Beylerbeyi saray 1861-1865 y llar nda, stanbul'un Beylerbeyi semtinde eski ah ap bir sahil saray n n yerinde Sultan

Abdülaziz taraf ndan Sarkis Balyan'a yapt r lm t r. n aas 4 y l sürmü ve yap m nda 5.000 ki i çal m t r. Çal an i çilere moral ve evk vermek amac yla müzisyenler sürekli müzik çalm lard r. Cephe ve iç dekorasyonda Do u ve Türk motifleri, Bat süs ö eleri ile birlikte kullan lm t r. Denize dü künlü üyle bilinen Sultan Abdülaziz ayr ca tavanlar bol miktarda deniz ve gemi tablolar ile dö etmi tir. ki katl yap haremlik ve selaml k bölümlerini ihtiva eden 26 oda 6 salon ve 6 banyodan ibarettir. Otantik mobilyalar, hal lar, perdeler ve di er e ya oldu u gibi korunmu tur. Denize bakan cephe süsleri, bak ml bahçe ve orta bölümdeki havuzlu salon ile spiral merdivenler dikkat çeken yerlerdir. Arka yamaçta bir büyük havuz, teraslar ve türünün güzel örne i at ah rlar yer alm t r. 1970'li y llara kadar kullan lan eski ana yol bir tünel ile saray bahçesinin alt ndan geçmekteydi. Yazl k bir saray olarak yap ld ndan s tma donat m yoktur. Serinlik vermesi amac yla ve yap lan görü melerin duyulmamas için saray n içine havuz yapt r lm t r. Sahilde iki küçük seyir kö kü bulunan sarayda devlet misafirleri de a rlan rd . Bu konuklardan baz lar III. Napolyon'un kar s Eugénie, Avusturya imparatoru Franz Joseph, ran ah Nasreddin ve Kral VIII. Edward'd r. Tahttan indirilince Selanik'e gönderilen II. Abdülhamit Balkan Sava patlak verince Beylerbeyi Saray 'na getirilmi ve 1918'de burada ölmü tür. Müze-saray y l boyu ziyarete aç kt r.