Malzeme Bilimine Giriş Özet Ders Notları Mustafa GÖKGÖZ Ahmet Yesevi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği

1.1. Malzeme Nedir? Yararlı özellikleri nedeniyle uygulamalarda kullanılan cisimlere malzeme denir. Bu cisimler elementlerden oluşmuşlardır. Elementler ise kimyasal olarak daha fazla ayrılamayan basit maddeler olarak tanımlanabilir. Yani aynı atom numarasına sahip atomlardan meydana gelmişlerdir. Malzemeler tek bir elementten oluşabileceği gibi birden fazla elementten de oluşabilirler. 1.4. Malzemelerin Sınıflandırılması Metaller, Seramikler, Plastikler 1.4.1. Metaller Metalsel bağa sahip metallerde aynı ve benzer tür atomlar düzenli bir biçimde dizilerek kristal yapı oluştururlar; hacimsel atom yoğunlukları yüksektir, özgül ağırlıkları diğer sınıflara göre büyüktür. • Metaller serbest elektron içerdiklerinden ısıl ve elektriksel iletkenlikleri yüksektir ve opaktır • Işığı iyi yansıtırlar. • Metallerin elastisite modülleri ve mukavemetleri yüksektir, çoğunlukla sünektirler • Plastik şekil vermeye elverişlidirler. Ayrıca

Endüstride kullanılan metaller ve metal alaşımı türleri binlercedir. Her biri belirli amaçlar için geliştirilmiştir. Metaller demir esaslı ve demir dışı olarak gruplanırlar. Demir esaslı olanlarda demir ana elemandır ve karbon daima bir alaşım olarak bulunur. Demire karbon ilavesi ile çelik elde edilir. Demir dışı metallere en önemli örnekler alüminyum ve alaşımları ile bakır ve alaşımlarıdır. Demir dışı metaller, demir esaslı metallere göre hafiflik, korozyona dayanıklılık, yüksek ısıl ve elektriksel iletkenlik, güzel görünüş ve kolay işlenebilme özelliklerine sahiptir. Bununla beraber elastisite modülleri, dolayısı ile rijitlikleri düşüktür. Bir özellikleri de pahalı olmalarıdır. 1.4.2. Seramikler Seramikler metal ve metal olmayan elemanların oluşturduğu iyonsal bileşiklerdir. Sodyum, Magnezyum, Demir ve Alüminyum gibi elektronegatif elementlerde, Klor, Oksijen gibi iyonsal bağ kurarak NaCl, MgO, FeO, SiO2 gibi çok çeşitli türde seramik meydana getirirler. Özgül ağırlıkları metallerle plastikler arasındadır.

• •

Alaşımlandırma ile soğuk şekil verme Işıl işlem ile sertlik ve mukavemetleri artırılabilir.

• • •
• • • •

Seramikler plastik şekil değiştiremez, sert ve gevrek olurlar. Bazıları sertliklerinden dolayı aşındırıcı olarak kullanılmaya elverişlidir. Ergime sıcaklıkları yüksek, ısıl ve elektriksel iletkenlikleri düşüktür. Elektrikli ısıtıcılarda, fırınlarda yalıtım malzemesi olarak kullanılırlar. Bazıları saydamdır, ışığı kötü yansıtırlar. Çekme mukavemetleri düşük olmakla beraber çoğunlukla basınç mukavemetleri yüksektir. Dış etkilere karşı dayanıklıdırlar. Seramik bir malzemenin şekillendirilebilmesi için * o Malzemenin sıvı ve akışkan hale getirilmesi o Malzemenin ergime sıcaklığına yakın yüksek sıcaklıkta ısıtılması gerekir

1.4.3. Plastikler

Plastiklere ayrıca polimer, organik malzemeler veya reçineler de denir.
Plastik kelimesi isim olarak malzeme türünü belirtir, bir sıfat olarak kalıcı şekil değiştirebilen cisim anlamındadır.

Plastikler sınıfına giren malzemelerin bir kısmı doğal, bir kısmı ise sentetiktir.


İnsanlar tarafından metallerden çok daha önce kullanılmaya başlanan ahşap, deri, yün ve benzeri lifler birer doğal polimerdir. Bugün endüstride kullanılan plastiklerin büyük bir çoğunluğu sentetik polimerlerdir.

Plastikler çevre koşullarına ve asitlere karşı dayanıklıdırlar ve sudan etkilenmezler. Yangına dayanıklı olamamakla beraber yavaş yanarlar (selülozikler hariç). Çoğunlukla 80 °C üzerinde yumuşarlar ve bu sınırın üzerinde kullanılmaya elverişli değildirler. Özgül ağırlıkları düşüktür. Polimerlerin ısıl ve elektriksel iletkenlikleri çok düşüktür, yalıtım malzemesi olarak kullanılmaya elverişlidirler. Plastiklerin Mukavemetleri ve elastisite modülleri düşüktür. 1.5. Genel Tanımlar ve Kavramlar Metalürji Metallerin ve diğer malzemelerin üretilmesi, işlenmesi ve insanlığın faydasına sunulmasını kapsayan bilim dalı ve mühendisliğidir. Mineral Yerkabuğunu teşkil eden ve doğal olarak belli bir kimyasal bileşime sahip homojen maddeler. Cevher Ekonomik şekilde üretime yarayan minerallere cevher adı verilir. Her cevher bir mineraldir ama her mineral bir cevher olamaz. Bileşik İki veya daha fazla atomun elektronlarının ilişkisi sonucu bir arada bulunmasına bileşik denir. Kimyasal olarak ayrılabilirler. Karışım İki veya daha fazla maddenin mekanik etkiye bir arada bulunmasına denir. Fiziksel olarak birbirinden ayrılabilirler. Özgül Ağırlık Birim hacimdeki bir cismin ağırlığıdır. Cismin Özgül Ağırlığı=Birim hacim içinde bulunan atomların sayısı x atomun ağırlığı Ergime ve Buharlaşma Katılarda kuvvetli bağlar, sıvılarda zayıf bağlar egemendir.

Plastiğin birleşimindeki temel element karbondur.

Katı halden sıvı hale geçmeye ergime, katı halden haz fazına geçmeye buharlaşma denir. Isıl (Termal) Genleşme Malzemelerin ısıl genleşmesi ergime sıcaklığı ile ters yönde değişir. • Ergime sıcaklığı yüksek malzemelerde bağ enerjisi daha büyüktür. • Termal genleşme ise daha düşüktür. Mukavemet Bir malzemeyi koparmak için birim alana uygulanan kuvvettir. Mukavemetin kaynağı atomlar arası bağ kuvvetidir. Elastisite Modülü Bir malzemeden bir birim şekil değiştirme için uygulanacak gerilmedir.

• •

Katı halden sıvı hale geçerken kuvvetli bağlar koparlar. Sıvı halden katı hale geçerken zayıf bağlar koparlar.

Elektriksel İletkenlik Malzemelerde elektriksel iletkenlik, elektriksel alan etkisinde serbest elektron hareketleri ile sağlanır. Metallerde valans elektronlar serbest halde bulunduklarından kolaylıkla yüksek iletkenlik elde edilir. Isıl İletkenlik Isıl enerji, malzemelerde serbest elektron hareketi ve atomların ısıl titreşimleri iletilir. Optik Özellikler Metallerde ışık dalgası, serbest elektron bulutu tarafından yansıtıldığından geçemezler ve bu nedenle metaller saydam değildirler. Cisimlerde serbest elektron bulunmadığında ışık yansıtılmadığından kolayca geçebilir. Ancak içlerindeki katkı maddeleri ve içyapı kusurları saydamlığı azaltır, yarı saydam veya opak hale gelebilirler. 1.6. Malzemelerin İç Yapısı Malzemelerin özellikleri büyük ölçüde içyapılarına bağlıdır. İçyapıları atomlar arası bağ kuvvetleri etkisinde üç boyutlu uzayda dizilmeleri sonucu oluşurlar.

• •

Malzemenin elastisite modülü sıcaklıkla azalmaktadır. Malzemede serbest elektron yoksa iletken sayılmaz.

Atomlar arası bağlantıların oluşmasında ana etken elektron yapılarıdır. • Protonlar, pozitif yüklü Elektronlar negatif yüklü Nötronlar elektriksel bakımdan nötr taneciklerdir.

Maddenin en küçük yapı taşı olan atom, bir çekirdek ve etrafındaki elektronlardan meydana gelir. Çekirdek, proton ve nötronlardan oluşur.

Proton ve elektronların elektriksel yükleri birbirine eşit, fakat ters işaretlidir. Atomlar, proton ve elektron sayıları birbirine eşit olduğundan elektriksel bakımdan nötrdür. Bir atom çekirdeğini çevreleyen elektronlar, farklı enerji katlarında dönmektedirler. Malzemelerin özellikleri bağ türüne, bağ enerjisine ve atomların dizilişine büyük ölçüde bağlıdır. Atomlar arası bağ kuvveti atomları bir arada tutarak içyapıyı oluşturur ve bu uygulanan kuvvetlere karşı direnç gösterir (mukavemet), şekil değiştirmeyi ve kırılmayı önlemeye çalışırlar. Bağ kuvvetleri arttıkça malzemenin ergime sıcaklığı, elastisite modülü, mukavemeti artar ve ısıl genleşmesi düşük olur.

• •

1.6.2. Atomlar Arası Bağlar Atomlar, atomlar arası bağ kuvvetleri ile bir araya gelirler. Malzemenin en küçük yapı taşı olan atomları bağ kuvvetleri bir arada tutar. Atomların uzaydaki dizilişleri kristal ve amorf (düzensiz) yapı olmak üzere iki türlüdür. Metallerin tamamı, bazı seramikler ve plastikler kristal yapılıdır. Malzemelerin büyük bir kısmında atomlar rast gele dizilerek düzensiz amorf bir yapı oluştururlar. Gazlar, sıvılar ve katı olarak cam gibi maddeler amorf yapıya sahiptirler. • Kristal yapıda , atomlar üç boyutlu uzayda belirli bir düzene göre dizilirler. • Atomların diziliş düzenine hacim kafesi denir. • Hacim kafesini meydana getiren basit geometrik şekillerle birim hücre denir. • Birim hücrelerde atomların bulunduğu mevkilere kafes noktaları denir. Bir kristal yapıda, bütün kafes noktaları özdeştir. • Birim hücrenin (kafesin) Şekil 1.3 kenar uzunluğuna kafes parametresi (a) adı verilir. • Şekil 1.4' de Yüzey Merkezli Kübik (Y.M.K), • Şekil 1.5' de Hacim Merkezli Kübik' li (H.M.K) • Şekil 1.6' da Hegzagonal Sıkı Paket (H.S.P) kristal kafeslerine ait birim hücreler görülmektedir.

Metalik Bağlar Metal atomlarını bir arada tutan kuvvete metalik bağ denir. Metalik bağ, metal atomlarının en dış kabuğundaki valans elektronların metal atomundan ayrılarak oluşturdukları elektron bulutunun, elektronlarını vererek pozitif iyon haline gelmiş atomları çevreleyerek, bir harç gibi atomları bir arada tutması ile ortaya çıkar. Örnek: Cr, Ni, Al.

Van Der Walls Bağlar İkincil veya zayıf atomlar arası bağlar denen bu tür bağlar bütün cisimlerde bulunur. Örnek Si. en dış kabuğundaki elektronları 8'e tamamlamak isteyen ametaller yeni elektronlar alarak negatif iyon oluştururlar. komşu atomlar arasında bir çift elektron ortaklığına dayanan bir bağdır. Bu ortaklık. moleküller arasında zayıf bağlı ve molekül yapılı bir malzemelerdir.İyonik Bağlar Metaller en dış kabuktaki valans elektronlarını vererek pozitif iyon. Bununla beraber bazı hallerde (lineer . Ge. Enerjileri kuvvetli bağlarınkinin onda biri kadardır. Kovalent bağlı malzemede molekül içinde kuvvetli bir bağ. As 1.2.3. Örnek: NaCl.4. Kovalent Bağlar Molekül içerisinde kovalent bağlı olanlar. metal ile ametalin oluşturduğu metal bileşiğine seramik malzeme adı verilir. Ga.6. MgF2. moleküller arası zayıf bağın etkisi ile aşağıdaki malzeme özellikleri ortaya çıkar. belli atomlar arasında olduğundan malzeme molekül (bir grup atomun oluşturduğu birim) yapısı gösterir. Kovalent bağ. Bu nedenle onların yanında ihmal edilirler. molekül içi kuvvetli. Pozitif iyonlarla negatif iyonların birbirlerini kuvvetli bir çekim kuvveti ile çekerek meydana getirdiği bağa iyonik bağ. ZnS 1. ancak moleküller arası zayıf bir bağ oluşur.6. Polimer malzemede.

Bu durumda cismin davranışını bu tür zayıf bağlar belirler. Şekil 2. Kristal Türleri En küçük düzenli yapı birimi olan birim hücre basit bir geometrik biçime sahiptir ve uzayı düzlemlerle eşit hacimlere bölerek elde edilir. BÖLÜM 2 KRİSTAL YAPILAR VE KUSURLAR Giriş: Kristal Yapılar Atomların üç boyutlu uzayda belirli bir düzene göre dizilmeleri sonucu oluşan yapıya kristal yapı denir. • Gerçekten doğada 7 kristal türü veya kristal sistemi vardır. Birim hücre olarak adlandırılan bir prizmanın açılarına ve kenarlarına özel değerler verilerek aşağıdaki Tablo 2. Çeliğin içinde Fe3C ortorombik. bunları yan yana dizerek yapının tamamı elde edilir. Bütün metaller önemli sayıda seramikler ve bazı polimerler kristal yapıya sahiptirler. Uzayda en genel halde bir eksen takımı seçilsin. yalnız Zn ve Mg hegzagonal kristal yapıya sahiptir. Şekil 1. Düzenli diziliş tekrarlı karaktere sahiptir. γ olsun ve uzay bu eksenler boyunca eşit aralıklı paralel düzlemler geçirerek eşit hacimlere ayrılsın. Bu durumda kutuplaşma iki şekilde oluşur. Dolayısıyla eksi yük merkezi biraz aşağıya kaymıştır. .10' da görüldüğü gibi simetrik olmayan su molekülünde oksijen bireysel haldekine göre daha fazla elektronla kuşatılmıştır. Sıvı halde düzensiz biçimde dağılan atomlar katılaşırken belirli bir düzene göre dizilirler. Şekil 1. Dolayısıyla eksi yük merkezi biraz aşağıya kaymıştır.1' de verilen 7 kristal türünün birim hücreleri elde edilir.1. bu eksenlerin aralarındaki açılar α. Van der Walls bağlar "elektriksel kutuplaşma" (dipol) sonucu doğar. Örnek: inert gazlar ve organikler.10' da görüldüğü gibi simetrik olmayan su molekülünde oksijen bireysel haldekine göre daha fazla elektronla kuşatılmıştır. Geçici Kutuplaşma: Simetrik olmayan moleküllerde artı elektrik yük merkezi eksi elektrik yük merkezi ile çakışmaz. Geometri kuralları yardımı ile uzayın 7 farklı biçimde eşit hacimlere bölünebileceği kolayca gösterilebilir. Sürekli Kutuplaşma: Simetrik olmayan moleküllerde artı elektrik yük merkezi eksi elektrik yük merkezi ile çakışmaz. Birim hücre toplam kristalin bütün geometrik özeliklerine sahiptir. • • Metallerin büyük bir çoğunluğu kübik kristal yapıya. ß. kuartz kristali ve tuz kristali gibi). Bir kristal yapıyı tanımak için birim hücresini bilmek yeterlidir. Herhangi bir doğrultu boyunca gidildiği zaman atomlar arası uzaklık ve atomların çevreleri birbirlerine özdeştir. y ekseni boyunca b ve z ekseni boyunca c aralıkları ile geçirilen düzlemlerin ayırdığı eşit hacimlerden birisi eğik genel prizma şeklindedir.1' de görüldüğü gibi x ekseni boyunca a. Düzenli yapının en küçük hacimsel birimine birim hücre denir. 2. ısıl işlemle oluşan martenzit fazı tetragonal yapıya sahiptir. (kar taneleri. Düzenli diziliş atomlar düzeyinde olduğundan pek az cisimlerde dış görünüşü etkilerler.polimerlerde olduğu gibi) atomlar veya moleküller arası ilişkiyi sağlayan tek etken olabilirler.

b' de birim hücrenin kenarı a 'nın R cinsinden ifadesi verilmiştir.1. Hacim Merkezli Kübik Kafes (HMK) Küpün her köşesinde birer atom ve merkezinde de bir atom bulunur ve köşe atomları merkez atoma teğettir.a ve 2. Buna doluluk oranı denir. Buna göre (HMK) nın ortamsal dolgu faktörü. Bu faktör atomların dolu küreler olduğu varsayılarak bulunan birim hücredeki atomların toplam hacmini birim hücre hacmine bölerek elde edilir. Kafes Yapıları Atomların kristal sistemlerindeki diziliş biçimi kafes yapıyı oluşturur.2.2. Küpün merkezinde bulunan bir atomla birlikte birim hücredeki toplam atom sayısı 2 olur. Metallerin çoğunluğu yüzey merkezli ve bir kısmı da hacim merkezli kübik kafese sahiptirler. Bir köşede bir birim hücreye ancak 1/8' lik bir dilim düşer. Metalik kristal yapılar atomlar arası bağlar yöne bağlı değildir. Bu durumda köşe atomlarının toplamı 8 X 1/8 = 1 ‘dir. • Basit kübik • Hacim merkezli kübik • Yüzey merkezli kübik kafes oluşturulabilir. Basit kübik kafeste küpün her köşesinde bir atom vardır. ancak kararsız bir diziliş türü olduğundan doğada buna sahip bir cisim yoktur. Tanelerden oluşan bir kütlede dolgu faktörünü bulmak için tanelerin toplam hacmi kapladıkları görünen dış hacme bölünür. • • Atomların diziliş sıklığını ifade etmek için atomik dolgu faktörü (ADF) kullanılır. Kübik Kafes Yapılar: Geometrik yönden kübik kristale atomlar üç ayrı biçimde dizilebilir. .2. Belirli bir kristal türüne atomları birden fazla biçimde dizme imkânı vardır. 2. • 14 tür kafes yapı olasılığı vardır. Atomun yarıçapı R olduğuna göre Şekil 2. • Birim hücrenin boyutlarına kafes sabiti veya birim boyutu denir.2.2. sınırlama yoktur ve nispeten yoğun paketlenme ve dizilim vardır ve 3 ayrı basit kafes yapısında oluşurlar Burada yalnız kübik kafes yapılar ayrıntılı olarak ele alınacaktır. Kütledeki toplam boşluk hacmi görünen hacme bölünürse boşluk oranı (porozite oranı) elde edilir. Gerçekte her köşedeki atom 8 komşu birim hücre arasında paylaşılmaktadır.

(ADF) hesaplanırsa 0.2. (ADF) düşük olup bu tür kafese sahip eleman mevcut değildir. Bu şekilde bulunan özgül ağırlığın deneysel değerlere çok yakın oluşu diziliş modelinin gerçeğe uygunluğunun iyi bir kanıtıdır. yarısı da komşu birim hücreye ait olduğuna göre yüzeylerdeki toplam atom sayısı 6x1/2=3 tür.1. Yüzeylerdeki atomlar ise 2 ayrı hücre ile paylaşılırlar. alt ve üst tabanda 2X1/2 = 1 ve içinde de 3 olmak üzere toplam 6 atom vardır.4' te NaCl' in hücresi görülmektedir. Koordinasyon numarası: Biri biriyle temas halinde olan en yakın komşu Metallerde ADF serbest elektronların sayısını azami halde tutmak için oldukça büyüktür. (YMK) ‘nin atomik dolgu (paketleme) faktörü. Birim hücrenin kenarı Şekil 2. İyonsal bileşikler de (YMK) türü kafes sistemine sahiptir. Basit hegzagonal kafeste birim hücre içinde atom yoktur. Köşelerde 12X1/6 = 2. Gerçekte her ikisinde de KS = 12' dir. Hegzagonal Kristaller Hegzagonal sık düzen kafesinin (HSD) birim hücresindeki atomların diziliş Şekil 2.2. Metaller çoğunlukla (YMK)' e sahiptir (Cu. Buradan görüldüğü gibi (YMK) de atomlar daha sık dizilmişlerdir. alt ve üstünde de üçer almak üzere 12 komşusu vardır. Taban merkezindeki atomun aynı düzlemde 6. • • Birim hücre kenarı: (aYMK)NaCl= (RNa+RCl) Birim hücre içinde 4 Na ve 4 Cl iyonu vardır. Kusursuz bir kristalin yoğunluğu (teorik yoğunluk) birim hücredeki atomların sayısı (n). Al gibi). üçü yüzey merkezlerinde olmak üzere toplam 4 atom vardır.3 de görüldüğü gibi a=4R/√2 dir.2. Birim hücrede biri köşelerde. c/a = 1. Bu şekilden kolayca görülebilir. . birim hücredeki atomların toplam ağırlığı (A).2.74 elde edilir ki bu (YMK) nin kine eşittir. (YMK) 'nin (ADF)'ü (HMK)' dekinden daha büyüktür. Yüzey Merkezli Kübik Kafes (YMK) Köşelerdeki ve yüzeylerin merkezindeki atomlar diyagonal boyunca birbirleriyle temas halindedirler. Böylece her hücrede 4 atom bulunmuş olur.5' de verilmiştir. Kristal yapılı cisimlerin özgül ağırlığını hesaplamak çok kolaydır. birim hücre hacmi (V) ve Avogadro sayısı (NA) bölerek elde edilir. atom sayısı =12 Yüzey merkezli kübik kafeste birim hücrenin köşelerinde birer ve yüzeylerin merkezinde de birer atom vardır. Şekil 2. Yüzey merkezlerindeki atomların yarısı göz önüne alınan birim hücreye. (YMK)de ise 12 dir.6333 tür. Gerçekte (HMK) de koordinasyon sayısı 8.2. Fakat (HSD) ile aynı olup aralarındaki tek fark Hegzagonal kafes her 2 düzlemde bir tekrar ederken (YMK) yapı her 3 düzlemde bir tekrar eder. 2. Bu tür yapıda her köşedeki atom 8 ayrı hücre tarafından paylaşılır.

7) . Bu nedenle özelikler düzlemlere ve doğrultulara göre değişir. (Şekil 2. Benzer şekilde aynı kimyasal bileşime sahip değişik kristal yapılı cisimlere polimorflar ve bu özelliğe de polimorfizm denir.4. Bu doğrulara paralel olup orijinden başlayan ve bir sonraki birim hücre köşesinde sona eren doğrultu vektöründen yararlanılır. Kristal Doğrultuları (Yönleri) Kristallerin birçok özeliği kristal doğrultusuna bağlı olarak değişir. Özellikle endüstride çeliklere uygulanan ısıl işlemler demirde 910°C da oluşan polimorfik dönüşme olayına dayanmaktadır. Ayrıca simetriklik nedeni ile bazı doğrultular ve düzlemler birbirleri ile eşdeğerdirler. Demir oda sıcaklığında (HMK).x) doğrultusunun (1) doğrultu vektörünün bu eksen üzerindeki bileşeni a. Bu doğrultu vektörünün eksenler üzerindeki izdüşümleri kafes sabiti cinsinden ifade edilerek en küçük tam sayılar dizisi elde edilir. Değişik doğrultularda ve değişik düzlemlerde farklı atomsal diziliş görülür.2.• Çeşitli türde kusur içeren gerçek kristalin deneyle bulunan yoğunluğu. Kristal Geometrisi Kristallerde atomların merkezlerini birleştiren doğrular uzatılacak olursa uzayda /kafes görünümünde bir yapı elde edilir. 2. [hkl] ile gösterilen bu tam sayılar dizisi o doğrultunun Miller Endisleri’dir.2.3.2. Örneğin (0. diğerleri üzerinde sıfırdır. Bu amaçla aşağıda sözü edilecek Miller Endisleri kullanılır • • Malzeme özelliklerinin düzlemlere ve doğrultulara göre değişmesine ANİZOTROPİ denir. buna ANİZOTROPİ denir.6). Doğrultuları belirtmek için Miller Endisleri kullanılır. Kristallerin özellikleri incelenirken bunları geometrik yönden belirlemek gerekir. 910 °C üstünde (YMK). 1400 °C in üstünde de (HMK) kristallidir (Şekil 2. 2. Kafes yapıda herhangi bir doğrultuya paralel sonsuz sayıda doğru vardır. Aynı bileşimde iki molekül değişik atomsal dizilişe sahipse bunlara izomer denir. teorik yoğunluktan biraz küçüktür 2. bundan dolayı buna kafes yapı denir. Polimorfizm (Allotropizm) • • Bunun en ilginç örneği demirdir. Kristal doğrultularını belirlemek için Miller Endisleri Kullanılır.

0. (0 I 0) ve (00 I) düzlemleri de bu aileye aittir. . Kafes yapı simetriklik özeliğine sahip olursa bazı farklı doğrultularda atomsal diziliş aynıdır. (100) düzlemi (100) düzleminin özdeşidir. 0 dır. 0 boyutsuz sayıları köşeli parantez içine konarak o doğrultunun Miller endisleri [100] elde edilir. örneğin [100] ile [Î00] ayni doğrultuyu gösterirler. a cinsinden 1. Bu bileşenler kafes sabitine bölünür. Doğrusal Atom Yoğunluğu Atomlar arası tekrarlı uzaklık doğrultuya bağlı olarak değişir. Atomsal diziliş yönünden aynı olmakla beraber vektörel işlemlerde yön önemli olduğundan doğrultuların işaretlerine dikkat etmek gerekir. Eşdeğer düzlemler ailesi (hkl) ile gösterilir. Simetrik kristallerde eşdeğer düzlemler ailesi vardır. {111} eşdeğer düzlemler ailesinde 6. bulunan 1.a. . yani doğrultular aynı. Birim hücrenin üst yüzeyinin ortasından geçen (4) doğrultu vektörünün bileşenleri a. -1. [h1k1l1] ile [h2k2l2] doğrultusu arasındaki α açısının kosinüsü: 2. Bazı hesaplarda iki doğrultu arasındaki açıya gerek vardır. Bir kafes yapıda eşdeğer doğrultuların tümü bir eşdeğer doğrultular ailesi oluştururlar ve bu ailelerin Miller Endisleri <hkl> ile gösterilir. birim öteleme ile birbirlerine çakışırlar. a cinsinden boyutsuz hale getirilirse Miller Endisleri [110] olur. 0 Miller endisleri de [1I0 ] olur. Atomların diziliş sıklığı özeliklere etkir.7: Kristal doğrultularının Miller Endisleri ve düzlemleri. Ayrıca(I 00). örneğin (5) doğrultusunun doğrultu vektörü bileşenleri a.Şekil 2. bu doğrultulara eşdeğer doğrultular denir. Örneğin kübik kafeste <100> eşdeğer doğrultu ailesinin üyeleri [Î00]. Eğer doğrultu vektörü eksi bölgede bileşen verirse (-) sayısı endisin üstüne konur. [100]. Atomlar arası uzaklık b' ye Burger vektörü de denilir. <111> eş değer doğrultu ailesinde 6 farklı doğrultu ve 12 değişik yön. (010) ve (001) dir. Bu sıklık birim boydaki atom sayısı ile belirtilir ve buna doğrusal atom yoğunluğu denir. 0 dır. örneğin bir kübik kristalde {100} eşdeğer düzlemler ailesinin üyeleri: (100). Uygulamada b cm olarak verilir ve doğrusal atom yoğunluğu (atom sayısı/cm) ile belirtilir. a.5. Hacim köşegeni doğrultusuna aynı yöntem uygulanırsa bu doğrultunun Miller İndisi' nin [111] olduğu kolayca görülür. [010] ve [00Î] dir. Bunları ayrıca belirtmeye gerek yoktur. 2a Miller endisleri [112] dir. {111} ailesinde ise 4 üye bulunduğu kolayca görülebilir. a. Taban köşegeni (2)' nin doğrultu vektörünün bileşenleri a. [0Î0| ve [001] da bu aileye ait görünüyorsa da bunlar ilk üç doğrultunun özdeşleridir. fakat yönleri zıttır. Özellikle yüksek simetrikliğe sahip kübik sistemlerde önemli sayıda eşdeğer sistemler bulunur. fakat yönleri farklıdır. <111> aile sinde ise 4 farklı doğrultu ve 8 değişik yön bulunduğu kolaylıkla görülebilir.

özellikler de doğal olarak kristal düzlemlerine bağlı olarak değişir. 1/2.9 da (yz) düzlemi yeri ne buna paralel (1) no lu düzlem alınır. Kristal geometrisinde genellikle atom merkezlerinden ve orta noktalardan geçen düzlemler ilginçtir. 2. (111) düzlemininki ise [111] doğrultusudur. Şekil 2.10' da görülen (100) düzleminin köşelerinde 1/4 atom dilimi vardır. a ya göre boyutsuzlaştırılırsa: . Belirli bir alan içindeki atomların tam kesitlerinin kesirleri toplanıp alana bölünerek düzlemsel atom yoğunluğu bulunur. Örneğin. Bu şekilde verilen bir düzlemin Miller Endisleri aşağıdaki yöntemle saptanır. Bir kübik kafesteki bazı ana kristal düzlemlerinin Miller Endislerini bulalım (Şekil 2. y.l1| doğrultusudur. Bu doğru kesitleri kafes sabiti a' ya göre boyutsuz hale getirilir: 1. Şekil 2. Uzayda bir düzlem eksen takımı üzerindeki arakesit noktaları İle belirtilir. bir (HMK) kristalinin (100) düzlemindeki atomsal yoğunluk aşağıdaki şekilde hesaplanır: Atom yarıçapı R olduğuna göre birim hücre nin kenarı: a = 4R / √3.k1.1) = 2. 2. Kristal Düzlemleri Kristallerde atomlar düzlemler boyunca dizilirler. Bunları seçilen bir eksen takımındaki ilk birim hücre ile temsil etmek mümkündür.Atomların diziliş sıklığı düzlemden düzleme değişir ve buda özellikleri önemli derece de etkiler. Bu düzlemin (x. 1. Gerçekte kafes yapıda birbirine paralel sonsuz sayıda düzlem vardır. Kafes yapıdaki bir düzlemi belirtmek için (h k l) şeklinde tam sayılardan oluşan Miller Endisleri kullanılır. Göz önüne alınan düzlem orijinden geçiyorsa eksen üzerinde ayırdığı doğru parçaları sıfır olduğundan dik doğar. 1/1 Bu sayılar uygun bir ortak çarpanla çarpılarak en küçük tam sayılar grubu elde edilir: 2 X (1. Atomların diziliş biçimi ve diziliş sıklığı üzerlerinde bulundukları düzlemlere. Bu düzlemin içindeki toplam atom sayısı: 4X 1/4 =1 Düzlemsel atom yoğunluğu: δ (100) = 1(atom)/a2(cm2) Bir kristal düzlemi ile o düzlemin normali aynı Miller Endislerine sahiptir.9).k1. z) de ayırdığı doğru parçaları nın uzunluğu: (a.6.1/2. Bunlar bu düzlemin Miller Endisleri olup tırnak işareti içinde virgül koymadan verilir: (212). Sonra bu sayıların tersleri alınır.8' de verilen düzlem eksenlerini orijinden başlayarak a. 2a ve a mesafelerinde kesmektedir. Şekil 2. (h1. ∞ ve ∞ ). 1/1. Bu nedenle uygulamada bir sonraki düzlem referans düzlemi olarak alınır. Kristal düzlemleri üzerindeki diziliş sıklığı birim alandaki atom sayısı olarak tanımlanır ve buna düzlemsel atom yoğunluğu denir: Birim hücre içindeki düzlemlerle ilgili hesap yapılırken yalnız merkezleri düzlem üzerinde olan atomlar göz önüne alınır. 2. Örneğin. 1.l1) düzleminin normali |h1. (100) düzleminin normali |100| doğrultusu.

-1 ve 0)' dır. bazı atomlar yerinden kaymış ve bazı kristal düzlemleri yarım olabilir. a. • Kristaldeki kusur boydan boya çizgi halinde uzanıyorsa bu türe DISLOKASYON denir. • Kusur birkaç eksik veya yer değiştirmiş atomdan oluşursa noktasal kusur denir • Eğer kusur kristalde boydan boya bir çizgi boyunca uzanıyorsa buna çizgisel kusur (dislokasyon) denir. 2. İyonsal cisimlerde zıt işaretli iyon çifti eksikliği (Schottky kusuru) veya yer değiştirmiş iyon (Frenkel kusuru) biçiminde de olabilirler. Bu kusurların biçimi. Kristallerin içinde değişik boyutlu yabancı atomlar bulunabilir. Diğer bir bölümde yabancı atomların (alaşım elementleri) ve gerçek malzemelerin (katı ergiyik) oluşturduğu iç yapı değişiklikleri ele alınacaktır. boyutu ve miktarı toplam kütleye göre çok azda olsa özelikleri büyük ölçüde etkirler. bazı kafes köşeleri boş (eksik atom). mukavemeti ve İletkenlikleri büyük ölçüde kristal yapı kusurlarına bağlıdır.2. çizgisel ve yüzeysel olmak üzere üç türe ayrılırlar. Malzemelerin gerçek davranışını açıklayabilmek için bu kusurları yakından tanımak gerekir. Tam sayı olduklarından çarpana gerek yoktur. Sonuç olarak (3) düzleminin Miller Endisleri: (1 I 0). O halde (1) düzlemi nin Miller endisleri: (100). Kenar dislokasyonu kristal içinde oluşan eksik bir düzlemin kenarı biçimindedir. Çizgisel Kusurlar (Dislokasyonlar) Kristallerde en çok rastlanan çizgisel kusur türü dislokasyonlardır.7. Yukarıda sözü edilen tüm etkenler ve çok kristalli cisimlerde sınır bölgeleri kütlenin düzenli yapısını bozar ve kusurlu hale getirirler. Kristal Yapı Kusurları Şu ana kadar kusursuz kristallerin yapısı tanıtıldı.1. Diğer sonuncu kusur iki boyutlu olup kristallerin yüzeylerinde ve çok kristalli yapılarda kristal bireyleri (tane) arasındaki sınırlarda oluşur. • Kristal kusurları noktasal. Bu bölümde yalnız arı kristallerdeki kusurlar ele alınacak ve bunların yapısı tanıtılacaktır. gerçekte (3)'ün birim ötelenmesi (3')' ü verir. (3')' nin eksenler üzerinde ayırdığı doğruların boyu: a. ∞ ) Bunun Miller Endislerinin (110) olacağı kolayca görülür. Birim hücre içindeki (3) düzleminin Miller indisleri bulunmak istenirse orijinden geçmenin verdiği belirsizlik ile buna özdeş olan soldaki (3) düzlemi alınır. Tersleri (1. ∞ ve ∞ ) elde edilir. Bunlar ya katılaşma suresinde veya yüksek sıcaklıkta aşırı ısıl titreşimler etkisinde oluşurlar. Bu yapılırken genellikle küp veya prizma şeklinde tek kristaller ele alındı ve kristal içinde bütün kafes köşelerinin aynı tür atomlar (arı metal) tarafından doldurulduğu.0 ve 0 olur. 2.-1 ve ∞) bulunur. Örneğin 1010 atomdan bir tanesi dahi yer değiştirmişse bazı özeliklerde belirgin değişiklik olabilir (iletkenlik gibi). .7. Bunların tersleri 1. Boş kafes köşesinin varlığı mekanik özelikleri etkilemez fakat atomsal yayınımı kolaylaştırır. Diğer yandan eğer sayıları çok artarsa aralarındaki girişim nedeni ile metallerin mukavemetini yükseltirler. Vida dislokasyonu ise kristalde kısmen kaymış bir bölgenin sınır çizgisi olarak belirir. 2.7. Gerçekte kusursuz kristal yoktur. bütün kristal düzlemlerinin ve doğrultularının kristal boyunca uzandığı varsayıldı. Metallerin plastik şekil değiştirmesi. -a ve ∞ dur.(1. Bunlar da kenar ve vida dislokasyonu olmak üzere iki türlüdür. (2) düzleminde ara kesitler: (a.12 de görülen eksik atom nedeni ile doğan boş kafes köşesidir ve ϑ simgesi ile belirtilir. Bu tür kusur (özellikle metallere plastik şekil değiştirme (süneklik) yeteneği sağlar ve bu yetenek büyük ölçüde bunların varlığına bağlıdır. Noktasal Kusurlar Şekil 2. Bunlardan başka cisim tek yerine çok kristalli oluşabilir. a cinsinden boyutsuzlaştırılırsa: (1.

1. Atomların seyrek dizilmeleri sonucu tane sınırları yüksek enerjiye sahip olurlar. böylece tane sınırları boyunca dağlama çukurları oluşur. Her amorf fazda yarı düzenli bir yapı ve kimyasal bileşim farklılıkları bulunabilir. Kristal yapıların iki boyutlu kusur türlerinden bir diğeri de çok kristalli yapıda kristal bireyleri (tane) arasında kalan sınır bölgesidir (tane sınırı). sonra uygun bir kimyasal ayıraçla dağlanır. Uygulamalarda kullanılan malzemelerin önemli bir bölümü atomların düzensiz dizilişi sonucu oluşan amorf yapıya sahiptir. Bu şekilde dağlanmış bir metal parçası yüzeyine metal mikroskobu ile bakıldığı zaman tane sınırları ağ şeklinde görülür (Şekil 2. 2.8. Bir sıvı damlasının küresel bir biçim alarak daha düşük enerji seviyesine dolayısıyla daha kararlı bir yapıya sahip olma eğilimi yüzey enerjisinin varlığı için belirgin bir kanıttır. Sıvılar Sıvılarda atomlar veya moleküller arası bağlar zayıf olup kendi ağırlıkları etkisinde akarlar ve içinde bulundukları kabın şeklini alırlar. Metallerin iç yapılarını incelemek için yüzeyleri parlatılır. kütle bağ • Atomların seyrek ve düzensiz dizilmeleri sonucu oluşan yüksek enerjiye sahip bölgelere “tane sınırı” denir. eğer yüzeyden atom koparılmak istenirse bir miktar enerji vermek gerekir. Bu özelikten yararlanılarak gerektiği zaman iç yapının mikro yapı fotoğrafı çekilebilir. Tane Sınırları Sıvı metallerde atomlar arası bağlar zayıftır. Tane sınırlarında düzensizlik nedeni ile koordinasyon sayısı düşük olur.17 ve Şekil 2.1. bu nedenle de enerjileri daha yüksektir (Şekil 2. Katılaşma ilerledikçe bu kristaller büyürler. örneğin taneler içinde 12 iken tane sınırında 10-11 kadardır. hareket yetenekleri yüksektir ve düzensiz bir dizilişe sahiptirler.7. plastiklerin çoğunluğu ve çok aşırı hızla soğumuş bazı metallerde kristallerin tersine atomlar rasgele düzensiz bir biçimde dağılmışlardır. Kristal bireyleri arasında kalan atomlar komşu tanelerle uyum sağlayamazlar ve düzensiz bir bölge (amorf) oluştururlar.3. Yüzey enerjisi atomlar arası enerjisi ile ilgilidir.1. Ayıraç yüksek enerjili tane sınırlarından atomları daha kolay eriterek uzaklaştırır. Küçük kristal çekirdekleri aynı anda birçok noktada doğmaya başlarlar. 2.18). Amorf Yapılar Ve Camlar • Bütün gazlar ve sıvılar. İçerideki atomlar komşu atomlarla tamamen kuşatılmış olup düşük enerji konumundadırlar. Yüzeye atom eklenirse bir miktar enerji açığa çıkar. Tane sınırlarının yüksek enerjiye sahip olmaları uygulamada önemli yararlar sağlar. Katılaşma süresinde atomlar birbirlerine göre düzenli bir şekilde dizilerek kristal yapıyı oluştururlar. Taneler daha az etkilendiğinden yüzeyleri düzgünlüğünü korur.15). . Yüzey atomlarının ise bir yanlarında komşu atomlar yoktur ve tarafından daha büyük bir kuvvetle çekilirler. 3. Bölüm 3-AMORF YAPILAR VE CAMLAR 3. • Bu şekilde metallerin iç yapısını inceleyen bilim dalına metalografi denir. Yüzeydeki bu fazla enerjiye yüzey enerjisi denir. Yüzeysel Kusurlar ve Tane Sınırları Bir cismin yüzeyinde bulunan atomlar enerji yönünden içeridekilerden farklıdır. Tane sınırı denen bu bölgenin kalınlığı yaklaşık olarak 2-3 atomlar arası uzaklık kadardır. birbirlerine değdikleri yerlerde büyümeleri durur ve sonunda bütün kütleyi doldururlar.16.2.

Farklı bileşimde olan cisimler sıvı halde kolayca birbirleri içinde atomlar veya moleküller mertebesinde karışarak ergiyik meydana getirir. • Endüstride metalleri birbirleri ile karıştırarak alaşım üretme işlemi sıvı halde yapılır.4). Birinci faza α. Bu şekilde birden fazla tür faz içeren sistemlere çok fazlı sistemler denir. Katı Ergiyikler Arı (saf) metaller bazı üstün özellikleri nedeni ile endüstride kullanılırlar. Bir malzeme içinde mevcut değişik tür kimyasal bileşimi olur veya olmayabilir. örneğin arı bakırın elektriksel iletkenliği yüksektir bu nedenle iletken tel üretimine elverişlidir. Katılaşan sıvının camsı veya kristalli yapıya dönüşmesi olayını hacmin sıcaklıkla değişimini gösteren eğrilerin şekline bakarak açıklamak mümkündür. Bakırın içine çinko katarak elde edilen pirinç alaşımının sertliği ve mukavemeti daha yüksektir. Bu nedenle sıvıların özgül ağırlığı katı hale göre biraz düşüktür (su hariç). dolayısıyla özelikleri değiştirmesi doğaldır. koordinasyon sayısı (KS) azalır mesela (YMK) kristalinde KS 12' den 10 veya 11' e düşer. Bu karışımda su ve buz kimyasal yönden aynı olduğu halde yapılan ve özelikleri tamamen değişiktir. Her faz atomların homojen ve kendine özel olarak dizilmeleri sonucu oluşan belirli bir yapıya sahiptir.3. Bu şekilde ana metalin kafes yapısına sokulan bu tür kusurların sistemin enerjisini. Katı ergiyikte bir temel elementin (eriten) kafes yapısında yabancı atomlar (eriyen veya alaşım elementi) homojen olarak dağılmış durumda bulunurlar ve kafes yapısını değiştirmezler. Aynı tür karışım katı halde de varlığını korursa katı ergiyik elde edilir. Bir cisim sıvı halden katı hale geçerken faz dönüşümü oluşur. ikinci faza da β fazı denir. sıcaklık yeter düzeyde ise bazı atomlar bulundukları denge konumundan başka bir denge konumuna geçebilir (atomsal yayınım veya difüzyon). bu nedenle bu tür cisimlerde faz sayısı yüksek olur. Camlar • • Atomlar birbirlerine bağlı fakat düzensiz yapılar oluştururlar. Böyle karışımlara sıvı ergiyik denir. Ergime için gerekli ısı ile ergime sıcaklığı arasında aynı yönde bir ilişki vardır. A metaline sıvı halde B metali katılarak elde edilen ergiyik katılaşmadan sonrada karışımını korursa tek fazlı bir ergiyik oluşur. kafes yapıda yabancı atom içeren cisimlere katı ergiyik denir. Sıvı haldeki düzensiz yapısını aynen koruyarak katılaşan cisimlere genellikle camlar denir Cama aşırı soğumuş sıvı da denir.2. . Katı ergiyikte A metalinin kafesinde B metalinin atomları homojen olarak dağılmış durumda bulunur. Amorf yapılı cisimlerde ise atomlar düzensiz dizildiklerinden karışım daha kolay olur ve aynı anda bulunan fazların sayısı oldukça azdır. bu yapıdaki her tane birbirine özdeştir. ancak çok yumuşak ve düşük mukavemetlidir. Örneğin bakır-çinko sisteminde bileşime bağlı olarak katı halde 5 değişik faz oluşabilir. • • • • Birden fazla tür elementin atomları sıvı halde kolaylıkla karışarak homojen bir yapı oluşturabilirler. Genel olarak kristal yapılı cisimlerde atomlar belirli konumları almak zorunda olduklarından ergiyik oluşturma yetenekleri sınırlıdır. örnek olarak su ve buz karışımı gösterilebilir. 3. Ancak genellikle bunların mekanik özelikleri düşük olur. yalnız kristal doğrultuları rasgele dağılmıştır. Arı bir A metali katılaşınca çok kristalli (polikristalin) bir yapı oluşur. Ergime noktasına gelince belirli bir enerji (ergime ısısı) yutarak atomlar arası bağ kopar ve sıvı hale geçer. Diğer bir deyimle. fakat farklı yapıları dolayısıyla fiziksel özellikleri farklıdır.1.* Yabancı atomların boyutu ana atomların boyutundan farklı olduğundan ya kafesi biraz genişletir veya biraz daraltırlar dolayısıyla çevrelerinde bir gerilme alanı oluştururlar. Bölüm 4-KATI ERGİYİKLER VE ALAŞIMLAR 4. Fazlar Bir malzemede iç yapı yönünden farklı ve homojen olan kısımlarına faz denir. Sertlik ve mukavemetlerini arttırmak amacı ile başka elemanlar katılır.• Katı halde kristal yapıya sahip bir metal ısıtılırsa atomların ısıl titreşimleri artar. A metalinin B atomlarını ergitme yeteneği sınırlı ise ve B atomlarının miktarı bu sınırın üstünde ise katılaşma süresinde B atomlarının fazlası ikinci bir faz halinde ayrışır (Şekil 3. Noktasal kusurların sayısı artan sıcaklıkla büyür. düzenli yapı düzensiz olur. 3.

3. Stoikiometrik olmayan demir oksitin yapısı oluşurken aşağıdaki bağıntı sağlanarak elektriksel yük dengesi korunur. • Stoikiometrik bileşime sahip FeO de toplam atomların yarısı\ (a/o 50) Fe2+ diğer yarısı da O2-(a/o 50). 100 gr alaşımda A1 gr A. Birden fazla element içeren malzeme sistemlerinde fazların türü ve fazların dönüşümü sıcaklığa ve bileşime bağlı olarak değişir. B1 gr B metali bulunsun. A metalinin atomsal ağırlığı PA . Bu bileşiklerde farklı işaretli iyonların sayısı tam sayılı sabit bir orantı oluşturmaz. Ancak atomların kafes yapıyı dolduran parçacıklar olduğu düşünülürse miktarlarını atomsal yüzde olarak belirtmek fiziksel yönden daha anlamlı olur. B ninki PB olsun. Bir iyonsal bileşikteki bir iyon iyonsal değeri aynı ve boyutları birbirine yakın başka bir tür iyonla yer değiştirebilir. 3Fe2+ > 2Fe3+ + ϒ Atomları belirli sabit bir oranda olan bileşiklere stoikiometrik bileşikler denir. bu değişim faz diyagramları yardımı ile gösterilir. Ağırlık yüzdesinden (%) atomsal yüzdeye (a/o) geçiş basit bir işlemle yapılabilir. Hesaplarda kolaylık sağlamak için 100 gr alaşım göz önüne alınır. Alaşımların Bileşimi Uygulamada alaşımlar üretilirken kullanılacak metallerin miktarı tartarak ağırlık cinsinden ölçülür ve oluşan alaşımın bileşimi ağırlık yüzdesi olarak belirtilir. H2O da 0 1/3 (a/o 33 . Bu tür bileşiğe stoikiometrik olmayan bileşikler denir. • 4. bu nedenle Fe<1 O şeklinde gösterilir. • Genel olarak metaller birbirlerini sınırlı oranda ergitebilirler. • Alaşım elementinin miktarı ergime sınırının üzerinde ise katılaşma ve soğuma süresinde fazla olan atomlar ana fazın yanında bir ikinci faz (intermetalikler) oluştururlar.4'te gösterilmiştir. Örneğin MgO deki bir kısım Mg2+ iyonlarının yerini Fe2+ iyonları alabilir. Bu durumda O2. Buna örnek olarak kusurlu demir oksitin yapısı Şekil 4. Diğer taraftan Ca2+ iyonunun yarıçapı oldukça büyük olduğundan Mg2+ iyonlarının yerini alamaz.1/3) gibi. Bu ikinci fazda bir kısım ana faz atomlarını içeren değişik kafes yapılı bir katı ergiyik sistemi olabilir.2. Bu sayılar aynı zamanda ağırlık yüzdelerini verir. Bileşiklerin büyük bir çoğunluğunda bileşiği oluşturan elemanların atomları tam sayılı sabit bir orantıya sahiptirler. MgO te 1/1 (a/o 50). Burada Fe iyonlarının sayısı O iyonlarının sayısından daha azdır. . İyonsal bir cisimde kararlılığın gereği olan net elektriksel yükün sıfır olması koşulu burada şu şekilde sağlanır: 3 adet Fe2+ İyonu 2 adet Fe3+ iyonu ile yer değiştirir ve bir adet boş kafes köşesi oluşur.iyonlarının miktarı örneğin a/o 51-53 civarında ise gerisi demir iyonlarıdır. 4. Bileşiklerde Katı Eriyik Oluşumu Yer alan katı eriyiği metallerde olduğu gibi iyonsal bileşiklerde de oluşabilir. Ancak bazı özel hallerde bu bileşiğin kristal kafesinde bazı demir atomları eksik olabilir.Yabancı atomların kafes yapıda bulunuş biçimine göre katı ergiyikler iki türe ayrılır: • • Yer alan katı ergiyikleri Arayer katı ergiyikleri Atom yarıçapları yakın ve elektron yapıları benzer olan elementler kafes yapıda birbirlerinin yerini kolaylıkla alarak yer alan katı ergiyiğini oluştururlar • Küçük atomlar kafes yapıdaki atomlar arası boşluğa yerleşerek arayer katı eriyiği oluşturabilirler.

1. kinetik enerjileri ise maksimumdur. çökelme.6 da görüldüğü gibi aralarındaki bağıl uzaklık sürekli değişir ve dolayısıyla sahip oldukları kinetik ve potansiyel enerjiler de değişir. * Yüksek enerji seviyesine sahip olan atom daime düşük enerji seviyesine sahip atoma göre daha kararsızdır. tabakalı yapıya sahip grafitte kolaylıkla gözlenebilir. Enerji çukurunun minimum olduğu konumda potansiyel enerjileri minimum. Bu hareketler iki farklı düzeyde oluşur. Atomsal yayınım sonucu cismin yapısı ve bu nedenle de özelikleri değişir. Titreşimin uç noktalarında ise kinetik enerjileri sıfır (hareket yönü değişir).  Birincisi ısıl etki ile atomların kendi denge konumları çevresindeki küçük titreşim hareketleri.Bölüm 5-DİFÜZYON VE UYGULAMALARI 5.1. Atomlarda Titreşimler Mutlak sıfır sıcaklığında (0 K veya -273 °C) atomlar statik haldedir ve potansiyel enerjileri minimumdur.1. yeniden kristalleşme. Isıl enerji vererek sıcaklık arttırıldığı zaman atomlar kendi denge konumlan çevresinde titreşmeğe başlarlar. tane büyümesi gibi olaylarla kaynak.  İkincisi ise yine aynı etki ile bir denge konumundan diğerine atlayarak yaptıkları uzak mesafe hareketleridir. lehim. • • Isıl etki ile atomların kendi denge konumları çevresindeki küçük titreşim hareketleriyle bir denge konumundan diğerine atlayarak yaptıkları uzak mesafe hareketlerine difüzyon denir. sementasyon. Şekil 1. Bu sonuncuya atomsal yayınım veya difüzyon denir. potansiyel enerjileri maksimum olur. Uygulamada çok rastlanan bu olayın temel ilkeleri bu bölümde ele alınacaktır. galvanizasyon gibi işlemler büyük ölçüde atomların kütle içinde hareketlerine bağlıdır. • • • Bu gerçek. Atomlar arası bağ enerjisi çukurunun simetrik olmaması nedeni ile atomlar arası ortalama uzaklık artar ve buna termal genleşme denir. . 5. Atom Hareketleri Malzemelerde üretim ve uygulama sırasında görülen katılaşma. Kristallerde atomların diziliş sıklığı doğrultuya bağlı olduğundan (anizotropi özelliği) ısıl genleşme katsayısı da doğrultu ile değişir. * Birim sıcaklık artışının birim boyda oluşturduğu artışa da termal genleşme katsayısı denir.

Katı yapı içinde yeterli düzeyde yüksek enerjiye sahip atomlar bir denge konumundan diğerine atlayarak atomsal yayınımı oluştururlar. Endüstriyel işlemlerde bu eğilimden geniş ölçüde yararlanılır. • • Cisimlere yeterli imkan verilirse. aynı atom (2) konumundaki boş kafes köşesinde iken sahip olacağı E2 enerjisinden daha yüksektir. Bu enerji engelleri bir atomsal yayınım sisteminin örnekleridir. Bütün bunlar için gerekli aktivasyon enerjisi yayınım sisteminin bir özelliğidir ve deneysel olarak ölçülebilir. Atomsal Yayınım (Difüzyon) Sıcaklık yükseldikçe atomların ısıl titreşimleri artar ve bir kısmı içinde bulunduğu yapıda bir konumdan diğer konuma atlayarak yer değiştirir. Birbirine değerek bir halka halinde bulunan atomlar aynı anda ve aynı yönde hareket ederek birbirlerinin yerini alabilirler. Cisimlere yeterli imkan verilirse. Endüstriyel işlemlerde bu eğilimden geniş ölçüde yararlanılır.) denir. İkinci yöntem arayer atomunun kafeste mevcut atomlar arasından geçerek oluşturduğu harekettir. Yayınımın oluşabilmesi için aktivasyon enerjisi enerji engeline eşit olmalıdır. köşesi kristalin yüzeyine kadar çıkabilir.3). Bir kristal kafesinde varolan bir boş kafes köşesinin çevresindeki komşu atomların bu boş köşeye atlama ihtimalleri aynıdır (Şekil 5. Bir yayınım sistemi bir ana faz (eriten sistem veya matris) ile onun içinde hareket eden atomlardan (eriyen sistem) oluşur. . sıcaklığında bazı atomların enerjisi sıfıra yakınken bazılarınınki ise çok yüksek olabilir ve çoğunluğunun ki ortalama E1 enerjisi civarındadır.Bir kütle içinde bulunan atomlar veya moleküller herhangi bir anda aynı enerjiye sahip değildirler. Böylece atom soldan sağa hareket ederken boş kafes köşesi de sağdan sola hareket etmiş olur.2 Enerji Konumları Şekil 5.3) ve oldukça yüksek enerji gerektirir. volfram ve alümina gibi bileşik ve elementlerde yayınma için gerekli enerji seviyesi daha yüksektir. Yayınım arı metallerde de oluşur. Şekil 5. Birinci yöntem boş kafes köşesi yayınımı olup nispeten düşük bir enerjiyi gerektirir.3. Sıcaklık arttıkça yüksek enerjiye sahip atomların sayısı da artar. Atomların kütle içinde yayınımı üç yöntemle oluşur. Atomsal yayınım veya difüzyon denen bu olayda önce atomun çevresi ile bağları kopar. Her iki konumda da atom denge halindedir. Sıcaklık artınca ortalama enerji de artar. Genellikle kristal kafes içindeki arayer atomları sıkışık durumda bulunurlar ve çevrelerinde bir gerilme alanı oluştururlar. Uygulamada belirli bir E* enerjisinden fazla enerjiye sahip atomların olası sayısı önemli olabilir. Yayınım bir atomun bir enerji engelini aşması için gerekli enerjiye aktivasyon enerjisi (Q.2 de bir atomun iki değişik konumu enerji yönünden göz önüne alınıyor. örneğin ısıtılırsa daima daha düşük enerji seviyesine sahip kararlı yapılar oluşturmaya doğru eğilim gösterirler. sonra atomlar arası boşluklardan geçer ve yeni konumda tekrar çevresi ile bağ kurar. Halka yayınımı denen üçüncü yöntemin oluşma ihtimali düşük olmakla beraber oldukça ilginçtir. Bu da şekildeki gibi eğrinin altında kalan taralı olanla gösterilir. Alaşımlarda ise konsantrasyon farklı olduğu zaman iç yapı değişikliği kolayca izlenebilir. Gazlar için verilen bu enerji dağılımı katılar içinde geçerli sayılabilir. Genelde yüksek ergime sıcaklığı olan ve bağları kuvvetli olan bor karbür.* Difüzyonun gerçekleşmesinde bir atomun bir enerji engelini aşması için gereken enerjiye aktivasyon enerjisi denir.1 de görülen enerji dağılım eğrisine göre bir T. buna arayer yayınımı denir (Şekil 5. ancak yüksek enerjili (1) konumu düşük enerjili (2) konumuna göre yarı kararlı (yerel kararlı veya metastabil) konumdur. kal/mol. (2) konumunda içeren düşük enerjili yapı kararlı yapıdır. Şekil 5. Bu şekilde sürekli yer değiştiren boş kafes. (1) konumunda üzerine basınç etkiyen arayer atomunun E1 enerjisi. 5.2 de görüldüğü gibi atom (1) den (2) ye geçerken aştığı enerji engeli * (2) den (1) e geçerken aştığı enerji engeli * den daha küçüktür. Eğer boş köşenin solundaki atom buraya atlarsa atlayan atomun ilk konumu boş kafes köşesi olur. Benzer şekilde ara yer atomunu (1) konumunda içeren yüksek enerjili yapı yarı kararlı yapı.2 ve 5. örneğin ısıtılırsa daima daha düşük enerji seviyesine sahip kararlı yapılar oluşturmaya doğru eğilim gösterirler. Genellikle atomlar yüksek konsantrasyonlu bölgeden düşük konsantrasyonlu bölgeye doğru yayınarak birim hacimdeki sayılarında net bir fark oluştururlar. 5.

Burada D ye yayınım katsayısı denir ve birimi (cm2/sn) dir. D yayınım katsayısı sıcaklığa. . Cu içinde homojen olarak yayılır (istatistiksel sonuç) ve C1 konsantrasyonu bütün kütle boyunca sabit olur. R gaz sabiti ve T Kelvin derecesi olarak sıcaklıktır. Atomlarda Yayınım Kuralları Bir yayınım sistemi genellikle bir anafaz (matris veya eriten sistem) ile o fazın yapısında hareket eden yabancı atomlardan (eriyen sistem) oluşur. Fick Kuralı) Şekil 5.4' te Ni kaplanmış bir bakır kristali göz önüne alınıyor. Birinci Yayınım Kuralı (1. Şekil 5.1. Yüksek sıcaklıkta bir süre sonra istatistiksel kurallara göre kesikli çizgi ile gösterilen ara yüzeyden yayınım sonucu soldan sağa geçen Ni atomları ile sağdan sola geçen Cu atomlarının sayısı eşittir. Bu süreç sonunda Ni atomlarının C konsantrasyonunun kristalin yüzeyinden itibaren x derinliği ile değişimi azalan bir eğri seklinde olacaktır. Başlangıçta yüzeydeki bütün atomlar Ni' dir (siyah daireler). Atomsal dolgu faktörü düşük ortamlarda yayınım daha az enerji gerektirir. Örneğin Cu kafesinde yayınan Ni atomları gibi. Boltzmann D nin sıcaklığa bağlılığını aşağıdaki denklemle vermiştir. Nikel atomlarının C konsantrasyonu birim hacimde yer alan nikel atomunun sayısı olarak belirtilir (atom sayısı / cm3). Yayınımın yönü dC/dx in işaretinin tersi yönünde olduğu için denkleme eksi işareti konmuştur.4. Q aktivasyon enerjisi (kal/mol). 5. Belirli bir atom ergime sıcaklığı düşük. Bu nedenle faz dönüşümleri ve korozyon olayları tane sınırlarında başlar ve daha hızlı oluşur. dolayısıyla atomlar arası bağı daha zayıf olan ortamda daha kolay yayınır.4 te kristalin yüzeyinde x kadar derinlikte ve yüzeye paralel A cm2 alandan t saniye içinde N adet Ni atomunun geçtiği varsayılsın. Yayınım sabitlerinin yayınım sisteminin türü ve yapısına bağlılığı aşağıdaki şekilde açıklanabilir: o o o o Küçük atomlar daha kolay yayınır.5. Atomsal yayınım akışı J: Birinci yayınım kuralına göre atomsal yayınım akışı o noktadaki konsantrasyon gradyanı dC/dx ile orantılıdır. Sonsuz süre sonunda Ni. Düzensiz yapıya sahip ve atom sıklığı tanelere göre daha az olan tane sınırları boyunca yayınım daha kolay oluşur. Do ve Q yayınım sistemine bağlı sabitler olup deneysel yolla ölçülebilirler. Burada Do (cm2/sn) yayınım sabiti. Ara düzlemdeki konsantrasyon gradyanı dC/dx eksi işaretli olmasına karşın Ni atomlarının net yayınımı soldan sağa yani artı işaretli yöndedir.4. yayınım sisteminin türüne ve yapısına bağlıdır.

hatta iç yapılar da tahmin edilebilir. zamanla konsantrasyon gradyanı azaldığından hız düşer ve tam homojen yapı için sonsuz süreye gerek vardır.5. diğer önemli bir kısmı ise ısıl titreşimleri arttırarak kinetik enerjiye dönüşür. ancak aşınma mukavemeti düşüktür. Cisme verilen ısıl enerjinin bir kısmı ısıl genleşmeye sarf edilir. Böylece amaca uygun özeliklere sahip malzeme üretimi sağlanabilir. dolayısıyla potansiyel enerji artar. H=E+PV . Ancak çevre koşulları değişirse mevcut denge bozulur. yüzeyi sert ve aşınmaya dayanıklı bir malzeme elde edilir. bileşimleri ve miktarları tayin edilebilir.4. Fizikte temel özelliklerden birisi enerjisi azalan bir cisimde kararlılığın artmasıdır. Fick Kuralı) Bu ikinci kurala göre konsantrasyonun zamanla değişme hızı dc/dt konsantrasyon gradyanın 2. örneğin motorların krank millerinin sürtünen yüzeyleri sementasyon işlemi ile sertleştirilir. sonra su vererek sertleştirilir. Fazların dengesine etkiyen üç ana değişken bileşim. Bölüm 6-FAZLAR VE DENGE DİYAGRAMLARI Bu bölümde de iç yapıların nasıl oluştuğu ve iç yapı oluşumuna hangi etkenlerin ne şekilde etkilediği ele alınacaktır. Bu şekilde faz dönüşümleri sonucu özellikler de değişir.5. Ancak koşullar değişirse denge bozulur. Sıcaklık ve basıncın yanında bileşim de iç yapı oluşumunu etkiler ve bunlar değiştiği zaman değişik tür fazlar meydana gelebilir. Fazların Dengesi Bir cisim denge halinde bulunan bir fiziksel kütle olarak tanımlanır. Bu değişkenler etkisinde doğacak fazların türlerini ve bunların özeliklerini bilmek uygulama yönünden çok önemlidir. Bir cisim bağ kuvvetleri etkisinde denge halinde bulunan atomlar grubundan oluşur. Bu kütle içinde homojen dağılmış atomlar bulundukları konumu sürekli korurlar. Bu şekilde semente edilmiş çeliğe su verilirse içi yumuşak ve tok. Arı cisimler tek bileşenli en basit yapılı sistemlerdir. Bunun için gerekli bilgiler ancak denge diyagramları yardımı ile elde edilebilir. sıcaklık ve basınçtır. sıvı ve gaz halinde bulunurlar. sıcaklık ve basınca bağlı olarak katı.2. Homojen olarak dizilmiş atomlar belirli faz meydana getirirler. Bu değişkenler yardımı ile faz dönüşümlerini kontrol ederek özellikleri ihtiyaca göre uyarlamak mümkündür. atomlar bulundukları konumdan başka bir konuma geçmeye zorlanırlar. Sistemler daima sahip oldukları enerjiyi azaltan konumlara doğru yönelerek daha kararlı hale gelme eğilimi gösterirler. Karbon atomlarının yayınması sonucu yüzeyde ince bir tabaka boyunca yüksek karbonlu bir yapı oluşur. Endüstride malzeme üretiminde ve mekanik özelikleri değiştirmek için uygulanacak ısıl işlemlerde denge diyagramlardan büyük ölçüde yararlanılır. 6.1. Bu amaçla endüstride çeşitli işlemler uygulanmaktadır. işlenmesi kolaydır. 5. böylece yüzey aşınmaya dayanıklı hale getirilir. Kütle halinde atomsal hareket sonucu iç yapı değişir ve yeni bir denge yapısı elde edilir. İkinci Yayınım Kuralı (2. Diğer bir deyimle bir faz bir başka faza dönüşür. Cisimlerde iç yapı oluşumunda en önemli etken enerjidir.1. Sementasyon işleminde az karbonlu çelik aktif karbon atomları içeren bir ortamda yüksek sıcaklıkta bir süre ısıtılır. Bu diyagramlardan belirli bir malzeme sisteminde sıcaklık ve bileşime bağlı olarak oluşacak fazların türleri. türevi ile orantılıdır: (4) nolu denkleminin fiziksel anlamına göre yayınım olayı başlangıçta çok hızlıdır. Çeliğe şekil verdikten sonra sürtünmeye maruz kalacak yüzeylere sementasyon işlemi uygulayarak yüzeysel karbon oranı arttırılır. Birden fazla tür atom içeren çok bileşenli sistemlerin dengesi oldukça karışıktır. Atomsal Yayınımın Oluştuğu Örnek Endüstriyel İşlemler  Sementasyon İşlemi Az karbonlu çelik yumuşak ve sünektir. atomlar başka bir denge konumuna geçerek değişik biçimde dizilir ve sonuçta yeni bir faz oluşur.

2. Entalpi sıcaklıkla sürekli artar. Örneğin su buharlaşırken sıcaklık sabit kalır. Sıvılarda atomlar arası bağ zayıftır. Bileşenlerin Sistem Dengesi Birden fazla tür bileşen veya eleman içeren sistemlerin dengesi daha karışıktır. Daima serbest enerjisi minimum olan yapılar kararlı olur. Bu durumda geriye iki değişken kalır. Entalpi iki kısımdan oluşur. 6. Bir sistemin karışım oluşturma eğilimini belirleyen S entropisi sıcaklıkla çarpılarak karışım enerjisine dönüştürülür.A. A .3. Gaz karışımlarında durum böyledir. Bu nedenle değişik türde fazlar bir arada bulunabilir. diğeri de iç yapı düzensizlik derecesine bağlı karışım enerjisidir.Bir cismin entalpisi (H) o cismin iç enerjisi (E) ile çevreye karşı yaptığı PV işinin toplamına eşittir. Gaz atomları veya molekülleri arasında etkileşme bulunmadığından farklı türdeki gazlar kolay karışır ve homojen bir yapı meydana gelir. Bir arada bulunan elemanların karşılıklı etkileşmeleri önemlidir.B karışımları arasında bir ayrıcalık yoktur.2 Fazlar Kuralı Gibbs tarafından geliştirilen fazlar kuralı belirli sistemdeki fazların denge halinde bulunması için gerekli koşulları belirler. Katı cisimler üzerindeki gözlemler genellikle sabit basınçta yapılır ve cisimdeki hacim değişimi ihmal edilir. H Entalpisi ise minimumdur ve serbest enerjiye eşittir.B karışımı kolayca oluşur ve denge halinde bulunur. Buna göre entalpi. Bir reaksiyon sonucu oluşan fazın kararlı olması için serbest enerji değişiminin eksi olması gerekir. biri F serbest enerjisi. Entalpiye yaklaşık olarak cismin ısı içeriği de denir. Laboratuar deneyleri genellikle sabit basınçta uygulandığından üçüncü etkenin sabit olduğu varsayılır. Isıl düzensizlik sıcaklıkla arttığından S entalpisi de yükselir. F serbest enerjisi faz dönüşümlerinde kararlı denge yapısının oluşmasında önemli rol oynar. 6. * Serbest enerji. Entalpinin Ve Serbest Enerjinin Sıcaklıkla Değişimi Şekil 6.1' de de görüldüğü gibi serbest enerji sıcaklıkla sürekli azalır.1. Sıfır Kelvin sıcaklığında atomlar statik haldedir ve entropi sıfırdır. Katı halde erime oranları genelde sınırlıdır. F=H-TS 6. H=F+TS • Buradaki F serbest enerjisi cisimlerin denge yapılarını belirlemede kullanılır. Bu durumda bir cisme dQ ısıl enerjisi verildiği zaman dE iç enerji değişimi dH entalpi değişimine eşit olur. Bileşim ve sıcaklığın değişmesiyle faz da değişebilir.1. A ve B gibi iki eleman arasında karşılıklı etkileşme yoksa A . Katılara göre daha kolay karışarak sıvı eriyik oluştururlar. F+D=B+1 • • • F Bir sistemdeki mevcut fazların sayısı D Fazların dengede kalması için bağımsız değişken sayısı B Bir sistemde mevcut bileşenlerin sayısı . bu durumda A . şu şekilde olur. aşağıdaki bağıntıdan elde edilir.B ve B .

Bunlar ısıtılır. Değişik bileşimde bir seri alaşım hazırlanarak ergitilir. yavaş dengeli soğuma uygulanırsa gene kararlı denge yapıları oluşur ve dönüşmeler denge diyagramında gösterilen bölgelerde meydana gelir. iç yapıları ve kararlılık bölgelerini saptamada ve çeşitli ısıl işlemlerde kullanılırlar. Saf metal olduğundan bir bileşenlidir ve B=l' dir.2' deki biçimde olurlar. Tc ergime sıcaklığı üstünde sıvı.2' da görüldüğü gibi basamaklı olur. altında ise yalnız katı faz bulunur. Buna göre katı eriyikler katılaşırken sıcaklık sabit kalmaz. 6. Bu değerler fazlar kuralı denklemine konursa. Soğuma Diyagramları Denge diyagramlarını elde etmek için soğuma diyagramlarından yararlanılır. dolayısıyla F=2 dir. Denge Diyagramları • Bir malzeme sisteminde fazların bileşime ve sıcaklığa bağlı olarak değişimini gösteren diyagramlara denge diyagramları veya faz diyagramları denir. • • • • Aşırı hızlı soğuma uygulanırsa dönüşmeler gecikebilir. ergime sıcaklığında sıvı ve katı. 2+D=l+l bağımsız değişken sayısı D=0 elde edilir.4. A ve B metallerinden oluşan bir katı eriyik sisteminin soğuma diyagramı Şekil 6. Bu değişmeler denge veya faz diyagramları ile gösterilir. Üç bileşenli sistemlerde İki bileşenin miktarı ve bir de sıcaklık olmak üzere üç değişken vardır ve bu nedenle üç boyutlu diyagramlar gereklidir. dolayısıyla F = 2 dir. Dengesiz soğuma dışı oluşan fazlar yarı kararlıdır. Bileşimle sıcaklığın değişken olduğu iki bileşenli sistemlerin denge diyagramları iki boyutludur. Bu sonuca göre bu bölgelerde sıcaklık değişse dahi tek faz varlığını korur. iki bileşenli veya elemanlı metallerde 2 olur. 1 ve 2 noktalarında fazların sayısı 1' dir ve bağımsız değişken sayısı D=1 olur. yani sıcaklık sabit kalmak zorundadır. Uygulamada büyük önemi olan bu diyagramlar malzeme üretiminde. Bu durumda diyagramlardaki faz bölgeleri ve sınır eğrileri değişebilir. Bileşen sayısı B=2 olduğundan fazlar kuralından bağımsız değişken sayısı D=1 elde edilir. Aşağıda bu diyagramların elde edilişi ve kullanılışı ile ilgili bilgiler verilecektir.2' de görülüyor. diğer bir deyimle dengeli soğuma süresinde oluşan fazları ve faz dönüşüm sıcaklıklarını içerirler. Bir malzeme sisteminde fazlar ve faz dönüşümleri bileşim ve sıcaklığa bağlı olarak değişir. Eğrideki 2 noktasında sıvı ve katı olmak üzere iki faz vardır.T2 sıcaklık aralığında tamamlanır. 6.Bağımsız değişkenlerden biri bileşim. Bu sonuca göre iki faz bir arada bulunduğu sürece bağımsız değişken yoktur. Sıcaklık-zaman eksenleri. Basitleştirmek amacı ile en yaygın olan yalnız iki bileşenli sistemlerin faz diyagramları ele . üzerine çizilen soğuma eğrileri Şekil 6.3. diğeri de sıcaklık olabileceğine göre D en fazla 2 olabilir. sonra soğuma süresinde sıcaklığın zamanla değişimi ölçülür. Katılaşmanın sürdüğü 2 bölgesinde iki faz vardır. katılaşma T1 . Saf metallerde bileşen sayısı B 1. Saf metallerde katılaşma süresinde sıcaklığın sabit kalma zorunluluğu fazlar kuralı ile kanıtlanır. Bu diyagramlar normal koşullarda zorlanmadan. Saf metaller sabit sıcaklıkta katılaşırlar ve soğuma eğrileri Şekil 6. hatta kısmen veya tamamen önlenebilir.

5. Likidüs denilen üst eğrinin üstünde yalnız sıvı faz. TB de B metalinin ergime sıcaklıklarıdır.4 de görüldüğü gibi. diğer bir deyimle A ve B atomlarının yüzdelerinin toplamı 100 dür. 6. Bu nedenle zaman eksenleri kaydırılarak bütün soğuma diyagramları Şekil 6. Fazların Türü Bir alaşım sisteminde verilen bir alaşımda belirli bir sıcaklıkta denge halinde mevcut fazların türü belirlenebilir. Şekil 6. yatay eksen B atomlarıma ağırlık % si cinsinden bileşimini gösterir. sonra bu alaşımların her biri için soğuma diyagramı deneysel yolla elde edilir. A ve B metallerinden oluşan ikili bileşenli bir sistemde A ve B değişik oranda karıştırılarak bir seri alaşım üretilir. Bu şekilde bir seri alaşım için elde edilen üst ve alt noktalar birleştirilirse bu sistemin faz diyagramı elde edilmiş olur.3 (b)' deki diyagramda düşey eksen sıcaklık. Bir alaşımda B atomlarının yüzdesi verilmişse geri kalanı A atomlarıdır. Gerçekte burada açıklanacak temel ilkeler bütün sistemler için geçerlidir. Normal olarak soğuma süresinden çok bileşime bağlı olarak faz dönüşümlerinin oluştuğu sıcaklıklar önemlidir. Şekil 6. (1) noktasında yalnız sıvı (2) noktasında da sıvı ve katı ve (3) noktasında da yalnız katı faz içerir.1. Faz Diyagramlarından Sağlanan Bilgiler • • • Fazların Türü Fazların bileşimi (Bağ çizgisi kuralı) Fazların miktarı (Levye kuralı) 6.3 (b) de görülen faz diyagramı birbirlerinin her sıcaklıkla sınırsız oranda eriten bir iki bileşenli sistemin denge diyagramıdır (Cu . .3 (a) da görüldüğü gibi bir sıcaklık-zaman eksen takımı üzerine çizilebilir Şekil 6. Faz diyagramları soğuma diyagramları yardımı ile elde edilirler. Her bileşim için faz dönüşümlerinin oluştuğu sıcaklıklar soldaki soğuma diyagramlarından yataylar çizerek bu sıcaklık-bileşim diyagramında bileşim düşeyi üzerine taşınır.alınacaktır. solidüs denen alt eğrinin altında da yalnız katı faz ve bu ikisinin arasında da sıvı + katı faz bulunur.Ni sistemi gibi).5. TA A metalinin ergime. A ve B metallerinden oluşan bir sistemde bileşimi % Bo olan bir alaşım.

Bu şekilde uygulanan bu yönteme bağ çizgisi kuralı denir. 6. Yukarıda açıklandığı gibi İki fazlı bölgede herhangi bir (bileşim-sıcaklık) noktasında mevcut fazların bileşimini bulmak için bu bağ çizgisinden yararlanılır. B nin miktarı arttırılırsa likidüs eğrisi üzerindeki a noktasına kadar yalnız sıvı faz bulunur ve a noktasında % B1.5. Bunu açıklamak için %B0 alaşımı (2) noktasında ele alınıyor. Aynı düşünce ile hareket edilirse T1 sıcaklığında katı faz en çok % A2 kadar A veya en az % B2 kadar B atomu içerebilir. Bu iki bilinmeyeni hesaplamak için iki denkleme gerek vardır. bileşimine sahip olur. Bu alaşımın içinde T1 sıcaklığında (2) noktasında bulunan sıvı fazın ağırlığı PS ile katı fazın ağırlığı Pk nın hesaplanması isteniyor. Bu çizginin likidüs eğrisini kestiği noktanın bileşim ekseni üzerindeki değeri sıvı fazın bileşimini.2. Sıvı faz varlığını solidüs eğrisi üzerindeki b noktasına kadar sürdürür ve iki fazlı (a . İki fazlı bölgede çizilen sabit sıcaklık yatayının sınır eğrileri arasında kalan parçasına bağ çizgisi denir. Fazların Bileşimi (Bağ Çizgisi Kuralı) Tek fazlı bölgede mevcut fazın bileşimi göz önüne alınan alaşımın bileşimine eşdeğerdir.b) aralığında daima % B1. %B0 lık alaşımda (1) noktasındaki sıvı faz alaşımda (1) noktasındaki sıvı faz % B0. solidüs eğrisini kestiği noktanınki de katı fazın bileşimini verir. bileşimine ulaşınca B atomlarınca doymuş hale gelir. İki fazlı bölgedeki fazların miktarları ise aşağıda açıklanan "levye kuralı" yardımı ile bulunur.4 de gösterilen bileşiminde P0 gr.5. bunlarda Mevcut A atomlarının yüzdesi: %A0=%100B0 İki fazlı bölgede fazların bileşimi alaşımın bileşiminden farklıdır. Daha fazla B katılırsa sıvı fazın yanında katı faz oluşmaya başlar. Fazların Miktarı (Levye Kuralı) Bir fazlı bölgede mevcut fazın miktarı alaşımın miktarına eşittir. A metaline bu sıcaklıkta B metali katılırsa sıvı eriyik oluşur. Örnek olarak Şekil 6. O halde (a . alaşım ele alınsın.b) bileşim aralığındaki katı fazın bileşimi daima % B2 olur.3. (3) noktasında kail faz da %B0 bileşimindedir.6. (2)'den çizilen T1 yatayının sıcaklık eksenini kestiği c noktasında sıvı halde saf A metali vardır. .

.

Bu tür sistemlerde bazı ilginç temel faz dönüşümü reaksiyonları görülür. Şekil 6. Bu sistemde I alaşımı sıvı halden başlayarak soğutulacak olursa önce katı eriyik oluşumu ile α fazı meydana gelir. Bu tür diyagrama sahip (Cu-Ni) sisteminde Cu' a Ni atomları % 0 dan başlayarak % 100 o kadar karıştırıldığında kafes yapı değişmeksizin Cu atomlarının yerini alır ve daima katı halde tek faz oluşur.  Ötektik reaksiyonu: Birbirlerini sınırlı oranda eriten bazı sistemlerin belirli bileşimdeki alaşımları sabit sıcaklıkta katılaşır ve ötektik reaksiyonu sonucu sıvı faz aynı anda iki ayrı katı faza dönüşür. Üstün mekanik özeliklere sahip ötektik yapılar uygulama yönünden çok önemlidir. Katılaşma Dönüşümleri Bu tür faz dönüşümlerinde fazlardan biri sıvı olduğundan atomların hareket yeteneği yüksektir.6.3 de de görüldüğü gibi belirli bir sıcaklık aralığında tamamlanır ve sonuçta tek bir katı faz meydana gelir. 6.  Katı eriyik oluşumu: Sıvı eriyikten katı eriyik oluşumu Şekil 6.3'de birbirlerini her sıcaklıkta sınırsız oranda eriten sistemlerin faz diyagramı verilmiştir. Çökelme eğrisi yükselip solidüs eğrisi ile kesişince birbirlerini her sıcaklıkta sınırlı oranda eriten iki bileşenli bir sistem elde edilir. Burada görülen eğriye çökelme veya ayrışma eğrisi denir. Temel Faz Dönüşümleri Bir malzeme sisteminin sıcaklığı değiştiği zaman atomların hareket yeteneği de değişir ve imkan tanındığı zaman genellikle düşük enerjili kararlı denge yapısı oluşturma eğilimi doğar. Birbirlerini Sınırlı Oranda Eriten Sistemler Şekil 6.6'de birbirlerini yüksek sıcaklıkta her oranda. Sıcaklık T1' e düşünce β fazı B atomlarınca doymuş hale gelir ve B atomlarının fazlası ß fazı halinde çökelir ve bu sıcaklığın. Belirli fazlardan oluşan bir denge yapısından değişik fazlardan oluşan diğer bir denge yapısına geçiş olayına faz dönüşümü denir.6. Bu dönüşümler katılaşma dönüşümleri ve katı hal dönüşümleri olmak üzere 2 grupta toplanabilir. Aşağıdaki bağıntı ile tanımlanan bu dönüşüm sonucu tek fazlı yapı oluştuğundan uygulama yönünden ilginç sayılmaz .5. fakat düşük sıcaklıkta sınırlı oranda eriten bir ikili sistemin faz diyagramı görülüyor. Bu tür dönüşümler üç türe ayrılabilir. Gerçekte endüstride kullanılan sistemler birbirlerini çoğunlukla sınırlı oranda eritirler. bu nedenle ileride ayrıntılı olarak ele alınacaktır. Genel olarak soğuma hızı dönüşme sıcaklığını etkileyemez ve dönüşmeler daima aynı sıcaklıkta oluşur. Ötektik reaksiyonu aşağıdaki bağıntı ile tanımlanabilir: Bu tür reaksiyona sahip sistemlere ötektik sistemler denir.6. Aynı anda oluşan iki katı faz çok ince ve sık yapı meydana getirir. Peritektik reaksiyon: • Katılaşma süresinde bir arada bulunan bir sıvı fazla bir katı fazın sabit sıcaklıkta başka bir katı faza dönüşmesine peritektik reaksiyon denir.1. altında sistem α ve β gibi iki fazın karışımından oluşur. 6. bu nedenle dönüşüm süresi çok kısadır.4.

2. Birinci aşamada atomların çevresi ile bağları kopar. normal soğumadan beklenen kararlı denge yapısı yerine başka yarı kararlı denge yapısı oluşabilir. Uygulamada bu olaydan geniş ölçüde yararlanılır (çeliklere su verme işlemi).6. Katı hal dönüşümleri dört türe ayrılabilir: Bu reaksiyon hızı dönüşümün oluştuğu sisteme ve sıcaklığa bağlıdır.2.2. bu nedenle dönüşümlerin tamamlanması için belirli bir süreye gerek vardır.2. tane boyutu küçük ve süre yeterli ise tane sınırlarında çökelmesi olanağı yüksek olur. Katı hal dönüşümlerinin diğer bir özeliği de yeni doğan fazların mevcut ana faza göre belirli konumlar alması zorunluluğudur. Katı Hal Dönüşümleri Katı halde atomların hareket yetenekleri çok kısıtlıdır.2. Bu şekilde oluşan ötektoid yapı genellikle ötektik yapı gibi üstün mekanik özeliklere sahip olur. Bir dönüşme olayı atomsal yayınım sonucu oluşur ve bu. 6.6.1.6.6. Aksi halde mevcut fazın kafes yapısı içinde kalarak tane içi çökelme meydana getirir. ikinci aşamada hareket ederek daha düşük enerjili konumlara gelirler ve son aşamada da yeni fazı oluştururlar. Elde edilen yeni yarı kararlı yapı üstün özeliklere sahip olabilir. Özellikle yeni faza ait sınırların oluşması oldukça büyük enerjiyi gerektirir. Bu şekilde oluşan polimorfik dönüşme aşağıda bağıntı ile de tanımlanabilir. Peritektoid Reaksiyon Bu reaksiyonda aşağıdaki bağıntıda görüldüğü gibi iki katı faz sabit sıcaklıkta diğer bir katı faza dönüşür: Sonuçta tek fazlı yapı oluştuğundan ilginç sayılmaz. . Bütün bu olayların tamamlanması için gerekli süre t ise bunun tersi R = l/t dönüşüm reaksiyon hızı olur.6. Polimorfik Dönüşme Bazı saf metallerde kafes yapı sabit sıcaklıkta diğer bir tür kafes yapısına dönüşür. • Eğer soğuma hızı R dönüşüm hızından fazla ise dönüşüm kısmen veya tamamen önlenebilir. Eğer sıcaklık yüksek. üç aşamada tamamlanır. Burada da aynı anda yan yana oluşan yeni fazlar çok sık ve ince bir yapı meydana getirirler. 6. Ötektoid Reaksiyon Bu reaksiyon ötektik reaksiyona benzer.3. ancak burada bir katı faz sabit sıcaklıkta aynı anda diğer iki ayrı katı faza dönüşür. Ötektoid reaksiyon aşağıdaki bağıntı ile de tanımlanabilir: 6.

6. ε da magnezyumun kafes yapısına sahip ikinci ana fazdır ve β ile δ ara fazlardır. Β. Fe-C sisteminde ise 1 ötektik.6.6' de görüldüğü gibi soğurken belirli bir sıcaklık düzeyinde doymuş hale gelebilir.6. Faz diyagramı Şekil 6.12' de görülen Al Mg sisteminde üç ötektik. Seramiklerin Faz Diyagramları Seramikler genellikle metal ile metal olmayan elementlerin iyonik bileşiklerinden oluşurlar. Sıvı hale geçinceye kadar düzenli yapıları varlığını korur. dolayısıyla özelikleri tamamen ana fazlardan farklıdır. Ara Fazlar ve İntermetalikler Özellikle endüstriyel faz diyagramlarından birden fazla temel faz dönüşümü reaksiyonlarına rastlanır. Bu doyma noktasında katı eriyikte bulunan yabancı atomların bir kısmı ayrışarak ikinci bir faz halinde çökelir. Malzemelerin Fiziksel Özellikleri Malzemelerin sahip oldukları özellikler dört ayrı grupta incelenebilir: • • Elektriksel Özellikler o İletkenlik o Yarı İletkenlik o Dielektrik o Manyetik Mekanik Özellikler .2.2.2.5. 6. Cu-Zn sisteminde 5 peritektik ve 1 ötektik. Bu ara fazlar ana fazlar arasında bir bileşime sahiptirler ve yapıları.TB : Sırasıyla A ve B metallerinin ergime sıcaklığı % B1 : Oda sıcaklığında B metalinin α fazında erime sının % B2 : B metalinin α fazında en yüksek erime sınırı % B3 : % 100 . Örneğin Şekil 6. Örneğin Şekil 6. • NOT: En düşük ergime sıcaklığına sahip alaşıma monotektik adı verilir. δ. A nın β daki en yüksek erime sınırı % B4 : % 100 .10' de görülen bir ötektik sistemin yapısı aşağıda ayrıntılı olarak ele alınacaktır. Birkaç iyonik bileşikten oluşan seramik malzemelerinde her bileşik bir bileşen rolünü oynar. ve ε fazları meydana gelir.* 6.% B4 = % A4.7. Bölüm 7-FİZİKSEL ÖZELLİKLER 7. Ana bileşikler aralarında ara katı eriyikler veya ara kompleks bileşikler de oluşturabilir. % Be : ötektik bileşim Te : ötektik sıcaklık TA .6. Alüminyum alaşımlarına uygulanan yaşlanma sertleşmesi işlemi bu gerçeğe dayanır. Bunun nedeni böyle sistemlerde ana fazların yanında ara fazların ve intermetaliklerin oluşmasıdır.11' de görülen Al-Mg sisteminde saf Al dan başlayarak α . 6. 1 ötektoid ve 1 de peritektik reaksiyon bölgesi vardır.2. Çökelen fazın miktarı sıcaklık düştükçe artar. Ötektik Sistem Birbirlerini sınırlı oranda eriten bazı iki bileşenli sistemlerde bileşenler birbirlerinin ergime sıcaklıklarını düşürür ve en düşük ergime sıcaklığına sahip bileşimdeki alaşım ötektik reaksiyon sonucu katılaşır.% B3 = % A3. çökelme yeri ve büyüklüğü kontrol edilerek daha yararlı yapılar oluşturulabilir.4. Bu şekilde hem ergime sıcaklığının düşürülmesi ve hem de üstün özelikli ince karışımın oluşması nedeniyle ötektik sistemler uygulamada özel bir önem taşırlar. Bu reaksiyon süresinde iki katı faz yan yana ince tabakalar halinde oluşarak ötektik yapıyı meydana getirir. iki bileşikten oluşan bir ikili sistemde sıcaklık ve bileşime bağlı olarak oluşan fazlar ve faz dönüşümleri faz diyagramları yardımı ile çok açık bir şekilde gösterilebilir. a alüminyumun kafes yapısına sahip ana faz. İntermetalik Bileşiklerin Avantajları • • • Bileşenler sabit bir orana sahiptir. Birbirlerine göre düzenli olarak dizilirler ve düzenli bir yapı oluştururlar. Katı Eriyikten Çökelme Tek fazlı bir katı eriyik Şekil 6.6.1. A metalinin β da oda sıcaklığında erime sınırı.6. Uygulamada bu çökelen fazın miktarı.

Ancak bunlar elektriği iletmemelerine rağmen elektriksel alana tepki gösterirler.nin eksi 2q dür. Elektriksel İletkenlik Cisimlerin elektrik akımını iletme yeteneğine iletkenlik denir.16 X 10-18 kulondur.2. Yarıiletken malzemeler çok ilginç ve yararlı özelikleri nedeni ile elektronik endüstrisinde geniş uygulama alanına sahiptirler. 7. Bir bireysel elektronun taşıdığı birim yük q = 0. Buna göre: Bu denklemden özgül direnç boyutunun (ohm-cm) olacağı görülür. Özellikle yarıiletkenler elektronik endüstrisinde çok geniş uygulama alanı bulmaktadır. kesiti s (cm2) ile ters orantılıdır ve orantı katsayısına özgül direnç (ρ) denir. Bu nedenle bu malzemeler ileride ayrıntılı olarak ele alınacaktır. . Ancak metale Şekil 7. bağ türüne ve iç yapımına geniş ölçüde bağlıdır. bunun sonucu yük birikimi. Seramikler ve polimerler de elektronlar ana atomlara kuvvetle bağlıdırlar.2. ferroelektrik gibi önemli özelikler doğar. Uygulanan elektriksel alanın büyüklüğü E aşağıdaki şekilde tanımlanır. bu nedenle iletken sayılamazlar. 7. örneğin Pb2+ nın yükü artı 2a. SO42. Genel olarak bir yönde taşıdıkları yük sayısı zıt yönde taşınana eşit olduğundan net bir yük iletimi oluşmaz. Bu hareketleri duran dalga hareketi türündedir. Gerçekte manyetik. bu da elektrik akımını oluşturur. Bu Özeliklerin başında elektriksel iletkenlik gelir.2. Elektriksel yük taşıyıcılardan elektronlar ile yayınan eksi yüklü iyonlar (anyon) eksi yük taşıyıcı.1. optik ve ısıl özelliklerde elektron yapıları ve elektron hareketleri ile yakından ilgili olduklarından bunları elektrik özellikler grubuna dahil etmek uygun olur. Özgül iletkenlik veya özgül direnç cismin 1 cm3 de bulunan yük taşıyıcı sayısı n ile orantılıdır.2' de görüldüğü gibi bir elektriksel alan uygulanınca artı elektroda doğru giden elektronlar hızlanır. genellikle komşu iletkenleri birbirinden ayırarak yalıtım amacı ile kullanılırlar. piezoelektrik. dolayısıyla serbest hareket edemezler. yarıiletkenlik ve yalıtkanlık (dielektrik) gibi önemli elektriksel özellikler cisimlerin elektron yapısına. Yalıtkanlar elektrik akımını iletmezler. Uygulamada cisimler özgül dirençlerine veya özgül iletkenliklerini göre üç gruba ayrılırlar • • • İletkenler : ρ < 10-4 (ohm-cm) Yarıiletkenler: 10-4 < ρ < 104 (ohm-cm) Yalıtkanlar : ρ > 104 (ohm-cm) Metallerde kütle içinde serbest elektronlar bulunduğundan iletkenler grubunu oluştururlar. neticede eksi kutuptan artı kutba doğru net bir sürüklenme görülür. 7. elektron boşlukları ile yayınan artı yüklü iyonlar (katyon) artı yük taşıyıcılardır. Özgül direncin tersine σ. özgül iletkenlik denir. Elektriksel Özellikler Malzemelerin elektriksel özelikleri elektron yapıları ve elektron hareketleri ile ilgilidir. eksi elektroda doğru gidenler ise yavaşlar. Ancak gerçekte serbest elektronları bulunmayan yarıiletkenlere yeterli elektriksel alan ve sıcaklık uygulanırsa yararlı sayıda elektron aktive edilerek serbest hale getirilir ve iletkenlik sağlanabilir. Bir iletkenin içinden geçen akıma karşı gösterdiği direnç R (ohm). Genel olarak bir yönde taşıdıkları yük sayısı zıt yönde taşınana eşit olduğundan net bir yük iletimi oluşmaz. Yayınan iyonların taşıdığı yük ise iyonsallık derecesine bağlıdır. iletken boyu l (cm) ile doğru.2.• • o Şekil Değiştirme o Sertlik o Kırılma Termal Özellikler o Isıl Genleşme o Isıl İletkenlik Diğer Fiziksel Özellikler o Birim Ağırlık o Gözeneklilik o Geçirimlilik o Optik ve Akustik Özellikler İletkenlik. Bunların uygulamada ayrı yeri olduğundan dielektrik özellikler ayrı bir bölümde incelenecektir. Metalik İletkenlik Metallerde valans elektronlar kütle içinde serbest halde rasgele hareket halindedirler.

1' de görüldüğü gibi. Bu tepki elektriksel yük birikimi. Yarıiletkenler Elektronik teknolojisinde çığır açan transistörler yarıiletken malzemelerden üretilirler. Bu sayede elektronik aletleri çok kompakt ve basit hale getirilerek günlük yaşamda geniş uygulama alanı bulmuştur. Ancak iç yapıda mevcut kusurlar. k dielektrik sabiti bütün yalıtkanlarda 1' den büyüktür. yabancı atomlar ve ısıl titreşimler dalgaları saptırır. Özgül Direnci Arttıran Etkenler • • • Sıcaklık Yabancı atomlar Plastik şekil değiştirmedir.2. elektron eksikliği veya boşluğu içerenlere artı veya p-tipi yarıiletken denir. camlar ve seramikler uygulamada elektronik endüstrisinde geniş ölçüde kullanılırlar.1. Tablo 7. Bu özeliklere sahip plastikler. .* 7. Yalıtkanın dielektrik sabitinin vakumun dielektrik sabitine oranına k bağıl dielektrik sabit ve uygulamada kısaca yalıtkanın dielektrik sabiti denir. D=k0 V/d Elektrotlar arasındaki elektriksel alana vakum yerine bir yalıtkan cisim konursa elektrotlarda biriken elektriksel yük yoğunluğu artar. E elektriksel alanı ile orantılıdır. Has yarıiletkenlere katılan bazı yabancı atomlar iletkenliği çok daha arttırabilir. ne kadar büyükse elektronların sürüklenme hızı o kadar yüksek olur.san dir. Elektronlar iletken ortamda duran dalga hareketi ile yayılırlar. Bunlar ancak 1954 yılından sonra geliştirilerek kısa sürede büyük boyutlu ve üretimi zor elektron tüplerinin yerini aldılar. Aralarında vakum olan iki paralel elektroda V gerilimi uygulanınca elektrot plaklarında bir miktar elektriksel yük birikir (Şekil 7. V=µ .E=V/d (volt/cm) Elektronların alan etkisinde sürüklenme hızı. 7.2. piezo elektrik ve ferro elektrik gibi özeliklerin doğmasına neden olur.2.2. Çok atomlu kütlelerde ise ana atomlara zayıf bağlı çok sayıda valans elektronlarının enerji düzeyleri üst üste dizilerek enerji bantları oluşturur. Bir enerji düzeyi dolunca bundan sonra eklenen elektronlar bir üst enerji düzeyine geçerler.5). fakat uygulanan elektriksel alana karşı tepki gösterirler. Dielektrik Malzemeler (yalıtkanlar) Yalıtkanlar elektrik akımını iletmezler. • Elektron fazlalığı içeren katkılı yarıiletkenlere eksi veya n-tipi. 7. Aşağıdaki eşitlikte ko orantı katsayısına dielektrik sabit denir. * 7. iletkenlik azalır. Bunun başlıca nedeni yalıtkanda oluşan elektriksel kutuplaşma ve mevcut kutupların yön değiştirmesidir. v. Aşağıda bu olaylar açıklanacaktır. bu tür yarıiletkenlere de katkılı yarıiletkenler denir. Bireysel atomda elektronlar ancak kendi atomu etrafında yörünge hareketi yaparlar. Has yarıiletkenlik bazı arı malzemelerin kendi bünyelerinin özelliğidir. Yarı iletkenler has yarıiletken (entrensek) ve katkılı yarıiletken (ekstrensek) olmak üzere iki gruba ayrılırlar. Bir enerji düzeyinde en fazla iki elektron bulunur ve bunların da dönme yönleri zıttır.2. Enerji Bantları Bir bireysel atomu çevreleyen elektronlar belirli enerji düzeyine sahiptirler.2. ortalama serbest yol azalır ve sonuçta özgül direnç artar.3. Biriken elektriksel yük yoğunluğu D elektron/cm2 olarak belirtilir.E Burada µ elektriksel yük taşıyıcıların ortamdaki hareket yeteneğidir ve birimi cm2/V. Bu dalgaların yansımadan veya saptırılmadan yayılabileceği ortalama serbest hareket yolu. Uygulanan elektriksel alanın şiddeti V/d (Volt/cm) ise oluşan elektriksel yük yoğunluğu bu alanın şiddeti ile orantılıdır.2.4.

bunlar da diğer elektronlara çarparak bir elektron seli oluşturabilirler.3. Manyetik akı yoğunluğu B ise Weber m2 olarak ölçülür. • • • Diyamanyetik Paramanyetik Ferromanyetik . Manyetik Özellikler Cisimlerin manyetik özellikleri elektronların gerek kendi eksenleri etrafında dönmeleri ve gerekse atom çekirdeği çevresinde yörünge hareketi yapmaları sonucu oluşur. dolayısıyla net manyetiklik yoktur.3. Bunun sonucu olarak malzemenin yalıtkanlık özeliği kaybolur. • Ancak bireysel atomların manyetik kutupları paralel olacak şekilde yönlenirse kütlede net bir manyetik alan doğar. Manyetik alana gösterilen tepki. özellikle kusurlu bölgelerde mevcut elektronlar enerji aralığını atlayarak serbest hale geçer. Diyamanyetik cisimlerin manyetik geçirgenliği vakumdakinden ortalama 10-6 katı kadar daha azdır. kuvvet çizgilerin sıklığı vakuma göre daha azdır. bundan dolayı her elektron çok küçük bir mıknatıs sayılır.3. Manyetiklik Türleri Üç tür manyetiklik vardır: Diyamanyetik özellikle manyetik alana gösterilen tepki eksi yöndedir. 7. 7. Her yalıtkan bu göçmeye karşı belirli bir dielektrik dirence sahiptir.* Sıcaklık arttığı zaman iyonların ve moleküllerin hareket yeteneği artacağından kutuplaşma daha kolay olacağından dielektrik sabitler artar.Yalıtkanların dayanabileceği elektriksel alan şiddeti sınırlıdır. η'nün ηo 'a oranı o ortamın vakuma göre bağıl manyetik geçirgenliğini verir. çatlaklar. Atomdaki bir enerji düzeyinde en fazla iki elektron bulunur. kimyasal bozulum. İç yapı kusurları. boşluklar ve yüksek sıcaklık bu direnci azaltır. • Bir malzemenin yalıtkanlık özelliğinin kaybolması olayına elektriksel göçme denir.1. bobinin bir metresindeki sarım sayısı ile içinden geçen akımın çarpımına eşittir ve birimi (Amper X Sarım/m)' dir. Manyetik Alan Manyetik alanın varlığı yaptığı etki ile belli olur.2. Eğer uygulanan gerilim kritik bir değeri aşarsa yalıtkanda. Burada ηo ortamın manyetik geçirgenliğidir ve değeri vakumda 4p x 10-7 Henry/m dir. bunlar da kendi eksenleri etrafında bağıl olarak ters yönde döndüklerinden birbirlerinin manyetik alanını yok ederler. İçinden akım geçen bir iletken tel bobinin oluşturduğu manyetik alanın şiddeti H. aşağıdaki bağıntı ile tanımlanır. Vakumda bu alanın doğurduğu manyetik akı yoğunluğu B. * 7. Buna elektriksel göçme denir. Bu şekildeki bireysel atomların manyetik kutupları rasgele yönlenmişse kütlenin net alanı sıfır olur. Ortamda oluşan manyetik kuvvet çizgilerinin sayısı da manyetik akı yoğunluğunu belirtir. içine konan cismin türüne göre değişir ve manyetik geçirgenlikleri vakumdaki ηo dan farklı olur. Eğer bir atomda dolmamış enerji düzeyi varsa ve toplam elektron sayısı tekse bireysel atomda manyetik alan doğar ve bu alanın bir çift kutbu (dipol) vardır. Hareket eden her elektriksel yük bir manyetik alan oluşturur. Bir atomun enerji bantları tam dolu ise çift sayıda elektronu vardır.

. Manyetiklik özeliğine göre mıknatıslar sert ve yumuşak olmak üzere iki türe ayrılırlar. • • • Diyamanyetik elementler: Cu. Manyetik Malzemeler Bunlar yumuşak (veya geçici) mıknatıslar. Sürekli mıknatıs üretiminde kullanılan sert manyetik malzemeler üç sınıfa ayrılır: Çelikler. Paramanyetik elementler Al. kuvvet hatları vakuma göre biraz daha sıklaşır. Ferromanyetik elementler: Fe. Mekanik yönden de yumuşaktırlar. dolayısıyla bu tür malzemelerde değişken manyetik alanda enerji kaybı düşüktür. Arı demir iyi bir yumuşak mıknatıs olabilir. ancak taşlama ile şekil verilebilirler. kalıcı manyetik akı yüksektir ve bunu yok etmek için büyük Hc manyetik alanına gerek vardır.3. 780 ° C nin üstünde (Curie sıcaklığı) demirin manyetiklik özelliği kaybolur. 106 Hz ten yüksek frekanslı uygulamalarda metal türü yumuşak alaşımlar mıknatıs yapmaya elverişli değildir. Paramanyetik cisimlerin manyetik geçirgenliği vakumdakinden ortalama 10-5 katı kadar daha büyüktür. Zn. Hc manyetik cismin koerzif kuvveti veya demanyetizasyona karşı direnci denir. Kuvvetli manyetiklik özeliğine sahip metaller ve bileşikler manyetik alanda gösterdikleri davranışa göre yumuşak ve sert manyetik malzemeler olmak üzere iki gruba ayrılırlar. (MnZn) Fe2O4 yumuşak seramik mıknatıs olarak TV ve FM alıcılarında yüksek frekanslı transformatör yapımına uygundur. mıknatıs alaşımları ve oksit ve seramik türü mıknatıslar. manyetik kuvvet çizgilerinin sayısı vakumdakine göre çok artar. Ferromanyetik özellikte ise manyetik alana karşı gösterilen tepki çok kuvvetlidir. Bunların hem manyetik özelikleri iyi. Dinamo sacı bu tür FeSi alaşımdan yapılır. 7. dan az) demir oksitli bileşiklerinden yapılmış ferrimanyetik türde yumuşak seramik mıknatıslar kullanılır. Yumuşak mıknatıslarda B. Sert mıknatıslar mekanik yönden de serttir. Sürekli mıknatısların yüksek kalıcı mıknatıslık ve yüksek koerzif kuvvet Hc ye sahip olmaları istenir. Pt. kalıcı manyetiklik az. Bd doyma noktasına erişmek için kuvvetli manyetik alana gerek vardır. Sert mıknatıslarda ise manyetik akıyı arttırmak zordur. Yüksek sıcaklık ve mekanik darbe manyetikliği azaltır. Bi. Bu kapalı eğrinin alanı bir çevrimde kaybolan enerjiyi verir ve bu enerji ısıya dönüşür. bir manyetik alan ile manyetik akı hızla artarak Bd doyma noktasına erişir. ancak alternatif akımlar için elverişli değildir. Ag. yüksek sıcaklıkta basınç altında sinterleme ile kütle haline getirilerek biçim verilir. Özellikle değişken akımlı uygulamada kullanılacak manyetik malzemelerde histerezis kaybının az ve içlerinde oluşacak girdap akımlarının küçük olması gerekir. Demirin içinde % 2-5 Si katarak elektriksel direnç çok arttırılır ve ayrıca araları yalıtılmış çok ince saç halinde kullanılırsa girdap akımları düşük düzeye indirilir. Ni. Fe-Ni alaşımları tavlanıp manyetik alanda soğutulursa çok kolay manyetiklik kazanır ve histerezis alanı daha da küçük olur. histerezis alanı küçüktür. ya döküm veya toz metalürjisi yöntemi ile üretilirler. Co. ferromanyetik cisimler ise manyetik olan cisimler sayılır. Bunlar üretim süresinde yüksek sıcaklıkta kuvvetli manyetik alan uygulayarak mıknatıs haline getirilirler. ve sert (veya sürekli) mıknatıslar olmak üzere iki sınıfa ayrılırlar. şerit ve ince saç haline getirilerek bilgisayar ve manyetik amplifikatör transformatörlerinde kullanılır. Bir çevrimde B manyetik akımın H manyetik alan şiddeti ile değişimini gösteren kapalı eğriye histerezis eğrisi denir. Yüksek frekanslı uygulamalar için Fe-Ni alaşımlar (permaloy ve supermalloy) daha elverişlidir. kalıcı manyetiklik zayıftır ve küçük bir Hc ters manyetik alanı ile dolayca kaybolur.Paramanyetik özellikte tepki artı yöndedir ve çok zayıf çekme oluşturur. FeSi alaşımları dikkatle haddeleme ve tavlamaya tabi tutularak <100> doğrultuları ana doğrultuya paralel yapılır ve bu şekilde manyetik geçirgenlik çok daha fazla artırılır. Ferromanyetik cisimlerin manyetik geçirgenliği vakumdakinin 103-105 daha fazladır. Bu malzeme toz halinde bulunur. histerezis eğrisinin alanı küçüktür. Uygulamada diyamanyetik ve paramanyetik cisimler manyetik olmayan. Yumuşak mıknatıslarda manyetik geçirgenlik yüksek. O2. hem de elektriksel dirençleri yüksektir ve yalıtkan sayılırlar. bunlarda girdap akımı kayıpları yüksektir. Bunların yerine çok küçük parçacıklardan oluşan (50 mµ.3. Bu mıknatıslarda histerezis eğrisinin alanı büyük olduğundan değişken manyetik alan etkisinde enerji kaybı yüksektir ve çok ısınırlar.

dolayısıyla enerji de artar. Camda ve yüksek simetrikliğe sahip kübik kristallerde kırılma indisleri yöne bağlı değildir. Yalıtkanlar ise türüne bağlı olarak dalgaları kısmen yansıtır ve kısmen de geçirir. Saf silis camı (SiO2) görünen ışıkla dalga boyu 2000 A° e kadar olan ultraviyole ışınlarını. Görünen ışık bölgesindeki elektromanyetik dalgaların boyu 7400. fotonların sahip olduğu enerji ile orantılıdır ve orantı katsayısına Planck sayısı denir. bu tür atomları içeren kristallerde kırılma indisi de büyük olur. Elektron bir üst enerji düzeyine geçerken belirli miktarda enerji yayar. ancak çok ince filim halinde (mikrondan az) kesilirse ışığı biraz geçirebilir. (Cu. Frekansla dalga boyu ters yönde değiştiğinden frekans arttıkça dalga boyu küçülür. Metallerin büyük çoğunluğu iyi yansıtır. Katkı maddelerini değiştirerek emilen dalga aralığı da değiştirilebilir. Bu dalgalar da metalleri geçemezler.3500 Å arasındadır. Bunlara da saydam cisimler denir. Dielektrik sabit frekansın fonksiyonu olduğundan ışığın bir katı içinde yayılma hızı da frekansa bağlı olur. Bu arada ortamdan geçerken yutulan dalga tayfta siyah bir şerit halinde görülür. içeri giren ışık demeti yön değiştirir. Bir silis camına (SiO2) Pb veya Ba katılırsa yoğunluk artar. Opaklık Yansıtma Kırılma Yutma Renklilik Fotoiletkenlik Lüminesans • Kırılma indisi küçük olan malzemelerde ışığın yayılması kolaylaşır. Bunlar önce su verilerek sertleştirilir sonra yüksek elektromanyetik alan etkisinde manyetik hale getirilir. Diğer mıknatıs alaşımlarında genellikle demir yoktur veya varsa az miktardadır.4.* Işığın vakumdaki C hızının malzeme içindeki v hızına oranına o malzemenin n kırılma indisi denir. Kırılma İndisi • • Saydamlık. . 7. Endüstride geniş uygulama alanı olan lazerler ve güneş pilleri optik özeliklerden yararlanılarak geliştirilmiştir. dışarıya iki paralel demet halinde çıkar. Işık dalgasının frekansı artarsa k dielektrik sabit azalır. Bu spektrumda her ışığın belirli dalga boyu vardır. Saydam ve prizmadan geçirilen beyaz ışık dalga boyları kırmızıdan mora doğru azalan bir renk tayfına ayrılır. Işığı geçirmeyen bu tür malzemelere opak denir. Katılarda elektromanyetik. o cismin k dielektrik sabitine eşittir. kırılma indisi küçülür. Genel olarak hiç bir katı cisim üzerine düşen radyasyon dalgalarını ne tam olarak yansıtır nede tam olarak geçirir. bu nedenle yoğunluk arttıkça kırılma indisleri de artar. Bazı frekanslarda iyi yansıtıcı olan bir cisim bazı frekanslarda ise iyi emici olabilir. cisim ışığı yansıtır. Mn. Beyaz ışık değişik dalga boylu dalgalar spektrumundan oluşur. Co) ve (Ag. fakat ayrışmaz. Mor uca yaklaştıkça frekanslar dolayısıyla enerjiler artar. Fe). bunun sonucu kırılma indisi de büyür. Elementlerin atom sayısı arttıkça elektronlarının sayısı da çoğalır. 7. Cisimlerin elektron yapıları ışık dalgaları arasındaki etkileşmeler optik özellikleri belirler.silis camı 3000 Å e kadar ışınları. Ni. Bu yolla oluşan radyasyon veya elektromanyetik dalgaların frekansı. Ni. Bir de malzemelerin ışığı yansıtma özeliği vardır. dalgalarla kutup çiftleri arasında karşılıklı etkileşmeler nedeni ile dielektrik sabitler büyüktür. Ni.Mıknatıs üretimi için alaşımlı çelikler kullanılabilir. Atomların çevresindeki elektronlar ancak belirli enerji düzeylerinde kararlı yörünge hareketi yaparlar. (Cu. Buna çift kırılma (birefrenjans) olayı denir. dolayısıyla ışığın yayılma hızı artar. Co. Asimetrik olan tetragonal ve hegzagonal kristallerde iki farklı kırılma indisi vardır. Al) alaşımları gösterebilir. Bu enerjinin foton denen küçük parçacıkların dalga hareketi ile yayıldığı varsayılır. Bu özellikler • • • • • • olarak sıralanabilir. Diğer taraftan cam gibi bazı yalıtkan (dielektrik) malzemelerin atomları geniş enerji aralığına sahip bulunduğundan ışık fotonları etkilenmeden geçebilir. Kırılma indislerinin farkı çift kırılma ölçüsü olarak kullanılır. örnek olarak (Al. Fe).1. Optik Özellikler Işık elektromanyetik dalgalar halinde yayıldığından optik özeliklerle dielektrik özelikler yakından ilgilidir. boron . Kırılma indisinin karesi. hem de ikiye ayrılır. bu nedenle içeri giren ışık demeti hem yön değiştirir.4.

boyutları kararlı ve tıraş edilerek işlenmeye elverişli olduğundan en üstün optik malzemedir. termal iletkenlik ve termoelektrik etki gibi uygulamada önemi olan termal özelikler ele alınacaktır. Bir cisimden emilmeden dışarı çekilen ışık dalgaları o cismin rengini belirler.4. Katı cisimlere verilen ısıl enerjinin bir kısmı atomik titreşimlerin ve serbest elektronların kinetik enerjisini arttırmaya. Bazı camlar ve polimerler gerilme etkisi altında optik yönden olur ve bifrefrenjen özeliği gösterirler. termal özellikleri tanıtmada ve bunların malzeme türüne göre değişimlerinin nedenini açıklamada önemli kolaylık sağlar. Ancak ucuz plastik mercekler kalıpla üretilebilir. Haberleşme tekniğinde modüle edilmiş ışık dalgaları sinyal iletiminde kullanılırlar. 7. Belirli elastik enerjiye sahip termo elastik dalgaların davranışı bir gaz içinde rasgele hareket eden atomların ve moleküllerin davranışına benzetilir. Bu titreşimler atomlar arası bağlarla komşu atomlara iletilerek termoelastik dalga halinde ses hızı ile yayılır.3500 Å arasındadır. Belirli elastik enerjiye sahip termo elastik dalgaların davranışı bir gaz içinde rasgele hareket eden atomların ve moleküllerin davranışına benzetilir. 7. içine katılan krom oksidin Cr2+ iyonları miktarına göre pembeden koyu kırmızıya dönen renk verir (yakut). tıpta ameliyatlarda. Yukarıda belirtildiği gibi görünen ışık dalgaları 7400 . Bundan esinlenerek termoelastik dalgaların belirli bir elastik enerji paketine sahip fonon denen parçacıkların davranışı ile temsil edilebileceği ileri sürülmüştür. Fe sarı-yeşil. boyutları kararsız ve hassas işlenmeleri zordur. Bu olayların nedenleri araştırılacak ve bağlı olduğu kurallar tanıtılacaktır. metil metakrilatta % 90. termal genleşme. • Atomlarda termoelastik dalgaların belirli bir elastik enerji paketine sahip olan parçacıklarına fonon denir. Bu nedenle endüstride ergitme ve kesme işlerinde. Enerjileri çok yükselen aynı fazda yalın lazer ışınları yarı saydam uçtan dışarı çıkarak yayılırlar. porselen kap yerine alüminyum kapla içilen çayın dudağı yakması. Bu şekilde elde edilen lazer ışınları dağılmadan toplu olarak uzak mesafeye yayılır ve kolaylıkla bir noktaya teksif edilerek yüksek enerji verebilir. 7. Çok ince arı cam lifleri üzerleri kaplanırsa ışığı çok az kayıpla 1 km' den daha fazla uzağa iletebilirler. bir kısmı da ısıl genleşme yolu ile potansiyel enerjiyi arttırmaya sarf edilir. Optik camda görünen ışık geçirgenliği % 100' e yakındır. Mn mor. Genellikle iyonsal kristallere ve camlara geçiş (tranzisyon) ve nadir toprak metallerinin iyonları katılarak renklendirme sağlanır. Cam dış etkilere dayanıklı. genleşmesi kısıtlanmış bir elemanın sıcaklık etkisi ile çarpılması veya kırılması günlük yaşantıda görülen termal olaylardır. Bunlar doğada bulunan değerli minerallerdir. Üzerine kaynar su dökülen camın çatlaması. Bazı plastikler uygun kırılma indisine ve yüksek geçirgenliğe sahip olmakla beraber kolay çizilir. Bundan esinlenerek termoelastik dalgaların belirli bir elastik enerji paketine sahip fonon denen parçacıkların davranışı ile temsil edilebileceği ileri sürülmüştür. Optik Malzemeler Uygulamada kullanılan optik malzemelerin en önemli özelliği ışık geçirgenliğidir. Bu şekilde geliştirilen fonon teorisi ile elektronların enerji bantları teorisi. Co mavi ve Ni mor-kahverengi renk sağlar.2. Optik yönden izotrop ve saydam olan camsı polimerler kristalize olunca kırılma indisleri doğrultuya bağlı olarak değişir ve yarı saydam olurlar. Koronduma titan oksit katılırsa mavi renkli safir.5. Aynı elemanın atomlarından yayılan fotonların dalga boyu aynıdır. Termal (Isıl) Özellikler Bu bölümde termal enerji ile ilgili özgül ısı. ferrik oksit katılırsa sarı renkli topaz elde edilir. Termoelastik Titreşimler Atomların ısıl enerji etkisinde kendi denge konumları etrafındaki titreşimleri atomlararası bağ kuvvetleri nedeni ile cismin elastik özeliklerine bağlıdır. Hafif ve çarpmaya dayanıklı olduklarından koruyucu gözlük ve emniyet perdeleri üretimine elverişlidirler. haberleşmede modülasyonla bilgi iletmede. * . Ti sarı. Saf Al2O3 kristali olan korondum saydam ve renksizdir. Geri yansıyan dalgalar sürekli olarak fotonların sayısını arttırırlar. 10 mm kalınlıkta bir malzemeden geçen ışığın gelen ışığa göre yüzdesi geçirgenlik ölçüsü olarak kullanılır. örneğin polistiren fotoelastisite de deneysel gerilme analizinde kullanılır. silisyum yarı iletkeninde % 50 civarındadır. topografyada uzaklık ölçme işlerinde ve fotoğrafçılıkta geniş ölçüde kullanılır.1. Cr sarıyeşil. Bunlardan başka bazı özel sıcaklıklarda ergime veya buharlaşma gibi faz değişimleri de önemli miktarda ısı yutar.5.pencere camı ise (soda . dolayısıyla bunlara termoelastik titreşimler denir. Bu şekilde geliştirilen fonon teorisi ile elektronların enerji bantları teorisi. termal özellikleri tanıtmada ve bunların malzeme türüne göre değişimlerinin nedenini açıklamada önemli kolaylık sağlar.kireç camı) 3000 Å e kadar olan ışık dalgalarını geçirirler. Bu özeliğe sahip malzemeler fotoelastik malzemeler denir.

Isıl iletkenlik ortamın türüne. Birim ağırlıkta bir katının sıvı hale geçmesi için gerekli ergime ısısı sıvının gaz halinde geçmesi için gerekli buharlaşma ısısı birer ısıl özellik sayılır. orantı katsayısı cismin özgül ısısıdır. Sıcak bölgedeki yüksek enerjili fononlar termoelastik dalgalar halinde yayılır ve civarda soğuk bölgedeki fononlara çarparak bir kısım enerjilerini verir ve hareketlerini şiddetlendirir. boş kafes köşeleri. yani sıcaklığın zamanla değişmediği haller için geçerlidir.7. (R=1. Bilindiği gibi güneş enerjisi yer yüzüne radyasyon yolu ile ulaşır. &nu. Yukarıdaki bağıntı rejim hali. Burada q birim alandan birim sürede geçen ısıl enerjiyi gösterir. elektriksel iletkenlik ve atomsal yayınım arasında benzerlik vardır. Aynı şekilde yüksek enerjili serbest elektronlar da dalga hareketi ile ısıl enerjiyi soğuk bölgedekilere iletirler. ses hızına eşittir ve yaklaşık olarak sıcaklıktan bağımsızdır. Özgül ısı C 0° K' de sıfırdır. Sonuç olarak bu tür malzemelerde ısıl iletkenlik sıcaklıkla sürekli olarak biraz artar. Fonon dalgalarının yayılma hızı. Özgül Isı Bir cismin birim ağırlığının 1 °C arttırmak için gerekli ısıl enerjiye ısıl kapasite veya ısınma ısısı denir. dislokasyonlar ve tane sınırları bu dalgaları yansıtır ve serbest hareket yolu azaltır.3. Bütün bu etkenler göz önünde alınırsa genellikle kristallerde fononların sebep olduğu ısıl İletkenlik sıcaklık artışıyla azalır. Bir cismin içinden geçen ısıl enerji akışı q (kal/cm2. Ancak sıcaklık yükseldiği zaman fononların sayısı artar ve kristal yapıda kusurlar doğar. ya cismin ısıl veya termal iletkenliği denir ve birimi (kal/cm. ancak mutlak sıfıra yaklaşırken hızla azalarak sıfır olur. Yalnız özgül ısı C sıcaklıkla biraz artar. özgül ısıları yaklaşık olarak aynıdır ve gaz sabiti R' nin 3 katı kadardır. Amorf yapılı cisimlerde düzensiz dizili atomlar fonon dalgalarını yansıtır. Sıvı katılaşırken açığa çıkan ısıda buharlaşma ısısına eşittir. san °C) tır.5. 7.987 kal/gr mal °C). ancak sayıları sıcaklıkla orantılı olarak artar. Yansıma olmadan uzak mesafelere kadar yayılabilirler. Foton dalgaları boşlukta da yayıldığından iletici ortama gerek yoktur. Elektromanyetik dalgaları oluşturan fotonlar cismin yüzüne çarpınca bir kısım enerjilerini cisme verirler. Metallerde ısıl iletimini sağlayan ana etken serbest elektron hareketleridir. Bir üçüncü tür ısı iletimi de elektromanyetik dalgaların taşıdığı enerjinin ışınım veya radyasyon yolu ile iletimidir. Cisimlerde içyapı veya faz dönüşümleri için belirli termal enerjilere gerek vardır. Eksi işaret ısının sıcak bölgeden soğuk bölgeye doğru aktığını gösterir. Ayrıca gerçek kristalde bulunan yabancı atomlar. Orantı katsayısı. Gaz ve sıvı haldeki akışkanlarda ise ayrıca kendi içindeki atomların ve moleküllerin kütle halinde hareketi ile sağlanan konveksiyon yolu ile ısı iletimi vardır.5. yapısına ve sıcaklığa bağlıdır. Dolayısıyla sayıları artan fonon dalgaları arasındaki girişimlerle kusurlar serbest yolu azaltır. Isıl İletkenlik • Isı iletim mekanizmaları * o Kondüksiyon o Konveksiyon o Radyasyon Katı cisimlerden metallerde ısıl enerji fononların ve serbest elektronların dalga hareketi ile. Isıl kapasitenin suyun ısıl kapasitesine oranlanmış bağıl değerine de Özgül ısı (C) denir. Bir cisme verilen ısıl enerjinin büyük bir kısmı termoelastik titreşimlere veya fononlara. fononların sağladığı katkı ise önemsizdir. Yüksek iletkenlerde (Cu ve Ag gibi) elektronların hem hızı hem de ortalama serbest yolu . k. cisimlerde termo elastik titreşimler benzerdir. Cisimlerin özgül ısıları sıcaklıkla değişmez. sıcaklıkla önce hızla artar sonra normal koşullarda pek değişmez. pek azıda (yüzde birkaçı) elektronlara sarf edilir. dolayısıyla ortalama serbest yol büyük olur. san) (veya enerjinin iletim hızı) rejim halinde sıcaklık gradyanı dT/dx (C/cm) ile orantılıdır. yabancı atomlar. Kusursuz kristaller 0° K de bir fonon dalgasının yayılması için ideal bir ortamdır. Genellikle ısıl iletkenlik. Genellikle. dolayısıyla iç enerji de sıcaklıkla orantılı olarak yükselir. Fononların ve serbest elektronların davranışı bir gaz içinde bulunan atomların ve moleküllerin davranışına benzetilir. dolayısıyla ortalama serbest yol çok küçüktür ve sıcaklıktan etkilenmez. ν hızı ise değişmez. iyonsal ve kovalan bağlı yalıtkanlarda ise yalnız fononların dalga hareketi ile iletilir. Böylece ısıl enerji sıcak bölgeden soğuk bölgeye doğru iletilmiş olur. Fononların enerjisi aynı kalır. Buna kondüksiyon yolu ile ısı iletimi denir.2.

Örneğin ostenitik çelikler pratik olarak bu bakımdan yalıtkan sayılırlar. Yüksek sıcaklık uygulamalarında kullanılan yalıtkan malzemelere refrakter malzemeler denir. özelikle yüksek sıcaklıkta çalışan fırınlarda bu tür boşluklu malzemeler veya sinterlenmiş seramik tozlarından yapılmış tuğlalar kullanılır. 7. Bu malzemeler kristal yapılı ise ısıl iletkenlikleri sıcaklıkla azalır. ΔL. Gözenekler içinde hareketsiz havanın. termal şoka dayanması beklenir. bu nedenle ısıl şoka dayanır. malzemelerin ani sıcaklık değişmelerine çatlamadan dayanabilmelerini karşılaştırmaya yarar. Isıl genleşme katsayısı birim sıcaklık değişmesinde birim boyda oluşan artma olarak tanımlanır.5. Eğer bu tür termo plastiklerde kuvvetli çapraz bağ oluşur ve sayısı artarsa ısıl genleşme katsayıları azalır. Bağ enerjisi eğrisinin asitmetriklik derecesi arttıkça ısıl genleşme de büyür. N) yoğuşunca geriye vakum kalır. Termal Genleşme Bütün cisimler ısıtılınca genleşir. k küçük olur. Termal Şok Kuvartz' ın (SiO2) ısıl genleşme katsayısı pencere camınkinin 15' de biri kadardır. ancak çok kristalliler izotrop sayıldığından bu özellik her doğrultuda aynıdır.5. metallerinkine göre çok düşüktür. bundan dolayı ısıl genleşme katsayıları daha düşüktür. lyonik ve kovalent bağlı yalıtkanlarda ısıl enerji yalnız fonon dalgaları ile taşınır. dolayısıyla ısıl iletkenlik. bu nedenle termos şişelerinde iki cidar arasında vakum bulunur. İçlerindeki yabancı atomlar hem fonon hem de elektron dalgalarını yansıtırlar. Bir cismin ısıl iletkenliği büyük. Bununla beraber elektronların sağladığı ısıl iletkenlik fononların 10-100 kat daha fazla olacaktır. soğuyunca büzülür. bu nedenle ortalama serbest yol küçük.1. Bu parametre aşağıdaki bağıntı ile tanımlanır.4. bu nedenle ısıl iletkenlikleri. Buna neden atomlararası bağ enerjisi eğrisinin asitmetrik oluşu. dolayısıyla yüksek ergime sıcaklığına sahip olan cisimlerde bağ enerjisi çukuru daha derin ve simetrikliğe daha yakındır. boşluklar azalır ve yoğunluk artarsa yalıtkanlık özelliği düşer. termal genleşme katsayısı düşük olursa termal şok direnci iyidir. Genellikle atomlar arası bağları kuvvetli. İnce karbon tozlarında bu tür değişme olmaz. Eğer sıcaklık artarken faz dönüşümü oluşursa dönüşüm türüne göre ayrıca hacim ya artar veya azalabilir. Isıl iletkenliği düşük. Çok düşük sıcaklıkta gözeneklerdeki gazlar (O2. Bu tür yalıtkanlar kriyojenlik (aşın düşük sıcaklık) uygulamalara elverişlidir.5. Burada ΔT sıcaklık farkı. 7. Tek kristalli metallerde ısıl iletkenlik anizotropi nedeni ile kristal doğrultusuna bağlıdır. Sıvı He ve Sıvı N kapları vakumla yalıtılır. bu nedenle grafitten yapılmış refrakterler yüksek sıcaklıkta daha iyi sonuç verir. Bu tür malzemeler uzun süre yüksek sıcaklığa maruz kaldıkları zaman sinterleme etkisi ilerler. Termal şok parametresi P.5. Isıl Yalıtkanlık En iyi yalıtkanlar yüksek boşluk oranlı veya gözenekli malzemelerdir. dolayısıyla sıcaklıkla atomlararası uzaklığın artmasıdır. L boyundaki artış.5. ısıl genleşme çok yüksektir. Soğuk şekil değiştirmenin oluşturduğu izotropi de ısıl iletkenliği etkiler. 7. Hacimsel genleşme katsayısı α nın üç katıdır. Sürekli kovalent bağlı termoset türden bakalitler de ısıl genleşme diğer polimerlere göre daha düşüktür. En iyi yalıtkan ortam vakumdur. iletkenliği çok küçüktür.fononlarınkinden 10-100 kat daha fazladır. Gözenek çapı büyürse içinde doğacak hava akımı etkili olur ve iletkenliği biraz arttırır. Gözenekli plastikler düşük sıcaklıkta vakuma yakın yalıtkanlık sağlarlar. buna termal şok denir. Özelikle moleküller arası zayıf bağlara sahip lineer polimerlerde. Uygulamada yan yana konan ve birlikte çalışacak olan farklı termal genleşmeye sahip elemanlar arasında doğacak termal gerilmelerin kritik değerler altında kalması gerekir ve bunun için uygun önlemler alınır. amorf yapılı iseler biraz artar. α ise lineer ısıl genleşme katsayısıdır. . Yüksek alaşımların iletkenliği arı metallerden daha düşüktür ve ortalama 1/10' u civarındadır. • Ani sıcaklık değişimi ile gerçekleşen olaya termal şok denir. Bu nedenle yalıtım malzemelerinin çok sayıda küçük boşluklar içermesi tercih edilir. fakat ısıl genleşmesi yüksek cam üzerine sıcak su dökülürse gevrek olan cam bu ani bölgesel hacim artışına ayak uyduramaz ve çatlar. K Isıl iletkenlik katsayısı E Elastisite Modülü α Isıl Genleşme Katsayısı σ ç Çekme Mukavemeti Bu bağıntıdan görülebileceği gibi düşük mukavemetli malzemelerin elastisite modülü de küçük olursa plastiklerde olduğu gibi.

1. Bütün bu süreçlerde her cismin kendine göre davranış biçimi vardır ve bu davranış biçimi mekanik özelikleri belirler. Aradaki bu büyük farkı atomsal teoriler açıklayamaz. Bu çelik oda sıcaklığında %35 lik bir şekil değiştirme sonunda kırıldığı halde uygun bir işlemle iç yapısı değiştirilirse (su verme işlemi gibi) aynı koşullarda bu değer % 1-2' ye düşer. birim alana etki eden kuvvet gerilme olarak tanımlanır. İç yapıyı değiştiren etkenler özellikleri de değiştirir. • Mekanik Davranışın Temel Kavramları • Çekme Deneyi • Şekil değiştirme işi ve tokluk • Basınç Etkisi Altında Davranış • Kayma Gerilmeleri Etkisinde Davranış • Sertlik 8.2.250°C ta %1' e düşer. Bir malzemenin uygulanan dış kuvvetlere karşı gösterdiği davranış genellikle şekil değiştirme ve kırılma şeklinde kendini gösterir. Sürekli artan kuvvet altında önce şekil değiştirme oluşur. Malzemelerin iç yapısında kalıcı değişim veya kırılma oluşturan herhangi bir gerilme sınırı mukavemet olarak tanımlanır. bunun için iç yapı değişimlerini göz önüne almak gereklidir.2. Bu etkenler ve uygulama yöntemleri iyi bilinirse iç yapıda gerekli değişiklikler yapılarak özellikler uygulama amacına uygun olarak ayarlanabilir. Cisimler artan dış zorlamalar altında önce şekil değiştirir. Düşük yük altında şekil değiştirmeler elastik. Bazı mekanik özellikler iç yapıya ve deney koşullarına bağlı değildir. Ancak bu ayarlamalar doğal olarak sınırlıdır ve uygulayıcıların bu sınırları bilmesi gerekir.2. Bir katı cismin uygulanan kuvvetlere karşı gösterdiği tepki mekanik davranış olarak tanımlanır. örneğin bir çeliğin bileşimi aynı kaldığı halde ısıl işlemle sertlik ve mukavemeti 2-3 kat arttırılabilir.1. Mekanik özellikler değişik tür zorlamalar altında oluşan gerilme ve şekil değiştirmeleri ölçerek ve gözleyerek saptanır. Diğer taraftan malzemenin plastik şekil değiştirme yeteneğini temsil eden süneklik ile mukavemet ve sertlik gibi sınır gerilmelerle ilgili özellikler iç yapıya ve deney koşullarına büyük ölçüde bağlıdır. diğer bir deyimle tersinirdir. Mekanik Davranışın Temel Kavramları Cisimlerin uygulanan dış kuvvetlere karşı gösterdiği tepkiye mekanik davranış denir. Çekme Deneyi . Bu durumda parçanın kesiti A ise normal gerilme: Teğetsel veya kayma gerilmesi ise: 8. yani tersinirdir. sonra dayanımını yitirerek kırılır.2. Şekil değiştirme sürecinde atomların nasıl davrandıklarını ve iç yapıda ne gibi değişikliklerin oluştuğunu bilmek gerekir.Refrakter tuğlalar örülürken tuğlalar arasında bırakılan genleşme payı (derz) buna bir örnektir. yük artarsa bazı malzemelerde kalıcı veya plastik şekil değiştirme meydana gelir. Gerilme belirli bir sınırı aşarsa kalıcı yani plastik şekil değiştirme oluşur. Yapı sistemlerinin mukavemet hesapların da bu özelliklerin iyi bilinmesine gerek vardır. Bölüm 8-MEKANİK ÖZELLİKLER 8. örneğin bir yapı çeliğinin sünekliği oda sıcaklığında %35 iken . Mekanik özelliklerin kaynağı atomlar arası bağ kuvvetleri olmakla beraber iç yapıya ve çevre koşullarına büyük ölçüde bağlı olduklarından aralarında doğrudan bir bağ kurmak imkansızdır. 8. Malzemelerde Mekanik Özellikler Mekanik özellikler. nihayet yük bir sınırı aşarsa kırılma olur. Bir cisme etki eden kuvvetler yerine parça boyutlarından bağımsız olarak zorlama şiddetini belirten gerilme esas alınarak. Elastisite modülü bu tür bir özelik olup atomlar arası bağlar tarafından belirlenir ve iç yapıya duyarlı değildir. Malzemelerin Mekanik Davranışı Bu başlık altında aşağıdaki konulara değineceğiz. Atomsal teoriler birçok olayları niteliksel yönden açıklamada yararlı olmakla beraber nicelik yönünden yetersizdir. sertlik ve mukavemet ise 2-3 kat artabilir. Düşük gerilmeler altında şekil değiştirmeler elastik. Elastik şekil değiştirmeye karşı direnç veya rijitlik malzemenin elastisite modülü ile belirlenir. uygulamada zorlamaya maruz kalacak malzemelerin en önemli özelliğini oluştururlar. Bu davranışın biçimi mekanik özellikleri belirler.

esnek) malzeme denir. plastikler fleksibl malzeme sayılır. Cisimlerin çoğunda düşük gerilmeler altında şekil değiştirmeler elastik. Oluşan toplam şekil değiştirmenin bir kısmı elastik olup yük boşaltılınca kaybolur bir kısmı ise kalıcıdır ve ekstansometre ibresi sıfıra dönmez. Şekil 8. Ayrıca parçanın üstüne tespit edilen bir ekstansometre ile de uzamalar ölçülür. Bu sınırın üstünde çok dar bölgede malzeme nonlineer elastik davranış görülür. • • • • Bu orantı sabitine elastisite modülü veya Young Modülü (E) denir.Io) / Io =Δl/Io Yükü kademe kademe arttırarak elde edilen gerilmelerle şekil değiştirmelerin değişimi Şekil 8.3b deki diyagram halinde gösterilebilir. Deney sırasında. * Elastisite modülü büyük malzemelere rijit (zor şekil değiştiren). Çekme deneyi genellikle yuvarlak veya dikdörtgen kesitli çubuklar üzerinde yapılır. yani gerilmelerle şekil değiştirmeler orantılıdır. Gerilmeler elastik sınır σe yi aşacak olursa kalıcı plastik şekil değiştirmeler oluşur. Bu bölgede yük artışı ile ekstansometre ibresinde önce bir artış yükün kaldırılmasıyla da ibre sıfıra döner. Gerilmeler orantı sınırı σp yi aşarsa Hooke kanunu geçerli olmaz. Şekil 8. aynı esnada da numunenin uzaması kaydedilir. (Şekil 8. standart numuneye devamlı olarak artan bir çekme kuvveti uygulandığında. dolayısıyla kadran üzerinde okunabilir . küçük olanlara fleksibl (kolay şekil alan. belirli bir hızla ve sabit sıcaklıkta koparılıncaya kadar çekilmesidir. Bir hidrolik çekme makinesinin konik çeneler arasına bağlanan deney çubuğu basınçlı yağ etkiyen bir piston yardımı çekilir. Çekme deneyi sonucunda numunenin temsil ettiği malzemeye ait aşağıdaki mekanik özellikler bulunabilir. yani tersinirdir. Örneğin metaller rijit. alındığı malzemeyi tam olarak temsil edebilmesi şarttır. Başlangıçta diyagram doğru şeklindedir.3a) N yükü etkisinde oluşan gerilme: σ= N/Ao . Şekil değiştirme oranı (birim boydaki artış): ε = (l . Gerilmelerle şekil değiştirmelerin orantılı olduğunu gösteren σ= Exε bağıntısına Hooke kanunu denir ve yalnız lineer elastik şekil değiştirmeler için geçerlidir.2' de bir alüminyum alaşımı için gerilim-% uzama eğrisi görülmektedir. Yağ basıncından pistona etkiyen yük ölçülür. Kesit alanı: Ao= Πdo2 / 4 Bu yük altında ilk boyu Io olan kısımda oluşan uzama Δl dir.Çekme deneyi malzemelerin mukavemeti hakkında esas dizayn bilgilerini saptamak ve malzemelerin özelliklere göre sınıflandırılmasını sağlamak amacı ile geniş çapta kullanılır. Çekme deneyi standartlara göre hazırlanmış deney numunesinin tek eksende. • Elastisite modülü • Elastik sınırı • Rezilyans • Akma gerilmesi • Çekme dayanımı • Tokluk • % uzama • % kesit daralması Çekme deneyine tabi tutulan numunenin yukarıda belirtilen özelliklerin sıhhatli bir şekilde ortaya çıkarılabilmesi için.1' de çekme deneyinin yapılışı ve diyagramın çizilmesi gösterilmektedir.

Bu plastik bölgede yükleme ve boşaltma eğrisi de bir doğrudur ve diyagramın başlangıçtaki kısmına paraleldir. Buradan çıkan sonuca göre plastik bölgede de elastik şekil değiştirmeleri karekterize eden elastisite modülü aynıdır ve bunun için de Hooke kanunu geçerlidir. Elastik sınır için plastik bölgenin başlangıcı olarak akma sınırı alınır. (A, Akma sınırı veya akma mukavemeti % 0.2 plastik şekil değiştirme oluşturan gerilmedir. Bu tanımdan yararlanılarak akma sınırını bulmak için sürekli yükleme ile elde edilen ( σ-ε) diyagramının şekil değiştirme ekseni üzerinde % 0,2 noktası işaretlenir ve bu noktadan diyagramın doğrusal kısmına paralel çizilir. Bu paralelin eğriyi kestiği noktaya karşı gelen gerilme akma sınırıdır. Kuvvet arttırılmaya devam edilirse bir Nm maksimum kuvvetine ulaşınca artış durur, sonra azalmaya başlar ve bu anda çubuğun bir bölgesinde kesitin daraldığı, yani büzüldüğü görülür. Maksimum kuvvete kadar olan uzamalar üniformdur, silindir biçimindeki parça boyca artıp çapça daraldığı halde silindir biçiminde kalır. Büzülme başladıktan sonra yalnız bu bölgede ek uzamalar oluşur, kesit gittikçe daralır, diğer bölgelerde ise uzama olmaz dolayısıyla uzamalar üniform değildir. Büzülen bölgedeki uzamaları oluşturmak için daha az kuvvet gerektiğinden kuvvet ibresi düşmeye başlar ve sonunda Nk kopma kuvvetinde parça koparak ikiye bölünür. Çekme mukavemeti σç, çubuğun taşıyabileceği maksimum Nm kuvvetini ilk kesite bölerek elde edilir: σç = Nm/Ao Kopma mukavemeti (k , kopma anındaki Nk kuvvetini ilk kesit Ao' a bölerek elde edilir ( k = N k /A o Gerçek kopma mukavemeti (g k ise, kopma kuvveti Nk yi en dar kesit As, ye bölerek elde edilir. gk = Nk /As. Gerçek kopma mukavemeti σgk görünen kopma mukavemeti σk den çok daha büyüktür. Bir malzemenin plastik şekil değiştirme yeteneğine süneklik denir, Uygulamada işlenebilme yönünden önemli olan bu özelik çekme deneyinde kopma anında oluşan toplam plastik şekil değiştirme veya kopma uzama oranı ile belirtilir. Büzülme başlamadan önce oluşan şekil değiştirmeler üniformdur ve şekil değiştirme oranı ölçü boyu lo dan bağımsızdır. Ancak büzülme, başladıktan sonra uzamalar yalnız büzülme bölgesinde yerel olarak üniform olmayan bir biçimde artmaya devam eder ve bu bölge dışında durur. Uygulamada kolaylık amacı ile çubukların üzeri birer santim ara ile işaretlenir. Kopmadan sonra iki parça uç uca getirilir, lg ölçü boyuna karsı gelen çizgi sayısının yarısı kadar kopma bölgesinin solunda, yarısı kadarı da sağda sayılır, bu şekilde elde edilen iki sınır çizginin arası ölçülerek son boy ls bulunur. Çubuğun sünekliği εk aşağıdaki

bağıntıdan bulunur, Gerçek değerler şekil değiştirme süresinde cismin hacminin sabit kalması varsayımından yararlanılarak kolaylıkla bulunabilir. Gerçek gerilme: σg = N/A burada N, o anda uygulanan kuvvet, A gerçek kesittir. İlk hacim: Vo = Ao x lo, son hacim: V = A x l dir. lo çubuğun ilk boyu, l ölçme anındaki boyudur. Hacmin değişmemesi varsayımından V=Vo=Ao x lo = Axl Buradan: A = Ao x lo / l bu değer gerilme denklemlerinde yerine konursa σ =σ (1+ ε) elde edilir Toplam gerçek şekil değiştirme bu bağıntıyı entegre ederek elde edilir, εg =ln(1+ε) Gerçek, gerilme σp nin görünen σ gerilmesinden büyük, gerçek şekil değiştirme εg, nin ise görünen şekil değiştirme ε den daha küçük olduğu kolayca görülebilir. Deneyle bulunan görünen gerilme-şekil değiştirme eğrisinden hesapla nokta nokta gerçek gerilme-şekil değiştirme eğrisi elde edilir. şekil 8.3. de görüldüğü gibi bir A noktasındaki gerilme σ, şekil değiştirme ε den gerçek gerilme σg = σ (1 + e) bağıntısı hesaplanarak işaretlenirse A noktası düşey yönde B ye ötelenir. Gerçek şekil değiştirme εg = ln(l + e) bağıntısı ile bulunursa B noktası yatay yönde C ye ötelenir. Böylece görünen A noktasına karşı gelen C noktası bulunur. Bu yöntemle bulunan noktalar birleştirilirse gerçek gerilme şekil değiştirme eğrisi elde edilmiş olur. Uygulamada sistemler elastik bölgede çalıştırılır, dolayısıyla şekil değiştirmeler çok düşüktür ve çoğunlukla % 0,2 den azdır. Diğer taraftan proje mühendisleri hesaplarını şekil değiştirmemiş sistemlere göre yaptığından görünen gerilme şekil değiştirme eğrileri yeterli bilgi sağlar. Ayrıca görünen (σ - ε) eğrisini elde etmek oldukça kolaydır. Bununla beraber gerçek (σg - εg) eğrisinin malzeme mühendisleri için önemi büyüktür. Plastik şekil verme hesaplarında ve pekleşme özeliklerini saptamada bu eğriden yararlanılır. 8.2.3. Şekil Değiştirme İşi ve Tokluk

Bir cisimde belirli miktarda şekil değiştirme oluşturmak için gerekli iş hesaplanabilir. Şekil 8.4 de görülen çubuğun kuvvet (P) - uzama (Δl) diyagramı verilmiştir. Çubuğa P kuvvetinin uygulandığı ve Δl uzamasının oluştuğu varsayılır. Bu durumda çubuğun boyunu küçük δ1 kadar arttırmak için yapılacak iş (P - δ1) dikdörtgeninin taralı alanına eşittir:

Şekil 8.4: Şekil değiştirme işi ve tokluk. Burada P, δl aralığındaki ortalama kuvvettir. Bu bağıntıdan anlaşıldığı gibi bir cismin birim hacimde ε uzama oranı için oluşturulan şekil değiştirme enerjisi gerilme-şekil değiştirme (σ-ε eğrisi) alanının altında kalan alana eşittir.

Tokluk birim hacimdeki cismi kırmak için gerekli enerji olarak tanımlanır. *

Bu bağıntı bir cisimde plastik şekil değiştirme oluşturmaksızın depo edilebilecek maksimum elastik şekil değiştirme enerjisini verir. Bu malzeme özelliğine rezilyans denir, özellikle yay üretiminde kullanılacak malzemelerin yüksek rezilyansa sahip olmaları istenir. 8.2.3.1. Mukavemet Ve Tokluk Yönünden Değişik Tür Davranışlar Şekil 8.5' de tokluk ve mukavemet yönünden üç tipik malzeme davranışı görülmektedir. Birinci örnekte malzeme sünek davranış göstermesine rağmen tokluk ve mukavemeti düşüktür. İkinci örnekte hem tokluk hem de mukavemet yüksektir, malzeme büyük ölçüde enerji yutarak kırılır. Üçüncü örnekte ise mukavemet çok yüksek olmakla beraber tokluk düşüktür, malzeme çok az enerji ile gevrek türde kırılır. Az karbonlu çeliklerin mukavemeti, yüksek karbonlu çeliklere göre düşük olmasına karşılık tokluğu çok yüksektir. 8.2.3.2. Bazı Tipik Gerilme-Şekil Değiştirme Eğrileri

Çarpmaya maruz kalacak elemanların üretiminde, örneğin yol kenarlarındaki emniyet bariyerleri, araba tamponları gibi, yüksek mukavemetli çelik yerine düşük mukavemetli fakat yüksek tokluklu çelik tercih edilir. Yukarıdaki örneklerden anlaşılacağı gibi basit çekme deneyi ile elde edilen gerilme-şekil değiştirme diyagramları mekanik davranış yüzünden malzeme türleri hakkında çok yararlı bilgi sağlar. Bu diyagramlara bakarak malzemenin gevrek veya sünek olduğu saptanır. 8.2.4. Basınç Etkisi Altında Davranış Bir cismin yüzeyine etkiyen normal kuvvet bileşeni N (Şekil 8..6 b) dışarıdan içeriye doğru ise basınç gerilmeleri doğar. Metaller genellikle sünek cisimlerdir, basınç etkisinde de çekme etkisinde olduğu gibi elastisite modülü, orantılık sınırı elastik sınır ve akma sınırı vardır ve bunlar yaklaşık olarak çekmedeki değerlere eşittir. Basınç etkisinde kesit devamlı büyür, parça yassılaşır ve kuvvet uygulayan yüzeydeki sürtünme nedeni ile fıçı şeklini alır, gerilme sürekli artar, fakat ani kırılma görülmez (Şekil 8.7 a). Bu tür malzemelerde basınç deneyi yapmaya gerek yoktur. Taş, beton ve seramik gibi gevrek malzemeler basınç altında çok az şekil değiştirerek ya kayma veya yanal genişlemeden doğan çekme etkisi ile kırılırlar. Şekil 8.6 b' de görüldüğü gibi çekme ve basınç eğrileri birer doğru şeklindedir, fakat basınç mukavemeti çekme mukavemetinden çok daha büyüktür (ortalama 8 kat). Bu tür malzemelerde ise basınç deneyi zorunludur. 8.2.4.1 Basma Deneyi Basma deneyi işlem itibarı ile çekme deneyinin tamamen tersidir. Basma deneyi de çekme deneyi makinelerinde yapılır. Basma kuvvetlerinin uygulandığı malzemeler genellikle basma deneyi ile muayene edilir. Tatbikatta basma kuvvetlerinin uygulandığı yerlerde kullanılan malzemeler genellikle gevrek malzemelerdir. Gri dökme demir, yatak alaşımları gibi metalik ve tuğla, beton gibi metal dışı malzemelerin basma mukavemetleri, çekme mukavemetlerinden çok daha yüksek olduğundan, bu gibi malzemeler basma kuvvetlerinin uygulandığı yerlerde kullanılırlar ve basma deneyi ile muayene edilirler. Basma deneyi ile de malzemelerin mekanik özellikleri tespit edilebilir. Basma deneyi sırasında numunenin kesiti devamlı olarak arttığından, çekme deneyinde görülen «Boyun» teşekkülü problemi yoktur. Basma deneyi bilhassa gevrek ve yarı gevrek malzemelerin sünekliğini ölçmede çok faydalıdır, zira bu malzemelerin sünekliği çekme

tan γ γ = Δl/h Kayma gerilmesi: t=T/Ao Deney yapılacak olursa kayma gerilmesi t ile kayma şekil değiştirmesi λ arasındaki bağıntı şekil 8.8' de görülen kayma şekil değiştirmesi λ dik açıda meydana gelen değişmedir. sertliğinin ölçülmesidir. t=Gy 8. Bu çeliğe yumuşak halde kolayca şekil verilir. Küçük gerilmeler altında malzemeler gene lineer elastiktir. çekme mukavemeti sertlik ile doğru orantılıdır. . kesmeğe ve plastik deformasyona karşı direnç olarak tarif edilir. çizilenden daha sert sayılır.6. Laboratuarlarda özel cihazlarla yapılan sertlik ölçümlerindeki değer. çabuk ve kolay sonuç veren bir deney türüdür. Yapılan sertlik ölçümlerindeki değerler birbirinden çok farklı ise. Uzun süredir uygulanan diğer bir sertlik yöntemi ise cismin yüzeyine bir standart bilye düşürüp sıçrama yüksekliğini ölçmeye dayanan Shore sertliğidir. Uygun olarak seçilen sert uç. diğer bir deyimle şekil değiştirme mekanizması ele alınacaktır. Sertlik ölçmeleri yapılırken kullanılan ölçme yöntemi ne olursa olsun. bir malzemenin sertliği ile diğer mekanik özellikleri arasında paralel bir ilişkinin bulunmasıdır. Bu yöntemde standart bir uçla oluşturulan çizginin genişliği ölçülerek değerlendirme yapılır. Bugün halen minerallerin sertliğini ölçmede uygulanan Mohs sertliği bu yönteme dayanır.8b de görüldüğü gibi olur. Bu avantaj. Şekil 8. Basma deneyinin diğer bir avantajı da çok küçük numunelerin bile kullanılabilmesidir. Sertlik izafi bir ölçü olup sürtünmeye. yapılan basit sertlik ölçmesi neticesinde malzemenin mukavemeti hakkında bir fikir edinmek ve karşılaştırma yapmak mümkündür.2. Fakat kare veya dikdörtgen kesitli numuneler de kullanılabilir. kolay işlenir. Kayma Gerilmeleri Etkisinde Davranış İkinci basit zorlama türü kayma gerilmeleridir. Basma numunelerinde. uniform bir gerilme durumu elde edilmesi gayesiyle yuvarlak kesitli numuneler tercih edilir. Sertlik en ilkel çağlarda taşları birbirine sürterek ölçülmüştür. tatbik edilen bir yük altında malzemeye batırıldığında malzeme üzerinde bir iz bırakacaktır. Basit kayma etkisinde cismin ana boyutları değişmez. örneğin tavlı bir çelik yumuşaktır. bunlara makaslama veya kesme gerilmeleri de denir. Örneğin çeliklerde. bilhassa çok pahalı malzemelerle çalışıldığında veya çok az miktarda malzeme bulunduğu durumlarda çok faydalıdır. konik veya küresel standart bir ucun malzemeye batırılmasına karşı malzemenin gösterdiği direnci ölçmekten ibarettir. Bunun başlıca sebebi. farklı değer ortalamaya dahil edilmeyip bu farkın mevcudiyeti mutlaka belirtilmelidir. özelliklerdeki bu önemli değişmeler ancak iç yapılardaki değişmeler göz önüne alınarak açıklanabilir. Sertlik ölçme genellikle. Çizen cisim.deneyi ile hassas olarak ölçülemez. numunelerin üzerinde birkaç ölçme yapılıp ortalamasının alınması gerekir. Malzemelerin Şekil Değiştirmesi Bu bölümde dış kuvvetler etkisinde malzemelerin nasıl şekil değiştirdiği. Endüstride en çok uygulanan. İç yapıyı değiştiren her etken özelikleri de değiştirir. Diğer avantajı ise. Genel deyimle malzemenin sertliği test de elde edilen izin büyüklüğü ile ters orantılıdır. deneyin basit oluşu ve diğerlerine oranla numuneyi daha az tahrip etmesidir.5. sonra su verme ile sertleştirilirse aşınma direnci çok artar. Uygulamada bu ilişkilerden yararlanarak çeşitli endüstriyel işlemler geliştirilmiştir. yalnız açılar değişir. Daha önce mekanik davranış incelenirken malzemelerin sürekli bir ortam olduğu varsayılmış ve iç yapı değişimleri göz önüne alınmıştı.3. Bu iki sertlik ölçme yöntemi yeterli duyarlık sağlayamadıklarından endüstride kullanma alanları çok sınırlıdır. 8. Çok küçük kaymalar için. çizmeğe. malzemenin plastik deformasyona karşı gösterdiği dirençtir. Bu malzemelerin çekmede % uzama ve % kesit daralması değerleri hemen hemen sıfırdır. şekil değiştirirken atomların nasıl davrandığı ve iç yapıda ne tür değişmelerin oluştuğu. 8. dolayısıyla.2. Sertlik Malzemeler üzerinde yapılan en genel deney. ancak çok aşınır. Gerçekte iç yapılarla mekanik özelikler arasında çok yakın ilişki vardır. Bu işlemler yardımı ile özelikler uygulama amacına göre ayarlanabilir.

süneklik yüksek olabilir. 8. Bu araştırmalar sonucu kristallerin şekil değiştirmesini açıklayan oldukça sağlam ve başarılı kurallar geliştirilmiştir. eksenel şekil değiştirme εx. Elastik şekil değiştirme direncini temsil eden elastisite modülü atomlar arası bağ kuvveti eğrisinin denge uzaklığındaki eğimi ile orantılıdır. yük kalkınca ilk konumlarına dönemezler. 5-10 dakika içinde parça kopartılır.1. beton ve ahşap bu tür davranışa sahiptirler. Bu tür yer değiştirmelere atomlar arası bağlar karşı koyar ve cismin elastik şekil değiştirme özeliklerini belirler. kuvvet etkisinde birbirleri üzerinde kolayca kayarlar. Davranışları yükleme hızına ve süresine bağlı cisimlere viskoelastik cisimler denir. diğer malzemeler amorf yapılıdır.3. Birinci grupta kuvvetli bağlar sürekli bir uzay ağı oluşturur. Çekme yanal şekil değiştirmesi eksi işaretlidir. Elastisite Modülü Çekme halinde σ gerilmesi ile oluşan εx şekil değiştirmesi arasındaki oran lineer elastik cisimlerde sabittir ve bu sabite E. Poisson oranı artı işaretli bir malzeme sabiti olduğundan denkleme (-) işareti konmuştur. Elâstik Şekil Değiştirme Bir cisme çekme gerilmeleri uygulanırsa atomlar arası uzaklık gerilme doğrultusunda artar.1. Bazı malzemelerde yükleme hızı sonucu etkiler. Kristal yapılı cisimlerde plastik deformasyon kayma etkisinde hareket eden dislokasyonlar tarafından oluşturulur. Diğer taraftan amorf cisimler düzensiz bir atomsal yapıya sahip olduklarından kristallerde olduğu gibi geniş kapsamlı temel kurallar henüz geliştirilememiştir. Atomların birer yayla bağlı olduğu varsayılarak bu davranış açıklanabilir. Basit kayma halinde lineer elastik cisimlerde kayma gerilmesi t ile kayma şekil değiştirmesi γ orantılıdır . süneklik düşük iken.3. Metallerin hemen tümü ile polimerlerin ve seramiklerin bir kısmı kristal yapılı. Yüksek sıcaklıkta bütün malzemeler. 8. oda sıcaklığında ise plastiklerin çoğu. Malzemeler genellikle küçük gerilmeler altında elastik davranış gösterir. ikinci grupta zincir şeklinde moleküller arası bağlar zayıftır. özellikle metallerde dislokasyonların toplu davranışları sonucu oluşan plastik şekil değiştirme oldukça karışık bir olaydır ve bu olay aşağıda ayrıntılı olarak ele alınacaktır.2. bu tür deneye statik deney de denir. uzun süreli deneyde mukavemet düşük. elastisite modülü denir. Buna göre uygulamada kullanılan en önemli malzemeler çoğunlukla kristal yapılı olduklarından bunların davranışları ile ilgili yoğun araştırmalar yapılmıştır. genellikle % 1' in altındadır. Bunların şekil değiştirme mekanizmaları farklı olduğundan ayrı ayrı ele almak gerekir. Seramikler ve bazı polimerler buna örnek gösterilebilir.1. Bu nedenle elastik davranışı belirleyen elastik sabitler iç yapıya karşı duyarlı değildirler. Gerilme belirli bir sınırı aşacak olursa bir kısım atom kalıcı olarak yer değiştirir.11).Malzemeler iç yapılarına göre kristal yapılı ve amorf yapılı olmak üzere iki türe ayrılırlar. Bu cisimler içlerinde mevcut kuvvetli bağların dağılışına göre iki gruba ayrılırlar. ile orantılı olup orantı sabitine Poisson oranı denir (Şekil 8. Şekil değiştirme iç yapıdan başka deney ve çevre koşullarına da bağlıdır. Mekanik deneyler genellikle oda sıcaklığında yavaş artan yük altında yapılır.3. enine doğrultuda ise yanal ayarlamalar nedeni ile azalır. Bu durumda şekil değiştirme çok kısıtlıdır. örneğin çeliklerde plastik şekil değiştirme ve su verme işlemleri ile elastisite modülü değişmez. Bu sürede uygulanan yükle oluşan şekil değiştirme ölçülür. 8. Poisson Oranı Aynı gerilme altında oluşan yanal şekil değiştirme εy . yük kalkınca atomlar ilk konumuna döner ve şekil değiştirme kaybolur. % 300' den fazla şekil değiştiren kauçuk buna örnek olarak gösterilebilir. kısa süreli deneyde mukavemet yüksek. Bu şekilde oluşan plastik şekil değiştirme ve plastik deformasyon için kayma gerilmesinin belirli bir değere ulaşması zorunludur. Elastik şekil değiştirme kütle içinde homojen olarak yayılır. fakat elastik sınır ve mukavemet 2-3 kat artabilir.1. Amorf yapılı cisimlerin şekil değiştirmeleri de kristal yapılılarda olduğu gibi iç yapıya ve iç yapı türüne büyük ölçüde bağlıdır.

Bu nedenle şekil değiştirme hesaplarında kauçuk için sıkıştırılamaz cisim varsayımı kullanılır. 8. Basit çekme uygulanan bir metalin yüzeyinde akma sınırında gözlenen eğik kayma çizgileri bu gerçeğin açık bir kanıtıdır (Bkz. kompozit malzemeleri gibi). Malzemelerin büyük bir çoğunluğunda n = 0.2. Yalnız kauçukta Poisson oranı 0. n = 1/2 olursa K yani hacim modülü sonsuz olur. 8.3.* 8.16). Atomların en seyrek olduğu K= [100] doğrultusunda ise 1. Kayma Olayı Kristallerde kayma olayı incelenirken önce kusursuz bir tek kristal göz önüne alınacak. Elastisite Modülüne Etkiyen Etkenler 1)Sıcaklık: Sıcaklık yükselirse atomlar arası uzaklık artar.48 civarındadır.3.1.0. • Yüksek sıcaklıkta dislokasyonların hareketi kolaylaşır. bunlara homojen anizotrop malzemeler denir (ahşap. Dislokasyonların Hareketleri Bir kenar dislokasyonunun x kayma gerilmesi etkisinde ne şekilde hareket ettiği şekil 8.8 de görüldüğü gibi.1.5. Süreç ne olursa olsun plastik şekil değiştirmeden önce ve sonra kristal yapı genellikle kristalliğini korur.26x105 N/mm2 dir. örneğin demirde atomlar [III] doğrultusunda en sık dizilidir ve elastisite modülü 2. Şekil 8. 8. Kristal Yapılı Malzemelerin Plastik Şekil Değiştirmesi Kristal yapılı malzemelerde plastik şekil değiştirme büyük ölçüde dislokasyon hareketlerinden doğan kayma olayı sonucu oluşur.8x 105 N/mm2 dır. daima kayma bileşeni meydana getirirler. Mukavemet Arttırıcı İşlemler Uygulamada belirli bir yükü mümkün olduğu kadar az malzeme ile taşımak hem hafiflik ve hem de maliyet yönünden önemlidir. 8. Kusursuz bir kristalde kayma başlatmak için gerekli gerilme atomlar arası bağ kuvvetlerine dayanarak aşağıdaki şekilde hesaplanabilir.2. Şekil 7.Poisson oranı 1/2 den küçük olması gerektiğinden . Bir cisim ancak kayma gerilmesi etkisinde plastik şekil değiştirebilir. Şekil değiştirmiş bir kristalin yüzeyi parlatılıp dağlanınca kayma düzlemlerinin kenarı olan kayma çizgileri şekil 8. Buna kayma koşulu denir. . 2)Kristal doğrultuları: Kristaller homojen anizotrop cisimler olduklarından özellikleri kristal doğrultularına bağlı olarak değişir. Ancak kaymanın kısıtlandığı bazı özel hallerde görülen ikizlenme olayı da bir miktar plastik şekil değiştirme meydana getirir.16' deki gibi açıkça görülür. Genellikle düşük sıcaklıkta rastlanan ikizlenme olayında kristalin bir kısmı bir düzlem boyunca makaslanarak ilk kafes yapıya göre ayna görüntüsüne dönüşür. hidrostatik gerilme hali hariç. Bu Özeliğe sahip cisme sıkıştırılamaz cisimdenir. Bütün gerilme halleri.1 x 105 N/mm2 olup doğrultudan bağımsızdır. Basit çekme halinde maksimum kayma gerilmeleri kuvvet doğrultusu ile 45° açı yapan düzlemler boyunca etkir ve değerleri eksenel gerilmenin yarısına eşittir. Uygulamada kullanılan bazı malzemeler homojen olduğu halde yapıları dolayısıyla özellikleri doğrultuya bağlı olarak değişir.3 arasındadır. bağ kuvvetleri eğrisinin yeni denge mesafesinde eğimi azalır.17' de görülüyor.3.4. Atomların en sık dizili olduğu doğrultularda şekil değiştirme rijitliği dolayısıyla elastisite modülü en yüksektir. Tek kristaller üzerinde yapılan deneylerde plastik sekil değiştirme sürecinde kristal düzlemleri boyunca yer yer kayma düzlemlerinin oluştuğu izlenmiştir. Birinci şekilde 4 yarım düzleminin altındaki dislokasyon çizgisi üzerinde bulunan a atomunun aşağıdaki b ve c atomları ile bağı diğer komşularına göre daha zayıftır.2 . Bu durumda cisme uygulanan basınç sonsuz dahi olsa hacim değişmez. dolayısıyla elastisite modülü küçülür. Bu nedenle daima elde mevcut malzemelerin mukavemetini arttırma yolları aranmıştır. Ayrıca çok kristalli malzemelerde yüksek sıcaklıkta tane sınırı kayması ve gerilmeli yayınma da plastik şekil değiştirmeye katkıda bulunur. Çok kristalli demir istatistiksel yönden izotrop sayıldığından ortalama elastisite modülü 2.3. Bir kristal düzlemi boyunca kaymanın başlaması için kayma doğrultusundaki kayma gerilmesi bileşenin o kayma sisteminin kayma direncine eşit olması gerekir.

Arı metallere katılan alaşım elemanları özellikleri önemli ölçüde değiştirir. dolayısıyla sertlik ve mukavemet artar. Diğer taraftan (HMK) kafesli Fe' de ise pekleşme yeteneği yüksek olduğu görülüyor.3. mukavemet haddeleme doğrultusunda artar. dolayısıyla büyüme hızı yüksektir. dolayısıyla sertlik ve mukavemetin arttığı. pekleşme yeteneği yoktur.29 da görüldüğü gibi plastik şekil verme işlemleri anizotrop bir yapı oluşturur.25' de görüldüğü gibi tek magnezyum kristalinde (HSD) kayma kolay oluşur. sertliği çok azalır. 8. Endüstride metallere uygulanan haddeleme.5. Mukavemet arttırıcı işlemler alaşımlandırma. sinterleme. çökeltilerin türüne ve büyüklüğüne. yabancı fazların türüne ve dağılışına. fakat büyüme hızı düşüktür. Bu özelikler kimyasal bileşime.1. Tane Büyüklüğünü Değiştirme Metallerde tane büyüklüğü azaldıkça birim hacimdeki tane sınırı alanının arttığı. fakat yayınım. 8.5. sistemi etkin hale gerek birbirleri ile etkileşirler.2. Alaşımlandırma Arı (saf) metaller genellikle yumuşak ve düşük mukavemetli olurlar ve kolay şekil değiştirirler. Pekleşme özeliği kafes yapı türüne bağlıdır. Bununla beraber ısıl ve elektriksel iletkenlikleri yüksek ve korozyona daha dayanıklı olduklarından önemli uygulama alanlarına sahiptirler. dolayısıyla özelliklere etkirler. sünekliğin ise azaldığı görülür. uygulanan döküm. 8.02 mm. Başlangıçta çok sayıda küçük yeni kristaller oluşur. tane büyüklüğünü ayarlama ve ısıl işlemler olarak dört grupta toplanabilir. haddelemeye dik doğrultu da biraz düşük olur. fakat süneklik azalır. genellikle ısıl ve elektriksel iletkenlik azalır. Yavaş soğumada az sayıda fakat büyük taneler oluşur ve dolayısıyla kaba taneli yapı meydana gelir. Ayrıca çok kristalli yapılarda pekleşme daha şiddetli oluşur. tel çekme ve burma şeklinde soğuk şekil verme işlemlerinde sarf edilen enerjinin % 90' ı ısı şeklinde yayılır geri kalanı elastik şekil değiştirme enerjisi halinde depo edilir. Şekil 8. Bileşimler. dolayısıyla şekil 8. (YMK) kafese sahip bakırda başlangıçta pekleşme azdır daha sonra artar. dislokasyonların hareketi zorlaşır. Tek kristalden oluşan demirin akma sınırı 28 N/mm2 olmasına karşın ortalama tane çapı 0.Malzemelerde iç yapılarla mekanik özelikler arasında yakın bir ilişki bulunduğu daha önce belirtildi. sıcak ve soğuk şekil verme. uygulanan mekanik şekil verme ve ısıl işlem yöntemlerine bağlıdır. Şekil 8. büyüklüğüne. Bunlar aşağıda ele alınarak kısaca nasıl uygulandıkları ve mekanik özelikleri nasıl etkiledikleri açıklanacaktır. Bu ince taneli yapı ısıtılmaya devam edilirse taneler büyüyerek kaba taneli yapıya dönüşür. Metallerde katılaşma süresindeki soğuma hızı tane büyüklüğünü etkiler. fazların kararlı veya yan kararlı oluşuna. .5. Atomlar denge konumundan ayrıldığı ve iç yapı kusurları arttığı için sistemin enerjisi yükselir. Yüksek sıcaklıkta oluşan yeni kristallerin çekirdeklenme hızı düşük. Genellikle (HMK) kafes yapılı kristallerde kafes sürtünmesi yüksek olduğu gibi daha başlangıçta birden fazla kayma. Yüksek sıcaklıktaki bir metal soğurken faz dönüşümü söz konusu değilse soğuma hızı tane büyüklüğünü etkilemez. Soğuk Şekil Verme Metallerin plastik şekil değiştirme süresinde pekleştiği. Düşük sıcaklıkta ise sıcaklık gradyanı büyük olduğundan çekirdeklenme hızı yüksek.24' de görüldüğü gibi sertlik ve mukavemetin yükseldiği sünekliğin ise azaldığı yukarda açıklanmıştır. soğuk şekil verme. Bu etkenleri kontrol ederek özelikleri amaca uygun olarak ayarlama olanağı vardır. Tane büyüklüğünün metallerin mukavemetinde ne derece etkili olduğu bu örnekten açıkça görülmektedir. Tane büyüklüğünü ayarlamak için uygulanan diğer bir yöntemde metale önce soğuk şekil verilir. Buna göre faz dönüşümü sıcaklığı üstündeki bir metalde hızlı soğuma sürecinde çekirdeklenme daha düşük sıcaklıklara kalacağı için tane sayısı çok fakat boyutları küçük olur ve sonuçta ince taneli yapı elde edilir. olan çok kristalli normal bir demirin akmasının 200 N/mm2 düzeyindedir. sonra yeniden kristalleşme sıcaklığının üstünde ısıtılır. dislokasyon hareketlerinin engellendiği. hızlı veya yavaş soğutma işlemleri tanelerin türüne. bileşenlerin konsantrasyonuna. üretim yöntemine.

sertliği ve mukavemeti artar.2. yüksek sıcaklıkta bu süre kısalır. Eğer metale yeniden kristalleşme sıcaklığı üstünde plastik şekil verme işlemi uygulanırsa şekil 8. . Genellikle bir metalin yeniden kristalleşme sıcaklığı Kelvin derecesi cinsinden ergime sıcaklığının yarısı veya üçte biri civarındadır. Soğuk haddeleme ve soğuk çekme bu sıcaklığın altında uygulanır. bunlar zamanla bütün kütleyi kaplar. dolayısıyla Tr düşük olur. Soğuk ve Sıcak Şekil Verme İşlemleri Oluşan iç yapı değişikliği işlemden sonrada varlığını korur. Büyük ölçüde şekil verilecek parçalara ardışık tavlama ve şekil verme işlemleri uygulanır. dolayısıyla sertlik ve mukavemeti artar. Ancak kontrollü ısıtma ve soğutma işlemleri ile sağlanan aşırı koşullar altında (çok hızlı soğutma gibi) denge hali faz dönüşümleri kısmen veya tamamen önlenebilir. Bir parçaya son şekli bir aşamada verilemezse işlem sırasında arada bir yumuşatma tavlaması uygulanır. atomların hareket yeteneği yüksek olduğundan işlemden hemen sonra hızla yayınarak yuvarlak ve ince taneli bir yapı oluştururlar. Pekleşmiş metaller belirli bir sıcaklığın üzerinde ısıtılırsa yumuşarlar ve pekleşmenin etkileri kaybolur.5. Isıtılarak tavlanan metal eski plastikliğini tekrar kazanır. Çeliklere uygulanan su verme işlemi ileride metaller konusunda ele alınacak. Uygulamada bir parçaya yırtmadan ve kırmadan plastik şekil verebilmek için bu sınırın bilinmesine gerek vardır. Isıl İşlemlerle Mukavemet Arttırma Metallerde dengeli soğuma süresinde oluşan yapılar kararlı olup belirli özeliklere sahiptirler. • Tane büyümesi sonucu süneklik artar fakat sertlik ve mukavemet azalır. Yumuşatma Tavlaması ve Yeniden Kristalleşme Metallerde plastik şekil değiştirme yeteneği sınırlıdır. Bu durumda soğuma süresinde faz dönüşümleri zorlayıcı etki bulunmaksızın kendiliğinden tamamlanır. Yeniden kristalleşmede atomsal yayınım oluştuğundan atomlar arası bağın yenilmesi gerekir.29' den görüldüğü gibi metal hadde merdaneleri arasından geçerken taneler uzar ve şekil değiştirir.* Yeniden kristalleşme sıcaklığı metalin ergime sıcaklığına uygulanan plastik şekil değiştirmenin büyüklüğüne ve tavlama süresine bağlıdır. Bu koşullarda elde edilecek bazı denge dışı yarı kararlı fazlar üstün özeliklere sahip olabilirler.6. Denge diyagramları bileşim ve sıcaklığa bağlı olarak oluşan kararlı fazları ve faz dönüşüm sıcaklıklarını gösterirler.Soğuk işleme sonucu kristal yapı kusurları arttığından yoğunluk biraz düşer. elektriksel ve ısıl iletkenlikler azalır. Bu yöntem birbirlerini sıcaklığa bağlı olarak sınırlı oranda eriten sistemlere uygulanır. Yeniden kristalleşme sıcaklığı üretim teknolojisinde çok önemlidir. Bu bölgedeki şekil değiştirmeye veya uygulanan işleme soğuk şekil verme işlemi denir. Ayrıca yayınma zamana bağlı bir olay olduğundan düşük sıcaklıkta uzun süre alır. Bu ikinci faz genellikle aşırı doymuş bir fazdan kontrollü çökeltme yöntemi ile elde edilir. 8. Soğuk haddelenmiş bir çeliğin sıcak haddelenmiş çeliğe göre daha çabuk paslandığı görülür.1. Büyük ölçüde plastik şekil değiştiren metalde enerji yüksek olduğundan yayınma daha erken başlar.6. Tane Büyümesi Tavlamanın başlangıcında aşırı şekil değiştirmiş bölgelerde yeni kristal çekirdekleri oluşur. Bu konu aşağıda ayrıca ele alınacaktır. Çeliklere uygulanan su verme sertleşmesi ile bazı alüminyum alaşımlarına uygulanan çökelme veya yaşlanma sertleşmesi bunlara birer örnek olarak gösterilebilir. kimyasal etkinlik artar ve korozyon dayanımı azalır. kalıcı şekil değiştirme izleri görülmez.6. Örneğin eksiz ve kaynaksız olması gereken bir basınçlı tüp disk şeklinde bir metalden kalıpta dövme yöntemi ile şekil verilirken birkaç defa yumuşatma tavlamasına tabi tutulur. 8. çökelme sertleşmesi ise aşağıda kısaca açıklanacaktır. 8. Bir metale Tr yeniden kristalleşme sıcaklığı altında plastik şekil verme işlemi uygulanırsa pekleşir. Başlangıçta ince taneli olan yapı uzun süre tavlanırsa tane büyümesi meydana gelir ve kaba taneli yapıya dönüşür. fakat sünekliği azalarak gevrekleşir. Atomlar arası bağ kuvvetleri de ergime sıcaklığı ile ilgilidir. Bu ilkelere dayanarak endüstride çeşitli ısıl işlemler geliştirilmiştir. 8.4. Bunun en tipik örneği alüminyum-bakır alaşımlarıdır. Bir ana faz içinde çok küçük parçacıklar halinde çökelmiş ikinci bir faz şekil değiştirmeyi çok kısıtlar.

Bu maksimum kayma gerilmesi çekme gerilmesinin yarısına eşittir. Gevrek kırılma çok çeşitli etkenlerin rol oynadığı karmaşık bir olaydır. dolayısıyla kalıcı etkiler oluşur. Malzemelerde Mekanik Özellikler Akma mukavemeti veya sınırı bir malzemenin plastik şekil değiştirmeye karşı direncini belirler. Ancak çok eksenli gerilme etkisinde kaymalar genellikle kısıtlandığı için akma oldukça karışık bir hal alır. * ΖA 9. Sünek malzemelerin yorulma kırılması da bir gevrek tür kırılmadır.2.2). dolayısıyla akma başlar. . Bu tür kırılmanın nereden ve ne zaman oluşacağı önceden kestirilemediği için çok tehlikelidir. Özelikle dökümle elde edilen büyük metal kütleleri kaba taneli ve düşük mukavemetli olur. nereden oluşabileceği önceden görülebildiği için gerekli önlemler alınarak herhangi bir zarar vermesi önlenir. Maksimum kayma gerilmesi kritik bir değere erişince kayma.1.1). Gevrek kırılma plastik şekil değiştirme olmaksızın aniden meydana gelir ve çok az enerji yutar (Şekil 9. Kırılma Malzemelerin dış kuvvetler etkisinde parçalara ayrılmasına kırılma denir.Bu sıcaklık bölgesinde yapının şekil verme işlemine sıcak şekil verme işlemi denir. Sıcak hadde ürünü metaller dökümle elde edilen metallere göre mekanik özellikler yönünden daha üstündürler. Sıcak haddeleme sonunda ince ve sık taneli bir yapı elde edilir. 9. Geçmişte önemli kazalara ve büyük kayıplara yol açtığından üzerinde yoğun araştırmalar yapılmış ve halen de yapılmaktadır. Basit çekme deneyi ile saptanan σA akma mukavemeti uygun bir emniyet katsayısına bölünerek emniyet gerilmesi elde edilir.1. Gevrek malzeme elastik sınırın sonunda kırılır ve elastik sınırla çekme mukavemeti aynıdır. Akma Olayının Pratikte Uygulanması Akma sınırından sonra iç yapıda kaymalar. Yük taşıyıcı elemanlarda gerilmelerin hiç bir zaman akma sınırına ulaşmasına izin verilmez. Bu durumda akmanın başlaması için gerilme bileşenlerinin belirli bir koşulu sağlaması gerekir. Bu nedenle henüz tam olarak anlaşılamamış ve kesin kurallar geliştirilememiştir. Bütün gevrek malzemelerde mukavemet hesaplarında kritik gerilme olarak çekme mukavemeti alınır. Bu nedenle uygulamada boyut hesapları için kritik gerilme olarak akma mukavemeti seçilir. Yüzeyi parlatılmış bir yumuşak çelik numunesi üzerinde akma süresinde görülen eğik kayma çizgileri (Lüders çizgileri veya Lüders bantları) bu olay için açık bir kanıttır (Şekil 9.2). Bölüm 8-MALZEMELERDE MEKANİK DAVRANIŞLAR 9.1. Kırılma oluşum biçimine göre gevrek ve sünek olmak üzere iki türe ayrılır. Basit çekme halinde akma mukavemeti σA ise kaymaların başladığı kayma gerilmesi = σA /2 olur. Akma olayı ancak kayma gerilmesi etkisinde oluşabilir. Sıcaklık haddeleme ve sıcak dövme gibi. Sünek kırılma belirgin ölçüde plastik şekil değiştirme ve büzülmeden sonra oluşur ve oldukça büyük enerji yutar (Şekil 9. • Bir cisme basit çekme uygulandığı zaman çekme doğrultusu ile 45° açı yapan düzlemler boyunca maksimum kayma gerilmeleri etkir.

tekrarlı gerilmeler. boşluk. yüksek hızlı şekil değiştirmeler gevrek kırılma eğilimini arttırır. Sünek ve gevrek malzemelerde kırılma türlerinin değişimi mevcut koşullara bağlı olarak çatlak oluşması ve çatlak yayılmasındaki farklardan doğar. sert parçacıklar gibi çeşitli kusurlar içerirler. çatlak. Malzemelerde genellikle çentik.3). Hatta başlangıçta yapısında bu tür kusur içermeyen kristal yapılı cisimlerde de şekil değiştirme sırasında dislokasyon yığılması sonucu çatlak oluşabilir (Şekil 9. sıcaklığa ve şekil değiştirme hızına bağlıdır. Genellikle bütün kırılma olayları önce çatlak oluşumu ve sonra çatlak yayılması sonucu oluşur. kaymayı kısıtlayan çok eksenli gerilmeler. parçanın geometrik biçimine.Sünek kırılmada ise yukarıda da belirtildiği gibi kritik gerilme olarak akma sınırı seçilir. Düşük sıcaklık. . Kırılmanın türü malzemeden malzemeye değiştiği gibi çoğunlukla uygulanan gerilme halinde.

Çünkü çekme kuvvetleri etkisinde mevcut çatlak ve boşluklar.1. Yüksek mukavemetli metaller.3' de görüldüğü gibi ayrılma biçiminde olan bu tür kırılma için gerekli gerilme o cismin kohezif mukavemetine (σc) eşittir.1xE dür. Daha önceki bölümlerde basınç etkisinde cisimlerin ya çekmeden veya kaymadan kırıldığı belirtilmişti.3. kayma gerilmelerinin maksimum olduğu eksene dik düzlem boyunca makaslanarak kırılır. yüzey hataları açılma veya büyüme etkisi göstererek malzemenin çekme mukavemetini azaltırken basma etkisi altında basma kuvvetleri çatlak ve boşlukları kapatmaya çalıştıklarından dolayı hem basma mukavemeti çekmeye göre yüksek olur hem de çekme gerilmesinde olduğu gibi gerilme yığılması oluşmayacağından kuvvetler çatlağın bir yüzünden diğer yüzüne iletilir.4 (c)' de görüldüğü gibi basit burma uygulanan silindir biçimindeki gevrek malzeme çekme gerilmelerinin maksimum olduğu 45° lik düzlem boyunca kırılır. Şekil 9.3) 9. Özel koşullar altında üretilen kusursuz numunelerin mukavemetleri teorik olarak tahmin edilen değerlere yakın olduğu görülmüştür (Tablo 8. Atomlar arası bağ kuvvetlerine göre hesaplanan bu mukavemet yaklaşık olarak σc = 0. seramikler ve bazı polimerler genellikle gevrek davranış gösterirler.3. Gevrek malzemeler (cam ve seramikler gibi) çekmeye karşı zayıf olup basmaya karşı daha mukavemetlidirler. Sünek cisimlerde ise kayma mukavemeti en düşüktür. dolayısıyla basit burmada kırılma. Gevrek Kırılma Gevrek kırılmada malzemeler dış kuvvetler etkisinde plastik şekil değiştirme oluşmaksızın iki veya daha fazla parçalara ayrılır. Burada E cismin elastisite modülüdür. Aradaki bu büyük farkın malzemelerde mevcut kusurlardan ileri geldiği saptanmıştır. Bu nedenle Şekil 9. Gevrek Kırılma Türleri Genellikle gevrek malzemelerde ortalama olarak basınç mukavemeti çekme mukavemetinin 8 katıdır. (Şekil 9. Gevrek malzemelerin çekme mukavemeti kayma mukavemetinden daha küçüktür.9.1). . Ancak bu kohezif veya teorik mukavemet gerçekte gözlenen mukavemetlerden bir kaç mertebe daha büyüktür. Kusursuz bir malzemenin çekme etkininde kırılması atomlar arası bağ kuvvetlerinin kopması sonucu oluşur.

Ancak % 100 büzülmenin oluştuğu çok özel halde çatlak oluşumu görülmez. Karşılıklı kırılma yüzeyleri koni-çanak biçimini alır. Çatlak başlangıcına neden olan sert ve gevrek fazların miktarı çoğaldıkça gevrek kırılmaya doğru eğilimin artması doğaldır. Bütün kırılma olaylarında olduğu sünek kırılmada da önce çatlak doğar. Üniform kesitli bir çubukta büzülme başladıktan sonra Şekil 9. Tabla ile numune arasına yağ sürülür veya sürtünmesi düşük bir levha (teflon) konursa sürtünme etkileri azaltılır. Bu fark büyük numunelerde kritik kusurların bulunma olasılığının artması ile açıklanabilir. Bu şekilde kısıtlanmış basınç deneyi basit basınç haline göre daha yüksek mukavemet verir. Bu şekilde oluşan çatlaklar birleşerek dışarıya doğru yayılır. Sünek Kırılma Sünek malzemelerde kırılma önemli ölçüde plastik şekil değiştirme ve büzülmeden sonra oluşur.9. Gevrek Malzemelerde Basınç Mukavemetine Etkiyen Etkenler Basınç makinesinin tablası ile deney numunesi arasındaki sürtünme kuvvetleri nedeni basit basınç gerilmeleri uygulamak mümkün değildir. yükleme hızı ve sıcaklık etki eder.3. Ayrıca pekleşme ve plastik şekil değiştirmeyi kısıtlayan çok eksenli gerilme halleri de sünekliği azaltır. yavaş yüklemede düşük basınç mukavemeti elde edilir. Beton gibi oda sıcaklığında sünme gösteren malzemelerde hızlı yüklemede yüksek. Gevrek malzemelerde deney numunesini boyutu arttıkça basınç mukavemeti azalır. Hiç boşluk bulunmayan ve sert faz içermeyen sürekli yapıya sahip olan kristallerde dislokasyon yığılması sonucu çatlak doğabilir. Bazı hallerde sert uzun tel fırça şeklinde yükleme başlıkları da kullanılır. yüzeye gelince 45° açı yapan düzlemler boyunca kayma kırılması şeklinde son bulur. Küp veya silindir biçiminde olan numunenin ortası basınç etkisinde yanal doğrultuda serbest genişlerken başlıklardaki sürtünme kuvvetleri genişlemeyi kısıtlar ve bu bölgede çok eksenli gerilme hali doğar (Yandaki şekil).5 de görüldüğü gibi büzülme bölgesinde eksenel σa gerilmesine ek olarak σy yanal çekme gerilmeleri meydana gelir. 9. Kırılma yüzeyinin ortası taneli. boşluklar veya sert fazlar çevresinde oluşmaya başlar. . Bu boşluklar da birleşerek çatlağa dönüşür. Bazen de sert fazın kendi içinde de çatlak doğabilir. Bu nedenle standartlar betonun basınç deneyinde gerilme hızının 7-10 kgf/cm2 arasında kalacak şekilde uygulanmasını önerirler.4.2. Bu çekme gerilmeleri sert parçacıklar çevresinde boşluk oluşturur. çevresi parlak koni şeklindedir. sonra bu çatlak yayılarak ani kırılma ile son bulur. büyüklüğü. Sünek malzemelerde çatlaklar genellikle iç yapıda bulunan oksit parçacıkları. Basınç mukavemetine numunenin biçimi.

9. Ayrılma mukavemetine bazen kohezif mukavemet de denir.1. Keskin çentik ucundaki yerel yüksek gerilme akma sınırına erişince plastik şekil değiştirme başlar. 9. Süneklikten Gevrekliğe Geçiş Normal koşullarda sünek davranış gösteren bir malzeme özel koşullar altında gevrek kırılma eğilimi gösterebilir. Sünek ve gevrek kırılma oluşumu esas itibariyle cismin kayma mukavemetine ve ayrılma mukavemetine bağlıdır.Sünek malzemelerde çentik ve ani kesit daralması olan yerlerde meydana gelen gerilme yığılması gevrek malzemelerde olduğu gibi ani kırılma oluşturmaz. keskin uç yuvarlaşarak kütleşir. Maksimum kayma gerilmesi teorisine göre en büyük ve en küçük asal gerilmeler arasındaki fark basit çekmedeki akma sınırına eşit olunca akma başlar. Bunun tersi halde kayma mukavemeti kohezif mukavemetten küçük olunca önemli ölçüde plastik şekil değiştirmeden sonra sünek kırılma meydana gelir. Kohezif mukavemetin ise sıcaklıkla değişimi önemsizdir. ikinci kez önüne çarpma numunesi konursa onu kırıp geçerken bir miktar enerji vereceğinden daha düşük bir h yüksekliğine çıkar.8 de görüldüğü gibi bir sarkaç çekiçten ibarettir. atomların en az olduğu kristal düzlemeleri boyunca atomlar arası bağların kopması sonucu ayrılma şeklinde oluşur ve gevrek türdedir. Sarkaç çekiç boşta iken ho yüksekliğine çıkar. Böylece gerilme yığılması önemini kaybeder. Şekil 9.6' daki gibi T1 sıcaklığında sünek kırılma gösteren malzeme düşük T2 sıcaklığında kayma direnci arttığı için az bir plastik şekil değiştirmeden yerel aşırı gerilmeler kohezif mukavemete erişir ve gevrek tür kırılma oluşur. • Ayrılma mukavemeti kayma mukavemetinden küçük ise kırılma. Bütün kesit plastik bölgeye girinceye kadar gerilmede önemli bir artış olmaz.7) gevrek kırılma eğilimini arttırır.5. Şekil değiştirme hızı az olursa atomlar veya moleküller hareketleri için yeterli zaman bulabilirler. Buna tipik bir örnek olarak asfaltın davranışı gösterilebilir. Bu sonucu doğuran ana etkenler sıcaklık.6). İki yükseklik arasındaki fark numuneyi kırmak için sarfedilen enerji ile orantılıdır. gevrek malzemelerde olduğu gibi aniden kırılarak tehlike doğurmaz. şekil değiştirme hızı ve gerilme halidir. Yüksek hızlı yüklemelerde ise gevrek kırılma eğilimi artar. Doğrudan makinenin skalasında okunan kırma işi numunenin dolu kesitine bölünerek çarpma mukavemeti elde edilir. Malzemelerde kaymayı kısıtlayan çok eksenli gerilme halleri (Şekil 9. Çarpma mukavemetinin boyutu: N cm/cm = N/cm dir. Çarpma Deneyi Süneklikten gevrekliğe geçiş sıcaklığı en kolay ve en güvenilir şekilde çarpma deneyi ile saptanabilir. bu nedenle sünek davranış görülür (Şekil 9. Uniform kesitli bir çubukta eksenel çekme gerilmesi σa akma sınırına erişince akma başlar.* .5. Genellikle kayma mukavemeti sıcaklığa önemli ölçüde bağlıdır. Bir çekiç darbesi ile gevrek biçimde parçalanan asfalt uzun sürede kendi ağırlığı ile dahi akar. Bu amaçla geliştirilen Charpy çarpma makinesi şekil 9.

Temperlenmiş camların mukavemeti normal camların üç katına yakındır. buna yorulma denir. Bazı önlemler almak veya uygun işlemler uygulayarak bu tür malzemelere çok daha fazla yük taşıtılabilir. Yorulma kırılması gevrek türde olduğundan nerede ve ne zaman oluşacağını önceden kestirmek olanaksızdır. altında. Bu artık gerilmeler dış kuvvetler yok iken kendi aralarında denge halindedir.Karbonlu çeliklerde çarpma mukavemetinin sıcaklıkla değişimini gösteren eğrilerin Şekil 9. Temperlenmiş camlarda çiziklerin derinliği basınç bölgesinde kaldıkça önemli sayılmazlar. Çentikli çarpma deneyleri ile değişik malzemelerin çentik etkisine duyarlılığı saptanır. sıcak ve yumuşak olan iç kısım buna uyar. Bu cama eğme veya çekme gerilmeleri uygulanırsa yüzeydeki basınç gerilmelerini yeninceye kadar önemli büyüklükte yük taşır. bu nedenle çok daha sık uygulanır. Bu amaçla cam önce yumuşama noktasına yakın ısıtılır. sonra soğuk hava üfleyerek hızla soğutulur. Çarpma deneyi hem daha basit hem de daha yüksek geçiş sıcaklığı verdiğinden daha güvenilir yöndedir. Daha sonra iç kısım soğuyarak büzülmeye çalışırken sertleşmiş olan dış kısım buna izin vermez.7. Dış yüzey önce hızla soğuyarak sertleşir. eğri az bir eğimle sürekli artar. . • Sünekliği yüksek malzemelere çentik açılarak çarpma deneyi uygulanabilir. Sünekliği yüksek malzemelerde eğme şeklinde uygulanan Charpy deneyinde kırılma oluşmaz. Bu durumda deney parçasına çentik açılarak kırılma sağlanır. Bu büküm noktasına karşı gelen Tg sıcaklığı süneklikten gevrekliğe geçiş sıcaklığı olarak tanımlanır. Alaşımlı çeliklerde ise böyle bir geçiş sıcaklığı yoktur. • • • Örneğin prizma şeklinde düz taş kiriş yerine taş kemer kullanılırsa taş çoğunlukla basınç gerilmeleri taşır Yapı elemanına çekme gerilmelerini minimumuma indirecek şekilde biçim vermek mümkündür.8' de görüldüğü gibi çekme deneyi ile bulunan Tg' geçiş sıcaklığı çarpma deneyi ile bulunan Tg sıcaklığından daha düşüktür.6.8 deki gibi bir büküm noktası vardır. gevrek davranış görülür. parça eğilerek mesnetler (dayanaklar) arasından geçer. 9. Gevrek Malzemelerde Mukavemet Arttırıcı Önlemler Gevrek malzemelerde çekme mukavemeti çok düşük olmakla beraber oldukça yüksek basınç mukavemetinden yararlanma olanağı vardır.* 9. Kırılma türü ile kırılma için sarfedilen enerji arasında bir ilişki bulunduğuna göre çekme deneyi ile de kırma işi ölçülür. kapılarda ve benzer yerlerde güven yönünden geniş ölçüde kullanılırlar. Isıl işlemlerle cam yüzeyinde oluşturulan artık basınç gerilmeleri camın mukavemetini önemli ölçüde arttırır. Bu şekilde artık gerilmeler içeren cama temperlenmiş cam denir. Basit karbonlu çeliklerde bu geçiş sıcaklığı yaklaşık -20°C civarındadır. Bu önlemlere aşağıda kısaca değinilecektir. Temperlenmiş Cam. Yorulma Tekrarlı zorlamalar altında malzemenin mukavemeti azalarak çekme mukavemetinin çok altındaki gerilmeler kırılma oluşturabilir. Bu sıcaklığın üstünde sünek. Böylece dışarıda artık basınç içeride artık çekme gerilmeleri oluşur. Bunlar taşıtlarda. Yapı elemanında çekme gerilmelerinin bulunduğu bölgeye donatı konur. Ancak Şekil 9. dolayısıyla geçiş sıcaklığı saptanabilir. Bu tür temperlenmiş camlara duracam da denir.

Yorulma olayının nasıl oluştuğu tam olarak açıklanamamış olmakla beraber bu konuda bilinenler aşağıda özetlenmiştir. Yorulma Deneyi Yorulma deneyi ile bir malzemenin belirli bir tekrar sayısı için güvenle dayanabileceği gerilme sınırı saptanır. gevrekliği artar ve sonunda mikroçatlaklar doğar. Çatlak zamanla yavaş ilerlerken karşılıklı yüzeylerin sürekli birbirlerine sürtünmesi sonucu yorulma kırılması yüzeyi parlak görünür.* 9. Yorulma kırılması yüzeyinin ilginç bir görünüşü vardır. İç yapıda bulunan çatlak. 9. Bunların yanında ayrıca gerilme koşulları da yorulma mukavemetine etkir. Hatta çekme deneyinde büyük ölçüde plastik şekil değiştiren ve büzülerek kopan bir metal Şekil 9. Bundan dolayı yorulma olayı iç yapıya çok bağlıdır. ortalama gerilme çok eksenli gerilme Yorulma çatlağı çoğu zaman yüzeyde başlayıp içeriye doğru yayıldığından yüzey işleme kalitesinin önemi büyüktür. Değişik gerilme genlikleri ile bunlara karşı gelen N kırılma tekrar sayıları bir eğri halinde çizilir. Bütün bu hallerde tekrarlı zorlamalar etkisinde oluşan tersinir olmayan plastik şekil değiştirme sonucu malzeme pekleşir.10' de görülen bu yorulma eğrilerine (S . Bu bantlar da yüzeyde çıkıntılar ve çöküntülerin doğmasına. sert parçacık ve ani kesit değişmeleri civarındaki gerilmeler ortalama gerilmeden daha büyüktür. Diğer taraftan başlangıçta hiç bir bozukluk içermeyen yüzeyi parlatılmış üniform kesitli bir metalde elastik sınır altında da dislokasyonlar yerel olarak hareket ederek kayma bantları oluştururlar.N) veya Wöhler eğrileri denir. dolayısıyla henüz tam anlaşılamamıştır.Geçmişte birçok kazalara neden olduğundan üzerinde yoğun çalışmalar yapılmış ve halen de yapılmaktadır. Bunun için hazırlanan numunelere belirli büyüklükte tekrarlı gerilme uygulanır ve bu gerilme etkisinde kırılmanın oluştuğu N. - Parçanın yüzey işleme kalitesi Sıcaklık Çevrenin kimyasal etkisi (korozyon) Frekans Gerilme koşulları sabit kaldığı zaman yukarıdaki etkenlerin oluşturacağı sonuçlar ayrı ayrı saptanabilir. Bu gerilmeler etkisinde yerel plastik şekil değiştirme meydana gelir. • Yorulma deneyi bütün malzemelerde gevrek kırılma meydana getirir.7. Bununla beraber çok değişik etkenlerin rol oynadığı karışık bir olaydır. Yorulma Mukavemetine Etkiyen Etkenler Yorulma mukavemetine etkiyen başlıca etkenler aşağıdaki şekilde sıralanabilir. Yorulma bütün malzemelerde gevrek türde kırılma meydana getirir. Yorulma çatlakları genellikle yüzeyde başlar ve içeriye doğru yayılır. bu yüzey de taneli görünüştedir.7. . tekrar sayısı ölçülür. Yorulmaya genellikle iç yapıda mevcut kusurlar civarında oluşan yerel gerilme yığılmaları neden olur. Şekil 9. Çatlak ilerleyip geri kalan dolu kesit normal yükü taşıyamaz hale gelince ani kırılma meydana gelir.2.9 de görüldüğü gibi tekrarlı zorlanmalar altında belirgin olarak plastik şekil değiştirmesizin çatlar ve bu çatlak zamanla yayılarak ani kırılma ile sonuçlanır.1. boşluk. dolayısıyla gerilme yığılmalarına neden olurlar. çentik. Yüzey işlemi kalitesi arttıkça yorulma mukavemeti artar. Yüzeyde çatlağın başladığı yorulma odağı ile onu çevreleyen midye kabuğunu andıran aynı merkezli eğriler ve bunların yanında taneli bir bölge görülür. Bu mikroçatlaklar zamanla yayılarak ani yorulma kırılması meydana getirir.

7. Buralardaki maksimum gerilme ortalama gerilmenin çok üstünde olabilir. Üçüncüsü hızı sabit ikincil sünme bölgesi.1. Bununla beraber polimerlerin çoğunda. Kristal yapılı metallerde mutlak ergime sıcaklığının yarısından az sıcaklıklarda sünme ihmal edilebilir fakat bunun üstünde sıcaklıkla artarak önem kazanır.3.11' de görüldüğü gibi bir levye şeklindedir. Ayrıca kesitin ani değiştiği yerlerde gerilme yığılması meydana gelir. Sıcaklık genellikle mukavemeti azaltıcı yönde etki ettiğinden yorulma mukavemetinin de azalması doğaldır. Uygulamada korozyon yorulması önemli sorun yaratabilir. Pekleşmenin nasıl oluştuğu daha önce açıklanmıştı.3. . 9. Yüksek sıcaklıkta zorlamaya maruz elemanların boyut hesaplarında bu değerlerden yararlanılır (gaz türbinleri gibi). Sabit gerilme ve sabit sıcaklıkta şekil değiştirmenin zamanla değişim eğrileri Şekil 9. Yüksek sıcaklıkta boş köşe sayısı arttığından difüzyon yükselir toparlanma dolayısıyla pekleşmenin tersi olan yumuşama artar. Dördüncüsü de hızı zamanla artıp kırılma ile sonuçlanan üçüncül sünme bölgesi Genellikle gerilme ile sıcaklık sünmeyi benzer şekilde arttırıcı yönde etkiler. Sabit hızlı ikincil sünmede pekleşme hızı ile toparlanma hızı eşittir. Levye nin bir ucundaki kefeye P ağırlığı konur. dolayısıyla yerel olarak tersinir olmayan plastik şekil değiştirmeler meydana gelir. Sünme genellikle yüksek sıcaklıkta sorun oluşturur. diğeri toparlanma veya yumuşamadır. zamanla mikro çatlaklar doğar ve zamanla yayılarak kırılma oluşturur. Parçanın mukavemetini azaltan bu tür gerilme yığılmalarını önlemek için kesit değişmelerine mümkün olduğu kadar büyük eğrilik yarıçapı verilir ve ani kesit daralmalarından kaçınılır. 9. Çok eksenli gerilme hali yorulma mukavemetine etkir. Eğer gerilme veya sıcaklık yüksek ise sünme hızı büyük olur ve kırılma meydana gelir. Ayrıca korozif bir ortamda demirli alaşımların S-N diyagramlarının sürekli azaldığı ve asimptotik bir değere ulaşmadığı görülmüştür. Sünme deneyleri ile ölçülen sünme hızı ile kırılma süresinin gerilmeye ve sıcaklığa bağlılığı uygulama için çok önemlidir. Sünme Sünme (bazı kaynaklarda sürünme de denir) bir malzemede sabit gerilme altında zamanla sürekli oluşan şekil değiştirme olarak tanımlanır. Bir cismin sünme şekil değiştirmesinin büyüklüğü ve hızı.11' de gösterilmiştir. Bundan dolayı yorulma deneylerinde deney süresini kısaltmak için yüksek frekanslı gerilme uygulayan deney makineleri tercih edilir. Bu deneyler uzun süreli olduğundan en uygun deney teçhizatı Şekil 9. dolayısıyla şekil değiştirme hızı zamanla azalır. • • • • Birincisi yük konur konmaz oluşan ani elastik uzama bölgesi. malzeme pekleşir. Metallerde Sünme Metallerin sünme diyagramlarında genellikle dört bölge vardır. Değişken gerilme altında çevrenin kimyasal etkisi daha da hızlanır.1. etkin kesit azaldığından kısa sürede kopma oluşur. İkincisi hızı zamanla azalan birincil sünme bölgesi. Birincil sünmede pekleşme hızı yüksektir. Hidrolik yorulma makineleri 50 Hz' i geçmediği halde elektromanyetik kuvvet uygulayan makinelerde bu değer 400 Hz' e kadar çıkartılabilmiştir.Yüzeydeki pürüzler çentik etkisi yaparak çatlak oluşumunu kolaylaştırır. Metallerde sünme süresindeki davranışı belirleyen süreçlerden birini pekleşme. Normal koşullarda frekansın yorulma mukavemetine etkisi önemsizdir. çapraz kayma ve boş köşe difüzyonu ana etkenlerdir. dolayısıyla şekil değiştirme kısıtlanır. Üçüncül sünmede ise çeşitli faktörler etkilidir ki. Çok yüksek frekanslarda plastik şekil değiştirme için daha az zaman kaldığından genellikle yorulma mukavemeti biraz artar. Sünme deneyleri sabit yük altında ve belirli bir sıcaklıkta yapılır. uygulanan gerilme ve sıcaklık koşullarına bağlıdır. öteki ucuna bağlanan numunedeki şekil değiştirmeler bir ekstansometre yardımı ile ölçülür. bunların arasında tane sınırlarında çatlak oluşumu.7. Pekleşmede dislokasyonların hareketi. Düşük gerilme veya düşük sıcaklıkta sünme hızı yavaş olup kırılma oluşmayabilir. ahşap ve betonda oda sıcaklığında da sünme oluşur. büzülmenin başlaması toparlanma hızını arttırır. Özelikle değişken kesitli parçalarda çok eksenli gerilme hali doğar. Toparlanmada ısıl enerji ile etkin hale gelmiş dislokasyon tırmanması.1.

Mekanik davranışlar Bir taşıyıcı sistemde dış kuvvetler etkisinde oluşacak gerilmelerin bilinmesine gerek vardır. bu ön gerilme basınçlı sıcak gazların contadan dışarı kaçmasını önler. Viskoz akış hızı gerilme ile orantılı ise lineer vizkoz cisim. 9. Uygulamada taşıyıcı sistemlerin güvenliği yönünden bu gerilmelerin mukavemet sınırları altında kalması istenir. Bu amaçla yapılacak gerilme analizlerinde denge denklemleriyle kinematik bağıntılar yanında ayrıca bünye denklemlerine de gerek vardır. Bunlar sıvı haldeki amorf yapıyı koruyarak katılaştıklarından çoğu zaman aşırı soğumuş sıvı sayılırlar. aksi halde gerilmenin non lineer fonksiyonu ise nonlineer vizkoz cisim adını alır. Bu durumda gerilme etkisinde sıcaklık seviyesine bağlı olarak bir miktar atomsal yayınım. Sünme olayının oluştuğu bir malzemede gevşeme de oluşabilir. Yüksek sıcaklıkta sıvı halde kolaylıkla yer değiştiren ve yayınan atomlar sıcaklık azalınca hareket yetenekleri kısıtlanır. Sıcaklık azaldığı zaman basit elastik davranışla viskoz akışın karışımından oluşan bir davranışa sahip olurlar.2. Viskoz akışta şekil değiştirme hızı uygulanan gerilmenin bir fonksiyonudur. Gevşeme zamana bağlı bir davranıştır. Kristal olmayan anorganik ve organik camların (kristal olmayan polimerler) çoğu yüksek sıcaklıklarda lineer-viskoz davranış gösterirler.3.7. plastik ve viskoelastik olmak üzere üçe ayrılır. bu nedenle hemen hemen her sıcaklık düzeyinde sünme gösterirler. bu nedenle polimerler ve seramiklere bu bölgede şekil verilir. Seramiklerde katı halde atomlar arasında sürekli kuvvetli bağ vardır. Lineer viskoz akışta gerilme şekil değiştirme ile orantılıdır. dolayısıyla büyük ölçüde viskoz şekil değiştirirler. viskozite azalır. Eğer yüksek sıcaklıkta çalışan civatada zamanla fazla.• Sünme hızının bağlı olduğu faktörler* o Kırılma süresi o Gerilme o Sıcaklık 9. Lineer polimerlerde zincir şeklindeki moleküller arası bağ zayıf türdendir. Motor silindirinde patlama olduğu zaman.2 Gevşeme Sabit şekil değiştirme uygulanan bir malzemede gerilmenin zamanla azalmasına gerilme gevşemesi veya kısaca gevşeme denir. Sıvı halde viskozite oldukça düşüktür.7. Sünme ve Vizkozite Seramikler ve polimerler genellikle amorf yapılı olduklarından bu cisimlerde sünmenin oluşum biçimi kristal yapılılardan farklıdır.3.1. Malzemelerin mekanik davranış türleri genellikle elastik. sıcaklık arttıkça zincirlerin bağıl hareketi kolaylaşır. Bu tür cisimlerde sıvı halden katı hale geçiş kristal yapılılarda olduğu gibi sabit bir sıcaklıkta oluşmaz. . gevşeme oluşursa gazın kaçması önlenmez. Bazı uygulama alanlarında gevşeme olayının göz önüne alınması gerekir. dolayısıyla katı hale geçmiş sayılır. * • Seramik bir malzemenin şekillendirilebilmesi için * o Malzemenin sıvı ve akışkan hale getirilmesi o Malzemenin ergime sıcaklığına yakın yüksek sıcaklıkta ısıtılması gerekir 9. Sıvılarda gerilme etkisinde viskoz akış meydana gelir. dolayısıyla viskoz akış oluşabilir. birbirilerine göre sabit konumlar artar. Uzay ağı türü termoset plastiklerde sürekli kovalan bağ bulunduğundan zamana bağlı davranışları çok kısıtlıdır. Örneğin patlarlı motorların silindir kapağını sıkan civatalar üzerinde yeterli bir ön gerilmeye gerek vardır. Malzemelerin gerilme-şekil değiştirme bağıntılarını veren bu denklemler mekanik davranış türüne göre değişirler.8. bunun yerine bir belirli sıcaklık aralığında tamamlanır. • Buradaki η' ye viskozite denir ve o cismin şekil değiştirmeye karşı direncini belirler. ergime noktasına yakın bölgede bu akış çok daha belirgin olur. Sıcaklık azaldıkça vizkozite artar ve şekil değiştirme güçleşir.

* 9. Pek azında mesela kauçuk gibi. Gerilme sabit kalınca şekil değiştirme sabit kalır. Yanal doğrultudaki şekil değiştirme ile eksenel doğrultudaki şekil değiştirme orantılı olup buna "orantı sabiti.1) Elastik davranış Bir cisme şekil 9. Lineer ve Nonlineer Elastik Davranış Uygulamada kullanılan bazı tür malzemelerin yapısı doğrultuyu bağlı olarak değişebilir. Uygulanan gerilmelerle oluşan şekil değiştirmeler orantılıdır.13' de görüldüğü gibi akma sınırı üstünde gerilme uygulanınca ani elastik şekil değiştirme ve onu izleyen plastik şekil değiştirme kısa sürede oluşur zamanla değişme. yalnız gerilmenin geçmişte aldığı en büyük değerine bağlıdır. 3) Viskoelastik davranış Bu tür davranışı gösteren cisme sabit gerilme uygulanınca ani elastik uzama sonra onu izleyen zaman sürekli artan uzama görülür. Basit çekme halinde bünye denklemi.8.2. seramikler ve metaller yüksek sıcaklıklarda viskoelastik davranış gösterirler. yük kaldırılınca ani elastik toparlanmadan sonra geriye plastik şekil değiştirme kalır. Plastik şekil değiştirme zamandan ve yükleme hızından bağımsızdır. aşağıdaki şekilde olup buna hook kanunu denir. • En kolay sünme ve gevşeme gösteren malzeme plastik malzemedir. Viskoelastik davranışta yükleme hızının ve yükleme süresinin şekil değiştirmeye etkisi vardır. iç yapı değiştiğinden ve büyük ölçüde anizotropluk oluştuğundan plastik bölgede başarılı bir bünye denklemi geliştirmek mümkün olamamıştır. .13' de görülen yükleme boşaltma programı uygulandığı zaman. Bunlara örnek olarak ahşap ve tabakalı yapılardan oluşan kompozit malzemeler gösterilebilir. geçmişte aldığı değerlere bağlı değildir.8. şekil değiştirme gerilme ile aynı anda oluşur. ν" veya poisson oranı denir. 9. Yük kaldırılınca ani elastik toparlanma ve sonra hızı zamanla azalan gecikmiş toparlanma oluşur. bu davranış non lineer olabilir. Akma koşulları bölümünde bu konuya bir ölçüde değinilmiştir. diğer bir deyimle eş zamanlı olarak değişirse buna elastik davranış denir. Plastiklerin çoğunluğu oda sıcaklığında. gerilme sıfır yapılınca şekil değiştirme de sıfır olursa. Elastik Davranışın Bünye Denklemleri Lineer izotrop elastik bir cismin özelikleri her doğrultuda aynıdır. Elastik cisimlerde şekil değiştirme gerilmenin son değerine bağlıdır. Ayrıca sıcaklık ta bu tür davranışta önemli bir etkendir. 2) Plastik davranış Şekil 9. Herhangi bir andaki şekil değiştirme gerilmenin geçmişte aldığı bütün değerlere bağlıdır. Çekme etkisinde eksenel doğrultuda uzama olurken yanal doğrultuda daralma olur. • Bu şekilde özelikleri doğrultuya bağlı olan cisimlere anizotrop cisimler denir. Cisimlerin büyük bir çoğunluğu düşük gerilmeler altında lineer elastik davranış gösterirler.1.

hesaplanabilir. V görünen hacmi. dona dayanıklılığı. Porozite oranı malzemenin birim ağırlığını. d dolu hacimle v boşluk hacminin toplamına eşittir .1' de şematik olarak gösterilmiştir. Açık ve kılcal boşluklar su emme ve geçirimlilik yönünden önemlidir. bazıları ise kapılıdır. Boşlukların Sınıflandırılması Bir boşluğun büyüklüğü içine sığabilen en büyük kürenin çapı ile belirtilir.2. Büyüklüklerine göre boşluklar aşağıdaki gibi sıralanabilirler: • Boşluk türleri : Açık boşluk.kılcal boşluk. ısı ve ses yalıtımını önemli derecede etkiler. Birim Ağırlık ve Boşluk Genellikle seramikler sınıfına giren malzemelerde. kompozit malzemelerde ve hafif yapı malzemelerinde değişik tür ve büyüklükte boşluklar ve çatlaklar bulunur.1b de görüldüğü gibi V görünen hacmi. Gerçek cisimlerde bulunan boşluk türleri Şekil 10. 10. mukavemeti. Şekil 10. korozyonunu. Bu boşluklara porozite veya boşluk ya da gözenek adı verilir. geçirimliliği. su emmeyi. aşınmasını. kapalı boşluk Bu boşlukların bazıları dışa açık.Bölüm 10-DİĞER FİZİKSEL ÖZELLİKLER 10. Basit geometrik biçime sahip bir cismin boyutları ölçülerek.2.1.

Prizma veya silindir gibi basit geometrik biçime sahip malzeme numunesinin boyutları ölçülerek V görünen hacmi hesaplanır.3. * Ağırlık bu şekilde bulunan hacme bölünerek özgül ağırlık hesaplanır. • • Özgül ağırlık dolu hacme göre hesaplandığında daima birim ağırlıktan büyüktür. Aşağıda bu deneye kısaca değinilecektir. Özgül Ağırlık ve Su Emme Ölçümü Yoğunluk veya birim hacmin ağırlığı veya kısaca birim ağırlık cismin Po kuru ağırlığını V görünen hacme bölerek elde edilir.Po numunesi kuru ağırlığı Po a bölünerek ağırlık yönünden su emme oranı Sa elde edilir.2. Yukarıda anlatıldığı gibi numunenin önce kuru ağırlığı Po. ortalama 48 saat süre ile kurutulur. Bu yöntem oldukça zordur. Aynı cismin özgül ağırlığı Po kuru ağırlığı d dolu hacmine bölerek elde edilir. Aynı numune Şekil 10. eğer boşluk yoksa eşittir. sonra aynı kütle içinde inert sıvı bulunan bir dereceli kaba (piknometre) konarak hacmi ölçülür.P2 ye bölünerek hacimsel su emme oranı Sh elde edilir. . suyun özgül ağırlığı bir olduğundan bu kuvvet cismin görünen hacmi V ye eşittir. Emilen suyun ağırlığı P1 . sonra suya doymuş halde havadaki ağırlığı P1 bulunur.2. • Elekten geçen kütlenin ağırlığı bulunur. sonra 74 mikron çaplı elekten elenir.* Özgül ağırlığı ölçmek için boşluklu cisim öğütülerek ince toz haline getirilir. sonra suya koyarak 48 saat beklenir. Emilen suyun hacmi P1 . sonra tartılır.2 de görülen Arşimet terazisi ile su içinde tartılarak P2 bulunur. Po ağırlığı ölçülür. P1 .2. Hacimsel Su Emme Eğer numunenin biçimi düzgün değilse görünen hacmi Arşimet terazisi ile ölçülür. Numune etüvde kurutulur. 10. Bir cismin kuru ağırlığını saptamak için önce etüvde 110 °C de ağırlığı sabit kalıncaya kadar.10.P2 ağırlık azalması suyun kaldırma kuvvetine eşittir. Suya doyan numune çıkartılarak yüzeyi nemli bezle kurulanır ve havada tartılarak P1 ağırlığı bulunur. Porozitenin uygulama yönünden önemli olan dışa açık kısmı su emme deneyi ile ölçülebilir.

buna karşılık su buharının içeriden dışarıya geçmesi istenir. Düşey boruda suyun yükselme miktarı suyun yüzey gerilimi ile doğru. Bu akışkanlara karşı malzemelerin geçirimliliği yapı mühendisliğinde önemli sorun sayılır. kapalı boşlukları içermez. Bir ucundan p basıncında su uygulanır. Suyun yüzey gerilimi sabit olduğuna göre borunun çapı küçüldükçe su daha yükseğe emilir. Bu oran dışa açık boşlukların normal koşularda yüzde ne kadarının su ile dolabileceğini gösterir ve uygulamada seramik ve dış cephelerde kullanılan malzemelerin dona dayanıklılığını saptamada kullanılır. cm su sütunu. Basınçlı su geçirimliliği su depolarında ve barajlarda kullanılan malzemeler için önemlidir. . Ancak yapılan gözlemlere göre doyma oranı % 80 den az ise ve geriye % 20 den fazla boşluk kalmışsa malzemenin dondan genellikle zarar görmeyeceği kabul edilir. Yukarıda anlatılanları normal koşullardaki su emme deneyi ile dışarıya açık boşlukların ancak bir kısmı ölçülebilir.3. Yapılan araştırmalara göre birim alandan emilen suyun hacminin karesinin t zamanı ile orantılı olduğu görülmüştür.1. Belirli zaman aralıklarında yapılan ağırlık ölçmeleri ile emilen su miktarları bulunur. ağırlık yönünden su emme oranı Sa birim ağırlık arasında bağıntı vardır. sıvı haldeki akışkan da sudur. Kılcal Su Emme Kılcal su emme malzemenin suya değen yüzünden zamanla emilen su miktarı ile belirlenir. Doyma Oranı ve Uygulamaları Porozite su emme.4. Bu nedenle kullanılacak boya ve sıva malzemelerinin su ve buhar geçirimlilikleri deneylerle saptanır. Bu şekilde elde edilen hacimsel su emme oranı Sh` normal koşullarda elde edilen su emme oranı SK den daha büyüktür. geçirimlilik ve mukavemeti etkilediğinden bu iki büyüklüğü daha doğrusu boşluluğun bilinmesi gerekir. diğer ucundan zamanla geçen su miktarı ölçülür. Uygulamada kalınlığı 8-10 cm düzeyinde ince yapı elemanlarında su geçirimlilik katsayısı 10 7 -10 8 cm/sn den az ise malzeme geçirimsiz sayılır. Bu koşullar altında yapılan su emme deneyi dışa açılan boşlukların hacmi hakkında daha gerçeğe yakın sonuç verir.3' de görülen prizma şeklinde numunenin önce kuru ağırlığı tartılır. hacmi genişleyen buz çatlamalara neden olur. l boyu cm olarak k nın boyutu cm/sn olur.Hacimsel su emme oranı Sh. kırılma ve dökülmeler görülür. Kılcal borular ve sıkışıp kalan hava kabarcıkları suyun içeri girmesini önler. Buz eriyip su haline geldikten sonra çatlaklardan içeri girer. Bir malzemenin su geçirimliliğini ölçmek için l boyundaki numune iki ucu açık bir silindirik kaba yerleştirilir. Böylece tekrarlı donma ve çözülme çevrimleri sonucu malzeme yüzeyinde. 10. Uygulamada en sık rastlanan gaz halindeki akışkan su buharı. Bu iki büyüklüğün oranına doyma oranı denir. 10. Yukarıdaki bağıntı şu şekilde yapılabilir.2. Dış yüzeye bakan malzeme boşluklarında bulunan su 0 °C altında donar ve hacmi %10 artar. k ya geçirimlilik katsayısı denir. Eğer boşluklar tam dolmuşsa buzun genleşmesi için yer kalmaz. Örneğin genellikle yapılarda yağmur suyunun içeriye geçmemesi. Çok küçük çaplı boşluklar içinde kılcallık etkisi ile su yükselir. Bazen de suda kaynatılarak bu boşluklardaki havanın dışarı atılması sağlanır.3 a). sonra suyun yüzüne değecek şekilde kaba yerleştirilir. Bir taş yapılı malzemenin kılcallık özeliğini saptamak için Şekil 10. 10. (Şekil 10.3. Ayrıca basınç olmaksızın doğal koşullarda kılcal etki nedeni ile boşluklu malzemelerde su geçirimliliği oluşabilir. Geçirimlilik Basınç altında akışkanların boşluklu malzemelerin içinden geçmesi doğaldır. Uygulanan basınç p. Bunun için numunenin boşluklarındaki hava vakumla (20 mm Hg) boşaltılır. Basınç uygulanan yöntemlerle su emme oranı daha da arttırılabilir. sonra basınçla su emdirilir (150 kgf/cm2). su tekrar donunca çatlak daha da büyür. boru çapı ile ters orantılıdır (Jurin Kuralı). Rejim halinde 1 cm2 alandan 1 saniyede geçen q cm3 su birim boydaki basınç farkı ile orantılıdır (Darcy kuralı): Burada l numunenin kalınlığı veya akma yönüne paralel boyutu olduğuna göre p/l basınç gradyanı sayılır. Ancak bu oran yaklaşıktır.

Yapılarda kılcallıkla su iletimi suların buharlaştığı yerlerde erittikleri tuzları bırakıp çiçeklenme yaparak sıvaları ve badanayı kirletmesi ve rutubet oluşturarak sağlık koşullarını bozması nedeni ile önemli sorunlar yaratır. Buhar geçirimliliği basit bir deneyle yaklaşık olarak saptanabilir. Ancak belirli basınç farkı için bir ortalama buhar geçirimlilik katsayısı bulunabilir. Belirli dış buhar basıncı altında birim kalınlıktaki numunenin birim alanından birim zamanda geçen buharı hesaplanır ve bu büyüklük buhar geçirimliliğini saptamada kullanılır. sert ve homojen olmayan metaller arasında adhezif aşınma eğilimi daha azdır. bitümlü tecritler ve değişik türde katkı maddeleri kullanılır. Bağıl nem % 50 den az ise buhar difüzyonla.1. 10. sonra sıcaklığı ve buhar basıncı sabit bir dolaba yerleştirilir.2-0. bu durumda sistem kullanılamaz hale gelir.4. Gevrekleşen malzeme üzerinden tekrarlı geçen kuvvet etkisi ile çatlar. Bu sakıncaları önlemek için suyun girdiği yerlere zengin çimentolu sıvalar. q cm3 /cm2 ve t saniye olduğuna göre K nın birimi cm2/san dir. Abrazif Aşınma Abrazif aşınmada sert bir malzeme veya sert bir parçacık bir malzeme yüzeyinden kazıyarak veya çizerek parça kopartır. Biri birine değen yüzeylerde plastik şekil değiştirme dolayısıyla pekleşme oluşur ve malzeme gevrekleşir. bu nedenle iki yüzey birbirine tam temas edemez. Aşınma Türleri Malzeme kaybına neden olan dört tür aşınma vardır: Adhezif aşınma: Makine elemanlarında işleme kalitesi ne olursa olsun yüzeyler daima pürüzlü olur. sürtünen yüzeylerin biçimine. Aşınma Aşınma sürtünen yüzeylerden malzeme kaybı olarak tanımlanır. Bu katsayı buhar basıncı farkı ile non lineer olarak değişir. Bunun için kullanılan silindirik kutu içine su buharını emen higroskopik özelikli CaCl2 konur.3 mm derinlikte başladığı saptanmıştır. Metallerde bu çatlamanın yüzeyden 0. Adhezif aşınma denen bu tür aşınma en tahrip edici türdür. kısmen de kılcallık etkisi ile geçer. Yük uygulandığı zaman bu temas noktalarındaki gerilmeler kolaylıkla akma sınırına erişir ve adheziyon etkisi ile yerel kaynamalar oluşur. boyalar. titanyum ve gümüş şiddetle aşındığı halde dökme demir ile yüzeyleri çok sertleştirilmiş ve kromla kaplı çeliklerde aşınma daha azdır. Ancak bu olayı yakından tanımanın. Yüzey yorulması Yüzey yorulması birbiri üzerinde yuvarlanan parçalarda görülür. Büyük ekonomik kayıplara neden olduğundan üzerinde yoğun araştırmalar yapılmıştır. Bu çatlaklar zamanla yayılarak yüzeyden pul şeklinde malzeme kopar. * . hatta aşırı halde değen yüzeylerle sarma olayı görülür. Bu tür yüzey yorulmasını önlemek için yüzeylerin sertleştirilmesi ve iyi parlatılması gerekir. Sürtünen yüzeylerde oluşan korozyon ürünü sert parçacıklar halinde koparsa aşınma şiddetlenir. Dış ortamdaki buhar basıncı etkisinde numuneden geçen su buharı sürekli olarak CaCl2 tarafından emilir. Adhezif aşınma kadar şiddetli olmaz ve sarma olayı beklenmez.4. sonra silindir biçiminde hazırlanan numune kabın ağzına kapak gibi yerleştirilir ve çevresi parafinle tecrit edilir. Ancak çok çeşitli etkenlerin rol aldığı bir olay olduğundan laboratuar koşullarından elde edilecek sonuçlara dayanarak uygulamadaki aşınma miktarını tahmin edecek bir bağıntı henüz geliştirilememiştir.Burada K kılcallık veya geçirimlilik katsayısıdır. Buhar geçirimliliği karışık bir olay olduğundan basit bir kural geliştirilememiştir.4 de görüldüğü gibi çıkıntı noktalarındaki gerçek temas alanı görünen alana göre çok küçüktür. dolayısıyla aşınmanın daha şiddetli olduğunu göstermiştir. Karşılıklı iki yüzeyi arasında farklı buhar basıncı olan boşluklu malzemelerden buharın geçmesi beklenir. Endüstride üretim teknolojisinde bundan yararlanılır. Şekil 10. sürtünme koşullarına ve çevrenin kimyasal etkilerine bağlıdır. • Yapılan araştırmalar özelikle yumuşak ve katı eriyik oluşturabilen homojen yapılı metallerde adhezyonun daha kolay oluştuğu. Bu durumda kutunun ağırlığı ölçülür. Aşınma. Aşınmayı tamamen önlemek olanaksızdır. Ostenitik ve ferritik paslanmaz çelikler. CaCl2 su buharını emdiğinden kutu içinde buhar basıncı sıfırdır. etkiyen etkenleri iyi bir şekilde belirlemenin aşınmayı en düşük düzeyde tutma yönünde çok yararlı olacağı açık bir gerçektir. miktarı malzemenin türüne. İki yüzey arasına giren sert parçacıkların aşındırma etkisi ilginçtir. Yanal kuvvetlerin makaslama etkisi ile zayıf parçadan kopan malzeme yüksek mukavemetli parçaya transfer olur. Çok iyi parlatılmış ve sertleştirilmiş yüzeylerde abrazif aşınma en düşük düzeydedir. 10. Diğer taraftan birbirlerinden farklı türde. Kutu belirli zaman aralıklarında tartılarak emdiği rutubet miktarı bulunur. örneğin taşlama ve parlatma işlemleri bu aşınma türüne dayanır. Abrazif aşınmada yumuşak parça tükenene kadar kararlı bir şekilde devam eder. daha fazla ise kısmen difüzyon. Korozyon Aşınması Korozif aşınmada mekanik etkenlerin yanında çevrenin kimyasal etkisi de olaya karışır.

Metalik malzeme içerisinde bulunduğu ortam tarafından korozyon vasıtasıyla tahribata uğrar ve bu olay halk arasında paslanma olarak tanınır. Bu tür malzeme numuneleri döner yatay bir tablo üzerine belirli bir yükle bastırılır ve araya standart aşındırıcı bir toz konur. En iyi sonuç veren yatak alaşımları yumuşak bir ana faz (matris) ile içine dağılmış sert parçacıklarından oluşur. Yatak Alaşımları Uygulamada aşınmanın en önemli olduğu yerler yataklardır. çevrenin elektro kimyasal etkisi ile oluşan malzeme tahribi ve malzeme kaybı olarak tanımlanır. Birim mesafede aşınan miktar aşınma direnci olarak tanımlanır.1. Ahşap. Belirli bir kuvvet etkisi altında belirli bir süre deneye tabi tutulan parçalarda aşınma miktarı ağırlık veya hacim azalması ile ölçülür. Burada numunelerin ağırlık azalmasından aşınma miktarı saptanır. Al-Sn. ancak düşük yükler altında ve düşük sıcaklıklarda kullanılabilirler. Diskler belirli bir kuvvetle bastırılır. Mil ve yatak burcu arasında hız farkı yüksek ve temas yüzeyi büyüktür. İyi bir yatak alaşımının sürtünme katsayısı düşük olmalı aynı zamanda iyi yağlanabilmeli. Teflon. tekstil ürünleri ve benzeri malzemeler için özel aşındırıcı diskler kullanılır. Aşınmayı azaltmak için yüzeyi sertleştirilmiş ve parlatılmış mil ile özel yatak alaşımından yapılmış yatak burcu kullanılır. fakat bunlardan elde edilecek sonuçlarla uygulamadaki aşınma dayanımını önceden kestirmek mümkün olamamıştır.6. Dönerek yük ileten bir mil bir yatakla sabit zemine tespit edilir. Seramik malzemelerde özellikle abrazif aşınma türü görülür. * Bölüm 11-KOROZYON. METALLER VE ALAŞIMLARI 11. Diğer taraftan aşınma davranışını saptamak için değişik deney yöntemleri geliştirilmiş. Yağ emebilen gözenekli yatak alaşımları ile grafitli yatak alaşımları kullanma süresinde yağlama gerektirmez.10. Sert parçacıklar yükü taşır. Korozyon ve Önemi Korozyon. Aşınma oluşturan hareketler kayma. bronz gibi çeşitli alaşımlar yatak alaşımı • olarak kullanılır. . Ayrıca yumuşak matriste oluşan çukurcuklar yağ cebi vazifesini görür. * Kaymalı yataklarda aşınma çok daha önemlidir. Bunun üstüne malzeme türüne göre seçilen bir çift aşındırıcı disk belirli bir yükle bastırılır. Çevresel hızları farklı seçilerek istenen kayma oranı sağlanır. kauçuk. naylon ve polietilen gibi plastikler yatak burcu üretimine elverişlidir. • Rulmanlı yataklarda yuvarlanan bilye ve rulmanlarla yuvarlanma yüzeyleri çok sert ve parlatılmış olursa yağlama ile aşınma en düşük düzeye iner.5. Aşınma deneylerinde genellikle uygulamada aşınma oluşturan çalışma koşulları benzetilmeye çalışılır. Ancak laboratuar deneyleri ile farklı türde malzemelerin aşınma dirençleri biri birine göre karşılaştırılabilir ve bir sıralama yapılabilir. Bu amaçla geliştirilmiş ve çok yaygın olarak kullanılan beyaz metal (85 Sn + 10 Sb + 5 Cu) böyle bir yapıya sahiptir. Makine hareket edip basınçlı yağ gelinceye kadar bu ceplerde biriken yağ ilk yağlamayı sağlar. yuvarlanma veya kaymalı yuvarlanma şeklinde olur. Yataklar rulmanlı ve kaymalı olmak üzere iki türdür. Yatay tabla döndürülerek numunelerde belirli bir süre sonunda meydana gelen ağırlık azalması ölçülür. Belirli bir süre sonunda oluşan kalınlık azalması ölçülerek aşınma miktarı elde edilir. 11. mil ile tam temas edecek ve yerel basıncı azaltacak şekilde yumuşak matris içinde kolayca döner. • Beyaz metalden başka Cu-Pb. Metallerin aşınma deneyinde birbirleri üzerinde kayarak yuvarlanan disk şeklinde numuneler kullanılır.2. Büyük ekonomik kayıplara neden olan korozyonu tam önlemek imkansızdır. özelikle metallerde önemli olan bu olay oldukça karışıktır. Ancak bu olayın temel ilkelerini bilmek korozyonu en düşük düzeyde tutmak için gerekli önlemleri belirlemede çok yararlı olmaktadır. Bu amaçla geliştirilen aşınma test makinesinde dönen yatay bir tabla üzerine deney numunesi sabitlenir. Aşınma Deneyleri Aşınma çeşitli etkenleri içeren çok karışık bir olay olduğundan bugüne kadar aşınma direnci kesin olarak tanımlanamamıştır. Korozyon Çeşitleri Korozyon iki türe ayrılabilir. kağıt. Ag-Pb. Aşınma test makinesi bu tür aşınma deneyi için geliştirilmiştir. 10.

Her iki halde de görüldüğü gibi iyonlaşma kısa sürede denge haline gelerek durur. katot taraftaki ise korunur.1. Kimyasal bileşik şeklindeki korozyon ürünü kütleden ayrılır ve yenisi oluşursa tahribat sürekli olur. Demirin Korozyonu Demiri çevrede bulunan rutubet ve oksijenle birlikte galvanik eleman oluşturur ve sürekli olarak korozyona maruz kalır.* 11.1. Bunlar sıralanacak olursa yukarıdaki tabloda görüldüğü gibi bir elektromotif kuvvet serisi elde edilir (Tablo 11.• Uygulamada en sık karşılaşılan ve en fazla zarar veren korozyon türü Elektrokimyasal korozyondur. Su içindeki (OH) kökü ile Fe+3 iyonu birleşerek aşağıdaki şekilde demir hidroksit oluşturur. * Bu şekilde galvanik çiftlerinde görülen korozyona elektrokimyasal veya galvanik korozyon denir.1.1). • Her metalin hidrojen elektroduna göre ölçülen bir elektrot potansiyeli vardır. • • • Aynı eriyik içine iki ayrı türde metal daldırılırsa aralarında bir gerilim doğar ve buna galvanik pil denir. * Bir iletkenle birleştirilirlerse anottan çıkan elektronlar katoda geçer. Burada ele alınan demirin korozyonu bu türdür. Elektrokimyasal Korozyon Sıvı eriyikler içine daldırılan metaller aşağıdaki bağıntıda görüldüğü gibi iyonlaşır. Benzer şekilde suda da iyonlaşma oluşur. elektron alan metal ise katot olur. katot ise etkisiz kalır.2.2. . 11. Elektron kaybeden metalin iyonları eriyiğe geçerek korozyon oluşturur. Demir su ile temas edince aşağıdaki şekilde iyonlarına ayrılır. Elektron veren metal anot. Bu seri de anot taraftaki metal katot taraftakine göre anot reaksiyonuna maruz kalır. Bu olay tersinir olup kısa sürede dengeye erişir. elektron vererek korozyona uğrar.

Bu birleşik gevşek ve süngerimsi suda erimez.2. 11. Çivilerin uç ve baş kısımları gövdeden daha çabuk paslanır. Eğer su içine havanın oksijeni girerse. Yandaki şekilde de kapalı olan yerlerde oksijen azdır. aşağıdaki şekilde sürekli olarak (OH).kökü ile birleşerek pas denen Fe(OH)3 meydana gelir (Şekil 11.2.1. 11.2.1. Demirin çevresinde su veya oksijenden biri eksik olursa demir sürekli paslanmaz. Galvanik Pil Türleri Korozyona neden olan galvanik pil türleri • • • bileşim pilleri gerilme pilleri konsantrasyon pilleri olmak üzere üç pil türü vardır. bu bölgeler oksijeni fazla olan açık bölgelere göre daha şiddetli paslanırlar. 11.2. Buradan çıkarılan sonuca göre uygulamada iki ayrı tür metali temas halinde yan yana koymamak gerekir. Plastik bölgede eğilmiş veya burulmuş metallerde plastik bölgeler anot reaksiyonu gösterir.1. 11.1.1).2.2. . Konsantrasyon Pilleri Elektrolitin konsantrasyonu elektrot potansiyelini etkiler. Benzer şekilde soğuk burulmuş tor çeliği çubukları sıcak haddelenmiş çelik çubuklara göre daha hızlı korozyona uğrarlar.1.3.kökü oluşur. ayrışarak dibe çöker. Havadaki su buharının yoğuşarak yüzeylerde oluşturduğu su filmi bir elektrolit etkisi yapar. • Böylece elektronu alınan Fe3+ iyonu (OH). Konsantrasyonun yüksek olduğu bölgeler katot. Ancak uygulamada bunu sağlamak çok güçtür. Metal parçalar üzerine sürülecek yağ veya gres filmi korozyona karşı korur. ancak su içinde çok az (OH).kökü bulunduğundan bu reaksiyon zayıf olur ve kısa sürede durur. Bundan dolayı gerilme etkisindeki atomların elektrolit potansiyelleri daha büyüktür ve anot reaksiyonu gösterirler. Yandaki şekilde görüldüğü gibi eğilmiş çubuğun eğilme bölgesinde korozyon daha şiddetli oluşur. Korozyona Karşı Korunma Elektrolitin bulunmadığı hallerde korozyon tamamen önlenebilir.2.2. Korozyona karşı alınan önlemler dört grupta toplanabilir. İki metalden hangisinin katot. düşük olduğu bölgeler anot reaksiyonu gösterir. Bileşim Pilleri İki farklı türde metal arasında bir galvanik elemanı oluşabilir. Gerilme Pilleri Gerilme etkisinde atomlar en düşük enerjili denge konumundan ayrıldıklarından gerilmesiz bölgelere göre daha yüksek enerjiye sahiptirler. * 11. Diğer taraftan rutubetli hava ile temas eden demir sürekli paslanır ve bir süre sonra yok olur.2.3. hangisinin anot olacağı elektromotif kuvvet serisinden bulunabilir.

perçin ve vida ile birleştirmeye elverişlidirler.5. kaynak.11. plastik şekil vermeye. İlk önce arı demirin soğuma diyagramını ele alalım. mukavemetleri ise 5-20 katı kadardır. Sıvı halden katılaşırken (HMK)' li demiri oluşur. Demir-Karbon Alaşımları (Çelikler) Saf demir yumuşak ve düşük mukavemetlidir. içine karbon katılarak sertlik ve mukavemeti büyük ölçüde arttırılır. (HMK)' ye sahip demire ferrit. sonra ısıl işlemle sertlikleri çok arttırılabilir.8 kadar karbon katılırsa mukavemeti 100 kgf/mm2 olur. .4' de görüldüğü gibi demirin üç ayrı polimorfu vardır. Metaller demirli metaller ve demir olmayan metaller olmak üzere iki sınıfa ayrılırlar. bu nedenle bu sınıfa demir-karbon alaşımları denir. Saf demirin çekme mukavemeti 30 kgf/mm2 civarında iken % 0.5. plastikler ve seramikler olmak üzere üçe ayrılırlar. Bütün bu üstün özelikleri nedeni ile demir-karbon alaşımları uygulamada en önemli malzeme grubunu oluştururlar. 11. Demirli metallerde ana eleman demir olup bunun yanında karbon daima bir alaşım elemanı olarak bulunur. Bundan başka bu alaşımlar normal halde kolayca işlenip şekil verilir. keserek ve talaş kaldırarak işlemeye.1. Endüstriyel Malzemeler Uygulamada kullanılan malzemeler metaller. Metallerin elastisite modülleri diğer malzemelerinkinin (beton. Ayrıca üretim sırasında döküme.Karbon (Fe-C) Denge Diyagramı Demir-karbon alaşımlarının denge diyagramını elde etmek için değişik bileşimde demir-karbon alaşımları oluşturarak bunların soğuma diyagramları saptanır.4. Uygulamada kullanılan metallerle bunların alaşımlarının türleri binlerin üzerinde olup her biri belirli amaçlar için geliştirilmiştir. Metaller üstün mekanik ve fiziksel özelikleri nedeni ile en çok kullanılan ve en önemli malzeme sınıfını oluştururlar. ayrıca soğuk işleme veya su verme işlemi ile bu mukavemet 180 kgf/mm2 ye kadar çıkartılabilir. 11. Demir . 1400°C' da bu yapı (YMK)' li demirine. ahşap ve plastikler gibi) 20-50 katı. (YMK)' ye sahip demire ise ostenit denir. soğuk şekil verme ve ısıl işlem uygulayarak sertlik ve mukavemetleri çok arttırılabilir. Şekil 11. Bütün bunlara karşılık diğer malzemelere göre dış etkilere (korozyona) genellikle daha az dayanıklı ve daha pahalıdırlar. Arı halde yumuşak ve düşük mukavemeti olmakla beraber alaşımlandırma. 910 °C' ta da (HMK) yapılı demirine dönüşür.

67 oranında C katılırsa bütün kütle sementitten oluşur. Bir uçta arı demir olan ferrit fazı çok yumuşak ve düşük mukavemetli. 11.1.8 C içeren alaşımda görülür. . sonra 727 °C ta ötektoid reaksiyonu sonucu bu katı eriyikten aynı anda ferrit ve sementit fazları oluşur.1. Demir karbür bir bileşik olup ağırlık yönünden % 6.67 C içerir ve ortorombik kristal yapıya sahiptir. Demir-Karbon Sisteminden Denge Diyagramı Şekil 11.5 deki denge diyagramında gösterilmiştir. Demir içine % 6. ancak ikisinin ince karışımından oluşan çelikler hem yüksek mukavemete ve hem de yüksek tokluğa sahiptirler.5.5: Demir-karbon sisteminde denge diyagramı Demir-karbon alaşımlarında fazların C oranına ve sıcaklığa bağlı olarak değişimi Şekil 11.4: Demirin soğuma diyagramı ve polimorfları Demir-karbon sisteminde bu . ve fazları yanında ayrıca bir de demir karbür (Fe3C) fazı bulunur ve buna sementit denir. Bu alaşım sıvı halden katılaşırken ostenit katı eriyiğine dönüşür. Bu sistemde en ilginç iç yapı %0.Şekil 11. öteki uçta demir karbür fazı çok sert ve gevrektir.

8 karbon içeren demir-karbon alaşımı 727°C da ostenitik yapıdan perlite dönüşümü % 0. % 0. Si burada C' nun ayrışmasında katalizör etkisi yapar. 1. kırılınca beyaz görünür. bu nedenle. Dolayısıyla bu sıcaklıkta perlite dönüşür. perlitik ve karışık bir döküm yapısı elde edilir (Şekil 11.8). ikinci halde soğuma hızı yavaş (kum kalıpta döküm) ve Si > % 1 ise kararsız Fe3C bileşiği ayrışır.8-2 arasında C içeren alaşımlar soğurken önce ostenit katı eriyiğine dönüşür. Birinci halde soğuma hızı yüksek (metal kalıpta döküm) ve Si < %1 ise diyagramda görülen fazlar elde edilir. AC sıcaklığında Ostenit katı eriyiği karbonca doymuş hale gelir ve C'un fazlası tane sınırlarında ağ şeklinde sementit fazı halinde çökelir.8 C içerir. Şekil 11.1 2. Yüksek Karbonlu Çelikler : %0.1. Karbon ince uzun grafit levhaları halinde oluşur. Dökme Demirler : %2<C<%6. Az Karbonlu Çelikler : %0. Sıcaklık düştükçe çökelen sementitin kalınlığı artar. Bu alaşım perlitik yapıya göre daha yumuşaktır. 727 °C ta geri kalan ostenit %0. bu nedenle buna kır dökme denir. Oda sıcaklığında perlit ile onu çevreleyen sürekli sementit ağından oluşan bir yapı elde edilir.2<C<%0.5. buna perlit denir. 11. Karbonun ayrışma derecesine göre ferritik.1<C<%2 Çelikler de dört alt sınıfa ayrılırlar.2 2.8'den az C içeren alaşımlar katılaşırken önce ostenit katı eriyiğine dönüşür. 11.Ferrit ve sementitin yan yana ardışık sık tabakalar halinde dizilmesi sonucu oluşan bu yapı kırıldığı zaman parlak inci şeklinde görülür. sementit çok sert ve gevrektir. Demirler : C<%0.67 * Çıkmış Soru . bu nedenle buna beyaz dökme demir denir (Şekil 11. Ayrıca soğuma hızı ve Si içeriği oluşacak yapıyı etkiler. Çeliklerin Sınıflandırılması Bu alaşımlar içerdikleri karbon oranına göre iki sınıfa ayrılırlar.6: % 0.10).2. Çelikler : 0.10).8C içerir ve bu sıcaklıkta perlite dönüşür. Soğuma Süresinde Oluşan İç Yapılar Oda sıcaklığında ferrit ve perlitten oluşan bir yapı elde edilir. fakat bunların sık karışımından doğan perlit yüksek mukavemete ve yüksek tokluğa sahiptir.3. Beyaz Dökme Demir ve Kır Dökme Demir C oranı % 2 den fazla olursa denge diyagramı iç yapı oluşumunu belirlemeye yetmez. Ferrit çok yumuşak ve düşük mukavemetli. 11.5. bu metal kırıldığı zaman gri renkte görünür. bundan dolayı bu bölgede alaşımların çok sert ve gevrek olması doğaldır (Şekil 11. A3 sıcaklığına gelince Ostenitten ferrit çökelir.6.5<C<%2 4. 1.5 3.1. Orta Karbonlu Çelikler : %0. 727°C ta geri kalan % 0.1<C<%0. Oda sıcaklığında ana kütlesi sementit ile bunun içinde dağılmış perlit adacıklarından oluşan bu metal çok sert ve gevrektir.

büyük ölçüde plastik şekil değiştirmeden sonra kırılırlar ve yüksek tokluğa sahiptirler. Sünekliği yüksektir. Yüksek karbonlu çelikler sert olup işlenmesi zordur.9. Yüksek karbonlu çeliklerde ise mukavemet yüksek fakat süneklik az. Çelikler: Az karbonlu çelikler genel amaçlar için kullanılan en ucuz çelik türüdür. fakat süneklik azalır. Dökme demirler: a) Beyaz dökme demir: . Ayrıca soğuk şekil verme ve su verme işlemleri elastisite modülünü değiştirmez. ancak elastik sınırı arttırır. Demir-karbon alaşımlarının gerilme şekil değiştirme diyagramlarının biçimi C oranına bağlıdır Az karbonlu çeliklerde belirgin akma basamağı vardır. 2. 3. Karbon Oranının Çeliklerin Alaşımlarının Mekanik Özeliklerine Etkisi * Çıkmış Soru Değerlendirme • • • • • • Arı demir yumuşak ve düşük mukavemetlidir. genellikle takım ve kalıp üretimine elverişlidirler. korozyona iyi dayanırlar. Bu çelikler 700°C' de uzun süre tavlanırsa küresel karbür oluşur.7. genellikle gevrek davranış gösterirler. yapılarda ve makine parçaları üretiminde kullanılırlar. Genellikle galvanizli saçların ve boruların üretiminde kullanılırlar. Karbon oranı arttıkça sementit miktarı yükselir Sertlik ve mukavemet artar. Orta karbonlu çelikler genellikle daha yüksek mukavemetli olup su verme ile sertleştirilebilir. Sementit gevrek bir faz olduğundan % 1 C oranından sonra çekme mukavemetinde azalma olur. Demirler: Yüksek plastik işlenebilirlik özeliğine sahiptirler. kolay işlenir.8. su verme ile sertleştirilemez. Çeliklerin (Fe-C Alaşımı) Kullanım Alanları 1. toklukları düşüktür. Küreleştirme işlemi ile sertlik azalır ve şekil vermeden sonra su vererek sertleştirilir. Orta karbonlu çeliklerde akma basamağı görülmez ve oldukça sünektirler. Ayrıca galvaniz (çinko banyosuna daldırma) veya emaye (seramik bir filmle kaplama) edilerek korozyona dayanıklılığı daha da arttırılır. Çelik Üretimi 11. 11.11.

2 C'lu) çelik çubuklardır ve çekme mukavemetleri en az 34 kgf/mm2 dir. 11. titreşimi iyi söndürür ve en ucuz metaldir. Birinci grup nervürsüzdür. Örneğin. Cr çoğunlukla katı eriyik ve biraz karbür. St veya Fe harfleri bulunur. En çok kullanılan alaşım elemanları Cr ve Ni dir. yapılarda ve makine üretiminde kullanılan metallerin türleri 2000'in üstündedir. Kır dökme demir dökümden önce yüksek sıcaklıkta kızdırılırsa grafit çok ince parçacıklar halinde ayrışır. Örneğin yapı çeliği Ç 52-2. talaş kaldırılarak kolay işlenir. Bunlar türlerine. % 18 Cr . % 20' den fazla Cr içeren yüksek sıcaklığa dayanıklı kalıp çelikleri bu sınıfa girerler. 2 veya 3 sayıları çeliğin kalitesini belirtir.10. Beyaz dökme demir yüksek sıcaklıkta uzun süre tavlanırsa kararsız Fe3C bileşiği Fe ile küçük parçacıklar halinde grafite ayrışır (Şekil 11. TS 708 beton çeliklerinin özeliklerini. bileşimlerini belirtir ve uygulanacak deneyleri hakkında bilgi verir. Genellikle yüksek mukavemetli yapı çeliği ve makine parçaları üretiminde elverişlidirler. küresel veya sfero döküm denen bu metalin sünekliği ve mukavemeti yüksektir (Şekil 11. TS 708 de beton çelikleri iki gruba ayrılmıştır. kalite basit karbonlu çelik olup çekme mukavemeti minimum 52 kgf/ mm2 dir. Türk Standartları Enstitüsü her sınıf için hazırladığı standartta ayrıntılı bilgiler vermiş ve bunları birer numara ile belirtmiştir. Alaşımlı Çelikler Basit karbonlu çeliklerde C arttıkça sertlik ve mukavemet yükselir . ancak dökme ile şekil verilebilir.13). . Bunlardan başka Mn. Bu nedenle endüstride geniş kullanma alanı vardır.13). mekanik özelikler iyileşir. Sünekliği koruyarak mukavemeti arttırmak için alaşım elemanları katılır. Alaşım elemanları ayrıca çeliklerin sertleşme yeteneğini arttırmak ve özel amaçlı çelikleri üretmek için de katılır. TS 2162 Genel Yapı Çelikleri hakkında ayrıntılı bilgiler verilmektedir. Genel yapı çeliklerinin sınıfını belirten simgelerin başında Ç. birleşimlerine. Dökümden önce sıvı halde iken içine biraz magnezyum katılırsa grafit kürecikler halinde oluşur.4C'lu) çubuklardır ve çekme mukavemetleri en az 50 kgf/mm2 dir. Bu elemanlar yapıda ya katı eriyik veya karbür şeklinde bulunurlar.14). Bu şekilde elde edilen alaşımlı çeliklerin türü 2000' e yakındır. 2. Kolay dökülür. W. kayaları delmek için kullanılan ve aşınmaya ve darbeye karşı çalışan % 14 Mn' li çelikler. örneğin Ni yalnız katı eriyik. Sünekliği ve mukavemeti yüksek olan temper dökme demir karışık şekilli parçaların seri halde üretimine elverişlidir (boru ekleme parçaları) ( b) Kır (sfero) dökme demir: İçinde serbest halde uzun grafit parçacıkları bulunduğundan çekme mukavemeti düşük ve gevrektir. Ti çoğunlukla karbür oluşturur. Türk Standartları TS 649 Yapı Çeliklerinin. b) Yüksek alaşımlı çelikler: Bu çeliklerde alaşım elemanı %5 ten fazladır.11. Metallerin Sınıflandırılması ve Standartları Endüstride. Ç II orta karbonlu (%0. örneğin TS 708 Beton Çelik Çubukları. Şekil verdikten sonra su verme ile sertlikleri çok arttırılabilir. fakat basınç mukavemeti yüksektir (Şekil 11. Co. Alaşımlı çelikler alaşım elemanlarının miktarına göre az alaşımlı çelikler ve çok alaşımlı çelikler olmak üzere ikiye ayrılırlar: a) Az alaşımlı çelikler: Bunlarda alaşım elemanı %5' ten azdır. Mukavemet belirten sayıdan sonra verilen 1. Bu yöntemle elde edilen metale temper dökme demir denir. %8 Ni' li paslanmaz çelik. V gibi çeşitli elemanlar alaşımlı çelik üretiminde kullanılırlar. Çeliğe katılan her alaşım elemanının etkisi değişiktir. mukavemetlerine ve kullanma amaçlarına göre sınıflara ayrılarak standartlaştırılmışlardır. Genellikle aşınmaya dayanıklılık gerektiren yerlerde. fakat süneklik azalır ve gevrekleşir. demiryolu vagonu fren pabuçlarında ve kazı makinelerinde kullanılırlar. 11. örneğin bilyalı öğütme değirmenlerde. ÇI az karbonlu (% 0.Ana faz demir karbür olduğundan çok sert ve gevrektir. Mo. Si. genellikle özel amaçlar için kullanılırlar.1-0. Bunlardan sonra gelen sayı o çeliğin sahip olması gereken minimum mukavemeti kgf/mm2 veya N/mm2 olarak verir.3 -0.

1. Verlag Stahlschlüssel Wegst KG. miktarına ve mukavemetine göre tayin edilmiştir. Alaşımlandırma ile mukavemeti çok arttırılabilir. kazan çelikleri. (Kaynaklar : Stahlschlüssel. yay çelikleri ve takım çelikleri gibi. Ohio. Bunlar kullanma amacına göre sınıflara ayrılırlar. Yüksel termal iletkenliği nedeni ile ısıtma ve soğutma sistemleri üretiminde. Örneğin. Bu metallerin en önemli sakıncaları pahalı olmalarıdır. beyaz dökme demir DDL simgesi ile gösterilir ve sonuna minimum mukavemet kgf/mm2 cinsinden eklenir. Demir Dışı Metaller Demir olmayan metallerin bazı üstün özelikleri nedeni ile endüstride önemli uygulama alanları vardır. 11. çekme mukavemeti en az 50 kgf/mm2 dir. Sahip oldukları özellikleri nedeniyle bazı hallerde demir-karbon alaşımlarına tercih edilirler. % 15-20 kadarı demir olmayan metallerdir. otomat çelikleri. özelikle dış ülkelerde görev yapan bir mühendisin yabancı kaynaklı bir ürüne ait simgenin ne tür bir alaşımı gösterdiğini bilmesi gerekebilir. plastik işlenebilme özeliği yüksek ve korozyona dayanıklıdır. Beton IIIb çelik çubukları Ia çeliğinin soğuk burulması ile elde edilir.12. D-7142 Marbach-Neckar.İkinci grup beton çelikleri nervürlü olup sınıf numarasının yanında a veya b harfleri vardır. Metals Park. U. Bunların simgeleri alaşım elemanlarının türüne. ASM. CuSn2 ise % 2 Sn içeren bronzu gösterir. Bakır ve Bakır Alaşımları Arı bakır yumuşak. 10 ve 11). Bu konuda ayrıntılı bilgiler standartlardan. çekme mukavemeti en az 34 kgf/mm2 dir. Makine parçaları üretiminde çeşitli basit karbonlu ve alaşımlı çelikler kullanılır. . Endüstride kullanılan metallerin yaklaşık olarak % 80-85' i demir-karbon alaşımları. 1974. Bu grupta bakır ve bakır alaşımları ile alüminyum ve alüminyum alaşımları burada kısaca ele alınacaktır. Dökme çelikler DÇ. yüksek sıcaklığa dayanıklı çelikler. yüksek elektriksel iletkenliği nedeni ile de iletken tel üretiminde çok kullanılan bir malzemedir. Vol. Buna göre I sınıfındakiler düşük mukavemetli. III sınıfındakiler ise yüksek mukavemetli beton çelik çubukları sayılır.13. sertlik ve mukavemetleri daha düşüktür. örneğin CuZn40 % 40 Zn içeren pirinci. Beton Ia çeliği az karbonlu. 1967.A. nervürler spiral şeklinde görülür ve çekme mukavemeti en az 50 kgf/mm2 dir. sıcak haddelenmiştir. 11. Demir olmayan metallerin simgesinde alaşımda bulunan elemanları ve miktarları belirtilir. Çeşitli ülkelerin çelikler için kullandıkları simgeleri ve bunların karşılıklarını içeren 10 numaralı kaynak bu konuda yararlı olabilir. kataloglardan ve el kitaplarından sağlanabilir (Ref. Bileşim ve özelik bakımından aynı olan bir ürün değişik ülkede farklı simgelerle gösterilir.S. Propertlies and Selection of Metals. paslanmaz çelikler. Almanya. nervürler eksene paraleldir. 11) Metals Handbook. Beton IIIa çeliği orta karbonlu sıcak haddelenmiştir.) Dünyada metal üreten her ülke ürünlerini kendi simgeleri ile anarlar. sementasyon çelikleri. Bununla beraber elastisite modülleri. Yapılarda çatı kaplama malzemesi olarak kullanılır.

S. 11. Alüminyuma Cu. Ni ve Mn gibi çeşitli alaşım elemanları katılarak belirli amaçlar için değişik türde alaşımlar üretilir. . Mg. boyutların zamanla değişmemesi ve güzel görünüşü nedeni ile yapılarda doğrama malzemesi olarak kullanılır. Alaşımlandırma ile mukavemeti önemli derecede arttırılır. Bunlardan en önemli olan ikisi aşağıda kısaca tanıtılacaktır. Özgül ağırlığı düşük olduğundan (2.Bakır alaşımları genellikle pirinçler ve bronzlar olmak üzere ikiye ayrılır.14.7 gr/cm3) uçak ve benzeri hafif yapılar için çok elverişlidir. ısıl ve elektriksel iletkenliği yüksektir. Alüminyum ve Alüminyum Alaşımları Arı alüminyum yumuşak. Düralümin Piston Alaşımı Alüminyuma eloksal denen elektrokimyasal işlem uygulayarak korozyona dayanıklılığı daha da arttırılır. işlenmesi kolay ve korozyona dayanıklı. Kolay işlenebilme. Arı alüminyum büyük açıklıklı enerji hatlarında iletken tel olarak kullanılır.

11. İç yapıları değiştirmek için uygulanan işlemler • Alaşımlandırma • Soğuk şekil verme • Isıl İşlem 11.1.1. sonra su vererek çok sert hale getirilir ve aşınma direnci çok arttırılır.15. Bir Çeliğe Su Verebilmek İçin Gerekli Koşullar . fazların türü ve dağılış biçimleridir. Isıl İşlemler • Bunlar genellikle iki ayrı grupta incelenir. örneğin yumuşak olan bir orta karbonlu çeliğe kolayca şekil verilir.1. Metallerin Mekanik Özelliklerini Değiştirmek İçin Uygulanan İşlemler Metallerin mekanik özelikleri büyük ölçüde iç yapıya bağlıdır. • • Yumuşatma tavlaması ve normalizasyon Çeliklere uygulanan su verme sertleşmesi ve temperleme işlemleri 11.15.15. bileşimi. İç yapıda değiştirilmesi mümkün yapısal faktörler tanelerin büyüklüğü ve biçimi. İç yapıları değiştirmek suretiyle sertlik. mukavemet ve süneklilik uygulama amacına göre ayarlanabilir. Metallere uygulama amacına en uygun özelliği sağlamak amacı ile uygulanan kontrollü ısıtma ve soğutma işlemlerine ısıl işlem denir.

ayrıca temperleme sıcaklığı civarında çeliğin yüzeyi mor-mavi bir renk aldığından menevişleme de denir. Kaynak bölgesinde ergimiş metal çevredeki soğuk ana kütle tarafından hızla soğutulur. 800°C' un üstünde tavlanan demir parçalar üst üste konarak presle bastırılır veya dövülürse temas yüzeyi boyunca atomsal yayınım nedeni ile sürekli bir yapı oluşur ve iki parça birbirine kaynar. bu nedenle ince taneli yapı meydana gelir.Bir çeliğe su verebilmek için aşağıdaki koşullar sağlanmalıdır: Martenzit çok sert ve gevrek olduğundan çarpma mukavemeti düşüktür. Kaynak sırasında oksitlenmeyi önlemek ve oluşacak cürufu uzaklaştırmak için özel örtü maddeleri (kaynak pastası ve dekapan) kullanmak gerektir. Ergitme kaynağı ve basınç kaynağı olmak üzere iki yöntem vardır. Bu işlem süresinde artık gerilmeler giderilir. 11. Bunun için gaz alevi (oksi-asetilen alevi) veya elektrik arkı kullanılır. Metallerde Kaynaklı Bileşimler Kaynak. . sertlik biraz azalmakla beraber tokluk önemli ölçüde artar.16. Basınç kaynağı ise genellikle demire uygulanır ve buna demirci kaynağı da denir. Bundan dolayı halk dilinde buna çifte su verme. metal parçalarına yüksek sıcaklıkta uygulanan birleştirme işlemidir. Bu işleme temperleme denir. Ergitme kaynağında birleştirilecek metal parçalarla dolgu olarak kullanılacak kaynak teli ergime sıcaklığına kadar ısıtır. Kaynak sırasında sıvı hale gelen metaller birbirleri ile karışarak sürekli bir iç yapı oluştururlar. Temperlemeden sonra bazıları çeliği suda soğutur. Kaynak sırasında metallerde görülen doğal ergime ve katılaşma faz dönüşümleri oluşur. Bu sakıncayı gidermek için su vermeden sonra 300-350 °C' ta bir süre ısıtılır.

25' in altında C içeren çeliklerin kaynak kabiliyeti iyidir. Eğer cam çok yavaş soğutulursa kısmen kristalleşme görülür. kiremit. mikada olduğu gibi.1. Yapı bireylerinin dizilişi değişik biçimde olabilir. TiC. Bu nedenle soğuma hızının iç yapı oluşumuna etkisi büyüktür. Yüksek silisyumlu kaynak çubuğu kullanmak.1. ayrıca bazıları manyetik. Büyük yapılarda bu gerilmeler çatlamalara neden olabilir. Sıvı halde amorf olan cam normal soğuma süresinde amorf yapıyı koruyarak katılaşır. Bindirme Kaynağı ve Alın Kaynağı Bu tür çeliklerde tüm kesiti yumuşatacak alın kaynağı yerine bindirme kaynağı uygulanır. % 0. taş. pişmiş toprak esaslı malzeme anlamına gelir. Refrakter özelliğe sahip karbür ve nitrürlerde metalsel ve kovalan bağlar karışık haldedir. Bazı seramiklerin kristal yapısı. Bazı hallerde artık gerilmeleri giderici tavlama uygulanabilir. kaolen ve benzeri maddeleri yüksek sıcaklıkta pişirerek elde edilirler. nitekim mika belirli kristal düzlemleri boyunca ayrılarak kolayca kırılır. Seramiklerin Yapısı Seramik mineraller ve fazlar çoğunlukla metallerde olduğu gibi kristal yapılı. dıştan gözlenebilir. Bazı seramiklerde polimorfizm özelliği görülür. kaynaktan önce parçayı ısıtmak ve yavaş soğutmak suretiyle bu sakıncalar önlenir.Soğuma hızı elektrik kaynağında daha hızlıdır. Örneğin silika'nın (SiO2) düşük sıcaklıkta kuvartz. Si3N4. genellikle daha homojen ve mukavemeti daha yüksek kaynak elde edilir. sert ve gevrek olurlar. Soğuk burma ile sertleştirilmiş tor çeliklerde 600° C' un üstündeki sıcaklıklarda pekleşmenin oluşturduğu mukavemet artışı kaybolur. ÇİMENTO VE KOMPOZİTLER 12. Alüminyum ve bakır alaşımları da kaynakla birleştirilebilir. çatlamalar oluşabilir. Kaynak çevresinde sıcaklık farkları çok yüksek olduğundan özelikle kalınlıkları fazla ve değişik büyüklükte olan bileşimlerde önemli artık gerilmeleri doğar. dolaysıyla yapıları çok kararlıdır.* . Seramiklerin yapısı karmaşık ve bağları kuvvetli olduğundan faz dönüşümleri oldukça yavaştır. Bölüm 12-SERAMİKLER. Bunlar çoğunlukla doğada kayaların dış etkilerle parçalanması sonucu meydana gelen kil. Si. Dökme demir parçalara pirinç kaynağı da uygulanabilir. • Dökme demirin kaynağında beyaz dökme demir ve sakıncalı artık gerilmeler doğar. 11. orta sıcaklık ta tridimit ve yüksek sıcaklıkta kristobalit olmak üzere üç polimorfu vardır. bazılarında ise tamamen düzensiz (amorf) diziliş vardır. beton. büyük buhar kazanlarını 600°C civarında tavlayarak artık gerilmeleri gidermek zorunludur. Örneğin basit bir kil olan Al2Si2O5(OH)4'ün kristal yapısında Al. Bazılarında üç boyutlu uzayda düzenli (kristal). Seramiklerin bileşiminde çoğunlukla değişik türde silikatlar. alüminatlar ve bunların yanında bir miktar metal oksitleri bulunur. tuğla. Kaynak süresinde yüksek sıcaklık nedeniyle ana metalde yapısal değişiklik oluşabilir. Uygulamada çok kullanılan cam. 12. bazılarında bir düzlem boyunca.16. Çeliklerde kaynak sırasında FeO oluşur ve buda C tarafından redüklenerek CO gazları meydana gelir. Genellikle yüksek sıcaklığa dayanıklı.1. bazıları da amorf yapılıdır. Bu nedenle halk dilinde seramik. aşındırma tozları. Bunun için özel kaynak elektrodları ve uygun örtü malzemesi (dekapan) kullanılır. bu nedenle elektronik endüstrisinde geniş ölçüde kullanılırlar. Bu bileşikler genellikle iyonsal bağa. bazıları iyonsal bağla kovalan bağın karışımına sahiptirler. piezo elektrik ve yarıiletkenlik özelliklerine sahiptir. Örneğin. İyi yalıtkandırlar. Seramikler Seramikler metal ve metal olmayan elemanlardan oluşan inorganik bileşiklerdir. porselen ve refrakter malzemeler bu sınıfa girerler. Silikatlar yapı ve özellikleri Karbon miktarı arttıkça kaynak kabiliyeti azalır. Bu değerin üstünde özel önlemler ve uygun elektrot kullanılarak bu sakınca önlenmeğe çalışılır. Ancak seramik kristallerinde atomların dizilişi çok daha karışıktır. bindirme bölgesi kısmen ve kademeli olarak kaynatılır. BN ve ZrN gibi seramik bileşiklerin yapı ve özellikleri metallerle seramikler arasındadır.1. C oranı arttıkça kaynak bölgesinde kalan bu CO gazı kabarcıkları kaynak kalitesini azaltır. Genellikle ısıl işlemle sertleştirilebilen yüksek mukavemetli çeliklerin kaynak bölgesinin mukavemeti ana kütleninkinden daha az olur. O ve OH kökü olmak üzere dört değişik tür yapısal birey vardır. bazılarında da yalnız bir zincir boyunca düzenli. Bu durumlarda artık gerilmeleri azaltacak önlemler almak gerekir. SiC.

Ti4+ iyonunun asimetrik konumu nedeni ile piezo elektrik özelliğine sahip baryum titanat mekanik titreşimleri elektriksel büyüklüğe dönüştürür.2 (c)' de görüldüğü zincir şeklinde bir silikat yapısı oluşur (Mg2SiO4 gibi). Yüzey merkezli kübik birim hücrenin köşelerinde Ba2+ iyonları yüzey merkezlerinde O2iyonları ve merkeze yakın bir yerde Ti4+ iyonu bulunur. CaF2 yüzey merkezli kübik. Bu durumda zincir boyunca sürekli kovalan bağ. Al2O3. Diğer taraftan oksijen atomları bir değerli metal iyonları ile bağ kurarsa Şekil 12.2 (b)' deki gibi sürekli bir yapı elde edilir (Mg2SiO4 gibi). Bu şekilde birbirleri ile bağlanan dörtyüzlüler uzayda düzensiz dizilirse amorf silis. Kristal yapı oluşumunda olduğu gibi katılaşma sabit sıcaklıkta oluşamaz ve katılaşırken ani hacim azalması görülmez. Bundan başka bazı silikatların tabakalı yapısı vardır. A türü atomlarla B türü atomlar arasında düzenli bir ilişki kurarlar. Birim hücrenin bir kenarı Cl iyonu ile Na iyonunun iyonsal çaplarının toplamına eşittir. MgO ve FeO te bu tür kristal yapıya sahiptir. bu nedenle pikap iğneleri üretiminde kullanılır.1. Ferrit türü seramikler denen bu malzemeler manyetik özelliğe sahiptir. Yukarıda açıklanan iç yapı oluşumları göz önüne alınacak olursa silikatların polimerler de olduğu gibi zincir ve uzay ağı türü yapılara sahip olduğu görülür. hegzagonal sık düzenli birim hücreye sahiptir. Buna göre bir birim hücrede 4 Na ve 4 Cl atomu vardır. 6 veya 8 olabilir. Silikatlarda temel yapı bireyi SiO4 dörtyüzlüsüdür. Bu oksijen atomları ya komşu dörtyüzlünün Si atomu ile bir çift elektron paylaşarak veya bir metal atomundan bir elektron alarak valans elektronlarının sayısını sekize tamamlarlar ve böylece çok kararlı bir yapıya sahip olurlar. Bu yapısal benzerlikler nedeni ile seramiklere bazen inorganik polimerler de denir. Zincir türü yapıya örnek asbest lifleri. Xp türü kristaller: Bu tür kristalleri oluşturan elemanların oranı 1/2 veya 2/3 şeklindedir. bu nedenle elektrik elektronik endüstrisinde geniş ölçüde kullanılırlar.. 6'lı koordinasyona sahip yüzlerce seramik bileşik vardır. cam ve porselen yapı malzemeleri temel bileşimleri silikatlardır. Bunların yapıları aşağıda kısaca tanıtılacaktır. 12. Soğuma süresinde hacmin sıcaklıkla değişimi yönünden polimerlerle camlar arasında bir benzerlik vardır.nedeni ile inorganik polimer sayılırlar. eğer düzenli dizilirse kuvartz kristali oluşur. Şekil 12.1. Bu tür seramik mıknatıslar manyetiklik özelliğine sahip oldukları gibi elektriksel yalıtkandırlar.2 (a)' da oksijen atomlarının komşu dörtyüzlülerin Si atomları ile oluşturduğu sürekli kovalent bağ ağı görülüyor.2.2: Silikatların oluşturduğu iç yapı türleri Silikat dörtyüzlüleri iki değerli metal iyonu ile bağ kurarsa Şekil 14. Bu grubun diğer bir ilginç örneği MFe2O3 bileşikleridir. AX türü kristaller: En basit seramik bileşiklerde eşit sayıda metalsel ve metalsel olmayan eleman vardır. kiremit. Yüzey merkezli kübik kafesin köşelerinde ve yüzey merkezlerin de birer Cl iyonu. 12. Köşelerdeki O atomlarının valans kabuğunda bir boş enerji düzeyi vardır. Beton. Am. Bu dörtyüzlünün merkezinde bir silisyum atomu. Seramiklerde Kristal Yapılar Seramiklerde kristal yapılar aşağıda görüleceği gibi üç ayrı türe ayrılabilir. Burada M bir iki değerli katyondur. Doğada bol miktarda bulunan silikatlar bazı üstün özellikleri nedeni ile geniş ölçüde seramik malzeme üretiminde kullanılırlar.Xp türü kristaller: İkiden fazla tür eleman içeren bu çok elemanlı bileşiklerin yapısı çok daha karışıktır. Si ile O atomları arasındaki bağ kovalent türde olup çok kuvvetlidir.1. köşelerinde birer oksijen atomu bulunur. Şekil 12. Bu türün en ilginç örneği baryum titanattır (BaTiO3). uzay ağı türü yapıya örnek kuvartz ve tabakalı yapıya örnek mika gösterilebilir. tuğla. yan atomlarda iyonsal bağ bulunur. kenar ortalarında da birer Na iyonu bulunur. Koordinasyon sayıları 4. Bunlara örnek olarak CaF2 ve Al2O3 gösterilebilir. Silikatlar Seramiklerin büyük bir çoğunluğu çeşitli türde silikatlar içerirler. . Her ikisinin de kimyasal bileşimi SiO2 dir. Am. İç yapı türlerinin şekillerini görmek için başlıklara tıklayınız.Bn.

Pişmiş Kil Ürünleri Killer kayaların dış etkilerle ufalanması sonucu oluşurlar. CaO camın suya ve kimyasal etkilere direncini arttırır. b) Pişmiş kil ürünleri: Tuğla. camlaşma derecesi yükselir.3. Yukarıda açıklandığı gibi silikat dörtyüzlülerinin ara oksijen atomları ile oluşturduğu sürekli bir kovalent bağ ağına sahiptirler. Killerin içinde bulunan temel bileşenler silika (SiO2). Boron Silikat Camı: Silika alkali metal oksitleri yerine boron oksit (B2O3) katılırsa camdaki kuvvetli kovalent bağlar sürekliliğini korur. dolayısıyla sıcaklığa dayanıklı cam eşya üretimine elverişlidir. yoğunluk artar. Bunlardan başka demir oksitler. ergime sıcaklığı düşer (650-815°C) ve viskozite azalır. Optik endüstrisinde kullanılan flint cam bu türdendir. Kilde ilk ergiyen bileşenler sıvı hale geçerek katı parçacıkların çevresini sararak boşlukları doldurmaya başlar. . boronsilikat camı ve silis camıdır. a) Camlar: Silikatlar en çok cam üretiminde kullanılır. kurşunlu cam. Cam Türlerinin Bileşimleri Ve Özellikleri Silis Camı: Silika (SiO2) en iyi cam oluşturan bir bileşiktir. Soda-Kireç Camı: Silikaya soda (Na2O) ve kireç (CaO) katılacak olursa Si-O bağlarının sürekliliği yer yer bozulur ve açık kalır. Kurutma çabuk olursa su hızla buharlaşır. Cam genel anlamda ergimiş haldeki amorf yapısını koruyarak katılaşan inorganik malzeme olarak tanımlanabilir. Doğada çok değişik bileşimde ve özellikte kil vardır.1.2. alümina 2050 °C ta ergir. Bu tür cam genellikle pencere camı ve ucuz cam eşya üretiminde kullanılır.3. geriye boşluklar bırakır ve mukavemet düşük olur. Kurşunlu Cam: Silikaya kireç yerine kurşun oksit (PbO) katılırsa elde edilen kurşunlu camın ışığı kırma ve yayma özelliği yüksek olur. bu nedenle işlenmesi zordur. Yapılarda kullanılan tuğla ve kiremit kilin pişirilmesi sonucu elde edilir. kolayca çatlar. alkali ve toprak alkali bileşikleri bulunur. Ayrıca parlak ve pırıltılı bir görünüşte olduğundan halk dilinde kristal denen değerli cam eşya üretimine elverişlidir. 12. en sonunda bütün kütle hale geçerek tam camlaşma oluşur (1400°C civarında). kiremit. ergime sıcaklığı 1550 °C'a düşer.3. Camlaşma derecesi arttıkça porozite azalır. Silikaya % 6 alümina katılırsa ötektik reaksiyon oluşur. Silikanın ergime sıcaklığı çok yüksek olduğu gibi (1710°C) yumuşak halde viskozitesi çok büyüktür. Isıl genleşme katsayısı yüksek ve ısıl iletkenliği düşük olduğundan soda-kireç camı ısı şokuna dayanamaz. Endüstride pyrex denen cam boron silikat camıdır. Çok sert ve gevrek olan camın saydam oluşu en yararlı özelliği sayılır. Sıcaklık yükseldikçe ergiyen kısmın miktarı artar. Yüzlerce cam türü bulunmakla beraber en önemlileri: soda-kireç camı (pencere camı). boşluklar azalır. Kil içinde bulunan demir oksit ve alkali bileşikler ergime sıcaklığını daha da azaltarak 900 °C 'a kadar indirir. Bu olaya camlaşma veya vitrifikasyon denir. Plastik kıvamdaki kile kolayca şekil verilerek önce kurutulur. Seramiklerin Sınıflandırılması Endüstride geniş kullanma alanına sahip seramikler iki gruba ayrılarak incelenebilirler. Yeşil renkte plastik kıvamda kil SiO2 ve Al2O3'ten başka demir oksitleri. dolayısıyla kolay işlenir. Temel bileşenlerden silika (SiO2) 1720 °C da. Bununla beraber ergime sıcaklığı yüksek. 12. Burada başlıca dört tür camın yapısı ve genel özellikleri ele alınacaktır. Ergime başladıktan sonra soğutulursa cam yapısına sahip bir matris ile onun çevrelediği inert parçacıklardan oluşan bir yapı meydana gelir. kimyasal etkilere ve yüksek sıcaklığa dayanıklıdır. Bu tür camın ısıl genleşme katsayısı çok düşüktür (pencere camının üçte biri kadar). ısıl genleşme katsayısı düşük olduğundan termal şoka iyi dayanır.1. bağı alkali bileşikleri ve % 20 kadar su içerir. Basınç mukavemeti çok yüksek. porselen ve refrakter malzemeler (ateş tuğlası). alümina (Al2O3) ve sudur. Laboratuar aletleri ve ateşe dayanıklı cam eşya üretiminde kullanılır. sertliğini yükseltir. fakat çekme mukavemeti çok düşüktür. Genel olarak amorf yapıya sahiptirler.12. sert gevrek ve yüksek mukavemetli bir malzemeye dönüşür.

dolayısıyla mukavemeti cam çubukların mukavemetinin yüz katı kadar olabilir. sonra kimyasal bileşimdeki suyun önemli bir kısmı uçar. Bu nedenle metalürji fırınlarında kullanılan refrakter tuğlası üretimine elverişlidirler. FeO ve NiO gibi. ergiyen metal katı parçacıkların arasını doldurur. Refrakter Kilden veya diğer seramik oksitlerden (CaO. Diğer taraftan manyetik özelliğe sahip seramikler yalıtkan olduklarından yüksek frekanslı uygulamalara elverişlidirler. Seramiklerde basınç mukavemeti ortalama olarak çekme mukavemetinin sekiz katıdır. Bunlar toz halinde elde edilirler. dolayısıyla çekme etkisinde kolay kırılırlar. alümina ve magnezyum oksit içeren killerde kullanılır. yarıiletkenlik özelliğine sahiptirler. (Örnek: bot. sıcaklık yükseldikçe siyaha döner. Isıl işlemle yüzeyde artık basınç gerilmeleri oluşturarak çekmeye karşı mukavemetleri arttırılabilir. Bunlara temperlenmiş cam veya duracam denir. Yüksek dielektrik özelliğine sahip seramikler kondansatör üretiminde kullanılır. Elektriksel özellikler Seramikler genellikle yalıtkan veya dielektrik malzemelerdir. Bu amaçla yüksek oranda silika. Piezoelektrik denen bu özelliğe sahip seramikler elektronik endüstrisinde transdüser olarak kullanılır.Kurumuş kil fırında pişirilir. Ayrıca bazıları çok sert olduklarından aşındırıcı malzeme (abrazif) olarak geniş ölçüde kullanılırlar. çakıl ve kırma taştan oluşan agrega iskeleti çimento hamuru yardımı ile birbirlerine bağlanarak sağlam ve dayanıklı bir kütleye dönüşür. Bu kütlede bağlayıcı madde olarak kullanılan çimento su ile karıştırılınca işlenebilir plastik bir kıvam alır. Uygun bir metalle sinterlenerek sert kütle haline getirirler. kalıp içine yerleştirilir ve zamanla sertleşir. tekne ve su deposu yapımında ) Seramiklerin kaymaya karşı direnci çok yüksektir. Arı Al2O3 kristali (Karborandum) doğada elmastan sonra en sert cisimdir. Fe3O4. Gevrek olduklarından iç yapı kusurları. örneğin çok ince cam liflerinde kusur çok azdır. SiO2 ve Al2O3 ve ZrO2) üretilen refrakter malzemeler yüksek sıcaklığa dayanıklıdır ve iyi yalıtım sağlarlar. Bileşiminden anlaşılacağı gibi beton seramik türü malzeme sayılır ve yapılarda büyük ölçüde kullanılır. önce serbest su. kalker taşı. Cam lifleri epoksi veya poliyesterle yapıştırılarak çok yüksek mukavemetli kompozit malzemeler elde edilir.3. Seramik ve metal tozları karışımı metalin ergime sıcaklığına kadar ısıtılır. 6Fe2O3) ve (MnZn) Fe3O4 bunlara örnek olarak gösterilebilirler. çakıl.4 Seramiklerin Özellikleri Mekanik Özellikler Seramikler genellikle çok sert ve gevrektirler. Yumuşama noktasına kadar ısıtılıp hızla soğutulmuş camın mukavemeti üç katına çıkabilir. 800°C' ın üzerinde vitrifikasyon sonucu parçacıklar arasında bağlar oluşmaya başlar (buna sinterleme de denir) . Mo. MgO. ve Ni kullanılabilir. alümina (Al2O3) ve demir oksit. Bazı seramikler. Çimento üretiminde kullanılan hammaddeler kil. bu durumda gözenekler azalır. Bağlayıcı madde olarak Al. % 20 metal ve % 80 seramik içeren bu malzemelere sermetler ve uygulanan yönteme toz metallürjisi yöntemi denir.. Klinker bir miktar alçı taşı katılarak değirmende öğütülür ve toz haline getirilir. Asidik tuğlalarında ana bileşen silika. plastik şekil değiştirmeksizin kırılırlar. Elektriksel alan etkisinde oluşan kutuplaşma nedeni ile yüzeylerinde büyük ölçüde elektron depo edilebilir. 12. Cr. 12. Diğer taraftan iç yapı kusurlarını azaltacak şekilde üretilen camın çekme mukavemeti çok yükselir. Aşağıda çimentonun bileşimi ve su ile karıştırılıp hamur haline getirildikten sonra oluşan sertleşme olayı kısaca tanıtılacaktır. Elektriği iletmezler fakat elektrik alanına tepki gösterirler. Değişik büyüklükte kum. Kuvars kristali ve baryum titanat (BaTiO3) mekanik etkiyi elektriksel etkiye çevirirler. çentikler. . Uygulamada kullanılan toz halindeki çimentonun da bulunan ana bileşenler aşağıdaki karmaşık bileşiklerdir. Alümina oranı arttıkça ateşe dayanıklılık artar. Basınç mukavemetleri çok yüksek olmakla beraber çekme mukavemetleri çok düşüktür. Tuğlanın rengi başlangıçta kırmızı olur. 12. Baryum ferrit (BaO. Döner fırında pişirilen kil-kalker karışımı klinkere dönüşür. çimento ve su karışımından oluşur.5. bazik tuğlalarda magnezyum oksittir. kalkerde ise kireç (CaO) ve magnezya (MgO) bulunur. basınç uygulayarak boşlukluk azaltılır (buna sıvı faz sinterlemesi denir).3. az miktarda demir oksit ve alçı taşıdır. Uygulamada en çok kullanılan bağlayıcı madde çimentodur. TiC ve WC bileşikleri de çok serttir. Kilin bileşiminde silis (SiO2). Fe. çizikler ve mikroçatlaklar gerilme yığılmasına neden olur. mukavemet artar. Beton Beton kum. Zımpara tozu çoğunlukla Al2O3 içerir. Co. SiC. sıcaklık yükseldikçe vitrifikasyon artar.

Trikalsiyum silikat ve dikalsiyum silikatın hidratasyonları sonucunda 3CaO.5. Bunu önlemek için çimentodaki bileşenlerin miktarını uygun bir biçimde ayarlamak gerekir. dolayısıyla daha dayanıklı bir malzeme oluşturur. Bazı malzemelerde bu tür yapı üretim sırasında oluşabilir ve fazların karışımı mikroskopik düzeydedir. Cam elyaflı poliyester levhalar. Eğer bu oran düşükse işlenebilme azalır. Bu yalnız çimento miktarını azaltmakla kalmaz. 12.2. Hidratasyon olayları sonucu mikro kristalli bir jel yapısı oluşur. su-çimento oranı değişik sıkıştırma yöntemlerine göre optimum değerlere sahip olmalı. 12.1. 6H2O bileşiğine dönüşür ve bu olay süresinde önemli miktarda su açığa çıkar.5.5. Bu duruma göre Şekil 12. Bunların dışında yüksek fırın cürufu çimentosu. geçirimsizlik ve ateşe dayanıklılık gibi. 12.2. daha az geçirimli.5'da görüldüğü gibi. Beton Karışımları Beton karışımları hazırlanırken sıkı bir yapı elde etmek için agrega boyutlarının uygun bir şekilde dağılması gerekir (Şekil 12. çelik donatılı beton elemanlar. örneğin kimyasal etkilere dayanıklılık. doğal veya yapay traslı çimentolar ve alüminalı çimentolar üretilmektedir. daha sonra azalması önemli ısıl büzülmelere. Yapılarında sürekli bir ana faz ile onun içinde dağılmış pekiştirici bir donatı fazı bulunur. Büyük beton kütlelerinde sertleşme süresinde sıcaklığın yükselmesi. Akıcı betonlar şişlenerek veya kendiliğinden yerleşebilir. dona dayanıklılığı arttırır.Çimento Oranı Özellikle su-çimento oranı betonun kalitesini etkiyen önemli bir etkendir. Kompozitler birden çok fazlı yani çok fazlı malzeme sayılırlar. ancak plastik veya daha kuru betonlara vibrasyon uygulanır. Bununla beraber katılan fazla su ve karışımda sürüklenen hava betonun gözenekliliğini arttırır 12.2SiO2 3H2O ve Ca(OH)2 bileşikleri oluşur. Trikalsiyum alüminat ise 3 CaO .Çimento su ile karıştırılarak hamur haline getirildikten bir süre sonra hidratasyon (su ile reaksiyon) sonucu katılaşma ve sertleşme başlar. otomobil lastikleri ve sermetler bunlara birer örnektir. Dişler taraftan su-çimento oranı yüksekse akıcılık artar. fakat.7 arasında bulunur. beton kolay işlenerek kalıbı doldurur. bunlar boşluklar oluştursa dahi boşluklar küçük ve bağımsız küreler şeklinde olduğundan sakınca yaratmazlar.4). Beton Su . boşlukluluk artar ve mukavemet düşer. fazla su zamanla buharlaşarak kılcal boşluklar meydana getirir ve gene mukavemet düşer. Agregaların arasını dolduran bu sürekli faz zamanla griftleşerek kütleye mukavemet kazandırır. dolaysiyle çatlamalara neden olur. 6 ay sonra son mukavemetin 2/3 üne erişir ve hidratasyon sırasında ısı açığa çıkar. Ayrıca ilk mukavemeti yüksek hidratasyon ısısı düşük ve sülfata dayanıklı portland çimentosu türleri vardır.0. Betona değişik özellikler kazandırmak amacı ile çimento ağırlığının yüzde. Ancak uygulamada kompozit malzeme . Tek başlarına mekanik özellikleri elverişli olmayan ferrit ve sementitin mikroskopik düzeyde homojen karışımından oluşan perlit yüksek mukavemete ve yüksek tokluğa sahiptir. Çimentonun Sertleşmesi Trikalsiyum silikat oldukça hızlı sertleşerek 30 günde alacağı son mukavemetin % 70 ine ulaşır. Bunlar belirli özellik istenen yerlerde kullanılır. içeride tutulan hava kolaylıkla yok edilemez. Bu çimento % 50 trikalsiyum silikat. inen agrega (kum) ile kalın agrega (çakıl veya kırma taş) oranı hacim cinsinden genellikle ortalama 1/2 seçilir. % 30 dikalsiyum silikat ve % 20 kadar diğer maddeler bulunur. örneğin perlitik çelikte yumuşak ve düşük mukavemetli ferrit ile sert ve gevrek sementit yan yana ince tabakalar halinde dizilir. İnşaat endüstrisinde en çok kullanılan çimento türü normal portland çimentosudur. Kompozit Malzemeler Birbirlerinin zayıf yönünü düzelterek üstün özellikler elde etmek amacı ile bir araya getirilmiş değişik fazlardan oluşan malzeme sistemine kompozit malzeme denir. Dikalsiyum silikatın sertleşmesi ise çok yavaş ilerler. Al2O3. Betona katılan su hidratların oluşmasında kullanıldığı gibi agreganın ıslanarak kaygan olmasını dolayısıyla iyi işlenebilmesini sağlar. Bu oran genellikle ağırlık cinsinden 0.1. hatta binde bir mertebesinde katkı maddeleri katılır Örneğin betona katılan hava sürükleyici katkılar işlenebilirliği düzeltir.4 .6. Çimentoların özellikleri bileşimlerine bağlıdır.

Sert tanelerin sünek bir bağlayıcı madde ile birleştirilip aglomere haline getirilen kompozitlere diğer bir örnek asfalt yol kaplamalarıdır.2). viskoz ve düşük mukavemetlidir. Lifli ve tabakalı kompozitlerin sağladığı özelliklerdeki artış. Tungsten karbür (WC) taneciklerinin Co metali ile yüksek sıcaklıkta basınç altında sinterlenmesi sonucu elde edilen seramik kompozit çok sert olup yüksek hızlı kesme takımı üretimine elverişlidir.6). Halbuki değişik boyutlu kırma taş ile asfaltın karışımından oluşan yol kaplama malzemesi hem sünek hem de yeter mukavemetlidir. . 12. Gerçekte birçok malzeme lif hâlinde çok daha yüksek mukavemetli olurlar (Tablo 12. Pekiştirici bileşenin türüne ve düzenlenme biçimine göre üç gruba ayrılabilirler: Taneli kompozitler. Aynı amaçla kullanılan metal liflerin mukavemeti de soğuk çekme ile çok arttırılabilir. lifli kompozitler ve tabakalı kompozitler (Şekil 12. Kompozitlerin Üretimleri ve Özellikleri En önemli kompozitler lifli olanlardır. Asfalt. Taş ise sert ve gevrektir. çatlayarak kolayca kırılabilir.olarak anılan sistemlerde bileşenler makroskopik düzeydedir ve bunlar sonradan bir araya getirilerek üstün özellikli bir kütleye dönüştürülmüştür. Uygulamada donatı malzemesi olarak kullanılan lifler çoğunlukla kuvvetli kovalan bağlara sahiptirler. Uygulamada bunlara sermet denir. Kompozitlere donatılı veya pekiştirilmiş malzemeler de denir. tanelilere göre daha yüksektir. kütle halinde fazla şekil değiştirmeden. özellikle cam lifleri ile pekiştirilmiş plastiklerden oluşan kompozitler çok geniş kullanma alanına sahiptirler. Özellikle kıl (Whisker) halinde dislokasyon içermeyen cisimlerin mukavemeti normal boyuttakilerle oranla yaklaşık bin katı kadar daha fazladır. Taneli kompozitler için en önemli örnek betondur.7.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful