İZCİ EL KİTABI

İSTİKLÂL MARŞI
Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır parlayacak; O benimdir, o benim milletimindir ancak.

Çatma, kurban olayım, çehreni ey nazlı hilâl! Kahraman ırkıma bir gül! Ne bu şiddet, bu celâl? Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helâl... Hakkıdır, Hakka tapan, milletimin istiklâl. Mehmet Akif Ersoy

İZCİ ANDI
“Tanrıya, vatanıma karşı vazifelerimi yerine getireceğime, izcilik türesine uyacağıma, başkalarına her zaman yardımda bulunacağıma, kendimi bedence sağlam fikirce uyanık ve ahlakça dürüst tutmak için elimden geleni yapacağıma şerefim üzerine and içerim.”

İzcilik öğrenilmez, yaşanır. Baden POWELL

2

İZCİ EL KİTABI

İZCİLİK NEDİR?
İzcilik milliyet, örf, din, dil ayrımı gözetmeksizin herkese açık politik olmayan eğitimsel üniformalı bir gençlik çalışmasıdır. İzcilik okul ve aile eğitimleri arasında kalan boşlukları doldurur. İzcilik çocuk ve gencin karakterini geliştirmek suretiyle eğitimin yarattığı boşlukları doldurur. İzcilik eğitici niteliği olan bir çalışmadır. Maddi ve manevi değerleri bir bütün olarak ele alır, kişiyi iyi insan iyi vatandaş olarak yetiştirmeye çalışır. Kısaca izcilik çocuk ve genci tam anlamıyla topluma yararlı, insanları seven, onlara yardım eden, doğayı ve çevreyi koruyan, vatanına yararlı iyi bir insan olarak yetiştirme sanatıdır. Çeşitli yaş gruplarının özellikleri dikkate alınarak çocuk ve gençlerin özellikle Atatürk ilkeleri doğrultusunda araştırıcı yaratıcı yeteneklere sahip bilgi ve becerisi olan demokratik anlayış ve insancıl davranışları kazanacak biçimde her yönü ile ideal bir insan olarak eğitilmelerini sağlayan çalışmaların tümüdür.

İZCİLİK ÇALIŞMALARININ ÇOCUK VE GENCE KAZANDIRDIKLARI
1- İzcilik bir grup çalışmasıdır. Çocuk en zor koşullarda dahi yaşamını sürdürür. 2- Kendisine ve içinde yaşadığı topluma yararlı alışkanlıklar kazanmayı öğrenir. 3- Kişiliğinin gelişmesini sağlar. 4- Arkadaşlık ilişkilerinde ortak yaşamayı öğrenir. 5- Yeteneklerinin ortaya çıkmasını sağlar.

İZCİLİĞİN AMACI NEDİR?
İzcilik çalışmaları çocuk ve gencin bir bütün olarak bedensel, zihinsel, sosyal ve ruhsal yönden gelişmesini sağlamayı amaçlamaktadır. Şu halde izcilik çalışmalarının amacı bu etkinliklere katılan çocuk ve gencin; 1-Yurduna ve milletine, Atatürk İlkelerine bağlı, bütün insanlara karşı dürüst ve iyi duygulu, 2-İyi karakterli, toplum içinde yapıcı ruha sahip, 3-Kanun, nizam, talimat ve emirlere uygun saygılı, disiplinli, 4-Düzenli, toplum ve çevre kalkınmasına hizmet eden, 5-Kendisi için gerekli el becerilerine sahip, 6-Kendine güvenen, sorumluluk almaya hazır, sağlıklı ve olumlu düşünen, 7-Doğa ve kültür eserlerini seven ve koruyan bir yurttaş olarak yetiştirmektedir.

3

İZCİ EL KİTABI

İZCİLİĞİN TEMEL PRENSİPLERİ
İzcilik, izcilik çalışmaları içindeki tüm etkinlikleri belirleyen bazı prensiplere dayanmaktadır. Bu prensipler “Dünya İzcilik Bürosu’nca” belirlenmiştir. Şöyle ki; 1-Tanrıya vatana karşı görevler. 2-Başkalarına karşı görevler. 3-Kendisine karşı görevler. 4-İzci andı ve türesine bağlılık.

İZCİLİĞE GİRİŞ ŞARTLARI
Milli Eğitim Bakanlığı örgün ve yaygın eğitim kurumları izcilik yönetmeliğine göre izcilik çalışmalarına katılacak çocuk veya gencin; 1-T.C, Vatandaşı olmak. 2–18 yaşından küçük olan ilk, orta ve lisedeki öğrencilerin izcilik faaliyetlerine katılabilmeleri dair velilerinden izin belgesi almak 3-Sağlık kurumundan izcilik faaliyetlerine engel olmayacağına dair doktor raporunun olması.

İZCİLİK TERİMLERİ
1- Küçük İzcilik: 7–11 yaş grubundaki çocukları kapsar. Bu yaş gruplarındaki çocukların oluşturduğu üniteye “KÜME” adı verilir. 2- İzcilik: 12–15 yaş grubundaki çocukların oluşturduğu üniteye “OYMAK” denir. 3-Ergin İzcilik: 16–20 yaş grubundaki gençlerin oluşturduğu üniteye “OCAK” denir. TANIMLAR: Küçük izci ve küçük izcilik ile ilgili terimler: Küçük izci: 7–11 yaş arasında kız ve erkek çocuklardan tescilli bir kümede giriş şartlarını yerine getirmiş çocuğa denir. Öbek: Küçük izci kümesinin altı küçük izciden oluşan en küçük birliğidir. Öbek başı: En küçük, küçük izci birliği olan öbeğin çocuklarca seçilen başkanıdır. Yardımcısını kendi seçer. Öbek başı yardımcısı: Öbek başının öbekteki arkadaşlarından kendisine yardım etmek üzere seçtiği kişidir. Küme: Dört öbekten ve 12–24 küçük izciden oluşan topluluktur. Küme başı: Kümeyi yöneten en az 20 yaşında küme başı kursunu başarı ile bitirmiş kişidir.

4

İZCİ EL KİTABI

Küme başı yardımcısı: 18 yaşından küçük olmayan en az LTK kursunu bitirmiş. Küme başı tarafından seçilen kişidir. İzci ve izci ile ilgili terimler: İzci: 12–15 yaş arasında kız ve erkek çocukların tescilli bir oymakta giriş şartlarını yerine getirmiş. Teşkilat üyesine izci denir. Oba: 6–8 izcinin bir araya gelmesi ve bir hayvan ismi altında oluşturdukları küçük gruba oba denir. Obabaşı: Obadaki çocukların kendi aralarında demokratik yöntemle seçtikleri çocuk lidere denir. Obabaşı obanın kaptanı ve temsilcisidir. Yardımcısını kendi seçer. Obabaşı yardımcısı: Obabaşının olmadığı durumlarda obabaşının görevini üstlenen kişidir. Oymak: 16–32 izciden oluşur. Bir oymakta 2 en fazla 4 oba bulunur. Oymakbaşı: 18 yaşından küçük olmayan oymakbaşı kursunu başarı ile bitirmiş liderlerdir. Önce yönetimin ve koruyucu kurulun oluru ile kuruluş işlerine başlar ve il izci kurulu tarafından da tayin ve yetki belgesi verilir. Oymakbaşı yardımcısı: Oymakbaşı tarafından seçilen 18 yaşını bitirmiş LTK’yı görmüş yardımcılardır. Oymakta duruma göre iki veya üç yardımcı olabilir. Ergin izci ve ergin izci terimleri: Ergin İzci: 16–20 yaş arasındaki kız erkek izcilerden tescilli bir ocakta giriş şartlarını yerine getirmiş üyeye denir. Ekip: 4–6 ergin izcinin oluşturduğu küçük gruba denir. Ekip başı: Ekibi oluşturan ergin izcilerin aralarında seçtikleri kişidir. Ekip başı yardımcısı: Ekip başı tarafından görev süresince seçilen yardımcısıdır. Ocak: İki ekibin bir araya gelmesinden 12–24 ergin izciden oluşan ünitedir. Ocak başı: Ocağın lideri 23 yaşından küçük olmayan kol kurslarını bitirmiş kişidir. İZCİ TÜRESİ 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. İzci, sözünün eridir. Şeref ve haysiyetini her şeyin üzerinde tutar. İzci, yurduna, milletine, ailesine ve izci liderlerine sadıktır. İzci, başkalarına her zaman yardımcı ve yararlı olur. İzci, herkesin arkadaşı ve izcilerin kardeşidir. İzci, herkese karşı naziktir. İzci, bitki ve hayvanları sever ve korur. İzci, büyüklerini sayar ve sözünü dinler, küçüklerini sever ve korur. İzci, cesurdur, neşeli ve güler yüzlüdür. İzci, tutumludur. İzci, fikir, söz ve hareketlerinde açık ve dürüsttür.

5

İZCİ EL KİTABI

İZCİ ANDI Tanrıya, vatanıma karşı vazifelerimi yerine getireceğime, izcilik türesine uyacağıma, başkalarına her zaman yardımda bulunacağıma, kendimi bedence sağlam fikirce uyanık ve ahlakça dürüst tutmak için elimden geleni yapacağıma şerefim üzerine ant içerim. İZCİ PAROLALARI 1-Küçük izci parolası : ( 7–11 ) :Küçük izci çok çalışır. 2-İzci parolası : ( 12- 15 ) :İzci daima hazırdır. 3-Ergin izci parolası : ( 16–20 ) :Topluma hizmet eder. DÜNYADA VE TÜRKİYEDE İZCİLİK DÜNYADA: İzcilik fikrini ilk ortaya atan İngiliz Generali Lord Baden Powel 1907 yılında ilk kamp denemesini Brow Sea adasında kenar mahalle çocuklarından oluşturduğu yirmi dört kişi ile yaptı ve bu çalışmalarında başarılı oldu. 1908 yılında “Erkek çocuklar için izcilik” kitabını yazdı. Baden Powel 19l0’da kız kardeşinin yardımıyla kız izcilik teşkilatını kurdu. 1917’dede ergin izcilik teşkilatını kurdu.1920’de ilk defa milletler arası izci toplantısı yapıldı. (JAMBORE) Böylece dünya izcilik teşkilatı kuruldu ve başkanlığına Baden Powel getirildi. Dünya İzcilik teşkilatının merkezi İsviçre’nin Cenevre şehrindedir. Dünya İzcilik Teşkilatı beş bölgeye ayrılmıştır. Bunlar: 1-Afrika Bölgesi ( 34 üyesi var.) 2-Arabistan Yarımadası bölgesi (18 üyesi var) 3-Asya- Pasifik bölgesi ( 21 üyesi var.) 4-Avrupa bölgesi ( 37 üyesi var.) 5-Amerika bölgesi (32 üyesi var.) Dünyada 142 ülkede izcilik yapılmaktadır. Türkiye’de yaklaşık olarak yüz elli bin izci ve lider vardır. Her geçen gün bu sayı artmaktadır. TÜRKİYEDE: Türkiye’de izcilik teşkilatı ilk defa 1912’de kuruldu. 24 Nisan 1914’de ilk izcilik kursu açıldı. 16 oymakbaşı bu kurstan mezun oldu. 1915–1916 yıllarında M.Kemal izciliğin yurt savunmasında yararlı olacağına inandığından onun emirleri ile birçok izci oymağı kuruldu ve böylece 1920 yılına kadar gelindi. Cumhuriyetin ilk yıllarında hükümet izcilik işlerinin yürütülmesini Milli Eğitim Bakanlığına verildi. İzcilik teşkilatının korunması için 1926 yılında bir tamim yayınlandı.

6

İZCİ EL KİTABI

1927 yılı Cumhuriyet Bayramında Türkiye izcileri Ankara’da toplanarak törene katıldı. Ulu Önder Atatürk her konuda olduğu gibi izcilik çalışmalarına önem vermiştir. Ve demiştir ki: “Yurt savunması bakımından bu derece ehemmiyetli olan izcilik ferdi ve milli eğitim bakımından da o nispetle önemlidir.” 1946’da erkek izci yönetmeliği çıkartıldı. 1950’de ise Türkiye izcileri dünya izcilik bürosuna kabul edildi. 1968’de ise Türkiye izcileri yönetmeliği çıkarıldı. Bu yönetmelik hâlâ yürürlüktedir. Bununla birlikte Milli Eğitim Bakanlığının teşkilatlanması ile ilgili 3797 sayılı kanuna dayanarak 21 Mayıs 1992 gün ve 21230 sayılı resmi gazetede yayınlanan Milli Eğitim Bakanlığı Örgün ve Yaygın Eğitim Kurumları ve izcilik yönetmeliğine göre şu andaki izcilik çalışmaları Okul içi Beden Eğitimi Spor ve İzcilik Dairesi tarafından yürütülmektedir. İZCİLİK NEDİR? Geleceğimizin teminatı olan çocuk ve gençlerimizi Atatürk ilke ve inkılâpları doğrultusunda Türk Milli Eğitim Temel Kanununa, uygun olarak vatanını milletini seven, başkalarına karşı saygılı yapıcı, yaratıcı yeteneklere sahip, çalışkan, becerikli, Cumhuriyeti benimsemiş, milliyet, dil, din, cinsiyet ayırımı olmaksızın herkese açık, politik olmayan, üniformalı, uluslar arası bir eğitim çalışmasıdır. İzcilik kısaca “İYİ İNSAN İYİ VATANDAŞ” yetiştirmektir. İzcilik çocuk ve gençlerimizin karakterini, davranışlarını, yeteneklerini geliştirir. Birlikte yaşamayı, barışı kardeşliği, paylaşmayı bilen, topluma yararlı, insanları seven, onlara yardımcı olan, doğayı çevreyi koruyan, Vatanına yararlı yurttaş yetiştirme sanatıdır. İzcilik çalışmaları, hoşgörü, sevgi ve saygıya dayalı, karşılık beklemeden, gönüllülük ilkesi ile yapılmalıdır. Toplum eğitiminde izciliğin çok büyük rolü vardır. Bu nedenle okullarımızda bulunan çocuk ve gençlerimizi izcilik yolu ile geliştirmeliyiz. Bütün eğitimcilerin, yöneticilerin, öğretmenlerin, anne ve babaların bu konuda üzerlerine düşen görevleri bilerek ve isteyerek yapmaları gerekmektedir. İZCİLİK METODU Metot hedeflere ulaşmak için kullanılan araçlar veya takip edilecek yol olarak tanımlanabilir. Metotlar mutlaka prensiplere dayandırılmalıdır. İzcilik metodu geliştirici bir kişisel eğitim sistemi olarak tanımlanır. Bu eğitim aşağıdaki konularda yapılır. 1-İzci andı ve türesi 2-Yaparak, yaşayarak öğrenme 3-Oba sistemi 4-Açık hava etkinlikleri 5-Sınıf çalışmaları

7

İZCİ EL KİTABI

TEKMİL, TEFTİŞ, BAYRAK TÖRENİ VE DEVİR TESLİM İŞLEMİ TEKMİL: İzciler “U” düzeninde dizilirler. Lider öbek başları tekmil getirirler. Öbek başı olan izci bir adım öne çıkarak öbeğine “Hazır Ol” komutu verir ve hemen liderin karşısına geçerek selam verir ve elini indirir. Bütün öbekler tamamlandıktan sonra nöbetçi öbek başı dikkat komutu ile o günkü nöbetçi yöneticiyi öbeklerinde kaç kişi varsa ve hangi amaçla toplanmışlarsa o çalışma için tekmil verir. Örneğin: Ak öbek on kişi ile bayrak törenine hazırdır liderim gibi. Daha sonra nöbetçi öbek başı diğer öbek başlarına yerlerinize marş marş komutuyla öbeklerinin başına dönerler. Öbeğin başına giden öbek başı “Rahat” komutu ile öbeklerine seslenir. Nöbetçi olan yönetici kursun veya kampın tümüne seslenerek kurs müdürüne veya kamp müdürüne tekmil verir. Amaç kursta veya kampta o anki çalışmada kaç kişinin bulunduğunu belirlemektir. Hasta varsa veya o çalışmada olmayan varsa belirlenmiş olur. TEFTİŞ: Daha çok kıyafet, oda, çalışma düzeni öbek veya oba ruhu bakımından değerlendirilir. BAYRAK TÖRENİ VE DEVİR TESLİM İŞLEMİ: Törende izciler veya kursiyerler “U” düzenindedirler. “U”nun iki yanında yer alanların yüzleri iç kısma tabanı oluşturan grupların ise yüzleri bayrak direğine bakar. Buradaki amaç herkesin bayrağı rahat bir şekilde görebilmesidir. Bayrak töreninde nöbetçi öbek ile devralacak öbek arasında üç kişilik bayrak ekibi oluşturulur. Bayrağı teslim eden ile bayrağı teslim alacak kişi ortada diğer iki kişi yanlarda durur. Dikkat komutu ile bayrağı teslim eden kişi ve bayrağı teslim alacak kişi bir adım öne çıkar herkes hazır ol vaziyetindedir. Bayrağın yanındaki muhafızlar ile yöneticiler selam verirler. DEVİR TESLİM İŞLEMİ: Bayrağı teslim eden izci : (ŞEREFİ İLE KORUDUĞUM BAYRAĞIMI TESLİM EDİYORUM) der ve bayrağı bir kez öperek bayrağı arkadaşına verir. Bayrağı teslim alan kişi: (ŞEREFİ İLE KORUDUĞUNUZ BAYRAĞIMI TESLİM ALIYORUM) der ve bir kez oda öper. Bayrağı teslim eden grup yerine gider bayrağı teslim alan grup ise bayrağı göndere çekmek için bayrak direğine doğru gider. NOT: Nöbetçi öbekler tekmilde daima sağ başta dururlar. Diğerleri sıra ile nöbetçi öbek başının yanına dizilirler o günkü çalışmalarından nöbetçi öbek sorumludur. Bayrak gönderdeki ipe sancak düğümü ile bağlanır. Bu düğüm kolay bağlanıp kolay çözülür İstiklal Marşı söylenirken yöneticiler ile bayrağın yanında bulunan muhafızlar bayrağa dönerek selam verirler. Bayrağı göndere çeken izci bayrağı çektikten sonra oda bayrağı selamlar. İstiklâl Marşını yöneten kişi İstiklâl Marşı bittikten sonra o da bayrağı selamlar ve yerine geçer.

8

İZCİ EL KİTABI

Bayrak beyazı görünmeyecek şekilde önce uzunluğuna katlanır. Daha sonra muska şeklinde katlanarak muhafaza edilir. İZCİ SELÂMI Dünyanın birçok resmi kuruluşu ve askeri personeli birbirlerini farklı şekillerde selamlarlar. Tüm dünya izcileri ise tek bir selam şekli kullanırlar. Bu izciliğin uluslararası boyutunun güzel bir göstergesidir. Selam verirken dik durulur ve sol el yana düzgünce sarkıtılarak etek veya pantolon yan dikişine değdirilir. İzciler liderlerinin yanına geldiklerinde selam verirler, isimlerini ve ünitelerini söylerler, ondan sonra gelme nedenlerini liderlerine aktarırlar. İzciler başta Cumhurbaşkanı olmak üzere tüm devlet görevlisi büyüklerine, Yabancı ülke Devlet Başkanlarına, Bayrak ve Sancağa, Cenazeye, Üniformalı izci liderlerine ve kendisinden yaşça ve kıdemce büyük izcilere öncelikle selam vererek saygılarını gösterirler. İzci liderleri ve büyük izciler de verilen selama karşılık olarak selam vererek izcilerine sevgilerini gösterirler. Ulusal Marşlar dinlenirken, ünitece bir arada iken sadece obabaşı, oymakbaşı gibi ünitenin başında bulunan lider selam verir, diğer izciler esas duruşta beklerler. İzci selamı iki şekilde verilir. Baş açıkken veya başta kep/bere varken selamlama.

Baş Açıkken Selamlama İzci selamını vermek için işaret parmağını, orta parmağını ve yüzük parmağını birleştir, başparmağını kıvırdığın küçük parmağının üzerine koy. Şapka/Kep/Bereyle Selamlama Başında şapka, bere veya kep varken selam veriyorsan, elinin parmakları aynı şekilde birleştir. Sonra işaret parmağını alnın sağ üst hizasında, kepin kenarına değdirerek selam ver.

9

İZCİ EL KİTABI

İzci Selamının Anlamı Orta parmak; Tanrıya, vatanıma karşı görevlerimi yerine getireceğim, yüzük parmağı; İzcilik türesine uyacağım, işaret parmağı; başkalarına her zaman yardımda bulunacağım sözlerini temsil eder. Küçük parmağın altında olması küçüklerin büyüklerini saydığını, büyük parmağın küçük parmağın üstünde olması ise büyüklerin küçükleri koruduğunu anlatır. Büyük parmakla küçük parmağın birleşmesi ile oluşan halka dünya izcilerinin kardeşliğini simgeler. İzci selamında birbirine bitiştirilen üç parmak aynı İzci Selamı zamanda İzcilik Hareketinin Temel Prensipleri olan Tanrıya Karşı Görev, Başkalarına Karşı Görev ve Kendine Karşı Görev'in simgesidir.

İZCİ TOKASI
Tokalaşma iki kişinin birbirleriyle tanışmaktan duydukları mutluluğu gösterir. Bütün dünyada tokalaşma sağ elle yapılır. Ancak izciler diğer izci kardeşleriyle tokalaştığında sol eliyle tokalaşır. Dünyadaki tüm izciler sol elleri ile tokalaşırlar. Bunun nedenleri vardır. İzciler tokalaşırken selam verme zorundadır. Bu nedenle sağ

10

İZCİ EL KİTABI

elleriyle selam verirken sol elleriyle tokalaşabilirler. Ayrıca sol el kalbe daha yakın olduğundan bir içtenlik ve dostluk göstergesidir. DÜDÜK KOMUTLARI
Dur Sağa Dön Dağıl Geri Dön

Dikkat Sola Dön Tehlike (S.O.S) Obabaşları-Ekipbaşları

Mola Liderler Toplan Yürü Toplan

TEKNİK İZ İŞARETLERİ

Hazır Dikkat

Beni takip et

Acele

Geri dön

Ayrıl

Birleş

Sapılacak yön

Dur ve sap

Köprüye Doğru

İçilir su

İçilmez Su

Kuyuya Doğru

11

İZCİ EL KİTABI

Kampa doğru

Burada konakladık Buradan hareket ettik

Bekle

Habere doğru

Mektup

Köpek tehlikesi

Yakında

Hastane

5 dk mola

Tehlike/Tehlikesiz KOL KOMUTLARI

Uzakta

Dikkat

Acele

Toplan

Hazır ol

Rahat

Yavaş-Saklan

12

İZCİ EL KİTABI

Safta Dizil

Saflar ArkaArkaya

Oba Derinliği

Ünite Lideri Obabaşı Obabaşı yrd. İzci

Halka Ol İZCİ DÜĞÜMLERİ Camadan Kazık Balıkçı

U Düzeni

Sancak

Balıkçı

Direklerin Bağlanmasında Sekiz Germe Yan yana Kare X Şeklinde

13

İZCİ EL KİTABI

İLK YARDIM Tanımı: Hasta ve yaralıya tıbbi ve cerrahi müdahale yapılmadan evvel uygulanan basit girişimlere ilk yardım denir. Amacı: Olayın meydana geldiği yerde bulunanlarca zaman geçirmeden hayat kurtarıcı veya zarar azaltıcı girişimlerde bulunmak, hayati tehlikeyi yok etmek veya en aza indirip can kurtarmaktır.

İLK YARDIMDA GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULMASI GEREKEN HUSUSLAR

1. 2. 3. 4.

Olay yerinde yaralıyı veya yaralıları güvence altına almak Kazazedeye teşhis konulması Tedavi (Kanamayı durdurmak, şoku önlemek, ağrıyı dindirmek) Kazayı en acil biçimde ilgili kurum veya kuruluşlara bildirme (Telekomünikasyon) 5. Yaralıların öncelik sırasına göre taşınması (Triaj) 6. Taşınması (Transportasyon İLK YARDIMDA İLK GİRİŞİMLER 1. Hasta veya kazazedeyi olay yerinden uzak, aydınlık, rahat hava alabileceği ve kalabalıktan uzak bir yere taşımak. 2. Hasta ve kazazedeyi acilen tanıyıp müdahalenin o yönde yapılması. 3. Solunum kontrolünün yapılması. (Göğüs kafesinin inip çıkması, nefesin dinlenmesi solunum varlığını tespit için birer belirtidir.) 4. Kalp ve nabız kontrolünün yapılması. (Kalbin dinlenmesi, nabız atıp atmadığına bakılması) 5. Dış kanamanın olup olmadığı aranır. 6. İç kanama tespiti. (İç kanamalar kendini şokla gösterir. Hastanın rengi solar, halsizleşir, nabız ve solunum aşırı yükselir ve hasta kendini iyice salar.) 7. Hastada uzuv kopması, delici tipte yaralanma, parçalanma, göğüs ve kafatasında parçalanma veya ağır bir darbe olup olmadığının kontrol edilmesi. İLK YARDIM İLKELERİ VE GEREÇLERİ a) İlk Yardım İlkeleri 1) Panik yaratmayın ve bilmediğiniz bir konuda hastaya ve yaralıya müdahale etmeyin. 2) Gerekiyorsa ambulans, doktor, itfaiye, polis çağırın. 3) Hasta ya da yaralının çevresine fazla insan birikmesine engel olun.
14

İZCİ EL KİTABI

4) Hasta ve yaralıyı sırtüstü yatırın. 5) Kanaması varsa durdurun. 6) Gerekiyorsa yapay solunum yapın. 7) Gerekiyorsa kalp masajı yapın. 8) Hasta şokta ise, bayılmış ise sırt üstü yatırın, bacaklarını kalp düzeyinin üstüne yükseltin ve hastanın üstünü örtün. 9) Bilinci kapalı olan ve komadaki hastalara ağızdan hiçbir şey vermeyin. 10) Kalp krizi geçirmekte olan hastayı sakin bir biçimde sırt üstü yatırın, ambulans veya doktor çağırın. 11) Kırık olan kol veya bacağı saptayın( hareketsizleştirin) 12) Yanık yeri temiz bir mendille ya da gazlı bezle örtün. 13) Zehirli gazların solunmasıyla oluşan zehirlenmelerde hastayı derhal temiz havaya taşıyın, gerekirse yapay solunum ve kalp masajı yapın. Hastayı kesinlikle yürütmeyin. 14) Göz yaralanmalarına dokunmayın. Yaralıyı hemen bir hastaneye götürün. 15) Ağız yoluyla olan zehirlenmelerde eğer hastanın bilinci yerinde ise, zehirlenen kişiye su ya da süt içirerek midedeki zehri sulandırın, daha sonrada hastayı kusturun. Daha sonra hastaneye başvurun. b) İlk Yardım Gereçleri 1) Hastane, doktor, eczane, itfaiye ve polisin telefon numaraları. 2) Tentürdiyot 3) Alkol 4) Pamuk 5) Gazlı Bez 6) Makas 7) Çengelli iğne 8) Yara bandı ve bisturi 9) Kauçuk boru 10) Ağrı kesici ilaç 11) Üniversal antidot( bütün zehirlenmelerde kullanılır). 12) Oksijenli su 13) Tahta çubuklar ( kırılmalar için) İLK YARDIM UYGULAMALARI SUNİ SOLUNUM Solunum durduğu veya durmak üzere olduğu hallerde suni solunum uygulamasına geçilmelidir. Suni solunum iki şekilde yapılır. • Ağızdan ağza suni solunum • Holger Nielsen metodu

15

İZCİ EL KİTABI

Ağızdan ağza solunum: Hasta sırt üstü yatırılır. Baş geriye itilip çene yukarıya doğru kaldırılır. Bu durum boyun ile göğüs bir hizaya gelene kadar ayarlanır. Bir el hastanın boynunun altına konur diğeri hastanın burun deliklerini kapatır. Bu durumda hastanın burun delikleri açılır ve dudaktan dudağa nefes vermeye başlanılır. Bu dakikada 15–20 defa tekrarlanır. Solunum durmasından 4–6 dakika sonra ölüm olayı meydana gelir. Bu yüzden solunumu durmuş hastaya derhal müdahale edilmeli ve suni solunum yapılmalıdır. Holger-Nielsen Metodu: Hasta yüzüstü yatırılıp başı ellerinin üstüne yana çevrilmiş olarak konur. Sırtından göğüs kafesine baskı yapılır, dirseklerinden tutulup ileri ve yukarı çekip bırakılır. Bu hareket dakikada 15–20 defa tekrarlanır. Solunum normal hale gelene kadar bu hareket periyodik olarak devam eder. KALP MASAJI Kalp masajı; kalbi durmuş olan yani nabzı alınmayan hastalara uygulanır. Avuç içi hastanın göğüs kemiğinin alt kısmına yerleştirilir. Göğüs 4–5 cm. esneyecek şekilde bastırılıp bırakılır. Bu dakikada 60–80 defa tekrarlanır. Bu olay suni solunum ile beraber yapılması gerekiyorsa, 4 defa kalp masajı arasında 1 veya 2 kez suni solunum yaptırılır. KANAMA ŞOK VE BAYILMALAR Kanama: Kanın damar dışına akmasına kanama denir. İnsan vücudunda 5–7 litre kan bulunmaktadır. Bunun 1/3‘ünün kaybedilmesi hayatı tehlikeye sokar. Bu nedenle kanaması olan bir hastanın derhal kanamasının durdurulması veya azaltılması gerekmektedir. Kanamalar iki gruba ayrılır: 1.İÇ KANAMALAR Vücut boşluğunda meydana gelen bu kanamalar şok, koma veya ölümle sonuçlanabilir. Bu tür kanamalar genellikle baş, göğüs, karın ve eklemlerde görülür. Belirtileri: a. Baş dönmesi, halsizlik, baygınlık b. Zayıf ve düzensiz nabız veya çok hızlı nabız c. Renk solgunluğu, solunum hızlılığı Yapılması Gerekenler: Hasta sırt üstü yatırılır. Baş sağa ve sola çevrilir. Böylelikle ağız içinde toplanması muhtemel kan dışarı akar, soluk borusuna gitmemiş olur. Vücut ısısı muhafaza edilmelidir. Daha sonra hastaya en yakın sağlık kuruluşuna götürmeli, gidemeyecek durumda ise sağlık kurumuna haber verilmelidir. 2.DIŞ KANAMALAR Dış kanamalar kendi arasında üç gruba ayrılır. 1.Atardamar Kanamaları: Bu kanamada kan açık kırmızı renkte ve fışkırma tarzında akar. Birinci derecede önemli olan bir kanamadır.

16

İZCİ EL KİTABI

2.Toplardamar Kanamaları: Bu kanamada ise kan koyu kırmızı renkte ve süzülme şeklinde akar. 3.Kılcal Damar Kanamaları: Devamlı ve yavaş bir şekilde akar. Parmakla tazyikle kan dindirme: Vücudumuzun belirli yerlerinde atardamar yüzeye yakın yerlerden geçer. Biz bu yüzeye yakın olarak geçen atardamarın bulunduğu noktalara kan tazyik noktaları diyoruz. Bu noktalara kuvvetli bir şekilde baskı uygulayarak kanın durmasını sağlıyoruz. Turnike ile kan dindirme: Daha ziyade el, ayak kol ve bacak kanamalarında uygulanır. Bu iş için kalınca bir sargı bezi, kravat, lastik bant veya elastiki bantlar kullanılır. Turnike için en sağlıklı malzeme ESMARK Bant’ıdır. Kesinlikle tel, ip ve benzeri malzemeler vücuda zarar verebileceğinden dolayı kullanılmamalıdır. Turnike faydalı bir uygulamadır. Çünkü atardamar kanamasıyla birlikte toplardamar ve kılcal damar kanamalarını da durdurur. Turnike uzun zaman uygulanmamalıdır. Aksi halde KANGREN olma tehlikesi doğacaktır. Turnike uygulandıktan sonra her 15–20 dakikada bir gevşetilmeli 1–2 saniye kan akıtıldıktan sonra tekrar sıkılmalıdır. Eğer hastanın gideceği yol uzun ise bu işleme en fazla 1–2 saat devam edilmeli, daha sonraki sürelerde gevşetilme işlemi 10 dakikada bir yapılmalıdır. En önemli konu ise turnike uygulandığı ve gevşetildiği saat bir kâğıt parçasına yazılarak hastanın üzerine iliştirilmelidir. ŞOK Ağır sakatlanma, yaralanma, kan kaybı, zehirlenme ve vücudun su kaybetmesi sonucu kanın yapısının ve dolaşım özelliklerinin bozulmasıyla meydana gelen şuur bulanmasına ŞOK denir. Belirtileri: Fenalık hissi, el ve ayaklarda soğuma, bulantı, kusma, deride solukluk, nabzın zayıf fakat hızlı olmasıdır. İlk Yardım: Hasta sırtüstü yatırılır ve ayakları yukarıya kaldırılır. Battaniye ve benzeri şeylerle sarılarak sıcak tutulur. Vücudunu sıkan gömlek, kravat, kemer ve benzeri şeyler gevşetilir. Şoka sebep olan şeyler ortadan kaldırılır. Bu bir kanama ise kanama durdurulur. Ağrı ise ağrı dindirilir. Daha sonra hasta hastaneye sevk edilir. BAYILMA Hasta ve yaralının beyin fonksiyonlarının bir anlık durması ile kendinde olmama haline BAYILMA denir. Bayılmaya Sebep Olan Olaylar: Korku, beklenmeden alınan acı haber, yorgunluk, ani olarak gelen ağrı ve sancılar, havasız ve kötü koşullarda çalışma ve uzun süre sıcakta kalma gibi olaylardır. Belirtileri: Yüzde solgunluk, baş dönmesi, halsizlik, ciltte nem ve soğukluk, nefes almada güçlük çekme ve nabız yavaşlamasıdır.
17

İZCİ EL KİTABI

İlk Yardım: Hasta yatırılıp ayakları yukarıya kaldırılır. Hastanın vücudunu sıkan gömlek, kravat, kemer ve benzeri şeyler gevşetilir. Kolonya ve herhangi uyarıcı kokular koklatılır. Temiz hava alması sağlanır. Ayıldıktan sonra açık bir bardak çay verilir. YANIKLAR Yanıkları vücuda bıraktığı hasara göre dört derecede sınıflandırmak mümkündür. Birinci derecede yanıklar: Yalnız deri üzerinde meydana gelen yanıklardır. İkinci derecede yanıklar: Deri üstü yanığı olup yanık yerde su kabarcıkları olmaktadır. Üçüncü derecede yanıklar: Deri ile kemik arasındaki yumuşak dokunun zarar gördüğü yanıklardır. Dördüncü derecede yanıklar: Derinin büyük zarar gördüğü bir yanıktır. Dokular özelliklerini tamamen yitirirler. Böyle bir yanığa maruz kalan bölgede iz kalmakta, tamamen iyileşmemektedir. İlk Yardım: a. Şok tehlikesini azaltmak için hastayı yatırın. b. Elbiseleri makasla keserek çıkartın, elbise yaraya yapışmışsa sakın çekmeyin. Etrafını kesip öyle çıkartınız. c. Hastaya ılık sıvı veriniz. (3 çay kaşığı karbonat 1 litre suda eritilerek yarım bardak içirilebilir.) d. Yanan bölgede ağrı mevcutsa ağrıyı dindirin. e. Yanık yerde meydana gelen kabarcıkları kesinlikle patlatmayınız. f. Yaralıyı en yakın hastaneye kaldırınız. Kimyasal maddelerle meydana gelen yanıklar suyla yıkanmalıdır. Sonra yarayı kuru bir şekilde örtmek ve sarmak gereklidir. KIRIKLAR Kemiğin bütünlüğünün bozulmasına KIRIK denir. Kırık çeşitleri: Kapalı kırık: Organlara zarar vermeyen kırık çeşididir. Açık kırık: Organ dışına çıkan, kırık ucun gözle görülebildiği kırıklardır. Parçalı kırık: Kemiğin birden fazla yerinden kırılmasıdır. Belirtileri: Kırık bölgelerde şiddetli ağrı, şişme, şekil bozuklukları ve dokunulduğunda çıtırtı sesi duyulmasıdır. İlk Yardım: Bacak Kırıklarında: Tek kemikli bacak kırıklarında, bacaklardan koltuk altına kadar atelle destek verip bacağı komple sarmak gerekir. Çift kemikli kırıklarda ayaktan kalçaya kadar atel kullanılmalıdır. Eğer kaza yerinde atel mevcut değilse kırık olan bacağı sağlam olan bacağa sararak sabitleyiniz.

18

İZCİ EL KİTABI

Köprücük Kemiği Kırıklarında: Omuzların her iki tarafı simit sargı sistemiyle sarılır. Sonra arkadan ve göğüsten sargı bezi geçirilir. Kaburga Kemiği Kırıklarında: Hastaya nefes verdirip geniş bir plaster veya sargı beziyle sarılmalıdır. Omurga Kemiği Kırıklarında: Hasta 3–4 kişi tarafından sarsılmadan bir sedye veya sert bir cismin üzerine yatırılır ve yaralı sedyeyle veya sert cisimle birlikte sargıyla bağlanarak hastanın hareket etmesi önlenir. Daha sonra en yakın sağlık kuruluşuna götürülür. Kırıklarda genel olarak yapılacak ilk yardım; 1. Varsa kanamayı durdurun. 2. Hastaya yapılacak her türlü girişimde hastayı sarsmayın ve incitmeyin. 3. Hastayı taşımadan önce sargı veya telle iyice tespit edin. ÇIKIKLAR Eklem yüzeylerinin birbirinden ayrılmasına ÇIKIK denir. Belirtileri: Ağrı, şişlik ve simetri bozukluğudur. İlk Yardım: Soğuk tatbik edilir. Ağrı varsa giderilir. Çıkık yer tespit edilir. Daha sonra en yakın sağlık kuruluşuna götürülür. BURKULMA Eklem başlarının zedelenmesine BURKULMA denir. Belirtileri: Şişme ve ağrı görülür. Eklemin hareket yeteneği kaybolur. İlk Yardım: Soğuk tatbik edilir. Burkulan eklem sarılır. YARALANMALAR Herhangi bir sebeple vücut doku bütünlüğünün bozulmasına YARALANMA denir. Yara Çeşitleri Batıcı yara: Bu yaralanmalar vücudun iç kısmına zarar verirler. (Şiş, bıçak) Kesici yara: Bu yaralanmalar vücudun dış yüzeyine zarar verirler. (Bıçak, jilet, cam vb.) Ezici yara: Ağır bir cismin düşmesi sonucu meydana gelen yaralanmalardır. İlk Yardım: Yara oksijenle temizlenir. Etrafı tentürdiyot ile temizlenir. (Açık yaranın üzerine kesinlikle tentürdiyot basılmamalıdır.) Steril gazlı bezle sarılır. Daha sonra hasta en yakın sağlık kuruluşuna sevk edilir. Eğer yara çeşidi batıcı yara ise vücuda batan cisim kesinlikle çıkartılmamalı öylece sarılıp hastaneye kaldırılmalıdır. Baş Yaralanması: Bu yaralanmalar başta bulunan göz, kulak ve burun yaralanmalarıdır. Bu yaralanmalarda yara temiz bir tamponla kapatılıp sarıldıktan sonra en kısa zamanda hastaneye kaldırılır. Beyin Yaralanması: Basit beyin yaralanmalarında şuur kaybı olur, bir müddet sonra şuur yerine gelir. Daha ağır darbelerde beyin parçalanır, şuur yerine gelmez ve ölüm

19

İZCİ EL KİTABI

ortaya çıkar. Belirtileri: Şuur kaybı, kusma, göz bebeklerinde büyüme, burun ve kulaktan su gelmesidir. İlk Yardım: Hasta sırtüstü yere yatırılır, başı yana çevrilir ve acile hastaneye sevk edilir. Karın Yaralanmaları: Karın yaralanmaları dış yüzeyde olabileceği gibi iç organlarda da olabilir. Karın yaralanmalarında yara basit ve dış yüzeyde ise yaraya tampon uygulanarak steril gazlı bezle sıkıca sarılır. Fakat bazı karın yaralanmalarında iç organlar dışarı çıkabilir. Böyle bir durum varsa dışarı çıkmış bağırsaklar içeriye konulmamalı, üzerine steril bir pansuman veya temiz bir çarşaf koyularak üstü kapatılmalı, daha sonra yaralı hastaneye sevk edilmelidir. Karın yaralanması vücudun enine doğru ise; hastanın dizleri kırık ve içine çekik bir vaziyete getirilmelidir. Eğer yara vücudun boyuna ise; yaralının dizleri ileriye uzatılarak yatırılır. Göğüs Yaralanmaları: Yüzeysel göğüs yaralanmaları: Cildin ve yumuşak dokunun yaralanmasıdır. Bu yaralanmada yara oksijenli su ile temizlenir, tampon yapılır ve steril gazlı bezle sıkıca sarılır. Derin Göğüs Yaralanmaları: Tehlikeli yaralanmalardır. Belirtileri: Göğüs civarı deliktir, ağızdan kan ve köpük gelir, nefes darlığı vardır, hastanın rengi soluk kül rengindedir. Hasta sırtüstü yatamaz. İlk Yardım: Göğüste delik varsa tampon ile kapatılır. Hava girmesini önlemek için plaster veya sargı beziyle hafif bir şekilde sarılır. Hasta oturur hale getirilerek soluk alması kolaylaştırılır. Şok durumu varsa ortadan kaldırılır. Daha sonra en yakın sağlık kuruluşuna sevk edilir. ZEHİRLENMELER Zehirlenmeler çok çeşitlidir. Solunu havasının 4/5 ‘i azot, 1/5 ‘i oksijendir. Oksijen eksilmesi veya oksijenin yerine kana başka bir gazın geçmesine gaz zehirlenmesi denir. Öksürme, gözyaşı, ani başlayan burun akıntısı gaz zehirlenmesi belirtisidir. Kimyevi zehirli gazlar ani şuur kaybına sebep olur. Boğucu tip gaz zehirlenmelerinde, zor soluma, halsizlik, baş dönmesi, morarma ve titreme gibi kısmen ve tümünü bir arada gösterebilen belirtiler vardır. a. Zehirlene hastayı tehlikeli bölgeden uzaklaştırın. b. Hasta solunum zorluğu çekiyorsa veya solunum tamamen durmuşsa, suni solunum yapınız. c. Şoku önleyin. d. Gerekli ise ve mevcutsa hastaya oksijen veriniz. GÜNEŞ ÇARPMASI VE SICAK VURMASI

20

İZCİ EL KİTABI

Sıcak vurması ile güneş çarpmasının karıştırılmaması gereklidir. Belirtileri ayrı ayrı olan bu olay, birbirine benzer fakat ayrıcalıkları olan ilk yardım gerektirir. Sıcak Vurmasının Belirtileri: Sıcak vurması, vücudun kaybettiği tuzu yerine getirememesine bağlı olan bir olaydır. Bulantı, kusma, baş ağrısı, halsizlik ve soğuk terleme gibi belirtileri vardır. Nabız zayıf fakat hızlıdır. İlk Yardım: a. Tuzlu su ve ayran içirmeli b. Islak bezle ateş düşürmeli c. Şoka karşı önlem alınmalı Güneş Çarpmasının Belirtileri: Güneş çarpmasında olay beyindedir. Bulantı, kusma, deride kızarıklık olur. Ateş 40 dereceye kadar çıkabilir ve baş ağrısı olur. İlk Yardım: a. Hasta serin yere alınır. b. Ateş düşürücü ve ağrı kesici verilir. c. En yakın sağlık kurumuna sevk edilir. DONMA Uzun süre soğukta kalma neticesinde meydana gelen bir olaydır. Kısmi ve genel donmalar olabilir. Belirtileri: Görme bozukluğu, baş ağrısı, halsizlik, uyku hali, kol ve bacaklarda morarma, solukluk, soğukluk, uyuşma ve karıncalanma görülür. Nabız zayıftır veya alınmaz. İlk Yardım: 1. Hasta serin bir yere yatırılır. 2. Üzeri soyulup örtü veya battaniye ile sarılır. 3. Solunum durmuşsa suni solunum yapılır. 4. Bulunduğunuz odanın ısısını yavaş yavaş yükseltiniz. 5. Alabilecek durumda ise sıcak içecekler veriniz. 6. Kanı hızlandırmak için ılık suya batırılmış bezle kompres yapınız. ELEKTRİK ÇARPMASI Elektrik çarpan kimseye sakın dokunmayın! Siz de akıma kapılabilirsiniz!... Yapılacak ilk şey elektriği kesmektir. Düğmeyi kapatarak, fişi prizden çekerek, sigortayı gevşeterek ya da otomatik sigortanın düğmelerini indirerek... Eğer elektrik çarpan kimseyi, cereyan kaçağı olan yerden uzaklaştırmanın imkânı yoksa onu tahta bir baston, kuru bir dal, kuru bir ip ya da kuru bir çamaşırla çekmeye çalışın. Kurtarılacak kimse, bu arada kuru bir tahta ya da elbise üstünde durmalıdır ki elektrik kendine de atlamasın. Elektrik çarpan kimsenin solunumu durmuşsa doktora haber gönderilmeli, bu arada suni solunum yapmaya başlanmalıdır. Gerekirse kazazedeyi hemen hastaneye kaldırmalıdır.

21

İZCİ EL KİTABI

KALP KRİZİ Kalp krizi ölümle sonuçlanabilen önemli bir durumdur. Belirtileri: Kalp krizi geçirmekte olan kişi kesik kesik nefes alıp verir. Göğsünde bazen kola, boyna ve başa kadar ağrılar duyar. Arada bir şiddetli öksürükler de görülebilir. Bu arada köpüklü pembemsi balgam tükürür. İlk Yardım: En kısa zamanda doktor çağırılmalıdır. Kriz geçiren kişi kımıldatılmamalı, yarı yatar yarı oturur durumda dinlendirilmelidir. Hastayı sıkan elbisenin düğmeleri açılır. Kravatı, kemeri çıkartılmalı veya gevşetilmelidir. Doktor gelene kadar hasta teskin edilmelidir. Gerekli ise kalp masajı uygulanmalı, solunum durmuşsa suni solunum yaptırılmalıdır.

YABANCI CİSİM KAÇMASI Göze Yabancı Cisim Kaçması: Göz kesinlikle ovulmamalıdır. Gözler kapalı tutularak gözün yaşarmasını sağlayın o takdirde cisim yaşla birlikte çıkabilir. Eğer cisim buna rağmen gitmemişse üst göz kapağını kaldırarak cismi bir mendilin ucuyla almaya çalışın. Buruna Bir Cismin Kaçması: Yabancı cisim buruna kaçmışsa, açık olan deliği kapatarak hızla sümkürmelidir. Hiç kurcalamamak en iyisidir. Bir doktor özel aletiyle kolayca çıkarabilir. Kulağa Yabancı Cisim Kaçması: Kulağakaçan cismin özelliklerine göre değişik tedaviler uygulanır. Kulağa bir böcek kaçmışsa bu önceden gliserin dökülerek öldürülür, daha sonra kulak yıkanır. Kaçan cisim hububat tanesi veya meyve çekirdeği ise, bunlar su çektiklerinde şişip büyüdüklerinden kesinlikle su kullanılmaz. Alkol veya gliserin gibi maddelerle kulak yıkanır. Boğaza Yabancı Cisim Kaçması: Kaçan cisim parmakla yetişilebilecek bir yerde ise parmak yardımıyla çıkarılır. Bu yabancı cisimlerin birçoğu öksürük refleksi ile dışarıya atılır. Derinde bulunan cisimler tabip müdahalesi gerektirir. BÖCEK ISIRMA ve SOKMALARI Böcek ısırma ve sokmaları aşırı acıya, alerjik bir reaksiyona, iltihaplanmaya yol açabilir. Doğru tedavi edilmezse ağır sonuçlara hatta ölüme yol açabilir. Alerjik bir reaksiyon yoksa son derece basit bir ilk yardım uygulanabilir. Alerjik reaksiyonlarda ısıran veya sokan böceğinin türünün belirlenmesi son derece önemlidir.
22

İZCİ EL KİTABI

YILAN SOKMALARI Zehirsiz yılanlar Yeryüzünde yaklaşık 130 değişik zehirsiz yılan türü vardır. Başlıca özellikleri yuvarlak gözleri ve oval şeklindeki kafalarıdır. Pulları iridir.

Zehirli yılanlar Öncelikle tropikal ve ılıman iklimler başta olmak üzere dünyanın her tarafında bulunmaktadırlar. Başlıca özellikleri kafalarının hemen hemen düz ve üçgen tipinde, gözbebeklerinin kısık olmasıdır. Herhangi bir ısırma olayından sonra diş izleri etrafında 5–10 dakika içinde şişme ve renkte solma görülür. 30 dakika içinde minimum bir şişme olursa çok büyük bir olasılıkla ya zehirsiz bir yılan veya zehrini akıtamamış bir yılan tarafından ısırılmıştır. Isıran yılan zehirli veya zehirsiz olsun sanki zehirliymiş gibi ilk yardım uygulanır ve yılanlar tetanos mikrobu taşıyabilirler. Isırıldığınız zaman yılan türü kesin olarak tespit edilmedikçe yılan öldürülmeli ve saklanmalıdır. Bu panzehirin tespitini oldukça kolaylaştırır. Belirtileri: 1. Zehir kan hücrelerini etkilediğinden derinin renginde solma görülür. 2. Bunu etkilenmiş bölgedeki hissizlik ve kabarcıklar takip eder. 3. Diğer belirtiler ise halsizlik, hızlı nabız, mide bulantısı, nefes darlığı, kusma ve şok olabilir. İlk Yardım: • Yaralı mümkün olduğu kadar çabuk ve en az hareketle bir tıbbi tedavi tesisine götürülür. • Eğer ısırık kol veya bacaktaysa bu organları yukarıda tutmayın. • Yaralıyı rahat ettirin ve güven verin. • Mümkünse yılanı öldürüp yaralı ile birlikte yollayın • Isırık kol veya bacaktaysa ısırığın alt ve üstüne 1–2 parmak genişliğinde, sıkan bantlar yerleştirin.

23

İZCİ EL KİTABI

• • • • • • •

Bandaj kan akmasını durduracak kadar sıkılıkta olmalıdır. Eğer ısırık el veya ayaktaysa bilek veya bileğin üstüne tek bir bandaj yeterlidir. Eğer şişme yoksa bandajlar yaranın 2–3 cm. uzağına, eğer şişme varsa şişmenin bittiği yere sarılmalıdır. Mümkünse ısırık bölgesine buz torbası koyun. Organın üzerine buz sarmayın ve cildin üzerine doğrudan temas ettirmeyin. Isırılan bölge dondurulmamalı sadece soğutulmalıdır. Isırığı keserek açmaya veya emerek çıkarmaya çalışmayın. Eğer zehir ağızda herhangi bir yara veya yırtığa sızarsa zehirlenmeye yol açabilir. Mümkünse bölge su ve sabunla temizlenir. Hiç bir merhem kullanılmamalıdır. Yaralıya asla yemek, alkol, uyku azaltıcı maddeler (çay, kahve, v.b.), ilaç veya tütün vermeyin. Yaralı organdan şişmelere karşı yüzük, saat veya benzeri eşyalar çıkartılmalıdır.

Önlem: Karayılanları: • Çoğu yılan alacakaranlıktan gün ışığına kadar geçen sürede daha aktiftir. Mümkün olduğunca bu zamanlarda yürümeyin. • Yılanların güneşlenebileceği düz kaya çıkıntılarından ellerinizi uzak tutun. • Eğer kayalar arasındaki uzun otların arasında oturmanız gerekiyorsa etrafı dikkatli bir şekilde gözden geçirin. • Temiz ve yer seviyesindeki yerlere kamp kurun. Çalılık yerler, kayalık ve yıkıntılar arasına kurmayın. • Mümkün olduğunca zeminde uyumaktan kaçının. • Bir kayanın üzerine çıkmadan önce diğer tarafını kontrol edin. Eğer bir kayanın altına bakacaksanız kayayı çevirirken kendinize doğru çekin. Böylece altında bir yılan varsa sizi korur. • Uzun yürüyüşlere biriyle birlikte çıkılmalı. • Yeni öldürülmüş zehirli yılanlar uzun bir sopayla tutulmalı. Yılanlar öldükten sonra bile refleks bir hareketle öldürücü ısırmalara neden olabilir. • Isırıklara karşı kalın giysiler ve ağır postallar giyilmeli.
24

İZCİ EL KİTABI

Deniz yılanları: • Çok miktarda görülebilir. Elle tutulmadıkça saldırdıkları pek bilinmez. • Bulunma ihtimalinin yüksek olduğu yerlerde yüzmekten kaçının.

25

KİŞİSEL KAMP MALZEMEN

Bunları bir liste halinde sıralarsak;  Üniforma  Yedek Pantolon  Gömlek  Terlik, Çorap  Fular/Fular bağı  Yedek Ayakkabı  Şapka  Kalın Yünlü Kazak  Pantolon (gerekliyse)  Sırt çantası  Rüzgârlık veya Kaban  Uyku tulumu, battaniye  Pusula, Saat, Dürbün,  Şişme yastık Teleskop  Matara  Pilli radyo, müzik aleti  Bıçak, çakı, Balta  Defter, kalem  Kibrit, Çakmak  Çadır, ip ve mat   Düdük  Basit Dikiş onarım  Pilli cep feneri, Işıldak, Pil Malzemesi: Dikiş iğnesi, İplik,  Yemek takımı, Tabak, Çengelli iğne  Çatal, Bıçak, Kaşık, Bardak  Sinek ve sivrisinek kovucu  Sabun, Şampuan ilaç  Tuvalet Kâğıdı, Yedek  Küçük ilk Yardım Seti mendiller  Yere yayacağın plastik ya  Temizlik malzemesi, da naylon örtü Sünger  Müzik Aleti, Şarkı kitabı  El havlusu, Banyo havlusu  Olta (gerekliyse)  Diş Fırçası, Diş Macunu,  Mayo (gerekliyse)  Tarak, Küçük Ayna  Fotoğraf Makinesi  Özel ilaçlar (gerekliyse)  Özel giyim eşyası  İçinde para ve kimlik olan  İç Çamaşırı cüzdan  Eşofman/Pijama  İzcinin el kitabı  Pamuklu Tişört Kamp gereçlerini hazırlarken bu listedeki isimlerin yanına bir kalemle çarpı koyarak koyduklarını kontrol edebilirsin.

İZCİ EL KİTABI

İZCİ ŞARKILARI ATEŞ VALSİ İZCİLERİM OLDU MU? Yansın ateş alev alev Sarsı göğü ak dumanlar Şen izciler halkalansın Dile gelsin şu ormanlar Hey hey Lara lay lay lara lay lay Lay lay lay lay (3) Dile gelsin şu ormanlar hey hey hey Yansın ateş önümüzde Yerde değil gönlümüzde Güle güle dönünüzde Neşelensin oynayanlar hey hey Lara lay lay lara lay lay Lay lay lay lay (3) Dile gelsin şu ormanlar hey hey hey VEDA VALSİ Artık veda et şen izci, sen arkadaşına, Gidiyorsun, iştirak et, veda valsine. Eğer inanmış isen, izcilik ateşine, Durma koş, yay onu sen, Yurdun her köşesine, Bu ateş ile kampımız sona eriyor. Gelecek sene kamp yine bizi bekliyor. Artık, artık, artık elveda, Artık, artık, artık elveda. TÜRE MARŞI İzciyiz yasamız kalbimizdedir Atamız bir bayrak önümüzdedir (Türelerden biri söylenir) Diyerek coşarız oymağımızda(2) İzcilerim oldu mu? Çadırlara doldu mu? Verdiğimiz bilgiler Kafalara doldu mu? İpleri beline Çantaları eline Lider bizi yolladı Çamkoru Kamp yerine Çadırları yamalı Liderleri armalı İzcilik güzel ama Onu hep korumalı. SEVDİM İŞTE Andın ile türen ile İzcin ile liderinle Hizmet dolu gönlün ile Sevdim işte sevdim işte Kardeşliğe ve barışa Edindiğin her uğraşa Boynundaki fularınla Sevdim işte, sevdim işte. Gönüllüdür hizmetimiz Hep aynıdır kederimiz Önünüzde lideriniz Sevdim işte sevdim işte. ÖBEK BAĞIRMASI ........ Öbeğiz biz çok çalışırız, Liderimize alışırız, Nerede izci görsek, Selâm verir, tanışırız. ........ Öbeğiz biz
27

İZCİ EL KİTABI

Bu sevgiyle ebediyen Uzanır sana elim. GENÇLİK MARŞI (Hey hey hey ya) Hey hey hey ya, hey hey hey ya Hey hey hey ya hey hey hey Türk’üz, Atatürkçüyüz, özgürüz yerden göğe Besbelli bu topraklar denizler, gökler bizim. Yeniden kuracağız dağı, taşı ovayı. Çağdaş uygarlık diye çarpan bu yürek bizim. Hey hey hey ya, hey hey hey ya Hey hey hey ya hey hey hey. İZCİ MARŞI Yollar uzun dikenli taşlı olsa da Bastığın yer üzüntülerle dolsa da Sel çığ ateş önünde her ne olsa da İzci gülerek yürür Haydi, haydi, haydi izci Haydi, haydi izci Şarkı söyle neşelen. ŞARKI CUM ŞAPA Nar gibi domatesle beyaz peynir Bir parça ekmekle beraber yenir Gel onu seninle yiyelim Derhal düzelir keyfin neşen gelir Her zaman insan istediğini bulmaz Bazen az yemekle renginiz solmaz Gel onu seninle yiyelim Derhal düzelir keyfin neşen gelir. DOSTLUĞA ÇAĞRI Dostluğun biz sevgisiyle Toplandık her an burada Bu sevgi bağı kopmaz hiç Dağılsak bir gün yurda Bu güzel günü andıkça çarpacak kalbim benim
28

TİNİMİNİ İZCİ Fular bağım deriden Deridendir deriden Sen de gel katıl bize Bakma öyle geriden Tin tin tinimini izci Tin tin tin tin tinimini izci Doğayı sever izci Çevreyi korur izci Fular bağım çözüldü Bağla liderim bağla Ayrılıyoruz kamptan Ağla liderim ağla Tin tin……….. Bizde Çamkoru’ya geldik (Bizde geldik buraya) Geldikte sizleri gördük Teşekkürler Türkiye’m Her yerini çok sevdik.

Hava ile denizi Maviye boyayınız Bizi bu pisliklerden Ne olur kurtarınız. Cum şapa (8) Birlikte yaşıyoruz Sevgiyi taşıyoruz. İzciler umudumuz Sevinçle yaşıyoruz. Cum şapa(8)

İZCİ EL KİTABI

BİR İZCİ GİDİYOR Bir izci gidiyor, gidiyor kamp kurmaya Bir izci ve ocağı gidiyor kamp kurmaya İki izci gidiyor, gidiyor kamp kurmaya İki izci ve ocağı gidiyor kamp kurmaya Üç izci ve ocağı gidiyor kamp kurmaya Üç izci ve ocağı(obası) Gidiyor kamp kurmaya Gördüğümüz tatlı rüyalar, Mesut geçen günlerimiz Elveda içli fısıltılar, gün gelir yine buluşuruz Yaklaş bana vedalaşalım Yine kavuşmayı dileyerek Bir tatlı söz söyle bana ki dinsin acılarım ÇAĞRI İzciliğin ateşidir Kalplerimizi yakan sıcaklık Söndürme onu haydi kardeşim gel Birlik olalım kuvvet bulalım. Kardeşliğin sevincidir Kalplerimizde yanan bu ışık Uçuşan alevlerin arkasından Sende gel dost olalım, sen de gel. VEDA ŞARKISI Rüzgârla sürüklenen bulut yalıyor yeşil yamacı Sevdiğinden ayrılanların dinleyin şarkısı ne acı Yaklaş bana vedalaşalım Yine kavuşmayı dileyerek Bir tatlı söz söyle bana ki dinsin acılarım KAR YAĞIYOR Kar yağıyor dışarıda kar Bakalım içerde neler var(2)

Baksana lapa lapa Alsana lapa lapa Tutsana lapa lapa kar yağıyor. TÜRE Ben küçük izciyim(2) İzcinin izinden giderim ben Her gün bir iyilik yaparım ben. Ben küçük izciyim(2) Çalışırım işimde Bıkkınlık duymam Neşeyle yaparım Bezginlik duymam. SIRTIMIZDA ÇANTAMIZ Sırtımızda çantamız Neşeli izcilerimiz Şarkı söyler gezeriz Coşar oymağımız Kırlara kırlara Kırlara kırlara Ha ha ha ha Koşar gezeriz. DİN DAN DAN Zil çalınıyor Din dan din dandan Yeter çalıştık Duralım artık Başımız ağrıyor Off off ofaman Biz oyun isteriz Şöyle de böyle de idmandan Biz çok koşmayız Hasta olmayız. Hasta bir çiçek gibi solmayız. İZCİ ŞENDİR İzci şendir, izci şendir, İzci şendir arkadaş. Şapkası, fuları, çantasıyla
29

İZCİ EL KİTABI

Bıçağı, kemeri, çorabıyla İzci şendir, izci şendir, İzci şendir arkadaş. KOŞUN HEY HEY Haydi yürü ormanlara dağlara Haydi yürü ormanlara dağlara Haydi yürü ormanlara, yürü ormanlara Yürü ormanlara dağlara Koşun hey hey koşun koşun hey Koşun hey hey koşun koşun hey Koşun hey hey koşun, hey hey koşun Hey hey koşun koşun hey. İZCİ MARŞI Haydi izciler yurdun gençleri, Titresin yerler, yürü ileri. Kol sallayarak at adımları, Marş söyleyerek yürü ileri. Taralâm tam tam, Taralâm tam tam Tara, lâ, lâ, lâ, lâ, lâ, lâm Taralâm tam tam, Taralâm tam tam Tara, lâ, lâ, lâ, lâ, lâm Ey mert Türk genci, zorlukla savaş, Gürbüz şen izci aş dağları, aş. Sanki, “Gel” diyor şu güzel dere, Neş’e veriyor geçtiği yere. Taralâm tam tam, Taralâm tam tam Tara, lâ, lâ, lâ, lâ, lâ, lâm Taralâm tam tam, Taralâm tam tam Tara, lâ, lâ, lâ, lâ, lâm İZCİ MARŞI Yollar uzun dikenli taşlı olsa da, Bastığın yer üzüntülerle dolsa da, Sel, çığ, ateş önünde her ne olsa da, İzci gülerek yürür. Haydi haydi haydi izci
30

Haydi haydi haydi izci Haydi haydi haydi izci Şarkı söyle neşelen SUNAM GELİR Sunam gelir, allı dallı, Sunamın yolları belli Ben sunamı kıskanırım Saçı ipek gümüş telli Suna bana da bana suna da, Suna bana da hayran(2) Sunam senin yollarında Bülbül öter dallarında Mutluluğun dile gelir Şakırdayan dillerinde Suna bana da……… SAKARYA’NIN ŞEN İZCİLERİ Sakarya’nın şen izcileri Oynar, koşar yeşil kırlarda. Topluma hizmet etmek için Yılmaz, aşar tüm engelleri. Dürüstlüktür ana ilkemiz Yurdumuzu korur severiz. Yıldızlara ulaşmak için Arı gibi çalışırız biz. İZCİ OLMAK İSTİYORSAN İzci olmak istiyorsan, İzciliği seviyorsan İzci olmak istiyorsan, Elini şıklat Elini vur(ikinci tekrarda) Ayağını vur(3.tekrarda) Hepsini yap

İZCİ EL KİTABI

ANADOLUM Ovasından yaylasından geçmeyen bilmez(2) Pınarından kaynağından içmeyen bilmez(2) Anadolum oy aman aman Anadolu’m oy aman aman Benim yurdum oy aman aman Kuş olup ta dağlarında uçmayan bilmez(2) Gül olupta bağlarında açmayan bilmez(2) Anadolu’m…………….. Aşığından ezgisinden duymayan bilmez(2) Davul ile zurnasıyla coşmayan bilmez(2) Anadolu’m………… KAMP MARŞI Yorganımız mavi gök, mavi gök Yeşil kır yastık bize Uçan kuşlar yıldızlar, yıldızlar İmrensin neşemize Kamp demek neşe demek Lara la lara la lam Saf hava, su bol yemek Lara la lara la lam Can kurtar canlara hey Sağlığa geçen emek. HAYDİ İZCİ Haydi izci, haydi izci, ne duruyorsun? Lider seni kampta bekler, Ne geziyorsun. Sırt çantanı al, ormanlarda kal, Serinlemek için, denizlere dal. Kampımızda, kampımızda eğleniyoruz. Kardeşliğin sevincini biz yaşıyoruz.

İZCİ BAĞIRMASI What to say what to now Bigara bigara bigara now Dağlara dağlara Kamplara kamplara Her nereye gitsek Bize sorarlar Kimleriz biz Nereliyiz Cevap verirsek Biz izciyiz deriz Sesimizi duymazsa Daha yüksek söyleriz Sesimizi duymazsa Sağır mısınız deriz. İZCİ Hop güm hop güm hey Karşıki dağlar, ıssız dağlar, Dumanlı dağlar, virane dağlar Geliyor bak izciler Bir kar yağar ince ince Bu izcinin hali nice Bir yürüyüş var bak bu gece MİÇO Miço nerden gelirsen? Samanlıktan aşağı Oyna da Miço oyna Zıpla da Miço zıpla Miço ellerin nerde? Kıvrım kıvrım bellerde.
31

İZCİ EL KİTABI

Miço gözlerin nerde? Fıldır fıldır yerlerde.

Liderimle el ele Can kurban, canım kurban da Sizin gibi lidere. ( NAKARAT) KULAKLI İstasyonda buluşmuş İki sevdalı inek. Karısını evden kovmuş Sayın bay sivrisinek. Kulaklı, kulaklı Şuna bak maymun suratlı. Zürafanın aşkından Filler verem olmuşlar. Bunu duyan kel keçiler Saçlarını yolmuşlar. Kulaklı, kulaklı Şuna bak maymun suratlı. Atlar grev yapmışlar Biz et vermeyiz diye. Bunu duyan kasaplar Saldırmışlar kediye. Kulaklı, kulaklı Şuna bak maymun suratlı. Pire Palas Otel’de Konser verir eşekler. Suça iştirak eder Tenor karasinekler. Kulaklı, kulaklı Şuna bak maymun suratlı. TEKERLEME Vivala vivala vivala vi Vivala kampani Vi vala vi, Vi vala va (2)

SABAHLEYİN KALK Sabahleyin kalk, haritaya bak, Havayı da sakın ihmal etme, Bulutlu mu? Sisli mi? Karlı mı? Yoksa güneşli mi? Haydi, haydi, izci hu, izci hu(2) Çantanı al, arabaya koş, Şoföre yalvarmaya başla, Şoför amca kapıyı aç, Arkadan ineyim, yüküm ağır Haydi, ……………………. Çantanı aldın, arabadan indin, Tabanlara basıp ormanlara daldın, Çadırını aç, boruları tak, Kazıkları teker çakmaya başla. Haydi,…………………………. LİDERİM Söğütte ot bitmez mi? İzci kampa gitmez mi? Liderin geçtiği yoldan Gül-ü reyhan bitmez mi? Liderim, liderim Her gün kampa giderim. Arık ince, su ince İzciliğe girince İnsan bir hoş oluyor da İzciliğe girince. ( NAKARAT) Çadır altı minare
32

İZCİ EL KİTABI

Vivala kampani Koşalım, koşalım, koşalım hey Koşalım arkadaş Koşalım hey, koşalım hep (2) Koşalım arkadaş BİZ ATATÜRK ÇOCUKLARI Biz Atatürk çocukları Yurdumuzun umutları Başımız dik, yüzümüz ak Seyrederiz ufukları Lâllâl la, lâllâl la Lâllâl lâllâl lâllâl la Ne mutlu Türk olana Ne mutlu bana Biz Atatürk çocukları Çok severiz insanları İçimizde taşıyoruz Sevgi dolu yarınları (NAKARAT) Ey sevgili Büyük Ata Rahat uyu, etme tasa. Seviyoruz, seveceğiz Bil ki her an seninleyiz. (NAKARAT) KİM İSTER? Kim ister keman da çalmak, Onunla oynamak? Geliniz buraya, yan yana durunuz. İşte hazırız, emre bakarız Gıy gıyı gıyı gıyı Gıy gıyı gıyı gıyı Gıy gıyı gıyı gıyı Gıy gıy gıy gıy (Keman) Düt dürü dürü dürü (Flüt) Dım dımı dımı dımı (Cümbüş)

Şık şıkı şıkı şıkı (Kaşık) Dum dumu dumu dumu (Davul) ÇAMLAR ALTINDA Çamlar altında aman Ayşe’m Çamlar altında. Çamlar altı kalabalık Ayşe’m İzcilerin kampına. Anan da sor gel, Babana da sor gel İzcilerin kampına Biz gidiyoruz siz de gelin kızlar İzcilerin kampına. Ananı da al gel, Babanı da al gel İzcilerin kampına. Biz gidiyoruz siz de gelin beyler İzcilerin kampına. SEN DE YAŞA Do remi re Mire mire do Do si la sol Fa mire do Ne hoş yaşar şu izciler Gece gündüz sefa sürer. Do remi re Mire mire do Do si la sol Fa mire do Ne var sanki şehirlerde Sen de yaşa bu yerlerde. Do remi re Mire mire do Do si la sol Fa mire do
33

İZCİ EL KİTABI

34

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful