Zorunlu Bölüm Dersleri

MLY101 – Kamu Maliyesi I
Maliye kavramı, mali olaylar ve etkileri, iktisadi ve mali alandaki çeşitli yaklaşımlar, kamunun
ekonomik alanı, eski ve yeni devlet anlayışı, kamu ekonomisi-özel ekonomi ayrımı, dışsallık tanımı ve
kapsamı, kamu harcamaları ve kamu gelirleri tanımı-türleri-özellikleri-etkileri

MLY105 - Maliye öğrencileri için Hukukun Temel Kavramları
Hukukun tanımı, Sosyal düzen ve kuralları, Hukuk kurallarının yapısı, Hukukun Kaynakları, Hukuk
kurallarının türleri, Hukukun Dalları: Kamu (Anayasal, Yönetim, Ceza, Mali ve iş ) ve Özel Hukuk
(Medeni, Ticaret, Evrensel ve Uluslararası); Hukuk Sistemleri;
Türk Hukuk Sistemi; Haklar

MLY102 - Kamu Maliyesi II
Kamu finansman araçlarının çeşitleri ve vergilerin bunlar arasındaki önemi; vergileme ilkeleri,
vergilemenin amaçları, vergi tekniği, vergilerin sınıflandırılması; vergileme süreci içinde tarh ve tahsil
aşamasıyla ilgili çeşitli teknik konular.

MLY104 - Medeni Hukuk
Bu ders başlıca üç bölümden oluşmaktadır. Genel giriş olarak adlandırılabilecek ilk bölümde hukuk
kavramı ve çeşitli medeni hukuk sistemleri hakkında genel bilgiyle birlikte Türk Medeni Hukukunun
kaynakları ve medeni hukukun bazı temel kavramları incelenmektedir. İkinci bölümde gerçek ve tüzel
kişilere ilişkin kavram ve kurallar ele alınmaktadır. Aile hukukunun incelendiği üçüncü bölüm en
kapsamlı olanıdır. Bu bölümde evlilik (nişanlılık, evlenme ve evlenmenin sona ermesi), hısımlar ve
vesayet konuları incelenmektedir.

MLY201 - Maliye Teorisi
Kamu ekonomisinin özellikleri, kamu kesiminde üretilen mal ve hizmetlerin çeşitleri, üretim
kararlarının alınması ve üretim gelirleri bakımından belirlenip özel kesim ile karşılaştırılması, kamu
kesiminin ekonomideki büyüklüğü ve ekonomideki etkileri (üretim, istihdam, fiyatlar genel düzeyi)
kamu harcama türleri, kamu harcamalarının artışı ile ilgili teoriler, kamusal finansman, kamu gelirleri
türleri, verginin unsurları (konusu, mükellefi, vergiyi doğuran olay, vergi tarifesi, vergi matrahı, vergi
tarifesi, istisna ve muafiyetlikler), vergileme süreci (verginin tarhı, tebliği, tahakkuku, tahsili) vergi
çeşitleriyle vergi ile ilgili başka kavramlar (vergi yükü, vergi yansıması, vergiden kaçınma) üzerinde
durulmaktadır

MLY203- Bütçe ve Kamu Finansmanı
Bütçe kavramı ve temel özellikleri, bütçenin temel ilkeleri, genellik ilkesi, birlik ilkesi, temel ilkelerden
sapmalar, ulusal bütçe, kalkınma planı kamu bütçesi ilişkisi, bütçeleme sistemleri, geleneksel bütçe
sistemi performans bütçe sistemi, plan program bütçe sistemi, bütçeleme süreci, bütçenin
hazırlanması, görüşülüp onaylanması, bütçenin uygulanması ve denetimi, bütçe politikası ve iktisadi
denge, iktisadi büyüme ve bütçe politikası, son yıl bütçe gerekçesinin değerlendirilmesi.

MLY209 - Anayasa Hukukuna Giriş
Bu ders kapsamında özellikle liberal batı demokrasileriyle karşılaştırmalı olarak Anayasa hukukunun
genel esasları ve temel kavramları anlatılmaktadır. Dersin konu başlıklarını anayasa, anayasanın
yapılması ve değiştirilmesi, anayasaya uygunluk denetimi, siyasal iktidar, egemenlik, devlet kavramı,
devlet biçimleri, devletin organları, anayasal devlet ve anayasacılık hareketleri, yasama-yürütme-yargı
ekleri, siyasal rejimler (hükümet sistemleri), meclis hükümeti rejimi, başkanlık rejimi, parlamenter
rejim, siyasal partiler, demokrasi, seçimler, seçim sistemleri, temel hak ve özgürlükler vb. konular
oluşmaktadır.
MLY202 - Vergi Teorisi
Vergilemede temel kavramlar, vergi çeşitleri, vergileme ilkeleri, vergi yükü ve vergilemeye karşı tepki

MLY208 - Ticaret Hukuku
Ticari işletme hukuku: Ticari işletme, tacir ve tacir sıfatının sonuçları, ticaret ünvanı ve diğer ticari
adlar, ticaret sicili, haksız rekabet, ticari defterler, cari hesap ve tacir yardımcıları. Şirketler hukuku:
Şirket kavramı ve adi şirketler, kollektif, komandit, anonim ve limited şirketler. Kıymetli evrakın
tanımı, özellikleri ve tasnifi.

MLY212 - İdare Hukukuna Giriş
İdare hukuku ile ilgili genel ilke ve kavramlar. Türkiye’nin idari teşkilatı: Merkez teşkilatı ve yerinden
yönetim kuruluşları. İdarenin işleyişi. Kamu görevlileri. Kamu malları. Kamu hizmetleri. İdari yargı:
idari yargı kuruluşları, iptal davası ve tam yargı davası.

MLY214 - Borçlar Hukukuna Giriş
Borçlar hukukunun konusu ve diğer hukuk dalları ile ilişkisi. Borç, borç ilişkisi ve sorumluluk
kavramları. Borçların doğuşu ve borç ilişkisinin kaynakları. Sözleşmeler: Sözleşmelerin meydana
gelmesi, sözleşmelerde şekil, sözleşmelerde irade bozukluğu, gabin ve temsil. Haksız fiiller. Sebepsiz
zenginleşme. Borçların hükümleri ve üçüncü şahıslara etkisi. Müteselsil borçlar. Şarta bağlı borçlar.
Pey akçesi. Cezai şart. Alacağın temliki. Borcun nakli. Borçların sona ermesi. Özel borç ilişkileri
(Başlıca sözleşme tipleri).

MLY301- Vergi Hukuku
Vergi hukukunun tanımı, ilkeleri, diğer hukuk dalları ile ilişkisi, temel kavramlar (mükellef, sorumlu,
tarh, tebliğ, tahakkuk) süreler, vergi suç ve cezaları, vergi ihtilafları ve giderim yolları (düzeltme,
yargı, uzlaşma) ile gelir kurumlar ve katma değer vergileri. Vergileme süreci: Vergiyi doğuran olay,
verginin tarhı, tebliği, tahakkuku ve tahsili. Vergi hukukunda düzeltme, zamanaşımı ve terkin.
Yükümlülerin ödevleri: Beyanname verme, defter tutma, belge düzenine uyma, defter ve belgeleri
muhafaza ve ibraz etme. İdarenin yükümlüleri denetleme yolları: Yoklama, inceleme, arama ve bilgi
toplama.

MLY303 - Maliye Tarihi

Ortaçağda vergi sistemleri, yeniçağda vergi sistemleri, bütçe hakkının doğuşu ve gelişimi; dinler
açısından Mali olaylar (Yahudilik, Hristiyanlık ve İslam da), Osmanlı Devleti’nin mali yapısı: Mali
sistemin hukuki kaynakları; Osmanlı Devleti’nin mali yapısı: Mali sistemi ve ekonomik faaliyetleri;
Osmanlı Devletinde toprak mülkiyeti ve dirlik rejimi; Osmanlı Devlet inde kamu gelirleri – giderleri;
Osmanlı Devlet inde mali örgüt, vergi toplama sistemleri ve vergi muafiyetleri Osmanlı Devlet inde
mahalli idareler, mali bunalım ve sebepleri

MLY302 Devlet Muhasebesi
Devletin kamu hizmetlerini sunarken kullandığı gelirleri, giderleri, varlıkları ve yükümlülükleri
kaydetme, sınıflandırma, özetleme, analiz etme ve yorumlama fonksiyonlarını yerine getiren devlet
muhasebesinin teorik esasları, bu alanda Dünya genelinde yaşanan yeni eğilimler ile Türkiye’de
devlet muhasebesinin niteliği ve işleyişi.

MLY304 - Türk Vergi Sistemi
Türk Vergi Sistemi'ne genel bir bakış. Kayıtdışı Ekonomi ve Türk Vergi Sistemi. Türk Vergi Sistemi'nin
unsurları. Gelir Vergisi Kanunu. Kurumlar Vergisi Kanunu. Katma Değer Vergisi Kanunu.

MLY306 - Vergi İcra Hukuku
Vergi icra hukuku kavramı, kapsamı, hukuk sistemi içindeki yeri. Kamu alacakları ile ilgili genel
açıklamalar (Kamu alacağı kavramı, kapsamı, nitelikleri, tarafları). Kamu alacaklarının korunması.
Kamu alacaklarında sorumluluk müessesesi. Kamu alacaklarının ödenmesi. Kamu alacaklarının cebren
tahsili. Kamu alacaklarının ödeme ve cebren tahsil dışında sona ermesi

MLY401 - Maliye Politikası
Maliye politikasının tanımı, amaçları, araçları ve sınırları. Maliye politikasının etkilerinin ölçülmesi.
Farklı yaklaşımlara göre maliye politikasının etkinliğinin değerlendirilmesi. Maliye politikasının
uygulanmasına ilişkin yöntemler: İhtiyari maliye politikası, otomatik istikrar sağlayıcı maliye politikası
ve formül esnekliği yöntemi. Enflasyon, durgunluk ve stagflasyon ile mücadelede kullanılan maliye
politikaları. Bütçe açığı sorunu ve bu açığın finansmanı

MLY405 - Vergi Muhasebesi I
Vergi muhasebesi, tanımı, amacı, teknikleri. Tablolarla Değerleme hükümlerinin açıklaması. Dönem
sonu işlemleri. Yıllara sari inşaat ve onarım işleri. Finansal kiralama. Katma değer vergisi. Kâr
dağıtımı. Örtülü sermaye

Seçmeli Dersler

MLY206 – Ceza Hukuku
Ceza hukukunun temel ilkeleri ve ceza sorumluluğunun esası, ceza hukukunun kaynakları, ceza
kanunlarının zaman, yer ve kişi yönünden uygulanması, suç genel teorisine ilişkin bilgiler; suç-
kabahat ayrımı, suç ve benzer kavramlar, suçun unsurları; ön açıklamalar, suçun hukuki konusu,
suçun maddi unsuru, suçun manevi unsuru, kast ve taksir kavramları, genel olarak hukuka aykırılık
kavramı, hukuka uygunluk nedenleri.

MLY312 – Şirketler Hukuku
Şirketler kavramı ve şirket türleri; Adi şirket, kuruluşu, işleyişi ve sona ermesi; Ticaret şirketlerinde
yapısal değişiklikler: birleşme, bölünme, tür değiştirme; Kollektif şirket, Şirketin mahiyeti ve kuruluşu,
Ortaklar ve üçüncü kişiler arasındaki ilişki, Şirketin sona ermesi ve tasfiyesi; komandit şirket; Anonim
şirketler, şirketin niteliği ve kuruluşu.; AŞ genel kurulu ve Yönetim kurulu, AŞ'nin denetimi; AŞ'ler
pay, pay sahibinin hak, borç ve yükümlülükleri, pay senetleri ve borçlanma senetleri; Esas sözleşme
değişiklikleri, AŞ'nin sona ermesi ve tasfiyesi; Limited şirketler, Kuruluşu, şirketin organları, Ortakların
hak ve borçları, ortaklar arasındaki değişiklikler, şirketin sona ermesi ve tasfiyesi; Kooperatifler,
organları, Ortakların hak ve borçları, ortaklar arasındaki değişiklikler, kooperatifin sona ermesi ve
tasfiyesi.

MLY313 – Avrupa Birliği Hukuku
Avrupa Birliğinin kurumsal yapısı ve hukuk düzeninin kendine özgü nitelik ve özellikleri. Avrupa
bütünleşmesinin kendine özgü hukuk düzeninin kuruluşu, kaynakları ve yapısal özellikleri ile ilgili
temel bilgiler. Avrupa Birliği hukukunun Avrupa bütünleşmesinde oynadığı rolün ve söz konusu hukuk
kurallarının siyasi, ekonomik ve toplumsal koşullarda irdelenmesi.

MLY314 – Türkiye Maliye Tarihi
Avrupa, İslam, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemi Türk mali sistem ve olayları

MLY315 – Mali Analiz Teknikleri
Mali Tablolar ile Mali Tablolardaki hesap grupları ve hesapların özellikleri—Bilanço makyajlama
yöntemleri ve gerçek olmayan verilerin aktarma,arındırma ve ilave işlemleri ile Bilançodan
temizlenmesi – Mali Analizin tanımı ve Kredi analizinde kullanılma amacı—Bankaların kredi analizinde
göz önüne aldığı Mali Analiz Kriterleri—Mali Analiz yöntemlerinden ‘Dikey Analiz’ ve ‘Yatay Analiz’
uygulaması ve sonuçlarının değerlendirilmesi— ‘’Oranlar Analizi’’ uygulaması ve sonuçlarının
değerlendirilmesi – Karşılaştırılmalı Bilanço Anaizli ve mali verilerin yorumlanması .

MLY316 – Dış Ticaret ve Finansman
Dış ticaretin finansmanı amacıyla, gerek yurtiçi, gerekse yurt dışından kullanılabilecek nakit ve
gayrinakdi kredi çeşitleri, uygulamaya yönelik kullanım amaçları. İthalatın finansmanı amacıyla
yurtdışındaki İhracat Kredi veya İhracat Kredi Garanti Kuruluşlarından (HERMES, COFACE, ERG, KFW
VS) sağlanan alıcı kredileri. Mal ve Hizmet alım satım işlemlerinde kullanılan gayrinakdi krediler
kapsamındaki Teminat Mektupları, Harici Garantiler, Kontrgarantiler ve Banka Avali işlemlerinin
uygulamaya yönelik kullanılma amaçları. Leasing, Factoring Uygulamaları. İhracatın finansmanı
amacıyla kullanılan Sevk Öncesi ve Sevk Sonrası İhracat Kredileri.Eximbankın İhracatçılara Sağladığı
Destek Unsurları (İhracat Kredi Sigortası, Eximbank Kredileri) ve Uygulamaları.

MLY317 – Kıymetli Evrak Hukuku
Kıymetli Evrak Hukuku Kapsamında Kıymetli Evrak Kavramı, Kıymetli Evrakın Temel Özellikleri,
Değerlendirilmesi ve Devri, Türleri, Ziyaı ve ptali. Kambiyo Senetleri,Kambiyo Senetlerinin
Sınıflandırılması:Poliçe, Bono ve Çek. Poliçenin Hukuki Mahiyeti ve Sekil Sartları, Kesidecinin
Sorumluluğu, Devir, Kabul ve Ödeme, Müracaat Haklarının Kullanılması. Aval ve Araya Girme. Bono
ve Çeklerin Özellikleri.

MLY318 – Portföy Yönetimi
Kavramlar, tanımları, sirket portfolyoları ve ticari belgeler, Endeks modelleri, pazarın etkinliği, sabit
getirili menkul kıymetler, makro ekonomi ve sektör analizi, özsermaye değerleme modelleri, finansal
tablo analizi, portföy performans değerleme, emelilik varlıklarının ve fonlarının yönetimi.

MLY320 – İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
İş Hukuku Hakkında Genel Bilgiler ve 4857 Sayılı İş Kanunu’nun Uygulama Alan. İş Sözleşmesi, İş
Sözleşmesinin Unsurları, Türleri, Yapılması ve İş Sözleşmesinden Doğan Borçlar. İş İlişkisinin Ücret,
Zaman ve Kişiler Bakımından Düzenlenmesi. İş İlişkisinin Sona Ermesi ve Sonuçları. Sendikal
Örgütlenme, Sendika Üyeliği ve Sendikaların Faaliyetleri. Toplu İş Sözleşmesi, Toplu İş Uyuşmazlıkları
ve Uyuşmazlıkların Çözümü. Sosyal Güvenlik Hukuku Hakkında Genel Bilgiler ve Ülkemizde Sosyal
Güvenlik Hizmetlerinin Kurumsal Yapısı. Sosyal Sigorta Kolları.

MLY403 – Mali Denetim I
Kamu mali yönetimi ve denetimi ile ilgili kavramların tanımı. Mali denetimin önem ve gereği. Bütçe
denetimi: Kamu harcamalarının denetimi, kamu gelirlerinin denetimi. Fonların denetimi. KİT’lerin
denetimi. Mahalli idarelerin denetimi.

MLY404 – Mali Denetim II
Mali denetimin niteliği ve kapsamı. Mali yönetimin önemi ve amacı, kamu gelirlerinin yönetimi, kamu
harcamalarının yönetimi, kamu nakit yönetimi, kamu borç yönetimi, kamu mali yönetiminde
muhasebe ve raporlama, Kamu mali yönetiminde yapılan değişiklikler, yapılan temel değişikliklerin
etkilerinin analizi, Kamu kesiminde denetim, denetim türleri ve denetim araçları, İç ve dış denetim
unsurlarının tanımı, İç denetim ve dış denetimin kamu kesiminde etkinlik açısından etkilerinin analizi.

MLY406 – Vergi Muhasebesi II
Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Vergi Matrahı: Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi. Vergi Matrahının
Belirlenme Süreci: Değerleme. Değerleme Yöntem ve Teknikleri. İşletmelerde İktisadi Kıymetlerin
Değerleme İşlemleri. Vergi kesintisinin ve geçici verginin hesaplanması; muhtasar, KDV ve damga
vergisi beyannamelerinin düzenlenmesi. Dönem sonu vergi mükellefiyeti: Gelir ve kurumlar
vergilerinde muhasebe uygulama ve kayıtları. Yatırım indirimi, yeniden değerleme ve amortisman
uygulamaları.

MLY407 – Vergi Uygulamaları
Vergilendirme Sürecine Genel Bakış. Serbest Çalışanların ve Ücret Geliri Sahiplerinin Vergilendirilmesi.
Kira Gelirlerinde, Tasarruf Araçlarında Vergilendirme ve Gelir Vergisinde Beyan. Şirketlerin
Vergilendirilmesi. Katma Değer Vergisi. Gayrimenkul Vergileri, Taşıtlarda ve Ölüm Hâlinde Vergileme.
Vergi Suç ve Kabahatleri. Vergi Alacağının Takip ve Tahsili.

MLY411 – Araştırma Yöntemleri
Bilimsel araştırmanın yapısı, bilimsel yöntemler ve bu yöntemlere ilişkin farklı görüşler, problem,
araştırma modeli, evren ve örneklem, verilerin toplanması ve veri toplama yöntemleri (nicel ve nitel
veri toplama teknikleri), verilerin kaydedilmesi, analizi, yorumlanması ve raporlaştırılması.

MLY412 – Güncel Mali Sorunlar
Uluslar arası mali sorunlar ile bunların Türkiye’ye etkileri; karşılaşılan kamu açıkları, kayıt dışı
ekonomi, gelir dağılımı, mali istikrarsızlıklar ve mali piyasaların yeniden yapılanması; bütçe, harcama
ve vergi sistemleri sorunları ele alınarak incelenmesi ve bu konulardaki önerilerin tartışılması.

MLY414 – Türkiye-AB Mali İlişkileri
Türkiye'nin AB ile Ekonomik İlişkilerinin belirleyici unsurları ve bunların ekonomik etkileri. Uluslararası
Vergi Uyumlaştırma Çalışmaları. Güncel Uluslararası Mali Sorunların Tartışılması. Türkiye AB Mali
İlişkilerinin Tarihsel Gelişiminin Hukuki Analizi. Türkiye AB Mali İlişkilerinin Ekonomik Analizi.
Antidamping, damping anlaşmaları, telafi edici vergi anlaşmaları. Çifte Vergileme Anlaşmaları. Vergi
Cennetleri. Global Kamu Malları ve Finansmanı. AB ve Türkiye'nin Vergileme Sistemlerinin
Tartışılması. AB ve Türkiye'nin Mali Sistemlerinin Karşılaştırılması ve Tartışılması.

MLY415 – Finansman Hukuku
Finansman ve Piyasalar. Banka Finansmanı ve Bankalar. Bireysel Finansman. Ödünç Para Verme
İşleri. Sermaye Kavramı ve Sermaye Yoluyla Finansman. Borçlanma Yoluyla Finansman. Diğer
Finansman Yolları. Faiz Düzenlemeleri

MLY416 – İktisadi Kalkınma ve Büyüme
İktisadi Büyüme ve Kalkınma, Büyümenin Kaynakları. Kalkınmanın Ölçülmesi ve Yoksulluk. Gelir
Dağılımı. Büyüme Teorileri. Kalkınma Teorileri. İkili Yapı, göç ve kentleşme. Nüfus, Sağlık, Eğitim ve
Kadının Toplumdaki Yeri. Sanayileşme ve Teknoloji

MLY417 – AB Vergi Sistemi
Türkiye-AB İlişkileri, Türkiye-AB İlişkilerinin Ekonomik Boyutu, Türkiye-AB İlişkilerinin Sosyal Boyutu,
AB Vergi Uyumlaştırılması. Türkiye ve Avrupa Birliği vergilendirme sistemlerinin harmonizasyonu.

MLY418 – E- Ticaret ve Vergilendirme
E-ticaretin tanımı, e-ticaretin kapsamı, e-ticaretin vergilendirilmesi, uluslararası vergileme sorunu,
vergi hukuku kavramlarının e-ticaret açısından değerlendirilmesi, e-ticaretin Türk vergi hukukuna
etkisi, e-ticaret ve gelir üzerinden alınan vergiler, e-ticarette katma değer vergisinin uygulanabilirliği,
e-ticaretin ortaya çıkardığı vergi sorunları.

MLY420 – Mali Suçlar
Mali suçların türleri ile ulusal ve uluslararası mevzuat düzenlemelerinde mali suçun ele alınış biçimi ve
yaptırımların incelenmesi, MASAK ve faaliyetlerinin incelenmesi.

Diğer Bölümlerden Alınan Servis Dersleri

ENG121 - Temel İngilizce I
Bu ders öğrencilerin başlangıç düzeyde iletişim kurmalarına yardımcı olmak için kelime bilgisi, dilbilgisi
ve iletişimsel becerilerin geliştirilmesine yönelik etkinlikleri içermektedir. Bu etkinlikler arasında sahip
olunan beceriler, tarihler, sağlık sorunları, yol tarifleri, boş zamanlarda yapılan faaliyetler, biyografik
bilgiler, telefon konuşmaları gibi çeşitli konular yer alır. Öğrencilerin farklı kültürler hakkında bilgi
sahibi olması amacıyla çeşitli kültürlere ait olgular da dersin içeriğine dahildir.

ENG122 - Temel İngilizce II
Bu ders öğrencilerin başlangıç düzeyde iletişim kurmalarına yardımcı olmak için kelime bilgisi, dilbilgisi
ve iletişimsel becerilerin geliştirilmesine yönelik aktivitelere içermektedir. Bu aktiviteler yetenekler,
tarihler, sağlık problemleri, yer tarifleri, boş zaman aktiviteleri, biyografik bilgiler, telefon konuşmaları
gibi çeşitli alanlarda işlenmiştir. Öğrencilerin farklı kültürler hakkında bilgi sahibi olması amacıyla
çeşitli kültürlere ait olgularda dersin içeriğine alınmıştır.

ENG221 - Temel İngilizce III
Bu ders öğrencilerin başlangıç üstü düzeyde iletişim kurmalarına yardımcı olmak için kelime bilgisi,
dilbilgisi ve iletişimsel becerilerin geliştirilmesine yönelik aktiviteler içermektedir. Bu aktiviteler;
yetenekler, tarihler, sağlık problemleri, yer tarifleri, boş zaman aktiviteleri, biyografik bilgiler, telefon
konuşmaları gibi çeşitli alanlarda işlenmiştir. Öğrencilerin farklı kültürler hakkında bilgi sahibi olması
amacıyla çeşitli kültürlere ait olgular da dersin içeriğine alınmıştır. TİŞ 103 adı ile açılmış olan bu ders
2014-15 akademik yılında ENG-T 201 olarak değiştirilmiştir.
ENG222 - Temel İngilizce IV
Bu ders öğrencilerin başlangıç üstü düzeyde iletişim kurmalarına yardımcı olmak için kelime bilgisi, dil
bilgisi ve iletişimsel becerilerin geliştirilmesine yönelik etkinlikler içermektedir. Bu etkinlikler
yetenekler, tarihler, sağlık problemleri, yer tarifleri, boş zaman etkinlikleri, biyografik bilgiler, telefon
konuşmaları gibi çeşitli alanlarda işlenmiştir. Öğrencilerin farklı kültürler hakkında bilgi sahibi olması
amacıyla çeşitli kültürlere ait olgular da dersin içeriğine alınmıştır.TİŞ 104 adı ile açılmış olan bu ders
2014-15 akademik yılında ENG-T 202 olarak değiştirilmiştir.

HIST101 - Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I
Osmanlığı İmparatorluğu’nun dağılışı ve Türk İnkılaplarına yol açan gelişmeler

HIST102 - Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II
Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşu ve Mustafa Kemal Atatürk’ün ilkeleri

HIST201 Uygarlık Tarihi
İnsanın ilk ortaya çıkışından (Prehistorik Devirden, Rönesans devrine kadar eski kültür ve uygarlıklar
yaratmış oldukları sosyo-ekonomik yapı, siyasi ve sosyal düzen ve birbirleri ile olan ilişkiler anlatılır.

MATH105 – Matematik I
Temel Cebirsel İşlemler, Grafikler, Fonksiyonlar ve Grafikleri, Denklemler ve Eşitsizlikler, Polinomlar
ve Rasyonel Fonksiyonlar, Üstel ve Logaritmik Fonksiyonlar, Denklem Sistemleri, Matrisler ve
Determinantlar.

MATH110 – Ticari ve Mali Matematik
Limit ve Süreklilik, Türev, Türevin Uygulamaları, İntegral, İntegralin Uygulamaları, Çok Değişkenli
Fonksiyonlar, Kısmi Türev, Çok Değişkenli Fonksiyonların Maksimum ve Minimumları. ●Önkoşul:
Math101T

MATH293 – Olasılık ve İstatistik I
Temel Kavramlar, tablo ve grafikler, Merkezi Eğilim ve Dağılım Ölçüleri, Olasılık kavramı, Örnek Uzayı,
Koşullu Olasılık ve Bayes Yaklaşımı, Bağımsızlık, Rastgele Değişken ve Olasılık Fonksiyonu, Beklenen
Değer, Binom ve Normal dağılımlar

MATH294 - Olasılık ve İstatistik II
Örnekleme ve Örnekleme Dağılımları, Merkezi Limit Teoremi, Nokta Tahmini, Güven Aralığı, Hipotez
Testleri, Regresyon ve Korelasyon, Varyans Analizi

ISL203 - Muhasebe İlkeleri I
Bu dersin içeriği, muhasebe kavramı, genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri, temel muhasebe eşitliği,
ticari işlem, hesap kavramı ve kayıtlama süreci, bilanço ve gelir tablosu, tüm varlık, kaynak, gelir ve
gider hesaplarının günlük defter ve büyük defter kayıtlarının tutulması konularından oluşmaktadır

ISL204 - Muhasebe İlkeleri II
Varlık ve kaynakları sayma ve değerleme, yıl sonu kayıtları, hatalı kayıtlar, mizan, ayrıntılı finansal
tablolar

ISL364 – Mali Tablolar Analizi
Finansal bilgi kaynakları; oran çözümlemesi; karlılık çözümlemesi; likidite; borçları ödeme gücü;
finansal esneklik; muhasebe çözümlemesi; finansal risk değerlendirmesi; kestirim yöntemleri ve
tahmini finansal bilgi.

SOC 101 - Sosyolojiye Giriş
Sosyolojinin sosyal bilimler ve hayatımızdaki yeri, sosyolojinin temel ilgi alanı ve kapsamı; Sosyolojik
açıklamalar: teoriler, toplumsal değişme, sosyolojik araştırma metodları, toplumsallaşma ve toplumsal
etkileşim; toplumsal yapı ve toplumsal kurumlar; grup; aile, siyasi, dini ve eğitim kurumları; toplumsal
tabakalaşma ve toplumsal sınıflar; Eşitsizlik, yoksulluk; toplumsal kimlik; ırk ve etnisite ve cinsiyet;
toplumsal kontrol

TURK401 - Türk Dili I
Türk dilinin tarihsel gelişimi, işleyiş kuralları, sözlü ve yazılı anlatım teknikleri, metinler üzerinde
uygulama.

TURK402 - Türk Dili II
Türk dilinin tarihsel gelişimi, işleyiş kuralları, sözlü ve yazılı anlatım teknikleri, metinler üzerinde
uygulama.

IKT101 - İktisada Giriş I
Bu ders temel mikroekonomik kavramların ele alınarak incelenmesini amaçlamaktadır. Tüketici ve
üretici kuramları incelendikten sonra piyasa sistemi ele alınmakta, tam rekabet ve eksik rekabet
piyasaları irdelenmektedir. Ayrıca gelir dağılımı da ele alınmaktadır.

IKT102 - İktisada Giriş II
Bu ders GSMH, işsizlik, enflasyon gibi temel makroekonomik kavramları ele almaktadır. Temel
kavramlar ele alındıktan sonra temel analiz araçları kullanılarak tüketim, yatırım, hükümet ve dış
ticaretin milli hasıla ile olan ilişkileri ortaya konulmakta, para piyasası ve faiz ilişkileri irdelenmekte ve
bu değişkenlerde ortaya çıkan değişmelerin hasıla üzerindeki etkileri çarpan mekanizmaları ile analiz
edilmektedir.

IKT303 - Para Teorisi ve Politikası
Para ve Kredi Sistemleri, Faiz Hareketleri, Finansal Sistemler, Para Arzı ve Para Talebi, Para
Teorilerinin Karşılaştırılması, Para Politikası Araçlarıyla Ekonomik İstikrarın Sağlanması, Para
Teorisinde Güncel Yaklaşımlar, Enflasyon Hedeflemesi.

Related Interests