TEMEL HAK ÖDEVLER

A. K Ş N N HAK VE ÖDEVLER
1. Kişinin Dokunulmazlığı - Kişinin vücut bütünlüğüne dokunulamaz - Rızası olmadan bilimsel ve tıbbi deneylere tabi tutulamaz - Kimseye işkence ve eziyet yapılamaz 2. Zorla Çalıştırma yasağı - Hiç kimse zorla çalıştırılamaz, angarya yasaktır 3. Kişi Hürriyeti ve Güvenliği * Yakalanan kişilere, yakalanma sebepleri ve iddialar herhalde yazılı, mümkün değilse sözlü, toplu suçlarda en geç hakim huzuruna çıkarılıncaya kadar bildirilir * Yakalanan kişi en geç 48 saat toplu olarak işlenen suçlarda en çok 4 gün içinde hakim karşısına çıkarılır. Bu süre olağanüstü hal, sıkıyönetim vs. hallerde uzatılabilir (2001 değişikliği) * Kişinin yakalandığı yakınlarına bildirilir. (2001 değişikliği) 4. Özel Hayatın Gizliliği a. Özel Hayatın Gizliliği - Kanunla yetkili kılınmış merciin yazılı emri olmadıkça kimsenin eşyası aranamaz, bunlara el konamaz - Yetkili merciin kararı 24 saat içinde görevli hakimin onayına sunulur - Hakim kararını 48 saat içinde açıklar, aksi halde el koyma kendiliğinden kalkar b. Konut Dokunulmazlığı c. Haberleşme Hürriyeti 5. Yerleşme Seyahat Özgürlüğü * Yurt dışına çıkma ceza soruşturması nedeniyle sınırlanabilir * Vatandaş sınır dışı edilemez, yurda girme hakkından yoksun bırakılamaz 6. Din ve Vicdan Hürriyeti * Din zorunlu ders * Bunun dışındaki din eğitimi kişinin kendi isteğine küçüklerinde velisinin talebine bağlıdır 1 8. Düşünceyi Yayma ve açıklama Hürriyeti 9. Bilim ve Sanat Hürriyeti 10. Basın ve Yayımla lgili Hükümler a. Basın Hürriyeti b. Süreli ve Süresiz Yayın Hakkı c. Basın Araçlarının Korunması ç. Kamu Tüzel Kişilerinin Elindeki Haberleşme Araçlarından Yararlanma Hakkı d. Düzeltme ve Cevap Hakkı 11. Toplantı Hak ve Hürriyetleri a. Dernek Kurma Hürriyeti - Herkes önceden izin almaksızın dernek kurma ve bunlara üye olma hakkına sahiptir b. Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Düzenleme Hakkı 12. Mülkiyet Hakkı 13. Hakların Korunması ile lgili Hükümler a. Hak Arama Hürriyeti b. Kanuni Hakim Güvencesi c. Suç ve Cezalara lişkin Hükümler - Suçu sabit olana kadar kimse suçlu değildir - Kanuna aykırı toplanan bulgular delil sayılamaz(2001 değişikliği) - Ceza sorumluluğu şahsidir - Hiç kimse yalnızca sözleşmeden doğan bir yükümlülüğü yerine getirememesinden dolayı özgürlüğünden alıkonamaz - Ölüm cezası ve genel müsadere cezası verilemez(2004 değişikliği) 14. spat Hakkı 15. Temel Hak ve Hürriyetlerin Korunması 7. Düşünce ve Kanaat Hürriyeti

B. SOSYAL VE EKONOM K HAKLAR VE ÖDEVLER
1. Ailenin Korunması * Aile toplumun temelidir eşler arası eşitliğe dayanır (2001 değişikliği) 6. Toplu ş Sözleşmesi, Grev, Lokavt a. Toplu ş sözleşmesi Hakkı b. Grev Hakkı ve Lokavt - Grev uygulanan işyerindeki maddi zarardan sendika sorumludur -Grev ve lokavtta uyuşmazlık Yüksek Hakem Kurulu’nca çözülür

2. Eğitim ve Öğrenim Hakkı * Herkes eğitim-öğrenim hakkına sahip * lköğretim zorunlu ve parasız * Eğitim dili Türkçe

7. Ücrette Adalet Sağlanması 3. Kamu Yararı a. Kıyılardan Yararlanma b. Toprak Mülkiyeti c. Tarım ve Hayvancılığın Korunması ç. Kamulaştırma d. Devletleştirme ve Özelleştirme 9. Gençlik ve Spor a. Gençliğin Korunması 4. Çalışma ve Sözleşme Hürriyeti * Özel teşebbüs serbest * Herkes istediği alanda çalışabilir 10. Sosyal Güvenlik Hakları b. Sporun Geliştirilmesi 8. Sağlık, Çevre, Konut a. Sağlık Hizmetleri ve Çevrenin Korunması b. Konut Hakkı

5. Çalışma ile lgili Hükümler a. Çalışma Hakkı ve Ödevi b. Çalışma Şartları ve Dinlenme Hakkı c. Sendika Kurma Hakkı - Önceden izin almaksızın sendika kurulabilir - Aynı anda aynı iş kolunda birden fazla sendikaya üye olunamaz

11. Tarih, Kültür ve Tabiat Varlıklarının Korunması

12. Sanatın ve Sanatçının Korunması

2

C. S YAS HAKLAR VE ÖDEVLER
1. Türk Vatandaşlığı * Türk Devletine vatandaşlık bağı ile bağlı herkes Türk’tür * Türk babanın veya Türk ananın çocuğu Türk’tür * Vatandaşlıktan çıkarılma ile ilgili işlemlere karşı yargı yolu kapatılamaz * Vatandaşlık kanunla kazanılır ve kanunla kaybedilir * Hiç kimse vatana bağdaşmayan bir eylemde bulunmadıkça vatandaşlıktan çıkarılamaz

- Yükseköğretim elemanlarının üyeliği kanunla belirlenir b. Siyasi Partilerin Uyacakları Esaslar * Ticari faaliyetlere girişemezler * Siyasi partilerin gelir-giderini Anayasa Mahkemesi denetler, Sayıştay’dan yardım alır. * Parti kapatılması Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı’nın davası üzerine Anayasa Mahkemesi’nce karara bağlanır * Anayasa mahkemesi temelli kapatma yerine partinin devlet yardımından yoksun bırakılmasına karar verebilir (2001 değişikliği) * Temelli kapatılan bir parti başka ad altında kurulamaz * Temelli kapatılan partinin kurucuları ve üyeleri 5 yıl süreyle bir başka partinin kurucusu ve üyesi olamazlar * Anayasa mahkemesinin temelli kapatma kararı Resmi Gazete’de gerekçeli olarak yayımlanır * Yabancı devletlerden, uluslar arası kuruluşlardan vs. yardım alan parti temelli kapatılır

2. Seçme, Seçilme ve Siyasi Faaliyette Bulunma Hakları * 18 yaşını dolduran herkes oy kullanabilir * Er, erbaş, askeri öğrenci, hükümlüler (taksirli suçlar hariç) oy kullanamaz * Seçimle ilgili gerekli tedbirler Yüksek Seçim Kurulu tarafından alınır * Seçim kanunlarında yapılan değişiklikler yürürlük tarihinden 1 yıl içinde yapılacak seçimlerde uygulanamaz

4. Mal Bildirimi * Kamu hizmetine girenlerin mal bildiriminde bulunmaları kanunla düzenlenir

3. Siyasi Partilerle lgili Hükümler a. Parti Kurma, Partilere Girme * 18 yaşını dolduran herkes parti üyesi olabilir * Siyasi partiler önceden izin almadan kurulurlar Siyasi Partilere Üye Olamayanlar * Hakim-Savcı * Yüksek yargı organları (Sayıştay dahil) * Kamudaki memur statüsündeki görevliler * şçi niteliği taşımayan diğer kamu görevlileri * Yükseköğretim öncesi öğrenciler * Silahlı Kuvvetler mensupları 3

5. Vatan Hizmeti

6. Vergi Ödevi * Vergi oranlarına ilişkin değişiklik yapma yetkisi Bakanlar Kurulu’na verilebilir

7. Dilekçe Hakkı * Vatandaşlar ve karşılıklılık gözetilmek şartıyla Türkiye’de ikamet eden yabancılar dilek ve şikayet hakkında yetkili makamlara ve TBMM’ye yazı ile başvurma hakkına sahiptir

Dosya adı: temel hak ve ödevler Dizin: D:\KPSS\anayasa (Renkli) Şablon: C:\Documents and Settings\acer pc\Application Data\Microsoft\Templates\Normal.dotm Başlık: Konu: Yazar: Gökçe Anahtar Sözcük: Açıklamalar: Oluşturma Tarihi: 14.04.2008 23:23:00 Düzeltme Sayısı: 15 Son Kayıt: 26.08.2008 20:55:00 Son Kaydeden: user Düzenleme Süresi: 71 Dakika Son Yazdırma Tarihi: 26.08.2008 21:26:00 En Son Tüm Yazdırmada Sayfa Sayısı: 3 Sözcük Sayısı: 920(yaklaşık) Karakter Sayısı: 5.249(yaklaşık)

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful