Egitimde Ölçme ve Değerlendirme Konu Özeti

Ölçme bir tanımlama işlevidir. Geniş anlamda ölçme belli bir nesnenin belli bir özelliğe sahip olup olmadığının, sahipse olma derecesinin sayı sembolleriyle ifade edilmesidir. Örneğin; belli bir gündeki sıcaklığın kaç derece ya da bir çocuğun boyunun kaç cm olduğunu belirtmek birer ölçmedir. Belli bir özelliğe sahip olup olmama ya da sahip oluş derecesi bakımından bireyler arasında farklar vardır. Fark kavramı ölçme için temeldir. Bir anlamda ölçme farktan doğmuştur. Bütün insanlar aynı zekâ düzeyinde olsaydı, aynı uzunlukta olsaydı ölçme diye bir şey söz konusu olamazdı. Doğrudan ölçme: Doğrudan ölçmede, ölçme konusu olan nitelik dolaysız olarak ölçülür. Örneğin; boy ve ağırlık kendileriyle aynı türden bir birimle ölçülür. Uzunluk aynı türden iki nesne yan yana konulurak ölçülür. İki ağırlığı dengelemekle de ağırlık ölçülebilir. Dolaylı ölçme: Bazı nitelikler doğrudan ölçülemez. Doğrudan ölçülemeyen nitelikler, onlarla ilgili olduğu sanılan başka bir nitelik gözlenerek dolaylı olarak ölçülür. Örneğin; zekâ ve başarıyı ölçmek için testteki sorulardan yararlanınız. Sıralama ölçekleri: Bu tür ölçekler de nesneler belli niteliklere sahip oluş miktarları açısından sıraya konarak elde edilir. Bu ölçekte nesneler bir özelliğe en çok sahip olandan en az olana ya da en az sahip olandan en çok olana doğru sıralanır. Bu sıralama ile bir öğrencinin boy uzunluğu yada başarı oranı açısından grup içinde kaçıncı olduğu belirlenebilir. Eşit aralıklı ölçekler: Nesnelerin belli bir özelliğe sahip olma dereceleri bakımından eşit aralıkla sıralandığı düşünülürse eşit aralıklı ölçeğe geçilmiş olunur. Bu ölçeklerde değişmez bir birim vardır. Ölçek başlangıç noktasından itibaren her iki yana doğru bu birimle eşit olarak bölünmüştür. Örneğin; sıcaklık ölçmede kullanılan termometreler, eşit aralıklı ölçek esasına göre geliştirilmiştir. Oranlı ölçekler: Aralıklı ölçek üzerinde sıfır noktası yerine doğal ya da gerçek sıfır noktası konulabilirse elde edilen ölçeğe oranlı ölçek adı verilir. Bu tip ölçekler daha çok fiziksel bilimlerde kullanılır. Örneğin; metre, kilogram gibi ölçme araçları bu tür ölçek esasına uygun olarak geliştirilmiştir. Değerlendirme: Klâsik tanımıyla değerlendirme gözlem sonuçlarının bir ölçütle veya ölçütler takımıyla kıyaslanıp bir karara varılması işidir. Eğitimde de öğrenciler eğitim programı ve öğretimin kalitesi gibi pek çok konu hakkında karara varılır. Bu kararlar değerlendirme sonucunda elde edilir. Yukarıdaki tanımda geçen gözlem sonuçlarının elde edilmesi ölçme yoluyla olur. Değerlendirme sonucunda varılan kararın isabetlilik derecesi ölçme sonuçlarının geçerlilik ve güvenirliliğine bağlıdır. Değerlendirme sonunda varılan kararın isabetliliği derecesine etki eden diğer etken ölçütün ölçme amacına uygunluğudur.

www.KPSSAnaliz.com

Ölçme ve Değerlendirme Eğitimde Kullanılan Ölçme Araçları
YAZILI YOKLAMALAR Öğrencilerin yöneltilen soruların cevaplarını düşünüp hatırlayarak ve cevabı organize ederek yazdığı bir sınav türüdür. Öğretmenlerin ve öğrencilerin alışık olduğu bir sınav türüdür. Hazırlanmasının kolay olması, uzun zaman almaması ve öğretmenlerce iyi biliniyor olmasınan dolayı sık tercih edilen bir sınav türüdür. Bunun nedeni, hazırlanmasının kolay olması, iyi bilinen bir sınav olması diğer sınav türlerinin yeterince bilinmemesi ve bir uzmanlık gerektirmemesidir. Yazılı yoklamaların en önemli tarafı (avantajı) bilgi düzeyinin üstündeki üst düzey zihinsel işlemler (uygulama, analiz, sentez, değerlendirme, organize etme, bilgileri değişik durumlarda uygulama, orijinal görüş ve ürünler ortaya koyabilme) gerektiren türdeki hadefleri ölçe-bilmesidir. Yazılı Yoklamalarda Dikkat Edilecek Faktörler • Az sayıda soru sorulması (bu nedenle geçerliği ve güvenirliği düşüktür.) • Öğrenciye cevap özgürlüğü tanıması (Öğrenci bildiklerini özgürce düzenleyip sunabilir.) • Öğrenciyi sınırlandırmaması • Hazırlanması kolay, puanlaması güç olması ve zaman alması • Şans başarısı yoktur, (cevabını bilmediği halde soruyu doğru cevaplayabilme olasılığı düşüktür.) • Puanlaması zordur. • Puanlanması sübjektiftir, (puanlayıcı yanlılığını katabilir, özneldir.) • Puanlama güvenirliği zayıftır. • Öğrenci cevabını bilmediği soruda şişirme yapması. Yazmada güçlü olar birisinin, yanlış olma olasılığı olacak ifadelerden kaçınarak, yuvarlak ifadelerle cevaplama yoluna gidebilmesi. • Üst düzey zihinsel hedef alanlarına (Problem çözme, yeni ve orijinal fikirler üretme, bilgiyi benzer ya da farklı durumlarda kullanma, fikirleri analiz etme, görüşleri değerlendirme) yönelik özellikleri ölçme. • Öğrencileri çalışmaya yöneltir. Konuları ezberlemekten çok bütünlüğüne, derinliğine ve ilişkiselliğine göre öğrenmelerini sağlar. Yazılı Yoklamalar Hangi Durumlarda Kullanılmalıdır? • Öğrencilerin gelecekleri ile ilgili kritik kararlar güvenilir sınavlara dayandırıl-malıdır. Soru sayısının az, puanlama güvenirliğinin düşük olması nedeni ile yazılı yoklama bu amaç için kullanılmamalıdır. • Sınava girecek öğrenci sayısı az ise kullanılabilir. • İlköğretimin ilk sınıflarından başlayarak öğretimin her kademesinde kullanılabilmektedir. • Puanlaması zordur. • Puanlanması sübjektiftir, (puanlayıcı yanlılığını katabilir, özneldir.) • Puanlama güvenirliği zayıftır. • Öğrenci cevabını bilmediği soruda şişirme yapması. Yazmada güçlü olar birisinin, yanlış olma olasılığı olacak ifadelerden kaçınarak, yuvarlak ifadelerle cevaplama yoluna

www.KPSSAnaliz.com

gidebilmesi. • Üst düzey zihinsel hedef alanlarına (Problem çözme, yeni ve orijinal fikirler üretme, bilgiyi benzer ya da farklı durumlarda kullanma, fikirleri analiz etme, görüşleri değerlendirme) yönelik özellikleri ölçme. • Öğrencileri çalışmaya yöneltir. Konuları ezberlemekten çok bütünlüğüne, derinliğine ve ilişkiselliğine göre öğrenmelerini sağlar. Yazılı Yoklamalar Hangi Durumlarda Kullanılmalıdır? • Öğrencilerin gelecekleri ile ilgili kritik kararlar güvenilir sınavlara dayandırıl-malıdır. Soru sayısının az, puanlama güvenirliğinin düşük olması nedeni ile yazılı yoklama bu amaç için kullanılmamalıdır. • Sınava girecek öğrenci sayısı az ise kullanılabilir. • İlköğretimin ilk sınıflarından başlayarak öğretimin her kademesinde kullanılabilmektedir. Böylece soru yazımına zaman ayrılmamalıdır. Cevap anahtarı öğrencilere bildirilmelidir. • Yazılı yoklamaların değerlendirilmesinde yazı güzelliği sayfa düzeni, kompozisyon becerisi gibi ölçülen özelliğin dışındaki özelliklere de puan verilmesi önce (ölçme konusu olan özelliği başka özellikleri de kattığından dolayı) geçerliği sonra da (puanlamaya hata kattığı ve bilenbilmeyen öğrencileri birbirinden ayıramadığından dolayı) güvenirliği düşürür. • Sorular kitaptan olduğu gibi alınmamalıdır. • Açık kitap sınavından kaçınmak gerekir. Yazılı sınavların puanlarına karışabilecek başlıca hata kaynakları şunlardır: • Öğrencilerin soruları cevaplamaya olan isteklilik derecesi • Puanlamayı yapan kişinin yanlılığı • Ölçme yönteminin (yazılı yoklamanın) ölçülen hedef-davranışlara uygunluğu • Yazılı yoklamanın ölçülen davranışlara uygunluğu • Yazılı yoklamanın uygulandığı koşullar ve ortamdan kaynaklanan nedenler Yazılı Sınavların Puanlanması • Puanlama yönergesi ve cevap anahtarı kullanılmalıdır. • Mümkünse sınav kağıdı birden fazla puanlayıcı tarafından okunmalı (puanlama güvenirliği) ve puanların ortalaması alınmalıdır. • Bütün sınav kağıtlarındaki sorular sıra ile okunmalıdır. Yani 1. sorular bütün sınav kağıtlarında puanladıktan 2. sorular puanlanmalı sonra 3. sorulara geçilmeli ve böyle devam edilmelidir. • Bir soruya öğrencilerin tümünün verdiği cevaplar puanlandıktan sonra diğer soruya geçilmelidir. Bunun için cevabın değişik bölümlerine verilecek puanlar ayrı ayrı belirlenmelidir. • Puanlayıcı yanlılığından kaçınılmalıdır. Öğretmen isimlere bakmamalı, puanlamaya yazı güzelliği, anlatım gücü, sayfa düzeni, gibi ölçülmesi amaçlanmayan etkenler katılmamalıdır.

www.KPSSAnaliz.com

Ölçme ve Değerlendirme Yazılı Yoklamalarda Kullanılan Soru Tipleri
1.Yazılı Yoklamalarda Kullanılan Soru Tipleri Öğrencinin vereceği cevabın sınırlı ve kısa olduğu sorulardır. Bu tür sınavda çok sayıda soru sorularak kapsam geçerliği artırılabilir. Fakat sorular "kavrama" düzeyinde olduğu için alt düzey hedef alanını ölçmeye ağırlık verdiğinden ölçmenin geçerliğini zayıflatır. Puanlamaya katılan hatalar azaldığı için güvenirliği yüksektir. 2. Uzun Cevap Gerektiren Sorular Öğrencinin vereceği cevapta serbest olduğu sorulardır. Genellikle kompozisyon tipi ve cevapları sınırlı olmayan sorulardır. Öğrenci cevabın niteliği, içeriği ve uzunluğunu belirlemede serbesttir. Özellikle yaratıcı düşünme gücü, bilgisi yeni bir durumda kullanma, fikirleri analiz etme, bilgiyi üretme ve örgütleme gibi zihinsel becerileri geliştirmede kullanılır. Bu tip sorulardan az sayıda kullanıldığı için kapsam geçerliği düşüktür. Aynı zamanda puanlama hatalarının fazla olma olasılığından dolayı güvenirliği düşüktür. Bu tür sorular yazılı sınavın amacına en iyi hizmet eder. 3. Zorunlu Cevaplı ve Seçimlik Sorular Bu tip. sınavlarda belli sayıda soru sorularak bir bölümü zorunlu cevaplandırılacak bir bölümü de cevaplanması öğrencinin seçimine bırakılan sorulardır. Zorunlu cevaplı sorular ölçmenin^kapsam geçerijğini artırdığı gibi öğrencileri birbiriyle karşılaştırmayı kolaylaştırdığı için güvenirliğini de olumlu etkiler. Seçimlik sorular ise öğrencilerin kolay sorulara yönelmelerini sağlar. Kapsam geçerliği-^ ni düşürür, aynı zamanda öğrencileri birbiri ile karşılaştırmada zorluk gösterdiği için güvenirliği de düşürür

Ölçme ve Değerlendirme Sözlü Yoklamalar
SÖZLÜ YOKLAMALAR Soruların ve cevapların sözlü olarak ifade edildiği sınav türüdür. Bu tür sınavlann temel özellikleri şunlardır: • Uygulaması çok zaman alır. • Farklı soruların hazırlanması gerek mektedir. • Her sorunun güçlük düzeyi farklı olmalıdır.' Öğretmenin yaklaşımından, soruların güçlük düzeyinden ve sınavın yapıldığı ortamdan (öğrencilerin huzurunda) kaynaklanan nedenlerden dolayı psikolojik faktörler etkili olabilir. • Puanlama güvenirliği düşüktür. • Öğrencinin kişilik özellikleri puanı etkiler. • Sözlü ifade yeteneği, etkili konuşabil-me gibi özellikler öğretmeni etkileyebilir. • Puanlara hata karıştığı için güvenirliği ve geçerliği düşüktür. • Her öğrenciye farklı soru sorulmalıdır.

www.KPSSAnaliz.com

• Öğrencilerin kendilerini rahat hissedebilecekleri psikolojik ortamı gerektirir. • Daha çok analiz, sentez ve değerlendirme düzeyinde sorular sorulmalıdır. Sözlü Sınavlar Hangi Durumlarda Kullanılabilir? Sözlü sınavlar İngilizce, Türkçe gibi sözlü ifade becerisinde geliştirmeyi ve ölçmeyi amaçlayan derslerde kullanılabilir.

Ölçme ve Değerlendirme Kısa Cevaplı Testler
KISA CEVAPLI TESTLER (BOŞLUK DOLDURMA TESTLER) Yazılı yoklamanın alternatifi olan bir sınav türüdür. Özellikle alt düzey hedeflerin ölçülmesinde kullanılır. Bu tür testlerde bilme düzeyindeki, kısmen de kavrama düzeyindeki davranışlar ölçülür. (Bu aynı zamanda kısa cevaplı testin en önemli sınırlılığıdır çünkü öğrenmeyi hatırlamaya ve ezbere yöneltir.) Cevabı bir kelime, rakam veya en çok bir cümle ile verilebilen sınavlardır. Kısa cevaplı bir test maddesi direkt soru cümlesi olarak ya da eksik cümleli (doldurmalı test) olarak sorulabilir. Daha çok ilköğretimin ilk sınıflarında kullanılır. Kısa cevaplı testlerin özellikleri • Hazırlaması ve uygulanması kolaydır, (bilme, hatırlama düzeyindeki davranışları ölçtüğü için) • Çok sayıda soru sorulabilir. Bu neden le kapsam geçerliği ve güvenirliği yük sektir. • Cevaplama bağımsızlığı vardır. • Kısa cevaplı testler öğretimin her di zeyinde kullanılmaya uygundur. H( yaştaki öğrenciye uygulanabilir. • Puanlaması kolaydır, (nesneldir). • Şans başarısı düşüktür. • Puanlama objektifliği yüksektir. • Alt düzey hedef alanlarına (bilme, k; rama) ilişkin sorular kullanılır. • Daha çok ilköğretimin ilk sınıflarır (1. 2. 3. sınıflar) kullanılması etkilid • Yazı güzelliği, sayfa düzeni gibi de kenler işe karışmadığı için geçeri yüksektir. DOĞRU - YANUŞ TESTLERİ Öğrencilerin belli konulardaki yanlı: doğrulan seçme gücünü ölçen test türüdür. Testteki maddeler doğru ve yanlış önermelerden oluşturulur. Hangi durumlarda kullanılır: İlkelerin ve genellemelerin yoklanması konu alanlarındaki genel düşüncelerin karşılaştırılması, ne-den-sonuç ilişkili ifadeler, bir fikir ya da ilkenin örnekleri ve belli bir konuda seçme yapılması istenildiğinde kullanılabilir. Özellikleri

www.KPSSAnaliz.com

• Daha fazla sayıda soru sorulabilir. • Hazırlanması ve cevaplanması kolaydır. • Öğretimin her basamağında kullanılabilir. • Puanlaması kolay ve objektiftir. • Şans başarısı yüksektir. Doğru cevabı bulma şansı 1/2 (%50) dir. Doğru-yan-lış testi eğitimde kullanılan testler içerisinde şans başarısının en yüksek olduğu testtir. Aynı zamanda öğrenme eksikliğini belirlemede ve öğretimin değerlendirilmesi amacıyla yapılan öğre-meleri izlemeye dayalı değerlendirmede kullanılması uygun değildir. Doğru-yanlış testinde şans başarısını gidermek için üç yol kullanılır: - Cümle yanlış ise yanlış kısımların altının çizilmesini istemek, - Doğru ve yanlış cümleleri eşit sayıda belirleme - Cümle yanlış ise yanlış kısımlarını çizerek doğru yazmalarını istemek. - Düzeltme formülünü kullanmak (bir yanlış cevap, bir doğru cevabı götürür). • Geçerliği ve güvenirliği yüksek test hazırlamak oldukça zordur. • Sorularda olumsuz ifadeler kullanılmamalıdır.

Ölçme ve Değerlendirme Çoktan Seçmeli Testler
Çoktan seçmeli testler bir sorunun doğru cevabının, verilen seçeneklerden bulunmasını gerektiren bir test türüdür. Öğrencinin verilen soruları okuması ve seçeneklerden doğru cevabı ya da seçenekler arasındaki en doğru cevabı bulması istenir. Öğrencinin cevaplandırma özgürlüğü yoktur. Verilen seçenekler arasında seçim yapar. Hangi durumlarda kullanılır? Bilgi, kavrama, uygulama ve analiz düzeyindeki davranışları ve kısmen değerlendirme düzeyindeki davranışları ölçmede etkilidir. Sentez düzeyindeki davranışları ölçmede yetersizdir. Çok sayıda öğrencinin katıldığı sınavlarda kullanılır. Yapılacak sınavın sonuçları öğrenci için çok önemli kararları gerektiriyorsa kullanılır. (Bunun nedeni geçerliğin, güvenirliğin ve puanlama güvenirliğinin yüksek olmasıdır.) Sınavda geniş öğrenme konulan ölçülmek isteniyorsa kullanılır. (Çok sayıda soru sorularak, konulan temsil gücü sağlanır-kapsam geçerliği sağlanır). Çoktan seçmeli testlerin özellikleri Doğru cevap verilerek bulunması istenmektedir. Çok sayıda soru kullanılarak ve farklı hedef alanlarına ilişkin ölçme yapılabilir (kapsam geçerliği yüksektir). Değerlendirmede objektiflik yüksektir. Geçerliği ve güvenirliği en yüksek sınav türüdür. Hazırlanması uzun zaman alır, uygulanması ve puanlaması az zaman alır (kolaydır). Hazırlanması ve test madelerinin ifadesi uzmanlık gerektirir. Şans başarısı vardır. Konuyu hiç bilmeyen öğrenci sırf şansla cevabı bulabilir. Bu durumda şans

www.KPSSAnaliz.com

faktörünü ortadan kaldırmak için düzeltme formülü kullanılır. Düzeltme formülü ile öğrencinin düzeltilmiş puanı şu şekilde ha-saplanır. düzeltilmiş puan = doğru cevap sayısı — Seçenekler öğrenci seviyesine uygun olarak belirlenir. İlköğretim 1. 2. 3. 4 sınıflar için 2 seçenek, 5. 6. 7. 8. sınıflar için 4 seçenek, daha üst seviyeleri için 5 seçenekli sorular kullanılır. Elde edilen puanlar üzerinde istatistiki işlemler ve madde analizi yapılabilir. Cevap anahtarları, cevapların dağılımının uygun olduğu ve belli bir örüntüye göre geliştirilmelidir. Bilgi-kavrama-uygulama gibi bilgi düzeyinde ve üzerindeki hedef alanları ile ilgili sorular kullanılır. Çeldiriciler:Soru ile ölçülen davranışa sahip olmayanların yani doğru cevabı bilmeyenlerin eksik ya da yanlış bilgiye sahip olan öğrencilerin doğru cevabı bulmasını zorlaştırmak için yazılmış seçeneklerdir. Terslerde çeldiriciler ip ucu vermemelidir. Çeldiriciler konuyu bilenleri değil bilmeyenleri yanıltmalıdır. Yoklanan davranışı öğrenmiş olan öğrenciler çeldiricileri kolaylıkla eleyerek doğru cevaplara ulaşırlar. Çeldiriciler madde olur ve bilenle bilmeyeni ayırt etme gücü artar. Olumsuz özellikler ile ilgili çeldirici bulmakta zorlanıldığında, madde kökü olumsuz cümle fonnatı kullanılmalıdır.

Ölçme ve Değerlendirme Eleştirmeli Testler
ELEŞTİRMELİ TESTLER Eleştirmeli testler, çoktan seçmeli testlerin farklı bir biçimidir. İki bölümde verilen bilgiler, kelimeler, numaralar, semboller eşleştirilir. Öğrencilerin bilgiler, nesneler, olaylar hakkında ilişki kurma güçleri ölçülür. Eleştirmeli Testlerin Etkin Kullanımı Eleştirmeli testlerde, cevap seçenekleri soru sayısından çok olmalıdır. Böylece sorunun şansla cevaplanma olasılığı düşer. Kim?, Nerde?, Nasıl?, Ne zaman? gibi soruların cevabını gerektiren olgusal bilgilerin ölçülmesinde daha etkilidir. Sorular ve seçenekler iki kolonda düzenlenmelidir. Madde kökleri ile seçeneklerinin uzunlukları ve anlatım biçimleri benzer olmalıdır. Seçenekler, belli bir sıraya veya düzene göre verilmelidir. Bir ölçme aracına (yazılı yoklama sözlü yoklama, çoktan seçmeli test, boşluk doldurma vb.) kanşabilecek hata kaynakları • Öğrencinin sınava tutumu, istekliliği, yorgunluğu, hastalığı • Puanlamayı yapan kişinin yanlılığı, dikkatsizliği ve kişilik özellikleri • Ölçme aracının ölçülen hedef-davranış-ları ölçmeye uygunluğu ' • Ölçmenin yapıldığı ortamdan (ısı, ışık, havalandırma gürültü, kopya çekme olanağı vb.) kaynaklanan nedenler • Ölçme aracından (soruların anlaşılmaması, karmaşık sorular, okunamama vb.) kaynaklanın hatalar

www.KPSSAnaliz.com

Eğitimde Kullanılan ölçme Araçlan İle İlgili Genel Sonuçlar • Eğitimde kullanılan ölçme araçları, ölçme işleminin amacına göre belirlenir. Örneğin; bir ünite sonunda genel öğrenme düzeyi ve eksiklikler belirlenmeye çahşılacaksa geçerliği ve güvenirliği yüksek (çoktan seçmeli test) bir sınav yapılabilir. Amaç; öğrenciler arasında iletişim becerileri, güzel konuşma, diksiyon gibi özellikler bakımından bir seçim yapmaksa bu özellikleri ölçmede geçerliği ve güvenirliği yüksek olan sözlü sınav yapılır. • Ölçme araçlarının etkili yönü üst düzey zihinsel işlem gerektiren davranışları (analiz, sentez, değerlendirme gibi) ölçebilmesidir. Ölçme araçlarının sınırlılıkları ise alt düzey zihinsel işlem gerektiren davranışları (bilgi-kavrama gibi) ölçebilmesidir. • Ölçme araçlarının diğer bir etkili yönü, geçerliği (konu alanını - kapsamı örnekleyen soruların olması) ve güvenirliği (tesadüfi hatalardan arınık olması) yüksek olma düzeyidir. Sınırlığı ise geçerliğin ve güvenirliğin düşük olma durumudur.

www.KPSSAnaliz.com

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful