MARİNA YÖNETİMİ

İŞLETMECİLİĞİ

VE

Ülkemizde

son

yıllarda

turizm

alanındaki

gelişmeler

marinacılık

sektörünü

de

etkilemiştir.Marinalar turizm sektörünün bir parçası olmakla beraber, deniz üzerinde sunulan bir hizmet olması yanı ile de denizcilik sektörünün de bir parçasıdır. Turizm ve denizcilik başlı başına büyük ve ciddi sektörler olup, bu alanda faaliyet gösteren işletmelerin büyük riskler ve zor şartlar altında çalıştığı bilinmektedir. Marina işletmelerinin bu iki sektörün kesişim kümesi olduğu düşünülürse ne kadar girift ve işletilmesi ciddiyet gerektiren bir yapıya sahip olduğu anlaşılır. Bir marina kendi ürün ve pazarıyla, teknoloji ve yöntemleriyle özel bir işletme türüdür. Bu sebeple ayrı bir konumda değerlendirilmelidir.

Marinaların Önemi
Marinalarla ilgili analizleri denizcilik ve turizm açısından ayrı ayrı ele alıp incelemekte fayda vardır. Çünkü teknenin marina ile irtibata geçmesinden itibaren başlayan hizmetler zincirinin teknenin marina içinde uygun bir yere güvenli bir şekilde yerleştirilmesi ve konaklama süresince doğal tehlikelerden korunması denizcilik kapsamındaki hizmetleri, tekne içinde bulunan insanların talep edeceği diğer hizmetler (elektrik, su, iletişim, vb.) de turizm kapsamındaki hizmetler şeklinde ifade edilebilir.Marinalar –bulundukları konum önemli olmakla birlikte- tekneler için öncelikle sığınma ve barınma yerleridir.Tekne sahiplerinin marinaları tercih etmelerinde rol oynayan sebepler öncelikle mevcut bölgedeki teknesinin güvenliğini en iyi sağlayacak bir barınma ünitesi olmalarıdır.Diğer sebepler ise fiziksel ve sosyal imkanların,- işletmenin kalitesiyle doğru orantılı olmak üzere – varlığıdır. Marinalar bir çok alanda harcama gücünü kendilerine çeken ve ziyaretçiler için harcama eğilimi veren önemli çekim merkezleridir. Ziyaretçilerin yaptıkları harcamalarla marinalar, bölge ekonomisine hem doğrudan hem de ziyaretçilerin harcamalarının bölgedeki diğer sektörlere sonradan yayılmasıyla dolaylı olarak katkıda bulunurlar.Yabancı ziyaretçileri kabul etmeleri yönüyle marinalar önemli bir döviz kazandırıcıdırlar. İhracat imkanlarının sınırlı olduğu ülkelerde marinalar, denizcilik ve turizm aracılığıyla döviz kazandıran sınırlı kaynaklardan biri olabilmektedir.Ayrıca marinalar bulundukları yörede işgücü istihdam edicidirler. Faaliyet sürdürdükleri yöredeki istihdam gücü o yörenin kalkınmasına katkıda bulunurlar. Marinalar aynı zamanda diğer endüstri ürünlerinin de önemli bir pazarı durumundadırlar.Marina bünyesinde sürdürülen her türlü faaliyet gerekli malzeme , araç-gereç,elektrik,su,yakıt ve diğer satın almalar o bölgedeki diğer işletmelerinde satış hacmini genişletecektir. Son olarak marinalar o yörede oturanlar içinde önemli bir çekiciliğe sahiptir. Marinalar restoranları, barları, alış-veriş mağazaları ve diğer üniteleri oldukça fazla bir şekilde yerel müşteri çekmekte çoğu marinalar kendi çevrelerinin sosyal merkezi olabilmektedirler.

Denizler ve Marinalar

Marinaların gelişmesi deniz seyahatlerinin bir fonksiyonudur. Deniz insanlar için öncelikle bir geçim kaynağı idi. Denizden geçim amacıyla yararlanmanın ilk şekli balıkçılıktı. İnsanlar deniz ürünleri avlayarak hem kendi ihtiyaçlarını karşılıyorlar hem de satmak suretiyle geçiniyorlardı. Daha sonraları deniz araçları ile taşımacılık faaliyetleri başladı. Ayrıca deniz bu gelişmelerin paralelinde uygarlığın gelişmesine koşut olarak medeniyetler ve ülkeler arasındaki kutuplaşmaların sonucunda meydana gelen savaşların yürütüldüğü uçsuz bucaksız ve zorlu bir savaş alanı niteliği de kazandı. Fakat bunların yanında deniz aynı zamanda insanların kendilerini dinlendirmek , doğa ile başbaşa kalmak isteyen insanlar için bir alternatif hatta tutku haline geldi. Balıkçılık, ticari ve askeri denizcilik için gerekli olan deniz araçlarının sığınmaları ve barınmaları için olan ve genel tanımıyla liman olarak adlandırılan korunaklarında oluşması tarih sürecinde gerçekleşti.Denize kıyısı olan şehirler için limanların önemi çok büyüktü.Tarih sahnesinde limanların gelişimine ve denize gerekli önemi veren ülkeler kalkınmakta önemli mesafeler kat etmişlerdir. Teknelerle seyahat ederek tatil yapan gruba giren insanlarda önceleri limanlarda konaklıyorlardı.Fakat seyahat amacıyla imal edilen deniz araçları ve sahipleri diğer amaçlarla kullanılan deniz araçlarından ve sahiplerinden farklıydı. Bu farklılığın doğal sonucu olarak <<yacht>> olarak tanımlanan bu deniz araçlarının ve sahiplerinin sığınma barınma ihtiyaçlarının yanı sıra sosyal ihtiyaçlarını da karşılamak üzere marina olarak tabir edilen işletmeler doğdu.

Marinaların Yeri ve Kuruluşu
Marinaların kuruluşunda dikkat edilecek hususlar, herhangi bir işletmenin göz önünde bulunduracağı hususlardan farklılık taşımaktadır. Marinalar gerekli fiziki şartların var olduğu kıyı şeridinin herhangi bir yerine keyfi olarak kurulamaz.Marinanın kurulacağı yer hem denizsel hem karasal şartlar uygun olduğu taktirde gerçekleşebilir. Deniz yaklaşımıyla analiz edersek ekolojik ve coğrafi şartlara dikkat etmemiz gerekmektedir. Marinanın kurulacağı bölge deniz canlılarının ve diğer canlıların yaşamlarını tehdit etmeyecek bir yer olmalıdır.(Deniz canlılarının üreme ve yaşam alanları gibi).Marinanın kurulacağı yer her türlü hava şartında teknelerin güvenliğini sağlayacak bir niteliğe sahip olmalıdır. Aksi taktirde en önemli amaç gerçekleştirilememiş olur.Tek başına bu sebep dahi daha baştan bir kısıtlama unsurudur.Ayrıca mevcut bölgenin tarihi ve doğal yapısının

korunması zorunluluğu da bir kısıt unsurudur. Ülkemizde marina kurulması kamu ve özel sektör tarafından yapılmaktadır. Eylül 1997 Ulusal Denizcilik Şurası Çalışma Grupları Nihai Raporları’nın Deniz Turizmi ve Yatçılık Çalışma Grubu Raporu’nun marina yatırımları ile ilgili konumuzla alakalı kısımlarından alıntılar aşağıda görülmektedir:

YAT LİMANLARI YATIRIMLARI: Ülkemizde yat limanlarının yapılmasında, işletilmesinde ve bu alanda yetkilerin kullanılmasında ciddi bir yetki karmaşası mevcuttur. a)KAMU TARAFINDAN YAPILAN YAT LİMANLARI: Yüksek Planlama Kurulu ve ulaştırma Bakanlığı DLH Genel Müdürlüğü tarafından kamu adına yapılacak yat limanlarında, turizm politikaları ve öncelikleri dikkate alınmalıdır. b)ÖZEL SEKTÖR TARAFINDAN YAPILAN YAT LİMANLARI: Yat limanları kıyıda ve deniz içinde yapılması zorunlu kıyı tesisleridir.Bu nedenle, kıyıda bir kısım arazi yatırımcıya ait olsa dahi, Kıyı Yasası tanımında kalan arazi ile dolgu alanlarının ve deniz alanının yatırımcıya tahsisi zorunludur.İşte bu nedenle, ülkemizde yat limanları özel sektör tarafından iki yolla yapılmaktadır. 1.YOL: 2634 Sayılı Turizmi Teşvik Yasası hükümleri gereğince, Turizm Bakanlığı tarafından tespit edilen turizm alan ve merkezlerindeki yat limanı yatırımları, aynı yasa ve Kamu Arazilerinin Tahsisi hakkındaki Yönetmelik hükümleri uyarınca yapılan ihaleler yolu ile özel sektör tarafından yapılmaktadır.Turizm Bakanlığı tarafından yapılan ihalelerde, kira süresi 49 yıl olup, irtifak ve kullanma hakkı sözleşmesi düzenlenmekte, bu sözleşme yatırım tutarı üzerinden belirlenen kira bedeli hazinece tahsil edilmektedir. 2.YOL:Yüksek Planlama Kurulu Kararları uyarınca ;3996 sayılı Yap İşlet Devret Modeli Yasası hükümleri gereğince,DLH Genel Müdürlüğü tarafından yapılan ihaleler ile özel sektör yat limanı yapabilmektedir.Bu ihalelerde, kira süresi 25 yıl olarak belirlenmekte, imtiyaz sözleşmesi yapılmakta ve kira bedeli, ihale sırasındaki artırmada belirlenerek tahsil edilmektedir. YAT LİMANI YATIRIMLARINDA BÜROKRATİK İŞLEMLER

Ülkemizde bir yat limanı yapmak için ilgili kamu kurumları arasında 27.11.1995 tarihinde imzalanan ‘Yatırımcılar Tarafından Yapılacak Kıyı Yapılarında Uygulanacak Prosedür’ gereğince; 3830/3621 sayılı Kıyı Yasası ve Yönetmeliği, 3194 sayılı İmar Yasası,618 sayılı Limanlar Yasası,3348 sayılı Ulaştırma Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Yasa, 2872 sayılı Çevre Yasası ve ÇED Yönetmeliği, 2634 sayılı Turizmi Teşvik Yasası ve Yat Turizmi Yönetmeliği, 1380 sayılı Su Ürünleri Yasası, 383 sayılı Özel Çevre Koruma Kurumu Kuruluş Yasası ve yatırım alanının ilgisine göre, Orman Yasası, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yasası gibi yürürlükteki tüm bu yasalar çerçevesinde, valilikten başlayan ilgili belediye, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı,Denizcilik Müsteşarlığı, Ulaştırma Bakanlığı, Turizm Bakanlığı, Çevre Bakanlığı,Maliye Bakanlığı ve ilgisine göre diğer kuruluşlardan oluşan bir bürokrasi zinciri içerisinde, yatırımcı hemen hemen ülkemizdeki mevcut kamu kurumlarından izin ve onay almak zorundadır.Bu kurumlardan birisinin izin ve onay vermemesi durumunda, yatırımın yapılabilmesi mümkün değildir.Plan ve projelerin tasdiki için yaklaşık 4 yıllık bir zaman süresine ihtiyaç duyulmaktadır.

Marina Hizmetleri ve Pazarları
Müşterilerin bakış açısından bir marina, tesislerini ve hizmetlerini sunmak için devamlı hazır tutan ticari bir ağırlama kurumudur. Marinanın Yeri:Marinanın coğrafi olarak bir kentin içinde veya yakınında, bir kasaba veya köyde olmasını, bu yerin çeşitli yerlere yakınlığını, çevrenin çekiciliğini, gürültüden ve diğer rahatsız edici unsurlardan uzak olduğunu gösterir.Ayrıca konumu itibariyle teknelerin güvenliğini garanti etmesi önemli bir unsurdur. Tesis ve Üniteler: Pontonlar, bakım-onarım atölyeleri, çekek yerleri, çamaşırhaneler, duşlar, restoranlar, barlar, rekreasyon imkanları ve müşterilerin yaralanabileceği hizmet ünitelerinin tümünü ifade eder. Hizmet: Marinanın tesis ve üniteleri aracılığıyla sunduğu belirli hizmetlerin boyutunu ve niteliğini ifade eder; sunulan tüm hizmetlerin stil ve kalitesi personelin dikkat derecesi, hız ve etkinlikleri gibi biçimsel ve biçimsel olmayan yönlerini içerir. İmaj: Marinanın kişilere (hedef kitlelere )kendini ifade tarzı kişilerin marinayı algılama biçimi olarak tanımlanabilir. İmaj marina yerinin, tesislerin ve hizmetin bir yan ürünüdür.

Fakat bu isim, görünüm, atmosfer vb. gibi bazı faktörlerle güçlendirilir. Bunlar doğayı koruma (Mavi Bayrak), işletme hakkındaki genel görüşler somut örneklerdir. Fiyat: Marinanın yeri, tesisler, hizmet, imaj yoluyla ve müşterilerin marina kavramının bu öğelerinden elde ettikleri tatmine bağlı olarak takdir edilen değeri ifade eder.

Ürün Hizmetleri

Olarak

Marina

Tesis

ve

Marinaların Tesis ve hizmetler dizisini barınma sürelerine göre müşterilerinin tüm gereksinmelerini sağlayacak ve marinayı alış-veriş dükkanları, eğlence ve rekreasyon tesisleri ile kendi kendine yeten küçük bir toplum olarak genişletmek mümkün ise de bu safhada marina kavramını sadece genellikle çoğu marinalar tarafından karşılanan temel müşteri gereksinmelerini içerecek biçimde ele almak daha uygun olacaktır. Marinaların çoğunda temel olarak müşteri talebi, sığınma, barınma, bakım-onarım ihtiyacının tatmini şeklinde gerçekleşir.

Marina Talebini Doğuran Kaynaklar
Marina talebini doğuran temel ihtiyaçlar denizciliğin doğası itibariyle temelde sığınma ve barınma gereksinimidir. Tekne sahipleri seyahatlerinin gerektirdiği rotalar icabı gerek hava şartları gerekse ihtiyaçları dolayısıyla rotalarına teğet olan marinalarda sığınma, barınma ve bakım-onarım gibi sebeplerle konaklarlar. Ayrıca turistik ziyaret amacıyla istekleri doğrultusundaki bölgelerde en uygun marinalarda konaklarlar. Görüldüğü üzere bazı durumlarda tekne sahiplerinin marina hizmetlerini satın alıp almamakta seçme şansı azdır veya alternatifleri yoktur, bazı durumlarda ise bu hizmetleri satın alıp almamaları konusunda seçme şansları ve özgürlükleri çeşitli olabilir. Bu ayrım bize belirli bir yörede marinalar için talep yaratan kaynakları belirlememize yardım eder. Doğal Kaynaklar: Bölgenin doğal şartları (deniz ve hava durumu) tekne sahiplerinin teknelerini güvenli bir şekilde barınmasını sağlayacak bir talebi doğurur. İhtiyaçsal Kaynaklar: Tekne sahiplerinin veya teknelerin seyahat esnasında meydana gelen acil ya da acil olmayan ihtiyaçları (sağlık,tatlı su, yakıt,bakım-onarım, vb) da bir talep kaynağıdır.

Rekreasyonel Kaynaklar:Bölgedeki tarihi, doğal ve diğer yöresel ve çeşitli etkinliklerle ilgili çekicilikleri, kulüplerin, derneklerin ve diğer organizasyonların aktiviteleri talep doğurur.,

Marina Politikaları, Felsefe ve Stratejileri
İşletmelerin neyi başarmaya çalıştıklarını belirlemek için ( büyüme, müşteri ve işgören tatmini ve özel durumlara göre diğer amaçlar) benimsedikleri yaklaşımları ve yapmaya çalıştıkları şeyleri başarmak için kullandıkları yöntemleri rasyonel bir biçimde değerlendirmek gerekir.Burada cevap aranılmaya çalışılan Marina işletmemizin amacı nedir sorusuna verilen cevapları bulmaktır. Marina işletmelerinin amacı ondan yararlananlara Bir takım tesisler ve hizmetler sunmaktır. Marinanın çalışanları açısından marina istihdam kaynağıdır.Sahiplerinin görüşü açısından bir marina yatırıma karşılık bir getiri sağlar.Bunlar çok ayrı amaçlardır. Bu hedefler tamamen finansal terimlerle ifade edilirse müşteriler kaliteli hizmet karşılığında optimal bir fiyat isterler, işgörenler yüksek ücret, sahip ve ortaklar ise yüksek kar beklerler. Bununla birlikte her bir taraf marina işletmesi içindeki katılımlarıyla daha geniş bir ilgiye sahiptirler.Örneğin, marina müşterileri tesis ve hizmetlerin kalitesiyle, personel çalışma koşullarıyla, marina sahipleri yatırımlarının güvenli olmasıyla ve taşıdıkları rollerinden duydukları tatminle ilgilidirler. Bu ilgi ve çıkarlardan bazısı çatışma içinde olabilir.Tarafların birbiriyle rekabet eden ve çatışan hedeflerini uzlaştırmak marina yönetiminin görevidir.Bunu, önce işletmenin hedeflerini sonra her bir faaliyetin hedeflerini açık ve kaesin bir şekilde belirterek yapabilir.Bir tarafın amaçlarının maksimize edilmesi- bu müşteri olabilir, işveren veya sahibi olabilir- diğerlerinin amaçlarının ihmal edilmesi ne bir otelin tek varlık nedeni olabilir ne de onun sürekli başarısı için bir formül olabilir.

Genel Bölüm ve Politikalar
Bir marina, amaçlarını tanımladığı zaman onun yönetimi karar ve faaliyetlerinde bir yöne sahip olur.Bu, aynı zamanda yönetim için bir kurallar ve ilkeler seti olarak tanımlanabilen politikaların oluşturulmasına da bir başlangıçtır.Bu yolla işletme, elde edilecek sonuçları ve bu sonuçlara ulaşmasında kullanılacak araçları belirterek, müşterilerle,işgörenlerle, pay sahipleriyle ve diğer taraflarla ilgili tutum ve yaklaşımlarını resmi olarak tanımlar.Bu tanımlamalar, bir bütün olarak marina için genel ilkeler varsayıldığı ölçüde, o tepe yönetimi tarafından oluşturulmuş ve yürürlüğe konmuş genel bir politikadır. Yönetimin kararlarına ve faaliyetlerine tam bir rehberlik sağlamak için işletmenin belirli yönleri ve özel faaliyetlerinde daha ayrıntılı standart ilkelere ihtiyaç vardır.Bunlar, genel politikadan çıkarılan Ve genel politika ifadelerini faaliyetlere ilişkin terimler içinde gösteren bölüm politikaları olarak geliştirilirler. Bir marinanın ilişkide bulunduğu müşteriler, işgörenler, pay sahipleri ve satıcılar temel gruplar olması itibariyle temel bölüm politikaları, bu ilişkiler içinde gözlenebilecek ilkeleri somutlaştırmak için çoğunlukla onlarla ilişkili olarak geliştirilirler. Buna göre:   Bir müşteri politikası, genel olarak marinanın sunduğu ürünün kalite standartları ve pazarı ilgili olarak marinanın neyi amaçladığını ifade eder.

Bir istihdam veya personel politikası, personel bulma ve seçme, eğitim,

ücretleme, çalışma koşulları, sosyal hizmetler, terfi, emeklilik, işten çıkarma ve iş anlaşmazlıklarının çözümü gibi konuları içerir.   Bir pay sahipleri politikası, ortakların işletmeye katılma, bilgilenme ve kar paylarıyla ilgili olarak bekleyecekleri haklarını tanımlar. Marinanın iç ve dış ilişkileri içinde “başlıca tarafları” referans alarak tanımlanan bölüm politikaları yol gösterici ilkeler sağlamakta mantığa dayalı ve yararlı bir hareket noktası oluştururlar.Bununla birlikte, birçok durumlar için bu rehber ilkelere, marinanın finansal yönetim, pazarlama ve satınalma gibi uzmanlık alanlarında fonksiyonel sorumluluklarını yerine getirmede de ihtiyaç duyulmaktadır.Finansal yönetim, yukarıda tanımlanan tüm dört ilişkinin içine girebilir ve finansal öğelerin ilkeleri birbiri ile içiçedir.

Politika Oluşturma, İletişim ve Tekrar Gözden Geçirme
Marinanın amaçları ve politikalar olarak uygulayacağı ilkelerini tanımlamada şimdiye kadar yapılan açıklamalar, tepe yönetimince belirlenen, örgütün alt bölümlerine yayılan, kısmanda dış dünyaya iletilen ve her zaman geçerlilik taşıyan yazılı raporların varolduğunu göstermektedir. Kuşkusuz, politikaların yazıya dökülmesinin gerekliliği çok arzulanan bir durumdur. Birçok işletmede bunu yapmaktadır. Uygulamada az veya çok derecede politikalar yazılı olarak ifade edilir ve ilgili olan bölümlere iletilir.Biçimsel olarak (resmi biçimde)yazılı iletişime duyulan gereksinme bir ölçüde büyüklüğün bir fonksiyonudur. Amaçları ve politikaları tanımlamak marina yönetiminin sorumluluğundadır.Fakat, bu sorumluluk, üst düzey yöneticilerden departman yöneticilerine ve gözetimciler düzeyine kadar uzanır.Bu üç düzeyin amaçlara ulaşma politikaların uygulanmasına değişen derecelerde katılma gereği vardır; politikaların oluşturulmasına da bu üç yönetim düzeyi farklı derecede katılabilirler.Bu katılımın, uygulamada ne ölçüde gerçekleştiği bir bakıma yönetim sitiline bağlıdır.

Marina Felsefesi

Amaçların açık bir şekilde belirtilmesi bir marinanın yönetimi için bir hareket noktası sağladığı gibi politikaların açıkça belirtilmesi, değişik durumlar için alınacak kararlara bir başvuru kaynağı olarak biçimsel bir çatı oluşturmaktadır.Fakat, çoğunlukla marina işletmelerinde bir çok kurallar, inançlar ve anlaşmalar vardır ve bunlar politika olarak formüle edilemezler; fakat kişilerin nasıl hareket edeceklerine etki ederler ve marinanın her günkü faaliyetinin bir parçası olarak görülürler.Onlar, bazen “ortak doktrin” veya işletmenin “felsefesi” olarak belirtilebilen bir kavram içinde yer alırlar.Bir takım felsefeler, yönetim ve personele müşteriler, satıcılar ve diğerleriyle olan ilişkilerinde rehberlik eden ahlaki standartlarla ilgili olmak zorundadır. Bir felsefe, yönetimin daha genel bir tutumunu da ifade edebilir.Yönetim katılıma gerçekten inanıyorsa, işgörenler marinanın yönetimine katılabilirler ve onları etkileyen konularda kendilerine danışılmasını bir hak olarak göreceklerdir.Kararlara katılma, yönetim ve işletme içinde az veya çok otomatik bir şekilde kabul edilen,felsefemizin bir parçası olabilir.

Plan ve Stratejiler
İşletmenin amaçlarını izlemede marina yönetimi politikalar ve felsefeler tarafından yönlendirilir. Amaçlara ulaşmak için işi kendi haline bırakarak bir kimsenin elinden gelen her şeyi yapması ve ne kadar aldığını görmesi mümkündür.Amaçlara ulaşmada daha etkili bir alternatif ve daha güvenilir bir yol, ne olacağını planlamaktır.Planlama, yarın ne olabilir, ne olması gerekir;istenen durum nasıl gerçekleştirilecektir gibi, gelecekle yaratıcı bir ilişkinin geliştirilmesidir. Planlar marinanın ulaşılabilir amaçlarını faaliyet dönemleri içine – birkaç ay veya bir yıla kadar (kısa vade); birkaç yıl (orta vade); birkaç yıldan fazla (uzun vade)- yayan araçlardır. Planlar normalde, örneğin politikalardan daha ziyade rakamlarla ifade edilen araçlardır.Planlar, ulaşılabilecek hedefler varsayarlar ve onları mümkün olduğu kadar verilen zaman periyodu içinde ölçülebilir terimlerle ifade ederler.Örneğin, kapitalin geri dönüşümü, satış hacmi, büyüme oranı finansal hedeflerle ilgili örneklerdir. Planlar, marina stratejilerinin bir ifadesi olarak görülebilir.Belirli bir pazarın ihtiyaçlarına cevap vermek için, amaçlarını izlemede otelin kullandığı temel kaynaklar işgücü ve paradır.Seçilen pazarlarda nasıl rekabet edileceği konusunda kararlar verilmek zorundadır. (pazar stratejisi).Ne kadar personel istihdam edilecek, hangi pozisyonlarda ve hangi becerilere sahip olacaklar; bununla ilgili kararlar işgücü piyasasında nasıl rekabet edileceği alınması

gereken kararlardır.(istihdam stratejisi).Yine, marinayı finanse etmede hangi sermaye kaynaklarından yararlanacağımız, nakit akımının yeterli olması için ne kadar fon sağlamamız gerektiği ve maliyetlerin nasıl kontrol altına alınacağı ile ilgili kararlar finansal karlılık ölçüsüne göre alınırlar (kar stratejisi). Marina stratejileri, bu nedenle, hedefler ve planlarla bağlantılıdırlar ve marina işletmesinde faaliyetlere yönelik planlama için bir araçtırlar.

Marina Organizasyonu ve Yönetimi
Organizasyonun Tanımı İşletmelerde planlama aşamasında belirlenen hedeflere ulaşabilmek için kurulması gereken sistemli yapı organizasyonu oluşturmaktadır. Organizasyon,işletmeyi meydana getiren bölümler arasındaki ilişkileri düzenleyen ve belirlenen amaçları gerçekleştirmek gayesiyle üst yönetimce oluşturulan biçimsel bir yapı olarak ifade edilebilir. Organizasyon, insan-makine ilişkileri ile birlikte, insanın, insan ile olan ilişkilerinin bütününü kapsamaktadır. Bu nedenle, organizasyon karmaşık ve sosyal nitelikli özellik olarak da açıklanmaktadır. Organizasyon “kişilerin tek başlarına gerçekleştiremeyecekleri amaçları, başkaları ile bir araya gelerek bir grup halinde gayret, bilgi ve yeteneklerini birleştirerek gerçekleştirmelerini sağlayan bir işbölümü ve koordinasyon sistemidir”. Organizasyon Sürecinin Aşamaları Organizasyon sürecinin aşamaları aşamaları aşağıdaki şekilde açıklanmaktadır. a) a) İstenen Amaçların Belirlenmesi Organizasyon sürecinin birinci aşaması işletme amaçlarının belirlenmesidir.Belirlenen amaçları, başarılı bir organizasyon yapısının oluşturulması ile gerçekleştirilmektedir.Organizasyon başarısı ise; gerekli unsurların etkili ve verimli bir biçimde ve uyum içinde biraraya getirilmesi ile mümkün olur. b) b) Yapılacak İşlerin Belirlenmesi ve Gruplandırılması İşletmelerde yapılacak işler öncelikli olarak planlama çalışmalarında tesbit edilir.Bu aşamada, hazırlanan planların amaçları ve bu amaçlara nasıl, ne zaman ve hangi yöntemlerle ulaşılacağı belirlenir. Daha sonra, planlanan faaliyetler öngörüldüğü biçimde, en verimli

ekonomik bir şekilde düzenlenir, gruplandırılır ve bölümlere ayrılarak amaca uygun bir sistemle organize edilir. c)İşgörenlerin Seçimi ve Değerlendirilmesi İşletme faaliyetleri ile ilgili planlama çalışmaları tamamlandıktan sonra, sözkonusu faaliyetlerin hangi işgörenler tarafından yapılacağı tesbit edilir.İşletmeye alınacak işgörenlerin seçimi iş analizinin belirlendiği kriterlere ve standartlara göre belirlenir.Bu seçimde, yüz yüze görüşme, yazılı sınav, referanslar gibi çeşitli araçlar kullanılır. c) c) İşlerin Görüleceği Yer, Araç ve Yöntemlerin Belirlenmesi Organizasyon sürecinin bu son aşamasında, işgörenlerin işlerini görecekleri yer, araç ve bunların gerçekleştirilme yöntemlerinin belirlenmesiyle ilgilidir.Her işgörenin görevini yerine getirmede gerekli olan fiziki ve çevre şartlarının sağlanması gerekmektedir.

Marina İşletmelerinde Organizasyon
Marina işletmelerinin başarılı olabilmesi ve varlığını sürdürebilmesi, faaliyetlerindeki başarısına bağlıdır.Bu anlamda organizasyon;örgüt yapısında yer alan bölümlerde yetki ve sorumlulukların belirli mevkilere dağıtımı ve bunlar arasındaki ilişkilerde zorunlu bir koordinasyonun gerekliliğinin olmasıdır. Marina işletmeleri organizasyon yapısını oluştururken kısa ve uzun vadeli hedefler dikkate alınmalıdır. İşletmenin geleceği bakımından bu uzun vadeli hedeflerle, kısa vadeli hedeflerin çelişmemesi gerekir.Marina yöneticilerinin işletmelerinin özelliklerini dikkate alarak en uygun organizasyon yapısını oluşturmaları gerekir.Organizasyon yapılarının teknolojik ve sosyal değişmelere ayak uyduracak şekilde devamlı suretle güncellenmesi gerekir.

Bir Marinanın Organizasyon Yapısının Şeması

Mali ve İdari İşler

• Muhasebe Elemanı • Personel Elemanı • Kasa Elemanı

• Şoför • Servis Elemanı

Bu departmanın başlıca görevi marinanın gelirleri ve giderlerini ayrıntılı bir şekilde inceleyerek maksimum verim sağlayacak biçimde, maliyetleri,fiyatları ve ödemeleri kontrol etmek suretiyle işletmenin gidişatına ışık tutmaktır. Teknik Servis Departmanı

• Tesisat • Marangoz • Bahçevan • Temizlik Taşeronu

• Lift Operatörü •Tekne Elektrik • Teknik Taşeronlar

Teknik servisin öncelikli görevi marinada bulunan teknelerin bakım-onarım işleriyle ilgilenmek,karaya çekilecek teknelerin emniyetli bir şekilde transferlerini yapmaktır.Ayrıca marina içinde kullanılmakta olan araç, gereç ve donanımların her zaman iyi bir şekilde işlevlerini yapacak biçimde hazır bulunmasını sağlamakla görevlidir.

Güvenlik Departmanı

Marina tesislerinde konaklayan konuklar ile tesiste çalışan tüm personelin, güvenliğini sağlayarak rahat ve huzur dolu bir ortamı sağlamak bu departmanın başlıca görevidir.

Liman Hizmetleri ve Genel Hizmetler

Teknelerin marina ile irtibata geçtiği andan itibaren, konaklama esnasında ve marinadan ayrılırken güvenliğini,emniyetini sağlarken konaklama süresince teknenin ve tekne sahibinin

bürokratik işlemlerde dahil olmak üzere her türlü sorunu ile ilgilenir ve çözümler getirmek suretiyle yatçılara hizmet verir.

Marina Yönetimi
Yönetim Kavramı İnsanların topluluk halinde yaşamaya başlamaları ile birlikte, kişisel ve müşterek amaçlarını, gerçekleştirme noktasında organize olmak ve aynı zamanda başka insanların idaresinde olmak durumunda kalmışlardır.İnsanlar çeşitli amaçlarını kişisel olarak gerçekleştirebilme zorluğu karşısında, çabalarını ve kaynaklarını birleştirerek istenen amaçlara ulaşabilirler.Bu zorunluluk, bireylerde vazgeçilemez içgüdüler haline gelmiş ve uygarlık ilerledikçe daha gerçekçi ve bilimsel yollar takip edilerek amaçlara ulaşılmaya çalışılmıştır.Yönetimin temel özelliği, çeşitli bilim dalları tarafından geliştirilmiş bilgilerin, bilimsel yaklaşım ve teknikler kullanılarak uygulanmış olmasıdır.Bu bakımdan başlangıçta; bir işletmenin istenilen amaçlara ulaşmasında yönetme yeteneğinin bireylere bağlı olduğu ve bazılarının doğuştan sahip olduğu bu yeteneklerini belli konularda eğitim görerek ve iş tecrübesi kazanarak geliştirebilecekleri fikri benimsenmiştir.Ancak, yönetimin gittikçe önem kazanması ve yeni sorunlarla karşılaşması nedeniyle değişik bilim dallarındaki araştırmacıların dikkatini yönetime ilişkin konulara yoğunlaştırmalarına neden olmuştur. Yönetimin Tanımı Evrensel bir süreç olduğu konusunda görüş birliğine varılmış olan “yönetim” kavramı günümüzde değişik şekillerde tanımlanmaktadır. Yönetim “insanların işbirliğini sağlama ve onları bu amaca doğru yürütme iş ve çabalarının toplamıdır”. Yönetim “işletmenin amaçlarına ulaşmak için birey ve grup faaliyetlerinin koordine edildiği süreçtir.” Yönetim “bir işletmede amaçlara ulaşmak için işbirliği yapmak ve çalışmaların amaç doğrultusunda düzenlenmesidir.” Yönetim “başka kişilerin çabaları aracılığıyla amaçların başarılması sürecidir.Prof.Dr. Hasan Olalı’ya göre; “Yönetim sahip oldukları otorite ve sorumluluklarını bilen ve bunları bir bütün ortaya koyma yolunda teşebbüsün diğer araçları ile beraber kullanan insanlar topluluğudur.”

Bu tanımlardan sonra , marina işletmelerinin özellikleri de dikkate alınarak yönetimi şöyle tanımlayabiliriz. “İşletmelerin belirlenen amaçlara ulaşmasında; karlılığı maksimum kılmak, işgörenlerin amaçları ile işletmenin amaçlarını bütünleştirerek motivasyonu artırmak ve işletmeye sosyal çevrede olumlu bir imaj yaratmak amacıyla faaliyetlerin planlanması, organize edilmesi, koordinasyonu ve denetimi ile ilgili olarak yapılan faaliyetlerin bütünüdür.” Arcan CAMGÖZ Deniz İşletmeleri ve Yönetimi Anabilim Dalı Faydalanılan Kaynaklar: Modern Otel İşletmelerinde Yönetim ve Organizasyon(Yrd.Doç.Dr. Burhan Şener) Otel İşletmeciliği ( S.Medlik) Marina Yetkilileri ile Görüşmeler

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful