1

KARIġIMLAR

BAġLIKLAR

• 1. Çözücüler ve Çözeltiler
• 2. Çözeltilerin DeriĢimi
• 3. Çözeltilerin DeriĢime Bağlı (Koligatif) Özellikleri
• 4. Heterojen KarıĢımlar


1. ÇÖZÜCÜLER VE
ÇÖZELTĠLER

ÇÖZELTĠLERĠN TANIMI VE BĠLEġENLERĠ

• Homojen karıĢımlara çözelti denir. Çözeltilerin iki bileĢeni vardır.
• 1– Çözücü
• 2– Çözünen
• Çözücü: Genelde miktarı çok olan ve diğerini çözen maddedir.
• Çözünen: Genelde miktarı az olan ve diğeri tarafından çözülen
maddedir.

ÇÖZELTĠLERLE ĠLGĠLĠ TERĠMLER

• 1– DeriĢik çözelti: Aynı koĢullarda diğer çözeltilere göre daha
çok oranda madde çözünmüĢ olan çözeltidir.
• 2– Seyreltik çözelti: Aynı koĢullarda diğer çözeltilere göre
içinde daha az oranda madde çözünmüĢ olan çözeltidir.
2

• 3– DoymuĢ çözelti: Belirli Ģartlarda çözebileceği maksimum
miktardaki maddeyi çözmüĢ olan çözeltidir.
• 4– DoymamıĢ çözelti: Belirli Ģartlarda çözebileceği maksimum
miktardaki maddeyi çözmemiĢ olan çözeltidir.
• 5– AĢırı doymuĢ çözelti: Belirli Ģartlarda çözebileceği
maksimum miktardaki maddeden daha fazlasını çözmüĢ olan
çözeltidir.
• 6– Ġyonal çözelti: Genellikle iyonik maddelerin suda
çözünmesiyle oluĢan, iyonlar içeren, elektriği ileten çözeltilerdir.
Örneğin: Su–tuz karıĢımı.
• 7– Moleküler çözelti: Genellikle kovalent bağlı maddelerin
suda çözünmesiyle oluĢan, moleküller içeren, elektriği iletmeyen
çözeltilerdir. Örneğin: Su–Ģeker karıĢımı.

ÇÖZÜNÜRLÜĞE ETKĠ EDEN FAKTÖRLER

• ÇÖZÜNÜRLÜK TANIMI: Belirli bir sıcaklıkta, 100 gram
çözücüde (suda) çözünebilen maksimum madde miktarına
denir.
• 1– Çözücü cinsi: Bir maddenin çözünürlüğü, çözücü
değiĢtirildiğinde değiĢir.
• 2– Çözünenin cinsi: Çözünen madde değiĢtiğinde çözünürlük
değeri değiĢir. Ayrıca polar çözücüler polar maddeleri, apolar
çözücüler apolar maddeleri genelde iyi çözer. Örneğin: HCl
polar olduğundan, yine polar olan H
2
O’da iyi çözünür. CH
4

apolar olduğundan polar molekül olan H
2
O’da iyi çözünmez. CS
2

apolar olduğundan CH
4
’te çözünürken HCl’de çözünmez.
• 3– Sıcaklık: Genellikle çözünmesi endotermik (ısı alan) olan
katı ve sıvıların çözünürlükleri, sıcaklıkla artar.

X
(katı veya sıvı)
+ ısı → X
(suda)
• Genellikle çözünmesi ekzotermik (ısı veren) olan katı ve sıvıların
çözünürlükleri, sıcaklıkla azalır.
• Y
(katı veya sıvı)
→ X
(suda)
+ ısı
• Gazların tamamının çözünmesi ekzotermik olduğundan
3

çözünürlükleri sıcaklıkla azalır.
• 4– Basınç: Katı ve sıvıların çözünürlüğüne basıncın etkisi
yoktur. Gazların çözünürlüğü ise basınçla artar. Ancak gazın
çözünürlüğünün artması için çözünecek gazın basıncının
arttırılması gerekir (Gazozların basınçlı gaz içermesi).
• 5– Ortak iyon: Ortak iyon, çözünürlüğü azaltır. Örneğin; AgCl
katısı saf suda, NaCl çözeltisindekinden daha çok çözünür.

ÖRGÜ ENERJĠSĠ (KRĠSTAL ENERJĠSĠ)

• Ġyonik bileĢiklerin niçin yüksek sıcaklıkta eridikleri ve her bir
iyonik bileĢiğin erime sıcaklıklarının neden farklı olduğunu
anlamak için örgü enerjisinin sayısal değerini bilmek gereklidir.
Örgü enerjisi deneysel olarak ölçülemez. Endirekt yollardan
hesaplanır. Hesaplama basittir, yalnız bir toplama iĢlemidir. Bu
hesaplamaya “Born–Haber çevrimi” denir.
• Ġyonik kristalde iyonları ayırmak için gerekli enerjiye örgü enerjisi
denir.

BORN–HABER ÇEVRĠMĠ (BORN–HABER
DÖNGÜSÜ)

• “NaCl’yi Na ve Cl atomlarından nasıl elde edebiliriz?” sorusunun
teorik cevabı bize örgü enerjisinin sayısal değerini verir.
• AĢağıdaki üç reaksiyonun enerjileri toplanınca örgü enerjisi
bulunmuĢ olur.
• Na
0
(k)
→ Na
0
(g)

• Na
0
(g)
→ Na
+
(g)

• Cl
0
(g)
→ Cl

(g)

• Hess yasası kullanılarak yapılan taraf tarafa toplama sonucunda
Na
0
(g)
’lar birbirini götürür. Sodyum ve klor atomlarından tuzun
meydana geliĢ reaksiyon denklemi ortaya çıkmıĢ olur:
4

• Na
0
(k)
+ Cl
0
(g)
→ Na
+
(g)
+ Cl

(g)


HĠDRASYON ENERJĠSĠ (HĠDRATASYON
ENERJĠSĠ)

• HidratlaĢma enerjisi de denir.
• NaCl’nin çözünebilmesi için; çok sayıda su molekülünün artı (+)
kısımlarının NaCl’deki klorürün, eksi (–) kısımlarının da
NaCl’deki sodyum katyonunun etrafını kaplaması gerekir.
• HidratlaĢma enerjisinin sayısal değeri, örgü enerjisinin sayısal
değerinden büyükse iyonik katı suda çözünür.

OKSĠTLERĠN SUDA ÇÖZÜNMEMESĠNĠN
SEBEBĠ ÖRGÜ ENERJĠSĠNĠN
YÜKSEKLĠĞĠDĠR

• Örgü enerjisinin yüksekliği, kristalin kararlılığını gösterir.
• O
(g)
+ e

→ O

(g)
ΔH = –141,3 kJ/mol
• O

(g)
+ e

→ O
–2
(g)
ΔH = +844 kJ/mol
• Çözeltide tek baĢına O
–2

görülmez; (OH)


görülür.

ÇÖZÜNME ENTALPĠSĠ (ÇÖZÜNME ISISI)

• Çözünme olayına ait reaksiyon denkleminin ΔH’ına çözünme
entalpisi denir.
• Ġyonik bileĢiklerin çözünürlüğü hakkında genelleme yapamayız.
Bunun nedeni ise örgü enerjisidir. Örneğin; NaCl’nin suda
çözünmesi endotermiktir.

ĠYONĠK KATININ SUDA ÇÖZÜNMESĠ
SIRASINDAKĠ ENERJĠ DEĞĠġĠMĠ
5


ΔH
çözünme
= – Kristal enerjisi + HidratlaĢma ısısı
• Endotermik tepkimelerde ΔH
çözünme
pozitif değer çıkar,
ekzotermik tepkimelerde ise ΔH
çözünme
negatif değer çıkar.
• Ġyonik katıların suda çözünmesi genelde endotermiktir.

ĠYONĠK BĠLEġĠKLERĠN SUDA
ÇÖZÜNMELERĠ (BĠRLĠKTEN KUVVET
DOĞUYOR, ÇÖZÜNME OLAYI
GERÇEKLEġĠYOR)

• Zayıfların bir araya gelmesi, kuvveti doğurur. Bu konuya sosyal
yaĢamdan aĢağıdaki örnekleri verebiliriz:
• Kadınlar zayıf, yumuĢak huylu, nazik, halim, selim olduklarından
birleĢerek etkili, kuvvetli cemiyet kurarlar.
• Kadın hakları, kadın hukuku ve kadın hürriyeti gibi kadınlıkla
ilgili güçlü dernekler çoktur. Kadınlar, erkek artikel alır; çünkü
kadın cemiyetleri serttir ve Ģiddetlidir; bu nedenle bir nevi
erkeklik kazanırlar. Erkekler ise, diĢi artikel alır; çünkü
kendilerine güvenirler. Her bir fert kendi gücüne güvendiğinden,
cemiyetleri zayıf olur. Özellikle kendine güvenen Arap milletinde
buna çokça rastlanmaktadır.
• Ġkinci örnek; Ermeniler ile ilgilidir. Ermeniler dünyada azdırlar ve
zayıftırlar. Ancak birleĢerek büyük bir kuvvet kazanıp seslerini
tüm dünyaya duyurabildikleri bilinen bir husustur (Ermeni
soykırımı konusu).
• Diğer bir örnek; KurtuluĢ savaĢında güçsüz olan Kuvayı
Milliyenin, güçlü olan Ġngilizleri yenmesidir.
• Yemek tuzu ve su; her ikisi de polardır. Suyun polarlığı, yemek
tuzunun polarlığına göre çok azdır.
• Na
+
Cl

(k)
örgü yapısındaki iyonlar arasındaki çekim, en güçlü
çekimdir.
• H
2
O molekülleri arasında dipol–dipol etkileĢimi vardır. Ġyonik
bağın kuvveti 250 birim, dipol–dipol bağının kuvveti ise 2
6

birimdir.
• Yemek tuzunun suda çözünmesi, reaksiyon denklemiyle Ģöyle
gösterilir:
• Na
+
Cl

(k)
+ suNa
+
(suda)
+

Cl

(suda)

• H
2
O’nun polarlığı 2 birim derecesinde olduğu hâlde, nasıl oluyor
da polarlığı 250 birim derecesinde olan Na
+
Cl

(k)
’nin örgü
yapısındaki iyonlarını birbirinden ayırıp yapısını bozarak suda
çözünmesini sağlıyor?
• H
2
O molekülü dipol yapıdadır.
• Bundan dolayı H
2
O’nun pozitif ve negatif ucu vardır.
• H
2
O’nun pozitif ucu Cl

ile negatif ucu ise Na
+
ile etkileĢir.
• Böylece Na
+
Cl

’de iyonlar arasındaki iyonik çekim ortadan
kalkar.
• Burada düĢünülmesi gereken; tuza kıyasla zayıf polarlığa sahip
suyun, bunu nasıl baĢarabildiğidir.
• Birlikten kuvvet doğuyor, çözünme olayı gerçekleĢiyor.
• 1 tane Na
+
iyonu, en az 125 tane H
2
O molekülünün negatif ucu
ile 1 tane Cl

iyonu da, çok sayıda (en az 125 tane) H
2
O
molekülünün pozitif ucu ile sarılır. Böylece çözünme olayı
gerçekleĢir.
• Zayıflar; birliğe / birleĢmeye mecburdur.
• Koyun ve keçiler sürü hâlinde yaĢayarak kurtlardan korunurlar.
• “Kurdun olduğu yerde koyun olunmaz.” denir. Ġttifak olursa kurt
zarar veremez.

ÇÖZÜNME OLAYI FĠZĠKSEL OLAY MIDIR
YOKSA KĠMYASAL OLAY MIDIR?

• H
2
O’nun pozitif ucu Cl

ile H
2
O’nun negatif ucu ise Na
+
ile
etkileĢti.
• Böylece Na
+
Cl

’de iyonlar arasındaki iyonik çekim ortadan kalktı.
• Bunun sonucunda da suda çözünme olayı gerçekleĢti.
• Görüldüğü gibi zıt kutupların birbirini çekimi iyonik bileĢiklerin iç
yapısında değiĢikliğe neden oldu. Bu yönüyle çözünmeyi
7

kimyasal olay olarak düĢünebiliriz.
• Aslında çözünme, fiziksel olay olarak bilinir.

ÇÖZÜNME VE ĠYONLAġMA ĠLĠġKĠSĠ

Çözünme yüzdesini zenginlik, iyonlaĢmayı vermek kabul
edersek; çözeltileri dört gruba ayırırız:

1. ÇOK ÇÖZÜNEN VE % 100 ĠYONLAġAN ÇÖZELTĠLER
(ZENGĠN, TAMAMINI VEREN)

NaCl
(k)
+ su


→ Na
+1
(suda)
+ Cl
–1
(suda)
NaCl
(k)
+ H
2
O
(s)


→ Na
+1
(suda)
+ Cl
–1
(suda)

Reaksiyon denklemi yukarıdaki gibi her iki Ģekilde de yazılabilir.

2. AZ ÇÖZÜNEN VE % 100 ĠYONLAġAN ÇÖZELTĠLER
(FAKĠR, TAMAMINI VEREN): Bu grup, çözünürlük dengesi
konusundaki bileĢikler olup iyonlaĢma denklemleri yanlıĢ olarak
çift yönlü okla gösterilir. Bunun nedeni çözünürlük
hesaplamalarının denge mantığıyla yapılmasındandır. Aslında
suda çözünmezler, bunlar kimyada az çözünen diye geçer.
Çözünmeleri milyonda birkaç ile trilyonlarda birkaç civarındadır.

Ca(OH)
2(k)
+ su ↔

Ca
+2
(suda)
+ 2(OH)
–1
(suda)


3. HER ORANDA ÇÖZÜNEN VE AZ ĠYONLAġAN
ÇÖZELTĠLER (ZENGĠN, AZINI VEREN)
CH
3
COOH
(s)
+ su ↔ CH
3
COO
–1
(suda)
+ H
+1
(suda)4. AZ ÇÖZÜNEN VE AZ ĠYONLAġAN ÇÖZELTĠLER (FAKĠR,
AZINI VEREN)
NH
3(g)
+ H
2
O
(s)NH
4
+1
(suda)
+ OH
–1
(suda)

8


ĠYON YAPILI BĠLEġĠKLER SIVI HÂLDE VE
ÇÖZELTĠ HÂLĠNDE ELEKTRĠĞĠ ĠLETĠR

NaCl
(k)
+ yüksek sıcaklıkNa
+1
(s)
+ Cl
–1
(s)

NaCl
(k)


+ suNa
+1
(suda)
+ Cl
–1
(suda)

ÇÖZELTĠLERDE DERĠġĠM ĠLE ĠLETKENLĠK
ĠLĠġKĠSĠ

• Ġletkenlik, çözeltinin deriĢimi arttıkça belli bir noktaya kadar
yükselir.
• DeriĢim belli bir oranı geçince iletkenlik azalır.
• Doygun çözeltiye eriĢildikten sonra iletkenlik değiĢmez.

SAF SIVILARDA DERĠġĠM ĠLE ĠLETKENLĠK
ĠLĠġKĠSĠ

• Ġletkenlik, saf sıvıların deriĢimi arttıkça belli bir noktaya kadar
yükselir.
• Saf sıvıların deriĢimi belli bir oranı geçince iletkenlik azalır.

ĠLETKENLĠK ÇEġĠTLERĠ

• 1. Metallerin iletkenliği: Sıcaklıkla ters orantılıdır. Elektronun
aktarımı ile olur.
• 2. Çözeltilerin iletkenliği: Sıcaklıkla doğru orantılıdır. Farklı
yükteki iyonlarla olur.

ĠYONLAġAN MOLEKÜLER BĠLEġĠKLER VE
9

ĠYONLAġMAYAN MOLEKÜLER
BĠLEġĠKLERĠN SUDA ÇÖZÜNMELERĠ

HCl
(g)
+ H
2
O
(s)
→ H
3
O
+1
(suda)
+ Cl
–1
(suda)

HCl
(suda)
→ H
+1
(suda)
+ Cl
–1
(suda)

HCl
(g)
+ su

→ H
+1
(suda)
+ Cl
–1
(suda)

C
6
H
12
O
6(k)
+ suC
6
H
12
O
6(suda)


DERĠġĠK DEYĠMĠ HEM NĠTELLĠK HEM DE
NĠCELLĠK ĠÇERĠR

• DeriĢik çözelti; çözeni az, çözüneni çok olan çözeltidir. Nitel bir
kavramdır. Belli bir sınırı yoktur; “ġu yüzdenin üzerinde olursa
deriĢiktir, Ģu yüzdenin altında olursa seyreltiktir.” diyemeyiz.
• DeriĢik deyimi nicel bir anlam da içerir. Örneğin; deriĢik HCl
denince, yalnız kütlece % 36,5’luk HCl anlaĢılır (DoymuĢ HCl
çözeltisi).

DERĠġĠK VE SEYRELTĠK TABĠRLERĠNĠN,
DOYMUġ VE DOYMAMIġLIKLA ĠLĠġKĠSĠ
YOKTUR

• DoymuĢ bir çözelti, seyreltik olduğu gibi; doymamıĢ bir çözelti
de deriĢik olabilir. Örneğin; doymuĢ kireç çözeltisi, kesinlikle
seyreltiktir. DoymamıĢ H
2
SO
4
çözeltisi, deriĢik olabilir.

DERĠġĠK ASĠTLER NĠÇĠN EN FAZLA
MOLEKÜL KÜTLESĠ KADAR YÜZDEDE
10

OLUR?

• DeriĢik HCl kütlece % 36,5’luktur (DoymuĢ HCl çözeltisi).
• DeriĢik H
2
SO
4
kütlece % 98’liktir (DoymuĢ H
2
SO
4
çözeltisi).
• DeriĢik HNO
3
kütlece % 63’lüktür (DoymuĢ HNO
3
çözeltisi).
• (H:1, Cl:35,5, O:16, S:32, N:14)
• DeriĢik HCl, deriĢik H
2
SO
4
, deriĢik HNO
3
denince; yalnız
yukarıda belirtilen yüzdelerdeki asitler anlaĢılmalıdır.
• Diğer çözeltilerde olduğu gibi; çözeni az, çözüneni çok olan
çözelti anlaĢılmamalıdır.

KRĠSTAL SUYU ĠÇEREN BĠLEġĠKLERDE,
ORTAMDA SU OLDUĞU HÂLDE BĠLEġĠK
NĠÇĠN ISLANMAZ?

• Kristal suyu içeren bir bileĢik, hafif ısıtılsa veya güneĢte kalsa;
külçe hâline gelir, kristal yapısı bozulur. Normal zamanda ise
kristal yapıdadır. Kristal suyu içeren bileĢiğin içindeki su, toz
hâlindeki katıya zarar vermez.
• 0 °C ile +4 °C arasında H
2
O
(s)
kristallerinin bulunabilme özelliği
vardır. Kristal yapı, yalnız buzda değildir. Buzda olduğu gibi,
suda da kristal yapı vardır.
• Kristal yapı, katılara ait bir özelliktir. Su, kristal olunca, katıyla
etkileĢmez.
• Demir kabı donduğunda parçalayan su, kristal olduğunda tam
tersine yan yana olduğu suda çok çözünen toz hâlindeki katı
maddeyi ıslatmıyor bile.

EBU'L VEFA (940–988)
• Matematik ve astronomi âlimidir.
• Yoğunluk ölçmeye yarayan piknometre (pikometre) aletini ilme
kazandırmıĢtır.
11


ÇÖZELTĠLERLE ĠLGĠLĠ SOSYAL ALANDA
KULLANILAN KĠMYA KELĠME VE DEYĠMLERĠ

• YoğunlaĢmak (Konsantre olmak): Herhangi bir iĢe kilitlenmek,
kendini bir iĢe istekle vermek, yumulmak. Bütün dikkati,
düĢünceyi, duyguyu ve gücü bir konu üzerinde, bir noktada
toplamak.
• YumuĢak alaĢımlı üslup: Herkesin birbirine karĢı ses tonunu
yükseltmeden sevgi ruhu ile hareket etmesi, her söylenene laf
yetiĢtirme yerine, dövene elsiz, sövene dilsiz olma hâli
(YumuĢak alaĢımlı üslup mevzuu herkesten beklenemez;
özellikle zihniyet değiĢikliği gereksinimini hissetmek lazımdır).

ÇÖZELTĠLER ĠLE ĠLGĠLĠ SÖYLEM HATALARI

• “Çözündü” yerine “eridi” kelimesi kullanılır. Örneğin; “Ģeker
çözündü” denmesi gerekirken “Ģeker eridi” denmektedir.
• Çözünme olayı fiziksel olay olarak bilinir. Ancak kimyasal olarak
da düĢünülebilir.

2. ÇÖZELTĠLERĠN
DERĠġĠMĠ

KONSANTRASYON BĠRĠMLERĠ

• 1– MOLARĠTE: 1 L hacmindeki çözeltinin içinde bulunan
çözünmüĢ maddenin mol sayısına denir.
• 2– NORMALĠTE: 1 L hacmindeki çözeltinin içinde bulunan
çözünmüĢ maddenin eĢdeğer gram sayısına denir.
12

• 3– MOLALĠTE: 1 kilogram suda çözünmüĢ olan çözünen
maddenin mol sayısıdır.
• 4– FORMALĠTE: Birim hacimde çözünmüĢ iyonik maddenin mol
sayısına denir. Formalite, iyonik bağlı bileĢikler için geçerlidir.
• 5– KÜTLECE % DERĠġĠM: Kütlece % deriĢim 100 gram
çözeltide kaç gram madde çözündüğünü ifade eder. %30’luk
çözelti denince; 100 gram çözeltide 30 gram çözünen madde ve
70 gram su olduğu anlaĢılır.
• 7– HACĠMCE % DERĠġĠM: Hacimce % deriĢim 100 mL
çözeltide kaç mL madde çözündüğünü ifade eder.
• 8– YOĞUNLUK: Birim hacimdeki çözeltinin kütlesidir.
• 9– ppm (parts per million) CĠNSĠNDEN DERĠġĠM: Milyonda bir
oranında deriĢim demektir. Birimsiz niceliktir.
• 10– ppb (parts per billion) CĠNSĠNDEN DERĠġĠM: Milyarda bir
oranında deriĢim demektir. Birimsiz niceliktir.
• 11– OSMOLAR DERĠġĠM: Ozmotik basıncı, kanın ozmotik
basıncı ile aynı olan steril çözeltilerdir. Bunlara izotonik çözelti
de denir. Örneğin; % 5’lik C
6
H
12
O
6
(glikoz) çözeltisi ve % 0,9’luk
NaCl (sodyum klorür) çözeltisi izotoniktir.

DERĠġTĠRME, SEYRELTME

• Bir çözeltiye su eklenir veya çözünmüĢ madde miktarı azaltılırsa
çözelti seyrelir.
• Bir çözeltiden su buharlaĢtırılır veya çözünen maddeden
eklenirse çözelti deriĢir.
• Bu iĢlemlerin tamamında M = n / V formülü kullanılır.

ÇÖZELTĠLERĠN KARIġTIRILMASINDAN
SONRAKĠ ĠYON MOLARĠTELERĠNĠN
HESAPLANMASI

13

• a) Tepkime yoksa
• b) Tepkime varsa

• a) Çözeltilerin karıĢtırılmasından sonra Ģayet tepkime
olmadıysa, çözeltilerin karıĢtırılmasından sonraki iyon
molaritesi hesaplanması: Bir bileĢik; 1A grubu katyonu, NO
3


iyonu, NH
4
+
iyonu, H
+
iyonu veya CH
3
COO

iyonu içeriyorsa
böyle maddeler iyi çözünür. Bu iyonları ihtiva eden çözeltiler
karıĢtırıldıklarında Ģayet nötrleĢme olmuyorsa, tepkime yok
demektir. KarıĢımdan sonraki molar deriĢimler M
1
V
1
=M
2
V
2

formülünden hesaplanır.

• b) Çözeltilerin karıĢtırılmasından sonra Ģayet tepkime
oluyorsa, bu tepkime genelde aĢağıdaki iki tepkimeden
birisidir.
1– NötrleĢme tepkimesi (asit + baz)
2– Çökme tepkimesi: Ġki çözelti karıĢtırıldığında çözünürlüğü
düĢük olan bir maddenin iyonları bir araya geldiğinde maddenin
çözünürlük sınırı aĢılıyorsa çökme olur.

ÇÖZELTĠLER ARASINDAKĠ YER
DEĞĠġTĠRME REAKSĠYONLARINDAN
HANGĠLERĠ GERÇEKLEġĠR?

• KCl
(suda)
+ NaNO
3(suda)


Reaksiyon gerçekleĢmez.
• GerçekleĢen reaksiyonlarda ya ürünlerde suda çözünmeyen
madde oluĢmuĢtur, bu maddeye çökelek diyoruz. Veya gaz
çıkıĢı olmuĢtur. Ya da ürünlerde su meydana gelmiĢtir.

3. ÇÖZELTĠLERĠN
14

DERĠġĠME BAĞLI
ÖZELLĠKLERĠ (KOLĠGATĠF
ÖZELLĠKLER)

ÇÖZELTĠLERDE BUHAR BASINCI, DONMA
NOKTASI VE KAYNAMA NOKTASI

• Saf bir sıvıda uçucu olmayan bir katı çözündüğünde çözeltinin
buhar basıncı ve donma noktası saf çözücününkinden düĢük,
kaynama noktası ise büyük olur.
• Bir çözeltinin kaynamaya baĢlama noktası (suya göre kaynama
noktasındaki yükselme miktarı) içerdiği yabancı madde
çözeltisinin molaritesi ile doğru orantılıdır.
• Bir sıvıda baĢka bir sıvı çözündüğünde kaynama noktası
yükselebilir de düĢebilir de, ancak genelde donma noktası
düĢer.
• Yine bir sıvıda gaz çözündüğünde genellikle kaynama noktası
etkilenmez; çünkü o sıcaklığa kadar gaz uçar. Donma noktası
ise genelde düĢer.

KOLĠGATĠF ÖZELLĠKLER

• a. Buhar basıncı düĢmesi
• b. Donma noktası alçalması
• c. Kaynama noktası yükselmesi
• d. Ozmotik basınç

BUHAR BASINCI DÜġMESĠ

15

• Çözeltilerin buhar basıncı saf sıvıların buhar basıncından
farklıdır.
• Tuz, suyun buhar basıncını etkileyerek kaynama sıcaklığını
yükseltmiĢ, buhar basıncını düĢürmüĢtür.
• Çözünenin deriĢimi ile çözeltinin buhar basıncı arasındaki iliĢki
Fransız kimyacı F.M.Raoult tarafından bulunmuĢtur.

RAOULT YASASI

• Raoult yasasına göre uçucu bileĢeni bulunmayan bir çözeltideki
buhar basıncı düĢmesi çözeltideki çözünen maddenin mol
kesriyle orantılıdır.
• Herhangi bir çözeltinin buhar basıncı (P
T
), çözeltiyi oluĢturan
bileĢenlerin buhar basınçlarının (P
A
, P
B
, …) toplamına eĢittir.
• P
T
= P
A
+ P
B
+ …
• Çözücüsü A, çözüneni B olan iki bileĢenli ideal bir çözeltide P
A

çözücünün kısmi buhar basıncı, P
B
çözünenin kısmi buhar
basıncı olsun.

Çözücünün kısmi buhar basıncını hesaplamak için; saf
çözücünün belirli bir sıcaklıktaki buhar basıncı (P
0
A
) ile aynı
çözücünün çözeltideki mol kesri (X
A
) çarpılır. P
A
=

P
0
A
X
A
olur.

• O hâlde çözünenin kısmi buhar basıncı da; P
B
=

P
0
B
X
B
olur.

Buradan P
T
=

P
0
A
X
A
+

P
0
B
X
B
formülü çıkar.


• ÖRNEK: %70 C
2
H
6
O
2
(etandiol veya glikol) içeren sulu
çözeltinin 53 °C’taki buhar basıncını hesaplayarak saf suyun
buhar basıncıyla karĢılaĢtırınız. 53 °C’ta P
0
saf su
= 107,2 mm Hg
ve aynı sıcaklıkta P
0
etandiol
= 1 mm Hg’dır (C
2
H
6
O
2
: 62, H
2
O:18).

• ÇÖZÜM: C
2
H
6
O
2
arabaların radyatör peteklerine soğutma
amaçlı olarak katılan ve antifriz (donmayı önleyici) olarak
kullanılan radyatör sıvısıdır. Etilen glikol adıyla da bilinir.
• 100 g’lık çözelti varsayılırsa bunun 70 g’ı C
2
H
6
O
2
, 30 g’ı da H
2
O
olur.
16

• 30 g H
2
O = 1,67 mol’dür.
• 70 g C
2
H
6
O
2
= 1,13 mol’dür.
• Toplam mol 2,80’dir.
• H
2
O’nun buhar basıncına katkısı 1,67/2,80 oranında, C
2
H
6
O
2
’nin
katkısı ise 1,13/2,80 oranında olacaktır.
• 53 °C sıcaklıkta saf H
2
O’nun buhar basıncı 107,2 mm Hg
verildiğine göre 107,2 mm Hg’nın 1,67/2,80’si alınır (63,94 mm
Hg).
• 53 °C sıcaklıkta C
2
H
6
O
2
’nin buhar basıncı da 1 mm Hg
verildiğine göre 1 mm Hg’nın 1,13/2,80’si alınır (0,40 mm Hg).
• Daha sonra bu iki kısmi basınç değerlerinin toplanması ile sonuç
bulunmuĢ olur:
• P
T
=

63,94 + 0,40 = 64,34 mm Hg
• Görüldüğü gibi 53 °C sıcaklıkta saf H
2
O’nun buhar basıncı 107,2
mm Hg idi. %70’lik C
2
H
6
O
2
çözeltinin buhar basıncı ise 64,34
mm Hg’dır.
• Görüldüğü gibi problemi Raoult’un ortaya koyduğu formülleri
kullanmadan, basit orantı mantığı ile çözdük.
• Raoult yasası, François–Marie Raoult tarafından 1882 yılında
ortaya konulduğundan dolayı bu adla anılmaktadır.

DONMA NOKTASI ALÇALMASI
(KRĠYOSKOPĠ)

• ΔT
d
= K
d
m i
• ΔT
d
= Donma noktasının kaç°C alçaldığı (ΔT
donma
)
• K
d
= Su için donma noktası alçalma sabiti (1,86 °C m
–1
)
• m = Molalite
• i = Moleküler katılarda 1’dir., iyonik katılarda ise iyon sayısıdır.

KAYNAMA NOKTASI YÜKSELMESĠ
(EBÜLĠYOSKOPĠ)

17

• ΔT
k
= K
k
m i
• ΔT
k
= Kaynama noktasının kaç °C yükseldiği
• K
k
= Su için kaynama noktası yükselme sabiti (0,52 °C m
–1
)
• m = Molalite
• i = Moleküler katılarda 1’dir, iyonik katılarda ise iyon sayısıdır.

SUDA MOLEKÜLER KATI ÇÖZÜNDÜYSE
KRĠYOSKOPĠK VE EBÜLĠYOSKOPĠK
HESAPLAMALAR

• Molalite, 1 kg suda çözünen maddenin mol sayısıdır.
• 1 kg suda 1 mol moleküler katı çözününce donma noktası 1,86
°C alçalır.
• 1 kg suda 1 mol moleküler katı çözününce kaynama noktası
0,52 °C yükselir.

SUDA ĠYONĠK KATI ÇÖZÜNDÜYSE
KRĠYOSKOPĠK VE EBÜLĠYOSKOPĠK
HESAPLAMALAR

• 1 kg suda 1 mol iyonik katı çözününce donma noktası 1,86 °C’ın
iyonik katının iyon sayısıyla çarpıma kadar alçalır.
• 1 kg suda 1 mol iyonik katı çözününce kaynama noktası 0,52
°C’ın iyonik katının iyon sayısıyla çarpıma kadar yükselir.

DONMA NOKTASI BULUNMASI VEYA
DONMA NOKTASI ALÇALMASI
HESAPLAMALARI

• Hesaplanan ΔT
d
değeri, donma noktasının kaç °C alçaldığını
gösterir. ġayet çözeltinin donma sıcaklığı soruluyorsa bulunan
18

bu değer, 0 °C’tan çıkarılmalıdır. BaĢka bir ifadeyle bulunan
değerin eksi (–) iĢaretlisi alınmalıdır.
• Hesaplamaları orantıyla yapmak bazı sorularda daha pratik
olabilir.

KAYNAMA NOKTASI BULUNMASI VEYA
KAYNAMA NOKTASI YÜKSELMESĠ
HESAPLAMALARI

• Hesaplanan ΔT
k
değeri, kaynama noktasının kaç °C yükseldiğini
gösterir. ġayet çözeltinin kaynama sıcaklığı soruluyorsa 100 °C
ile bulunan bu değer toplanmalıdır.
• Hesaplamalar orantı yoluyla da yapılabilir.

KRĠYOSKOPĠK VE EBÜLĠYOSKOPĠK
HESAPLAMALARDA ÇÖZELTĠNĠN HACMĠ
SUYUN KÜTLESĠ KABUL EDĠLEBĠLĠR

• Seyreltik molar çözeltilerde çözeltinin mL cinsinden hacmi,
suyun gram cinsinden miktarı olarak kabul edilir. Hassas
hesaplamaya lüzum yoktur.

KRĠYOSKOPĠK PROBLEMLERĠN ORANTI
YOLUYLA ÇÖZÜMÜ

PROBLEM: 4,81 x 10
–2
M’lık moleküler bir çözelti suyun donma
noktasını kaç °C düĢürür? (K
d
= 1,86 °C/m)

ÇÖZÜM
• 1. iĢlem: Çözeltiyi 1 L kabul edersek çözünen madde miktarı
4,81 x 10
–2
mol olur.
19

• 2. iĢlem: 1 L çözeltiyi 1000 g su olarak alabiliriz; molar çözelti
seyreltik olduğundan, hata ihmal edilebilirdir.
• 3. iĢlemde orantı kurulur: 1 mol moleküler madde suyun donma
noktasını 1,86 °C düĢürürse 4,81 x 10
–2
mol moleküler
maddenin suyun donma noktasını 0,09 °C düĢürdüğü bulunmuĢ
olur.

KRĠYOSKOPĠK PROBLEMLERĠN FORMÜLLE
ÇÖZÜMÜ

PROBLEM: 4,81 x 10
–2
M’lık moleküler bir çözelti suyun donma
noktasını kaç °C düĢürür? (K
donma
= 1,86 °C/m)

ÇÖZÜM
• ΔT
d
= m K
d

• ΔT
d
=

4,81 x 10
–2
m x 1,86 °C/m = 0,09 °C

FORMÜLLE ÇÖZÜMDE TÜRLER VE
BĠRĠMLER
• ΔT
d
= K
d
m i
• ΔT
d
: Donma noktasının kaç°C alçaldığı (ΔT
donma
)
• K
d
: Su için donma noktası alçalma sabiti (1,86 °C m
–1
)
• m: Molalite
• i: Moleküler katılarda 1’dir

TEORĠK ĠYON SAYISI ĠLE DENEYSEL ĠYON
SAYISI AYNI DEĞĠLDĠR

BĠLEġĠĞĠN ADI i
teorik
i
deneysel

Na
2
SO
4
3 i<3
20

NaCl 2 i<2
Al
2
(SO4)
3
5 i<5

DENEYSEL KRĠYOSKOPĠ VE
EBÜLĠYOSKOPĠ DEĞERLERĠ, TEORĠK
DEĞERDEN GENELDE DAHA AZ ÇIKAR

• Kaynama noktasının 1 °C yükselmesi hesaplanmasına rağmen
0,7 °C’lık bir yükselme olabilir. Bunun nedeni i
deneysel
değerinin
i
teorik
değerinden daha az olması ve suyun polarlığı gibi
sebeplerdir.
• Deneysel kriyoskopi ve ebüliyoskopi değerlerin teorik değerden
farklı çıkmasında, çözünme tepkimesinin endotermik veya
ekzotermik olmasının da rolü vardır. Tepkimenin endotermik
veya ekzotermik oluĢuna göre farklı formüller ortaya
konulmamıĢtır.
• Aynı Ģekilde hem çözücünün hem de çözünenin polarlığı da
formüle yansımamıĢtır.
• Soruda molarite verildiyse, bu değer molalite olarak alınabilir.
Molaliteyi molariteye çevirmeye lüzum yoktur; çünkü molar
deriĢimler genelde düĢük verildiğinden hata ihmal edilebilecek
boyutta olur.
• Zaten hesaplanan değere göre deneysel sonucun farklı
olduğunu belirtmiĢtik.

OZMOTĠK BASINÇ

• YaĢamın temeli olan hücreye madde giriĢlerinin bir kısmı,
ozmos kanunu vasıtasıyla gerçekleĢtirilir.
• Ozmos olayında; suda çözünmüĢ maddelerin çok olduğu kısım,
suda çözünmüĢ maddelerin az olduğu kısma bir emme kuvveti
21

uygular. Tabiattaki bitkilerin topraktan suyu emmeleri bu Ģekilde
gerçekleĢir. Bu emme kuvveti, ozmotik basınç olarak tanımlanır.

OZMOTĠK BASINÇ ĠLE KRĠYOSKOPĠ VE
EBÜLĠYOSKOPĠ ĠLĠġKĠSĠ

• Belirli sıcaklıkta ozmotik basıncı bilinen bir çözeltinin donma ve
kaynama noktası hesaplanabilir.

OZMOTĠK BASINÇ FORMÜLÜNDE TÜRLER
VE BĠRĠMLER
• Π = c R T
• Π (pi): Pa (paskal) cinsinden ozmotik basınç
• c (molar konsantrasyon): 1 m
3
çözelti içinde çözünen maddenin
mol sayısı
• R (sabit sayı): 8,314
• T: Kelvin (K) cinsinden mutlak sıcaklık

OZMOTĠK BASINÇ PROBLEMLERĠ

PROBLEM: Ozmotik basıncı 300 K’de 120 kPa olan moleküler
çözeltinin donma noktasını hesaplayınız (R

= 8,314).

ÇÖZÜM: Önce çözeltinin molaritesi bulunur, sonra donma
noktası hesaplanır.
• Π = c R T
• 1. iĢlem olarak çeviri yapılmalıdır: kPa, Pa’ya çevrilir (120 kPa =
120 x 10
3
Pa).
• 2. iĢlem olarak verilenler formülde yerine konulur: 120 x 10
3
Pa
= c x 8,314 x 300
• 3. iĢlemde ise c (ozmotik basınç) hesaplanır: c = 48,1 mol/m
3
(1
m
3
çözeltinin içinde 48,1 mol çözünen madde vardır).
22

• 1 m
3
çözelti = 1 x 10
3
dm
3
çözelti = 1 x 10
3
L çözelti = 1 x 10
3
kg

çözeltidir.
• 1 x 10
3
kg çözelti = 1 x 10
3
kg su (Çözelti seyreltiktir, bu nedenle
hata ihmal edilebilir boyuttadır.)
• 1 x 10
3
kg suda 48,1 mol çözünen madde varsa, 1 kg suda 48,1
x 10
–3
mol çözünen madde vardır (molalite).
• 48,1 x 10
–3
= 4,81 x 10
–2
mol çözünen madde vardır (molalite).
• Son iĢlem olarak da orantı kurulur: 1 mol moleküler madde
suyun donma noktasını 1,86 °C düĢürürse 4,81 x 10
–2
mol
moleküler madde 0,09 °C düĢürür.
• Çözeltinin donma noktası= -0,09 °C olur

HĠDROSTATĠK BASINÇ

• Bir sıvının, içinde bulunduğu kabın çeperine ya da içlerine
daldırılan cisimlere yaptığı basınca hidrostatik basınç denir.
• Hidrostatik basınç, sıvının yüzeyinde sıfırdır. Derinlere inildikçe
yükselir.
• Hidrostatik basınç (P), cismin bulunduğu derinlik (h) ve sıvının
yoğunluğuna (d) bağlıdır.
• P= hd olur.

4. HETEROJEN
KARIġIMLAR

KOLOĠTLER

• Katı taneciklerin bir sıvı içerisinde çıplak gözle görülemeyecek
kadar küçük tanecikler hâlinde heterojen olarak dağılmasıyla
oluĢan karıĢıma koloit karıĢım denir.
23


HOMOJENĠZASYON

• Homojenizasyon; süt içerisinde bulunan yağ globüllerinin,
fiziksel yöntemler ile çaplarının küçültülerek kolloidal fazdan
homojen faza geçmesi için uygulanılan iĢlemdir.
• BaĢka gıdalarda da uygulanabilir.

EMÜLSĠYON

• Emülsiyon, heterojen karıĢımdır.
• Lipo ve hidro olmak üzere iki çeĢittir.
• Lipo, yağ içindeki su emülsiyonudur. Bazı kremler örnek
verilebilir.
• Hidro, su içindeki yağ emülsiyonudur. Balık yağı örnek verilebilir.

SÜSPANSĠYON

Süspansiyon, heterojen karıĢımdır.
• Ca(OH)
2
(KALSĠYUM HĠDROKSĠT) SÜSPANSĠYONU: SönmüĢ
kireç ismiyle satılan, suda çözünmeyen beyaz tozun suyla
karıĢtırılması ile oluĢur. Kireç denince, sönmüĢ kireç anlaĢılır.
Badana yapımında kireç süspansiyonu kullanılır.
• Mg(OH)
2
(MAGNEZYUM HĠDROKSĠT) SÜSPANSĠYONU:
Magnesi kalsine adıyla bilinen antiasit mide süspansiyonudur.
• BaSO
4
(BARYUM SÜLFAT): Ameliyat esnasında kullanılan
sargı bezi, pamuk, makas vb. steril ameliyat malzemeleri
baryum sülfat çözeltisine batırılmıĢtır. Ameliyat esnasında
vücudun içinde unutulan ameliyat malzemelerini, röntgen
çekiminde BaSO
4
gösterir. Ayrıca BaSO
4
süspansiyonu ve hint
yağı karıĢımı; XM solüsyonu adındaki ilaçtır. Röntgen filmi
çekiminden az önce hastaya içirilir. Ġçirilen sıvının mideden
bağırsağa kaç dakikada geçtiği BaSO
4
ile anlaĢılır; geçiĢ
süresine göre hastalığa teĢhis konur.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful