DERS PLANI

BÖLÜM 1
Dersin Adı Sınıf Ünitenin Adı, Nu. Konu Önerilen Süre

ÖRNEK 2

BÖLÜM 2
Öğrenci Kazanımları/ Hedef ve Davranışlar Ünite Kavramları ve Sembolleri/ Davranışlar Örüntüsü Güvenlik Önlemleri (varsa) Öğretme-Öğrenme Yöntem ve Teknikleri Kullanılan Eğitim Teknolojileri: Gereçler ve Kaynakça * Öğretmen * Öğrenci

Öğrenme, Öğretme Etkinlikleri
Dikkati Çekme Güdüleme Gözden Geçirme Derse Geçiş Bireysel Öğrenme Etkinlikleri (Ödev, deney, problem çözme vb.) Grupla Öğretme Etkinlikleri (Proje, gezi, gözlem) Özet

BÖLÜM 3
Ölçme-Değerlendirme: * Bireysel öğrenme etkinliklerine yönelik ölçme, değerlendirme * Grupla öğrenme etkinliklerine yönelik ölçme, değerlendirme * Öğrenme güçlüğü olan öğrenciler ile ileri öğrenme hızında olan öğrenciler için ek ölçme, değerlendirme Dersin Diğer Derslerle İlişkisi

1

BÖLÜM 4
Planın Uygulanmasına İlişkin Açıklamalar

AÇIKLAMALAR
(Açıklama bilgileri ilgili Tebliğler Dergisinden alınmıştır.) 1. Örnek ders plânı, içeriği aynı kalmak koşulu ile biçimsel olarak değiştirilebilir. 2. Bu ders plânı, öğretmeni ilgili ders programında yer alan birbiri ile ilgili kazanımlar, hedef ve davranışlar dikkate alınarak aynı ders için bir günde işlenebilecek ders saatinden daha fazla ders saati için yapılabilir. 3. Bu plân; dersin kapsamı, öğrenci özellikleri, okulun ve çevrenin özellikleri dikkate alınarak her ders için ayrı ayrı yapılabilir. 4. Yıllık ve günlük ders plânları hakkında ayrıntılı bilgi için 2551 sayılı, Eylül 2003 tarihli Tebliğler Dergisinin 439-446. Sayfalarına; bu dergideki yönergede yapılan değişiklikler için de Ağustos 2005 tarihli ve 2575 sayılı Tebliğler Dergisine bakılabilir. 5. 2551 ve 2575 sayılı Tebliğler Dergisine ve diğerlerine internette aşağıdaki adresten ulaşılabilir:

http://yayim.meb.gov.tr/dergiler/index-arsiv3.htm
6. Fil Yayın Evinin Türkçe ders kitapları ile ilgili yıllık planlar, http://www.filyayinevi.com.tr adresinden indirilebilir. 7. Adı geçen dergilere göre yıllık ve günlük plân bilgileri özeti T.C. MEB Tebliğler Dergisinin Ağustos 2003 tarih, 2551 sayısında yayımlanan TTKB’nin 226 karar sayılı, 30.07.2003 tarihli, “Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim ve Öğretim Çalışmalarının Plânlı Yürütülmesine İlişkin Yönerge”sinde yıllık, günlük ders planları ile ilgili esaslar belirtilmiştir. Ayrıca Ağustos 2005 tarihli, 2575 sayılı Tebliğler Dergisinde kimi değişiklikler yapılmıştır. Özellikle değişik 12. Madde çok önemlidir ve şöyledir: Madde 12. Ders plânı, bir ders için o dersle ilgili eğitim programlarında yer alan ve birbirleriyle ilişkili öğrenci kazanımlarını bir ya da birkaç ders saatinde işlenecek konu örüntüsünü, konuya ilişkin deney, tartışma soruları, proje ve ödevleri, uygulama çalışmalarını, ders araç gereçlerini içine alan; birinci derecede sorumlu olduğu zümre öğretmenleri ile şube öğretmenlerinin ortak katkısıyla ders öğretmenlerince önceden hazırlanan plândır. Ders plânı, belli bir ders için bir ya da birden çok ders saatinde işlenecek konuların plânlamasıdır. Ders plânında yer alan öğrenme öğretme etkinlikleri öğrencilerin katkısıyla gerçekleştirilir. Ders plânını uygulanmasından ders öğretmeni sorumludur. Öğretmen kılavuz kitabı bulunan derslerde, kılavuz kitap, ders plânı yerine kullanlır. Öğretmenin ihtiyaç duyması hâlinde, okulun şartlarına göre kılavuz kitaplarda yer alan plânların dışında da öğretim programına uygun ders plânı hazırlanıp uygulanabilir. Ders defterine, uygulanan etkinliğin adı veya etkinliğin ilgili olduğu kazanım yazılır. Öğretmen kılavuz kitabı bulunmayan dersler için eğitim öğretim kurumlarında bir veya birkaç ders saati için sınıf öğretmeni, alan (branş) öğretmeni ve/veya zümre öğretmenleri tarafından ders plânı haırlanır ve uygulanır. Öğretmen tarafından hazırlanan ders plânı, okul müdürü ve müfettişlerce denetlenir.

2551 sayılı Tebliğler Dergisi, sayfa 441

2

Üçüncü Bölüm, Plân Çeşitleri Yıllık ve Günlük Plânların Yapılışı Plân çeşitleri Madde 9. Eğitim öğretim çalışmalarında; ünitelendirilmiş yıllık plân ve ders plânı olmak üzere iki çeşit plân hazırlanır. Ünitelendirilmiş yıllık plân Madde 10. (Adı geçen yönergeye bakınız.) Ders plânı (2575 sayılı, Ağustos 2005 tarihli Tebliğler Dergisinde yer alan, değiştirilmiş 12. Maddeye bakınız.) Ders plânlarının hazırlanması Madde 13. (Adı geçen yönergeye bakınız.)

3

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer: Get 4 months of Scribd and The New York Times for just $1.87 per week!

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times