Vampir Nedir?

Genel anlamyla vampir terimi, hayatn sürdürmek için insanlarn kann emen insanms varlklar tanmlamak için kullanlr. !nsann kann tamamen emen bir vampir, onun ölümüne yol açabilir. Ancak, vampir kann içti"i kimseye kendi kanndan da içirecek olursa, kurban da bir vampire dönü#ür. Bu, 1-2 haftalk bir transformasyon sürecidir ve süreç sonunda kan kullanmay ö"renmi# olarak kendisini seçen vampirin ait oldu"u klana katlr. Vampirleri güçleri, kanlarndadr. Bir ba#ka vampirin kann içen bir vampir, onun güçlerine sahip olabilir; bu yüzden, hiçbir vampir bir di"erine tamamen güvenemez.

Vampirler Nereden Gelmi!tir?
Dünya tarihine bakacak olursak, vampirlere dair ilk yazl kayt William of Newburgh tarafndan tutulmu#tur. 12. yüzylda ya#am# olan William, ölen baz ki#ilerin, geceleri insanlara saldrmak üzere geri geldiklerini anlatan bir takm metinler yazm#tr. Yazm# oldu"u metinlerde, bu gece yaratklar Sanguisuga (kan emici) diye tanmlanm#lardr. Ancak vampirlerin geçmi#i çok daha eskiye, ta yaradl#a dayanmaktadr. Kutsal musevi metinlerinde, yaratl# #u #ekilde tasvir edilir: 27 So God created man in his own image, in the image of God created he him; male and female created he them. 28 And God blessed them and God said unto them, Be fruitful and multiply and replenish the earth and subdue it. (Genesis 1:27-28) Vampir metinlerinde, ilk yaratlan kadnn Eve de"il, Lilith oldu"u söylenir. Lilith, kendisine yüklenmi# olan üreme görevi dolaysyla kendisini a#a"lanm# hisseder ve Adam ile ayn seviyede olmas gerekti"ini haykrarak isyan eder. Adam onun isyanna kar# kaytsz kalnca iyice sinirlenen Lilith, Tanr'nn kutsal adn yüksek sesle haykrarak ortadan kaybolur. Lilith'in gidi#i üzerine Tanr Eve'yi toprak yerine Adam'n kaburga kemi"inden yaratr; bu #ekilde Eve isyankar de"il sadk olur. Lilith ise, Kzldeniz civarnda bir yerde lanetlenmi# ve #eytani bir #ekilde ya#amaya devam eder; kendi #eytani çocuklar iyi-kötü arasndaki sava#larda öldürülükçe o da çocuk öldürür. Adam ile Lilith'in ilk çocuklar olan Caine ise, vampirlerin ilkidir. Bir kskançlk sonucu kendi karde#ini öldürünce, Tanr tarafndan lanetlenmi# ve cezalandrlm#tr. Caine, sonsuza dek tekrar güne# yüzü göremeyecek ve kana susam#l"n azabn çekecektir. Caine, ta#d" sonsuz izle anne-babasnn topraklarndan sürülür. 10 What hast thou done? The voice of thy brother's blood crith unto me from the ground. 11 And now art thou cursed from the earth, which hath opened her mouth to receive thy brother's blood from thy hand; 12 When thou tillest the ground, it shall not henceforth yield unto thee her strength; a fugitive and a vagabond shalt thou be in the earth.

15 And the LORD said unto him, Therefore whosoever slayeth Caine, vengeance shall be taken on him seven fold. And the LORD set a mark on Caine, lest any finding him shall kill him." (Genesis 4:10-15 ) Vampir metinlerine göre Caine, Lilith'i bulmak üzere Kzldeniz'e gitmi#, Lilith de ona kann gücünü ö"retmi#tir. Caine'den, !skandinav ülkelerine ait bir efsane olan Beowulf'ta da bahsedilir: ...Till the monster stirred, that demon, that fiend, Grendel, who haunted the moors, the wild Marshes, and made his home in a hell Not hell but earth. He was spawned in that slime, Conceived by a pair of those monsters born Of Caine, murderous creatures banished By God, punished forever for the crime Of Abel's death. The Almighty drove Those demons out, and their exile was bitter, Shut away from men; they split Into a thousand forms of evil-- spirits And fiends, goblins, monsters, giants, A brood forever opposing the Lord's Will, and again and again defeated. (Ll. 101-114) ...Caine had killed his only Brother, slain his father's son With an angry sword, God drove him off, Outlawed him to the dry and barren desert, And branded him with a murder's mark. And he bore A race of fiends accursed like their father... (Ll. 1261-1266) Kan kullanarak mistik güçleri nasl uyandraca"n ve insanlar kendi cinsinden varlklara nasl dönü#türece"ini ö"renen Caine, en ba#ta kendi gibi lanetli varlklar dünya yüzeyine yaymann do"ru olmayaca"n dü#ünür ve kendi kabu"una çekilir. Ancak zaman içinde yalnzlk duygusuna yenik dü#er ve 3 ki#iyi kendi gibi vampire dönü#türür. Zaman içinde 3 ki#i 13 ki#i olur. Bu 13 vampir, dünyann ilk insanlar arasnda özgürce dola#arak umarszca beslenmeye ba#lar. Olup bitenler kar#snda çlgna dönen Caine, daha fazla vampir yaratlmasn kesin olarak yasaklar. Tüm vampirleri yanna alan Caine, bir #ehir kurar ve bu #ehirde vampirlerle insanlar bar# içinde ya#ar. Ne var ki, bar# çok uzun sürmez ve Caine'in çocuklar tekrar insanlarla beslenmeye ba#lar. En sonunda #ehir çöker; bu çökü#ün sebebi kesin olarak bilinmez, ancak ykma do"al afetlerin veya Caine'nin kurallarndan bkan bir çocu"un yapt" kara büyünün yol açt"na dair rivayetler vardr. Bu ykmn ardndan Caine onun ilk 3 çocu"u kaybolur. Bu #ekilde, tarihin en güçlü vampirleri ortadan kalkm#tr. Geriye kalan 13 vampir ise, kurallardan ba"msz bir hayat sürmeye ba#lar. Bu 13 vampirden Antediluvians diye bahsedilir. Antediluvians'n yaratt" vampirler ise, her birinin özel

güçlerini ve yeteneklerini (bir miktar fireyle) miras alrlar. Bu #ekilde, vampir klanlar yava# yava# olu#maya ba#lar.

Vampir Klanlarnn Tarihi
Vampir klanlar, dünyann dört bir yanna da"lmaya ba#lar. Ancak, olu#an her yeni vampir jenerasyonu, bir öncekine göre daha güçsüz olur. Zaman içinde, klanlar arasnda güç rekabeti ve sava#lar ba#gösterir; ve günümüzde hala devam eden bir vampir cihad ba#lam# olur. Ortaça"n ilk yllarnda kendilerini iyiden iyiye aç"a vuran vampirlerin nüfusu tedirgin edici boyutlara ula#r. Halkn bu konudaki fsltlar kiliseye kadar ula#r. Olu#turulan gizli örgütler vampirlere kar# büyük bir sava# açar. Vampirlerin en zayf dahi insanlarn en güçlüsünden kat kat daha güçlü olmasna ra"men sayca üstün olan ve gündüzleri de sava#abilen insanlar, birçok vampiri ortadan kaldrr. Ya#l vampirler tarafndan "kurban edilecek koyun" gözüyle baklan genç vampirler, büyük bir ayaklanma çkarrlar. Do"u Almanya'da bir grup genç vampir, ya#l vampirlerin kendilerini kontrol etmesini sa"layan büyüyü krmann bir yolunu ke#feder. !nsanlar ve iç çat#malar sebebiyle darbe üzerine darbe yiyen vampir rknn soyu tehlikeye girer. Bunun üzerine 15. yüzylda, tüm klanlarn tesilcilerinin katlaca" bir toplant düzenlenir. 13 klann 7'sinin katld" bu toplantda, Camarilla ad verilen bir birlik kurulur. Saysal üstünlü"e sahip olan Camarilla birli"i içsel ayaklanmalar kolaylkla bastrr. Camarilla, 6 temel kanunu kabul eder: The First Tradition: The Masquerade Thou shall not reveal thy nature to those not of the Blood. Doing so shall renounce thy claims of Blood. The Second Tradition: The Domain Thy domain is thine own concern. All others owe thee respect while in it. None may challenge thy word while in thy domain. The Third Tradition: The Progeny Thou shall sire another only with the permission of thine elder. If thou createst another without thine elder's leave, both thee and thy progeny shall be slain. The Fourth Tradition: The Accounting Those thou create are thine own childer. Until thy progeny shall be released, thou shall command them in all things. Their sins are thine to endure. The Fifth Tradition: Hospitality Honor one another's domain. When thou comest to a foreign city, thou shall present thyself to the one who ruleth there. Without the word of acceptance, thou art nothing. The Sixth Tradition: Destruction Thou art forbidden to destroy another of thy kind. The right of destruction belongeth only to thine elder. Only the eldest among thee shall call the blood hunt. Gerçek yüzlerini saklayarak insanlar arasnda ya#ama karar alan Camarilla, insanlarn birkaç ku#ak sonrasnda vampirlerin sadece efsane olduklarna inanmalarn ummaktayd.

Camarilla'ya katlmayan vampir klanlar ise yeraltna sürülmü#tür (bu klanlar, daha sonra Sabbath adndaki bir di"er birli"i olu#turacaktr). Alnan kararlardan sonra cihad devam etmi#, ancak mücadeleler meydan sava# olmaktan çkp gece basknlarna dönü#mü#tür. Bu ölümcül cihad, zaman de"i#tikçe form ve method de"i#ikliklerine u"ram# olmakla birlikte, günümüzde hala sürmektedir. Vampirler arasnda anlatlan efsaneler, Gehenna adndaki bir geceden bahseder. Bu gecede, Antediluvians adyla anlan ve Caine'in ilk torunlar olan ve inanlmaz derecede büyük cüçlere sahip 13 vampir gizli barnaklarndan d#ar çkacak ve kendilerinden daha genç olan bütün vampirleri ortadan kaldracaktr. Bu gece, ayn zamanda bilinen dünyann sonu olacaktr. Gehenna'y durdurmaya çal#an vampirler oldu"u gibi, onu fanatik derecede destekleyen vampirler de mevcuttur.

Vampir Birlikleri ve Klanlar
Camarilla Birli!i
Camarilla, Caine'in ilkelerini sürdürmeyi ve vampirleri insan saldrlarndan korumay amaçlayan bir birliktir. !nsanlar arasnda ya#ar ve belli snrlar çerçevesinde kalarak büyük bir dikkatle beslenirler. Camarilla, 7 klandan olu#ur: Brujah: Brujah klan, genel olarak asi ruhlu vampirlerden olu#ur. Brujahlar, sosyal de"i#ime kolaylkla ayak uydururlar ve içlerinde Camarilla birli"ine ait en güçlü vampirlerden bazlar yer alr. Birçok di"er vampir, Brujah'lardan "Punk'ç kanun kaçaklar" diye bahseder.

Gangrel: Tüm vampirler arasnda, içgüdülerine ve do"alarna en ba"l klandr. Do"a içinde ya#amay #ehirde ya#amaya tercih ederler. Nasl ve neden oldu"u bilinmese de, Gangrel klanna kurtadamlar ve kurtlar dokunmamaktadr. $ekil de"i#tirme konusunda özel yeteneklere sahip olan klann üyeleri, yarasa veya kurda kolayca dönü#ebilirler. Klan, son zamanlarda ba#larna gelen (ve ne oldu"u tam oalrak bilinemeyen) kötü bir olay yüzünden, Camarilla'dan uzakla#m#tr. Malkavian: Di"er vampirlere dahi korku salan bir klandr. Malkavian'larn hemen hepsi "deli" diye tanmlanabilecek derecede davran# bozuklu"u sergiler. Ne zaman ne yapacaklar belli olmad" ve davran#larnn & tepkilerinin ne anlama geldi"i asla tam olarak anla#lamad" için di"er vampirler Malkavian'lara dikkatle yakla#r.

Nosferatu: D# görünü#lerinin çirkinlikleriyle ün salm# bir klandr. Köpek di#leri yerine ön iki di#inin uzun olmasyla ve kel kafalaryla tannrlar. Nosferatu'lar görünü#leri sebebiyle gizlenme ihtiyac içindedirler. Di"er vampirler, mecbur kalmadkça Nosferatu'larla ileti#im kurmazlar.

Toreador: "Sanatç vampirler" diye tanmlanrlar. Son derece kibar ve naziktirler. Oldukça zeki olan Toreador klan üyelerinin her hareketinde tutku gizlidir.

Tremere: Büyü konusunda uzmanla#m# olan klandr. Ritüeller ve büyüler aracl"yla kann di"er vampirlerce çok az bilinen birçok gücünü ortaya çkarabilirler. Tremere klannn neler yapabilece"ini bilenler, onlardan uzak durmaya özen gösterir.

Ventrue: Ventrue klan, onurlu ve kibar olmasyla ün yapm#tr. En eski zamanlardan beri liderlik duygularyla hareket eden klan, vampirlerin gelece"ini #ekillendirebilmek için çal#r. Eski zamanlarda Ventrue üyeleri soylular ve prensler gibi güçlü ki#iler arasndan seçilirdi. Günümüzde soylu bir servete sahip olan klan, Camarilla'nn düzenini ve devamll"n sa"layan anahtar güçtür.

Sabbat Birli!i
Camarilla'ya isyan eden ve yeraltna sürülen vampir klanlarnn olu#turdu"u birliktir. Amac, tüm vampirleri Camarilla'nn snrlandrmalarndan çkarp dünya üzerinde tamamen özgür olmalarn sa"lamaktr. Sabbat metinleri vampirlerin beslenme zincirinin en üstünde yer ald"n, bu yüzden insanlardan saklanmak yerine onlar yönetmeleri gerekti"ini söyler. Sabbat, ba"msz birçok sempatizan olmasna kar#n, 2 klandan olu#ur: Lasombra: Sabbat'n kalbi diye nitelenen Lasombra klan, zevk dü#künlü"üyle tannr. !nsanlara tamamen srt çevirmek yerine, onlarn ölümlülük ve zayflklarn kendi zevkleri için kullanrlar. Ölümsüz olmann tadn sonuna kadar ya#amay amaçlayan bir hayat tarzlar vardr. Klan, karanlk güçler üzerinde hakimiyet sahibidir.

Tzimisce: Sabbat'n ruhu diye nitelenen Tzimisce klan, vah#etiyle tannr. "Discipline of Vicissitude" adl doktrinlerine ba"l olarak, insan ve vampir bedenleri üzerinde birçok korkunç deney yaparlar. Bünyesinde birçok büyücü barndran klan, et ve kemik üzerinde hakimiyet sahibidir. 13 Antediluvian arasnda yer alan yaratclarnn yaknda uyanaca"na dair söylentiler vardr.

Ba!msz Klanlar
Herhangi bir gruba dahil olmay reddeden vampirler mevcuttur. "Anarchs" diye tannan ve pek fazla sorun çkartmaran bir grup genç vampir vardr. "Inconnu" diye tannan ve tarih öncesinden kalan bir grup vampir ise, güç oyunlarndan uzak durup kendi içlerine dönmü# ve kendilerini potansiyellerini ortaya çkarp aydnlanmay ya#amaya adam#tr. 4 klan ise, büyük cihad içerisindeki yerlerini zaman zaman de"i#tirirler ve "Neutral" diye tanmlanrlar. Bu klanlar; Assamite: Kökenleri do"u çölleri olan ölümcül Assamite klan, katillik hünerlerini do"ru fiyat ödeyebilen herhangi biri için sergileyebilir.

Setite: En güvenilmez klan olma özelli"ini ta#r. Karanlk bir takm güçlere sahiptirler ve Caine'in kurmu# oldu"u ilk #ehri kendilerinin ykm# oldu"unu söylerler.

Giovanni: Sayg duyulan ve güvenilen bir klandr. Kökleri Rönesans öncesi tüccar prenslere dayanr. Hala Venice bölgesinde ya#ar ve srlarn çok iyi saklarlar.

Ravnos: Kara mizahn vampirler arasndaki temsilcileri diye nitelendirilirler. Kökenleri çingenelere ve hrszlara dayanr. Bir süre önce 13 Antediluvian arasnda yer alan yaratclar uyanm# (veya uyandrlm#) ve kan ihtiyac içinde birçok Ravnos'u kanlarn içerek ortadan kaldrm#tr. Geriye kalanlar Camarilla'ya katlmay dü#ünmektedir; Camarilla, Gangrel'in yerini alabilmeleri açsndan olaya scak bakmaktadr.

Vampirlerin Hiyerar!ik Yaps
Vampirler, hiyerar#iye çok önem veren varlklardr. Camarilla birli"i, bu konuda kendi içinde son derece geli#mi# bir sistem kurmu#tur.

Prince
Vampirlerin ya#ad" bölgeler, çe#itli snrlarla bölünmü#tür. Her bölüm, bir prince tarafndan yönetilir; bir prince ise, en ya#l vampirler tarafndan seçilir. Bir prince tarafndan yönetilen her bölüme "Domain" ad verilmektedir. Yabanc bir Domain'de izinsiz avlanrken yakalanan bir vampir, prince tarafndan cezalandrlabilir. Domain prensleri, genellikle Ventrue veya Toreador klan üyelerinden seçilir. Ancak, yer yer Brujah, Nosferatu, hatta Malkavian prenslerine dahi rastlanm#tr. Bir prince, kendi Domain'i çerçevesinde tam yetkiye sahiptir. Av snrlarn çizebilir, belli bölgeleri kann yasak oldu"u nötr alanlar ilan edebilir. Camarilla'nn 6 ilkesini ihlal eden vampirleri kendi bölgesinde avlayabilir. Prince hakimiyet alanlarnn snrlar genelde #ehirlerle çizilmi#tir. Mesela; Paris'in,

Chicago'nun, Atlanta'nn ayr ayr prince'leri vardr. Bir prince söz konusu bölgede asrlardr ya#am# vampirlerden seçilmi# oldu"undan, bölgesinde neler olup bitti"ini herkesten daha iyi bilir.

Primogen
Her "Domain"de, prince'e yardm etmek amacyla kurulmu# bir de primogen grubu vardr. Bu grup, çe#itli rklarn ya#llarndan olu#an bir meclistir. Bir Domain'de prince'in sözü emir saylsa da, ba#arsz prince'lerin Primogen'i tarafndan yok edildi"i tarihte görülmü#tür.

Elder
300 yldan daha uzun süredir ya#ayan vampirlere verilen addr. Bir elder, ya#ad" süre zarfnda birçok güç kazanm#tr ve son derece ölümcül ve tehlikelidir.

Ancillae
Elder'larn bir alt snfdr. Genellikle 100-300 yldr ya#ayan vampirlerdir; ancak büyük ba#arlar gösteren daha genç vampirlere de bu sfat verilebilir. Genellikle Elder'larna hizmet etmekle u"ra#rlar. Kendi aralarnda güç sava#lar olsa da, bu sava#lar Elder'lar arasndaki sava#lardan çok daha zayftr.

Neonate
Vampir rknn tabann olu#turan snftr. Bir asrdan daha ksa süredir ya#ayan vampirlerdir.

Vampirlerin Zayf Yönleri
Son derece güçlü varlklar olan vampirlerin zayf yönleri de vardr. Jenerasyonlar boyunca gittikçe incelen kan sebebiyle, zayflklarda da art# görülmü#tür. Gün I!": Caine'den beri süren lanet sebebiyle, vampirler gün #"na çkamaz. Ate!: Yeterince uzun süre yanan bir vampir ölür. (Güne! !", çok daha çabuk olmakla birlikte, vampirler üzerinde ayn etkiyi yapmaktadr.) Sarmsak: Koku ve tad alma duyular son derece hassa olan vampirler, sarmsaktan nefret ederler. Gümü!: Kurtadamlar gibi, vampirler de gümü# madenine kar# alerjileri vardr. Gümü# ile kar#trlm# titanyumun da ayn etkiyi yaratt" söylenir; daha hafif ve sa"lam bir madde olan titanyum, bu amaç için tercih edilebilir. Kazk: Kalbe saplanacak gümü# veya ah#ap bir kazk, bir vampir için son derece tehlikeli olabilir. Haç: Hristiyan haçnn vampirleri geri püskürttü"ü söylenir. Burada önemli olan #ey, haçn kendisinden ziyade onu elinde ta#yan ki#inin inancdr. Kutsal Su: Kutsal suyun vampirler üzerinde ate# etkisi yaratt" söylenir. Haçta oldu"u gibi, kutsal suda da önemli olan #ey duay okuyan ve suyu kullanan ki#inin inancdr.

Ölü Kan: Vampirler, ölmü# varlklarn kann içemezler.

Bir Vampir Nasl Bulunur
Vampir klanlar #ehirlerde son derece organize bir #ekilde ya#adklarndan bulunmalar oldukça zordur. Ancak, daha küçük bölgelerdeki vampirleri tespit etmenin baz yollar vardr. Civarda bir vampir oldu"unun temel i#aretleri vardr: ! Civar halkn gece saldrlarndan, veya gece saldrlar içeren kabuslardan #ikayet etmesi ! Boyunlarnda veya ana damarlar civarnda srk izi bulunan insan veya cesetler Küçük bölgelerde saklanacak fazla yer olmad"ndan, vampirler gündüzleri mezarlarda saklanmay tercih ederler. Hangi mezarn vampir içerdi"ini tespit etmek için yaygn olarak uygulanan yöntem, bembeyaz tüylere sahip bakire bir ksra" mezarlkta dola#trmaktr. Ksra"n önünde durdu"u ve ilerlemeyi reddetti"i mezar, muhtemelen bir vampir içeriyordur. Bulunan mezarn gerçekten bir vampire ait oldu"unun belirgin i#aretleri vardr: ! Bir mezar civarnda bulunan delikler ! Cesedin tamamen açk gözlere sahip olmas ! Cesedin hiç bozulmam# olmas ! Mezar ve tabutta bulunan taze kan ! Cesedin gayet sa"lkl görünmesi ve taze kana sahip olmas

Kaytlara Geçmi! Baz Vampirler
Blow Çoban: Bir zamanlar Blow kasabasnda ya#ayan bir çoban, bilinmeyen bir nedenden ötürü ölür ve gömülür. Gömülmesinden birkaç gün sonra, geceleri ortaya çkmaya ve önüne gelen herkese saldrmaya ba#lar; ve saldrd" herkes 8 gün içinde ölür. Gece basknlarnn says artnca, halk çobann mezarn açar ve kalbine bir kazk saplayarak tekrar kapatrlar. O gece, çoban çok daha öfkeli ve saldrgan olarak tekrar ortaya çkar - elinde kalbine saklanan kazkla birlikte. Artk çok korkmu# olan halk, ertesi gün cesedi mezarndan tekrar çkarr ve ate#e verir. Arnold Paul: 1700 ylnda Medvegia'da do"mu#tur. 1727 ylnda genç bir asker olan Arnold Paul, Belgrad civarndaki kasabasna geri döner ve askerli"i boyunca biriktirdi"i parayla bir ev alp evlenir. Arnold'un üzerinden asla atamad" melankoninin sebebini uzun bir süre boyunca merak eden karsna Arnold en sonunda gerçe"i açklar ve askerli"i srasnda uzak bir kasabada boynunu sran ve kann emmeye çal#an bir vampirle mücadele etmek zorunda kald"n söyler. Vampiri mezarna kadar takip edip onu öldürmeyi ba#ard"n, ve bir vampire dönü#memek için söylentilerden ö"rendi"i gibi vampirin mezar topra"ndan yedi"ini, kanndan içti"ini ve yaralarn vampir kanyla ykad"n itiraf eder. Bu itiraftan sadece birkaç gün sonra, Arnold oldukça yüksek bir saman yükünün tepesinden dü#er ve 3 gün sonra can verir. Gömülmesinden bir ay sonra köy halk, Arnold'un geceleri dola#rken görüldü"ünü söylemeye ba#lar. Onunla direkt temasa geçen ki#ilerse birkaç gün geçmeden ölürler. Birkaç gece saldrsnn ardndan, konu yetkililere iletilir. Arnold'un mezar açld"nda bedeninin hiç bozulmad" ve duda"nn kenarlarnda taze kan kalntlar bulundu"u görülür. Arnold'un kalbine bir kazk saplanr ve Arnold yüksek sesle haykrr; bunun üzerine bedeni yaklr. Ayn i#lem, Arnold'un saldrs sonucu öldü"ü söylenen ki#ilerin bedenlerine de uygulanr. Olaydan be# sene sonra, 1731 ylnda, ayn bölgede gece saldrlar tekrar ba#gösterir. 3 ay i#çinde 17 ki#i saldrya u"rar. Yetkililer tarafndan ifadeler do"rultusunda açlan bir takm mezarlarda vampirlere rastlanr. Bu yeni vampirler de yakldktan sonra, bölge tekrar huzura kavu#ur. Bu olay hakknda aralarnda askeri doktorlar ve yöneticilerin de bulundu"u tanklarn verdi"i ifadeler, bir takm dosyalarda hala saklanmaktadr. Peter Plogoyowitz: Kisolova adndaki bir Macaristan kasabasnda ya#ayan Peter Plogoyowitz, ölümünden 3 gün sonra geceyars kasaba sokaklarnda yürürken görülür. Zaman içinde Peter, insanlara saldrmaya ve 24 saat içinde ölmelerine neden olmaya ba#lar. Bu olaylar üzerine yetkililere ba#vuran kasaba halk, Peter'in cesedinin incelenmesi için gereken izni alr ve mezar açarlar. Peter'in cesedinin bozulmam# bir halde oldu"unu gören halk, kalbine bir kazk saplar ve taze kann her yere f#krmasn hayret ve korkuyla izler. Peter'in bedeni yakldktan sonra, kasabadaki kabus biter.

Çe!itli Kültürlerde Vampiric Varlklar
Asasabonsam (Bat Afrika) Demir di#lere ve insan görüntüsüne sahip varlk. Ormanda ya#ar ve avlanr. Avn yakalamak için kanca #eklindeki ayaklarn kullanr. Aswang (?) Gündüz insan, gece vampir olan çok güzel bir kz olarak tasvir edilir. Kan içece"i zaman büyük bir ku#a dönü#ür ve kan, sivri ve içi bo# dilini kurbannn bo"azna saplayarak içer. Asema (Güney Afrika) Gündüzleri ya#l biri görüntüsünde olan varlk, geceleri mavi bir #k kütlesine dönü#ür ve avlanr. Baobban Sith (!skoçya) Kz, karga veya kuzgun kl"na girebilen kötü perilerdir. Erkeklerin akln ba#ndan alp kanlarn içerler. Bas (Malezya) Genellikle domuz kanyla beslenen bir varlktr. Medeniyetten uzak durmay tercih etse de, zaman zaman insan kanyla da beslendi"i söylenir. Brahmaparusha (Hindistan) Kafasn çevreleyen ba"rsaklar ve içinden kan içti"i kurukafa ile tasvir edilir. Chiang Shih (Çin) Bir #k kütlesi larak tasvir edilen ve insan kan içen ölülerdir. Cihuateteo (Aztec) Geceleri çocuklara saldran, bembeyaz bir tene sahip kadn görüntüsündeki varlk. Dearg-Du (!rlanda) Hakknda çok az #ey bilinen bu varlklar durdurmann yolu, mezarlarnn üzerini çok a"r ta#larla kapatmaktr. Ekiminu (Assyrian) Yar vampir, yar hayalet bir yaratktr. Görünmez olabilirler ve insanlara saldrrlar. Ah#ap silahla öldürülebildikleri söylenir. Kappa (?) Ye#il-sar bir tene sahip yuvarlak gözlü çocuk görüntüsündeki varlk. Su kenarlarnda, suya yakla#an canllar içeri çekip tüm kanlarn anüslerinden içmek suretiyle beslenir. Kathakano (Crete) Lamia (Yunanistan) Yar insan, yar hayvan görüntüsündeki varlk. Üst taraf insanken, alt ksm ço"unlukla ylan formundadr. Kurbanlarn yer ve kann içer. Lamiai (Libya) Küçük çocuklarn kanlaryla beslenen bir varlk. Ayn zamanda, genç erkekleri kendine çekebilmek için güzel kz formuna da girebilir. Langsuyar (Malezya) A"açlarda ya#ayan ve çocuklarn kann emen bir varlk. Lidérc (Macaristan) !nsan, hayvan veya #k görüntüsünde olabilen bir varlk. Loogaroo (Haiti) $eytana götürdü"ü kan kar#l"nda büyü gücüne sahip olan ya#l kadn

formundaki varlk. Bedeninden çkarak #k formunda dola#abilme yetene"ine de sahiptir. Nosferatu (Slav) Mulo (Gypsy) Nora (Macaristan) $iddetli bir biçimde ölüp, intikam için geri dönen ölüler. Obur (Bulgaristan) Yüksek sesler çkaran ve e#yalar yerinden oynatabilen kan içici bir varlk. Pelesit (Malezya) Genelde Polong ile birlikte hareket eden bir varlk. Penanggalan (?) Kafasn elinde ta#yan; yeni do"mu# bebeklerin ve annelerinin kann emen kadn. Pisachas (Hindistan) Et yiyen öfkeli varlklar. Polong (Malezya) 3 cm boyunda olup cadlara hizmet eden kadnlar. Caddan alnan günlük kan kar#l"nda hizmet ederler. Pontianak (Malezya) Bayku# görünümüne dönü#en yeni do"mu# çocuk. Rakshasa (Hindistan) Mezarlkta ya#ayan ve büyüler yapan iblisler olarak tasvir edilirler. Yar insan - yar hayvan olarak tasvir edilirler. Redcaps (!skoçya) Eski #atolar ve evleri ele geçiren ruh. Ele geçirdi"i yerde kalan ki#iyi rahatsz etti"i ve kanndan almaya çal#t" söylenir. Strigoi (Romanya) Succubus (di!i)/ Incubus(erkek) (Avrupa) Kurbanyla cinsel ili#kiye girerek, ili#ki srasnda salglad" cinsel enerjiyle beslenen varlk. Evlere davetsiz olarak girer ve ba#ka ki#ilerin görüntüsüne bürünebilir. Kurbanlaryla genelde birden fazla kez ili#kiye girerler. Succubus'un kurban, bu olay bir rüya olarak deneyimler. Sukuyan (Trinidad) Geceleri bedenini brakarak mavi bir #k topu olarak gezinir. Yakaland" takdirde bir hayvana dönü#tü"ü söylenir. Tenatz (Montenegro) Ölmü# insanlarn bedenlerini ele geçirip kontrol altna alan ruhlardr. Geceleri gezinip, uyuyanlarn kanlarn içer. Mezarlara girip çkmak için farelere dönü#ebildikleri söylenir. Tlahuelpuchi (Aztec) Hayvanlara dönü#ebilen, ve kurbanlarnn kann içen kadn görüntüsündeki varlktr. Genellikle hindi, köpek ve kediye dönü#tü"ü söylenir. Upierczi (Polonya, Rusya) Dillerinin altndaki i"neyle kurbanlarndan geceleri kan emen vampir. Sadece yaklarak yok edilebilir; ve yakld"nda bedeni yok olmak yerine bir sürü küçük sürüngen ve kemirgene dönü#ecek olan parçalara ayrlr. Yakma i#leminden sonra ortaya çkan bu hayvanlardan herhangi biri kaçarsa, Upierczi'nin de serbest kalaca" ve

intikam için geri gelece"i söylenir. Ustrel (Bulgaristan) Cumartesi günü do"up, baptizm i#leminden önce ölen çocuklardr. Gömülmelerinin 9. gününde mezarndan çkp civardaki koyunlara ve di"er hayvanlara saldrdklar ve kanlarn içtikleri söylenir. Vetala (Hindistan) Betail olarak da bilinen bu varlk, ölmü# insanlarn bedenlerini kontrol altna alan bir varlktr. Vrykolakas (Yunanistan) Geceleri insanlara saldran varlk; di"er kültürlerde Lampir (Bo#nak), Vurvulak (Albanian), Upirina Vukodlak (Srbistan) olarak da bilinir. Yara-ma-yha-who (Avusturalya) 1-1,5 metre boylarnda krmz, di#siz, ksa boylu, büyük kafal ve el-ayak parmaklar ahtapot görüntüsünde olan insanms varlk. A"açlardan insanlar üzerine atlayp el ve ayak parmaklaryla kanlarn içtikleri söylenir. Yatu-Dhana (Hindistan) Raksha'larn artklaryla geçinen varlklardr.

Referanslar: http://www.white-wolf.com http://www.themystica.com http://www.angelfire.com/tn/vampires http://www.niteworld.net http://www.pathwaytodarkness.com http://www.altvampyres.com http://www.alsirat.com/deathlore/revenants

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful