You are on page 1of 10

Ö 3000 Aral gölü çevresinde rastlanmıştır.TÜRK TARİHİNİN KARAKTERİ • Türkler. Orta Asya’da yaşamaya devam eden Türklerin kurduğu ilk Türk devleti Hunlar’dır. • Bir kısmı Orta Asya’da kalarak göçebe yaşama devam etmişlerdir. • İletişimde bulundukları milletlerin kültürlerinin gelişmesinde önemli katkıda bulunmuşlardır. • Sürekli yeni yurt ve iklimler aradıklarından.Ö 3000 -1700) • Altay dağları çevresinde bulunmuştur. Anavlara ait kalıntılar •Tarım •Hayvancılık •Dokuma • Seramik KELTEMİNAR KÜLTÜRÜ M. Türkerin anayurdunun Orta Asya olduğu üzerinde birleşmişlerdir. Türk adı ilk defa Orhun Kitabelerinde geçmiştir. Andronova Kültürüne ait kalıntılar. Asya. ordu ve sosyal yönden bazı Türk devletlerine kaynaklık etmiştir. • Göktürk ve Uygur devletleri kuruldu. •Avcılık •Hayvancılık •Kemik iğneler •Bakır eşyalar •Kartal resimleri Andronova Kültürü (M. GÖÇLERİN NEDENLERİ • Aşırı kuraklığın yaşanması(En önemli neden) • Yeni ülkeler feth etme isteği • Komşu ülkelerin baskısı(Çin. Orta Asya’da atı evcilleştiren ilk kültürdür. •Hayvancılık •Bakır-Bronz işlemeciliği •Proto Türkler(İlk Türkler) . Afanesyova Kültürüne ait kalıntılar.) • Salgın hayvan hastalıkları • Meraların azalması • Nüfusun artması ve bağımsızlık düşüncesi GÖÇLERİN SONUÇLARI • Türkler. Atlı arabaları kullanan ilk kültürdür. Bu devletler. tarihlerini değişik bölgelerde yaşamışlardır. •Avcılık •Balıkçılık •Bıçaklar •Çakmak taşından ok uçları Afanesyova Kültürü (M. • Coğrafi ve siyasi bölünmeler sonucu bir kısım Türkler. Orta Asya’nın en eski kültürüdür. Tarih araştırmacıları. hukuk. Avrupa ve Kuzey Afrika’da yeni devletler kurmuşlardır. ORTA ASYADAKİ TÜRK KÜLTÜRLERİ Anav Kültürü (M:Ö 4000 -1000) • Batı Türkistan bölgesinde ortaya çıkmıştır.Ö 1700 -1200) • Altay-Ural çevresinde rastlanmıştır. göçebe hayatı yaşarken bir kısmı da yerleşik hayata geçmiştir. • Türklerin değişik bölgelerde yaşamalarından dolayı “tarihinin” belli bir zaman diliminde bütün olarak değerlendirme imkanı zordur. TÜRK GÖÇLERİ Kelteminar kültürüne ait kalıntılar. Moğol vb. diğer devletlerin aksine dağınık yaşamışlardır.

Mete. METE DÖNEMİ • Orduda 10’lu sistemi oluşturmuştur. İLK TÜRK DEVLETLERİ İSKİTLER (SAKALAR) M. Böylece Kavimler KAVİMLER GÖÇÜ Göçü başlamıştır. 318 de beş komşu derebeylikle yaptıkları anlaşma Hunlarla ilgili ilk belgedir.700 • Tarihte bilinen ilk Türk boyudur • Atı evcilleştiren ilk Türk boyudur • Tarihte ilk defa at koşumlarını kullandılar. •Demircilik •Dört tekerlekli arabalar •Çadırlar •Keçe dokumalar •Altın işleri Tagar Kültürü (M. • Diğer Kültürlere göre daha gençtir. 200 -700) • Karasuk ırmağı çevresinde rastlanmıştır. Teoman döneminde Çin üzerine bazı akınlar düzenlenmiş ve bazı Çin toprakları alınmıştır. • İpek yolunu kontrol altına alarak ticaretin gelişmesini sağladı.Ö. • Karadenizin kuzeyinde kurulmuşlar • En parlak dönemleri Alper Tunga dönemidir • Şu ve Alper Tunga destanları İskitlere aittir • Balbal adı verilen mezar taşlarının ilk örnekleri İskitlere aittir. . • Bütün Tunguz.Ö. • Kuzey Hunların bir kısmı Çin egemenliğini tanımış bir kısmı ise tanımamıştır. Orta Asya’da Demiri kullanan ilk kültürüdür. • Avrupa’da yaşayan bazı kavimler doğudan gelen Hunların etkisiyle tüm kıtaya yayılmışlardır. YIKILIŞLARININ NEDENLERİ • Mete’den sonra yönetime gelenlerin yetersiz kalmaları • İpek yolunun Çin denetimine geçmesiyle ekonomilerinin zayıflaması • Çinlilerin Türklere uyguladıkları politikalar nedeniyle kardeşler arasında mücadelelerin yaşanması SONUÇLARI • Kuzey-Batı ve Güney-Doğu olarak ikiye ayrılmışlardır. Bundan dolayı daha gelişmiştir. 197 de Doğu Asya tarihindeki ilk anlaşmayı Çinlilerle yapmıştır. ASYA HUN DEVLETİ • M. Çin egemenliği altına girmişlerdir.Ö 700 -100) • Abakan Bölgesinde rastlanmıştır. Tanhu yani İmparator ünvanını almıştır.Ö. • M.Ö. Moğol gibi Altay kavimlerini yönetimi altına almıştır. Karasuk Kültürüne ait kalıntılar. • Ölen kişiyi mumyalamışlar. Bu kültüre ait kalıntılar. • Roma İmparatorluğu.Ö. • Hunların merkezi Orhun-Selenga ve Ötiken dolaylarıdır. • Göktanrı inancı vardı. • Güney Hunları . Türk. •Metal silahlar •Hayvan üslubu Babası Teoman ile yaptığı mücadeleyi kazanan Mete M. Hunların bir kısmı Çin baskısından kurtulmak amacıyla Avrupa’ya göç etmişlerdir. 209 da yönetime geçmiştir. • Kavimler Göçü ile İlk Çağ’dan Orta Çağ’a geçilmiştir. sınırlarına giren kavimlerle mücadele edemeyip Doğu ve Batı Roma olarak ikiye ayrıldı. • Ekonomileri hayvancılıktır. • Bilinen ilk hükümdarları Teoman’dır.Karasuk Kültürü (M.

Batı Göktürk ve Sasaniler’in işbirliği sonucunda yıkılarak toprakları paylaşıldı. • Orta Asya’da Türk birliği yeniden sağlandı ve bunun sonucunda Çin vergiye bağlandı. • Merkezleri Ötiken’dir.572’den sonra yönetimdeki Kağanların yetersiz kalması 2. Fransa ve Roma’ya saldırmışlar ve 461 yılında Bizans entrikaları sonucunda yıkılmışlardır. EFTALİTLER (AK HUN DEVLETİ) • IV.• Batı Roma 476 yılında (barbar kavimler tarafından) yıkılmıştır. • Orta Asya’dan Doğu Roma’ya giden ilk resmi heyet İstemi Yabgu döneminde gerçekleşmiştir. YIKILIŞLARI Göktürklerde ülke toprakları hükümdar ailesinin ortak malı anlayışı vardır. Orta ve Kuzey Avrupa’daki kavimlere barbar demişlerdir. GÖKTÜRKLER • Türk adıyla kurulan ilk devlettir. Göktürk Devleti kurulmuş oldu. Gotların hakimiyetine son vererek Doğu Avrupa’ya hakim oldular. • Kendilerine özgü yazı ve alfaba kullanmışlardır. • 552 yılında Bumin Han önderliğindeki Oğuz Türkleri ayaklanarak Avarların egemenliğine son verdi. Yapılan Anlaşmalar: Margos (Konstantia) ve Anatolios Barış Anlaşmaları. • Batı Göktürkler ve Doğu Göktürkler 630 yılında Çin egemenliğine bağlanmşlar ve bağımsızlıklarını kaybetmişlerdir. Doğu ve Batı Göktürk olarak ikiye ayrılmıştır. Büyük devlettir. Afganistan ve Kuzey Hindistan’a yerleştirler. • Devletin doğu bölgesine Bumin Han. • Hunlardan sonra Asya’da kurulan 2.Çin politikaları 3. GÖKTÜRKLERİN ÖZELLİKLERİ • Türk adını kullanan ilk devlettir. Türk devlet anlayışına göre doğuda oturanlar batıda oturanlara göre üstündür. Romalılar. II. • 630-680 yıllarında Fetret devri yaşamışlardır. • 567 yılında Sasanilerle savaştılar. Akhunların yardımıyla bu isyan bastırıldı. 484 yılında Sasaniler ile Akhunlar arasındaki savaşı Sasaniler kaybetti ve bu mağlubiyet sonrasında Mazdek isyanı çıktı. AVRUPA HUN DEVLETİ • Avrupa’ya giren Türkler. kağan olurken batı bölgesine İstemi Han. Bu felaket Orhun yazıtlarında şöyle açıklanır: 1. Yüzyılda Çin egemenliğine girmek istemeyen bazı Hunlar İran.GÖKTÜRK DEVLETİ (KUTLUK DEVLETİ) • 681 yılında Kutluk Kağan tarafından Ötiken ele geçirildi ve II. Hıristiyan olmayan Doğu. • Kardeşler arasında yaşanan taht mücadeleleri ve Çin’in bu mücadeleleri körüklemesi sonucunda 581 yılında devlet. • Avrupa halklarının birbirleriyle karışmalarıyla bugünkü Avrupa’nın çekirdeği oluştu. • Bizans. Bu anlayış yüzünden toprakların prensler arasında paylaşılması sonucunda devletin gücü iyice zayıflamıştır. • Yönetimlerindeki Batı Türkistan’ın Türkleşmesinde önemli katkıda bulunmuşlardır. • En parlak dönemleri Attila zamanıdır. Çıkan isyan yüzünden Sasani hükümdarı Akhunlara sığınarak yardım istedi. .Türk Milleti için en büyük tehlike kendi kültür ve töresini bırakması • En güçlü dönemi: Bilge Kağan dönemi • En geniş sınırlarına Kültigin ve Vezir Tonyukuk döneminde ulaşılmıştır. • Kölelik yıkıldı yerine Feodalite(derebeylik) kuruldu. Yabgu oldu.

• Göç ve Yaradılış Destanları Sözlü Edebiyat eserleridir. • Kırgızların saldırıları sonucu Doğu Türkistan'da Turfan Uygurları. • Moğolların Türkleşmesinde katkıda bulunmuşlar. • Bögü Kağan zamanında Mani Dini'ni (Maniheizm) seçmişler ve bu dinin etkisi ile yerleşik hayata geçmişlerdir. • Yulug Tigin tarafından bir yüzü Göktürk alfabesi diğer yüzü Çince olarak yazılmıştır.M. borç. Basmil ve Uygurlar birleşmiş ve 742 yılında II. Beşbalık’tır. • Tarım ile uğraşan ilk Türk devletidir. Hukuk kurallarını yazılı hale getirmeleri. minyatür ve tezhip alanında eserler bırakan ilk Türk devletidir.) bırakan ilk Türk devletidir. • Bilinen ilk yazılı belgelerdir. • Karabalgasun ve Sine-Uşi yazıtları yazılı eserleridir. mabetler. Thomsen tarafından okunmuştur. Yadrinsef tarafından keşfedilmiştir. • 1893 yılında V. • Karluk. • Göktanrı İnancını ilk kez terk eden Türk devletidir. halkın kira. Kültigin ve Vezir Tonyukuk adına dikilmiştir.• Bilge Kağan ve Kültigin’den sonra gelen hakanlar döneminde ülke iç karışıklıklarla boğuşmuş ve Çin’in baskısıyla devlet iyice zayıflamıştır. • İlk kez kütüphane kuran Türk devletidir. • Bilge Kahan. alım-satım gibi konularda aralarında sözleşme yapmaları hukuk konusunda ileri olduklarının kanıtıdır. UYGURLAR (745 – 840) • Göktürklerin yıkılmasından sonra Orta Asya'da (Ötüken-Doğu Türkistan) Kutluk Bilge Kül Kağan tarafından kurulmuştur. • Mimari eserler (tapınaklar. evler vs. Orta oyunu Uygurlarda görülür. Dokuz boydan oluşan Uygurlar daha sonra Dokuz Oğuzlar ile birleşerek On-Uygur adıyla da anıldılar. • Yazılı hukuk kuralları oluşturan ilk Türk devletidir. • Çinicilik. Kansu'da Sarı Uygurlar olarak önce ikiye ayrılmışlar sonra da yıkılmışlardır. • Uygurlar kendilerine ait olan bir alfabe (Uygur Alfabesi) oluşturmuşlardır. . •840 yılında Kırgızlar tarafından yıkılmışlardır. • Kâğıt ve matbaayı kullanan (ilk kez kitap basan) ilk Türk devletidir. • 1889 yılında N. • İlk şehirleri Ordubalık.Göktürk Devleti’ne son vermişlerdir. • Orta Asya'da ki Türk devletlerinden uygarlık alanında en ileri olanıdır. ORHUN YAZITLARI • Göktürk Kitabeleri ya da Orhun Kitabeleri de denir. UYGURLARIN ÖZELLİKLERİ • Yerleşik hayata geçen ilk Türk devletidir.

• Bizansları giyim. Yüzyıla kadar Avrupa’daki varlıklarını sürdürmüşler. Şimdiki Sibirya adı Sibir Türklerinden kalmıştır. Bu nedenle 7. • Asya Hunları. zayıflamalarında etkili oldu. • Rus Knezliği Hazar hakanlığına son verdi. • Uygurlar yıkılınca Ötüken’de kendi devletlerini kurmuşlardır. günümüze kadar varlıklarını sürdürdüler. Göktürkler ve Uygurlar hakimiyetinde yaşamışlardır. Volga ve Dinyester ırmakları arasında güçlü bir devlet kurmuşlardır. •Bizansla iyi geçinmiş Sasanilerle savaşmışlardır.Yüzyıl başlarında Güney Rusya. Bir kez kendileri.1936 yılında SSCB (Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nin 15 cumhuriyetinden biri oldu ve 1991 yılında bağımsızlıklarını ilan ettiler. bir kez de Sasanilerle birlikte kuşatmalarına rağmen sonuç alamamışlardır. • Hoşgörülü bir yönetime sahiptirler. • 12. Hazarlar. 1926 yılında Kırgızistan adıyla Rusya Federasyonu içinde özerk bir cumhuriyete dönüştürüldü. • Museviliği benimseyen tek Türk devletidir.KIRGIZLAR • Orta Asya'da egemenlik kuran son Türk boyu Kırgızlardır. • Başlıca geçim kaynakları ticaret ve sanattır. • Moğol egemenliğine giren ilk Türk kavimi olmuşlardır. SABARLAR (SİBİRLER) • Sasanilerle anlaşarak Bizans’a karşı savaştılar. • 9. Yüzyılda Peçenekler ile girdikleri mücadelede zayıfladılar. • Hıristiyanlığı benimsemişlerdir • Slavlara yaptıkları baskılar Slavlar Doğu Avrupa ve Balkanlara inerek birbirleriyle kaynaşıp bugünkü Slav toplumlarını meydana getirdiler. Fransa Krallığı tarafından yıkılmıştır. ve 10. • 10. • İstanbul'u kuşatan ilk Türk devleti olmuşlardır. AVARLAR • Göktürklere yenilerek önce Karadeniz’in kuzeyine sonra bugünkü Romanya topraklarına yerleşmişlerdir. HAZARLAR • Önce Hunlara sonra Göktürklere bağlı yaşamışlardır. Yüzyılda Karahıtayların baskıları sonucu kuzeye doğru çekilmişlerdir. . • Slav topluluklarının teşkilatlanmasında etkili olmuşlardır. yüzyıllara "Hazar Barış Çağı" denilmiştir Ülkede çeşitli dinlerdeki tüccarlar serbestçe ticaret yapabilmişlerdir. Konya ve Ankara çevresine kadar ilerlediler. • Gelişmiş savaş tekniğine sahiptiler. silah ve savaş taktiği bakımından etkilemişlerdir. ( 400bin beyit) • Yenisey Yazıtları en önemli yazılı edebiyat eserleridir. (8. • 10. Çeşitli kavimlerden oluşan ücretleri ordular. Arapların Doğu Avrupa’ya girişlerini engellemişlerdir. (1207) • Dünya'nın en uzun destanı olan Manas Destanı'nı oluşturmuşlardır. Rusların istilaları sonucunda Tanrı Dağları çevresine yerleştiler. • Bu bölgedeki gelişmiş olan kültürün bozulmasına sebep olmuşlardır.Yüzyıl) • Hazar denizi adını Hazar Devleti’nden almıştır. • Anadolu’da Kayseri.

• Hıristiyanlığı kabul edip 11. KARLUKLAR • Uygurlar ve Basmillerle birlikte II. 3.BULGARLAR • Ogur Türkleriyle karışarak Bulgar devleti kurdular. Hazar baskısı ile dağılıp 3 kısıma ayrıldılar: 1. ilk Türkoloji Enstitüsü 1870 yılında Budapeşte Üniversitesi’nde kurulmuştur. 2. İslamiyeti kabul ettiler. • Hıristiyanlığı resmi din olarak kabul ederek Roma kültürünü benimsemişler ve Türk kültüründen uzaklaşmışlardır. Peçenekleri yıkmışlardır. • Müslümanlara direnmiş ve İslamiyet'in Orta Asya'da yayılmasına engel olmuşlardır. Yüzyıla kadar Balkanlarda yaşamışlardır. Kazan Türkleri olarak varlıklarını sürdürdüler. Hıristiyanlığı kabul ederek (Boris Han Dönemi) Türklük özelliklerini kaybettiler (Slavlaştılar). Dünyada. • Malazgirt Savaşı’nda Bizans ordusundan Türk ordusuna katılmışlardır. • 1901 yılında Peçenekler üzerine saldıran Kumanlar. Sibirler ve Peçeneklerin baskıları sonucu Avrupa’ya gelmişlerdir. Oğuzların baskısıyla batıya göç edip Tuna boylarına gelmişlerdir. • II. • Orta Asya’ya sızmak isteyen Çin’e karşı Abbasilerin yanında yer alarak Talas Savaşı’nın (751) Araplar tarafından kazanılmasını sağladılar. • Karahanlıların (İlk Türk İslam devleti) kurulmasında etkili oldular. Yüzyılda Moğol hakimiyeti altına girdiler.Göktürk Devletinin yıkılışıyla bağımsız oldular. Böylece savaşın kazanılmasında yardımcı olmuşlardır. Fin-Ugor kabileleriyle Onogur Türklerinin kaynaşmaları sonucu oluşmuşlardır. PEÇENEKLER • Devlet kuramamış bir Türk boyudur. • İlk yurtları Aral Gölü çevresidir.Kafkasya bölgesine gidenler Hazar hakimiyeti altına girdiler. MACARLAR • Macarlar. Bu iki kabile arasında mücadele başlayınca Karluklar tarafından yıkıldı. (Günümüz Tatarlar) • İstanbul’u kuşatmışlar ancak başarısız olmuşlardır. • Slavların arasına girip birleşmelerini önlemişlerdir. • İlk kez para bastıran Türk Devletidir. . Diğer taraftan da Balkanlara kadar ilerlemiş olan Kumanlar ile anlaşmıştır. TÜRGİŞLER • Başkentleri Balasagun’dur.Göktürk Devletinin yıkılmasında etkili oldular. • Uygurlardan sonra yerleşik hayata geçen ikinci Türk topluluğudur. • Almanların doğuya yayılmalarını engelleyerek Balkan kavimlerini Germenleşmekten korudular. • Böylece İslamiyeti kabul eden ilk Türk boyu oldular. (766) Orta Asya’nın Araplaşmasını engellemişler. (1071) • Çaka Bey ile İstanbul’u almak için anlaşmışlar ama Bizans İmparatoru Avrupa devletlerinden yardım istemiştir.Batıya gidenler Tuna Bulgarları adını aldılar.Kuzeye gidenler İdil (Kama-İtil-Volga) Bulgarları adını aldılar. • 13. •Sarı Türgişler ve Kara Türgişler olarak iki kabile olarak yaşadılar. • Avarlar. • Bizans ordusunda paralı askerlik yapmışlar.

11-Çin Seddi hangi ülkenin saldırılarını önlemek için yapılmıştır? -Asya Hun Devleti 12-Avrupada kurulan ilk Türk devleti hangisidir? -Avrupa Hun Devleti 13-İstanbul’u kuşatan ilk Türk devleti hangisidir? -Avarlar 14-İlk Türk devletlerinde devlet işlerinde yardımcı olarak bulunan meclisin adı nedir? -Kurultay 15-İlk Türklerde Zafer ve bayramlarda düzenlenen büyük şenliklere ne ad verilirdi? -Toy 16-İlk Türk devletlerinde ölüler için yapılan törenlere ne ad verilirdi? -Yuğ 3-Asya Hun devleti en parlak dönemini hangi hükümdar döneminde yaşamıştır? -Mete 4-Asya hunlarının önünden batıya kaçan kavimlerin oluşturduğu harekete ne ad verilir? . • Kumanlar (Kıpçaklar) ile yapmış oldukları mücadeleler Dede Korkut Hikayeleri’nin konusunu oluşturmuştur. • Malazgirt Savaşı'nda Bizans ordusunda Peçenekler ile birlikte paralı askerlik yaparken Selçuklu ordusuna katılarak kazanmalarını sağlamışlardır. • Büyük gruplar halinde Müslümanlığı kabul ederek Büyük Selçuklu Devletini kurmuşlardır. • Orta Avrupa ve Balkan ülkeleri üzerine akınlar yapmışlardır. sarışın ve uzun boylu olan Kumanlar. • Bir kısım Oğuzlar Rusya’nın batısında Gagauz (GökOğuz) adıyla yaşamışlardır. • Türk milletinin en kalabalık ve tarihte hem siyaset hem de uygarlık alanlarında en büyük rolü oynayan Türk boyudur.KUMANLAR (KIPÇAKLAR) • Göktürk Devletinin batı bölgesinde yaşamışlardır. Doğudaki Kumanlar Eyyubilerin ordusunda ücretli asker olarak yer almışlardır.Göktürk 6. 1239 yılında Moğollara yenilip dağılmışlardır.Göktürk (Kutluk) 8-Türklerin kullandığı ilk alfabe nedir? -Göktürk Alfabesi 9-İlk Türk devletlerinin inandığı din nedir? –Göktanrı dini 10-Tam anlamıyla yerleşik hayata geçen ilk Türk devleti hangisidir? -Uygurlar İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK TARİHİ İLKLER 1-Tarihte bilinen -Asya Hun devleti 2-Asya hun -Teoman ilk Türk devleti hangisidir? Devletinin ilk hükümdarı kimdir? . • Devlet kurma yetenekleri en gelişmiş Türk boyudur.Tarihte bilinen ilk Türkçe yazılı belge nedir? -Orhun kitabeleri 7-Orhun Abideleri hangi Türk devleti zamanında dikilmiştir? -II. OĞUZLAR (UZLAR) • Hem Orta Asya'da hem de Avrupa'da egemenlik kurmuşlardır. Türk soyunun en güzel görünüşe sahip boyudur. • Karadeniz’in kuzeyinden Avrupa’ya giden Oğuzlar (Uzlar) 13. • Mavi gözlü. Yüzyıldan sonra tamamen Macarlaşmışlardır.Kavimler Göçü 5-Tarihte Türk ismini kullanan ilk Türk devlet hangisidir? .

veziri • Ayukı: Hükümet • Balbal: Ölen kişinin mezarının başına öldürdüğü insan sayısınca dikilen heykelcik • Balık: Eski Türklerde şehir • Bitikçi / Tamgacı: Yazışmalardan sorumlu olan. Dış Politikayı yönlendiren • Bod: Boy • Bodun: Boylar birliği • Buyruk: Bakan • Camedar: Sultan giysilerinden sorumlu olan • Divan-ı Cünd: Hz. • İl ( el): Devlet • Kapucubaşı: Sarayın her türlü hizmetinden sorumlu olan • Katun-Hatun: Hükümdar eşi • Kurgan: Mezar • Yargucı: Yargıç ve Tercüman • Yuğ: Ölen kişi için düzenlenen tören .Apa: Saray görevlisi • Tekin (Tegin): Şehzade • Tigin/ Tegin: Prens. Meclis üyesi • Tarkan. • Şaman-Kaman. Hakan çocuğu. muhafaza eden • Aşçıbaşı: Mutfak işlerinden sorumlu • Aygucı: Hükümdarın katılmadığı meclislerde Meclis başkanı.Hakan.Baksı: Din adamı • Şanyu: Kağan. Tapınma • Kopuz: Eğlencelerde çalınan müzik aleti • OGUŞ: Aile • Ongun: Totemlere verilen ad • Örgin: Taht • Otağ: Hükümdar çadırı • Subaşı: Ordu komutanı • Şad: Hükümdar çocuklarından olup.İslamiyet Öncesi Türk Tarihi ile İlgili Bazı Kavram ve Açıklamalar • Agılıg: Hazine Görevlisi • Alemdar: Bayrak ve sancakları taşıyıp. Şehzade • Todun: Vali. Ömer zamanında İslam ordularını teşkilatlandırmak için kurulan divan… • Emir-i ahur: Atların bakımından sorumlu • Gulam: Esirlerden oluşan ordu • Hacip: Hükümdar ve vezirden sonra gelen en rütbeli kişi. Uygur Hakanlarına verilen unvan. tecrübe kazanmaları için boylara yönetici olarak gönderilen görevli. Hükümdar ile halk arasındaki iletişimden sorumlu • Hassa: Bağlı beyliklerden oluşan ordu • Kült: Dini Tören.İdikut: Hükümdar • Tuğ: Sancak • Toy-Kurultay: Meclis • Todun-Tudun: Vali • Toygun: Kurultay (Toy)’a katılma hakkı olan.Kam. vergi işlerinden sorumlu görevli • Ulag: Posta şebekesine verilen ad • Urug: Soy • İdikut: Kut yani Devlet sahibi.

© EmpiRes .gen. Kaynak gösterilmeden hiçbir sitede yayınlanamaz.İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK TARİHİ Bu yazı tarih.tr için çeşitli kaynaklardan derlenerek hazırlanmıştır.