Rapor No Hazırlayan

: : :

03

Tarih : 30 / 11 / 2012 Kontrol Eden :

İmza

:

İmza :

PNÖMATİK DEVRE SİMÜLASYONU ve DENEYİ

ÇALIġMANIN AMACI:
Temel pnömatik elemanlar hakkında genel bilgi sahibi olmak, devre similasyonunu yaparak oluşturulan devrenin çalışmasının ve bu sayede silindir itme kuvveti ile silindirin hareketini sağlamak.

ÇALIġMANIN KONUSU:

Temel pnömatik elemanlar sayesinde basit bir bir silindir hareketini pnömatik devre ile sağlamak. Son işleme ulaşana kadar adım adım kurulan devreler ile elemanları yakından tanımak ve amaca uygun hareket etmek.

AVOMETRE .RÖLE 11.DENEY DÜZENEĞĠ: DENEYDE KULLANILAN CĠHAZLAR: 1. PNÖMATĠK PĠSTON 7. KOMPRESÖR 2. HORTUM 5. SELONOĠD ve YAYLI 4/2 VALF 6. 12 V GÜÇ KAYNAĞI 8. SWĠTCH 10. HAVA TANKI 3. EMNĠYET VALFĠ 4. KROKODĠL 9.

Yön valfi: Selonoidi uyarıldığında girişindeki basınçlı havayı NO çıkışına iletir. Anahtar: Girişinde bir çıkışında iki ucu olan elemandır.FĠZĠKSEL VERĠLER ve PARAMETRELER : Akışkan basıncı: Devrede kullanılan ve kompresörde üretilen havanın basıncıdır. Bu ön hazırlık deneylerinin şematik gösterimi aşağıdaki gibidir. Anahtara basıldığında ise NO (Normally open) çıkışına iletir. 1) Bu deney düzeneğinde üreteçten aldığımız 12 V’luk gerilimi switchin girişine krokodil yardımıyla bağlarız. 1 bar = 105 Pa dır. Anahtar basılı olmadığında girişindeki sinyali çıkışındaki NC (normally close) çıkışına iletir. 1 atm= 1. Bobine 12V uygulandığında girişindeki sinyali NO çıkışına iletir. TEORĠK BĠLGĠ: F=P/A dır. 2 girişine basınçlı hava ugulandığında geri hareket eder. Burada F silindir itme kuvveti. Röle: Dijital uyarılı anahtardır. Deneyde kullanılan hava basıncı 4 bar dır. Toprak kısmını da selonoid valfe bağladıktan sonra deney düzeneği hazır hale . A silindir alanı ve P hava basıncıdır. Silindir: 1 girişine basınçlı hava uygulandığında ilerler. ÇÖZÜM: Deneyi gerçekleştirmek için ön hazırlık ve bilgi edinmek amacıyla farklı 2 tane deney düzeneği hazırlanmıştır. Daha sonra switchin normally open kısmından selonoid valfin girişine bağlarız.013 bar dır.

Bu deney düzeneğinde.gelmiştir. anahtara basıldığı sürece piston ilerler ve en uç konumda bekler. anahtarın tetiklenmesi bırakıldığında piston geri ilerlemeye başlar. 2) .

3) . 12 V aynı zamanda rölenin normally open kısmına verilir. 12 V’luk gerilim switchin girişine ve daha sonra normaly open kısmından rölenin bobin kısmına verilir.Birinci deney düzeneğine röle eklenir. Toprak ve selonoid valf bağlantıları yapıldıktan sonra deney düzeneği hazır hale gelir ve birinci deney düzeneği ile aynı görevi gerçekleştirir.

2. 2 anahtar kullanılarak kilitlemeli devre kuruldu. .kısmına diğeri ise 2. 1. Röle bobinin çıkışı güç kaynağının toprağına bağlanır. Anahtarın normally close tarafından çıkış alınır ve bu 2 paralele ayrılır.Güç kaynağında 5V’luk ve 12 V’luk iki çıkış vardır. Bunlar normally open ve normally close’dur.anahtarın normally open tarafından çıkış alınarak rölenin 1.2. kısmından gelen çıkışla birleştirilip role bobine bağlanır. Avometre yardımıyla güç kaynağında bulunan çıkışların hangisinin 12V’luk olduğu tespit edilir.Devre:12 voltluk güç kaynağından alınacak olan elektrik akımı anahtarın girişine bağlanır. anahtara basılıp bırakıldığında piston ilerler ve 1.Kompresörden gelen hava hortum yardımıyla solenoid valfe bağlanır. 2. anahtara basılana kadar en uç konumda beklemeye devam eder.Devre:12 V’luk güç kaynağından alınan elektrik akımı rölenin 2.anahtara bağlanır. 1. anahtara basılıp bırakıldığında piston geriye gider. Kısmının çıkışı da selonoid valfe bağlanır ve selonoid valfin çıkışı ise güç kaynağının toprak tarafına bağlanır. Anahtarda 2 çıkış vardır. Selenoid valf 2 hortum yardımıyla pnömatik piston bağlanır(Hortumlar çıkışa ve girişe bağlanır).kısmına bağlanır. Rölenin 2.Avometredeki kısadevre kontrolü ile krokodillerde kopukluk olup olmadığı ve normally open ile normally close’ların hangi çıkışlar olduğu tespit edilir. Paralellerden biri Rölenin 1. Tüm bağlantılar krokodiller yardımıyla yapılır. Deney düzeneği böylece hazır hale getirildi.

Aynı zamanda temizlik ve emniyet istenen tasarımlarda da kullanılır. Pnömatik sistemlerin kullanım alanları olarak hızlı fakat küçük kuvvetlerin uygulanması istenen yerlerde kullanılabildiğini söyleyebiliriz. taşımacılık işlemleri. kimya ve ilaç sanayi. tarım ve hayvancılık. otomasyon sistemleri. tekstil sanayi. elektronik sanayi. robot teknolojisi. otomatik dolum üniteleri olarak söyleyebiliriz. . ağaç işleri endüstrisi. nükleer santrallerin kontrolü.Sonuç ve Değerlendirme: Bütün aşamalar devre şemalarına bakılarak sırayla kurup çalıştırıldı. Pnömatik sistemler genelde yaygın olarak kullanıldığı alanlar. Kurulan deney düzeneği sayesinde anahtarların etkinleştirilmesiyle pnömatik pistonun uygun bir şekilde hareket etmesi sağlandı. madencilik sanayi. gıda. boya ve vernik işlemleri. Temel pnömatik devre elemanları hakkında genel bilgiler edinerek kurulum ve çalışma düzeni hakkında bilgi sahibi olundu.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful