Önsöz Içindekiler

SIPROTEC Çok Fonksiyonlu Makine Koruma 7UM62
V4.6

Giriş Fonksiyonlar Montaj ve Devreye Alma Teknik Veriler Ek Kaynakça

1 2 3 4 A

Kullanım Kılavuzu

Terimler Sözlüğü Dizin

C53000-G115A-C149-1

Not Emniyetiniz için, Önsöz’de yer alan talimat ve uyarılara uyunuz.

Sorumluluk reddi Bu kullanım kılavuzunun içeriği, açıklanan yazılım ve donanıma uygunluğu yönünden kontrol edilmiştir. Bununla birlikte, açıklamalarda sapmalar tamamen ortadan kaldırılamaz, bundan dolayı verilen bilgilerdeki hata veya eksiklikler konusunda herhangi bir sorumluluk kabul edilemez. Bu kullanm kılavuzundaki bilgiler düzenli olarak gözden geçirilmekte olup, gerekli düzeltmeler ileriki baskılara dahil edilecektir. Kullanım kılavuzunda karşılaşacağınız bu tür hataları yapacağınız düzeltmelerle bize bildirmenizi rica ederiz. Herhangi bir bildirimde bulunmaksızın teknik düzeltmeler/iyileştirmeler yapma hakkımız saklıdır. Belge sürümü V04.00.02 Çıkış tarih 10.2010

Telif hakkı Telif hakkı © Siemens AG 2010. Tüm hakları saklıdır. Siemens’in açık müsaadesi olmadan, bu belgenin yayınlanması, kopyalanması, içeriğinin aktarılması veya değerlendirilmesi yasaktır. Bu kuralları ihlal edenler, oluşacak zararların tazmini ile yükümlüdürler. Özellikle patent başvurusu veya marka tescili maksadıyla, tüm hakları saklıdır. Tescilli markalar SIPROTEC, SINAUT, SICAM ve DIGSI, SIEMENS AG’nin tescilli markalarıdır. Bu kullanım kılavuzundaki diğer ad ve gösterimler, üçüncü şahıslarca kendi amaçları doğrultusunda kullanılması durumunda ünvan sahibinin haklarını ihlal edebilecek ticari markalar olabilir.

Siemens Aktiengesellschaft

Sipariş No.: C53000-G115A-C149-1

Önsöz
Bu kullanım kılavuzunun amacı Bu kullanım kılavuzu, 7UM62 cihazlarının fonksiyonlarını, çalışmasını, montajını ve devreye alınmasını açıklamaktadır. Özellikle, aşağdakileri bulabilirsiniz: • Cihaz konfigürasyonu konusunda bilgiler ve cihaz işlevleri ve ayarlarının açıklaması → Bölüm 2; • Montaj ve devreye alma talimatları → Bölüm 3; • Teknik Verilerin derlenmesi → Bölüm 4; • Ayrıca, düzeydeki kullanıcılar için en önemli verilerin derlenmesi → Ek A. SIPROTEC 4 cihazlarının tasarımı, konfigürasyonu ve çalışması hakkında genel bilgiler SIPROTEC 4 Sistem Tanımlamasında sunulmuştur /1/. Hedef kitle Koruma mühendisleri, devreye alma mühendisleri, koruma, otomasyon ve kontrol aygıtlarının ayar, kontrol ve işletmesinden sorumlu personel ve elektrik tesisleri ve enerji santrallerinde çalşan işletme personeli. Uygulanabilirliği Bu kullanım kılavuzu: SIPROTEC 4 Çok Fonksiyonlu Makine Koruma 7UM62; Firmware sürümü V4.6. Uygunluk Bildirimi Bu ürün, Avrupa Topluluğu Konseyi’nce üye ülkelerin elektromanyetik uyumluluk ile ilgili kanunları dikkate alınarak hazırlanan yönergeye (EMC Konsey Direktifi 2004/108/EG) ve yine elektrik cihazlarının belli gerilim sınırları içerisinde kullanımına ilişkin Direktifi (Alçakgerilim Direktifi 2006/95/EG) uygunluk arz etmektedir. Bu uygunluk, Siemens AG tarafından Konsey Direktiflerine göre, EMC direktif için genel standartlar EN 61000-6-2 ve EN 61000-6-4 ve alçak-gerilim direktif için EN 60255-27 standardı doğrultusunda yapmış olduğu testlerle kanıtlanmıştır. Bu ürün endüstriyel kullanım için tasarlanmış ve üretilmiştir. Bu ürün, IEC 60255 serisi uluslar arası standartlara ve VDE 0435 Alman standardına uygun olarak tasarlanmıştır. Diğer Standartlar IEEE Std C37.90 ("Teknik Veriler" Bölüm 4.’e bakın)

SIPROTEC, 7UM62, Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1, Yayın Tarihi 10.2010

3

Önsöz

Ek destek SIPROTEC 4 Sistemi konusunda daha fazla bilgi edinmek için veya kılavuzda yeterince ele alınmayan sorunların ortaya çıkması halinde, yerel Siemens yetkili bayisine müracaat ediniz. Müşteri Destek Merkezimiz 24 saatlik bir hizmet sunar. Telefon-No: +49 (180) 524-7000 Fax-No. +49 (180) 524-2471 e-mail: support.energy@siemens.com Eğitim Kursları Bireysel kurs programları ile ilgili istekleriniz için Eğitim Merkezi'mize başvurunuz: Siemens AG Siemens Power Academy TD Humboldtstr. 59 90459 Nürnberg Telefon-No: +49 (911) 433-7005 Fax-No. +49 (911) 433-7929 Internet: www.siemens.com/power-academy-td Güvenliğiniz için talimatlar Özel işletim koşulları ilave tedbirler gerektirdiğinden, bu kullanım kılavuzu cihazın (modül, aygıt) işletmesi için gerekli tüm emniyet tedbirlerinin tam bir dizinini içermez. Ancak, kişisel güvenlik maksatlarıyla ve maddi hasardan kaçınmak üzere dikkat edilmesi gereken önemli bilgiler içerir. Bir İkaz Üçgeni ile ve tehlike derecesine göre vurgulanmış bilgiler aşağıdaki şekilde gösterilir:

TEHLİKE
Gerekli tedbirlerin alınmamasının, ölüm, ciddi kişisel yaralanma veya önemli maddi hasarlara yol açacağını bildirir.

UYARI
Gerekli tedbirlerin alınmamasının, ölüm, ciddi kişisel yaralanma veya önemli maddi hasarlara yol açabileceğini gösterir.

Dikkat
Gerekli önlemlerin alınmamasının; hafif kişisel yaralanmalara veya maddi hasara yol açabileceğini bildirir. Bu, genellikle cihaz üzerinde veya cihazın kendisinde olabilecek hasarlara uygulanır.

4

SIPROTEC, 7UM62, Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1, Yayın Tarihi 10.2010

Önsöz

Not Cihaz hakkında bilgi vermek ve kullanım talimatının konuyla ilgili önemli bir kısmını vurgulamak için kullanılır.

UYARI
Kalifiye personel Bu kullanım kılavuzunda açıklanan cihazın (modül, aygıt) devreye alma işlemleri ve işletmesi ancak güvenlik konularına tam olarak aşina olan nitelikli personel tarafından gerçekleştirilebilir. Bu kılavuzda belirtilen teknik emniyet bilgileri bakımından nitelikli personel; cihazları, sistemleri ve elektrik devrelerini emniyet standartlarına uygun olarak devreye alma, aktif hale getirme, topraklama ve atamaya yetkili kişilerden oluşmaktadır. Amaca uygun kullanım İşlemsel cihaz (aygıt, modül) yalnızca katalog ve teknik açıklamalarda belirtilen uygulamalar için ve yalnızca Siemens tarafından önerilen veya onaylanan üçüncü taraf şirketlere ait ekipmanla birlikte kullanılabilir. Cihazın başarılı ve güvenilir şekilde çalışması, uygun taşıma, depolama, montaj, kullanım ve bakım yapılmasına bağlıdır. İşletme sırasında cihazda tehlikeli gerilimler mevcuttur. Cihazın uygun şekilde kullanılmaması ciddi kişisel yaralanma veya maddi hasarlara yol açabilir. Herhangi bir elektrik bağlantısı yapılmadan önce, cihaz şasi terminaline topraklanmalıdır. Güç kaynağına bağlı tüm devre bileşenlerinde tehlikeli gerilimler mevcut olabilir. Güç kaynağı kesildikten sonra bile cihaz üzerinde tehlikeli gerilimler mevcut olabilir (kondansatörler hala şarjlı olabilir). Açık devre akım transformatörü devrelerine sahip işletme cihazı çalıştırılamayabilir. Kullanım kılavuzu veya işletme talimatlarında belirtilen sınır değerleri, test ve devreye alma işlemleri de dahil olmak üzere, asla aşılmamalıdır.

Basım ve sembol gösterimleri Cihazdan alınacak veya cihaza gönderilecek hazır bilgileri metin akışında göstermek için, aşağıdaki metin formatları kullanılmıştır: Parametre adları Cihaz göstergesi veya kişisel bir bilgisayar ekranında (işletim yazılımı DIGSI ile) kelimesi kelimesine görüntülenen yapılandırma veya işlev parametreleri göstericileri, sabit aralıklı kalın harf tipinde gösterilir. Bu, menü başlıkları için de geçerlidir. 1234A Parametre adresleri parametre adları şeklinde görüntülenir. Parametre adreslerinin genel tabloları A, son ekini içerir, eğer parametre sadece Ek Ayarlar Ekranı seçeneği ile DIGSI’de ayarlanabiliyorsa.

Parametre seçenekleri
Cihaz göstergesi veya kişisel bir bilgisayar ekranında (işletim yazılımı DIGSI ile) kelimesi kelimesine görüntülenen metin parametrelerinin mümkün olan ayarları, ilave olarak italik formatında yazılır. Bu, menü seçenekleri için de geçerlidir. „Mesajlar“ Röle çıkışı olabilen ya da diğer aygıtlar veya şalt panosu tarafından ihtiyaç duyulan bilgi göstericiler, tırnak içerisinde ve eş aralıklı tipte gösterilir.

SIPROTEC, 7UM62, Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1, Yayın Tarihi 10.2010

5

Önsöz

Gösterici tipi resimden açıkça anlaşılabiliyorsa, çizim ve tablolarda sapmalara müsaade edilebilir. Çizimlerde aşağıdaki semboller kullanılmıştır: Aygıt-dahili mantıksal giriş sinyali Aygıt-dahili mantıksal çıkış sinyali Bir analog büyüklüğün dahili giriş sinyali numaralı harici giriş sinyali (İkili girdi, giriş bildirimi) Numaralı harici çıkış sinyali (Değer bildirimi örneği) Giriş sinyali olarak kullanılan numaralı harici ikili çıkış sinyali (Aygıt bildirimi) 1234 adres numarası ve ON (AÇIK) ve OFF (KAPALI) mümkün olan ayar seçeneklerine sahip, FONKSIYON (İŞLEV) olarak atanmış bir parametre anahtarı örneği Bunlardan başka; IEC 60617-12 ve IEC 60617-13 ve benzeri standartlara göre grafik sembolleri kullanılmıştır. Çok sık kullanılan bazı semboller aşağıda listelenmiştir:

6

SIPROTEC, 7UM62, Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1, Yayın Tarihi 10.2010

Önsöz

Bir analog büyüklüğün giriş sinyali

AND (VE) kapısı

OR (VEYA) kapısı D-YA dışlayıcı VEYA kapısı (değerlik karşıtı): Girişlerden yalnızca biri etkin olduğunda çıkış etkindir Çakışma kapısı (eşdeğerlik): Girişlerin her ikisi aynı anda etkin ya da etkin değilse çıkış etkindir Yukarısı pozitif, aşağısı negatif kenarlı dinamik girişler (kenar tetiklemeli) Birkaç analog giriş sinyalinden bir analog çıkış sinyalinin oluşturulması

Ayar adresi ve parametre göstericili (adı) sınır (eşik) kademesi

Ayar adresi ve parametre göstericili (adı) zamanlayıcı T (çalışma gecikmesi, ayarlanabilir zaman örneği)

Zamanlayıcı (T bırakma gecikmesi, ayarlanamaz zaman örneği) Dinamik tetiklemeli darbe zamanlayıcı T [monoflop (tek durumlu)] Ayar girişi (S), resetleme girişi (R), çıkış (Q) ve ters çevrilmiş çıkışa (Q) sahip statik bellek (RS-iki durumlu) ■

SIPROTEC, 7UM62, Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1, Yayın Tarihi 10.2010

7

Önsöz

8

SIPROTEC, 7UM62, Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1, Yayın Tarihi 10.2010

Içindekiler
1 Giriş . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21 1.1 1.2 1.3 2 Genel Çalışma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22 Uygulama Alanları . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25 Özellikler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27

Fonksiyonlar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35 2.1 2.1.1 2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.3 2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.4 2.4.1 2.4.2 2.4.3 2.5 2.5.1 2.5.2 2.5.3 2.6 2.6.1 2.6.2 2.6.3 2.7 2.7.1 2.7.2 2.7.3 2.7.4 Giriş, Referans sistemler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37 Çalışma Yöntemi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37 Cihaz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39 Ayar Notları . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39 Ayarlar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40 Bilgi Listesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41 EN100 Modülü 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42 Fonksiyon kapsamı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42 Ayar Notları . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42 Bilgi Listesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42 Fonksiyon Kapsamı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43 Fonksiyon Tanımı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43 Ayar Notları . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43 Ayarlar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .47 Güç Sistemi Verileri 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .52 Ayar Notları . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .52 Ayarlar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .57 Bilgi Listesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .59 Grup Değiştir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60 Ayar Notları . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60 Ayarlar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60 Bilgi Listesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60 Güç Sistemi Verileri 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .61 Fonksiyon Tanımı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .61 Ayar Notları . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .61 Ayarlar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .61 Bilgi Listesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .62

SIPROTEC, 7UM62, Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1, Yayın Tarihi 10.2010

9

Içindekiler

2.8 2.8.1 2.8.2 2.8.3 2.8.4 2.9 2.9.1 2.9.2 2.9.3 2.9.4 2.10 2.10.1 2.10.2 2.10.3 2.10.4 2.11 2.11.1 2.11.2 2.11.3 2.11.4 2.12 2.12.1 2.12.2 2.12.3 2.12.4 2.13 2.13.1 2.13.2 2.13.3 2.13.4 2.14 2.14.1 2.14.1.1 2.14.1.2 2.14.1.3 2.14.1.4 2.14.2 2.14.2.1 2.14.2.2 2.14.3 2.14.3.1 2.14.3.2 2.14.4 2.14.4.1

Sabit Zamanlı Aşırı Akım Koruma (I>, ANSI 50/51), Düşük Gerilim Kilitli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 Fonksiyon Tanımı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 Ayar Notları . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 Ayarlar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 Bilgi Listesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 Sabit Zamanlı Aşırı Akım Koruma (I>>, ANSI 50, 51, 67) (yönlü). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 Fonksiyon Tanımı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 Ayar Notları . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 Ayarlar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 Bilgi Listesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 Ters Zamanlı AA Koruma (ANSI 51V). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 Fonksiyon Tanımı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 Ayar Notları . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 Ayarlar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 Bilgi Listesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 Termal Aşırı Yük Koruma (ANSI 49) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 Fonksiyon Tanımı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 Ayar Notları . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 Ayarlar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 Bilgi Listesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 Dengesiz Yük (Negatif Bileşen) Koruma (ANSI 46) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 Fonksiyon Tanımı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 Ayar Notları . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 Ayarlar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 Bilgi Listesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 Yol Alma AA Koruma (ANSI 51) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 Fonksiyon Tanımı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 Ayar Notları . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 Ayarlar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 Bilgi Listesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 Diferansiyel koruma ve Korunan Nesneler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 Diferansiyel Koruma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 Fonksiyon Tanımı. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 Ayar Notları . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 Ayarlar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 Bilgi Listesi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108 Korunan nesne Generatör ve Motor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 Fonksiyon Tanımı. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 Ayar Notları . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111 Korunan nesne Transformatör. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113 Fonksiyon Tanımı. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113 Ayar Notları . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116 Akım Trafoları Gereklilikleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 Fonksiyon Tanımı. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120

10

SIPROTEC, 7UM62, Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1, Yayın Tarihi 10.2010

Içindekiler

2.15 2.15.1 2.15.2 2.15.3 2.15.4 2.16 2.16.1 2.16.2 2.16.3 2.16.4 2.17 2.17.1 2.17.2 2.17.3 2.17.4 2.18 2.18.1 2.18.2 2.18.3 2.18.4 2.19 2.19.1 2.19.2 2.19.3 2.19.4 2.19.5 2.20 2.20.1 2.20.2 2.20.3 2.20.4 2.20.5 2.21 2.21.1 2.21.2 2.21.3 2.21.4 2.22 2.22.1 2.22.2 2.22.3 2.22.4

Toprak Akım Diferansiyel Koruma (ANSI 87GN, TN) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .122 Fonksiyon Tanımı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .122 Ayar Notları . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .126 Ayarlar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .128 Bilgi Listesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .128 Düşük Uyartım (Alan Kaybı) Koruma (ANSI 40) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .129 Fonksiyon Tanımı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .129 Ayar Notları . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .132 Ayarlar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .136 Bilgi Listesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .137 Ters Güç Koruma (ANSI 32R) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .138 Fonksiyon Tanımı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .138 Ayar Notları . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .139 Ayarlar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .140 Bilgi Listesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .141 Düz Aktif Güç Denetimi (ANSI 32F). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .142 Fonksiyon Tanımı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .142 Ayar Notları . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .143 Ayarlar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .144 Bilgi Listesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .144 Empedans Koruma (ANSI 21) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .145 Fonksiyon Tanımı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .145 Güç Salınımı Kilitleme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .150 Ayar Notları . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .151 Ayarlar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .156 Bilgi Listesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .157 Kademe Dışı Koruma (ANSI 78) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .158 Ölçme Prensibi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .158 Kademe dışı korumanın mantığı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .160 Ayar Notları . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .162 Ayarlar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .166 Bilgi Listesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .166 Düşük Gerilim Koruma (ANSI 27) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .167 Fonksiyon Tanımı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .167 Ayar Notları . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .168 Ayarlar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .169 Bilgi Listesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .169 Aşırı Gerilim Koruma (ANSI 59). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .170 Fonksiyon Tanımı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .170 Ayar Notları . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .171 Ayarlar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .171 Bilgi Listesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .172

SIPROTEC, 7UM62, Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1, Yayın Tarihi 10.2010

11

Içindekiler

2.23 2.23.1 2.23.2 2.23.3 2.23.4 2.24 2.24.1 2.24.2 2.24.3 2.24.4 2.25 2.25.1 2.25.2 2.25.3 2.25.4 2.26 2.26.1 2.26.2 2.26.3 2.26.4 2.27 2.27.1 2.27.2 2.27.3 2.27.4 2.28 2.28.1 2.28.2 2.28.3 2.28.4 2.29 2.29.1 2.29.2 2.29.3 2.29.4 2.30 2.30.1 2.30.2 2.30.3 2.30.4

Frekans Koruma (ANSI 81). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173 Fonksiyon Tanımı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173 Ayar Notları . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174 Ayarlar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175 Bilgi Listesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176 Aşırı Uyartım Koruma (Voltaj/Frekans) (ANSI 24). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177 Fonksiyon Tanımı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177 Ayar Notları . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179 Ayarlar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181 Bilgi Listesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182 Ters Zamanlı Düşük Gerilim Koruma (ANSI 27) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183 Fonksiyon Tanımı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183 Ayar Notları . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184 Ayarlar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185 Bilgi Listesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185 Frekans değişim hızı koruma df/dt (ANSI 81R). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186 Fonksiyon Tanımı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186 Ayar Notları . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187 Ayarlar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189 Bilgi Listesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190 Gerilim Vektörü Atlaması. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191 Fonksiyon Tanımı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191 Ayar Notları . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193 Ayarlar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194 Bilgi Listesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194 %90 Stator Toprak Arıza Koruma (ANSI 59N, 64G, 67G). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195 Fonksiyon Tanımı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195 Ayar Notları . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 Ayarlar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202 Bilgi Listesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202 Hassas Toprak Arıza Koruma (ANSI 51GN, 64R). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203 Fonksiyon Tanımı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203 Ayar Notları . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205 Ayarlar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206 Bilgi Listesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206 %100 Stator Toprak Arıza Koruma (ANSI 27/59TN 3. Harm.). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207 Fonksiyon Tanımı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207 Ayar Notları . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209 Ayarlar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213 Bilgi Listesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213

12

SIPROTEC, 7UM62, Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1, Yayın Tarihi 10.2010

. .243 Fonksiyon Tanımı . . . . . . . . . . . . . . . . . .31. . . . . . . . . . . . . .38. . Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 2. . .3 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .246 Motor Tekrar Başlatma Engelleme (ANSI 66. . . . . . . .32. . . . . . . . .2 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .222 Hassas Toprak Arıza Koruma B (ANSI 51GN) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 2. . . . . . . . . . .232 Ayar Notları . . . . . . . . . . . . .240 Ayarlar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .230 Bilgi Listesi .32. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 2. .35 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .231 Rotor Toprak Arıza Koruma R. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34. . . . . . . . . .3 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32. . .234 Ayarlar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .255 Ayar Notları . . . .2 2. . . .100%). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33.2 2.232 Fonksiyon Tanımı . . . . . . . . . . . . .35. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .214 Ayar Notları . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .250 Ayarlar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35. . . . . . . . . . . . . . . .228 Fonksiyon Tanımı . . . . . . . . . . . . . . . . .34 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2010 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .230 Ayarlar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36 2.35. . .34. . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 2. . . . . . . . . . .2 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33. . . . . . . . . . . . . . . . . .1 2. . . . . . . . . . . . .4 2. . . . . . . . . . . .254 Kesici Arıza Koruma (ANSI 50BF). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 2. . . . . . . . . . .37. . . . . . .1 2. . . . . . . . . . . . . . . . .4 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 2. . . . . .2 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . .33. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31. . . . . . . .37. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .222 Bilgi Listesi . . . . . . . . . . . . . .1 2. . . . . . . . . . . . .3 2.4 2. . . .246 Bilgi Listesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37. . . . .38. . . .31. . . . . . . . . .36. . . . . . . . .3 2. . . . . . . . .1 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33 2. . . . . . . .241 Bilgi Listesi . . . . . . . . . . . .217 Ayarlar . . .247 Ayar Notları . . . . . . . . . . . .3 2.31 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Yayın Tarihi 10. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .228 Ayar Notları . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .243 Ayar Notları . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 20 Hz Gerilim Enjeksiyonu ile %100 Stator Toprak Arıza Koruma (ANSI 64G . . . . . . . . . .36. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Içindekiler 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .237 Ayar Notları . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .235 Bilgi Listesi . . . . . 7UM62. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .259 SIPROTEC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .223 Ayar Notları . . .4 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .226 Ayarlar . . . . .253 Bilgi Listesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .237 Fonksiyon Tanımı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .227 Sarımlararası Koruma (ANSI 59N (IT). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33. . . . .38. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .258 Bilgi Listesi . . . . .3 2. . .236 1-3 Hz Kare Dalga Gerilim Enjeksiyonu İle Hassas Rotor Toprak Arıza Koruma (ANSI 64R 1-3 Hz) . . . . . . . . . . . . . . fn (ANSI 64R) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .245 Ayarlar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .257 Ayarlar . . . . . . . . . . .38 2. . . . . .255 Fonksiyon Tanımı . . . . . 49Rotor) .34. . . . . . . . . . . . . . . . . . .242 Motor Yol Alma Zamanı Denetimi (ANSI 48) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38. . . . . . . . . . . .36. . . . .214 Fonksiyon Tanımı . . . .31. . . . . . . . .226 Bilgi Listesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .223 Fonksiyon Tanımı . . .36. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .247 Fonksiyon Tanımı . . . . . . . . . . . . . .

.3 2. . 274 Yazılım İle İzleme.1. . . . . . . . . . . .43 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 293 Eşik Denetimi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 2. . . . . . . . . . . . . . . . . 293 Bilgi Listesi . . . . . . . . . . . . . . . . . 279 Ayarlar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44. . . . . . . .3 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 2. . . . . . . .2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. . . 285 Ayarlar . . . . . . . . . . 305 Fonksiyon Tanımı . . . . . . . . . . . . . . . . . 286 Açma Devresi Denetimi. . . . . . . .40. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 2. . . . . . . . . . . . . . .44. . . Yayın Tarihi 10. . . .39. . . . . . . . .45. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 2. . . . . . . .42. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 267 Analog Çıkışlar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 2. . . . . . . . . .41. . . 261 Ayarlar . . . . . . . . . . . . 268 Ayar Notları . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 2. . . . 280 Denetim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42. . 269 Ayarlar . . . . . . . . . . . . . . 276 Ayar Notları . . . . . . . . . . . . 291 Ayarlar . . . . . . 305 Ayar Notları . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 2. . . . . . . . . . . . . . . . . 294 Ayar Notları . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 274 Donanım İle İzleme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43. . . . . . . . . . . . . . . . . . 283 Ayar Notları . . . . . . . 7UM62. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2. . . . . . . . . . . . .40. . . . . . . . . . . . . . . . . .5 2. . . . . . . . . . .4 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42. . . . 281 Sigorta Arızası İzleme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43. . . . . . . . . . . . . . 272 Denetim Fonksiyonları . . . . . . . . . . . .42. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 2. . . . . . . . . . . . . 268 Fonksiyon Tanımı . . . . . . . . . . . . . . . . . 279 Bilgi Listesi. . . . . . . . . . . . . . 276 Harici Trafo Devreleri İzleme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 306 14 SIPROTEC. . . . . . . .1 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 262 Bilgi Listesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45. . . . . . . . . . . . . . . . . .3 2. . . . . . . . . . .39. .40. . . . . . . . . . . . . .42. .2 2. . . . . . . . . . . .2 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1. . . . . .2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 299 Bilgi Listesi . . . .40 2. . . . . . . . . . . . . . . . . 298 Ayarlar . . . . . .3 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304 Harici Açma Fonksiyonları . . . . . . . . . . .39. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Içindekiler 2. .42.1 2.44 2. . . . . . . . . .45. . . . . . . . . . . . . . . . 281 İzleme Fonksiyonlarının Hatalı Çalışma ArızaTepkileri . . . . . . . . . . . 263 Fonksiyon Tanımı . . . . . . . . .43. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260 Ayar Notları . . 305 Ayarlar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45. . . . . .2 2. . . .3 2. . . 260 Fonksiyon Tanımı . . .2 2. . . .4 2. . . . .1. . . . . . .40. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 2. . . . . 287 Fonksiyon Tanımı . . . . . . . 294 Fonksiyon Tanımı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 2. . . . 274 Ölçme Denetimi. . . . . . . . . 287 Ayar Notları . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42. . . . 266 Bilgi Listesi .4 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 2. . . .2. . . .42. .2. . . 262 DC Gerilim/Akım Koruma (ANSI 59NDC/51NDC) . . . . . . .42 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 2. . . . . . . . . . . . . .4 Yanlışlıkla Enerjileme (ANSI 50. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1. . . . . . . . . . . . . . . . . . .42. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42.1. . . . . . . . .45 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43. . . . . . . . . . . . . . . . . . .44. . . .5 2. . . .2010 . . 263 Ayar Notları . . . . . . . . . . . . .2 2. .2 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39 2. . . . . . . . 306 Bilgi Listesi . . . . . .1 2. . . . . . . . . . . . . . .42. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39. . . . . 265 Ayarlar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 285 Bilgi Listesi. . . . . . . . . . . . .42. . . . . . . . . . 27) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46. . . . .1 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .318 Fonksiyon Denetimi . . . . . .320 Ayar Notları. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12. . . . . . . . . . . . .49. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .49. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 2.5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .49. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 2. . . . . . . . . . . . . . . . .1 2. . . . . .46. . . . . . . . . . . 311 Bilgi Listesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .49. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .333 Ayar Noktaları (İstatistik) . .49. . . . . .2 2. .317 Fonksiyon Tanımı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 Thermobox’lar Yardımı İle Sıcaklık Algılama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .331 Min/Maks Ölçme Ayarları . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .330 Diferansiyel ve Sınırlama Ölçümü . . . . . . . .330 Bilgi Listesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . .49. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .324 Fonksiyon Tanımı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10. . . . . . . .49. . . . . . . . . . . . . . . . . .321 Mesaj İşleme . .49 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .324 Bilgi Listesi .2. . . . . . . . . . . .336 Sistem Arayüzünün Testi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48. . .320 Yardımcı Fonksiyonlar . . . . . . . . . . . . .46. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .337 SIPROTEC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48 2. . . . .49. . . . . .49. . . . . . .49. . . . . . . . . . .1 2. . . . . . . . . . . . . . . .49. . . . . . . .49. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .49. . . . . . . . . . . .46. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 2. . . . . . . . . . . . . .1. . . . . . .332 Bilgi Listesi . . . . . . . . .1. . .332 Ayar Noktaları (Ölçülen Değerler) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10. . . . . . . . . . . . . . . . .1 2. . . . . . . . . .2 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .330 Açıklama.47 2. . . . . . . . . . . .4 2.333 Bilgi Listesi . .320 Fonksiyon Tanımı . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.1 2. . . .1 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 2. .333 Ayar Notları. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .317 Ayar Notları . . . . . . .331 Bilgi Listesi . . . . . . . .48. . . . . . .49. . . . . . .Içindekiler 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .49. . . . . . . . . . . . . . .2 2. . . . .1 2.48. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .47. . . . . . . . . . . .1 2. . . . . . . . . . .1 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3. . . . . . . . . .2 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 2.336 İkili Girişlerin/Çıkışların Kontrolü . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4. . .319 Cihazın Başlatma Mantığı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .321 İstatistik . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 2. . .49. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .331 Enerji . .11. . . . . . . . . . . . . . . . .49. . . . . . . . . . . . . . . .2 2.2 2. . . . . . . . . . . . . . . . . .49. . . . . . . . . . . . . . .11 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .49.321 Fonksiyon Tanımı . . .319 Cihazın Açma Mantığı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .49. . . . . . . . . . . . . . . . . .12. . . . . . . . . . . . . .1 2. . .335 Fonksiyon Tanımı . . . . . . . . . . . . . . . . . .328 Termal Ölçme . . . . . . . . . . . . . . . . .46 2. . . . .335 Devreye Alma Yardımcıları . . . .3 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .49. . .309 Ayarlar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6.12 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .49. . . . . . . . . . . . . . .323 Fonksiyon Tanımı . . .9. . . . . . . . . . . .2 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .47. . . .335 Tarih-/Saat ayarları. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 2. . .4 2. . . . . . . . . . . . . . .49. . . . . . . .48. . . . . . . . . . . . .319 Fonksiyon Tanımı . . . 7UM62. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .324 Ölçme. . . . . . . . . . . . . . . . . . .49. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7. . . .49. . . . . . . . . . .49. . .332 Bilgi Listesi . . . . . . . . . . .3 2. . . . . . . . .12. . . . . . .334 Bilgi Listesi . . . .8. . . . .49. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4. . . . . . . . . .1 2. . . . . . . . . . . . . .315 Faz Dönüşü . .48. . . . . . . . .49. . . . . .49. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .337 Bir Test-Ölçme Kaydının Oluşturulması . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.49. .1 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. . . . . . . . . . . . .1 2. . . . . . . . . . . . . . . . . .2. . . . .1 2. . . . . . . .2. . . . . . . . . . .8 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Yayın Tarihi 10. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .334 Ayarlar . . . . . . . . . . . . . . . . .49. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 2. . . . . . . . . . . . .49. . . . . . . . . . . . . . . . .10. . . . . . . . . .331 Bilgi Listesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .333 Osilografik Arıza Kayıtları. . . .308 Ayar Notları . . . . . . . . . . . . . . . .333 Fonksiyon Tanımı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2010 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .49. . .323 Bilgi Listesi .308 Fonksiyon Tanımı . . . . . . . . . . . . . .10 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .336 Bir test işletimi sırasında SCADA arayüzündeki bilgilerin etkisi . . . . . . . . . . . . .

1 3 Komut İşleme . . . . . 352 Yapılandırma Bilgileri. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 3. . . . . . . . . . . . . . 380 Sonlandırma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 3. . .50. . . . . . 339 Komut İşleme . . . . . . . . . . . . . . . . .1. . . . .4 2. . .1. . .1. . . . .1 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 3. . . . . . . . . . . . . 377 Çıkma Tip Pano Montajı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 339 Açıklama . .2 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 Montaj ve Bağlantılar . . . . . . . . . . . .4 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . 339 Açıklama . 352 Donanım Değişiklikleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7UM62. .3. . .50. . . 354 Sökme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50. . . . . . . .2. . . . . . . . . . . .2. . . . . . . . . . 340 Açıklama . . . 374 Montaj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 379 Sistem Arayüzü . . . . . . . . . . . . . . .Içindekiler 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3. . . . . . . . . . . . . . . . .3. . . . . . . . . . . . . .1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 381 Zaman Senkronlama Arayüzü . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 382 Sistem bağlantısının kontrolü . . . . . . . . . . .2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341 Komut Kaydı . . . . . . . . . . . . . . . . 340 Kilitleme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 375 Gömme Tip Pano Montaj . . . . .50. . . . . . . . . . .3. . . .2 3. . . . . . . . . . .2. . .2. . . . . . . .2 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 338 Komut Tipleri . . . . . . . . . . .2. . . . . . . 356 Baskılı Devre Kartlarında bulunan Anahtarlama Elemanları . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 2. . . . . . . . . . . . .50. . .3 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 382 Cihaz bağlantılarının kontrolü . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 2. 351 3. . . . . . . . . . . . . . 375 Raf Montajı ve Hücre İçine Montaj . . . . . . . . . . . . . . .50. . 338 Açıklama . 348 Montaj ve Devreye Alma . . . . . . . .1 3. . . . . . . . . . . .2. . . . . . .4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 338 Kontrol Cihazı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 380 Analog Çıkış . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 3. . . . . . . . . . . . 378 Bağlantıların Kontrolü . . . . . . . . . . . . 354 Genel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2010 . . . . . . . . . . .2. . . . . 386 16 SIPROTEC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 3. . . . . . . . . . . . .2. . . . . . . . . . . . . . . . .1 2. . . . . . . . . . . . . . .1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50. . . . . . . . . . . .2. . . . .1. . . .5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2. . . . . . . . . .50. . . . . . . . . . .2 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 3. . . . . . .2. . . . . . . 379 Seri Arayüzlerin Veri Bağlantılarının Kontrolü .2 3. . . . . . . . . . . . . . Yayın Tarihi 10. . . . . . . . . . . . . . . . .1 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 2. . . . . . . .2. . . . . . . . .3 2. . . . . . . . . 348 Açıklama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50 2. . . . . .50. . . . . . . . . . . . . .1 3. .50. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 371 Tekrar Monte Etme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1. . . . . .3 3. . . . . . . . . .2.6 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 359 Arayüz Modülleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 381 Fiber Optikler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1. . . . . . .

. . . . . . . . .460 Dengesiz Yük (Negatif Bileşen) Koruma (ANSI 46). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Içindekiler 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .443 Haberleşme Arayüzleri. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .449 Mekanik Testler . . . . . . . . . . . Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .472 SIPROTEC. . . . . . . . . . .426 Rotor toprak arıza koruma olarak hassas toprak arıza korumanın kontrolü . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .402 Makine ile devreye alma testi. .4 4. . .4 3. . . . . . . . . .389 İkili Giriş ve Çıkışların Kontrolü . .452 Çalışma Koşulları . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .455 Termal Aşırı Yük Koruma (ANSI 49) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .399 DC gerilim/-akım ölçme devresinin kontrolü. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . .428 Sarımlararası korumanın kontrolü . . . . . . . . . . . . . . . . . .442 İkili Girişler ve Çıkışlar . . . . . . . . . . . . . . . . .451 İklimsel Gerilim Testleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .394 Dururken rotor toprak arıza korumanın kontrolü . . . . . .3. . . . . . .441 Yardımcı Gerilim. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Trafolar için (ANSI 87G/87M/87T) . . . . . . . . . . . . . . . .19 3. . . . . . . . . . . . . . . . .3. . . .3. . . .10 3. . . .TN) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1. . .3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 4 Devreye Alma . . . . . . . . . . . .3. . . . . . . . . . . . . . . .1. . . . . . .11 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .416 Stator toprak arıza korumanın kontrolü . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .391 Kesici Arıza Koruma Testleri . . . . . .452 Tasarım . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3. . . . . .2010 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .429 Şebeke ile kontroller. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 3. . . .3 3. . . . . .388 Test Etkinliği/Veri İletimi Bloklama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17 3.20 3. . . . . . . . . . . . .1. . . . .436 Cihazın Son Hazırlıkları . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3. . . . . .7 4. . . . . .3. . .394 Kullanıcı-Tanımlı Fonksiyonların Testi . . . . . . . . .3. .7 3. . . . .6 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .468 Sınırlandırılmış Toprak Arıza Koruma (ANSI 87GN. . . . . . . . . .3. . . . . . . . . . . .465 Diferansiyel Koruma. . . . . . . . . .3. . . . . . . . . . . . . . . . . .3. . . . . . . . . . . .454 Ters Zamanlı AA Koruma (ANSI 51V) . . . . .2 4. . . . . . . . . . . . .1. . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14 3. . .1. . . . . . . . . Yayın Tarihi 10. . . . . . . . . . . . . . .3.1 4. .8 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . .418 % 100 Stator toprak arıza korumanın kontrolü. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1. . . . . . . . .10 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Generatörler ve Motorlar için (ANSI 87G/87M/87T) . . . . . . . . . . . . . . . 51 67) . . .412 Gerilim devrelerinin kontrolü . .18 3. . . . . . . . . . . . . . .9 Genel Cihaz Verileri . . . . . . .439 4. . .3 4. . . . . . . . . . . . 7UM62. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .453 Sabit Zamanlı Aşırı Akım Koruma (ANSI 50. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 4. . . . . . . . . . .1. .3. . . . . . . . . . . .3. . . . .3 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .464 Diferansiyel Koruma. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .406 Diferansiyel korumanın kontrolü.2 4. . . . . . .1 4. . . . .22 3. . . . . . . . . .13 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .401 Yapılandırılmış İşletim Aygıtları için Açma/Kapama Kontrolleri . . . . . . .3. . . . . . . . . . . . . . . .409 Toprak akımı diferansiyel korumanın kontrolü . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .452 Sertifikalar . . . . . .395 % 100 Stator Toprak Arıza Koruma Kontrolü . . . . . . . . . . . . . .5 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15 3. . .462 Yol Alma AA Koruma (ANSI 51) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3. . .1. . . .3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 4. . . . .12 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 4. . . . . . . . .6 4. . . . .437 Teknik Veriler.16 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .427 Çalışmada rotor toprak arıza korumanın kontrolü . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.3. . . .3. . . . . .3.389 Sistem Arayüzlerinin Testi .402 Akım devrelerinin kontrolü . . .394 Analog Çıkışların Kontrolü . . . . . . .431 Test Amaçlı Osilografik Kayıtlar Oluşturma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 3. . . . . . . . . . . . .441 Analog Girişler ve Çıkışlar . . . . . .445 Elektriksel testler . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . .30 4. . . . . . . . 509 Koruma fonksiyonlarının çalışma alanları . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 478 Düşük Gerilim Koruma (ANSI 27) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .). . . . . . . . . . . . . .19 4. . . . . . (ANSI 27/59TN 3ncü Harm. . . . . . . 482 Frekans Koruma (ANSI 81). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 487 %90 Stator Toprak Arıza Koruma (ANSI 59N. . . . . . . . . . . . . 7UM62. . . . . . . . . . . . .14 4. 49Rotor) . . .32 4. . . . . . . . . . . . . . .29 4. . . .37 4.2010 . . . . 475 Empedans Koruma (ANSI 21). . . . . . . . . . Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. . . . . . . . . . . . . . . . . . 497 Motor Tekrar Başlatma Engelleme (ANSI 66. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 474 Düz Aktif Güç Denetimi (ANSI 32F) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33 4. . . . Harm. . . . . . . . . . . . 476 Kademe Dışı Koruma (ANSI 78) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67G) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 490 20 Hz Voltaj Enjeksiyonlu %100 Stator Toprak Arıza Koruma (ANSI 64G-%100) .11 4. . . . . . . . .22 4. . . . . . .27 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 484 Frekans değişim hızı koruma df/dt (ANSI 81R). . . . . . . . . . . . 492 Sarımlararası Koruma (ANSI 59N (IT) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 499 Yanlışlıkla Enerjileme (ANSI 50. . . . . . . . . . 473 Ters Güç Koruma (ANSI 32R). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25 4. . . . . . . . . . . . . . .12 4. . . . . .24 4. . . . . . . . . . . 496 Motor Yol Alma Zamanı Denetimi (ANSI 48) . . . .26 4. . . . . . . . Yayın Tarihi 10. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21 4. . . . . . . . . . .15 4. 64G. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 483 Aşırı Uyartım Koruma (Voltaj/Frekans) (ANSI 24). . . . . . . . . . . . . . . .38 Düşük Uyartım (Alan Kaybı) Koruma (ANSI 40) . . 494 1-3 Hz Kare Dalga Gerilim Enjeksiyonu İle Hassas RotorToprak Arıza Koruma (ANSI 64R) . . . . . . . . . . . . . . 515 18 SIPROTEC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Içindekiler 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 DC Gerilim/Akım Koruma (ANSI 59NDC/51NDC) . . .35 4. . 27) . . fn (ANSI 64R). . . 488 Hassas Toprak Arıza Koruma (ANSI 51GN. 480 Aşırı Gerilim Koruma (ANSI 59) . . . . . . . . . . . . . .17 4. . . . . . . . . . . 491 Hassas Toprak Arıza Koruma B (ANSI 51GN) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 493 Rotor Toprak Arıza Koruma R. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 498 Kesici Arıza Koruma (ANSI 50BF) . . . . . . . . . . . . . . . 489 %100 Stator Toprak Arıza Koruma 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . 503 Kullanıcı-Tanımlı Fonksiyonlar (CFC) . . . 486 Gerilim Vektörü Atlaması. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 504 İlave Fonksiyonlar . . . . 64R). . . . . . . . . . . . .18 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23 4. . . . . . . . . . .31 4. . . . . . . . 502 Eşik Denetimi . . . . . . . . . . . . . . . 501 Thermobox’lar Yardımı İle Sıcaklık Algılama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28 4. . . . . . . . . . . . . . . .

. . .1 4. . . .4 A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .560 Önceden tanımlanmış CFC Grafikleri . . .6 A. . . . . . . . . . . . . . . .4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 A. . . . . . . . . . . . .564 Ayarlar . . .534 Sipariş Bilgileri . . . . . . .2. . . . . . . . . .39. . . . . . . . . . . . . . . . . .2 A. . . .1 A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .534 Aksesuarlar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .562 Protokole Bağlı Fonksiyonlar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .517 Gömme Tip Pano Montaj ve Hücre Montajı (kasa büyüklüğü 1/1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .522 Çıkma Tip Pano Montaj için 7XT7100-0BA00 seri cihazının ölçülü çizimi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .541 Çıkma Tip Pano Montajı. . .2 A. . . . . . .3. . . . . . .39 4. . . .1. . . . . .39. . . . . . .8 A. . . . . . . .14 4. . .4. . . . . . . . .9 Sipariş Bilgileri ve Aksesuarlar . . . . . Yayın Tarihi 10. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .533 A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .39. . . . . . . .560 Varsayılan Gösterge. . .1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39. . . . .529 Çıkma Tip Pano Montaj için 20 Hz-Generatör 7XT3300-0BA00/DD ölçülü çizimi . . . . .557 LED’ler . . . . . . . . . . . . . . . . . .4. . .608 SIPROTEC.39. . . . . . . . . . . .554 Varsayılan Ayarlar . . .558 İkili Çıkış. . . . . . . . . . . . . . . . . .3. . . . . . .545 Thermobox (RTD Kutusu) için Bağlantı Örnekleri .527 Gömme Tip Pano veya Hücre içi Montaj için 20 Hz-Generatör 7XT3300-0CA00/DD ölçülü çizimi . . . . . .3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .553 Aksesuarların devre şemaları . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39. . . . . . . . . . . . . . .15 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39. . . . . . . . . . . . . . . . . .523 Gömme Tip Pano Montajı için 7XT7100-0EA00 seri cihazının ölçülü çizimi . . . . . . . . . . .4. . .Içindekiler 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13 4.519 Çıkma Tip Pano Montajı (Kasa büyüklüğü 1/1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .519 Gömme Tip Pano Montaj için 7XR6100-0CA0 bağlantı cihazının ölçülü çizimi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 A. . . . . .521 Ölçülü çizim 3PP13 . . . . . . . . .2 A. . . . . . . . . . . . .39. . . . . . . . . . . . . .532 Ek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 A. . . . . . . . .528 Çıkma Tip Pano Montaj için 20 Hz-Generatör 7XT3300-0BA00 ölçülü çizimi . . . . . . . . . . . . . . . . . .534 Sipariş Kodu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .586 Toplu Bildirimler . . . . . . . . . . .8 4. . . . . . . .525 Çıkma Tip Pano montajı için direnç ünitesi 7XR6004-0BA00 ölçülü çizimi . . . . . . . . .11 4. . .1 A. . . . . . . .543 Bağlantı Örnekleri . . . . . . . . . . . . Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. . . . . . . . . . . . .9 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .530 Gömme Tip Pano veya Hücre içi Montaj için 20 Hz-Bant 7XT3400-0CA00 geçirici ölçülü çizimi . . .10 4.2 A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39. . . . .2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .563 Fonksiyon Kapsamı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .559 Fonksiyon Tuşları. . . . . . . .3 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 A. . . . . . . . . . . .524 Gömme Tip Pano Montaj veya Hücre içi Montaj için Direnç ünitesi 7XR6004-0CA00 boyut çizimi . . . . . . . .39. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .541 Gömme Tip Pano ve Hücre Montajı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .545 Bağlantı Örnekleri 7UM62 . . . . . . . . . . . . . . . . .39. . . .3 A. . . . . . . . . . . . . .4 4. . . . . . . . . . . .4 A. . . . . . . . .7 A. . .557 İkili Giriş . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2010 19 . .5 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39. . . . . . . . . . .5 A. . . . . . . . . .569 Bilgi Listesi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39. . .1. . . . . . . . . . . . . . .518 Çıkma Tip Pano Montajı (Kasa büyüklüğü 1/2) . . . . . . .531 Çıkma Tip Pano montajı için 20 Hz-Bant geçirici 7XT3400-0BA00 ölçülü çizimi . . . . . . .16 4. .1 A. . 7UM62. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .517 Gömme Tip Pano Montaj ve Hücre Montajı (kasa büyüklüğü 1/2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 A. . . . . . . . .4. . .538 Terminal Atamaları. . . . . . . . . . . . . . .17 A Boyutlar . . . . . . . . . . . . . . . . .2 4. . . . . . .6 A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .526 Gömme Tip Pano veya Hücre içi Montaj için 20 Hz-Generatör 7XT3300-0CA00 ölçülü çizimi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .520 Çıkma Tip Pano Montajı için 7XR6100-0BA0 bağlantı cihazının ölçülü çizimi. . . . . . .7 4. . . . . . . . . . . .

. . . . . . . 609 Kaynakça . . . . 7UM62. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2010 . . . . . . . . . . . . . . . . . .Içindekiler A. . . . . . . . . .10 Ölçülen Değerler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 613 Terimler Sözlüğü . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 627 20 SIPROTEC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Yayın Tarihi 10. . . . . . . . . . . . 615 Dizin. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Giriş Bu bölümde SIPROTEC 4 7UM62 cihazı tanıtılmıştır.2 1.1 1. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. karakteristiklerine ve fonksiyonlarının kapsamına genel bir bakış sunulmuştur. 1 1. Cihazın uygulama alanlarına.3 Cihazın Genel Çalışması Uygulamaları Özellikler 22 25 27 SIPROTEC. Yayın Tarihi 10.2010 21 . 7UM62.

güçlü bir mikrobilgisayar sistemiyle donatılmıştır.2010 . 7UM62. Analog Girişler Ölçme girişleri (MI) galvanik yalıtım yaparlar. primer ölçü trafolarından gelen akımları ve gerilimleri dönüştürür ve bunları cihazın dahili işlem seviyelerine uyarlar. Ölçülen büyüklüklerin toplanmasından kesicilere ve diğer şalt teçhizatına komutların gönderilmesine kadar bütün işlemler tamamen sayısal olarak işlenir. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. Yayın Tarihi 10. Şekil 1-1 cihazın temel yapısını gösterir.1 Cihazın Genel Çalışması Sayısal çok fonksiyonlu koruma 7UM62.1 Cihazın Genel Çalışması 1.Giriş 1. Şekil 1-1 Sayısal çok fonksiyonlu koruma 7UM62' nin (Maksimum sürüm) Donanım-Yapısı 22 SIPROTEC.

Bu. <11 Hz veya >70 Hz frekanslı ölçme değerleri gibi. esas olarak.ve Ölçme fonksiyonlarının geniş bir frekans aralığında doğru sonuçlara ulaşması için. • Herbir koruma fonksiyonu için başlatma koşullarının izlenmesi. ölçülen değerler ve cihazın işlevsel durumu ile ilgili mesajlar gibi bilgiler.Giriş 1. anahtarlama aygıtlarına gönderilen komutları ve önemli olayların ve durumların uzağa bildirimi için mesajları kapsar. yönetimi. 3 Gerilim girişi Faz-Toprak-Gerilimleri (V-Bağlantıda Faz-Faz gerilimlere ve Gerilim trafosuna kontak da mümkün) kapsar ve 4. Eksik veya çok küçük ölçme büyüklükleri.ve ayar parametrelerine. güç sisteminden (örn. • Açma komutları ile karar verme. SIPROTEC. Çıkışlar. gerçek zamanlı saat. Mikrobilgisayar Sistemi Mikrobilgisayar sisteminde (µC) gerçekleştirilebilinir yazılım işlenir. I/O modülleri (girişler ve çıkışlar) üzerinden yönlendirilir. Bunun üzerinden cihazın tüm bilgilerine. işletme. • Mantık fonksiyonları için sinyallerin işlenmesi. Ön Elemanlar Olaylar. LCD ile bağlantıda dahili kontrol tuşları ve sayısal tuşlar. ölçülen değerlere ulaşılabilir (bakınız SIPROTEC 4 Sistem açıklamaları /1/) ve ayarlar değiştirilebilir. ancak bir değiştirme-ölçme büyüklüğünün yeterli yükseklikte (en az anma değerinin %5'i) ölçme girişlerinin en azından birinde bulunmasıdr (''İşletim durumu 1''). 3 akım girişinin herbiri faz akımları için koruma cihazının her iki tarafında bulunur.69 Hz frekans aralığındaki ölçme doğruluğunu garantiler. uzaktan resetleme) veya diğer cihazlardan (örn. yani yapılandırma. 11 Hz . Röle veya seri Arayüzler üzerinden koruma davranışının bildirilmesi. IA giriş yükseltici grubu. • Hata analizi için bildirimlerin. Yayın Tarihi 10.2010 23 . örn. Örnekleme frekansının elle tekrar yazılımı Koruma. • LED'ler. • İşletim sisteminin ve fonksiyonlarının.veya rotor toprak arıza korumanın artık gerilim ölçümü için düşünülmüştür. arayüzler vb. veri depolama. arıza verilerinin ve arıza değerlerinin kaydedilmesi. bilgileri. LCD. Gerilim girişi stator. kilitleme komutları) sağlar. Frekans tekrar yazılımı için şart. 2 Akım girişi hassas giriş trafolarıyla (IEE) donatılmıştır ve mA-Alanında sekonder akımları ölçebilirler. • Sınır değerlerinin ve zaman akış sırasının sorgulanması. • Ölçülen büyüklüklerin sürekli izlenmesi. gerçek frekans devamlı ölçülür ve ölçme büyüklükleri işlenmesi için ölçme frekansı tekrar yazılır. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. durumlar. yüksek çözünürlüklü ΣΔ Dönüştürücü (22 Bit) ve bellek elemanları ile mikrobilgisayar sistemine veri aktarımı sunar.1 Cihazın Genel Çalışması Cihaz üzerinde 8 akım ve 4 gerilim girişi bulunmaktadır. Çok kanallı AD analog-sayısal dönüştürücü grubu. 7UM62. Önemli fonksiyonlar: • Ölçülen büyüklüklerin filtrelenmesi ve işlenmesi. cihazla lokal etkileşimi sağlar. cihazı ''İşletim durumu 0''getirirler.ve arıza mesajlarına. analog giriş büyüklükleri için yüksek dirençli girişler sağlar. haberleşme. Bant genişliği ve işlem hızı açısından ölçülen değer işleme için uygun hale getirilmiş filtrelerden oluşmuştur. ön panelde yer alan optik göstergeler (LED) ve bir görüntü ekranı (LCD) tarafından gsterilir. Bilgisayar sistemi. İkili Girişler ve Çıkışlar Bilgisayar sistemine girişler ve bilgisayar sisteminden çıkışlar.

1 Cihazın Genel Çalışması Seri Arayüzler Seri İşletim arayüzü üzerinden önyüzde kişisel bir bilgisayar ile DIGSI işletim programı kullanımı ile haberleşme sağlanabilir. Bunların yerine çıkış modülleri (RS485 veya optik) donatılmış ise. Başka bir arayüz. Ek arayüz modülleriyle başka haberleşme protokolleri gerçekleştirilebilir. farklı fiziksel iletim tertipleri ve farklı protokoller ile gerçekleştirilebilir. 7UM62. Gerilim kesintileri. özellikle cihazların PC ile sabit balantısı için veya bir modem üzerinden işletilmesi için uygundur. Hizmet arayüzü bir RTD-Kutusu bağlantısı için de kullanılabilir.20 mA) verilmiş olan. Seri bir Hizmet arayüzü üzerinden aynı şekilde kişisel bir bilgisayar ile DIGSI işletim programı kullanımı üzerinden cihazla haberleşmek mümkündür. farklı gerilim seviyelerinde gerekli güç ile bir PS güç kaynağından beslenir. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. Analog çıkışlar/Sıcaklık verisi Sürüme veya donanıma bağlı olarak montaj konumlarında (Port B ve D) seçilmiş ölçüm değerleri (0 . örneğin gerilim besleme sisteminde (alt istasyon bataryası) kısa-devre olduğunda veya önemli yük değişikliklerine maruz kalındığında olabilir.2010 . analog çıkış modülleri takılı olabilir. Güç Kaynağı Yukarıda açıklanan fonksiyonel birimler. 24 SIPROTEC. Seri Sistem arayüzü üzerinden tüm cihaz verileri merkezi bir kumanda ve izleme bilgisayarına aktarılabilir. Böylece bütün cihaz fonksiyonlarının rahatlıkla işlenmesine/kullanılmasına imkan doğar. Uygulamaya bağlı olarak bu arayüz. Kısa süreli kesintiler bir kondansatör belleği ile köprülenir (Teknik Veriler’e bakın). harici senkronlama kaynakları ile dahili saatin Zaman Senkronlaması için konulmuştur. Bu port. Yayın Tarihi 10. o zaman bunlar üzerinden harici bir sıcaklık ölçme cihazı sıcaklıkları katılır.Giriş 1.

Gerilim. Yani örneğin. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.veya Çapraz diferansiyel koruma olarak ya da kilitleme transformatörünün koruması olarak veya Tüm-Diferansiyel koruma koruması olarak tasarlanabilir. Tercihli fonksiyon kapsamı ile 7UM62 genaratörlerin tüm güç büyüklükleri için (küçük. Uygulamaya bağlı olarak uygun fonksiyon paketleri seçilebilir. 7UM62'de diferansiyel koruma ve aşırı akım korumanın yanında. Generatör-Bölümleme. Cihaz ayrıca orta ve büyük generatörlerin koruması için temel birimleri oluşturur.ve Asenkron motorlar için koruma.ve Frekans dayanıkılığını izlemeye izin veren. SIPROTEC.Giriş 1. Cihaz her iki tipik temel anahtarlama için koruma taleplerini yerine getirir. • Bara Anahtarlaması • Kilitleme Anahtarlaması Şekil 1-2 Tipik Anahtarlamalar Dahili diferansiyel koruma fonksiyonu. program sıralaması ''Dijital makine koruma 7UM6'' olarak adlandırılan. Böylece kesintisiz bir yedek koruma taslağı gerçekleştirilebilir.2 Uygulama Alanları 1. Motorların ve Transformatörlerin koruması için gerekli tüm koruma fonksiyonlarını kapsar.2010 25 . Ölçeklendirilebilir yazılım geniş bir uygulama alanına olanak sağlar. orta. 7UM61 (7UM6 serisinin diğer cihazı) cihazıyla kombinasyonda küçükten büyüğe kadar olan makine birimlerinin tüm taleplerini pratikte kapsar. Cihaz 7UM62 başka uygulamalara da açıktır.2 Uygulama Alanları SIPROTEC 4 Cihazı 7UM62. pekçok koruma fonksiyonları mevcut olmasından ötürü. büyük) kullanılabilir. sayısal çalışan çok fonksiyonlu bir makine korumasıdır. • Büyük Senkron. • Transformatörler için koruma. Yayın Tarihi 10. 7UM62. Jenaratörlerin. yalnız 7UM62 cihazıyla küçükten orta güce (yaklaşık 5 MW) kadar olan generatörler kapsama alınır ve güvenli şekilde korunur.

güç sistemi koşulları hakkında ve cihaza ilişkin bilgiler verir. Bundan dolayı diğer sayısal işletme.veya Efektif değerleri cihazda kaydedilir ve daha sonraki hata analizleri için kullanıma sunulur.0 Otomasyon tekniğinin bu protokolü üzerine mesajlar ve ölçüm değerleri aktarılabilir. • Profibus DP Otomasyon tekniğinin bu protokolü üzerine mesajlar ve ölçüm değerleri aktarılabilir. Ön cephe arayüzü Ön yüzde bulunan bir 9-pin DSUB soket. tüm yapılandırma parametrelerinin ve ayarların girilmesi ve değiştirilmesi. üzerinden ölçüm değerleri verilebilen.2010 . kumanda komutlarının verilmesi gibi bütün işletme ve değerlendirme işleri yapılabilir. çeşitli standartlaştırılmış protokoller kullanıma sunulmuştur: • IEC 61850 Bir EN100-Modülü üzerinden. cihaz durumlarının ve ölçülen değerlerin sorgulanması. • Modbus ASCII/RTU Otomasyon tekniğinin bu protokolü üzerine mesajlar ve ölçüm değerleri aktarılabilir.cihazın arka tarafında bulunur. Cihaz mesajları. cihaz ile bir istasyon denetçisi arasında merkezi haberleşme sağlar. SIPROTEC 4-işletim sistemi DIGSI ile. İletim tekniği bağlantısına paralel olarak bu port üzerinden DIGSI-Haberleşme ve Röleler Arası Haberleşme de GOOSE ile sağlanabilir. kişisel bilgisayar ve DIGSI işletim sistemi ile uzaktan çalıştırma mümkün olur. bu Operatör arayüzü üzerinden. kontrol ve depolama elemanları ile kapsamlı bir iletişim kurulabilir: Servis arayüzü veri hatları üzerinden işletilebilir ve aynı zamanda modem üzerinden haberleşmeye imkan tanır.Giriş 1. bir kişisel bilgisayarla lokal iletişim için kullanılır. bu profil ile gerçekleşebilir. Bu. Seçime bağlı olarak arıza değerlerinin Anlık. ön yüzdeki bir çok LED’e atanabilir (yapılandırılabilir). kullanıcı-tanımlı mantık fonksiyonlarının yapılandırılması. Haberleşme Harici İşletme-. Olay Kayıtlarında saklanır. cihazların 100-MBit Ethernet-Haberleşme ağlarına IEC 61850'ye göre protokollerle. 7UM62. eğer örneğin bir merkezi PC üzerinden birkaç cihazı çalıştırmak gerekirse. Olay ve Arıza Verilerinin Kayıt Edilmesi İşletme mesajları. Sistem arayüzü. lokal göstergede görüntülenebilir ve seri arayüzler üzerinden uzağa iletilebilir. • DNP 3. Yayın Tarihi 10. -siparş biçimine bağlı olarak. Ölçülen büyüklükler ve bunlardan hesaplanan değerler. kullanıcı-tanımlı mantık fonksiyonları ile birleştirilebilir ve/veya seri arayüzler üzerinden uzağa iletilebilir (aşağıdaki “Haberleşme” paragrafına bakın). • Alternatif olarak. işletme mesajlarına ve ölçülen değerlere erişim. bir analog çıkış (2 x 20 mA) kullanılabilir.ve Depolama sistemleri ile iletişim için seri arayüzler mevcuttur. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. • IEC 60870-5-103 Cihazların diğer SINAUT LSA ve SICAM üreticilerin otomasyon sistemlerine dahil edilmesi de. veri hatları veya fiber optik kablolar üzerinden çalıştırılabilir. 26 SIPROTEC. Bu sayede. Kontrol. Generatördeki veya ağdaki bir arıza esnasında önemli olaylar ve durum değişiklikleri. kontrol ve otomasyon tekniklerine entegrasyonu gerçekleşebilir. Veri iletimi için. çıkış kontaklarına atanarak bu çıkışlar üzerinden harici olarak işlenebilir(yapılandırılabilir). Arka cephe arayüzleri Diğer arayüzler.2 Uygulama Alanları Mesajlar ve Ölçüm değerleri.

gerekirse veri hatları. • Seçime bağlı olarak düşük gerilimde Akım-Başlatma davranışının gerilim denetimli veya gerilime bağlı değişikliği. • Arıza kaydı için. cihazdan son olarak gönderilen kapamaların akımlarının protokollendirmesi ve kesicinin her bir kutbu tarafından kesilen akımların toplanması. ikili girişler. • Sigorta arızası izleme veya Gerilim trafoları için minyatür şalter yoluyla gerilim etkisinin bloklama imkanı.3 Özellikler Genel Karakteristikler • 32-bit güçlü mikroişlemci sistemi. Yayın Tarihi 10. • Anahtarlama İstatistikleri: Cihazdan gönderilen açma kumandalarının sayılması. • Bağlantı. SIPROTEC.veya Ortam sıcaklığının dikkate alınması mümkün. • Bir senkronlama sinyali (DCF77. aşırı akım başlatma davranışı I> (ör. • Düşük gerilimde.ve Çıkışların ve Test-Ölçüm yazılımlarının durum göstergeleri gibi işletime alma yardımları. komple sayısal ölçüm değerlerinin işlenmesi ve kumandası. • Ölçüm değerleri aktarıcısı. ikili giriş veya sistem arayüzü üzerinden senkronize edilebilir pil destekli gerçek zaman saati. 7UM62. • Seçime bağlı olarak ek yön tespiti. ikili çıkışlar ve çeviriciler ile. Tek bir kütle modeli).3 Özellikler 1. I>> yüksek akım kademesinde. • Ek ayarlanabilir termal ve akıma-bağlı uyarı kademesi. IL2. kesici ve diğer kumanda cihazları için yönlendirme kararlarına kadar. • Soğutma suyu. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. Termal Aşırı Yük Koruma 49 • Enerji kayıplarının termal profili (Tam bellek fonksiyonlu aşırı yük koruma. IRIG B uydu alıcı üzerinden). • İşletme ölçüm değerlerinin devamlı hesabı ve gösterimi. • Haberleşme merkezi kontrol ve depolama elemanları ile ve seri arayüzler ile mümkündür. Düşük gerilim davranışlı Sabit zamanlı aşırı akım koruma (I>) • 2 sabit zaman kademesi I> ve I>>. • Ölçülen büyüklüklerin sürekli izlenmesi ve ayrıca cihazın yazılım ve donanımı. • Dahili kullanım ve görüntü alanı üzerinden veya DIGSI kullanım programı bağlı bir kişisel bilgisayar vasıtasıyla cihazın kolay işletimi. Ters zamanlı aşırı akım koruma (IDMT. IL3) için. harici ölçüm. • İşletme saatlerinin sayımı: Korunan teçhizatın çalışma saatlerinin yük altında sayılması. uyartı gerilimi terminallerden yönlendirilen senkron makineler için). görüntü 1 veya görüntü 2'den. gerilim denetimli) • Farklı eğrilerden (IEC. • Ölçüm değerlerinin sayısallaştırma ve işlenmesinden. arıza bildirimlerinin. 3 hat akımı (IL1. tüm ikili Giriş. kontrol ve güç besleme devrelerinden tam galvanik ve güvenilir yalıtımı.Giriş 1.ve Faz sırası kontrolleri. modem veya optik fiber bağlantılar üzerinden.2010 27 . anlık değerlerin veya efektif değerlerin depolanması. cihazın dahili işleme devrelerinin. • Bloklama imkanları örneğin herhangi bir kademe ile ters kilitleme için. ANSI) seçim mümkün.

veya 5. • Ayarlanabilir bir dengesiz yükün aşılmasında uyarı kademesi. • Farklı Akım trafo-Doymasında dahi yüksek kararlılık. Başlatma aşırı akım koruma • I> Düşük devir sayısı alanı için kademe (ör. • Ayarlanabilir asimetri faktörlü ve ayarlanabilir soğutma süreli termal açma karakteristiği. • Yüksek Hassaslık. • Hassas ve yüksek doğrulukta aktif güç ölçümü (Küçük cos ϕ de de küçük kayıp güclerin tespiti. • Harici arızalardaki fonksiyon aşılmasına karşı kararlılık tedbirleri. 46-TOC) • 3 Faz akımlarının negatif bileşen sisteminin son derece hassas değerlendirilmesi. 7UM62. • Güç salınımlarına karşı hassas değil. • Trafo-Kumanda gruplarına entegre edilmiş uyum. Toprak akımı diferansiyel koruma • Akım kararlılaştırılmış Açma karakteristiği. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. Harmonik ile. • Alışılagelen tüm sistem koşulları için değişken ölçme büyüklükleri seçimi. • Akımı kuvvetli arızalarda ani açma.2010 . • Yüksek Hassaslık. • Uzun zaman kademesi ve Kısa zaman kademesi (kapalı hızlı kapama ventilinde etki eder). Yayın Tarihi 10. • Demeraj akımlarına (Rush) karşı kararlılık. Ters güç koruma • Pozitif bileşen sistem elemanlarından güç hesaplaması.Giriş 1. 3. Motor. • Geçici ve kalıcı arıza akımlarına karşı kararlılık. • Uyarım geriliminin dikkate alınması. • Daha yüksek dengesiz yükte ani açma kademesi (kısa devre koruma olarak kullanılabilir). 46-2. • Doğru akım bileşenlerine ve Akım-Trafosu doymasına karşı hassas değil. 2. Harmonik ile. • Farklı Akım Trafo-Anma akımlarını dikkate alarak trafo dönüştürme oranına entegre edilmiş uyum. 28 SIPROTEC. • Statik ve dinamik kararlılık sınırları için çok basamaklı karakteristikler. Açı hatası kompanzasyonu). Düşük uyartım koruma • Pozitif bileşen sistem elemanlarından admitans ölçümü.3 Özellikler Dengesiz Yük (Negatif Koruma 46-1.veya Transformatör diferansiyel koruma olarak kullanılabilir • Akım kararlılaştırılmış Açma karakteristiği. Yol alma dönüştürücülü generatörlerin yol alması) Diferansiyel Koruma • Generatör-.

Aşırı Uyartım Koruma • U/f davranışının belirlenmesi. • Seçime bağlı olarak faz-faz veya faz-toprak gerilimlerle.ve Açma kademesi. Empedans koruma • Düşük gerilimin kendi kendini tutmasıyla aşırı akım başlatma (uyartım gerilimi terminallerden elde edilmiş senkron cihazları için). • Ayarlanabilir düşük gerilim eşiği. • Standart karakteristiğin veya herhangi bir Açma karakteristiğin termal dayanıklılığa benzetimi seçilebilir. • Kompleks empedans vektörünün akışının değerlendirilmesi. 7UM62. • Ölçüm değeri müsaadesi akımın pozitif bileşenleri üzerinden ve Bloklama akımın negatif bileşenleri üzerinden. Yayın Tarihi 10. • Güç salınımı merkezinin güç sistem ağında olması ile generatör birimi bölgesinde olmasının güvenilir bir şekilde ayırt edilmesi. Düşük Gerilim Koruma 27 • Gerilimlerin pozitif bileşenlerinin iki kademeli düşük gerilim tespiti.3 Özellikler Düz yön güç izleme • Pozitif bileşen sistem elemanlarından güç hesaplaması.Giriş 1. • Harmoniklere ve ani faz açısı değişmelerine duyarsız. 1 Aşırı menzil kademesi (ikili giriş üzerinden değiştirilebilir). Aşırı Gerilim Koruma 59 • Üç gerilimden maksimum olanın iki kademeli aşırı gerilim tespiti. • Ayarlanabilir gerilime bağlı zaman karakteristikli ek kademe. • Poligonal Açma karakteristikleri. • 2 Empedans kademesi. 4 Zaman kademesi. • Dikdörtgen formlu karakteristiğin ayarlanabilir eğim açısıyla sistem şartlarına optimal uyum.2010 29 . • Seçime bağlı olarak doğru veya hızlı ölçüm değeri oluşumu. Kademe dışı koruma • Test edilmiş empedans ölçüm uygulamasına dayalıdır. • Ayarlanabilir Uyarı. • Etkinleştirilebilir güç salınımı. • Ayrı ayarlanabilir güç sınırlarıyla verilen aktif gücün aşılması (P>) ve altında kalınmasının (P<) izlenmesi. Frekans Koruma 81 O/U • 4 bağımsız ayarlanabilir frekans sınırları ve gecikme zamanlarıyla Düşük (f<) ve/veya Aşırı (f>) olarak izleme. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. SIPROTEC.

Yayın Tarihi 10. % 100 Stator toprak arıza koruma 3.veya Rotor toprak arıza koruma olarak kullanılabilir. • Sıfır noktasına. • Yüksek hassaslık (0.3 Özellikler Frekans değişikliği koruma • 4 ayrı ayarlanabilir sınır veya gecikme zamanlarıyla aşırı (df/dt>) ve/veya düşük (-df/dt<) olarak izleme. • Değişken ölçüm penceresi • Frekans korumanın başlatmasına kuplaj. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.veya Topraklama trafosuna ölçme yoluyla veya Faz-Toprak-Gerilimlerinden hesaplama ile artık gerilimin tespiti. 7UM62. • Farklı seçilebilir ölçme yöntemi (Temel harmonik. • Arızalı fazın belirlenmesi.ve Açma kademesi R< ve R<<. seçilmiş FIR-Filtre ile. • Toprak akımıyla Açma kademesi. (I0. • Rotor toprak arıza koruma olarak uygulamasında bir minimum akımın akışının ölçüm devresinin izlenmesi. 3. Harmonik).2010 . Hassas toprak arıza koruma • İki kademeli toprak arıza tespiti: IEE>> ve IEE>. • Stator.Giriş 1. Harmoniğin gerilimde yıldız noktasında veya bir topraklama trafosunun açık üçgen sargısında değerlendirilmesi. • Hassas toprak akımı tespiti. • Büyük Stator-Toprak-Kapasitelerinde yüksek hassaslık. • Yön karakteristiği ayarlanabilir. • Yüksek Hassaslık (sekonder taraflı 2 mA'den itibaren ayarlanabilir). ve 3.ve Bara anahtarlaması için uygun. Hassas toprak akımı koruma B • Stator akım izleme. herhangi bir toprak akım izleme ve yatak bağlantıların taraması için dalga akımı koruma gibi farklı görevler için uygulama. U0) sıfır bileşen büyüklükleriyle yön belirlemeli veya yön belirlemesiz olarak. • % 90 Stator toprak arıza koruma ile birlikte tüm stator sargının bir koruması olur (% 100 Koruma alanı). % 100 Stator toprak arıza koruma. 20 Hz-Öngerilim ile • 20 Hz-Ölçme büyüklüğü değerlendirme (7XT33 ve 7XT34). 30 SIPROTEC. % 90 Stator toprak arıza koruma • Generatörler için Blok. Harmonik ile • 3. Vektör atlama • Şebeke bağlantı kesintisi için hassas faz atlama tespiti. • Uyarı. seçime bağlı olarak. • Ayarlanabilir düşük gerilim eşiği.5 mA den itibaren). Harmonik ve 1.

3 Özellikler Sarımlararası arıza koruma • Sarımlararası bağlantılarının generatörlerde artık gerilimin generatör yıldız noktasına karşı ölçümüyle tespiti. • Kompleks toplam empedanstan arıza direncinin hesabı. Rotor toprak arıza koruma (R. • Bloklanmış rotorda sabit zamanlı gecikme zamanı. • Arıza mesajı ile ölçme devresi izleme.3 Hz-Kare dalga gerilimli • Rotorun 1-3 Hz-Gerilim değerlendirmesi (7XT71). 1 . • Motorun başlatmasına. • İşletme toprak empedanslarını ve ölçme fırçalarının dirençlerini dikkate alarak. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. 7UM62. fn) • Tüm uyartım devresi için % 100 koruma.Giriş 1. • Bir acil durum başlatma için tekrar başlatmayı engellemeyi bloklama imkanı. • Tümleşik denetim fonksiyonu.3 V'dan itibaren). 80 KΩ).2010 31 . Yayın Tarihi 10. • Yüksek hassaslık (maks. • Hareketsiz/Çalışır durumda soğutma sabitlerinin farklı uzaması dikkate alınır. • Yüksek hassaslık (0. Motor Başlatma Süresi Denetimi • Motor yol alma akımının değerlendirilmesine dayalı ters zamanlı açma karakteristiği. • Seçilmiş FIR-Filtre ile arıza büyüklüklerinin bastırılması. sadece yeniden başlatma/yol alma sınırının altında kalınması durumunda müsaade edilir. • Bir yeniden başlatmaya kadar müsaade edilen bekleme süresi hesaplanır. Hassas rotor toprak arıza koruma. • Uyarı. herbiri entegre edilmiş koruma fonksiyonunun başlatması. • Uyarı kademesi ve Açma kademesi direkt Ohm olarak rotor toprak direncinden ayarlanabilir. uyartım devresine simetrik kapasitif bağlantısı.ve Açma kademesi R< ve R<<. • Kesiciye yapılandırılmış olan. • Başlatma harici bir koruma cihazından gelen ikili bir girişle mümkün. SIPROTEC. • Sistem frekanslı bir Alternatif akımın. Kesici Arıza Koruma • Akım kontrolü veya kesici yardımcı kontaklarının değerlendirilmesi yoluyla. Motorlar için başlatma engelleyicisi 66 • Rotor aşırı sıcaklığının yaklaşık olarak hesaplanması.

• Kesici yardımcı kontakları üzerinden kesici durumlarının geri mesajı. YA-DEĞİL vb. Kesici Kontrolü • Kesiciler elle. sistem arayüzü üzerinden (örn.2010 . • Hat akımlarının anlık (şu an) değer tespiti. Yayın Tarihi 10.3 Özellikler Yanlışlıkla enerjileme • Hazırda bulunan bir generatörün.ve Gerilim İzleme ile Sigorta Arızası İzleme müsaade kriterlerini sergiler. • Hızlı denetim görevlerinin CFC üzerinden gerçekleştirilmesi. • İşletme durumu. L3. • Alternatif gerilim tespiti için de uygundur (Efektif değerler). 32 SIPROTEC. • Çoğaltma veya azaltma arasında seçim yapılabilir. • Sıfır bastırımı. • Zaman gecikmeleri ve sınır değeri sorgulamaları. Canlı-Sıfır-İzleme gibi ölçülen değerlrin işlenmeleri. Eşik değeri denetimi • 10 serbest kullanılabilir eşik değeri denetim mesajları. Analog Çıkışlar • 4 analog işletme değerine kadar çıkış (sürüme bağlı). VEYA.). herhangi bir Ortam. DEĞİL. L3 veya L1. Faz Dönüşü • Parametre (statik) ve ikili giriş (dinamik) üzerinden L1. L2. • Küçük Doğru akımların tespiti için de kullanılabilir. DC gerilim-/DC akım koruma • Entegre ayırıcı yükselteç üzerinden DC gerilim tespiti. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. 7UM62. SICAM veya LSA tarafından) veya kullanım arayüzü (PC ve DIGSI işletim programı aracılııyla) üzerinden açtırılabilir ve kapatılabilir. L2 yolu ile seçilebilir faz bileşeni.Giriş 1. • Bütün genel mantık fonksiyonları (VE. • Kesici konumunun kabul edilebilirlik izlemesi ve anahtarlama için kilitleme koşulları. Kullanıcı tanımlı fonksiyonlar • Dahili ve harici sinyallerin serbest programlanabilir bağlantılarını kullanıcı tanımlı fonksiyonlara gerçekleştirilmesi. Karakteristik kırılımı. generatör şalterinin hızlı açılmasıyla yanlışlıkla enerjilendirilmesinden kaynaklanan zararın sınırlandırması. progranlanabilir fonksiyon tuşları üzerinden. RTD-Kutuları üzerinden sıcaklık tespiti • RTD-kutuları ve harici sıcaklık sensörleri yardımı ile.veya Soğutucu madde sıcaklığının tespiti.

2010 33 .ve Gerilim trafo-Sekonder devreleri izleme. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. Akım. • Açma devresi izlenmesi harici anahtarlama ile mümkün. 7UM62. • Simetri izlemeleriyle. o zaman açtırma için istenilen analog mesajlar (±10 V. böylece yükseltilen güvenirlik.3 Özellikler Ölçüm transdüseri • Eğer cihazda bulunan 3 ölçüm dönüştürücü koruma fonksiyonlarıyla kullanılmazsa. güç kaynağının. Yayın Tarihi 10. ±20 mA) kullanılabilir. ■ SIPROTEC. • Faz sırası kontrolü. Ölçüm değeri izlemeleri • Dahili ölçme devrelerinin.Giriş 1. donanım ve yazılımın izlenmesi. • Ölçüm mesajlarının eşik değeri işlenmesi ve mantık bağlantıları mümkün.

Giriş 1.2010 .3 Özellikler 34 SIPROTEC. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. Yayın Tarihi 10. 7UM62.

1 2.5 2. 67) (yönlü) Ters Zamanlı AA Koruma (ANSI 51V) Termal Aşırı Yük Koruma (ANSI 49) Dengesiz Yük (Negatif Bileşen) Koruma (ANSI 46) Yol Alma AA Koruma Diferansiyel Koruma ve Korunan Nesneler Toprak Akım Diferansiyel Koruma (ANSI 87GN. Ayrıca.17 2. 2.23 2.18 2.19 2. 7UM62. Ayar değerlerinin belirlenmesi için bilgiler ve – gerektiği yerde – formüller verilmiştir.14 2.7 2. ANSI 50.8 2.25 Giriş.4 2.Fonksiyonlar 2 Bu bölümde. Maksimum yapılandırmaya göre bütün fonksiyonların ayar seçenekleri gösterilmiştir.6 2.2 2.12 2. Yayın Tarihi 10.21 2.13 2. TN) Düşük Uyartım Alan Kaybı Koruma (ANSI 40) Ters Güç Koruma (ANSI 32R) Düz Aktif Güç Denetimi (ANSI 32F) Empedans Koruma (ANSI 21) Kademe Dışı Koruma (ANSI 78) Düşük Gerilim Koruma (ANSI 27) Aşırı Gerilim Koruma (ANSI 59) Frekans Koruma (ANSI 81) Aşırı Uyartım Koruma (Voltaj/Frekans) (ANSI 24) Ters Zamanlı Düşük Gerilim Koruma (ANSI 27) 37 39 42 43 52 60 61 63 67 73 79 87 93 97 122 129 138 142 145 158 167 170 173 177 183 SIPROTEC. Referans sistemler Cihaz EN100 Modülü 1 Fonksiyon Kapsamı Güç Sistemi Verileri 1 Grup Değiştir Güç Sistemi Verileri 2 Sabit Zamanlı Aşırı Akım Koruma (I>. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.10 2. ANSI 50/51) (düşük gerilim kilitli) Sabit Zamanlı Aşırı Akım Koruma (I>>.20 2.22 2.9 2. aşağıdaki bilgiler ışığında sunulan fonksiyonlardan hangilerinin kullanılacağı belirlenebilir.11 2. SIPROTEC 4 7UM62 cihazında mevcut pek çok fonksiyon açıklanmıştır.2010 35 .3 2. 51.15 2.16 2.24 2.

39 2.27 2.46 2.43 2. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.42 2.35 2.44 2.2010 .34 2.45 2.32 2.31 2.40 2.47 2.) 20 Hz Gerilim Enjeksiyonu ile %100 Stator Toprak Arıza Koruma (ANSI 64G .26 2.36 2.33 2.28 2.Fonksiyonlar 2 2. 27) DC Gerilim/Akım Koruma (ANSI 59NDC/51NDC) Analog Çıkışlar İzleme Fonksiyonları Açma Devresi Denetimi Eşik denetimi Harici Açma Fonksiyonları Thermobox’lar Yardımı İle Sıcaklık Algılama Faz Dönüşü Fonksiyon Denetimi Yardımcı Fonksiyonlar Komut İşleme 186 191 195 203 207 214 223 228 232 237 243 247 255 260 263 268 274 287 294 305 308 317 319 321 338 36 SIPROTEC. 64G.48 2. Yayın Tarihi 10. 49Rotor) Kesici Arıza Koruma (ANSI 50BF) Yanlışlıkla Enerjileme (ANSI 50.38 2. 7UM62. fn (ANSI 64R) 1-3 Hz Kare Dalga Gerilim Enjeksiyonu İle Hassas Rotor Toprak Arıza Koruma (ANSI 64R 1-3 Hz) Motor Yol Alma Zamanı Denetimi (ANSI 48) Motor Tekrar Başlatma Engelleme (ANSI 66.37 2.41 2.100%) Hassas Toprak Akım Koruma B (ANSI 51GN) Sarımlararası Koruma (ANSI 59N (IT)) Rotor Toprak Arıza Koruma R.50 Frekans değişim hızı Koruma df/dt (ANSI 81R) Gerilim Vektörü Atlaması %90 Stator Toprak Arıza Koruma (ANSI 59N. 64R) %100 Stator Toprak Arıza Koruma (ANSI 27/59TN 3.49 2.29 2.30 2. Harm. 67G). Hassas Toprak Arıza Koruma (ANSI 51GN.

1 Giriş. Şekil 2-1 Referans sistemler SIPROTEC. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. Referans sistemler Aşağıdaki bölümlerde tek tek Koruma fonksiyonları ve İlave fonksiyonlar açıklanmıştır ve ayar değerleri için bilgiler verilmiştir. Yayın Tarihi 10. 2.Fonksiyonlar 2. Cihazın tüm ön anahtarlamaları aynı şekilde bunun üzerinden tasarlanır.1 Giriş.2010 37 . 7UM62.1.1 Generatör Fonksiyon Tanımı Hesaplama örnekleri her iki tipik temel anahtarlamalar Bara bağlantısı ve Bara bağlantısı ile daha küçük gücün iki referans sistemine göre yönlenir. Taraf 1 veya Taraf 2'ye ölçme büyüklüklerinin ataması aşağıdaki şekilde tanımlanmıştır. Referans sistemler 2.

T = 5. G = 6. (Başlatma akımı) (Uzun süreli müsaade edilen stator akımı) ( IBAŞLAT'de başlat süresi) IN.2010 . sek = 1 A IN. M = 6600 V IN. sek = 1 A UN. G = 5. Bağımsız fonksiyonlar için gerekli tüm dönüşüm formülleri işletim programında saklanır. G. prim = (6. koruma fonksiyonlarının sistemden bağımsız tipik ayarlarının ön ayarlanabilmesidir. Yayın Tarihi 10. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. Bu 7UM62'de korunan nesnenin anma büyüklükleriyle ilgili bir ayar olarak (ör. G) yürütülür. IN. SN. G. Referans sistemler Referans sistemlerin teknik verileri Generatör: SN. 7UM62.5 s Akım trafosu: IN. M = 126 A IBAŞLAT = 624 A Imaks = 135 A TBAŞLAT = 8. Güç Sistemi Verileri 1 'de veya Güç Sistemi Verileri 2 'de ilgili sistemin verileri güncellenir ve maus tıklamasıyla sekonder değerlere dönüşüm gerçekleşir. Hesaplanan ayar değerleri cihaza ilişkin sekonder ayar büyüklükleridir ve doğrudan ön klavye üzerinden değiştirilebilir. UN.3/√3) kV IN.8 Akım trafosu: Toroidal akım trafosu: Gerilim trafosu: IN. IN.3 MVA UOS = 20 kV U = 6. 38 SIPROTEC. G = 483 A cos ϕ = 0. UN.1 Giriş. sek = (100/√3) V Uen/3 = (100/3) V Transformatör Transformatör: SN. Bunun büyük avantajı. sek = 1 A 5:1 Diğer teknik veriler bağımsız koruma fonksiyonlarının fonksiyon parametrelerinin ayarlarında tanımlanmıştır.3 kV uK = %7 Sıfır noktası-transformatör: n= Direnç bölücü: Motor Motor: UN.prim = 200 A.Fonksiyonlar 2. Komple yeni bir yapılandırmada DIGSI işletim programının uygulanması önerilir.27 MVA UN.3 kV IN.prim = 60 A. Böylece sekonder ayarlamanın yanısıra primer büyüklüklerde ayarlama imkanı oluşur.prim = 500 A.

Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. 610 no'lu LED/LCDAr. kendiliğinden açıklamalıdır.1 Ayar Notları Spontane arıza ihbarları Bir arıza durumundan sonra arız adurumunun önemli verileri spontan olarak cihaz göstergesinde görüntülenir. adresi altında ayar ile son arıza durumunun (AÇMAdaki hedef) LED ve Röle üzerinde kayıtlı bilgileri.Göst.Göst. bu durumda arıza olay bilgileri çıktılanmaz.2010 39 . Metin ekranlı cihazlarda bu ihbarlar bir güç sistemi arızasından sonra her durumda görüntülenir. Bildirimlerin bir çoğu. LED’lere konfigüre edilen bildirimlerin kaydedilmesi ve spontan bildirimlerin hazır bulunması. Kayıtlı LED ve Röle silme. eğer bu arıza durumu cihazın bir açma kumandasına yol açmadıysa silinebilir.Fonksiyonlar 2. cihazın bir açma sinyali göndermesine bağlı olarak yapılabilir. . 7UM62. Bir arıza yüzünden bir veya daha fazla koruma fonksiyonu başlatma almış. Grafik göstergeli cihazlarda 611 no'lu adres altında SPN Ar. Yayın Tarihi 10. spontan arıza durumu göstergesinin her bir arızada (Baş. 2.2. Özel bir takım durumlar aşağıda açıklanmıştır: Resetleme: Cihazın sıfırlanması besleme geriliminin herbir enerjilenmesinden sonra gerçekleşir. SIPROTEC. Böylece bu bilgiler kendi koruma alanında hatayı sınırlandırır. İhbarı. Bu bildirimler aşağıdaki bilgi listesinde gösterilmiştir. ancak arıza başka bir cihaz tarafından (örneğin kendi koruma alanı dışında) temizlendiği için7UM62 açma vermemişse. 615 no'lu T MİN LED TUTMA adresi altında ayarlanabilir bir süre için engellenebilir. 610 no'lu adreste LED/LCDAr.2 Cihaz 2. Bu süre esnasında olan tüm bilgiler bundan sonra VEYA üzerinden birbiriyle bağlanabilir. İlk başlatma: Bir İlk çalıştırma cihazın DIGSI üzerinden ilklendirilmesiyle gerçekleşir.daki hedef) veya sadece Açmadaki arıza durumlarında (AÇMAdaki hedef) güncellenip güncellenmediği seçilir. Yeniden başlatma: Bir Yeniden başlatma parametre takımının hesaplanmasından veya resetlenmesinden sonra gerçekleşir. böylelikle sadece son arıza durumuna ilişkin bilgiler görüntülenir.2 Cihaz Cihaz kendisi ve sistem üzerine genel bildirimlerin bir sıralamasını verir. ekranda otomatik bir spontan arıza durumu görüntüleneceği (EVET) veya (HAYIR) görüntülenmeyeceği seçilir. Şekil 2-2 Spontan arıza durum bildirimlerinin cihaz ekranında oluşturulması Kayıtlı LED / Röle reset Yeni bir Koruma-Başlatma genel olarak tüm kayıtlı LED / Röle siler.

Fonksiyonlar 2.2010 .2.2 Adres 610 611 615 640 Ayarlar Parametre LED/LCDAr. Cihazın enerjilenmesinden kısa bir süre sonra izleme ekranının başlangıç sayfası. Ek'te listelenmiştir. İhbarı T MİN LED TUTMA İzl. Ayar Seçenekleri Baş.2 Cihaz Not Adres 610 LED/LCDAr. Yayın Tarihi 10.Ekranı Baş. 7UM62.daki hedef AÇMAdaki hedef EVET HAYIR 0 .daki hedef HAYIR 5 dak görüntü 1 Açıklama LED / LCD' de Arıza Gösterimi Arıza ihbarlarının spontane gösterimi Kilitli LED'lerin minimum tutma süresi Fabrika Ayarı Ekran Başlangıç görüntüsü 40 SIPROTEC. 2.Göst.. parametresi ile seçilebilir. SPN Ar. 60 dak görüntü 1 görüntü 2 görüntü 3 görüntü 4 Olağan Ayar Baş.Göst.Ekranı Baş. Ölçülen değerler için mevcut gösterim seçenekleri. ayarı (AÇMAdaki hedef) sadece Adres 615 T MİN LED TUTMA 0 olarak ayarlanmasında anlamlıdır. Olağan gösterge için ölçülen değerlerin farklı gösterimlerini seçmek üzere cihazın ön panelindeki ok tuşları kullanılır. 640 no'lu İzl. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. Şekil 2-3 Kayıtlı LED / Röle için reset komutu oluşturma 4-satırlık ekranda izleme ekranı Dört-satırlık ekrana sahip bir cihazın başlatmasından sonra standart olarak ölçülen değerler görüntülenir.

Uyarı:Haf Para. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.2. 1 2 3 5 15 16 51 52 55 56 67 69 70 71 72 73 125 301 302 320 321 322 323 545 546 Bilgi Listesi Bilgi LED Reset Test modu Veri Durd. Lokal değiş. Ar.2010 41 . Uyarı Baş.Aktif Cihaz resetleme İlk Başlatma Yeniden Başla Yaz Saati Ayar hesapl. >LED Reset >Test modu >VeriDurd. Senkr. Arıza Olayı Haf. Verisi Uy.3 No.Zm. 7UM62. Ayar Kontrolü Düzey-2 Değiş. UyarıHaf İşlemi Yeni Haf.nı Aç Süresi Bilgi Tipi IE IE IE IE EM IE_W IE AM EM EM EM_W EM EM EM AM IE AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM WM WM LED Reset Test modu Veri iletimini durdurma Giriş ile veri iletimi kilidini çözme >Arka Aydınlatma açık Saat Senkronlama Donanım Test Modu CFC Hatası Hiçbir Fonksiyon konfigüre edilmemiş Fonksiyon Mevcut Değil >Dahili Gerçek Zaman Saatini Senkronlama >LED 'leri Resetleme >Test modu >Veri iletimini durdurma Cihaz işletmede ve koruma yapıyor En az 1 Koruma Fonksiyonu Aktif Cihazı Resetleme Cihazın İlk Başlatması Yeniden Başla Yaz Saati Ayar hesaplaması sürmekte Ayarlarların Kontrolü Düzey-2 değişikliği Lokal ayar değişikliği Darbe Salınım ON (Chatter) Güç Sistemi arızası Arıza Olayı Uyarı: Veri Hafızası sınırı aşıldı Uyarı: Parametre Hafıza sınırı aşıldı Uyarı: Çalışma Hafıza sınırı aşıldı Uyarı: Yeni Hafıza Sınırı aşıldı Başlatmadan Bırakmaya geçen süre Başlatmadan AÇMA ya geçen süre Açıklama SIPROTEC. Veriİlt.2 Cihaz 2. DarbeSalınım ON Güç Sis.Fonksiyonlar 2.BÇ >Işık açık Saat Senk. Cihaz OK Kor. Yayın Tarihi 10. DonaTstMod Arıza CFC Biçimlenmemiş Mevcut değil >Zm.

Fonksiyonlar 2. Ancak cihaz MLFB` ye göre böyle bir modüle sahipse. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.3 2.0101 Arıza Kanal 1 009. Bu norm cihazların. açık ve dahili kullanılabilir şekilde.2010 . Böylelikle SIPROTEC 4-cihazları. 2. 2. kontrol ve otomasyon tekniğinin 100-MBit-haberleşme ağında IEC 61850 normuna uygun gerçekleştirilebilir. Gatewaysiz ve çeviricisiz. uygun ilgili heterojen çevrelerde de kullanılabilir. bu otomatikman Port B üzerine mevcut bir arayüzü olarak ön ayarlanır.3 No Bilgi Listesi Bilgi Bilgi Tipi IE IE IE EN100 Modülü Arızalı EN100 Bağlantısı Kanal 1 Arıza EN100 Bağlantısı Kanal 2 Arıza Açıklama 009. Kontrol tekniği dahil edilmesine paralel bu arayüz üzeri DIGSI-Haberleşme ve Röleler Arası Haberleşme GOOSE ile sağlanabilir.3.1 EN100 Modülü 1 Fonksiyon kapsamı EN100 Modülü 1 üzerinden 7UM62 integrasyonu. 7UM62.3.3 EN100 Modülü 1 2. Yayın Tarihi 10.0100 Arızalı Modül 009.3. devamlı bir iletişimini sağlar. EN100 Modülü 1) işletimi için ayarlar gerekli değildir.2 Ayar Notları Arayüzü seçimi Ethernet-Sistem arayüzü modülü (IEC 61850.0102 Arıza Kanal 2 42 SIPROTEC.

aşağıda açıklanacağı gibi birkaç seçenek arasında bir seçim mümkündür. yani ör. Hangi koruma fonksiyonlarının hangi girişleri tutabileceğine ilişkin özet. Yapılandırma parametrelerini cihazda değiştirmek için (ayar değişikliği için). koruma fonksiyonlarının tüm kombinasyonları mümkün değildir (bakın Bölüm 2. Bazı fonksiyonlar için. Ayrıca bazı koruma fonksiyonlarında.4 Fonksiyon Kapsamı 2. Eğer Etkin Değil ayarı seçilmişse sadece bir fonksiyon parametre grubu ayarlanabilir ve kullanılabilir. ancak değiştirilemez ve cihaza aktarılamaz. 2. Kullanılmayan fonksiyonlar gizlenebilirler. Fonksiyonların. Parametre grubu değiştirme fonksiyonunun kullanılması isteniyorsa 103 Gr. Yayın Tarihi 10.4. cihazın sipariş biçimine bağlıdır (ayrıntılar için bakın Ek A. arıza değeri kaydında Ani değerler veya RMS değerler gösterilmesi gerektiği seçilebilir. Bölüm 2.2'de gösterilmiştir. 2.2 Ayar Notları Özel Karakteristikler Ayarların birçoğu.SEÇE.ve Toprak gerilim girişleri IEE ve UE için bazı sınırlamalara dikkat edilmelidir. Yine de Toprak akımı. ayarlar okunabilir. Özel durumlar aşağıda açıklanmıştır. sistem koşullarına uyarlanabilir. 7UM62. cihazın hangi ölçme girişlerinin (Taraf 1 veya Taraf 2) buna atanabileceği seçilir. zira diğer koruma fonksiyonlarında bu atama sabittir (bakın Tablo 2-1). Şifre girişi olmaksızın. RMS değerler kaydında kayıt için verilen süre 16 kat uzatılır.4 Fonksiyon Kapsamı Cihaz 7UM62 birçok koruma fonksiyonlarına ve ilave fonksiyonlara sahiptir. kendinden açıklamalıdır. Ayrıca donanım bazı sınırlamalar içerdiğinden. bu fonksiyonların kapsamına göre tasarlanmıştır. 7 no’lu şifre girişi gerekir. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. fonksiyon ayarları için işletim esnasında hızlı ve rahat değiştirilebilen fonksiyon parametrelerinin iki grubu ayarlanabilir (Bölüm 2. rotor toprak arıza koruma ve stator toprak arıza koruma için kullanılır.Değişt. Bunun için projelendirme yoluyla bağımsız fonksiyonlar etkin veya etkisiz kılınabilir. Aynı giriş aynı anda faklı ölçme büyüklükleriyle kabul edilemez.6`e bakın).1).4. komut fonksiyonları.4. mevcut değil olarak yapılandırılmış olanları 7Um62 de işlenmez: Bunlara ilişkin bir mesaj alınmaz. Fonksiyonel kapsam ve gerekirse mümkün seçenekler.4. sınır değerler) sorgulanmaz. Not Mevcut fonksiyonlar ve olağan ayarlar.2). SIPROTEC. Ayrıca. Kullanım SIPROTEC 4 Sistem Açıklamaları /1/ 'nda ayrıntılı olarak verilmiştir. 104 ARIZA DEĞERİ parametresiyle. Bu durumda. Mevcut koruma fonksiyonları ve ilave fonksiyonlar mevcut veya mevcut değil olarak yapılandırılabilir. Fonksiyon kapsamı diyalog kutusunda sistem davranışına uyarlanır. ve ayarlamada ilgili ayar parametreleri (fonksiyonlar.1 Fonksiyon Tanımı Fonksiyon Kapsamının Yapılandırılması Yapılandırma ayarları kişisel bir bilgisayar ve DIGSI yazılım programı kullanılarak girilebilir ve cihazın ön seri portu veya arka servis arayüzü üzerinden aktarılır.Fonksiyonlar 2.2010 43 . Cihaz donanımı ve yazılımı. adresi mevcut olarak ayarlanır.

Iee2 ve 3 Ölçme değeri değiştirme girişine(MU) şeklinde olur. Tablo 2-1 Cihaz girişlerinin koruma fonksiyonlarına atanması Taraf 1 UL1. Aşağıdaki tablo cihaz girişlerinin koruma fonksiyonlarına atamasını göstermektedir. TARAF 2 olarak çalışması gerektiği seçilir. IL3T2 opsiyonel opsiyonel opsiyonel sabit sabit opsiyonel sabit opsiyonel sabit sabit sabit sabit sabit – – sabit – – – – – – – – – – – sabit – – – – – – – – – – – – sabit Iee2 – – – TD2 – – – – TD3 – – – – – – – – – – – – Td Koruma fonksiyonu U0 – hesaplanmış. Sadece bir koruma fonksiyonu kullanılabilir. 3. ar. bu kademenin Yönsüz TARAF 1 veya Yönsüz TARAF 2 veya Yönsüz TARAF1 veya Yön. Harm. genel amaçlı bir işleme için ölçme değeri modülüyle CFC'de kullanıma sunulur. Ör. her iki hassas akım girişleri Iee1.4 Fonksiyon Kapsamı 112 no'lu AA KORUMA I> adresinde bu seçim zamanlı aşırı akım korumanın I>-Kademesi için yapılır (= Taraf 1. Sistem projelendirilmesinde bu bağımlılıklar dikkate alınmalıdır. ANSI TARAF 2). Bu fonksiyon da seçime bağlı olarak Taraf 1 veya Taraf 2'ye atanır (= IEC TARAF 1. rotor toprak arıza koruma (R. Ölçüm değeri dönüştürücüsü girişlerinde aynı bağımlılıklar geçerlidir. IL2T1. IEC TARAF 2. Ters zamanlı aşırı akım korumada 114 no'lu AA KORUMA Ip sürüme bağlı olarak faklı ters zaman karakteristikleri kullanıma sunulmuştur. ile – – – sabit – sabit opsiyo – nel – – 44 SIPROTEC. Etkin Değil seçimiyle ters zamanlı aşırı akım koruma etkisiz kılınabilir. fn) için artık kullanılmaz. eğer LES kullanılıyorsa – sabit – – opsiyo – nel Hassas toprak akım koruma (ANSI 51GN. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. 7UM62. I>> /yönsüz Sabit Zamanlı I>>/yönlü Ters zamanlı aşırı akım koruma Termal Aşırı Yük Koruma Dengesiz Yük Koruma (Negatif Bileşen) Yol alma aşırı akım koruma Diferansiyel Koruma (ANSI 87G/87M/87T) Diferansiyel Toprak Arıza Koruma Düşük uyartım (Alan Kaybı) Koruma (ANSI 40) Ters güç koruma (ANSI 32R) İleri güç denetimi Empedans koruma Kademe dışı koruma (ANSI 78) Düşük gerilim koruma Aşırı Gerilim Koruma Frekans Koruma Aşırı uyartım koruma u/f Ters zamanlı düşük gerilim koruma Frekans değişim hızı koruması Vektör atlama % 90 Stator toprak arıza koruma sabit sabit sabit – – – – U0 hesaplanmış sabit sabit sabit sabit sabit sabit sabit sabit sabit sabit sabit sabit IL1T1. Zamanlı aşırı akım korumanın bu kademesi Etkin Değil seçimiyle etkisiz kılınabilir. IL3T1 opsiyonel opsiyonel opsiyonel – – opsiyonel sabit opsiyonel – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – Iee1 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – UE Taraf 2 IL1T2. MUs koruma fonksiyonu kullanılmazsa. UL3 Sabit ZamanlıI>. ANSI TARAF 1. Zamanlı aşırı akım korumanın yüksek akım kademesi I>> için 113 no'lu AA KORUMA I>> adres altında. 64R) % 100 Stator top. stator toprak arıza koruma fonksiyonlarının UE-Girişi kullanılırsa. Yayın Tarihi 10. IEC veya ANSI-Normlarına göre.2010 . IL2T2.Fonksiyonlar 2. UL2. Taraf 2 veya Etkin Değil). Bu UE-Girişi.

IL2T2. 20 Hz-Ön gerilim ile Hassas toprak akımı koruma B (IEE-B) Sarımlararası koruma (SAK) Rotor toprak arıza koruma (RTK) Hassas rotor toprak arıza koruma.2010 45 . UL2. sabit 27) DC Gerilim koruma Sigorta Arızası İzleme Açma Devresi İzleme (ANSI 74TC) Eşik denetimi Harici Açma Eşleştirme – sabit – sabit – Diferansiyel koruma için 120 DİF. IL2T1. 7UM62.4 Fonksiyon Kapsamı Koruma fonksiyonu UL1. Şekil 2-4 Generatör diferansiyel koruma uygulaması SIPROTEC. 13Hz-Kare dalga gerilimi enjeksiyonlu Motorlar yol alma süresi denetimi Motor yol alma süresi için yeniden başlatma engelleme Kesici Arıza Koruma – – – – – – – – – – – – – – – opsiyonel – – – – – – Taraf 1 IL1T1. IL3T1 Iee1 sabit UE sabit – – – – – sabit sabit opsiyonel sabit – sabit – sabit – Taraf 2 IL1T2. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.Fonksiyonlar 2. KORUMA adresi altında korunan nesnenin türünü belirlersiniz (Generatör/Motor veya 3 faz trafo) veya Etkin Değil ile bu koruma fonksiyonunu proje dışı bırakırsınız. Yayın Tarihi 10. ar. UL3 % 100 Stator top. IL3T2 – Iee2 – Td opsiyo – nel – sabit – – – – – – – – – – sabit sabit – – – – – – – – – – opsiyo – nel – – – – – – – – – – – – – – TD1 TD2 – – – – TD1 – – – – Yanlışlıkla enerjileme koruma (ANSI 50.

Ayrıca GüçSis.2010 .Veriler1 'de generatör verileri Taraf 2'nin transformatör verileri gibi aynı verilerle ayarlanmalıdır: Şekil 2-7 Artık Genel koruma uygulaması 46 SIPROTEC. Cihaz B'de 3 faz trafo olarak yapılandırılır.4 Fonksiyon Kapsamı Şekil 2-5 Blok diferansiyel koruma uygulaması (Genel Koruma) Aşağıdaki uygulamada GüçSis.Veriler1 'deki generatör verileri transformatörün Taraf 2'deki gibi aynı verilere ayarlanmalıdır: Şekil 2-6 Transformatör diferansiyel koruma uygulaması Aşağıdaki uygulama için Cihaz A'da diferansiyel koruma Generatör/Motorolarak. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.Fonksiyonlar 2. Yayın Tarihi 10. 7UM62.

Taraf 1 mi veya Taraf 2 mi geçerli olması gerektiğini belirler. ARIZA DEĞERİ Ayar Seçenekleri Etkin Değil Etkin Etkin Değil Ani değerler RMS değerler Etkin Değil Taraf 1 Taraf 2 Etkin Değil Yönsüz TARAF 1 Yönsüz TARAF 2 Yönsüz TARAF1 Yön. 175 ve 176 no'lu adreslerde.4 Fonksiyon Kapsamı Toprak arıza korumada 150 no'lu S/T/A KORUMA adresi altında seçenekler yönsüz U0. değişik anahtarlanabilir yıldız noktası dirençleriyle bara sistemlerinde bir toroidal akım trafosu yıldız noktası akımı ve akım toplamı arasındaki akım farkı) değerlendirilir. toprak akımının yönü bir başka kriter olarak kullanılır. 2.SEÇE. İkinci durumda ayrıca artık gerilimi için toprak akımının değeri (veya düşük omik.Değişt. seçim yapılır.3 Adres 103 104 Ayarlar Parametre Gr. KORUMA Generatör/Motor Diferansiyel Koruma SIPROTEC. yönsüz U0&I0 ve Yönlü arasında. Üçüncü durumda. Yayın Tarihi 10. 173. TARAF 2 Etkin Değil IEC TARAF 1 ANSI TARAF 1 IEC TARAF 2 ANSI TARAF 2 Etkin Değil Etkin Etkin Değil Etkin Etkin Değil Taraf 1 Taraf 2 Etkin Değil Generatör/Motor 3 faz trafo Olağan Ayar Etkin Değil Ani değerler Açıklama Ayar Grubu Değiştirme Seçeneği Arıza değerleri 112 AA KORUMA I> Taraf 2 Aşırı Akım Koruma I> 113 AA KORUMA I>> Yönsüz TARAF 2 Aşırı Akım Koruma I>> 114 AA KORUMA Ip Etkin Değil Ters Zamanlı AA Koruma 116 117 118 Term Aşırı Yük DENGESİZ YÜK AA YOL ALMA Etkin Etkin Etkin Değil Termal Aşırı Yük Koruma Dengesiz Yük (Negatif Bileşen) Başlatma AA koruma 120 DİF. sunulan ölçüm değerlerinden hangisinin hangi analog çıkışa yerleştirilmesi gerektiği belirlenir.4. İlk durumda sadece artık gerilim değerlendirilir (Blok anahtarlamada uygulanabilir). 174. eğer bara anahtarlamasındaki makinelerde yalnız artık gerilim ve toprak akımının değerlerinden şebeke toprak arızaları ve makine toprak arızaları arasında karar verilemiyorsa. Analog çıkışların tüm parametrelerine Blok adresi 7301 .Fonksiyonlar 2. tüm fonksiyonu Etkin Değil yapılmamışsa. bu iki ikili giriş ile (2 Giriş İle) veya sadece bir ikili giriş ile (1 Giriş İle) çalışılması gerektiği veya fonksiyonun Etkin Değil olarak yapılandırılacağıdır. 151 no'lu AA KORUMA Iee> adresiyle.7308 altında ulaşılabilir. Eğer 7UM62 analog çıkışlarla donatılır ve bunların kullanılması istenirse. Açma devresi denetiminde 182 no'lu ADD adresinde iki seçim imkanı bulunur. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. Adres 170 KESİCİ ARIZA kesici arıza koruma için. 7UM62. hangi girişin toprak akım ölçümü için (Iee1 ile veya Iee2 ile) kullanılması gerektiği belirlenir.2010 47 .

TERS D.GERİLİM df/dt Koruma Etkin Değil Etkin Etkin Değil Etkin Etkin Değil Etkin Etkin Değil Etkin Etkin Değil Etkin Etkin Değil Etkin Etkin Değil 2 df/dt kad. Harmonik %100 Stator Toprak Arıza Koruma Hassas Toprak Akım Koruma B 155 160 161 165 S/A KORUMA ROTOR T/A R/T/A 1-3Hz MOTOR YOL ALMA Etkin Etkin Etkin Etkin Sarımlararası Koruma Rotor Toprak Arıza Koruma (R.2010 .4 Fonksiyon Kapsamı Adres 121 Parametre STA KORUMA Ayar Seçenekleri Etkin Değil Gen. Uyartım KOR. HARM. 7UM62.Fonksiyonlar 2. 3. Etkin Değil Etkin Etkin Değil yönsüz U0 yönsüz U0&I0 Yönlü Etkin Değil Iee1 ile Iee2 ile Etkin Değil Etkin Etkin Değil Etkin Etkin Değil Iee1 ile Iee2 ile Etkin Değil Etkin Etkin Değil Etkin Etkin Değil Etkin Etkin Değil Etkin 146 150 VEKTÖR ATLAMA S/T/A KORUMA Etkin yönsüz U0&I0 Gerilim Vektör Atlaması Stator Toprak Arıza Koruma 151 AA KORUMA Iee> Iee2 ile Hassas Toprak Akım Koruma 152 153 154 S/T/A. %100 S/T/A-KOR. 4 df/dt kad. IEE2 ile Gen. Yayın Tarihi 10. 3I0-T2 ile Trafo Taraf 1 Trafo Taraf 2 Etkin Değil Etkin Etkin Değil Etkin Etkin Değil Etkin Olağan Ayar Etkin Değil Açıklama Sınırlandırılmış toprak arıza koruma 130 131 132 133 135 140 141 142 143 144 145 DÜŞÜK UYARTIM TERS GÜÇ İLERİ GÜÇ Etkin Etkin Etkin Etkin Etkin Etkin Etkin Etkin Etkin Etkin 2 df/dt kad. AA KORUMA IEE-B Etkin Etkin Iee2 ile Stator Toprak Arıza Koruma 3. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. fn) Rotor Toprak Arıza Koruma (13Hz) Motor Yol Alma Zamanı Denetimi 48 SIPROTEC. Düşük Uyartım Koruma Ters Güç Koruma İleri Güç Denetimi Empedans Koruma Kademe Dışı Koruma Düşük Gerilim Koruma Aşırı Gerilim Koruma Aşırı / Düşük Frekans Koruma Aşırı Uyartım Koruma (U/f) Ters Düşük Gerilim Koruma Up< Frekans değişim hızı koruması EMPEDANS KORUMA Etkin Değil Etkin K/D KORUMA DÜŞÜK GERİLİM AŞIRI GERİLİM FREKANS Koruma A.

Yayın Tarihi 10. 7UM62. DC KORUMA ANALOGÇKŞ B1/1 Etkin Etkin Etkin Değil Yanlışlıkla Enerjileme DC Gerilim/Akım Koruma Analog Çıkış B1/1 (Port B) 174 ANALOGÇKŞ B2/1 Etkin Değil Analog Çıkış B2/1 (Port B) SIPROTEC. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.Fonksiyonlar 2.4 Fonksiyon Kapsamı Adres 166 170 Parametre YB ENGELLEME KESİCİ ARIZA Ayar Seçenekleri Etkin Değil Etkin Etkin Değil Taraf 1 Taraf 2 Etkin Değil Etkin Etkin Değil Etkin Etkin Değil I1 [%] I2 [%] IEE1 [%] IEE2 [%] U1 [%] U0 [%] U03H [%] |P| [%] |Q| [%] |S| [%] f [%] U/f [%] PHI [%] |PF| [%] ΘR/ΘR maks[%] Θ/Θaçma [%] RE R/T/A [%] RE R/T/A1-3Hz[% RE S/T/A100 [%] Etkin Değil I1 [%] I2 [%] IEE1 [%] IEE2 [%] U1 [%] U0 [%] U03H [%] |P| [%] |Q| [%] |S| [%] f [%] U/f [%] PHI [%] |PF| [%] ΘR/ΘR maks[%] Θ/Θaçma [%] RE R/T/A [%] RE R/T/A1-3Hz[% RE S/T/A100 [%] Olağan Ayar Etkin Taraf 2 Açıklama Motorlar için Yeniden Başlatma Engelleme Kesici Arıza Koruma 171 172 173 YANLIŞLIKLA EN.2010 49 .

İZLEME Ölç.Fonksiyonlar 2. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. Yayın Tarihi 10.2010 . DEN. Değ.4 Fonksiyon Kapsamı Adres 175 Parametre ANALOGÇKŞ D1/1 Ayar Seçenekleri Etkin Değil I1 [%] I2 [%] IEE1 [%] IEE2 [%] U1 [%] U0 [%] U03H [%] |P| [%] |Q| [%] |S| [%] f [%] U/f [%] PHI [%] |PF| [%] ΘR/ΘR maks[%] Θ/Θaçma [%] RE R/T/A [%] RE R/T/A1-3Hz[% RE S/T/A100 [%] Etkin Değil I1 [%] I2 [%] IEE1 [%] IEE2 [%] U1 [%] U0 [%] U03H [%] |P| [%] |Q| [%] |S| [%] f [%] U/f [%] PHI [%] |PF| [%] ΘR/ΘR maks[%] Θ/Θaçma [%] RE R/T/A [%] RE R/T/A1-3Hz[% RE S/T/A100 [%] Etkin Değil Etkin Etkin Değil Etkin Etkin Değil 2 Giriş İle 1 Giriş İle Etkin Değil Etkin Etkin Değil Etkin Etkin Değil Etkin Etkin Değil Etkin Etkin Değil Etkin Olağan Ayar Etkin Değil Açıklama Analog Çıkış D1/1 (Port D) 176 ANALOGÇKŞ D2/1 Etkin Değil Analog Çıkış D2/1 (Port D) 180 181 182 SİG. 7UM62. AR. ADD Etkin Etkin Etkin Değil Sigorta Arızası İzleme Ölçülen Değerler Denetimi Açma Devresi Denetimi 185 186 187 188 189 EŞİK DEĞERİ HARİCİ AÇMA 1 HARİCİ AÇMA 2 HARİCİ AÇMA 3 HARİCİ AÇMA 4 Etkin Etkin Etkin Etkin Etkin Eşik Denetimi Harici Açma Fonksiyonu 1 Harici Açma Fonksiyonu 2 Harici Açma Fonksiyonu 3 Harici Açma Fonksiyonu 4 50 SIPROTEC.

2010 51 .Fonksiyonlar 2. Yayın Tarihi 10. 7UM62.4 Fonksiyon Kapsamı Adres 190 Parametre RTD-Box GRŞ. Ayar Seçenekleri Etkin Değil Port C Port D 6 RTD simplex 6 RTD HDX 12 RTD HDX Etkin Değil P [%] Q [%] S [%] f [%] PF [%] PHI [%] U1 [%] I2 [%] I1 [%] Etkin Değil P [%] Q [%] S [%] f [%] PF [%] PHI [%] U1 [%] I2 [%] I1 [%] Etkin Değil P [%] Q [%] S [%] f [%] PF [%] PHI [%] U1 [%] I2 [%] I1 [%] Etkin Değil P [%] Q [%] S [%] f [%] PF [%] PHI [%] U1 [%] I2 [%] I1 [%] Olağan Ayar Etkin Değil Açıklama Harici Sıcaklık Girişi 191 RTD BAĞLANTI 6 RTD simplex Harici Sıcaklık Girişi Bağlantı Tipi 200 ANALOGÇIKŞ B1/2 Etkin Değil Analog Çıkış B1/2 (Port B) 201 ANALOGÇIKŞ B2/2 Etkin Değil Analog Çıkış B2/2 (Port B) 202 ANALOGÇIKŞ D1/2 Etkin Değil Analog Çıkış D1/2 (Port D) 203 ANALOGÇIKŞ D2/2 Etkin Değil Analog Çıkış D2/2 (Port D) SIPROTEC. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.

bazı şebeke ve güç sistemi verilerine gerek duyar ve uygulanan fonksiyonları bu verilere göre uyarlar. sistem ve ölçüm trafolarının anma verileri. burada „Taraf 2“ için tersi ayarlanmıştır: Y. Bir örnek aşağıdaki şekilde gösterilmiştir. Şekil 2-8 T1 ve T2 Akım trafolarının yıldız noktası konumu .b.->NESNE T2 = HAYIR.N. yani trafo yıldız noktasının konumuyla ilişkili korunacak nesneye göre.->NESNE T2 = EVET = İleri yön = Hat yönü).1 Genel Ayar Notları Sistem Verileri 1 cihazın ön işletim veya servis arayüzüne bağlı bir PC ile DIGSI yazılım paketi kullanılarak değiştirilebilir.2010 .5.->NESNE T2 adresinde sistem tarafı 1'in akım trafosunun polaritesi sorulur. denetim veya izleme fonksiyonundan ziyade bütün fonksiyonlarla ilgili ayarları içerir.Veriler1 'de bu bölümde açıklanacaktır. „Taraflar“ burada makine sargılarının bölüm örgülerine karşılık gelir.5 Güç Sistemi Verileri 1 2. akım trafo bağlantısı için generatörler ve motorlar için çapraz diferansiyel koruma olarak uygulamada sözkonusu olur. Taraf 2'nin akım trafosunun polaritesini tanımlar. 2. Bundan başka. Her iki akım trafo setinde yıldız noktalarının korunan nesneye yönlenmiş olup olmadıkları gösterilir.Fonksiyonlar 2.dir. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. Yayın Tarihi 10.N. bazı durumlarda kesici özellikleri v. Adres 210 Y. yani geriye kalan uygulamalardakinin tersine. özel bir koruma. 7UM62. Bunlar. Aşağıdaki şekil yıldız noktasında hiçbir akım trafosunun mevcut olmadığı tanımlamasını gösterir. Bu durumda sağlıklı işletimde tüm akımlar korunan nesneye akar. ölçülen büyüklüklerin polariteleri ve bağlantı tipleri. Akım trafo setinin bağlantısı 201 no'lu Y. 52 SIPROTEC.Adresler 201 ve 210 - Özel bir durum.N. Bu nedenle bir akım trafo seti için bir „yanlış“ polarite ayarlanmalıdır. Bunlar GüçSis.->NESNE T2. Bu ayar cihazın ölçme yönünü belirler (Y. İlgili seçimi görüntülemek üzere DIGSI'de Ayarlar seçeneğine çift tıklayın.5 Güç Sistemi Verileri 1 Cihaz.N.

UE-Girişi ya farklı stator arıza koruma fonksiyonları için ya da rotor toprak arıza koruma için anma frekanslı ölçme metoduna göre (bakın Bölüm 2.ve Gerilim trafosunun açı hatası düzeltmesi anlamlıdır. Gerilim trafosunun anma büyüklükleri 221 no’lu Unom PRİMER ve 222 no’lu Unom SEKONDER adreslerinde cihaz. aksi takdirde cihaz yanlış primer veriler hesaplar. Düzeltme olarak. aksi takdirde cihaz yanlış primer veriler hesaplar. toprak akım trafosunun primer/sekonder dönüşüm oranlarına ihtiyaç duyar. bağlı gerilim trafolarının primer ve sekonder anma gerilim değerleri için (faz-faz büyüklükler) bilgilendirilir. Düzeltme açısı W0 Özellikle ters güç korumayla ilgili Akım. sekonder akım atrafo anma akımının cihazın anma akımı ile birbirini tutmasına dikkat edilmelidir. Bunun için. çünkü burada çok düşük bir aktif güç büyük bir görünür güçten hesaplanmıştır (küçükte cos ϕ). 204 no'lu AT AÇI W0 adresi altında Taraf 2'nin akım trafosu için sabit bir düzeltme açısı verilebilir.5 Güç Sistemi Verileri 1 Şekil 2-9 Çapraz diferansiyel korumada akım trafo yıldız noktaları . Akım. Giriş 1 için dönüşüm oranı 205 no'lu IEE1 FAKTÖRÜ adresi altında. Yayın Tarihi 10. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. Buradan cihaz işlenme çeşidini türetir. Taraf 2'in trafo anma büyüklükleri 211 IN-PRI I-TARAF2 ve 212 IN-SEK I-TARAF2 adreslerinde cihaz Taraf 2'in akım trafosunun primer ve sekonder anma akımı ile ilgili bilgiler girilir.ve Gerilim trafosu arasındaki açı hatası farkı Δϕ önemli rol oynar.2010 53 . sekonder akım atrafo anma akımının cihazın anma akımı ile birbirini tutmasına dikkat edilmelidir. Dönüşüm oranları Iee Iee Toprak akımlarının primer büyüklükler olarak hesaplanması için cihaz. Aşağıdaki tablo bağımsız koruma fonksiyonları için karşılıklı bağımlılıkları göstermektedir. 7UM62. Bunun için.Örnek Taraf 1'in trafo anma büyüklükleri 202 IN-PRI I-TARAF1 ve 203 IN-SEK I-TARAF1 adreslerinde cihaz Taraf 1'in akım trafosunun primer ve sekonder anma akımı üzerine bilgilendirilir. Giriş 2 için 213 no'lu IEE2 FAKTÖRÜ adresi altında ayarlanır. SIPROTEC. Akım.34) kullanılır.ve Gerilim trafosunun ortadaki açı hatalarının toplamı ayarlanır. Düzeltme büyüklüğünün tespiti devreye almada makine ile mümkündür (bakın Bölüm Montaj ve Devreye alma).Fonksiyonlar 2. UE-Bağlantı 223 UE BAĞLANTISI adresi altında cihazla giriş UE 'de bağlı gerilimin hangi çeşit olduğu paylaşılır.

Fonksiyonlar 2. 7UM62.2010 . sek cihaza sevkedilen sekonder artık gerilim vardır. Örnek için Bölüm 2. Tablo 2-2 'ye göre. UE-Girişi direkt işlenir. Rotor toprak arıza korumaya kadar 224 UE FAKTÖRÜ koruma fonksiyonlarına etki eder. fn) (Bölüm 2. Toprak arıza koruma trafo taraflı) açık üçgen Rotor UE-Girişi işlenir Hesaplanmış U0 Ölçüm değeri işlenir (tam: √3 U0) UE-Girişi işlenir – UE-Girişi işlenir UE-Girişi işlenir – – – – – – – UE-Girişi işlenir – UE-Girişi işlenir UE-Girişi işlenir – UE-Girişi işlenir nötr trafo Uen-sargı – Hesaplanmış U0 Hesaplanmış U0 Ölçüm değeri işlenir gerilimden 3. 54 SIPROTEC. – – Dönüşüm oranı UE Sürülme gerilminin UE primer büyüklüklere dönüştürülmesi için cihaz. Bu oran için 224 UE FAKTÖRÜ genel olarak şu geçerlidir: Bunun içinde UGT. Harm > Kademe sadece kullanılabilir).1 Şekil 2-1 „Ünite Bağlantısı“nda orada seçilen sistem verileriyle ve 1:5'lik gerilim bölüştürme oranı ile verilir. Harmonikle stator toprak arıza koruma (Bölüm 2. Harm > Kademe sadece kullanılabilir). Hesaplanmış U0 Ölçüm değeri işlenir (tam: √3 U0) – UE-Girişi işlenir – – – Yük Direnci – – herhangi bir GT UE-Girişi işlenir (ör.28) (Bölüm 2. prim primer gerilim ( Faz-toprak-gerilim) ve UE.34) Sarımlararası arıza koruma (Bölüm 2.31) Rotor toprak arıza koruma (R. geriliminUE taşındığı trafonun primer/sekonder dönüştürme oranına ihtiyaç duyar. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. 223) Bağlı değil UE-Girişi için koruma fonksiyonlarına etki ve ayar imkanları % 90 Statortoprarıza koruma 3. Bir gerilim bölücünün kullanılmasında bunun paylaştırma oranı da bu faktörde birlikte gelir. Yayın Tarihi 10.30) % 100 Statortoprarıza koruma (20 Hz) (Bölüm 2.33) Hesaplanmış U0 Hesaplanmış U0 Ölçüm değeri işlenir gerilimden 3.5 Güç Sistemi Verileri 1 Tablo 2-2 Ayar Unom SEKONDER için (Adres. Harmonik (tam: √3 U0) belirlenir (U0 3. Harmonik (tam: √3U0) belirlenir (U0 3.

adresi altında transformatörün anma görünür gücü verilir. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. Generatör UN. eğer yıldız noktası topraksız ise seçilebilir.2. o zaman Sistem Verileri 1 'de Parametre 241 UN-PRİ TARAF 1 görünür. Adres 225 Uf / Udelta) 3/√3 = √3 = 1. Buradan Taraf 1 ve 2 için anma akımları aşağıdaki gibi hesaplanır: Bu anma akımları sadece diferansiyel korumaya girerler ve generatörün anma verilerinden farklılaşırlar. 2. Ayar parametreleri: SN. Şekil 2-5 „Uygulama Blok diferansiyel koruma“ ve Şekil 2-6 „Uygulama Transformatör diferansiyel koruma“). Bu ölçülen değerler denetimini (Toplam akım denetimi) etkiler ve transformatör diferansiyel korumada ayrıca vektör grubu düzeltmesi ve sıfır noktası akım durumu için anlam taşır.NOKT TAR 2 parametreleri.8. Zamanlı aşırı akım koruma fonksiyonları için (Bölüm 2.5 Güç Sistemi Verileri 1 Ayarlama Çarpanı Uph/Uen 225 no'lu adresinde. o zaman bu 223 no'lu adreste (yukarı bakın) karşılık gelecek şekilde verilmiştir. SIPROTEC. yıldız veya zikzak olacağına dair veri gerekli değildir.9. primer koruma ayarı için DIGSI'de aşağıdaki ölçeklendirmeler geçerlidir. UN.2010 55 . Yayın Tarihi 10. 243 UN-PRİ TARAF 2 ve 244 YIL. 249 no'lu SN transf. Transf. Bu veriler ölçme büyüklükleri denetimi için önemlidirler.73 olarak ayarlanmalıdır. 241 UN-PRİ TARAF 1 252 SN GEN/MOTOR 251 UN GEN/MOTOR Bu ölçeklendirmeler uygulama transformatör veya Genel koruma için geçerlidir (bakın Bölüm 2. 7UM62. İzole) belirlenir. örneğin ara gerilim trafoları seti üzerinden artık gerilimin oluşturulması durumunda. Generatör 249 SN transf. Direkt Topraklı ayarı yapılır.NOKT TAR 1 adresi altında Taraf 1'in yıldız noktası durumu türü (Direkt Topraklı. Normal olarak gerilim trafosu dönüşüm oranı şöyledir: bağlı Uen-gerilimde Uph/Uen çarpanı (Sekonder gerilim. vektör grubu tanıma rakamı. Gerilim trafo seti açık üçgen sargılara sahipse ve bunlar cihazda bağlı ise (UE-Giriş). 246 VEKTÖR GRUP T2 parametresiyle. T1 SN. transformatörün Taraf 2'si için anma akımını veya yıldız noktası durumunu belirler. Diğer dönüştürme oranları için. Eğer bir Petersen bobini veya bir gerilim taşması engelleyicisi noktasında bağlı ise. transformatörün Taraf 1'ine ilişkin verilir. faz gerilimi ve artık gerilim arasındaki eşleştirme faktörü cihaza bildirilir. Aynısı düşük omik veya sabit yıldız noktası topraklamasında da geçerlidir.Fonksiyonlar 2. Anahtarlamanın üçgen.10) hem de kesici arıza koruma için taraf ataması (Taraf 1 ve Taraf 2) serbest seçilebilir. Eğer diferansiyel koruma 120 3 faz trafo ayarlanmışsa.4. bu faktör uygun şekilde düzeltilmelidir. Bununla korunan nesne transformatörün Taraf 1'inde primer anma gerilimi belirlenir. ve 2. İzole ayarı. 242 no'lu YIL. Korunan nesne: Transformatör Diferansiyel korumanın yapılandırılmasında korunan nesne olarak bir transformatör seçilmişse.

5 Güç Sistemi Verileri 1 Korunan nesne: Generatör/Motor Diferansiyel korumanın yapılandırılmasından ve faaliyetinden bağımsız olarak Generatör/Motor anma büyüklükleri belirlenir. 242 YIL. taraf ataması (Taraf 1 ve Taraf 2) serbest seçilebilir. 56 SIPROTEC. Bu hem Taraf 1 için hem de Taraf 2 için geçerlidir.2010 . Faz dönüşü (Faz sırası) 271 no’lu FAZ SIRASI adresinde. İkili girişler kullanılarak faz dönüşünün geçici olarak değiştirilmesi de mümkündür (bakın Bölüm 2.NOKT TAR 2 adresleri altında yıldız noktası durumu ayarlanır. ve 2. Bu duruma istisna. 7UM62.NOKT TAR 1 ve 244 YIL. Ayrıca bu.9.Fonksiyonlar 2. 251 UN GEN/MOTOR parametresinde generatör veya motor korunan nesnesinin primer anma gerilimi belirlenir. 2. sabit topraklı düşük gerilim makinelerdir. Yayın Tarihi 10. Generatör 252 SN GEN/MOTOR 251 UN GEN/MOTOR Yukarıdaki formül DIGSI işletim programında zamanlı aşırı akım koruma fonksiyonlarının primer koruma ayarı için ölçeklendirmede (Bölüm 2.47).10). Sipariş koduna göre fabrika ayarı. korunacak generatörün Trafoya bağlı veya Bara işetiminde olacağı ayarlanır. parametresi altında. 252 SN GEN/MOTOR parametresinde görünür anma gücü verilir.10) hem de kesici arıza koruma için kullanılır. ancak cihaz siparişte belirtilenden farklı bir bölgede kullanılıyorsa değiştirilmesine gerek duyulur. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. Şekil 2-10 Faz Dönüşleri İşletim türü 272 Tertip Konfig. Generatör koruma uygulamaları için burada İzole ayarlanır. eğer sistem uzun süreli saat ibresinin tersi yönünde faz sırasına sahip (L1 L3 L2) ise varsayılan ayar değiştirilebilir. Generatör UN. Bu anlatım stator toprak arıza koruma ve düşük gerilim dikkate alınmalı ters zamanlı aşırı akım koruma için önemlidir. Anma Frekansı Sistemin anma frekansı 270 no'lu Anma Frekansı adresinde ayarlanır.8. (L1 L2 L3 saat yönünde dönüş için). Bu ölçeklendirme. Buradan Generatör veya motor anma akımı sistemin Taraf 2'si için hesaplanır: Ayar parametreleri: SN. eğer diferansiyel koruma fonksiyon kapsamında 120 Etkin Değil veya Generatör/Motor ayarlanmışsa etki eder. burada işletim türüne göre farklı gerilimler kullanılır (bakın „Düşük gerilim dikkate alımı“ Bölüm 2. eğer generatör yıldız noktasında bir yük direnci bağlı ise de geçerlidir.

yani. 4-20 mA-Arayüzü ön işarete bağlı işletim için tutuludur. Bu. Bu parametre işletme saat sayacı. DC gerilim-/akım koruma için veya rotor toprak arıza koruma 1-3 Hz (UKontrol) için öngörülmüştür. Eğer parametrelenen akım değeri aşılırsa.) tasarlanmıştır. Bu parametre eğer EVET olarak ayarlanmış ise. 12 mA'lik bir akım 0'lık giriş büyüklüğüne karşılık gelir. 4-20 mA veya 20 mA seçilir.5 Güç Sistemi Verileri 1 ATEX100 274 no’lu ATEX100 adresi. Bir (harici) sıcaklık algılayıcı ve transdüser bağlantısında bir ortam. yardımcı gerilim kesintisinde bütün ısıl benzetimlerin hesaplanan aşırı sıcaklık değerleri sıfırlanır. tekrar başlatma kilitleme ve aşırı yük koruma için kullanılır. Aşırı yük korumada bu kriterle korunacak makinenin durma ve hareket arasında ayırt edilir. Yayın Tarihi 10. Eğer uyartım DC gerilimi (ör. Transdüser 3 Transdüser 3 düşük uyartım koruma için tasarlanmıştır ve bu nedenle gerilim girişi olarak (10 V) gerçekleştirilir. dahili dijital filtre kullanımı önerilir ve 297 no'lu TRANSDÜSER 3 adresi altında Filtreli imkanı seçilir. Uygulama durumuna göre 295 no'lu TRANSDÜSER 1 adresinde alternatiflerden biri 10 V.5.veya soğutma maddesi sıcaklığının verisini mümkün kılar. Ön anahtarlanmış transdüsere uydurma için 296 no'lu TRANSDÜSER 2 adresinde standart alternatifler 10 V.2 Ayarlar Sonuna “A“ harfi eklenmiş adresler. 7UM62. sistem böylece işletimde olarak görünür. o zaman kesici kapalı olarak. açma komutu üreten bütün koruma fonksiyonları için geçerlidir. Bir gerilim bölücü üzerinden transdüsere uyartım gerilimi sevkedilebilir.Fonksiyonlar 2. Eğer bu parametre HAYIR olarak ayarlanmışsa. dahili akım akışı izleme fonksiyonunun başlatma eşik değeri ayarlanır. 2. 4-20 mA ayarında Td 1 transdüserinde Transdüser 2 Transdüser 2 aşırı yük koruma için veya rotor toprak arıza korumaya 1-3 Hz (UÖlç. Transdüser 1 Transdüser 1. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.2010 57 . Resim 2-11 Ölçme büyüklükleri ve görüntülenen giriş büyüklükleri arasında bağlantı.+20 mA olur. ısıl benzetimler için PTB-gereklerini karşılamayı sağlar. ısıl benzetimler. < 2 mA akımlar tel kopması anlamına gelmektedir. 4-20 mA veya 20 mA arasından seçilir. SIPROTEC. 20 mA alternatifinde ölçme aralığı –20 mA . Arıza ihbarı > 3 mA akımlarda sıfırlanır. tristör kumanda ile) güçlü harmonik bileşenleri üst üste bindirebilirse. ancak DIGSI’nin “İlave Ayarlar“ menüsünden değiştirilebilir. Akım akış denetimi 281 no’lu KeKapalı I min adresinde. kayıtlı değerleri kullanarak çalışmayı sürdürürler. İlk durumda ölçme aralığı –10 V . Açma Komutu Süresi 280 no’lu adreste minimum açma komutu süresi TMin AÇMA KOM ayarlanır. bir yardımcı besleme arızasında 7UM62 'nin tüm termal termal benzetimleri kaydedilir. Besleme gerilimi tekrar geldiğinde.+10 V'dir.

Taraf 1 Nesne Yönünde AT Anma Primer Akımı Taraf 1 AT Anma Sekonder Akımı Taraf 1 Düzeltme Açısı AT W0 AT Oranı Pri. 800.Fonksiyonlar 2. 800..00 ° 1..->NESNE T2 IN-PRI I-TARAF2 IN-SEK I-TARAF2 IEE2 FAKTÖRÜ TOPR TRM.NOKT TAR 1 UN-PRİ TARAF 2 YIL. 2500.40 . Yayın Tarihi 10.00 ° 60. Ue Faz-GT Açık Üçgen-GT Eşleştirme Oranı Taraf 1 Anma Primer Gerilimi Taraf 1 Yıldız Noktası Anma Primer Gerilimi Taraf 2 Taraf 2 Yıldız Noktası Taraf 2 Vektör Grubu Numarası Trafo Anma Görünür Gücü Generatör/Motor Anma Primer Gerilimi 58 SIPROTEC.00 kV İzole Direkt Topraklı 0. bölgeye özgü olağan ayarlar gösterilmiştir.00 kV Olağan Ayar EVET 500 A 1A 0.00 . 5000.00 0../Sek. 800. Adres 201 202 203 204 205 210 211 212 213 214 221 222 223 Parametre Y. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.0 . UN GEN/MOTOR 36. 100000.0 Terminal Q7 6.Nokt.73 20.0 1. IEE2 Topraklı Terminal AT IEE2 Anma Primer Gerilimi Anma Sekonder Gerilimi (F-F) UE Bağlantısı 224 225A 241 242 243 244 246 249 251 UE FAKTÖRÜ Uf / Udelta UN-PRİ TARAF 1 YIL.30 kV İzole 0 *30° 5. akıma dayalı değerlerin karşılığı olan akım trafosu sekonder anma akımını göstermektedir.Nokt..5 Güç Sistemi Verileri 1 Tabloda. 125 V nötr trafo açık üçgen Bağlı değil herhangi bir GT Rotor Yük Direnci Uen-sargı 1. 100000 A 1A 5A 1.00 kV 100 .30 kV 100 V nötr trafo Açıklama AT-Y. 5. 100000 A 1A 5A -5. 3. IEE1 AT-Y. 7UM62..NOKT TAR 2 VEKTÖR GRUP T2 SN transf. 11 *30° 0.N.0 EVET 500 A 1A 60... IEE2 Unom PRİMER Unom SEKONDER UE BAĞLANTISI C Ayar Seçenekleri EVET HAYIR 1 .30 MVA 6..00 MVA 0.30 kV GT Oranı Pri.0 ..N...00 kV İzole 6.10 ./Sek.00 ..0 EVET HAYIR 1 .0 ..->NESNE T2 IN-PRI I-TARAF1 IN-SEK I-TARAF1 AT AÇI W0 IEE1 FAKTÖRÜ Y. Taraf 2 Nesne Yönünde AT Anma Primer Akımı Taraf 2 AT Anma Sekonder Akımı Taraf 2 AT Oranı Pri.40 . 100000./Sek.4 1.0 Terminal Q7 Terminal Q8 0.2010 .00 kV İzole Direkt Topraklı 0 ..20 .40 . 800. C sütunu (yapılandırma).

Yayın Tarihi 10. 5000. 200.0 Celsius Fahrenheit 0.2010 59 .01 .00 A 10 V 4-20 mA 20 mA 10 V 4-20 mA 20 mA Filtreli Filtresiz 295 TRANSDÜSER 1 296 TRANSDÜSER 2 10 V Transdüser 2 297 TRANSDÜSER 3 Filtreli Transdüser 3 2.15 sn 0.20 A 10 V Açıklama Generatörün Anma Görünür Gücü Anma Frekansı Faz Sırası Tertip Konfigürasyonu Güç Kaynaksız Termal Benzetim Saklama R S/T/A Pri.00 sn Olağan Ayar 5. 5. 32.20 ..27 MVA 50 Hz L1 L2 L3 Bara HAYIR 37.. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.5.20 . 1.5 Güç Sistemi Verileri 1 Adres 252 270 271 272 274A 275 276 280 281 Parametre SN GEN/MOTOR Anma Frekansı FAZ SIRASI Tertip Konfig.04 A 0.0 Celsius 0.04 ..0 .00 A 0. 361 5002 5145 5147 5148 Bilgi Listesi Bilgi >ARIZA:FİDER GT Çalışma Durumu >Ters F Sırası F Sırası L1L2L3 F Sırası L1L3L2 Bilgi Tipi EM AM EM AM AM Açıklama >Arıza: Fider GT (mcb atık) Uygun ölçülen büyüklükler mevcut >Ters Faz Dönüşü Faz Dönüşü L1L2L3 Faz Dönüşü L1L3L2 SIPROTEC..00 MVA 50 Hz 60 Hz L1 L2 L3 L1 L3 L2 Bara Trafoya bağlı EVET HAYIR 1. ATEX100 R S/T/A Faktörü SICAKLIK BİRİMİ TMin AÇMA KOM KeKapalı I min C Ayar Seçenekleri 0. 7UM62.Fonksiyonlar 2.3 No./Sek. Oranı Sıcaklık ölçme birimi Minimum AÇMA Komutu Süresi Kapalı Kesici Minimum Akım Eşiği Transdüser 1 1A 5A 0..

7UM62 cihazında 2 birbirinden bağımsız ayar grubu (Grup A ve B) desteklenir. Bit0 Bilgi Tipi IE IE EM Ayar Grubu A aktif Ayar Grubu B aktif >Ayar Grubu Seçme Bit 0 Açıklama 60 SIPROTEC.Fonksiyonlar 2. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. Fonksiyon parametrelerinin ayarlanmasında arka arkaya her iki ayar grubu A ve B'yi ayarlanır. Hidroelektrik santral deposunda Generatör-/Motor işletiminde. iki farklı ayar grubu oluşturulabilir. 7UM62.SEÇE. İşletim durumuna göre ilgili ayar grubu etkinleştirilir. 2.6 Grup Değiştir Cihazın fonksiyon ayarları için. Kullanıcı.6.4) mevcut ayarı seçilen tüm fonksiyonların ayar değerlerini kapsar.6 Grup Değiştir 2.Değişt. ama farklı ayar değerlerine sahip olabilirler. Anlamına uygun nasıl hareket edileceğini bilmek. Yayın Tarihi 10. cihaz üzerinden lokal olarak. ayar gruplarını kopyalamak veya fabrika çıkış ayarına döndürmek için SIPROTEC 4 Sistem Açıklamalarından faydalanabilirsiniz /1/.2010 . Bu bölümün geri kalanı bu durumda artık bir anlam taşımaz. İşletime bağlı olarak. farklı ayar parametreleri gereklidir.3 No. fonksiyon kapsamının yapılandırması sırasında grup değiştirme Gr. 7 Bilgi Listesi Bilgi Grup A Akt Grup B Akt >Ayar Gr.6. Bunlar özdeş bir fonksiyon kapsamı gösterebilirler. Ayar grubu değiştirme gerekmiyorsa.2 Adres 302 Ayarlar Parametre Değişiklik Ayar Seçenekleri Grup A Grup B Girişler Protokol Olağan Ayar Grup A Açıklama Başka Bir Ayar Grubuna Değiştirme 2. yapılandırma sırasında (Bölüm 2. ör. Bu bir ikili giriş üzerinden olur. bir kişisel bilgisayar kullanarak operatör veya hizmet arayüzü üzerinden veya sistem arayüzü üzerinden ayar grupları arasında geçiş yapabilir. sadece olağan ayar grubu A ayarlanmalıdır. 2.1 Genel Ayar Notları Eğer ayar grubu değiştirme isteniyorsa. ikili giriş (eğer böyle yapılandırılmışsa) üzerinden. = Etkin olarak ayarlanır (Adres 103). Her iki ayar grubu arasında değiştirme için harici ikili girişler üzerinden imkanı kullanmak için. bunlar ayar gruplarında saklıdırlar ve cihazda kayıtlıdırlar. Bir ayar grubu.6. Alt Bölüm „Montaj ve Bağlantı“ Bölüm 3'den yararlanabilirsiniz.

2 Genel Ayar Notları Bu gruba bağlı genel koruma verilerini (Sis. PARAMETRE menüsünde Grup A (Parametre grubu A) ve burada da Sis. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. 2. Verileri 2) vermek için.7. ama farklı ayar değerlerine sahip olabilirler. 7UM62.7.2010 61 . 2. 2 birbirinden bağımsız ayar grubu (Grup A ve B) desteklenir.Fonksiyonlar 2.7 Güç Sistemi Verileri 2 2. Yayın Tarihi 10. Diğer ayar gruplarına Grup B altında ulaşılır.3 Adres 1108 Ayarlar Parametre AKTİF GÜÇ Ayar Seçenekleri Generatör Motor Olağan Ayar Generatör Açıklama Aktif Güç Ölçme SIPROTEC.1 Fonksiyon Tanımı Ayar Grupları 7UM62 rölesinde. Verileri 2) özel bir koruma veya izleme fonksiyonundan ziyade bütün fonksiyonlarla ilgili ayarları içerir.7. Aktif güç yönü 1108 no'lu AKTİF GÜÇ adresi altında aktif güç yönü normal işletimde (Generatör = Verme veya Motor = Alma) belirlenir veya cihazda bağlantı değişikliği yapılmadan sistem gereklerine uydurulabilir. Verileri 2 seçilir. 2. Bunlar özdeş bir fonksiyon kapsamı gösterebilirler. Parametreler Sis. Verileri 2 altında ayar gruplarıyla değiştirilebilir.7 Güç Sistemi Verileri 2 Genel koruma verileri (Sis.

7.2010 .4 No. Yayın Tarihi 10.7 Güç Sistemi Verileri 2 2. 501 511 576 577 578 579 580 581 5012 5013 5014 5015 5016 5017 Bilgi Listesi Bilgi Röle BAŞLATMA Röle AÇMA IL1T1: IL2T1: IL3T1: IL1T2: IL2T2: IL3T2: UL1E: UL2E: UL3E: P: Q: f: Bilgi Tipi AM AM WM WM WM WM WM WM WM WM WM WM WM WM Röle BAŞLATMA Röle GENEL AÇMA komutu Primer arıza akımı IL1 taraf 1 Primer arıza akımı IL2 taraf 1 Primer arıza akımı IL3 taraf 1 Primer arıza akımı IL1 taraf 2 Primer arıza akımı IL2 taraf 2 Primer arıza akımı IL3 taraf 2 Açmada UL1E gerilimi Açmada UL2E gerilimi Açmada UL3E gerilimi Açmada aktif güç Açmada reaktif güç Açmada frekans Açıklama 62 SIPROTEC. 7UM62. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.Fonksiyonlar 2.

Gerilim trafosu-Koruma şalterinin açmasında veya devre dışı makinede. yakın arızalarda (yani generatörde ve gerekirse blok transformatör alanında) kısa devre akımı. o zaman korunan nesne için tehlike oluşabilir. koruma derhal bırakılır. Akımlar ilk olarak numerik olarak filtrelenir. ANSI 50/51). Aşağıdaki şekilde. eğer arıza orada zamanında kaldırılamazsa. kısa devre oluşumunda hassas olmayan geçici durumlara karşı ve yer değiştiren kısa devre akımlara karşı (DC akım bileşen) olur. I>-Kademesi (devre dışı bırakılabilir). Böylelikle ölçme. 7UM62. Koruma cihazı 7UM62 . ancak özel uygulamalar için daha yüksek de ayarlanabilir. Uyartım gerilimi makine terminalerinden oluşturulmuş generatörlerde.1 Kademe I> Fonksiyon Tanımı Taraf 1 veya Taraf 2'nin her faz akımı (yapılandırmaya göre) tek tek ortak ayar değeri I> ile karşılaştırılır ve aşılma durumunda ayrı bildirilir. uyartım akımının olmaması nedeniyle azalır ve birkaç saniye içinde zamanlı aşırı akım korumanın başlatma değerinin altına düşer. Eğer kilitleme süresinin dolmasından önce gerilim ortaya çıkarsa veya düşük gerilim kilitleme bir ikili giriş üzerinden bloklanırsa. Düşük gerilim etkisi devreden çıkarılabilir ve ikili giriş yoluyla etkisiz yapılır. başlatma değerinin yaklaşık % 95 altında ya da üstünde bulunur.Fonksiyonlar 2. bu aşama kapatma sinyalinin aşırı akım kapatmasına göre gerilimlerin pozitif bileşenlerinin ayarlanabilir bir eşiğin aşılmasında ayarlanabilir bir durdurma süresi için doğru alınabilen.2010 63 . Rölenin bırakmasından kaçınmak için.8 Sabit Zamanlı Aşırı Akım Koruma (I>.8 Sabit Zamanlı Aşırı Akım Koruma (I>. 2. Düşük gerilim kilitli Aşırı akım değerinin tekrar altında kalınması sözkonusu olsa da.8. düşük gerilim kilitlemeli yüksek akım kademesi I> için mantık şeması görüntülenmiştir. Düşük Gerilim Kilitli Zamanlı aşırı akım koruma artçı koruma olarak korunan nesnenin kısa devre koruması için veya artçı koruma olarak sonradan anahtarlanan şebeke bölümleri için hizmet eder.4) yapılır. SIPROTEC. ANSI 50/51). I> kademesinde ayrıca gerilimlerin pozitif bileşenleri denetlenir ve devamında kısa devre tanıması için kriterler oluşur. Bu tarzda açma gecikme süresinin dolması ve atanan şalterin açması böyle durumlar için de emniyete alınır. Düşük Gerilim Kilitli 2. ancak ilk kapatma ile T-KİLİTLEME zaman elemanı başlatılır. bir düşük voltaj aşamasına sahip olup. Yayın Tarihi 10. İlgili gecikme süresi T I> 'nin akışından sonra Açma mesajı matrise verilir. ör. Bırakma değeri cihazın fabrika çıkışında. aşırı akım koruma fonksiyonu ya Taraf 1'in giriş trafosunun ya da Taraf 2'nin giriş trafosunun atanacağına izin verir. Tutma faz seçicili yürütülür. bir düşük gerilim kademesine sahiptir. böylece sadece akımın temel bileşenleri ölçüme girer. Bu seçim projelendirmede (bakın Bölüm 2. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.

Düşük Gerilim Kilitli Şekil 2-12 Düşük gerilim kilitlemeli I> aşırı akım kademesinin mantık şeması 2. Gecikme ∞’a ayarlanabilir. Bırakma süresi). 64 SIPROTEC. Açma gecikme süresi (Parametre 1203 T I>).Fonksiyonlar 2. Ayarlanan zaman/süre. Yayın Tarihi 10. 1201 no'lu adres altında AA I> = OFF seçilir. Bu durumda. aşırı yük sebebiyle olmamalıdır. buna karşılık korumanın kısa ayarlanmış kumanda süreleri açma yapabileceğinden. ancak açma yapmayacaktır. Zamanlı aşırı akım kademesinin ayarı için I> herşeyden önce maksimum ortaya çıkan işletme akımı ölçüdür.2 Genel Ayar Notları Zamanlı aşırı akım koruma sadece eğer. şebekenin kademelendirme planıyla koordine edilmelidir. Eğer I>-Kademesi hiç gerekmiyorsa.8 Sabit Zamanlı Aşırı Akım Koruma (I>. koruma kademelerinin doğal çalışma sürelerini kapsamayan ek gecikme zamanlarıdır (Ölçme süresi. 7UM62. yapılandırmada 112 no'lu adreste AA KORUMA I> = Taraf 1 veya Taraf 2 'ye atanmışsa etki gösterebilir veya açığa çıkabilir.2010 . Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. transformatörlerde ve motorlarda yakl. kademe başlatma alacak ve bir mesaj üretecek.8.ve OFF olarak anahtarlanabilir veya sadece Açma kumandası engellenebilri (Röle BLK). % 20 -% 30. ANSI 50/51). Bu fonksiyon gerekmiyorsa. Başlatma. Zamanlı Aşırı Akım Kademesi I> 1201 no'lu AA I> adresi altında sabit zamanlı aşırı akım kademesi I> ON. Etkin Değil olarak ayarlanır. maksimum beklenen (aşırı) yükün generatörlerde yakl. Böylelikle ne bir başlatma bildirimi ne de bir açma olur. arıza yerine en yakın koruma teçhizatının ilk olarak devre dışı bırakılması için (Seçicilik). Bu sebeple. % 40 üzerinde bir ayar önerilir.

AT.25 .3 Ayarlar Sonuna “A“ harfi eklenmiş adresler.Fonksiyonlar 2.99 1.90 ..00 sn OFF 80..00 A 0.4 · IN Gen 3s 0. 7UM62..95 483 A 500 A 1A Anma gerilimi UN. bir değere gerçekleşir.3 kV 6. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. GT.8. ORANI T I> Zaman Gecikmesi Düşük Gerilim Kilitleme Durumu Düşük Gerilim Kilitleme Çalışması Düşük Gerilim Kilitleme Süresi I> Bırakma Oranı SIPROTEC. 100. ör. Adres 1201 AA I> Parametre C Ayar Seçenekleri OFF ON Röle BLK Olağan Ayar OFF Açıklama Zamanlı Aşırı Akım Koruma I> I> Çalışma Akımı 1202 I> 1A 5A 0. 125.00 sn.75 A 3. Örnek: Başlatma Eşik Değeri Açma gecikmesi Düşük gerilim kilit durumu U< tutma süresi Bırakma oranı Anma akımı IN. T I> gecikme süresinden daha büyük ayarlanmalıdır.0 V 0. Kilit süresi 1206 T-KİLİTLEME. 60.0 V 4. Gen Anma akımı IN. 20. Gen Anma gerilimi UN.2010 65 . Yayın Tarihi 10. ancak DIGSI’nin “İlave Ayarlar“ menüsünden değiştirilebilir. sek 1..98). bölgeye özgü olağan ayarlar gösterilmiştir. sek 6. C sütunu (yapılandırma). Tabloda. ∞ ON OFF 10. Önerilen değer r = 0.8 · UN Gen 4s 0.0 . Aşırı yük uyarısı) daha yüksek ayarlanabilir (0. Düşük Gerilim Kilitli Düşük gerilim kilit durumu Düşük gerilim kademesinin ayarı 1205 U< (Pozitif bileşen gerilimi) en düşük işletime bağlı müsaade edilen fazfaz gerilimlerin altında bulunan. 0.00 sn 0.. akıma dayalı değerlerin karşılığı olan akım trafosu sekonder anma akımını göstermektedir..00 . aşırı akım başlatma I> için 1207 no'lu I> BIR. ANSI 50/51). Bırakma oranı r = Ibırakma/Ibaşlatma.95'tir. ORANI adresinde belirlenir. Özel uygulamalar için (ör. başlatmanın aşırı akım/düşük gerilim ile üretilen kendi tutulumunu sınırlar. 80 V.8 Sabit Zamanlı Aşırı Akım Koruma (I>. prim Anma gerilimi UN.00 A 0.00 sn 0.35 A 6. 60.3 kV 100 V Buradan elde edilen sekonder ayar değerleri: 2.10 . prim Anma akımı IN.05 .95 1203 1204 1205 1206 1207A T I> U< MÜHÜR U< T-KİLİTLEME I> BIR.

Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.2010 . Düşük Gerilim Kilitli 2. Yayın Tarihi 10. L3 I> AÇMA >Umühür BLK I> off I> BLKdı I> aktif U< mühür Bilgi Tipi EM AM AM AM AM EM AM AM AM AM >I> BLOKLAMA AA arıza tespiti kademe I> faz L1 AA arıza tespiti kademe I> faz L2 AA arıza tespiti kademe I> faz L3 Aşırı Akım I> AÇMA >AA koruma: düşük gerilim mühür BLOKLAMA AA koruma kademe I> devre dışı AA koruma kademe I> bloklandı AA koruma kademe I> aktif AA koruma düşük gerilim mühür Açıklama 66 SIPROTEC.4 No. ANSI 50/51).Fonksiyonlar 2. 1722 1811 1812 1813 1815 1950 1965 1966 1967 1970 Bilgi Listesi Bilgi >I> BLK I> Arıza L1 I> Arıza L2 I> Baş. 7UM62.8.8 Sabit Zamanlı Aşırı Akım Koruma (I>.

ANSI 50. 7UM62. saat ibresi tersi yönünde –90° döndürme ile dikkate alınır. bir açma sadece geri yönde arızada (Yön Makine) izinlidir. Böylece bu kademe özellikle generatörün yıldız noktasında akım trafosu bulunmadığı ve hızlı zamandaki generatör arızalarında devre dışı bırakılması gereken durumlarda kullanılır.2010 67 . Bu seçim projelendirmede (bakın Bölüm 2. Sistem koşullarında bu mümkün değilse. Akımlar ilk olarak numerik olarak filtrelenir. 67) (yönlü) Zamanlı aşırı akım koruma artçı koruma olarak korunan nesnenin kısa devre koruması için veya artçı koruma olarak sonradan anahtarlanan şebeke bölümleri için hizmet eder. Yayın Tarihi 10.1 Fonksiyon Tanımı Kademe I>> Taraf 1 veya Taraf 2'nin her faz akımı (yapılandırmaya göre) tek tek ortak başlatma değeri I>> ile karşılaştırılır ve aşılma durumunda ayrı bildirilir. yön vektörünün hesaplanmasında saat ibresi yönünde +90° döndürme ile. Arızasız gerilim olarak normal durumda arıza akımının göstergesine dik bulunan faz-faz gerilim kullanılır (Şekil 2-14). 2. o zaman I>>-Kademesi bir (devre dışı bırakılabilir) yön bileşeniyle donatılabilir. Yön tespiti Eğer bu koruma fonksiyonu Taraf 1'in giriş trafolarına atanmışsa. Taraf 2 trafosu kullanılırsa. eğer arıza orada zamanında kaldırılamazsa. Yön tanımlaması Şekil 2-13'de Taraf 1 trafosu için geçerlidir.4) yapılır. böylelikle dahili arızalarda her durumda bir başlatma gerçekleşebilir. Bu. 51. o zaman korunan nesne için tehlike oluşabilir. SIPROTEC.9 Sabit Zamanlı Aşırı Akım Koruma (I>>. Eğer koruma generatörlerde genellikle makinenin yıldız noktasında bulunan akım trafo setinde bağlı ise. İlgili gecikme süreleri T I>> 'nin akışından sonra Açma mesajı matrise verilir. kısa devre gerilimlerinin yıkılışına bağlı olarak kaydırılabilir.Fonksiyonlar 2.9. Böylelikle ölçme. aşırı akım koruma fonksiyonu ya Taraf 1'in giriş trafosunun ya da Taraf 2'nin giriş trafosunun atanacağına izin verir. kısa devre oluşumunda hassas olmayan geçici durumlara karşı ve yer değiştiren kısa devre akımlara karşı (DC akım bileşen) olur. kademe I>> bir kısa devre yön tespiti ile kombine edilebilir ve bir kısa devre duyarlılıktan zarar görmeden hızlı sürede kapatılabilir. yön kararı olarak İleri ayarlanır. Bırakma eşiği başlatma değerinin yaklaşık % 95 altındadır. 51. Koruma cihazı 7UM62.9 Sabit Zamanlı Aşırı Akım Koruma (I>>. böylece sadece akımın temel bileşenleri ölçüme girer. Şekil 2-13 Kısa devre yön tespiti ile seçicilik Yön tespiti faz seçicili olarak arızasız gerilimle gerçekleşir. ANSI 50. 67) (yönlü) 2. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. Faz-fazarızalarda yön doğruları konumu.

Eşit akım seviyelerinde.UL1 UL1 . IL1>IL2 ile L1. IL3<IL1 ile L1.UL1 UL1 . L1. IL3=IL1 ile L3.UL3 UL2 . Tablo 2-3 L1 L2 L3 L1. Yayın Tarihi 10. kayıt süresi (2 Şebeke periyodu) dolması sonrası tanılan yön tutulur. L2. L3. 7 V altında kalıyorsa.Fonksiyonlar 2. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. L2. daha küçük rakamlı faz seçilir (IL1 önce IL2 önce IL3). L1. 68 SIPROTEC. 51. IL3) ile L1. IL1> (IL2. Eğer generatör işlemesi esnasında (ya da motorlarda ve transformatörlerde devreye almada) bir kısa devre oluşursa. IL3>IL1 ile L3.UL1 UL3 .UL3 UL2 .UL2 UL1 .2010 . Ölçme büyüklüklerinin ataması farklı arıza durumlarında aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. ANSI 50. IL1=IL2 ile L1. IL2=IL3 ile L2. 7UM62. L1.UL1 atanmış gerilim Eğer yön kararı için kullanılan faz-faz gerilimler en düşük değer olan yakl. IL3) ile Arıza yönünün tespiti için ölçme büyüklüklerinin ataması Başlatma IL1 IL2 IL3 IL1 IL1 IL2 IL2 IL2 IL3 IL3 IL1 IL1 IL1 IL2 seçilmiş akım UL2 .UL2 UL2 . L3. IL2<IL3 ile L3.UL3 UL3 . IL1<IL2 ile L2. L3.9 Sabit Zamanlı Aşırı Akım Koruma (I>>.UL3 UL2 . IL2>IL3 ile L2. açmaya karar verilir. gerilim bir bellek geriliminden çıkarılır.UL2 UL2 .UL3 UL3 . Bu belirgin bir yön tespitine eğer kısa devre gerilimi tamamen yıkılmışsa izin verir.UL1 UL3 . L3. L2. L3. o zaman hafızada hiçbir gerilim mevcut olmaz ve böylece de yön belirlenemez. IL2> (IL1. 67) (yönlü) Şekil 2-14 Yön tespiti için arızasız gerilimler Yön kararı için en yüksek akımı taşıyan faz seçilir. Eğer gerilim büyüklüğü yön tespiti için mevcut ve yeterli değilse. L2. L2.UL3 UL3 .

ANSI 50.2 Genel Ayar Notları Zamanlı aşırı akım korumanın yüksek akım kademesi I>> sadece.9. yani ya = Yönsüz TARAF 1. Yayın Tarihi 10.Fonksiyonlar 2.9 Sabit Zamanlı Aşırı Akım Koruma (I>>. 67) (yönlü) Bir ikili giriş üzerinden yön tespiti bloklanabilir ve böylelikle etkisiz kılınabilir.ve OFF olarak değiştirilebilir veya sadece Açma kumandası kilitlenir (Röle BLK). 51. Şekil 2-15 I>> Kademesinin yön bileşeni ile mantık şeması 2. SIPROTEC. 1303) genellikle akım kademelendirmesi için transformatörlerde.2010 69 . eğer yapılandırmada 113 no'lu adres altında AA KORUMA I>> ya Taraf 1 ya da Taraf 2 atanmışsa. Yönsüz TARAF 2. Yüksek akım kademesi I>> (Parametre 1302 ve ilgili gecikme T I>>. Yönsüz TARAF1 ya da Yön. TARAF 2 ayarlanmışsa etkindir ve erişilebilir. Yön tespitli seçimde akım. Kısa devreler için bu empedansa karşılık gelene kadar ayarlanır. 7UM62.ve gerilim trafosu arasındaki tutarlılığa dikkat edilmelidir. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. Bu fonksiyona gereksinim duyulmuyorsa Etkin Değil olarak ayarlanır. Yüksek akım kademesi I>> 1301 no'lu AA I>> adresi altında sabit zamanlı yüksek akım kademesi I>> faz akımları için ON. motorlarda veya generatörlerde mevcut olan büyük empedanslarda kullanılır.

ve Engelli alan arasındaki ayırma hattının gösterdiği. Açma. 1. Düz ve Ters alanı arasında.9 Sabit Zamanlı Aşırı Akım Koruma (I>>. 70 SIPROTEC.3 MVA = 6.Fonksiyonlar 2.1. 7UM62. Hat açısı parametresiyle şebeke koşullarına uydurulabilir. Fider tarafında akım trafosu (yön tespiti ile) 113 no'lu AA KORUMA I>> adresi altında yönlü olarak yapılandırılmışsa.3 kadar önerilir.2 . diferansiyel korumaya fırsat vermek için.2 · UN.2010 .1 s. Yayın Tarihi 10. 51. Açma gecikmesi olarak T I>> = 0. Şekil 2-13'e göre. tercihen açmak için önerilir. prim IN. 1304 no'lu Faz Yönü ve 1305 no'lu Hat açısı adresleri erişilebilir. Yön doğrusu ayarlanan yön açısına dik olur. Bu sırada burada şebekenin hat açısı ayarlanır.3 kV = %7 = 500 A = 1A a) Kısa devre akım hesaplama: üç kutup kısa devre b) Ayar değeri: Sekonder tarafa hesaplama ile ayar değeri elde edilir. ANSI 50. sek = 5.3 kV = % 29 = 1. içinde trafonun eksik açısıyla güvenli bir yön kararının mümkün olmadığı dar bir alan bulunur. ek bir emniyet faktörü yakl. Mak UN. GT prim uk IN. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. ve Taraf 1'in akım trafosunun kullanımında ters yöndür. Bu alanda yapılandırmada tercih edilen yönde hiçbir açma gerçekleşmez. Mak xd’ UP’ SN. Yön doğrularının eğimi (bakın Şekil 2-16). Koruma cihazının bağlanmasında. generatör taraflı Kısa-devre gerilimi Akım trafosu SN. T UN. Böylece 1304 Faz Yönü = İleri veya Geri parametreleriyle tüm empedans düzlemi örtülebilir.Mak = 5. AT. 67) (yönlü) Yıldız noktasında akım trafosu (yön tespiti olmadan) Örnek: Blok Anahtarlaması (Trafoya bağlı) Generatör anma görünür gücü Generatör anma gerilimi Geçici boyuna reaktans Geçici Polrad gerilimi (çıkik kutup generatör) Transformatör anma görünür gücü Anma gerilimi.27 MVA = 6. Aşrı gerilimlerde ve geçici durumlarda fonksiyon aşımını devre dışı bırakmak için.

ANSI 50.05 s . Genellikle 60°'den daha büyük olur. Muhtemel başlatma eşiği (1. 7UM62.Fonksiyonlar 2. G'de bulunur.2) · IN. Şekil 2-17 I>>-Kademe 'Diferansiyel koruma' olarak SIPROTEC.2010 71 . Uygulama örneği Motor koruma Motorlar yıldız noktasında hiçbir akım trafosuna sahip değillerse.5 . Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.1 s). Koruma yapılandırılması trafoya bağımlıdır. Yayın Tarihi 10.9 Sabit Zamanlı Aşırı Akım Koruma (I>>. Akım başlatma değeri kısa devre akım hesabından hesaplanır. Bu uygulama durumu daha çok yedek durumlarda oluştuğundan. 67) (yönlü) Şekil 2-16 1304 Faz Yönü ve 1305 Hat açısı parametre tanımlaması Yön doğrusu için ayar değeri beslenen şebekenin kısa devre açısından hesaplanır. aşağıdaki şekle göre I>>-Kademe „Diferansiyel koruma“ olarak kullanılabilirler. düşük bir Açma gecikmesi önerilir (TI>> ≈ 0. Geçici işlemlerin sonunu beklemek için. 51. Yön tespitinin ayarlanması devreye alma esnasında muhakkak kontrol edilmelidir (bakın Bölüm Montaj ve Devreye Alma „Şebeke ile kontroller“). şimdiye kadar olan ayarlara göre yönlenilmesi gerekir.0.

05 .9. C sütunu (yapılandırma). 100.50 A 0. ∞ İleri Geri -90 .9.00 .10 sn Geri 60 ° 1303 1304 1305 T I>> Faz Yönü Hat açısı T I>> Zaman Gecikmesi Faz yönü Hat Açısı 2.. 67) (yönlü) 2.3 Ayarlar Tabloda.4 No.. Yayın Tarihi 10.. 1720 1721 1801 1802 1803 1806 1807 1808 1809 1955 1956 1957 Bilgi Listesi Bilgi >Yön BLK >I>> BLK I>> Arıza L1 I>> Arıza L2 I>> Arıza L3 I>> ileri I>>geriye doğru I>> Başlatıldı I>> AÇMA I>> off I>> BLKdı I>> aktif Bilgi Tipi EM EM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM >I>> BLOKLAMA AA arıza tespiti kademe I>> faz L1 AA arıza tespiti kademe I>> faz L2 AA arıza tespiti kademe I>> faz L3 AA I>> yön ileri AA I>> yön geri AA koruma I>> başlatıldı AA I>> AÇMA AA koruma kademe I>> devre dışı AA koruma kademe I>> bloklandı AA koruma kademe I>> aktif Açıklama >Yönlü I>> kademesi BLOKLAMA 72 SIPROTEC.00 sn. 60. ANSI 50. 90 ° 4.00 A 0.00 A 0. Adres 1301 Parametre AA I>> C Ayar Seçenekleri OFF ON Röle BLK Olağan Ayar OFF Açıklama Zamanlı Aşırı Akım Koruma I>> I>> Çalışma Akımı 1302 I>> 1A 5A 0.2010 . Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.30 A 21.. 7UM62. akıma dayalı değerlerin karşılığı olan akım trafosu sekonder anma akımını göstermektedir. bölgeye özgü olağan ayarlar gösterilmiştir. 20. 51.Fonksiyonlar 2.9 Sabit Zamanlı Aşırı Akım Koruma (I>>.25 .

Karekteristikler ve bunlara ait formüller teknik verilerde gösterilir. Başlatma için temel titreşimlerin efektif değerleri tespit edilir. Bu seçim projelendirmede (bakın Bölüm 2. Düşük gerilimin dikkate alınması Ters zamanlı aşırı akım.8). Başlatmanın bırakmasından kaçınmak için. bir aşırı akım kademesi serbestlik kazanır. yedek koruma gösterir. ayrıca gerilimlerin iki farklı metoda göre aşırı akım tespitine etki edebilen pozitif bileşeni de denetlenir.Fonksiyonlar 2. eğer başlatma değerinin yakl. U/Unom = 1.2010 73 . Zamanında kaldırılamayan böylece de makine için tehlike arzedebilen şebeke arızası için. Daha küçük gerilim akım eşiğini düşürür (bakın Şekil 2-18). Uyartım gerilimi makine terminalerinden oluşturulmuş generatörlerde. Ters zamanlı aşırı akım karakteristik eğrilerinin yapılandırılması sırasında.10 Ters Zamanlı AA Koruma (ANSI 51V) Ters zamanlı aşırı akım koruma ekstra alçak veya Alçak gerilimli makinelerde kısa devre korumayı oluşturur. Bırakma Başlatılmış bir kademenin bırakması. yakın arızalarda (yani generatörde ve gerekirse blok transformatör alanında) kısa devre akımı.1-katı aşarsa. Koruma fonksiyonu sürüme bağlı olarak bir ters zaman karakteristiği ile IEC. 2. ayar değerini 1. Yeniden bir başlatmada zaman tekrar baştan başlar. ayrıca sabit zamanlı kademeler I>> ve I> de etkinlerdir (bakın Bölüm 2. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. o zaman: SIPROTEC. eksik uyartım akımı nedeniyle giderek artan bir hızda azalır ve birkaç saniye içinde zamanlı aşırı akım korumanın başlatma değerinin altında bulunur. direkt orantılı bağımlılık gerçekleşir.veya ANSI-Normlarına göre çalışır.1 = 1. Yayın Tarihi 10.045 · Ayar değeri) gerçekleşir. % 95 altında kalmışsa (yani 0. Koruma cihazı 7UM62.10 Ters Zamanlı AA Koruma (ANSI 51V) 2.0. Açma Her faz akımı bağıtek tek ortak bir ayar değeri ile Ip karşılaştırılır. 7UM62.00 .95 · 1. ters zamanlı aşırı akım koruma ya Taraf 1'in giriş trafosunun ya da Taraf 2'nin giriş trafosunun atanacağına izin verir. Bir Ip-kademesinin başlatmasında akan arıza akımından seçilen Açma karakteristiğine göre açma süresi dahili bir ölçme yöntemi ile hesaplanır ve bu sürenin bitiminden sonra bir Açma kumandası verilir.4) yapılır.1 Fonksiyon Tanımı Başlatma. kademe başlatılır ve faza bağlı olarak bildirilir.10. opsiyonel olarak iki farklı metoda göre aşırı akım tespitinin etki gösterebildiği bir (devre dışı bırakılabilir) düşük gerilim tespiti sunar: • Gerilim kontrollü (voltage controlled): Ayarlanabilir bir gerilim eşiği altında kalınırsa. Bir akım. • Gerilim tutuculu (voltage restraint): Aşırı akım elemanının başlatma eşiği gerilim yüksekliğine bağlıdır.25 arasındaki alanda doğrusal. Daha büyük makineler için Makine-Kısa devre koruma için reservedir (Diferansiyel koruma ve/veya Empedans koruma). Düşük gerilim etkileme devre dışı bırakılabilir.

10 Ters Zamanlı AA Koruma (ANSI 51V) Şekil 2-18 Başlatma değerinin gerilim tutuculuğu Gerilimin orantılı azaltılması için minimum yüzdesel çıkış değeri Ip azaltılır.Fonksiyonlar 2. toprak arızalarda eksik ölçmelerden kaçınılır.1) bir fonksiyon bloklaması öngörülmüştür.42. Şekil 2-20 ve 2-21 düşük gerilim etkili mantık şeması içindir. Burada. Generatör alanında yerleştirilen koruma şebekenin kademelendirme planında bağlı olduğundan. Yayın Tarihi 10. Blok transfformatörüyle gerilimlerin çevrilmesi de dikkate alınır. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. Bu ayarın daha düşük başlatma eşiğine değiştirilmesi veya başlatma kademesinin azaltılması basamak şeklinde gerçekleşir. Ekseriyetle faz-faz-gerilimler tespit edildiğinden. aşağıdaki tabloda görüntülenen atamalar gerilimlerden akım yürütülen fazlara doğru geçerlidir.2010 . böylece sabit akım I 'da oran I/Ip büyültülür ve bununla açma zamanı kısaltılır. gerilim trafo koruma şalterinden denetlenen bir ikili giriş üzerinden veya cihazın dahili sigorta arızası -izleme fonksiyonu üzerinden („Fuse-Failure-Monitor“ bakın Bölüm2. Aşağıdaki şekil ters zamanlı aşırı akım korumanın düşük gerilim etkisi olmadan mantık şemasını göstermektedir. Bu durumda açma karakteristiği bölüm „Teknik Veriler“ d gösterilen standart karekteristiklere karşısında düşen gerilimle sola kaydırılır. parametresinde cihazla paylaşılır. 7UM62. Tablo 2-4 Akım Bara Anahtarlaması IL1 IL2 IL3 UL1 – UL2 UL2 – UL3 UL3 – UL1 Arıza akımlarına ilişkin kontrol gerilimleri Gerilim Blok Anahtarlaması (Trafoya bağlı) ((UL1 – UL2) – (UL3 – UL1)) / √3 ((UL2 – UL3) – (UL1 – UL2)) / √3 ((UL3 – UL1) – (UL2 – UL3)) / √3 Gerilim trafosunun hatasıyla fonksiyon aşılmasını önlemek için. Bu nedenle prensip olarak bir Blok anahtarlaması ve Bara anahtarlaması arasında ayırt edilir ve bu 272 no'lu Tertip Konfig. 74 SIPROTEC.

SIPROTEC.2010 75 .Fonksiyonlar 2.10 Ters Zamanlı AA Koruma (ANSI 51V) Şekil 2-19 Düşük gerilim etkisi olmadan ters zamanlı aşırı akım korumanın (IDMT) mantık şeması Şekil 2-20 Gerilim denetimli (voltage controlled) ters zamanl aşırı akım korumanın (IDMT) mantık şeması Daha düşük bir akım-başlatma eşiğine değiştirme azalan gerilimde (Döngü serbestliği) basamak şeklinde tabloya göre gerçekleştirilir 2-4. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. Yayın Tarihi 10. 7UM62.

Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. uygun kısa kumanda zamanlarıyla kısa devre koruma olarak çalıştığı için başlatma aşırı yük ile olmamalıdır. eğer bu fonksiyon yapılandırmada ya Taraf 1'in ya da Taraf 2'nin giriş trafosuna atanmışsa (bakın Bölüm 2. Bu fonksiyona gereksinim duyulmuyorsa olarak ayarlanır. Ters zamanlı aşırı akım korumanın başlatma değeri ve ayar değeri arasında halihazırda yaklaşık 1.4). yani 114 no'lu adreste AA KORUMA Ip = IEC TARAF 1.10. Ayar için herşeyden önce maksimum işletme akımı belirleyicidir. bir başlatma. Akım değeri 1402 no'lu Ip adresinde ayarlanır.10 Ters Zamanlı AA Koruma (ANSI 51V) Şekil 2-21 Gerilim tutuculu (voltage restraint) ters zamanlı aşırı akım korumanın (IDMT) mantık şeması Düşen gerilimde akım-başlatma eşiğinin azalması (Döngü serbestliği) basamak şeklinde tabloya göre gerçekleştirilir 2-4.2 Genel Ayar Notları Ters zamanlı aşırı akım koruma sdaece. Aşırı akım kademesi Ip 1401 no'lu AA Ip adresi altında ters zamanlı aşırı akım kademesi ON. Yani.veya OFFayarlanabilir veya sadece Açma kumandası kilitlenir (Röle BLK). ilk önce ayar değerinin 1. 2.2010 . 76 SIPROTEC. Cihaz bu işletim türünde. Yayın Tarihi 10. Bırakma başlatma değerinin % 95 inin altına düştüğünde gerçekleşir.Fonksiyonlar 2. 7UM62.1 güvenlik faktörü ile çalışıldığına dikkat edilmelidir. ANSI TARAF 1. IEC TARAF 2 veya ANSI TARAF 2 ayarlanmışsa etki gösterebilir ve erişilebilir.1 katı yükseklikte akımın akmasıyla gerçekleşir. aşırı yük koruma olarak değil.

4.50 sn 5.0 .lu seçilirse. parametre 1408 fonksiyonsuzdur.0 V If Sürülmesi için U< Eşiği SIPROTEC. ör. ancak açma yapmayacaktır. akıma dayalı değerlerin karşılığı olan akım trafosu sekonder anma akımını göstermektedir. 1407 GERİLİM ETKİSİ = yok veya Gerilim tut.00 A 0.4) Adres 114 AA KORUMA Ip = Etkin Değil seçilir veya bu fonksiyon 1401 AA Ip = OFFolarak ayarlanır.. 1408 no'lu adres altında başlatma eşiği U<.50 . Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.00 Normal Ters Ip Çalışma Akımı 1403 1404 1405 T Ip Zm Çarpanı: ZÇ IEC EĞRİSİ T Ip Zaman Çarpanı ZAMAN ÇARPANI: TD IEC Eğrisi 1406 ANSI EĞRİSİ Çok Ters ANSI Eğrisi 1407 GERİLİM ETKİSİ yok Gerilim Etkisi 1408 U< 75.00 A 0. Yayın Tarihi 10. 15.00 A 0.. Eğer Ip-Kademesine hiç gereksinim duyulmuyorsa..80 V. kontrollü) verilebilir. bölgeye özgü olağan ayarlar gösterilmiştir.Fonksiyonlar 2.10 Ters Zamanlı AA Koruma (ANSI 51V) İlgili zaman çarpanına IEC-Karakteristiğinin yapılandırılmasında (Adres 114 AA KORUMA Ip = IEC Taraf n) 1403 no'lu adreste T Ip erişilebilir.3 Ayarlar Tabloda. Ayar şu anda işletmeye bağlı müsaade edilen faz-faz gerilimlerin altında bulunan bir değere gerçekleşir. ANSI-Karakteristiklerinin yapılandırılmasında (Adres 114 AA KORUMA Ip= ANSI Taraf n) ilgili zaman çarpanı 1404 no'lu Zm Çarpanı: ZÇ adresi altında bulunur ve parametre 1406 ANSI EĞRİSİ 5 ANSIKarakteristiğini seçime sunar. C sütunu (yapılandırma). ∞ Normal Ters Çok Ters Aşırı Ters Çok Ters Normal Ters Orta Ters Aşırı Ters Sabit Ters yok Ger. 20..2010 77 . 3. 125. koruma fonksiyonlarının yapılandırılmasında (Bölüm 2. Adres 1401 AA Ip Parametre C Ayar Seçenekleri OFF ON Röle BLK Olağan Ayar OFF Açıklama Ters Zamanlı AA Koruma Ip 1402 Ip 1A 5A 0. 1405 no'lu IEC EĞRİSİ adresinde 3 IEC-Karakteristiği seçime sunulur.10. Zaman çarpanı ∞'a ayarlanabilir. kademe başlatma alacak ve bir mesaj üretecek. Bu durumda. 2.00 A 5. 75 .20 sn.8.lu 10.2).0 V 1.. 7UM62. Ip başlatma değerinin düşük gerilim müsaadesi için gerilim denetimli IDMT'de (Parametre 1407 GERİLİM ETKİSİ = Ger. Burada sabit zamanlı aşırı akım korumanın düşük gerilim kilitleme durumuyla aynı hususlar geçerlidir (bakın alt bölüm 2. Zaman çarpanları sistemin kademe koordinasyon planı gereklerine göre ayarlanır.50 .05 .10 . kontrollü Gerilim tut. ∞ 0.00 .

Yayın Tarihi 10.10. 1883 1891 1892 1893 1896 1897 1898 1899 1900 Bilgi Listesi Bilgi >AA Ip BLK AA Ip OFF AA Ip BLKdı AA Ip AKTİF AA Ip baş.2010 .10 Ters Zamanlı AA Koruma (ANSI 51V) 2. 7UM62. L1 AA Ip baş. L2 AA Ip baş.Fonksiyonlar 2. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.4 No. L3 AA Ip başlatma AA Ip AÇMA Bilgi Tipi EM AM AM AM AM AM AM AM AM Açıklama >Ters zamanlı AA koruma BLOKLAMA AA koruma Ip DEVRE DIŞI AA koruma Ip BLOKLANDI AA koruma Ip AKTİF AA arıza tespiti Ip faz L1 AA arıza tespiti Ip faz L2 AA arıza tespiti Ip faz L3 AA Ip başlatıldı AA Ip AÇMA 78 SIPROTEC.

RTD 1) üzerinden SIPROTEC.11.veya Açma sıcaklığına erişmemiş olsa bile.yani son aşırı sıcaklık = açma aşırı sıcaklığına ulaşıldığında. 7UM62.2010 79 . eğer aşırı sıcaklık henüz Uyarı. stator sargılarının ısınmasına iştirak eden üst harmonikler de birlikte dikkate alınır. İkinci sıcaklık eşiğine.11 Termal Aşırı Yük Koruma (ANSI 49) 2. Bu durumda. ZAMAN SABİTİ τ hem de uyarı sıcaklığı Θ ALARM (Açma sıcaklığının yüzdesi olarak ΘAÇMA) verilir. cihaz sadece bir ihbar verir. Soğutma Maddesi Sıcaklığı (Ortam Sıcaklığı) 7UM62 'de termal model bir harici sıcaklığı dikkate alır. Aşırı yük koruma. Bu denklemin kalıcı durum koşullarında çözümü. yük düşürme önlemlerinin alınabilmesi için bir uyarı mesajı verilir. Termal maksimum müsaade edilen sürekli akım Imaks . Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. Bir aşırı yükün hem önceki hikayesi hem de ısı değişimi çevreye bildirilir. uygulamaya bağlı olarak bir soğutucu madde-. korunan nesnenin termal tablosunu (Hafıza fonksiyonlu aşırı yük koruma) gösterir. Yayın Tarihi 10. Bu erkence bir aşırı yük akımı bildirebilir ( Imaks aşılmasında). son sıcaklığa ulaşılmış olsa bile. sıcaklığa bağlı olmanın dışında bir akıma bağlı uyarı elemanına I Alarm da sahiptir. korunan nesnenin IN anma akımının çok katı olarak belirtilir: Imaks = k · IN Bu k-Faktörünün verisi dışında (Parametre K-FAKT. bununla birlikte sadece Yalnız alarm ihbar verecek şekilde ayarlanabilir. Bu sıcaklık.11 Termal Aşırı Yük Koruma (ANSI 49) Aşırı yük koruma. sıcaklık artışını termal tek bir kütle modeline göre aşağıdaki termal diferansiyel denkleminden hesaplar: Burada Θ ΘK τ I Müsaade edilen maksimum işletme akımında k · IN son aşırı sıcaklığa karşılık gelen güncel aşırı sıcaklık Soğutma ortamı sıcaklığı diferans olarak referans sıcaklık 40 °C için Korunan nesnenin ısınması için ısıl (termal) zaman sabiti Müsaade edilen maksimum faz akımıyla ilgili olarak Imaks= k · IN güncel efektif faz akımı Koruma fonksiyonu. Sıcaklık bağlanması üç yol üzerinden gerçekleştirilebilir: • Transdüser üzerinden (Td 2) • Profibus DP-Arayüzü/Modbus üzerinden • Sıcaklık ölçüm cihazı (Thermobox. 2.). Aşırı yük koruma. asimptotu ΘSon aşırı sıcaklığını gösteren bir üstel fonksiyondur. Akımların efektif değerlerinin değerlendirilmesiyle.1 Fonksiyon Tanımı Termal Benzetim Cihaz. korunan teçhizat şebekeden ayrılır. korunacak makinenin stator sargılarının bir termal aşırı yüklenmesini önler. Hesaplanan çalışma sıcaklığı müsaade edilen en yüksek çalışma sıcaklığının ayarlanabilir bir yüzdesine ulaştığında.Fonksiyonlar 2. ortam sıcaklığı veya gaz türbinlerinde soğuk gaz giriş sıcaklığı olabilir. Aşırı sıcaklığın hesabı için üç faz akımının en büyüğünden yola çıkılır.

Aynısı. Bu sürenin dolmasından sonra tekrar aşırı yük koruma ile bir açma mümkün olur. sayısallaştırılabilir ve 7UM62 'ye Profibus-DP-Arayüzü/ Modbus üzerinden verilebilir. bu değere sınırlanır.20 mA'lik bir sinyal kullanılirsa. Daha düşük ortam veya soğutma maddesi sıcaklığında. sıcaklık aktarımının ölçme devresi ilave olarak kesilmesi kontrol edilir.veya gerilim değeri olarak elde eder. 1615 I MAKS. Bloklamalar Bir ikili giriş üzerinden („>RB TerBen. bir taraftan arıza mesajı verilir. zaman sabitleri τ = Rth · Cth 'de bulunan (termal direnç ve termal kapasite). İkili girişin bırakması sonrası. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. Yayın Tarihi 10. TERMAL parametresinde belirlenen akımlardan daha büyük akımlar. Eğer bir sıcaklık denetleme harici sıcaklık girişi ile (bakın Bölüm 2. ikili giriş bıraktığında başlatılan programlanır bir acil durum sürdürme zamanı (T ACİL DURUM) özelliği sağlar. (">Termal A/Y BLK") bloklama girişi üzerinden de gerçekleştirilebilir. makine.Fonksiyonlar 2. Ortam. bakın Bölüm 2. Eğer motorların acil durum sebepleriyle devreye alınmaları müsaade edilen maksimum çalışma sıcaklığı üzerinden yürütülmesi gerekli ise. açma kumandası bir ikili giriş („>Acil Baş. Sonuncusu olağan ayardır. akım uyarı kademesi de dahil aşırı yük koruma tamamen kilitlenir. Bunun çıkış büyüklüğü 7UM62 cihazından dahili transdüser Td 2 ile alınır. akım şartlı aşırı sıcaklık sıfıra getirilebilir.11 Termal Aşırı Yük Koruma (ANSI 49) Harici bir sıcaklık algılayıcı ör.2010 . Giriş RTD1 sıcaklık bağlantısı için aşırı yük korumada kullanılabilir. Besleme gerilimi arızasında davranış Aşırı yük koruma için 7UM62 'nin diğer tüm termal koruma fonksiyonları için Güç Sistemi Verileri 1'de (Parametre 274 ATEX100. dururken de sadece doğal bir konveksiyon vukuu bulur. Eğer harici amplifikatörün ölçme akımı 2 mA altında kalıyorsa ve diğer taraftan bir sahte soğutma maddesi sıcaklığı 40 °C (bu olmayan soğutma maddesi sıcaklığı tespitindeki değere karşılık gelir) ayarlanıyorsa. Havalandırmalı bir makine dururken termal zaman sabiti kalıcı işleyişe nazaran farklı olur. A/Y“) üzerinden de bloklanabilir. motorun durduğu anlaşılır. Akım Sınırlaması Aşırı yük korumanın yüksek kısa devre akımlarında (ve daha küçük zaman sabiti seçimi) ekstrem kısa Açma zamanlarına ulaşmaması için ve böylece muhtemel kısa devre korumanın kademelendirme planına müdahale edeceğinden. termal benzetimde yani başka bir açma zamanı kısaltması olmaz.soğutucu madde sıcaklığını sıcaklık orantılı akım.5) altında kalmışsa.veya Soğutucu madde sıcaklığı harici bir sıcaklık algılayıcıyıdan da elde edilebilir. Bundan dolayı. akıma bağlı olarak yüksek sıcaklıklarda olduğundakinden daha fazla yüklenebilir. Bu durumda. arıza durumu raporuna bir etkisi olmaz ve termal tablo resetlenmez. 80 SIPROTEC. Eğer akım eşik değerinin KeKapalı I min (bakın paragraf „Akım akışı izleme“. Bölüm 2. hesaplanan çalışma sıcaklığı hala müsaade edilen maksimum çalışma sıcaklığından büyük olabilir.5) . Bunun için 4 mA . Aşağıdaki şekil aşırı yük koruma için mantık şemasını göstermektedir. çünkü makine işleyiş esnasında havalandırma tarafından soğutulur. aşırı yük korumanın bir akım sınırlandırması yapılabilir.46) yürütülürse. ısıl aşırı yük koruma fonksiyonu. Tanımlanan üç yoldan birine göre soğutucu madde sıcaklığı elde edilmesinde maksimum müsaade edilen akım Imaks soğutucu madde sıcaklık farkından etkilenir. A/Y“) termal hafıza sıfırlanabilir. Dururken zaman sabiti Yukarıda bahsedilen diferansiyel denklemi sabit bit soğutmaya çekilir. Bu ikili giriş sadece açma kumandasına etki eder. hesaplanan aşırı sıcaklık besleme gerilimi arızasında tutulacağı veya sıfıra getirilmesi gerekip gerekmediği seçilebilir. 7UM62. Böyle durumlarda ayarlamada dikkate alınan iki zaman sabiti vardır.

Yayın Tarihi 10. 7UM62.2010 81 .Fonksiyonlar 2.11 Termal Aşırı Yük Koruma (ANSI 49) Şekil 2-22 Aşırı yük korumanın mantığı SIPROTEC. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.

K-Faktörü Aşırı yük koruma ilgili büyüklüklerle ayarlanmıştır. Açma kumandası bloklanır (Röle BLK) veya koruma fonksiyonu Yalnız alarm olarak ayarlanır. Koruma cihazı 7UM62 korunan nesnenin aşırı yük toleranslarına uyarlanabilir termal açma karakteristik eğrisi olan bir aşırı yük koruma fonksiyonuna sahiptir (Hafıza fonksiyonlu aşırı yük koruma). açma da mümkündür.2010 . Mak IN Mak = 483 A 500 A/1 A 82 SIPROTEC. 1601 no'lu TERMAL AŞIRIYÜK adresi altında aşırı yük koruma ON.11. Bunlar bir kısa devre korumadan elde edilemezler ve edilmemelidirler. Mak (Generatör. Aşırı yükün tespitine temel olmak üzere genellikle korunan nesnenin anma akımı IN. 7UM62 cihazında ayarlanan K-FAKT. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. Çevirme hesabı aşğıdaki gibidir: Burada Imaks prim IN Mak IN ATprim Termal uzun süreli müsaade edilen makine primer akımı Makine anma akımı Akım trafosu primer anma akımı Örnek: Aşağıdaki verilerle generatör ve trafo: Müsaade edilen sürekli akım Generatörün anma akımı Akım trafosu Imaks prim= 1. imalatçının karakteristik verilerinden bilinir. Eğer fonksiyon kullanılmayacaksa. Kısa gecikme süreleri dolayısıyla ne aşırı yüklenmiş işletme elemanlarının yük boşaltma tedbirleri için ne de kendi (sınırlı) aşırı yükleme özelliğinin kullanımı için uygundur. Yayın Tarihi 10. anma akımın 1. ONolarak ayarlanmış aşırı yük korumada. Aşırı akım zaman koruma. kprim çarpanı hesaplaması: Korunan teçhizat için müsaade edilen termal sürekli akım. Motor. Özellikle trafolar ve generatörler.2 Genel Ayar Notları Aşırı yük koruma.veya OFFolarak ayarlanabilir. 7UM62. Transformator) kullanılır. Termal sürekli müsaade edilen akımla Imaks . kısa devre koruma olarak sadece kısa gecikme süreleri için izinli olduğundan sadece kısa devre arızalarını kapsayacak yükseklikte ayarlanmalıdır.1 katı alınabilir. Eğer hiçbir veri mevcut değilse.15 · IN.Fonksiyonlar 2. eğer yapılandırmada 116 no'lu adres Term Aşırı Yük = Etkin olarak ayarlanmışsa etki gösterir ve erişilebilir. uzun süreli aşırı yüklere maruz kaldıklarında hasarlanabilirler. (Adres 1602) sekonder anma akımı ile ilgilidir (cihaz anma akımına karşılık gelir).11 Termal Aşırı Yük Koruma (ANSI 49) 2. Sonuncu durumda eğer bir aşırı yük oluşmazsa bir arıza durumu açılmaz. Etkin Değil ayarlanır.

Uyarı kademesi anma akımında son aşırı sıcaklık (bu durumda yani % 83) ve Açma aşırı sıcaklığı (% 100) arasında ayarlanmalıdır. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. Termal uyarı kademesi yerine de kullanılabilir. Not: K-FAKT. açma komutu bırakılır. Bu uyarı seviyesi. makinenin durduğu anlaşılır. Bölüm „Aşırı yük koruma“) karakteristiklerin yatay bölümündeki geçişi belirler. TERMAL parametresiyle. Uyarı Kademeleri Termal uyarı kademesi T ALARM (Adres 1604) ayarı ile. = 1. Dururken zaman sabitinin uzatılması 1603 no'lu adres altında yapılandırılan zaman sabiti hareket eden makine durumunda da geçerlidir. artan akım değerlerinde başka bir açma zamanı kısalması oluşmadan. Bu davranış zaman sabitinin makine dururken KtFAKT. Boşa çalışma veya dururken makine ancak daha yavaş soğur. Yayın Tarihi 10. Eğer bu eşik altında kalınırsa. 7UM62. açma sıcaklığına ulaşılmadan önce bir ihbar verilebilir ve bu sayede erken yük düşümüyle ve böylece örneğin yük başka taraflara kaydırılarak açma önlenebilir. Sınır değeri öyle ölçülmeli ki. Termal uyarı kademesi. hangi akım değerine kadar açma zamanlarının verilen formüle göre hesaplanacağı belirlenir.1 alışılmış değerinde makine anma akımının bulunmasında ve uygun primer trafo akımında bri aşırı sıcaklık son değeri oluşur Açma aşırı sıcaklığından. Eğer zaman sabitinin bir kararı verilmesi gerekmiyorsa. açma aşırı sıcaklığının %'si olarak verilir. SIPROTEC.0 ayarlanır (Varsayılan ayar).Fonksiyonlar 2. aynı zamanda açma kumandasının bırakma eşiğini gösterir. Bununla ilgili olarak. korumanın açma karakteristiği.2010 83 .11 Termal Aşırı Yük Koruma (ANSI 49) Zaman Sabiti Aşırı yük koruma aşırı sıcaklık akışını çözümü kalıcı işletimde bir üstel fonksiyon olan termal diferansiyel denklemine göre oluşturur. Kural olarak yaklaşık 3 · Makine anma akımına karşılık gelen bir sekonder akıma sınırlandırma yeterli olur. belirli bir aşırı yük değerine ait müsaade edilen kesici kapama süresi verilmişse de geçerlidir. = 1. Eğer akım eşik değerinin KeKapalı I min (bakın paragraf „Akım akışı izleme“ Bölüm GüçSis. Eğer korunan nesnenin aşırı yük karakteristiği belirtilmişse. ZAMAN SABİTİ τ (Adres 1603) sınır aşırı sıcaklığına ulaşmak için ve bununla birlikte açma zamanı için belirleyicidir. en büyük kısa devre akımında da aşırı yük korumanın Açma zamanı muhakkak kısa devre koruma teçhizatının üzerinde bulunsun (Diferansiyel koruma. Bu sekonder akım A olarak girilir ve uzun süreli müsaade edilen akıma eşit veya biraz altında K-FAKT. termal uyarı kademesi bundan sonra % 100'e ayarlanır ve böylelikle pratik olarak etkisiz olur. Bu sınır değeri açma karakteristiklerinde (bakın Bölüm „Teknik Veriler“. (Adres 1612) kadar uzatılmasıyla oluşturulur. Zamanlı aşırı akım koruma). Örnek verileriyle termal hafızanın anma akımında bir değer Ayrıca akıma bağlı bir uyarı kademesi (Parametre 1610 I Alarm) de kullanılabilir. Akım Sınırlaması 1615 no'lu I MAKS. en azından küçük aşırı yüklenmelerde aşırı yük karakteristiği ile örtüşecek şekilde seçilir. · IN sek ayarlanmalıdır.Veriler1) altında kalırsa. uzatma faktörü Kτ-FAKT. Empedans koruma.

Norm büyüklüğü olarak makine anma akımındaki sıcaklık kullanılır. Bu esnada burada ayarlanan sıcaklık değeri Profibus DP'nin % 100-Değerine veya transdüserde en son gösterge değerine (20 mA) karşılık gelir. Profibus DP) cihaza bildirilir. Soğutucu madde sıcaklığı tespiti gerçekleştirilemezse. Bu ya öngürülen transdüser Td2 üzerinden sıcaklık orantılı DC akım olarak Canlı-Sıfır_Sinyalli 4-20 mA ile beslenen bir transdüserden. Eğer makine anma akımı akım trafosunun anma akımından farklı ise. ortam sıcaklığı girişi için referans büyüklük olarak kullanılır. 1607 no'lu SICAKLIK GİRİŞİ adresi.veya Soğutucu Madde Sıcaklığı Şimdiye kadar olan veriler. (Adres 1602) Cihaz anma akımı 84 SIPROTEC. Sıcaklık verisi için yöntemin seçimi 1607 no'lu SICAKLIK GİRİŞİ adresinde verilir. Açma zamanını hesaplamak için aşağıdaki formül kullanılır: Burada τ k IN ZAMAN SABİTİ (Adres 1603) K-FAKT. Bu ayar değeri. 40 °C ortam sıcaklığına.ve Soğutucu madde sıcaklığının da birlikte ele alınması imkanını sunar. eğer soğutucu madde sıcaklığı 40 °C dahili referans sıcaklıktan farklı ise açma zamanları değişecektir. Eğer ortam sıcaklığı tespiti kullanılacaksa. Olağan ayarda %100 (Alan veriyolu) veya 20 mA (Transdüser Td2) = 100 °C 'ye karşılık gelir. Giriş sinyali ve sıcaklık arasındaki atama 1608 (°C olarak) veya 1609 (in °F) SIC. termal benzetim bırakma eşğinin altına düşene kadar bloklanacak şekilde emniyetle ayarlanır. ARTIŞI I adresinde. SKALASI adreslerinde ayarlanır. Makine koruması Ortam. ölçekleme 1608 veya 1609 adreslerinde etkisiz kalır. bir RTD kutusu üzerinden bağlanır ya da sayısallaştırılmış ölçme büyüklüğü olarak Alan veriyolu üzerinden (ör. 1607 no'lu SICAKLIK GİRİŞİ adresinde RTD 1 sıcaklık ayarı seçilirse. Bu durumda 1605 veya 1606 ve 1608 veya 1609 adreslerinin ayarları dikkate alınmaz. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. yani 40 °C ’de müsaade edilen maksimum akıma karşılık olması gerektiği unutulmamalıdır.2010 . Bütün hesaplamalar. o zaman 1607 no'lu adres Etkin Değil olarak ayarlanır. Ortam. aşağıdaki formüle göre sıcaklık uyarlanmalıdır. çarpanının. 1605 veya 1606 SIC.11 Termal Aşırı Yük Koruma (ANSI 49) Acil Başlatma 1616 no'lu T ACİL DURUM adresi altında verilen acil durum sürdürme zamanı. akım trafosu anma akımına uyarlanan sıcaklık ayarlanır. Etkin Değil olarak ayarlanır. bir aşırı sıcaklığın benzetilmesi için yeterlidir. Burada ΘNsek ΘNMak INprim INMak Sekonder anma akımında makine sıcaklığı = 7UM62 'de Ayarlama (Adres 1605 veya 1606) Makine anma akımındaki makine sıcaklığı Akım trafosu primer anma akımı Makine anma akımı Sıcaklık bağlantısı kullanılmazsa. ayarlanacak olan K-FAKT. ortam sıcaklığı da aynı şekilde normlandırılmalıdır. acil bir başlatmadan sonra ve „>Acil Baş. normlandırılmış büyüklüklerle yürütülür. Sıcaklık girişi kullanıldığında.Fonksiyonlar 2. Yayın Tarihi 10. A/Y“ ikili girişinin bırakmasından sonra Açma kumandası. 7UM62. Üretici ayarı bırakılabilir.

3 Ayarlar Sonuna “A“ harfi eklenmiş adresler. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. 7UM62. Cihaz ve bir ön yük Iön = 0 'da farklı ortam sıcaklıkları için ΘK aşağıdaki açma zamanları elde edilir 2.Fonksiyonlar 2. bölgeye özgü olağan ayarlar gösterilmiştir.11 Termal Aşırı Yük Koruma (ANSI 49) I Iön ΘN ΘK Örnek: Makine: INMak ImaksMak ΘNMak τth gerçek akan sekonder akım Ön yük akım IN anma akımında sıcaklık (Adres 1605 SIC. ΘK = 40 °C için = 93 °C = 600 s (Makinenin termal zaman sabiti) Akım Trafosu: 500 A/1 A Farzedilen bir yük akımında I = 1.5 · IN.11. Tabloda. akıma dayalı değerlerin karşılığı olan akım trafosu sekonder anma akımını göstermektedir. C sütunu (yapılandırma). ancak DIGSI’nin “İlave Ayarlar“ menüsünden değiştirilebilir.2010 85 . ARTIŞI I) Bağlanan soğutucu madde sıcaklığı (1608 veya 1609 adresi ile ölçekleme) = 483 A = 1.15 IN. Yayın Tarihi 10. SIPROTEC.

8. ARTIŞI I SICAKLIK GİRİŞİ 1.11 Termal Aşırı Yük Koruma (ANSI 49) Adres 1601 Parametre TERMAL AŞIRIYÜK C Ayar Seçenekleri OFF ON Röle BLK Yalnız alarm 0..0 . A/Y Term A. 7UM62. ARTIŞI I SIC..00 A 5.11 600 sn 90 % 100 °C 212 °F Etkin Değil K-Faktörü Termal Zaman Sabiti Termal Alarm Kademesi Anma sek. akımda sıcaklık artışı Sıcaklık Girişi 1608 1609 1610A SIC. 1503 1506 1507 1508 1511 1512 1513 1514 1515 1516 1517 1519 1521 Bilgi Listesi Bilgi >Termal A/Y BLK >RB TerBen.50 A 100 sn Sıcaklık ölçekleme Sıcaklık ölçekleme Akım Aşırı Yük Alarmı Ayar Değeri Motor dururken KtFAKTÖRÜ Termal Benzetim için Maksimum Akım Acil Durum Süresi 0. 20.00 A 2. A/Y için hafıza resetleme >Acil Başlatma Aşırı Yük >Sıcaklık girişi arıza Termal Aşırı Yük Koruma OFF Termal Aşırı Yük Koruma BLOKLANDI Aşırı Yük Koruma AKTİF Sıcaklık girişi arıza Aşırı Yük Akım Alarm (I alarm) Termal Aşırı Yük Alarm Termal Aşırı Yük başlatıldı TerBen.. 392 °F Etkin Değil 4-20 mA Alan Veriyolu RTD 1 40 .00 A 1.. Yayın Tarihi 10. TERMAL 1A 5A 0. A/Y için hafıza resetleme Termal Aşırı Yük AÇMA 86 SIPROTEC.Yük AÇMA Bilgi Tipi EM EM EM EM AM AM AM AM AM AM AM AM AM Açıklama >Termal A. RB TerBen. 4. I MAKS.50 .00 30 .2010 .30 A 16. Girişi Termal A/Y OFF Term. 572 °F Olağan Ayar OFF Açıklama Termal Aşırı Yük Koruma 1602 1603 1604 1605 1606 1607 K-FAKT.50 .11.Fonksiyonlar 2.4 No.. SKALASI I Alarm 1A 5A 100 °C 212 °F 1.00 A 10 . 300 °C 104 . 10. 200 °C 104 .0 1612A 1615A Kτ-FAKT. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. akımda sıcaklık artışı Anma sek. 15000 sn 1616A T ACİL DURUM 2. A/Y >Acil Baş. 100 % 40 . baş.10 . SKALASI SIC.Yük Koruma BLOKLAMA >TerBen. ZAMAN SABİTİ Θ ALARM SIC. 40. 4.00 A 0. 32000 sn 70 .0 3.10 ...00 A 1. A/Y >Ar Sıc..... A/Y BLKdı Aşırı Yük AKTİF Ar.. girişi A/Y I Alarm A/Y Θ Alarm A/Y Term.. Sıc.50 .

kısa-devreler veya yer değiştirmeler tespit edilebilir. 1706). Ayrıca bu koruma fonksiyonu ile ile trafo akımlarındaki bağlantılarında kopukluklar. açma zamanı başlatılır. Eğer akımzaman-alan (I2/IN)2 · t) negatif bileşen faktörü K'ya ulaşırsa. bağlanan faz akımlarından temel harmonikleri dışarı filtreler ve bunları simetrik bileşenlere ayırır.12 Dengesiz Yük (Negatif Bileşen) Koruma (ANSI 46) 2. Buhar sargısının aşırı ısınması aynı şekilde dengesiz yüklere yol açar. Bu sınır ya 10 · I2> ya da I2>>-Kademesinin ayar değeridir (Adr. iki kat frekansla rotora etki eden ters bir faz sırası oluştururlar.Fonksiyonlar 2. ayarlanabilir bir süre T UYARI dolmasından sonra bir uyarı mesajı „I2> Uyarı“ gerçekleşir (bakın Şekil 2-23).2010 87 . Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. Rotor yüzeyinde burgaç akımları (eddy current) indüklenir. Müsaadeli dengesiz yük I2> aşılmasıyla. yani ters akım I2 değerlendirilir. Böylece gecikmiş bir kısa devre kapamadan sonra uzun bir soğutmadan kaçınılır. üç fazlı. Bundan başka arıza akımları yük akımlarından daha küçük olan 1-fazlı ve 2-fazlı kısa-devreler tespit edilebilir. Bu sırada sürekli akım-zaman-alan hesaplanır ve bununla farklı yüklenme durumları tam olarak dikkate alınır. bunun akışından sonra açma komutu gerçekleşir.1 Fonksiyon Tanımı Dengesiz yükün belirlenmesi 7UM62'nin dengesiz yük koruması. Uyarı kademesi Eğer değer. giriş akımı I2 sınırlandırılır. Yayın Tarihi 10. Bunlarla negatif bileşen sistem. cihazda korunacak nesnenin ısınmasının oluşması başlar.endüksiyon makinelerin dengesiz yüklerini tespit eder.12. bunlar rotorun son bölümlerinde ve kanal takozlarında lokal aşırı ısınmalara yol açar. Bu akım değerinden itibaren termal fonksiyonun açma zamanı sabittir. uzun süreli müsaade edilen ters akım I2> üzerine çıkarsa. Bunun devamında termal hafıza % 200 Açma sıcaklığına sınırlanmıştır. 7UM62. 2. duruma göre hangi değer daha küçük ise. Termal Karakteristik Makine üreticileri müsaadeli dengesiz yükü aşağıdaki formülle verir: Negatif bileşen çarpanı makineye bağlıdır ve generatörün % 100 dengesiz yük ile maksimum yüklenebileceği zamanı saniye olarak gösterir. SIPROTEC. Asimetrik yükler. termal karakteristik üzerinden başlatılır.12 Dengesiz Yük (Negatif Bileşen) Koruma (ANSI 46) Negatif bileşen koruma. Faktör ağırlıklı olarak 5 s ve 30 s arasında büyüklük düzeninde bulunur. Eğer ters akım ayarlanabilir bir eşik değerinin üzerine çıkmışsa. Sınırlama Simetrik olmayan kısa devre arızalarında termal açma kademesinin fonksiyon aşırılığından kaçınmak için.

Açma.5 ve 2. Bu parametre. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. sabit zamanlı bir ters akım-zaman kademesi ile (Parametre 1706 I2>> ve 1707 T I2>>) kesilir.47 Bölümlerinde lütfen dikkat edin. başlatmanın bırakmasıyla resetlenir. Koruma kısa zaman içinde açma yapar. Bu nedenle termal karakteristik ayarlanabilir. Açma kademeleri Şekil 2-23 Dengesiz yük korumanın açma alanı Sabit zamanlı aşırı akım açma kademesi Yüksek ters akımlarda sadece şebekenin kademelendirme planına uygun kapsanması gereken iki kutuplu bir şebeke arızası sözkonusu olur. sayaç içeriği ancak 1705 no'lu T SOĞUMA adresinde ayarlanan soğutma zamanı ile sıfıra düşer. Mantık Aşağıdaki şekil dengesiz yük koruma için mantık şemasını gösterir. Soğutma fazında tekrar simetrik olmayan bir yüklenme olursa. 7UM62. o zaman ayarlanabilir soğutma süresi başlatılır. 88 SIPROTEC. Soğutma süresi generatörün tipine. Bu sırada başlatmalar ve zaman kademeleri resetlenir ve sayı değerleri termal benzetimde silinir. Yayın Tarihi 10. İkili giriş yardımıyla („>I2 BLK“) koruma bloklanabilir. İkili giriş „>RB TerBen. özellikle de buhar sagısına bağlıdır. I2“ ile sadece sayı değerleri termal karakteristik için silinir. termal çiftin % 100'den % 0'a soğutmak için ihtiyaç duyduğu zaman olarak tanımlanır. Ters faz dönüşü ile ilgili notlara (Faz sırası) 2.2010 .Fonksiyonlar 2. ön yüklenme dikkate alınır.12 Dengesiz Yük (Negatif Bileşen) Koruma (ANSI 46) Soğutma Uzun süreli müsaade edilen dengesiz yük I2> altında kalınırsa.

ancak koruma fonksiyonlarının yapılandırılması sırasında 117 no’lu adres DENGESİZ YÜK = Etkin olarak ayarlanmışsa etkindir ve erişilebilir. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.Fonksiyonlar 2.2010 89 . Bu durumda. Yayın Tarihi 10. 7UM62. üretici tarafından verilen değerlerin motorun primer değerlerini gösterdiğine.12 Dengesiz Yük (Negatif Bileşen) Koruma (ANSI 46) Şekil 2-24 Dengesiz yük korumanın mantık şeması 2. 1701 no'lu DENGESİZ YÜK adresi altında dengesiz yük koruma ON. 100 MVA kadar tam kutup rotor ile en az % 6 -% 8.verildiğine dikkat edilmelidir. Bu durumda Burada I2 maks prim IN Mak IN AT prim Makinenin termal uzun süreli müsaade edilen ters akımı Makine anma akımı Akım trafosu primer anma akımı SIPROTEC.veya OFFayarlanabilir veya sadece Açma kumandası kilitlenir (Röle BLK). Bu tecrübeye bağlı olarak makinelerde yakl.12. Ayar değerleri için koruma cihazında bu veri sekonder ters akıma hesaplanır. Bu fonksiyon gerekmiyorsa. çıkık kutup rotor ile en az makine anma akımının % 12'sin tutar.2 Genel Ayar Notları Dengesiz yük koruma. Termal benzetim için maksimum müsaade edilen ters akım ölçüdür. Büyük makinelerde ve şüphe duyulduğu zaman makine üreticilerinin verileri ölçü alınır. Etkin Değil olarak ayarlanır. örneğin uzun-süreli müsaade edilen ters akım -anma motor akımıyla ilgili.

= 483 A = 500 A = 20 s 1704no'lu adreste ayar değeri: 90 SIPROTEC. Örnek: tmüs = 20 s. I2/IN = 1 noktasında okunan süre.6 Böyle belirlenen dengesiz yük faktörü Ksek . Bu aynı zamanda akıma bağlı bir uyarı kademesinin başlatma değeridir. 1703 no'lu adres altında ayarlanır. 7UM62. IN ATprim Faktör Kprim. I2/IN = 1 için Böyle belirlenen sabit Kprimer = 20 s primer taraf için geçerlidir. Örnek: IN Mak.12 Dengesiz Yük (Negatif Bileşen) Koruma (ANSI 46) Başlatma eşiği/Uyarı kademesi Değer I2>. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. Sekonder değerlere çevirme Dengesiz yük karakteristiğinden aşağıdaki şekle göre faktör K okunabilir. bu doğrudan 1704 no'lu FAKTÖR K adresi altında ayarlanır. Yayın Tarihi 10. bunun gecikme süresi T UYARI. Aşağıdaki ilişki ile faktör Kprimer sekonder tarafa çevrilebilir: IN ATprim I2 > = 483 A = % 11 uzun süreli (Çıkık kutup makine. Akım trafosu Ayar değeri Negatif bileşen çarpanı K Yükleme süresi dengesiz yük neticesinde sabit ile K = (I2/IN)2 · t makine üreticisi tarafından verilmişse.2010 .Fonksiyonlar 2. Örnek: Makine IN Mak. FAKTÖR K 'ya karşılık gelir. 1702 no'lu adres altında ayarlanır. I2 maks prim / IN Mak. bakın Şekil 2-25) = 500 A = % 11 · (483 A/500 A) = % 10. Bu sabit K orantılı müsaadeli kayıp enerjidir. FAKTÖR K olarak 1704 no'lu adres altında ayarlanır.

7UM62. Dengesiz yük faktörü K ve soğuma süresi arasında aşağıdaki ilgi oluşur: Örnek: K = 20 s bir dengesiz yük faktöründe ve I2/IN = % 11 bir izin verilen uzun süreli dengesiz yükte ilgili soğuma süresi bulunması Bu değer T SOĞUMA . arıza akımları anma akımı altında saptar. Sabit zamanlı Açma karakteristiği Simetrik olmayan arıza da yüksek ters akımlara yol açar. negatif bileşenin % 60-% 65 'inden daha fazlasında bir iki kutup arıza varsayılacaktır. Gecikme T I2>> (Adres 1707) şebeke kademelendirmesi ile faz arızaları için koordine edilir.Fonksiyonlar 2. Yayın Tarihi 10. yani I2 < % 58) daima termal karakteristikten sonra açma olacağını garantiler. Makine üreticileri tarafından hiçbir veri belirtilmezse. 1705 no'lu adres altında ayarlanır. Diğer taraftan. bir faz arızasında (Dengesiz yük % 100/√3 daha küçük bulunur. Böylece sabit zamanlı ters akım-kademe karakteristiği 1706 I2>> simetrik olmayan arızaları şebeke içinde kapsar.2010 91 . Kademe I2>> zamanlı aşırı akım korumanın tersine. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. Bunun için aşağıdaki koşullar geçerlidir: Bir 2-kutup arıza I akımıyla bir ters akıma yol açar: SIPROTEC.12 Dengesiz Yük (Negatif Bileşen) Koruma (ANSI 46) Şekil 2-25 Bir makine üreticisi tarafından verilen dengesiz yük karakteristiği örneği Soğuma süresi 1705 no'lu T SOĞUMA parametresiyle zaman süresi. korunan nesnenin soğuma ve ısınma süresi aynı olarak alınabileceği ayar değeri bulunur.% 65 kadar bir ayar. Yaklaşık % 60 . korunan nesne önceden olan yüklenmede izin verilen dengesiz yükle I2> çıkış değerine kadar soğumasına kadar geçen süre belirlenir.

.00 sn 18. 2. 200 % 0.Fonksiyonlar 2. ∞ Olağan Ayar OFF Açıklama Dengesiz Yük Koruma 1702 1703 1704 1705 1706 1707 I2> T UYARI FAKTÖR K T SOĞUMA I2>> T I2>> 10. 7UM62..0 % 0.12 Dengesiz Yük (Negatif Bileşen) Koruma (ANSI 46) Bir 1-kutup arıza I akımıyla bir ters akıma yol açar İzole yıldız noktasında I akımı ihmal edilebilir şekilde küçüktür ve düşük omik topraklamada direnç ile belirlenir.00 sn. 5143 5146 5151 5152 5153 5156 5158 5159 5160 5161 5165 Bilgi Listesi Bilgi >I2 BLK >RB TerBen. 60.00 . Yayın Tarihi 10.6 % 20. ∞ 0 ..00 sn. 60.2010 .4 No. 100.00 sn Sürekli İzin Verilen Akım I2 Uyarı Kademesi Zaman Gecikmesi Negatif bileşen çarpanı K Soğuma Süresi I2>> Çalışma Akımı T I2>> Zaman Gecikmesi 2.00 . 50000 sn 10 .3 Adres 1701 Ayarlar Parametre DENGESİZ YÜK Ayar Seçenekleri OFF ON Röle BLK 3.0 .0 sn.12.. ∞ 1. I2 I2 OFF I2 BLKdı I2 AKTİF I2> Uyarı RB TerBen. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1..12. I2 I2>> başlatıldı I2>> AÇMA I2 Θ AÇMA I2> başlatıldı Bilgi Tipi EM EM AM AM AM AM AM AM AM AM AM Açıklama >I2 (Dengesiz Yük) BLOKLAMA >Termal benzetim I2 hafızasını resetleme I2 DEVRE DIŞI I2 BLOKLANDI I2 AKTİF Dengesiz yük: Akım uyarı kademesi I2 termal benzetim hafızasını resetleme I2>> başlatıldı Dengesiz yük: Akım kademesi AÇMA Dengesiz yük: Termal kademe AÇMA I2> başlatıldı 92 SIPROTEC.7 sn 1650 sn 60 % 3..0 . 30.

Yol alma dönüştürücü bu sırada devre dışıdır. Yakl. Böylelikle dönen rotor türbini çalıştırır. Yayın Tarihi 10. orada tüm frekans alanı üzerinden aynı hassaslığın geçerli olduğudur. Böylelikle Zamanlı aşırı akım koruma. Empedans koruma ve Diferansiyel koruma gibi bütün kısa devre koruma fonksiyonları anma akımındaki aynı hassaslıkla etkindir.13. 2.2010 93 . SIPROTEC. Bu elle geçersiz kılma 10 Hz ve 11 Hz arasında geçişte başlar.1 Fonksiyon Tanımı Yol Alma prosedürü Yol alma prosedürü esnasında karakteristik büyüklükler aşağıdaki şekilde gösterilmiştir. PYol alma dönüştürücü = 2. Tüm büyüklüklerin anma değerlerine ölçeklendirildiğine dikkat edilmelidir.13 Yol Alma AA Koruma (ANSI 51) Gaz türbinleri yol alma dönüştürücü ile başlatılabilir (açılabilirler). o zaman tüm frekans alanı üzerinden bir kısa devre korumaya gereksinim duyulur. Bir kumanda yardımıyla kemerli güç kaynağı generatöre bir akımı besler ve frekansı yavaşça yükselen bir faz alanı oluşturur. 7UM62. % 70 anma devir sayısından itibaren türbin ateşlenir ve anma devir sayısına getirilmeye devam edilir.Fonksiyonlar 2. Burada 7UM62 'de gerçekleştirilen örnekleme frekansının aktuel generatör frekansına otomatik uydurmanın büyük avantajı.13 Yol Alma AA Koruma (ANSI 51) 2.5 kV. Resim 2-26 Bir gaz türbinin yol alma prosedüründe karakteristik büyüklükler (SN = 150 MVA. UN = 10. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.9 MW) Generatörde yol alma işlemi esnasında bir kısa devre arıza imkanından uzaklaşılırsa.

Fonksiyonlar 2. Mantık şemasından anlaşılacağı üzere.veya OFF olarak ayarlayabilir veya sadece Açma kumandası kilitlenir (Röle BLK). korumanın burada yine işletme durumu 0'da bulunduğu azaltılmış hassaslıkla aynı şekilde aktiftir.13 Yol Alma AA Koruma (ANSI 51) Yol alma aşırı akım koruma 10 Hz'in altında çalışan bir kısa devre koruma fonksiyonudur. 7UM62. Bu fonksiyon gerekmiyorsa. Efektif orantılı büyüklüklere çevirme hesabından sonra ayarlanan eşik değerleriyle karşılaştırma gerçekleşir. Başlatma eşiği Yol alma işleminin karakteristiğinde.4 I/ING alışılmış değerleri arasında bilgi verebilir. Örneklenen faz akımlarında özel bir algoritma üzerinden tepe değerleri bulunur. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. Böylece anma akımı üzerinden bir ayarlama da mümkün olur ve 1.2 Genel Ayar Notları Yol alma aşırı akım koruma sadece eğer. % 20'sinde bulunduğu bellidir. Bundan sonra yukarıdaki kısa devre koruma fonksiyonları etkindir. Burada kısa devre akımları anma akımının birkaç katı olabilir. fonksiyonu (ON. Örnekleme frekansı bu sırada otomatik olarak anma koşullarına ayarlıdır (fA = 800 Hz.13. Ayrıca bir bloklama ikili giriş üzerinden de yapılır.2010 .2 ve 1. Mantık aşağıdaki şekilde gösterilmiştir. 10 Hz'e kadar (İşletim durumu 1'e değiştirmede) tasarlanmıştır. akımların yol alma esnasında anma akımının yakl. 1801 no'lu adres altında metin. Aşağıdaki şekil örnek olarak farklı frekanslarda kısa devre akım tahminini gösterir. Çalışma aralığı 2 Hz 'den yakl. 50-Hz-Şebekede veya 960 Hz. 70 Hz'in üzerinde fonksiyon. Şekil 2-27 Yol alma aşırı akım koruma mantık şeması 2. Yayın Tarihi 10. Böylelikle koruma prensip olarak anma akımı altında ayarlanır. 60-Hz-Şebekede). Ölçme Prensibi Koruma 10 Hz'in altında işletme durumu 0'da çalışır. yapılandırmada 118 no'lu adreste AA YOL I = Taraf 1 veya Taraf 2 'ye atanmışsa etki gösterebilir veya açığa çıkabilir. eğer işletme durumu 0'dan 1'e bir değiştirme gerçekleşirse fonksiyon bloklanır. 94 SIPROTEC. Etkin Değil olarak ayarlanır.

7UM62. Alçak frekanslarla koruma fonksiyonunun kendi doğal çalışma zamanı karşılık olarak daha uzun olduğundan. imkana göre hiçbir gecikme etki göstermemelidir. 50 Hz) Gecikme Gecikme.75 kV. Diferansiyel koruma Idif ve aşırı akım koruma I>> yakl. Kısa devre koruma koordinasyonu Aşağıdaki şekil kısa devre koruma fonksiyonlarının etkileşimini gösterir: • Yol alma aşırı akım koruma • Diferansiyel Koruma • I>>-Kademe rezerve kademe olarak 10 Hz'den itibaren gibi. 15. yol alma esnasında generatör şalteri açık olduğundan şebeke ile koordine edilmeye gereksinim duymaz. Alt ölçülebilir frekansı 2 Hz'i örnek alır ve 0.5 s'ye ayarlanmış olmalıdır. Eğer hassas bir ayar seçilirse.13 Yol Alma AA Koruma (ANSI 51) Şekil 2-28 Generatörde yol alma işlemi sırasında kısa devre akımları (Generatör: 300 MVA.Fonksiyonlar 2. Yayın Tarihi 10.11 Hz'den itibaren etki gösterirler. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. Başlatma eşikleri bu sırada örnek alınacak değerlerdir. (bakın Bölüm Teknik Veriler). Alt frekans aralığında korur. aşırı fonksiyonlardan kaçınmak için bir gecikme gerekli olabilir. Durma aşırı akım koruma I-AA altına düşer.2010 95 .10 . SIPROTEC. Böylelikle tamamlanacak bir kısa devre koruma konsepti elde edilir.

13 Yol Alma AA Koruma (ANSI 51) Şekil 2-29 Kısa devre koruma fonksiyonlarının çalışma aralığı ve mümkün başlatma eşikleri 2.13.50 sn I> Çalışma Akımı 1803 YOL ALMA T I> T I> Zaman Gecikmesi 2.. 20.. Yayın Tarihi 10.Fonksiyonlar 2.50 . 7UM62.3 Ayarlar Tabloda.00 A 0. akıma dayalı değerlerin karşılığı olan akım trafosu sekonder anma akımını göstermektedir.. 100. Adres 1801 Parametre AA YOL ALMA C Ayar Seçenekleri OFF ON Röle BLK Varsayılan Ayar OFF Açıklama Başlatma AA koruma 1802 YOL ALMA I> 1A 5A 0. ∞ 1.13.00 sn.00 . AA BLKdı YolAl.50 A 0.10 .2010 . AA AKTİF Yolal AA L1 Baş Yolal AA L2 Baş Yolal AA L3 Baş AA Yolal. C sütunu (yapılandırma).4 No.00 A 0. 5571 5572 5573 5574 5575 5576 5577 5578 Bilgi Listesi Bilgi >AA Yol almaBLK Yol Alma AA OFF YolAl.30 A 6. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. 60. bölgeye özgü olağan ayarlar gösterilmiştir. AÇMA Bilgi Tipi EM AM AM AM AM AM AM AM Açıklama >Yol Alma AA koruma BLOKLAMA Yol Alma AA koruma DEVRE DIŞI Yol Alma AA koruma BLOKLANDI Yol Alma AA koruma AKTİF Yol Alma AA faz L1 başlatıldı Yol Alma AA faz L2 başlatıldı Yol Alma AA faz L3 başlatıldı Yol Alma AA koruma AÇMA 96 SIPROTEC.

Bunun için bir tek fazlı gösterim kullanılmıştır. aşağıdaki şekilde kesikli çizgiler). Sekonder taraflı akımlar I1 veya I2 .14 Diferansiyel koruma ve Korunan Nesneler 2.14. akım trafo setleri ile seçici olarak sınırlandırılmıştır.14. Bu bölümde diferansiyel korumanın fonksiyonuna genel olarak. yük durumu) ölçme elemanı ile akım akmaz. korunan nesnenin türünden bağımsız olarak girilmiştir. Aşağıdaki şekle göre M ölçme elemanının başlatması için yeterli bir arıza akımının aktığı koruma alanında bir arızada basit yerleştirme (akım trafosu ile sınırlandırma). Korumanı bu tür bir aşırı fonksiyonundan kaçınmak için. Yayın Tarihi 10. (stabilize) bir akım yürütülür. 7UM62. Hatasız bir işletimde korunan nesneye akan akım dışarı akan akımla aynıdır (Akım Ip. 2. Bundan sonra da tek tek korunan nesnelerin özel durumları yer alır. Aşağıdakiler tanımlanır: SIPROTEC. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. korumanın güvenilir çalışmasını sağlar. Şekil 2-30 Diferansiyel korumanın temel prensibi (tek fazlı gösterim) (Ipx = Primer akım. Ix = Sekonder akım) Akım Stabilizayonu Eğer harici arızalarda çok büyük akımlar koruma alanına akıyorsa.Fonksiyonlar 2.2010 97 . farklı aktarım davranışında W1 ve W2 'nin besleme alanında M ölçme elemanında karşılık gelen bir açmaya kaynak olabilecek bir diferans akımı oluşur.1.1 Fonksiyon Tanımı Temel prensip Diferansiyel koruma bir akım karşılaştırmasına dayalıdır ve bu nedenle akım karşılaştırması koruma olarak da adlandırılır. Çalışma amacına göre korunan nesneye en elverişli uyumu geçekleştirecek şekilde yapılandırılabilir. W1 ve W2 akım trafosunun sekonder sargıları (aynı dönüşüm oranları koşuluyla) kapalı bir akım devresine bağlıysa ve çapraz bağlantıya bir ölçme elemanı M anahtarlıysa.14 Diferansiyel koruma ve Korunan Nesneler Dijital diferansiyel koruma 7UM62'de Generatörler. akım toplamı olarak I1+ I2 ölçme elemanı M ile akarlar.1 Diferansiyel Koruma Ölçme büyüklüklerinin işlenmesi diferansiyel korumanın kullanımına bağlıdır. bunda akım diferansı oluşur. Korunan nesnede bir arızada primer taraflı akım toplamı Ip1+ Ip2 akar. Motorlar ve Transformatörler için hızlı ve selektif bir kısa devre korumadır. Stabilizasyon için |I1| + |I2| değerleri toplamı belirlenir. 2. Korunan bölge. Hatasız işletim durumunda (ör.

ayrıca |I2| = |I1| Idif = |I1 + I2| = |I1 – I1| = 0 Itut = |I1|+ |I2| = |I1| + |I1| = 2 · |I1| Açma büyüklüğü yok (Idif).14 Diferansiyel koruma ve Korunan Nesneler Bir Açma.veya Diferansiyel akım Idif = |I1 + I2| ve stabilizasyon akımı Itut = |I1| + |I2| Idif. 2. Besleme her iki taraftan ör. akımların temel harmoniğinden hesaplanır ve açma etkisi yaratır. Etkiyi daha iyi açıklamak için. yani.2010 . 3. Tutuculuk (Itut) akan akımın iki katına karşılık gelir. 7UM62. Besleme sadece bir taraftan: Bu durumda I2 = 0 Idif = |I1 + I2| = |I1 – 0| = |I1| Itut = |I1|+ |I2| = |I1| + 0 = |I1| Açma büyüklüğü (Idif) ve tutuculuk büyüklüğü (Itut) aynı büyüklüktedir ve tek taraflı kısa devre arıza akımına karşılık gelirler. yani I2 = –I1. 98 SIPROTEC. Dahili kısa devre arıza. Itut ise bu etkiye karşı koyar. Yayın Tarihi 10. ideal koşullar altında Idif = Itut olur. Dahili arıza için yer eğrisi açma şemasında bir doğru ile 45°'lik eğimle işaretlenir (aşağıdaki şekilde noktalı çizgi ile gösterilen hat). Dahili arızada yani. ayrıca |I2| = |I1| Idif = |I1+ I2| = |I1 + I1| = 2 · |I1| Itut = |I1|+ |I2| = |I1| + |I1| = 2 · |I1| Açma büyüklüğü (Idif) ve tutuculuk büyüklüğü (Itut) aynı büyüklüktedir ve tüm kısa devre arıza akımına karşılık gelirler. üç önemli çalışma durumu.Fonksiyonlar 2. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. Arızasız işletimde veya harici bulunan arızada geçiş akımı: I2 kendi yönünü değiştirir. ideal ve denkleştirilmiş ölçüm büyüklükleri ile temsil edilir: Şekil 2-31 Akım tanımlama 1. işareti değişir. aynı büyüklükteki akımlarla: I2 = I1 olur. Dahili kısa devre.

2010 99 . karakteristik dalı c daha güçlü bir tutuculuk için ilgilenir. Trafo doyması açığa çıkabilen daha yüksek akımlar alanında. Yayın Tarihi 10. Aşağıdaki şekil 7UM62'nin tüm stabilizasyon karakteristiğini gösterir. Böylece bütün akımlar korunan nesneyle ilgilidir. İlave stabilizasyon bölgesi doyma indikatörü ile belirlenir (bakın paragraf „Akım trafo doymasında ilave stabilizasyon“. Anma gerilimi) ve akım trafosunun primer anma akımları korunan nesnenin herbir tarafı için verilir. 7UM62. Böylece dahili arıza için yer eğrisi açma şemasında (bakın aşağıdaki şekil) bir doğru ile 45°'lik eğimle işaretlenir. Karakteristik dalı a diferansiyel korumanın hassaslık eşiğini gösterir (Ayar değeri I-DİF>) ve sabit arıza akımlarını dikkate alır. cihazın giriş trafosu ve akım trafosunun dönüşüm oranı ile. SIPROTEC. gerilim ayarlamalı transformatörlerde kademe anahtarlaması ve uyarlama sapmalarıyla ortaya çıkan akım orantılı arızayı dikkate alır. Diferansiyel korumadan bir Fourier filtresi üzerinden temel harmonik bileşeni belirlenir. Ölçme büyüklüklerinin değerlendirilmesi Ölçme büyüklüklerinin hesapları herbir ölçme zaman noktası için yürütülür ve buradan elde edilen diferansiyelve stabilizasyon akımının anlık değerleri hesaplanır. Bunun için koruma cihazına korunan nesnenin karakteristik büyüklükleri (Görünür güç. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.14 Diferansiyel koruma ve Korunan Nesneler Şekil 2-32 Arıza karakteristikli diferansiyel korumanın açma karakteristiği Ölçme büyüklüklerinin değer uyarlaması Korunan nesneden bağımsız olarak akım trafosu anma akımları korunan nesnenin anma akımına uyarlanır. özellikle de periyodik olmayan DC ekım elemanlarında.Fonksiyonlar 2. stabilizasyon bileşeni diferans akımına karşı daha büyüktür. Bu yani „Hızlı açma kademesi IDif >>“ alanıdır. ör.Mıknatıslanma akımları. Açma Karakteristiği Dahili arızada yani. Diferansiyel korumada d dalının üst kısmında Açma. veya ör. Böylece arıza büyüklüklerinde. b dalı. Stabilizasyon büyüklüğü aynı yönlendirilmiş bir büyüklüğün aritmetik ortalama değerlerinden buradaki filtre etkisi daha düşük olacak şekilde hesaplanır. stabilizasyon akımından ve harmonik stabilizasyondan bağımsız olarak gerçekleşir. Idif = Itut olur. Böylece arıza büyüklükleri ve periyodik olmayan DC akım bileşeni etkin bastırılır.

Akım trafo doymasında ilave tutuculuk Yüksek akan bir kısa devre akımının ortaya çıkan harici bir kısa devre arızada. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. 7UM62. 100 SIPROTEC. eğer ör.veya DC akım tespiti ile çok fazla yükselmişlerse. Bu durum. bundan sonra hızlı bir Açmayı garantiler. çalışabilir.Fonksiyonlar 2. Anlık değer işlenmesi. Yüksek akımlı dahili arıza. özel tedbirler olmadan bir yalancı açmaya sebep olur. bundan sonra koruma açılır. eğer akım yüksekliği sebebiyle harici bir arıza sözkonusu olmadığı belirlenirse transformatörde tutuculuk akımları dikkate alınmadan dehal kaldırılabilir.2010 . Şekil 2-33 Diferansiyel korumanın stabilizasyon karakteristiği Hızlı açma kademesi IDif >> Açma kademesi IDif >> dahili akım güçlü arızayı hızlıca devre dışı bırakmalıdır. eğer bu durumda çalışma noktası Idif/Itut tutuculuk karakteristiğinin açma aralığında bulunursa. Açma gerçekleşir. Bu büyüklükler açma bölgesi dahilinde bir nokta verirlerse. esası olmayan ciddi bir diferansiyel koruma görülebilir. tutuculuk akımı yüksekliğine bağlı olmadan gerçekleşir.14 Diferansiyel koruma ve Korunan Nesneler Idif ve Itut büyüklükleri diferansiyel korumadan stabilizasyon karakteristiğine aşağıdaki şekle göre düzenlenmiştir. eğer açma karakteristikleri İlave tutuculuk. Eğer akım oranı Idif /Itut arıza noktası yakınında bir nokta (≥ %9 0 Arıza karakteristiği yükselmesi) verirse. özellikle eğer ölçme yerlerinde farklı güçlerde belli ise. eğer akım trafo doyması ile temel harmonik güçlü bastırılırsa. Yayın Tarihi 10. akım trafosu doyması ile. akım trafo doyması nedeniyle bir DC akım elemanı ile kısa devre arıza akımında demeraj tutuculuğundan demeraj akımı olarak yorumlanabilen (Rush) ikinci bir harmonik ortaya çıkarsa. o zaman Açma. Diferans koruması bu eşik değeri aşarsa IDif >> (Karakteristik dalı d). Yol alma. Hızlı açma hem diferansiyel akımın temel harmoniği ile hem de anlık değerlerle çalışır. Bu kademe. eğer kısa devre arıza akımı 1/uk · IN Trafo'dan daha büyükse olur.

Fonksiyonlar 2.14 Diferansiyel koruma ve Korunan Nesneler

Şekil 2-34

Arıza karakteristikli diferansiyel korumanın açma karakteristiği

Makine koruma 7UM62, bu tür durumları tespit eden bir doyma dedektörüne sahiptir ve ilgili stabilizasyon tedbirlerini hazırlar. Doyma dedektörü Diferansiyel- ve Tutuculuk akımının dinamik durumunu değerlendirir. Çizgili hat Şekil 2-34'de tek taraflı trafo doymalı harici arızada akım oranının anlık akışını gösterir. Arıza başlangıcının hemen ardından direkt (A) kısa devre arıza akımları önce güçlü bir şekilde yükselir ve karşılık gelen bir yüksek stabilizasyon akımına etki ederler (2 x akan akım). Eğer bir tek taraflı doyma ileri gelirse (B), bu bir diferansiyel akım oluşturur ve stabilizasyon akımı zayıflarsa, o zaman çalışma noktası Idif/Itut açma alanına kadar (C) yer değiştirebilir. Dahili kısa devre arızada çalışma noktası derhal arıza karakteristiği boyunca ilerlerse (D), orada stabilizasyon akımı diferansiyel akımından pek az büyüktür. Dahili arıza bu nedenle, Idif/Itut oranı dahili bir eşik değerini sabit ayarlanmış en az süre için geçmesinden itibaren belirlenir. Akım trafo doyması harici arızada ilk önce daha yüksek bir stabilizasyon akımın aktığı belirlenir, çalışma noktası şemada Şekil 2-34'de yüksek akım seviyeli harici bir arızada tipik bölgede („İlave tutuculuk“) dolaşır. Bu ilave stabilizasyon bölgesi I-EK TUT. parametresiyle ve karakteristiğin 1. yükselen doğrusu (TABAN NOKT. 1 ve EĞİM 1) ile sınırlanır (aşağıdaki şekle bakın). Doyma dedektörü ilk çeyrek periyotta kendi kararında bulunur. Eğer harici bir arıza belli ise, diferansiyel koruma belirli bir süre için bloklanır. Bloklama, çalışma noktasının Idif/Itut kalıcı olarak (yani 2 Periyodun üzerinde) açma alanı dahilinde bulunduğunun belirlenmesinden itibaren kaldırılır. Böylelikle takip eden arıza korunacak alanda harici kısa devre akım trafo doymasıyla hızlı bir şekilde belirlenir.

SIPROTEC, 7UM62, Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1, Yayın Tarihi 10.2010

101

Fonksiyonlar 2.14 Diferansiyel koruma ve Korunan Nesneler

Şekil 2-35

Akım trafo doymasında ilave tutuculuk

DC tespiti Bir başka stabilizasyon, eğer akım trafo setinin farklı geçici sekonder davranışı ile bir diferansiyel akım görülürse ortaya çıkar. Bu akan akımda farklı DC akım zaman sabitlerinin devamında akım trafo setinin sekonder devresinde oluşur, yani; primer özdeş DC sekonder farklı oluşur ve bu nedenle bir DC bileşenine diferansiyel korumada yol açar. Bu DC bileşeni tanınır ve diferansiyel kademenin başlatma değerinin kısa süreli yükselmesine sebep olur. Harmonik Stabilizasyon Özellikle transformatörlerde devreye almada kısa süreli yüksek mıknatıslanma demeraj akımları oluşabilir (Rush-Akımlar), koruma alanına akan, fakat tekrar bırakılmayan akımlar. Yani tek taraflı akan arıza akımları gibi etki gösterirler. Transformatörlerin paralel bağlanmasında veya transformatörün aşırı uyartılmasında da yükselmiş gerilim ile istenilmeyen diferansiyel akımlar ortaya çıkabilir. Demeraj, anma akımın birkaç katına ulaşabilir ve bir kısa-devre arızasında pratik olarak mevcut olmayan yüksek bir ikinci harmonik miktarı (çift kat anma frekansı) ile betimlenir. Eğer diferansiyal akımının ikinci harmonik içeriği ayarlanabilir bir eşiği aşarsa, açma engellenir.

Şekil 2-36

Demeraj – Üç üst gerilim taraflı akımın çizim örneği

102

SIPROTEC, 7UM62, Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1, Yayın Tarihi 10.2010

Fonksiyonlar 2.14 Diferansiyel koruma ve Korunan Nesneler

İkinci harmonik haricinde 7UM62'de bir başka harmonik tutuculuğa sebep olabilir. Üçüncü ve beşinci harmonikler yüksek titreşim tutuculuğu olarak seçime sunulurlar. Kalıcı aşırı uyartım tek sayılı üst titreşimler ile tanımlanır. Burada üçüncü ve beşinci harmonikler stabilizasyona uygundur. Transformatörlerde sıklıkla trafoda üçüncü elimine edildiğinden (ör. Açık üçgen sargıda), burada genellikle beşinci kullanılır. Akım dönüştürücü-Transformatörlerde de dahili kısa devre arızada mevcut olmayan, tek sayılı harmonik rol oynar. Diferansiyel akımların kendi üst titreşim içeriği kontrol edilir. Frekans çözümlemesi için, diferansiyel akımların bir Fourier analizini gerçekleştiren sayısal süzgeçler kullanılır. Üst gerilim bileşeni ayarlanabilir sınırlardan daha büyük olur olmaz, ilgili faz değerlendirmesinin tutuculuğu göz önüne alınır. Filtre algoritmaları kendi titreşim davranışına ilgili olarak dinamik işlemlerde stabilizasyon için ek tedbirler gerek kalmayacak şekilde optimize edilirler. Harici arızanın kaldırılmasında, yüksek harmonik bileşenin kaybolmasında istenilmeyen tutuculuk altında kalınmaması için, tutuculuk düşen diferansiyel akımda iki periyot üzerinde harmoniklerle tutulur. Demeraj akım stabilizasyonu her faz için bağımsız olarak çalıştığından, eğer transformatör bir fazlı arıza üzerine anahtarlandıysa, muhtemelen sağlam fazlardan birinde bir demeraj Rush-akımı olmuş olsa bile, koruma optimal etkindir. Demeraj durumunda 2. harmonik bileşenin her üç fazda eşik değerini aşmaması, özellikle „yeni“ transformatörlerde mümkün olabilir. Yalancı bir açmadan kaçınmak için, „Çapraz bloklama“-Fonksiyonu etkin olmalıdır. Bir fazda bir demeraj akım stabilizasyonunun belirlenmesinde diferansiyel koruma kademesinin I-DIFF> diğer fazları bloklanır. Bu ''Çapraz Bloklama'' fonksiyonu belirli bir süre için sınırlanabilir. Bu çapraz bloklama süresinin akışından sonra, aktuel bir arıza durumu süresinde bir başka çapraz bloklama mümkün olmaz, yani; bir arıza durumunun ortaya çıkmasından sonra bir çapraz bloklama sadece bir kez ve ayarlanmış bir çapraz bloklama süresi için mümkündür. Diğer üst titreşim tutuculukları aynı şekilde her faz için bireysel çalışır. Demeraj tutuculuğunda olduğu gibi, koruma; müsaadeli üst titreşim bileşeninin aşılmasında sadece bir fazın akımında da diferansiyel kademenin I-DIFF> diğer fazları bloklanacak şekilde ayarlanır. 3. ve 5. harmoniklerin bu Çapraz bloklama-Fonksiyonelliği analog olarak 2. Harmoniğe gerçekleşir. Yol almada(başlatma) başlatma değeri yükselmesi Ek emniyet olarak bir akımsız korunan nesnenin devreye alınmasında aşırı fonksiyonlara karşı, başlatmada başlatma değeri yükseltilmesi gerekebilir. Eğer bir fazın stabilizasyon akımı ayarlanabilir bir değer I-TUT. YOL ALMA altında kalmışsa, I-DIFF> kademesinin başlatma değeri yükseltilmesi etkinleştirilir. Stabilizasyon akımı normal işletimde akan akımın iki katı yüksektir, değer altında kalma durumu bu nedenle devre dışı bırakılan korunan nesne için bir kriterdir. Başlatma eşiği I-DİF böylece ayarlanabilir bir faktör kadar yükseltilir (aşağıdaki şekle bakın), Idif>-Kademesinin diğer dalları da aynı miktar kadar kayar. Bunun için ilgili fazın DİF-Akımı karakteristik soruşturmasından önce BAŞ.FAKT. faktörüyle bölünür. Diferansiyel akım; arıza yazılımı, arıza akımı vb. için değiştirilmeden kalır. Stabilizasyon akımının tekrar dönüşü yol alma için bir belirtidir. Ayarlanabilir T BAŞ. MAKS süresinden sonra karakteristik yükselmesi tekrar geri çekilir.

SIPROTEC, 7UM62, Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1, Yayın Tarihi 10.2010

103

Fonksiyonlar 2.14 Diferansiyel koruma ve Korunan Nesneler

Şekil 2-37

IDİF> kademesinin başlatma değerinin yükselişi, yol almada

Başlatma, Bırakma Normalde bir diferansiyel korumaya „Başlatma“ gerekmez, çünkü arıza tespiti ve açma koşulu aynıdır. Tüm SIPROTEC 4-Cihazlarında olduğu gibi, diferansiyel koruma da 7UM62'de birtakım sürdürülecek faaliyetler için bir start zaman noktası gösteren bir başlatma sunar. Başlatma bir arıza durumunun başlamasını belirler. Bu gereklidir, böylece ör. arıza durumu protokolleri ve arıza kayıtları oluşturulur. Başlatma hem dahili hem de harici arızada dahili fonksiyon akışlarını da kumanda eder (ör. doyma dedektörünün gerekli eylemleri gibi). Diferansiyel akımın temel harmoniği ayar değerinin % 85'ine ulaştıysa veya stabilizasyon akımı ilave stabilizasyon bölgesine % 85'den daha fazla yeterli ise (aşağıdaki şekle bakın), Başlatma tanınır. Hızlı açma kademesinin başlatması da güçlü akımlı kısa devre arızalar için başlatma sinyali oluşturur.

Şekil 2-38

Diferansiyel Korumanın Başlatması

104

SIPROTEC, 7UM62, Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1, Yayın Tarihi 10.2010

Fonksiyonlar 2.14 Diferansiyel koruma ve Korunan Nesneler

Eğer bir stabilizasyon daha yüksek harmoniklerle etkinleştirilirse, gerekirse stabilizasyon koşullarını kontrol etmek için ilk önce üst titreşim analizi yapılır (yakl. 1 Periyot). Aksi takdirde, açma koşulları yerine getirilir getirilmez açma kumandası gerçekleşir (Şekil 2-33'te taralı alan). Özel durumlar için Açma kumandası geciktirilebilir. Aşağıdaki şekil basitleştirilmiş Açma mantığı şemasını göstermektedir. Eğer 2 Periyot boyunca artık diferansiyel büyüklükte hiçbir başlatma artık mevcut değilse, yani diferansiyel akım ayar değerinin % < 70 'ine düştüyse ve diğer başlatma koşulları artık yerine getirilmediyse, Bırakma tanınır. Hiçbir Açma kumandası verilmemişse, arıza durumu bırakma ile sona erer. Ancak Açma kumandası, oluşturulursa, bu genel cihaz verilerinin tüm koruma fonksiyonları için ayarlandığı en az kumanda süresi için tutulur (bakın Bölüm GüçSis.Veriler1). Not Diferansiyel korumanın özel durumları bağımsız korunan nesneler için kendi bölümlerinde yer almıştır.

SIPROTEC, 7UM62, Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1, Yayın Tarihi 10.2010

105

Fonksiyonlar 2.14 Diferansiyel koruma ve Korunan Nesneler

Şekil 2-39

Diferansiyel korumada açma mantığının mantık şeması

106

SIPROTEC, 7UM62, Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1, Yayın Tarihi 10.2010

Fonksiyonlar 2.14 Diferansiyel koruma ve Korunan Nesneler

2.14.1.2 Ayar Notları
Genel Diferansiyel koruma sadece eğer bu fonksiyon için koruma fonksiyonlarının yapılandırmasında korunan nesnenin türü seçilmişse, etkindir ve erişilebilir (Bölüm 2.4, Adres 120, DİF. KORUMA = Generatör/Motor veya 3 faz trafo). Sadece ilgili parametreler sunulur, tüm diğerleri gizlenir. Eğer fonksiyon kullanılmayacaksa, Etkin Değil ayarlanır. 2001 no'lu DİF. KORUMA adresi altında fonksiyon ON- ve OFF olarak ayarlanır veya sadece Açma kumandası engellenir (Röle BLK). Not Diferansiyel koruma fabrika çıkışında OFF olarak ayarlıdır. Bunun sebebi, en azından avektör gruplarının ve uyarlama değerlerinin önceden doğru ayarlanmadan korumanın çalıştırılmamasıdır. Bu ayarlar yapılmaksızın, cihaz beklenmeyen tepkiler gösterebilir (ör. Açma).

Kullanılan akım trafosunun primer anma akımı Ip, w genellikle korunan nesnenin anma akımından IN, Nes. daha büyük olmalıdır. Ancak 7UM62 koruma cihazının doğrusal aralığının üst sınırı göz önüne alınarak en az 20 · IN aşağıdaki koşul sağlanmalıdır: Ip, w > 0,75 · IN, Nes. Diğer parametreler Not Diğer parametrelerin ayar notları ilgili korunan nesnenin kendi alt bölümü olarak devamında yer alır.

2.14.1.3 Ayarlar
Sonuna “A“ harfi eklenmiş adresler, ancak DIGSI’nin “İlave Ayarlar“ menüsünden değiştirilebilir. Adres 2001 Parametre DİF. KORUMA Ayar Seçenekleri OFF ON Röle BLK OFF ON OFF ON OFF 3. Harmonik 5. Harmonic 0.05 .. 2.00 I/InO 0.00 .. 60.00 sn; ∞ 0.5 .. 12.0 I/InO; ∞ 0.00 .. 60.00 sn; ∞ 0.10 .. 0.50 Varsayılan Ayar OFF Açıklama Diferansiyel Koruma

2005 2006 2007

Y.ALMA K.ARTIŞI Demeraj 2.HARM. TUT. n.HARMONİK

OFF ON OFF

Başlatmada Açma Karakt. Artışı Demeraj esnasında 2. Harmonik Tutuculuk n. Harmonik Tutuculuk

2021 2026A 2031 2036A 2041A

I-DIFF> T I-DİF> I-DİF>> T I-DİF>> EĞİM 1

0.20 I/InO 0.00 sn 7.5 I/InO 0.00 sn 0.25

Diferansiyel Akım Çalışma Değeri T I-DİF> Zaman Gecikmesi Yüksek Ayar Açma Çalışma Değeri T I-DİF>> Zaman Gecikmesi Açma Karakteristiği Eğim 1

SIPROTEC, 7UM62, Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1, Yayın Tarihi 10.2010

107

Fonksiyonlar 2.14 Diferansiyel koruma ve Korunan Nesneler

Adres 2042A 2043A 2044A 2051A 2052A 2053 2061A 2062A 2063A 2071 2072A 2076 2077A 2078A

Parametre TABAN NOKT. 1 EĞİM 2 TABAN NOKTASI 2 I-TUT. YOL ALMA BAŞ.FAKT. T BAŞ. MAKS I-EK TUT. T EK TUT. ÇAPR.BLK. EK 2. HARMONİK ÇAPR.BLK.2.HARM n. HARMONİK ÇAPR.BLK.n.HARM IDİFmaks n.HARM

Ayar Seçenekleri 0.00 .. 2.00 I/InO 0.25 .. 0.95 0.00 .. 10.00 I/InO 0.00 .. 2.00 I/InO 1.0 .. 2.0 0.0 .. 180.0 sn 2.00 .. 15.00 I/InO 2 .. 250 Çevr.; ∞ 2 .. 1000 Çevr.; 0; ∞ 10 .. 80 % 2 .. 1000 Çevr.; 0; ∞ 10 .. 80 % 2 .. 1000 Çevr.; 0; ∞ 0.5 .. 12.0 I/InO

Varsayılan Ayar 0.00 I/InO 0.50 2.50 I/InO 0.10 I/InO 1.0 5.0 sn 4.00 I/InO 15 Çevr. 15 Çevr. 15 % 3 Çevr. 30 % 0 Çevr. 1.5 I/InO

Açıklama Karakt. 1. Eğimi için Taban Noktası Açma Karakteristiği Eğim 2 Karakt. 2. Eğimi için Taban Noktası Başlatma Tespiti için ITUTUCULUK Başlatmada Karakteristik Artışı çarpan Maksimum İzin Verilen Başlatma Süresi Ek Tutuculuk Çalışması Ek Tutuculuk Süresi Çapraz Bloklama Ek Tutuculuk Süresi I-DİF 2. Harmonik Miktarı 2. Harm. Çapraz-Bloklama Süresi I-DİF'te n. Harmonik İçerik n. Harm. Çapraz Bloklama Süresi n. Harm. Tutuculuğun IDİFmaks Sınırı

2.14.1.4 Bilgi Listesi
No. 5603 5615 5616 5617 5620 5631 5644 5645 5646 5647 5648 5649 5651 5652 5653 5657 5658 5660 5662 >Dif BLK Dif OFF Dif BLKdı Dif AKTİF Dif Uyarl.çarp. Dif başlatıldı Dif 2.Harm. L1 Dif 2.Harm. L2 Dif 2.Harm. L3 Dif n.Harm. L1 Dif n.Harm L2 Dif n.Harm. L3 DifBLKdıHarArL1 DifBLKdıHarArL2 DifBLKdıHarArL3 DifÇaprBLK2HARM DifÇaprBLKnHARM DifÇaprBLKharAr Iarıza L1 BLKdı Bilgi Bilgi Tipi EM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM Açıklama >Diferansiyel koruma BLOKLAMA Diferansiyel koruma DEVRE DIŞI Diferansiyel koruma BLOKLANDI Diferansiyel koruma AKTİF Dif: uygunsuz Uyarlama çarpanı AT Diferansiyel koruma başlatıldı Dif. : 2. harmonik L1 ile bloklandı Dif. : 2. harmonik L2 ile bloklandı Dif. : 2. harmonik L3 ile bloklandı Dif. : n. harmonik L1 ile bloklandı Dif. : n. Harmonik L2 ile bloklandı Dif. : n. harmonik L3 ile bloklandı Dif. kor.: Harici arıza L1 ile bloklandı Dif. kor.: Harici arıza L2 ile bloklandı Dif. kor.: Harici arıza L3 ile bloklandı Dif: 2. Harmonik ile Çapraz Bloklama Dif: n. Harmonik ile Çapraz Bloklama Dif: Harici arıza ile Çapraz Bloklama Dif. koruma: AT arızası L1 ile bloklandı

108

SIPROTEC, 7UM62, Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1, Yayın Tarihi 10.2010

Fonksiyonlar 2.14 Diferansiyel koruma ve Korunan Nesneler

No. 5663 5664 5666 5667 5668 5671 5672 5673 5674 5681 5682 5683 5684 5685 5686 5691 5692 5701 5702 5703 5704 5705 5706 5713 5714 5742 5743 5744 5745

Bilgi Iarıza L2 BLKdı Iarıza L3 BLKdı Karakt. L1 Dif Karakt. L2 Dif Karakt. L3 Dif Dif AÇMA Dif AÇMA L1 Dif AÇMA L2 Dif AÇMA L3 Dif> L1 Dif> L2 Dif> L3 Dif>> L1 Dif>> L2 Dif>> L3 Dif> AÇMA Dif>> AÇMA Dif L1: Dif L2: Dif L3: Tutuculuk L1: Tutuculuk L2: Tutuculuk L3: Dif AT-T1: Dif AT-T2: Dif DC L1 Dif DC L2 Dif DC L3 DifDCKar.Artışı

Bilgi Tipi AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM WM WM WM WM WM WM WM WM AM AM AM AM

Açıklama Dif. koruma: AT arızası L2 ile bloklandı Dif. koruma: AT arızası L3 ile bloklandı Dif: Faz L1 karakteristik artışı Dif: Faz L2 karakteristik artışı Dif: Faz L3 karakteristik artışı Diferansiyel koruma AÇMA Diferansiyel koruma: AÇMA L1 Diferansiyel koruma: AÇMA L2 Diferansiyel koruma: AÇMA L3 Dif. koruma: IDİF> L1 (Tgecikmesiz) Dif. koruma: IDİF> L2 (Tgecikmesiz) Dif. koruma: IDİF> L3 (Tgecikmesiz) Dif. kor: IDİF>> L1 (Tgecikmesiz) Dif. kor: IDİF>> L2 (Tgecikmesiz) Dif. kor: IDİF>> L3 (Tgecikmesiz) Dif. koruma: IDİF> ile AÇMA Dif. koruma: IDİF>> ile AÇMA Açma esnasında Faz L1 Diferansiyel Akımı Açma esnasında Faz L2 Diferansiyel Akımı Açma esnasında Faz L3 Diferansiyel Akımı Açma esnasında Faz L1 Tutuculuk Akımı Açma esnasında Faz L2 Tutuculuk Akımı Açma esnasında Faz L3 Tutuculuk Akımı Dif. koruma: Uyarlama çarpanı AT taraf 1 Dif. koruma: Uyarlama çarpanı AT taraf 2 Dif: DC L1 Dif: DC L2 Dif: DC L3 Dif: Karakt. artışı faz (DC)

SIPROTEC, 7UM62, Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1, Yayın Tarihi 10.2010

109

Fonksiyonlar 2.14 Diferansiyel koruma ve Korunan Nesneler

2.14.2

Korunan nesne Generatör ve Motor
Aşağıda korunan nesneler Generatör ve Motorun özel durumları tanımlanmıştır.

2.14.2.1 Fonksiyon Tanımı
Ölçme büyüklüklerinin tanımlanması ve uyarlanması Diferansiyel koruma 7UM62 'de Boyuna- veya Çapraz diferansiyel koruma olarak kullanılabilir. Bu kullanım türü sadece ölçme akımlarının tanımlanmasıyla ve korunan nesnenin sınırlamasıyla ayırt edilir. Diferansiyel korumada akım yönü korunan nesneye pzitif olarak tanımlandığından, aşağıdaki şekilde gösterilen tanımlamalar elde edilir. Koruma alanı akım trafo seti ile yıldız noktasında ve trafo seti ile terminal taraflı sınırlanır. Diferansiyel koruma 7UM62 'de tüm akımlar korunacak nesnenin anma akımıyla ilişkilidir. Bunun için koruma cihazına korunan nesnenin karakteristik büyüklükleri (Görünür güç, Anma gerilimi) ve akım trafosunun primer anma akımları verilir. Ölçme büyüklüklerinin uyarlanması burada akım değerleri için faktörleri sınırlar. Generatör yakınındaki arızalar, ağırlıklı endüktif bileşenle birlikte hayli büyük DC akım sabitine sahiptirler, bunlar akım trafosunun bir mıknatıslanmasına sebep olurlar. Bu akım trafosunun yerleştirilmesinde dikkate alınmalıdır (bakınız Bölüm 2.14.4).

Şekil 2-40

Boyuna diferansiyel korumada akım yönü tanımlaması

Bir özel durum, çapraz diferansiyel koruma olarak uygulama için bulunur. Bu durum için aşağıdaki şekil ölçme akımlarının tanımlamasını gösterir. Çapraz diferansiyel korumada şebeke ve korunan bölge arasındaki sınırı oluştururlar. Eğer akımlar herbir paralel hatta farklı ise, bir hatta arıza akımının olduğunu gösterir, burada daima ve sadece bir diferansiyel akım oluşur. Bu durumda sağlıklı işletimde tüm akımlar korunan nesneye aktığından, yani diğer uygulamalardakinin tersine, bir akım trafo seti için „yanlış“ polarite ayarlanır, Bölüm 2.5.1 „Akım trafo setinin bağlantısı“ altında tanımlandığı gibi.

Şekil 2-41

Boyuna diferansiyel korumada akım yön tanımlaması

110

SIPROTEC, 7UM62, Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1, Yayın Tarihi 10.2010

Fonksiyonlar 2.14 Diferansiyel koruma ve Korunan Nesneler

Motorlarda aynı şekilde akım trafosu hassaslık sınırlarını belirler. Asenkron motorda yol alma başlatma işlemi trafodan farklı oluşturulur ve büyük diferans akımlarına yol açar (bakın paragraf „Yol Almada başlatma eşiğinin yükselmesi“).

2.14.2.2 Ayar Notları
Koşul Generatör- veya Motor diferansiyel koruma olarak fonksiyon için koşul, projelendirmede 120 no'lu adres altında DİF. KORUMA = Generatör/Motor ayarlanmış olmasıdır. Önemli bir ayar, akım trafo setinin yıldız noktalarının korunan nesnenin her iki tarafına konumlarıdır (Adresler 201 Y.N.->NESNE T2 Taraf 1 için ve 210 Y.N.->NESNE T2 Taraf 2 için, bakın Bölüm GüçSis.Veriler1). Bunun devamında korunan makinenin anma verileri (SN GEN/MOTOR, UN GEN/MOTOR) ve ana akım trafosunun primer ve sekonder anma akımları her iki tarafa sorgulanır. Buna ayar değerleri etki eder. Ayrıca ör. primer ölçme değerleri belirlenmesi için kullanılırlar. Her iki tarafın yıldız noktası durumu verisi ölçme değerleri denetimi için anlam taşır ve projelendirmede 242 YIL.NOKT TAR 1 ve 244 YIL.NOKT TAR 2 adreslerinde gerçekleşir (bakın Bölüm 2.5.1). Yol almada (başlatma) başlatma değeri yükselmesi Başlangıçta akımsız olan bir korunan nesnenin devreye alınmasında aşırı fonksiyonlara karşı ek bir emniyet olarak yol almada başlatma değeri yükselmesi 2005 no'lu Y.ALMA K.ARTIŞI adresi altında devreye alınabilir. Fabrika çıkışında bu fonksiyon anahtarlanmıştır. Atanan parametreler 2051, 2052 ve 2053 no'lu adresler altında bulunabilir. 2051 I-TUT. YOL ALMA ile, başlatma değeri bir yol alma tanınması için ayarlanır. Ayar I/INNes. = 0 , fonksiyonu etkisiz yapar. BAŞ.FAKT. ile, yol almada başlatma değerinin yükselme faktörü belirlenir. Generatörlerin ve Motorların koruması için önerilen ayar 2052 BAŞ.FAKT. = 2.0. Açma Karakteristiği Açma karakteristiğinin parametreleri 2021 'den 2044 ' kadar olan adreslerde ayarlanır. Parametrelerin anlamı Şekil 2-42 `te gösterilmiştir. Karakteristik dallarındaki numaralar parametre adresleridir. 2021 adresi I-DİF> diferansiyel akım için başlatma değeridir. Başlatma değeri Generatörün veya motorun anma akımıyla ilişkilidir, Generatörler ve Motorlar için 0,1 ve 0,2 arasında bir ayar önerilir. Başlatma eşiği I-DİF> haricinde ikinci bir başlatma eşiği daha yürütülür. Bu eşiğin aşılması durumunda (2031 I-DİF>>) tutuculuk akımının büyüklüğünden bağımsız olarak Açma belirlenir (stabil olmayan Hızlı açma kademesi). Bu kademe I-DİF> 'den daha büyük ayarlanmalıdır. Öneri: Geçici kısa devre akımının kalıcı değeri üzerinden bir ayar, yani:

xd’ için 0,15 ve 0,35 arasında değerlerle I-DİF>> için ayar değerleri yakl. (3 - 7) · IN, Mak. elde edilir. Açma karakteristiği bir başka iki daldan oluşur. 2041 EĞİM 1 adresi, başlangıç noktası 2042 TABAN NOKT. 1 parametresiyleb belirlenen, ilk dalın eğimi belirlenir. Bu dal akım orantılı arıza akımlarını dikkate alır. Bunlar esas olarak Ana akım trafosunun ve Giriş trafosunun dönüştürme hatalarıdır. Özdeş akım trafolarında olağan değer 0,25 'den 0,15 'e düşürülebilir. İkinci dal yüksek akımların alanında akım trafo doyması oluşabilen daha yüksek bir stabilizasyonu oluşturur. Taban noktası 2044 TABAN NOKTASI 2 adresinde ayarlanır. Eğim 2043 no'lu EĞİM 2 adresinde ayarlanır. Bu karakteristik dalları yardımıyla kararlılığa, akım trafo doymasında etki edilebilir. Daha büyük eğim daha yüksek kararlılık anlamına gelir. Olağan değer 0,5 , pratik bir değer olarak kanıtlanmıştır.

SIPROTEC, 7UM62, Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1, Yayın Tarihi 10.2010

111

Fonksiyonlar 2.14 Diferansiyel koruma ve Korunan Nesneler

Şekil 2-42

Açma karakteristiği formu için belirleyici parametre

Akım trafo doymasında ek stabilizasyon Harici kısa devre arıda çok yüksek akan akımlar alanında ek bir stabilizasyon etkin olur, bu da 2061 no'lu IEK TUT. (Doyma stabilizasyonu) adresinde ayarlanır. Stabilizasyon akımının, koruma alanının içine ve dışına akan akımların aritmetik toplamı olduğuna dikkat edilmelidir, yani akan akımın kendisinden iki kat yüksek. 4.00 I/InO olağan ayarı bu nedenle saklanır. Maksimum ek stabilizasyon süresi 2062 no'lu T EK TUT. adresi altında bir periyodun birkaç katı olarak ayarlanır. Bu süre, güçlü akımda harici arızada ek tutuculuk bölgesinin terkedilmesinden sonra bloklamanın maksimum uzunluğundadır. Ayar kullanılan korumanın kapatma süresine bağlıdır. Olağan ayar 20 Çevr. , mutlaka pratiktir. Gecikme Zamanları Özel durumlarda, diferansiyal korumanın açma sinyalini ek bir zaman kademesiyle geciktirmek yararlı olabilir. Gecikme süresi 2026 T I-DİF>, eğer generatörde veya motorda dahili arıza belirlendiyse başlatılır. 2036 T I-DİF>> , I-DİF>> açma kademesinin zaman gecikmesidir. Herbir diferansiyel kademe ve her faz için herbirine bir kendine ait zaman kademesi mevcuttur. Bırakma gecikmesi, tüm koruma fonksiyonları için geçerli en az kumanda süresi için bağlanır. Tüm ayar zamanları, koruma fonksiyonunun çalışma süresini (ölçme süresi, bırakma süresi) kapsamayan ilave gecikme süreleridir.

112

SIPROTEC, 7UM62, Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1, Yayın Tarihi 10.2010

14. Buradan diferans akımına giden bir hata sağlanır. koruma alanına akan.2010 113 . Nesne SN UN kAT Primer akım trafosu anma akımı Korunan nesnenin primer anma akımı Korunan nesnenin anma görünür gücü Anma gerilimi Düzeltme faktörü SIPROTEC. doğrusal olmayan mıknatıslanma karakteristiği ile daha yüksek mıknatıslanma akımları oluşur. Aşırı uyartım Eğer bir transformatör yüksek bir gerilimle işletilirse. Aşağıda diferans korumanın önemli fonksiyon blokları tanımlanmıştır. Buradan bir trafo akım uyarlaması ve böylece bir diferans akımı elde edilir. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.14. akım trafosunun anma gerilimleri ve primer anma akımları verilir ve buradan düzeltme faktörü kw aşağıdaki ilişkiye göre hesaplanır: Burada Ip.3. Demeraj.ve sekonder taraf arasında bir faz açısı kayması etkisi gösteren farklı vektör gruplarıyla işletilirler.14 Diferansiyel koruma ve Korunan Nesneler 2.Fonksiyonlar 2. 7UM62.3 Korunan nesne Transformatör Transformatörlerde işletme koşulları altında diferans akımlarına yol açan birçok etki değeri etki gösterir: 2. Vektör grubu Uygulamaya bağlı olarak transformatörler primer. Bunun için koruma cihazına transformatör-anma verileri. Yani tek taraflı akan arıza akımları gibi etki gösterirler. Demeraj Bir transformatörün devreye alınmasında kısa süreli yüksek mıknatıslanma akımları oluşabilir (Rush-Akımlar). Yayın Tarihi 10. Ölçme büyüklüklerinin değer uyarlaması Sayısallaştırılmış akımlar her defasında transformatör-anma akımına çevrilir. Bu ek bir diferans akımına yol açar. Bu faz açısı kaymasıilgili bir düzeltme olmadan bir diferans akımına liderlik eder. bunların yardımıyla tanımlanan etki değerleri hakim olabilir. fakat tekrar bırakılmayan akımlar. anma akımın birkaç katına ulaşabilir ve bir kısa-devre arızasında pratik olarak mevcut olmayan yüksek bir ikinci harmonik miktarı (çift kat anma frekansı) ile betimlenir.1 Fonksiyon Tanımı Akım trafosunun uyarlanması Akım trafosunun farklı transformatör anma akımına uyarlanması tamamen mümkündür. yani akım trafosunun anma görünür gücü. AT IN. Gerilim regülatörü için kademe şalteri Gerilim regülatörü için kademe şalteri ile (Boyuna regülatör) transformatörün dönüştürme oranı ve anma akımı değiştirilebilir.

Aşağıdaki şekil topraksız yıldız noktasını göstermektedir. 7UM62. Generatör taraflı üçgen anahtarlama bulunur. 1/√3 ile çarparak değer uyarlaması yapılır. Vektör grubu düzeltmesi akımların Taraf 1'den Taraf 2'ye değişimine yol açar. yazılımı düşünülebilecek tüm vektör grupları için yapmayı mümkün kılar. belirlenen kurallara göre akım karşılaştırmayı yürütür. Aynı şekilde verilen vektör grubu ile cihaz. 114 SIPROTEC. Topraksız yıldız noktası Vektör grubu. Vektör grubu uyarlaması Blok transformatörler sıklıkla Yıldız-Üçgen anahtarlamada yapılırlar. bu da IA gibi aynı yön Taraf 1'i gösterir. Matris tüm üç faz için dönüşümü tanımlar.ve alt gerilim tarafı Üçgen anahtarlamada yapılır.14 Diferansiyel koruma ve Korunan Nesneler Bu düzeltme korunan nesnenin herbir tarafı için yürütülür. Numerik vektör grubu düzeltmesinin temel prensibi bir Y(N)d5-Transformatörü örneğinde gösterilmektedir. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.Fonksiyonlar 2.2010 . Referans sistem bu sırada Taraf 1'dir (üst gerilim tarafı). Yayın Tarihi 10. gösterge resminde simetrik akan akımları hem de değişim kuralını gösterir. Faz dönüşü n · 30° dir (yani 5 · 30° = 150°). Şekil 2-43 Vektör grubu uyarlaması Yd5 örneğinde (yıldız noktası topraklaması olmadan) Taraf 2 de akımlar IL3 – IL1 birbirinden çıkarılır. Genel amaçlı bir çalışma için 7UM62 . Üst gerilim tarafı Yıldız. böylece IAakımı elde edilir.

özel harici tedbirler olmadan zararsız yapılırlar. Sıfır bileşen akım eliminasyonu olmadan akımların bir karşılaştırması yanlış bir sonuç doğurabilir (Diferansiyel akım dışarıda bulunan arıza nedeniyle). sol tarafta bir sıfır bileşen akım ortaya çıkar. Sıfır bileşen akım faz akımlarından çıkarılır.Fonksiyonlar 2. ör. Yayın Tarihi 10. bir topraklama neticesinde koruma alanında (Transformatör yıldız noktası veya yıldız noktası oluşumu) toprak kısa devre arızalarında şebekede akım trafosu üzerinden akarlar. Şekil 2-44 Vektör grubu uyarlama. Sol tarafta matris denkleminden sıfır bileşen akım eliminasyonu elde edilir. Sıfır bileşen akım eliminasyonu ile arıza akımları.14 Diferansiyel koruma ve Korunan Nesneler Topraklı Trafo-Yıldız noktası Aşağıdaki şekil topraklı yıldız noktasıyla Y-Tarafında vektör grubu YNd5 için bir örnek gösterir. 7UM62. Y(N) d5 örneğinde (topraklanmış yıldız noktasıyla) Aşağıdaki örnekte harici arızada sağ tarafta değil. transformatörün kendisinde de olduğu gibi açık üçgen sargıların dışında sıfır bileşen akımlar mümkün olmadığı gibi. 1 /3 · (2 IL1 – 1 IL2 – 1 IL3) = 1/3 · (3 IL1 – IL1 – IL2 – IL3) = 1/3 · (3 IL1 – 3 I0) = (IL1 – I0). Şekil 2-45 Akım dağılımı ile trafo dışındaki toprak arızası için örnek SIPROTEC.2010 115 . Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. Hesaplama talimatı sol matrisi Şekil 2-44'te gösterir. Aşağıdaki şekilde sağ tarafta sıfır bileşen akımlar akım diferansı oluşumu ile otomatik olarak dışarı düşerler. Bu nedenle Taraf 1'de sıfır bileşen akım elimine edilmelidir. Burada sıfır bileşen akımlar elimine edilir.

çünkü halihazırda harici eşleştirme trafosu mevcut olduğundan). Akımlar. Bu projelendirmede akım trafo setinin yıldız noktası konumunun transformatörün her iki tarafına verisiyle anlatılır (Adresler 201 Y.Veriler1). Büyüklük. KORUMA = 3 faz trafo ayarlanmış olmasıdır.kV olarak (y.->NESNE T2 Taraf 2 için.) • Vektör grupları-Şifre.Fonksiyonlar 2. A olarak (y. Dy5.14. Buna ayar değerleri etki eder.ve Vektör grubu uyarlama Transformatör koruma olarak 7UM62 korunan transformatörün anma verilerinden otomatik olarak vektör grubu ve farklı sargı anma akımları için gerekli akım-uyarlama formüllerini ortaya çıkartır. Referans sargı olarak üst gerilim sargısı hizmet eder.b.b. 7UM62.5. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. o zaman vektör grubu şifresi değiştiğine dikkat edilmelidir: O zaman ör. UN-PRİ TARAF 2) ve ana akım trafosunun primer ve sekonder anma akımları her iki tarafa sorgulanır.->NESNE T2 Taraf 1 için ve 210 Y. Korumanın bir ayarı sekonder büyüklüklerle beraber alınması gerekliyse (ör. Eğer bir başkası üst gerilim sargısı olarak referans sargı için seçilirse. Eğer transformatörün bir sargısı bir kademe değiştiriciye sahipse.MVA olarak (y.). Sargı 1 referans sargı olarak tanımlanır ve bu nedenle şifreye ihtiyaç duymaz.14 Diferansiyel koruma ve Korunan Nesneler 2.b.2010 . Transformatör verilerinin olağan ayarında cihaz akım eşleştirme 1 : 1 faz kaydırma olmaksızın gerçekleşir.N. UN-PRİ TARAF 1. Ayrıca ör. primer ölçme değerleri belirlenmesi için kullanılırlar.NOKT TAR 2 adreslerinde gerçekleşir (bakın Bölüm 2.1). Y-Tarafından bakıldığında Yd7 olur. bakın Bölüm GüçSis. sargının UN 'i olarak gerçek anma akımı kullanılmaz. Bundan başka projelendirmede transformatörün her iki tarafının anma verileri (SN transf.. • Anma gerilimi UN . akım trafo setinin polaritesi verilir. projelendirmede 120 no'lu adres altında DİF. • Akım trafo setinin anma akımı. Her iki tarafın yıldız noktası durumu verisi sıfır bileşen akım eliminasyonu ve ölçme değerleri denetimi (akım toplamı denetimi) için anlam taşır ve projelendirmede 242 YIL. transformatör verilerinin parametreleri fabrika çıkışında bırakılabilir. korumanın hassaslığı sürekli transformatörün anma görünür gücüne ilgili olacak şekilde çevrilir. 116 SIPROTEC.3.NOKT TAR 1 ve 244 YIL. aksine kademe değiştiricinin orta akımına karşılık gelen gerilim kullanılır.). Diferansiyel akımın oluşumunda doğru polaritenin emniyete alınması için.2 Ayar Notları Koşul Transformatör diferansiyel koruma olarak fonksiyon için koşul. Yayın Tarihi 10. diğer sargılar Sargı 1 ile ilgilidir. Bunun için cihaz her sargı için verilere ihtiyaç duyar • Görünür anma gücü SN . Ne vektör grubunun uyarlaması için anahtarlamalar ne de anma akımları için çevrimler gereklidir.N.

Yalıtılmış veya denkleştirilmiş sistemlerde sadece sıfır bileşen akım eliminasyonundan vazgeçilebilir.HARM ayarlanır.BLK. ∞ ayarında „Çapraz Bloklama“Fonksiyonu daima etkindir. Yani. Yayın Tarihi 10. Büyük zaman sabitleriyle eşit olmayan akım trafolarında b karakteristik dalından kısa süreli aşılabilir. pratik bir değer olarak kanıtlanmıştır. Adres 2072 ÇAPR. özel harici tedbirler olmadan zararsız yapılırlar. Burada üçüncü ve beşinci harmonikler sınırlamaya uygundur. 3 periyotluk olağan değer. Fabrika çıkışında bir oran I2fN/IfN % 15' den ayarlanmıştır. Akım dönüştürücü-Transformatörlerde de dahili kısa devre arızada mevcut olmayan. tutuculuk için gerekli olan bölüm parametrelenebilir. Bu imkan özellikle generatörlerin ve motorların koruması için düşünüldüğü için. SIPROTEC. Bir transformatörün koruması için.ARTIŞI adresi altında devreye alınabilir.14 Diferansiyel koruma ve Korunan Nesneler Sıfır bileşen akım davranışı Sargı yıldız noktalarının davranışı. Ayarlanacak bloklama süresi devreye almada belirlenir. Ancak. Ayar bir periyodun birkaç katında gerçekleşir. sıfır bileşen akımının cihazda elimine edilmesinden itibaren bir anlamı yoktur. n. Arıza akımları. fonksiyonu etkisiz yapar.FAKT. olağan ayar korunan nesnenin seçiminde 2Sarg. Yol almadabaşlatma değeri yükselmesi Başlangıçta akımsız olan bir korunan nesnenin devreye alınmasında aşırı fonksiyonlara karşı ek bir emniyet olarak yol almada başlatma değeri yükselmesi 2005 no'lu Y. Açık üçgen sargıda). başlatma değeri bir yol alma tanınması için ayarlanır. yol almada başlatma değerinin yükselme faktörü belirlenir. eğer korunmuş transformatör sargısının yıldız noktası hiçbir şekilde toprak bağlantısına sahip değilse. BAŞ. Eğer istisna durumunda fazla uygun olmayan demeraj şartlarını daha iyi stabilize edebilmek için. 2071 no'lu 2.0 'in öyle bırakılması önerilir. Transformatörlerde sıklıkla trafoda üçüncü elimine edildiğinden (ör. 7UM62. Bu.Fonksiyonlar 2.FAKT. bir topraklama neticesinde koruma alanında (Transformatör yıldız noktası veya yıldız noktası oluşumu) toprak kısa devre arızalarında şebekede akım trafosu üzerinden akarlar. Kalıcı aşırı uyartım tek sayılı üst titreşimler ile tanımlanır. 2052 ve 2053 no'lu adresler altında bulunabilir.ALMA K. eğer transformatör bir tek fazlı arızaya anahtarlanmışsa. ve eğer bir başka faza bir Rusch akımı akıyorsa. 0 ayarında. üst titreşim bölümünün aşılmasında sadece IDİF>-Kademesinin her üç fazından sadece bir fazda bloklanabilir. = 0 . İkinci harmonik haricinde 7UM62'de bir başka harmonik. muhtemel bir çift toprak arıza önceliğinden bağımsız olarak. Atanan parametreler 2051. Harmonik Sınırlama Cihazın demeraj stabilizasyonu 2006 no'lu Demeraj 2. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. 2. burada genellikle beşinci kullanılır. HARMONİK adresi altında daha küçük bir değer ayarlanabilir.HARMONİK adresi altında bu üst titreşim sınırlaması kaldırılabilir veya harmonik seçilebilir. koruma açma yapabilir. bir çift toprak arızada bir taban noktasıyla koruma alanında daima devre dışı bırakılır (bakın paragraf „Topraklanmamış yıldız noktası“ ve Şekil „Yıldız noktası topraklaması olmadan vektör grubu uyarlaması Y(N) d5 örneğinde“). n-te Harmonik. Eliminasyon YILDIZNOKTASI S* = topraklı ayarında yapılır (bakın Şekil „Topraklı yıldız noktasıyla vektör grupları uyarlama“ bu bölümün çalışma yönteminde). Ayar I/INNes. Diferansiyel akım eşiğinin aşılması sonrası süre için bu karşılıklı bloklamanın etkili olması için.2. = 1. tutuculuğa sebep olabilir. ile. tek sayılı harmonik rol oynar.HARM. 2007 no'lu TUT. adresi altında devreden çıkarılabilir ve devreye alınabilir. Eğer motorlar ve transformatörler gibi harici yükler anahtarlanmışsa. Petersen bobini veya aşırı gerilim sınırlayıcı üzerinden de! Bundan sonra transformatör. mevcut olan 2.0 'a bir yükselme yapılmalıdır. Çapraz Bloklama Demeraj sınırlaması „Çapraz Blok“-fonksiyonuyla genişletilebilir. YOL ALMA ile. üstlenilebilir. olağan ayar 2052 BAŞ.Trafo ilk önce Off olarak ayarlıdır.2010 117 . Üçüncü ve beşinci harmonikler seçime sunulurlar. 2051 I-TUT. bu oran genellikle değiştirilmemiş bir şekilde. harmonik bileşenin demerajda değerlendirilmesine dayalıdır.

Diferansiyel akım 2078 no'lu IDİFmaks n. 0 Çevr.BLK. koruma açma yapabilir. Daha yüksek ayar alanlarında karşılık olarak daha yüksek ayarlanmalıdır. Açma Karakteristiği Açma karakteristiğinin parametreleri 2021 'den 2044 ' kadar olan adreslerde ayarlanır. 1 parametresiyle belirlenen. Başlatma eşiği I-DİF> haricinde ikinci bir başlatma eşiği daha yürütülür. 118 SIPROTEC.14 Diferansiyel koruma ve Korunan Nesneler Diferansiyel korumanın engellenmesine giden Harmoniklerin payı. koruma. 0 ayarında. Ayar bir periyodun birkaç katında gerçekleşir. Durdurma değeri: transformatörün nispi kısa devre arıza geriliminin ters değeri 1/uk çarpı trafo anma akımından daha büyüktür. Demeraj sınırlamasında olduğu gibi. Bu eşiğin aşılması durumunda (2031 I-DİF>>) tutuculuk akımının büyüklüğünden bağımsız olarak Açma belirlenir (stabil olmayan Hızlı açma kademesi). eğer transformatör bir tek fazlı arızaya anahtarlanmışsa. Bu kademe I-DİF> 'den daha büyük ayarlanmalıdır. 2021 adresi I-DİF> diferansiyel akım için başlatma değeridir. ve eğer bir başka fazda bir daha yüksek üst titreşim payı mevcutsa. 7UM62. bundan bağımsız olarak.Fonksiyonlar 2. Açma karakteristiği başka iki daldan oluşur (aşağıdaki şekle bakın). Adres 2077 ÇAPR. ∞ ayarında „Çapraz Bloklama“-Fonksiyonu daima etkindir. korunan transformatörün sargılarına paylaştırıldığı gibi. Ayar değeri transformatörlerde 0. n-te Harmonik ile artık tutuculuk gerçekleşmez. Bu dal akım orantılı arıza akımlarını dikkate alır. başlangıç noktası 2042 TABAN NOKT. seçilen başlatma değerinin maksimum işletmeye bağlı ortaya çıkan kalıcı diferans akımının en az iki katı değerinde olup olmadığı kontrol edilmelidir. harmoniğin aşırı uyartım sınırlaması olarak kullanımında ör.2010 . Devreye almada. müsaadeli üst titreşim payının aşılmasında sadece bir fazın akımında da IDİF> diferansiyel kademesinin diğer fazları bloklanacak şekilde ayarlanır („Çapraz Bloklama“-Fonksiyonu). ayrıca özellikle transformatörün muhtemel bir ayar alanında kademe şalterinin son ayarlarında ortaya çıkan diferans akımları gibi. 5. Karakteristik dallarındaki numaralar parametre adresleridir.25 ayar alanlarında % 20'ye kadar yeterli olabilir.transformatörün görünür anma gücüne karşılık gelen anma akımıyla ilişkilidir. Bu koruma alanında bir kısa devre arızada akan tüm akımdır. Bu karakteristik dalı tutuculuk alanını sınırlar. Diferansiyel akım eşiğinin aşılması sonrası süre için bu karşılıklı bloklamanın etkili olması için. ilk dalın eğimini belirler. 2076 no'lu n. 2041 EĞİM 1 adresi. Üst titreşim tutuculuğu her faz için ferdi çalışır.n. Parametrelerin anlamı aşağıdaki şekilde gösterilmiştir. Başlatma değeri. Yayın Tarihi 10. 30 (olağan ayar) alışılagelmiştir.HARM adresinde verilen transformatör anma akımını çok kez aşarsa. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.2 ve 0. Bunlar esas olarak ana akım trafosunun dönüşüm hatalarıdır. Varsayılan ayar 0.HARM ayarlanır. HARMONİK adresinde ayarlanır.4 arasında bulunur.

bu da 2061 no'lu I-EK TUT. Akım trafo doymasında ek tutuculuk Harici kısa devre arıda çok yüksek akan akımlar alanında ek bir tutuculuk etkin olur. Herbir diferansiyel kademe ve her faz için herbirine bir kendine ait zaman kademesi mevcuttur. 2036 T I-DİF>>. Olağan ayar 15 Çevr. Bu süre. bırakma süresi) kapsamayan ilave gecikme süreleridir.14 Diferansiyel koruma ve Korunan Nesneler Şekil 2-46 Açma karakteristiği formu için belirleyici parametre İkinci dal yüksek akımların alanında akım trafo doyması oluşabilen daha yüksek bir sınırlama oluşturur. Eğim 2043 no'lu EĞİM 2 adresinde ayarlanır.2010 119 . Gecikme süresi 2026 T I-DİF>. Bırakma gecikmesi. tüm koruma fonksiyonları için geçerli en az kumanda süresi için bağlanır. Tüm ayar zamanları. Stabilizasyon akımının. Ayar kullanılan korumanın kapatma süresine bağlıdır.Fonksiyonlar 2. (Doyma stabilizasyonu) adresinde ayarlanır. mutlaka pratiktir. Yayın Tarihi 10. 2031 I-DİF>> açma kademesinin zaman gecikmesidir. sarımlar ile akımların aritmetik toplamı olduğuna dikkat edilmelidir. diferansiyel korumanın açma sinyalini ek bir zaman kademesiyle geciktirmek yararlı olabilir. Taban noktası 2044 no'lu TABAN NOKTASI 2 adresinde ayarlanır ve transformatör anma akımıyla ilgilidir. Maksimum ek stabilizasyon süresi 2062 no'lu T EK TUT. Bu karakteristik dalları yardımıyla kararlılığa. . Gecikme Zamanları Özel uygulama durumlarında. koruma fonksiyonunun çalışma süresini (ölçme süresi. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. 7UM62. Daha büyük eğim daha yüksek sınırlama anlamına gelir. Olağan ayar bu nedenle öylece bırakılmalıdır. eğer transformatörde dahili arıza belirlendiyse başlatılır. yani akan akımın kendisinden iki kat yüksek. SIPROTEC. güçlü akımda harici arızada ek stabilizasyon bölgesinin terkedilmesinden sonra bloklamanın maksimum uzunluğundadır. adresi altında bir periyodun birkaç katı olarak ayarlanır. akım trafo doymasında etki edilebilir.

Bu sırada hızlı açma kademesi (IDif >>) anlık değer yöntemi üzerinden yüksek akımlı dahili kısa devre arızaları hükmeder. Doymasız zaman akan kısa devre arıza akımında en az 5 ms olmalıdır.2010 . Taleplerin diz noktası gerilimlerine çevrimi için gerekli denklemler Tablo 2-7 'de verilmiştir. Tablo 2-5 Aşırı akım rakamları Sonuçta çıkan anma aşırı akım rakamı Gerekli işletme aşırı akım rakamı Burada Ktd IpSC IpN RBC RBN RCt Tablo 2-6 geçici boyutlandırma faktörü primer simetrik kısa devre arıza akımı Primer akım trafosu anma akımı bağlı yük anma yükü dahili yük Trafo gereklilikleri Transformatör Geçici boyutlandırma faktörü Ktd Simetrik kısa devre arıza akımı IpSC ≥4 τN ≤ 100 ms için Generatör > (4 . Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.12 n’ > (34 . Yayın Tarihi 10.1 Fonksiyon Tanımı Tasarım önerileri Harici kısa devre arıza akım trafosuna mümkün DC akım üyelerinin neticesinde talepleri belirler.4 Akım Trafoları Gereklilikleri Akım trafoları gereklilikleri diferansiyel koruma fonksiyonunu belirler.4.2000 A 5P15 15 VA (IsN =1 A veya 5 A) IN. Bunun için IEC 60044-1 ve IEC 60044-6 normları dikkate alınır.14. 2. G yakl. G > 5000 A 5P20 30 VA (IsN =1 A veya 5 A) 120 SIPROTEC. Aşağıdaki iki tablo tasarım spesifikasyonlarını gösterir.1 n’ > 40 Güç ≥ 10 veya 15 VA Örnek şebeke trafosu: 10P10 10 veya 15 VA (IsN = 1 A veya 5 A) xd’’ = 0. 7UM62. 1000 .14.Fonksiyonlar 2. O. korunan nesnenin anma akımından ≥ seçilmelidir.5) τN > 100 ms için Örnek Notlar: genel özdeş trafo yerleştirme uk = 0. Primer trafo anma akımının belirlenmesi için pratik olarak genel alışılmış yöntemler geçerlidir.14 Diferansiyel koruma ve Korunan Nesneler 2.42) Dikkate al Dahili yük Örnek: IN.

Yayın Tarihi 10.2010 121 . Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.14 Diferansiyel koruma ve Korunan Nesneler Burada uk xd’’ IsN τN Tablo 2-7 Kısa-devre gerilimi alt geçici boyuna reaktans Sekonder akım trafosu anma akımı Şebeke zaman sabiti Diz noktası gerilimleri IEC İngiliz standardı ANSI Burada U n IsN RBN RCt Diz Noktası Gerilimi Anma aşırı akım rakamı Sekonder trafo anma akımı Anma yükü dahili yük SIPROTEC. 7UM62.Fonksiyonlar 2.

15 Toprak Akım Diferansiyel Koruma (ANSI 87GN. TN) Toprak akım diferansiyel koruma. eğer birden fazla generatör barayı beslerse ve herhangi bir generatör topraklı ise. generatörlerde bara anahtarlamasında uygulanır.Fonksiyonlar 2. iki tipik tespit elde edilir. 122 SIPROTEC. generatörlerin yüksek omik topraklanmasında toprak arıza koruma (Bölüm 2. Şekil 2-47 Toprak akım diferansiyel korumanın bağlantı modelleri Ölçme Prensibi Toprak akım diferansiyel koruma 2 sürüm formu yalnızca sıfır bileşen akım tespitinde ayırt edilir. Bağlantı 2'de her iki sıfır bileşen akım herbir ölçülen faz-akımdan hesaplanır.1 Fonksiyon Tanımı Bağlantı modelleri Aşağıdaki şekilde olduğu gibi. Diğer uygulamalar için.2010 .15 Toprak Akım Diferansiyel Koruma (ANSI 87GN.28) çalışır. Klasik diferansiyel korumaya göre daha seçici ve hassastır (bakın Bölüm 2. alternatif olarak koruma cihazı 7UT612 önerilir. Bağlantı 1'de sıfır bileşen akım ölçülen faz akımlarından hesaplanır ve yıldız noktası akımı direkt ölçülür. 7UM62. Yıldız noktası oluşturucu ve Reaktörler gibi. Bu uygulama. generatörlerde ve transformatörlerde toprak arızalarını ve bunlarda yıldız noktasının düşük omik veya sabit topraklı olduğunu kapsar. Bu ölçme metodu. Bu şekilde akım yönü tanımlaması da verilir. transformatörler için ve (düşük omik) direkt topraklanmış generatör için sürümdür. Korunan nesne akım trafoları arasında bulunur. Ototransformatör. eğer birden çok generatör bir baraya bağlı ise ve bir generatör düşük omik topraklı ise uygulamaya girer. Genel tanımlama geçerlidir: Sayım okları pozitif korunan nesneye yönlenmiştir. Yayın Tarihi 10. Bir başka uygulama yıldızda bağlı transformatör sargısıdır. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. Bu aşağıdaki şekilde gösterilmiştir. ör. 2. TN) 2.1). Koruma fonksiyonu.14.15.

IYıld veya Taraf 2'nin hesaplanan sıfır bileşen akımına (3I02) karşı fazdır. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. Sıfır bileşen akım mümkün üç ölçme yerinde aynı büyüklükte olmalıdır. Şebekenin topraklama davranışına göre Taraf 1'in akım trafosu üzerinden de bir toprak akımı (3I01) arıza yerini besleyebilir (çizgili ok). Yayın Tarihi 10. doyma alanında faz akım trafosunun farklı aktarım davranışında koruma alanına akmakta olan toprak akımını varmış gibi gösteren bir toplam akım oluşur. Koruma alanının dişında bir toprak arızada (bakın aşağıdaki şekil. TN) Şekil 2-48 Bağlantı ve Akım gösterge tanımlaması Her iki prensipte de faz tarafında bitişik akımlar ( 7UM62 'de bu daima Bağlantı-Taraf 1'dir) sıfır bileşen akımı veren faz akımları geometrik toplar. Aynısı. arıza yeri 2) aynı şekilde bir yıldız noktası akımı akar IYıld veya bir sıfır bileşen akım Taraf 2'nin akım trafosu üzerinden (3I02) ve bir sıfır bileşen akım da Taraf 1'in akım trafosu üzerinden (3I01) akar. Şekil 2-49 Harici bir kısa devre arıza için örnek Eğer harici toprak temassız arızalarda çok büyük akımlar koruma alanına akarsa.Fonksiyonlar 2. Formüller: 3I02 = IYıld = IEE2 veya 3I02 = IL1T2 + IL2T2 + IL3T2 Korunan alanda bir toprak arızada her halukarda bir yıldız noktası akımı IYıld veya ve bir sıfır bileşen akım Taraf 2'nin akım trafosuyla akar (3I02).15 Toprak Akım Diferansiyel Koruma (ANSI 87GN. eğer ör. Hesaplama kuralı Taraf 1 için: 3I01 = IL1T1 + IL2T1 + IL3T1 İkinci sıfır bileşen akım için iki tespit imkanı vardır: Birine yıldız noktası akımı olarak IEE2 (IYıld = IEE2) girişi üzerinden direkt ölçülür. SIPROTEC. Diğerine sıfır bileşen akımı yıldız noktası taraflı akım trafosundan ( 7UM62 'de daima Taraf 2) hesaplanır. Akım yön tanımlamasıyla sıfır bileşen akım 3I01 ancak hemen hemen yıldız noktası akımıyla fazdadır. yüksek endüktif paylı daha büyük yükler (böylece büyük zaman sabitleri) Motorlar ve Transformatörler gibi. Bu arıza akımıyla bir Açma önlenmelidir. akan sıfır bileşen akım Taraf 1'de (3I01) yıldız noktası akımına. 7UM62. mümkündür. Akım yönü korunan nesneye pozitif olarak tanımlandığından.2010 123 . devreye alındıysa.

Trafo arızası etkisini elimine etmek için.ve Sınırlama karakteristiği Yıldız noktası akımının direkt ölçüldüğü uygulamalarda. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. Harici bir toprak arızada diferans akımı sıfırdır veya küçüktür ve stabilizasyon akımı arıza akımının çift katıdır. Ölçme büyüklükleri stabilizasyon alanında bulunur. bunlar diğer bilinen tutuculuk metodlarından ciddi farklılıklar gösterirler (bakın paragraf „Sınırlama tedbirleri“). Koruma fonksiyonu için bilinen arıza kaynağı. TN) Bunun için sınırlandırılmış toprak arıza korumanın birçok sınırlama özelliği vardır. Yayın Tarihi 10. Başlatma eşiği I-STA> kademesiyle ayarlanır.ve Sınırlama akımı da. faz-akım trafosunun farklı geçici akım davranışıdır.Taraf 1'de faz akım trafosunun yanlış sıfır bileşen akım oluşumu stabilize edilir. Sınırlama tedbirleri Toprak akım diferansiyel korumanın amacı zayıf akımlı arızaları kapsamasıdır. Arızasız durumda ve ideal trafolarda sıfır bileşen akımlar sıfırdır ve böylece Diferans. 7UM62. Yıldız noktası akımı aynı şekilde I-STA> başlatma akımını aşmalıdır.Fonksiyonlar 2. Ölçülen büyüklüklerinin değerlendirilmesi Sınırlandırılmış toprak arıza koruma her iki tarafın sıfır bileşen akımlarının temel titreşimlerini (3I01 ve 3I02) ve bunlardan Diferans. Bununla ayrıca akım trafo problemleri karşısında . stabilizasyon karakteristik üzerinden yapılır (aşağıdaki şekle bakın). (ör. Şekil 2-50 Açma.ve sınırlama (stabilizasyon) akımını hesaplar. I0-Dif = | 3I01 + 3I02 | I0-tut = | 3I01 | + | 3I02 | Akım 3I02 uygulamaya göre Taraf 2'nin hesaplanan sıfır bileşen akımı veya direkt ölçülen yıldız noktası akımı IYıld olabilir. transformatörler için sınırlandırılmış toprak arıza koruma). karakteristiğin değerlendirilmesi yanında yıldız noktası akımı soruşturması gerçekleşir. Farklı primer akım trafosu anma akımlarını karşılaştırmak için. Böylece hassas bir ayar bağlıdır.2010 . Şimdi Açma bölgesinde bulunulur (çizgili hat boyunca).ve Sınırlama akımı oluşturur. akımlar korunan nesnenin anma akımlarına uyarlanır. 124 SIPROTEC. Harici toprak arızalarda bir aşırı fonksiyondan kaçınılmalıdır. Burada bir farklı DC akım aktarım davranışı ve doyma davranışı bir rol oynar.15 Toprak Akım Diferansiyel Koruma (ANSI 87GN. Dahili bir toprak arıza buna karşılık aynı büyüklükte bir Diferans.

Bunun için sıfır bileşen akım yönü değerlendirilir. • Sıfır bileşen akım yönü değerlendirmesi Bu denetim ile harici toprak arızalarda bir aşırı fonksiyondan kaçınılır. Böylece arızasız durumda faz akım trafosunun aktarım hatalarında aşırı fonksiyonlardan kaçınılır. Belirli oranlarda derhal bir müsaade (alan I) veya kilitleme (alan III) gerçekleşir. bu bloklama sakıncalı değildir. bu durumda 0° alınır. koruma fonksiyonu maksimum bir faz akımından itibaren bloklanır. Aşağıdaki şekle göre denetim 2 alana paylaştırılmıştır. Aşağıdaki Şekil 'de hesaplanan sıfır bileşen gerilim üzerine faz akım bloklaması ve müsaade tanınır. 7UM62. İdeal davranışlar altında akımlar tanımlama nedeniyle dahili bir toprak arızada fazdadır ve haricide faz karşıtlığında olmalıdırlar. Bu bara anahtarlamasındaki generatörlerde büyük çoğunlukla mümkün değildir. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. ölçülen sıfır bileşen gerilim UE-Girişi üzerinden bağlanmalı ise. Kuvvetli akımlı arıza Diferansiyel koruma. Bir faz akımı eşik değerini aşarsa. Harici kısa devre arızalarda da topraklama olmadan stabilize edilir. gerilim girişlerinin bir gerilim trafosuna V-Anahtarlamada bağlanmasında gereklidir. Bu tedbir için koşul yıldız noktası akım trafolu uygulamadır. yıldız noktası akımının mümkün ek soruşturması ve açı müsaadesi ile ilişkilendirilir. SIPROTEC. Empedans koruma ve Aşırı akım koruma gibi diğer koruma fonksiyonlarıyla hükmettiğinden. birbiri üstüne denkleştirilen faz akımlarının çalışması. Faz-toprak-gerilimlerden sıfır bileşen gerilim hesaplanır. Sınır açısı 90° dir. Bu. yıldız noktası akım trafosu üzerinden sadece bir akım akabilir. Eğer sıfır bileşen akımları çok küçük ise (Alan IV). böylece bunların arıza akımlarının (sonuçlanan sıfır bileşen akım) kalıcı koşullar altında minimal olduğudur. Şekil 2-51 Yön kriterinin çalışma alanları • Faz akımı izleme Akım trafosu doyması neticesinde harici kısa devre arızalarında fonksiyon aşırılığı olmaması için. Bir sıfır bileşen gerilim tespit edilirse. yön kriteri etki göstermez. Yayın Tarihi 10. Sınırlama karakteristiğinin denetimi. bu giriş ile CFC kullanımı altında diğer bloklamalar da yapılabilir. ve verilen ihbarlar aşağıdaki mantık şemasında (Şekil ) gösterilmiştir. Fonksiyon „>STA BLK“ girişi ile bloklanabilir. Mantık Tüm sinyallerin mantığı ve bilinen ayar parametreleri. Alan II'de ek bir ölçme tekrarlaması yürütülür ve sonra karar verilir. • Sıfır bileşen gerilim izleme Eğer yüklerin devreye alınması sebebiyle faz akım trafosu sekonder taraflı sıfır bileşen akımlar oluşturuyorsa ve yıldız noktası akımı direkt değerlendirilmiyorsa. bloklama etkin olur. Bunun için faz akımları Taraf 1'de denetlenir. Diğer stabilize edilen tedbirler: • Yıldız noktası akımının ek değerlendirmesi (yukarı bakın) Eğer bir toprak arıza söz konusu ise.Fonksiyonlar 2.15 Toprak Akım Diferansiyel Koruma (ANSI 87GN. sıfır bileşen gerilim denetim prensibi olarak kullanılır. Bu tedbir topraksız kısa devre arızalarda da etki gösterir. bu bir müsaade sinyaline yol açar. Eğer ör. TN) Bir esas kural.2010 125 .

1).14.5 veya 2. Kural olarak aşağıdaki zaman elemanı T I-TUT> sıfıra ayarlanır.4) 121 no'lu adres altında STA KORUMA uygulamaya bağlı doğru seçimde bulunulmuş olmasıdır.2010 . Bunlar normlandırma ve yön tanımlaması için gereklidirler (bakın Bölüm 2. IEE2 (Gen. 3I0-T2 ile) arasında seçilebilir. o zaman korumaya yıldız noktası trafosunun dönüşüm oranı (Prim.15. sınırlandırılmış toprak arıza korumanın başlatması gerçekleşir.2 Genel Ayar Notları Sınırlandırılmış toprak arıza korumanın şartı./Sek. TN) Tüm koşullar yerine getirilirse. 126 SIPROTEC. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. cihaz kapsamının konfigürasyonunda (Bölüm 2.5'deki açıklamalara bakın). Ancak taraf atamasına bağlı olarak bir seçim imkanı da bulunur (Trafo Taraf 1 veya Trafo Taraf 2).15 Toprak Akım Diferansiyel Koruma (ANSI 87GN. IEE2 ile) üzeri direkt ölçülen yıldız noktası akımı veya hesaplanan akım (Gen. Yayın Tarihi 10. Güç Sistemi Verileri 1'de gerekli ayarlar yapılmalıdır.) ve IEE2-Girişinin akım trafo bağlantısının toprak tarafının terminali bildirilir (Bölüm 2. 7UM62. Eğer IEE2-Girişi kullanılırsa. Transformatör için daima direkt ölçülen sıfır bileşen akım kullanılır.Fonksiyonlar 2. Şekil 2-52 Burada Toprak Akım Diferansiyel Korumanın mantık şeması ILxSm daima Taraf 1 ILxSm Taraf atamasına uygun olarak 1) Generatör uygulama: Transformatör uygulama: 2. Korunan nesne generatörde.

SIPROTEC. Bu sebeple sekonder taraflı değer 5. Bu. 7UM62. IEE2 girişinde akım sınırlaması ile işletme ölçüm değerlerinde bir diferans akımı oluşur. Not Faz-toprak-gerilimlerde hesaplanan sıfır bileşen gerilim koruma fonksiyonu için √3 ile çarpılır ve böylece bir açık üçgen sargının gerilimine karşılık gelir.0 V (2103 STA U0>SÜRME) olarak ayarlanır. Eğer bir 5A-Trafo yerleştirilmesi gerekliyse. Sıfır bileşen gerilim müsaadesi koruma fonksiyonunun etki alanını düzenler. cihazın beklenmeyen tepkileri görülebilir (Açma dahil)! Başlatma Değerleri Korumanın hassaslığı için I-STA> ayarı (Adres 2110) ölçüdür. o zaman bu 0. „Komut süresi“). Bunun sebebi. Başlatma değeri genellikle asla çift kat anma akımı üzerinde bulunmamalıdır. en azından atama ve AT polaritesi önceden ayarlanmadan korumanın çalıştırılmamasıdır. √2 1. Açı müsaadesi ve gerekirse direkt ölçülen yıldız-noktası akımının ek değerlindirmesi için ayarlar gerekli değildir. Normalde bu 0 olarak ayarlanır.Fonksiyonlar 2. Özel uygulama durumlarında korumanın açma sinyalini biraz geciktirmek yararlı olabilir.1 .5. TN) Not Eğer IEE2 girişi kullanılırsa. o zaman. o zaman bu DIGSI işletim programıyla olur. Not Sınırlandırılmış toprak arıza koruma fabrika çıkışında OFFolarak ayarlıdır. karşılık gelen trafo dönüşüm oranı ayarlanır. tek taraflı besleme dikkate alınmalıdır. Yayın Tarihi 10.1 ve 0. Generatör) ve gerekirse ayrıca şebekeden akan toprak kısa devre akımıdır. Bunun için ek bir gecikme zamanı ayarı yapılabilir (2112 no'lu T I-TUT> adresi). Koruma fonksiyonunun tutuculuğu için 2102 adresiyle bloklama faz akımıyla (STA I> BLKdı) ayarlanabilir. Eğer sıfır bileşen gerilim müsaadesi kullanılmak istenmiyorsa. Bu.veya OFFayarlanabilir veya sadece Açma kumandası kilitlenir (Röle BLK). bunun hassas bir akım girişi olduğuna dikkat edilmelidir. korunan nesnenin yıldız noktası girişi üzeri (Transformatör. Tutuculuk karakteristiği için üretici ayarları kullanılabilir. hassaslık sınırı genellikle trafo yoluyla verilir. ayrıca akım yönü değerlendirildiğinden Açmaya neden olmaz. 0.15 Toprak Akım Diferansiyel Koruma (ANSI 87GN. Tutuculuk harici bir tek kutup kısa devre arızada kontrol edilirse. Ayarlanacak akım değeri korunan nesnenin veya korunacak Tarafın anma akımıyla ilişkilidir. Ancak bir değişiklik yapılması öngörülürse.15 I/InO arasında bir ayar değeri pratiktir.0 V'a ayarlanır. Akım büyüklüğü yakl. 2101 no'lu STA KORUMA adresi altında dengesiz yük koruma ON. Ayarlamada en olumsuz durum.2010 127 . Bir an az kumanda süresi tüm koruma fonksiyonları için toplu ayarlanmıştır (bakın Bölüm 2. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. Düşük omik yıldız noktası topraklamada geçerli formül: Anma akımı + Yıldız noktası direnciyle elde edilen Toprak akımı. Bir generatörün % 95 stator sargısı pratikte alınabilecek bir değerdir.6 A olarak sınırlanır. Advanced-Parametreleri bir kez karakteristik eğimini (2113 EĞİM) ve karakteristik taban noktasını (2114 TABAN NOKTASI) tanımlar. Bu ayarlar olmadan. Yıldız noktası akım trafosu için 1 A'lik bir sekonder anma akımı kullanılır.

15....0 V 0. 5803 5811 5812 5813 5817 5821 5833 5836 5837 5838 5840 5841 5845 5846 5847 5848 Bilgi Listesi Bilgi >STA BLK STA OFF STA BLKdı STA AKTİF STA T Başlatıld STA AÇMA STA AT y. 0 0. Yayın Tarihi 10.n. TN) 2.00 .4 No. baş. ancak DIGSI’nin “İlave Ayarlar“ menüsünden değiştirilebilir. Adres 2101 Parametre STA KORUMA Ayar Seçenekleri OFF ON Röle BLK 1.00 I/InO Varsayılan Ayar OFF Açıklama Sınırlandırılmış Toprak Arıza Koruma STA Faz Akım Bloklamanın Çalışması STA U0> Sürmenin Çalışması I-R/T/A> Başlatma T I-STA> Zaman Gecikmesi Karakteristik I-REF> = f(I0-Rest) Eğimi Karakteristik Eğimi için Taban Noktası 2102 2103 2110 2112 2113A 2114A STA I> BLKdı STA U0>SÜRME I-STA> T I-TUT> EĞİM TABAN NOKTASI 1.10 I/InO 0. 2.0 .2010 . 0. 60.00 sn 0. 100. sargısı STA uygunsuz Uyarlama çarpanı AT STA uyarlama çarpanı AT taraf 1 STA uyarlama çarpanı AT taraf 2 STA faz akımı ile bloklandı STA U0> tarafından sürüldü STA I-REF> ile başlatma STA karakteristik başlatıldı STA Açmada I0-Dif STA Açmada I0-Tut 128 SIPROTEC..çarp.Fonksiyonlar 2. STA AT-T1: STA AT-T2: STA I> BLKdı STA U0> sürme I-R/T/A> baş..00 I/InO 2.00 sn. I0-Dif: I0-Tut: Bilgi Tipi EM AM AM AM AM AM WM AM WM WM AM AM AM AM WM WM Açıklama Sınırlandırılmış T/A koruma BLOKLAMA Sınırlandırılmış Toprak Arıza DEVRE DIŞI Sınırlandırılmış Toprak Arıza BLOKLANDI Sınırlandırılmış Toprak Arıza AKTİF STA koruma başlatıldı STA koruma AÇMA STA uyarlama çarpanı AT y.n.95 0. 2.25 0.00 I/InO 0.00 .00 .3 Ayarlar Sonuna “A“ harfi eklenmiş adresler. 7UM62. 2.15 Toprak Akım Diferansiyel Koruma (ANSI 87GN.0 .15.5 I/InO 5. R/T/A kar.0 V.. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.5 I/InO 1. ∞ 0.05 .: STA Uyarl.

2) hem de ilgili eğim açısı α1 ve α2.16 Düşük Uyartım (Alan Kaybı) Koruma (ANSI 40) Düşük uyartım koruma bir senkron makineyi hatalı uyartımda veya hatalı ayarlamada asenkron işletimden ve rotorda yerel aşırı ısınmalarda korur. Bölüm karakteristikleri için tanınma. Yayın Tarihi 10. tüm üç kablo demeti akımını ve her üç gerilimi stator kriteri olarak. Gecikme. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. SIPROTEC.16 Düşük Uyartım (Alan Kaybı) Koruma (ANSI 40) 2. 2. Elde edilen karekteristik (1/xd KAR. o zaman gecikmeli (örn. Karakteristikler Aşağıdaki şekil statik kararlılık sınırlı admittans düzleminde (P/U2. sıfır noktasına olan mesafeleridir (1/xd KAR. bununla bu durumlarda koruma karakteristiği makinenin optimal kararlılık karakteristiğine de uyarlanabilir. Bunun haricinde büyük senkron makinelerin düşük uyartımı ile şebeke stabilizasyonunun bir tehlikesini engeller. Şekil 2-53 Bir turbo generatörün admittans şeması Düşük uyartım koruma 7UM62 'de serbest kombine edilebilir üç bağımsız karakteristiği kullanıma sunar.2010 129 . 10 s) bir uyarı veya bir açma sinyali gerçekleşir.1 Fonksiyon Tanımı Düşük uyartımın belirlenmesi Düşük uyartımın tespiti için cihaz. 7UM62.1)/α1. –Q/U2) senkron makinenin işletim diyagramını gösterir. (1/xd KAR.2)/α2 aşılırsa (aşağıdaki şeklin sol tarafındaki gibi). anma gerilimlerinden sapan gerilim değerleri yerine fiziksel doğru kararlılık sınırları elde etmeye ulaşılır.1) ve (1/xd KAR. bu kör ordinatı 1/xd yakınında (Senkron boyuna reaktansın ters değeri) keser. hem de transdüser TD3 üzerinden hazırlanan uyartım gerilimi rotor kriteri olarak işler. Pozitif bileşen sistemin değerlendirilmesi ile koruma.16. Stator kriterinde admittans pozitif bileşen akımdan akımlar ve gerilimler hesaplanır.Fonksiyonlar 2. O zaman ör. gerilim regülatörü uyartım gerilimini yükseltme fırsatını vermek için gereklidir. aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi. simetrik olmayan Akım-/Gerilim oranlarında da doğru çalışır.makinenin kararlılık karakteristiği aynı gecikme zamanlı (T KAR 1 = T KAR 2) iki bölüm karakteristiği oluşturabilir. Admittans ölçümü ile.

< kısa süreli bir açma gerçekleşir. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. cihazın bir ikili girişi üzerinden harici bir uyartım gerilimi denetiminin sinyali katılabilir.16 Düşük Uyartım (Alan Kaybı) Koruma (ANSI 40) Şekil 2-54 Stator kriteri: Admittans diyagramında başlatma karakteristikleri Bir başka karakteristik (1/xd KAR. bir arıza ihbarı verilir ve cihaz arıza gösterir ve işletime hazır değildir.5.2010 . burada da kısa süreli açma gerçekleşir. Köprü bağlantısının konumu ve 297 TRANSDÜSER 3 parametresinin ayarı (bakın Sistem Verileri. Bunun için cihaza ya bir ikili giriş üzerinden uyartım geriliminin arızası bildirilir ya da uyartım gerilimi ayırıcı yükselteç TD3 üzerinden ve bir gerilim bölüştürücü üzerinden yürütülür. Bununla özellikle sayısal filtreden yeterince bastırılamayan örnekleme frekansının çok katı bastırılır.1) birbirleriyle örtüşmelidir. Cihazın fabrika çıkışında filtre devreye alınmıştır. veya buna ilave olarak. Bölüm 2. 3). Yayın Tarihi 10. Bu karakteristiğin aşılmasında makinenin stabil bir işletimi artık mümkün olmadığından.5 s) kapatılır. ör.3) /α3 senkron makinenin dinamik kararlılık karakteristiğine uyarlanabilir.Fonksiyonlar 2. GERİLİMİ adresinde uyartım gerilimi soruşturması transdüser üzeri ON olarak ayarlandıysa. 1. Alçak geçiren filtre Uyartım DC gerilimi (ör. eğer 3012 UYAR. 7UM62. Uyartım gerilim tespiti yerine. transdüser üzerinden uyartım akımının eklenmesinde ayrıca dahili dijital filtreye bir C-I/O-6 kartında analog alçak geçiren filtre öngörülür. Uyartım gerilim soruşturması Arızalı gerilim regülatöründe veya uyartım geriliminin arızasında kısa bir gecikme ile (Zaman kademesi T KISA Uuyar<. Eğer köprü konumu ve parametre birbirini tutmazsa.Tristör kontrolü ile) güçlü üst titreşimlerle yüklenebildiğinden. bu durumda çok hızlı kapatılmalıdır (Zaman kademesi T KAR. Bu filtreyi aktifleştirmek için gerekli bağlantı köprülerinin konumu Montaj ve Devreye Alma bölümünde tanımlanmıştır. Eğer uyartım arızası sinyali verilirse. Ayarlanabilir bir en az uyartım gerilimi altında kalınırsa 3013 Uuyar. 130 SIPROTEC.

Aşağıdaki şekil düşük uyartım korumanın mantık şemasını göstermektedir. 7UM62. bunun başlatma eşiği 3014 Umin cihazın fabrika çıkışında 25 V'a ayarlıdır.2010 131 . Parametre değeri bu sırada faz-faz büyüklüklerle ilgilidir (faz-faz-gerilimler).16 Düşük Uyartım (Alan Kaybı) Koruma (ANSI 40) Düşük Gerilim Bloklama Admittans hesaplaması ölçme geriliminin minimum bir büyüklüğünü gerektirir.Fonksiyonlar 2. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. Yayın Tarihi 10. Güçlü bir yıkılışta (Kısa devre arıza) veya stator gerilimlerinin arızasında koruma bu nedenle AC gerilim denetimi ile bloklanır. Şekil 2-55 Düşük uyartım korumanın mantık şeması SIPROTEC.

16.16 Düşük Uyartım (Alan Kaybı) Koruma (ANSI 40) 2.ve OFF ayarlanabilir veya sadece Açma kumandası kilitlenir (Röle BLK). 7UM62. (1/xd KAR. DÜŞÜK UYARTIM = Etkin) ayarlandıysa etkindir ve erişilebilir. Şekil 2-56 Admittans düzleminde düşük uyartım korumanın karakteristikleri Karakteristik değerleri Eğer generatör güç diyagramı (aşağıdaki şekle bakın) tercih edilen görüntüleme formunda (Apsis = pozitif reaktif güç. statik karakteristikler düşük uyartım sınırlama ile bir müdahale karakteristik 1'e ulaşılmasından önce mümkün olacak şekilde ayarlanır (bakın Şekil 2-58).2010 .1) ilgili senkron boyuna direncin ters değerine karşılık gelir Eğer senkron makinenin gerilim regülatörü bir düşük uyartım sınırlamasına sahipse. (1/xd KAR. ancak koruma fonksiyonlarının yapılandırılması sırasında bu fonksiyon (Bölüm 2.2)/α2 (Karakteristik 2) doğruları statik düşük uyartım sınırını oluşturur (aşağıdaki şekle bakın). Eksen büyüklükleri anma görünür güç ile bölünürse.1)/α1 (Karakteristik 1) ve (1/xd KAR. Yayın Tarihi 10.5'e göre sistem verilerinin doğru verisidir.Fonksiyonlar 2. Düşük uyartım korumanın açma karakteristikleri admittans diyagramında. Ordinat = pozitif Aktif güç) admittans düzlemine şekil değiştirmişse ( U2 ile bölme). 3001 no'lu DÜŞÜK UYARTIM adresi altında fonksiyon ON.4. o zaman açma karakteristiği direkt makinenin kararlılık karakteristiğine uyarlanır. Etkin Değil ayarlanır. Eğer fonksiyon kullanılmayacaksa.2 Genel Ayar Notları Düşük uyartım koruma. generatör diyagramı birim başına elde edilir (Admittans diyagramının her bir birim -gösterimine karşılık gelir). herbiri admittansın reaktif payı 1/xd (= Koordinat mesafesi) ile ve eğim açısı α ile tanımlı olan doğrularla birleştirilir. Düşük uyartım korumanın yapılandırılması için bir diğer koşul Bölüm 2. 132 SIPROTEC. Adres 130. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.

Makine anma akımı Makine anma gerilimi Gerilim trafosunun primer anma akımı Akım trafosu primer anma akımı SIPROTEC.0 Hz 1500 RPM 0.Fonksiyonlar 2.2010 133 . aynı hesaplama formülleri kullanılabilir.470 1. 7UM62. Makinenin ilgili senkron boyuna reaktansı. prim IN AT.400 Ayar parametreleri direkt diyagramdan okunabilir. Ayar için korumada ilgili değerler hesaplanır (çevrilir). Yayın Tarihi 10. prim İlgili senkron boyuna reaktans sekonder.16 Düşük Uyartım (Alan Kaybı) Koruma (ANSI 40) Şekil 2-57 Bir çıkık kutup generatörün birim başına güç diyagramı Örnek: U= I= SN = fN = nN = cos ϕ = xd = xq = UN = 6300 V IN 5270 kVA 50.800 2. Burada xdsek xdMak INMak UNMak UN GT. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. Eğer koruma ayarı verilen senkron boyuna reaktans ile yürütülürse.

Bunun için Karakteristik 1 küçük bir aktif yükte Karakteristik 2'den kesilir. İlgili açma gecikmesi 3010 no'lu T-KAR.16 Düşük Uyartım (Alan Kaybı) Koruma (ANSI 40) 1/xdMak yerine yaklaşık olarak IK0/IN değeri kullanılabilir (IK0 = Boşa çalışma uyartımda kısa devre akımı ile). Küçük aktif güçler için makine üreticileri tarafından genellikle minimum bir uyartım talep edilir.9 · (1/xd KAR. 2 bu nedenle yakl. 1 ve T KAR. prim UN GT. bu da 1'den büyük olmalıdır. 1). 3 adresinde Tablo 2-8 'de önerilen değere ayarlanır.110° seçilir. eğer her iki karakteristiğin ilgili gecikme süresi T KAR. AÇI 1 ayar değeri normalinde 60° .2) elde edilir. 1/xd KAR. AÇI 2 90°'ye ayarlanır. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.2010 . Böylece bir kırılmış açma sınırı Şekil 2-56'e göre (KAR. prim = 6. 2 aynı ayarlanmışsa.3 kV Yakl. 0. 1/xd KAR.1.3 kV = 483 A = 2. 3002 adresi altında elde edilir. İlgili AÇI 3 için normalinde 80° . makinenin dinamik kararlılık sınırına uyarlanır. Şekil 2-58 Bir turbo generatörün admittans diyagramı 134 SIPROTEC.80° arasında bulunur.Fonksiyonlar 2. 3 değeri seçilir. 1 . bu değer senkron boyuna reaktans xd ve geçici reaktans xd' arasında bulunur.05'lik bir emniyet faktörüyle çarpıldığında buradan 1/xd KAR. 1. α1 için gerilim regülatörünün düşük uyartım sınırlaması açısı seçilir veya eğim açısı makinenin kararlılık karakterinden okunur. Ayar örneği: Makine UN Mak IN Mak xd Mak Akım trafosu Gerilim trafosu IN AT. Eğer tam doğru veriler yoksa.47 (Makine ürticilerinin verilerinden Şekil 2-57 'den okunmuş) = 500 A = 6. 7UM62. Karakteristik 3 ile koruma. Yayın Tarihi 10. böylece Karakteristik 3 ile başlatma için sadece dinamik bir kararsızlık yürütülmesi garantilenir. KAR.3 kV = SN/√3 UN = 5270 kVA/√3 · 6.

N UUyar. Uyartım gerilim soruşturması Uyartım gerilimi denetimi. Gerilim bölüştürücü oranı SIPROTEC.05 s altında ayarlanmaması önerilir. GERİLİMİ yardımıyla ON-olarak ayarlıysa ve ayarlanan eşik Uuyar. 0 kGB = 110 V = 40 V = 10 : 1 Boşa çalışma gerilimi.5 s kısa süreli gecikme T KAR. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.16 Düşük Uyartım (Alan Kaybı) Koruma (ANSI 40) Gecikme Zamanları Karakteristikler 1 ve 2'den oluşan statik sınır eğrisi aşılmasında. 3 ≈ 0.dı Açmalar Uyartım<1 AÇMA / Uyartım<2 AÇMA Açma Uyartım< Uuyar. Burada UUyar. boşa çalışma uyartım geriliminin yakl. bu sebeple bu kriterin devamında bir uyarı ihbarı „uzun süreli“-geciktirilir (minimum 10 s 3004 T KAR. 1 = T KAR. ilk önce gerilim regülatörüne uyartımı yükseltme fırsatı verilmelidir. % 50'sine ayarlanır. < . 3013 adresindeki değerin altına düşüldüyse veya cihaza bir ikili giriş üzerinden uyartım geriliminin olmadığı bildirildiyse. Ayar 3011 T KISA Uuyar< parametresi üzerinden gerçekleşir.5 s Başlatma ihbarı: Uyartım< baş. Genllikle aşağıdaki İhbarların ve Açma komutlarının atamaları: Tablo 2-8 Düşük uyartım korumanın ayarı gecikmesiz uzun süreli gecikmeli T KAR. Eşzamanlı hatalı veya düşük uyartım geriliminde rotor kriteri de karşılık verir. 2 ≈ 10 s kısa süreli gecikme T KISA Uuyar< ≈ 1. Cihazın kural olarak bir gerilim bölüştürücü üzerinden uyartım gerilimine bağlı olduğuna dikkat edilmelidir. 1 ve 3007 T KAR.Fonksiyonlar 2. Generatörün faz kaydırmalı işletimde çalışmasında başlatma değeri daha düşük seçilir ve uygulamaya bağlı olarak belirlenir. Bu durumlarda kısa gecikme ile açma yapılabilir. 0 kGB Örnek: UUyar. eğer uyartım gerilimi soroşturması 3012 UYAR. Yayın Tarihi 10. < AÇMA Açma Uyartım<3 AÇMA Karakteristik 1 ve 2 statik kararlılık Karakteristik 1 ve 2 statik kararlılık Karakteristik 1 ve 2 Uyartım gerilim arıza Karakteristik 3 dinamik kararlılık Not Çok kısa süreli gecikme zamanları seçiminde dinamik denge işlemleri bazı durumlarda aşırı fonksiyonlara sebep olabilir. 7UM62. 2). Bu nedenle zamanların 0.2010 135 .

∞ 0.16 Düşük Uyartım (Alan Kaybı) Koruma (ANSI 40) 2. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.16.10 90 ° 0. 7UM62.00 .20 . & Uuyar<) Uyartım Gerilimi Denetiminin Durumu Uyartım Gerilimi Denetimi Çalışma Düşük Gerilim bloklama çalışma 136 SIPROTEC.. 1 AÇI 1 T KAR. 1 1/xd KAR. Adres 3001 Parametre DÜŞÜK UYARTIM Ayar Seçenekleri OFF ON Röle BLK 0.Fonksiyonlar 2.00 V 25.. < Umin 0.00 sn.. 3.00 50 .0 V Suseptans Kesişim Karakteristiği 1 Karakteristik 1 Eğim Açısı Karakteristik 1 Zaman Gecikmesi Suseptans Kesişim Karakteristiği 2 Karakteristik 2 Eğim Açısı Karakteristik 2 Zaman Gecikmesi Suseptans Kesişim Karakteristiği 3 Karakteristik 3 Eğim Açısı Karakteristik 3 Zaman Gecikmesi T-Kısa Zaman Gecikmesi (Kar. 3. GERİLİMİ Uuyar.36 90 ° 10. 3 AÇI 3 T KAR. 60.30 sn 0.. ∞ 0. 60..00 V 10. 125.00 .00 sn.00 sn. 3.. 120 ° 0.41 80 ° 10. 120 ° 0..00 sn 0.00 50 .20 . ∞ 0..3 Ayarlar Sonuna “A“ harfi eklenmiş adresler. ∞ ON OFF 0.00 . 3 T KISA Uuyar< UYAR.0 .00 sn.50 . 2 1/xd KAR.. ancak DIGSI’nin “İlave Ayarlar“ menüsünden değiştirilebilir.2010 .00 50 .0 V Varsayılan Ayar OFF Açıklama Düşük Uyartım Koruma 3002 3003 3004 3005 3006 3007 3008 3009 3010 3011 3012 3013 3014A 1/xd KAR.00 .00 sn 1. 60. 8..50 sn OFF 2. 2 AÇI 2 T KAR. 60.. Yayın Tarihi 10.20 .. 120 ° 0.

+Uuyartım< AÇMA SIPROTEC. 2 AÇMA D.16. 3 AÇMA Düşük Uyartım koruma karakt. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. 1 BLK >Kar. 3 BLOKLAMA >Uyartım gerilimi arızası tespit edildi >Düşük Uyartım koruma karakt.dı Uyartım<3 AÇMA Uyartım<1 AÇMA Uyartım<2 AÇMA Uyartım<U<AÇMA Bilgi Tipi EM EM EM EM EM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM Açıklama >Düşük Uyartım koruma BLOKLAMA >Düşük Uyartım koruma karakt. 3 BLK >Uuyar arızası >Kar.4 No. 7UM62. 2 BLOKLAMA Düşük Uyartım koruma DEVRE DIŞI Düşük Uyartım koruma BLOKLANDI Düşük Uyartım koruma AKTİF Düşük Uyartım koruma U< ile bloklandı Uyartım gerilimi arızası tespit edildi Düşük Uyartım koruma başlatıldı Düşük Uyartım koruma karakt.16 Düşük Uyartım (Alan Kaybı) Koruma (ANSI 40) 2.Uyartım koruma karakt. Yayın Tarihi 10. 1 BLOKLAMA >Düşük Uyartım koruma karakt. 2 BLK Uyartım OFF Uyartım BLKdı Uyartım AKTİF Uyartım U< BLK Uuyartım arıza Uyartım< baş.Fonksiyonlar 2.2010 137 . 5323 5327 5328 5329 5330 5331 5332 5333 5334 5336 5337 5343 5344 5345 5346 Bilgi listesi Bilgi >Uyartım BLK >Kar. 1 AÇMA Düşük Uyartım koruma karakt.

Yayın Tarihi 10.Fonksiyonlar 2.17. Düzeltme. gerilimlerin ve akımların temel titreşimlerinin simetrik bileşenlerinden aktif gücü belirler ve son 16 periyot üzeri herbirini ortalar. Bunun için 3105 T-TUTMA parametresi hizmet eder. başlatma sinyali gecikme zamanlarından daha uzun olur. Gerilim. T-SV-AÇMA zamanı bunun devamında reserve kademe olarak etki eder. Hızlı kapama ventilinin konumunun bir ikili giriş üzerinden bağlaşımıyla atan bir hızlı kapamada kısa gecikme T-SV-KAPALI etkindir. 138 SIPROTEC. eğer işletme enerjisinin kesilmesinde senkron makine motor olarak işleyerek türbini işletiyorsa ve bu sırada gerekli kayıp güç şebeke ile ilgiliyse bir Türbin-Generatör-Birimi koruması olarak hizmet sunar. Aşağıdaki şekil ters güç korumanın mantık şemasını göstermektedir. Başlatma tutma süresi Sıklıkla meydana gelen kısa başlatmalar bir Açmaya yol açabileceğinden. 2.5). Kapalı bir hızlı kapama ventilinde ancak kısa bir gecikme yeterlidir.2010 . Bu nedenle şebekeden ayırma belirlenen aktif güç kabulünden sonra gerçekleşir. Düzeltme açısı Güç Sistemi Verileri 1'de ayarlanır (bakın Bölüm 2. bu başlatma impulslarının ayarlanabilir bir uzatması planlanabilir. Pozitif bileşen sistemi değerlendirmesi ters güç tespitini gerilimlerdeki ve akımlardaki asimetrilerden bağımsız yapar ve gerçek işletme tarafının dayanıklılığına karşılık gelir. muhtemel bir güç alımının baypaslaması için senkronlamada veya güç salınımlarında şebeke arızasıyla ayarlanabilir bir T-SV-AÇMA zamanı kadar geciktirilebilir. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. Generatör için arızalı bir kalan buhar bırakmada (kilit ventili bozuk) kesicinin devre dışı bırakılmasından sonra türbin-generatör-birimi hızlandırılır ve devir sayısı üstüne ulaşır. Açma komutu Açma komutu. Hesaplanmış aktif güç değeri tüm aktif güce karşılık gelir.ve Akım trafosu arasındaki eksik açının dikkate alınmasıyla yüksek görünür güçte ve küçük cos ϕ 'de de aktif güç tam tamına hesaplanır.1 Fonksiyon Tanımı Ters gücün tespiti 7UM62 'nin ters güç koruması. sistemde koruma cihazının devreye alınmasında bildirilen sabit bir WO düzeltme açısıyla gerçekleşir. böylece yeterince sayıda impuls için.17 Ters Güç Koruma (ANSI 32 R) 2. Bu durum türbin kanatlarının zarar görmesine yol açar ve kısa zaman içinde şebeke şalterinin açılmasıyla kaldırılabilir. Açmanın harici bir sinyal ile bloke edilmesi de mümkündür.17 Ters Güç Koruma (ANSI 32 R) Ters güç koruma. 7UM62. Başlatma impulslarının herbir pozitif kenarı bu zaman kademesini yeniden tetikler.

17 Ters Güç Koruma (ANSI 32 R) Şekil 2-59 Ters güç korumanın mantık şeması 2.5 ve 3. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.% 5 • Dizel işleticiler: PGERİ/SN > % 5 Primer denemede ters gücün korumanın kendisi ile ölçülmesi önerilir.17.3) kullanılmalıdır. 7UM62. 3101 no'lu TERS GÜÇ adresi altında fonksiyon ON. ancak koruma fonksiyonlarının yapılandırılması sırasında bu fonksiyon (Bölüm 2.ve gerilim trafosunun açı hatasının düzeltme imkanı (bakın Bölüm 2. TERS GÜÇ = Etkin) ayarlandıysa etkindir ve erişilebilir. Eğer fonksiyon kullanılmayacaksa. Adres 131. Başlatma Değerleri Kaydedilen aktif gücün yüksekliği aşılan sürtünme kayıplarıyla belirlenir ve sisteme bağlı olarak aşağıdaki büyüklük düzenlemelerinde bulunur: • Buhar türbinleri: PGERİ/SN ≈ % 1 . o zaman türbinin işletimi bilinen bir minimum buhar geçişi olmadan müsaadeli olmadığından veya gaz turbo setinde motorik yük şebeke için büyük olduğundan şebekenin turbo seti ayrılmalıdır. Özellikle çok küçük kayıp gücü olan büyük makinelerde akım. Ayar değeri olarak ölçülen değerin yakl. 0.% 3 • Gaz türbinleri: PGERİ/SN ≈ % 3 .veya OFF ayarlanabilir veya sadece Açma kumandası kilitlenir (Röle BLK). Etkin Değil ayarlanır.Fonksiyonlar 2.5 katı ve okunabilir kayıp gücün yüzdeli işletme ölçüm değerlerinin altında bir değer seçilir. SIPROTEC.4.2010 139 . Yayın Tarihi 10.2 Genel Ayar Notları Ters güç koruma. Bir ters güç ileri gelirse.

1 . ∞ 0. 60.5 s önerilir. Adres 3101 Parametre TERS GÜÇ Ayar Seçenekleri OFF ON Röle BLK -30.. 7UM62. yalnız.00 sn P> Ters Güç Çalışma Uzun Zaman Gecikmesi (Durdurma Valfsız) Kısa Zaman Gecikmesi (Durdurma Valflı) Başlatma Tutma Süresi 140 SIPROTEC. ∞ 0.00 sn 0. Gecikme süreleri Hızlı kapamasız bir ters güç durumunda. Bunun için bir zaman gecikmesi 3104 T-SV-KAPALI yakl. -0.00 . Eğer primer anma gücü belirlenmişse. bu aşağıdaki formül ile sekonder büyüklüklere çevrilir: Burada Psek SNsek PMak SN Mak UN Mak IN Mak UN prim IN prim Başlatma tutma süresi Başlatma tutma süresi 3105 T-TUTMA ile puls huylu başlatmalar ayarlanan minimum süreye uzatılır.00 sn. Anında ventillerin kapanmasında bunlarla bağlı olan aktif güç titreşim zamanın aşılması için.2010 . ∞ Varsayılan Ayar OFF Açıklama Ters Güç Koruma 3102 3103 3104 3105A P> GERİ T-SV-AÇMA T-SV-KAPALI T-TUTMA -1. Sekonder güç ayar değerine karşılık sekonder anma gücü = √3 · UNsek · INsek Makine gücü ayar değerine karşılık Makinenin anma görünür gücü Makine anma gerilimi Makine anma akımı Gerilim trafosunun primer anma gerilimi Akım trafosu primer anma akımı 2. koruma fonksiyonunun çalışma süresini (ölçme süresi...00 . bir zaman gecikmesi gereklidir.00 . 10 s olarak ayarlanır. 3-kutup kısa devre) uygun bir zaman gecikmesi planlanır. ters gücün. Yayın Tarihi 10. gerçekleşen hızlı kapama açmadan sonra. Açma için.. Ayar zamanları.00 sn. bırakma süresi) kapsamayan ek gecikmelerdir.Fonksiyonlar 2. gaz turbo setlerinde yakl.3 Ayarlar Sonuna “A“ harfi eklenmiş adresler. 0.00 .00 sn. ancak DIGSI’nin “İlave Ayarlar“ menüsünden değiştirilebilir. Genellikle gecikme süresi 3103 T-SV-AÇMA = yakl.17. muhtemel bir kısa ters güç kaydının senkronlamadan sonra veya şebeke arızalarından sonra güç salınımlarında baypaslamak için (ör.17 Ters Güç Koruma (ANSI 32 R) Başlatma değeri 3102 P> GERİ sekonder anma görünür gücün SNsek = √3 · UNsek · INsek yüzdesinde ayarlıdır. kalıcı bir aktif güç değeri ayarlanmasına kadar. eksik işletici güç ile türbin tarafında ortaya çıkacağından emin olunmalıdır.00 sn 1. bir yağ basınç anahtarı üzerinden veya bir emniyet şalteri üzerinden hızlı kapama ventilinde kapama ters güç koruma ile kısa süreli gecikmeli olarak yapılır.50 % 0.3 s kadar yeterlidir. Bir hızlı kapama açmaya sebep olan arızalarda. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. 60.93 % 10. 60.

5083 5086 5091 5092 5093 5096 5097 5098 Bilgi Listesi Bilgi >Pr BLK >Durd.2010 141 . Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. Valfi Aç Pr OFF Pr BLKdı Pr AKTİF Pr başlatıldı Pr AÇMA Pr+VD AÇMA Bilgi Tipi EM EM AM AM AM AM AM AM >Durdurma valfı Açtı Ters güç koruma DEVRE DIŞI Ters güç koruma BLOKLANDI Ters güç koruma AKTİF Ters güç: Başlatıldı Ters güç: AÇMA Ters güç: Durdurma valfı ile AÇMA Açıklama >Ters güç koruma BLOKLAMA SIPROTEC.4 No. 7UM62.17. Yayın Tarihi 10.17 Ters Güç Koruma (ANSI 32 R) 2.Fonksiyonlar 2.

bir aktif güç denetimine sahiptir.18. Bazı uygulama durumlarında. Yayın Tarihi 10. diğer generatörlerin bu gücü birlikte üstlenebilmesi sıklıkla anlamlıdır. akım (aşırı akım) ve frekansdır. paralel yürüyen generatörlerde bir makinenin verilen aktif gücü çok düşük ise. Cihaz aktif gücü.1 Fonksiyon Tanımı Aktif güç ölçme Uygulama durumuna göre ölçme için bir yavaş fakat doğru yöntem (16 Periyot üzeri pabildirim ile) veya hızlı bir yöntem (bildirmeden) seçilebilir. Bundan başka tüm aktif güç denetimi bir ikili giriş ile bloklanabilir. Aşağıdaki şekilde İleri-Aktif güç tespitinin mantık şeması görülmektedir. makinenin şebekeye beslenmiş ''ileri''-gücünün belirli bir değerin altında kalmasıdır. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. İleri aktif güç kademelerinden her biri. 7UM62. generatörün gerilimlerinin ve akımlarının pozitif bileşen sistemlerinden hesaplar. zayıf yüklü makine kapatılır. eğer verilen aktif güç belirli bir değerin üzerine çıkarsa. Bu fonksiyonlardan herbiri farklı denetim işlevlerini başlatır. Böyle bir şebeke ayrılmasının kriterleri güç akışı yanısıra gerilim (düşük gerilim). 2.18 Düz Aktif Güç Denetimi (ANSI 32F) Makine koruma 7UM62 hem ayarlanabilir bir aktif güç değerinin altında kalınmasını hem de ayrı ayarlanabilir bir aşılmayı içine alan. Böylece 7UM62 şebeke ayırma cihazı olarak da kullanılabilir. Hızlı ölçme yöntemi özellikle şebeke ayırma olarak çalışma için uygundur. Burada kriter. ikili girişler üzerinden ayrı ayrı kilitlenebilir.Fonksiyonlar 2. Hesaplanan büyüklük ayar değerleriyle kıyaslanır.2010 . bir kontrol komutunun verilmesi arzu edilebilir. bir endüstri şebekesinin arızalı besleme şebekesinden ayrılması anlamlı olur. Eğer bir besleme şebekesinde yeterli hızlılıkta kaldırılamayan bir arıza ortaya çıkarsa. Şekil 2-60 İleri güç denetiminin mantık diyagramı 142 SIPROTEC. şebekenin yarılması veya ör. Eğer ör.18 Düz Aktif Güç Denetimi (ANSI 32F) 2.

SIPROTEC.18. Eğer fonksiyon kullanılmayacaksa. Makine gücü bu nedenle sekonder büyükklüklere çevrilir: Burada Psek SNsek PMak SN Mak UN Mak IN Mak UN prim IN prim Sekonder güç ayar değerine karşılık sekonder anma gücü = √3 · UNsek · INsek Makine gücü ayar değerine karşılık Makinenin anma görünür gücü Makine anma gerilimi Makine anma akımı Gerilim trafosunun primer anma gerilimi Akım trafosu primer anma akımı 3202 no'lu adres altında ileri gücün eşik değeri değer altında kalınmaya (Pf<) ve 3203 no'lu adres altında (Pf>) değer aşılmasına ayarlanabilir. 3204 T-Pi< ve 3205 T-Pi> adresleri altında ilgili gecikme zamanları parametrelenebilir.4). Ayar zamanları. İleri gücün hesaplaması için hızlı bir veya tam doğru bir ölçme yönteminin kullanılması gerektiği seçilebilir. Gecikme zamanları İleri güç korumanın ayarı uygulama amacına bağlı olarak çok güçlü farklılık gösterir.veya OFFayarlanabilir veya sadece Açma kumandası kilitlenir (Röle BLK).2010 143 . Başlatma değerleri. Güç santrallerinde genellikle tam doğru bir ölçme yöntemi kullanılır (Normal durum). şebeke ayırma olarak çalışma esnasında hızlı olan daha anlamlıdır. 7UM62.2 Genel Ayar Notları İleri güç koruma. koruma fonksiyonunun çalışma süresini (ölçme süresi. 3201 no'lu İLERİ GÜÇ adresi altında fonksiyon ON. Başlatma değerleri SNsek = √3 · UNsek · INsek sekonder anma görünür gücün yüzdesi olarak ayarlanır.18 Düz Aktif Güç Denetimi (ANSI 32F) 2.Fonksiyonlar 2. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. Etkin Değil ayarlanır. ancak koruma fonksiyonlarının yapılandırılması sırasında bu fonksiyon (Bölüm 2. bırakma süresi) kapsamayan ek gecikmelerdir. Yayın Tarihi 10. İLERİ GÜÇ = Etkin ayarlandıysa etkindir ve erişilebilir. Genel ayar yönergeleri mümkün değildir. Adres 132. 3206 ÖLÇME YÖNTEMİ adresinde.

Fonksiyonlar 2. ancak DIGSI’nin “İlave Ayarlar“ menüsünden değiştirilebilir. ∞ doğru hızlı Varsayılan Ayar OFF Açıklama İleri Güç Denetimi 3202 3203 3204 3205 3206A Pf< Pf> T-Pi< T-Pi> ÖLÇME YÖNTEMİ 9. 60.18 Düz Aktif Güç Denetimi (ANSI 32F) 2.00 sn doğru P-ileri< Denetimi Çalışma P-ileri> Denetimi Çalışma T-P-ileri< Zaman Gecikmesi T-P-ileri> Zaman Gecikmesi Çalışma Yöntemi 2. 7UM62..00 . 120.18. 60.6 % 10.0 .00 sn 10. Adres 3201 Parametre İLERİ GÜÇ Ayar Seçenekleri OFF ON Röle BLK 0.. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. ∞ 0. Yayın Tarihi 10.18..00 sn. 120.7 % 96.3 Ayarlar Sonuna “A“ harfi eklenmiş adresler.0 % 1.0 % 0.2010 . 5113 5116 5117 5121 5122 5123 5126 5127 5128 5129 Bilgi Listesi Bilgi >Pf BLK >Pf< BLK >Pf> BLK Pf OFF Pf BLKdı Pf AKTİF Pf< Başlatıldı Pf> Başlatıldı Pf< AÇMA Pf> AÇMA Bilgi Tipi EM EM EM AM AM AM AM AM AM AM Açıklama >İleri güç denetimi BLOKLAMA >İleri güç denetimi Pf< kademesi BLOKLA >İleri güç denetimi Pf> kademesi BLOKLA İleri güç denetimi DEVRE DIŞI İleri güç denetimi BLOKLANDI İleri güç denetimi AKTİF İleri güç: Pf< kademesi başlatıldı İleri güç: Pf> kademesi başlatıldı İleri güç: Pf< kademesi AÇMA İleri güç: Pf> kademesi AÇMA 144 SIPROTEC.5 .00 sn.4 No..00 .

Eğer bu kilitleme süresi biterse veya tekrar ortaya çıkan gerilim düşük gerilim kilitleme süresinin % 105'ine ulaşırsa. 2.döngüsü kullanılır. • Açma komutunun müsaadesi. bu ölçme büyüklüklerini değerlendirir (bakın Tablo 2-9). ancak ilk başlatma ile T-MÜHÜR zaman elemanı başlatılır. 3-kutup başlatmada faz-toprak-döngüsü en büyük akım değeriyle kullanılır ve aynı akım büyüklüğüyle aşağıdaki tablonun en son satırına göre yapılır. • Arızalı ölçme döngüsünün belirlenmesi. Yayın Tarihi 10. başlatma eşiğinin % 95'inin altına düşülür düşülmez başlatma bırakılır.1 Başlatma Fonksiyon Tanımı Başlatmanın görevi. 2-kutup başlatmada bulunulan faz-faz-döngü ilgili faz-faz gerilimlerle empedans koruma için kullanılır. çıkış bölümünde ve makine transformatöründe kullanılır. ayarlanan büyüklük eşiğinin aşıldığı her faz için verilir.19 Empedans Koruma (ANSI 21) Empedans koruma selektif zaman kademe koruma olarak senkron makinede kısa devre arızalarda kısa kapama zamanlarına ulaşmak için. Başlatma aşırı akım başlatma olarak. Bu başlatma sinyalleri ölçüm değeri seçimi için kullanılır. Buna karşılık olarak koruma. 2 . • Empedans hesaplamanın müsaadesi.Fonksiyonlar 2.2010 145 . 7UM62. Böylece bir güç santralinin ana koruması için veya Generatör.3. Kilitleme faz seçicili yürütülür. Bir çıkış sinyali.seçime bağlı olarak düşük gerilim kilit durumu ile veya bu olmadan – yürütülür. başlatmadan kontrollü olarak. çünkü kısa devre arıza akımı azalır ve başlatma değerinin uzun süreli yokluğu nedeniyle değer altında kalabilir. başlatma bırakır. Şekil 2-61 empedans korumanın başlatma kademesinin mantık şemasını gösteriri. Sayısal filtrelemeye göre. Düşük gerilim kilit durumu (Gerilimlerin U1 pozitif bileşeni ) bu durumda başlatmayı ayarlanabilir bir zaman için tutar.19. güç sistemindeki bir arıza durumunu tespit etme ve bu arızayı seçici olarak temizlemek için gerekli işlemleri başlatma görevlerini yerine getirmektir: • Son kademe t3 için gecikme zamanının start verilmesi. Düşük gerilim kilit durumu olmaksızın. akımların ayarlanabilir bir büyüklüğünün aşılması denetlenir.19 Empedans Koruma (ANSI 21) 2. SIPROTEC. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. Kısa devre empedansının belirlenmesi Empedans hesaplaması için sadece arızalı (kısa devre edilen) faz döngülerinin gerilimleri ve akımları ölçüdür.. Döngü Seçimi 1-kutup başlatmada ilgili faz-toprak. seri bağlanmış koruma düzenleri için aynı anda rezerve koruma fonksiyonunu da üstlenir. Düşük gerilim kilit durumu Şebeke tarafından beslenen uyartım teçhizatlarında yakın kısa devre arıza durumlarında uyartım geriliminin düşmesi ileri gelebilir. Transformatör diferansiyel koruma ve Şebeke koruma gibi. T2). • Arızalı fazların bildirimi/çıkış. Empedans koruma 7UM62 'de hep Taraf 2'nin akımlarıyla çalışır (IL1.

L3 Faz-Toprak Ölçüm döngüsü L1-E L2-E L3-E L1-L2 L2-L3 L3-L1 2-kutup Faz-Faz. Sıfır bileşen sistem makine transformatörü üzerinden (Vektör grubu ör. şebekede 1-kutup kısa devrede bir ölçüm hatası ortaya çıkar. arıza empedansının şebekedeki arızalarda blok transformatör üzerinden doğru ölçülmesi garantilenir.2*L2. L3 L3. L2. Aşağıdaki tablo hata gösterimini ve ölçüm hatasını tanımlar.2*L3. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.2*L1. eşit olmayan büyüklüklerde 3-kutup. L1 L1. ULL ve ILL 'nin hesabı 3-kutup. 7UM62. Yd5) taşınmadığından.L3 L2. Yayın Tarihi 10.L2 L1.L1 L3.Fonksiyonlar 2. Tablo 2-10 Şebeke arızalarında generatör tarafında hata gösterimi ve ölçüm hatası Generatör taraflı hata gösterimi 3-kutup KS 3-kutup KS 2-kutup KS Döngü Seçimi Faz-Toprak En büyük akım ile faztoprak-döngü Faz-faz döngü Ölçüm hatası hep doğru ölçüm hep doğru ölçüm Empedans sıfır bileşen empedans kadar büyük ölçülür Şebeke arızası 3-kutup KS 2-kutup KS 1-kutup KS 146 SIPROTEC.2010 . L2 L2. eşit büyüklüklerde Faz-toprak. en büyük akım ile döngü seçimi L2-E UL (Imaks) ve IL (Imaks) L3-E L1-E Faz-toprak (isteğe bağlı.19 Empedans Koruma (ANSI 21) Tablo 2-9 1-kutup Ölçüm döngüsü seçimi Başlatma L1 L2 L3 L1. maksimum akım büyüklüğü) IL1=IL2=IL3 o zaman IL1 IL1=IL2 > IL3 o zaman IL1 IL2=IL3 > IL1 o zaman IL2 IL3=IL1 > IL2 o zaman IL1 Döngü seçiminin bu türüyle.

o zaman koruma. hızlı zaman alanının KADEME Z1'in. Kademenin bir aşırı fonksiyonu. birinci kademe (KADEME Z1. geri yönde (R ve/veya X negatif) fiziksel arıza mümkün olmadığı halde. KADEME2 T2) komple güç santrali bloğunu kapsayacak şekilde seçilebilir. Başlatma kriterleri yerine getirildiği sürece. 7UM62.akım trafosunun bağlantısı makinenin yıldız noktası tarafında gerçekleşirse. Empedans koruma birkaç kademeli yürütüldüğünden. arıza empedansları şebeke taraflı arızalarda büyük görüntülendiğinden dikkate alınmayabilir. empedans hesabı sürekli Akım. Hesaplanan empedans açma karakteristiği dahilinde bulunursa. üst gerilim taraflı kesici açıksa. Bu simetriktir. Ör. Bu alan dışında arıza son zaman kademesi T UÇ tarafından devreden çıkarılır. T-Z1 'e genişletilmesi arzu edilebilir.Fonksiyonlar 2. başlatmada güç santrali-bloğunda sadece bir arıza bulunabilir. SIPROTEC.19. Bunun için ancak üst gerilim taraflı 1-kutup toprak arızanın transformatörün Yıldız-Üçgen anahtarlaması ile düşük gerilim tarafında hileli göründüğüne dikkat edilmelidir. Poligon bir parametre ile (Empedanz Z) tam doğru tanımlanabilir. Kesici yardımcı kontaklarının dikkate alınması mümkün ise. generatörü ve makine transformatörünün düşük gerilim sargısını kapsayacak şekilde ve ikinci kademe (KADEME Z2. eğer -alışıldığı gibi. bu durumda böyle adlandırılan bir aşırı menzil kademesi KADEME Z1B etkin anahtarlanabilir (bakın Bölüm 2. atanan gecikme zamanına göre bir devreden çıkarma komutu verir.ve Gerilim göstergelerinden ölçüm döngüsü seçiminden kullanıma sunulan ölçme büyüklüklerinden yürütülür.2010 147 . Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. Yayın Tarihi 10. T-Z1) ör. Şekil „Makine empedans korumanın kademelendirme planı“).19 Empedans Koruma (ANSI 21) Şekil 2-61 Empedans korumanın başlatma kademesinin mantık şeması Açma karakteristiği Empedans korumanın açma karakteristiği bir poligondur (bakın Şekil 2-62).3. Sistemin anahtarlama durumuna bağlı olarak. koruma alanları.

Döngünün empedansının bileşenleri. Bir ikili giriş üzerinden harici aşırı menzil kademesi Z1B etkin anahtarlanabilir. Yayın Tarihi 10.Fonksiyonlar 2. Şebekeye kadar yetebilen. Birinci kademe Z1 için ve aşırı menzil kademesi Z1B için de gecikme zamanı genellikle sıfır veya en azından çok küçük olur. 7UM62. Eğer empedans ilgili zaman kademesinin akışı esnasında kendi kademesinde bulunursa.2010 . 148 SIPROTEC. Bir bırakma sadece aşırı akım başlatmanın bırakması yoluyla ve açma poligonunun terk edilmemesiyle olur. şebeke korumanın birinci kademesinin üzerinde kademelendirilmiş olan bir gecikme seçilir. yani bu kademe dahilinde arızanın bulunduğu belirlenmesinden itibaren Açma gerçekleşir.19 Empedans Koruma (ANSI 21) Şekil 2-62 Empedans korumanın açma karakteristiği Açma Mantığı Koruma başlatmasından sonra gecikme zamanı T UÇ başlatılır ve arıza döngüsü belirlenir. ayarlanan kademelerin sınır değerleriyle kıyaslanır. Kademe Z2 için. Açma gerçekleşir. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.

7UM62.19 Empedans Koruma (ANSI 21) Şekil 2-63 Empedans korumanın mantık şeması SIPROTEC.2010 149 . Yayın Tarihi 10.Fonksiyonlar 2. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.

Bloklama.19. Her iki poligonun mesafesi (birlikte R. Kademe Z2'nin T2 gecikme süresi buna uygun olarak yüksek ayarlanmalıdır. salınım tanınır. Güç salınımı tespiti için açma poligonundan (APOL) daha büyük olan bir salınım poligonu kullanılır. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.ve iki fazlı) bu nedenle güç salınımı kilitlemeyi başlatmaya yol açamazlar. açma poligonu ve empedans değerinin değiştirme hızı güç salınımı kilitleme için kriterleri oluştururlar.Fonksiyonlar 2.ve X-Yönü için) ayarlanabilir. bu negatif sistem bileşenlerinin hesabıyla denetlenir.19 Empedans Koruma (ANSI 21) 2. bir müsaade verilir. Güç salınımı poligonu giriş yaptıktan sonraki ilk empedans değeri (Tilk zamanında) poligonun dışındaki sonuncuyla kıyaslanır (Tilk-Δt zamanında). PPOL güç salınımı poligonunun APOL açma poligonuna olan mesafesi ve ΔZ/Δt değişim hızı birbirine öyle denkleştirilir ki güç salınımları güvenli bir şekilde elde edilsin ve empedans korumasının istenilen empedans bölgesinde (Z1 veya Z1 & Z2) bir bloklama oluşsun. Eğer bir üç kutup başlatma bulunuyorsa ve negatif bileşen sistem akımı mevcut ise. Sonuncu durumda açma poligonu maksimum empedans değeridir. Açık şebeke şalterinde ikinci bir makine güç salınımları için eksik olduğundan. değiştirme hızı aşılana veya asimetri yoluyla salınımm kriterleri artık yerine getirilmeyinceye kadar etkin olur.2010 . Güç salınımları üç fazlı simetrik işlemlerdir. açma poligonunun sadece karakteristik Z1 ile mi veya Karakteristik Z1 & Z2 ile mi ilişkili olduğu seçilebilir. o zaman derhal bir kısa devre işlemi varsayılır. Empedans göstergesinin buradan belirlenen değişme hızı ayarlanabilir bir değer ΔZ/Δt'den daha küçük ise. Δt zamanı ölçme aralığı ile belirlenir. Üst bölümde akım simetri denetimi tanınır. bu bir periyotta bulunur.2 Genel Güç Salınımı Kilitleme Yük dalgalanmaları. açma poligonu için mesafe. kısa devreler. eğer empedans göstergesi açma poligonuna APOL giriyorsa olur. ölçülen empedans göstergesi açma poligonunu veya güç salınım poligonunu tekrar bırakana. 7UM62. Ayar parametresi yoluyla. Yayın Tarihi 10. çünkü gecikmesi T1 düşük ayarlıdır. empedansın değiştirme hızı güvenli bir kriter olarak alınır. orada en azından bir empedans değeri PPOL ve APOL arasında bulunması gerektiğinden. Kontrolsüz açmalardan kaçınmak için bu nedenle empedans koruma bir güç salınımı kilitleme ile tamamlanır. Simetri koşulları nedeniyle akımların ve gerilimlerin pozitif bileşenlerinden kazanılan pozitif bileşen empedans değerlendirilir. Empedans kademelerinin bloklanması Genellikle güç salınımı kilitleme empedans kademesi Z1' e uygulanır. aşırı menzil kademesi Z1B tanımlamaya bağlı olarak salınım göstermeyebilir. Ölçme Prensibi Güç salınımı poligonu. Eğer bir salınımın kendisi tanındıysa. kısa kesintiler veya anahtarlama işlemleri gibi dinamik olaylar sonrası şebekede salınımlı işlemler ortaya çıkabilir. Aynı şekilde yönsüz aşırı akım kademesi güç salınımı kilitlemeden bloklanmaz. Bir güç salınımında kısa devre için karşılaştırmada yavaş bir işlem söz konusu olduğundan. Empedans kademesinin bloklanması. bundan sonra oluşan simetrik olmayan kısa devreler güç salınımı kilitlemenin hızlı bir iptaline sebep olur ve empedans koruma ile Açmayı mümkün kılar. Simetrik olmayan kısa devreler (yani tüm bir. Güç salınımı kilitlemenin bloklama zamanı ayarlanabilir bir zamanla (T-AKSİYON G/S) sınırlanır. Mantık Aşağıdaki şekil güç salınımı kilitlemenin mantık şemasını göstermektedir. İlk koşul bu nedenle üç faz akımının büyük ölçüde simetrisidir. 150 SIPROTEC. Birinci empedans değeri PPOL dahilinde bulunuyorsa ve aynı anda APOL 'de ise.

adresi altında fonksiyon ON.2 . 3301 no'lu EMPEDANS KOR. Başlatma Aşırı akım başlatma için. EMPEDANS KORUMA = Etkin) ayarlandıysa etkindir ve erişilebilir.2010 151 .veya OFF ayarlanabilir veya sadece Açma kumandası kilitlenir (Röle BLK). Eğer fonksiyon kullanılmayacaksa. U< = % 75 . herşeyden önce beklenen maksimum işletme yük akımı belirleyicidir. Ayar önerisi: 1. bu en düşük. bu nedenle maksimum beklenen (Aşırı-) yük akımının üstünde ayarlanmalıdır. ancak koruma fonksiyonlarının yapılandırılması sırasında bu fonksiyon (Bölüm 2. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. Başlatma mantığı sabit zamanlı aşırı akım korumaya DMT I> karşılık gelir. ON olarak ayarlanır. Eğer uyartım generatör terminallerinden alınırsa ve böylece kısa devre akımı tükenen gerilim ile başlatma değeri altına (Adres 3302) düşebilirse. başlatmanın düşük gerilim kilitlemesinden kullanılır. SIPROTEC. Aşırı yük sebebiyle başlatma olmamalıdır! Başlatma değeri 3302 IMP I>. Yayın Tarihi 10.3 Genel Ayar Notları Makine empedans koruma. Düşük gerilim kilit durumu ayarı U< (Adres 3304).1. Adres 133. Kilitleme süresi (Adres 3305 T-MÜHÜR) rezerve durumda maksimum arıza açıklama zamanından daha büyük olmalıdır (Öneri: Adres 3312 T UÇ + 1 s). Etkin Değil ayarlanır.5 kez makine anma akımıdır.19 Empedans Koruma (ANSI 21) Şekil 2-64 Z(Tilk) Z(Tilk-Δt) PPOL APOL ΔZ/Δt Empedans korumanın güç salınımı kilitlemesinin mantık şeması Güç salınımı poligonunda ilk değer (zaman Tilk) Güç salınımı poligonunun dışında sonuncu değer Güç salınımı poligonu Açma poligonu Empedans vektörünün değişim hızı 2. 7UM62.Fonksiyonlar 2.% 80 Anma gerilimine. yani Adres 3303 U< MÜHÜR . ör. işletime bağlı olarak ortaya çıkan faz-faz gerilimin altında bulunan bir değere gerçekleşir.4.19.

eğer gerekliyse. Primer empedans için genel olarak (makine transformatöründe sınırlamada): Burada kR uK SN UN Koruma alanının menzili [%] rölatif Transformatör-Kısa devre gerilimi [%] Transformatör-Anma gücü [MVA] makine taraflı Transformatör-Anma gerilimi [kV] Elde edilen primer empedanslar akım. Genel olarak: Koruma cihazının anma akımı (= akım trafosunun sekonder anma akımı) cihaz tarafından kendiliğinden dikkate alınır. kendi doğal çalışma zamanı içerisinde temizler. Akım. şebeke korumanın kademelendirme zamanı üzerinde bulunacak şekilde yüksek seçilir. bu mesafedeki arızaları. Kademe (Hızlı kademe Z1) ayar parametreleri ile KADEME Z1 T-Z1 Reaktans = Menzil. harici bir ikili giriş üzerinden kontrol edilir. parametreleme. Kademe (Kademe Z2) ayar parametreleri ile KADEME Z2 KADEME2 T2 Reaktans = Menzil. % 70'i) sadece kısa bir gecikme ile veya gecikmesiz (yani T-Z1 = 0. düşük gecikme ile. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. Koruma. 2. T2.2010 .1 s'lik bir gecikme tercih edilir. T UÇ zamanı son rezerve zamandır. trafo anma büyüklüklerinin verisiyle bildirilir (bakın Bölüm 2.50 s). eğer gerekliyse. öne yerleştirilmiş şebeke mesafe korumanın ikinci veya üçüncü kademesinin üzerinde olacak şekilde seçilmelidir. Empedans korumanın makine transformatörünün içine ölçmesi koşul olarak alınabileceğinden. ayar parametreleriyle KADEME Z1B T-Z1B Reaktans = Menzil.5).ve Gerilim trafosunun dönüşüm oranları cihaza. 7UM62.00 s .19 Empedans Koruma (ANSI 21) Empedans kademeleri Koruma. 0. Yönsüz uç kademe ayar parametreleriyle T UÇ T UÇ.Fonksiyonlar 2. onunla transformatörün ayar aralığı yeterince dikkate alınacak şekilde seçilmelidir.0. Örnek: 152 SIPROTEC. Aşırı menzil kademesi Z1B. ayarlanabilir. İlgili zaman kademesi KADEME2 T2 . = 0 veya kısa gecikme. % 100'ü kadar bir menzil veya ayrıca bir şebeke empadansı. transformatör reaktansının yakl. KADEME Z2 için transformatör reaktansının yakl. bağımsız ayarlanabilen aşağıdaki karakteristikleri içerir: 1. Yayın Tarihi 10.ve gerilim trafosunun sekonder tarafına dönüştürülmelidir. takip eden hatların şebeke koruma teçhizatları üzerinde olacak şekilde seçilir. T1B = 0 veya kısa gecikme. KADEME Z1 için bu nedenle normalinde korunan alanın % 70'i civarında bir menzil seçilir (yani.

3 kV Trafo dönüşüm oranları: Akım trafosu dönüşüm oranı = 500 A/1 A Buradan % 70'lik bir menzilde Kademe 1 için: Böylece Kademe 1'in sekonder tarafı için ayar değeri olarak 3306 no'lu KADEME Z1 adresi altında: Not: Bir 5-A-Cihazının bir 5-A-Trafosuna bağlantısında: Aynı şekilde % 100'lük bir menzilde Kademe 2 için hesaplanan primer reaktans: Böylece Kademe 2'nin sekonder tarafı için ayar değeri olarak 3310 no'lu KADEME Z2 adresi altında: SIPROTEC. 7UM62.Fonksiyonlar 2. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. Yayın Tarihi 10.2010 153 .19 Empedans Koruma (ANSI 21) Transformatör verileri: uK SN UN =7% = 5.3 MVA = 6.

Daha ziyade aşırı menzil kademesi üst gerilim taraflı kesicinin konumuna bağlı olarak etkin veya etkin değil olarak anahtarlanır.2010 . Kademe Z1B. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. Mesafe için güç salınımı poligonu ve açma poligonu (Parametre: G/SPOL-TPOL (Adres 3314)) hem de değiştirme hızı (Parametre: dZ/dt (Adres 3315)) anlamlı bir uzlaşma bulmalıdır. Normal kademe Z1'i etkilemez. Kademe Z1B genellikle açılmış üst gerilim taraflı kesicide etkin anahtarlanır. Böylelikle hızlı zaman aralığı seçicilik kaybı olmadan. kendine ait bir zaman gecikmesine 3309 T-Z1B ayarlıdır. Güç Salınımı Kilitleme Güç salınımı kilitleme sadece. salınan sistemler arasındaki empedansın belirlendiği ve salınım frekansının değişim hızını belirlediği gibi sistem koşulları belirlenir (bakın Bölüm 2. Bunun için değiştirme hızının sabit olmadığı gözönünde bulundurulmalıdır. öne yerleştirilmiş şebeke mesafe korumanın ikinci veya üçüncü kademesinin üzerinde bulunacak şekilde ayarlanmalıdır. Yayın Tarihi 10. Aşırı menzil kademesi. Koordinat düzlemine ne kadar yaklaşılırsa. Bunun yönsüz uç zamanı T UÇ kendi zamanıyla. 154 SIPROTEC. eğer 3313 no'lu Güç Salınımı adresi üzeri ON olarak ayarlanmışsa etki gösterebilir. kesici yardımcı kontakları tarafından kontrol edilen bir ikili giriş üzerinden etkinleştirilir (bakın Şekil 2-65). koruma alanının % 100 -% 120'sine genişletilebilir. Bunun devamında.Fonksiyonlar 2.20 Kademe dışı koruma). Uç kademe Kısa devrelerde Z1 ve Z2 kademeleri dışında cihaz zaman gecikmeli zamanlı aşırı akım koruma olarak çalışır. Bu durumda empedans korumanın her başlatması bloğun koruma alanında şebeke bloktan ayrı olduğu için sadece bir arızayı gösterebilir.19 Empedans Koruma (ANSI 21) Şekil 2-65 Makine empedans korumanın kademelendirme planı – Örnek Aşırı menzil kademesi Z1B Aşırı menzil kademesi Z1B (Adres 3308 KADEME Z1B) harici kontrol edilen bir kademedir. yani değiştirilmez. o kadar düşük olur. 7UM62.

min). X = 10 Ω) Bu sebeple dZ/dt ayar değeri daha empedans atlamasıyla kısa devre ortaya çıkışında koordine edilmelidir. Imaks = 1. Δ t = 20 ms UN = 100 V. 180°'lik bir açıda değişim hızı en düşüktür.B. Minimum işletme empedansı belirlenir (ZL.19 Empedans Koruma (ANSI 21) Aşağıdaki formül kullanılarak değişim hızı tahmin edilebilir: Burada: X fp δ Güç salınımı kaynakları arasındaki reaktans Güç salınımı frekansı Güç salınımı açısı Şekil 2-66 örnek niteliğinde değişim hızının seyrini güç salınımı açısının fonksiyonu olarak gösterir. 7UM62. Örnek: Umin = 0. 5 A-Trafoda) ayarlanmamalıdır. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.1 IN. Ne kadar şebekenin içine bakılırsa (yani daha büyük veya daha küçük açı).Fonksiyonlar 2.2010 155 . Yayın Tarihi 10. ivme o kadar büyük olur. uK = % 10. Şekil 2-66 Değişim hızının akışı (fp = 1 Hz. o zaman dZ/dt asla 500 Ω/s üzeri (veya 100 Ω/s.9 UN. Z1) ve bir periyodun ölçme entervalinin dikkate alınması altında empedans gradyanları hesaplanır. SIPROTEC. empedans kademesinin ayar değeri için fark oluşturulur (z. IN = 1 A Güvenlik faktörü 4 seçilirse.

4 Ayarlar Sonuna “A“ harfi eklenmiş adresler.4 s'den daha büyük gecikmelerde böylece hiçbir güç salınımı kilitleme gerekmez. 100. 2. T = 2 · ZKarakteristik /dZ/dt (180°) Yukarıdaki verilerle aşağıdaki değer hesaplanır: ZKarakteristik = Z1 = 4 Ω dZ/dt (180°) = 20 Ω/s T = 2 · 4 Ω/20 Ω/s = 0. bölgeye özgü olağan ayarlar gösterilmiştir.TPOL 'ün minimum mesafesi koşul olması için.TPOL > dZ/dt · Δt = 300 Ω/s · 0.00 sn'dir. uygulamaların çoğunluğu için yeterli olmalıdır.75 A OFF 80. C sütunu (yapılandırma)..00 ..00 Ω 0. Bu süre sadece ''geçici'' hesaplamalarla belirlenebilir. 130. temelde açma poligonunda empedans vektörünün mola süresine bağlıdır. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. 60. Tabloda.00 A 0.10 . 60.00 sn 2. SPOL ..90 Ω 0. 7UM62.02 s = 6 Ω (Ayar değeri seçimi: 8 Ω) Diğer ayarlanabilir parametreler Advanced-Parametrelerdir ve genellikle ayarlama gerekmez.19.05 .01 . ∞ 3307 T-Z1 Empedans Kademesi Z1 Zaman Gecikmesi 156 SIPROTEC. C Ayar Seçenekleri OFF ON Röle BLK Varsayılan Ayar OFF Açıklama Empedans Koruma 3302 IMP I> 1A 5A 0. Adres 3316 Parametre BLOKLAMA Not Ayar .10 sn Arıza Tespiti I> Başlatma 3303 3304 3305 3306 U< MÜHÜR U< T-MÜHÜR KADEME Z1 1A 5A Düşük Gerilim Kilit Durumu Düşük Gerilim Kilit Çalışması Düşük Gerilim Kilit Süresi Empedans Kademesi Z1 0. buradan zaman kabaca tahmin edilebilir. Adres 3301 Parametre EMPEDANS KOR.00 Ω 0.10 .. Buradan SPOL .00 sn 1.35 A 6. (aşağıdaki notlara da dikkat edin) Varsayılan ayar 3.00 A ON OFF 10. Zaman minimum mümkün güç salınımı frekansından sonra düzenlenir.19 Empedans Koruma (ANSI 21) Olağan ayarda dZ/dt. 125.50 . akıma dayalı değerlerin karşılığı olan akım trafosu sekonder anma akımını göstermektedir.4 s 0.00 sn.. ancak DIGSI’nin “İlave Ayarlar“ menüsünden değiştirilebilir. 26. bir güç salınımı tanıma için bir empedans değeri SPOL ve TPOL arasında bulunmalıdır.0 V 0. Değişim hızı 180° yakınında tanınırsa. Yayın Tarihi 10.2010 . 300 Ω/s'lik bir değer seçilir.Fonksiyonlar 2. 20..0 ..0 V 4. bu. 3317 T-AKSİYON G/S Bir güç salınımının empedans korumanın bir aşırı fonkiyonuna yol açıp açmayacağı.58 Ω 0. çükü bu kademe düşük veya gecikmesiz'dir. Z2'nin gecikmesi şebeke koruma ile belirlenir ve daha yüksektir.

00 Ω 0.0 Ω/s 0.0 Ω/s 60..: Z1< AÇMA Emp. 120.: AA.99 Ω 0.00 .00 .00 .01 ..10 .95 Ω 0. düşük gerilim kilitlemeli Güç salınımı tespiti Emp.. 6..50 sn 3... 60. ∞ Varsayılan Ayar 4. 60.0 .T3> AÇMA Bilgi Tipi EM EM EM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM Açıklama >Empedans koruma BLOKLAMA >Empedans koruma için Z1B kademe uzatımı >Emp.Açma-Kutup dZ/dt Değişim Hızı 0.19. 60. kor: düşük gerilim mühür BLOKLAMA Empedans koruma DEVRE DIŞI Empedans koruma BLOKLANDI Empedans koruma AKTİF Empedans koruma başlatma Emp.: Arıza Tespiti.00 sn Açıklama Empedans Kademesi Z1B 3309 3310 T-Z1B KADEME Z2 1A 5A Empedans Kademesi Z1B Zaman Gec.00 sn OFF 8. faz L1 Emp. Empedans Kademesi Z2 0.5 No.00 Ω 0.00 Ω 1. 60.00 sn. 600.00 Ω 0. 65. 7UM62. Arıza L2 Emp.. Yayın Tarihi 10.: Z2< AÇMA Emp. 30.. 13.05 . faz L2 Emp.: Arıza Tespiti. 3953 3956 3958 3961 3962 3963 3966 3967 3968 3969 3970 3976 3977 3978 3979 3980 Bilgi Listesi Bilgi >Empedans BLK >Z1B Uzatımı >Imp Umühür BLK Empedans OFF Empedans BLKdı Empedans AKTİF Emp... ∞ 0..Fonksiyonlar 2.00 sn.: Z1B< AÇMA Emp. 13. 65. faz L3 Emp.05 .02 .00 Ω 0. ∞ ON OFF 3311 3312 3313 3314 KADEME2 T2 T UÇ Güç Salınımı G/SPOL-TPOL 1A 5A Empedans Kademesi Z2 Zaman Gecikmesi T SON: Son Zaman Gecikmesi Güç Salınımı Bloklama Güç Salınımı arası mesafe .01 . Z2< AÇMA Emp. Z1< AÇMA Emp.. Arıza L3 Emp. Arıza L1 Emp.00 Ω 0. ∞ 3315 dZ/dt 1A 5A 3316A 3317A BLOKLAMA T-AKSİYON G/S Güç Salınımı Kilitlemeyi Blokluyor Güç Salınımı Etkin Süresi 2.2 .00 Ω 1.0 Ω/s Z1 3.0 Ω/s Z1 Z2 0.00 sn. Başlatma Emp.2010 157 .60 Ω 300.15 Ω 0. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.19 Empedans Koruma (ANSI 21) Adres 3308 Parametre KADEME Z1B C 1A 5A Ayar Seçenekleri 0.00 sn.00 .10 sn 4.: Arıza Tespiti.83 Ω 0. Z1B< AÇMA Emp.: T3> AÇMA SIPROTEC. I> & U< Güç Salınımı Emp.

Empedans için ölçme konumu m'de: Akım I ölçme konumu m'den bağımsızdır ve hesaplama: Gerilim U ölçme konumu m'de hesaplama: 158 SIPROTEC. Şekil 2-67 Bir güç salınımının anlaşılması için model Ölçüm yeri m toplam empedansı iki empedansa m · Ztop ve (1-m) · Ztop paylaştırır.ve Şebeke empedansı bulunur. Transformatör.20 Kademe Dışı Koruma (ANSI 78) 2. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. Bu gerilimler arasında Generatör-. Aşağıdaki şekil generatör gerilimini UG ve şebeke gerilimini UN gösterir. Tutarlılık problemleri genellikle aktif güç titreşimlerinden oluşurlar. Kademe dışı koruma basit bir modelde gösterilmelidir.20. şebekerin stabil durumlarını tehlikeye sokan güç titreşimlerinde oluşur.2010 . yük dalgalanmaları. yeterli hızlılıkta devreden çıkarılmayan kısa devreler. test edilmiş empedans ölçümüne ve kompleks empedans vektörünün akışının değerlendirmesine dayalıdır.Fonksiyonlar 2.20 Kademe Dışı Koruma (ANSI 78) Şebeke anahtarlama durumuna ve beslenen generatöre bağlı olarak dinamik işlemlerden sonra. Bunun için üç gerilim ve akımın temel titreşimlerden herbirine pozitif bileşen sistemler oluşturulur ve bunlardan empedans hesaplanır. generatörün şebekeden ayrılması gerekip gerekmediğine karar verilir.1 Genel Ölçme Prensibi Kademe dışı koruma. Empedansın akışına bağlı olarak ve böylece güç salınımı merkezinin bulunduğu yerden bağımsız olarak. bunlar generatörün kaymasına ve bununla birlikte generatörün güçlü bir zorlanmasına yol açabilir. bu bir toplam empedansa Ztop birleştirilir. Yayın Tarihi 10. 2. Kısa kesintiler veya Anahtarlama durumları gibi salınım türlü işlemler oluşabilir. 7UM62. Bunlar.

Eğer ölçme yeri direkt sistemin elektriksel ortasıyla kesişirse. bu Ztop 'ın yönü ile belirlenir. Güç salınımı poligonu Ölçme karakteristiği olarak tüm dört yönde ve kendi eğim açısında ϕP ayarlanabilir olan bir güç salınımı poligonu seçilir. Böylece ilgili sistem koşullarına optimal bir uyarlama mümkün olur. Bir kademe dışı korumada açı buna karşılık devamlı değişir ve 0° ve 360° arasında tüm değerleri dolaşır. Her iki ekstrem değer δ = 0° ve δ = 180° için maksimum veya minimum empedans değeri elde edilir. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. Sabit oranda UN/UG ve değişken açıda δ bölge eğrisi olarak daireler oluşur. Yayın Tarihi 10. Merkez ve yarıçap UN/UG oranından belirlenir. δ = 180°'de ölçülen gerilim ve bununla beraber de işletme empedansı sıfır olur. 7UM62.2010 159 . Koordinat düzlemi koruma cihazının yerine karşılık gelir (gerilim trafo setinin ölçme konumu). Şekil 2-68 Ölçüm yeri m'de empedans akışı SIPROTEC. yani geniş ölçüde sabittir. Dairelerin merkezlerinin hepsi bir eksende bulunur.20 Kademe Dışı Koruma (ANSI 78) Bununla hesaplama: Bu sırada δ açısı generatör gerilimi ve şebeke gerilimi arasındadır.Fonksiyonlar 2. Aşağıdaki şekil ölçme konumu m'deki empedans akışını yukarıdaki formüle göre gösterir. Bu normal işletimde yük durumuna bağlıdır.

Geri yönde Zb ile generatörün içine doğru ölçülür. Bakışı kolaylaştırmak için eğim açısı ϕP . 160 SIPROTEC. Durum (1) ve (2)). Yayın Tarihi 10. empedans ibresinin bir tarafta güç salınımı poligonuna girmesi. kompleks empedansların gerçek parçalarının (gerektiğinde ϕP üzerinden döndürülmüş koordinat sistemi ile ilişkili) girişte ve çıkışta farklı ön işaretlerinin olmasıdır. Poligon kendi yatay eksenine simetrik kurulmuştur. Güç salınımları üç fazlı simetrik işlemlerdir. Karakteristik 2 taranmış üst bölümü kapsar. poligonun orta hattını (= hayali eksen) aşan konumdur. Zc ve (Zd–Zc) kullanılır. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. 90° olarak seçilmiştir. Atama için belirleyici olan. Şebekede veya blok alanı yakınında güç salınımı merkezinin yerine göre empedans ibresi Karakteristik 2 veya Karakteristik 1'in bölümünü dolaşır. Güç salınımı poligonunun belirlenmesi için parametrelenebilen empedanslar Za. Zb.Fonksiyonlar 2. Birinci koşul bu nedenle ölçülen akımların simetrisidir.20 Kademe Dışı Koruma (ANSI 78) 2. Güç salınımı poligonu iki parçaya ayrılmıştır. Şekil 2-69 Tipik güç salınımı akışlarıyla güç salınımı poligonu Kademe dışı olarak tanıma için. Karakteristik 1 dörtgenin alt bölümünü gösterir (yani taranmış olmayan bölüm).2 Kademe dışı korumanın mantığı Aşağıdaki şekil güç salınımı poligonunu tekrar daha belirgin göstermektedir. Buna karşılık. Bir ölçüm değeri tespiti için. hayali ekseni veya karakteristiği bölen ekseni bölmesi ve karşı tarafta bulunan poligonu tekrar terketmesi gereklidir (Senkronlama kaybı.2010 . güç salınım ibresinin güç salınımı poligonunun bölgesine girmesi ve aynı taraftan tekrar terketmesi de mümkündür. Bu durumda güç salınımı işlemi kendini stabil etmeye (Durum (3) ve (4)) doğru meyil gösterir. 7UM62.20. ileri yönde makine transformatörün içine (Zc) ve ikinci kademede şebekenin (Zd) içine doğru ölçülür. negatif bileşenlerin I2 maksimum değerinin altında kalınması ve aynı zamanda pozitif bileşenlerin I1 minimum değerinin aşılması gerekir. Bunun belirtisi.

bu parametrelenebilen ihbar zamanı sonrası kaybolur. 7UM62. Tutma süresi sayacın herbir artmasıyla yeniden başlatılır. n = 1 sayaç durumuna ulaşılmasıyla kademe dışı koruma başlatılır. yani empedans vektörü bir Karakteristiği bölerse. Bu iki kademeli yürür ve bir ikili giriş ile bloklanabilirdir. Başlatma bırakmasıyla Minimum-Açma kumanda süresi TMin AÇMA KOM akmaya başlar. Bu en az parametrelenmiş T-TUTMA süresi için kalır. bir mesaj verilir (her iki karakteristikten hangisinin bölüneceği verisiyle) ve aynı zamanda bir n1 sayacı (Karakteristik 1 için) veya n2 (Karakteristik 2 için) yukarıya doğru sayar.20 Kademe Dışı Koruma (ANSI 78) Bir kademe dışı durumunun belirlenmesi ile.Fonksiyonlar 2. Bunu Kademe dışı korumanın mantık şeması takip eder. Sayaç durumunun herbir yükselmesiyle bir başka kademe dışı-ihbarı oluşturulur. Aynı parametrelenebilen tutma zamanından sonra başlatma sayacın sıfırlanmasıyla geri alınır. Yayın Tarihi 10. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. Şekil 2-70 Kademe dışı korumanın mantık şeması SIPROTEC. Güç salınımı poligonunun turlarının parametrelenmiş sayısına ulaşıldığında bir devreden çıkarma komutu oluşur.2010 161 .

Başlatma Ölçme müsaadesi için akımların pozitif bileşenlerinin bir minimum değeri 3502 I1> SÜRME aşılmış olmalıdır (aşırı akım başlatma).Fonksiyonlar 2. Yayın Tarihi 10. Adres 135) K/D KORUMA = Etkin ayarlandıysa etkindir ve erişilebilir. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.20 Kademe Dışı Koruma (ANSI 78) 2.4. yakl. Simetri koşulları için akımların negatif bileşenlerinin başlatma eşiği I2< SÜRME.2010 .veya OFFayarlanabilir veya sadece Açma kumandası kilitlenir (Röle BLK). % 120 IN seçilir. Empedans değerleri Ayar değerlerinin tespiti için koruma cihazından görünen koruma alanının empedansları ölçüdür. 3501 no'lu K/D KORUMA adresi altında fonksiyon ON. Yani sekonder taraflı ilişkili geçici reaktans hesaplanır ve Zb ≈ Xd' için ayarlanır (aşağıdaki şekle bakın).3 Genel Ayar Notları Kademe dışı koruma. Eğer fonksiyon kullanılmayacaksa. Genelikle ayar değeri I1> SÜRME anma akımının üzerindedir. Ayrıca simetri koşulları nedeniyle akımların negatif bileşenlerinin maksimum değeri 3503 I2< SÜRME aşılmamalıdır.20. bunlar generatörün Xd' geçici reaktansına yaklaşık eşit konulabilir. Şebekeye bağlı olarak daha küçük başlatma değerleri de mümkündür. Generatör yönünde (Gerilim trafo setinin yerinden göründüğünde) generatörün güç salınımı-reaktansı dikkate alınmalıdır. Ölçme (Mantık şemasına bakın) bundan dolayı devamlı müsaadelidir. Şekil 2-71 Güç salınımı poligonu 162 SIPROTEC. Etkin Değil ayarlanır. % 20 IN olarak ayarlanmalıdır. 7UM62. ancak koruma fonksiyonlarının yapılandırılması sırasında bu fonksiyon (Bölüm 2. yani bir aşırı yük ile başlatmadan kaçınmak için yakl.

0 Ω 2.16 % 1.9 Ω..6 Ω..35 7. Karakteristik 2 3507 no'lu Zd Zc adresinde transformatör-kısa devre empedansının geriye kalan bölümü parametrelenir.4 Ω.11.0 Ω Generatörün bir makine transformatörü üzerinden şebeke ile bağlı olması koşulu olabileceğinden. Zc 'nin parametrelemesi 3506 adresinde yani % 70 .2010 163 .5 Ω.9 Ω 2.8 Ω 0.1.1 Ω. Gen IN..4 Ω.3 Ω.2.3 Ω 13... kademe dışı koruma Karakteristik 1 ile yakl.45 11....9 Ω.5 Ω... aşağıdaki formül kısa devre gerilimden gelen kısa devre empedansının hesabını gösterir.9.0.% 90 transformatörün içine ve Karakteristik 2 ile şebekenin içine kadar ölçülebilecek şekilde seçilir.2 Ω 1. gerektiğinde denetlenen hat bölümümün ek empedansına tamamlanır.5 Ω.. Aşağıdaki tablo transformatörlerin sekonder tarafla ilişkili kısa devre empedanslarının tipik değerlerini XK gösterir...5 Ω 0..5 Ω.1..1..20 Kademe Dışı Koruma (ANSI 78) Xd' ve ilgili reaktans xd' arasındaki hesap çevrimi: Burada Xd' xd' UN..4.. parametreleme şebeke yönünde...1 Ω 0..0...13.. 7UM62.2 Ω SIPROTEC...9 Ω..% 90 transformatörün kısa devre empedansı XK seçilir.5. Tablo 2-11 Generatör tipi Tam kutup rotor Çıkık kutup rotor Sekonder tarafla ilgili geçici generatör reaktansları xd' Xd' Xd' Xd' Xd' UN = 100 V/ IN = 1 A UN = 120 V/ IN = 1 A UN = 100 V/ IN = 5 A UN = 120 V/ IN = 5 A 9..0 Ω 2.31.7 Ω.8 Ω 1. % 70 ..2 Ω 0.3 Ω. Gen nAT nGT Generatörün geçici reaktansı ilgili geçici reaktans Primer anma gerilimi generatör primer anma akımı generatör Akım trafosu dönüşüm oranı Gerilim trafosu dönüşüm oranı Böylece generatör tipine ve sekonder anma akımına göre UN = 100 V veya 120 V'un un bir sekonder anma geriliminde yaklaşık reaktans alanları aşağıdaki tabloda verilmiştir...20... Yayın Tarihi 10.6.5 Ω 3 %.4.Fonksiyonlar 2.7.13 % 4.2 Ω 1.24.20...8 Ω.. IN = 1 A ve IN = 5 A sekonder anma akımlarında. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.9.. Tablo 2-12 Transformatörlerin sekonder tarafıyla ilişkili kısa devre empedansları XK XK XK XK UN = 100 V/ IN = 1 A UN = 120 V/ IN = 1 A UN = 100 V/ IN = 5 A UN = 120 V/ IN = 5 A 5.26...1 Ω.2 Ω Transformatör tipi uk Blok trafo Genel 8 %.2 Ω 0..

20 Kademe Dışı Koruma (ANSI 78) Güç salınımı poligonu genişliği Za ile parametrelenir. Örnek: Generatör verileri: xd' UN IN = 0. Bu ayar değeri 3504 Za toplam empedans değeri ile belirlenir Ztop ve aşağıdaki şekilde gösterilen denklemden çıkartılabilir. Güç salınımı poligonunun eğim açısı ϕ parametrelenebilir (Adres 3508 PHI POLİGON) ve böylece optimal ilgili sistem koşullarına uydurulabilir. Sonuncuda olağan ayarda 3504 no'lu adreste Za seçilmiştir. Yayın Tarihi 10.2010 . 7UM62. fP ≈ 10 Hz Maksimum güç salınımı frekansı olarak.Fonksiyonlar 2.20 = 6.289 · Ztop. Düşünce olarak.3 kV = 483 A 164 SIPROTEC. bir güç salınımı açısı δ = 120° olmasına ve generatör gerilimi UG ve şebeke geriliminin UN değer olarak eşit olmalarına çaba gösterilir: Şekil 2-72 Empedans ibresi ve δ Açısıyla güç salınımı poligonu Maksimum güç salınımı frekansı Güç salınımı poligonunun seçilmiş Za genişliğiyle son olarak maksimum tespit edilebilen güç salınımı frekansı belirlenir. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. Bu durumu kolaylaştırmak için. Burada Ztop için seçime bağlı olarak Zb ve Zd ayar değerlerinin toplamı (Generatör ve Şebeke arasındaki güç salınımı açısı) veya Zb ve Zc toplamı kullanılır (Generatör ve Blok transformatör arasındaki güç salınımı açısı). hızlı güç salınımlarında poligon dahilindeki minimum iki empedans değerinin tanınması (yani ölçüm değerleri sınır durumunda poligonun geniş olduğu kadar birbirinden ayrı olmalıdır) aşağıdaki yaklaşım formülünden maksimum tespit eilebilir güç salınımı frekansı fP için çıkarılabilir: Böylece 50 Hz'lik anma frekansında (T = 20 ms) ve yukarda anlatılan ayar önerisi oluşumu: Za ≈ 0.

ayar Zc ≈ 0. Diğer taraftan güç salınımları şebeke taraflı güç salınımı merkeziyle daha az kritiklerdir ve genellikle daha yüksek bir dolaşma sayısını taşırlar.6 Ω = 15.20 Kademe Dışı Koruma (ANSI 78) Transformatör verileri: uK SN UN =7% = 5. Blok alanının dahilindeki güç salınımlarında uzun süre beklenmemesi için.3 MVA = 6.289 · 15. sayaç n1 'in veya n2 'nin bırakmasıyla sıfıra düşer. o zaman ayar değeri 3507 için Zd .Zc = 6.. SIPROTEC. Sayaç n1 'in herbir artışı (bzw. ayar 1 (veya 2) önerilir.5 Ω. Hesaplama örneğinde Ztop için Karakteristik 1'in empedansı (Generatör reaktansı ve Transformatör–Kısa devre empedansı payı toplamı = Zb ve Zc = 12 Ω + 3.6 Ω oluşur.6 Ω ayar değeri toplamı) temel olarak: Za ≈ 0. Makine transformatörünün sekonder kısa devre empedansı için trafo dönüşüm oranı dikkate alınmasıyla: Karakteristik 1.Fonksiyonlar 2. % 85'i kadar bulunuyorsa.6 Ω ≈ 4. o zaman Adres 3510 G/S KAR. Adres 3505 Zb için ayar değeri belirlidir. özel hesaplamalar mevcut değilse. Bu ihbarlar Adres 3512 'de parametrelenmiş T-SİNYAL süresinden sonra kaybolur. Güç salınımı periyotlarının sayısı 3509 G/S KAR. Durma zamanının bitişinden sonra başlatma. transformatörün içinde yakl. Eğer bu süre iki güç salınımı arasındaki süreden daha büyük ayarlandıysa. İlave olarak denetlenen hat bölümünün empedansı transformatör-kısa devre empedansı ile birlikte yaklaşık 10 Ω olduğu varsayılırsa (.. Za güç salınımı poligonunun genişliği toplam empedans Ztop ile belirlidir. o zaman „Kademe dışı Karakteristik 1(2)“ ihbarı kademe dışının ilk tanınmasında ortaya çıkar ve kademe dışının son tanınmasından sonra parametrelenmiş T-SİNYAL süresinden sonra kaybolur.4 Ω oluşur./1 A Trafo için). n2) tutma süresini yeniden başlatır ve bir „Kademe dışı Karakteristik 1“ ihbarı oluşturur (veya „Kademe dışı Karakteristik 2“). Karakteristik 1 veya 2'nin herbir kesilmesinden sonra parametrelenebilen bir durma zamanı (Adres 3511 T-TUTMA) başlatılır. 7UM62. 1 adresiyle Karakteristik 1'i kestikten sonra açmaya sebep olan güç salınımı periyotlarının sayısı ayarlanır. bir güç salınımı işlemi yani yine „unutulmuş“ olur.3 kV Trafo dönüşüm oranları: Akım trafosu üAkım = 500 A/1 A Buradan generatörün sekonder geçici reaktansı hesaplanır: Zb ≈ Xd' nedeniyle.2 Ω ≈ 3. Yayın Tarihi 10. Süre bir kademe dışı çevriminin maksimum periyot süresini (yani minimum güç salınımı frekansında) baypaslar. 2 genellikle 4'e ayarlanır.2010 165 .30 s'de bulunur. Tipik ayar değerleri 20 s . Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. güç salınımı frekansı genellikle arttığı ve böylece makine çalışması daha fazlalaştığı için.85 · 4.

02 . 7UM62.20 . 90. 26. 0.2 (ileri) Poligonun Eğim Açısı Güç Salınımı Sayısı: Karakteristik 1 Güç Salınımı Sayısı: Karakteristik 2 Arıza Tespiti Tutma Süresi İhbar Karakt.1 baş.2 baş.00 Ω 0.00 Ω 0.72 Ω 6.50 Ω 0.00 .. Adres 3501 Parametre K/D KORUMA C Ayar Seçenekleri OFF ON Röle BLK 20.00 sn 0. 26.1) Reaktans Farkı Karakt.0 % 20.10 ....40 Ω 1.1 .20. 1 K/D kar.15 sn 3505 Zb 1A 5A 3506 Zc 1A 5A 3507 Zd . 100...00 Ω 0.00 Ω 0. 2 K/D kar.. 130.20.60 Ω 0.02 . akıma dayalı değerlerin karşılığı olan akım trafosu sekonder anma akımını göstermektedir. 1/2 için Min..10 . 26.. 20 0..0 .20 .4 Ayarlar Tabloda..00 Ω 0..02 . 60.5 No.28 Ω 90.. 130.00 Ω 60. K/D kar.00 .00 Ω 0.. 130. bölgeye özgü olağan ayarlar gösterilmiştir. 1 G/S KAR. 1 K/D AÇMA kar. 2 T-TUTMA T-SİNYAL 2.. 400.2010 .05 sn Ölçme Sürme I1> Çalışma Akımı Ölçme Sürme I2< Çalışma Akımı Poligonun Za Direnci (genişlik) Poligonun Zb Reaktansı (geri) Poligonun Zc Reaktansı (ileri karakt.20 Kademe Dışı Koruma (ANSI 78) 2. Sinyal Sü.00 Ω 2. C sütunu (yapılandırma).00 Ω 0. 5053 5061 5062 5063 5067 5068 5069 5070 5071 5072 Bilgi Listesi Bilgi >K/D BLK K/D OFF K/D BLKdı K/D AKTİF K/D kar.0 .04 .Fonksiyonlar 2.0 .0 ° 1 . 2 Bilgi Tipi EM AM AM AM AM AM AM AM AM AM Açıklama >Kademe Dışı koruma BLOKLAMA Kademe Dışı koruma DEVRE DIŞI Kademe Dışı koruma BLOKLANDI Kademe Dışı koruma AKTİF Karakteristik 1 kademe Dışı puls' ı Karakteristik 2 kademe Dışı puls' ı Kademe Dışı karakteristik 1 başlatma Kademe Dışı karakteristik 2 başlatma Kademe Dışı AÇMA karakteristiği 1 Kademe Dışı AÇMA karakteristiği 2 166 SIPROTEC. 10 1 .00 sn 0. 26.Zc 1A 5A 3508 3509 3510 3511 3512 PHI POLİGON G/S KAR.0 % Varsayılan Ayar OFF Açıklama Kademe Dışı Koruma 3502 3503 3504 I1> SÜRME I2< SÜRME Za 1A 5A 120. 0.40 Ω 3. 130.90 Ω 12.0 ° 1 4 20. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. K/D AÇMA kar. Yayın Tarihi 10.0 % 5.0 % 4.

Böylece bir açma bu şartlarda da mümkün olur. kullanılabilir ölçme büyüklükleri bulunmuıyorsa veya müsaadeli frekans alanı terkedildiyse). İki kutuplu kısa devrelerde veya toprak arızalarda gerilimlerin simetrik olmayan kesintiler oluşur. elektrikli makinelerdeki ani gerilim düşüşlerini kapsar ve müsaade edilmeyen işletim durumlarını ve mümkü-n kararlılık kaybını önler.1 Fonksiyon Tanımı Çalışma Şekli Yukarıda açıklanan sebeplerden dolayı üç faz-toprak-gerilimin temel titreşimlerinden pozitif bileşen sistem hesaplanır ve bu koruma fonksiyonuna beslenir. 7UM62.42.21 Düşük Gerilim Koruma (ANSI 27) 2. o zaman ne bir Başlatma ve ne de bir Açma gerçekleşir. düşük gerilim koruma için mantık şeması görülmektedir.1). iki kademeli olarak tasarlanmıştır. bir gerilim trafosu-koruma şalterinden. Şu an bir başlatma mevcutsa. İşletme durumu 1'e geçişte (yani ölçme değerleri atama ile) muhtemelen derhal bir Açma gerçekleşebilir. ölçme büyüklükleri mevcut olmadan cihazın açılmasında). Kendi kendini tutma. Yayın Tarihi 10. Ayarlanabilir gerilim eşiklerinin altında kalınması durumunda bir başlatma bildirimi gerçekleşir. o zaman bu durum tutulur. Bir gerilim başlatması için ayarlanabilir bir zaman mevcut ise. Böylece sekonder gerilimin kesilmesinde korumanın hatalı başlarmaması için. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. 2.2010 167 . Üçlü tek fazlı ölçme sistemi karşısında pozitif bileşen sistemin tespiti bu işlemlerden etkilenmez ve özellikle kararlılık problemlerinin hükmünde avantaj sağlar. Düşük gerilim koruma. ör. Aşağıdaki şekilde.21. Bunun için. bırakma değerinin üzerinden ölçme büyüklüğünün yükseltilmesi ile veya bloklama girişinin etkinleştirilmesiyle kaldırılabilir. her kademe kendisi için ve/veya her ikisi beraber ikili giriş(ler) üzeri bloklanabilir. düşük gerilim korumanın bloklama girişini kesici yardımcı kontağı üzeri etkinleştirmek ve o zaman ör. bir Açma komutu verilir. SIPROTEC. eğer cihaz işletme durumu 0'a giderse (yani. Cihazın işletme durumu 0'da bulunmasından önce bir başlatma mevcut değilse (yani ör. Ayrıca her iki kademenin bloklaması dahili bir Sigorta Arızası İzleme ile gerçekleşir (bakın Bölüm 2.21 Düşük Gerilim Koruma (ANSI 27) Düşük gerilim koruma. bir koruma başlatmasıyla koruma fonksiyonlarını bloklamak önerilir.Fonksiyonlar 2.

2 Genel Ayar Notları Düşük gerilim koruma. 7UM62. 168 SIPROTEC. koruma fonksiyonunun çalışma süresini (ölçme süresi. Bırakma oranı 4006 BIRAKMA ORANI adresi altında hassas kademeli işletme koşullarına uyarlanabilir. 4001 no'lu DÜŞÜK GERİLİM adresi altında fonksiyon ON. Ayar değerleri Gerilimlerin pozitif bileşen sistemi ve bununla birlikte başlatma eşikleri faz-faz büyüklükler olarak (Klemens gerilimi · √3) değerlendirilmesine dikkat edilmelidir. Yayın Tarihi 10.veya OFF ayarlanabilir veya sadece Açma kumandası kilitlenir (Röle BLK). yani Adres 4002 U< = 75 V ayarlanır.2010 . Tüm ayar zamanları.Fonksiyonlar 2. Gecikme. Düşük gerilim korumanın birinci kademesi normalinde makine geriliminin yakl.4. bırakma süresi) kapsamayan ilave gecikme süreleridir.5 s kombine edilmelidir ve böylece kullanıcının kararlılık davranışına yaklaşık bir uyarlamaya erişilir.21. = 0. ancak koruma fonksiyonlarının yapılandırılması sırasında bu fonksiyon (Bölüm 2. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. stabil olmayan işletime yol açan gerilim düşmeleri devreden çıkarılacak şekilde seçilmelidir. 4003 T U<. Etkin Değil ayarlanır. Adres 140. = 65 V kısa bir açma zamanı ile 4005 T U<< ör. Eğer fonksiyon kullanılmayacaksa.21 Düşük Gerilim Koruma (ANSI 27) Şekil 2-73 Düşük Gerilim Korumanın Mantık Şeması 2. İkinci kademe için daha alçak bir başlatma eşiği 4004 U<< ör. % 75'ine. müsaadeli kısa süreli gerilim düşmelerinde sistemin kapatılmasından kaçınmak için yeterince büyük olmalıdır. DÜŞÜK GERİLİM = Etkin) ayarlandıysa etkindir ve erişilebilir. Zaman ayarı.

Adres 4001 Parametre DÜŞÜK GERİLİM Ayar Seçenekleri OFF ON Röle BLK 10. 7UM62. 125.21..05 U< Çalışma Gerilimi T U< Zaman Gecikmesi U<< Çalışma Gerilimi T U<< Zaman Gecikmesi U<. ancak DIGSI’nin “İlave Ayarlar“ menüsünden değiştirilebilir.00 sn.Gerilim AKTİF U< başlatıldı U<< başlatıldı U< AÇMA U<< AÇMA Bilgi Tipi EM EM EM AM AM AM AM AM AM AM Açıklama >Düşük gerilim koruma BLOKLAMA >Düşük Gerilim koruma U< BLK >Düşük Gerilim koruma U<< BLK Düşük Gerilim koruma DEVRE DIŞI Düşük Gerilim koruma BLOKLANDI Düşük Gerilim koruma AKTİF Düşük Gerilim U< başlatıldı Düşük Gerilim U<< başlatıldı Düşük Gerilim U< AÇMA Düşük Gerilim U<< AÇMA SIPROTEC.00 .21 Düşük Gerilim Koruma (ANSI 27) 2.0 V 0.Fonksiyonlar 2..Gerilim BLK D. 6503 6506 6508 6530 6531 6532 6533 6537 6539 6540 Bilgi Listesi Bilgi >D. 1. Yayın Tarihi 10.. U<< Bırakma Oranı 2.3 Ayarlar Sonuna “A“ harfi eklenmiş adresler.50 sn 1.0 V 0.0 V 0. 125.0 . 60.00 sn 65.20 Varsayılan Ayar OFF Açıklama Düşük Gerilim Koruma 4002 4003 4004 4005 4006A U< T U< U<< T U<< BIRAKMA ORANI 75.4 No. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.0 V 3. ∞ 1.2010 169 .Gerilim BLK >U< BLK >U<< BLK D.21.00 sn.Gerilim OFF D.. 60..0 .00 . ∞ 10.01 .

Fonksiyonlar 2. Gerilim yükselmeleri. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. ör. Yüksek aşırı gerilimde bir kısa süreli gecikme ile devreden çıkarılır.22 Aşırı Gerilim Koruma (ANSI 59) 2. faz-faz gerilimlerin mi yoksa faz-toprak-gerilimlerin mi kullanılması gerektiği seçilebilir. uyartım sisteminin manuel kullanımında hatalı işletim ile. Yayın Tarihi 10.2010 . Her kademe kendisi ve/veya her ikisi için beraber ikili giriş(ler) üzerinden bloklanabilir.22 Aşırı Gerilim Koruma (ANSI 59) Aşırı gerilim koruma. otomatik gerilim regülatörünün hatalı çalışması ile. şebekeden ayrılmış generatörde veya ada işletiminde ortaya çıkar. düşük aşırı gerilimlerde gerilim regülatörünü kullanmak için ve gerilimin tekrar anma alanına ayarlanması için bir uzun süreli gecikme ile devreden çıkarılır.1 Fonksiyon Tanımı Çalışma Şekli Aşırı gerilim korumada. Şekil 2-74 Aşırı gerilim korumanın mantık şeması 170 SIPROTEC. Gerilim sınır değerleri ve gecikme süreleri her iki kademe için ayrı ayrı ayarlanabilir. Aşağıdaki şekil aşırı gerilim korumanın mantık şemasını gösterir.22. Bir generatörün (Tam-)Yük kapamasından sonra. elektriksel makinenin ve bununla bağlı sistem parçalarının müsaade edilmeyen gerilim yükselmelerinden ve bunların izolasyonunu zararlardan korunma görevini üstlenir. 2. 7UM62.

2010 171 . 2..22.5 s'ye kadardır. 60.4. Etkin Değil ayarlanır.00 sn.00 sn.0 V 3.Fonksiyonlar 2.99 U-f-f U-f-t Varsayılan Ayar OFF Açıklama Aşırı Gerilim Koruma 4102 4103 4104 4105 4106A 4107A U> T U> U>> T U>> BIRAKMA ORANI DEĞERLER 115.22. Topraklı sıfır iletkenli düşük gerilim makinelerde faz-toprak-gerilimler seçilir (= U-f-t). geçici işlem tam yük kapamada bir Açmaya yol açmaz. koruma fonksiyonlarının ayar değerlerinin faz-faz büyüklüklerle ilgili olduğuna dikkat edilmelidir. Generatörün tam yük kapatmasında gerilim ilk önce geçici gerilime yükselir ve sonra gerilim regülatörü tarafından tekrar kendi anma değerine azaltılır.% 130 UN bir gecikme ile 4105 T U>> sıfırdan 0.0 V 0. ∞ 30. Tüm ayar zamanları. U>> Bırakma Oranı Ölçüm Değerleri SIPROTEC... 170. 4101 no'lu AŞIRI GERİLİM adresi altında fonksiyon ON..veya OFF ayarlanabilir veya sadece Açma kumandası kilitlenir (Röle BLK).0 . Yayın Tarihi 10. Koruma. bırakma süresi) kapsamayan ilave gecikme süreleridir.2 Genel Ayar Notları Aşırı gerilim koruma. rüzgar türbinlerinin şebeke beslemesinde). Olağan ayarda (Normal durum) faz-faz gerilimlerden yola çıkılır (= U-f-f).3 Ayarlar Sonuna “A“ harfi eklenmiş adresler. %110 -% 115'e UN ve ayar hızına göre 1.0 . Bırakma oranı 4106 no'lu BIRAKMA ORANI adresi altında hassas kademeli işletme koşullarına uyarlanır ve yüksek doğruluklu ihbarlar için kullanılabilir (ör. hatasız çalışan gerilim regülatörünün ayar işlemine müdahale etmemelidir. 170. 4104 U>> için yakl. AŞIRI GERİLİM = Etkin) ayarlandıysa etkindir ve erişilebilir. 0. U>>-Kademesi kısa zaman kademesi olarak öyle ayarlanır ki.50 sn 0. ∞ 0. Yakl. 60.00 . Ayar değerleri Korumanın hangi ölçme büyüklükleriyle çalışılması gerektiği 4107 DEĞERLER altında ayarlanır.0 V 0. Adres 141.0 V 0. ancak DIGSI’nin “İlave Ayarlar“ menüsünden değiştirilebilir. Burada. koruma fonksiyonunun çalışma süresini (ölçme süresi. Uzun zaman kademesi 4102 U> ve 4103 T U> kalıcı aşırı gerilimlerde müdahale etmelidir. Adres 4101 Parametre AŞIRI GERİLİM Ayar Seçenekleri OFF ON Röle BLK 30. ancak koruma fonksiyonlarının yapılandırılması sırasında bu fonksiyon (Bölüm 2.00 . Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.5 s ..90 . 7UM62. Eğer fonksiyon kullanılmayacaksa. Alışıldığı gibi ör.5 s'ye ayarlanır.22 Aşırı Gerilim Koruma (ANSI 59) 2.95 U-f-f U> Çalışma Gerilimi T U> Zaman Gecikmesi U>> Çalışma Gerilimi T U>> Zaman Gecikmesi U>. faz-toprak-gerilimlerin ölçme büyüklükleri olarak seçiminde de. İki kademeli karakteristik bu nedenle daima ayar işleminin gerilim zaman karakteristiğinin üzerinde bulunur.00 sn 130. Aşırı gerilim korumanın sınır değerlerinin ve gecikme zamanlarının ayarı gerilim regülatörünün gerilim değişikliklerini düzenleyebilme hızına göre düzenlenir.

Gerilim AKTİF U> başlatıldı U> AÇMA U>> başlatıldı U>> AÇMA Bilgi Tipi EM EM EM AM AM AM AM AM AM AM >Aşırı Gerilim koruma >Aşırı gerilim koruma U> BLOKLAMA >Aşırı gerilim koruma U>> BLOKLAMA Aşırı gerilim koruma DEVRE DIŞI Aşırı gerilim koruma BLOKLANDI Aşırı gerilim koruma AKTİF Aşırı gerilim U> başlatıldı Aşırı gerilim U> AÇMA Aşırı gerilim U>> başlatıldı Aşırı gerilim U>> AÇMA Açıklama 172 SIPROTEC.Fonksiyonlar 2. 7UM62.22.Gerilim OFF A.22 Aşırı Gerilim Koruma (ANSI 59) 2.Gerilim BLK A. Yayın Tarihi 10.Gerilim BLK >U> BLK >U>> BLK A. 6513 6516 6517 6565 6566 6567 6568 6570 6571 6573 Bilgi Listesi Bilgi >A.2010 . Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.4 No.

1 Fonksiyon Tanımı Frekans yükselmesi/-düşmesi Frekans koruma. Filtre fonksiyonlarının kullanılması sayesinde.23 Frekans Koruma (ANSI 81) Frekans koruma. Yayın Tarihi 10. Frekans kademesi f4 yerine parametrelenen sınır değerinden bağımsız. ölçme üst titreşim etkilerinden bağımsızdır ve yüksek bir doğruluğa ulaşır. f1’den f4’e kadar dört frekans elemanından oluşmuştur. bu nedenle özel uygulamalar için de kullanılabilir. fonksiyonun bloklanmasıyla veya işletim durumu 1'e geçişle geri döner.ve Düşük frekanslarını tespit etme görevini üstlenir. ikili girişler üzerinden ayrı ayrı bloklanabilir. (geçici) ada şebekesinde çalışan generatörlerde de. o zaman burada sinyalden doğru frekans değerleri artık hesaplanamayacağından frekans koruma bloklanır. Frekans eğer müsaade edilen aralığın dışına çıkarsa. Zamanlar/Mantık Çalıştırılmış herbir zaman kademesiyle Açmalar geciktirilebilir. Frekans artışı ör. Eğer gerilim ayarlanabilir bir dUmin = değerinin altına düşmüşse. Parametreleme. bir generatörü sistemden ayırmak gibi.2010 173 .Fonksiyonlar 2. başlatma düşer. uygun anahtarlama işlemleri başlatılır. Frekans düşme koruması. burada işletici gücün kesilmesinde ters güç koruma çalışamadığından. 2. işletim durumu 0'a geçişte bir durması vukuu bulur. bu kademeler opsiyonel olarak frekans düşmesi veya -yükselmesi için kullanılabilir ve ayrı ve birbirinden bağımsız ayarlanabilir.23. Frekans düşme koruması. işletim durumu 0'a geçişte çok düşük frekans nedeniyle artık tam frekans ölçümü olmazsa ve Başlatma veya Açma bırakılırsa gerçekleşir. Frekans yükselmesi korumasında aşırı frekans başlatmasının. Kapama komutu. Başlatma bırakmasından sonra açma sinyali de derhal resetlenir. 7UM62. böylece farklı kumanda fonksiyonları tetiklenebilir. bir Açma kumandası üretilir. yük atmalarla (yalnız başına çalışan bir sistemde) veya bir güç frekansı kontrolünün hatalı çalışması sonucu olur. bu kademenin Yükselme. Çalışma alanları Gerilimlerin pozitif bileşen sistemi yeterli büyüklükte mevcut olduğu sürece.veya Düşme kademesi mi olarak çalışması gerektiği belirlenebilir. ancak açma komutu en az minimum komut süresi kadar sürdürülür. frekans tespit edilebilir. Eğer işletim durumu 0'a geçişten önce son ölçülen frekans <66 Hz ise. kullanılabilir. Generatör. Frekans düşmesi şebekenin aktif güç kullanımının yükseltilmesiyle veya frekansın veya bir hız regülatörünün hatalı çalışması yüzünden olabilir. Aynı zamanda. Böylece koruma değişken sistemin tüm durumlarına uydurulur. Eğer ör. eğer son ölçülen frekans >66 Hz değerine sahipse. ilgili kademenin ne için kullanılacağına karar verir. Dört frekans kademesinin her biri. frekans düşme koruması vasıtasıyla şebekeden ayrılabilir. yüksüz uzun hatları besleyen generatörler için kendi kendini uyartma riski de mevcuttur. anma frekansının altında bir frekans aşılmasında bir sinyal verme arzu ediliyorsa. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. İlgili zaman dolduğunda. generatörün Aşırı.23 Frekans Koruma (ANSI 81) 2. SIPROTEC.

bir frekans yükselme kademesi gerçekleşir. Eğer fonksiyon kullanılmayacaksa. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.2010 . Eğer eşik değeri anma frekansından daha küçük prametrelendirilirse. 4201 no"lu A. o zaman ayar değerleri somut şebeke koşullarına bağlı olur. kademe etkin değildir.f4 BAŞLATMA kademelerinin her biri için frekans eşiğiyle. Opsiyonel olarak bu parametre f> veye f< olarak ayarlanabilir ve böylece parametrelendirilen sınır değerinden f4 BAŞLATMA bağımsız olarak değerlendirme yönü (Yükselme.23 Frekans Koruma (ANSI 81) Şekil 2-75 Frekans Korumanın Mantık Şeması 2. fonksiyon Yükselme. 174 SIPROTEC.Fonksiyonlar 2. yük atma için. eğer Parametre 4214 EŞİK f4 .23. Başlatma Değerleri Sistemin anma akımının projelendirilmesiyle ve f1 BAŞLATMA .veya Düşme tespiti) belirlenebilir.veya Düşme koruması olarak belirlenir. Eğer frekans koruma yük atma ve şebeke ayırma amacıyla kullanılacaksa. otomatik olarak ayarlandıysa doğru olur (Olağan ayar)./D.veya OFF ayarlanabilir veya sadece Açma kumandası kilitlenir (Röle BLK). FREKANS adresinde fonksiyon ON.2 Genel Ayar Notları Frekans koruma. Eğer eşik değeri anma frekansından daha büyük prametrelendirilirse. bir frekans düşme kademesi söz konusu olur. ancak koruma fonksiyonlarının yapılandırılması sırasında 142 no’lu adres FREKANS Koruma = Etkin olarak ayarlanmışsa etkindir ve ancak bu durumda ayar parametrelerine erişilebilir. Frekans kademesi f4 için daha önce anlatılan. Yayın Tarihi 10. Etkin Değil ayarlanır. Not Eğer eşik değeri anma frekansına eşit prametrelendirilirse. 7UM62. Normalde. müşterilerin veya müşteri gruplarının önem sırası dikkate alınarak bir koordinasyon çizelgesi (yük atma planı) hazırlanır.

daha çok güç sistemi/güç santrali operatörünün bildirimlerine bağlıdır. istasyonun kendi yükü.00 Hz 47.00 Hz 40.00 Hz Ayar değerleri fN = 60 Hz için 58. bırakma süresi) kapsamayan ek gecikmelerdir.00 sn 40. Yayın Tarihi 10. frekans düşme koruma. Sebep fN = 50 Hz için Şebeke ayırma Hareketsiz duruş Uyarı Uyarı veya Açma 48. 66.00 Hz 6.23 Frekans Koruma (ANSI 81) Güç santrallerinde başka uygulama örnekleri de mevcuttur.00 Hz 57. Endüktif tüketiciler için frekans azalması sadece yüksek bir akım tüketimi anlamına gelmez.00 .. Bu durumda. 66. bunun altında kalınması durumunda frekans koruma bloklanır.. FREKANS Ayar Seçenekleri OFF ON Röle BLK 40.. 66. Ayarlanacak olan frekans değerleri.00 Hz Varsayılan Ayar OFF Açıklama Aşırı / Düşük Frekans Koruma 4202 4203 4204 4205 4206 4207 4208 4209 f1 BAŞLATMA f1 BAŞLATMA T f1 f2 BAŞLATMA f2 BAŞLATMA T f2 f3 BAŞLATMA f3 BAŞLATMA 48.00 .00 Hz 40. Turbo regülatör.00 Hz 57.T f4 gecikme süreleriyle (Adresler 4204. % 65 UN'dir.00 Hz 1..50 Hz f1 Çalışma f1 Çalışma T f1 Zaman Gecikmesi f2 Çalışma f2 Çalışma T f2 Zaman Gecikmesi f3 Çalışma f3 Çalışma SIPROTEC. 4210 ve 4213) frekans kademelerinin bir öncelik sırasına ulaşılabilir. ör.2010 175 . bunun için koşul görünen gücün aynı ölçülerde azaltılmasıdır. 100.50 Hz 62.00 Hz Gecikme 1. 4207./D. örneğin bir yük atma veya (örneğin yalnız başına çalışan bir sistemde) bir hız regülatörünün hatalı çalışması yüzünden olabilir.00 s 6. Bir frekans yükselmesi. Bu nedenle genellikle sadece kısa süreli frekans gerilemelerinde yaklaşık 48 Hz'e ( fN = 50 Hz'de) veya 58 Hz (fN = 60 Hz'de) müsaade edilir.00 . Ayar örneği: Kademe f1 f2 f3 f4 Gecikmeler T f1 ..50 Hz 59.00 Hz 58. Bu bağlamda.00 Hz 0.3 Adres 4201 Ayarlar Parametre A...00 Hz 0.00 . aynı zamanda stabil işletimin bir tehlikesi anlamını da taşır.00 sn 47. Turbo generatörler genel olarak anma frekansının % 95'inin altına kadar çalışabilirler.00 Hz 40. güç istasyonunu.00 s 2. bir aşırı hız koruma olarak kullanılabilir. sürekli anma frekansında sağlanır. 7UM62. Sonuç olarak.23. 66. 66.00 . makineyi yeniden anma frekansına ayarlar. 66. Minimum Gerilim 4215 no'lu dUmin = adresi altında minimum gerilim ayarlanır. 0 ayarı ile minimum gerilim sınırlaması hizmet dışı bırakılabilir (deaktive).50 Hz 52. zamanında güç sisteminden ayırarak santralin kendi yük talebini de garanti eder. koruma fonksiyonunun çalışma süresini (ölçme süresi.00 s 20. Ayar zamanları.00 . Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.00 sn 49.Fonksiyonlar 2. Önerilen değer yakl.00 sn 40.00 Hz 49.00 Hz 59.00 .. aşırı frekans koruma. Parametre değeri bu sırada faz-faz büyüklüklerle ilgilidir (faz-faz-gerilim).00 s 10.00 . 600.

00 sn otomatik Açıklama T f3 Zaman Gecikmesi f4 Çalışma f4 Çalışma T f4 Zaman Gecikmesi Kademe f4 Eşik İşlemi f4 BAŞLATMA f4 BAŞLATMA T f4 EŞİK f4 4215 dUmin = 65. 66. 7UM62.0 V.00 .00 Hz 0.2010 .00 Hz 40..00 Hz 62..0 .00 Hz 10.Ger BLK f1 başlatıldı f2 başlatıldı f3 başlatıldı f4 başlatıldı f1 AÇMA f2 AÇMA f3 AÇMA f4 AÇMA Bilgi Tipi EM EM EM EM EM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM Açıklama >Frekans koruma BLOKLAMA >Kademe f1 BLOKLAMA >Kademe f2 BLOKLAMA >Kademe f3 BLOKLAMA >Kademe f4 BLOKLAMA Frekans koruma OFF Frekans koruma BLOKLANDI Frekans koruma AKTİF Frekans koruma düşük gerilim bloklama f1 başlatıldı f2 başlatıldı f3 başlatıldı f4 başlatıldı f1 AÇMA f2 AÇMA f3 AÇMA f4 AÇMA 176 SIPROTEC..0 V Çalışma için gerekli minimum gerilim 2. 0 Varsayılan Ayar 20. 100.00 sn otomatik f> f< 10. D. 125.Fonksiyonlar 2. 100. 66.00 sn 40..00 .00 . Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.00 ..00 sn 52.23 Frekans Koruma (ANSI 81) Adres 4210 4211 4212 4213 4214 T f3 Parametre Ayar Seçenekleri 0.4 No. Yayın Tarihi 10.23. 5203 5206 5207 5208 5209 5211 5212 5213 5214 5232 5233 5234 5235 5236 5237 5238 5239 Bilgi Listesi Bilgi >Frekans BLK >f1 BLK >f2 BLK >f3 BLK >f4 BLK Frekans OFF Frekans BLKdı Frekans AKTİF Frek.

eğer güç santralı bloğu tam yük işletimden kapanmışsa ve gerilim regülatörü hiç veya yeterince hızlı reaksiyon göstermiyorsa ve böylece bundan dolayı bağlı gerilim yükselişi önlenmiyorsa tehlikededir. blok transformatöre endüksiyonun önceden verilen sınır değeri aşıldıysa müdahale etmelidir. Başlatma eşiğinin altında kalınması durumunda Açma kumandası geri çekilir ve sayıcı parametrelenebilir bir soğutma zamanı verisine uygun olarak azaltılır.70 Hz'e kadar uzanır. Transformatör ör. 7UM62. Açma sayıcı değerine ulaşılmasında bir Açma kumandası verilir. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. generatörlerde ve transformatörlerde. eğer korunan nesneden. yeterli bir koruma gösterir. bunun bitişinden sonra bir uyarı ihbarı oluşur. Bunun için başlatma değerlerinin ve karakteristiğin sekonder değerlere çevrilmesi gerekmez. Koşul. Trafo uyarlama Dahili bir düzeltme faktörü üzerinden (UN prim/UN Mak) gerilim trafosunun ve korunan nesnenin primer gerilimleri arasındaki muhtemel bir sapma kompanze edilebilir. Mevcut bulunan U/f değerine uygun olarak bu ağırlıklı sayaç düzenlenir.2010 177 . Bu karakteristik korunan nesnenin gerçek termal oranına uymuyorsa. Çoğu durumlarda standart transformatörlerle ilgili olan olağan ayarlanmış Karakteristik. Denetlenebilir frekans aralığı 10 Hz . manyetik çekirdeğin hızlı bir doymasına ve yüksek bir endüksiyon akımı kaybına yol açar. Gerilim ve frekans burada korunan nesnenin anma değerleriyle (Generatör. Transformatör) ilişkilidir. Ara değerler doğrusal interpolasyonla cihazda kazanılır. aşırı uyartım U/f (anma değeriyle ilişkili) ve açma zamanı t'nin 8 Değer çifti ile verilmiştir. ör.24 Aşırı Uyartım Koruma (Voltaj/Frekans) (ANSI 24) 2. SIPROTEC. Termal karakteristik. Birinci başlatma eşiğinin aşılmasında (Uyarı kademe 4302 U/f >) bir zaman kademesi 4303 T U/f > başlatılır.. korunan nesneye aşırı uyartım ile öğretilen ısınmanın yaklaşık benzetimi için iki kademe karakteristiği ve bir termal karakteristik içerir. Endüksiyonun anma değeri üzerine yükselişi.5 ve 2. Gerilim U/Frekans f bölümünü ölçer. Yayın Tarihi 10. ancak sistem büyüklüğünün doğru verisi trafonun primer anma gerilimi ve korunan nesnenin anma gerilimidir (bakın Bölüm 2. Karakteristikler Aşırı uyartım koruma. Üç faz-faz gerilimlerin maksimumu hesaplama için kullanılır. 2. Başlatma eşiğinin aşılmasıyla aynı anda bir sayma anahtarlaması müsaadesi verilir. o zaman açma zamanı parametrelenen karakteristiğe göre oluşur.24.24 Aşırı Uyartım Koruma (Voltaj/Frekans) (ANSI 24) Aşırı uyartım koruma. özellikle Enerji santralı-Blok transformatörlerde müsaadesiz bir yüksek endüksiyon tespitine hizmet eder. bu endüksiyon B'ye orantılıdır ve onu anma endüksiyonu BN 'e orantılar. o zaman müşteriye özgü açma zamanları verisiyle önceden verilmiş aşırı uyartım değeri için U/f istenen her karakteristik gerçekleştirilebilir.Fonksiyonlar 2.1 Fonksiyon Tanımı Ölçme Yöntemleri Aşırı uyartım koruma. Koruma. yalnız başına çalışan bir sistemde müsaadesiz bir endüksiyon yükselişine yol açabilir. Aynı şekilde frekansın düşüşü (hız) ör.7).

24 Aşırı Uyartım Koruma (Voltaj/Frekans) (ANSI 24) Şekil 2-76 Aşırı uyartım korumanın açma aralığı Cihazın olaağan ayarından verilen açma karakteristiği Teknik Veriler'de Aşırı Uyartım Koruma bölümünde gösterilmiştir. eğer parametrelemede başlatma eşiği için (Parametre 4302 U/f >) termal karakteristiğin 1.Fonksiyonlar 2. Şekil 2-76 koruma oranını gösterir. 178 SIPROTEC. Aşağıdaki şekil aşırı uyartım korumanın mantık şemasını göstermektedir. Yayın Tarihi 10. Bir bloklama girişi üzerinden ve bir reset üzerinden sayıcı sıfıra geri döner. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.2010 . 7UM62. ayar değerinden daha küçük veya daha büyük ayar değerleri seçilirse.

eğer korunan nesneden. 4301 no'luA. orantıya bağlı olarak endüksiyon B olan Gerilim/Frekans oranını ölçer Koruma.2010 179 . Aynı şekilde frekansın düşüşü (hız) ör.24. 7UM62. SIPROTEC. Yayın Tarihi 10. yalnız başına çalışan bir sistemde müsaadesiz bir endüksiyon yükselişine yol açabilir.. ör. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. Etkin Değil ayarlanır.veya OFF ayarlanabilir veya sadece Açma kumandası kilitlenir (Röle BLK).Fonksiyonlar 2. Eğer fonksiyon kullanılmayacaksa.24 Aşırı Uyartım Koruma (Voltaj/Frekans) (ANSI 24) Şekil 2-77 Aşırı uyartım korumanın mantık şeması 2. 143 A. adresi altında fonksiyon ON. = Etkin olarak ayarlanmışsa etkindir ve ancak bu durumda ayar parametrelerine erişilebilir.2 Genel Ayar Notları Aşırı uyartım koruma. Transformatör ör. tüm işletim durumlarında hem gerilim regülatörünün hem de hız ayarlamasının doğru çalışmasını denetler. Uyartım KOR. eğer güç santralı bloğu tam yük işletimden kapanmışsa ve gerilim regülatörü hiç veya yeterince hızlı reaksiyon göstermiyorsa ve böylece bundan dolayı bağlı gerilim yükselişi önlenmiyorsa tehlikededir. blok transformatöre endüksiyonun önceden verilen sınır değeri aşıldıysa müdahale etmelidir. U/f-Koruma. Aşırı uyartım koruma. Uyartım KOR.

35 ve 1. Bırakma süresi). 1. Bunun için aşırı uyartım ile oluşturulmuş aşırı sıcaklık yaklaşık olarak benzetilmiştir. 1. Diğer taraftan her isteğe bağlı Açma karakteristiği.2010 .05) . 4302 no'lu adreste ayarlanan endüksiyon U/f sınır değeri aşılmasında bir başlatma ihbarı verilir. Termal Karakteristik Açma-Kademe karakteristiği bir termal kademenin üzerindedir. olağan ayarlanmış Standart karakteristik korunur.4313 parametreleri için karakteristik bir Siemens-Standart-Transformatörü için seçilir. Şekil 2-78 Termal Açma Karakteristiği (olağan ayarlarla) Olağan ayar olarak 4306 . Adres 4302 altında ayarlanan U/f endüksiyonun sınır değerinin aşılmasında sadece şu anda bahsedilen Başlatma ihbarı üretilmez. 180 SIPROTEC. 1.05. Burada ayarlanan zaman.24 Aşırı Uyartım Koruma (Voltaj/Frekans) (ANSI 24) Sabit Kademeler Korunan nesnenin üreticisi tarafından verilen endüksiyon sınır değeri.30. Çok büyük aşırı uyartımların hızlı kaldırılabilmesi için.20. Korunan nesnenin üreticisi tarafından verilmiş hiçbir veri bulunmuyorsa. parametrelerin nokta nokta gösterimi verisiyle maksimum 7 doğru parçasıyla verilebilir Bunun için Açma zamanları t U/f = 1. Yayın Tarihi 10. 4305 T U/f >>. oranda anma endüksiyonu için (B/BN) sınır değeri ayarının temelini 4302 no'lu U/f > adresi altında oluşturur.4313 t(U/f=1.40 aşırı uyartım değerlerinde önceden verilen karakteristiklerde okunur ve 4306 t(U/f=1. ayrıca ayarlanan karakteristiğe bağlı olarak az ya da çok bir süreden sonra Açmayı teşvik eden bir sayıcıya müsaade verilir.40) adreslerinde verilir. 1. 1. bir Açma/Kademe karakteristiği öngörülür 4304 U/f >>.10. Noktalar arasında koruma cihazından doğrusal interpolasyon uygulanmıştır. doğal çalışma sürelerini kapsamayan ek gecikme zamanlarıdır (Ölçme süresi. 1.15. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.25. 7UM62. ilgili gecikme zamanlarının bitişinden sonra 4303 T U/f > bir uyarı ihbarı gerçekleşir.Fonksiyonlar 2.

Soğuma süresi Açma.00 .5 'e göre doğru verilmiş olmasıdır.. 20000 sn 0 .35 Zaman Gecikmesi U/f = 1. Ayar Seçenekleri OFF ON Röle BLK 1.. 20000 sn 0 . 7UM62. ∞ 1.10) t(U/f=1..3 Adres 4301 Ayarlar Parametre A..00 sn.35) t(U/f=1.40 Zaman Gecikmesi Soğuma için Zaman SIPROTEC. başlatma eşiğinin bırakmasıyla termal gösterim ile resetlenir. Trafo uyarlama Dahili bir düzeltme faktörü üzerinden (UN prim/UN Mak) gerilim trafosunun ve korunan nesnenin primer gerilimleri arasındaki muhtemel bir sapma kompanze edilebilir.20) t(U/f=1..30) t(U/f=1.00 .15) t(U/f=1. 20000 sn 0 ..20 0.Fonksiyonlar 2. Yayın Tarihi 10. 2. Uyartım KOR.00 .00 sn..25 Zaman Gecikmesi U/f = 1.05 Zaman Gecikmesi U/f = 1.40) T SOĞUMA SÜRESİ 1.24 Aşırı Uyartım Koruma (Voltaj/Frekans) (ANSI 24) Sınırlama Korunacak nesnenin ısınmasının benzetimi Açma sıcaklığının % 150'sinin aşılmasında sınırlanmıştır. 1. sayaç içeriği ancak 4314 no'lu T SOĞUMA SÜRESİ adresi altında ayarlanan soğuma süresi sıfıra düşer.24.10 Zaman Gecikmesi U/f = 1.05) t(U/f=1. Bununiçin koşul. 1. 20000 sn Varsayılan Ayar OFF Açıklama Aşırı Uyartım Koruma (U/f) 4302 4303 4304 4305 4306 4307 4308 4309 4310 4311 4312 4313 4314 U/f > T U/f > U/f >> T U/f >> t(U/f=1.40 1. 20000 sn 0 ..40 0..10 10.00 sn 1. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.. 60. ∞ 0 ..2010 181 . 20000 sn 0 .00 sn 20000 sn 6000 sn 240 sn 60 sn 30 sn 19 sn 13 sn 10 sn 3600 sn U/f > Çalışma Değeri T U/f > Zaman Gecikmesi U/f >> Çalışma Değeri T U/f >> Zaman Gecikmesi U/f = 1.30 Zaman Gecikmesi U/f = 1. Ayrıca bu parametre termal benzetimin % 100'den % 0'a soğuması için gerekli zaman olarak tanımlanır.. 20000 sn 0 . 20000 sn 0 .20 Zaman Gecikmesi U/f = 1. 20000 sn 0 . içinde ayrıntılı bulunan Sistem parametrelerinin 221 Unom PRİMER ve 251 UN GEN/MOTOR Bölüm 2..00 .25) t(U/f=1.15 Zaman Gecikmesi U/f = 1. 60.

Uyartım koruma: U/f uyarı kademesi U/f termal benzetim hafızasını resetle Aşırı Uyartım koruma: U/f> başlatıldı Aşırı Uyartım koruma: U/f>> kademe AÇMA Aşırı Uyartım koruma: Termal kademe AÇMA Aşırı Uyartım koruma: U/f>> başlatıldı 182 SIPROTEC.2010 .4 No.24 Aşırı Uyartım Koruma (Voltaj/Frekans) (ANSI 24) 2. Yayın Tarihi 10.Fonksiyonlar 2.dı Bilgi Tipi EM EM AM AM AM AM AM AM AM AM AM Açıklama >Aşırı uyartım koruma BLOKLAMA >U/f termal benzetim hafızasını resetle Aşırı uyartım koruma DEVRE DIŞI Aşırı uyartım koruma BLOKLANDI Aşırı uyartım koruma AKTİF A. 7UM62.24. U/f U/f> başlatıldı U/f>> AÇMA U/f> Termal AÇ U/f>> baş. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. 5353 5357 5361 5362 5363 5367 5369 5370 5371 5372 5373 Bilgi Listesi Bilgi >U/f BLK >HR TerBen U/f U/f> OFF U/f> BLKdı U/f> AKTİF U/f> uyarı BR TerBen.

SIPROTEC. o zaman durmaya kadar frenlenir ve çok düşük hızla işler. Sadece kafes rotor motorlar -çalışma makinesinin karşı moment karakteristiği herbir devir için motorun kalıcı dönme momenti karakteristiğinin altında bulunan. Tek fazlı ölçme sistemi karşısında pozitif bileşen sistemin tespiti bu işlemlerden etkilenmez ve özellikle kararlılık problemlerinin hükmünde avantaj sağlar.42. Enterkonnekte şebekelerde de yük atma kriteri olarak da kullanılabilir. tek kademeli olarak tasarlanmıştır. İki kutuplu kısa devrelerde veya toprak arızalarda gerilimlerin simetrik olmayan kesintileri oluşur. Yayın Tarihi 10.25 Ters Zamanlı Düşük Gerilim Koruma (ANSI 27) Ters zamanlı düşük gerilim koruma ilk sırada kullanıcıyı (Endüksiyon makineler) tek başına çalışan sistemlerde olabilecek tehlikeli gerilim düşmelerinden korur ve müsaade edilmeyen işletme durumlarından ve böylece mümkün kararlılık kayıplarından kaçınılır. bir ikili giriş üzerinden bloklanabilir. kullanılabilir ölçme büyüklükleri bulunmuıyorsa veya müsaadeli frekans alanı terkedildiyse). Sistem taraflı gerilim trafosu V-Bağlantıda bulunursa. Şu an bir başlatma mevcutsa. Adres 4402 Up< BAŞ. Gecikme zamanının hesabı açmaya kadar 0 V'a atlamada olduğu gibi gerçekleşir.25 Ters Zamanlı Düşük Gerilim Koruma (ANSI 27) 2. Düşük gerilim koruma. bir gerilim trafosu-koruma şalteri veya kapanmış makinede kesici yardımcı kontağı üzerinden. 7UM62. Ayrıca her iki kademenin bloklaması dahili bir Sigorta Arızası İzleme ile gerçekleşir (bakın Bölüm 2. Numerik filtrelemeye göre sadece temel titreşimler değerlendirilir.25. Eğer motor kararlılık karakteristiğinin alt bölgesine gelirse.3'teki bağlantı örneğine bakın). altında ayarlanan eşik değerinin mutlak % 101 veya 0. Eğer hiçbir ölçme büyüklüğü cihazda bulunmuyorsa (İşletim durumu 0). o zaman bu durum tutulur. Aşağıdaki şekilde. Böylelikle bir sanal yıldız noktası oluşturulur. Başlatma. o zaman sadece bloklama ile tekrar inaktif yapılabilir. koruma faz-faz gerilimlere oluşturulur ve dahili yıldız noktası serbestlik kazanır. Eğer koruma fonksiyonu ölçme büyüklüklerinin atamasıyla ilk etkinlleştirilmişse.veya Açma tutulması sadece gerilimlerin geri dönüşüyle veya bloklama girişinin çalıştırılmasıyla sonlandırılabilir.5 V değerindedir. Açma Karakteristiği Bir gerilim zaman bağımlı Açma karakteristiği integral oranı ile motorların kararlılık karakteristiğine tam bir uyumu mümkün kılar. eğer cihaz işletme durumu 0'a giderse (yani. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.Fonksiyonlar 2.2).1 Fonksiyon Tanımı Ölçme büyüklüğü Yukarıda açıklanan sebeplerden dolayı üç faz-toprak-gerilimin temel titreşimlerinden pozitif bileşen sistem hesaplanır ve bu koruma fonksiyonuna atanır. gerilim kısa bir süreden sonra tam geri dönse bile. Başlatma ve Bırakma değeri arasında açma zamanı belirlemenin integral oranı „donmuş“ 'tur. Bırakma oranı. başlatma mevcut olmasa da Açma gerçekleşmez. Böylece koruma sekonder gerilimin kaybında hatalı başlatmaması için. Tüm diğer motorlar boşa çalışma esnasında tekrar geri gelen gerilim nedeniyle termal veya bazı durumlarda mekanik olarak da aşırı zorlanırlar. ters düşük gerilim koruma için mantık şeması görülmektedir. Böylece olmayan ölçme büyüklüklerinde düşük gerilim fonksiyonunun devreye alınmasında derhal bir koruma çalışması oluşmaması garantilenir. ör. 2. o zaman bunun devamında (sanal) faztoprak-gerilimler elde edilebilir (Ek A.anma devrine ulaşır.2010 183 .

Tüm ayar zamanları.GERİLİM adresi altında fonksiyon ON. % 75 makine gerilimine. Yayın Tarihi 10. yani Adres 4402 Up< BAŞ. İstisna durumlarda. Eğer fonksiyon kullanılmayacaksa. 4403 T U. 4401 no'lu TERS D.4. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. stabil olmayan işletime yol açan gerilim düşmeleri devreden çıkarılacak şekilde seçilmelidir.25.2 Genel Ayar Notları Ters düşük gerilim koruma. ancak koruma fonksiyonlarının yapılandırılması sırasında bu fonksiyon (Bölüm 2. korumayı daha alçak bir değere ayarlamak gerekli olabilir.25 Ters Zamanlı Düşük Gerilim Koruma (ANSI 27) Şekil 2-79 Ters Düşük Gerilim Korumanın Mantık Şeması 2.Fonksiyonlar 2.veya OFF ayarlanabilir veya sadece Açma kumandası kilitlenir (Röle BLK). koruma fonksiyonunun çalışma süresini (ölçme süresi. İhtiyaç durumunda Açma zamanı isteğe bağlı olarak bundan başka sonradan ayarlanan bir zaman kademesi ile 4404 T Up< uzatılır. Koruma ilk sırada tüketiciyi (Endüksiyon makineler) olabilecek tehlikeli gerilim düşmelerinden koruması ve kararlılık problemlerinden kaçınılması için. 7UM62. Adres 144. Gecikme. ayar değeri normalinde yakl. TERS D. Zaman çarpanı. Ayar değerleri Gerilimlerin pozitif bileşen sisteminin ve bununla birlikte başlatma eşiklerinin faz-faz büyüklükler olarak (Klemens gerilimi · √3) değerlendirilmesine dikkat edilmelidir. Etkin Değil ayarlanır. 184 SIPROTEC. bırakma süresi) kapsamayan ilave gecikme süreleridir. = 75 V ayarlanır.2010 . eğer yüksek işleyiş esnasında gerilim çökmesi büyük ise.GERİLİM = Etkin) yarlandıysa etkindir ve erişilebilir. müsaadeli kısa süreli gerilim düşmelerinde sistemin kapatılmasından kaçınmak için yeterince büyük olmalıdır. Çalışma değerleri için kesin genel veriler yapılamaz.

baş.dı Up< AÇMA Bilgi Tipi EM AM AM AM AM AM AM Açıklama >Ters düşük gerilim koruma BLOKLAMA Ters Düşük Gerilim koruma DEVRE DIŞI Ters Düşük Gerilim koruma BLOKLANDI Ters Düşük Gerilim koruma AKTİF Ters Düşük Gerilim Up< başlatıldı Ters Düşük Gerilim Up<-karakt. 60. ∞ Varsayılan Ayar OFF Açıklama Ters Düşük Gerilim Koruma Up< 4402 4403 4404 Up< BAŞ.4 No.10 .00 sn Up< Çalışma Gerilimi Karakteristik için Zaman Çarpanı T Up< Zaman Gecikmesi 2. 125.00 .GERİLİM Ayar Seçenekleri OFF ON Röle BLK 10.3 Adres 4401 Ayarlar Parametre TERS D. T Çarpan T Up< 75. 0 0.0 V 0. 5. başlatıld Ters Düşük Gerilim Up< AÇMA SIPROTEC.25.25..25 Ters Zamanlı Düşük Gerilim Koruma (ANSI 27) 2. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. 7UM62..0 . 6520 6522 6523 6524 6525 6526 6527 Bilgi Listesi Bilgi >Up< BLK Up< OFF Up< BLKdı Up< AKTİF Up< Başlatıldı Up< kar.2010 185 .Fonksiyonlar 2. Yayın Tarihi 10.0 V 1..00 sn.00 sn 0.00 sn.

ikili girişler üzerinden ayrı ayrı bloklanabilir.Fonksiyonlar 2.2010 . bir fonksiyon aşırılığından kaçınılır. 186 SIPROTEC.26 Frekans değişim hızı koruma df/dt (ANSI 81R) 2. Başlatma bırakmasından sonra açma sinyali de derhal resetlenir. Düşük gerilim denetimi. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. Koruma fonksiyonunun iki ana uygulaması böylece Şebeke ayırma ve Yük atmadır. ilgili kademenin ne için kullanılacağına karar verir. Bu küçük eğimlerin denetiminde tavsiye edilir. frekans tespit edilebilir. Frekans değişim hızı koruma. İlgili zaman dolduğunda. etki gösterir. Ayar parametrelerini makul bir ölçüye sınırlandırmak için. Çalışma aralığı Gerilimlerin pozitif bileşen sistemi yeterli büyüklükte mevcut olduğu sürece. 2. 7UM62. Böylece frekans düşmelerine veya yükselmelerine hızlıca reaksiyon gösterilebilir. Denetleme yöntemiyle. ör.1 Fonksiyon Tanımı Ölçme Prensibi Pozitif bileşen sistem geriliminden periyot başına frekans bir ölçme penceresi üzerinden 3 periyottan hesaplanır ve iki birbirini takip eden frekans ölçüm değeri elde edilir. Kademe -df/dt anma frekansından daha küçük veya bundan aşağı frekanslarda. Bir arızanın başlaması ne kadar erken kavranırsa. bu pozitif ya da negatif olabilir. Bunlar Şebeke ayırma ve Tüketici kapamaları (yük atma) gibi yük hafifletme tedbirleri olabilir. Ölçüm devamlı (her periyot için) yürütülür. Zamanlar/Mantık Çalıştırılmış herbir zaman kademesiyle Açmalar geciktirilebilir.23) verilebilir. Frekans. bir Açma kumandası üretilir. ayarlanabilir ölçüm penceresi frekans farkı oluşumu için ve bırakma farkı her iki kademe için geçerlidir. Parametreleme. Yayın Tarihi 10. Ayarlanabilir bir zaman aralığı üzerinden (Olağan ayar 5 Periyot) bundan sonra frekans farkı oluşur.. df/dt> kademesi anma frekansının aşılmasına denk sayılır veya etkinleştirilmiş aşırı frekans müsaadesi üzerinde sayılır. O zaman bir yandan ayar tekniği tedbirleri alınmalıdır ve diğer taraftan anahtarlama işlemleri yürütülmelidir. Frekans korumanın çalışma değerine ulaşılmasından önce bir akım kesme komutu (bakın Bölüm 2. eğer düşük frekans müsaadesi etkin ise. oluşturulan ve ihtiyaç duyulan aktif güç arasında bir dengesizlik oluştuğu durumlarda ortaya çıkar. Faz açısı atlamaları kontrolü vb.ve Zaman farkı oranı frekans değişim hızına karşılık gelir. Dört frekans değişim kademesinin her biri.26. Kademeler hem frekans düşme değişim hızına (-df/dt<) hem de frekans yükselme değişim hızına (+df/dt>) ayarlanabilir. Böylece fonksiyon değişimli olarak sistem koşullarına uydurulur. o kadar etkin olurlar. Frekans yükselmesi-/düşmesi değişimi Frekans değişim hızı koruma dört kademeye df1/dt . o zaman burada sinyalden doğru frekans değerleri artık hesaplanamayacağından frekans koruma bloklanır.26 Frekans değişim hızı koruma df/dt (ANSI 81R) Frekans değişim hızı koruma frekans değişiklikleri hızlı tespit edilebilir. Eğer ölçme gerilimi ayarlanabilir bir U MIN değerinin altına düşmüşse. ancak açma komutu en az minimum komut süresi kadar tutulur. Düşük gerilim bloklama tüm kademelere aynı anda etki edebilir.df4/dt sahiptir.

bir aktif güç fazlalığı oluşur.veya OFF ayarlanabilir veya sadece Açma kumandası kilitlenir (Röle BLK).'dır. Birdenbire elektrik tüketici kapatılırsa. Yayın Tarihi 10. Başlatma değeri uygulamaya bağlıdır ve şebeke koşuıllarına göre düzenlenir. İlk önce kademenin bir frekans yükselmesini f>fN 'de mi veya bir frekans düşüşünü f<fN 'de mi denetlemesi gerektiği belirlenmelidir.2 Genel Ayar Notları Frekans değişim hızı koruma.2010 187 . Frekans yükselir ve bir pozitif SIPROTEC. Genellikle bir şebeke araştırması gereklidir. ancak koruma fonksiyonlarının yapılandırılması sırasında 145 df/dt Koruma uygun ayarlanmışsa etkindir ve ancak bu durumda ayar parametrelerine erişilebilir. Burada 2 ve 4 kademeler arasında seçilebilir. Olağan ayar 2 df/dt kad. Ön işaret koruma fonksiyonunu 4502 adresi altındaki ayardan bilir.Fonksiyonlar 2. Kademe 1 için 4502 no'lu df1/dt >/< adresi altında yapılır. 4501 no'lu df/dt Koruma adresinde fonksiyon ON.26 Frekans değişim hızı koruma df/dt (ANSI 81R) Şekil 2-80 Frekan değişim hızı koruma mantık şeması 2. Başlatma Değerleri Ayar için yaklaşım şekli her kademe için özdeştir. Bu ayar ör. Çalışma değeri mutlak değer olarak 4503 no'lu df1/dt KADEMESİ adresi altında ayarlanır.26. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. 7UM62.

26 Frekans değişim hızı koruma df/dt (ANSI 81R) frekans değişimi oluşur. Ayar örneğinde bu Kademe f1'dir. İki fonksiyonun birleştirilmesi istenmiyorsa. 7UM62.10 s H=3s-4s 188 SIPROTEC. Buna karşılık generatörler kesilirse. Gecikmeler Gecikme.Fonksiyonlar 2. Bu durum büyük ayar değerlerinde olabilir.48 Durum 1: df/dt = –1 Hz/s Durum 2: df/dt = –4 Hz/s Yukarıdaki örnek olağan ayara temel olarak konulmuştur. parametre OFF 'a getirilir (Olağan ayar). H = 1. Buna karşılık daha küçük değişimlerin denetlenmesi gerekliyse (< 1Hz/s). o zaman bir aktif güç kıtlığı oluşur. Bunlar bir frekans değişiminin başlangıç hızı için (yak. o zaman mutlaka düşük bir gecikme aşırı fonksiyonlardan kaçınmak için uygun olur.5 s . Burada: fN ΔP Anma Frekansı Aktif güç değişimi ΔP = PTüketim – POluşturma SN H Makinenin anma görünür gücü Eylemsizlik sabiti H için tipik değerler: Hidroelektrik santralı generatörleri için (Çıkık kutup makine) Turbo generatörler için (Tam kutup makineler) Endüstri turbo grupları Örnek: fN = 50 Hz H=3s Durum 1: ΔP/SN = 0.12 Durum 2: ΔP/SN = 0. eğer koruma fonksiyonunun çok hızlı bir reaksiyonu isteniyorsa.1 Saniye) geçerlidir. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.2010 . Bunun yanında frekans korumanın ilgili frekans kademesi sorgulanır. Örnek niteliğinde tahmin için aşağıdaki ilişkiler kullanılabilir. Yayın Tarihi 10. Frekans koruması ile müsaade df1/dt & f1 parametresiyle (Adres 4505) kademenin müsaadesi belirli bir frekans eşiğinden itibaren ayarlanabilir. sıfıra ayarlanmalıdır. Burada dört kademe için simetrik bir ayar gerçekleşmiştir. Kademe 1 için zaman ayarlaması 4504 no'lu T df1/dt adresi altında yapılır ve zamanlar kendi doğal sürelerine eklenir. Frekans düşer ve bir negatif frekans değişimi oluşur.6 s H = 2 s .

4522) 25.1 2.5 dfx/dt M-PENCERE (Adr.50 sn OFF -df/dt< 4.00 . ancak DIGSI’nin “İlave Ayarlar“ menüsünden değiştirilebilir. gereklidir. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.00 sn.26. 4520.2010 189 . Adres 4501 Parametre df/dt Koruma Ayar Seçenekleri OFF ON Röle BLK -df/dt< +df/dt> 0. 60. 10.10 10..Fonksiyonlar 2. 10.00 sn Eşik Modu (df1/dt >/<) df1/dt Kademesi Çalışma Değeri df1/dt Kademesi Zaman Gecikmesi VE (AND) mantığı ile Kademe f1 çalışması Eşik Modu (df2/dt >/<) df2/dt Kademesi Çalışma Değeri df2/dt Kademesi Zaman Gecikmesi VE (AND) mantığı ile Kademe f2 çalışması Eşik Modu (df3/dt >/<) df3/dt Kademesi Çalışma Değeri df3/dt Kademesi Zaman Gecikmesi SIPROTEC. altında kalınması durumunda frekans değişim hızı korumanın bloklandığı minimum gerilim ayarlanır.. 60.1 .26 Frekans değişim hızı koruma df/dt (ANSI 81R) İlave parametre Advanced-Parametre olarak her iki kademe için (ör.. df1/dt ve df2/dt) düşme farkı ve ölçme penceresi ayarlanabilir.00 sn.00 ..05 ≈ 0..1 ≈ 0. 4521) ≈ 0.. ∞ 0.5 10.5 Hz/s 5. büyük bir düşme farkı isteniyorsa. ∞ 0. Önerilen değer yakl. Yayın Tarihi 10..5 Hz/s) tespit edilmesi gerekliyse.....1. 10. 0 ayarı ile minimum gerilim sınırlaması hizmet dışı bırakılabilir (deaktive)..2 ≈ 0. ∞ OFF ON -df/dt< +df/dt> 0.0. Ayar değişiklikleri. df/dt HYSTERESE (Adr.. Çok küçük frekans değişikliği (<0.5. % 65 UN'dir. 4519. önceden ayarlanan ölçme penceresi uzatılmalıdır. ∞ 0.0 Hz/s 0. 60.0 Hz/s.1 Hz/s 1.0 Hz/s 0..0 Hz/s 0.00 sn. eğer ör..1 .50 sn OFF -df/dt< 1. Ayar değeri Kademe dfn/dt 0.5 Hz/s 0.20 Hz/s Minimum Gerilim 4518 no'lu U MIN adresi altında.0 Hz/s.. ∞ OFF ON -df/dt< +df/dt> 0.1 .. Böylece ölçme doğruluğu iyileştirilir.5 5..3 Ayarlar Sonuna “A“ harfi eklenmiş adresler.00 ... 7UM62.. ∞ Varsayılan Ayar OFF Açıklama Frekans değişim hızı koruması 4502 4503 4504 4505 4506 4507 4508 4509 4510 4511 4512 df1/dt >/< df1/dt KADEMESİ T df1/dt df1/dt & f1 df2/dt >/< df2/dt KADEMESİ T df2/dt df2/dt & f2 df3/dt >/< df3/dt KADEMESİ T df3/dt -df/dt< 1. Bu ayar sadece DIGSI işletim programıyla mümkündür.0 Hz/s..

7UM62.. Açıklama VE (AND) mantığı ile Kademe f3 çalışması Eşik Modu (df4/dt >/<) df4/dt Kademesi Çalışma Değeri df4/dt Kademesi Zaman Gecikmesi VE (AND) mantığı ile Kademe f4 çalışması Minimum Çalışma Gerilimi Umin df1/dt & df2/dt için Reset Histerezisi df1/dt & df2/dt için Ölçme Penceresi df3/dt & df4/dt için Reset Histerezisi df3/dt & df4/dt için Ölçme Penceresi 2.99 Hz/s 1 .26 Frekans değişim hızı koruma df/dt (ANSI 81R) Adres 4513 4514 4515 4516 4517 4518 4519A 4520A 4521A 4522A Parametre df3/dt & f3 df4/dt >/< df4/dt KADEMESİ T df4/dt df4/dt & f4 U MIN df1/2 HİSTEREZS df1/2 ÖLÇ.00 sn. Yayın Tarihi 10.PENC. 0 0.dı df3/dt Baş. 125. Ayar Seçenekleri OFF ON -df/dt< +df/dt> 0.0 Hz/s 0..02 .dı df4/dt Baş..4 No.00 sn OFF 65.99 Hz/s 1 .00 .0 V 0.. 60. df3/4 HİSTEREZS df3/4 ÖLÇ.2010 .26.02 . 5503 5504 5505 5506 5507 5511 5512 5513 5514 5516 5517 5518 5519 5520 5521 5522 5523 Bilgi Listesi Bilgi >df/dt BLK >df1/dt BLK >df2/dt BLK >df3/dt BLK >df4/dt BLK df/dt OFF df/dt BLKdı df/dt AKTİF df/dt U< BLK df1/dt Baş. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.. ∞ OFF ON 10.0 . ∞ 0.PENC.0 V..10 Hz/s 5 Çevr.0 Hz/s. 0.dı df1/dt AÇMA df2/dt AÇMA df3/dt AÇMA df4/dt AÇMA Bilgi Tipi EM EM EM EM EM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM Açıklama >Frekans değişim hızı koruma BLOKLAMA >df1/dt kademesi BLOKLAMA >df2/dt kademesi BLOKLAMA >df3/dt kademesi BLOKLAMA >df4/dt kademesi BLOKLAMA df/dt DEVRE DIŞI df/dt BLOKLANDI df/dt AKTİF df/dt düşük gerilim ile bloklandı Kademe df1/dt başlatıldı Kademe df2/dt başlatıldı Kademe df3/dt başlatıldı Kademe df4/dt başlatıldı Kademe df1/dt AÇMA Kademe df2/dt AÇMA Kademe df3/dt AÇMA Kademe df4/dt AÇMA 190 SIPROTEC.dı df2/dt Baş.. 25 Çevr. 0. 25 Çevr. Varsayılan Ayar OFF -df/dt< 4. 0. 10.40 Hz/s 5 Çevr.Fonksiyonlar 2.1 . 0.

Vektör atlama fonksiyonunun temel uygulaması böylece şebeke ayırmadır. Besleme hattı ör. Ayarlanmış bir eşik değeri aşılmasında generatör. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.veya makas şalterinin açma komutu gerçekleşir.2010 191 . Şekil 2-81 Yük kapamadan sonra frekans değişikliği (Arıza kaydı çizim SIPROTEC 4 Cihaz ile – anma frekansı için sapma gösterilmiştir) SIPROTEC.veya Frekans sapması oluşabilir.Fonksiyonlar 2. Besleme hattının bir ölü zaman sonunda devreye alınmasında asenkron koşullar ortaya çıkabilir. beslenen generatörde güç bilançosuna bağlı olarak bir Gerilim. Generatör şalterini açmakla frekans ölçümünde frekans atlaması olarak tanınan faz açısı atlaması oluşur. Yayın Tarihi 10. bunlar generatörde veya generatörle motor arasındaki şanzımanda zarara yol açar.1 Fonksiyon Tanımı Yük kapamada frekans seyri Aşağıdaki şekil bir generatörün yük kapamasında frekans seyrini göstermektedir. Besleme hattı genellikle şebeke işletici ve kendinden üretici arasında hak taşıma sınırıdır.27 Gerilim Vektörü Atlaması Kendinden üretici örneğin direkt bir şebekeyi besler. ani akım kesintileri gerilimde faz açısı atlamasına yol açar. Bu bir delta yöntemi ile bulunur.27.26 „Frekans değişim hızı koruma“). Generatörün ivmesi sistem koşullarına uyacak şekilde gerçekleşir (ayrıca bakın Bölüm 2. gerilimde faz açısının denetlenmesidir. 7UM62. 2. Kesilen bir beslemenin kimlik tanıması için bir kriter. Besleme hattı kesilirse.27 Gerilim Vektörü Atlaması 2. üç kutuplu bir otomatik tekrar kapama nedeniyle kesilirse.

Eğer Frekans.2010 . Aynısı gerilim için de geçerlidir. Ana prensip gösterimi Şekil 2-82. Yayın Tarihi 10. ek tedbirler gerçekleştirilir. vektör atlama fonksiyonu üzerinden engellenir. Açma. mantık mantıksal bir „1“ üretir ve reset uzun süreli aktif olur. Bırakma gecikmeli Timer T BLK ile belirli bir zaman için reset hala devrede tutulur ve böylece bir başlatma.gerilim devreye alınır ve frekans bandı doğru ise.27 Gerilim Vektörü Atlaması Ölçme Prensibi Faz-toprak-gerilimlerden pozitif bileşen sistem gerilimi göstergesi hesaplanır ve 2 periyodun bir delta aralığı üzerinden gerilim göstergesinin faz açısı değişimi belirlenir. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. örneğin: • Anma frekansının kalıcı sapmalarının düzeltmesi • Frekans çalışma alanının fN ± 3 Hz 'e sınırlandırılması • Örnekleme frekansının dahili cihaz anahtarlamalarının tespiti (Örnekleme frekansı uyarlama) • Bir minimum gerilimden itibaren müsaade • Gerilimin devreye alınmasında veya kesilmesinde bloklama Mantık Mantık Şekil 2-83 'te gösterilmiştir. vektör atlaması üzerinden engellenir. bir RS-Flip-Flop'ta vektör atlamasının kaydı gerçekleşir. Şekil 2-82 Bir yük boşaltmadan sonra gerilim göstergesi Bir aşırı fonksiyondan kaçınmakiçin. Burada sınırlama parametreleri U MİN ve U MAKS'dur. Kaydedilmiş başlatma bir ikili giriş üzerinden veya otomatik olarak bir zaman elemanı üzerinden (Adres 4604 T RESET) resetlenebilir. 192 SIPROTEC. Vektör atlaması açıkça görülür. Bir faz açısı atlaması ortaya çıkarsa. Sol gösterim kalıcı durumu gösterir ve sağ resimde bir yük kapamadan sonra gösterge değişimi görülür. Eğer ör.Fonksiyonlar 2. Bir kısa devre devamında gerilim aniden küçük bir değere düşüyorsa. Bu aşılırsa. Açı karşılaştırma yöntemi açı farkını belirler ve bunu ayar değeriyle karşılaştırır. Vektör atlaması ölçümü sonucu baskılanır.ve/veya Gerilim bandı tutulamazsa. o zaman akım akışı aniden değişmelidir. Çalıştırılmış zaman kademesiyle Açmalar geciktirilebilir. 7UM62. bundan sonra mantıksal „1“ 'den „0“ 'a değişme gerçekleşir. Vektör atlama fonksiyonu. bloklama gecikmesiz olarak reset üzerinden iletilir. eğer izin verilen frekans bandı terk edilirse etkisizdir.

veya OFF ayarlanabilir veya sadece Açma kumandası kilitlenir (Röle BLK). koruma fonksiyonunun yüklerin Devreye alınmasında ve Devrenin kesilmesinde şebekede bir şebeke ayırma yapması tehlikesi oluşur. Çok hassas bir ayar seçilirse. Başlatma Değerleri Vektör atlaması için ayar değeri (Adres 4602 DELTA PHI) Besleme. Yayın Tarihi 10.27 Gerilim Vektörü Atlaması Şekil 2-83 Vektör atlama tespitinin mantık şeması 2.ve Boşaltma oranlarına göre düzenlenir. Ayrıca „Bir yük boşaltmadan sonra gerilim göstergesi“ şeklinin basitleştirilmiş yedek anahtarlaması fonksiyon tanımlamasında temel olarak alınır veya bir şebeke hesaplama programı kullanılır. Ayar sınırında tesisin ya da cihazın kullanım politikası rol oynar. Bu sebeple olağan ayarda 10° 'lik bir ayar seçilir. Müsaade edilen gerilim çalışma alanı 4605 no'lu adres altında U MIN için ve 4606 no'lu adres altında U MAKS için ayarlanabilir. 7UM62. 4601 no'lu VEKTÖR ATLAMA adresi altında fonksiyon ON. SIPROTEC.Fonksiyonlar 2. üzerinde gerilimi kısa süreli kesebilen ve bunun için bir şebeke ayırma istenen. Olağan ayar olarak % 80 Anma gerilimi seçilmiştir. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.27. Ayar değeri sisteme özgü hesaplanır. Aniden bir aktif güç yük azaltması ve aktif güç yükü gerilim vektörü atlamasına yol açar.2 Genel Ayar Notları Vektör atlama fonksiyonu. U MIN için değer. Genel olarak bu.2010 193 . anma geriliminin % 130 'u bir gerilim değeridir. U MAKS için maksimum izin verilen gerilim seçilir. Etkin olarak ayarlanmışsa etkindir ve erişilebilir. izin verilen gerilimin altında bulunmalıdır. ancak yapılandırma sırasında 146 no'lu adres VEKTÖR ATLAMA .

60. Eğer otomatik resetin kullanılması gerekmiyorsa..00 . 2. Kesicinin yeni bir devreye alınmasından önce zaman akıp bitmiş olmalıdır.0 V 0.0 . Burada. Bırakma gecikmeli zaman elemanı ile T BLK (Adres 4607) Gerilim devreye alınmasında ve Gerilim kesilmesinde bir aşırı fonksiyondan kaçınılır. T BLK 'nın vektör atlama ölçümünün (2 periyot) ölçme penceresinden daima daha büyük ayarlanması gerektiğine dikkat edilmelidir.00 sn. ∞ Varsayılan Ayar OFF Açıklama Gerilim Vektör Atlaması 4602 4603 4604 4605A 4606A 4607A DELTA PHI T DELTA PHI T RESET U MIN U MAKS T BLK 10 ° 0. ∞ 0.10 . Olağan ayarın değiştirilmesine genellikle ihtiyaç duyulmaz. 60. Reset süresi ayırma filozofisine göre düzenlenir.. 30 ° 0.10 sn Fazör DELTA PHI Atlaması T DELTA PHI Zaman Gecikmesi Açma sonrası Reset Süresi Minimum Çalışma Gerilimi U MİN Maksimum Çalışma Gerilimi U MAKS Bloklama Zaman Gecikmesi 2.00 sn. VEK ATLAMA AÇMA Bilgi Tipi EM AM AM AM AM AM AM Açıklama >Vektör Atlaması BLOKLAMA Vektör Atlaması DEVRE DIŞI Vektör Atlaması BLOKLANDI Vektör Atlaması AKTİF Vektör Atlaması ölçme aralığı dışında Vektör Atlaması başlatıldı Vektör Atlaması AÇMA 194 SIPROTEC.4 No.ATLAMA BLK VEK ATLAMA OFF VEK ATL BLKdı VEK ATLAMAAKTİF VEK Atl Arlk VEK ATLAMA baş.. Ayarın değiştirilmesi DIGSI işletim programı ile mümkündür (Advanced-Parametre).27. ∞ 10. Timer ∞'a yerleştirilir. 170.0 .Fonksiyonlar 2.00 sn.27 Gerilim Vektörü Atlaması Gecikmeler Gecikme T DELTA PHI (Adres 4603) sıfıra ayarlı kalmalıdır.0 V 0.3 Ayarlar Sonuna “A“ harfi eklenmiş adresler.00 .0 V 10. Adres 4601 Parametre VEKTÖR ATLAMA Ayar Seçenekleri OFF ON Röle BLK 2 .2010 . 7UM62. Bu durumda reset ikili giriş üzerinden (Kesici yardımcı kontağı) gerçekleşir. T RESET zamanının akışından sonra (Adres 4604) koruma fonksiyonu kendiliğinden resetlenir. 5581 5582 5583 5584 5585 5586 5587 Bilgi Listesi Bilgi >VEK. olabilir ki.00 sn 80. 60.. ancak DIGSI’nin “İlave Ayarlar“ menüsünden değiştirilebilir.27. 125...00 sn 5. Yayın Tarihi 10. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.0 V 130. açma bildirimi gecikmeli olarak bir mantığa (CFC) verilmek veya harici bir bloklama için yeterli zaman bırakmak istenebilir.

28 %90 Stator Toprak Arıza Koruma (ANSI 59N. blok transformatörünün kuplaj kapasitesi üzerinden makine gerilim tarafına aktarılan arıza gerilimleriyle sınırlanır. Gerekirse burada bir yük direnci bu arıza gerilimlerini düşürmek için hizmet eder. 67G) Stator toprak arıza koruma üç faz makinelerin stator sargılarındaki toprak arızaları kapsar. Artık gerilim oluşumunun herbir türünde her fazın üçüncü harmoniğinin payları toplanır. SIPROTEC. makinenin kapatılmasına fırsat verir. Yayın Tarihi 10. koruma.% 95'lik bir koruma alanını mümkün kılar. 64G. 2. cihaza bu durumlarda bir gerilim bölücü 500 V/100 V ön anahtarlanır. Bu prensip stator sargısının % 90 . çünkü bunlar alternatif akım sisteminde aynı fazlıdırlar. Ölçme türü veya artık gerilimin hesaplaması cihaza 223 no'lu UE BAĞLANTISI parametresi üzerinden bildirilir. 7UM62.28. veya ayrıca doğrudan baraya bağlı bir toprak akımının.2010 195 .Fonksiyonlar 2.1 Fonksiyon Tanımı Artık Gerilim Artık gerilim UE ya makine yıldız noktasında gerilim trafosu veya sıfır noktası transformatörü üzerinden (Şekil 2-84) ya da bir gerilim trafo setinin e-n-Sargısı üzerinden (offene Dreieckswicklung) ya da bir topraklama trafosunun ölçme sargısında (Şekil 2-85) ölçülebilir. 64G. Korumanın mümkün hassaslığı sadece şebekedeki toprak arızalarda şebekede sıklıkla olan.veya Topraklama transformatörleri çoğunlukla (tam artıkta) 500 V'luk artık gerilim taşıdıklarından. Artık gerilim cihazda ölçme büyüklüğü olarak yer almadıysa. Bir toprak arızanın ortaya çıkması için kriter herşeyden önce bir artık gerilimin. ortaya çıkmasıdır. Bunun için makine doğrudan baraya bağlı (direkt şebekeye anahtarlı) veya trafoya bağlı (makine transformatörü üzerinden) işletilebilir. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. 67G) 2.28 %90 Stator Toprak Arıza Koruma (ANSI 59N. Sıfır noktası. Eğer toprak arıza ayarlanabilir bir zaman için makine bloğu alanında bulunuyorsa. üst titreşimler filtre algoritmalarıyla baskılanır. Güvenilir ölçme büyüklükleri elde edebilmek için. stator toprak arıza korumada sadece artık gerilimin temel titreşimi değerlendirilir. Trafoya bağlı makineler için artık gerilimin değerlendirilmesi yeterlidir. o zaman cihaz artık gerilimi faz-toprakgerilimlerden hesaplar.

2010 .Fonksiyonlar 2.28 %90 Stator Toprak Arıza Koruma (ANSI 59N. Yayın Tarihi 10. 64G. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. 7UM62. 67G) Şekil 2-84 RB RT UE CG CL CTr CK Sıfır noktası transformatörüyle trafoya bağlı Yük direnci Gerilim bölücü Artık Gerilim Generatör-Toprak kapasitansı Hattın toprak kapasitansı Blok trafosunun toprak kapasitansı Blok trafosunun bağlanma kapasitansı Şekil 2-85 RB RT UE CG CL CTr CK Topraklama transformatörüyle trafoya bağlı Yük direnci Gerilim bölücü Artık Gerilim Generatör-Toprak kapasitansı Hattın toprak kapasitansı Blok trafosunun toprak kapasitansı Blok trafosunun bağlanma kapasitansı 196 SIPROTEC.

Tercihen topraklama transformatörü baraya bağlanır. 67G) Toprak akımı yön tespiti Doğrudan baraya bağlı makinelerde yalnız başına artık gerilimden şebeke toprak arızaları ve makine toprak arızaları arasında karar verilemez. 7UM62.makine tarafından görülen – ölçme yerinin karşısında (Akım trafosu.2010 197 . eğer her üç kriter mevcutsa. Şebeke toprak arızasında makine sadece önemsiz bir toprak arıza akımını makine ve şebeke arasında bulunması gereken ölçme yeri üzerinden taşır. Toprak arıza akımı bir toroidal akım trafosu üzerinden veya Holmgreen bağlantısındaki trafo üzerinden tespit edilebilir.28 %90 Stator Toprak Arıza Koruma (ANSI 59N. Bunun için „Makine yönü“ ve „Şebeke yönü“ arasındaki yönlü sınır 7UM62 'de değiştirilebilir (aşağıdaki şekle bakın). Yayın Tarihi 10. Koruma bundan sonra makine toprak arızasına karar verir. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. SIPROTEC.: • Artık gerilim U0> ayar değerinden daha büyükse. Yük direnciyle oluşturulan toprak arıza akımı devamlı ölçme yeri üzerinden akmalıdır. Burada toprak arıza akımı bir diğer kriter olarak alınır ve artık gerilim gerekli müsaade koşulu olarak kullanılır. Şekil 2-86 Doğrudan baraya bağlı toprak arıza yönü tespiti Buna göre yük direnci . Makine toprak arızasında şebekenin toprak arıza akımı kullanıma müsaait olur. Toroidal akım trafosu) bulunmalıdır.Fonksiyonlar 2. • Toprak akımı ölçme yeri üzerinde 3I0> ayar değerinden daha büyükse. tanımlanan ölçme davranışlarına ulaşmak için – şebeke anahtarlama durumundan bağımsız – bir artık gerilimin ortaya çıkmasında yükseltilmiş bir toprak arıza akımını taşıyan bir yük direnci kullanılır. yani. • Toprak akımı korunacak makine yönünde akıyorsa. 64G. Şebeke davranışları ancak genellikle şebekenin anahtarlama durumuna göre değişebilir. Toprak arıza akımının yüksekliği dışında doğrudan baraya bağlı bir makine toprak arızasının tanınması için artık gerilime bağlı olarak bu akımın yön bilgisi gereklidir.

34) kullanılırsa. Bu suretle hem yıldız noktası direnciyle hem de gerekirse şebekeden kaynaklanan toprak akım payı toplam toprak akımına katılır. bununla ek gerilim girişi tutulmuştur ve artık gerilim U0 stator toprak arıza koruma için bu nedenle faz-toprak-gerilimlerden hesaplanır. Şekil 2-89 stator toprak arıza korumanın mantık şemasını gösterir. 198 SIPROTEC. Eğer toprak arıza akımı açık kesicide belirli bir kriter taşımıyorsa. Bundan dolayı bu ölçme büyüklüğü için hassas toprak arıza tespiti yardımıyla başka iki bağımsız başlatma eşiği Iee> ve Iee>> oluşturulabilir (bakın Bölüm 2.28 %90 Stator Toprak Arıza Koruma (ANSI 59N. Toprak arıza tespiti için bu sırada yıldız noktası akımı ve toplam akım toroidal akım trafosu üzerinden hesaplanır ve akım farkı olarak koruma cihazına iletilir. Koruma. Trafo arızalarının devamında bir aşırı fonksiyondan kaçınmak için. hassas toprak arıza tespiti 151 adresi altında proje dışı bırakılır veya Iee1 ile kullanılır.2010 . yönlü veya yönsüz koruma olarak bara anahtarlaması için kullanılıyorsa. generatörün yol alma işleminde artık gerilimin yalnız başına değerlendirmesi değiştirilebilir. 64G. eğer aşağıdaki her iki kriter mevcutsa makine toprak arızasına karar verir: • Artık gerilim U0> ayar değerinden daha büyükse.Fonksiyonlar 2.29). artık gerilim müsaade için kullanılır (aşağıdaki şekle bakın). 7UM62. Bu arzu edilmiyorsa. Eğer rotor toprak arıza koruma (bakın Bölüm 2. yüksek. Böylece ör. böylece 7UM62 cihazının hassas akım ölçüm girişi tutulmuştur Hassas toprak arıza tespitinin aynı ölçme girişini kullanabileceğine (Projelendirmede Iee2 üzerine) ve böylece aynı ölçme büyüklüğünü geri yakalayacağına. 3I0> ayar değerinden daha büyükse. • Toprak akımı farkı ΔIE. dikkat edilmelidir.o zaman toprak arıza tespiti bir ikili giriş üzerinden geçici olarak kapatılır. 67G) Şekil 2-87 Bara işletimi için stator toprak arıza korumanın karakteristiği Makine alanındaki toprak arızada ayarlanmış bir gecikme zamanından sonra makinenin akım kesmesi teşvik edilir. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. Eğer stator toprak arıza koruma.veya düşük omik. Yayın Tarihi 10. Toprak akımı tespiti (Artık gerilim ile müsaadeli toprak diferansiyel koruma) Endüstri alanında bara sistemleri. değiştirilebilir yıldız noktası dirençleriyle yürütülür.

Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.28 %90 Stator Toprak Arıza Koruma (ANSI 59N. 67G) Şekil 2-88 Bara anahtarlamasında toprak akımı diferansiyel koruma Arızalı fazın belirlenmesi Bunların haricinde bir ilave fonksiyon arızalı fazın belirlenmesine hizmet eder.2010 199 . Yayın Tarihi 10. Arızalı fazda faz-toprak-gerilim diğer ikisinden daha küçük ve sonuncuda gerilim hatta daha yükseldiğinden.Fonksiyonlar 2. 64G. en küçük faz-toprak-geriliminin belirlenmesiyle arızalı faz ortaya çıkarılır ve böylelikle uygun bir rapor arıza bildirimi olarak üretilebilir. Şekil 2-89 % 90 Stator toprak arıza korumanın mantık şeması SIPROTEC. 7UM62.

bırakma süresi) kapsamayan ek gecikmelerdir. Etkin Değil ayarlanır. Yük direnci ve topraklama transformatörünün yerleştirilmesiyle ilgili bilgiler matbaa harfleriyle “Makine koruma teçhizatlarının projelendirilmesi” /5/ içinde bulunur. Genellikle tam artık gerilimin 5 % . Gecikmede yük teçhizatının aşırı yüklenebilirliği de dikkate alınmalıdır. yük akımının aşırı yüklenmesi kapasitif şebeke akımına karşılık gelen daha büyük bir açı (yakl. Toprak akımı 5003 ve 5004 adresleri sadece bara anahtarlamasındaki makineler için anlamlıdır.2 Genel Ayar Notları % 90 Stator toprak arıza koruma. koruma işletim asimetrilerine karşılık gelmeyecek şekilde seçilmelidir. Blok anahtarlaması için aşağıdaki bilgilerin bir anlamı yoktur. bu bakış açısı herşeyden önce bara anahtarlamasındaki makinelerde önemlidir. 5004 YÖN AÇISI için küçük bir açı. ör. koruma fonksiyonunun çalışma süresini (ölçme süresi. bir artık gerilimin ortaya çıkışıdır. 64G. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. 67G) 2.28.2010 . yönsüz U0 veya yönsüz U0&I0 ayarlanmışsa etkindir ve erişilebilir. Ayarlanan değerin 5002 U0> aşılması bu nedenle stator toprak arıza koruma için bir başlatma oluşturur. alınır. 5001 no'lu S/T/A KORUMA adresi altında fonksiyon ON. Burada zararın azaltılması da yük direnci ile dikkate alınmalıdır.Fonksiyonlar 2. Tüm ayar zamanları. normal olarak omik artık vatmetrik akımı toprak arıza durumunda yükselten yük dirençli bir topraklama transformatörü tasarlanır. Yalıtılmış şebekede şebeke kapasiteleri de dikkate alınmak isteniyorsa. 15°. Yön açısı 5004 YÖN AÇISI. Ayar değerinin kesin tespiti primer büyüklüklerle devreye almada gerçekleşir. Ayar. bu değer toprak akımının koruma alanında toprak arızada muhakkak aşılacak şekilde ayarlanmalıdır.28 %90 Stator Toprak Arıza Koruma (ANSI 59N. 200 SIPROTEC. 45°) ayarlanabilir. Gecikme Açma stator toprak arızasında 5005 no'lu T H/T/A adresi altında ayarlanmış zaman kadar geciktirilir. Artık Gerilim Stator devresinde bir toprak arızanın oluşumu için karakteristik. Şebekenin tüm gerilim negatif bileşenleri aynı şekilde makinenin gerilim yıldızına etki ettiğinden. Eğer Yönlü veya yönsüz U0&I0 opsiyonlarından biri seçilmişse. Sadece toprak akımı üzerinden şebeke toprak arıza ve makine toprak arıza arasında bir tercih mümkün olduğundan. 150 S/T/A KORUMA = Yönlü veya yönsüz U0&I0 ayarlandığı yerde. /5/içinde bulunur. Trafoya bağlı makinelerde başlatma değeri o kadar yüksek seçilmeli ki. yani bu reaktif eksen için yön karakteristiğinin eğimine eşittir. Denkleştirilmiş şebekede kalıntı toprak arıza akımı çok küçük olduğundan. Başlatma değeri en az işletme negatif bileşenlerinin iki katı değerinde olmalıdır. Bu durumda toprak arıza akımı ağırlıklı olarak yük direnci tarafından belirlendiğinden. bara ahtarlamasındaki makinelerde son tanımlanan iki opsiyondan biri ayarlanmalıdır. toprak akımıyla ilgili parametrelere erişilir.veya OFFayarlanabilir veya sadece Açma kumandası kilitlenir (Röle BLK). Eğer fonksiyon kullanılmayacaksa. o zaman toprak akımıyla ilgili parametre gizlenir.10 % 'u bir değerdir. Yük direnci ve topraklama transformatörünün yerleştirilmesiyle ilgili bilgiler matbaa harfleriyle „Makine koruma teçhizatlarının projelendirilmesi“. Başlatma değeri 5003 3I0> . artık gerilim ve yön karakteristiğinin dikeyi arasındaki faz kaydırmasını yön belirleme için verir. şebeke toprak arızalarındaki blok transformatörünün kuplaj kapasitesi üzerinden stator devresine etki eden artıklar çalışmaya yol açmasın. „Toprak diferansiyel koruma“ olarak çalışmada Adres 150 S/T/A KORUMA = yönsüz U0&I0 ayarlanır. Tam şebeke rezidüelinde bağlanan artık gerilimin iki katı ayarlanır. Yayın Tarihi 10. 7UM62. eğer projelendirmede 150 no'lu adres altında S/T/A KORUMA = Yönlü. genel olarak şebeke durumlarından bağımsız olmak için. Eğer yönsüz U0 seçilmişse.

Yayın Tarihi 10. Örnek Bara anahtarlaması: Yük direnci 10 Ω 10 A 50 A uzun süreli 20 s için Gerilim bölücü Toroidal akım trafosu Koruma alanı Tam artıkta yük direnci taşır 500 V /100 V 60 A /1 A % 90 6. 64G. yani 20 s altında. o zaman toprak transformatörü olmadan da çalışılabilir. sadece toprak arıza akımının 1/10'unda hesaplanan: Bu örnekte 3I0> 11 mA'e ayarlanır.2010 201 . 67G) Yalıtılmış şebekede kablo kapasiteleri toprak akımı oluşturma için yeterince büyük ise. 1/10 gerilim tam artıkta ayarlanır (Koruma alanının % 90'ı nedeniyle). 90°'lik bir açı ayarlanır (sin ϕ -Anahtarlamaya uygun olarak). yük direnci altında bulunuyorsa dikkate alınır. Artık gerilim için. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. Topraklama transformatörünün aşırı yüklenebilirliği de eğer bu.3-kV-Tarafa çevrilip elde edilen Toroidal akım trafosunun sekonder akımı cihazın girişine taşır % 90'lık bir koruma alanı için tam artığın 1/10'unda çalışılır. SIPROTEC. Bu 500 V/100 V gerilim bölücünün dikkate alınmasıyla bulunur Ayar değeri U0> = 10 V Gecikme süresi 50A'lik yük direncinin yüklenebilirliği için olan sürenin altında bulunmalıdır. Bu durumda yakl.Fonksiyonlar 2. 7UM62.28 %90 Stator Toprak Arıza Koruma (ANSI 59N.

360 ° 0. 67G) 2. çıkarma (S/T/A) Stator toprak arıza koruma DEVRE DIŞI Stator toprak arıza koruma BLOKLAMA Stator toprak arıza koruma AKTİF Stator toprak arıza: U0 başlatıldı Stator toprak arıza: U0 kademesi AÇMA Stator toprak arıza: 3I0 başlatıldı Toprak arıza faz L1 Toprak arıza faz L2 Toprak arıza faz L3 Stator toprak arıza koruma AÇMA Stator toprak arıza: yön ileri 202 SIPROTEC.00 sn. ∞ Varsayılan Ayar OFF Açıklama Stator Toprak Arıza Koruma 5002 5003 5004 5005 U0> 3I0> YÖN AÇISI T H/T/A 10..2010 . 7UM62. Yayın Tarihi 10. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.0 V 5 mA 15 ° 0. 64G. 125.28 %90 Stator Toprak Arıza Koruma (ANSI 59N..Fonksiyonlar 2.0 V 2 .3 Adres 5001 Ayarlar Parametre S/T/A KORUMA Ayar Seçenekleri OFF ON Röle BLK 2.28.0 . 60. 5173 5176 5181 5182 5183 5186 5187 5188 5189 5190 5191 5193 5194 Bilgi Listesi Bilgi >S/T/A BLK >S/T/A Iee off S/T/A OFF S/T/A BLKdı S/T/A AKTİF U0> başlatıldı U0> AÇMA 3I0> başlatıldı Utoprak L1 Utoprak L2 Utoprak L3 S/T/A AÇMA S/T/A Yön İleri Bilgi Tipi EM EM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM Açıklama >Stator toprak arıza koruma BLOKLAMA >Toprak akım başl..00 .30 sn U0> Çalışma 3I0> Çalışma Yön Tespiti Açısı T H/T/A Zaman Gecikmesi 2.. de.28. 1000 mA 0 .4 No.

1 A üzeri hassas toprak akımı bağlantısı için terminallere). söz konusu olabilir. toprak arıza oluşumunda geçici titreşim durumlarına ve harmoniğe karşı da hassas değildir.1 Fonksiyon Tanımı Rotor toprak arıza koruma olarak uygulama Rotor sargısının toprak arızalarının tespiti için de hassas toprak akım tespiti kullanılabilir. yalıtılmış çalıştırılan veya yüksek omik topraklanmış devrelerde toprak arıza akımlarının tespitine hizmet eder. 2. Açma komutu T IEE> gecikme süresinin akışından sonra verilir. (Iee2) aynı akım ölçme girişini. Eğer bu korumanın ancak toprak arıza koruma olarak kullanılması gerekliyse. Bu ör. Hassas toprak akım koruma böylece aynı ölçme girişini tekrar ele alır. Bu kademe toprak akımının büyüklükleriyle çalışır. Eğer rotor devresinin toprak kapasitesi nedeniyle arızasız izolasyonda da akmakta olan toprak akımı parametrelenebilir bir minimum değeri IEE< aşarsa.29 Hassas Toprak Arıza Koruma (ANSI 51GN. ölçme devresi kapalı olarak geçerli olur. Bu uygulama durumu için rotor toprak arıza koruma olarak ölçme devresinin bir denetlenmesi öngörülmüştür. eğer rotor devresi şebeke frekanslı gerilimle yapay olarak toprağa karşı ön gerilimlenirse (bakın Şekil 2-90). eğer 150 no'lu adres altında S/T/A KORUMA = Yönlü veya yönsüz U0&I0 seçilmişse. T IEE>> gecikme süresinin akışından sonra verilir. Ölçme Yöntemi Toprak akımı ilk olarak numerik olarak filtrelenir. hassas toprak akımı tespitini ya Iee1 ya da Iee2 girişine atamaya izin verir. yalıtılmış şebekede bara anahtarlamasındaki elektrikli makinelerde. Yayın Tarihi 10. Bu durumda maksimum akan toprak akımı seçilen UV öngerilim yüksekliğiyle ve kapasitif bağlanma ile rotor devresini sınırlar. Parametrelenen ilk eşik değerinin IEE> aşılmasında bir başlatma tanınır. Açma komutu. ilave harici bir akım trafosu ara trafo olarak kullanılmalıdır. yani stator toprak arıza korumanın yönlü veya yönsüz koruma olarak bara anahtarlaması için de kullanılan girişi kullanabilir. Her iki kademe bir ikili giriş üzerinden bloklanabilir. Koruma. Böylelikle ölçüm.29 Hassas Toprak Arıza Koruma (ANSI 51GN. böylece sadece akımın temel bileşeni ölçüme girer. SIPROTEC.29. Akım denkleştirilmiş trafo veya Holmgreen bağlantısı üzerinden tespit edilebilir. Bu nedenle toprak akımının yüksekliğinin toprak arıza üzerinden bir rapora izin verildiği yerde çalışması anlamlıdır. Eğer bu değer altında kalınırsa. 64R) 2. Parametrelenen ikinci eşik değerinin IEE>> aşılmasında başlatma tanınır. Not: Hassas toprak akım koruma. şebeke toprak arızasında ise toprak akımı düşük makine kapasitesi nedeniyle ihmal edilebilir ise. Bu seçim projelendirmede (bakın Bölüm 2.2010 203 . büyük toprak akımlı toprak kısa devrelerinin tespitine uygun değildir (yakl. eğer stator sargısının makine toprak arızasında tüm şebeke kapasitesi toprak akımını iletiyorsa. kısa bir bekleme süresinden sonra (2 s) bir arıza bildirimi verilir. iki kademeli olarak tasarlanmıştır.4) yapılır.Fonksiyonlar 2. Yüksek hassaslık nedeniyle bu koruma. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. Koruma cihazı 7UM62 . 7UM62. 64R) Hassas toprak akım koruma.

Etkin Değil olarak ayarlanmışsa görülebilir. (Pratik olarak: Uuyar.Durultucudaki dahili dirençler (stabilizör) kısa devre edilmelidir! Şekil 2-91 1) Hassas toprak arıza tespitinin mantık şeması Parametreler ve Bildirimler sadece. Bu durumda 7XR61 . eğer Rotor Toprak Arıza Koruma Adres 160. 7UM62. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. eğer sürekli 0. Yayın Tarihi 10. 204 SIPROTEC. Yük > 150 V).Fonksiyonlar 2.2010 .29 Hassas Toprak Arıza Koruma (ANSI 51GN. 64R) Şekil 2-90 Not Rotor toprak arıza koruma olarak uygulama durumu 3PP13 sadece.2 Aef 'den daha büyük bir akım akıyorsa gereklidir.

2 Genel Ayar Notları Hassas toprak arıza tespiti sadece. Stator toprak arıza koruma olarak faaliyet Bölüm 2. Tipik başlatma değeri yakl. 2 mA'dir. generatörün Stator. Bu ön gerilim sebebiyle arızasız toprak izolasyonunda toprak kapasiteleri üzerinden. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.Fonksiyonlar 2. 7UM62. 1. Hassas toprak akım tespitinin yine de toprak kısa devre koruma olarak kullanılması gerekliyse.veya OFF ayarlanabilir veya sadece Açma kumandası kilitlenir (Röle BLK).veya Rotor sargısı toprak arızalara denetlenmsi mümkündür. Böylece ör. Eğer hassas toprak akım tespiti kullanılmayacaksa.4) opsiyonlardan biri akım değerlendirmeli opsiyonlardan biri seçilmişse. Yayın Tarihi 10. 300 A < 1 s için) aşılmamasını sağlar. Etkin Değil ayarlanır. Rotor toprak arıza koruma olarak faaliyet Hassas toprak akım koruma ile. % 90 Stator toprak arıza korumanın projelendirmesinde (150 S/T/A KORUMA. bu. 5101 no'lu AA KORUMA Iee> adresi altında fonksiyon ON. ZK = Anma frekansında seri cihazın empedansının büyüklüğü. Durultucu (stabilizör) 7XR61 yardımıyla Şekil „Rotor toprak arıza koruma olarak uygulama durumu“ Bölüm 2.29. Yük direnci ve topraklama transformatörünün yerleştirilmesiyle ilgili bilgiler matbaa harfleriyle “Makine koruma teçhizatlarının projelendirilmesi” /5/ içinde bulunur.2010 205 . Toprak arıza koruma olarak faaliyet Birlikte yürütülen orta nokta hatlı düşük gerilimli makineler için veya düşük omik topraklanmış yıldız noktalı makinelerde faz elemanlarının yüksek akım zaman koruması bir toprak kısa devre arızası oluşturur. eğer bu yapılandırmada 151 no'lu adreste AA KORUMA I> = Taraf 1 veya Taraf 2 'ye atanmışsa etki gösterebilir veya açığa çıkabilir.5 kΩ'luk bir arıza direnci için ölçülmelidir. bununla izolasyon dirençlerinin RE yakl. Stator toprak arıza koruma olarak faaliyette toprak akımı gerekirse omik yük direnciyle topraklama transformatöründe yükseltilmelidir. 3 kΩ . kısa devre akımının bu ölçme girişinin termal sınır değerlerinin (15 A uzun süreli. Bu. toprak akımının yüksekliği yalnız kriter olarak yetmesi şartıyla. çünkü toprak arıza akımı arızalı hattan akar. kriter olarak kapalı bir ölçme devresi için kullanılabilen bir akım akar (Adres 5106 IEE<). Bu değer 0'a ayarlanırsa. SIPROTEC. 64R) 2. böylece 7UM62 cihazının akım ölçme girişi tutulmuştur. eğer toprak kapasiteleri çok küçük ise gereklidir. 100 A < 10 s için. hesaplanacak şekilde seçilmelidir: Ayar değeri bu arada rotor devresinin toprak kapasiteleri yüzünden arıza akımında olduğu gibi minimum iki kat yüksek olmalıdır. Hassas toprak akım tespitinin muhtemelen aynı öçlme girişini (IEE2) kullandığına ve bununla aynı ölçme büyüklüğünü tekrar kullandığına dikkat edilmelidir. Açma kademesi 5104 IEE>> yakl.5 kΩ 'luk. bakın Bölüm 2.28 'yi de lütfen gözönünde bulundurun. toprak akım koruma faaliyetinde rotor toprak arıza koruma olarak rotor devresinin şebekede sıklıkla görülen bir ön gerilimi (UV ≈ 42 V. Açma gecikmeleri 5103 T IEE> ve 5105 T IEE>> doğal zamanları kapsamaz. o zaman harici bir ara trafo yerleştirilmelidir.29) emniyetle ayarlanmalıdır. 5102 IEE> Toprak arıza başlatmasının ayarı. o zaman denetleme kademesi etkisizdir.29 Hassas Toprak Arıza Koruma (ANSI 51GN. Topraktan yalıtılmış veya çok yüksek omik devrelerde bununla beraber yeterli büyük toprak akımları sağlanmalıdır.

. ∞ 2 . 50. 0 Varsayılan Ayar OFF Açıklama Hassas Toprak Akım Koruma 5102 5103 5104 5105 5106 IEE> T IEE> IEE>> T IEE>> IEE< 10 mA 5. ∞ 1. 7UM62.Fonksiyonlar 2.00 sn. 1000 mA 0. 60.0 mA IEE> Çalışma Akımı T IEE> Zaman Gecikmesi IEE>> Çalışma Akımı T IEE>> Zaman Gecikmesi IEE< başlatma (Açık Devre) 2.00 sn 0.00 .5 .. 1000 mA 0..00 sn 23 mA 1. R/T/A Iee< Bilgi Tipi EM EM AM AM AM AM EM AM AM AM AM >IEE>> BLOKLAMA >IEE> BLOKLAMA IEE>> Başlatma IEE>> AÇMA IEE> Başlatma IEE> AÇMA >Hassas toprak akım koruma BLOKLAMA Toprak akım koruma DEVRE DIŞI Toprak akım koruma BLOKLANDI Toprak akım koruma AKTİF R/T/A koruma Iee< arızası Açıklama 206 SIPROTEC.4 No. 1202 1203 1221 1223 1224 1226 1231 1232 1233 1234 5396 Bilgi Listesi Bilgi >IEE>> BLK >IEE> BLK IEE>> Başlatma IEE>> AÇMA IEE> Başlatma IEE> AÇMA >HTA BLK IEE OFF IEE BLKdı IEE AKTİF Ar. Yayın Tarihi 10.2010 . 64R) 2.29.00 sn.00 .0 mA.29 Hassas Toprak Arıza Koruma (ANSI 51GN. 60..3 Adres 5101 Ayarlar Parametre AA KORUMA Iee> Ayar Seçenekleri OFF ON Röle BLK 2 .29. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1..

3. 4.Fonksiyonlar 2. Harm. bundan ötürü makinelerin birbirinden ayrılması zorlaşır. Harmonik için bir katkı sağlar. Rotor: Rotor toprak arıza koruma için gerilim bağlantısı. Yayın Tarihi 10.30 %100 Stator Toprak Arıza Koruma (ANSI 27/59TN 3. Harmonik kullanılır.30. 2.2010 207 . Şekil 2-92 3. yani aktif güç P ve reaktif güç Q'nun bir fonksiyonu. çünkü kapasitelerden biri toprak arızadan ötürü kısa devre olmuştur. SIPROTEC. Harmonik sıfır bileşen sistem oluşturur ve böylece Yıldız/Üçgen anahtarlanmış gerilim trafosuyla veya sıfır bileşen sistem hesaplamasıyla faz-toprak-gerilimlerden belirlenebilirdir. Artık gerilimin tespit edilmesine göre (Projelendirme parametresi 223 UE BAĞLANTISI).1 Fonksiyon Tanımı Çalışma Şekli 3. nötr trafo: UE-Girişinin makine yıldız noktasındaki gerilim trafosuna bağlantısı açık üçgen: UE-Girişinin açık üçgen sargısına bağlantısı Bağlı değil: Üç faz-toprak-gerilimlerden artık gerilimin hesaplanması. parazit kapasitelerin bölünme oranı değişir. 3. farklı ölçme yöntemleri oluşur: 1. eğer UE-girişi bağlı değilse herhangi bir GT: herhangi bir gerilime bağlantı. Bara anahtarlamasında tüm makineler 3. 2. Generatörün stator sargısında bir toprak arıza ortaya çıkarsa.) 2. 7UM62 'de bunun için 3. Harmonik azalır (aşağıdaki şekle bakın). Harmoniğin ölçme değerinin yüksekliğidir. % 100'lük bir koruma alanı gerçekleştirmek için.28 'de tanımlanan ölçme yöntemi ile artık gerilimin temel titreşimi kullanılarak stator sargısının maksimum % 90 . Kutupların şekline göre meydana çıkar. Bu sebeple stator toprak arıza korumanın çalışma alanı. Harm.Harmonik yükselmesi esnasında yıldız noktasında ölçülmüş olan 3. burada % 100 stator toprak arıza koruma fonksiyonu bloklanır. sınırlanır. burada % 100 stator toprak arıza koruma fonksiyonu bloklanır. Burada. 7UM62. Ölçme Prensibi Başlatma kriteri 3.% 95'i korunabilir.) Bölüm 2. 5. Harmoniğin yüksekliği ayrıca generatörün işletme noktasına bağımlıdır.30 %100 Stator Toprak Arıza Koruma (ANSI 27/59TN 3. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. 3. şebeke frekanslı olmayan bir gerilim alınır. bununla daha yüksek bir emniyete ulaşmak için. Harmonik her makinede az çok göze çarpan şekilde oluşur. Harmonik dijital filtreleme ile ölçülen artık gerilimin iki şebeke periyodu üzerinden belirlenir. Harmoniğin stator sargısı boyunca akışı 3. generatör klemenslerinde ölçülebilir 3.

Ek emniyet olarak aşağıdaki sınırlama öngörülür. o zaman başlatma değeri bu değerde tutulur. Yük Direnci: UE 'nin 20 Hz ile % 100 stator toprak arıza koruma için bağlantı.H. Yayın Tarihi 10. (Not: negatif değerler ayarlayın) ölçülen aktif güç Şekil 2-93 ile davranış prensibi görselleştirilmiştir.HARM> başlatma değerinin otomatik düşmesi Başlatma karakteristiği ayarlanacak minimum aktif güçten itibaren serbest bırakılır. Koruma fonksiyonu bu durumda Aşırı gerilim kademesi olarak yürütülür (5203 U0 3. eğer UE-girişi bağlı değilse Yıldız noktası trafosu Yıldız noktasında bir toprak arıza ölçülen 3. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. Harmonik ile burada bloklanır. Harmoniğin arızasız duruma karşı düşmesine yol açtığından. koruma fonksiyonu Düşük gerilim kademesi olarak yürütülür (5202 U0 3. Bu atama öncelikli uygulama durumudur.H. % 100'lük bir aktif güçte Volt/Yüzde olarak düzeltme faktörü. 7UM62.HARM> adresi altında seçilmiş ayar değeri.HARM>). Açık üçgen sargı Eğer yıldız noktası trafosu mevcut değilse. Cihaz dahili aktuel başlatma değeri aşağıdaki ilişkiye göre tespit edilir: U3H.(V/%100) adresi üzerinden oluşur. Bu gerilim arıza durumunda yükselir.Fonksiyonlar 2. Harmoniğinin sıfır bileşenleri bazında yürütülür. % 100 stator toprak arıza koruma fonksiyonu 3. aktif güç bağımlı olarak başlatma değeri düşürülebilir. Yüksek bir hassaslığa ulaşmak için. 208 SIPROTEC. Uen-sargı: Üç faz-toprak-gerilimlerden artık gerilimin hesaplanması. düzeltilmiş U3H Udüz Pölç cihaz dahili kullanılan başlatma değeri 5203 no'lu U0 3. Adres 5207 U0 3.30 %100 Stator Toprak Arıza Koruma (ANSI 27/59TN 3.2 V) altına düşüyorsa. Resim 2-93 U0 3. düzeltilmiş = U3H + Udüz · (% 100 – Pölç) Burada: U3H. Güç bağımlı düzeltme ile düzeltilmiş başlatma değeri U3H.) 6. koruma fonksiyonu klemens gerilimlerinin 3. Ayar 5207 no'lu U0 3. düzeltilmiş minimum mümkün ayar değerinin (0.2010 . 7.HARM<).(V/%100) ile ayarlanan. Harm.

adresi altında fonksiyon ON.30 %100 Stator Toprak Arıza Koruma (ANSI 27/59TN 3. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.Fonksiyonlar 2. Yine de Parametre 5203 U0 3. 5201 no'lu S/T/A 3.= Etkin olarak ayarlanmışsa etkindir ve erişilebilir.2010 209 . Rotor Bu bağlantı türlerinde % 100 stator toprak arıza korumanın koruma fonksiyonu bloklanır. SIPROTEC.30. 3.HARM> ölçüdür.) bağlı olmayan/Uen Sargısı. Harmoniğin yükselmesi oluşur. U0'ın hesaplaması Aynı şekilde açık üçgen sargıdaki bağlantıda olduğu gibi hesaplanan gerilim için arıza durumunda 3. herhangi bir trafoya bağlanmış. ancak koruma fonksiyonlarının yapılandırılması sırasında 152 no'lu adres S/T/A. Etkin Değil ayarlanır. Aşağıdaki şekil % 100 stator toprak arıza korumanın mantık şemasını gösterir.veya OFFayarlanabilir veya sadece Açma kumandası kilitlenir (Röle BLK). HARM. Şekil 2-94 % 100 stator toprak arıza korumanın mantık şeması 2. Harm.2 Genel Ayar Notları % 100 stator toprak arıza koruma. HARM. 7UM62. Yayın Tarihi 10. Eğer fonksiyon kullanılmayacaksa.

30 %100 Stator Toprak Arıza Koruma (ANSI 27/59TN 3. ortaya çıkar. seçilir.) Bağlantı türü Sistem taraflı oranlara göre 223 no'lu UE BAĞLANTISI adresi altında projelendirmede.HARM>-kademesinin hassaslığı. Olağan ayarda bu 0 ile ayarlıdır ve böylece düzeltme etkisizdir.Fonksiyonlar 2. Bu ayarda 100 % stator toprak arıza koruma fonksiyonu bloklanır. Rotor opsiyonu. Bu durumda da % 100 stator toprak arıza koruma fonksiyonu bloklanır. Yayın Tarihi 10.2010 . Burada sekonder değerlerle bir ayarlama önerilir. hesaplanan büyüklüklerle çalışılır ve bu Bağlı değil veya Uen-sargı olarak ayarlanmalıdır. Bunun için işletme ölçüm değerleri kullanılır. ayarlanır.30 paragraf „açık üçgen sargı“ 'da bahsedildiği gibi. • Yüzdeli aktif güç işletme ölçüm değerlerinin korunan nesneyle (SN Gen) ilişkili olduğuna dikkat edilmelidir. eğer 7UM62 'nin gerilim girişi toprak arıza koruma olarak değil de. 210 SIPROTEC. Bu güç ölçüm değerleri. Diferans hesabı aşağıdaki ilişkiye göre : Şekil 2-95 bir generatörde ölçümleri örnekleyerek gösterir. Bunun için Adres 5207 U0 3. artık gerilim Uen 'in bir yıldız noktası trafosu üzerinden mi (nötr trafo) yoksa da bir topraklama trafosunun açık üçgen sargısı üzerinden mi (açık üçgen) alınacağı ve koruma cihazına verileceği. Bu durumda % 100 stator toprak arıza koruma fonksiyonu 3. herhangi bir GT opsiyonu. harmoniğin gerilimin aktif gücün % 100 SN Cihaz (P1) ve % 50 SN Cihaz (P2) 'da okunması. 3. Harm. Yük Direnci opsiyonu % 100 Stator toprak arıza korumada 20 Hz-ön gerilimli seçilir. eğer girişe gerilim rotor toprak arıza koruma için bağlı ise. Harmonik için başlatma değeri Bulunulan bağlantı türünün seçimine bağımlı olarak ayar parametreleri 5202 veya 5203 'den sadece biri erişilebilirdir. aşırı gerilim kademesi Adres 5203 U0 3. • Bir topraklama trafosunun bir açık üçgen sargı üzerinden bağlantısında ve bağlı olmayan.H. seçilir. hatta dahili hesaplanan artık gerilimde. 7UM62. yükseltilebilir. Başlatma değeri mümkün olduğunca alçak seçilmelidir. Düzeltme ayarı aşağıdaki yönteme uygun olarak yapılır: • Farklı aktif güçler için 3. eğer başlatma değeri güce bağımlı olarak düzeltildiyse. harmonik gerilimin aktif güç bağımlılığı. U0 3. Ayar değerleri sadece bir primer test çerçevesinde belirlenebilir.HARM> ölçüdür. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. 3. Aşağıdakiler uygulanır: • Yıldız noktasında bir trafoya bağlantıda düşük gerilim kademesi Adres 5202 U0 3. hem düşük uyartılmış hem de aşırı uyartılmış işleyiş türünde (Reaktif güç etkisi). Harmonik ile bloklanır. cihaz anma büyüklüklerine çevrilmelidir (aşağıdaki örneğe bakın). Harmoniğin ölçümü. Çalışma yönteminde Bölüm 2. • Bir doğru ile ölçüm değerlerinin interpolasyonu. Artık gerilimin ölçülen büyüklük olarak koruma cihazının kullanımına sunulması imkanı bulunmuyorsa. 3.(V/%100) parametresi sorumludur. herhangi bir başka gerilimin ölçülmesi için kullanılacaksa.HARM< ölçüdür.

SIPROTEC. yükselmelerin yaklaşık eşit olduğu görülür. aktif gücün fonksiyonu olarak (Reaktif güç parametre olarak) Şekil 2-95'den.Fonksiyonlar 2.965 ile çarpılmalıdır. Harm. Yayın Tarihi 10.) Şekil 2-95 3. harmonik sekonder gerilim. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. 7UM62.27 MVA/5. En elverişsiz durum düşük uyartılmış işletimdir.46 MVA'dir.3kV · 500A = 5.46 MVA = 0. x-Ekseni Şekil 2-95'de ölçeklendirme değiştirme için Föktör SN Gen/SN Cihaz = 5.27 MVA ve SN Cihaz = √3 · UGT prim · IAT prim = √3 · 6.1'e göre SN Gen = 5. Referans sistemi verileriyle Bölüm 2.2010 211 . Şekil 2-96 'de bu eğri % 100 SN Cihaza ekstrapolasyon ile bulunmuştur.30 %100 Stator Toprak Arıza Koruma (ANSI 27/59TN 3.

o zaman % 50 aktif güçte (SN Cihaz ile ilişkili) 14. 212 SIPROTEC. değer (U3H2) 7.22 MW (% 80 SN Gen) ve PN Gen/ SN Cihaz = 4. aktif güce bağımlı karakteristik kaydedilir.46 = % 23 için ayarlanabilir.8 = 4.0 V – 2.7 V'dur.27 MVA · 0. 7UM62. o zaman aktif güç PN Gen = SN Gen · cos ϕ = 5. Böylece ayar değeri hesaplaması: Adres 5207 U0 3.2010 .4V/% 100 (%100 . ekstrapolasyonla bulumuş değer (U3H1) 12.0 V – 5. Böylece 14.HARM> adresinde aynı şekilde % 100 'e ekstra kutuplanır.3 · 4.3. 3. % 10 'luk seçilmiş bir emniyetle Parametre 5205 P min > = % 30 · PN Gen/ SN Cihaz = 0.46 = % 77. Onun için 14.5 V'dur.0 V seçilirse.36 V = 11. Başlatma değeri 5203 no'lu U0 3.) Şekil 2-96 3.Fonksiyonlar 2. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. harmonik sekonder gerilim aktif güç fonksiyonu olarak SN Cihaz ile ilişkilidir (Bu gerilimin ekstrapolasyonu ve sonsuz geçerli karakteristik) % 100 Aktif güçte.8 V'luk bir başlatma değeri hesaplanır. Şekil 2-96 'de sonuçlanan.0 V – 10.30 %100 Stator Toprak Arıza Koruma (ANSI 27/59TN 3.(V/%100) altinda – 10.22/5. „Çalışma aralığı“ paragrafında tanımlandığı gibi karakteristik minimum mümkün aktif gücün verisiyle sınırlandırılmalıdır. % 50 Aktif güçte. Harm.22/5. cos ϕ = 0.2 V = 8.% 77. Yayın Tarihi 10.64 V'luk bir başlatma değeri oluşur.3) = 14.4 ayarlanır.H. Bu ekstrapolasyonla bulunan ölçme değerinin üzerinde bulunur.8 olursa ve generatör bu anma noktasında işlerse. Harmoniğin ölçümü Şekil P = % 20 'ye kadar yürütüldüğünden ve daha doğrusala yakın bir davranış mevcut olduğundan.

HARM.HARM> T S/T/A 3.30 %100 Stator Toprak Arıza Koruma (ANSI 27/59TN 3. ile S/T/A BLOKLAMA 3. 5553 5561 5562 5563 5567 5568 Bilgi Listesi Bilgi >S/T/A 3H BLK S/T/A 3Harm OFF S/T/A 3H BLKdı S/T/A 3H AKTİF S/T/A 3H baş. ile S/T/A DEVRE DIŞI 3..0 Varsayılan Ayar OFF Açıklama Stator Toprak Arıza Koruma 3. Harmonik< Çalışma U0 3.2010 213 . Ayar Seçenekleri OFF ON Röle BLK 0.Harmonik ile S/T/A AÇMA SIPROTEC.. 60.2 . 40. Harmoniğinin güçlü bağımlılığı nedeniyle.0 .. Harm. ∞ 10 . Harmonik> Çalışma T S/T/A 3.0 V 0.30.. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. 40.00 . ile S/T/A BLOKLANDI 3.(V/%100) 1.. ile S/T/A AKTİF 3. bir toprak arızasında 5204 no'lu T S/T/A 3.0 V 0. Ayar önerisi: Pmin> U1 min> Gecikme süresi Açma.0 .3 Adres 5201 Ayarlar Parametre S/T/A 3. 40.4 No.) Çalışma aralığı Generatörün ilgili işletme noktasının 3. HARM.H. 0 -40. adresi altında ayarlanmış süre geciktirilir. Harmonik Zaman Gecikmesi Sürme Eşiği Pmin> Sürme Eşiği U1min> Çalışma için Düzeltme Çarpanı (U/%100) 5202 5203 5204 5205 5206 5207 U0 3. Harmonik U0 3.Harm.2 .Harm.Harmonik ile S/T/A başlatıldı 3. P min > U1 min > U0 3.00 sn. aktif gücün 5205 P min > ile ayarlanan eşiğinin üzerinde ve minimum bir pozitif bileşen sistem geriliminin aşılmasında 5206 U1 min > serbest bırakılır. Ayarlanan zaman. koruma fonksiyonunun doğal zamanını kapsamayan ek bir gecikmedir.0 V 0.Fonksiyonlar 2. 100 %.0 2.HARM. % 40 P/SN Gen % 80 UN 2.0 V 2. 125.0 V 0.0 V. 7UM62..30. 0 50. Yayın Tarihi 10.Harm.50 sn 40 % 80.HARM< U0 3.dı S/T/A 3H AÇMA Bilgi Tipi EM AM AM AM AM AM Açıklama >3. % 100 Stator toprak arıza korumanın çalışma aralığı.Harm.

Gerilim trafosu gibi. Bant geçirici dörtgen gerilimi bağlar ve enerji deposu olarak hizmet eder. işletilen gerilimden ve arıza direncinin arıza akımından oluşur. Uygulanan ölçme prensibi generatörün işletim şeklinden hiçbir şekilde etkilenmez ve generatör dururken de bir ölçmeyi mümkün kılar. Generatör yıldız noktasında uygulanan gerilim.2010 .100%) 2.31 20 Hz Gerilim Enjeksiyonu ile %100 Stator Toprak Arıza Koruma (ANSI 64G . 214 SIPROTEC. Ayrıca bant geçiricinin bir koruma fonksiyonu vardır. o zaman generatör „topraklı“ işletilir. Generatör yıldız noktasında veya yıldız noktası yakınında bir toprak arıza tanınmazsa.31 20 Hz Gerilim Enjeksiyonu ile %100 Stator Toprak Arıza Koruma (ANSI 64G . Her iki büyüklük (US/T/A ve IS/T/A) koruma cihazına yönlendirilir. Tanımlanan koruma prensibi generatör terminallerindeki ve bağlı parçalardaki toprak arızalarını kapsar. 2. 7UM62. Ayrıca küçük bir akım trafosu üzerinden akan 20 Hz-Akım okunur. Aşağıdaki şekle göre 20 Hz-Generatör yakl.31. Bir terminal toprak arızası durumunda yük direncinde tam artık gerilim bulunursa.1 Fonksiyon Tanımı Temel prensip Aşağıdaki şekilde temel prensip görülmektedir. Her iki ölçme prensibi ile – Artık gerilim ölçümü ve 20 Hz-Ön gerilimde ölçme büyüklüğünün değerlendirilmesi – güvenilir ve birbirini tamamlayan artık koruma konseptleri gerçekleştirilir. bunun arıza akımı çok küçük generatör sıfır empedansının sonrasında ekstrem büyük olabilir. Yayın Tarihi 10. Harici düşük frekanslı bir AC gerilim kaynağıyla (20 Hz) generatörün yıldız noktası maks. gerilim uygular. Koruma teçhizatı. 8 Ω'dur. 20 Hz-Ön gerilimle çalışan koruma toprak arızalarda meydana gelen şebeke frekanslı artık gerimden bağımsızdır ve makine yıldız noktasını içine alan toplam sargı alanındaki toprak arızalarını kapsar. Bu sebeple % 100 Stator toprak arıza koruma. Generatör yıldız noktasında bir toprak arıza ortaya çıkarsa. Şekil 2-97 Generatör yıldız nokrtası öngeriliminin temel prensibi Anahtarlama işlemi Yukarıdaki düşünceyi gerçekleştirmek için. ör. o zaman bant geçiricinin daha büyük seri direncinden dolayı anma frekansında 20 Hz-Generatörünü daha büyük geri beslenen akımlardan korur. İşletilen 20 Hz-Gerilim bir gerilim bölücü üzerinden direkt yük direncinde yakalanır.100%) % 100 Stator toprak arıza koruma genaratörlerin stator sargılarındaki bir blok transformatörü üzerinden şebekeyle bağlı toprak arızalarını kapsar. Bu dörtgen gerilim bir bant geçirici üzeri topraklama veya sıfır noktası transformatörünün yük direncine yönlendirilir. Bir artçı hata (ör. ayrıca ekipman gereklidir. ikinci bir toprak arıza) bir tek kutuplu kısa devreye yol açar. 25 V'luk büyüklükte bir dörtgen gerilim oluşur.Fonksiyonlar 2. uygulanan 20 Hz-Gerilime (Gerilim bölücü: Yük direnci ve Bant geçirici) ve Yıldız noktası veya Topraklama transformatörünün dönüşüm oranına bağlıdır. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. 20 Hz-Gerilim arıza direncinden bir akım işletir. Bant geçiricinin 20 Hz-Direnci yakl. daha büyük generatörlerde temel bir fonksiyondur. % 1 generatör anma gerilimine.

Toprak direnç belirlemesine ek olarak akım efektif değerini işleyen ve bununla tüm frekans paylarını dikkate alan bir toprak akım kademesi daha mevcuttur. Diğer arıza payları açı hatasında belirlenir. Bir kontrol anahtarlaması. Muhtemel bir direnç RPS Sıfır noktası-.2).veya Topraklama transformatörüyle % 100 Stator toprak arıza korumanın anahtarlama işlemi Yük direnci Koruma rölesinde ölçülen akım US/T/A Koruma rölesindeki artık gerilim Ölçme prensibi primer bir yük direncinde de uygulanır. Burada 20 Hz-Gerilim bir gerilim trafosu üzerinden bağlanır ve yıldız noktası akımı direkt ölçülür. 7UM62. Topraklamanın.100%) Sekonder yük direncini çok küçültmemek için (mümkünse > 0.2010 215 .Fonksiyonlar 2. Kontak ve Yerleştirme bilgileri ayar notlarında bulunur (Bölüm 2. Toprak akım kademesi etkin kalmaya devam eder. Bu metodla stator kapasitesinin rahatsız eden etkisi elimine edilir ve yüksek bir hassaslığa ulaşılır.veya Sıfır noktası transformatörünün sekonder anma gerilimi büyük seçilmelidir. % 80-90'ını kapsar. Topraklama transformatörü veya Gerilim trafosu üzerinde modelde dikkate alınır.5 Ω). Örneğin 500 V uygun görülmüştür. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. SIPROTEC. direnç hesabında gerilim ve akımın birkaç periyodundan oluşan ortalama değerlerinden yola çıkılır.31 20 Hz Gerilim Enjeksiyonu ile %100 Stator Toprak Arıza Koruma (ANSI 64G . Bu bir rezerve kademe olarak kullanılır ve koruma alanının yakl. 20 Hz-Akım ve Gerilim göstergesi hesaplanır ve buradan kompleks direnç üzerinden omik arıza direnci bulunur. Ölçme doğruluğunun ek olarak yükseltilmesi için. Ölçme Yöntemleri Yukarıda gösterilen şeklin her iki ölçme büyüklüğünden US/T/A ve IS/T/A.31. Şekil 2-98 R IS/T/A Yıldız noktası. Bu durumda direnç belirleme bloklanır. bağlanmış 20 Hz-Gerilimini ve 20 Hz-Akımını kontrol eder ve bunun değerlendirmesiyle 20 Hz-Generatörün veya 20 Hz-Bağlanmanın kesilmesini tanır. Yayın Tarihi 10.

çünkü bu frekans aralığında generatörler çalışmada ve frenlenmede aynı şekilde bir sıfır gerilim oluşturabilirler. 7UM62. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.100%) Mantık Mantık şeması aşağıdaki şekilde gösterilmiştir. Yayın Tarihi 10.31 20 Hz Gerilim Enjeksiyonu ile %100 Stator Toprak Arıza Koruma (ANSI 64G . Kapsanan bölümler: • 20 Hz-Bağlantının denetimi • Direnç hesabı ve Eşik değeri kararı • Bağımsız akım kademesi Koruma fonksiyonu bir uyarı kademesini ve bir açma kademesini kapsar. Şekil 2-99 % 100 Stator toprak arıza korumanın mantık şeması 216 SIPROTEC. Bu.2010 . Her ikisi de bir zaman elemanı üzerinden geciktirilebilir. 10 Hz'in altındaki frekanslarda (yani dururken) ve 40 Hz'in üzerinde direnç ölçümü etkindir. Toprak akımı ölçümü tüm alan üzeri aktiftir. Toprak direnci ölçümü değerlendirmesi 10 Hz ve 40 Hz arasında bloklanır. Toprak akım tespiti sadece Açma-kademesine etki eder. bağlanmış 20 Hz-Gerilime bindirilir ve hatalı ölçümlere hem de aşırı fonksiyona yol açar.Fonksiyonlar 2.

veya OFFayarlanabilir veya sadece Açma kumandası kilitlenir (Röle BLK). Güç Sistemi Verileri 1'de fonksiyon için diğer ayarlar yapılır: • Adres 275: R S/T/A Faktörü. Etkin olarak ayarlanmışsa etkindir ve erişilebilir. Burada.2010 217 . 5301 no'lu %100 S/T/A-KOR. uygulama için Yük Direnci olarak bulunmalıdır.. Cihaza yönelik hesaplanan toprak direnci Stator sargısının primer toprak direnci (= Arıza direnci) Topraklama.31. Arıza Dirençleri Son yapılan ayar değerleri. NBölücü Küçük akım trafosu dönüşüm oranı Gerilim bölücünün bölme oranı Toprak direncinin hesaplama oranı R S/T/A Faktörü olarak 275 adresi altında Sistem Verileri 1'de ayarlanır.100%) 2. Yayın Tarihi 10. primer denemeyle Bölüm 3 Alt bölüm „Devreye Alma“ 'ya göre okunur. adresi altında fonksiyon ON. nötr trafo veya açık üçgen seçilmelidir. koruma toprak direncini cihaz terminallerinde bulunan sekonder büyüklüklerden Uses ve Ises hesapladığına dikkat edilmelidir. Toplam dönüşüm aşağıdaki formüle göre oluşur: Bunların anlamları: REsek REprim NTransf.Fonksiyonlar 2. Burada direnç dönüşüm oranı ayarlanır (bakın paragraf ''Arıza dirençleri'') • Adres 223: UE BAĞLANTISI . Genel hesaplama kuralı (REprim / REsek) : SIPROTEC.ve Sıfır noktası transformatörünün dönüşüm oranlarıyla belirlenir. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.31 20 Hz Gerilim Enjeksiyonu ile %100 Stator Toprak Arıza Koruma (ANSI 64G . Topraklama.veya Sıfır noktası trafosu dönüşüm oranı Topraklama trafosu (3 ile çıkık kutup dönüşümü): Sıfır nokta trafosu: NKüç. Bu hesaplanan ve gerçek stator toprak direnci değeri arasındaki (primer) düzen.2 Genel Ayar Notları % 100 Stator toprak arıza koruma. ancak koruma fonksiyonlarının yapılandırılması sırasında 153 no'lu adres %100 S/T/A-KOR. Bu durumda 20 HzGerilim UE-Girişi üzeri okunur ve artık gerilim % 90 Stator toprak arıza koruma (S/T/A) faz-toprakgerilimlerden hesaplanır. 7UM62. % 90 S/T/A için aynı şekilde ölçülen gerilim kullanılacaksa.

100%) Bu formül sadece hemen hemen ideal Topraklama. 20 s için) 500 V/200 V 200 A/5 A Küçük akım trafosunun dönüşüm oranı 400 A:5 A primer hattın iki kere yürütülmesi yoluyla trafonun penceresiyle 200 A:5 A'e yarılanmıştır. Toprak akım kademesi Toprak akımı kademesi bir rezerve koruma fonksiyonu üstlenir. % 80'lik bir koruma alanına ayarlanır. Topraklama transformatörünün aşırı yüklenebilirliği de. U20 MIN eşiği 0. U20 MIN ve I20 MIN ile denetim eşikleri ayarlanır. İzleme 5307. Olağan ayarlar çoğunlukla uygulama durumlarına karşılık gelir. Başlatma değeri maksimum sekonder arıza akımına göre yaklaşık % 20'de bulunur ve bunun ayar değeri hesaplaması şu şekildedir: Gecikme süresi T S/T/A AÇMA (Adres 5305). 3 . 10 mA'de bırakılabilir. 10 Ω (10 A uzun süreli. dikkate alınmalıdır. Bu yakl. Örnek: Yük direnci Gerilim bölücü Küçük akım trafosu RL NBölücü NKüç. 7UM62.2010 . 5308 adresleri altında. o zaman 5303 no'lu adres altında R<< S/T/A AÇMA = 1000 Ω/8. Yüklenme direncinin 1 Ω'dan daha küçük olduğu uygulamalarda.33 = 120 Ω'luk bir direnç ayarlanır. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.2 kΩ arasında primer arıza dirençleri ve uyarı kademesi için yakl.20 s için) bulunmalıdır. Olağan ayarlanan gecikme zamanları tamamıyla pratiktir. Buradan R S/T/A Faktörü için bir değer oluşur: Açma kademesi R<< için bir generatör taraflı 1000 Ω'luk arıza direnci seçilirse.veya Sıfır noktası transformatörleri için geçerlidir. Yayın Tarihi 10. Ölçülen 20 Hz-Gerilim başlatma değerinin altına düşerse ve 20 Hz-Akım yükselmezse. 50 A . Gerekirse R S/T/A Faktörü olarak primer denemelerden ayarlanmalıdır. Bunun için inşaa edilmiş arıza direnci (Açma kademesi) orana ölçülen sekonder arıza direnci için yerleştirilir. Açma kademesi için 1 . Uyarı kademesi için 3 kΩ'luk bir primer dirençte R< S/T/A ALARM = 360 Ω'luk ayar değeri oluşur. 218 SIPROTEC. o zaman 20 Hz-Bağlantıda problemler söz konusu olmalıdır.31 20 Hz Gerilim Enjeksiyonu ile %100 Stator Toprak Arıza Koruma (ANSI 64G .8 kΩ seçilir.Fonksiyonlar 2. yük transformatörünün yüklenebilirliği için olan zamanın altında (Örnekte 50 A . yüklenme direncinin altında bulunuyorsa. toprak akımı kademesi için de ölçü olan.5 V'a düşürülmelidir. eğer bu. I20 MIN akım eşiği.

20 Hz-Gerilim güçlü bir gerilim trafosu üzeri generatör yıldız noktasına bağlanır ve primer bir yük direnci üzeri düşer.3'te. 100 % Stator toprak-arıza koruması. o zaman gerilim trafosunun geçiş direnci ihmal edilemez. Bir başka yük direnci kabul edilmez. Bu sebeple 5310 adresi için S/T/A Rps = 0. Topraklama. 20 Hz-Bağlantı generatör yıldız noktasında sıfır noktası transformatörü üzeri gerçekleşir. Burada Açma değeri için dengeleme yapılmalıdır. arıza etkilerinin şiddetinin azaltılması için direkt generatör yıldız noktasında olur. 20 Hz-Gerilimin yanında bu akım koruma tarafından tespit edilir ve işlenir. Geçiş direnci PHI I S/T/A parametresiyle (Varsayılan ayar 0 °) 5309 adresinde akım trafolarının ve açı dönüşlerinin açı hatası ideal olmayan Topraklama. Generatör şalterli daha büyük blok birimlerinde uygulamalar oluşur. bunlarda Blok transformatöründe düşük gerilim taraflı ek bir yüklenme teçhizatı açık generatör -şalterindeki sıfır bileşen gerilim etkisinin azalması için mevcut olur. yük direnci. Genelde bu direnç ihmal edilebilecek kadar küçüktür. Şekil 2-100 % 100 Stator toprak arıza korumanın primer bir yük direncine bağlantısı 7XT3300–0*A00/DD için bağlantı tanımlamaları Ek A. DIGSI programı ile bu Advanced-Parametresi ayarlanabilir (lokal-çalışmada mümkün değil). Ayar parametresi sadece primer bir denetimde belirlenebilir. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.Fonksiyonlar 2. Varsayılan ayar Rl-PARALEL için ∞'dur. SIPROTEC.2010 219 . primer yük direnci ile Blok anahtarlamasında generatörlerin bazı sistemlerinde. Advanced-Parametresi Adres 5311 üzerinden bu ek yüklenme direnci ayarlanabilir.veya Sıfır nokta transformatör ile dengelenir.0 Ω olağan ayarı seçilir.31 20 Hz Gerilim Enjeksiyonu ile %100 Stator Toprak Arıza Koruma (ANSI 64G . 7UM62. Şekil A-29'da bulunur. Yayın Tarihi 10. Toprak arızası durumunda bir toprak akımı yıldız noktasında bulunan akım trafosu üzeri akar. Kapalı generatör şalterinde blok transformatör taraflı yüklenme direnci korumasıyla ölçülür ve bir toprak direnci varmış gibi davranılır.100%) Açı dönüşü. Primer bir yük direncinde 20 Hz-Gerilim bir gerilim trafosu üzerinden bağlanırsa. 20 Hz-Generatörünün ve Bant geçiricinin ve Korumanın gerekli bağlantısı aşağıdaki şekilde gösterilmiştir.veya Sıfır nokta transformatörünün geçiş direnci için aynısı geçerlidir.

Akım trafosu yük direncinden sonra direkt toprak taraflı yıldız noktasında yerleştirilir.Generatör) 500V 3 kVA Zps < RL (fakat minimum < 1000 Ω) Ritz Messwandlerbau Salomon-Heine Weg 72 D-20251 Hamburg (Tel.Generatör / √3 ( Doymasız UN. Bu 20 Hz frekansı için geçerlidir. 20 Hz için Muhtemel Üretici: UN.5 kV/ √3/500 V 1650 Ω/660 Ω (5:2) 1 A/1 A Not Geçiş direnci Rps nedeniyle gerilim trafosunun ideal dönüşüm oranı ile hesap edilemez. maksimum amper sargı sayısıyla bir akım trafosu seçilir. 7UM62. Tip: Sekonder Anma akımı: Dönüşüm oranı: 5P10 veya 5P15 (ya da 1FS10) 1A 1 (1A/1A) Primer denetim esnasında düzeltme açısı (Adres 5309 PHI I S/T/A) ve gerilim trafosunun omik geçiş direnci bulunmalı ve 5310 S/T/A Rps adresinde ayarlanmalıdır.Fonksiyonlar 2. Dirençler için hesaplama faktörü olarak (sekonder – primer ve tersi) geçerlidir: Örnek: Primer Yük direnci: Gerilim trafosu: Omik bölücü: Akım Trafosu: RL = 1250 Ω 10.2010 . Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.31 20 Hz Gerilim Enjeksiyonu ile %100 Stator Toprak Arıza Koruma (ANSI 64G . Bu değer ayarlanır. Sistem durma esnasında dönüşüm oranı ölçümü (20 Hz ile beslemede) önerilir.100%) Daha alçak Primer-Sekonder-Empedansla bir iki kutup yalıtılmış gerilim trafosu yerleştirilir. Yayın Tarihi 10. Bundan ötürü R S/T/A Faktörü 'nde daha büyük sapmalar oluşur. Primer Gerilim: Sekonder Gerilim: 20 s için güç (50 Hz veya 60 Hz) Primer-Sekonder Empedans. +49 (0) 40511123 333) Dönüşüm oranı 1:1 olduğundan. 220 SIPROTEC.

7UM62. sekonder 66 Ω primer 5 kΩ.2010 221 .100%) Açma kademesi: Uyarı kademesi: primer 2 kΩ. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. sekonder 165 Ω SIPROTEC.31 20 Hz Gerilim Enjeksiyonu ile %100 Stator Toprak Arıza Koruma (ANSI 64G .Fonksiyonlar 2. Yayın Tarihi 10.

100%) 2.00 sn.00 sn 1.3 Ayarlar Sonuna “A“ harfi eklenmiş adresler.50 A 0.0 .31. 5473 5476 5481 5482 5483 5486 5487 5488 5489 Bilgi Listesi Bilgi >S/T/A 100 BLK >U20 arıza S/T/A 100 OFF S/T/A 100 BLKdı S/T/A 100 AKTİF S/T/A 100 Arıza S/T/A 100 Alarm S/T/A 100 baş.. ∞ 0.Fonksiyonlar 2.. ∞ Varsayılan Ayar OFF Açıklama %100 Stator Toprak Arıza Koruma 5302 5303 5304 5305 5306 5307 5308 5309 5310A 5311A R< S/T/A ALARM R<< S/T/A AÇMA T S/T/A ALARM T S/T/A AÇMA S/T/A I>> U20 MIN I20 MIN PHI I S/T/A S/T/A Rps Rl-PARALEL 100 Ω 20 Ω 10.31. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. 15. 700 Ω.00 .2010 . 700 Ω 20 ..40 A 1..3 . Ayar Seçenekleri OFF ON Röle BLK 20 .31 20 Hz Gerilim Enjeksiyonu ile %100 Stator Toprak Arıza Koruma (ANSI 64G . ancak DIGSI’nin “İlave Ayarlar“ menüsünden değiştirilebilir.0 V 10 mA 0° 0. S/T/A 100 AÇMA Bilgi Tipi EM EM AM AM AM AM AM AM AM Açıklama >Stator toprak arıza koruma BLOKLAMA >20Hz öngerilim arızası (S/T/A) Stator toprak arıza kor. 40 mA -60 .. 60 ° 0. 700.00 . 1..00 sn. 7UM62. 700 Ω 0. Yayın Tarihi 10. 60. ∞ 0.4 No.. 60. Adres 5301 Parametre %100 S/T/A-KOR... 100% DEVRE DIŞI %100 S/T/A koruma BLOKLANDI %100 S/T/A koruma AKTİF Stator toprak arıza koruma 100% Arıza %100 S/T/A koruma Alarm kademesi 100% Stator toprak arıza kor. başlatıldı 100% Stator toprak arıza koruma AÇMA 222 SIPROTEC.0 V 5 .00 sn 0..0 Ω ∞Ω Alarm Kademesi Rs/t/a< Çalışma Değeri Açma Kademesi Rs/t/a<< Çalışma Değeri Alarm Kademesi Rs/t/a< Zaman Gecikmesi Açma Kademesi Rs/t/a<< Zaman Gecikmesi I S/T/A>> Kademesi Çalışma Değeri 20Hz Gerilim Denetim Eşiği 20Hz Akım Denetim Eşiği I S/T/A %100 için Düzeltme Açısı Direnç Rps Paralel Yük Direnci 2.02 .0 Ω 20 .

Bu fonksiyon özellikle hidroelektrik enerji santral uygulamalarında ilgi görmektedir. ağırlıklı olarak şaft akımı koruması faaliyeti üzerinde durulacaktır. yataklar için kritik olduğu bilinir. Türbin çarkı ve Su üzerinden bir noktada şaftın bir toprak bağlantısı oluşur.2 V alanında ve hidroelektrik santrallarında 10 . • Şaft akımı koruması. burada 3. • 3. ağırlıklı olarak hidroelektrik santralı generatörlerinde kullanılır. Uygulama durumları • Toprak akım denetimi. Transformatör) tanımak için. • Tek fazlı akım denetimiyle yüklenme dirençlerinin koruması. Şaft akımı müsaade edilen değeri aşarsa. Bağlantı. 7UM62.32 Hassas Toprak Arıza Koruma B (ANSI 51GN) Hassas toprak akım koruma IEE-B. Bu şaftın etrafına monte edilebilen açılır-kapanır bir trafodur. Düşük omiklik nedeniyle (Şaft. her yatakta akım ölçülmez. topraklama fırçası üzerinden bir noktada topraklıdır. Yağ filmi bir yatakta çok inceyse. Tasarıma bağlı olarak hidroelektrik enerji santralları hayli uzun şaftlar içerirler. bakın Teknik Veriler). Bu girişler.ve makineye bağlıdır.1 Genel Fonksiyon Tanımı Hassas toprak akım koruma IEE-B opsiyonel olarak Iee1 veya Iee2 donanım girişini kullanır. Bağlantı sıfır nokta transformatörünün sekonder devresinde gerçekleşir. generatör şaftının şaft akımlarını tespit etmek için ve yatakların zarar görmesini önlemek için. 2. Fonksiyon. Şaft akımı korumasının temel çalışması aşağıdaki şekilde gösterilmiştir 2-101.6 A'den daha büyük bir akımı kesecek şekilde gerçekleştirilir (termal sınırlar. sistem.2010 223 . o zaman kopukluk oluşabilir. o zaman generatörün durmasını sağlamak gerekir.Fonksiyonlar 2.emf) etki eden bir gerilim oluşabilir. harmonikler de içerir.32. toprak arızaları (Generatör stator. Yatak ve Topraklama) yatağın bozulmasına yol açabilecek daha büyük akımlar akabilir. 1. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. Yatak yuvası topraklı olduğundan. Harmonik daha güçlü olur. Farklı yataklar bundan etkilenebildiği için.30 V alanında bulunur. Turbo generatörlerde şaft. Yayın Tarihi 10. Şaft akımı trafosuna seçilmiş hassas toprak akım girişi (Iee1 veya Iee2) bağlanır. 7UM62 'nin faaliyetinde yüksek bir esneklik sağlar ve aşağıdaki uygulamalar için kullanılabilir. Şaft akımı koruması olarak uygulama (Yatak akım koruma) Yukarıdaki uygulamaların çoğunluğu basit olduğundan. sadece şaft içinden akan akım bir özel trafo ile tespit edilir. Bu gerilim.5 . Sürtünme ve generatörün mıknatıs alanları üzeri ve farklı sebeplerden ötürü şaft üzerinde gerilim kaynağı olarak (electro motive force . SIPROTEC.32 Hassas Toprak Arıza Koruma B (ANSI 51GN) 2. kapalı bir akım devresi mevcuttur. Algılama sistem işletimi esnasında mümkündür. Buna uygulamalarda veya akım trafosu seçiminde dikkat edilmelidir. harmonik toprak akım ölçümü generatör yıldız noktasındaki toprak arızaların tespiti için. Eğer bu akımlar 1 A'den büyükse. Turbo generatörlerde indüklenen gerilim 0. Bu indüklenen gerilim hala yük-.

Faaliyet için. 600 Sargı) kullanılmalıdır.32 Hassas Toprak Arıza Koruma B (ANSI 51GN) Şekil 2-101 Şaft akımı korumanın başlatılması (arıza durumunda muhtemel akım akışı) Şaft akımı trafosu bir trafo üreticisinden satın alınmalıdır veya koruma yenilemesinde mevcut şaft akımı trafosu kullanılabilir. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. Yayın Tarihi 10. Koruma ayarı kullanılacak ölçme yöntemini belirler. 7UM62.Fonksiyonlar 2. 224 SIPROTEC.1000 sargılı olabilir. Bunun üzerinden bir denetim akımı beslenebilir ve bununla tüm devre denetlenir.B : Test bağlantısı (4 Sarım).2010 . Şekil 2-102 Şaft akımı trafosunun bağlantı terminalleri Ölçme Yöntemleri Esnek bir uygulamayı yaratabilmek için. bilinçli olarak uzun bir filtre penceresi kullanılır. yeterli yüksek ölçme akımı sunmak için düşük sargı sayılı trafolar (ör. Şekil 2-102 örnek niteliğinde S1-S2 bağlantı klemenslerini gösterir: Ölçme bağlantısı (400 Sarım) ve A. hassas toprak akımı ölçme tekniği ile farklı işlenebilir. Yüksek bir doğruluğa ulaşmak için. Algoritmik olarak FIR-Filtre parametresinin her bir modifikasyonu demektir. Trafonun çapı şaft çapına bağlıdır ve 2 m'ye kadar olabilir. Sekonder sargıların sayısı çapa bağlı olarak biraz farklı olabilir. Bu trafo 400 . Ayrıca şaft akımı trafoları genellikle 4 sargıdan oluşan bir denetim sargısına sahiptirler.

Generatör yıldız noktasında toprak akım denetimi. Bir zaman elemanı üzerinden OFF-Sinyali uygun olarak geciktirilebilir. Uygulamaya bağlı olarak denetim daha büyük ya da daha küçük bir eşikte yapılabilir.Normal toprak akımı koruma uygulamaları . Seçilen ölçme yöntemine uygun olarak ölçme değeri eşik değeri karar vericiye yönlendirilir. Harmonik Mantık Mantık şeması Şekil 2-103 'da gösterilmiştir. yıldız noktası yakınında (150 Hz veya 180 Hz) Arızaları saptamak için (gerekirse CFC üzerinden tamamlama mantığı) . Harmonik dominant mevcutsa Şekil 2-103 Hassas toprak akımı koruma IEE-B'nin mantık şeması SIPROTEC. Harmonik dominant mevcutsa Temel titreşim ve 3. 7UM62. bırakma geciktirilebilir. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.2010 225 .Şaft akımı koruma. eğer hem temel titreşim hem de 3. eğer temel titreşim dominant mevcutsa 3. Harmonik . eğer 3.32 Hassas Toprak Arıza Koruma B (ANSI 51GN) Genel olarak aşağıdaki filtre opsiyonları seçenek olarak sunulmuştur: Filtreleme Temel titreşim (50 Hz veya 60 Hz) Uygulama . . Genel olarak küçük ölçme büyüklüklerinde başlatmanın bir „Takırdama“ sını önlmek için. 0 ayarı ile IEE-B<-kademesinin etkisiz anahtarlamasına ulaşılır. Zaman süresi durma zamanını belirler.Şaft akımı koruma.Fonksiyonlar 2.Şaft akımı koruma. Yayın Tarihi 10.

Hangi titreşim payı mevcutsa. Harm. Eğer IEE-B hassas toprak akım tespiti kullanılmayacaksa..2 Genel Ayar Notları IEE-B hassas toprak arıza koruma sadece.veya OFFayarlanabilir veya sadece Açma kumandası kilitlenir (Röle BLK). eğer bu. ve 3. Yalnız alarm ayarlanabilir. Adres 5401 Parametre AA KORUMA IEE-B Ayar Seçenekleri OFF ON Röle BLK Yalnız alarm 0. Harmonik 1.0 mA 0. 5401 adresi altında fonksiyon ON.00 sn. Harmonik ve 1.32 Hassas Toprak Arıza Koruma B (ANSI 51GN) 2. Ön ayarda öyle bir değer seçilmelidir ki. 60. bu kademeler çalışacak ve ihbar verecek.5 ..5 A ve 1 A arasındaki arıza akımlarında başlatabilsin. ve 3. 5406 ÖLÇME YÖNTEMİ adresiyle uygun ölçme yöntemi ayarlanır. 600 Sargıda bu 1 mA'lik başlatma değerine denk gelir (denk 0.32. Çalışan generatörde bir arıza yazılımı başlatılır ve SIGRA grafik programı ile harmonik payı belirlenir. Yayın Tarihi 10.3 .0 mA. yapılandırmada 154 = Iee1 ile veya Iee2 ile adresinde ayarlandıysa etki gösterebilir veya açığa çıkabilir.0 mA 3.3 Ayarlar Sonuna “A“ harfi eklenmiş adresler.00 sn 0.00 ..32.2010 .5 s'lik bir değer genelde uygulanabilir.00 .00 sn Çalışma Tutma Süresi IEE-B> Çalışma Tutma Süresi IEE-B< 226 SIPROTEC. 3. 0 0.00 . korumayı 0. çalışma tutması 5407 T-TUTMA IEE-B> adresinde (sadece DIGSI İşletim programı üzerinden ayarlanabilir) ayarlanır.Fonksiyonlar 2. 500. ∞ 0. ∞ Temel 3. 1000. Harm. İlave olarak.00 sn Temel IEE-B> Çalışma T IEE-B> Zaman Gecikmesi IEE-B< Çalışma Akımı T IEE-B< Zaman Gecikmesi Ölçme Yöntemi 5407A 5408A T-TUTMA IEE-B> T-TUTMA IEE-B< 0.. 7UM62.00 sn Varsayılan Ayar OFF Açıklama Hassas AA Koruma B 5402 5403 5404 5405 5406 IEE-B> T IEE-B> IEE-B< T IEE-B< ÖLÇME YÖNTEMİ 5. ancak herhangi bir Açma komutu üretmeyecektir. 2. Açma gecikmesi olarak genellikle 3 s'lik bir süre seçilir ve bu 5403 T IEE-B> adresiyle ayarlanır. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.00 sn 0.. 0. arasında seçim yapılabilir. Etkin Değil ayarlanır.3 . 60. 0.. ancak DIGSI’nin “İlave Ayarlar“ menüsünden değiştirilebilir.2'lik bir emniyet faktörüyle ayar değeri belirlenir (bakın Primer denetim). Temel. Bu durumda. 60.6 A primer).00 sn 0. Şaft akımı koruması olarak faaliyet Şaft akımı korumanın doğru ayarlanması sadece primer denetim esnasında yapılabilir.0 mA 1. 60.00 sn. Kesintili arızalarda da bir Açmayı garantilemek için. Gerçekleştirilen ayardan sonra işletme ölçüm değerlerinin yükü altında generatörde ilgili arıza akımı okunur ve buradan 1.00 .

4 No.Fonksiyonlar 2.32.32 Hassas Toprak Arıza Koruma B (ANSI 51GN) 2. 25071 25072 25073 25074 25077 25078 25079 25080 Bilgi Listesi Bilgi >HTA BLK B IEE-B OFF IEE-B BLOKLANDI IEE-B AKTİF IEE-B> Başlatma IEE-B< Başlatma IEE-B> AÇMA IEE-B< AÇMA Bilgi Tipi EM AM AM AM AM AM AM AM Açıklama >Hassas toprak akım koruma B BLK Toprak akım koruma B DEVRE DIŞI Toprak akım koruma B BLOKLANDI Toprak akım koruma B AKTİF IEE-B> başlatma IEE-B< başlatma IEE-B> AÇMA IEE-B< AÇMA SIPROTEC. Yayın Tarihi 10. 7UM62.2010 227 . Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.

33 Sarımlararası Koruma (ANSI 59N (IT) Sarımlararası koruma. Şekil 2-104 Sarımlararası korumanın standart bağlantısı Sınırlandırılmış hassaslıklı alternatif bir çalışmayı Şekil 2-105 göstermektedir. Koruma fonksiyonu yüksek bir hassaslık özelliği gösterir.1 Fonksiyon Tanımı Temel prensip Şekil 2-104 ölçme tekniği temel prensibini gösterir. Toprak arızalarına karşı duyarsız olmak için. sarımlararası korumanın ölçme girişindeki toprak arıza durumundaki artık gerilimin kaldırılamasına erişilir.33 Sarımlararası Koruma (ANSI 59N (IT) 2. Yüklenme teçhizatı generatör yıldız noktasında bulunur ve artık gerilim. Yayın Tarihi 10.33. 2. 228 SIPROTEC. genelde sarım asimetrisi ile ve koruma cihazıyla daha nadir sınırlanır. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. gerilim trafosu üzerinden ölçülür. Bu durumda hayli yüksek devre akımları kısa devre edilmiş sarımlarda akabilir ve Sargı. 3 iki kutuplu yalıtılmış gerilim trafosu üzerinden artık gerilim açık üçgen sargıda saptanır. Generatörün konstrüksiyonundan ötürü bir sargı hatasının olasılığı daha nadir bir hata durumudur.2010 . Gerilim trafosunun yıldız noktası topraklanmamalıdır. 7UM62. yalıtılmış gerilim trafo yıldız noktası bir yüksek gerilim kablosu üzeri generatör yıldız noktası ile bağlanmalıdır. Aynı zamanda bu gerilim trafosu stator toprak arıza koruması için kullanılır. çünkü o zaman generatör yıldız noktası da topraklanmış olur ve herbir toprak arızası tek kutuplu bir toprak kısa devresine yol açar. büyük hidroelektrik santral generatörlerinde). Şekil 2-105 'e göre bağlantıyla. Burada bir alternatif olarak bir çapraz diferansiyel koruma veya bir sıfır akım koruma. Bir sargı arıza durumunda ilgili fazda bir gerilim düşüşü ortaya çıkar ve bu sonuç olarak açık üçgen sargıda saptanan bir artık gerilime yol açar. Bağlantı taraflı gerilim trafosu topraklıdır ve ayrıca bir açık üçgen sargısınma sahiptir. generatörün bir sargısının (faz) sarımları arasındaki arızaların tespitini sağlar. bağlı yıldız noktaları arasına yerleştirilir.ve Statör zararlarına yol açar. Hassaslık.Fonksiyonlar 2. Ayrı stator sargılı generatörlerde daha yüksek bir olasılık bulunur (ör. Sargı arıza durumunda artık gerilim sadece bağlantı taraflı açık üçgen sargısında oluşur.

Yayın Tarihi 10. Uygun seçilmiş bir pencere fonksiyonu ile yüksek frekanslı titreşimlere karşı duyarsız olunur. Örneklendilmiş artık gerilimden.33 Sarımlararası Koruma (ANSI 59N (IT) Şekil 2-105 Sarımlararası korumanın alternatif bağlantısı Büyük ayar alanıyla koruma fonksiyonu ek olarak bir kademeli. bir fazlı aşırı gerilim koruma olarak kullanılabilir.2010 229 . 7UM62. Şekil 2-106 Sarımlararası korumanın mantık şeması SIPROTEC. özellikle 3. Eşiğin aşılmasında bir başlatma bildirmi verilir ve zaman elemanı başlatılır. Zamanın akışından sonra Açma komutu yenilenir. Harmoniğin rahatsız eden etkisi elimine edilir ve arzu edilen ölçme hassaslığına ulaşılır. Temel titreşim ölçme değeri eşik değeri karar vericiye yönlendirilir. Mantık Mantık şeması Şekil 2-106 'da gösterilmiştir.Fonksiyonlar 2. Ölçme Yöntemleri Korumanın UE-Girişi Şekil 2-104 veya 2-105 'e göre bağlanır. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. bir FIR-Filtre üzerinden gerilimin temel titreşimi bulunur.

Fonksiyonlar 2. Bir başlatma sarımlararası arıza içermeyen bir durumda olmalıdır. Arıza etkileri stator sargısının sargı asimetrileri nedeniyle ortaya çıkarlar. 2.33. az sayıdaki sarımlar arasındaki halihazırda mevcut olan arızayı algılayabilen yüksek bir hassaslık arzu edilir. O zaman koruma fonksiyonu arıza etkilerinin ortaya çıkmasında da hatalı başlatma yapamaz.2 Genel Ayar Notları Sarımlararası koruma.. 60. Bu sırada mümkün olduğunca bir sarımın kısa devre arızası belirlenmelidir.33 Sarımlararası Koruma (ANSI 59N (IT) 2. Korumanın ayarı. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. Yayın Tarihi 10. 5501 no'lu S/A KORUMA adresi altında fonksiyon ON. 130. 7UM62.veya OFFayarlanabilir veya sadece Açma kumandası kilitlenir (Röle BLK). özellikle iki kutup kısa devre arızada bir artık gerilimin oluşumuyla kendisi farkedilebilir. Başlatma eşiği Koruma için.00 .. 95 % Varsayılan Ayar OFF Açıklama Sarımlararası Koruma 5502 5503 5504 U S/A > T-U S/A > RESET ORANI 2.33. Olağan ayarda % 80 olarak seçilmiştir (bakın Adres 5504 RESET ORANI).3 . Ayar 223 no'lu UE BAĞLANTISI = Uen-sargı adresi altında gerçekleştirilir. UE faktörü için (Adres 224) Bölüm 2. Bundan sonra koruma alanı saptanabilir. ∞ 50 . ancak yapılandırma sırasında 155 S/A KORUMA adresi altında ayarlanmışsa etkindir ve erişilebilir.0 V 0. yapılır. Hassas ayarda bırakma oranı gerekirse biraz düşürülebilir. bir sargı arızasında boşa çalışma uyartımı yaratacak şekilde. Çok uzun bir zamanda ancak. Gecikmeler Koruma fonksiyonunun gecikmesiyle ek bir aşırı fonksiyon rizikosu en aza indirilir.0 V 0.3 Adres 5501 Ayarlar Parametre S/A KORUMA Ayar Seçenekleri OFF ON Röle BLK 0. Bu sebeple varsayılan ayar olarak 100 V'luk maksimum sekonder artık gerilimde 2 V'luk bir başlatma değerine karşılık gelen % 2 seçilir. Ayrıca Sistem Verileri 1'de UE girişinin sarımlararası koruma için kullanıldığı bildirilmelidir. ilgili stator sargısının/-demirin büyük bir zararı tehlikesi oluşur.2010 .50 sn 80 % U Sarımlararası> Çalışma Değeri Açma Komutunun Zaman Gecikmesi U Sarımlararasının> Reset Oranı 230 SIPROTEC.. Sonuncu başlatma değeri primer denemeyle bulunur. Bu nedenle bir olağan ayar (bakın Adres 5503 T-U S/A >) seçilir. bir başlatma. Diğer taraftan hassas bir ayar aşırı fonksiyona yol açmamalıdır.5 'e göre faztoprak-gerilim davranışı açık üçgen sargıdaki gerilim için (UE-Giriş) ayarlanır. Bu arıza gerilimi olarak görülen artık gerilim Devreye Alma'da kısa devre arıza denemeleriyle belirlenir.00 sn.

4 No.33. Yayın Tarihi 10. 5413 5421 5422 5423 5426 5427 Bilgi Listesi Bilgi >S/A BLK S/A off S/A BLKdı S/A aktif S/A koruma baş. S/A Açma Bilgi Tipi EM AM AM AM AM AM Açıklama >Sarımlararası arıza koruma bloklama Sarımlararası arıza koruma devre dışı Sarımlararası arıza koruma bloklandı Sarımlararası arıza koruma aktif Sarımlararası arıza koruma başlatıldı Sarımlararası arıza koruma AÇMA SIPROTEC.33 Sarımlararası Koruma (ANSI 59N (IT) 2.Fonksiyonlar 2. 7UM62.2010 231 . Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.

3). Manyetik balans tutarsızlığı oluşabilir. Şekil 2-107 Not RE rotor toprak direncinin bulunması 3PP13 sadece.Fonksiyonlar 2. Yük > 150 V).2010 . Bir toprak arıza uyartım devresinde gerçi doğrudan bir zarar oluşturmaz. Uyartım geriliminin tristör yönlendirmeli oluşumunda kuplaj cihazı 7XR6100'ün CK kondensatörleri yüksek üst titreşim miktarı nedeniyle ön dirençlerle Rön korunur (Terminal atamalarıyla bağlantı örneği için bakın Ek A. gerekirse fırça direnci ve uyartım devresinin toprak kapasiteleriyle.36 . bunların ekstrem mekanik kuvvetleri makinenin bozulmasına yol açar. fn (ANSI 64R) Rotor toprak arıza koruma senkron makinelerin uyartım devresindeki toprak arızalarının tespit edilmesine hizmet eder. normal işletimde çok az mA ile. fn (ANSI 64R) 2. Bağlanan gerilim küçük bir şarj akımı harekete geçirir. ancak ikinci bir toprak arıza sözkonusu olursa.34 Rotor Toprak Arıza Koruma R. (Pratik olarak: Uuyar.Durultucuda (stabilizer) kısa devre edilmelidir! 232 SIPROTEC. 7UM62. kuplaj cihazıyla. gerilim trafosundan türetilebilir. Yayın Tarihi 10.34. eğer sürekli 0. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. 2.34 Rotor Toprak Arıza Koruma R.45 V'luk harici şebeke frekanslı bir yardımcı AC gerilimiyle çalışır.2 Aef 'den daha büyük bir akım akıyorsa gereklidir. Bu durumda dahili dirençler 7XR61 .1 Fonksiyon Tanımı Ölçme Yöntemleri Rotor toprak arıza koruma 7UM62'de yakl. bir bağlantı cihazı 7XR6100-0*A00 ile ör. o zaman bu uyartım sargısının bir sarım arızası anlamına gelir. Bu gerilim simetrik olarak uyartım devresine bağlanır ve aynı zamanda cihazın bunun için öngörülen UE ölçme girişine bağlanır. Bu akım IRE cihazdan ölçülür.

5 kΩ-10kΩ) genellikle bir uyarı bildirimi verilir. Buradan yüksek omik toprak arızaları (ideal koşullarda 30 kΩ'a kadar) da tanınabilir. yani CE toprak kapasitesinin şarj akımı. Toprak direncinin denetimi iki kademeli yürütülür.34 Rotor Toprak Arıza Koruma R. 7UM62. Not Rotor toprak arıza koruma. URE gerilimi tespiti için cihazın UE-Gerilim girişini kullanır. koruma. o zaman direnç hesaplamasından bağımsız olarak RE → ∞'a karar verilir. ön dirençler Rön fırça direnci ve CE uyartım devresinin toprak kapasiteleri de dahil. Yayın Tarihi 10. kompleks toprak empedansını hesaplar. Bu sırada CK kuplaj cihazının kuplaj kapasitesini de dikkate alır.3 mA'lik akımın altında kalırsa. Bu akım dahili sabit ayarlanan 0. fn (ANSI 64R) URE geriliminden ve IRE akımından rotor toprak arıza koruma. Üst titreşimlerin etkilerini kapatmak için. Şekil 2-108 Rotor toprak arıza korumanın mantık şeması SIPROTEC. 2 kΩ . ölçme büyüklükleri değerlendirmeden önce filtrelenir.Fonksiyonlar 2.15 µF olması şartıyla.5 kΩ) kısa bir zamandan sonra Açmaya sebep olur. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. Bırakma eşiği her iki kademe için ayar değerinin % 125'ine belirlenmiştir. o zaman direnç hesabından bağımsız olarak düşük omik toprak arızaya (RE ≈ 0) karar verilir. Bir ilk kademenin altında kalınmasında (ör.2010 233 . statik uyartım teçhizatlarında (Thyristörler veya dönen redresör) oluştuğu gibi. Bu nedenle % 90 Stator toprak arıza koruma için bu durumda artık gerilim U0 faz-toprak-gerilimlerden hesaplanır. toprak kapasitesinin en azından 0. kesintileri ölçme devresinde tanıyabilir ve bildirebilir. Buradan uyartım devresinin toprak direncini RE bulabilir. Direnç ölçümünün tutuculuğu IRE ölçme akımı dahili bir sabit ayarlanmış değeri (100 mA) aşarsa. Ölçme devresi denetimi Arızasız işletimde de akım aktığından. İkinci düşük omik kademenin altında kalınması (ör.

Başlatma Değerleri Koruma omik rotor toprak direncini direkt bulunan ön gerilimin değerlerinden ve akan toprak akımından hesapladığından. sınır değerleri uyarı kademesi (6002 RE< UYARI) ve Açma kademesi (6003 RE<< AÇMA) için doğrudan dirençler olarak ayarlanabilir. koruma fonksiyonunun çalışma süresini (ölçme süresi.34. İzolasyon direncine ve soğutucu maddeye göre bu değerler değiştirilebilir. Bunun için yedek bağlantı aşağıdaki şekle göre geçerlidir. Bunun olmaması durumunda. o zaman koruma doğru olarak bloklanmış kalır. 0.5 s. Ayrıca projelendirme parametresi 223 UE BAĞLANTISI = Rotor ayarlanmış olmalıdır. fırça direncinin. 7UM62. Td1 ve Td2 transdüserinin fabrika çıkışı 10 V'a değiştirilemez (bakın Tablo 3-18 ve 3-19). = Etkin olarak ayarlanmışsa etkindir ve ancak bu durumda ayar parametrelerine erişilebilir. Kuplaj direncinden (Kuplaj kondansatörünün koruması için) ve gerekirse ek dirençten oluşan ön direnç Rotor toprak kapasitesi Rotor toprak direnci 234 SIPROTEC. korumaya. 10 s'ye ayarlanır.34 Rotor Toprak Arıza Koruma R. Ayar değerlerinin gerçek izolasyon direncinden yeterli bir mesafede bulunmasına dikkat edilmelidir. sadece projelendirmede 160 no'lu adreste ROTOR T/A. o zaman gerilim URE = 0 gösterilir ve değerlendirilir. Yayın Tarihi 10.2010 . ayarlanır. Çoğunlukla olağan ayarlar yeterlidir. Gecikmeler Gecikme. Ayar zamanları.2 Genel Ayar Notları Rotor toprak arıza koruma. fn (ANSI 64R) 2. yakl. Rotor devresine kuplaj için veriler 6006 X KUPLAJ kuplaj reaktansının ve 6007 R SERİ fırça direncinin ayarı. uyarı kademesi 6004 T-UYARI-RE< için çoğunlukla yakl. 6001 no'lu ROTOR T/A adresinde fonksiyon ON. bırakma süresi) kapsamayan ek gecikmelerdir.Fonksiyonlar 2. açma kademesi için 6005 T-AÇMA-RE<< kısa. Şekil 2-109 Burada: URE IRE XKuplaj RV CE RE Rotor toprak arıza korumada ölçme devresinin yedek bağlantı şekli Rotor devresinin ön gerilimi Toprak akımı Kuplaj kondansatörünün ve gerekirse bağlanmış endüktivitetin reaktansı Fırça geçiş direncinden. kuplaj cihazının. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. Eğer fonksiyon kullanılmayacaksa. toprak kapasitesinin ve uyartım devresinin toprak direncinin kuplaj kapasitesinin kompleks yedek bağlantısının içinden RE toprak direncini hesaplayabilmesini sağlar.veya OFFayarlanabilir veya sadece Açma kumandası kilitlenir Röle BLK). Etkin Değil ayarlanır.

ölçme geçersiz olarak işaretlenir ve rotor toprak direnci RE = ∞ görüntülenir.3 Bölüm „Montaj ve Devreye Alma“). ölçme fırçaları) Ire< Arıza Tespiti Başlatma Değeri Ire için Düzeltme Açısı SIPROTEC. uyartım teçhizatının arızalarından dolayı cihaz tarafından hesaplanan ve görüntülenen değerler negatif olabilir. duruma göre uyarı kademesi ancak doğru cevap vermez.0 .0 mA.0 . Eğer akım < 7 mA ise. 60. Eğer akım 6008 I RE< adresinde parametrelenen eşik değerinden daha küçük ve aynı zamanda bağlanan gerilim URE 25 V'dan daha büyük ise. yani bir bant geçirici bir şebeke frekanslı ölçme büyüklüğü için gerçekleşmiş olmalıdır. fn (ANSI 64R) Kuplaj kapasitesinin koruması için ölçme devresine eklenen dirençler Rön..15 µF) bundan başka ölçme devresinde bir kesinti tanınabilir. bir arıza tanınır. yanlış ayarlanmış düzeltme açısında veya yanlış kuplaj empedansında da bir düşük omik toprak arızasında bir Açma gerçekleştirileceğini garantilenir.0 mA ayarında akım denetlenmez ve arıza bildirimi verilmez. 60.2010 235 .00 . Bu durumda. ∞ 0. akımın IRE > 7 mA olup olmadığı sorgulanır. fn) 6002 6003 6004 6005 6006 6007 6008 6009 RE< UYARI RE<< AÇMA T-UYARI-RE< T-AÇMA-RE<< X KUPLAJ R SERİ I RE< PHI I RE 10.3 Bölüm „Montaj ve Devreye Alma“). fırça direncinde (Adres 6007) dikkate alınır.0 mA 0. 50.0 kΩ 10. 800 Ω 0 .00 sn 0.00 . 5.0 kΩ 0.. Ölçme devresi denetimi Yeterince büyük rotor toprak kapasitesinde (CE ≥ 0. Uyartım geriliminde çok yüksek omik üst titreşim miktarı nedeniyle şiddeti azaltmak için 7XR6100'deki dahili reaktör. 999 Ω 1.0 . Eğer yani özellikle denetimde.. reaktif direncin –100 Ω'dan daha küçük olmaması gerektiğine dikkat edilmelidir (6006 X KUPLAJ ayar parametresinin alt sınır değeri). 7UM62.00 sn.34 Rotor Toprak Arıza Koruma R. Eğer akım ayar değerini 0.. uyarı kademesi beklenilen izolasyon direncine karşılık vermezse. R SERİ için oluşan direnç geçerlidir. ∞ -100 . I RE< = 0.0 .0 kΩ 2. düzeltme açısı ve kuplaj reaktansı kontrol edilmelidir ve düzeltilmelidir (bakın Alt Bölüm 3.. 30. Trafoların hatalı açılarından. kuplaj empedansının yanlış ayarından. Ayrıca... çünkü hem fırça direnci hem de koruma direnci ölçme devresinde seri dirençler oluşturur.0 ° Uyarı Kademesi Re< Çalışma Değeri Açma Kademesi Re<< Çalışma Değeri Uyarı Kademesi Re< Zaman Gecikmesi Açma Kademesi Re<< Zaman Gecikmesi Kuplaj Reaktansı Seri Direnç (örn. o zaman. anlamlı olabilir. 2..5 mA kadar veya % 20 aşarsa veya gerilim 20 V'dan daha küçük ise.0 ° Varsayılan Ayar OFF Açıklama Rotor Toprak Arıza Koruma (R. 0 -15. arıza bildirimi geri alınır. yani her iki Rön ön dirençlerinin paralel bağlanması ve her iki fırçanın dirençleri.0 kΩ 1. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. Yayın Tarihi 10. koruma cihazının giriş trafosunun muhtemel açı hatasının yol almada ölçülmesi ve 6009 adresinde PHI I RE ayarlanması ölçümün doğruluğunu arttırmak için.34. 15.00 sn. O zaman açmaya karar verilir. Açı hatası düzeltmesi Kuplaj reaktansı ve Ön direnç devreye almada koruma ile kendi başına ölçülebilir (Alt bölüm 3.50 sn 398 Ω 50 Ω 2.Fonksiyonlar 2. kuplaj devresine bağlanması gerekir. Bu tutarlılık testi ile.3 Adres 6001 Ayarlar Parametre ROTOR T/A Ayar Seçenekleri OFF ON Röle BLK 3. her iki kuplaj kapasitesinin CK paralel bağlamasının kuplaj reaktansı için geçerli olduğu gibi.

5383 5391 5392 5393 5394 5397 5398 5399 5400 Bilgi Listesi Bilgi >R/T/A BLK R/T/A OFF R/T/A BLKdı R/T/A AKTİF R/T/A U< BLK R/T/A Uyarı R/T/A başlatıld R/T/A AÇMA R/T/A Arıza Bilgi Tipi EM AM AM AM AM AM AM AM AM Açıklama >R/T/A koruma (R.4 No.fn) U< ile bloklandı R/T/A koruma (R.fn) Re<< AÇMA R/T/A (R. 7UM62.fn) Re< uyarı R/T/A koruma (R.fn) arıza 236 SIPROTEC.34 Rotor Toprak Arıza Koruma R. fn (ANSI 64R) 2.fn) DEVRE DIŞI R/T/A koruma (R.34. Yayın Tarihi 10.Fonksiyonlar 2.fn) AKTİF R/T/A koruma (R.fn) BLOKLAMA R/T/A koruma (R. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.fn) Re<< başlatıldı R/T/A koruma (R.fn) BLOKLANDI R/T/A koruma (R.2010 .

bunların ekstrem mekanik kuvvetleri makinenin bozulmasına yol açar.35. yakl.Fonksiyonlar 2. bir toprak akımı sürekli sürülür.4 kez kutup değiştirir. uyartım sargısında bir sarımlararası arıza anlamına gelir. Manyetik balans tutarsızlığı oluşabilir. ayara bağlı olarak saniyede yakl.35 1-3 Hz Kare Dalga Gerilim Enjeksiyonu İle Hassas Rotor Toprak Arıza Koruma (ANSI 64R 1-3 Hz) Rotor toprak arıza koruma senkron makinelerin uyartım devresindeki yüksek. Yayın Tarihi 10. Yüksekliği arıza direnciyle belirlenir. Fonksiyon işletimine karşılık Bölüm 2. Ölçme geriliminde akan rotor toprak akımı oluşur. 2. 50 V'luk bir AC gerilimle çalışır. 7UM62. Ug büyüklüğüne ve frekansa orantılıdır. o zaman bu. Uyartım sargısındaki bir toprak arıza doğrudan bir zarara sebep olmaz.1 Fonksiyon Tanımı Temel prensip Rotor toprak arıza koruma.34 'de aşağıda anlatılan koruma fonksiyonu gerçek bir yüksek hassaslık gösterir ve büyük generatörlerde kullanılır. Kontrol gerilimi kuplajlanan 50 V-gerilim.ve düşük omik toprak arızalarının tespit edilmesine hizmet eder. Bir 7XR6004 direnç cihazı üzerinden (veya 7XR6003) bu gerilim yüksek omik dirençler üzeri simetrik uyartım devresine kuplajlanır ve aynı zamanda bir yüksek omik ölçme şöntü RM üzerinden topraklama fırçasıyla (Toprak potansiyel) bağlanır (bakın Ek). AC gerilim Ug herbir ters polaritede bir şarj akımı Ig 'yi direnç cihazıyla uyartım devresinin toprak kapasitesine sürer. Ölçme şöntü ile elde edilen gerilim ve kontrol gerilimi transdüser üzeri korumaya kuplajlanır. Rotor toprak kapasitesinin dolmasından sonra şarj akımı sıfır olur. Rotor devresinin bu ön gerilimi Ug ile stabilizör 7XT71'de oluşturulur. 1 . Ancak ikinci bir toprak arızası da gelirse.35 1-3 Hz Kare Dalga Gerilim Enjeksiyonu İle Hassas Rotor Toprak Arıza Koruma (ANSI 64R 1-3 Hz) 2. durultucunun ölçme şöntünde bir orantılı gerilim düşüşünü UÖlç aydınlatır. Şekil 2-110 CE Rv Ug Ig fg Rotor sargısının ön geriliminin bağlantı prensibi Rotor-Toprak Kapasitesi Ön direnç 7XT71'in dörtgen gerilimi 7XT71'in rotor üzerinden toprağa akan akımı 7XT71'in dörtgen frekansı SIPROTEC. bu. Bu akım.2010 237 . Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. Bir rotor toprak arıza sözkonusu olursa. Bir düşük frekanslı dörtgen gerilim artık gerilim olarak kullanıldığında toprak kapasitesinin etkisi elimine edilir ve aynı zamanda arıza frekansına olan arıza mesafesi uyartım teçhizatı nedeniyle uygun olarak büyüktür.

Aynı zamanda gerilim büyüklüğü hesaplanır ve sürülen gerilime Ug çevrilir. Arıza etkilerini yüklü AC gerilim payları ile kaldırmak için. Bir taraftan uyartım geriliminin yüksekliğine göre ve uyartım sargısındaki toprak arızasının durumuna göre ölçme devresinde bir AC gerilim bileşeni oluşur. gerilim Ug kutbu değiştirilir (Dörtgen gerilim).35 1-3 Hz Kare Dalga Gerilim Enjeksiyonu İle Hassas Rotor Toprak Arıza Koruma (ANSI 64R 1-3 Hz) Ölçme Yöntemleri Kontrol geriliminden UKont değiştirme zamanları tespit edilir ve ölçmeye tetiklenir. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. 80 kΩ) keşfedilir. aynı esnada gerilim Ug 'den gelen eşit paylar toplanır. ve diğer taraftan uyartım AC gerilimlerinde büyük yüksek frekanslı DC gerilim ucları oluşur. 7UM62. Artık gerilimin Ug.2010 . Burada kazanılan ölçme değerlerinden ve Ug artık geriliminin hesaplanan yüksekliğinden ön dirençleri Rv dikkate alarak toprak direnci hesaplanabilir (bakın Şekil 2-111). Ölçme ancak iki arıza büyüklüğüyle sahte görüntülenir. Ig akımına orantılı gerilim UÖlç üzeri gerçek arıza direnci elde edilir. Yayın Tarihi 10. yani Ig1 ve Ig2 uyartım devresinden gelen eşit paylar (Ioffset) yok olur. Şönt gerilimin UÖlç veya Ölçme akımının Ig 238 SIPROTEC.Fonksiyonlar 2. Bu yöntemle toprak kapasitesinden etkilenmeden yüksek omik hatalar (maks ca. Şekil 2-111 Akışlar. Ardarda iki ölçme sonucunun diferans oluşumundan Ig. Kontrol geriliminin herbir değiştirmesiyle ortalama değer filtresi üzerinden ölçme gerilimindeki AC gerilim belirlenir. Stabilizörün frekansı ortalama değer oluşumu esnasında rotor-toprak kapasitesini dolduracak alçaklıkta ayarlanmalıdır. böylece sadece kalıcı pay değerlendirilir. Yukarıdaki ölçme gerilim hesabı herbir polarite için gerçekleşir. Bunlar numerik bir filtre ile azaltılır.

Tel kopması veya bir bağlantının bollaşmış klemensi) tanıma durumundadır. İlgili denetim direnci koruma fonksiyonuna bildirilmelidir. eğer toprak kapasiteleri yeterince yüksek (> 0. Eğer hiçbir veya bir çok küçük kontrol gerilimi tespit edilirse. Koruma fonksiyonunda alternatif olarak denetim direnciyle bir harici denetim (7XR6004 ve 7XR6003'te bulunur) tasarlanmıştır. Ancak bu. İkinci düşük omik kademenin RE<< altına düşülmesi kısa bir süreden sonra bir Açmaya yol açar. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. Şekil 2-112 Denetim modunda rotor toprak arıza korumanın mantık şeması Ayrıca kontrol geriliminin bir denetimi de gerçekleşir. Koruma fonksiyonun uygun bildirimlerle denetim sonuçlarını işaret eder.15 µF) ve uyartım teçhizatından gelen bozucu küçük ise. ölçme devresinde arızalar. Bir ikili giriş üzerinden denetim modu aktifleştirilir ve harici bir röle ile arıza direnci kontak bileziğine bağlanır. Yayın Tarihi 10.35 1-3 Hz Kare Dalga Gerilim Enjeksiyonu İle Hassas Rotor Toprak Arıza Koruma (ANSI 64R 1-3 Hz) Denetim Fonksiyonları Her ters polaritede toprak kapasitesinin şarj akımı tespit edilir. Bunun altında kalınırsa. SIPROTEC. temassız fırça vb.Fonksiyonlar 2. Mantık Mantık şeması aşağıdaki bölümleri gösterir: • Stabilizörün denetimi • Ölçme devresi denetimi • İki kademeli koruma fonksiyonu • Rotor toprak arıza koruma denetiminin etkisi Yüksek omik ayarlanan kademenin RE< altına düşülürse genellikle bir uyarı bildirimi verilir. tel kopması.2010 239 . Bu aynı zamanda tek taraflı bir kesintiyi (ör. 7UM62. Değerlendirme mantığı aşağıdaki şekilde gösterilmiştir. o zaman durultucuda bir arıza varsayılır (bakın Mantık Şeması). mümkün olur. algılanır.

Bundan başka. Etkin olarak ayarlanmışsa etkindir ve erişilebilir. Yayın Tarihi 10. transdüser girişleri Td1 ve Td2'nin başka bir fonksiyon için kullanılmadığı garantilenmelidir.veya OFFayarlanabilir veya sadece Açma kumandası kilitlenir (Röle BLK).Fonksiyonlar 2. ancak koruma fonksiyonlarının yapılandırılması sırasında 161 no'lu adres R/T/A 1-3Hz . Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.2 Genel Ayar Notları Hassas rotor toprak arıza koruma. 7UM62.2010 . 240 SIPROTEC. 6101 no'lu R/T/A 1-3Hz adresinde fonksiyon ON.35 1-3 Hz Kare Dalga Gerilim Enjeksiyonu İle Hassas Rotor Toprak Arıza Koruma (ANSI 64R 1-3 Hz) Şekil 2-113 Hassas rotor toprak arıza korumanın mantık şeması 2.35.

Ayar zamanları. o zaman bu değer Advanced.00 sn 1.. Parametre Qc < o zaman 0 mAs olarak ayarlanır.. Bunun için işletme ölçüm değeri (Qc) okunur ve yarısı ayarlanır.0 kΩ 5.00 sn. İzolasyon direncine ve soğutucu maddeye göre bu değerler değiştirilebilir. 7UM62. 60.0 kΩ 0. 2. bırakma süresi) kapsamayan ek gecikmelerdir. açma kademesi için (6105 T-AÇMA-RE<<) kısa. Denetimler Ölçme devresi denetimi için ayar değeri (6106 Qc <) primer denetim esnasında belirlenir.00 mAs 1. Bu durumda bir arıza bildirimi olmaz. Çoğunlukla olağan değerler (RE< UYARI = 40 kΩ ve RE<< AÇMA = 5 kΩ) yeterlidir. 60.00 . ön direçten ve akan toprak akımından hesapladığından.. ayarlanır. 1 s. Adres 6101 Parametre R/T/A 1-3Hz Ayar Seçenekleri OFF ON Röle BLK 5. ∞ 0.0 kΩ 1. Eğer harici denetim yürütülmesi gerekiyorsa ve denetim direnci 7XR6004'de (3. Gecikmeler Gecikme.35. ancak DIGSI’nin “İlave Ayarlar“ menüsünden değiştirilebilir. ∞ 0. sınır değerleri uyarı kademesi (6102 RE< UYARI) ve Açma kademesi (6103 RE<< AÇMA) için doğrudan dirençler olarak ayarlanabilir.2010 241 . Eğer ölçülen şarj çok küçükse. 80. yakl.00 .0 kΩ 10.0 . Bir başka dirençle denetim yapılacaksa. 10. Yayın Tarihi 10. Uyartım teçhizatından gelen enterferans engellenemeyeceğinden.Fonksiyonlar 2.0 . Ayar değerlerinin gerçek izolasyon direncinden yeterli bir mesafede bulunmasına dikkat edilmelidir.. bir ayar yapılması gerekmez. 10 s'ye ayarlanır.35 1-3 Hz Kare Dalga Gerilim Enjeksiyonu İle Hassas Rotor Toprak Arıza Koruma (ANSI 64R 1-3 Hz) Başlatma Değerleri Koruma omik rotor toprak direncini direkt bulunan ön gerilimin değerlerinden..Parametresi olarak TEST DİRENCİ (sadece işletim programı DIGSI üzerinden değiştirilebilir) 6107A adresi altında ayarlanır. koruma fonksiyonunun çalışma süresini (ölçme süresi.00 sn 0.00 sn. uyarı kademesi (6104 T-UYARI-RE<) için çoğunlukla yakl. 10.. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. o zaman denetim etki etmez.3 kΩ) kullanılırsa. 1.3 Ayarlar Sonuna “A“ harfi eklenmiş adresler.00 .0 .02 mAs 3.3 kΩ SIPROTEC. ikaz aşaması için nihai ayar ilk.0 kΩ Varsayılan Ayar OFF Açıklama Rotor Toprak Arıza Koruma (13Hz) Uyarı Kademesi Re< Çalışma Değeri Açma Kademesi Re<< Çalışma Değeri Uyarı Kademesi Re< Zaman Gecikmesi Açma Kademesi Re<< Zaman Gecikmesi Açık Rotor Devresi (Qc) Çalışma Değeri Test Direnci 6102 6103 6104 6105 6106 6107A RE< UYARI RE<< AÇMA T-UYARI-RE< T-AÇMA-RE<< Qc < TEST DİRENCİ 40.

Fonksiyonlar 2. R/T/A 1-3Hz Baş R/T/A 1-3Hz Aç Test R/T/A B.4 No.35. R/T/A 1-3Hz Uy.2010 .lı Test R/T/A ar. 1 Devre Açık 2 Devre Açık Bilgi Tipi EM EM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM Açıklama >R/T/A koruma (1-3Hz) BLOKLAMA >R/T/A koruma (1-3Hz) Test R/T/A koruma (1-3Hz) DEVRE DIŞI R/T/A koruma (1-3Hz) BLOKLANDI R/T/A koruma (1-3Hz) AKTİF R/T/A koruma (1-3Hz) açık devre R/T/A koruma (1-3Hz) arıza R/T/A koruma (1-3Hz): uyarı kademe (Re<) R/T/A koruma (1-3Hz) Re<< başlatma R/T/A koruma (1-3Hz) Re<< AÇMA R/T/A koruma (1-3Hz) test başarılı R/T/A koruma (1-3Hz) test başarısız R/T/A (1-3Hz) 1 ölçme devresi açık R/T/A (1-3Hz) 2 ölçme devresi açık 242 SIPROTEC.35 1-3 Hz Kare Dalga Gerilim Enjeksiyonu İle Hassas Rotor Toprak Arıza Koruma (ANSI 64R 1-3 Hz) 2. 7UM62. 5381 5386 5387 5388 5389 5395 5401 5403 5406 5407 5408 5409 5410 5411 Bilgi Listesi Bilgi >R/T/A 1-3HzBLK >R/T/A1-3HzTest R/T/A 1-3Hz OFF R/T/A 1-3Hz BLK R/T/A 1-3Hz AKT R/T/A1-3Hz açık R/T/A 1-3Hz Ar. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. Yayın Tarihi 10.

) Şekil 2-114 Motor Yol Alma Akımı için Ters Zaman Karakteristik Açma Eğrisi SIPROTEC.36 Motor Yol Alma Zamanı Denetimi (ANSI 48) 7UM62 rölesi bir motor koruması olarak kullanıldığında. motorlar için yol alma denetimi izleme.1 Fonksiyon Tanımı Motor yol alma Motor yol alma için ölçüt olarak (ayarlanabilir) bir akım eşiği aşılması I MOTOR YOLAL. Ters Zamanlı Aşırı Akım Karakteristiği Ters zamanlı aşırı akım karakteristiği. YOL ALMA AKIMI) Motor yol alma tanıma için başlatma değeri (Parametre 6505. I IA IMOTOR YOLAL. motoru uzun yolalma/kalkış işlemlerinden korur ve böylece aşırı yük koruma ile tamamlar (bakınız Bölüm 2.36 Motor Yol Alma Zamanı Denetimi (ANSI 48) 2. 6503. I motor akımı için gerçek açma zamanı Anma yol alma akımı IA için açma zamanı (Param. değerlendirilir ve böylece açma zamanı hesabı müsaadesi verilir. aşırı yük momentleriyle veya kilitli rotor durumlarıyla uzatılmışsa. Açma zamanı aşağıdaki denkleme göre hesaplanır: burada tAÇMA tA maks. Özellikle yüksek gerilimlere karşı duyarlı motorlar. Böylece uzatılmış başlatma süreleri. koruma cihazı tarafından bir açma sinyali başlatılacaktır. Eğer bu başlatma girişimlerinin süreleri. Koruma fonksiyonu bir ters zamanlı aşırı akım ve bir sabit zamanlı aşırı akım açma karakteristiğinden oluşur. örneğin motor başlatmaları sırasında aşırı gerilim darbeleriyle. 2. ancak rotor kilitlenmemişse çalışır.2010 243 . I MOTOR YOLAL. YOL ALMA ZAMANI) Motor akımı (ölçülen değer) Motorun anma yol alma akımı (Parametre 6502.Fonksiyonlar 2. Yayın Tarihi 10. 7UM62. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. düşürülmüş yol alma akımında motor başlatmasında gerilim düşmeleri nedeniyle doğru değerlendirilir ve uygun zamanlı açma mümkün olur.11).36. kısa bir zaman periyodu sırasında bir çok başlatma girişimi olduğunda. ısıl sınırların üzerine çıkacak şekilde çok çabuk ısınırlar.

normal bir işletim durumudur. anma yol alma akımından küçükse (veya büyükse). Bir ikili giriş üzerinden kilitli rotor durumu tespit edilmişse ve sabit zaman karakteristiği süresi de dolmuşsa. buna uygun olarak gerçek açma zamanı tAÇMA (bakın Şekil 2114). bir kilitli rotor durumunu harici bir rpm (dakika başına dönüş)-sayacından uyarılan bir ikili giriş (">Rotor kilitli") üzerinden tespit edebilir. o zaman en geç rotorun bloklanmasında tE-Süresi ile bir açma başlatılmalı. Kilitli rotor süresi (Klt. yani başlatma mesajları ve zaman gecikmeleri de sıfırlanır. İkili giriş üzerinden kilitlenebilir. Şekil 2-115 Motor Yol Alma Koruma için Mantık Şeması 244 SIPROTEC. rotor kilitlenmesinin sabit zaman karakteristiği süresinin dolmasından önce veya sonra ikili girişin etkinliğinin hazır olmasına bakılmaksızın ani Açma olacaktır.2010 . parametre üzerinden devreye alınır veya devreden çıkarılır. Sabit Zamanlı Aşırı Akım Açma Karakteristiği (Rotor Kilit Süresi) Motorun başlatma süresi müsaade edilen maksimum rotor kilit süresi tE'den daha uzun ise. motorun başlatıldığı var sayılır ve sabit zaman karakteristiği üzerinden (müsaade edilen maksimum rotor kilit süresine dayalı) zaman gecikmeli açma başlatılır. 6502 no’lu adrese girilen IA (Parametre YOL ALMA AKIMI).Fonksiyonlar 2. Yayın Tarihi 10. 7UM62. Aşağıdaki şekil bildirim mantığını ve arıza yönetimini göstermektedir.36 Motor Yol Alma Zamanı Denetimi (ANSI 48) Eğer ölçülen gerçek motor yol alma akımı I.) „>Rotor kilitli“ ikili girişi ile bir VE geçidi ile bağlanmıştır. Sadece açma kumandasıyla bir arıza kaydı başlatılır. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. Bir başlatma bir arıza kaydının başlatılmasına yol açmaz. Cihaz. Mantık Motor yol alma koruma. Bu her motor yol almasında gerçekleşen ve ne işletme bildirim arabelleklerindeki girişlere veya merkezi bir değerlendirme yerine (kontrol merkezi) ne de bir arıza durumu açılmasına yol açan.li ROT Sür.. Eğer herhangi bir faz akımı motor yol alma tanıma akım eşiğini aşmışsa I MOTOR YOLAL.

2 Genel Ayar Notları Yol alma denetimini.. kısa süreli aşırı yüke erişilmemeli. = 135 A tA maks = 8. Adres 6505) ortalama bir değere ayarlanabilir: Yol alma denetiminin açma zamanı için genel olarak şunlar geçerlidir: SIPROTEC. O zaman bu değer öyle seçilmeli ki. Eğer başka etki faktörleri bulunmuyorsa (Yük uçları). Yayın Tarihi 10.36. hemen bir açma gerçekleşir. Örnek: Aşağıdaki verilerle motor: Anma Gerilimi Anma Akımı Yol alma akımı Uzun süreli müsaade edilen stator akımı Motor yol alma süresi IA için Akım Trafoları IN AT prim/IN AT sek YOL ALMA AKIMI ayar değeri için hesaplama: UN = 6600 V IMOTnom = 126 A IA = 624 A Imaks. Aşıldığında. adresinde) motor yol alması olarak yorumlanır.2010 245 .Fonksiyonlar 2.5 s 200 A / 1 A Azaltılmış gerilimde yol alma akımı da doğrusal olarak azaltılır. Akım değerinin aşılması 6505 (no’lu I MOTOR YOLAL. bir motor yol alması olarak kabul edilen eşik. normal işletim için geçerli termal açma karakteristiğine ulaşılmasından önce. harici bir sayaçtan bir ikili giriş üzerinden („>Rotor kilitli“) akıma bağlı olmayan açma karakteristiği başlatılabilir. motor çalışması esnasında bütün yük. Eğer koruma cihazında hesaplanan I2t nin değeri aşılırsa. Etkin Değil ayarlanır. yol alma akımının değerleri 6502 no’lu YOL ALMA AKIMI adresinde ve yol alma süresi 6503 no’lu YOL ALMA ZAMANI adresinde normal koşullarda iletilir. 7UM62.8 · IA = 2. % 80 Anma geriliminde buna göre yol alma akımı bu örnekte 0. Eğer fonksiyon kullanılmayacaksa.36 Motor Yol Alma Zamanı Denetimi (ANSI 48) 2. ancak yapılandırma sırasında 165 no’lu adres MOTOR YOL ALMA = Etkin olarak ayarlanmışsa etkindir ve ancak bu durumda ayar parametrelerine erişilebilir.ve gerilim koşullarına rağmen aşılmamalı ve müsaade edilen.5 · IN AT sek'e düşürülür. Kilitli rotorda ve bu nedenle azaltılmış havalandırma makinenin termal kapasitesini azaltır. maksimum yük akımının üzerinde ve minimum yol alma akımının altında bulunmalıdır. 6501 MOTOR YOL ALMA adresinde fonksiyon ON veya OFF ayarlanabilir veya sadece Açma kumandası kilitlenir (Röle BLK). Başlatma Değerleri Koruma cihazına. bir açma komutu vermelidir. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. gerçek yol alma akımı. Yol alma denetimini bu nedenle. motor yol alma tanıma için değer (I MOTOR YOLAL. Eğer yol alma zamanı müsaade edilen maksimum rotor kilit süresinden daha uzun ise.

akıma dayalı değerlerin karşılığı olan akım trafosu sekonder anma akımını göstermektedir. 16.10 . Akımı (BLK OVL. Bilgi Tipi EM EM AM AM AM AM AM AM >Rotor kilitlendi Başlatma zamanı denetimi DEVRE DIŞI Başlatma zamanı denetimi BLOKLANDI Başlatma zamanı denetimi AKTİF Başlatma zamanı denetimi AÇMA Rotor kilit zm.0 .00 A 1. kilitlenmiş rotor ikili girişi etkin olur ve bir açma sinyali başlatır. ikili girişi kilitlenecek şekilde seçilmişse. bölgeye özgü varsayılan ayarlar gösterilmiştir..RöBLK Y.36 Motor Yol Alma Zamanı Denetimi (ANSI 48) Anma koşullarında.00 A 0. sonra Rotor KİLİTLENDİ Başlatma zamanı denetimi başlatıldı Açıklama >Motor Yol Alma Denetimi BLK 246 SIPROTEC. açma zamanı olarak maksimum yol alma süresi tA maks oluşur.0 sn.2010 . 10. 6805) gecikme süresi içerisinde Klt. 50.36.BLK >Rotor kilitli Y.li ROT Sür. Adres 6501 Parametre MOTOR YOL ALMA C Ayar Seçenekleri OFF ON Röle BLK Varsayılan Ayar OFF Açıklama Motor Yol Alma Zamanı Denetimi Motor Yol Alma Akımı 6502 YOL ALMA AKIMI 1A 5A 0.5 .0 sn 0.Başl.36.00 A 3.00 A 6503 6504 6505 YOL ALMA ZAMANI Klt. AKT Y. dolduğunda.3 Ayarlar Tabloda.00 A 2. 80.ALMA DEN.li ROT Sür. Yayın Tarihi 10. 1A 5A Motor Yol Alma Zamanı İzin Verilen Kilitli Rotor Süresi Motor Baş..ALMA DEN. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. kilitsiz kalkış için açma süresinden daha kısa bir açma komutu gecikme süresi gerçekleştirilebilir.DEN.ALMA DEN. 120.ALMA DEN.4 No.60 . Eğer sabit zaman karakteristiği zamanı. C sütunu (yapılandırma).00 .12 A 15. 7UM62.5 sn 6.60 A 8. 6801 6805 6811 6812 6813 6821 6822 6823 Bilgi Listesi Bilgi >Y. 2. OFF Yolal..Baş.0 sn 1. ∞ 3. İzl.) 0. normal kalkışta „>Rotor kilitli“ (No.. Anma gerilim koşullarında farklı oranlar yol alma denetiminin açma zamanını değiştirirler: Anma geriliminin % 80’inde (ve bununla birlikte anma yol alma akımının yaklaşık % 80’i) açma zamanı örneğin: Gecikme süresi Klt. I MOTOR YOLAL.60 A 8.li ROT Sür.Fonksiyonlar 2.ALMA DEN. 180.. AÇ Rotor kilitli Y..50 .

normal çalışmada ve hatta aşırı yüklenme durumlarında genellikle müsaade edilen maksimum sıcaklığının altında kalır. çoklu başlatmalar esnasında bir başlatmanın bitirilmesini engellemek için. cihaz gerekli hesaplamaları yapar ve ısıl grafiği çıkarır ve ısıl rotor çizgesi yol alma sınırının altına düşünceye kadar bir kilitleme sinyali üretir. Buna karşılık çalışmada ve bununla birlikte bağlanan yüksek çalışma akımları rotorun daha küçük termal zaman sabitleri nedeniyle bu termal statordan daha güçlü tehlike oluşturur. motorun tekrar çalışmaması gerekir. anma yol alma akımı. Bu verilerden. kilitleme sinyali bir ikili çıkışa atanmalı ve bu ikili çıkışın kontağı da motor yol alma devresine eklenmelidir.37 Motor Tekrar Başlatma Engelleme (ANSI 66.37 Motor Tekrar Başlatma Engelleme (ANSI 66. müsaade edilen yol alma süresi ve soğuk (nsoğuk) ve sıcak (nsıcak) yük koşullarından müsaade edilen yol alma sayısına ilişkin üretici verilerine dayalıdır. Rotor sargısı için ısıl sınır değerler. bu nedenle kapalı bir motora yeni bir yol alma müsaadesi verilene kadar kilitleme komutu veren bir motor yol alma engelleme özelliği ile donatılmıştır (Tekrar yol alma sınırı). Şekil 2-116 Tekrarlanan Çalıştırma Girişimleri Sırasında Rotorun Sıcaklık Eğrisi ve Isıl Grafiği SIPROTEC. 49 Rotor) Bir motorun rotor sıcaklığı. rotorun bir ısıl grafiğini çıkarmak için stator akımları kullanılmalıdır. Yayın Tarihi 10. 7UM62. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.Fonksiyonlar 2.1 Fonksiyon Tanımı Aşırı Rotor Sıcaklığının Tespiti Rotor akımı doğrudan ölçülemeyeceği için. Bunun için akımların efektif değerleri oluşturulur. Eğer yol almada müsaade edilen rotor ısınmasının üzerine çıkılması bekleniyorsa. 49 Rotor) 2. Böylece yeni bir yol alma müsaadesi oluşur. Aşırı rotor sıcaklığı ΘL üç faz akımdan en büyüğü kullanılarak hesaplanır.37. Motorun başlatmasını kilitlemek için. 7UM62 cihazı. 2.2010 247 .

yeni bir tekrar başlatma girişimi yapılabilir. Bir tam motor yol alma süresi sonrasında. Isıl denge süresi esnasında rotorun termal tablosu güncellenmez. bir ısıl grafiğin tesisi çok daha önemlidir.Fonksiyonlar 2. motorun tekrar başlatılması mümkün değil. motorun ısıl koruması için daha uygundur. 248 SIPROTEC. Bundan sonra yeni bir başlatmaya müsaade edilmez. [%] 50 % Yeniden Başlatma Süresi Motor üreticileri soğuk (nsoğuk) ve sıcak (nsıcak) işletim durumunda belli bir yol alma sayısına müsaade ederler. Sıcaklık tekrar başlama sınırının altına düştüğünde. 7UM62. rotor üzerindeki farklı maksimum sıcaklıklar yüzünden. Bu. Bununla yeniden başlatma sınırı için ΘYnd. Yayın Tarihi 10. 49 Rotor) Motorun çalıştırılması esnasında. Bundan sonra termal tablo uygun zaman sabitleri ile soğur (Rotor zaman sabitesi · Uzatma faktörü). uygun bir zaman — yeniden başlatma zamanı — beklenmelidir. yani gerçekten aşırı rotor sıcaklık sınırı aşılmaksızın bir yol alma mümkün olduğunda. Adres 6604 Zaman sabiti için uzatma çarpanı = ÇALIŞMADA Kτ Adres 6609 veya DURURKEN Kτ Adres 6608 Rotor zaman sabiti. kilitleme sinyali sonlandırılır. Isıl dengesi sırasında motor tekrar başlatılamaz. = Yol Alma Akımı pu olarak Θön Motor durduğu andaki ısıl benzetim (çalışma durumuna bağlı) Ölçülen işletme değeriyle TUzak= (ısıl ölçülen değerler de görünebilir) sonraki tekrar başlatmaya müsaade edilinceye kadar geçmesi gereken süredir. bu. motor başlatmasının muhakkak kilitleneceği anlamına gelmez (bakın Şekil 2-116). = Başlatma Süresi s olarak IYolal. Şekil örnek olarak. T Dengeleme) başlatılır. Cihaz. maksimum müsaade edilen aşırı rotor sıcaklığı ilgilidir: nSOĞUK 2 3 66.37 Motor Tekrar Başlatma Engelleme (ANSI 66. rotor fırçalarındaki ısı dağılımı çok değişkenlik gösterir. motorun tek tek parçalarının kapama anında farklı sıcaklık durumları göstermesine dikkate alır. · (nsoğuk – nsıcak) · IYolal. Yeniden Başlatma Eşiği Eğer rotor sıcaklığı tekrar başlama sıcaklık sınırını aşmışsa.2 Burada: tBaş. ısıl dengenin tesisi için: Her motor kapamasından sonra denge süresi (Adres 6604. dahili olarak hesaplanır: τR = tBaş. yinelenmiş motor başlatmalarında (soğuk işletim durumundan üç yol alma) ısınma süreçleri ve koruma rölesi tarafından ısıl benzetimi göstermektedir. Rotor sıcaklığı tekrar başlama sınırının altına düştüğünde. Bu. denge süresinden ve termal model tarafından hesaplanmış süresinin tekrar kapama sınırının altına düşene kadar. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.7 % 4 75 % ΘYnd. rotorda denge işlemlerini oluşturabilmek için aksine sabit tutulur.2010 . Toplam bekleme süresi. Baş. Baş.. motorun yeni bir başlatmasına kadar süren. Ancak. Rotorun soğuması için. hesaplanır: Burada TDengeleme kτ τR Rotor sıcaklığı denge süresi.

7UM62. Makine. ancak risk değerlendirmesi için rotorun hesaplanan aşırı sıcaklığı gözlemlenebilir. Minimum Engelleme Süresi Bazı motor üreticileri. ısınma grafiği motor anma değerlerinden hesaplanan τR zaman sabiti ve τR · ÇALIŞMADA Kτ (Adres 6609) ile hesaplanan soğuma ile modellenir. motor başlatma kilitleme sinyali bir ikili giriş („>Acil Baş. motorun yüksüz akımının bu eşik değerinden daha büyük olması gereklidir. Engelleme sinyalinin süresi TMİN. Isıl rotor grafiği işlemeyi sürdürür ve müsaade edilen maksimum rotor sıcaklığı aşılabilir. ΘR“) üzerinden sonlandırılarak motorun tekrar başlatılması sağlanabilir. Besleme Gerilimi Arızası Durumunda Davranış 274 ATEX100 parametresi ayarına bağlı olarak termal benzetimin değeri besleme geriliminin arızasında sıfıra geri döner veya döngüsel olarak bir ''kalıcı“ bellekte depolanır. Koruma. Motor çalışıyorken. gerilim beslemesi normale geldiğinde. tekrar başlatma engellemesi tarafından kapatılmaz.2010 249 . Acil Durum Başlatma Eğer. çalışan bir motora göre DURURKEN Kτ (Adres 6608) (durma sırasındaki zaman sabiti) kadar artırılır. KeKapalı I min ayarlanabilir bir akım akışı izleme eşiğinin altındaki akımla tanımlanır. ısıl grafiğe bakılmaksızın müsaade edilen maksimum başlatma girişimi sonrası minimum bir engelleme süresi isterler. motor durduğunda düşürülmüş ısı değişimini -motor daha yavaş soğuyacaktır. hesaplama için belleğe alınan değeri kullanır ve bunu çalışma sıcaklığına uyarlar. yavaş bir soğuma (yavaş sıcaklık dengesi) talepleri sağlar. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. Mantık Ayrıca bir ikili giriş üzerinden termal benzetimin sıfırlanma imkanı da bulunur. acil durum koşulları altında.ENGELLEME sıfırlanır ve böylece muhtemel olarak bulunan engelleme komutu kaldırılır. ısıl benzetim. müsaade edilen maksimum rotor sıcaklığının üzerinde motorun başlatılması gerekli ise. Duran bir motor. ENGELLEME veya TUzak= sürelerinden uzun olanına bağlıdır. o zaman besleme gerilimi arızasında öylece kalır. İkinci durumda. SIPROTEC. Aşağıdaki şekil tekrar başlatmayı engellemenin mantık şemasını gösterir. Bunun için. Bloklama Yeniden başlatma engelleme fonksiyonunun kapatılmasında veya bloklanmasında aşırı rotor sıcaklığının termal benzetimi ve dengeleme zamanı T Dengeleme ve minimum engelleme süresi T MİN. 49 Rotor) Soğutma zaman sabitinin uzatılması Kendiliğinden soğutmalı motorlar için.Fonksiyonlar 2. test sırasında veya devreye alma çalışmalarında veya bir güç besleme gerilimi arızası sonrasında yararlı olabilir.37 Motor Tekrar Başlatma Engelleme (ANSI 66. Yayın Tarihi 10. Bu sırada başlatma eşiği KeKapalı I min termal aşırı yük korumanın koruma fonksiyonunu etkiler (bakın Bölüm 2.11). bu şekilde.doğru olarak hesaba katmak için. Bu. soğuma zaman sabiti.

Etkin Değil ayarlanır.2010 .2 Genel Ayar Notları Tekrar başlatma engeli sadece eğer.Fonksiyonlar 2. 7UM62.37. yapılandırmada 166 no’lu adreste YB ENGELLEME = Etkin atanmışsa etki gösterebilir veya açığa çıkabilir. 250 SIPROTEC. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. 6601 no'lu YB ENGELLEME adresi altında fonksiyon ON. Eğer fonksiyon kullanılmayacaksa. 49 Rotor) Şekil 2-117 Yeniden başlatmayı engellemenin mantık şeması 2. Yayın Tarihi 10.veya OFF ayarlanır veya sadece Açma komutu engellenir (Röle BLK).37 Motor Tekrar Başlatma Engelleme (ANSI 66.

Adres 6602) verilir.0 .9 = 8. ısıl grafiği yansıtan bir değer seçilmiştir (T MİN.0 dak).5 s nsoğuk = 3 nsıcak = 2 200 A/1 A Aşağıdaki ayarlar yapılır: I Yolal/IMOTnom T BAŞL MAKS MAKS. Minimum engelleme süresi T MİN.Fonksiyonlar 2. Burada yol alma akımı oran olarak motor anma akımına (I Yolal/IMOTnom . motor anma akımı IMOT.ENGELLEME = 6. çalışan bir motorla kapatılmış bir motorun farklı soğutmalarında dikkate alınır.2010 251 . Zaman sabitleri arasında bir fark olmazsa (örneğin fanlı havalandırmalı motorlarda). T Dengeleme = 1. Bu faktör yüklü. SIPROTEC.5 s =2 =1 Rotor sıcaklığı denge süresi için. Akımın. T Dengeleme büyük seçilmelidir.0 dak ayarı. soğuma sırasında -özellikle motor durduğu sırada. Başka belirtimler yapılmamışsa.zaman sabitinin uzatma faktörleri için ek sabiti belirler.ve Soğutma sabitleri (I > KeKapalı I min) işletme koşulları altında aynıdır. 6606 no'lu (MAKS. izin verilen soğuk (nsoğuk) ve sıcak (nsıcak) durumdan çalıştırma sayısı gibi değişkenler motor üreticileri tarafından sağlanır.nom. 6607 adresinde (#SOĞUK-#SICAK) müsadeli soğuk. o zaman uzatma faktörü DURURKEN Kτ = 1 olarak ayarlanır.0 ve ÇALIŞMADA Kτ = 2. Motor üreticisinin veya sistemin gerekleri.SICAK BAŞ. Her koşulda. aşağıdaki ayarlar önerilir: DURURKEN Kτ = 5. motorun durduğu anlaşılır ve zaman sabiti ayarlanmış uzatma faktörü kadar yükseltilir. Çalışan motorda soğutmaya uzatma faktörü ÇALIŞMADA Kτ ile etki edilir.ve sıcak yol almaların sayısı arasındaki fark parametrelenir. yol alma akımı IYolal. Fanlı havalandırması olmayan motorlarda 6608 no’lu adreste azaltılmış soğutma motor dururken DURURKEN Kτ ile dikkate alınır. müsaade edilen maksimum kalkış T BAŞL MAKS (Adres 6603). Güç Sistemi Verileri 1'de motor görünür gücü (Adres 252 SN GEN/MOTOR) ve anma gerilimi (Adres 251 UN GEN/MOTOR) doğru ayarlı olduğu önemlidir.SICAK BAŞ. #SOĞUK-#SICAK = 4. makul bir değer olarak kanıtlanmıştır. = 624 A tBAŞL MAKS = 8. Bu örnekte. Akımın 281 no’lu KeKapalı I min adresinde ayarlanan bir değeri geçmemesinden itibaren. Bu parametrenin doğru yorumu için.) adresinde müsaade edilen sıcak yol almaların sayısı. 7UM62.ENGELLEME için değer motor üreticisi veya sistem koşulları gereklerine göre ayarlanır. ÇALIŞMADA Kτ = 1 ’de Isınma. Ayar örneği Örnek: Aşağıdaki verilerle motor: Anma gerilimi Anma akımı Yol alma akımı Motor yol alma süresi IBAŞL MAKS Soğuk motorda müsaade edilen yol almalar Sıcak motorda müsaade edilen yol almalar Akım trafosu Motor anma akımıyla ilşkili yol alma akımı: UN = 6600 V IMOTnom = 126 A IYolal. Yayın Tarihi 10. 49 Rotor) Gerekli Karakteristikler Rotor sıcaklığını hesaplamak için gerekli. 281 no’lu KeKapalIi I min adresinde ayarlanan değeri aşmasından itibaren etkin olur.37 Motor Tekrar Başlatma Engelleme (ANSI 66. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.

7’lik bir tekrar başlatma sınırına ulaşılmıştır. Yukarıda verilen ayar değerleri geçerlidir. Aşağıdaki şekil 2 sıcak başlatmada termal davranış gösterilmiştir. 7 dak. Yol alma esnasında yeniden başlatma sınır eşiği aşılır ve kapatma ile yeniden başlatma engelleme etki gösterir. İlk motor kapamadan sonra T Dengeleme etki gösterir 30 s sonra Motor açılır ve derhal tekrar kapatılır. İkinci başlatma yol alma akımı sebebiyle bir ısınmaya yol açar ve bunu takip eden 0. Motor sürekli anma akımı ile işletilir. Şekil 2-118 Birbirini takip eden iki sıcak yol almada sıcaklık davranışı Şekil 2-119 'da motor aynı şekilde iki kez sıcak işletim durumundan başlatılır. termal aşırı zorlanma anlamına gelmez. Yeniden başlatma sınırının kısa süreli aşılması. etki gösterir. 7UM62. Derhal bir kapatmada. Öneri ≈ 0.Anma) kararı için akım eşiklerinin doğru ayarlanması önemlidir. Başlatmadan sonra motor % 90 anma akımıyla işletilir. Yeni bir moladan sonra 2. 49 Rotor) Düzenli fonksiyon için. yeniden bir başlatmanın rotoru termal aşırı zorladığını işaret eder. Yeniden başlatma engelleme yakl. 3 soğuk ve 2 sıcak başlatma girişimi ile. Motor yeniden tekrar kapatılır. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. 252) ve Motor durma/Motor çalışma (Adres 281 KeKapalı I min. 2. Bu sefer zaman sabiti olarak τL · DURURKEN Kτ = 2 · 204 s = 408 s etki gösterir. % 66. Taraf 2 için akım trafo değerlerinin (Adresler 211 ve 212). Yol alma gerçekleşir.9 · I/IMOTnom ÇALIŞMADA Kτ yük akımı bir soğumaya yol açar.Fonksiyonlar 2. Dengeleme süresinin akışından sonra (1 dak) termal benzetim zaman sabiti τL · DURURKEN Kτ ≈ 5 · 204 s = 1020 s ile soğur. 2. fakat başlatmalar arasındaki mola süresi bir önceki örnektekinden daha uzundur. Dengeleme süresinin akışından sonra (1 dak) rotor zaman sabiti τL · DURURKEN Kτ ≈ 5 · 204 s = 1020 s ile soğur. Ayar değerlerinin özeti ve olağan ayarlar parametre tablolarında verilmiştir. Farklı İşletme Durumlarında Termal Davranış Daha iyi anlamak için aşagıda birçok mümkün işletim durumlarından ikisi yakından ele alınmıştır. Sistem Verilerinin (Adresler 251. 252 SIPROTEC.2010 .37 Motor Tekrar Başlatma Engelleme (ANSI 66. Yayın Tarihi 10.1 · I/IMot. İlk başlatmadan sonraki kapatma termal benzetimin ''donmuş'' olmasına yol açar.

0 3. .ENGELLEME 4.0 . Yayın Tarihi 10. 120.0 1.0 . 10..0 dak Varsayılan Ayar OFF Açıklama Motorlar için Yeniden Başlatma Engelleme I Başlatma / I Motor nominal Maksimum İzin Verilen Başlatma Süresi Sıcaklık Dengeleme Süresi Müsaade Edilen Sıcak Yol Alma Sayısı Soğuk Baş. 4 1 .0 sn 0.0 .0 2. 7UM62.Fonksiyonlar 2.3 Adres 6601 Ayarlar Parametre YB ENGELLEME Ayar Seçenekleri OFF ON Röle BLK 1. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.Sıcak Baş.37.SICAK BAŞ... #SOĞUK-#SICAK DURURKEN Kτ ÇALIŞMADA Kτ T MİN.5 ..2 . 2 1..0 dak 1 . 320..0 .. 100.0 0.2010 253 .0 6.5 sn 1. 49 Rotor) Şekil 2-119 İki sıcak başlatma sonrasında sürekli işletim 2. 100. 320.0 dak 2 1 5. Tekrar Başlatma Engelleme Süresi 6602 6603 6604 6606 6607 6608 6609 6610 I Yolal/IMOTnom T BAŞL MAKS T Dengeleme MAKS..37 Motor Tekrar Başlatma Engelleme (ANSI 66.9 8. Sayısı Dururken Zaman Sabiti Uzatımı Çalışırken Zaman Sabiti Uzatımı Min.0 dak SIPROTEC.

49 Rotor) 2.dı Motor tekrar başlatma engelleme AKTİF Motor tekrar başlatma engelleme AÇMA >Rotor termal hafıza reset Rotor termal hafıza reset Motor yeniden başlatma engelleme alarmı Açıklama >Motor Tekrar Başlatma Engelleme BLK 254 SIPROTEC.Engell.37.37 Motor Tekrar Başlatma Engelleme (ANSI 66. engelleme DEVRE DIŞI Motor tekrar başlatma engelleme BLK.AL Bilgi Tipi EM EM AM AM AM AM EM AM AM >Rotor acil başlatma Motor tekrar baş.Fonksiyonlar 2. ΘR YBE OFF YBE BLK YBE AKTİF YBE AÇMA >HR TerBen.ΘR HR th. 4822 4823 4824 4825 4826 4827 4828 4829 4830 Bilgi Listesi Bilgi >BLK YBE >Acil Baş.rep. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.4 No. Yayın Tarihi 10. ΘR Yolal. 7UM62.2010 .

Akım kriteri. Eğer bir kesici başarılı bir açma komutundan sonra ayarlanabilir bir zaman süresi içinde açmazsa. Bırakma. Bu nedenle başlatma yalnız yardımcı kontak kriterinden de gerçekleşir. Kriterler Bir başlatma oluşumuna yol açan (Akım kriteri. rotor toprak arıza korumadaki gibi. ör.38.38 Kesici Arıza Koruma (ANSI 50BF) Kesici arıza koruma projelendirmede opsiyonel olarak Taraf 1 veya Taraf 2'nin akım girişlerine atanabilir (bakın Bölüm 2.zayıf yükte gerilim koruma ile. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.4). 2. güvenli bir kriter oluşturmaz.38 Kesici Arıza Koruma (ANSI 50BF) 2. gerçekleşir. • Koruma fonksiyonları için kesici yardımcı kontağının değerlendirmesi. kesicinin reaksiyonu için akım. verilen bir açma komutundan sonra akımın her üç fazda parametrelenen bir sınır değerin altında kalıp kalmadığı. frekans koruma. eğer üç faz akımlarından minimum biri parametrelenebilir bir eşiği (KESİCİ I>) aşarsa. Yayın Tarihi 10.2010 255 .Fonksiyonlar 2. Kesici yardımcı kontağı) her iki kriter VEYA-mantığıdır. Kesici arıza koruma. Makine korumada tipik olarak şebeke şalterine ilişkilidir. Kısa devre arıza akımı olmadan Açmada. ör. ör.1 Fonksiyon Tanımı Çalışma Modu Kesici arıza koruma için iki kriter bulunmaktadır: • Kontrol. Şekil 2-120 Kesici arıza koruma fonksiyonunun sadeleştirilmiş fonksiyon şeması Başlatma Kesici arıza koruma iki farklı kaynaktan başlatılabilir: • 7UM62'nin dahili fonksiyonları. SIPROTEC. eğer her üç faz akımı % 95 başlatma eşiğinin altında kalırsa. • Örneğin ikili girişler üzerinden harici açma sinyalleri ile. kesici arıza koruma açmayı daha yüksek bir şalter vasıtasıyla başlatır (örneğe de bakın). yerine getirilir. Koruma fonksiyonlarının açma kumandaları veya CFC üzerinden (dahili mantık fonksiyonları). atanmış kesicinin doğru devreden çıkarılmasının denetimini sağlar. akım kriteri gerekirse kuvvetli ifadeli olmayabilir. 7UM62. gerilim koruma.

uygun bir sinyal verilir ve ayarlanabilir bir gecikme zamanı başlatılır. Bu sinyal gecikme zamanının tüm akışı esnasında bulunmalıdır. Bu sürenin akışından sonra başlatmaya sebep olan kriterler yerine getirilmeye devam edilirse. Kesici arıza koruma sadece kesici yardımcı kontaklarıyla etkinleştirilir. bir ikili giriş üzerinden „>KAK BLK“ de bloklanabilir (örneğin makine korumanın bir denetimi esnasında). Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. Parametre üzerinden tüm kesici arıza koruma devreye alınabilir veya devreden çıkarılabilir. 7UM62.2“ birlikte bağlanır. gerçekleşir. baş. eğer • dahili başlatma koşullarından biri (CFC veya ÇIK12) veya „>KAK har baş.2“.bağlantısı üzerinden artık bir kaynak-değerlendirme arıza kapamadan önce üzerinde bulunan kesici ile başlatılır. eğer akım KESİCİ I> eşiği altında bulunuyorsa. 256 SIPROTEC. aksi takdirde zaman sıfırlanır ve açma komutu oluşmaz. baş. aktifleştirilemez. o zaman bir başka VE. Eğer ikili giriş kesici yardımcı kontağı için etkin değilse. İki kanallılık „dahili“ bir başlatma için de etki eder.38 Kesici Arıza Koruma (ANSI 50BF) 0 işletim durumunda akım kriteri etkin değildir. Aşağıdaki şekil kesici arıza korumanın mantık şemasını göstermektedir. Bir başlatma yani.2010 .1“ veya „>KAK har. Mantık Eğer kesici arıza koruma başlatıldıysa. İki kanallılık Emniyeti arttırmak ve mümkün arıza impulslarına karşı koruma için harici bir start sinyali için ikili girişin bir tutuculuğu vukuu bulur. bıralırsa. • koruma fonksiyonlarının bir devreden çıkarma komutu hala bulunuyorsa. başlatmaya sebep olan. o zaman sadece akım kriteri etkilidir ve kesici arıza koruma bir açma komutunda. eğer her iki ikili giriş enerjili ise. Aşırı fonksiyona karşı emniyeti arttırmanın başka yolu artık bir ikili giriş „>KAK har.Fonksiyonlar 2. Bir başlatma bırakılır ve kesici arıza koruma ile bir açma komutu oluşmaz. akım kriteri ve yardımcı kontak kriteri ama bırakırsa. Yayın Tarihi 10.

Taraf 1 üzerinden (Girişler IL. Yayın Tarihi 10.38 Kesici Arıza Koruma (ANSI 50BF) Şekil 2-121 Kesici arıza korumanın mantık şeması 2. T1) veya Taraf 2 üzerinden (Girişler IL. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.“).2 Genel Ayar Notları Kesici arıza koruma sadece. eğer yapılandırmada 170 no’lu adres altında KESİCİ ARIZA = Taraf 1 veya Taraf 2 olarak ayarlandıysa etkin olur ve erişilebilir. Yani. Sonuncu durumda sadece harici kaynaklar etki gösterebilir. Fakat dahili kaynak da tümüyle deaktif edilebilir (7002 DAHİLİ AÇMA = OFF). şebeke şalteri için açmalar (veya ilgili denetlenen şalter) bu ikili çıkışa yapılandırılmış olmalıdır. Bu ya bunun için öngörülen çıkış rölelerinin ÇIK12 anahtarlama durumunun okunmasıyla (7002 DAHİLİ AÇMA = Çıkış12) ya da ama CFC'de yerleştirlmiş mantık bağlantısı ile (= CFC) gerçekleştirilebilir (Bildirim 1442 „>KAK dah.Fonksiyonlar 2. Eğer fonksiyon kullanılmayacaksa. Baş. Etkin Değil ayarlanır. SIPROTEC.2010 257 . 7001 KESİCİ ARIZA adresinde fonksiyon devreye alınabilir ON. Terminal taraflı akım trafo seti ve bundan dolayı Taraf 1 önerilir. 7UM62. Not: Sadece potansiyeli olmayan ikili çıkışın Çıkış12 (Röle ÇIK12) kesici arıza koruma için kullanılabilir olduğuna dikkat edilmelidir. Kesici arıza koruma için akım ölçümü. T2) gerçekleşebilir.38. Kriterler 7002 no'lu DAHİLİ AÇMA parametresi altında OFF-Kriteri dahili bir başlatmada seçilebilir.veya devre dışı bırakılabilir OFF veya sadece Açma kumandası engellenir (Röle BLK).

7UM62. çünkü çok hassas bir ayar aksi takdirde.20 . Adres 7001 Parametre KESİCİ ARIZA C Ayar Seçenekleri OFF ON Röle BLK OFF Çıkış12 CFC Varsayılan Ayar OFF Açıklama Kesici Arıza Koruma 7002 DAHİLİ AÇMA OFF Dahili AÇMA Komutu ile Başlatma Denetim Akımı Çalışma 7003 KESİCİ I> 1A 5A 0. fonksiyon daha en küçük beklenen işletme akımında başlatacak şekilde seçilmelidir.. oldukça büyük akımların kesilmesi koşulları altında bırakma sürelerinin uzamasına yol açması tehlikesi meydana gelir. minimum işletme akımının %10 altında bir ayar ayarlanmalıdır.3 Ayarlar Tabloda.04 . C sütunu (yapılandırma). Bunun için. ∞ 0.38. kesicinin maksimum çalışma süresi ve aşırı akım tespitinin bırakma süresi ve zaman gecikmelerinin herhangi bir toleransını hesaba katmak için. bölgeye özgü varsayılan ayarlar gösterilmiştir. bir güvenlik payı olarak dikkate alınır.25 sn 7004 AÇMA Zamanl. Başlatma değeri gerekenden çok daha düşük seçilmemelidir. Yayın Tarihi 10.00 A 0.00 sn. Zaman Gecikmesi Ayarlanacak gecikme zamanı Adres 7004 AÇMA Zamanl. 2.06 . akıma dayalı değerlerin karşılığı olan akım trafosu sekonder anma akımını göstermektedir. AÇMA Zamanı Sayıcısı 258 SIPROTEC.Fonksiyonlar 2. 10. Bu.38 Kesici Arıza Koruma (ANSI 50BF) Akım kriterinin akım başlatma eşiğinin ayarı 7003 KESİCİ I> her üç faz için geçerlidir. Aşağıdaki şekil zaman akışlarını bir örnekte göstermektedir.00 A 0. 60..2010 .00 A 0. akım trafo sekonder devresinde dengeleme işlemlerinin.20 A 1. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1... Şekil 2-122 Normal Arıza Temizlemede ve Kesici-Arızada Zaman Akışı 2.

Baş.4 No. 7UM62. baş.Fonksiyonlar 2. dah. Yayın Tarihi 10.2 >KAK dah.2010 259 . Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. KAK I> KAK OFF KAK BLKdı KAK AKTİF KAK başlatıldı KAK AÇMA Bilgi Tipi EM EM EM EM EM AM AM AM AM AM AM AM >Kesici kontakları >KAK harici başlatma 1 >KAK Harici başlatma 2 >KAK dahili başlatma KAK içten başlatıldı Kesici Arıza I> Kesici Arıza Koruma DEVRE DIŞI Kesici Arıza Koruma BLOKLANDI Kesici Arıza Koruma AKTİF Kesici arıza koruma: başlatıldı Kesici Arıza Koruma AÇMA Açıklama >Kesici Arıza Koruma BLOKLAMA SIPROTEC. KAK baş.1 >KAK har.38 Kesici Arıza Koruma (ANSI 50BF) 2.38. 1403 1422 1423 1441 1442 1443 1444 1451 1452 1453 1455 1471 Bilgi Listesi Bilgi >KAK BLK >Ke Kontakları >KAK har baş.

Şekil 2-123 Yanlışlıkla enerjilemenin mantık şeması (Dead Machine Protection) 260 SIPROTEC.39 Yanlışlıkla Enerjileme (ANSI 50. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. Yayın Tarihi 10. Bir başka başlatma gecikmesi. rotorda müsaade edilmeyen. Yanlışlıkla enerjileme çok hızlı müdahale etmesi gerektiğinden.39 Yanlışlıkla Enerjileme (ANSI 50. eğer frekansın geçerli çalışma aralığında hala ölçme büyüklükleri (işletim durumu 0) bulunmuyorsa (durmakta olan makinede) veya anma frekansı altında bir düşük gerilim mevcutsa (artık başlamış. düşük omik bir dirence anahtarlamaya karşılık gelir. 27) 2. normal işletim durumunda başlatmaması için bloklanır. 27) Yanlışlıkla enerjileme. gerilim trafosunun denetimi gereklidir. Aşağıdaki şekil yanlışlıkla enerjileme için mantık şemasını gösterir. pozitif bileşen gerilimin değerlendirmesi ve yanlışlıkla enerjilemenin bloklanması için frekans ve akımların anlık değerleri Açma kriteri olarak gerçekleşir. Durmakta olan makinede bir enerjileme. Bunu. mevcut veya artık çalışan. 7UM62. Sigorta Arızası İzleme (Fuse-Failure-Monitor) (FFM) üstlenir. Gerilim trafosunda bir arıza tanınırsa.39. güçlü gerilim kesintili güçlü akım arızalarında bir aşırı fonksiyondan kaçınmak için gereklidir. ama henüz senkronlanmamış) müdahale eder. Bu bloklama. 2. Burada. korumanın kısa bir zaman için istenmeden enerjilenmesini derhal bloklamamak için geciktirilir. Şebekeden yapılandırılmış anma gerilimi generatörü büyük kayma ile asenkron makine olarak başlatır.2010 . o zaman yanlışlıkla enerjilemenin gerilim kriteri deaktif olur. Bir ikili giriş üzerinden fonksiyon bloklanabilir. fakat henüz senkronlanmamış generatörün generatör şalterinin hızlı kullanımıyla istenmeden enerjilenmesiyle oluşan zararları sınırlama görevini üstlenir. akımların anlık değerlerinin denetlenmesi bir başka frekans alanında halihazırda işletim durumu 0'da gerçekleşir.1 Kriterler Fonksiyon Tanımı Yanlışlıkla enerjileme sadece. Geçerli ölçme büyüklükleri bulunursa (İşletim durumu 1). Bunun için örnek olarak uyartım geriliminin mevcut oluşu ek bir kriter olarak kullanılabilir.Fonksiyonlar 2. Yanlışlıkla enerjileme bir gerilim kriteri ile bir minimum gerilimin aşılmasında. Gerilim yanlışlıkla enerjileme müsaasesi için gerekli bir kriter olduğundan. rotorun bozulmasına yol açabilecek büyük akımlar indüklenir. Bir bırakma gecikmesi bir zamansal sınırlı ölçümü mümkün kılar.

adresinde fonksiyon devreye alınabilir ON. Parametre 7104 T U1< BAŞLATMA . 27) 2. Bundan sonra yanlışlıkla enerjileme ancak sadece. eğer projelendirmede 171 no'lu adres YANLIŞLIKLA EN. Parametre değeri bu sırada faz-faz büyüklüklerle ilgilidir (faz-faz-gerilim). Kriterler 7102 I KADEME parametresiyle yanlışlıkla enerjilemenin akım-başlatma eşiği belirlenir. Bu eşik genellikle zamanlı aşırı akım korumadakinden daha hassas ayarlanır. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. 7101 YANLIŞLIKLA EN. anma geriliminin yakl. Bu sadece. Sonuncular 7103 SÜRME U1< parametresi üzerinden tanımlanırlar.2010 261 . Bu zaman zamanlı aşırı akım korumanın açma gecikmesinden daha büyük ayarlanmalıdır. = Etkin olarak ayarlanmışsa etkindir ve erişilebilir. düşük gerilimde açma koşullarının müsaadesi için gecikme zamanını gösterir.2 Genel Ayar Notları Yanlışlıkla enerjileme sadece. yanlışlıkla enerjileme engellenir. 0 V bir ayar gerilim müsaadesini deaktif eder. Eğer fonksiyon kullanılmayacaksa. enerjilemeden sonra bir açmayı mümkün kılmak için. Zamanlı aşırı akım koruma-Kademesi olarak kullanılması gerekliyse. Alışılmış olarak ayar. Yayın Tarihi 10. Düşük gerilim eşiğinin aşılmasında açma koşullarının engellenmesi için gecikme süresi. 7UM62. Bu sürenin akışından sonra. 7105 T U1< BIRAKMA altında ayarlanır. kullanılır. eğer cihaz ya işletim durumu 0'da ise ya da hala anma koşullarına ulaşılmadıysa etkili olabilir.39 Yanlışlıkla Enerjileme (ANSI 50.% 50. Etkin Değil ayarlanır.% 70'idir.Fonksiyonlar 2.39. eğer 7102 I KADEME çok yüksek ayarlandıysa ve 3.veya devre dışı bırakılabilir OFF veya sadece Açma kumandası engellenir (Röle BLK). Şekil 2-124 Yanlışlıkla enerjilemenin zamansal akışları SIPROTEC. Makine dururken istenmeden enerjilemede zamansal akışlar ve buna karşılık olarak bir yakın kısa devre arızada gerilim kopmasını aşağıdaki şekil belirginleştirir.

Baş Yanlışl En.00 sn.0 V 5.5 A 50.EnBLKdı Yanlışl.. koruma BLOKLANDI Yanlışlıkla Enerjilendirme koruma AKTİF Akım kademesi Sürme Yanlışlıkla Enerjileme koruma başlatıldı Yanlışlıkla Enerjileme koruma AÇMA 262 SIPROTEC. Yayın Tarihi 10. AKT Yanlışl.39. 20.00 sn 1.Fonksiyonlar 2. akıma dayalı değerlerin karşılığı olan akım trafosu sekonder anma akımını göstermektedir.Ensürme Yanlışl.5 .2010 .39.00 sn I Kademesi Çalışma 7103 7104 7105 SÜRME U1< T U1< BAŞLATMA T U1< BIRAKMA U1< Eşiğini Sürme T U1< Çalışma Zaman Gecikmesi T U1< Bırakma Zaman Gecikmesi 2. En.0 A.En BLK Yanlışl En.. C Ayar Seçenekleri OFF ON Röle BLK Varsayılan Ayar OFF Açıklama Yanlışlıkla Enerjileme 7102 I KADEME 1A 5A 0. OFF Yanlışl. 100.4 No. 5533 5541 5542 5543 5546 5547 5548 Bilgi Listesi Bilgi >Yanlışl.. ∞ 0. 0 0.00 .00 sn. 7UM62. Aç.0 A. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. 60.. ∞ 10.3 Ayarlar Tabloda. bölgeye özgü varsayılan ayarlar gösterilmiştir. Adres 7101 Parametre YANLIŞLIKLA EN. koruma DEVRE DIŞI Yanlışlıkla Enerj. 27) 2. Bilgi Tipi EM AM AM AM AM AM AM Açıklama >Yanlışlıkla enerjileme koruma BLOKLAMA Yanlışlıkla Enerj. 125. ∞ 0.00 .0 ..39 Yanlışlıkla Enerjileme (ANSI 50.En.3 A 1. ∞ 0.1 . 60.0 V. C sütunu (yapılandırma).

2010 263 . Koruma cihazı işletim durumu 0'da bulunuyorsa da (Cihaz girişlerinde kullanılabilen periyodik büyüklükler bulunmaz) DC gerilim koruma yine de aktiftir. 2. Opsiyonel olarak bu fonksiyon küçük akımların denetimi için de. bundan sonra ortalama değer hesaplanır ve 1. o zaman arıza bildirimi verilir. işlenebilir bir seviyeye getirilir ve transdüsere beslenir. daima pozitiftir.(±10 V) veya akım girişi (±20 mA) olarak kullanılabilir.40.40 DC Gerilim/Akım Koruma (ANSI 59NDC/51NDC) DC gerilimlerin veya DC akımların tespiti için. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. Bir gerilim bölücü üzerinden uyartım gerilimi.40 DC Gerilim/Akım Koruma (ANSI 59NDC/51NDC) 2. Özel uygulama durumlarında bir AC gerilim değerlendirilmesi gerekliyse. Şekil 2-125 Uyartım geriliminin denetlemesi için DC gerilim koruma SIPROTEC. kullanılabilir.Fonksiyonlar 2. Daha yüksek DC gerilimler harici bir gerilim bölücü üzeri bağlanırlar. ve küçük periyodik büyüklükler için 7UM62 bir transdüser girişine sahiptir (Td1). senkron makinelerde uyartım gerilimin denetimi için veya bir gaz turbo setinin başlatma dönüştürücüsünün DC gerilim bölümündeki toprak arızalarının tespiti için kullanılabilir.1 Fonksiyon Tanımı Çalışma Modu Ölçme büyüklüğü bir transdüser üzerinden Analog/Dijital dönüşüme beslenir. 7UM62. Burada 32 örnekleme değeri üzeri bildirim gerçekleşir. dijital bir filtre iki periyot üzeri bir ölçme gerilimini yerleştir ve dalgalılığı bastırır veya ölçme geriliminde periyodik olmayan uçları bastırır. eğer projelendirme haricinde akım girişi olarak atanan köprüler C-I/O-6 kartında takılı ise. Miktar oluşumunda ortalama değer. Giriş büyüklüğü hesapsal olarak doğrulanır. DC gerilim-/DC akım zamanlı koruma ör. Transdüser potansiyel ayrılmayı sağlar. Başlatma bir ikili giriş üzerinden bloklanabilir ve çıkış sinyali geciktirilebilir. Bu opsiyonel olarak gerilim. o zaman ölçme yöntemi RMS seçilir.11 form faktörü üzerinden efektif değere bir ilgi oluşturulur. negatif giriş büyüklüklerinde veya değiştirilmiş girişlerde de. Yayın Tarihi 10. Köprü atamaları ve projelendirme parametreleri birbirini tutmazsa. Koruma oluşturulan ölçme büyüklüğünü opsiyonel olarak bir eşiğin aşılmasına veya eşik altında kalınmasına denetleyebilir. Uyartım gerilimi denetleme Aşağıdaki şekil uyartım gerilimi denetlemeyi göstermektedir. Bundan sonra 4 x 32 ölçme değeri üzeri bir bildirim uygulanır.

7UM62. buna en güçlü termal istenir.20 mA veya 4 . Şönt trafosu ve koruma cihazı arasındaki kısa mesafelerde bir gerilim kullanılması izinlidir. DC akım bir şönt tarafından bir gerilime dönüştürülür ve bir şönt trafosu üzerinden koruma cihazının transdüserine beslenir.40 DC Gerilim/Akım Koruma (ANSI 59NDC/51NDC) Başlatma dönüştürücüde toprak arıza tespiti Başlatma dönüştürücünün ara devresinde toprak arızasında DC gerilim yüzünden tüm topraklanmış sistem bölümleri üzerinden bir akım akışı oluşur.Fonksiyonlar 2. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. faaliyete geçebilir.2010 .veya Sıfır nokta transformatörü gerilim trafosuna göre daha düşük omik olduğundan. Yayın Tarihi 10. 7KG6131.20 mA) akım girişli modeller kullanılır. Şekil 2-126 Başlatma dönüştürücüde bir toprak arızasının tespiti için DC gerilim koruma Şekil 2-127 DC gerilim korumanın mantık şeması 264 SIPROTEC. Topraklama. o zaman (–20 . Şönt trafosu olarak bir ölçme değeri transdüseri. ör. Daha büyük mesafelerin aşılması gerekliyse.

Tecrübeye bağlı olarak bu DC akım yakl. Bu gerilim toprak akımını süren gerilim olarak görülebilir. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. bir gaz turbo setinin başlatma dönüştürücüsü için toprak arıza koruma olarak kullanımıdır. Ölçme Yöntemleri Normal durumda bir DC gerilimin aritmetik ortalama değeri bulunur. Ölçme büyüklüğü yani gerekirse bir gerilim bölücü üzerinden bu giriş koşuluna uyarlanır.1. Aksi takdirde cihaz arızalanır ve uygun bir arıza mesajı verir.2 Genel Ayar Notları DC gerilim koruma sadece. uyartım gerilimi denetimi olarak kullanımında düşme koruma olarak parametrelenir ve başlatma eşiği yakl.% 70 boşa çalışma gerilimine ayarlanır. Korumanın kural olarak bir gerilim bölüştürücü üzerinden uyartım gerilimine bağlı olduğuna dikkat edilmelidir (yukarı bakın).5). Etkin Değil ayarlanır. AC gerilimin frekansı. Atanan transdüser 1 için. Bunalrın yerleşimi 295 adresiyle projelendirilen çalışma türüyle birbirini tutmalıdır. 7UM62. Başlatma eşikleri Adres 295 TRANSDÜSER 1 altında seçilen akım veya gerilim ölçme büyüklüğüne göre.2 Bölüm „Montaj be Devreye Alma“). büyüklüğü. Bir diğer tipik uygulama durumu. SIPROTEC. Form faktörü 1. Trafo yıldız noktaları topraklanmış olduğundan. projelendirmede 295 no'lu adres altında TRANSDÜSER 1 . Kullanım örnekleri DC gerilim korumanın. 4-20 mA veya 20 mA alternatiflerinden biri seçilmiştir (bakın Bölüm 2.Fonksiyonlar 2. DC gerilim-/DC akım koruma yükselme koruması olarak 7203 no'lu adres altında DC >/< = DC > veya düşme koruması olarak = DC < ayarlanabilir. DC akım devresinin toprak arızasında. Opsiyonel olarak ama sinüs formlu AC gerilimin bir efektif değeri de bulunabilir (Adres 7202 ÖLÇÜM YÖNTEMİ = RMS). transdüser girişinin gerilim girişi mi yoksa akım girişi olarak mı çalıştığını belirler (bakın Alt Bölüm 3. sürülen gerilimle ve tüm galvanik omik direnci. Ölçme büyüklüğünün değerinin oluşumuyla bağlantıların bir ters polaritesi de bir rol oynamaz.4 A olur.2010 265 . eğer bu fonksiyon projelendirmede 172 no'lu adres altında DC KORUMA = Etkin olarak ayarlanmışsa etkindir ve erişilebilir. Böylece dalgalanmalar veya periyodik olmayan uçlar da ölçme geriliminde dengelenir. aşağıdaki iki parametreden biri sunulur. çünkü bunlar örnekleme frekansını belirler.11 cihazda otomatik olarak dikkate alınır. X95 ve X67 bağlantı köprüleri donanıma bağlı olarak. 7201 no'lu DC KORUMA adresi altında fonksiyon ON. Yayın Tarihi 10.40 DC Gerilim/Akım Koruma (ANSI 59NDC/51NDC) 2. C-I/O-6 modülündeki X94. 10 V. Fabrika çıkışında köprüler ve projelendirme parametreleri gerilim ölçmesine ayarlanmıştır. diğer giriş büyüklükleriyle denkleşmelidir. böylelikle efektif değer ölçümünde bir maksimum ayar değeri 7.0 Vef oluşur.veya OFFayarlanabilir veya sadece Açma kumandası kilitlenir (Röle BLK). kullanılmayan gizlenir: • Gerilim ölçümünde eşik değeri: 7204 U DC >< • Akım ölçümünde eşik değeri: 7205 I DC >< Başlatma değerinin ayarlanmasında (Adres 7204) gerekirse anahtarlanmış gerilim bölücünün dönüşümü dikakate alınmalıdır. akım doğrultucu ile bağlanmış ve topraklanmış transformatörlerden belirlenmiş.% 60 . Eğer fonksiyon kullanılmayacaksa. AC gerilimin maksimum anlık değeri 10 V'luk sınır değeri aşamaz. trafo yıldız noktası ve topraksız transformatör yıldız noktasının toprağının arasında yarı DC gerilim bulunur.40. 3 . bir akım akar.

00 . Not: Topraklamanın. AT ≈ 1. Ara devrede bir toprak arızada „Artık gerilim“. ∞ Varsayılan Ayar OFF Açıklama DC Gerilim/Akım Koruma 7202 7203 7204 7205 7206 ÖLÇÜM YÖNTEMİ DC >/< U DC >< I DC >< T DC ortalama değer DC > 2. 17.00 sn Ölçme Yöntemi (ORTA/RMS Değerler) Çalışma Yöntemi (DC >/<) DC Gerilim Çalışma DC Akım Çalışması DC Koruma Açma Gecikme Zamanı 266 SIPROTEC.veya sıfır nokta transformatörünün müsaadeli termal yükü ile belirlenir.3 A'lik bir DC akımı akar. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. UDC ≈ 1. Güvenli bir başlatmayı garantilemek için.5 V 0.40 DC Gerilim/Akım Koruma (ANSI 59NDC/51NDC) UN. R ≈ 150 Ω'luk topraklama transformastörünün bir omik sargı direncinin kabülünde kendi yıldız noktası üzerinden I0 = 945 V/150 Ω = 6.2010 . 2. 7UM62.89 kV'lık bir DC gerilim oluşur. örnekte kullanılan şönt ve şönt dönüştürücü ile 4 mA'lik bir sekonder akım oluşturur (yukarı bakın) (Arıza akımı ≈ 6 A. 2s'lik veya gerekirse daha küçük bir değer uygulanabilir.5 · UDC = 945 V). koruma fonksiyonunun doğal zamanını kapsamayan ek bir gecikme zamanıdır.0 mA 0. koruma yarı arıza akımının altında bir değere ayarlanır.3 Adres 7201 Ayarlar Parametre DC KORUMA Ayar Seçenekleri OFF ON Röle BLK ortalama değer RMS DC > DC < 0. 6-Puls-Köprüde. Arıza = 0. Not: İşletim durumun 0'da arıza gizlemesi için uğraşmalı filtreleme nedeniyle doğal sürelerin başlatmada ve bırakmada Faktör 4 kadar uzatılacağına dikkat edilmelidir. AT = 1.Fonksiyonlar 2. topraklama..35 · UN. eğer bir devreden çıkarma gerçekleşmezse.veya Sıfır nokta transformatörünün omik sargı dirençleri tipten tipe farklılaşır.. Başlatma toprak arıza koruması için T DC. seçilmiş başlatma değeri = 2 A. Duruma göre bunlar üreticiye sorulur veya ölçülür. 8. Ayar değeri = 4 mA). Gecikme Açma gecikmesi 7206 T DC adresi altında ayarlanabilir. DC gerilimin yarısıdır (UDC.2 . örnekte 2 A'e.0 mA 2. Bu akım.0 V 4.4 kV'lık bir başlatma transformatörlü başlatma dönüştürücüde. Yayın Tarihi 10. 60. yıldız olarak anahtarlanmış gerilim trafosunda ve termal yüklenme ile topraklama transformatöründe bir bozulmaya yol açar.1 .40. Bu toprak akımı. Ayarlanan zaman..00 sn.

4 No.40. Yayın Tarihi 10.2010 267 . 5293 5301 5302 5303 5306 5307 5308 Bilgi Listesi Bilgi >DC Koruma BLK DC Koruma OFF DC Koruma BLKdı DC Koruma AKTİF DC Koruma Baş.Fonksiyonlar 2.40 DC Gerilim/Akım Koruma (ANSI 59NDC/51NDC) 2. 7UM62. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. DC Koruma AÇMA Arıza DC Kor Bilgi Tipi EM AM AM AM AM AM AM Açıklama >DC koruma BLOKLAMA DC koruma DEVRE DIŞI DC koruma BLOKLANDI DC koruma AKTİF DC koruma başlatma DC koruma AÇMA DC koruma arıza SIPROTEC.

41 Analog Çıkışlar 2. Aşağıdaki tablo analog çıkışın 2 tipi üzerinden iletilmesi gereken ölçme değerlerini işaret eder. fonksiyon kapsamının yapılandırılması sırasında belirlenmiştir.62 firma kodundan itibaren ilave olarak seçilmiş ölçme değerleri genel amaçlı bir analog çıkış üzerinden (Tanımlama Tip 2) verilebilir. harmonik gerilim Aktif gücün mutlak değeri Reaktif gücün mutlak değeri Aktif güç Reaktif güç Görünür güç Frekans Aşırı uyartım Güç açısı Güç açısı Güç faktörünün mutlak değeri Güç faktörü Rotor sıcaklığı Stator sıcaklığı Rotor toprak direnci (fN-Ölçme metodu) Ölçekleme % olarak IN-Generatör % olarak IN-Generatör % olarak 100 mA % olarak 100 mA % olarak UN-Generatör/√3 % olarak UN-Generatör/√3 % olarak 0. Aşağıdaki çıkışların dört tanesi mümkündür: Tanımlama Pozitif bileşen akım Negatif bileşen akım Hassas toprak akımı Hassas toprak akımı Pozitif bileşen gerilim Gerilim sıfır bileşeni 3. dört kadar analog çıkışa (takılabilir modüller Port B ve D'ye) sahip olabilir. 268 SIPROTEC. RE S/T/A.360°) % olarak 90° (–180° .2010 .Fonksiyonlar 2.41 Analog Çıkışlar Sürüme bağlı olarak Makine Koruma 7UM62.1 UN-Generatör/√3 (Değerler nispeten küçük) % olarak SN-Generatör % olarak SN-Generatör % olarak SN-Generatör % olarak SN-Generatör % olarak SN-Generatör % olarak anma frekansı fN % olarak 90° (0° . Yayın Tarihi 10.5). Tablo 2-13 Ölçüm değeri I1 I2 IEE1 IEE2 U1 U0 U03H |P| |Q| P Q S f U/f PHI PHI |cos ϕ| cos ϕ ΘR/ΘR AÇMA ΘS/ΘS AÇMA RE R/T/A. Böylece örneğin 4-20 mA-Çıkış hem pozitif hem de negatif değerlerle mümkündür.41.1 Fonksiyon Tanımı Bu arayüzler üzerinden iletilmesi gerekli değerler. 2. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. 7UM62.+ 180°) (–180° = % –200 ve + 180° = % +200 ) % olarak 1 % olarak 1 % olarak maksimum müsaadeli rotor sıcaklığı % olarak Açma sıcaklığı % olarak 100 kΩ X X X X X X X X X X X Tip 1 Tip 2 X X X X X X X X X X X X X X X % olarak korunan nesnenin anma değerleri X Rotor toprak direnci (1-3 Hz-Ölçme yöntemi) % olarak 100 kΩ „sekonder“ Stator toprak direnci % olarak 100 Ω İşletme anma büyüklükleri 251 UN GEN/MOTOR ve 252 SN GEN/MOTOR adreslerine göre parametrelenmiş manma değerleridir (bakın Altbölüm 2. Şu ana kadar olan analog çıkış (Tanımlama Tip 1) sadece pozitif değerler tarafından devamda kullanılabilir. V4. RE R/T/A 13Hz.

4. Adres 7308 MIN DEĞER(D2/1) en küçük geçerli değer. Maksimum değer 22. • Analog çıkış B2 için montaj konumu „B“ (Port B2): Adres 7303 20 mA (B2/1) = 20 mA'de % olarak görüntülenmesi gereken değer. Not Yanlışlıkla bir analog kanala analog çıkışın her iki tipi atanırsa veya ölçeklemede khata yapılırsa. (Güç. • Analog çıkış D1 için montaj konumu „D“ (Port D1): Adres 7305 20 mA (D1/1) = 20 mA'de % olarak görüntülenmesi gereken değer.41.203 adreslerinde Tip 2 analog çıkşını da cihazda mevcut analog çıkışı hangi ölçme değeri için kullanılacağını belirlediniz. Eğer fonksiyon kullanılmayacaksa. 2.5 mA verilir. Adres 7302 MIN DEĞER(B1/1) en küçük geçerli değer. Adres 7306 MIN DEĞER(D1/1) en küçük geçerli değer.2. o zaman 0 mA'lik bir akım arıza reaksiyonu verilir.0mA'dir. Bu durumda bu analog çıkışa atanan diğer parametreler gizlenir. Analog çıkışların anma aralığı 0 mA .41 Analog Çıkışlar Negatif değerde olabilen ölçme değerleri için. kullanılacak analog çıkışlar için dönüştürme çarpanları ve geçerli aralıklar şu şekilde ayarlanır: • Analog çıkış B1 için montaj konumu „B“ (Port B1): Adres 7301 20 mA (B1/1) = 20 mA'de % olarak görüntülenmesi gereken değer. Bir analog kanala sadece bir çıkış tipi atanabileceği dikkate alınmalıdır. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.2010 269 . Örnek 2) Analog değerler.62'den itibaren) negatif değerler de verilebilir (bakın 2.4. • Analog çıkış D2 için montaj konumu „D“ (Port D2): Adres 7307 20 mA (D2/1) = 20 mA'de % olarak görüntülenmesi gereken değer. bir taşma durumunda (yani değer müsaade edilen maksimum eşiğin dışında ise) 22. Dönüştürme faktörü ve geçerlilik aralığı ayarlanabilir. Aşağıdaki şekil ilişkilerini görüntüler.2.2 Genel Ayar Notları Analog çıkışların (Bölüm 2.Fonksiyonlar 2. Yayın Tarihi 10. Güç faktörü) Tip 1 analog çıkışında mutlak değer oluşturulur ve verilir. Tip 1 analog çıkışları için ölçme değerleri Analog çıkışlar için ölçülen değerler seçildikten sonra (Bölüm 2.41. kalıcı akımlar olarak verilir.20 mA ve çalışma aralığı 22. Adres 7304 MIN DEĞER(B2/1) en küçük geçerli değer. Adresler 173 . Etkin Değil ayarlanır. SIPROTEC. 7UM62.176)Tip 1 olarak yapılandırılmasında ve 200 .2.5 mA kadardır. Adresler 173 'ten 176'ya kadar). Tip 2 analog çıkışında (Üretici kodu V4.

ÇIKIŞ B1/2 maksimum akım çıkış değeri mA olarak. DEĞER B2/2 maksimum referans değer % olarak. 201.2010 . Adres 7311 MIN. 270 SIPROTEC. B2. devamında 20 mA'de % 200'e.Fonksiyonlar 2. 1 mA altındaki değerler geçersiz olmalıdır. DEĞER B2/2 minimum referans değer % olarak. Ölçme değerleri analog çıkışlar için seçildiyse. Tip 2 analog çıkışları için ölçme değerleri Bu analog çıkış tipiyle ölçme değerleri universal verilebilir. 200. 7UM62.0. D1 ve D2) hangi ölçme değerleri için kulllanılacağı belirlenir.0 mA. Adres 7312 MAKS. Adres 7322 MAKS. ÇIKIŞ B2/2 minimum akım çıkış değeri mA olarak. Burada ölçme değerlerinin değer aralığı ve analog arayüzün verilecek akımı başka bir aralıkta seçilebilir. hangi analog çıkışların (B1. aşağıdaki ayarlar yapılır: • Analog çıkış 1 için montaj konumu „B“ (Port B1): Adres 7310 MIN. Adres 7323 MAKS.ÇIKIŞ B2/2 maksimum akım çıkış değeri mA olarak. ÇIKIŞ B1/2 minimum akım çıkış değeri mA olarak. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. Yayın Tarihi 10. DEĞER B1/2 minimum referans değer % olarak. Adres 7313 MAKS. Adres 7302 MIN DEĞER(B1/1) = 1. DEĞER B1/2 maksimum referans değer % olarak.41 Analog Çıkışlar Şekil 2-128 Tip 1 için çıkış aralığının gösterim tanımlaması Örnek 1: Akımların pozitif bileşenleri B1 analog çıkışı olarak „B“ montaj konumunda verilmelidir. Ayarlar: Adres 7301 20 mA (B1/1) = % 200. 202 ve 203 adreslerinde. Burada 10 mA işletme anma akımındaki değere karşılık gelmelidir. Adres 7321 MIN. • Analog çıkış 2 için montaj konumu „B“ (Port B2): Adres 7320 MIN.

7UM62. Ayar aralıkları. o zaman 0 mA verilir. P. DEĞER D1/2 minimum referans değer % olarak. Böyle olmazsa.2010 271 . Adres 7332 MAKS.ÇIKIŞ D1/2 maksimum akım çıkış değeri mA olarak. DEĞER D2/2 maksimum referans değer % olarak. ÇIKIŞ D2/2 minimum akım çıkış değeri mA olarak. Yayın Tarihi 10. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.Fonksiyonlar 2. Minimum referans değer (Adres 73x0) daima maksimum referans değerinden daha küçük (Adres 73x2) ayarlanmalıdır (pozitif yükselme). Aşağıdaki şekil ilişkilerini görüntüler. gösterilebilir şekilde seçilebilir. Adres 7331 MIN. Adres 7333 MAKS. Adres 7342 MAKS.41 Analog Çıkışlar • Analog çıkış 3 için montaj konumu „D“ (Port D1): Adres 7330 MIN. Minimum referans değerin altındaki ölçme değerlerinde parametrelenen minimum akım çıkış değeri verilir. DEĞER D1/2 maksimum referans değer % olarak. Adres 7343 MAKS. Q. Maksimum referans değerin üzerindeki ölçme değerlerinde bu parametrelenen maksimum akım çıkış değeri verilir. DEĞER D2/2 minimum referans değer % olarak. Şekil 2-129 Tip 2 için çıkış aralığının gösterim tanımlaması SIPROTEC. cos j görüntüleri için gerekli olan hem pozitif hem de negatif değerler. Adres 7341 MIN. ÇIKIŞ D1/2 minimum akım çıkış değeri mA olarak. • Analog çıkış 4 için montaj konumu „D“ (Port D2): Adres 7340 MIN. Maksimum akım çıkış değeri ayar parametresiyle (Adres 73x3) belirlenir.ÇIKIŞ D2/2 maksimum akım çıkış değeri mA olarak. Maksimum 22 mA'e ayarlanabilir.

ÇIKIŞ D1/2 minimum akım çıkış değeri mA olarak.0 ..41 Analog Çıkışlar Örnek 2: Reaktif güç Q ön işareti kalıcı 4 . Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.0 mA 10. Bu reaktif güç ölçme değeri bir 18 mA'lik çıkış değerine sebep olur.0 mA 200..0 . o zaman % 80'lik bir görünür güce ilişkili aktif güç oluşur. 1000. 5.0 .ÇIKIŞ D1/2 = 20 mA Bundan aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi ölçme. 5. Reaktif güç korunan nesnenin anma görünür gücüyle ilgili olduğundan. = 4 mA Adres 7332 MAKS.0 % 0. 5.0 mA 200. 1000. 1000.0 % 1.0 .0 % 1.DEĞER D1/2 = % 80 Adres 7333 MAKS.0 .Fonksiyonlar 2.2010 .0 ..0 % 1.20 mA ile D1 analog çıkışı üzerinden verilmelidir.0 % 0.0 mA 10.0 mA Açıklama 20 mA (B1/1) karşılığı (B1/1) çıkış değeri geçerliliği > 20 mA (B2/1) karşılığı (B2/1) çıkış değeri geçerliliği > 20 mA (D1/1) karşılığı (D1/1) çıkış değeri geçerliliği > 20 mA (D2/1) karşılığı (D2/1) çıkış değeri geçerliliği > 272 SIPROTEC.. DEĞER D1/2 = % -80 Adres 7331 MIN.. Böylece aşağıdaki ayarlar oluşur: Adres 7330 MIN. Reaktif güç % 60'lık bir görünür güce karşılık gelir.ve akım çıkış değerleri arasındaki ilişki oluşur.8 ile çalıştırılıyorsa.0 % 1. 2. 1000.0 mA 10. Yayın Tarihi 10.41.0 % 0.0 mA Varsayılan Ayar 200.0 mA 200.0 % 0.0 .0 ...3 Adres 7301 7302 7303 7304 7305 7306 7307 7308 Ayarlar Parametre 20 mA (B1/1) = MIN DEĞER(B1/1) 20 mA (B2/1) = MIN DEĞER(B2/1) 20 mA (D1/1) = MIN DEĞER(D1/1) 20 mA (D2/1) = MIN DEĞER(D2/1) Ayar Seçenekleri 10. 7UM62. 5.. Şekil 2-130 Q reaktif gücün bir çıkışının örneği Makinede cos ϕ = 0. Q = 0 % reaktif güce bir 12 mA'lik akım denkleşmelidir. % 80'lik bir referans değer yeterlidir.

00 % 20 mA 0. 0 -200.00 .00 % 10 .00 % 4 mA 100.00 % 0 . 100.ÇIKIŞ D2/2 Ayar Seçenekleri -200. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.. 22 mA. 10 mA 10.. ÇIKIŞ D1/2 MAKS.DEĞER D2/2 MAKS.00 % 20 mA 0. 10 mA 10.00 % 4 mA 100.00 % 0 . 22 mA. 7UM62.00 % 20 mA 0. 22 mA. 200. 0 -200.2010 273 ..ÇIKIŞ D1/2 MIN.... 10 mA 10. DEĞER B2/2 MIN.ÇIKIŞ B1/2 MIN. ÇIKIŞ B2/2 MAKS. 200. 100.ÇIKIŞ D2/2 MAKS.00 % 4 mA 100. 0 -200... 200.DEĞER D1/2 MAKS. 100.. 100.00 ..00 % 10 .Fonksiyonlar 2. DEĞER B1/2 MIN.00 .00 ..00 % 10 .00 % 20 mA Açıklama Minimum Yüzdesel Çıkış Değeri (B1/2) Minimum Akım Çıkış Değeri (B1/2) Maksimum Yüzdesel Çıkış Değeri (B1/2) Maksimum Akım Çıkış Değeri (B1/2) Minimum Yüzdesel Çıkış Değeri (B2/2) Minimum Akım Çıkış Değeri (B2/2) Maksimum Yüzdesel Çıkış Değeri (B2/2) Maksimum Akım Çıkış Değeri (B2/2) Minimum Yüzdesel Çıkış Değeri (D1/2) Minimum Akım Çıkış Değeri (D1/2) Maksimum Yüzdesel Çıkış Değeri (D1/2) Maksimum Akım Çıkış Değeri (D1/2) Minimum Yüzdesel Çıkış Değeri (D2/2) Minimum Akım Çıkış Değeri (D2/2) Maksimum Yüzdesel Çıkış Değeri (D2/2) Maksimum Akım Çıkış Değeri (D2/2) SIPROTEC.DEĞER B2/2 MAKS.00 % 0 .. DEĞER D1/2 MIN.00 % 4 mA 100.. ÇIKIŞ B1/2 MAKS.DEĞER B1/2 MAKS.00 % 10 . 0 Varsayılan Ayar 0.ÇIKIŞ B2/2 MIN. DEĞER D2/2 MIN.00 .. 10 mA 10.00 .41 Analog Çıkışlar Adres 7310 7311 7312 7313 7320 7321 7322 7323 7330 7331 7332 7333 7340 7341 7342 7343 Parametre MIN. 22 mA..00 . 200. Yayın Tarihi 10.00 ..00 % 0 .

1 Donanım İle İzleme Ölçme girişlerinden ikili çıkışlara kadar tüm cihaz izlenir. Program belleği için çevrimsel olarak sağlama toplamı üretilir ve depolanmış bir çapraz sağlama toplamı ile karşılaştırılır. Tarama Dahili arabellek elemanları arasında tarama ve senkronlama sürekli izlenir. çevrimsel olarak bir sağlama toplamı üretilir ve her ayar değişikliği sonrası hesaplanan yeni bir çapraz-sağlama toplamıyla karşılaştırılır. hatalı çalışmalar veya müsaade edilmeyen koşullar için donanımı denetler (ayrıca bakın Tablo 2-14). Ancak mesaj ve arıza kayıt arabelleklerinin verileri saklı tutulur.2010 . Eğer herhangi bir sapma. yardımcı gerilim arızasında dahili saatin çalışmasını sürdürmesini ve sayaçların ve mesajların saklanmasını sağlar. Gerilim geri geldiğinde. Kısa süreli yardımcı gerilim kesintileri <50 ms cihazın görev yapmasını engellemez (anma yardımcı gerilim ≥110 V–). Eğer gerilim müsaade edilen minimum gerilimin altına düşmüşse „Arıza Pil“ ihbarı verilir. sürekli olarak kontrol edilir. ölçülen değerlerin uygunluğuda. işlemci sistemi yeniden başlatılır. bildirim „canlı kontak“ üzerinden gerçekleşir (opsiyonel N/K kontak veya N/A kontak olarak). yeni bir senkronlama ile giderilemezse. Yayın Tarihi 10. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. 7UM62.42 Denetim Fonksiyonları 2.42. 2.1 Ölçme Denetimi 2. 5 V işlemci gerilimi donanım tarafından izlenir. yani. Cihazın yardımcı besleme gerilimi birkaç saatten daha uzun süre kesildiğinde. ADÇ'nin (analog-dijital-çevirici) referans gerilimini izler. koruma kilitlenir ve uzun süreli sapmalar rapor edilir (Bildirim: „Ha A/D-çevirici“). İşlemci. 274 SIPROTEC. hem yazılım hem de donanım kapsamlı izleme fonksiyonları ile donatılmıştır. Arabellek Pili Arabellek pili.42 Denetim Fonksiyonları Cihaz.42. sistemin başlatılması sırasında test edilir. Çalışma sırasında bellekler. Müsaade edilen çalışma aralığının dışındaki gerilim sapmalarında. Eğer bir arıza/bozukluk olmuşsa. akım ve gerilim trafo devreleri denetime dahil edilerek. İzleme anahtarlamaları ve işlemci. o zaman başlatma işlemi durdurulur ve bir LED yanıp sönmeye başlar. dahili arabellek pili otomatik olarak servis harici edilir. Parametre belleği için. Bir hatanın ortaya çıkması durumunda işlemci sistemi yeniden başlatılır. Bellek Modülleri Ana bellek (RAM). Bu durumda cihaz servis dışı edilir. Pilin şarj durumu periyodik olarak kontrol edilir. Yardımcı ve Referans Gerilimler İşlemci minimum değerin altına düştüğünde cihaz artık faal olmadığı için.Fonksiyonlar 2. zaman artık sürdürülmez. sağlama toplamları yardımıyla kontrol edilir. Besleme geriliminin kesilmesi veya kapatılması cihazı devreden çıkartır. o zaman işlemci sistemi yeniden başlatılır.1.

Bırakma oranı. U TOPL.Fonksiyonlar 2. Yayın Tarihi 10.Gerilimler Gerilim yolunda dört ölçme girişi mevcuttur: Bunlardan üçü faz-toprak-gerilimler için hem de aynı sistemin artık gerilimi için bir girişi (açık üçgen sargı veya sıfır nokta taransformatörün e-n-gerilimi) kullanıyorsa. 7UM62. bir tarafın dönüştürücülerinin toplamı gelen ve sayısallaştırılan akımlar izole yıldız noktalı ve topraksız generatörlerin işletiminde yaklaşık 0 olmalıdır. Faktörü ayar parametreleridir ve Umaks . özellikle yüksek gerilimlerde ortaya çıkabilen giriş dönüştürücünün müsaadeli gerilim orantılı dönüşüm hatasını dikkate alır (aşağıdaki şekle bakın). faz-toprak. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. Bu arıza „Ar. bileşeni. Şekil 2-131 Akım Toplamı İzleme Ölçme Değerlerini Toplama . özellikle yüksek arıza akım seviyelerinde ortaya çıkabilen. Akım devrelerinde arıza olduğu tespit edilir.:Σ I Taraf 1“ veya „Ar. veya IF = | IL1 + IL2 + IL3 | > ΣI EŞİK T2 · IN + ΣI FAKTÖR T2 · Imaks. kU faktörü artık gerilim girişi ve faz gerilim girişleri arasındaki farklı dönüşümü dikkate alır (Parametre kU = Uf / Udelta Adres 225). eğer IF = | IL1 + IL2 + IL3 | > ΣI EŞİK T1 · IN + ΣI FAKTÖR T1 · Imaks. giriş trafolarının müsaade edilen oran hatalarını hesaba katar (ayrıca bakın Şekil). Faktörü x Umaks payı. yaklaşık % 95’dir. Faktörü x Umaks. Bu arıza „Arıza: Σ U F-T“ üzerinden bildirilir. Akım toplamı izleme sadece yıldız noktası sistem verilerinde (Adresler 242 veya 244) izole olarak parametrelenmiş taraf için etkin olur.Akımlar Taraf 1 ve 2'nin akım yollarının herbirinde üç giriş dönüştürücü mevcuttur.:Σ I Taraf 2“ üzerinden bildirilir.gerilimlerin en büyüğüdür. SIPROTEC. o zaman faztoprak gerilim toplamında bir hata tespit edilir. Burada U TOPLAM Eşiği ve U TOPL.2010 275 . eğer | UL1 + UL2 + UL3 + kU · UE | > U TOPLAM Eşiği + U TOPL. ΣI FAKTÖR T1 · Imaks veya ΣI FAKTÖR T2 · Imaks.42 Denetim Fonksiyonları Ölçme Değerlerini Toplama .

Yayın Tarihi 10. programın işlenmesi sırasında hatalı çalışmaların tespit edilmesini sağlar. Ek bir yazılım güvenlik zamanlayıcısı. 7UM62. Gerilim toplamı izleme sadece.3 Harici Trafo Devreleri İzleme Akım trafolarının veya gerilim trafolarının sekonder devrelerindeki kopukluklar veya kısa-devreler ve bağlantı hataları cihaz tarafından tespit edilerek rapor edilir (devreye alma için önemli!) Bunun için ölçüm değerleri.42. yeniden bir başlatma girişimi başlatılır. doğru çalışabilir (Bölüm 2. Bu da işlemcinin sıfırlanmasına yol açar.42 Denetim Fonksiyonları Not Gerilim toplamı izleme sedece.2 Yazılım İle İzleme Güvenlik Gözetimi (Watchdog) Program akışının sürekli izlenmesi için. Eğer 30s içerisindeki üç tekrar başlatma girişimi sonrası arıza hala mevcut ise. Canlı durum kontağı („Canlı kontak“) bırakır ve bir bildirim verir (opsiyonel N/K kontak veya N/A kontak olarak).2010 .1.Fonksiyonlar 2. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.1. Bu zamanlayıcı.1’ e bakın). işlemcide veya dahili programda bir arıza olduğunda derhal çalışır ve işlemci sisteminin sıfırdan tekrar başlatılmasına sebep olur. koruma sistemi kendini servis harici eder ve kırmızı „Hata“ LED’i yanar. Uf / Udelta eşleştirme çarpanı 225 no’lu adres altında doğru şekilde yapılandırılmış ise. Şekil 2-132 Gerilim Toplamı İzleme 2. etkindir. 2. Eğer böyle bir hata tekrar başlatma ile giderilemezse. bir sistem arızası olmadığı sürece. arka planda denetlenir.42. 276 SIPROTEC.5. donanım devresinde bir güvenlik zamanlayıcısı (donanım için güvenlik gözetimi) mevcuttur. eğer ölçme girişinde artık gerilim için harici oluşturulan bir artık gerilim bağlı ise ve bu cihaza 223 UE BAĞLANTISI parametresi üzerinden de bildirilirse.

I T2 ise Imaks.Fonksiyonlar 2. o zaman bir gerilim asimetrisinde bir sıfır gerilim oluşur. en düşük faz akımının herbirinin en büyüğe ilişkisi karşılaştırılır. Şekil 2-133 Akım Simetrisi İzleme Gerilim Simetrisi Hatasız normal işletme koşullarında gerilimlerin belirli bir simetrisi olması beklenir. yaklaşık % 95’dir. Hatasız normal işletme koşullarında giriş akımlarının belirli bir simetrisi olması beklenir. Yayın Tarihi 10.I T2 faz akımlarının dengesizliği için bir ölçüdür. U gerilimlerin asimetrisi için ölçüdür. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. Bırakma oranı. cihazda herbir taraf için ayrı ayrı bir büyüklük izleme ile kontrol edilir. Simetri faktörü DENGE FAKT. Bu arıza „Arıza Isim 1“ veya „Arıza Isim 2“ ile Taraf 1 ve Taraf 2 için ayrı ayrı bildirilir. sınır değer DENG I SINIR T1 veya DENG I SINIR T2 bu izlemenin çalışma aralığının alt sınırıdır (aşağıdaki şekle bakın). 7UM62. Burada. Bu arıza „Arıza: U deng. Bu esnada koruma fonksiyonu tetiklenirse.2010 277 . | > DENGE U-SINIR Böylece Umaks üç gerilimin en büyüğü ve Umin ise en küçüğüdür. eğer | Imin | / | Imaks | < DENGE FAKT. Bunun için. üçüncü faz-faz-gerilim hesaplanır. Bırakma oranı. / IN > DENG I SINIR T1 / IN | Imin | / | Imaks. sınır değeri DENGE U-SINIR bu izlemenin çalışma aralığının alt sınırıdır (aşağıdaki şekle bakın). | < DENGE FAKT. SIPROTEC. Her iki parametre de ayarlanabilir.I T1 veya DENGE FAKT. Bir asimetri tespit edilmiş olur. Faz-toprak-gerilimlerde doğrultucu-ortalama değerleri oluşturulur ve bunların büyüklüklerinin simetrisi kontrol edilir. / IN > DENG I SINIR T2 / IN Böylece Imaks üç faz akımının en büyüğü ve Imin ise en küçüğüdür. eğer | Umin | / | Umaks. U ise | Umaks. İki faz-faz gerilim ve artık gerilim UE cihaza bağlandıysa. yaklaşık % 95’dir. o zaman izleme „arka plana“ alınır ve bildirim vermez.42 Denetim Fonksiyonları Akım Simetrisi Taraf 1 ve Taraf 2'nin akım girişlerine beslenen akımların herbirinin simetrisi izlenir. Bir asimetri tespit edilmiş olur. % 90 Stator toprak arıza koruma fonksiyonu aktif ise.I T1 ise Imaks. | < DENGE FAKT. Denge faktörü DENGE FAKT. Bu simetri. en düşük faz gerilimi en yüksek faz gerilimiyle karşılaştırılır.“ ile bildirilir.

|UL3| > 40 V/√3 büyüklüğü varsa.Faz Sı. (No. herbiri IL1 . Eğer rölede faz sırası ayarı değiştirilmişse. Ölçme gerilimlernin faz sırası. Gerilim faz sırasının kontrolü. gerilimlerin faz sıralarının kontrolüyle UL1 . Faz Sırası“. röle içerisinde simetrik bileşenlerin hesaplaması için L2 ve L3 fazları yer değiştirilir ve dolayısıyla pozitif ve negatif bileşenler yer değiştirmiş olur (ayrıca bakın Bölüm 2. 7UM62. L3. empedans korumanın döngü seçimi.UL2 . Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. veya „Ar. 265) bildirimleri Taraf 1 için. Saat ibresi tersi yönünde faz sırasında (L1. ölçme büyüklüklerinin saat ibresi yönünde faz sırasını şart koşar. I T2“.47).Faz Sı. 266) Taraf 2 için ve ayrıca bu bildirimlerin veyalanması „Ar. sıfır geçişlerinin sıralamasının kontrolüyle denetlenir. |IL3| > 0. eğer ölçülen gerilimlerin her birinin en az |UL1|. arıza değerleri ve ölçülen değerler bundan etkilenmez. (No. Kısa devre arızasız gerilimlerle yön ölçümü.42 Denetim Fonksiyonları Şekil 2-134 Gerilim Simetrisi İzleme Akımın ve Gerilimin Faz Sıraları Akım ve gerilim giriş devrelerindeki hatalı faz bağlantılarını tespit etmek için. Ölçme büyüklüklerinin ters faz dönüşünün beklendiği uygulamalarda. I T1“. |IL2|. faz ayrımlı mesajlar. Akımların faz sırası Taraf 1 ve Taraf 2 için ayrı ayrı kontrol edilir ve bildirilir. L2) . 171) verilir. „Ar. faz-faz ölçülen gerilimlerin ve ölçülen faz akımlarının faz sıraları (ön işaret aynı).IL3 kontrol edilir. Faz Sıra U“. 278 SIPROTEC. Yayın Tarihi 10. 176) veya „Ar. akım faz sırasının kontrolü aşağıdaki gibi minimum akımı gerektirir |IL1|.5 IN. |UL2|. bu cihaza ilgili 271 FAZ SIRASI parametresi üzerinden veya uygun yapılandırılmış ikili giriş üzerinden bildirilir. düşük gerilim korumada gerilimlerin pozitif bileşenlerinin değerlendirmesi ve dengesiz yük tespiti.UL3 ve akımlar için.Fonksiyonlar 2.2010 .IL2 . (No. (No.

akım toplamı izlemenin etkinleştirileceği sınır akımı belirler (ayrıca bakın Şekil Akım Toplamı İzleme) (mutlak kısım.1.50 A 0. çoğu durumlar için yeterlidir. Adres 8108 U TOPLAM Eşiği toplam gerilim izlemenin üzerine karşılık gelen sınır gerilimi (bakın şekil Gerilim toplamı izleme) belirler (mutlak pay. bölgeye özgü varsayılan ayarlar gösterilmiştir.I T1 DENG I SINIR T2 1A 5A C Ayar Seçenekleri OFF ON 10 .. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.00 A 0. 1.50 .90 0. Ölçülen değerleri izleme fonksiyonunun doğru olarak çalışması için bu ayarlar da orada doğru girilmelidir. Uygun 8112 no’lu ΣI EŞİK T2 adresi Taraf 2 için geçerlidir.2010 279 .00 A 0. 8103 no’lu adres DENGE FAKT. U simetri karakteristiğin eğimine karşılık olan simetri faktörüdür.10 . Faktörü adresi altında ayarlanır. Toplam gerilim izlemenin başlatması için ilgili pay 8109 U TOPL. 1. U DENG I SINIR T1 1A 5A 8105 8106 DENGE FAKT.Fonksiyonlar 2. ve 8106 no’luDENG I SINIR T2 adresi Taraf 2 için. 8104 no’lu DENG I SINIR T1 adresi Taraf 1 için.5 Ayarlar Tabloda. Fabrika çıkışı olağan ayarları. Akım toplamı izlemeyi etkinleştirmek için (maksimum iletken akıma ilişkin) ilgili kısım. akım simetrisi izlemenin etkin olacağı sınır akımı belirler (ayrıca bakın Şekil Akım Simetrisi İzleme).42.. Adres 8105 DENGE FAKT.00 A Varsayılan Ayar OFF 50 V 0. akıma dayalı değerlerin karşılığı olan sekonder akım trafosu anma akımını göstermektedir. 8110 no’lu ΣI EŞİK T1 adresi.50 0.58 .I T2 Taraf 2 için ilgili simetri faktörüdür..I T1 Taraf 1 için ilgili simetri faktörüdür. 2. C sütunu (yapılandırma).4 Ayar Notları Ölçülen Değerleri İzleme Ölçme değer denetimini 8101 no’lu ÖLÇME DENETİMİ adresinde ON veya OFF olarak ayarlanabilir. gerilim simetrisi izlemenin etkin olacağı sınır gerilimi (faz-faz) belirler (ayrıca bakın Şekil Gerilim Simetrisi İzleme).50 .75 0. 100 V 0. 7UM62. Yayın Tarihi 10.10 .42. 0. Adres 8101 8102 8103 8104 Parametre ÖLÇME DENETİMİ DENGE U-SINIR DENGE FAKT. Ayrıca.. Not Güç Sistemi Verileri 1'de gerilim-toprak yolu bağlantısı üzerinden hem de onun uyarlama faktörü Uf / Udelta verileri yapılmıştır. Taraf 1 için. ölçme değer denetimi fonksiyonlarının duyarlığı değiştirilebilir. yani simetri karakterinin yükselişi.1. bu ayarlar daha az duyarlı yapılmalıdır. sadece UN ile ilişkili). Taraf 1 için...90 0.10 .42 Denetim Fonksiyonları 2. Adres 8107 DENGE FAKT. 8102 no’lu DENGE U-SINIR adresi.50 A Açıklama Ölçme Denetimi Denge İzleme Gerilim Eşiği Gerilim İzleme için Denge Çarpanı Akım Dengesi İzleme Taraf 1 T1 Akım İzleme için Denge Çarpanı Akım Dengesi İzleme Taraf 2 SIPROTEC.50 A 2. Özellikle akımlarda ve/veya gerilimlerde yüksek işletme asimetrilerinin beklendiği uygulamalarda veya işletme sırasında bazı izleme fonksiyonlarının kararsız çalışması durumunda. 8111 no’lu ΣI FAKTÖR T1 adresi ve Taraf 2 için.00 A 0.50 A 2. 5. 5.. sadece IN ’ye ilişkin). 8113 no’lu ΣI FAKTÖR T2 adresinde ayarlanır. 0.

0. 0.60 .6 Bilgi Listesi No. I T1 Ar.00 .. 2.05 .. 200 V 0. 0.00 A 0.1.. 10.90 10 .:Σ I Taraf 1 Ar.:Σ I Taraf 2 Ar. 0 Varsayılan Ayar 0. Faz Sıra U Ölç. I T2 Arıza Isim 1 Arıza Isim 2 Bilgi Tipi AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM Açıklama Arıza: Genel Akım Denetimi Arıza: Genel Gerilim Denetimi Arıza: Gerilim Toplamı Faz-Toprak Arıza: Gerilim Dengesi Arıza: Faz Sırası Arıza: Faz Sırası Gerilim Ölçme Denetimi DEVRE DIŞI Arıza: Taraf 1 Akım Toplamı Arıza: Taraf 2 Akım Toplamı Arıza: Faz Sırası I taraf 1 Arıza: Faz Sırası I taraf 2 Arıza: Akım simetrisi denetimi taraf 1 Arıza: Akım simetrisi denetimi taraf 2 280 SIPROTEC.42 Denetim Fonksiyonları Adres 8107 8108 8109 8110 Parametre DENGE FAKT. OFF Ar.00 A 0.95 ... 7UM62..Fonksiyonlar 2.10 A 0.10 .05 . 2.10 A 0. 10.95 8111 8112 ΣI FAKTÖR T1 ΣI EŞİK T2 1A 5A 0. Den.10 Açıklama T2 Akım İzleme için Denge Çarpanı Gerilim İzleme için Toplam Eşiği Gerilim Toplamı İzleme Çarpanı Taraf 1 de Toplam Akım İzleme Eşiği Taraf 1 de Toplam Akım İzleme Faktörü Taraf 2 de Toplam Akım İzleme Eşiği Taraf 2 Toplam Akım İzleme Faktörü 1A 5A 0. Ar.I T2 U TOPLAM Eşiği U TOPL.50 A 0.25 .00 A 0..95 8113 ΣI FAKTÖR T2 2.75 0.2010 .10 0.25 . Faz Sırası Ar..Faz Sı. Faktörü ΣI EŞİK T1 C Ayar Seçenekleri 0. Yayın Tarihi 10.50 10 V 0. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.42.Faz Sı.00 A 0.00 .. 161 164 165 167 171 176 197 230 231 265 266 571 572 Bilgi Arıza I Denetim Arıza U Denetim Arıza: Σ U F-T Arıza: U deng.50 A 0. 0.

7UM62. belli döngüler hatalı bir şekilde bir sıfır gerilim görür.2010 281 . bir kısa devre veya kopuk iletken yüzünden. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. aynı zamanda akım aynı kalırsa. Aynı şekilde. Eğer gerilimin kesintisi sıfıra yakın olursa (veya gerilim sıfırsa). o zaman bir tek kutuplu arıza için şunlar geçerlidir: Eğer gerilim trafosunun bir arızası ortaya çıkarsa. fonksiyon pozitif bileşen sistemin bir en düşük eşiğinin altında gerilim (U1 < 10 V) ve akım (I1 < 0. SIPROTEC.5'lik veya 1'lik bir negatif bileşen sistem gösterilir. 1-kutuplu ve 2-kutuplu sigorta arızasın için ölçme prensibi Sigorta-Arızası izleme fonksiyonu.42. Bunun için anma akımının güncel akım değerinin sapması değerlendirilir.1 Sigorta Arızası İzleme Gerilim trafosu-sekonder sistemde. gerilim trafosunun bir 3-kutuplu kesintisi olabilir.1 IN) tarafından kilitlenir. Bununla şebeke tarafından tanımlanmış asimetrilerde belli bir sınırlamaya ulaşılır. o zaman gerilim trafosunda arıza olamayacağı için gerilim izleme doğru çalışmaz.ve Negatif sistem üzerinden daha önce tanımlandığı gibi tanınamaz.Fonksiyonlar 2. Yayın Tarihi 10. eğer hazırda bir (aşırı akım) koruma fonksiyonunun bir başlatması mevcutsa bu fonksiyon kilitlenir. o zaman bir iki kutuplu arıza için şunlar geçerlidir: Birli ya da ikili faz arızasında akımda aynı şekilde 0. Eğer sapma büyüklüğü eşik değerinden daha büyük ise. Negatif bileşen sistemi güncel pozitif bileşen sistemle karşılaştırılırsa. Eğer gerilim devrelerinde sinyal kontaklı 3 fazlı bir minyatür şalter yerine sigortalar kullanılmışsa. o zaman sigorta arızası-izleme fonksiyonu bloklanır.2.42. 3-kutup sigorta arıza Gerilim trafosu bir 3-kutup arıza Pozitif.2 Denetim 2. gerilimde 1.veya 2-kutup bir gerilim arızasında negatif bileşen anma değerinin oluştuğu gerçeğini kullanır.42 Denetim Fonksiyonları 2. ama bu kendisini akımda göstermez. ölçülen gerilim arızası durumunda. Tabii ki gerilim trafo-otomatiği ile „Sigorta Arıza İzleme“ aynı zaman kullanılabilir. Çok küçük pozitif bileşen sistemde eksiklikler nedeniyle Sigorta-Arızası izleme fonksiyonun aşırı fonksiyonu ortaya çıkmaması için. Düşük gerilim koruma. Bu fonksiyon Taraf 2'nin akımıyla çalışır. empedans koruma ve diğer gerilime bağlı koruma fonksiyonları böylelikle yanlış ölçüm değerleri verebilir ve bu bir fonksiyon aşılmasına yol açabilir. arızasız durum için aşağıdakiler geçerlidir: Eğer gerilim trafosunun bir arızası ortaya çıkarsa. Burada akım ve gerilimin zamansal akışının izlemesi gereklidir. o zaman sigorta arızası izleme ile gerilim trafosu sekonder („Fuse-Failure-Monitor“) devredeki arızalar tespit edilebilir.

Yayın Tarihi 10. Şekil 2-135 Sigorta arızası izleme fonksiyonunun mantık şeması (Fuse-Failure-Monitor) 282 SIPROTEC.2010 . Diğer fonksiyonlar ör. Ayrı bir trafo setinde aynı şekilde düşük gerilim tanınırsa. düşük uyartım koruma gibi bloklanacaksa „GT Sig.Fonksiyonlar 2. o zaman bu durum kaydedilir. bir kısa devre arızada sigorta arıza bildirimi tutulması garantilenir. Böylece. o zaman kayıt kaldırılır ve 10 s'lik bir gecikme ile sigorta arızası bildirimi geri alınır. UE-Girişinde Gerilim UE 'nin başlatılmasına göre bu girişin gerilim ölçümünün bloklanması da gerekli olabilir. Diğer Bloklamalar Sigorta arızası izleme (Fuse Failure İzleme) ile fonksiyonlar direkt bloklanır (bakın Şekil 2-135). Mantık Bir sigorta arızası tanınırsa (Şekil 2-135 sol mantık bölümü). Arızası“ bildirimiyle bağlanır. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. Arızası“ bildirimi kullanılır ve mantık bölümü (CFC) üzeri koruma fonksiyonuyla bağlanır. Sigorta arızası yok edildiyse ve pozitif sistem gerilimi anam geriliminin % 85'ini aştıysa. 7UM62. Ayrı düşük gerilim koruma gecikmesiz ayarlanmalıdır ve aynı şekilde gerilimlerin pozitif sistemi değerlendirilmelidir (ör. o zaman büyük olasılıkla bir trafo arızası sözkonusu olmaz ve izleme anahtarlaması bloklanabilir. Bir bloklama CFC aracıyla oluşturulabilir ve „GT Sig. 7RW600).42 Denetim Fonksiyonları Ek kriterler Ayrıca fonksiyon bir ikili giriş üzerinden ya bloklanır ya da bir düşük gerilim koruma ile ayrı bir gerilim trafo setinde deaktive edilebilir.

eğer dahili yardımcı besleme gerilimi mevcutsa ve yeşil "RUN" LED'si söner. o zaman bütün LED’ler söner. Yayın Tarihi 10. Aynı zamanda ön paneldeki kırmızı "ERROR" LED'si yanar. işlemci tekrar başlatılır veya cihaz devre dışı bırakılır. SIPROTEC. aynı şekilde cihaz devre dışı bırakılır. Eğer üç tekrar başlatma girişimi sonunda arıza hala giderilememişse. Aşağıdaki tabloda izleme fonksiyonlarının ve cihazın arıza tepkilerinin bir özeti verilmiştir.Fonksiyonlar 2. Canlı durum kontağı düşerek kendi N/K kontağıyla cihazın arızalı olduğunu ihbar eder.42 Denetim Fonksiyonları 2.2 İzleme Fonksiyonlarının Hatalı Çalışma ArızaTepkileri Tespit edilen arızanın türüne bağlı olarak. 7UM62. Eğer dahili yardımcı besleme gerilimi arızalanmışsa.42. bir ihbar verilir.2. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.2010 283 .

Taraf 2 Cihaz servis harici edilir Td1'de Gerilim/AkımDeğiştirme Transdüser 1 için köprü Cihaz servis harici edilir konumu Parametre 0295 ile denk değil Transdüser 2 için köprü Cihaz servis harici edilir konumu Parametre 0296 ile denk değil Transdüser 1 için köprü Cihaz servis harici edilir konumu Parametre 0297 ile denk değil dahili (Ölçülen Değer Toplama) dahili (Ölçülen Değer Toplama) Mesaj Td2'de Gerilim/AkımDeğiştirme Td3'te Filtre-On/OffDeğiştirme Akım Toplamı. Yayın Tarihi 10. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. 210) „ERROR“ LED’i yanar „Hata1A/5A T2ynl“ (No.2010 . Taraf 1 1 A/5 A için bağlantı köprüsü Taraf 1 için yanlış takılmış 1 A/5 A için bağlantı köprüsü Taraf 2 için yanlış takılmış Cihaz servis harici edilir 1 A/5 A-Değiştirmesi.Gerilim) dahili (Çevirici) Dahili (Çevirici) veya Referans Gerilim Arıza Tepkisi Cihaz servis harici edilir Mesaj (No) Çıkış Bütün LED’ler sönük GOK2) (canlı durum kontağı) bırakır „ERROR“ LED’i yanar „Ha A/D-çevirici“ (No. 213) „ERROR“ LED’i yanar „Hata TD3 köprüs“ (No. 214) „Ar.:Σ I Taraf 2“ (No. 230) „Ar. Taraf 1 Akım Toplamı. Taraf 2 Mesaj atandığı şekilde 284 SIPROTEC. 211) „ERROR“ LED’i yanar „Hata TD1 köprüs“ (No.:Σ I Taraf 1“ (No. 231) Program belleği RAM dahili (donanım) Parametre belleği dahili (donanım) Tekrar başlatma denemesi 1) Tarama Frekansı dahili (donanım) Cihaz servis harici edilir 1 A/5 A-Değiştirmesi. cihaz servis dışı LED yanıp söner bırakılır Hızlanma esnasında Çalışma sırasında: Tekrar başlatma girişimi 1) LED yanıp söner „ERROR“ LED’i yanar „ERROR“ LED’i yanar „ERROR“ LED’i yanar „ERROR“ LED’i yanar „Hata1A/5A T1ynl“ (No.Fonksiyonlar 2.42 Denetim Fonksiyonları Tablo 2-14 Cihazın Arıza Tepkilerinin Özet Listesi Olası Sebepler harici (Yard. 181) „Arıza Pil“ (No. 177) „ERROR“ LED’i yanar „ERROR“ LED’i yanar GOK2) (canlı durum kontağı) bırakır GOK2) (canlı durum kontağı) bırakır GOK2) (canlı durum kontağı) bırakır GOK2) (canlı durum kontağı) bırakır GOK2) (canlı durum kontağı) bırakır GOK2) (canlı durum kontağı) bırakır GOK (canlı durum kontağı) bırakır 2) GOK (canlı durum kontağı) bırakır 2) GOK (canlı durum kontağı) bırakır 2) GOK (canlı durum kontağı) bırakır 2) GOK (canlı durum kontağı) bırakır 2) atandığı şekilde GOK2) (canlı durum kontağı) bırakır İzleme Yardımcı Besleme Gerilim Arıza Dahili Besleme Gerilimleri Cihaz servis harici edilir Arabellek Pili Donanım İzleme dahili (Arabellek Pili) dahili (İşlemci arızası) Mesaj Cihaz servis harici edilir 1) Yazılım İzleme dahili (İşlemci arızası) Tekrar başlatma denemesi 1) Çalışma belleği ROM dahili (donanım) Akışın iptali. 7UM62. 212) „ERROR“ LED’i yanar „Hata TD2 köprüs“ (No.

Faz Sıra U“ (No.ve iki kutup gerilim arızalarının tanınması için. 165) „Arıza: U deng. 176) „Ar. arıza tanınması etkin olur) sabit ayarlıdır ve tekrar verilmesi gerekmez. 265) „Ar. 8001 no’lu SİG. Eğer fonksiyon kullanılmayacaksa.“ (No. sabit verilmiştir.2. bunun altına düşülürse. Taraf 2 Gerilim Toplamı Gerilim Simetrisi Gerilim Faz Sırası Akım faz sırası. AR.Fonksiyonlar 2. 572) „Arıza: Σ U F-T“ (No.42.42.42 Denetim Fonksiyonları İzleme Akım Simetrisi.“ (No.5 IN ise. 167) „Ar.Faz Sı. I T2“ (No. yapılandırmada 180 no'lu adres SİG. eğer akım fazlasıyla değişirse ve diferansiyel akım izleme = 0. Taraf 1 Olası Sebepler harici (güç sistemi veya akım trafosu) harici (güç sistemi veya akım trafosu) dahili (Ölçülen Değer Toplanması) harici (güç sistemi veya gerilim trafosu) harici (güç sistemi veya bağlantı) harici (güç sistemi veya bağlantı) harici (güç sistemi veya bağlantı) Mesaj Mesaj Mesaj Mesaj Mesaj Mesaj Arıza Tepkisi Mesaj (No) „Arıza Isim 1“ (No. 2.2. Arızası“ (No. cihaz servis harici edilir. Kullanım hala mümkün olabilir. 6575) „ARIZA: Aç Devr.2010 285 .ve Kumanda fonksiyonları kilitlenir. AR. 7UM62. 6865) Çıkış atandığı şekilde atandığı şekilde atandığı şekilde atandığı şekilde atandığı şekilde atandığı şekilde Akım faz sırası. Yayın Tarihi 10. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.3 Ayar Notları Sigorta Arızası İzleme (Fuse Failure Monitor) Sigorta arızası izleme sadece eğer. GOK ="Cihaz Tamam" = Canlı durum kontağı düşer. İZLEME Ayar Seçenekleri OFF ON Varsayılan Ayar OFF Açıklama Sigorta Arızası İzleme SIPROTEC. İZLEME adresinde fonksiyon ON veya OFF anahtarlanabilir. 266) „GT Sig. AR. 2. 571) „Arıza Isim 2“ (No.Faz Sı. Eşik değerleri U2/U1 ≥ % 40 ve I2/I1 ≤ % 20 bir. Aynı şekilde eşik değerleri bir üç kutuplu gerilim arızanın tanınması için (Düşük gerilim sınırı = 10 V. I T1“ (No. Etkin Değil ayarlanır. İZLEME = Etkin ayarlanmışsa etki gösterebilir veya açığa çıkabilir. Taraf 1 Akım Simetrisi.4 Ayarlar Adres 8001 Parametre SİG. Koruma. Taraf 2 Mesaj atandığı şekilde „Sigorta Arızası İzleme“ harici (Gerilim Trafosu) Açma Devresi Denetimi harici (Açma Devresi veya Kontrol Gerilimi) 1) 2) Mesaj Mesaj atandığı şekilde atandığı şekilde Üç başarısız tekrar başlatma girişiminden sonra.

Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.Fonksiyonlar 2.2.42 Denetim Fonksiyonları 2. Yayın Tarihi 10. Arızası Bilgi Saat Senkr.5 Bilgi Listesi No. Güç Kaynağı OlayÖzetiAlarmı Arıza Pil Ha A/D-çevirici Hata Kart 3 Hata Kart 5 Hata Kart 6 Hata Kart 0 Offset hatası Alarm Kalib Yok Hata nötr AT Hata1A/5A T1ynl Hata1A/5A T2ynl Hata TD1 köprüs Hata TD2 köprüs Hata TD3 köprüs Ar: RTD-Box 1 Ar: RTD-Box 2 >SAİ BLK >SAİ U< harici GT Sig.2010 . 7UM62. 68 110 113 140 147 160 177 181 185 187 188 190 191 193 194 210 211 212 213 214 264 267 5010 5011 6575 Olay Kaybı Bayrak Kayıp ÖzetAlarmHatası Ha.42. Ha Bilgi Tipi AM AM_W AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM EM EM AM Olay kaybı Bayrak Kaybı Özet alarmı ile hata Güç Kaynağı Arızası Alarm Özet Olay Arıza: Boş pil Hata: A/D çevirici Hata Kart 3 Hata Kart 5 Hata Kart 6 Hata Kart 0 Hata: Offset Alarm: Kaibrasyon verisi mevcut değil Hata: Nötr AT MLFB ile aynı değil Hata:1A/5A köprüsü S1 ayarından farklı Hata:1A/5A köprüsü S2 ayarından farklı Hata: TD1 köprüsü ayardan farklı Hata: TD2 köprüsü ayardan farklı Hata: TD3 köprüsü ayardan farklı Arıza: RTD Box 1 Arıza: RTD Box 2 >Sigorta arızası izleme BLOKLAMA >SAİ harici düşük gerilim Gerilim Trafosu Sigorta Arızası Açıklama Saat Senkronlama Hatası 286 SIPROTEC.

denetim bir veya iki ikili giriş arasında seçilebilir.2010 287 . denetim. Şekil 2-136 Aynı potansiyele bağlı olmayan iki ikili girişle açma devresi denetimi prensibi İki ikili giriş ile denetim. 7UM62. ancak 38 V un üzerindeki kontrol gerilimleriyle kullanılabilir.43 Açma Devresi Denetimi 2. Mevcut ortak bir potansiyele bağlı veya bağlı olmayan ikili girişlerin sayısına bağlı olarak. Her bir ikili giriş için en az 19 V gerektiğinden. kısa bir geçiş periyodu içerisinde (açma kontağı kapalı ancak kesici henüz açmamışken) her iki ikili girişin enerjisinin de aynı anda kesik olması („L“) mümkündür. kesicinin kendi arızaları tespit edilemez. Açma devresi denetiminin kullanılabilmesi için bir önkoşul. Yayın Tarihi 10. sadece bir ikili giriş kullanılırsa. sadece açma devresindeki kopuklukları ve kontrol gerilim arızasını tespit etmez. aşağıdaki şekle göre. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. Sağlam açma devresinde bile. o zaman bununla ilgili bir mesaj („ADD ProgArıza“) verilir.43 Açma Devresi Denetimi Çok fonksiyonlu koruma rölesi 7UM62 dahili bir açma devresi denetimi ile donatılmıştır. Eğer bunun için gerekli ikili girişlerin yapılandırması seçilen denetim moduyla uyuşmuyorsa.Fonksiyonlar 2. ikili girişler ya etkin (mantık durumu „H“ Tablo 2-15) veya etkisiz kılınmıştır (mantıksal durum „L“). bütün kesici koşullarında açma devresinde arıza tespit edilebilir. 2.43. kesici için kontrol geriliminin en az her iki ikili girişteki gerilim azalmasının toplamından daha büyük olmasıdır (UKont > 2 · UGİRmin). Açma kontağının ve kesicinin anahtarlama durumlarına bağlı olarak. Her iki ikili girişin de SIPROTEC. İki ikili giriş kullanıldığı zaman. aynı zamanda kesici yardımcı kontaklarının konumunu kullanarak kesicinin tepkisini de izler. biri açma rölesinin kontağına paralel ve diğeri de kesiciyardımcı kontağına paralel bağlanır.1 Fonksiyon Tanımı İki İkili Giriş ile Denetim (ortak bir potansiyele bağlı olmayan) İki ikili giriş kullanıldığında bunlar.

Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. ihbarın gecikmeli olarak alınmasına yol açar ve böylece kısa süreli kontak geçişi periyodu içerisinde ihbar verilmesi engellenmiş olur. aşağıdaki şekle göre kök ile L+'e veya korumanın ilgili kumanda röle kontağına birkez paralel bağlanmıştır ve kesici-yardımcı kontağı 1'e bağlanmıştır.2010 . ancak açma devresinin açık (iletken kopukluğu) veya kısa-devre olması veya bir pil gerilim arızası veya kesici çalışma mekanizmasının arızalı olması durumlarında mümkündür.43 Açma Devresi Denetimi sürekli enerjisiz olması.Fonksiyonlar 2. ihbar kendiliğinden silinir.8 s sonra). Eğer ardışık n = 3 kontak durumu sorgulaması sonunda (1. o zaman bir arıza ihbarı verilir (aşağıdaki şekle bakın). bir anormallik tespit edilmişse. Yayın Tarihi 10. Bu yinelenen ölçümler. Şekil 2-138 Ortak potansiyele bağlı iki ikili girişle açma devresi denetiminin prensibi 288 SIPROTEC. 1 2 3 4 açık açık kapalı kapalı Açma Kontağına ve Kesici Konumuna Bağlı Olarak İkili Girişler için Durum Tablosu Kesici KAPALI AÇIK KAPALI AÇIK KE/Yard 1 kapalı açık kapalı açık KE/Yard 2 açık kapalı açık kapalı GİR 1 H H L L L H L H GİR 2 Röle Açma Kontağı İkili girişlerin durumları periyodik olarak sorgulanır. 7UM62. Tablo 2-15 No. Bir soruşturma yaklaşık her 600ms’de bir olur. Şekil 2-137 İki İkili Girişle Açma Devresi Denetiminin Mantık şeması İki İkili Giriş ile Denetim (ortak bir potansiyele bağlı) Ortak bir potansiyele bağlı iki ikili giriş kullanımında bunlar. Açma devresi arızası giderildiğinde.

sistem taraflı kontrol gerilimi denetimde 38 V' un üzerinde kullanılabilir.2010 289 . Açma devresi arızası giderildiğinde. bağlantı yanlış Bu çözümde Durum 2 („normal işletim açık KE ile“ ve „KR başarılı yönlendirildi“) ayırt edilemez. Kesici yardımcı kontağı. aşağıdaki şekle göre koruma cihazının ilgili açma kontağına paralel bağlanır. bozuk. yedek direnç R'de yaklaşık aynı gerilim düşüşü oluştuğundan). Bu her iki durum normal durumdur ve kritik değildir. bir anormallik tespit edilmişse.43 Açma Devresi Denetimi Açma kontağının ve kesicinin durumlarına bağlı olarak. Arıza Teorik durum: Ke.Yard. İkili giriş için en az 19 V gerektiğinden. ihbar kendiliğinden silinir. 1 2 3 4 Açma Kontağına ve Kesici Konumuna Bağlı Olarak İkili Girişler için Durum Tablosu Röle Açma Kontağı açık açık veya kapalı kapalı açık Kesici AÇIK KAPALI AÇIK AÇIK veya KAPALI KE/Yard 1 kapalı açık kapalı kapalı KE/Yard 2 açık kapalı açık kapalı GİR 1 H L L H GİR 2 L H L H dinamik durum statik durum kapalı KE ile normal işletim açık KE veya KR ile normal işletim başarılı yönlendirilmiştir Geçit/Arız. 7UM62. Bu durumun uzun süreli ortaya çıkışında sadece kesintide veya açma devresinin kısa devre arızasında. ikili girişler ya etkin (mantık durumu „H“ aşağıdaki Tablo) veya etkisiz kılınmıştır (mantıksal durum „L“) Tablo 2-16 No. Durum 4 sadece teoriktir ve bir donanım hatasını gösterir. Bir İkili Giriş ile Denetim İkili giriş. ihbarın gecikme süresini belirler ve böylece kısa süreli kontak geçişi periyodu içerisinde ihbar verilmesi engellenmiş olur. hem de pil geriliminin kesilmesinde veya şalterin mekaniğindeki arızalarda düşünülebilir ve bu nedenle denetim kriteri olarak işleme alınır. o zaman bir arıza ihbarı verilir (bakın Şekil 2-137).8 s sonra). Eğer ardışık n = 3 kontak durumu sorgulaması sonunda (1. Kesici için kontrol gerilimi en azından ikili girişteki gerilim düşüşünün iki misli kadar olmalıdır (UKont > 2 · UGİRmin.sağlam açma devrelerinde sadece kısa bir geçiş periyodu esnasında (kumanda röle kontağı kapalı ancak kesici henüz açmamış) mümkündür.Kont. İkili girişlerin durumları periyodik olarak sorgulanır.Fonksiyonlar 2. Yayın Tarihi 10. bir yüksek-omik R yedek direnci yardımıyla baypaslanır. Bir soruşturma yaklaşık her 600ms’de bir olur. SIPROTEC. Her iki ikili girişin uyartılmış olmadığı durum („L“) . GİR bozuk. Bu yinelenen ölçümler. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.

açma rölesi kontağı açık ve açma devresi de normal olduğunda ikili giriş etkinleştirilir (mantık durumu „H“). Şekil 2-140 Bir İkili Girişle Açma Devresi Denetiminin Mantık Şeması 290 SIPROTEC. İkili giriş. İkili girişin çalışma sırasında sürekli enerjisiz olması. ya kesici yardımcı kontağı üzerinden (eğer kesici kapalı ise) veya yedek R direnci üzerinden kapalı olduğundan. arıza mesajı aynı süreden sonra otomatik olarak silinir. 7UM62. çünkü röle bir açma komutundan sonra devamlı (300 s'den fazla) çekili kalır. açma devresi denetimi çalışmadığından. 600 ms'de bir yapılır.2010 . kapalı açma kontağı bir arıza mesajına yol açmaz. ancak açma kontağı kapalı olduğu sürece kısa-devre edilir ve dolayısıyla etkisiz kılınır (mantık durumu „L“). Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. Not Lock-Out-Fonksiyonunun kullanımında açma devrtesi denetimi sadece bir ikili girişle kullanılamaz. o zaman açma devresi denetiminin başlaması sadece açma devresinin gerçek arızasında (300 s sonra) gerçekleşir. İkili girişin durumları bu nedenle 500 kez bir bildirim verilmeden önce sorgulanır.Fonksiyonlar 2. o zaman alarm geciktirilmelidir (ayrıca bakın Şekil). Sistem arızaları sırasında. Bu sırada durum soruşturması yakl. Ancak.43 Açma Devresi Denetimi Şekil 2-139 Bir İkili Girişle Açma Devresi Denetiminin Prensibi Normal çalışmada. Yayın Tarihi 10. izleme devresi. eğer diğer rölelerden açma kontakları açma devresine paralel bağlanmışsa. açma devresinde bir iletken kopukluğunu veya kontrol (açma) gerilim arızasını gösterir. Açma devresi arızası giderildiğinde.

eğer projelendirmede 182 ADD (Bölüm 2. bir kapalı açma kontağının olası en uzun süresini köprüleyecek bir sürenin üzerinde olmalıdır. Eğer sadece bir ikili giriş kullanılacaksa. R direnci kesicinin ikinci yardımcı kontağına (KE/Yard2) seri bağlanmalıdır (bakın Şekil „Bir İkili Girişle Açma Devresi Denetiminin Prensibi“).2010 291 . açma devresi kopukluğu veya kontrol gerilimi arızası gibi bazı hatalı durumlar tespit edilebilir. Şekil 2-141 Açma Devresi Denetimi için Mesaj Mantığı 2. 300 s kadar geciktirilir. 182 no’lu adreste Etkin Değil olarak ayarlanır. 7UM62.43 Açma Devresi Denetimi Aşağıdaki şekilde denetim ayarlarına ve ikili giriş sayısına bağlı olarak açma devresi denetimi tarafından üretilebilecek mesajlar için mantık şeması görülmektedir. Kesici yardımcı kontağı 1 (KE/Yard1) açık olduğunda da bir kesici arızasının tespit edilebilmesi ve bırakma yapan bir kumanda rölesinin tanınabilmesi için.2 Genel Ayar Notları Fonksiyon sadece. Bir açma kumandasının en uzun süresinin emniyetle zamansal olarak baypaslanması ve açma devresinde gerçek bir arızada bir bildirim verilmesi böylece emniyete alınır. Bir açma devresi kesintisinin bildirimi denetimde iki ikili girişle yakl. Bu. etkindir ve erişilebilir. açma devresinin sistem (+ dc) tarafına bir R direnci bağlanır. Yayın Tarihi 10. ancak açma kontağının kapalı olduğu durum için bir arıza tespit edilemez. Eğer bunun için gerekli ikili girişlerin yapılandırması seçilen denetim moduyla uyuşmuyorsa. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. 2 s ile sabittir. Eğer açma devresi denetimi hiç kullanılmayacaksa. kesici açık durumda (dolayısıyla KE/Yard1 açık ve KE/Yard2 kapalı) iken açma rölesi kontağı da açıksa SIPROTEC.4) adresi altında 2 Giriş İle veya 1 Giriş İle alternatiflerinden biriyle mevcut olarak anahtarlandıysa ve ikili girişlerin uygun bir sayısı bunun için yapılandırılmışsa ve fonksiyon 8201 no'lu adres altında ADD = ON anahtarlanmışsa. o zaman bununla ilgili bir mesaj („ADD ProgArıza“) verilir. sabit sayıda ölçme yapılarak ve periyodik durum kontrollerinin arasındaki süreyle sağlanır. Direncin uygun şekilde boyutlandırılmasıyla – sistemin durumuna bağlı olarak – çoğu kez daha düşük bir kontrol gerilimi yeterlidir. Diğer parametreler gerekli değildir.Fonksiyonlar 2. ölçme. Bu direncin değeri. Bundan dolayı.43. bir ikili girişle denetimde yakl. Bir İkili Giriş ile Denetim Not: Açma devresi denetimi için bir ikili giriş (GİR) kullanıldığında.

7UM62. 88 V anma gerilimler için fabrika çıkışı ayarında. 24/48/60 V (7UM62’den). 110/125/220/250 V) Açma Devresi için Kontrol Gerilimi Kesici bobininin omik direnci Açmaya yol açmayacak. bu durumda hesaplama işlemi diğer en küçük anahtarlama eşiği UGİRmin için tekrarlanmalı ve bu eşik. (= 88 V anma gerilimler için fabrika çıkışı ayarı. Direncin güç tüketimi için: Örnek: IGİR (YÜKSEK) UGİR min UKontrol RKAB UKAB (DÜŞÜK) 1. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. kesici açma bobininin enerjilenmemesini sağlayacak Rmin şu formülden bulunur: burada IGİR (YÜKSEK) UGİR min UKONTROL RKAB UKAB (DÜŞÜK) İkili giriş enerjili iken sabit akım GİR (= 1.2010 . 110/125/220/250 V) (7UM62’den) 110 V (sistem / açma devresi) 500 Ω (sistem / açma devresi) 2 V (sistem / açma devresi) 292 SIPROTEC.8 mA (SIPROTEC 4 7UM62) 19 V anma gerilimler için fabrika çıkışı ayarında. 24/48/60 V. Bu. ancak aynı anda açık ikili giriş (GİR1) kumanda rölesi hala enerjili olacak şekilde boyutlandırılmalıdır. fişli köprü(ler) kullanılarak röleye uygulanmalıdır. Bunların aritmetik ortalamasından en uygun R değeri bulunmalıdır: İkili girişleri enerjileyecek minimum gerilimi sağlayacak. direnç büyüklüğü için bir üst sınırın Rmaks ve bir alt sınırın Rmin.Fonksiyonlar 2. Rmaks şu formülden bulunur: Yukarıdaki durumda.8 mA) İkili giriş GİR için minimum kontrol gerilimi (= 19 V anma gerilimler için fabrika çıkışı ayarı. Yayın Tarihi 10.43 Açma Devresi Denetimi kesici açma bobini (KAB) artık enerjilenmeyecek. kesici bobini üzerindeki maksimum gerilim Eğer hesaplama sonucunda Rmaks < Rmin çıkarsa. olmasına yol açar.

Yayın Tarihi 10. 7UM62. girişi ayarlı değil Açma Devresi Arıza SIPROTEC. 6851 6852 6853 6861 6862 6863 6864 6865 Bilgi Listesi Bilgi >ADD BLK >ADD açma röles >ADD Ke rölesi ADD OFF ADD BLOKLANDI ADD AKTİF ADD ProgArıza ARIZA: Aç Devr.43 Açma Devresi Denetimi En yakın 39 kΩ.Fonksiyonlar 2.2010 293 . Bilgi Tipi EM EM EM AM AM AM AM AM Açıklama >Açma devresi denetimi BLOKLAMA >Açma devresi denetimi: açma rölesi >Açma devresi denetimi: kesici rölesi Açma devresi denetimi OFF Açma devresi denetimi BLOKLANDI Açma devresi denetimi AKTİF Açma Devresi blk.3 Adres 8201 Ayarlar Parametre ADD Ayar Seçenekleri OFF ON Varsayılan Ayar OFF Açıklama Açma Devresi Denetimi 2.4 No.43. güç: 2. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.43. standart direnç değeri seçildiğinde.

UL2-Girişine dayalı olan gerilim direkt işlenir ve primer faz-toprakgerilime hesaplanarak dönüştürülür.1 Fonksiyon Tanımı Çalışma Şekli 10 tane eşik değeri denetleme modülü öngörülmüştür. Aktif güçten bir ölçme penceresi üzerinden 3 periyottan aktif güç farkı hesaplanır. 251/√3 üzerinden) Açıklama Periyot başına tarama değerlerinden pozitif sistem büyüklükleri U ve I için belirlenir.G. Not: % 100-Değer.M · % 100 (Ölçeklendirme Adr. Bu 19 ölçşme değerinden herbirinin eşik değeri modülüne uygun bir ölçme değeri atanabilir.G. Toplam 19.M · % 100 (Ölçeklendirme Adr. hızlı denetimler ve otomatik fonksiyonlar ve koruma fonksiyonunun kapsamında bulunmayan uygulama tanımlı koruma fonksiyonlarıdır (ör. Not Yüzdeli eşik değerleri aynı işletme ölçme değerleri gibi özdeş ölçeklendirilir (bakın Tablo 2-19 Bölüm 2. Açı düzeltmesi (Adres 204 AT AÇI W0) akım yolunda ölçme sonuçuna etki eder. yüzde değeri olarak değerlendirilebilen işlenebilir ölçme değeri sunulmuştur.49. Not: % 100-Değer. 7UM62. 251/√3 üzerinden) 294 SIPROTEC.3). bunlardan 5 tanesi eşik değerinin aşılmasına veya altında kalınmasına reaksiyon gösterir. korunan nesnenin faz-toprak-gerilimiyle ilgilidir.M/√3) · % 100 (Ölçeklendirme Adr.G. UL1-Girişine dayalı olan gerilim direkt işlenir ve primer faz-toprakgerilime hesaplanarak dönüştürülür.Fonksiyonlar 2. CFC üzerinden gerekli mantıklı bağlantılar gerçekleştirilebilir. Açı düzeltmesi (Adres 204 AT AÇI W0) akım yolunda ölçme sonuçuna etki eder. 252 üzerinden) ΔPprim/SN.44. Ölçme değeri Q (Reaktif güç) ΔP (Aktif güç değişimi) UL1E (Faz-toprakgerilim) UL2E (Faz-toprakgerilim) UL2prim/(UN.44 Eşik Denetimi Bu fonksiyon seçilmiş ölçme değerleriyle eşik değeri denetimlerini (Aşılması veya Altında kalınması) yürütür. Tablo 2-17 P (Aktif güç) Ölçme değerleri Ölçekleme Pprim/SN.G.M · % 100 (Ölçeklendirme Adr. Bu uygulamada dikkate alınmalıdır. Eşik değerleri sorgulaması periyodik olur.44 Eşik Denetimi 2.2010 . 252 üzerinden) UL1prim/(UN. Buradan primer aktif güç P hesaplanır. enerji santralı ayrılma). İşleme hızlılığı açısından bu işlemenin koruma kalitesi vardır. Periyot başına tarama değerlerinden pozitif sistem büyüklükleri U ve I için belirlenir. Buradan primer reaktif güç Q hesaplanır.M/√3) · % 100 (Ölçeklendirme Adr. Sonuç olarak CFC'de işlenmeye devam edilebilen mantıklı bir bildirim verilir. Hesaplama periyot başına yapılır. Yayın Tarihi 10. Hesaplama periyot başına yapılır. 252 üzerinden) Qprim/SN. Aşağıdaki tabloda kullanılabilir ölçme değerleri görüntülenir. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. Hesaplamaya böylece Güç Sistemi Verileri 1'in ayarları girer.G. korunan nesnenin faz-toprak-gerilimiyle ilgilidir. Ana uygulama. 2.

Faz-toprak-gerilimlerden. Not: İşletme ölçme değerlerinin ölçeklendirmesine karşı burada ölçeklendirme primer değere gerçekleşmez. korunan nesnenin faz-toprak-gerilimiyle ilgilidir. Hesaplama periyot başına yapılır. Hesaplama periyot başına yapılır. I2prim/(SN. üzerinden) Not: % 100-Değer korunan nesnenin anma akımıyla ilgilidir.M/√3) · % 100 (Ölçeklendirme Adr. korunan nesnenin faz-toprak-gerilimiyle ilgilidir.G.G. % 100-Değer.5 A'lik beslenmiş bir sekonder akımda oluşur. Tablo 2-2'ye göre uygulamalara dikkat edilmelidir.M)) · % 100 Faz akımlarından. Not: % 100-Değer. Yayın Tarihi 10. Hesaplama periyot başına yapılır. UE-Girişinde bağlı bulunan gerilimden 3. Not: % 100-Değer.Fonksiyonlar 2. Hesaplama periyot başına yapılır. simetrik bileşenlerinin tanımlama denklemine göre negatif bileşen gerilim belirlenir ve primer büyüklüğe hesaplanarak çevrilir.5 A'lik beslenmiş bir sekonder akımda oluşur. Not: % 100-Değer korunan nesnenin anma akımıyla ilgilidir. 224) üzerinden bir bir primer gerilime hesaplanarak dönüştürülür. Hesaplama periyot başına yapılır. UE (UE-Girişinde gerilim) UEprim/(UN.G. 251 ve 252 göre sıfır akım belirlenir. simetrik bileşenlerinin tanımlama denklemine göre sıfır bileşen gerilim belirlenir ve primer büyüklüğe hesaplanarak çevrilir. Hesaplama periyot başına yapılır.G.5 A · % 100 SIPROTEC.M/√3) · % 100 (Ölçeklendirme Adr.M)) · % 100 Faz akımlarından.G. 224) üzerinden bir primer gerilime hesaplanarak dönüştürülür. korunan nesnenin faz-toprak-gerilimiyle ilgilidir. simetrik bileşenlerinin tanımlama denklemine (Ölçeklendirme Adr. IEE2 (Hassas toprak akımı) IEE2/0.M/√3) · % 100 (Ölçeklendirme Adr. harmonik gerilim hesaplanır ve UE FAKTÖRÜ (Adr. 251/√3 üzerinden) U0 (Sıfır bileşen gerilimi) U0prim/(UN. 251/√3 üzerinden) UE3hprim/(UN.M/(√3 · UN. UE-Girişinde bağlı bulunan gerilim UE FAKTÖRÜ (Adr.G.44 Eşik Denetimi Ölçme değeri UL3E (Faz-toprakgerilim) Ölçekleme UL3prim/(UN. 251/√3 üzerinden) U1 (Pozitif bileşen sistemgerilim) U1prim/(UN. IEE1/0. korunan nesnenin faz-toprak-gerilimiyle ilgilidir.2010 295 . Not: % 100-Değer korunan nesnenin anma akımıyla ilgilidir. 251/√3 üzerinden) Açıklama UL3-Girişine dayalı olan gerilim direkt işlenir ve primer faz-toprakgerilime hesaplanarak dönüştürülür. 0.G.5 A · % 100 IEE1-Girişinde bağlı bulunan akımın temel titreşim payı belirlenir. Not: % 100-Değer.G. IEE2-Girişinde bağlı bulunan akımın temel titreşim payı belirlenir.M/√3) · % 100 UE3h (3. Not: % 100-Değer. simetrik bileşenlerinin tanımlama denklemine (Ölçeklendirme Adr. Tablo 2-2'ye göre uygulamalara dikkat edilmelidir. korunan nesnenin faz-toprak-gerilimiyle ilgilidir.G.G. Not: % 100-Değer. 251/√3 üzerinden) U2 (Negatif bileşen gerilim) U2prim/(UN. Hesaplama periyot başına yapılır. Hesaplama periyot başına yapılır. Not: İşletme ölçme değerlerinin ölçeklendirmesine karşı burada ölçeklendirme primer değerlere gerçekleşmez.M/(√3 · UN. korunan nesnenin faz-toprak-gerilimiyle ilgilidir. 251 ve 252 göre negatif bileşen akım belirlenir ve primer büyüklüğe üzerinden) hesaplanarak çevrilir. Faz-toprak-gerilimlerden. 251/√3 harmonik gerilim) üzerinden) 3I0 (Akım sıfırbileşen Taraf 2) I1 (Akım pozitifbileşen Taraf 2) I2 (Akım negatif bileşen Taraf 2) IEE1 (Hassas toprak akımı) 3I0prim/(SN. UE-Girişinde (Ölçeklendirme Adr. Hesaplama periyot başına yapılır.M/(√3 · UN. 251 ve 252 göre pozitif bileşen akım belirlenir ve primer büyüklüğe üzerinden) hesaplanarak çevrilir. I1prim/(SN. Not: % 100-Değer. Faz-toprak-gerilimlerden. 7UM62.M)) · % 100 Faz akımlarından simetrik bileşenlerin tanımlama denklemine (Ölçeklendirme Adr. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. 0.G.M/√3) · % 100 (Ölçeklendirme Adr.M/√3) · % 100 (Ölçeklendirme Adr. Hesaplama periyot başına yapılır.G. simetrik bileşenlerin tanımlama denklemine göre pozitif bileşen gerilim belirlenir ve primer büyüklüğe hesaplanarak çevrilir. % 100-Değer. Hesaplama periyot başına yapılır.

Güç açısından güç faktörü hesaplanır. (–90° . Not: % 100-Değeri. Aşağıdaki tanımlama geçerlidir: ϕ = ϕU – ϕI (Akım gerilimin arkasından giderse.Fonksiyonlar 2. Sonuçlar bağlantıya bağlı olarak pozitif veya negatif olabilir. cos ϕ · % 100 U/10 V · % 100 veya I/20 mA · % 100 Aşağıdaki şekil mantık üzerine bir bakış sunar 296 SIPROTEC.+90°) Açı aralığında pozitif değerler oluşur. Köprü konumuna göre bir gerilim veya bir akım hesaplanır. pozitif bir açı değeri görünür). 7UM62.44 Eşik Denetimi Ölçme değeri ϕ (Güç açısı) cos PHI Transdüser1 (Transdüser Td1'de gerilim veya akım) Ölçekleme ϕ/180° · % 100 Açıklama Pozitif bileşen gerilimden ve pozitif bileşen akımdan güç açısı hesaplanır. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.2010 . Yayın Tarihi 10. Td1'de bağlı bulunan ölçme büyüklüğünden denk büyüklük hesaplanır. 10 V'luk giriş gerilimine veya 20 mA'lik giriş akımına ilişkilidir.

ÖDx> . Yayın Tarihi 10. ÖDx< .Kademesi için de 1.05 veya % 1 . Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.95 veya % 1 geçerlidir.44 Eşik Denetimi Şekil 2-142 Eşik değeri denetiminin mantığı Ölçme değerlerinin eşik değeri denetimi-modüllerine serbest atanması tanınır. 7UM62.2010 297 .Fonksiyonlar 2. SIPROTEC.Kademesi için bırakma oranı olarak 0.

Q. Değeri1>“ Mantık „0“) . ancak yapılandırma sırasında 185 no'lu adres EŞİK DEĞERİ . Bir bırakma (Bildirim „Ölç. o zaman denetim bir değer altında kalınmaya gerçekleşir. IEE2 3I0. P. ϕ güç açısında.2010 . % –4 veya % +100). bir başlatmanın koruma teknikli dil kullanımına uygun.% –8) bir başlatma oluşur. U1. 7UM62. Yayın Tarihi 10. Böylece eğer ölçme değeri % –5'den daha küçükse (ör. Başlatma Değerleri Başlatma değerleri yüzde değerler olarak ayarlanır. –5'den ndaha küçüktür) geçerlidir.Fonksiyonlar 2. UE. Bu. Ölçme büyüklüğü P.44. I1. eşik değeri seçiminde bırakma oranını da dahil ederek dikkate alınır. Bırakma bundan sonra % –5 · 0.95 = % –4.44 Eşik Denetimi 2. U2. Not Ölçme değerleri UL1E. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. oluşur. Ölçeklendirmelere Tablo Ölçme değerleri ne göre dikkat edilir. U0. UL2E. Etkin olarak ayarlanmışsa etkindir ve erişilebilir. Örnek: Ölçme büyüklüğü P (Aktif güç) ÖD1> 'e atanır ve % –5'e ayarlanır. UE3h.05 = % –5. UL3E. 298 SIPROTEC. o zaman tanımlama sayı doğrusuna göre (–10 . Değeri1>“ bildirimi mantık olarak „1“ yerleştirilir. I2 ve Transdüser 1 daima 0'dan büyüktür.2 Genel Ayar Notları Eşik değeri denetimi. ÖD2< 'ye atanırsa. IEE1. Eğer negatif bir eşik değeri denetlenecekse. bunun sadece % ±100 'e (karşılık ±180°) kadar tanımlı olduğu gözönüne alınmalıdır.25 altında kalırsa. burada sadece bildirimin bir bırakmasına izin veren pozitif eşik değeri kullanıldığına dikkat edilmelidir. Gerçek ölçme değeri % –5'den daha büyük ise (ör.75'de olur. ΔP ve cosϕ güç ölçme değerlerinde ve güç açısında bunlar hem pozitif hem de negatif olabilir. Mesajların işlenmesi 10 Ölçme değeri denetimi modülünün mesajları (Bilgi Listesine bakın) yapılandırma matrisinde kullanıma sunulur ve CFC ile uygun mantıklı işlenmeye devam edilir. o zaman „Ölç. eğer ölçme değeri % –5 · 1.

Fonksiyonlar 2. 2< 100 % Etkin Değil ÖD1> Ölçülen Değerinin Çalışma Değeri ÖD2> Eşiği için Ölçülen Değer 8504 EŞİK ÖD2< 100 % ÖD2> Ölçülen Değerinin Çalışma Değeri SIPROTEC. 1> Ayar Seçenekleri Etkin Değil P Q Delta P UL1E UL2E UL3E UE U0 U1 U2 UE 3.. 200 % Varsayılan Ayar Etkin Değil Açıklama ÖD1> Eşiği için Ölçülen Değer 8502 8503 EŞİK ÖD1> ÖLÇ. harmonik IEE1 IEE2 3I0 I1 I2 PHI PF Transdüser 1 -200 .44 Eşik Denetimi 2. harmonik IEE1 IEE2 3I0 I1 I2 PHI PF Transdüser 1 -200 . 200 % Etkin Değil P Q Delta P UL1E UL2E UL3E UE U0 U1 U2 UE 3.. 7UM62. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. DEĞ.2010 299 . Yayın Tarihi 10. DEĞ.44.3 Adres 8501 Ayarlar Parametre ÖLÇ.

DEĞ.. 4< 100 % Etkin Değil ÖD3> Ölçülen Değerinin Çalışma Değeri ÖD4> Eşiği için Ölçülen Değer 8508 EŞİK ÖD4< 100 % ÖD4> Ölçülen Değerinin Çalışma Değeri 300 SIPROTEC. DEĞ. harmonik IEE1 IEE2 3I0 I1 I2 PHI PF Transdüser 1 -200 . 3> Ayar Seçenekleri Etkin Değil P Q Delta P UL1E UL2E UL3E UE U0 U1 U2 UE 3.44 Eşik Denetimi Adres 8505 Parametre ÖLÇ. 200 % Etkin Değil P Q Delta P UL1E UL2E UL3E UE U0 U1 U2 UE 3.Fonksiyonlar 2. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. 7UM62. Yayın Tarihi 10. 200 % Varsayılan Ayar Etkin Değil Açıklama ÖD3> Eşiği için Ölçülen Değer 8506 8507 EŞİK ÖD3> ÖLÇ. harmonik IEE1 IEE2 3I0 I1 I2 PHI PF Transdüser 1 -200 .2010 ..

DEĞ. 200 % Varsayılan Ayar Etkin Değil Açıklama ÖD5> Eşiği için Ölçülen Değer 8510 8511 EŞİK ÖD5> ÖLÇ. DEĞ.44 Eşik Denetimi Adres 8509 Parametre ÖLÇ. harmonik IEE1 IEE2 3I0 I1 I2 PHI PF Transdüser 1 -200 .Fonksiyonlar 2. harmonik IEE1 IEE2 3I0 I1 I2 PHI PF Transdüser 1 -200 .. 7UM62.. 5> Ayar Seçenekleri Etkin Değil P Q Delta P UL1E UL2E UL3E UE U0 U1 U2 UE 3. 200 % Etkin Değil P Q Delta P UL1E UL2E UL3E UE U0 U1 U2 UE 3. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. Yayın Tarihi 10. 6< 100 % Etkin Değil ÖD5> Ölçülen Değerinin Çalışma Değeri ÖD6> Eşiği için Ölçülen Değer 8512 EŞİK ÖD6< 100 % ÖD6> Ölçülen Değerinin Çalışma Değeri SIPROTEC.2010 301 .

2010 . 200 % Etkin Değil P Q Delta P UL1E UL2E UL3E UE U0 U1 U2 UE 3. 7> Ayar Seçenekleri Etkin Değil P Q Delta P UL1E UL2E UL3E UE U0 U1 U2 UE 3. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1..Fonksiyonlar 2.. 7UM62. 200 % Varsayılan Ayar Etkin Değil Açıklama ÖD7> Eşik Değeri için Ölçülen Değer 8514 8515 EŞİK ÖD7> ÖLÇÜM DEĞ. 8< 100 % Etkin Değil ÖD7> Ölçülen Değer için Eşik Değeri ÖD8> Eşik Değeri için Ölçülen Değer 8516 EŞİK ÖD8< 100 % ÖD8> Ölçülen Değer için Eşik Değeri 302 SIPROTEC. harmonik IEE1 IEE2 3I0 I1 I2 PHI PF Transdüser 1 -200 . Yayın Tarihi 10. harmonik IEE1 IEE2 3I0 I1 I2 PHI PF Transdüser 1 -200 .44 Eşik Denetimi Adres 8513 Parametre ÖLÇÜM DEĞ.

200 % Etkin Değil P Q Delta P UL1E UL2E UL3E UE U0 U1 U2 UE 3. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.2010 303 .Fonksiyonlar 2.. harmonik IEE1 IEE2 3I0 I1 I2 PHI PF Transdüser 1 -200 . DEĞER 9> Ayar Seçenekleri Etkin Değil P Q Delta P UL1E UL2E UL3E UE U0 U1 U2 UE 3. 200 % Varsayılan Ayar Etkin Değil Açıklama ÖD9> Eşik Değeri için Ölçülen Değer 8518 8519 EŞİK ÖD9> ÖLÇ. 7UM62. Yayın Tarihi 10.44 Eşik Denetimi Adres 8517 Parametre ÖLÇ. harmonik IEE1 IEE2 3I0 I1 I2 PHI PF Transdüser 1 -200 . DEĞER 10< 100 % Etkin Değil ÖD9> Ölçülen Değer için Eşik Değeri ÖD10> Eşik Değeri için Ölçülen Değer 8520 EŞİK ÖD10< 100 % ÖD10> Ölçülen Değer için Eşik Değeri SIPROTEC..

Değeri3> Ölç. Değeri4> Ölç. Yayın Tarihi 10. Değeri1> Ölç. Değeri5> Ölç. 7UM62.2010 .44. Değeri6> Ölçülen Değer7> Ölçülen Değer8< Ölçülen Değer9> ÖlçülenDeğer10< Bilgi Tipi AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM Açıklama Ölçülen Değeri ÖD1> başlatma Ölçülen Değeri ÖD2< başlatma Ölçülen Değeri ÖD3> başlatma Ölçülen Değeri ÖD4< başlatma Ölçülen Değeri ÖD5> başlatma Ölçülen Değeri ÖD6< başlatma Ölçülen Değer ÖD7> başlatma Ölçülen Değer ÖD8< başlatma Ölçülen Değer ÖD9> başlatma Ölçülen Değer ÖD10< başlatma 304 SIPROTEC.4 No. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.44 Eşik Denetimi 2.Fonksiyonlar 2. Değeri2> Ölç. 7960 7961 7962 7963 7964 7965 25083 25084 25085 25086 Bilgi Listesi Bilgi Ölç.

veya OFFanahtarlanır veya sadece Açma komutu kilitlenir (Röle BLK).2 Genel Ayar Notları Direkt Kuplajlamalar sadece. bildirimlerin fonksiyon numaralarının herbiri Kuplajlama 1 için verilmiştir.Fonksiyonlar 2. Bu mantık toplam dört kez aynı şekilde mevcuttur. Böylece ör. mekanik koruma teçhizatının (Buchholz koruma) dijital koruma cihazının bildirim. Dahili sinyaller gibi bunlar da bildirilebilir.45. 2. Bir mantık değişimi. geciktirilebilir. Şekil 2-143 Direkt Kuplajlamaların mantık şeması 2.1 Fonksiyon Tanımı Çalışma Şekli Uygun yapılandırılmış ikili girişlerin mantık seviyeleri periyodik sorgulanır. direkt kuplajlamaların açmalarının bırakması parametrelenmiş minimum komut süresi kadar TMin AÇMA KOM uzatılabilir.45.45 Harici Açma Fonksiyonları 2. Aynı şekilde koruma fonksiyonları gibi. Dahili sinyaller gibi direkt kuplajlamalar bildirilebilir. 8601 HARİCİ AÇMA 1 . Aşağıdaki şekil Direkt Kuplajlamanın mantık şemasını gösterir. geciktirilebilir ve Açma matrisine verilebilir. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. eğer en azından iki ardarda gelen çevrimler aynı durumu belirlerse bir başlatma olarak tanınır.45 Harici Açma Fonksiyonları 7UM62 dijital makine korumasında. eğer projelendirmede 186 no'lu adres altında HARİCİ AÇMA 1 .2010 305 . Yayın Tarihi 10. Gecikme zamanları 8602 T GECİKME . Bu fonksiyonlar gerekmiyorsa Etkin Değil olarak ayarlanır. açma matrisine verilebilir ve tek tek bloklanabilir. 8602 T GECİKME parametrelenebilen bir zaman ile Açma geciktirilebilir.ve açma işlemesine bağlanabilir veya Makine koruma-Sürüm 7UM6'nın farklı cihazlarındaki koruma fonksiyonlarının birlikte etkileşimi mümkündür.8901 HARİCİ AÇMA 4 adresleri altında fonksiyonlar tek tek ON. SIPROTEC. harici Koruma.189 HARİCİ AÇMA 4 = Etkin olarak ayarlanmışsa etkindir ve ancak bu durumda ayar parametrelerine erişilebilir.8902 T GECİKME adresleri altında ayarlanır.veya Denetim cihazlarının herhangi bir sinyali ikili girişler üzerinden kuplajlanabilir ve işlenebilir. 7UM62.

00 sn OFF Harici Açma 1 Zaman Gecikmesi Harici Açma Fonksiyonu 2 8702 8801 T GECİKME HARİCİ AÇMA 3 1. 60.00 sn.00 sn OFF Harici Açma 3 Zaman Gecikmesi Harici Açma Fonksiyonu 4 8902 T GECİKME 1. 60.00 sn.00 . 60.00 . 4523 4526 4531 4532 4533 4536 4537 4543 4546 4551 4552 4553 4556 4557 4563 4566 4571 4572 4573 4576 4577 4583 4586 Bilgi Listesi Bilgi >Harici 1 BLK >Harici açma 1 Harici 1 OFF Harici 1 BLKdı Harici 1 AKTİF Har.00 sn OFF Harici Açma 2 Zaman Gecikmesi Harici Açma Fonksiyonu 3 8802 8901 T GECİKME HARİCİ AÇMA 4 1..dı Har.00 .00 sn. 60. 2 Genel AÇ >Harici 3 BLK >Harici açma 3 Harici 3 OFF Harici 3 BLKdı Harici 3 AKTİF Har.Fonksiyonlar 2... 3 Genel AÇ >Harici 4 BLK >Harici açma 4 Bilgi Tipi EM EM AM AM AM AM AM EM EM AM AM AM AM AM EM EM AM AM AM AM AM EM EM Açıklama >Harici açma 1 bloklama >Harici açma 1 tetikleme Harici açma 1 DEVRE DIŞI Harici açma 1 BLOKLANDI Harici açma 1 AKTİF Harici açma 1: Genel başlatıldı Harici açma 1: Genel AÇMA >Harici açma 2 BLOKLAMA >Harici açma 2 tetikleme Harici açma 2 DEVRE DIŞI Harici açma 2 BLOKLANDI Harici açma 2 AKTİF Harici açma 2: Genel başlatıldı Harici açma 2: Genel AÇMA >Harici açma 3 BLOKLAMA >Harici açma 3 tetikleme Harici açma 3 DEVRE DIŞI Harici açma 3 BLOKLANDI Harici açma 3 AKTİF Harici açma 3: Genel başlatıldı Harici açma 3: Genel AÇMA >Harici açma 4 BLOKLAMA >Harici açma 4 tetikleme 306 SIPROTEC. 1 Genel AÇ >Harici 2 BLK >Harici açma 2 Harici 2 OFF Harici 2 BLKdı Harici 2 AKTİF Har.00 sn Harici Açma 4 Zaman Gecikmesi 2.00 . ∞ Varsayılan Ayar OFF Açıklama Harici Açma Fonksiyonu 1 8602 8701 T GECİKME HARİCİ AÇMA 2 1. ∞ OFF ON Röle BLK 0. ∞ OFF ON Röle BLK 0. 3 Başl.4 No. 1 başl. Yayın Tarihi 10.00 sn.. 7UM62.45.2010 .45 Harici Açma Fonksiyonları 2. ∞ OFF ON Röle BLK 0.45.dı Har. 2 başl.3 Adres 8601 Ayarlar Parametre HARİCİ AÇMA 1 Ayar Seçenekleri OFF ON Röle BLK 0. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.dı Har.

Fonksiyonlar 2.45 Harici Açma Fonksiyonları No.2010 307 . Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. 4 Başl. 7UM62.dı Har. 4 Genel AÇ SIPROTEC. 4591 4592 4593 4596 4597 Harici 4 OFF Harici 4 BLKdı Bilgi Bilgi Tipi AM AM AM AM AM Açıklama Harici açma 4 DEVRE DIŞI Harici açma 4 BLOKLANDI Harici açma 4 AKTİF Harici açma 4: Genel başlatıldı Harici açma 4: Genel AÇMA Harici 4 AKTİF Har. Yayın Tarihi 10.

kullanılan sıcaklık sensoruna bağlı olarak gerçekleşir.Direnç Sıcaklık Algılayıcısı) kullanılarak korunan nesnenin değişik yerlerindeki sıcaklıklar ölçülür ve bu bilgiler bir veya iki 7XV566 RTD-kutusu üzerinden cihaza iletilir. yatak sıcaklık eşiklerinin aşılmasına karşı izlenir. Sıcaklık sensörleri (RTD .46 Thermobox'lar Yardımı İle Sıcaklık Algılama Sıcaklık tespiti için.1 Fonksiyon Tanımı Aşırı yük koruma ile etkileşim Cihazın aşırı yük korumasına RTD kutusu üzerinden Ortam. 6 sıcaklık girişine ve bir RS485. Ni 100 veya Ni 120) direnç değerlerinden her bir ölçme noktasının soğutucu madde/ortam sıcaklığını tespit eder ve bunu sayısal bir değere çevirir. Yayın Tarihi 10. Kullanıcı. Mümkün haberleşme yapıları. Özellikle motorlarda. Koruma Cihazı ile Haberleşme Koruma cihazı kendi servis arayüzü üzerinden (Port C veya D) 2 taneye kadar RTD kutusuyla çalışabilir. 7UM62. Aşağıdaki şekilde sıcaklık işlemenin mantık şeması görülmektedir.2010 .veya üç-telli bir devre üzerinden bağlanan soğutucu madde sıcaklığı algılayıcıların (Pt 100. Böylece. 2. bir sıcaklığa. en fazla 12 sıcaklık ölçme noktası kullanılabilir.46.ve Soğutucu madde sıcaklığı iletilir. Çevirme. yapılandırma matrisinde bunlara ilişkin atamalar yapabilir. Sıcaklık Değerlendirme İletilen ham sıcaklık verileri. 7XV56 RTD-kutusu RTD-kutusu 7XV566. generatörlerde ve transformatörlerde termal durum izlenir. Bunun için kullanılacak olan sıcaklık algılayıcı. 308 SIPROTEC. herhangi bir işlenme devamı için kullanıma sunulan iki eşik değer kararı yürütülebilir. 1. RTD-kutusu. Her ölçme noktası için. dönen makineler.arayüzüne sahiptir. RTD-kutusunun (RTD 1'e denk) 1 no’lu algılayıcı girişine bağlanır. 2 RTD kutusu toplam 12 ölçme noktasıyla işleme katılır ve koruma cihazından tespit edilir. Koruma cihazıyla haberleşmek için. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. Sayısal değerler. Ek'te gösterilmiştir. iki. sensor devresinde kısa devre arızada veya kesintide bir arıza bildirimi verilir. Sıcaklık sensoru başına. Koruma cihazının büyük mesafelerinde. bir seri portta hazır tutulur.Fonksiyonlar 2.46 Thermobox'lar Yardımı İle Sıcaklık Algılama 2. tercihen °C 'ye veya °F'a çevrilir. fiber optik kablolar üzerinden bir haberleşme önerilir. şapka rayına monte edilen harici bir cihazdır. Ayrıca. RTD-kutularıyla birlikte verilen kullanım broşüründe. bir bağlantı şeması ve bir montaj resmi bulunmaktadır.

ancak DIGSI’nin Ek Ayarlar menüsünden değiştirilebilir. Yayın Tarihi 10. 9011 no’lu RTD 1 TİPİ adresinde ayarlanır. Sıcaklık birimi (°C veya °F). ancak DIGSI’nin Ek Ayarlar menüsünden değiştirilebilir.2 ’de 276 no’lu SICAKLIK BİRİMİ). Altbölüm 2.4). Bu parametre. alarm sıcaklığı. 7UM62.2 „Montaj ve Devreye Alma“ paragrafında) „/RTS ile denetlenen CTS“ seçilmelidir.2 Genel Ayar Notları Sıcaklık tespiti. bir alarm ve bir açma sıcaklığı ayarlanabilir. Yatak ve Diğerseçenekleri sunulmıştur. Yağ. sadece sıcaklık ölçmesinin yapıldığı ortama dayanarak bilgilendirme amacına hizmet eder.46 Thermobox'lar Yardımı İle Sıcaklık Algılama Şekil 2-144 Sıcaklık işlemenin mantık şeması 2. Güç sistemi Verileri 1’de 276 SICAKLIK BİRİMİ adresinde ayarlanmıştırlar.4. fişli köprü yardımıyla akış denetimi (CTS) (Altbölüm 3. Cihazda Ayarlar Burada. Ortam. santigrat derece (ºC) 9013 no’lu adres. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. Sensor girişlerinin sayısı ve iletişim modu 191 no’lu RTD BAĞLANTI adresinde seçilmişlerdir. Ni 120 ve Ni 100 mevcuttur. Bu parametre. kullanılacak arayüzün üzerinden işletilmesi istenen RTD kutusu(ları) (örneğin arayüz C) atanır.2010 309 . 190 no’lu RTD-Box GRŞ.Fonksiyonlar 2. Eğer RTD-Kutuları yarı çift yönlü-modu ile çalıştırılır ise. ancak koruma fonksiyonlarının yapılandırılması sırasında bu fonksiyon için bir arayüz atanmışsa etkindir ve ancak o zaman bu fonksiyona erişilebilir (Altbölüm 2. Bundan başka. RTD 1 KADEME 1 veya fahrenhayt (°F) derece 9014 no’lu adres RTD 1 KADEME 1 olarak SIPROTEC. Eğer RTD 1 için bir ölçme noktası mevcut değilse. ölçme girişi 1 için bir ayar örneği verilmiştir ve herbir giriş için aynı yaklaşımda ayarlar gerçekleştirilir. Cihazda seçenek değerlendirilmez. adresinde. RTD 1’in montaj konumu cihaza 9012 no’lu RTD 1 YERİ adresinde bildirilir. RTD 1 TİPİ = Bağlı değil seçeneği ayarlanır. Sargı.1. RTD 1 için sıcaklık algılayıcı (ölçme noktası 1 için sıcaklık sensoru) tipi. Güç Sistemi Verilerinde seçilen sıcaklık birimine bağlı olarak (bk.46.

“ ve „RTD x Kd.2 Baş. böylelikle istenirse dahili bir kullanıcı tanımlı mantığa (CFC) iletilebilir ve ara bağlantılar yapılabilir. Fakat. mod 7’de RTD kutusunda yapılabilir. Eğer 3-telli bağlantı kullanılıyorsa başka bir ayara gerek yoktur. 7UM62.6 Ω). ne 501 „Röle BAŞLATMA“ ve 511 „Röle AÇMA “ toplu bildirimlerine girilir.2010 . RTD-kutusu: 2 Diğer bilgiler. Yayın Tarihi 10. RTD 1 KADEME 2 olarak girilebilir. Eğer olay arabelleğinde bir mesajın çıkması istenirse. Birinci RTD-kutusuna bağlı diğer sıcaklık algılayıcıları için de. yani dahili fonksiyonlar gibi mesajlar ve ölçülen değerler yapılandırma matrisinde görüntülenir ve bu fonksiyonlar gibi yapılandırılır ve işlenebilir.46 Thermobox'lar Yardımı İle Sıcaklık Algılama girilebilir. yine santigrat derece (°C) 9015 no’lu adres. Parite çift seçilir (Even). veriyolu adresi 0 ile ayarlanmıştır. başlatma mesajları „RTD x Kd. sütun/sıra kesişim noktasına matriste bir çarpı işareti konulmalıdır. 9600 Bit/s 'dir. Bu amaçla. Değişiklikler. RTD 1 KADEME 2 veya fahrenhayt derece (ºF) 9016 no’lu adres. RTD-kutusunda mod 6’yı seçin ve ilgili sıcaklık algılayıcı için direnç değerini girin (direnç aralığı 0 . ayarlar bu şekilde yapılır.Fonksiyonlar 2. (sıcaklık algılayıcı kısa-devre edilerek) hat direnci ölçülmeli ve ayarlanmalıdır.“ . Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. Haberleşme hızı. Aşağıdaki varsayımlar geçerlidir: Tablo 2-18 RTD-kutusunda veri yolu adresi ayarı Mod Tek yönlü Yarı çift yönlü Yarı çift yönlü RTD-Kutusu Sayısı 1 1 2 Adres 0 1 1. 310 SIPROTEC. DIGSI’de 7UM62 rölelerinin bir parçası olarak görülür. RTD-kutusunun işletme yönergelerinde bulunmaktadır. Fabrika çıkışı.1 Baş. RTD-kutusunda Ayarlar Eğer sıcaklık algılayıcı iki telli bağlantı ile kullanılıyorsa. RTD-kutusu: 1 2. Ölçülen değerlerin ve Mesajların İşlenmesi RTD-kutusu. Açma sıcaklığı.50. ne de bir arıza durumu yaratır. Mesajlar ve ölçülen değerler.

. Adres 9011A Parametre RTD 1 TİPİ Ayar Seçenekleri Bağlı değil Pt 100 Ni 120 Ni 100 Yağ Ortam Sargı Yatak Diğer -50 . 482 °F.... ∞ -50 .. 250 °C. 482 °F. Yayın Tarihi 10. ∞ -50 . ∞ -58 .2010 311 . 250 °C.46 Thermobox'lar Yardımı İle Sıcaklık Algılama 2.. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. ∞ -58 . ∞ Varsayılan Ayar Pt 100 RTD 1: Tip Açıklama 9012A RTD 1 YERİ Sargı RTD 1: Yeri 9013 9014 9015 9016 9021A RTD 1 KADEME 1 RTD 1 KADEME 1 RTD 1 KADEME 2 RTD 1 KADEME 2 RTD 2 TİPİ 100 °C 212 °F 120 °C 248 °F Bağlı değil RTD 1: Sıcaklık Kademesi 1 Çalışma RTD 1: Sıcaklık Kademesi 1 Çalışma RTD 1: Sıcaklık Kademesi 2 Çalışma RTD 1: Sıcaklık Kademesi 2 Çalışma RTD 2: Tip 9022A RTD 2 YERİ Diğer RTD 2: Yeri 9023 9024 9025 9026 9031A RTD 2 KADEME 1 RTD 2 KADEME 1 RTD 2 KADEME 2 RTD 2 KADEME 2 RTD 3 TİPİ 100 °C 212 °F 120 °C 248 °F Bağlı değil RTD 2: Sıcaklık Kademesi 1 Çalışma RTD 2: Sıcaklık Kademesi 1 Çalışma RTD 2: Sıcaklık Kademesi 2 Çalışma RTD 2: Sıcaklık Kademesi 2 Çalışma RTD 3: Tip 9032A RTD 3 YERİ Diğer RTD 3: Yeri 9033 RTD 3 KADEME 1 100 °C RTD 3: Sıcaklık Kademesi 1 Çalışma SIPROTEC. 7UM62.. 250 °C. ∞ -58 .. ∞ -58 . ancak DIGS’nin „İlave Ayarları“ menüsünden değiştirilebilir. 482 °F.Fonksiyonlar 2. ∞ Bağlı değil Pt 100 Ni 120 Ni 100 Yağ Ortam Sargı Yatak Diğer -50 .3 Ayarlar Sonuna „A“ harfi eklenmiş adresler. ∞ Bağlı değil Pt 100 Ni 120 Ni 100 Yağ Ortam Sargı Yatak Diğer -50 . 250 °C. 482 °F.. 250 °C.46.

..2010 .. Yayın Tarihi 10. 250 °C.. 482 °F. 250 °C. 250 °C.. ∞ -58 .. ∞ -58 . ∞ Bağlı değil Pt 100 Ni 120 Ni 100 Yağ Ortam Sargı Yatak Diğer -50 . ∞ -50 . 250 °C.. 482 °F. ∞ Bağlı değil Pt 100 Ni 120 Ni 100 Yağ Ortam Sargı Yatak Diğer -50 . 482 °F.. ∞ -58 .. 250 °C. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. ∞ -58 . 482 °F. ∞ -58 . 482 °F. ∞ -50 .Fonksiyonlar 2. 482 °F.. ∞ Bağlı değil Pt 100 Ni 120 Ni 100 Yağ Ortam Sargı Yatak Diğer Varsayılan Ayar 212 °F 120 °C 248 °F Bağlı değil Açıklama RTD 3: Sıcaklık Kademesi 1 Çalışma RTD 3: Sıcaklık Kademesi 2 Çalışma RTD 3: Sıcaklık Kademesi 2 Çalışma RTD 4: Tip 9042A RTD 4 YERİ Diğer RTD 4: Yeri 9043 9044 9045 9046 9051A RTD 4 KADEME 1 RTD 4 KADEME 1 RTD 4 KADEME 2 RTD 4 KADEME 2 RTD 5 TİPİ 100 °C 212 °F 120 °C 248 °F Bağlı değil RTD 4: Sıcaklık Kademesi 1 Çalışma RTD 4: Sıcaklık Kademesi 1 Çalışma RTD 4: Sıcaklık Kademesi 2 Çalışma RTD 4: Sıcaklık Kademesi 2 Çalışma RTD 5: Tip 9052A RTD 5 YERİ Diğer RTD 5: Yeri 9053 9054 9055 9056 9061A RTD 5 KADEME 1 RTD 5 KADEME 1 RTD 5 KADEME 2 RTD 5 KADEME 2 RTD 6 TİPİ 100 °C 212 °F 120 °C 248 °F Bağlı değil RTD 5: Sıcaklık Kademesi 1 Çalışma RTD 5: Sıcaklık Kademesi 1 Çalışma RTD 5: Sıcaklık Kademesi 2 Çalışma RTD 5: Sıcaklık Kademesi 2 Çalışma RTD 6: Tip 9062A RTD 6 YERİ Diğer RTD 6: Yeri 312 SIPROTEC.46 Thermobox'lar Yardımı İle Sıcaklık Algılama Adres 9034 9035 9036 9041A Parametre RTD 3 KADEME 1 RTD 3 KADEME 2 RTD 3 KADEME 2 RTD 4 TİPİ Ayar Seçenekleri -58 . 7UM62.. ∞ -50 .

.Fonksiyonlar 2... 482 °F.. 482 °F. ∞ -50 . ∞ Bağlı değil Pt 100 Ni 120 Ni 100 Yağ Ortam Sargı Yatak Diğer -50 . ∞ -50 . 482 °F. ∞ -58 . ∞ Bağlı değil Pt 100 Ni 120 Ni 100 Yağ Ortam Sargı Yatak Diğer -50 . ∞ Bağlı değil Pt 100 Ni 120 Ni 100 Varsayılan Ayar 100 °C 212 °F 120 °C 248 °F Bağlı değil Açıklama RTD 6: Sıcaklık Kademesi 1 Çalışma RTD 6: Sıcaklık Kademesi 1 Çalışma RTD 6: Sıcaklık Kademesi 2 Çalışma RTD 6: Sıcaklık Kademesi 2 Çalışma RTD 7: Tip 9072A RTD 7 YERİ Diğer RTD 7: Yeri 9073 9074 9075 9076 9081A RTD 7 KADEME 1 RTD 7 KADEME 1 RTD 7 KADEME 2 RTD 7 KADEME 2 RTD 8 TİPİ 100 °C 212 °F 120 °C 248 °F Bağlı değil RTD 7: Sıcaklık Kademesi 1 Çalışma RTD 7: Sıcaklık Kademesi 1 Çalışma RTD 7: Sıcaklık Kademesi 2 Çalışma RTD 7: Sıcaklık Kademesi 2 Çalışma RTD 8: Tip 9082A RTD 8 YERİ Diğer RTD 8: Yeri 9083 9084 9085 9086 9091A RTD 8 KADEME 1 RTD 8 KADEME 1 RTD 8 KADEME 2 RTD 8 KADEME 2 RTD 9 TİPİ 100 °C 212 °F 120 °C 248 °F Bağlı değil RTD 8: Sıcaklık Kademesi 1 Çalışma RTD 8: Sıcaklık Kademesi 1 Çalışma RTD 8: Sıcaklık Kademesi 2 Çalışma RTD 8: Sıcaklık Kademesi 2 Çalışma RTD 9: Tip SIPROTEC. ∞ -58 . ∞ -58 .. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. 482 °F.. ∞ -58 . ∞ -58 .46 Thermobox'lar Yardımı İle Sıcaklık Algılama Adres 9063 9064 9065 9066 9071A Parametre RTD 6 KADEME 1 RTD 6 KADEME 1 RTD 6 KADEME 2 RTD 6 KADEME 2 RTD 7 TİPİ Ayar Seçenekleri -50 . 482 °F..2010 313 . ∞ -58 .. 250 °C. 250 °C. 482 °F. 250 °C. Yayın Tarihi 10. 250 °C. 250 °C. ∞ -50 .... 250 °C.. 7UM62.

. ∞ Bağlı değil Pt 100 Ni 120 Ni 100 Yağ Ortam Sargı Yatak Diğer -50 . 482 °F... 482 °F. 7UM62. 250 °C... ∞ -50 .Fonksiyonlar 2.. ∞ -58 . ∞ -58 . ∞ -58 ... 250 °C.2010 .. 250 °C. 482 °F. ∞ Varsayılan Ayar Diğer RTD 9: Yeri Açıklama 9093 9094 9095 9096 9101A RTD 9 KADEME 1 RTD 9 KADEME 1 RTD 9 KADEME 2 RTD 9 KADEME 2 RTD10 TİPİ 100 °C 212 °F 120 °C 248 °F Bağlı değil RTD 9: Sıcaklık Kademesi 1 Çalışma RTD 9: Sıcaklık Kademesi 1 Çalışma RTD 9: Sıcaklık Kademesi 2 Çalışma RTD 9: Sıcaklık Kademesi 2 Çalışma RTD10: Tip 9102A RTD10 YERİ Diğer RTD10: Yeri 9103 9104 9105 9106 9111A RTD10 KADEME 1 RTD10 KADEME 1 RTD10 KADEME 2 RTD10 KADEME 2 RTD11 TİPİ 100 °C 212 °F 120 °C 248 °F Bağlı değil RTD10: Sıcaklık Kademesi 1 Çalışma RTD10: Sıcaklık Kademesi 1 Çalışma RTD10: Sıcaklık Kademesi 2 Çalışma RTD10: Sıcaklık Kademesi 2 Çalışma RTD11: Tip 9112A RTD11 YERİ Diğer RTD11: Yeri 9113 9114 9115 9116 RTD11 KADEME 1 RTD11 KADEME 1 RTD11 KADEME 2 RTD11 KADEME 2 100 °C 212 °F 120 °C 248 °F RTD11: Sıcaklık Kademesi 1 Çalışma RTD11: Sıcaklık Kademesi 1 Çalışma RTD11: Sıcaklık Kademesi 2 Çalışma RTD11: Sıcaklık Kademesi 2 Çalışma 314 SIPROTEC. ∞ -58 . 250 °C.46 Thermobox'lar Yardımı İle Sıcaklık Algılama Adres 9092A Parametre RTD 9 YERİ Ayar Seçenekleri Yağ Ortam Sargı Yatak Diğer -50 . 482 °F. ∞ -50 . 482 °F. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. Yayın Tarihi 10. 250 °C. 482 °F. ∞ -58 . ∞ -50 . 250 °C... ∞ Bağlı değil Pt 100 Ni 120 Ni 100 Yağ Ortam Sargı Yatak Diğer -50 .. ∞ -58 .

∞ -58 . RTD 6 Kd.2 Baş. RTD 8 Kd. 250 °C. Yayın Tarihi 10.1 Baş. RTD 3 Kd. RTD 4 Kd.46 Thermobox'lar Yardımı İle Sıcaklık Algılama Adres 9121A Parametre RTD12 TİPİ Ayar Seçenekleri Bağlı değil Pt 100 Ni 120 Ni 100 Yağ Ortam Sargı Yatak Diğer -50 . RTD 2 Kd.1 Baş. 250 °C. 482 °F. ∞ Varsayılan Ayar Bağlı değil RTD12: Tip Açıklama 9122A RTD12 YERİ Diğer RTD12: Yeri 9123 9124 9125 9126 RTD12 KADEME 1 RTD12 KADEME 1 RTD12 KADEME 2 RTD12 KADEME 2 100 °C 212 °F 120 °C 248 °F RTD12: Sıcaklık Kademesi 1 Çalışma RTD12: Sıcaklık Kademesi 1 Çalışma RTD12: Sıcaklık Kademesi 2 Çalışma RTD12: Sıcaklık Kademesi 2 Çalışma 2.2 Baş. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.2010 315 .. Arıza: RTD 7 RTD 7 Kd. ∞ -50 . 482 °F. RTD 1 Kd.4 No..2 Baş. ∞ -58 .2 Baş. 7UM62.1 Baş.. Arıza: RTD 8 RTD 8 Kd. Arıza: RTD 2 RTD 2 Kd. Arıza: RTD 3 RTD 3 Kd..2 Baş.1 Baş. 14101 14111 14112 14113 14121 14122 14123 14131 14132 14133 14141 14142 14143 14151 14152 14153 14161 14162 14163 14171 14172 14173 14181 14182 14183 Bilgi Listesi Bilgi Arıza: RTD Arıza: RTD 1 RTD 1 Kd.1 Baş.1 Baş.46. RTD 7 Kd. Bilgi Tipi AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM Açıklama Arıza: RTD (kopuk iletken/kısa devre) Arıza: RTD 1 (kopuk iletken/kısa devre) RTD 1 Sıcaklık kademesi 1 başlatma RTD 1 Sıcaklık kademesi 2 başlatma Arıza: RTD 2 (kopuk iletken/kısa devre) RTD 2 Sıcaklık kademesi 1 başlatma RTD 2 Sıcaklık kademesi 2 başlatma Arıza: RTD 3 (kopuk iletken/kısa devre) RTD 3 Sıcaklık kademesi 1 başlatma RTD 3 Sıcaklık kademesi 2 başlatma Arıza: RTD 4 (kopuk iletken/kısa devre) RTD 4 Sıcaklık kademesi 1 başlatma RTD 4 Sıcaklık kademesi 2 başlatma Arıza: RTD 5 (kopuk iletken/kısa devre) RTD 5 Sıcaklık kademesi 1 başlatma RTD 5 Sıcaklık kademesi 2 başlatma Arıza: RTD 6 (kopuk iletken/kısa devre) RTD 6 Sıcaklık kademesi 1 başlatma RTD 6 Sıcaklık kademesi 2 başlatma Arıza: RTD 7 (kopuk iletken/kısa devre) RTD 7 Sıcaklık kademesi 1 başlatma RTD 7 Sıcaklık kademesi 2 başlatma Arıza: RTD 8 (kopuk iletken/kısa devre) RTD 8 Sıcaklık kademesi 1 başlatma RTD 8 Sıcaklık kademesi 2 başlatma SIPROTEC. Arıza: RTD 4 RTD 4 Kd.2 Baş.2 Baş.1 Baş.2 Baş. RTD 5 Kd. Arıza: RTD 5 RTD 5 Kd. Arıza: RTD 6 RTD 6 Kd.Fonksiyonlar 2.1 Baş.

1 Baş.46 Thermobox'lar Yardımı İle Sıcaklık Algılama No. Arıza: RTD 10 RTD10 Kd. RTD12 Kd.2 Baş. RTD 9 Kd.2 Baş.2010 . 7UM62. RTD10 Kd.1 Baş. Yayın Tarihi 10.Fonksiyonlar 2. Bilgi Tipi AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM Açıklama Arıza: RTD 9 (kopuk iletken/kısa devre) RTD 9 Sıcaklık kademesi 1 başlatma RTD 9 Sıcaklık kademesi 2 başlatma Arıza: RTD10 (kopuk iletken/kısa devre) RTD10 Sıcaklık kademesi 1 başlatma RTD10 Sıcaklık kademesi 2 başlatma Arıza: RTD11 (kopuk iletken/kısa devre) RTD11 Sıcaklık kademesi 1 başlatma RTD11 Sıcaklık kademesi 2 başlatma Arıza: RTD12 (kopuk iletken/kısa devre) RTD12 Sıcaklık kademesi 1 başlatma RTD12 Sıcaklık kademesi 2 başlatma 316 SIPROTEC.1 Baş. 14191 14192 14193 14201 14202 14203 14211 14212 14213 14221 14222 14223 Arıza: RTD 9 Bilgi RTD 9 Kd. Arıza: RTD 11 RTD11 Kd. Arıza: RTD 12 RTD12 Kd.2 Baş. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. RTD11 Kd.1 Baş.2 Baş.

İşletim durumu 1'de bir faz dönüşü mümkün olmadığından. bir cihaz resetinde (ör. işletim durumu 1'deki kontrol sinyali. Güvenlik sebebiyle kontrol sinyali. Böylece.5).Fonksiyonlar 2. cihazdan sadece kullanılabilir ölçme büyüklüğünün bulunmadığı bir zamanda kabul edilir. bir hidroelektrik santralında generatör işletiminin geçişi faz dönüşünü değiştirerek bir pompa işlemine geçerse. Şekil 2-145 Faz dönüşü için mesaj mantığı Güvenlik nedeniyle faz dönüşü. böylece faz selektif bildirimler.ve Negatif bileşenlerin hesaplanmasıyla ilişkilidir ve faz-faz büyüklüklerin iki faz-toprak-büyüklüğünün toplanmasıyla ve tersiyle ilişkilidir. yani arıza değerleri ve işletme ölçüm değerleri sahtelenmez. bir faz dönüşü olmadan geriye alınabilir. „>Ters F Sırası“ ikili girişi üzerinden parametreye kaşı ters olan faz dönüşü önceden verilebilir. koruma cihazına bu faz dönüşünü bildirmek için yeterlidir. L2 ve L3 fazlarının ölçme büyüklükleri değiş-tokuş yapılır. bu sistem verilerinin parametrelenmesinde ayarlanır (bakınız Bölüm 2. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. Faz dönüşü işletimde değiştirilebilirse. ikili giriş sorgulanır. bir yapılandırma değişimi sebebiyle) hatalı fonksiyon oluşmaması için ancak devamlı bulunmalıdır. Sadece eğer işletim durumu 1 bulunmuyorsa.2010 317 . eğer faz dönüşü etkin değilse. Devamlı sistemin faz dönüşü yine de ters olursa. tüm koruma. Yayın Tarihi 10.ve denetim fonksiyonları ters faz dönüşünde de iki fazın değiş-tokuşu gerekmeden doğru çalışması mümkün olur. 7UM62. Bir değiştirme komutu en azından 200 ms için bulunuyorsa. Koruma fonksiyonlarına etkisi Fazların değiş-tokuşu bir faz dönüşünde Pozitif.42.47 Faz Dönüşü 2.47.1) etkisi vardır. 2. ör.1 Mantık Fonksiyon Tanımı Faz dönüşü. Böylece bu fonksiyonun hemen hemen her koruma fonksiyonuna ve eğer verilen ve hesaplanan faz yönü denk gelmiyorsa bir bildirim veren bazı denetim fonksiyonlarına (bakın Bölüm 2. buraya yapılandırılmış ikili girişlere bir değişim sinyali. 200 ms'lik minimum kontrol süresi bitmeden önce işletim durumu 1'e ulaşılır. her zaman bir parametre üzerinden sistem verilerinde 271 no’lu FAZ SIRASI adresi altında ayarlanır.47 Faz Dönüşü 7UM62 cihazında faz dönüşü fonksiyonu ikili giriş ve parametre üzerinde gerçekleşir. SIPROTEC.

2010 . bu durum.5).2 Ayar Notları Fonksiyon Parametrelerinin Ayarlanması Normal işletimde faz yönü. 271 no’lu adreste ayarlanmıştır (bakın Altbölüm 2. „>Ters F Sırası“ (5145) ikili girişi kullanılarak koruma cihazına bildirilmelidir. Yayın Tarihi 10.47. Eğer sistem tarafında faz dönüşü geçici olarak değiştirilirse. 318 SIPROTEC. 7UM62.47 Faz Dönüşü 2. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.Fonksiyonlar 2.

İlk önce aşırı yük korumanın termal benzetiminin bırakması sona erer ve böylece T-Başl süresi. Genel cihaz başlatması ile denetlenen dahili fonksiyonlar arasında şunlar sayılabilir: • Bir arıza olayının açılması: Genel cihaz başlatmasından bırakmasına kadar bütün arıza bildirimleri aarıza olayı protokollerine kaydedilir. sonuncu olarak açma alan koruma fonksiyonu. zaman ms olarak verilir. • Cihaz ekranında ani bildirimlerin oluşturulması: Belli arıza mesajları aniden çıkan bildirimler olarak cihazın bilgisayar ekranında görüntülenebilir (bakın aşağıda „Ekran-Ani bildirimler“).“: „T-AÇM. 2. 7UM62 'de bunlar: „Koruma Baş. 7UM62. 2. eğer SPN Ar. cihazın genel başlatmasından sonra otomatik olarak ekranda beliren arıza bildirimleridir.“: sonuncu olarak başlatma alan koruma fonksiyonu. zaman ms olarak verilir. bu fonksiyonun sonucu olan bir çok dahili ve harici fonksiyon için önkoşuldur.Fonksiyonlar 2. Yayın Tarihi 10.1 Cihazın Başlatma Mantığı Bu bölümde cihaz ekranındaki genel başlatma ve ani bildirimleri için tanımlamaları bulabilirsiniz. Açma komutuyla burada T-Başl başlatılır ve böylece bir arıza durumu açılır. Genel başlatmadan cihazın ilk açma komutuna kadar geçen süre. 4-satırlı ekranda bu parametre gizlenir.1 Fonksiyon Tanımı Genel Başlatma Cihazda bütün koruma fonksiyonlarının başlatma sinyalleri bir “VEYA” fonksiyonu üzerinden bağlanır ve cihazın genel başlatmasına yol açar. Cihazın genel başlatmasından bırakmasına kadar geçen süre. bunların kararlarını ve güç sisteminden gelen bilgileri işler.48. Genel başlatma. İhbarı parametresi EVET ayarlanmışsa görüntülenir (bakın Bölüm 2. ayrıca bir açma komutunun ortaya çıkmasına bağlı kılınabilir.48 Fonksiyon Denetimi Fonksiyon denetimi. koruma fonksiyonlarının ve yardımcı fonksiyonların akışını düzenler. Ekran-Ani bildirimler Ani bildirimler. SIPROTEC.48.48 Fonksiyon Denetimi 2. • Dalga formu yakalamanın uyumu: Arıza değerlerinin saklanması ve sürdürülmesi. Termal aşırı yük korumanın diğer koruma fonksiyonlarıyla karşılaştırılabilir Başlatmaya sahip olmadığına dikkat edilmelidir.2010 319 . ilk başlatma alan fonksiyonla başlatılır ve en son fonksiyonun bırakmasıyla bitirilir ve „Röle BAŞLATMA“ ile bildirilir. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. Bu gösterge ayrıca bir açma komutunun ortaya çıkmasına bağlı kılınabilir.1.“: „Koruma Açma“: „T-Baş. Genel cihaz başlatması.2). Bir grafik ekran kullanılırsa. o zaman ani bildirimler sadece.

Fonksiyonlar 2.48 Fonksiyon Denetimi

2.48.2

Cihazın Açma Mantığı
Bu bölümde genel açma ve açma komutunun bırakmasıyla ilgili tanımlamalar bulunmaktadır.

2.48.2.1 Fonksiyon Tanımı
Genel Açma Bütün koruma fonksiyonlarının açma sinyalleri, VEYA-geçiti ile birleştirilir ve „Röle AÇMA“ mesajını üretir. Bu mesaj, bağımsız açma mesajları gibi, ayrı bir LED’e veya çıkış rölesine yapılandırılabilir. Toplu bildirim olarak kullanılabilir. Açma komutunun kontrolü Açma komutunun kontrolü için şunlar geçerlidir: • Eğer bir koruma fonksiyonu Blok. Röle olarak ayarlanırsa, onun çıkış rölesi kontrolü engellenir. Diğer koruma fonksiyonlarına dokunulmaz. • Bir kez verilmiş olan başlatma komutu kaydedilir (bakın Şekil 2-146). Aynı zamanda bir minimum-açma komutu süresi TMin AÇMA KOM başlatılır. Bu, açma komutunu üreten fonksiyon çok hızlı bırakmış olsa bile, kesiciye yeterli süreyle açma komutunun gönderilmesini sağlar. Açma komutu, ancak son koruma fonksiyonu bıraktıktan (artık hiçbir fonksiyon başlatılmamış) VE minimum açma komut süresi dolduktan sonra sonlandırılabilir. • Son olarak; açma komutunu, elle resetleninceye kadar tutmak da mümkünüdür (kilitleme fonksiyonu). Bu nedenle tekrar başlatmaya karşı kesici, arızanın nedeni bulunana kadar ve kilitleme elle resetlenme kaldırılana kadar, kilitlenebilir. Resetleme, ya elle LED resetleme tuşuna basılarak veya uygun şekilde yapılandırılmış bir ikili giriş etkinleştirilerek „>LED Reset“) yapılır. Bir önkoşul, şüphesiz, açma sinyali mevcut olduğu sürece kesici açma bobininin — her zamanki gibi — enerjili durumda kalması ve açma bobini akımının kesici yardımcı kontağı üzerinden kesilmesidir.

Şekil 2-146

Açma komutunun bırakılması, örnek niteliğinde bir koruma fonksiyonu için

2.48.2.2 Ayar Notları
Komut Süresi Minimum açma komutu süresi ayarı, 280 TMin AÇMA KOM Altbölüm 2.5 ’te açıklanmıştır. Bu süre, açma komutu üreten bütün koruma fonksiyonları için geçerlidir.

320

SIPROTEC, 7UM62, Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1, Yayın Tarihi 10.2010

Fonksiyonlar 2.49 Yardımcı Fonksiyonlar

2.49

Yardımcı Fonksiyonlar
Cihazın genel fonksiyonları "İlave Fonksiyonlar" bölümünde tanımlanmaktadır.

2.49.1

Mesaj İşleme
Bir sistem arızası sonrası, arıza akışının doğru bir analizi için bilgiler, cihazın reaksiyonu üzerinden ve ölçme büyüklükleri üzerinden bir anlam taşır. Bu sebeple cihaz bir mesaj işleme üzerinden, üç değişik bakışla çalışır:

2.49.1.1 Fonksiyon Tanımı
Göstergeler ve İkili Çıkışlar (Çıkış Röleleri) Önemli olaylar ve durumlar, röle ön panelindeki optik göstergelerle (LED’ler) görüntülenir. Ayrıca; cihaz, uzak sinyalleme için çıkış rölelerine sahiptir. Mesajların ve göstergelerin çoğu, serbestçe yapılandırılabilir; yani fabrika çıkışı ayarlarından ayrı değiştirilebilir. Yapılandırma prosedürü,ayrıntılı olarak SIPROTEC 4-Sistem Açıklamaları'nda /1/ açıklanmıştır. Mevcut kullanım kılavuzunun ekinde yapılandırmalar fabrika çıkışında sunulur. Çıkış röleleri ve LED’ler kayıtlı veya kayıtsız işletilebilir (herbiri ayrı olarak ayarlanabilir). Bellek yardımcı gerilim arızasına karşı emniyete alınmıştır. Bunlar sıfırlanması • cihazda LED tuşuna basılarak lokal olarak, • bu maksatla yapılandırılmış bir ikili giriş üzerinden uzaktan, • seri arayüzlerden biri kullanılarak veya • otomatik olarak yeni bir başlatmada (LED'lerin minimum tutma zamanına dikkat edilmelidir (bakın Bölüm 2.2). Durum mesajları saklanmamalıdır. Aynı zamanda bildirilen kriter ortadan kaldırılana kadar resetlenemezler. Bunlar, ör. izleme fonksiyonlarının mesajlarına uygulanır. Yeşil LED („RUN“) cihazın serviste, yani çalışır durumda olduğunu gösterir; resetlenemez. Sadece mikroişlemcinin kendi kendini denetleme özelliği bir arıza tespit etmişse veya yardımcı besleme gerilimi kesilmişse söner. Yardımcı besleme gerilimi mevcut, ama cihaz içerisinde bir arıza varsa, kırmızı LED („ERROR“) yanar ve cihaz bloklanır. Entegre Ekran (LCD) veya PC üzerinden Bilgiler Olaylar ve durumlar cihaz ön panelindeki göstergeden okunabilir. Ön kullanım arayüzü veya servis arayüzü üzerinden bilgilerin gönderildiği bir kişisel bilgisayar bağlanabilir. Normal durumda, yani bir arıza mevcut değilken, göstergede seçilebilir işletme bilgileri (ölçülen işletme değerleri) görüntülenir. Bir arıza durumunda, arızaya ilişkin bilgiler, yani ekran-ani arıza bildirimleri çıkar. Bu bilgilerin alındılanmasından sonra, gösterge yeniden normal olağan gösterimine döner. Mesajların alındılanması, göstergenin alındılanmasıyla aynı anlamdadır (yukarıya bakın). Cihaz, buna ek olarak, işletme mesajları, anahtarlama istatistikleri vb. için birkaç olay arabelleğine sahiptir. Bunlar, yedek bir pil ile yardımcı besleme arızalarına karşı korunmuşlardır. İstenildiğinde, ön klavye üzerinden bu mesajlara erişilebilir veya seri hizmet arayüzü üzerinden PC arayüzü kullanılarak bu bilgiler bir kişisel bilgisayara aktarılabilir. İşletmede mesajların okunması yeterince SIPROTEC 4 Sistem Açıklamlarında /1/ tanımlanmıştır.

SIPROTEC, 7UM62, Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1, Yayın Tarihi 10.2010

321

Fonksiyonlar 2.49 Yardımcı Fonksiyonlar

Mesajların Sınıflandırılması Mesajlar, aşağıdaki şekilde sınıflandırılır: • İşletme bildirimleri; cihazın çalışması sırasında çıkabilen mesajlar: Bunlar, cihaz fonksiyonlarının durumu, ölçüm verileri, sistem verileri ve benzeri bilgileri kapsar. • Arıza durum bildirimleri (açma günlüğü); cihaz tarafından işlenmiş son 8 şebeke arızasına ilişkin mesajlardır. • Kumanda istatistiği bildirimleri; bunlar cihaz tarafından başlatılan açma komutları için bir sayıcı, muhtemel tekrar kapama komutlarını ve ayrıca kesilen akımların değerlerini ve toplam arıza akımlarını kapsar. Maksimum fonksiyonel kapsamıyla birlikte cihaz tarafından üretilen bütün mesajların ve çıkış fonksiyonlarının tam listesi, Ek’te verilmiştir. Bütün fonksiyonlar, bir fonksiyon numarasına (No) sahiptir. Ayrıca orada her mesajın nereye gönderileceği bu listede gösterilmiştir. Eğer herhangi bir fonksiyon cihazın özel sürümünde mevcut değilse veya yapılandırma sırasında Etkin Değil olarak ayarlanmışsa, doğal olarak bu fonksiyona ilişkin mesajlar çıkmayacaktır. İşletme Mesajları İşletme mesajları, cihazın, işletme sırasında ve işletme koşullarına ilişkin ürettiği bilgileri içerir. Cihazda, kronolojik sırayla 200’e kadar işletme mesajı depolanır. Yeni üretilen mesajlar listenin sonuna eklenir. Eğer maksimum bellek kapasitesi aşılmışsa, yeni mesaj en eski mesaj üzerine yazılır. Arıza Mesajları Sistemde bir arıza sonrası, örneğin başlatma veya bir açma sinyalinin başlatılması gibi arızanın gelişimine ilişkin önemli bilgilere erişilebilir. Kısa-devre arızasının başlangıç zamanı, sistem saatinden tam/doğru olarak sağlanır. Arızanın gelişimi/arızada çıkan bilgiler, arıza başlangıç anına göre -bağlı bir zamanla- çıktılanır. Bu sayede; açmaya ve açma komutunun resetlenmesine kadar geçen süreler belirlenebilir. Zaman bilgilerinin çözünürlüğü 1 ms’ dir. Cihaz ekranında ani çıkan ilanlar Bir arıza durumundan sonra başka bir operatör işlemi olmadan arıza durumunun önemli verileri, otomatik olarak cihazın genel başlatmasından sonra ekranda görüntülenir. Grafik ekranın kullanımında, ani mesajlar parametreler üzerinden ayarlanabilir (bakın Bölüm 2.2). Erişilebilen Mesajlar Son sekiz şebeke arızasına ilişkin mesajlara erişilebilir ve okunabilir. Arızalar birkaç koruma fonksiyonunun başlatma almasına sebep olduğunda, arıza, ilk koruma fonksiyonunun başlatmasıdan son koruma fonksiyonunun bırakmasına kadar meydana gelen olayların tamamını kapsar. Toplam olarak 600’e kadar mesaj kaydedilebilir. Fazla arıza mesajları gelirse, sıralamada en eski olanların herbiri silinir. Genel Sorgulama DIGSI üzerinden erişilebilen genel sorgulama, SIPROTEC 4 cihazının mevcut durumunun okunmasına imkan verir. Genel sorgulama için gerekli mesajların tümü, cihazın gerçek değerleriyle birlikte görüntülenir. Ani Mesajlar DIGSI üzerinden görüntülenen doğal ihbarlar, bir olay veya durum değişikliği olduğunda derhal güncelleştirilir. Her yeni gelen mesaj, kullanıcının güncelleştirme için beklemesine veya başlatma vermesine gerek olmadan derhal görüntülenir.

322

SIPROTEC, 7UM62, Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1, Yayın Tarihi 10.2010

Fonksiyonlar 2.49 Yardımcı Fonksiyonlar

Anahtarlama İstatistiği Anahtarlama istatistiği için mesajlar, kesicinin 7UM62 tarafından anahtarlama işlemine sunulan sayıcılardır ve ayrıca cihazın koruma fonksiyonları tarafından işleme sunulmuş toplanmış kısa devrelerin bırakmaları için değerlerdir. Verilen ölçme değerleri, primer değerlerdir. Bular cihazın ekranından çağrılabilir ve Operatör- ve Servis arayüzü üzerinden bir PC yardımıyla DIGSI programı ile okunabilir. İstatistik sayıcılarını veya saklanan değerleri okumak için şifre girişi gerekli değildir; ancak silmek için. Bir Kontrol Merkezine İletilen Bilgiler Eğer cihaz bir seri arayüze ile donatılmışsa, saklanmış bilgiler, ilave olarak bu arayüz üzerinden bir merkezi kontrol ve depolama birimine iletilebilir. Farklı iletim protokolleri üzerinden iletim gerçekleştirilebilir.

2.49.2

İstatistik
Cihaz tarafından işleme sokulan açma komutları sayılır. Cihaz tarafından işleme sokulan son bırakmaların akımları protokollendirilir. Kapatılan kısa devre akımları herbir şalter kutbunda toplanır.

2.49.2.1 Fonksiyon Tanımı
Açmaların Sayısı 7UM62 tarafından işleme sunulan kapatmaların miktarı sayılır, kesici konumu ikili giriş üzerinden koruma cihazına bildirilmesi şartıyla. Bunun için dahili impuls sayacını „Açma Say.=“ matriste bir ikili giriş üzerine yapılandırmak gereklidir, bu kesicinin AÇMA-Durumu üzeri kontrol edilir. İmpuls sayma değeri „Açma Say.=“ , „İstatistik" grubunda bulunur, eğer matriste „Sadece Ölçme- ve Sayma değerleri“ seçildiyse. Kapama değerleri Herbir açma komutunda aşağıdaki kapama değerleri, arıza durumu mesajlarında görüntülenir: • eğer toprak diferansiyel koruma projelendirildiyse, „I0-Dife:“ ve „I0-Tutuc:“ mesajı I/InO 'da • faz ve taraf başına primer arıza akımlarının toplamı, kA olarak • her üç fazdaki primer akımlar kA olarak, herbiri Taraf 1 ve Taraf 2 için • eğer diferansiyel koruma projelendirildiyse, Diferansiyel- ve Tutuculuk akımların bildirimleri her üç fazda gerçekleşir • üç faz-toprak-gerilimi kV olarak • primer aktif güç P, ÖD olarak (tam ortalanmış güç) • primer reaktif güç Q, MVAR olarak (tam ortalanmış güç) • Frekans, Hz olarak. İşletme saatleri Ayrıca yük altında olan işletme saatleri toplanır (= En azından bir fazın akım değeri 281 adresinde parametrelendirilen KeKapalı I min) sınır değerinden daha büyüktür.

SIPROTEC, 7UM62, Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1, Yayın Tarihi 10.2010

323

Fonksiyonlar 2.49 Yardımcı Fonksiyonlar

Toplanmış arıza akımları Herbir açma komutunda her fazda bildirilen arıza akımları, Taraf 1 ve Taraf 2 için, toplanır ve bir belleğe depolanır. Sayıcı- ve Bellek durumları, yardımcı gerilim kaybına karşı korunmuşlardır. Ayar/Reset Yukarıda sunulan istatistik sayıcıların ayarı ve reseti MESAJLAR → İSTATİSTİK menü noktasında görüntülenen sayma değerlerinin üzerine yazılmasıyla gerçekleşir.

2.49.2.2 Bilgi Listesi
No. 409 1020 30607 30608 30609 30610 30611 30612 Açma Say.= >Çal Sayıcı BLK Çal.Say= Σ IL1T1: Σ IL2T1: Σ IL3T1: Σ IL1T2: Σ IL2T2: Σ IL3T2: Bilgi Bilgi Tipi IPZW EM WM WM WM WM WM WM WM AÇMA Sayısı >Çalışma Sayıcısı Bloklama Çalışma saati sayıcısı Kesilen akım toplamı L1 T1 Kesilen akım toplamı L2 T1 Kesilen akım toplamı L3 T1 Kesilen akım toplamı L1 T2 Kesilen akım toplamı L2 T2 Kesilen akım toplamı L3 T2 Açıklama

2.49.3

Ölçme
Yerinde bir çağrı için veya veri aktarımı için devamlı ölçme değerleri ve bunlardan hesaplanmış değerler mevcuttur (bakın Tablo 2-19 ve aşağıdaki gösterim.) Ölçülen değerler, arayüzler üzerinden merkezi bir kontrol ve depolanma birimine aktarılabilir.

2.49.3.1 Fonksiyon Tanımı
Ölçülen Değerlerin Gösterimi Tablo 2-19 'nin işletme ölçüm değerleri Sekonder-, Primer- veya Yüzde değer olarak okunabilir. Primer- ve Yüzde değerlerin doğru görüntülenmesi için trafonun anma büyüklüklerinin, ve işletme aygıtları ve toprak yollarındaki akım ve gerilim trafolarının dönüşüm oranlarının Bölüm 2.5 ve 2.7 'e göre tam ve doğru verilmesi önkoşuldur. Tablo 2-19 , Sekonder değerlerin Primer- ve Yüzde değerlere çevirme hesabının formüllerini gösterir. Cihazın sipariş koduna, cihazın bağlantılarına ve yapılandırılan koruma fonksiyonlarına bağlı olarak, Tabloda listelenen ölçülen işletme değerlerinin sadece bazısı mevcuttur. Artık gerilim U0 faz-toprak-gerilimlerden hesaplanmıştır: U0 = 1/3 · |UL1 + UL2 + UL3|. Bunun için üç gerilim girişi faz-toprak olarak bağlanmalıdır.

324

SIPROTEC, 7UM62, Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1, Yayın Tarihi 10.2010

Fonksiyonlar 2.49 Yardımcı Fonksiyonlar

Tablo 2-19 Ölçülen Değerler IL1 T2, IL2 T2, IL3 T2, I1 T2, I2 T2, 3I0 T2 IL1 T1, IL2 T1, IL3 T1

Sekonder,primer ve yüzde işletme ölçüm değerleri arasındaki dönüşüm formülleri Sekonder Isek T2 Primer %

Isek T1

Generatör/motor için diferansiyel koruma:

Üç fazlı trafo için diferansiyel koruma:

IEE1

IEE1 sek.

IEE1 FAKTÖRÜ · IEE1 sek.

IEE2

IEE2 sek.

IEE2 FAKTÖRÜ · IEE2 sek.

IEE-B

IEE1 sek veya IEE2 sek veya veya

UL1E, UL-E sek. UL2E, UL3E, U0 U1, U2 UL1-L2, UL2-L3, UL3-L1 UE ULL sek.

ölçülen: UE sek.

ölçülen: UE FAKTÖRÜ · UE sek.

hesaplanan: hesaplanan: UE sek.= U0 ·√3 US/A US/A sek UE FAKTÖRÜ · US/A sek

SIPROTEC, 7UM62, Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1, Yayın Tarihi 10.2010

325

Fonksiyonlar 2.49 Yardımcı Fonksiyonlar

Ölçülen Değerler P, Q, S

Sekonder Psek Qsek Ssek ϕ cos ϕ f ϕ cos ϕ f

Primer

%

Açı PHI Güç Faktörü Frekans

Yüzde ölçüm değerleri görüntülenmez cos ϕ · 100

U/f

R, X

Rsek T2 Xsek T2

Yüzde ölçüm değerleri görüntülenmez

UE3.H

ölçülen: UE3.H,sek

ölçülen:

hesaplanan: hesaplanan: UE3.H,sek= U0·√3 UDC/IDC (Transdüser 1) UDC Volarak IDC mAolarak Uuyartım Primer Değer yok Primer Değerler yok

Uuyartım (Transdüser 3)

Sistem Verileri 1'den aşağıdaki parametrelerle: Parametre Unom PRİMER Unom SEKONDER IN-PRI I-TARAF1 IN-SEK I-TARAF1 IN-PRI I-TARAF2 IN-SEK I-TARAF2 UN-PRİ TARAF 1 221 222 202 203 211 212 241 Adres Parametre IEE1 FAKTÖRÜ IEE2 FAKTÖRÜ UE FAKTÖRÜ UN GEN/MOTOR SN GEN/MOTOR Uf / Udelta SN transf. 205 213 224 251 252 225 249 Adres

Ayrıca koruma fonksiyonlarından ölçme değerleri hesaplanır ve kullanıma sunulur:

326

SIPROTEC, 7UM62, Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1, Yayın Tarihi 10.2010

Fonksiyonlar 2.49 Yardımcı Fonksiyonlar

Rotor toprak arıza korumanın ölçme değerleri (R, fn) Sekonder değerler kullanıma sunulur: Şebeke frekanslı artık gerilim URE (= UE), Toprak akımı IRE (= Iee1) ve Rotor toprak direnci Rtop, Toplam direnci Rtopl, Toplam reaktans Xtopl ve Faz açısı ϕZtopl , rotor toprak korumanın toplam direnci. Rotor toprak arıza korumanın ölçme değerleri (1-3 Hz) 1-3 Hz Generatörün (7XT71) frekans ve büyüklüğü fg, Ug, Rotor devresinde akım Ig, Doldurma işleminin şarjı QC ve Rotor toprak direnci RE. Stator toprak arıza korumanın ölçme değerleri (20 Hz) Stator toprak devresinde gerilim ve akım US/T/A ve IS/T/A, belirli stator toprak dirençleri RS/T/A ve RS/T/Ap (primer) ve Faz açısı ϕ S/T/A 20 Hz Akım ve Gerilim arasında. Güç ölçümünün tanımlanması 7UM62 'de üretici ok sistemi kullanılır. Verilen güç pozitiftir.

Şekil 2-147

Sayma oklarının pozitif tanımlaması

Aşağıdaki tablo Senkron- ve Asenkron makinelerin çalışma alanlarını gösterir. Parametre 1108 AKTİF GÜÇ , bu sırada Generatör olarak ayarlanmıştır. „Normal durum“ altında normal işletim durumunda gösterilen güç görüntülenir: + anlamı, bir koruma cihazında görüntülenen pozitif bir güçtür, – ; duruma bağlı olarak negatif güç anlamındadır. Tablo 2-20 Senkron- ve Asenkron makinelerin çalışma aralığı Senkron generatör Senkron motor

SIPROTEC, 7UM62, Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1, Yayın Tarihi 10.2010

327

Fonksiyonlar 2.49 Yardımcı Fonksiyonlar

Asenkron generatör

Asenkron motor

Tablodan, Generatör- ve Motor işletimi arasındaki çalışma alanlarının reaktif güç ekseninde yansıması görünür. Yukarıdaki tanımlamaya göre güç ölçme değerleri oluşur. Örneğin bir senkreon motorda ileri yön güç denetimi veya ters güç koruma fonksiyonu kullanılacaksa, o zaman parametre 1108 AKTİF GÜÇ , Motor olarak ayarlı olmalıdır. Böylece gerçek aktif güç (yukarıdaki tanıma göre) –1 ile çarpılır. Bu, güç diyagramının reaktif güç ekseninde yansıması ve aktif gücün yorumunun değişmesi anlamına gelir. Bu etki enerji sayma değerlerinin değerlendirmesinde dikkate alınır. Örneğin asenkron makinelerde pozitif bir güç değerine ulaşılmak isteniyorsa, o zaman akım yönü atanan akım trafo setinde (ör. Parametre 201 Y.N.->NESNE T2) döndürülmelidir. Ayar paratmetresi 1108 AKTİF GÜÇ, olağan ayardaki gibi Generatör olarak kalır. Bu, üretici referans ok sistemi belirlenmesinde cihaza verilecek olan topraklama akım trafosu için gerçek topraklamaya karşılık olması anlamına gelir. Böylece tüketici sayma ok sistemdeki gibi karşılaştırılabilen oranlara ulaşılır.

2.49.3.2 Bilgi Listesi
No. 605 606 621 622 623 624 625 626 627 629 630 641 642 644 645 650 662 669 670 I1 I2 = = Bilgi Bilgi Tipi ÖD ÖD ÖD ÖD ÖD ÖD ÖD ÖD ÖD ÖD ÖD ÖD ÖD ÖD ÖD ÖD ÖD ÖD ÖD I1 (pozitif bileşen) I2 (negatif bileşen) U L1-E U L2-E U L3-E U L12 U L23 U L31 Rezidüel Gerilim UE U1 (pozitif bileşen) U2 (negatif bileşen) P (aktif güç) Q (reaktif güç) Frekans S (görünür güç) UE 3. harmonik DC Akım S/T/A %100: 20 Hz gerilim stator devresi S/T/A %100: 20 Hz akım stator devresi Açıklama

UL1E = UL2E = UL3E = UL12 = UL23 = UL31 = Uen U1 U2 P Q S = = = = = =

Frekans= UE3h = I DC = U20 I20 = =

328

SIPROTEC, 7UM62, Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1, Yayın Tarihi 10.2010

Fonksiyonlar 2.49 Yardımcı Fonksiyonlar

No. 693 696 697 700 721 722 723 724 725 726 755 757 758 759 760 761 762 763 764 765 769 827 828 829 831 832 894 896 897 901 902 903 904 909 995 996 997 998 7740 7741 7749 7750 7759 7760 Rtoplam= Xtop = ϕ Ztop = Re = IL1T1= IL2T1= IL3T1= IL1T2= IL2T2= IL3T2= fgen = Ugen = Iölçüm = Qc =

Bilgi

Bilgi Tipi ÖD ÖD ÖD ÖD ÖD ÖD ÖD ÖD ÖD ÖD ÖD ÖD ÖD ÖD ÖD ÖD ÖD ÖD ÖD ÖD ÖD ÖD ÖD ÖD ÖD ÖD ÖD ÖD ÖD ÖD ÖD ÖD ÖD ÖD ÖD ÖD ÖD ÖD ÖD ÖD ÖD ÖD ÖD ÖD

Açıklama R/T/A (R,fn): Toplam Direnç (R toplam) R/T/A (R,fn): Toplam Reaktans (X toplam) R/T/A (R,fn): Z toplamın Faz Açısı R/T/A (R,fn): Arıza Direnci (R toprak) İşletme ölçüm akımı L1 taraf 1 [%] İşletme ölçüm akımı L2 taraf 1 [%] İşletme ölçüm akımı L3 taraf 1 [%] İşletme ölçüm akımı L1 taraf 2 [%] İşletme ölçüm akımı L2 taraf 2 [%] İşletme ölçüm akımı L3 taraf 2 [%] R/T/A (1-3Hz): Kare-dalga gen. frekansı R/T/A (1-3Hz): Kare-dalga gen. gerilimi R/T/A (1-3Hz): Rotor ölçüm devresi akımı R/T/A (1-3 Hz): Ters polaritede şarj(Qc) S/T/A 100%: Primer stator toprak direnci R/T/A (1-3Hz): Arıza Direnci (R toprak) S/T/A 100%: Stator devresi öngerilimi S/T/A 100%: Stator devresi toprak akımı S/T/A 100%: Stator toprak direnci (U/Un) / (f/fn) Sarımlararası rezidüel gerilim U Hassas Akım IEE-B Hassas Toprak Akımı 1 Hassas Toprak Akımı 2 3I0 (sıfır bileşen) U0 (sıfır bileşen) DC gerilim R/T/A(R,fn):Enjekte Edilen Gerilim(U RE) R/T/A (R,fn): Devre Akımı (I RE) Güç Faktörü Güç açısı Direnç Reaktans Uyartım gerilimi S/T/A 100%: Stator devresi faz açısı Transdüser 1 Transdüser 2 Transdüser 3 IL1 fazında faz açısı taraf 1 IL2 fazında faz açısı taraf 1 IL3 fazında faz açısı taraf 1 IL1 fazında faz açısı taraf 2 IL2 fazında faz açısı taraf 2 IL3 fazında faz açısı taraf 2

R S/T/Aprimer= R toprak= U SEF= I SEF= R S/T/A= U/f = U S/A = IEE-B= IEE1= IEE2= 3I0 = U0 = U DC = U Rotor/Topr = I Rotor/Topr = PF = PHI= R= X= Uuyartım= ϕ S/T/A= Td1 = Td2 = Td3 = ϕ IL1T1= ϕ IL2T1= ϕ IL3T1 ϕ IL1T2 ϕ IL2T2= ϕ IL3T2=

SIPROTEC, 7UM62, Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1, Yayın Tarihi 10.2010

329

Fonksiyonlar 2.49 Yardımcı Fonksiyonlar

2.49.4

Termal Ölçme

2.49.4.1 Açıklama

Aşağıda termal ölçme değerleri gösterilir: • ΘS/ΘS açma: Stator sargısının aşırı yük koruma ölçme değeri, Açma aşırı sıcaklığının %'si olarak • ΘS/ΘS açmaL1: Stator sargısının normlandırılmış aşırı yük koruma ölçme değeri, Faz L1 • ΘS/ΘS açmaL2: Stator sargısının normlandırılmış aşırı yük koruma ölçme değeri, Faz L2 • ΘS/ΘS açmaL3: Stator sargısının normlandırılmış aşırı yük koruma ölçme değeri, Faz L3 • ΘL/ΘLmaks: Rotorun normlandırılmış sıcaklığı , Açma aşırı sıcaklığının %'si olarak • Tuzak: Yeni bir müsaadeli yeniden başlatmaya kadar geçen süre, • ITermalBenz.: Akımların negatif bileşenleri sebebiyle rotor aşırı sıcaklığı, Açma aşırı sıcaklığının %'si olarak • U/f Termal: Aşırı uyartım ile oluşturulmuş aşırı sıcaklık, Açma aşırı sıcaklığının %'si olarak • Ortsıc: Ortam sıcaklığı • Θ RTD 1 - Θ RTD 12: 1'den 12'ye kadar sensörlerin sıcaklığı

2.49.4.2 Bilgi Listesi
No. 660 661 766 801 802 803 804 805 910 911 1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 T Uza k= Θ Ynd. Baş. = U/f Termal = Θ/Θaçma = Θ/ΘaçmaL1= Θ/ΘaçmaL2= Θ/ΘaçmaL3= ΘR/ΘRmaks= TermalBenz.= ORTAM SICAKLĞI= Θ RTD 1= Θ RTD 2= Θ RTD 3= Θ RTD 4= Θ RTD 5= Θ RTD 6= Θ RTD 7= Θ RTD 8= Θ RTD 9= Θ RTD10= Θ RTD11= Θ RTD12= Bilgi Bilgi Tipi ÖD ÖD ÖD ÖD ÖD ÖD ÖD ÖD ÖD ÖD ÖD ÖD ÖD ÖD ÖD ÖD ÖD ÖD ÖD ÖD ÖD ÖD Açıklama Devreye Alma için Kalan Süre Yeniden Başlatma Engelleme Eşiği Hesaplanan sıcaklık (U/f) Uyarı ve açma için sıcaklık artışı L1 fazı sıcaklık artışı L2 fazı sıcaklık artışı L3 fazı sıcaklık artışı Rotor Sıcaklığı Hesaplanan rotor sıcaklığı(dengesiz yük) Soğutma ortamı sıcaklığı RTD 1 Sıcaklığı RTD 2 Sıcaklığı RTD 3 Sıcaklığı RTD 4 Sıcaklığı RTD 5 Sıcaklığı RTD 6 Sıcaklığı RTD 7 Sıcaklığı RTD 8 Sıcaklığı RTD 9 Sıcaklığı RTD 10 Sıcaklığı RTD 11 Sıcaklığı RTD 12 Sıcaklığı

330

SIPROTEC, 7UM62, Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1, Yayın Tarihi 10.2010

Fonksiyonlar 2.49 Yardımcı Fonksiyonlar

2.49.5

Diferansiyel ve Sınırlama Ölçümü
Diferansiyel ve Sınırlama akımları IDif L1, IDif L2, IDif L3, ITut L1, ITut L2, ITut L3, I0Dif, I0Tut, 3I0-1, 3I0-2 korunan nesnenin anma akımının %'si olarak.

2.49.5.1 Bilgi Listesi
No. 7742 7743 7744 7745 7746 7747 30654 30655 30659 30660 IDifL1= IDifL2= IDifL3= ITutL1= ITutL2= ITutL3= I0-Dif= I0-Tut.= 3I0-1 = 3I0-2 = Bilgi Bilgi Tipi ÖD ÖD ÖD ÖD ÖD ÖD ÖD ÖD ÖD ÖD IDifL1(I/In nesne [%]) IDifL2(I/In nesne [%]) IDifL3(I/In nesne [%]) ITutL1(I/In nesne [%]) ITutL2(I/In nesne [%]) ITutL3(I/In nesne [%]) I0-Dif STA (I/Inominal nesne [%]) I0-Tutucu STA (I/Inominal nesne [%]) 3I0-1 STA (I/Inominal nesne [%]) 3I0-2 STA (I/Inominal nesne [%]) Açıklama

2.49.6

Min/Maks Ölçme Ayarları
Pozitif bileşenlerin minimum ve maksimum değerleri I1 ve U1, aktif güç P ve reaktif güç Q primer değer olarak, frekans f ve artık gerilimde 3. harmoniğin payında sekonder değer olarak, U3.H, herbirine güncelleştirilmiş Tarih ve Saat verileriyle. İkili girişler üzerinden veya Cihazın fabrika çıkışında ve F4 fonksiyon tuşu üzerinden Min/Maks-Değerler sıfırlanabilir. Min/Maks-Değerler: sadece Sürüm 7UM62**_*****_3***

2.49.6.1 Bilgi Listesi
No. 394 396 399 400 402 407 639 640 857 858 874 875 876 877 878 Rst. Mi/Ma >UE3h MiMa Rst. >I1MinMaksReset >U1MinMaksReset >P MinMaksReset >Q MinMaksReset >FrekMi/MaReset UE3h min = UE3h maks= I1 Min= I1 Max= U1 Min = U1 Max = Pmin = Pmax = Qmin = Bilgi Bilgi Tipi IE_W EM EM EM EM EM EM MWZ MWZ MWZ MWZ MWZ MWZ MWZ MWZ MWZ Açıklama Minimum ve Maksimum Sayıcı Resetleme >UE 3. Harm. MİN/MAKS Arabellek Reset >I1 MİN/MAKS Arabellek Reset >U1 MİN/MAKS Arabellek Reset >P MİN/MAKS Arabellek Reset >Q MİN/MAKS Arabellek Reset >Frekans MİN/MAKS Arabellek Reset UE 3. Harmonik Gerilim Minimum UE 3. Harmonik Gerilim Maksimum Pozitif Bileşen Minimum Pozitif Bileşen Maksimum U1 (pozitif bileşen) Gerilim Minimum U1 (pozitif bileşen) Gerilim Maksimum Aktif Güç Minimum Aktif Güç Maksimum Reaktif Güç Minimum

SIPROTEC, 7UM62, Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1, Yayın Tarihi 10.2010

331

7. Enerji sayı değerleri: sadece Sürüm 7UM62**_*****_3*** 2. cihaz işletme bildirimi olarak görüntülenen bir alarm oluşturur.3 s ve ≤ 1 s'de gerçekleştirilir. MVARh veya GVARh olarak. 7UM62 'de fabrika çıkışında sadece düşük akım denetiminin IL< eşik değeri önceden tutuludur. Bu -tüm işletme bildirimleri gibi. 879 882 883 Qmax = fmin = fmax = Bilgi Bilgi Tipi MWZ MWZ MWZ Reaktif Güç Maksimum Frekans Minimum Frekans Maksimum Açıklama 2. Sınır değerlerin ayarları ÖLÇME DEĞERLERİ altında SINIRDEĞ.8 Ayar Noktaları (Ölçülen Değerler) SIPROTEC 4 Cihaz 7UM62 önemli Ölçülen. Yayın Tarihi 10. bu denetimler direkt bir koruma başlatmasından önce başlatılır. yerleştirilebilir (bakın SIPROTEC 4 Sistem Açıklamaları /1/).ve Sayısal büyüklükler için sınır değerlerini ayarlamaya olanak sağlar.LED ve/veya Çıkış röleleri üzeri yapılandırılır ve arayüzler üzeri aktarılabilir.veya Gigawattsaati olarak veya primer kVARh. Buna karşılık esas koruma fonksiyonları Zamanlı aşırı akım koruma veya Aşırı yük koruma gibi.49.7 Enerji Wp. AYAR alt menüsü altında mevcut değerler üzerine yazılarak değiştirilir.Fonksiyonlar 2. Mega. Wq. 888 889 916 917 924 925 928 929 Ölç. Aktif.49. İşletme ölçüm değerlerinin hesaplanması mevcut bir arıza durumunda da gerçekleşir.1 Bilgi Listesi No. 332 SIPROTEC.49.ve Reaktif çalışma için sayı değerleri primer Kilo-. „IL<“ faz akımı için sınır değeri altında kalınırsa. Bundan başka çok kereli sınır değer aşımında bir bildirim verildiğinden. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.49 Yardımcı Fonksiyonlar No. bu denetim programı arka planda yürür ve ölçme değerlerinin hatalı durumlardaki hızlı değişiminde duruma göre koruma fonksiyonlarının başlatmaları olursa karşılık gelmez. Diğer eşik değerler. ayrı ayrı alıma ve verişe göre veya kapasitif ve endüktif. Bu sınır değerlerden birine işletimde ulaşılırsa veya aaltında kalınırsa. reset Wp (puls) Wq (puls) WpΔ= WqΔ= Wp İleri Wq İleri Wp Ters Wq Ters Bilgi Bilgi Tipi IE_W IPZW IPZW MWZW MWZW MWZW MWZW Sayaç resetleme Puls Enerji Wp (aktif) Puls Enerji Wq (reaktif) Aktif enerji artışı Reaktif enerji artışı Wp İleri Wq İleri Wp Geri Wq Geri Açıklama 2.2010 . Değerlerin güncellenmesi bir zaman çizelgesinde ≥ 0. 7UM62. 284) bildirimi verilir. eğer bunların Ölçme ve Sayı büyüklükleri uygun olarak CFC üzerinden projelendirildiyse. „AN I<“ (No.

9. Yayın Tarihi 10. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. bu bellek opsiyonel olarak çeşitli ölçme büyüküklerini örnekler ve bir akış belleğinde anlık değer veya efektif değer olarak saklar. ancak bu süre en uzun 80 s’dir. iL3 T2. U1.>“ sınır değerinin aşılmasında. iL3 T1.49. R ve X pozitif bileşen empedansı görüntüler. iEE1.2010 333 . f–fN. Sonuncusu.10 Osilografik Arıza Kayıtları Çok fonksiyonlu koruma 7UM62 bir arıza değeri belleğine sahiptir. uL2. 2.49 Yardımcı Fonksiyonlar 2. koruma verileri işleme programı DIGSI ve grafik çözümleme programı SIGRA kullanılarak işlenebilir. Ayrıca örneğin sinyaller „Başlatma“. „ANÇal.49. SIPROTEC.> ANÇal. ITut-L3 (nesne anma akımına bağlı) ve u= veya i= üç transdüser 1. uE. iL1 T2. ITut-L2. uL3. Q. iL2 T2.1Fonksiyon Tanımı Çalışma Modu Ölçme büyüklüklerinin anlık değerleri iL1 T1. Bu sınır değerlerden birine işletimde ulaşılırsa veya altında kalınırsa. ayarlanabilir bir süre üzeri kaydedilir. ϕ. ancak bu süre en uzun 5 s’dir. dahili operatör yüzeyi ve seri arayüz üzerinden tetiklenebilir. Akımlar ve gerilimler primer ve sekonder büyüklükler olarak gösterilebilir. 2. Bir arıza durumunda bu veriler. iL2 T1.49.Sa.1 Bilgi Listesi No.8.Saatleri> Bilgi Bilgi Tipi GW AM Açıklama Çalışma saatleri daha büyük Ayar Değeri Çalışma Saatleri 2.25 ms'lik bir gridte (50 Hz ile) örneklenir ve bir akış belleğinde depolanır (periyot başına 16 Örnekleme). Her yeni arızada arıza değeri belleği güncellenir.49. UE. Bir kişisel bilgisayar kullanılarak arayüzler üzerinden verilere erişilebilir ve bu veriler. Bu arabellekte. 8’e kadar arıza kaydı depolanabilir. R ve X bir gridte periyot başına 1 ölçme değeri bir akış belleğinde depolanabilir. Bir arıza durumunda bu veriler. iEE2 ve uL1. I2. Ölçme büyüklüklerinin RMS değerleri I1.Saatleri>“ (No. arıza sırasında kaydedilen verilerin grafik gösterimini sağlar ve iletilen ölçme değerlerinden empedanslar ve efektif değerler gibi ek büyüklükleri hesaplar. 272) bildirimi verilir. koruma başlatması için ayrıca bir ikili giriş üzerinden. „Ça. 284 IL< AN I< Bilgi Bilgi Tipi GW AM IL< düşük akım Ayar Değeri I< alarm Açıklama 2. 7UM62.10. dolayısıyla bir işlem onayı gerekli değildir. IDif-L2.9 Ayar Noktaları (İstatistik) SIPROTEC 4 Cihaz 7UM62 önemli istatistik büyüklükleri için sınır değerlerini ayarlamaya olanak sağlar. „Açma“ gibi ikili izler (Markalar) olarak yazılır. IDif-L1. Arıza kaydı belleği. ayarlanabilir bir süre üzeri kaydedilir.Fonksiyonlar 2. cihaz işletme bildirimi olarak görüntülenen bir alarm oluşturur.Sa.1 Bilgi Listesi No. Iee2. IDif-L3. ITut-L1. Iee1. P.49. 272 Ça.

o zaman kayıt uzunluğu ikili girişin enerjilendiği sürenin (statik).10 .10.3Ayarlar Adres 401 Parametre DALGAFORMU TET. Kayıt dinamik olarak tetiklenir.50 sn 0.KAY. Bir merkezi cihaza bilgilerin aktarılması durumunda. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. Dalga formu yakalamanın diğer tespitleri OSİLOGRAFİK ARIZA KAYDI alt menüsünde. UZUNLUK TET.. Ayar kayıt kriterine göre. Normalinde tetikleme zamanı cihaz başlatmasıdır. Akımlar ve gerilimler kendi maksimum değeriyle ilişkilendirilir. bir ikili giriş üzerinden veya bir PC bağlı işletim arayüzü üzerinden etkinleştirilebilir. 5. UZUNLUK 403 no'lu adresinde ayarlanır.SONR.49 Yardımcı Fonksiyonlar Eğer cihaz bir sistem arayüzü ile donatılmışsa.05 .SÜ. eğer projelendirmede 104 no'lu adres altında ARIZA DEĞERİ = Ani değerler veya RMS değerler ayarlandıysa yürütülebilir. MAKS.30 . anma değerine normlandırılır ve bir grafik gösterim için hazır hale getirilir. Bir gerçek kayıt zamanı. 7UM62.ile kayıt Açıklama Dalga Formu Yakalama 403 404 405 406 MAKS. 0.00 sn. Dalga formu yakalama. Ayar Seçenekleri Baş. Not: RMS kaydında Parametre 403 .KAY.KAY. G üz. 5. Burada kayıt saklama kriteri cihazın çalışması (Baş. 0.49.ÖNCESİ SÜRE OL.KAY. Makine korumada dalga formu yakalamasının kapsamı komple arıza durumu tarafından belirlenmiştir.05 .SÜ. ZM. bir merkezi cihazda uygun programlar tarafından yapılır. koruma fonksiyonlarının gecikme zamanına ve kayıtlı arıza durumlarının istenilen sayısına göre düzenlenir.2010 .20 sn 0. ZM. 2.Fonksiyonlar 2.00 sn 0. Ayrıca örneğin sinyaller „Başlatma“. en uzun MAKS.10.10 sn 0. Arıza verilerinin değerlendirmesi. bu o zaman kayıt kriteridir. RMS kaydında maksimum 80 s. Bir arıza durumu herhangi bir koruma fonksiyonun başlatmasıyla başlar ve bir koruma fonksiyonun son başlatma bırakmasıyla biter. menü PARAMETER altında gerçekleşir. 1. Arıza kaydı başına uygun maksimum kayıt süresi. Tetikleme öncesi dalga formu yakalama süreleri ve olay sonrası dalga formu kayıt süreleri daha ilave edilir. Bu zaman içinde 8 arıza kaydı.). Adres 403). Yayın Tarihi 10. Olay Sonrası Dalga Formu Kayıt Süresi Giriş ile Kayıt Süresi 334 SIPROTEC..2Ayar Notları Dalga Formu Yakalama Dalga formu yakalama sadece. ∞ Varsayılan Ayar Baş.). Dalga formu yakalama için.. 2. Cihazın açması referans zaman olarak da seçilebilir (AÇMA ile Baş.406 için adlandırılan zamanlar Faktör 16 kadar uzatılır.ÖNCESİ SÜRE ( Adres404) ve olay sonrası dalga formu kayıt süresi bırakması sonrası biter OL. arıza verileri bu arayüz üzerinden bir merkezi cihaza aktarılabilir (ör. tetikleme öncesi dalga formu kayıt süresi zamanı referans zaman öncesi başlar TET. UZUNLUK. kaydedilebilir.ile kayıt AÇMA ile kayıt AÇMA ile Baş. yani herhangi bir fonksiyonun başlatması zaman 0'a atanır. Eğer ikili girişin süresi ∞’a ayarlanmışsa. adresi belirler (ancak en uzun MAKS. UZUNLUK kadar (Adres 403) sürer. 4. veri iletimi istemi otomatik olarak yürütülür ve veri iletiminin korumanın her bir başlatma sonrası veya sadece bir açma sonrası olması gerçekleşebilir.SONR.00 sn 0. Anlık değerlerin kaydında toplam maksimum 5 s.ile kayıt) veya cihazın açması (AÇMA ile kayıt) olabilir. Bu arıza kaydı uzunluğunu. dalga formu yakalama için kullanıma sunulmuştur (bakın Adres 104). (Adres 405) daha sonra saklama kriteri olarak kaybolur.00 sn 0..50 sn Maksimum Dalga Formu Kayıt Uzunluğu Tetikleme Öncesi Dalga Formu Kayıt Sü. 406 no’lu G üz.49. „Açma“ gibi ikili izler (Markalar) olarak yazılır. referans zamanı ve kayıt kriteri arasında tercih yapılır (Adres 401 DALGAFORMU TET. SICAM).

Modbus) NTP (IEC 61850) Açıklamalar RTC üzerinden dahili senkronlama (önayar) Sistem Arayüzü üzerinden harici senkronlama (IEC 60870-5-103) PROFIBUS-arayüzü üzerinden harici senkronlama IRIG B üzerinden harici senkronlama (telegram formatı IRIG-B000) Zaman sinyali DCF 77 üzerinden harici senkronlama Zaman sinyali SIMEAS-Senk.49. • harici senkronlama kaynakları (ör. o zaman bu seçilmelidir. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 İşletim Modları Dahili IEC 60870-5-103 PROFIBUS DP Zaman sinyali IRIG B Zaman sinyali DCF77 Zaman sinyali Senk. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.-Box Impuls ikili giriş üzerinden Alan veriyolu (DNP. Zaman senkronlama harici bir kaynak tarafından gerçekleştirilecekse.ve arıza bildirmlerinde veya Minimum -Maksimum değerleri mümkün kılar. 2.Box üzerinden harici senkronlama İkili giriş üzerinden Impuls ile harici senkronlama Alan veriyolu üzerinden harici senkronlama Sistem Arayüzü üzerinden harici senkronlama (IEC 61850) Zaman verileri için avrupa (GG. Dahili arabellek pilinin korunması için bu. DCF 77. Yayın Tarihi 10. Aşağıdaki işletim türleri arasından seçilebilir: No.49 Yardımcı Fonksiyonlar 2. >DalgaYak.2010 335 .4Bilgi Listesi No. 7UM62.11.Kay.Fonksiyonlar 2.10. 4 203 30053 ArKay.11 Tarih-/Saat ayarları Dahili Tarih-/Saat ayarları olayların tam tamına zamansal atamasını. Senkronlama kaynağı değiştirmenin yolu SIPROTEC 4-Sistem Açıklamalarında yeterince açıklanmıştır.AA.49. IRIG B).49. işletme. birkaç saat sonra yardımcı gerilim beslemesi olmadan kendiliğinden kapanır. Not Cihazın fabrika çıkışında – cihazın bir sistem arayüzü ile olup olmadığından bağımsız olarak – dahili saat RTC senkronlama kaynağı olarak önceden ayarlanmıştır. ör.1Fonksiyon Tanımı Çalışma Modu Saat şunlardan etkilenebilir • dahili saat RTC (Real Time Clock). sürüyor Bilgi Bilgi Tipi IE EM AM_W AM Arıza Kaydı Başlatma >Dalga Formu Yakalama tetikleme Dalga Formu verisi silindi Arıza kaydı sürmekte Açıklama 2.YYYY) veya US-amerika formatı (AA/GG/YYYY) verilebilir. Dalga silindi Ar.Baş.Tet. SIPROTEC. • harici dakika impulsları ikili giriş üzerinden.

merkezi kontrol sistemine iletilen bütün mesajlara ve değerlere.cihaz çalışması kullanılabilir. test esnasında sistem arayüzü üzerinden hiçbir mesaj iletilemeyeceği. Bunun için bir diyalog kutusunda. Bu tanılama ile. Yaklaşım şekli „Montaj ve Devreye Alma“ da detaylı olarak açıklanmaktadır. Test işletimi ve iletimi kilitlemenin nasıl etkinleştirileceği ve etkisiz kılınacağı. şunlar geçerlidir: – Cihaz bir arayüze sahip olmalıdır. cihazın ön cephesinin kullanımıyla veya operatör. mesajların gerçek arızalar olmadığı anlaşılır.49. o zaman bir kontrol merkezine iletilen bilgilere etki edilebilir. İlgili mesaj yerleştirilir ve hem SIPROTEC 4 cihazının işletme mesajlarından hem de sistemin kontrol merkezinden bu mesajlar okunabilir.veya hizmet arayüzünün kullanımıyla bir PC yardımıyla gerçekleşebilir. SIPROTEC 4 Sistem Açıklamaları’nda açıklanmıştır.49.12.Fonksiyonlar 2. matriste sistem arayüzüne yapılandırılan tüm mesajların ekran metinleri gözükecektir.49 Yardımcı Fonksiyonlar 2.49. Uygulamalar • Test Modu • Devreye alma Ön Koşullar Aşağıda tanımlanan devreye alma yardımcılarını kullanabilmek için.12 Devreye Alma Yardımcıları Test modu veya devreye alma esnasında merkezi veya ana bir bilgisayar sistemine gönderilen cihaz verileri üzerinde etkili olunabilir. – Cihaz kontrol merkezine bağlı olmalıdır. 336 SIPROTEC. 2.2010 . mesajların doğru olarak iletilip iletilmediğini test etmek için DIGSI . Diyalog kutusunun diğer bir sütununda test edilecek bildirimler için bir değer belirlenir (örneğin mesaj geliyor/mesaj gidiyor) ve (Hardware-Test menüsü için) No 6 şifre girdisi sonrasında bir mesaj üretilebilir. Ayrıca. Bu dönüştürme ikili girişler üzerinden.veya bellek sistemine bağlı ise. Sunulan protokolün tipine bağlı olarak. cihaz mahallinde test ediliyorken „test işletimi“ mesajı eklenir.1Bir test işletimi sırasında SCADA arayüzündeki bilgilerin etkisi Eğer cihaz merkezi bir kontrol. 2. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. Yayın Tarihi 10.2Sistem Arayüzünün Testi Eğer cihaz bir sistem arayüzü ile donatılmışsa ve bu arayüz de kontrol merkezi ile iletişim için kullanılıyorsa. belirlenir („Veri İletimini Bloklama“).12. 7UM62. Sistem arayüzünün ve cihazın ikili giriş ve çıkışlarını test etmek üzere yardımcılar mevcuttur.

örneğin devreye alma fazında sisteme doğru bağlantılar kontrol edilir. SIPROTEC. bir koruma başlatması olmaksızın) başlatılan bir test ölçme kaydı. (Hardware-Test menüleri için) 6 no'lu şifre girdisi sonrasında bağımsız durumuna çevrilme imkanı sunulur. örnek olarak. ekranda arıza durumu-mesaj belleğinde listelenmezler. şebeke arızası göstermediklerinden.49 Yardımcı Fonksiyonlar 2. cihaz tarafından normal arıza kaydı olarak işlenir. DIGSI yazılım programı. Yayın Tarihi 10. bu ikili girişe „>DalgaYak. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.Fonksiyonlar 2. korumanın davranışı hakkında maksimum bilgi sağlar. bu ölçme kayıtları.12. denetlenebilir. DIGSI kullanılarak ayrı ayrı ve tamamı kontrol edilebilir. Harici bir tetikleme ile (yani.2010 337 . Prosedür „Montaj ve Devreye Alma“da detaylı olarak açıklanmaktadır.Tet. Yalnız. seri arayüzler veya bir ikili giriş üzerinden de cihaza komutlar verilerek osilografik kayıt başlatılabilir. devreye almada enerjileme testleri uygulanabilir. her bir çıkış rölesi uyatılır ve bununla sistem ve koruma cihazı arasındaki bağlantı konfigüre edilmiş mesajlarını oluşturmadan.4Bir Test-Ölçme Kaydının Oluşturulması Devreye alma işlemlerinde korumanın kararlılığını denetlemek için. çıkış röleleri ve LED’leri. Böylece. donanım bileşenlerine yapılandırılan (atanan) komutlar veya mesajlar gösterilir. Herbir ölçme kaydı atamanın uygun şekilde yapılmasını sağlayan ayrı bir numarayla bir arıza durumu protokolü oluşturulur. 2. Bir diyalog kutusunda bulunan bütün ikili giriş.“ fonksiyonu atanmalıdır. Osilografik kayıt tetiklemesi.12.3İkili Girişlerin/Çıkışların Anahtarlama Durumlarının Kontrolü Bir SIPROTEC 4 cihazının ikili girişleri. Böylece. 7UM62. 7UM62.ve çıkışlar ve LED’lerin bu andaki anahtar durumları görüntülenir. Sistem arızaları sırasında verilerin kaydedilebilmesine ilaveten. Diyalog kutusunun diğer bir sütununda. Osilografik kayıtlar.49. Yaklaşım şekli „Montaj ve Devreye Alma“ da detaylı olarak açıklanmaktadır.49. Ayrıca. Sonuncusunda. o zaman örneğin korunan teçhizatın devreye alınması sırasında bu ikili giriş enerjilenerek yapılır.

1 Açıklama Dahili operatör alanı üzerinden kullanım Navigasyon tuşlarıyla ▲. Bu nedenle 7UM622 modeli öncelikle kullanılmalıdır Hatalı bağlantılara karşı yüksek güvenlik kilitleme denetimi ve bağlantı türleri ve işletim türü ile ilgili büyük bir modelle sağlanır.1.50. Kontrol edilecek anahtalama aygıtlarının sayısı mevcut ikili Giriş ve Çıkışlarla sınırlıdır. • DIGSI kullanılarak. kontrol menüsüne ulaşılır ve orada faaliyet gösterecek anahtarlama cihazı seçilir.ve Çok kereli barayla şalt tesisleri desteklenir. Sistem arayüzü üzerinden kullanım Anahtarlama cihazlarının kontrolü seri sistem arayüzü üzerinden ve anahtarlama tesislerinin kontrol tekniğine bağlantısı ile gerçekleşebilir.50 Komut İşleme 2. cihazın operatör alanı üzerinden. bunun yardımıyla güç sisteminde anahtarlama uygulamalarını yerine getirme fırsatı yaratılır. Eğer bir dakika içerisinde bu müsaade gerçekleşmezse.ve Çift baralı anahtarlama teçhizatı için gerçekleştirilir. 2. bir güvenlik soruşturması yapılır. Yayın Tarihi 10. o zaman ekranda bir işlem cevabı çıkar. Komut müsaadesi verilmeden önce veya şalter seçimi esnasında herhangi bir anda ESC tuşuyla iptal de mümkündür.Fonksiyonlar 2. seri arayüz ve kontrol tekniğine bir bağlantı ile Basit. itiraz sebebini aydınlatır (ayrıca bakın SIPROTEC 4 Sistem Açıklamaları). PC ile operatör arayüzü üzerinden. • Kontrol merkezi tekniği üzerinden uzaktan kumanda (örneğin SICAM) • Otomatik fonksiyon (ör. Eğer bu yeni bir ENTER-Tuşu onaylamasından sonra cevaplanırsa. işlem iptal edilir.1 Kontrol Cihazı Anahtarlama cihazlarının kontrolü. DIGSI üzerinden kullanım Kontrol cihazlarının kumandası operatör paneli üzerinden bir PC ile kullanım programı DİGSİ aracılığıyla gerçekleşebilir. 2. açma. Kumanda edilecek şalt teçhizatı sayısı. Bir şifre girişinden sonra. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. esas anahtarlama işlemi gerçekleşir.2010 .50. Eğer bir kilitleme koşulunun sağlanmaması sebebiyle seçilen kumanda komutu kabul edilmemişse. kapama. Kontrol. 338 SIPROTEC.50 Komut İşleme SIPROTEC 4 7UM62 cihazında bir komut işleme dahil edilmiştir. iptal) yeni bir pencere açılır. Yaklaşım şekli SIPROTEC 4–Sistem Açıklamaları’nda (Sistem Kontrolü) açıklanmıştır. esas olarak mevcut ikili giriş ve çıkışlarla sınırlıdır. . Bu mesaj. Bunun için gerekli çevre donanımlarının hem cihazda hem de sistemde fiziki olarak mevcut olması gereklidir. Ayrıca cihazda belirli ayarlar seri arayüz için yapılmıştır (bakın SIPROTEC 4Sistem Açıklamaları). 7UM62. Mesaj. ▼. Sonra. dört komut kaynağından verilebilir: • Cihazın lokal kullanıcı arayüzündeki ön klavye kullanılarak lokal kumanda. içinde çeşitli imkanların sunulduğu ve ▼ ve ▲ tuşlarıyla seçilebilen (ör.ikili giriş üzerinden) Basit. cihazın başka bir kullanımı mümkün olmadan önce ENTER tuşu ile onaylanmalıdır.

SIPROTEC.Fonksiyonlar 2. ancak önceden belirlenen koşullar uyumlu olarak sonuçlandıktan sonra uygulanmasını gerçekleştirmek için mevcuttur. başka kilitlemeler de yapılandırılabilir. örneğin transformatörün daha düşük. Aynı zamanda. • Kademe komutları.3 Komut İşleme Komut yolundaki güvenlik mekanizmaları.2 Komut Tipleri Sistem kumandası ile ilgili cihaz üzerinden çeşitli komut tipleri seçilebilir: 2.2.1 Açıklama İşlem Komutları Bu.50. • Dahili belleklerin veya veri durumlarının ayar/reset için alındılama ve resetleme komutları. aşağıda özet olarak verilmiştir. kumanda komutu verildikten sonra.2010 339 . Belirlenmiş denetimler yanında ayrıca herbir anahtarlama aygıtı için. durum değişikliklerini cihaza bildirmek veya bunları alındılamak gibi görevler yapar. veri iletimini kilitleme ve sayaçlarını resetlemek gibi dahili ayarları tesis etmek üzere işaretleme komutları (“Ayarlama“ için) kullanılabilir. Yayın Tarihi 10. • Anahtarlama yetkisi (uzak/yakın). komutun gerçek doğrudan uygulaması da izlenir. Bunlar. 7UM62.50.50.ve daha yüksek kademeleri için komutlar • Yapılandırılabilir zaman ayarlarıyla ayar-noktası komutları. bilgi durumunda bu şekilde işaretlenir ve buna uygun olarak görüntülenebilir. işletime doğrudan kumanda çıkışı yürütmezler. Ayırıcıların (senkronlanmamış) ve Toprak ayırıcılarının kumandası için komutlar. bir komutun. doğrudan şalt teçhizatının işletimine verilen ve işletim durumu değişikliklerine etki eden tüm komutları kapsar: • Kesicilerin. parametre seti değişikliği. • Bir işletim nesnesinin bilgi değeri için „Bilgi durumu“ yardımcı bilgisinin ayar/reset için durum bilgisi komutları – Giriş yoksayıldı – Çıkış Yoksayıldı 2.50 Komut İşleme 2. Bir komutun uygulama adımlarının tümü. Elle geçersiz kılınan teçhizat. örneğin E-Bobinlerinin kumandası için Cihaz Dahili Komutlar Bu komutlar. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. dahili fonksiyonları başlatmak. • Kumanda edilen teçhizatın örneğin işlemle bağlantılarının kopması durumunda bu teçhizata ilişkin ihbarlar ve anahtarlama durumları gibi elle “Manüel Üzerine Yazma“ bilgilerini elle geçersiz kılma komutları.

komutun başlatılmasından rölenin nihai kontağını kapatmasına kadar kumanda işleminin yürütüldüğü süreyi izler) – Ayar değişikliği sürmekte (ayar değişikliği sırasında. kullanıcı-tanımlı mantıkla (CFC) gerçekleştirilebilir. 340 SIPROTEC.1 Açıklama Bir komut uygulaması kontrolü Aşağıdaki noktalara dikkat edin: • Komut girişi örneğin cihazın dahili kullanımı üzerinden – Şifre kontrolü → Erişim Yetkileri – Anahtarlama modunun kontrolü (etkinleştirilmiş/etkisiz kılınmış kilitleme) → Etkisiz kılınmış kilitleme durumunun seçilmesi • Yapılandırılabilir komut kontrolleri – Anahtarlama yetkisi – Anahtarlama yön kontrolü (Varsayılan-Aktuel-Karşılaştırma) – Anahtar hata koruması. Sistem kilitlemesi (merkez SICAM üzeri) – Çift çalışma kilidi (paralel anahtarlama kumandalarının kilitlemesi) – Koruma bloklaması (koruma fonksiyonlarıyla anahtarlama kumandalarının kilitlenmesi) • Sabit komut kontrolleri – Zaman aşımı izleme (yazılım gözetleyici. ama bir ikili çıkışa atanmadıysa. o an başlatılmış olup olmadığı kontrol edilir) Komutun Uygulanmasını İzleme Aşağıdakiler izlenir: • Bir iptal komutundan dolayı bir komut işleminin arızası • Çalışma periyodunun izlenmesi (geribildirim mesajı izleme süresi) 2. cihaza bağlı çift çalışma kilidi) – n kontrolden-1’i (ortak kontak toprak potansiyeli gibi çoklu atamalı tertiplerde. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.50.3. 7UM62. komutlar iptal edilir veya geciktirilir) – Çıkış olarak kumanda cihazı mevcuttur (eğer bir kumanda cihazı yapılandırılmış.4 Kilitleme Kilitleme.2010 . Yayın Tarihi 10.Fonksiyonlar 2. etkilenen çıkış rölesi için. Alan kilitlemesi (mantık CFC kullanılarak) – Anahtar hata koruması. komut reddedilir) – Çıkış kilitlemesi (eğer kesici için bir çıkış kilitlemesi programlanmış ve komutun uygulanması sırasında bu kilitleme de etkinse. bu durumda komut reddedilir) – Donanım-Hatası Modülü – Komut bu kumanda cihazı için uygulanmakta (bir kumanda cihazı için aynı anda sadece bir komut işlenebilir.50 Komut İşleme 2.50. bir komutun.

yani kilitlemelerden bağımsız olarak yerine getirilir. Komut işleyişi sonucu beklendiği gibi gerçekleşmiştir. şifre denetimli olarak ayarları tekrar programlanarak. tüm yapılandırılmış kilitleme koşullarının. Komut tipi Gönderilen komut Elle işaretleme Bilgi durumu komutu.Fonksiyonlar 2. SIPROTEC. Kilitlemeli/Kilitlemesiz Anahtarlama SIPROTEC 4 cihazlarında. sistem kilitleme kontrolleri genellikle aşağıdaki şekilde sınıflandırılır: • Sistem kilitlemesi.1 Açıklama Bir SICAM/SIPROTEC 4 sisteminde. kilitlemeli (normal) veya kilitlemesiz (Interlocking OFF) işletim modunun seçilmesi gerektiği belirlenebilir: • lokal komutlarda. beklenmeyen bir sonuçtur. (yapılandırma matrisinde) fider birimi içerisinde özel bir parametreye atanır. Yayın Tarihi 10. • otomatik komutlarda. 7UM62. • yakın/uzaktan komutlar için PROFIBUS üzerinden ek bir kilitlemeyi etkisizleştirme komutu kullanılarak. *) işaretli mesajlar. Elle işaretleme veya İptal gibi diğer dahili komutlar kontrol edilmez. komut kontrol rutinleri ile denetleneceği anlamına gelir. yani komut reddedilmiştir. Aşağıdaki tabloda şalt teçhizatına gönderilen olası komutların tipleri ve bunlara eşlik eden mesajlar görülmektedir. komut işleyişine ilişkin mesajlar ve kesicinin başarılı şekilde kumanda edilmesi durumunda işletme ihbarlarında çıkan geribildirim mesajları görülmektedir. giriş kilitlemesi Bilgi durumu komutu. GOOSE ile dahili cihaz iletişimi EN100-Modülü üzerinden yapılır) Kilitleme kontrollerinin kapsamı. “Eksi”. „CO–“ ve ilgili çalışma cevabıyla iptal edilir). Aşağıdaki şekilde. Kilitleme kaldırılmış veya kilitlemesiz anahtarlama. Çıkış yoksayıldı İptal komutu Komut Anahtarlama Elle işaretleme Giriş yoksayıldı Çıkış yoksayıldı İptal CO MT GB ÇB CA Sebebi Mesaj CO+/MT+/GB+/– *) GB+/– *) CA+/– Mesajda görünen “artı” işareti.50. görüntülenen formda sadece cihazın ekranında işletme mesajları içinde görüntülenir. Eğer bir koşul yerine getirilmemişse. fider biriminin yapılandırma sırasında belirlenen teçhizat veritabanına (geribildirimler) dayalıdır • fider kilitlemeleri geçen GOOSE-Mesajlar ile fider ve koruma cihazların arasında doğru (IEC 61850: ile. Bütün komutlarda. GOOSE konusunda daha fazla bilgi için SIPROTEC-Sistem Açıklamaları/1/ e bakın. yapılandırılabilir komut kontrolleri. yapılandırılmış kilitleme koşullarının röle tarafından kontrol edilmeyeceği anlamına gelir.50 Komut İşleme 2. pozitif olmuştur. Kilitlemeli anahtarlama. Kilitleme denetimleri. kesici kontrolden CFC ile etkisiz kılınmış kilitlemeyi tanıma yoluyla. komut bir mesaj ile ve ona eklenen bir eksi işareti ile (örneğin.4. DIGSI ’deyse bunlar doğal mesajlar olarak gözükür. bütün anahtarlama aygıtları ve işaretlemeler için ayrı ayrı programlanabilir. negatif bir onaydır. Bu kontroller DIGSI üzerinden etkinleştirilebilir (kilitlemeli anahtarlama /işaretleme) veya etkisiz kılınabilir (kilitlemesiz). merkezi kontrol sisteminde istasyonun sistem veri tabanına dayanır • Sistem/Fider Kilitlemeleri.2010 341 . Bir merkezi kontrol sisteminde sistem kilitlemesine gerek duyan kontrol cihazları. SIPROTEC 4 Sistem Açıklamaları’nda olası kullanım cevapları ve bunların sebepleri gösterilmiştir. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. paramatreleme ile belirlenir. aynı zamanda „Standart Kilitleme“ olarak adlandırılır. bir komut onayı anlamına gelir.

diğer taraftan tekrar çalışmayı engellemenin motorlar için bu durumda kapama komutunun da motora otomatik olarak itiraz edilmeyeceğine dikkat edin. Aşırı yük koruma elemanlarının başlatmalarında bir arıza durumunun açılabildiğine ve bununla bir Kapama komutunun itiraz edilmesine yol açacağına dikkat edin. Bir komut yürütülürken. birbirlerine karşı kilitlenir. Uzak kumandasının anahtarlama komutları reddedilir. bir ikincisi uygulanamaz. Eğer bu kontrol mekanizması başlatılır ise. hem kilitli hemde kilitsiz kumanda için geçerlidir. örneğin bu. eğer cihazda (paramatreleme ile) uzaktan kumanda izinli ise olur. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. eğer cihazda (parametreleme ile) bir uzak kumanda izinli ise mümkün olur. KAPAMA. kumanda komutu iptal adilir ve uygun mesaj verilir. • Koruma Kilitlemesi: Cihazın koruma fonksiyonlarından biri arıza gösterdiği zaman. eğer cihazda (parametreleme ile) bir lokal kumanda izinli ise olur. Bu denetlemeler parametre üzerinden ayrı ayrı başlatılabilir veya kapatılabilirler: • Anahtarlama yönü kontrolü (Anahtar Konumunda): Eğer kesici olmalı durumunda bulunursa. 7UM62. Sistem kilitlemeye bağlı olan bir anahtarlama cihazı.Örnek Standart Kilitleme (sabit programlanmış) Standart kilitlemer herbir şalt teçhizatının sabit yapılandırılmış denetlemelerine sahiptir. o zaman kendi Virtual Device Number (VD) da saklanır. Yayın Tarihi 10.anahtarlama komutu kilitli anahtarlamada reddedilir. Bir tekrar başlatmanın. • Anahtarlama Yetkisi UZAK: Uzak kumandanın anahtarlama komutu sadece (Komut sebep kaynağı ile UZAK). Eğer kilitlemeyi kaldırırsanız. 342 SIPROTEC. bu durumda başka yollarla kilitlenmesi gerekir. • Anahtarlama Yetkisi DIGSI: Lokal veya uzaktan bağlı bir DIGSI’nin (sebep kaynağı DIGSI ile) bir anahtarlama komutu sadece.50 Komut İşleme Şekil 2-148 Kesicinin (Q0) kapatılması sırasında çıkan bir işletme mesajı . CFC yoluyla alan kilitlemesi üzerinden gerçekleştirilebilir. • Anahtarlama Yetkisi LOKAL: Lokal kumandanın anahtarlama komutu (Komut sebep kaynağı ile LOKAL).Fonksiyonlar 2. • Sistem Kilitlemesi: Sistem kilitleme için şalter hakimiyetinde lokal komut = yerel merkez sistemine iletilir. Bir DIGSIPC cihazda bildirilirse. kilitlenmiş anahtarlamada sorulur ve dikkate alınır. Sadece bu VD ’li komutlar (Anahtarlama yetkisi = UZAK) cihaz tarafından kabul edilir.2010 . Bunun tersine. DIGSI tarafından anahtarlanamaz. • Fider Kilitlemesi: Cihazda bırakılmış CFC ile oluşturulmuş mantık bağlantıları. • Çift çalışma kilidi: Paralel anahtarlama kumandaları. AÇMA-komutu her zaman uygulanır.

Yayın Tarihi 10. 7UM62.Fonksiyonlar 2.50 Komut İşleme Şekil 2-149 Standart Kilitlemer Aşağıdaki şekilde DIGSI kullanılarak kilitleme koşullarının yapılandırılması gösterilmiştir. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.2010 343 . SIPROTEC.

Yayın Tarihi 10. Bunlar aşağıdaki tabloda harflerle işaretlenmiştir ve anlamlarıyla açıklanmıştır. yapılandırılmış kilitleme sebepleri okunabilir şekildedir. Bütün parametrelenmiş kilitleme koşulları gösterilmiştir. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. 7UM62.Fonksiyonlar 2.2010 . bunların kısaltmaları önceki tabloda gösterilmiştir.50 Komut İşleme Şekil 2-150 Kilitleme koşullarının ayarlanması için DIGSI-Diyalog kutusu nesne özellikleri Cihaz göstergesinde. Tablo 2-21 Komut tipleri ve ilgili mesajlar Kilit çözme-Tanımalar Anahtarlama yetkisi Sistem Kilitlemesi Fider Kilitlemesi/Bölge denetimi Anahtar Konumunda (Anahtarlama yönü kontrolü) Koruma kilitlemesi Tanıma (Kısaltma) L S Z P B Ekran Gösterge L S Z P B Aşağıdaki şekil örnek niteliğinde cihaz ekranında üç şalt teçhizatı için okunabilir kilitleme koşulları gösterilmiştir. Şekil 2-151 Yapılandırılmış Kilitleme Koşulları .Örnek 344 SIPROTEC.

Komut işlemi. Komutlar sadece bu VD numarası ile (kontrol yetkisinde = AÇ veya UZAK) cihaz tarafından kabul edilirler. VD numarası tekrar silinır. ön panelde şifre girişinden sonra veya CFC yoluyla ikili giriş üzerinden de ve fonksiyon tuşları “Lokal” ve “Uzak” arasında değiştirilebilir 7UM623'de anahtarlama yetkisi anahtar şalteriyle değiştirilebilir. (örneğin „Müsaade SİN KAPA" ve „Müsaade SİN AÇ“ aşağıdaki bilgi değerleri ile: ON/OFF). ''DIGSI anahtarlama yetkisi'' nesnesi. Anahtarlama Yetkisi Anahtarlama yetkisi seçimi için kilitleme koşulu ''Anahtarlama Yetkisi'' mevcuttur. UZAK veya DIGSI-Komutlarında kontrol: e/h SIPROTEC. 7UM621 ve 7UM622’de anahtarlama yetkisi. Bir DIGSI-PC (lokal veya uzak) cihazda bildirilirse. bunun üzerinden anahtarlama yertkili komut kaynağı seçicili yapılabilir. 7UM62. öncelik sırasına göre tanımlanmıştır: • LOKAL (Local) • DIGSI • UZAK (Remote) „Anahtarlama yetkisi” nesnesi. Özel müsaade koşulları yoluyla „müsaade edilmiş" veya „fider kilitlemeli" bilgiler kullanılabilir. ”Anahtarlama Yetkisi” ve ”Anahtarlama Yetkisi DIGSI” nesnelerinin güncel bilgi değerlerine karşı bunların sebep kaynakları SK ve cihaz-yapılanmdırmasından bağımsız olarak denetlenir. CFC üzerinden bir müsaade mantığı geliştirilebilir.50 Komut İşleme CFC üzerinden müsaade mantığı Alan kiliştlemesi için.2010 345 . DIGSI kullanılarak komutların başlatılmasına veya kilitlenmesine imkan verir. DIGSI-PC çıkış yaparsa. Yayın Tarihi 10.Fonksiyonlar 2. lokal-çalışmanın uzak. Bunun için hem bir lokal hem de uzak bağlanmış DIGSI dikkate alınır. Projelendirme Anahtarlama Yetkisi mevcut Anahtarlama Yetkisi DIGSI mevcut direkt nesne (örneğin Anahtarlama cihazı) direkt nesne (örneğin Anahtarlama cihazı) e/h (ilgili nesne oluşturma) e/h (ilgili nesne oluşturma) Anahtarlama yetkisi LOKAL (lokal komutlar için kontrol: e/h Anahtarlama yetkisi UZAK (LOKAL-.ve DIGSI-Komutlarına karşı müsaade almasını veya kilitlenmesini sağlar. Aşağıdaki anahtarlama yetki alanları. arkasında kendi Virtual Device Number VD numarası da bulunur. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.

Fonksiyonlar 2. DIGSI Kontrol” 1) 2) 3) ”müsaade edilir” durumunda da: “Anahtarlama yetkisi LOKAL” (Lokal konum için kontrol): h” ”müsaade edilir” durumunda da: „Anahtarlama yetkisi UZAK” (LOKAL-. Yayın Tarihi 10. LOKAL -Kontrol” Kilitlemeli 2) „Kilitlemeli. UZAK veya DIGSI) – kilitli. 7UM621 ve 7UM622’de ön panelde şifre girişinden sonra veya CFC yoluyla. – CFC (VQ = Auto) komutları için CFC–Kullanım Kılavuzunda bulunan uyarılar (Modül: BOOL komuta göre) dikkate alınmalıdır. Aşağıda anahtarlama modu (uzak) tanımlanmıştır: • Uzak veya DIGSI komutları için (VQ=LOKAL. LOKAL Kontrol” Müsaade edilir Kilitlemeli „DIGSI kontrol edilmez” Kilitlemeli 2) „Kilitlemeli. 7UM62. veya – kilitlemesiz (kilidi kaldırılmış) anahtarlama. Anahtarlama Modu Anahtarlama modu. DIGSI Kontrol” UZAK Kontrol edilir Kilitlemeli 2) „Kilitlemeli.2010 . yapılandırılan kilitleme koşullarının anahtarlama işlemi anında etkinleştirileceğini veya devre dışı bırakılacağını belirler. 346 SIPROTEC. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. Aşağıda Aaahtarlama modu (lokal) tanımlanmıştır: • Lokal konumunun komutları için (VQ = LOKAL) – kilitleme (normal). UZAK.veya DIGSI-Kontrolleri için): h” VQ = Sebep kaynağı VQ = Auto: Dahili olarak iletilen komutlar (CFC’de komut iletimi) için anahtarlama yetkisi uygulanmaz ve dolayısıyla her zaman bu komutlara „müsaade edilir”. Burada Kilitleme Çözme ayrı bir kilitlemeyi çözme komutu ile gerçekleşir. 7UM623'de bu anahtar şalteriyle gerçekleşir. LOKAL kontrol” Kilitlemeli „DIGSI kontrol edilmez” Müsaade edilir UZAK Kontrol edilmez Kilitlemeli 1) „Kilitlemeli. ikili giriş üzerinden ve fonksiyon tuşu üzerinden anahtarlama modu „Kilitli“ ve „Kilitsiz“ arasında değiştirililebilir.50 Komut İşleme Tablo 2-22 Kilitleme mantığı Anahtarlama Yetkisi DIGSI Lokal olarak gönderilen komutlar VQ3) =LOKAL Müsaade edilir Müsaade edilir VQ=LOKAL veya UZAK ile komutlar VQ=DIGSI ile komutlar Güncel bilgi değeri Anahtarlama yetkisi LOKAL LOKAL Kontrol edilmez Kontrol edilir Kilitlemeli 2) „Kilitlemeli. UZAK Kontrol” Kilitlemeli 1) „Kilitlemeli. veya – kilitlemesiz (kilidi kaldırılmış) anahtarlama.

) ve anahtarlama alanında mekanik kilitleme faaliyetini (örneğin Kesici YG-Kapısına karşı açık) kapsar. Yayın Tarihi 10. anahtar şalteri veya dahili mesaj (işaretleme) kullanılarak. SIPROTEC. yazılım taraflı kilitlenmezler. bilgi değeri “Anahtarlama cihazı kilitli (OFF/ÇIPLAK/ARA KONUM) veya müsaadeli (ON)“ ile çalışmaya hazır ayarlanabilir. Komut işlemi esnasında kilit tekrar diğer komutlar için aktiftir. Kilitleme koşulları. komut. Anahtar Konumunda karşılaştırması). Bu.50 Komut İşleme Bölge Denetimi/Fider Kilitlemeleri Bölge kilitlemelerinin dikkate alınması (örneğin CFC üzerinden) kumanda için önemli olan anahtarlama hatalarını önlemek için işlem durum kilitlemelerini (örneğin ayırıcı topraklayıcıya karşı. “programlanan konum gerçek konumla aynı” mesajı verilerek redddilmesi anlamına gelir. İstenilen koruma bloklanmasında bir „Bloklama şalt yönü KAPAMA” şalt teçhizatının KAPAMA komutu kilitlenmesini uygular. Sistem Kilitlemesi Sistem kilitlemelerinin (Merkezi cihaz üzerinden yapılandırma) dikkate alınmasıyla gerçekleşir. bir komutun işeyip işlemediği denetlenir. Çift Kumanda Kilidi Paralel anahtarlamaların bir kilitlemesi gerçekleşir. veya • CFC üzerinden bir müsaade mantığıyla. topraklayıcı sadece gerilim serbestliğinde vb. „Bloklama şalt yönü AÇMA” şalt teçhizatın AÇMA komutu kilitlemesini uygular.ve AÇIKYönünde her anahtarlama cihazı için ayrı belirli anahtarlama komutlarını bloke ederler. • doğrudan bir tek öğeli veya çift öğeli ihbar.Fonksiyonlar 2. KAPALI. önce seçilen anahtarlama teçhizatının programlanan/istenen konumda olup olmadığı kontrol edilir) (Açık/Kapalı. Anahtarlama yön kontrolü (Anahtar Konumunda) Anahtarlama komutlarının uygulanması için. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. her bir şalt teçhizatın KAPAMA ve/veya AÇMA kumandası için ayrı ayrı programlanabilir.2010 347 . Atama „Müsaade nesne KAPALI–Komut/AÇIK–Komut“ üzerinden gerçekleşir. 7UM62. Müsaade bilgisi. Güncel durum bir anahtarlama komutu başlatıldığında sorulur ve çevrimsel olarak güncellenir. örneğin bir kesici kapalı konumda iken ve bu kesiciye kapama kumandası verilmeye teşebbüs edildiğinde. kilide bağlı olanlar da dahil olmak üzere. Bir komut işleyişinde tüm komut nesneleri. Koruma fonksiyonları. Eğer şalt teçhizatı arıza konumda ise. Bir koruma bloklamasının aktifliğinde sürmekte olan bir anahtarlama kumandası iptal edilir. Koruma Bloklaması Anahtarlamaların koruma fonksiyonlarıyla bir bloklaması gerçekleşir.

komut işlemi kilitleme tanıması yoluyla cihaz içerisinde veya anahtarlama modları üzerinden global gerçekleşir.50. Koşullar Olası işletme mesajları ve anlamları ile şalt cihazı açma ve kapaması veya transformatör kademelerinin düşürülmesi ve arttırılması kontrolleri için gerekli komut tiplerinin bir listesi SIPROTEC 4 Sistem Açıklamaları’nda açıklanmıştır. 7UM62. sadece bir anahtarlama kumandası için ve aynı kaynaktan gönderilen komutlar için uygulanır. komut. 348 SIPROTEC. VQ = Auto): – Davranış. Bu mesajlarda. lokal komut da olduğu gibi bir tepki bildirimiyle değil.ve işlem geri bildirimleri de mesaj işlemeye gönderilir.1 Açıklama Dahili kullanıma komut onaylanması VQ_LOKAL sebep kaynaklı bütün mesajlar. dolayısıyla. 2. • UZAK ve DIGSI – SICAM veya DIGSI ile verilen komutların. Kilit çözme.50. diğer mesaj atamalarından ve mesaj işlemlerinden bağımsız olarak. Kilit çözme için ayrı bir komutu gönderilmelidir.5 Komut Kaydı Komutların işlenmesi sırasında. İlgili atamalarla (yapılandırma). böyle adlandırılan bir mesaj sebebi bildirilmiştir. Komut onaylaması.2010 . • VQ=LOKAL – Anahtarlama modifikasyonu „kilitli“ veya „kilitsiz“ (kilidi kaldırılmış) 7UM621 ve 7UM622'de operatör alanında şifre girişinden sonra değiştirilir.5. global bir UZAK anahtarlama modu üzerinden kilitleri çözülür. 2.50 Komut İşleme Kilit Çözmeler Anahtarlama işlemi sırasında yapılandırılmış kilitlemelerin çözülmesi. – İş komutu: “Anahtarlama modu UZAK” nesnesine KAPAMA komutu – İş komutu: “Anahtarlama cihazı” na anahtarlama komutu • CFC üzerinden sağlanan komutlar (Otomatik komut. CFC -Modülünde (Komuta göre Boole işlemi) yapılandırma yoluyla belirlenir. sadece normal komut ve geribildirim bilgilerinin kaydedilmesiyle yapılır. bu mesajlar olay kayıtlarında işletme mesaj raporu olarak iş görür. Lokal/Uzak/DIGSI'ye komut onaylaması Mesajlar VQ_Lokal/Uzaktan/DIGSI sebep kaynakları ile atamadan (seri arayüzdeki yapılandırmadan) bağımsız olarak sebebe gönderilir.Fonksiyonlar 2. 7UM623'de bu değişiklik için anahtar gereklidir. Yayın Tarihi 10. ilgili tepki mesajlarına dönüştürülür ve cihazın metin alanında görüntülenir. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.

Komuta paralel olarak. Eğer hiçbir geribildirim bilgisi ulaşmamışsa „GB-Zaman aşımı“ tepkisi verilir ve işlem sonlandırılır. projelendirmede /1/ açıklanmıştır.2010 349 . ■ SIPROTEC. ilgili teçhizatın geribildirim bilgisi (GB+) alınır alınmaz veya işlem geribildirim bilgisinin alınmadığı komutlarda bir mesaj komut çıkışından sonra sonlandırılır.Fonksiyonlar 2. komut onaylama anlamına gelir. beklenmeyen çıkış anlamındadır. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. Geri bildirimde artı işareti.50 Komut İşleme Geribildirim Denetimi Komut işleme. Buna uygun eksi işareti ise negatif. Komut Çıkışı/Röle Anahtarlama Anahtarlama cihazlarının açma ve kapama veya transformatör kademelerini alçaltma ve yükseltme için gerekli komut türleri. Komut pozitiftir. bu süre izleme zamanı içerisinde istenilen nihai sonuçla şalt teçhizatının kumandasının gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğini denetler. Yayın Tarihi 10. Bir komut verisinin normal bitirilmesi. yani beklenildiği gibi sonlandırılmıştır. Komutlar ve onların geribildirim bilgileri aynı şekilde işletme mesajlarında kaydedilir. 7UM62. geribildirimli bütün komut işlemleri için süreli bir izleme yürütür. İzleme zamanı. geribildirim bilgisi tespit edilir edilmez durdurulur. izleme zamanı başlatılır (komut yürütümünü izleme).

Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.50 Komut İşleme 350 SIPROTEC. 7UM62. Yayın Tarihi 10.Fonksiyonlar 2.2010 .

test ve devreye alınması ve uygulanabilir güvenlik kurallarını ve güvenlik yönergeleri ile güç sisteminin işletilmesi konularında yeterli bilgiye sahip olmalıdır. Bazı koşullar altında donanımın güç sistemine uyarlanması gerekebilir.3 3.Montaj ve Devreye Alma 3 Bu bölüm.2010 351 . Primer testler için. Yayın Tarihi 10. Motor.2 3. 3. 7UM62.1 3. Bu personel.4 Montaj ve Bağlantılar Bağlantıların Kontrolü Devreye Alma Cihazın Son Hazırlıkları 352 379 388 437 SIPROTEC. korunan hat (Generatör. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. esas olarak koruma ve kumanda sistemlerinin montaj. Transformatör) etkin durumda ve işletimde olmalıdır. esas olarak işletmeye alma konusunda uzman personel için hazırlanmıştır.

1 Montaj ve Bağlantılar UYARI Yanlış Nakliye. Akımlar/Gerilimler Bağlantı anahtarlamaları Ek'te gösterilmiştir. 3. Tüm örneklerde Akım trafosu-Yıldız noktası korunan nesne yönündedir.2 `de gösterilmiştir. Bunun için Adres 223 UE BAĞLANTISI = açık üçgen olarak ayarlanır. toplayıcı akım trafosunun primer ve sekonder tarafı arasındaki dönüşüm oranını dikkate alır.3 ’te verilmiştir. Özellikle bir yüksek-gerilim ortamında çalışma için gerekli genel montaj ve güvenlik talimatları (örneğin DIN. güç sistemi verileri ile uygunluğu kontrol edilir. Bu uyarılara uyulmaması. Artık gerilim harekete geçme işlemlerinde senkronlamaya kadar toprak arıza kriteri olarak kullanılabilir. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. Ek A. Toprak akımı toroidal akım trafosu üzerinden.2010 . nakliye ve montaj işlemlerinin bu kullanım kılavuzunda yer alan tüm uyarı ve yol göstermeler doğrultusunda ve kalifiye elimanlar tarafından gerçekleştirilmesine bağlıdır. Bağlantı örneklerinde UE-Cihaz girişi bir gerilim trafo setinin herbir açık üçgen sargısına bağlıdır. Ek A.1 Montaj ve Bağlantılar 3. = Bara) ve Blok anahtarlamasında (Adres 272 = Trafoya bağlı) akım.ve gerilim trafo bağlantıları için mümkün örnekler Ek A. Toprak akımı baraya bağlı toprak transformatörü yoluyla yükseltilebilir (maks. Bağlantı Seçenekleri Genel şemalar. 10 A) ve böylece koruma alanını % 90'a kadar mümkün kılar. 7UM62. Montaj veya Kurulum Konusunda Uyarı.5) bağlantılarla örtüşüp örtüşmediği kontrol edilmelidir. Depolama. Akım ve gerilim trafo devreleri için bağlantı örnekleri.N. Ek A. Bu cihazın başarılı ve güvenilir olarak çalışması. eğer birden çok generatör bir baraya besleniyorsa. yaralanmalara veya önemli ölçüde maddi hasara sebep olabilir.3) . Örnek: Toplayıcı akım trafosu 60 A/1 A Hassas toprak akımı tespiti için değişiklikler: IEE2 FAKTÖRÜ = 60 (Görüntü 2 girişinin kullanımında) Taraf 1'in hassas akım girişinin rotor toprak akımı tespiti olarak kullanımında (bakın Ek A.->NESNE T2 = EVET olarak ayarlanmalıdır.N.->NESNE T2 ve 210 Y. Bunların gözetilmesi gerekmektedir.Montaj ve Devreye Alma 3. EN.3 'te gösterilmiştir. Güç Sistemi Verileri 1 parametrelerinin (Bölüm 2. ölüme. böylece adresler 201 Y.3'te gösterilmiştir.1. IEE1 FAKTÖRÜ = 1 seçilir. VDE. yak. Faktör 213 IEE2 FAKTÖRÜ ilgili bağlantı örneğinde Taraf 2'nin hassas akım girişinin kullanılmasında. Yayın Tarihi 10. Bara anahtarlamasında (Adres 272 Tertip Konfig.1 Yapılandırma Bilgileri Temel şartlar Montaj ve bağlantılar için. Bir standart anahtarlama. 352 SIPROTEC. gerekli hassaslığa ulaşmak için tespit edilir. IEC veya diğer ulusal ve uluslararası standartlar) önemlidir. aşağıdaki şartlar yerine getirilmelidir: Cihazın anma verileri kontrolü SIPROTEC 4-Ssistem açıklamalarında /1/ önerildiği şekilde yürütülür ve bu verilerin. Buna karşılık Görüntü 1 deki girişin kullanılmasında Faktör 205 IEE1 FAKTÖRÜ geçerlidir.

Ek A. yani önceden açık gerilim bölüştürücüyü de birlikte kapatır. Gerilim. Eşleştirme çarpanı IEE1 FAKTÖRÜ = 1 olarak ayarlanır.1 Montaj ve Bağlantılar Şekil „Bara sistemi“nde. SIPROTEC. nötr trafo olarak ayarlanır. Giriş MU1. Sürüm.2 “Baskılı Devre Kartlarında bulunan Anahtarlama Elemanları”).1. Bu UUyar. Küçük sekonder bir dirençten kaçınmak için sıfır noktası transformatörünün dönüşüm oranı alçak olmalıdır.ve Sıfır bileşen gerilim izleme için gerilimler genellikle baradan elde edilir. Toprak bağlantısı toprak fırçasına bağlanır. Harmonik) kaçınmak için. Birden fazla generatörlerde devre akımlarından (3.3'te başlatma dönüştürücülü sistemler için DC gerilim koruma kontağını gösterir. Şebekede toprak arızalarında aşırı fonksiyonlardan kaçınmak için. Eğer birden fazla motor barada bağlı ise. bu faktör uygun şekilde değiştirilmelidir. Adres 223 UE BAĞLANTISI . tek faz toprak arıza toprak arıza yön koruma ile elde edilir ve böylece selektif Açma durumda yapılabilir. Bu bağlantıda eşitlenen DE-Akım trafoları avantajlıdır (Sargı karşılaştırma). açık üçgen sargısında bir yük direnci öngörülür. ara gerilim trafoları seti üzerinden artık gerilimlerin oluşturulması durumunda. Toprak arıza tespiti için toroidal akım trafosu yerleştirilir. sıfır noktası transformatörlü primer. Eğer devre akımı 6. bağlantı cihazı 7XR61 harici dirençler 3PP1336 ile tamamlanır. Şekil „V-Bağlantısındaki iki gerilim trafosunda gerilim trafo bağlantıları“ Ek A. fişli köprüler üzerinden ilgili herbir sinyale (Gerilim veya Akım) uydurulur (bakın 3. Giriş IEE1.3' te örnek olarak rotor toprak arıza korumanın.Montaj ve Devreye Alma 3. tam artıkta 500 V'lık bir sekonder gerilimde ve 1:5'lik bir gerilim bölüştürücüde bu faktörü örnek olarak Şekil „Sıfır noktası transformatörüyle Blok anahtarlama“'da Ek A. Faktör 213 IEE2 FAKTÖRÜ. rotor devresinin öngerilimi ile rotor ve toprak arasında akan toprak akımını değerlendirir. Yayın Tarihi 10.veya sekonder bir direnç olabilir. Şekil „Rotor toprak arıza koruma“ Ek A. Şekil „Başlatma toprak arıza koruma“ Ek A. Maksimum toprak akımı yaklaşık 10 A olarak sınırlanır. statik uyartımlı generatöre bağlantısını göstermektedir. ör. UE-Cihaz girişi bir gerilim bölüştürücü üzerinden bir topraklama transformatörünün açık üçgen sargısına bağlıdır (Adres 223 UE BAĞLANTISI = açık üçgen).ve Sekonder tarafları arasındaki dönüşüm oranını dikkate alır. Faktör 224 UE FAKTÖRÜ primer gerilim ve cihaza bağlanan terminal gerilimi arasındaki komple dönüşüm oranını dikkate alır. IEE2 FAKTÖRÜ = 1 olarak ayarlanır. > 150 V uyartım gerilimlerinden itibaren söz konusu olabilir. Amplifikatör 7KG6 cihaz seçimine bağlı olarak şöntte elde edilen sinyali maksimum değerlere 10 V veya 20 mA yükseltir.3'de arıza gerilimi alçalması generatör yıldız noktasına bağlı yük direncinin ağ taraflı toprak arızalarını üstlenir. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. 7UM62.3 'te koruma cihazının büyük bir asenkron motora tipik bir bağlantısı gösterilmiştir. Seçimli toprak arıza tespiti için hassas toprak akımı girişi IEE2 her iki akım trafosu grubunun ortak dönüş hattında bağlanır (Akım farkı ölçümü).3 kV'lık bir primer Trafo-Anma geriliminde. Böylelikle koşullu daha yüksek sekonder gerilim bir gerilim bölüştürücü üzerinden alçaltılabilir. 6. Şekil „Blok anahtarlama“ 'da yalıtılmış yıldız noktasıyla Ek A. Şekil „Asenkron motor“ Ek A. Akım girişi IEE2 kullanımı durumunda Toplayıcı akım trafosunun Primer.2010 353 . Harmonikten sonra uyartım geriliminde 0. direnç sadece bir generatöre bağlı olmalıdır.2 A değerini aşarsa.3'te sadece iki sistem taraflı gerilim trafosunun V-Bağlantısındaki bağlantının nasıl gerçekleştiği gösterilmiştir. Diğer dönüşüm oranlarında.73'tür. Akım trafoları sadece bir noktaya topraklanır. Faktör 225 Uf / Udelta sekonder taraflı gerilimlerin dönüşüm oranına göre düzenlenir: Sekonder sargılar arasındaki faktör 3/√3 = 1.3 generatör yıldız noktası düşük omik topraklanmıştır.3'te toprak arıza tespiti artık gerilim üzerinden gerçekleşir.

Yardımcı Gerilim Yardımcı gerilim için çeşitli giriş gerilim alanları vardır (bakın Sipariş verileri Ek'te). bu altbölümde ve ''İşlemci Kartı C-CPU-2'' paragrafında tanımlanmıştır. 7UM62. • İkili girişin enerjilenmeye yapılandırılmasında. Seçenek1“.1. Ayar gruplarını-değiştirme Ayar gruplarını değiştirmek için ikili girişler kullanılıyorsa.2010 . isim plakası etiketinde belirtildiği şekilde yapılmıştır ve bunların değiştirilmesine gerek duyulmaz. bu bölümde açıklanan prosedürleri izleyin.2. Fişli köprünün kontak tipine atanması ve konumu.4`de bulunur. durum değiştirici kontaktır. şu hususlara dikkat edin: • Parametrelerin girilmesinde kullanım alanında veya DIGSI üzerinden Adres 302 Değişiklik seçenek Girişler olarak seçilir.43) .enerjili: Parametre grubu B • Denetim sinyali devamlı olmalı veya devamlı olmamalıdır ki. atanan ihbar fonksiyonlarına karşılık olup olmadığı kontrol edilmelidir.enerjili değil veya bağlı değil: Parametre grubu A .1.43) önerilir. yani sisteme nasıl bağlanacağının yaklaşım şekli. SIPROTEC 4Sistem Açıklamalarında /1/ açıklanmıştır. cihazın içindeki etiket bilgilerinin.örneğin. Bu kontak. Farklı modellerin güç kaynakları DC 60/110/125 V ve DC 110/125/220/250 V. yani gerilimde etkin (yüksek) anlamı: . dc kontrol geriliminin anma değerinin yarısının oldukça altında seçilmelidir. N/A veya N/K kontak olarak bir fişli köprü (X40) üzerinden F3 ve F4 cihaz klemenslerine takılabilir. „>Param. ikili girişler için kontrol gerilimi veya veriyolu yeteneği ile arayüzleri sonlandırma gibi. Bir ikili girişin alternatif kullanımında ek bir baypas direnç R eklenebilir (bakın Bölüm 2. • 2 Ayar grubunun kumandası için bir ikili giriş yeterlidir.2 Donanım Değişiklikleri 3. Canlı Kontak Cihazın canlı kontağı. Ayrıca.1 Montaj ve Bağlantılar İkili Girişler ve Çıkışlar İkili girişlerin ve çıkışların olası atamaları. İkili girişler ortak bir potansiyele bağlı olmamalıdırlar ve enerjilenme eşiği. Cihazın fabrika çıkışındaki olağan ayarları Ek A. Baskılı devre kartında bu köprülerin anma gerilimi alanlarına atanması ve düzenlenmesi bu bölümde ''İşlemci Kartı C-CPU-2'' paragrafında açıklanmıştır. Bu esnada yaklaşık 300 s'lik uzun reaksiyon sürelerine dikkat edilmelidir. AC 115/230 V köprü konumları değiştirilerek büyük oranda birbirlerinin yerine kullanılabilir. Direnç hesaplaması Bölüm 2.Montaj ve Devreye Alma 3. Donanım değişiklikleri için. Yayın Tarihi 10.43. 3. böylece seçilmiş ayar grubu etkin ve kalıcı olsun. 354 SIPROTEC. Rölelerin fabrika çıkışında tüm köprü ayarları. Açma Devresi Denetimi Açma devresi denetimi için iki ikili girişle anahtarlama (bakın Bölüm 2. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.2'de gösterilmiştir.1 Genel Genel Sonradan donanımın sistem gereklerine uyumu gerekli olabilir veya istenebilir.

Hangi röle için hangi baskılı kartın geçerli olduğu. bunun için köprüler ayarlanabilir. bu değişikliğin cihaza Güç Sistemi Verileri’nde Parametre 203 IN-SEK I-TARAF1 veya 212 IN-SEK I-TARAF2 üzerinden (bakın Bölüm 2. bunların enerjilenme eşiklerini değiştirmek gerekebilir. DİKKAT Köprü ayarı „Akım“ da yanlış bağlantı! Eğer köprü ayarı “Akım” da giriş büyüklüğü olarak bir gerilim varsa. Bir tarafın tüm köprüleri bir anma akımı için de ayarlanmış olmalıdır. Ölçüm transdüseri Td 3 (ör. SIPROTEC. Not Eğer açma devresi denetimi yapılacaksa. giriş büyüklükleri olarak gerilimlerin veya akımların işlenmesi gerekip gerekmediği seçilebilir. köprü ayarı olarak ''Gerilim'' ayarlanır. bu bölümde „Giriş-/Çıkış kartları C-I/O-2“ ve „Giriş-/Çıkış kartları C-I/O-6“ paragrafında açıklanmıştır. yani her bir Köprü (X61-X63) her bir giriş trafosu için ve ayrıca ortak Köprü X60 için. bir köprü ayarı gerekebilir. herbirinden ilgili bir köprünün konumu değiştirilir. Not Köprülerin konumu 203.1 Montaj ve Bağlantılar Anma Akımları Cihazın giriş trafoları 1 A veya 5 A anma akıma ayarlıdır. Köprülerin ikili girişlere atanmaları ve düzenlemeleri bu bölümde anlatılmıştır. İkili Girişler için Kontrol Gerilimi Cihazın fabrika çıkışında. güç kaynağının anma DC gerilimine karşılık gelen bir gerilimle çalışacak şekilde ayarlanmışlardır. İkili Çıkışlar için Kontak Modu Giriş ve çıkış kartlarında bulunan röleler. çıkartma etikette belirtildiği şekilde ayarlanmştır. aşırı yük korumanın sıcaklık girdisi için) için.2010 355 .5) bildirilmesi unutulmamalıdır. daha önce de açıklandığı gibi. Düşük uyartım korumanın uyartım gerilim tespiti için) için isteğe göre analog bir alçak geçirici (low-pass) köprüler üzeri açılır ya da kapatılır. Eğer ikili girişler için kullanılacak anma gerilim güç sistemi kontrol geriliminden farklı ise. kullanılacak olan ikili girişler (veya bir ikili giriş ve bir köprüleme direnci) birbirlerine seri olarak bağlanır. kartın hasar görmesine yol açar. DC gerilim-/DC akım koruma için) ve Td 2 (ör. Fişli köprülerin anma akımına atanması ve köprülerin düzenlemesi bu bölümde „Giriş/Çıkış kartları C-I/O-2“ paragrafında Görüntü 2 ve „Giriş-/Çıkış kartları C-I/O-6“ Görüntü 1 için tanımlanmıştır. 212 no'lu adreslerde tasarlanan sekonder cihaz anma akımlarıyla örtüşmelidir. Eğer ön ayarların (ölçüm büyüklükleri olarak gerilimler) değiştirilmesi gerekliyse. Aksi takdirde cihaz arızalanır ve bir arıza mesajı verir. Eğer nadiren de olsa bir değişiklik yapılmışsa. o zaman bu. bu girişlerin enerjilenme gerilimleri açma devresinin anma DC geriliminin yarısından düşük olmalıdır. Dolayısıyla. Bundan dolayı. Transdüser Transdüser Td 1 (ör. Bir ikili girişin enerjilenme eşiğini değiştirmek için.Montaj ve Devreye Alma 3. Bir taslak bu bölümde tablolarda „Giriş-/Çıkış kartı C-I/O-6“ paragrafında tanımlanmıştır. Giriş büyüklüğü gerilim durumunda. durum değiştirici kontaklarla donatılmışlardır. 7UM62. Köprülerin konumu. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. Bununla ilgili verileri „Giriş-/Çıkış kartı C-I/O-6“ paragrafı altında tabloda bu bölümde bulabilirsiniz. ikili girişler. Yayın Tarihi 10.

Arayüz Modüllerini Değiştirme Sadece gömme ve hücre içi montaj kasaları olan cihazların seri arayüzleri değiştirilebilir. DİKKAT Cihazın anma verileri bulunan isim plakası değişikliklerinde dikkatli olunmalıdır Bunun sonuncu olarak cihazın anma değerleri ve cihaz etiketinde belirtilen sipariş numarası (MLFB) artık gerçek cihaz özellikleriyle birbirini tutmaz. C-CPU-2 işlemcinin baskılı devre kartındaki köprülerin konumları ve ayarları.2. 3. sonlandırma dirençleri devre dışıdır/bağlı değildir. kendiliğinden yapışan etiketler mevcuttur. Fabrika çıkışında. Eğer böyle değişiklikler gerekli ise. 7UM62. cihazın çalışır durumda olmadığı varsayılmıştır. köprüler üzerinden bağlanabilen sonlandırma dirençleri bulunur. Yedek Parçalar Yedek parçalar. bu alt bölümde „İşlemci Kartı C-CPU-2“ paragrafında ve arayüz modülleri için de „Veriyolu yetenekli seri arayüzler“ paragrafında tanımlanmıştır.Montaj ve Devreye Alma 3. Bu amaçla. Etiket değişikliği için. Hangi tip arayüzlerin değiştirileceği ve değişikliklerin nasıl yapılacağı. Aksi takdirde cihaz arızalanır ve bir arıza mesajı verir. 3 seçenekten sadece birinin kullanılması gerekir.1. gerilim arızasında pil-destekli RAM’lardaki verileri sürdürmek için bir arabellek pili ve dahili güç kaynağının minyatür sigortası olabilir. yapılan değişiklikler cihaz üzerinde açıkça ve tam olarak belirtilmelidir. bu alt bölümde ''Arayüz Modüllerini Değiştirme'' paragrafında açıklanmıştır. Her iki köprü de aynı biçimde takılı olmalıdır.2010 . Sigorta verileri. Sigorta değiştirilirken.1 Montaj ve Bağlantılar Not Köprülerin ayarı 295. Düzenlemeleri Şekil 3-3 'de gösterilmiştir. 296 (Gerilim. 356 SIPROTEC. RS485'te ve Profibus DP'de (elektriksel) sonlandırma dirençleri Güvenli bir veri aktarımı için RS485-Veri yolu veya elektriksel Profibus DP herbirinde son cihaz veriyolunda dirençlerle bağlanır. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. „Bakım“ ve „Düzeltici Eylemler / Onarımlar“ bölümlerinde verilen açıklamaları gözlemleyin. sigortanın bitişiğindeki kartın üzerinde basılıdır. C-CPU-2 işlemcinin baskılı devre kartında ve ve RS485 veya PROFIBUS arayüz modülünde.2 Sökme (demontaj) Cihazın sökülmesi Not Aşağıdaki işlem adımlarında.veya Akım girişi) veya 297 (Filtreli/Filtresiz) adresleri altında yapılandırılmış çalışma moduyla uygun olmalıdır. Yayın Tarihi 10. lütfen SIPROTEC 4-Sistem Açıklamalarındaki /1/.

Mevcut fişli konektörlerden dolayı. • Eğer ''A'' ve ''C'' konumlarına bitişik ''B'' ve ''D''. – 5 mm'lik bir lokma anahtarı. Cihazın çıkma tip montaj kasası için bu işlem gerekli değildir. modüllerin değiştirilmesi gibi değişik işlemleri gerçekleştirmek üzere herhangi bir çalışma yapılacağı zaman. Cihazın çıkma tip montaj kasası için bu işlem gerekli değildir. • Şekil 3-3 ’den 3-8 ’a kadar olan şemalara ve devamındaki açıklamalara göre köprü konumlarını kontrol edin ve gerekirse değiştirin veya uzaklaştırın. SIPROTEC. • C-CPU-2 (1) işlemci kartı ve Giriş-/Çıkış kartları (sipariş numarasına bağlı olarak (2)-(4)) arasındaki şerit kablonun fişli konektörünü çıkarın. topraklı bir metal parçasına dokunarak elektrostatik boşalmanın oluşmasını önleyin. Fişli Konektörler üzerinde Çalışma DİKKAT Elektrostatik boşalmalara karşı gerekli önlemleri alın Elektrostatik boşalmalara dikkat edilmemesi hafif kişisel yaralanmalara veya maddi hasara yol açabilir. • Ön kapağı çıkarın ve özenle bir kenara koyun. Yayın Tarihi 10. ayrıca aşağıdaki gereçleri de yanınızda bulundurun: – 5 veya 6 mm uç genişliğinde bir tornavida. örneğin köprülerin kontrol edilmesi veya değiştirilmesi. – Pz büyüklük 1’e uygun bir çapraz uçlu tornavida. Arayüz konektörlerini gerilim altında yerlerinden çıkarmayın veya yerlerine takmayın! Aşağıdaki işlemleri uygulayın: • Ön kapak ile C-CPU-2 kartı ( 1 den 3-1 3-2e kadar olan şekillerde) arasındaki şerit kablonun fişli konektörünü çıkarın.2010 357 . Şerit kablonun fişli konektörünü dikkatlice dışarı çıkarın. özellikle çıkma tip montaj biçimlerinde C-CPU-2 kartının çıkarılması için biraz kuvvet uygulanması gerekir.Montaj ve Devreye Alma 3. arayüzlere çapraz olarak yerleştirilmiş vidaları sökün. konumlarında da ek arayüzler varsa. önce fiş konektörünün üst mandalını yukarı ve alt mandalını aşağı itin. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. 7UM62. • Cihazın ön kapağında bulunan kapak başlıklarını çıkarın ve kasanın tespit vidalarını gevşetin. • Kartları çıkarın ve elektrostatik hasarlanabilecek kartları korumak için topraklı altlığın üzerine koyun. Fişli konnektörler üzerinde bir işlem yapmadan önce.1 Montaj ve Bağlantılar Baskılı devre kartları üzerinde. aşağıdaki işlem sırasını takip edin: • Çalışma yüzeyini hazırlayın: Elektrostatik olarak hassas cihazlar (ESD) için uygun bir altlık sağlayın. Kabloyu çıkarmak için. • Arka panelde ''A'' ve ''C'' montaj konumlarındaki DSUB-altminyatür konnektörün vidalı tutaçlarını gevşetin. Baskılı kartların düzenlemesi Kasa büyüklüğü 1/2 için Şekil 3-1'de ve Kasa büyüklüğü 1/1 için Şekil 3-2'de belirtilmiştir. Yapılacak çalışmalar için.

Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. ön kapağın uzaklaştırılmasından sonra (sadeleştirilmiş ve ölçeği küçültülmüş olarak) Şekil 3-2 7UM622 Ön görünüş (Kasa büyüklüğü 1/1). ön kapağın uzaklaştırılmasından sonra (sadeleştirilmiş ve ölçeği küçültülmüş olarak) 358 SIPROTEC. Yayın Tarihi 10.1 Montaj ve Bağlantılar Şekil 3-1 7UM621/623 Ön görünüş (Kasa büyüklüğü 1/2).2010 . 7UM62.Montaj ve Devreye Alma 3.

GİR1’den GİR5’e kadar ikili girişlerin seçilen kontrol gerilimleri Tablo 3-3 ’e göre ve RS232/RS485 dahili arayüzler de Tablo 3-4 ’e göre 3-6 kontrol edilir.1.2. canlı kontağın normal durumu Tablo 3-2 ’ye göre.1 Montaj ve Bağlantılar 3. Minyatür sigortanın (F1) durumu ve verileri ve arabellek pili (G1) aşağıdaki şekilde görülmektedir.Montaj ve Devreye Alma 3. Pil ve minyatür sigorta ile C-CPU-2 işlemci baskılı devre kartı SIPROTEC. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.3 Baskılı Devre Kartlarında bulunan Anahtarlama Elemanları İşlemci Kartı C-CPU.2 İşlemci kartı C-CPU-2 için baskılı devre kartının serimi aşağıdaki şekilde görülmektedir. Yayın Tarihi 10. Dahili güç kaynağının ayarlanan anma gerilimi Tablo 3-1 ’e göre. Şekil 3-3 Kart yapılandırması için gerekli köprü ayarları. 7UM62.2010 359 .

2010 .250 V kontrol gerilimlerinde kullanılır olan cihazlar için fabrika ayarları Köprü konumları değiştirilerek. 7UM62.250 V.Montaj ve Devreye Alma 3.250 V ve AC 115/230 V Sadece DC 220 . Tablo 3-5 Köprü X111 1) CTS (akış denetimi) 'nin işlemci kartı C-CPU-2' deki köprü ayarları /RS232 -Arayüzden CTS 1-2 /RTS ile denetlenen /CTS 2-3 1) Fabrika çıkışı 7UM62.125 V olan cihazlar için fabrika ayarları Güç kaynağı anma gerilimi DC 110 . RS232 arayüzünde.1 Montaj ve Bağlantılar Tablo 3-1 Köprü C-CPU-2 işlemci kartındaki dahili güç kaynağının anma gerilimi için köprü ayarları Anma gerilimi DC 24 ... Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. modem iletişimi için önemli olan akış denetimi etkinleştirilir. Yayın Tarihi 10. X111 köprüsü ile..48 V DC 60 ./CC 360 SIPROTEC. AC 115/230 V 2-3 2-3 2-3 1-2 birbirlerinin yerine kullanılabilir X51 X52 X53 X55 kullanılmaz kullanılmaz kullanılmaz kullanılmaz değiştirilemez Tablo 3-2 Köprü X40 Tablo 3-3 İkili girişler GİR1 GİR2 GİR3 GİR4 GİR5 1) 2) 3) C-CPU-2 işlemci kartındaki canlı kontağın normal durumu için köprü önayarları Normal durumda açık (N/A kontak) 1-2 Normal durumda kapalı (N/K kontak) 2-3 Önayar 2-3 C-CPU-2 işlemci kartında GİR1’den GİR5’e kadar ikili girişlerin kontrol gerilimleri için köprü ayarları Köprü X21 X22 X23 X24 X25 Eşik 19 V 1) 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 Eşik 88 V 2) 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 Eşik 176 V 3) 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 Güç kaynağı anma gerilimleri DC 24 .X110 RS232 1-2 1-2 RS485 1-2 2-3 Sipariş edilen yapılandırmaya göre köprü önayarları fabrikada yapılmıştır. RS485 arayüzü bir RS232 arayüzüne dönüştürülebilir veya bunun tersi yapılabilir.125 V 1-2 1-2 ve 3-4 1-2 kullanılmaz DC 110 . X105 .X110 ´a kadar olan köprüler aynı şekilde takılmalıdır! Tablo 3-4 C-CPU-2 işlemci kartında dahili RS232/RS485 arayüzünün köprü ayarları Köprü X103 ve X104 X105 .

1 Montaj ve Bağlantılar 'den itibaren olan sürümler Köprü ayarı 2-3: Modeme bağlantı genellikle yıldız bağlaştırıcı veya optik fiber çevirici ile yapılır. Eğer sistemde harici bir sonlandırma direnci yoksa. modem sinyallerini hazır duruma getirir. SIPROTEC 4 cihazları her zaman yarı çift yönlü modda çalıştığı için. Bu durumda. bir RS485 veriyolundaki en son cihaz X103 ve X104 köprüleri ile sonlandırılmalıdır. Sonlandırma dirençlerinin gerçekleştirilmesi. Köprü ayarı 1-2: Bu ayar.Montaj ve Devreye Alma 3. Yayın Tarihi 10. Bu amaçla. Şekil 3-4 RS485 arayüzünün sonlandırılması (harici) SIPROTEC. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. istenirse bu ayar seçilebilir. Fabrika ayarı 1-2'dir.2010 361 . 7UM62. Tablo 3-6 Köprü X103 X104 Not Her iki köprü de her zaman aynı biçimde takılı olmalıdır! C-CPU-2 işlemci kartında RS485 arayüzünün sonlandırma dirençlerinin köprü ayarları Sonlandırma direnci kapalı (etkin) 2-3 2-3 Sonlandırma direnci açık (etkin değil) 1-2 1-2 Önayar 1-2 1-2 X90 köprüsünün bir fonksiyonu yoktur. modem sinyalleri gerekli değildir. SIPROTEC 4-cihazı ile modem arasında doğrudan bir RS232 bağlantı için. RS232 standardı DIN 66020’ye göre modem kontrol denetim sinyalleri mevcut değildir. harici olarak da (örneğin bağlantı modülüne) yapılabilir. 7XV5100-4 sipariş numaralı bağlantı kablosunu kullanın. RS485 veya Profibus arayüzü modülünde bulunan veya doğrudan C-CPU-2 işlemci kartı üzerindeki sonlandırma dirençleri enerjisiz bırakılmalıdır. Dolayısıyla. standart bir RS232 modem bağlantı kablosu (25’e 9-luk çevirici) kullanmanızı öneririz. Not RS232 arayüzü üzerinden DIGSI ile doğrudan bir bağlantı kurmak için. X111 köprüsü 2-3 konumuna takılmalıdır.

Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.2010 . 7UM62. Yayın Tarihi 10.1 Montaj ve Bağlantılar Giriş-/Çıkış kartı C-I/O-1 Şekil 3-5 Kart yapılandırmaları için gerekli köprü ayarlarının gösterimi ile C-I/O-11 Giriş-/Çıkış kartı C-I/O-1 (sadece 7UM622 sürümünde) Giriş-/Çıkış kartındaki ikili giriş GİR13. N/K kontak veya N/A kontak olarak yapılandırılabilir (bakın Ek'te Bölüm A.Montaj ve Devreye Alma 3. 362 SIPROTEC.2'de genel şemalara bakın).

2010 363 .X72 ve X73’e kadar olan köprüler veriyolu adres ayarları için kullanılır ve değiştirilmemelidir. Aşağıdaki tabloda.GİR15 ikil girişlerinin denetim gerilimlerinin köprü ayarları Köprü X21/X22 X23/X24 X25/X26 X27/X28 X29/X30 X31/X32 X33/X34 X35/X36 Eşik 19 V 1) L L L L L L L L Eşik 88 V 2) M M M M M M M M Eşik 176 V 3) H H H H H H H H Güç kaynağı anma gerilimleri DC 24 . köprü önayarları listelenmiştir. Şekil 3-1’den 3-2’ye kadar şemalarda görülmektedir. Tablo 3-9 Köprü X71 X72 X73 Sadec 7UM622'de Giriş-/Çıkış kartları C-I/O-1'in kart adreslerinin köprü ayarları Önayar L H H SIPROTEC. 7UM62.Montaj ve Devreye Alma 3.125 V olan cihazlar için fabrika ayarları Güç kaynağı anma gerilimi DC 110 .1 Montaj ve Bağlantılar Tablo 3-7 Köprü X40 Tablo 3-8 İkili girişler GİR8 GİR9 GİR10 GİR11 GİR12 GİR13 GİR14 GİR15 1) 2) 3) ÇIK13 ikili çıkışının kontak tipi için köprü ayarı Normal durumda açık (N/A) 1-2 Normalde kapalı (N/K) kontak 2-3 Önayar 1-2 Sadece 7UM622 de C-I/O-1 Giriş-/Çıkış kartındaki GİR8 . Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.250 V ve AC 115/230 V Sadece DC 220 . Yayın Tarihi 10.250 V kontrol gerilimlerinde kullanılır olan cihazlar için fabrika ayarları C-I/O-1 Giriş-/Çıkış kartı üzerindeki X71. Baskılı kartların montaj konumları.

. Yayın Tarihi 10. 3 Şekil . 7UM62. 7UM62..2’de genel şemalara bakın): 1 1 /2 kasa büyüklüğü ile: Şekil ’te No.1 Montaj ve Bağlantılar Giriş-/Çıkış kartı C-I/O-2 C-I/O-2 giriş/çıkış kartının farklı iki çıktı durumu mevcuttur. yuva 33 /1 kasa büyüklüğü ile: Nr. 7UM62.. yuva 33 sağ.3.Montaj ve Devreye Alma 3.. Şekil 3-6 Kart yapılandırmaları için gerekli köprü ayarlarının gösterimi ile C-I/O-2 7UM62 . Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1./EE'den itibaren olan sürümler için Şekil 3-7'de baskılı devre kartının serimi görülmektedir.. normalde açık(N/A) konumdan normalde kapalı (N/K) konuma değiştirilebilir (ayrıca Ek Bölüm A./DD'ye kadar olan sürümler için Giriş-/Çıkış kartı ÇIK6 ikili çıkışının kontak tipi..2010 ./DD 'ye kadar olan sürümler için Şekil 36'de. 364 SIPROTEC.

C-I/O-2 giriş/çıkış kartının veriyolu adresi için köprü ayarları Önayar 1-2 (H) 1-2 (H) 2-3 (L) Tablo 3-11 Köprü X71 X72 X73 SIPROTEC.1 Montaj ve Bağlantılar Tablo 3-10 Köprü X41 ÇIK6 ikili çıkışının kontak tipi için köprü ayarı Normal durumda açık (N/A kontak) 1-2 Normalde kapalı (N/K kontak) 2-3 Önayar 1-2 C-I/O-2 giriş/çıkış kartı üzerindeki giriş akım trafolarının anma akım ayarları kontrol edilmelidir.X72 ve X73’e kadar olan köprüler veriyolu adres ayarları için kullanılır ve değiştirilmemelidir. 3 Şekil . 7UM62. Yayın Tarihi 10.Montaj ve Devreye Alma 3. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. fabrika çıkışındaki köprü önayarları listelenmiştir. Aşağıdaki tabloda.2010 365 . C-I/O-2 Giriş-/Çıkış kartı üzerindeki X71. X64 köprüsü devre dışı kalır. Montaj konumları: 1/ 1/ 2 1 kasa büyüklüğü ile: Şekil ’te No.3. yuva 33 sağ. Eğer 7UM62 'nin herbir sürümü hassas bir toprak akımı girişine (Giriş trafosu T8) sahipse. aynı anma akımı için ayarlanmalıdır. yani herbir giriş trafosu için bir köprü (X61’den X63’e kadar) ve ek olarak X60 ortak köprüsü. Bütün köprüler. yuva 33 kasa büyüklüğü ile: Nr.

.2010 .1 Montaj ve Bağlantılar Giriş-/Çıkış kartı C-I/O-2 (Basım 7'den itibaren) Şekil 3-7 Yapılandırma ayarlarının kontrolü için gerekli köprü ayarlarının gösterimi ile 7UM62*. Yayın Tarihi 10. 7UM62. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.Montaj ve Devreye Alma 3./EE ve üstü sürümler için C-I/O-2 giriş/çıkış kartı 366 SIPROTEC..

7UM62. ÇIK4 ve ÇIK5 için (bu sırada ÇIK2 ve ÇIK3'ün fonksiyonu yoktur) atanabilirler (ayrıca Ekte genel şemalara bakın). ÇIK5 tek röle olarak (ÇIK2. ÇIK7 ve ÇIK8 ikili çıkışlarının kontak tipi. Tablo 3-14 olarak ÇIK1.1 Montaj ve Bağlantılar Tablo 3-12 Köprü X51 X60 X61 X62 X63 X641) 1) Anma akımı veya Ölçüm aralığı için köprü ayarı Anma akımı 1 A Ölçme aralığı 20 A 1-2 1-2 2-5 2-5 2-5 2-5 Anma akımı 5 A Kademe hızlandırma 100 A 1-2 2-3 3-5 3-5 3-5 3-5 Hassas toprak akımı ölçümlü sürümde mevcut değildir ÇIK6. köprü önayarları (fabrika çıkışı ayarlar) listelenmiştir. 3-4 2-3 2-3. 4-5 1-2 Köprü X80 X81 X82 1) Önayar X71.Montaj ve Devreye Alma 3. Tablo 3-15 Köprü X71 X72 X73 C-I/O-2 giriş/çıkış kartının veriyolu adresleri için köprü ayarları Önayar 1-2 (H) 1-2 (H) 2-3 (L) SIPROTEC. ÇIK4. X72 ve X73 köprüleri veriyolu adres ayarları için kullanılır ve değiştirilmemelidir. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. Aşağıdaki tabloda. 4-5 2-3. ÇIK7 ve ÇIK8 ikili çıkışlarının kontak tipi için köprü ayarı Köprü X41 X42 X43 Normalde açık (N/A kontak) 1) 1-2 1-2 1-2 Normalde kapalı (N/K kontak) 2-3 2-3 2-3 Önayar ÇIK1'den ÇIK5'e kadar olan ikili çıkışlarda röleler kollara ayrılabilir veya tek röle olarak ÇIK1. ÇIK3 fonksiyonsuz) ayrılmış 1) 1-2. normalde açık konumda veya normalde kapalı konumda yapılandırılabilir (ayrıca Ekte genel şemalara bakın). 3-4 1-2.2010 367 . Yayın Tarihi 10. ÇIK4 ve ÇIK5 ayarları için köprü ayarları ÇIK1'den ÇIK5'e kadar olan Kollara ayrılma yapılandırması için veya Tek röle ÇIK1'den ÇIK5'e kadar kollara ÇIK1. Tablo 3-13 için ÇIK6 ÇIK7 ÇIK8 1) ÇIK6.

Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. aşağıdaki şekilde gösterilmiştir.2010 . Şekil 3-8 Yapılandırma ayarlarının kontrolü için gerekli köprü ayarlarının gösterimi ile C-I/O-6 Giriş-/Çıkış kartı 368 SIPROTEC.Montaj ve Devreye Alma 3.1 Montaj ve Bağlantılar Giriş-/Çıkış kartı C-I/O-6 C-I/O-6 giriş/çıkış kartı için baskılı devre kartının serimi. Yayın Tarihi 10. 7UM62.

o zaman bu.250 V ve AC 115/230 V Sadece DC 220 . kartın hasar görmesine yol açar. aynı anma akımı için ayarlanmalıdır. Giriş büyüklüğü gerilim durumunda. X64 köprüsü devre dışı kalır. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.2010 369 . köprü ayarı olarak ''Gerilim'' ayarlanır.1 Montaj ve Bağlantılar Tablo 3-16 İkili girişler GİR6 GİR7 1) 2) 3) C-I/O-6 Giriş-/Çıkış kartındaki.2’de genel şemalara bakın): Tablo 3-17 İkili çıkışlar ÇIK11 ÇIK12 ÇIK11 ve ÇIK12 ikili çıkışlarının kontak tipi için köprü ayarı Köprü X41 X42 Normal durumda açık (N/A kontak) 1-2 1-2 Normalde kapalı (N/K kontak) 2-3 2-3 Önayar 1-2 1-2 C-I/O-6 giriş/çıkış kartı üzerindeki giriş akım trafolarının anma akım ayarları kontrol edilmelidir. SIPROTEC.125 V olan cihazlar için fabrika ayarları Güç kaynağı anma gerilimi DC 110 . GİR6 ve GİR7 ikili girişlerinin kontrol gerilimlerinin köprü ayarları Köprü X21 X22 Eşik 19 V 1) L L Eşik 88 V 2) M M Eşik 176 V 3) H H Güç kaynağı anma gerilimleri DC 24 . 7UM62. normalde açık(N/A) veya normalde kapalı (N/K) konuma değiştirilebilir (ayrıca Ek Bölüm A. yani herbir giriş trafosu için bir köprü (X61’den X63’e kadar) ve ek olarak X60 ortak köprüsü. Bütün köprüler.Montaj ve Devreye Alma 3.250 V kontrol gerilimlerinde kullanılır olan cihazlar için fabrika ayarları ÇIK11 ve ÇIK12 ikili çıkışlarının kontak tipi. Eğer 7UM62 'nin herbir sürümü hassas bir toprak akımı girişine (Giriş trafosu T8) sahipse. Yayın Tarihi 10. Tablo 3-18 için giriş karakteristiğinin köprü ayarı (U/I) Transdüser 1 Gerilim girişi ±10 V 1-2 1-2 1-2 (U/I) Transdüser 2 Gerilim girişi ±10 V 1-2 1-2 1-2 Akım girişi (4-20/20 mA) 2-3 2-3 2-3 Önayar 1-2 1-2 1-2 Akım girişi (4-20/20 mA) 2-3 2-3 2-3 Önayar 1-2 1-2 1-2 Köprü X94 X95 X67 Tablo 3-19 için giriş karakteristiğinin köprü ayarı Köprü X92 X93 X68 DİKKAT Köprü ayarı ''Akım'' da yanlış bağlantı! Eğer köprü ayarı “Akım” da giriş büyüklüğü olarak bir gerilim varsa.

1 Montaj ve Bağlantılar Tablo 3-20 Açık-/Kapalı duruma anahtarlamasının köprü ayarı Transdüser 3'ün Alçak geçiren filtresinin fg ≈ 10 Hz Alçak geçiren filtre kapalı 1-2 1-2 Alçak geçiren filtre açık (etkin) 2-3 2-3 Önayar 2-3 2-3 Köprü X91 X69 Not Köprülerin ayarı 295. köprü önayarları (fabrika çıkışı ayarları) listelenmiştir. 7UM62. Yayın Tarihi 10.2010 . Not Kullanılmayan transdüser giriş terminallerinden kısa devre edilir! C-I/O-6 Giriş-/Çıkış kartı üzerindeki X71. Tablo 3-21 Köprü X71 X72 X73 C-I/O-6 giriş/çıkış kartının veriyolu adresleri için köprü ayarları Önayar 1-2 (H) 2-3 (L) 1-2 (H) 370 SIPROTEC. X72 ve X73’e kadar olan köprüler veriyolu adres ayarları için kullanılır ve değiştirilmemelidir. 296 (Gerilim. Bu nedenle köprü ayarlarının değişiminden sonra hemen ilgili projelendirme parametreleri de DIGSI yoluyla değiştirilmelidir. Aşağıdaki tabloda. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.Montaj ve Devreye Alma 3.veya Akım girişi) veya 297 (Filtreli/Filtresiz) adresleri altında yapılandırılmış çalışma moduyla uygun olmalıdır. Aksi takdirde cihaz arızalanır ve bir arıza mesajı verir.

4 Arayüz Modülleri Arayüz Modüllerinin Değiştirilmesi Arayüz modülleri.1’e bakın.2. C-CPU-2 işlemci kartı üzerinde bulunmaktadır ((1) Şekil 3-1 ve 3-2). 7UM62. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. Yayın Tarihi 10. Çift sıra klemensli çıkma tip montaj kasalı cihazlar için.1 Montaj ve Bağlantılar 3.2010 371 . • Sadece sipariş kodu ile belirtilen arayüz modüllerinin eşini kullanın ayrıca Ek A. arayüz modülleri sadece üretim merkezinde değiştirilmelidir.1. SIPROTEC.Montaj ve Devreye Alma 3. Şekil 3-9 Arayüz modülleriyle birlikte İşlemci Kartı C-CPU-2 Aşağıdakilere dikkat edin: • Arayüz modüllerinin değiştirilmesi sadece gömme ve hücre içi montaj kasaları olan cihazlarda mümkündür. Aşağıdaki şekil CPU baskılı devre kartı üzerinde arayüz modüllerinin görüntüsünü gösterir.

Tablo 3-2) bulunur. C-CPU-2 baskılı devre kartı üzerinde arayüz modüllerinin yerleşimi görülmektedir.Montaj ve Devreye Alma 3. Şekil 3-9’da.20 mA D RS485 FO Sistem arayüzü Analog çıkış Analog çıkış RTD-Kutusu Değiştirme modüllerinin sipariş numaraları. Sonlandırma Veriyolu kapasitesi özellikli arayüzler. EN100-Modülü Ethernet (IEC 61850) Ethernet arayüz modülünün fişli köprüleri yoktur. veriyoluna bağlı son cihazda bir sonlandırmaya gerek duyulur. Ek'te. 7UM62. bir Profibus.1 Montaj ve Bağlantılar Tablo 3-22 Arayüzlerin değiştirme modülleri Arayüz Montaj konumu/Port B Değiştirme modülü Sadece sipariş kodlu olarak tesislerimizden sipariş edilebilen arayüz modülleri kullanılmalıdır (Ek A.1'de bulunur.arayüzü olarak yapılandırması Şekil 3-11'de görülmektedir. Yayın Tarihi 10.1’e bakın) 2 x 0 . Fabrika çıkışı.veya Profibus-Arayüzü olan modüllerde sözkonusu olur.20 mA 2 x 0 . Bu yüzden.2010 . faaliyete girişinde donanım türünden hiçbir değişiklik gerekmez. Şekil 3-10 RS485-Arayüzü olarak ayrıca sonlandırma dirençleri de dahil yapılandırması için fişli köprülerin konumları 372 SIPROTEC. sonlandırma dirençleri bağlı olmayacak şekilde ayarlanmıştır. Arayüz modülünün bir RS485 arayüzü olarak Şekil 3-10'da. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.veya ProfibusArayüz modüllerinde ((1) Şekil 3-1 ve 3-2) veya direkt C-CPU-2 işlemci kartının baskılı devre kartı üzerinde (bakın paragraf „İşlemci kartı C-CPU-2“. RS485. Sonlandırma dirençleri C-CPU-2 kartına monte edilmiş arayüzü üzerinde bulunan RS485. Bir modülün her iki köprüsü aynı şekilde takılmalıdır. köprüler. yani sonlandırma dirençleri devreye alınmaz. Bölüm A.20 mA veya 4 .20 mA veya 4 . bu. 7UM62 için.

DNP 3. Bu durumda. SIPROTEC.X110 köprüleri aynı şekilde takılmalıdır! Sipariş edilen konfigürasyona göre köprü önayarları fabrikada yapılmıştır.ve Modbus-Arayüzünün sonlandırma dirençlerinin yapılandırması için fişli köprülerin konumları Şekil 3-4`de gösterildiği gibi. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. Köprü konumları değiştirilerek.0. Yayın Tarihi 10. 7UM62. Tablo 3-23 Köprü RS232 RS485 Arayüz modülündeki RS232 veya RS485 için konfigürasyon X5 1-2 2-3 X6 1-2 2-3 X7 1-2 2-3 X8 1-2 2-3 X10 1-2 2-3 X11 2-3 2-3 X12 1-2 1-2 X13 1-2 1-2 X105 . RS485 arayüzü bir RS232 arayüzüne dönüştürülebilir veya bunun tersi yapılabilir.1 Montaj ve Bağlantılar Şekil 3-11 Profibus. sonlandırma dirençleri. harici olarak da (örneğin klemens bloğunda) bağlanabilir.2010 373 .Montaj ve Devreye Alma 3.(FMS ve DP). RS485 veya Profibus arayüzü modülünde bulunan veya doğrudan C-CPU-2 işlemci kartı üzerindeki sonlandırma dirençleri enerjisiz bırakılmalıdır. Alternatif RS232 veya RS485 için köprü konumları (Şelil 3-10'e göre) aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

374 SIPROTEC. Şekil 3-12 AN20 analog çıkış arayüz modülü 3. Sipariş biçimine bağlı olarak. Çıkma tip pano montaj için tasarımlanmış cihaz modeli için. • Ön kapağı yerine takın ve vidalarla kasaya sabitleyin. • Şerit kablonun fişli konnektörlerini. önce I/O giriş/çıkış kartına ve sonra C-CPU-2 işlemci kartına takın.1 Montaj ve Bağlantılar Analog çıkış Analog çıkış arayüz modülü (bakınız Şekil 3-12) 0 . maks. Metal kol ile kartı yerine takmak daha kolaydır. Cihazın çıkma tip montaj kasası için bu işlem gerekli değildir. Kartların yerleşim konumları.Montaj ve Devreye Alma 3. Yayın Tarihi 10. 350 Ω). • Kapak başlıklarını tekrar yerlerine takın. C-CPU-2 kartında „B“ veya/ve „D“ montaj konumunda olabilir (bakınız Şekil 3-9).2. • Fişli konnektörün alt ve üst mandallarına birlikte basın. Herhangi bir bağlantı pininin bükülmemesine dikkat edin! Baskı uygulamayın! • C-CPU-2 işlemci modülü ile ön kapak arasındaki şerit kablonun fişli konnektörünü ön kapağın soketine takın.1. 7UM62.20 mA akım aralığında izole 2 kanal mevcuttur (tek yönlü. aşağıdaki işlem sırası takip edilerek yapılır: • Kartları kasa içerisine dikkatlice yerleştirin. C-CPU-2 işlemci devre kartını yerine itmek için metal kolu kullanın. • Cihaz kasasının arka yüzündeki arayüz modüllerini tekrar yerlerine sabitleyin. Şekil 3-1’den 3-2’ye kadar olan şemalarda görülmektedir.2010 .5 Tekrar Monte Etme Cihazın montajı. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.

Ayrıca. pabuçlar. Vida dişi pabuç deliğine geçecek şekilde bağlantı yerindeki halkalı pabucu ortalayın. topraklama iletkeninin kesiti en az 2. İletken kesiti büyüklüğü.5 mm2 olmalıdır. ile ilgili bilgiler SIPROTEC 4 Sistem Açıklamalarında bulunabilir.1 Montaj ve Bağlantılar 3.3 Montaj 3. panonun bağlantı şemasına göre gerekli bağlantıları yapın.1 Gömme Tip Pano Montaj Sürüme bağlı olarak kasa büyüklüğü 1/2 veya 1/1 olabilir. cihaza bağlı diğer kablo kesitlerinden büyük veya en azından onlara eşit olmalıdır. • Ön kapağın köşelerinde bulunan 4 adet kapağı 1/1 kasa büyüklüğünde üst ve altta ortadaki ilave 2 kapak da dahil yerlerinden çıkarın. 1/1 (Şekil 3-14) kasa büyüklüğünde 6 Kapak ve 6 sabitleme deliği mevcuttur. Toprak iletken kesiti. pabuçların veya iletkenlerin yerleştirilmesinden önce vida başları klemens bloğuyla aynı seviyede olacak şekilde vidalar sıkılmalıdır. Cihaz boyutları için. • Cihazın arka yüzündeki fişli veya vidalı klemenslere. • Cihazı pano açıklığına yerleştirip 4 veya 6 vida ile yerine tespit edin. Bölüm 4. Köşeli vidaları sıkarken veya vidalı klemenslere doğrudan kabloları bağlarken. • Cihazın arka levhasındaki topraklamayı. Cihaz toprağı için en az bir M4 vida kullanın.39’a bakın. (1/2 kasa büyüklüğü için örnek) SIPROTEC.1. Şekil 3-13 Gömme tip pano Montaj.2010 375 .3. Yayın Tarihi 10.Montaj ve Devreye Alma 3.1. bükme çapı vb. 7UM62. panonun/istasyonun düşük-omik koruma toprağına bağlayın. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. Böylelikle montaj konsolundaki 4 veya 6 adet uzun tespit deliği açığa çıkar. 1/2 (Şekil 3-13) kasa büyüklüğünde 4 Kapak ve 4 Sabitleme deliği. • 4 veya 6 kapağı tekrar yerlerine takın.

Yayın Tarihi 10.Montaj ve Devreye Alma 3.1 Montaj ve Bağlantılar Şekil 3-14 Gömme tip pano Montaj.2010 . 7UM62. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. (1/1 kasa büyüklüğü için örnek) 376 SIPROTEC.

panonun bağlantı şemasına göre gerekli bağlantıları yapın. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.Montaj ve Devreye Alma 3. Köşeli vidaları sıkarken veya vidalı klemenslere doğrudan kabloları bağlarken. bükme çapı (optik kablolar) vb. 1/1 (Şekil 3-16) kasa büyüklüğünde 6 Kapak ve 6 Sabitleme deliği mevcuttur. Böylelikle montaj konsolundaki 4 veya 6 adet uzun tespit deliği açığa çıkar. • İki montaj braketini. 1 Şekil 3-15 Cihazın rafa veya hücreye montajı (1/2 kasa büyüklüğü için örnek) SIPROTEC. 7UM62. panonun/istasyonun düşük-omik koruma toprağına bağlayın. ekte Bölüm A. • 4 veya 6 kapağı tekrar yerlerine takın. • Ön kapağın köşelerinde bulunan 4 adet kapağı 1/1 kasa büyüklüğünde üst ve altta ortadaki ilave 2 kapak da dahil yerlerinden çıkarın. Toprak iletken kesiti.2010 377 .1.1 Montaj ve Bağlantılar 3. İletken kesiti büyüklüğü. Vida dişi pabuç deliğine geçecek şekilde bağlantı yerindeki halkalı pabucu ortalayın. pabuçlar. ile ilgili bilgileri SIPROTEC 4-Sistem Açıklamaları'nda /1/ bulabilirsiniz.3. Bir cihazın bir pano çerçevesine veya hücre kabini içerisine monte etmek için iki montaj braketi gerekir. pabuçların veya iletkenlerin yerleştirilmesinden önce vida başları klemens bloğuyla aynı seviyede olacak şekilde vidalar sıkılmalıdır. • Toplam 8 vida ile montaj kollarını rafa veya hücreye sıkıca tespit edin. her birini 4 vida ile rafa veya kabine ilk önce gevşek şekilde tutturun. cihaza bağlı diğer maksimum kablo kesitlerine eşit olmalıdır.5 mm2 olmalıdır.2 Raf Montajı ve Hücre İçine Montaj /2 (Şekil 3-15) kasa büyüklüğünde 4 Kapak ve 4 Sabitleme deliği. Cihaz toprağı için en az bir M4 vida kullanın. ama en azından 2. • Cihazın arka yüzündeki fişli veya vidalı klemenslere. • Cihazın arka levhasındaki topraklamayı. Yayın Tarihi 10.1’de verilmiştir. • 4 veya 6 adet vida ile cihazı montaj konsoluna tutturun. Sipariş kodları.

ama en azından 2.3. • Düşük-omik koruma toprağını ve işletme toprağını cihazın alt tarafındaki topraklama mandalına bağlayın.39’e bakın. • Bu toprak alternatif olarak yan taraftaki topraklama yüzeyine en az bir M4 standart vida ile bağlanabilir. • Vidalı klemenslere devre şemasına göre bağlantıları yapın. iletken kesiti büyüklüğü.3 Çıkma tip montajı Cihazın çıkma tip pano montajı için aşağıdaki adımları uygulayın: • Cihazı 4 vida ile panoya tespit edin. cihaza bağlı diğer maksimum kablo kesitlerine eşit olmalıdır. Toprak iletken kesiti. pabuçlar.Montaj ve Devreye Alma 3.2010 . 378 SIPROTEC. 7UM62. ile ilgili bilgilere SIPROTEC 4-Sistem Açıklamalarına /1/ göre mutlaka dikkat edilmelidir.1 Montaj ve Bağlantılar Şekil 3-16 Cihazın rafa veya hücreye montajı (1/1 kasa büyüklüğü için örnek) 3. Yayın Tarihi 10. Cihaz boyutları için.1. Optik fiberler ve elektriksel iletişim arayüz modüller için bağlantıları eğimli kutular üzerinden yapın. Bölüm 4. bükülme çapı vb. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. Bu esnada.5 mm2 olmalıdır.

1 Bağlantıların Kontrolü Seri Arayüzlerin Veri Bağlantılarının Kontrolü Aşağıdaki bölümlerde. Bağlantıların konumu aşağıdaki şekillerde görülebilir. Ek A. SIPROTEC 4 cihazı ile PC (kişisel bilgisayar) veya Laptop (dizüstü bilgisayar) arasında doğru fiziksel bağlantı otomatik olarak sağlanır.Montaj ve Devreye Alma 3. SIPROTEC. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.2.2 3. 7UM62.2010 379 . zaman eşlemesi arayüzüne ve Ethernet arayüzüne ilişkin pin atamaları tablo biçiminde listelenmiştir. Yayın Tarihi 10. Şekil 3-17 9-pin D-altminyatür dişi konektörler Şekil 3-18 Ethernet-Bağlantı Operatör Arayüzü Önerilen haberleşme kablosunun kullanılması durumunda (Kablonun sipariş tanımlaması için.2 Bağlantıların Kontrolü 3. cihazın farklı seri arayüzlerine.1’e bakın).

RS485 Ethernet EN100 Tx+ – A RTS (TTL seviyesi) GND1 VCC1 – B – TxRx+ – – Rx– – mevcut değil Kablo koruyucu (koruyucu uçlarıyla elektriksel olarak bağlı ) RxD TxD – GND – RTS CTS – RxD TxD – GND – RTS CTS – – A/A’ (RxD/TxD-N) – C/C’ (GND) – – 1) B/B’ (RxD/TxD-P) – – B/B’ (RxD/TxD-P) CNTR-A (TTL) C/C’ (GND) +5V (maks. toprak bağlantısı ayrı bir şiltli iletken çifti üzerinden yapılabilir. Bu nedenle bir cihazın veri çıkışı diğer cihazın veri girişine bağlanmalıdır ve bunun tersi de olabilir. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.Montaj ve Devreye Alma 3. RS485 DNP3. 7UM62. Yayın Tarihi 10. Sonlandırma dirençleri için köprüler RS485 (bakın Şekil 3-10) veya PROFIBUS RS485 (bakın Şekil 3-11) Arayüz-Modüllerinde bulunur. bir RS485 arayüz olarak çalıştırıldığında.2 Sistem arayüzü Seri arayüzü ile bir kontrol merkezine bağlı sürümlerde.ve Fiber optik kablo arayüzünde her bir kanal bir iletim yönüne tahsis edilmiştir. Bu durumda. bakın Şekil 3-4). RS232. Sonlandırma dirençleri harici olarak da bağlanabilir (örneğin bağlantı modülüne.2. Tablo 3-24 Pin-No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1) Değişik arayüzler için D-altminyatür ve RJ45 -konnektörünün pin-atamaları Operatör Arayüzü RS232 RS485 Profibus DP Bağımlı.0 Modbus. veri bağlantısı kontrol edilmelidir. bu yüzden kullanılmamalıdır! 3. girişim bağışıklığını iyileştirmek için.2.3 Sonlandırma RS485 arayüzü. Gönderme ve alma kanallarının görsel bir kontrolünün yapılması önemlidir. C/C’ (GND) ortak referans potansiyelli A/A’ ve B/B’ sinyalleriyle yarı çift yönlü işletilebilir.2 Bağlantıların Kontrolü 3. 380 SIPROTEC./ Şasi Toprağı Kablo koruyucu her iki uçta topraklanmalıdır. Eğer veriyolu genişletilecekse. yük <100 mA) – A/A’ (RxD/TxD-N) – 7 no’lu pin. DIN 66020 ve ISO 2110 standartlarına göre işaretlenmiştir: • TxD = Veri çıkışı • RxD = Veri girişi • RTS = Gönderme istemi • CTS = Gönderime hazırlama • GND = Sinyal. Veri kablosu bağlantıları. Aşırı derecede EMV-yüklü ortamlarda. Sonlandırma dirençlerinin veriyolunda sadece son cihaza bağlandığını ve veriyoluna bağlı diğer cihazların sonlandırma dirençlerinin bağlı olmadığını kontrol edin. 7 no'lu pin.2010 . modül üzerinde bulunan sonlandırma dirençleri sisteme bağlanmamalıdır. RS232 seviyesinin RTS sinyalini de taşıyabilir. yine sadece veriyolundaki en son cihazın sonlandırma dirençlerinin devreye alındığından ve diğer cihazların sonlandırma dirençlerinin bağlı olmadığından emin olun.

4 Analog çıkış Analog değerlerin her ikisi de bir 9-pin DSUB dişi konnektör üzerinden akım olarak yönlendirilir.5 Zaman eşleme arayüzü 5 V. SIPROTEC. Tablo 3-26 Pin-No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1) Zaman eşleme arayüzünün D-altminyatür konnektörünün pin-atamaları Tanımlama P24_TSIG P5_TSIG M_TSIG M_TSYNC 1) KORUYUCU — P12_TSIG P_TSYNC 1) KORUYUCU Sinyalin Anlamı Giriş 24V Giriş 5 V Dönüş hattı Dönüş hattı 1) Koruyucu potansiyeli — Giriş 12 V Giriş 24 V 1) Koruyucu potansiyeli atanmış.2 Bağlantıların Kontrolü 3. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. 7UM62.2. Yayın Tarihi 10. ancak kullanılamaz Çıkma tip pano montajlı cihazlarda zaman senkronlama arayüzünün bağlantı pin atamaları bakın Ek (Şekiller A-3 veya A-4).Montaj ve Devreye Alma 3. Çıkışlar yalıtılmıştır. Tablo 3-25 Pin-No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Analog çıkışın D-altminyatür konnektörünün pin-atamaları Tanımlama Kanal 1 pozitif – – – Kanal 2 pozitif Kanal 1 negatif – – Kanal 2 negatif 3. 12 V veya 24 V zaman eşleme sinyalleri aşağıdaki tablolarda gösterilen girişlere bağlanmışsa. bu sinyalleri işlemek de mümkündür.2010 381 .2. seçimli olarak.

üretim merkezi kontrolü garantili olduğundan bu koruma fonksiyonu kontrolünü cihaz kontrolü amacıyla yürütmek gerekmez. 382 SIPROTEC. Görsel kontrol Hücrenin ve cihazın hasarları. 7UM62.2. koruma sisteminin görsel raporunu ve koruma cihazının basitleştirilmiş fonksiyon denetimini içerir. Bu.2 Bağlantıların Kontrolü 3. Not Artık beslemelerde DC gerilim sistemindeki Eksi-Bağlantı Sistem 1 ve Sistem 2 arasında sabit olmalıdır. Yayın Tarihi 10. Fiber optik arayüz için. Analog elektronik veya elektromekanik korumanın aksine.Montaj ve Devreye Alma 3. bağlantılar arasında elektriksel yalıtımı sağlar. ilk defa enerjilemeden önce. Güç kaynağı Cihazı. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. Emniyet yok) yoksa çift toprak arızalarında gerilim katlaması tehlikesi mevcut olur. ve cihazların topraklamasının kontrolü Sekonder kontrol Bağımsız koruma fonksiyonlarının kontrolü başlatma değerlerinin doğruluğu ve karakterlerin kendisinden ötürü bu kontrolün bileşeni olmamalıdırlar. bağlantıların kalitesi vb. sıcaklığı denkleştirmek. 3.2010 .7 Genel Cihaz bağlantılarının kontrolü Cihaz bağlantılarının kontrolü ile koruma cihazının katılımının doğruluğu ör. yani ayrılamaz şekilde köprülenmiş olmalıdır (Anahtarlama yönü yok. DIGSI işletim programı kullanılır.ve Alma bağlantıları gönderme çıkışı ve alma girişi için sembollerle gösterilirler. Gönderme. Cihazın yardımcı besleme gerilimi için (besleme koruma) otomatiği devreye sokun. karakter eylemsiz durumu “Sönük” tür. nemi mümkün olduğunca azaltmak ve yoğunlaşmayı önlemek için. çizim grubuna uygun olarak bağlantı ve fonksiyonelliğin denetimini. Ölçüm büyüklüklerinin diğer işlenmesi dijital gerçekleştiğinden ve böylece cihaz dahili koruma fonksiyonu hatası mevcut olmadığından. Omicron CMC 56 manuel ve otomatik kontroller için). SIPROTEC 4 Sistem Açıklamalarında gösterildiği gibi. Akımlar ve gerilimler arasındaki faz açısı sürekli ayarlanabilir olmalıdır. en az 2 saat süreyle en son kullanılacağı çalışma ortamında bekletin.6 Optik Fiberler UYARI Lazer ışınlarına dikkat! Fiber-optik elemanlara direkt çıplak gözle bakmayın! Fiber optik kablolar üzerinden gönderilen sinyaller elektromanyetik arızalardan etkilenmez ve fiberler. hücrede kontrol edilir ve garanti altına alınır. Koruma fonksiyonunun kullanımı yalnızca cihaz bağlantısı kontrolü amacına hizmet eder. Eğer ayar değiştirilecekse. Gerekirse yürütülen sekonder kontroller için mümkünse akımlarla ve gerilimlerle üç faz kontrol yönü önerilir (ör. cihaz klemenslerindeki veya bağlantı modüllerindeki gerilimin yüksekliğini ve gerekirse polaritesini kontrol edin. Analog-Dijital-Çeviricinin kabul edilebilirlik kontrolü yeterlidir.2.

Açma. Kontroller aktüel ayar değerleriyle veya önceden ayarlanmış değerlerle yürütülebilir. bu eğer eşleştirme trafosu üzerinden beslenirse klasik anahtarlamalara karşılık gelir. Kontroller esnasında asimetrik akımlarda ve gerilimlerde sıklıkla asimetri denetimleri başlayabilir.1. Yayın Tarihi 10.14. Not Eğer dinamik kontrollerde ölçüm büyüklükleri 0 olarak ayarlı veya 0 olarak azaltılmış ise. Ayrıca tüm karakteristik alanı da kontrol edilebilir. 0. ayar değeri I-DİF> nin transformatörün anma akımıyla ilişkili olduğuna dikkat edilmelidir. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. UE) toprak yollarında ölçme büyüklükleri örnekleme frekansını yürütemez. Bununla kalıcı ölçüm büyüklüklerinin durumu izlendiğinden. gerilim ayarlamalı bir sargıda Bölüm 2.2010 383 . Bunların kontrolü için en azından faz elemanlarının birinde yeterli yükseklikte ölçüm büyüklüğü bulunmalıdır. Açma komutunun bırakması yakl. Burada SN Trafo UN Sargı geçerlidir Bir. Ayar parametrelerinin önayarlanmasında üç. Test akımı herbir sargı için tek tek beslenebilir. sadece VDE 0435/Bölüm 303 veya IEC 60 255'e göre ve Doğruluk ölçüm aletlerinin kullanımına uygun olarak referans koşullarına riayet edilmesi durumunda beklenebilir.2 Bağlantıların Kontrolü Elde edilen ölçme doğruluğu kullanılan kontrol kaynağının elektriksel verilerine bağlıdır. bu da eğer eşleştirme trafosu üzerinden beslenirse klasik anahtarlamalara karşılık gelir. Açma. cihazda sıfır bileşen akımın davranışıyla ilgilidir: Eğer sıfır bileşen akım elimine edilirse. Eğer sıfır bileşen akım elimine edilmezse (Yıldız noktası izole) başlatma akımının tek fazlı kontrolünde I-DİF> ayar değerine denk gelir. Eğer daha az akım kaynağıyla kontrol edilirse. aşağıdaki uygulamalar yardım sağlar. yani herbiri bir tek taraflı beslenen transformatör arızası benzetilir. bunun akabinde başlatma değeri kendisini ayarlı değerin 1.ve iki faz kontrolde başlatma değeri haricinde buna uygun olarak korunacak trafonun vektör grubu da değiştirilebilir.7 kat başlatma değerinde gerçekleşir.Montaj ve Devreye Alma 3. yani formel sağlanan akıma. Diferansiyel korumanın sekonder kontrolü Kontrol için 6 akım çıkışlı bir kontrol yönü önerilir. şüphesiz normal işletimde simetriktirler. Akım ve gerilimin (IEE. İşletme taraflı ayarlanan parametrelerin kontrolü için. Teknik Verilerde verilen doğruluklar. hata durumunda bu denetimler etkin değildir. Transformatörün anma görünür gücü Sözkonusu sargının anma gerilimi. Tablo 327 bu değişiklikleri faktör olarak kVG vektör grubuna ve üç faz trafolarınının hata türüne bağlı olarak gösterir. Tanımlanan metod ile başlatma değeri herbiri tek taraflı besleme için kontrol edilir. 7UM62.ve iki faz kontrolünde I-DİF> için ayarlanan parametre (Adres 2021) başlatma değeri olarak geçerlidir. iki sargı üzerinden herbirine bir test akımı beslenebilir.5 katına yükseltir. en azından başka bir ölçme devresinde yeterli yükseklikte bir ölçme büyüklüğü (genellikle bir gerilim) frekans tekrar yazılımı için mevcut olmalıdır.2'de hesaplanan gerilim SIPROTEC. her sargı için sekonder kontrol yönüyle birlikte test akımının yavaş yükselmesiyle gerçekleşir.ve Tutuculuk akımı ayrı ayrı beslenemeyeceğinden (ama kontrol ölçüm değerlerinden okunabilir). hesaplanan başlatma değerine ulaşmadan sonra gerçekleşir. Başlatma değerinin kontrolü. Tek fazlı kontrolde başlatma değeri.

8. 5. Örnek (Uygulama „gerçek Transformatör koruma“ olarak): Üç faz-Transformatör SN = 57 MVA. Yayın Tarihi 10. 10) 1 1 3/2 = 1.Montaj ve Devreye Alma 3. 9.2 Bağlantıların Kontrolü Başlatma değerini elde etmek için.5 1 çift VG-Rakam (0.73 √3 = 1. 7. Açma. 4.73 bir fazlı I0-Elimine etme ile bir fazlı I0-Elimine etme olmaksızın Başlatma değerinin kontrolü. 3. (kVG = 1 İşletme sargısı). 2. hesaplanan başlatma değerine ulaşılmasından sonra gerçekleşir.2010 .5 kat değer başlatma değeri olarak beklenir. cihaz anma akımıyla ilişkilidir. her sargı için sekonder kontrol yönüyle birlikte test akımının yavaş yükselmesiyle gerçekleşir.5 1 tek VG-Rakam (1. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. 11) 1 √3/2 = 0. Vektör grubu Yd5 Üst gerilim Akım trafosu Düşük Gerilim Akım trafosu 110 kV 300 A/1 A 25 kV 1500 A/1 A Üst gerilim sargısı için şunlar geçerlidir: Burada pratik olarak Sargı anma akımı = Akım trafosu anma akımı. 7UM62.866 √3 = 1. böylece üç.veya iki faz kontrolünde başlatma değerinin cihazın ayar değeri IDİF> e ayarlanmasına karşılık gelir. o halde ayar değeri I-DİF> (Parametre adresi 2021) faktör ile çarpılır Tablo 3-27 Düzeltme faktörü kVG vektör grubu ve arıza türüne bağlı olarak Arıza Tipi üç fazlı iki fazlı Referans sargı (Üst gerilim) 1 1 3/2 = 1. Düşük (alt) gerilim sargısı için şunlar geçerlidir: Bu sargının kontrolünde başlatma değeri (cihaz anma akımıyla ilişkili) 384 SIPROTEC. Bir faz kontrolde sıfır bileşen akım elimine edilmesiyle 1. 6.

SIPROTEC. 7UM62.). Fonksiyon kontrolü Koruma rölesinin fonksiyon kontrolü olarak sadece. test modundayken akım trafo sekonderlerini kısa-devre ettiğinden emin olun. bunlar geri yerleştirilmelidir. o zaman şunlara dikkat edilmelidir: Özel tedbirlerle. Düşük gerilim koruma Not Eğer cihazda düşük gerilim koruma yapılandırılmış ve etkinleştirilmiş ise. cihazın yardımcı gerilimin kesilmesinden sonra hala eksik ölçme gerilimi nedeniyle derhal bir başlatma vermesi önlenir. muhtemel transport zararlarını ortadan kaldırmak için (bakın Paragraf „Sekonder kontrol“ bu bölümde) işletme ölçüm değerlerinin kabul edilebilirlik kontrolü sekonder kontrol cihazı yoluyla gereklidir. Özellikle akım trafo devrelerindeki “Test“ konumunda bulunan test anahtarları önemlidir. Lütfen yeni bir arıza durumunun ortaya çıkması durumunda kendiliğinden bir resetleme de olduğuna ve yeni mesajların oluşturulmasının seçime bağlı olarak başlatmaya veya bir açma komutuna bağlı olarak yapılabileceğine dikkat edin (Parametre 610 LED/LCDAr. Test anahtarı Cihazın dış devreden yalıtılması için ve sekonder testi için konulmuş bütün test anahtarlarının fonksiyonlarını kontrol edin.2010 385 . LED'ler Kontrollerden sonra. Fakat İşletme durumu 1'e (ölçme büyüklükleri mevcut) erişilmesinden itibaren. Yayın Tarihi 10. başlatma gerçekleşir. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. Bunların. Analog girişler aşağıdaki „Sekonder kontrol“ paragrafında tanımlandığı gibi kabul edilebilirlik kontrolleri üzerinden kontrol edilir.2 Bağlantıların Kontrolü Vektör grubu tek rakamı nedeniyle geçerli başlatma değerleri Bağlantı Özellikle cihazın tüm arayüzlerinin doğru bağlantıları ve atamalarının tekrar kontrolü önemlidir. görüntülerde yanan LED lerde. Bu durumda alt paragrafta tanımlanan „İkili giriş ve çıkışların kontrolü için test fonksiyonu“ desteklenir.Montaj ve Devreye Alma 3. böylece bilgiler sadece şu an yürütülen kontroller üzerinden taşınır. Bu en azından bir kez ön kapakta geri alma düğmesi üzerinden ve ikili giriş üzerinden uzaktan resetleme (derhal yapılandırılmış) için gerçekleşmelidir.Göst.

Görsel kontrol Görsel kontrolde aşağıdaki noktalara dikkat edilmelidir: • Hücredeki ve cihazdaki hasarların kontrolü.ve Trafo verileridir. Arayüzleri kapsayan bağlantı denetimi ile sistemde bir taraftan kasa içindeki bağlantılar. bir batarya olmaksızın doğrudan bir batarya şarj cihazı üzerinden beslemeyin. Yayın Tarihi 10.8 Sistem bağlantısının kontrolü Genel notlar UYARI Tehlikeli gerilimlere dikkat! Aşağıdaki tedbire uyulmaması ölüm. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.Montaj ve Devreye Alma 3.2. 7UM62. Bunlar. Bu testler. Emniyet yok) yoksa çift toprak arızalarında gerilim katlaması tehlikesi oluşur. sadece tüm güvenlik yönergelerini tam olarak bilen ve bunlara gerekli titizliği gösteren kalifiye personel tarafından yapılmalıdır. (Sınır değerleri Teknik Veriler'de bulabilirsiniz).2 Bağlantıların Kontrolü 3. DİKKAT Cihazı. bunların çizimlere göre fonksiyonelliği ve diğer taraftan da algılayıcı veya trafo ve koruma cihazı arasındaki kablo bağlantısı kontrol edilir. • Harici kablo döşemenin bütünlüğü ve kalitesinin tekrar kontrolü. Korumanın bu denetimiyle sisteme bağlantının doğruluğu kontrol edilmelidir ve garanti altına alınmalıdır. Sistem 1 ve Sistem 2 arasında sabit olmalıdır. Cihazı. Teknik sistem verilerinin kurulması Koruma parametre ayarları kontrolü için (Yapılandırma ve Ayar değerleri) sistem taleplerine uygun olarak primer sistemde bağımsız bileşenlerin teknik verilerinin alınması gereklidir. 386 SIPROTEC. • Hücrenin ve cihazın topraklanmasının kontrolü. Planlama verilerinden sapmalarda koruma ayar değerleri uygun olarak düzeltilmelidir. Transformatör. bağlı bir batarya olmaksızın doğrudan bir batarya şarj cihazı üzerinden beslemeyin. kişisel yaralanma ve ciddi maddi hasarlara yol açabilir.(veya Motor-).2010 . Güç kaynağı Giriş terminallerindeki polarite ve gerilim yüksekliğinin kontrolü Not Artık beslemelerde DC gerilim sistemindeki Eksi-Bağlantı. Generatör. Aşağıdaki tedbirlere dikkat edilmemesi yüksek gerilimlerin oluşmasına ve sonuçta cihazın hasar görmesine yol açabilir. yani ayrılamaz şekilde köprülenmiş olmalıdır (Anahtarlama yönü yok. Aşağıdaki test adımları. Sistem taleplerine uygun olarak koruma ayarlarının tekrar kontrolü (yapılandırmalar ve ayar değerleri) burada önemli bir kontrol adımıdır. tehlikeli gerilimler mevcutken yapılır.

Eğer ''ON'' ve ''OFF'' durumları yer değiştirmişse. Gerilim trafosu minyatür şalterini indirin. özellikle sadece bir fazda açık üçgen sargının topraklamasının • Kablo döşemenin akım akış planına uygunluğunun kontrolü • Cihazın akım devrelerini kısa-devre etme özelliğinin kontrolü Diğer kontroller faaliyete özgü olarak gereklidir: • Kablonun yalıtım ölçümü • Oran. • Çıkış rölelerinin kumanda devrelerini ayırıcıların ve güç şalterleri vb. yani „OFF“ (ör.değişebilir bir DC gerilim ile kontrolü • Farklı bileşenlerin (Kesici.Montaj ve Devreye Alma 3. Gerilim Trafosu Minyatür Şalteri Düşük gerilim koruma.ve Gerilim trafo devrelerinin kontrolü aşağıdaki noktaları kapsar: • Teknik verilerin kurulması • Trafonun Hasarların. Anahtarlama düzeneği) kumanda rölelerinin açma devrelerinin açma hatları üzerinden kontrolü • Bildirim rölelerinin bildirimlerinin işlenmesi bildirim kablosu üzerinden kontrol tekniği için kontrol tekniğindeki metinlerin denetimiyle ve korumadaki bildirim temaslarının başlatılmasıyla kontrol edilir. SIPROTEC. Bağlantılarının görsel kontrolü • Trafo topraklama kontrolü. bu sinyalin devre bağlantısı ve konfigürasyonu kontrol edilmelidir. Hızlı kapama. Uyartım. Yayın Tarihi 10. Not Düşük gerilim davranışlı sabit zaman aşırı akım korumada bloklama „>Umühür BLK“ (1950) ikili girişi üzerinden gerçekleşir.3. Kurma durumunun.2010 387 .ve Polarite ölçümü • Yük ölçümü • Cihazın sekonder testi için konulmuş bütün test anahtarlarının fonksiyonlarını kontrol edin. Empedans koruma ve gerilimden ertkilenen sabit ve ters zamanlı aşırı akım koruma için gerili trafosunun bu fonksiyonun otomatik bloklanması durumunda bunun anlamı. İşletme bildirimleri dikkate alınarak. gerilim trafo minyatür şalterinin attığından emin olun.2 Bağlantıların Kontrolü Analog Girişler Akım. gerilim devresinin kontrolünde beraber kontrol edilmelidir. kontak tipi (N/K kontak veya N/A kontak) kontrol edilmeli ve düzeltilmelidir. minyatür şalterinin yardımcı kontağı bağlı ve buna uygun olarak yapılandırılmış olmalıdır. Koşul olarak. (Bildirim „>ARIZA:FİDER GT“ „ON“ ). • Transdüser/Transdüser bağlantısı İkili Girişler ve Çıkışlar Bunun için bakın Bölüm 3. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. 7UM62. bu. Minyatür şalteri tekrar kaldırın: Yukarıdaki bildirimler işletme bildirimlerinde „OFF“ olarak görünür. • İkili girişlerin ayarlanması: – Başlatma eşikleri için köprü atamaları kontrolü ve gerekirse denkleştirilmesi (bakın Bölüm 3. için pilot kablolar üzerinden kontrolü • Sinyal hatları üzerinden koruma cihazına kadar harici kontakları etkinleştirerek ikili giriş sinyallerini kontrol etmek.1) – Başlatma eşiği -eğer mümkünse. „>ARIZA:FİDER GT“ „OFF“). Eğer bu bildirimlerden biri görünmezse.

asla aşılmamalıdır. Açıklanan testler için ön koşul. diğer ölçme geriliminin bağlı olmadığına ve kesicilere giden açma ve kapama komutlarının bloke edildiğinden emin olun. Besleme gerilimi kesildikten sonra bile cihaz üzerinde tehlikeli gerilimler mevcut olabilir. tehlikeli gerilimlerin oluşmasına yol açar. kişisel yaralanma ve ciddi maddi hasarlara yol açabilir: Sadece tüm güvenlik adımlarını ve önleyici önlemleri alan kalifiye personel bu cihaz üzerinde çalışabilir. akım trafosu sekonder devrelerini kısa devre edin. Cihaza giden akım bağlantıları açılmadan önce. cihazın topraklaması. Yayın Tarihi 10. Uygulanabilecek tüm güvenlik talimatları ile birlikte bu kullanım kılavuzundaki tüm uyarı ve güvenlik bildirimleri tam olarak bilinmelidir. TEHLİKE Akım trafolarının sekonder devrelerinin açılması. Teknik Veriler bölümünde belirtilen sınır değerler -test ve devreye alma işlemleri de dahil.3 Devreye Alma 3. Röle bir sekonder test cihazı ile test edilirken. kişisel yaralanma ve ciddi maddi hasarlara yol açabilir. Aşağıdaki tedbirlere uyulmaması ölüm. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. 388 SIPROTEC. ancak. koruma sistemlerinin devreye alınmasını.2010 . Herhangi bir elektrik bağlantısı yapılmadan önce. topraklama vb. anahtarlama işlemlerinin tehlikesiz olarak yapılmasıdır. yani (depolama kondansatörleri) hala yüklü olabilir. Bunların işletme kontrollerinin daha önce yapılmış olması gerekir. Primer testler.3 Devreye Alma UYARI Elektrikli bir cihaz üzerinde çalışma konusunda tehlikeli gerilim uyarısı. kişisel yaralanma ve ciddi maddi hasarlara yol açabilir. UYARI Hatalı primer testlerden kaynaklanan tehlike uyarısı Aşağıdaki tedbire uyulmaması ölüm. gerilim trafoları ve test devreleri bağlantılarında tehlikeli gerilimler mevcut olabilir. gerilimi tekrar uygulamadan önce cihazın kalıcı başlangıç koşullarına ulaşması için en az 10 s süreyle bekleyin. aksi belirtilmedikçe. Yardımcı besleme gerilimi kesildikten sonra. 7UM62. Aşağıdaki tedbire uyulmaması ölüm. Güç kaynağında ve akım trafoları. doğrudan istasyonun koruyucu toprak iletkenine bağlanmalıdır. tesisin işletilmesini ve ilgili güvenlik kurallarını ve yönergelerini (anahtarlama.) bilen kalifiye personel tarafından yapılabilir. Cihazın devreye alınmasından önce açma/kapama testleri de yapılması gerekir.Montaj ve Devreye Alma 3.

Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.cihaz çalışması kullanılabilir. test işletimi esnasında sistem arayüzü üzerinden hiçbir mesaj iletimi olmadığı belirlenebilir. • Liste görünümden Bildirimler Üret’i çift tıklayın. sistem arayüzü üzerinden mesajların iletildiği ve alındığı ''aktif'' çalışma sırasında.1 Test Etkinliği/Veri İletimi Bloklama Eğer cihaz bir merkezi kontrol sistemine veya SCADA arayüzü üzerinden bir sunucuya bağlanmışsa. test öncesi. Sistem arayüzü testi. test özelliklerinin kullanılabilmesi için programın Online (çevrim-içi) olması gerektiğine dikkat edin. bir SIPROTEC 4-cihazdan ana sisteme gönderilen bütün mesajlar. Bildirimler Üret diyalog kutusu açılır (aşağıdaki şekle bakınız). 7UM62.3. Test’i tıklayın. SIPROTEC 4-Sistem Açıklamaları /1/ 'nda açıklanmıştır. DIGSI kullanılarak Online (Çevrim-içi) işletim modunda yapılır: • İstenilen diyalog kutusunu açmak için Online (Çevrim-içi) dizinini çift tıklayın. sadece devreye alma sırasında kontrol edilmelidir. Mesajların türüne bağlı olarak. Böylece bütün ihbar arabellekleri silinir. Ek A. Ayrıca Veri Aktarımı Bloklama 'nın etkinleştirilmesi ile.2010 389 . Test etkinliği' nde. Durum OLMALI sütununda.Montaj ve Devreye Alma 3. test modunda asla kontrol edilmemelidir. Ayırıcı) Aşağıdaki tedbire uyulmaması ölüm. Ayırıcılar gibi). Bu tür teçhizat. cihaz ''aktif'' serviste ve sistem gerilim altında iken bu test seçeneğini kesinlikle kullanmayın. -bunların gerçek arızalara ilişkin ihbar mesajları değil.2 Sistem Arayüzlerinin Testi Ön Açıklamalar Eğer cihaz bir sistem arayüzü ile donatılmışsa ve bu arayüz de kontrol merkezi ile iletişim için kullanılıyorsa. Not Bu testin sonuçlandırılmasından sonra. sistem arayüzü için matris formunda yapılandırılmış bütün mesaj metinleri gözükecektir.ilave bir test biti ile işaretlenir. Yayın Tarihi 10. test edilecek mesajlar için bir değer belirlenebilir. Cihaz için işletim fonksiyonları çıkar. cihazın yeniden ilk başlatması yürütülmelidir. Bu alanlardan birinin üzerine tıklayarak çekme menüden istenilen değer seçilebilir. değişik giriş alanları (örneğin „Bildirim ON“ / „Bildirim OFF“) sunulur. • Pencerenin sağ tarafında fonksiyon seçenekleri görünmesi için.3 Devreye Alma 3. DIGSI kullanıldığında. Test modunun ve iletimi bloklamanın nasıl etkinleştirileceği ve etkisiz kılınacağı. Anahtarlama teçhizatı (Kesiciler. Ancak. TEHLİKE Test fonksiyonu üzerinden işletim araçlarının devreye alınmasında tehlike (Örneğin Kesici. 3. Gerekirse. (bakınız Tablo “Protokole Bağlı Fonksiyonlar“. DIGSI ile bu arabellekler seçilip çıkartılmalıdır. kişisel yaralanma ve ciddi maddi hasarlara yol açabilir.3. iletilen bilgi mevcut bazı protokoller ile değiştirilebilir. mesajların doğru olarak iletilip iletilmediğini test etmek için DIGSI . Diyalog Kutusunun Yapısı Bildirim sütununda.5). SIPROTEC. sadece test sonucu çıkan mesajlar olduğunu belirten.

Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. cihaz bundan dolayı tekrar çalıştırıldığında kısa süre için işletime hazır olmaz. 390 SIPROTEC. Bir mesajı göndermek için. başka testler de yapılabilir. herhangi bir tehlikeye yol açmaksızın dikkatlice yapıldığından emin olun (yukarıdaki TEHLİKE uyarısını gözlemleyin!). bu işlemle aynı şekilde kontrol merkezine bildirilir.Montaj ve Devreye Alma 3. sizden 6 no’lu şifreyi (Donanım-deneme menüleri için) girmeniz istenir. Mesaj Yönünde Test Merkezi istasyona gönderilmesi gereken bütün bilgiler için Durum OLMALI altında çıkan aşağı açılır menü listesinde olasunulan tüm seçenekler test edilir: • Her bir test işleminin. ayrı olarak test edilir. Normalde ikili girişler üzerinden bağlı bilgiler (ilk karakter ''>''). Test Modundan Çıkma Sistem arayüzü testini sonlandırmak için Kapat’ı tıklayın. Diyalog kutusu kapanır.2010 . 7UM62. bunun yanındaki Gönder butonuna tıklayın. Yayın Tarihi 10. Doğru şifre girişinden sonra ayrı ayrı mesajlar gönderebilirsiniz. İkili girişlerin fonksiyonu. İlgili mesajlar gönderilir ve SIPROTEC 4 cihazının olay kayıtlarından ve kontrol merkezinden bu mesajlar okunabilir.3 Devreye Alma Şekil 3-19 Diyalog kutusu ile sistem arayüzünün testi: Bildirimler oluştur – Örnek İşletim Durumunu Değiştirme İşlem sütunundaki düğmelerden birine tıkladığınızda. • Test edilecek fonksiyonun karşısındaki Gönder’i tıklayın ve gönderilen bilginin merkezi istasyona ulaştığını ve muhtemelen istenilen tepkinin alındığını kontrol edin. Diyalog kutusu açık olduğu sürece.

7UM62. Anahtarlama teçhizatı (Kesiciler. donanım bileşenlerine yapılandırılan (atanan) komutları veya mesajları gösterir. açık veya kapalı anahtar sembolleriyle ve ışık diyotlar karanlık veya aydınlatılmış LED sembolleriyle gösterilir. donanım bileşenlerinin mevcut durumları görüntülenir. Donanım bileşenlerinin karşıt durumları. Donanım testi. sistem arayüzü üzerinden mesajların iletildiği ve alındığı ''aktif'' çalışma sırasında. • Pencerenin sağ tarafında fonksiyon seçenekleri görünmesi için. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. Not Bu donanım testinin sonuçlandırılmasından sonra. Aktüel sütununda. Olmalı sütununda gösterilir. DIGSI kullanılarak ayrı ayrı ve tamamı kontrol edilebilir. test öncesi. Ayırıcı) Aşağıdaki tedbire uyulmaması ölüm. örneğin yol alma sırasında cihazdan şalt teçhizatına olan kablo bağlantısını doğrulamak için kullanılır. Test’i tıklayın. çıkış röleleri ve LED'leri. SIPROTEC. Diyalog Kutusunun Yapısı Diyalog kutusu üç gruba bölünmüştür: GİR ikili girişler için. Yayın Tarihi 10.3 İkili Giriş ve Çıkışların Kontrolü Ön Açıklamalar Bir SIPROTEC 4 cihazının ikili girişleri. Bu tür teçhizat. • Liste görünümden Cihaz girdi ve çıktıları'nı çift tıklayın. TEHLİKE Test fonksiyonu üzerinden işletim araçlarının devreye alınmasında tehlike (Örneğin Kesici. En sağdaki sütun.3. DIGSI kullanılarak Online (Çevrim-içi) işletim modunda yapılır: • İstenilen diyalog kutusunu açmak için Online klasörüne çift tıklayın. Böylece bütün ihbar arabellekleri silinir. sadece devreye alma sırasında kontrol edilmelidir. Cihaz için işletim fonksiyonları çıkar. İkili giriş ve çıkışların fiziksel aktuel durumları. Bu panellere çift tıklayarak. Bu özellik. Görüntüleme açık metinde gerçekleşir.3 Devreye Alma 3. Ayırıcılar gibi). Her grubun solunda aynı etikette bir panel mevcuttur. ÇIK ikili çıkışlar için ve LED ise ışık diyotları içindir. seçilen grubun içindeki bilgiler açılabilir veya gizlenebilir. Gerekirse. test modunda asla kontrol edilmemelidir. Gösterim sembolik olarak gerçekleşir. Aynı isimli diyalog kutusu açılır (aşağıdaki şekle bakınız).Montaj ve Devreye Alma 3. DIGSI ile bu arabellekler seçilip çıkartılmalıdır. kişisel yaralanma ve ciddi maddi hasarlara yol açabilir. Ancak cihaz „aktif“ serviste ve sistem gerilim altında iken bu test seçeneğini kesinlikle kullanmayın.2010 391 . cihaz yeniden başlatılmalıdır.

Montaj ve Devreye Alma 3. • Daha sonraki testler sırasında istenmeyen hatalı anahtarlama işlemlerini önlemek için testi sonlandırın (“Test Modundan Çıkma“ paragrafına bakın). örneğin bir koruma fonksiyonundan bir açma faaliyeti veya operatör panelinden bir kumanda komutunun uygulanamayacağı anlamına gelir. • Her bir çıkış rölesi. Çıkış rölesini kontrol etmek için şu işlemleri uygulayın: • Çıkış rölesi üzerinden anahtarlama işlemlerinin tehlikesiz yürütülmesini sağlayın (yukarıdaki TEHLİKE! ikazına bakın). başka durum değişiklikleri de yapılabilir. 392 SIPROTEC. 6 no’lu şifreyi (eğer yapılandırma sırasında etkinleştirilmişse) girmeniz istenir.3 Devreye Alma Şekil 3-20 İkili girişlerin ve çıkışların testi – Örnek İşletim Durumunu Değiştirme Bir donanım bileşeninin işletim durumunu değiştirmek için Olmalı sütunundaki ilgili düğmeye tıklayınız. Bu. bütün çıkış röleleri dahili cihaz fonksiyonelliğinden ayrılır ve sadece donanım test fonksiyonu ile çalıştırılabilir. İşletim durumunun ilk değişikliğine müsaade edilmeden önce. Çıkış Rölelerinin Testi 7UM62 ’nin çıkış röleleriyle tesis arasındaki kablo bağlantısının kontrolü için. bir çıkış rölesine. Doğru şifre girişinden sonra bir durum değişikliği uygulanabilir. diyalog kutusundaki ilgili OLMALI-hücresi üzerinden test edilmelidir. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. Diyalog kutusu açık olduğu müddetçe. Yayın Tarihi 10. Herhangi bir çıkış rölesinin ilk durum değişikliği tetiklendiğinde. röleye atanan mesajın üretilmesine gerek duyulmaksızın her bir çıkış rölesi ayrı ayrı enerjilenebilir.2010 . 7UM62.

bütün donanım bileşenleri tesis ayarlarıyla belirlenen işletme koşullarına geri döner. Aktüel diyalog kutusunun sütununda kontrol edin. Seçenekler. dahili cihaz fonksiyonelliğinden ayrılır ve sadece donanım test fonksiyonu üzerinden denetlenebilir.3 Devreye Alma İkili Girişlerin Testi 7UM62 ’nin ikili girişleriyle tesis arasındaki bağlantıların kontrolü için. Şu durumlarda bir güncelleme yapılır: • her bir donanım bileşeni için. bir cihaz fonksiyonundan veya LED resetleme tuşuna basılarak artık hiçbir LED aydınlatılamayacaktır. LED’lerin Testi LED'ler diğer giriş ve çıkış elemanlarındaki gibi aynı şekilde test edilebilir.Montaj ve Devreye Alma 3. • Testi tamamlayın (''Test İşleminden Çıkma'' paragrafına bakın). Dolayısıyla. donanım bileşenlerinin o andaki mevcut durumları okunur ve görüntülenir. Diyalog kutusu kapanacaktır. • eğer çevrimsel olarak güncellenen bütün donanım bileşenleri için. eğer işletim durum değişikliği komutu başarıyla gerçekleştirilmişse. Şifre girişi henüz gerekli değildir. 7UM62. • bütün donanım bileşenleri için. ilgili ikili girişi donanım test fonksiyonuyla tetiklemek de mümkündür. cihaz bundan dolayı tekrar çalıştırıldığında kısa süre için işletime hazır olmaz. ilk durum değişikliği tetiklendiğinde bütün LED'ler.2010 393 . Herhangi bir ikili girişin ilk durum değişikliği tetiklenip 6 no’lu şifre de girildiği an tüm ikili girişler tesisten ayrılır ve sadece donanım test fonksiyonu üzerinden etkinleştirilebilir. Böylece. Bunun için diyalog kutusu tekrar güncelleştirilmelidir. • Bu tepkileri. aşağıdaki “Göstergeyi Güncelleştirme” paragrafında gösterilmiştir. SIPROTEC. tesiste herhangi bir anahtarlama işlemi yapılmaksızın test edilmesini istiyorsanız. Göstergeyi Güncelleştirme Cihaz Giriş ve Çıkışları Testi diyalog kutusu açıldığında. İkili girişleri kontrol etmek için aşağıdakileri uygulayın: • İkili girişlerin enerjilenmesine yol açan tesisteki her bir durumu ayrı ayrı üretin. Herhangi bir LED'in. Test Modundan Çıkma Donanım testini sonlandırmak için Kapat’ı tıklayın. İkili girişlerin mevcut fiziksel durumlarının görülmesi için Cihaz girişleri ve çıkışları testi diyalog kutusunu yeniden açın. Eğer bir ikili girişin çalışmasının. (devir süresi 20 saniye) Devresel Güncelleme alanı işaretlenmişse. Yayın Tarihi 10. eğer Güncelleştir alanı tıklanmışsa. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. ikili girişlerin enerjilenmesine yol açan tesisteki koşullar tek tek üretilmeli ve cihazın bunlara gösterdiği tepkiler kontrol edilmelidir.

Montaj ve Devreye Alma 3.3 Devreye Alma

3.3.4
Genel

Kesici Arıza Koruma Testleri

Eğer cihaz kesici arıza koruma ile donatılmışsa ve bu fonksiyon da kullanılıyorsa; bu fonksiyonun sistemle bütünlüğü, uygulama koşulları altında test edilmelidir. En önemli husus, lokal kesici arızasında açma komutlarının bitişik kesicilere doğru olarak gönderildiğinin kontrol edilmesidir. Bitişik kesiciler olarak, fider kesici arızasında arıza akımının kesilmesi/arızanın yalıtılması için açılması gereken bütün kesiciler tanımlanır. Bunlar yani, arızalı fider üzerinden beslenen kesicilerdir. Bitişik kesicilerin tanımlanması, büyük oranda olası sistemin düzenlemelerine bağlıdır. Bu yüzden; genel, ayrıntılı bir test tanımlaması belirlenemez.

3.3.5

Analog Çıkışların Kontrolü
SIPROTEC-Cihazları 7UM62, 2x2 ye kadar analog çıkışlarla donatılabilir. Cihazın analog çıkışları mevcutsa ve kullanılıyorsa, bunların etkisi test edilmelidir. Farklı ölçülen değerler veya sonuçlar çıktılandığı için, kontrol, kullanılan değerlere bağlıdır. Bu değerler, (örneğin bazı sekonder test cihazları ile) üretilmelidir. İlgili değerlerin, doğrudan okunacak olan yerde doğru şekilde çıktığından emin olun.

3.3.6

Kullanıcı Tanımlı Fonksiyonların Testi

CFC-Mantığı Cihaz, kullanıcı tarafından, özellikle CFC mantığıyla özel fonksiyonların tanımlanmasına izin veren geniş bir yeteneğe sahiptir. Bu yolla cihaza eklenen fonksiyonlar veya bağlantılar kontrol edilmelidir. Doğal olarak, genel bir test yordamı mevcut değildir. Bu tür fonksiyonların yapılandırılması ve bunlara ilişkin ayarlanmış koşulların önceden bilinmesi ve test edilmiş olması gerekir. Bunlardan en önemlileri, şalt teçhizatının (kesici, ayırıcı, topraklayıcı) olası kilitleme koşullarıdır. Bunlar dikkate alınmalı ve test edilmelidir.

394

SIPROTEC, 7UM62, Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1, Yayın Tarihi 10.2010

Montaj ve Devreye Alma 3.3 Devreye Alma

3.3.7

Dururken rotor toprak arıza korumanın kontrolü

Rotor toprak arıza koruma (R, fn) Rotor toprak arıza koruma mevcut makinede kontrol edilir. Bunun için ancak bağlantı cihazı yabancı bir AC gerilim ile beslenmelidir. Bu 100 V - 125 V veya 230 V olabilir (Bölüm 2.34'de bağlantı şemasına da bakın). Rotor toprak arıza korumayı (Adres 6001 ROTOR T/A) Röle BLK olarak ayarlayın. Uyartımlı makinelerde döner redresör üzerinden (aşağıdaki şekil sol) doymuş bir toprak arıza her iki ölçme kontakt halkası arasına yerleştirilmiş ölçme fırçalarında bulunur, uyartımlı makinelerde kontakt bileziği üzerinden (aşağıdaki şekil sağ) bir kontakt bileziği ve toprak arasında bulunur. Cihaz böylece toprak empedansı olarak sadece bağlantı cihazının reaktansını ve fırça direncini, gerekirse koruma direnci için endüktif-kapasitif bağlantıda kuplaj kondensatörleri ve akım sınır direnci ölçer. Bu değerler bu kompleks direncin faz açısıyla toprak arıza ölçüm değerlerinin altında okunabilir: Rtop Xtop ϕZtop = x.xx kΩ = y.yy kΩ = z.z°

Burada Rtop. seri dirence (Fırçalar artı gerekirse Koruma- ve Sınır direnci ) ve Xtop. Kuplaj direncine karşılık gelir. Bu esnada hem Rtop. için hem de Xtop. için sıfır değeri gösterilir, o zaman URE veya IRE bağlantılarında ters bir polarite bulunur. Ölçme büyüklüklerinden birinin polaritesi değiştirilmeli ve ölçme tekrarlanmalıdır. Ayar değerleri kontrol edilmesi veya doğru ayarlanması R SERİ X KUPLAJ = xxx Ω (Adres 6007) = yyy Ω (Adres 6006)

yukarıdaki ölçüm değerlerine karşılık gelmeli. Toprak arıza köprüsünü kaldırın. Böylece bir direnç üzerinden uyarı direnci büyüklüğünde (RE< UYARI, Adres 6002, 10 kΩ uşlaştırmada) bir toprak arıza yukarıdaki gibi benzetilir. Toprak arıza ölçüm değerleri altında cihazdan hesaplanan toprak direnci Rtop olarak okunur. Gerçek ve görüntülenen toprak direnci arasındaki önemli miktarda sapmalarda IRE PHI I RE için açı düzeltmesinin önceden ayarlanmış değerinin Adres 6009 altında değiştirilmesiyle, aynılık düzeltmesine ulaşılmaya çalışılır. Bu açı hatası düzeltmesi rotor toprak arıza koruma fonksiyonuna etki eder. Böylece bir direnç üzerinden Açma direncinin % 90'ı büyüklüğünde (RE<< AÇMA, Adres 6003, 2 kΩ ulaştırmada) bir toprak arıza yukarıdaki gibi benzetilir. Rotor toprak arıza koruma Başlatma- ve 6005 T-AÇMARE<< (0,5 s ulaştırmada) den sonra Açma mesajı verir (LED 1 ve Çıkış rölesi 2, herbiri toplu mesaj olarak cihaz açması). Uyartımlı makinelerde kontakt bileziği üzerinden diğer kontakt bileziğindeki sonuncu deneme tekrarlanır. Toprak arıza direnci kaldırılır.

SIPROTEC, 7UM62, Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1, Yayın Tarihi 10.2010

395

Montaj ve Devreye Alma 3.3 Devreye Alma

Şekil 3-21

Uyartım türleri

Ölçme fırçaları kaldırılır veya ölçme devresi kesilir. Bu „Ar. R/T/A Iee<“ mesajının yakl. 5 sn lik bir gecikmesine göre gerçekleşir (fabrika çıkışında yapılandırılmamış). Ölçme devresi tekrar kapanır. Eğer „Ar. R/T/A Iee<“ mesajı kapalı ölçme devresinde de mevcut ise, o zaman Rotor-Toprak-Kapasite 0,15 µF den daha az olur. Bu durumda bir ölçme devresi denetimi mümkün değildir; „Ar. R/T/A Iee<“ mesajı bir ikili girişe yapılandırılmamalıdır ve etkinliği kaldırılmalıdır (Parametre 5106 IEE< = 0) . Daha sonra tüm geçici tedbirlerin bu deneme için tekrar geriye döndürüldüğü kontrol edilmelidir: • Topraklama köprüsü veya Direnç kaldırılır, • Ölçme devreleri kapalı, • Bağlantı cihazı öngörülen besleme AC gerilimine bağlanır, (Bölüm 2.34'de bağlantı şemasına bakın). Bir işletme testi daha sonra çalışan makinede Rotor arıza koruma kontrolü işletimde bölümünde tanımlandığı gibi gerçekleşir. Rotor arıza koruma (1-3 Hz) Rotor toprak arıza koruma mevcut makinede kontrol edilir. Bunun için ancak ön bağlantı cihazı 7XT71 yabancı bir AC gerilim ile beslenmelidir. Bu 100 V - 125 V AC dir (Ek A.3'te bağlantı şemasına da bakın). Rotor toprak arıza korumayı (Adres 6101 R/T/A 1-3Hz) , Röle BLK olarak ayarlayın. Arızasız durumda koruma cihazından devam eden işletme ölçüm değerleri okunur ve değerlendirilir (bakın Tablo 3-28). İşletme ölçüm değerleri Toprak Arıza Ölçüm Değerleri altında bulunabilir (DIGSI'de „Toprak arıza ölçüm değeri“ altında).

396

SIPROTEC, 7UM62, Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1, Yayın Tarihi 10.2010

Montaj ve Devreye Alma 3.3 Devreye Alma

Tablo 3-28 fgen = xx.x Hz Ugen = xx.x V

Rotor toprak arıza korumanın işletme ölçüm değerleri Açıklama Bağlanan kare dalga gerilimin frekansı görüntülenir. Bu 7XT71'de bağlantı köprüsüyle ayarlanabilir. Ön ayar yakl. 1,5 Hz olabilir (Tolerans yakl. ± % 10). Bu ölçüm değeri bağlanan kare dalga gerilimin aktüel büyüklüğünü gösterir. Ölçüm değeri yakl. 50 V olabilir (7XT71'in toleransı ± 4 V olabilir) Bu ölçüm değeri arısasız durumda sıfıra yakındır. Eğer rotorda bir arıza direnci toprağa karşı yerleştirilmişse, o zaman beklenen akım aşağıdaki gibi tahmin edilir.

Ölçüm değeri

Igen = X.xx mA

RE: Arıza direnci Rtop: Bağlanma direnci (20 kΩ + 720 Ω = 20,720 kΩ) Qc = x.xxx mAs Bu ölçüm değeri rotor toprak kapasitesiyle belli bir şarj gösterir. Ölçülen değerin yarısı 6106 no'lu adreste Qc < olarak ayarlanır. Eğer kapasite çok küçük ise, o zaman gerekirse ölçme devresi denetimi etkin değil olarak anahtarlanmalıdır (Ayar değeri 0). Bu ölçüm değeri rotor toprak direncini gösterir. Arızasız durumda üst sınır değeri 999,9 kΩ gösterilir. Bu durum olmazsa, o zaman besbelli ki ilave kapasiteler uyartım düzeneğinde mevcuttur. Kare dalga formlu gerilim frekansı 7XT71'de bağlantı köprüsüyle düşürtülür. Bu sırada en az 3 Şebeke periyodu boyunca ölçme akımı Igen 'de hiçbir şarj değişikliği mevcut olmamalıdır. Görselleştirme için arıza kaydı başlatma (anlık değer yazılımı) başlatılmalı ve akım Igen'i tekrar veren MU2 hat genişliği, kontrol edilmelidir (bakın aşağıdaki şekil).

Rtoprak = xxx.x kΩ

SIPROTEC, 7UM62, Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1, Yayın Tarihi 10.2010

397

Montaj ve Devreye Alma 3.3 Devreye Alma

Şekil 3-22

Arıza kaydı başlatma

Bundan sonra arıza dirençleri Uyarı- ve Açma kademesi için yapılandırılır ve işletme ölçüm değeri Rtoprak okunur. Her iki ölçüm değeri, Uyarı kademesinin (Adres 6102 RE< UYARI) ve Açma kademesinin (Adres 6103 RE<< AÇMA) ayar değerleri için temel oluştururlar. Daha sonra Uyarı ve Açma kademesinin kontrolü gerçekleşir. Test direnci, ayar değerinin yakl. % 90 'ı civarında bulunur. Uyartımlı makinelerde kontakt bileziği üzerinden test, her iki kontakt bileziğine uygulanır. Toprak arıza direnci uzaklaştırılır ve sonra ölçme fırçaları kaldırılır veya ölçme devresi kesilir. Bu yakl. 10 s'lik bir gecikmeden sonra „R/T/A1-3Hz açık“ mesajı gerçekleşir (fabrika çıkışında yapılandırılmamış). Ölçme devresi tekrar kapanır. Eğer otomatik bir test bir test direnci aracılığıyla olursa, o zaman bu mekanizma da test edilir. Bu esnada test direnci kontakt bileziğinde toprağa karşı anahtarlanırsa, ikili giriş üzerinden („>R/T/A1-3HzTest“) test etkinleştirilir. Bunun devamında mesajlar dört çalışma adımıyla kontrol edilir. 1. Ölçme devreleri kapalı Mesaj „Test R/T/A B.lı“ Mesaj „1 Devre Açık“ Mesaj „2 Devre Açık“

2. 1. Bağlanma direncinde bağlantı açma 3. 2. Bağlanma direncinde bağlantı açma 4. Bağlantıları tekrar oluşturmak

Mesaj „Test R/T/A B.lı“

Otomatik test tekrar sonlandırılır ve işletme ölçüm değeri Rtoprak yeniden kontrol edilir. Bu 999,9 kΩ değerini göstermelidir.

398

SIPROTEC, 7UM62, Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1, Yayın Tarihi 10.2010

Montaj ve Devreye Alma 3.3 Devreye Alma

Bundan sonra 7XT71'in AC gerilim beslemesi kapatılır. Koruma cihazı yakla. 5 s bir zamandan sonra „R/T/A 1-3Hz Ar.“ mesajını (fabrika çıkışında yapılandırılmamış) gösterir. Ölçme devresinin çalışan makine nedeniyle mümkün etkilenmeleri, özellikle uyartım ile ortadan kaldırmak için, ek bazı işletme testleri önerilir.

3.3.8

% 100 Stator Toprak Arıza Koruma Kontrolü

% 100 Stator toprak arıza koruma Eğer toprak direnç hesabının ölçme prensibi, makine duruyor, dönüyor veya uyartımlı olsa da bundan bağımsız ise, % 100 Stator toprak arıza koruma mevcut makinede kontrol edilir. Bunun için ancak 20 Hz-Generatör 7XT33 projeya bağlı olarak DC gerilim ile veya yabancı bir gerilim kaynağıyla (3 x 100 V, 50/60 Hz) beslenmelidir (bakın Bölüm 2.31 Bağlantı şeması). % 100 Stator toprak arıza koruma (Adres 5301 %100 S/T/A-KOR.) ,Röle BLK olarak anahtarlanır. Aşağıdaki ayar parametreleri yol almada ön ayarda kalmalıdır: 5309 5310 5311 PHI I S/T/A = S/T/A Rps = Rl-PARALEL = ∞ Ω

Cihaza sevk edilen ölçme büyüklükleri US/T/A ve IS/T/A , sadece toprak arıza ölçme değerleri altında (DIGSI de toprak arıza ölçme değerleri kapakçığında) okunabilir: „U S/T/A=“ xx.x V „U20 =“ xx.x V

„I S/T/A=“ xx.x mA „I20 =“ xx.x mA

Ölçme değerleri U S/T/A ve I S/T/A'in gerçek efektif değerler olduğuna ve sadece generatör hareketsiz durumunda 20 Hz-Büyüklüklere (U20 ve I20) karşılık geldiğine dikkat edilmelidir. Ölçülebilir gerilim, yük direnci RL ile, 20 Hz-Direnç -Bant geçiricinin direnci (RBP yakl. 8 Ω) ile, gerilim bölücü (nGer.Bölücü i.a. 5/2) ile ve sonuncu olarak beslenen 20 Hz-Gerilim ile (U20 Hz-Generatör yakl. 25 V) etkilenir. Değer aşağıdaki gibi tahmin edilir:

Akan akım IS/T/A stator toprak kapasitesi ile belirlenir ve çok küçük değerler alır. Cihaz bu değerlerden koruma cihazı taraflı ilgili toprak direncini RS/T/A hesaplar. Primer Toprak direnci RS/T/Ap makine taraflı Sistem Verileri 1 de dönüştürme faktörü ile çarpılan sekonder değerden hesaplanır (Adres 275 R S/T/A Faktörü). Her iki direnç değeri de, ayrıca 20 Hz-Gerilim ve 20 Hz-Akım (ϕS/T/A = ϕU - ϕI) arasındaki faz açısı da işletme ölçüm değerlerinden okunabilir: „R S/T/A=“ xxxx Ω „R S/T/Aprimer=“ xxx.xx kΩ „ϕ S/T/A=“ xx.x°

SIPROTEC, 7UM62, Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1, Yayın Tarihi 10.2010

399

Montaj ve Devreye Alma 3.3 Devreye Alma

TEHLİKE
Genaratörde çalışmıyor durumunda dahi stator sargısının harici 20 Hz-Ön gerilimi sebebiyle tehlikeli gerilimler mevcut olabilir. Korunan generatörün %1 -% 3 primer anma akımları bulunabileceğinden, aşağıdaki tedbire uyulmaması ölüm, kişisel yaralanma ve ciddi maddi hasarlara yol açabilir. Stator sargısının harici 20 Hz-Ön gerilimi, henüz işletilmeyen generatörün çalıştırılmasından önce devre dışı (kapatılmalı) bırakılmalıdır.

Aşağıdaki adımları takip edin: • Arızasız durumda (RE sonsuz) ölçülen açı kapasitif toprak akımı yüzünden negatif olmalıdır. Bu durum olmazsa, bağlantı akım girişinde döndürülmelidir. Faz açısı „ϕ S/T/A=“ mevcut stator toprak kapasitesi nedeniyle yakl. –90° civarında bulunmalıdır. Böyle değilse, o zaman –90° ya tamamlama yapılır ve PHI I S/T/A = –90° – ϕ S/T/A ayarlanır. Bir gösterge değerinde ör. „ϕ S/T/A=“ –75°, Adres 5309 PHI I S/T/A = –15° ayarlanır. Sonra ölçme değeri yakl. –90° değiştirilir. R S/T/A için görüntülenen değer, arızasız durumda mümkün maksimum değer 9999 Ω almış olmalıdır. Primer toprak direnci R S/T/Ap için maksimum değer, seçilen dönüştürme faktörüne (R S/T/A Faktörü Adres 275) bağlıdır. • Generatör yıldız noktasında bir kısa devre (RE = 0 Ω) yapılandırılır ve ölçülen arıza direncinin („R S/T/A=“) işletme ölçüm değerlerinden okunur. Bu direnç, Adres 5310 altında S/T/A Rps ayarlanır. • Şimdi Açma değerine karşılık gelen (ör. 2 kΩ) primer taraflı bir direnç yapılandırılır. Ölçülen arıza direnci („R S/T/A=“) kontrol edilir. Bu beklenen değerde etkili bir sapmaya neden olursa, S/T/A Rps denkleştirilir ve gerekirse düzeltme açısıyla ince bir ayar (PHI I S/T/A) yapılır. Bundan sonra arıza direnci okunur ve Açma değeri olarak Adres 5303 altında R<< S/T/A AÇMA ayarlanır. Daha sonra primer taraflı arıza direnci uyarı kademesi için (ör 5 kΩ) yapılandırılır ve arıza direncinin („R S/T/A=“) işletme ölçüm değerlerinden okunur. Bu değer Adres 5302 altında R< S/T/A ALARM olarak ayarlanır. • 20 Hz-Generatör için besleme gerilimi kapatılır veya ikili giriş üzerinden bloklanır. „S/T/A 100 Arıza“ mesajı görüntülenir (fabrika çıkışında yapılandırılmamış). Böylece 20 Hz-generatör kesikliği tanınır. Eğer bu mesaj halihazırda işletimde bulunan 20 Hz-generatörde oluşursa, denetim eşiği (Adres 5307 U20 MIN) azaltılır. Bu, çok küçük yük dirençlerinde (< 1 Ω) sözkonusu olabilir.

• Son olarak 0 kΩ ile başlayan 1kΩ adımlarla bir ölçme sırası kabul edilir. Düzeltme açısında (PHI I S/T/A Adres 5309) veya Arıza direncinde (S/T/A Rps, Adres 5310) değişiklikler yapılırsa, Açma- (R<< S/T/A AÇMA) ve Uyarı kademesi (R< S/T/A ALARM) için ayar değeri uydurulur. • Yani toprak direnci Uyarı kademesinin (Adres 5302 R< S/T/A ALARM) direncinin % 90'ı civarında düşürülür. Stator toprak arıza akımı, Adres 5303 altında ayarlanan gecikme süresinden sonra T S/T/A ALARM (10,00 s fabrika çıkışında) bir uyarı mesajı „S/T/A 100 Alarm“ verir (fabrika çıkışında yapılandırılmamış). Toprak direnci, açma kademesinin (R< S/T/A ALARM, Adres 5303) koruma cihazı taraflı hesaplanan başlatma değerinin % 90 ına kadar düşürülmeye devam edilir. Koruma Başlatma- ve T S/T/A AÇMA Adres 5305 ( fabrika çıkışında) dan sonra Açma mesajı verir. Test direncini uzaklaştırın. Not Ayarlar bundan sonra sekonder değerlerle yürütülür. Sekonderden primer değerlere dönüşüm hesaplamasında, teorik dönüştürme faktörünün tam doğru olmadığı tespit edilirse, o zaman R S/T/A Faktörü uygun olarak ölçme sonuçlarına uydurulur (dönüşüm formülleri için bakın Bölüm 2.31.2).

400

SIPROTEC, 7UM62, Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1, Yayın Tarihi 10.2010

Montaj ve Devreye Alma 3.3 Devreye Alma

Eğer 20 Hz-Generatör 7XT33'den alınacak mesaj „20 Hz-Gerilim eksik“ ikili girişlerden birine yönlendirilir ve bu fabrika çıkışına karşı yapılandırılır, o zaman onun mesajı kontrol edilir. 20 Hz-generatörün besleme gerilimlerini kesin. Geri bildirim „>U20 arıza“ (fabrika çıkışında yapılandırılmamış). Mesaj „S/T/A 100 Arıza“ (fabrika çıkışında yapılandırılmamış). 20 Hz-generatörün besleme gerilimlerini tekrar devreye sokun. Eğer % 100 Stator toprak arıza korumanın bir ikili giriş üzerinden bloklanması imkanı kullanılırsa, o zaman bunun etkisi kontrol edilmelidir. İkili giriş „>S/T/A 100 BLK“ denetlenir. Geri bildirim „S/T/A 100 BLKdı“. Diğer kontroller işlemekte olan makinede gerçekleşir. Not Rutin testlerde ayrıca Bant geçirici 7XT34 de kontrol edilmek isteniyorsa, o zaman sistem hareketsiz durumda topraklama- veya sıfır noktası transformatörü kısa devre edilir ve daha sonra 20 Hz-Generatör bağlanır. İşletme ölçüm değeri I S/T/A, küçük akım trafosu (ör. 400 A/ 5 A) dönüşüm oranı ile çarpılır. Akan akım 3 A'in üzerinde bulunmalıdır. Akım belirgin şekilde daha düşük ise, bant geçiricinin rezonans frekansı değiştirilir. Kapasitelerin enerjilenmesi veya enerjisi kesilmesiyle daha iyi bir eşleştirmeye erişilir (bakın İşletme talimatları 7XT33 Sipariş No. C53000-B1174-C129).

Bunun ardından kısa devre uzaklaştırılır ve işletme değerleri U S/T/A ile temiz bir ayırma kontrol edilir.

3.3.9
Hazırlık

DC gerilim-/akım ölçüm devresinin kontrolü

DC Gerilim-/DC Akım korumayı (Adres 7201 DC KORUMA) , Röle BLK olarak anahtarlayın. Uygulama alanına göre uygun sistem gerilimi amaçlanan koşullarla değiştirilebilir ve 7UM62 'nin reaksiyonu kontrol edilir. (Adres 7203'deki seçime göre) Sınır geriliminin (Adresse 7204) Aşırı- veya Düşük kalma durumunda „DC Koruma Baş.“ (fabrika çıkışında yapılandırılmamış) gerçekleşir ve sonra T DC = (Adres 7206) Mesaj „DC Koruma AÇMA“ (fabrika çıkışında yapılandırılmamış). Bundan sonra DC gerilim koruma hazırolda bekler şekilde anahtarlanır (Adres 7201 DC KORUMA = ON) veya – kullanılmadığı sürece – devre dışı bırakılır (kapalı) (DC KORUMA = OFF).

SIPROTEC, 7UM62, Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1, Yayın Tarihi 10.2010

401

Montaj ve Devreye Alma 3.3 Devreye Alma

3.3.10

Yapılandırılmış İşletim Aygıtları için Açma/Kapama Kontrolleri

Komut girişi üzerinden anahtarlama Eğer yapılandırılmış işletme aygıtlarının anahtarlama işlemleri daha önce açıklanan donanım testleri sırasında yapılmamışsa, cihazın dahili kumanda fonksiyonu üzerinden bu şalt teçhizatının açma ve kapama testleri yapılmalıdır. İkili giriş üzerinden cihaza sağlanan kesici konumunun geribildirim bilgisi cihaz göstergesinde görülerek gerçek kesici konumu ile karşılaştırılır. Grafik göstergeli cihazlar için fider kumanda göstergesi üzerinden bunu yapmak daha kolaydır. Anahtarlama yordamı SIPROTEC 4-Sistem Açıklamaları’nda belirtilmiştir. Anahtarlama yetkisi, kullanılan komutların kaynağına karşılık gelecek şekilde ayarlanmalıdır. Anahtarlama modunda, kilitlemeli/normal veya kilitlemesiz/test anahtarlaması olarak seçilebilir. Kilitlemesiz kumanda, ancak güvenlik önlemleri altında yapılabilir. Uzaktan bir kontrol merkezinden kumanda Eğer cihaz sistem arayüzü üzerinden bir uzak kontrol merkezine bağlı ise; ilgili anahtarlama testleri aynı zamanda bu merkezden de kontrol edilmelidir. Bunun için, anahtarlama yetkisinin kullanılan komutların kaynağına karşılık gelecek şekilde ayarlanması gerekir.

3.3.11

Makine ile devreye alma testi

Genel bilgiler

UYARI
Elektrikli bir cihaz üzerinde çalışma konusunda tehlikeli gerilim uyarısı. Bu uyarının dikkate alınmaması, ölüme, ciddi yaralanmalara veya önemli ölçüde maddi hasara sebep olabilir. Sadece tüm güvenlik adımlarını ve önleyici önlemleri alan kalifiye personel bu cihaz üzerinde çalışabilir. Uygulanabilecek tüm güvenlik talimatları ile birlikte bu kullanım kılavuzundaki tüm uyarı ve güvenlik bildirimleri tam olarak bilinmelidir.

Cihazın devreye alınmasından önce açma/kapama testleri de yapılması gerekir. Açıklanan testler için ön koşul, anahtarlama işlemlerinin tehlikesiz olarak yapılmasıdır. Bunlar bu nedenle işletme kontrolleri için düşünülmemiştir.

UYARI
Hatalı primer testlerden kaynaklanan tehlike uyarısı Aşağıdaki tedbire uyulmaması ölüm, kişisel yaralanma ve ciddi maddi hasarlara yol açabilir. Primer testler, ancak, koruma sistemlerinin devreye alınmasını, tesisin işletilmesini ve ilgili güvenlik kurallarını ve yönergelerini (anahtarlama, topraklama vb.) bilen kalifiye personel tarafından yapılabilir.

402

SIPROTEC, 7UM62, Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1, Yayın Tarihi 10.2010

Montaj ve Devreye Alma 3.3 Devreye Alma

Güvenlik kuralları Uygulanacak güvenlik kurallarına uymak (ör. VDE 105, VBG4) önkoşuldur. Çalışmaya başlamadan önce „5 Güvenlik kuralı“ na dikkat edilmelidir: • Açmak • Tekrar kapatmaya karşı emniyete almak • Gerilim serbestliği saptamak • Topraklamak ve Kısa devre etmek • Karşılıklı, gerilim altında bulunan bölümü örtmek veya muhafazaya almak Bundan başka şunlara dikkat edin: • Herhangi bir elektrik bağlantısı yapılmadan önce, cihazın topraklaması, doğrudan istasyonun koruyucu toprak iletkenine bağlanmalıdır. • Güç kaynağında ve akım trafoları, gerilim trafoları ve test devreleri bağlantılarında tehlikeli gerilimler mevcut olabilir. • Besleme gerilimi kesildikten sonra bile cihaz üzerinde tehlikeli gerilimler mevcut olabilir; yani (depolama kondansatörleri) hala yüklü olabilir. • Yardımcı besleme gerilimi kesildikten sonra; gerilimi tekrar uygulamadan önce cihazın kalıcı başlangıç koşullarına ulaşması için en az 10s süreyle bekleyin. • Teknik Veriler altında belirtilen (Bölüm 4.1) sınır değerler -test ve devreye alma işlemleri de dahil- asla aşılmamalıdır.

TEHLİKE
Akım trafolarının sekonder devrelerinin açılması, tehlikeli gerilimlerin oluşmasına yol açar. Aşağıdaki tedbire uyulmaması ölüm, kişisel yaralanma ve ciddi maddi hasarlara yol açabilir. Cihaza giden akım bağlantıları açılmadan önce, akım trafosu sekonder devrelerini kısa devre edin. Eğer akım trafosu sekonder bağlantılarının otomatik kısa devre edilmesini sağlayan bir test şalteri mevcut ise, bunu kısa devre edicinin kontrolünden itibaren „Test“ durumuna getirmek yeterlidir.

Tüm sekonder test setini uzaklaştırmak için ölçme büyüklükleri açılmalıdır. İşletme hazırlıkları bitirilmiş olmalıdır. Primer testler generatör ile yapılmalıdır. Program Uygulama Bu genellikle aşağıdaki sıralamada gerçekleşir • Kısa devre testleri • Gerilim testleri • Toprak arıza testleri • Senkronlama • Şebekede yük ölçümleri Aşağıdaki bilgiler bu sırada düzenlenmiştir. Koruma fonksiyonlarının karşılıklı birbilerini etkilememesi için, ilk önce hepsi kapalı olmalıdır (Fabrika çıkışı). Primer testlerde daha sonra arka arkaya etkin açılabilirler. Eğer bir koruma fonksiyonu hiç gerekli olmazsa, o zaman bu projelendirme de mevcut değil olarak ayarlanmalıdır (bakın Bölüm 2.4.2). Bundan sonra 7UM62 'de dikkate alınmaz.

SIPROTEC, 7UM62, Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1, Yayın Tarihi 10.2010

403

Montaj ve Devreye Alma 3.3 Devreye Alma

Birinin mevcut olarak etkin açması projelendirilen koruma fonksiyonunun iki türlü anlaşılmasına sebep olur. Bunun için ayar adresleri ilgili bölümlerde gösterilmiştir. • Koruma fonksiyonu Blok. Röle: Koruma fonksiyonu çalışır ve mesajlar ve (Açma mesajları da) ölçüm değerleri verir. Ancak Açma kumandaları bloklanır ve Açma matrisine iletilmez. • Koruma fonksiyonu ON: Koruma fonksiyonu çalışır ve mesajlar verir. Açma kumandası, koruma fonksiyonu için yapılandırılan açma rölesine gider. Eğer koruma fonksiyonu hiçbir açma rölesine yapılandırılmamışsa, Açma gerçekleşmez. Hazırlık Devreye alma hazırlıkları için aşağıdaki adımlar takip edilir: • Uyartımın direkt bir açması için bir acil anahtarın yapılandırılması • Tüm koruma fonksiyonlarının bloklanması (= Blok. Röle) • Uyartımı açma ile gecikmesiz zamanlı aşırı akım koruma fonksiyonunun generatörün anma akımı dolayına ayarlanması • Gecikmesiz aşırı gerilim koruma fonksiyonunun, uyartıma açma ile kısa devri testi için generatörün anma geriliminin % 30'una ve gerilim testleri için anma gerilimin % 110'una ayarlanması Frekans elle işaretlenmesi Cihaz, koruma fonksiyonlarının daima gerçek frekanslarla uydurulan algoritmalarla çalışabilmesi için dahili bir frekans elle yazılımı sunar. Bununla büyük frekans aralığı ve düşük frekans etkilenmesi anlatılır. Fakat bu şunu şart koşar: Dinamik bir denetim yapmadan önce ölçme büyüklükleri bulunması gereklidir, böylece frekans uyarlama çalışabilir. Eğer bir ölçme büyüklüğü daha önce halihazırda bir başka ölçme büyüklüğü olmadan 0 olarak anahtarlandıysa, cihaz ilk önce frekansı test büyüklüğünden hesaplaması gerektiğinden, ek bir yakl. 120 ms'lik gecikme oluşur. Aynı şekilde, hiçbir ölçme büyüklüğü bulunmadığından hiçbir çıkış sinyali mümkün olmaz. Tabii ki bir kez verilen bir açma komutu en azından yapılandırılmış (TMin AÇMA KOM) en az süre kadar kalır (bakın Bölüm 2.5). Fabrika çıkışı - Önayar Fabrika çıkışında, koruma fonksiyonları devre dışıdır/bağlı değildir. Bunun avantajı herbir fonksiyonun diğer fonksiyonlardan etkilenmeden test edilebilmesidir. Test ve devreye alma için gerekli fonksiyonlar etkinleştirilmelidir. Koruma fonksiyonlarının çalışma aralığı Makine ile devreye alma testlerinde Bölüm 4'e göre koruma fonksiyonlarının çalışma aralığına ve bir ölçme büyüklüğünün yeterli yükseklikte bulunuşuna dikkat edilmelidir. Azaltılmış başlatma değerleri ile test edilmesi durumunda, eğer koruma fonksiyonu çok küçük ölçme büyüklükleri nedeniyle hala bloke durumdaysa, işletim durumu 1'e (= Koruma fonksiyonu aktif) henüz ulaşılmadıysa Ayar- ve Başlatma değerleri arasındaki sapmalar görülebilir (ör. Dengesiz yük uyarı kademesi veya Toprak arıza koruma). Makine ile başlatma değerlerinin testi zaten gerçekleşmediğinden, bu efekt devreye almada rahatsız edici etki göstermez.

404

SIPROTEC, 7UM62, Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1, Yayın Tarihi 10.2010

Montaj ve Devreye Alma 3.3 Devreye Alma

WEB-Browser ile IBS-Tool Devreye almanın desteklenmesi ve rutin testler için 7UM62'de bir WEB-destekli devreye alma aracı sunulmuştur. Bu, tüm mesajların ve ölçüm değerlerinin rahat okunuşuna olanak sağlar. Testler gösterge diyagramının ve seçilmiş karakteristiklerin görselleştirilmesiyle desteklenir. Eğer „IBS-Tool“ ile çalışmak istiyorsanız, „IBS-Tool“ ile ilgili yardımlara da dikkat etmelisiniz. Internet'te (www.siprotec.de) Download Area → Programı altında Web-Monitörü bulabilirsiniz. Browser için gerekli IP-Adresi, PC'nin bağlı olduğu arayüze bağlıdır. Aşağıdaki IP-Adresleri önayarlıdır: • Ön Operatör arayüzüne bağlantı: – IP-Adresi 141.141.255.160 , 7UM62 V4.0 - V4.1 için – IP-Adresi 192.168.2.1 , 7UM62 V4.6 için • Arka Servis arayüzüne bağlantı (Port C): – IP-Adresi 141.143.255.160 , 7UM62 V4.0 - V4.1 için – IP-Adresi 192.168.2.1 , 7UM62 V4.6 için • Arka Sistem arayüzüne bağlantı , eğer Ethernet (Port B): – IP-Adresi 0.0.0.0 ( 7UM62 V4.6 'dan itibaren) IP-Adresini değiştirmek, SIPROTEC 4 Sistem Açıklamalarında /1/ , „Arayüz parametrelerinin SIPROTEC 4 Cihaz için ayarlanması“ altında daha ayrıntılı açıklanmıştır. İmkanların ilk etkilerini anlamak için aşağıda seçilmiş gösterimler tanıtılmıştır. Aşağıdaki şekil akmakta olan akımların göstergesini gösterir. Korunan nesne için pozitif tanımlanan akımlar, hat akımlarını kendi faz açılarının 180° kadarı döndürürler. Hesaplamalar aynı büyüklükte ve faz sırası aynıdır. Böylelikle Taraf 1 ve Taraf 2'de akım bağlantısı problem göstermez. Karşılaştırılabilir bir şekil, Taraf 2'nin Gerilim- ve Akım göstergesi için de mevcuttur.

Şekil 3-23

Sekonder ölçülen değerlerin fazör diyagramı– Örnek

SIPROTEC, 7UM62, Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1, Yayın Tarihi 10.2010

405

Gerilimsiz ve topraklı primer sistemde üç kutuplu.ve Tutuculuk akımları karakteristiğe taşınır.3.ve Sınırlayıcı akımları -makul ölçme büyüklüğü için örnek 3. Röle olarak ayarlanır. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.Montaj ve Devreye Alma 3. Şekil 3-24 'de. -bağımsız koruma fonksiyonlarının koruma cihazında kontrol edilmesi için değil. Sayım vb. anma akımıyla yüklenebilir kısa devre köprüsü (ör. Blok.2010 .) mıknatıslanma ile gerçekleşir.yürütülür. Gösterilen karakteristik diferansiyel korumanın ayar değerlerinden hesaplanır. 406 SIPROTEC. TEHLİKE Primer tedbirler sadece makine dururken enerjisiz. bağlı olarak akım trafo devrelerinin doğruluğunu garantilemek için. polariteye.12 Genel Akım devrelerinin kontrolü Makine ile akım devrelerinin kontrolü. 7UM62. L3 'te bir diferans korumanın tanınabilir olduğu bir besleme durumu temsil edilir. faz sırasına. Topraklama ayırıcı) makine klemensi taraflı yapılabilir. trafo dönüşüm oranına vb. yalıtılmış ve topraklanmış şalt teçhizatı üzerinde yapılmalıdır! Hazırlıkların bitirilmesinden sonra tüm akım trafo devrelerinin kontrolü (Koruma. Hazırlık Dengesiz yük koruma (Adres 1701) ve Aşırı yük koruma (Adres 1601).3 Devreye Alma Diferansiyel korumanın testi için Diferans. Şekil 3-24 Diferansiyel. Ölçüm. Yayın Tarihi 10. kablo döşemeye.

TEHLİKE Primer tedbirler sadece makine dururken enerjisiz. generatörü devreye almada anma akımı ile çalıştırmak gerekli olabilir. anma akımıyla yüklenebilir kısa devre köprüsü (ör. o zaman iki faz birbiriyle yer değiştirmiştir. faz akımlarının 2/3'ü kadarsa. akım trafo bağlantılarında yer değiştirmeler meydana gelir: Eğer dengesiz yük hat akımlarının yaklaşık 1/3 'ü kadarsa. Yayın Tarihi 10. generatör anma akımıyla test yürütmek gerekli olabilir. transformatörün uK 'sı ölçülmesi gerekiyorsa).Montaj ve Devreye Alma 3. = Röle BLK olarak ayarlanır. aksi takdirde „Ar. Kısa devre köprüleri uzaklaştırılır. Gerilimsiz ve topraklı primer sistemde bir üç kutuplu. % 20 Makine anma akımına uyartılır. Bağlantı hatasının ortadan kaldırılmasından sonra test tekrarlanır. % 20' nin üzerindeki generatör akımlarıyla testler normalinde dijital koruma için gerekli değildir. Faz dönüşü Faz dönüşü yapılandırılan faz sırasına (Adres 271 . EMPEDANS KOR. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. Faz Sırası“ bildirilir. Akım ve Gerilim Değerleri Akımlar. Ölçme büyüklüklerinin fazlarının düzeni kontrol edilir ve gerekirse düzeltilir. Böyle olmazsa. yalıtılmış ve topraklanmış şalt teçhizatı üzerinde yapılmalıdır! Generatör yavaşça yakl. gerekirse generatör akımı yükseltilmesi talep edilebilir. Eğer dengesiz yük. önyüzde görüntü alanında operatör arayüzü üzerinden PC yardımıyla işletme ölçüm değerlerinden okunabilir ve gerçek ölçme büyüklükleriyle karşılaştırılabilir. Eğer dengesiz yük yakl. 7UM62.faz akımları kadar büyüklükte ise. SIPROTEC. Test notu Trafo bağlantılarının ve işletme ölçüm değerlerinin kontrolüm için yakl. I2 akımlarının negatif bileşenleri işletme ölçüm değerlerinden okunabilir. Sadece empedans korumanın nicel ölçümü için (eğer ör. % 20 Generatör anma akımıyla test yeterlidir. Empedans koruma ölçülür Empedans koruma (Adres 3301). Yaklaşık % 0 olmalıdır. Topraklama ayırıcı) blok trafosu arkasında yerleştirilebilir. Sadece kısa devre karakterinin kabulü için. o zaman bir akım trafosu polaritesi hatalıdır. Güç Sistemi Verileri 1 altında) uygun olmalıdır. Önemli sapmalarda akım trafo bağlantıları tam doğru değildir.3 Devreye Alma Test notu Bundan sonra tüm akım trafo devrelerinin kontrolü maksimum % 20 Trafo anma akımı ile gerçekleşir. o zaman akımlar sadece bir veya sadece iki fazda akar.2010 407 . Transformatörün küçük nispi bir kısa devre geriliminde aynı zamanda çok düşük gerilim değerleri oluşur.

408 SIPROTEC. Aşağıda Transformatör-Empedansı hesaplaması: Primer transformatör empedansı: burada uK UN SN .rölatif Transformatör-Kısa devre gerilim . Zamanlı aşırı akım koruma. Zamanlı aşırı akım koruma ve Empedans koruma hazırolda bekler şekilde anahtarlanır 1201: AA I> = ON veya Adres 1401 AA Ip = ON. esas olarak transformatör empedansıyla belirlenen empedansı hesaplar. gerilimlerden ve akımlardan gerilim trafo setinin yerleşim yeri ve kısa devre konumu arasındaki. Dengesiz yük koruma (Adresse 1701: DENGESİZ YÜK = ON) ve Kademe dışı koruma (Adres 3501: K/D KORUMA = ON) etkin olarak anahtarlanır.Transformatör-Anma gücü Sekonder değerler olarak: Burada NAT NGT . Empedans koruma ve Kademe dışı koruma için diğer testler gerekli değildir. Adres 3301: EMPEDANS KOR.Transformatör-Anma gerilimi . Adres 1301 AA I>> = ON.2010 .3 Devreye Alma Koruma cihazı. Yayın Tarihi 10. 7UM62.Montaj ve Devreye Alma 3. Generatörün kapanmasından ve uyartımın giderilmesinden ve kısa devre köprülerinin kaldırılmasından sonra kısa devre testleri biter. Eğer kullanılırsa. Dengesiz yük koruma. Bu esnada koruma cihazı kendiliğinden cihaz anma akımını 1 veya 5 A olarak dikkate alır.Gerilim trafosu dönüşüm oranı Önemli sapmalarda veya yanlış ön işarette gerilim trafo bağlantıları doğru değildir. = ON) ve derhal diğer tüm testler için kısa devre koruma olarak etki eder. Aşırı yük koruma (Adres 1601: TERMAL AŞIRIYÜK = ON). Reaktanslar ve rezistanslar işletme ölçüm değerlerinden okunabilir. Yoksa Off olarak ayarlanırlar. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.Akım trafosu dönüşüm oranı . Aşırı yük koruma.

Test akımı koruma alanı dışında inşaa edilmiş. Blok transformatörlerde ve Senkron makinelerde testler. mıknatıslanma akımları yardımıyla. Test akımı. Devreye alma testleri için akan akım en az % 2 Cihaz anma akımı kadar gereklidir. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.Montaj ve Devreye Alma 3.3 Devreye Alma 3. Bu durumda makine çalışmasından sonra. Bunun için işletme ölçüm değerleri seçilişr ve arka arkaya tüm işletme akımları sorgulanır. Şekil 3-25 Düşük gerilim-Akım kaynağı ile akım testi Şekil 3-26 Enerji santralinde akım testi SIPROTEC. Röle BLK olarak anahtarlanır veya açma kumandası kesilir. simetrik test akımından koruma alanı dışında kurulmuş test akımı ile yüklenebilir kısa devre köprüsüyle oluşturulur. Test yapılandırması uygulama durumuna uygun olarak değişir. makinenin kendisinin test akım kaynağı olarak hizmet ettiği akım akışında yürütülür (Şekil 3-26). ama henüz uyartımlı olmayan durumda. Eğer akımlar ve ölçme doğruluğu çok düşük ise bile. projelendirilen koruma nesnesinin esastakilerle örtüştüğünden.2010 409 . kısa süreli generatör anma akımı ile yüklenebilir kısa devre köprüleriyle oluşturulur. Yayın Tarihi 10.3. Şebeke transformatörlerinde ve Asenkron makinelerde tamamen şebekeden yalıtılmış koruma nesnesinde bir düşük gerilim-test kaynağından akım ile kabul edilmesi için özellikle bir düşük gerilim testi yürütülür (Şekil 325). 7UM62. yine de yukarıda anlatılan hatalar genellikle tespit edilir.13 Hazırlık Diferansiyel korumanın kontrolü Esas primer denemelerden önce tekrar. hiçbir akım trafo devrsinin açık veya kısa devre edilmiş olmadığı tespit edilir. değer eşleştirilmesinin koruma nesnesinin anma akımına bağlı olarak ve primer ana akım trafosunun ve anahtarlama grubu düzeltmesinin doğru olduğundan emin olun. Diferansiyel koruma (Adres 2001) .

ϕIL3T2). L ile faz işareti. Açı farkları herbiri L1 fazına ve Taraf 1'e bağlı olarak verilir. Bir saat ibresi yönünde faz dönüşü için yaklaşık aşağıdaki sonuçlar görülür: ϕL1T1 ϕL2T1 ϕL3T1 = 0° = 240° = 120° Faz L1 'de. • Bağlantılar ve Test kurulumu kontrol edilir ve düzeltme yapılır.Montaj ve Devreye Alma 3. Açılar birbirini tutmuyorsa.3 Devreye Alma Simetrik akım testi 7UM62 Cihazından sunulan işletme ölçüm değerleriyle hızlı bir devreye alma harici araç kullanımı olmadan mümkündür. aynı fazlı koruma nesnesi ile akan akım 180° açı farkının doğru bağlantısında aynı fazlı akımların her iki ölçme konumunu verir. Tüm açılar IL1T1 ile ilgilidir. Eğer açılar birbirini tutmazsa. IL1T1 Büyüklük (değer) ölçümü Cihazdan Ölçüm değerleri → Sekonder → İşletme ölçüm değerleri sekonder altında gösterilen akımlar gerçek akan değerlerle karşılaştırılır: IL1T1 = IL2T1 = IL3T1 = IL1T2 = IL2T2 = IL3T2 = Ölçme toleransıyla açıklanamayan sapmalar olduğunda. Trafo sargısı) verilir. Taraf 1 için kontrol edilir. ör. ϕIL2T1. 7UM62. • Ölçüm tekrarlanır ve Ölçme değerleri yeniden kontrol edilir. Cihazdan Ölçüm değerleri → Sekonder → Faz açıları altında gösterilen açı. ϕIL2T2. Ölçülen akımların indislenmesi aşağıdaki gibi olur: I formül işareti arkasında. daha sonra tarafın rakam işareti (yani ör. bunda ilgili fazın akımları aynı fazlı olmalıdır. Tüm açılar IL1T1 ile ilgilidir. 410 SIPROTEC. ϕIL1T2. o zaman Taraf 2'nin tek faz akımlarının bağlantısında polarite hatası ortaya çıkar ve yukarıda Taraf 1 için anlatıldığı gibi davranılır. İstisna: Çapraz diferansiyel koruma. • Bağlantılar ve Test kurulumu kontrol edilir ve düzeltme yapılır. • Ölçüm tekrarlanır ve Ölçme değerleri yeniden kontrol edilir. bundan sonra hemen akımların birbirleriyle açı ilişkileri sorgulanır (ϕIL1T1. Yayın Tarihi 10. • Korunan nesnesi kapatılır (generatör durur) ve topraklanır. ϕIL3T1. o zaman Taraf 1'in tek faz akımlarının bağlantısında polarite hatası meydana gelir. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. Cihazdan Ölçüm değerleri → Sekonder → Faz açıları altında gösterilen açı. Taraf 2 için kontrol edilir. Açı ölçümü Eğer tek tek akımlar kabul edilebilir ise.2010 . bir bağlantı hatası veya test kurulumunda hata tespit edilir: • Korunan nesnesi kapatılır (generatör durur) ve topraklanır. taraf 1'de akım. Korunan nesnesinin farklı tarafları arasındaki akımların açıları öyle tanımlanır ki.

243. Eğer her üç açı olması gereken değerden 180° civarında farklı olursa.2010 411 . Generatör-/Motor korumada: Adresler 251 ve 252 (Uyarlama Makine-Anma değerleri). bir akım trafo setinin polaritesi doğru olmaz. aynı zamanda korunan nesnenin anma akımı ile ilişkilidir. Yayın Tarihi 10.ve Tutuculuk akımları Simetrik testleri tamamlamak için Diferansiyel. Eğer daha önceki simetrik ölçümlerin geniş ölçüde tüm bağlantı hatalarını ortaya çıkarması gerekiyorsa. KORUMA = ON) ve derhal diğer tüm testler için kısa devre koruma olarak etki eder.N. 249 ve 211 (Uyarlama ve Vektör grubu Sargı 2). İşletme ölçüm değerleri altında hesaplanan değerleri okuyabilirsiniz. eğer üst gerilim tarafı Taraf 1 olarak tanımlı ise.->NESNE T2 Tablo 3-29 Primer sargı için. Diferansiyel akımların anma değerleri ortaya çıkarsa. 249 ve 202 (Uyarlama Sargı 1).ve Tutuculuk ölçme büyüklükleri kontrol edilir.3 Devreye Alma Anahtar konumunda açı korunan nesnesine ve – Transformatörlerde– anahtarlama grubuna bağlıdır. Böylece simetrik akım testi tamamlanır. 7UM62. Eğer test akımlarıyla karşılaştırılacaksa. aşağıdaki parametreler kontrol edilmelidir: Transformatör korumada: Adresler 241.ve Tutuculuk akımları. Korunan nesne kapatılır (generatör durur) ve topraklanır. test yapılandırma kaldırılır. Yoksa 12–x vektör grubunun açısı geçerlidir (x = ayarlanmış vektör grubu) Diferansiyel. eşleştirmede ve vektör grupları atamalarında yanlışlıklar ortadan kaldırılamaz. SIPROTEC.Montaj ve Devreye Alma 3.->NESNE T2 Adres 210 Y. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. Bunlar Tablo 3-29'da saat ibresi dönüş yönünde bir faz sırası için listelenmiştir. Diferansiyel koruma hazırola ayarlanır (Adres 2001: DİF. Diferansiyel. testlerle ve gerekirse ilgili sistem parametrelerinin düzeltmeleriyle ortadan kaldırılabilir: Adres 201 Y. Bu. buna dikkat edilmelidir. geçerlidir. Görüntülenen açı akım trafosunun bağlantılarının polaritesine hem de yapılandırılan polariteye gelir.N. Sekonder sargı için Açı göstergesi korunan nesnesine (üç faz) bağlıdır Generatör/Motor 0 180° 60° 300° 60° 1 30° 2 0° Vektör grubu rakamlı transformatör 1) 3 90° 4 60° 5 30° 6 0° 7 8 9 10 11 90° 330° Korunan nesnesi → ↓ Faz açısı ϕL1T2 ϕL2T2 ϕL3T2 1) 180° 150° 120° 330° 300° 270° 240° 210° 90° 60° 30° 0° 330° 300° 270° 240° 210° 180° 150° 120° 300° 270° 240° 210° 180° 150° 120° Açı.

Generatörle primer test Test. Röle BLK olarak anahtarlanır veya açma kumandası kesilir. generatörün kendisi ile yürütülür. koruma ayarlarında dikkate alınır. ITut) okunur: 3I0-1 3I0-2 I0-DİF I0-Tutu Taraf 1'in hesaplanan sıfır bileşen akımı Taraf 2'nin veya ölçülen toprak akımının IEE2 hesaplanan sıfır bileşen akımı (projeye bağlı) Hesaplanan diferansiyel akım Hesaplanan sınırlama akımı 412 SIPROTEC. Test için % 10 Generatör anma akımı yeterlidir.G'da bulunur. Diğer taraftan akım düşük omik yıldız noktası topraklaması ile belirlenir. Test için bir faz topraklanır ve generatör uyartılır (aşağıdaki şekle bakın). Bunun için koruma en hassas değere ayarlanır. Bu ör. Bu sırada test akımı müsaadeli negatif bileşen akımı aşmamalıdır.Montaj ve Devreye Alma 3. Yayın Tarihi 10. Esas primer denemenin. Sıfır bileşen gerilim müsaadesi bloklanır (Adres 2103 STA U0>SÜRME = 0). Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. kontrol edilir. o zaman test akımı % 30 IN. özellikle de akım trafo bağlantısı. Sıfırdan sapan değerler. I2> = % 10 IN.2010 . Test başlangıcından önce. Transformatörlerde düşük gerilim test kaynağı kullanılır. 7UM62. akım hareketinin tamalanmasında yürütülür. Bunun için yüzdeli işletme ölçüm değerleri 3I0-1 ve 3I0-2 (DIGSI'de diferansiyel koruma ölçme değerleri kapakçığında) okunabilir. projelendirilen korunan nesnenin gerçeğiyle örtüştüğünden emin olun. Bunun için koruma fonksiyonunun yapılandırılmasında ayar değeri. Şekil 3-27 Generatörde toprak akımı diferansiyel korumanın testi Harici bir arıza için yüzdeli işletme ölçüm değerleri (Cihazda: Ölçüm değerleri → IDif. Sistem Verieri 1'i ve koruma fonksiyonunun kendisini doğrulamalıdır. Primer testler enerji santralı bloklarında.14 Hazırlık Toprak akımı diferansiyel korumanın kontrolü Primer test ile doğru sistem ana bağlantısı.3 Devreye Alma 3. İyi tasarlanan trafolarda değerler sıfır olmalıdır.3. Testten önce doğru akım trafo bağlantılarının optik kontrolü yapılmalıdır.G altında kalmalıdır. Not Kısa devre hareketi esnasında (3-kutup kısa devre) toprak akımı diferansiyel korumanın uygulamasında üç akım trafolarının hizmet kimlik kartları (Taraf 1 veya Taraf 2 – toprak adiferansiyel koruma için uygulamanın herbirine göre) kontrol edilir. toprak akımı diferansiyel koruma (Adres 2101 STA KORUMA) .

o zaman bir karşılaştırma testi yapılır (aşağıdaki şekle bakın). Çok küçük sapmalar trafo hatasından kaynaklanabilir. Faz akım trafolarında. Test yapılandırması uygulama durumuna uygun olarak değişir. Ölçme değerlerindeki sapmalarda. o zaman bir akım trafosunda ters bir polarite ortaya çıkar.Montaj ve Devreye Alma 3. Eğer Diferans. Şekiller 3-29 . 7UM62. Önayara göre Terminal 7 korunan nesneye bitişik olmalıdır. Ölçüm değeri 3I0-1 bu esnada Taraf 1 ve 3I0-2 toprak akımı IEE2 atanmıştır. Önayara göre Terminal 7 korunan nesneye bitişik olmalıdır. Şekil 3-28 Transformatörde toprak akımı diferansiyel korumanın testi Sekonder test cihazıyla test Ölçümler her zaman yıldız noktası topraklanmış olan Tarafa bağlı yapılır. Test metodu yukardakiyle karşılaştırılabilir. tahminen ölçme büyüklüklerinin eksik bir uyarlaması ileri gelir.2010 413 . Yıldız-Açık üçgen anahtarlamada tek kutup arıza generatör taraflı iki kutup arıza olarak oluşur. o zaman bağlantıların ters bir polaritesi mümkün olur. Burada Sistem Verileri 1'de. Diferans akımı I0-Dif sıfıra yakındır. Test akımında muhakkak generatör taraflı uzun süreli müsaadeli dengesiz yük akımın aşılmadığına dikkat edilmelidir. korunan nesnenin ve trafonun parametreleri kontrol edilir. SIPROTEC. diferansiyel koruma gibi başka koruma fonksiyonlarının kullanıldığına dikkat edilmelidir. Bunun için gerekirse Bağlantı veya Sistem Verileri 1'deki faz akım trafosunun veya toprak akım trafosunun IEE2 akım trafo yıldız noktası ataması değiştirilir. Yayın Tarihi 10. Transformatörlerde bir açık üçgen sargı mevcut olmalıdır (d-Sargı veya Denkleme sargısı). Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. Bunun için aşağıdakiler uygulanmalıdır: • Generatör durdurulur ve topraklanır • Bağlantılar kontrol edilir veya gerekirse düzeltilir veya Sistem Verileri 1'e uyarlanır • Ölçüm tekrarlanır Eğer transformatörde toprak akım diferansiyel koruma kullanılıyorsa. Sınırlama akımı I0-Tut akan akımın iki katına karşılık gelir. bağlantı arızası tahmin edilir.ve Sınırlama akımı aynı büyüklükte ise. Ters etkiler kontrol edilmelidir. Bağlantı veya Yıldız noktası ataması Sistem Verileri 1'de (Adres 214 TOPR TRM. IEE2) kontrol edilmelidir. açık üçgen sargısı sıfır bileşen akım yolunun düşük omik durumunu kendi kendine oluşturduğundan açık kalır. Eğer IEE2-Girişi kullanıldıysa. Akım diferansiyel koruma kontrol edildi ve Taraf 1 ve 2'nin akım trafosu toprak akımı diferansiyel koruma için kullanıldıysa. ör.3-32 test yapılandırması için şematik örnekler gösterir.3 Devreye Alma Her iki sıfır bileşen akım 3I0-1 ve 3I0-2 aynı büyüklükte olmalıdır ve beslenen akıma uygun olmalıdır. Teste dahil olmayan sargı. o zaman yukarıdaki hata oluşmaz. Şekil 3-29 'de generatör koruma uygulamaları hakımdir. korunan nesnenin ve trafonun parametreleri kontrol edilir. Burada Sistem Verileri 1'de. Sapmalar ortaya çıkarsa. tahminen ölçme büyüklüklerinin eksik bir uyarlaması ileri gelir. Ölçme değerlerindeki sapmalarda.

3 Devreye Alma TEHLİKE Primer testler. 7UM62. Yayın Tarihi 10.2010 .Montaj ve Devreye Alma 3. ancak enerjisiz. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. yalıtılmış ve topraklanmış şalt teçhizatı üzerinde yapılmalıdır! Hayati tehlike gerilimsiz bölümlerde de diğer sistem bölümlerinin kapasitif harici açtırma yoluyla hala mevcuttur! Şekil 3-29 Yıldız-Açık üçgen-Transformatörde sıfır bileşen akım ölçümleri Şekil 3-30 Denkleme sargılı Yıldız-Yıldız-Transformatörde sıfır bileşen akım ölçümleri Şekil 3-31 Bir Zikzak-Sargıda sıfır bileşen akım ölçümü 414 SIPROTEC.

2010 415 . Diferansiyel akımı I0-Dif sıfıra yakındır. Faz açısı her 3 fazda sıfır bileşen akım ile aynıdır.veya bağlantı hatası tahmin edilir (bakın paragraf „Generatörle primer test“) • Test kaynağı ve Korunan nesne enerjisini kesme • Bağlantılar ve Test kurulumu kontrol edilir ve düzeltme yapılır • Ölçüm tekrarlanır Sıfır bileşen gerilim müsaadesi kontrolü Sıfır bileşen gerilim müsaadesi kullanılırsa. Koruma tekrar en hassas başlatma değerine ayarlanır ve sıfır bileşen gerilim müsaadesi etkin değil olarak çalışır. bu stator toprak arıza korumanın testinde birlikte kontrol edilmelidir. Sınırlama akımı I0-Tut akan akımın iki katına karşılık gelir. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. Çok küçük sapmalar trafo hatasından kaynaklanabilir. sıfır bileşen gerilimin üç faz gerilimlerden hesaplandığına ve sekonder taraflı faz-faz gerilime (karşılık √3 U0) dönüştürüldüğüne dikkat edilmelidir. Atanan tarafın faz akım trafoları kontrol edilirse.Montaj ve Devreye Alma 3.ve Sınırlama akımı aynı büyüklükte ise. o zaman bir akım trafosunda ters bir polarite ortaya çıkar. Böylece bir açık üçgen sargıdaki aynı değere sahip olunur. 7UM62.3 Devreye Alma Şekil 3-32 Yapay yıldız noktalı bir açık üçgen-sargıda sıfır bileşen akım ölçümü Testler için bir sfır bileşen akım en az cihaz anma akımının % 2'si yüksekliğinde her faz için gereklidir. o zaman uygun ölçüm değerleri (Cihaz: Ölçüm değerleri → İşletme ölçüm değerleri sekonder) faz başına herbiri beslenen sıfır bileşen akımın 1/3 'ü. Yayın Tarihi 10. Eğer Diferans. • Test akımını açın • Devredeki test akımıyla değer ölçümü Cihazda: Ölçüm değerleri → IDif. SIPROTEC. ITut) ölçüm büyüklükleri okunur: 3I0-1 3I0-2 I0-Dife I0-Tut Taraf 1 veya Taraf 2'nin hesaplanan sıfır bileşen akımı (herbir projelendirmeye göre) Ölçülen toprak akımı IEE2 Hesaplanan diferansiyel akım Hesaplanan sınırlama akımı Her iki sıfır bileşen akım 3I0-1 ve 3I0-2 aynı büyüklükte olmalıdır ve beslenen akıma uygun olmalıdır. Toprak arıza durumunda 5841 „STA U0> sürme“ mesajı görünür. yani test akımı en az % 6 olmalıdır. Testte. Sapmalar tespit edilirse.

3 Devreye Alma Aşırı akım ile bloklama Yukarıdaki ölçümler başarı ile yapılır ve ölçülen faz akımları kabul edilebilir ise.) trafo anma geriliminin yaklaşık % 30'u ile gerçekleşir.yürütülür. Sayım vb. Pozitif bileşen sistem U1 gerilimi yaklaşık faz-toprak-gerilimleri için görüntülenen gerilim değerlerine karşılık gelmelidir. Rotor toprak arıza korumanın ölçme devresi denetiminin kontrolü (aşağıya bakın) gerilim devresinin testinde veya senkronlamadan sonra gerçekleşebilir. Büyüklükler Her üç faz gerilimleri işletme ölçüm değerlerinde okunur ve gerçek gerilimlerle karşılaştırılır. Hazırlık Gecikmesiz aşırı gerilim koruma fonksiyonu Açma ve Uyartım ile yaklaşık generatör anma geriliminin % 110'una ayarlanır. Halihazırda uyartılmamış durumda mıknatıslanma gerilimlerinin yardımıyla.Montaj ve Devreye Alma 3. polariteye. Sadece doğru ayar değeri koruma fonksiyonunda (Adres 2102 = STA I> BLKdı) kontrol edilmelidir. Trafonun topraklanması Gerilim trafo kontrollerinde özellikle. % 30 anma geriliminin üzerinde generatör gerilimleriyle testler sadece boşa çalışma karakteristiğinin kabulü için gereklidir. Ölçüm. faz sırasına. orada bu sargının topraklaması sadece bir fazda yürütülebildiğinden açık üçgen sargılara dikkat edilmelidir. trafo dönüşüm oranına vb. • Toprak akımı diferansiyel koruma toprak arıza koruma testlerinin tamamlanmasından sonra hazırolda bekler şekilde anahtarlanır. bağlı olarak gerilim trafo devrelerinin doğruluğunu garantilemek için. • Testlerin tamamlanması için test kaynağı ve korunan nesne tekrar kesilmelidir (veya generatör durdurulur) • Eğer bu testler için parametreler değiştirilmişse. bunları tekrar işletimde talep edilen değerlere ayarlayın. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.15 Genel Gerilim devrelerinin kontrolü Makine ile gerilim devrelerinin kontrolü. 416 SIPROTEC. kablo döşemeye.2010 . Frekans koruma (Adres 4201) ve Aşırı uyartım koruma (Adres 4301) . Başlatma değerinin kontrolü için sekonder bir test düzeniyle bir akım önerilir (akım trafosu sıkıştırılmamalıdır). -bağımsız koruma fonksiyonlarının koruma cihazında kontrol edilmesi için değil. o zaman akım ölçümünün doğru çalıştığı varsayılmıştır. 3. tüm kısa devre köprülerinin uzaklaştırıldığı tespit edilir. Önemli sapmalarda gerilim trafo bağlantıları tam doğru değildir. Test notu Tüm gerilim trafo devrelerinin kontrolü (Koruma. Yayın Tarihi 10.3. 7UM62. Röle BLK olarak anahtarlanır.

= ON veya OFF). Adres 4301: A. Frekans Frekans koruma fonksiyonelliğinin kontrolü anlık makine dönüş sayısı ve görüntülenen işletme ölçüm değerleri arasındaki kabul edilebilirlik testi ile gerçekleşir. fAnma olarak ayarlanır). Stabilizör (sınırlayıcı) 7XR61 üzerinden rotor devresi toprağa karşı öngerilimlenir. Alt fonksiyonlar uygun sınır ayarlama ile etkisiz şekilde yapılabilir (ör. • Ayar değeri IEE< (Adres 5106) bu kapasitif arıza akımının yaklaşık yarısına ayarlanmalıdır. Adres 4101: AŞIRI GERİLİM = ON veya OFF. aksi takdirde „Ar. Alternatif olarak gerilimlerin işletme ölçüm değeri pozitif bileşeni U1 de kontrol için kullanılır: U1 ≠ UL-E ise. Böylece akan toprak akımı IEE toprak arıza ölçüm değerleri altında koruma cihazında okunabilir. veya test tekrarlanır. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. Gerekirse ölçme fırçaları kapatılır. Gerekirse ayar değeri düzeltilmelidir. Akıma bağlı rotor toprak arıza korumanın ölçme devresi denetimi Hassas toprak arıza tespiti rotor toprak arıza koruma olarak kullanılırsa. Önemli sapmalarda gerilim trafo devreleri kontrol edilir ve düzeltilir. gerilim hareketinde bu korumanın ölçme devresi denetimi kontrol edilir: • Makine çalıştırılır ve anma gerilimine uyartılır. Adres 4201: A.Montaj ve Devreye Alma 3. Yayın Tarihi 10. Frekans f* . Uyartım KOR. Böyle elde edilen değer arızasız işletimde akan kapasitif arıza akımına karşılık gelir./D.2010 417 . Güç Sistemi Verileri 1 altınada) uygun olmalıdır. ayar değerinin IEE> (Adres 5102) bu ölçülen arıza akımının en az iki katına karşılık gelmesi kontrol edilmelidir. bir bağlantı hatası olduğu anlaşılır. Faz Sırası“ bildirilir. Gerekli Gerilim.3 Devreye Alma Faz sırası Faz sırası yapılandırılan faz sırasına (Adres 271 FAZ SIRASI . Aşırı uyartım Aşırı uyartım koruma fonksiyonelliğinin kontrolü anlık aşırı akım ve görüntülenen işletme ölçüm değerleri arasındaki kabul edilebilirlik testi ile gerçekleşir. Ayrıca. FREKANS = ON veya OFF.ve Frekans koruma fonksiyonları hazırolda bekler şekilde ayarlanır (Adres 4001: DÜŞÜK GERİLİM = ON veya OFF. Generatörün durmasından sonra gerilim testleri sona erer. Ölçme büyüklüklerinin fazlarının düzeni kontrol edilir ve gerekirse düzeltilir. 7UM62. SIPROTEC.

yaklaşık yarı başlatma gerilimine karşılık gelen U0> (Adres 5002) bir değer gösterir.3 Devreye Alma 3. Koruma alanı kontrolü için ve gerekirse yük direncinin arıza bastırımı gösterimi için. Yayın Tarihi 10. her testi toprak arıza ile generatör terminalinde (örneğin % 20 generatör anma gerilimi ile) ve toprak arıza ile şebeke alanında yürütmek anlamlıdır. Böylece bu koruma tarafından makinede bir toprak arıza olarak yorumlanmazsa. Blok Anahtarlaması Harici bir (üst gerilim taraflı) toprak arızada blok transformatörün kuplaj reaktansı CK bir arıza gerilimi taşırsa. Her iki durumda da fonksiyon doğruluğu ve koruma alanı kontrol edilir.16 Genel Stator toprak arıza korumanın kontrolü Stator toprak arıza koruma kontrolü metodu. Şekil 3-34 Eşdeğer devre şeması ve Vektör diyagramı 418 SIPROTEC. uygun boyutlandırılmış bir yük direnci RB ile. bu sırada RB' makine terminali devresinde dönüştürülen direnç RB dir. 7UM62. makinenin blok anahtarlamasında veya bara anahtarlamasında şebeke ile bağlı olup olmadığına bağlıdır. Şekil 3-33 Topraklama transformatörüyle blok anahtarlaması Koruma alanının hesabı Kuplaj kapasitesi CK ve yük direnci RB bir gerilim bölücü oluştururlar.Montaj ve Devreye Alma 3. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.3. Diğer taraftan yük direncinin yol açtığı toprak arıza akımı makine terminal toprak arızasında imkana göre 10 A'i aşmamalıdır.2010 . makine taraflı bir artık gerilime yol açar.

3 Devreye Alma Kuplaj kapasitesinin reaktansı yük direncinin RB' hesaplanan direncinden çok daha büyük ise. Aşağıdakiler uygulanır: Topraklama transformatörünün N gerilim dönüşüm oranı ile elde edilir Gerilim bölücü RT ile (500 V/100 V) cihazın girişindeki artık gerilime karşılık gelir: Başlatma değeri U0> artık gerilim için bu arıza geriliminin en az iki katı olmalıdır. Sadece bir sargı olduğundan. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. Yayın Tarihi 10. UC ≈ UNO/√3 kullanılabilir (bakın Vektör diyagramı 3-34). 7UM62.1 kV ü RB = 36 = 10 Ω = 110 kV = 50 Hz = 0. Not Bir sıfır noktası transformatörü kullanımında ü gerilim dönüşüm oranı için ü/3 yerine kullanılır. sonuç aynıdır. UNO/√3 artık gerilimin şebeke gerilim yıldız noktasında tam artıkta olduğu durumda. SIPROTEC.Montaj ve Devreye Alma 3.01 µF Ayar değeri olarak 5002 adresinde U0> için koruma alanının % 90'ına karşılık gelen (aşağıdaki şekle bakın) 10 V seçilir.2010 419 . Örnek: Şebeke UNO fN CK Gerilim trafosu Topraklama trafosu Yük direnci 10 kV/0.

burada aynı şekilde UE-Gerilim ölçülmelidir. TEHLİKE Primer tedbirler sadece makine dururken enerjisiz. Röle BLK olarak anahtarlanır. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. UE işletme ölçüm değerleri altında okunur ve kabul edilebilirliği kontrol edilir. Gerilimsiz ve topraklanmış primer sistemde bir tek fazlı toprak arıza köprüsü makinenin terminal devresinde yerleştirilir. başlatma 0.Montaj ve Devreye Alma 3. yalıtılmış ve topraklanmış şalt teçhizatı üzerinde yapılmalıdır! Makine harekete geçirilir ve yavaşça yakl. Eğer açık üçgen sargılı başka gerilim trafoları mevcut ise. Koruma alanı S için: Örnek: Generatör gerilimi.3 Devreye Alma Şekil 3-35 Toprak arızalarda artık gerilim Makine toprak arızasında kontrol Stator toprak arıza koruma S/T/A KORUMA (Adres 5001) . 7UM62. 420 SIPROTEC. Yayın Tarihi 10. Makine durur.1 x Usek N için Ölçüm değeri Ayar değeri Koruma alanı UE U0> S = 10 V = 10 V = % 90 Cihazın gerilim-girişlerinde gerilimlerin bulunmasından itibaren.2010 . bu da 5101 adresinde Röle BLK olarak anahtarlanır. Toprak arıza köprüsü kaldırılır. Hassas toprak arıza tespitinin stator toprak arıza koruma olarak kullanılmasından itibaren. arıza durumu belleğinde „Utoprak Lx“ mesajı okunur „Lx“ toprak arızalı fazı gösterir. % 20 UN 'e kadar uyartılır.

Yayın Tarihi 10. İşletme ölçüm değerlerinden: UE okunur. şimdi yıldız noktası topraklaması tekrar oluşturulur. Blok transformatörün yüksek gerilim tarafının yıldız noktası topraklanmış çalışması gerekliyse. Makine durdurulur ve enerjisiz bırakılır. Bu değer makine gerilimine ekstra yenilenir (Şekil 3-35'de örneğe bakın). TEHLİKE Primer tedbirler sadece makine dururken enerjisiz. Böyle erişilen arıza değeri. Stator toprak arıza koruma (Adres 5001) .Montaj ve Devreye Alma 3. yalıtılmış ve topraklanmış şalt teçhizatı üzerinde yapılmalıdır! SIPROTEC. Gerilimsiz ve topraklanmış primer sistemde. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. Stator toprak arıza koruma hazırolda bekler şekilde anahtarlanır: Adres 5001 S/T/A KORUMA = ON. zaman sınırlaması vb. Transformatörde muhtemel bir topraklama test için kesilmelidir Makine harekete geçirilir ve yavaşça % 30 makine anma gerilimine uyartılır. ayrıca teçhizatın verileri: Topraklama transformatörü. yalıtılmış ve topraklanmış şalt teçhizatı üzerinde yapılmalıdır! Dikkat Test esnasında yüksek gerilim tarafında topraklamayla aynı zamanda transformatörde muhtemel yıldız noktası topraklaması! Aşağıdaki tedbire uyulmaması hafif kişisel yaralanmalara veya maddi hasara yol açabilir. Gerekirse hassas toprak arıza tespiti hazırolda bekler şekilde anahtarlanır..2010 421 . Toprak arıza köprüsü kaldırılır. 7UM62. Bara Anahtarlaması İlk önce doğru akış ve yük teçhizatının verileri kontrol edilir: Zamansal sıralama. eğer bu stator toprak arıza koruma olarak kullanılırsa: Adres 5101 AA KORUMA Iee> = ON. Yük direncinin değeri (Çekme). hazırlanan emniyet mesafesine ulaşmak için başlatma değerinin maksimum yarısına U0> (Adres 5002) karşılık gelmelidir. Röle BLK olarak ayarlanır. makine klemensleri ve kablo damarı dengeli akım trafosu arasında bir tek kutuplu toprak arıza köprüsü yerleştirilir (aşağıdaki şekle bakın) TEHLİKE Primer tedbirler sadece makine dururken enerjisiz. bu da 5101 adresinde Röle BLK olarak anahtarlanır.3 Devreye Alma Şebeke toprak arızasında kontrol Gerilimsiz ve topraklanmış primer sistemde bir tek fazlı toprak arıza köprüsü blok transformatörün yüksek gerilim tarafına yerleştirilir. Hassas toprak arıza tespitinin stator toprak arıza koruma olarak kullanılmasından itibaren.

Ölçüm değeri IEE2 yaklaşık ayar değeri 3I0>'a 5003 adresinde karşılık gelir veya biraz üzerinde olur.2010 . Yayın Tarihi 10. stator toprak arıza koruma başlayana kadar: Mesaj „U0> başlatıldı“ (fabrika çıkışında yapılandırılmamış). Doğru bağlantıda bu ölçüm değeri Volt olarak makine klemens geriliminin yüzdesine eşit olarak makine gerilimine bağlıdır.Montaj ve Devreye Alma 3. Aynı zamanda „3I0> başlatıldı“ mesajı görünür (fabrika çıkışında yapılandırılmamış). Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. gerekirse topraklama trafosunun veya gerilim trafosunun sapmış olan primer anma gerilimi dikkate alınır. Koruma alanı S için: 422 SIPROTEC. Bu değer ayrıca U0> ayar değerine 5002 adresinde karşılık gelir. Sistem koşullarında mümkün değilse. 7UM62. böyle bir anahtarlama durumu üretilmiş olmalıdır. İşletme ölçüm değerleri UE ve IEE2 okunur. Makine harekete geçirilir ve yavaşça enerjilenir.3 Devreye Alma Şekil 3-36 Bara anahtarlamasında toprak arıza Bu testte yük teçhizatında galvanik generatör ile bağlı olan. ayar değeri U0> ile belirlenen koruma alanı geç başlatma ile düşürülmemesi için. notlar „Yük teçhizatsız yön testi“ paragrafının devamındaki sayfada dikkate alınır.

Karşı bir deneme yürütülür. Doğru polaritede „S/T/A AÇMA“ açma mesajı (LED 6 fabrika çıkışında) görünür. SIPROTEC. akım. Toroidal akım trafosuna akım bağlantısında bir artık gerilimin oluşması için bir gerilim trafosu (ör. ancak „3I0> başlatıldı“ mesajı görünmez ve açma mesajı gerçekleşmez. „3I0> başlatıldı“ ve sonuncu olarak „S/T/A AÇMA“ verilir (LED 6). etkisi fazın çok kereli içten geçmeli bağlamayla toroidal akım trafosunu yükseltir.100 µF) kullanılır .3 Devreye Alma Örnek: Generatör gerilimi. 50 . L1) baypas edilir (aşağıdaki şekle bakın). Yük teçhizatı olmadan toroidal akım trafoları yön testi Yüklenme donanımı mevcut değilse ve toprak arıza testi şebeke ile mümkün değilse. Z için. Toprak arıza köprüsü kaldırılır. Yayın Tarihi 10. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.1 x UN için Ölçüm değeri Ayar değeri Koruma alanı Yön belirleme ile Toprak arıza yön belirleme yüzünden.Montaj ve Devreye Alma 3. ama primer simetrik yük akımıyla yürütülebilir. Aynı fazdan akımı sınırlayan bir Z direnci üzerinden bir test akımı toroidal akım trafosu ile gönderilir. başlatma değerinin üzerindeki artık gerilime karşılık gelen bir gerilime enerjilenir. Doğru bağlantıda görüntülenen anahtarlamada bildirimler „U0> başlatıldı“.100 Ω) seri bağlı olduğu bir direnç (30 500 Ω) veya bir kondansatör (10 . aşağıdaki test sekonder tedbirlerle. Makine durdurulur ve enerjisi kesilir. yalıtılmış ve topraklanmış şalt teçhizatı üzerinde yapılmalıdır! Makinenin tekrar çalışması ve uyartılmasından sonra artık gerilimin başlatma değeri üzerinden „U0> başlatıldı“ 'ya karşılık gelir (LED 2 cihaz başlatmasının toplu bildirimi olarak fabrika çıkışında). demeraj akımının sınırlanması için bir direncin daha (yakl. Bu esnada akım fazının bağlantı ve yönüne akım trafosu ile dikkat edilir. anma uyartımda hiçbir zaman parametrelenen ayar değerinin 3I0> yarısından daha büyük olmamalıdır.ve gerilim bağlantılarının doğru bağlantısı ve polaritesi kontrol edilir. Makine.2010 423 . UE U0> S = 10 V = 10 V = % 90 TEHLİKE Primer tedbirler sadece makine dururken enerjisiz. başlatma 0. Ölçme değeri IEE ihmal edilebilir olmalıdır. 7UM62. Eğer rölenin başlatması için akım çok küçük ise. Enerjisiz bırakmadan ve makinenin durdurulmasından sonra toprak arıza köprüsü akım trafosu öte yanında (makine tarafından görülen) yerleştirilir.

3 Devreye Alma Şekil 3-37 Toroidal akım trafolarında yön testi 424 SIPROTEC.Montaj ve Devreye Alma 3.2010 . 7UM62. Yayın Tarihi 10. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.

Bu ölçüm değeri 5003 no'lu 3I0> adresinin ayar değerini belirler. 7UM62.toprak arıza akımından yön tespiti için arıza akımına yeterli bir emniyet mesafesi elde etmek için bu ölçüm değerinin yaklaşık iki katı olmalıdır. Doğru bağlantılar oluşturulur ve tekrar kontrol edilir. Parametre 3I0> . yön kontrolünün tamamlanmasından sonra durdurulur. daha önceki bağlantı gibi aynı şekilde kazanılır. oluşur.3 Devreye Alma Holmgreen-Bağlantısında yön testi Holmgreen-bağlantısına akım bağlantısında artık gerilim test için. Şekil 3-38 Holmgreen-Bağlantısında yön testi İzole bir şebekede test için gerilim bağlantıları reaktif güç akım ölçümü için saklanırsa. Stator toprak arıza koruma hazırolda bekler şekilde anahtarlanır: Adres 5001 S/T/A KORUMA = ON. Akım yolu üzerinden sadece. Makine. o zaman toprak arıza rölesi için ileri yönde endüktif bileşenli güç akışında bir geri yön olacağına (bunun tersine bu yönde toprak arızada olduğu gibi) dikkat edilmelidir. Bundan sonra ayar değeri U0> ile belirlenen koruma alanının. SIPROTEC.2010 425 . Arıza akımı Arıza akımlarının ölçülmesi için üç kutuplu. anma akımı ile yüklenebilir kısa devre köprüsü kesicide kurulur. üçgen anahtarlamada bay-pas edilen gerilim trafosunun fazının aynı akımı iletilir. Yayın Tarihi 10. Makine yönünde aktif güçte röle için prensip olarak aynı davranış. Makine harekete geçirilir ve yavaşça makine anma gerilimine uyartılır. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.Montaj ve Devreye Alma 3. yani makine yönündeki toprak arızada kompanze bir şebekede veya bunun tersi gibi. İşletme ölçüm değeri IEE2 okunur. düşürülmesi gerekip gerekmediği kontrol edilir.

Şebeke toprak arızasında kontrol Gerilimsiz ve topraklanmış primer sistemde bir tek fazlı toprak arıza köprüsü blok transformatörün yüksek gerilim tarafına yerleştirilir. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. yalıtılmış ve topraklanmış şalt teçhizatı üzerinde yapılmalıdır! Makine harekete geçirilir ve yavaşça (ancak UN/√3) % 90'lık Toprak arıza korumaya ulaşana kadar (Başlatma U0>) uyartılır.17 Genel % 100 Stator toprak arıza korumanın kontrolü % 100 Stator toprak arıza koruma.Montaj ve Devreye Alma 3. TEHLİKE Primer tedbirler sadece makine dururken enerjisiz.% 90 'lık koruma alanını ayrıca % 100 direnç hesabına kapsaması garantilenir. Aşağıda denemeler detaylı açıklanmıştır. % 80 . Makine alanında toprak arızada kontrol 20 Hz-Generatör 7XT33. Koruma başlamaz.3. % 10 . Makine durdurulur. sargının yakl.2010 . Akım kademesi S/T/A I>> başlatma davranışının kontrolü için işletme ölçüm değerlerinden (yakl. Yayın Tarihi 10. Toprak arızasız kontrol Makine harekete geçirilir ve maksimum makine gerilimine uyartılır. hazırlanan emniyet mesafesine ulaşmak için başlatma değerinin maksimum yarısına S/T/A I>> (Adres 5306) karşılık gelmelidir. DC gerilime veya üç faz yabancı gerilim kaynağına bağlanır. % 100 Stator toprak arıza korumanın akım kademesinin. % 100 Stator toprak arıza koruma (Adres 5301 % 100 S/T/A-KOR.) . TEHLİKE Primer tedbirler sadece makine dururken enerjisiz. % 100-Korumanın direnç kademeleri (Uyarı ve Açma).% 20 Artık gerilimde) ölçüm değeri I S/T/A okunur. yalıtılmış ve topraklanmış şalt teçhizatı üzerinde yapılmalıdır! 426 SIPROTEC. Böylelikle. Ayrıca işletme ölçüm değerleri kontrol edilir ve efektif akım I S/T/A okunur. Böyle elde edilen değer yaklaşık seçilen başlatma değerine S/T/A I>> (Adres 5306) karşılık gelmelidir. 7UM62. Ayrıca korumanın aksesuarları işletimde olmalıdır. yerleştirilmiş toprak arızada aralıksız 20 HzGeneratörün besleme gerilimi bağlandıktan sonra karşılık vermelidir. Röle BLK olarak ayarlanır (eğer henüz yukarıda olmadıysa). Gerilimsiz ve topraklanmış primer sistemde bir tek fazlı toprak arıza köprüsü makinenin terminal devresinde yerleştirilir. Böyle erişilen arıza değeri.3 Devreye Alma 3. % 90 Stator toprak arıza koruma ile beraber test edilir.

18 Rotor toprak arıza koruma olarak hassas toprak arıza korumanın kontrolü Eğer hassas toprak arıza koruma akıma bağlı rotor arıza koruma olarak yerleştirilecekse. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. Uygun yenilenen akım başlatma değerinin S/T/A I>> maksimum yarısına (Adres 5306). Eğer 20 Hz-Generatör makine terminal geriliminin trafolarından beslenmesi gerekli ise. 1. uyartımlı makinelerde kontak bileziği üzerinden bir kontak bileziği ve toprak arasına konur. Toprak arıza köprüsü kaldırılır. % 90'lık Stator toprak arıza korumanın gerekli kontrolleri için önceki bölümde „Şebeke toprak arızasında koruma“ paragrafına bakın. uyartımlı makinelerde dönen redresör üzerinden her iki ölçme kontak bileziği arasına yerleştirilir. kontrol için ilave edilen toprak direncinin bir çift toprak arızaya yol açmadığından emin olunur! Hazırlanan açma direncine karşılık gelen bir direnç üzerinden bir toprak arıza benzetilir. Bu ölçülen toprak akımının 5102 no'lu adreste ayarlanan. Makine durdurulur ve enerjisi kesilir. 7UM62. pil üzerinden DC gerilim besleme) uzun süreli oluşturulur Eğer artık özel bir testin yürütülmesi gerekmiyorsa. % 100 ve % 90 Stator toprak arıza koruma başlamaz. % 100 Stator toprak arıza koruma için işletme ölçüm değeri I S/T/A okunur.3-x makine gerilimine ekstra yenilenir. Böylece akan toprak akımı IEE toprak arıza ölçüm değerleri altında koruma cihazında okunabilir.2010 427 . 3. Dikkat Bir toprak temassız olmayan anahtarlanmış bir rotor devresi kontrol için eklenmiş bir toprak direncine bağlı olarak bir çift toprak arıza gösterir! Aşağıdaki tedbire uyulmaması hafif kişisel yaralanmalara veya maddi hasara yol açabilir.3. Bu esnada hassas toprak arıza korumaya karşılık gelip gelmediği önem arzetmez. bu koruma fonksiyonu ilk önce 5101 no'lu AA KORUMA Iee> = Röle BLK adresi altında anahtarlanır. Direnç. o zaman bu işletme durumu veya beslemenin başka bir şekli (ör. İzlenen rotor devresinin toprak temassız anahtarlandığı. Transformatörde muhtemel bir yıldız noktası topraklaması test için kesilmelidir Makine harekete geçirilir ve yavaşça % 30 makine gerilimine (maks. Makine çalıştırılır ve anma gerilimine uyartılır.3 Devreye Alma Dikkat Test esnasında yüksek gerilim tarafında topraklamayla aynı zamanda transformatörde muhtemel yıldız noktası topraklaması! Aşağıdaki tedbire uyulmaması hafif kişisel yaralanmalara veya maddi hasara yol açabilir. Bu değer yakl.Montaj ve Devreye Alma 3. hassas toprak arıza tespitinin başlatma eşiğine IEE> karşılık geldiği kontrol edilir. Eğer Blok transformatörün yüksek gerilim tarafının yıldız noktası topraklanmış olarak yürürlükte olacaksa. o zaman yıldız noktası topraklaması tekrar oluşturulur. Ancak sağlıklı izolasyonda elde edilen arıza akımının çift katı değerinden daha düşük ayarlanmamalıdır. Yayın Tarihi 10. % 100 Stator toprak arıza koruma hazırolda bekler şekilde anahtarlanır: Adres 5301 %100 S/T/A-KOR. Gerekirse ölçme fırçaları kapatılır. SIPROTEC. % 100 Stator toprak arıza korumanın akım kademesinin hazırlanan emniyet mesafesine ulaşması için karşılık gelmelidir. % 60) uyartılır. = ON.

3'de durmakta olan makinede kontrol edilmiştir. Rotor toprak arıza koruma. 3. Ölçme devresinin çalışan makine nedeniyle mümkün etkilenmeleri ortadan kaldırmak için. uyartımlı makinelerde kontak bileziği üzerinden bir kontak bileziği ve toprak arasına konur.3. kontrol için ilave edilen toprak direncinin bir çift toprak arızaya yol açmadığından emin olunur! 428 SIPROTEC. fn) Rotor toprak arıza toprak direnç ölçümüyle Bölüm 3. 7UM62. Başlatma. İzlenen rotor devresinin toprak temassız anahtarlandığından. Direnç. Adres 5101. Makine yol alır ve anma gerilimine uyartılır. İzlenen rotor devresinin toprak temassız anahtarlandığı. özellikle uyartım ile ortadan kaldırmak için.Montaj ve Devreye Alma 3. Toprak arıza sinyalleri altında cihazdan hesaplanan toprak direnci „Re =“ olarak okunur. Hassas toprak arıza tespiti rotor arıza koruma olarak hazırolda bekler şekilde anahtarlanır: AA KORUMA Iee> = ON . DİKKAT Bir toprak temassız olmayan anahtarlanmış bir rotor devresi kontrol için eklenmiş bir toprak direncine bağlı olarak bir çift toprak arıza gösterebilir! Aşağıdaki tedbire uyulmaması hafif kişisel yaralanmalara veya maddi hasara yol açabilir. Rotor toprak arıza koruma hazırolda bekler şekilde anahtarlanır: ROTOR T/A = ON . Ölçme fırçaları gerekirse kapatılır. ek bazı işletme testleri önerilir.ve T-AÇMA-RE<< (10 s fabrika çıkışında) 'den sonra bir Açma mesajı (LED 2 ve LED 1 toplu bildirimler olarak. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. Toprak arıza direnci kaldırılır. Cihaz başlatma ve açma için) verir.3 Devreye Alma Uyartımlı makinelerde kontakt bileziği üzerinden diğer kontakt bileziğindeki sonuncu deneme tekrarlanır. DİKKAT Bir toprak temassız olmayan anahtarlanmış bir rotor devresi kontrol için eklenmiş bir toprak direncine bağlı olarak bir çift toprak arıza gösterir! Aşağıdaki tedbire uyulmaması hafif kişisel yaralanmalara veya maddi hasara yol açabilir. uyartımlı makinelerde dönen redresör üzerinden her iki ölçme kontak bileziği arasına yerleştirilir. Toprak arıza direnci kaldırılır. kontrol için ilave edilen toprak direncinin bir çift toprak arızaya yol açmadığından emin olunur! Bir direnç üzerinden Açma direncinin yakl. Yayın Tarihi 10. Rotor arıza koruma (1-3 Hz) Rotor toprak arıza koruma Bölüm 3. Adres 6001.3'de durmakta olan makinede kontrol edilmiştir. Adres 6003) bir toprak arıza yukarıdaki gibi benzetilir. % 90'ı büyüklüğünde RE<< AÇMA. Makine durdurulur. Uyartımlı makinelerde kontakt bileziği üzerinden diğer kontakt bileziğinde deneme tekrarlanır.2010 . Makine durdurulur. ek bazı işletme testleri önerilir. Ölçme devresinin çalışan makine nedeniyle mümkün etkilenmeleri.19 Çalışmada rotor toprak arıza korumanın kontrolü Rotor toprak arıza koruma (R.

7UM62.3 ING İki kutuplu kısa devre % 11/% 57. o zaman aşağıdaki generatör akımları aşılmamalıdır: Tek kutuplu kısa devre % 11/% 33.3 Devreye Alma Bir direnç üzerinden Açma direncinin yakl.Montaj ve Devreye Alma 3.3 · ING = 0.17 ING seçilir Aynı yüzdeli oran uyartım akımı için de geçerlidir.“) kontrol edilir. Direnç yaklaşık % 90 Uyarı kademesine (Adres 6102 RE< UYARI) ayarlanır ve işletme ölçüm değeri „Re =“ okunur. aşağıdaki negatif sistem akımları hesaplanır: Tek kutuplu kısa devre 100/3 = % 33. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. % 90'ı büyüklüğünde (Adres 6103 RE<< AÇMA) bir toprak arıza yukarıdaki gibi benzetilir. gerekirse yüksek omik ayarlanmış uyarı değeri düşürülür. Rotor toprak arıza koruma hazırolda bekler şekilde anahtarlanır: R/T/A 1-3Hz = ON . 3. başlatma eşiği (Adres 6106 Qc <) düşürülür veya denetim etkin değil olarak anahtarlanır. Spontan ölçme devresi denetimi mesajları gelirse. Generatör anma akımı ile uyartılırsa. Makine yol alır ve anma gerilimine uyartılır. Makine durdurulur. Kuvvetli arızalar uyartım nedeniyle söz konusu olursa. SIPROTEC. generatör klemenslerine yerleştirilir.20 Sarımlararası korumanın kontrolü Sarımlararası koruma (Adres) 5501 Röle BLK 'e anahtarlanır.3 İki kutuplu kısa devre 100/√3 = % 57. aynı şekilde uyarı mesajı („R/T/A 1-3Hz Uy. Yayın Tarihi 10. Direnç.7 Örneğin sürekli müsaadeli dengesiz yük akımı % 11 oluyorsa. Uyartımlı makinelerde kontakt bileziği üzerinden diğer kontakt bileziğinde başlatma davranışı tekrarlanır. İşletme ölçüm değeri Rtop ve Başlatma sinyali („R/T/A 1-3Hz Baş“) ve T-AÇMA-RE<< 'den sonra (10 s fabrika çıkışında) Açma mesajı („R/T/A 1-3Hz Aç“) kontrol edilir. Toprak direnci kaldırılır. termal dengesiz yük ile tehlikeye maruz kalır (Negatif bileşen akım)! İlk önce maksimum müsaadeli kısa devre akımı elde edilmelidir.7 · ING = 0. uyartımlı makinelerde kontak bileziği üzerinden bir kontak bileziği ve toprak arasına konur. Kısa devre akımlarını da yürütebilen bir çift kutuplu kısa devre köprüsü. Kritik durum bu esnada iki kutuplu kısa devredir. ölçme devresi denetimi „R/T/A1-3Hz açık“ arızasız durumda tekrar kontrol edilir. DİKKAT Anma akımı altında bulunan mevcut önemli kısa devre akımlarında generatör.3.2010 429 . uyartımlı makinelerde dönen redresör üzerinden her iki ölçme kontak bileziği arasına yerleştirilir. Ölçme fırçaları gerekirse kapatılır. Arıza direnci sökülür ve işletme ölçüm değerleri.19 ING seçilir 0. Stator sargısının sargı asimetrileri korumanın hassaslığını sınırlandırır.33 ING 0. Adres 6101.

ancak yukarıda hesaplanan dengesiz yükü (birkutuplu kısa devre) aşmayacak maksimum uyartıma kadar çalıştırılır. Generatör durdurulur.3 Devreye Alma TEHLİKE Primer tedbirler sadece makine dururken enerjisiz. Testin tamamlanmasından sonra sarımlararası koruma hazırolda bekler şekilde anahtarlanır. Bunun için bir kutuplu kısa devre bir faz ve yıldız noktası arasına yerleştirilir. koruma hesaplanana göre daha hassastır. Ölçülen artık gerilim işletme ölçüm değerlerinden okunur. Yayın Tarihi 10. 430 SIPROTEC. Koruma 1. TEHLİKE Primer tedbirler sadece makine dururken enerjisiz. Generatör durdurulur. Basitleştirme sebebiyle doğrusal ek ile hesap edilir. yalıtılmış ve topraklanmış şalt teçhizatı üzerinde yapılmalıdır! Makine müsaadeli uyartıma kadar ulaştırıır ve uyartım akımı aynı zamanda artık gerilim cihazda işletme ölçüm değerleri altında ölçülür. Gerçekten de az sarımlı bir sarımlararası bağlantıda artış orana bağlı olarak büyüktür. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.Montaj ve Devreye Alma 3. yalıtılmış ve topraklanmış şalt teçhizatı üzerinde yapılmalıdır! Uyartım „Elle“-İşletim'e ayarlanır. Kısa devre köprüsü uzaklaştırılır. Buradan korunan sargı bölümü yüzde olarak çıkarılır: Bu durumda Usar-Gerilimin kısa devre edlen sargıların sayısıyla doğrusal olarak artacağı anlaşılır. 7UM62. Ölçülen gerilim boşa çalışmaya ayrılma uyartımındaki değere ekstra yükseltilir. Ölçülen artık gerilim anma uyartım akımına ekstra yenilenir. korunan sargı yumağının bölümü boşa çalışmaya ayrılmada hesaplanır. Korumanın nasıl hassas çalıştığını kontrol etmek için.2010 . Eğer darbe uyartım akımı varsa. bu demektir ki. Generatör. Kısa devre köprüsü uzaklaştırılır. yani Adres 5501.5-kat Arıza değerine ayarlanır. arıza gerilimi bu değere ekstra yenilenir. harici bulunan kısa devrelerde hatalı başlatma gerçekleşmediğinden emin olunur. S/A KORUMA = ON olarak ayarlanır. Koruma bundan sonra en az anma uyartımındaki arıza değerinin iki katına ayarlanır.

3.2010 431 . 7UM62. Doğru bağlantı polaritesinin kontrolü Aşağıdaki test bilgileri bir Senkron generatör için geçerlidir. Generatör kayıp gücünü şebekeden alır. % 5 kadar). Adres 210 gerekirse değiştirilir. Aktif güç yüzdeli işletme ölçüm değerlerinde pozitif aktif güç P olarak Anma-Görünür güç SN yüzdeliğinde okunur. SIPROTEC. Güç hala doğru değilse. yani reaktif güç Q'dan bağımsız olarak kayıp güç gerçek aktif güç olarak pratikte sabittir.ve/veya Gerilim trafosu) emniyet kurallarına uyarak kaldırılır. Negatif bir aktif güç değeri görüntülenirse. Adres 210 (Y. Yayın Tarihi 10. Kayıp.Montaj ve Devreye Alma 3. Dikkat Generatörün ters gücünün alınmasında aşırı ısınma Türbin işletiminde belirli bir derceye kadar asgari buhar yayılımı (Soğuk etki) türbin kanatlarının aşırı ısınmasına yol açabilir! Bir turbo seti için ters gücün alımı sadece kısa süreli müsaadelidir. • Test tekrarlanır.ve Gerilim trafosunun mümkün açı hatası nedeniyle koruma cihazı ancak kayıp gücün farklı değerlerini tanıyabilir ve görüntüleyebilir. trafo bağlantısında bir hata var demektir (ör.21 Şebeke ile kontroller Not Koruma bir örnekleme frekansı elle yazılımı yürüttüğünden. Bu test ters güç korumanın “hassas” ayarlamasında önerilir. Motorlarda bu ve aşağıdaki ölçümler gerekli değildir. İşletici güç ayar ventilini hareketle 0'a getirilir. UL1) beslenir.ve Reaktif gücün değer çiftleri makine diyagramında apsis için (Aktif güç=Sıfır) paralel doğrular olarak verilmez. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. Akım. Açı hatası koruma cihazının dahili giriş akım trafosu nedeniyle üretici tarafından kompanze edilmiştir.3 Devreye Alma 3. Generatörün uyartımından bağımsız olarak. İşletici güç yükseltilir (yakl. testte en az bir gerilim girişinde bir anma frekanslı faz-toprak-gerilim (ör. Dikkat Generetörün düşük uyartımında kademe dışı tehlikesi oluşabilir! Aşağıdaki tedbire uyulmaması hafif kişisel yaralanmalara veya maddi hasara yol açabilir. Bu nedenle en az üç ölçüm noktası ile sapmalar bulunur ve buradan düzeltme büyüklüğü W0 belirlenir.->NESNE T2 : EVET/HAYIR) yapılandırılan ifade birbirini tutmaz veya Adres 1108 AKTİF GÜÇ = Generatör veya Motor) isabetli seçilmez. Generatör çalıştırılır ve şebeke ile senkronlanır. Kayıp güçlerin belirlenmesi ve Açı hatası düzeltmesi Ters güç koruma (Adres 3101) ve İleri güç denetimi (Adres 3201) ilk önce Off bırakılır.N. döngüsel faz değişimi): • Trafo hatlarındaki hata (Akım. Düşük uyartımlı alanda işletim sadece kısa süreli müsaadelidir. Taraf 2 nin akım trafo seti ile gerilim trafo seti arasındaki yön ataması.

4. Yayın Tarihi 10. Uyartım yavaşça generatörün anma görünür gücünün % 30'una kadar çıkartılır (aşırı uyartılmış). Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. – Reaktif güç Q2 ön işaretle (negatif) işletme ölçüm değerlerinden okunur ve not edilir (aşağıdaki tabloya bakın). Uyartım yavaşça generatörün anma görünür gücünün yaklaşık % 30'una kadar düşürülür (düşük uyartılmış). – Kayıp güç P2 ön işaretle (negatif) işletme ölçüm değerlerinden okunur ve not edilir (aşağıdaki tabloya bakın).Montaj ve Devreye Alma 3.3 Devreye Alma Aşağıdaki adımları takip ediniz: 1. 3. Generatör tekrar boşa çalışmaya ayrılma uyartımına getirilir ve durdurma veya istenilen işletim durumu seçilir. 2. Kontrol ölçümü olarak aktif güç P0 ve reaktif güç Q0 ön işarete bağlı olarak okunur ve not edilir (aşağıdaki tabloya bakın).2010 . Reaktif güç Q = 0 olana kadar uyartım değiştirilir. 7UM62. Şekil 3-39 Düzeltme açısının W0 belirlenmesi Okunan ölçüm değerleriyle P1 ve P2 bir trafo hatası açı düzeltmesi aşağıdaki gibi yapılır: Ölçülen değer çiftlerinden ilk önce bir düzeltme açısı aşağıdaki formüle göre hesaplanır: Güçler muhakkak okunan ön işaret ile yerleştirilmelidir! Aksi takdirde hatalı sonuç alınır! Bu açı ϕdüz. 432 SIPROTEC. aynı ön işaret ile yeni düzeltme açısı olarak Adres 204 AT AÇI W0 altında verilir: Ayar değeri AT AÇI W0 = ϕdüz Ters güç korumanın P> GERİ başlatma eşiği için Adres 3102 'de okunan ölçüm değeri P1 ve P2 toplamı oluşturulur ve bundan bir çeyrek negatif işaretle ayarlanır. – Kayıp güç P1 ön işaretle (negatif) işletme ölçüm değerlerinden okunur ve not edilir (aşağıdaki tabloya bakın) – Reaktif güç Q1 ön işaretle (pozitif) okunur ve not edilir (aşağıdaki tabloya bakın).

ON olarak anahtarlanır. aşağıda belirtildiği gibi davranılır. • Hızlı kapakların kapanması. Ventillerin mümkün sızdırmaları nedeniyle ters güç testleri mümkün olduğunca her iki durum için de yürütülmelidir. SIPROTEC.3 Devreye Alma Ters güç koruma ölçümü Şebeke ile anahtarlanmış generatörde ters güç oluşur • Ayar ventilleri kapatılması. Ayar ventilleri kapatılır. Düşük uyartımlı alanda işletim sadece kısa süreli müsaadelidir. Eğer buna rağmen ek bir yük noktası ölçümüyle bir yön kontrolü yürütülmesi gerekiyorsa. Valfi Aç“ doğru yapılandırılmasıdır ve hızlı kapama kriterleri (Hızlı kapama ventilinde basınç denetleyici veya sınır anahtarı tarafından) kumanda edilmesidir. 50 bu değerin % 50'si ayar değeri olarak ters güç koruma için seçilmelidir. Eğer bu değer kapalı ayar ventilli ters gücünden beklenilenden daha küçük ise. Röle BLK olarak ayarlanır. İşletici güç tekrar yükseltilir.2010 433 . Bunun için ters güç koruma kendi etkinliğini bildirimler vasıtasıyla kontrol etmek için (Adres 3101) . Başka bir testte Hızlı kapama kriterleri kontrol edilir. Yayın Tarihi 10. Diğer kontroller gerekli değildir. Makine ters güç korumanın anahtarlanmasıyla durdurulur. ikili girişin „>Durd. Hızlı kapama kapanır. Düşük uyartım koruma (Adres 3001) . eğer kullanılıyorsa. Düşük uyartım korumanın kontrolü Tespit edilen ve ters güç koruma yüzünden Adres 204 altında yapılandırılan açı hata düzeltmesi W0 düşük uyartım koruma için de etkindir.Montaj ve Devreye Alma 3. Dikkat Generatörün düşük uyartımında kademe dışı tehlikesi oluşabilir. Koşul. Bu bölümde . ileri güç denetimi (Adres 3201) ON anahtarlanır. Doğru çalışma şekli herhangi bir yük noktasının aşırı uyartımda ve bundan sonra düşük uyartımda harekete geçirilmesiyle kontrol edilmesidir. Doğru ayarların onaylanması için ters güç ölçümü tekrar yapılır.reaktif güç ölçüm değerlerinin okunması ve böylece yön tespiti ile bu ölçüm büyüklüğü için uygulanabilirlik kontrolü gerçelşeştirilir. o zaman bu değerin % 50'si ters güç koruma için ayar değeri olarak kullanılır. özellikle de daha yüksek aktif güç vermede ! Aşağıdaki tedbire uyulmaması hafif kişisel yaralanmalara veya maddi hasara yol açabilir. Yük ile kontrol için düşük uyartım koruma (Adres 3001) . Röle BLK olarak anahtarlanır. İlgili ölçüm değerlerinin koruma cihazından okunması ile ve kontrol tekniğinin ölçüm değerleriyle karşılaştırılmasıyla uygulanabilirlik kontrolü gerçekleştirilir. İşletme ölçüm değerinden aktif güç için koruma ile ölçülen kayıp güç öğrenilir. İşletme ölçüm değerinden aktif güç için koruma ile ölçülen kayıp güç öğrenilir. Ters güç koruma (Adres 3101) ve. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. Generatör çalıştırılır ve şebeke ile senkronlanır. 7UM62.

Röle BLK olarak ve başlatma eşiği I>> (Parametre 1302) en hassas değere ayarlanır (= 0. Standart uygulamalarda. ters güç korumanın OFF olarak anahtarlanması gerektiğine (Adres 3101). düşük yük akımıyla bir kontrol önerilir. Yayın Tarihi 10. Bunun için aşağıdakiler uygulanmalıdır: • yönlü aşırı akım kademesi 1301 AA I>> . orada kendi karakteristiği motorsal alandan generatörsel alana yansıdığına dikkat edilmelidir! Koruma cihazı işletme ölçüm değerleri ile her yük noktasını gösterdiğinden. ON olarak ayarlanmalıdır. • Yük akımı (omik.1806 „I>> ileri“ ve 1807 „I>>geriye doğru“ bildirimleri sorgulanır. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. Bu esnada.05 A 1 A bir anma akımında . terminal taraflı akım trafosu Adres 1304 Faz Yönü geri yönde bulunmalı ve bildirim olarak „I>> ileri“ (No. düşük uyartım sınırlama karakteristiği çalışması gerekli değildir.3 Devreye Alma Not Eğer kapasitif yük ile işletim mümkün değilse. • Başlatma eşiği 1302 no'lu adreste tekrar orjinal değerine ve koruma fonksiyonu Adres 1301 AA I>> .9) tam olarak belirlenir. Zamanlı aşırı akım korumada yön fonksiyonunun kontrolü Bağlantı polaritesinin kontrolünde ok yön tanımlaması ile koruma cihazında koruma fonksiyonunun yönü I>> (Bölüm 2. Generatör aktif güç verirse (İşletme ölçüm değeri P pozitiftir) ve Adres 1108 AKTİF GÜÇ . • Görüntülenen faz yönü istenilen (olmalı) fonksiyon ile (Ayar değeri ve Adres 1304 Faz Yönü) karşılaştırılır.1803) . 7UM62. 1801 . 1806) görünmelidir. 434 SIPROTEC. veya omik endüktif) başlatma eşiği üzerinden yükseltilir ve başlatma bildirimlerinin görünmesinden sonra (No.2010 . Yer değiştirmeleri önlemek için.25 A 5 A bir anma akımında ). Düşük uyartım korumanın karakteristikleri böylelikle sıfır noktasında yansır. Generatör'de bulunuyor ise.Montaj ve Devreye Alma 3. yük noktaları düşük uyartımda trafo polaritasinin parametre değişikliği ile (Adres 210) çalıştırılabilir. o zaman şebeke ileri yönde bulunur. veya 0.

Gerekirse farklı uyartım durumları yürütülür. Direnç değeri korumaya karşılık gelene kadar azaltılır. Aşağıdaki primer deneme devreye alma „Senkronlamanın“ tamamlanmasından sonra yürütülür. Harmonik veya 1.2010 435 . Gerekirse her 3 varyasyon (Temel. • Korumanın bu akımda başlatmadığı kontrol edilir.30 Ω) bir kontakt bileziği üzerinden yatak yakınında generatör silindiri ve toprak arasına bağlanır. Burada öncelikle bağlantı denetimi ve koruma başlatmasının ek kontrolü ayrıca doğru yapılandırma sözkonusudur (Sinyalleşme). • Ölçme yönteminin ayarlanmasından sonra arıza akımı işletme ölçüm değerlerinden okunabilir. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. Testin tamamlanmasından sonra hassas toprak akımı koruma hazırolda bekler şekilde anahtarlanır. Bu süre ancak bir saniye aşılmamalıdır. Herbir sonuca göre ilgili ölçme davranışı 5406 no'lu adres altında ayarlanır.5) çarpılmasıyla hesaplanır ve bunun akabinde korumada ayarlanır (Adres 5402). Yayın Tarihi 10. Harm. 7UM62. 3.3 Devreye Alma Hassas toprak akımı korumanın IEE-B kontrolü Hassas toprak akımı koruma IEE-B. Başlatmanın „Takırdamalarında“ durma süresi 5407 no'lu adres altında biraz uzatılır.) test edilebilir ve sonrasında korumada yöntem en iyi sonuçla seçilebilir. Duran Generatörde dalga akım trafosunun denetim sargısı üzerinden bir akım (Yükseklik ayrıca denetim sargılarının sayısından belirlenir) beslenir ve korumanın başlatması olağan ayar değeriyle (denetleme akımı değerin iki katı olmalı) denetlenir. • Koruma eşik değeri arıza akımının bir güvenlik faktörüyle (minimum 1. Aşağıdaki adımlar takip edilir: • Generatör şebeke ile senkronlanır ve yüklü çalıştırılır • İşletim programı DIGSI üzerinden bir arıza kaydı başlatılır ve SIGRA ile hüküm süren frekans bileşeni belirlenir. ve 3. 5401 adresi altında Röle BLK olarak anahtarlanır. yani Adres 5401 .Montaj ve Devreye Alma 3. SIPROTEC. = ON olarak ayarlanır. • Çalışan generatörde bir test direnci (0 . Bunun için bağlantıya bağlı olarak arıza kaydı izi girişten Iee1 veya Iee2 değerlendirilir.

22 Genel Test Amaçlı Osilografik Kayıtlar Oluşturma Koruma rölesinin demeraj süreçleri sırasında bile güvenirliliğini doğrulamak için. Test ölçümü kaydını başlatma DIGSI ile bir test ölçümü kaydını başlatmak için. bir koruma başlatması olmaksızın) başlatılan bir osilografik kayıt. atamanın uygun şekilde yapılmasını sağlayan ayrı bir kayıt numarasıyla yeni bir kayıt oluşturulur. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. Osilografik kayıtları görüntülemek ve bunları çözümlemek için SIGRA veya Comtrade Viewer programı gerekir. cihaz tarafından normal arıza kayıtı olarak işlenir. o zaman örneğin korunan teçhizatın devreye alınması sırasında bu ikili giriş enerjilenerek yapılır. Şekil 3-40 DIGSI ile osilografik kaydı tetikleme – Örnek Osilografik kayıt derhal başlatılır. Harici bir tetikleme ile (yani.Tet. koruma rölesi davranışı hakkında maksimum bilgi sağlar. Yayın Tarihi 10. Koşul Koruma fonksiyonunun başlatması ile arıza kayıtlarının saklanabilmesine ilaveten.'' bir ikili girişe atanmalıdır.3 Devreye Alma 3. gerçek bir şebeke arıza olayı olmadığı için. pencerenin sol tarafındaki Test’i tıklayın. Sonuncusunda. 7UM62 yazılım programı DIGSI.2010 . Her bir ölçme kayıt başlatma sırasında. seri arayüz veya bir ikili giriş üzerinden cihaza komutlar verilerek de aynı osilografik veriler elde edilebilir. İlave olarak.Montaj ve Devreye Alma 3. Osilografik kayıt tetiklemesi. Ancak harici olarak tetiklenen bu tür kayıtlar. 436 SIPROTEC. Arızanın kaydı sırasında durum çubuğunun sol kısmında bir bildirim görünecektir. çubuklu kısımda. işlem ilerleme durumu da gösterilir. Listeden Osilografik kayıtlar'ı çift tıklayın.3. 7UM62. devreye alma prosesini tamamlamak için kapatma testleri uygulanabilir. bu bilgi ''>DalgaYak. Osilografik kayıtlar. ekranda arıza ihbar kayıtlarında listelenmez.

kontrol ve yardımcı fonksiyonların doğru olarak ayarlandığını kontrol edin (Bölüm 2.4 Cihazın Son Hazırlıkları Klemens vidalarını sıkın. Varsayılan ayarlara dönmek için (eğer gerekliyse birkaç defa) ESC tuşuna basın. Tüm klemens vidaları — kullanılmayanlar da — yerlerine tam olarak oturmalıdır. Eğer bir test şalteri mevcut ise. Yayın Tarihi 10. Yeşil „RUN“ LED'si yanık olmalıdır. eğer mevcutsa çalışma sayaçlarını). Silme işlemi yapıldığında.Yanan her hangi bir LED. Saatin otomatik olarak eşlenmemesi durumunda. Bu durumda bütün LED’ler yanmış olmalıdır. Cihazın dahili saatini kontrol edin. İstatistik sayaçları da aynı seçimde çıkış değerlerine resetlenmelidir. böylece sonraki bu bilgiler sadece gerçek sonuçlar ve durumlar üzerinden iletilir.2010 437 . İhbar arabellekleri ANA MENÜ → İhbarlar → Ayar/Reset altında sıfırlayın. Müsaade edilen sıkma tork değerleri aşılmamalıdır. ölüme. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. kırmızı „ERROR“ LED'si de sönük olmalıdır. aksi takdirde bağlantı telleri kopabilir veya terminal bölmeleri hasar görebilir! Eğer testler sırasında bazı ayarlar değiştirilmiş ise.(Ayrıntılı bilgi için SIPROTEC 4-Sistem Açıklamalarına bakın /1/). ■ SIPROTEC.4 Cihazın Son Hazırlıkları 3. saati ayarlayın/sistem saatine eşleyin. Cihaz ayar değerlerinin bir kopyasını bir PC'de saklayın. ayar değerleri yeniden kontrol edilmelidir. 7UM62. gerçek koşulları gösterecektir. Bununla ilgili bilgiler SIPROTEC 4-Sistem Açıklamaları'nda görülebilir/1/. eğer gerekliyse. bu çalışma durumunda anahtarlanmış olmalıdır. yaralanmalara veya önemli ölçüde maddi hasara sebep olabilir. Ana Menü → Ölçme değerleri → Ayar/Reset altında resetleyin. LED’ lerin sonraki gösterimleri sadece gerçek olaylara ve durumlara ilişkin olacaktır. LED tuşuna basılması aynı zamanda bir LED testinin yapılmasını da sağlar. Bu sayede sonraki bilgiler. DİKKAT İzin Verilmeyen Sıkma Torkları Bu uyarının dikkate alınmaması. Gerekli bütün fonksiyonlar ON devreye alınmış olmalıdır. Cihazın ön kısmındaki görüntüleri silmek için LED tuşuna basın. Fonksiyonel Kapsam). enerjili durumdaki çıkış röleleri de bırakır. Cihaz artık işletime hazırdır. Şimdi göstergede olağan değerler (Örneğin ölçülen işletme değerleri) görünecektir. sadece gerçek olay ve durumlara ilişkin bilgileri içerecektir (bakın /1/). Ölçülen işletme değerlerine ait sayaçları (örneğin. Özellikle yapılandırma parametreleri ile devreye alınan sistem verileri.Montaj ve Devreye Alma 3.

2010 . Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. Yayın Tarihi 10.4 Cihazın Son Hazırlıkları 438 SIPROTEC. 7UM62.Montaj ve Devreye Alma 3.

64G.17 4.15 4.2010 439 .5 4. SIPROTEC 4 cihazı 7UM62’nın ve bağımsız fonksiyonlarının -hiçbir koşulda aşılmaması gereken sınır değerleri de dahil olmak üzere. Trafolar için (ANSI 87G/87M/87T) Sınırlandırılmış Toprak Arıza Koruma (ANSI 87GN.Teknik Veriler 4 Bu bölümde.9 4.16 4.12 4.24 4.6 4. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.10 4.20 4. Yayın Tarihi 10.26 Genel Cihaz Verileri Sabit Zamanlı Aşırı Akım Koruma (ANSI 50.22 4.teknik verileri sunulmaktadır.) 20 Hz Voltaj Enjeksiyonlu %100 Stator Toprak Arıza Koruma (ANSI 64G-%100) Hassas Toprak Arıza Koruma B (ANSI 51GN) Sarımlararası Koruma (ANSI 59N (IT) 441 454 455 460 462 464 465 468 472 473 474 475 476 478 480 482 483 484 486 487 488 489 490 491 492 493 SIPROTEC.18 4.1 4.14 4.11 4.23 4. 51 67) Ters Zamanlı AA Koruma (ANSI 51V) Termal Aşırı Yük Koruma (ANSI 49) Negatif Bileşen (Dengesiz Yük) Koruma (ANSI 46) Yol Alma AA koruma (ANSI 51) Diferansiyel Koruma.7 4.3 4.TN) Düşük Uyartım (Alan Kaybı) Koruma (ANSI 40) Ters Güç Koruma (ANSI 32R) Aktif İleri Güç Denetimi (ANSI 32R) Empedans Koruma (ANSI 21) Kademe Dışı Koruma (ANSI 78) Düşük Gerilim Koruma (ANSI 27) Aşırı Gerilim Koruma (ANSI 59) Frekans Koruma (ANSI 81) Aşırı Uyartım Koruma (Voltaj/Frekans) (ANSI 24) Frekans değişim hızı koruma df/dt (ANSI 81R) Gerilim Vektörü Atlaması %90 Stator Toprak Arıza Koruma (ANSI 59N. 64R) %100 Stator Toprak Arıza Koruma 3.2 4. Harm.8 4. 7UM62.19 4. Generatörler ve Motorlar için (ANSI 87G/87M/87T) Diferansiyel Koruma.21 4.4 4. (ANSI 27/59TN 3ncü Harm. 4.25 4. 67G) Hassas Toprak Arıza Koruma (ANSI 51GN.13 4. Maksimum fonksiyonel kapsamına göre elektriksel ve fonksiyonel verilerin ardından boyut çizimlerine ilişkin mekanik ayrıntılar verilmiştir.

38 4. 49Rotor) Kesici Arıza Koruma (ANSI 50BF) Yanlışlıkla Enerjileme (ANSI 50.29 4. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. fn (ANSI 64R) 1-3 Hz Kare Dalga Gerilim Enjeksiyonu İle Hassas RotorToprak Arıza Koruma Motor Yol Alma Zamanı Denetimi (ANSI 48) Motor Tekrar Başlatma Engelleme (ANSI 66.33 4.28 4.37 4. 7UM62.36 4.32 4.35 4. Yayın Tarihi 10.2010 . 27) DC Gerilim/Akım Koruma (ANSI 59NDC/51NDC) Thermobox'lar Yardımı İle Sıcaklık Algılama Eşik denetimi Kullanıcı-Tanımlı Fonksiyonlar (CFC) Yardımcı Fonksiyonlar Koruma fonksiyonlarının çalışma alanları Boyutlar 494 496 497 498 499 500 501 502 503 504 509 515 517 440 SIPROTEC.30 4.27 4.34 4.Teknik Veriler 4 4.39 Rotor Toprak Arıza Koruma R.31 4.

IN = 1 A için .Teknik Veriler 4.05 VA yakl. 10 Ω 60 V– sürekli 100 mA– sürekli 230 V sürekli 100 V için 100 V .termal (efektif) 100 · IN 1 s için 30 · IN 10 s için 4 · I N sürekli 250 · I N (yarım-çevrim) 300 A 1 s süreyle 100 A 10 s süreyle 15 A sürekli .05 VA fN IN IEE 50 Hz veya 60 Hz 1 A veya 5 A ≤ 1.Dinamik (tepe değeri) .1 Genel Cihaz Verileri Analog Girişler ve Çıkışlar Akım Girişleri Anma Frekansı Anma Akımı Toprak akım. 1 MΩ yakl.+10 V veya –20 mA . Yayın Tarihi 10. 0.1 4. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. 7UM62. 0.3 VA yakl.1 Genel Cihaz Verileri 4.+20 mA yakl.3 VA 750 A (yarım-çevrim) yakl.termal (efektif) Duyarlı Toprak Arızası Tespiti için Aşırı Yüklenme Kapasitesi IEE SIPROTEC.IN = 5 A için .6 A Doğrusallık aralığı (ayarlanabilir) . hassas Faz ve Toprak yolu başına Güç Tüketimi .1.Duyarlı toprak arızası tespiti için 1 A Akım yolunun yüklenme kapasitesi .Dinamik (tepe değeri) Gerilim Girişleri Sekonder anma gerilimi Ölçme Aralığı Yük Gerilim Aşırı Yüklenme Kapasitesi .termal (efektif) Transdüser girişleri Ölçme Aralığı DC Gerilimde giriş direnci DC akımda giriş direnci Gerilim girişi olarak aşırı yüklenebilme Akım girişi olarak aşırı yüklenme kapasitesi –10 V .2010 441 . 0. 0.125 V 0 V .200 V yakl.

2 DC Gerilim Yardımcı Gerilim Dahili AC/DC dönüştürücü üzerinden Gerilim Besleme Anma yardımcı DC gerilim UH– Müsaade edilen gerilim aralıkları Anma yardımcı DC gerilim UH– Müsaade edilen gerilim aralıkları Bindirilmiş AC kırışıklık gerilimi.Teknik Veriler 4. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. 9-pin D-altminyatür dişi konektör Konsol kutusunun alt ve/veya üst kısmında 350 Ω 4. Tepeden tepeye. 13 VA ≥ 200 ms 115 V~ (50/60 Hz) 92 . Yayın Tarihi 10.7 W yakl.132 V~ 230 V~ (50/60 Hz) 184 .125 V) için AC Gerilim Dahili AC/DC dönüştürücü üzerinden Gerilim Besleme Güç kaynağı anma AC gerilimi UH~ Müsaade edilen gerilim aralıkları Güç 7UM621 7UM622 7UM623 7UM621 7UM622 7UM623 Güç kaynağı arızası/ kısa-devresi için köprüleme süresi enerjili normal koşullarda yakl.1 W yakl. 7UM62.265 V~ 24/48 V– 19 .1..300 V– Yardımcı gerilimin % ≤ 15’i 60/110/125 V– 48 .5 VA yakl.2010 . montaj konumu „B“ ve/veya „D“.125 V) için ≥ 20 ms U ≥ 24 V– (UH. 5. IEC 60255-11 Güç 7UM621 7UM622 7UM623 7UM621 7UM622 7UM623 Arızada-/Kısa-devrede köprüleme süresi enerjili normal koşullarda yakl. 5. 5.150 V– 442 SIPROTEC. 5.5 W yakl.6 W yakl. 14..5 VA yakl.N = 24/48 V) için ≥ 20 ms U ≥ 60 V– (UH.N = 24/48 V) için ≥ 50 ms U ≥ 110 V– (UH.6 W ≥ 50 ms U ≥ 48 V– (UH.5 mA– Arka panel. yük 0 – 20 mA– veya 4 – 20 mA– 0 – 22. 13 VA yakl.5 W yakl. 14.1 Genel Cihaz Verileri Analog Çıkış (İşletim ölçüm değerleri için) Anma Aralığı Çalışma Aralığı Gömme tip pano için bağlantı Çıkma tip montajı kasası bağlantı maks..58 V– 110/125/220/250 V– 88 . 12.5 VA yakl.N = 60. 5. 8..N = 60. 15 VA yakl.5 mA– veya 4 – 22.

250 V–. toparlanma süresi > 60 ms Uenerjilenme ≥ 19 V– Ubırakma ≤ 10 V– Uenerjilenme ≥ 88 V– Ubırakma ≤ 44 V– Uenerjilenme ≥ 176 V– Ubırakma ≤ 88 V– Miktar 7 (yapılandırılabilir) SIPROTEC.Teknik Veriler 4.8 mA.3 İkili Girişler ve Çıkışlar İkili Girişler Alt modelleri 7UM621*7UM623*7UM622*Anma gerilim aralığı Akım tüketimi.1 Genel Cihaz Verileri 4. iki kutuplu yakl. çalışma geriliminden bağımsız Köprülerle ayarlanabilir 24/48/ 60/110/125 V– 110/125/ 220/250 V– ve 115/230 V~ 220/250 V– ve 115/230 V~ 300 V– 220 V’ta 220 nF bağlama kondansatörü. 1. enerjili Anahtarlama Eşikleri Anma gerilimleri için Anma gerilimleri için Anma gerilimleri için Maksimum kabul edilebilir gerilim Giriş darbe süzgeci 15 (yapılandırılabilir) 24 V– .2010 443 . Yayın Tarihi 10.1. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. 7UM62.

B300 5 A Genel Amaçlı 5 A Genel Amaçlı 0.Teknik Veriler 4.2010 .8 A Genel Amaçlı 0. 3 N/K Kontak opsiyonel olarak) 7UM623*7UM622*.5 s için Anahtarlama Gerilimi Kontak başına müsaade edilen akım (sürekli) Kontak başına müsaade edilen akım (kapama ve taşıma) Ortak yol üzerinde toplam akım 1 ) Aşağıdaki anma değerlerle UL-listeli: AC 120 V AC 240 V AC 240 V DC 24 V DC 48 V DC 240 V AC 120 V AC 240 V Pilot kullanım. 7UM62.4 FLA) 1/2 hp (4.1 A Genel Amaçlı 1/6 hp (4.12 (herbir 1 N/A Kontağa.2’de özet planlarına bakın A) Miktar: Sipariş biçimine göre (atanabilir) 7UM621*.20 (herbir 1 N/A Kontağa. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. 4 N/K Kontak opsiyonel olarak) 1 Canlı kontak (N/K Kontak veya N/A Kontak opsiyonel olarak) Anahtarlama kapasitesi KAPAMA 1000 W/VA KESME 30 VA 40 W omik 25 W/VA L/R ≤ 50 ms de 250 V 5A 30 A 0. B300 Pilot kullanım. yapılandırılabilir 1 1 14 444 SIPROTEC.9 FLA) LED’ler Miktar RUN (yeşil) ERROR (kırmızı) LED (kırmızı).1 Genel Cihaz Verileri Çıkış Rölesi Sinyal/Komut Röleleri 1) (ayrıca Ek A.5 s için (N/A kontak) 5 A sürekli 30 A 0. Yayın Tarihi 10.

Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. yalıtılmamış. 9-pin D-alt minyatür dişi konektör Alt kısımda kasada.2010 445 .115 200 Baud Fabrika Ayarı: 38 400 Baud. Eşlik: 8E1 RS232/RS485 sipariş edilen sürüme göre Arka pano. 4 800 Baud .Teknik Veriler 4.4 İletişim Arayüzleri Operatör Arayüzü Bağlantı Çalışma İletim hızı Ön yüzde. montaj konumu „C“. Yayın Tarihi 10. Koruyucu ekranlı veri kablosu 500 V. 50 Hz 15 m 1000 m RS232/RS485 Gömme tip pano için bağlantı Çıkma tip pano montajı Test gerilimi RS232 Azami iletim mesafesi RS485 Azami iletim mesafesi SIPROTEC.1. Eşlik: 8E1 15 m Azami iletim mesafesi Servis / Modem Arayüzü Bağlantı Çalışma İletim hızı Veri aktarımı için yalıtılmış arayüz DIGSI ile min. 7UM62.1 Genel Cihaz Verileri 4.115 200 Baud Fabrika Ayarı: 38 400 Baud. 4 800 Baud . RS232 PC bağlantısı için 9-pin D-altminyatür dişi konektör DIGSI ile min.

5/125 μm’lik cam fiber kullanılarak maks. maks. montaj konumu „B“ Çıkma tip pano montajı kasası Alt kısımda kasada için Test gerilimi İletim hızı Azami iletim mesafesi 500 V. montaj konumu „B“. 7UM62. 4 800 Baud. 9-pin D-alt minyatür dişi konektör Alt kısımda kasada 500 V. fabrika ayarı „Sönük“ 446 SIPROTEC.75 kBaud için 500 m ≤ 187.5 kBaud için 200 m ≤ 1. 50 Hz min. 9-pin D-alt minyatür dişi konektör Alt kısımda kasada 500 V. 115 200 Baud Fabrika Ayarı 38 400 Baud maks. montaj konumu „B“. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. 115 200 Baud Fabrika Ayarı 38 400 Baud 15 m Arka panel. 62.Teknik Veriler 4.1 Genel Cihaz Verileri Sistem Arayüzü IEC 60870-5-103 RS232/RS485 Sipariş edilen sürüme göre RS232 Gömme tip pano için bağlantı Çıkma tip pano montajı Test gerilimi İletim hızı Arka panel.5/125 μm’lik cam fiber ile maks. Yayın Tarihi 10. 1000 m ST-Konektör Arka panel. 50 Hz 12 MBd’a kadar 1000 m ≤ 93. 4 800 Baud.5 kBd için 100 m ≤ 12 kBaud için λ = 820 nm 50/125 μm’lik cam fiber veya 62.2010 . 1500 m Seçilebilir. montaj konumu „B“ Bir kontrol uçbirimine veri aktarımı için yalıtılmış arayüz Azami iletim mesafesi RS485 Gömme tip pano için bağlantı Çıkma tip pano montajı Test gerilimi İletim hızı Azami iletim mesafesi Fiber-optik (FO) FO konnektör tipi Gömme tip pano için bağlantı Çıkma tip pano montajı kasası Alt kısımda kasada için Optik dalga uzunluğu Lazer sınıfı 1 EN 60825-1/-2’ye göre Müsaade edilen optik sinyal zayıflaması Azami iletim mesafesi Karakter eylemsiz durumu Profibus RS485 (DP) Gömme tip pano için bağlantı Arka panel. maks. 50 Hz min. 8 dB.

1500 m Çıkma tip pano montajı kasası Ayrı elektrik/optik çevirici ile birlikte alt için kısımdaki konsol kasasında Profibus DNP 3.5 MBaud’a kadar > 500 kBaud λ = 820 nm 50/125 μm’lik cam fiber veya 62. Yayın Tarihi 10. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. 8 dB. 1500 m SIPROTEC. montaj konumu „B“.0 RS485 Gömme tip pano için bağlantı Arka panel. 1000 m Gömme tip pano için bağlantı Çıkma tip pano montajı kasası Ayrı elektrik/optik çevirici ile birlikte alt için kısımdaki konsol kasasında Profibus RS485’li sürümü kullanın İletim hızı önerilir Optik dalga uzunluğu EN 60825-1/-2’ye göre Lazer Sınıfı 1 Müsaade edilen optik sinyal zayıflaması Azami iletim mesafesi DNP 3.2010 447 .5/125 μm’lik cam fiber kullanılarak maks.Teknik Veriler 4. 9-pin D-alt minyatür dişi konektör Çıkma tip pano montajı kasası Alt kısımda kasada için Test gerilimi İletim hızı Azami iletim mesafesi MODBUS RS485 Gömme tip pano için bağlantı Arka panel. 50 Hz 19 200 Baud’a kadar maks.1 Genel Cihaz Verileri DNP 3. montaj konumu „B“ bis 1.0 FO FO konektör tipi Gömme tip pano için bağlantı ST-Konektör Alıcı/Verici Arka panel. 50 Hz 19 200 Baud’a kadar maks. DP: sadece çift buklaj mevcut Arka panel. 62. 7UM62. montaj konumu „B“ 500 V.5/125 μm’lik cam fiber ile maks.0 RS485’li sürümü kullanın İletim hızı Optik dalga uzunluğu EN 60825-1/-2’ye göre Lazer Sınıfı 1 Müsaade edilen optik sinyal zayıflaması Azami iletim mesafesi 19 200 Baud’a kadar λ = 820 nm 50/125 μm’lik cam fiber veya 62. montaj konumu „B“. 62. 1000 m Çıkma tip pano montajı kasası Alt kısımda kasada için Test gerilimi İletim hızı Azami iletim mesafesi Profibus FO (DP) FO konektör tipi ST-Konektör tek buklaj / çift buklaj FMS: sipariş sürümüne bağlı.5/125 μm’lik cam fiber ile maks. 8 dB. 9-pin D-alt minyatür dişi konektör 500 V.5/125 μm’lik cam fiber kullanılarak maks.

5/125 μm’lik cam fiber ile maks. 50 Hz 100 MBit/s 20 m ST-konektör Alıcı/Verici Arka panel. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. 1500 m Çıkma tip pano montajı kasası Alt kısımda kasada için Test gerilimi Elektrikli Ethernet (EN100) IEC 61850 ve DIGSI için Gömme tip pano için bağlantı 500 V.Teknik Veriler 4. 800 m 448 SIPROTEC.5/125 μm’lik cam fiber ile maks. montaj konumu „B“ 2 x RJ45 konektör 100BaseT IEEE802.20 mA ile 2 Port Gömme tip pano için bağlantı Arka panel. 62. montaj konumu „B“ Çıkma tip pano montajı kasası teslimatı mümkün değil için Optik dalga uzunluğu İletim hızı EN 60825-1/-2’ye göre Lazer Sınıfı 1 Müsaade edilen optik sinyal zayıflaması Azami iletim mesafesi λ = 1350 nm 100 MBit/s 50/125 μm’lik cam fiber veya 62.5/125 μm’lik cam fiber kullanılarak maks.2010 .5/125 μm’lik cam fiber kullanılarak maks. 5 dB.3’e göre Çıkma tip pano montajı kasası Alt kısımda kasada için Test gerilimi (konektöre göre) İletim hızı Azami iletim mesafesi IEC 61850 ve DIGSI için Ethernet optik (EN100) FO konektör tipi Gömme tip pano için bağlantı 500 V. 50 Hz Arka panel. montaj konumu „B“ ve „D“ 9-pin D-alt minyatür dişi konektör 19 200 Baud’a kadar λ = 820 nm 50/125 μm ’lik cam fiber veya 62. Yayın Tarihi 10. 7UM62. 62. 8 dB.1 Genel Cihaz Verileri MODBUS FO FO konektör tipi Gömme tip pano için bağlantı ST-Konektör Alıcı/Verici Arka panel. montaj konumu „B“ Çıkma tip pano montajı kasası Ayrı elektrik/optik çevirici ile birlikte alt için kısımdaki konsol kasasında MODBUS RS485’li sürümü kullanın İletim hızı Optik dalga uzunluğu EN 60825-1/-2’ye göre Lazer Sınıfı 1 Müsaade edilen optik sinyal zayıflaması Azami iletim mesafesi Analog çıkış modülü (elektriksel) 0 mA .

1. 50 Hz gerilim ölçme girişleri. montaj konumu „A“. Yayın Tarihi 10.2010 449 . UI = 15.9.5 mA . Analog çıkışlar Sınıf III 5 kV (tepe).3 poyitif ve 3 negatif darbe aralıkları 5 s SIPROTEC.4 V IIBırakma = 0.2 UL 508 VDE 0435 Diğer standartlar için bağımsız fonksiyonlara bakın Yalıtım Testleri Standartlar: IEC 60255-5 ve IEC 60870-2-1 Yüksek gerilim testi (rutin test) akım ölçme girişleri. 9-pin D-alt minyatür dişi konektör Alt kısımda çift sıralı klemenste Seçilebilir 5 V.5 mA .0 V 1.5 kV– 3. 0.0 V IIBırakma = 0.7 V 1700 Ω. 50 Hz sadece yalıtılmış haberleşme ve zaman eşitleme arayüzleri için veya analog çıkışlar (Port A -D) Darbe gerilim testi (tip testi) İletişim ve senkronlama arayüzleri hariç tüm devreler.90.25 mA 4. 12 V veya 24 V 500 V. 2.2/50 µs.0 kV– Darbe gerilim testi (rutin test) 500 V (efektif).8 V 1.9 V IIBırakma = 0.Teknik Veriler 4.1 Genel Cihaz Verileri Zaman Eşleme Arayüzü Zaman eşleme Gömme tip pano için bağlantı Çıkma tip pano montajı kasası için Sinyal anma gerilimleri Test gerilimi DCF 77/IRIG BSinyal (telegram formatı IRIG-B000) Arka pano. 7UM62. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. UI = 4 V 640 Ω. UI = 6 V 15. UI = 31 V 24 V 4.0/.25 mA 4. UI = 8.5 J.5 Özellikler Elektriksel testler Standartlar: IEC 60255 (Produktnormen) ANSI/IEEE C37.9. UI = 17 V 3560 Ω. röle çıkışlari Yüksek gerilim testi (rutin test) Yardımcı gerilim ve İkili girişler Yüksek gerilim testi (rutin test) Transdüser TD1-TD3 3.1/.8.5 mA . 1. 50 Hz Sinyal Seviyeleri ve Yükleri Sinyal anma giriş gerilimi 5V UIYüksek UIBırakma IIYüksek RI 6.4 mA 890 Ω.3 mA 1930 Ω.8 V 12 V 31 V 1.25 mA 4.5 kV (efektif).7 mA 3780 Ω.

150 kHz’den 80 MHz’e kadar. 1.5 kV (tepe). Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. test süresi 1 dk Impuls: 1. tekrarlama hızı 300 ms.960 MHz. Ri = 330 Ω 10 V/m. her iki polarite. tek frekans IEC 60255-22-3. 12 Ω. 20 V/m. Ri = 200 Ω 4 kV. sadece yardımcı gerilim IEC-CISPR 22 Telsiz Girişim Alan Şiddeti IEC-CISPR 11 EN 61000-6-3 (genel standart) 150 kHz’den 30 MHz’e kadar Sınır sınıf B 30 MHz’den 1000 MHz’e kadar sınır sınıfı A 450 SIPROTEC. 800 MHz . 80 MHz . 1 MHz. 50 Hz 0. İkili Girişler ve Röle Çıkışları Yüksek frekanslı alanların indüklediği iletilen bozan etkiler. IEC 61000-4-3. sınıf III ve VDE 2. 400 darbe/s. polarite almaşık 100 kHz. genlik kiplenimli Hızlı geçici bozulmalar / Burst IEC 60255-22-4 ve IEC 61000-4-4.5 mT.1000 MHz.5 µF fark modu: 1 kV. Ri = 50 Ω. her iki polarite. 9 µF fark modu: 1 kV. (ürün standartları) EN 61000-6-2 (genel standart) VDE 0435 Bölüm 301 DIN VDE 0435-110 Yüksek frekans testi IEC 60255-22-1. 42 Ω. sınıf III Güç Sistem Frekanslı Manyetik Alan IEC 61000-4-8. 0.Teknik Veriler 4.5 kV (Tepe Değer). Ri = 200 Ω Elektrostatik boşalma IEC 60 55-22-2. 2 s süreli. 1 kHz 30 A/m sürekli. 1 MHz.2 Sönümlü Salınımlar IEC 60694. 5 kHz. Ri = 200 Ω Girişim Bağışıklığı için EMC Testleri (tip testleri) Standart: Uçlara iletilen radyo parazit gerilimi. sınıf IV ve IEC 61000-4-2. sınıf III 2 s. 150 pF. frekans yürütülmesi IEC 60255-22-3. Yayın Tarihi 10. sınıf IV Yüksek frekans alanlı ışınım. Ri = 50 Ω. 5 kHz. sınıf III IEC 61000-4-3. sınıf III Yüksek frekans alanlı ışınım. 5/50 ns.1 Hızlı Geçici Akım Karşı Koyma Yeteneği IEEE Std C37. çevrim > 10 s 4 kV. 42 Ω.90.5 kV (tepe). % 80 AM. τ = 15 µs. 15 kV hava deşarjı. 10 V/m.2/50 µs ortak mod: 2 kV. 2 Ω.5 µF 10 V. 300 A/m 3 s için. 1 kHz sınıf III: 10 V/m 80/160/450/900 MHz % 80 AM 1 kHz. 10 MHz ve 50 MHz. % 80 AM. tekrarlama hızı 300 ms.2. sınıf IV Yüksek Enerjili Darbe Gerilimleri (DARBE). 7UM62. sınıf IV IEC 60255-6 Salınımlı Akım Karşı Koyma Yeteneği IEEE Std C37.90.1 Genel Cihaz Verileri Bağışıklık için EMC Testleri (tip testleri) Standartlar: IEC 60 255-6 ve -22. 18 µF ortak mod: 2 kV. 50 Hz 2. IEC 61000-4-6. IEC 61000-4-5 Montaj Sınıfı 3 Yardımcı Gerilim Ölçme Girişleri.2010 . darbe süresi = 15 ms. 400 darbe/s. test süresi 1 dk 35 V/m.1000 MHz 2. darbe süresi = 15 ms. 0. test süresi 0435 Bölüm 303. τ = 15 µs.90. 25 MHz . 1 MHz. IEC 61000-4-12 8 kV kontak deşarjı.0 GHz.4 GHz . her iki polarite. 5/50 ns.1 Işıma Elektromanyetik Müdahalesi IEEE Std C37.

2010 451 .075 mm büyüklük.5 mm büyüklük. sınıf 2 IEC 60068-2-6 Darbe IEC 60255-21-2. 60 Hz’den 150 Hz’e kadar: 1g ivme Tarama hızı 1 oktav/dk.1 Genel Cihaz Verileri 4.Teknik Veriler 4. sınıf 2 IEC 60068-2-6 IEC 60255-21 ve IEC 60068 sinüzoidal 10 Hz’den 60 Hz’e kadar: ±0. süre 11 ms. her 3 dikey eksen yönünde Yarım sinüs dalga İvme 15 g. süre 16 ms. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. sınıf 1 IEC 60068-3-3 Taşıma Sırasında Titreşim ve Darbe Direnci Standartlar: Titreşim IEC 60255-21-1.5 g ivme (dikey eksen) Tarama hızı 1 oktav/dk 3 dikey eksenin her iki yönünde 1 çevrim Darbe IEC 60255-21-2. sınıf 1 IEC 60068-2-29 IEC 60255-21 ve IEC 60068 Sinüzoidal 5 Hz’den 8 Hz’e kadar: ±7. Yayın Tarihi 10. süre 11 ms. sınıf 1 IEC 60068-2-27 Sismik titreşim IEC 60255-21-3.1. 7UM62. her bir 1000 darbe (3 dikey eksenin her iki yönünde) SIPROTEC.5 mm büyüklük. (3 dikey eksenin eksenin her iki yönünde) her biri 3 darbe Yarım sinüs dalga İvme 10 g. 8 Hz’den 15 Hz’e kadar: 2 g ivme Tarama hızı 1 oktav/dk 20 çevrim. sınıf 1 IEC 60068-2-27 Sürekli darbe IEC 60255-21-2.6 Mekanik Testler Sabit Çalışma Sırasında Titreşim ve Darbe Direnci Standartlar: Titreşim IEC 60255-21-1. her 3 dikey eksen yönünde 20 çevrim Yarım sinüs dalga İvme 5 g.5 mm büyüklük (yatay eksen) 1 Hz’den 8 Hz’e kadar: ± 1. eksenin her iki yönünde 3 darbe (3 dikey eksenin her iki yönünde) Sinüzoidal 1 Hz’den 8 Hz’e kadar: ±3. (dikey eksen) 8 Hz’den 35 Hz’e kadar: 1 g ivme (yatay eksen)8 Hz’den 35 Hz’e kadar: 0.

uygun kurulum prosedürleri uygulanmalıdır.+85 °C Kabul edilebilir geçici çalışma sıcaklık sınırı (96 saat –20 °C . 7UM62.+55 °C –25 °C .+55 °C –25 °C . özel önlemlerin alınması normalde gerekli değildir. esas olarak uygun ark/kıvılcım bastırma bileşenleri ile donatılmış olması gerekir.+70 °C Cihazın depolanması ve taşınması sırasında fabrika ambalajıyla! Nem Müsaade edilen nem oranı Yıllık ortalama ≤ % 75 bağıl nem. aşağıdakiler önerilmiştir: • Sayısal koruma donatısıyla aynı kabin içerisinde veya aynı röle panosu üzerinde bulunan kontaktörlerin ve rölelerin. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. Elektromanyetik uyumluluk sağlamak üzere. Modüller yerlerine takılı iken böyle bir tehlike söz konusu değildir.1. bazı bileşenler elektrostatik olarak tehlikeye maruz kalır. İşletme sırasında yoğunlaşmadan kaçınılmalıdır! Cihazların.1 Genel Cihaz Verileri 4. doğrudan güneş ışığına veya yoğunlaşmaya neden olabilecek sıcaklık dalgalanmalarına maruz kalacak şekilde kurulmaması önerilir.8 Çalışma Koşulları Koruma aygıtı. modülleri/kartları yerlerinden çıkarmayın ve yerlerine takmayın. 16 saat süreyle) –25 °C . 4. Buna ek olarak. Çıkarılmış durumda.1. • 100 kV ve üzeri işletme gerilimli trafo merkezlerinde.+70 °C (gösterge okunaklılığı +55 °C ile süreyle test edilmiş) sınırlanmıştır) Kalıcı çalışma için önerilen (IEC 60255-6’ya göre) Sürekli depolama için sınır sıcaklıkları Taşıma sırasında sınır sıcaklıkları –5 °C .9 Sertifikalar UL-listelenmiş 7UM62**-*B***-**** 7UM62**-*E***-**** Vida dişli terminalli modeller 7UM62**-*D***-**** UL-tanınmış Fişli terminalli modeller 452 SIPROTEC. tüm harici kablolar her iki uçtan da topraklanacak iletken bir koruyucu ekranla kaplanmış olmalıdır. normal röle odalarında ve tesislerde kullanılmak üzere tasarlanmıştır.1. Yayın Tarihi 10.Teknik Veriler 4. • Koruma aygıtı enerjili iken. bu sebeple elle müdahalede bulunmadan önce (elektrostatik duyarlı aygıtlar için konulmuş) ESD standartlarına uyulması gerekir.2010 .7 Sıcaklıklar İklimsel Gerilim Testleri Tip testli (nach IEC 60068-2-1 ve -2’ye göre. Daha alçak gerilim seviyelerindeki trafo merkezleri için. 4. yılda en fazla 56 gün % 93’e kadar bağıl nem.

15 kg yakl.5 kg 7XP20 Boyut çizimleri için.39 SIPROTEC. 7.2010 453 .5 kg yakl. 7UM62. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.(kasa büyüklüğü 1/2) 7UM623*.(kasa büyüklüğü 1/1) Çıkma tip pano montajı için 7UM621*.(kasa büyüklüğü 1/2) 7UM622*.(kasa büyüklüğü 1/2) 7UM623*.Teknik Veriler 4.1 Genel Cihaz Verileri 4. kapaklı IP 51 yakl.(kasa büyüklüğü 1/1) IEC 60529’a göre koruma sınıfı Çıkma tip pano montajı için Gömme tip pano montajı kasası için ön arka İnsan güvenliği için IP 51 IP 50 IP 2x. 9.10 Tasarım Kasa Boyutlar Ağırlık (kütle) yaklaşık Gömme tip pano montajı için 7UM621*.(kasa büyüklüğü 1/2) 7UM622*. Yayın Tarihi 10. Bölüm 4. 12 kg yakl.1.

8 ≤ U/UHN ≤ 1. 35 ms yakl.00 s veya ∞ (etkisiz) 10. .5/10 K ≤%1 ≤%1 ≤%1 Ayar değerinden % 1. 0.05 2° elektriksel (0.% 10’a kadar 5.0 V 0. 1. Harmonik . Zamanlar Başlatma Süreleri I >.25 A . Harmonik ≤%1 ≤ % 0. 25 ms yakl.00 A 0.01 A artımlarla 0.01 s artımlarla 1º artımlarla 454 SIPROTEC. veya 0.5 V % 1 veya 10 ms 1° elektriksel 0.10 x Başlatma Değeri Bırakma Süreleri I>.2010 .100.0 V . 51 67) 4.0.25 A .05 aralığında Harmonik akımlar . veya 50 mA Ayar değerinden % 1.01 A artımlarla 0.01 artımlarla) yakl.125.20. 51 67) Ayar aralıkları/Artımlar Akım Başlatmaları I> Akım Başlatmaları I>> Gecikme Süreleri T Düşük gerilim kilitleme durumu U< (etkisiz) Düşük gerilim kilitleme süresi Yön sınır çizgilerinin açısı I>> Sabit zaman ayarları salt gecikme zamanlarıdır.05 A .+90° el. veya 10 mA Ayar değerinden % 1. 50 ms IN = 1 A için IN = 5 A için IN = 1 A için IN = 5 A için 0.60.01 s artımlarla 0.99 yakl. I>> .10 s . Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.01 A artımlarla 0.100.20.60.1 V artımlarla 0. 7UM62.90 .00 A 0.2 Sabit Zamanlı Aşırı Akım Koruma (ANSI 50.00 s .2 x Başlatma Değeri .01 A artımlarla 0.2 Sabit Zamanlı Aşırı Akım Koruma (ANSI 50. 0.95 I/IN ≥ 0.15 aralığında Sıcaklık –5 °C ≤ Θortam≤ 55 °C aralığında Frekans 0. I>> IN = 1 A için IN = 5 A için Düşük gerilim kilitleme durumu U< Gecikme Süreleri T Yön sınır çizgilerinin açısı Başlatma için Etkileyen Değişkenler Yardımcı DC Gerilim 0.95 ≤ f/fN ≤ 1.05 A .Teknik Veriler 4.00 A 0. Yayın Tarihi 10. I>> Bırakma/başlatma oranı Bırakma oranı Aşırı akım I> Bırakma oranı Aşırı akım I>> Bırakma oranı Düşük gerilim Bırakma farkı Δ? Toleranslar Başlatma Akımları I>.00 s –90° el.00 A 0.% 10’a kadar 3.3 için yakl.

20 s veya ∞ (etkisiz) 0.01 s artımlarla 0. veya 0.2010 455 .15 aralığında Sıcaklık –5 °C ≤ Θortam≤ 55 °C aralığında Frekans 0. Harmonik .5 V Referans (hesaplanan) değerin % 5’i + % 1 akım toleransı. Harmonik ≤%1 % 0.3 Ters Zamanlı AA Koruma (ANSI 51V) Ayar aralıkları/Artımlar Akım Başlatmaları Ip (fazlar) Zaman Çarpanı TIEEp için IEC Karakteristikleri için Zaman Çarpanı D Ip için ANSI Karakteristikleri için Düşük gerilim müsaadesi U< IEC’ye göre Açma Zamanı Karakteristikleri IEC 60255-33’e göre (bakın Şekil 4-1) IN = 1 A için IN = 5 A için 0.00 veya ∞ (etkisiz) 10.3 Ters Zamanlı AA Koruma (ANSI 51V) 4. 1.05 aralığında Harmonik akımlar . 7UM62.0 V 0. 1.00 A 0.50 .10 · Ip yakl.01 A artımlarla 0. veya 40 ms Yakl. Yayın Tarihi 10.05 · Ip Ip/IN ≥ 0.0 V .15.5/10 K ≤%1 ≤%1 ≤%1 SIPROTEC.8 ≤ UH/UHN ≤ 1.125.95 ≤ f/fN ≤ 1.% 10 ’a kadar 3.3 için Başlatma için Etkileyen Değişkenler Yardımcı DC Gerilim 0.1 V artımlarla I/Ip ≥ 20 için açma zamanları I/Ip = 20 açma zamanının aynısıdır Başlatma eşiği Bırakma eşiği Toleranslar Başlatma eşikleri Ip Başlatma Eşiği U< 2 ≤ I/Ip ≤ 20 için zaman IN = 1 A için IN = 5 A için Ayar değerinden % 1 veya 10 mA Ayar değerinden % 1.05 s .01 artımlarla 0.10 A .Teknik Veriler 4.% 10 ’a kadar 5.00 A 0.20.50 A .01 A artımlarla 0.4.3. veya 50 mA Ayar değerinden % 1. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.

2010 . Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. 7UM62.3 Ters Zamanlı AA Koruma (ANSI 51V) Şekil 4-1 Ters zamanlı aşırı akım korumanın Açma süresi karakteristikleri.Teknik Veriler 4. IEC’ye göre 456 SIPROTEC. Yayın Tarihi 10.

5/10 K %1 SIPROTEC. veya 50 mA Ayar değerinden % 1.95 ≤ f/fN ≤ 1. Yayın Tarihi 10.8 ≤ UH/UHN ≤ 1. veya 40 ms Etkileyen Değişkenler Yardımcı DC Gerilim 0.3 Ters Zamanlı AA Koruma (ANSI 51V) ANSI’ye göre Açma Zamanı Karakteristikleri ANSI/IEEE’ye göre (Ayrıca Şekil 4-2 ve 4-3 bakın) I/Ip ≥ 20 için açma zamanları I/Ip = 20 açma zamanının aynısıdır Başlatma eşiği Bırakma eşiği yakl. veya 0. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.15 aralığında Sıcaklık –5 °C ≤ Θortam≤ 55 °C aralığında Frekans 0. 7UM62. 0. 1. 1.3 için yakl.05 aralığında ≤%1 % 0.95 · başlatma eşiği ne karşılık gelir Toleranslar Başlatma-.5 V Referans (hesaplanan) değerin % 5’i + % 1 akım toleransı. veya 10 mA Ayar değerinden % 1.10 · Ip yakl. Bırakma Eşikleri Ip Başlatma Eşiği U< 2 ≤ I/Ip ≤ 20 için zaman IN = 1 A için IN = 5 A için Ayar değerinden % 1.Teknik Veriler 4.2010 457 .05 · Ip Ip/IN ≥ 0.

Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. Yayın Tarihi 10.3 Ters Zamanlı AA Koruma (ANSI 51V) Şekil 4-2 Ters zamanlı aşırı akım korumanın açma süresi eğrileri. 7UM62.Teknik Veriler 4. ANSI/IEEE’ye göre 458 SIPROTEC.2010 .

Teknik Veriler 4.3 Ters Zamanlı AA Koruma (ANSI 51V) Şekil 4-3 Ters zamanlı aşırı akım korumanın açma süresi eğrileri. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. Yayın Tarihi 10.2010 459 . 7UM62. ANSI/IEEE’ye göre SIPROTEC.

4 Termal Aşırı Yük Koruma (ANSI 49) 4.4.4 Termal Aşırı Yük Koruma (ANSI 49) Ayar aralıkları/Artımlar IEC 60255-8’e göre K-Çarpanı Zaman Sabiti τ Motor dururken uzatma faktörü Uyarı aşırı sıcaklık ΘAlarm/ΘAçma Açma aşırı sıcaklığına bağlantılı olarak Akım Aşırı Yük Alarmı IAlarm Anma Aşırı Sıcaklık (IN için) Ölçekleme.4.95 460 SIPROTEC.99 yakl.32000 s 1. veya 50 mA.0 .8. IEC 60255-8 olarak % 2.% 100 0.0 % 70 .300 °C 0.Teknik Veriler 4.25 ile ΘAlarm ile bırakma yakl. veya 10 mA .00 A 0. TERMAL Acil Durum Süresi TACİL DURUM Açma Karakteristiği ayrıca bakın Şekil 4-4 IN = 1 A için IN = 5 A için IN = 1 A için IN = 5 A için 0.10.20.00 A .01 A artımlarla 0.2010 .10 .10 A .40. 0. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. 7UM62.01 A artımlarla 1 s artımlarla Bırakma/Başlatma Oranı Θ/ΘAçma Θ/ΘAlarm I/IAlarm Toleranslar k · IN için IN = 1 A için IN = 5 A için Açma Zamanı Sayıcısı için % 2.00 A 10 s .15000 s 0.00 30 s .00 A 40 °C .50 A . 0. sınıf % 2. veya 1 s.50 A .200 °C 40 °C . Yayın Tarihi 10. IEC 60255-8’e göre I/(k · IN) > 1. sınıf % 2.01 artımlarla 1 s artımlarla 0.01 A artımlarla 0. sınıf % 3.1 artımlarla % 1 artımlarla 0.01 A artımlarla 1 °C’lik artımlarla 1 °C’lik artımlarla 0.00 A 2. IEC 60255-8’e göre % 3. Soğutma Maddesi Sıcaklığı Sınır akım IMAKS.

Yayın Tarihi 10.15 aralığında Sıcaklık –5 °C ≤ Θortam≤ 55 °C aralığında Frekans 0.Teknik Veriler 4.2010 461 . 7UM62.4 Termal Aşırı Yük Koruma (ANSI 49) Etkileyen Değişkenler k IN Yardımcı DC Gerilim 0.95 ≤ f/fN ≤ 1.5/10 K ≤%1 Şekil 4-4 Aşırı yük korumanın açma zaman eğrileri SIPROTEC.05 aralığında ≤%1 ≤ % 0.8 ≤ UH/UHN ≤ 1. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.

95 I2 >’nın altında kalınması durumunda bırakma yakl.0 .15 aralığında Sıcaklık –5 °C ≤ Θortam≤ 55 °C aralığında Frekans 0. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.1 s artımlarla 1 s artımlarla Zamanlar Başlatma Süreleri (Kademeli karakteristiği) Bırakma Süreleri (Kademeli karakteristiği) Bırakma/Başlatma Oranı Uyarı kademesi I2>. 7UM62.5 Dengesiz Yük (Negatif Bileşen) Koruma (ANSI 46) 4.00 s .95 ≤ f/fN ≤ 1.1 artımlarla % 1 artımlarla 0. Harmonik .0 s veya ∞ (etkisiz) 0 s .5 Dengesiz Yük (Negatif Bileşen) Koruma (ANSI 46) Ayar aralıkları/Artımlar Müsaade edilen dengesiz yük I2>/IN (aynı anda Uyarı kademesi) Dengesiz Yük-Açma Kademesi I2>>/IN Gecikme Zamanları TUYARI.60.8 ≤ UH/UHN ≤ 1.3 Dengesiz Yük % 1 veya 10 ms Referans (hesaplanan) değerin % 5’i + % 1 akım toleransı.% 200 0.00 s veya ∞ (etkisiz) 1. 0.50 000 s % 0. Yayın Tarihi 10. 50 ms 462 SIPROTEC. veya % 0.0 % 10 .% 30. I2>> Kademe süre ölçerleri Termal karakteristik Zaman. 2 ≤ I2/I2 > ≤ 20 Başlatma için Etkileyen Değişkenler Yardımcı DC Gerilim 0.% 10’a kadar 3.2010 . veya 600 ms yakl.100.01 s artımlarla 0.05 aralığında Harmonik akımlar .Teknik Veriler 4. Harmonik ≤%1 ≤ % 0.% 10’a kadar 5. Açma Kademesi I2>> Termal açma kademesi Toleranslar Başlatma Değerleri I2 >.0 s . 50 ms yakl. TI2>> Negatif bileşen çarpanı FAKTÖR K Soğuma için Zaman TSOĞUMA SÜRESİ Açma Zamanı Karakteristikleri ayrıca bakın Şekil 4-5 % 3.5/10 K ≤%1 ≤%1 ≤%1 Ayar değerinden % 3.

2010 463 . Yayın Tarihi 10.5 Dengesiz Yük (Negatif Bileşen) Koruma (ANSI 46) Şekil 4-5 Dengesiz yük korumanın termal karakteristiğinin Açma zamanları SIPROTEC. 7UM62. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.Teknik Veriler 4.

10 A .01 s artımlarla Zamanlar Başlatma Süreleri I> Bırakma Süreleri I> Bırakma/Başlatma Oranı Akım Eşiği I> Toleranslar Akım Eşiği I> f ≥ 3 Hz. 7UM62. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.20.Teknik Veriler 4.5/10 K ≤ % 10 ≤ % 100 (ölçüme akar) ≤ % 100 (ölçüme akar) ≤ % 10 % 1 veya 10ms % 80 veya 0.00 A 0. Harmonik . Yayın Tarihi 10. I/IN < 5 Gecikme Süreleri T Başlatma için Etkileyen Değişkenler Yardımcı DC Gerilim 0.50 A .% 10’a kadar 5.2010 .60.01 A artımlarla 0.00 s . Harmonik ≤%1 ≤ % 0.00 A 0.01 A artımlarla 0.6 Yol Alma AA Koruma (ANSI 51) 4.00 s veya etkisiz 0.% 10’a kadar 3.100.05 I/In 120 ms’den itibaren (Sinyal frekansıyla bağlantılı) 120 ms’den itibaren (Sinyal frekansıyla bağlantılı) 464 SIPROTEC.15 aralığında Sıcaklık –5 °C ≤ Θortam≤ 55 °C aralığında Frekans 2 Hz ≤ f ≤ 10 Hz aralığında Harmonik akımlar .8 ≤ UH/UHN ≤ 1.6 Yol Alma AA Koruma (ANSI 51) Ayar aralıkları/Artımlar Akım Başlatma I> Gecikme Süreleri T IN = 1 A için IN = 5 A için 0.

2.01 s artımlarla 0.01 artımlarla IDIF> ve IDIF>> için Açma zaman gecikmeleri Başlatma Süreleri Tek taraflı beslemede (Başka koruma fonksiyonlu Paralel işletim olmadan) Bırakma/başlatma oranı Toleranslar Önayarlı parametrelerde . Generatörler ve Motorlar için (ANSI 87G/87M/87T) Ayar aralıkları/Artımlar Diferansiyel akımIDIF>/IN Gen Yüksek akım kademesi IDIF>>/IN Gen 0.250) · Periyot süresi (şebeke frekansı) veya ∞ (etkisiz) 0.0 0.0 s 2.2.00 1.Teknik Veriler 4.Ek zaman gecikmeleri yakl.7 Referans (hesaplanan) değerin ± % 3 (I < 5 · IN için) Ayar değerinden ±% 1 veya 10 ms SIPROTEC.00 s .0 . 0.01 artımlarla 0.2.00 s veya ∞ (etkisiz) 0.1 s artımlarla 0.00 .00 .1 artımlarla Başlatma karakteristiği ayrıca bakın Şekil 4-6 Eğim 1 Taban Noktası 1 I/IN Gen Eğim 2 Taban Noktası 2 I/IN Gen Motor Yol Alma Tanıma I/IN Gen Çalıştırmada başlatma değeri yükselmesi maks.05 .01 artımlarla 0.00 (2 .00 0.5 .7 Diferansiyel Koruma.01 artımlarla 0.0.Başlatma karakteristiği .2010 465 .25 .00 .180.0 veya ∞ (etkisiz) 0. Generatörler ve Motorlar için (ANSI 87G/87M/87T) 4.10.0.01 artımlarla 0.95 0.01 artımlarla 0. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.7 Diferansiyel Koruma.15. 7UM62.0 s . Yayın Tarihi 10.50 0.1 artımlarla 0.2.00 0. Yol Alma Süresi Ek tutuculuk I/IN Gen Ek tutuculuk için süre uzunluğu 0.10 .60.00 .12.01 artımlarla 0.00 0.

Yayın Tarihi 10.05 aralığında ≤%1 ≤ % 0.7 Diferansiyel Koruma.2010 . 7UM62.Teknik Veriler 4. Generatörler ve Motorlar için (ANSI 87G/87M/87T) Başlatma için Etkileyen Değişkenler Yardımcı DC Gerilim 0. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.5/10 K ≤ % 1 (aynı zamanda şekil 4-7’a bakın) Şekil 4-6 Generatör.8 ≤ U/UHN ≤ 1.15 aralığında Sıcaklık –5 °C ≤ Θortam≤ 55 °C aralığında Frekans 0.veya Motor diferansiyel koruma olarak uygulamada başlatma karakteristiği 466 SIPROTEC.95 ≤ f/fN ≤ 1.

7UM62. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. Generatörler ve Motorlar için (ANSI 87G/87M/87T) Şekil 4-7 Burada: IDIF IXf Generatör.Teknik Veriler 4.2010 467 . Yayın Tarihi 10.7 Diferansiyel Koruma. Korunan nesnenin anma akımı SIPROTEC.veya Motor diferansiyel korumada frekans etkisi Diferansiyel akım = |I1 + I2| Belirli bir aralıkta herhangi bir frekanslı akım IN Nes.

01 artımlarla % 1 artımlarla % 1 artımlarla 0. Harmonik) Tutuculuk (n.15.01 s artımlarla IDIF> ve IDIF>> için Açmanın zaman gecikmeleri 0.01 artımlarla 0.00 % 10 .% 80 ayrıca bakın Şekil 4-10 0.7 468 SIPROTEC. Harm. Motor Yol Alma Tanıma I/IN Transf.00 0. Yayın Tarihi 10.01 artımlarla 0.01 s artımlarla (2 .) InfN/IfN (n = 3.250) · Periyot süresi (şebeke frekansı) veya ∞ (etkisiz) (0 . 3.2010 .05 .95 0.0 s 2.00 s .1 artımlarla 0..01 artımlarla 0.00 1. Harmonik için Cross bloklamalarının süresi 0.00 s veya ∞ (etkisiz) 0.60 s veya ∞ (etkisiz) Başlatma Süreleri Tek taraflı beslemede (Başka koruma fonksiyonlu Paralel işletim olmadan) Bırakma/başlatma oranı yakl. harmonik) I/IN Transf.01 artımlarla 0. veya 5.0. I2fN/IfN Kapama-Tutuculuk (2.1 s artımlarla 0.25 .0 0.% 80 ayrıca bakın Şekil 4-9 % 10 .00 . Yüksek akım kademesi IDIF>>/IN Transf.00 . Trafolar için (ANSI 87G/87M/87T) Ayar aralıkları/Artımlar Diferansiyel akım IDIF>/IN Transf.0.00 s . bloklamasını kaldırma IDIF> ve IDIF>> için Açma zaman gecikmeleri Ek tutuculuk için süre uzunluğu 2.2.2. 0. Trafolar için (ANSI 87G/87M/87T) 4.1 artımlarla 0.01 artımlarla 0.0 .12. veya 5.Teknik Veriler 4. Eğim 2 Taban Noktası 2 I/IN transf.10 .5 .180.2.50 0.2. Yol Alma Süresi Ek Tutuculuk I/IN Transf.60.12.8 Diferansiyel Koruma.0 .0 0. 7UM62.00 .5 .0 veya ∞ (etkisiz) 0.00 0.00 .01 artımlarla 0.00 0. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.1000) · Periyot süresi (şebeke frekansı) veya ∞ (sürekli) 0.10.1 artımlarla ANSI’ye göre Açma Zamanı Karakteristikleri ayrıca bakın Şekil 4-8 Eğim 1 Taban Noktası 1 I/IN transf.8 Diferansiyel Koruma. Çalıştırmada başlatma değeri yükselmesi maks. 0.

Demeraj tutuculuğu . Trafolar için (ANSI 87G/87M/87T) Toleranslar Önayarlı Transformatör-Parametrelerinde .Başlatma karakteristiği .8 Diferansiyel Koruma.05 aralığında ≤%1 ≤ % 0.5/10 K ≤ % 1 (ayrıca bakın Şekil 4-11) Referans (hesaplanan) değerin ±% 3 (I < 5 · IN için) Ayar değerinden ±% 3 (I2fN/IfN ≥ % 15 için) Ayar değerinden ±% 1 veya 10 ms Şekil 4-8 Transformatör diferansiyel korumanın başlatma karakteristiği SIPROTEC.8 ≤ UH/UHN ≤ 1. 7UM62.2010 469 . Yayın Tarihi 10.15 aralığında Sıcaklık –5 °C ≤ Θortam≤ 55 °C aralığında Frekans 0.95 ≤ f/fN ≤ 1.Teknik Veriler 4.Ek zaman gecikmeleri Başlatma için Etkileyen Değişkenler Yardımcı DC Gerilim 0. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.

8 Diferansiyel Koruma.Teknik Veriler 4.2010 . Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. harmoniğin sınırlama etkisi Şekil 4-10 Daha yüksek harmoniklerin sınırlama etkisi 470 SIPROTEC. Trafolar için (ANSI 87G/87M/87T) Şekil 4-9 Transformatör diferansiyel korumada 2. 7UM62. Yayın Tarihi 10.

Trafolar için (ANSI 87G/87M/87T) Şekil 4-11 Burada: IDIF IfN IXf Transformatör diferansiyel korumada frekans etkisi Diferansiyel akım = |I1 + I2| Anma frekansı ile akım Belirli bir aralıkta herhangi bir frekanslı akım SIPROTEC.Teknik Veriler 4. Yayın Tarihi 10.8 Diferansiyel Koruma. 7UM62.2010 471 . Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.

. Eğim Gecikme Süreleri T Akımı BloklamaI> I/IN-Nes.01 s artımlarla 0. Bloklama I> Sıfır bileşen gerilim müsaadesi U0> Gecikme Süreleri T Başlatma için Etkileyen Değişkenler Yardımcı DC Gerilim 0.60.2.TN) Ayar aralıkları/Artımlar Diferansiyel akımı I-STA> I/INes.55 ms yakl.00 s veya ∞ (etkisiz) 1.95 0. Yayın Tarihi 10. 25 ms . 60 ms 0.2. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. Karakteristik.0 V . Harmonik ≤%1 ≤ % 0.% 10’a kadar 5.05 .05 aralığında Harmonik akımlar .01 artımlarla 0.01 artımlarla 0.5/10 K ≤%1 Referans (hesaplanan) değerin % 5 veya 0.02 I/InN Ayar değerinden % 1 veya 0.00 s .95 yakl.5 1.00 . 0. Harmonik .00 .0.00 0.01 I/InN Ayar değerinden % 1 veya 0.TN) 4. Taban Noktası I/IN-Nes.9 Sınırlandırılmış Toprak Arıza Koruma (ANSI 87GN. Sıfır bileşen gerilim müsaadesi U0> Zamanlar Başlatma Süreleri Bırakma Süreleri Bırakma/Başlatma Oranı Başlatma karakteristiği Bırakma/başlatma oranı Toleranslar Başlatma karakteristiği Akımı.1 V artımlarla ≤%1 ≤%1 472 SIPROTEC.95 ≤ f/fN ≤ 1.0 .90 yakl.5 V % 1 veya 10 ms yakl.% 10’a kadar 3. 7UM62.2.9 Sınırlandırılmış Toprak Arıza Koruma (ANSI 87GN.00 0.8 ≤ UH/U ≤ 1.01 artımlarla 0.100.15 aralığında Sıcaklık –5 °C ≤ Θortam≤ 55 °C aralığında Frekans 0.0 V veya 0 (etkisiz) 0.Teknik Veriler 4.1 artımlarla 0. 0.2010 .

05 aralığında Harmonik akımlar . α2.01 s artımlarla 0.00 s .% 10’a kadar 5.1 V artımlarla 0. 60 ms yakl..1 V Ayar değerinden % 1 veya 0. α3 Gecikme Süreleri T Düşük Gerilim Bloklama Uyartım DC gerilimi Uuyart < (etkinleştirilmiş gerilim dağıtıcı üzerinden) Zamanlar Başlatma Süreleri Stator kriteri 1/xd Kar. 60 ms yakl. α Rotor kriteri Uuyartım Düşük Gerilim Bloklama Toleranslar Stator kriteri 1/xd Kl.05 veya başlatma değeri + 0. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.2010 473 .01 artımlarla 1° artımlarla 0. 50 ms 0. 1. Harmonik %1 ≤ % 0.95 ≤ f/fN ≤ 1.00 50° .50 V .3.60. 0.10 Düşük Uyartım (Alan Kaybı) Koruma (ANSI 40) 4.10 Düşük Uyartım (Alan Kaybı) Koruma (ANSI 40) Ayar aralıkları/Artımlar İletkenlik bölümü 1/xd Kar.00 V 0.8 ≤ UH/UHN ≤ 1..Teknik Veriler 4.5 V % 1 veya 10ms yakl. Harmonik .95 yacl. Stator kriteri α Rotor kriteri Uuyartım Düşük Gerilim Bloklama Gecikme Süreleri T Başlatma için Etkileyen Değişkenler Yardımcı DC Gerilim 0. α Rotor kriteri Uuyartım Düşük Gerilim Bloklama Bırakma/Başlatma Oranı Stator kriteri 1/xd Kar. Yayın Tarihi 10.0 V 0.20 .0 V . Eğim Açısı α1.00 s oder ∞ (etkisiz) 10.01 V artımlarla SIPROTEC.125. 1.5/10 K ≤%1 ≤%1 ≤%1 Ayar değerinden % 3 1° elektriksel % 1 veya 0. 7UM62.8.15 aralığında Sıcaklık –5 °C ≤ Θortam≤ 55 °C aralığında Frekans 0.1 yakl.5 V yakl.120° 0.% 10’a kadar 3.

5 SN için (SN: Anma-Görünür Güç.11 Ters Güç Koruma (ANSI 32R) Ayar aralıkları/Artımlar Ters güç PGeri>/SNom Gecikme Süreleri T – % 0.00 0.8 ≤ U/UHN ≤ 1. Harmonik ≤%1 ≤ % 0. 360 ms f = 50 Hz için yakl.Ters güç PGeri> Bırakma Süreleri .% 10’a kadar 5. 7UM62.01 artımlarla 0. Q: Reaktif Güç) % 1 veya 10 ms yakl.5/10 K ≤%1 ≤%1 ≤%1 474 SIPROTEC. 300 ms f = 60 Hz için yakl.15 aralığında Sıcaklık –5 °C ≤ Θortam≤ 55 °C aralığında Frekans 0.2010 .50 .11 Ters Güç Koruma (ANSI 32R) 4.95 ≤ f/fN ≤ 1.00 s . 300 ms f = 60 Hz için Bırakma/Başlatma Oranı Ters güç PGeri> Toleranslar Ters güç PGeri> % 0.00 s veya ∞ (etkisiz) % 0. Yayın Tarihi 10.Teknik Veriler 4.05 aralığında Harmonik akımlar .Ters güç PGeri> yakl.60.6 Gecikme Süreleri T Başlatma için Etkileyen Değişkenler Yardımcı DC Gerilim 0. 360 ms f = 50 Hz için yakl.% 10’a kadar 3.25 SN ayar değerinden ± % 3 Q < 0. 0. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.01 s artımlarla Zamanlar Başlatma Süreleri .– % 30. Harmonik .

300 ms f = 60 Hz için Hızlı ölçümde: yacl.01 s artımlarla Zamanlar Başlatma Süreleri .12 Düz Aktif Güç Denetimi (ANSI 32F) 4. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.2010 475 .25 SN ±% 3 ü 0. 360 ms f = 50 Hz için yacl. 360 ms f = 50 Hz için yacl.% 10’a kadar 5.05 aralığında Harmonik akımlar .5 i Gecikme Süreleri T Başlatma için Etkileyen Değişkenler Yardımcı DC Gerilim 0. P> Bırakma/Başlatma Oranı Aktif Güç Pakt< Aktif Güç Pakt> Toleranslar Aktif Güç P<. 60 ms f = 50 Hz için yacl. 7UM62. 1.% 10’a kadar 3.5/10 K ≤%1 ≤%1 ≤%1 SIPROTEC.10 veya SN değerinin % 0. 60 ms f = 50 Hz için yacl. Harmonik . Yayın Tarihi 10.Aktif Güç P<.12 Düz Aktif Güç Denetimi (ANSI 32F) Ayar aralıkları/Artımlar İleri Güç Pileri</SNom İleri Güç Pileri>/SNom Gecikme Süreleri T % 5.00 s veya ∞ (etkisiz) % 1 artımlarla % 1 artımlarla 0.0 0. 300 ms f = 60 Hz için Hızlı ölçümde: yacl. 0. P> Tam doğru ölçümde: yacl.15 aralığında Sıcaklık –5 °C ≤ Θortam≤ 55 °C aralığında Frekans 0.5 % SN Hızlı ölçümde ayar değerinin ± % 3 ü (SN: Anma-Görünür Güç) % 1 veya 10 ms yakl. P> Tam ölçümde ayar değerinin % 0.% 120.% 120.00 s .0 .Aktif Güç P<.Teknik Veriler 4.95 ≤ f/fN ≤ 1. 50 ms f = 60 Hz için Tam doğru ölçümde: yacl. Harmonik ≤%1 ≤ % 0. 50 ms f = 60 Hz için Bırakma Süreleri .5 i yakl.60.8 ≤ UH/UHN ≤ 1.90 veya SN değerinin % –0.0 .0 % 1.

00 Ω 0.01 Ω .01 Ω artımlarla 0.10 A .60.65.02 Ω .50 A .00 s .6. I> Bırakma/başlatma oranı VDE 0435’e göre ölçme toleransı Düşük gerilim kilitleme durumu U< Bırakma/başlatma oranı Empedans ölçümü Karakteristik IN = 1 A için IN = 5 A için IN = 1 A için IN = 5 A için 0. IN = 5 A olarak) Empedans Z1B (sekonder.2 Ω/s .00Ω 0. 50 ms 0. veya 50 mA 10.00 A 0.01 A artımlarla 0.0 V yakl.65. veya 10 mA Ayar değerinden % 1. IN = 1 A olarak) Empedans Z1 (sekonder.26.05 Ω .60. IN = 5 A olarak) Sinüzoidal ölçülen değerler için ölçme toleranslarına göre VDE 0435 Güç Salınımı Bloklama Fark Güç salınım-Açma poligonu (sekonder.00 s veya ∞ (etkisiz) 35 ms yakl.00 s veya ∞ (etkisiz) 0.00Ω 1.00 s . 40 ms yakl.05 0.00 A yakl.01Ω artımlarla 0.01 s artımlarla Zamanlar Gecikme Zamanları En kısa açma süresi Tipik kumanda süresi Bırakma Süresi Düşük gerilim kilitleme süresi Gecikme süreleri toleransı 0.10 s .13. IN = 1 A) olarak Fark Güç salınım-Açma poligonu (sekonder.00 Ω 0.60.0 Ω/s 0. IN = 1 A olarak) Empedans Z1B (sekonder.600. IN = 5 A olarak) Empedans Z2 (sekonder. 1. IN = 5 A) olarak Değişim hızı dz/dt (IN = 1 A olarak) Değişim hızı (IN = 5 A olarak) Güç Salınımı Etkin Süresi 0.01 Ω .00 Ω 0.100.00 Ω |ΔZ/Z| ≤ % 5. 7UM62.13. 3 sabit zaman kademesi 0.95 0.01 Ω artımlarla Empedans Z1 (sekonder.0 Ω/s .30.2010 . Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.Teknik Veriler 4.120.05 A artımlarla Ayar değerinden % 1.00 Ω 0.01 s artımlarla 0.13 Başlatma Empedans Koruma (ANSI 21) Başlatma Akımı Emp.130.13 Empedans Koruma (ANSI 21) 4.00.20.00 Ω 0.05 Ω .01 Ω artımlarla 0.10 Ω .01 s artımlarla 476 SIPROTEC.0 Ω/s 0. IN = 1 A olarak) Empedans Z2 (sekonder. 0. 30° ≤ ϕK ≤ 90° veya 10 mΩ için 0.00 s Ayar değerinden % 1 veya 10 ms 0.0 V . Yayın Tarihi 10.1 Ω/s artımlarla 0.01 Ω .05 Ω .1 V artımlarla Poligonal.125.

5/10 K ≤%1 ≤%1 ≤%1 SIPROTEC.2010 477 .13 Empedans Koruma (ANSI 21) Başlatma için Etkileyen Değişkenler Yardımcı DC Gerilim 0.% 10’a kadar 3. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.% 10’a kadar 5. 7UM62. Harmonik ≤%1 ≤ % 0.15 aralığında Sıcaklık –5 °C ≤ Θortam≤ 55 °C aralığında Frekans 0.05 aralığında Harmonik akımlar .Teknik Veriler 4.95 ≤ f/fN ≤ 1. Yayın Tarihi 10.8 ≤ UH/UHN ≤ 1. Harmonik .

14 Başlatma Kademe Dışı Koruma (ANSI 78) Pozitif Bileşen Sistem Akımı I1>/IN Negatif Bileşen Akım I2</IN Bırakma/Başlatma Oranı . IN = 1 A olarak) Empedans Zc (sekonder.10 Ω .26.02 Ω . IN = 1 A olarak) Empedans Za (sekonder.20 |ΔZ/Z| ≤ 5 % 30° ≤ ϕK ≤ 90° veya 10 mΩ için 0.0. IN = 5 A olarak) Empedans Zb (sekonder.0 % 5.01 s artımlarla 478 SIPROTEC.% 100.0° 0.02 Ω .00 Ω 0.04 Ω .00 Ω 0. IN = 5 A olarak) Poligonun Eğim Açısı Müsaade edilen güç salınımlarının sayısı . Yayın Tarihi 10. 7UM62. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.20 Ω .00 Ω .02 s .01Ω artımlarla 0.10 1 .130. IN = 5 A olarak) Empedans Zd-Zc (sekonder.60.26.10 Ω .2010 .01 s artımlarla 0.00 Ω 0. IN = 1 A olarak) Empedans Zd-Zc (sekonder.Teknik Veriler 4. IN = 1 A olarak) Empedans Zb (sekonder.20 s .01Ω artımlarla 60.01Ω artımlarla 0.I2< VDE 0435’e göre ölçme toleransı Bölüm 303 Güç Salınım Poligonunu Empedans Za (sekonder.130. IN = 5 A olarak) Empedans Zc (sekonder.00 s 0. 0.130.00 Ω 0.15 s Ayar değerinden % 1 veya 10 ms 0.Karakteristiğin geçilmesi durumunda 2 Sinüzoidal ölçülen değerler için ölçme toleranslarına göre VDE 0435 Zamanlar Başlatma Tutma Süresi TTUTMA Kademe dışı koruma mesaj süresi Gecikme süreleri toleransı % 20.00 Ω 0.01Ω artımlarla 0.26.00 Ω 0.00 Ω 0.00 Ω 0.I1 > .Karakteristiğin geçilmesi durumunda 1 .26.% 400.0° .0 .05 Ayar değerinden % 3 % 1 artımlarla % 1 artımlarla 0. 1.14 Kademe Dışı Koruma (ANSI 78) 4.95 yakl.90.130.00 Ω .0 yakl.1º artımlarla 1 .0 .

15 aralığında Sıcaklık –5 °C ≤ Θortam≤ 55 °C aralığında Frekans 0.% 10’a kadar 5. 7UM62.05 aralığında Harmonik akımlar .95 ≤ f/fN ≤ 1.Teknik Veriler 4.% 10’a kadar 3. Yayın Tarihi 10. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. Harmonik ≤%1 ≤ % 0.14 Kademe Dışı Koruma (ANSI 78) Başlatma için Etkileyen Değişkenler Yardımcı DC Gerilim 0.8 ≤ UH/UHN ≤ 1. Harmonik .5/10 K ≤%1 ≤%1 ≤%1 SIPROTEC.2010 479 .

01 s artımlarla 0.00 s .01 s artımlarla 0. Yayın Tarihi 10.Zaman-Karakteristiği Ayar değerinden % 1. U<<.5 V Ayar değerinden % 1 veya 10 ms % 1. T U<< Zaman ÇarpanıTÇarpan . 7UM62.15 Düşük Gerilim Koruma (ANSI 27) Ayar aralıkları/Artımlar Ölçme Büyüklüğü Başlatma eşikleri U<.01 .1 V artımlarla 0.0 V .1.10 s . ters zaman karakteristik için Faz-faz büyüklükler olarak faz-toprak-gerilimlerin pozitif bileşenleri 10.60.5.00 s veya ∞ (etkisiz) Sabit zaman ayarları salt gecikme zamanlarıdır.01 artımlarla 0.0 V 1. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. Çalışma Zamanları Başlatma Süreleri Bırakma Süreleri Bırakma/başlatma oranı Ters zaman karakteristiğinin başlatma değerinden Açma Karakteristiği ayrıca bakın Şekil 4-12 1. U<<) Gecikme Zamanı T U<.5 V mutlak yakl.125. U<<.2010 . ek ters zaman karakteristik için 0. veya 0.Teknik Veriler 4. Up< Bırakma oranı. U veya 30 ms olarak 480 SIPROTEC.0.00 s 0.01 s artımlarla Ek Gecikme Zamanı TUp<. BIR U< (sadece kademeler U<.01 .0 s veya ∞ (etkisiz) 0. Up< Zaman Gecikmesi T. 50 ms yakl.15 Düşük Gerilim Koruma (ANSI 27) 4. 50 ms Toleranslar Başlatma eşikleri U<.00 s .60.20 0. TUp< Gerilim.

Yayın Tarihi 10.Teknik Veriler 4.2010 481 .8 ≤ UH/UHN ≤ 1.% 10’a kadar 5.15 Düşük Gerilim Koruma (ANSI 27) Etkileyen Değişkenler Yardımcı DC Gerilim 0. Harmonik .5/10 K ≤%1 ≤%1 ≤%1 Şekil 4-12 Ters zamanlı düşük gerilim korumanın Up< = 75 V ayar değeri için ilave Açma gecikmeleri olmadan (TUp< = 0) Açma zamanları SIPROTEC.15 aralığında Sıcaklık –5 °C ≤ Θortam≤ 55 °C aralığında Frekans 0.05 aralığında Harmonik akımlar .% 10’a kadar 3. 7UM62. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. Harmonik ≤%1 ≤ % 0.95 ≤ f/fN ≤ 1.

05 aralığında Harmonik akımlar .0 V . T U>> Sabit zaman ayarları salt gecikme zamanlarıdır.8 ≤ UH/UHN ≤ 1.0 V 0.00 s veya ∞ (etkisiz) 0. BIR U> (kademeler U>. U>> Bırakma Süreleri U>.2010 .Teknik Veriler 4.00 s . U>> Toleranslar Gerilim sınır değerleri Gecikme Süreleri T Etkileyen Değişkenler Yardımcı DC Gerilim 0.% 10’a kadar 3. Yayın Tarihi 10. 7UM62. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.15 aralığında Sıcaklık –5 °C ≤ Θortam≤ 55 °C aralığında Frekans 0. Zamanlar Başlatma Süreleri U>.170.99 0.0.01 artımlarla 0. Harmonik ≤%1 ≤ % 0.5 V Ayar değerinden % 1 veya 10 ms yakl.1 V artımlarla 0. 50 ms yakl.16 Aşırı Gerilim Koruma (ANSI 59) 4.95 ≤ f/fN ≤ 1. U>> Bırakma oranı. veya 0.01 s artımlarla 482 SIPROTEC. Harmonik .5/10 K ≤%1 ≤%1 ≤%1 Ayar değerinden % 1.16 Aşırı Gerilim Koruma (ANSI 59) Ayar aralıkları/Artımlar Ölçme Büyüklüğü Başlatma eşikleri U>. 50 ms Faz-toprak gerilimlerden hesaplanan maksimum faz-faz gerilimler 30. U>>) Gecikme Zamanı T U>.60.% 10’a kadar 5.90 .

00 s .125.66.5 / 10 K %1 %1 10 mHz (U = UN için.17 Frekans Koruma (ANSI 81) 4. 7UM62. f< Bırakma farkı Δf = | Başlatma Değeri – Bırakma Değeri | Bırakma/başlatma oranı Düşük Gerilim Bloklama için Bırakma Oranı Toleranslar Frekansları f>.1 V artımlarla SIPROTEC.15 aralığında Sıcaklık –5 °C ≤ Θortam≤ 55 °C aralığında Harmonik akımlar . Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. 100 ms 4.0 V ve 0 V (bloklamasız) 0. Zamanlar Başlatma Süreleri f>.0 V . her biri f> veya f< ayarlanabilir 40 Hz . 100 ms yakl.100.00 s . 1.8 ≤ UH/UHN ≤ 1.2010 483 .05 yakl. f< Düşük Gerilim Bloklama Gecikme zamanları T(f<. Yayın Tarihi 10.01 s artımlarla 0. f = fN) Ayar değerinden % 1 veya 0.00 s 0. 20 mHz yakl.17 Frekans Koruma (ANSI 81) Ayar aralıkları/Artımlar Frekans Elemanlarının Sayısı Başlatma Değerleri f> veya f< Gecikme Zamanları T f1 T f2 .% 10’a kadar 3.600. Harmonik %1 % 0.% 10’a kadar 5.T f4 Düşük Gerilim Bloklama (Pozitif bileşen gerilim U1) Sabit zaman ayarları salt gecikme zamanlarıdır.00 s 10.01 s artımlarla 0.5 V Ayar değerinden % 1 veya 10 ms yakl. f< Bırakma Süreleri f>. f<) Etkileyen Değişkenler Yardımcı DC Gerilim 0.01 Hz artımlarla 0.00 Hz 0. Harmonik .Teknik Veriler 4.

U/f ±600 ms olarak ≤%1 ≤ % 0.% 10’a kadar 3.1.35/1. T U/f>> (Uyarı.05/1.20/1.20 000 s 0 s .25/1.60. 0.98 bakınız Şekil 4-13 Ayar değerinden % 3 Ayar değerinden % 1.40 1 s artımlarla 1 s artımlarla yakl. 7UM62.15/1. veya 10 ms % 5.2010 .01 artımlarla Gecikme zamanları T U/f>. Yayın Tarihi 10.20 0.01 s artımlarla 1.15 aralığında Sıcaklık –5 °C ≤ Θortam≤ 55 °C aralığında Harmonik akımlar . Açma Açma Karakteristiği Termal Benzetim (Varsayılan Ayar ve Kademeli karakteristiği) Toleranslar U/f-Başlatma Gecikme Süreleri T (Uyarı. 60 ms yakl.01 artımlarla Başlatma eşiği kademeli karakteristiği 1.ve Kademe karakteristiği Başlatma Süreleri 1. Harmonik 0. Harmonik .1 · Ayar değeri için Bırakma Süreleri Bırakma/Başlatma Oranı Uyarı.40 0.00 s veya ∞ (etkisiz) 0 s .% 10’a kadar 5. 60 ms yakl.1.5/10 K ≤%1 ≤%1 484 SIPROTEC.30/1.ve Kademe karakteristiği) Termal benzetim (Zaman-Karakteristiği) Etkileyen Değişkenler Yardımcı DC Gerilim 0. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.00 .18 Aşırı Uyartım Koruma (Voltaj/Frekans) (ANSI 24) 4.10/1.8 ≤ UH/UHN ≤ 1.00 s .18 Aşırı Uyartım Koruma (Voltaj/Frekans) (ANSI 24) Ayar aralıkları/Artımlar Başlatma eşiği uyarı kademesi 1.20 000 s 0.ve Kademe karakteristiği) Karakteristik değerleri çiftleri U/f t (U/f) Termal karakteristik için ilgili Açma gecikmeleri Soğuma Süresi TSOĞUMA Zamanlar Uyarı.Teknik Veriler 4.00 .

7UM62.Teknik Veriler 4.2010 485 .18 Aşırı Uyartım Koruma (Voltaj/Frekans) (ANSI 24) Şekil 4-13 Aşırı uyartım korumanın (önayar) kademe karakteristiği ve termal grafikten sonuç olarak ortaya çıkan Açma karakteristiği SIPROTEC. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. Yayın Tarihi 10.

1 Hz/s U > 0. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.1 Hz/s .05 yakl.60.5/10 K ≤%1 ≤%1 486 SIPROTEC. % 5 veya 0. opsiyonel +df/dt>.19 Frekans değişim hızı koruma df/dt (ANSI 81R) 4.500 ms (pencere uzunluğuna bağlı olarak) 0. Harmonik .% 10’a kadar 3. Harmonik yakl.125.0 Hz/s 0.500 ms (pencere uzunluğuna bağlı olarak) yakl. 1.00 s .00 s veya ∞ (etkisiz) 10.15 aralığında Sıcaklık –5 °C ≤ Θortam≤ 55 °C aralığında Harmonik akımlar .01 s artımlarla 0. –df/dt Başlatma Değerleri df/dt Gecikme Süreleri T Düşük Gerilim Bloklama U1> 4 0.8 ≤ UH/UHN ≤ 1. Yayın Tarihi 10.15 Hz/s U > 0. 150 ms . 7UM62.0 V .1 V artımlarla Pencere uzunluğu Zamanlar Başlatma Süreleri df/dt Bırakma Süreleri df/dt Bırakma/Başlatma Oranı Bırakma farkı Δf/dt Bırakma/başlatma oranı Toleranslar Frekans artışı .1 Hz/s artımlarla 0.25 periyot 0.19 Frekans değişim hızı koruma df/dt (ANSI 81R) Ayar aralıkları/Artımlar Kademeleri.02 Hz/s . % 3 veya 0.5 UN için yakl.99 Hz/s (ayarlanabilir) yakl.Teknik Veriler 4.5 UN için Ayar değerinden % 1 veya 0.10. 150 ms .2010 .5 V % 1 veya 10 ms ≤%1 ≤ % 0.0 V veya 0 devre dışı (etkin değil) 1 .0.Ölçme Penceresi < 5 .% 10’a kadar 5.Ölçme Penceresi ≥ 5 Düşük Gerilim Bloklama Gecikme Zamanları Başlatma için Etkileyen Değişkenler Yardımcı DC Gerilim 0.

% 10’a kadar 3.5° U > 0.Teknik Veriler 4. Harmonik ≤%1 ≤ % 0.0 V 1º artımlarla 0. Yayın Tarihi 10.8 ≤ UH/UHN ≤ 1.1 V artımlarla ≤%1 ≤%1 SIPROTEC. 75 ms 2° .05 aralığında Harmonik akımlar .00 . Harmonik .20 Gerilim Vektörü Atlaması 4.5 UN için Ayar değerinden % 1 veya 0.0 .15 aralığında Sıcaklık –5 °C ≤ Θortam≤ 55 °C aralığında Frekans 0.00 s veya ∞ (etkisiz) 10.00 s artımlarla 0.30° 0.2010 487 .60.00 s veya ∞ (etkisiz) 0.20 Gerilim Vektörü Atlaması Ayar aralıkları/Artımlar Kademe Δϕ Gecikme Süresi T Reset Süresi TReset Düşük Gerilim Bloklama U1> Zamanlar Başlatma Süreleri Δϕ Bırakma Süreleri Δϕ Bırakma/Başlatma Oranı – Toleranslar Fazör Atlaması Düşük Gerilim Bloklama Gecikme Süreleri T Etkileyen Değişkenler Yardımcı DC Gerilim 0.% 10’a kadar 5.5 V % 1 veya 10 ms – yakl.125.01 s artımlarla 0.5/10 K ≤%1 0.60.95 ≤ f/fN ≤ 1. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. 75 ms yakl. 7UM62.00 .

64G.15 aralığında Sıcaklık –5 °C ≤ Θortam≤ 55 °C aralığında Frekans 0.1000 mA 0° .95 ≤ f/fN ≤ 1.2010 . 0.21 %90 Stator Toprak Arıza Koruma (ANSI 59N.70 veya 1 mA 10° Yön Şebeke 2. 50 ms yakl.00 s . 50 ms yakl. 50 ms yakl.% 10’a kadar 3. Zamanlar Başlatma Süreleri U0 3I0 yönlü Bırakma Süreleri U0 3I0 yönlü Bırakma-Başlatma oranı/Bırakma farkı Artık Gerilim U0 Toprak akımı 3I0 Açısı Kriteri (Bırakma farkı) Toleranslar Artık gerilim Toprak akımı Gecikme Süreleri T Etkileyen Değişkenler Yardımcı DC Gerilim 0.125. 67G) 4. 70 ms 488 SIPROTEC.5 V Son değerin % 1’i veya 0. 50 ms yakl.05 aralığında Harmonik akımlar .0 V 2 mA . Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.360° 0.01 s artımlarla yakl.70 yakl.60.1 V artımlarla 1 mA artımlarla 1º artımlarla 0. 70 ms yakl.5/10 K ≤%1 ≤%1 ≤%1 Ayar değerinden % 1.21 %90 Stator Toprak Arıza Koruma (ANSI 59N. 0.5 mA Ayar değerinden % 1 veya 10 ms yakl. Yayın Tarihi 10.8 ≤ UH/UHN ≤ 1. 67G) Ayar aralıkları/Artımlar Artık Gerilim U0> Toprak akımı 3I0> Toprak akımının açı kriteri Zaman Gecikmesi TS/T/A Sabit zaman ayarları salt gecikme zamanlarıdır. 64G. Harmonik .00 s veya ∞ (etkisiz) 0. veya 0. Harmonik ≤%1 ≤ % 0. 7UM62.% 10’a kadar 5.0 V .Teknik Veriler 4.

SIPROTEC. Harmonik ≤%1 ≤ % 0.8 ≤ UH/UHN ≤ 1.15 aralığında Sıcaklık –5 °C ≤ Θortam≤ 55 °C aralığında Frekans 0.00 s .00 s veya ∞ (etkisiz) 2 mA .5 mA Ayar değerinden % 1 veya 10 ms yakl.1000 mA 0.Teknik Veriler 4.00 s . 2 s 2 mA .% 10’a kadar 3.2010 489 .0 mA veya 0.0 mA (etkisiz) 1 mA artımlarla 0.5 mA . 1.01 s artımlarla 0.1 mA artımlarla Not: Yüksek hassaslık nedeniyle ölçme girişinin doğrusallık aralığı hassas toprak arıza tespiti için 2 mA 1600 mA olabilir.05 aralığında Harmonik akımlar .60.22 Hassas Toprak Arıza Koruma (ANSI 51GN. 0.00 s veya ∞ (etkisiz) 1.01 s artımlarla 1 mA artımlarla 0.50.22 Hassas Toprak Arıza Koruma (ANSI 51GN.60.95 veya 1 mA yakl.10 veya 1 mA yakl. 7UM62. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. 50 ms yakl. Harmonik . 64R) 4.% 10’a kadar 5.95 ≤ f/fN ≤ 1. 50 ms yakl.5/10 K ≤%1 ≤%1 ≤%1 Ayar değerinden % 1 veya 0. 64R) Ayar aralıkları/Artımlar Akım Başlatma IEE> Gecikme Süresi TIEE> Akım Başlatma IEE>> Gecikme Süresi TIEE>> Rotor toprak arıza koruma olarak IEE< kullanımında ölçüm devresi denetimi Zamanlar Başlatma Süreleri Bırakma Süreleri Ölçüm devresi denetimi (gecikme) Bırakma/Başlatma Oranı Akım Başlatmaları IEE>. IEE>> Ölçüm devresi denetimi IEE< Toleranslar Akım Başlatma Gecikme Süresi Etkileyen Değişkenler Yardımcı DC Gerilim 0.1000 mA 0. Yayın Tarihi 10.

Harm.40. Harmon. (ANSI 27/59TN 3ncü Harm.00 s .1 artımlarla 0. veya 0.)> Müsaade koşulları P/Pmin > U/U1 min> Toleranslar Artık gerilim Zaman Gecikmesi TS/T/A (3. 0.% 100 veya ∞ (etkisiz) 50.1 V Ayar değerinden % 1 veya 10 ms yakl.0 V 0. Harmon.–0.)< Aşırı gerilim kademesi U0 (3.23 %100 Stator Toprak Arıza Koruma 3.)> Zaman Gecikmesi TS/T/A (3. 80 ms % 10 .95 yakl.15 aralığında Sıcaklık –5 °C ≤ Θortam≤ 55 °C aralığında Frekans 0.8 ≤ UH/UHN ≤ 1. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.1 V artımlarla 0.2 V .Teknik Veriler 4.0 V veya ∞ (etkisiz) –40.90 .1 V yakl.2 V .23 %100 Stator Toprak Arıza Koruma 3.60.) Müsaade koşulları P/Pmin > U/U1 min> Kademe U0(3. Harm.0 V .) 4.1 V yakl. Harmon.125.40.)> için Düzeltme faktörü U03h (V/% 100) Zamanlar Başlatma Süreleri Bırakma Süreleri Bırakma/Başlatma Oranı Düşük gerilim kademesi U0 (3. Harmon.10 .)< 3.05 aralığında ≤%1 ≤ % 0.0 .2010 . Yayın Tarihi 10. (ANSI 27/59TN 3ncü Harm.95 ≤ f/fN ≤ 1.01 s artımlarla 490 SIPROTEC.) Ayar aralıkları/Artımlar 3.0 V 0.5/10 K ≤%1 Ayar değerinden % 3.+40.1 V artımlarla 0. 0.90 yakl. 7UM62.0 % 1 artımlarla 0.Harmonik için başlatma eşiği Aşırı gerilim kademesi U0 (3.0.Harmonik için başlatma eşiği: Düşük gerilim kademesi U0 (3.1 V artımlarla 0.) Etkileyen Değişkenler Yardımcı DC Gerilim 0. Harm.Harmon. 80 ms yakl. 0. Harm.00 s veya ∞ (etkisiz) 0. 1.

700 Ω 0.% 10’a kadar 5.1 V artımlarla 1 mA artımlarla 1º artımlarla SIPROTEC. Yayın Tarihi 10. 7UM62.01 A artımlarla 0.2 Ω % 3 veya 3 mA % 1 veya 10 ms yakl.15 aralığında Sıcaklık –5 °C ≤ Θortam≤ 55 °C aralığında Frekans 0.00 s veya ∞ (etkisiz) 1Ω artımlarla 1Ω artımlarla 0.8 ≤ UH/UHN ≤ 1.1.02 A .00 s . % 5 .1.01 s artımlarla Arıza denetimi 20 HZ-Generatör U20 I20 Düzeltme açısı Zamanlar Başlatma Süresi RS/T/A<. Harmonik . Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. 1.700 Ω 20 Ω .24 20 Hz Voltaj Enjeksiyonlu %100 Stator Toprak Arıza Koruma (ANSI 64G-%100) Ayar aralıkları/Artımlar Uyarı kademesi RS/T/A< Açma kademesi RS/T/A<< Toprak akımı kademesi IS/T/A> Gecikme Süresi 20 Ω .3 s ≤ 250 ms ≤ 0.3 V . RS/T/A<< Bırakma Süreleri IS/T/A> Bırakma/Başlatma Oranı Bırakma/başlatma oranı Toleranslar Direnç Akım Gecikme Süresi Başlatma için Etkileyen Değişkenler Yardımcı DC Gerilim 0.50 A 0.95 ≤ f/fN ≤ 1.Teknik Veriler 4.60.15 V 5 mA .7 ≤ 1.2010 491 .+60° 0.% 10’a kadar 3.24 20 Hz Voltaj Enjeksiyonlu %100 Stator Toprak Arıza Koruma (ANSI 64G-%100) 4.2 . Harmonik ≤%1 ≤ % 0.40 mA -60° .5/10 K ≤%1 ≤%1 ≤%1 yakl.05 aralığında Harmonik akımlar . RS/T/A<< Başlatma Süresi IS/T/A> Bırakma Süreleri RS/T/A<.8 s ≤ 120 ms 0.

0 mA veya ∞ (etkisiz) 0.60. Yayın Tarihi 10.Temel Bileşen .60.% 10’a kadar 5.0.15 mA yakl.00 s .60.00 s .Teknik Veriler 4.0. 7UM62.1 mA artımlarla 0.00 s . Harmonik .3 mA .500. 0.3 mA . Harmonik .1.95 ≤ f/fN ≤ 1.25 Hassas Toprak Arıza Koruma B (ANSI 51GN) 4. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.60. Harmonik ≤%1 ≤ % 0.00 s .01 s artımlarla Zamanlar Başlatma Süreleri Bırakma Süreleri Bırakma/Başlatma Oranı Akım Başlatmaları IEE-B> IEE-B< Toleranslar Akım Başlatma Gecikme Süresi Etkileyen Değişkenler Yardımcı DC Gerilim 0.1 mA Ayar değerinden % 1 veya 10 ms yakl.15 mA yakl.8 ≤ UH/UHN ≤ 1.00 s .10 .01 s artımlarla 0.05 aralığında Harmonik akımlar .0 mA 0.25 Hassas Toprak Arıza Koruma B (ANSI 51GN) Ayar aralıkları/Artımlar Akım Başlatma IEE-B> Gecikme Süresi TIEE-B> Akım Başlatma IEE-B< Gecikme Süresi TIEE-B< Başlatma Tutma Süresi T-TUTMA IeeB> Başlatma Tutma Süresi T-TUTMA IeeB< Dalga akımı koruması olarak kullanımda ölçme yöntemi 0. 1. Harmonik 0.1 mA artımlarla 0.1000. ve 3.15 aralığında Sıcaklık –5 °C ≤ Θortam≤ 55 °C aralığında Frekans 0.01 s artımlarla 0. 50 ms yakl.00 s 0. 50 ms 492 SIPROTEC.2010 .3.00 s veya ∞ (etkisiz) 0.90 .5/10 K ≤%1 ≤%1 ≤%1 Ayar değerinden % 1 veya 0.00 s veya ∞ (etkisiz) 0.% 10’a kadar 3.01 s artımlarla 0.

95 ≤ f/fN ≤ 1. Yayın Tarihi 10.% 10’a kadar 3.00 s .05 aralığında Harmonik akımlar . Harmonik . 60 ms SIPROTEC. 0.1 V yakl.01 s artımlarla Zamanlar Başlatma Süreleri Bırakma Süreleri Bırakma/Başlatma Oranı Başlatma kademesi U S/A> Toleranslar Artık gerilim Gecikme Süresi Etkileyen Değişkenler Yardımcı DC Gerilim 0. 60 ms yakl.5 .% 10’a kadar 5. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. Artık gerilim U S/A> TU S/A> 0.8 ≤ UH/UHN ≤ 1.95 (ayarlanabilir) veya 0.Teknik Veriler 4. Harmonik ≤%1 ≤ % 0.00 s veya ∞ (etkisiz) 0.3 V .1 V Ayar değerinden % 1 veya 10 ms yakl.0 V 0.1 V artımlarla 0.5/10 K ≤%1 ≤%1 ≤%1 Ayar değerinden % 1 veya 0. 7UM62.15 aralığında Sıcaklık –5 °C ≤ Θortam≤ 55 °C aralığında Frekans 0.60.2010 493 .26 Sarımlararası Koruma (ANSI 59N (IT) 4.26 Sarımlararası Koruma (ANSI 59N (IT) Ayar aralıkları/Artımlar Başlatma eşiği.0.130.

Açma kademesi Bırakma/Başlatma Oranı RE< UYARI. Kuplaj devresi Başlatma değeri I RE< Arıza bildirimi Rotor toprak akımı için Açı dönüşü W0 I RE 1 Ω artımlarla 1 Ω artımlarla 0. 5 V Bırakma farkı 0.0 kΩ 1.50.Uyarı kademesi.0 mA veya 0.0 kΩ .100 V~ ≤ 80 ms ≤ 80 ms Gecikme Süreleri T 494 SIPROTEC. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.00 s veya ∞ (etkisiz) –100 Ω .+15.60.0 kΩ .27 Rotor Toprak Arıza Koruma R.25 yakl.15 ≤ CE/µF ≤ 3 için % 10.27 Rotor Toprak Arıza Koruma R.30.Uyarı kademesi.00 s .00 s .1º artımlarla Müsaade edilen rotor kapasitesi CE Verilen toleranslar için ve Ölçme devresi kesintisi tespiti için Ön gerilimin müsaadeli çalışma aralığı (Arıza ihbarı URE< U ≤ 20 V durumunda) Zamanlar Başlatma Süreleri .1 kΩ artımlarla Kuplaj Reaktansı XKUPLAJ Kuplaj devresinde (kapasite) Direnç RSERİ.01 s artımlarla 0.0 mA .0° .60. Yayın Tarihi 10.2010 .0 (Kademe etkin değil) -15. 1. RE << AÇMA Arıza bildirimi IRE< Arıza bildirimi URE< Toleranslar Uyarı kademesi. Açma kademesi Bırakma Süreleri .00 s veya ∞ (etkisiz) 0.1 mA artımlarla 0. fn (ANSI 64R) Ayar aralıkları/Artımlar Uyarı kademesi RE < UYARI Açma kademesi RE << AÇMA Gecikme Zamanları TUYARIE < TAÇMARE << 0.800 Ω 0 Ω . Açma kademesi % 5 RE ≤ 5 kΩ ve 0.20 . fn (ANSI 64R) 4. 10 ≤ RE/kΩ ≤ 3 ve CE ≤ 1 µF için % 1 veya 10 ms yakl.15 ≤ CE/µF≤ 3 için % 10 RE ≤ 10 kΩ ve 0. 7UM62.Teknik Veriler 4.0° 0.15 µF ≤ CE ≤ 3.0 µF 20 V~ . 1.0.0 kΩ 0.5 mA Bırakma farkı yakl.1 kΩ artımlarla 0.5.01 s artımlarla 3.999 Ω 1.

95 ≤ f/fN ≤ 1. fn (ANSI 64R) Başlatma için Etkileyen Değişkenler Yardımcı DC Gerilim 0. 7UM62.Teknik Veriler 4. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.05 aralığında ≤%1 ≤ % 0.8 ≤ UH/UHN ≤ 1.5/10 K ≤%1 SIPROTEC.27 Rotor Toprak Arıza Koruma R. Yayın Tarihi 10.15 aralığında Sıcaklık –5 °C ≤ Θortam≤ 55 °C aralığında Frekans 0.2010 495 .

1.28 1-3 Hz Kare Dalga Gerilim Enjeksiyonu İle Hassas RotorToprak Arıza Koruma (ANSI 64R) 4.05 aralığında ≤%1 ≤ % 0.2 veya 0.1.Teknik Veriler 4.5 kΩ 0.10 kΩ 0.00 s veya ∞ (etkisiz) 0. 1 .1.28 1-3 Hz Kare Dalga Gerilim Enjeksiyonu İle Hassas RotorToprak Arıza Koruma (ANSI 64R) Ayar aralıkları/Artımlar Uyarı kademesi RE < UYARI Açma kademesi RE << AÇMA Gecikme Süresi Başlatma eşiği QC< Arıza bildirimi Zamanlar Başlatma Süresi Bırakma Süresi Bırakma/Başlatma Oranı Direnç RE Şarj QC< Toleranslar Direnç Gecikme Süresi Müsaade edi. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.01 mAs artımlarla 496 SIPROTEC. 1.00 s . 7UM62.25 1.15 µF .01 s artımlarla 0.80 kΩ 1 kΩ .60.8 ≤ UH/UHN ≤ 1. Rotor-Toprak-Kapasite Başlatma için Etkileyen Değişkenler Yardımcı DC Gerilim 0. Yayın Tarihi 10. % 5 veya 0.00 mAs .5 s 5 kΩ . 1 s . % 10 veya 0.95 ≤ f/fN ≤ 1.2010 .5/10 K ≤%1 yakl.5 kΩ 1 µF ≤ CE< 3µF için % 1 veya 10 ms 0.15 aralığında Sıcaklık –5 °C ≤ Θortam≤ 55 °C aralığında Frekans 0.3 µF yakl.5 s (7XT71 bağlıdır) yakl.15 µF ≤ CE< 1 µF için yakl.00 mAs 1 kΩ artımlarla 1 kΩ artımlarla 0.01 mAs yakl.

Teknik Veriler 4.8 ≤ UH/UHN ≤ 1.2010 497 .120.01 A artımlarla 0.01 A artımlarla 0.29 Motor Yol Alma Zamanı Denetimi (ANSI 48) 4.0 s veya ∞ (etkisiz) 0.01 A artımlarla 0.60 A .50 A .5/10 K ≤%1 ≤%1 ≤%1 IN = 1 A için IN = 5 A için Ayar değerinden % 1.li ROT Sür.0 s 0.1 s artımlarla 0.% 10’a kadar 3. Harmonik . 7UM62. Harmonik ≤%1 ≤ % 0.0 A 3. Yayın Tarihi 10.180.01 A artımlarla 0.80. veya 50 mA % 1 veya 30 ms yakl. maks.0 s .15 aralığında Sıcaklık –5 °C ≤ Θortam≤ 55 °C aralığında Frekans 0. IN = 1 A için IN = 5 A için IN = 1 A için IN = 5 A için 0.10 A .05 aralığında Harmonik akımlar . Müsaade Edilen Kilitli Rotor Süresi TKlt.5 s .95 ≤ f/fN ≤ 1. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.% 10’a kadar 5.00 A .10.29 Motor Yol Alma Zamanı Denetimi (ANSI 48) Ayar aralıkları/Artımlar Motor yol alma akımı IA Başlatma eşiği.00 A 0.00 A 0.01 IN SIPROTEC. veya 10 mA Ayar değerinden % 1. 0.1 s artımlarla Açma Karakteristiği Bırakma/başlatma oranı I/IMOTOR YOLAL Toleranslar Başlatma Eşiği Gecikme Süresi Başlatma için Etkileyen Değişkenler Yardımcı DC Gerilim 0.95 veya 0.16.00 A 1. Motor Yol Alma Tanıma IMOTOR YOLAL Maksimum Başlatma Zamanı tBaşl.50.

term.2 Tekrar Başlama Süreleri bunun içinde anlamları: ΘYnd.nSICAK 1 .1 s artımlarla 0.0 s .1 artımlarla 0. Θön τL kτ Soğuk durumdan müsaade edilen çalıştırmaların sayısı Motorun tekrar çalıştırılabildiği süre Dengeleme süresi.0 . Tekrar Başlatma Engelleme Süresi Tekrar Başlatma Eşiği 3.2010 .120.0 1.0 . Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.0 min 0.1 min artımlarla 1 artımlarla 1 artımlarla 0. Baş.SICAK BAŞ. Motor dururken uzatma faktörü kτ DURURKEN Çalışırken Zaman Sabiti Uzatımı kτ ÇALIŞMADA Min. grafikte „donmuş” olan Term.120.10. 49Rotor) 4. Tekrar yol almanın mümkün olduğu sıcaklık sınır eşiği ΘL maks. Yayın Tarihi 10.2 min . Baş.60..0 min .100. Müsaade edilen Rotor aşırı sıcaklığı (= % 100 İşletme ölçüm değerinde ΘL/ΘL açma) nSOĞUK TUzak TDengeleme TYnd. bundan bağımsız: Rotor sıcaklığının ön geçmişi Rotor zaman sabiti (dahili olarak hesaplanır) Zaman sabiti için uzatma çarpanı kτ ÇALIŞMADA veya kτ DURURKEN 498 SIPROTEC.0 s 0.30 Motor Tekrar Başlatma Engelleme (ANSI 66.5 .100. 7UM62.Teknik Veriler 4. 49Rotor) Ayar aralıkları/Artımlar Anma Motor Akımının katı olarak Yol Alma Akımı IA/IMOTnom 1. grafik tekrar açma sınırının altına düşene kadar olan süre.1 artımlarla 0.1 min artımlarla Soğuk ve Sıcak Yol Almalar arasındaki Fark nSOĞUK .0 0.0 Müsaade edilen maksimum Yol Alma Süresi TBAŞL MAKS Sıcaklık Dengeleme Süresi TDengeleme Maksimum Sıcak Başlatma Sayısı nMAKS.0 min 1-4 1.30 Motor Tekrar Başlatma Engelleme (ANSI 66. müsaade edilen Maks.1 artımlarla 0.

60. Harmonik ≤%1 ≤ % 0. 7UM62.31 Kesici Arıza Koruma (ANSI 50BF) Ayar aralıkları/Artımlar Başlatma Eşiği KAK I> Zaman Gecikmesi KAK-T Zamanlar Başlatma Süreleri . Harmonik .Teknik Veriler 4. 50 ms yakl.% 10’a kadar 3.95 ≤ f/fN ≤ 1.00 A 0.2. veya 10 mA Ayar değerinden % 1. veya 50 mA % 1 veya 10 ms IN = 1 A için IN = 5 A için 0.01 A artımlarla 0.8 ≤ UH/UHN ≤ 1.15 aralığında Sıcaklık –5 °C ≤ Θortam≤ 55 °C aralığında Frekans 0.06 s .04 A . Yayın Tarihi 10. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.31 Kesici Arıza Koruma (ANSI 50BF) 4.5/10 K ≤%1 ≤%1 ≤%1 IN = 1 A için IN = 5 A için Ayar değerinden % 1. 50 ms yakl.20 A .% 10’a kadar 5.10.Kumanda Fonksiyonu üzerinden (CFC) . 50 ms SIPROTEC.2010 499 . 50 ms yakl.05 aralığında Harmonik akımlar .Harici başlatma için Bırakma Süresi Toleranslar Başlatma Eşiği KAK I> Zaman Gecikmesi KAK-T Başlatma için Etkileyen Değişkenler Yardımcı DC Gerilim 0.01 A artımlarla 0.00 s veya ∞ 0.00 A 0.01 s artımlarla yakl.Dahili başlatma için .

01 s artımlarla 0. 25 ms yakl.05 yakl.% 10’a kadar 5.01 s artımlarla Zamanlar Reaksiyon süresi Bırakma Süresi Bırakma/Başlatma Oranı I>>> Gerilim müsaade U1< Toleranslar Akım Başlatma I >>> Gerilim müsaade U1< Gecikme Süresi T Başlatma için Etkileyen Değişkenler Yardımcı DC Gerilim 0.2010 . veya 0. 1. veya 100 mA Ayar değerinden % 1.100. Harmonik .% 10’a kadar 3.Teknik Veriler 4.32 Yanlışlıkla Enerjileme (ANSI 50.5 V % 1 veya 10 ms IN = 1 A için IN = 5 A için ca. Yayın Tarihi 10.95 ≤ f/fN ≤ 1. Harmonik ≤%1 ≤ % 0. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. 0. veya 20 mA Ayar değerinden % 5.5/10 K ≤%1 ≤%1 ≤%1 IN = 1 A için IN = 5 A için Ayar değerinden % 5.00 s veya ∞ (etkisiz) 0.1 A artımlarla 0.1 A artımlarla 0.60.1 A .0 V veza 0 V (müsaade yok) 0.5 A .00 s veya ∞ (etkisiz) 0.00 s .15 aralığında Sıcaklık –5 °C ≤ Θortam≤ 55 °C aralığında Frekans 0. 0.60.05 aralığında Harmonik akımlar . 27) Ayar aralıkları/Artımlar Akım Başlatma I >>> IN = 1 A için IN = 5 A için Gerilim müsaade U1< Gecikme Süreler T U1<BAŞLAT. Bırakma süresi T U1<BIRAK.0 A veya ∞ (etkisiz) 0. 35 ms 500 SIPROTEC. 27) 4.20.00 s .1 V artımlarla 0.0 A veya ∞ (etkisiz) 10. 7UM62.32 Yanlışlıkla Enerjileme (ANSI 50.80 veya 250 mA yakl.0 V .80 veya 50 mA ca.125. 0.8 ≤ UH/UHN ≤ 1.

-0.17.1 V .05 .8.+0.1 mA Ayar değerinden % 1 veya 10 ms yakl.5/10 K ≤%1 Ayar değerinden % 1.17.15 aralığında Sıcaklık –5 °C ≤ Θortam≤ 55 °C aralığında Frekans 0.Teknik Veriler 4.14.7. Yayın Tarihi 10.1 mA artımlarla 0.0 mA 0.-0.2 mA .95 . Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.1 mA artımlarla 0.33 DC Gerilim/Akım Koruma (ANSI 59NDC/51NDC) 4.05 aralığında ≤%1 ≤ % 0. I> İşletim durumu 1’de İşletim durumu 0’da Düşüklük U<.+0. veya 0.2 mA .0 mA 0.1 V artımlarla 0.01 s artımlarla f = fN için SIPROTEC. I< İşletim durumu 1’de İşletim durumu 0’da Bırakma Süreleri Bırakma/Başlatma Oranı Gerilim artışı U≥ Gerilim düşüklüğü U≤ Akım artışı I≥ Akım düşüklüğü I≤ Toleranslar Gerilim sınır değerleri Akım sınır değerleri Gecikme Süresi T Başlatma için Etkileyen Değişkenler Yardımcı DC Gerilim 0.8.1 mA artımlarla 0.00 s . 1.1 V artımlarla 0.05 V yakl.05 .95 ≤ f/fN ≤ 1.33 DC Gerilim/Akım Koruma (ANSI 59NDC/51NDC) Ayar aralıkları/Artımlar Gerilim artışı U≥ Gerilim düşüklüğü U≤ Akım artışı I≥ Akım düşüklüğü I≤ Sinüzoidal gerilim akımlarının ölçümünde Sinüzoidal akımlarının ölçümünde Gecikme Zamanı TDC Sabit zaman ayarları salt gecikme zamanlarıdır.60.00 s veya ∞ (etkisiz) 0.1 Veff artımlarla 0.1 Vef .05 V yakl.5 V 0.2010 501 . 0.95 .1 V Ayar değerinden % 1.2 mA .1 V .8 ≤ UH/UHN ≤ 1.15 mA yakl. 1.5 V 0.15 mA ≤ 60 ms ≤ 200 ms ≤ 60 ms ≤ 200 ms Başlatma süreleri gibi f = fN için 0. 7UM62.0 Vef 0.0 mA 0. 0. Zamanlar Başlatma Süreleri Artış U>. veya 0.

34 Thermobox'lar Yardımı İle Sıcaklık Algılama 4.250 °C –58 °F . Ni 100 Ω veya Ni 120 Ω „Yağ“ veya „Ortam“ veya „Sargı“ veya „Yatak“ veya „Diğer“ İhbar Eşikleri her bir ölçüm noktası için Kademe 1 –50 °C .Teknik Veriler 4. Yayın Tarihi 10.482 °F veya ∞ (ihbar yok) –50 °C . 6 Pt 100 Ω. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.250 °C –58 °F .34 Thermobox'lar Yardımı İle Sıcaklık Algılama Sıcaklık Algılayıcıları Bağlanabilen RTD-Kutu Sayısı RTD-Kutusu başına Sıcaklık Algılayıcı Sayısı Ölçme tipi Montaj Yeri 1 veya 2 maks. 7UM62.2010 .482 °F veya ∞ (ihbar yok) 1 °C artımlarla (1 °F artımlarla) 1 °C artımlarla (1 °F artımlarla) Kademe 2 502 SIPROTEC.

Yayın Tarihi 10.95 1. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.40 ms SIPROTEC.40 ms yakl. 7UM62.35 Eşik Denetimi 4.Teknik Veriler 4.% +200 Aktif Güç P Reaktif Güç Q Aktif Güç Değişimi ΔP Gerilim UL1 Gerilim UL2 Gerilim UL3 Gerilim UE Gerilim U0 Gerilim U1 Gerilim U2 Gerilim UE3h Akım 3I0 Akım I1 Akım I2 Akım IEE1 Akım IEE2 Güç açısı ϕ Güç faktörü cosϕ TD1’de değer % 1 artımlarla Zamanlar Başlatma Süreleri Bırakma Süreleri Bırakma/Başlatma Oranı Eşik ÖDx> Eşik ÖDx< Toleranslar İşletim Ölçüm Değerleri Altbolüm „İlave Fonksiyonlar“ paragrafına bakın 0.ÖD10< Sınıflandırılabilir ölçüm değerleri % -200 .05 yakl. 20 .2010 503 . 20 .35 Eşik Denetimi Ayar aralıkları/Artımlar Eşik ÖD1> .

Kodçözücü Durumlu çift bildirim.36 Kullanıcı-Tanımlı Fonksiyonlar (CFC) Fonksiyon Modülleri ve Görev Seviyeleri Fonksiyon modülü Açıklama MW_ BEARB ABSVALUE ADD ALARM AND BLINK BOOL_TO_CO BOOL_TO_DI BOOL_TO_IC BUILD_DI CMD_CANCEL CMD_CHAIN CMD_INF COMPARE CONNECT COUNTER DI_GET_STATUS DI_SET_STATUS D_FF D_FF_MEMO DI_TO_BOOL DINT_TO_REAL DIST_DECODE Büyüklük Hesabı Toplama Alarm Saati VE (AND) .1193sa) Geribildirim Döngüsü X X X X X — — — — X — — X — X X X — X — X X Görev Seviyesi PLC1_ BEARB — X X X X X X X X X X — X X X X X X X X X X PLC_ BEARB — X X X X X X X X X X — X X X X X X X X X X SFS_ BEARB — X X X X — X X X X — X X X X X X X X X X X DIV DM_DECODE DYN_OR INT_TO_REAL LIVE_ZERO LONG_TIMER LOOP X X X X X X X X X X X — X X X X X X — X — X X X X — X X 504 SIPROTEC. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.36 Kullanıcı-Tanımlı Fonksiyonlar (CFC) 4.Kapısı Yanıp Sönme Modülü Boolean’ dan Kumandaya (Çevrim) Boolean’ dan Çift Noktaya (Çevrim) Boolean’ dan dahili SI ya Çevrim DP İhbar Üretme Komutu İptal Etme Anahtarlama Sırası Komut Bilgisi Sayılan Değer Karşılaştırılması Bağlantı Sayıcı Bilgi Durumu Çift Nokta. Kodlayıcı D.Teknik Veriler 4.2010 . Doğrusal Olmayan Eğri Zamanlayıcı (maks.Flipflop Yeniden Başlatma için Durum Belleği Çift Noktadan Boolean’ a (Çevrim) Adaptör Çift bildirim kod çözme yapıtaşı bir çift bildirimi durumu ile birlikte dört Tek bildirime durumu ile birlikte dönüştürür Bölme DP Kodu Çözme Dinamik VEYA Çevrim Canlı-Sıfır. Yayın Tarihi 10. 7UM62.

Etkisiz Olumsuz VEYA (NOR) Kapısı VEYA (OR) Kapısı Adaptör Çevrim Çevrim Kenar Algılayıcı RS. Kodlayıcı Olumsuz VE (NAND) Kapısı Olumsuzlayıcı .Flipflop SR. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.Etkisiz Durumu ile VE (OR) Kapısı Çıkarma Zamanlayıcı Kısa Zamanlayıcı Çevrim Üst Sınır X-VEYA (XOR) Kapısı Sıfır Bastırımı X X X X NAND NEG NOR OR REAL_TO_DINT REAL_TO_INT REAL_TO_UINT RISE_DETECT RS_FF RS_FF_MEMO SQUARE_ROOT SR_FF SR_FF_MEMO ST_AND ST_NOT ST_OR SUB TIMER TIMER_SHORT UINT_TO_REAL UPPER_SETPOINT X_OR ZERO_POINT X X X X X X X X — — X — — X X X X — — X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X — X — X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X — X — X X X X X X X X X X X X X X X X X — — X — X — SIPROTEC.Teknik Veriler 4.Flipflop RS.36 Kullanıcı-Tanımlı Fonksiyonlar (CFC) Fonksiyon modülü Açıklama MW_ BEARB Görev Seviyesi PLC1_ BEARB — X X X PLC_ BEARB — X X X SFS_ BEARB — X X X LOWER_SETPOINT MUL MV_GET_STATUS MV_SET_STATUS Alt Sınır Çarpma Bilgi Durumu Ölçme.2010 505 . Kodçözücü Durum Bayrağı ile Ölçülen Değer.Flipflop durum bellekli için Karekök SR. Yayın Tarihi 10.Flipflop durum bellekli için Durumu ile VE (AND) Kapısı Durumu ile Olumsuzlayıcı . 7UM62.

Kırmızı ERROR-LED yanar. cihaz tarafından bir hata mesajı verilir ve cihaz izlemeye başlar. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. 7UM62. daha önce belirtilen sınırları aştığında.36 Kullanıcı-Tanımlı Fonksiyonlar (CFC) Genel Sınırlar Tanımlama Tüm görev seviyelerine göre bütün CFC grafiklerinin maksimum sayısı Bir görev seviyesine göre bütün CFC grafiklerinin maksimum sayısı Tüm grafiklere göre tüm CFC girişlerinin maksimum sayısı Sıfırlanmaya dayanıklı maksimum flipflop sayısı D_FF_MEMO Aygıta Özgü Sınırlar Tanımlama Görev seviyesi başına grafik girişlerinin maksimum eşzamanlı değişim sayısı Görev seviyesi başına maksimum grafik çıkışı sayısı Ek Sınırlar Aşağıdaki CFC 1) Modülleri için Ek Sınırlar Görev Seviyesi TIMER2) 3) MW_BEARB PLC1_BEARB PLC_BEARB SFS_BEARB 1) Sınır 32 Açıklama Sınır aşamasında cihaz parametre takım sürümünü bir hata mesajı ile iptal eder. 506 SIPROTEC. Aksi takdirde başlangıç impulsundaki modüller çalışmaz. TIMER ve TIMER_SHORT demek ki. Kırmızı ERROR-LED yanar. eşitsizliğin gerçekleştirme çerçevesinde mevcut olan Timer-Kaynaklarını paylaşırlar. Görev Seviyelerinde Maksimum TICK Sayısı Görev Seviyesi MW_BEARB (Ölçülen Değer İşleme) PLC1_BEARB (Yavaş PLC İşleme) PLC_BEARB (Hızlı PLC İşleme) SFS_BEARB (Salt Teçhizatı Kilitleme) 1) Sınır TICKS olarak 1) 10000 2000 400 10000 Bütün blokların TICK toplamı. Maksimum kullanılabilen Tımer sayısı için aşağıdaki ek koşullar geçerlidir: (2 · TIMER Sayısı + TIMER_SHORT Sayısı) < 30. Kırmızı ERROR-LED yanar. Yayın Tarihi 10. 150 Görev Seviyelerinde Maksimum Bloğu Sayısı TIMER_SHORT2) 3) — 15 — — 30 — 2) 3) Sınır aşıldığında. cihaz tarafından bir hata mesajı verilir ve cihaz izlemeye başlar. LONG_TIMER bu sınırlamaya bağlı değildir. CFC tarafından bir hata mesajı verilir. Sınır aşıldığında. TIMER ve TIMER_SHORT modülleri için zaman değerleri cihazın 10 ms zaman çözümlemesinden daha düşük seçilmemelidir. cihaz tarafından bir hata mesajı verilir ve cihaz izlemeye başlar. Sınır aşıldığında.2010 . Kırmızı ERROR-LED yanar. 16 400 350 Sınır 165 Açıklama Sınır aşıldığında.Teknik Veriler 4. cihaz tarafından bir hata mesajı verilir ve cihaz izlemeye başlar. son parametre takım sürümünü restore eder ve bununla yine enerjilenir. Kırmızı ERROR-LED yanar. Sınır aşıldığında. cihaz tarafından bir hata mesajı verilir ve cihaz izlemeye başlar.

temel gerekler Genel modüller için 3 girişin üzerindeki her bir giriş Bir giriş sinyaline bağlantı Bir çıkış sinyaline bağlantı Her bir grafik için ek Aritmetik ABS_VALUE ADD SUB MUL DIV SQUARE_ROOT Temel mantık AND CONNECT DYN_OR NAND NEG NOR OR RISE_DETECT X_OR Bilgi durumu SI_GET_STATUS CV_GET_STATUS DI_GET_STATUS MV_GET_STATUS SI_SET_STATUS DI_SET_STATUS MV_SET_STATUS ST_AND ST_OR ST_NOT Bellek D_FF D_FF_MEMO RS_FF RS_FF_MEMO SR_FF SR_FF_MEMO Kumanda Komutları BOOL_TO_CO BOOL_TO_IC CMD_INF CMD_CHAIN CMD_CANCEL LOOP TICK Sayısı 5 1 6 7 1 5 26 26 26 54 83 5 4 6 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 4 4 4 4 5 5 4 34 3 8 SIPROTEC.Teknik Veriler 4. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. 7UM62. Yayın Tarihi 10.2010 507 .36 Kullanıcı-Tanımlı Fonksiyonlar (CFC) Bağımsız elemanlar için gerekli TICK işleme süreleri Bağımsız Eleman Blok.

2010 . 508 SIPROTEC. 7UM62. Yayın Tarihi 10.Teknik Veriler 4.36 Kullanıcı-Tanımlı Fonksiyonlar (CFC) Bağımsız Eleman Tip dönüştürücü BOOL_TO_DI BUILD_DI DI_TO_BOOL DM_DECODE DINT_TO_REAL DIST_DECODE UINT_TO_REAL REAL_TO_DINT REAL_TO_UINT Karşılaştırma COMPARE LOWER_SETPOINT UPPER_SETPOINT LIVE_ZERO ZERO_POINT Ölçülen değer Zaman ve Ölçü COUNTER TIMER TIMER_LONG TIMER_SHORT ALARM BLINK Matris olarak Yapılandırılabilir TICK Sayısı 5 5 5 8 5 8 5 10 10 12 5 5 5 5 6 5 5 8 21 11 Ölçüm değerlerini ve bildirimler tanımlanmış ön meşguliyet serbest arabelleklere konfigüre edilebilirler. ön konfigürasyonlar silinebilirler. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.

37 İlave Fonksiyonlar 4.2010 509 . UN % 0. IL3.% 120. A sekonder veya anma akımı yğydesı olarak % IN Aralık Tolerans % 10 .2 ölçüm değerinin.2 ölçüm değerinin. V sekonder veya % UN Pozitif bileşen gerilim U1 ve Negatif bileşen gerilim U2 kV primer.% 120. T1. UN % 0. IL3. Yayın Tarihi 10. T2 A veya (kA) primer. V sekonder veya % UN Aralık Tolerans % 10 .2 V ±1 Digit İşletme gerilim değerleri (faz-faz) UL1-L2.2 ölçüm değerinin. veya ±0. ITutL3 I/IN-Nesne olarak Aralık Tolerans İşletme gerilim değerleri (faz-toprak) % 10 . V sekonder veya % UN İşletme empedans değerleri R.% 200 IN % 0.% 200 IN % 3 ölçüm değerinin. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. A sekonder veya % IN Negatif bileşen akım I2 A veya (kA) primer ve mA sekonder veya % IN Diferansiyel koruma akımları IDifL1.2 ölçüm değerinin. IDifL2. ITutL1. T1. T2. UL2-E. V sekonder veya % UN Aralık Tolerans % 10 . UL3-L1 kV primer.1600 mA % 0. IL1.2 V ±1 Digit UE veya 3U0 kV primer. veya ±10 mA ±1 Digit 3I0 A veya (kA) primer ve mA sekonder olarak IEE1. T2. IL2.37 İlave Fonksiyonlar İşletim Ölçüm Değerleri İşletme akım değerleri IL1. veya ±10 mA ±1 Digit UL1-E. UL3-E kV primer. veya ±10 mA ±1 Digit Pozitif bileşen akım I1 A veya (kA) primer. IDiffL3. X Ω primer ve sekonder Tolerans %1 SIPROTEC.Teknik Veriler 4. veya ±0. IEE2 Aralık Tolerans 0 mA . UL2-L3. T1. ITutL2. IL2. 7UM62.

1 Hz Θ/Θaçma L1. SN = √3 · UN · IN için Wp.Soğutma ortamı Sıcaklığı Aralık Tolerans İşletme değerleri.Dengesiz Yük Koruma .Rotor (Motor Tekrar Başlatma Engelleme) . R/T/A koruma (1-3 Hz) Aralık Tolerans 0.5 · UN için Aşırı Uyartım U/UN/f/fN Aralık Tolerans 0 . SN = √3 · UN · IN için P. Θ/Θaçma L2. Görünür güç kVAR (MVAR veya GVAR) primer ve % SN Aralık Tolerans % 0 .4 %2 Termal Ölçer .+1 % 1±1 Digit ϕ -90° .4.Teknik Veriler 4. SN = √3 · UN · IN için Q.25 SN.37 İlave Fonksiyonlar İşletme güç değerleri S.% 120 SN % 1 ±% 0. Aktif güç (işaret ile) kW (MW veya GW) primer ve % SN Aralık Tolerans % 0 .2.Aşırı uyartım korumanın .% 120 SN % 1 ±% 0.2010 . Θ/Θaçma L3 ΘR/Θaçma Θi2/Θaçma ΘU/f/Θaçma Bağlı sıcaklık algılayıcıya bağlı olarak % 0 . Yayın Tarihi 10.Stator (Aşırı Yük Koruma) .25 SN. 7UM62.+90° 0. Wq (aktif ve reaktif enerji) kWh (MWh veya GWh) ve kVARh (MVARh veya GVARh) Aralık Tolerans 81/2 Konumlar (28 Bit) VDEW-Protokolünde 91/2 Konumlar (31 Bit) cihazda % 1±1 Digit İşletme frekansı değeri f Hz olarak Aralık Tolerans 40 Hz < f < 66 Hz 10 mHz. Reaktif güç (işaret ile) kVAR (MVAR veya GVAR) primer ve % SN Aralık Tolerans İşletme güç faktörü değeri cos ϕ Aralık Tolerans Güç açısı Aralık Tolerans İşletme enerji değerleri -1 . Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.5 Hz .% 120 SN % 1 ±% 0.0 Hz 0.1° % 0 . U > 0.25 SN.% 400 %5 510 SIPROTEC.

0 mA .00 mAs .) RS/T/Aprimer Ω olarak Aralık Tolerans 0 kΩ . 7UM62.99 kΩ 5 % bzw.+ 180. (5 kΩ · Dönüştürme çarpanı) 0 Ω .1.0° % 1.00 mA . Yayın Tarihi 10.180.00 mA 0.2 Ω .9999 Ω yakl.0 V . veya ± 0.00 mAs 0.0° .1600.20.1 mA ± 1 Digit 0.2010 511 .5 kΩ Rtoprak < 100 kΩ için ve Ce< 4µF için İşletme değerleri.Teknik Veriler 4.0 mA % 2 ölçüm değerinin.200.0 V % 2 ölçüm değerinin.5 kΩ Rtoprak < 100 kΩ için ve Ce< 1µF için < % 10 .2 V ± 1 Digit SIPROTEC.999.01 mAs Rotor Direnci Rtoprak kΩ olarak Aralık Tolerans 0.60.) RS/T/A Ω olarak Aralık Tolerans Stator Toprak Direnci (prim.05 mA Ters polaritede şarj QC mAs olarak Aralık Tolerans 0. veya ± 0.0 kΩ .0.0 0.0 V . Stator devresi IS/T/A A olarak Aralık Tolerans Faz açısı 20 Hz ϕS/T/A ° olarak Aralık Tolerans Stator Toprak Direnci (sek.37 İlave Fonksiyonlar Rotor ön geriliminin büyüklüğü Ugen V olarak Aralık Tolerans 0.0 V 0.5 V Akım Rotor devresi Igen mA olarak Aralık Tolerans 0. % 100 Stator toprak arıza koruma (20 Hz) Ön gerilim Stator devresi US/T/A V olarak Aralık Tolerans Toprak akımı. % 5 .0. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.9999.9 kΩ < % 5 .

RE S/T/A % olarak 0. IEE1./Maks. Değerler Analog Çıkışlar (opsiyonel) Miktar Mümkün ölçüm değerleri Maks. tip CR 1/2 AA Pil boşalmışsa „Arıza Pi“ mesajı 512 SIPROTEC. Yayın Tarihi 10. U03h. Rapor Ölçülen Değerlerin Saklanması Reset . ΘR/ΘR AÇMA. I > ISINIR için Umaks/Umin > Simetri çarpanı.0 mA (sabit) % 10.Elle Tarih ve zaman etiketli İkili giriş üzerinden Ön klavyeden Uzaktan haberleşme kanallarından I1 U1 UE3H P.1 mA artımlarla) 22.01 Lityum pil 3 V/1 Ah. Harmoniğin Min/Maks değerleri Güç için Min. U > USINIR için | iL1 + iL2 + iL3 | > Grenzwert | UL1 + UL2 + UL3 + kU · UE | > Sınır değeri. Q f Pozitif Bileşen Akımlar için Min/Maks. 7UM62.0 mA (0. RE R/T/A 1-3 Hz. U/f. |P|. IEE2.Teknik Veriler 4./Maks. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.22. |cos ϕ|. Değerler Frekans f için Min.0 mA . S.% 1000. U1. Değerler Pozitif Bileşen Gerilimler için Min/Maks. I2.5 mA 0. RE R/T/A.0 (% 0. Diğerleri CFC üzerinden ayarlanabilir Arıza Durumu Protokolü Son 8 güç sistemi arızasının ihbar kayıtları (maks. ϕ. kU = Uf/Udelta Saat ibresinin dönüş yönü/Saat ibresinin tersi Saat ibresinin dönüş yönü/Saat ibresinin tersi IL< sınır değeri IL<. ΘS/ΘS AÇMA.5.2010 .37 İlave Fonksiyonlar Min/Maks. U0. 600 ihbar) Zaman Etiketleme Olay Kayıtlarının Çözünürlüğü (İşletim Mesajları) Açma Kayıtlarının Çözünürlüğü (Arıza Kayıtları) Zaman Sapması (Dahili Saat) Arabellek Pili 1 ms 1 ms % 0. f.0 . |Q|. Değerler Artık gerilimdeki 3. 4 (modele bağlı) I1.1 artımlarla) Aralık Minimum değer sınırı (itibaren geçerli:) Maksimum değer sınırı ayarlanabilir yüzdesel çıkış değeri 20 mA Lokal Ölçülen Değerleri İzleme Akım asimetrisi Gerilim asimetrisi Akım Toplamı Gerilim Toplamı Akım Faz Sırası Gerilim Faz Sırası Sınır Değeri İzleme Imaks/Imin > Simetri çarpanı.0 mA .

ϕ. iEE. u= veya i= üç transdüser (TD) Toplam olarak 80 s Olay öncesi ve sonrası ve kayıt süresi ayarlanabilir 1 hafıza değeri her 20 ms’de bir 1 hafıza değeri her 16.T2. I2. ITut-L1.T1. 8 arıza kaydı saklanır Güç kaynağı arızası durumunda. iL2. iL1. 7UM62. IEE2. T1. Yayın Tarihi 10. f-fN RMS değerler: Kayıt süresi 50 Hz’de Raster 60 Hz’de Raster İzler Enerji Sayacı Dört dördünlü saat Tolerans Anahtar istatistiği Kaydedilebilir Açma sayısı Toplam Kesilen Akım İşletme Saatlerinin Sayımı Çalışma Saatleri Aralığı Sayma Ölçütü Açma Devresi Denetimi İzlenebilir devrelerin sayısı 1 Bir veya iki ikili giriş ile 6 basamağa kadar Akım. R. iL3. IDif-L1.37 İlave Fonksiyonlar Arıza Değeri Kaydı Maks. uE. Q. ITut-L3. uL2. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.T2. X. WQ+.25 ms başına her 1 anlık değer 1.04 ms başına her 1 anlık değer uL1. WQ– %1 Devreye Alma Yardımcıları Saha Faz Dönüşü Kontrolü Ölçülen İşletme Değerleri Kesici Testi Test Sonuçlarının Raporlanması SIPROTEC. iL3.T1. iL2. I1. her bir kutup için (kA) WP+. IDif-L3. uL3.Teknik Veriler 4. iL1. T2. WP–.67 ms’de bir U1. IEE1. ayarlanabilir akım eşiğini (Ke I>) aştığında 9 basamağa kadar 4 basamağa kadar. P.2010 513 . IDif-L2. iEE1. UE. bellek yedek pil tarafından korunur Anlık Değerler: Kayıt süresi 50 Hz’de Raster 60 Hz’de Raster İzler Toplam olarak 5 s Olay öncesi ve sonrası ve kayıt süresi ayarlanabilir 1. ITut-L2.

7UM62.37 İlave Fonksiyonlar Saat Zaman Senkronlama DCF 77/ IRIG BSinyal (telegram formatı IRIG-B000) İkili Giriş İletişim Fonksiyon Parametrelerinin Ayar Grubunun Değiştirilmesi Mevcut Ayarlama Grubu Sayısı Değiştirme Denetimi 2 (parametre grubu A ve B) Ön klavye ile Ön PC port üzerinden DIGSI Sistem arayüzü üzerinden protokol İkili Giriş 514 SIPROTEC.Teknik Veriler 4. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. Yayın Tarihi 10.2010 .

Teknik Veriler 4. 49Rotor) Kesici Arıza Koruma (ANSI 50BF) aktif değil aktif aktif7) aktif aktif aktif aktif aktif aktif aktif değil aktif aktif7) SIPROTEC. fn (ANSI 64R) 1-3 Hz Kare Dalga Gerilim Enjeksiyonu ile %100 Stator Toprak Arıza Koruma (ANSI 64R .1-3 Hz) Motor Yol Alma Zamanı Denetimi (ANSI 48) Motor Tekrar Başlatma Engelleme (ANSI 66.100%) Rotor Toprak Arıza Koruma R. 64R) %100 Stator Toprak Arıza Koruma (ANSI 27/59TN 3.38 Koruma fonksiyonlarının çalışma alanları 4.) 20 Hz Gerilim Enjeksiyonu ile %100 Stator Toprak Arıza Koruma (ANSI 64G . Harm. 64G. 7UM62. 67G) Hassas Toprak Akım Koruma (ANSI 51GN. Yayın Tarihi 10. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.2010 515 .TN) Düşük Uyartım (Alan Kaybı) Koruma (ANSI 40) Ters Güç Koruma (ANSI 32R) Düz Aktif Güç Denetimi (ANSI 32F) Empedans Koruma (ANSI 21) Kademe Dışı Koruma (ANSI 78) Düşük Gerilim Koruma (ANSI 27) Aşırı Gerilim Koruma (ANSI 59) Frekans artışı koruma Düşük frekans koruma Aşırı Uyartım (Volt-Hertz) Koruma (ANSI 24) Ters Zamanlı Düşük Gerilim Koruma (ANSI 27) Frekans değişim hızı koruma df/dt (ANSI 81R) Gerilim Vektörü Atlaması %90 Stator Toprak Arıza Koruma (ANSI 59N.38 Tablo 4-1 Koruma fonksiyonlarının çalışma alanları Koruma fonksiyonlarının çalışma alanları Çalışma Durumu 0 Koruma fonksiyonu f ≤ 10 Hz aktif aktif değil aktif değil 1) aktif değil 1) aktif aktif aktif değil aktif değil aktif değil aktif değil aktif değil aktif değil aktif değil 2) aktif aktif değil aktif değil aktif değil 1) aktif değil 2) aktif değil aktif değil aktif aktif değil aktif değil aktif aktif aktif Çalışma Durumu 1 11 Hz < f/Hz ≤ 40 40 Hz ≤ f/Hz ≤ 69 aktif aktif aktif aktif aktif değil aktif aktif aktif aktif aktif aktif aktif aktif aktif aktif aktif aktif aktif aktif 4) aktif 5) aktif aktif aktif aktif aktif aktif aktif aktif aktif aktif aktif değil aktif aktif aktif aktif aktif aktif aktif aktif aktif aktif aktif aktif aktif aktif aktif 5) aktif aktif aktif aktif aktif aktif Çalışma Durumu 0 f ≥ 70 Hz aktif aktif değil aktif değil 1) aktif değil 1) aktif aktif aktif değil aktif değil aktif değil aktif değil aktif değil aktif değil aktif değil 2) aktif aktif değil 3) aktif değil aktif değil 1) aktif değil 2) aktif değil aktif değil aktif aktif değil aktif değil aktif aktif aktif Sabit Zamanlı Aşırı Akım Koruma (I>/I>>) Ters Zamanlı AA Koruma (ANSI 51V) Termal Aşırı Yük Koruma (ANSI 49) Dengesiz Yük (Negatif Bileşen) Koruma (ANSI 46) Yol Alma AA koruma (ANSI 51) Diferansiyel Koruma (ANSI 87G/87M/87T) Toprak Arıza Diferansiyel Koruma (ANSI 87GN.

T2. böylece örnekleme frekansı ölçme büyüklüğü işlenmesi için yürütülebilir. 7UM62. UL1. içinde ölçme değeri işlenmesi gerçekleşmeyen işletim durumu 0’a getirirler. ayrıca <11 Hz veya >69 Hz frekanslı ölçme büyüklükleri cihazı. 27) DC Gerilim/Akım Koruma (ANSI 59NDC/51NDC) Eşik denetimi Harici Açma Fonksiyonları Thermobox'lar Yardımı İle Sıcaklık Algılama Sigorta Arızası Monitörü Hassas Toprak Akım Koruma B (ANSI 51GN) Sarımlararası Koruma (ANSI 59N (IT) Çalışma Durumu 1: f ≤ 10 Hz aktif aktif aktif değil6) aktif aktif aktif değil aktif değil aktif değil Çalışma Durumu 1 11 Hz < f/Hz ≤ 40 40 Hz ≤ f/Hz ≤ 69 aktif aktif aktif aktif aktif aktif aktif aktif aktif aktif aktif aktif aktif aktif aktif aktif Çalışma Durumu 0 f ≥ 70 Hz aktif aktif aktif değil6) aktif aktif aktif değil aktif değil aktif değil (IL1. mevcut bulunan Başlatmada bir başlatma durdurması gerçekleşir 25 Hz < f/Hz ≤ 40 Fonksiyon sadece ±3 anma frekansında çalışır Transdüser 1 ’in ölçüm değerinin kullanımında Sadece eğer Kesici-Yardımcı kontakları bağlı ise 516 SIPROTEC. T2. Çalışma Durumu 0: 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) Termal grafik soğuyor Mevcut bulunan Başlatmada bir başlatma durdurması gerçekleşir Yeterli büyüklükte bir gerilimin bulunmasından itibaren. IL3. UL2 UL3) ölçme girişlerinden en azından birinde cihaz en az % 5 anma değerinde bulunur. Eksik veya çok küçük ölçme büyüklükleri.2010 . Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.38 Koruma fonksiyonlarının çalışma alanları Çalışma Durumu 0 Koruma fonksiyonu Yanlışlıkla Enerjileme (ANSI 50.Teknik Veriler 4. IL2. Yayın Tarihi 10. T2.

39 Boyutlar 4.Teknik Veriler 4. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.2010 517 .39.39 4.1 Boyutlar Gömme Tip Pano ve Hücre Montajı (kasa büyüklüğü 1/2) Şekil 4-14 Gömme tip pano ve hücre montajı için bir 7UM621 veya 7UM623 (kasa büyüklüğü 1/2) SIPROTEC. Yayın Tarihi 10. 7UM62.

2 Gömme Tip Pano ve Hücre Montajı (kasa büyüklüğü 1/1) Şekil 4-15 Gömme tip pano ve hücre montajı için bir 7UM622 (kasa büyüklüğü 1/1) 518 SIPROTEC. Yayın Tarihi 10. 7UM62.39.2010 . Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.39 Boyutlar 4.Teknik Veriler 4.

39.3 Çıkma Tip Pano Montajı (Kasa büyüklüğü 1/2) Şekil 4-16 Çıkma tip pano montajı için bir 7UM621 veya 7UM623 (kasa büyüklüğü 1/2) 4.39.39 Boyutlar 4.4 Çıkma Tip Pano Montajı (Kasa büyüklüğü 1/1) Şekil 4-17 Çıkma tip pano montajı için bir 7UM622 (kasa büyüklüğü 1/1) SIPROTEC.2010 519 .Teknik Veriler 4. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. 7UM62. Yayın Tarihi 10.

39. Yayın Tarihi 10. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.Teknik Veriler 4. 7UM62.5 Gömme Tip Pano Montajı için 7XR6100-0CA0 bağlantı cihazının ölçülü çizimi Şekil 4-18 Gömme tip pano montajı için 7XR6100-0CA0 bağlantı cihazının ölçülü çizimi 520 SIPROTEC.2010 .39 Boyutlar 4.

Yayın Tarihi 10.39. 7UM62.39 Boyutlar 4.2010 521 .6 Çıkma Tip Pano Montajı için 7XR6100-0BA0 bağlantı cihazının ölçülü çizimi Şekil 4-19 Çıkma tip pano montajı için 7XR6100-0BA0 bağlantı cihazının ölçülü çizimi SIPROTEC. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.Teknik Veriler 4.

39.2010 .Teknik Veriler 4.39 Boyutlar 4. 7UM62. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. Yayın Tarihi 10.7 Ölçülü çizim 3PP13 Şekil 4-20 3PP132 3PP133 Ölçülü çizimleri 3PP13: Gerilim bölüştürücü 3PP1326-0BZ-K2Y (20 : 10 : 1) Gerilim bölüştürücü 3PP1336-1CZ-K2Y (5 : 2 : 1) Ön direnç 3PP1336-0DZ-K2Y için 522 SIPROTEC.

13 Kabloda: Kablo sonu kılıfı maks.Teknik Veriler 4. Yayın Tarihi 10.2.2010 523 .6 mm2.13 yalıtılmamış bakır hat direkt: Kesit 0. Döndürme momenti 1.6 mm2 için PIDG Tyco Electronics ailesine ait. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.AMP.0 mm2 .5 .2.8 Nm gerekli SIPROTEC. 7UM62. Dış çap 9 mm.39 Boyutlar 4. Tip: ör.8 Çıkma Tip Pano Montajı için 7XT7100-0BA00 Seri Cihazının Ölçülü Çizimi Şekil 4-21 Burada: Çıkma tip pano montajı için 7XT7100-0BA00 Seri Cihazı ölçülü çizimi Akım bağlantıları (Terminal 1-6)): 7XT71’de kullanılmaz Kumanda bağlantıları (Terminal 7-31): yalıtılmış halka kablo pabucu: 4 mm Vidalar için maks. AWG 20 .39. AWG 17 . Bakır hat kesiti 1.

39. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. Döndürme momenti 1. Dış çap 9 mm Tip: ör.6 mm2 AWG 17 .Teknik Veriler 4.0 mm2 . 7UM62.13 Paralel ve Çift.8 Nm 524 SIPROTEC.9 Gömme Tip Pano Montajı için 7XT7100-0EA00 Seri Cihazının Ölçülü çizimi Şekil 4-22 Burada: Gömme tip pano montajı için 7XT7100-0EA00 seri cihazı ölçülü çizimi Akım bağlantıları (Terminal 1-6): 7XT71’de kullanılmaz Kumanda bağlantıları (Terminal 7-31): Vida bağlantısı (Halka kablo pabucu): 4 mm Vidalar için maks. Yayın Tarihi 10.5 mm2 . PIDG Tyco Electronics ailesine ait AMP Bakır-Hat kesiti 1.2010 .2.13 Maks.Düz yay-Crimp kontak: Bakır-Hat kesiti 0.2.39 Boyutlar 4.5 mm2 için AWG 20 .

39 Boyutlar 4.39.Teknik Veriler 4. Yayın Tarihi 10. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. 7UM62.2010 525 .10 Gömme Tip Pano ya da Hücre İçi Montaj İçin Direnç Ünitesi 7XR6004-0CA00 ölçülü çizimi Şekil 4-23 Gömme tip pano ya da Hücre İçi Montaj İçin Direnç Ünitesi 7XR6004-0CA00 ölçülü çizimi SIPROTEC.

Yayın Tarihi 10. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1. 7UM62.2010 .39.39 Boyutlar 4.Teknik Veriler 4.11 Çıkma Tip Pano Montajı için direnç ünitesi 7XR6004-0BA00 ölçülü çizimi Şekil 4-24 Çıkma tip pano montajı için direnç ünitesi 7XR6004-0BA00 ölçülü çizimi 526 SIPROTEC.

7UM62.39 Boyutlar 4.39.2010 527 .12 Gömme Tip Pano veya Hücre içi Montaj için 20 Hz-Generatör 7XT3300-0CA00 ölçülü çizimi Şekil 4-25 Gömme tip pano veya Hücre içi montaj için 20 Hz-Generatör 7XT3300-0CA00 ölçülü çizimi SIPROTEC.Teknik Veriler 4. Yayın Tarihi 10. Kullanım kılavuzu C53000-G115A-C149-1.

39 Boyutlar 4. Kullanım kılavuzu C5300