İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 'KAVRAM VE KURALLARININ GELİŞİMİ

1. Aşağıdaki kurumlardan hangisinin işçi sağlığı ve iş güvenliği konusunda denetim yetkisi yoktur? A) B) C) D) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Milli Savunma Bakanlığı Milli Eğitim Bakanlığı Sağlık Bakanlığı

(Cevap C) 2. Aşağıda verilenlerden hangisi kamu hukuku alanında işçi sağlığı ve iş güvenliğiyle ilgili düzenlemelerin yer aldığı kanunlardan biri değildir? A) B) C) D) Borçlar Kanunu Medeni Kanun Umumi Hıfzıssıhha Kanunu Sosyal Sigortalar Kanunu

(Cevap B) 3. Türkiye'de sosyal haklar ilk kez hangi tarihli Anayasa ile güvence altına alınmıştır? A) 1923 B) 1961 C) 1982 D) 2008 (Cevap B) 4. Aşağıdaki durumların hangisinde işveren veya proje sorumlusu yapı işine başlamadan önce Bakanlığın ilgili Bölge Müdürlüğüne bildirim vermekle yükümlüdür? A) B) C) D) Yapı işi 10 iş gününden fazla sürecek ve devamlı olarak 30 dan fazla işçinin çalıştığı durumlarda Yapı işi 20 iş gününden fazla sürecek ve devamlı olarak 10 dan fazla işçinin çalıştığı durumlarda İşin büyüklüğünün 400 yevmiyeden fazla çalışma gerektiren durumlarda Tüm yapı işleri ile ilgili işlerde

(Cevap D) 5. Yapı işlerinde hazırlanması gereken "sağlık ve güvenlik planı" aşağıdakilerden hangisinin sorumluluğunda değildir? A) İşveren temsilcisi B) Koordinatör C) Ustabaşının

D) Proje sorumlusu
(Cevap C) 6. Aşağıdakilerden hangisi yapı iş defteri ile ilgili doğru ifade değildir? A) Yapı iş defteri işveren tarafından tasdiklenir B) Yapı iş defterinin sayfaları bir asil bir suret olarak doldurulur

C) Yapı iş defteri ilgili Bölge Müdürlüğü tarafın dan tasdiklenir
D) Yapı iş defteri fenni yeterliliği bulunan kişiler tarafından tutulur (Cevap A) 7. İşverenin işçiyi gözetme borcu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, kadın ve çocuk işçilerin korunması ve iş sürelerinin düzenlenmesi amacı aşağıdakilerden hangisinin içinde yer alır? A)Psikolojik ve fizyolojik korumalar yönelik kurallar B)İşverenler tarafından alınması gereken teknik tedbirler

C) Üretime yönelik alınacak uygulamalar D) İşin düzenlenmesiyle ilgili sağlık ve güvenlik kuralları (Cevap D) 8. İşçilerin sağlıklı olması dolayısıyla verimli çalışılabilmesi için kendilerine yeterli besin verilmesi üzerinde duran kişi aşağıdakilerden hangisidir? A) Heredot B) Hipokrat C) Aristo D) Platon (Cevap A) 9. 1776 yılında baca temizleyicilerinin testis kanserini tarif eden hekim aşağıdakilerden hangisidir? A) Geprge Bauer B) Paracelsus C) Hipokrat D) Sir Pecivale Pott (Cevap D) 10. Tanzimattan sonra çıkartılan ve "Kazaya maruz kalanlara veya ailesine mahkeme tarafından hükmedilecek tazminat işveren tarafından ödenecektir." Hükmünün yer aldığı düzenleme aşağıda belirtilenlerden hangisidir? A) Dilaverpaşa Nizamnamesi B) Zonguldak ve Ereğli Havzası Fahmiyesinde Mevcut Kömür Tozlarının Amale Menafii Umumiyesine Füruhtuna Dair Yasa

C) Ereğli Havzai Fahmiyesi Maden Amelesinin Hukukuna Müteallik Yasa
D) Maadin Nizamnamesi (Cevap D) 11. Aşağıdakilerden hangisi üretim sürecinde genel olarak alınabilecek emniyet tedbirlerinden değildir? A) Kurma izni ve İşletme Belgesi alınması B) İşyeri binasının uygun kurulması C)Tavan Yüksekliği en az 3 metre olması D)Periyodik sağlık kontrolleri yapılması (Cevap D) 12. Kaymaya ve düşmeye karşı alınan önlemlerden olan ızgaraların aralıkları en çok kaç cm olmalıdır? A) 1 cm B) 2 cm C) 2,5 cm D) 3 cm (Cevap B) 13. Maruziyet Süresi Nedir? A) Zararlı mesleksel etkinin sona ermesi ile hastalığın ortaya çıkması arasında geçebilecek, kabul edilebilir en uzun süre. B) Zararlı etkenin başlamasıyla hastalık belirtilerinin ortaya çıkması için gereken en az süre. C) Bir günlük çalışma süresince zararlı etkene maruz kalınan süre D) Bir aylık çalışma süresince zararlı etkene maruz kalınan süre (Cevap B) 14. Aşağıdakilerden hangisi iş sağlığı uygulama ilkelerinden sayılabilir?

A) B) C) D)

Uygun işe yerleştirme İşyeri risklerinin değerlendirilmesi İşyeri risklerinin kontrolü Hepsi

(Cevap D) 15. Meslek Hastalıklarından korunma yöntemi olan İkame (Substitution) nedir?

A) İşyerinde mevcut zararlı bir etkenin veya meydana gelmesi muhtemel bir tehlikenin uzak tutulması.
B) Toksik materyalin veya zararlı prosesin çalışma çevresinden fizikman ayrılması sureti ile çevre havasının toksik maddelerden korunmasıdır.

C) Zararlı etkileri olan maddeleri, zararsız ya da daha az zararlı olan aynı işi gören başka bir madde veya
tehlikeli operasyonların tehlikesiz veya daha az tehlikeli operasyon ile değiştirilmesi için yeni düzenlemeler yapılmasıdır. D) Hepsi doğru (Cevap C) 16. Meslek hastalığına neden olan etkenlerin vücud başlıca giriş yolları aşağıdakilerden hangisidir? A) Akciğerler (solunum) BJ Deri (emilim) C) Ağız (sindirim) D) Hepsi doğru (Cevap D) 17. 1865 yılında Ereğli Zonguldak Kömür havzası işçilerinin durumlarını düzenlemek için çıkarılan işçilere ait dinlenme ve barınma yerleri, tatil zamanları çalışma saatlerine ve sağlıkları ile ilgili konulara yer verilen çalışanı korumaya yönelik ilk yasal düzenleme aşağıdakilerden hangisidir?

A)
B) C) D) (Cevap C)

Maadin Nizamnamesi Ahmet Vekif Paşa Nizamnamesi Dilaver Paşa Nizamnamesi Ereğli Havza-ı Fahmiye Maden Amelesinin Hukukuna Müteallik Kanun

18. Sosyal adalet ve uluslararası insan ve çalışma haklarının iyileştirilmesi aşağıdakilerden hangisinin amacıdır? A) B) C) D) (Cevap B) 19. 17. Ve 18. Yüzyılda yaşayan, kurşun ve cıva zehirlenmelerini inceleyen, belirtilerini saptayan, iş- işçi uyumnun iş verimi üzerinde etkili olduğu düşüncesini ortaya koyarak "bir anlamda ergonominin ilkelerini 17. yüz yılda açıklayan" İtalyan bilim insanı aşağıda belirtilenlerden hangisidir? A) Hipokrates B) Heredots C) Nicander D) Ramazzini (Cevap D) WHO İLO Çalışma Yaşamında Temel İlke ve Haklar Bildirgesi İnsan Hakları Bildirgesi

ULUSAL VE ULUSLAR ARASI KURULUŞLAR, SÖZLEŞMELER VE STANDARTLAR
1. Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi kaç yılında,nerede kurulmuştur? A) 1953 yılında İstanbul'da

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) nedir? A) Uluslararası sağlık ve sosyal güvenlik örgütüdür.B) 1923 yılında Ankara'da C)1953 yılında Ankara'da D)1983 yılında İstanbul'da (Cevap A) 2. Halk sağlığını ilgilendiren konularda halkın bilgilendirilmesi Meslek hastalıkları risklerinin en aza indirilmesi (Cevap C) 3. B) Sosyal adaletin ve uluslararası insan ve çalışma haklarının iyileştirilmesi için çalışan bir Birleşmiş Milletler uzmanlık kuruluşudur. Aşağıdakilerden hangisi temel ILO Sözleşmeleri arasındadır? A) B) C) D) Zorla Çalıştırma Sözleşmesi Örgütlenme Özgürlüğü ve Örgütlenme Hakkının Korunması Sözleşmesi Ücret Eşitliği Sözleşmesi Hepsi (Cevap D) 6. (Cevap A) 8. inanç ya da cinsiyet farkı gözetmeksizin özgürlük ve saygınlık. C) Uluslararası ticaretin geliştirilmesi için çalışan bir Birleşmiş Milletler uzmanlık kuruluşudur. dünyanın her yerindeki refahı tehdit etmektedir. Aşağıdakilerden hangisi ILO Anayasası'nda belirlenen hedeflerden değildir? A)İstihdam ve işsizliğin önlenmesi B)İş dışındaki hastalık ve kazalardan korunma C) Tarım işçilerinin kayıt altına alınması D) Göçmen işçilerin haklarını korunması (Cevap C) 7. C) Dünyanın herhangi bir yerindeki yoksulluk. Çalışma ortamındaki iş kazalarının en aza indirilmesi. B) Sürdürülebilir bir gelişme için ifade ve örgütlenme özgürlüğü esastır. Aşağıdakilerden hangisi Filadelfiya bildirgesi ile ILO'nun benimsediği ilkelerden değildir? A) Emek bir ticari maldır. ekonomik güvenlik ve eşit fırsat koşullarında maddi ve manevi gelişimlerini sürdürme hakkına sahiptirler. Aşağıdakilerden hangisi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi'nin (ÇASGEM) görevleri arasındadır? A) Çalışma ve Sosyal Güvenlik sorunları üzerine ulusal ve uluslararası bölge seminerleri düzenlemek ve . İSGÜM hangi bakanlığa bağlı olarak görev yapmaktadır? A) B) C) D) Sağlık Bakanlığı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İçişleri Bakanlığı Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı (Cevap B) 4. ırk. D) Bütün insanlar. D) Hiçbiri (Cevap B) 5. Aşağıdakilerden hangisi İşçi Sağlığı ve Güvenliği Merkezi Müdürlüğü'nün (İSGÜM) amacı değildir? A) B) C) D) Çalışanların sağlıklarının kollanması.

İşyerindeki sağlık ve güvenlik risklerini önlemek ve koruyucu hizmetleri yürütmek üzere görevlendirilecek işyeri hekimleri.düzenlenen seminerlere katılmak B) Çalışma ve Sosyal Güvenlik konularında araştırma ve incelemeler yapmak ve bu konularda gerekli bilgi ve belgeler toplamak C) Türkçe ve yabancı dillerde amacına uygun. Türkiye'de sosyal güvenlik anlayışını temsil eden yardım örgütüdür? A) Temsilciler kurulu B) Teavün sandıkları C) Mecelle D) Feodalite kurumları (Cevap B) . Uluslararası Çalışma Konferansında. ILO üyesi ülkelerin kaç delegesi olmalıdır? A) 4 B) 3 C) 2 D) 1 (Cevap A) 14." Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının hangi biriminin görevidir? A)İş Teftiş Kurulu Başkanlığı B)İş Sağlığı Güvenliği Genel Müdürlüğü C) Çalışma Genel Müdürlüğü D) ÇASGEM (Cevap B) 13. ILO'nun hangi sayılı sözleşmelerini imzalanmıştır? A) 155 ve 161 sayılı B) 152 ve 160 sayılı C) 154 ve 162 sayılı D) 155 ve 163 sayılı (Cevap A) 12. Dünya Sağlık Örgütü kaç yılında kurulmuş ve Türkiye kaç yılında üye olmuştur? A) 1958-1960 B) 1945-1948 C) 1942-1943 D) 1948-1949 (Cevap D) 11. Türkiye tarafından. Aşağıda kilerden hangisi.görev alanına giren konularda derlemeler yapmak ve yayınlarda bulunmak D) Hepsi (Cevap D) 9. iş güvenliği uzmanları ve diğer görevlilerin iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili eğitim ve belgelendirme usul ve esaslarını belirlemek. Aşağıdakilerden hangisi ÇASGEM'in misyonları arasında yer almaz? A) B) C) D) Türkiye'nin çalışma hayatında ve hizmet sek töründe güvenli bir çalışma ortamı sağlamak İşyerlerinde her türlü kaza ve yaralanmaları önlemek Çalışanların sosyal aktivitelerini desteklemek Tüm kazaları ve meslek hastalıklarını en alt düzeye indirmek (Cevap C) 10.

Aşağıdakilerden hangisi genel bir önleme politikasının geliştirilmesine ilişkin hükmü kapsamaktadır? A)Sosyal Sigortalar Kanunu B)İş teftiş tüzüğü C) İş sağlığı ve güvenliği yönetmeliği D) İş Kanununa ilişkin çalışma süreleri yönetmeliği (Cevap C) 21. Aşağıdakilerden hangisi iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinde bulunur? A) B) C) D) İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü (İSGGM). "Herkesin. Aşağıdakilerden hangisi İSGÜM'ün görevleri arasındadır? A) Gaz. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı (SGK) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi (ÇASGEM) Hepsi (Cevap D) 16. gürültü. ölçümlerini gerçekleştirmek B) Bu ölçümlerle ilgili olarak kendisine bağlı olarak faaliyet gösteren laboratuvarlarda analiz çalışmalarını yürütmekte C) Titreşim ve termal konfor ölçümlerini gerçekleştirmek D) Hepsi (Cevap D) 18. Türkiye Uluslararası çalışma örgütü (İLO) ya kaç yılında üye olmuştur? A) 1968 BJ1932 C) 1935 D) 1939 (Cevap B) ISG GENEL BAKIŞ VE GÜVENLİK KÜLTÜRÜ . çalışma." ifadesi hangi belgede yer almaktadır? A) B) C) D) Mahmut Paşa Nizamnamesinde Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinde WHO Kuruluş Beyannamesinde Dilaver Paşa Nizamnamesinde (Cevap B) 17. Aşağıdakilerden hangisi İLO nun 115 nolu sözleşmesi ile düzenlenmiştir? A)İşçilerin iyonizan radyasyonlara karşı korunması İşçilerin zorla çalıştırılmaması B)Makinaların korunma tertibatı ve teçhizi C)İşçi temsilcileri D)İşçi temsilcileri (Cevap A) 20.15. Aşağıdakilerden hangisi İLO nun 155 nolu sözleşmesi ile düzenlenmiştir? A) Sanayi ve ticarette iş teftişini B) İş sağlığı ve güvenliği politikalarını C) İş sağlığı hizmetlerini D) İş sağlığı ve güvenliği eğitimi (Cevap B) 19. mesleğini seçme ve adil ve uygun iş koşullarında çalışma hakkı bulunmak tadır. İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitüsü (İSGÜM) İş Teftiş Kurulu Başkanlığı. toz.

İş sağlığı uygulama ilkelerinden "aralıklı kontrol" muayenesi içersinde aşağıdakilerden hangisi yer almaz? A) Risklerin saptanması ve kontrolü B) Çalışma ortamının güvenliği C) Aralıklarla sağlık kontrolü D) Koruyucu hekimlik hizmetleri (Cevap D) 6. Aşağıdakilerden Ulusal Mesleki Yeterlikler Kurumunun görevlerinden birisi değildir? A)Ulusal meslekî yeterlilik sistemi ile ilgili yıllık gelişme planlarını hazırlamak. .1. ikame. denetlemek. Aşağıdakilerden hangisi "İş Sağlığı Uygulama İlkeleri" arasında incelenebilir? A)Uygun işe yerleştirme B)İşyeri ortam faktörlerinin değerlendirilmesi C) İşyeri risklerinin kontrolü D) Hepsi (Cevap D) 2. teknik ve meslekî alanlarda ulusal yeterliliklerin esaslarını belirlemek. İşçiler ve İşverenler Devlet ve İşçiler (Cevap C) 7. Aşağıdakilerin hangisi önleme politikasının geliştirilmesine ilişkin hükümler kapsamaktadır? A) İş Kanununa İlişkin Çalışma Süreleri Yönetmeliği B)ŞGK C)İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği D)Gürültü Yönetmeliği (Cevap C) 3. Aşağıdakilerden hangisi İş sağlığı uygulama ilkelerinden değildir? A) Uygun işe yerleştirme B) İşyeri risklerinin kontrolü C) İşine uygun ücret D) Aralıklı kontrol muayenesi (Cevap C) 4. geliştirmek. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliğinin tarafları kimlerdir? A) B) C) D) Yalnızca işçiler Yalnızca işverenler Devlet. uygulamasını yapmak veya yaptırmak. C) Sınav ve belgelendirme sistemi kapsamında. Teknoloji değişikliği. yeterliliği belgelendirecek yetkilendirilmiş kurumları belirlemek ve sınavlarda başarılı olanlara sertifika verilmesini sağlamak. bunlara ilişkin düzenlemeleri yapmak B)Ulusal meslek standartlarını temel alarak. havalandırma güvenlik önlemleri İş sağlığı uygulama ilkelerinin hangi aşamasında yer alır? A) B) C) D) İşyeri Risklerinin Kontrolü Aralıklı Kontrol Muayenesi İşyeri risklerinin değerlendirilmesi Uygun işe yerleştirme (Cevap A) 5.

Ereğli Havza-i Fahriyesi Maden Amelesinin Hukukuna Müteallik Kanun (Ereğli Kömür Havzası Maden İşçisinin Hukukuna İlişkin 151 sayılı Kanun). Aşağıdakilerden hangisi çalışma hayatının teftiş ve denetimi ile ilgili kanunî dayanaklardan biri değildir? A) 81 numaralı ILO yasası B) C) 4857 sayılı kanun D) 1982 Anayasası (Cevap B) 12. Aşağıdakilerden hangisi İş sağlığı ve güvenliği alanındaki korunma yöntemlerinden değildir? A) Ortama yönelik koruma B) Kişisel koruyucular C) Kaynağa yönelik koruma D) Çevreye yönelik koruma (Cevap A) 9. İş Sağlığı ve Güvenliği Avrupa Birliği içerisinde.D) Yeterlilik belgesi yâda sertifikası olmayan işçilere iş bulmaları konusunda yardımcı olmak (Cevap D) 8. hangi tarihte çıkmıştır? A) 10 Eylül 1921 B) 12 Eylül 1923 C) 23 Nisan 1946 D) 12 Eylül 1982 (Cevap A) 10. Dilaver Paşa Nizamnamesi ne zaman yayınlanmıştır? A) 1865 B) 1875 C) 1905 D) 1907 (Cevap A) 14. İlk Sendikal çalışmalar aşağıdakilerden hangileri gerçekleşmeye başlamıştır? A)Ücret yeterliliğini sağlamak B)Çalışma süresini azaltmak C) Tazminat hakkı kazanmak için 657 sayılı kanun . Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde İSG alanında sorumluluğu bulunan kurumlardır? A) İSGGM B) ÇASGEM C) İl Teftiş Kurulu Başkanlığı D) Hepsi (Cevap D) 11.hangi tarihten itibaren ağırlıkla ele alınmaya başlanmıştır? A) 1990'dan itibaren B) 1980'den itibaren C) 1970'den itibaren D) 1950'den itibaren (Cevap B) 13.

toz. Aşağıdakilerden hangisi İSGÜM' ÜN görevleri arasında yer almaz? A) Gaz.Balıkçılık C) İmalat-İnşaat .D) Çalışan sayısını arttırmak için (Cevap B) 15. gürültü. (Cevap D) 20. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği konusunda Devletin görevleri nelerdir? A) İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği konusunda mevzuat çıkarmak. B) İşyerlerini yürürlükteki mevzuata göre denetlemek. En çok ölümlü iş kazası. tüccarın ve işçilerin can ve mal güvenliğini korumak ve kollamaktır İşçileri. işveren veya işveren vekillerine bildirmeden arızaya hemen müdahale etmek. C) İşyerlerinde işçilere İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği eğitimi vermek D) Yukarıda sayılanların tümünü yapmak. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliğinin esas amacı nedir? A) B) C) D) Esnafın. İlk iş denetimi hangi amaçla başlanmıştır A) B) C) D) İş güvenliğini arttırmak Üretimi arttırmak Yasalara uygunluğu denetlemek İşçilere güven vermek için (Cevap C) 16. İşyerlerinde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği konusunda işçilerin görev ve sorumlulukları aşağıdakilerden hangisidir? A) Koruyucusuz makine kullanmak B) İşyerinde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği konusunda alınan tüm önlemlere uymak. ölçümlerini gerçekleştirmek B) Bu ölçümlerle ilgili olarak kendisine bağlı olarak faaliyet gösteren laboratuarlarda analiz çalışmalarını yürütmekte C) Denetimde bulunduğu kurumlarda çalışanları ücretlerini düzenlemek D) Titreşim ve termal konfor ölçümlerini gerçekleştirmek (Cevap C) 18. C) Kişisel koruyucu malzeme kullanmamak D) İşyerinde meydana gelen bir arızaya. ruh ve beden bütünlüklerini sağlamak İşverenin can ve mal güvenliğini korumak ve kollamak. aşağıdaki iş kollarından hangilerinde meydana gelmektedir? A) Elektrik-Tekstil B) Tersane. Aşağıdaki birimlerden hangisi iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinde bulunmaz? A) İSGGM B) SGK C) ÇASGEM D) MGSB (Cevap D) 17. iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı koruyarak. İşçilerin ekonomik şartlarını düzeltmek (Cevap B) 19. (Cevap B) 21.

Üç günden çok İşgünü kaybına yol açan iş kazaları hangi yaş gruplarında en fazla gözlenmektedir? A) 24-32 B) 18-24 C) 32-40 D) 36-42 (Cevap B) TEMEL HUKUK 1. (Cevap C) 2. bakanlıklar ve kamu tüzel kişilerinin kendi görev alanlarını ilgilendiren kanunların ve tüzüklerin uygulanmasını sağlamak için yaptığı düzenleyici (kural koyucu) işlemin Anayasadaki adıdır? A) B) C) D) Tüzük Yönetmelik Kanun Hükmünde Kararname Genelge (Cevap B) 5. Bir hukuk dalının tümünü ya da büyük bölümünü düzenleyen kanuna ne ad verilir? A) B) C) D) Anayasa Genel Kanun Öz Bakımından Kanun Özel Kanun (Cevap B) 3. Kanunlar hiyerarşisinde aşağıdakilerden hangisi diğerlerine göre daha üsttedir? A) Yönetmelik B) Genelge C) Tüzük D) Yönerge (Cevap C) 4. C) Bilimsel görüşler ilmi içtihatlardır. hak ve borçlara sahip olabilen varlıklara A) Vakıf denir? . Aşağıdakilerden hangisi Başbakanlık. 1 Aralık 2010 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bir kanunun yürürlük tarihi aşağıdakilerden hangisi olamaz? A) 1 Aralık 2010 B) 25 Kasım 2010 C) 1 Aralık 2012 D) 16 Ocak 2011 (Cevap B) 9. İçtihatlar ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A)Yargı kararları kazai içtihatlardır. D) İçtihadı Birleştirme Kararları Resmi Gazete'de yayımlanır. Hukukta.D) İnşaat-İmalat (Cevap D) 22. B)İçtihatlara uyulması zorunludur.

'den yapılan bilet satışı C) Arkadaşınızın otomobilini satın alırken. sadece bakanlar kurulu tarafından çıkartılabilir. Genelge. D) İş sağlığı ve güvenliği kuralarına uyulmaması nedeniyle kazaya uğrayan işçinin mahkemeye başvurarak işverenden maddi tazminat talep etmesi (Cevap A) 7. iş akdinden doğan iş sağlığı ve güven liği önlemlerini alma borcunu düzenleyen hukuk kuralı aşağıdakilerden hangisinde yer alır? A) Ceza Kanunu B) İş Kanunu C) Borçlar Kanunu D) SGK Kanunu (Cevap C) 13. Aşağıdakilerden hangisi borç ilişkisinin ortaya çıkmasına neden olur? A) B) C) D) Sözleşme Haksız fiil Sebepsiz zenginleşme Hepsi (Cevap D) 11. B) İstanbul Büyük Şehir Belediyesi'nce kurulan İstanbul Deniz Otobüsleri A. yönerge gibi düzenleyici işlemler Anayasada yer almazlar. İşverenin. Hukuka aykırı ve kural olarak kusurlu (kasıt-İhmal) bir fiille maddi veya manevi bir zarar vermiş olan kişinin verdiği zararı tazmin etme (giderme) yükümlülüğüne denir. Vergi Dairesinde alım satım vergisi ödemeniz.B) Kurum C) Kişi D) Suje (Cevap C) 6 Aşağıdaki hukuki ilişkilerden hangisinde kamu hukuku kuralları uygulama alanı bulur? A) Adalet Bakanlığı tarafından Adliye olarak kullanılmak üzere bir taşınmazın kiralanması.Ş. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) B) C) D) Yönetmelikler resmi gazete yayınlanmadan yürürlüğe giremezler. İş Kazası veya meslek hastalığı sonucu oluşan işveren kusurunun cezai yönden yaptırımları aşağıdaki hangi mevzuatta yer alır? . tebliğ. (Cevap A) 10. Tüzük. Aşağıdakilerden hangisi bakanlar kurulu tarafından çıkartılamaz? A) B) C) D) Kanun Tüzük Yönetmelik Kanun Hükmünde Kararname (Cevap A) 8. A) Cezai sorumluluk B) Borca aykırılıktan ötürü sorumluluk C) Haksız fiil sorumluluğu D) İdari sorumluluk (Cevap C) 12. Danıştay incelemesinden geçirilmeksizin tüzük çıkartılamaz.

(Cevap D) 15.A) Ceza Kanunu B) İş Kanunu C) Borçlar Kanunu D) SGK Kanunu (Cevap A) 14. lll-Altı aydan fazla sürekli işlerin yapıldığı işyerleri. alt işverenin işçilerine karşı o işyeri ile ilgili olarak. B)İşveren vekilinin işçilere karşı işlem ve yüküm lülüklerinden doğrudan işveren sorumludur. Temel hak ve özgürlüklere ilişkin usulüne göre yürürlüğe konulmuş uluslararası antlaşmalarla ulusal kanunlar çakıştığı takdirde nasıl bir yol izlenmesi gerekir? A) B) C) D) (Cevap D) 19. Ceza Hukuku göre. ll-Devamlı olarak en az 50 işçi çalıştıran işyerleri. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A)İşveren adına hareket eden ve işin. iş sözleşmesinden veya alt işverenin taraf olduğu toplu iş sözleşmesinden doğan yükümlülüklerinden alt işveren ile birlikte sorumludur D) İşveren vekilliği özel hükümlere dayanan özel bir statüdür. işyerinin ve işletmenin yönetiminde görev alan kimselere işveren vekili denir. İptal4857 sayılı İş Kanununa göre. IV-Ağır ve tehlikeli işlerin yapıldığı işyerleri A) l-ll B) l-ll-lll C) l-IV D) l-ll-IV (Cevap B) 16. İş kazaları meslek hastalıkları açısından maddi sorumluluk aşağıdakilerden hangisinde tanımlıdır? A) Deniz İş Kanunu B) 4857 sayılı İş Kanunu C) Borçlar Kanunu D) Ticaret Hukuku (Cevap C) 17. İlk İş Sağlığı yasası hangi ülkede çıkmıştır? A) İngiltere B) Fransa C) ABD D) Almanya (Cevap A) 18.İş güvenliği ile görevli mühendis veya teknik eleman istihdamı aşağıdaki işyerlerinden hangisi için geçerlidir? I. kişinin hukuka aykırı sonucu istememekle birlikte bu sonucu önlemek için durumun gerektirdiği dikkat ve ihtimamı göster memesi kusurlu davranışına ne ad verilir? A) Taksir B) İhmal C) Kast D) Kusur Uluslararası Adalet Divanına başvurulmalı Anayasa mahkemesine başvurulmalı Ulusal kanunlar esas alınmalı Uluslararası antlaşma hükümleri esas alınmalı .Sanayiden sayılan işyerleri. C) Asıl işveren.

(Cevap A) 20.bu zararın belli oran larda işçi ve işveren tarafından karşılanması gerektiğinde. sağlık kuralları bakımından. Gebe veya Emziren Kadınların Çalıştırılma Şart larıyla Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmelik aşağıdakilerden hangisini amaçlar? A) İşyerlerindeki gebe. gebe işçinin çalışma yerlerinin platform. İş Kazaları Meslek Hastalıkları aşağıdakilerden hangisinde tanımlıdır? A) B) C) D) Umumi Hıfzısıhha Kanunu 4857 sayılı İş Kanunu Borçlar Kanunu Sosyal Güvenlik Kanunu Manevi tazminat Kusursuz sorumluluk Destek tazminatı Kaçınılmaz sorumluluk (Cevap D) 22. işverenin bu yükümlülüğüne ne ad verilir? A) B) C) D) (Cevap B) 21. çalışabilecekleri azami çalışma sürelerini düzenlemektir D)Ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılan işçilerin mesleki eğitimlerinin usul ve esaslarını düzenlemektir (Cevap A) 2. Gebe. yeni doğum yapmış ve emziren işçilerin postüral (duruş) problemlerini ve kaza riskini azaltacak şekilde yeniden düzenlenir B)Gebe ve yeni doğum yapmış işçinin yalnız çalıştırılması esastır C) Gebeliğin durumuna göre yorgunluğun ve diğer postüral problemlerin azaltılması veya ortadan kaldırılması için dinlenme araları ihtiyaca göre daha sık ve uzun olarak düzenlenir D) Yüksekte çalışmalarda. kurulu şun kusuru bulunmuyorsa. merdiven gibi yüksek ve düşme tehlikesi olan yerlerde olmaması için gerekli düzenlemeler yapılır (Cevap B) 3. Ceza Hukukuna göre iş kazasına uğrayan mağdurun kaç günden fazla istirahatını gerektirecek sağlık raporu varsa. gebe.kamu davası açılır? A) 10 B) 15 C) 20 D) 30 (Cevap A) İŞ HUKUKU 1. Gebe veya Emziren Kadınların Çalıştırılma Şart larıyla Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmeliğe göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? AJ Çalışma mahalli ve çalışma düzeni. Kaçınılmazlık sebebiyle meydana gelmiş bir kaza ile ilgili olarak herhangi bir kişinin veya. yeni doğum yapmış ve emziren işçilerin streslerini azaltmak için aşağıdakilerden hangisi yapılmaz? A) Çalışma koşulları yeniden düzenlenir B) Çalışma saatleri yeniden düzenlenir . yeni doğum yapmış veya emziren işçilerin işteki güvenlik ve sağlığının sağlanması ve geliştirilmesini destekleyecek önlemler uygulamak ve bu işçilerin hangi dönemlerde ne gibi işlerde çalıştırılmalarının yasak olduğunu belirlemek B) On sekiz yaşını doldurmuş kadın işçilerin gece postalarında çalıştırılmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir C) Yönetmelikte belirtilen işlerde çalıştırılan işçilerin.

grup B) 2. çok toksik. yeni doğum yapmış ve emziren işçilerin hangi biyolojik etkenler sınıfında çalıştırılması yasak değildir? A) 1. yeni doğum yapmış ve emziren işçilerin Dinlenme ve ihtiyaçları ile ilgili diğer iyileştirici olanakların sağlanması ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yapılmaz? A) Gebe işçinin sigarasız ve dumansız bir ortamda gerekli aralıklarla oturarak veya rahatça uzanacak şekilde fiziksel ve zihinsel olarak dinlenmesini sağlayacak şartlar temin edilir B) İşçinin sık tuvalete gitme ihtiyacı göz önüne alınarak uzun süreli çalışmalar ve ekip çalışmaları bu gereksinime uygun olarak düzenlenir C) Gebe işçinin çalışma yerlerinin platform. grup 3 ve grup 4 biyolojik etkenlerin risk teşkil ettiği yerlerde ve işlerde (Cevap C) Doğuma 5 ay kala Doğuma 3 ay kala Doğuma 1 ay kala Gebeliği hekim raporu ile tespit edildiği andan itibaren Gebe işçiler Yetişkin işçiler Yeni doğum yapmış işçiler Emziren işçiler . alerjik gibi kimyasalların üretildiği. merdiven gibi yüksek ve düşme tehlikesi olan yerlerde olmaması için gerekli düzenlemeler yapılır D) Enfeksiyon ve diğer hastalıklara karşı gerekli hijyen şartları sağlanır (Cevap C) 5. grup biyolojik etkenlerin risk teşkil ettiği yerlerde ve işlerde D)2. alerjik. mutajen. toksik. grup D) 4. mutajen.C) Herhangi bir risk oluşturmaması için işten ayrılması sağlanır D) İş yükü. Gebe işçiler hangi zaman diliminde gece postalarında çalıştırılamazlar? A) B) C) D) (Cevap D) 9. yeni doğum yapmış ve emziren işçileri hangi fiziksel etkenlerden uzak tutulmalıdır? A) Titreşim B) Gürültü C) İyonize radyasyon D) Hepsi (Cevap D) 6. toksik. Gebe. üreme için toksik gibi kimyasalların üretildiği. Gebe. grup (Cevap A) 7. işini kaybetme korkusu konularında kaygıları giderilir (Cevap C) 4. kullanıldığı işlerde aşağıdakilerden hangisi çalıştırılabilir? A) B) C) D) (Cevap B) 8. işlendiği. Gebe. çok toksik. zararlı. yeni doğum yapmış işçiler aşağıdaki işlerden hangilerinde çalıştırılabilirler? A)Kanserojen. Kanserojen. Gebe. grup |C) 3. zararlı. kullanıldığı işlerde B)Elle yükleme ve araçsız taşıma işlerinde C)1. işlendiği.

5 saat C) 8 saat D) 7 saat (Cevap B) 12. Gebe işçinin doğumdan sonra ne kadar süre çalıştırılmamalıdır? A) 10 hafta B) 8 hafta C) 6 hafta D) 4 hafta (Cevap B) 14. onaltı haftalık sürenin tamamlanmasından veya çoğul gebelik halinde onsekiz haftalık süreden sonra altı aya kadar ücretsiz izin verilir (Cevap C) 15. Emziren işçinin doğumdan itibaren hangi süre sonuna kadar gece çalıştırılması yasaktır? A) 3 ay B) 6 ay C) 9 ay D) 12 ay (Cevap B) 11. yeni doğum yapmış ve emziren işçi günde en fazla kaç saat çalıştırılabilirler? A) 6 saat B) 7. Gebe işçinin doğumdan önce doğuma kaç hafta kala çalıştırılmaması gerekir? A) 5 hafta B) 6 hafta C) 7 hafta D) 8 hafta (Cevap D) 13. Gebe. yeni doğum yapmış işçilerin çalıştırılması ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Sağlık durumu uygun olduğu takdirde. Emziren işçilerin Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliğinde kadınların çalıştırılabilecekleri belirtilmiş olan işlerde çalıştırılabilmeleri için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Doğumdan sonraki sekiz haftanın bitiminde ve işe başlamalarından önce İşyeri hekiminden rapor alır B) Doğumdan sonraki sekiz haftanın bitiminde ve işe başlamalarından önce sağlık ocağından rapor alır C) Doğumdan sonraki sekiz haftanın bitiminde ve işe başlamalarından önce hükümet veya belediye hekimlerinden rapor alır D) Doğumdan sonraki sekiz haftanın bitiminde ve işe başlamalarından önce özel sağlık kurumlarından rapor alır . Gebe. Çoğul gebelik halinde doğumdan önce çalıştırılmayacak sekiz haftalık süreye ne kadar daha süre ilave edilir? A) 6 hafta B) 4 hafta C) 2 hafta D) 10 gün (Cevap C) 16.10. hekimin onayı ile gebe işçi isterse doğumdan önceki üç haftaya kadar işyerinde çalışabilir B) Hekimin onayı ile çalıştırılın gebe işçilere gece çalışması yaptırılmaz C) İşçinin çalıştığı süreler doğum sonrası sürelere eklenmez D) İsteği halinde kadın işçiye.

bu işçilere sağlık kontrolü hangi periyotlarda yapılır? A) En geç iki yılda bir B) En geç bir yılda bir C) En geç 6 ayda bir . Kadın işçilere bir yaşından küçük çocuklarını emzirmeleri için günde toplam ne kadar süt izni verilir? A) 2 saat B) 1.5 saat Onar hafta .5 saat C) 1 saat D) 1 saat 15 dakika (Cevap B) KANUNLARDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 1. İş güvenliği ile görevli mühendis veya teknik eleman istihdamı aşağıdaki işyerlerinden hangisi için geçerlidir? I.günde 1.günde 1.Sanayiden sayılan işyerleri II.günde 1 saat Beşer hafta . Muayene sonunda ağır ve tehlikeli işlerde çalışmasının sakıncalı olduğu hekim raporuyla belirlenen işçi. 4857 sayılı İş Kanununa göre.IV-Ağır ve tehlikeli işlerin yapıldığı işyerleri A) l-ll Bj l-ll-lll C) l-IV D) l-ll-IV (Cevap B) 3. Gece çalıştırılacak işçilerin sağlık durumunun gece çalışmasına uygunluğu işe başlamadan önce alınan sağlık raporu ile belgelenir.5 saat (Cevap A) 4. Kadın işçi doğumdan önce ve sonra kaçar hafta çalıştırılamaz. doğumdan sonra ne kadar süreyle bu işlerde çalıştırılamazlar? A) 12 ay içinde B) 9 ay içinde C) 6 ay içinde D) 3 ay içinde (Cevap C) 18. Bir yaşından küçük çocuğunu emzirmesi için işçiye günde toplam kaç saat süt izni verilir? A) B) C) D) Sekizer hafta .(Cevap D) 17.Altı aydan fazla sürekli işlerin yapıldığı işyerleri IV.Devamlı olarak en az 50 işçi çalıştıran işyerleri III. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı iş sağlığı ve güvenliğinin korunmasını sağlamak amacıyla hangi Bakanlığın görüşünü alarak tüzük ve yönetmelikler çıkarır? A) Devlet Bakanlığı B) Başbakanlık C) Sağlık Bakanlığı D) İçişleri Bakanlığı (Cevap C) 2.günde 2 saat Yedişer hafta .

D) En geç 3 ayda bir (Cevap A) 5. Sosyal Güvenlik Kanununun 19. işçinin sağlığını bozacak veya vücut bütünlüğünü tehlikeye sokacak yakın.Maddesinde. İşyerinde iş sağlığı ve güvenliği açısından. sigortalının çalıştırıldığı işin niteliğine göre tekrarlanan bir sebeple veya işin yürütüm şartları yüzünden uğradığı nasıl hastalık halleridir? A) B) C) D) (Cevap D) 9. C) D) (Cevap C) . Meslek hastalığı. çalışanlara yönelik tehlikelerin araştırılması ve önlenmesi amacıyla yapılan yöntemli çalışmaların tümüne ne denir? A) İş güvenliği B) Tedbir C) Güvenlik D) Önlem (Cevap A) 6.çalışma gücünün en az üçte ikisini kaybedenlerin veya bu oranda kaybetmemiş olduğu halde yapılan tedavi sonunda çalışabilir durumda olmadığı sağlık kurulu raporlarıyla saptananların nasıl adlandırılırlar? A)Mağdur B) Malul C) Gazi D) İş görmez (Cevap B) 7. iş kazası veya meslek hastalığı sonucu meslekte kazanma gücünün en az % kaçını azalmış bulunduğu durumlar "sürekli iş göremezlik" terimiyle ifade edilmektedir? A)%10 B)%5 C)%20 D)%8 (Cevap A) 8. İş kazaları ve meslek hastalıkları açısından maddi sorumluluk aşağıdakilerden hangisinde tanımlıdır? A) B) Deniz İş Kanunu 4857 sayılı İş Kanunu Borçlar Kanunu Ticaret Hukuku İş Sağlığı ve Güvenliği Kuruluna başvurmak İşveren veya işveren vekiline başvurmak Hizmet akdini derhal feshetmek Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına başvurmak Geçici veya sürekli hastalık Sakatlık Ruhi arıza Hepsi.Maddesinde. çalışma koşullarından kaynaklanan. 53. İşyerinde. Sosyal Güvenlik Kanunu'nda. acil ve hayati bir tehlike ile karşı karşıya kalan işçinin yasal hakları gereği aşağıdakilerden hangisini yapamaz? A) B) C) D) (Cevap D) 10.

İşin devamı süresince en az yılda bir defa A) l-ll-lll B) l-ll C) l-lll D) ll-lll (Cevap C) 12. Herkesin sosyal güvenlik hakkına sahip olduğu. işyerinde meydana gelen iş kazalarını 4857 Sayılı İş Yasasının hangi maddesine istinaden ve ne kadar sürede ilgili Bölge Müdürlüğü'ne bildirmekle yükümlüdürler? A) B) C) D) 75.11. İşçilere İş sağlığı ve Güvenliği eğitimi verilmesi hangi kanunda belirlenmiştir? A) B) C) D) 4857 Sayılı İş Kanununda Sosyal Güvenlik Kanununda Deniz İş Kanununda Milli Eğitim Kanununda (Cevap A) 14. 4857 Sayılı İş Yasasının hangi maddesinde yer almaktadır? A) 77 .Yön.maddesi ve 3 iş günü 77. *Yapı İşlerinde Sağlık ve Güvenlik Yönetmeliği *İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hk. "İşçiler de iş sağlığı ve güvenliği konusunda alınan her türlü tedbire uymakla yükümlüdürler" hususu. Yönetmelik Yukarıda belirtilen yönetmelikler 4857 Sayılı Yasanın hangi maddelerine dayandırılarak çıkarılmıştır? AJ78-79-80 BJ77-78-80 C)77-80-81 D)78-80-81 (Cevap B) 16.İlk işe giriş de II.İşçinin meslek hastalığı durumunda III.maddesi ve 2 iş günü 80. İş kazaları ve meslek hastalıkları aşağıdakilerden hangisinde tanımlıdır? A)Deniz İş Kanunu B)4857 sayılı İş Kanunu C) Borçlar Kanunu D) Sosyal Güvenlik Kanunu (Cevap D) 13. 1982 Anayasasının kaçıncı maddesinde belirtilmiştir? A)49 B)56 C)60 D)65 (Cevap C) 15. devletin bu güvenliği sağlayacak gerekli tedbirleri alacağı ve teşkilatı kuracağı. "Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hk. Ağır ve tehlikeli işler raporu aşağıdaki durumlardan hangisinde gerekir? I.maddesi ve 2 iş günü (Cevap C) 17.maddesi ve 2 iş günü 78. İşverenler.

İş Sağlığı ve Güvenliğini en dolaysız biçimde güvence altına alan "Sosyal güvenlik hakkını düzenleyen" Anayasa maddesi aşağıdakilerden hangisidir? A) 17. bir kişinin hukuka aykırı sonucu istememekle birlikte bu sonucu önlemek için durumun gerektirdiği dikkat ve ihtimamı göstermemesi kusurlu davranışına ne denir? A) Taksir B) İhmal C) Kasıt D) Kusur (Cevap B) 21. Uluslararası Çalışma Örgütünün aşağıdakilerden hangisi değildir? kararları doğrultusunda işyeri sağlık biriminin görevleri A)İşyeri yetkililerine mevcut riskler hakkında bilgi vermek B)Riskleri ölçüp değerlendirmek . Noktalı yere aşağıdakilerden hangisi gelir? AJAnayasa B)Yasa C)Yönetmelik D)Mevzuat (Cevap D) 20. madde (Cevap C) İSGB ve OSGB 1.Maddesi kapsamında. işçinin veya ölümü halinde yakınlarının üçüncü kişiler aleyhine açacakları tazminat davaları ile Sosyal Güvenlik Kurumu'nun üçüncü kişiler aleyhine açacağı rücu davaları uyarınca "haksız fiil" zaman aşımı süresi aşağıdakilerden hangisidir? A) 2 yıl B) 3 yıl C) 1 yıl D) 4 yıl (Cevap C) 19 yasa. madde C) 60. yönetmelik ve diğer hukuk kaynaklarının tümünü içerir. madde B) 50. doğal afetlerle. Borçlar Kanunu'nun 60.B) 78 C) 81 D) 79 (Cevap A) 18. madde D) 65. sabotaj ve benzeri ile ilgili tedbirlerin yeterliliğini ve ekiplerin çalışmalarını izlemek B)Kazazedeye gerekli tazminatları ödemek C)İşyerinin sağlık ve güvenlik durumuyla ilgili yıllık bir rapor hazırlamak D)İşyerinde meydana gelen her iş kazası ve tehlikeli vaka veya meslek hastalığında yahut iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili bir tehlike halinde gerekli araştırma ve incelemeyi yapmak (Cevap B) 2. tüzük. Aşağıdakilerden hangisi İş Sağlığı Ve Güvenliği Kurulunun ödev ve yetkilerinden değildir? A)İşyerinde yangınla. Ceza Hukuku açısından.

C) Mesleki eğitim vermek D) Kayıt ve istatistikleri tutmak (Cevap C) 3. İşyeri sağlık ve güvenlik birimi ya da ortak sağlık ve güvenlik biriminin hazırladığı yıllık çalışma planı kim tarafından onaylanır? A) İSG uzmanı B) İşveren C) Sendika D) Ustabaşı (Cevap B) 4. C) İş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini ilgili mevzuata uygun olarak planlamak ve uygulamak D) İşyeri hekimi ile işbirliği yaparak yıllık çalışma planını hazırlamak (Cevap A) 8. gerekli çalışmaları planlayarak alınacak sağlık ve güvenlik önlemleri konusunda işverene önerilerde bulunmak ve takibini yapmak. aşağıdakilerden hangisi ile işbirliği yapar? A) İşverenle ve İşyeri bünyesindeki bütün üretim birimleri veya diğer bölüm çalışanları ile B) İşletmede iş sağlığı ve güvenliği işçi temsilcisi ile C) Hepsi D) Sanayiden sayılan işlerin yapıldığı işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği kurulu ile . İşyeri sağlık ve güvenlik birimleri ile ortak sağlık ve güvenlik birimleri yönetmeliğinin dayanağı aşağıdakilerden hangisidir? A) B) C) D) 4857 sayılı iş kanunu ILO sözleşmeleri Anayasa İş sağlığı ve İş güvenliği tüzüğü (Cevap A) 6. İş güvenliği uzmanlarının yetkileri aşağıdakilerden hangisidir? A) İşyerinde belirlediği yakın ve hayati tehlike oluşturan bir hususun acil müdahale gerektirmesi halinde işveren veya işveren vekilinin onayını almak kaydıyla geçici olarak işi durdurmak B) Risk değerlendirmesinin yapılmasını sağlamak. İş güvenliği uzmanlarının görevi aşağıdakilerden hangisidir? A)Hayati tehlike oluşturan bir husus tespit ettiğinde işverene bildirmek. İşyeri hekimleri için düzenlenecek yenileme eğitiminin süresi kaç saatten az olamaz? A) 12 B) 30 C) 36 D) 48 (Cevap B) 5. gerekli tedbirler işveren tarafından alınmadığı takdirde durumu Bakanlığa rapor etmek B)İşyerinde belirlediği yakın ve hayati tehlike oluşturan bir hususun acil müdahale gerektirmesi halinde işveren veya işveren vekilinin onayını almak kaydıyla geçici olarak işi durdurmak C) Görevi gereği işyerinin bütün bölümlerinde iş sağlığı ve güvenliği konusunda inceleme ve araştırma yapmak. gerekli çalışmaları planlayarak alınacak sağlık ve güvenlik önlemleri konusunda işverene önerilerde bulunmak ve takibini yapmak (Cevap D) 7. İşyeri sağlık ve güvenlik birimi ile ortak sağlık ve güvenlik birimi. gerekli bilgi ve belgelere ulaşmak ve çalışanlarla görüşmek D) Risk değerlendirmesinin yapılmasını sağlamak.

personel. uzaktan eğitim. ustabaşı veya usta D) İşyerinde görevli kalfa veya çırak (Cevap D) 14. teorik ve uygulama olmak üzere toplam kaç saatten az olamaz? A) 180 B)200 C)220 D) 240 (Cevap C) 11. ustabaşı veya usta İşveren vekili İş güvenliği ile görevli mühendis veya teknik elemanı (Cevap D) 15. devamlı olarak en az 50 işçi çalışan yerler B)Altı aydan fazla sürekli işlerin yapıldığı işyerlerinde C) Şartlara bakmaksızın tüm iş yerlerinde uygulanır D) 4857 sayılı İş Kanunu kapsamına giren (Cevap C) 12. İş sağlığı ve güvenliği kurullarının kurulacağı işyerleri hakkında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A)Sanayiden sayılan. Birden çok işyeri sahibi işveren aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır? A)Her iş yerinde ayrı iş sağlığı ve güvenliği kurulu kuracaktır B)Elliden fazla işçi çalıştıran her bir işyerinde ayrı birer iş sağlığı ve güvenliği kurulu kuracaktır C)Tüm iş yerleri için kurul kurmasına gerek yok D) Çalışanların istekleri üzerine iş sağlığı ve güvenliği kurulu kurar (Cevap B) 13. Aşağıdakilerden hangisi kurul başkanıdır? A) B) C) D) İSG uzmanı İşveren İşyeri hekimi Sendika temsilcisi (Cevap D) . Eğitimin süresi. sosyal işler veya idari ve mali işleri yürütmekle görevli bir kişi B) Varsa sivil savunma uzmanı C) İşyerinde görevli formen.(Cevap C) 9. İş sağlığı ve güvenliği kurullarında aşağıdakilerden hangisi seçimle gelir? A) B) C) D) İşyeri hekimi İşyerinde görevli formen. İş sağlığı ve güvenliği kurullarında aşağıda belirtilen kişilerden hangisi yer almaz? A) İnsan kaynakları. İSG uzmanlığının eğitime katılanlar. teorik eğitimin % kaçına katılmak zorundadır? A)%10 B)%75 C)%80 D) % 90 (Cevap D) 10.

İşveren tarafından. (Cevap C) İSG KURULLARI 1. C)İşyeri sağlık birimlerinin başlıca kuruluş amacı koruyucu ve geliştirici sağlık hizmetleridir. (Cevap A) 3. iş sağlığı ve güvenliği kurulu üyelerine ve yedeklerine verilecek olan iş sağlığı ve güvenliği eğitimi aşağıdaki konulardan hangisini kapsamaz? A) Kurulun görev ve yetkileri B) İş sağlığı ve güvenliği konularında ulusal mevzuat ve standartlar C) Sıkça rastlanan iş kazaları ve tehlikeli vakalann nedenleri D) Kimyasal madde üreten yerlerde kimyasal reaksiyonların nasıl oluştuğunu (Cevap D) 17. sosyal işler veya idari ve mali işleri yürütmekle görevli bir kişi (Cevap A) 19. .16. personel. sabotaj ve benzeri ile ilgili tedbirlerin yeterliliğini ve ekiplerin çalışmalarını izlemek. ustabaşı C) İş güvenliği uzmanı D) İşyeri hekimi (Cevap B) 2. D)İş yerinde yangınla. İşyeri sağlık birimi çalışmaları ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) İşyeri sağlık birimi 100 ve daha fazla işçinin çalıştığı işyerlerinde kurulur. doğal afetlerle. Aşağıdakilerden hangisinin olmaması durumunda İSG kurulları yedi kişiden oluşabilir? A) Sivil savunma uzmanı B) İşyeri hekimi C) İş güvenliği ile görevli mühendis veya teknik elemanı D) İnsan kaynakları. B) Ülkemizde işyerlerinin yarısı işyeri sağlık birimi kurmakla yükümlü 50 ve daha fazla işçi çalıştıran işyerleridir. iş sağlığı ve güvenliği kurulu üyelerine ve yedeklerine verilecek olan iş sağlığı ve güvenliği eğitimi aşağıdaki konulardan hangisini kapsamaz? A) Etkili iletişim teknikleri B) Kendi prensipleri hakkında C) Acil durum önlemleri D) Meslek hastalıkları (Cevap B) 18. "İşyerlerinde İş Sağlığı Güvenliği Kurulu" kurulmasına ilişkin olarak aşağıda belirtilenlerden hangisi doğrudur? A)50 veya daha fazla işçi çalıştırılan tüm işyerlerinde iş sağlığı güvenliği kurulu oluşturulması zorunludur. Aşağıdakilerden hangisi İSG Kurulunun görevlerinden değildir? A)Alınan kararları bakanlığa bildirmekle yükümlüdür B)4857 sayılı İş Kanununun 83 üncü maddesinde belirtilen taleplerin vukuunda acilen toplanmak ve karar vermek C)Tesislerde yapılacak bakım ve onarım çalışmalarında gerekli güvenlik tedbirlerini uygulamalarını kontrol etmek. İSG Kurulunda aşağıdakilerden hangisi seçimle gelir? A) İşveren vekili B) Formen. İşveren tarafından. D)İşyeri sağlık biriminin harcamaları işçilerin ücretlerinden yapılan kesintilerle karşılanır.

Aşağıdaki "İş sağlığı ve Güvenliği Kurulu" üyele rinden hangisini işveren veya işveren vekili görevlendirir? A)İşyerinde görevli formen. II. II B) I. Aşağıdakilerden hangisi "İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu"nun görevi değildir? A) İşyerinin niteliğine uygun bir iş sağlığı ve güvenliği iç yönetmelik taslağı hazırlamak B)İşyerinde iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin tehlikeleri ve önlemleri değerlendirmek. "İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu"nun toplantı yapma usullerinden hangisi yanlıştır? A) Ayda bir kere B) Altı ayda bir kere acil durumlarda C) Ağır iş kazası veya özel bir tedbiri gerektiren durumlarda D) Acil ve hayati bir tehlike ile karşı karşıya kalan işçinin müracaatında (Cevap B) 7. IV (Cevap B) 5. D) Yukarıda belirtilenlerin hiçbiri doğru değildir.B) 50 veya daha fazla işçi çalıştırılan sanayiden sayılan işyerlerinde iş sağlığı güvenliği kurulu oluşturulması zorunludur. ustabaşı veya usta B) Sendika temsilcisi C) Sağlık ve güvenlik işçi temsilcisi D) İşyeri hekimi (Cevap D) 6. III C) I. C) Devamlı olarak en az 50 işçi çalıştırılan sanayiden sayılan 6 aydan fazla sürekli işlerin yapıldığı işyerlerinde iş sağlığı güvenliği kurulu oluşturulması zorunludur.Altı aydan fazla sürekli işlerin yapıldığı işyerleri IV. Ağır ve tehlikeli işlerin yapıldığı işyerleri A) I. 4857 sayılı iş Kanunu'nda belirtilen "İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları"nın kurulacağı işyerleri aşağıdakilerden hangisidir? I. Aşağıdakilerden hangisi "İş Sağlığı İş Güvenliği Kurulu" eğitimlerinden birisi değildir? A) Acil durum önlemleri B) Meslek hastalıkları C) İşyerine ait özel riskler D) Kişisel koruyucu donanımlar (Cevap D) 9. tedbirleri almak C) Tesislerde yapılacak bakım ve onarım çalışmalarında gerekli güvenlik tedbirlerini planlamak ve bu tedbirlerin uygulamalarını kontrol etmek D) 4857 sayılı İş Kanununun 83. III. maddesinde belirtilen taleplerin vukuunda acilen toplanmak ve karar vermek (Cevap B) 8. Sanayiden sayılan işyerleri II.Devamlı olarak en az 50 işçi çalıştıran işyerleri III. II. IV. IV D) I. (Cevap C) 4. "İş Sağlığı ve İş Güvenliği Kurulu" açısından işçilerin görevi nedir? A) Uygulamada karşılaştıkları güçlükler hakkında kurula bilgi verirler .

"İş sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik" 4857 sayılı iş kanunu'nun hangi madde sine dayanılarak düzenlenmiştir? A) 80. D)İSG kurulunda söz sahibi sadece başkan ve kurul sekreteridir. "İş sağlığı ve Güvenliği Kurulları"nda kurulun sekreteri kimdir? A) İşveren yeya işveren vekili B) Mühendis veya teknik eleman C) İşyeri hekimi D) Personel sorumlusu (Cevap B) 15.maddesi B) 81. C) İSG Kurulları. "İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları"nda kurulun başkanı kimdir? . D) Rahat bir çalışma ortamı hazırlamakla yükümlüdür. Aşağıdakilerden hangisi "İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu"nda işveren ve işveren vekilinin görevidir? A)Kurulda hazırlanan tüm raporları İSG müfettişine göstermek için iş yerinde bulundurmakla yükümlüdür. C)Bütün toplantılarda kararların yazıldığı tutanak düzenlenir. (Cevap D) 11.maddesi (Cevap A) 14.maddesi D) 79. "İş Sağlığı ve Güvenliği Kurullarında aşağıdakilerden hangisi görev almaz? A) İşveren veya işveren vekili B) İş Kanununun 82'nci maddesi uyannca iş güvenliği ile görevli mühendis veya teknik eleman C) İş Kanununun 81'nci maddesi uyarınca görevlendirilen işyeri hekimi D) İşyeri Hemşiresi veya Sağlık Memuru (Cevap D) 16. B)Kurulun görevlerini hazırlamakla yükümlüdür.B) İş yerinde uygulanan her eğitime katılmak C) İşyeri vardiya saatlerine uymak D) Kurulun toplantılarına katılmak (Cevap A) 10. (Cevap D) 13. Aşağıdakilerden hangisi "İş Sağlığı ve İş Güven liği Kurulu" çalışma yöntemleri arasında yer almaz? A)İSG kurulu en az ayda bir kere toplanır B)Gündem. görevleri nedeniyle öğrendikleri mesleki tekniklere ve çalışma metotlarına ilişkin sırları gizli tutmak zorundadırlar. en az 3 ayda bir toplanmakla yükümlüdürler. C) İş yerinde meydana gelen kazaları önlemekle yükümlüdür. (Cevap A) 12.maddesi C) 78. Sorunların önem sırasına göre belirlenir. Aşağıdakilerden hangisi İSG Kurulu yükümlerinden biri değildir? A) İSG Kurulu bulunacakları tavsiye ve verecekleri kararlarda iş yeri ortam ve olanaklarını göz önünde bulundurmalıdırlar. B) İSG Kurulu üyeleri. D) İSG Kurulları. iş sağlığı ve güvenliğini denetime yetkili iş müfettişlerinin işyerlerinde yapacakları çalışmaları kolaylaştırmak ve onlara yardımcı olmakla yükümlüdür.

çalışanlar ve sendikalar. acil durum C)Sağlık güvenlik para politikaları D)Çevre koruma. Proses güvenliği B) İş sağlığı ve güvenliği. çevre koruma. Başarının belirli bir standarda ulaşmasında aşağıdakilerden hangisi etkendir? A) B) C) D) Üst yönetim. yeri.OHSAS 18001 ortak yanlarıdır? A) İş sağlığı ve İş güvenliği. Aşağıdakilerden hangisi TS OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim sisteminde son adımdır? A) Planlama B) Kontrol ve düzeltici faaliyet C)Uygulama D)Yönetim ve gözden geçirme (Cevap D) 2. "İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları" hangi sıklıkla toplanırlar? A) Haftada bir B) 15 günde bir C) Ayda bir D) 3 ayda bir (Cevap C) 19. Aşağıdakilerden hangisi ISO 9000-ISO 14001.A) İşveren veya işveren vekili B) Mühendis veya teknik eleman C) İşyeri hekimi D) İnsan kaynakları sorumlusu (Cevap A) 17. işverenler (Cevap A) . taşeronlar. günü ve saati toplantıdan en az kaç saat önce kurul üyelerine bildirilir? A) 12 saat B) 24 saat C) 36 saat D) 48 saat (Cevap D) İSG YÖNETİM SİSTEMLERİ 1. Aşağıdakilerden hangisi işveren tarafından iş sağlığı ve güvenliği kurulu üyelerine verilmesi gereken asgari eğitim konularından değildir? A) Kurulun görev ve yetkileri B) İş sağlığı ve güvenliği konularında ulusal mevzuat ve standartlar C) Sıkça rastlanan iş kazaları ve tehlikeli vakaların nedenleri D) İlkyardım eğitimi (Cevap D) 18. İş sağlığı ve güvenliği kurul toplantısının gündemi. Proses Güvenliği. devlet Çalışanlar ve sendika İşveren ve işçiler İşveren temsilcileri. ürün sorumluluğu (Cevap B) 3.

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'nin imzalamadığı kimyasallar ile ilgili sözleşmedir? A) 196 no'lu sözleşme B) 174 no'lu sözleşme C)170 no'lu sözleşme D)155 no'lu sözleşme (Cevap C) 8. ISO 14001 standardının temel felsefesinin öncelikli sıralaması ilk başta aşağıdakilerden hangisi bulunur? A) B) C) D) İş sağlığı ve iş güvenliği koruyucu önlemlerin alınması Bilgilendirme. Standartlar ile ilgili olarak hazırlanan prosedürlerin için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) B) C) D) Sürekli yenilenmesi gerekir Risk oluştuğunda gerekir Teftişlerden önce gerekir 5 yılda bir gözden geçirilir (Cevap A) 5. Aşağıdaki İş Sağlığı ve Güvenliği Politikasının basamaklarını önem sırasına göre sıralarsak sıralama nasıl olur? I.Politikanın amaçlarını belirlemek işletme içindeki herkesin bilgilendirilmesini sağlamak amacıyla prosedürler hazırlamak lll-Yeterli kaynakları sağlamak IV-Sürekli yarar-maliyet performans gelişimini sağlamak A) l-ll-lll-IV B) lll-ll-l-IV C) IV-III-I-II D) ll-l-IV-IM (Cevap B) . iletişim ve eğitimin sağlanması Çevreye gerçekçi yaklaşım ve koruyucu önlemlerin alınması Atık ve enerji yönetimi (Cevap C) 6.lll-ll C) lll-IV-l-ll D) ll-lll-l-IV (Cevap A) 7. iletişim ve eğitimin sağlanması IV-İş sağlığı ve iş güvenliği koruyucu önlemlerin alınması A) l-IV-ll-lll B) IV-I.Atık ve enerji yönetimi lll-Bilgilendirme.Çalışanların katılımını sağlamak II.Çevreye gerçekçi yaklaşım ve koruyucu önlemlerin alınması II. Aşağıda verilen ISO 14001 standardının temel felsefeleri öncelikli olarak nasıl sıralanır? I. Aşağıdakilerden hangisi OHSAS 18001'in temel felsefesidir? A) B) C) D) Üretimi arttırmak İSG mevzuatına uygulanmasını sağlamak İş güvenliği ve işçi sağlığının sağlanması Risk değerlendirmesi yapmak (Cevap D) 9.4.

İşçilerin sağlık muayenelerinden elde edilen verilerin analiz edilmesi TS OHSAS 1800Vin hangi aşamasında yapılır? A) B) C) D) Planlama Durum tespiti Kontrol önlemleri Uygulama (Cevap B) RİSK YÖNETİMİ VE DEĞERLENDİRMESİ 1. TS OHSAS 1800Vin kontrol önlemlerinden hangisine girer? A) Yönetimsel B) Mühendislik C) Uzmanlık D) Dönemsel (Cevap A) 13. seçilmesi risk değerlendirmenin hangi basamağında yapılır? A) Tedbirin uygulanması B) Sonuçların izlenerek değerlendirilmesi C)Önleyici tedbire karar verilmesi D)Risklerin değerlendirilmesi ve öncelik verilmesi (Cevap A) . Prosedür oluşturma. Aşağıdakilerden hangisi devamlılık gerektirmeyen koruma politikalarındandır? A) Periyodik sağlık muayenesi B) Kişisel koruyucu donanım kullanımı CJ İş sağlığı ve güvenliği eğitimleri D) İşe giriş sağlık muayenesi (Cevap D) 15. uyarı tabelası.10. Aşağıdakilerden hangisi büyük endüstriyel kazalar ile ilgili direktiflerdir? A) Basel konvansiyonu B) Milano konçertosu C) 174-181 ILO direktifi. Aşağıdakilerden hangisi düzeltici faaliyettir? A) B) C) D) Yangından sonraki alınacak tedbirler İşe giriş muayenesi Makine koruyucuları kullanımı İletkenlerle koruma topraklama yapılması (Cevap A) 14. çalışma izni verme. çalışma zamanını kısıtlama. Seveso direktifi D) Kyoto iklim sözleşmesi (Cevap C) 11. eğitim v. Aşağıdakilerden hangisi iş sağlığı ve güvenliği performans ölçüm metodu değildir? A) Periyodik muayeneler B) Çalışma ortamlarının yasal mevzuatlara göre uygunluk testleri C)İş kazası sonrası takiplerin yapılması D) Çalışanların hareket biçim – tarzları (Cevap C) 12.s. Önleyici ve koruyucu tedbirlerin öncelik planına göre hayata geçirilmesi.

çalışma koşulları toplu halde analiz edilip değerlendirilmemektedir Risk değerlendirmesi iyi şekilde belgelendirilememektedir (Cevap B) 5. gözden geçirilmesi risk değerlendirmesinin hangi uygulaması arasında yer alır? A) B) C) D) Önleyici tedbire karar verilmesi Sonuçların izlenerek değerlendirilmesi Tehlikelerin ve risk altındaki kişilerin belirlenmesi Tedbirin uygulanması (Cevap B) 4. Risk değerlendirmenin son basamağı aşağıdakilerden hangisidir? A)Önleyici tedbire karar verilmesi B)Tedbirin uygulanması C) Sonuçların izlenerek değerlendirilmesi D) Risklerin değerlendirilmesi ve öncelik verilmesi (Cevap C) 3.2. kullanılan malzemelerde. bürokratik olmak zorunda (Cevap C) 7. Yüzeysel yapılan bir risk değerlendirmesinde aşağıdakilerden hangisi dikkate alınır? A) Açıkça görülen ve acil müdahale gerektiren riskler B)Kimyasallardan kaynaklananlar gibi uzun dönemli etkiler C)Psikososyal riskler D)Ergonomik faktörler (Cevap A) 6. yöntemlerde bir değişikliğin olup olmadığının düzenli aralıklarla incelenmesi ve değerlendirmenin güncel tutulması. Aşağıdakilerden hangisi bir İş sağlığı ve güvenliği uzmanının işyerinde belirleyeceği risklerden değildir? A) B) C) D) Psikososyal riskler Ergonomik riskler Ekonomik riskler Fiziksel riskler (Cevap C) . Aşağıdakilerden hangisi risk değerlendirmesi yapılırken uygulanan yanlışlardan değildir? A) B) C) D) Risk analizi tek defalık bir iş olarak algılanmaktadır Risk analizi düzenli şekilde güncellenmesi Riskler. Aşağıdakilerden hangisi yapıldığında kaliteli bir risk değerlendirmesi yapılmış olur? A) B) C) D) Bir kerelik değil devam eden süreçler şeklinde yapılması Tüm çalışanların katılımı sağlanmalı Tüm riskleri kapsayacak bütüncül yaklaşım geliştirilmeli Hepsi (Cevap D) 8. sonuçlara göre sürecin tekrarlanması. İşyerinde. Risk değerlendirmesi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) Yalnızca uzmanların görevidir B)Risk analizinin kendisi bir amaçtır C)Önleyici tedbirlerin belirlenmesi için bir araçtır D)Karmaşık.

Risk değerlendirmesi aşağıdakilerden hangisi için yapılmaz? A) B) C) D) Makineler Tesisatlar Yangın söndürme ekipmanı Basınçlı kaplar (Cevap C) 12. Aynı işyerinin birden fazla işveren tarafından kullanılması durumunda işverenler ortak olarak aşağıdakilerden hangisinden birlikte sorumlu değildirler? A) İş hijyeni önlemlerinin uygulanması Çalışanların sigortasız olması durumunda oluşacak yasal sorumluluklardan Mesleki risklerin önlenmesi Birbirlerini ve birbirlerinin işçi veya işçi temsilcilerini riskler konusunda bilgilendir B) C) D) (Cevap B) 16. Aşağıdakilerden hangisi risk değerlendirmesi kapsamında yer almaz? A) B) C) D) Kullanılacak iş ekipmanının Kimyasal madde ve preparatların seçimi Çalışanların izin günleri İşyerindeki çalışma düzeni (Cevap C) 13. Aşağıdakilerden hangisi risk'i ifade eder? A) B) C) D) İhtimal x tehlikeli durum İhtimal x zarar verme derecesi Tehlikeli hareket Güvenli ortam (Cevap B) 15. alınması gerekli tedbirler hakkında bilgilendirmek 6) Yasal hak ve sorumlulukları hakkında bilgilendirmek C)Risk değerlendirmesi yapıldıktan sonra alınan tedbirleri denetlememek D)Gerekli iş sağlığı ve güvenliği eğitimini vermek (Cevap C) 11.9. İşveren işyerinde tehlikeli kimyasal madde bulunup bulunmadığını tespit etmek ve tehlikeli kimyasal . Risk değerlendirmesi aşağıdakilerden hangisi için yapılmaz? A) İş kazaları Bj Mesleki hastalıklar C) Mesleki eğitim D) Tesisatlar (Cevap C) 10. İşverenler işyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği önlemleri hakkında aşağıdakilerden hangisini yapmasına gerek yoktur? A) İşçileri karşı karşıya bulundukları mesleki riskler. Bir işçiye herhangi bir görev verirken verilirken aşağıdakilerden hangisine dikkat edilmelidir? A) B) C) D) Kullanacağı iş ekipmanına Kullanacağı kişisel koruyucu donanımına Çalışacağı ortama Güvenlik yönünden işe uygunluğuna (Cevap D) 14.

Ceza Hukuku C) Ceza Hukuku. İş Hukuku. Aşağıdakilerden hangisi iş sağlığı ve güvenliği yaklaşımı arasında yer almaz? A) Önleme politikası B) İş birliği yapılması . Aşağıda verilen risk değerlendirme tekniklerinden hangisinde risk formüle edilirken olasılık ve şiddete ilave olarak fark edilebilirlik bir öğe olarak kullanılır? A) Ön Tehlike Analizi B) Ola/ Ağacı Analizi C) Tehlike ve İşletilebilirlik Analizi D) Hata Türleri ve Etkileri Analizi (Cevap D) 2. donanım ve ürünün zarar görmesi (Cevap A) 4. İşletmelerin sağlık ve güvenliğini yönetmelerinin nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? A) Yasal nedenler B) Etik nedenler C) Finansal nedenler D) Ruhsal nedenler (Cevap D) 5. kullanılan maddeler. aktif ve etkili hale gelme ihtimalleri İşyerinde bulunan tesis. İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğinde belirtildiği şekilde işyerinde risk değerlendirmesi yaparken patlayıcı ortamdan kaynaklanan özel risklerin değerlendirmesinde aşağıdaki hususlardan hangisini dikkate almak zorunda değildir? A) B) C) D) (Cevap D) Patlayıcı ortam oluşma ihtimali ve bu ortamın kalıcılığı Statik elektrik de dâhil tutuşturucu kaynakların bulunma. SGk Hukuku B)Aile Hukuku. prosesler ile bunların muhtemel karşılıklı etkileşimleri Alınan önlemlerden sonra patlama olmayacağını Kimyasal maddenin zararları hakkında araştırma yapmak Çalışanlara eğitim vermek Risk analizi yaptırmak Zararlı olan kimyasalların tespit edilmesi durumunda bertaraf etmek RİSK YÖNETİMİ VE DEĞERLENDİRMESİ 1. İş Hukuku. Aile Hukuku.madde bulunması halinde. işçilerin sağlık ve güvenliği yönünden olumsuz etkilerini belirlemek üzere aşağıdakilerden hangisini yapmakla yükümlüdür? A) B) C) D) (Cevap C) 17. İş Hukuku. SGk Hukuku D) Aile Hukuku. İş kazası meydana geldikten sonra aşağıdaki hukuk sistemlerinden hangileri uygulanmaktadır? A) Ceza Hukuku. Aşağıdakilerden hangisi iş kazası maliyet hesaplamasında görünmeyen maliyetler arasında yer alır? A)İşin durması B)Sigorta ödemeleri C) Mahkeme masrafları D) Bina. Ceza Hukuku (Cevap C) 3. İşveren.

(Cevap D) 10. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi Risk değerlendirme takım çalışmasında dikkat edilmesi gereken hususlardan biri değildir? A) B) C) D) Bütün takım üyelerinin katılımı sağlayacak teknikler kullanılmalıdır. (Cevap B) 11. Risk değerlendirmesinin yenilenmesi ile ilgili ulusal mevzuatta geçen azami süre nedir? A) 1 yıl B) 2 yıl C) 3 yıl D) 5 yıl (Cevap D) 12. Sürekliliği olmayan durum ve davranışlar. olay sonrasında.C) Çalışanların katılımı D) Kazalara müdahale edilmemesi (Cevap D) 6. aşağıdakilerden hangisi yönetici rollerinde yer almamaktadır? A) Güvenlik B) Kalite C) Öngörü D) Hizmet (Cevap D) 7.Risk bağlantısı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) B) C) D) Bir tehlikeden ancak bir risk ortaya çıkabilir. Bir riskin bir tek kontrol yöntemi vardır. Bakım sonrası dönemde. Sıklıkla karşılaşılan tehlikeler. Aşağıdakilerden hangisi İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Yönetiminin genel prensiplerinden değildir? A) Hastalık ve sakatlıkla sonuçlanan süreçler zaman içinde iyileştirilebilir ve müdahale imkânları sağlanabilir B) Risklerin kabul edilebilirliği hakkındaki değer yargıları algılamaya dayanır C) Risk yönetimi risklerin tahmin edilemez doğasına Proaktif bir yaklaşımla muamele etmeyi sağlar D) Risklerin en etkin kontrolü çalışanların algılamasını değiştirmekle sağlanır . Risk yönetiminde. Kuruluşlarda Risk değerlendirme çalışmaları ne zaman yapılması gerekli değildir? A) B) C) D) İşe başlama aşamasında. (Cevap C) 9. meslek hastalığı. (Cevap B) 8. Uzman olmayanlarca fark edilemeyenler. Takım üyeleri yeteneklerine göre belirlenmelidir. Birden çok tehlikelerden bir risk çıkabilir. İş kazası. Aşağıdakilerden hangisi risk değerlendirme sırasında gözden kaçan tehlike tiplerinden değildir? A) B) C) D) Ön belirti göstermeyenler. Takım liderinin işletmeyi ve risk değerlendirme tekniklerini iyi bilmesi gereklidir. Takım üyeleri aynı meslekten olmalıdır. Tehlike . Bir tehlikeden birden fazla risk ortaya çıkabilir. Düzenli aralıklarla.

Risk değerlendirme ile ilgili olarak aşağıdaki tanımlardan hangisi yanlıştır? A)Teknoloji kullanımının giderek artması ve yeni bilimsel bulguların geliştirilmesiyle birlikte hem tehlike faktörlerinin sayısı hem de fak törlerle ilgili bilgi birikiminde de artış görülmektedir B)Günümüzde yeni faktörlerin gelişimi her zaman için bu faktörlerin insan üzerindeki etkilerine ilişkin bilgi birikiminin bir adım önünde gözükmemektedir C)Bilimsel araştırmalar tehlike faktörleri arasındaki etkileşimi ve bunların insan üzerindeki etkileriyle ilgili yeni bulguları açığa çıkartmaktadır D)Düzeltici yaklaşım. Sağlık tehlikesi kod seçimi II. Tehlikenin tanımlanması V. Ulusal mevzuatımıza göre risk değerlendirmesiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) B) C) D) Risk değerlendirmesi ekiple yapılmalıdır Risk değerlendirmesine işyeri hekimi katılmalıdır Mekanik titreşime maruziyetten kaynaklanan risklerin değerlendirmesi yapılmalıdır Sağlık ve güvenlik dokümanı ile beraber hazırlanmalıdır (Cevap B) 14.(Cevap D) 13.Kimyasalların sağlık sınıflaması IV.Meslek hastalığı risk değerlendirmesinde ilk önce yapılması gerekenlerin sıralamasında. Msds oluşturulması III. Tehlike için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Bir veya daha fazla hedefe yönelik olabilir B) Bir veya daha fazla evrede karşımıza çıkabilir C) Operasyon veya hedefe göre farklı risk oluşturabilir D) İstenmeyen olaylar meydana gelebileceği kesin olarak tanımlanabilir (Cevap D) 18. Fiziksel şartların çalışma ortamının gözden geçirilmesi işlemleri yapılır İşlem aşamaları aşağıdaki hangi sıralamaya göre olmalıdır? A) ll-l-lll-V-IV B) l-ll-lll-IV-V C) IV-V-III-I-II D) lll-V-ll-IV-l (Cevap A) 15. Aşağıdakilerden hangisi risk değerlendirme metotlarından değildir? A) B) C) D) Kalitatif metotlar Kantitatif metotlar Yarı kalitatif metotlar Proaktif metotlar (Cevap D) 16. I. Olasılık için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) Sonucu belli olmayan olayların kesirsel ifadesidir B) Olayın kesinlikle olabileceğinin ifadesidir C) Olayın kesinlikle olmayacağının ifadesidir D) Olabilirliği veya olmazlığı kesin olarak bilinebilirliktir (Cevap A) 17. önceden bilinmeyen faktörler nedeniyle sağlık sorunlarının ortaya çıkması ve/veya iş .

İşyerindeki hava hacmi. bu makinede en az kaç adet çalıştırma ve durdurma düğmesi olmalıdır? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 (Cevap C) 5. Bir makinede üç işçi çalışıyor ve tehlikeye maruz ise. İşyeri merdivenleri metrekarede en az kaç kg yük taşıyabilmelidir? A) 200 kg B) 300 kg C) 450 kg D) 500 kg (Cevap D) 6. Koyu renkli dokuma ve sürekli dikkat gerektiren işlerde aydınlatma değeri en az kaç lüks olmalıdır? A) 80 Watt B) 100 volt C) 100 lüks D) 500 lüks (Cevap D) 4. Ergonomik açıdan işçilerin çalıştığı ortamların özel bir takım düzenlemelerin olması gerekir. kişi başına kaç metreküp olmalıdır? A) 8 B) 10 C) 15 D) 25 (Cevap B) .sağlığı ve güvenliğine ilişkin kural ve düzenlemelere uyulmaması veya bu kural ve düzenlemelerin değişmesi durumunda mevcut işyerlerinin değerlendirilmesidir (Cevap B) İŞYERİ BİNA VE EKLENTİLERİ 1. olmalıdır? A) 45 cm B) 80 cm C) 120 cm D) 180 cm (Cevap B) 3. Aydınlatma sistemi çalışma ortamlarının düzenlenmesinde göz önünde bulundurulması gereken önemli esaslardandır. İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik hükümleri aşağıdakilerden hangisinde uygulanmaz? A)İşyeri dışında kullanılan taşıma araçlarında B) Asıl işyerinde C) İşverenin ofisinde D) Depolama alanında (Cevap A) 2. makine ve tezgâhlar arasındaki uzaklık en az kaç cm. Bu açıklama göz önünde bulundurulduğunda İşçilerin rahat çalışabilmesi için motor.

Acil çıkış kapıları. acil durumlarda çalışanların hemen ve kolayca açabilecekleri şekilde olacaktır. Hepsi (Cevap D) 12. İsg Kanunu'ndan önce işletme belgesi talepleri kaç gün içerisinde incelenirdi? A) 20 B) 30 C) 45 D) 60 (Cevap B) 14. kurulması. Elektrik tesisatının projelendirilmesi. (Cevap B) 13. Aşağıdaki seçeneklerde yer alan sınıflardan hangisi yanıcı gaz maddeler yangınını kapsar? . Kuvvetli akım tesisleri yönetmeliği Topraklamalar yönetmeliği. İşyerindeki Merdivenin eğimi en çok kaç derece olmalıdır? A) 30 B) 75 C) 45 D) 60 (Cevap C) 10. Acil çıkış kapıları kilitli veya bağlı olacak.7. Acil çıkış yolları ve kapıları İle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) B) C) D) Acil çıkış kapıları dışarıya doğru açılacaktır. İşyerindeki Merdivenin eğimi en az kaç derece olmalıdır? A) 15 B)20 C)45 D) 60 (Cevap B) 9. Kapalı alanlardaki acil çıkış kapıları için aşağıda belirtilen özelliklerden hangisi yanlıştır? A) B) C) D) Acil çıkış kapıları içe doğru açılmalı Acil durumlarda hemen ve kolayca açabilecek şekilde olmalı Bu kapılar kilitli ve bağlı bulundurulmamalı Raylı veya döner kapı olmamalı (Cevap A) 8. Acil çıkış kapısı olarak raylı veya döner kapılar kullanılmayacaktır. Aşağıdakilerden hangisi binalarda güvenliği tehdit edici unsurlardan değildir? A) B) C) D) Isıtma ve havalandırma tesisatları Elektrik tesisatları Yangın söndürme tesisatı Sıhhi tesisatlar (Cevap C) 11.malzemesinin ve koruyucu cihazların seçimi aşağıdakilerden hangisine göre düzenlenecektir? A) B) C) D) Elektrik iç tesisleri yönetmeliği.

Aşağıdakilerden hangisi kaçış yolu değildir? A) B) C) D) Kat çıkışları Zemin kata ulaşan merdivenler Asansörler Her kattaki koridor ve benzeri geçitler (Cevap C) 16.A) A B) B C) C D) D (Cevap C) 15. Aşağıdakilerden hangisi yüksek tehlike sınıflarında yer alır? A) Uçak hangarları B) Otopark C) Hastaneler D) Fırın (Cevap A) ÇALIŞMA HAYATINDA ETİK . dış yollar. Aşağıdakilerden hangisi işyerlerinde acil durum halleri için yapılan çalışmalardan değildir? A) Acil durum planı yapılmalı B) Çalışanlara ilk yardım eğitimi verilmeli C) Tahliye planı yapılmalı D) Kurtarma ve alarm durumu eğitimi yapılmalı (Cevap B) 19. geçitler ve benzeri yerler. Aşağıdaki sürelerden hangisinde havalandırma sistemlerinde aspirasyon tesisatının genel temizliği yapılmalıdır? A) Her gün B) Ayda bir C) Üç ayda bir D) Altı ayda bir (Cevap C) 20. Çalışanların üstlerini değiştirmeleri için kullanacakları soyunma odaları için aşağıdakilerden hangisi doğru değildir? A) Soyunma yerleri kolayca ulaşılabilir ve yeterli kapasitede olmalı B) Soyunma odaları atölyenin içinde olmalı C) Her işçi için çalışma saatleri içinde elbiselerini koyabilecekleri kilitli dolaplar olmalı D) Soyunma odaları çalışanların sayısına yetecek büyüklükte olacak (Cevap B) 17. İşyerlerindeki eklentilerinden açık alanlar. en az kaç lüks ile aydınlatılmalı? A) 15 B)20 C)25 D) 50 (Cevap B) 18.

refahı ile tutarlı kararlar almak ve kamuyu tehlikeye sokacak uygulamalardan kaçınmak B) Mümkün olan her durumda gerçek veya algılanan çıkar çatışmalarından kaçınmak ve bunların tarafları etkilemesini önlemek C) Teknoloji konusunda anlayışların geliştirilmesini ve teknolojinin uygun kullanılmasını sağlamak D) Rüşvet almakta hiçbir sakınca yoktur (Cevap D) 5. din. Aşağıdakilerden hangisi etik değildir? A) Kamunun güvenliği. önermek. B)İş sağlığı profesyonelleri. C) Etik. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) B) C) D) Şirket sırlarını şirket dışında başkalarıyla paylaşmakta sakınca yoktur. İşyerlerinde edinilen deneyimlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) Deneyimler ve tecrübeler paylaşılmalıdır B) Deneyimler paylaşılamaz . (Cevap A) 2.1. toplumdaki belirli bir mesleğin. dil. (Cevap D) 6. etkinlikleri sırasında farkına varabilecekleri endüstriyel ve ticari sırları açıklamakla yükümlüdürler. davranışın bilimidir. D) Etik. diğerlerine uygun katkılarda bulunmak B)Bilgiyi paylaşmamak gizlemek C) Irk. saygınlığına. davranış kuralları. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A)Çoğunluğun çıkarı gerektiriyorsa bazı kurallar çiğnenebilir B)Kurallar biraz esnerse bir şey değişmez C) Herkes herkesi istismar ediyor. özürlülük. Aşağıdakilerden hangisi İş sağlığı uygulamasının amacıdır? A)Sağlık durumlarını gözeterek işçilerin yeterliliklerine göre işin uyarlanmasını düzenlemek B)İşçilerin sağlığını korumak ve desteklemek. çalışmasına. çalışma kapasiteleri ile becerilerini güçlendirmek ve geliştirmek C)Herkes için güvenli ve sağlıklı çalışma ortamını kurmak ve sürdürmek D)Hepsi (Cevap D) 3. ulusal köken ayırd etmeksizin herkese adil davranmak D) Kimsenin şahsına. Aşağıdakilerden hangisi etik değildir? A)Teknik iş hakkında dürüst eleştirileri aramak. Çalışma yaşamında etik ile ilgili olarak hangisi yanlıştır? A)İş sağlığı profesyonelleri. işine bilerek yâda bilmeyerek zarar vermemek. sağlığı. kurumun veya grubun davranış standartlarıdır. İşyerlerinde sırlar yoktur İşyerinde üretime ve teknolojiyle ilgili sırları başkalarına verilemez İşyerlerindeki sırlar para karşılığı satılabilir (Cevap C) 7. hatalar konusunda bilgilenmek ve düzeltmek. işverenlerin iş sağlığı ve güvenliği alanındaki sorumluluklarını yerine getirmelerinde olduğu gibi. işçilerin işe ilişkin sağlıklarını koruma ve destekleme konusunda da yeterli ve dürüst önerilerde bulunmalıdır. benimkisi ufak D) Hiçbiri (Cevap D) 4. kabul etmek. mülkiyetine. yaş. işin.

C.çalışma gücü % 10 oranında düşük (Cevap D) AYDINLATMA VE GÜRÜLTÜ 1.metal gelişimi ve risk bilinci gelişmemiş C) Kadın . aktarılması. Risk grupları için aşağıdakilerden hangisi yanlış? A) Yaşlı-deneyimli B) Çocuk genç . Balast kullanma(Faz kaydıncı-Dekatörlü) III. Çocuklar ve genç işçiler için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) Yüz kızartıcı suçlardan hüküm giymiş işveren veya vekiller yanlarında çalıştıramazlar B) Çocuklara karşı işlenmiş suçlardan hüküm giyenler yanlarında çalıştıramazlar C) İlgili 16 yaşını doldurmamış genç işçiler ilgili yönetmelikte belirlenen bazı işlerde çalışabilirler D) Yukarıdakilerin hepsi doğrudur (Cevap D) 11. Uygun lamba seçmek II. Kaba malzemelerin taşınması. Çok fazlı besleme biçimi uygulamak A) l-ll B) l-lll C) ll-lll D) l-ll-lll (Cevap D) 2. Makinelerin hareketli aksamının aydınlatılmasında ışıksal görüntü yanılmalarınıfstroskopik etkileri) önlemek için aşağıdakilerden hangileri yapılmalıdır? I. Anayasası Ağır ve Tehlikeli işler Yönetmeliği İş Yasası İş sağlığı ve Güvenliği Tüzüğü (Cevap D) 10. olmalıdır? A)20 lüks B) 50 lüks C) 100 lüks D) 150 lüks (Cevap B) . Herkesin bildiği kendiside kalmalı (Cevap A) 8. depolanması gibi faaliyetlerin yapıldığı yerlerde aydınlatma en az kaç lüks.C) Yeni başlayan çalışanlar horlanmalıdır D) Bilgi aktarmaya gerek yoktur.fiziksel gücü erkeklere göre az D) Engelli . Çalışma yaşamında aşağıdakilerden hangisi riskli grup olarak nitelendirilmez? A) B) C) D) Kadınlar Yaşlılar Çocuklar Kıdemsiz işçiler (Cevap D) 9. Aşağıdakilerin hangilerinde riskli grupları koruyucu hükümlere yer verilmemiştir? A) B) C) D) T.

Parça büyüklüğüne göre İmm-lOmmolan bir yeri müsaade edilen ve önerilen aydınlatma değeri aşağıdakilerden hangisidir? A) 150 lüks .60 lüks (Cevap B) 10.100 lüks D) 40 lüks . yemekhane ve helalar en az kaç lüks ile aydınlatılacaklardır? A) 50 lüks B) 100 lüks C) 150 lüks D) 200 lüks (Cevap B) 5. konserve. büro ve benzeri işlerin yapıldığı yerlerde en az kaç lüks aydınlatma olmalıdır? A) 300 lüks B) 500 lüks C) 1000 lüks D) 1500 lüks (Cevap B) 8. Ayrıntıların yakından seçilmesi gereken yerlerde en az kaç lüks aydınlatma olmalıdır? A) 300 lüks B) 500 lüks C) 1000 lüks D) 1500 lüks (Cevap A) 7. makine dairesi. asansör. soyunma ve yıkanma yerleri. açık alanlar.3. dış yollar. Avlular.200 lüks B) 100 lüks . Parça büyüklüğüne göre iri ve hacimce büyük olan bir yeri müsaade edilen ve önerilen aydınlatma . Koyu renkli dokuma. geçitler en az kaç lüks olacaktır? A) 20 lüks B) 50 lüks C) 100 lüks D) 150 lüks (Cevap A) 9. Hassas işlerin yapıldığı yerlerde en az kaç lüks aydınlatma olmalıdır? A) 300 lüks B) 500 lüks C) 1000 lüks D) 1500 lüks (Cevap C) 6. kazan dairesi. Kaba montaj. kutulama vb yerlerde en az kaç lüks aydınlatma olmalıdır? A) 100 lüks B) 200 lüks C) 300 lüks D) 500 lüks (Cevap B) 4.150 lüks C) 60 lüks . Normal montaj.

1 mm olan bir yeri müsaade edilen ve önerilen aydınlatma değeri aşağıdakilerden hangisidir? A) 60 lüks-100 lüks B) 150 lüks-200 lüks C) 200 lüks-280 lüks D) 300 lüks-450 lüks (Cevap A) 15.değeri aşağıdakilerden hangisidir? A) 20 lüks-40 lüks B) 40 lüks-60 lüks C) 60 lüks-100 lüks D) 60 lüks-100 lüks (Cevap C) 11. C) Lazer ışınları Kaynak ışınlarının %10 D) Görünen ışınlar Kaynak ışınlarının %30 (Cevap C) 16. Seyyar aydınlatma lambaları kaç volt arasında olmalıdır? A) 24-42 B) 42-66 C) 66-80 D) 80-10 (Cevap A) 100 lüks-150 lüks . Parça büyüklüğüne göre 0. Parça büyüklüğüne göre 0. Parça büyüklüğüne göre lOmm .2 mm den küçük olan bir yeri müsaade edilen ve önerilen aydınlatma değeri aşağıdakilerden hangisidir? A) 60 lüks-100 lüks B) 150 lüks-200 lüks C) 200 lüks-280 lüks D) 300 lüks-450 lüks (Cevap C) 12. Aşağıda verilen Işın-lşık verilerinden hangisi yanlıştır? A) İnfrared ışınları. Parça büyüklüğüne göre 100 mm den büyük olan bir yeri müsaade edilen ve önerilen aydınlatma değeri aşağıdakilerden hangisidir? A) 150 lüks-200 lüks B) 100 lüks-150 lüks C) 60 lüks-100 lüks D) 40 lüks-60 lüks (Cevap D) 14. Kaynak ışınlarının %60 B) Ultra-viole ışınları Kaynak ışınlarının %10.100 mm olan bir yeri müsaade edilen ve önerilen aydınlatma değeri aşağıdakilerden hangisidir? A) 150 lüks-200 lüks B) C) 60 lüks-100 lüks D) 40 lüks-60 lüks (Cevap C) 13.2 mm .

Genç ve sağlıklı bir kişi hangi şiddetteki sesleri duyar? A) 1mPa-2mPa B) 2mPa -5mPa C) 5 mPa-20mPa D) 20mPa-200mPa (Cevap D) 24. Genç ve sağlıklı bir kişi hangi frekanslardaki sesleri duyar? A)0Hz-10Hz B) 6Hz-20Hz C) 20Hz-20kHz D) 20kHz-40kHz (Cevap C) 23. Gürültüden korunmada aşağıdakilerden hangisi gürültünün kaynağında alınması gereken önlemdir? . İş yerleri tabanının en az yüzde kaçı ışık almaları için olmalıdır? A) 1/4 B) 1/5 C) 1/8 D) 1/10 (Cevap D) 18. Gürültü şiddetinin ölçülmesinde hangi birim kullanılır? A) Watt/h B) Joule/cm C) dB D) KW/h (Cevap C) 21.17. Suni aydınlatma kaç şekilde yapılır? A) 2 B)3 C)4 D) 5 (Cevap B) dışa açılan kapı ve pencerelere sahip 19. Gürültü yönetmeliğine göre gürültü maruziyet sınır değeri hangisidir? A) 80 B) 85 C) 87 D) 90 (Cevap C) 20. Odyometrik test hangi organımız için yapılı? A) Göz B) Kalp C) Akciğer D) Kulak (Cevap D) 22.

(Cevap D) 2. Aşağıdakilerden hangisi kulak koruyucularını kullanırken yapılmalıdır? A)Gürültüsüz yerde takılıp çıkarılmamalı B)Temiz elle takılıp çıkarılmalı C) Kulağa uygun şekilde takılmalıdır D) Gürültülü yerlerde konuşurken çıkarılmalıdır. İşin gereği gürültülü çalışılması zorunlu işlerde en çok kaç desibel olabilir? A) 85 dB B) 87 dB C) 90 dB D) 95 dB (Cevap D) 3.A) Kulak koruyucu kullanmak B) Çalışanı kapalı bölme içine almak C) Gürültü kaynağı ile alıcı arasındaki uzaklığı artırmak D) Gürültü kaynağını kapalı bölme içine almak (Cevap D) 25. En az bir kulakta 6000-8000 Hz de kaç dB işitme kaybı olur? . Gürültü şiddeti 87 olan yan yana iki makinenin toplam gürültü şiddeti aşağıdakilerden hangisidir? A) 87 dB B) 90 dB C) 174 dB D) 177 dB (Cevap B) 26. Her biri yalnız başına çalıştıklarında 90 desibel gürültüye neden olan iki makine aynı ortamda beraber çalıştıklarında ortam gürültüsü kaç desibel olur? A)180dD B)145dB C) 99 dB D) 93 dB (Cevap D) GÜRÜLTÜ 1. En az bir kulakta 3000 Hz de kaç dB işitme kaybı olur? A) 20 dB B) 30 dB C) 40 dB D) 60 dB (Cevap C) 5. Ağır ve tehlikeli işlerin yapıldığı yerlerde prensip olarak gürültü seviyesi kaç desibeli geçmemelidir? A) 80 dB B) 85 dB C) 87 dB D) 90 dB (Cevap B) 4.

D) Kullanılan kişisel kulak koruyucusunun etkisi dikkate alınmadan en yüksek maruziyet etkin değeri uygulanır.A) 30 dB B) 40 dB C) 60 dB D) 80 dB (Cevap C) 6. Gürültü için en düşük maruziyet etkin değeri nedir? A) 80dB B) 85dB C) 87dB D) 90dB (Cevap A) 10. Günlük maruziyetin günden güne belirgin şekilde farklılık gösterdiği iş yerlerinde. (Cevap A) 11. Gürültülü işlerde erken kontrol muayenesi ne kadardır? A) 6 ay B) 1 yıl C) 3yıl D) 5 yıl (Cevap B) 7. C) Kullanılan kişisel kulak koruyucusunun koruyucu etkisi dikkate alınarak en düşük maruziyet etkin değeri uygulanır. Gürültü için en yüksek maruziyet etkin değeri nedir? A) 80dB B) 85dB C) 87dB D) 90dB (Cevap B) 8. maruziyet değerleri kullanılır? A) B) C) D) Saatlik Aylık Haftalık Rastgele örnekleme (Cevap C) . Gürültü için maruziyet sınır değeri nedir? A) 80dB B) 85dB C) 87dB D) 90dB (Cevap C) 9. İşçinin maruziyetinin belirlenmesinde hangisi doğrudur? A) Kullanılan kişisel kulak koruyucunun koruyucu etkisi dikkate alınarak maruziyet sınır değeri uygulanır B) Kullanılan kişisel kulak koruyucusunun koruyucu etkisi dikkate alınarak en yüksek maruziyet etkin değeri uygulanır.

Gürültüye maruz kalan kişiyi. Sesin yeğinliğini insanın kulağı tarafından algılandığı gibi ölçmeye yarayan ses ölçerlerde kaç tür filtre vardır? A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 (Cevap A) 18. Aşağıdakilerden hangisi gürültünün uzun süren fizyolojik etkileridir? A) B) C) D) Stres-Uykusuzluk Yorgunluk-Göz bebeği büyümesi Kas gerilmesi-Stres Kan basıncında artış-Kan değişiminin farklılaşması (Cevap A) 16. Haftalık maruziyet değeri hiçbir şekilde aşmayacaktır? A) 80dB B) 85dB C) 87dB D) 90dB (Cevap C) 14.12. sese karşı iyi izole edilmiş bölme içine almak. (Cevap C) 19. Aşağıdakilerden hangisi gürültünün fizyolojik etkisi değildir? A) Stres B) Yorgunluk C) Kas gerilmesi D) Korku (Cevap D) 15. Aşağıdakilerden hangisi gürültünün psikolojik etkisi değildir? A) Rahatsızlık B) Kas gerilmesi C) Korku D) İş veriminin azalması (Cevap B) 17. maruziyet sınır değerine ulaştığında Gürültü 95 dB'e ulaştığında (Cevap A) 13. Gürültülü ortamlarda uygun havalandırma sistemi yapmak. Gürültülü ortamlarda çalışanlara uygun kulak tıkacı veya kulaklık vermek. Aşağıdakilerden hangisi gürültüyü kaynağında azaltmak için yapılamaz? . Gürültünün zararlı etkilerine karşı aşağıda belirtilen. iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinden hangisi alınmaz? A) B) C) D) Gürültü kaynağının kapalı bir bölme içine alınması. Kulak koruyucuları ne zaman kullanılacaktır? A) B) C) D) Gürültü maruziyeti en yüksek maruziyet etkin değerine ulaştığında Gürültü maruziyeti en düşük maruziyet etkin değerine ulaştığında Gürültü maruziyeti.

(Cevap A) 23. deneyimli işçilerden B) Doğuştan duyma özrü olanlardan C) Yaşlı işçilerden D) Genç sağlıklı işçilerden (Cevap B) 22. D) Tüm frekansları lineer olarak duyar. Gürültü kontrolü genel olarak kaç şekilde sağlanabilir? A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 (Cevap B) 21. (Cevap D) 24. den düşük frekanslı sesleri olarak duyar? A) Frekanslara göre belli kayıplarla duyar. D)100 Hz. İnsan kulağı 1000 Hz. C) Frekanslara göre daha şiddetli duyar. arasında C)1000 Hz. Yüksek gürültülü işler için öncelikle hangi işçiler seçilmelidir? A) Yetişkin. civarında B)300 ile 400 Hz. B) Frekanslara göre bire bir duyar. El kol titreşimi için sekiz saatlik çalışma süresi için günlük maruziyet sınır değeri aşağıdakilerden hangisidir? A) 2m/s2 B) 3m/s2 C) 5 m/s2 D) 8 m/s2 (Cevap C) 2. Gürültüden ileri gelen işitme kayıpları ilk önce meydana gelir? A)3000 ile 4000 Hz.A) B) C) D) Kaynağın yaydığı ses enerjisini azaltmak Kulak koruyucu kullanmak Kaynak ile i yayan yüzey arasında yalıtımı sağlamak Yüzeyin ses yaymasını azaltmak (Cevap B) 20. İşyerlerinde çalışanlar üzerinde işitme kaybına sebep olan gürültü şiddeti A)En çok 80 dB(A) B)50 dB(A) ile 70 dB(A) arasında C) En az 85 dB(A) D) 50 dB(A)'dan daha düşük (Cevap C) olan gürültülerdir? TİTREŞİM VE BASINÇ 1. El-kol titreşimi için sekiz saatlik çalışma süresi için günlük maruziyet etkin değeri aşağıdakilerden .

25 m/s2 C) 2.5 m/s2 B) 3. Titreşim nedir? A) Kinetik enerjinin potansiyel enerjiye dönüşümüdür B) Potansiyel enerjinin kinetik enerjiye dönüşümüdür C) Birim zamanda kulağın algıladığı Hertz miktarıdır. (Cevap A) 6. Birim zamanda titreşim sayısına denir? A) Frekans B) Vibrasyon CJHertz D)W/cm2 (Cevap A) 7. El-Kol-Vücut titreşim geçirme oranı. 'de en yüksek olarak bulunmuştur? A) 3 Hz B) 5 Hz C) 40 Hz D) 50 Hz (Cevap B) 9.5 m/s2 (Cevap A) 3. Aşağıdaki frekans aralıklarından hangisi insanlar tarafından algılanır ? A) 0.5 m/s2 B) 1.5 m/s2 D) 7. D) m2 de yayılan ses miktarıdır.5 Hz B) 0 Hz-1 Hz C) 1 Hz-1000Hz D) 1000 Hz-2000 Hz (Cevap C) 8.5 m/s2 C) 4. Aşağıdakilerden hangisi basınç birimidir? .15 m/s2 C) 2 m/s2 D) 2.1 Hz -0.2 m/s2 (Cevap B) 4. Bütün vücut titreşimi için sekiz saatlik çalışma süresi için günlük maruziyet etkin değeri aşağıdakilerden hangisidir? A) 0. Bütün vücut titreşimi için sekiz saatlik çalışma süresi için günlük maruziyet sınır değeri aşağıdakilerden hangisidir? A) 1 m/s2 B) 1.5 m/s2 D) 3 m/s2 (Cevap A) 5.hangisidir? A) 2.

. insan vücudu üzerinde meydana getirdiği etki aşağıdakilerden hangisidir? A) Oksijen narkozu B) Helyum narkozu C) Azot narkozu D) Karbondioksit narkozu (Cevap C) 11.5 D) 2 (Cevap A) 14. Basıncın dört atmosferi aşması durumunda.Kulak ağrıları A) I—II B) l-lll C) ll-lll D) l-ll-lll (Cevap C) 12.A) Newton/cm2 B) Metre/sn2 C) Newton/cm D) Metre/sn (Cevap A) 10. Basıncın düşük yeya yüksek olduğu yerlerde çalıştırılacak işçiler öncelikle aşağıdakilerden hangisi olmalıdır? A) B) C) D) 14-16 yaş grubu işçiler 45-50 yaş grubu işçiler Genç ve tecrübeli işçiler Genç bayan işçiler (Cevap C) 13..5 B) 1 C) 1. Titreşimde oluşan meslek hastalığı yükümlülük süresi? A) 6 ay B) 1 yıl C) 2 yıl D) 3 yıl (Cevap C) 15. Titreşimin etkisi en çok görülür? A)Düşük frekanslarda B)Yüksek frekanslarda C) Uzun süre kullanım D) Çocuklarda . Yüksek süratle çıkılması halinde bozulan basınç dengesinin insan vücudu üzerinde meydana getirdiği etki aşağıdakilerden hangisidir? I.bardan büyük olan kap ve ekipmanlara denir? A) 0..Bulanık görme II. Basınçlı kap: İç basıncı. Solunum güçlüğü III.

1 yıl B)3 gün . Titreşim yapan makinelerde şok emiciler kullanılabilir. yükümlülük süresi. Kazanların hidrolik basınç deneyleri.. Aşağıdaki frekans aralıklarından hangisi iç organlarda.. diğer hadiselerde ise. Azot narkozunun önlenmesi için solunum apreyi içine verilen basınçlı hava bileşimindeki azot yerine hangi gaz verilir? A) Argon B) Neon C) Kripton D) Helyum (Cevap D) 22.5 B) 1 C) 1. Sosyal Güvenlik Sağlık İşlemleri Tüzüğü'ne göre.. Titreşim ölçümlerinde. baldırlarda rezonans etkisi yapar? A) 1 Hz -5 Hz B) 3 Hz-7Hz C)4Hz-10Hz D)10Hz-20Hz (Cevap C) 19. dır? A)30 gün . en yüksek çalışma basıncının en çok. Burada amaç emmek ve sonra yavaş yavaş bırakmak ve dönüştürmektir? A) B) C) D) Kaynağından titreşimi / etkin değere Hareket enerjisini / ısı enerjisine Titreşimi / nötr hale Ayrıştırıcıları / yastık haline (Cevap C) 20..ile yapılacak? A) 0.15 ay D) 3 ay .1 yıl . Titreşim vücudu etkiler? A) Bir noktadan B) Kaynağından C) Vücuda yayıldığı noktan D) Tamamen (Cevap D) 17.5 D) 2 (Cevap C) 21. titreşim düzgün ise. etkin değer ile ölçülür? A)Vibrasyon B)Rms hızı m/sn cinsinden oktav bantları C) Kaynağından D) Kulak ve beyine yakın bölgeden vibrometre (Cevap B) 18.(Cevap A) 16. basınç değişikliği nedeniyle ön görülen akut hadiselerde yükümlülük süresi....10 yıl C) 300 gün .

. A) B) C) D) Vücudun çeşitli yerlerinde karıncalanma. aktirolit. Titreşimden ileri gelen yükümlülük süresi ne demektir? A) B) C) D) İşçinin çalışırken titreşimden etkilendiği süre İşçinin titreşimden meslek hastalığı olduğu süre İşçinin işten ayrıldıktan sonra titreşimli ortamdan meslek hastalığı olduğunu bildirdiği süre İşçinin çalışırken işyerindeki titreşimden etkilendiğini bildirmesi gereken süre (Cevap C) FİZİKSEL RİSK ETMENLERİ KARMA TEST 1. amozit. Balon ve uçaklar gibi araçlarda yükseklere çıkılması ile bozulan basınç dengesi nedeniyle.meydana gelmez. Aşağıdakilerden hangisi aşırı terleme sonucu oluşabilecek bir rahatsızlıktır? A) Tansiyon oluşması B) Isı krampları C) Depresyon oluşumu D) Hormon azalması (Cevap B) 2. antofillit. krokidolit hangi cins tozlardır? A) Radyoaktif B) Asbest C) Fibrojen D) İnert . Aşağıdakilerden hangisi ses basınç birimidir? A) l/sn B) m/sn C) Bar D) Sn (Cevap C) 4. Bulanık görme Kulak ağrıları Soluma zorluğu (Cevap B) 24. Titreşim ölçümlerinde aşağıdaki aletlerden hangisi kullanılır? A) Higrometre B) Oktav bantları C) Manometre D) Kalorimetre (Cevap B) 5.(Cevap B) 23. Havanın nemini ölçen aletlere ne ad verilir? A) Kalorimetre B) Barometre C) Higrometre D) Kalorimetre (Cevap C) 3. Krizotil..

Tozla mücadelede toz yoğunluğunu ESD'nin altında tutmak gayesiyle gerekli özellikleri sağlayan toz maskesi ile bir vardiyada en çok kaç saat çalışılabilir? A) 8 B) 6 C) 4 D) 1 121 (Cevap D) 8. Gürültü düzeyinin 0 (sıfır) dB olduğu durum aşağıdakilerden hangisi olabilir? A) Ağrı eşiği B) Dikey matkap C) İşitme eşiği . Kristal ya da Sİ02 toz miktarı %5 den az olduğu takdirde ESD(Eşik Sınır Değer) kaç mg / m 3 olarak kabul edilir? A) 5 B)2 C) 12 D) 25 (Cevap A) 7.(Cevap B) 6. Asbest solunumu ile aşağıdaki hastalıklardan hangileri insan vücudunda oluşabilir? A) Asbestozis B) Akciğer kanseri C) Mezoteliyom D) Hepsi (Cevap D) 9. Gürültü şiddetinin kaç dB olduğu işlerde günde 7. Gürültünün işitme duyusu üzerindeki etkisi hangi aygıtla ölçülür? A) Voltmetre B) Aerometre C) Odyometre D) Ampermetre (Cevap C) 11. Gürültülü ortamda çalışma sonucu insan kulağında geçici veya kalıcı işitme kaybı oluşur.5 saat'e kadar çalışılabilir? A) 80 B) 120 C) 92 D) 95 (Cevap A) 12. Kalıcı işitme kaybının görüldüğü ilk frekans kaçtır? A) 400 Hz B) 400 KHz C) 1200 MHz D) 60 GHz (Cevap A) 10.

5Hz D)2Hz (Cevap B) 17. Kulak zarının patlamasına neden olabilecek gürültü ortamında olası gürültü düzeyi aralığı (dB) ne kadardır? A) 90-120 B) 65-90 C) 140'dan büyük D) 30-65 (Cevap C) 14.D) Kuvvetlice bağırma (Cevap C) 13. Gürültülü işlerde çalışacakların seçiminde aşağıdakilerden hangisi tercih edilmelidir? A) Çocuk işçiler B) Yaşlı işçiler C)Genç ve sağlıklı işçiler D)Yaşlı bayan işçiler (Cevap C) 16.5 Hz B) 1 Hz C)l. aşağıdaki etkilerden hangisine neden olur? I. Aşağıdaki araç ve gereçlerden hangisi titreşim kaynağı olarak değerlendirilir? A) Tavanlara yakın yerlerdeki havalandırma sistemleri B) Madenlerde ortamdaki metan gazı detektörü olarak kullanılan elle taşınan lambalar C) Acil durumlarda kullanılan sesli alarm sistemleri D) İşçilerin kullandığı pnömatik çekiçler (Cevap D) 15. Urperme hissi III. sıcaklığın düşük olması halinde. Üşüme hissi A) l-ll-lll B) l-lll C) ll-lll D) l-ll (Cevap C) 18. Gürültü şiddetinin dB(A) olarak verilen değeri neyi ifade eder? A)Gürültünün lineer olarak ölçüldüğünü B)Gürültünün frekans bantlarına göre ölçüldüğünü C) Gürültünün insan kulağının işitme eğrisine göre kalibre edilmiş bir cihazla ölçüldüğünü D) Sesin telekomünikasyon aygıtlarının kalibresi için ölçüldüğünü (Cevap C) 19. bütün vücut titreşimi maruziyet değerlendirmesinde kaç Hz. Üzerindeki titreşimler değerlendirmeye alınır? A) 0. Deniz taşımacılığında. Yüksek bağıl nem. ses ölçme cihazlarının hangi skalasında ölçülmelidir? . Gürültüden ileri gelen işitme kaybına esas olacak gürültü şiddeti. Bunalma hissi II.

A) Odyogram cihazları . En az bir kulakta 1000-2000 Hz de kaç Db işitme kaybı olur? A)10dB B)20dB C) 30dB D) 40 dB (Cevap C) 26. 4000 Hz'lik frekanslarda kemik yolu iletiminde kaç desibellik işitme kaybı olur? A)10dB B)20dB C) 40 dB D) 60 dB (Cevap A) 25. Aşağıdakilerden hangisi basınç düşürme cihazı değildir? A) Emniyet valfi B) Patlama diski C) Bel verme çubukları D) Basınç şalteri (Cevap D) 23.A) Lineer skala B) A skalası C) B skalası D) C skalası (Cevap B) 20. Basınçla ilgili bulgular ne kadar süre sonra ortaya çıkabilir? A) 2 ay B) 6 ay C) 1 yıl D) 2 yıl (Cevap B) 24. 3000. Aşağıdakilerden hangisi işçilerin kendilerini tehlikeye atacak davranışlarda bulunmalarına yol açan fizyolojik faktörler arasında yer almaz? A) Yorgunluk B) Görme bozukluğu C) Algılama hızı D) Uykusuzluk (Cevap C) 21. Basınç değişikliği nedeni ile görülen akut olaylarda yükümlülük süresi kaç gündür? A) 1 gün B) 2 gün C) 3 gün D) 5 gün (Cevap C) 22. Aşağıda belirtilen cihazlardan hangisi ısı ölçmelerinde kullanılan cihazlardandır. 2000.

Endotermik D) Oksitleyici – Ekzotermik (Cevap B) 5. prosesler ile bunların muhtemel etkileşimleri dikkat etmek B) İşyerinin deniz suyu kaynaklarına yakınlığını dikkate almak C) Patlayıcı ortam oluşma ihtimali ve bu ortamın kalıcılığı dikkat etmek D) Statik elektrik de dâhil tutuşturucu kaynaklarının bulunma.Oksitleyici C) Oksitleyici .B) Kuru ve yaş termometreler C) Kalorimetreler D) Anemometreler (Cevap B) KİMYASAL RİSK ETMENLERİ 1. Patlayıcı ortamların tehlikelerinden çalışanların korunması yönetmeliğine göre patlama riskinin değerlendirilmesin de dikkate alınması gereken durumlar aşağıdakilerden hangisi değildir? A) İşyerinde bulunan tesis. kullanılan maddeler. * Maruziyet sınır değerinin aşılması durumunda * Çalışma koşullarında önemli bir değişiklik olduğunda 0% * Kimyasal maddeler nedeni ile herhangi bir kaza olduğunda Aşağıdakilerden hangisinin yapılması uydundur? A) Risk değerlendirmesinin yenilenmesini sağlamak B) Maruziyet sınır değerini değiştirmek C) Çalışma koşullarını eski haline dönüştürmek D) Kimyasallardan uzak durmak (Cevap A) 3. aktif ve etkili hale gelme ihtimalleri dikkatte almak (Cevap B) 4. 8 saatlik referans dilimine göre ölçülen veya hesaplanan zaman ağırlıklı ortalama değer mesleki maruziyet sınır değeri aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir? A)Maruziyet sınır değeri ( TWA) B)Maruziyet alt değeri C) Maruziyet değeri D) Normal değer . Aşağıda tane büyüklükleri verilen tozlardan hangileri solunabilir ve akciğerlerde tutulabilen olan gruptandır? A) 300 //dan büyük olan tozlar B) 300 ile 100 n arasında olan tozlar C) 5 ile 0. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerlere sırası ile aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? A) Endotermik -Oksitleyici B) Ekzotermik . Özellikle yanıcı maddelerle olmak üzere diğer maddelerle de temasında önemli ölçüde reaksiyona neden olan maddeler madde sınıfında yer alırlar.5 \ı arasında olan tozlar D)0. (Cevap C) 2.5 /i'dan daha küçük olan tozlar.

Kimyasal maddenin. metabolitinin veya etkilenmeyi belirleyecek bir maddenin uygun biyolojik ortamdaki konsantrasyonunun üst sınır değeri için aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir? A)Kimyasal sınır değeri B)Biyolojik sınır değeri C)Fiziksel sınır değeri D)Ortam sınır değeri (Cevap B) 7. Patlayıcı maddeler için tehlike işareti aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir? A) K B) E C) Xn D) P (Cevap B) 11. Aşağıdakilerden hangisi patlayıcı ortam oluşmasını önlemek için yapılması gerekli önlemlerdendir? A)Ortamı kapalı tutmak B)Girişleri kontrol altına almak C)Ortamı havalandırmak D) Ortama oksijen salmak (Cevap C) 12. Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmeliğe göre risk değerlendirmesi sonucunda işçilerin sağlık ve güvenliği yönünden risk bulunduğunun ortaya çıkması halinde en öncelikli koruyucu ve önleyici tedbir aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir? A) Risk değerlendirmeyi yenilemek B) İkame yöntemi C) Kişisel koruyucu donanımları D) İşyeri hekimi bulundurmak (Cevap B) 9. Aşağıdakilerden hangisinin tehlikeli müstahzarla rın etiketinde ve ambalajında yer alması gerekenlerden değildir? A) Risk ve güvenlik ibareleri B) Tehlike sembolleri ve işaretleri . İşyeri ortamında mesleki maruziyet sınır değerinin aşılması halinde aşağıdakilerden hangisi yapılmaz? A)Risk değerlendirmesinin yenilenmesi B)İşçilerin durumdan haberdar edilmesi C) Sağlık kontrolünün yapılması gerekir D) İşçilere tekrar eğitim verilir (Cevap D) 8.(Cevap A) 6. Tehlikeli kimyasallar vücuda en çok aşağıdaki yollardan hangisi ile alınır? A) Deri yoluyla B) Tırnak aralarından C) Kan yoluyla D) Solunum yoluyla (Cevap D) 10.

Aşağıdakilerden hangisi yavaş yanma olayıdır? A) B) C) D) (Cevap B) 19.Zehirli .Boğucu . Aşağıdakilerden hangisi yanmaz? A) Karbonmoksit B) Neon gazı C) Hidrojen gazı D) Demir metali (Cevap B) 18. Karbondioksit. Yanma: Kimyasal bir olaydır.Zehirli (Cevap B) 14.Boğucu Boğucu .Boğucu Boğucu . Aşağıdakilerden hangisi kimyasal boğucu gazdır? AJ Hidrojen B) Karbon monoksit C) Metan Karbondioksit oluşması Demirin paslanması Argon gazının yanması Metanın alev alması .C) Tehlikenin fiziksel boyutu D) Tehlikeli maddenin ticari adı veya piyasadaki adı (Cevap C) 13. Karbon monoksit.Zehirli . Yanıcı maddelerin belirli bir ısı seviyesinde aşağıdaki maddelerden hangisiyle birleşmesiyle gerçekleşir? A) Metan B) Oksijen C) Hidrojen D) Azot (Cevap B) 17. Metan gazlarının özellikleri olarak aşağıdakilerden hangi sıralama doğrudur? A) B) C) D) Zehirli . Parlayıcı sıvılar için maksimum sıcaklık kaç derecedir? A)16°C B)28°C C)38°C D) 45 °C (Cevap C) 15.Zehirli .Boğucu Zehirli . Kimyasallar vücuda bilinen aşağıdaki yollardan hangisi ile giremez? A) Solunum B) Absorbsiyon C) Spor D) Sindirim (Cevap C) 16.

Kimyasal maddeler insan sağlığına aşağıdaki yollardan hangisiyle etki eder? A) Solunum B) Sindirim C) Soğurma D) Hepsi (Cevap D) 22. Patlama aşağıdaki şartlardan hangisinde gerçekleşir? A) B) C) D) (Cevap B) 1 atm basınçta Patlama konsantrasyonunda patlayıcı madde ve ateşleme kaynağı olması Ortamın sıcak olması Ortamda oksijen konsantrasyonun yoğun olması ASBESTLE ÇALIŞMA 1. olay ve acil durumlar için işveren aşağıdakilerden hangisini yaparsa tehlike daha da büyür? A)Yapılacak işleri önceden belirleyen bir acil eylem planı hazırlamak B) Etkilenmiş alana girmesine izin verilen kişilere d uygun koruyucu giyim eşyası. olay ve acil durumlar için aşağıdakilerden hangisi hazırlanmalıdır? A) Risk analizi B) Acil eylem planı CJ Kapalı alan için çalışma izin belgesi D) Yangın talimatı (Cevap B) 3. Tehlikeli kimyasal maddelerin olumsuz etkilerinden işçilerin toplu olarak korunması için alınan önlemlerin yeterli olmadığı hallerde bu önlemler le birlikte aşağıdakilerden hangisi kullanılmalıdır? A) Havalandırma sistemi B) İkame yöntemi C)Kişisel koruyucu donanımı D)Cebri havalandırma (Cevap C) 2. Kimyasal maddelerin Avrupa envanteri aşağıdaki kısaltmalardan hangisidir? . kişisel koruyucu donanım vermek C) Durumun en kısa zamanda normale dönmesi için etkilenmiş alana tüm çalışanların girmesi talimatını vermek D) Tehlikeli kimyasallarla ilgili acil durum düzenlemelerini çalışanlarla paylaşmak (Cevap C) 4. Bir kimyasal maddenin yapısal özelliği nedeni ile zarar verme potansiyeli aşağıdakilerden hangisidir? A) Tepkime B) Reaksiyon C) Risk D) Tehlike (Cevap C) 21. İşyerindeki tehlikeli kimyasal maddelerden kaynaklanacak kaza. Tehlikeli kimyasal maddelerden kaynaklanacak kaza.D) Karbon dioksit (Cevap B) 20.

OSHA 'nın kuruluş amacı aşağıdakilerden hangisidir? A) B) C) D) Avrupa birliğindeki iş yerlerinin koruma altına alınması İşyerlerinin daha sağlıklı. A)Tehlikeli kimyasal maddelerin servis kayıt numarası B)Kimyasal maddelerin servis kayıt numarası C) Kansorejen ve mutajen maddelerin servis kayıt numarası D) Tehlikeli kimyasal maddelerin atom numarası (Cevap B) 7. Parlayıcı. Asbestle çalışılan işyerlerinde alınacak aşağıdaki önlemlerden hangisi yanlıştır? A) İşçilere uygun koruyucu iş elbiseleri verilmelidir . Asbestle çalışan işçilerin sağlık durumlarının değerlendirilmesi kaç yılda bir zorunludur? A) 2 yıl B) 3 yıl C) 5 yıl D) 10 yıl (Cevap B) 11. "Patlayıcı Ortamlarda Kullanılan Aletleri ifade etmek için aşağıdaki terimlerden hangisi kullanılır? A) X Proof B) Exproof C) Atex D) Protex (Cevap B) 10.A) OHSAS B) ILO C) WHO D) EINECS (Cevap D) 5. "CAS" in Türkçe anlamı hangisidir. Kanserojen ve Mutajen maddelerle çalışmalarda sağlık ve güvenlik önlemleri hakkında yönetmelik gereği çalışanların sağlık gözetimi ile ilgili kişisel sağlık kayıtlarının kaç yıl saklanması gerekir? A) 10 B)20 C)40 D) 45 (Cevap C) 6. güvenli ve üretken olmalarına katkıda bulunmak Avrupa birliğindeki işçilerin korunması Avrupa ticaretini tekelleştirmek (Cevap B) 9. etrafında yapılması gereken taşma havuzu ne kadar büyüklükte olmalıdır? A) Tank kapasitesinin V2 katı B) Tank kapasitesinin 2 katı C) Tank kapasitesi kadar D) Tank kapasitesinin Vk katı (Cevap A) 8. zehirli ve zararlı maddelerin depolandığı tankların.

Asbestle çalışılan işyerlerinde işçilerin maruz kaldığı havadaki asbest konsantrasyonu için limit değer aşağıdakilerden hangisidir? A) 0. Serbest asbest liflerine maruziyet aşağıdaki hastalıklardan hangisine sebep olamaz? A) Akciğer kanseri B) Zatürre C) Mide ve bağırsak kanseri 3 mikrondan daha büyük.1 lif/cm3 C) 0. fabrikalar ve diğer tesisler veya gemilerdeki söküm ve yıkım işlerine başlamadan önce aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır? A) Risk planı B) İş planı C) Dinlenme planı D) Tehlike planı (Cevap B) 14.2 lif/cm3 D) 0. tozlu işlerde duş almaları sağlanmalıdır D) Koruyucu elbiseler ile işçilerin kendilerine ait elbiseler aynı yerde muhafaza edilmelidir (Cevap D) 12.5 C)2 D) 2. Asbestin püskürtülerek (sprey) kullanılması ve asbest içeren. yoğunluğu gr/cm3'den az -. atölyeler.3 lif/cm3 (Cevap B) 15.3 (Cevap A) 16. Havadaki asbestin ölçülmesinde aşağıdaki lifler den hangisi hesaba katılacaktır? A) Uzunluğu lifler B) Uzunluğu lifler C) Uzunluğu lifler D) Uzunluğu lifler (Cevap B) 17. yalıtım veya ses yalıtımı malzemesi ile çalışılması yasaktır. asbest veya asbestli malzeme ile çalışanların yaptıkları işleri. İşveren. olan. Asbest ve/veya asbestli malzeme içeren binalar.B) Koruyucu elbiseler işyeri dışına çıkarılmamalıdır C) İşçilere uygun el ve yüz yıkama yerleri. eni 5 mikrondan daha küçük ve boyu eninin 2 katından büyük olan 5 mikrondan daha büyük. eni 3 mikrondan daha küçük ve boyu eninin 3 katından büyük olan 3 mikrondan daha büyük. eni 5 mikrondan daha küçük ve boyu eninin 3 katından büyük olan . eni 5 mikrondan daha küçük ve boyu eninin 5 katından büyük olan 3 mikrondan daha büyük.01 lif/cm3 B) 0. çalışma süresini ve maruziyet miktarını belirten kayıtları maruziyetin sona ermesinden sonra en az kaç yıl süreyle saklaması zorunludur? A) 40 yıl B) 30 yıl C) 20 yıl D) 10 yıl (Cevap A) 13. Cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? A) 1 B) 1. yapılar.

risk değerlendirmesi yapılırken aşağıdakilerden hangisi dikkate alınmaz? A) Asbestin türü B) C)Asbestle çalışacak kişi sayısı D)Çalışanların maruziyet derecesini (Cevap C) 3. Tehlikeli madde ve müstahzarların etiketlenme sinde kullanılacak aşağıdaki tehlike sembollerinden hangisi oksitleyici maddeyi ifade eder? . Solunan havadaki asbest liflerinin boyu ve kalın lığı için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) 3.0 fim ve kalınlığı 0. Türkiye'de üretim.0-20.D) Mezotelyoma (Cevap B) 18. kullanım.0-20. Asbest tozuna maruziyet riski bulunan çalışmalar da.0 ^m ve kalınlığı 0. Aşağıdakilerden hangisi asbeste bağlı oluşan hastalıklardan değildir? A) Asbestoz B) Kanser C) Anemi D) Akciğer zarı (plevra) kalınlaşması (Cevap C) 19.01 /im (Cevap D) 20.0-25. Kansere neden olan asbestin. Tehlikeli madde ve müstahzarların etiketlenmesin de kullanılacak aşağıdaki tehlike sembollerinden hangisi kolay alevlenir yâda alevlenir maddeyi ifade eder? A) F B) F+ C) T+ D) T (Cevap A) 2.01 fim B) 4.02 fim D)3. Fiziksel özellikleri Tehlikeli madde ve müstahzarların etiketlenmesinde kullanılacak aşağıdaki tehlike sembollerinden hangisi patlayıcı maddeyi ifade eder? A) A B) T C) E D) R (Cevap C) 4. piyasa arzı ile asbest içeren eşyaların piyasaya arzını hangi tarihte yasaklanmıştır? A) 31 Aralık 2010 B) 18 Aralık 2009 C) 18 Mart 2010 D) 31 Mart 2009 (Cevap A) TEHLİKE SEMBOLLERİ 1.03 //m C)4.0 fim ve kalınlığı 0.0-25.0 fim ve kalınlığı 0.

Tehlikeli madde ve müstahzarların etiketlenme sinde kullanılacak aşağıdaki tehlike sembollerinden hangisi aşındırıcı maddeyi ifade eder? A) C B) Xn C) Xi D) T (Cevap A) 7. Tehlikeli madde ve müstahzarların etiketlenmesinde kullanılacak aşağıdaki tehlike sembollerinden hangisi tahriş edici maddeyi ifade eder? A) T B) C C) Xi D) Xn (Cevap C) . Tehlikeli madde ve müstahzarların etiketlenmesinde kullanılacak aşağıdaki tehlike sembollerinden hangisi zararlı maddeyi ifade eder? A) C B) F+ C) T+ D) Xn (Cevap D) 10. Tehlikeli madde ve müstahzarların etiketlenmesinde kullanılacak aşağıdaki tehlike sembollerinden hangisi çok toksik maddeyi ifade eder? A) Xn B) T+ C) F+ D) T (Cevap B) 9. Tehlikeli madde ve müstahzarların etiketlenmesinde kullanılacak aşağıdaki tehlike sembollerinden hangisi çok kolay alevlenir maddeyi ifade eder? A) F B) F+ C) T D) T+ (Cevap B) 6. Tehlikeli madde ve müstahzarların etiketlenmesinde kullanılacak aşağıdaki tehlike sembollerinden hangisi kolay alevlenir yâda alevlenir maddeyi ifade eder? A) F B) F+ C) T+ D) T (Cevap A) 8.A) O B) 02 C) R D) OX (Cevap A) 5.

Tehlikeli madde ve müstahzarların etiketlerinde kullanılacak özel risk durumları ve kombinasyon ları için R2 ne anlama gelir? A) B) C) D) Şok.Gözleri. Tehlikeli madde ve müstahzarların etiketlerinde kullanılacak özel risk durumları ve kombinasyonları için aşağıda verilen risk ibaresi ve açıklaması için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) R 20 . Tehlikeli madde ve müstahzarların etiketlerinde kullanılacak özel risk durumları ve kombinasyonları için aşağıda verilen risk ibaresi ve açıklaması için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) R 20/21/22 . alev ve diğer tutuşturucu kaynakları ile temasında patlama riski Çok hassas patlayıcı metalik bileşikler oluşturur Kolay alevlenebilir Oksitleyicilerle karıştığında patlayabilir (Cevap A) 14. sürtünme. solunum sistemini ve edicidir cildi tahriş D) R 36/38 . Tehlikeli madde ve müstahzarların etiketlerinde kullanılacak güvenlik tavsiyeleri ve kombinasyonlan açık ifadeleri ile birlikte aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? A) B) C) D) S 1 . Tehlikeli madde ve müstahzarların etiketlerinde kullanılacak özel risk durumları ve kombinasyonları için aşağıdakilerden hangisi kuru halde patlayıcıdır anlamına gelir? A) Rl B) R2 C) Rll D) R21 (Cevap A) 13. Tehlikeli madde ve müstahzarların etiketlenmesinde kullanılacak aşağıdaki tehlike sembollerinden hangisi çevre için tehlikeli maddeyi ifade eder? A) Xn B) N C) T D) Xi (Cevap B) 12.Kilit altında muhafaza edin S 3 . B) R 21 .11. (Cevap D) 16.Cilt ile temasında sağlığa zararlıdır. C)R 28 .Serin yerde muhafaza edin Sİ 1 .Solunduğunda.Yutulması halinde sağlığa zararlıdır D)R 36 . cilt ile temasında ve yutulduğunda sağlığa zararlıdır B) R 15/29 .Solunması halinde sağlığa zararlıdır.Hava ile temastan sakınınız S 11 .Solunum sistemini ve cildi tahriş edicidir.Gözleri tahriş eder (Cevap C) 15.Su ile temasında toksik ve kolay alevlenebilir gaz çıkarır C) R 36/37/38 .Yanıcı maddelerden uzak tutun (Cevap D) 17. Aşağıdakilerden hangisini toksik bir madde ile depolayamayız? A) Patlayıcı madde B) Zararlı madde C) Radyoaktif madde .

yiyecek. Patlama II.D) Patlayıcı madde (Cevap B) 18. Zemin yüzeyi. Statik elektriğe karşı önlemi alınmış D) Yakıtlı. Aşağıdakilerden hangisi parlayıcı ürünlerin bulunduğu depolarda kullanılması gereken forkliftle-rin özelliklerindendir? A) Yakıtlı ve Susturuculu B) Akülü. Bulaşma A) I B) l-ll C) ll-lll D) l-ll-lll (Cevap D) 21. Susturuculu ve Statik elektriğe karşı önlemi alınmış C) Akülü. drenaj II. çatı kaplama ve havalandırma A) l-ll B) ll-lll C) l-lll D) l-ll-lll (Cevap D) 19. Avrupa birliği standardına göre toksik seviye aşamaları kaç sınıfta belirlenmiştir? A) 2 B) 3 C) 4 deponun konstrüksiyon . Yangın iç tesisat düzenlemesi III. Aşağıdakilerden hangisi LD50 nin anlamı ifade eder? A) Öldürücü konsantrasyon B) Öldürücü doz C)Likit değer D)Limit değer (Cevap B) 22. Kimyasalların bulunduğu ortamda sigara. içecek kullanılması aşağıdaki risklerden hangisine neden olur? I. Aşağıdakilerden hangisi kimyasal maddelerin depolandığı/veya malzemelerinin yeterliliğinin belirlenmesinde dikkate alınır? I. Zehirlenme III. Aşağıdakilerden hangisi Avrupa Birliğinin üç aşamalı toksik seviye sınıflandırması arasında yer almaz? A) Çok toksik B) Az toksik C) Toksik D) Zararlı (Cevap B) 23. Statik elektriğe karşı önlemi alınmış (Cevap B) 20.Isı ve duman tahliyesi.

Ergonomik oturuş düzeninde yer ile masa arasındaki mesafe hangi aralıkta olmalıdır? A) 80-90 cm B) 60-70 cm C) 82-92 cm D) 72-82 cm (Cevap D) 5. çalışma yüksekliği hangi yüksekliğe göre ayarlanmalıdır? A) B) C) Hem oturmaya hem ayaktaki yüksekliği Ayakta durma halindeki yüksekliğe Yürüme halindeki yüksekliğe . Kas iskelet rahatsızlıklarına neden olan faktörlerden yanlış olan hangisidir? A) B) C) D) Sürekli aynı uygunsuz hareketin tekrarlanması Düşük sıcaklık Aşırı yüklenme Gürültü (Cevap D) 2. Ergonomik oturuş düzeninde ekran ile göz arasındaki mesafe hangi aralıkta olmalıdır? A) 32-62 cm B) 20-40 cm C) 25-80 cm D) 15-30 cm (Cevap A) 4.kendini gerçekleştirebilirlik kabul edilebilirlik-hoşlanılabilirlikB)Kabul edilebilirlik. Hem oturmaya hem de ayakta durmaya elverişli işlerde.D) 5 (Cevap B) ERGONOMİ 1.hoşlanılabilirlik. birbirini izleyen adımları sırası nasıl olmalıdır? A) Dayanabilirlik. İş kazalarının önlenmesi için reaktif yaklaşım nasıl uygulanır? A) İş kazası olduktan sonra önlem alınır B) İş kazası olmadan önlem alınır C) Ergonomik önlem alınır D) Psikolojik önlem alınır (Cevap A) 3.kabul edile-bilirlik-kendini gerçekleştirebilirlik (Cevap C) 6. Çalışma sisteminin ergonomisinde. Sırt üstü uzanmaya kıyasla.dayanabilirlik-hoşlanılabilirlik-kendini gerçekleştirebilirlik C) Dayanabilirlik-kabul edilebilirlik-hoşlanılabi-lirlik-kendini gerçekleştirebilirlik D) Dayanabilirlik. ayakta yüzde kaç daha fazla enerjiye ihtiyaç duyulur? A) 2-7 BJ8-10 C) 15-20 D) 20-40 (Cevap B) 7.

Sırt üstü uzanmaya kıyasla. Uzanma halindeki yüksekliğe İş yerinde fizyolojik ve biyomekanik sınırlamalara da uyularak iç ölçülerin tespitinde. otururken yüzde kaç daha fazla enerjiye ihtiyaç duyulur? A) 1-2 B) 3-5 C)6-10 D) 10-20 (Cevap B) 10. Bu dar kanala denir. Koldan gelen bir sinir ve kas bağları el ayasının tabanında. Dış (maksimum) ölçülerin tespitinde. Dakikalık dilimde postürel (duruş ve oturuş biçimi) değişiklik yapmak kas-iskelet sistemini rahatlatır. Statik duruş gerektiren işlerde her. insanın ya da vücudun belli bir kısmının sığacağı en küçük ölçüler için en büyük vücut ölçüsü yüzde kaç alınır? A) 90 B)95 C)100 D) 110 (Cevap B) 9. Avrupa'da ergonomi olarak adlandırılan bilim dalı Amerika'da hangi adla adlandırılmaktadır? A) Antropometri B) İnsan Endüstrisi C) İnsan Mühendisliği D) Gonomi (Cevap C) 13. iş görenin erişmesi gereken işlem alanları için ele alınan ölçü aralığında en küçük boyutlu kişinin de zorlanmadan ulaşabileceği en büyük vücut ölçüsü yüzde kaç alınır? A) 1 B)5 C) 10 D) 50 (Cevap B) 11.D) (Cevap B) 8. "Vücut ölçüleri bilimi" olarak hangi bilim dalının diğer adıdır? A) Tıp B) Anatomi C) Ergonomi D) Antropometri (Cevap D) 12. Boşluğa gelecek uygun ifade aşağıdakiler-den hangisidir? A) Ulnar Tünel . bilek bölgesinde dar bir kanal ya da tünelden geçerek ele ulaşır. Noktalı yere hangisi gelmelidir? A) 45 B) 30 C) 8 D) 5 (Cevap C) 14.

iş-işçi uyumunun iş verimi üzerinde etkili olduğu düşüncesini ortaya koyarak "bir anlamda ergonominin ilkelerini 17. İnsan vücudunun boyutları ile ilgilenen özel bir bilim dalı olan antropometri aşağıdaki boyutlardan hangisini kapsamaz? A) Derinlik B) Uzunluk C) Genişlik D) Ağırlık (Cevap D) 21. 17.B) Osteoartrit Tünel C) Ganglion D) Karpal Tünel (Cevap D) 15. kurşun ve cıva zehirlenmelerini inceleyen. yüz yılda açıklayan" İtalyan bilim insanı aşağıda belirtilenlerden hangisidir? A) Hipokrates B) Heredots C) Nicander D) Ramazzini (Cevap D) 17. Ergonominin bileşenleri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur? A) Sosyolojik B) Psikolojik C) Anatomik D) Fizyolojik (Cevap A) 20. Ve 18. Aşağıdakilerden hangisi ergonominin çalışma alanına girmez? . Ergonominin ana amacı nedir? A) B) C) D) İşyerinin çalışana uydurulması İşyerinin rekabette öne geçirilmesi İşçinin işyerine uydurulması İşyerinde kalitenin artırılması (Cevap A) 19. belirtilerini saptayan. Aşağıdakilerden hangisi klavye kullanıcıları arasında yorgunluğa ve çeşitli sıkıntılara yol açacak risk faktörler arasında gösterilemez? A) Bileğin yanal sapmaları B) Yararsız sıklıkta dinlenme aralıkları C) Değişken postürler D) Mesleki stres (Cevap C) 16. Aşağıdakilerden hangisi ergonominin amaçları arasında gösterilmez? A) İnsanı işe uygun hale getirmek B) Operatörün yorgunluğunu azaltmak C) Kas ve eklem yakınmalarını azaltmak D) Kullanım rahatlığı ve performans güvenirliği sağlamak (Cevap A) 18. Yüzyılda yaşayan.

Aşağıdaki maddelerden hangisinin elektrik direnci en yüksektir? A) Islak tahta B) Kuru demir C) Tuzlu su D) Plastik kayış (Cevap D) 3. Aşağıdakilerden hangisi elektrik hatlarını kısa aşırı yük ve kısa devreden koruyan elektrik emniyet malzemesidir? A) Akü B) Batarya C) Priz D) Sigorta (Cevap D) . Aşağıdakilerden maddelerden hangisi elektriği daha zor iletir? A) İletim kabloları B) Saf su C) Su D) Makine dişlileri (Cevap B) 2. kar artar C)İşe devamsızlık artar D)Malzeme israfı artar (Cevap B) 23. üretkenlik.A) Çalışma koşulları B) Ürün kalitesi C) Çevresel koşullar D) İnsan özellikleri (Cevap B) 22. Antropometrik açıdan çalışma yerinin düzenlemesi aşağıdakilerden hangisine neden olmaz? A)Çalışan üzerinde oluşan zorlanmayı azaltır B)Çalışanın yorulmasını azaltır C) Kas iskelet sistemi rahatsızlıklarının ortaya çıkmasını engeller D) Kas iskelet sistemi rahatsızlıklarının ortaya çıkmasına neden olur (Cevap D) başarıyla yerine getirilmesiyle birlikte aşağıdakilerden hangisi ELEKTRİKLE ÇALIŞMALARDA İSG 1. İşin ergonomik olmasını değerlendiren kriterler arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur? A) Katlanabilirlik B) Yapılabilirlik C) Beklenebilirlik D) Hoşnutsuzluk (Cevap D) 24. Ergonomik uygulamaların gerçekleşir? A) İş süresi artar B) Kalite.

Elektrik çarpması riski bulunan bir makinede bakım onarım çalışması gerektiğinde aşağıdakilerden hangisinin yapılması daha sağlıklıdır? A) B) C) D) Çalışma bölgesinde topraklama yapılmalı Sistemin elektrik enerjisin kesmek Kişisel koruyucu donanımı kullanmak Seyyar enerji kaynakları kullanılmalı (Cevap B) 6.4. Kapasitif boşalmayı temin için. Tevzi tabloları için aşağıda verilen güvenlik tedbirlerinden hangisi yanlıştır? A) Metal gövdesi topraklanmalı diğer gerilim altında olmayan metal bölümleri topraklanmamalı B) Tozlu ve nemli yerlerde tamamen sızdırmaz biçimde kapalı olmalı C) Dökme demir ya da çelik saçtan yapılmalı . Yüksek gerilim tesislerinde çalışmaya başlamadan önce aşağıdaki tedbirler hangisinin ilk önce yapılması gerekir? A) B) C) D) Görev emri ve çalışma müsaadesi formu düzenlenmeli Teçhizatı gerilimsiz bırakmak için kesiciler ve ayırıcılar açılmalıdır Kilitleme tertibatı mevcut değilse. Elektrik iç tesislerinde alternatif ve doğru akım devrelerinde kullanılan sigorta kaç amper olmalıdır? A) 16 A B)24A C) 32 A D) 40 A (Cevap C) 5. Yüksek gerilim tesislerine ayrılan ve işletilen yerlerin aşağıdaki özelliklerinden hangisi yanlıştır? A)Kapıları kilitli tutulmalı ve ilgisiz kişilerin girmeleri önlenmeli B)Bu yerlerin kapısına giriş yasağını bildiren ikaz levhası aşılmalı C) Küçük boyutlu elektrik gereçlerinden başka eşya konulabilmeli D) Gerekli topraklanma ve güvenlik önlemleri alınmış olmalı (Cevap C) 9. kesici ve ayırıcının yanında bir nöbetçi bulunmalı Topraklanma teçhizatı kontrol edilmeli (Cevap C) 10. yanlış anlamalara ve hatalı manevra yapılmasına meydan verilmemelidir C) Kısa devre edilmeli ve topraklanmalı D) Yeniden gerilim altına girme tehlikesini önlemek için gerilim vermeye elverişli bulunan bütün ayırıcılar kapalı durumda kilitlenmiş olmalı (Cevap D) 8. üzerinde çalışılması gereken kabloların bütün iletkenleri için aşağıda yapılması gereken işlerden hangisi yanlıştır? A)Kısa devre ve topraklama işlemi çalışma yerinin en yakın kısımları üzerinde ve bu yerin her iki ucunda yapılmalı B)Sözlü olarak telefon veya telsizle verilen talimatlar tekrar ettirilmeli. Teknik ve işletme bakımından dokunmaya karşı koruma yapılamazsa aşağıdaki alınacak emniyet tedbirlerinden hangisi yanlıştır? A) B) C) D) Çalışma zemini yalıtılmalı Yalıtılan çalışma zemininin yalıtım direnci ölçülmeden işe devam edilmeli Gerekli yerlere ikaz levhaları aşılmalı Kişisel koruyucu donanım kullanılmalı (Cevap B) 7.

D) Sigorta. Aşağıda verilen elektrik kaynağı işlerinde güvenlik önlemlerinden hangisi yanlıştır? A) yapılmamalıdır B) Yanıcı maddeler yakınında elektrik kaynağı 4J| kaplı Elektrik kaynak işlerinde ehil kaynakçılar çalıştırılması C) Besleme ve kaynak kabloları. üzerinden taşıt geçmesi halinde zedelenmeyecek ve bozulmayacak şekilde korunmalı D) Elektrik kaynak makinelerinin şalteri. Transformatör. aşırı zorlanmalara başvurulmadan kullanılmalı (Cevap C) 13. şalter ve anahtarların üzerine. Güvenlik transformatörü kullanılması halinde çıkış devresine en fazla kaç adet elektrikli el aleti bağlanabilir? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 (Cevap A) . kondansatör ve benzerlerinin konulduğu işyerlerinde aşağıdaki alınacak güvenlik önlemlerinden hangisi yanlıştır? A)Soğutmalı transformatörleri yanabilir malzemelerden yeteri kadar uzakta bulunmalı B)Yeteri kadar havalandırılması sağlanmalı ve duvarları ile kapıları yangına dayanıklı olmalı C)Transformatörler ve kondansatör aynı şalterle kontrol altına alınmalı D)Görevlilerin dışında kimse girmeyecek (Cevap C) 12. Aşağıda verilen elektrikli el aletleri özelliklerinden hangisi yanlıştır? A) Elektrikli el aletleri kullanılmadan önce yetkili kimseler tarafından kontrol edilmeli B) Taşınabilir elektrikli el aletlerinin sapları yeterli cins ve kalınlıkta akım geçirmeyen maddeyle olmalı C) Seyyar elektrik tesisatları eklentili olmalı D) Elektrikli el aletleri kapasiteleri içinde. Atmosferde doğal elektriklenme sonucu bulutla yer arasında bir elektrik boşalmasına ne denir? A) Şimşek B) Gök gürültüsü C) Yıldırım D) Sis (Cevap C) 15. kumanda ettiği yeri gösteren etiketler bulunmalı (Cevap A) 11. Parlayıcı ve patlayıcı maddelerin bulunduğu yerlerle bu maddelerin yakınındaki yerlerde statik elektrik yüklerinin meydana gelmesine karşı aşağıda verilen güvenlik önlemlerinden hangisi yanlıştır? A) Sigorta B) İyonizasyon C) Nemlendirme D) Topraklama (Cevap A) 16. makineden ayrı bir kısımda bulunmalı (Cevap D) 14.

Paratonerler ve yıldırıma karşı alınan diğer koruyucu tertibat en az hangi sürelerde periyodik olarak ehliyetli elektrikçi tarafından kontrol edilerek belgelendirilmelidir? A) 6 ay B) 9 ay C) 1 yıl D) 2 yıl (Cevap C) 20. Depoların parlayıcı sıvılarla doldurulması ve boşaltılmasında araç ile depo arasında topraklama hattı bağlantısı yapılmasının amacı aşağıdakilerden hangisidir? A) Elektrik enerjisi sağlamak B) Statik elektriklenmeyi önlemek C) Çalışanları elektrik çarpmalarına karşı korumak D) Statik elektrikle depoların dayanıklılığını test etmek (Cevap B) 18. patlayıcı tehlikeli ve zararlı maddeler bulunan yerlerde. Yer değiştirebilen işletme elemanlarının topraklama tesisatı periyodik olarak en az hangi sürede muayene ve ölçümleri yapılmalıdır? A) 3 ay B) 6 ay C) 9 ay D) 1 yıl (Cevap B) KORUNMA POLİTİKALARI 1. güçsüz birini veya bir şeyi desteklemesi.İş sağlığı ve güvenliği politikası oluşturma gerekçesi aşağıdakilerden hangisidir? A) Kalitesiz ürün oluşmasını engellemek B) İş kazalarını ve meslek hastalıklarını önlemek C) Uluslar arası düzeyde prestij sağlamak D) İş denetimini kolaylaştırmak (Cevap B) 3. Avrupa sosyal şartı (Avrupa Sosyal Haklar Sözleşmesi) için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A)Sözleşme 18 Ekim 196Vde Torino'da imzalanmış B)Çocuklar ve gençler uğrayacakları bedensel ve manevi tehlikelere karşı yetişkinlerle bir sahiptir tutma hakkına . himaye etmesi C) Tehlikeli. zararlı durumları önlemek D) Süregelen bir durumun değişikliğe uğramasını desteklemektir (Cevap D) 2. Parlayıcı.17. Aşağıdakilerden hangisi koruma değildir? A) Bir kimseyi veya bir şeyi dış etkilerden. tehlikeden veya zor bir durumdan uzak tutmak. aydınlatma devresi de dâhil olmak üzere elektrik tesisatı en fazla ne kadar süreler kontrol ve bakıma tabi tutulmalıdır? A) 3 ay B) 6 ay C) 9 ay D) 12 ay (Cevap D) 19. muhafaza etmek B) Güçlü bir kimse veya kuruluşun.

Kadın ve çocuk çalışanlara karşı koruma politikaları aşağıdaki yönetmeliklerden hangisinde yer alır? A)Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği B)Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği C) Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği D) Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliği (Cevap A) 9. Koruma politikaları üzerine düzenlenmiş yönetmeliklerde aşağıdakilerden hangisi bulunmaz? A) İşverenin yükümlülükleri B) Çalışanların görev ve yetkileri . Koruma politikalarının ulusal kalkınma hedeflerine uygun olması için aşağıdakilerden hangisinin katılması sağlanmalıdır? A) Hükümet B) İşveren C) İşçiler D) Hepsi (Cevap D) 6. Aşağıdakilerin hangisinde çalışanların kimyasal etkilere karşı korunması için koruma önlemleri yoktur? A) B) C) D) "Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik" "Kanserojen ve Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik" "Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik" "Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Çalışanların Korunması Hakkında Yönetmelik" (Cevap C) 10. Mesleki hastalıklar Çalışanların her koşulda çalışmaları Kadın erkek eşitliğini (Cevap C) 5. Aşağıdaki koruma araçlarından hangisi yasal değildir? A)Gürültü yönetmeliği B)Yapı İşlerinde Sağlık ve Güvenlik Yönetmeliği C) Sendika İç Yönetmeliği D) İşyeri Sağlık Birimleri ve İşyeri Hekimlerinin Görevleri hakkında Yönetmelik (Cevap C) 8. Koruma politikaları aşağıdakilerden hangisine yer almaz? A) Kanun B) Yönetmelik C) Resmi gazete D) Tüzük (Cevap C) 7.C) Türkiye Sözleşmeyi 18 Ekim 1961 tarihinde D) Özellikle insan hakları ve temel özgürlüklerin gerçekleştirilmesi ve idame ettirilmesi suretiyle sosyal ve ekonomik gelişmenin sağlanması göz önüne alınmıştır (Cevap B) 4. Avrupa sosyal şartı (Avrupa Sosyal Haklar Sözleşmesi) aşağıdakilerden hangisini içermez? A) B) C) D) İstihdam yaşam ve çalışma koşullarını Sosyal koruma.

Aşağıdakilerden hangisi "İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası" oluşturmanın amacıdır? Çalışanların güvenliğini A) Meydana gelen iş kazaları ve meslek hastalıklarının nedenlerini araştırmak B) Meydana gelen iş kazaları ve meslek hastalıklarını önlemek C) İşyerlerinde Çalışanların sosyal aktivitelerini düzenlemek . İş sağlığı ve güvenliği mevzuatı kimler için zorunlu standartları belirler? A) İşveren için B) Çalışanlar için C) Makineler İçin D) Herkes için (Cevap D) 12. "İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası" aşağıdakiler den hangisi tarafından bilinmelidir? A) Çalışma Bakanlığı B) İşveren C) İşyerinde çalışan herkes D) İşçiler (Cevap C) 14. Aşağıdakilerin hangisi genel bir önleme politikasının geliştirilmesine ilişkin hükmü kapsamaktadır? A) İş kanununa ilişkin çalışma süreleri yönetmeliği B) İş sağlığı ve İşçi güvenliği tüzüğü C) İş sağlığı ve güvenliği yönetmeliği D) Ağır ve tehlikeli işler yönetmeliği (Cevap C) 15. Etkin bir korumanın olması için aşağıdakilerden hangisine ihtiyaç yoktur? A)Risk değerlendirmesi B)Çalışanların bilgilendirilmesi C) Tehlikelerin gizlenmesi D) Çalışanların eğitimi (Cevap A) 13. İşle ilgili her konuda işçilerin sağlık ve güvenliğini korumakla yükümlü olan kişi kimdir? A) İsg uzmanı B) İşveren C) Devlet D) İşçiler (Cevap B) 17. "İş Sağlığı ve Güvenliği ve Çalışma Ortamına İlişkin 155 Sayılı İLO Sözleşmesi" özellikle aşağıda / belirtilen konulardan hangisini düzenlemektedir? A) Çalışma Ortamının Niteliklerini B) C) İş sağlığı güvenliği politikasını D) İşletmenin ekonomik yapısını düzenleme (Cevap C) 16.C) İş ekipmanının görev ve yetkileri D) Koruma için alınacak önlemler (Cevap C) 11.

Sanayide kullanılan oksijen tüpünün rengi için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) Mavi B) Kahverengi C) Sarı D) Kırmızı (Cevap A) 3. Bu mümkün olmadığında aşağıdakilerden hangisi ilk olarak yapılmalıdır? A) B) C) D) (Cevap A) 20. İşyerinde çalışanların sağlık ve güvenlik risklerinden korunmasında en etkin yöntem kaynağa yönelik koruma önlemleridir. Sanayide kullanılan asetilen tüpünün rengi için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) Sarı B) Kırmızı C) Mavi D) Yeşil (Cevap A) 2. Aşağıdakilerin hangisi uygun nitelikte ulusal İş sağlığı ve güvenliği politikası oluşturma yöntemidir? A) B) C) D) (Cevap D) 19. Oksijen tüpü ile yapılan çalışmalarda aşağıdakilerden hangisine dikkat edilmelidir? A) Toz B) Yağ C) Su . Aşağıdakilerden hangisi risk analizi sonucunda alınan önlemlerden biri değildir? A) B) C) D) (Cevap C) 21.D) Ekonomiye hız vermek (Cevap B) 18. Aşağıdakilerden hangisi kişiye yönelik koruma politikasıdır? A) B) C) D) (Cevap B) Tehlikelerin kaynağında önlenmesi Kişisel koruyucu donanımları kullanmak Makine koruyucuları İkaz ve alarm sistemleri Kişisel koruyucu donanımlar Kişinin tehlikelerden uzaklaştırılması Tehlike durumunda çalışmaya devam edilmesi Tehlikelerin kaynağında önlenmesi Kişi tehlikeden uzaklaştırılır Tehlike kapalı ortama alınır İşçinin maruziyeti azaltılır Kişisel korunma donanımı Sivil Toplum örgütleri ve Üniversiteler tarafından İşveren ve işçi sendikaları tarafından Hükümet tarafından oluşturma İşveren ve işçi sendikalarına danışılarak Devlet tarafından KAYNAK İŞLERİNDE GÜVENLİK 1.

Aşağıdakilerden hangisi kaynak ışınları yanlış bilgi içerir? A) B) C) D) Kaynak ışınlarının % 60 İR ışınlardır Görünen ışınlar ışık stresi.D) Karbondioksit (Cevap B) 4. Yeşil D) Kahverengi. yorgunluk. Aşağıdaki gaz tüplerinden hangisinin valf ağızları sağ vida dişlidir? A) Hidrojen B) Argon C) Oksijen D) Asetilen . Asetilen ve oksijen ile kaynak işlerinde kullanılan hortum renkleri aşağıdakilerden hangisinde sırası ile doğru verilmiştir? A) Kırmızı. MAG Aşağıdakilerden hangisinin kısaltmasıdır? A) Metal İndirekt Gaz B) Metal İnert Gaz C) Metal Aktif Gaz D) Metal Ayrıştırıcı Gaz (Cevap C) 8. Kırmızı C) Sarı. MİG Aşağıdakilerden hangisinin kısaltmasıdır? A) B) C) D) Metal İndirekt Gaz Metal İnert Gaz Metal Aktif Gaz Metal Ayrıştırıcı Gaz (Cevap B) 6. Mavi B) Sarı. Mavi (Cevap A) 5. Aşağıdaki ortamların hangisinde elektrik kaynakları iş kazasına neden olmaz? A) B) C) D) Çalışılan ortamın kuru ve nemsiz olması Elektrik enerjisinin seyyar kablolarla taşınması Güç kaynağının boşta çalışma geriliminin yüksek olması Parlayıcı patlayıcı ortamlarda kaynak yapmak (Cevap A) 7. Oksi-Asetilen kaynak işlerinde flashback arrestor ne işe yarar? A) B) C) D) Alev boyunu ayarlar Gazın düzenli akışını ayarlar Alev geri tepmesini önler Alev artışını sağlar (Cevap C) 9. mide bulantısı yapar Çıplak gözle bakmak tehlikelidir Kaynak ışınları %70 kızıl âteşidir (Cevap D) 10.

operasyon noktasına kapalı koruyucu yapılacak weya çift el kumanda usulü uygulanacaktır D)Elektrik kaynak makinelerinin şalteri. Elektrik kaynağı yapılmasında aşağıda belirtilenlerden hangisi yanlıştır? A)Kaynak işlerinde ise ehil kaynakçılar çalıştırılacaktır. Tüplerin depolandığı kısımların havalandırılması sağlanacaktır.5 (Cevap C) 13. Kaynakçıların iş elbiselerinde kullanılan ve ultra-viyole ışınlarına karşı en iyi korumayı sağlayan kumaş cinsi aşağıdakilerden hangisidir? A) Deri B) Pamuklu C) Plastik D) Yün (Cevap A) 14. Depolama kısmında ateşli maddeler kullanma yasağı uygulanacaktır. Kaynak yapımı sırasında ortaya çıkan toz ve gazlardan kaynaklanan tehlikeleri kontrol etmek için aşağıdaki yöntemlerden hangisi kullanılmaz? A) Cebri havalandırma B) Filtreleme C) Kapalı ortamda kaynak yapma .5 D) 8.(Cevap C) 11. Basınçlı gaz tüplerinin depolanmasına ilişkin olarak aşağıda belirtilenlerden hangisi yanlıştır? A) B) C) D) Dolu tüplerin depolandığı yerlere güneşin ışınlarının dik olarak gelmesi sağlanmalıdır Tüpler devrilmeye ve yuvarlanmaya karşı önlem alınmış şekilde bulundurulacaktır. Kaynak işlerinin yapıldığı işyerlerinde tavan yüksekliği en az kaç metre olmalıdır? A) 3 m B) 4 m C) 5 m D) 7 m (Cevap C) 12. (Cevap A) 16. Kaynak işlerinde çalışanlar. B)Yanıcı ve parlayıcı maddeler yakınında elektrik kaynağı yapılmayacaktır. Kaynak işlemi esnasında ortaya çıkan ışınlardan en yüksek enerjili ve insan sağlığı açısından en tehlikeli olan ışın aşağıdakilerden hangisidir? A) B) C) D) Mor ötesi ışınlar Kızıl ötesi ışınlar Görünür ışık Gama ışınları (Cevap A) 17. C) Otomatik veya yarı otomatik dikiş ve punta kaynağı makinelerinde. (Cevap D) 15. günde en fazla kaç saat çalıştırılabilir? A) 6 B) 7 C) 7. makineden uzak bir yerde bulunacaktır.

VI. IV. Yüksek bir tutuşma hızı. Gaz eritme kaynağında aşağıdakilerden hangisi önemli güvenlik kurallarından değildir? A) B) C) D) Standartlara uygun tüp kullanmak Hortum ve aksamların sağlam olması Yakıcı gaz olarak oksijen kullanmak Alev geri tepme ventili bulunmalı (Cevap C) 19. Gaz eritme kaynakları için yanıcı gaz olarak aşağıdaki gazlardan hangisi kullanılmaz? A) Asetilen (C2H2) B) Hidrojen (H2) C) Metan (CH4) D) Oksijen (02) (Cevap D) 20. Ucuz ve kolay üretebilme Yukarıdaki özellikleri en iyi şekilde yerine getiren gaz aşağıdakilerden hangisidir? A) Hidrojen B) Asetilen C) Metan D) Bütan (Cevap B) 22. Yüksek bir alev sıcaklığı III. Artıksız bir yanma. Yüksek bir ısıl değer. Kaynak banyosunu havaya karşı koruma V. kazan gibi elemanların içinde B) Elektrik ark kaynağında C)Gaz eritme kaynağında D)Punta kaynağında (Cevap A) KALDIRMA ARAÇLARINDA GÜVENLİK 1. Gaz eritme kaynağında kullanılacak gazın seçiminde aşağıdaki şartlar göz önüne bulundurulmaz? A) Yüksek bir tutuşma hızı. B) Kaynak banyosunu havaya karşı koruma C) Artıksız bir yanma D) Özgül ağırlığının büyük olması (Cevap D) 21. I.D) Koruyucu donanım kullanma (Cevap C) 18. Aşağıdaki kaynaklardan hangisinin yapılmasında risk en yüksektir? A) Tank. II. Vinçlerde aşağıdakilerden hangisi ayrı kaldırma donanımı değildir? A) Vinç kancası B) Kelepçe C) Kilitli zincir D) Kulaklı çengel .

etkili ve güvenli bir şekilde kaldıracak ve askıda tutabilecek güçte olacak şekilde yapılacak kontroller aşağıdakilerden hangisine göre yapılmalıdır? A) Kararlılık deneyi B) Yıpranma deneyi C) Dinamik yük deneyi D) Statik yük deneyi (Cevap C) 7. Kaldırma işlerinde kullanılan kendir halatlar için aşağıda kullanma özelliklerinden hangisi risklidir? A) Her kullanımdan önce kontrol edilmelidir B) Aşınmaya karşı korunmalıdır C) Demir askılara aşılmalıdır D) Islak nemli ortamlardan korunmalıdır (Cevap C) 4.5 B) 3 C)5 Uzun ömürlü ve dayanıklı olması Değişik iklim şartlarında uzunluğunun ayarlanabilir olması Islak ve kuru halde mukavemetin aynı kalması Kendir halatlarla aynı ağırlık ve daha düşük çapta oldukları halde daha mukavim olması . aşınma veya çatlaklık varsa kullanılmamalıdır Bir zincirin sağlamlığı. Kaldırma işlerinde kullanılan tel halatların aşağıdaki kullanım avantajlarından hangisi yanlıştır? A) B) C) D) Değişik iklim şartlarında uzunluğunun çok önemli oranda değişmesi genleşme kat sayısının küçük olması Islak ve kuru halde mukavemetin aynı kalması Uzun ömürlü ve dayanıklı olması Kendir halatlarla aynı ağırlık ve daha düşük çapta oldukları halde daha mukavim olmaları (Cevap A) 5. kaldırma araçlarının kancalarının güvenlik kat sayısı erimiş maden veya aşındırıcı maddeler gibi tehlikeli yükleri taşıyanlarda yükün en az kaç katına eşit olacaktır? A) 1. Kaldırma işlerinde kullanılan tel halatların aşağıdaki kullanım avantajlarından hangisi yanlıştır? A) B) C) D) (Cevap B) 8. kabul edilen en ağır yükün en az 1. "İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü"ne göre. Kaldırma makineleri. Kaldırma makinelerinde yüklerin kaldırılmasında kullanılan halkalı ve levhalı zincirler için aşağıda verilen özelliklerden hangisi yanlıştır? A) B) C) D) Zincir baklalarındaki boyuna uzama % 5' i geçmişse zincir kullanılmamalıdır Zincirin baklalarında ezilme. en zayıf baklasının sağlamlığı kadardır Kopan zincir baklaları çıkartılarak yerine telle diğer baklalar tutturulmalıdır (Cevap D) 3. Kaldırma işlerinde kullanılan tel halatların aşağıda özelliklerinden hangisi yanlıştır? A) B) C) D) Kesinlikle yağlanmalıdır Kuru ve temiz ortamlarda muhafaza edilmeli Halat eklemeleri uygun yapılmalı Güvenlik katsayısı en az 6 olmalı (Cevap A) 6.(Cevap A) 2.5 katını.

D) 7 (Cevap C) 9. "İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü"ne göre, kaldırma makineleri ve araçları yetkili teknik bir eleman tarafından kaç ayda bir bütünüyle kontrol edilecektir? A) Altı ayda bir B) Her ay C) Üç ayda bir D) Yılda bir (Cevap C) 10. Yük kaldırmada kullanılan çelik halatların güvenlik kat sayısı en az ne kadar olmalıdır? A) 4 B)6 C)8 D) 10 (Cevap B) 11. Kaldırma işlerinde kullanılan tel halatların aşağıda özelliklerinden hangisi yanlıştır? A) B) C) D) (Cevap D) 12. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Kaldırma makinelerinin üzerine tel sarılan tamburlarının yanları flanşlı olmalıdır B) Yük tutma elemanı en alt seviyede bulunduğu zaman, yivli tambur üzerinde sarılmış halat kalmamalıdır C) Tambur yivleri ile kullanılan halat çapı birbirine orantılı olmalıdır D) Elektrikle çalışan kaldırma makinelerinde belirtilen alt ve üst noktalar geçildiğinde, elektrik akımını otomatik olarak kesecek tertibat olmalıdır (Cevap B) 13. Kaldırma makinesi operatörü her kim tarafından verilirse verilsin aşağıdaki hangi işareti yerine getirilmelidir? A) İndir B) Kaldır C) Dur D) Yürüt (Cevap C) 14. Hareket halindeki kaldırma-taşıma aracına dalgınlıkla yaklaşmaları uyarmak için aşağıdaki uyarıcılardan hangisi bulunmalıdır. A) Sesli B) Işıklı C) Görüntülü D) Hiçbiri (Cevap A) 15. Vinç tamburlarında halatın ucu tambura iyi bağlanmış olmalı, yük tutma elemanı en alt seviyede bulunduğu zaman, yivli tambur üzerinde en az kaç sarım halat kalmalıdır? A) 1 Halat eklemeleri uygun yapılmalı Güvenlik kat sayısı en az 6 olmalıdır Halat eklemeleri uygun yapılmalı Kesinlikle yağlanmamalı

B) 2 C) 3 D) 4 (Cevap B) 16. Zincir baklalarındaki aşınma bakla kalınlığının ne kadar geçmişse zincir kullanılmamalıdır? A) 1/4 B) 1/2 C)2/3 D) 1/5 (Cevap A) 17. Baklalardaki boyuna uzama % kaçı geçmişse zincir kullanılmamalıdır? A) 20 B) 15 C)5 D) 2 (Cevap C) 18. Forklift operatörü aşağıdaki hangi sınıf ehliyete sahip olmalıdır? A) G B) B C) E D) F (Cevap A) 19. Kendir halatlarla ilgili aşağıdakilerden hangisi A) Ayda bir kontrol edilmelidir. B) Islak ve gergin bekletilmemelidir. C) Demir askılara aşılmamalıdır. D) Asit ve aşındırıcılardan korunmalıdır. (Cevap A) 20. Aşağıdakilerden hangisi tel halatlar için söylenemez? A) Aynı ağırlık ve çapta oldukları halde daha mukavimdirler B) Islak ve kuru halde mukavemeti aynı değildir C) Değişik iklim şartlarında uzunluğunun çok önemli oranda değişmez D) Uzun ömürlü ve dayanıklıdır (Cevap B) 21. 19 mm'ye kadar çaplı halatlarda halat çapı kaç mm azaldığında halat değişmelidir? A) 1 B)l,9 C)2,8 D) 2 (Cevap A) 22. Kapalı alanlarda küçük yüklerin kaldırılıp taşınmasında kullanılan, bıçakları bulunan, ancak yürüme tahrik sistemleri olmayan sadece kaldırma donanımları bulunan yardımcı iş makinelere ne denir? A) Forklift B) Yüklengeç C) Kaldıraç yanlıştır?

D) Transpalet (Cevap D) 23. Vinç halatları, vinç zincirleri, vinç kancaları, vinç sapanları ve vinç frenleri ile durdurucuları teknik eleman tarafından kaç ayda bir tamamen kontrol edilerek, kontrol belgesi düzenlenmelidir? A) 2 B)3 C)6 D) 12 (Cevap B)

MOTORLU ARAÇLARDA GÜVENLİK
1. Aşağıdakilerden hangisi İş makinelerinde meydana gelen kaza türleri arasındadır? A) Tipik trafik kazası niteliğinde olan kazalar

B) İş esnasında meydana gelen kazalar
C)Tamir, bakım, onarım, çalışmaları esnasında mey dana gelen kazalar D)Hepsi (Cevap C) 2. Motorlu araçların kullanımı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi daha çok kazaya sebebiyet verir? A)Geri gidişlerinde sesli yâda ışıklı ikaz sistemi bulunması B)Yalnızca özel olarak bu iş için yapılmış olanlarında insan taşınmasına müsaade edilmesi C) Bakım ve onarımları makineler bozulduğunda yapılması D) Üzerinde sadece ehliyetli eleman bulunmasına izin verilmesi (Cevap C) 3. Aşağıdakilerden hangisi motorlu araçların kullanımı ile ilgili olarak doğru değildir? A)Sadece ehliyetli elemanın kullanması B)Geri gidişlerinde sesli yâda ışıklı ikaz sistemi bulunması C) Uygun olmayan işlerde için kullanılmaması D) Operatörle birlikte çalışma anında iki kişi olması (Cevap D) 4. Motorlu arabalar kullanıldıklarında ışıkları için aşağıdakilerden hangisi doğru değildir? A) B) C) D) Gece çok loş yerlerde yanacak Çalıştığı sürece sürekli yanacak Karanlık yerlerde yanacak Gece arka ve ön ışıklar yanacak

(Cevap B) 5. Makine ve tezgâhtar arasındaki açıklık en az kaç santimetre olmalıdır? A) 50 B) 80 C)100 D)120 (Cevap B) 6. Motorlu araçlar için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Motorlu arabaların operatör platformlarının üstleri ve kenarları demir veya çelikten yapılmış sağlam

çan veya zil sesleri İşyerindeki diğer zil sesleriyle aynı olacak (Cevap D) 7. Makine ve tezgâhlarda durdurma düğmesi ne renktir? A) Sarı B) Kırmızı C) Yeşil D) Mavi (Cevap B) . mazot ve benzeri yakıtla çalışan motorlu arabalar nerelerde kullanılmayacak? A) B) C) D) (Cevap D) 8.boru korkuluklarla korunacaktır B) Motorlu arabaların güçlü frenleri olacak ve dikiz aynaları bulunacaktır C) Benzin. patlayıcı maddelerin. Matkap ve freze tezgâhlarında alınacak güvenlik tedbirleri için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) İşlenecek parça uygun şekilde bağlanmalı B) Döner tablaya bağlanan parçaların çıkıntılı kısımları koruyucu içine alınmalı C)Çıkan talaşlar elle süpürülmemeli D)Parça işlenirken talaş takım ağızlarındaki talaşlar hemen temizlenmeli (Cevap D) 12. vasıtaların akaryakıt depolarının doldurulduğu kapalı yerlerde Hepsi D) (Cevap D) 11. Aşağıdakilerden hangisi makine koruyucuları seçilirken dikkat edilmesi gereken özellikler arasında sayılamaz? A) B) C) Kendisi tehlike oluşturmamalı Çalışmayı zorlaştırmamalı Üretimi engellememeli Çok parçalı lmalı 7 Makineler amacına uygun kullanılmalı Arıza hemen sorumlusuna bildirilmeli Makine operatörleri sadece kendi güvenliklerinden sorumludurlar İşe uygun elbise seçilmeli Patlayıcı maddelerin olduğu yerlerde. Benzin. tozların ve parlayıcı buharların bulunduğu yerlerin yakınında kullanılmayacaktır D) Motorlu arabaların klakson. mazot ve benzeri yakıtla çalışan motorlu arabalar. Aşağıdakilerden hangisi makineyi çalıştırmaya başlamadan önce ilk kontrol edilmesi gereken durumdur? A) Makine koruyucularının yerinde olup olmadığı B) Makine ayarları C) Makinenin çevresinde kimsenin olup olmadığına D) Makineye enerji sağlayan fişin prize takılı olup olmadığı (Cevap A) 9. Tozların ve parlayıcı buharların bulunduğu yerlerin yakınında Binaların içlerinde. Aşağıdakilerden hangisi makine ve tezgâhlarda alınması gereken genel güvenlik önlemleri arasında yer alamaz? A) B) C) D) (Cevap C) 10.

13. sanayi iş ve hizmetlerinde kullanılan iş amacına göre üzerine çeşitli ekipmanlar monte edilmiş karayolunda insan. taş ile mesnet aralığı en fazla ne kadar olmalıdır? A) 2 mm B) 3 mm C) 5 mm D) 6 mm (Cevap B) 18. Aşağıdakilerden hangisi İş makinelerinin yerleşim yeri içinde ve dışında gitmeleri gereken maksimum hızdır? A) 10 km/h B) 20 km/h C) 25 km/h D) 30 km/h (Cevap A) 15. Aşağıdaki güvenlik tedbirlerinden hangisi torna tezgâhları için yanlıştır? A) B) C) D) Çubuk halinde dönen uzun malzeme açıkta bırakılmalı Kayış kasnağa çalışırken elle tutulmamalı Talaş fırlamasına karşı tedbir alınmalı Operasyon noktası uygun şekilde korunmalı (Cevap A) 17. Zımpara taşı tezgâhında. Makine ve tezgâhlarda çalıştırma düğmesi nerenktir? A) Yeşil B) Sarı C) Mavi D) Kırmızı (Cevap A) 14. Aşağıdaki pres tezgâhlarındaki güvenlik tedbirlerinden hangisi yanlıştır? A) Hidrolik ve pnömatik preslerde manometre ve emniyet supabı olmalı B) Kalıpla yapılan çalışmalarda çift el kumanda tertibatı veya fotosel tertibatı olmalı C) Motor çalışır haldeyken kalıp bağlanmalı D) Başlık ile tabla arasında takozlar yerleştirilmeli (Cevap C) 19. Taşlama tezgâhında emniyetli çalışma için aşağıdakilerden hangisi yapılması yanlıştır? A) B) C) D) Taşlanacak parça ile göz arasındaki mesafe uygun uzaklıkta olmalı Eller taşlama makinesine uygun uzaklıkta olmalı Koruyucu gözlük takılmamalı Uygun kuvveti uygulayacak uygun pozisyonda durmak (Cevap C) 16. Aşağıdakilerden hangisi yol inşaat makineleri ile benzeri tarım. yük taşımasında kullanılamayan motorlu araçlardır? A) Traktör B) yinç C) Forklift D) İş makinesi (Cevap D) .

İçme suyu boru donanımı temel rengi aşağıdakilerden hangisidir? A) Sarı B) Kırmızı C) Mavi D) Yeşil Parmak koruculu ayakkabı giymek İnşaat sahasının uyarıcı ve ikaz edici levhalarla donatılması İnşat sahasında baret kullanmak Kimyasal işlerde özel kıyafet giymek . Şerit testere ve bıçkı makineleri testerelerinin bağlantıları en az ne kadar sürede periyodik olarak kontrol edilmelidir? A) Yılda bir B) 6 ayda bir C) 3 ayda bir D) Ayda bir (Cevap D) 5. işe başladık tan sonra hangi saatler arasında daha sık görülmektedir? A) 0-1 B) 2-3 C) 3-4 D) 4-5 (Cevap A) 3.20. Bakım ve onarım işlerindeki kazalar. Aşağıdakilerden hangisi vinç operatörünün sorumlulukları arasında yer alır? A)Operatör makine içerisindeki yük kaldırma cetvelini kullanmayı (okumayı) öğrenmelidir B)Operatör makineyi kuracağı ortamı belirleme özgürlüğüne sahiptir C)Operatör makine başında hiç ayrılmadan sürekli durmak zorundadır D)Çalışma alanındaki gerekli tedbirler yalnızca operatörün inisiyatifindedir (Cevap A) BAKIM-ONARIM İŞLERİNDE GÜVENLİK 1. Bakım ve onarım işlerinin sağlıklı olması için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır? A) Denetim sistemi B) Gerekli eğitim verilmeli C)Aylık muayeneler D)Planlı bakım (Cevap D) 2.2 mm (Cevap A) 4. Yatay bıçak merdaneli planya (kalınlık) tezgâhlarında tabla ile bıçak merdanesi (frezesi) arasındaki boşluk en fazla ne kadar olmalıdır? A) 3 mm B) 6 mm C) 9 mm D) 1. Aşağıdakilerden hangisi el aletleri ile çalışmalarda kişisel korunmayı sağlayan bir yöntem değildir? A) B) C) D) (Cevap B) 6.

bakım onarım işlemleri için bir sistem yerleştirilmek gerektiğinde bulunması geren şartlardır? A) B) C) D) (Cevap C) 10. tespit yapıp gerekli önlemleri almak C) Çalışanların bakım ve onarım işlerinde tecrübe kazanmasını sağlamak D) Makine ve Tesisin ömrünü uzatmak (Cevap C) 13. Bakım ve onarım işlerinde çok rastlanan kaza türleri hangileridir? A)Elektriğe çarpılma B)Hareketli kısımlarda yaralanma C)Yanma şeklinde meydana gelen kazalar D)Hepsi Yangın sonrası alınacak tedbirler İş kazası sonrası kaza nedeniyle ilgili tedbir almak Makine koruyucuları kullanımı Mesleki hastalık oluştuktan sonra gerekli tedaviyi uygulamak Tehlike alanının mesafesinin artırılması veya çalışma ortamına kapatılması Tehlikenin kaynağında azaltılması Kişiye yönelik koruma uygulamalarına öncelik verilmesi Tehlikenin kaynağında yok edilmesi Standartlar Talimatlar Talimatlar/Yönergeler Standartlar/Yönergeler İşletme ortamından kaynaklanan yıpranma aşınma gibi durumları tespit etme Gerekli hallerde. Aşağıdaki tehlikelerden korunma yollarından hangisi önceliklidir? A) B) C) D) (Cevap D) 11. onarım. Aşağıdakilerden hangisi tamir bakım çalışmaları esnasında meydana gelen kazalardan bir tanesi değildir? A) B) C) D) (Cevap B) 8. tamir.(Cevap D) 7. yada işletme şartlarında değişiklikleri ve tedbirleri tespit Makinelerde olası aksaklıkları tespit etmek Tesisin kapasitesini arttırmak Kepçenin veya damperin altında kalma Yüksekten düşme Tamirat esnasında elektik kaçağından meydana gelen kaza Bakım esnasında parmaklarını dişlilere kaptırmak . Aşağıdakilerden hangisi önleyici faaliyettir? A) B) C) D) (Cevap C) 12. Aşağıdakilerden hangisi İşyerlerinde. bakım. Aşağıdakilerden hangisi teknik periyodik kontrollerin amacı değildir? A) B) etmek C) D) (Cevap D) 9. Bakım ve onarım işlerinin yapılmasında hedef aşağıdakilerden hangisi değildir? A)Beklenmedik arızalar sebebiyle kazalar meydana gelmesini önlemek B)Arıza ve kaza olmadan.

yaralanmalara. malzeme hasarlarına sebep olmaması için yapılan planlı ve düzenli çalışmalar arasındadır? A) B) C) D) (Cevap A) 15. tel ve boru gibi sair malzeme veya tesis geçirilmemeli B) Asansör makine dairesi veya boşlukları. geçit olarak kullanılmamalı C) Bütün asansör kabinlerinde. asansörün çalışmasına özgü tesis ve tertibattan başka. Bakım işlerinde çalışma izni aşağıdakilerden hangisinin içinde yer alması en uygundur? A) Plansız bakım B) Planlı bakım C) Denetim sistemi D) Otokontrol mekanizması (Cevap B) 18.(Cevap D) 14. hiç bir şekilde halat. aşağıdaki güvenlik önlemlerinden hangisi yanlıştır? A) Asansör boşluğundan. beklenmedik arızalar. Aşağıdakilerden hangisi Bakım ve onarım işleri arasında yer almaz? A) B) C) D) (Cevap D) 16. Aspirasyon tesisatının en az ne kadar sürede periyodik olarak genel kontrol ile temizliği yapılmalıdır? A) 1 ay B) 3 ay C) 6 ay Parçalanma Tehlikesi Boğulma ve Zehirlenme Tehlikesi İnfilak Tehlikesi Kimyevi ve termal Yanık Tehlikesi Problem ortaya çıkmadan yapılan bakım ve onarım Arıza oldukça yapılan bakım ve onarım Hasar görmüş parçalar değiştirilerek yapılan bakım Makinedeki parçaların üst modeliyle değiştirilmesi Bakım ve onarım hizmetleri Mesai saatlerinin düzenlenmesi Çalışanlara eğitim verilmesi İş sağlığı ve iş güvenliği uzmanı bulundurulması . Aşağıdakilerden hangisi makine ve tezgâhların arızasız ve problemsiz olarak çalışmasını. istenmeyen olaylara. Elektrik tesisatının exproof olması basınçlı kaplardan kaynaklanan hangi tehlikeye karşı önlem olarak amaçlanmıştır? A) B) C) D) (Cevap C) 17. kazalara. Aşağıdakilerden hangisi el aletleri ile çalışmada kişisel korunmaya örnek verilemez? A) Oksijen kaynağı ile çalışırken oksijen maskesi kullanmak B) Parmak koruyuculu ayakkabı C) Delinmeye dayanıklı eldiven giymek D) Çapak sıçraması için gözlük kullanmak (Cevap A) 20. İşyerlerinde kullanılacak insan ve yük asansörle rinin. taşıyabilecekleri en çok yükü açıkça gösteren levhalar bulundurulmalı D) Kat kontağı bulunmayan yük asansörlerinde asansörcü bulundurulmamalı (Cevap D) 19.

kusurlu olan veya herhangi bir şekilde uygun olmayan aletleri dışarı verilmesi hususunda kesin talimat verilmelidir (Cevap D) 5. yapılan işle ilgisi olma/an başkaları için de tehlikeli olabilir ve yaralanmalara da neden olabilirler. çatlayıp kırılacak kadar da aşırı sert olmamalıdır Kaliteli. düzgün yontulmuş Ağaçtan sapların hepsi yuvarlak yontulmuş olmalı Uygun biçim ve büyüklükte Düzgün yüzeyli. soğuk keskiler. pense ve benzeri aletler kullanılmayacaktır B)Normal kollu anahtarların ucuna boru geçirerek veya benzerleri takılarak uzatılmayacak C)Anahtarlar. saçaksız ve keskin yüzü bulunmayan C) El aletleri döşemelere. El aletleri çok çeşitli amaçlar için kullanılır aşağıdakilerden hangisi bu amaçlardan değildir? A) Kesmek. Kimi el aletlerinin sapları ağaçtan olabilir. D) Uygun güvenlik koşullarını taşıyor mu (Cevap C) 6. geçitlere. Aşağıdakilerden hangisi bu kazaların nedenlerinden değildir? A)Uygun olmayan alet kullanmak B)Aletleri yöntemine uygun kullanmamak C) Amacına uygun kullanmak D) Yetersiz bakım ve Uygun olmayan depolamadır (Cevap C) 3. El aletlerinin kullanılmasında alınacak güvenlik tedbirleri arasında aşağıdakilerden hangisi anahtarlar için yanlıştır? A)Somun sıkma veya gevşetme için. Düzeltmek B) Sıkıştırmak. Isıtmak D) Eğitim. çekiç olarak kullanılmayacaktır . El aletleri için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Kıvılcımın tehlikeli olduğu yerlerde ve işlerde kullanılan el aletleri kıvılcım çıkarmayan cinsten olmalıdır B) Çekiç ve varyoz'lar. Delmek. kullananlar ve hatta orada bulunan. Karıştırmak C) Asmak. uygun anahtarlar kullanılacak. El aletlerini kontrolleri yapılırken aşağıdakilerden hangisi uygulanmaz? A) Yapılan işe uygun mudur? B) Doğru olarak kullanıyor mu? C) Kim tarafın kullanılacağına bakılır. merdiven sahanlıklarına veya işçilerin çalıştığı ya da geçtiği yerlere veya geçenlerin başlarına düşebilecekleri yüksek yerlere bırakılmamalıdır D) Alet odaları yetkilileri. El aletleri. Zımbalamak. kesiciler gibi aletler dikkatle seçilmiş çelikten yapılmalı.D) 1 yıl (Cevap B) EL ALETLERİNDE GÜVENLİK 1. Bu durumda ağaçtan sapları olan aletler için aşağıdakilerden hangisine dikkat edilmese de olur? A) B) C) D) (Cevap B) 4. bu çelik darbe karşısında saçak meydana getirmeyecek kadar sert olmalı. Kültürlenme (Cevap D) 2.

Genel olarak el aletlerinde alınması gereken aşağıdaki önlemlerden hangisi yanlıştır? A) Bakımlı olmalı B) Kendi takım çantalarında muhafaza edilmeli C)Sapları portatif olmalı ve kolay çıkmalı D)Yapılacak işe uygun olmalı (Cevap C) 11. ip veya benzerleriyle bir yere bağlanmış olacaktır. kendiliğinden düşebilecek şekilde olmayacak ve zincir. Eğe ve törpüler çekiç ve benzeri aletle vurulmayacak 10. Kriko ile kaldırma işleri yapılırken aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlıştır? A)Krikolar. Çekiçle çalışma yapılırken genel olarak uyulacak aşağıdaki tedbirlerden hangisi yanlıştır? A)Gevşek ve çatlak saplı çekiç kullanılmamalı B)Çekiç başı malzemeye paralel şekilde vurulmamalı C)Malzemeyi tutmak için özel tutucu maşalar kullanılmalı D)Aşınmış ve ezilmiş çekiç kullanılmamalı (Cevap B) 12. Anahtarlar ile çalışma yapılırken genel olarak uyulacak aşağıdaki tedbirlerden hangisi yanlıştır? A) B) Ağzı bozulmuş anahtar kullanılmamalı Küçük anahtarlar fazla zorlanmamalı Tornavidaya çekiç ile vurulmamalı Malzeme kol üstünde veya bacakta tutularak tornavida kullanılmamalı Tornavida matkap başı olarak ta kullanılmalı Tornavida ucu keski ucu gibi bilenmemeli . "İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü" gereğince bıçak kılıfları aşağıdakilerden hangisinden yapılmamalıdır? A) Kâğıt B) Plastik C) Tahta D) Çelik (Cevap A) 9. sandık açma. Tornavida ile çalışma yapılırken genel olarak uyulacak aşağıdaki tedbirlerden hangisi yanlıştır? A) B) C) D) (Cevap C) 13. yuvasına sıkı oturacak ve bırakıldığında. çivi sökme veya sert bir cisme vurma işlerinde kullanılmayacak C) D) (Cevap C) Eski eğelerden keski. yük kaldırılırken yere sağlam bir şekilde ve dik olarak konulacak B)Krikolar dayanıklı ve uygun takozlarla beslenecek C) Krikolu kaldırma işlerinde kaldırma işinde insan desteği alınacak D) Yüklerin kriko ile indirilmesinde gerekli tedbirler alınacak (Cevap C) 8. kalem veya zımba gibi aletler yapılarak faydalanılacaktır. "İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü "gereğince eğe ve törpüler için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Eğe ve törpülerin metal bileziği bulunan sağlam sapları veya başka çeşit bir tutacakları olacak ve bunlar sapsız olarak kullanılmayacaktır B) Eğe ve törpüler. (Cevap D) 7.D)Mandren anahtarları.

Keskiler ile çalışma yapılırken genel olarak uyulacak aşağıdaki tedbirlerden hangisi yanlıştır? A) Keski başında oluşacak çapaklar zımpara taşı veya eğe ile temizlenmeli B) Keski ve çekiç sağlam tutulmalı C) Küçük parçaların sıçrama ihtimaline karşı koruyucu gözlük kullanılmalı D) Keski başının ve çekiç yüzünün yağlanarak kullanılmalı (Cevap D) 17. Grizulu ve yangına elverişli kömür damarlarının bulunduğu ocaklarda çalışan işçiler çalışma süresince ne maskesi taşımak zorundadır? . Manivela ve sökme aletleri ile çalışma yapılırken genel olarak uyulacak aşağıdaki tedbirlerden hangisi yanlıştır? A)Sert çelikten yapılmalı B)Yapılacak işe uygun seçilmeli Eğer kullanılmıyorsa prizden çekilmeli Havyaları sürekli kullanan insanlarda kurşun tahlilleri yapılmalı Metal parçacıklar iletkenlerle tutulmalı Ortam iyice havalandırılmak Eğelerden zımba keski vs. Raspalar ile çalışma yapılırken genel olarak uyulacak aşağıdaki tedbirlerden hangisi yanlıştır? A)Raspa manivela gibi kullanılmalı B)Vücuda doğru raspalama yapılmamalı C)Raspalar diğer aletlerden aynı saklanmalı D)Sapsız raspa kullanılmamalı (Cevap C) 18. Aşağıdakilerden hangisi kesici ve delici el aletleri kullanmadan önce dikkat edilmesi gereken hususlardan biri değildir? A) Uçların hiçbir yere temas etmeden serbestçe döndüğüne emin olmak B) Alete yüksek basınç uygulamak C)Aletin önce uçlarını kontrol etmek D)Hasar görmüş veya titreşimli çalışan uçları kullanmamak (Cevap B) MADEN İŞYERLERİNDE GÜVENLİK 1. Havyalarla çalışma yapılırken genel olarak uyulacak aşağıdaki tedbirlerden hangisi yanlıştır A) B) C) D) (Cevap C) 16. yapılmamalı Küçük eğeler fazla bastırılmalı Eğeler manivela gibi kullanılmamalı Sadece tahtadan sapları olmalı C) (Cevap C) Çalışma esnasında aletler kayarak çevrede-kilere zarar vermemeli D)Destek malzemeleri yumuşak malzemelerden seçilmeli 19. Eğeler ile çalışma yapılırken genel olarak uyulacak aşağıdaki tedbirlerden hangisi yanlıştır? A) B) C) D) (Cevap D) 15.C) D) (Cevap C) Anahtar başka amaçla kullanılabilmeli Anahtar çekerek kullanılmalı 14.

"İş Teftiş Kurulu Başkanlığı Yeraltı ve Yerüstü Maden İşletmelerinde Proje Denetimi Değerlendirme Raporu Nisan 2005" kapsamına göre Organizasyon. (Cevap A) 7. Yeraltı maden ocaklarında toz maruziyetine bağlı olarak meydana gelebilecek etkilenmelerin erken tanısı amacı aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılmalıdır? A) B) C) D) (Cevap D) 4. Yeraltı ve Yerüstü Maden İşletmelerinde Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğine göre yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte faaliyette olan işyerleri yürürlülük tarihinden itibaren en geç ne kadar süre içinde bu yönetmeliğin ekinde belirtilen sağlık ve güvenlikle ilgili gereklere uymak zorundadır. D)İş makinesi operatörlerinin ehliyeti yoktur. Yeraltı maden ocaklarında delici cihazları kullanan çalışanlar aşağıdaki hangi tehlikeye maruz kalmazlar? A) Vibrasyon B) Korozyon C) Toz D) Gürültü (Cevap B) 3. toz maskesi verilmemiştir.? A) 30 Gün B) 90 Gün C) 1 Yıl Solüsyon Madenciliği Yeraltı Gazlaştırma Yöntemleri Deniz Dibi Madenciliği Ara Katlı Göçertme Yöntemi . baret.A) Karbondioksit B) Karbonmonoksit C) Bütan D) Metan (Cevap B) 2. C)İşçilere çelik burunlu ayakkabı. Gözetim ve Genel Çalışma Şartları sıralamasına göre en çok hangi tespit göze çarpmaktadır? A)İşçilerin sağlık raporları yoktur / Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği'ndeki örneğine uygun değildir. Aşağıdakilerden hangisi bu kontrollerden biridir? A) B) C) D) Gereken durumlarda maske kullanılması Etkili havalandırma düzenekleri kurulması Islak çalışma metodu kullanılması Hepsi (Cevap D) 5. B)İşçilere eğitim verilmemiştir. Madenlerde ve diğer tozlu ortamlarda çalışanların aralıklarla muayeneden geçirilmesi Muayenelerde radyolojik yönden de değerlendirme yapılması Ayrıca ortamdaki toz yoğunluğunun da düzenli aralıklarla alınan örneklerde yapılan Hepsi Madencilikte önde gelen sağlık sorunu toz maruziyetine bağlı rahatsızlıklar olduğundan ortamda toz kontrolü büyük önem taşımaktadır. Aşağıdakilerden hangisi Alternatif Maden İşletme Yöntemleri arasında yer almaz? A) B) C) D) (Cevap D) 6. Kişisel koruyucuların kullanımı yetersizdir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı.

emniyet ayakkabısı vb. Aşağıdakilerden hangisi Yeraltı Maden Üretim Yöntemleri arasında yer almaz? A)Uzun Ayak Üretim Yöntemi B)Dolgulu Yöntemler C)Sondaj ile Üretim Yöntemleri D)Ambarlı Kazı Yöntemi (Cevap C) 11. D) Düzenli aralıklarla gerekli güvenlik tatbikatı yapılacaktır. Açık işletmelerde kademe yüksekliği tespitinde aşağıdakilerden hangisi temel belirleyicidir? A) B) C) D) (Cevap A) 13. dereceden fazla olan şevlerde.30 (Cevap A) 9. Boşluğa sırası ile ne gelmelidir? A) 5. bir tehlike anında işçilerin çalışma yerlerini en kısa zamanda ve güvenli bir şekilde terk edebilmeleri için uygun kaçış ve kurtarma araçlarını sağlayacak ve kullanıma hazır bulunduracaktır.30 B) 10. işverenlerden sadece biri sorumludur. Yeraltı ve Yerüstü Maden İşletmelerinde Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğine göre aşağıdakiler hangisi doğru olamaz? A) İşveren. Fitille yapılan ateşlemede en fazla kaç Lağım (delik) patlatabilir? A) 5 B) 10 C) 50 D) Delik sınırlaması yoktur (Cevap A) 14.D) 2 Yıl (Cevap C) 8.15 D) 10. kişisel koruyucular muhakkak kullandırılmalıdır... baret. (Cevap B) 10. Açık işletmelerde aşağıdaki çalışma biçimlerinden hangisi yapılamaz? A) Makineli çalışma B) Kademeli çalışma C) Ters ıskarpa D) El ile kazı (Cevap C) 12. B) Aynı işyerinde birden çok işletmeye ait işçilerin bulunması durumunda.. kavlak sökümü çalışmalarında işçilere emniyet kemeri.15 C) 5. C) İşçilerin işe girişlerinde ve işin devamı süresince periyodik olarak sağlık gözetimleri yapılacaktır. kot ve eğim lerle meydana getirilen basamak şeklindeki Kazıcı makinelerin bom yüksekliği. m ve eğimi . Yüksekliği . Patlayıcı madde miktarı İşçi Sayısı Üretim kapasitesi .. Kademe için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?? A) Açık işletmelerde belirli aralık.

En yakın akarsuya atılarak imha edilir. Mevzuata uygun olarak yok edilir. durumu sorumlu nezaretçiye bildirir. (Cevap A) 15. Birinin durması halinde. C) Maden işçiler arasındaki kıdemi gösteren sistemdir. birinin herhangi bir nedenle durması halinde. Aşağıda belirtilenlerden hangisi grizu tehlikesi olan ocaklarda yapılabilecek yanlış uygulamadır? A) Bütün grizulu ocaklarda.çalışma yerleridir. metan oranının % 3'ü aştığını ilk gören. D) Vantilatörler ve aspiratörler. (Cevap C) 19. Donmuş ve Bozulmuş patlayıcı maddeler ne yapılır? A) B) C) D) (Cevap B) 16. grizu birikmeleri. Kömür tozu patlamasını önlemek için kullanılacak taş tozunda en fazla yüzde kaç kuvars bulunamaz? A) 1 B)5 C) 10 D) 15 (Cevap B) 17. fenni nezaretçinin emriyle durdurulur. diğeri derhal. B) Açık işletmelerdeki araç tamir yerleridir. Aşağıdakilerden hangisi yapı işleri kapsamında yer almaz? A) Alışveriş merkezi B) Maden C) Yol D) Tünel . Ateşlemesi yapılacak deliklere doldurularak patlatılır. Ana vantilatör ve aspiratörler birbirinden bağımsız iki ayrı enerji kaynağına bağlanırlar. diğerinin ocak havalandırılmasını aksatmayacak en kısa sürede çalışması sağlanır. çalışacak durumda. iki hava landırma grubu bulunacaktır. C) Metan oranının % 3'ün altında olduğu sürece ocakta çalışılır. her biri tek başına ocağın havalandırılmasını sağlayacak güçte. İNŞAAT İŞYERLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 1. Elle kazı yapılan yerlerde kademe yüksekliği en fazla kaç metre olmalıdır? A) 1 B) 2 C) 3 D) 5 (Cevap C) 18. bacadaki çalışmayı durdurur. Madencilik sektörü İş Sağlığı ve Güvenliği açından hangi risk grubuna girer? A) I B) III C) III D) V (Cevap D) Üretici firmaya iade edilir. ancak. D) Maden ocaklarında kullanılan merdivenlerin genel ismidir. doğrudan basınçlı hava verilerek giderilemez. B) Pek az miktarda bile olsa.

(Cevap B) 2. Yük taşıyan iskelelerde alet ve malzemenin düşerek kazaya sebep olmasını önlemek için döşeme dış kısmına kaç cm yüksekliğinde bir etek tahtası konulması gerekir? A) 5 cm B) 10 cm C) 15 cm D)25cm (Cevap C) 4. Eskimiş yıpranmış ve dayanıklılığı kalmamış çatıların onarımı sırasında aşağıdakilerden hangisini kullanmak güvenlidir? A) Platform B) Uzatma merdiveni C) Çatı merdiveni D) İskele (Cevap B) 7. İşyeri merdivenlerinin mukavemeti metrekarede taşıyacağı yük en az kaç kilogram olmalıdır? A) 250 kg B) 500 kg C) 1000 kg D) 1250 kg (Cevap B) 5. Yük taşınmayan ahşam iskelelerin dikmeleri arasındaki mesafe aşağıdakilerden hangisidir? A) 180 cm B)2m C) 250 cm D) 3 m (Cevap D) . İşyeri merdivenlerinden basamak sayı en az kaç olmalıdır ki tırabzan ve korkuluk yapılsın? A) 2 B)4 C)5 D) 8 (Cevap B) 6. Yapı işlerinde merdiven veya iskelelerin tırabzanları en az ne kadar olmalıdır? A) 90 cm B) 100 cm C) 110 cm D) 120 cm (Cevap A) 3. Yük taşımak için kullanılan Ahşap iskelelerde İki dikme arası en çok ne kadar olmalıdır? A) 180 cm B) 200 cm C) 240 cm D) 250 cm (Cevap C) 8.

İşveren. Her işveren. (Cevap C) 13. açıkça sınırlandırılacak ve buralara görünür şekilde yazılmış uyarma levhaları konulacak ve geceleri Yeşil ışıklarla aydınlatılacaktır C) Yapının devamı süresince sivri uçları veya keskin kenarları bulunan malzeme ve artıklar. işyerinde bulundurmakla yükümlüdür. gelişi güzel atılmayacak ve ortaklıkta bulun durulmayacaktır. Elektrik kablolar Gaz boruları Kanalizasyon hatları İskeleler . yapı kazılarına başlamadan önce yapı alanının çevresi için alınacak aşağıdaki önlemlerden hangisi yanlıştır? A)2 metre yükseklikte tahta perde ile çevrilecek B)Payandaları içten vurulacak C) Yapının çevresi açık ise korkuluk yapılmadan bir gözetimci görevlendirilecek D) Yapının çevresinin açık ve geniş olması halinde tahta perde yerine kazı sınırı gerisinden başlamak üzere 90-100 santimetre yükseklikte bir korkuluk yapılacaktır. Bu defter için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Bu defter işveren tarafından işyerinin bağlı bulunduğu bölge çalışma müdürlüğüne her sayfası mühürletilerek onaylanmış olmalı B) Fenni yeterliliği olan kişilerce tutulur C) Yetkililer gerekli gördükleri tavsiyeleri bu defterlere yazabilirler D) Bu defterde Çalışanların servis saatleri belirtilmelidir (Cevap D) 11. Kazı işlerinin yapılacağı yerlerde Aşağıdakilerden hangisi için önlem almaya gerek yoktur? A) B) C) D) (Cevap D) 14. kazı toprağı ıslatılmaya çaktır C) Derinliği 25 metreyi aşan kuyularda. bulunan işilerin. D) Yapı işyerinde kazaya sebep olacak \eya çalışanları tehlikeli durumlara düşürecek şekilde malzeme istif edilmeyecek ve araçlar gelişi güzel yerlere bırakılmayacaktır (Cevap B) 12. Yapı işlerinde Kazı çalışmaları yapılırken aşağıdaki alınacak önlemlerden hangisi doğru değildir? A) Kuyu.9. Yapı işleri de iş güvenliği ve işçi sağlığı tüzüğüne göre. birinci sayfası Çalışma Bakanlığınca saptanacak örneğe uygun ve diğer sayfaları bir asıl ve bir suret olacak şekilde bir yapı iş defterini. yapı işlerini. çalışma yerinin ve geçitlerin yeterince ve uygun şekilde aydınlatılması ve iş güvenliğinin sağlanması gereklidir B) Yapı alanı içindeki tehlikeli kısımlar. Belediye sınırları içinde meskûn bölgelerde. Karanlıkta veya gece çalışılmasının gerekli veya zorunlu bulunduğu hallerde. işçilerin kuyuya inip çıkmaları için kullanılan bocurgatlar veya vinçler fren tertibatlı olacak ve motorla işletilecektir. teknik gözetimi ve sorumluluğu altında yürütecektir. Noktalı yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? A) B) C) D) Ustalık belgesi Eğitim sertifikası Fenni yeterliliği İşveren sorumluluğunda (Cevap C) 10. Yapı işlerinde Alınacak güvenlik tedbirleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğru değildir? A) Yapı işlerinin gündüz yapılması esastır. tünel. galeri ve benzeri yerlerin örme duvar veya betonla takviyesinde gerekli tedbirler alınacaktır B) Patlayıcı maddelerin kullanıldığı veya serbest silisin bulunduğu yerlerde.

Aşağıdakilerden hangisi Yapı işlerinde İskele kurulur yâda sokulurken alınması gereken nlemlerden değildir? A) Tecrübeli ustalara iskele ölçüleri ve malzeme özellikleri göz önünde bulundurularak kurdurulacak veya söktürülecektir B) İskelelerin taşıyabilecekleri en çok ağırlık. Yapı işlerinde Kazı çalışmaları yapılırken aşağıdaki alınacak önlemlerden hangisi doğrudur? A) Genellikle kazı işleri. akımın kesilmesi halinde işçilerin boşaltılmalarını sağlamak ve ancak bu sürede kullanılmak üzere madenci lambaları veya fenerleri yahut benzeri uygun aydınlatma araçları bulun durulacaktır (Cevap B) 15. İŞYERİNDE 1. çıralı ve sağlam olacak B) Üzerinde fazla budak bulunacaktır C) Iskarta.D) Elektrikle aydınlatılmış yeraltı işyerlerinde. Yıkım işlerinde bırakılmalıdır? yıkılacak kısmın etrafında Aşağıdakilerden hangisi kadar güvenlik alanı A) Yapı yüksekliğinin yarısı kadar B) Yapı yüksekliğinin 1/4 kadar C) 5 m D) 10 m (Cevap A) 19. Bu makinelerin üzerinde ehliyetli operatörden başka kimse bulundurulamaz D) Kazılan toprağı dışarıya taşıyacak araçların kazı yerine kolaylıkla girip çıkmalarını sağlayacak rampa eğimleri 60 dereceden fazla olamaz (Cevap A) 17. sıkı dokulu. aşağıdan yukarıya doğru ve toprağın dayanıklılığı ile orantılı bir şev verilmek suretiyle yapılacaktır B) Kazı işlerinde yağış sırasında güvenlik önlemleri alınarak işçiler çalıştırılır C) Ekskavatör. sık sık ve en az ayda bir kere muayene ve kontrol edilecek ve sonuçlar yapı iş defterine yazılacaktır D) Yağmurlu ve karlı havalarda tahta iskeleler sıcak havalarda ise demir iskeleler kurulacaktır (Cevap D) 16. buldozer ve benzeri makinelerle yapılan kazılarda bu makinelerin hareket alanı içinde işçi çalıştırılmaz. Yapı işlerinde ahşap iskeleler için alınacak aşağı daki güvenlik tedbirlerinden hangisi doğrudur? A) Ahşap iskelelerde kullanılacak kereste. levhalar üzerine yazılarak iskelenin uygun ve görülebilir yerlerine asılacaktır C) İskeleler. düzgün.Asma iskelelerde en fazla kaç kişi çalışabilir? A) 2 B) 4 C) 6 D) 8 (Cevap B) YETİŞKİN EĞİTİMİ. ISAĞLIK GÜVENLİK EĞİTİMİ İşyerlerinde çalışanlara verilecek iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinde aşağıdaki işveren yükümlülüklerinden hangisi yanlıştır? A) Sözleşme türlerine bakılmaksızın işverenler tüm çalışanlarına eğitim aldırmak zorundadır . tamir edilmiş ve boyanmış kereste ve tahtalar iskele yapımında kullanılacak D) Yaralı ve paslı çiviler iskele işlerinde kullanılarak malzeme değerlendirilecek (Cevap A) 18.

B) Asıl işveren-alt işveren ilişkisi kurulan işyerlerinde. araç ve gereç temin etmekle yükümlüdür. alt işveren sorumludur. Eğitimini tamamlayamamış olanlara eğitim kurumları ve diğer çeşitli kurumlar tarafından sistemlive programlı olarak yapılan okul dışı eğitim aşağıdakilerden hangisidir? A) Yaygın eğitim B) Örgün eğitim C) Sağlık eğitimi . çalışanların katılmasını sağlamak ve uygun yer. Bireylerin sağlık kuruluşlarından en iyi ve verimli bir şekilde yararlanmalarını sağlamak Bireyleri sağlık sorunlarını haletmeleri için kendi başlarını çözüm aramalarını sağlamak Endüstriyel hijyenin temel ilkeleri Acil durum önlemleri Meslek hastalıkları Trafik kazaları 6. D) Geçici iş ilişkilerinde tüm çalışanlara eğitim verilmek zorundadır (Cevap B) 2. Okullarda temel ve mesleki eğitimi sağlamak amacıyla yapılan eğitim aşağıdakilerden hangisidir? A) Yaygın eğitim B) Örgün eğitim C) Sağlık eğitimi D) Profesyonel eğitim (Cevap B) 7. Aşağıdakilerden hangisi İşveren tarafından işçilere verilmek zorunlu olduğu eğitim konularından değildir? A) B) C) D) (Cevap D) 4. düzenlemek. tedavi olanaklarından yararlanmaları ve olumlu bir çevre yaratmalarını sağlayacak davranış değişikliğini oluşturmaktır. C) Sağlıklı yaşam için bireylerin ne tür spor yapmaları gerektiğini belirleyerek yapmalarını sağlamak D) Sağlıklı yaşam için kişilerin sağlıklarını korumak ve geliştirmek. İşyerlerinde çalışanlara verilecek iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri için aşağıdaki belirtilenlerden hangisi yanlıştır? A)Eğitimlerde geçen süre çalışmadan sayılır B)Çalışanların iş yerinde yapılacak eğitimlere katılması gönüllülüktür. Sağlık Eğitiminin Temel amacı aşağıdakilerden hangisidir? A)Sağlıklı yaşam için gerekli sağlık koşullarını oluşturmak B)Sağlıklı yaşam için kişilerin sağlıklarını korumalarını ve geliştirmelerini. alt işverene ait çalışanların eğitimlerinden. C) İşveren eğitim programlarını hazırlamak. C) Özel önlem alınması gereken çalışanlara özel eğitimler verilmelidir D) Çalışanların aldığı eğitim belgelendirilmelidir (Cevap B) 3. tedavi olanaklarından yararlanmaları ve olumlu bir çevre yaratmalarını sağlamak (Cevap B) Bireylere ve topluma sağlıklı yaşam için alınması gereken önlemleri benimsetip uygulatmak Sağlıklarını ve çevrelerini iyileştirmek için insanları ikna etmek. Aşağıdakilerden hangisi Dünya Sağlık Örgütü (WHO)' ne Göre Sağlık Eğitimine aykırıdır? A) B) C) D) (Cevap D) 5.

Ülkemizde Tıp Bayramı hangi tarihler arasında kutlanır? A) 1 -7 Mart B) 1 -7 Nisan C)12-18 Mayıs D) 22-29 Ekim (Cevap A) 11.D) Profesyonel eğitim (Cevap A) 8. Aşağıdakilerden hangisi Sağlık Eğitimcisinin Özel likleri arasında /er almaz? A) B) C) D) (Cevap B) 14. Aşağıdakilerden hangisi yaygın eğitim kurumudur? A) B) C) D) (Cevap C) 9. Aşağıdakilerden hangisi Sağlık Eğitiminin aşamalarından değildir? A) B) C) D) (Cevap C) İyice anlatmak ve öğretmek Benimsetmek ve inandırmak Yapmamak yaptırmamak Tekrar ettirerek alışkanlık kazandırılmasını sağlamak Sağlığın değerini bireylere ve topluma anlatmak ve inandırmak Sağlık kuruluşlarında yaşanılan problemler karşısında kişilerin duyarsız olmalarını sağlamak Bireyi ve toplumu sağlık sorunlarını kendi kendine çözebilmeye alıştırmak Bireyin ve toplumun sağlıklı yaşam biçimleri geliştirmek ve sağlıklı yaşamaya alıştırmak Kişisel bakım ve temizlik Çocuk bakımı Aile planlaması Hepsi Halk eğitim merkezleri Meslek edindirme kursları İlköğretim okulları İngilizce kursları Düz liseler İlköğretim okulları Halk eğitim kursları Üniversiteler . Aşağıdakilerden hangisi sağlık eğitiminin konusudur? A)Gebelikte ve doğum sonrasında bakım B)Rehberlik C)Okul öncesi eğitim D)Türkçe eğitimi (Cevap A) 12. Aşağıdakilerden hangisi sağlık eğitiminin konusudur? A) B) C) D) (Cevap D) 13. Aşağıdakilerden hangisi örgün eğitim yapmaktadır? A) B) C) D) (Cevap C) 10.

sağlık hizmetlerinin kalitesini sınırlandırmak D) Sağlık eğitiminin başarıya ulaşmasında. ana-çocuk sağlığı.15. Aşağıdakilerden hangisi bir yetişkinin özellikleri arasında yer almaz? A) B) C) D) (Cevap C) Yaşı 18'i geçmiş herhangi bir eğitim kurumuna tam zamanlı öğrenci olarak devam etmeyen Olgunlaşmış. kalıtım ve yaşam biçiminin ortak ürünüdür Sağlık eğitimi. Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde sağlık alanı ile ilgili yapılan eğitimlerden değildir? A) Nüfus planlaması B) Afet yönetimi. eğitim programlarının saygın ve önemli bir parçası olarak konumlandırılmalıdır öğret C) Kazanılmış doğru sağlık alışkanlıkları. çok bileşenli bir kavram olduğu için. yanıcı maddenin var I olması yeterlidir C)Yanıcı madde ve oksijen olması yeterlidir . Aşağıdakilerden hangisi örgün eğitimin özellikleri arasında yer almaz? A)Kısa süreli kurslar. büyüme ve gelişmesini tamamlamış Yaşı on sekizden küçük ama yetişkin gibi davranan Bağımsız kendi iradesiyle sorumluluk alabilen kişi YANGIN 1. Dünya sağlık günü hangi tarihte kutlanır? A) 22 Kasım B) 16 Ekim C) 7 Nisan D) 14 Mart (Cevap C) 19. Sağlık. Yangın aşağıda belirtilen hallerden hangisinde meydana gelir? A) Yangın çıkması için yalnızca ısının olması yeterlidir B) Yangının çıkması için. programlı ve sistemli olarak kurumlarda yürütülür C)Kişileri yaşamaya hazırlar D)Kişilere meslek kazandırmayı amaçlar (Cevap A) 20. anne ve çocuk ölümlerini önleme C)Kamu sağlığı D)Organ bağışına karşı bilinçlendirme (Cevap D) 17. men sağlığının desteklenmesi önemli bir etmendir (Cevap C) 16. halk sağlığı eğitimi. Ülkemizde sağlık haftası hangi tarihler arasında kutlanır? A) 7-14 Nisan B) 21-28 Nisan C) Ocak ayının ilk haftası D) 12-18 Mayıs (Cevap A) 18. sağlıkeğitiminin başarısı için göz önünde bulundurulmasını gereken ilkeler için aşağıdakilerden hangisiyer almaz? A) B) Sağlık. konferanslar ve toplantılar şeklinde sürer B)Planlı.

D)Bir yangının çıkması için; yanıcı madde, oksijen ve ısının birlikte olması gerekir (Cevap D) 2. Patlama olabilmesi için aşağıdaki şartlardanhangisi gerçekleşmelidir? A)Oksijenli bir ortamda yanabilen bir gazın patlama oranlan dâhilinde olması ve gazın tutuşma ısısında olması. B)Ortamda yalnızca herhangi bir gazın olması C)Ortamda yalnızca parlayabilen herhangi bir sıvının olması D)Ortamda yanabilen katı bir maddenin olması (Cevap A) 3. Yanabilen aktif metallerle radyoaktif maddelerden oluşan yangınlar aşağıdaki yangın sınıflarından hangisine girmektedir? A) A sınıfı B) C sınıfı C) D sınıfı D) F sınıfı (Cevap C) 4. Aşağıdakilerden hangisi B sınıfı yangın içindoğrudur? A) B) C) D) (Cevap A) 5. Taşınabilir yangın tüplerinin asılması sırasındazeminden asma halkasına olan yükseklik içinhangisi doğrudur? A) B) C) D) (Cevap B) 6. Metan gazının havayla yaptığı karışım yüzdesihangi oranlar arasında patlayıcı özellik gösterir? A) 2-14 B) 4-15 C) 5-14 D) 11-18 (Cevap B) 7. Aşağıdakilerden hangisi seyyar yangın söndürmetüplerinin kontrol periyodunu ifade etmektir? A) 6 ayda 1 defa B) 3 ayda 1 defa C) Ayda 1 defa D) Tüp kullanıldığında (Cevap A) 8. Aşağıdakilerden hangisi seyyar yangın söndürmetüpleri için doğru olmayan bilgi içermektedir? A) B) C) Tüpler daha çabuk ve rahat kullanmak için kapı çıkışına konulmalıdır Kontrol periyodu 6 ayda bir defa yapılır Kullanıldığında tekrar muayenesi yapılmalıdır 40 cm. yi aşmamalıdır 90 cm. yi aşmamalıdır 110 cm. yi aşmamalıdır 150 cm. yi aşmamalıdır Yanıcı sıvı madde yangınlarıdır Yanıcı gaz madde yangınlarıdır Yanıcı metal yangınlarıdır Yanıcı katı madde yangınlarıdır

D) (Cevap A) 9.

Asılma yeri zemin 90 cm yüksekte olmalı

Aşağıdakilerden hangisi ABC ve BC Kuru KimyeviTozlu Portatif yangın söndürme cihazlarında kullanılan püskürtücü itici gazdır? A) Hava B) Oksijen C) Azot D) Helyum

(Cevap C) 10. Aşağıdakilerden hangisi Petrol sondaj kule yangınlarında kullanılan en etkin söndürme maddesidir? A) Su B) Kuru Kimyevi toz C) Nitrogliserin D) Köpük (Cevap C) 11. Kömür ile çalışan buhar kazanının içersinde hafifközlenmiş ve sönmeye yüz tutmuş kömürler aşağıdakilerden hangisi ile söndürülmez? A) Su dökmek B) Kum dökmek C) Toprak dökmek D) Çimento dökmek (Cevap A) 12. Karbondioksiti, bikarbonat tozlu veya benzerietkili diğer tip söndürücülerle söndürme yapılan35 kv. dan yukarı gerilim altındaki bir elektriktesis veya cihazında çıkan yangına en çok kaçmetre yaklaşılmalıdır? A) 2 B) 3 C) 5 D) 10 (Cevap B) 13.Demirin paslanması hangi yanma sınıfına girer? A) Yavaş yanma B) Hızlı yanma C) Yarım yanma D) Yanma olayı yok (Cevap A) 14. Yangın Çıkmış yüksek bir binada yangın esnasında aşağıdakilerden hangisi yapılmaz? A) B) C) D) (Cevap C) 15. Manüel sistemin yangın söndürme sistemlerininmodern yangın algılama-alarm ve söndürme sistemleri karşısında dezavantajı aşağıdakilerdenhangisidir? A) Yangın söndürme kapasitesinin yetersizliği Bir odada tüm boşlukları kapatarak yere uzanıp beklemek Teras katına yâda balkona çıkmak Asansöre binmek Yangın merdivenini kullanmak

B) C) D) (Cevap C)

Algılama ve ikaz kapasitesinin sınırlı olması Günün 24 saatinde tam kapasite çalışamaması Kullanmak için ehliyetli birinin olması

16. İnfilak aşamasına gelmiş olan akaryakıt tankı yangınında alevin rengi aşağıdakilerden hangisidir? A) Kırmızı B) Mor C) Mavi D) Turuncu (Cevap C) 17. Yanma olayının yangına dönüşmesinde önemlibir faktör olan ısının ortama yayılması aşağıdaki yollardan hangisiyle gerçekleşir? I-Temas II-Konveksiyon III-Radyasyon A) l-ll-lll B) ll-lll C) l-ll D) l-lll (Cevap A) 18. Aşağıdaki durumlardan hangisinde statik elektrik oluşmaz ? A) B) C) D) (Cevap C) 19. İşyerlerindeki acil durum çalışmalarının bir sistem dâhilinde yapılabilmesi için aşağıda faktörlerin sıralaması nasıl olmalıdır? I- Acil durumların belirlenmesi Eğitim Ekiplerin oluşturulması Önlemlerin belirlenmesi Uygulama VI- Kontrol ve iyileştirme A) l-ll-lll-IV-VI-V B) IV-I-III-II-V-VI C) IV-V-II-I-VI-III D) V-VI-IV-I-III-II (Cevap B) 20. Aşağıdakilerden hangisinin etkisiyle yanma olayı yangına dönüşürü? A) Yanıcı madde B) Rüzgar C) Zincirleme reaksiyon D) Kıvılcım (Cevap C) 21. Aşağıdakilerden hangisi sırasıyla havadan hafif,hangisi havadan ağırdır? Toz malzemenin pnomatik olarak nakledilmesi İletken olmayan nakil bant ve kayışlarının hızla dönmesi Havalandırma bacasında parlayıcı buharın çıkması İletken olmayan bir boru ile sıvının yüksek hızla nakledilmesi

Şantiyede. Acil çıkış ilk yardım işaretlerinde aşağıdaki renklerden hangisi kullanılır? A) Kırmızı . uyarılardan. personeli acil durulardan veya birboşaltmanın gerekli olduğundan haberdar etmek için aşağıdaki sistemlerden hangisi devreye girer? A)Alarm ve İletişim Sistemleri B)Yangın Önleme ve Yangın Söndürme Ekipmanları C)İlk yardım Sistemleri D)Acil müdahale sistemleri (Cevap A) 2. Şantiyede Acil durumlara etkili bir şekilde müdahale edebilmek için Aşağıdakilerden hangisi aksaklık yaratır? A)Doğru ekipmanlar sürekli olarak bulundurulmalıdır B)Ekipmanın mevcut olması ve doğru çalışıyor olmasını sağlamak için envanter tamamlanmalı ve acil durum ekipmanları aylık bazda denetlenmelidir C)Şantiye sahası içersindeki tehlikelerden dolayı acil müdahale ekipmanları şantiyenin dışında muhafaza edilmelidir D)Değişen şantiye koşullarını yansıtmak için şantiyede bulunan acil durum ekipmanları periyodik olarak kontrol edilmelidir. Acil bir durum oluştuğunda devreye girecek alarm ve iletişim sistemleri için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Personeli acil durulardan veya bir boşaltmanın gerekli olduğundan haberdar etmek için alarm veya başka bir sisteme ihtiyaç vardır B) Acil durumlar için alarm ve iletişim araçları portatif taşınabilir olmalı C) Boşaltmayı bildirme sistemi tüm personel tarafından tanınmalı ve şantiyede başka amaçlar için kullanılan sinyallerden. "Yanma" aşağıdaki olaylardan hangisinde yer alır? A) Biyolojik bir olay B) Fiziksel bir olay C) Kimyasal bir olay D) Doğal bir olay (Cevap C) ACİL DURUM PLANLARI 1. Aşağıdakilerden hangisi yanma sonucu çıkan kimyasal boğucu gazdır? A) Karbon monoksit B) Karbondioksit C) Azot oksit D) Hidrojen peroksit (Cevap B) 23. zillerden veya ışıklardan farklı olmalıdır D) Tüm alarmlar ve iletişim ekipmanları doğru çalışmalarını sağlamak için gerekli şekilde periyodik olarak kontrol ve test edilmelidir (Cevap B) 4.A) B) C) D) Kükürt dioksit/Amonyak Doğalgaz/LPG Karbondioksit/Karbon monoksit Hidrojen sülfür/Aseton (Cevap B) 22. (Cevap C) 3.

Aşağıdakilerden hangisi planlamanın görevi değildir? A) B) C) D) (Cevap D) 9. Yangın gibi acil duruma sağlıklı müdahale etmek için aşağıdakilerden hangisi yapılırsa yanlış olur? A) Yangın söndürücüler işyeri tehlikelerinin sınıfına ve bunların şiddetine göre seçilecektir B) Yangın söndürücüler personelin ulaşabileceği bir yerde tanımlı C) Yangın söndürücü kullanması için bazı şantiye personeli. söndürücülerin kullanımı üzerine eğitilmelidirler D) Taşınabilir yangın söndürücüler aylık olarak basınç. Aşağıdakilerden hangisi yangın Algılama cihazı değildir? A) Sis detektörü B) Duman detektörü C) Isı detektörü D) Beam detektörü (Cevap A) 11. Toplanma alanları seçilirken aşağıdakilerden hangisine dikkat edilmesi gereksizidir? A) B) C) D) (Cevap C) 7. aktivasyon piminin ve tutacakların fiziksel durumu ve kullanım durumlarını kontrol etmek için rahat geçiş açısından kontrol edilmelidir (Cevap C) 6.B) Mavi C) Yeşil D) Sarı (Cevap C) 5. Deprem. sel afet olayları esnasında Acil durum fonksiyonları aşağıdakilerden hangisi tarafından yönetilir? A) B) C) D) (Cevap C) 10. Kimyasal sızma veya yangın durumunda zehirli gaz veya dumana maruz kalmaya Çalışma alanlarının ana geçiş yollarının yakınında olması İşverenin çalışma alanına yakın olmasına Mekâna toplanan kişilere yetecek kadar büyük olması Aşağıdakilerden hangisi Acil durumlar için alınmış önlemlerden biridir? A) B) C) D) Çalışanlara İlk yardım eğitimi vermek Çalışanlara servis hizmeti vererek motive etmek Çalışanları gurup halinde bir arada çalışmalarını sağlamak Olası kanamalı kazalara karşı kan ihtiyacını karşılamak için çalışanlardan kan alınmalıdır (Cevap A) 8. Aşağıdakilerden hangisinin oluşturulması olası kazaları ve hasarı en aza indirir? A) İlk yardım ekibi kurmak Sel yönetim merkezi Belediye başkanlığı Acil durum yönetim merkezi Bakanlık müfettişi Durum değerlendirme Kaynak değerlendirme Dokümantasyon Finans sağlama .

Aşağıdakilerden hangisi deprem esnasında uygulanması gereken durumlardandır? A) B) C) D) (Cevap A) 13. Aşağıdakilerden hangisi acil çıkış kapısı olarak kullanılmamalıdır? A) Boyalı kapı B) Ahşap kapı C) Metal kapı D) Raylı kapı (Cevap D) 17. kaynak değerlendirme görev dağılımında aşağıdakilerden hangisinin sorumluluğuna girer? A) Lojistik B) Planlama C) Proje Müdürü D) Finans (Cevap B) 14. Aşağıdakilerden hangisi sel sonrasında yapılması gerekli davranışlardan biri değildir? A) Hasar kontrolü yapmak B) Risk değerlendirmesi yapmak C) Tehlikeli durumları gözden geçirmek D) Tehlike bölgesinde beklemek (Cevap D) 18. İçeriden ya da dışarıdan kasıtlı olarak İş ortamında mala mülke yapılacak saldırı aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir? A) İş kazası B) Sabotaj C) Patlama D) İstenmedik kaza (Cevap B) 16. I.Acil Durum Aydınlatma Sistemleri Acil Anons Sistemleri Acil Yardım Sistemleri Hayat üçgeni uygulaması Balkon ve pencerelerden atlamak Balkon ve pencerelerde beklemek Bulunduğumuz durumu korumak .B) C) D) (Cevap C) Yangın müdahale ekibi oluşturmak Yangın algılama sistemi kurmak Kurtarma ekibi oluşturmak 12. Durum değerlendirme. Aşağıdakilerden hangisi yangın algılamada kullanılır? A) Isı detektörü B) Termometreler C) Yangın ikaz sistemleri D) Barometreler (Cevap A) 15.

İçinde tehlikeli madde veya preparatların bulunduğu veya depolandığı kaplar ile bunları ihtivaeden veya taşıyan. kullanılmadan önce ve kullanım süresince yeterli sıklıktaki aralıklarla kontrol edilecektir D) (Cevap D) 2. bol su içirilir durum değişmiyorsa İşyeri hekimine gidilir Temiz havada 5-10 dakika bekletildikten sonra durumda değişme yoksa işyeri hekimine gidilir Su için. yapılacak işin veya hareketin başlayacağını belirtir. işaret levhası da kaldırılacaktır D) İşaret levhalarının boyutları ile kolorimetrik ve fotometrik özellikleri. ağzınızı bol su ile çalkalayın. ağzınızı bol su ile çalkalayın. doğru ve etkili çalışmalarını sağlamak için. Bulunduğu ortamda farkında olmadan kimyasal madde soluyan birine aşağıdakilerden hangisi uygulanmalıdır? A) B) C) D) (Cevap B) Elini yüzünü yıkayarak. Sağlık ve güvenlik işaretleri hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur? A) Enerji ile çalışan işaretlerin enerji kesilmelerine karşı yedek enerji kaynağına bağlanacaktır? B)Işıklı işaret ve/veya sesli sinyallerin çalışmaya başlaması. bunların kolayca görülebilir ve anlaşılabilir olmalarını sağlayacaktır (Cevap C) 3.llll-Acil Müdahale Sistemleri Yukarıdakilerden hangileri Acil Durum Kaçış Sis temlerindendir? A) l-ll B) ll-IV C) l-ll-IV D) Hepsi (Cevap A) 19. C) Işıklı işaretler ve sesli sinyaller. Aşağıdakilerden hangisi Acil müdahalenin oluşumuna müteakip toplanma yerine gelmeyen personelin isimlerini ve/veya birimiyle ilgili ilk maddi hasar bilgilerini "Acil Durum Yetkilisine" iletecek ve kurtarma ekiplerinin yönlendirilmesini yardımcı olacak ekiptir? A) Kurtarma ekibi B) Ön test ekibi C) Güvenlik ekibi D) Acil müdahale ekibi (Cevap B) 20. Kusmaya çalışın SAĞLIK VE GÜVENLİK İŞARETLERİ 1. darbeye ve hava koşullarına dayanıklı malzemeden yapılacaktır C) İşaret levhasının gösterdiği durum ortadan kalktığında. görünür borular üzerindeetiketlerde aşağıdakilerden hangisinin yeralmasına gerek yoktur? A) B) C) D) (Cevap B) Preparatın adı Preparatın fiyat etiketi Preparatın formülü Preparatın tehlikesi hakkında bilgi . Yapılan iş veya hareket süresince ışıklı işaret veya sesli sinyal çalıştırılmayacak İşaret levhaları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi asgari gereklere uygun değildir? A) Piktogramlar mümkün olduğunca yalın olacak B) Kullanıldıkları ortama uygun. Kusma-maya çalışın Su için.

siyah çerçeve C) Daire biçiminde Mavi zemin üzerine beyaz piktogram D) Dikdörtgen veya kare biçiminde Yeşil zemin üzerine beyaz piktogram (Cevap B) 6. İçinde tehlikeli madde veya preparatların bulunduğu veya depolandığı kaplar ile bunları ihtiva eden veya taşıyan. Yangınla mücadele işaretleri temel nitelikleri için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) B) C) D) (Cevap C) 9. D) Vanalar ve bağlantı yerleri gibi tehlikeli noktaların yakınına görünür şekilde ve uygun aralıklarla konulacaktır . kendinden yapışkanlı yada boyama biçiminde olacak ve görünür yüzeylere yerleştirilecektir C) Yangınla mücadele ekipmanı özel bir renk ile belirtilecek ve yerini bildiren bir işaret levhası ve/veya bu gibi ekipmanın bulunduğu yer yada erişim noktaları için özel bir renk kullanılacaktır. siyah çerçeve Dikdörtgen veya kare biçiminde Kırmızı zemin üzerine beyaz piktogram Dikdörtgen veya kare biçiminde Yeşil zemin üzerine beyaz piktogram Daire biçiminde Beyaz zemin üzerine siyah piktogram. Emredici işaretleri temel nitelikleri için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A)Daire biçiminde Beyaz zemin üzerine siyah piktogram. kırmızı çerçeve ve diyagonal çizgi B)Üçgen şeklinde Sarı zemin üzerine siyah piktogram. siyah çerçeve Daire biçiminde Mavi zemin üzerine beyaz piktogram Dikdörtgen veya kare biçiminde Yeşil zemin üzerine beyaz piktogram A) Tehlikeli madde veya preparatın adı ve/veya formülü ve tehlikesi hakkında ek bilgileri de içerebilir B) İşaretler. görünür borular üzerinde etiketler için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Daire biçiminde Beyaz zemin üzerine siyah piktogram. kırmızı çerçeve ve diyagonal çizgi Üçgen şeklinde Sarı zemin üzerine siyah piktogram. katlanmaz. siyah çerçeve Daire biçiminde Mavi zemin üzerine beyaz piktogram Dikdörtgen veya kare biçiminde Yeşil zemin üzerine beyaz piktogram (Cevap A) 5.4. Acil çıkış ve ilkyardım işaretleri temel nitelikleri için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) B) C) D) (Cevap D) 8. siyah çerçeve C) Daire biçiminde Mavi zemin üzerine beyaz piktogram D) Dikdörtgen veya kare biçiminde Yeşil zemin üzerine beyaz piktogram (Cevap C) 7. kırmızı çerçeve ve diyagonal çizgi B)Üçgen şeklinde Sarı zemin üzerine siyah piktogram. Yasaklayıcı işaretlerin temel nitelikleri için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) B) C) D) E) Daire biçiminde Beyaz zemin üzerine siyah piktogram. kırmızı çerçeve ve diyagonal çizgi Üçgen şeklinde Sarı zemin üzerine siyah piktogram. Engeller ve tehlikeli yerlerde kullanılan işaretleraşağıdakilerden hangisi için kullanılmaz? A) İlkyardım B) Çarpma C) Düşme D) Nesne düşmesi (Cevap A) 10. kırmızı çerçeve ve diyagonal çizgi Üçgen şeklinde Sarı zemin üzerine siyah piktogram. Uyarı işaretleri temel nitelikleri için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A)Daire biçiminde Beyaz zemin üzerine siyah piktogram.

uygun bariyerler ve kaldırımlar yoksa (Cevap C) 16. ancak aşırı derecede yüksek ve zarar verici olmayacak B) Teknik özellikleri itibariyle kolaylıkla tanınabilir. Hazır ol Dur. araç trafiğine açık yollar için aşağıdakilerden hangisi alınacak güvenlik önlemi değildir? A) Zemin rengi de dikkate alınarak. El işaretlerinden Avuç içleri öne bakacak şekilde her iki kol yere paralel' ne anlama gelir? A) B) C) D) (Cevap A) 15.(Cevap C) 11. Sağlık ve güvenlik işaretlerinden ışıklı işaretler için aşağıdakilerden hangisi doğru değildir? A) B) C) D) (Cevap B) 14. İşlem sonu Düşey mesafe Bulunduğu ortama göre iyi görünür ve seçilir olacak Tüm uyarıları hep mavi renkte ışıkla yapacak Aşırı ışık nedeniyle parlamayacak Yetersiz ışık nedeniyle görünürlüğü azalmayacaktır Sarı-Siyah 60 derece Sarı-Kırmızı 60 derece Kırmızı-Beyaz 60 derece Kırmızı-Beyaz 45 derece . araçlar ile araçlara yakın bulunabilecek nesneler arasında ve araçlarla yayalar arasında. Bir aracı yâda eylemi durdurmak için aşağıdakiel işaretlerinden hangisi kullanılır? A) B) Avuç içleri öne bakacak şekilde her iki kol yere paralel Her iki kol göğüs hizasında eller kenetli Başlat. B) Şeritler. Çalışma yerlerinin kullanım biçimi ve ekipmanlar. Sağlık ve güvenlik işaretlerinden sesli sinyaller için aşağıdakilerden hangisi asgari kurallar içinde değildir? A) Ortam gürültüsünden hayli yüksek. değişken frekanslı sinyale göre daha tehlikeli bir durumu veya daha acil bir durumu ifade eder (Cevap D) 17. Engeller ve tehlikeli yerlerde kullanılan işaretler hangi renkte kaç derecelik açı ile boyanacaktır? A) B) C) D) (Cevap D) 13. diğer sesli sinyaller ile ortamdaki seslerden açıkça ayırt edilebilir olacaktır C) Tahliye işaretleri sürekli olacaktır D) Aygıtın yaydığı sabit frekanslı sinyal. emniyetli bir mesafeyi belirtecek şekilde çizilecektir C) Trafiğe çıkan araçların kazaya sebebiyet vermemesi için periyodik bakım onarımları yapılmalıdır D) Tesislerin açık alanlarındaki sürekli trafiğin olduğu yollar. aşağıdaki Bakanlıklardan hangisinin imzası yoktur? A)Avrupa Birliği Bakanlığı B)Gümrük ve Ticaret Bakanlığı C) Çalışma Bakanlığı D) Bütün bakanlıklar imzalamıştır (Cevap D) 12. açıkça seçilebilir şekilde. işçilerin korunmasını gerektiriyorsa. sarı ya da beyaz renkli sürekli şeritlerle belirtilecektir. Hareketi durdur Tamam. İSG Kanun tasarısının yasalaşma sürecinde.

Çalışma ortamlarında kişi başına düşen hava hacmi en az kaç metreküp olmalıdır? A) 8 B) 12 C) 10 D) 30 (Cevap C) Tabii havalandırma Dışarıdan hava basarak havalandırma Cebri havalandırma. aşağıdakilerden hangisi ile ölçülür? A) Termometre B) Anemometre C) Higrometre D) Barometre (Cevap B) 5. İçerdeki havayı emip dışarı atarak havalandırma Yapılan işin niteliği Çalışanın fiziki ve ruhi yapısı Çalışanların cinsiyetleri Çalışma ortamındaki makineler Çalışma ortamının bulunduğu coğrafya .5 metre olmalıdır C) İşyerlerinde kişi başına düşen serbest alan miktarı en az 2. Hava akım hızı ise.5 metrekare olmalıdır D)Kapalı ortamlarda çalışma yapılıyorsa günde 2 defa 10 ar dakika havalandırma yapılmalıdır (Cevap D) 3. Aşağıdakilerden hangisi zararlı gaz/toz çıkaranmakinelerde yapılması gereken havalandırma sistemidir? A) B) C) D) (Cevap C) 6.C) D) (Cevap C) Avuç içi öne bakacak şekilde sağ kol yukarı kalkık Sağ kol avuç içi öne bakacak şekilde yukarı kalkıkken yavaşça daire çizer HAVALANDIRMA VE İKLİMLENDİRME PRENSİPLERİ 1. Aşağıdakilerden hangisi yanlış bilgi içermektedir? A) Normal şartlarda işyerinin tavan yüksekliği en A) az 3 metre olmalıdır BJ Zararlı toz ve gazların bulunduğu ortamlarda B) tavan yüksekliği en az 3.Kapalı ortamlarda tabi havalandırmanın yönü dış ortam sıcaklığına bağlı olarak değişir A) MI B) ll-lll C) l-lll D) l-ll-lll (Cevap D) 2. Aşağıdakilerden yargılardan hangisi doğrudur? Hava akımının yönü mevsim şartlarına bağlı olarak değişir Hava hızı dolayısıyla yer değiştiren hava miktarı tamamen atmosferik şartlara bağlıdır III. Uygun ısı (Hava sıcaklığı) belirlemede aşağıdaki faktörlerden hangisi dikkate alınmalıdır? A) B) C) D) (Cevap A) 4.

Isı ve sıcaklık için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A)Isı dış çevrede devamlı olarak bulunan bir çeşit enerjidir B)Sıcaklık ısının bir çeşididir C) Sıcaklık hava ısısının oluşturduğu etkinin fiziksel ölçümüdür D) Isı kalorimetre ile sıcaklı termometre ile ölçülü (Cevap B) 14.8 metre/saniyeyi aşması aşması aşması aşması (Cevap B) 8. aynı sıcaklıkta doymuş havadaki mutlak nemin yüzde kaçını ihtiva ettiğini gösterir. Aşağıdakilerden hangisi kirli hava değildir? A) Pis hava B) Zehirli hava C) Azotlu hava D) Patlayıcı hava (Cevap C) 12.5 metre/saniyeyi Hava akımı 0. Bağıl nem ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Havadaki nem miktarının. ortam sıcaklığının yüksek olması durumunda bunaltır D) Yüksek bağıl nem. Radyant ısı ne demektir? A) B) C) D) (Cevap A) 11. çalışan kişilerin hangi etkileri oluşturmaz? Elektromanyetik radyasyon şeklinde ısının transferidir Elektromanyetik radyasyon şeklinde ısının oluşmasıdır Isının kaynağıdır Isının yalıtılmış şeklidir Birim havadaki su miktarıdır Birim havadaki yağış miktarıdır Birim havadaki gaz karışım miktarıdır Birim havadaki Kuru hava miktarı .7. Aşağıdakilerden hangisi hava ortamında bulunan zehirli gazlardan değildir? A) Karbon monoksit B) Azot dioksit C) Helyum D) Kükürt dioksi (Cevap C) 13. ortam sıcaklığının düşük olması durumunda ise sağlıklı olmayı sağlar. B) Çalışanların sağlığı açısından genel olarak herhangi bir işyerinde bağıl nem %30 ila %80 arasında olmalıdır C) Yüksek bağıl nem. (Cevap D) 10.4 metre/saniyeyi Hava akımı 0. Hava akımı ne zaman rahatsız edici etkiler ortaya çıkartmaya başlar? A) B) C) D) Hava akımı 0. Hava sıcaklığının artması veya eksilmesi.6 metre/saniyeyi Hava akımı 0. Mutlak nem aşağıdakilerden hangisi ile ifadeedilir? A) B) C) D) (Cevap A) 9.

Bu bölgeyi etkileyen faktörler aşağıdakilerden hangisi yâda hangileridir? A) B) C) D) (Cevap A) 18. fiziki durumu Havanın akım hızı. yaşı. kumaş. yapılan işin niteliği Hepsi Kâğıt.A) B) C) D) (Cevap B) Yorgunluk ve uyku hali Çalışanın dinç kalmasını Dikkatin azalmasına Zihinsel çalışmanın olumuz etkilenmesine 15. konserve Demir-çelik. Aşağıdakilerden hangisi çalışma ortamında termal konfor faktörleriyle ilgili. faaliyetini sürdürmesi esnasında en rahat durumda olabil mek için gerekli termal konfor şartlarının üst ve alt sınırlar arasında olan bölgedir. maden Tekstil. gıda . beslenmesi. çalışanların büyük çoğunluğunun etkilendiği parametrelerden biri değildir? A) Isı B) Nem C) Kar D) Hava akım (Cevap D) 16.25 D) 0.5 (Cevap B) Ortamın sıcaklık ve nem durumu Çalışanın cinsiyeti. Aşırı sıcaklığın üretim üzerinde de olumsuz etkisi vardır. Çalışanın. Efektif sıcaklığı 29 derece his eden bir bireyin performansında % kaç azalma görülür? A) 5 B) 10 C) 17 D) 30 (Cevap A) 20. İş yeri havasındaki kurşun miktarı en fazla kaç mg/m3 olmalıdır? A) 0. cam çimento İnşaat. Termal Konfor Bölgesi.1 B)0. kimya. Aşağıdaki çalışma alanlarından hangisinde nemli sıcaklık etkisi daha fazla görülür? A) B) C) D) (Cevap A) 17. Aşağıdakilerden hangisine bağlı olarak vücut sıcaklığında artış meydana gelir? A) Havadaki neme B) Havanın sıcaklığına C) Çalışma temposuna D) Hava akımına (Cevap C) 19.15 C)0.

21. Kimyasal madde depolarının havalandırması nasıl yapılmalıdır? A) Alttan B) Yandan C) Üsten D) Alttan ve üstten karşılıklı (Cevap D) 22. Aşağıdaki çalışma alanlarından hangisinde kuru sıcaklık etkisi daha fazla görülür? A) Kâğıt, kumaş, konserve B) Demir-çelik, cam çimento C) İnşaat, maden D) Tekstil, kimya, gıda (Cevap B) 23. Aşağıdakilerden hangisi yüksek sıcaklığın sebep olduğu rahatsızlıklardan değildir? A)Deri bozuklukları B)Moral bozukluğu C)Metabolizma düzelmesi D)Aşırı duyarlılık ve endişe (Cevap C)

KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLAR
1. Kişisel koruyucu donanımlarda ayakkabı seçilirkenaşağıdakilerden hangisi yapılırsa yanlış olur? A) Ayakkabı ayağa tam oturacak fakat sıkmayacak şekilde seçilmeli B) Her iki ayağa ayakkabı giyilip denenerek seçilmeli C)Ayakkabının ön tarafında parmakların rahatça hareket edebileceği yer olacak şekilde seçilmeli D)Sabah saatlerinde çorapsız denenerek alınmalı (Cevap D) 2. Yağa temas ettiğinde tehlike oluşturabilecekeldiven türü aşağıdakilerden hangisidir? A)Yün eldiven B)Neoprandan yapışmış eldiven C)PVC'den yapılmış eldiven D)Nitrilden yapılmış eldiven (Cevap A) 3. Göz koruyucu seçiminin hangisiyapılmalıdır? A) B) C) D) (Cevap B) 4. Aşağıdaki işlerin hangisinde yüz siperlerinin kullanılması uygun değildir? A) B) C) D) (Cevap C) Sıcak ve korozif malzemeyle çalışmalarda Kimyasal maddelerle çalışmalarda Ağır parça darbelerine karşı Öğütme işlerinde doğru bir şekilde yapılabilmesi için ilk önce aşağıdakilerden

Önerilen Göz ve Yüz Koruyucuları Sınıf Numaraları belirlenmelidir Yapılacak iş ve tehlikeleri tanımlanmalı İşyeri Tehlikelerine göre Göz ve Yüz Koruyucusu Seçimi Tablosundan koruyucu seçilmelidir Kullanacak kişi tanımlanmalı

5.

Kafa koruyucularından olan baretlerin içlik yani süspansiyon sistemi kullanıcının kafası ile baretarasında oluşabilecek şokları absorblayarak bir iç koruma sağlaması için kullanıcının başından ne kadar emniyetli bölge yaratacak şekilde asılı olmalıdır? A) 2,54-3,18 cm B) 2,80- 4 cm C) 1,5-2 cm D) 3-4 cm

(Cevap A) 6. Emniyet kemerlerinin taşıma yükü en az kaç kg olmalıdır? A) 130 kg B) 350 kg C) 830 kg D) 1150 kg (Cevap D) 7. Hangi iş veya işlemlerde delinmez tabanlı emniyet ayakkabılarının giyilmesi gereklidir? A) B) C) D) (Cevap C) 8. Aşağıdakilerden hangisi Yağ akaryakıt gibi maddelere karşı ve hafif koruma gerektiren durumlarda iş elbisesi olarak kullanılması daha uygun olur? A) Deri tulum B) Pamuklu tulum C) Yünlü tulum D) Plastik kaplı tulum (Cevap B) 9. Alev alma ve parlama ihtimali bulunan işlerde kullanılacak koruyucu elbiselerde öncelikle aşağıdaki özelliklerden hangisi bulunmalıdır? A) B) C) D) (Cevap C) 10. Aşağıdakilerden hangisi bütün kişisel koruyucu donanımlara uygulanacak genel özellikler arasında yer almaz? A) B) C) D) (Cevap C) 11. Aşağıdakilerden hangisi özel risklere özgü Kişiselkoruyucu donanımları gereklerindendir? A) B) C) D) Elektrik şoklarına karşı korunma Koruyucu donanımların zararsızlığı Ergonomi İmalatçı tarafından sağlanan bilgiler Ergonomi Koruyucu donanımların zararsızlığı Mekanik çarpmalara karşı korunma İmalatçı tarafından sağlanan bilgiler Ergonomik olmalı Pamuklu olmalı Yanma sıcaklığı yüksek maddeden yapılmalı Tulum şeklinde tek parça olmalı Tekstil fabrikaları Seramik ve porselen üretimi ve işlemesi yapan yerlerde İnşaat alanlarında Kapalı alan çalışmaların

(Cevap A) 12. Yaptığı etkiye göre Amonyak gazı aşağıdaki sınıflardan hangisine girer? A) Yanıcı gazlar B) Zehirleyici gazlar C) Tahriş edici gazlar D) Basit boğucu gazlar (Cevap C) 13. El aletleri ile yapılan çalışmalar için aşağıdakilerden hangisi koruyucu donanım görevi görmez? A) Delinmez eldiven B) Deri eldiven C)Oksijen kaynağı ile çalışırken oksijen maskesi kullanmak D)Parmak koruyuculu ayakkabı (Cevap D) 14. Koruyucu donanımla ilgili hangileri doğrudur? I. Sağlam yapıda olmalıdır II. İlave tehlike yaratmamalıdır III. Kolayca yerinden çıkacak şekilde olmalıdır A) I B) MI C) l-ll-lll D) Sadece II (Cevap B) 15. Aşağıdakilerden hangisi kişisel koruyucu donanımlardan değildir? A) Gözlükler B) Kulak koruyucuları C) Mesleki eğitim D) Maskeler (Cevap C) 16. Aşağıdakilerden hangisi toplu koruma uygulamalarından değildir? A) B) C) D) (Cevap B) 17. Aşağıdakilerden hangisi koruyucular ve koruma donanımlarında olması gerekli özelliklerden birisi değildir? A) B) C) D) (Cevap B) 18. Aşağıdakilerden hangisi kulak koruyuculardan değildir? A) Kulaklık B) Tıkaç C) Pamuk Kendisi bir tehlike oluşturmayacak Hepsi plastik malzemeden yapılacak Yeteri sağlamlıkta olacak Yapılacak işe uygun olacak Yalıtım Periyodik sağlık muayeneleri Makine koruyucuları Uyarı levhaları

Aşağıdakilerden hangisi kişisel koruyucu donanımdan sayılmaz? A)Baş koruyucuları (Baret. kulak tıkacı) C)Spor ekipmanları (eşofman. kolluk vb) (Cevap C) İŞ EKİPMANLARININ TASARIMIMI İMALAT VE KULLANIMINDAGÜVENLİK 1. Aşağıdakilerden hangisi kişiye yönelik koruma uygulamalarından değildir? A) İklimlendirme B) İşe giriş sağlık muayenesi C)Periyodik sağlık muayeneleri D)Kişisel koruyucu donanımlar (Cevap A) 23. Aşağıdakilerden hangisi el aletleri ile çalışmada kişisel koruyucu donanımlarına örnek gösterilemez? A) Delinmez eldiven giymek B) Düşmelere karşı halat kullanmak C) Baret kullanmak D) Parmak koruyuculu ayakkabı giymek (Cevap D) 20. ekipmanın kurulmasından sonra ve ilk defa kullanılmadan önce ve her yer değişikliğinde uzman kişiler tarafından kontrolü yapılacak. İşçi aşağıdaki iş güvenliği kurallarından hangisini ihmal etmiştir? A) Baret takmamıştır B) Koruyuculu ayakkabı giymemiştir C) İşçi tulumu giymemiştir D) Ayakkabı giymemiştir (Cevap B) 22. Çalışırken elindeki çekici ayağına düşüren işçi ayağını incitmiştir. Yaptığı işin sonucunda nefes almakta zorlanan bir işçi aşağıdaki kişisel koruyucu donanımlarından hangisini kullanmamıştır? A) Maske takmamıştır B) Eldiven giymemiştir C) Gözlük takmamıştır D) Baret takmamıştır (Cevap A) 21. yetkililerin her istediğinde gösterilmek üzere uygun şekilde saklanacaktır C)İş ekipmanının güvenliğinin kurulma şartlarına bağlı olduğu durumlarda.) B)Kulak koruyucuları (kulaklık.D) Sonometre (Cevap D) 19.forma vb) D)El ve kol koruyucuları (eldiven. doğru kurulduğu ve güvenli şekilde çalıştığını gösteren belge düzenlenecektir D)Bakım ve kontrolleri yapıldıktan sonra çok uzun bir süre kullanılmayan ekipmanlar tekrar kullanmaya başlandığında bakım kontrolleri yapılmaz (Cevap D) . bere vb. İş ekipmanlarının bakım ve kontrolleri ile ilgili olarak aşağıda kilerden hangisi doğru değildir? A)Uzman kişilerce periyodik kontrollerini ve gerektiğinde testlerinin yapılması B)Kontrol sonuçları kayıt altına alınacak.

işin ve tezgâhın özelliğine uygun olacak Soğutma suyunun sıçramasına karşı tedbir alınacak İş makineleri İşin yapılmasında kullanılan herhangi bir makine. araç-gereçler. İş ekipmanı bakımında çalışma ortamının düzenlenmesinde hangisi tehlikeli olur? A) Kullanan işçilere ve diğer çalışanlara en az risk oluşturacak şekilde yerleştirilecek.ne tezgâh ve tesisler üzerinde alınacak güvenlik tedbirlerin amacını nasıl belirlemiştir? A)Makinelerin ömrünü uzatmak B)Bakım ve onarımın önemine göre C) Kaza riskinin ortadan kaldırılmasını sağlamak D) Makine insan ilişkisini geliştirmek için (Cevap C) 6. İşveren işçilerin sağlık ve güvenliğini korumak için aşağıdakilerden hangisini yapması yanlış olur? A)Acil çıkış yolları ve kapıları her zaman kullanılabilir durumda tutmak B)İşyeri ile ekipman.2. Tehlike alanına insan veya uzvunun girmesini önlemeli Makineyi daha hızlı çalıştırmalı Çalışmayı zorlaştırmamalı Makine Emniyet Yönetmeliğinde. alet. Maki. araç-gereçlerin düzenli olarak teknik bakımları yaptırmak C) İşyeri ile ekipman. İş yaparken kullanılan tezgâhlar . kurulacak B) Makinenin tahmin edilebilir tehlikeli göz önünde bulundurularak bakımları uzun periy otlarda yapılmalıdır C) İş ekipmanının hareketli kısımları ile çevresinde bulunan sabit veya hareketli kısımlar arasında yeterli mesafe bulunacak D) Ekipmanda kullanılan ya da üretilen enerjinin ve maddelerin güvenli bir şekilde temini ve uzaklaştırılması sağlanacaktır (Cevap B) 7. özellikle havalandırma sistemleri uygun hijyen şartları sağlanacak şekilde düzenli olarak temizletmek D) Makinelerin çalışabileceği şartlara uygun enerji sağlamak (Cevap D) 4. edevat ve tesis. Aşağıdaki "iş ekipmanı" tanımauygundur? A) B) C) tanımlarından hangisi İşEkipmanı Yönetmeliği'nde yer alan Talaş fırlamasına karşı tedbir alınacak Pres kalıplarının köşeleri ve kenarları keskin olmayacak Zımpara taşları. Aşağıdakilerden hangisi torna tezgâhlarındaalınması gereken güvenlik önlemlerindendir? A) B) C) D) (Cevap A) 8. Bir makine koruyucusunda aşağıdaki özellikler den hangisi bulunmamalı? A)Etkin bir koruma sağlamalı B) C) D) (Cevap C) 5. İş yerine iş ekipmanları seçilirken aşağıdakilerden hangisine dikkat edilmesi gerekmez? A)Sağlık ve güvenlik yönünden tehlikeleri göz önünde bulundurmak B)Bu ekipmanın kullanımının ek bir tehlike oluş turmamasına dikkat etmek C) Ekipmanın üretim hızına bakmak D) Ekipmanın Avrupa normlarına uygunluğuna dikkat etmek (Cevap C) 3.

İş ekipmanında. İş ekipmanında kazaya sebebiyet amacıaşağıdakilerden hangisidir? verilmemesiiçin gerekli olan tedbirlerin alınmasının Emniyet kemeri takılmalı Koruyucu kabin yapılmalı Kişisel koruyucu donanım kullanılmalı Yerler yumuşak maddelerle kaplanmalı A) Alınacak tedbirlerin amacı. kontrol sınırlarının dışına çıkması halinde otomatik olarak hemen duracak şekilde olacaktır (Cevap B) 11. (Cevap D) 12. İşletmede kullanılan makine ve ekipmanların tamamı İş ekipmanlarının kullanımı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) B) C) D) İş ekipmanı sadece tasarım ve imalat amacına uygun işlerde ve şartlarda kullanılacaktır İş ekipmanları işverenin izin verdiği işlerde kullanılmalıdır İş ekipmanları her şartlarda kullanılmalıdır İş ekipmanları sadece kazı işlerinde kullanılmalıdır (Cevap A) 10. montaj ve sökülme aşamaları dâhil her türlü kaza riskinin ortadan kaldırılması olmalıdır B) Makine ömrünü uzatarak kaliteli ürün üretmek C) Montaj sökme ve takma aşamalarında oluşacak tehlikelere karşı önlem almak D) Kaza oluşturmuş ekipmanların ayıklanarak yerine yenilerin konulmasını sağlamak . ekipmanın devrilmesi halinde. B)İş ekipmanının kullanım koşulları C) İş ekipmanının önceki kullanım deneyiminden elde edilen sonuçlar D) İş ekipmanın işverene sağladığı getiriyi. Kendiliğinden çalışan makinelerin çalışır durumda iken kişiler için risk oluşturuyorsa iş sağlığı vegüvenliği açısından aşağıdaki şartlardan hangisine uyulması doğru değildir? A)Ekipmanı frenleyecek ve durduracak bir donanımı bulunacaktır B)Makinelerin kendiliğinden çalışmaları engellenecektir C) D) Güvenlik şartları gerektiriyorsa.D) (Cevap B) 9. Bir makine veya tezgâh üzerinde birden fazlaelektrik motoru bulunduğu hallerde aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) Tezgâhın bütün hareketini durduracak bir ana şalteri veya bir veya daha fazla durdurma düğmesi bulunacaktır. ayrıca bu donanımın bozulması halinde otomatik olarak devreye giren veya kolayca ulaşılabilecek şekilde yapılmış acil frenleme ve durdurma sistemi bulunacaktır Uzaktan kumandalı iş ekipmanı.üzerinde bulunan işçinin ekipman ile yer arasında sıkışarak ezilmesini önlemek için aşağıdakitedbirlerden hangisi alınmalıdır? A) B) C) D) (Cevap B) 14. makinenin tahmin edilebilir bütün ömrü boyunca. atölyedeki veya kısımdaki makine ve tezgâhları tamamen durduracak bir ana şalteri veya başka bir tertibatı bulunacaktır D) Çalıştırma düğmeleri yeşil. durdurma düğmeleri kırmızı olacaktır (Cevap D) 13. B) Tezgâhın birden fazla durdurma ve bir çalıştırma düğmesi bulunacaktır C) Makine ve tezgâhların ayrı ayrı durdurma tertibatından başka. Aşağıda iş ekipmanını eğitimlerdendeğildir? kullanan operatörlere İSGile ilgili olarak verilmesi gereken A)İş ekipmanında öngörülen anormal durumlar.

"İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık veGüvenlik Şartlan Yönetmeliği ile ilgili AvrupaBirliği Mevzuatı" ile ilgili olarak aşağıdakilerinhangisi doğrudur? A) 30 Aralık 1989 tarih ve 89/655/eec sayılı AB direktifi esas alınarak hazırlanmıştır. B) 5 Aralık 1995 tarih ve 95/63/ec sayılı AB direktifi esas alınarak hazırlanmıştır.5 N/cm2 den düşük Basınç değişikliği 4. C) 27 haziran 2001 tarih ve 2001/45/ec sayılı AB direktifi esas alınarak hazırlanmıştır. İnsanlar sağlık sorunlarını etkileyen basınç değeri aşağıdakilerden hangisidir? A) B) C) D) (Cevap D) 4. Basınçlı kaplarda infilak tehlike risklerinden korunmak için aşağıdakilerden hangisinin yapılması İSG açısından doğru değildir? A)Periyodik bakım yapılmalıdır B)Tasarım ve imalat yetkili teknik elemanlar tarafından yapılmalıdır C)Basınçlı kaplar gerekli emniyet cihazları ile donatılmalıdır D)Basınçlı kabın hacmi küçültülerek basıncı azaltmak (Cevap D) 2.0 N/cm2 den yüksek Basıncın düşük veya yüksek olduğu yerlerde çalıştırılacak işçilerle ilgili öncelikle aşağıdakilerden hangisi istenmez? A) B) C) D) Akciğerlerinin sağlıklı olması Genç ve tecrübeli olmalı İşyeri hekiminin uygun görmesi 55 yaşının üzerinde olmalı . D) Hepsi (Cevap D) 16.0 N/cm2 den düşük Basınç değişikliği 2. Muhtemel patlayıcı ortamlarda kullanılacakmakine ve teçhizata ilişkin olarak aşağıda belirtilenlerden hangisi doğrudur? A) Muhtemel patlayıcı ortamlarda kullanılacak makine ve teçhizata ilişkin olarak "Muhtemel patlayıcı ortamlarda kullanılacak makine ve teçhizat ve koruyucu sistemlere ilişkin yönetmelik " başlıklı özel bir düzenleme vardır B) Muhtemel patlayıcı ortamlarda kullanılacak makine ve teçhizata ilişkin olarak özel bir mevzuat yoktur C)Muhtemel patlayıcı ortamlarda kullanılacak makine ve teçhizata ilişkin olarak "Makine Emniyet Yönetmeliği" başlıklı özel bir düzenleme vardır D)Muhtemel patlayıcı ortamlarda kullanılacak makine ve teçhizata ilişkin olarak "Makine Emniyet Yönetmeliği" başlıklı özel bir düzenleme yoktur (Cevap A) BASINÇLI KAPLARLA ÇALIŞMALARDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 1. Basınç değişikliği 2.0 N/cm2 den düşük Basınç değişikliği 5...(Cevap A) 15. Normal şartlarda aşağıdaki yerlerden hangisinde basınç daha büyüktür? A)Denizi seviyesinin 3 m üstünde B)200 m yüksekliğindeki dağın tepesinde C) Deniz seviyesinde D) Denizin 3 m altında (Cevap D) 3.

5 bardan büyük olan kap ve ekipmanlara denir Birden fazla hazneden oluşan kaplara denir (Cevap C) 8. Aşağıdakilerden hangisi basınç göstergesi türü emniyet cihazlarından birisidir? A) Manometre B) Termometre C) Nefeslik D) Küresel valf (Cevap A) 10. İfadesi aşağıda sayılan basınçlı kaplar dan kaynaklanan hangi tehlikeler için alınması gereken tedbirlerdendir? A) Zehirli gazlar B) LPG tankı C) Patlama ve yangın D) Elektrik kesintisi (Cevap C) 6. Basınçlı kaplar ile ilgili aşağıdakilerin hangisi doğrudur? A) B) C) D) E) (Cevap B) 11. Aşağıdakilerden hangisi basınçlı kaplardan kaynaklanan İSG Tehlikelerinden biri değildir? A) Dolaşma tehlikesi B) Patlama tehlikesi C) Zehirlenme tehlikesi D) Boğulma tehlikesi (Cevap A) 9. Aşağıdakilerden hangisi "basınçlı kap" tanımına uygundur? İçine akışkan doldurmak için tasarlanmış kaplara denir İçersinde gaz bulunan kapalı tanklara denir İç basıncı 0. Aşağıdakilerden hangisi basınçlı kap değildir? A) Kompresör B) LPG tankı C)Basınç ve sıcaklık şalterleri D)Kriojenik tanklar (Cevap C) 7. Yanıcı ve patlayıcı ortamlarda sıcak işler özelizinle yürütülmelidir ve bu bölümlerde çalışanlarve bakım onarımcılar yangın konusunda eğitilmelidir. Aşağıdakilerden hangisi kazanın işletmesi ile görevlendirilecek personelin iyi bilmesi ve tecrübe sahibi olması gereken konulardan değildir? A) B) C) Kazan içersinde bulunan madde ve tehlikesini Kazanın bulunması gereken basınç değerlerini Kazanla İlgili diğer çalışanların aldığı ücreti Basınçlı kap tasarım ve imalatından kaynakçı elemanlar sorumludur BJ Basınçlı kapların etrafı patlamalara karşı duvarla örülmelidir Basınçlı kaplar çatıya kurulmalıdır Basınçlı kaplar dikdörtgen prizması yâda küp şeklinde olmalıdır .(Cevap D) 5.

işçiçalışmayacaktır. Kazanların kontrol ve deneyleri kim tarafında izin verilen işçiler tarafından yapılacaktır? A) İşveren B) Mahalli idareler C) İSG uzmanı D) Ustabaşı (Cevap B) 15. Aşağıdakilerden hangisi. Aşağıdakilerden hangisi hususlardan değildir? A) B) buhar kazanlarınınteknik periyodik kontrol raporunda yer alacak Kazanın genişliği Yüksek gerilimle aydınlatılmış olması Aydınlatmada küçük gelimli seyyar aydınlatma kullanılmalı Kazan aynı anda üç kişi girmeli Birim yüzeye uygulanan dik kuvvet Herhangi bir cisme uygulana herhangi bir kuvvet Farklı cisimlerin birbirine teması Bir cismin mevcut ağırlığı Kapı ve pencereleri dışarı açılmalı Uygun drenaj sistemi olması Patlamalara ve yangına karşı önlem alınmalı Personel yemekhanesinin yanında olmalı Ateşe/Kalorifer Kimyasal/Kazan Yangın ve Patlamaya/Kazan Basınca/Kalorifer Teknik periyodik kontrol isteyen kuruluş Teknik periyodik kontrol uygulama tarihi . Basınç nasıl ifade edilir? A) B) C) D) (Cevap A) 17. Aşağıdakilerden hangisi kazan dairelerinin özelliklerinden biri değildir? A) B) C) D) (Cevap D) 14.karşı dayanıklı ayrı bir bölmede veya binada olacak ve dairesinin üstündeki katta. buhar kazanları içindeçalışmalarda dikkat edilmesi gereken hususlardan biridir? A) B) C) D) (Cevap C) 18.5 katı B) 2 katı C) 2. . "İşyerinde kullanılan bütün kazanlar." Kazan dairelerinin özelliklerinin sıralandığı cümlede İSG yönünden anlamlı olması için bırakılan boşluklara aşağıdaki seçeneklerden hangisi gelmelidir? A) B) C) D) (Cevap C) 13. Kazan periyodik kontrol ve deneyleriyle basınç testi.işletme basıncının kaç katı ile test edilmelidir? A) 1.5 katı D) 3 katı (Cevap A) 16.D) (Cevap C) Bütün kontrol devreleri ve ölçü aletlerinin takibini 12.

Basınçlı kaplarda en az kaç tane emniyet ventili olmalıdır? A) 4 adet B) 3 adet C) 2 adet D) 1 adet (Cevap C) 23. Kazanda görevlendirilecek personelin Hangi konularda tecrübeli olması gerekmez? A) B) C) D) (Cevap B) 20. Buhar iletimi sağlamak için kullanılan buhar tesi satında boru rengi aşağıdakilerden hangisidir? A) Sarı B) Kırmızı C) Kahverengi D) Turuncu (Cevap B) 22. Aşağıdaki durumların hangisinde el merdiveni kullanılmaz? A) Kullanım süresi kısa olacaksa B) Değiştirilmesi mümkün olmayan iş koşullarında C) Düşme riskine karşın daha güvenilir bir teçhizat yoksa D) Yüksekliği 10 metreyi geçen yüksekliklerde. Kazanlar ve basınçlı kaplara uygulanan hidrolik basınç deneyi kazan konstrüksiyon basıncının kaç katı ile yapılmalıdır? A) 4.5 (Cevap D) Sistemin çalışma basınç ve sıcaklık miktarlarını Sistemin kim tarafında inşa edildiği Tüm kontrol devreleri ve ölçü aletlerinin takibini Tüm donanımın görevlerini YÜKSEKTE ÇALIŞMALARDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 1.5 C)2 D) 1. (Cevap D) 2. Aşağıdakilerden hangisi iskelelerde dikkat edilmesi gereken hususlardan biri değildir? A) Tekerlekli iskelelerin kendiliğinden hareket etmesi uygun araçlarla önlenir B) İskeleler yalnız dayanıklı kalas tahtalardan imal edilir . Kazanlarda periyodik kontrol ve deneyler ile basınç testi aşağıdakilerden hangisiyle yapılmalıdır? A) Termostatla B) Hidrolik C) Gözle muayene D) Çekiçle (Cevap B) 21.5 B) 3.C) D) (Cevap C) Teknik periyodik kontrolü yapan firmanın adresi Rapor tanzim tarihi 19.

Aşağıdakilerden hangisi güvenli bağlantı noktasını ifade eder? A) Tırabzan B) Güvenlik halatı C) Ankranj D) Güvenlik bağı (Cevap C) 7.2 m B) 2 m C) 3 m D) 4 m (Cevap C) 8. bel omuru D) Diz boyu (Cevap C) 4. Aşağıdakilerden hangisi yüksek yer olarak tanımlanır? A) Bel hizası B) Baş boyu C) 2. Aşağıdakilerden hangisi dış cephe asansörlerine binmek veya inmek için kullanılır? A) Balkonlardan B) Pencerelerden C) İskelelerden . Yapı işleri yönetmeliğine yöre kaç metreden sonrası yüksekte çalışma olarak ifade edilir? A) 1.2 m B)2m C) 3 m D) 4 m (Cevap A) 9.C) İskelelerin kurulması. Yüksekte yapılacak çalışmalar için düzenlenecek formlar arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? A) Kişisel koruyucu donanım taahhüt ve tesellüm formu B) Dış cephe asansörü kontrol formu C) Personel sağlık belgesi D) Personel yüksekte çalışma izin formu (Cevap C) 5. Aşağıdaki yüksekliklerin hangisinde koruyucu önlemler alınması gerekir? A) 1. sökülmesi yetkili uzman bir kişinin gözetimi altında yapılması D) İskele platformlarının tabanlarında 15 cm'lik süpürgelik yapılması (Cevap B) 3. Aşağıdakilerden hangisi için Kişisel Koruyucu Donanım Taahhüt Ve Tesellüm Formu düzenlenir? A) İşe girişte her personel için kullanabileceği donanımların düzenlendiği formdur B) İş güvenliği ekipmanları sağlam olarak teslim aldığı ve kullanımı eğitim olarak verildiği zaman düzenlenen formdur C) Malzeme satın alınırken düzenlenen satış formudur D) Malzemenin standartlara uygunluğunu göstermek için düzenlenen formdur (Cevap B) 6.

eldiven. sandalyeler ve masalar merdiven yerine kullanılmamalıdır B) Merdivenin altında kaymayı önleyecek bant olmalıdır C) Merdivenin çok hasarlı olmamasına dikkat edilmelidir D) Merdivenin en üst basamağına çıkılmamalıdır (Cevap C) 14. Yüksekte çalışırken emniyet kemerinin halatınereye bağlanmalıdır? A) Merdiven korkuluklarına B) İskele korkuluklarına C) Gerilmiş güvenlik halatına D) Hepsi (Cevap C) 13. paraşüt tipi emniyet kemeri. Aşağıdakilerden hangisi merdivende çalışmagüvenlik kuralları arasında yer almaz? A) Tabureler. eldiven. Bir el merdiveninde aşağıdaki basamaklardan hangisine çıkılmaz? A) Son basamağı B) Sondan 1. çatı merdiveni (Cevap C) 11. bone. basamak D) Sondan 3. B) Kişisel koruma önlemleri yerine toplu koruma önlemlerine öncelik verilecektir C) Yüksekteki geçici çalışma yerlerine ulaşım. güvenli çalışma koşullarını sağlayacak ve devam ettirecek en uygun iş ekipmanı seçilecektir. Yüksekte çalışmada kullanırken gerekli olan koruyucu donanımlar aşağıdakilerden hangisindetam olarak belirtilmiştir? A) Kask.D) Zemin veya terastan (Cevap D) 10. B) Baret. basamak (Cevap D) 12. basamak C) Sondan 2. bel tipi emniyet kemeri. söz konusu yerin yüksekliği ve kullanım . halat C) Baret. İşçiler yük kaldırmak için tasarlanmış iş ekipmanıüzerindeyken. iş güvenliği ayakkabısı. telsiz. emniyet kemeri. eldiven. Yüksekte çalışma için aşağıdakilerden hangisiyanlıştır? A) Yüksekte yapılan geçici işler uygun bir platformda. koruyucu gözlük. paraşüt tipi emniyet kemeri. Aşağıdakilerden hangisi platformlarda alınangüvenlik tedbirlerinden değildir? A) Üzerinde bulunabilecek azami yüklere dayanacak şekilde yapılacaktır B) Platformlara çıkış ve inişler güvenli şekilde yapılacaktır C) Platform kenarlarında düşmeyi önleyici korkuluklar ile malzeme düşmelerini önleyici eteklikler olacaktır D) Platform kullanılmaktan kaçınılarak geçici iskele kullanılacaktır (Cevap D) 16. geçişlerin sıklığı. sağlık muayeneleri. ekipmanın kumandası için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) Kumanda çalışana yakın olacak B) Kumanda otomatik olacak C) Kumanda için görevlendirilmiş biri bulunacak D) Hepsi (Cevap C) 15. güvenlik içinde ve uygun ergonomik koşullarda yapılamıyorsa. işçi tulumu D) Alet kemeri.

süresi göz önüne alınarak. inip çıkmada veya destek olarak kullanılan çalışma halatı. El merdivenlerinin kullanımı ile ilgili olarakaşağıdakilerden hangisi yanlış? A) Portatif el merdivenleri. çalışma halatına bağlı paraşütçü tipi emniyet kemeri verilecek ve kullandırılmaya çaktır C) Kullanıcının hareket kontrolünü kaybetmesi halinde. Sabit merdivenlerde en fazla kaç metrede bir dinlenme platformu yapılacaktır? A) 5m B) lOm C) 15m D) 20m (Cevap B) 18. bunlardan biri. en uygun yol ve araçlarla yapılacaktır D) Eğer gerekiyorsa düşmeleri önleyecek branda veya içi hava dolu balonlar yapılacaktır (Cevap D) 17. diğeri ise güvenlik halatı olacaktır B) İşçilere. Yüksekte çalışma sırasında dikkat edilecek yüksekteçalışma için esas görülmeyen kurallardandır? Kişisel koruyucu ekipmanlar İşe uygun merdiven / iskele seçilmesi Uygulamalı emniyet kemeri kullanımı Uygun gaz maskesi kullanmak (Cevap D) KAPALI ALANLARDA ÇALIŞMALARDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 1. Aşağıdakilerden hangisi kapalı alan olarak kabul edilmez? A) Tamamen yâda kısmen kapalı tehlikeli şartların ve kimyasal maddelerin bulunduğu yerdir B) Havalandırmanın zayıf ve havadan ağırtoksik gazların biriktiği kazı alanları da kapalı yerdir C) Personelin giyinmek ve yemek yemek için kullandıkları alanlar D) Hava sirkülasyonunun olmadığı toksik gaz ve buharların birikmesini sağlayan düzensiz yapıdaki alanlarda kapalı yerdir (Cevap C) 3. düşmesini önlemek için kendiliğinden kilitlenebilen sisteme sahip olacaktır D) Acil bir durumda işçinin derhal kurtarıla bilmesi için iş uygun şekilde planlanacak ve gözetim sağlanacaktır (Cevap B) 20. basamakları yatay konumda olacak şekilde düzgün yerleştirilecek B) Asılı duran el merdivenleri güvenli bir şekilde tutturulacak C) Platformlara çıkmakta kullanılan el merdivenleri. Halat kullanılarak yapılan çalışmalarda aşağıdakigüvenlik önlemlerinden hangisi doğru değildir? A) Sistemde en az iki ayrı kancalı halat bulunacak. Aşağıdakilerden hangisi kapılı alanda oluşabilecek tehlikelerden değildir? . üzerine çıkılmadan önce hareketleri durdurulacak ve sabitlenecektir (Cevap C) 19. platformlara yaslanarak kullanılacaktır D) Mobil el merdivenleri. Aşağıdakilerden hangisi kapalı alanlarda kısa süreli çalışmalardan doğacak tehlikelerden değildir? A) Zehirlenme B) Patlama C) Solunum yetmezliği D) Karaciğer rahatsızlığı (Cevap D) 2.

5 saat D) 2 saat (Cevap A) 7. Aşağıdakilerden hangisi Kapalı alanda çalışmayabaşlamadan önce dikkat edilmesi gereken öncelikler arasında yer almaz? A) Kapalı alana giriş formunun doldurulması B) Azot miktarının ölçülmesi C) Oksijen miktarının ölçülmesi D) Kapalı alanda çalışacak işçilerin eğitimli olması (Cevap B) 8. Aşağıdakilerden hangisi Kapalı alanlarda havalandırmanın minimum değeridir? A) 30 dk B) 1 saat C) 1.5 altında olduğu durumda elektrik aletlerle çalışmaya devam edilebilir C) Kapalı alanlarda çalışırken aydınlatma için 24 volt' luk lamba kullanılır D) Oksijen oranı % 19 dan az olan ortamlar kirli hava sınıfına girer (Cevap B) 6. Kapalı alanlarda çalışma sırasında risk değerlen dirmesi öncelikle aşağıdakilerden hangisini içermez? A) A) Çalışan sayısını B) B) İşçinin tecrübesi C) C) İşvereni D) D) Çalışılacak ortam (Cevap C) 5. Kapalı alanlarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Kapalı alanlarda kaynak işlemi yapmadan önce ortamın temizlenmesi ve havalandırılması gerekir B) Metan oranı % 3. Aşağıdakilerden hangisi kapalı alanlarda çalışma yapılırken oluşan bir kaza esnasında yapılmasına gerek yoktur? A) Havalandırma cihazını çalıştırmak B) Kazazedeyi bölgeden uzaklaştırmak ve İlk yardımda bulunmak C) Bölgeyi izole etmek D) Bölgede gaz ölçümü yapmak (Cevap D) çalışmaya başlamadan önce yapılması gereken . Riskli oranı yüksek olan kapalı bir alanda çalışmaanında yapılması gereken işlemler aşağıdakilerden hangisi değildir? A) Oksijen ölçümü B) İletişim sağlanması C) Havalandırmanın sağlanması D) İlk yardım ekibinin hazır bulunması (Cevap A) 9.A) Toksik gaz ve buharlar B) Yüksekten düşme C) Yangın ve patlama D) Oksijen azalması (Cevap B) 4.

kazıma. Kapalı alanlar için aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur? A) Metallerin paslanmaları veya çürümeleri. kapalı alan tehlikeleri oluşturabilir C) Ortamdaki riskli maddelerin etkisizleştirilmesi işlemlerinde kullanılan karbondioksit (C02). boya. D) Hepsi (Cevap D) 15. Aşağıdakilerden hangisi oksijen eksikliğine neden olmaz? A) Paslanma B) Korozyon C) Fotosentez D) Mayalanma (Cevap C) 16. temizlik. Aşağıdakilerden hangisi kapalı alan değildir? A) Kazanlar B) Tanklar C) Çadırlar D) Kuyular (Cevap C) 13. helyum (He) ve azot (N2) gibi yanıcı olmayan maddeler yine kapalı alanda oksijenin yerini alarak tehlike oluşturabilirler.10. organik maddelerin ayrışma ve fermantasy onları gibi kapalı alanda oksijenin tükenmesine neden olabilir B) Kapalı alanlardaki kaynak. Aşağıdakilerden hangisi içinde çalışma yapmak için izin gerektiren kapalı alanlardan değildir? A) Giriş ve çıkışın kısıtlanmış ve sınırlanmış olduğu bir alandır B) Yutulma riskini oluşturan madde içeren ortamdır C) Ya potansiyel olarak tehlikeli atmosfer riski olan ya da içinde tehlikeli atmosfer bulunan ortamdır D) İçbükey duvarları ile giren kişinin tuzağa düşüp boğulmasına (oksijensiz kalması) veya eğimli tabanı ve gittikçe incelen kesite sahip biçimde olan alandır. (Cevap A) 11. Aşağıdakilerden hangisi kapalı alan değildir? A) Depolar B) Tüneller C) Silolar D) Çatı katları (Cevap D) 12. zımparalama veya kumlama işlemleri. Kapalı alanlarda atmosferik açıdan aşağıdakilerden hangisi tehlike ve risklere neden olmaz? A) Bu alanlarda daha önceden kimyasal maddelerin depolanması B) Kişisel koruyucu donanım kullanmamak C) Kaza ile oluşan döküntü ve kaçaklar D) Kimyasal reaksiyonlar (Cevap B) 14. Atmosferdeki oksijen değeri % kaçın altına düşünce bireyde sağlık yönünden belirtiler başlar? A)%14 B)%16 C)%18 D) %21 (Cevap B) .

Aşağıdakilerden hangisi Oksijen zenginleşmesinin sonucu olarak ortaya çıkmaz? A) Paslanma B) Patlama C) Fotosentez D) Yangın (Cevap C) 19. kokusuz bir gaz B) Zehirleyici değildir C) Yanmanın tam olarak gerçekleşemediği anlarda ortaya çıkar D) Yanıcıdır (Cevap B) EKRANLI ARAÇLARLA ÇALIŞMALARDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 1. Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Yönetmeliği aşağıdakilerden hangisinde uygulanır? A) Kamuya açık internet kâffelerde B) Proje sorumlusunun şahsi bilgisayarında C) Çalışma merkezlerinde kullanılan bilgisayar sistemlerinde D) Taşıma araçlarındaki bilgisayar sistemlerinde . Karbon monoksit ( CO ) için aşağıdakilerden hangisi doğru değildir? A) Renksiz. nezaretçiler.17. Kapalı alanlarda çalışmalar için alınacak izin belgesinde aşağıdaki bilgilerden hangisine gerek yoktur? A) Girişe yetkili kişi isimleri B) Gözlemci (nezaretçi ) isimleri C) Bakanlık müfettişinin imzası D) Girişi onaylayan kişinin imzası (Cevap C) 22. servis elemanı (Cevap C) 21. Kapalı alanda çalışılacak ortamın aşağıdakilerden hangileri tarafından iyice bilinmesi gerekir? A) İşveren ve işveren temsilci B) İsg uzmanı C) Amirler. o ortamda çalışacak işçiler D) Güvenlik elemanı. Kapalı alanlarda çalışmalar için alınacak izin belgesinde aşağıdaki bilgilerden hangisine gerek yoktur? A) Tehlike türleri ve giriş koşulları B) Ara dinlenme zamanları C) Başlangıçta ve periyodik yapılan testlerin sonuçları D) Giriş öncesi kontrol sonuçları veya riskleri önleyici ve giderici tedbirler (Cevap B) 18. Hidrojen Sülfür ( H2S ) aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Renksiz gazdır B) Çürük yumurta gibi kokar C) Bu gaza sıklıkla. lağım veya kanalizasyon arıtma prosesleri ile petrokimya operasyonlarında rastlanır D) Zehirleyici değildir (Cevap D) 20.

çalışma merkezlerinde. Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Yönetmeliği aşağıdakilerden hangisinde uygulanır? A) Çalışma Ortamındaki makinelere bağlı bilgisayar sistemleri B) İşyerinde. İşveren. nem B) Aydınlatmanın neden olduğu rahatsızlıklar C) İşe gidiş gelişlerde trafikteki stres D) Aşırı iş yükü duygusu (Cevap C) 5. kas gücünün aşırı kullanımı B) Uygun olmayan duruş biçimi C) Zihinsel yorgunluk ve stres ile gürültü D) Spor esnasında kramp girmesi (Cevap D) 4. İşveren ekranlı araçlarla çalışanlara. ekranlı araçlarınkullanımından kaynaklanan travmalaraneden olabilecek aşağıdakilerden hangisindensorumlu değildir? A) Riski belirlemek B) Riski ortadan kaldırmak C) Riski göz ardı etmek D) Riski en aza indirmek (Cevap C) 6. Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Yönetmeliğine göre zorlayıcı travma aşağıdaki lerden hangisini kapsamaz? A) Isı. Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Yönetmeliğine göre zorlayıcı travma aşağıdakilerden hangisini kapsamaz? A) Göz yorgunluğu. İşveren. kullanımı sürekli olmayan taşınabilir sistemlerde C) Hareketli makine ve araçların kumanda kabinleri ve sürücü mahallinde D) Ekranlı daktilolarda (Cevap A) 3. işe başlamadan önce ve çalışma koşullarında önemli birdeğişiklik olduğunda Aşağıdaki eğitimlerdenhangisini vermez? A) Zorlayıcı travmalar ve korunma yolları B) Ekrandan gözlerini ayırmam konusunda zorlayıcı .(Cevap C) 2. işçilere ve temsilcilerine çalışma yerlerinde sağlık ve güvenlik ile ilgili aşağıdaki konuların hangisinde bilgilendirmekle yükümlü değildir? A) Oluşabilecek riskler ve olası sonuçları B) Çalışma planından ve operatörlerin periyodik olarak ara vermeleri C) Ekranlı araçlarla çalışmalarda işçilerin gözlerinin korunması için uyulacak hususlar D) Ekranlı araç kullananların Yapacakları spor ve beslenmeler hakkında (Cevap D) 8. Ergonomik oturuş düzeninde ekran ile gözarasındaki mesafe hangi aralıkta olmalıdır? A) 32-62 cm B) 20-40 cm C) 25-80 cm D) 15-30 cm (Cevap A) 7.

operatörün el ve kollarının yorulmaması ve rahatça çalışabilmesi için ekrandan ayrı ve hareketli olacaktır B) Operatörün gereksinimleri ve yapılan işin türü dikkate alınarak uygun aydınlatma şartları sağlanacak. Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık veGüvenlik Yönetmeliğine göre aşağıdakilerdenhangisi monitörün özelliklerinden değildir? A) Ekranda görünen karakterler kolayca seçilebilecek şekil ve formda. arka planla ekran arasında uygun kontrast bulunacaktır C) Klavyenin rengi mat olacak ve ışığı ya nsıtmayacaktır D) Çalışma pozisyonuna göre. uygun büyüklükte olacak.C) Doğru oturuş D) Gözleri en az yoran yazı karakterleri ve renkler (Cevap B) 9. İşveren ekranlı araçlarla çalışanlara. Ekranlı araçlarla ilgili mevzuat aşağıdakilerdenhangisi için kullanılır? A) Taşıma araçlarındaki analog göstergeler için B) Ofis ortamındaki çalışanların kullandığı 3G'li telefonlar için C) Çalışma ortamında kullanımı süreklilik arz eden ekranlı araçlarda . Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık hangisiklavyenin özelliklerinden değildir? ve GüvenlikYönetmeliğine göre aşağıdakilerden A) Klavye. düzgün ve okunaklı olacaktır (Cevap B) 14. kas ve iskelet sisteminindinlendirilmesi B) Yemek salonunda uyulması gereken kurallardan C) Tuvalet eğitimi D) Okuma yazması olmayanlara okuryazarlık kursu (Cevap A) 10. Ekranlı araçlarla çalışmalarda işçilerin gözlerininkorunması için uyulacak hususlar aşağıdakilerden hangisidir? A) Ekranlı araçlarla çalışmaya başlamadan önceve devamında düzenli aralıklarla muayeneedileceklerdir B) Ekranlı araçlarla çalışmaya başlamadan önceduyma problemleri olan çalışanlardan rapor istenecek C) Ekranlı araçlarla çalışmaya başlayacak işçilerin genç olmasına dikkat edilecek D) Ekranlı araçlarla çalışanların gözlüksüz olmasına dikkat edilecek (Cevap A) 11. operatörün ihtiyacına göre kolaylıkla her yöne döndürülerek ayarlanabilir olacaktır C) Operatörün elleri ve kolları için klavyenin önünde yeterli boşluk olacaktır D) Ekran görüntüsü stabil olacak. görüntünün titremesi ve benzeri olumsuzluklar bulunmayacaktır (Cevap C) 12. tuşlar üzerindeki semboller kolaylıkla seçilebilecek. operatörün ihtiyacına göre kolaylıkla her yöne döndürülerek ayarlanabilir olacaktır (Cevap B) 13. işe başlamadan önce ve çalışma koşullarında önemli bir değişiklik olduğunda aşağıdaki eğitimlerden hangisini vermelidir? A) Gözlerin. Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık hangisimonitörün özelliklerinden değildir? ve Güvenlik Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden A) Kullanıcıyı rahatsız edebilecek yansıma ve parlamalar önlenecektir B) Sandalye dengeli ve operatörün rahat bir pozisyonda oturabileceği ve kolaylıkla hareket edebileceği şekilde olacaktır C) Ekranın ayrı bir kaide veya ayarlanabilir bir masa üzerinde kullanılması mümkün olacaktır D) Ekran. satır ve karakterler arasında yeterli boşluk bulunacaktır B)Ekran.

Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda hangisiklavyenin özelliklerindir? Sağlık ve GüvenlikYönetmeliğine göre aşağıdakilerden A) Klavye karakterlerinin yerleri kullanımı kolaylaştıracak şekilde düzenlenmiş olacaktır. Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve GüvenlikÖnlemleri Hakkında Yönetmelik yayımlandığıtarihte faaliyette olan çalışma merkezlerineYönetmelik hükümlerine uygun hale getirilmeleriiçin ne kadar süre tanınmıştır? A) 6 ay B) 1 yıl C) 2 yıl D) 3 yıl (Cevap C) ELLE KALDIRMA VE TAŞIMA İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 1. Herhangi bir ağırlık kaldıracak kişiye aşağıdakilerden hangisi bildirilmelidir? A) Dinlenme zamanları B) İşin riski C) Yemek saatleri D) İşin kaç kişi tarafından yapılacağı (Cevap B) .D) Yemek molasında haber izlemek için yemek salonuna konulan televizyonlarda (Cevap C) 15. B) Oturma yerinin yüksekliği ayarlanabilir olacaktır C) Yapay aydınlatma kaynaklarının yeri ve teknik özellikleri ekrandaki ve diğer ekipmanlar üzerindeki parlama D) ve yansımaları önlenecek şekilde olacaktır Çalışma merkezindeki ekipmanlar çalışanları rahatsız edecek düzeyde ortama ısı vermeyecektir (Cevap A) 16. Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda nasıldüzenlenmelidir? Sağlık ve Güvenlik Yönetmeliğine göre çalışma masası A) Operatörün rahatsız edici göz ve baş hareketleri ihtiyacını en aza indirecek şekilde yerleştirilmiş ve ayarlanabilir özellikte doküman tutucu kullanılacaktır B) Oturma yerinin yüksekliği ayarlanabilir olacaktır C) Çalışma merkezindeki ekipmanlar çalışanları rahatsız edecek düzeyde ortama ısı vermeyecektir D) Ekrana gelen gün ışığının kontrol edilebilmesi için yatay ve dikey ayarlanabilir perdeler kullanılacaktır (Cevap C) 18. Ekranlı araçlarda yapılan çalışmalarda yaptırılacak sağlık kontrolü aşağıdakilerden hangisidir? A) Odyometrik ölçüm B) Akciğer grafisi C) Göz kontrolü D) Hemogram (Cevap C) 17. Aşağıdakilerden hangisi elle yük taşıma ile ilgilideğildir? A) Bir araç yardımı ile yük taşıma B) Belden eğilerek yük taşıma C) Vinç ile yük taşıma D) İki kişinin yardımıyla yük taşıma (Cevap C) 2.

Aşağıdaki hangisinde elle taşıma yapılır? A) 20-25 kg olan yükler B) Tehlikeli olmayan yük C) Zorunlu taşıması gereken yük D) Araç kullanılmayan dar yerlerdeki yük (Cevap A) 9. Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği'nde hangisitanımlanmamıştır? A) Bireysel risk faktörleri B) Yükün birden fazla kişi ile taşınması durumu C) Çalışma ortamının özellikleri D) Yükün özellikleri (Cevap B) 7. ayakkabı veya diğer kişisel eşyalar kullanılması C) Yeterli ve uygun bilgi ve eğitime sahip olunmaması D) Yetersiz ara ve dinlenme süresi (Cevap D) 4. Aşağıdaki çalışma ortamı özelliklerinden hangisisırt incinmesi riskini artırabilir? A) Zemin düz ve engeller bulunmuyorsa B) Sıcaklık. nem veya havalandırma uygunsa C) Çalışılan yer işi yapmak için yeterli genişlik ve yükseklikteyse D) İşyeri tabanında veya çalışılan zeminlerde yüklerin indirilip kaldırılmasını gerektiren seviye farklılıkları varsa (Cevap D) 8. kesin bilgilerivermekle yükümlüdür. İşveren. elle taşıma işlerinde işçiler ve/veyatemsilcilerine taşınan yükle ilgili genel bilgilerive mümkünse yükün ağırlığı ile eksantrik yüklerin hakkında. Cümlesinde noktalı yere aşağıdakilerden hangisinin gelmesi gerekir? A) Kaldırma şekilleri B) Kavrama yerleri C) Ölçüleri D) Ağır tarafının ağırlık merkezinin yeri (Cevap B) 6. Aşağıdakilerden hangisi Elle Taşıma İşlerinde.Bireysel Risk Faktörleri kapsamına girmez? A) Yapılacak işi yürütmeye fiziki yapının uygun olmaması B) Uygun olmayan giysi.3. Elle taşıma İşleri Yönetmeliğinde hangisitanımlanmamıştır? A) Bireysel risk faktörleri B) Çalışma ortamının özellikleri C) Yükün iki kişi tarafından nasıl taşınacağı D) Yükün özellikleri (Cevap C) 5. Aşağıdakilerden hangisi elle yük taşıma ile ilgili A) Bir kişinin belden eğilerek yük taşıması B) İki kişinin belden eğilerek yük taşıması C) Konveyörle yük taşınması D) Bir makine yardımıyla yük taşınması (Cevap C) değildir? .

Elle taşımadan kaynaklı seviyedeolmalıdır? yaralanma riskleri gözönüne alındığında en hafif yükler hangi A) Dirsek-omuz yüksekliği arasında B) Dirsek-parmak eklemi yüksekliği arasında C) Omuz yüksekliğinden yukarıda D) Parmak eklemi-alt bacak ortası yüksekliği arasında (Cevap C) 16. Herhangi bir ağırlığı kaldıracak kişi ilk önce neyapmalıdır? A) Aşağı çökmek B) Ağırlığı yoklamak C) Yardım istemek D) Yükü kaldırmak (Cevap B) 13. Ellerin darbe ve sıkıştırmaya karşı korunması için ne tür eldiven kullanılmalıdır? A) Eldivenlerin içerisine çelik bileşikler yerleştirilerek takviye edilen eldivenler B) Uçlarına çelik yüksüklerin konulduğu eldivenler C) Tel dokumayla takviye edilmiş eldivenler D) İyi kumaştan yapılmış eldivenler (Cevap B) 15. ayakkabı veya diğer kişisel eşyalar kullanması B) Yeterli ve uygun bilgi ve eğitime sahip olmaması C) Ara ve dinleme süresinin yetersiz olması D) Yapılacak işi yürütmeye fiziki yapının uygun olmaması (Cevap C) 17. Aşağıda belirtilen özelliklere sahip yüklerden hangisinin elle taşınması halinde sırt ve bel incinmesi . İşyerlerinde malzemelerin istiflemeye müsaade edilen maksimum yüksekliği kaç metredir? A) 3 B) 4 C) 5 D) 7 (Cevap A) 14. Aşağıdakilerden hangisi elle taşıma işlerinde bireysel risk faktörleri kapsamına girmez? A) Uygun olmayan giysi. Herhangi bir ağırlığı kaldıracak kişi ilk önce ne yapmalıdır? A) Risk analizi B) Amirine haber vermek C) Ağırlığı yoklamak D) Öne doğru eğilmek (Cevap C) 11. Elle taşımadan kaynaklı yaralanma riskleri göz önüne alındığında en ağır yükler hangi seviyede olmalıdır? A) Alt bacak ortası-parmak eklemi yüksekliği arasında B) Parmak eklemi-dirsek yüksekliği arasında C) Alt bacak ortası yüksekliğinden aşağıda D) Dirsek-omuz yüksekliği arasında (Cevap B) 12.10.

tekrarlanan bir sebep \eya işin yürütüm şartları nedeniyle meydana gelen. Uluslararası Çalışma Örgütü'ne göre iş kazası. ruhi arıza halidir . 5510 sayılı SGK 14. diye tanımlamaktadır buna göreaşağıdaki şartların hangisinde gerçekleşen kazaiş kazası değildir? A) İşyeri ile işçinin normal olarak yemek yediği yer arasında B) İşyeri ile işçinin normal olarak ücretini aldığı yer arasında C) Evde tadilat.riski oluşmayabilir? A) Vücudun eğilmesini veya bükülmesini gerektirmeyen bir konumda ise B) Dengesiz veya içindekiler yer değiştiriyorsa C) Çok ağır ve çok büyükse D) Kaba ve kavranması zor ise (Cevap A) 18. Aşağıdakilerden hangisi elle taşımada dikkatedilmesi gereken hususlar arasında yer almaz? A) Ayakta iken belinizi sağa veya sola doğru rotasyon yaptırıp eğilerek yerden bir şey almayınız. ani hareketlerden kaçınınız (Cevap B) İŞ KAZALARI 1. Aşağıda belirtilen özelliklere sahip yüklerdenhangisinin elle taşınması halinde sırt ve belincinmesi riski oluşmayabilir? A) Kaba ve kavranması zor ise B) Çok ağır ve çok büyükse C) Vücudun eğilmesini yeya bükülmesini gerektirmeyen bir konumda ise D) Dengesiz veya içindekiler yer değiştiriyorsa (Cevap A) 20. İş kazası ve meslek hastalığı tanımı tam olarakhangi kanunda yer alır? A) İş kanunu B) SS kanunu C) Umumi Hıfzıssıhha Kanunu D) Dilaver paşa nizamnamesi (Cevap B) 2. maddesine göre meslekihastalık nasıl tanımlanır? A) Çalışma ortamına özgü etiyolojik alana maru-ziyet sonucu meydana gelen hastalıklara meslek hastalığı adı verilir B) Sigortalının çalıştığı işin niteliğine göre. işi yapmak için yeterli yükseklikte ise B) Sıcaklık. tamirat yaparken D) İşyeri ile ev arasında (Cevap C) 3. sakatlık. işi yapmak için yeterli genişlikte ise D) İşyeri tabanında veya çalışılan zeminlerde yüklerin indirilip kaldırılmasını gerektiren seviye farklılıkları yoksa (Cevap B) 19.planlanmamış ve beklenmeyen bir olay sonucunda sakatlanmaya ve zarara neden olandurumdur. B) Köşeler dönerken bedeninizi bükünüz C) Yükü önce aşağı bırakın. Aşağıda belirtilen özelliklere sahip çalışmaortamlarından hangisi sırt incinmesi riskiniarttırabilir? A) Çalışılan yer. sonra istediğiniz pozisyona getirecek şekilde kaydırın D) Kaldırırken yavaş ve temkinli hareket ediniz. nem veya havalandırma uygun değilse C) Çalışılan yer. geçici veya sürekli hastalık.

Aşağıdakilerden hangisi tehlikeli durum içerisinegirmez? A) Kötü ve tehlikeli çevre koşulları B) Sıcak ve soğuk. İş güvenliğinin on temel prensibinden (HeinrichPrensipleri) kazalar (ağırlıklı olarak) için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? . uyuşturucu. işverence servisle işin yapıldığı yere toplu olarak götürülüp getirilmeleri sırasında D) Sigortalı emziren annenin gün içersinde süt iznini kullanmak için eve gider gelirken (Cevap B) 5. İş güvenliğinin on temel prensibinden (Heinrich Prensipleri) hangisi hatalı yazılmıştır? A) Kazalar(Ağırlıklı olarak) %88 i tehlikeli davranışlardan %10 u tehlikeli durumlardan %2 si kaçınılmaz durumlardan kaynaklanmaktadır B) Kaza sonucu meydana gelecek zararın büyüklüğü önceden kestirilemez C) İş Güvenliği çalışmalarına işletmenin işçileri katılmalı ve sorumluluğa ortak olmalıdır D) Ağır yaralanma veya ölümle neticelenen her kazanın temelinde 29 hafif yaralanma 300 yaralanmasız olay vardır (Cevap C) 9. ışık. Aşağıdakilerden hangisi oluşabilecek kaza işkazası değildir? A) Sigortalının işveren tarafından görev ile başka bir yere gönderilmesi yüzünden. Meslek hastalıklarında hastalık tablosuna enfazla katılan organ aşağıdakilerden hangisidir? A) Akciğer B) Deri C) Böbrekler D) Karaciğer (Cevap B) 6. Aşağıdakilerden hangisi kaza oluşumunu hazırlayan risk faktörlerindendir? A) Duygusal streste artma B) Psikososyal Faktörler C) Alkol kullanımı D) Tedavi edici. elektrik akımı C) Ses.C) İşyerinde mevcut insan sağlığına zararlı. kimyasal maddeler fiziksel etkenler. asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda B) Sigortalının kendi imkânları ile işyerine gidip gelmesi sırasında C) Sigortalının. uyarıcı ilaç kullanımı (Cevap B) 7. biyolojik etkenlerin meydana getirdiği hastalıklara meslek hastalığı denir D) Çalışanın İşveren tarafından görevlendirildiği bir işte kaza geçirmesi (Cevap B) 4. radyasyon ve vibrasyon D) Tehlikeli boyutta hızlı çalışma (Cevap D) 8. İşverenler işyerinde meydana gelen iş kazasınıve tespit edilecek meslek hastalığını ilgili bölgemüdürlüğüne kaç iş günü içinde bildirmekzorundadırlar? A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 (Cevap A) 10.

işyerlerinde tüm önlemleri almak ve koruyucu malzemeyi kullandırmakla yükümlüdür C) Kişisel koruyucu donanımları veren işveren çalışanları bunları kullandırtmakla yükümlü değildir D) İşyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği önlemlerine uyulup uyulmadığını denetlemek. İş kazalarının birçok tanımı bulunmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi iş kazasından dolayıişyerinin uğradığı doğrudan kayıplardan değildir? A) Hastane masrafları B) İş günü kaybı C) Tazminatlar D) Ekipman ve teçhizat zararları (Cevap B) 15. iş güvenliğine aykırı eylem ve davranışlarını önleyici tedbir almayan işveren. Aşağıdakilerden hangisi iş kazalarının 4 temelfaktöründen biri değildir? A) Yönetim faktörü B) Makine faktörü C) İnsan faktörü D) İthalat faktörleri (Cevap D) 13.işverenin görevidir? (Cevap C) 17. İş kazalarının önlenebilmesi için aşağıdakilerdenhangisinin bilinmesi önemlidir? A) Kazaya uğrayan kişiyi B) Kazaların nedenini C) Kazaların sonuçlarını D) Kazaların şiddetini (Cevap B) 16.Aşağıdakilerden hangisi Uluslar arası ÇalışmaÖrgütü (ILO) tarafından yapılan iş kazası tanımıdır? A) İnsanların kazanma gücünü engellemesi ölçütüne dayandırmış ve bunları sakatlığa yolaçan olaylar .A) %88 i tehlikeli davranışlardan B) %50 kişisel hatalardan C) %10 u tehlikeli durumlardan D) %2 si kaçınılmaz durumlardan (Cevap B) 11. İş kazaları il ilgili olarak önlem almakla yükümlübireyler için aşağıdakilerden hangisi doğrudeğildir? A) Sigortalının. iş kazasından sorumludur B) İşverenler. Aşağıdakilerden hangisi tehlikeli hareket içermez? A) Mesleki yönden eğitim almak B) Bakım ve onarım işlerinde tecrübeli olmak C) Heyecanlı veya aceleci olmak D) Makine koruyucuları yönünde bilgi sahibi olmamak (Cevap A) 12. Aşağıdakilerden hangisi iş kazası sonucu oluşanyaralanma çeşitlerinden değildir? A) Kırılma B) Zehirlenme C) Ezilme D) Yanık (Cevap B) 14.

üretimin bir süre durmasına yol açan bir olaydır D) Sistemi veya bireyi tahrip eden veya sistemin amacının veya bireyin görevinin başarılmasını etkileyen istenmeyen olay (Cevap B) 18. makinelerin. C) Personele yeterli KKD verilmesi D) Makinelerin bakımlarının yapılması. Aşağıdakilerden hangisi İş Sağlığı ve Güvenliğinde günümüze kadar yapılan çalışmalarından birisi değildir? A) Sağlık bakım giderlerinin azaldığı. araç ve gereçlerin zarara uğramasına. Aşağıdakilerden hangisi çalışanın sağlığının değerlendirme unsurlarından biridir? A) Çalışanın işe girişte periyodik muayenelerinin yapılması B) Kazalardan çalışanların sorumlu tutulması. önceden planlanmamış beklenmedik bir olaydır C) Önceden planlanmamış çoğu zaman. (Cevap A) . kişisel yaralanmalara. Aşağıdakilerden hangisi iş kazası sebeplerindendeğildir? A) Makineleri planlayan ve monte eden mühendis B) Fabrikanın projesini çizen mimar C) Bakım ve onarım yapan işçi D) Fabrikayla ticari ilişkide bulunan müşteri (Cevap D) bütün hadiseleri açıklayamayacağını savunan kuram SAĞLIK GÖZETİMİ VE MESLEK HASTALIKLARI 1. B) Çalışanın moral ve üretkenliğinin arttığı. Aşağıdakilerden hangisi meslek hastalıları risk çeşitlerinden birisi değildir? A) Biyolojik risk B) Ergonomik risk C) Trafik riski D) Mekanik risk (Cevap C) 2.B) Belirli bir zarar veya yaralanmaya yol açan. Bir tek teorinin tek başına aşağıdakilerdenhangisidir? A) Kombinasyon Kuramı B) Sistem Kuramı C) İnsan Faktörleri Kuramı D) Kaza/Olay Kuramı (Cevap A) 20. C) Sağlık risklerinin azaldığı D) Kazaların giderek artması (Cevap D) 3. Yaralanmaların bir dizi faktörlerden meydanageldiğini savunan kuram aşağıdakilerden hangisidir? A) Domino Kuramı B) Kaza/Olay Kuramı C) Epidemiyoloji Kuramı D) Sistem Kuramı (Cevap A) 19.

4.

Çalışmada İş Çevresinin değerlendirilmesindeki amaç nedir? A) Kaygan zeminlerin giderilmesi B) Forklift yollarının belirlenmesi C) Giriş çıkışların belirlenmesi D) Var olan ve olası tehlikelerin belirlenmesi

(Cevap D) 5. İkincil korumada amaç nedir? A) Sağlığı geliştirme B) Hastalıkların önlenmesi C) Risk analizi yapmak D) Eksersiz ve fitnes (Cevap B) 6. Aşağıdakilerden hangisinde kanserojen ve mutajen maddelere maruziyet riski bulunan işlerderisk değerlendirmesi yapılırken geçerli değildir? A) Maruziyet süresi B) Maruziyet miktarı C) Maruziyet şekli D) Çalışanın yaşı (Cevap D) 7. Aşağıdakilerden hangisi sağlık taramalarının dışında kalır? A) Fiziksel muayeneler B) Çevresel ve ergonomik taramalar C) Riskli bireylerin periyodik taramaları D) Makine kontrolü (Cevap D) 8. Aşağıdaki durumların hangisinde kulak koruyucularının kullanımı zorunluluğu başlar? A) Gürültü düzeyi 75 db(A)'y° ulaştığında B) Gürültülü düzeyi 80 db(A)'ya ulaştığında C) Gürültülü düzeyi 85 db(A)'ya ulaştığında D) Gürültülü düzeyi 90 db(A)'ya ulaştığında (Cevap C) 9. Kanserojen ve mutajen maddelere maruziyetriski bulunan çalışmalarda aşağıdakilerdenhangi önlem yanlıştır? A) Kanserojen ve mutajen maddelere maruz kalan veya kalabilecek işçi sayısı mümkün olan en az sayıda olacaktır. B) Madde miktarı işlem için gerekenden fazla olmayacaktır. C) Yapılan çalışmalarda ilk önce kişisel korunma yöntemi uygulanacaktır. D) Uygun çalışma yöntemleri ve işlemleri kullanılacaktır. (Cevap C) 10. Aşağıdakilerden hangisi Asbestle çalışmalar için doğrudur? A) Asbestle çalışmalar için herhangi bir kısıtlama yoktur B) Asbest 01.01.2005 tarihi itibariyle AB ülkelerinde yasaklanmaktadır. C) Asbest solunum yoluyla alınırsa hastalık riski azalır. D) Asbest ülkemizde ekonomik olarak üretilmektedir (Cevap B)

11. Bir hastalığın meslek hastalığı olarak tanımlanabilmesi için yapılacak çalışmanın aşamaları yukarıda verilmiştir. Bu çalışmaların doğru sıralaması nasıl olmalıdır? I. Hastalık tablosuna doğru bir klinik tanı konması II.Hastalığın çalışılan önceki işlerle olan bağlantısının araştırılması III.Hastalığın işçinin şu anda çalıştığı işle ilişkisinin araştırılması A) l-lll-ll B) lll-l-ll C) ll-l-lll D) l-ll-lll (Cevap A) 12. Meslek hastalıklarına neden olan tozların tanebüyüklüleri ne kadardır.? A) 0,5 - 5 mikron B) 1 - 20 mikron C) 0,1 - 30 mikron D) 10 - 60 mikron (Cevap A) 13. Belli bir konsantrasyondaki bazı zararlı tozların,solunarak akciğerlerde birikimi ve normal dokuyapısını bozarak tahribat yaratması sonucu oluşan mesleki solunum hastalıklarının genel adınedir? A) Kronik bronşit B) Astım C) Pnömokonyaz D) Alerji (Cevap C) 14. Aşağıdakilerden hangisi mesleki cilt hastalıklarıiçin risk faktörü değildir? A) Alerjik yapıya sahip olma. B) Aşırı el yıkama C) Korazif maddelerle uzun süre temas D) Nemlendirici kullanmak (Cevap D) 15. Kulak koruyucularının ambalaj üzerinde NRRveya SNR olarak belirtilen özellik aşağıdakilerden hangisidir? A) Gürültü Azaltma Oranı B) Kulak Koruyucusu Tipi C) Emniyet Faktörü D) Kulak Koruyucusu Standardı (Cevap A) 16. Sigorta ödediği tazminata neden olan meslekhastalığına neden olan durumda işverenin ağırkusuru olduğunu iddia ederse işverene hangidavayı açabilir? A) Rücu davası B) Manevi tazminat davası C) Maddi Nafaka davası D) Maddi Tazminat davası (Cevap C) 17. Aşağıda verilen muayene konulmasındakullanılmaz? A) Portör muayenesi şekillerinden hangisimeslek hastalıklarının tanısının

B) Periyodik muayene C) Erken kontrol muayenesi D) Takip muayenesi (Cevap A) 18. Kişinin niteliklerine uygun olan bir işe yerleştirilmesi amacıyla yapılan muayene çeşidi aşağıdakilerden hangisidir? A) Sistematik muayene B) Aralıklı muayene C) İşe giriş muayenesi D) İlk muayene (Cevap C) 19. Aşağıda verilenlerden hangisi tozların nedenolabileceği meslek hastalığının önlenmesi içinuygun bir çalışma yöntemi değildir? A) Yerine koyma B) Yerel havalandırma C) Kapalı çalışma D) Nemi yok etme, kuru ortamda çalışma (Cevap B) 20. Hangisi C grubu meslek hastalığıdır? A) Cıva ve krom nedeniyle oluşan hastalıklar B) Mesleki solunum sistemi hastalıkları C) Deri kanseri D) Kemik ve eklem zararları (Cevap C) 21. Aşağıdaki ifadelerden hangisinde meslek hastalığına ilişkin herhangi bir hüküm yer almamaktadır? A) Parlayıcı, Patlayıcı, Tehlikeli ve Zararlı Maddelerle Çalışılan İşyerlerinde ve İşlerde Alınacak Tedbirler Hakkında Tüzük B) Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği C) Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kayıp Oranları Tespit İşlemi Yönetmeliği D) Kanserojen ve Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik (Cevap B)

İŞ GÜVENLİĞİ YÖNÜNDEN YAPILMASI GEREKEN KONROLLER VE DÜZENLENMESİ GEREKEN BELGELER
1. İşyerlerinde yapılması gerekli olan iş sağlığı vegüvenliğine yönelik faaliyetlerin, etkili, sürekli vesistematik olarak yürütülebilmesi aşağıdakilerden hangisi ile mümkündür? A) Sürekli eğitim B) İş sağlığı ve güvenliği uzmanı bulundurmak C) Belge sistemi oluşturmak D) Çalışanların etik olarak güvenleri kazanılmalı (Cevap C) 2. Sürdürülen faaliyetlerin, çalışmaların, kontrollerin, bağlanmasıaşağıdakilerden hangisini sağlar? A) İşyerinin ve çalışanların durumlarının sürekli izlenebilir B) Teftişte sorun yaşanmasını sağlar C) Bir kaza olduğunda delil toplanmış olur D) Çalışanın sorumluluk sahibi olmasını sağlar eğitimlerin, denetimlerin belgeye

çalışmaların. Aşağıdakilerden hangisi teknik periyodik yöndenyapılan kontrollerden değildir? A) İşletme şartlarından dolayı oluşan aşınma yıpranma gibi durumların varlığını araştırmak B) Gerekli hallerde tamir. bakım. işin niteliğine göre hangizaman dilimlerinde yapılmaz? A) Günlük B) 6 ay C)9ay D) 12 ay (Cevap A) 9. Bir teknik periyodik kontrollerden istenilensonuçların elde edilebilmesi için bir takım çalışmaların yapılması gerekmektedir aşağıdakilerden hangisi bu çalışmalardan biridir? A) Test öncesi çalışmalar B) Bulaşıcı hastalık olmadığına dair rapor C) Kurşunla çalışan işçilerin sağlık kontrolleri D) Fosforlu bileşiklerle yapılan çalışmalar (Cevap A) 7.(Cevap A) 3. Teknik yönden yapılacak periyodik kontrolleraşağıdaki hususlardan hangisini içermez? A) Güvenlik B) Kalite C) Süreklilik D) Verimlilik (Cevap B) 5. Aşağıdakilerden hangisi sağlık yönünden yapılankontroller arasında yer alır? A) Gerekli hallerde tamir. denetimlerin belgeye . bağlanmasıaşağıdakilerden hangisini sağlamaz? A) Aksayan yönlerin rahatça görülebilmesini sağlar B) Yapılacak risk değerlendirmelerine yol gösterir C) İşyerinin ve çalışanların durumlarının sürekli izlenebilir D) İş yerinin denetimden muaf tutulmasını sağlar (Cevap D) 4. yıpranma vb. bakım. onarım yada işletme şartlarında yapılması gerekli değişiklikleri ve alınacak tedbirleri tespit etmek C) Çalışanlarda meydana gelecek mesleki hastalıkları engellemek eğitimlerin. durumlar varsa bunların nitelik ve niceliklerinin belirlemek (Cevap B) 8. onarım yada işletme şartlarında yapılması gerekli değişik likleri ve alınacak tedbirleri tespit etmek B) Ağır ve Tehlikeli İşlerde Çalışan işçilerin yaptıkları işe bedence ve ruhça elverişli oldukları sağlık raporları tespit etmek C) İşletme şartlarından dolayı oluşan aşınma yıpranma gibi durumların varlığını araştırmak D) Yapılan kontrollerde aşınma. kontrollerin. Sürdürülen faaliyetlerin. Sağlık Kontrolleri. Aşağıdakilerden hangisi yangına karşı alınacakbelgeler arasında yer almaz? A) Motopompların kontrolü B) Yangın hortumlannın kontrolü C) Yangın söndürme ekipleri ve eğitimi D) Bakım ve kontrol için izin belgesi (Cevap D) 6.

Teknik Periyodik Kontrol ve test uygulanacakmakine ve/veya tesisin. Aşağıdakilerden hangisi iş güvenliği uzmanıtarafından hazırlanması gereken kayıt ve belgelerden değildir? A) Yangından korunma ve yangınla mücadele çalışmalarının kayıtlan B) Acil durum planları C) Bakım ve onarım kayıtları D) İşyerinde meydana gelen kaza weya meslek hastalıkları ile ilgili kayıtlar (Cevap C) 15. Buincelemelerde aşağıdakilerden hangisi dikkatealınmaz? A) Teknik karakteristik değerler tespit edilir .kontrol ve aşalamalardan birisi değildir? A) Fosforlu bileşiklerle yapılan çalışmalarda sağlık kontrolleri B) İşçilerin bulaşıcı hastalık olmadığına dair muayeneler C) Mesleki hastalıklar oluşumuna engel olmak için yapılan muayeneler D) Periyodik bakım ve onarımlar (Cevap D) 12. Aşağıdakilerden hangisi sağlıkla ilgili rapor.D) Bir sonraki periyoda kadar güvenli bir şekilde çalışıp çalışamayacağı (görev yapıp yapamayacağı) konusunda fikir ve kanaat oluşturmaktır (Cevap C) 10. Aşağıdakilerden hangisi iş yerinde bulunmasıgerekli defter ve kayıtlardan birisidir? A) Patlayıcı Madde Ateşleme Belgesi B) İş Makinesi Operatör Belgesi C) İş güvenliği kurul defteri D) Çıraklık belgesi (Cevap C) 11. Aşağıdakilerden hangisi periyodik olarak kontroledilmek zorunda değildir? A) İşyerinin aydınlatma tesisatı B) İşyeri merdivenlerindeki tırabzanlar C) İşyeri yangın söndürme tesisatları D) İşyerinin elektrik tesisatı (Cevap B) 16. Makine Tezgâh ve Tesisi Kontrol Deneyleri hangiilgili yönetmelikte yer almaktadır? A)Parlayıcı. Aşağıdakilerden hangisi işçilere periyodik olaraksağlık kontrolü yapılmasının amaçlarındandeğildir? A) Proaktif yaklaşım B) Mesleki hastalıkları engellemek C) CJ İşyerlerinde sağlık ve güvenlik tedbirlerinin güvenirliliği ile yeterliliğinin ölçülmesi D) D) İleride yapılacak teftişler karşısında kullanılma! üzere kayıt ve belge oluşturulması (Cevap D) 14. Patlayıcı. öncelikle gerekli önincelemelere tabi tutulması gerekmektedir. Tehlikeli ve Zararlı Maddelerle Çalışılan İşyerlerinde ve İşlerde Alınacak Tedbirler Hakkında Tüzük B) İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik C) Ağır ve tehlikeli işler hakkında yönetmelik D) Yapı işleri yönetmeliği (Cevap B) 13.

şartları belirlenir D) İşletme ve bakım şartları ile ilgili belge ve bilgiler derlenir (Cevap B) 17. Aşağıdakilerden hangisi teknik periyodik kontrolve test sonrası yapılan çalışmalardan değildir? A) Teknik rapor düzenlenmesi B) Yetkili teknik eleman temini C) İkmal süreci D) Değerlendirme süreci (Cevap B) 19.B) Çalışan personellerin periyodik muayeneleri kontrol edilir C) Çalışma usul ve esasları. Aşağıdakilerden hangisi Teknik Periyodik Kontrolve Test Öncesi Çalışmalar içermez? A) Teknik Periyodik Kontrol uygulanacak makine ve tesisin bilinmesi B) Test Metodu ve Uygulanacak Kuralların Belirlenmesi C) Teknik Rapor Düzenlenmesi D) Yetkili Teknik Eleman Temini (Cevap C) 18. İlk işe giriş de . Teknik yönden yapılan kontrollerde aşıdakilerdenhangisi işyeri bina ve tesislere ait kontrollerdendir? A) Asma iskeleler B) Aspirasyon tesisatı C) Elektrik ve aydınlatma tesisatı D) Elektrik ve Topraklama tesisatı (Cevap A) 1. ağır ve tehlikeli işlerden sayılıp sayılmadığına. AĞIR VE TEHLİKELİ İŞLER Kadınların çaiıştırılamayacağı işler hangi yönetmelikte belirtilmiştir? A) Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği B) İnsan Hakları Yönetmeliği C) Kadın Hakları Yönetmeliği D) Kadınların Çalışamayacağı İşler Yönetmeliği (Cevap A) 2. hangi Bakanlık kararvermeye yetkilidir? A) Sağlık Bakanlığı B) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı C) Sanayi ve Ticaret Bakanlığı D) Çevre ve Orman Bakanlığı (Cevap B) 3. maddesine göre ağır ve tehlikeli işlerde çalışacaklar için aşağıda kilerden hangisi zorunludur? A) Mesleki eğitim almış olmak B) İlköğrenimi bitirmiş olmak C) Yangın eğitimi almış olmak D) Okuryazar olmak (Cevap A) 4. Ağır ve tehlikeli işler raporu aşağıdaki durumlar dan hangisinde gerekir? I. Yönetmeliğin EK-l'inde verilen çizelgede yeralmayan herhangi bir işin. İş Yasasının 85.

Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği madde 10uyarınca. çalıştırılmaları mümkün olan ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılamazlar.II. D) İşveren veya işveren vekiline. D) Ay hali günlerinde kadınlar. (Cevap D) 7. . işverene uygulanması mümkün değildir. C) Sadece işverene. ekli çizelgede yer almayan herhangibir işin ağır ve tehlikeli işlerden sayılıp sayılmayacağı konusunda karar vermeye yetkilidir? A) Bölge Çalışma Müdürlüğü B) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı C) Sosyal Güvenlik Kurumu D) Bakanlar Kurulu (Cevap B) 10. Ağır ve tehlikeli işlerle ilgili aşağıdaki ifadelerdenhangisi yanlıştır? A) Ağır ve tehlikeli işlerde. İşçinin meslek hastalığı durumunda III. Ağır ve tehlikeli işlerde onaltı yaşından küçüklerin veya aynı Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliğinde gösterilen yaş kayıtlarına aykırı işçi çalıştırılması halinde idari para cezası kime uygulanır? A) Aynı zamanda hem işveren hem de işveren vekiline B) Sadece işveren vekiline. Ağır ve Tehlikeli işlerde aşağıdaki durumlardanhangisi çalışmama durumunu ifade eder? A) Çalışma ortamında fiziki yeterliliğe sahip olanlar B) Sağlık raporunda sorun olmayanlar C) Çalıştırılması sakıncalı olarak tespit edilenler D) Periyodik muayenesi yapılan işçiler (Cevap C) 6. işveren vekiline uygulanması mümkün değildir. C) Ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılacak işçinin çalıştığı işle ilgili almış olması gereken mesleki eğitim İş Kanunu madde 77 'de düzenlenen iş sağlığı ve güvenliği eğitimidir. 16 yaşını doldurmamış kişilerin çalıştırılması yasaktır B) Ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılacak kişilerin mutlaka çalıştığı işle ilgili mesleki eğitim almış olmaları gerekir. (Cevap B) 9. Aşağıdakilerden hangisi Ağır ve Tehlikeli İşlerYönetmeliği uyarınca teftiş esnasında İş Müfettişlerine her istenildiğinde gösterilmek üzere işveren veya yetkilisi tarafından. Ağır ve tehlikeli işlerle ilgili aşağıdaki ifadelerdenhangisi yanlıştır? A) Kadın işçiler genç işçilerin çalıştırılmasına izin verilen tüm ağır ve tehlikeli işler çalıştırılabilirler B) Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliğine ekli listedeki "su altı ve toprak altı işleri" karşısında "K" harf bulunmasa da maden mühendisi bir kadın işçi burada çalışabilir. saklanması gerekenbelgelerden değildir? A) Ağır ve Tehlikeli İşlerde Çalışacaklara Ait İşe Giriş Muayene Formu B) Ağır ve Tehlikeli İşlerde Çalışacaklara Ait Periyodik Muayene Formu C) İşçilerin nüfus cüzdanlarının onaylı örnekleri D) İşçilerin muhtar onaylı ikametgah (yerleşim yeri) belgeleri (Cevap D) 8. İşin devamı süresince en az yılda bir defa A) l-ll B) l-lll C) l-ll-lll D) 11—111 (Cevap C) 5.

C) Ağır ve tehlikeli işlerde. Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliğine ekli listedekisıralanmış işlerin karşısında bulunan "K" harfine anlama gelir? A) O işte küçük işçi çalıştırılabileceği B) O işte küçük işçi çalıştırılamayacağı C) O işte kadın işçi çalıştırılabileceği D) O işte kadın işçi çalıştırılamayacağı (Cevap C) 12.6 ayda B) 6 ayda -yılda C) Yılda . çömlek. diğerleri içinde en azbir defa hekim raporu ile tespitizorunludur? A) Yılda . Aşağıdakilerden hangisi Ağır ve tehlikeli işlersağlık raporu özellikleri arasında yer almaz? A) Ağrı ve tehlikeli işlerde çalıştırılacak işçilerin ilk girişlerde alınır. Ağır ve Tehlikeli işlerde sağlık raporunda 18 yaşaltı çalışanların muayeneleri ne kadar zamandabir tekrarlanmalıdır? A) 6 ayda bir B) 9 ayda bir C) 12 ayda bir D) 2 yılda bir (Cevap A) 15. Kadınların özel günlerinde kaç gün izinverilmelidir? A) 3 gün B) 5 gün C) 6 gün D) 8 gün (Cevap B) 17. porselen ve seramik imaline ait işler. Ağır ve tehlikeli bir işin devamı süresince de buişte çalıştırılmalarında bir sakınca olmadığının16 yaşını doldurmuş fakat 18 yaşını bitirmemişgenç işçiler için. (Cevap B) 11. en az bir. Ağır ve Tehlikeli İşler Yönet meliğinde çalışabilecekleri belirtilen türden ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılabilirler. çini. D) 16 yaşını doldurmuş fakat 18 yaşını bitirmemiş gençler. fayans.2 yılda D) 3 ayda – yılda (Cevap A) 14. B) İşin niteliği ve özelliğine göre fiziki muayene raporlarının alınması C) Bu raporun alınmadan 2 ay boyunca işçinin çalışma şartı D) Bu rapor işyeri sağlık birimi tarafından hazırlanır (Cevap C) 13. kadınların çalıştırılması yasaktır. Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliğinin Amacı nedir? onsekiz yaşını bitirmemiş genç . B) Konfeksiyon ve triko imali işleri C) Çimento üretim işleri D) Süt ve sütten mamul gıda maddelerin üretimi işleri (Cevap C) 16. Aşağıdakilerden hangisi onaltı yaşını doldurmuşfakat işçilerinçalıştırılabileceği ağır ve tehlikeli işlerden değildir? A) Çanak.

katılma ve danışma C) İç tetkik D) Uygunluğun değerlendirilmesi (Cevap D) ÇALIŞMA YAŞAMINDA ÖZEL RİSK GRUPLARI 1. Risk grupları ile ilgili olarak aşağıdaki mevzuat lardan hangisinde bir düzenleme yoktur? A) Gebe veya emziren kadınların çalıştırılma şartlarıyla emzirme odaları ve çocuk bakım yurtlarına dair yönetmelik B) İş kanuna ilişkin fazla çalışma ve fazla sürelerle çalışma yönetmeliği C) Gürültü yönetmeliği D) Postalar halinde işçi çalıştırılarak yürütülen işlerde çalışmalara ilişkin özel usul ve esasları hakkında yönetmelik . Birleşmiş Milletler çocuk hakları sözleşmelerinegöre aşağıdaki gruplardan hangisi çocuk sayılır? A) 18 yaşından küçük olanlar B) 16 yaşından küçük olanlar C) 15 yaşından küçük olanlar D) 14 yaşından küçük olanlar (Cevap A) 3. Çocuk ve Gençlerin istihdam edildiği iş kolları arasında en riskli grup aşağıdakilerden hangisidir? A) Soğuk ve sıcak metal işleri B) Ayakkabı boyacılığı C) Süper marketlerde paketleme işleri D) Tesisat işlerinde malzeme taşıma (Cevap A) 5.A) Çalışma ortamında bulunan düzensizliklerinin belirtilmesi B) Ağır ve Tehlikeli işlerin neler olduğunun belirtilmesi C) Çalışanların denetlenmesini sağlamak D) Kadınlar ve genç işçilerin yapacağı işlerin düzenlenmesi (Cevap D) 18. ILO 1973 tarihli 138 sayılı sözleşmesinde aşağıdakilerden hangisini çocuk çalışan olarak kabul etmektedir? A) 18 yaşından küçük olanlar B) 16 yaşından küçük olanlar C) 15 yaşından küçük olanlar D) 14 yaşından küçük olanlar (Cevap C) 4. Uluslararası yayınlar risk grupları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almar? A) Kadın işçiler B) Yaşlı işçiler C) Çocuk çalışanlar D) Deneyimli işçiler (Cevap D) 2. Ağır ve tehlikeli işlerde çalışacak personelin "Ağırve Tehlikeli İşlerde Çalışabilir Raporu"nun olmaması OHSAS 18001 Standardının hangi maddesine göre uygunsuzluktur? A) Dokümantasyon B) İletişim.

hayatını kazanmak veya aile bütçesine katkıda bulunmak amacıyla çalışan \eya çalıştırılan .(Cevap C) 6. Kadın çalışanlar Erkeklerle kıyaslandığında aşağıdakilerden hangisi yanlış olur? A) Fiziksel olarak erkeklere göre daha güçsüzdürler B) Kimyasallara karşı erkeklere göre daha duyarlıdırlar C) Tüm İşlerde erkeklere oranla daha beceriklidirler D) Ağır çalışma ortamlarında erkeklere göre daha zayıftırlar (Cevap C) 10. Çalışan çocuk için aşağıda tanımlananlardan hangisi yanlıştır? A) Birleşmiş Milletlerin Çocuk Haklarına Dair sözleşmesinin 1. Aşağıdakilerden hangisi çocukların Özel riskgruplarında yer almasını sağlamaz? A) Fiziksel ve Ruhsal gelişim sürecinde olmaları B) Ekonomik olarak güçlü olmak istemeleri C) Muhakeme yeteneklerini gelişmemiş olması D) Fiziksel kuvvetlerini yetersiz olması (Cevap B) 7. Yürürlükteki mevzuata göre Türkiye alt çalışma yaşı kaç olarak belirlenmiştir? A) 14 B) 15 C)18 D) 20 (Cevap B) 12. Çocuk iş gücüne talep nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? A) Deneyimli olmaları B) Ucuz çalışmaları C) Sorunsuz olmaları D) SGK bildirimsiz çalıştırılmaları (Cevap A) 8. Çocuk çalışanların çalışma saatleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) Temel eğitimini tamamlamış okula gitmeyen çocuklar için günde 7 haftada 35 saat B) 15 yaşını tamamlamış okula gitmeyen çocuklar için günde 8 hafta 40 saat C) 15 yaşını tamamlamış okula giden çocuklar için günde 2 hafta 10 saat D) 15 yaşını tamamlamış okula giden çocuklar için günde 5 hafta 25 saat (Cevap D) 9. hayatını kazanmak veya aile bütçesine katkıda bulunmak amacıyla çalışan veya çalıştırılan çocuklara "çalışan çocuk" adı verilmektedir C)14-16 yaş arasında okula devam eden çocuklar D) Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) tarafından çocuk işgücü tanımında benimsenen 15 yaşın altında olup. Maddesine göre 18 yaşına kadar çalışan her insan "çalışan çocuk"tur B) Ergenlik döneminde olup. Aşağıdakilerden hangisi işverenlerin çocuk işgücünü tercih etme nedenlerinden değildir? A) Çocuk çalışana İhtiyaç duymaları B) Çocuklann ucuz iş gücünü oluşturmaları C) Çocuklara ekonomi sağlayarak okumalarına yardımcı olmak D) Çocukların haklarını arayamamaları (Cevap C) 11.

Aşağıdakilerden hangisi çocukların çalışma nedenleri arasında yer alır? A) Okula karşı isteksiz durmaları B) Para kazanma istekleri C) Meslek sahibi olma istekleri D) Hepsi (Cevap D) 14. Aşağıdakilerden hangisi genç işçinin tanımıdır? A) 18 yaşını doldurmuş çalışan" denmiştir B) 15 yaşını doldurmuş çalışan" denmiştir C) 16 yaşını doldurmuş çalışan" denmiştir D) 14 yaşını doldurmuş çalışan" denmiştir (Cevap B) 19.çocuklara "çalışan çocuk" adı verilmektedir (Cevap D) 13. Aşağıdakilerden hangisi kadın çalışanların İş ortamında karşılaştığı sorunlardan değildir? A) Kayıt dışı çalıştırılmaları B) Cinsel İstismar C) Cinsel ayrımcılık D) Başarılarından dolayı ödüllendirilmeleri (Cevap D) 18. bu işlerdeçalıştırılmalarında bir sakınca olmadığı hangisıklıkla işyeri hekimi tarafından rapor edilmelidir? A) 3 ayda bir B) 6 ayda bir C) 9 ayda bir D) 12 ayda bir (Cevap D) 17. Kadın çalışanlar genellikle doğum ve evliliknedenlerinde dolayı işten ayrılırlar Bu İşortamında aşağıdakilerden hangisini etkilemez? A) İş veriminin düşme B) İş kalitesinin yükselmesini C) İş kazalarını D) İş arkadaşlarını riske atmayı (Cevap B) 16. Aşağıdakilerden hangisi yaşlılık belirtisi değildir? ama 20 yaşına doldurmamış kişilerden oluşan grupta yer alan çalışanlara "genç ama 18 yaşına doldurmamış kişilerden oluşan grupta yer alan çalışanlara "genç ama 20 yaşına doldurmamış kişilerden oluşan grupta yer alan çalışanlara "genç ama 18 yaşını doldur mamış kişilerden oluşan grupta yer alan çalışanlara "genç . Kentlerde çalışan kadın işçinin fazla olmasınınnedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi yeralmaz? A) Sosyal değerlerdeki değişme B) Kadın iş güce ihtiyaç duyulması C) Kadın çalışanların bakımlı olması D) Daha düşük ücretlerde çalışıyor olmaları (Cevap C) 15. Ağır ve tehlikeli iş kapsamında olan işlere kadınçalışanlar devam ettiği sürece.

5 (Cevap B) 6. B) Postası değiştirilecek işçi kesintisiz en az sekiz saat dinlendirilmeden diğer postada Çalıştırılamaz C) İşçilerin gece çalışmasını işveren işin durumuna göre belirler D) Gece çalışmalarını yasak etmek üzere yönetmelikler çıkartılabilir. Aşağıdaki hallerden hangisi gece çalışma saatlerini etkileyen faktörlerden birisi değildir? A) Yaz ve kış saatlerinin ayarlanması. B) Gün döneminin başlama ve bitme saatlerinin belirtilmesi sureti C) Gece çalışmalarına herhangi bir oranda fazla ücret ödenmesi usulünü koymak D) Çalışanları Gece Çalışmasını 12 saat olarak yapılması (Cevap D) 4. (Cevap A) . Vardiyalı ve Gece Çalışmaları iş ortamında en fazla kaç saat uygulanır? A) 12 B) 11 C) 9 D) 8 (Cevap B) 3. Postası değiştirilecek işçi kesintisiz en az kaç saat dinlendirilmeden diğer postada çalıştırılamaz? A) 24 B) 11 C)8 D)7.A) Düzenli beslenmek B) Kas gücünün azalmasıyla çabuk gelen yorgunluk C) Alzheimer belirtilerini başlaması D) Prostat olmak (Cevap A) VARDİYALI ÇALIŞMA VE GECE ÇALIŞMASI 1. Aşağıdakilerden hangisi çalışanın gece vardiyasındaki haklarından biridir? A) Gece ve gündüz postalarında iki haftalık nöbetleşme esası da uygulanması. (Cevap C) 5. Aşağıdakilerden hangisi gece çalışmasında işverenin yükümlülüklerinden biri değildir? A) Gece postalarında çalıştırılacak işçilerin listelerini ve bu işçiler için işe başlamadan önce alınan ve periyodik sağlık raporlarının bir nüshasını ilgili bölge müdürlüğüne vermekle yükümlüdür B) Sağlığı bozulan işçiye gündüz vardiyasında iş verme C) Gece çalıştırılan işçiler en geç üç yılda bir defa işveren tarafından periyodik sağlık kontrolünden geçirilirler D) İşçilerinin sağlık kontrollerinin masraflarını karşılamak. Vardiyalı ve Gece Çalışmalarını hangi ilgili yasa kapsamaktadır? A) İş Kanunu 4857 sayılı yasa B) İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği C) İş Sağlığı ve Güvenliği Tüzüğü D) İş Yeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Önlemler Hakkında Yönetmelik (Cevap A) 2.

orman işlerinde D) Yasak 16 yaşını doldurmamış işçiler için söz konusudur. 18 yaşını doldurmamış işçilerin İş Kanununa tabi hangi işlerde gece çalıştırması yasaktır? A) Sanayiden sayılan işler B) İş Kanunu kapsamındaki tüm işlerde C) Ticaret. iki posta halinde çalışma uygulanabilir. İşçi bu durumunu işverene nereden alacağı bir raporla bildirmek zorundadır? A) Gebelik testinin sonucunu rapor halinde yazabilecek herhangi bir hekimden B) İşyeri hekiminden C) Hükümet veya belediye doktorundan D) Sosyal Güvenlik Kurumunun sağlık hizmeti satın aldığı bir hastaneden (Cevap A) 12. gece çalışması sayılır? . sağlayacaklarıuygun araçlarla ikametgahlarına en yakın merkezden işyerine götürüp getirmekle yükümlüdür? A) Belediye sınırları dışındaki her türlü işyeri işverenleri B) Belediye sınırları içinde olmakla beraber. Postalar halinde çalışılan bir işyerinde gece ve gündüz postasında çalışan işçilerin en çok kaç günde bir gece postası nöbetleşe değiştirilmelidir? A) Haftada B) İki haftada C) On günde D) On işgününde (Cevap B) 9. (Cevap C) 10. 16 yaşını dolduranlar tüm gece işlerinde çalıştırılabilir. işveren tarafından postalarla çalışma sistemi dışına çıkarılabilir. Gece çalıştırılan kadın işçiler en geç ne kadarsüreyle işveren tarafından periyodik sağlık kontrolünden geçirilirler? A) İki yılda B) Yılda C) Altı ayda D) Üç ayda (Cevap C) 11.7. C) Nitelikleri dolayısıyla sürekli çalıştıkları için durmaksızın birbiri ardına postalar halinde işçi çalıştırılarak yürütülen işlerde posta sayısı 24 saatlik süre içinde en az dört işçi postası çalıştırılacak şekilde düzenlenir. posta değişim saatlerinde alışılmış araçlarla gidip gelme zorluğu bulunan işyeri işverenleri C) Sanayiden olan olmayan işlerde D) Hepsi (Cevap D) 13. (Cevap B) 8. Aşağıdaki işverenlerden hangisi gece postalarında çalıştıracakları kadın işçileri. Çalışma süresinin ne kadarı gece dönemine rastlayan bir postanın çalışması. Postalar halinde (vardiyalı) çalışılan işler bakımından aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) İşyerindeki üretim ile doğrudan ilgili olmayan işler. B) İşyerinde nitelikleri farklı işler için farklı posta sayıları uygulanması mümkündür. tarım. D) Üç posta şeklinde düzenleme zorunluluğuna dahil olmayan işyerlerinde. Gebelik durumunda kadın işçilerin gece çalışma ları yasaklanmıştır.

07/04/2004 tarih ve 25426 sayılı Resmi Gazete'deyayınlanan Postalar (vardiyalar) halinde işçi çalıştırılarak yürütülen işlerde çalışmalara ilişkin özel usul ve esaslar hakkındaki yönetmelikte geçen "Aynı işyerinde çalışan karı kocanın aynı gece postasında çalışma istekleri. 4857 sayılı İş Kanununa göre çalışma hayatında"gece" en geç gün dönemidir? A) 20."Çalışma süresinin yarısından çoğu gece dönemine rastlayan bir postanın çalışması. Çocuk ve genç işçilerin çalıştırılma usul ve esas ları hakkında yönetmelikte madde 9'a göre.00'yaen fazla on bir saat (Cevap A) 15. Gece çalışmaları en fazla kaç saatle sınırlandırılır? A) 6 saat B) 7." Cümlesindeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? A) A) Ek vardiya B) B) Gece çalışması C) C) Nöbet D) D) Fazla mesai görev yapan işçilerin sağlık muayeneleri en az kaç yılda bir kadar geçen ve herhalde süren . cümlesindeki boşluğa.00'ya en fazla on bir saat B) 19.00'da başlayarak en erken saat 06.00'da başlayarak en erken saat 06.00'ya en fazla on bir saat C) 20.emziren işçinin doğumu izleyen kaç ay boyunca gece çalıştırılması yasaktır? A) 3 B) 4 C) 6 D) 8 (Cevap C) 18.00'da başlayarak en erken saat 06.5 saat C) 8. Gece çalışmalarında yapılmakzorundadır? A) Yılda en az iki defa B) İki yılda en az bir defa C) Yılda en az bir defa D) Üç yılda en az bir defa (Cevap B) 16.sayılır.00'da başlayarak en erken saat 06.00'ya en az on bir saat D) 19. aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? A) Karşılanmamalıdır B) Olanak oranında karşılanır C) Kesinlikle karşılanmak zorundadır D) Dikkate alınmalı ve uygulanmalıdır (Cevap B) 19. işverence.A) En az yarısı B) Yarısından çoğu C)Üçte ikisi D) Üçte biri (Cevap B) 14.5 saat D) 9 saat (Cevap B) 17.

Aşağıdaki el işaretinin hangisinin anlamı yanlıştır (Cevap A) 4. Aşağıdakilerden hangisi "Aşındırıcı (korozif) Madde" sembolüdür? (Cevap A) 3.(Cevap B) 20. Aşağıdaki sağlık güvenlik işaretlerinden hangisi uyarı işaretidir? (Cevap C) 2. Aşağıdaki uyarı ikaz levhalarından hangisinin anlamı yanlıştır? . Kadın işçilerin gece postalarında çalıştırılabilmeleri için en az kaç yaşında olmaları gerekir? A) 20 B) 18 C) 16 D) 14 (Cevap B) KARIŞIK SORULAR 1.

Aşağıdaki uyarı ikaz levhalarından hangisinin anlamı yanlıştır? (Cevap A) 6.(Cevap B) 5. Aşağıdaki kimyasal çiftlerden hangisinde bilerek veya yanlışlıkla temas ya da karışma söz konusu olursa tehlikeli tepkimeler oluşması beklenmez? A) İyot ve aktif karbon B) Fosfor pentoksit ve su C) Amonyum nitrat ve derişik nitrik asit D) Asetilen ve bakır veya en az % 70 bakır içeren maddeler (Cevap A) .

tezgâh ve makine.5 D) 8 (Cevap C 8. Çalışanın güvenliği için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır? A) İş elbiseleri giyilmeli ve düğmeleri açık olmalıdır B) Rahat olması için terlikle çalışılmalıdır. C) İş artıkları ve çöplerin toplanarak ortamdan uzaklaştırılması için gerekli tedbirler alınmalıdır. (Cevap A) 2. Başkalarının işine kesinlikle karışılmamalıdır. Tezgâh ve cihazda güvenli bir şekilde çalışmak için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır? A) Tezgâh çalıştırılmadan önce onun nasıl durdurulacağı bilinmelidir. muz vb. Kadın işçiler gece postalarında günde en fazla kaç saat çalıştırılabilir? A) 6 B) 7 C) 7. C) Bir parça. B) İş yerinin içinin yanı işverenin özel aracının da temizliğinin yapılması. kavun. kullanılan aletlerin yerine konması. ISO 9000-14001 ve OHSAS 18001'in ortak olmayan yönü aşağıdakilerden hangisidir? A) İş Sağlığı ve Güvenliği B) Proses Güvenliği C) Ürün Güvenliği D) Acil Durum (Cevap C) ÇALIŞMA ORTAMININ GÖZETİMİ 1. B) Tezgâhın çalışması ve özellikleri tam olarak öğrenilinceye kadar. işin tamamlanmasından sonra temizlenmesi. kabuklu yiyeceklerin temizlenmesi. C) Tezgâh çalışır durumda iken dönüş yönünü ve devrini değiştirmeye teşebbüs edilmemelidir D) Tezgâh üzerinde başkasının işi varken o iş kurcalanmamalıdır. o tezgâhta çalışmaya teşebbüs edilmemelidir. (Cevap D) 5. (Cevap B) 4. D) Koruyucu gözlük takılmalıdır. mazot gibi petrol ürünleri ile karpuz. Aşağıdakilerden hangisi işyerlerinin düzenli olmasının çalışanlara faydaları arasında gösterilemez? A) Çalışan takım. Aşağıdakilerden hangisi koruyucu eldivenin kullanılmasının gerektiren bir durum değildir? A) Eli yanmaya karşı korumak B) Eli kesici alet ve parçalara karşı korumak C) Eli bulaşıcı hastalıklara karşı korumak. Takım tezgâhlarında çalışırken aşağıdakilerden hangisi dikkat edilmesi gereken hususlardan . vinç ile kaldırılırken elle kaldırılmasına yardımcı olunmalıdır.7. D) Eli Elektrik çarpmasına karşı korumak (Cevap C) 3. D) Çalışanların kayarak düşmelerine sebep olabilecek yağ.

Patlayıcı. Çalışma ortamındaki gürültü düzeyi kaç dB olduğunda kulak koruyucusunun kullanılması gerekir? A) 90 B) 85 C) 80 D) 75 (Cevap B) 11.sayılmaz? A) İş için en uygun takımlar kullanılmalıdır. toplumsal. B) Yıpranmış ve körleşmiş takımlar hemen değiştirilmelidir. C) Kullanılmayan takım ve malzemeler. teknolojik ve bilimsel gelişmeler bağlamında temel ilkelerinden biri değildir? A) Olumlu çalışma düzeni B) Sağlıklı çalışma ortamı C) Güvenli çalışma ortamı D) Hiyerarşik çalışma ortamı (Cevap D) 10. Aşağıdakilerden hangisi iş güvenliğinin amaçlarından biri değildir? A) Çalışanlara en yüksek sağlıklı ortam sunmak B) Çalışma koşullarının olumsuz etkilerinden çalışanları korumak C) Tehlikeli işleri yasaklamak D) İşyerlerindeki riskleri tamamen ortadan kaldırmak ya da zararları en aza indirebilmek (Cevap C) 8. Aşağıdaki verilenlerden hangisi iş sağlığı ve güvenliğinin. "Parlayıcı. karbon monoksit için çalışma ortamında bulunmasına müsaade edilen azami miktarı (maksimum) ne kadardır? A) 20 ppm B) 30 ppm C) 40 ppm D) 50 ppm (Cevap D) . Zararlı ve Tehlikeli Maddelerle Çalışılan İşyerlerinde Alınacak Tedbirler Hakkında Tüzük"e göre. B) Tezgâh çalışırken başından uzaklaşılmamalıdır. tezgâh ve çevresi üzerinde bırakılmamalıdır. (Cevap A) 7. Aşağıdakilerden hangisi bir atölyede bulunması gereken bir el aletidir? A) Makas B) Ölçme ve kontrol aleti C) Rot balans cihazı D) Tansiyon aleti (Cevap B) 9. D) Kullanılmadığı zamanlar vinç çengelleri. iş masası üstünde bırakılmamalıdır. C) Basınçlı hava doğrudan ne kendimize ne de başkasına tutulmamalıdır. Bir atölyede çalışırken yapılmaması gerekenlerden biri değildir? A) İş bitiminde üstümüzün basınçlı hava ile iyice temizlenmelidir. D) İşi en kısa sürede yapacağımız takımlar kullanılmalıdır (Cevap D) 6.

İşçilerin sağlık gözetimine ve çalışma ortamının gözetimine ait bütün bilgiler ve belgeler en az ne kadar süreyle saklanır? A) 10 B) 8 C)5 D) 3 (Cevap A) 15. iş sağlığını ve güvenliğini sağlamak için yeterli bilgi verilmesi ve ticari sırları açıklamamak şartıyla kendilerini temsil eden kuruluşlarla mevcut bilgilerin istişare edilmesi D) İşletmedeki işçi ve temsilcilerine.12. iş sağlığı ve güvenliği alanında işverenle işbirliği yapmaları C) İşletmedeki işçi temsilcilerine. Çalışma ortamı ve çalışanların sağlık gözetimine ait bütün bilgiler kayıt altına alınması ve belgelerle muhafaza edilmesinden hangi bilgilere ulaşılamaz? A) Yaptığı işler B) Çalıştığı ortamdaki maruziyet bilgileri C) İşyeri memnuniyeti D) Çalışanların sağlık bilgileri (Cevap C) 18. iş güvenliği ve işçi sağlığı konusunda yeterli eğitim verilmesi (Cevap A) 17. Aşağıdakilerden hangisi meslek hastalıklarına ve iş kazalarına neden olan çalışma ortamındaki etmenlerden değildir? A) Kimyasal B) Mekanik C) Kişisel . İş Sağlığı ve Güvenliği ve Çalışma Ortamına İlişkin 155 Sayılı ILO Sözleşmesi ile aşağıda belirtilen konulardan özellikle hangisini düzenlemektedir? A) İş Sağlığı ve Güvenliği Politikalarını B) Sanayi ve Ticarette İş Teftişini C) İş Sağlığı Hizmetlerini D) Çalışma Ortamının Niteliklerin (Cevap A) 16. Aşağıdakilerden hangisi meslek hastalıklarına neden olan çalışma ortamındaki etmenlerden değildir? A) Fizyolojik etmenler B) Fiziksel etmenler C) Biyolojik etmenler D) Kimyasal etmenler (Cevap A) 13. İş Sağlığı ve Güvenliği ve Çalışma Ortamına İlişkin 155 Sayılı ILO Sözleşmesi kapsamında işletme düzeyinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için yapacağı düzenlemeler arasında yer almaz? A) İşçilerin işe alınma kuralları B) İşletmedeki işçi temsilcilerinin. Aşağıdakilerden hangisi kronik karaciğer hastalıklarına neden olan çalışma ortamındaki etmenlerden biri değildir? A) Amonyak B) Arsenik C) Beyaz fosfor D) Solventler (Cevap A) 14.

Arızalı olanlar tamir edilecek veya değiştirilecektir B) Çalışanlara. Atmosferde bulunan ve salya ile karışan zehirli maddeleri yutmak. çiğnemek ve tüttürmek suretiyle yolu ile vücuda girerler. maruziyet riskini belirlemek üzere yeniden risk değerlendirmesi yapılacaktır B) Çalışanların sağlık gözetimi ile ilgili kişisel sağlık kayıt sistemi bulunacaktır. Çalışma ortamındaki toz yoğunluğunu eşik sınır değerin altında tutmak için amaca uygun olarak kullanılan toz maskesi. kendilerine ait sağlık gözetimi sonuçlarına ait bilgileri alma hakkına sahip değildir. Aşağıdakilerden hangisi kanserojen ve mutajen maddelerle ilgili hijyen ve kişisel korunmaya ilişkin doğru bir bilgi değildir? A) Koruyucu araç ve gereçler özel yerlerde ve uygun şartlarda saklanacaktır. sağlık gözetimine tabi tutulacakları hususlar hakkında doğru bir bilgi değildir? A) Çalışanlardan birinde kanserojen veya muta-jen maddelere maruziyet nedeniyle oluştuğu şüphesi bulunan bir sağlık sorunu görüldüğünde. İşyerinde kişisel ve mesleki hijyen önlemlerinin derhal alınabilmesi mümkün olacak şekilde gerekli düzenleme yapılacaktır D) Çalışanın kendisi veya işveren. C) Bu önlemler çalışanlara bir miktar maddi yük getirecektir . maruziyet başlamadan önce yapılacak ve daha sonra da düzenli aralıklarla sürdürülecektir. bir vardiyada en fazla kaç saat çalışılabilir? A) 8 B) 6 C) 3 D) 1 (Cevap D) İŞ HİJYENİ 1.duvarlar ve diğer yüzeyler düzenli olarak temizlenecek ve hijyen şartları sağlanacaktır" Cümlesindeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? A) 5 B) 6 C) 7 D) 8 (Cevap A) 4. içmek. sağlık gözetimi sonuçlarının yeniden değerlendirilmesini isteyemez. Bu durumda. (Cevap D) 3. işe özel koruyucu giyim eşyası verilecek ve kendi elbiseleri ile koruyucu giyim eşyalarının ayrı yerlerde saklanması için iki ayrı elbise dolabı verilecektir. aynı şekilde maruz kalan diğer kişiler de sağlık gözetiminden geçirileceklerdir.D) Fiziksel (Cevap C) 19. Kanserojen ve Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmeliğin maddesinde "özellikle işyeri tabanı. Çalışanlar. kimyasal maddeler bulaşmış gıdaları yemek. Bu araçlar kullanılmadan önce ve her kullanımdan sonra kontrol edilecek ve temizlenecektir. alınması gerekli koruyucu önlemler konusunda önerilerde bulunacaktır C) Sağlık gözetimi. İşyeri hekimi her çalışan için. Aşağıdakilerden hangisi işçiler için göz önünde bulundurularak. Cümlesindeki noktalı yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? A) Deriye Temas Yolu B) Sindirim yolu C) Çözülme Yolu D) Tahriş yolu (Cevap B) 2.

yemeleri ve içmeleri önlenecektir (Cevap C) 5. Aşağıdakilerden hangisi Ultraviyole Işınların etkisi ve önlemleri içine girmektedir? A) Konjuonktüvit B) Bu ışınlardan etkisi yoktur C) Koruyucu kurşun malzeme kullanın D) Maruz kalma süresini en azda tutun. Çok fazla sıcaklık ve nem. Aşağıdaki tanımlardan hangisi çevresel zararlı etkenlerden psikososyal etkenlerin sınıfına girmektedir? A) Isı B) Soğuk ve Donmalar C) Elektrik Akımı D) İş Stresi (Cevap D) 6.D) Kanserojen ve mutajen maddelerle kirlenme olasılığı bulunan yerlerde çalışanların sigara içmeleri. Sağlığı tehdit eden tehlikelerin solunum yolu ile vücuda girişinden en çok hangi meslek dalı birebir etkilenir? A) Hemşireler B) Makinistler C) İşçiler (sanayi) D) Öğretmenler (Cevap C) 7. Mazuriyetin diğer anlamı nedir? A) Sunuk kalma B) Şahsi hassasiyet . üç Genel Kontrol Yöntemi uygulanabilmektedir. insan vücudunda nasıl bir etki yaratır? A) Görme Kontrol Mekanizmasını B) Isı Kontrol Mekanizmasını C) Denge Kontrolü D) Eklem (Cevap B) 11. (Cevap A) 10. Çalışanların sağlığını kontrol etmek için. Fibrosis Yapan Tozlar en fazla hangi organımızı etkiler? A) Karaciğer B) Akciğer C) Kalp D) Böbrek (Cevap B) 9. Aşağıdakilerden maddelerden hangisi bunun dışındadır? A) Havayı Kirleten Kaynakları Gidermek B) Kirli Havanın Dağılmasını Önlemek C) İşçileri Korumak D) İşçileri Uyarmak (Cevap D) 8.

sağlık ve iyilik halini bozan. verimli bir kontrol. Toz kontrolünde uygulanan en eski yöntem aşağıdakilerden hangisidir? A) Islak(yaş) yöntem uygulamak B) Kuru yöntem uygulamak C) Ayırmak D) Kapalı Durama Getirmek (Cevap A) 14. Hangi tanımın içindedir? A) Yerel havalandırma B) Havalandırma C) Genel havalandırma D) Kirli havayı emilerek uzaklaştırma (Cevap D) 16. C) Islak (yaş) yöntem uygulamak. Hava kirlenmesinin meydana gelmesini önlemenin. Aşağıdakilerden hangisi 'İşyerinde oluşan. Maruziyet limitlerinin alt sınırlara indirilip risk ortadan kaldırılıncaya veya sağlık için tehlikesiz seviye gelecek şekilde risk minimize edilinceye kadar hijyenik şartlara uygun olarak işçilere ne verilmelidir? A) Hiçbiri B) Süt ve yoğurt C) Kişisel koruyucular D) Uyarı levhaları (Cevap C) .Hangi madde bunun dışındadır? A) Tehlikeli üretim yapılan işyerini . olası veya pratik olmadığı durumlarda.'tanımıdır? A) İş hijyeninin (endüstriyel hijyeninin) B) İş hijyenisti C) Kişisel hijyen D) Genel hijyen (Cevap A) 17. meydana gelen toz. buhar vb.'nin işyerine yayılmasını (dağılmasını) önlemek gerekir. işçiler ve toplumdaki bireyler arasında önemli ölçüde huzursuzluk ve verimsizlik yaratan çevresel faktörleri (ortam koşullarını) ve stresleri gözlemleyen (tanıyan ) değerlendiren ve kontrol altına alan bir teknik ve sosyal bilim ve sanattır. D) Kuru yöntem uygulamak (Cevap D) 13. hastalığa neden olan. B) Tehlikeli üretim yapılan makine ve tesisatı tamamen kapalı duruma getirmek.C) Kişisel duyarlılık D) Tecrit etmek (Cevap A) 12. AIHA açılımı hangisidir? A) Amerikan.işi diğerlerinden ayırmak (tecrit etmek). Bu durumu başarmak için denenmiş 5 yol vardır. bu konudaki sorunlar yeterli ve teknik havalandırma ile çözümlenebilir. çalışma sırasında güvenilir bakım ile sağlanabilir. Başlıca. gaz. Hava akımı kontrolü ve Uygun davlumbaz yapılması (kirlenen havanın dağılmadan toplanıp emilmesi için). Endüstri Hijyenistleri Birliğinin B) Amerikan Hijyenleri Birliği C) Endüstri Hijyenleri Birliği D) Amerikan Endüstri Birliği (Cevap A) 15.

Kanserojen ve mutajen maddelere maruziyet riski bulunan değerlendirmesindeaşağıdaki kriterlerden hangisi dikkate alınmaz? A) Maruziyet miktarı B) Maruziyet şekli C) Maruziyet sayısı D) Maruziyet süresi (Cevap C) 2. B) Risk değerlendirmesinde kanserojen ve mutajen maddelerin. istenmesi halinde herkese vermek zorundadır. C) İşveren.işveren aşağıdaki konulardan hangisinde yeterlibilgileri vermek zorunda değildir? A) İşyerinde kanserojen veya mutajen maddeleri kullanıldığı prosesler ve/veya işlemler ile bu maddelerin kullanılma nedeni B) İkame yapılıp yapılamadığı C) Kanserojen veya mutajen maddeler ve preparatları ile bunları içeren maddelerin işyerinde üretilen ve kullanılan miktarı D) Kullanılan kansorejen mutajen maddelerin malzeme güvenlik bilgi formları (Cevap D) 4. Kanserejen ve mutajen maddelerin kullanımın azaltılması ile ilgili olarak işverenler aşağıdaki kurallardan hangisine uymakla yükümlüdürler? A) İşveren. Yapılan risk değerlendirmesi sonucunda çalışanların sağlığı ve güvenliği yönünden risk bulunduğu saptanan işlerde. risk değerlendirmesinde kullanılan bilgileri istenmesi halinde yetkili makamlara vermek zorundadır. B) İşveren. D) Risk değerlendirmesi beşli matris yöntemi ile yapılmalı ve her yıl tekrarlanmalıdır (Cevap D) 3. deri yolu da dahil olmak üzere vücuda giriş yollarının tümü dikkate alınmalıdır. Bakanlıkça istendiğinde. Çevresel zararlı etkenler kaç gruba ayrılır? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 (Cevap C) KANSEROJEN VE MUTAJEN MADDELERLE ÇALIŞMALARDA İSG 1.18. işlerde yapılacak risk . Kansorejen ve mutajen maddelerle çalışan işçilere verilecek bilgi ve talimatlar arasında öncelikle aşağıdakilerden hangisi yoktur? A) Koruyucu malzeme ve giyim eşyalarının kullanılması B) Sağlığı etkileyebilecek riskler ile sigara içmenin getireceği ek riskler C) İlk yardım temel ilkeleri D) Maruziyeti önlemek için alınması gerekli önlemler (Cevap C) 5. C) İşveren. Risk değerlendirmesi ile ilgi esaslar arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur? A) Risk değerlendirmesi yapılırken kanserojen ve mutajen maddelerle çalışmak istemeyenlerin bu isteklerini dikkate almalıdır. kanserojen ve mutajen maddeleri işyeri sınırları dışında özel yapılmış depolarda özel kaplar içinde saklayacaktır. kanserojen ve mutajen maddeleri aldığı firmaların kalite yönetim sistemine sahip olmalarını isteyecektir. kanserojen veya mutajen maddelerin değiştirilmesi konusunda yapılan araştırma sonuçlarını.

C) Kanserojen ve mutajen maddelerle çalışan işçilere öncelikle uygun ve CE işaretli kişisel koruyucu donanımlar verecektir. kanserojen ve mutajen maddelerle kirlenme olasılığı bulunan işlerde aşağıdakiönlemlerden hangisini alacaktır? A) İşçiler uygun ve yeterli yıkanma yeri. işçilerin sağlığı ve güvenliği açısından kullanım koşullarında tehlikesiz veya daha az tehlikeli madde. İşveren. C) Yapılan risk değerlendirmesi sonucunda çalışanların sağlığı ve güvenliği yönünden risk bulunduğunun ortaya çıkması halinde çalışanların tehlikeli maddelere maruziyeti önlenecektir. İşveren kanserojen veya mutajen maddelerin kullanıldığı işlerde aşağıdaki önlemlerden hangisini alacaktır? A) İşyerinde kullanılacak kanserojen veya mutajen madde miktarı belirlenecek ve yapılan iş için gereken miktardan fazla madde bulun durulacaktır. C) Çalışanlara. Aşağıdakilerden hangisi çalışanların kanserojenve mutajen maddelere yüksek düzeyde maruziyetine neden olabilecek beklenmedik bir olayda veya kaza halinde yapılacaklardan değildir? A) İşveren. D) Kanserojen veya mutajen maddelerin çalışma ortamına yayılmasını önlemek veya en aza indirmek için proses tasarımı uygun şekilde yapılacak ve gerekli mühendislik kontrol önlemleri alınacaktır (Cevap D) 10. teknik olarak mümkün olduğu hallerde. tuvalet ve temizlik malzemesi bulunduracaktır. B) Uygun çalışma yöntemleri ve işlemler kullanılacaktır. C) Kanserojen veya mutajen maddelere maruz kalan veya kalabilecek işçi sayısı mümkün olan en çok sayıda olacaktır. yemeleri ve içmeleri sağlanacaktır. kanserojen ve mutajen maddelere maruziyeti azaltmak için bu maddelerin kullanımını işyerinde uygun araçlarla yasaklayacaktır. D) Özellikle işyeri tabanı. çalışanlarına durum hakkında kesinlik le bilgi vermemeli onları şüphelendirmemelidir. bu durumun erken tespiti için uygun ölçüm sistemleri bulunacaktır. . Her bir işçi etkilenmiş alanda mümkün olduğunca kısa süreli çalıştırılacak ve bu durum süreklilik arz etmeyecektir. B) Çalışanların kanserojen veya mutajen maddelere maruziyeti. D) Koruyucu araç ve gereçler özel yerlerde ve uygun şartlarda saklanacaktır (Cevap D) 9. Kanserojen veya mutajen maddelerle yapılan çalışmalarda maruziyetin önlenmesi ve azaltılması için işveren aşağıdakilerden hangisini yapmak zorunda değildir? A) Kapalı sistemle çalışmanın teknik olarak mümkün olmadığı hallerde çalışanların maruziyeti mümkün olan en az düzeye indirilecektir. D) İşveren. (Cevap D) 7. halk sağlığı ve çevreye zarar verecek şekilde yapılacaktır. C) Koruyucu araç ve gereci bulunmayan işçilerin etkilenmiş alanda çalışmasına izin verilmeyecektir. işe özel koruyucu giyim eşyası verilecek ve kendi elbiseleri ile koruyucu giyim eşyalarının ayrı yerlerde saklanması için her çalışana bir elbise dolabı verilecektir. karışım veya proses kullanarak işyerindeki kanserojen veya mutajen maddelerin kullanımını azaltacaktır (Cevap D) 6. B) Etkilenmiş alana girecek kişilerin koruyucu giyim eşyası ve solunum cihazı kullanmaları sağlanacaktır. B) Kanserojen ve mutajen maddelerle kirlenme olasılığı bulunan yerlerde çalışanların sigara içmeleri. Yönetmelik ekinde verilen sınır değerleri aşmayacaktır. duvarlar ve diğer yüzeyler düzenli olarak temizlenecek ve hijyen şartları sağlanacaktır (Cevap C) 8. B) Kanserojen veya mutajen maddelerin kaynağından lokal veya genel havalandırma sistemi veya diğer yöntemlerle çalışılan ortamdan dışarı atılması. İşverenin kanserojen veya mutajen maddelerin kullanıldığı işlerde aşağıdaki önlemlerden hangisini alması doğru değildir? A) Herhangi bir kaza sonucunda veya beklenmeyen bir şekilde kanserojen veya mutajen maddelerin ortama yayılması halinde.D) İşveren.

Dünya Sağlık Örgütü tarafından yapılan. bu maddelerin üretiminde ve kullanılmasında teknik imkanlara göre açık sistemler kullanılacaktır. teknik olarak mümkün olduğu hallerde. İşveren. işçilerin ve/veya temsilcilerinin yeterli veuygun eğitim almalarını sağlayacak. işçilerin sağlığı ve güvenliği açısından kullanım koşullarında tehlikesiz veya daha az tehlikeli madde. Aşağıdakilerden hangisi iş verenlerin kanserojen ve mutajen maddelerle çalışmalarda sağlık ve güvenlik önlemleri ile ilgili kullanımın azaltılmasına yönelik yükümlü oldukları hususlardan değildir? A) İşveren. Aşağıdakilerden hangisi meslek hastalıklarınıönleme tedbirleri arasında yer almaz? A) Kişisel korunma tedbirleri B) İşyerine ait korunma tedbirleri C) Tıbbi korunma tedbirleri D) Kimyasallardan korunma tedbirleri (Cevap D) 3. (Cevap A) 11.D) Yüksek düzeydeki maruziyet nedeni ortadan kalkıp. B) Kanserojen veya mutajen maddelerin çalışma ortamına yayılmasını önlemek veya en aza indirmek için proses tasarımı uygun şekilde yapılacak ve gerekli mühendislik kontrol önlemleri alınacaktır. Bunagöre aşağıdakilerden hangisi bu bilgi ve talimatlardan değildir? A) Kazaların önlenmesi ve kaza halinde kurtarma çalışmaları da dahil yapılması gereken işler B) Kanserojen ve mutajen madde içeren açık tesis veya kapların tehlike teşkil etmediği C) Hijyen kuralları D) Maruziyeti önlenmek için alınması gerekli önlemler (Cevap B) SAĞLIK GÖZETİMİ VE MESLEK HASTALİKLARİ 1. kanserojen ve mutajen maddelerleçalışmalarda sağlık ve güvenlik önlemleri ileilgili gerekli bilgi ve talimatı verecektir. Kanserojen veya mutajen maddelere hangikuruluşa bildirilecektir? maruziyetsonucu ortaya çıkan meslek hastalıkları .fakat oluşmasında ve gelişmesinde çalışma ortamı ve çalışma şeklinin. sadece onarım ve diğer zorunlu işleri yapacak kişilerin girmesine izin verilecektir. "yalnızcabilinen ve kabul edilen meslek hastalıkları değil. Ülkemizde meslek hastalığı teşhisi koyma yetkisiyasal olarak aşağıdakilerden hangisine aittir? A) Sağlık Bakanlığı Hastaneleri B) Sosyal Güvenlik Kurumu Hastaneleri C) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Merkezi D) Meslek Hastalıkları Hastanesi (Cevap D) 2. durum normale dönünceye kadar etkilenmiş alana. C) Kanserojen veya mutajen madde veya karışımların veya bu maddelerin kullanıldığı prosesin değiştirilmesinin teknik olarak mümkün olmadığı hallerde. diğer sebepler arasındaönemli bir faktör olduğu hastalıklardır" tanımıaşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir? A) Meslek kazaları B) Meslek hastalıkları C) İşle ilgili kazalar D) İşle ilgili hastalıklar (Cevap D) 4. D) İşveren. işçilereözellikle. karışım veya proses kullanarak işyerindeki kanserojen veya mutajen maddelerin kullanımını azaltacaktır (Cevap C) 12. kanserojen veya mutajen maddelerin değiştirilmesi konusunda yapılan araştırma sonuçlarını. istenmesi halinde Bakanlığa vermek zorundadır.

Sağlık gözetimi kayıtları ile risk değerlendirmesine göre. sadece maruziyet sırasında yapılması gerekli sağlık gözetimi hakkında bilgi verilecektir. maruziyet başlamadan önce yapılacak ve daha sonra da düzenli aralıklarla sürdürülecektir. D) Sağlık gözetimi. Aşağıdakilerden hangisi işle ilgili hastalıklardanbiri değildir? A) Peptik ülser B) Hipertansiyon C) Pnömokonyoz D) Ruhsal hastalıklar (Cevap C) 9. çalışanların sağlığı ve güvenliği yönünden riskli olan işlerde çalışanların güncellenmişlistesini ve bunların maruziyet durumlarını belirten kayıtları maruziyetin sona ermesinden sonraen az kaç yıl süre ile saklanacaktır? A) 50 B) 10 C)40 D) 20 (Cevap C) 10. B) Çalışanlardan birinde kanserojen veya mutajen maddelere maruziyet nedeniyle oluştuğu şüphesi bulunan bir sağlık sorunu görüldüğünde. İşçilerin sağlık gözetimine tabi tutulmasındaaşağıdakilerden hangisi gözetilmez? A) Yapılan risk değerlendirmesine göre sağlık ve güvenlik yönünden risk bulunan işlerde çalışanların.A) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı B) Sağlık Bakanlığı C) Meslek Hastalıkları Hastanesi D) Çevre ve Orman Bakanlığı (Cevap A) 5. C) Çalışanlara. (Cevap C) 8. aynı şekilde maruz kalan diğer kişiler de sağlık gözetiminden geçirileceklerdir. Cumhuriyetin ilk yıllarında çıkartılan ve içerisinde işverenlere iş kazaları ve hastalıklarınedeniyle hukuki sorumluluk getiren maddeninde yer aldığı yasa hangisidir? A) Umumi Hıfzıssıhha Kanunu B) Borçlar Yasası C) 931 Sayılı İş Kanunu D) Belediye Kanunu (Cevap A) 6. Aşağıdakilerden hangisi iş sağlığı hizmetlerininamaçlarından değildir ? A) İşçiyi işe uydurmak B) İşçiyi işten kaynaklanabilecek sağlık zararlarından korumak C) İşçilere ve iş verene danışmanlık yapmak meslek . sağlık durumlarının gözetim altında tutulması için işyerinde gerekli düzenlemeleri yapacaktır. İşle ilgili hastalıkların ortaya çıkmasına aşağıdakilerden hangisi rol oynamaz? A) Ailevi ve genetik faktörler B) Kötü alışkanlıklar C) Yaşam tazı D) Yaş faktörü (Cevap D) 7.

76'y° göre. işyeri tabanı. işin özelliğine ve teknik imkanlara göre. ıslak bulun durulacak. diğerlerinden tecrit edilecektir B) Toz çıkaran işlerde. Aşağıdakilerden hangisi 11. kapalı sistemde yapılacak veya bu işler. yaralanmalarda aşısı yaptırılmalıdır" cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? A) Tetanoz B) Kuduz C) Verem D) Çiçek (Cevap A) 12. Aşağıdakilerden hangisi meslek hastalığı kapsamında değerlendirilir? A) Çimento fabrikasında çalışan işçinin çimento tozlarına maruziyeti sonucu oluşan geçici akciğer rahatsızlığı B) Gece vardiyasında çalışan işçinin ailevi problemleri nedeniyle kalıcı ruhi bunalıma girmesi C) İş kazası sonucu işçinin bacağını kaybetmesi D) Açık havada çalışan işçinin grip olması (Cevap A) 13. teknik imkanlara göre.1. yaş metotlar uygulanmayacaktır.D) İşçinin iyilik halinin sağlanmasına ve sürdürülmesine katkı yapmak (Cevap A) 11. tozlarlaortaya çıkabilecek meslek hastalıklarına karşıalınacak özel tedbirlerden değildir? A) Toz çıkaran işler. Aşağıdakilerden hangisi en tehlikeli meslekiakciğer hastalıklarından değildir? A) Anemi B) Akciğer kanseri C) Asbestosis D) Silikosis (Cevap A) . C) İşyeri havasındaki toz miktarı. Aşağıdakilerden hangisi meslek hastalığı gruplarından biri değildir? A) Kimyasal nedenlerle ilgili hastalıklar B) Tozlarla ilgili hastalıklar C) Fiziksel nedenli hastalıklar D) Stres kaynaklı hastalıklar (Cevap D) 15. toz çıkmasını önlemek için. Aşağıdakilerden hangisi meslek hastalıklarınaneden olan gaz ve buharlardan değildir? A) Sistemik Zehirli Gazlar B) Boğucu Gazlar C) İritan (tahriş edici) Gazlar D) Primer Tahriş Ediciler (Cevap D) 14. delme işlerinde. işin özelliğine ve tozun niteliğine göre uygun kişisel korunma araçları ile maskeler verilecektir (Cevap B) 16.Mesleki enfeksiyon (hastalık yapan mikrop) hastalıklarından korunmada başta vücuttaki açık yaralar iyi kontrol edilmeli.1974 tarihli 14765no'lu Resmi Gazete'de yayımlanan işçi sağlığı veiş güvenliği tüzüğü madde . belirtilen miktarı geçmeyecektir D) Toz çıkaran işlerde çalışan işçilere.

Aşağıdakilerden hangisi. mesleki bulaşıcı hasta lıkların yaygın olarak görüldüğü işler arasında yer almaz? A) Yün işleri B) Dericilik C) Hayvancılık D) Cam işleri (Cevap C) 20.17. Aşağıdakilerden hangisi meslek hastalığının tanımlanmasında kullanılan ayrıntılı çalışmaöyküsü içinde yer almaz? A) Bütün işlerin tanımlanması B) İşyeri maruziyetleri C) Benzeri yakınmaları olan başka işçilerin varlığı D) İşçinin ailesinde aynı hastalığın varlığı (Cevap D) . Aşağıdakilerden hangisi pamuk tozlarıyla meydana gelen bir meslek hastalığıdır? A) Silikosis B) Bisinoz C) Talkos D) Asbestoz (Cevap B) 18. Meslek hastalığı öyküsünü araştırırken aşağıdakilerden hangisine bakılmaz ? A) Çocuk sayısı B) Oturduğu yer C) Yaşadığı bölgeye D) Daha önceki işler (Cevap A) 19.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful