i

TEŞEKKÜR

Bu çalışma, Trakya Bölgesi’ndeki -ilk yerleşimin Orta Kalkolitik Çağ’a ait olduğu ve Đlk Tunç Çağı’nda yeniden yerleşim gördüğü- Menekşe Çatağı’nda 1993-2000 yılları arasında yapılan kazılarda ele geçen Hellenistik Dönem’e ait seramik incelemelerini kapsamaktadır.

Tezimin konusunu oluşturan malzeme ile çalışmama izin veren Doç. Dr. Aslı Erim Özdoğan, Tekirdağ Arkeoloji ve Etnografya Müzesi’nde yer alan malzemeleri çalışmam esnasında kolaylık gösteren ve bana yardımcı olan Sayın Mehmet Akif Işın’a, destek ve önerilerle bana yol gösteren Hocam Yrd. Doç. Dr. Đsmail Fazlıoğlu’na teşekkür etmeyi görev saymaktayım.

Ayrıca, müzede yer alan eserlerin fotoğraf çekimlerini yapan Emre Taştemur’a, eserlerin çizimlerinde yardımcı olan Günsel Dağlı ve Leyla Atlı ile yardımlarını esirgemeyen arkeolog Murat Osmanoğlu’na teşekkür ederim.

Tezimin hazırlanması sırasında maddi ve manevi desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen aileme teşekkür etmeyi bir borç bilirim.

Edirne-2006

Dilek Turan

ii

Başlık: Menekşe Çatağı Hellenistik Dönem Seramiği.

Yazar: Dilek TURAN

ÖZET

Menekşe Çatağı, Tekirdağ ili merkezine 13 km. uzaklıkta Đstanbul-Tekirdağ karayolunun hemen güneyinde deniz kıyısındadır. Marmara Denizi’nin kuzey sahil şeridinde denizden 6.00-6.50 metre yükseklikteki bir kayalığın üzerinde yer alır. Bu alan Menekşe Deresi tarafından doğu ve batı olarak ikiye bölünmüştür. Bu çalışmada, 19932000 yılları arasında Batı Çatak’ta yapılan kazı çalışmaları sonucu ele geçen Hellenistik Dönem’e ait seramik gruplarından 266 parça sunulmuştur.

Menekşe Çatağı Hellenistik Dönem seramikleri, dokuz grup altında incelenmiştir. Bu gruplar içerisinde çoğunluğu içe dönük kaseler oluşturmaktadır. Menekşe Çatağı Hellenistik Dönem seramikleri çoğunlukla M.ö. 2. yüzyılda üretilmiştir. Bunun yanında, M.ö. 4. yüzyılın sonlarına tarihlenebilecek erken örnekler ve M.ö. 1. yüzyılın ortalarına kadar olan geç örnekler de görülmektedir.

Anahtar Kelimeler: 1- Hellenistik Seramik 2- Menekşe Çatağı 3- Trakya 4- Megara Kasesi 5- Batı Yamacı Seramikleri

iii

Title: Hellenistic Pottery of Menekşe Çatağı

Author: Dilek TURAN

ABSTRACT

Menekşe Çatağı is 13 kilometre far away from Tekirdağ, almost south of the Đstanbul-Tekirdağ highway. It is take part on rock place which is the north coast area of the Marmara Sea, far away 6.00-6.50 metres high from the sea. In this area it is separated as eastern and western by Menekşe Stream. In this study had presented to 266 fragments of Hellenistic vases which were found the result of excavation in the Western Çatak between 1993 to 2000.

According to shapes Hellenistic pottery of Menekşe Çatağı were separated types and study on nine groups. In these groups, a good deal of bowls with incurved lip take part. Most of the Hellenistic pottery of Menekşe Çatağı had been producted in second century BC. In addition to existing the earliest examples of Hellenistic pottery which are dated end of the fourth century BC. and also the latest examples are seen by middle of the first century BC.

Keywords: 1- Hellenistic Pottery 2- Menekşe Çatağı 3- Thrace 4- Megarian Bowls 5- West Slope Ware

iv

ĐÇĐNDEKĐLER

TEŞEKKÜR….………………………………………………………………….. i ÖZET……………………………………………………………………………... ii ABSTRACT……………………………………………………………………… iii ĐÇĐNDEKĐLER…………………………………………………………………… iv 1. GĐRĐŞ…………………………………………………………………………... 1 2. BÖLGESĐ’NĐN TARĐHĐ VE COĞRAFYASI………………………………….3 2.a. Trakya Bölgesi’nin Coğrafyası…………………………………………… 3 2.b. Trakya Bölgesi’nin Tarihi………………… ……………………………...4 2.c. Menekşe Çatağı’nın Coğrafi Konumu...………………………………….. 7 2.d. Menekşe Çatağı’nın Tarihi.………………………………………………. 9 2.e. Menekşe Çatağı Kazıları Tarihçesi……………………………………….. 10 3. HELLENĐSTĐK SERAMĐK…………………………………………………… 13 4. MENEKŞE ÇATAĞI HELLENĐSTĐK DÖNEM SERAMĐĞĐ(Kat. No.1-266).. 20 4.a. Kaseler (Kat. No. 1-115)………………………………………………… 20 4.a.1. Đçe Dönük Ağız Kenarlı Kaseler (Kat. No. 1-83)……………………. 20 4.a.1.a. Ağız Kenarı Yuvarlak Bitenler (Kat. No. 1-45)…………………. 20 4.a.1.a.1. Tip I (Kat. No. 1-19)………………………………………….. 20 4.a.1.a.2. Tip II (Kat. No. 20-40)………………………………………… 25 4.a.1.a.3. Tip III (Kat. No. 41-45)……………………………………….. 29 4.a.1.b. Ağız Kenarı Köşeli Bitenler (Kat. No. 46-63)……………………. 30 4.a.1.b.1. Tip I (Kat. No. 46-52)…………………………………………. 30 4.a.1.b.2. Tip II (Kat. No. 53-56)………………………………………… 32 4.a.1.b.3. Tip III (Kat. No. 57-60)……………………………………….. 33 4.a.1.b.4. Tip IV (Kat. No. 61-62)………………………………………. 34 4.a.1.b.5. Tip V (Kat. No. 63)………………………………………….... 34 4.a.1.c. Büyük Çaplı Kaseler (Kat. No. 64-79)…………………………… 35 4.a.1.c.1. Tip I (Kat. No. 64-76)…………………………………………. 35 4.a.1.c.2. Tip II (Kat. No. 77-79)………………………………………… 37 4.a.1.d. Yarımküre Kaseler (Kat. No. 80-83)…………………………….. 38 4.a.2. Dışa Dönük Ağız Kenarlı Kaseler (Kat. No. 84-88)…………………. 45

v

4.a.3. Ağız Kenarı Sivri Biten Kaseler (Kat. No. 89-91)…………………… 49 4.a.4. Rulet Bezemeli Kaseler (Kat. No. 92-93)……………………………. 50 4.a.5. Megara Kaseleri (Kat. No. 94-115)…………………………………... 52 4.b. Tabaklar (Kat. No. 116-158)…………………………………………....... 67 4.b.1. Ağız Kenarı Dışa Sarkık Tabaklar (Kat. No. 116-126)………………. 67 4.b.2. Gövdesi Köşe Profilli Tabaklar (Kat. No. 127-139)…………………. 69 4.b.2.a. Dudak Kenarı Yuvarlatılmış Olanlar (Kat. No. 127-136)………... 70 4.b.2.b. Ağız Kenarı Dışa Dönük Olanlar (Kat. No. 137-139)…………… 72 4.b.3. Kaide Parçaları (Kat. No. 140-144)………………………………….. 73 4.b.4. Balık Tabakları (Kat. No. 145-158)………………………………….. 78 4.c. Açık Kaplar (Kat. No. 159-197)…………………………………………. 86 4.c.1. Açık Kap (Kase, Kyliks, Skyphos, Kantharos) Kaide Parçaları (Kat. No. 167197)……………………………………………………………………. 87

4.d. Kapalı Kaplar (Kat. No. 198-215)……………………………………….. 95 4.d.1. Büyük Boyutlu Olanlar (Kat. No. 198-209)………………………..... 95 4.d.2. Küçük Boyutlu Olanlar (Kat. No. 210-215)…………………………. 97 4.e. Unguentariumlar (Kat. No. 216-219)…………………………………….. 100 4.f. Batı Yamacı Seramikleri (Kat. No. 220-247)…………………………….. 105 4.g. Lagynos Seramikleri (Kat. No. 248-251)………………………………… 119 4.h. Kabartmalı Seramik Parçaları (Kat. No. 252-258) ………………………. 123 4.i. Pişmiş Toprak Kandiller (Kat. No. 259-266)………................................... 125 5. SONUÇ…………………………………………………………………………134 KAYNAKÇA………...…………………………………………………………...137 ŞEKĐL LEVHALARI……………………………….………………………………1-5 ÇĐZĐM LEVHALARI……………………………………………………………….1-50 LEVHALAR……………………………………….……………………………......1-67

Hellenistik Dönem seramiklerine dair genel bir bakış açısı sağlamak amacıyla bilgi verilmiştir.co.. Đstanbul: s. . çalışmanın konusunu oluşturan Menekşe Çatağı Hellenistik Dönem seramikleri. GĐRĐŞ Menekşe Çatağı’nda 1993-2000 yılları arasında Batı Çatak’ta yapılan kazı çalışmaları sonucu ele geçen Hellenistik Dönem’e ait seramikler bu tezin konusunu oluşturmaktadır. 1 Şekil Levhalarında ilk iki levhada konu ile ilgili haritalar yer almaktadır. Harita 4: Đ. (1999): “Anadolu’dan Avrupa’ya Açılan Kapı TRAKYA” Arkeoloji ve Sanat Sayı: 90: s. Seramiklerle ilgili kataloglar her grubun başında verilmiştir. Çizim Levhalarında. Harita 1: 1 www. Harita 3: M. Đlk aşamada. Katalog numaraları kap formları ve bezeme çeşitlilikleri esas alınarak yapılmıştır. Kataloglarda her seramiğin buluntu yeri. Gruplar saptanabilen formlara göre kendi içlerinde tiplere ayrılmıştır.1 1. Özdoğan. Delemen. söz konusu bu seramikler ilgili literatür taranarak öncelikle gruplara ayrılmış ve diğer merkezlerle karşılaştırılarak tek tek ayrıntılı olarak incelenmiştir. Dördüncü bölümde. Çizimler. Seramiklerin seçiminde günlük kullanım kapları gibi sadece üretildiği merkezle sınırlı olan vazolar tezin dışında tutulmuştur. Harita 2: http://it. dokuz grup altında incelenmiştir. (2004): Tekirdağ Naip Tümülüsü. kil ve firnis rengi verilmiş ve ayrıntılı tanımı yapılmıştır. yoğunlukları.worldmap. Bu malzeme içerisinden Hellenistik Dönem’e ait toplam 266 adet seramik ayrılmış ve bunların kil ve firnis katalogları yapılmıştır. Bkz. Üçüncü bölümde. Trakya Bölgesi’nin ve Menekşe Çatağı’nın coğrafi konumu ve tarihine dair bilgi verilmiştir. Çalışmanın ikinci bölümünde. Bu tez çalışması ile Menekşe Çatağı’nda Hellenistik Dönem seramik grupları. diğer bölgelerle ilişkileri ve bölgesel özellikleri saptanmaya çalışılacaktır. ayrılan Hellenistik Dönem seramiklerinin hepsinin çizimleri yapılmış ve fotoğrafları çekilmiştir. seramiklerin fotoğrafları ise Levhalar kısmında katalog sırasına göre verilmiştir1. 5. Ayrıca.org/wiki/Tracia. Bu seramiklerin tez olarak çalışılmasındaki amaç seramiklerle ilgili olarak günümüze kadar ayrıntılı bir çalışma yapılmamış olmasıdır. ölçüsü.wikipedia. Daha sonra. plan ve resimler Şekil Levhalarında yer almaktadır. Harita. Đstanbul Üniversitesi depolarında ve Tekirdağ Arkeoloji ve Etnografya Müzesi’nde yer alan Menekşe Çatağı kazısından çıkan tüm malzeme incelenmiştir.uk. 2.

ö.2 Kil renkleri için “Munsell Soil Color Charts” kullanılmıştır2.s. M. Lev. Cm. Şek. Tez içinde geçen kısaltmalar: Bkz. : Bakınız : Santimetre : Çizim Levhası : Katalog numarası : Levha : Milattan önce : Milattan sonra : Şekil Levhası 2 Tekirdağ Arkeoloji ve Etnografya Müzesi’nde bulunan eserlerin kil renklerinin tespitinde Munsell Soil Color Charts kullanılmamıştır. Lev. Çiz. . Lev. Beşinci bölümde ise sonuç kısmına yer verilerek çalışılan malzemeden yola çıkılarak ulaşılan bilgilerle değerlendirme yapılmıştır. Kat. No. M. Çalışmanın sonunda yararlanılan yayınlara ait kaynakça yer almaktadır.

Kelimenin aslının Tharra-L X. 361. Marmara ve Karadeniz kıyıları ile sınırlanan bir bölgedir6. Örs). 8 Erzen. doğru inen çizgi ile belirlenen saha içerisindeki bereketli ve zengin yöreye delta adı verilmekteydi. Lev. Thratta. Ksenophon. Lev. BÖLGESĐ’NĐN TARĐHĐ VE COĞRAFYASI 2. Kadir). Ökmen). (1938): Trakya’nın Kültür ve Tarihi. Strymon kıyılarında oturdukları için Trak’ların kendilerinden Strymonia’lılar olarak söz ettiklerini belirtmiştir5. 33. Haimos silsilesini de Trakya’nın asıl sınırı olarak kabul etmiştir8. rüzgarların ve Orpheus’un yurdu olarak adı geçen Trakya’nın Okeanos ve Panthenone’nin kızı Thrake’den ismini aldığı söylenmektedir7. Hekataios. Mansel. Thraeke. doğuda Bosboros Thrakios (Đstanbul Boğazı) ve güneydoğuda Propontis. (Çev. Karadeniz. Erzen. Roma Dönemi’nde ise. Ege Denizi. Ayrıca bkz. Đstanbul: s. Trakya ve Makedonya arasında sınır olmuştur9. 1994: 10. 494. Ares’in. 75. Erhat-A. Ancak. sert bölge anlamına gelen Trakya (Grekçe Trake). Can. güneyde ise Ege Denizi ve Hellespontos (Çanakkale Boğazı) ile sınırlı olduğunu belirtmişlerdir10. 5 Herodotos. Thrax.a. (Çev. 7 Ş. A. Şek. Đstanbul: s. Ksenophon. Trakia gibi farklı şekillerde geçmektedir.3 2.co. Trakya Bölgesi’nden söz ederken. Ayrıca bkz. Trakya Bölgesi’nin Coğrafyası Dağlık.wikipedia. H. 1. Đstanbul: VII. Đstanbul: VII. (Çev.uk. Harita 2: http://it. 7. 4 Homeros. Mitolojik kaynaklarda. Thrassa. Herodotos ise.. Thraix. Başlangıçtan Roma Çağı’na Kadar . 3. ayrıca “… sınırlanan batıda ise Salmydessos’tan (Midye/Kıyıköy) Perinthos’a (Marmara Ereğlisi). (1970): Klasik Yunan Mitolojisi. 6 Erzen. 10 Ksenophon.org/wiki/Tracia. (1994): Đlkçağ Tarihinde Trakya. kuzeybatıda Istros (Tuna) ve Aksios (Vardar) ırmakları. Harita 1: www. Şek. 1994: 7. 1. Đstanbul: VIII. kuzeydoğuda Pontos Euksinos. (1983): Herodot Tarihi. 1994: 11. . A. M. Trak kabilelerinin yerleşmiş olduğu. Hebros (Meriç). M. Thrakes şeklinde olduğu kabul edilmektedir3. (1962): Anabasis.world-map. 3 A.. (1970): Odysseia. Thukydides ve Herodotos’un eserlerinde Thrake. Homeros’un Odysseia adlı eserinde ise Threkendes olarak geçmektedir4. Thraus. Trakya. Istros (Tuna) ve Illyria arasında kalan bölgeyi “Thrakia” adı altında toplamıştır. 1. Đstanbul: s. 9 Erzen.

yeryüzü şekilleri bakımından kuzeyde ve güneyde dağlık kesimleri ve ortada da geniş ovaları içine alır. Paionlar ve Trakların kimi boyları. Pekman). Casson. (1987): Coğrafya. Arda) ve Agrianes (Ergines. Illyria. Bkz. Đstanbul: VII. Aynı adı taşıyan ötekilerle karışmaması için buraya daha çok Khersonessos Thrakia yani Thrakia Khersonessos’u deniliyordu….4 Güney uçta ise. Balkanların güneydoğusunda Karadeniz kıyısı boyunca Istrancalar uzanmaktadır. bölgenin ortasında Tonzos (Tuna). Güneyde. Haimos’a dek Traklar oturmaktadır…” şeklinde yazmıştır13. 2001: 19. Roma egemenliği döneminde ise Makedonya’nın dört kısma ayrılması ve sınırlarının genişletilmesinden sonra bölgenin batı sınırını Hebros (Meriç) Irmağı’nın oluşturduğunu belirtmiştir. yerleşim alanları çoğalmaya başlamış ve Bronz çağında bu yoğunluk son bulmuştur. Ardeskos (Arteskos. “…Strymon Irmağı’na kadar Makedonlar. batıdan ise Melas (Saros Körfezi) ile kuşatılmış olan Khersonessos (Gelibolu Yarımadası) yer alıyordu.” diyerek daha detaylı bilgi vermiştir11. Thrace. 15 Bulgaristan’da dört Paleolitik yerleşim bilinmektedir. VII. Ankara: s. Trakya. Bu dağ toplulukları arasında ise Ergene ovası yer alır. Haimos (Balkanlar) ile güneydeki Rhodope (Rodop) dağlarıdır. 13 Strabon. doğu ve kuzeydoğudan Hellespontos ve Propontis. Buna bağlı olarak. V. Trakya’nın birçok yerleşiminde Paleolitik çağın farklı evrelerine ait buluntular bulunmaktadır15. bölgenin sınırlarını anlatırken. 110. 33.b. Ergene) gibi üç büyük kolla beslenen Hebros (Meriç) akar. kuzey uçtaki Istros veya Danuvios denen Tuna’dır. (2001): Anadolu’un Tarihi Coğrafyası I. A. Trakya’nın en başta gelen akarsuyu..14 2. 10 V. 18. Trakya Bölgesi’nin Tarihi Trakya. Ancak kuzeydeki sınırın zaman zaman Haimos (Balkan Dağları) ve Strymon (Struma) Irmağı tarafından çizildiği kabul edilmiştir12. 14 Sevin. 1. . fakat bu sahanın ötesinde. Anabasis. bölgesel özelliğinden kaynaklanan bir geçiş alanı olmasından dolayı çok erken dönemlerden başlayarak insanlığın tarih sahnesinde yer almıştır. Neolitik çağın başlarından itibaren ise. Sevin. (Çev. kıyı hariç. Strabon ise. Güneyde Marmara Denizi kıyısına koşut olarak Ganos (Işıklar) Dağı yer almaktadır. (1926): Macedonia. Oxford: s. Belli başlı yükseltileri. Söz konusu bu yerleşimlerde 11 12 Ksenophon. S.

1926: 102. Maidobithynler. Bronz çağında da önemini korumuştur. 1994: 80. Phrygler’in de Bithynler21 tarafından yerlerinden atıldıkları antik kaynaklardan öğrenilmektedir22. Bu belgelerde. yüzyılın başlarını kapsayan dönemde Trakya’yı terk etmişlerdir24. Trak ve akraba kavimlerin yer değiştirme hareketleri önemlidir23. M. 24 Erzen. Bu varsayım kabul edilirse. Bkz. 1994: 86. M. 16 17 Erzen. Boeotia’da Minyan Krallığı’na akın ettiklerinden ve Attika’nın güneye giden kısımlarında oturduklarıdan söz etmektedir. Traklar’ın.ö.Erzen. A. 25 Mansel. 1994: 74.ö. M. 18 Mansel. Bithynler. binin ortalarında Traklar ile aynı olduklarını düşündüğü Doğu Balkan kabilelerinden Mysler’in bugünkü Bulgaristan’ın kuzeybatı kenar bölgesinden Sırbistan’ın kuzeydoğu taraflarına göç ettiklerini ve bu göçün yalnız bir defaya mahsus olmadığını ileri sürmektedirler19. gelişmiş bir Bronz çağı kültürüne sahip olduklarından söz edilmektedir. Casson. Neolitik çağdan Kalkolitik çağın sonuna kadar kültür gelişiminde bir devamlılığın olduğu gözlenmiştir16. 23 Erzen. 21 Brigler. II. 1938: 24.. Özellikle Merkezi Trakya’da gelişmiş bir Bronz çağı kültürünün varlığını yapılan çalışmalar göstermektedir17. M. II. Selymbria. 20 Herodotos’a göre Phrygler. . yüzyılda Yunanlılar. M. M. Avrupa’yı terk edip Asya’ya gitmeden önce “βρίγες” olarak isimlendirilendirilen bir Trak kabilesi idi. sonradan Balkan Yarımadası’ndan Anadolu’ya göç eden Phrygler’in20 Mysler’i yerlerinden atıp kendilerinin bu bölgeye yerleştikleri anlaşılmaktadır.ö. Aynı yazar. Bithynler ve Thynler aslen Trakyalı’dır. Mesembria ve Byzantion gibi birtakım koloni şehirleri kurmaya başlamışlardır25. Perinthos. II. 1926: 105-106. I. binin ilk yarısına ait Trakya’nın tarihi olaylarında. Apollonia. 8. Trakya Bölgesi. Bkz. Bebrykler. 8.ö. Erzen. Erzen. 1994: 83. Mygdonianlar.ö. 19 Erzen. bin yıllarında Avrupa’da geniş bir alana yayıldığı ve Adriyatik’ten Karadeniz’e kadar uzanan geniş sahayı yani tüm Balkan yarımadasını işgal ettikleri belgelerle desteklenmektedir18.. Casson. Trakya sahillerinde Abdera. Hellanicus. başka bir yerde “βρύγοι” olarak başka grup insanlardan söz etmektedir. 1938: 23 ve 83. 22 Erzen. Ainos. yüzyılın sonlarını ve 7. 1994: 75. 1994: 74-75. bin yıllarında Trakların.ö.5 yapılan çalışmalar sonucunda. 1994: 41 ve 57.

281 yılındaki Kurupedion savaşında ölmüş ve Trakya’nın dış hudutlarına kadar uzanan topraklar Seleukoslular’ın eline geçmiştir. Trakya’da hüküm sürdükten sonra M. 1994: 92. 1994: 103. 32 Mansel. 359-336) M.6 Pers Đmparatoru Dareios I (M. 1938: 29. bazı kabileler daha sonra Odrys hakimiyetinden çıkmak için harekete geçmiştir. 34 Mansel. Bu dönemde Lysimakhos kendini göstermiş ve tüm Trakya’yı hakimiyeti altına almayı başarmıştır. Aleksandros’un ölümünden sonra. 279-280 yıllarında Trakya Kelt akınlarına uğramış ve yakılıp yıkılmaya başlanmıştır32. 1938: 25. Bunun yanında. 1938: 33. M. 336 yılında II. 1994: 100 ve 102. 341 yılında bütün Trakya’yı Makedonya’nın hakimiyeti altına alıp vergiye bağlamıştır29.ö.ö.ö. Yaklaşık iki yıl sonra.ö. . Bu sırada Makedonya ve Trakya’nın kralı olarak kabul edilen Ptolemaios’un oğlu Keltlerle mücadele ederken ölmüş ve bu ölümün ardından çıkan kargaşalar ile yapılan mücadeleler sonucunda Trakya. M. Antiochos (M.ö. Mansel. 1994: 91. Lysimakhos.ö. 191 yılında Suriye Kralı III. Seleukoslu yönetici bu topraklara ayak basar basmaz öldürülmüştür31. Erzen.ö.ö.ö. Philippos’un (M. Trakya’yı Pers boyunduruğundan kurtarmak için ilk seferi Atinalı komutan Kimon yönetmiş. Erzen.ö. yüzyılın ortalarında Teres’in önderliğinde birleşen Trak kabileleri Odrys hakimiyetini kabul etmişlerdir27. 335 yılında bölgeye yaptığı seferlerle gücünü göstermiştir30. Philippos’un ölümünün ardından bazı Trak boyları ayaklansa da II. Erzen. Bölgenin bir kısmını egemenliğine geçiren II. 1994: 99. 30 Mansel. 1994: 103. M. 190 yılında Trakya Romalılar’ın hakimiyetine girmiştir34. Bunun yanında.ö. Erzen.ö.ö. M.ö. II. 223-187) Romalılara yenilmiş ve M. feodal bir devlet olarak teşkilatlanan Odrys devleti Makedonya Kralı II. 5. 28 Erzen. tamamen Seleukoslar’a bırakılmıştır33. 513 yılındaki Đskit Seferi ile başlayarak Trakya ve Balkanlar’ı işgal etmiş ve bir süre sonra Trakya tamamiyle Pers egemenliğine girmiştir26. 1938: 27-28. 359’da başlattığı seferlerle parçalanmaya başlamıştır28. Aleksandros (Büyük Đskender) (M. M. 522-486). Aristokratik. Asya eyaletleri gibi Trakya da başlı başına bir satraplık olmuştur. 33 Mansel. 336-323) M. 29 Mansel. 1938: 31. 1938: 32. 1938: 30. 1994: 97. Erzen. Erzen. M. 1938: 31. bölgedeki 26 27 Mansel. Ancak. fakat amacına ulaşamamıştır. 31 Mansel. Philippos Trakya’nın kolonizasyonuna önem vermiş.

uzaklıkta. A. E.. Marmara Bölgesi’nin kıyı kesiminin geçmişi ile ilgili önemli bilgi verecek bir konuma getirmektedir39. 2001: 22.Cilt. E. Şek. A.. Lev. Doğu Çatak Kazısı”.c. 378. 24. hemen yolun kuzeyinde. Özdoğan.R.. Ayrıca bkz. Makedonya Krallığı’nı ortadan kaldırmışlar ve Trakya’yı dört eyalete ayırarak tamamen hakimiyetleri altına almışlardır35. Resim 2. Işın . Lev. Kazısı ilk kez 1993 yılında başlayan Menekşe Çatağı38. Kazı Sonuçları Toplantısı. Kazı Sonuçları Toplantısı. (Çev. Derenin 300 metre kadar doğusunda. 1999: 350. A. Resim 1: Işın v.s. Değirmenaltı) gibi iki küçük yerleşme yeri geçildikten sonra Rhaidestos’a (Tekirdağ) varılır…. günümüzde 10 metre kadar yüksekliğe sahip Harekât Tepe olarak bilinen bir tümülüs bulunmaktadır40. Şek. 17. Işın. Müze Kurtarma Kazıları. (1958): Naturalis Historia. Loeb.50 metre yükseklikteki kayalığın üzerinde yer alan yerleşmenin. 35 36 Mansel. Samoslu göçmenlerce kurulan Heraion Teikhos. 197-160/159) verilmiştir. . Makedonya ile yapılan savaş sonucunda Romalılar. 37 Sevin.ö. Rackham). 239. Ayrıca bkz. 1938: 34.” diye bahseder36. şehrin merkezine 13 km. Hiereo ve olasılıkla Aerea gibi adlarla da anılan Heraion (Karaevli) ile Mokapara (Mocasura.d. (2000): “Tekirdağ Menekşe Çatağı 1998 Yılı Sonu Bilimsel Raporu”. 39 M. 168 yılında ise. yüzyılda önemli bir piskoposluk merkezi olmuştur. 1999: 5 . Bugün denizden 6-6. özellikle batı kesiminin güney yarısı deniz tarafından aşındırılmış ve kuzey güney doğrultusunda Menekşe Deresi tarafından Doğu ve Batı Çatak olarak ikiye bölünmüştür. Harita 4: Delemen. 48. Marmara Denizi’nin kuzey sahil şeridindeki kayalık taraçada. (2003): “Tekirdağ Menekşe Çatağı. 3. Harita 3: Özdoğan. 2. 21. London: IV. H. Eumenes’e (M. Menekşe Çatağı’nın Coğrafi Konumu Plinius bölgeden “…. (1995): “Menekşe Çatağı 1993 Yılı Kurtarma Kazısı” 5. 40 M. 6. A. Plinius.ö. 2004: 2. A. Đstanbul-Tekirdağ karayolunun hemen güneyinde deniz kıyısındadır. Işın. Şek. 2. Özdoğan.kıyı boyunca batıya doğru ilerlendiğinde. Ankara: s. Bizans Dönemi’nde önemli bir manastır bölgesi ve çömlek üretim merkezidir37. Lev. Yine Marmara Denizi (Propontis) kıyısında yer alan ve sığınmaya elverişli küçük bir limana sahip olan Ganos (Gaziköy). günümüze kadar korunabilmiş birkaç höyükten biri olması bu tepeyi. Tekirdağ ili Merkez ilçe Gazioğlu köyü sınırları içinde. 38 M. Ankara: s. Rhaidestos (Tekirdağ). sonraları Resisthon ve Resisto gibi adlarla anılmaya başlanmış ve M.7 bazı yerler Pergamon Kralı II. 1.Cilt. 2. Ankara: s. M. 1.

Derenin yatağı.8 Menekşe Deresi. Ankara: s. A. Yerleşmenin bulunduğu alanda. 43 M. 1995: 18. Bkz. II. Aksaç. daha doğrusu burkularak kepmesinin ancak şiddetli bir sarsıntı ile gerçekleştiği düşünülmektedir... Kazı Sonuçları Toplantısı. zamanla tepenin topografyasında önemli değişikliklere.ö. Ancak derenin yatağını derinleştirmesinin Hellenistik Dönem sonrası bir dönemde gerçekleşmesi. yüzyılın ortalarında dağın yanı sıra . bunun yakın zamanlarda dolduğu söylenmektedir41. Ganias/Ganis adıyla bilinen yöre. 2004: 2. Işın. dolayısıyla tepenin üzerindeki değişik dönemlere ait yerleşmelerin de kısmen tahribatına yol açmıştır. . Henüz bir deprem uzmanı tarafından bakılmamakla birlikte. A. erozyon gibi) ve Hellenistik 41 42 Işın. Topografya ile ilgili yapılan gözlemler. Özdoğan. F. 421. 40 N açmasının doğusundaki uzun duvarın yıkılma şekli. Doğu Çatak’ta bu eğimin daha az olduğu ancak Hellenistik Dönem’e kadar bu alanın çeşitli nedenlerle dolarak yükseldiği (bitki örtüsü. 45 Işın v. M. höyükte denize doğru bir eğimin varlığını göstermektedir. ana yolun gerisinde hemen hemen deniz seviyesine yakın bir düzlemdedir. A. Teres’e karşı gerçekleştirdiği seferler sonucunda Makedon egemenliğine girmiştir. Kuzucuoğlu’nun ön araştırmasına göre Menekşe Deresi’nin yatağının derinleştirmesi Hellenistik Dönem’den sonra olmuştur42. yüzyılda Ganos Dağı’nın Trakya’da kurulmuş olan yerli boylardan Odyrsler’in teritoryumunda bulunduğu ilkin Ksenophon’dan öğrenilmektedir. (2004): “Tekirdağ Menekşe Çatağı Doğu Çatak Kazısı”. Özdoğan . kumtaşı kayalıklardan oluşan bir falez halinde 10 metre yükseklikteki Marmara kıyısı. A.ö. ayrıca tahkim edilerek kale işlevi yüklendiğini bildirir. 25. Phillippos’un Kersebleptes ve III. 2004: 428. 44 Işıklar Dağı yakın zamana kadar antik dönemdeki gibi Ganos adıyla anılmıştır.d. E. kumtaşı içine kazmış olduğu derin ve dar bir yatakta akmaktadır. Yazılı kaynaklar Ganos Dağı’nda Hieros Oros (Kutsal Dağ) denilen zirvenin. Deniz tarafından sürekli aşındırma da tepenin güney kesiminin denizin içine yayılmasına neden olmuştur43. M. 2. bir kült yeri ve hazine barındırdığını. Bu nedenle burada doğu ve batı höyük alanları arasında küçük kayıkların girebileceği ufak bir koyun bulunduğunu. Delemen. 4. höyük alanının kuzeyinde. Jeomorfolog C. 5. (2003): 378.Cilt. dış etmenlere ve belki de Marmara Ereğlisi açığından geçip Ganos Dağları’na doğru uzanan ‘Kuzey Anadolu Fay Hattı’na bağlı olan bir tektonik hareketlenme ile şekillenmiştir44. Kazılar sırasında Batı Çatak’taki saptanan yangının da olasılıkla bu deprem sırasında çıkmış olabileceği arkeologlar tarafından ileri sürülmektedir45. M. E. Işın .

özellikle 19-U açmasında yapılan yoğun çalışmalar.d. II.. liman niteliği olan dere ağızlarında küçük yerleşimlerin kurulmasında rol oynamıştır. (1999): “Tekirdağ Menekşe Çatağı Kazıları 1997 Yılı Çalışmaları”. Ayrıca. 50 M.d.d. gelişen Anadolu ticaret ağına bağlı bir merkez olduğu anlaşılmaktadır. Bu dönemde Troia gibi. Kırklareli/Aşağı Pınar ile çağdaş Orta Kalkolitik ve yerel Trakya özellikleri ile birlikte Anadolu etkilerinin de görüldüğü Đlk Tunç Çağı I-II’nin varlığı kanıtlanmıştır. özellikle deniz yolu ile olan ticarete verdiği önem Trakya kıyıları boyunca. Bulgaristan’da bulunan bazı yerleşmelerde.. 1. 296. ..Cilt. 1993 yılından itibaren özellikle Batı Çatak’ta yoğunlaştırılan kazılarda.d. Kazı Sonuçları Toplantısı. 20. konumu bakımından Trakya’ya gelen Anadolu etkilerini iyi yansıtabilecek durumdadır48. Bu yerleşmelerin Trakya’nın iç kesimleri 46 47 Işın v. Romanya-Bulgaristan üstünden gelen kavimlerin de bu yerleşimde yaşadıklarını göstermektedir.. (2002): “Tekirdağ Menekşe Çatağı Kurtarma Kazıları”. A.ö. Oldukça yayvan olan höyükte. Işın v. Bunun yanında. bin yıl başlarında. özellikle Son Tunç Çağı’na ait bazı geleneklerin Menekşe Çatağı Đlk Demir Çağı mezar ve adak çukurlarında benzer şekilde görülmesi.d. M. 2003: 383. 2000: 239. Işın . 23.9 yerleşmenin bu dolgu eğimine uygun denize yüzünü vererek bir teraslama yapıldığı belirtilmektedir46. Ankara: s. E. 2000 yılında. 49 Lysimakhos sikkesi M. M. Menekşe Çatağı’nın Tarihi Menekşe Çatağı’nda yaşayan halkı büyük oranda Traklar ve batıdan gelen Hellen halkı oluşturmaktaydı. Özdoğan. 2. Menekşe Çatağı. Geç Roma Dönemi’ne ait bir sikke Roma Dönemi’nde de bu alanın herhangi bir amaçla kullanılmış olabileceğini göstermektedir50. 306-280 yılları arasına tarihlenmiştir.. A. 1. E.ö. Kuzey Anadolu’nun büyüyen merkezlerinin. Bkz. III. 48 M. Özdoğan. Ayrıca. 2004: 428. tarihlemeye yardımcı öğe olarak Lysimakhos Dönemi’ne ait bir sikke ele geçmiştir49. Ankara: s. Menekşe Çatağı’nın. Işın . Kuzey Marmara kıyısındaki diğer höyükler gibi. A. binyıl yerleşimleri ve Demir Çağı’na ait yerleşmelerin varlığını da ortaya koymuştur. Işın v. 1999: 296.ö. 314. A.Cilt. çok küçük ipuçları olmakla birlikte Karadeniz kavimlerinin de bu yerleşimde izlerine rastlanmıştır47. Işın v. Kazı Sonuçları Toplantısı.

. 2003: 383. Menekşe Çatağı’nın Marmara sahil şeridinde. Işın ve A. Kırklareli/ Aşağı Pınar Mevkii kazısında daha sonra sıyrılarak atılmış Hellenistik tümülüsün altındaki 90 tane adak çukuru. Ancak 1996 yılında denizin içinde yapılan kısa bir araştırma deniz içerisine yayılmış ve gömülmüş çok sayıda amphora parçasını belgelenmiş ve açılan açmalarda da yine çok sayıda amphora ele geçmiştir52. Harekât Tepe.. Işın v. (2001): Trakya ve Marmara Projesi Menekşe Çatağı Prehistorik Çanak Çömlek Buluntuları. d. Aksaç. yoksa söz konusu olan aynı zamanda Dionysos rahibi/müridi kralın zaman içinde kutsallık kazanan herkesin kabullendiği Dionysos’a ait bir kutsal alanda ya da yakınında gömülmesi midir?54 M.. Đstanbul Üniversitesi Araştırma Fonu tarafından 51 52 Işın v.E. 2.10 ile olan ticareti sağladığı anlaşılmaktadır. Harekât Tepe Tümülüsü gerçekten denizden görülmesi için mi bu kadar sahile yakındır. Çalışmalara. Đstanbul): s. tümülüsün kutsal bir alanın üzerine yapıldığını göstermişti. Hellenistik Dönem’de buranın küçük bir liman olarak değerlendirilmiş olup olmadığı kesin olarak bilinmemektedir51. Menekşe Çatağı Kazıları Tarihçesi Menekşe Çatağı yerleşmesi. 2004: 428. 1999: 301. bir kilometre uzaklıktaki Heraion Teikhos antik kentinin Trak Kralı Kersopleptes’in mezar anıtı Harekât Tepe Tümülüsü’nün konumunun Menekşe Çatağı yerleşmesinin (olası) adak alanı/ kutsal alan gibi işlevi ile doğrudan bir ilişkisi olup olmadığı da irdelenmesi gereken önemli bir sorundur. Dr. 53 F. 29. Özdoğan’ın sorduğu bu sorunun cevapları ileriki yıllarda verilebilecektir. Trakya’da şimdiye kadar saptanmış denize en yakın tümülüstür. bugün Tekirdağ Arkeoloji ve Etnografya Müzesi Müdürü olan Mehmet Akif Işın tarafından 1971 yılında saptanmıştır.d.d. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Đstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Mehmet Özdoğan başkanlığında başlamıştır.e. Tepenin hemen kuzeyinde. Güney Marmara ve Đç Trakya arasındaki ilişkinin (ticaret ağının) sağlandığı “Ara Đstasyon”lardan biri olduğu düşünülmektedir53. . 1993 yılında Tekirdağ Arkeoloji ve Etnografya Müzesi ile ortak olarak Prof. A. 54 Işın v.

200x70x4 metredir57. Ankara: s. Müze Kurtarma Kazıları Semineri.. Resim 1 ve 376. Işın v. derece arkeolojik sit alanından geçeceğinden yol hattı üzerinde arkeolojik kazılar yapılmadan yol genişletme çalışmalarına başlanamayacağına karar verilmiştir. Tekirdağ Arkeoloji ve Etnografya Müzesi işbirliği ile halen Doç. 1995 yılı çalışmalarında. Şekil 1. tabaka yapısı olarak isimlendirilen 2..10.11 desteklenen kazılar. Ankara: 373. 1997: 375. E. 1995: 22-23. A. 20 T açması içerisinde 1. A. 58 Bkz. 90..1999 gün ve 5272 sayılı kararı ile genişletilmesi planlanan Kınalı-Tekirdağ yol güzergahı Menekşe Çatağı 1. Resim 3 ve Şek. 1996 yılı çalışmalarında. Doğu Çatak ise. . 7. denize burun yapan dik bir kayalığın üzerinde. esas yapının 19 T ve 19 U açmaları içerisinde olduğu anlaşılmaktadır. (1996): “Tekirdağ Menekşe Çatağı 1995 Yılı Sonu Bilimsel Raporu”. kireçli bir harç ile sıvanmıştır. Özdoğan. Resim 4: Işın v. 20 V açmasında da 20 T’dekine benzer yuvarlak bir yapı ortaya çıkarılmıştır. A. üzeri iri dörtgen kiremitlerle örtülü sundurma ile kapatılmış pithos ve amphoraların olduğu mekan açılmıştır60.5 metre kadar çapta olan yuvarlak mekanın ortasında boyları bir metrenin üzerinde iki yassı taş bulunmaktadır. Araştırmaların şimdiye kadar esas ağırlığının verildiği Batı Çatak 100x60x3 metre boyutlarındadır. Işın . Özdoğan. Işın . 19 55 56 Aksaç. Aynı şekilde bu yapının da üst yapısının çöktüğü görülmektedir59. Lev. Plan 1: M. 2003: 377. Yapının dışında çok sayıda pithos ve amphora parçası bulunmasına rağmen bu yapının işlik olabileceği düşünülse de içinden destekleyecek hiçbir buluntu gelmemiştir. 2001: 22. 2001: 20. Açık avlusu olan. Edirne Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 14..d. Bununla birlikte basit görünümlü yapının kiremit çatısı olduğu gibi zemine çökmüştür. E. 60 M. 8. Lev. 59 Işın. Ayrıca Bkz. 3. Bu taşların arası bir platform oluşturacak şekilde doldurulmuş ve sert. A. Lev. Dr. Resim 3. Şek. Batı Çatak’ta58 1993 yılı çalışmalarında.d. Aslı Erim Özdoğan’ın bilimsel danışmanlığı altında devam etmektedir55. Müze Kurtarma Kazıları Semineri. Bu karar çerçevesinde 2000 yılında yapılan yoğun yüzey taraması ve Batı Çatak’ta 1993 yılından günümüze kadar sürdürülen kazılar (sadece 1999 yılında kazı yapılmamıştır) sonucunda yerleşmenin bu kesimde ana yola kadar devam etmediğini ancak tepenin Doğu Çatak kesimi için aynı durumun geçerli olmadığını göstermiştir56. 57 Aksaç. Şek. 4. (1997): “Tekirdağ Menekşe Çatağı 1996 Yılı Sonu Bilimsel Raporu”. 3.

d. Ayrıca bkz. Ayrıca bkz.12 U açmasında yarı taş yarı toprak tabanlı mekanın üzeri ahşap direklerle desteklendiği görülen iri kiremitlerle örtülü olup yangınla tahrip olup taban üzerine çöktüğü görülmüştür.. 64 Işın v. avluları. depo yerleri ve değişik nitelikteki mekanları ile bir yerleşim yapısı bulunmaktadır.d.ö.d. Şek. 306-280 yıllarına tarihlenen bir Lysimakhos sikkesi ele geçmiştir. Yer yer bozuk tabanlı yangınla yerle bir olan yapının ve avludaki sundurmaların üzerini örten ağır kiremitlerle kaplı çatısı olduğu gibi mekanların üzerine çökmüştür. Lev.1997: 377. 1997: 365-366. 18.17 U açmalarındaki Hellenistik ile Đlk Tunç Çağı arasında neredeyse steril kalın bir dolgunun bulunması.. Resim 5. 2000: 315 ve 317. Şek.. Toprak taban ve kerpiç parçaları üzerinde hasır izleri görülmektedir.. 19 U açmasında çalışmalara devam edilerek Hellenistik yerleşmenin korunmuş en güney ucu saptanmıştır. 20 T açmasındaki çalışmalarda bugünkü Menekşe Deresi’nin yatağının daha batıda olabileceği görülmüştür63. 18 T açmasındaki çalışmalar ile yerleşmenin batı kesiminde kuzeye doğru bir teraslama yapılmış olduğunu ve geniş bir alana yayılmış olduğu görüldü. . 61 62 Işın v. 63 Işın v. Resim 5: Işın v. Lev. yemek yenen yarı açık bir yer olarak kullanılıyordu. Mutfak olduğunu düşünülen bir mekanın içindeki çok sayıda farklı dönemlerin tipik özelliklerini taşıyan günlük kullanım eşyaları ve seramikleri ele geçmiştir62. Avluda tabana gömülü depo küpleri ve amphoralar bulunmaktadır. Resim 2: Işın v. 5. 1999: 244. Işın v.. 1998 yılı çalışmalarında.d. buna karşılık bu dolguların 19 T ve 20 T açmalarında bulunmaması buranın deniz çekilmesi sonucu dolduğunu göstermektedir64. 18 T açmasında. 18 U açmasından M. 1999: 298-301.d. üst yapının çökmesi sonucu kırılmış çok sayıda seramik parçaları bulunmuştur61. Sonuç olarak Hellenistik Dönem’e ait taş temelli kerpiç-ahşap karışık üst yapılı mimarisi olan. 1997 yılı çalışmalarında. Mutfak yapısı olarak düşünülen 18 T ve 19 T açmalarının devamı kazılmış ve bir seramik grubu daha çıkarılmıştır.d. Açılan mekan olasılıkla sadece oturulan. 19 T-U açmalarındaki çalışmalara devam edilmiştir ve bir seramik grubuna rastlanmıştır. 4. Resim 4.1997: 373. 2000 yılı çalışmalarında.

seramik sanatında Klasik ve Hellenistik Dönem arasında doğal bir kopuş-kırılma yoktur. (2001): Knossos Pottery Handbook Greek and Roman. Westholm. Waagé. Richter. I. International Congress on Hellenistic Ceramics. 70 G. Hellenistik Dönem. Eiring . I. Madra). Üç yüzyıldan daha uzun bir süre varlığını korumuş olan siyah ve kırmızı figürlü üsluplar pratik olarak bırakılmış ve bunların yerini başka teknikler almıştır70. Vessberg (Editörler). Forster. 305. (1984): Yunan Sanatı (Çev. yüzyılın sonundan M. Erken Hellenistik Dönem’de kıtasal olarak Yunan ve baskın olarak da Attika kökenli Siyah Firnisli seramikler erken dönem mallarının yerini 65 A. L. 2. O. HELLENĐSTĐK SERAMĐK A. Richter. (1990): ‘New Shapes and Tecniques in Early Hellenistic Athenian Pottery’ II.1990: 33. 91. (1956): “The Hellenistic and Roman Periods in Cyprus”: In A. Hellenistik ve Roma Dönem vazolarının form gelişimlerinin kronolojik olarak izlenmesi oldukça zordur66. Çünkü bu dönemlerin seramiği oldukça dikkatsiz şekilde ya da mekanik olarak üretilmiştir. yüzyılın sonlarından Augustus Dönemi’ne kadar olan süreci kapsayan seramikler de “Geç Hellenistik Dönem” olarak ayrılmıştır71. (1959): Handbook of Greek Art. (1948): Antioch-on-the-Orontes.ö. Bilim adamları. Part. Princeton: s. 33. yalnızca seramiğin gelişiminin ana hatları ayırt edilebilmekle birlikte oldukça karışık ve belirsiz görünüyor. 66 S. Buna bağlı olarak. J. Đstanbul: s. 53. M. 1956: 53. yüzyılın başlarına kadar olan dönemde üretilen seramikler “Erken Helenistik Dönem”. Oxford: s. 71 F. 4.ö. G. B. Bunun yanında. A. pek çok Hellenistik Dönem formu Klasik Dönem öncülerine sahiptir68. IV. 68 Rotroff . 4. 69 J. 2.ö. Hellenistik Dönem seramiğinin sonu için ise. . 353. 67 Westholm. Rotroff. G.ö. Aleksandros’un M. London: s. Çömlekçi ustaları genel olarak gelenekçidir ve nadiren yeni form ve teknikler üretmişlerdir. Part 3. Athens: s. bilim adamları net bir tarih verememektedir69. N. M. Westholm . 323 yılında ölümü ile başlatmaktadırlar. Buna bağlı olarak. Klasik Dönem sonrasında ise. çömleklerin süslemesine köklü değişiklikler de getirmiştir. Hellenistik Dönemi II. Stockholm: s.13 3. The Swedish Cyprus Expedition. Westholm’un belirttiği gibi. A. Hellenistik ve Roma Dönemi seramiği ile ilgili bilgiler çok sınırlıdır65. Bazı kazıların tabakalarından gelen buluntular önemli veriler sunsalar da. O. bunlar Hellenistik ve Roma Dönemi seramiğinin sınıflandırılması için oldukça yetersizdir67. Bunun yanında. Günümüzde kabul edilen ayırıma göre. Coldstream.

Daha sonraki dönemlerde siyah firnislilerin yerine kırmızı firnisli seramiklere doğru bir eğilimin olduğu görülmektedir. 77 Thompson. Metal işçiliği etkileri. fabrika metodlarının kullanıldığına dair çok fazla belirti yoktur75. 202. Bu kabartmalar. Megara ve Pergamon olmak üzere başlıca üç sınıf vardır. H. Geç Hellenistik Dönem’e gelindiğinde ise. 6. Kırmızı Figür Stili ortadan kalkmış veya bitmeye yüz tutmuştur74. ve 2. yüzyılda üretilmiştir.ö.ö. (1997): Greek Painted Pottery . M. A. firniste ve boyama veya kabartma olarak uygulanan süslemede göze çarpmaktadır77. yüzyıla tarihlenmekle birlikte çoğunluğu M. Seramik vazoların metal örneklerin formlarına bağlılığı. krater gibi diğer Siyah Figür vazolarına uygulanmıştır. iyi kalitede kırmızı firnisli seramikler. 74 R. Hesperia 3: s.ö. M. Erken örnekler M. 1934: 434. özellikle içte ve dıştaki derin dairesel yivler ile kaselerin iç yüzeyindeki kabartma simgelerde görülmektedir78. 3. M. 3.14 almıştır. London: s. 4. tipik formları ile piyasalara üstünlüğünü kabul ettirmiştir72. Kıta ve Batı Anadolu’da vazolar üzerinde görülen aplike kabartmalar. 76 Cook. Cook. Bu dönemde Calene. Bu dönemde vazo formları bazı değişikliklere uğramış ve yerel üretimlerin ortaya çıkmasıyla da kalitede kötüye doğru bir gidiş gözlenmiştir. hydria. 1934: 311. yüzyıldan Mö. 72 73 Waagé. (1934): “Two Centruies of Hellenistic Pottery”. metal kapların üzerinden kalıplanarak alınmıştır. Kırmızı Figürlü vazoların süslemesi üzerinde yoğunlaşmış ve iki yüzyıl içerisinde bu stili geliştirmişlerdir73. Erken Hellenistik Dönem’deki özensiz fırınlamaların çömleklerin yüzeyinde düzensiz renklerin görülmesine sebep olduğu görülmüştür. amphora. 4. 311. Hellenistik Dönem’e kadar. 1997: 202. skyphos. 1997: 270. Thompson. 4. Özellikle. yüzyıla kadar Atinalı çömlekçiler. M. yüzyıllarda seramik sanatının sadece formda değil malların inceliğinde. 1948: 6.ö. 75 Cook. Güney Đtalya yakınlarındaki Calene’de bulunduğu için bu şekilde isimlendirilen Calene Seramiği’nde kabartmalarla süslenmiş kaplar görülmektedir. yüzyılın sonlarında ise. 78 Thompson. . Hellenistik Dönem çömlek standartlarını metal işçiliği hazırlamıştır76.ö.

Hellenistik Dönem’de üretimdeki artan dikkatsizlik yaygın bir eğilim olmaya başlamıştır. Her iki ekolün de taklitleri ve yerel üretimleri olmuştur. Bu basit bezemeli seramikler çok uzun süre önemlerini koruyamamış ve yerlerini daha özenli kabartmalı süslemeleri olan örneklere bırakmışlardır. Yarı kürevi kalıp yapımı kabartmalı bu kaseler lüks kaplar arasında çekici 79 80 Cook. Sicilya’dan Küçük Asya’ya kadar Akdeniz’in birçok noktasında karşımıza çıkmaktadır. bu vazoların özensiz yapımdan incelikle yapılmışlara doğru sıralandığı görülmektedir79. Bu gruba ait seramikler.ö. yuvarlak çelenkler. Cook. 3. 1997: 202. Yerel endüstriler daha titiz ve dikkatli olmaya başladıklarında bu farkı azaltmaya başlamıştır.ö. 1997: 202. yüzyılın sonlarını takip eden dönemde boyalı bezemeli sıradan seramikler çok az ve basit süslemelerle açık zemin üzerine koyu boya veya koyu zemin üzerine açık boya olarak yapılmaya başlanmıştır. Hellenistik Dönem koyu zemin üzerine açık renk bezeme grubu. Bu üretim merkezleri. çelenkler ve de sarmaşıklardır. 4. M. 2. 82 Rotroff. 1934: 311. veya 1.ö. Attika üretimlerine karşı. M. Atina’da M. yunuslar. 83 Thompson. bu pazarın daha ucuz temsilcileri olan taklit üretimlerle artan talepleri karşıladılar. Bu süslemelere bazı soyut desenler. şeritler ve müzikal enstrümanlar eklenmiştir80. asma ve defne ağacı (mrtyle ve zeytin dalı) zincirleri.ö. Hellenistik vazo sanatının en gözde süslemeleri ise.15 Hellenistik Dönem seramik formları üzerinde yapılan bazı araştırmalarda. Batı Yamacı ekolü ise. Yunanistan’da Batı Yamacı Seramiği ve Đtalya’da Gnathia Seramiği olarak başlıca iki ekole ayrılmaktadır. M. yüzyılın ortalarında veya sonunda sona ermiştir. Vazoların içinde ve dışında çark izlerinin belirgin şekilde görülmesi sıklıkla karşılaşılan bir durumdur. 4. Hellenistik Dönem’e kadar Attika seramiği genellikle dikkat çekici bir şekilde doğu bölgelerin yerel üretimlerinden farklıydı. yüzyılın sonunda Attika Kırmızı Figür Stili’nin halefi olarak ortaya çıkmış ve M.ö. Cook. 81 Thompson. yüzyılın ortalarında Apulia Kırmızı Figür Stili’nin bir çeşit mirasçısı olarak kendini gösterir. Batı Yamacı Seramiği’nden kısa bir süre sonra Megara Kaseleri’nin üretimlerine başlanmıştır83. Gnathia Seramiği. 1990: 34. . 1997: 204. yüzyıla kadar devam etmiştir81. 4. 1934: 311. Bu geniş coğrafyada üretim yapan her merkez kendi farklı belirgin çeşitlerini üretmiştir82. Bu bezeme biçimi.

R. 3. yüzyıla arasına tarihlenmektedir. kabartmalar bağımsız olarak kalıplanmış ve çark yapımı vazolara eklenmiştir85. 541.ö.16 olup form ve süsleme açısından kolayca tanınabilir bir gruptur84. Mlynarczyk (editörler). E.ö. soluk astar veya direkt yüzey üzerine uygulanırdı. Bu örnekler siyahımsı kırmızı firnisli olup. Meyza .150 ile M. 1959: 353. Genel olarak Güney Đtalya’daki Canosa’da bulunduğu için bu ismi alan “Canosa Vazoları”da benzer tekniklerle yapılmış ve plastik süslemeler eklenmiştir90. yüzyılın ortaları ile M. 91 Richter.ö. üzerlerine ek boyalarla bezemeler yapılırdı. (1995): ‘Moldmade Relief Bowls from Tel Dor. 1959: 354. B. Gürler. “Hadra” vazolarının çoğu bu teknikte yapılmıştır89. büyük olasılıkla M.ö. 734. Çeşitli gruplardan oluşan açık zemin grubunda. The BSA Fitch Laboratory Occasional Paper 1. 85 Richter. açık beyaz. açık zemin metodu Hellenistik dünyanın daha çok kenar (ya da taşra) bölgelerinde üretilmiştir. yaygın Hellenistik süslemeler kahverenginden siyaha. koyu zemin zevki yerleşmiştir88. 50 yılları arasında üretilmiştir. kökeni tam olarak bilinmeyen lagynoslardır86. Rosenthal-Heginbottom. . Israel. (1986): Greek and Cypriot Pottery. 1959: 353.Warsaw: s. 1984: 305. Bu tür dekorasyon Akdeniz’de yaygın olup Adriatik’in doğusunda en yaygın grup. Megara Kaseleri ilk olarak Megara’da yoğun olarak bulunduğu için bu şekilde isimlendirilmekle birlikte. ‘Hellenistic and Roman Pottery in the Eastern MediterraneanAdvances in Scientific Studies’. Genel olarak. J. genellikle M. 88 Cook. London: s. (2002): “Tire-Ayaklıkırı’ndan Bir Lagynos” Belleten Cilt: LXV. 2002: 542. a Review of Scientific Studies. Pergamon örnekleri ise. 1. Attika dâhil olmak üzere diğer yerlerde de (biraz daha geç olsa da) üretilmiştir. Cook. 87 Gürler. 90 Richter. Çoğunlukla Hadra’da ve Aleksandria’daki (Đskenderiye) mezarlıklarda külleri taşımak (urne kabı) amaçlı kullanıldığı için bu şekilde isimlendirilen Hadra hydrialarında beyaz veya sarımsı astar üzerine koyu renk boyama uygulandığı görülmektedir91. 365. Jones. 89 Richter. Sayı:243: s. 1997: 207–208. Bu seramik grubu. Delos ve Kıbrıs’tan Mısır’a kadar geniş bir alanda bu tarz süslemeye sahip seramikler görülmektedir87. Karadeniz kıyılarından Batı Anadolu kıyılarına. Hellenistik Dönem boyalı seramiğinde ikinci grubu açık zemin üzerine koyu bezemeliler oluşturur.A Preliminary Report’ In H. 1997: 203. Yunanistan’ın büyük merkezlerinde ise. 86 Cook. Bu Hellenistik vazolardan bazılarının yüzeyi beyaz astar ve süslemelerle kaplanıp. Hadra 84 R. 1997: 203.

yüzyılın erken dönemlerine tarihlenmektedirler98. Sicilya’daki Centuripae’da üretilmiş oldukları için bu ismi alan “Centuripae Seramiği”nin en yaygın formu çan krater olup vazolar üzerinde yaygın olarak kimi zaman Pompei ve Herculaneum’daki fresklerin stiline ulaştığı görülen çeşitli renklerde plastik süslemeler özellikle de kadın figürlerine rastlanmaktadır. Bunların arasında. Aleksandria.J. 97 Richter.ö. yüzyılın ikinci yarısına tarihlenmiştir96. 99 Cook. genellikle M. Richter. 1997: 204. daha kaba kilden yapılmış. 1986: 734. Diğer grup ise. bu hydriaların Girit ile ilişkili olduğunu söylemektedir94. Cook. 1997: 207-208. Figürlü sahneler ise. P. 98 Richter. Bu grupların dışında az da olsa Hellenistik polykrom (çok renkli) vazolar da çeşitli merkezlerde üretilmiştir. koyu renklerle boyanmış ve astarlanmamış hyrialardan oluşur.17 hydriaları kendi içinde iki gruba ayrılır. Bazı vazolar üzerinde kazınmış ya da yazılmış ölüm tarihleri bize M. M. Kyrene ve Güney Rusya’da ele geçen çok geniş hydrialar ve amphoralar yoğun renklendirilmiş zincirlerle süslenmiştir. Bu vazolar. Hadra hydrialarını sadece stilden yola çıkarak tarihlemek oldukça zordur. Cook. Jones. 1956: 77.ö. R. Bu hydrialar için yaygın görüş büyük çoğunluğunun Mısır üretimi olduğu şeklindedir93. 94 Cook. Aleksandria. Calaghan ise. 92 93 Jones. Cook. Bunun yanında. 1984: 305. 1986: 734. Birinci grup kaliteli kilden yapılmış. 1986: 735. 1984: 305. Aleksandria nekropolisindeki mezarlarda çıkan buluntularla benzer tipte olan Hadra hydriaları Kıbrıs’ta da bulunmuş ve yazıtlardan yola çıkılarak M. . 271 ile 209 yılları arasında kullanıldıklarını göstermektedir97. Knossos ve Atina’dan bir miktar hydriayı analiz etmiş ve Nil deltası ve Knossos’taki çağdaş malzemelerle karşılaştırıldığında kökenin Girit olduğunu ileri sürmüştür95. polykrom (çok renkli) olarak süslenmiş olup beyaz zeminli hydrialardır92. 1997: 208 95 Jones. daha çok Batı’da Canosa ve Apulia’da üretilen örnekler üzerinde çok yaygındır99. 96 Westholm. 3.ö. 1997: 209-210. Hellenistik Dönem’e özgü Hadra hydriaları’nın tarihlenmesi ve kesin üretim yerleri konusunda bilim adamları arasında bazı farklı yaklaşımlar vardır. 3. 1959: 353.

Kabartmalı vazoların üretimine Roma Dönemi’nde de devam edilmiştir. Lagynos formu.18 Hellenistik vazoların büyük çoğunluğunda boyalı süslemelerden kaçınılmış. bir Hellenistik Dönem formudur. Siyah boyalı ve Batı Yamacı Seramikleri arasında önceki örneklerine göre daha dar. 1959: 357. Hydrialar. Bu tip kantharoslar. yuvarlak gövdeye ve gaga ağza sahip oinokhoeler görülmektedir. 102 Rotroff. Bunun yanında kotyle. Hellenistik Dönem Seramiği’nde vazo formları erken dönemlere göre sınırlıdır. 309. Roma örneklerinin tamamen okside şartlar altında fırınlamasından kaynaklanan düzenli açık kırmızı firnisli olmalarıdır100. Centuripae Seramiği’nde de değişik bir çeşit çan krater görülmektedir. Önceleri Arretine vazoları ve daha sonraları ise Terra Sigillata denilen bu kabartmalı Roma seramikleri. sıklıkla kalıp yapımı kaide ve üst kısımlarına doğru hafif konkav olmaya meyilli form en yaygın olanıdır. 4. Küçük pelikeler ise. Lagynos seramiği içerisinde iyi bilinmekle birlikte. M. yalnızca Batı Yamacı Seramiği’nde yaygın olarak kullanılmıştır101. Gnathia Seramiği’ndeki bazı çan kraterlerin kulpların yerini tutamakların aldığı görülür. Hellenistik Dönem’de Hadra üretimleri içerisinde görülmektedir. Hellenistik Dönem siyah firnisli ve Batı Yamacı Seramiği’nde kısa bir süre için kendini göstermiştir. 1990: 35. Megara Kaseleri ile aynı teknikte yapılmıştır. Hellenistik Dönem içerisinde. Đçe dönük gövdeli çan kraterler ise. siyah firnisli ve kabartmalı örneklerde de kullanılmıştır. 3.ö. Keskin veya nadiren kavisli omuzlu ve yuvarlak ağızlı düz dipli bir çeşit oinokhoe olan lagynos ise. Aralarındaki fark. Bu oinokhoeler olasılıkla form olarak lagynosları etkilemiştir. 1984: 306. Bu kantharoslar her zaman Batı Yamacı stilinde 100 101 Richter. Cook. açılı bir omuza.ö. Hellenistik Dönem’de varlığını çok uzun süre sürdürememiştir. yüzyılda standart formunu bulan içki kabı Hellenistik kantharostur102. yüzyılda sık olarak üretilmiştir. bunların yerini kabartmalar almıştır. . M. Korinth şehrinde Hellenistik Dönem’e ait buluntular arasında kotyle çok yaygındır. 1997: 221–237. Richter. Hellenistik Dönem’in sonlarına kadar varlığını devam ettirmiştir. Küçük kalyks-kraterler. Boyunlu amphora. Gnathia seramiğinde yaygındır.

2. 116-118. . Fig. 107. M. Yaklaşık olarak küreye yakın gövdeli.d. (1995): Đstanbul Arkeoloji Müzeleri Pişmiş Toprak Kandiller Kataloğu: Protohistorik. Đstanbul: s. 3. Anadolu ve Mısır’da bol miktarda görülmektedir. Çark yapımı kandiler içerisinde üzerindeki bezemeleri kalıp yapımı olan Knidos kandilleri büyük bir üne sahip olmuşlardır106. kabartmalı kase ve sosluklar diğerlerinden daha özel ve ilgi çekicidir. yüzyılda üretilen iç kısımlarında baskı bezekli. Kassab-Tezgör . Thompson’a göre. yüzyılın ortalarında kalıp yapımı ve bezemeli kandiller Akdeniz ve çevresi kültürlerin çeşitli yerlerinde görülmeye başlamıştır. T. Bunların içinde en özenli olanları Megara Kaseleri’dir. yüzyılın kalın cidarlı kaseleri daha sonra sıklıkla yumurta kabuğu inceliğinde örneklerle yer değiştirmiştir. Hellenistik Dönem siyah boyalı seramikleri arasında çok yaygındır. kulpsuz ve kaideli ya da kaidesiz kaseler. 1990: 33. Bunların yanı sıra Attika Ariston kandilleri de kaliteleri ile dikkat çekerler105. Ephesos ve Pergamon kandilleri Anadolu’nun çeşitli yerlerinde gözde olmakla birlikte Attika ve diğer bölgelere de ihraç edildiği görülmektedir. Doğu Ege. yüzyılın ilk çeyreğinde deneysel olarak tanımakla birlikte yüzyılın ikinci çeyreğinde gözde hale gelmiştir103. 3. Arkaik. 1995: 71. M. Bu incelik kaselerin çabuk pişmesini sağlamış ve metalik bir firnis sürülerek metal kapların olağanüstü yakın taklitleri üretilmiştir. 4. Hellenistik Dönem’e ait kandiller. M. 103 104 Rotroff. Đnce cidara olan bu eğilim kaselerin yanında tabak ve sosluklarda da rahatlıkla görülebilir104. Sezer.19 bezenmişlerdir.ö. 106 Kassab-Tezgör v. M. 1934: 313 ve 432. Thompson. A.ö.. 105 D.ö.ö. H. Klasik ve Hellenistik Dönemler. Doğu ile Batı arasında ticari ilişkiler yoğunluk kazanmaya başladığında bunda en olumlu etkilenen merkez Rhodos olmuştur.

20

4. MENEKŞE ÇATAĞI HELLENĐSTĐK SERAMĐĞĐ

4. a. Kaseler (Kat. No. 1-115)

Menekşe Çatağı’nda Hellenistik Dönem’e ait kaseler; içe dönük ağızlı, dışa dönük ağızlı, ağız kenarı sivri biten, rulet bezemeli ve Megara Kaseleri olmak üzere beş ana grupta toplanmıştır.

4.a.1. Đçe Dönük Ağız Kenarlı Kaseler (Kat. No. 1-83)

Đçe dönük ağızlı kaseler; ağız kenarı yuvarlak bitenler, ağız kenarı köşeli bitenler, büyük çaplı kaseler ve yarımküre kaseler olarak dört alt bölüme ayrılmıştır.

4.a.1.a. Ağız Kenarı Yuvarlak Bitenler (Kat. No. 1-45)

Ağız kenarı yuvarlak biten içe dönük ağız kenarlı kaselerin üç farklı tipi vardır;

4.a.1.a.1. Tip I (Kat. No. 1-19)
Kat. No. 1. Đçe dönük ağız kenarlı kase ağız ve gövde parçası. Batı Çatak /1996. 18 T 2 plankare. Çiz.Lev.1, Levha 1 Ağız Çapı: 10.4 cm. Kaide çapı: 5.3 cm. Yükseklik : 5.2 cm. Kil Rengi: Açık kırmızımsı kahverengi (2.5 YR 6/4). Firnis Rengi: Đç kısımda koyu kırmızımsı gri (10 R 4/1) ve dış kısımda çok koyu kırmızıdan siyaha (10 R 3/3’den 2.5 YR 2/N2’ye). Tanım: Yuvarlatılmış dudak kenarlı. Halka kaideli. Dışa dönük profil veren kaide, yükselen gövde ile birleşmektedir. Gövde, dudakla birleşirken keskin bir dönüş yapmakta ve köşeli bir profil oluşturmaktadır. Kaidenin içerisinde gövde konik profil vermektedir.

21

Kat. No. 2. Đçe dönük ağız kenarlı kase. Batı Çatak /1997. 19 T 28 plankare. Çiz.Lev.1, Levha 1 Ağız Çapı: 19.5 cm. Kaide Çapı: 7.4 cm. Korunan Yükseklik: 8.5 cm. Kil Rengi: Koyu kırmızımsı kahverengiden turuncumsu kahverengiye. Firnis Rengi: Dışta akmış. Pembemsi turuncudan devetüyümsü turuncuya metalik parlaklık var. Đçte açık kahverengi. Dışta dudak kenarında yanıklar var. Tanım: Akıtma bezekli , iyi pişmiş, halka kaideli, ağza doğru genişleyen ağız kısmı keskin içe dönük derin kase, dışta dudak kenarında yanıklar var. Đki parçadan tümlendi.

Kat. No. 3. Đçe dönük ağız kenarlı kase ağız ve gövde parçası. Batı Çatak/1995. 19 T 13 plankare. Çiz.Lev.1, Levha 1 Ağız Çapı: 17.0 cm. Kaide Çapı: 6.8 cm. Korunan Yükseklik: 7.1 cm. Kil Rengi: Mika katkılı, soluk kırmızı (10 R 6/3). Firnis Rengi: Dışta akmış, siyah (10 YR 2/1’den 10 YR 3/4’e) ve içte koyu kırmızımsı kahverengi (5 YR 3/2). Tanım: Đçe dönük ağızlı. Halka kaideli. Dışa dönük profil veren kaide yükselerek içe dönen gövde ile birleşmektedir.

Kat. No. 4. Đçe dönük ağız kenarlı kase ağız ve gövde parçası. Batı Çatak/1998. 20 T 113 Duvar, Çiz.Lev.2, Levha 1 Ağız Çapı: 9.9 cm. Korunan Yükseklik: 3.7 cm. Kil Rengi: Açık kırmızımsı kahverengi (5 YR 6/4). Firnis Rengi: Dışta ve içte silik kırmızı (2.5 YR 4/2). Tanım: Đçe dönük ağızlı. Yuvarlatılmış dudak kenarlı. Yükselerek gelen gövde, dudak altında keskin bir dönüş yapmakta ve köşeli bir profil oluşturmaktadır.

Kat. No. 5. Đçe dönük ağız kenarlı kase ağız ve gövde parçası. Batı Çatak /1996. 20 T 72 plankare. Çiz.Lev.2, Levha 2 Ağız Çapı: 10.2 cm. Korunan Yükseklik: 4.0 cm. Kil Rengi: Açık kırmızımsı kahverengi (2.5 YR 6/4). Firnis Rengi: Đçte silik kırmızı (10 R 4/2) ve dışta dudak altına kadar çok koyu gri (2.5 YR 3/N3). Tanım: Yuvarlatılmış dudak kenarlı. Yükselerek gelen gövde, hafif (tatlı bir dönüş) kavis yaparak dudakla birleşmektedir.

22

Kat. No. 6. Đçe dönük ağız kenarlı kase ağız ve gövde parçası. Batı Çatak /1996. 18 T 2 plankare. Çiz.Lev.2, Levha 2 Ağız Çapı: 9.8 cm. Korunan Yükseklik: 2.6 cm. Kil Rengi: Mika katkılı, açık kırmızımsı kahverengi (2.5 YR 6/4). Firnis Rengi: Dışta ve içte kırmızıdan koyu kahverengiye (2.5 YR 4/6’dan 7.5 YR 3/2’ye). Tanım: Đçe dönük ağızlı. Yuvarlatılmış dudak kenarlı. Yükselerek gelen gövde, hafif (tatlı bir dönüş) kavis yaparak dudakla birleşmektedir.

Kat. No. 7. Đçe dönük ağız kenarlı kase ağız ve gövde parçası. Batı Çatak /1996. 20 T 70 plankare. Çiz.Lev.2, Levha 2 Ağız Çapı: 14.1 cm. Korunan Yükseklik: 2.05 cm. Kil Rengi: Az mika katkılı, kırmızımsı gri (5 YR 5/2). Firnis Rengi: Koyu grimsi kahverengi (10 YR 4/2). Tanım: Đçe dönük ağızlı. Yuvarlatılmış dudak kenarlı. Gövde, kavis yaparak dudakla birleşmektedir.

Kat. No. 8. Đçe dönük ağız kenarlı kase ağız ve gövde parçası. Batı Çatak /1994. 18 U 9 plankare. Çiz.Lev.2, Levha 2 Ağız Çapı: 8.8 cm. Korunan Yükseklik: 2.15 cm. Kil Rengi: Açık kırmızımsı kahverengi (5 YR 6/4). Firnis Rengi: Đçte çok koyu gri (7.5 YR 3/N3), dışta iyi korunamamış. Tanım: Đçe dönük ağızlı. Yuvarlatılmış dudak kenarlı. Yükselerek gelen gövde, hafif (tatlı bir dönüş) kavis yaparak dudakla birleşmektedir.

Kat. No. 9. Đçe dönük ağız kenarlı kase ağız ve gövde parçası. Batı Çatak/1994. 17 U 8 Doğu Profil. Çiz.Lev.2, Levha 3 Ağız Çapı: 18.8 cm. Korunan Yükseklik: 2.4 cm. Kil Rengi: Mika katkılı, kırmızımsı gri (10 R 6/1). Firnis Rengi: Đçte ve dışta iyi korunamamış, çok koyu gri (5 Y 3/1). Tanım: Đçe dönük ağızlı. Hafif küt dudak kenarlı. Gövde, kavis yaparak dudakla birleşmektedir.

Kat. No. 10. Đçe dönük ağız kenarlı kase ağız ve gövde parçası. Batı Çatak/1995. 19 T 18 plankare. Çiz.Lev.3, Levha 3 Ağız Çapı: 14.6 cm. Korunan Yükseklik: 2.5 cm. Kil Rengi: Gri (10 YR 5/1).

23

Firnis Rengi: Dışta ve içte açık griden koyu griye (7.5 YR 4/N4’den 7.5 YR 6/N6’ya). Tanım: Đçe dönük ağızlı. Yuvarlatılmış dudak kenarlı. Gövdenin cidarı dudağa doğru kalınlaşmaktadır.

Kat. No. 11. Đçe dönük ağız kenarlı kase ağız ve gövde parçası. Batı Çatak /1994. 18 U 8 plankare. Çiz.Lev.3, Levha 3 Ağız Çapı: 14.6 cm. Korunan Yükseklik: 2.2 cm. Kil Rengi: Açık kırmızımsı kahverengi (5 YR 6/4). Firnis Rengi: Dışta kırmızı (10 R 5/8’den 2.5 YR 4/8’e) ve içte kırmızı (10 R 5/6). Tanım: Đki parçadan oluşmaktadır. Đçe dönük ağızlı. Yuvarlatılmış ve kalınlaşmış dudak kenarlı.

Kat. No. 12. Đçe dönük ağız kenarlı kase ağız ve gövde parçası. Batı Çatak. Çiz.Lev.3, Levha 3 Ağız Çapı: 12.6 cm. Korunan Yükseklik: 4.1 cm. Kil Rengi: Mika katkılı, kırmızımsı sarı (5 YR 7/6). Firnis Rengi: Đçte akmış, siyah (7.5 YR 4/2) ve dışta akmış, siyah (5 YR 2/1’den 7.5 YR 4/2’ye). Tanım: Üç parçadan oluşmaktadır. Firnis akmıştır. Đçe dönük ağızlı. Yuvarlatılmış dudak kenarlı. Dudak içe kıvrılmıştır. Dudağa doğru incelmektedir.

Kat. No. 13. Đçe dönük ağız kenarlı kase ağız ve gövde parçası. Batı Çatak /1995. 19 T 18 plankare. Çiz.Lev.3, Levha 4 Ağız Çapı: 16.8 cm. Korunan Yükseklik: 4.3 cm. Kil Rengi: Açık kırmızı (10 R 6/6). Firnis Rengi: Dışta iyi korunamamış, içte kırmızı (10 R 5/6). Tanım: Đçe dönük ağızlı. Yuvarlatılmış dudak kenarlı. Cidar, dudağa doğru kalınlaşmaktadır. Gövde, düz yükselmektedir.

Kat. No. 14. Đçe dönük ağız kenarlı kase ağız ve gövde parçası. Batı Çatak /1996. 20 T Temizlik. Çiz.Lev.3, Levha 4 Ağız Çapı: 18.2 cm. Korunan Yükseklik: 3.5 cm. Kil Rengi: Kırmızımsı sarı (5 YR 7/6). Firnis Rengi: Dışta akıtma firnis, silik kırmızıdan kırmızıya (10 R 5/8’den 2.5 YR 4/2’ye) ve içte kırmızı (10 R 5/8). Tanım: Đçe dönük ağızlı, yuvarlatılmış dudak kenarlı.

Kat. No. 15. Đçe dönük ağız kenarlı kase ağız ve gövde parçası. Batı Çatak /1994. 17 U 1 plankare. Çiz.Lev.4, Levha 4

24

Ağız Çapı: 13.8 cm. Korunan Yükseklik: 2.4 cm. Kil Rengi: Mika katkılı, açık kırmızı (2.5 YR 6/8). Firnis Rengi: Dışta iyi korunamamış ve içte kırmızı (10 R 5/8). Tanım: Đçe dönük ağızlı. Yuvarlatılmış dudak kenarlı. Gövde, dudak altında kavis yapmaktadır.

Kat. No. 16. Đçe dönük ağız kenarlı kase ağız ve gövde parçası. Batı Çatak /1996. 20 T 76 plankare. Çiz.Lev.4, Levha 4 Ağız Çapı: 15.2 cm. Korunan Yükseklik: 3.1 cm. Kil Rengi: Açık kırmızımsı kahverengi (2.5 YR 6/4). Firnis Rengi: Metalik, içte ve dışta sarımsı kırmızı (5 YR 4/6). Tanım: Đçe dönük ağızlı. Yuvarlatılmış dudak kenarlı. Gövde, dudak altında kavis yapmaktadır.

Kat. No. 17. Đçe dönük ağız kenarlı kase ağız ve gövde parçası. Batı Çatak /1996. 20 T 76 plankare. Çiz.Lev.4, Levha 5 Ağız Çapı: 15.8 cm. Korunan Yükseklik: 2.4 cm. Kil Rengi: Az mika katkılı, pembe (5 YR 7/4). Firnis Rengi: Dışta ve içte metalik parlaklık var. Koyu kırmızı (2.5 YR 3/6). Tanım: Đçe dönük ağızlı. Yuvarlatılmış dudak kenarlı. Gövde, dudak altında keskin bir dönüş yapmaktadır. Cidar, dudağa doğru kalınlaşmaktadır.

Kat. No. 18. Đçe dönük ağız kenarlı kase ağız ve gövde parçası. Batı Çatak /1996. 19 U 3 plankare. Çiz.Lev.4, Levha 5 Ağız Çapı: 15.2 cm. Korunan Yükseklik: 2.0 cm. Kil Rengi: Pembe (5 YR 7/4). Firnis Rengi: Dışta kırmızı (5 YR 3/4) ve içte metalik kırmızı (2.5 YR 4/6). Tanım: Đçe dönük ağızlı. Yuvarlatılmış dudak kenarlı. Gövde, dudak altında yumuşak bir dönüş yapmaktadır.

Kat. No. 19. Đçe dönük ağız kenarlı kase ağız ve gövde parçası. Batı Çatak /1994. 20 T 28 plankare. Çiz.Lev.4, Levha 5 Ağız Çapı: 18.0 cm. Korunan Yükseklik: 2.5 cm. Kil Rengi: Mika katkılı, pembe (5 YR 7/4). Firnis Rengi: Dışta kırmızıdan koyu kırmızımsı kahverengine (2.5 YR 5/6’dan 5 YR 3/4’e) ve içte koyu gri (5 YR 4/1).

4. Yükselerek gelen gövde dudağa doğru kalınlaşmaktadır.5. 20 T Yüzey.a.Lev. 22. Đçe dönük ağız kenarlı kase ağız ve gövde parçası.a. Batı Çatak /2000. 20-40) Kat.6 cm. Kat. Tanım: Đçe dönük ağızlı. Tanım: Đçe dönük ağızlı. 20. No. 18 U 9 plankare.5. 23. Kil Rengi: Az mika katkılı. Tanım: Đçe dönük ağızlı.5 YR 5/4). Yuvarlatılmış dudak kenarlı. No. 21. Çiz. Korunan Yükseklik: 2. Batı Çatak /1994.Lev.1. 18 T 41 plankare. Çiz. . 20 T 12 plankare. Tanım: Đçe dönük ağızlı. gri (10 YR 4/1). Dudak dik profil vermektedir. Firnis Rengi: Đçte koyu kırmızımsı kahverengi (5YR 3/4) ve dışta koyu kırmızımsı kahverengi (5 YR 3/2).Lev. Korunan Yükseklik: 3.Lev. Đçe dönük ağız kenarlı kase ağız ve gövde parçası.0 cm. No. Kil Rengi: Yoğun mika katkılı.0 cm.45 cm.5 cm. Yuvarlatılmış dudak kenarlı. Tip II (Kat.25 Tanım: Đçe dönük ağızlı. Kil Rengi: Mika katkılı. Çiz. Batı Çatak /1993. dudak altında yumuşak bir dönüş yapmaktadır.35 cm. açık kırmızımsı kahverengi (2. Kat.2. Kil Rengi: Mika katkılı. Levha 6 Ağız Çapı: 11. Levha 6 Ağız Çapı: 13.8 cm Korunan Yükseklik: 3. kırmızımsı kahverengi (5 YR 5/4). Çiz. Levha 5 Ağız Çapı: 12.4. Gövde. Korunan Yükseklik: 2. Batı Çatak /2000. Yuvarlatılmış dudak kenarlı. Đçe dönük ağız kenarlı kase ağız ve gövde parçası. Levha 6 Ağız Çapı: 10. No. pembe (5 YR 7/4). Kat. No.5 YR 6/4).0 cm. Đçe dönük ağız kenarlı kase ağız ve gövde parçası. 4. Firnis Rengi: Dışta ve içte kırmızımsı kahverengi (2.

Kil Rengi: Mika katkılı. No. Çiz. 26.0 cm.3 cm. Kat. Neredeyse dik yuvarlatılmış dudak kenarlı. Đçe dönük ağızlı. 25. Tanım: Kalın cidarlı. Đçe dönük ağız kenarlı kase ağız ve gövde parçası. Batı Çatak /1993. Firnis Rengi: Dışta ve içte soluk kırmızı (2.5. Kil Rengi: Yoğun mika katkılı. No. No. 20 T 6 plankare. No.5.5.5 YR 4/6). .Lev.5.4 cm Korunan Yükseklik: 3. Batı Çatak /1998. Tanım: Đçe dönük ağızlı. Firnis Rengi: Đçte ve dışta kırmızı (2. Kat. Batı Çatak /1996. kırmızı (2. Korunan Yükseklik: 1. Çiz. Levha 7 Ağız Çapı: 16. No.85 cm. 20 T 98 plankare.26 Kat. açık kırmızımsı kahverengi (2. Đçe dönük ağız kenarlı kase ağız ve gövde parçası. Korunan Yükseklik: 3. Kat. Çiz. 28. Tanım: Đçe dönük ağızlı. Kil Rengi: Açık kırmızımsı kahverengi (2. Korunan Yükseklik: 2.25 cm.25 cm.7 cm. Levha 7 Ağız Çapı: 14.Lev.8 cm. Đçe dönük ağız kenarlı kase ağız ve gövde parçası.Lev. Kil Rengi: Açık kırmızı (10 R 6/6).Lev. Neredeyse dik yuvarlatılmış dudak kenarlı. 27. Đçe dönük ağızlı.5 YR 6/4). Batı Çatak /1998. Levha 6 Ağız Çapı: 12. 24.0 cm. Yuvarlatılmış dudak kenarlı. Neredeyse dik yuvarlatılmış dudak kenarlı.5 YR 4/2’den 10 R 4/4’e). Tanım: Kalın cidarlı. Đçe dönük ağız kenarlı kase ağız ve gövde parçası.5 YR 5/6). Levha 7 Ağız Çapı: 18. Çiz.Lev. 19 U 25 plankare. Tanım: Đçe dönük ağızlı.5 YR 6/4). 19 U 25 plankare. Batı Çatak /1995.5 YR 5/N5). Kat.5 Y 4/N4).6. Kil Rengi: Gri (2. Firnis Rengi: Đçte ve dışta kırmızımsı kahverengi (5 YR 5/4). Đçe dönük ağız kenarlı kase ağız ve gövde parçası. Çiz. Levha 7 Ağız Çapı: 15. 19 U 13 plankare.0 cm. Korunan Yükseklik: 2. Firnis Rengi: Đçte ve dışta koyu gri (2.

Batı Çatak /1996. Korunan Yükseklik: 2. Firnis Rengi: Dışta kırmızı (2. Korunan Yükseklik: 2.6. Firnis Rengi: Đçte soluk kırmızı (2.5 YR 6/4). cm. Levha 9 Ağız Çapı: 10. Kil Rengi: Soluk kırmızı (2.5 YR 6/2).5 YR 4/8). 20 T 72 plankare. Kil Rengi: Mika katkılı. Çiz. pembe (5YR 8/3). Tanım: Đçe dönük ağızlı. Levha 8 Ağız Çapı: 14.5 cm.1 cm.2 cm. Levha 8 Ağız Çapı: 9.6. . Đçe dönük ağız kenarlı kase ağız ve gövde parçası. 20 T 28 plankare. No.5 YR 6/8). 32. Kil Rengi: Yoğun mika katkılı.6 cm. 33. Levha 8 Ağız Çapı: 14. Kil Rengi: Açık kırmızımsı kahverengi (2. 31. açık kırmızı (2. Tanım: Đçe dönük ağızlı. Batı Çatak /1994. Tanım: Đçe dönük ağızlı ve yuvarlatılmış dudak kenarlı. Çiz. 20 T 97 plankare. Yuvarlatılmış dudak kenarlı. Korunan Yükseklik: 2. No. No. Tanım: Đçe dönük ağızlı ve yuvarlatılmış dudak kenarlı. Firnis Rengi: Đçte ve dışta açık kırmızımsı kahverengi (5YR 6/4). Çiz.Lev. No.8 cm.5 YR 4/8). 19 U 9 plankare. Korunan Yükseklik: 2.15 cm.4 cm.6.Lev. Levha 8 Ağız Çapı: 16. Firnis Rengi: Đçte ve dışta kırmızı (2. Đçe dönük ağız kenarlı kase ağız ve gövde parçası. Batı Çatak /1996.27 Kat.Lev.95 cm. Çiz.5 YR 4/6) ve içte kırmızı (2. Kat.6. Kat. Dışta korunmamış. Kil Rengi: Yoğun mika katkılı. Kat. Yükselerek gelen gövde dudağa doğru kalınlaşmaktadır.6. Batı Çatak /1998. 20 T 71 plankare. 29. Korunan Yükseklik: 2. Tanım: Đçe dönük ağız kenarlı. Batı Çatak /1996.5 YR 3/2). 30. Đçe dönük ağız kenarlı kase ağız ve gövde parçası.Lev.Lev. Kat. Đçe dönük ağız kenarlı kase ağız ve gövde parçası. Çiz.5 YR 6/4).35 cm. No. açık kırmızımsı kahverengi (2.0. Đçe dönük ağız kenarlı kase ağız ve gövde parçası.

Kil Rengi: Mika katkılı. Tanım: Đçe dönük ağızlı.0 cm. Kil Rengi: Gri (7. Firnis Rengi: Đçte ve dışta kırmızıdan silik kırmızı (10 R 5/6’dan 10 R 4/4’e).28 Kat. Çiz. Yuvarlatılmış ağız kenarlı. Levha 10 Ağız Çapı: 12.3 cm. açık kırmızımsı kahverengi (2. Levha 9 Ağız Çapı: 12.85 cm. Đçe dönük ağız kenarlı kase ağız ve gövde parçası. Çiz. Korunan Yükseklik: 2. 36.Lev.5 YR 4/6) ve dışta kırmızı (10 R 5/6). Korunan Yükseklik: 2. Firnis Rengi: Đçte ve dışta koyu gri (5 Y 4/1). Batı Çatak /1998. 20 T 104 plankare. No. Korunan Yükseklik: 1. Tanım: Đçe dönük ağızlı. 34.7.7. açık gri (10 YR 6/1). Levha 9 Ağız Çapı: 9. 38.5 YR 3/6’dan 4/8’e). Batı Çatak /1997.7. Kat. No. 17 U 8 plankare. Đçe dönük ağızlı ve yuvarlatılmış ağız kenarlı. 20 T 77 plankare.Lev. 37. Yuvarlatılmış ağız kenarlı. Firnis Rengi: Dışta ve içte çok koyu gri (2. Firnis Rengi: Đçte ve dışta kırmızı (2.0 cm.Lev. No. Kil Rengi: Pembe (5 YR 7/4). Korunan Yükseklik: 3.7. Batı Çatak /1993. Firnis Rengi: Đçte kırmızı (2. Çiz. Đçe dönük ağız kenarlı kase ağız ve gövde parçası. Çiz. Batı Çatak /1996. Tanım: Kalın cidarlı. 35. Kil Rengi: Açık kırmızı (2. 20 T 81 plankare. 6 cm. Kat.8 cm. 18 T 9 plankare. Levha 10 Ağız Çapı: 15. Batı Çatak/1994. Çiz.8 cm.6. Đçe dönük ağız kenarlı kase ağız ve gövde parçası. Kat. Yuvarlatılmış ağız kenarlı.5 YR 6/4). Levha 9 Ağız Çapı: 13.5 YR 6/6). Đçe dönük ağız kenarlı kase ağız ve gövde parçası.9 cm. Tanım: Đçe dönük ağızlı. No. .5 YR 5/N5). Dışta firnis akmış.Lev.Lev.5 YR 3/N3) Tanım: Đçe dönük ağızlı.5 cm. Kil Rengi: Mika katkılı. Korunan Yükseklik: 2.3 cm. Kat. Đçe dönük ağız kenarlı kase ağız ve gövde parçası. No.

Đçe dönük ağız kenarlı kase ağız ve gövde parçası.05 cm. Korunan Yükseklik: 8.7 cm. Kat. Levha 11 Ağız Çapı: 15. Tanım: Đçe dönük ağızlı ve yuvarlatılmış ağız kenarlı.7. Çiz. Kat. No. Levha 10 Ağız Çapı: 11.1 cm. No. Levha 10 Ağız Çapı: 17. No. 42. No. Tanım: Đçe dönük ağızlı ve yuvarlatılmış ağız kenarlı.a.8 cm. Yükseklik: 5.3.Lev. Restorasyon ile tümlenmiştir. Tanım: Tama yakın olarak ele geçmiştir.4 cm. 19 T 13 plankare. Kaide Çapı: 7. 19 U 9 plankare.Lev.5 YR 6/8).7. Firnis Rengi: Kaideye doğru akmış. Levha 11 Ağız Çapı: 10. 20 T 69 plankare.2 cm.9 cm. 41. . açık kırmızı (2. 40. Dışta açık gri. Korunan Yükseklik: 3. Tip III (Kat.Lev. Đçe dönük ağız kenarlı kase ağız ve gövde parçası. Kaliteli parlak.8. Batı Çatak /1995.Lev. içte açık griden griye. 39. içte sarımsı kırmızı (5 YR 4/8).4 cm. Batı Çatak /1996. Batı Çatak/1995. Đçe dönük ağız kenarlı kase ağız ve gövde parçası. Kil Rengi: Açık kırmızımsı kahverengi.2 cm.2 cm. Kil Rengi: Kırmızımsı sarı (5 YR 6/6). Firnis Rengi: Firnis boya kaideye doğru akmış. Batı Çatak /1994. Firnis Rengi: Dışta ve içte silik kırmızı (10 R 4/4). içte açık griden griye. Çiz. dışta açık gri. Tanım: Tama yakın olarak iki parçadan oluşmaktadır.8.1. 43. Çiz. Levha 11 Ağız Çapı: 13.8. 20 T 55 plankare. 4. Batı Çatak /1996. Kaide Çapı: 4. Çiz. Firnis kaliteli ve parlak. Kil Rengi: Mika katkılı. Đçe dönük ağız kenarlı kase ağız ve gövde parçası. Çiz.5 cm. Kat. No. Korunan Yükseklik: 1. Firnis Rengi: Dışta koyu gri (5 YR 4/1). 41-45) Kat.29 Kat. Kil Rengi: Açık kırmızımsı kahverengi. Đçe dönük ağız kenarlı kase.a. No.Lev. 19 T 13 plankare.

Çiz.1. No. Tip I (Kat. 4. Đçe dönük ağız kenarlı kase ağız ve gövde parçası. Firnis Rengi: Dışta aşınmış.9.1. Firnis Rengi: Đçte dışta iyi korunmamış.9. No. Levha 12 Ağız Çapı: 13.5 YR 4/4).a. Dudağın hemen altında gövdenin yumuşak bir kavis yaptığı görülmektedir. Yükselen gövde neredeyse dik dudak ile birleşir. açık kırmızımsı kahverengi (2. Batı Çatak /1996. kırmızımsı sarı (5 YR 6/ 6).0 cm. 20 T 25 plankare.0 cm. Yükselen gövde dudağın hemen altında belirgin bir dönüş yapar. Kil Rengi: Yoğun mika katkılı. Tanım: Đçe dönük ağızlı. Kat.Lev. 19 U 9 plankare. 46-63) Ağız kenarı köşeli biten içe dönük ağız kenarlı kaselerin beş farklı tipi vardır. .Lev. sarımsı kırmızı (5 YR 5/8).5 YR 3/N3).5 YR 4/6).85 cm.45 cm. Korunan Yükseklik: 3.30 Korunan Yükseklik: 2. Đçe dönük ağız kenarlı kase ağız ve gövde parçası. Yükselerek gelen gövde düz profil vermektedir. 46. Çiz.9. Tanım: Đçe dönük ağızlı. Đçe dönük ağız kenarlı kase ağız ve gövde parçası. Ağız kenarı köşeli. kırmızı (2. 4.b. Ağız Kenarı Köşeli Bitenler (Kat. kırmızı (10 R 5/6). Đçe dönük ağızlı. Firnis Rengi: Dışta ve içte çok koyu gri (7. 44. Tanım: Tamir görmüş. 46-52) Kat.1 cm. Korunan Yükseklik: 4.b. Kat.Lev. No. Batı Çatak /2000.1. Yuvarlatılmış dudak kenarlı. Firnis Rengi: Dışta ve içte koyu kahverengi (7. Kil Rengi: Mika katkılı.85 cm.8 cm. 45.5 YR 6/4). 19 U 33 plankare. Tanım: Đçe dönük ağızlı.a. Levha 12 Ağız Çapı: 15. Levha 12 Ağız Çapı: 15. Korunan Yükseklik: 2. Batı Çatak /1994. içte iyi korunmuş. No. Kil Rengi: Çok yoğun mika katkılı. No. Çiz. Kil Rengi: Gri (10 YR 5/1).

Korunan Yükseklik: 2. 20 T 15 plankare. Đçe dönük ağızlı. Levha 13 Ağız Çapı: 12. Batı Çatak /1997.4 cm.9. Kil Rengi: Pembe (5YR 8/4).5 Y 3/N3).5 YR 3/N3). Kat. Kat. 18 T 10 plankare. Kil Rengi: Pembe (5 YR 7/4). No.9. 51. Levha 12 Ağız Çapı: 9. 47. No. Batı Çatak /1994. 49. 48. dudak kenarına yakın yerde yay şeklinde kazıma çizgi görülmektedir. Tanım: Ağız kenarı köşeli.Lev.9 cm. Tanım: Ağız kenarı köşeli. Firnis Rengi: Đçte ve dışta çok koyu gri (7. Kil Rengi: Pembe (5 YR 8/4).10.Lev. Firnis Rengi: Dışta ve içte koyu gri (5 YR 2/1). Kat. Đçe dönük ağız kenarlı kase ağız ve gövde parçası.2 cm. No.Lev. 18 U 9 plankare.4 cm.4 cm. No. Levha 13 Ağız Çapı: 18. Kil Rengi: Gri (10 YR 6/1). Tanım: Ağız kenarı köşeli. Batı Çatak /1993. Korunan Yükseklik: 2. Đçe dönük ağız kenarlı kase ağız ve gövde parçası.Lev.6 cm. Korunan Yükseklik: 4.5 cm.8 cm. Korunan Yükseklik: 3. Đçe dönük ağız kenarlı kase ağız ve gövde parçası. Kat. Çiz. Levha 13 Ağız Çapı: 12. Çiz. Firnis Rengi: Đçte koyu gri (10 YR 4/1) ve dışta çok koyu gri (2. Đçe dönük ağızlı. Çiz. Đçe dönük ağız kenarlı kase ağız ve gövde parçası. No. Batı Çatak /1996. Korunan Yükseklik: 4.9 cm. 18 T 10 plankare. Batı Çatak /1997.10. pembemsi gri (5 YR 6/2). 50.5 YR 3/2). Đçe dönük ağız kenarlı kase ağız ve gövde parçası.10. Tanım: Ağız kenarı köşeli. Đçe dönük ağızlı. Kil Rengi: Mika katkılı. Đçe dönük ağızlı. Dışta firnis akmış. Levha 13 Ağız Çapı: 16. Çiz. koyu kahverengi (7. 18 T 5 plankare. Çiz. Dışta.31 Kat. Firnis Rengi: Đçte ve dışta iyi korunmamış. .75 cm.Lev.

Kat.4 cm.1. 20 T 25 plankare. No. Firnis Rengi: Đçte ve dışta koyu kırmızımsı kahverengi (5 YR 3/2). Dışta firnis akmış. Kil Rengi: Koyu gri (10 YR 4/1). Đçe dönük ağızlı.2 cm. Kil Rengi: Az mika katkılı. Batı Çatak /1994.2.5 YR 4/6).5 YR 2/N2). Çiz. Korunan Yükseklik: 3.5 Y 3/N3) Tanım: Ağız kenarı köşeli. Ağız kenarı yuvarlatılmış.3 cm. 52. No.5 YR 6/6). kırmızı (2.05 cm. 20 T 25 plankare. No. 20 T 124 plankare. 4. Đçe dönük ağızlı. Çiz. Levha 14 Ağız Çapı: 15.Lev. Tanım: Ağız kenarı köşeli. 54. Firnis Rengi: Dışta firnis akmış.5 YR 7/4). Tanım: Đki parçadan oluşmaktadır. Batı Çatak /1998. 55.Lev. Đçe dönük ağızlı.2 cm. Đçe dönük ağız kenarlı kase ağız ve gövde parçası. Firnis Rengi: Đçte ve dışta dudak altında çok koyu gri (7. Đçe dönük ağızlı. Tip II (Kat. No. 53-56) Kat. . No. Kil Rengi: Açık kırmızı (2. Firnis Rengi: Đçte ve dışta çok koyu gri (2.10. Çiz.0 cm. 20 T 72 plankare.Lev. Tanım: Ağız kenarı köşeli.a. Đçe dönük ağız kenarlı kase ağız ve gövde parçası.11. Đçe dönük ağızlı.Lev. Batı Çatak /1994. Batı Çatak /1996. 53. Kat. Đçe dönük ağız kenarlı kase ağız ve gövde parçası. Korunan Yükseklik: 4. Korunan Yükseklik: 3. Dışta firnis akmış.b. Đki parçadan oluşmaktadır.5 YR 3/4). Levha 14 Ağız Çapı: 12.8 cm. Korunan Yükseklik: 6. Tanım: Ağız kenarı köşeli.5 cm. Kil Rengi: Pembe (7.11. Çiz. Levha 14 Ağız Çapı: 19. Kat. Tamir görmüştür. içte kırmızı (2.11. Đçe dönük ağız kenarlı kase ağız ve gövde parçası. soluk kırmızı (10 R 6/3). Levha 14 Ağız Çapı: 15.32 Firnis Rengi: Đçte ve dışta kırmızımsı kahverenginden koyu kırmızımsı kahverengine (5YR 5/4’den 5YR 3/2’ye).

Batı Çatak /2000. Kil Rengi: Mika katkılı. Kil Rengi: Mika katkılı. Korunan Yükseklik: 2. 56. 20 T 70 plankare. Kat.b. Kil Rengi: Mika katkılı. Firnis Rengi: Đçte ve dışta koyu kırmızımsı kahverengi (5 YR 3/4).3. No. Batı Çatak /1998. Đçe dönük ağız kenarlı kase ağız ve gövde parçası. Çiz. No.0 cm. Tanım: Firnis akmıştır.Lev. No. 57. gri (2.33 Kat.12. Ağız kenarı köşeli. Levha 16 Ağız Çapı: 9.5 YR 3/N3). Korunan Yükseklik: 2. Batı Çatak /1993. Đçe dönük ağız kenarlı kase ağız ve gövde parçası. Batı Çatak /1996. . 20 T 3 plankare. Ağız kenarı köşeli. Firnis Rengi: Đçte ve dışta çok koyu gri (7. Tanım: Đçe dönük ağızlı.2 cm.6 cm.Lev.Lev. Batı Çatak /1996. Levha 15 Ağız Çapı: 11. Firnis Rengi: Đçte ve dışta kırmızı (10 R 5/6). 57-60) Kat.4 cm.12. 20 T 110 plankare. 20 T 72 plankare. 4.12. açık kırmızı (10 R 6/8). Ağız kenarı yuvarlatılmış. 60. Đçe dönük ağız kenarlı kase ağız ve gövde parçası. No. 58. 19 T 86 plankare Çiz. Ağız kenarı köşeli.12. 59. pembe (5 YR 7/4).1. Korunan Yükseklik: 2. Đçe dönük ağızlı.11. Levha 15 Ağız Çapı: 10.1 cm. Firnis Rengi: Đçte ve dışta gri (10 YR 5/1). Đçe dönük ağız kenarlı kase ağız ve gövde parçası. Tip III (Kat. No. No. Çiz.5 cm.4 cm. Tanım: Đçe dönük ağızlı. Levha 15 Ağız Çapı: 10. Kat. Çiz. Levha 15 Ağız Çapı: 17.Lev. gri (5 Y 6/1).Lev.5 YR 5/N5). Korunan Yükseklik: 5. Đçe dönük ağız kenarlı kase ağız ve gövde parçası.a.4 cm.3 cm. Kat. Kil Rengi: Az mikalı. Tanım: Đçe dönük ağızlı. Çiz.

61-62) Kat.34 Korunan Yükseklik: 2. Batı Çatak /2000. Kil Rengi: Az mikalı. Batı Çatak /1998 19 T 45 plankare.4.9 cm. Tanım: Üç parçadan oluşmaktadır.5 YR 4/8) ve dışta silik kırmızı (10 R 4/4).b. Levha 16 Ağız Çapı: 12. Korunan Yükseklik: 2. Çiz.b. Kil Rengi: Az mika katkılı. Çiz. Ağız kenarı köşeli. Firnis Rengi: Đçte ve dışta (iyi korunamamış) kırmızı (10 R 4/6).1. Tanım: Đçe dönük ağızlı. Đçe dönük ağız kenarlı kase ağız ve gövde parçası. kırmızımsı sarı (5 YR 7/6).5 YR 4/N4) ve içte grimsi kahverengi (10 YR 5/2). pembe (5 YR 7/4).65 cm. kırmızımsı sarı (5 YR 7/6). 18 U 9 plankare. . 2 cm.2 cm.12. Ağız kenarı köşeli. No. Tip IV (Kat. Ağız kenarı köşeli. 19 T 112 plankare. Firnis Rengi: Dışta koyu gri (2. 63.a. Korunan Yükseklik: 1. No.Lev.12. Kil Rengi: Mika katkılı. No. 61. gri (10 YR 6/1).13. Kil Rengi: Mika katkılı. Tanım: Đçe dönük ağızlı. Çiz. Đçe dönük ağız kenarlı kase ağız ve gövde parçası.1. Ağız kenarı köşeli. 4. Batı Çatak /1994. Kat. 4.2 cm. Firnis Rengi: Đçte kırmızı (2.Lev. No.5.a.Lev. içte ve dışta koyu kırmızımsı griden koyu kırmızımsı kahverengiye (5 YR 4/2’den 5 YR 3/2’ye).7 cm. Đçe dönük ağızlı. Tip V (Kat. 62. Levha 16 Ağız Çapı: 11. Đçe dönük ağız kenarlı kase ağız ve gövde parçası.05 cm. Tanım: Đçe dönük ağızlı. No. Levha 16 Ağız Çapı: 19. 63) Kat. Korunan Yükseklik: 1. Firnis Rengi: Mat.

Lev. Kat. No.35 4. Đçe dönük ağız kenarlı kase ağız ve gövde parçası. Firnis Rengi: Đçte ve dışta çok koyu gri (7. Tanım: Đçe dönük ağızlı. Firnis Rengi: Đçte çok koyu gri (2. 19 T 85 plankare. 4. No.1. Çiz. Büyük Çaplı Kaseler (Kat. Kil Rengi: Çok koyu gri (2.5 YR 6/6). Çiz. Batı Çatak /2000. Dudağa doğru hafif kalınlaşıyor . Firnis Rengi: Đçte ve dışta kırmızımsı kahverengi (2.4 cm.5 Y 3/N3) ve dışta koyu gri (5 YR 4/1). Batı Çatak /1997. Levha 17 Ağız Çapı: 19. Tanım: Đçe dönük ağızlı.15 cm. Kat.6 cm. Kil Rengi: Yoğun mikalı. Batı Çatak /1996. Büyük çaplı. 20 T Temizlik.0 cm. Kil Rengi: Pembe (5 YR 7/3). soluk kırmızı (10 R 6/3).5 YR 3/N3).1.c. No. 66. 18 T 10 plankare. Levha 17 Ağız Çapı: 26. Kil Rengi: Açık kırmızı (2.13.Lev. Đçe dönük ağız kenarlı kase ağız ve gövde parçası.5 YR 5/4).13.a. Đçe dönük ağız kenarlı kase ağız ve gövde parçası. Büyük çaplı. Tip I (Kat.Lev. Tanım: Đçe dönük ağızlı. Yuvarlatılmış dudak kenarlı. 67. Korunan Yükseklik: 2. Gövde bitiminden sonra dudak gittikçe kalınlaşmakta ve ince dudak kenarı ile bitmektedir.6 cm.5 YR 3/N3). Levha 17 Ağız Çapı: 23. Korunan Yükseklik: 5.13. Đçe dönük ağız kenarlı kase ağız ve gövde parçası. 64-76) Kat.8 cm. Batı Çatak /1996.c. Kat. Korunan Yükseklik: 2. 65.1. 64-79) Büyük çaplı içe dönük ağız kenarlı kaselerin iki farklı tipi vardır. No. 20 T 71 plankare.Lev. Büyük çaplı.13. No. Tanım: Đçe dönük ağızlı. Levha 17 Ağız Çapı: 20. Büyük çaplı.1 cm. 64. No.7 cm. Korunan Yükseklik: 3. Çiz.a. Çiz.

68. Korunan Yükseklik: 2. No.4 cm. 72. 14. No. Levha 18 Ağız Çapı: 24. Kat.5 cm.5 YR 3/N3). Firnis Rengi: Đçte ve dışta çok koyu gri (2. Keskin gövde dönüşlü. Kat. kırmızı (10 R 6/3). Đçe dönük ağız kenarlı kase ağız ve gövde parçası. Batı Çatak /1998. No. Kil Rengi: Açık kırmızı (2. Đçe dönük ağız kenarlı kase ağız ve gövde parçası. Kat. Đçe dönük ağız kenarlı kase ağız ve gövde parçası. Korunan Yükseklik: 2. Levha 18 Ağız Çapı: 24. Tanım: Đçe dönük ağızlı.13.5 YR 2/N2).Lev. 20 T 60 plankare. Kil Rengi: Pembe (5 YR 8/4). Batı Çatak /1994. Đki parçadan oluşmaktadır. Büyük çaplı. Çiz. Firnis Rengi: Đçte ve dışta kırmızımsı kahverengi (2.Lev. pembe (5 YR 7/3).05 cm. Düzleştirilmiş dudak kenarlı. No.8 cm. Kil Rengi: Pembe (5 YR 7/4). Đçe dönük ağız kenarlı kase ağız ve gövde parçası. Çiz.Lev.36 Kat. 20 T 25 plankare.Lev.Lev. Çiz.5 YR 4/6’ya) ve içte çok koyu gri (2. No. Batı Çatak /2000. Kat. Büyük çaplı. Batı Çatak /1994.0 cm. 20 T 107 plankare.5 YR 3/2’den 2.5 YR 4/4).5 YR 6/6). Đçe dönük ağız kenarlı kase ağız ve gövde parçası.8 cm. Çiz. 19 U Yüzey temizliği. 69. Tanım: Đçe dönük ağızlı. Büyük çaplı. Korunan Yükseklik: 3. Levha 19 Ağız Çapı: 21. Tanım: Đçe dönük ağızlı. Kil Rengi: Az mikalı. Batı Çatak /1993. 20 T 15 plankare. Korunan Yükseklik: 2.4 cm. Levha 18 Ağız Çapı: 24. Tanım: Đçe dönük ağızlı. Çiz. Firnis Rengi: Đçte ve dışta koyu gri (10 YR 4/1).13. 14. Firnis Rengi: Đçte koyu gri (5 YR 4/1) ve dışta çok koyu gri (10 YR 3/1). .3 cm. 14.3 cm. Korunan Yükseklik: 3. Firnis Rengi: Dışta çok koyu kırmızıdan kırmızıya (2.85 cm. Büyük çaplı. Kil Rengi: Mika katkılı. 70. Levha 18 Ağız Çapı: 23. 71.

Levha 19 Ağız Çapı: 20.5 YR 4/2’ye). Levha 19 Ağız Çapı: 21. No. 20 T 101 plankare. 74.a. Batı Çatak /1998. 4. Kat. Kat. Firnis Rengi: Đçte koyu kırmızımsı kahverengi (5 YR 3/4) dışta akmış koyu grimsi kahverengiden kahverengiye (10 YR 4/2’den 7. Firnis Rengi: Đçte kahverengi (7. Đçe dönük ağız kenarlı kase ağız ve gövde parçası. No. Büyük çaplı.2. Batı Çatak.5 cm. Đçe dönük ağız kenarlı kase ağız ve gövde parçası. 15. No. 14. 18 T 10 plankare. Kil Rengi: Açık kırmızı (10 R 6/6). Levha 19 Ağız Çapı: 22.5 YR 4/2). Büyük çaplı. 14. Korunan Yükseklik: 5. 14. Kil Rengi: Mika katkılı. Düzlenmiş dudak kenarlı. Firnis Rengi: Đçte ve dışta parlak silik kırmızı (2. No. Batı Çatak /1993. Batı Çatak /1997.37 Tanım: Đçe dönük ağızlı. Çiz. Kat. Korunan Yükseklik: 2. soluk kırmızı (10 R 6/3).6 cm.1. Keskin gövde dönüşlü.0 cm. Korunan Yükseklik: 2. 77-79) Kat. Tip II (Kat. Kil Rengi: Mika katkılı.35 cm. 73. Firnis Rengi: Đçte ve dışta silik kırmızıdan kırmızımsı kahverengine (2. Korunan Yükseklik: 4.4 cm.Lev. Çiz. No.5 YR 4/2) ve dışta koyu kırmızımsı gri (10 R 4/1). pembe (5 YR 7/4). Đçe dönük ağız kenarlı kase ağız ve gövde parçası. soluk kırmızı (2. Büyük çaplı.Lev.8 cm. Çiz.Lev. Büyük çaplı. Çiz.Lev. Tanım: Đçe dönük ağızlı.5 YR 5/2’den 2.5 YR 5/4’e).4 cm. Kil Rengi: Mika katkılı. Tanım: Đçe dönük ağızlı. 15.c.5 YR 6/2). 76. 20 T 7 plankare. Büyük çaplı.Lev. 20 T 110 plankare. Diğerlerine göre daha sığ gövdeli ve yuvarlanmış dudak kenarlı. Levha 20 .2 cm. Kat. Batı Çatak /1998. Çiz. 77. Levha 20 Ağız Çapı: 19. Đçe dönük ağız kenarlı kase ağız ve gövde parçası. Tanım: Đçe dönük ağızlı. 75. Tanım: Đçe dönük ağızlı. No. Đçe dönük ağız kenarlı kase ağız ve gövde parçası.

20 T 72 plankare.d. Çiz. Büyük çaplı. Yuvarlanmış dudak kenarlı. Levha 21 Ağız Çapı: 6.38 Ağız Çapı: 27. Firnis Rengi: Đçte ve dışta kırmızı (10 R 5/6).5 YR 3/N3).1 cm. Dudak kenarı dik gelmektedir. Firnis Rengi: Çok koyu gri (7. Đçe dönük ağız kenarlı kase ağız ve gövde parçası.5 YR 6/8). Kil Rengi: Mika katkılı. Kil Rengi: Mika katkılı. Levha 20 Ağız Çapı: 29. Levha 20 Ağız Çapı: 23.6 cm.Lev. Büyük çaplı. Batı Çatak /1996. Tanım: Đçe dönük ağızlı. 19 U 16 plankare.Lev.Lev. Dışta kazıma çizgi ile üç harf görülmektedir. Firnis Rengi: Đçte ve dışta kırmızı (10 R 5/6). 81. Batı Çatak /1997. 78. No. Tanım: Đçe dönük ağızlı.0 cm. Đçe dönük ağız kenarlı kase ağız ve gövde parçası. No.1. 4. No. Tanım: Đçe dönük ağız kenarlı.9 cm. 15. Dudak kenarı içte köşe yapmaktadır. Đçe dönük ağız kenarlı kase ağız ve gövde parçası. Çiz. Kat.Lev.5 YR 5/8’e). Levha 21 Ağız Çapı: 11.6 cm.a. Tanım: Đçe dönük ağızlı. 18 U 9 plankare. Büyük çaplı. açık kırmızımsı kahverengi (2. Đçe dönük ağız kenarlı kase ağız ve gövde parçası.2 cm.4 cm.5 YR 6/6). Ortadaki gamma harfi net görülmektedir. Korunan Yükseklik: 2. Batı Çatak /1994. Kil Rengi: Mika katkılı. 80-83) Kat. Kat. Neredeyse dik gelen dudak düz profilli gövdeyle birleşiyor.2 cm. Yarımküre Kaseler (Kat. Kat. . Firnis Rengi: Đçte ve dışta kırmızı (2. Korunan Yükseklik: 2.5 YR 6/4). 15. 19 U 12 plankare.35 cm. No. açık kırmızı (2. 79.2 cm. Korunan Yükseklik: 3. Korunan Yükseklik: 3. Korunan Yükseklik: 2. 15. No. açık kırmızı (2. Çiz. Çiz. Kil Rengi: Soluk kırmızı (10 R 6/3). Batı Çatak /1996. 15.5 YR 5/6’dan 2. 80.

Tanım: Đçe dönük ağız kenarlı. New Jersey: s. ilk olarak Attika’da. 109 Coldstream v. Tarsus I. Đçe dönük ağız kenarlı kaseler. Princeton: s. Hellenistik Dönem kadınları daha açık kapları tercih ederken genel olarak M. No. 110 B. Goldman.Lev. (2003): “Ödemiş Buluntusu Hellenistik-Erken Roma Dönemine Ait Seramikler” Türk Arkeoloji ve Etnografya Dergisi 3: s.. Rotroff. (1997): Hellenistic Pottery: Athenian and Imported Wheelmade Table Ware and Related Material. Kat. Dudak kenarı hafif sivrilmiş.9 cm. 29. Levha 21 Ağız Çapı: 15. Levha 21 Ağız Çapı: 15. Bu kaseler form olarak Dor sütun başlığını anımsattığı için “ekhinus kase” olarak da adlandırılmıştır108. (1950): Excavations at Gözlükule. 15. S.Thompson.0 cm.0 cm. Part 3. 5. Kil Rengi: Pembe (5 YR 7/4). Gürler .5 YR 4/8’e). 82. VII. Tanım: Đçe dönük ağız kenarlı. yüzyıl kadınlarının 107 H. Yuvarlanmış dudak kenarlı. The Hellenistic and Roman Periods. Attika ile ilişki kesildikten sonra yerel gelişime sahip bir form halini almışlardır110. . Edwards. Çiz. 156. Firnis Rengi: Dışta koyu gri (7. Batı Çatak /1998. Batı Çatak /1994..9 cm. No. 161. The Athenian Agora. Tanım: Đçe dönük ağız kenarlı. I. Đçe dönük ağız kenarlı kase formu. Corinth Vol. 20 T 55 plankare. Firnis Rengi: Dışta koyu kırmızımsı kahverengi (5 YR 3/2) ve içte kırmızımsı kahverengi (5 YR 4/3).16. Firnis Rengi: Đçte koyu kırmızımsı kahverengi (5 YR 3/4) ve dışta koyu kırmızımsı kahverenginden kırmızıya (5 YR 3/4’den 2. Oldukça sevilen ve çok geniş bir alana ihraç edilen içe dönük ağız kenarlı kase tiplerinin hepsi Klasik Dönem formlarından türemiştir107. Kat. 88.Lev.d. Kil Rengi: Pembe (5 YR 7/4).ö. A. Çiz.39 Kil Rengi: Gri (10 YR 6/1). Doğu Akdeniz’de bilinen Hellenistik kaseler içerisinde en yaygın görülen tiptir109. Đçe dönük ağız kenarlı kase ağız ve gövde parçası. 20 T 104 plankare. 83. yüzyılın başlarına tarihlenen prototiplerden yola çıkılarak üretilmiş olmalıdır. 108 R.5 YR 4/N4) ve içte açık kahverengimsi gri (10 YR 6/2). 2001: 98. (1975): Corinthian Hellenistic Pottery. XXIX. M. Coldstream v. 2001: 98. Korunan Yükseklik: 2. Princeton: s. Yuvarlanmış dudak kenarlı. H. Đçe dönük ağız kenarlı kase ağız ve gövde parçası.ö. 4.d. Korunan Yükseklik: 1.

4. Bkz. 1997: 156. Birinci grup zeminde baskı süslemesi olan sığ kaselerdir. 3.0-9. arasında olanlar sığ kaseler grubu içinde sosluk alt başlığında ve 7. Gövde ve dudaktaki eğim çeşitlidir ve gövde incedir. 1934: 437. Hellenistik Dönem’de yaygınlaşmıştır. yüzyıl içinde çok yaygın kullanım görmüştür112. Kaide dışa doğrudur ve bazen köşeli profildedir. Goldman. içe dönük ağız kenarlı kaseleri çeşitli gruplara ayırmışlardır.4-6. Bunun yanında. 300’den daha önceye tarihlendirilemezler115. Birinci gruba ait örnekler daha basit ve formun daha kalitesiz tipidir. yüzyılın son çeyreğine tarihlemektedir. Birinci grubun bu erken örnekleri olasılıkla M. Bazı bilim adamları. kaselerin iki grup olarak üretildiğini söylemektedir. Rotroff ise.0-28. 3.ö. 1950: 156. Hemen hemen bütün Hellenistik yerleşimlerde oldukça çok sayıda ele geçen bu kase formu.ö. Baskı süslemenin ve kazıma ve rezerve yivlerin oluşu formu.ö. 115 Rotroff.2 cm.ö. 3. Formun ikinci grubunu. 2. derin gövdeli. bu kaseler rulet süslemeli ve neredeyse kürevi kaselerle yer 111 112 Thompson.0 cm. Bu gruba ait örneklerde halka kaide ve ayağın kıvrım yerinde rezerve bant görülmektedir. diğer gruba göre daha geçe tarihlenen örnekler oluşturmaktadır.ö. yüzyılın üçüncü çeyreğinde ise. 1956: 76. 7. 113 Rotroff. Özellikle M. üzerinde rezerve bant ve damga süsleme olmayan. fakat M. S.3 cm. 225 civarında dışa dönük kaselerin çıkmasıyla yükselişlerinin durduğu söylenmektedir113.ö. Đçe dönük ağız kenarlı kaselerin M. yüzyılda popüler değildir. 114 Tarsus’ta en popüler ikinci form olmakla birlikte Kıta Yunanistan’da ve Doğu Akdeniz repertuarında yaygın olmadığı belirtilmiştir. Ağız çapları 10. yüzyılda çok tercih edildiği. I. 4. arasında olanlar büyük kaseler. M. Korinth’de ele geçen içe dönük kaseler de boyutlarına göre üç grupta toplanmıştır114.40 içe dönük kaseleri tercih ettiğini belirtmektedir111. M.ö. arasında olanlar çok küçük kaseler içinde tuzluk grubunda incelenmektedir. yüzyılda popülerliğini kazanmış ve yüzyılın yarısında sığ kaselerin (birinci grup) yerini almaya başlamışlardır. . Westholm.. Đkinci gruba ait örnekler M. özellikle M. 1997: 162.ö.

1956: 76. 250’den önceki gruplarda görülmektedir.ö. Rotroff. 200 yılları arasına verilmektedir119. 1997: 163. 119 Edwards. 1975: 29. yüzyılın ilk yarısına doğru kaseler daha sığ yapılmaya başlanmıştır. IX: Pottery Hellenistic and Later. En erken Korinth örnekleri M. yüzyıl sonları ile M. Crowfoot. yerel üretimin kaç yıllarında başladığını söylemek zordur. 1957: 248.ö. M. London: s. Bunun yanında. 5.41 değiştirmiştir116. Büyük çaplı olanlar. arasındadır117. aynı yüzyıl içerisindeki bazı ithalatlarla ve M. bu kaselerin ağız kenarlarının da kalın bir kıvrım yapar şekilde değiştiği gözlenmiştir. Samaria’da Olynthos’a benzer olarak Attika kaseleri taklit edilmiştir121. şehrin yıkımı olan M. yüzyılın ilk çeyreğinden M. Crowfoot. 1997: 163. yüzyılın birinci yarısından önce ya da sonra üretilmiştir.0-14. tuzluk grubu da 4. Đçe dönük ağız kenarlı kaselerin bezemeleri de bazı değişik özellikler göstermektedir. 121 J.ö. Đçe dönük ağızlı kaseler üzerinde rulet bezeme son derece nadirdir118. 146’a kadar. Bunun yanında. 2.0 cm. Crowfoot .. .ö.ö. Samos’ta ve Aleksandria’da Attika’dan ithal edilen bazı örnekler görülmektedir120.ö. yüzyılın üçüncü çeyreğine tarihlenmektedir. 248. K. J. M. yüzyıl ve M. Ayrıca.ö. 5. 4. yüzyıl başlarına toplanmaktadır. Kenyon. yüzyıldaki yerel üretimlerle devam etmiş olmalıdır. 122 Crowfoot v. 2. Samaria’da ele geçen içe dönük ağızlı kaseler içinde erken örneklerin daha küçük ve kaliteli olduğunu belirtmiştir122.ö. yüzyılın başlarında yerel örneklerin çok sayıda üretildiği bilinmektedir.1997: 162. 3. 4.ö. metalik siyah örnekler M.ö. M. yüzyılın başlarında Attika ithalatları ile başlamış. 3. M. M. Chap. 116 117 Rotroff. M. yüzyılın sonlarında ithal edilen Attika tipleri yanında. Samaria’da M. 2.ö. Parlak siyah sır ile kırmızı ve siyah kombinasyonu genellikle M. Olynthos’da ise. (1957): The Objects from Samaria. G. 118 Rotroff. sosluk grubu için kesin bir tarih vermek zor olmakla birlikte 4.d. Samaria-Sebaste 3. Hellenistik form.ö. Đkinci grubu oluşturan derin içe dönük ağız kenarlı kaselerin en yaygın ölçüsü 11. 120 Westholm.

yüzyılın ortalarına) formun genel hatları. geniş halka kaide karakteristiktir. . Bu ölçü Atina Agorası’nda ele geçen içe dönük ağızlı kaselerin ölçülerine göre biraz büyüktür125. 163. Basit halka kaideleri. 6 ve Kat. No. No. 4. Bu moda M. Bu örneklerden 8 adeti tam profil vermektedir. 4. arasındadır. Kat. The Athenian Agora XXII. No. 2003: 88. ağız kenarı yuvarlak bitenlerin ağız çapları 8. Kaselere ait olabilecek kaide parçaları açık kap kaideleri bölümünde yer almaktadır. 47 de 123 124 Goldman.8 ile 19. Rotroff.ö. Diğer örneklerin tümü ağız parçasıdır.5 cm. No. 3. Đçe dönük kaseler Menekşe Çatağı Hellenistik Dönem seramik grupları arasında sayısal bakımından en fazla olan formdur. Bunun yanında. Kat. 3. 32’nin yakın bir benzerine Korinth sığ sosluk grubunda rastlıyoruz. 18 adeti ağız kenarı köşeli bitenler. orta evre içinde form değişmeye ve içe dönük dudak daha dar. Burada Erken Hellenistik Dönem’de gergin profil. Benzer form veren ve çok küçük olan parçalar kataloğa alınmamıştır. alışıldığı şekilde iç ve dış kısmın üst kısımlarına uygulanmıştır. 1950: 157. arasındadır. yüzyılın sonları) erken evrelerinde de bu profil devam eder. Ayrıca. yüzyılın sonlarından M.42 Tarsus kazılarında ele geçen içe dönük kaseler. gövde genellikle daha küçük boyutlarda yapılmaya başlar. Menekşe Çatağı’nda ele geçen içe dönük kaselerin ağız çapları çoğunlukla 10. 2. hafif bir dudak kavisi ile aşamalı eğim görülmektedir. uca doğru incelen ağız kenarlarına sahiptirler123.ö.2 ile 15. Princeton: s. konik hale gelmiştir. Firnis. 16 adeti büyük çaplı kaseler ve 4 adeti yarımküre kaseler olmak üzere toplam 83 eser bulunmaktadır. 125 S. Pergamon’da firnis renginin kırmızıya doğru eğilim gösterdiği Geç Hellenistik Dönem’de ise.ö. yüzyılın sonlarından M. I. (1982a): Hellenistic Pottery: Athenian and Imported Moldmade Bowls.8 cm. Menekşe Çatağı’nda “Kaseler” grubu altında 45 adeti ağız kenarı yuvarlak bitenler. Erken Hellenistik Dönem’de (M. Bu gruba ait Kat.ö. formlar daha geniş ölçülerde yapılmaya başlamıştır124. Alt gruplar içinde. ince form. yüzyılın başlarına kadar daha çok etkilidir. 3. Gürler. Orta Hellenistik Dönem’in (M. diğer Attika benzerlerine göre daha küçük olmakla birlikte bir süre sonra daha alçak.ö. Pergamon’da yerel form Attika öncülerinden sonra gelişmiştir. Tarsus’ta ele geçen bazı iyi örnekler üzerinde Attika parçalarının taklitleri olan rulet ve baskı palmetleri görülmektedir.

1975: 32. Pl.6 ile 29. III Part 1. to Libya Antiqua V. .ö. Vol. Bkz. Histria’da ve Tenos’da rastlıyoruz129. Ayrıca. Bucuresti: s.. R.2-7.43 form ve yakın ölçüleri nedeniyle Korinth örnekleri ile benzerdirler126. Kenrick. 129 Sidi Khrebish Benghazi’de bulunan kase M. Bu ölçüler diğer üretim merkezleri ile uyum içindedir. Bunun yanında. No. M.ö. 1’in form olarak benzerlerine Sidi Khrebish Benghazi’de. yaklaşık 260230/20 yıllarına tarihlenmişlerdir.ö.. 80 üzerinde kazıma harfler görülmektedir. Histria’da ele geçen benzer kaseler M. 2. 4. P.0 santimetreden büyük olanlar büyük çaplı kaseler grubuna dahil edilmişlerdir127. Bunların içinde Kat. 90: II.ö. Menekşe Çatağı’nda ele geçen içe dönük ağız kenarlı kaselerin firnis boyaları sarımsı kırmızı. Bu grubun içinde yer alan ve 6. Supp.ö. Preda v. Kat.0 cm. Edwards 1975. arasında değişen ağız çaplarına sahiptirler. Etienne. Bkz. 4.0 cm. A.ö. M. arasında değişen ağız çaplarına sahiptirler. kimi örneklerde ise dudak altından gövdeye kadar akan firnis görülmektedir. 336-332 arasına tarihlenmiştir.1 cm. M.ö. Fig. 128 Korinth örneği ağız çapları 6. 2. kırmızımsı kahverengi ve koyu gri renkleri olmak üzere çeşitlilik göstemektedir. No. Dış kısımlarında ise.1 ile 15. Bunun yanında.2 cm. 3. 1 ile benzer kaidelere sahip örneklere Atina Agora’dan çıkan içe dönük ağızlı kaseler arasında rastlıyoruz130. Tripoli: Fig. Preda . kimi örneklerde sadece dudak altında.4 cm. Pl. C. s. kırmızı.. arasındadır. 200-175). 117: D9. 94: Bb4. H. Menekşe Çatağı kazılarında ele geçen yarımküre kaseler ise 6. Le Sanctuaıre de Poseidon Et D’Amphitrite.d. 101: XXV'. Edwards. Eserlerin tümü bezemesiz olup sadece Kat. 1975: 29. Söz konusu kaselerin iç kısımları firnislenmiştir. arasında değişen küçük boyutlu tuzluklar olarak gruplanmışlardır.9 ile 19. Kat. Bunun yanında. Tenos örnekleri ise. Korinth’de ele geçen benzer kaseler içinde ağız çapları 10. 1997. yüzyılda yaygınlaşan ve yerel atölyeler tarafından üretildiği bilinen içe dönük kaseler Menekşe Çatağı’nda da çok sayıda görülmektedir. (1986): Tenos I. No. 80’in bir benzeri Korinth kazılarında ele geçmiştir128. Paris: Pl. Bu kaselerin formlarında yerel bazı özellikler görülse de çok sayıdaki benzerlerine diğer merkezlerde rastlanmaktadır. benzer formda kaselerin Knossos kazılarında M. 522. Bkz. 32. 63: 1007 (M. 131 Thompson. Ağız kenarı köşeli bitenler ise. (1985): Excavations at Sidi Khrebish Benghazi (Berenice): The Fine Pottery. 3.. 6: 36. Benzer tarihe verilen örnekler Histria’da da ele geçmiştir. Büyük çaplı kaselerin ağız çapları 19. A. ağız çapına sahip Kat. 126 127 Edwards.. yüzyıla örnekleri ile oldukça benzerdir131. (1996): Le Mur de défense de l’époque Hellénistique. Bkz. 1934. Bkz. 9. yüzyılın sonları ya da 1. Doicescu. 1996: 533. Thompson’un incelediği kase grupları içerisinde M.. No. No. 130 Rotroff. Fig.2. yüzyılın başları gibi daha geç bir tarihe verilmiştir.

mezar IV 8 η. Đstanbul: Levha LIII: 31. No. yüzyıl).ö. fig.ö. form olarak Makedonya’da bazı mezarlarda ele geçen yarı kürevi gövdeli kaselerle oldukça benzer özelliklere sahiptir134. (1986): The Late Hellenistic and Early Roman Pottery of Nabatean Oboda. 6 ise. Kat. M. Diğer eser grupları ile de birlikte düşünüldüğünde Menekşe Çatağı içe dönük kaselerinin üretimlerinin M. 3: 3h. yüzyılın son yarısı ile M. R.ö.d. Israel: s. 3’ün form olarak benzerleri Eretria ve farklı kaidelere sahip Đthaka buluntuları arasında görülmektedir133. 3. 139 Crowfoot v.. H. 49: 12. 140 A. 2. Kat. 2001: 99. No. yüzyıla tarihlenen bir örnek Tarsus’ta kazılarda ele geçmiştir135. . Baydur ..Europos Final Report IV Part 1 Fascicle 2 New Haven: s. yüzyılda yoğunluk kazandığı söylenebilir. 3: 3m.ö. yüzyıl).ö. 138 D. 1957: 249 Fig.ö. Tafel 14: II. Bunun yanında. 1975. 3. (1938/1939): “Excavations in Ithaca III. yüzyılın birinci çeyreğinden M. fig. Atina Agora’sı kazılarında ele geçen Hellenistik içe dönük ağızlı kaseler içinde pek rastlanan bir örnek değildir. 2001: 99.ö.ö. N. Selanik: s.ö. 1.d. no. 135 N.ö. 1. 2. 7 ile çok benzer profile sahip olan ve M.d. Kat. Coldstream v. Eretria II. 146 yıllarına kadar uzun bir dönem kullanıldığı anlaşılmıştır137. Samaria’da M. No. The Cave at Polis II” BSA 39: s. No. 76.44 150-125 gibi oldukça geç tabakalarda ele geçmesi. Cox. 131.ö. 137 Edwards. 6 (M. benzer forma sahip kaseler. yüzyıl). 556. (1991): Hellenistik Pottery from Macedonia. 1957: 249 Fig. Kat. (2001): Tarsus Donuktaş Kazı Raporu. Metzger 1969. Final Report. yüzyıl ve Knossos’ta M. 16’ya çok benzerdir 136 . Pl. Ağız ve gövde profilleri göz önüne alındığında kaseler arasında yakın tarihlemeler yapmak mümkündür. Samaria’da M. Seçkin. No. Dura. No. Metzger. yüzyılın ikinci yarısına tarihlenen bir kase özellikle ağız profili ile Kat. yüzyılın ilk yarısından daha geçe tarihlenen örnek yoktur. 37. en erken ve en geç tarihlemelerin yapıldığı benzer örnekler ele alındığında. No. 49: 13. 81’e oldukça benzerdir140.ö. yüzyılın ilk yarısı tarihleri arasına yerleştirmek mümkündür. Nabatean Oboda kazılarında ele geçen bir kase Kat. Coldstream v. Benton. M. bu kaselerinin Hellenistik Dönem içinde uzunca bir dönem üretildiğini göstermektedir132.ö. 134 S. 4. Menekşe Çatağı içe dönük kaseler grubunu. 2. 132 I. No. Negev. Kat. 17: 5 (M.. Drougou. 70 ile çok yakın bir profile sahip bir örnek ise Dura-Europos’da ele geçmiştir138. 4. 74.d. Kat. Bern: Tafel 8: 2 (M. (1969): Die Hellenistiche Keramik in Eretria. 2: 25. fig. 133 S. 1. 2. 19. Ayrıca. no. 64 ile benzer profile sahip kaselerin Korinth’te yapılan kazılarda M. 225-175 yılları arasına tarihlenen tabakalarda çok sayıda ele geçmiştir139. 5. 136 Crowfoot v. (1949): The Greek and Roman Pottery.

Korunan Yükseklik : 3. 16. açık kırmızı (2. 16.Lev. No. Çiz. içte kırmızımsı kahverengi. Firnis boyası yer yer akmıştır. No. Çiz. dışta korunmamış.7 cm.Lev. Kaide Çapı: 4. dışa dönük ağızlı minik kase. Çiz. Dışa dönük ağız kenarlı kase ağız ve gövde parçası. Levha 22 Ağız Çapı: 12. Tanım: Đyi pişmiş. Tanım: Đşçilik iyi değil. Korunan Yükseklik: 2. Kil Rengi: Yoğun mikalı. hafif köşeli dönüşlerle içe doğru bombe yapan gövde ile birleşmektedir.2.8 cm. 16. 18 T 2 plankare. Bozuk görüntülü. Tanım: Vazo sağlam olarak ele geçmiştir. Dışa Dönük Ağız Kenarlı Kaseler (Kat. Üzerinde demir cüruf izleri var.Lev. Batı Çatak /2002. Yükseklik: 3. Yuvarlak bir dönüş yapan dudak dışta köşeli profil vermekte ve içe doğru hafif bombeli bir dönüş yapan gövde ile birleşmektedir. No. 87.Lev. Yükseklik : 3.Lev. tümdür. Firnis Rengi: Đçte dudak kenarı ve altında kırmızı (10 R 5/6).5 cm.85 cm. 84-88) Kat. Levha 22 Ağız Çapı: 10. Tanım: Köşe yapıp düz devam ederek dışa dönen ağız.5 YR 6/6). Dışa dönük ağız kenarlı kase ağız ve gövde parçası.17. Çiz. Batı Çatak /1996. halka dipli. Kat. dışta açık kırmızımsı kahverenginden çok koyu griye. Kaide Çapı: 4. 88.45 4. 20 T 70 plankare. 85. Firnis Rengi: Đçte çok koyu kahverengi. No. 86. Levha 22 Ağız Çapı: 9. Çiz. Dışa dönük ağız kenarlı kase. Dışa dönük ağız kenarlı kase. Dışa dönük ağızlı ve halka kaidelidir. iyi pişmiş.5 YR 3/N3). Levha 23 . Levha 22 Ağız Çapı: 14. Kat. gri (2. No.1 cm. Batı Çatak /1998. Kil Rengi: Mika katkılı.4 cm. 84. Kil Rengi: Kırmızımsı sarı. Dışa dönük ağız kenarlı kase ağız ve gövde parçası. Kat.a. sarımsı kırmızı. Batı Çatak /1997. Firnis Rengi: Dışta kırmızımsı kahverengiden kahverengine. Kat.6 cm. Kil Rengi: Yoğun mikalı. Astar Rengi: Soluk kırmızı.1 cm. 16. Batı Çatak /1996. 19 T Güneybatı temizlik.6 cm. No. 18 T 10 plankare.5 Y 6/N6) Firnis Rengi: Đçte ve dışta çok koyu gri (7.1 cm.

275 yıllarına tarihlemektedir147. Kil Rengi: Az mika katkılı..ö.ö. 143 Rotroff.d. Firnis Rengi: Đçte ve dışta çok koyu gri (2.4 cm. 1957: 244. 146 yıllarına kadar üretimin devam ettiği anlaşılmaktadır144. Bu kaseler. 1957: 244. Üçüncü tip olan yarı firnisli çeşitlerde ise yalnızca içte ve gövdenin üst kısmında firnis görülmektedir146. 147 Rotroff.5 cm.ö. 145 Edwards. Genellikle firnisli ve hemen hemen her zaman baskısızdır. Hellenistik ve yarı firnisli olmak üzere üç çeşitte üretilmiştir142. yüzyıla tarihlenen Attika üretimi olduğu olası bazı örnekler bulunmaktadır148. 1975: 33. Atina’da bulunan örnekler bu grubun başlangıcını yaklaşık olarak M. 146 Rotroff.5 Y 3/N3). kaselerin iç kısmında zemininde baskı süslemeler bulunmakta. yüzyılda da popülerliğini korumuştur141. Tanım: Yuvarlatılmış dışa dönük ağız kenarı içe doğru S kıvrım ile gövdeye keskin bir açıyla birleşmekte ve eğik bir açıyla aşağıya devam etmektedir. 1997: 156. Erken tipte (Klasik Dönem). Korinth örneklerinde baskı ve rulet bezemeli örnek bulunmamakla birlikte ayakla gövdenin birleşme yerinde rezerve band yoktur145. Dışa dönük ağız kenarlı kaseler Klasik. gri (10 YR 5/1). Atina’da ilk olarak M.. 3. Korunan Yükseklik : 1. M. Hellenistik Dönem’de görülen en yaygın formlardan bir tanesi dışa dönük ağız kenarlı kaselerdir. 1975: 33. 3. 1997: 158. yüzyılda başlamıştır143. yüzyılın sonlarında moda olmuş ve M.46 Ağız Çapı: 11. En erken örnekler Atina’da M. 148 Crowfoot v. Korinth’de ise. Samaria’da rulet bezemeli M.ö. yüzyılın son çeyreğinde Attika’dan etkilenerek üretime başlandığı ve şehrin yıkımı olan M. 1997: 157. 5. Hellenistik tip dışa dönük ağızlı basit form. Hellenistik örnekler form olarak Klasik Dönem tipine benzemekle birlikte. Klasik Dönem örneklerinde gövdenin alt kısmında görülen kazıma yiv bu örneklerde görülmez. 144 Edwards. 5.d.ö. 5. yüzyılda üretilmeye başlamıştır. Rotroff. 4. M.ö. Hellenistik tip ise daha basittir. dış kısımda rezerve bir band ve ayak ile gövdenin birleştiği yerde kazıma yiv görülmektedir.ö.ö. . 1997: 157. Hellenistik tip örneklerinde ise baskı süsleme 141 142 Crowfoot v.

Önceki gruba göre daha özensiz yapılmış olan bu form. Ayrıca. Dışa dönük ağız kenarlı küçük kaseler de benzer bir gelişim gösterirler. 3.ö.47 oldukça nadirdir. arada sırada dışta veya kaide de yapılmamıştır. yüzyılın başlarında ise. yüzyıl kaseleri daha yüksektir. kaide ölçüsü genellikle neredeyse ağzın yarısı kadardır. 151 Rotroff . Küçük kaselerin erken örnekleri sığ olurken daha geç olanların gövdeleri derindir. Daha sonra hepsinde dikey dışa doğru. 2. 2.ö. 1975: 33. yüzyılın 149 150 Rotroff.1997: 159. 3.ö. uzun-düz ve dışa doğru açılan üst gövde ile bir açı yaparak birleşir. 3. normal boyutlu olanlara göre daha özensiz yapıldıkları için daha zor tarihlenmektedirler.ö. Örneğin. Bu da Hellenistik tipin sonlarında standart haline gelen daha ucuz üretimlerden çıktığına işaret etmektedir. çeşitli ve kuraldışıdır.ö. yüzyılın başlarından M.ö. Erken örneklerde kaide dikey veya dışa açılır. M. Açılı kaseler ise çok nadirdir. 3. M. . kase kaidelerinin daha küçüldüğü görülmektedir149. Formdaki bu önemli gelişimlerinin yanında kaselerin gövdelerinin boyutlarında da değişiklik olur.ö. Gövdenin yukarısının genişçe dışa dönebildiği daha keskin açılı profilliler. 1997: 159. yüzyılın ortalarına kadar yapılan kaselerde. M. kısa-düz. yüzyılın sonları ile M. Firnis. yüzyılın ikinci çeyreğine ait kaseler genellikle sığ ve kavisli bir gövde profiline sahiptir. neredeyse yatay denilebilecek alçak gövde. Açılı gövde profiline sahip örnekler büyük olasılıkla M. 1. yüzyılın sonlarında oldukça alçalmıştır151. Benzer bir gelişim kaselerin gövdelerinde de gözlenmektedir.ö. 200 sonrasında üretilen örneklerde kaidelerde bir daralma görülmektedir150. 3. 175 yıllarından sonra görülmeye başlar. Dışa dönük ağız kenarlı kaselerin gelişimini normal boyutlu kaseler üzerinde takip etmek daha olasıdır. M. M. yüzyılın ikinci çeyreğinde ve daha geç örneklerde ise. Klasik Dönem örneklerine nazaran hemen hemen her zaman kalite açısından düşüktür.ö. Benzer bir durum Korinth kaselerinde de yaşanmış ve bu şehirde M. yüzyılın üçüncü çeyreğine ait kimi örneklerde açılı veya konkav profilli ayaklar görülmektedir. yaklaşık M. 2.ö.ö. Kaidenin ölçüleri de geçe doğru değişmeye başlamıştır. M.ö. 2. Firnis üzerinde yaygın olarak parmak izleri görülmektedir. Bu oran M. Bunun yanında. Edwards . konkav ve açılı örnekler görülmeye başlamıştır.

yüzyılın başlarına tarihlenen bir kase.. 59. Fig. 152 153 Rotroff. Rotroff’un dışa dönük ağızlı kaseler için belirttiği ölçüleri göz önüne alırsak. 1957: 245. Thompson’un incelediği bir kase. Fig. ağız kenarı daha sivri olmakla birlikte. 56: 6. 158 Rotroff. (1994): Excavations at Carthage. Vol. The Circular Harbour. yaklaşık 300 yıllarına tarihlenen bir kase ile benzer yönleri bulunmaktadır153. 1991: 131. Kat. No. 87’ye çok benzerdir155. 85’in tuzluk ya da sos tabağı olarak kullanılan küçük kaseler grubuna girdiğini söyleyebiliriz152. 157 Crowfoot v. No. Ancak.1 cm.d. 3 yüzyılın başları ile M. Fig. Makedonya’daki bazı mezar buluntuları arasında. 3: 5c. Kat. 86 tam profil vermektedirler. Bu örnekler içinde Kat. 85’in kaide çapları neredeyse ağız çaplarının yarısı kadardır. 1934: 437 Fig. 1969. No. Menekşe Çatağı buluntuları arasında sınırlı sayıda ve farklı tipte dışa dönük ağızlı kase bulunduğu için. benzer bir örnek de Kuzey Afrika’da Kartaca kazılarında ele geçmiştir156. No. 84 ve Kat. 2.d.ö. 3. Fulford . yüzyıl). 4. 2. P. 1. North Side The Pottery. Diğer eserler ise orta boyutlu kaseler için uygun ölçülere sahiptirler. 2001: 103.ö. H. Diğer 3 kase ağız parçasıdır. Coldstream v. 85 ile benzer profile sahiptir154.ö. Kat. yüzyılın ortalarında bir tarihte üretildiklerine işaret etmektedir158. 156 M. 84’ün Knossos’ta ele geçen ve M. 154 Thompson.ö. 1997: 159. 85 ve Kat.d. Atina Agorası kazılarından gelen örnekler gibi Kat. 88’e benzer profillere sahip kaselere. Hellenistik Dönem seramik merkezlerinde oldukça sık görülen kase tiplerinden bir tanesini “Dışa Dönük Ağızlı Kaseler” oluşturur. G.7 ile 14.A. No. No. Peacock. arasında değişen ölçülerdedir. D. No. dışa sarkık dudaklı Kat.ö. Ayrıca. 48: 1. Samaria’da ele geçen ve M. 118: D11. Oxford: 19. Kaselerin ağız çapları 9. 155 Crowfoot v. mezar IV 12 θ. S. II... eserlerle ilgili genel bir tarih vermek zordur. 1957: 265. . Metzger.48 sonları ya da daha geçe tarihlenmektedir. No. I. Bu gövde profiline sahip örnekler yaklaşık M. Menekşe Çatağı’nda diğer Hellenistik merkezlerin aksine sadece 5 tane dışa dönük ağızlı kase ele geçmiştir. fig. No. 1997: 158. özellikle düz ağız kenarı profili ile Kat. Tafel 9: 3 (M. Bu da her iki kasenin M. S.8: no. Samaria ve Eretria’daki kazılardan gelen seramikler arasında rastlamaktayız157. 175 yıllarına kadar tercih edilmeye devam edilmişlerdir.ö. Drougou.

Gövde profili kulun altından sonra keskin bir dönüşle içe kıvrılmaktadır. No.Lev. Bunun yanında.89 özellikle kulbu ile Samaria’da ele geçen bir örnekle benzer özelliklere sahiptir159. Kat. 20 T 12 plankare. 90 ile 159 Crowfoot v. Çiz. Tanım: Kavis yaptıktan sonra neredeyse düz profil veren gövde ile birleşen dudak diktir.3. 3. dışta kırmızıdan koyu kahverengine (2. yüzyıl).. 91. No.8 cm. Düz profil veren gövde dışa dönük belli bir açıyla devam ederek yuvarlatılmış dudak ile birleşmektedir. 90. Ağız Kenarı Sivri Biten Kaseler (Kat.a.4 cm. 17. Levha 23 Ağız Çapı: 9. Fig. Firnis Rengi: Đçte silik kırmızı (2. Kat. Tanım: Đçte dudak altında kalın kazıma yiv band yer almaktadır. No. Korunan Yükseklik: 3. Levha 23 Ağız Çapı: 13. gövde ve kulp parçası. No. Ayrıca. Firnis Rengi: Đçte ve dışta koyu kahverengi (7. Çiz.ö.7 cm.5 YR 5/6’dan 7. 19 U 26 plankare. 89-91) Kat. Korunan Yükseklik: 2. Đçte sivrilerek ince bir kenar oluşturmaktadır. 1957: 240. . Sivri ağızlı kase ağız. 17.6 cm. Levha 23 Ağız Çapı: 9. Kil Rengi: Pembe (5 YR 7/4).d. Dışta dudak altında iki paralel kazıma bant görülmektedir. yüzyılın sonları-2. 17. Korunan Yükseklik: 2.Lev.5 cm.5 YR 3/2). Firnis Rengi: Đçte ve dışta koyu kırmızımsı kahverengi (5 YR 3/2).49 4. Kulp dudak kenarından dudağın biraz altına tutturulmuş. Çiz. Batı Çatak /1993.05 cm. . Sivri ağızlı kase ağız ve gövde parçası. 45: 1a (M.Lev. Kat. No. Batı Çatak /2000. Sivri ağızlı kase ağız ve gövde parçası. Batı Çatak /2000. Çok az bir kısmı korunan ince firnis bant görülmektedir. 19 U 33 plankare. Kil Rengi: Pembe (5 YR 8/4).5 YR 6/6). No.5 YR 4/2). Menekşe Çatağı’nda oldukça az sayıda ele geçen bu tip kaselerin diğer merkezlerde benzerlerine de pek rastlamıyoruz. Kat. Kil Rengi: Yoğun mika katkılı. Tanım: Dışa dönük dudak kenarlı. 89.5 YR 3/2’ye). açık kırmızı (2.

75 cm. Kasenin ortasında oluşan daire biçiminde baskı bezek yer almaktadır. No. Çiz. 17. Hellenistik çömlekçiler. 93. 1. 18 T 5 plankare. yüzyılın ortalarında icat edilen kapların zemini üzerinde basit tasarımlarla baskı bezemesi yapma uygulamasını miras almışlardır162. 160 161 Fulford v. Kil Rengi: Pembe (5 YR 8/4). Rozetler yerlerini daha geç dönemlerde dil gruplarına bırakmıştır161.. Levha 24 Ağız Çapı: 10 cm. 92-93) Kat. gri. Firnis Rengi: Đçte ve dışta çok koyu gri.Lev. 18. Rulet Bezemeli Kaseler (Kat.4.ö.d. Kaide Çapı: 4. Crowfoot v.8: no. kırmızı (2. Rulet bezemeli kase. 162 Rotroff . 75 cm. 92.3 cm. Bu baskı bezemelerde erken dönemde kullanılan yıldızlar ve rozetlerde geçe gidildikçe değişimler olmuştur.50 benzer profile sahip bir kase Kartaca kazılarından gelen buluntular arasında yer almaktadır160. M. Batı Çatak /1996. 18 T 2 plankare. Derinlik: 3. Rulet bezemeli kase kaide ve gövde parçası. Tanım: Đyi pişmiş. 1994.Lev. Fig. 1957: 253-254. . Yıldızlar küçülmüş ve zaman içinde kaybolmuştur. No.d. Levha 24 Kaide Çapı: 2. 5. Kat. Tanım: Halka kaideli. yüzyıl ortalarında ilk kez kırmızı figür kylikslerin iç kısımlarını alışılmış boyalı madalyon süslemeler yerine baskı bezeme şablonlarla süslemeye başlamışlardır. Firnis Rengi: Đçte dışa çok az yerde korunmuş. 58. dudağın kenarında ve üzerinde ince birbirine koşut kazıma yiv bezeme mevcut. Kil Rengi: Mikalı.7 cm. Çiz. Alçak dışa dönük bir halka kaideye sahiptir.5 YR 5/8). 5. Dışa dönük geniş dudaklı. 1997: 37. Yunan çömlekçiler M.a. Korunan Yükseklik: 4. Korunan Yükseklik: 4. Batı Çatak /1996. Kasenin ortasında daire biçiminde baskı bezek yer almaktadır. 4. Dört parçadan oluşmaktadır.85 cm..ö. No.

yüzyılın ortalarında dışa dönük ağızlı kaseler üzerinde baskı bezemelerin devam ettiği görülmektedir. M. 300 yıllarından sonra pek görülmezler. yavaş yavaş tekdüze dört palmet modelinin kullanmaya başladığı örneklere dönüşmüştür.. Bu baskı tasarısı. M. yüzyıl ile sınırlanmıştır. 165 Rotroff. 2. 275 yılları civarında üretilen içe dönük ağız kenarlı kaseler üzerinde baskı bezemeler Klasik Dönem örneklerin çeşitliliğine göre oldukça sınırlıdır. yuvarlatılmış dudaklı tabaklarda ve bazen de kalın kenarlı tabaklarda süsleme elemanı olarak kullanılmaya devam etmiştir. M.ö.ö. 300’den sonra bu süsleme unutulmuştur165. M. 4. yüzyılda palmet baskılar iyice yozlaşmış bir şekilde karşımıza çıkmaya başlamıştır163. hem tabaklar hem de kaseler üzerinde çok küçük damgalar yaygın hale gelmiştir. 2. Bunun yanında. Ayrıca. bazı farklı formlar üzerinde görülmeye devam etmiştir.ö.ö. kantharosların Hellenistik Dönem’de derinleşen formlarından dolayı yaklaşık M. M.51 Bunun yanında.ö. 3. yüzyılın son çeyreğinde. Hellenistik Dönem içinde zaman geçtikçe bazı formlar üzerinde tamamen unutulmuştur. hem de dışa dönük ağızlı kaselerde. 1957: 253-254. Bu durum olasılıkla tabakların daha geniş süsleme alanı sağlamış olmasından kaynaklanmıştır.ö. Örneğin. Bağlı palmet baskı bezemeleri kaselerden çok tabaklar üzerinde daha uzun süre kullanılmaya devam etmiştir. 163 164 Crowfoot v. baskı bezemeler hem içe dönük ağız kenarlı kaselerde. yüzyılın son çeyreğinde kavislerle birbirine bağlı çeşitli sayıda palmet baskı yaygındır. 2. M.ö. M. yuvarlatılmış dudak kenarlı tabaklar M. 4. Bunun yanında. Tabaklar üzerindeki bu baskı bezemeler daha sonraki yüzyıllarda azalsa da görülmeye devam etmiştir164. 3. erken dönemden gelen geniş çeşitdeki baskı bezeme örnek çeşitliliği. M. 1997: 37. yüzyılın başlarında tabaklar üzerinde baskı bezemeler yaygın olarak kullanılmıştır. Kaseler üzerinde ise baskı bezemeler genellikle yaklaşık M.ö. Bunun yanında.ö. Çapraz düzenleme içerisinde dört palmetle sınırlanan yere olanak veren geniş gövdeli kaseler üzerinde yaklaşık M. 1997: 37.ö. yüzyılda damgalı kaseleri görmek mümkündür.d. yüzyıldan sonra sadece palmetler ve ruletlerle sınırlanmıştır.ö. 325 yıllarından sonra baskı bezemelerle süslenmediği görülmektedir. 3. Rotroff . . Baskı bezemeler. Bunun yanında.ö.

dik yükselen gövdeli kaseler ve dışa dönük ağızlı tabaklardır. Bu genel tarihlendirme de ele geçen buluntular için uygun görülmektedir. ayaklı yarımküre kaseler. 300’den sonra pek görülmez. Levha 24 Ağız Çapı: 12. 166 167 Rotroff. Megara Kaseleri (Kat. Örneğin. Rulet baskı bezemede de Hellenistik Dönem içinde gelişmeler olmuştur.ö. yüzyılın ortasında itibaren rulet baskı bezemeler tek olarak kullanılmamıştır. yüzyıla tarihlenen iki vazo üzerinde fok balığına benzeyen baskı bezemeler yapılmıştır. M. 2. Diğer merkezlerle kıyaslandığında M.ö. Rulet baskılar. Ancak dışa dönük kaselerde M.ö.5 cm.ö. Rulet baskı bezemeler vazolar üzerinde Klasik Dönem’deki kalitelerini yaklaşık M.Lev. No.4/0.ö. Korunan Yükseklik: 5.5. 94-115) Kat. 18 U 95 plankare. No. 2.52 Baskı bezeme yeni Hellenistik formlar üzerinde de uygulanmıştır. Özellikle yarımküre kaselerin hem içinde hem de dışında yaygın olarak görülmektedirler166. yüzyılın ortaları civarında bazı yeni formların üzerinde düzenli bir şekilde kullanılmıştır. Menekşe Çatağı’nda yalnızca 2 tane rulet bezemeli kase karşımıza çıkmıştır. 2. M. .ö. M. Megara Kasesi ağız ve gövde parçası. yüzyılın ortalarına kadar baskı bezemelere rastlamak mümkündür167. 18. M. Hellenistik Dönem’de yeni bir buluş olarak kaseler üzerinde yapımcının damgasının bulunduğu örnekler de görülmektedir Aynı zamanda bazı görülmedik damgalar da vardır. nadir olarak damga ile birlikte. Batı Çatak /1995. Sınırlı sayıda ve farklı tipte bezemeler görülmediği için genel bir tarih vermek zor olacaktır.5 cm. yüzyılın birinci yarısına ait yerel Knidos kaseleri üzerinde ruletsiz geniş yer kaplayan palmet damgalar yerleştirilmiştir. s. Bkz. 275 yıllarına kadar korumuşlardır.ö. 4.7 cm. Çiz.ö. Bu tarihten sonra rulet baskı bezemeler bazı formların geniş yüzeylerini kapatmak amacıyla bir başka şekilde kullanılmıştır. 2. 4.5 YR 6/8). Bu yeni formlar. içe ve dışa dönük kaselerde baskı bezemeler görülmeye başlar ve genellikle de M. 2.a. 1997: 37-38. yüzyıldan sonra. Kil Rengi: Açık kırmızı (2. 51. 94. Kalınlık: 0.

96. Levha 25 Ağız Çapı: 16. Kat. Megara Kasesi ağız ve gövde parçası. Tanım: Ağız kısmı çok az korunmuştur.53 Firnis Rengi: Dışta kırmızı (10 YR 5/6’dan 2. Batı Çatak /1996.4 cm. Çiz. Batı Çatak /1996.2 cm. Dışa dönük ağızlı kase. Dışa çekik ağızlı kase. 95. Đçte yoğun olarak çark izleri mevcuttur. Đki kabartma yivin altında çok az korunduğu için belli olmayan bitkisel motifler (olasılıkla çiçek rozet) yer almaktadır.3 cm. Korunan Yükseklik: 4. Firnis Rengi: Dışta ve içte çok koyu gri (7. Korunan Yükseklik: 4.5 3/N3).5 YR 4/6’ya). Eros figürünün karşısında hemen hemen aynı yükseklikte bir akanthus bezemesi yer almaktadır. Firnis Rengi: Đçte ve dışta koyu gri (7. Çiz. Eros’un kullanıldığı ağız ve gövde parçası. No. Batı Çatak /1996.Lev. No. Gövdenin ortasında iki kabartma yivle sınırlandırılmış nokta kabartmalar dizisi yer almaktadır. 18 T 212 plankare.5 YR 4/8). Kil Rengi: Gri (2. Batı Çatak /1996. Elinde üzüm salkımı taşımaktadır. 20 T 72 plankare. Korunan yükseklik: 3. Tanım: Dışa çekik dudaklı kase.3/0. Firnis Rengi: Dışta ve içte koyu gri (2. 98. Levha 25 Ağız Çapı: 14. No. Kil Rengi: Gri (7. Kalınlık: 0. Çiz.5 YR 5/N5). Firnis Rengi: Đçte ve dışta koyu gri (2.Lev. 18. Levha 25 Ağız Çapı: 6. 97. gri (7. sağa dönük kanatlı betimlenen Eros figürü sağa doğru bakar pozisyondadır. Yüzeyde kırıklar vardır.5 YR 5/N5). içte kırmızı (2. 20 T 73 plankare.5 cm. Kat. Megara Kasesi ağız ve gövde parçası. No. Megara Kasesi ağız ve gövde parçası. Levha 25 Korunan yükseklik: 3.8 cm. Gövdede. Kat.5 YR 4/N4). Düz ağız kenarlıdır.5 YR 4/N4). Kat. Ağzın bitimde ince plastik bir bant görülmektedir.19. Kil Rengi: Gri (2.0 cm. Megara Kasesi ağız ve gövde parçası.45 cm Kil Rengi: Mika katkılı.5 YR 5/N5). Tanım: Bezemesizdir.8 cm. . gövdenin ortalarına doğru şişkince olup dışbükey bir gövdeden oluşmaktadır. 20 T 72 plankare.5 YR 6/N6).Lev. 18. Tanım: Figürlü bezemelerde.Lev. 19.5 YR 4/N4). Çiz.

20 T 103 plankare.Lev. Levha 26 Cidar Kalınlığı: 0. No.5 YR 4/ N4). arasında çiçek filizi bezemeleri yer almaktadır. Çiz. Batı Çatak /1998.Lev.5 YR 5/N5). 100. Firnis Rengi: Dışta ve içte çok koyu gri (2. Levha 26 Kalınlık: 0.5 YR 8/ N8) Firnis Rengi: Dışta ve içte çok koyu gri (7. Kil Rengi: Açık gri (7.3/ 0.54 Tanım: Dışa çekik ağızlı kasenin gövdesi küre şeklinde bir profile sahiptir. asma yaprakları aralarında çiçek filizleri ve rozet çiçekler yer almaktadır. Batı Çatak /1997.Lev. Kat. Çiz. Đki plastik bant ile sınırlandırılmış nokta dizisi yer almaktadır. 101. Bitkisel bezemeye sahiptir.45/0. 19. Megara Kasesi gövde parçası.5 cm. Batı Çatak /1998. 20.5 YR 3/N3). 20 T 103 plankare. Gövde ortasında plastik bantlar arasında kabartma dizisi yer almaktadır. onun üzerinde çiçek rozetler dizilmektedir. Firnis Rengi: Koyu gri (7.5 YR 3/ N3).Lev. Megara Kasesi gövde parçası. No. 102. 20 T 82 Çukur.4 cm. Korunmuş kısımda plastik bandın altında belirli aralıklarla yan yana üç tane boğa başı kabartması bezeme olarak kullanılmıştır. Batı Çatak /1998. 19.3 cm. Levha 26 Kalınlık: 0. Tanım: Üç parça birleştirilmiştir. beyaz (7. Firnis Rengi: Đçte ve dışta koyu gri (7. Tanım: Đki parçadan oluşmaktadır. No. No. Kat. Çiz.Lev. Korunan madalyonda etrafı kabartma halkalı rozetin (sekiz petalli) etrafını bir sıra kabartma nokta dizisi çevrelemektedir.4/ 0. Levha 26 Kalınlık: 0.45/ 0.5 YR 4/N4). Kalyks’ün üzerinde de bir kısmı korunmuş olan Đon kymationu vardır. 103. Levha 27 . 20. Kalyks’ün etrafında bir sıra ardarda dizilmiş bezemeler.45 cm. Gövdede bitkisel bezeme olarak filiz demeti-buketi. Megara Kasesi madalyon ve gövde parçası. Tanım: Kalyks’ün ve madalyonun bir kısmı korunmuştur. Kat. Ortadaki boğa tam olarak. Çiz. 18 T 13 plankare. Kat. Kat. Kalyks’teki bezeme tam olarak anlaşılamamakla beraber ters duran boğa başına benzemektedir. elips şeklindeki üç yaprağın bir kısmı görülmektedir. Megara Kasesi madalyon ve gövde parçası.19. 20 T 13 plankare. Gövdede üst üste binmiş asma yaprakları. Madalyonda uçları sivri.5 YR 6/N6). Megara Kasesi gövde parçası. 99. Çiz. Kil Rengi: Gri (7.5 YR 7/N7). Kil Rengi: Gri (7. Tanım: Figürlü gövde parçası. soldakinin büyük bir kısmı ve sağdakinin de yalnızca boynuzları görülmektedir. Batı Çatak /1993. Kil Rengi: Az mikalı. No.

3/ 0.4 cm. 104. Megara Kasesi gövde parçası.5 YR 4/N4). Batı Çatak /1998.3 cm. Kil Rengi:Mika katkılı. Çiz.Lev. Tanım: Plastik bant üzerinde bir kısmı korunmuş yumurta dizisi.5 YR 3/N3). No. 19 T 13 plankare.55 Kalınlık: 0. 20 T 103 plankare. Levha 27 Kalınlık: 0.6 cm. Batı Çatak /1996.5 YR 8/N8). Kil Rengi: Açık gri (7.5 YR 4/N4).5 YR 6/N6). 20 T 71 plankare. Çiz. altında ise bir demetin boğumu yer almaktadır. Tanım: Boncuk dizisi iki plastik bant arasında sınırlandırılmıştır. Çiçek rozetin büyük bir kısmı korunmuştur. Kat. Çiz. Megara Kasesi gövde parçası.Lev.5 YR 7/N7). 20 T 72 plankare.5 YR 4/N4’den 2. 20. 20. Megara Kasesi gövde parçası. Firnis Rengi: Đçte ve dışta koyu gri (2.45 cm. 105. No. Tanım: Akanthusun çok az bir kısmı yer almaktadır. 106. Kat. 107. Akanthus yaprağı bezemesinin büyük bir kısmı görülmektedir. Firnis Rengi: Çok koyu gri (7. Kat. açık gri (7. Batı Çatak /1995. Batı Çatak /1996. Levha 27 Kalınlık: 0. Çiz. No.5 YR 5/N5). Firnis Rengi: Koyu gri (2. Bordürün üzerinde belli kısımları korunmuş iki tane elips şeklinde kabartma içerisinde (kalkan).Lev. .5 YR 3/N3). Kil Rengi: Mika katkılı. gri (10 YR 5/1).4/0. Megara Kasesi gövde parçası. 19 T 13 plankare. Diğer kabartmanın ne olduğu anlaşılamamaktadır. Megara Kasesi gövde parçası. Kat.45/0. Tanım: Çiçek rozetin çok az bir kısmı korumuştur.5 YR 4/N4’e).5 YR 4/ N4’e). Kil Rengi: Gri (2. No.Lev.Lev. 20. No. Batı Çatak /1995. Levha 27 Kalınlık: 0. Firnis Rengi: Đçte ve dışta koyu gri (10 YR 4/1’den 2.3 cm. Levha 28 Kalınlık: 0.21 cm. Kil Rengi: Beyaz (7. 20. bordürün altında ise bir kısmı korunmuş sivri uçlu palmet yaprağı yer almaktadır.5 YR 7/N7). Firnis Rengi: Dışta ve içte çok koyu gri (2. Firnis Rengi: Dışta ve içte koyu gri (7. Kil Rengi: Gri (7. Çiz. 108. 20. Kat. Levha 27 Kalınlık: 0. Tanım: Kısa yapraklı akanthus yaprağı bezemesinin büyük bir kısmı görülmektedir.

21. 111. Levha 29 Kalınlık: 0. Kil Rengi: Gri (7. Kat. açık kahverengimsi gri (10 YR 6/2). Batı Çatak /1998.5 Y 5/2’den 2.Lev. No. Kat.4 cm. Kat. Firnis Rengi: Kırmızı (10 R 5/6).75/0. Çiz.5 YR 3/N3). Tanım: Kabartma iki plastik bant içerisinde sınırlandırılmış Lesbos kymationu. 18 U 4 plankare. Levha 28 Kalınlık: 0. 99 ile benzer yumurta dizisine sahiptir. Batı Çatak /1993.6 cm. Batı Çatak /1996. Kat. Batı Çatak /1998. Kil Rengi: Sarımsı kırmızı (5 YR 7/6). Megara Kasesi kalyks ve gövde parçası. Kat. No. No. 19 T 48 plankare. 21. 113. Megara Kasesi gövde parçası. Firnis Rengi: Đçte ve dışta çok koyu gri (7.Lev. 21.Lev. 19 T 98 plankare. . Levha 29 Kalınlık: 0.5 YR 3/N3). Çiz. Çiz. Firnis Rengi: Đçte ve dışta koyu gri (2.Lev. No.4/0.5 YR 6/N6). 21. 20 T Temizlik. Firnis Rengi: Grimsi kahverenginden çok koyu griye (2.65 cm.5 YR 3/N3’e). No.Lev.55 cm. Megara Kasesi gövde parçası. Tanım: Gövdede çiçek rozet motifleri dışındaki kabartmalar anlaşılamamaktadır. Batı Çatak /1996. 112. 20 T 55 plankare. 21. Kil Rengi: Pembe (5 YR 7/4). Tanım: Korunabildiği kadarıyla plastik bir bant üzerinde Lesbos kymationu görülmektedir. 21. Kat.5 Y 4/N4). Megara Kasesi gövde parçası. Firnis Rengi: Đçte ve dışta çok koyu gri (2. Tanım: Đki plastik bant arasına sınırlandırılmış aralarında kargı bulunan yumurta dizisi. Tanım: Plastik bant üzerinde kabartma spiral motifleri yer almaktadır. Batı Çatak /1994. Çiz. Kil Rengi: Az mikalı. No. 110. Boncuk dizilerinin yanında iki yiv arasında kalın kabartma plastik bant yer almaktadır. Levha 29 Kalınlık: 0. Megara Kasesi gövde parçası.3/0. Çiz. Levha 28 Kalınlık: 0. Kat. Levha 28 Kalınlık: 0. Kil Rengi: Gri (7. 114. Bordürün altında bir kısmı korunabilmiş kare kabartma bezeme görülmektedir. Megara Kasesi madalyon ve kalyks parçası. No. Çiz. Boncuk dizileri ile bölünmüş alanda sivri uçlu lotus yaprağı yer almaktadır.56 Tanım: Đki parça birleştirilmiştir.45 cm. 109. 20 T 98 plankare.5YR 6/N6).3/0.Lev.3 cm.

Bouzek . 1975: 151. 14. Đstanbul: s. Courby (Hellenistik Kabartma Kaseler). S. Bouzek v. Ancak. Rotroff (Kürevi Kalıp Yapımı Kabartmalı Kase) terimlerini kullanmışlardır. Tanım: Madalyonda. En azından Atina’da bu kelime kullanılmış olmalıdır169. Waagé (Kalıplı Kaseler). 171 F. S. Firnis Rengi: Çok koyu gri (7.d. Benndorf. örneğin Atina hemitomic amphoraları gibi diğer kalıp yapımı formları da içine alıyor olmalıdır. 19 U 12 plankare. Tanım: Gövde parçası.. Edwards. Hellenistik Dönem’de Akdeniz çevresinde yaygın kullanım gören “Megara Kaseleri” antik Yunanlılar tarafından “ήµιτόµος” (hemitomos) olarak adlandırılmıştır168. Benndorf’un önerdiği bu ismin yanlış bir ifade olduğu daha sonraki çalışmalarda anlaşılmıştır. 1974: 14. Levha 29 Kalınlık: 0. I. L. s.5 YR 3/N3). (2000): Sadberk Hanım Müzesi.5 Y 3/ N3). Kil Rengi: Gri (5 YR 6/1). T. 1. Jansova (1974): Kyme I. Firnis Rengi: Đçte çok koyu gri (2. I. 1. I.. Cook. Rotroff. 168 P. 21. Çiz. Bunun yanında. 19. 1974: 14. Hellström. (1922): Les Vases Grecs a Reliefs. No. Edwards.. Courby. . 1975: 155–185. Edwards’a göre bu terim. plastik halkanın bir kısmı korunmuş. Pragha: s. Lund: s. Bkz.6 cm. koyu gri (2. R. Rotroff. Bunun yanında. F. Rotroff..5/0. Edwards (Kalıplanmış Kabartmalı Kaseler). 1982a: 2. arkeolojinin yanlış anlaşılmalarının bir meyvesi olarak Megara Kaseleri şeklinde kullanılmaya başlamıştır. (1965): Labraunda II. Benndorf’un 1883’teki yayınında Athenaios’un Megaralılarca kullanıldığını belirttiği “Γυáυaς”a itafen Megara’dan geldiği söylediği bir grup kalıp yapımı kase. 170 O.Lev.57 Kil Rengi: Az mika katkılı.d. S. Paris: 350-380. G. Athenaios tarafından Atinalıların kalıp yapımı kaseler için kullandığını belirttiği “ήµιτόµος” isminin yarı kürevi bir içki kabı olduğunu fakat yine Atinalılar tarafından yapılan çark yapımı yarı kürevi kaseleri de temsil ediyor olabileceğini belirtmiştir. Batı Çatak /1996. dışta koyu gri (2. Ancak. 1982a. 1975: 151. Ancak. Bouzek v. Pottery of Classical and Later Date Terracotta Lamps and Glass. G. Daha sonra yapılan kazılarda ve çalışmalarda sözü edilen kaselerin Megara ya da “Γυáυaς” la ilişkili olmadığı ortaya çıkmıştır. A. Megara Kasesi gövde parçası. bazı bilim adamları yayınlarında bu kaseler için çeşitli isimler önermişlerdir171. Rotroff. yanlış da olsa çok yaygın kabul görmüş bu terimi değiştirmek yalnızca karışıklığa sebep olacaktır. Swedish Excavations and Researches. R. Bkz. O. 1997: 237. bu süre içinde “Megara Kasesi” ismi arkeoloji literatürüne girdiği için günümüzde de bu şekilde kullanılmaya devam etmektedir. Athenaios’un belirttiği Megaralılar tarafından kullanılan bir kap olan “Γυáυaς” (gualas) ismini öne sürmüş ve buradan yola çıkarak bu kaplar için “Megara Kaseleri” ismini önermiştir170. O. Bkz.5 YR 4/ N4). 115. Edwards. Oliver . 1982a: 3. Kat. 13.. 169 J. Kalıplı Kaseler ve Kabartmalı Kaplar. Anlağan. Kalyks’de bindirme tekniğinde yapılmış ucu sivri yaprak dizisi bezemesi. Rotroff (Kalıp Yapımı Kaseler).5 Y 4/N4).

498-499. 1. A. Hellström. Mackworth-Young. Rotroff. 178 A. Rotroff v. 1924/1925: 280. 1982a. tüm dış yüzeyi kabartma tasarım ve figürlerle süslenmiştir176. I. 1965: 20. Ege adalarında. Bkz. kulpsuz ve kimi zaman kaideli. 1997: 214.. Megara Kaseleri. Yarı küresel formlu ve özellikle lotus taç yaprakları ve kalyks yaprakları olmak üzere tekrarlanan birçok 172 173 Goldman. Bu dönemde kantharosun yerini alan Megara Kaseleri. Delos ve Siphnos’da.d.ö. Rotroff . Hobling . Boeotia. 201. 180 Cook. Sparta. S. Megara Kaseleri üzerindeki baskı bezemeler ya metal örneklerden kalıp olarak alınmış ya da çömlekçinin kendisi tarafından yaratılmıştır. BSA 44: s. 1974: 14. 177 H. Hellström. Rotroff. bronz hatta altın kaselere işaret etmektedir178. (2003): The Hellenistic Pottery From Sardis: The Finds Through 1994. Suriye’de. 1924/1925: 280. Rosenthal v.ö.ö. Metal prototiplerin bazı ayrıntıları ile kıyaslanabilen bu tip kaselere en iyi örnekler Sparta’da görülmektedir179.. Megara Kaseleri’nin Mısır kökenli olduğunu iddia etmektedir180. 277. Đsrail. B. Attika malları ve Batı Yamacı Seramiği’ndeki skyphos ve kantharosun yerini almıştır. Bunun yanında.M. Rotroff 1982a: 6.. Rotroff.58 Megara Kaseleri’ni M. (1924/1925): “Greek Relief-ware from Sparta”. Labraunda. 1982a: 1. Güney Rusya’da ve Đtalya’da birçok yerleşimde benzer şekilde taklit edilmeye başlandı174. G. Hellström. 1. Argos vb. 3. Çok kısa sürede Yunan dünyasının birçok yerinde Kıta Yunanistan’da. 174 J. 176 Hobling. 330. BSA 26: s. Bunun yanında. Miletos. B. 3. Anadolu’da. 59. aşağı yukarı yarı küresel gövdeli. değişik yerlerde üretilen bu kaselerin formlarında ve motif repertuarında önemli bazı yerel özellikler ortaya çıkmaya başlamıştır175. Hobling. Genel olarak Megara Kaseleri. Tarihi kaynaklara bakıldığında sözü edilen dönemler de Atina ile Mısır (özellikle Aleksandria) arasında dostluk ilişkileri olduğu görülmektedir.d. Kyme. I.. 1950: 163. Bouzek v. Lane. yüzyılın ortalarına kadar Atina’da yaygın bir içki kabı olmuştur173. 91. Ephesos. (1982b): “Silver. 175 M. Glass and Clay Evidence for the Dating of Hellenistic Luxury Tableware” Hesperia 51: s. Walters. 2003: 92.. Dipnot 1. New York: s. yüzyılın ilk çeyreğinde Atinalı çömlekçilerin bir buluşu olduğuna şüphe yoktur172. Oliver. (1949): “Excavations in Siphnos”. Rotroff 1982a: 10. s. 179 Hobling. Pergamon. London: s. Antiokhia ve Tarsus’da. s. altın ve gümüş kapları almaya gücü yetmeyenlere daha ekonomik bir temsilci olması nedeniyle önem gördüğü kabul edilmektedir177.d. Değerli kaseler ile erken kalıp yapımı kaselerdeki kabartma süsleme ve firnisin parlaklılığı arasındaki benzerlik metal prototiplere ve benzer yarı küresel gövdeye sahip gümüş. 365. R. K. London: s. 1965: 20. Brock . 1924/1925: 277. (1905): History of Ancient Pottery. Korinth. M. 1965: 20. 1995. S. (1948): Greek Pottery. yüzyılın sonlarından M. Tel Dor’da yarı kürevi kalıp yapımı kaseler. . Cook.

. Rotroff. Aleksandria üretimi gümüş ve altın prototipleri akla getirmektedir ve etkileşime işaret etmektedir181. üst üste geçen merkezi kaburgalı taç yaprakları görülmektedir. M. 2003: 92.ö. 185 Korinth ve Argos’ta M.ö. Hellström.ö. Samaria ve Hama’daki en erken örnekler M. S.ö.ö. Rotroff. 2003: 91 188 Waagé. Megara Kaseleri’nin üretiminin başlangıcı için en sağlam buluntular Atina’dan gelmektedir ve tarih olarak M. 184 Rotroff. Anadolu merkezlerinde üretime başlanması ile ilgili kesin tarih yoktur187. 1982b: 331. yüzyıla ait yoğun örnek görülmektedir. 3. 1.d. 2003: 92.d. 225-175 yılları arasına tarihlenmektedir.ö. Bu da çömlekçinin muhtemelen ya plaster kalıba ya da metal kasenin aslına sahip olduğunu dolayısıyla metal örnekleri kopya ettiğini göstermektedir182. 2. I. Rotroff v. Tarsus’ta M. 3.ö. yüzyılın sonuna tarihlenmiştir. Theselia’da Demetrias’ta ise. 1982a: 4.ö. Bunun yanında. 1982a: 6. 1982a: 9. yüzyılın son çeyreğinin başlarını göstermektedir184. ilk önce III. Ptolemaios Euergetes onuruna düzenlenen birinci Atina Ptolemaia kutlamaları için bir grup M. Rotroff. 1982b: 330. 200’lere verilen Serapis Kutsal alanında oldukça az örnekler çıkmıştır.ö. Pergamon’da Asklepeion’dan çıkan en erken örnek M.ö. Atina’da kalıp yapımı kaselerin üretimin M. Rotroff. Ephesos’taki buluntular ise.ö.ö. 1965: 20. yüzyıl ve 2. 3. 200 yıllarına aittir. I. 1948: 30.ö. Rotroff v. Arkeolojik buluntular. 1982a: 12. 2003: 92. Antiokhia ve Pergamon’daki Asklepeion’da ele geçen en erken parça M. 2.. 1982a: 7. 3.ö. Bkz.d.d. 3. yüzyıl içlerine kadar kullanıldıklarını göstermektedir.. I. 2003: 92. yüzyılın sonlarına tarihlenmektedir. yüzyılın üçüncü çeyreğine ait örnekler kendini göstermekle birlikte çok az örnek de M. Rotroff. yüzyılın ikinci çeyreğinde var olduklarını ve M. 3. Bkz. yüzyılın başlarına tarihlenen az örnek görülmekle birlikte M. Rotroff. Crowfoot v.ö.. 1982b: 331. 186 Rotroff v. uzun. Antiokhia’da M. 200 yıllarından biraz daha erken bir tarihi göstermektedir188. Her bir kase rozet madalyonlu olup noktalı. Rotroff’a göre.ö. Hausmann ve S.. 181 182 Rotroff. Atina Ulusal Müze’deki çok erken tipteki kalıp yapımı bir kase ile Mısır’da Nil Deltası’nda Toukh-elGarmous’taki tapınak hazinesinden çıkan erken Ptolemaios Dönemi’nde yapılan gümüş olan yarı kürevi bir kase arasındaki benzerliğe dikkat çekerek desteklemektedirler.ö. Delos’ta yaklaşık M. 2. 224/3’te Atina’ya ithal edilmiş ve ilk olarak Ptolemaios Dönemi’ne ait gümüş kaseleri kopyalama fikri doğmuş olabilir183. 3. Rotroff v. 240-220 yılları arasındaki bir tarihte başladığına işaret etmiştir185. yüzyıla ait gibi görülmektedir. 187 Metropolis’te stoanın üst bölümündeki buluntular bitkisel dekorlu kalıp yapımı kaselerin bu kentte M. S.d.59 Mısır motifi. . Gürler. yüzyılın son çeyreğinde başlayan üretim diğer Peleponnessos merkezlerinde biraz daha geç başlamıştır. Rotroff. Bu öneriyi U. yüzyıldan önce bilinmiyordu. 3. M. 183 Rotroff. yüzyılın sonlarında Küçük Asya’da da üretim yapılmaya başlandığını göstermektedir186. 1957: 273.. kalıp yapımı kaseler M. Delos’taki en erken parçalar yaklaşık M.ö.

yüzyılın ortalarında bir yerde üretimleri sona ermiştir194. Daha sonra Đtalya’da da Arretine bunu devam ettirmiş ve kalıp kullanımı M. 195 Cook..ö. . Bouzek v. Megara Kaseleri M. 1965: 20. Ancak. çömlekçi önce ıslak kili alarak kalıp içerisinde boşluk kalmayacak şekilde parmaklarıyla bastırarak kalıbı çarkın merkezine yerleştirerek iç kısmı düzleştirir.ö. 1950: 163. 1. 1950: 163. 190 Crowfoot v.ö. 194 Goldman. yüzyıla ait olmalıdır.s. Antiokhia’da Megara keselerinin üretimi M. ve 2. Hellström. 1957: 273. yüzyılın birinci yarısında geçmeye başlamış ve çoğu yerleşimde olasılıkla M. Megara Kaseleri’nin modası M. ilgi çekici bir şekilde bazı tiplerin M. 2.ö. Crowfoot v. 1997: 214. 1934: 458. Cook.d.ö.60 Megara Kaseleri.. Megara Kaseleri varlıklarını M. 1. Hellström. bütün merkezlerde tam olarak bilinememektedir. 2. büyük ihtimalle en erken grup M. 192 Bouzek v. Tarihlenen bazı yapı komplekslerinden geç örnekler çıkmaktadır192. Pergamon’da M. Megara Kaseleri’nin yapımında196. 196 Thompson. Bu durumda iç 189 Thompson. 1997: 214. bu iki merkezden gelen buluntular bir istisnadır. Samaria’da. yüzyılın ortalarından itibaren popülerliği azalmış olsa da. Bu esnada bir miktar ıslak kille iç kısmı sağlamlaştırır. 1934: 452.. 2.d.ö. 1957: 274. Megara Kaseleri’nin kabartmalı süsleme tekniği Roma sigillatalarında devam etmiştir. M. M. Bu kaselerin üretiminin kesin bitiş tarihi ise. Pergamon bu değişimin ve devamlılığın merkezi gibidir. yüzyıl içlerine kadar üretilmeye devam ettiği görülmüştür193. 1. 3. 1965: 20. Goldman. 1957: 273. Antiokhia ve Pergamon’dan gelen buluntular bu iki merkezde Megara Kaseleri’nin birkaç yüzyıl daha üretilmeye devam ettiğini göstermektedir. 2003: 91.d. 1957: 274. yüzyılda bütün Akdeniz üzerinde itibar gören bir içki kabı haline gelmiştir. Atina’da M. 1965: 20. yüzyılda da kullanılmaya devam etmiş ve büyük olasılıkla yaklaşık M. Ayrıca.ö. Tarsus’da. 1. yüzyılda çok sayıda görülmekle birlikte M. 1.ö. Hellström. 1974: 15.s. yüzyılın başlarından sonra sigillata malları piyasaya hakim olsalar da. Crowfoot v. 1. 1. yüzyılda az miktarda karşımıza çıkmaktadır190. 191 Goldman. yüzyıla kadar devam etmiştir195. 1948: 30.. 1974: 15. Rotroff.s. 1950: 164. yüzyıla kadar kullanım görmeye devam etmekle birlikte bu yüzyılda nadir görülmektedir ve modası geçmiştir191. yüzyıla kadar sürdürmüştür. Bunun yanında. 193 Waagé... Bu merkezde M.d.ö.ö. 50 yıllarında son bulmuştur189. 1982a: 4-5. 1.ö. Crowfoot v. yüzyıla kadar az miktarlarda da olsa devam etmiştir. 1.d.d.ö. 2. Gürler.

Form bakımından üretim merkezleri arasında görülen bu farklılık yanında. firnislendikten sonra. Bkz. 198 Bazı kaseler dikkate değer şekilde 4.. Örneğin Atina kaselerinde bitkisel ve üst üste bindirme motifleri figürlü sahnelerle birlikte kullanılmıştır200. 1934: 452: Bu amaca uygun Atina’da dipte bulunan rozet için kullanılan bir mühür bulunmaktadır. figürlü ve basit çizgisel motifler (uzun taç yaprağı. 200 Rotroff v.d. Daha yaygın olanı ise. üst üste bindirme. henüz yumuşak kil iken sahnelerin. birçok çalışma esas olarak Attika ve Boeiotia üretimleri olan figürlü kaselerin ikonografik yorumlarına ilişkin 197 Thompson. Atinalı çömlekçiler hafifçe beliren dudak kenarı ile derin gövdeli bir kase tercih etmişlerdir.. çizgisel yaprak vb.7 ile 5. 1934: 454.) gibi çeşitlere ayırmak mümkündür. Bunun yanında. Cook. Kaselerin ölçüleri ise. Bu tip kaselerin çocuklar için yapılmış olabileceği olasıdır. Daha sonra çömlekçi kili kalıptan çıkarabilecek kadar sağlamlaşmasını bekler.0 ile 16. Bu aşamadan sonra kaseler aralarında ayrı durmalarını sağlayan küçük kil halkalar ile seramik fırınına yığılır.0 cm. 6. . Cook’a göre normal ölçüler 7.61 kısım ve dudak kenarı çark yapımı olur. 1982a: 15. arasındadır198. Buradan yola çıkarak süslemeleri. Figürlü ve kozalak taklidi üst üste bindirmeli kaselerde değil ama bitkisel ve uzun taç yapraklı kaselerde ve geometrik desenlerde sivri uçlu aletler yardımıyla el yapımı çizimler görülmektedir. Bunun yanında. arasında olup çapları 14.. ağ motifi. 2003: 91. arası çapta olup diğerlerine göre küçüktür. 199 Thompson. içe dönüktür199.5 ile 10. Genellikle çömlekçi dış yüzey süslemesini yapmak için kilin kurumasını bekler. çeşitli süslemelerin mühür baskılar kullanılarak yapılması şeklindedir197.0 ile 9.0 cm. R. Atina üretimi Megara Kaseleri form olarak diğerlerinden farklıdır. bitkisel. çiçeklerin vb. süsleme tipleri bütün üretim merkezlerinde oldukça standart bir şekilde uygulanmıştır. Bir üretim yerinden diğerine fark eden şekilde farklı kategorilerin motifleri birbirleriyle kombine edilebilir. arasındadır. Delos’un Megara Kaseleri’nin dudak kenarları ise. Bu özelliklerden yola çıkan bilim adamları Megara Kaseleri’ni gruplarken üzerlerindeki süslemeleri göz önüne almıştır. arası uzunlukta. 1997: 237. Çoğunun yüksekliği 7. genellikle düzensizlik göstermektedir.8 cm. Anadolu ve Suriye’deki merkezlerde üretilenlerin gövdeleri daha sığ.0 cm. yaprakların.5 ile 9 cm. M. dudak ve madalyon çevresindeki yivler kazınır ve miltosla renklendirilir. Bkz. Rotroff. Kase.

ö. 3. 250-146). 1982a: 15. 1982a: 34. 205 Rotroff. A. figürlü kaseler (M.. 1975: 155–185. yüzyılın yivli seramiklerinde de görülmektedir. 1. 1974: 14. 4. Üst üste yaprak ya da taç yapraklı üst üste bindirmeli kaselerin. yüzyılın son çeyreği ile M. metal. Uzun taç yaprak kaseler ise. 206 Rotroff. Thompson’un 1932 yılında bu alanda diğer bilim adamlarının çalışmalarını da derlediği klasik çalışması ve U.. Atina’da M. M. 1974: 14. Megara Kaseleri üzerindeki bezeme çeşitleri onların tarihlenmesinde son derece önemlidir. Courby tarafından yapılmıştır202.62 yayınlardır201.ö. Thompson’ın verdiği bilgilere 201 202 Bouzek v. Çiçek bezemeli kaseler M. özel üretim yerlerinin gelişimini ve kronolojileri hakkında da bilgi veren F.d. Yükselen bandlar yanında. Susa’daki gümüş bir kase yakın paralellik göstermektedir. yüzyılın son çeyreği-146) ve çizgisel kaseler (M. 3.ö. 2. yüzyılda Doğu Akdeniz ve Yakın Doğu üzerine yayılım göstermiştir. 4. 1965: 21. Delos’taki Fransız kazıları sırasında bu gruba ait çok geniş buluşlar yapılmıştır. Rotroff. Ayrıntılı çalışmalar ise bu alanda yararlı temel bilgiler sağlayan. 2. cam ve phialeler üzerinde oldukça yaygındır. F. yüzyılın ortalarından sonra üretimi sona ermiştir208.ö.ö. Megara Kaseleri’nin üzerlerindeki firnise göre iki ana gruba ve çeşitli alt gruplara ayırmıştır. Örneğin. 203 Edwards. Hausmann gibi diğer birçok bilim adamının çalışmaları sayılabilir204. Megara Kaseleri’ni bezeme çeşitlerine göre. yüzyılın son çeyreğinde üretilmeye başlanmış ve olasılıkla Atina’da M. 1982a: 34. yüzyılın başlarına kadar az miktarda üretildiği görülmektedir207. Courby. Edwards. 209 Hellström. 1949: 59. yüzyılın ortalarında üretilmişlerdir206.ö. Bouzek v. yüzyıla ait küçük gümüş bir kase üzerindeki çam kozalağı motifinden de kalıp alınmış olabilir. M. Courby. Atina Agorası’nda nadir görülen üst üste bindirmeli kaseler M.ö. M.ö.ö. R.d. yüzyılın ikinci yarısında oldukça popüler hale gelmiştir209..1982a: 18. Edwards ise..ö. Bouzek v. ağ desenli kaseler hiçbir yerde yaygın değildir ve tarihlenen örnekler çok azdır.ö. 1922: 378.ö. 3. 1974: 14. Model ya direkt olarak çam kozalağından alınmıştır ya da Bulgaristan’da M. M. yüzyılın son çeyreğinden M. 4.ö. yüzyılın son çeyreği ile M. Mısır.ö. 204 Brock v.d. 3. yüzyılın sonlarına ait Đran. 2. G. A. yüzyılın ilk yarısında görülmektedir205. Akhaemenid’de bu motif. üst üste bindirmeli bitkisel ve figürlü bezemeli kaseler. Attika Megara Kaseleri’nin kronolojisi ve repertuvarı üzerine de birçok çalışma yapılmıştır. 207 Rotroff. . 1975: 151.ö.ö. 1982a: 16. 208 Rotroff . 1982a: 16. H. 2. Başta H. yaklaşık 160–146) olmak üzere üç ana gruba ayırmıştır203. yapraklı kaseler (M. 2. Tod’da bu tipte gümüş bir kase bulunmuştur.d. Yunanistan’da Arkaik ve Klasik Dönemleri’nde metal işlerinde ve M. Rotroff. 3.

3. Hellström. 1924/1925: 280. Kaselerde ilk dikkati çeken özellik üç örnek dışında tamamının “gri monokrom” kil rengine sahip olmasıdır. Bkz. Tarihlenen diğer yerleşimlerdeki parçaların hepsi M. Benzer durum Heraion Teikhos’ta da karşımıza çıkmaktadır216. Bu süsleme aynı zamanda kazıma çizgi ve boyalı diğer çeşit Hellenistik çömlekler üzerinde de yer almaktadır. yüzyılın ikinci yarısı ve M.. Bu durum sadece Menekşe Çatağı’na özgü bir durum değildir. yüzyılın birinci yarısındaki kontekstlerden gelmektedir214. Rotroff. yüzyılın ikinci yarısına tarihlenmektedir213. 215 Datça/Reşadiye Atölyelerinde az sayıda gri monokrom Megara Kaseleri ele geçmiştir. 1965: 21. Labraunda kazılarında ele geçen Delos tipi kaseler.ö. bu süslemenin. 1. Gerek bezeme gerekse form açısından kataloga dahil edilen örneklerden farksız olan küçük ağız ve gövde parçaları kataloga alınmamıştır. 2. Kazılardan ortaya çıktığı kadarıyla Delos serilerinin başlangıcı M. (1992): Datça-Reşadiye Atölyelerinde Hellenistik Dönem Knidos Đnce Seramik Üretimi. Đzmir). 1965: 21. Menekşe Çatağı’nda ele geçen 22 tane “Megara Kasesi” parçası. N. Bkz. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eskişehir: s. Arasıra da merkezi rozetin yerini bir gorgon alır ya da merkez yalın bırakılır212. 1965: 23. 300. yüzyılın ortalarına tarihlenebilen Atina Agorası’ndan örnek vardır210. Şahin. Diğer taraftan Antiokhia’daki benzer kaseler. 212 Hellström.. merkezi bir rozetten çıkan kalyks yapraklarından oluşan süslemeye sahiptir ve ağzın kenarında bir veya daha fazla yükselen çizgiler ile ayrılan yatay dekoratif motifler bulunmaktadır. Hellström. 3 adet madalyon ve 14 adet gövde parçasından oluşmaktadır. Hellström. 214 Hellström. Atik. 216 N.” demektedir. 5 adet ağız. 213 Hobling. P.63 göre. bir tane M.ö. 1982a: 35.ö. 2. Menekşe Çatağı’nda tamama yakınının “gri monokrom” olması dikkate değerdir. I.ö. Hellenistik Dönem’e ait diğer merkezlerde bulunan Megara Kaseleri içinde “gri monokrom” örnek sayısı yok denecek kadar azken215. Atik Heraion Teikhos’da yoğun gri monokrom bulunmasına “Heraion Teikhos’da Megara Kaseleri grubu Batı Anadolu’da ve Anadolu’nun güney kıyılarında yaygın olarak ele geçen pembe hamurlu kaselerin aksine gri hamurlu ve gri astarlı parçaların yoğunluğu dikkati çekmektedir. 211 210 . 1965: 22. Geç Hellenistik Dönem’e aittir. Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu. Megara Kaseleri dönemince önemsiz bir yere sahip olduğunu farz etmektedir211. (2003): “Tekirdağ/ Karaevlialtı (Antik Heraion Teichos) Hellenistik Devir Çanak Çömlekleri” III.

No. 1974: 20. Fig 1: no. Kat.0 cm. M. 1982a: 15. Kat. 95. dışa dönük ağız kenarlı Attika tipi ve içe dönük ağız kenarlı Delos tipi olmak üzere iki grup ile karşımıza çıkmaktadır. 98 Attika tipine ve sadece Kat. Kat. Bouzek v. 114 bindirme kaselerinde. Bu tip. Kat. Bu ölçüler R. 1974: 20. 2.0 ile 16. No. kabartma nokta dizisinden sonra yiv oluşturulduğu görülmektedir. çiçek rozet. Ayrıca. 63. Cook’un belirttiği ölçülerin dışında kalarak S. Kat. No. 1. Đon ve Lesbos kymationu gibi bezeme unsurlarının kullanıldığı bitkisel bezemeli kaselerdir. No. Kat. 102’nin madalyonunda çiçek rozet yer almaktadır. 114’ün kabartma yivden sonrası korunamamıştır... No. 95 ise. No. 31. Kat. Eros figürünün yanında duran akanthus yaprağı motifinin benzerlerine Đsrail’deki Tel Dor kazılarından gelen Megara 217 218 Bkz. 2. 114 kaseleri üzerinde madalyon görülmektedir. Megara Kaseleri içinde sadece beş tanesi bize ağız çapları hakkında bilgi vermektedir. Kat. No. yüzyılın birinci yarısındaki kontekstlerde görülmektedir217.64 Hellenistik Dönem’de birçok merkezde üretilen Megara Kaseleri form olarak. Kat. Cook. 1997: 237.d. Menekşe Çatağı’nda ele geçen ve kataloga dahil edilen Kat. No. Kat. No. Fig 1: no. 100. yüzyılın ikinci yarısı ile M. 97’de ise. Kat. Bu bilgilere dayanarak Menekşe Çatağı’nda ele geçen Megara Kaseleri’nin ağız çaplarının ortalama 12. 100 ve Kat. Kyme’de ele geçen ve aynı tarih aralığına verilen bir başka örnek üzerinde de benzer Eros figürleri görülmektedir. arasında değiştiğini söyleyebiliriz. No.. korunan kısım üzerinde bezeme görülmemektedir. No. 94. 97 ve Kat. No.ö. 102 ve Kat. M. No. Rotroff. Kat. 94 üzerinde mitolojik figürlü sahnede çocuk Eros ile bitkisel bezeme elemanlarından akanthus yaprağının birlikte kullanıldığı görülmektedir.ö. No. 99 gövde parçası üzerinde ise. madalyonun etrafında kabartma yiv oluşturulmuştur. No.ö. dizi halinde boğa başları görülmektedir. No.d. akanthus yaprağı. 219 Rotroff. . No. Rotroff’un belirttiği ölçü aralığı içerisine girmektedir218. No. 220 Bouzek v. s. Menekşe Çatağı’nda ele geçen tek bindirme kase örneği olarak Kat. No. I. 1982a: 15. Diğer örnekler lotus çiçeği. 100 ve Kat. yüzyılın ikinci çeyreği ile üçüncü çeyreği arasına tarihlenen bir örnek üzerinde yer almaktadır220. Kat. 114 görülmektedir. Kat. yine Rotroff’a ölçülerini göz önüne alırsak. No.102’de ise. 28. 94’ün dış yüzeyinde yer alan koşan Eros kabartmasının çok yakın bir benzeri Kyme’de ele geçen ve M. No. küçük kaseler grubuna girmelidir219. 96 Delos tipine girmektedir. 98 diğer kaselere göre daha belirgin bir S profiline sahiptir.

13: 5..ö. 132: no. 3. Kat.65 Kaseleri üzerinde rastlamaktayız221. Kyme’de M. 166-69 yılları arasına tarihlenen örneklerin üzerinden tanıyoruz231. Dereboylu. yaklaşık 221 222 Rosenthal v. Kerameikos’da ele geçen buluntular ile benzerlik taşımaktadır230. Dereboylu. Sparta. . Bu motifin benzerlerine. 94’ün form olarak bir benzeri ise..d. 1974: 26. No. Kat. 224 A. Çizimler: 2 KA 8 (M.ö. Ayrıca. Kyme’de M. Wien: Tafel 77: D7. Delos ve Daskyleion kazılarında bulunan örnekler üzerinde rastlıyoruz227. 20: 9. 226 Bouzek v. Berlin: Abb. Laumonier. 3: no. Kat. 18: 4. (1991): Die Basilika am Staatsinarkt in Ephesos Kleinfunde. 1994. Band IX. 1. Fig.. Laumonier. 95 üzerinde görülen nokta dizisi bezemesine sahip örneklere Đsrail’de Tel Dor ve Daskyleion’da rastlıyoruz223. Paris: pl. Kat. Mitsopoulos-Leon. 1995: 380.ö. Kat. 1948. 1924/1925: 283. Kat. Fig. 2. 126: 772. 1974: 20. 225 Bouzek v. Pl. Funde Aus Milet Teil 1.d. yüzyıl ortası. Bouzek v. yüzyılın ikinci yarısı ya da sonlarına tarihlenen bir örnek üzerinde görmekteyiz228. 108 üzerinde lotus yaprağı motifleri yer almaktadır.d. 2.ö. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. 1. (1990): Die Megarischen Becher. 230 W. 2. Delos’ta ele geçmiş ve M. (1977): La Céramique Hellénistique à Reliefs. Pl. Fig. 1922: 389. Ayrıca. Waagé. Pl. Yine Kyme’de bulunan ve M. 103’ün üzerinde benzer şekilde yapılmıştır226. Fig. yüzyıl). 106 ise. Kat.. aynı akanthus yaprakları Delos. 107 üzerindeki palmet yaprağı motifinin benzerlerini. 23 M400. No. Tel Dor ve Antiokhia’dan gelen örnekler üzerinde de yapılmıştır229. 228 Bouzek v. Kossatz.. 5: no.ö. Milet VI. KA 19. Fig. 13: 4. Kat.. Kat. Schwabacker. 2t. A. 232 Hobling.d. 4576. Fig. Đzmir): Çizimler 3: KA 11. 22. 97. 1. yüzyılın üçüncü çeyreğine tarihlenen bir başka kase üzerindeki yumurta dizisi bezemesi ise. 101’in üzerindeki sarmaşık yaprakları. 1995: 394. 1977. No. 1974: 27. Dereboylu. yüzyılın sonu-2. V. Rosenthal v. 4: no. No.. Pl. No.ö. Ayrıca bkz. yüzyıla tarihlenmiştir222. 229 Courby. Tel Dor ve Delos kazılarında ele geçen Megara Kaseleri üzerinde görülmektedir232. 2\2.1. 1995: 396 Pl. 227 Courby. 105’in üzerindeki akanthus yaprağının benzerini..d.. 1994. (1994): Daskyleion Hellenistik Devir Seramiği. 3: no. No. 81: 5. Çizimler: 1 KA 1 (M. 104’ün üzerindeki akanthus yaprağı bezemelerine ise. 69.d.d. yüzyılın başı). No. No. U. Kat.ö. 98’in form olarak benzer bir örneği Miletos kazılarında ele geçmiştir224. Kyme kazılarında bulunan ve M. 1974: 26. Rosenthal v.ö. (1941): “Hellenistiche Reliefkeramik im Kerameikos”. Kyme’de M. 231 Bouzek v. AJA 45: Pl. No. 1922: 353. 1: no. 1. No. yüzyıl ve Ephesos’da da M. Fig. 3: 60. 74. Fig.Atheliers “Ioniens” Delos XXXI. E. Pl. 1974: 34. 223 Rosenthal v. 1995: 389.ö. yüzyılın başlarına tarihlenen bir örnek üzerinde aynı şekilde yapılmıştır225. 2. I: A1. benzer palmet yaprağı motifleri Daskyleion.d..d. Teil: Keramik hellenistischer und römischer Zeit. 60.1.

1974: 20.ö. Kerameikos. 1965: 2. XII: 8 ve XIII: 27.ö. 166-69 yılları arasına ve Tarsus’da da M. 1991.ö. Ephesos’da M. yaklaşık 150-50 yılları arasına tarihlenen örneklerin üzerinde yapılmıştır234. 3. Pl X: B31. Tafel 81: D 32. yüzyıla tarihlenen birçok örnek üzerinde yer almaktadır236. yaklaşık 150-50 yılları arasına tarihlenen örneklerin üzerinde rastlıyoruz233. C.ö.ö.ö.d. Meriç. 1. Hellström. 9: 108. 166-69) ve Tel Dor (M. 5 h. 8. Tuchelt 1971. Tafel 31: M612.ö. No. Mitsopoulos-Leon. 13: no. 7: 8 ve 10: 5. Bouzek v. 1990. 1: 22. Mitsopoulos-Leon. yüzyılın üçüncü çeyreğine. Kat. Ephesos ve Tel Dor’da M. Tuchelt. Mitsopoulos-Leon. Đon kymationu bezemesi yapılmıştır. Ağırlıklı kullanım dönemi ise M. Fig.66 200 yıllarına. yüzyıl olduğu anlaşılmaktadır. 2. Sparta. Tafel 22: Abb. Ephesos’da M. Kat.ö.. Bouzek v. Tafel 78: D11. 233 234 Goldman. 140-144. 237 Hobling. Tafel 86: D57. Pl. 1974: 31. yüzyılın ortalarına kadar kullanım görmüştür. 111. 1924/1925: 289 Fig..ö. 2. . Schwabacker. Fig 4: 82. 114 örneğinin bezemesindeki bindirme düzeni. Ephesos (M. Kossatz. 225-150) kazılarında ele geçen birçok Megara Kasesi üzerinde benzer şekilde yapılmıştır237. 1950. Fig. 111 üzerinde ise. 1941.ö. Miletos.d. 1995: 383 ve 386. Rosenthal v. Pl. Kat. 1-2 ve no. Didyma ve Miletos kazılarında bulunan örneklerin üzerinde de görülmektedir235. 51. 1991. Menekşe Çatağı’nda ele geçen Megara Kaseleri diğer Hellenistik seramik merkezleri ile uyum içindedir.. yüzyılın son çeyreğinden M.d. 166-69 yılları arasına ve Labraunda’da da M. 130: 165. 235 Courby.d. 1995: 384. Varia Anatolica XV: s. 1974. 10 M 221.d. 236 Bouzek v. (2003): “Efes Devlet Agorası Kuyu Buluntuları: Geç Hellenistik ve Roma Dönemi Seramiği”.. Rosenthal v. pl. Ayrıca bkz. Kyme. 1991. No.. 8: no. IstMıtt 21: no. Pl. (1971): “Didyma 1969-1970”. Kaseler diğer merkezlerde olduğu gibi Menekşe Çatağı’nda da M. Pl. No.ö. 2. 110 üzerinde yer alan Lesbos kymationun benzerleri ise. Benzer Lesbos kymationları. 76: 6. R. Fig. Benzer Đon kymationları Kyme’de M. 1922: 379.

Levha 30 Ağız Çapı: 28. ağız kenarı dışa sarkık. Korunan Yükseklik: 2.Lev. Tanım: Đki parça birleştirilmiştir. hafif dışa sarkık oldukça dik gelen düz profilli bir gövde ile birleşmektedir. ağız ve gövde parçası. 4. 116.Lev. Đçte. gövdesi köşe profilli. Đçte. Dışa sarkık ağız kenarlı tabak. 18 T 10 plankare. Batı Çatak /1993.67 4.6 cm. Dışa sarkık ağız kenarlı tabak. Çiz.0 cm.Lev.b.6 cm. kırmızımsı sarı (5 YR 6/6). No. No.95 cm. No.1. Tanım: Düz gelen dudak yuvarlatılmış ve oldukça dik gelen düze yakın profilli bir gövde ile dik açı yaparak birleşmektedir. 116-126) Kat. 18 T 10 plankare. ağız ve gövde parçası. 22. Kil Rengi: Kırmızımsı sarı (5 YR 7/6). Tanım: Yuvarlatılmış dudak. Kil Rengi: Yoğun mika katkılı. 22. Levha 30 Ağız Çapı: 23.b.5 YR 5/6). Batı Çatak /1996. 118. Tabaklar (Kat. dudağın bitim yerinde bir derin kazıma yiv oluşturulmuş.Lev. Levha 30 Ağız Çapı: 31. Ağız Kenarı Dışa Sarkık Tabaklar (Kat. Korunan Yükseklik: 2. Firnis Rengi: Đçte ve dışta kırmızı (2. Kil Rengi: Açık kırmızımsı kahverengi (2. Çiz. Batı Çatak /1997.1 cm. Batı Çatak /1997. Levha 30 . 22. Kat. Dışa sarkık ağız kenarlı tabak. 22. ağız ve gövde parçası. Korunan Yükseklik: 4. dudak kenarında ve gövde de firnis bandlar çizilmiştir. Kat. Çiz. Firnis Rengi: Kırmızımsı kahverenginden silik kırmızıya (2. Đçte dudak üzerinde koyu kahverengi firnis bant görülmektedir. Çiz. 18 U 4 plankare.0 cm. dudağın bitim yerinde derin bir yiv görülmektedir. 117. Dışa sarkık ağız kenarlı tabak. 116-158) Menekşe Çatağı’nda ele geçen tabaklar. Kat.5 YR 4/4’den 5 YR 3/2’ye). 20 T 72 plankare. tabak kaide parçaları ve balık tabakları olmak üzere dört ana grupta toplanmıştır. No. No. No.5 YR 6/4). ağız ve gövde parçası. 119. Đçte. Yuvarlatılmış dudak kenarı oldukça dik gelen ve düz profil veren gövde ile birleşmektedir.

Levha 31 Ağız Çapı: 28. Firnis Rengi: Đçte ve dudak kenarında çok az korunmuş.5 YR 4/2’den 5 YR 3/1’e). Tabak kaide ve gövde parçası. Đçte firnisin çok azı korunabilmiştir. Tanım: Yuvarlatılmış dışa sarkık dudak kenarı düz profilli bir gövde ile birleşmektedir. Kil Rengi: Mika ve deniz kumu katkılı. Batı Çatak /1997. 20 T 28 plankare. Firnis Rengi: Đçte açık kırmızıdan koyu grimsi kahverengine (10 R 6/8’den 10 YR 4 /2’ye).5 Y 3/N3). 121. 120.2 cm. Batı Çatak /1998. Tanım: Dışa açılan halka kaide içte düz profilli olup. . Dışa sarkık ağız kenarlı tabak. Firnis Rengi: Đçte ve dışta silik kırmızıdan çok koyu griye (2. kalın bir yiv oluşturulmuştur. Firnis Rengi: Đçte çok koyu gri (2. kırmızı (2.65 cm. Tanım: Dışa sarkık dudaklı. Batı Çatak /1996. Levha 31 Kaide Çapı: 7. 123. 22. 23. Korunan Yükseklik: 2. Đçte dudağın bittiği yerde hafif. Đçte dudağın bitim yerinde kazıma çizgi bulunmaktadır. 20 T Temizlik. Đçte.6 cm. Çiz. Çiz.5 YR 6/8).Lev. Korunan Yükseklik: 2. oldukça dik gelen ve düz profilli gövdeyle birleşmektedir. 18 T 10 plankare. Korunan Yükseklik: 2. Dışa sarkık ağız kenarlı tabak. Kat. Levha 31 Ağız Çapı: 25.7 cm. ağız ve gövde parçası. 122.6 cm. ağız ve gövde parçası. 22. Korunan Yükseklik: 3.Lev.6 cm. 19 T Güneybatı temizlik. Tabak kaide ve gövde parçası. No. Batı Çatak /1994. firnisin dalgalanmasından kaynaklanan açıklı koyulu bir görünüm vardır.Lev. Kil Rengi: Soluk kırmızı (10 R 6/3). Çiz. Korunan Yükseklik: 2.68 Ağız Çapı: 21 cm. Kil Rengi: Đnce taş ve mika katkılı. Đçte ve dışta dudak gövdeyle birleşirken belirgin dönüşler yapmaktadır. Kat. Kırmızımsı sarı (5YR 6/6). No. Kil Rengi: Koyu gri (10 YR 4/1). Kat. Çiz. Düzensiz ince firnis bandlar görülmektedir. Tanım: Yuvarlatılmış hafif dışa sarkık dudak kenarı hafif içbükey bir gövde ile birleşmektedir. No.Lev. dışta silik kırmızı (2. Kil Rengi: Mika katkılı.6 cm. No. Levha 31 Kaide Çapı: 11.6 cm. koyu kırmızımsı kahverengi (5 YR 3/2).25 cm. pembe (5 YR 7/4). 22. Kat. düz profilli bir gövde ile birleşmektedir.5 YR 4/2).

Kat.2 cm. No. Tanım: Dışa açılan alçak ve yuvarlanmış kenarlı halka kaide. 124. Batı Çatak /1994. 20 T 107 plankare. Kil Rengi: Mika katkılı. düz ve dik gelen bir gövde profili ile birleşmektedir. Çiz.4 cm.0 cm.2. No. 23. 18 U 9 plankare. dışta kademeli olarak belirerek gövde ile birleşmektedir. 127-139) Gövdesi köşe profilli tabaklar. Levha 32 Kaide Çapı: 6. Kat. Çiz.5 YR 6/4). 4.69 Firnis Rengi: Đçte silik kırmızı (2. merkezde iki sıra ardarda bir sıra aralıklı olarak rulet baskı görülmektedir. Tabak kaide ve gövde parçası. Levha 32 Kaide Çapı: 5. Firnis Rengi: Đçte tondo ortasında ve kenarında koyu kahverengi (7. Korunan Yükseklik: 1.0 cm. Korunan Yükseklik: 3. Tabak kaide ve gövde parçası. açık kırmızımsı kahverengi (5 YR 6/4). Tanım: Dış tarafta içbükey olan halka kaide içte düz bir profil vermektedir. Çiz. Levha 32 Kaide Çapı: 7.5 cm.5 YR 3/2). Đnce cidarlı. No.5 YR 3/N3).6 cm. Kat.5 YR 5/6).Lev. 23. . 20 T 28 plankare. Firnis Rengi: Đçte dışta çok koyu gri (2. 125. Dışta. Dik gelen düz profilli bir gövde ile birleşir. Kil Rengi: Açık kırmızımsı kahverengi (2. Đçte merkezi dolduran daire şeklinde ve kaidenin oturduğu yere denk gelen iç kısımda firnis bant görülmektedir. No.5 YR 4/2). 23.b. düz profilli bir gövde ile birleşmektedir. Đnce cidarlıdır. Firnis Rengi: Đçte kırmızı (2. Kil Rengi: Koyu gri (10 YR 4/1). Batı Çatak /1998. Gövdesi Köşe Profilli Tabaklar (Kat.Lev. Tanım: Đçte düz profilli halka kaide. 126. Tabak kaidesi parçası. Batı Çatak /1994. kaidenin içine firnis uygulanmamıştır. Korunan Yükseklik: 1.Lev. dudak kenarı yuvarlatılmış ve ağız kenarı dışa dönük olmak üzere iki alt gruba ayrılmaktadır. Tanım: Alçak halka kaide.

Tanım: Hafif içe dönük dudaklı. Çiz. 129. Kil Rengi: Açık gri (7. No.3 cm.Lev. gri (10 YR 5/1).6 cm. 20 T 12 plankare. 18 U 9 plankare.70 4. .2 cm. 131. Korunan Yükseklik: 2. Levha 33 Ağız Çapı: 38. Firnis Rengi: Đçte (iyi korunamamış) ve dışta griden çok koyu griye (5 Y 6/1’den 5 Y 3/1’e).55 cm. Köşe profilli tabak ağız ve gövde parçası.95 cm. 23.5 YR 6/4). Tanım: Hafif içe dönük dudaklı. Dudak Kenarı Yuvarlatılmış Olanlar (Kat.a. Çiz. 18 T 10 plankare.2 cm. 20 T 95 plankare.2. Köşe profilli tabak ağız ve gövde parçası. 24. Firnis Rengi: Dışta ve içte kırmızımsı kahverengi (5 YR 4/3’den 2.5 YR 4/8).5 YR 4/4’e).Lev. Tanım: Yuvarlatılmış. 127. Levha 33 Ağız Çapı: 19. Levha 33 Ağız Çapı: 21. 130. Kil Rengi: Pembe (5 YR 7/4). No. Korunan Yükseklik: 3. yüksek ve dikey dudak kenarlı. Firnis Rengi: Đçte ve dışta kırmızı (2. Firnis Rengi: Dışta çok koyu gri (2. Batı Çatak /1993.Lev. No. Batı Çatak /1993. No. Köşe profilli tabak ağız ve gövde parçası. Kil Rengi: Çok az mika katkılı. Korunan Yükseklik: 1. Batı Çatak/1997.4 cm.4 cm. Kat. No. Kat. Çiz. 127-136) Kat.5 Y 3/N3) ve içte koyu gri (10 YR 4/1).Lev. Korunan Yükseklik: 2. Köşe profilli tabak ağız ve gövde parçası.2 cm. Tanım: Neredeyse dik gelen yuvarlatılmış dudak kenarlı.Lev. Köşe profilli tabak ağız ve gövde parçası. Kil Rengi: Mika katkılı. Levha 32 Ağız Çapı: 29. 128. No. 18 U 4 plankare.b. 24. Batı Çatak /1998. Çiz. Kat. Levha 33 Ağız Çapı: 36. Çiz.5 YR /N7). Keskin gövde geçişi görülmektedir. 24. gri (5 Y 5/1). Kil Rengi: Açık kırmızımsı kahverengi (2. Kat. Batı Çatak /1994.15 cm. Korunan Yükseklik: 2. 23.

5 cm. Köşe profilli tabak ağız ve gövde parçası. Levha 34 Ağız Çapı: 15.2 cm. 135. Kat. No. Tanım: Đnce dudak kenarlı. Köşe profilli tabak ağız ve gövde parçası. Köşe profilli tabak ağız ve gövde parçası.5 YR 4/8). Köşe profilli tabak ağız ve gövde parçası. No. Kil Rengi: Açık kırmızımsı kahverengi (2. Firnis Rengi: Đçte ve dışta kırmızı (2.5 YR 3/2’den 2. Kat. Kil Rengi: Açık kırmızı (2. 24. Firnis Rengi: Đçte grimsi kahverengi (2. Firnis Rengi: Đçte ve dışta çok koyu gri (7. Batı Çatak /1994. Korunan Yükseklik: 1. Çiz. dışta silik kırmızıdan kırmızıya (2. No.5 YR 2/N2). 132.2 cm. Gövde yumuşak bir dönüşle içe kıvrılmaktadır. Firnis Rengi: Dışta kırmızımsı kahverengi (5 YR 4/3). Dışta çark izleri çok belirgin.Lev. Tanım: Yuvarlanmış dudak kenarlı. Korunan Yükseklik: 1. içte koyu gri (10 YR 4/1). Levha 34 Ağız Çapı: 22.5 YR 6/6).5 YR 3/N3). Đçte çok düz bir profil vermektedir. Korunan Yükseklik: 1. Çiz. 19 T 18 plankare.1 cm. 133.71 Firnis Rengi: Đçte çok koyu gri (7.6 cm. . Batı Çatak /1995. Kil Rengi: Açık gri (7. Çiz.5 YR 7/N7). Kil Rengi: Kırmızımsı gri (5 YR 5/2). Tanım: Gövde kademeli dönüş yaparak taban ile birleşmektedir. Tanım: Yuvarlanmış dudak kenarlı. Kat. 20 T 55 plankare. 24. Çiz. 24.5 Y 5/2). No.5 YR 6/4).Lev. Tanım: Yüksek oldukça dik dudak. Korunan Yükseklik: 2. Gövde keskin bir dönüşle tabanla birleşmektedir.Lev.Lev. Levha 34 Ağız Çapı: 23. Kat. Batı Çatak /1995. 17 U 9 plankare. Batı Çatak /1994. gövde keskin kademeli dönüş yaparak kaide düzlemiyle birleşmektedir.5 YR 4/6’ya). 19 T 18 plankare. Levha 34 Ağız Çapı: 11. 134. 24.4 cm.9 cm. içte profil vererek içe doğru keskin bir dönüşle kıvrılmaktadır.4 cm.

No. Batı Çatak /1994. Korunan Yükseklik: 3. 19 T 18 plankare. Tanım: Yuvarlanmış geniş dudağın hemen altında derin kazıma yiv görülmektedir.6 cm. Kil Rengi: Yoğun mika katkılı. Köşe profilli tabak ağız ve gövde parçası.5 YR 3/N3). 18 U 9 plankare.0 cm.Lev. ortada iç içe iki halka rulet bezeme ve üç palmet bezeme görülmektedir. Levha 35 Ağız Çapı: 20. 139. Batı Çatak /1997. Kil Rengi: Yoğun mikalı katkılı.2. Levha 35 Ağız Çapı: 29. Köşe profilli tabak ağız ve gövde parçası. Batı Çatak /1995. Çiz. Tanım: Onüç parçadan oluşmaktadır. Kat. No. Gövde keskin bir dönüşle tabanla birleşmektedir. Ağız Kenarı Dışa Dönük Olanlar (Kat. Đç kısımda. No. Firnis Rengi: Đçte çok koyu gri (2. No. 25. içte ve dışta kırmızı (2. 25.72 Kat.25 cm. Levha 35 Ağız Çapı: 17. 25. Levha 35 Ağız Çapı: 21. Korunan Yükseklik: 1. grimsi kahverengi (10 YR 5/2).5 YR 6/N6). Çiz. 20 T 101 plankare.5 YR 5/6) Tanım: Üç parçadan oluşmaktadır.b. No.4 cm. Firnis Rengi: Kaliteli. Hafif derin yiv geçmektedir. Köşe profilli tabak ağız ve gövde parçası. 136. gri (7. Kat. Çiz. 4. 137-139) Kat. Firnis Rengi: Đçte ve dışta çok koyu gri (7.5 YR 3/N3). Kil Rengi: Koyu gri (5YR 4/ 1). Batı Çatak /1998.Lev.Lev. Dışa sarkık etli dudak bir kademe yaptıktan sonra düz profil veren gövde ile devam ederek dışa dönük kaide ile birleşmektedir.1 cm. Çiz. 138.b. Korunan Yükseklik: 2. Korunan Yükseklik: 4. . 137.6 cm. Köşeli düz dudak kenarına sahiptir. Ağız kenarını çevreleyen çentikler görülmektedir. Tanım: Dışa dönük dudak kenarlı gövde hafif bir bombe ile içe dönmektedir. Eğik açıyla gelen gövde keskin bir kırılma ile dışa doğru çıkma yaparak düz taban ile birleşmektedir. Köşe profilli tabak ağız ve gövde parçası.1 cm.Lev. Firnis Rengi: Gri (10 YR 5/1).4 cm. sarımsı kırmızı (5 YR 5/6). 17 U Temizlik. 24. Kil Rengi: Yoğun mika katkılı.

Kat. Korunan Yükseklik: 2. Tabak kaide ve gövde parçası. Tabak kaide parçası. 142. No. Kil Rengi: Mikalı.Lev.2 cm. Tabak kaide parçası. Levha 36 Kaide Çapı: 13. Kil Rengi: Yoğun mika katkılı. Firnis Rengi: Đçte ve dışta gri (10 YR 5/1). Kaide Parçaları (Kat. Levha 37 Kaide Çapı: 11. 18 T 10 plankare. Tanım: Yüksek halka kaideli.Lev.Lev. 18 U 9 plankare. Çiz. Đçte firnis bandlar arasına dikey dalga motifleri yerleştirilmiştir. Tabak kaide ve gövde parçası.2 cm. 17 U 1 plankare.5 YR 6/4).4 cm. 141. Korunan Yükseklik: 2. Halka kaide yatay gelen düz profilli gövde ile birleşmektedir. No. 25.5 YR 3/N3). 144.3.73 4. Çiz. 18 U 16 plankare. Batı Çatak /1996. Batı Çatak /1994.b. Kil Rengi: Soluk kırmızı (2. Tanım: Dışa açılan halka kaideli hafif yukarı çıkan düz profilli gövde ile birleşmektedir.5 cm.0 cm. Tanım: Alçak halka kaide hafif yukarıya çıkan düz profilli gövde ile birleşmektedir. gri (10 YR 6/1).0 cm.35 cm. 26. Batı Çatak /1997. Firnis Rengi: Đçte ve dışta kırmızı (10 R 5/6). 18 T 212 plankare.5 YR 6/2).5 YR 5/8’den 10 YR 4/2’ye). Kat. Batı Çatak /1995. Çiz.Lev.2 cm. Kil Rengi: Kırmızı (10 YR 7/2). Levha 36 Kaide Çapı: 9. No. Merkezde halka rulet bezeme görülmektedir. 140-144) Kat. Korunan Yükseklik: 2. No. 26. Levha 36 Kaide Çapı: 16. Firnis Rengi: Đçte ve dışta kırmızımsı gri (5 YR 5/2). Kat.3 cm. açık kırmızımsı kahverengi (2.Lev. Tabağın içinde rulet bezeme vardır. 143. Korunan Yükseklik: 1. Tabak kaide ve gövde parçası. 140. Levha 36 Kaide Çapı: 15. Kat. . Kil Rengi: Pembe (5 YR 8/4). Batı Çatak /1994. No. Tanım: Halka kaide hafif yukarı çıkan ve düz profil veren gövde ile birleşmektedir. 25. Tanım: Đki parça olarak ele geçmiştir. Çiz. Çiz.15 cm. Korunan Yükseklik: 2. Firnis Rengi: Đçte ve dışta kırmızıdan koyu grimsi kahverengine (2. 26. No. Firnis Rengi: Đçte ve dışta çok koyu gri (7.

4.ö. M. 4. Attika örneklerinin genellikle Erken Hellenistik Dönem’de sıklıkla başka yerlere ithal edilmiş olarak bulunmaktadır. 242 Rotroff. yüzyılın başlarında ortaya çıkmıştır240. 3.0–27.) tercih edilmiştir. genel olarak halka kaideli ve kaideden farklı açılardan neredeyse dik bir yükselişe kadar ilerleyen gövde ve çok hafif derecelerde değişen kısmen konveksten hemen hemen düze doğru eğri bir profili olan forma verilmektedir. M.0 cm.0 ile 27 cm. açık servis tabakları olarak işlevleri vardı238. Atina’da M. her zaman firnislidir ve asla boyama süsleme taşımazlar. arasındadır. Yuvarlanmış dudaklı tabaklar.0 cm. 243 Edwards. 150–110 yılları arasında ölçülerde gözle görülür bir tutarlılık görülmektedir. Edwards. 240 Edwards.0 cm. Geniş tabaklar (16.74 Tabak terimi. Rotroff. 1975: 35. .) 4. 350’den önce üretilmiş ve çok geniş alana ihraç edilmiştir241. 241 Edwards. neredeyse dik yükselen gövde profilli ve az ya da çok düz hatlı olan oldukça basit profilli yuvarlanmış dudak kenarına sahip tabak formu. Yuvarlak kaideli. 1975: 37. Korinth’te 11. 1975: 35.ö. 1975: 37. Ele geçen buluntulardan. Form çağdaş anlamda tabak terimini temsil etmemektedir. 1997: 143. yüzyılın ikinci yarısında küçük tabaklar (12.ö. Yemek tabağından servis tabağına kadar birçok amaç için kullanılmış olması gereken yuvarlanmış dudaklı tabak tipinin geniş bir ölçü çeşitliliği vardır. 1975: 35. arasında değişen farklı ölçülerde Hellenistik Dönem tabakları görülmektedir239.0-26. yüzyılın sonlarına kadar kullanım görmüştür. bu zamanda çok büyük (34. Örneğin. 200’den önce yapılan tüm örneklerin zemininde baskı süsleme bulunmaktadır242.0 cm. Yuvarlanmış dudak içte ve dışta kalınlaşmaktadır. yüzyılın sonunda popüler olmaya başlamış ve M.) servis tabaklarının da yapıldığı anlaşılmaktadır. Boyutları ise farlılık göstermektedir.ö. Büyük olasılıkla antik dönemde düz.ö. 110–86 238 239 Edwards. Ölçüler 23. Diğer Hellenistik merkezlerde sivri dudaklı sosluk ve balık tabakları daha yaygın iken Attika’da Hellenistik Dönem’de yuvarlanmış dudaklı tabak çok popüler bir formdur. Korinth’te ele geçen örnekler üzerinde ise.0-41. M. M.ö. 1997: 143. hiç baskı rulet ve rulet bezeme görülmemektedir243.ö. M.0-15.

5 adeti kaide ve 14 adeti de balık tabakları alt başlıkları altında toplanmıştır. yalnızca M. Ağız kenarı dışa sarkık tabaklar. . Kat.0 cm. 1975: 36. 246 Rotroff. 225’e tarihlenen tabaklarda dudak genellikle geniş ve hemen her zaman aşağıya sarkıktır245. arasında değişen ölçülere sahiptir250.0 cm. 1975: 36. 86 yılları civarına verilmektedir246. 129 36.ö. Ölçüleri 23. 1997: 152. en geç üretimleri ise.2 cm.0 ile 39.0 ile 16. 300 civarında üretilmiştir.4 cm.ö.ö. 1997: 143. Bunun yanında.0 cm. 146 yılları civarında da üretilmiştir. 19 adeti gövdesi köşe profilli. Bu tip M.ö. Tabakların kaide çapları ise. M. arasında değişen çaplara sahiptirler. Hellenistik tabaklar arasında dik dudaklı örnekler sayıca azdır ve bu ender form Agora’da çok az örnek üzerinde görülmektedir. arasında değişmektedir. Bunun yanında. Đtalya’da Campana Seramiği’nde ve Etrüsklerin siyah firnisli seramiklerde bu form daha popülerdir249. Korinth’de ele geçen düz dudaklı tabaklar ise. 248 Edwards. Korinth’de ele geçen örnekler bu formdaki tabakların M.ö. 128 38.ö. önceki örneklerine göre daha küçük ve çok çeşitli olarak üretilmişlerdir244. Bunun yanında. yüzyılın ikinci çeyreğine kadar yaygın hale gelmemiştir. Bu tabakların üzerinde baskı. No. Bkz. 1997: 154. Her zaman için tabağın için rulet görülmektedir. arasında 244 245 Rotroff.ö. ve Kat. Menekşe Çatağı’nda Hellenistik Dönem’e ait toplam 44 tane “Tabak” incelenmiştir. 5.75 yılları arasında ise.5 cm. Gövdesi köşe profilli geniş ve zarif tabaklar “geniş offset dudak” ile tanımlanmaktadır. yüzyılın ikinci çeyreğinin başlarına. Genellikle tabak ölçülerinin 1/3’ü olan küçük halka kaideleri.. Edwards. 110–86 yılları gibi sınırlı bir dönemde üretilmiş olmalıdırlar. Atina’da büyük olasılıkla M. 247 Edwards. ilk olarak M. 1975: 38. 1997: 154-155. Tabakların ağız çapları bazı Hellenistik merkezlerde olduğu gibi. 249 Rotroff. No. 2. 330 ile 146 yılları arasında üretildiğini göstermektedir247.0 ile 27. 250 Korinth’te ele geçen Hellenistik tabaklar ağırlıklı olarak 11. 4 adeti dışa dönük ağız kenarlı. Đtalya Campana ve Roma Dönemi’ne ait Doğu Sigillata A’da görülen farklı bir formdur. 11. Gövdesi köşe profilli tabakların en erken örnekleri M. gibi oldukça büyük çapları ile diğer örneklerden ayrılırlar. rulet ve diğer süslemeler görülmez248.ö. 3. M. 10 adeti dudak kenarı yuvarlatılmış. Rotroff. yukarı dönen neredeyse dik dudakları vardır. Bu örneklerden 11 adeti dışa sarkık ağızlı.0 ile 31.

Menekşe Çatağı Hellenistik tabaklarının firnis boyaları çoğunlukla kırmızımsı sarı. Kat. 3. 116: E 154. 137’de ise hem palmet hem de rulet bezeme görülmektedir. 1997. 1. No.76 değişmektedir. Kat. Goldman. 194: 420. No. III: 123. 128.4 cm.6 cm. Kat. No. 188: 258.1957: 261. Ayrıca. Kat. 141 üzerinde rulet bezeme. 139 ve Kat. gri ve koyu gri renklerden oluşmaktadır. 1957: 253-254. Bunun yanında. no. Ancak.ö. Tarsus’da bulunmuş ve M. No. No. No. Atina Agorası’nda görülen benzer bir örnekten yola çıkıldığında Kat. Kat.d. M. No. Fig. kırmızı. 1950. 180-150 yılları arasına tarihlenmiş bir tabak ile benzer profile sahiptir254. 53: 756. 138. No. Fig. Tarsus. 3. Rotroff. Kat.No. M. fig. Atina’da M. Kat.ö. Kat.ö. fig. Tarsus (M.ö. No. 257 Goldman. 1997. 126. Kat. kırmızımsı kahverengi. 119’un form olarak yakın bir benzeri Atina Agorası kazılarında ele geçmiş ve M. 200’den önce yapılan tüm örneklerde görülmektedir251. No. diğer Hellenistik gruplarda olduğu gibi Menekşe Çatağı’nda ele geçen tabaklar içinde “gri monokrom” örneklerin sayısı dikkati çekecek kadar fazladır. Fig. 1948. ve Kat. 109 (Erken Roma). 137. 2. 127’nin benzerlerine ise. 140 “gri monokrom” tabak örnekleridir. Kat. 54: 11. yüzyıl) 251 252 Crowfoot v. yüzyılın başlarında tabaklarda yaygın olarak görülen baskı bezeme. 126.d. Kat. 1934: 433. 137’yi.ö. 1950. No. 1986. yüzyılın sonlarına vermek mümkündür252. 120 ise. 150-50 yılları arasına tarihlenmiştir257. No. Pl. 140 ve Kat. Pl. 1986: 17. Kat.ö. No. Antiokhia ve Nabatean Oboda’da Geç Hellenistik Dönem’e tarihlenen örnekler arasında rastlıyoruz256. 138’in 22. Kat. Kat. 122. Tabaklarda genellikle alçak halka kaideler kullanılmıştır. 131. . Tenos’ta bulunmuş ve M. No. yüzyıla tarihlenmiş bir balık tabağı ile benzer özellikler göstermektedir255.ö. No. Negev. kaide çapları vardır. 256 Thompson. 128 ile çok benzer bir profile sahip bir tabak.ö. Kat. 254 Etienne. No.. yüzyılın sonları-M.s. Kat. 117: Cc5. 253 Rotroff.ö. No. No. Waagé.. 129’un benzer örnekleri ise. 135. No. No. Atina Agorası. 130’un 18. 255 Crowfoot v. 2. ağız ve gövde profili Samaria’da bulunmuş ve M. Menekşe Çatağı’nda ele geçen Hellenistik Dönem’e ait tabaklar diğer merkezlerde üretilenler ile benzer form ve bezeme şekillerine sahiptirler. 150-50) ve Kartaca (M. 52: 753. Kat. 175-150 yıllarına tarihlenmiştir253. fig.

130’un üzerindeki yiv dışında. 1. no. 1994: 2.d. Kat. 1986: 22. 137’nin yakın bir benzeri. 5: 19-20. 121: Eb2 (M. Kat. Tenos kazılarında ele geçen bir tabak form olarak Kat. Negev. 260 Thompson. 1. 265 Rotroff. Fig. 261 Thompson. 150-50). 1957. yüzyıl) ve Antiokhia’da (Geç Hellenistik) ele geçmiştir260.No. Fulford . fig. 1. yüzyılın birinci yarısına tarihlediği tabaklar arasında da benzer örnekler vardır. Peacock 1994: 6 fig. Kat. 1950. Benzer tabaklar biraz daha geç dönemlerde de yapılmaya devam etmiş olmalıdır. M.ö. 116: E 151 (M. Tarsus’da (M. pl. M.3: 43. 264 Mitsopoulos-Leon.77 buluntuları arasında vardır258. 3. 200-175 yılları arasına tarihlenen Atina Agorası’ndaki bir buluntu grubu içinde ele geçmiştir265. yüzyılın ortalarından sonrasında da kullanım 258 259 Goldman. 188: 265.No.ö. 1. 262 Crowfoot v. 1950. 135 için de geçerlidir. 188: 252A. 1997: 20. 73: 10. 2. Waagé. Antiokhia’da da Geç Hellenistik Dönem’e tarihlenen buluntular arasında rastlıyoruz261. 1. IV: 126.I. Yakın benzerlerine Atina Agorası ve Tarsus’da M. 1986: 19. Bazı tabakların Nabatean Oboda gibi merkezlerde olduğu gibi M. Crowfoot v. yüzyılın birinci çeyreği ile 1. Elimizdeki örnekler göz önüne alındığında en erken tabakların ise. .ö. pl. 2. Schäfer. Samaria’da (M. Goldman. 1. fig.No. 1948. yaklaşık 50 yıllarına tarihlenen Tenos örneği tam profile sahiptir ve Kat. 1991: 272. Nabatean Oboda’da ve Samaria’da Erken Roma Dönemi’ne tarihlenen buluntular arasında yer almaktadır262. Bkz. 150-50 yılları arasına. yüzyılın ikinci yarısı ile M. 150-50). Kat. Goldman. 263 Etienne. Diğer merkezler göz önüne alındığında. Fig. 1934. Taf.No. fig.. 66:4: 73:14.No. 150-50). 1948. 1957. Negev. Ayrıca. Ayrıca. M. Rotroff’un M.No.. Pl. Fulford v.No. no. 188: 258.. M.ö. Waagé. 79.d.ö.ö. fig. 131’in benzerlerine diğer merkezlerde sık olarak rastlıyoruz. 138. 136’ın eksik olan kaidesi hakkında da bize bilgi vermektedir. fig. yüzyılın birinci yarısı arasında bir yoğunluk olduğu anlaşılmaktadır. Fig. 116: E 151. III: 124. S. Nitekim benzer tabaklar. 1986.d.ö. Kat. yüzyıla tarihlenen Ephesos’taki örneklerle benzer profile sahiptir264.ö. 137’nin kaidesi.ö. form olarak Kartaca ve Nabatean Oboda kazılarında ele geçen buluntular ile yakın benzerlik içindedir259. fig.1: no. 136’ya çok benzerdir263. 1950. 135’de Hellenistik seramik merkezlerinde sıkça karşılaşılan bir forma sahiptir. Aynı durum. fig. 52: 753. 133 ve Kat. Benzer profile sahip tabaklar Atina Agorası’nda (M. yüzyıla ait olduğu görülmektedir.ö.ö. Kat.ö.. 1934.No. Schäfer’in de M.ö. No. yüzyıl sonu ile M. 120.s. 3.ö. Menekşe Çatağı’nda ele geçen Hellenistik tabakların üretiminde. 50-25). 10.

147. Tanım: Đki parçadan birleştirilmiştir. Kaide Çap: 9. 18 U 9 plankare.78 gördükleri anlaşılmaktadır.5 YR 6/8). Çiz. gövdeyle yaklaşık 45º açı yapmaktadır. Firnis Rengi: Đçte ve dışta pembeden sarımsı kırmızıya (5 YR 7/4’den 5 YR 4/8’e).9 cm. 145.5 YR 6/6). No.50 cm. Balık tabağı ağız ve gövde parçası. 20 T 6 plankare. Yükseklik: 5. Kil Rengi: Açık kırmızı (2. 27. No. Batı Çatak /1994. 19 T 28 plankare. Đnce cidarlıdır. Kat. 145-158) Kat. Korunan Yükseklik: 1. Çiz.2 cm. Kil Rengi: Açık kırmızı (2.Lev. Bu firnisten sonra ağız genişliğinde bir alan boş bırakılmış ve yeniden firnis yapılmıştır.2 cm. geniş dudaklıdır.5 cm. derin çukurun kenarı ince kazıma yiv ile çevrelenmiştir. pembe. Tabağın içinde. Levha 37 Ağız Çapı: 28. Levha 37 Ağız Çapı: 18. Geniş dudak dışa eğik hafif açı yaparak düz profilli gövde ile birleşir. . Çark izleri çok belirgindir. Batı Çatak /1993. Ağız kenarında aşınmış firnis band görülmektedir. Balık tabağı. Kat. gövdeyle yaklaşık 45º açı yapmaktadır.4. Geniş halka kaide dar ve yüksektir. Neredeyse düz profilli yükselen gövde hafif açı yaparak dışa dönen ağız ile birleşir. tek bir merkezin tüm grup hakkında genel yargıya varmakta yeterli olmayacağı açıktır. Ağız genişliğinde bir alan boş bırakılarak yeniden band yapılmıştır. Dudak. Balık tabağı ağız ve gövde parçası. Firnis bandlar kırmızımsı kahverengi çizgiler ile sınırlandırılmıştır. Dışa dönük ağızlı. 146.Lev.75 cm. Çiz. Ağzın gövde ile birleştiği yerde yiv görülmektedir. Firnis oldukça aşınmış ve soyulmuştur. Tanım: Đnce cidarlı. Ağız kenarına firnis band yapılmıştır. No. Dudak. Kil Rengi: Đyi pişmiş. Kaidenin iç yüzeyi düzdür. Firnis Rengi: Kırmızımsı sarı (5 YR 6/6). Korunan Yükseklik: 2. Ancak. Ağzın gövde ile birleştiği yer ve merkezdeki dairesel.2 cm. 27. Tanım: Tabak kırık olup parçaları yapıştırılarak alçıyla tümlenmiştir. 4. Balık Tabakları (Kat. No. merkezi çukurda ve dışa dönen ağız kenarında siyah firnis bant vardır. Geniş dudak kenarı dışa eğik bir açı yaparak düz profilli gövde ile birleşir. 26. Firnis Rengi: Đçte kırmızımsı kahverengi. Firnis bandın altında yiv bulunmaktadır.b. Batı Çatak /1997. Tabağın ağız kenarında yapımından kaynaklanan deformasyonu göze çarpmaktadır. Levha 37 Ağız Çapı: 25.Lev.

150. Dairesel çukurun içinde ve belli bir genişlik boş bırakıldıktan sonra sarımsı turuncu ile sınırlandırılmış firnis band görülmektedir. Kil Rengi: Pembe (5 YR 7/4). 28. Kaidenin iç kısmı hafif şişkincedir. dışa açılan kaide düz profilli ince cidarlı gövde ile birleşmektedir. Ağız kenarında firnis band bulunmaktadır. Çiz. Batı Çatak /1994. dışta pembe (7. Firnis Rengi: Đçte ve dışta siyah (2. Yüksek. 149’a bezer şekilde dudak kademeli bir şekilde devam eden gövde ile birleşmekte ve neredeyse düz bir açıyla devam etmektedir.5 YR 8/4). 20 T 70 plankare. No. No. No.0 cm. Kil Rengi: Kırmızımsı sarı (5 YR 6/6). Balık tabağı ağız ve gövde parçası. No.Lev. Dudak. 149.4 cm. ancak daha küçük bir örnek. Korunan Yükseklik: 2. Levha 38 Ağız Çapı: 22. Çiz. Tanım: Kat. Korunan Yükseklik: 2. Levha 38 Ağız Çapı: 16. Çiz.2 cm.9 cm. Balık tabağı gövde ve kaide parçası. Kat.Lev.8 cm. Dudağın iç kısmında ve dış kısmında dışta daha derin olmak üzere yivler görülmektedir. 27. 27.0 cm. 149 ile benzer dudak kenarına sahip.5 YR 2/N2). Batı Çatak /1994. Batı Çatak /1996. Tanım: Dudak yuvarlanmış ve ortada hafif bir köşe oluşturmaktadır.6 cm. Dudak altında ve üzerinde yivler görülmektedir. Merkezdeki dairesel çukurun kenarını kazıma yiv çevrelemektedir. Geniş dudak dışa eğik hafif bir açı yaparak düz profilli gövde ile birleşir. Đçte düz profil veren tabak belli bir açıyla eğim yaparak aşağıya doğru devam etmektedir.Lev. Kil Rengi: Az mikalı. kırmızımsı sarı (5 YR 7/6). Firnis Rengi: Đçte silik kırmızıdan siyaha (2. Tabağın dış kısmında dudak kademeli bir şekilde gövde ile birleşerek neredeyse düz bir açı ile devam etmektedir.5 YR 2/N2’ye). Kat.79 Kat. Tanım: Đnce cidarlı. 28. Tanım: Halka kaide.Lev. No. Çiz. Çiz. Yaklaşık iki ağız kenarı genişliği boş bırakıldıktan sonra yeniden firnis band yapılmıştır. Kat. 20 T 1 plankare. Kat. No. Batı Çatak /1994. 27.Lev. Balık tabağı gövde ve kaide parçası. Firnis Rengi: Dışta kırmızıdan siyaha (2. 148. 151. Kil Rengi: Kırmızımsı sarı (5 YR 7/6). Firnis Rengi: Kırmızımsı sarıdan siyaha (5 YR 7/6’dan 2. Kat.5 YR 5/6’dan 5 YR 2/1’e). Balık tabağı ağız ve gövde parçası. Levha 38 Kaide Çapı: 9. Balık tabağı ağız ve gövde parçası. No. 20 T 72 plankare. Batı Çatak /1996. 152. Levha 39 . gövdeyle yaklaşık 45º açı yapmaktadır. Levha 38 Ağız Çapı: 22.5 YR 3/2’den 10 YR 2/1’e). Korunan Yükseklik: 1. Korunan Yükseklik: 1.6 cm. 20 T 25 plankare. 20 T 25 plankare.

29. Levha 39 Kaide Çapı: 8. Korunan Yükseklik: 2.8 cm. Merkezdeki çukurunun kenarı derin yivler ile çevrelenmiştir. 153.Lev. Kat. Kaidenin iç kısmı düzdür.80 Kaide Çapı: 9.Lev.6 cm Kil Rengi: Kırmızımsı sarı (5 YR 7/6). Kil Rengi: Yoğun mika katkılı. Merkezdeki dairesel çukurun kenarını kazıma yiv çevrelemektedir. 19 T 18 plankare. Firnis Rengi: Đçte ve dışta pembe (5 YR 7/4). Levha 39 Kaide Çapı: 6. No. No. Merkezdeki dairesel çukurun kenarını kazıma yiv çevrelemektedir. hafif dışa açılan kaide düz yükselen ince cidarlı gövde ile birleşmektedir. Yüksek. 18 T 10 plankare.9 cm Kil Rengi: Kırmızımsı sarı (5YR 7/6). Balık tabağı gövde ve kaide parçası.Lev. Tüm iç yüzey firnislenmiştir. Kil Rengi: Pembe (5 YR 7/4). 20 T 100 plankare. Tanım: Halka kaide. No. Firnis Rengi: Đçte ve dışta pembeden siyaha (5 YR 7/4’den 7.5 YR 4/6’ya). Balık tabağı gövde ve kaide parçası. hafif dışa açılan kaidenin. Kat.4 cm. Batı Çatak /1997. 20 T 11 plankare. Yüksek.3 cm. Kaidenin iç kısmı hafif şişkincedir. 29. Merkezdeki dairesel çukuru kalın bir kenar çevrelemektedir.Lev. Dairesel çukurun içinde ve belli bir genişlik boş bırakıldıktan sonra kahverengi firnis band görülmektedir. Çiz. Korunan Yükseklik: 3. kırmızımsı sarı (5YR 6/6). Firnis Rengi: Đçte kırmızı (10 R 5/6). 28. Hafif dışa açılan kaide düz yükselen ince cidarlı gövde ile birleşmektedir. Levha 40 . Halka kaide. Kaidenin iç kısmı düzdür. Tanım: Đki parça birleştirilmiştir. 155. Tanım: Halka kaide. Dairesel çukurun içinde belli bir genişlik boş bırakıldıktan sonra turuncumsu kahverengi ile sınırlandırılmış firnis band görülmektedir. Kat. 154. Batı Çatak /1998. Çiz. Kaide çapı diğer örneklere göre küçülmüştür. derin bir yiv takip etmektedir. Balık tabağı gövde ve kaide parçası. Çiz. Tanım: Halka kaide. Balık tabağı gövde ve kaide parçası. Korunan Yükseklik: 2. hafif dışa açılan kaide hafif yükselen ince cidarlı gövde ile birleşmektedir. Tüm iç yüzey firnislenmiştir. Yüksek.8 cm.0 cm. Kaidenin iç kısmı hafif şişkincedir. 156. Firnis Rengi: Đçte silik kırmızıdan kırmızıya (2. No. Batı Çatak /1998.5 YR 4/2’den 2.2 cm. Kenarı. Batı Çatak /1995.5 YR 2/N2’ye). Korunan Yükseklik: 2. dik açı yaptığı ince cidarlı gövde hafif bir açı yaparak yükselir. Çiz. Levha 39 Korunan Yükseklik : 8. Kat. 29.

18 U 13 plankare. London: s. Cook. Firnis Rengi: Đçte koyu grimsi kahverenginden çok koyu griye (10 YR 4/2’den 10 YR 3/1’e). Kaidenin iç kısmı düzdür. Balık tabakları. Cornell. Korunan Yükseklik: 3. 157. kırmızı figürlü örneklerinin üstündeki bezemelerde balık ve diğer deniz canlıları çizildiği için bu ismi almışlardır266. 4.A. Kil Rengi: Pembe (5 YR 7/4).5 YR 2/N2’ye). No. Hafif dışa açılan kaide. Batı Çatak /1994. 158. Olynthos’da M. Korunan Yükseklik: 3. 18 U 9 plankare. Tanım: Halka kaide. Kaideden itibaren dışı da firnislidir. Kaidenin iç kısmı hafif bombelidir. Firnis Rengi: Đçte koyu kırmızıdan siyaha (2. Merkezdeki dairesel çukurun kenarını belirsiz bir yiv çevrelemektedir. balık tabağı. Çiz.Lev. 1997: 238.15 cm. Kat. .5 YR 3/6’dan 7. Kil Rengi: Mika katkılı. Çiz.4 cm. No.45 cm. Dairesel çukurun içinde turuncumsu kahverengi ve belli bir genişlik boş bırakıldıktan sonra çok koyu kahverengi firnis band görülmektedir. düz yükselen gövde ile birleşir. 1997: 147. Kat. Korunan Yükseklik: 1. (1980): Late Hellenistic and Early Roman Red-Slipped Pottery from Tel-Anafa 1968–1973. Bu isim bu da büyük olasılıkla antik dönemde balık tabağına verilen isim 266 L.ö..81 Kaide Çapı: 8. L. Tanım: Yuvarlatılmış halka kaidelidir. dışta gri (5YR 5/1). Tanım: Halka kaide.Lev. Levha 40 Kaide Çapı: 11. Balık tabağı gövde ve kaide parçası. Merkezdeki dairesel çukurun kenarını kazıma yiv çevrelemektedir. 30.4 cm.7 cm. Kaidenin iç kısmı düzdür. Kil Rengi: Açık kırmızımsı kahverengi (5YR 6/4). açık kırmızımsı kahverengi (5 YR 6/4). A. Dairesel çukurun içinde ve dar bir alan boş bırakıldıktan sonra kahverengi firnis band görülmektedir. Merkezdeki dairesel çukur firnislenmemiştir. Batı Çatak /1993.0 cm. 145. 29. Cornell. Bkz. Balık tabağı gövde ve kaide parçası. varsayımsal bir isimlendirme olduğu için servis tabağı olarak adlandırmanın terimle ilgili sorun yaratmayacağı görüşündedir. Hafif dışa açılan kaide dik açı ile kalın cidarlı gövdeyle birleşir. Levha 40 Kaide Çapı: 8. Rotroff. yüzyılın ikinci çeyreğine tarihlenen bir balık tabağının üzerinde hem yapanın ismi hem de “oξυβαφον” yazmaktadır. Firnis kimi yerlerde soyulmuş ve aşınmıştır.

275 Cornell. 274 Rotroff. 1957: 260. Cook.. 267 268 Crowfoot v.ö. 3. 2. yüzyılın başlarına kadar kullanılmaya devam etmiştir270. 200 civarında rağbet görmüş ve M. 3. 270 Crowfoot v. yüzyılın sonlarına tarihlenmiştir269. 1997: 147.. 1997: 147. 4.ö. 1980: 145. Bu zaman aralığı Samaria için de geçerlidir272. ortasında büyük ihtimalle et suyunu biriktirmek ya da baharat ve çeşnileri almak amacıyla oluşturulan çukur bulunmaktadır. 1957: 260. geniş.. Halka kaide ağız çapının yarısından daha azdır. Her şeyden önce bu form. Rotroff. 1997: 147. 1980: 145. 1957: 260. 1957: 260.d. 271 Crowfoot v. . Attika balık tabakları. dışa dönük. yüzyılda düşüşe geçmiştir. merkezi çukurun etrafını genellikle yükseltilmiş bir kenar ile çevrelenmiş ve çukur her zaman halka kaidenin ölçüsünden daha küçük tutulmuştur275. 1957: 260.82 olmalıdır267. sarkık ya da dışa dönük ağız kenarlı ve ortasında bir çukur bulunmaktadır. 1997: 238. Atina’da M. 1980: 145.. Alt kısım konveks ya da sivri uçludur.d. Örneğin. yüzyılın başları ve Geç Hellenistik Dönem’e doğru balık tabağı formu. 1980: 144.ö. Đnce mallar grubunda genel olarak. halka kaideli. Atina’da değerini oldukça kaybetmiştir. Siyah firnisli balık tabakları ise. 5. Atina Agora’sının Batı Yamacı’nda üzerinde çok kaliteli süslemeler yapılmış bir parça bulunmuş ve en erken örnek olarak M. büyük dudağı ile kalın bir kap olup.d. Bu özellik geç örneklerde değişkendir ve Hellenistik Dönem’de her zaman tümüyle sırlanmıştır. çömlekçilerin bir yaratıcılığı olarak görünmekle beraber. 273 Crowfoot v. 272 Cornell. 1997: 146. 269 Crowfoot v. Bilinen en erken balık tabağı örnekleri Attika’dadır. M. Bunun nedeni.d. Balık tabakları. M. Cornell. Tarsus’da en çok M. Halka kaideli olup genellikle dışta konveks bazen de hafif düz kenarlıdır..ö. Hellenistik Dönem’de Kuzey Afrika’dan Mezopotamya’ya kadar çok geniş bir alana yayılmakla birlikte üretim merkezlerine göre değişen çeşitli formlara sahiptirler273.ö. yüzyılın ikinci yarısına ait gümüş bir örnek de bilinmektedir268.d. balık tabağının karmaşık bir form olması ve genellikle kaliteli yapım gerektirmesinden kaynaklanıyor olabilir271. 5.ö. Çukurun etrafında ve zeminin kenarının dışında ağzın aşağıya döndüğü yerde neredeyse değişmez bir şekilde kazıma yiv vardır274. Cornell. yüzyılın sonlarından M. Rotroff. Rotroff.ö.

0 cm. Tabakların tipik eğimli yüzeyi yaklaşık M. 3. ve 3. yüzyılın sonları ve M. ayak daha küçüktür278. açı yaklaşık 45º yaklaşmıştır280. 3. yüzyılın birinci çeyreğinde terkedilmiştir. M. Biraz daha geniş örnekler.ö. M. yüzyılda favori olmasına karşın küçük boyutlu olanlar da üretilmeye devam etmiştir277. bu durum tersine dönmüş. 2. yüzyıl tabaklarında neredeyse diktir.ö. yüzyılın 276 277 Cook. Aynı zamanda bu dönemde balık tabaklarında cidar incelir. 4. Yaklaşık olarak M. M. yüzyılda yaklaşık ağız çapının 1/4’ü iken. Bu kıvrım M. 280 Rotroff.0 cm. Daha geç örneklerde ise. 4. M. arasında değişir276.1997: 147. Ayağın dış yüzeyi yaklaşık M. Balık tabakları daha geniş hale geldiği zaman. 3. 3. ve 3.ö. 278 Rotroff.ö.83 Balık tabaklarının ölçüleri son derece değişkendir. M.0 ile 20. 3. 1997: 148.ö. tekrar daha sağlam ve kalın örnekler yapılmaya başlanmıştır279. Rotroff.Ö. M. yüzyılda. 225 yıllarından sonraya tarihlenen tabaklarda bu oran yaklaşık 1/5 oranınına iner. 275 yıllarından sonra ise. yüzyılda balık tabaklarının dudak kenarı ile gövde keskin açıyla birleşir. yüzyılda daha yaygındır.ö. hafif sırtlı keskin bir kenara sahiptir. M. M. Dudağın kıvrımındaki açının dikliği de zaman içinde değişime uğramıştır.ö.ö. . 1997: 148. 275 yıllarından sonraya tarihlenen balık tabaklarında düzdür. 1997: 147.ö.ö. yüzyılın ikinci yarısının balık tabaklarında gövdenin tümü ve ayağın büyük bir kısmı yaygın olarak dudak tarafından gizlenir. 4. 4. yüzyılın başlarındaki tabakların merkezi çukuru. M. 1997: 238. 225 yıllarından sonraki örneklerde dudak ile gövde arasındaki geçişde keskinlik ortadan kalkmıştır. 4. 275–200 yıllarında üretilen birçok tabak ince ve narin bir görünüme sahiptir.ö.ö. ayak ve gövdenin büyük bir bölümü profilden bakıldığında görülür. M. Normal boyutları 11.ö. yaklaşık 20º açılıdır.ö. Merkezi çukur da geçe doğru küçülerek değişikliğe uğramıştır. yüzyıl örneklerinde yumuşamaya başlamış ve yaklaşık M.ö. yüzyılın sonları ve 2. 3. Bu keskin açı bazı 3. M.ö. yüzyıl tabaklarında ise. ve M. 279 Rotroff. dudak daha küçülür ve bundan dolayı da tabağa profilden bakıldığında gövdenin çoğu görülebilir. Geç Hellenistik Dönem’in örneklerinde ise. 4. 14.ö.0 ile 13. yüzyılın balık tabaklarının hemen hemen hepsinin yüzeyi eğimli ve derin olukludur. Çukurun çapı. arasında olanlar M.ö. 250 yıllarından sonra düzleşmeye ve daralmaya başlamıştır. Bu özellikler M. 4.ö.

Bu da balık tabaklarına olan ihtiyacı ortadan kaldırdı283. No. 1997: 148. Balık tabaklarının formları yanında firnisleme şekilleri de tarihleme için önemli bilgiler sunarlar.ö. Tabakların üzerlerinde yer alan firnis boyalar.ö. 4. Buna göre. Geniş çaplı balık tabakları. Ancak. kırmızımsı sarı. Balık tabakları. yüzyılın sonları ve 1. 6. Firnis kalitesi ve rengi 3. 4. Kaliteli.8 ile 28. yüzyıl örneklerinin hemen hemen hepsinde firnis boya parlak siyahtır. M. yüzyılda bu tabakların Doğu Sigillata A örnekleri de yapılmaya başlanmıştır. 2. Aynı zamanda dikkate değer bir şeyde M. 275 yıllarından sonraya tarihlenen tabaklarda ise. çukurun etrafında sıklıkla kalın bir kenar ya da halka yer alır281. 4. M. 2. Rotroff. Balık tabakları içinde adece 6 parça bize ağız çapları hakkında bilgi vermektedir.ö. Balık tabaklarının piyasalardan kalkması ile ilgili çeşitli görüşler ileri sürülmüştür. M. Aynı zamanda M. kırmızı. arasında değiştiği gözlenmektedir.ö.84 ortasından sonraya tarihlenen tabaklarda ise.ö.ö. 1997: 149. yüzyıldan sonraki tabaklarda hemen hemen hiç miltos görülmez282.ö. 146 tam profil vermektedir.ö. yüzyılda yuvarlak dudaklı tabaklar derinleşti ve uygun hale geldi. arasında değişen ölçülere sahiptir. Kazılarda ele geçen tarihlenebilir toplu buluntulara göre balık tabakları Attika’da yaklaşık M. Bu örnekler. gri ve 281 282 Rotroff. 175 yıllarından sonra çok nadir olarak yapılmıştır. . Benzer form veren ve küçük parçalar kataloga dahil edilmemiştir. Balık tabaklarının kaide çapları ise. Attika yuvarlak dudaklı tabakları düz ve küçük olduğundan sos ya da yemekten akan et suyunun biriktirildiği bir yer içeren balık tabakları gerçek bir ihtiyacın yerini dolduruyordu. M. 2.4 ile 11. yüzyılda popüler olduğu için tarihlememize yardımcı bir kriterdir. yüzyıl boyunca da popüler bir form olarak kalmıştır. Menekşe Çatağı’nda ele geçen 14 eser tabaklar grubu içerisinde “Balık Tabakları” alt grubu altında incelenmiştir. 1997: 148.ö. parlak sır yaklaşık M.0 cm. 3.8 cm. siyah. 2. çok nadir olarak görülür. Sadece Kat. yüzyılda. 5 adet ağız ve 8 adet kaide parçasından oluşmaktadır. yüzyılın başlarına gelindiğinde oldukça değişken bir hal alır. 283 Rotroff.ö. Ölçülere bakıldığında ağız çaplarının 16. M. yüzyılın sonları ve M.

No. 153. 159 dışındaki tüm örneklerin firnis boya ile bezendiği görülmektedir. Kat. 153’ün dudağa doğru daha ince bir cidarı olduğu görülmektedir. 158’in merkezi çukurunun etrafını çevreleyen halka ise M. Kat. Diğer örneklerle karşılaştırıldığında Kat. No. . Kat. 1991: Taf.ö. No. 3. yaklaşık 250 yıllarından sonraya tarihlenebilmektedir. 2.ö. No. 7: A38. yüzyılda popüler olduğunu söylemek mümkündür. No. 156 ve Kat. yüzyılın başlarına tarihlenen bir örnek gerek form ve gerekse bezeme olarak Menekşe Çatağı balık tabaklarına oldukça benzerdir284. Kat.ö. Bu da M. 3. No. Menekşe Çatağı’nda ele geçen balık tabakları birbirine benzer formlara sahiptir. 284 Mitsopoulos-Leon. No. No. 152 ve Kat. 154. 275’ten sonra görülen bir özelliktir. Diğer merkezlerde benzer örneklerine bakıldığında Menekşe Çatağı balık tabaklarının M. 155. M. yüzyılın ortalarına tarihlenen balık tabaklarında karşımıza çıkmaktadır.ö.85 kahverengi tonlardadır. Ephesos’ta M. Düzleşen eğimli yüzeyin görüldüğü Kat.ö.

gri (7. Kil Rengi: Açık kırmızı (2. Batı Çatak /1998. küçük bir açıyla dışa açıldıktan sonra yine küçük bir açıyla içe dönüş yapar ve daralarak yukarı çıkmaktadır. .Lev. Kil Rengi: Açık kırmızımsı kahverengi (5 YR 6/4). kırmızımsı sarı.c. No. Kil Rengi: Yoğun mikalı.3 cm. Firnis Rengi: Đçte gri (5 YR 4/1). Yükseklik: 6.5 YR 2/N2’ye).0 cm. Batı Çatak /2002. No.9 cm.Lev. dışta silik kırmızıdan griye (10 R 4/2’den 5 YR 4/1’e). 31. dışta kırmızımsı sarıdan siyaha.5 YR 6/8).5 cm. Kat. 30. Tanım: Yirmi parçadan tümlenmiştir. Levha 41 Ağız Çapı: 17. No. Tanım: Üç parça birleştirilmiştir. Levha 41 Ağız Çapı: 17. Yükseklik: 7. Tanım: Kaide. Levha 40 Ağız Çapı: 12.0 cm.4 cm. 40 L 36 plankare.0 cm. Levha 41 Ağız Çapı: 10.Lev.5 YR 6/8’den 10 YR 4/4’e). 31. Kyliks ağız ve gövde parçası. içte silik kırmızıdan siyaha (2. Korunan. 20 T 107 plankare. Açık Kaplar (Kat. Çiz. Batı Çatak /1998. Dışa dönük dudak incelerek boyunla birleşmekte ve hafif bombe yaparak aşağıya doğru kalınlaşan cidarlı şişkin gövdeyi oluşturmaktadır. Boynun altında dışta iki yiv görülmektedir. Çiz. Kyliks ağız ve gövde parçası. 159. dışta silik kırmızıdan çok koyu griye.3 cm. 31. 20 T 121 plankare. Kat. Firnis Rengi: Đçte kırmızımsı kahverengiden siyaha. On parçanın birleştirilmesiyle restore edilmiş ve alçıyla tümlenmiştir. 30. No. Korunan Yükseklik: 2. 161. Batı Çatak/ 41 M 78 plankare. Çiz.5 cm.8 cm.Lev. Kaide Çapı: 6. 159-197) Kat. No. 163. Batı Çatak /1996.5 YR 5/N5). Kyliks. Levha 41 Ağız Çapı: 6. Kil Rengi: Mika katkılı. Kat. Kat. No. Çiz. Kil Rengi: Yoğun mikalı. Kyliks. 20 T 70 plankare.5 YR 3/2’den 2. 162.86 3. sarımsı kırmızı. Çiz. Tanım: Đyi pişmiş. Firnis Rengi: Dışta açık kırmızıdan koyu sarımsı kahverengine (2.2 cm. Yükseklik: 5.Lev. Firnis Rengi: Đçte kırmızımsı kahverengi. Kyliks kaide parçası. 160. Korunan Yükseklik: 2.

. Đçe dönük dudak içe doğru açı yaparak boyunu oluşturmakta ve daha sonra çok hafif bir şişkinliği olan gövde görülmektedir.07 cm. Kulp dudak kenarından boyuna bileştirilmiştir. Skyphos. Kil Rengi: Mika katkılı. 164. Tanım: Dudak içe kıvrılmakta ve hemen önünde içe doğru derin bir yiv oluşturulmuştur (kapağın oturması için). 4. No. 32. kırmızı (10 R 5/6). Kat.5YR 5/6).5 YR 4/4’e). No. Batı Çatak /1996. Kat. cm.c. Açık Kap (Kase. Kat. Kantharos. Korunan Yükseklik: 3. 21 T 3 plankare. No. açık kırmızımsı kahverengi (2. 20 T 70 plankare. 32. Levha 42 Ağız Çapı: 6.15 cm. Batı Çatak /1994. Çiz. 167. içte koyu kahverengi (7. Gövdenin başlangıcında dışta yiv görülmektedir.6 cm. Levha 42 Ağız Çapı: 23.6 cm. Tanım: Đki parça birleştirilmiştir.Lev. soluk kırmızı (10 R 6/3). 31. Kil Rengi: Mikalı. 167197) Kat. Kantharos) Kaide Parçaları (Kat.Lev.6. içte ve dışta koyu gri (7. Đçte kaidenin ortası çukurdur. Açık kap kaide ve gövde parçası. Đçte oldukça kademelidir. Kaide Çapı: 3.Lev.5 YR 4/4). 32. Dışa dönük dudak kenarlı. No.7 cm. Kil Rengi: Yoğun mika katkılı. Batı Çatak /1996 19 U 48 plankare. 166.0 cm.Lev.4 cm. Dudak içe yumuşak bir dönüşle aşağıya doğru inen gövde ile birleşmektedir. Levha 42 Kaide Çapı: 7. 165. No. Korunan Yükseklik: 2. Çiz. 18 U 7 plankare. Yükseklik: 8.5 YR 6/4). Lekanis ağız ve gövde parçası. Tanım: Düz dudak kenarı hafif bir açı ile içe döndükten hemen sonra (dar bir boyun olabilir) hafif şişkin gövdeyle birleşmektedir. Dinos ağız ve gövde parçası. Levha 42 Ağız Çapı: 17. Çiz.5 YR 6/N’dan 10 YR 4/1’e). Şişkin gövde daralarak dışa doğru açılan kaide ile birleşmektedir.87 Firnis Rengi: Çok kaliteli. Kyliks.1. Dışta kaidenin iç kısmında bir yiv ile ayrılarak ortada bir merkez daha oluşturulmuştur. Çiz. Dudak kenarından başlayan kulp gövdenin ortasında son bulmaktadır. Firnis Rengi: Dışta çok koyu grimsi kahverenginden koyu kahverengine (10 YR 3/3’den 7. Firnis Rengi: Dışta kaide üzerinde kırmızı (2. Batı Çatak /1993. Tanım: Đçte ve dışta dudağın hemen altında yiv görülmektedir.

Batı Çatak /1998. No. 32. Kat. Levha 43 Kaide Çapı: 7.7 cm. Kaseye ait bir kaide olabilir.7 cm. Batı Çatak /1993. 169. Kat. 18 U 17 plankare. Korunan yükseklik: 1.Lev. Levha 43 Kaide Çapı: 6. Korunan yükseklik: 1. 171. 33. Đçerisinde belirgin çark izleri mevcuttur. Halka kaide. Açık kap kaide ve gövde parçası. No.Lev.Lev. Kil Rengi: Pembemsi gri (5 YR 7/2). Kat. Kaidenin içerisinde firnis yoktur. Kaide içerisinde merkezde kazıma halka çizgi görülmektedir. Çiz. Kil Rengi: Soluk kırmızı (10 R 6/3). Kil Rengi: Pembe (5 YR 7/4). pembe (5 YR 7/4). Tanım: Halka kaidelidir. Kat. Çiz. 170. 33. No. Kat. 18 U 9 plankare. Çiz. Gövde. Batı Çatak /1994. Firnis Rengi: Đçte ve dışta koyu kırmızımsı kahverengi (5 YR 3/2). No.65 cm. Kil Rengi: Mika katkılı.35 cm. Batı Çatak /2000. Halka kaide keskin bir dönüş yapan gövdeyle birleşmektedir.2 cm. 20 T 55 plankare. 18 T 13 plankare. 172.Lev.Lev. 19 U 22 plankare. Firnis Rengi: Đçte ve dışta koyu gri (10 YR 4/1). Tanım: Đki parçadan oluşmaktadır. 168. Halka kaidelidir.8 cm. Açık kap kaide parçası. Firnis Rengi: Đçte ve dışta koyu kırmızımsı kahverengi (5 YR 3/2). Levha 44 .88 Korunan yükseklik: 4.0 cm. Kaide içerisine firnis akmıştır. Batı Çatak /1994. Tanım: Halka kaideli. Çiz. Firnis düzensizdir. Firnis Rengi: Dışta çok az korunmuş koyu grimsi kahverengi (10 YR 4/2). Kil Rengi: Pembe (5 YR 7/4). Açık kap kaide ve gövde parçası. Çiz. Tanım: Đki parçadan oluşmaktadır. Açık kap kaide parçası. 33. Korunan yükseklik: 1. Korunan yükseklik: 1. Tanım: Kaidenin içi firnisli değildir. 221 ile benzer formdadır. 33. Levha 43 Kaide Çapı: 5.5 YR 6/8’den 10YR 2/1’e). Kaide ince cidarlı hafif içe doğru dönen gövde ile birleşmektedir. No.7 cm. Açık kap kaide parçası.6 cm. bu dönüşten sonra hafif içe doğru yükselmektedir. Kat. Firnis Rengi: Đçte ve dışta açık kırmızıdan siyaha (2. Kaidenin içerisinde iki ince kazıma halka çizgi bulunmaktadır. Levha 43 Kaide Çapı: 8. No.

Açık kap kaide ve gövde parçası.3 cm. Levha 44 Kaide Çapı: 4. Batı Çatak /1994. Tanım: Đki parçadan oluşmaktadır. Kat. Halka kaide açı yaparak yükselen gövde ile birleşmektedir. açık kırmızımsı kahverengi (2. 34. Levha 44 Kaide Çapı: 5. Kat. Kaide içerisinde merkezde iki kazıma halka çizgi görülmektedir. Batı Çatak /1994. soluk kırmızı (10 R 6/3).7 cm. 176. Gövdenin dışında çark izlerinden kaynaklanan kademeler mevcuttur.5 YR 7/N7). Kat. Firnis Rengi: Çok silik kırmızı (10 R 2/2). 173. Levha 45 . Kil Rengi: Yoğun mika katkılı. Firnis Rengi: Đçte ve dışta koyu gri (5 Y 4/1). Özensiz bir işçiliği vardır. Çiz.Lev. açık gri (7. Açık kap kaide ve gövde parçası. 34. Korunan yükseklik: 2. No. Halka kaideli ve ince cidarlıdır. 20 T 72 plankare. No. Kat. Çiz. Açık kap kaide ve gövde parçası. Çiz. Tanım: Đki parçadan oluşmaktadır.4 cm. 174. Batı Çatak /1996. No.5 cm. Tanım: Halka kaideli ve ince cidarlıdır. 35. 177.5 YR 6/4). Korunan yükseklik: 1. Kil Rengi: Gri (10 YR 5/1).0 cm. 34. 18 U 8 plankare.1 cm. Levha 45 Kaide Çapı: 6. Kat.Lev. Korunan yükseklik: 1.15 cm. Batı Çatak /1996. Kil Rengi: Yoğun mika katkılı. Halka kaideli.Lev. 34. Firnis Rengi: Đçte ve dışta kırmızı (10 R 4/8).89 Kaide Çapı: 4. 20 T 72 plankare. 18 T 38 plankare. Korunan yükseklik: 2. Çiz. Batı Çatak /2000. Levha 44 Kaide Çapı: 5.4 cm.9 cm. Firnis Rengi: Çok koyu gri (10 YR 3/1). Tanım: Halka kaideli. Açık kap kaide ve gövde parçası. Firnis Rengi: Đçte ve dışta çok koyu gri (10 YR 3/1). Korunan yükseklik: 3. No. 175.Lev. Açık kap kaide ve gövde parçası.1 cm. Kil Rengi: Mika katkılı.Lev. Çiz. Tanım: Üç parçadan oluşmaktadır. 17 U 9 Sondaj. Kaidenin içerisinde merkezde düğme gibi bir kabartma görülmektedir. Kaidenin içerisinde merkezde konsantrik kazıma daireler görülmektedir. soluk kırmızı (10 R 6/3). Kil Rengi: Mikalı. No. Kaide içerisinde firnis akmıştır.

Firnis Rengi: Đçte silik kırmızı (10 R 4/4). Kil Rengi: Az mika katkılı. Kat. 179. Çiz. Kat. koyu gri (5 YR 4/1). Kil Rengi: Mikalı. açık kırmızımsı kahverengi (2.6 cm. No.5 YR 6/4).7 cm. No.5 YR 4/6’dan 7. Halka kaideli.5 YR 6/6). Hafif içe doğru bombeli gövde ile birleşmektedir. Çiz. Firnis Rengi: Dışta ve içte iyi korunmamış. Açık kap kaide parçası. Levha 45 Kaide Çapı: 7. 19 T Güneybatı temizlik.8 cm.Lev. Tanım: Halka kaideli ve ince cidarlıdır. açık kırmızımsı kahverengi (2. Gövde belirli bir açıyla yükselirken dışında çark izleri nedeniyle kademeler oluşmuştur. No. Gövdenin dışı çark izleri nedeniyle kademelidir. Batı Çatak /2000. Korunan yükseklik: 3. Açık kap kaide ve gövde parçası. Korunan yükseklik: 2.8 cm. Tanım: Halka kaideli. Firnis Rengi: Đçte koyu kırmızımsı kahverengi (5 YR 3/2) ve dışta kırmızıdan koyu kırmızımsı kahverengine (2. Batı Çatak /1998.Lev. Açık kap kaide ve gövde parçası. 180.7 cm. Kat. Tanım: Halka kaideli.4 cm. 181. Kil Rengi: Yoğun mikalı. No. Đçte kazıma çizgi görülmektedir.Lev.5 YR 5/8’den 5 YR 3/2’ye). Kaidenin içerisine firnis akmıştır.5 YR 5/6’dan 5 YR 3/2’ye). Çiz.90 Kaide Çapı: 6.8 cm.85 cm. 35. 35. Korunan yükseklik: 2. Korunan yükseklik: 3. Levha 46 Kaide Çapı: 11.5 YR 3/N3). Kil Rengi: Mika katkılı. Levha 46 Kaide Çapı: 6.5 YR 4/N4’e). 20 T 94 plankare.5 cm. dışta kırmızıdan koyu griye (2. Batı Çatak /1998 19 T Güney temizlik. 19 U 33 plankare. Çiz. Korunan yükseklik: 1. Açık kap kaide ve gövde parçası.Lev.5 YR 6/4). . açık kırmızı (2. Batı Çatak /1998.6 cm. Kat. 36. pembe (5 YR 7/4). Kil Rengi: Mika katkılı. Firnis Rengi: Đçte ve dışta çok koyu gri (7. 35. Levha 45 Kaide Çapı: 5.5 YR 3/N3). Firnis Rengi: Đçte ve dışta çok koyu gri (2. Tanım: Halka kaideli. 178. kırmızıdan koyu kırmızımsı kahverengine (2. Tanım: Đçteki firnis iyi korunamamış.

Kil Rengi: Açık kırmızımsı kahverengi (2. Kil Rengi: Az mikalı. No. Açık kap kaide ve gövde parçası. Kil Rengi: Pembe (5 YR 7/3). Korunan yükseklik: 1. Levha 47 Kaide Çapı: 8.25 cm. Dışta yoğun çark izleri mevcut. Açık kap kaide parçası. . 37. No. Tanım: Halka kaideli. Tanım: Halka kaideli. 184. 18 T 1 Yüzey. 20 T 6 plankare. Levha 47 Kaide Çapı: 9. 20 T Yüzey. No.0 cm. Kat. Kat. soluk kırmızı (10 R 6/3). Kat. Batı Çatak /1996. Kaide altı firnisli değildir. Levha 47 Kaide Çapı: 8. Tanım: Halka kaideli. Açık kap kaide parçası.5 YR 3/2). Korunan yükseklik: 1. Açık kap kaide ve gövde parçası. Levha 46 Kaide Çapı: 8.Lev. No. Kil Rengi: Az mikalı. Gövdenin dışında firnis akmıştır. Firnis Rengi: Đçte ve dışta kırmızımsı siyah (10 R 2/1). 36. Tanım: Đki parçadan oluşmaktadır.8 cm.Lev. dışta kırmızıdan koyu kahverengine (2. Firnis Rengi: Đçte ve dışta kırmızımsı siyah (10 R 2/1). Kat. Kat. Çiz. Batı Çatak /2000. Firnis Rengi: Đçte ve dışta koyu gri (10 YR 4/1). Açık kap kaide parçası. Batı Çatak /1993. Firnis Rengi: Đçte koyu kahverengi (7. Tanım: Alçak halka kaideli. Çiz. 187. 19 U 33 plankare. Çiz. Levha 46 Kaide Çapı: 6. Halka kaideli.5 cm.4 cm.2 cm.91 Kat. Kil Rengi: Mika katkılı. pembe (5 YR 8/4). No. Korunan yükseklik: 2.Lev. Batı Çatak /1998.5 YR 3/2’ye). Açık kap kaide ve gövde parçası. Çiz. No. Batı Çatak /1998. Çiz. 183.4 cm Korunan yükseklik: 1.Lev. soluk kırmızı (10 R 6/3). 36. Levha 47 Kaide Çapı: 8.Lev. Firnis Rengi: Đçte ve dışta çok koyu kahverengi (10 YR 2/2). 186. 182. Batı Çatak /2000. 18 T 13 plankare. 18 T 13 plankare.2 cm.6 cm.8 cm.5 YR 6/4). 36. Đçte merkezde iki kazıma konsantrik daire görülmektedir.5 YR 5/8’den 7. 185. 36.2 cm. Kaide altı firnislidir. 36. Korunan yükseklik: 1. Çiz.Lev.

Kil Rengi: Kırmızı (10 R 5/6). 37.5 YR 5/6). 192. . Kil Rengi: Pembe (5 YR 7/4). 18 U 9 plankare. Firnis Rengi: Đçte kırmızı (2. Kaide içerisine firnis akmıştır.5 YR 3/2). Korunan yükseklik: 1. Batı Çatak /1998. Çiz. Tanım: Halka kaide iki kademeli olarak yükselmektedir. 189. No. 190.92 Korunan yükseklik: 1. Firnis Rengi: Đçte koyu kahverengi (7.Lev. kırmızı (2. 37. Firnis Rengi: Đçte silik kırmızı (2. No. No. Kil Rengi: Kırmızımsı sarı (5 YR 7/6). 37. Çiz. Tanım: Yüksek halka kaide kademeli olarak yükselmektedir. 19 T 18 plankare. Levha 48 Kaide Çapı: 5.8 cm. Levha 49 Kaide Çapı: 4. 191. Kil Rengi: Açık kırmızımsı kahverengi (2.5 YR 4/8) ve dışta kırmızıdan koyu kırmızımsı kahverengine (2. Açık kap kaide parçası. dışta kırmızımsı gri (5 YR 5/2).8 cm.Lev. 19 U 9 plankare.Lev.5 YR 6/6). Açık kap kaide ve gövde parçası. Kaide altı firnisli değildir.85 cm.5 YR 3/2).5 YR 4/8). Kat. Levha 48 Kaide Çapı: 5.5 YR 4/8’den 5 YR 3/4’e). 37.0 cm. Batı Çatak /1994. Levha 48 Kaide Çapı: 2. Kat. dışta kırmızı (2.6 cm. Kaide içerisine firnis akmış. Korunan yükseklik: 2. Batı Çatak /1996.3 cm.5 cm.45 cm. Firnis Rengi: Đçte ve dışta siyah (10 YR 2/1). Çiz. Levha 48 Kaide Çapı: 7. Tanım: Halka kaideli. Batı Çatak /1995. 37. Batı Çatak /1995.5 YR 6/6). Açık kap kaide ve gövde parçası. Korunan yükseklik: 1. Çiz.5 YR 6/4). 188. Kat. 19 T 18 plankare. Firnis Rengi: Dışta ve içte kaide içine akmış. Çiz.8 cm.4 cm. Kat. Korunan yükseklik: 1. Kat. No.Lev. Firnis Rengi: Đçte ve dışta kırmızı (10 R 4/6).8 cm. 17 U 5 plankare. No. Tanım: Halka kaide dışa doğru açılmaktadır. Kil Rengi: Açık kırmızı (2. Korunan yükseklik: 2. Açık kap kaide parçası. Tanım: Yüksek halka kaide kademeli olarak yükselmektedir. Açık kap kaide parçası.Lev. Kil Rengi: Açık kırmızı (2.

93 Tanım: Halka kaideli.5 YR 3/N3).8 cm. 38. 194.65 cm. No. Kil Rengi: Kireç taneli ve mikalı. 196. Korunan yükseklik: 2. Batı Çatak /2000. Kaidenin içinde merkezde kazıma konsantrik daire bulunmaktadır. Çiz. Tanım: Halka kaideli. Tanım: Halka kaideli. açık gri (10 YR 7/2). No. Açık kap kaide ve gövde parçası. 38. 39. Levha 49 Kaide Çapı: 5. Tanım: Halka kaideli. No.Lev.5 YR 3/N3). Firnis Rengi: Đçte çok koyu gri (7. No.5 YR 6/N6). Firnis Rengi: Đçte ve dışta çok koyu gri (7.Lev. Çiz. 19 U Yüzey temizliği. Firnis Rengi: Đçte ve dışta kırmızıdan kırmızımsı siyaha (2.Lev. 20 T 25 plankare. Batı Çatak /1996. Kat. 20 T 108 plankare. Kil Rengi: Pembe (5 YR 7/4).5 YR 5/ 6’dan 10 R 2/1’e). Korunan Yükseklik: 1. 193. No. 38. Açık kap kaide ve gövde parçası. Korunan yükseklik: 1.3 cm.Lev. Açık kap kaide ve gövde parçası. Levha 50 Kaide Çapı: 8. Kat. Kaide dışa açılmaktadır. dışa doğru açılmakta ve keskin bir dönüş yapıp yine içe dönmektedir. Batı Çatak /1994. 19 U 8 plankare.5 YR 4/2’den 10 R 2/1’e). Levha 50 Kaide Çapı: 14.5 cm. Kil Rengi: Yoğun mika katkılı. 38. Kat. Kil Rengi: Mikalı. Açık kap kaide parçası. Tanım: Halka kaideli. Kaidenin altında merkezde bir konsantrik daire ve etrafında iki firnis bant görülmektedir. Levha 49 Kaide Çapı: 5.5 YR 6/4). Firnis Rengi: Đçte çok koyu gri (7. Çiz.0 cm.5 cm. Kil Rengi: Mika katkılı. Çiz. Açık kap kaide ve gövde parçası.9 cm. Korunan yükseklik: 4.0 cm. 18 T 5 plankare.Lev. açık kırmızımsı kahverengi (2.5 YR 3/N3). 197. Đnce cidarlı. Firnis Rengi: Đçte koyu kahverengiden kırmızımsı siyaha (7. Merkezi aşağıya doğru inmektedir. Batı Çatak /1998. Çiz. Kat.35 cm. Tanım: Halka kaide düz profilli gövdeye birleşmektedir. Batı Çatak /1996. gri (7. Levha 49 Kaide Çapı: 4.05 cm. Kaide. Kat. 195. Korunan yükseklik: 2. . gri (10 YR 5/1).

Menekşe Çatağı kazılarında çoğu küçük parçalar halinde ele geçen açık kapların diğer merkezlerde de benzerlerine rastlıyoruz. Bunlardan ilki düz gövdeli kantharoslar olup açılı ve sarkık gövdeli tip bu formdan doğmuştur286.94 Atina’da ve birçok yerde M.4: 4. 1997. 1934: 469. 1997: 97. fig. kyliks. (1978): “Hellenistic Fine Ware Pottery and Lamps from above the House with Idols at Mycanae” BSA 73: s. Hellenistik Dönem boyunca masa üstü vazoları olarak yaygındır ve buna paralel sürekli değişen fomlarla karşımıza çıkar. 289 Westholm. 291 Rotroff. Đkinci tip olarak Agora ve Samos’tan bilinen düz ağızlı mahmuz kulplu kantharoslar Samaria’a çok az sayıda ele geçmiştir. Edwards kantharos terimini kullanmıştır285. Hellenistik Dönem kantharoslarının birbirine yakın ilişkili üç form vardır. 165 lekanis ağız kenarı parçasının benzerleri Atina Agorası kazılarında çok sayıda ele geçmiştir290. Kat. skyphos veya kantharos olarak adlandırılmaktadır.ö. No. Thompson ve onu takip eden G.d.d. Fulford v. A. iki kulplu çok çeşitli formlardaki içki kabı görülmektedir. bir açık kaba ait kaide 285 286 Rotroff. 122: D66. Rudolph. 3. 3. Mykenai’da geç Attika tipi skyphosların yanı sıra Hellenistik Dönem’in erken evrelerine ait örnekler bilinmektedir. R. 163 sadece ağız kenarları korunmuş kyliks parçalarıdır. 150-125).ö. 1. No. 1994: 11.ö. Fig. Kat. 230. yüzyılın başlarında görülen içki kapları arasında kantharoslar ilk sırayı alırlar. Kıbrıs’ta (M. Kat. yüzyılın sonlarında ve M. No. Fig. M. 288 W. 287 Crowfoot v.ö.ö. 290 Thompson. 19: 284 (M. Bu içki kapları. fig.325-150) ve Kartaca’da yapılan kazılarda ele geçmiştir289.. yüzyılın yarısının standart olarak derin. . No.ö.. Yunan skyphos tipi Hellenistik Dönem’de Mykenai’da çok az değişiklik göstermiştir288. Ayrıca Kat. No. Attika seramiğini temeller üzerine oturtan H. 1957: 242. Benzer formda vazolar. 21: 16. Rotroff. yüzyıla verilmektedirler287. 162 ve Kat. 1997: 97. 2. 197 ise. Beyrut ve Aleksandria’da benzerlerinin görüldüğü ve Samaria’da da görülen kase benzeri düz ağızlı ve kumru kuyruğu kulplu kantharoslar ise üçüncü tipi oluştururlar ve tarih olarak M. 166 da tam profil veren kantharosun benzerleri de yine Atina Agorası kazılarında ele geçen Hellenistik seramikler arasında görülmektedir291. 4. Kantharoslar. Kantharoslar bu yönleriyle Erken Hellenistik Dönem’deki seramik gelişiminin şekillenmesine yardımcı olmuşlardır. 1956.

Kil Rengi: Mikalı. Kapalı kap ağız ve gövde parçası. Çiz. Kil Rengi: Mika katkılı. Dudağın altında bir kademe görülmektedir. 20 T 118 plankare. 39.5 YR 6/8). No.Lev. Đçe dönük dudak. No. dışa doğru şişkinlik oluşturup içe doğru dönerek incelen boyunla birleşmektedir. Korunan Yükseklik: 2. Kapalı kap ağız ve gövde parçası. 1986. Tanım: Yuvarlanmış dudak kenarı. 20 T 87 plankare. Levha 50 Ağız Çapı: 13.5 YR 5/6).95 parçasıdır.9 cm. Kat. Çiz.9 cm.d. 200. Levha 51 Ağız Çapı: 13. Batı Çatak /1998. . Đç kısımda dudağın altında hafif bir kademe oluşmaktadır. kalın kenar oluşturarak hafif bir S kıvrımı yaparak içe doğru daralarak neredeyse dik inen boyunla birleşmektedir. Levha 51 Ağız Çapı: 13. Tenos kazılarında ele geçen çok benzer profile sahip örnekler göz önüne alınırsa form olarak bir skyphosa ait olmalıdır292. No. 20 T 17 plankare.d. 201. Tanım: Yuvarlanmış dudak kenarı oldukça kalın bir kenar oluşturarak içe doğru açı yaparak incelen boyun ile birleşmektedir.8 cm. No.5 YR 6/8). Kil Rengi: Mika katkılı. Kat. Kapalı kap ağız ve gövde parçası. 4. 39. 198-215) 4. Çiz.0 cm. soluk kırmızı (10 R 6 /4). Đçte dudak altında bir kademe oluşmaktadır. açık kırmızı (2. Pl.5 YR 3/6’ya).9 cm.Lev. Levha 50 Ağız Çapı: 17. 39. 112: Aa1. No. kum taneli. Kat.Lev. Özensiz işçilik dışta yoğun düzensiz çizikler var. Batı Çatak /1993. 198-209) Kat. Firnis Rengi: Đçte ve dışta kırmızıdan koyu kırmızıya (10 R 4/8’den 2. Batı Çatak /1998. açık kırmızı (2.55 cm. Kapalı kap ağız ve gövde parçası.0 cm. Korunan Yükseklik: 3. 40. 199.1.Lev. Kapalı Kaplar (Kat. Korunan Yükseklik : 1. Büyük Boyutlu Olanlar (Kat. kırmızı (2. Korunan Yükseklik: 3. Batı Çatak /1996. Tanım: Dışta çark izleri yoğun olarak belirgindir. No. 198. 292 Etienne. Kil Rengi: Yoğun mika katkılı.0 cm. Çiz. 20 T 73 plankare.

Boyun dışa doğru açılan gövde ile devam etmektedir. Kil Rengi: Mika katkılı. Tanım: Dik gelen yuvarlanmış dudak kenarı dışa doğru açılarak bir çıkıntı oluşturmakta ve daha sonra daralan boyunla birleşmektedir. Tanım: Stamnosa ait bir ağız ve gövde parçası olabilir. Batı Çatak /1996. Yüzey. .4 cm. No.6 cm. 204. Yuvarlanmış dudak kenarının iç kısmında kapak koymak için oluşturulmuş gibi bir kademe görülmektedir. Tanım: Üç parçadan oluşmaktadır. Çiz. Kapalı kap ağız ve gövde parçası. içte koyu griden çok koyu griye (10 YR 4/1’den 2.5 YR 5/N5).Lev. Kapalı kap ağız ve gövde parçası. 203.3 cm.Lev. kırmızımsı sarı (5 YR 6/6).0 cm. Kat. 205. Kil Rengi: Mika katkılı. Çiz. Kat. Korunan Yükseklik: 4. Kapalı kap ağız ve gövde parçası. 17 U 54 plankare. Kapalı kap ağız ve gövde parçası. Çiz. No. açık kırmızı (10 R 6/6).Lev. Batı Çatak /2000. Korunan Yükseklik: 2. 41.1 cm. Kat. Levha 51 Ağız Çapı: 10.8 cm. 40. Batı Çatak /1995. 206. Kat. 18 T 37 plankare. Korunan Yükseklik: 3. kırmızımsı sarı (5 YR 6/6). 40. Korunan Yükseklik: 3. 202. 20 T 5 plankare. Dudak bir kenar oluşturarak daralan boyunla birleşmektedir. 41. Çiz.96 Tanım: Đçe dönük dudak kenarı köşeli kalın bir kenar oluşturarak S kıvrımı yaparak daralarak inen boyunla birleşmektedir. Levha 52 Ağız Çapı: 10. No.4 cm. Kapalı kap ağız ve gövde parçası. Yuvarlanmış dudak kenarı kenar oluşturarak daralarak kademeli olarak dike yakın bir açıyla devam eden boyunla birleşmektedir.Lev. 20 T Temizlik.25 cm. Korunan Yükseklik: 3. Kat.0 cm. No. Đç kısımda dudak altında kapak boşluğu gibi kademe oluşturulmuştur. Levha 51 Ağız Çapı: 13. Firnis Rengi: Dışta koyu gri (10 YR 4/1). Levha 52 Ağız Çapı: 8. Batı Çatak /1997.2 cm. Batı Çatak /1993. Kil Rengi: Mika katkılı.Lev. Firnis Rengi: Đçte ve dışta sadece dudak altında ve boyunda kırmızımsı kahverenginden koyu grimsi kahverengine (5 YR 5/4’den 10 YR 4/2’ye). Tanım: Sivri dudak kenarı ince bir kenar oluşturarak daralarak nerdeyse dik olan boyunla birleşmektedir. Levha 52 Ağız Çapı: 8. 40. No.5 Y 3/N3’e). Đç kısımda dudağın altında kapak koymak için gibi bir kademe oluşturulmuştur. Kil Rengi: Gri (2. Đç kısımda yoğun olarak çark izleri belli olmaktadır. Çiz.

Dışta ve içte belirgin çark izleri mevcuttur. Tanım: Çok hafif bir açı ile içe dönen dudak kenarı daralarak boynu oluşturmakta ve dışa doğru açılan gövde ile devam etmektedir. Batı Çatak /1995.5 Y 5/N5). Kil Rengi: Gri (2. Korunan Yükseklik: 2. Levha 53 Kaide Çapı: 13. Levha 52 Ağız Çapı: 10. Korunan Yükseklik: 1.5 cm. Kat.6 cm.d. 209. Küçük Boyutlu Olanlar (Kat. Firnis Rengi: Dışta koyu kırmızımsı kahverengi (5 YR 3/2). Kil Rengi: Mika katkılı. Korunan Yükseklik: 3.5 YR 7/N7). beyaz (10 YR 8/2). dışta koyu gri (2. Batı Çatak /1997. 20 T 98 plankare. Batı Çatak /1998. Yükseklik: 5. Çiz. No. 41. Kapalı kap kaide ve gövde parçası. Kapalı kap kaide ve gövde parçası.Lev. 41. 210. Levha 53 Ağız Çapı: 4. Firnis Rengi: Đçte koyu kırmızımsı gri (10 R 4/1).2 cm. Tanım: Đçe dönük halka kaide köşe yaparak yükselmekte ve içe doğru dönen gövde ile birleşmektedir.2. 4. 41. 208.9 cm. Firnis Rengi: Pembe (5 YR 7/3).Lev. Kat. Kaide Çapı: 3. koyu kırmızımsı kahverengi. No. 20 T 94 plankare.1 cm. Astar Rengi: Đçte ve dışta dudak altına kadar.4 cm. 42. Firnis Rengi: Đçte ve dışta çok koyu gri (2.Lev.5 YR 4/N4).7 cm. Tanım: Halka kaide belli bir eğimle dışa doğru açılan kademeli olarak yükselen gövde ile birleşmektedir. 18 T 10 plankare.05 cm. Kat. Tanım: Dışa dönük yuvarlanmış dudak kenarı boyunla devam etmektedir ve dışa doğru geniş bir şekilde açılan gövde ile birleşmektedir. Çiz. No. 207.0 cm. Minik oinokhoe. No. 19 T 18 plankare.5 Y 3/N 3). Kil Rengi: Pembe (5 YR 7/4). Batı Çatak /1998. Kil Rengi: Kırmızımsı sarı (5YR 6 /6). Çiz. Firnis Rengi: Dışta açık kırmızımsı kahverenginden koyu kahverengine. . Levha 53 Kaide Çapı: 7.Lev.97 Kil Rengi: Açık gri (7. Kapalı kap ağız ve gövde parçası. No. Çiz. 210-215) Kat.

3 cm. 212. No. No. Kil Rengi: Yoğun mika katkılı.3 cm. Korunan Yükseklik: 2. 43. grimsi kahverengi (10 YR 5/2). 18 U 6 plankare.2 cm. . 42. Çiz. kırmızı (10 R 5/8). koyu gri (2. Dışta dudak altında kademeler görülmektedir. dışa dönük ağızlı. 42. Kapalı kap kaide ve gövde parçası. Batı Çatak /1996. Đç kısımda kademeler görülmektedir. Kapalı kap kaide ve gövde parçası. Kapalı kap ağız ve gövde parçası. 215.0 cm.Lev. 19 U 9 plankare. Đçte dudağın altında kapak koymak için gibi bir kademe görülmektedir. Kat. 43. Batı Çatak /1994. 214. yukarı doğru yükselen gövde ile birleşmektedir. Kapalı kap ağız ve gövde parçası. kırmızımsı sarı (5 YR 7/6). Batı Çatak /1994. yuvarlatılmış dudak kenarı daralan boyunla birleşip keskin ve şişkin bir dönüş yapan gövde ile devam eder. Levha 54 Ağız Çapı: 4. Batı Çatak /1998.8 cm. Kapalı kap kaide ve gövde parçası.5 YR 5/6). Çiz. 211. Tanım: Dudak kenarı ince bir kenar oluşturarak daralarak boyunla birleşmektedir. 20 T 54 plankare. Dışa açılan düz tabanlı kaide. No. 19 U 9 plankare.98 Tanım: Akıtma bezekli. Tanım: Dudak dışa doğru açılarak ilerlemekte ve ince bir kenar oluşturmaktadır. No.9 cm. Levha 53 Ağız Çapı: 5. Kat. Kil Rengi: Mika katkılı. Levha 54 Ağız Çapı: 7. Korunan Yükseklik: 2. 213. kırmızı (2. Ek boya: Pembe (7. No. Kat. Kat. Kat. Đki parçadan oluşmaktadır.6 cm.Lev. Kil Rengi: Mika katkılı. Korunan Yükseklik: 1.8 cm. Korunan Yükseklik: 2. Kil Rengi: Mika katkılı.Lev. Çiz. Dudak altında daralarak kademeler oluşturan boyun dışa açılan gövde ile birleşmektedir. Çiz. Levha 54 Ağız Çapı: 6. Kil Rengi: Yoğun mika katkılı. Gövde merkeze doğru bir açıyla gelmektedir. Levha 54 Ağız Çapı: 7.9 cm. 42.5 YR 8/4).1 cm.Lev. Halka dipli. Firnis Rengi: Đçte ve dışta koyu kırmızımsı kahverengi (5 YR 3/4).5 YR 4/N4). Tanım: Yüksek halka kaide dışa doğru açılan gövde ile birleşmektedir.Lev. Korunan Yükseklik: 3. Batı Çatak /1996. 18 U 9 plankare. Tanım: Dışta irili ufaklı beyaz nokta dizisi yer almaktadır. Çiz.

Menekşe Çatağı’nda ele geçen 18 eser “Kapalı Kaplar” grubu altında incelenmiştir. 215 dışında zemin hamur renginde bırakılmıştır. Atina Agorası’nda karşımıza çıkan bu minik oinokhoeler genellikle M. No. 1997: 132. Neredeyse düz profilli bir gövde ile birleşmektedir. Büyük boyutlulardan 10 adeti ağız ve 2 adeti kaide parçasından oluşmaktadır. Küçük boyutlulardan yalnızca bir adet tam profil bulunmaktadır. Bunlardan 12 adeti büyük boyutlular. Bu minik oinokhoelerin (ya da testicik) iç ve dış kısımları genellikle firnis boyalıdır293.ö. Bunların yanında. Menekşe Çatağı’nda ele geçen büyük boyutlu kaplar içinde az da olsa “gri monokrom” örnekler dikkati çekmektedir. 293 294 Rotroff. 1997: Plate 52: 533-555. Vazoların çoğunluğunun yüzeyinde firnis boya kullanılmamış. Klasik ve Erken Hellenistik Dönem’de mutfak kapları içinde chytridia ile küre biçimindeki profilleri ve geniş ağızları ile benzer forma sahiptirler. 210 ve Kat. ve 1. Kat.99 Tanım: Düz tabanlı kaide altında hafif bir yiv halka oluşturulmuştur. Rotroff.. Rotroff. 1997: 133. yüzyıla tarihlenmektedir294. Dışta ve içte belirgin çark izleri görülmektedir. No. Bunun dışında 2 adeti ağız ve 3 adeti kaide parçasından oluşmaktadır. Dipleri düz. No. zemin hamur renginde bırakılmıştır. Ayrıca bkz. 210 örneğinde gördüğümüz minik oinokhoeler. kırmızı ve kırmızımsı kahverengi gibi çeşitli kil renkleride görülmektedir. 2. kulpları ağız hizasından yukarıdadır. Kat. 6 adeti küçük boyutlular grubuna girmektedir. . Küçük boyutlu kaplarda da. Kapalı kaplar büyük ve küçük boyutlular olmak üzere iki grupta incelenmiştir.

Çark yapımı. Levha 55 Ağız Çapı: 2.100 4. Çiz.3 cm. No. Tanım: Fusiform unguentarium.5 Y 3/N3’e). uzun boyunlu ve uzun ayaklıdır. Batı Çatak /1998. Kat. Gövdenin içi boş. dudağın ölçüsü gövdeninkine yaklaşmıştır. kırmızımsı kahverengi (5 YR 4/3’den 2. Disk kaidelidir. Çiz. Batı Çatak /1996. Çiz. Dışı yer yer koyu kahverengi. Gövde ve boyun dikkatsiz şekilde biçimlendirilmiş. 219. Fusiform unguentarium ayak parçası. Fusiform unguentarium.4 cm Kaide Çapı: 2. 218. Fusiform unguentarium. Sır ve süsleme yoktur. Batı Çatak/ 1997. Kaide Çapı: 2. Levha 55 Korunan Yükseklik: 7. Tanım: Üç parçadan birleştirilmiştir Gri momokrom. Dışa eğik ağızlıdır. Çiz. Đyi pişmiş unguentarium. Unguentariumlar (Kat. 20 T 74 plankare.4 cm. No. Omuzda büyük ihtimalle beyaz bant izleri görülmektedir. Đki parça birleştirilmiştir. Sır ve süsleme yoktur. Levha 55 Ağız Çapı: 2. 216-219) Kat. 20 T 76 plankare. Yükseklik: 15. Kat. Beş parçadan alçıyla tümlenmiş.Lev.2 cm.Lev. 216. Yükseklik: 20. Boya izine rastlanılmamaktadır. Ağız ve kaide dik açı yapmıyor. açık kahverengimsi gri. Ayak. Fusiform unguentarium gövde parçası. boynun üst kısmı ve ağız kısmı eksik. Kaidenin ayakla birleştiği yerde oluk şeklinde halka yiv. 43. Dışa eğik ağızlıdır. Firnis Rengi: Grimsi kahverenginden çok koyu griye. Çark izleri mevcut. Đnce formludur. Çark yapımı. 43. Firnis Rengi: Koyu griden çok koyu griye (10 YR 4/1’den 2. Kil Rengi: Gri (10 YR5/1).Lev. Firnis Rengi: Çok koyu gri (2. Düz diplidir (disk kaidelidir). Kil Rengi: Yoğun mikalı. 19 U 20 plankare.3 cm. Đşçilik özensizdir. Uzun boyunlu ve boyun genişleyerek dudakla birleşir. Batı Çatak /1996. No. 217.4 cm. No.Lev.5 YR 4/4’e). Nispeten-biraz tombuldur. . Bu kriterlerden ötürü daha geçe tarihlenir. No. 43. Sır ve süsleme yoktur. ince formludur. Levha 55 Korunan yükseklik: 4.0 cm. Kil Rengi: Koyu gri (10 YR 4/1). 19 T 28 plankare. Tanım: Fusiform unguentariuma ait parça.e. Kil Rengi: Az mikalı.8 cm. 43. Düz ağzı. Çark izleri mevcut. Boya izine rastlanılmamaktadır. Gri monokrom. Boyun kalınlaşmıştır.5 Y 3/N3). kabı sarmaktadır. Kaidenin eğim yaparak yükseldiği konik bir form oluşturduğu yerin başlangıcında oluk şeklinde halka bir yiv bulunmaktadır. Kat.

Günay. Sır ve süsleme yoktur. Ancak bu terimi kendi döneminin alabastron şişeleri anlamında kullanmaktadır. Korinth şehri. Bu kap. bu teoriyi destekleyecek hiçbir arkeolojik buluntu ya da edebi yazı yoktur295.ö. Roma palestralarında en önemli iki gereç olarak ampulla ve strigilis isimlerini belirtmişlerdir. 1965: 23. Ayak. Dor istilasından sonra kısa süreliğine de olsa parfüm kullanımı durmuştur. Yunanistan. parfüm kullanımı en üst düzeye 295 296 Thompson. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Đzmir): 3. Bu orijinal değil modern ismdir ve ilk olarak Kartaca’daki kazılarda Fransız arkeolog tarafından kullanılmıştır296. XXXVI. Fransız arkeologlar bu ismi Plinius’a dayandırmaktadırlar. Hem Plautus hem de Cicero. 297 Plinius. yüzyılın başlarında yürürlüğe giren Solon kanunları bu tür üretimin yapılmasını ve satılmasını yasaklamıştır. Ancak. vücudun günahlardan arınması için dinsel amaçlı kullanımı görülen ve ambrosia olarak adlandırılan parfümün kullanımını Fenikeliler aracılığıyla Myken evresinde almıştır299. 299 G. Suriyeli işçilerin hem parfüm üretmelerine hem de bunların konulduğu kapların yapıldığı seramik atölyelerini kurmalarına izin vermiştir. Hellström. gövde ve ağız kısmı eksik. Boya izine rastlanılmamaktadır. Bouzek v. 298 Hellström.d.101 Firnis Rengi: Gri (10 YR 6/1). Formlarındaki farklılık ve genellikle mezarlarda ele geçmelerinden dolayı bu vazolar yanlış bir şekilde “gözyaşı şişesi” olarak adlandırılmıştır. Misafire parfüm sunma geleneği Mısır Firavunlar evresine kadar eskiye gitmektedir. 1934: 473. Gerçekten de Plinius vasa unguenteria terimini kullanmıştır297. Tanım: Fusiform unguentarium’a ait parça. Günümüzde küçük kil şişeler için unguanteria ismi çok sık kullanılmaktadır. 6. Roma Dönemi’nde ise. (1989): Đzmir Müzesi’nde Bulunan Unguentariumlar. Çark yapımı. Bunun yanında. 12. . Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. 1974: 83. Özellikle seramoni günlerinde görülen bu gelenek Yakın Doğu’da da yas zamanında ön plana çıkmaktadır. Eğer bunun doğru olduğu kabul edilirse Hellenistik Dönem’in dar boyunlu küçük şişesi unguentariumun Latince ismi ampulla olmalıdır298. Persler tarafından bulunarak parfüm şisesi olarak kullanılmıştır. Gri monokrom.. 1965: 24. Attika’da M.

. Plinius’a göre.d. vazoların büyük çoğunluğu 300 301 Günay. Thompson’a göre tipin kökeni erken tarihlemeden ötürü Aleksandria’dır. Günay. büyük örneklerde ise 20. 105.102 çıkmıştır. 1989: 3-4. Bunun yanında. Anderson v. Thompson. Goldman. Hellenistik Dönem’in başlangıcından daha erken dönemde görülmediği için zor bir konudur304. 1950: 151. A. Erkekler parfüm kullanmalarına karşın bu kremi kullanamıyorlardı. Bazı bilim adamları unguentariumların çıkış yeri olarak Đspanya’daki Ampurias’ı önermektedir. Thompson. 1974: 83. 1956: 73.0-5. Son yıllarda çok sayıda bilim adamı Kıbrıs Adası’nın bütün kesimlerinde bu formun yaygın bir şekilde bulunması nedeniyle köken olarak bu adayı göstermektedirler307.A. Minyatür örnekler 4.0 ile 30. bu görüşe karşı olup köken olarak batı bölgelerini gösteren bilim adamları da vardır306.d. arasında yüksekliklere sahiptirler. Bouzek v. Westholm.. Romalıların büyük ziyafetlerinde parfümü su ile karıştırılarak köleler tarafından konukların ayaklarına sürdükleri bilinmektedir300. Bunun yanında. Anderson-Stojaniviç. 303 Goldman. Bu da bu kapların kadın mezarlarının yanısıra erkek mezarlarında çıkmasını bir şekilde açıklamaktadır301. s. Eğer kökeni Aleksandria değilse bile bunun Mısır olabileceğine değinmektedir.d.ö. 302 Thompson. . Bkz. 305 A. yağ ve baharatları göz önüne alarak kesin olmamakla birlikte Doğu’da aramışlardır305. H. Doğu’ya bakmanın gereksiz olduğunu düşünmektedir. Günay. şehir halkı bazen evlerindeki banyoların duvarlarını parfümlüyorlardı. A. Hellenistik ve Roma Dönemleri’nin mezar adakları ve buluntuları arasında oldukça yaygın ve en karakteristik olanlarından birisidir302.. 1956: 74. Unguentarium. 1934: 472. Ancak öldükleri zaman yüzlerine sürülüyorlardı. 1974: 83. Bu vazo.Westholm ve H. yüzyılın sonları gibi oldukça erken tarihlerde görülmektedir. tüm Akdeniz dünyasında popüler bir mezar adağı olarak Klasik Dönem’in lekythosunun yerini almış gibi görünüyor303. yüksekliğinde. Westholm ise köken olarak Aleksandria olamayacağını Aleksandria Hellenistik Dönem mezarlarından çok az sayıda benzer erken dönem fusiform unguanterium gelmekte olduğunu belirterek karşı çıkmaktadır.A.. 307 Geniş alana yayılan tip Kıbrıs’ta M. 1950: 151. 4. Unguentarium. 1989: 4. parfümün yanı sıra özellikle bayanların yüzlerine sürdükleri ve güzellik amacıyla kullandıkları kremlerin konulmasına yaramaktaydı. (1987): “The Chronology and Function of Ceramic Unguentaria” AJA 91.. 1989: 6. V. Bkz. Bkz. Westholm.. 1934: 473.0 cm. Unguentariumların minyatür ve büyük boyutlu olmak üzere farklı ölçüde yapılmış örnekleri vardır. 1956: 60-61 ve 74. Bouzek v. 1987: 106. Westholm’e göre Mısır veya Kıbrıs çıkış yeri olarak gösterilmiştir. 306 P. R. Vazonun kökeni.0 cm. unguentariumun kökenini taşıdığı parfüm. Hellström. 304 Westholm.

No. 1934: 335. Kat. 2. yüzyıl). (1954): “Excavation The Kofina Ridge. 179. yüzyıla tarihlenmiştir313. Bunun yanında.ö. (1970): “L’îlot de la Maison des Comédiens. Thompson. Menekşe Çatağı’nda ele geçen bu 4 adet unguentarium “fusiform (ya da iğ form)” olarak isimlendirilen grup içinde yer almaktadır. Her iki örnek de H. J. F.H. 917. 1989. 1987: 107. yüzyılın ilk yarısına tarihlenmiştir311. 313 Westholm. 1956: 85. Çiz. 1934: 418. Thompson’un belirttiği ölçülere göre büyük boyutlu unguentariumlar grubuna girmektedir. 104.0 cm. 312 Thompson. Pl. Levha VII d. P. 1965: 185. “fusiform (ya da iğ form)” ve “torba form” olmak üzere iki temel çeşidi vardır. 4. 2. 217’nin form olarak benzerlerine. Bruneau. Hellström. Menekşe Çatağı’nda ele geçen 4 adet unguentarium içinde Kat. 314 J.ö. VIIId. Bu forma ait örneklerin bulunduğu diğer merkezlere bakıldığında da. Hellenistik Dönem içinde geniş bir zaman aralığı içinde kullanıldığı anlaşılmaktadır. 217 tam profil olarak ele geçmiştir.103 8. M. 2. Anderson v. yüzyılın sonlarına tarihlediği bir unguentarium ile aynı forma sahiptir309. Fig.. 12. 150-125). Thompson’un M.. 1965. Paris: Pl. Boardman. 46 ve 184. Pl.ö.ö. 24: 22. Form olarak ise. 150-25 yılları arasına tarihlenmiştir314.ö.ö. 216. Delos. 1986: 107.ö. Exploration Archeologique de Delos XXVII. 15: B6 ve 338.ö. daha bodur bir örneği Samaria’da M. 216 ve Kat.A. no. K. 52: C76. kaidesi dışında H. BSA 49. No. yüzyılın üçüncü çeyreğine verilmiştir315.0 ile 20. Günay tarafından M. Đzmir Arkeoloji Müzesi’nde yer alan benzer formda bir unguentarium M.ö. 315 Günay. Fig. Anderson.A.ö. 1989. buluntu grubuna dayanılarak M. Her iki form arasındaki başlıca fark görünüş veya ayağın bulunmayışıdır308. Labraunda ve Nabatean Oboda’da da M. 1 b (M. No.ö. 218’in gövdesi şişkince olup diğer örnekler daha ince forma sahiptir. Fig. 311 Günay. 18: 328. 1987: 106. Fig. 310 Hellström. 2. 2. 325-150 yılları arasına ve bir başka benzer örnek Labraunda’da M. Levha IXc. Đzmir Arkeoloji Müzesi’nde yer alan bir örnek G. yüzyıla ait tabakalarda bulunmuştur310. Khios kazılarında ele geçen benzer bir örnek ise. Kat. Hood. Negev. 309 308 . Chios”.173 (M. Anderson v. Fig. arasında değişen yüksekliklere sahiptirler. 2. Benzer forma sahip örnekler. 12: no.d. No. E138. yüzyılın başlarına kadar geniş bir zaman aralığında rastlıyoruz312. yüzyılın sonlarından M. Kat. Örneğin.d. 3. Fig. Atina Agorası buluntuları arasında M. s. S. No. Ayrıca.

1956. 218’in Atina Agorası ve Labraunda’dan gelen benzer formlardaki örnekler göz önüne alındığında M.ö. (1992): 138. yüzyılın başlarında kullanım gördüğünü söyleyebiliriz316. benzer forma sahip örnekler Datça ve Kıbrıs’ta yapılan kazılarda ele geçmiştir317. Ayrıca.. 316 317 Thompson. 12 no. 1965. No. yüzyılın başlarına kadar sürmüş olabileceği düşünülebilir. 2. E138. 24: 24. Fig. 1.ö. yüzyılın sonları ile 1.104. Menekşe Çatağı unguentariumları için genel bir değerlendirme yapılırsa.ö. 2.174. Fig.104 Kat. yüzyıl içerisinde kullanıldığı söylenebilir. Pl. Westholm. Şekil 37: 215. Bazı örneklerde bu kullanımın M. 1934: 418. Şahin. sınırlı sayıda ve tek tipteki bu örneklerin ağırlıklı olarak M. Hellström. .

7 cm. Batı Çatak /1994. Kulp giriş yerleri mevcuttur. Levha 56 Ağız Çapı: 4. No.5 YR 8/N8).Lev. dışta grimsi kahverenginden çok koyu grimsi kahverengine (10 YR 5/2’den 10YR 3/2). Levha 56 Ağız Çapı: 8. Ek Boyalar: Beyaz (10 YR 8/2).105 4. Beş parça birleştirilmiştir. Ek Boyalar: Beyaz (7. kırmızımsı sarı (5 YR 7/6). Gövde de bir merkezden çıkıyormuş gibi görünen üç tane yatay damla bezek iki yiv ile sınırlandırılmıştır. Açık kap kaide ve gövde parçası. Kat. 20 T 55 plankare. Kantharos ağız ve gövde parçası. dışta kahverenginden koyu kahverengine (7.Lev. Çiz. Korunan Yükseklik: 2. Batı Çatak /1994. No. Kulp bitim yerine yakın gövdede yatay kazıma yiv bulunmaktadır. 222. Kil Rengi: Yoğun mikalı. Kantharos ağız ve gövde parçası. 223. Tanım: Dışa çekik dudaklı. Gövdenin alt bölümü ile üst bölümü keskin bir hat ile ayrılmaktadır. . Çiz. 220. 44.85 cm. 19 U 25 plankare. Levha 56 Kaide çapı: 4. Ek Boyalar: Beyaz (10 YR 8/2).5 YR 3/2’ye). Tanım: Halka kaide hafif eğimle yere paralel yükselirken keskin bir dönüşle yukarı dönüp hafif içe doğru kıvrılmaktadır.0 cm. Tanım: Dışa çekik dudaklı.5 cm. 20 T 34 plankare.5 YR 5/4’den 7. Korunan Yükseklik: 6.3 cm. Firnis Rengi: Mat. Çiz. Kulp üzerinde makara tutamaklar yer almaktadır. Kulplar. Kil Rengi: Kırmızımsı sarı (5YR 7/6).Lev. 221. Levha 56 Ağız Çapı: 11. No. 45. dudak altından başlayıp gövdeye bağlanmaktadır. Firnis Rengi: Parlak. Kil Rengi: Pembe (5 YR 7/4). Korunan Yükseklik: 3. Korunan Yükseklik: 7. Kat. Çiz.f. Boyunda çiftli yatay damla bezekler dizisi. 44. Batı Çatak /1994. Kantharos ağız ve gövde parçası. içte siyah (7. içte silik kırmızı (10 R 4/2’den 10 R 4/4’e). Batı Çatak /1995. 44. 17 U 2 plankare.5 YR 2/N2) dışta siyah (5 YR 3/2). Firnis Rengi: Đçte kırmızı (2. Gövdenin alt bölümü ile üst bölümü keskin bir hat ile ayrılmaktadır. No. Batı Yamacı Seramikleri (Kat.6 cm. Dudak altında ve kulpların bitim yerine yakın yerde gövde üzerinde kazıma yatay yiv bulunmaktadır. dışta kırmızı (2.Lev.5 YR 4/6’dan 4/8’e).2 cm. Firnis Rengi: Đçte grimsi kahverengi (10 YR 5/2). Kat.5 YR 4/6).3 cm. 220-247) Kat. Kil Rengi: Pembe (5 YR 7/4). No.

Kat. No. . Levha 57 Ağız Çapı: 11.Lev. Korunan Yükseklik: 6.5 YR 5/4). Ek Boyalar: Beyaz (5 YR 8/ 1). Levha 57 Ağız Çapı: 2. Çiz. Batı Çatak /1998. Kantharos ağız ve gövde parçası.4 cm.1 cm. 224. Gövdenin alt kısmına keskin bir geçiş görülmektedir. Firnis Rengi: Kırmızımsı kahverengi (2. No. Parça üzerinde kabartma plastik bandlar görülmektedir. Batı Çatak /1995. 44. Batı Çatak /1998.95 cm Kil Rengi: Açık kırmızımsı kahverengi (2. Kantharos ağız ve gövde parçası. Çiz.8 cm. 45. Levha 57 Ağız Çapı: 8. Dudağın altında yatay düzensiz yerleşmiş gibi görünen damla bezekleri yer almaktadır. Korunan Yükseklik: 1. 46. Korunan Yükseklik: 5. Dışa çekik ağızlıdır. No. Kantharos ağız ve gövde parçası.Lev.Lev. Dudağın altında yatay kazıma yiv bulunmaktadır. Kat. Kat. Tanım: Dışa dönük ağızlı. Tanım: Dışa çekik dudaklı. No.5 YR 5/2’den 5 YR 3/2’ye). Firnis Rengi: Đçte ve dışta kahverenginden koyu kırmızımsı kahverengine (7. Gövdede beyaz ek boya ile yapılmış yatay sarmaşık yaprak bulunmaktadır. 225. Dudak altında gövdede düzgün olmayan iki tane yatay kazıma yiv bulunmaktadır.5 YR 3/4’den 3/N3’e).5 Y 8/2). Tanım: Đki parça birleştirilmiştir. Kantharos ağız ve gövde parçası.6 cm. Batı Çatak /1996. Korunan Yükseklik: 4. Ek Boyalar: Beyaz (2. Çiz. 45.Lev. 18 T 212 plankare. 226. Kil Rengi: Kırmızımsı sarı (5 YR 6/6) Firnis Rengi: Dışta ve içte dudak altında çok koyu gri (2.106 Ek Boyalar: Beyaz (10 YR 8/2). 20 T 101 plankare. Çiz. 227. Kil Rengi: Pembe (5 YR 7/4).4 cm.7 cm. 20 T 103 plankare. Firnis Rengi: Dışta kırmızımsı gri (5 YR 5/2). Tanım: Dışa çekik ağızlı. Kat.5 YR 6/4). 20 T 103 plankare. Parça üzerinde çok az beyaz ek boya görülmektedir. içte kırmızımsı griden koyu griye (5 YR 5/2’den 10 YR 4/1’e).4 cm. Ek Boyalar: Beyaz (5 YR 8/ 1). Levha 57 Ağız Çapı: 10. Kil Rengi: Pembe (5 YR 8/3).

20 T 72 plankare. Açık kap ağız ve gövde parçası. No. 18 U 6 plankare. No. Çiz. 46. içte koyu kırmızımsı kahverengi (5 YR 3/2). No. .0 cm. dışta kırmızıdan koyu kırmızıya (10 R 4/6’dan 2.Lev. Levha 58 Ağız Çapı: 9. Levha 58 Ağız Çapı: 6. Tanım: Ele geçen kısım üzerinde bezeme ve kazıma çizgi görülmüyor.9 cm. No. 46. 228. Kat. Kantharos ağız ve gövde parçası.Lev. Dışa dönük ağızlı. Tanım: Dışa çekik dudaklı. Kil Rengi: Gri (2. Gövdeye geçişte derin kazıma yiv kullanılmış ve dikey kazıma paralel yivlerle devam edilmiştir. form olarak Batı Yamacı grubu içine giriyor. Korunan Yükseklik: 5. Yüzeyde kazıma çizginin ortasında kırık mevcuttur.5 YR 3/6’ya). Çiz.1 cm. No.Lev. Firnis Rengi: Đçte kırmızı (10 R 5/8). Batı Çatak /1996. Korunan Yükseklik: 2. 230. Kat. Dudak altında düzgün olmayan alt alta yer alan iki kazıma yiv gövdenin alt kısmına geçişte de kazıma yiv yer almaktadır.9 cm. Dudak altında ve gövdede alt alta dizilmiş yatay damla bezekleri yer almaktadır. Kil Rengi: Pembe (5YR 7/4).Lev.6 cm. Çiz. 47. 231. Firnis Rengi: Dışta silik kırmızı (10 R 4/3). Ek Boyalar: Beyazdan koyu kırmızımsı kahverengine (5 YR 8/1’den 5 YR 3/2’ye). Firnis Rengi: Đçte ve dışta çok koyu gri (2. Boyun kısmında dikey kazıma zigzaglar arasına puanlar yerleştirilmiş. Batı Çatak /1998. Bunun yanında. Çiz.5 YR 5/N5). Kantharos ağız ve gövde parçası. Kat. Kil Rengi: Pembe (5 YR 7/4).5 Y 3/N3). Levha 58 Ağız Çapı: 8. Gövdenin üst kısmı alt kısmından bir kademe ile keskin bir şekilde ayrılmaktadır. Kil Rengi: Pembe (5 YR 8/4). Korunan Yükseklik: 4.9 cm. 229. dışta sarımsı kırmızı (5 YR 6/8). Tanım: Dışa çekik dudaklı.107 Tanım: Đki parçadan birleştirilmiştir. Kantharos ağız ve gövde parçası. Kat. Dudak altında düzensiz yatay kazıma bir yiv görülmektedir. Korunan Yükseklik: 2. Levha 58 Ağız Çapı: 7. Kat.8 cm. 18 U 9 plankare. 46. Batı Çatak /1994. Tanım: Dudak altında iki paralel oluk yiv yer almaktadır.8 cm. Batı Çatak /1994. Firnis Rengi: Đçte sarımsı kırmızıdan koyu griye (5 YR 5/6’dan 10 YR 4/1’e). 20 T 103 plankare. 167 ile benzer formdadır.

Tanım: Ek boya ile yapılmış düzensiz gibi görülen yatay damla bezekler ve altında kazıma yatay yiv bulunmaktadır. Levha 59 Ağız Çapı: 7. dışta koyu gri (5 YR 4/1). Tanım: Ek boya ile yapılmış yatay damla bezek ve sarmaşık yaprak görülmektedir. Levha 59 Kalınlık: 0. Açık kap gövde parçası. soluk kırmızı (10 R 6/3).Lev. Korunan Yükseklik: 1.5 cm. Açık kap gövde parçası. Tanım: Keskin gövde geçişi vardır. 18 T 27 plankare.Lev. 20 T 103 plankare. Đki parça birleştirilmiştir. Ek Boyalar: Beyaz (5 YR 8/ 1). Firnis Rengi: Mika katkılı. Batı Çatak /1994. Kil Rengi: Açık kırmızımsı kahverengi (2.5 cm. Batı Çatak /1998. 18 U 9 plankare. 234. Çiz. Firnis Rengi: Đçte koyu kırmızımsı kahverenginden koyu griye (5YR 3/2’den 5 YR 4/1’e).4/0. Keskin gövde geçişi vardır. No. Kil Rengi: Pembe (5YR 8/3). Zigzag bant yatay kazıma çizgilerle sınırlandırılmıştır. 20 T 70 plankare.5YR 5/8). 48.5 cm. Bu motiflerin altında yatay kazıma yiv yer almaktadır. Kat. Ek Boyalar: Beyaz (2. Kil Rengi: Kırmızımsı sarı (5 YR 7/6).3 cm. Dudağın altında düzensiz kazıma yatay yivler yapılmış. Firnis Rengi: Dışta ve içte silik kırmızı (10 R 4/4). Firnis Rengi: Đçte koyu gri (5 YR 4/1).Lev.4 cm.5 YR 3/N3’e).5 Y 8/2).3/0. No. 233. içte sarımsı kırmızı (2. 236. Tanım: Dışa çekik dudaklı. 235. . Kantharos ağız ve gövde parçası. Çiz. Çiz.6 cm. Ek Boyalar: Beyaz (2.5 YR 5/2). 47. Kil Rengi: Pembe (5 YR 7/4). 20 T 95 plankare. Açık kap gövde parçası. Çiz.Lev. Levha 59 Kalınlık: 0. Keskin gövde geçişi vardır. 47. Üzerinde yatay çiftli damla bezekler görülmektedir. Çiz. No. Batı Çatak /1998. Kil Rengi: Mika katkılı. Açık kap gövde parçası. Kat. dışta kahverengi (7. Levha 60 Kalınlık: 0.5 Y 8/2). 47.5 YR 6/4).3/0. Ek Boyalar: Açık gri (5 YR 7/1). Kat. Kat. dışta koyu kırmızımsı kahverengi (5 YR 3/2). Batı Çatak /1996. Batı Çatak /1998. No. Levha 59 Kalınlık: 0. 232.Lev. içte koyu kırmızımsı kahverengi (5 YR 3/2). Firnis Rengi: Dışta soluk kırmızıdan çok koyu griye (10 R 6/3’den 2. Tanım: Omuzda kazıma zigzag bandın aralarına benzer büyüklüklerde puanlar oturtulmuş. No.108 Kat. 48.

. Firnis Rengi: Dışta siyah (7. Batı Çatak /1994. No. No. 48.5Y 8/2). açık kırmızı (2. dışta siyah (2. Levha 61 Kalınlık: 0. Firnis Rengi: Đçte parlak çok koyu gri (2. içte kırmızımsı kahverenginden koyu kırmızımsı kahverengine (2.5 YR 8/N8). Levha 60 Kalınlık: 0.109 Kat. Açık kap gövde parçası. 20 T 71 plankare.4 cm.5 YR 3/N3). Çiz. Batı Çatak /1996. Açık kap gövde parçası.35 cm. 20 T 79 plankare. Tanım: Ek boya ile yapılan bezemenin altında kazıma yatay yiv bulunmaktadır. 20 T 72 plankare.3/0. Çiz. Batı Çatak /1996.Lev. Kat. No. Kat. 48 Kalınlık: 0. Kil Rengi: Yoğun mika katkılı.Lev. Batı Çatak /1996. altında oluk yiv. 48. 239. Tanım: Birbirine paralel iki oluk yiv üzerinde beyaz ek boya ile yapılmış bezeme ve altında tam olarak anlaşılmayan bir bezeme yer almaktadır.5 Y 8/2). Levha 60 Kalınlık: 0. 240.Lev. Ek Boyalar: Beyaz (2.3 cm.5 YR 4/4). Kil Rengi: Az mikalı. dışta silik kırmızı (10 R 5/4’den 10 R 3/3’e). Ek Boyalar: Açık gri (10YR 7/1) ve beyaz (2. Çiz.4 cm. Ek Boyalar: Beyaz (2. 48. Kil Rengi: Kırmızımsı sarı (5YR 7/6) Firnis Rengi: Đçte parlak koyu gri (5YR 4/1).5YR 2/N2). 238. Batı Çatak /1996.5 YR 2/ N2). Levha 61 Kalınlık: 0. Ek Boyalar: Beyaz (10 YR 8/1).5 YR 6/8).25/0.5 YR 6/8). Firnis Rengi: Đçte ve dışta kırmızı (2. Açık kap gövde parçası. 20 T 71 plankare.Lev. Çiz.35 cm. 241.25/0. Kil Rengi: Pembe (5YR 7/3).3/0. Kil Rengi: Çok az mikalı.3/0. Tanım: Ek boya ile yapılmış çiftli ince dallar ve kazıma yatay çizgiler görülmektedir. No. Açık kap gövde parçası. 20 T 32 plankare. Tanım: Beyaz bant.5 Y 8/2). Ek Boyalar: Beyaz (7. No. pembe (5 YR 7/4). 237. onun altında sarmaşık şeklinde yaprak motifi yer almaktadır. açık kırmızı (2. Firnis Rengi: Đçte ve dışta çok koyu gri (5YR 3/2’den 10 YR 3/1’e). Tanım: Ne olduğu anlaşılmayan damla gibi beyaz ek boya ve derin kalın bir yiv içerisinde de yine beyaz ek boya görülmektedir. Kat. Açık kap gövde parçası.5 YR 4/4’den 5 YR 3/2’ye). Kat.

Tanım: Kaidenin çok az bir kısmı korunmuştur. No. Kat. Firnis Rengi: Đçte ve dışta siyah (10 YR 2/1).Lev. 244. No. 49. Kat. Kulp.5 YR 3/N3). Levha 61 Kil Rengi: Açık kırmızımsı kahverengi (2. 20 T 98 plankare. Terim ismini Atina Akropolisi’nin güney . Kat.3/0. 247. Batı Çatak. derinlik ve kalınlıklarda çoğu birbirine paralel düzensiz yivler görülmektedir. No. Kulbun dudağa birleştiği kısımda ağız kenarından küçük bir bölüm korunmuştur. Tanım: Üzerinde. Kil Rengi: Pembe (5 YR 7/4). 245.35 cm. Açık kap gövde ve kaide parçası. Tanım: Üzerinde kazıma çizgi ile çiftli konsantrik daire çizilmiştir. Firnis Rengi: Dışta çok koyu gri (2. Levha 61 Kalınlık: 0.5 YR 5/2). 19 T 13 plankare. Tanım: Kantharosa ait olmalıdır.110 Kat. Çiz. 19 T 13 plankare. Firnis Rengi: Gri (10 YR 5/1). Kat. 20 T 71 plankare. Kil Rengi: Kırmızımsı sarı (5 YR 7/6). Batı Çatak /1998.4 cm. Çiz. Levha 62 Kil Rengi: Kahverengi (7. içte dudak kenarında çok koyu grimsi kahverenginden koyu griye (10 YR 3/2’den 10 YR 4/1’e). Tanım: Kantharosa ait olmalıdır. Batı Çatak /1996. No. Açık kap gövde parçası. No. Kat. Batı Yamacı Seramiği. Açık kap gövde parçası. Açık kap gövde parçası. koyu zemin üzerine beyaz ve turuncu kil boya ile süsleme yapılan grup olarak tanımlanmaktadır. Firnis Rengi: Parlak. koyu kırmızımsı kahverengi (5 YR 2/2). Kulp. düz kazıma bir çizgiye paralel yuvarlanmış başka bir kazıma çizgi görülmektedir.25/0. No 242’ye benzer şekilde üzerinde yer alan iki kazıma çizgi büyük ihtimalle daire oluşturmaktadır. 242. Firnis Rengi: Koyu kırmızımsı kahverengi (5 YR 3/2). Levha 62 Kil Rengi: Koyu kırmızımsı gri (5 YR 4/2). 19 U 9 plankare. Batı Çatak /1995.Lev. 246. Batı Çatak /1996. Batı Çatak /1995. 243. Levha 62 Kil Rengi: Kırmızımsı gri (10 R 6/1). 48. Gövde üzerinde farklı uzunluk. No. Levha 62 Kalınlık: 0. Tanım: Kat.5 YR 6/4) Firnis Rengi: Đçte ve dışta koyu kırmızımsı kahverengi (5 YR 3/2).

Batı Yamacı Seramiği’nin başlangıcı M. Coldstream v. C. Girit. Thompson’un Atina Agorası buluntuları üzerindeki çalışması gelmektedir320.Watzinger. Pagenstecher’in çalışması ve son olarak da H.. 1997: 39. Bunların içinde. 1957: 236. Korinth.ö. Korinth.. Fransa ve Güney Rusya gibi birçok yerde Batı Yamacı Seramikleri ele geçmiştir324. 323 Rotroff v. Bu seramik grubu ile ilgili ilk kapsamlı çalışma. 2001: 119.. C. 4. Son dönemde yapılan çalışmalarda. Watzinger tarafından yapılmıştır. 1997: 204. “Batı Yamacı Seramiği” terimi bir seramik grubunu değil de süsleme tipine işaret ettiği için bilim adamları tarafından günümüze kadar geniş kabul görmüştür319. 1. 1957: 236. Bu temel yayınlar dışında günümüze kadar birçok antik şehrin yerel Batı Yamacı grupları da yayınlanmıştır321.d. bu grubunun tekniğini. 4.. 1997: 39. . 320 Thompson. Crowfoot v. Hellenistik Dönem’in başlarında ortaya çıkan bu seramik grubu. 321 Rotroff.d.. Batı Yamacı Seramiği’nin çıkış yeri ya da başka bir deyimle ilk üretildiği şehir kesin olarak bilinmemektedir. Aleksandria. Watzinger. şimdiki Dionysos-Areopagite Caddesi’nin doğusundaki alanda yapılan Alman kazılarından almaktadır318. 322 Crowfoot v. Ancak bu merkezlerin hiçbirinde. yazdıklarından başlangıç noktası olarak Küçük Asya kıyılarını işaret etmiştir. 1997: 204. motiflerini ve üretim kronolojisini ayrıntılı bir şekilde araştırmıştır.ö. Bazı çalışmalar. Areopagaos’un güneyindeki. varlığını M. Pergamon Seramiği ve Megara Kaseleri’nin piyasaya çıkmasıyla birlikte popülerliğini yitirmiştir323.d. 1997: 38. yüzyıla kadar sürdürmüştür322. Antiokhia. 324 Goldman. Atina’da M.d.ö. Rotroff. Pergamon Aleksandria ve Güney Rusya’da yerel Batı Yamacı Seramiği üreten atölyeler saptanmıştır. Geç Hellenistik Dönem’de şarap sunumu için daha çekici koşullar sağlayan Lagynos Seramiği. Crowfoot v. Tarsus. Cook. 1950: 158. Pergamon.A. bu konuya açıklık getirmemekle birlikte. Atina’da üretilenler kadar kaliteli örnekler yoktur. yüzyılın son yılları olarak belirtilmiştir. yüzyıla ait siyah firnisli vazoları ile Batı Yamacı stilinde 318 319 Rotroff.d. 1957: 236. 2003: 38. formlarını. 1901 yılında C. Gordion.111 yamacındaki. Klasik Dönem’in Kırmızı figürlü vazolarına rakip olarak. 1934: 438. Bu seramik grubunun Aleksandria’da üretilen yerel örneklerinin temel alındığı R. Cook.

mücevher. 4. Attika seramiğinde M.ö. Rotroff v. Örneğin Attika üretimi Kerch stilindeki kırmızı figürlü vazolarda gittikçe zıtlık yaratmak için beyaz kullanılmıştır. Sanatçılar. Rotroff. 329 Thompson.. Yaldızlı asma ve üzüm yaprakları Bulgaristan’dan bir kalyks cup’ın gövdesinin üst kısmında görülmektedir. Bu durumda stilin çıkış yeri olarak Atina gösterilebilir. 326 Crowfoot v. yüzyılda kırmızı figüre ait bazı bezeme özellikleri bu yeni stilde de devam ettirilmiştir. 1997: 40. Bezemenin kökeni Klasik Dönem’de üretilen Attika Kırmızı figürlü seramiklerde aranabilir328. Goldman..ö. Bunun yanında. Benaki koleksiyonundaki bir hydria ve Kerch’deki Quarantine Yolu mezarından bir kase-kantharos kulpları arasında yaldızlanmış ve mızrak başı tomurcuk dizileri yer almaktadır.. 1990: 34..d.ö. 4. 1934: 446. Arkaik ve Klasik Dönem Kıbrıs seramikleri ile ilişkilendirmek istemektedirler. 330 Altın renginde süslemeli çömlekçilik Atina’da (aynı zamanda Güney Đtalya’da Karadeniz’in kuzey kıyısı boyunca ve başka yerlerde) M. Sanatçılar bu dönemde figürsel bezemeyi terk etmiş ve vazolar üzerine motiflerin oluşturduğu yeni stil süslemeler yapmaya başlamışlardır329. kırmızı. Westholm 1956: 56. 1950: 158. 4. 2003: 37.ö. 328 Bunun yanında.d. Attika’da Kırmızı Figür stili tam anlamıyla yozlaştığı zaman çömlekçiler bazı yeni süsleme tasarımları keşfetmek zorunda kalmış olmalıdırlar. 327 Rotroff. koyu zemin üzerine açık renk bezemeyi. 4. yüzyıl sonlarında.d. Ancak. A. 1934: 439. Bu tomurcuk (özellikle sivri uçlu) dizileri. 1957: 236. Motifler kimi zaman kırmızı figür süsleme bantları ile yakından ilişkilidir. Rotroff. yüzyıl boyunca üretilmiştir. Özellikle Gnathia çömlekleri 325 Thompson. Etkilenme büyük ihtimalle metal işçiliğinden gelmektedir. M. Rotroff v. çok geniş bir alana ihraç edilmiş ve kuşkusuz başta Pergamon ve Aleksandria’yı olmak üzere diğer yerleşimlerde de taklitleri yapılmıştır326. . Geç Arkaik Dönem’de “six teknique” olarak bilinen bir bezeme şeklinden yararlanmışlardır327. M. Bkz. Ayrıca. 1997: 39. Westholm. Hellström. beyaz boya ve kazıma çizgi kullanılmasıdır. 1965: 16. Bkz. Batı Yamacı motifleri içinde yaygın bir hale gelmiştir. Bu girlandlar ve tomurcuk dizileri bazı altın renginde süslemeli vazolar330 üzerinde. 2003: 37. Benzer süslemeler çömleklerin yakın paraleli olmayan metal vazo formlarında da görülmektedir. 1997: 40. Küçük ve büyük boyutlu kaplarda beyazın uygulandığı bezemeye başvurmak için kullanmıştır. Bezemenin en önemli unsurları.. Batı Yamacı Seramiği tekniği Hellenistik Dönem Atinalı çömlekçileri için yeni değildir. Özellikle yaldızlı kil tomurcuk dizileri veya girlandlar Kırmızı figür Kerch vazolarının boynunlarını çevrelemektedir.112 yapılan vazolar arasında bir geçişin varlığını ortaya koymuştur325. 331 Rotroff. hükümdar asası veya at koşumlarını belirtmek için kalın (kabartı şekilde) ek kil boyalar kullanılmış ve daha sonra bunların üzeri yaldızlanmıştır. yüzyılda Güney Đtalya’daki Gnathia Seramiği’nde ve Korinth’teki bir grup çan krater üzerinde de kullanılmıştır331.

Ancak. Bunun yanında. Batı Yamacı ve altın renginde süslemeli vazolar temelde iki farklı süsleme tipidir.ö. kırmızı ve diğer renkler M.I. yüzyıl vazoları arasındaki ilişkiden söz etmiştir334. altın renginde süslemeli vazolardan Batı Yamacı Seramiği’ne aşamalı bir geçiş vardır. Batı Yamacı Seramiği’nin başlangıcı kesin olarak bilinmemektedir. 334 Rotroff. 360 yılları kadar erken bir tarihlerde kullanılmıştır. altın süslemeli teknikte kullanılan bazı formlar (kalyks krater. 1990: 34 ve 37. Trakya’daki M. erkenden devam eden bezeme geleneklerini ve özellikle de beyaz ek boyanın kullanılma şeklini göz önüne almışlardır335. Örneğin. kantharos. 336 Örneğin. bu tarihi belirlerken. H.ö. 332 333 Rotroff. 1950: 158. Gnathia Seramiği son dönemlerini yaşarken Batı Yamacı Seramiği henüz başlamıştır. Rotroff. Rotroff. Bazı bilim adamlarına göre.A. cup-kantharos. hydria. 335 Thompson. Her iki stil arasında karşılıklı etkilenmeler olduğu anlaşılmaktadır. 1997: 41. S. pelike. Batı Yamacı Seramiği ile altın renginde süslemelere sahip M. Batı Yamacı’nın önünden gitmektedir. Gnathia Seramiği. Rotroff. Batı Yamacı Seramiği ile Gnathia Seramiği genel olarak paralel bir gelişme gösterirler332. 1934: 439. . 325 yıllarına tarihlenen kırmızı figürlü bir bodur lekythos ile birlikte bulunmuştur. H. Bu tarihi bazı tarihsel olaylarla da desteklemeye çalışmışlardır336. Goldman’a göre Gnathia Seramiği’nin karşılığı Kıta Yunanistan’daki karşılığı Batı Yamacı Seramiği’dir333. birçok popüler altın süslemeli formlar aynı zamanda erken Batı Yamacı’nda yaygın olarak kullanılmıştır (örneğin. Buna dayanarak başlangıç olarak M. Thompson ve S. 1990: 34-35. 1997: 42. lebes ve Panathenaia amphora) Batı Yamacı’nda hiç kullanılmamıştır. 295–275 yıllarını arasında bir tarihi önermişlerdir. kalyks-kyliks. Her iki grup arasındaki bağlantıyı kullanılan formlar ve bezemeler sağlamaktadır Bunun yanında.ö. Rotroff.. Goldman. kase-kantharos ve pyksis gibi). Đki stil arasında zaman olarak bir paralellik yoktur. 1997: 41-42. I. 270 yıllarında tahrip edilmiş Seuthopolis kentinde ele geçen beyaz boya denenmiş bir vazoyu göstermişlerdir. Rotroff.ö. Bunun yanında.ö. 4. Gnathia tekniğinde boyanmış ancak Attika formlarına yakın küçük bir amphora.113 üzerinde beyaz. Taranto’da M. Bkz.

ancak kısa sürede bu repertuarı yeni motiflerle genişletmiştir339. Hellenistik ressamlar.. Batı Yamacı seramikçileri tarafından en çok tercih edilen formdur. c. Batı Yamacı stilinin süsleme şekli. 1934: 444-445. kendi yarattıkları nesnelerden çok geniş bir repertuar geliştirmişlerdir. . Üretimin çok geç aşamalarında süslemelerde turuncu renge de yer verilmeye 337 338 Rotroff. 342 Rotroff. Batı Yamacı stili daha küçük mutfak mallarının süslemeleri için uygun değildir338. Batı Yamacı Seramiği’nin erken örneklerinde soluk sarı ve beyaz boyalar ön plandadır. Kaseler ve tabaklar ise. tabak. oldukça nadir olarak görülmektedir. Hellenistik guttus ve dışa dönük kaideli Korinth skyphosu da bunlara eklenebilir. derin kaseler. yüzyılın altın renkli süslemeli stilden esinlenilen motif ve formlar ile başlamış. özel kulplu kantharoslar. situlalar. değişik formlarda Hellenistik kantharos-kraterler. turuncu veya pembe renge dönüşen üreten inceltilmiş kil (vazo üzerine bir fırça veya sopa ile ya da çok ince bir tüp ile uygulanır). Klasik Dönem’in sonlarından tanıdığımız kantharos. kalyks-kyliks. 1997: 46. 275 yılları civarında yapılmıştır340. 1997: 45. a. Kantharoslar.. M. Diğer önemli bir form kantharoslardır. 1957: 236. 4. Bunlar. Klasik formlar içerisinde bir diğer grup ise asla beyaz süslemeli olmayıp turuncu süslemeli olanlardır. Bunların içinde amphora. 3. 2003: 37. Thompson. En önemli eserler M. Rotroff v. amphoralar ve oinokhoe gibi kaplardır337.kazıma çizgi olmak üzere üç ana öğeden oluşmaktadır341. Batı Yamacı Seramiği’nin başlarında popüler formlar arasındadır. soyut süslemelerden. 1997: 45.d. khous ve pyksis Batı Yamacı stilinde de devam etmiştir. 340 Rotroff. küçük sosluklar.yoğun beyaz veya soluk sarı boya.114 Batı Yamacı Seramiği’ne ait formlar Klasik Dönem örnekleri ile çok yakından ilişkilidir. tabaklar. kısa sürede doğal motiflerden. Bunlar gerçek Batı Yamacı repertuarının dışında tutulmalıdır342. Crowfoot v. cup-kantharos. Bunun yanında. b.ö. Bunların yanında.d. Batı Yamacı Seramikleri. kase-kyliks. Batı Yamacı Seramiği’nde yeni formlar da ortaya çıkmıştır.pişirildiğinde kırmızı. küçük sosluklar yaygındır.ö. 1934: 439.ö. 339 Rotroff. 341 Thompson. yüzyılın birinci yarısına özellikle de M. 1997: 45-46. Bu bezeme şekli devam eden iki yüzyıl boyunca da kendini tekrar etmiştir. Klasik Dönem formlarından esinlenilen yeni çeşitlemelerin görüldüğü kase-kantharos.

yüzyılın birinci çeyreğine verilmektedir ve yaklaşık M. M. Brock v.ö. Hellström.ö. 1965: 16.ö. Örneklere bakılacak olursa kazıma çizgi. Genel olarak. Rotroff. Ancak. 1997: 43.ö. yüzyılın sonları veya M. Rotroff. 3.d. gittikçe genelleşmeye başlamış ve sonuç olarak tüm dekorasyon planında kullanılmaya başlanmıştır. yüzyılın son çeyreğinde stilde önemli bir değişiklik olarak iyi tasarlanmış geniş yaprak grupları ortaya çıktı. 3. yüzyılın başlarına tarihlenebilir. 1934: 439. M. 346 Thompson. Attika’da bulunanlar hem tarih hemde stil bakımından önemli bilgiler sunarlar.ö.ö. Bunun yanında. 1. 345 Rotroff. yüzyılda da devam etti. M.ö. Beyaz boya sadece çiçekler ve küçük meyveler için değil özellikle rozetler. Bu erken dönemde soluk sarının yanında beyazın kullanımı oldukça sınırlıdır. 347 Rotroff. 275 yıllarında önemli hale gelmiştir. 1997: 42. vazolar 343 344 Thompson. genellikle geometrik motiflerin kenarlarını sınırlandırmak için. . yüzyıllarda vazoların %80’inde kullanılmıştır 345. yüzyıla kadar devam etmiştir347. Bu buluntulara dayanarak. Kazıma çizgi. Batı Yamacı vazoları üzerindeki motifler konusunda. Beyaz boya.115 başlanmıştır. sonuç olarak her iki renk de yaklaşık aynı oranda kullanılmıştır344. yüzyılın ikinci çeyreğine verilebilir. 3. sap-gövde-dal ve benzerleri ikincil süsleme için kullanılmıştır. M. 1965: 16. Đlk kullanılması olasılıkla M. 1. ile 2. Batı Yamacı Seramiği’nin en erken örnekleri üzerinde daha küçük çapta motifler kullanılmış ve oldukça özenli çalışılmıştır. paneller ve labirentler gibi tüm geometrik süsleme tasarıları kazıma çizgi ile verilmiştir346. Sonraki dönemlerde. süslemede düzenli bir özellik halini alarak M. 1934: 439. 1997: 43. yüzyılın ortalarında ise daha cesur ve az özenli bezemeler yapılmaya başlandı ve bu durum 2. Bu stil. M. 2. başlarda çok az kullanılmıştır. yaprakların kökleri veya mızrak başı tomurcuk zincirlerinin bağlanması gibi ayrıntılarını belirtmek için kullanılmıştır. Hellström.ö. 275-260 yıllarına tarihlenen kantharoslar ve cup-kantharoslar üzerinde beyaz boyalar ile yapılmış süslemeler çok yaygındır. dalga-kıvrım. Süslemelerde beyazı kullanmak. çapraz taramalar.ö. geometrik motifler üzerinde de yaygın bir şekilde kullanılmıştır343.. Ancak. 1997: 42-43. 2. 1949: 61. Dama tahtası. Özellikle vazoların boyundaki kazıma çizgilerin çok fazla kullanılması M. 3.ö.

No. Açık kaplar içinde ağız çapı saptanabilen 12 örneğe göre ağız çapları. 222. 1997: 70. Kat. No. zigzag motiflerin M. . 230 ve Kat. Kat.ö.ö.ö. 228. 233 örneklerinin üzerinde zigzag bandlar ve aralarına yerleştirilmiş nokta bezekler. kazıma çizgiler düzensiz paralel çizgiler şeklinde. nokta rozetlerin M.No. 220. No.ö. 225. 280-200 arasında.ö. 224. 275-75 arasında. yunus figürlerinin M.ö. 270-86 arasında. No. No. basit taramaların M. ek beyaz boya kullanılarak yapılmıştır. 239 örnekleri üzerinde yatay çiftli ya da düzensiz damla bezekleri. No. konsantrik daire ve Kat. Bunların dışında kazıdan gelen çok küçük gövde ve kulp parçaları kataloga alınmamıştır. 8. kırmızı ve sarımsı-kırmızımsı kahverengi ağırlıkta olan renk tonlarıdır.ö. Kat. 250-200 arasında. Kat. No. Kat. No. 1 tanesi kaide ve 2 tanesi de kulp parçasıdır. 200-86 yılları arasında kullanımda olduğu görülmektedir348. No. Kat. gri. 275-10 arasında. 86 yıllarına kadar. Menekşe Çatağı’nda 28 tane Batı Yamacı Seramiği ele geçmiştir. rozetlerin M. 250 arasında.ö. palmetlerin M. arasında değişmektedir. No.116 üzerindeki yazıların Klasik Dönem ile M.ö. figürlü sahnelerin M. Ağız profili veren parçalarda bezemeler genellikle dudağın hemen alt seviyesinde ve boyunda yer almaktadır. Bunların 12 tanesi ağız kenarı. No. 275-190 yılları arasında. No. 238 üzerinde yaprak motifi ve Kat. Bazı parçaların sadece ağız ve boyun parçaları korunmuş olduğu için kantharos ya da skyphos oldukları kesin olarak anlaşılamamaktadır. Kat. 236 ve Kat. Kat. Grubun firnis boyaları değişken olmakla birlikte siyah. 13 tanesi gövde parçası. No. No.ö.ö.ö. Kat. 226. Kat. küçük noktaların M.4 cm.ö. 4. Bitkisel bezemelerin yanı sıra Kat. 86 arasında. 227. No. No. dalgalı çizgilerin M. No. 232 üzerinde. 250-10 arasında. 244 üzerindeki dikey çizgiler gibi geometrik motifler de görülmektedir. sarmaşıkların M. Kat.ö. 233 üzerinde nokta bezekler. 250-10 arasında.ö. yüzyılın sonları ile M.5-12. 242 üzerinde 348 Rotroff. Menekşe Çatağı’nda ele geçen örnekler ağırlıklı olarak yatay damla yaprakları ya da sarmaşık yaprağı gibi bitkisel bezemelerle bezenmişlerdir. yaprakların M. 242 üzerinde görülen. Kat. 231 ve Kat. dama tahtası ve dikdörtgen motiflerinin M. 223 ve Kat. Menekşe Çatağı’nda Batı Yamacı Seramikleri içinde en yaygın formu kantharoslar oluşturmaktadır. 210-50 arasında ve paralel çizgilerin de M. No. 75 yıllarına kadar.

yüzyılın sonları). No. No. benzer tipteki örneklere Symrna’da. De Luca. 241 gibi örnekler üzerinde ise. 125: 116. Kat.ö. 353 Goldman. Kat.. Hellenistiche Keramik aus Pergamon. 1950. Tafel 49: B100. Pl.ö. M. Crowfoot v. Waagé. J. Levha XII: BY 37. yaklaşık 125 yılları) ve Ephesos (M. Crowfoot v. Çizimler: 18 BY 37. 228 ve Kat. No.ö. 1991. 234. Ayrıca bkz. 220 ile benzer bezemelere sahip örneklere Daskyleion ve Atina Agorası buluntuları arasında rastlıyoruz349. Form olarak ele alıcak olursak Tenos’ta bulunan benzer bir örnek. 1957: 240 Fig. 18: B21. yüzyılın sonları ve M.d. Etienne. Schäfer. Kıbrıs’ta (M.. 352 Dereboylu. Dereboylu. Çizimler: 16 BY 35. 1994. 28: 10. Thompson. Altertümer von Pergamon X/2. 1934: 321 Fig. Ziegenaus . Kat. (1968). 224. Kat. Levha X: BY 35. Şahin. No.d. 1994. 6: A38. 230/20 ile 180 yılları arasına tarihlenmiştir350. 2. 45: 3. 239 ve Kat.58. Tarsus’ta (M.ö. yüzyılın sonları ile 2. Teil: Der Nordliche Temenobezirk und angrenzende Anlagen in Hellenistischer und frührömischer Zeit. 150 ile 50 yılları arasında) ve Pergamon’da (M.ö. benzer bezemeye sahip örneklere. (1975): Das Asklepieion. 1. Aleksandria’da ve Güney Rusya’da rastlandığını belirtmektedir. 3..ö.ö. yüzyılın ikinci çeyreğinde görülmeye başlar. (2001): “Edirne Arkeoloji Müzesi’nde Bulunan Yurtdışına Kaçılırken Yakalanmış Hellenistik Seramikler”. Kat. 351 I. 354 Thompson. kazıma çizgi ve beyaz ek boya birlikte kullanılmıştır. Schäfer. Atina Agorası (M. 3. 116: Ca2. 1948. 235.ö. Berlin: Tafel 9: D31. Resim 5a.ö. Antiokhia. 2: 50. 3. Mitsopoulos-Leon. yaklaşık 150 yıllarına) tarihlenen çeşitli vazolar üzerinde rastlıyoruz353. ancak ağırlıklı olarak M. No. çiftli konsantrik daire şeklindedir. Fig. J. Kat. Westholm. 1986. Levha IV: BY 5. Tafel 54: B111. No. 224. No. No. Kat. Pergamenische Forschungen 2. yaklaşık 175-150) kazılarında ele geçen örnekler ile benzerlikleri bulunmaktadır354. yüzyılın başları). No. 222 ile benzer formda olan. Fig. 1991. 231’in boyun kısmında görülen kazıma çizgiler M. 1934: 338.117 ise. Kat. O.ö. 1994. yaklaşık 320 yılları). No.ö yaklaşık 190 yıllarına verilmiştir351. No. Kat. Trakya’dan benzer formdaki bir örnek ise paralellerinden yola çıkılarak M.ö.ö. yüzyılın başlarında vazolar üzerinde görülür. 355 Dereboylu. 1957: 243 Fig. 47: 2. Fig. 350 349 . 175-150) çıkan örneklerin üzerinde de çizilmiştir355. 2. Berlin: 49. Samaria (M. 225’in üzerindeki damla bezeğin çok yakın benzerleri Daskyleion’da ve Ephesos’da (M. Kat. Mitsopoulos-Leon. 223’ün ise. ancak üzerinde daha kısa damla bezeklerin yer aldığı bir örnek Daskyleion kazılarında ele geçmiştir352. 3: 15. Fig. No. G. Ayrıca. Türk Arkeoloji ve Etnografya Dergisi. Çizimler: 9 BY 5. Samaria’da (M. 1956.

244’in üzerindeki bezemenin bir paraleli M. yüzyılın ikinci çeyreği ve sonlarında yoğunlaştıkları söylenebilir.d. 1994.ö.d. yüzyılın başları). Ziegenaus v. Mitsopoulos-Leon. 1934: 399. 359 Crowfoot v. Kat. Menekşe Çatağı Batı Yamacı Seramikleri’nin form ve bezemeleri göz önüne alındığında. Kat.118 Kat. Kat. 360 Mitsopoulos-Leon. 1975.175-150) ve Pergamon’da (M. Daskyleion’da. 233’ün üzerinde çizilen zigzag bezemesi ve nokta dizisinin benzerlerine bazı merkezlerden gelen örnekler üzerinde rastlıyoruz357. Resim 5a. Tafel 43: B86. Dereboylu. 358 Thompson. 3. yüzyılın sonları. 1994. Şahin. 2001: 50. 238’in üzerindeki sarmaşık yaprağı motifi oldukça yaygın bir bezemedir. Çizimler: 8 BY 1. 88: E59. 2.ö. Tafel 40: B65. M. 4. yaklaşık 190 yılları) ele geçen örnekler üzerinde görüyoruz358. . 2. Fig. 356 Dereboylu. 1957: 240.ö. Levha VII: BY 22 (M. Çizimler: 12 BY 22. 1991. No. Ziegenaus v..ö. Süslemelerin büyük bir kısmında beyaz ek boya kullanımı da bu tarihi destekler niteliktedir. Tafel 32: B38. 45: 16. Ephesos’da (M.ö.3. 228’in form olarak yakın benzerlerini Daskyleion ve Pergamon (M. Çizimler 11: BY 17. Tafel 15: D64. 247 ile benzer bir kulba Ephesos örnekleri arasında ve Edirne Müzesi’nde yer alan bir eserde rastlamaktayız360. No. 1975.ö. yüzyıla tarihlenen ve Samaria’dan çıkan bir krater üzerinde görülmektedir359. Fig. 1994. No. Kat. ya da 2.d. yüzyıl özellikle de M.. No. yaklaşık 190 yılları) buluntuları arasında görmekteyiz356. No. 1991. Benzer örneklerini. Tafel 12: D17.ö. 357 Dereboylu..

Kil Rengi: Açık kırmızımsı kahverengi (2. 18 U 8 plankare. 248. Kil Rengi: Pembe (5 YR 8/3). Kat. Tanım: Beyaz astar üzerine ek boya ile oluşturulmuş birbirine paralel üç bant yer almaktadır. Tanım: Ağız (tıpa yerleştirme için kademeli yapılmış) gittikçe daralarak konik biçimde gelen bir boyunla birleşmektedir. Astar Rengi: Beyaz (10 YR 8/2).5 YR 6/4). bu nedenle renk dalgalanmaları olmuştur. No. Levha 63 Korunan Kalınlık: 0.5 YR 7/4’den 5 YR 6/8’e). Lagynos ağız parçası. No.7 cm. Kil Rengi: Yoğun mika katkılı. 250.4 cm.75 cm.0 cm. Tanım: Beyaz astar üzerine ek boya ile yapılmış birbirine paralel iki bant ve bitkisel motifler görülmektedir. Ek Boyalar: Kırmızı (2. Levha 63 Ağız Çapı: 4. Levha 63 Korunan Genişlik: 4.Lev. Astar rengi: Parlak. Çiz. 251. Ek Boyalar: Dışta sarımsı kırmızı (5YR 5/6 5/8). Ek Boyalar: Dışta kırmızımsı sarı (7. Çiz.45/0.5 YR 4/6’ya). Kil Rengi: Kırmızımsı sarı (5 YR 7/6). . Bandın altında ne olduğu anlaşılmayan bir miktar ek boya daha vardır. Batı Çatak /1994. 19 T 138 plankare. Batı Çatak /2000. Batı Çatak /1995. 49. Korunan Yükseklik: 2.5 YR 5/8’den 2.Lev. Lagynos parçası. Kalınlık: 0. Kat. Lagynos omuz parçası. Levha 63 Korunan Genişlik: 4. Astar rengi: Beyaz (10 YR 8/2). Kalınlık: 0. 49. içte dudak altına kadar ve dışta beyaz (10 YR 8/2). Kat. Tanım: Omuz başlangıcında beyaz astar boya üzerine ek boya ile yapılmış band görülmektedir.119 4. 18 U 17 plankare. 20 T 13 plankare. kırmızımsı sarı (5 YR 6/6). Boya her yere aynı oranda dağılmamış.g. Lagynos Seramikleri (Kat.65 cm. No. Batı Çatak /1993.45 cm.3/0. 249.55 cm. Astar Rengi: Beyaz (10 YR 8/2). 248-251) Kat. No. No. Lagynos gövde parçası.

boyunda ve ağız çevresinde firnis bandlarla sık olarak karşılaşılır.d. 1997: 226.ö. motif ve yazılar bazı istisnalar dışında bezemenin genellikle Dionysiak sahnelerle ilişkili olduğunu göstermektedir364. Cook. Bazıları üzerinde slogan ya da neşeyi ifade eden yazılar da yazılmıştır.ö.. 364 Hellström.ö. 4. 1. Astar normal olarak yoğun ve beyazdır. Athenaeus “τριλάγυνος” kelimesinin M. 1997: 205. Robinson. Rotroff v. Firnis boya. Lagynos ismi bazı antik yazarlarların yazılarında Hellenistik Dönem’in açık zeminli seramikler arasında en yaygın olanıdır. Bunun yanında. 1997: 205. syrinks.d. Bazı örnekler üzerinde ve bazen sarımsı kahverengidir363. Cook. H. 4.ö. ince boyunlu testi tipine verilmiş isimdir. daha nadiren yaprak zincirleri ve oval çelenk resimleri yapılmıştır. arp gibi müzikal enstürmanlar yer alır. S. trigonos. Bunun yanında.. yüzyıldan M. kantharos.ö.120 Lagynos terimi. Ancak. yüzyılda kullandığından söz etmiştir. 3. Athenian Agora V. kalın dudaklı uzun boyunlu ve genellikle düz bazen de tercihe göre yuvarlanmış olan dikey kulplara sahip bir formdur361. Bilim adamları bu forma bu ismi verirken kaynak olarak bazı antik yazarları göstermişlerdir362. (1959): Pottery of Roman Period. bu tarih M. dövüşen horozlar. Ayrıca bkz. yüzyıla kadar olan dönemde çeşitli merkezlerde üretilen tek kulplu. sıklıkla mikalı kısmen çok iyidir ve renk çeşitliliği olarak da açık kahverengiden kırmızıya değişir. 1997: 226. Thompson. Amphora.. Nitekim. Bazı örnekler üzerinde ise. Antik kaynaklarda. 1965: 18. 1934: 451. yüzyıldan sonra uzun. lagynos. 1997: 225. Gürler. 2003: 72. lagynos kelimesi M. ince boyunlu ve tek kulplu şarap testisi olarak ve şarap dökülürken çıkan sesden dolayı bu şekilde isimlendirilmiştir. Bütün bu figür. sıradan bir şarap testisi olmadığı da anlaşılmaktadır. 363 Rotroff. kuşlar ve yunus gibi motif ve figürler de lagynos seramikleri üzerinde görülen bezemelerdir. Bkz. . Lagynos erken dönemlerde yaklaşık üç çeyreğe denk gelen (ya da 12 kotyle) bir ölçü birimi iken. Bunun yanında. Aristoteles’in “λáγυνος” terimini ilk kullanan antik yazarlardan birisi olduğu düşünülmektedir. Cook. 1997: 227. Bodur gövdeli. Princeton: s. 1954: 156. karşı görüşler de vardır. Omuzdaki ana bezeme alanında bazen asma.. bezemeler üretim merkezlerine göre değişen 361 362 Thompson. daha sonra şarap sürahisi anlamına gelmiştir. Rotroff. Vazoların cidarları genellikle incedir. 245. kaidenin etrafında. Kil. Ayrıca. bazen siyah fakat çoğunlukla kahverengiye çalar. “Lagynos Seramiği” bu karakteristik formundan ismini almıştır. defne ağacı. Rotroff. 6. kithara. Pembeden kreme veya kireç beyazına kadar değişen kaliteli bir astara sahiptirler. Bunun yanında. 1934: 451. bazen yuvarlanmış bazen keskinleşen ve tekrar dış hatlarında dikdörtgene ulaşan. Anderson v. M. Ana bezeme genellikle omuzda ve doğal motiflerden oluşur. yüzyıl ortalarından sonraya verilmektedir. 2002: 542. Aleksandria’daki bir lagynos parçasının omzunda “χώµος” kelimesinin görülmesi lagynosun festival zamanlarında şarap sürahisi (οίνοφόρος) olarak kullanıldığını göstermektedir.

Hellenistik Dönem’in en karakteristik küçük sürahi grubu olan Laygnos. yarımküre kase. pyksis gibi çok sayıda form çeşidine sahiptir. . Batı Anadolu. 1997: 225. 1997: 225. Bunun yanında. 1965: 18. Lagynos Seramiği’nin Doğu Akdeniz’de en az iki ayrı merkezde üretildiğini ileri sürmektedirler. Đkinci tipte. 2002: 542. kısa zamanda popüler bir form haline gelmiştir. A. Gelişimin sonraki aşamalarında form şişmanlar. Örneğin. Birinci grup. 2002: 542. Bunun yanında. 367 Thompson. gövde oldukça karinalı. lagynosları tip olarak iki gruba ayırmaktadır. 1956: 59. 2002: 544-545. Doğu’da birden fazla üretim yeri olmalıdır. Gürler. Hellström. Son dönemdeki bazı çalışmalar ise. Bunun yanında. Kıbrıs’da lagynos formunun oldukça yaygın olması. bu bölgelerde üretimin olmadığı şeklinde açıklanmıştır. Bunlardan bir tanesi yüksek kalitede. Boyun az çok konkav ve genişleyerek huni benzeri dudakla birleşmektedir. Suriye.121 kalidededir. krater ve tabaklar üzerinde de yapılmıştır. 368 Rotroff. 1965: 18. Bir grupta yüksek alt kısım ve alçak üst kısım görülürken diğer grupta alt ve üst kısım eşitlenmiştir. tüm yoğunlaşma Doğu’dadır. diğer bir görüş stilin çıkış yerinin Doğu Akdeniz Bölgesi ve özellikle de Kıbrıs olduğu şeklindedir. aynı zamanda pyksis. Kıta Yunanistan. 1997: 205. 365 366 Gürler. Hellström. Batı’da ise. “Lagynos Seramiği”ni oluşturan beyaz zemin üzerine koyu bezeme sadece lagynos formu üzerinde değil. geniş kısım keskin bir açı ile belirlenmiştir369. 2002: 542. 369 Westholm. Kyrenaika ve Kırım’daki buluntular diğer yerlere göre daha kaliteli bezemelere sahiptir365. Filistin ve Kuzey Afrika’da Lagynos Seramiği’nin az sayıda ele geçmiş olması. erken örneklerdeki alt kısmının genişliğine karşın daha geç örneklerde basıklaştığı görülmektedir. Aleksandria. bu üretim yerinin Pergamon ya da civarında bir yer olduğunu göstermektedir368. Gürler. 1997: 225. Rotroff. Formun. Grubun vazoları Akdeniz çevresindeki bütün Hellenistik merkezlerde görülmektedir. Bazı bilim adamları bu stilin çıkış yeri olarak Kırım’ı düşünmektedirler. çoğunlukla yatay ve belirgin bir hat çizen omuz şeklindedir. Formların yayılım alanı ise. bezemelerinde daha erken Kıbrıs seramikleri ile ilişkiler bu görüşü destekler niteliktedir367. Rotroff. Delos. 1934: 450. Dipnot 39. Cook. Westholm. Gürler. destekli krater. kaide genişler ve alt yarı konik olmaktan silindir olmaya doğru gider. oldukça nadir üretilmiştir366. kyliks. thymiaterion.

Robinson. yüzyıl aralığına yerleştirilebilmektedir. Lagynos Seramiği’nin en popüler olduğu dönem ise.ö. 150–50 yılları arasındadır. 3. 252 üzerinde ek boya ile yapılmış bandlar görülmektedir. Kat. No. Robinson ve R. No. M. Cook. . 1. grubun M. 1997: 228. Menekşe Çatağı Lagynos Seramikleri grubu. yaklaşık M.122 Lagynos Seramiği’nin Hellenistik Dönem içinde kullanıldığı dönem konusunda bilim adamları arasında tam bir fikir birliği yoktur. Ek boya ile oluşturulan bezemelerin her zaman aynı yoğunlukta olmayıp dalgalanmalar olduğu gözlemlenmektedir. beyaz ve pembe tonlarda olup ek boya kırmızımsı sarı. Bunların 1 tanesi ağız. 250. 3 yüzyıl ile 1. No. H.M. hem az sayıda parçanın ele geçmiş olması hem de tarihlemeye yarayacak kriterlerinden olmayışından ancak diğer merkezlere bakılarak genel bir tarih olarak M.ö. Hellenistik versiyonu bu tarihlerde kısa zamanda terk edilmiştir. Bunun yanında. Menekşe Çatağı’nda 4 tane “Laygnos Seramikleri” grubuna giren lagynos parçası ele geçmiştir. Parçalar üzerindeki astar. Bunun yanında. yüzyılın ikinci yarısında kullanılmaya başladığını ve iki yüzyıl kadar da kullanılmaya devam ettiğini ileri sürmüşlerdir370.ö. 5. Kat. sarımsı kırmızı ve kırmızı tonlarda görülmektedir. Kat. 1959: 245. 1934: 45. 372 Gürler. En geç örnekler. yüzyılın ortalarından daha geçe gitmezler372. Cook.ö.ö. yüzyılın sonları olmalıdır371. isminin kullanımına devam edilmiştir ve Roma Dönemi’nde benzer formlar yapılmaya devam etmiştir373. 251 ve Kat. 1959: 245. bazı Olynthos örneklerini göz önüne alırsak bu tarihi M. 251 üzerindeki boya bandların yanı sıra. 1 tanesi omuz ve 2 tanesi de gövde parçasıdır. 373 Rotroff. No. Robinson. Thompson. 2002: 543. H. Lagynos formu. bitkisel bezemelerin de kullanıldığı görülmektedir. 1997: 205.A.S. Fırça darbeleri serbest elle yapıldığı için bantların her zaman aynı kalınlıkta uygulanamadığı görülmektedir. 370 371 Thompson.

Levha 64 Korunan Kalınlık: 0. No. 254.5 YR 4/6). No. Firnis Rengi: Đçte ve dışta kırmızı (2. Tanım: Đki plastik bant üzerinde birbirine paralel dik oluklar oluşturulmuş. 20 T 32 plankare.5 YR 3/2). Açık kap gövde parçası. 252-258) Kat.Lev. Batı Çatak /1994. dışta kırmızımsı kahverengi (5 YR 4/3). Levha 64 Kil Rengi: Açık kırmızı (10 R 6/6). Batı Çatak /1998.Lev. Batı Çatak /1994. No. 49. Firnis Rengi: Đçte kırmızı (2. Korunan Yükseklik: 2. gri (7. Batı Çatak /1998. Firnis Rengi: Đçte ve dışta kırmızı (2. 255. Kat. Açık kap gövde parçası. 49.4 cm. Kil Rengi: Mika katkılı. yivlerin ardı ardına gelmesi ile oluşan oluklar Kat. Firnis Rengi: Đçte ve dışta koyu grimsi kahverenginden koyu griye (10 YR 4/2’den 10 YR 4/1’e).5 YR 6/6). Firnis Rengi: Đçte dudak kenarında koyu kahverengi (7.3/0. Kapalı kap ağız ve gövde parçası. 256. Çiz. 49.Lev. 18 U 9 plankare. 49 Levha 65 Korunan Kalınlık: 0. No. 253.3 cm. Tanım: Birbirine paralel ve benzer kalınlıklarda görülmektedir. Levha 64 Korunan Kalınlık: 0. Batı Çatak /1994. No. dışa dönük profilde devam etmektedir. Açık kap gövde parçası. Açık kap gövde parçası. Boynun gövde ile birleştiği yerde birbirine paralel kabartma iki yiv görülmektedir.25 cm. Kil Rengi: Mika katkılı. daralan boyun ile birleşmektedir. Kat. Kat. Batı Çatak /1998. Kat. Çiz. Yivin altından içe doğru hafif kavis yapan gövde. 20 T 32 plankare. Tanım: Hafif içe dönük dudak kenarı. 20 T 27 plankare. 20 T 103 plankare. Çiz.5 YR 4/4’e). Tanım: Kat. Kil Rengi: Açık kırmızı (2.5 YR 4/8). Levha 65 Korunan Kalınlık: 0. Gövde parçası. 257. . Çiz.4 cm. No.5 YR 6/N6).5 YR 6/4).5 YR 4/8’den 2. Kil Rengi: Kahverengi (7.h. Levha 64 Ağız Çapı: 7. Kabartmalı Seramik Parçaları (Kat.6 cm. 20 T 121 plankare.123 4.5 YR 5/4). No. Tanım: Dikine ve birbirine paralel olarak dörtlü gruplar halinde oluklar görülmektedir.Lev.0 cm. No. 252. 255 ile benzer olarak yivlerin ardı ardına gelmesi ile oluşan oluklar görülmektedir. Tanım: Birbirine paralel iki kazıma yiv görülmektedir. açık kahverengi (7.

No. 257 ile benzer şekilde olabilir. 258. Kil Rengi: Açık kırmızımsı kahverengi (2. Kat. No. 252’ün sadece ağız kısmı firnisli olup kapalı bir kaba ait ağız ve boyun parçası olmalıdır.4 cm. Kat. No. Kat. . Firnis Rengi: Dışta kırmızı (2. 255’in iç kısmında kazıma çizgilerle birlikte düzensiz şekilde beyaz ek boya görülmektedir. 253’in firnisleri diğerlerine göre daha kalitelidir. 18 T 5 plankare. 267 üzerinde diğer örnek gruplamalarının dışında farklı teknikte kazıma bezek çeşidi kullanıldığı görülmektedir. No. No. 253’in de iç kısmı firnisli olup içki kabına ait bir gövde parçası olmalıdır. Tanım: Dikine ve birbirine paralel gruplandırılmış ve grupların arasında belli bir boşluk bırakılmış oluklar görülmektedir. 253 ve Kat.5 YR 6/4). Đç kısmı da firnisli olan parça açık bir kaba ait olmalıdır.3/0. Kat. No.124 Kat. Kapalı kap gövde parçası. Kat.5 YR 5/6). Kat. No. No. Bu eserlerden sadece bir tanesi ağız parçası olup diğerleri gövde parçasıdır. Batı Çatak /1996. Menekşe Çatağı’nda ele geçen 7 tane seramik parçası “Kabartmalı Seramikler” grubu altında incelenmiştir. Levha 65 Korunan Kalınlık: 0.

Gövde üzerinde kırıklar vardır. No. No. Korunan Genişlik: 5. Kulp ve burun noksandır. Alçak. Korunan Genişlik: 5.125 4.palmet yapraklarından oluşan bir dizi ve bu bezemeninkabartmanın her iki yanında birer tane ortası boğumlu çiçek (üçlü mersin yaprağı) bezemesi yer alır. Batı Çatak /1996. her iki yanda küveti çevreleyen -sağdakiler daha aşınmış olarak.60 cm. Birkaç parça birleştirilerek oluşturulmuştur. Yükseklik: 3. Tüme yakındır.6 cm. Pişmiş Toprak Kandilleri (Kat. Oval fitil deliğinin etrafı bir kenarla çevrili olup üçgenimsi bir şekil yapar. Ortadaki yağ deliğini içbükey küçük bir küvet çevrelemektedir. Küveti çevreleyen plastik halkanın kenarında. Diskus. Fitil deliği Çapı: 1. Burnun iki yanını volüt kabartması kateder (burundan omuza doğru uçları volütlü plastik çizgiler). 260.5 Y 7/2’ye). boncuk dizileri ile kulakçıklar arasında. Sağda hafif çıkıntı yapan kulakçığı vardır. Bu küvet aşınmış plastik bir bantla çevrilidir. Pelikan gagası profilli burun. Halka şeklinde alçak bir kaide. Batı Çatak /1996.40 cm. Çiz. Diskus Deliği Çapı: 1. birer tane burun volüt kabartmaları ile eş değerde kabartma daireler bulunmaktadır. Ortadaki daha geniştir. altı kesik ve yukarıya doğru genişleyen dışbükey profilli çift konik gövde.3 cm. Diskus Deliği Çapı: 1. 259. Soldaki kulakçığın bir kısmı kırıktır. Burnun üzerinde küvete bağlandığı yerde büyük bir palmet bezemesi yer alır. 259-266) Kat. omuzda.90 / 8.2 cm. üçgen burun şeklindedir. Kil Rengi: Pembeden açık kırmızımsı kahverengine (5 YR 7/4’den 2. 50. 20 T 66 plankare. (küçük yağ deliğinin etrafındaki içbükey küvet) plastik bantla çevrilidir. Burun bezemesizdir. iki yivle üç bölüme ayrılmıştır. omuz üzerinde. 19 U 14 plankare. Kat. Levha 66 Uzunluk: 7. Her iki yanında dikdörtgen şeklinde birer kulakçığı vardır.i.0 cm. Firnis Rengi: Koyu kırmızımsı kahverenginden çok koyu griye (5 YR 3/2’den 7. Halka kulp. Levha 65 Uzunluk: 7. halka kaidesi aşınmıştır. Tanım: Kalıp yapımıdır. Kulbu kırıktır ve alçıyla tümlenmiştir.70 cm. Kandil.50 cm. Çift konik gövdeli ve çanak şeklindeki diskus. Kandil.Lev. Hamur iyi pişmemiştir. Tanım: Kalıp yapımıdır. Yükseklik: 2.5 YR 3/N3’e). Kulp gövdenin ortasında küvetin etrafındaki kenara bağlanır. simetrik olarak -sağdaki çok aşınmış. Omuzun alt kısmında. kaidenin altında halkaya ek olarak merkezde küçük bir kabartma daire bulunur. Firnis Rengi: Koyu gri.9 cm. No. Kil Rengi: Gri. .beş tane kabartma boncuk dizileri mevcuttur. Dikey halka kulp. gövdenin ortası ile küvetin etrafındaki kenara bağlanır.

5 YR 5/N5’e). iyi pişmemiş. 20 T 77 plankare. No. 19 T 35 plankare. Kat. Hamur. Astar rengi: Pembe (7.0 cm.5 YR 3/N3). Kil Rengi: Çok koyu gri (2. Yaklaşık 1/3 ü mevcuttur. Alçak halka kaideyi oluşturan plastik halkanın içerisinde bir tane daha alçak ve ince plastik halka bulunmaktadır.4 cm. gri (7. Batı Çatak /1996. No. omzun alt ve üstünden gövdeye bağlanır ve küveti çevreleyen kenara bitişir.5 YR 7/4). Şerit kulp. Firnis Rengi: Çok koyu gri (2. Tanım: Kalıp yapımıdır. Levha 67 Korunan Yükseklik: 2.75 cm. Firnis Rengi: Koyu gri (2. 19 T 18 plankare. Kat. Küvet. Batı Çatak/1994. Geniş küvet. Yüzeyde kırıklar vardır. Đki parça birleştirilmiştir. Kırık kulp küveti çevreleyen kenara bitişik. Levha 66 Korunan Yükseklik: 2. Firnis Rengi: Kırmızı (2. Alçak halka kaide plastik banttan oluşmaktadır. Kandil. ince ve uzun şekilde yukarıya doğru çıkar. Kandil. Kat. Batı Çatak /1994. Kandil. 261. Korunan Genişlik: 5. Batı Çatak /1997. Levha 66 Korunan Yükseklik: 3. Çiz. Yukarı doğru genişleyen dışbükey profilli gövde. Kat. Fitil deliği.126 Kat. Büyük yağ deliği ve diğer küçük yağ deliğinin bir kısmı mevcuttur. No. 18 U 8 plankare.Lev. Kil Rengi: Gri (2.5 YR 3/N3’den 7. bir kanalla burun ucuna bağlanır. iç içe iki plastik halka ile çevrelenmiş içbükey küvet ve düz kaidenin bir kısmı eksiktir. 264. Üçgen şeklindeki burun. tek palmet bezemesi vardır.5 YR 5/N5’e). Levha 67 Korunan Genişlik: 5. Yanmadan dolayı oval fitil deliğinin etrafında kararma vardır. Solda uzun. 262. Bezemesizdir. 263.7 cm. Kandil. kanal ve burun ucu kenarla çevrilidir. Çift konik gövdenin üst kısmında taşkın içbükey bir kenar yapan geniş bir küvet elde edilmiştir. ince ve oval formda kulakçık mevcuttur. gri (10 YR 6/1). . 17 U 8 Doğu Profil. 265.6 cm. iyi pişmemiş. No. Tanım: Büyük bir kısmı noksandır. Kandil.5 YR 6/ N6’dan 7. Üst kısmı noksan. Batı Çatak / 1995. Kil Rengi: Mika katkılı.0 cm. No. Şerit kulbun sağında. omuzdan çıkıp gövdenin ortasına bağlanır. Kil Rengi: Az mikalı. Tanım: Kalıp yapımıdır. omuz üzerinde uzun.5 Y 4/N4). Firnis Rengi: Gri (10 YR 5/1). 50. Đki derin yivle üçe bölüme ayrılmış şerit kulbun ortadaki ile sağdaki yivi eşit kalınlıkta olup soldaki oldukça incedir. üçgen bir kenarla çevrilidir.5 YR 4/6). Levha 66 Korunan Yükseklik: 2. Tanım: Kalıp yapımıdır.5 Y 6/N6).

Çark yapımıdır.17. Pişmiş topraktan kandiller ise Orta Devlet’e ait eserler arasında yer almaktadır. Ayrıca. 1914: 12. içine zeytinyağı konmuş normal bir çanaktan sarkıtılan bir fitilin yakılması ile kullanılmaya başlanmış olduğu düşünülebilir.. Batı Çatak / 1993. fitili oturtmak için bir yuva yani burun yapılmış olmasıdır. Walters. Kat. Bkz. 155. F. Lucilius. M. lychnoi. 375 Bu söylenilen terimler “lux” kelimesinden türemiştir. akşam üzerini belirtmek için “περì λυχνών άφάς” deyimini kullanmıştır. Kandilin Mezopotamya’da ortaya çıktığı ve sonra Filistin. Kandiller için standart isimlendirme lychnia. Roma’da önceleri candela olarak isimlendirilen kandilin günümüze ulaşan antik kaynaklardan Grekçe lychnos veya lychno olarak. lychncia veya lychnouchoi şeklindedir. Kandilin ilk olarak. H. Firnis Rengi: Pembeden soluk kırmızıya (5 YR 7/4’den 10 R 6/3’e). 1958: 148 ve 152-153. No. Lucretius ve Virgil tarafından kullanılmıştır. Kandiller. London: s. (1963): Greek and Roman Pottery Lamps. Adalar ve Güney Đtalya’ya kadar yayıldığı görülmektedir374. P. Kassab-Tezgör v. 148. Walters.. B. (1960): “Kaunos Adak Lambaları” Belleten XXXIII: s. Latince lychnus ve lucerna terimleri şeklinde aydınlatma araçları için kullanıldığı anlaşılmaktadır375. Daha sonra. Kuzey Afrika. Bkz. Đki parçadan oluşmaktadır.. 1995: 27. Oval ve yüksek olan kaideye sahiptir. Pelikan gagası profilli burun görülmektedir. Ur Kral Mezarları’ndan çıkan bir altın iki gümüş kandil vasıtasıyla Sümerler zamanında da kandil kullanımı olduğunu anlamaktayız. Bailey. Yunanistan. J. Herodotos. Đşçilik özensizdir.5 YR 5/N5’e). Tanım: Kalıp yapımıdır. Tanım: Büyük bir kısmı eksiktir. Fitil deliğinin etrafı yuvarlak bir kenarla çevrilidir. 1960: 155. Firnis Rengi: Çok koyu gri (5 Y 3/1). Levha 67 Kil Rengi: Kırmızımsı sarıdan griye (5 YR 7/6’dan 2. Daha sonra Mısır’dan esinlenerek kandiller Minos ve Myken şehirlerinde de üretilmeye başlanmıştır.d. fitil sayısının artmasında sonra.127 Kil Rengi: Açık gri (5 YR 7/1’den 7. Forbes. Mısır’da Eski Devlet zamanına ait hiyeroglif işaretleri arasında kandil resimleri görülmektedir. Lychnus terimi. R. Fitil deliği çevresinde yanmadan kaynaklanan islenme görülmektedir. Leiden: s. Büyük bir kısmı noksan. Küvet içbükey olup alçak plastik bir bantla çevrilmiştir. Đki burunlu olduğu zaman bilychnis daha fazla olduğu zaman polymyxus olarak adlandırılmışlardır. Mısır. trimyzoi gibi isimlendirilmiştir. Kandilin çıkış yeri eski Doğu medeniyetleridir. Suriye ve Kıbrıs’a yayılmış olduğu kabul edilir. (1958): Studies in Ancient Technology VI. 18. Kınal. Mezopotamya’da ise. Kandil. Çanaktan kandile doğru olan ilk değişiklik. Babil kabartmalarında özel masalar üzerinde yer alan ördek biçimli kandillere rastlanmaktadır. .5 YR 7/N7’ye). Erken Paleolitik Çağ’a kadar inmektedir. kesin olmamakla birlikte bazı Hitit yazılı belgelerinde geçen “DUG sasanna” kelimesinin kandil anlamına gelmekte olduğu sanılmaktadır376. 266. (1914): Catalogue of the Greek and Roman Lamps in the British Museum. Forbes. 21 T 1 plankare. London: s. 376 Kınal. Eski Ön Asya medeniyetlerinde yağ kandili eski zamanlardan beri bilinmektedir. 374 Kandil kullanımı. Ennius. dimyzoi.

128

Antik dönemde; kandiller, toplumun her sınıfında kullanılmaktaydı. Kandiller, öncelikle evler ve ticari amaçlı binalarda kullanılmanın yanı sıra kamu yapıları, tiyatrolar, tapınaklar, meclis binaları ve caddelerde kullanım görmüştür. Fakir insanlar yaygın çark yapımı ve kalıp yapımı kandilleri kullanırken zengin olanlar tercihlerini metal olanlardan yana kullanmaktaydı377. Hellenistik Dönem’de metal kandiller oldukça nadirken, Roma Dönemi’nde yaygın hale gelmiştir. Metal kandiller içinde yaygın olanları bronzdan yapılan kandillerdir. Pompei ve Herculaneum’dan yüzlerce bronz örnek ele geçmiştir Bu kandiller genellikle insan ya da hayvan formunda yapılmışlardır. Diğer bir metal olan demirden yapılmış kandiller ise, oldukça az sayıda üretilmiştir. olmakla birlikte demir kandiller nadir olarak yer almıştır378.

Kandillerin kullanım şekilleri oldukça çeşitlidir. Evlerde nişlerin içine yerleştirilmek suretiyle askılara ya da sarkan zincirlere asılmışlardır. Daha geç dönemlere ait bazı kandiller ise, aşağı ve yukarı hareket etmesini sağlayan içi boş silindir ile desteklenmekteydi. Bazıları da özel masalara konulmaktaydı379. Kandillerin bir başka işlevi dinsel amaçlıdır. Kandiller, erken dönemlerden beri tapınak malzemelerinin önemli parçalardan birisidir. Tapınak ve kutsal mekânlarda ışığın artması için çok burunlu kandillerin kullanıldığı görülmektedir380. Ayrıca, bazı tapınaklara adak olarak sunulmuş çok sayıda kandil ele geçmiştir381. Bunun yanı sıra mezarlara da ölü hediyesi olarak bırakıldığı bilinmektedir382. Dini seremoniler, festivaller, tiyatrolar ve oyunlar gibi özel

377 378

Bailey, 1963: 11. Walters, 1914: 14 ve 19; Forbes, 1958: 150 ve 154. 379 Walters, 1914: 14; Forbes, 1958: 152; S. Çokay, (1998): Antik Çağda Aydınlatma Araçları, Đstanbul: s. 23. 380 Çokay, 1998: 23. 381 F. Kınal, Kaunos’ta toplu olarak bulunan çok burunlu kandillerin tapınağa adandığı ileri sürmektedir. Demeter’e adanan tapınaklarda kandillerin daha çoklukta görülmektedir. Lykia’daki Oinoanda’da da bulunan bir kandil üzerinde “en yüce Tanrı’ya” yazmaktadır ve Sir Charles Newton, 1859’da Knidos’ta Demeter Tapınağı’na adanan benzer kandiller bulmuştur. Troizen’deki Demeter Thesmophorus Tapınağı’nda iki binin üzerinde kandil bulunmuştur. Bu çeşit düzinelerce kandil, Sicilya’daki Akragas Demeter Tapınağı’nda bulunmuştur. Naukratis’te, Sicilya’daki Selinus’ta ve Karthaca’da Satürn Balcaranensis Tapınağı’nda birçok örnek bulunmuştur. Bunun dışında Kıbrıs, Naukratis ve Atina’da da aynı amaç için kullanılan çok burunlu kandiller bulunmuştur. Çok fitilli kandiller, Sparta’daki Artemis Orthia kutsal alanında da yaygındır. Akropolis’in kuzeydoğu yamacında çoklu fitillere sahip kandiller ele geçmiştir. Bkz., Walters, 1914: 15 ve 21; Forbes, 1958: 155; Kınal, 1960: 154; Bailey, 1963: 12. 382 Kandiller, mezar ve gömütleri aydınlatmada sıklıkla kullanılırdı. Yunanlılar, mezarlara kandil bırakılması geleneğini Doğu kültürlerinden almışlar ve Roma Dönemi’nde bunu tam olarak bir gelenek haline getirmiştir. Kandillerin mezar içi kullanımları sembolik ya da dini amaçlı olabilir ya da ölülerin yanına konulan diğer çömlek, cam, ziynet eşyaları gibi aynı amaçla ölen kişinin mülkü olarak konulmaktadır Hristiyanlar da benzer kandilleri katakomplara adamaktadırlar. Bkz., Walters, 1914: 15; Forbes, 1958: 156; Bailey, 1963: 11-12.

129

günlerde de yanan kandiller bir gelenek olmuştur383. Daha geç dönemlerde ise, şehirlerde sokak ve caddelerini aydınlatılmasında da kandiller kullanılmıştır384.

Erken dönem kandilleri bezemesizdir. Ancak, kısa bir süre sonra firnis boyalar süsleyici nitelikte kullanılmaya başlandı. Hellenistik Dönem’de ise, siyah firnis boyaların yerini koyu gri metalik firnis almıştır. Kandiller üzerinde ilk olarak M.ö. 2. yüzyılda konular yer almaya başlamıştır385. Đlk olarak geniş ve taşkın omuzlu Hellenistik kandiller üzerinde sınırlı da olsa süsleme çeşitleri kullanılmıştır. Daha sonra bu bezemeler artmıştır. Hellenistik Dönem kandilleri üzerindeki bezemeler çoğunlukla dal veya çelenk halinde sarmaşık, asma, defne, nar, zeytin, mersin, girlandlar, sarmaşık biçimli yapraklar ve üzüm gibi bitkisel motifler ile yunus, geometrik desenler, spiraller ve yumurta dizisinden oluşmaktadır. Bunların yanı sıra Dionysos ile ilişkili mitolojik figürler, yarı-tanrılar, tanrılar, efsanevi varlıklar ve masklar da görülmektedir. Çoban, atlı, balıkçılar, avcılar, tahıl işlenmesi, suyun getirilmesi, yıkanma-temizlenme ve yatak odası sahneleri gibi günlük hayatın tüm yönleri kandiller üzerinde yer almıştır. Hayvanlar genellikle tek gösterilse de nadiren grup içerisinde kabartmalı kandiller üzerinde geyiğe saldıran av köpekleri şeklinde gösterilmektedir. Evcil ve vahşi hayvanlar, kuşlar, balık, kabuklu deniz hayvanı ve böceklerin hepsi betimlenmiştir. Çapa, içki kapları, karmaşık kaseler, şarap amphoraları, bereket boynuzları, altarlar ve yapılar gibi büyük şeyler de kandil süslemesinde popüler elemanlardır. M.ö. 1. yüzyıldan sonra bazı kandiller üzerinde yapımcısının adını gösteren yazılar ile özel olayları veya belli mesajları ileten yazılar da görülmektedir386.

383

Hellenistik Dönem’in sonlarına doğru Doğu’ya özgü kültlerin girmesiyle birçok âdette kandillerin kullanımı yükselişe geçmiştir. Yunan dünyasında Herodes Festivalleri’ndeki kandillerin yeri çok iyi bilinmektedir. Kandiller, antik dönem dini hayatında önemli bir rol oynamaktaydı. Kandiller ve kandil ayakları Minos kült resimlerinde görülmektedir. Herodotos, “Fenike Tyr’deki Herakles Tapınağı’nın içi geceleri pırıl pırıl yanıyordu” şeklinde aktarmaktadır. Kaligula ve Domitian zamanında, gladyatör gösterileri aydınlatılır ve tiyatrolarda kandil kullanılmıştır; M.s. 248’de Đmparator Philip I tarafından düzenlenen Secular Oyunları’nda da yüzlerce kandil yakılmıştır. Kleopatra tarafından Julius Caeser’ın zaferinde ve Nero’nun dönüşünde kullanılmıştır. Bkz., Walters, 1914: 11, 12 ve 14; Forbes, 1958: 154 155. 384 Belediye sorumluluğuna giren sokak aydınlatması, M.s. 5. yüzyılın ortalarında Antiokheia’da uygulanan kadar görülmemektedir. Pompei’de cadde ve sokaklarve Ephesos’ta Arkadianus Caddesi’nin aydınlatıldığı bilinmektedir. Aleksandria’da da M.s. 350 yıllarında dükkan kapıları ve ev girişleri üzerinde yer alan kandillerle caddelerin aydınlatıldığı bilinmektedir. Bkz., Bailey, 1963: 11; Çokay, 1998: 24. 385 Walters, 1914: 19 ve 27; Bailey, 1963: 21-23. 386 Bu yazılar, yapan kişinin ismi veya işareti, alan kişinin ismi veya işareti veya adak ithafı şeklindedir. Bkz., Forbes, 1958: 150; Bailey, 1963: 23; Çokay, 1998: 21.

130

Hellenistik Dönem’de kandiller çark ve kalıp yapımı olmak üzere iki şekilde üretilmiştir. Daha sonra bu gruplara, M.ö. 2. yüzyılda yaygınlaşan dökme kandilleri ve tapınak kandilleri de eklenmiştir387. Orta Tunç Çağı’ndan itibaren görülmeye başlayan çark yapımı kandillerin gövdeleri kürevî profilli, kaideleri düz, konik ya da halka biçimde olup büyük çoğunluğu kulpsuzdur388. M.ö. 6. yüzyıldan sonra, çarkla kandil yapımı yaygınlaşmıştır. Arkaik Dönem’de Attika, Korinth ve Batı Anadolu’da köprülü burunlu ve boru askı delikliler gibi yeni tipler üretilmeye başlanmıştır389. M.ö. 3. yüzyılın ilk yarısından itibaren küt burunlu kandiller yapılmaya başlanmış ve daha sonraki dönemde ise, ok ucu burunlu örneklerde görülmeye başlanmıştır390. M.ö. 3. yüzyıl ile 2. yüzyılın başında görülen kandiller, geride kalan yüzyılda görülen çark yapımı kandillerin bir devamı gibidir. Attika, bu dönemde de ürettiği kendine özgü kandillerle bir ihracat merkezi olmaya devam etmiştir. Büyük çapta ihraç yapan Rhodos gibi bazı antik kentler, bunların kopyalarını imal etmişlerdir. Yerli atölyelerde imal edilen bu kandiller başta Attika olmak üzere, Delos ve doğuda Filistin olmak üzere tüm Yunan dünyasına yayılmışlardır391.

Đkinci yapım şeklini kalıpta yapılan kandiller oluşturur. Hellenistik Dönem’de kandil yapımında yaygın olarak kalıplama tekniği kullanılmıştır. M.ö. 2. yüzyılın ortalarında, görülmeye başlayan kalıp yapımı kandillerin çıkış yeri olarak Mısır, Antiokhia ya da Ege’deki yerleşmeler önerilmektedir. Attika’da ise, M.ö. 2. yüzyıldan sonra kandil üretiminde bir gerileme olmuştur392. M.ö. 2. yüzyıldan sonra yoğunluk kazanan üretimlerde Ephesos ve Knidos’un önemli bir yeri vardır. Hellenistik Dönem boyunca kalıp yapımı kandiller, Akdeniz’in büyük çoğunluğuna yayılmıştır393. Kalıp yapımı tekniğinin ortaya çıkması ile çark yapımı kandillerin üretimi tamamen durmamıştır. Hatta bazı kandil tiplerinin bu dönemde çark yapımı olarak devam ettiği görülmüştür394.

387

Walters, 1914: 19 ve 27; Bailey, 1963: 21; J. W. Hayes, (1980): Ancient Lamps in the Royal Ontario Museum I: Greek and Roman Clay Lamps, Toronto: s. 1; Çokay, 1998: 13. 388 G. Günay-Tuluk, (1996): Đonia Bölgesi’nde Hellenistik Dönem Kandiller, (Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Đzmir): s. 21. 389 Çokay, 1998: 10. 390 Günay-Tuluk, 1996: 22. 391 Kassab-Tezgör v.d., 1995: 71. 392 Kassab-Tezgör v.d., 1995: 107. 393 Bailey 1963: 18; Çokay, 1998: 11. 394 Bunların üretimine Hellenistik Dönem’de olduğu gibi Roma ile Bizans hatta Đslami Dönemler’de bile devam edilmiştir. Bkz., Kassab-Tezgör v.d., 1995: 71.

131

Knidos’ta T. Newton tarafından 1858’de yapılan kazılar esnasında aynı tipte ele geçen bir grup kandil buluntu yerinden dolayı “Knidos tipi kandiller” olarak isimlendirilmiştir395. Hellenistik Dönem’de çark yapımı kandiller arasında en gözde olan Knidos tipi kandillerdir. Ancak Knidos tipi kandillerin üzerindeki bezemeler kalıp yapımıdır396. Bu tip kandiller yuvarlak görünümlü, çift konik profilli, büyük kısa ve çapa biçimi burunlu ve küçük çukur diskuslu bir forma sahiptirler. M.ö. 2. yüzyılda, Attika, Korinth, Delos, Rhodos, Mısır ve Đtalya gibi birçok yerleşim yerine ihraç edilmişlerdir. Tarihlenebilir buluntulara göre M.ö. 2. yüzyıl ile M.ö. 1. yüzyılın ilk çeyreği arasına vermektedirler397.

Đlk olarak H. B. Walters tarafından tanımlanan ve literatüre Ephesos Kandilleri olarak geçen kalıp yapımı kandiller de Hellenistik Dönem’de çok yaygındır. Gri renkte iyi pişmiş, sert, gözeneksiz, fazla katkı maddesi içermeyen hamur Ephesos tipi kandillerin karakteristik özelliğidir. Bu grubun hamur ve firnis renkleri, kulp ve burun yapıları, diskus ve gövde profilleri açısından metal örneklerden esinlendikleri görülmektedir. En belirgin özellikleri, ok ucu biçiminde buruna sahip olmaları ve diskusu çevreleyen çanak görünümdeki bölümün bulunmasıdır. Birçok varyasyonu olan bu tipte gövde, birleşme yeri keskin olan çift dışbükey biçimde olup üst kısmı düzleştirilmiş ve yüksek bir bantla çevrilmiştir. Süsleme plastik bandın gerisinde kalır. Omuz, geometrik ya da bitkisel motiflerle süslenmiştir. Yanma deliğinin kenarları üçgen ya da yuvarlak formdadır. Daha sonra aynı formda ancak yuvarlak burunlu olanlar üretilmeye başlamıştır398.

Hellenistik Dönem kalıp yapımı bezemeli kandilin bir başka üretim yeri de Pergamon’dur. Pergamon tipi kandillerin Hellenistik Dönem kalıp yapımı kandiller içerisinde önemli bir yer tutan kalp yapraklı olanlarının büyük bir ünü vardır. Đlk olarak M.ö. 3. yüzyılda üretilmeye başlamış olan kalp yapraklı kandiller M.ö. 1. yüzyıla kadar üretilmeye devam etmiştir399. Ephesos ve Pergamon tipi kandiller, M.ö. 2. yüzyıl sonu ile yüzyılın başına kadar üretimlerini sürmüşlerdir. Bunun yanında, bu tip kandiller bu iki

395 396

Günay-Tuluk, 1996: 32. Bailey, 1963: 18; Kassab-Tezgör v.d., 1995: 71; Günay-Tuluk, 1996: 32. 397 Günay-Tuluk, 1996: 32-33. 398 Kassab-Tezgör v.d., 1995: 107; Günay-Tuluk, 1996: 49-50, 62 ve 68; Gürler, 2003: 89. 399 Kassab-Tezgör v.d., 1995: 107; Günay-Tuluk, 1996: 33, 38-39 ve 68.

132

merkezin dışında, Sardes’te, Labraunda’da, Tarsus’ta, Attika’da, Korinth’de, Delos’da, Mısır’da, Kıbrıs’da, Rusya ve Đtalya’da bir çok merkezde ele geçmiştir400.

Menekşe Çatağı ait 8 tane Hellenistik Dönem’e ait kandil incelenmiştir. Bu eserlerden yalnızca Kat. No. 259 kulp hariç tümdür ve alçı ile tamamlanmıştır. Kat. No. 260 de tüme yakın bir örneğimizdir. Kat. No. 266 dışındaki bütün kandiller kalıpta yapılmıştır. Kat. No. 266 ise çark yapımıdır. Hellenistik Dönem’de kandil yapımında yaygın olarak kalıplama tekniği kullanılmıştır401. Kalıp yapımı tekniğinin ortaya çıkması ile çark yapımı kandillerin üretimi tamamen durmamıştır. Kat. No. 266 gibi diğer hellenistik merkezlerde de bazı kandil tiplerinin bu dönemde çark yapımı olarak devam ettiği görülmektedir402. Kat. No. 260 haricindeki örnekler gri monokromdur. Hellenistik Dönem içinde Küçük Asya’da özellikle Knidos ve Ephesos kandillerinin yapımında da koyu gri kil kullanılmaktaydı403.

Kat. No. 259, Kat. No. 260 ve Kat. No. 262 çift konik gövdeli bir forma sahiptir. Çift konik profilli kandillerin en iyi örneklerini Hellenistik Dönem içinde M.ö. 2. ile 1. yüzyılın ilk çeyreği arasında üretilen Knidos tipi örneklerde görmekteyiz404. Kat. No. 259 ve Kat. No. 265 pelikan gagası burunludur. Kat. No. 261 ise üçgen burunlu kandiller sınıfına girer. Kat. No. 259’nin tümlenen kulbu dikey halka kulp şeklindedir. Kat. No. 265 ise şerit kulplu olup, benzer kulba sahip örnekler M.ö. 2. yüzyılın son çeyreği ile M.ö. 1. yüzyıl arasına tarihlenmiştir405. Kat. No. 259, Kat. No. 260 ve Kat. No. 262’in olup her iki yanında dikdörtgen şeklinde kulakçıklar vardır. Kat. No. 259 formu ve özellikle de burun yapısı ile ok ucu burunlu Ephesos tipi kandillere benzemektedir. Kat. No. 261 ise yuvarlak uçlu Ephesos tipi kandillerle benzerlik göstermektedir406. Bizim örnekte olduğu gibi, gri renkte iyi pişmiş, sert profil özellikleri Ephesos tipi kandillerin en karakteristik özelliğidir407. Ephesos tipi kandiller, M.ö. 3. yüzyıldan sonra yoğunluk kazanan üretimlerini, M.ö. 2. yüzyıl sonu ile yüzyılın başına kadar sürdürmüşlerdir408.
400 401

Kassab-Tezgör v.d., 1995: 109; Günay-Tuluk, 1996: 2 ve 39. Günay-Tuluk, 1996: 13. 402 Kassab-Tezgör v.d., 1995: 71. 403 Walters, 1914: xvi. 404 Günay-Tuluk, 1996: 32. 405 Kassab-Tezgör v.d., 1995: 294 ve 301. 406 Günay-Tuluk, 1996: 32. 407 Günay-Tuluk, 1996: 50; Kassab-Tezgör v.d., 1995: 107. 408 Kassab-Tezgör v.d., 1995: 109; Günay-Tuluk, 1996: 2; Çokay, 1998: 11.

259 üzerinde kabartma boncuk dizileri ve Kat. 409 410 Bailey. yüzyıl arasını göstermektedir. No. 261 bize M. Diğer örneklerimiz tam olmadığından bezemeleri için kesin birşey söylemek mümkün değildir. No. No. . 2.ö. sadece plastik halkalar bulunmaktadır. 1. yüzyıl ile M. 260 üzerinde mersin yaprağı ile Đonia Bölgesi kandillerinde burun üstü bezemesi olarak karşımıza çıkan damarlı yapraklar görülmektedir410. No.133 Hellenistik kandilde sınırlı bir süsleme çeşidi kullanılmıştır409. Ephesos tipi kandiller grubuna giren Kat. No. yüzyıl aralığına yerleştirmek mümkündür. 1996: Çizim 1-8. Günay-Tuluk. 263 ve Kat. No.ö. yüzyılın son çeyreği ile M. 266 üzerinde ise. M.ö. 2. Kat. Kat. No.ö. 3. Çizim A-12. 1963: 22. yüzyıl sonrasını. 259 ve Kat. dikey şerit kulplu Kat. 1. Bu örneklerimizin tarihlendirmelerinden yola çıkarak Menekşe Çatağı kandillerini. Aynı durum bizim örnekler içinde geçerlidir.ö. 262 ise M.

ağız profilleri ve çaplarına göre gruplandırılmıştır. pişmiş toprak kandiller olarak gruplara ayrılmış ve incelenmiştir. SONUÇ “Menekşe Çatağı Hellenistik Dönem Seramiği” konulu bu çalışmada 266 adet eser incelenmiştir. Formlarına göre yapılan bu sınıflandırmada kaseler. kantharos kaide parçaları ve gövde parçaları da açık kaplar grubu altında incelenmiştir. kyliks. Seramik gruplarına genel olarak bakıldığında form ve bezeme açısından Attika tiplerine bağlılık olduğu rahatlıkla gözlemlenmektedir. Kıyaslama yapıldığında tüm malzeme içerisinde kaselerin en büyük grubu oluşturduğu görülmektedir. Kaseler.134 5. Bu grupların dışında iç kısımda rulet bezemesi olanlar “rulet bezemeli” dış yüzeyinde kabartma bezemesi olanlar “Megara Kaseleri” grubu altında incelenmiştir. Kaseler grubu içerisinde de ağız kenarı içe dönük kaseler çoğunluğu oluşturmaktadır. kabartmalı seramik parçaları. Diğer seramik parçaları da unguanteriumlar. Batı Yamacı Seramikleri. Kapalı kaplar da boyutlarına göre büyük ve küçük boyutlular olmak üzere iki başlık altında toplanmıştır. Batı Yamacı Seramikleri. Yapılan çalışmalar doğrultusunda Menekşe Çatağı-Batı Çatak Hellenistik Dönem seramiklerinde diğer merkezlerden çok sayıda paraleller bulmak mümkün olmuştur. Açık kaplardan kase. Bu nedenle her gruba ait seramikler diğer merkezlerle karşılaştırılmış ve en erken ile en geç tarihler saptanmıştır. skyphos. kapaklar. amphoralar ve testiler bu sınıflandırmaya dahil edilmemiştir. tabaklar. lagynos seramikleri. Pişirme ve saklama kapları. açık ve kapalı kaplar. lagynos seramikleri. Bu eserler Hellenistik Dönem seramiği literatürü ayrıntılı bir şekilde araştırılarak ve genele uyularak sınıflandırılmıştır. Ayrıca grubun en yoğun üretildiği zaman aralığı saptanmaya çalışılmıştır. Bu merkezlerden yola çıkılarak tarihlendirme . Tabaklar grubu da ağız profillerine göre gruplandırılmış ve formları ile kendini belli eden bir grup tabak “balık tabakları” grubu altında incelenmiştir. mutfak kapları. Dolayısı ile bu çalışma sonucu elde edilecek tarihler ilgili tabakalar için bir kriter oluşturacaktır. unguentariumlar. Menekşe Çatağı kazılarında incelemesi yapılan seramikler dışında tarihlemeye yardım eden başka kriterler mevcut değildir. kabartmalı seramikler ve kandiller çeşitli alt gruplara ayrılarak incelenmiştir.

Hellenistik seramiğin özgün formu unguentarium konusunda bir form gelişimi ve kronoloji oluşturmak örneklerin yetersiz olması nedeniyle mümkün olmamıştır. Bu tip örneklerin yanı sıra M. Menekşe Çatağı’nda üretilen tabakların özellikle M. M. ele geçen az sayıdaki örneğin M.ö.-2. En geç örneklerin diğer merkezlerdeki kontekstlerle desteklenen tarihleri Erken Roma Dönemi’ni göstermektedir. Bunun yanında. yüzyılın ilk yarısına kadar geçe giden örnekler de görülmektedir. Bunların içinde Kat. yüzyıla aittirler. yüzyıla aittirler. 1. Diğer merkezlerde karşımıza çıkan üretimlerle karşılaştırdığımızda Menekşe Çatağı’nda ele geçen Hellenistik Dönem seramiklerinin bir çoğunun kil. 3.ö.ö. Seramikler yoğunluk olarak M. yüzyılın ortalarına kadar olan zaman aralığına tarihlenmektedirler.ö. 1.ö. yüzyıl ile M.ö. Bunun yanında. yüzyıla tarihlenmekle birlikte paralellerine göz atıldığında M. Tabaklar grubu içinde incelenen balık tabakları genellikle M. M.ö. M.ö.ö. firnis yapılarının ve yapılışlarının daha özensiz ve kalitesiz olduğu görülmektedir. genellikle M. 2. yaklaşık 340-330 yıllarına ait tarihi ile en erken örneği. Menekşe Çatağı buluntuları içerisinde Megara Kaseleri’nde diğer merkezlerden farklı olarak ağırlıklı gri monokrom parçalar görülmektedir.ö.ö. yaklaşık 150 yılları civarında yoğunlaştığı görülmektedir. Kat.ö. Đçe dönük dudaklı kaseler genellikle M. M. Tabaklar genel olarak hafif dışa sarkık dudak profilli nispeten ince cidarlı olup. 2.ö. 2.No. 2. yüzyılın başları ile M. 2 ise M. 3.ö.ö. 150-125 ile en geç tarihli örneği temsil etmektedir. 4. 2. Dışa dönük ağız kenarına sahip kaselerde ise. .ö. ikinci yüzyılın ve üçüncü çeyreğine tarihlenmektedir. yüzyıllar içinde üretilmişlerdir. yüzyılın sonları arasına yerleştirilmesi mümkündür. 3.135 yapılmıştır. Buna karşın parçalar arasında atölye ayrımı yapmaya yaracak sayıya ulaşılamamış ve üzerinde herhangi bir atölye damgası bulunan parça da ele geçmemiştir. yüzyıla ait örnekler sayıca fazladır. Benzer durum Heraion Teikhos’ta ve Datça/Reşadiye atölyelerinde de karşımıza çıkmaktadır. Megara Kaseleri çoğunlukla M. yüzyıl sonlarına ve M. 2. Rulet bezemeli kaseler.No. yüzyıla ait üretimler de görülmektedir.ö. 1. ile 1. 300 yıllarından başlayan üretimlerin benzerlerine rastlanmaktadır. 1.

Parion veya Kyzikos ile de ticari ilişkiler kurulmuş olması mümkündür. ve M. mesafedeki Heraion Teikhos’da seramik fırınlarının ortaya çıkarılmış olduğu göz önüne alınırsa büyük olasılıkla buradan getirtilmiş olabilir ya da Hellenistik Dönem merkezlerinden Ainos. yüzyılın son çeyreği ile 1.ö 3. Teknik ve motiflerin yayılmasında çabuklaştırıcı bir etki olan Hellenistik dünya arasındaki hızlı ticari ilişkiler ve deniz kenarında yer alan yerleşime ulaşımdaki kolaylık ihtimalleri kuvvetlendirmektedir. yüzyılın sonları arasına aittirler. 2.ö. yüzyılları verilebilir. 150-50 tarihleri arasında üretilmiştir. bu sınırlı grup için M. Bunun yanında.136 Menekşe Çatağı Batı Yamacı Seramikleri M. Menekşe Çatağı’nda ele geçen az sayıda Lagynos Seramiği örnekleri oldukça küçük parçalardan oluşmaktadır. Bu nedenle de malzemeyi M. Hellenistik Dönem seramiklerinin üretim yeri konusunda kesin bir şey söylemek mümkün değildir.ö. Hellenistik Dönem’e özgü bu grubun üretim tarihleri ve genel olarak tüm malzemenin ağırlık oluşturduğu dönemler göz önüne alındığında. Üretim yerlerinin kesin olarak belirlenmesi için kil analizlerinin yapılması bizi sonuca götürecektir. 2.ö. . En geç tarihli örnekler M. Menekşe Çatağı’na yaklaşık 3 km. 3. Ancak.ö. yüzyılın sonları ile 2.ö. Menekşe Çatağı’nda genel olarak Ephesos tipi kandil özelliklerini taşıyan örneklerle karşılaşmaktayız. 2. M. yüzyılın başlarına yerleştirmek mümkündür. Bu nedenle doğrudan paralelleri bulanamamıştır. yüzyılın başları ve ikinci çeyreğine ait örnekler sayıca fazladır.

(1974): Kyme I. Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu. F. BSA 49. (2003): “Tekirdağ/ Karaevlialtı (Antik Heraion Teichos) Hellenistik Devir Çanak Çömlekleri” III. 1-92. Anlağan. 123-182. Exploration Archeologique de Delos XXVII. (1954): “Excavations in the Kofina Ridge. Hood. P. K. Pragha. V. M. N. G. Benton. J. N. S.. J. Đstanbul). (1987): “The Chronology and Function of Ceramic Unguentaria” AJA 91. Paris. 1-51. Đstanbul. (1938/1939): “Excavations in Ithaca III. 105-122. ve Seçkin. Bailey. N. BSA 44. J. Bouzek. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. ve Mackworth-Young. Chios”. J. S. T. R. Baydur. 298-306. Atik. (1949): “Excavations in Siphnos”. (2001): Tarsus Donuktaş Kazı Raporu. (1963): Greek and Roman Pottery Lamps. M. The Cave at Polis II” BSA 39. ve Jansova. Anderson. Anderson-Stojaniviç. Eskişehir. (1970): L’îlot de la Maison des Comédiens. P. Brock. (2001): Trakya ve Marmara Projesi Menekşe Çatağı Prehistorik Çanak Çömlek Buluntuları. F. Đstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Kalıplı Kaseler ve Kabartmalı Kaplar. London. H. ve Boardman. (2000): Sadberk Hanım Müzesi. Đstanbul.137 KAYNAKÇA Aksaç. L. Bruneau. . K.

Princeton. (1949): The Greek and Roman Pottery. Dura-Europos Final Report IV Part 1 Fascicle 2. . Selanik. Crowfoot. Oxford. S. Samaria-Sebaste 3. London: 3. J. A. ve Kenyon. F. (2001): Knossos Pottery Handbook of Greek and Roman. M.. A. Corinth Vol. Paris. (1997): Greek Painted Pottery. R. Illyria. Cornell. Crowfoot. Erzen. G. (2004): Tekirdağ Naip Tümülüsü. Đstanbul. Dereboylu. (1998): Antik Çağda Aydınlatma Araçları. D. (1957): The Objects from Samaria. M. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. L. Thrace. Part 3. Eiring. (1994): Daskyleion Hellenistik Devir Seramiği. Çokay. ve Forster.138 Can. S. baskı. R. Cook. New Haven. Đstanbul. (1991): Hellenistik Pottery from Macedonia. Drougou. H. E. J. Đstanbul. (1980): Late Hellenistic and Early Roman Red-Slipped Pottery From TelAnafa 1968–1973. S. Delemen. Đstanbul. N. Coldstream. London. (1922): Les Vases Grecs a Reliefs. K. G. L. (1926): Macedonia.. Edwards. Chap. IX: Pottery Hellenistic and Later. Cox. Ş. J. Courby. Casson. (1970): Klasik Yunan Mitolojisi. Đzmir). (1975): Corinthian Hellenistic Pottery. M. (1994): Đlkçağ Tarihinde Trakya Başlangıçtan Roma Çağı’na Kadar.. Oxford. VII. Đ. London.

Vol. Sayı:243. (1996): Đonia Bölgesi’nde Hellenistik Dönem Kandiller. Fulford M. A. (2003): “Ödemiş Buluntusu Hellenistik-Erken Roma Dönemine Ait Seramikler” Türk Arkeoloji ve Etnografya Dergisi 3. (1924/1925): “Greek Relief-ware from Sparta”. J. Le Sanctuaıre De Poseidon Et D’Amphitrite. Müze Kurtarma Kazıları Semineri. G. G. H. P. Swedish Excavations and Researches. BSA 26. (2002): “Tire-Ayaklıkırı’ndan Bir Lagynos” Belleten Cilt: LXV. II. 1. B. B. 17–26. D. Gürler. (1994): Excavations at Carthage. (1995): “Menekşe Çatağı 1993 Yılı Kurtarma Kazısı” 5. 277-230. Lund. Paris. (Yayınlanmamış Doktora Tezi. M. (1958): Studies in Ancient Technology VI. P. Leiden. Đzmir). (1965): Labraunda II. Hobling. The Circular Harbour. Ankara. s. ve Peacock. Goldman. G.139 Etienne. 541– 548. Işın. . Tarsus I. W. Gürler. M. (1986): Tenos I. R. 87–97. Hellström. Pottery of Classical and Later Date Terracotta Lamps and Glass. 2. (1950): Excavations at Gözlükule. S. B. J. Toronto. The Hellenistic and Roman Periods. Hayes. (1989): Đzmir Müzesi’nde Bulunan Unguentariumlar. North Side The Pottery. Đzmir). Oxford. New Jersey. Günay. Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. R. Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Günay-Tuluk. (1980): Ancient Lamps in the Royal Ontario Museum I: Greek and Roman Clay Lamps. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Forbes.

M. M. F. Işın. 377–388. (1997): “Tekirdağ Menekşe Çatağı 1996 Yılı Sonu Bilimsel Raporu”. P. A. E. Tripoli. 1. M. 421-434. Kassab-Tezgör. ve Özdoğan. A. Işın.Cilt. 2. Işın. A. Kazı Sonuçları Toplantısı. Supp. A. to Libya Antiqua V. E.Cilt. 1. (1985): Excavations at Sidi Khrebish Benghazi (Berenice): The Fine Pottery. (1999): “Tekirdağ Menekşe Çatağı Kazıları 1997 Yılı Çalışmaları”. Đstanbul. 7. ve Sezer. Klasik ve Hellenistik Dönemler. Ankara.. Kenrick. 23. E. Kazı Sonuçları Toplantısı. a Review of Scientific Studies. ve Özdoğan. Ankara. 239–250. Kazı Sonuçları Toplantısı. E. 363–379. 24.140 Işın M. M. A. Vol. Müze Kurtarma Kazıları Semineri. R. A. s. ve Özdoğan. 295–310. D. (2004): “Tekirdağ Menekşe Çatağı Doğu Çatak Kazısı”. Müze Kurtarma Kazıları Semineri. 21. A. Özdoğan. London. A. A. 8. Ankara. 1.Cilt.Cilt. 313–326. ve Aksaç. (1996): “Tekirdağ Menekşe Çatağı 1995 Yılı Sonu Bilimsel Raporu”. E. Arkaik. (2003): “Tekirdağ Menekşe Çatağı. (1960): “Kaunos Adak Lambaları” Belleten XXXIII. . M. A. (2000): “Tekirdağ Menekşe Çatağı1998 Yılı Sonu Bilimsel Raporu”. 20. 151-159. (1995): Đstanbul Arkeoloji Müzeleri Pişmiş Toprak Kandiller Kataloğu: Protohistorik. F. Ankara. (2002): “Tekirdağ Menekşe Çatağı Kurtarma Kazıları”. Ankara. A.Cilt. A. E. M. Kazı Sonuçları Toplantısı. Kazı Sonuçları Toplantısı. ve Özdoğan. 25. Işın. III Part 1. E. E. Ankara. The BSA Fitch Laboratory Occasional Paper 1. (1986): Greek and Cypriot Pottery. A. ve Özdoğan. ve Özdoğan. Ankara. Jones. T. M. Işın. Işın. Kınal. Doğu Çatak Kazısı”. 89–98. A. 1.

(1996): Le Mur de défense de l’époque hellénistique. (1984): Yunan Sanatı (Çev. Preda. Mitsopoulos-Leon. 79-82.141 Kossatz. (2003): “Efes Devlet Agorası Kuyu Buluntuları: Geç Hellenistik ve Roma Dönemi Seramiği”. Funde Aus Milet Teil 1. Richter. Laumonier. (1959): Handbook of Greek Art. (1948): Greek Pottery. (1977): La Céramique Hellénistique à Reliefs. U. Final Report. Eretria II. Meyza ve J. A. Teil: Keramik hellenistischer und römischer Zeit. Varia Anatolica XV. Lane. (1995): ‘Moldmade Relief Bowls from Tel Dor. A. S. Paris. ve Doicescu. London. Mansel. Đstanbul. 1. London. 2-8. Berlin. (1990): Die Megarischen Becher. B. (1959): Pottery of Roman Period. Israel. M. (1986): The Late Hellenistic and Early Roman Pottery of Nabatean Oboda. Bucuresti. Band IX. A.A Preliminary Report’ In H. Athenian Agora V. (1999). A. Richter. Robinson. Negev. Đstanbul. G. Rosenthal-Heginbottom. A. 1. R. Metzger. Bern. H. I. ‘Hellenistic and . Özdoğan. (1938): Trakya’nın Kültür ve Tarihi. Atheliers “Ioniens” Delos XXXI. V. A. 2\2. M. (1969): Die Hellenistiche Keramik in Eretria. C. Madra). A. R. “Anadolu’dan Avrupa’ya Açılan Kapı TRAKYA” Arkeoloji ve Sanat Sayı: 90. Meriç. (1991): Die Basilika am Staatsinarkt in Ephesos Kleinfunde. Mlynarczyk (editörler). R. Israel. Wien. Milet VI. G. Princeton.

S. V. AJA 45. Rudolph. Sevin. (1990): ‘New Shapes and Tecniques in Early Hellenistic Athenian Pottery’ II. 329-337. S. Glass and Clay Evidence for the Dating of Hellenistic Luxury Tableware” Hesperia 51. Rotroff. Rotroff. 33-38. International Congress on Hellenistic Ceramics. Rotroff. Schäfer. 182-228. (1978): “Hellenistic Fine Ware Pottery and Lamps from above the House with Idols at Mycanae” BSA 73. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. I. (2003): The Hellenistic Pottery From Sardis: The Finds Through 1994. Pergamenische Forschungen 2. Şahin. W. 365-396. XXIX. . Acts of the II Nieborow Pottery Workshop. Athens. (1992): Datça-Reşadiye Atölyelerinde Hellenistik Dönem Knidos Đnce Seramik Üretimi. The Athenian Agora. W. Princeton. Berlin. Ankara. S. Đzmir). Rotroff. (1982a): Hellenistic Pottery: Athenian and Imported Moldmade Bowls. I. London.142 Roman Pottery in the Eastern Mediterranean-Advances in Scientific Studies’. (1982b): “Silver. I. ve Oliver. The Athenian Agora XXII. A. Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Rotroff. Warsaw. J. S. Princeton. (1968): Hellenistiche Keramik aus Pergamon. I. (1997): Hellenistic Pottery: Athenian and Imported Wheelmade Table Ware and Related Material. (2001): Anadolu’un Tarihi Coğrafyası I. 213–233. I. I. (1941):“Hellenistiche Reliefkeramik im Kerameikos”. Schwabacker. S.

B. Thompson. (1971): “Didyma 1969-1970”. (1975): Das Asklepieion. Altertümer von Pergamon X/2. O. Part I. F. C. 311-480. Waagé. IstMıtt 21. Tuchelt. (1914): Catalogue of the Greek and Roman Lamps in the British Museum. Teil: Der Nordliche Temenobezirk und angrenzende Anlagen in Hellenistischer und frührömischer Zeit. Princeton. 45-108. (2001): “Edirne Arkeoloji Müzesi’nde Bulunan Yurtdışına Kaçılırken Yakalanmış Hellenistik Seramikler” Türk Arkeoloji ve Etnografya Dergisi. Westholm. H. B. A. Vessberg (Editörler). O. 2. ve De Luca. Hesperia 3. G. H. Ziegenaus. H. (1934): “Two Centruies of Hellenistic Pottery”. A. The Swedish Cyprus Expedition. Westholm ve O. London. . Walters. Part 3. Berlin. (1948): Antioch-on-the-Orontes. I. 47-52. IV.143 Şahin. New York. (1905): History of Ancient Pottery. Stockholm. (1956): “The Hellenistic and Roman Periods in Cyprus”: In A. 2. Walters.

ÇĐZĐM LEVHALARI 1-50 .

No. 1 Kat. 1 Kat. Lev.No. 3 . 2 Kat.No.Çiz.

Çiz. 7 Kat.No. 4 Kat. 9 . Lev.No. 5 Kat. 2 Kat. 8 Kat.No.No.No. 6 Kat.No.

No.No.Çiz. 10 Kat.No. Lev. 12 Kat.No. 14 . 11 Kat.No. 13 Kat. 3 Kat.

Çiz.No.No. 20 Kat. 17 Kat.No. 21 .No. 18 Kat.No.No. 15 Kat. 4 Kat.No. 19 Kat. Lev. 16 Kat.

No.No. 5 Kat. Lev.Çiz.No.No. 26 Kat.No. 22 Kat. 24 Kat.No. 23 Kat. 27 . 25 Kat.

Lev.No.No.No. 31 Kat.No. 34 .No. 33 Kat. 30 Kat. 32 Kat. 28 Kat.No.Çiz. 29 Kat.No. 6 Kat.

No. Lev.No. 37 Kat.No.No.Çiz. 35 Kat.No. 39 Kat. 40 . 38 Kat.No. 7 Kat. 36 Kat.

No.No. 42 Kat.Çiz. 43 .No. Lev. 8 Kat. 41 Kat.

Çiz.No.No.No. Lev. 9 Kat. 45 Kat. 44 Kat.No. 46 Kat.No. 48 . 47 Kat.

Çiz. Lev. 52 . 10 Kat.No. 51 Kat.No. 50 Kat. 49 Kat.No.No.

No.No.Çiz.No. 53 Kat. Lev. 55 Kat. 11 Kat.No. 56 . 54 Kat.

59 Kat. 57 Kat. 61 Kat.No.No. 62 .No.No.No. 60 Kat.Çiz.No. 12 Kat. Lev. 58 Kat.

69 . 67 Kat. Lev. 68 Kat. 66 Kat.No. 64 Kat. 13 Kat.No. 65 Kat.No.No.No.No.Çiz. 63 Kat.No.

74 Kat. 14 Kat.No. Lev.No. 71 Kat.No. 70 Kat.No.No. 73 Kat.No.Çiz. 72 Kat. 75 .

79 Kat. 81 Kat.No. 82 .No.No.No. Lev. 78 Kat.No. 15 Kat.Çiz. 80 Kat. 77 Kat. 76 Kat.No.No.

No. 86 Kat. 85 Kat. 16 Kat.Çiz.No. 87 .No.No. 84 Kat. 83 Kat. Lev.No.

17 Kat. 90 Kat.No. 89 Kat.No. Lev. 88 Kat.No.Çiz.No. 91 Kat.No. 92 .

No. 96 . 95 Kat. 94 Kat.No.No. 93 Kat. 18 Kat.No. Lev.Çiz.

97 Kat. 99 Kat. 100 Kat. 19 Kat.No. Lev. 98 Kat.No.No. 101 .Çiz.No.No.

No. 107 Kat. 20 Kat.No. Lev.No.Çiz.No.No.No.108 . 102 Kat. 106 Kat. 103 Kat.No. 105 Kat. 104 Kat.

115 . 111 Kat.No. 110 Kat. 109 Kat. 113 Kat. 21 Kat.No.No. 114 Kat.No.No. 112 Kat.No.No. Lev.Çiz.

Çiz. 117 Kat. 22 Kat. 118 Kat.No. 116 Kat.No. 120 Kat. 121 Kat.No.No.No. Lev. 119 Kat.No.No. 122 .

No.No. 123 Kat.Çiz. 125 Kat. 124 Kat.No. 128 . 126 Kat.No.No. 23 Kat. 127 Kat.No. Lev.

No. 24 Kat. Lev. 135 Kat.No. 134 Kat.No. 129 Kat. 133 Kat.Çiz.No. 136 .No.No.No.No. 131 Kat. 130 Kat. 132 Kat.

Lev. 139 Kat.No.No.No. 137 Kat.No.Çiz. 141 .No. 138 Kat. 140 Kat. 25 Kat.

144 Kat.No. 26 Kat.No.Çiz. 143 Kat. 145 .No. Lev.No. 142 Kat.

146 Kat. 149 Kat.No. 147 Kat. 148 Kat.No.Çiz. Lev.No. 150 .No.No. 27 Kat.

No.No. 153 .No. Lev. 28 Kat. 151 Kat.Çiz. 152 Kat.

158 .No. 156 Kat. 29 Kat.No. 154 Kat.No. Lev.Çiz.No. 155 Kat.

Çiz. Lev.No. 157 Kat. 159 Kat. 30 Kat. 160 .No.No.

31 Kat.No. 164 . 163 Kat. Lev.No. 161 Kat. 162 Kat.No.No.Çiz.

No. 166 Kat.No. 32 Kat.No.No. Lev.Çiz. 165 Kat. 168 . 167 Kat.

169 Kat.No.Çiz. Lev.No.No.No. 171 Kat. 172 . 170 Kat. 33 Kat.

176 . 173 Kat. 175 Kat.No. 174 Kat.No. 34 Kat.No. Lev.Çiz.No.

No.Çiz.No. 178 Kat. 179 Kat. Lev. 180 .No.No. 177 Kat. 35 Kat.

181 Kat.No. 186 .No.No.No. 36 Kat.Çiz. 183 Kat. 184 Kat. 182 Kat. 185 Kat.No. Lev.No.

188 Kat.No.No. 37 Kat. Lev.Çiz.No. 189 Kat.No. 190 Kat. 191 Kat. 187 Kat.No.No. 192 .

Lev.No.Çiz. 195 Kat.No. 38 Kat.No. 193 Kat. 196 .No. 194 Kat.

200 .No.No.No. 198 Kat.Çiz. Lev. 199 Kat. 39 Kat. 197 Kat.No.

Lev. 40 Kat.No.No.No.Çiz. 203 Kat.No. 204 . 202 Kat. 201 Kat.

Çiz.No. 207 Kat. 206 Kat.No. 205 Kat. 208 Kat. 41 Kat. Lev.No. 209 .No.No.

Çiz. 211 Kat.No. 212 Kat.No.No. Lev. 42 Kat. 213 . 210 Kat.No.

43 Kat.No. 217 Kat.No.No.Çiz. 218 Kat.No. Lev. 216 Kat. 215 Kat. 219 . 214 Kat.No.No.

No. Lev.Çiz. 223 Kat. 220 Kat.No.No.No. 44 Kat. 224 . 221 Kat.

No.No. Lev. 226 . 225 Kat.Çiz. 45 Kat.No. 222 Kat.

Lev.No.No. 227 Kat.Çiz. 230 . 228 Kat. 229 Kat.No.No. 46 Kat.

No.No.No. Lev.No. 47 Kat. 233 Kat. 231 Kat. 234 . 232 Kat.Çiz.

No. 236 Kat.No.No.Çiz. 238 Kat. 239 Kat.No. Lev. 245 . 235 Kat. 241 Kat.No.No. 242 Kat. 48 Kat. 237 Kat.No.No.

No.Çiz. 257 . 253 Kat.No. 248 Kat.No.No. 256 Kat.No. 250 Kat.No. 252 Kat.No. 246 Kat. Lev. 49 Kat.

No.No.Çiz. 50 Kat. 260 Kat. Lev. 264 .

ŞEKĐL LEVHALARI 1-5 .

Lev.Şek. 1 Harita 1 Harita 2 .

Lev.Şek. 2 Harita 3 Harita 4 .

Şek. Lev. 3 Plan 1 Resim 1 .

Lev.Şek. 4 Resim 2 Resim 3 .

Şek. 5 Resim 4 Resim 5 . Lev.

LEVHALAR 1-67 .

No. 2 Kat. No. No. 4 . No. 3 Kat.Levha 1 Kat. 1 Kat.

No. No. No. 5 Kat. No. 7 Kat.Levha 2 Kat. 8 .6 Kat.

No. No.Levha 3 Kat. 11 Kat. No. 9 Kat. 10 Kat. No. 12 .

No. 15 Kat.Levha 4 Kat. 14 Kat. No. No. 16 . 13 Kat. No.

17 Kat. No. No.Levha 5 Kat. 20 . No. 18 Kat. No. 19 Kat.

Levha 6 Kat. 22 Kat. 24 . No. No. 23 Kat. No. No. 21 Kat.

No. 28 . 25 Kat. 26 Kat. No. No. No.Levha 7 Kat. 27 Kat.

No. 31 Kat.Levha 8 Kat. No. 29 Kat. 32 . No. 30 Kat. No.

33 Kat. No. No. 34 Kat. 35 Kat.Levha 9 Kat. No. 36 . No.

No. 40 .Levha 10 Kat. 38 Kat. No. 39 Kat. No. No. 37 Kat.

No.Levha 11 Kat. 43 . 41 Kat. No. No. 42 Kat.

No. 45 Kat. 47 . 44 Kat. No.Levha 12 Kat. No. 46 Kat. No.

Levha 13 Kat. 51 . 48 Kat. No. No. 49 Kat. 50 Kat. No. No.

Levha 14

Kat. No. 52

Kat. No. 53

Kat. No. 54

Kat. No. 55

Levha 15

Kat. No. 56

Kat. No. 57

Kat. No. 58

Kat. No. 59

Levha 16

Kat. No. 60

Kat. No. 61

Kat. No. 62

Kat. No. 63

Levha 17

Kat. No. 64

Kat. No. 65

Kat. No. 66

Kat. No. 67

Levha 18

Kat. No. 68

Kat. No. 69

Kat. No. 70

Kat. No. 71

74 Kat. No. No. 72 Kat. No. 75 .Levha 19 Kat. No. 73 Kat.

76 Kat. 77 Kat. No. No. 78 Kat. 79 . No. No.Levha 20 Kat.

No. No. 82 Kat. 81 Kat.Levha 21 Kat. No. 83 . 80 Kat. No.

No. 85 Kat.Levha 22 Kat. No. 86 Kat. 87 . No. 84 Kat. No.

90 Kat. No.Levha 23 Kat. No. 89 Kat. 91 . No. No. 88 Kat.

92 Kat.Levha 24 Kat. 93 Kat. 94 . No. No. No.

97 Kat. 98 . No. No. 95 Kat. 96 Kat. No.Levha 25 Kat. No.

No. 102 . No. No. No. 100 Kat. 99 Kat. 101 Kat.Levha 26 Kat.

103 Kat. 106 Kat. No.Levha 27 Kat. No. No. 104 Kat. 107 . No. No. 105 Kat.

No. No. 109 Kat.Levha 28 Kat. No. 108 Kat. 110 Kat. 111 . No.

Levha 29 Kat. No. 113 Kat. No. No. 112 Kat. 114 Kat. No. 115 .

118 Kat. 119 . No. No. 116 Kat.Levha 30 Kat. 117 Kat. No. No.

No. 123 .Levha 31 Kat. No. 122 Kat. 121 Kat. No. 120 Kat. No.

124 Kat. No. No. 127 . 126 Kat. No.Levha 32 Kat. 125 Kat. No.

130 Kat. No.Levha 33 Kat. 128 Kat. 131 . 129 Kat. No. No. No.

Levha 34 Kat. No. 133 Kat. No. 132 Kat. 135 . No. No. 134 Kat.

139 . No. 136 Kat. 137 Kat. 138 Kat. No. No.Levha 35 Kat. No.

No. 142 Kat. 141 Kat.Levha 36 Kat. 140 Kat. No. No. 143 . No.

No. 146 Kat. 147 . 145 Kat. No.Levha 37 Kat. No. No. 144 Kat.

No. No. 149 Kat.Levha 38 Kat. 148 Kat. No. 150 Kat. No. 151 .

Levha 39

Kat. No. 152

Kat. No. 153

Kat. No. 154

Kat. No. 155

Levha 40

Kat. No. 156

Kat. No. 157

Kat. No. 158

Kat. No. 159

Levha 41

Kat. No. 160

Kat. No. 161

Kat. No. 162

Kat. No. 163

Levha 42

Kat. No. 164

Kat. No. 165

Kat. No. 166

Kat. No. 167

Levha 43

Kat. No. 168

Kat. No. 169

Kat. No. 170

Kat. No. 171

175 .Levha 44 Kat. No. No. 174 Kat. 172 Kat. No.

No. No. 177 Kat. No. 179 . 176 Kat.Levha 45 Kat. No. 178 Kat.

No.Levha 46 Kat. No. 181 Kat. No. No. 182 Kat. 183 . 180 Kat.

No. No. 184 Kat. 187 . No.Levha 47 Kat. No. 186 Kat. 185 Kat.

190 Kat. 191 . No. 189 Kat. No. 188 Kat. No.Levha 48 Kat. No.

No. 192 Kat. No. 193 Kat. No. 194 Kat. No. 195 .Levha 49 Kat.

197 Kat. No. 199 .Levha 50 Kat. No. No. 196 Kat. 198 Kat. No.

No.Levha 51 Kat. No. 202 Kat. 200 Kat. No. 203 . 201 Kat. No.

No. 206 Kat. 205 Kat. No. No. 207 . No.Levha 52 Kat. 204 Kat.

No. No. 211 . 209 Kat. No. No. 208 Kat. 210 Kat.Levha 53 Kat.

No. 212 Kat. No. 215 . 214 Kat. No. No.Levha 54 Kat. 213 Kat.

No. 218 Kat. 219 . 217 Kat. No. No. No.Levha 55 Kat. 216 Kat.

223 . No. No. 220 Kat. 221 Kat. 222 Kat.Levha 56 Kat. No. No.

224 Kat. No. No.Levha 57 Kat. 225 Kat. 227 . No. 226 Kat. No.

228 Kat. 230 Kat. 229 Kat. No. No. 231 .Levha 58 Kat. No. No.

No. 232 Kat. 234 Kat. 235 . No. 233 Kat. No. No.Levha 59 Kat.

No. 236 Kat. 237 Kat.Levha 60 Kat. No. No. 238 .

No. No. 242 Kat. No. 241 Kat. 240 Kat. 243 .Levha 61 Kat. No.

No.Levha 62 Kat. No. 245 Kat. No. 247 . No. 244 Kat. 246 Kat.

No.Levha 63 Kat. 249 Kat. 251 . No. No. 250 Kat. No. 248 Kat.

252 Kat. No. No. 255 .Levha 64 Kat. No. 254 Kat. No. 253 Kat.

256 Kat. No. No. 258 Kat. 259 . No. No.Levha 65 Kat. 257 Kat.

No. 260 Kat. 261 Kat.Levha 66 Kat. No. No. No. 263 . 262 Kat.

265 Kat.Levha 67 Kat. 264 Kat. 266 . No. No. No.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful