İSG

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

RİSK DEĞERLENDİRME RAPORU

İşyeri İnceleme tarihi

: …………….. A.Ş : HAZIRAN-2006
1

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNÜNDEN …………………….. İŞYERİNE AİT RİSK DEĞERLENDİRMESİ Giriş Sağlık ve güvenlik tarihte ve günümüzde insanın ve insanlığın en önemli konusu olmuştur. Özellikle sanayileşme sonrasında çalışma hayatındaki sağlık ve güvenlik riskleri, insan hayatını olumsuz olarak etkileyen çok önemli bir faktördür. Çalışma hayatındaki sağlık ve güvenlik risklerinin ortadan kaldırılması (mümkün olan en düşük seviyeye indirilmesi) için hukuki, teknolojik, eğitim ve denetim gibi birçok sahada çalışma yapılmaktadır. 1970 lı yıllarda çıkarılan 1475 sayılı İş Kanunu ve bu kanuna göre çıkarılmış olan iş sağlığı ve güvenliği mevzuatında (Tüzük ve Yönetmeliklerde) işyerlerinde uygulanması gerekli olan çok detay hükümler vazedilmiştir. İşyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinden sorumlu kişiler ve Devletin İş Güvenliği Müfettişleri, yaptıkları (Eğitim, denetim vs.) çalışmalarda, işyerlerinin iş güvenliği mevzuatına uygun olup olmadığını kontrol ederek, uygun olmayan hususları noksanlık şeklinde tespit ederek, işverenin bu noksanlıkları gidermesini, emniyetli bir çalışma ortamı sağlamasını ve emniyetli bir çalışma şekli uygulanmasını temin etmeye çalışmışlardır. Ancak, 2000 lı yıllarda, işyerlerinde kullanılan makine tezgah ve tesislerin, hammadde, yarı mamul ve mamul maddelerin, üretim teknolojilerinin çok çeşitli ve farklı hale gelmesi sebebiyle, sanayide kullanılmakta olan bütün bu tekniklere göre bire bir uygulanabilecek sağlık ve güvenlik tedbirlerini mevzuatlarla düzenleyebilmenin imkansız hale geldiği fark edilince; bir anlayış değişikliğine gidilerek, işyerlerinde uygulanacak sağlık ve güvenlik tedbirlerinin detaylı olarak izah edildiği mevzuatlar yerinde (AB direktiflerinde olduğu gibi), düzenlenen yeni mevzuatlarda güvenlik tedbirleri daha genel ifadelerle kaleme alınmıştır. İşyerlerindeki detay uygulamaları için RİSK DEĞERLENDİRMESİ anlayışını getirmiştir. İş Sağlığı ve Güvenliğine ait yeni mevzuata göre, her işyerinin, iş güvenliği uzmanlarının desteği ve işyeri yetkililerinin de katılımıyla yapılacak bir çalışma neticesinde; işyerinde mevcut olan bütün tehlikeleri belirlenmesi, bu tehlikelerden kaynaklanabilecek risklerin tahmin edilmesi ve bu risklere ortadan kaldırılmasına yönelik olarak alınması gerekli tedbirlerin belirlenmesi, uygulanması ve denetlenmesi şeklinde bir çalışmanın yapılması gerekmektedir. RİSK DEĞERLENDİRMESİ adı verilen bu çalışmanın, işyerinde düzenli şekilde yürütülmesi gerekmektedir. Bu anlayışla, işyerinde alınması gerekli sağlık ve güvenlik tedbirlerinin tespitinde işyeri yetkililerinin katılmaları, benimsemeleri ve işyeri yetkililerinin emniyet tedbirlerini, Müfettiş istediği için değil, bu tedbirin alınmasının gerekli olduğuna inanarak uygulamalarının ve sahip çıkmalarının temini hedeflenmiştir.

2

İşyerinin tanıtımı İşyeri 11.106 m2 arsa üzerinde kurulmuştur. Toplam 5000 m2 kapalı olanı vardır. Binalar tek katlı prefabrik betonarme binadır. İşyeri aşağıda belirtilen bölümlerden meydana gelmiştir: 1. Atölye a. Taşlama şubesi b. Freze şubesi c. Dişli şubesi d. CNC Şubesi e. Kalite kontrol f. Takımhane aşağıda belirtilmiştir. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 1 adat Yatay dişli tezgahı 5 adat Fellows dişli tezgahı 4 adat Dikey dişli tezgahı 2 adat Pah kırma tezgahı 2 adat Raspa tezgahı 1 adat Satıh taşlama 2 adat Alet bileme 1 adat Kamalı mil taşlama 2 adat Vida taşlama 3 adat Silindir taşlama 2 adat Delik Taşlama 2 adat İç vida taşlama 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 1 adat Azdırma profil taşlama 1 adat Dişli taşlama 1 adat Broç taşlama 5 adat üniversal freze 1 adat Koordinat tezgahı 2 adat Sırt boşaltma tezgahı 4 adat CNC Torna 5 adat üniversal torna 2 adat Planya 8 adat Sütunlu matkap 3 adat Kopyalı torna 1 adat Azdırma freze tezgahı 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Isıl işlem bölümü Depolar Müdüriyet e sosyal tesis binası LPG tankı Trafo binası Su havuzu Bekçi kulübesi

İşyerinde büyük oranda talaşlı imalat yapılmaktadır. Bu maksatla kullanılan makine ve tezgahlar

İşyerinde kullanılan malzemeler şunlardır: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. HSS Çeliği Sementasyon çeliği Makine yapım çeliği Motorin LPG Grafit tozu Sementasyon tuzu Sılama tuzları Kesme yağları 3 10. 11. Soğutma yağları Sert metal plaka

İkinci aşamada bilgilendirme. iş sağlığı ve güvenliği yönünden (Özetle) 1-Günümüz bilim ve teknolojisinin bahşettiği imkanlar doğrultusunda en sağlıklı ve emniyetli çalışma ortamı oluşturmak. ifade eder. Nihai manada tahmin edilebilir bütün tehlike ve riskleri ortadan kaldırıp emniyetli bir çalışma ortamı oluşturmaktır. 2. a) Planlama Mevcut mevzuat. miller. Risk: Belirli bir tehlikeli olayın meydana gelme olasılığı ile bu olayın sonuçlarının ortaya çıkardığı zarar.Emniyetli çalışmanın temini için geniş manada bir denetim sağlama yükümlülüğü vermiştir. ortamda ve kişide alınacak tedbirlerle emniyetli bir çalışma ortamı sağlamayı hedeflenmiştir. . Tanımlar 1. hasar veya yaralanmanın şiddetinin bileşimini. 1. Risk Değerlendirmesi Süreçleri İşyerindeki risk değerlendirmesi çalışmaları. işverene. unvanlı işyerinde yapılan çalışmalar esnasında sağlık ve güvenlik yönünden mevcut/meydana gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi. bilinçlendirme ve emniyetli çalışma alışkanlığı kazandırma şeklinde) eğitmek 3. direksiyon kutuları) imal edilmektedir. Bu yükümlülükler çok ağır yükümlülüklerdir. aşağıdaki sıralamada yer alan aşamaların yerine getirilmesi yoluyla gerçekleştirilmiştir. tedbirlerin uygulanması ve denetlenmesidir.Çalışanları (bilgilendirme. İşveren bu yükümlülüğünü yerine getirebilmek için yapacağı risk değerlendirmesi çalışmaları esnasında. bu risklerin ortadan kaldırılmasına yönelik tedbirlerin tespiti. Tehlike: Bir zarar. İşyerinde büyük oranda talaşlı imalat ve ısıl işlem yapılmaktadır. 2. öncelikle kaynağında. 2. Amaç …………………………………. risklerin tayini.İşyerinde Kesici takımlar ve traktör yedek parçaları (Dişliler. hasar veya yaralanma oluşturabilme potansiyelini.

işyerinin. b) Çalışma ve kontrol kolaylığı sağlamak için işyerinde risk haritası çıkarılmıştır.bilinçlendirme.  ÇEVREDEN ETKİLENME VEYA ÇEVREYİ ETKİLEME : ……………………………. cezalandırma gibi teknikleri kullanarak. çevreye ve çevredeki işyerlerinin ……………………………. Makine Ve Ham Maddeler Yüzünden Çıkabilecek Hastalıklar (Bulaşıcı Hastalıklar. Basınçlı Kaplarda Ve Kompresörlerde Alınacak Güvenlik Tedbirleri • Fırınlarda Ve Ocaklarda Alınacak Güvenlik Tedbirleri • Elektrik Tesisatında Alınacak Güvenlik Tedbirleri • El Aletlerinin Kullanılmasında Alınacak Güvenlik Tedbirleri • Kaldırma Makinalarında Alınacak Güvenlik Tedbirleri . Mesleki Hastalıklar) C D İşyerinde İSG İle İlgili Ve Sorumlu Birimler İşyerlerinde İş kazalarına Karşı. çalışanlara emniyetli çalışma alışkanlığı kazandırılması ve işyeri ortamında (Toplumda) otokontrol mekanizmasının kurulması hedeflenmiştir. ödüllendirme. teşvik etme.Alınacak Tıbbi Tedbirler Ve İşyerlerinde Bulundurulması Zorunlu Olan İlk Yardım Ve Tedavi Levazımı İle Sıhhi Tesisat E İşyerlerinde Yangına Karşı Alınacak Güvenlik Tedbirleri F İşyerlerindeki Makinalarda Ve Tezgahlarda Alınacak Güvenlik Tedbirleri • Kazanlarda. alışkanlık kazandırma. Makro ayrıştırma ve mikro ayrıştırma algoritmesı uygulanmıştır.  İŞYERİNDE RİSK ANALİZİ YAPILIRKEN AŞAĞIDA BELİRTİLEN BÖLÜMLER VE KONULAR AYRI AYRI ELE ALINMIŞTIR. A İşyeri Bina Ve Müştemilatında Gereken Sağlık Şartları Ve Güvenlik Tedbirleri B İşyerlerinde Kullanılan Alet. Edevat. işyerine etkileyecek seviyede herhangi bir risk bulunmamaktadır.

Bu bilgiler doğrultusunda tehlikeler. .• Taşıyıcılarda (Transportör) Alınacak Güvenlik Tedbirleri • Motorlu Arabalarda Alınacak Güvenlik Tedbirleri • Boru Tesisatında Alınacak Güvenlik Tedbirleri • Malzemenin Kaldırılma.Taşınma.İstiflenme Ve Depolanmasında Alınacak Güvenlik Tedbirleri • Ekranlı Araçlarda Güvenlik • Bakım Ve Onarım İşlerinde Alınacak Güvenlik Tedbirleri G Kişisel Korunma Araçları H Sementasyon Banyoları I LPG Tankı Ve Kullanımı J Eğitim K Denetim c) Bilgi ve Veri Toplama İşyerinde çalışan herkesten kayıtlı olan veya olmayan bütün bilgilerin toplanmasına azami gayret gösterilmiştir. riskler ve tedbirler belirlenerek uygulanmıştır.

nem. Alt sistem : Formu dolduran : Birimi : Görevi : Doküman No : İŞYERİ BİNA VE MÜŞTEMİLATINDA GEREKEN SAĞLIK ŞARTLARI VE GÜVENLİK TEDBİRLERİ TEHLİKE A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A16 A17 Tertip. duvarları.2006 Revizyon No : Sayfa No : Proses/Sistem : KIRMAKSAN A. uygun mu Evet Hayır AÇIKLAMA X X X X X X X X X X X X X X X X X . düzen.Ş. ÇEKLİST Tarih :15. duş. temizlik ve hijyen şartları uygun mu Güvenlik ekipmanlarının Bakım ve Kontrolü yapılıyor mu Binaların yapısı ve dayanıklılığı uygun mu Elektrik Tesisatı uygun mu Yetkili Elektrikçi var mı Acil çıkış yolları ve kapıları uygun mu Kapalı işyerlerinin havalandırılması uygun mu Termal konfor şartları (Sıcaklık. ………………………………………. tuvalet ve lavabolar uygun mu İlkyardım odaları var mı. tavanı ve çatısı uygun mu Pencereler uygun mu Kapılar ve girişler uygun mu Ulaşım yolları – tehlikeli alanlar uygun mu Çalışma yeri boyutları ve hava hacmi uygun mu Dinlenme yerleri uygun mu Soyunma yerleri. havalandırma) uygun mu Aydınlatma yeterli mi uygun mu İşyeri tabanı.d) Tehlikelerin belirlenmesi ve tanımlanması Genel manada tehlikelerin belirlenmesinde birincil risk değerlendirme çeklist metodu uygulanmıştır.07.

boru tesisatı ve Talimat hazırlanmalı benzeri tesisat etiketlendi mi Tozlarla Ortaya Çıkabilecek Meslek Hastalıklarına Karşı Tedbir alındı mı Tozla ilgili meslek hastalığı olabilir risk değerlendirmesi yapılacak  İşyerinde toz ölçümü yapıldı mı X  İşçilerin akciğer filmleri çekiliyor mu X Fizik ve Mekanik Nedenlerle Ortaya Çıkabilecek Meslek Hastalıklarına Karşı Tedbir alındı mı . MAKİNE VE HAM MADDELER YÜZÜNDEN ÇIKABİLECEK HASTALIKLAR (BULAŞICI HASTALIKLAR. 5) Bu Yönetmelik eklerinde verilen mesleki maruziyet sınır değerleri ve biyolojik sınır değerleri. EDEVAT. 1) Kimyasal maddenin sağlık ve güvenlik yönünden tehlike ve zararları. 7) Varsa. 6) Alınan ya da alınması gereken önleyici tedbirlerin etkisi. 2) İmalatçı.  Tehlikeli kimyasal madde bulunan bölümler. Belirlendi mi  Tehlikeli kimyasal maddeler içeren yeni bir faaliyete yapılmadan önce risk değerlendirilmesi yapılarak belirlenen her türlü önlem alınıyor mu. daha önce yapılmış olan sağlık gözetimlerinin sonuçları. kaplar.B B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 İŞYERLERİNDE KULLANILAN ALET. 3) Maruziyetin türü. düzeyi ve süresi. ithalatçı veya satıcılardan sağlanacak malzeme güvenlik x bilgi formu. kullanma şartları ve kullanım sıklığı. 4) Kimyasal maddenin miktarı. MESLEKİ HASTALIKLAR) TEHLİKE Bulaşıcı hastalıklara karşı alınacak tedbirler alındı mı X Hijyen şartları uygun mu X Haşerelerle mücadele ediliyor mu X Gıda işinde çalışanların portör muayeneleri yapılıyor mu X Meslek Hastalıklarına Karşı Alınacak Genel Tedbirler alındımı X Siyanur gazından dolayı kanser tehlikesi Kimyasal Etkilerle Ortaya Çıkabilecek Meslek Hastalıklarına Karşı X Siyanur zehirlenmesi riskine karşı risk Tedbirler alındı mı değerlendirmesi yapılacak  Kullanılan tehlikeli kimyasalların.

yorgunluk. İşyerinde gürültü ölçümü yapıldıktan sonra gürültülü yerler varsa tedbir alınacak X Eğitime ve denetime önem verilmeli C C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 İŞYERİNDE İSG İLE İLGİLİ KİŞİ VE SORUMLU BİRİMLER Bütün birimlerin İSG konusunda sorumlu oldukları bilinci mevcut mu Üst düzey yöneticiler dahil bütün personelin İSG Eğitime önem verilmeli İş Güvenliği Kurulu var mı X Uygun sertifikalı iş güvenliği uzmanı var mı X Temin edilme cihetine gidilmeli İşyeri hekimi var mı X Sağlık memuru veya hemşire var mı X İlk yardım ve kurtarama kursu görmüş eleman var mı X Periyodik sağlık kontrolleri yapılıyor mu X Sağlık birimi yıllık çalışma raporu düzenliyor mu X . öfke. aldırmazlık. anlama güçlüğü. kavga etmek) kaynaklanan risklere karşı tedbir var mı.B9 B10 Gürültü var mı 87 dB (A) geçiyor mu Önleyici tedbirler uygulandı mı Kulak odiyogramları çekiliyor mu İstenmeyen insan davranışlarından (Dikkatsizlik.

TEHLİKE EVET HAYIR Ani yangın ve patlamaya karşı tedbirler yeterli mi X Yangında kaçış yolları uygun mu Yangın merdiveni var mı X Sulu yangın söndürme sistemi mevcut mu X Seyyar yangın söndürme cihazları var mı. TEHLİKE EVET HAYIR AÇIKLAMA Ecza dolabı ve ilk yardım malzemesi var mı X İlk yardım odası var mı X Kazalıyı taşımak için uygun araç var mı X İŞYERLERİNDE YANGINA KARŞI ALINACAK GÜVENLİK TEDBİRLERİ. TEHLİKE EVET HAYIR AÇIKLAMA Düzenli olarak bakımları yapılıyor mu X Talimatlar var Düzenli olarak kontrolleri yapılıyor mu X X Bazı makinelerde kontrol yok-sadece bakım var Arıza sebebiyle kazalar olur Kullanımı. kazalara sebep olur . tamiri bakımı ehil kişilerce yapılıyor mu X Eğitim yetersizliği kazaya sebep olur-eğitim verilip belgelendirilecek İş ekipmanı ergonomik olarak kullanılıyor mu X Yorgunluğa. elbiseyi kaptırma gibi olumsuzluklara. strese ve riskli çalışma sonucu kaza ve meslek hastalığı olur Yeterli ve uygun aydınlatma sağlandı mı X Yetersiz görme Stroboskobik etkiyi yok edecek tedbir varmı X Göz yanılması Açıkta durması zorunlu olmayan bütün hareketli kısımlar kapatıldı mı X El.ALINACAK TIBBİ TEDBİRLER VE İŞYERLERİNDE BULUNDURULMASI ZORUNLU OLAN İLK YARDIM VE TEDAVİ LEVAZIMI İLE SIHHİ TESİSAT. kol. yeterlimi X Kontrolü yapıldı mı. X X Yangın söndürme ekipleri oluşturuldu mu X Bu ekiplerin eğitimi yapıldı mı X Acil durum planı var mı X Alarm ve tahliye denemeleri yapıldı mı X AÇIKLAMA İŞ EKİPMANLARINDA (MAKİNA TEZGAH VE TESİSLERDE) ALINACAK GENEL GÜVENLİK TEDBİRLERİ.D D1 D2 D3 E E1 E2 E3 E4 E5 E6 F F1 F2 F3 F4 F5 F6 İŞYERLERİNDE İŞKAZALARINA KARŞI.

F16 Oksijen kaynak işinde gerekli tedbirler  Çalışma yerinde kullanılan gaz tüpünden başka tüp bulunmamasına dikkat ediliyor mu  Gaz tüplerinin devrilmemesi için tedbir alındı mı  Alev geri tepme emniyet ventili var mı  Hortumların rengi farklı mı  Hortumlar uygun kelepçelerle bağlanmış mı Demir testerenin kullanılmasında:  Demir testerenin koruyucu kapakları var mı  Demir testerenin kapakları üzerinde emniyet svici var mı  Soğutma sıvısının sıçramasına karşı tedbir alındı mı.F7 Operasyon noktalarında uygun ve yeterli makine koruyucuları var mı X Operatörün dikkatsiz olduğu zamanlarda dahi koruma devam etmelidir Aksi halde. F8 F9 F10 F11 F12 F13 F14 F15 Makinelerin kumanda düğmeleri uygun ve emniyetli mi Ayak pedallarının üzerinde koruyucu tertibat var mı Lokal havalandırma tesisatı var mı Parça fırlaması tehlikesine karşı tedbir alındımı Makinelerin çalışmasında basınçlı hava kullanılıyorsa gerekli tedbirler alındı mı Makinelerin etrafında yeterli boşluk var mı Makinelerde tamir. bakım ve temizlik işi makine durdurulduktan sonra mı yapılıyor MAKİNELERİN OPERASYON NOKTASI KORUYUCULARI YETERLİ Mİ X X X X X X X X X Eski makinelerin operasyon noktasına yeterli emniyet alınamamaktadır. X X X X X X X Emniyet ventili takılacak F17 . Eski makinelerin bulunduğu kısım çok sıkışık durumdadır. İşçinin eğitimi sonucu dikkatli ve tedbirli olması sağlanacaktır. çalışanın devamlı olarak dikkatli ve tedbirli olması için tedbir alınmalıdır Eski makinelerde risk vardır. Yeterli tedbir alınmamıştır.

ayarlanması ve bakımı. Kesilecek malzemeler uygun şekilde bağlanıyor mu X X F18 Matkap ve freze tezgahlarında yapılan çalışmalarda.  Operasyon noktası uygun şekilde koruyucu içinde mi  İşçiler kayış ve aynaya tutarak fren yapması önleniyormu  Geçit ve ara yollara talaş sıçramaması için tedbir var mı  Uzun malzemeler koruyucu içine alınıyor mu  İşlenen parçanın gevşeyip fırlamasına karşı tedbir alınıyor mu F20 Taşlama ve polisaj tezgahları ile yapılan çalışmalarda  Zımparataşı makineye uyumlu mu  Taşın parçalanması ihtimaline karşı koruyucu kapak var mı  Taşın yataklanması.  İşçilerin baş. teknik gereklere uygun olarak yapılıyor mu. yük ve gözüne sıçrayacak parçalar için tedbir var mı  Tozları emip bir yerde toplayacak aspirasyon sistemi var mı  İş mesnedi var mı. yağlanması. ayarlı mı X X X X X Bazı eski makinelerde yok veya çalışmıyor Bazlarında yok .  İşlenen malzeme uygun şekilde bağlanıyor mu  Çıkıntılı kısımlar için tedbir alınıyor mu  Talaş sıçramasına karşı tedbir alınıyor mu  Talaşlar uygun şekilde temizleniyor mu X X X X X X X X X Eğitim ve denetimle bu önlenecek F19 Torna tezgahında yapılan çalışmalarda.

yakıt miktarını ayarlayabilecek tertibat (termostat) yapılacak X X X X X X Kumlama makinesinin kompresörü ayrı bölmede değil Ehliyetli kazancı yok F22 X X X X F23 Elektrik Tesisatında Alınacak Güvenlik Tedbirleri  Elektrik tesisatının izolasyonu uygun mu  Koruma tedbirleri var mı  Yetkili elektrikçi var mı X X X . herhangi bir nedenle söndüğü hallerde. ocakların içi iyice havalandırılacak ve bundan sonra bekler ateşlenecektir  Tav ocakları ve tav fırınları. yakıtı ayarlayan veya kesen otomatik bir tertibat ve pilot alev memesi bulunacak ve bunun sönmemesi sağlanacaktır  Fırın ve ocaklar. fazla ısıya karşı dıştan izole edilecek. Basınçlı Kaplarda ve Kompresörlerde Alınacak Güvenlik Tedbirleri  Üzerinde etiketi varmı  Basınçlı kaplar fenne ve tekniğe uygun mu  Yangına ve patlamalara karşı dayanıklı bir bölmede mi  Uygun emniyet donanımı var mı  Ehil kişiler tarafından mı işletiliyor  Periyodik kontrol ve bakımları yapılıyor mu Fırınlarda ve Ocaklarda Alınacak Güvenlik Tedbirleri  Akaryakıtla çalışan bütün fırın ve ocakların yakıt beklerinde hava basıncının düştüğünde. tav ocak ve fırınlarının ağızlarına uygun paravanalar konacak veya aşağıdan yukarı bütün ağız genişliğince hava püskürtülerek ısının azaltılması sağlanacaktır  sıcaklık derecesine göre.X F21 Kazanlarda.

 Kaldırma aracı kullananlara bu konuda eğitim verildi mi  Maksimum yük belirtilmiş mi  Kaldırılan yükün altında insan olmaması sağlanıyor mu  Otomatik fren tertibatı var mı X X X X X Böyle bir çalışma yapılmıyor Belgelendirilecek F25 X X X F26 X X X X X Yeni alınacak kaldırma araçlarında bu özelliğin Eğitim verilecek ve eğitimler belgelenecek . yetkili kimseler tarafından kontrol ediliyor mu  Makinelerin özel aydınlatma lambaları düşük gerilimle mi çalışıyor   X X X X El aletlerinin kullanımdan önce yetkili bir kişi tarafından kontrolü için prosedür hazırlanmalı Elektriğe çarpılma tehlikesi vardır. Transformatör ile gerilim düşürülecektir. frenleri. uygun mu. halatı. ikaz düdüğü vs.yapılacak işe uygun mu  El aleti sapları uygun olacak. F24 Elektrik kaynak işlerinde emniyet  Elektrik kaçağına karşı tedbir alındı mı  Uygun kişisel koruyucular kullanılıyor mu  Kaynakçıların eğitimi uygun mu  Beslenme ve kaynak kabloları fiziksel ve kimyasal etkilerden korunuyor mu  Yangına karşı tedbir alınıyor mu  Çok iletken ortamlarda düşük gerilim kullanılıyor mu El Aletlerinin Kullanılmasında Alınacak Güvenlik Tedbirleri  El aletleri.  Tamburu.  El aletlerinin kullanımında güvenlik konusunda eğitimi verildi mi Kaldırma Makinalarında Alınacak Güvenlik Tedbirleri  Periyodik kontroller yapıldı mı. kancası. sapanları. emniyet mandalı.Elektrik panolarının tabanında yalıtkan paspas var mı Seyyar el aletlerinin izolasyonu uygun mu  Elektrikli el aletleri kullanılmadan önce. alt ve üst limit sviçleri.

eğik düzlemlerden indirilirken takozlar. kaldıraçlar. X X X X X X X X Ekranlı araç kullananlara ekranlı araç kullanımında emniyet konusunda eğitim verilecek Elle taşıma eğitimi verilmeli F29 Ekranlı araçlarda güvenlik  Ekranlı araçlarda İSG konusunda eğitim verildi mi  Uygun çalışma planı yapıldı mı  Göz muayenesi yapıldı mı Bakım ve onarım işlerinde alınacak güvenlik tedbirleri F30 .İstiflenme ve Depolanmasında Alınacak Güvenlik Tedbirleri  Malzemelerin mekanik araçlarla taşınması sağlanıyor mu  Elle taşıma konusunda eğitim verildi mi.  Fıçı. varil ve benzeri büyük yuvarlak kaplar.Taşınma.X F27 Motorlu Arabalarda Alınacak Güvenlik Tedbirleri:  Trafik düzenlemesi yapıldı mı  Araçların ve yayaların geçeceği yerler belirlendi mi  Araçların çalıştığı yerde yaya işçilerin bulunmaması için tedbir alındı mı.  Aracın devrilmesi riskine karşı tedbir alındı mı  Yetkisiz kişilerin kullanmaması için tedbir var mı  Acil frenleme ve durdurma sistemi var mı  Dikiz aynaları var mı  Geri gidiş ikaz sistemi var mı  Aydınlatma sistemi yeterli mi X X X X X X X X X olmasına dikkat edilmeli F28 Malzemenin Kaldırılma. halat ve ipler kullanılacak ve işçiler.  İstiflerin yıkılmaması için tedbir alındı mı  İstifler aydınlatmayı ve yangın söndürme cihazlarına ulaşmayı engelliyor mu. eğik düzlemin alt başında ve indirilen kapların önünde durmayacaklardır.

zımba.çelik burunlu ayakkabı. kullandırılmalı AÇIKLAMA Zehirlenme ve meslek hastalıklarına sebep olur Emniyetli teknolojiye geçilmesi gerekir HAYIR X . verilmiyor. perçin. raspa ve kuru taşlama gibi işlerde gözlük ve yüz siperi kullanılıyor mu Gürültülü yerlerde kulaklık kullanılıyor mu İş elbisesi veriyor mu. kullanılıyor mu Düşme ihtimali bulunan işlerde emniyet kemeri kullanılıyor mu Çelik maskaratalı emniyet ayakkabısı kullanılıyor mu Gürültü seviyesi tespit edildikten sonra gerekli yerlerde kulaklık kullanılmalı İşe uygun iş elbiseleri verilmeli Çatılara çıkış merdivenlerinin koruyucu kafesleri yok.    Bakım onarım işlerinde İSG talimatları (Prosedürleri) var mı Bakım kayıtları tutuluyor mu Bakım ekipleri belirlendiği Bakımda uyulacak İSG tedbirleri hakkında eğitim verildi mi X X X X Bakım ve onarım işlerinde uyulması gerekli sağlık ve güvenlik tedbirleri hakkında talimatlar hazırlanmalı Eğitim verilip belgelendirilmeli G TEHLİKE G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 G9 G10 H H1 TEHLİKE Emniyetli teknoloji kullanılıyor mu Gerekli KKD temin edildi mi İşçilere KKD kullanımı hakkında eğitim veridimi KKD ların kullanımı etkin şekilde denetleniyor mu Gerekli yerlerde baret kullanılıyor mu KİŞİSEL KORUNMA ARAÇLARI EVET HAYIR X X X X X X X X X X ISIL İŞLEM TESİSİ EVET AÇIKLAMA İş elbisesi. baret. kalafat. KKD kullanımı konusunda eğitim verilmeli KKD kullanımı daha sıkı denetlenmeli Kafaya malzeme düşme veya kafayı çarpma ihtimali olan (Gezer vinç olan) yerlerde kullanılmalı Gözler için tehlikeli olan işlerde gözlük kullanılıyor mu Kesme. buralara çıkacak kişiler için emniyet kemeri temin edilip kullandırılmalı Atölyede çalışanlara çelik burunlu ayakkabı verilmeli.

H2 H3 H4 H5 İ I1 I2 I3 I4 I5 I6 Siyanürden zehirlenme tehlikesine karşı yeterli tedbir var mı Siyanürden kaynaklanan meslek hastalığına karşı tedbir var mı Propanın aniden parlaması ve patlaması riskine karşı tedbir alındı mı X Risk değerlendirmesi yapılıp tedbir alınacak Risk değerlendirmesi yapılıp tedbir alınacak TEHLİKE Parlayıcı madde eğitimi yapılıyor mu Tankım emniyet mesafeleri uygun mu Tankın emniyet donanımı uygun mu Statik elektrik topraklaması var mı Paratoner var mı –kontrolü yapılıyor mu LPG tankının soğutulması için su fıskiyesi var mı LPG TANKI VE KULLANIMI EVET HAYIR X X X X X X AÇIKLAMA Risk değerlendirmesi yapılıp tedbir alınacak Sıcak havalarda aşırı ısınmaması için soğutma amaçlı su duşu yapılmalı J TEHLİKE J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 K K1 K2 K3 K4 İş başı eğitimi yapılıyor mu Genel manada İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) eğitimi veriliyor mu Yapılan iş ve kullanılan malzeme ile ilgili İSG eğitimi veriliyor mu Yangın söndürme eğitimi veriliyor mu LPG klanlımı ile ilgili eğitim veriliyor mu El aletlerinin kullanımı eğitimi veriliyor mu Elle kaldırma ve taşıma konusunda eğitim verildi mi TEHLİKE İşyerinde İSG yönünden sistematik denetim yapan bir birim var mı İşyeri çalışanlarında İSG bilinci oluştu mu İSG tedbirlerine uymayı kolaylaştıran ortam şartları oluşturuldu mu EĞİTİM EVET X X HAYIR X X X DENETİM EVET HAYIR X X X AÇIKLAMA Her konuda (Bilgilendirme bilinçlendirme ve emniyetli çalışma alışkanlığı kazandırma şeklinde) Eğitime ve denetimlere Devam edilecek AÇIKLAMA Her konuda (Bilgilendirme bilinçlendirme ve emniyetli çalışma alışkanlığı kazandırma şeklinde) Eğitime ve denetimlere .

K5 K6 İSG tedbirlerine uymayı teşvik eden çalışmalar var mı İSG tedbirlerine uymayanlar cezalandırılıyor mu X X Devam edilecek .

Risk derecesi (skoru) ihtimal ve zarar derecesinin çarpımından elde edilerek tablodaki yerine yazılır. Risk derecesi = İhtimal x Zarar Derecesi İHTİMAL ÇOK KÜÇÜK KÜÇÜK ORTA YÜKSEK ÇOK YÜKSEK Hemen hemen hiç Çok az ( yılda bir kez ). 5 x 5 Matris diyagramıyla (L Tipi Matris) bir olayın gerçekleşme ihtimali ile gerçekleşmesi takdirinde sonucunun derecelendirilmesi ve ölçümü yapılır. Risk Analizi Belirlenen tehlikelerin içinden bir hamlede ortadan kaldırılabilecek olanlar ile ilgili alınması gerekli tedbirler çeklistin açıklama bölümünde belirtilmiştir. normal çalışma şartlarında Bir Olayın Gerçekleşme İhtimali tablosu ORTAYA ÇIKMA OLASILIĞI İÇİN DERECELENDİRME BASAMAKLARI SONUÇ DERECELENDİRME . L Tipi Risk Değerlendirme Karar Matrisi( Risk Assessment Decision Matrix): Bu metotla. Bir hamlede giderilmesi mümkün olmayan tehlikeler için L tipi matris metodu ile risk değerlendirmesi yapılmıştır. sadece anormal durumlarda Az ( yılda bir kaç kez ) Sıklıkla ( ayda bir ) Çok sıklıkla ( haftada bir. her gün ). 4. Risk Değerlendirmesi Listede (Çeklist) belirtilen ve bir hamlede giderilmesi mümkün olmayan tehlikeler için L tipi matris metodu ile risk değerlendirmesi yapılarak bu risklerin ağırlık oranları hesaplanarak derecelendirmesi yapılıp alınası gerekli tedbirler belirtilmiştir.3.

sürekli iş göremezlik Bir Olayın Gerçekleştiği Takdirde Şiddetini belirleme tablosu Risk (Skor) Derecelendirme Matrisi (L Tipi Matris) . meslek hastalığı Ölüm. kalıcı etkisi olmayan ayakta tedavi ilk yardım gerektiren Hafif yaralanma. uzun süreli tedavi. ilkyardım gerektiren İş günü kaybı yok. yatarak tedavi gerekir Ciddi yaralanma.ÇOK HAFİF HAFİF ORTA CİDDİ ÇOK CİDDİ İş saati kaybı yok.

4.12) Düşükdüzeyde Riskler (2. Risk azaltma önlemleri zaman alabilir. Risk işin devam etmesi ile ilgiliyse acil önlem alınmalı ve bu önlemler sonucunda faaliyetin devamına karar verilmelidir. Belirlenen riskleri ortadan kaldırmak için ilave kontrol proseslerine ihtiyaç olmayabilir. yeni bir risk skoru belirlenecek ve form yeniden doldurulacaktır.9. SONUÇ Çok yüksek Riskler (25) Yüksek riskler (15.16.5.10.6) Önemsiz Riskler (1) EYLEM Belirlenen risk kabul edilebilir bir seviyeye düşürülünceye kadar iş başlatılmamalı eğer devam eden bir faaliyet varsa derhal durdurulmalıdır. riskler için büyük değerden başlayarak alınacaktır. Belirlenen risk azaltılıncaya kadar iş başlatılmamalı eğer devam eden bir faaliyet varsa derhal durdurulmalıdır. Gerçekleştirilen faaliyetlere rağmen riski düşürmek mümkün olmuyorsa. Belirlenen riskleri düşürmek için faaliyetler başlatılmalıdır. faaliyet engellenmelidir. .20) Orta Düzeydeki Riskler (8.Yukarıdaki tablolardan elde edilen değerler matris metodolojisi temelli risk değerlendirme tablosunda elde edilen değerler tasnif edilerek. Risklerin tasnif edilme tablosu Sağlık ve güvenlik tedbirlerinin alınmasından sonra. belirlenen risk için.3. Ancak mevcut kontroller sürdürülmeli ve bu kontrollerin sürdürüldüğü denetlenmelidir. Belirlenen riskleri ortadan kaldırmak için kontrol prosesleri planlamaya ve gerçekleştirilecek faaliyetlerin kayıtlarını saklamaya gerek olmayabilir.

işyeri şartları ve imkanları dikkate alınarak. daha az tehlikeli olanla değiştirmek. c. Mühendislik önlemlerini uygulamak. Risk Değerlendirmesini Yapacak Personelin Niteliği Dışarıdan iş güvenliği uzmanlarından alınan müşavirlik desteği sonucunda işyerinde görevli teknik elemanlar Sadi Elitok ve Egemen Yakıcının önderliğinde işyerinde her bölüm için oluşturulan ekipler ve işyeri hekiminin katkılarıyla işyerinin teknik ve idari personeli tarafından hazırlanmıştır. b) Yeni tekniklerin geliştirilmesi. Riskleri kaynağında yok etmeye çalışmak. c) İş organizasyonunda veya iş akışında değişiklikler yapılması. Tedbirlerin Belirlenmesi ve risklerin önlenmesi: İş sağlığı ve güvenliği genel yaklaşımı çerçevesinde. d. . risk değerlendirmesi yapılması gereklidir: a) Yeni bir makine veya ekipman alınması. kişisel korunma önlemlerine tercih etmek. Toplu koruma önlemlerini. 6. e) Yeni bir mevzuatın yürürlüğe girmesi veya mevcut mevzuatta değişiklik yapılması. g) İş kazası veya meslek hastalığı ile sonuçlanmasa bile yangın.5. Yeniden Risk Değerlendirmesi yapılması gereken durumlar İşyerinde. Tehlikeli olanı. alınması gerekli önleyici tedbirler belirlenip. Ergonomik yaklaşımlardan yararlanmak. parlama veya patlama gibi işyerindeki iş sağlığı ve güvenliğini ciddi şekilde etkileyen olayların ortaya çıkması 8. uygulanmasına karar verildi. 7. e. İşyerindeki riskleri kontrol altına alma yöntemleri. d) Yeni hammadde ve/veya yarı mamul maddelerin üretim sürecine girmesi. düzenli olarak takibi ve kontrolü yapılarak varsa aksayan yönler düzeltilecektir. b. ilgili mevzuat. İzleme ve Gözden Geçirme İşyerinde gerçekleştirilen risk yönetiminin tüm aşamaları ve uygulanması. önceliğin derecesine göre ve en öncelikli olandan daha az öncelikli olana doğru sıralanmak üzere aşağıdaki gibi yapılmıştır: a. f) İş kazası veya meslek hastalığı meydana gelmesi. Denetim. daha önce hiç risk değerlendirmesi yapılmamış olması ve çalışanların sağlık ve güvenliğini etkileyebilecek aşağıda belirtilen önemli değişikliklerin olması durumunda.

bu kararın uygulanması ile ilgili olarak tüm çalışanların bilgilendirilmesi ve eğitimi sağlanacaktır. işyerinde herhangi bir değişiklik kararının alınması durumunda. Yönetim. Bunun için. Bilgilendirme ve Eğitim İşveren tarafından işyerindeki risk değerlendirmesi çalışmaları ile ilgili olarak Sadi Elitok ve Egemen Yakıcı görevlendirilmiştir. eğitim ihtiyaçları belirlenip ve uygun bir eğitim programı yürütülmektedir.9. . Danışma. Risk değerlendirmesi sonucunda. Risk değerlendirmesi. işyerinde mevcut iş sağlığı ve güvenliği kuruluna ve işyeri sağlık ve güvenlik işçi temsilcisine danışılarak ve katkılarıyla yapılmıştır.

tesis ve üretim metotlarıyla çalışılmasını sağlamaktır. ayrıca gerekli durumlarda müşavirlik hizmeti almak gereklidir. işyerinin risk derecesine uygun sertifikalı iş güvenliği uzmanının görevlendirilmesi.10. Kuru taşlama bölümü diğer bölümlerden ayrılarak. kayıt sisteminin işlemesini sağlayacağı gibi işyeri hekiminin en yakın yardımcısı konumunda çalışacaktır. Ayrıca işyerinde. ısıl işlem bölümünün diğer bölümlerden ayrılması uygun olur. işyerinde eski ve emniyetli olmayan makine tezgah ve tesislerin yenilenmesi gereklidir Isıl işlem ve kuru taşlama üniteleri diğer bölümlerden tecrit edilerek. İşyerinde. Bu metot uygulanarak tehlikeli ve zararlı maddelerin daha çok kişiyi etkilememesi sağlanmış olur. Bunun manası. işyeri sağlık memurluğu veya hemşireliği sertifikası bulunan sağlık elemanının istihdamı gereklidir. Isıl işleminde meydana gelen zararlı maddelerden diğer işçilerin etkilenmemesi için. İşveren İş Sağlığı ve Güvenliğin işçilerin inisiyatifine terk etmemek durumundadır. zararlı maddelerden etkilenme oranının azaltılması: İSG tedbir metotlarından biri de TECRİT (ayırma) metodudur. RİSKLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ: İşyerinde iş güvenliği konusunda yeterli personelin görevlendirilmesi gereklidir: İş sağlığı ve güvenliği konusu. muhtemel kazaların daha hafif atlatılmasını sağlayacaktır. İşverenin bu yükümlülüğü sebebiyle meydana gelen iş kazaları ve meslek hastalıklarında devamlı olarak kusurlu duruma düşmektedir. Bu sebeple işveren sürekli olarak teknolojik gelişmeleri takip edip en emniyetli ve en sağlıklı makine tezgah tesis ve metotlarla çalışması gereklidir. Böyle bir elemanın mevcudiyeti. Bu mantıkla. en emniyetli makine tezgah. diğer bölümlerin tozdan etkilenmesinin engellenmesi gereklidir. Daha önceki yıllarda yapılmaya çalışıldığı gibi iş güvenliğinin sadece personelciler tarafından yürütülen bir iş olarak görülürse bu konuda başarılı olabilmek mümkün değildir. Bu eleman sağlık hizmetlerinin düzenli yürümesini. çok geniş olan teknik mevzuatın takip edilmesini ve ayrıca teknolojik gelişmelerin çok yakından takip edilmesi ve işyerindeki uygulamaların yakından takip ve kontrol edilmesini gerektirmektedir. Eski ve emniyetli olmayan makine tezgah ve tesislerin. Bütün bu işlerin yapılması için bu işle ilgili kişilerin görevlendirilmesi gerekmektedir. teknolojik gelişmelere uygun olarak daha emniyetli makine tezgah ve tesislerle değiştirilmesi: İşverenin en önemli ve ağır görevlerinden biri teknolojik gelişmeleri takip edip en sağlıklı. İşyerinde muhtemel bir iş kazasında ilk yardım yapabilmek için işyerinde ilk yardım ve kurtarma kursu görmüş elemanların istihdam edilmesi gereklidir. . işçi emniyetsiz davranışta bulunsa bile kaza olmayacak şekilde tedbir alınmasının zorunlu olmasıdır.

gereli mercileri haberdar edecek seviyede bir bilinç oluşturulması gereklidir. hükümlerini içerir belgelerin kendilerine verilmesini değil. İşveren işyerinde yapacağı eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları neticesinde. geniş manada denetim mekanizması kurulmalıdır. eylemli olarak. Mad. emniyetli çalışma alışkanlığı kazandırılması. İşyerinde gürültü ölçümü yapılarak gürültü seviyesi yüksek olan yerlerde çalışan işçilerin kulaklık takmalarının temini ve kulak odiyogramlarının çıkarılması ve gerekli tedbirlerin alınması: İşyerinde gürültü ölçümü yapılarak. bilinçli ve emniyetli çalışma alışkanlığı kazandırılmış olursa en tehlikeli şartlarda bile kendini korumasını bilecektir. 2029/2140 E. toplumda İSG bilinci oluşturmak ve her seviyedeki kişinin görmüş olduğu müspet davranışları teşvik edip. menfi (emniyetsiz) davranışlara tepki gösterecek. emniyetli çalışma alışkanlığı kazandırmak ve sonuç olarak MÜSBET ANLAMDA DAVRANIŞ DEĞİŞİKLİĞİ MEYDANA GETİRMEK şeklinde algılanmalıdır. bir kısım mevzuatı. Sayılı Kararı) . 17. ölçüm neticelerine göre (Havalandırma. Kişi emniyetsiz davranışta bulunmadığı (Emniyetli şekilde çalıştığı) müddetçe çok tehlikeli şartlarda bile kazaya uğramaz. bilinçlendirmek. cins ve büyüklük) yapılarak. işçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili önlemlerin alındığının ve uygulandığının denetlenmesidir. Kişinin emniyetli davranışlarda bulunmaması. Bu şekilde herkes herkesi denetler duruma gelip. gürültülü yerlerde çalışanlara kulak tıkacı verilmeli ve kulak odiyogramları çektirilmelidir. işin önemini kavratmak. Tüz. kutsallaştırılması gereken insan yaşamına saygı çerçevesinde günümüz bilim ve teknolojisinin öngördüğü önlemleri dahi almakla yükümlüdür. emniyetsiz davranışlardan uzak durması İSG konusunda eğitimli olmasına bağlıdır. ısıl işlem bölümü ve kumlama bölümünde toz ölçümü (miktar. ve İş Güv. Kişi İSG konusunda ilgili. ikaz edecek. tozlu yerlerde çalışanların daha sık olarak sağlık kontrolünden geçirilmeleri. Çalışanların iş güvenliği KENDİ DİKKATLERİNE bırakılamaz. sağlık kontrolleri yapmak gibi) gerekli tedbirler alınmalıdır.İşyerinde toz ölçümü yapılarak.HD. Kişisel koruyucu malzeme kullanma. Eğitimi sadece talimat imzalatmak veya bilgileri ezberletmek şeklinde değil.4. İşyerinde özellikle taşlama bölümü. İşçilerin İSG konusunda eğitilmeleri.1984 T. bu bilgilerin aktarımı ve öneminin kavratılması ile sağlanabilir. Kişiyi bilgilendirmek.158) (Yargıtay 10. İşçi sağlığı. Bu sebeple İSG konusunda eğitim çok önemlidir.(İşçi Sağ. İşyerinde İSG yönünden geniş manada denetim mekanizması kurulması: Denetim de işverenin çok önemli görevlerindendir. bilinçlendirilmeleri.04. İş kazalarının ana sebeplerinde biri emniyetsiz durum diğeri ise emniyetsiz davranıştır. iş güvenliği ve yapılmakta olan iş nedeniyle işçinin eğitimi. Eğitimden sonraki aşama ise. (Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Esas No :2004/21-365 Karar No : 2004/369) İşveren İşyerinde salt mevzuatın gerektirdiği önlemleri değil. bilgilendirilmeleri.

sadece önlem almakla yetinilebileceği anlamı taşımamaktadır.10. bir kaza olmadan önce 10 kere kazaya ramak kaldı (ucuz kurtulduk) dediğimiz olay meydana gelmektedir. 30 kere hafif yaralanma. bir tedbirin alınmasının hakkaniyet ölçüleri içerisinde işverenden istenip istenmeyeceği değil.Hukuk Da. 1978/2077 E. işveren mevzuatın kendisine yüklediği tedbirleri.(İş Kanunu Madde 73. K:1978/7889. E:1978/2077. tehlikeli davranışları. Her işveren işyerinde. İş Kanunu Madde 77) İşverenin denetim.1978) İşveren yalnız işçiyi işyeri tehlikelerine karşı sadece uyarmakla yükümlü olmayıp. işyerinde işçi sağlığını ve iş güvenliğini sağlamak için gerekli olan her türlü önlemi almak ve araç ve gereçleri noksansız bulundurmakla yükümlüdür.(Yargıtay 9 HD. Yapılan istatistikler. gözetin ve kontrol sorumluluğu da bulunmaktadır. Mad. aklın. İşyerinde tutulacak kayıtlarla.1978 T.04.İşçilerde işçi sağlığı ve iş güvenliği konusunda alınan bütün tedbirlere uymakla yükümlüdür. Bir başka deyişle. Sayılı kararı) İşveren. bu tedbirlerin uygulanışını alışkanlık haline getirmek ve uygulanmasını sağlamak üzere gerekli denetimlerde bulunmakla yükümlüdür.(Yargıtay 10. 9116 E. Başka bir deyişle işveren. 2375/4424 E. işyerinde geniş anlamda doğmuş ve doğacak tüm tehlikeleri önlemek zorundadır. kazaya ramak kaldı şeklindeki olayları. işveren bakımından tam anlamı ile geniş bir kontrol mekanizması kurulmalıdır. İşçi Sağ. 1971/70T. hafif yaralanmaları tespit edersek. ve İş Güv. 17.HD 31. işçilerin tecrübeli oluşlarına ve dikkatli çalıştığı takdirde gerekmeyeceği gibi bir düşünce ile almaktan çekinmeyecektir. Tüz. (İş Kanunu Madde 77) İşçinin beden ve ruh sağlığının korunmasında önemli olan yön. 1475 sayılı İş Kanunu 73.4. Bu yükümlülüğün. 300 yaralanmasız (kazaya ramak kaldı denen) olay ve binlerce tehlikeli davranış meydana gelmektedir. Bu zorunluluk sonucu olarak işyerinde. bir ağır yaralanma veya ölüm olayından önce. Yargıtay 10. Bu sebeple. T:31.Tüz.ve İş Güv.(Yargıtay 10. Maddesi gereği. Sayılı Kararı) İşveren. ilmin. 30 hafif yaralanmanın içinde bir ağır yaralanma veya ölümle neticelenen olay meydana gelmektedir. iş kazasına ramak kaldı denen olayları ve iş kazalarını kayda alan bir kayıt sisteminin kurulması ve bu şekilde kazanın geliyor ayak seslerini duyup tedbir alınması gereklidir.1984T. . 1978/7689 K.10. (Ramak kaldı dediğimiz olayların öncesinde de binlerce tehlikeli davranışlar meydana gelmektedir). 348K) İşyerinde tehlikeli davranışları. ağır yaralanma ve ölüm ile neticelenecek kazaların geliş ayak seslerini fark ederek tedbir almamıza ve büyük kazaları önlemeye yardımcı olacaktır. işyerinde çalıştırdığı kişilere yaptıkları işlerle ilgili uymaları gerekli sağlık ve güvenlik tedbirlerini öğretmek. gerektiğinde işçileri tehlikelere karşı alınmış olan tedbirlere uymaya dahi zorlama ödevi taşımaktadır. (İşçi Sağ. fen ve tekniğin böyle bir tedbirin alınmasını gerekli görüp görmediği hususudur.3.4. Mad. işyerinde geniş anlamda doğmuş ve doğabilecek tüm tehlikeleri önlemek zorundadır.HD.

. Bir insanın ölümüne sebep olmak çok büyük bir vebaldir. maddi ve manevi tazminat davaları söz konusudur. iş kazası ve meslek hastalığı sonucunda kamu (ceza) davaları. Parayla ölçebilmek mümkün değildir. Bu sebeple kazaların önlenmesi için her türlü imkanı seferber etmek gereklidir. Ayrıca da. Çünkü insan hayatı kutsaldır.ÖNLEMEK ÖDEMEKTEN DAHA UCUZ VE İNSANCILDIR: İş kazaları ve meslek hastalıkları sonucu meydana gelen zararı parayla pulla ölçebilmek mümkün değildir.

……………………………. RİSK DEĞERLENDİRME TABLOSU ..

Faaliyet Referans No A02 Faaliyetin tanımı Güvenlik ekipmanlarının bakımı Kumlama ünitesi Tehlike Ekipmanın görev yapmaması sonucu Toza maruz kalma Muhtemel sonuç 1-Yaralanma 2-Ölüm Meslek hastalığı Mevcut tedbirler Kaza (zarar) ihtimali Kaza (Zarar) şiddeti Risk Seviyes i RS=1x3 RS=3 RS=1x4 RS=4 RS=4x4 RS=16 ORTA Risk önleme faaliyeti Güvenlik ekipmanlarının bakım ve kontrolü için talimat hazırlanıp uygulanmalı 1-Ortamdaki tozun miktar ve cinsinin belirlenmesi 2-Kumlama ünitesinin diğer bölümlerden ayrılması 3-Temiz hava maskesi kullanılması 4-Periyodik sağlık kontrollerinin yapılması 1-Eğitim 2-Denetim 1 1 Makinede yapılan bakımlarla ortama daha az toz çıkmasına çalışılıyor 4 3 4 4 B07 B10 İşçilerin İstenmeyen davranışları Her türlü faaliyette İş güvenliği uzmanı İnsanların tehlikeli Yaralanma davranışları sonucu kazalar Alınması gerekli tedbirlerin bilinmemesi Sağlık hizmetlerinin düzenli yürümemesi İş kazası durumunda ilk yardım yetersizliği sebebiyle 1-Yaralanma 2-Ölüm 2 2 RS=2x2 RS=4 DÜŞÜK C02 İşyerine uygun sertifikası olan iş güvenliği uzmanında müşavirlik hizmeti alınmalı İşyerinde sağlık memuru veya hemşire istihdam edilmeli C04 Sağlık memuruhemşire İlk yardım ve kurtarma kursu görmüş eleman C05 Kazazedenin durumunun ağırlaşması veya ölümü İşyerinde ilk yardım kursu görmüş eleman veya hemşire istihdam edilmeli .

RS=3x4 RS=12 ORTA E02E06 Sulu yangın söndürme sisteminin olmaması. acil durumda herkesin ne yapacağı belli olmalıdır.Ekibi kurulmalı 2-Eğitim verilmeli 3-Yan. Tatbikatlar yapılmalı. eğitimlerinin olmaması Acil durum tatbikatı yapılmaması Makine kontrolü Ölüm 3 4 1-Yan.Sön. bakım ve kontrolü yapılmalı 5-Tatbikat yapılmalı Bütün makineler için bakım ve kontrol programları hazırlanıp uygulanmalıdır.Malz.Sön. F02 Makinelerin arızası sebebiyle Operasyon noktasında elini kaptırma Yaralanma F15 Eski ve yeterli emniyeti olmayan makinelere çalışırken operasyon noktasında elini kaptırma Yaralanma Çalışanların 1-Dikkatli çalışması.Sön. 2-Eğitimi 3-Denetimi 3 4 RS=3x4 RS=12 ORTA 1-Emniyetli makinelerle değiştirme 2-Eğitim 3-Denetim . RİSK DEĞERLENDİRMESİ FORMU E06 Acil durum planı Acil durumda insanların nasıl hareket edeceğinin bilinmemesi sonucu kargaşa Yangın çıkabilir Kargaşa sonucu yaralanma veya ölüm İşyerinde acil durum planı hazırlanmalıdır. olmalı 4-Yan.Malz.………………………….

malzeme çarpması sonucu yaralanmalar Tüpün devrilmesi Alevin geri tepmesi sonucu asetilen tüpü patlaması Kapak açık vaziyette çalıştırılabilir Hareketli aksama elle müdahale sonucu Yaralanmalar 1 3 RS=1x3 RS=3 DÜŞÜK Uzun vadede bu bölümüm daha geniş bir yere alınması gerekir F16 1-Gaz tüplerinin devrilmemesi için tedbir alınmadı 2-Alev geri tepme emniyet valfı yok Yaralanma 3 2 RS=3x2 RS=6 DÜŞÜK RS=2x5 RS=10 ORTA Tüpler devrilmeyecek şekilde sabitlenmeli Alev geri tepme emniyet ventili konmalı 2 Ölüm Yaralanma 1 5 F17 Demir testerenin kapaklarında emniyet svicı yok Tornanın aynasına tutularak fren yapılması 3 RS=1x3 RS=3 DÜŞÜK RS=3x3 RS=9 ORTA F19 Yaralanma 3 3 Koruyucu kapağa emniyet svici konarak. .………………………………. kapak açıldığında makinenin çalışmaması sağlanmalı Eğitim ve denetimle bu tür tehlikeli davranışlar engellenmelidir. RİSK DEĞERLENDİRMESİ FORMU F13 Eski makinelerin bulunduğu yerde sıkışıklık var Makineler arası mesafenin az olmasından dolayı.

Kaldırma araçlarında otomatik fren tertibatı yok Kompresör patlayabilir Yaralanma Kompresörün emniyet donanımı ve periyodik bakım ve kontrolleri İzolasyon topraklama 2 4 RS=2x4 RS=8 DÜŞÜK Kompresör patlamalara karşı dayanıklı bir bölmeye alınmalı F21 F23 F26 1-Tevzi tablosuna temas sonucu elektriğe çarpılma 2-İzolasyon bozukluğu sonucu çarpılma 3-Elektrik kaçağı sonucu çarpılma Frenin tutmaması sonucu malzeme düşmesi 2 5 RS=2x5 RS=10 ORTA RS=2x5 RS=10 ORTA RS=3x5 RS=15 YÜKSEK 1-Tevzi tabloları tabanına yalıtkan paspas konacak 2-İzolasyon bozuk olmayacak 3-Tezgahların lambaları 24 volt gerilimle çalıştırılacak Ölüm 2 5 3 1-Bakım ve kontroller 2-Yükün altında insan bulunmaması 5 Yaralanma 1 4 RS=1x4 RS=4 DÜŞÜK 1-Eğitim ve denetimlere ağırlık verilmeli 2-Zaman içinde kaldırma araçları yenilenerek emniyet freni olan kaldırma araçları kullanılmalı .…………………………… RİSK DEĞERLENDİRMESİ FORMU Kumlama ünitesinin kompresörü patlamalara karşı dayanıklı ayrı bölmede değil 1-Elektrik tevzi panolarının tabanında yalıtkan paspas yok 2-Elektrikli el aletleri kullanılmaya başlanmadan önce kontrol edilmiyor 3-Makinelerin özel aydınlatma lambaları düşük gerilim (24 V) değildir.

bakım ve temizlik yapılması sonucu Kişisel koruyucu donanım (KKD) kullanılmadan çalışma Yaralanma 1-Maske kullanılması 1 3 RS=1x3 RS=3 DÜŞÜK F30 Yaralanma Ölüm 1-Eğitim 2-Denetim 3 4 RS=3x4 RS=12 ORTA RS=3x5 RS=15 YÜKSEK 3 5 G01 1-Yaralanma 2-Ölüm 2 2 4 5 RS=2x4 RS=8 ORTA RS=2x5 RS=10 ORTA Uygun kişisel koruyucu donanımlar temin edilmeli Kullanılması sağlanmalı .……………………………. RİSK DEĞERLENDİRMESİ FORMU F27 1-trafik düzenlemesi yapılmadı 2-yayaların geçeceği yollar belirlenmedi 3-İş makinelerinin çalıştığı yerde yaya işçilerin bulunmaması için tedbir alınmadı Elektrik kaynak işinde ve ekranlı araçlarda çalışan işçilerin göz muayenesi yapılmıyor Makinelerin tamir bakım ve temizliğinin yapılmasında uyulması gerekli emniyet tedbirleri hakkında talimat yok Gerekli KKD temin edilmedi 1-İş makinelerinin ehil operatörler tarafından kullanılması 1-Trafik düzenlemesi yapılması 2-Yayaların geçeceği yolların belirlenmesi 3-İş makinesinin çalışma alanında yayaların olmaması 4-Eğitim 5-Denetim 6-İşaretçi kullanılması Göz muayenesi yaptırılarak gözü uygun olan kişilerin bu tür işlerde çalıştırılmaları-uygun olmayanların çalıştırılmaması 1-Tamir bakım temizlik işinde İSG talimatı hazırlanmalı 2-Eğitim verilmeli 3-Denetim yapılmalı İş makinelerinin insanlara çarpması Yaralanma 2 4 RS=2x4 RS=8 ORTA F29 Gözü mukavim olmayan kişilerin etkilenmesi Makinelerin çalışır durumdayken tamir.

bilinçlendirme. alışkanlık kazandırma) 2-Denetim yapılması 3-Teşvik edilmesi 4-Ceza verilmesi İşyerinde geniş anlamda denetim mekanizması kurularak KKD kullanmayanların tespit edilip gereğinin yapılması G03 KKD ların kullanımı etkin şekilde denetlenmiyor 1-Yaralanma 2-Ölüm 2 2 4 5 G04 Gerekli yerlerde baret kullanılmıyor G08 İş elbisesi veriyor mu.………………………… RİSK DEĞERLENDİRMESİ FORMU G02 İşçilere KKD kullanımı hakkında eğitim verilmedi Eğitimsizlik sonucu KKD lerin kullanılmamas ı KKD kullanılmamas ı sonucu 1-Yaralanma 2-Ölüm 2 2 4 5 RS=2x4 RS=8 ORTA RS=2x5 RS=10 ORTA RS=2x4 RS=8 ORTA RS=2x5 RS=10 ORTA RS=2x5 RS=10 ORTA 1-Eğitim verilmesi (Bilgilendirme. kullanılmıyor Malzeme düşmesi veya kafayı çarpma ihtimali olan yerlerde İşe Uygun olmayan elbiselerin kullanımı sonucu 2 Ölüm 5 İşyerinde geniş anlamda denetim mekanizması kurularak KKD kullanmayanların tespit edilip gereğinin yapılması İşçilere iş elbisesi verilmesi ve kullandırılması Yaralanma 2 4 RS=2x4 RS=8 ORTA .

Gerekli KKD ler temin edilerek kullanılması sağlamalıdır. G10 Çelik maskaratalı emniyet ayakkabısı kullanılmıyor Isıl işlemde eski ve emniyetsiz teknolojinin kullanılması Yaralanma 3 3 3 5 RS=3x3 RS=9 ORTA RS=3x5 RS=15 ORTA Ölüm H01 LPG tankı I06 Büyük yangın 2 5 RS=2x5 RS=10 ORTA Malzeme düşme ihtimali olan (Atölyeler) yerlerde Çelik burunlu ayakkabı verilerek kullanılması sağlanmalıdır 1-Yeni teknolojinin kullanılması 2-Kişisel koruyucu malzeme kullanılması 3-İşçilerin eğitimi 4-İşçilerin denetimi 5-Periyodik sağlık kontrollerinin yapılması 1-Tankı soğutmak için su duşu yapılmalı veya güneşin dik ışınlarına muhatap olmaması için çardakla korunmalıdır. vinç rayları vs.……………………………… RİSK DEĞERLENDİRMESİ FORMU G09 Düşme ihtimali bulunan işlerde emniyet kemeri kullanılmıyor Düşme ihtimali olan (Çatı. .) yerlerde emniyet kemeri kullanılmamas ı Malzeme düşmesi sonucu Zehirlenme Ve Meslek hastalığına yakalanma Aşırı ısınma sonucu patlama 2 Ölüm 5 RS=2x5 RS=10 ORTA Bu tür rutin olmayan işlerin yapılmasında uygulanacak tedbirlerle ilgili prosedür belirlenmeli ve uygulanmalıdır.

…………………………. RİSK DEĞERLENDİRMESİ FORMU ..

Rutin işlerin dışında yapılacak işlerde.) . teknik kadroda. nerelerden talimat alınacağı.07. idarecilerde.2006 Özellikle tam emniyetin Revizyon Notehlikeli sağlanamadığı. emniyetli çalışma alışkanlığı kazandırılması) gereklidir. Ülkemiz insanında. ne tür tedbirlerin kimler tarafından nasıl uygulanacağı konusunda prosedür hazırlanmalı ve uygulanmalıdır. ustabaşı. İşçiler eğitilerek Doküman Kodu İlk yayın tar 15. (Yetkili teknik elemanın bilgisi dışında rutin olmayan işler yapılmamalıdır. tehlikeli davranışta bulunmayacakları seviyede eğitilmesi ve denetlenmesi (Bilgilendirilmesi. bilinçlendirilmesi.Eylem türlü faaliyette Her Planı ve özellikle tam Referans No J01-J07 koruma A02 sağlanamayan eski model makine kullanımında Tehlikeli davranış sonucu Yaralanmalar RİSK İşçini Yaptı Dokümanın adı tehlikeli davranışta n ğı bulunmamaları eğitim faaliy KONTROL EYLEM PLANI sağlanıyor seviye ete sine göre göre değişi değişi r r ……………. Bütün personelin (toplumun-Kamunun) İSG konusunda hassas gale getirip birbirini denetler ve emniyetli çalışmaya yönlendirir hale getirilmelidir. iyi niyetlerle üzerine görev olmayan işleri yapma eğilimi vardır. Revizyon Tar davranış sonucu kazaya Sayfa No 1/1 sebebiyet verilebilecek işlerde K01K06 Her türlü faaliyette ve özellikle tam koruma sağlanamayan eski model makine kullanımında Tehlikeli davranış sonucu Yaralanmalar İşçini n eğitim seviye sine göre değişi r Yaptı ğı faaliy ete göre değişi r Herkesin sadece kendisine görev olarak verilmiş ve gerekli eğitimi verilmiş işleri yapması. Bu tür işlerin yapılmasında gerekli tedbirlerin alınmamasınd an kaynaklanan kazalar olabilmektedir 1-Yaralanma 2 4 RS=2x4 RS=8 ORTA 2-Ölüm 2 5 RS=2x5 RS=10 ORTA çalışan işçilerin. İşyeri genelinde. usta ve işçilerde iş güvenliği bilinci oluşturarak. rutin işler dışında yapılması gereken işlerle ilgili çalışma şekli ve alınması gerekli tedbirler hakkında talimat düzenlenmedi.

...2006 Bitiş tarihi: (Ölüm ve yaralanma riski ortadan kaldırılmalı) …/…/ 2006 İmza: ...RİSK DERECESİ Meydana gelebilecek OLAY ALINMASI ÖNERİLEN TEDBİR TEDBİRİN TAHMİNİ MALİYETİ DEĞERLENDİRME VE KARAR UYGULAMA TAKVİMİ Başlama tarihi: UYGULAMA SORUMLUSU DENEME UYGULAMASI İZLENMESİ KABUL KRİTERLERİ KABUL ONAYI VE SORUMLUSU RS=3 veya 4 KKD Ekipmanının görev yapmaması sonucu Yaralanma veya ölüm Güvenlik ekipmanlarının bakım ve kontrolü için talimat hazırlanıp Düşük gerekli eğitim ve denetimlerle uygulanmalı Takip edilmeli UYGULANABİLİR . İmza ../…/2006 Sorumlu: İmza Yeni eylem planı yapıldı Yeni REP No: Sorumlu............2006 Gerekli açıklamalar İSG ekibinin elemanla desteklenmesi RİSKİN KABUL EDİLEBİLİR SINIRLARA ÇEKİLMESİ EVET HAYIR DÜŞÜNCELER: DÜŞÜNCELER: KARAR REP kapatıldı ….

2006 Bitiş tarihi: (Ölüm ve yaralanma riski ortadan kaldırılmalı) …/…/ 2006 İmza: .../…/2006 Sorumlu: İmza Yeni eylem planı yapıldı Yeni REP No: Sorumlu... İmza ........07..006 2/1 KABUL ONAYI VE SORUMLUSU KABUL KRİTERLERİ RS=16 Toza maruz kalma sonucu meslek hastalığı Tozla mücadele edilmesi 1-Ayırma (tecrit) 2Havalandırma 3-KKD kullandırma 4-Sağlık kontrolü UYGULANABİLİR ..2006 Gerekli açıklamalar RİSKİN KABUL EDİLEBİLİR SINIRLARA ÇEKİLMESİ EVET HAYIR DÜŞÜNCELER: DÜŞÜNCELER: KARAR REP kapatıldı …..Eylem Planı Referans No B07 RİSK DERECESİ Meydana gelebilecek OLAY ALINMASI ÖNERİLEN TEDBİR ………………... Dokümanın adı RİSK KONTROL EYLEM PLANI TEDBİRİN TAHMİNİ MALİYETİ DEĞERLENDİRME VE KARAR UYGULAMA TAKVİMİ Başlama tarihi: UYGULAMA SORUMLUSU Doküman Kodu İlk yayın tar Revizyon No Revizyon Tar Sayfa No DENEME UYGULAMASI İZLENMESİ 15..

/…/2006 Sorumlu: İmza Yeni eylem planı yapıldı Yeni REP No: Sorumlu..2006 Bitiş tarihi: (Ölüm ve yaralanma riski ortadan kaldırılmalı) …/…/ 2006 İmza: ... İmza ..... Dokümanın adı RİSK KONTROL EYLEM PLANI TEDBİRİN TAHMİNİ MALİYETİ DEĞERLENDİRME VE KARAR UYGULAMA TAKVİMİ Başlama tarihi: UYGULAMA SORUMLUSU DENEME UYGULAMASI İZLENMESİ Doküman Kodu İlk yayın tar Revizyon No Revizyon Tar Sayfa No 15.07.2006 3/1 KABUL ONAYI VE SORUMLUSU KABUL KRİTERLERİ RS=4 İşçilerin İstenmeyen 1-Eğitim davranışları 2-Denetim (Her türlü faaliyette) UYGULANABİLİR .........2006 Gerekli açıklamalar RİSKİN KABUL EDİLEBİLİR SINIRLARA ÇEKİLMESİ EVET HAYIR DÜŞÜNCELER: DÜŞÜNCELER: KARAR REP kapatıldı …....Eylem Planı Referans No B10 RİSK DERECESİ Meydana gelebilecek OLAY ALINMASI ÖNERİLEN TEDBİR …………….

/…/2006 Sorumlu: İmza Yeni eylem planı yapıldı Yeni REP No: Sorumlu....07..... Dokümanın adı RİSK KONTROL EYLEM PLANI TEDBİRİN TAHMİNİ MALİYETİ DEĞERLENDİRME VE KARAR UYGULAMA TAKVİMİ Başlama tarihi: UYGULANABİLİR UYGULAMA SORUMLUSU DENEME UYGULAMASI İZLENMESİ Doküman Kodu İlk yayın tar Revizyon No Revizyon Tar Sayfa No 15.2006 Gerekli açıklamalar RİSKİN KABUL EDİLEBİLİR SINIRLARA ÇEKİLMESİ EVET HAYIR DÜŞÜNCELER: DÜŞÜNCELER: KARAR REP kapatıldı …...... İmza .Eylem Planı Referans No C02 RİSK DERECESİ Meydana gelebilecek OLAY ALINMASI ÖNERİLEN TEDBİR ………….2006 4/1 KABUL ONAYI VE SORUMLUSU KABUL KRİTERLERİ İş güvenliği uzmanı Olmaması sonucu gerekli tedbirlerin bilinmemesi ve alınamaması İşyerine uygun sertifikası olan iş güvenliği uzmanından müşavirlik hizmeti alınmalı ....2006 Bitiş tarihi: (Ölüm ve yaralanma riski ortadan kaldırılmalı) …/…/ 2006 İmza: ....

07...... Dokümanın adı RİSK KONTROL EYLEM PLANI TEDBİRİN TAHMİNİ MALİYETİ DEĞERLENDİRME VE KARAR UYGULAMA TAKVİMİ Başlama tarihi: UYGULAMA SORUMLUSU Doküman Kodu İlk yayın tar Revizyon No Revizyon Tar Sayfa No DENEME UYGULAMASI İZLENMESİ 15...../…/2006 Yeni eylem planı yapıldı Yeni REP No: .2006 Bitiş tarihi: (Ölüm ve yaralanma riski ortadan kaldırılmalı) …/…/ 2006 İmza: .....2006 5/1 KABUL ONAYI VE SORUMLUSU KABUL KRİTERLERİ Acil durumda insanların nasıl hareket edeceğinin bilinmemesi sonucu kargaşa İşyerinde acil durum planı hazırlanmalıdır...Eylem Planı Referans No C06 RİSK DERECESİ Meydana gelebilecek OLAY ALINMASI ÖNERİLEN TEDBİR …………….. acil durumda herkesin ne yapacağı belli olmalıdır UYGULANABİLİR ..2006 Gerekli açıklamalar RİSKİN KABUL EDİLEBİLİR SINIRLARA ÇEKİLMESİ EVET HAYIR DÜŞÜNCELER: DÜŞÜNCELER: KARAR REP kapatıldı …. Tatbikatlar yapılmalı.

İmza .Sorumlu: İmza Sorumlu.

eğitimlerinin olmaması Acil durum tatbikatı yapılmaması Yangın çıkabilir Gerekli açıklamalar Başlama 1tarihi: UYGULANABİLİR Yan. .Eylem Planı Referans No E02-E06 RİSK DERECESİ Meydana gelebilecek OLAY ALINMASI ÖNERİLEN TEDBİR ………………..Malz. İmza ... Dokümanın adı RİSK KONTROL EYLEM PLANI TEDBİRİN TAHMİNİ MALİYETİ DEĞERLENDİRME VE KARAR UYGULAMA TAKVİMİ UYGULAMA SORUMLUSU DENEME UYGULAMASI İZLENMESİ Doküman Kodu İlk yayın tar Revizyon No Revizyon Tar Sayfa No 15..Sön...Sön..2006 6/1 KABUL ONAYI VE SORUMLUSU KABUL KRİTERLERİ RS=12 Sulu yangın söndürme sisteminin olmaması..2006 2-Eğitim verilmeli Bitiş tarihi: 3Yan. bakım ve kontrolü yapılmalı 5-Tatbikat yapılmalı RİSKİN KABUL EDİLEBİLİR SINIRLARA ÇEKİLMESİ EVET HAYIR DÜŞÜNCELER: DÜŞÜNCELER: (Ölüm ve yaralanma …/…/ 2006 riski ortadan kaldırılmalı) İmza: KARAR REP kapatıldı ….Ekibi kurulmalı ./…/2006 Sorumlu: İmza Yeni eylem planı yapıldı Yeni REP No: Sorumlu.Malz....Sön.07........2006 olmalı 4Yan.

2006 7/1 KABUL ONAYI VE SORUMLUSU KABUL KRİTERLERİ RS= Makine kontrolü Yapılmayışından Dolayı.. Makinelerin arızası sebebiyle kaza Bütün makineler için bakım ve kontrol programları hazırlanıp uygulanmalıdır UYGULANABİLİR . İmza ..2006 Gerekli açıklamalar RİSKİN KABUL EDİLEBİLİR SINIRLARA ÇEKİLMESİ EVET HAYIR DÜŞÜNCELER: DÜŞÜNCELER: KARAR REP kapatıldı ….......Eylem Planı Referans No F02 RİSK DERECESİ Meydana gelebilecek OLAY ALINMASI ÖNERİLEN TEDBİR ………………… Dokümanın adı RİSK KONTROL EYLEM PLANI TEDBİRİN TAHMİNİ MALİYETİ DEĞERLENDİRME VE KARAR UYGULAMA TAKVİMİ Başlama tarihi: UYGULAMA SORUMLUSU Doküman Kodu İlk yayın tar Revizyon No Revizyon Tar Sayfa No DENEME UYGULAMASI İZLENMESİ 15....2006 Bitiş tarihi: (Ölüm ve yaralanma …/…/ 2006 riski ortadan kaldırılmalı) İmza: ./…/2006 Sorumlu: İmza Yeni eylem planı yapıldı Yeni REP No: Sorumlu.......07.

2006 Bitiş tarihi: (Ölüm ve yaralanma …/…/ 2006 riski ortadan kaldırılmalı) İmza: ... Dokümanın adı RİSK KONTROL EYLEM PLANI TEDBİRİN TAHMİNİ MALİYETİ DEĞERLENDİRME VE KARAR UYGULAMA TAKVİMİ Başlama tarihi: UYGULAMA SORUMLUSU DENEME UYGULAMASI İZLENMESİ Doküman Kodu İlk yayın tar Revizyon No Revizyon Tar Sayfa No 15.2006 8/1 KABUL ONAYI VE SORUMLUSU KABUL KRİTERLERİ RS=12 Eski ve yeterli emniyeti olmayan makinelerle çalışırken operasyon noktasında elini kaptırma 1-Emniyetli makinelerle değiştirme 2-Eğitim 3-Denetim UYGULANABİLİR .Eylem Planı Referans No F15 RİSK DERECESİ Meydana gelebilecek OLAY ALINMASI ÖNERİLEN TEDBİR …………………...2006 Gerekli açıklamalar RİSKİN KABUL EDİLEBİLİR SINIRLARA ÇEKİLMESİ KARAR ....07..........

/…/2006 Sorumlu: İmza Yeni eylem planı yapıldı Yeni REP No: Sorumlu.07........2006 Bitiş tarihi: (Ölüm ve yaralanma …/…/ 2006 riski ortadan kaldırılmalı) İmza: .2006 9/1 KABUL ONAYI VE SORUMLUSU KABUL KRİTERLERİ RS=3 Eski makinelerin bulunduğu yerde sıkışıklık var Makineler arası mesafenin az olmasından dolayı.. malzeme çarpması sonucu yaralanmalar Uzun vadede bu bölümüm daha geniş bir yere alınması gerekir UYGULANABİLİR ......2006 Gerekli açıklamalar RİSKİN KABUL EDİLEBİLİR SINIRLARA ÇEKİLMESİ KARAR ...EVET DÜŞÜNCELER: HAYIR DÜŞÜNCELER: REP kapatıldı …... İmza Eylem Planı Referans No F13 RİSK DERECESİ Meydana gelebilecek OLAY ALINMASI ÖNERİLEN TEDBİR ………………… Dokümanın adı RİSK KONTROL EYLEM PLANI TEDBİRİN TAHMİNİ MALİYETİ DEĞERLENDİRME VE KARAR UYGULAMA TAKVİMİ Başlama tarihi: UYGULAMA SORUMLUSU DENEME UYGULAMASI İZLENMESİ Doküman Kodu İlk yayın tar Revizyon No Revizyon Tar Sayfa No 15.

/…/2006 Sorumlu: İmza Yeni eylem planı yapıldı Yeni REP No: Sorumlu. İmza ..EVET DÜŞÜNCELER: HAYIR DÜŞÜNCELER: REP kapatıldı ….

.. Dokümanın adı RİSK KONTROL EYLEM PLANI TEDBİRİN TAHMİNİ MALİYETİ DEĞERLENDİRME VE KARAR UYGULAMA TAKVİMİ Başlama tarihi: UYGULAMA SORUMLUSU DENEME UYGULAMASI İZLENMESİ Doküman Kodu İlk yayın tar Revizyon No Revizyon Tar Sayfa No 15..2006 RS=10 Gerekli açıklamalar RİSKİN KABUL EDİLEBİLİR SINIRLARA ÇEKİLMESİ EVET HAYIR DÜŞÜNCELER: DÜŞÜNCELER: KARAR REP kapatıldı ….........../…/2006 Sorumlu: İmza Yeni eylem planı yapıldı Yeni REP No: Sorumlu.Eylem Planı Referans No F16 RİSK DERECESİ Meydana gelebilecek OLAY ALINMASI ÖNERİLEN TEDBİR ……………….07.2006 10/1 KABUL ONAYI VE SORUMLUSU KABUL KRİTERLERİ RS=6 1-Gaz tüplerinin devrilmemesi için tedbir alınmadığı için Tüpün devrilmesi 2-Alev geri tepme emniyet valfı yok asetilen tüpü patlaması Tüpler devrilmeyecek şekilde sabitlenmeli Alev geri tepme emniyet ventili konmalı UYGULANABİLİR .... İmza .2006 Bitiş tarihi: (Ölüm ve yaralanma …/…/ 2006 riski ortadan kaldırılmalı) İmza: ..

İmza ..2006 Gerekli açıklamalar RİSKİN KABUL EDİLEBİLİR SINIRLARA ÇEKİLMESİ EVET HAYIR DÜŞÜNCELER: DÜŞÜNCELER: KARAR REP kapatıldı …...2006 11/1 KABUL ONAYI VE SORUMLUSU KABUL KRİTERLERİ Demir testerenin kapaklarında emniyet svicı yok RS=3 Kapak açık vaziyette çalıştırılabilir Koruyucu kapağa emniyet svici konarak..2006 Bitiş tarihi: (Ölüm ve yaralanma …/…/ 2006 riski ortadan kaldırılmalı) İmza: .... kapak açıldığında makinenin çalışmaması sağlanmalı UYGULANABİLİR .....07.....Eylem Planı Referans No F17 RİSK DERECESİ Meydana gelebilecek OLAY ALINMASI ÖNERİLEN TEDBİR ……………… Dokümanın adı RİSK KONTROL EYLEM PLANI TEDBİRİN TAHMİNİ MALİYETİ DEĞERLENDİRME VE KARAR UYGULAMA TAKVİMİ Başlama tarihi: UYGULAMA SORUMLUSU DENEME UYGULAMASI İZLENMESİ Doküman Kodu İlk yayın tar Revizyon No Revizyon Tar Sayfa No 15.../…/2006 Sorumlu: İmza Yeni eylem planı yapıldı Yeni REP No: Sorumlu.

2006 Gerekli açıklamalar RİSKİN KABUL EDİLEBİLİR SINIRLARA ÇEKİLMESİ EVET HAYIR DÜŞÜNCELER: DÜŞÜNCELER: KARAR REP kapatıldı ….2006 Bitiş tarihi: (Ölüm ve yaralanma …/…/ 2006 riski ortadan kaldırılmalı) İmza: .Eylem Planı Referans No F19 RİSK DERECESİ Meydana gelebilecek OLAY ALINMASI ÖNERİLEN TEDBİR ………………..... Dokümanın adı RİSK KONTROL EYLEM PLANI TEDBİRİN TAHMİNİ MALİYETİ DEĞERLENDİRME VE KARAR UYGULAMA TAKVİMİ Başlama tarihi: UYGULAMA SORUMLUSU DENEME UYGULAMASI İZLENMESİ Doküman Kodu İlk yayın tar Revizyon No Revizyon Tar Sayfa No 15.......2006 12/1 KABUL ONAYI VE SORUMLUSU KABUL KRİTERLERİ Tornanın aynasına tutularak fren yapılması RS=9 Hareketli aksama elle müdahale sonucu el kaptırılması Eğitim ve denetimle bu tür tehlikeli davranışlar engellenmelidir UYGULANABİLİR ..07./…/2006 Yeni eylem planı yapıldı Yeni REP No: ........

İmza Eylem Planı Referans No F21 RİSK DERECESİ Meydana gelebilecek OLAY ALINMASI ÖNERİLEN TEDBİR ………………...Sorumlu: İmza Sorumlu........ Dokümanın adı RİSK KONTROL EYLEM PLANI TEDBİRİN TAHMİNİ MALİYETİ DEĞERLENDİRME VE KARAR UYGULAMA TAKVİMİ Başlama tarihi: UYGULAMA SORUMLUSU DENEME UYGULAMASI İZLENMESİ Doküman Kodu İlk yayın tar Revizyon No Revizyon Tar Sayfa No 15..2006 13/1 KABUL ONAYI VE SORUMLUSU KABUL KRİTERLERİ RS=8 Kumlama ünitesinin kompresörü patlamalara karşı dayanıklı ayrı bölmede değil Kompresör patlayabilir Kompresör patlamalara karşı dayanıklı bir bölmeye alınmalı UYGULANABİLİR .2006 Gerekli açıklamalar RİSKİN KABUL EDİLEBİLİR SINIRLARA ÇEKİLMESİ KARAR ......07..2006 Bitiş tarihi: (Ölüm ve yaralanma …/…/ 2006 riski ortadan kaldırılmalı) İmza: .

/…/2006 Sorumlu: İmza Yeni eylem planı yapıldı Yeni REP No: Sorumlu.EVET DÜŞÜNCELER: HAYIR DÜŞÜNCELER: REP kapatıldı …. İmza ..

..2006 RİSKİN KABUL EDİLEBİLİR SINIRLARA ÇEKİLMESİ EVET HAYIR DÜŞÜNCELER: DÜŞÜNCELER: KARAR REP kapatıldı …. Dokümanın adı RİSK KONTROL EYLEM PLANI TEDBİRİN TAHMİNİ MALİYETİ DEĞERLENDİRME VE KARAR UYGULAMA TAKVİMİ Başlama tarihi: UYGULAMA SORUMLUSU DENEME UYGULAMASI İZLENMESİ Doküman Kodu İlk yayın tar Revizyon No Revizyon Tar Sayfa No 15..Eylem Planı Referans No F23 RİSK DERECESİ Meydana gelebilecek OLAY ALINMASI ÖNERİLEN TEDBİR ………………..... Gerekli açıklamalar 1-Tevzi tabloları tabanına yalıtkan paspas konacak 2-İzolasyon bozuk olmayacak 3-Tezgahların lambaları 24 volt gerilimle çalıştırılacak UYGULANABİLİR .../…/2006 Yeni eylem planı yapıldı Yeni REP No: .07.......2006 Bitiş tarihi: (Ölüm ve yaralanma …/…/ 2006 riski ortadan kaldırılmalı) İmza: .2006 14/1 KABUL ONAYI VE SORUMLUSU KABUL KRİTERLERİ 1-Elektrik tevzi panolarının tabanında yalıtkan paspas yok RS=10 2-Elektrikli el aletleri kullanılmaya başlanmadan RS=10 önce kontrol edilmiyor 3Makinelerin özel aydınlatma RS=15 lambaları düşük gerilim (24 V) değildir...

Sorumlu: İmza Sorumlu. İmza .

...2006 15/1 KABUL ONAYI VE SORUMLUSU KABUL KRİTERLERİ Kaldırma araçlarında otomatik fren tertibatı yok RS=4 Frenin tutmaması sonucu malzeme düşmesi 1-Eğitim ve denetimlere ağırlık verilmeli 2-Zaman içinde kaldırma araçları yenilenerek emniyet freni olan kaldırma araçları kullanılmalı UYGULANABİLİR ./…/2006 Sorumlu: İmza Yeni eylem planı yapıldı Yeni REP No: Sorumlu. İmza .07..........2006 Gerekli açıklamalar RİSKİN KABUL EDİLEBİLİR SINIRLARA ÇEKİLMESİ EVET HAYIR DÜŞÜNCELER: DÜŞÜNCELER: KARAR REP kapatıldı …. Dokümanın adı RİSK KONTROL EYLEM PLANI TEDBİRİN TAHMİNİ MALİYETİ DEĞERLENDİRME VE KARAR UYGULAMA TAKVİMİ Başlama tarihi: UYGULAMA SORUMLUSU DENEME UYGULAMASI İZLENMESİ Doküman Kodu İlk yayın tar Revizyon No Revizyon Tar Sayfa No 15...Eylem Planı Referans No F26 RİSK DERECESİ Meydana gelebilecek OLAY ALINMASI ÖNERİLEN TEDBİR ………………...2006 Bitiş tarihi: (Ölüm ve yaralanma …/…/ 2006 riski ortadan kaldırılmalı) İmza: ..

.Eylem Planı Referans No F27 RİSK DERECESİ Meydana gelebilecek OLAY ALINMASI ÖNERİLEN TEDBİR ……………… Dokümanın adı RİSK KONTROL EYLEM PLANI TEDBİRİN TAHMİNİ MALİYETİ DEĞERLENDİRME VE KARAR UYGULAMA TAKVİMİ Başlama tarihi: UYGULAMA SORUMLUSU DENEME UYGULAMASI İZLENMESİ Doküman Kodu İlk yayın tar Revizyon No Revizyon Tar Sayfa No 15....2006 Bitiş tarihi: (Ölüm ve yaralanma …/…/ 2006 riski ortadan kaldırılmalı) İmza: ...2006 16/1 KABUL ONAYI VE SORUMLUSU KABUL KRİTERLERİ RS=8 1-trafik düzenlemesi yapılmadı 2-yayaların geçeceği yollar belirlenmedi 3-İş makinelerinin çalıştığı yerde yaya işçilerin bulunmaması için tedbir alınmadı İş makinelerinin insanlara çarpması 1-Trafik düzenlemesi yapılması 2-Yayaların geçeceği yolların belirlenmesi 3-İş makinesinin çalışma alanında yayaların olmaması 4-Eğitim 5-Denetim 6-İşaretçi kullanılması UYGULANABİLİR ....../…/2006 Sorumlu: İmza Yeni eylem planı yapıldı Yeni REP No: Sorumlu.... İmza .07.2006 Gerekli açıklamalar RİSKİN KABUL EDİLEBİLİR SINIRLARA ÇEKİLMESİ EVET HAYIR DÜŞÜNCELER: DÜŞÜNCELER: KARAR REP kapatıldı …....

.

İmza ...Eylem Planı Referans No F29 RİSK DERECESİ Meydana gelebilecek OLAY ALINMASI ÖNERİLEN TEDBİR …………. Dokümanın adı RİSK KONTROL EYLEM PLANI TEDBİRİN TAHMİNİ MALİYETİ DEĞERLENDİRME VE KARAR UYGULAMA TAKVİMİ Başlama tarihi: UYGULAMA SORUMLUSU DENEME UYGULAMASI İZLENMESİ Doküman Kodu İlk yayın tar Revizyon No Revizyon Tar Sayfa No 15..2006 Gerekli açıklamalar RİSKİN KABUL EDİLEBİLİR SINIRLARA ÇEKİLMESİ EVET HAYIR DÜŞÜNCELER: DÜŞÜNCELER: KARAR REP kapatıldı …..07......2006 Bitiş tarihi: (Ölüm ve yaralanma …/…/ 2006 riski ortadan kaldırılmalı) İmza: ./…/2006 Sorumlu: İmza Yeni eylem planı yapıldı Yeni REP No: Sorumlu......2006 17/1 KABUL ONAYI VE SORUMLUSU KABUL KRİTERLERİ RS=3 Elektrik kaynak işinde ve ekranlı araçlarda çalışan işçilerin göz muayenesi yapılmıyor Gözü mukavim olmayan kişiler etkilenebilir Göz muayenesi yaptırılarak gözü uygun olan kişilerin bu tür işlerde çalıştırılmalarıuygun olmayanların çalıştırılmaması UYGULANABİLİR .....

Dokümanın adı RİSK KONTROL EYLEM PLANI TEDBİRİN TAHMİNİ MALİYETİ DEĞERLENDİRME VE KARAR UYGULAMA TAKVİMİ Başlama tarihi: UYGULAMA SORUMLUSU DENEME UYGULAMASI İZLENMESİ Doküman Kodu İlk yayın tar Revizyon No Revizyon Tar Sayfa No 15. İmza ......2006 Bitiş tarihi: (Ölüm ve yaralanma …/…/ 2006 riski ortadan kaldırılmalı) İmza: ..2006 Gerekli açıklamalar RİSKİN KABUL EDİLEBİLİR SINIRLARA ÇEKİLMESİ EVET HAYIR DÜŞÜNCELER: DÜŞÜNCELER: KARAR REP kapatıldı ….../…/2006 Sorumlu: İmza Yeni eylem planı yapıldı Yeni REP No: Sorumlu..07....Eylem Planı Referans No F30 RİSK DERECESİ Meydana gelebilecek OLAY ALINMASI ÖNERİLEN TEDBİR …………….. bakım ve temizlik yapılması sonucu 1-Tamir bakım temizlik işinde İSG talimatı hazırlanmalı 2-Eğitim verilmeli 3-Denetim yapılmalı UYGULANABİLİR ..2006 18/1 KABUL ONAYI VE SORUMLUSU KABUL KRİTERLERİ RS=12 RS=15 Makinelerin tamir bakım ve temizliğinin yapılmasında uyulması gerekli emniyet tedbirleri hakkında talimat yok Makinelerin çalışır durumdayken tamir.....

.

...2006 19/1 KABUL ONAYI VE SORUMLUSU KABUL KRİTERLERİ RS=8 Gerekli KKD temin edilmedi Kişisel koruyucu donanım (KKD) kullanılmadan çalışma Uygun kişisel koruyucu donanımlar temin edilmeli Kullanılması sağlanmalı UYGULANABİLİR ........ İmza . Dokümanın adı RİSK KONTROL EYLEM PLANI TEDBİRİN TAHMİNİ MALİYETİ DEĞERLENDİRME VE KARAR UYGULAMA TAKVİMİ Başlama tarihi: UYGULAMA SORUMLUSU DENEME UYGULAMASI İZLENMESİ Doküman Kodu İlk yayın tar Revizyon No Revizyon Tar Sayfa No 15.2006 RS=10 Gerekli açıklamalar RİSKİN KABUL EDİLEBİLİR SINIRLARA ÇEKİLMESİ EVET HAYIR DÜŞÜNCELER: DÜŞÜNCELER: KARAR REP kapatıldı …..07./…/2006 Sorumlu: İmza Yeni eylem planı yapıldı Yeni REP No: Sorumlu...Eylem Planı Referans No F30 RİSK DERECESİ Meydana gelebilecek OLAY ALINMASI ÖNERİLEN TEDBİR ………………......2006 Bitiş tarihi: (Ölüm ve yaralanma …/…/ 2006 riski ortadan kaldırılmalı) İmza: .

.

. bilinçlendirme. Dokümanın adı RİSK KONTROL EYLEM PLANI TEDBİRİN TAHMİNİ MALİYETİ DEĞERLENDİRME VE KARAR UYGULAMA TAKVİMİ Başlama tarihi: UYGULAMA SORUMLUSU Doküman Kodu İlk yayın tar Revizyon No Revizyon Tar Sayfa No DENEME UYGULAMASI İZLENMESİ 15.07....2006 Gerekli açıklamalar RİSKİN KABUL EDİLEBİLİR SINIRLARA ÇEKİLMESİ EVET HAYIR DÜŞÜNCELER: DÜŞÜNCELER: KARAR REP kapatıldı …...2006 20/1 KABUL ONAYI VE SORUMLUSU KABUL KRİTERLERİ İşçilere KKD kullanımı hakkında eğitim verilmedi RS=8 RS=10 1-Eğitim verilmesi (Bilgilendirme.. İmza .2006 Bitiş tarihi: (Ölüm ve yaralanma …/…/ 2006 riski ortadan kaldırılmalı) İmza: ...Eylem Planı Referans No G02 RİSK DERECESİ Meydana gelebilecek OLAY ALINMASI ÖNERİLEN TEDBİR ……………………....../…/2006 Sorumlu: İmza Yeni eylem planı yapıldı Yeni REP No: Sorumlu.. alışkanlık kazandırma) Eğitimsizlik 2-Denetim sonucu KKD yapılması lerin 3-Teşvik kullanılmaması edilmesi 4-Ceza verilmesi UYGULANABİLİR ....

Eylem Planı Referans No
G0
RİSK DERECESİ Meydana gelebilecek OLAY ALINMASI ÖNERİLEN TEDBİR

……………….
Dokümanın adı

RİSK KONTROL EYLEM PLANI
TEDBİRİN TAHMİNİ MALİYETİ DEĞERLENDİRME VE KARAR UYGULAMA TAKVİMİ Başlama tarihi: UYGULAMA SORUMLUSU

Doküman Kodu İlk yayın tar Revizyon No Revizyon Tar Sayfa No DENEME UYGULAMASI İZLENMESİ

15.07.2006

21/1 KABUL ONAYI VE SORUMLUSU

KABUL KRİTERLERİ

KKD ların kullanımı etkin şekilde denetlenmiyor RS=8

İşyerinde geniş anlamda denetim mekanizması kurularak KKD kullanmayanların KKD tespit edilip kullanılmaması gereğinin sonucu yapılması

UYGULANABİLİR

.........2006
Bitiş tarihi:

(Ölüm ve yaralanma …/…/ 2006 riski ortadan kaldırılmalı) İmza:

.........2006

RS=10

Gerekli açıklamalar

RİSKİN KABUL EDİLEBİLİR SINIRLARA ÇEKİLMESİ EVET HAYIR DÜŞÜNCELER: DÜŞÜNCELER:

KARAR REP kapatıldı …../…/2006
Yeni eylem planı yapıldı Yeni REP No:

Sorumlu: İmza

Sorumlu. İmza

Eylem Planı Referans No
G04
RİSK DERECESİ Meydana gelebilecek OLAY ALINMASI ÖNERİLEN TEDBİR

………………
Dokümanın adı

RİSK KONTROL EYLEM PLANI
TEDBİRİN TAHMİNİ MALİYETİ DEĞERLENDİRME VE KARAR UYGULAMA TAKVİMİ Başlama tarihi: UYGULAMA SORUMLUSU DENEME UYGULAMASI İZLENMESİ

Doküman Kodu İlk yayın tar Revizyon No Revizyon Tar Sayfa No

15.07.2006

22/1 KABUL ONAYI VE SORUMLUSU

KABUL KRİTERLERİ

Gerekli yerlerde baret kullanılmıyor Malzeme düşmesi veya kafayı çarpma ihtimali olan yerlerde

Malzeme düşmesi veya kafayı çarpma ihtimali olan yerlerde

UYGULANABİLİR

.........2006
Bitiş tarihi:

RS=10

(Ölüm ve yaralanma …/…/ 2006 riski ortadan İmza: kaldırılmalı)

.........2006

Gerekli açıklamalar

RİSKİN KABUL EDİLEBİLİR SINIRLARA ÇEKİLMESİ

KARAR

EVET DÜŞÜNCELER:

HAYIR DÜŞÜNCELER:

REP kapatıldı …../…/2006 Sorumlu: İmza

Yeni eylem planı yapıldı Yeni REP No: Sorumlu. İmza

. İmza ./…/2006 Sorumlu: İmza Yeni eylem planı yapıldı Yeni REP No: Sorumlu.2006 Gerekli açıklamalar RİSKİN KABUL EDİLEBİLİR SINIRLARA ÇEKİLMESİ EVET HAYIR DÜŞÜNCELER: DÜŞÜNCELER: KARAR REP kapatıldı ….. Dokümanın adı RİSK KONTROL EYLEM PLANI TEDBİRİN TAHMİNİ MALİYETİ DEĞERLENDİRME VE KARAR UYGULAMA TAKVİMİ Başlama tarihi: UYGULAMA SORUMLUSU DENEME UYGULAMASI İZLENMESİ Doküman Kodu İlk yayın tar Revizyon No Revizyon Tar Sayfa No 15......07..2006 Bitiş tarihi: RS=8 (Ölüm ve yaralanma …/…/ 2006 riski ortadan İmza: kaldırılmalı) .. kullanılmıyor İşe Uygun olmayan elbiselerin kullanımı sonucu İşçilere iş elbisesi verilmesi ve kullandırılması UYGULANABİLİR ...2006 23/1 KABUL ONAYI VE SORUMLUSU KABUL KRİTERLERİ İş elbisesi veriyor mu.....Eylem Planı Referans No G08 RİSK DERECESİ Meydana gelebilecek OLAY ALINMASI ÖNERİLEN TEDBİR ………………...

.

. Gerekli KKD ler temin edilerek kullanılması sağlamalıdır... UYGULANABİLİR ..2006 24/1 KABUL ONAYI VE SORUMLUSU KABUL KRİTERLERİ RS=10 Düşme ihtimali bulunan işlerde emniyet kemeri kullanılmıyor Düşme ihtimali olan (Çatı..... İmza ...) yerlerde emniyet kemeri kullanılmaması Bu tür rutin olmayan işlerin yapılmasında uygulanacak tedbirlerle ilgili prosedür belirlenmeli ve uygulanmalıdır../…/2006 Sorumlu: İmza Yeni eylem planı yapıldı Yeni REP No: Sorumlu..2006 Bitiş tarihi: (Ölüm ve yaralanma …/…/ 2006 riski ortadan İmza: kaldırılmalı) ..Eylem Planı Referans No G09 RİSK DERECESİ Meydana gelebilecek OLAY ALINMASI ÖNERİLEN TEDBİR ………………...2006 Gerekli açıklamalar RİSKİN KABUL EDİLEBİLİR SINIRLARA ÇEKİLMESİ EVET HAYIR DÜŞÜNCELER: DÜŞÜNCELER: KARAR REP kapatıldı ….. Dokümanın adı RİSK KONTROL EYLEM PLANI TEDBİRİN TAHMİNİ MALİYETİ DEĞERLENDİRME VE KARAR UYGULAMA TAKVİMİ Başlama tarihi: UYGULAMA SORUMLUSU DENEME UYGULAMASI İZLENMESİ Doküman Kodu İlk yayın tar Revizyon No Revizyon Tar Sayfa No 15.07. vinç rayları vs..

..2006 Gerekli açıklamalar RİSKİN KABUL EDİLEBİLİR SINIRLARA ÇEKİLMESİ EVET HAYIR DÜŞÜNCELER: DÜŞÜNCELER: KARAR REP kapatıldı …..Eylem Planı Referans No G10 RİSK DERECESİ Meydana gelebilecek OLAY ALINMASI ÖNERİLEN TEDBİR ………….07......2006 25/1 KABUL ONAYI VE SORUMLUSU KABUL KRİTERLERİ Çelik maskaratalı emniyet ayakkabısı kullanılmıyor RS=9 Malzeme düşmesi sonucu ayak yaralanması Malzeme düşme ihtimali olan (Atölyeler) yerlerde Çelik burunlu ayakkabı verilerek kullanılması sağlanmalıdır UYGULANABİLİR ...2006 Bitiş tarihi: (Ölüm ve yaralanma …/…/ 2006 riski ortadan İmza: kaldırılmalı) ... Dokümanın adı RİSK KONTROL EYLEM PLANI TEDBİRİN TAHMİNİ MALİYETİ DEĞERLENDİRME VE KARAR UYGULAMA TAKVİMİ Başlama tarihi: UYGULAMA SORUMLUSU DENEME UYGULAMASI İZLENMESİ Doküman Kodu İlk yayın tar Revizyon No Revizyon Tar Sayfa No 15...../…/2006 Yeni eylem planı yapıldı Yeni REP No: ...

07.2006 Bitiş tarihi: (Ölüm ve yaralanma …/…/ 2006 riski ortadan İmza: kaldırılmalı) ...Sorumlu: İmza Sorumlu.2006 ....... İmza Eylem Planı Referans No H01 RİSK DERECESİ Meydana gelebilecek OLAY ALINMASI ÖNERİLEN TEDBİR ……………….... Dokümanın adı RİSK KONTROL EYLEM PLANI TEDBİRİN TAHMİNİ MALİYETİ DEĞERLENDİRME VE KARAR UYGULAMA TAKVİMİ Başlama tarihi: UYGULAMA SORUMLUSU DENEME UYGULAMASI İZLENMESİ Doküman Kodu İlk yayın tar Revizyon No Revizyon Tar Sayfa No 15....2006 26/1 KABUL ONAYI VE SORUMLUSU KABUL KRİTERLERİ RS=15 Isıl işlemde eski ve emniyetsiz teknolojinin kullanılması Zehirlenme Ve Meslek hastalığına yakalanma 1-Yeni teknolojinin kullanılması 2-Kişisel koruyucu malzeme kullanılması 3-İşçilerin eğitimi 4-İşçilerin denetimi 5-Periyodik sağlık kontrollerinin yapılması UYGULANABİLİR ....

UYGULANABİLİR .....2006 27/1 KABUL ONAYI VE SORUMLUSU KABUL KRİTERLERİ LPG tankı Aşırı ısınma sonucu patlama RS=10 1-Tankı soğutmak için su duşu yapılmalı veya güneşin dik ışınlarına muhatap olmaması için örtü yapılarak korunmalıdır.../…/2006 Sorumlu: İmza Yeni eylem planı yapıldı Yeni REP No: Sorumlu..07..2006 ... İmza Eylem Planı Referans No I06 RİSK DERECESİ Meydana gelebilecek OLAY ALINMASI ÖNERİLEN TEDBİR ………………… Dokümanın adı RİSK KONTROL EYLEM PLANI TEDBİRİN TAHMİNİ MALİYETİ DEĞERLENDİRME VE KARAR UYGULAMA TAKVİMİ Başlama tarihi: UYGULAMA SORUMLUSU DENEME UYGULAMASI İZLENMESİ Doküman Kodu İlk yayın tar Revizyon No Revizyon Tar Sayfa No 15.Gerekli açıklamalar RİSKİN KABUL EDİLEBİLİR SINIRLARA ÇEKİLMESİ EVET HAYIR DÜŞÜNCELER: DÜŞÜNCELER: KARAR REP kapatıldı …....2006 Bitiş tarihi: (Ölüm ve yaralanma …/…/ 2006 riski ortadan İmza: kaldırılmalı) .....

Gerekli açıklamalar RİSKİN KABUL EDİLEBİLİR SINIRLARA ÇEKİLMESİ EVET HAYIR DÜŞÜNCELER: DÜŞÜNCELER: KARAR REP kapatıldı …../…/2006 Sorumlu: İmza Yeni eylem planı yapıldı Yeni REP No: Sorumlu. İmza .

İmza .. tehlikeli davranışta bulunmayacakları seviyede eğitilmesi ve denetlenmesi (Bilgilendirilmesi......Eylem Planı Referans No J01-J07 RİSK DERECESİ Meydana gelebilecek OLAY ALINMASI ÖNERİLEN TEDBİR ………………… Dokümanın adı RİSK KONTROL EYLEM PLANI TEDBİRİN TAHMİNİ MALİYETİ DEĞERLENDİRME VE KARAR UYGULAMA TAKVİMİ UYGULAMA SORUMLUSU Doküman Kodu İlk yayın tar Revizyon No Revizyon Tar Sayfa No DENEME UYGULAMASI İZLENMESİ 15.2006 28/1 KABUL ONAYI VE SORUMLUSU KABUL KRİTERLERİ RS= Her türlü faaliyette ve özellikle tam koruma sağlanamayan eski model makine kullanımında Tehlikeli davranış sonucu Gerekli açıklamalar Başlama Özellikle tam UYGULANABİLİR tarihi: emniyetin sağlanamadığı. . bilinçlendirilmesi.... RİSKİN KABUL EDİLEBİLİR SINIRLARA ÇEKİLMESİ EVET HAYIR DÜŞÜNCELER: DÜŞÜNCELER: (Ölüm ve yaralanma …/…/ 2006 riski ortadan İmza: kaldırılmalı) KARAR REP kapatıldı ….07.....2006 işlerde çalışan işçilerin..2006 tehlikeli davranış sonucu kazaya Bitiş tarihi: sebebiyet verilebilecek ./…/2006 Sorumlu: İmza Yeni eylem planı yapıldı Yeni REP No: Sorumlu... emniyetli çalışma alışkanlığı kazandırılması) gereklidir..

... teknik kadroda. Bütün personelin (toplumunKamunun) İSG konusunda hassas gale getirip birbirini denetler ve emniyetli çalışmaya yönlendirir hale getirilmelidir.....2006 Gerekli açıklamalar RİSKİN KABUL EDİLEBİLİR SINIRLARA ÇEKİLMESİ EVET HAYIR DÜŞÜNCELER: DÜŞÜNCELER: KARAR REP kapatıldı ….Eylem Planı Referans No K01-K06 RİSK DERECESİ Meydana gelebilecek OLAY ALINMASI ÖNERİLEN TEDBİR ………………… Dokümanın adı RİSK KONTROL EYLEM PLANI TEDBİRİN TAHMİNİ MALİYETİ DEĞERLENDİRME VE KARAR UYGULAMA TAKVİMİ Başlama tarihi: UYGULAMA SORUMLUSU Doküman Kodu İlk yayın tar Revizyon No Revizyon Tar Sayfa No DENEME UYGULAMASI İZLENMESİ 15..../…/2006 Yeni eylem planı yapıldı Yeni REP No: . UYGULANABİLİR .07....2006 29/1 KABUL ONAYI VE SORUMLUSU KABUL KRİTERLERİ RS= Eğitim yetersizliği sebebiyle Her türlü faaliyette ve özellikle tam koruma sağlanamayan eski model makine kullanımında Tehlikeli davranış sonucu İşyeri genelinde.. ustabaşı.2006 Bitiş tarihi: (Ölüm ve yaralanma …/…/ 2006 riski ortadan İmza: kaldırılmalı) . idarecilerde.... usta ve işçilerde iş güvenliği bilinci oluşturarak.

. nerelerden talimat alınacağı.Sorumlu: İmza Sorumlu.) UYGULANABİLİR . Rutin işlerin dışında yapılacak işlerde..2006 30/1 KABUL ONAYI VE SORUMLUSU KABUL KRİTERLERİ RS=8 RS=10 Herkesin sadece kendisine görev olarak verilmiş ve gerekli eğitimi verilmiş işleri yapması...2006 Bitiş tarihi: (Ölüm ve yaralanma …/…/ 2006 riski ortadan İmza: kaldırılmalı) . İmza Eylem Planı Referans No RİSK DERECESİ Meydana gelebilecek OLAY ALINMASI ÖNERİLEN TEDBİR ……………….... ne tür tedbirlerin kimler tarafından nasıl uygulanacağı konusunda prosedür hazırlanmalı ve uygulanmalıdır.. (Yetkili teknik elemanın bilgisi dışında rutin olmayan işler yapılmamalıdır...2006 Gerekli açıklamalar RİSKİN KABUL EDİLEBİLİR SINIRLARA ÇEKİLMESİ EVET HAYIR KARAR REP kapatıldı Yeni eylem planı yapıldı ... Dokümanın adı RİSK KONTROL EYLEM PLANI TEDBİRİN TAHMİNİ MALİYETİ DEĞERLENDİRME VE KARAR UYGULAMA TAKVİMİ Başlama tarihi: UYGULAMA SORUMLUSU Doküman Kodu İlk yayın tar Revizyon No Revizyon Tar Sayfa No DENEME UYGULAMASI İZLENMESİ 15.. rutin işler dışında yapılması gereken işlerle ilgili çalışma şekli ve alınması gerekli tedbirler hakkında talimat düzenlenmedi..07...

İmza ./…/2006 Sorumlu: İmza Yeni REP No: Sorumlu.DÜŞÜNCELER: DÜŞÜNCELER: …..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful