*Sınıf ortamında alınan kararlarda sınıfın bazı özelliklerinin dikkate alınması gerekir.

Sınıfta meydana gelen olayların genelde birçok nedeni vardır. Sınıfta aynı anda birçok olay meydana gelmektedir. Bunun için gösterilen tepkiler birçok olayla ilgili olduğu gibi, bu tepkilerinde birçok sonucu olmaktadır. Bu açıklamaya göre sınıf ile ilgili özelliklerinden hangisi açıklanmıştır? A) Eş zamanlılık B) Çok boyutluluk C) Çabukluluk D) Açıklılık E) Tarih 2.Öğretmenin öğrencilerin sınıfta istenmeyen davranışları karşısında aşağıdaki davranışlardan hangisini ilk önce yapması en uygun olur? A)Davranışları onaylamadığını hissettirmek. B)Öğrencileri cezalandırmak. C)Rehberlik servisine öğrencileri yöneltmek. D)Disiplin kuruluna sevk etmek. E)Okul yönetimine olumsuzlukları bildirmek. 3.I-Öğrencilerin yaş seviyesine uygun aktivitelerin yapılması. II-Öğretmenin derse başlamadan önce güvenlik gerekçesi ile deney düzeneğinin kontrol edilmesi. III-Öğretmenin sınıfta yaramazlık yapan öğrencilere yüksek sesle bağırması. Yukarıda verilen sınıf yönetimi modellerine ilişkin davranışların özellikleri aşağıdaki eşleşmelerin hangisinde doğru sıra ile belirlenmiştir? A)Gelişimsel-Tepkisel-Önlemsel B)Tepkisel-Önlemsel-Gelişimsel C)Önlemsel-Gelişimsel-Tepkisel D)Tepkisel-Gelişimsel-Önlemsel E)Gelişimsel-Önlemsel-Tepkisel 4.Sınıf yönetiminin temel işlevi aşağıdakilerden hangisidir? A)Öğrenciler arasındaki problemleri çözmek. B)Öğrencilere karşı otoriteyi oluşturmak. C)Öğretim ortamını etkili ve verimli kılmak. D)Öğrencileri disipline etmek. E)Sınıfta güvenliği sağlamak. 5.Sınıf yönetiminde öğretmenin temel görevi öğrencide hedef doğrultusunda istendik davranış değişikliğini meydana getirmektir. Buna göre aşağıdaki öğretmen davranışlarından hangisinin öğrencilerin kendilerini sınıfta güvende hissetmelerine katkısı yoktur? A)Öğrencilere eşit davranmak. B)Öğrencilerin kişiliğine saygı göstermek. C)İlkeli ve kararlı davranmak. D)Öğrencileri not ile tehdit etmek. E)Sınıf içinde gerginlik yaratmamak. *Aşağıdakilerden hangisi sınıf yönetimi sürecinde öğretmenin uyması gereken hususlardan biri değildir? A) Başarılı öğrenciler üzerinde yoğunlaşılmamalıdır. B) Kurallara uyan öğrencilere olumlu pekiştireç verilmelidir. C) Öğrencilere isimleriyle hitap etmelidir. D) Öğretmen ve öğrenci arasında karşılıklı güven ve arkadaş ortamı yaratılmalıdır. E) Sınıf kurallarını öğretmen tek basına kendisi belirlemelidir. 41.Sınıf yönetimi dersinde öğrencilere, davranış bozukluğu gösteren bir öğrenciyle başa çıkma becerisi kazandırılmak isteniyor. Öğrencilere bu beceriyi kazandırmada kullanılabilecek en etkili yöntem hangisidir? A) Konuyla ilgili bir serbestçe tartışma yapmak B) Böyle öğrencilerin bulunduğu bir sınıfta gözlem yaptırmak C) Soru cevap yöntemiyle neler yapılabileceğine karar vermek D) Programlı öğretim materyalleri kullanmak E) Sınıfta benzer bir ortam oluşturarak uygulama yapmak

25. Ayşenur Öğretmen, sınıfında öğrenmede sorunlar yaşayan iki öğrencisine akran (yaşıt) öğretimi uygulamak amacıyla başarılı olan iki öğrenciyi bu arkadaşlarına destek olmaları için görevlendirmiştir. Bu dört öğrenci ders dışı saatlerde bir araya gelerek okulda yapılan etkinlikleri ve konuları tekrar etmektedir. Ayşenur Öğretmen’in yaptırdığı bu uygulama I. Öğreten konumundaki öğrencilerin öğrenmeleri daha kalıcı olur. II. Öğrenen ile öğreten arasında bir arkadaşlık bağı gelişir. III. Akranı tarafından çalıştırılan öğrencide yetersizlik duygusu ortaya çıkar. IV. Öğretmenin bütün sınıf öğretimi yaptığı sırada ulaşamadığı öğrencilerin gereksinim duydukları bireysel ilgiyi görebilmelerine olanak sağlar. V. Öğreten konumundaki öğrenci zaman kaybeder. Sonuçlarından hangilerinin ortaya çıkmasına neden olur? A) I ve II B) I ve III C) III ve V D) I, II ve IV

E) III, IV ve V

115. Sınıf yönetiminin gerçekleşmesinde en etkili unsur hangisidir? A)Okul müdürü B)Öğrenci C)Öğretmen D)Müdür yardımcıları E)Zümre öğretmenleri 116. “Bir öğretmen dersin özelliğine göre farklı modellerden birisini seçebilir” diyen biri hangi sınıf yönetimi modelini savunmaktadır? A)Tepkisel yaklaşım B)Geleneksel yaklaşım C)Gelişimsel yaklaşım D)Gelişimsel yaklaşım E)Bütünsel yaklaşım 117. Aşağıdakilerden hangisi sınıf yönetimi boyutlarından biri değildir? A)Fiziksel düzen B)Plan-program etkinlikleri C)İlişki düzenlemesi D)Zaman yönetimi E)Okul disiplin kurallarının belirlenmesi 118. Araç gereç ihtiyacı karşılanan bir sınıfın öğretmeni, bu araç ve gereçlerin sınıfa yerleştirilmesine yardımcı olurken öğrencilerin yaşına uygun bir yerleştirme yapılmasını sağlarsa sınıf yönetimiyle ilgili hangi konuyu göz önüne almış olur? A)Öğrencinin yalın çevresi B)Öğrencinin geçmiş yaşantısı C)Öğrencinin hedefleri D)Öğrencilerin ihtiyaç ve amaçları E)Öğrencilerin gelişim düzeyleri 119. Bir sınıfın duvarları ve mobilyasının renk ve görünüş olarak birbirine uyumlu, eşyaların simetrik görünümde olması, yeterince ışık alan ve içeri girenlerin ne hoş bir sınıfmış demelerine sebep olacak kadar çekici bir düzen ve tertibe sahip olması, sınıfın fiziki düzeni içinde yer alan hangi kavramla ifade edilebilir? A)Renk uyumu B)Temizlik C)Estetik D)Düzenli E)Aydınlık

120. Öğretmen ve öğrencilerin çalışma engellerini ortadan kaldırmak ya da en aza indirmek için sınıftaki kaynakların, insanların ve zamanın en verimli şekilde kullanılması için sürdürülen çalışmaya ne ad verilir? A)Sınıf yönetimi B)Eğitim C)Öğrenme D)Yönetim E)Güdüleme Sınıfta iletişim kurmak isteyen bir öğretmen aşağıdakilerden hangisini yapmamalıdır? A) B) C) D) E) Kendini iyi ifade etmelidir Öğrencileri dinlemesini bilmelidir Göz teması kurmalıdır Hata yapan öğrenciye hatasını bildirmelidir Ben dilini kullanmalıdır.

*İstenmeyen davranışları sürdürmekte ısrar eden, yapılan bütün rehberlik hizmetlerine olumlu tepki vermeyen bir öğrenciye karşı aşağıdaki yaklaşımlardan hangisi kullanılmalıdır? a)yasal yollara başvurma b)öğrenciyi o özellikleri ile kabul etme c)eğitim öğretim durumlarında öğrenciye ayrıcalık tanıma d)okul kurallarından muaf tutma e)hiçbir sorun yokmuş gibi davranma 1- Hangi sınıf yönetimi modelinde gruba olduğu kadar bireye de yönelme istenen davranışa ulaşabilmek için, istenmeyenin nedenlerini ortadan kaldırma ön plan alınır . a : ) Tepkisel b : ) Önlemsel c : ) Bütünsel d : ) Gelişimsel 2- . Sınıf yönetimi boyutlarından hangisi sınıf kurallarının belirlenip öğrencilere benimsetilmesi, sınıf yaşamının kolaylaştırılmasına yönelik öğrenci-öğrenci öğretmen-öğrenci ilişki düzenlemeleri sağlar. a : ) Plan-program etkinlikleri b : ) İlişki düzenleme c : ) Davranış düzenleme d : ) Zaman yönetimini düzenleme 3- Hangisi çağdaş sınıf yönetimi yaklaşımının özelliklerinden değildir. a : ) katılımcı ve esnek yapılandırılmıştır b : ) öğrencinin duygusal, düşünsel ve zihinsel gelişimine uygun insancıl bir modeldir c : ) Yargılama ve cezalandırma davranışı egemendir. d : ) eğitim-öğretim etkinliklerinin merkezinde öğrenci yer alır 4-Çağdaş sınıf yönetimi yaklaşımı, sınıfı bir sistem olarak algılamayı gerektirir A:)Db:)Y 5- Fiziksel düzenlemeler, öğrencinin rahat etmesini sağlamak, okul ve sınıfın çekiciliğini arttırarak öğrencinin okula isteyerek gelmesini gerçekleştirmek öğrenmeyi kolaylaştırmak amaçları için yapılır. A:)DB:)Y 6-Model seçimi amaç, kaynaklar ve gereksinimlere göre değişir. A : ) Db : ) Y *Bir sınıfta öğrencilerin uyması gereken kuralların belirlenmesinde aşağıdakilerden hangisine öncelikle dikkat edilmelidir? a - öğretmenin isteğine uygun olmasına b- kısa ve öz olmasına c - öğrenciler tarafından önerilmiş olmasına d - net ve anlaşılır olmasına e - olumsuz davranışları açıklayıcı olması

*Sınıfta güvenli ortamı oluşturan, olumlu davranışları sergileyerek öğrencilerine model olan, etkileşime açık ve öğrencilerin başarı düzeyini artıran bir öğretmenin öncelikle sahip olduğu özellik aşağıdakilerden hangisidir? A)öğretme-öğrenme kuramlarında bilgi sahibi B)gelişime ve değişime açık C)etik değerlere saygılı D)öğretimsel liderlik özelliklerini kazanmış E)mesleki standartları gelişmiş *Yıllık rehberlik programına sosyal beceri geliştirme etkinlikleri koyan ilköğretim 2.sınıf öğretmeninin çalışması hangi türde rehberlik hizmeti kapsamındadır? a-Birey sayısına göre rehberlik b-Eğitsel rehberlik c-Mesleki rehberlik d-Önleyici rehberlik e-Kişisel rehberlik Slayt KPSS Soruları * KPSS 2011 Zeynep Öğretmen, öğrencilerinin öz yeterlik algılarını geliştirmeye çok önem vermekte ve öğrenme-öğretme sürecini buna göre düzenlemeye çalışmaktadır. Bu süreçte öğrencilerin bireysel ihtiyaçlarını dikkate almakta ve iş birliğine dayalı öğretim yapmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi Zeynep Öğretmen’in sınıfında öz yeterlik algısı gelişmiş öğrencinin yapacağı davranışlardan değildir? A) Başka kişilerin deneyimlerini gözlemleme B) Öğrenme sürecinde paylaşımcı olma C) Bilişsel stratejileri kullanma D) Yüksek motivasyonla çalışma E) Bireysel yönetim becerisinden kaçınma * KPSS 2011 Eğitim uzmanları sosyal bilimler alanında eğitim yönlendiricileri için bir ‘‘probleme dayalı öğrenme (PDÖ) oturum rehberi” hazırlar. İlk aşamada amaçlara uygun hedefleri belirlerler. Daha sonra, I. Her oturum için ayrı süre planlarlar. II. Öğrencilerden her oturuma uygun senaryo yazmalarını isterler. III. Öğrencilere bu süreçte kullanabilecekleri kaynakların listesini verirler. IV. PDÖ öncesi ve sonrası öğrencilere değerlendirme formları hazırlarlar. V. Ayrıca eğitim yönlendiricisine de bir değerlendirme formu verirler. Yukarıda verilen PDÖ sürecinde hangi basamaktaki işlem hatalı yapılmıştır? I. B) II. C) III. D) IV. E) V. * KPSS 2010 Sınıfta öğrencilerin derse etkin katılmadığını gözlemleyen bir öğretmen ile iki öğrencisi arasında şu konuşma geçer : Öğretmen : Filiz sen bu konuda ne düşünüyorsun ? Filiz : Bilmiyorum öğretmenim. Öğretmen : Bilmiyorum demekle neyi kastediyorsun ? Filiz : Bilmiyorum. Öğretmen: Peki, Tuna senin fikrin nedir ? Tuna: Ne fikri ? Öğretmen : Konuya ilişkin fikrin. Tuna : Bilmiyorum. Böyle bir durumla karşılaşan öğretmenin nasıl davranması daha uygun olur? A)Bu öğrencilere hemen neden böyle davrandıklarını sorması B)Verilen yanıtları hiç önemsenmeden ders sonuna kadar konuyu anlatmaya devam etmesi. C)Bu öğrencileri rehberlik servisine yönlendirmesi D)Öğrencileri sert bir ifadeyle bu davranışlarının çok yanlış olduğu konusunda uyarması E)Bu öğrencilere farklı sorumluluklar vermesi.

* KPSS 2008 Öğrencileri arasında gözlemlediği zorbalık davranışları karşısında öğrencilere bu yaptıklarının ne kadar yanlış ve zararlı olduğunu açıklayan bir öğretmen, teneffüste oyuna dalıp derse geç kalan öğrenciler sınıfa girerken kapıda durup hafifçe enselerinden iteklemektedir. Bu öğretmenle ilgili olarak özellikle aşağıdakilerden hangisi söylendiğinde doğru olur? A) Öğrencilerle sağlıklı iletişim kuran ve aynı zamanda ilkelerine bağlı B) Zaman ve sorumluluklar konusunda titiz ve bu konuda öğrencilere model C) Tutumları ile davranışları çelişkili D) Şiddet konusunda duyarlı, zorbalıkla mücadele eden ve aynı zamanda disiplinli E) Öğrencilere doğruları anlatan ve yanlışları karşısında küçük cezalar verilmesi gerektiğine inanan *KPSS 2009 Kurallara uyan öğrencilere daha yüksek puan vererek gerçekleştirilen bu ölçmelerde aşağıdakilerden hangisi yapılmış olur ? A) Rastlantısal Hata B) Gözlem yetersizliği C) Sabit Hata D) Mantık Hatası E) Sistematik Hata *KPSS 2008 Aşağıda verilen öğretmen davranışlarından hangisi, öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği etik standartların temel ölçütü olarak nitelendirilebilir? A) Öğrenciyi değerlendirmede adil olma B) Kendi öğrencisine özel ders vermekten sakınma C) İnsan onuruna saygı gösterme D) Mesleki gelişimine özen gösterme E) Mesleğinde titiz ve özenli olma * KPSS 2007 Aşağıdakilerden hangisi bir öğretmende bulunması gereken özelliklerden biri değildir? A) Açık fikirli ve esnek olma B) Sevecen ve esprili olma C) Değerlendirme sürecinde öznel olma D) Cesaretlendirici olma E) Hoşgörülü ve sabırlı olma *KPSS 2007 Öğrenciyi merkeze alan sınıf içi öğretim etkinlikleri düzenlenirken aşağıdakilerden öncelikle hangisi dikkate alınır? A) Öğretmenin görüş ve önerileri B) Tüm sınıfın ilgi, ihtiyaç ve beklentileri C) Çevrenin olanakları D) Okul yönetiminin beklenti ve istekleri E) Okul – aile birliğinin görüşü * KPSS 2007 Sınıfında öğrencileri arasında bir huzursuzluk olduğunu fark eden ve bu sorunu çözmesi gerektiğini düşünen bir öğretmen, öncelikle ne yapmalıdır? A) Okul idaresini durumdan haberdar etmelidir. B) Rehberlik servisinden yardım istemelidir. C) Öğrencilerin ailelerini okula çağırmalıdır. D) Sorunun ne olduğunu anlamaya çalışmalıdır. E) Öğrencilere sınıf kurallarını hatırlatmalıdır.

*KPSS 2006 Sınıf-içi düzeni bozan ve arkadaşlarıyla iyi ilişkiler kuramayan bir öğrencinin sorununun üstesinden gelebilmesi için öğretmen aşağıdaki tutumlardan hangisini sergilemelidir? A) Olumsuz davranışın nedenlerini inceleyerek tutarlı tepkiler verme B) Olumsuz davranışı eleştirerek ilke ve kurallar koyma C) Ailenin soruna çözüm bulmasını isteme D) Sınıftaki diğer öğrencilerin yardımıyla sorun çözme E) Olumsuz davranışı görmezden gelerek zamana bırakma KPSS 2006 Aşağıdakilerden hangisi öğretmenlerin kendilerini mesleki açıdan geliştirmelerine olanak sağlayan etkinliklerden biri değildir ? A) Dersleriyle ilgili öz değerlendirme yapmaları B) Alanlarıyla ilgili yayınları izlemeleri C) Meslektaşlarıyla sınıf-içi problemlere çözüm aramaları D) Öğrencilerinden öğretmenlerini değerlendirmelerini istemeleri E) Alıştıkları öğretim yöntemlerine bağlı kalmaları *KPSS 2006 Sınıf içinde karşılaşılan bir probleme çözüm bulunabilmesi öncelikle aşağıdakilerden hangisinin tam ve doğru olarak yapılmasına bağlıdır? A)Problemin çözüm yollarının tartışılması B)Probleme ilişkin bilgi ve bulguların toplanması C)Problemin yarattığı olumsuz etkilerin azaltılması D)Problemin çevresel etkilerinin sınırlandırılması E)Benzer problemlerin çözümünün örnek alınması * KPSS 2005 Aşağıdakilerden hangisi bir öğretmenin sınıf içindeki disiplin problemleriyle baş etmede kullanabileceği en etkili yöntemdir? A) Otoriteyi baştan kurma B) Görev dağılımı yapma C) Velilerle sıkı bir iletişim içinde olma D) Disiplin konusunda diğer öğretmenlerle işbirliği E) Davranış kuralları oluşturma ve uygulama * KPSS 2005 Sınıf içinde istenmeyen bir davranış ortaya çıktığında, öğretmen yumuşak bir üslupla öğrenciyi uyarabilir. Öğretmen öğrenciyi uyarırken nasıl bir tutum sergilerse öğrenci bundan olumsuz yönde etkilenir ? A) Yargılayıcı ve Suçlayıcı B) Yönlendirici ve Rehberlik edici C) Hatırlatıcı ve Kuralcı D) Esnek ve Yapıcı E) Eleştirel ve Tutarlı * KPSS 2005 Öğrencilerin sınıf içinde uyması gereken kurallar belirlenirken öncelikle aşağıdakilerden hangisine dikkat edilmelidir? A) Kısa ve öz olmasına B) Öğretmenin isteğine uygun olmasına C) Öğrenciler tarafından önerilmiş olmasına D) Net ve anlaşılır olmasına E) Olumsuz davranışı tanımlayıcı olmasına * KPSS 2005 Aşağıdaki sınıf düzeylerinin hangisinde, öğrenciler arasında iletişim ve iş birliğinin en fazla olması beklenir A) Yarım daire düzeni B) Küme düzeni C) Tam daire düzeni E) Karma düzeni ?

D) Sıralı düzen

* KPSS 2004 Tüm öğrencilerin öğretme – öğrenme sürecine etkin olarak katıldığı bir sınıfta aşağıdakilerden hangisinin ortadan kalkmış olması beklenir? A) Öğrenme düzeyi farklılıklarının B) Grupla çalışma olanaklarının C) Pekiştirme ihtiyaçlarının D) Bireysel çalışmaların E) Disiplin sorunlarının * KPSS 2004 Sınıf içinde herhangi bir problemle karşılaşan bir öğretmen, öncelikle aşağıdakilerden hangisini yapabilirse problemin çözümü yönünde önemli bir ilerleme sağlamış olur? A) Öğrencilerin dikkatini başka yöne çekebilirse B) Sınıf kurallarını bir kez de yazılı olarak hatırlatırsa C) Nedenini saptayabilir veya teşhis edebilirse D) Problemi okul yöneticileriyle tartışabilirse E) Problemin yarattığı önemsiz etkileri önemsemezse * KPSS 2004 Öğretmeninin, sınıf lideri olarak etkili iletişim kurma ve öğrenciyi güdüleme becerisine sahip olması gerekir. Sınıf yönetiminin öğelerinden biri olan öğretmenin liderlik tarzının, aşağıdakilerden hangisiyle doğrudan ilişkisi olması beklenir? A) Çevrenin sosyo-ekonomik düzeyiyle B) Okul yöneticilerinin talepleriyle C) Öğrenci velilerinin beklentileriyle D) Öğretmenin uyguladığı davranış modeliyle E) Okulun mevcut olanaklarıyla ??* KPSS 2004 Aşağıdakilerden hangisi sınıf kurallarının belirlenmesinde öğretmenin dikkate alması gereken noktalardan biridir? A) Kuralların öğrencilerin de katılımıyla belirlenmesi B) Kuralların okul yönetimine ve öğretmenlere bırakılması C) Kurallara uymayanlara verilecek cezaların bildirilmesi D)Kuralların öğrenciler tarafından özgürce belirlenmesi E) Kuralların kesin ve değişmez bir biçimde olması

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful