You are on page 1of 55

Adayn imzas:

Soru kitapk numarasn doru kodladm.


Salon grevlisinin imzas:
Adayn soru kitapk numarasn cevap kdna
doru kodladn onaylyorum.
DKKAT! SINAV BALAMADAN NCE AAIDAK UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ.
1. T.C. Kimlik Numaranz, Adnz, Soyadnz, Salon Numaranz ve Sra Numaranz, Soru Ki-
tap zerindeki ilgili alanlara yaznz.
2. Soru Kitapk Numaranz yukarda verilmitir. Bu numaray cevap kdnzdaki ilgili alana kod-
laynz ve aadaki ilgili alan imzalaynz. Salon grevlisinin de hem soru kitapnzdaki hem
de cevap kdnzdaki ilgili alan imzalamasn salaynz. Bu kodlamay cevap kdnza
yapmadnz veya yanl yaptnz takdirde, snavnzn deerlendirilmesi mmkn deildir.
3. Bu sayfann arkasnda yer alan aklamay dikkatle okuyunuz.
Soru kitapk numarasnn cevap kdna kodlanmamasnn veya yanl
kodlanmasnn sorumluluu adaya aittir.
SORU KTAPIK :
NUMARASI :
Bu numaray cevap
kdnzdaki ilgili alana
kodlamay unutmaynz.
T.C. KMLK NUMARASI :
ADI :
SOYADI :
SALON NO. : SIRA NO.:
KAMU PERSONEL SEME SINAVI
LSANS
(PS)
ALAN BLGS TEST
(ALIMA EKONOMS VE ENDSTR LKLER-
EKONOMETR-STATSTK-KAMU YNETM-
ULUSLARARASI LKLER)
8 TEMMUZ 2012 PAZAR
TEMEL SORU
KTAPII

AIKLAMA
1. Bu kitapkta Kamu Personel Seme Snav Alan Bilgisi
Testi bulunmaktadr.
2. Bu test iin verilen toplam cevaplama sresi 210
dakikadr (3,5 saat).
3. Alan Bilgisi Testi; alma Ekonomisi ve Endstri
likileri, Ekonometri, statistik, Kamu Ynetimi ve
Uluslararas likiler testlerinden olumaktadr. Her bir
testte 40 soru vardr.
4. Bu kitapktaki testlerde yer alan her sorunun sadece bir
doru cevab vardr. Bir soru iin birden ok cevap yeri
iaretlenmise o soru yanl cevaplanm saylacaktr.
5. aretlediiniz bir cevab deitirmek istediinizde, sil-
me ilemini ok iyi yapmanz gerektiini unutmaynz.
6. Bu testler puanlanrken her testteki doru cevaplar-
nzn saysndan yanl cevaplarnzn saysnn drtte
biri dlecek ve kalan say o testle ilgili ham puannz
olacaktr. Bu nedenle, hakknda hibir fkriniz olmayan
sorular bo braknz. Ancak, soruda verilen seenek-
lerden birkan eleyebiliyorsanz kalanlar arasnda
doru cevab kestirmeye almanz yararnza olabilir.
7. Snavda uyulacak dier kurallar bu kitapn arka ka-
panda belirtilmitir.

2012 - KPSS / AB-PS


ALIMA EKONOMS VE ENDSTR
LKLER
1. Bu testte 40 soru vardr.
2. CevapIarnz, cevap kdnn aIma Ekonomisi ve Endstri IikiIeri Testi iin ayrIan ksmna iaretIeyiniz.
Kanununa gre, aadaki aIma saatIerinin
hangisinde aIan iiIere en az yarm saat ara
dinIenmesi veriImesi gerekir?
A) B)
C) D)
E)
08.00 - 11.00 09.00 - 11.00
08.00 - 14.00 14.00 - 22.00
07.30 - 16.00
Kanununa gre, saat creti karI aIan
iinin tatiI gn creti, saat cretinin ka katdr?
A) B) C) D) E) 3,5 6 7,5 9 11
Kanununa gre, iin durduruImas yaptrmyIa
iIgiIi aadaki ifadeIerden hangisi yanItr?
A)
B)
C)
D)
E)
in durdurulmas kararn alma ve Sosyal
Gvenlik Bakanl verir.
in durdurulmas karar aleyhine 6 i gn iinde
mahkemede itiraz edilebilir.
in durdurulmas kararna kar itiraz edilen
mahkeme, 6 i gn iinde itiraz karara balar.
in durdurulmas kararna kar itiraz inceleyen
mahkemenin karar kesindir.
Mahkemeye yaplan itiraz, iin durdurulmas
kararnn uygulanmasn durdurmaz.
1.
2.
3.
Kanununa gre, 6 aydan fazIa srekIi iIerin
yapId aadaki iIerin hangisinde, devamI
oIarak en az 50 ii aItrIsa dahi i saI ve
gvenIii kuruIu oIuturma zorunIuIuu yoktur?
A)
B)
C)
D)
E)
Havaalan yapm
Su rnleri alm ve satm
Su ve gaz tesisat kurma ve iletme
Maden arama ve topraktan karma
Limanlarda eya ykleme ve boaltma
Kanununa gre, saat creti f20 oIan bir iinin,
fazIa sreIerIe aIma yapmas hIinde saat creti
ka TL oIarak denir?
A) B) C) D) E) 40 35 30 25 22,5
01.01.2008 - 31.12.2011 tarihleri arasnda belirsiz sreli
szlemeyle ayn i yerinde alan iinin i akdi,
Kanunundaki fesih bildirim sresine uyularak
feshedilmitir.
Buna gre, 2009 yIna iIikin denmeyen yIIk izin
cretIeriyIe iIgiIi zaman am hangi tarihten itibaren
baIar?
A)
B)
C)
D)
E)
01.01.2008
01.01.2010
31.12.2011
Fesih bildirim sresinin balangc
Szlemenin bitiini takip eden ayn sonu
4.
5.
6.
Dier sayfaya geiniz.
1

2012 - KPSS / AB-PS


2822 sayI TopIu SzIemesi, Grev ve Lokavt
Kanununa gre, topIu grmeIerin baIad
tarihten itibaren en az ka gn gemesine ramen
anIama saIanamamsa tarafIardan her biri
grmeIere resm Iisteden bir ara buIucunun
katImasn isteyebiIir?
A) B) C) D) E) 7 10 15 20 30
2822 sayI TopIu SzIemesi, Grev ve Lokavt
Kanununa gre, birden fazIa aIma ve SosyaI
GvenIik BakanI BIge MdrInn yetki
aIanna giren i yerIerini kapsayacak topIu i
szIemesi iin grevIi makam aadakiIerden
hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)
Yargtay
Ankara Mahkemeleri
i sendikasnn bal olduu konfederasyon
alma ve Sosyal Gvenlik Bakanl
Ankara Blge dare Mahkemesi
AadakiIerden hangisi, sosyaI gvenIik kuru-
IuIarnn giderIerini artrc faktrIer arasnda
yer aImaz?
A)
B)
C)
D)
E)
Erken yata emeklilik uygulamalar
Borlanma uygulamalar
Salk yardmlar
Prim alnmadan yaplan sigorta demeleri
Kayt d istihdamn ykseklii
7.
8.
9.
5510 sayI SosyaI SigortaIar ve GeneI SaIk
Sigortas Kanunu gerei aInacak prim ve veriIecek
denekIerin hesabna esas tutuIan gnIk kazancn
st snr, 16 yandan byk sigortaIIarn gnIk
kazan aIt snrnn ka katdr?
A) B) C) D) E) 7,5 6,5 5,5 4,5 3,5
AadakiIerden hangisi, geIimekte oIan IkeIerde
sosyaI gvenIik kurumIarnn kii oIarak kapsamnn
geniIemesini koIayIatran faktrIer arasnda
yer aImaz?
A)
B)
C)
D)
E)
Formel sektrde istihdamn artmas
Bamsz alanlar orannn artmas
Krsal kesimdeki nfusun ve tarm i gcnn
azalmas
Sosyal gvenlik kurulularnda bilgisayar
kullanmnn yaygnlamas
Fertlerin sosyal gvenlik bilincinin artmas
AadakiIerden hangisi, sosyaI gvenIik poIitika ve
sistemIeri zerinde etkiIi deiIdir?
A) B)
C) D)
E)
Kltrel yap Sosyal yap
Siyasal yap Demografik yap
Sermaye birikimi modeli
10.
11.
12.
Dier sayfaya geiniz.
2

2012 - KPSS / AB-PS


LiberaI refah rejimine sahip IkeIerdeki sosyaI
gvenIik sistemIeriyIe iIgiIi aadaki ifadeIerden
hangisi dorudur?
A)
B)
C)
D)
E)
Evrensel kapsama sahiptir.
Toplumsal stat farklarn azaltc bir ileve sahiptir.
Gelir testlerine dayal sosyal yardmlarn rol
arlkldr.
Toplumsal cinsiyet eitsizliini azaltmada etkilidir.
Metadlatrma derecesi ok yksektir.
Aadaki grupIardan hangisi, SosyaI SigortaIar ve
GeneI SaIk Sigortas kapsamnda ksmi sigortaI
sayImaz?
A)
B)
C)
D)
E)
raklar
Hkmller
Stajyerler
Rehabilite edilenler
letmelerde mesleki eitim gren renciler
YaInzca geneI saIk sigortasna tabi oIanIar iin
geneI saIk sigortas primi, sigortaInn prime esas
kazancnn yzde kadr?
A) B) C) D) E) 7,5 9 10 12 12,5
13.
14.
15.
5510 sayI SosyaI SigortaIar ve GeneI SaIk
Sigortas Kanununa gre; inaat, baIkIk ve tarm
i yerIerinde ie baIatIacak sigortaInn, sigortaI
ie giri biIdirgesiyIe birIikte hangi srede SGKya
biIdiriImesi hIinde, biIdirim sigortaIIk
baIangcndan nce yapIm sayIr?
A)
B)
C)
D)
E)
almaya balatldktan en ge bir ay sonra
almaya balatldktan en ge bir hafta sonra
almaya balatldktan en ge be gn sonra
almaya balatldktan en ge bir gn sonra
En ge almaya balatlan gn
AadakiIerden hangisi, datm yntemiyIe finanse
ediIen sosyaI gvenIik sistemIerinin geIir kaynakIar
zerinde etkiIi deiIdir?
A)
B)
C)
D)
E)
Nfusun ya dalm
sizlik oranlar
stihdam oranlar
Piyasa faiz oranlar
gcne katlm oranlar
4632 sayI BireyseI EmekIiIik Tasarruf ve Yatrm
Sistemi Kanununa gre, emekIiIik irketIerinin
kuruIu iznini aadakiIerden hangisi verir?
A)
B)
C)
D)
E)
Hazine Mstearlnn bal olduu Bakan
Hazine Mstear
Sermaye Piyasas Kurulu
Sermaye Piyasas Kurulu Bakan
Kalknma Bakanl Mstear
16.
17.
18.
Dier sayfaya geiniz.
3

2012 - KPSS / AB-PS


Trkiyede, sosyaI poIitika nIemIerine konu oIan iIk
aIan grubu aadakiIerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)
Tarmda alanlar
Kamu kesiminde alanlar
Madenlerde alanlar
Denizlerde alanlar
Kendi hesabna alanlar
AadakiIerden hangisi, geIimi topIumIarda ya-
Ianma konusunda aInan sosyaI poIitika nIemIeri
kapsamnda yer aImaz?
A)
B)
C)
D)
E)
Emeklilik yann ykseltilmesi
Kamu emeklilik programlarnn kapsamnn
geniletilmesi
Yallk ayl balama yntemlerinin deitirilmesi
Bakm hizmetlerinde alacak gmen istihdamnn
artrlmas
zel emeklilik programlarnn tevik edilmesi
AadakiIerden hangisi, geIirin yeniden daImn
saIamaya yneIik araIardan biri deiIdir?
A)
B)
C)
D)
E)
Kamu harcamalar
Fiyat politikalar
cret politikalar
Sosyal gvenlik politikalar
retim politikalar
19.
20.
21.
AadakiIerden hangisi, UIusIararas aIma
rgtnn kabuI ettii szIemeIere iIikin
zeIIikIerden biri deiIdir?
A)
B)
C)
D)
E)
Szlemeler, Uluslararas alma Konferansna
katlan delegelerin en az 2/3 ounluu ile kabul
edilir.
Szlemelerin yrrle girebilmesi iin en az 2
devletin szlemeleri onaylamas zorunludur.
Szlemeleri onaylayan devletler iin yrrlk tarihi,
onayn tescilinden itibaren 1 yl sonra geerli olur.
Devletler ekinceli onay hakkna sahiptir.
Devletlerin, onaylanan szlemelere ilikin rapor
sunma ykmll vardr.
AadakiIerden hangisi, bireyin bte kstnn
eimini veya konumunu dorudan etkiIemez?
A) B)
C) D)
E)
Parasal cret Fiyatlar genel seviyesi
Reel cret cret d gelir
Kr oranlar
AadakiIerden hangisi, uzun dnem i gc arzn
nceIikIi oIarak etkiIeyen bir faktr deiIdir?
A)
B)
C)
D)
E)
alma andaki nfusun bykl
Nfusun kazanm olduu vasflar
Bireyin ka saat almak istedii
Uluslararas i gc g
Doum ve lm oranlar
22.
23.
24.
Dier sayfaya geiniz.
4

2012 - KPSS / AB-PS


Beer sermaye yatrmnda vazgeiImi frsatIar,
aadaki durumIarn hangisinde dierIerine gre
daha yksektir?
A)
B)
C)
D)
E)
cret oran yksek olduunda
Beer sermaye yatrmna ayrlan zaman az
olduunda
Ek gelir dk olduunda
cret d gelir dk olduunda
cret oran sabit olduunda
SendikaI bir sektrdeki i gc arz erisiyIe iIgiIi
aadaki ifadeIerden hangisi yanItr?
A)
B)
C)
D)
E)
Sendika, i gc talebindeki de bal olarak
cret indirimine tepki gsterir.
Sendika, artan i gc talebine ilave i gc arzyla
yant vermeye yanamaz.
alma koullar iyiletike sendikal i gc arz
erisinin esneklii azalr.
cret oran ykseldike sendikal i gc arz
erisinin esneklii artar.
Sendika iin cret art istihdam artndan daha
nemlidir.
AadakiIerden hangisi, beer sermaye yatrmnn
dorudan bir getirisi deiIdir?
A)
B)
C)
D)
E)
Kiisel kazanlarn artmas
Reel mal yatrmlarnn artmas
Emein marjinal retkenliinin artmas
Kiisel yeteneklerin gelimesi
Kiilerin gvenirliinin artmas
25.
26.
27.
apraz cret esneklii, j i gc kategorisinin cret
haddindeki bir deimenin, i i gc kategorisinin
istihdam zerindeki etkileri hakknda bilgi verir.
Buna gre, apraz cret esnekIii pozitifse
aadaki ifadeIerden hangisi dorudur?
A)
B)
C)
D)
E)
i ve j i gc kategorileri tamamlayc faktrlerdir.
i ve j i gc kategorileri ikame faktrlerdir.
i ve j i gc kategorileri bamsz faktrlerdir.
i i gc kategorisi tek bana ikame faktrdr.
j i gc kategorisi tek bana tamamlayc
faktrdr.
AadakiIerden hangisi, sabit bir i gc maIiyeti
deiIdir?
A)
B)
C)
D)
E)
Balang eitimine ilikin maliyetler
sizlik sigortas primleri
Salk sigortas primleri
Emeklilik sigortas primleri
Saat creti
rgtI oImayan ok sayda firma karsndaki
tekeIci sendika modeIiyIe iIgiIi aadaki ifadeIerden
hangisi dorudur?
A)
B)
C)
D)
E)
veren, creti tek tarafl olarak belirler.
Sendika, istihdam seviyesini tek tarafl olarak
belirler.
Sendika, creti tek tarafl olarak belirler.
veren, istihdam seviyesini etkileyemez.
Sendika ve iveren pazarlk srecini iletir.
28.
29.
30.
Dier sayfaya geiniz.
5

2012 - KPSS / AB-PS


AadakiIerden hangisi, EtkinIik creti Teorisinin
bir unsuru deiIdir?
A)
B)
C)
D)
E)
Firmalarn ii devrini en aza indirmek iin yksek
cret vermesi
Firmalarn yksek nitelikli adaylar cezbetmek iin
yksek cret vermesi
Verimlilik karlnda bir dl olarak yksek cret
denmesi
alanlarn iten kanmalarn en aza indirmenin
amalanmas
Firmalarn dk nitelikli i gcne beer sermaye
yatrm yapmas
Ksa dnem ve uzun dnem emek taIepIerinin
esnekIikIeriyIe iIgiIi aadaki ifadeIerden hangisi
dorudur?
A)
B)
C)
D)
E)
Ksa dnem emek talep erisi, uzun dnem emek
talep erisine gre daha az esnektir.
Ksa dnem emek talep erisi ile uzun dnem emek
talep erisinin esneklikleri eittir.
Ksa dnem emek talep erisi ile uzun dnem emek
talep erisinin esneklikleri sfra eittir.
Ksa dnem emek talep erisi ile uzun dnem emek
talep erisinin esneklikleri sonsuzdur.
Ksa dnem emek talep erisi, uzun dnem emek
talep erisine gre daha fazla esnektir.
Arama Teorisine gre, aadakiIerden hangisi
bir isizIik nedeni deiIdir?
A)
B)
C)
D)
E)
gc piyasasnda bilgi edinmenin maliyetinin
olmas
sizliin daha iyi bir i arama abas olmas
sizlik sigortasnn i arama sresini uzatmas
Mal talebi yetersizliinin isizlie neden olmas
Beklentilerin gereki olmamasnn i arama
sresini uzatmas
31.
32.
33.
AadakiIerden hangisi, geIir etkisinin ikame
etkisinden daha byk oImasna neden oIan
unsurIardan biri deiIdir?
A)
B)
C)
D)
E)
cret d sosyal amal demeler
Yksek gelir vergisi demeleri
Mali yardmlar
Faiz gelirleri
Kira gelirleri
. Pazarlk ve ikna srelerine bavurmak
. birliini zorunlu klan bir st ama yaratmak
. nc tarafn uzlatrmasn istemek
V. Taraflar birbirinden uzaklatrmak
YukardakiIerden hangiIeri, aIma ortamIarndaki
atmaIar giderme yoIIar arasnda yer aIr?
A) B) C)
E) D)
Yalnz V ve , ve
, ve V , , ve V
AadakiIerden hangisi, ii iIe iveren arasndaki
psikoIojik szIemenin kapsamna giren bir unsur
deiIdir?
A)
B)
C)
D)
E)
Karlkl olarak drstlk vaadi
Ykmllklerin karlkl olarak kayt altna alnmas
Beklentilerin karlkl olarak aklanmas
Szleme ieriinin karlkl olarak benimsenmesi
Karlkl olarak gven hissedilmesi
34.
35.
36.
Dier sayfaya geiniz.
6

2012 - KPSS / AB-PS


Kiinin bir yandan baary kendisine maI ederken
dier yandan baarszIk iin suu dsaI etmenIere
ykIemesi, aadaki atf hataIarndan hangisine
iaret etmektedir?
A)
B)
C)
D)
E)
Temel ykleme yanlgs
Aktr-gzlemci yanlgs
Yaygnlk yanlgs
Kontrol yanlsamas
Kendini kayrma eilimi
Bir Ikedeki,
. i gc maliyetlerinin yksek oluu,
. mevcut i hukuku kurallarnn kat oluu,
. mevcut pazarn doygunluu,
V. sendikalarn gsz oluu
faktrIerinden hangiIeri, sermayenin baka IkeIere
tanmasnn nedenIeri arasnda yer aIr?
A) B) C)
E) D)
Yalnz Yalnz ve
, ve , ve V
AadakiIerden hangisi, Bravermann
VasfszIama Tezini akIayan ifadeIerden biri
deiIdir?
A)
B)
C)
D)
E)
Ynetsel denetimin azalmas
Tekelci kapitalizmin vasfszlamann kayna
olmas
Sermaye ile bilim-teknoloji i birliinin
vasfszlamann nedeni olmas
in rutinlemesi-paralanmas
Vasfszlamann, i gcn retim srecinden
dlamas
37.
38.
39.
Japon Ynetim ModeIiyIe iIgiIi aadaki
ifadeIerden hangisi yanItr?
A)
B)
C)
D)
E)
Dk dzeyde uzmanlama vardr.
gvencesi bulunmaktadr.
Takm almasna dayal retim anlay vardr.
yaam ile zel yaam ayr tutulur.
Astlar ve stler birlikte karar verir.
40.
ALIMA EKONOMS VE ENDSTR LKLER TEST BTT.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDNZ. 7

2012 - KPSS / AB-PS EKONOMETR


1. Bu testte 40 soru vardr.
2. CevapIarnz, cevap kdnn Ekonometri Testi iin ayrIan ksmna iaretIeyiniz.
dorusaI reg-
resyon modeIinde, En Kk KareIer (EKK, Ordinary
Least Squares - OLS) varsaymIarnn yannda hata
terimIerinin oIduu durumda EKK
(OLS) tahmin ediciIeri iin aadakiIerden hangisi
dorudur?
A)
B)
C)
D)
E)
Dorusal, yansz (sapmasz) ve tutarldr.
Dorusal, yanl (sapmal) fakat tutarldr.
Asimptotik olarak yanszdr (sapmasz) ve en iyi
dorusal yansz tahmin edicidir (BLUE).
Dorusal, yansz (sapmasz) tahmin ediciler
arasnda en kk varyansldr (BLUE).
Asimptotik olarak yanszdr (sapmasz) fakat en iyi
dorusal yansz tahmin edici (BLUE) deildir.
regresyonun standart hatasn (SER) tanmIar?
Aadaki ifadeIerden hangisi, EKK (OLS) de
,
A) B)
C) D)
E)
2
R
2
1 R

2
1 R

i
2
1
u
n k
_


`
i
2
1
u
n k
_


1.
2.
TutarI tahmin ediciIer arasnda en kk varyansI
tahmin edici iin aadakiIerden hangisi uygundur?
A)
B)
C)
D)
E)
Etkindir.
Yanszdr (sapmasz).
Asimptotik olarak tutarldr.
Asimptotik olarak etkindir.
Asimptotik olarak yanszdr (sapmasz).
gibi bir okIu regresyon modeIinde EKK (OLS)
tahmin ediciIeri, aadakiIerden hangisinin en
kkIenmesiyIe (minimizasyon) eIde ediIir?
A)
B)
C)
D)
E)
n
i 1
i 0 1 1i k ki
2
Y b b X b X
=
_ ... (


( )
n
i 1
i 0 1 1i k ki
Y b b X b X
=
_ ...
n
i 1
i 0 1 1i k ki i
2
Y b b X b X u
=
_ ... (


3.
4.
Dier sayfaya geiniz.
8

2012 - KPSS / AB-PS


= + + + + ...
= + + + +

...
Bu iki regresyon denkIemine iIikin aadaki
ifadeIerden hangisi yanItr?
| | |
| | |
k k
k k
regresyon denklemi elde edilmitir.
2 2 1
2 2 1
X
X X
X
Y
Y
regresyon denkleminde Y ve X ler 100 ile arplarak
u
u
A)
B)
C)
D)
E)

( )
i i
100 i 2, ,k dir ... . | = | =
t testleri her iki modelde ayndr.
Her iki modelin si ayndr.
Sabit terim dnda her iki denklemin katsay tahmin
deerleri ayndr.
Sabit terim dnda her iki denklemin katsay
standart hatalar ayndr.
5. EKK (OLS) varsaymIarndan
- ,
- ve nin bamsz ve zde daImI (iid)
oImas ve
- Byk aykr deerIerIe karIama oIasInn
dk oImas
varsaymIar aItnda, dorusaI regresyon parametre-
Ierinin EKK (OLS) tahmin ediciIeri aadaki zeIIik-
Ierden hangisini tarIar?
A)
B)
C)
D)
E)
Etkindir.
Kk rneklerde dahi normal dalma sahip olur.
iin tam normal dalma sahip olur.
iin etkinlik zelliini yitirir.
Yanszdr (sapmasz), tutarldr ve rnek hacmi
yeterince bykse normal dalmldr.
Bir regresyon modeIinin parametreIerinde yapsaI
bir deiikIik oIup oImadn aratrmak iin aa-
daki testIerden hangisi kuIIanIabiIir?
A)
B)
C)
D)
E)
Durbin-Watson
Chow-F
Breusch-Pagan-Godfrey
Dickey-Fuller
Goldfeld-Quandt
6.
7.
Dier sayfaya geiniz.
9

2012 - KPSS / AB-PS


8. - 9. soruIar aadaki biIgiIere gre
cevapIaynz.
Aada farkl logaritmik model verilmektedir.
Bu modellerde katsaysnn yorumlan, modellere
gre farkllk gsterip aadaki gibidir.
Yorum K: X teki %1 deiim Y de % kadar
deiim meydana getirmektedir.
Yorum L: X teki %1 deiim Y de 0,01 kadar
deiim meydana getirmektedir.
Yorum M: X teki 1 birimlik deiim Y de, %100
kadar deiim meydana
getirmektedir.
.
.
( )
= | + | +
i i 0 1 i
Y ln ln X u
. ( )
i
0 1
i i
ln Y X u = | + | +
. ( )
( ) i i
0 1
i
ln Y ln ln X u = | + | +
Her modeI iin de doru oIan yorumIar
aadakiIerin hangisinde birIikte veriImitir?
. Model . Model . Model
A)
B)
C)
D)
E)
M L K
L M K
L K M
M K L
K M L
8.
Verilen logaritmik formdaki modellerin orijinal (stel)
biimleri yledir.
P:
R:
S:
Her modeI iin de doru oIan orijinaI biimIer
aadakiIerin hangisinde birIikte veriImitir?
. Model . Model . Model
.
A)
B)
C)
D)
E)
S P R
S R P
R S P
R P S
P S R
9.
Dier sayfaya geiniz.
10

2012 - KPSS / AB-PS


10. - 12. soruIar aadaki biIgiIere gre
cevapIaynz.
Yatrmlar, GSMH, Ara mallar ithalat
olmak zere, yatrmlar aklamak iin,
modeli
dnmyle
1980-2010 dnemi iin EKK (OLS) ile aadaki
tahminler elde edilmitir. Parantez iindeki deerler
standart hatalardr.
yararlanmak zere yatrmlarn GSMH ve ara mallar
ithalatna gre esneklikleri toplamnn 1e eit olup
olmad hipotezi anlamllk dzeyinde
snanmak istenmektedir.
( )
( )
( ) ( )
` `
( )
` `
( )
` `
( )
) )
) )
t t t
1 2
1 2 1 2
2
2
3 ln 1,28 0,92 lnY 0,52 lnM R 0,92
(0,06 (0,2
0,12
4 ln Y 5,8 0,38 ln M Y R 0,78
t t t t
(0,72 (0,15
Cov , 0,0082
Cov , ve arasndaki kovaryanstr.
I = + + =
( I / = + / =

| | =
| | : | |
(1) ve (2) nolu modellerde (3) ve (4) nolu tahminlerden
Bu hipotezi snamak iin uygun oIan hipotez iftIeri
aadakiIerden hangisidir?
A) B)
C) D)
E)
0
1 2
1
1 2
H 1
H 1
| + |
| + | >
:
:
=

0
1 2
1
1 2
H 1
H 1
| + |
| + | <
:
:
=

0
1 2
1
1 2
H 1
H 1
| + |
| + | =
:
:
=

| + | >
| + | <
:
:
0
1 2
1
1 2
H 1
H 1

| + |
| + | s
:
:
0
1 2
1
1 2
H 1
H 1
=

Hipotezi test ederken esnekIikIer topIamnn 1e eit
oIup oImadn dorudan t snamas iIe snamak
iin oIuturuIan t istatistii aadakiIerden hangi-
sidir?
A)
B)
C)
D)
E)
10.
11.
Dier sayfaya geiniz.
11

2012 - KPSS / AB-PS


Hipotezin snanmasnda oIuturuIan F istatistik
deeri ve snama sonucuyIa iIgiIi aadakiIerden
hangisi dorudur?
A)
B)
C)
D)
E)
red, esneklikler toplam 1e eittir.
red, esneklikler toplam 1e eit deildir.
red, esneklikler toplam 1e eittir.
red, esneklikler toplam 1e eit deildir.
red, esneklikler toplam 1e eit deildir.
12.
. ngr Hatas Varyans
. Ortalama Mutlak Hata
. Theil Eitsizlii
V. Ksmi Korelasyon Katsays
YukardakiIerden hangiIeri, ngr baarsn
Imekte kuIIanIr?
A) B) C)
E) D)
Yalnz Yalnz V ve
, ve , ve V

tahmininde, bir bIgede retmen bana den


renci says (ORN) 20 ise, test puannn tahmini
katr?
Test puan = 667, 8 (3, 22)ORN regresyon
A) B) C)
E) D)
603,40 619,40 664,58
667,80 702,10
13.
14.
Dier sayfaya geiniz.
12

2012 - KPSS / AB-PS


15. - 16. soruIar aadaki biIgiIere gre
cevapIaynz.
Bankaclk sektrnde yalar 25 ila 40 arasnda dei-
en tam zamanl ve tam yllk alanlarla ilgili bir ara-
trma yaplmaktadr. Aratrma; Karadeniz, Anadolu,
Akdeniz ve Ege blgelerinde yaplmtr. alanlar en
az lise mezunudur.
Deikenler:
Y: Ortalama saatlik kazan (Baml Deiken)
X: Kiilerin yalar (yl olarak)
Ege blgesini temsil eden kukla (ikili) deikeni
dlanan (temel) gruptur.
Baml deikenin yukarda aklanan deikenler ze-
rine EKK (OLS) regresyonlar yaplarak bankaclk sek-
trnde kazanlar etkileyen faktrler aadaki gibi tah-
min edilmitir. Katsaylarn altnda parantez iindeki de-
erler standart hatalardr. Katsaylarn anlamllklar ile
ilgili t tablo deeri 2 olarak kabul edilebilir.
Aada iki ayr EKK tahmini verilmitir;
( )
`
( )
`
1 2
u
1 2
3 4 5
u
2
2

1 Y 5,3 6,92 D 2,83 D 0,32 X;


(1,2) (0,28) (0,24) (0,05)
R 0,198; 5,01

2 Y 3,92 6 83 D 2,83 D 0 33 X
(1,3) (0,23) (0,29) (0,06)
0 71 D 0, 62 D 0, 29 D ;
(0,29) (0,026) (0,27)
R 0, 42; 3,96

= + +
= o =
= + , + ,
+ , +
= o =


(1) noIu regresyon tahminine gre aadakiIerden
hangisi dorudur?
A)
B)
C)
D)
E)
Ya, kazancn nemli bir belirleyicisidir ancak ayn
eitim dzeyindeki kadn alanlar bir yl daha
yalandka erkek alanlara gre saatte f2,83
daha az kazanmaktadr.
Ya, kazancn nemli bir belirleyicisidir ancak ayn
eitim dzeyindeki kadn alanlar bir yl daha
yalandka erkek alanlara gre saatte f2,83
daha fazla kazanmaktadr.
Ya, kazancn nemli bir belirleyicisidir ve ayn
eitim dzeyindeki alanlar ister kadn ister erkek
olsun bir yl daha yalandka kazanlar saatte
f0,32 daha artacaktr.
niversite mezunu alanlar bir yl daha
yalandka saatlik kazanlar 5,3+0,32 = f5,62
daha artacaktr.
Lise mezunu alanlar bir yl daha yalandka
saatlik kazanlar 5,3+0,32 = f5,62 daha artacaktr.
15.
Dier sayfaya geiniz.
13

2012 - KPSS / AB-PS


(2) nolu regresyon tahminine gre Ahmet; 30 yanda,
Karadeniz blgesinden ve niversite mezunu bir
bankacdr. Cemal; 30 yanda, Ege blgesinden ve
niversite mezunu bir bankacdr.
Ahmet iIe CemaIin saatIik kazanIar arasnda
bekIenen fark ve bu farkn dier btn kouIIar ayn
iken Ahmet yerine Aye, CemaI yerine Minenin
aInmas durumundaki deeri aadakiIerden
hangisinde veriImitir?
Ahmet ile
Cemalin
kazanlar
arasndaki
fark
Aye ile
Minenin
kazanlar
arasndaki
fark

A)
B)
C)
D)
E)
0,71 -2,83
0,71 0,71
0,71 4,63
3,92 3,92
-0,71 2,83
16.
Dier sayfaya geiniz.
14

2012 - KPSS / AB-PS


17. - 18. soruIar aadaki biIgiIere gre
cevapIaynz.
Aadaki denklem, er aylk 80 veri ile tahmin edil-
mitir. C zel tketim harcamalarndaki yzde deime,
G ise GSYH deki yzde deimedir. Parantez iindeki
deerler standart hatalardr.

t
t 1 t
2
C 0,004 0,826 G 0, 228 G
(0,02) (0,002) (0,001)
R 0,861, DW 0,952
0,05anlamllk dzeyinde Durbin-Watson
tablosunda d

= + +
= =
o =

L U
= 1,586 ve d = 1, 688 dir.
hipotezIeri iin anIamIIk dzeyindeki
uygun snama sonucuyIa iIgiIi oIarak aadakiIer-
den hangisi dorudur?
0
1
H Birinci sradan pozitif otokorelasyon yoktur.
H Birinci sradan pozitif otokorelasyon vardr.
:
:

A)
B)
C)
D)
E)
Snama Durbin-h istatistii hesaplanarak
yaplmaldr.
DW istatistiine gre hakknda karar verilemez.
olduundan hipotezi reddedilir.
olduundan hipotezi kabul edilir.
_
2
istatistii
( )
2
nR 80 0,861 68,8 = = olduundan
0
H hipotezi
kabul edilir.
Breusch-Godfrey
17.
Verilen denkleme ek olarak hata terimi iin ayn veri
seti ile aadaki tahmin elde edilmitir.
yardmc regresyonunun tahmin ediIme amac ve
1. , 2. , 3. ve 4. sradan otokorelasyon yoktur.
hipotezinin anIamIIk dzeyinde snama
sonucuna iIikin aadakiIerden hangisi dorudur?
A)
B)
C)
D)
E)
`
t
u yardmc regresyonu
0
H hipotezini Breusch-
Godfrey (BG) snamas ile snamak iin tahmin
edilmi olup ( )
2
n p R 19 9, 48 = > dir. Buna gre,
0
H

hipotezi reddedilir.
`
t
u yardmc regresyonu
0
H hipotezini White-LM
snamas ile snamak iin tahmin edilmi olup
( )
2
n p R 19 9, 48 = > olduundan
0
H hipotezi
reddedilir.
`
t
u yardmc regresyonu
0
H hipotezini LM-F
snamas ile snamak iin tahmin edilmi olup
LM F 19 9, 48 = > olduundan
0
H hipotezi kabul
edilir.
`
t
u yardmc regresyonu
0
H hipotezini Breusch-
Godfrey (BG) snamas ile snamak iin tahmin
edilmi olup
2
nR 20 9, 48 = > olduundan
0
H
hipotezi kabul edilir.
`
t
u yardmc regresyonu
0
H hipotezini Berenblutt-
Webb-g istatistii ile snamak iin tahmin edilmi
olup g 20 9, 48 = > olduundan
0
H hipotezi
reddedilir.
18.
Dier sayfaya geiniz.
15

2012 - KPSS / AB-PS


denkIeminde
otokoreIasyon sorunu varsa aadaki sonuIardan
hangisi yanItr?
A)
B)
C)
D)
E)
Katsay tahmin edicileri yanszlk (sapmaszlk) zel-
liklerini korurlar ancak bunlar iin yaplan t snamas,
hesaplanan t istatistiinin yanl (sapmal) olmas ne-
deniyle gvenilir deildir.
Determinasyon katsays
R
2
aa doru yanl (sap-
mal) (downward biased) olur.
Baml deiken iin yaplan ngrler gvenilir
olmaz.
Tanmlama (specification) hatas dnda, EKK
(OLS) tahmin edicisi yansz (sapmasz) olur fakat en
kk varyansl olmaz.
Denklemdeki otokorelasyonun varl mutlaka biim-
gvenilmemelidir.
sel testler ile aratrlmal sadece grafik yntemlere ,
19.
t 0 1 1t 2 t 1 t
Y X Y u = | + | + | +

modeli EKK (OLS)


yntemi ve 60 veriyle tahmin edilmitir.
t
Y tketim
harcamalar,
t
X geliri gstermektedir. Ayn veri setiyle
`
t
2
u yardmc regresyonu aadaki gibi tahmin
edilmitir.
` ` `
t t 1 t 2
2 2 2
2
u 0,0038 0,13u 0,19u ; R 0,09,

= = + +
0,05 o =

anlamllk dzeyinde
(2)
2
_ tablo deeri 5,99 ve
57
2
F tablo deeri 3,15 tir.
`
t
2
u yardmc regresyonuyIa iIgiIi aadaki
ifadeIerden hangisi dorudur?
A)
B)
C)
D)
E)
ARCH sorunu iin LM snamas yapmak zere
tahmin edilmitir. ARCH-LM snamas uygulanabilir
ve ( ) ( )
2
60 0,09 5, 4 _ = = istatistiine gre byle bir
sorun yoktur.
yapmak zere tahmin edilmitir ve
( ) ( )
2
60 0,09 5, 4 _ = = istatistiine gre byle bir
sorun yoktur.
Deien varyans sorunu iin White snamas
ARCH sorunu iin LM snamas yapmak zere
tahmin edilmitir ve ( ) ( )
2
60 0,09 5, 4 _ = =
istatistiine gre byle bir sorun vardr.
GARCH sorunu iin LM snamas yapmak zere
tahmin edilmitir.
( )
0,09 2
F 2,82
1 0,09 57
/
= =
/

istatistiine gre byle bir sorun yoktur.
GARCH sorunu iin LM snamas yapmak zere
tahmin edilmitir ve ( ) ( )
2
60 0,09 5, 4 _ = =

istatistiine gre byle bir sorun vardr.

20.
Dier sayfaya geiniz.
16

2012 - KPSS / AB-PS


denkIemindeki hata terimi de birinci sra pozitif
otokoreIasyon varsa ve bu, bir tanmIama
(specification) hatasndan kaynakIanyorsa bu
sorundan kurtuImak iin en doru zm
aadakiIerden hangisidir?
,
A)
B)
C)
D)
E)
Otokorelasyon, iki aklayc deiken ve
arasndaki ilikiden kaynaklanm olabilir. Bu dei-
kenlerden biri veya ikisi denklemden karlmaldr.
Denklem, bir Genelletirilmi En Kk Kareler
(Generalized Least Squares - GLS) yntemi olan
2 Aamal Durbin yntemi ile tahmin edilir.
Denklem, bir Genelletirilmi En Kk Kareler
(GLS) yntemi olan Cochrane-Orcutt yineleme
sreci ile tahmin edilir.
Denklem, birinci fark alndktan sonra En ok Ola-
bilirlik (Maximum Likelihood) yntemi ile tahmin
edilir.
Denkleme dhil edilmesi gerektii halde dhil edil-
memi deikenler olduu dnlyorsa, dlanan
bu deikenler dhil edilir veya denklemin
matematiksel biimi deitirilir.
21.
regresyon modelinde
srecine sahiptir. klasik varsaymlar salayan bir
hata terimidir.
deerinin biIindii varsaym iIe EKK (OLS)
uyguIanabiIecek dntrIm modeI
aadakiIerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)
( )
t 0 1 t t 1 t
y x x v

= o +| +
( )
t 0 1 t t 1 t
y x x u

= o +| +
( ) ( )
t t 1 0 1 t t 1 t
y y x x v

= o +| +
( ) ( )
t t 1 0 1 t t 1 t
y y (1 ) x x u

= o +| +
( ) ( )
t t 1 0 1 t t 1 t
y y (1 ) x x v

= o +| +
denkleminde deien
varyans sorununu aratrmak iin aadaki yardmc
regresyon tahmin edilmitir.
Buna gre, deien varyans snamas iin hangi test
uyguIanmtr?
A)
B)
C)
D)
E)
White
ARCH-LM
Breusch-Pagan-Godfrey
Goldfeld-Quandt
Box-Pierce-Ljung
22.
23.
Dier sayfaya geiniz.
17

2012 - KPSS / AB-PS


modelinde hata terimlerinin
eklinde deien varyansl olduu bilinmektedir.
Bu durumda aadaki modeIIerden hangisinin EKK
(OLS) iIe tahmini bir probIem yaratmaz?
A)
B)
C)
D)
E)
1 2 2
Y X u = | +| +
1 2 2
2
Y
X u
X
= | + | +
1 2
2
2 2
X
Y u
X X
|
= + | +
2
1 2
2 2 2 2
X Y 1 u
X X X X
= | + | +
1 2 2
2 2
Y 1
X u
X X
= | + | +
24.
Bu denkIemdeki okIu dorusaI baIant
(muIticoIIinearity) iin aadaki ifadeIerden hangisi
dorudur?
0 1 1 2 2
Y X X u denkleminde = | + | + | +

1 2 X ,X
1 2
X 1, 42 0,90X , r 0,96 olarak bulunmutur.
(0,1) (0,2)
= + =

A)
B)
C)
D)
E)
olduu iin
arasnda nemli derecede oklu dorusal balant
vardr.
olduu iin
arasnda nemli derecede oklu dorusal balant
vardr.
olduu iin
arasnda nemli derecede oklu dorusal balant
vardr.
olduu iin
arasnda nemli derecede oklu dorusal balant
vardr.
olduu iin
arasnda nemli derecede oklu dorusal balant
vardr.
25.
Dier sayfaya geiniz.
18

2012 - KPSS / AB-PS


denkIeminde
nemIi derecede okIu dorusaI baIant
(muIticoIIinearity) sorunu varsa aadaki
ifadeIerden hangisi doru oIur?
A)
B)
C)
D)
E)
Parametrelerin EKK (OLS) tahmin edicileri yanszlk
(sapmaszlk) zelliini korur ancak bunlarn stan-
dart hatalar ykselme eiliminde olacandan t de-
erleri klr ve t snamas gvenirliini yitirir.
Parametrelerin EKK (OLS) tahmin edicileri yanszlk
(sapmaszlk) zelliini korur ancak bunlarn stan-
dart hatalar azalma eiliminde olacandan t de-
erleri byr ve t snamas gvenilir olmaz.
Parametrelerin EKK (OLS) tahmin edicileri yanl olur
ancak yaplan ngrler geerli olur.
Parametrelerin EKK (OLS) tahmin edicileri yanl olur
ve parametrelerin gven aralklar dar olur.
Katsaylardan en az birinin t oranlar istatistiksel
olarak anlamsz ve R
2
deerleri kk olur.
Bir regresyon modeIinde tanmIama (modeI kurma)
hatas oIup oImad hangi test yardmyIa kontroI
ediIebiIir?
A) B)
C) D)
E)
White Chow-F
ARCH-LM Dickey-Fuller
Ramsey Reset
26.
27.
Bir lke ekonomisi iin para talebi ile faiz oran
arasndaki ilikinin incelenmesi amacyla 1980-2011
aras er aylk verilerle aadaki model tahmini elde
edilmitir. Parantez iindeki deerler standart hatalardr.
Bu tahmin denkIemine gre, para taIebinin faiz
oranna gre ksa dnem ve uzun dnem
esnekIikIeri aadakiIerin hangisinde doru oIarak
veriImitir?
Ksa dnem Uzun dnem
esneklii esneklii
( ) ( ) ( )
( ) ( )
t t t 1
ln 2 0,0082 0,125ln 0,089ln
(0,003) (0,04) (0,05)
(0,006) (0,006)

M = + I + I


+ 0,042ln
t 2 t3
I + I 0,029ln
A)
B)
C)
D)
E)
0,089 0,029
0,089 0,042
0,125 0,285
0,042 0,285
-0,0082 0,029
datlm gecikme modeli bir dnmle
modeli hline getirilmitir. Burada olup
ile in hareketli ortalamasdr.
Burada kuIIanIan dnm, aadaki modeI veya
hipotezIerden hangisine gre yapImtr?
A)
B)
C)
D)
E)
Almon modeli
Koyck modeli
Uyarlamal Beklentiler hipotezi
Ksmi Uyarlama hipotezi
Rasyonel Beklentiler hipotezi
28.
29.
Dier sayfaya geiniz.
19

2012 - KPSS / AB-PS


Tahmin edilmesi gereken doru ekonometrik model
olarak veriliyor.
Tahmin ediImesi gereken doru modeI
yerine modeIi kuIIanIrsa
I. iIe iIikiIi ise tahmin
deerIeri yanI (sapmaI) ve tutarszdr.
II. iIe iIikisiz ise yanIdr (sapmaI).
III. iIe iIikisiz ise yanIdr (sapmaI).
ifadeIerinden hangiIeri doru oIur?
A) B) C)
E) D)
Yalnz Yalnz ve
ve ve
30.
Dier sayfaya geiniz.
20

2012 - KPSS / AB-PS


31. - 35. soruIar aadaki biIgiIere gre
cevapIaynz.
Aada bir e anl denklem modeli verilmektedir.
.
.
.
V.
Burada,
olup, isel deikenlerdir, dierleri dsal
deikenlerdir. Bir e anl denklem modelinde G ve K
srasyla modeldeki isel ve dsal deiken saylardr.
Modelin herhangi bir denkleminde ise G
*
ve K
*
srasyla
denklemde yer alan isel ve dsal deiken saylar,
G
**
ve K
**
srasyla denklemde yer almayan isel ve
dsal deiken saylardr.
Bir denklemin ayrt edilebilmesi (identification) iin
gerekli koul olan sra (sayma) kouluna
ve bir de yeterli koul olan rank (mertebe) kouluna
baklr.
K G G 1 veya K G 1 + > > ** ** ** *
ModeIde yer aIan iIk denkIemin her birinde rank
kouIunun saIand varsaymyIa, sra kouIuna
gre ayrt ediIebiIme durumu hakknda aadaki
ifadeIerden hangisi dorudur?
A)
B)
C)
D)
E)
. ve . denklemler tam, . denklem ar ayrt
edilmitir.
. ve . denklemler tam, . denklem ar ayrt
edilmitir.
. ve . denklemler tam, . denklem ar ayrt
edilmitir.
. denklem tam, . ve . denklemler ar ayrt
edilmitir.
., . ve . denklemler tam ayrt edilmitir.
ModeIde, I. denkIemin ayrt ediIme kouIIarndan
rank (mertebe) kouIunu aratrmak iin oIuturu-
Iacak A matrisi ve A matrisinin rank aadakiIer-
den hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)
( )
2
0 1
1 1 0 rank A 3
1 0 0
o (
(
, =
(
(


( )
2
1 0 0
1 1 0 rank A 3
0 1
(
(
, =
(
(
o


( )
2
1 0 0
0 1 rank A 3
1 1 0
(
(
o , =
(
(( )
2
1 0 0
0 1 rank A 1
1 1 0
(
(
o , =
(
(( )
2
1 0 0
1 1 0 rank A 1
0 1
(
(
, =
(
(
o


31.
32.
Dier sayfaya geiniz.
21

2012 - KPSS / AB-PS


ModeIin II. denkIemi ki AamaI En Kk KareIer
(2AEKK) iIe tahmin ediImek istendiinde doru
regresyon aamaIar aadakiIerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)
` ` `
`
` ` ` `
11
10
10 11 1
0 1 2
0 1
1 aama P Y v
P Y
2 aama P u
P
.
.
= t + t +
= t + t
u = | + | +
u = | + |

s
s
` ` ` `
`
` ` ` `
11
10 12
10 11 12 1
s 0 1 2
s 0 1
1 aama P Y W v
P Y W
2 aama P u
.
.
= t + t + t +
= t + t + t
u = | + | +

u = | + | P
` ` `
`
` ` ` `
11
10
10 11 1
s 0 1 2
s 0 1
1 aama P W v
P Y
2 aama P u
P
.
.
= t + t +
= t + t
u = | + | +
u = | + |

` ` ` `
`
` ` ` `
11
10 12
10 11 12 1
s 0 1 2 2
s 0 1
1 aama P Y W v
P Y W
2 aama P W u
P
.
.
= t + t + t +
= t + t + t
u = | + | + | +
u = | + |

`
`
` ` ` ` `
10 11 12
s
0 1 2
s 0 1 2
1 aama P Y P
2 aama P u
P W
.
.
= t + t + t
u = | +| +
u = | +| + |

33. ModeIin IV. denkIemiyIe iIgiIi aadakiIerden
hangisi yanItr?
A)
B)
C)
D)
E)
Bu denklemde tahmin edilecek katsay olmadn-
dan hata terimi de yoktur.
Bu denklem, denge koulunu salamaktadr ve di-
er denklemin tahmin ilemlerinde kullanlr.
Bu denklem modelden karldnda model eksik
olur.
Bu denklemdeki deikenler ilk denklemin ayrt
edilme koullar aratrlrken dikkate alnmaz.
Bu gibi denklemlere bazen zdelik veya hesap
eitlii gibi adlar verilir.
ModeIin II. denkIemi ki AamaI En Kk KareIer
(2AEKK) iIe tahmin ediIirse bu tahmin edici, aa-
daki zeIIikIerden hangisini saIar?
A)
B)
C)
D)
E)
Yanszdr (sapmasz) ancak en kk varyansl
deildir.
Tutarldr ve byk varyansldr.
Hem yanszdr (sapmasz) hem de tutarldr.
Yanszdr (sapmasz), tutarldr ve en kk
varyansldr.
Yanldr (sapmal) fakat tutarldr.
34.
35.
Dier sayfaya geiniz.
22

2012 - KPSS / AB-PS


Bir e anl denklem sistemindeki bir
i 0 1 i i
Y X u = | + | +

denkleminde eer X ve u ilikili ise
i
X nin
i
u ile
ilikisiz olan ksmn ayrmak iin bir ara deiken
olan
i
Z kullanlacaktr.
i
Z nin, geerIi bir ara deiken oIabiImesi iin
tamas gereken kouIIar aadakiIerden
hangisidir?
i i
A)
B)
C)
D)
E)
36.
Dier sayfaya geiniz.
23

2012 - KPSS / AB-PS


37. - 38. soruIar aadaki biIgiIere gre
cevapIaynz.
Enflasyondaki deiimi aklamak iin 1962-2004 yllar
aras er aylk veriler kullanlarak aadaki regresyon
modelinin tahminine karar verilmitir.
Burada enflasyondaki deiimdir.
VeriIen modeI hakkndaki doru tanmIama
aadakiIerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)
Bu model, 4 gecikmeli otoregressif (kendiyle
balanml) bir model olup AR(4) olarak gsterilir.
t
Enf A 4 tane gecikmeli deerin dorusal
fonksiyonudur.
Bu model, 4 gecikmeli hareketli ortalama modeli
olup MA(4) olarak gsterilir ve 4 tane gecikmeli
deerin dorusal fonksiyonudur.
Bu model, 4 gecikmeli otoregressif (kendiyle
balanml) bir model olup MA(4) olarak gsterilir
fakat model dorusal deildir.
Bu model, 4 gecikmeli otoregressif (kendiyle
balanml) bir model olup AR(4) olarak gsterilir.
t
Enf A 4 tane gecikmeli deerin dorusal olmayan
fonksiyonudur.
Bu model, 4 gecikmeli hareketli ortalama modeli
olup ARMA(4,4) olarak gsterilir.
t
Enf A 4 tane
gecikmeli deerin dorusal olmayan fonksiyonudur.
37.
Verilen modeldeki parametrelerinin anlamsz
kt durumda bunlar dlanarak tahmin edilen model
aadadr. Parantez iindeki deerler standart
hatalardr.
Buna gre, 2005:I iin enfIasyondaki deiimin
ngrs katr?
t t 1
2004 V
Enf 0,019 0,318 Enf ve
(0,003) (0,021)
Enf 1,5
enflasyonda 1,5 puanlk art vardr.)

:
A = A
A =

(2004 V. dneminde, 2004 . dnemine gre
A) B) C)
E) D)
-0,378 -0,392 -0,458
-0,496 -0, 3 5 2
duraan bir sre olarak verilmekte ve AR(1) sreci
olarak biiminde yazlmaktadr.
Bu srece eIenik MA sreci aadakiIerden hangi-
sidir?
A) B)
C) D)
E)
38.
39.
Dier sayfaya geiniz.
24

2012 - KPSS / AB-PS


GARCH(1,1) modeIi aadaki denkIemIerden
hangisinde gsteriImektedir?
A)
B)
C)
D)
E)
0 1 t 1 2 t 2 t
2 2 2
u u

o = o + o + o
0 1 t 1 1 t 1 t
2 2 2
u

o = o + o + | o
0 1 t 1 2 t 2 t
2 2 2

o = o + o o + o o
t 0 1 1 t 1 t 1
u

o = o + o +| o
t 0 1 t 1 1 t 1
2 2
u

o = o + o + | o
40.
EKONOMETR TEST BTT.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDNZ. 25

2012 - KPSS / AB-PS STATSTK


1. Bu testte 40 soru vardr.
2. CevapIarnz, cevap kdnn statistik Testi iin ayrIan ksmna iaretIeyiniz.
50 rencinin buIunduu bir snfn renci kuI-
bne, bir bakan ve bir bakan yardmcs oImak
zere iki kiiIik ynetim kuruIu ka farkI biimde
oIuturuIabiIir?
A) B) C) D) E) 1225 2450 2500 4380 10.400
, ve olaslk
deerleri verilmitir.
Buna gre, kouIIu oIasIk deeri katr?
A) B) C) D) E) 0,24 0,28 0,44 0,50 0,78
1.
2.
Bir torbada 6 beyaz, 3 krmz top vardr. Torbadan,
yerine koyarak top ekiliyor.
Ik krmz topu ekmek iin bekIenen ekiIi says
katr?
A) B) C) D) E) 2 3 5 6 9
A ve B nin bugnden itibaren 20 yl yaamalar olasl
sras ile 0,8 ve 0,9 dur.
20 yI sresince (boyunca) A ve B den en az birinin
yayor oIma oIasI katr?
A) B)
C) D)
E)
0,72 0,85
0,92 0,95
0,98
3.
4.
Dier sayfaya geiniz.
26

2012 - KPSS / AB-PS


rastgele deikeninin olaslk younluk fonksiyonu
olarak veriliyor.
Buna gre, ann deeri aadakiIerden hangisidir?
A) B) C) D) E)
t
4

t
2
Y rastgele deikeninin olaslk younluk fonksiyonu
olarak veriliyor.
Buna gre, Y rastgeIe deikeninin daImnn
medyan (ortanca) aadakiIerden hangisidir?

< <

1
; 5 y 1
6
g(y)
0 ; d.h.

A) B) C) D) E) 0
5.
6.
X srekli rastgele deikeni yeni retilen bir ampuln
saat cinsinden mrn gstermek zere aadaki
olaslk younluk fonksiyonu ile ifade edilmektedir.
Buna gre, bu ampuIn ortaIama (bekIenen) mr
ka saattir?

>

3
; x 100
x
f(x)
0 ; d.h.

20.000
A) B) C) D) E) 100 150 200 350 500
oIduu biIinen, daIm biIin-
meyen X rastgeIe deikeninin varyans katr?
A) B) C) D) E) 2 3 4 6 9
7.
8.
Dier sayfaya geiniz.
27

2012 - KPSS / AB-PS


X ve Y rastgele deikenleri f(x, y) ortak olaslk
younluk fonksiyonuna sahiptir.
rastgeIe deikenIerinin
ortak oIasIk younIuk fonksiyonu buIunmak
istendiinde dnmn Jakobien matrisi
aadakiIerden hangisi oIur?
A) B)
C) D)
E)
Aada veriIen eIemeIerden hangisi yanItr?
A)
B)
C)
D)
E)
9.
10.
Parametresi oIan steI daIma sahip bir
rastgeIe deikeni iin oIasI katr?
A) B) C) D) E)
X ve Y kesikli rastgele deikenlerine ilikin bileik
olaslk dalm aada verilmitir.
Buna gre, fonksiyonunun bekIenen
deeri katr?
A) B) C) D) E)
11.
12.
Dier sayfaya geiniz.
28

2012 - KPSS / AB-PS


PrimaI modeIi
oIarak veriIen bir dorusaI programIama
probIeminin duaI modeIi aadakiIerden
hangisidir?
A) B)
C) D)
E)
= +
+ >
>
+ >
>
1 2
1 2
2
1 2
1 2
Min Z 5y 7y
3y 5y 7
2y 3
3 y y 5
y , y 0

= +
+ >
>
+ >
>
1 2
1 2
2
1 2
1 2
Min Z 5y 7y
3y 5y 7
2y 3
3y y 5
y , y 0

= +
+ s
s
+ s
>
1 2
1 2
2
1 2
1 2
Max Z 5y 7y
3y 5y 7
2y 3
3 y y 5
y , y 0

= +
+ s
s
+ s
>
1 2
1 2
2
1 2
1 2
Max Z 5y 7y
3y 5y 7
2y 3
3 y y 5
y , y 0

= +
+ >
>
+ >
>
1 2
1 2
2
1 2
1 2
Max Z 5y 7y
3y 5y 7
2y 3
3 y y 5
y , y 0

13. Ama fonksiyonu ve kstIaycIar
ise
oIarak veriIen bir dorusaI programIama
probIeminde deeri aadakiIerden
hangisidir?
A) B) C) D) E) 17 46 62 108 127
14.
Dier sayfaya geiniz.
29

2012 - KPSS / AB-PS


deikenli normal dalmn ortalama vektr ve
varyans-kovaryans matrisi
;
olarak verilmitir.
biiminde veriIen yeni deikenin
ortaIamas ve varyans srasyIa aadakiIerden
hangisidir?
A) B)
C) D)
E)
3 ; 3
15. ki deikenli n gzlemli bir rneklemden
fonksiyonu elde edilmitir.
Bu fonksiyondan eIde ediIecek iIiki matrisi (R)
aadakiIerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)
Drt deikenli ve n gzlemli bir rnekleme, temel
bileenler (principal components) analizi uygulanm ve
zdeerler (eigen values) srasyla 2,45; 1,15; 0,28;
0,12 olarak bulunmutur.
Birinci ve ikinci zdeerIerin (temeI biIeen) topIam
varyans akIama yzdesi katr?
A) B) C) D) E) 51 63 75 83 90
16.
17.
Dier sayfaya geiniz.
30

2012 - KPSS / AB-PS


biiminde
veriImi oIan iki deikenIi bir fonksiyonun konum
parametresi (ortaIama vektr) aadakiIerden
hangisidir?
A) B)
C) D)
E)
DeikenIerin snfIama (nominaI) veya sraIama
(ordinaI) Iek dzeyinde IImesi durumunda
aadaki iIiki katsayIarndan hangisi kuIIanImaz?
A)
B)
C)
D)
E)
Spearman iliki katsays
Kendal iliki katsays
Cramer iliki katsays
Pearson iliki katsays
Phi iliki katsays
18.
19.
hipotezini test etmek iin n=12 birimden
veri toplanmtr.
WiIcoxon iaretIi sra sayIar testi iin hesapIanan
test istatistiinin aIabiIecei en byk deer katr?
[M:Kitleye ilikin bilinmeyen medyan (ortanca)]
A) B) C) D) E) 12 66 78 120 132
3x4 lk bir apraz tablo iin birim says 150 ve hesapla-
nan Ki-kare istatistiinin deeri 12 olarak veriliyor.
Buna gre, Cramerin iIiki katsays katr?
A) B) C) D) E) 0,03 0,06 0,17 0,20 0,24
20.
21.
Dier sayfaya geiniz.
31

2012 - KPSS / AB-PS


Uzay almalarnda grevlendirilecek astronotlardan
16 snn yer ekimsiz ortamda nabz atlarnn daki-
kada 27,33 ortalama ve 4,28 standart sapma art
gsterdikleri bulunmutur.
AstronotIarn nabz at ortaIamasnn % 99 gven
dzeyinde, iinde buIunaca snr deerIeri nedir?
( ) = =
15;0,005 15;0,01
t 2,947 ; t 2, 602
A)
B)
C)
D)
E)
Bir gda firmasnca retilen konservelerin eksik gramajl
olduuna ilikin ikyetler zerine, 115 kutu konserve
rastgele seilerek tartlmtr.
Konserve arIkIarnn standartIara uygun oIup
oImadkIarnn yokIanmasnda kuIIanIabiIecek en
uygun (gI) test aadakiIerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)
Student t testi
Ki-kare testi
Varyans analizi testi
aret testi
Kolmogorov-Smirnov testi
22.
23.
Bir fabrikada gndz ve gece olmak zere ift vardiya
retim yaplmaktadr. Gece vardiyasnda yaplan
retimde daha ok kusurlu imalat yapld iddia
edilmektedir. Aadaki tabloda verilen retim deerleri
kullanlarak bu iddiann doruluu test edilmek
istenmitir.
Buna gre, Ki-kare ( ) test istatistik deeri katr?
A) B) C) D) E) 2,8 3,7 4,2 5,5 14,3
hipotezinin test edilmesinde rneklem varyans 16, test
istatistiinin deeri 48 olarak hesaplanmtr.
Buna gre, rnekIem ap (geniIii) katr?
A) B) C) D) E) 31 32 42 45 46
24.
25.
Dier sayfaya geiniz.
32

2012 - KPSS / AB-PS


Tek ynl bir varyans analizinde faktrn dzey says
3, rneklem ap (genilii) 12 dir.
HesapIanan F istatistiinin deeri 4 ve GeneI
KareIer TopIam 34 ise Hata KareIer TopIam katr?
A) B) C) D) E) 2 7 9 12 18
srecinin duraan oImas iin nn aIabiIecei
deer aadakiIerden hangisi oIabiIir?
= Z Z +0, 6Z + o
t

t-2 t t-1
A) B) C) D) E)
26.
27.
Deterministik trend ve mevsimsel bileenleri toplamsal
olarak yapsnda bulunduran bir srece uyum gsteren
zaman serisinin modeli,
olarak tahmin edilmitir.
Buna gre, bu modeIin t=25 iin ngr deeri
katr?
A) B) C) D) E) 82 80 78 75 72
A, B, C harfIeri iIe gsteriIen deneme iin oIutu-
ruIabiIecek ka tane Latin Kare dzenIemesi vardr?
A) B) C) D) E) 3 6 9 12 18
28.
29.
Dier sayfaya geiniz.
33

2012 - KPSS / AB-PS


A faktr 6 dzeyi olan zel seimli; B faktr de Ann
her bir dzeyi iinde rastgele seilmi beer dzeyli
faktrlerdir.
Her bir hcrede er gzIem yapImsa A faktrne
ait bekIenen kareIer ortaIamas nedir?
A) B)
C) D)
E)
30.
Bir faktriyel deneyde, AB etkileim etkisi bloklarla
kartrldnda ve bu ilem 4 kez tekrarlandnda
aadaki varyans analizi sonu tablosu elde ediliyor.
Buna gre, hata terimine ait serbestIik derecesi
katr?
A) B) C) D) E) 0 2 4 6 8
31.
Dier sayfaya geiniz.
34

2012 - KPSS / AB-PS


Bir faktriyeI dzende AB etkiIeiminin biIeeni
oIan etkisi bIoka kartrImak istendiinde
aadaki bIokIardan hangisi eIde ediIir?
A)
B)
C)
D)
E)
32. Basit rastgele rnekleme yntemiyle 2400 birimlik kitle-
den, yerine koyarak 600 birimlik bir rneklem seilmesi
gerektii hesaplanmtr.
rnekIeme, yerine koymakszn yapIsayd hesap-
Ianan rnekIem ap (geniIii) ka oIurdu?
A) B) C) D) E) 150 400 480 500 750
N=50 birimlik bir kitleden tabakal rnekleme yntemi ile
tabaka aplaryla orantl olarak 10 birimlik rneklem
seilecektir. ve kitle ortalamas 19 dur.
Birinci tabakann topIam deeri 500 ise ikinci taba-
kann ortaIamas ve rnekIem ap (geniIii) katr?
Ortalama rneklem genilii
A)
B)
C)
D)
E)
15 4
15 6
20 4
25 5
25 6
33.
34.
Dier sayfaya geiniz.
35

2012 - KPSS / AB-PS


ekIindeki kitIeden, sistematik
rnekIeme yntemi iIe drtte bir rnekIem
seiIdiinde aadakiIerden hangisi, mmkn
sistematik rnekIemIerden deiIdir?
A)
B)
C)
D)
E)
10 kmeden oluan bir kitleden, basit kme rnekleme-
siyle 3 kme seilmitir. Bu kmelerdeki birim saylar
srasyla 30, 40 ve 25 tir. Her bir kmeden srasyla 6, 4
ve 5 birim seilmitir.
Bu kmeIer iin rnekIem ortaIamaIar srasyIa 6, 8
ve 4 ise kitIenin topIam deer tahmini katr?
A) B) C) D) E) 600 880 1000 1800 2000
35.
36.
Tek aklayc deikenli, n=10 gzlemli basit bir
regresyon modelinde
deerleri elde edilmitir.
Buna gre, dorusaI regresyon katsays (b) deeri
katr?
A) B) C) D) E)
Bir firmann 1995-2003 yllarna ilikin sat gelirlerinden
biimindeki trend denklemi (modeli)
elde edilmitir. Firmann 2008 ylna ilikin sat gelirleri
tahmini 45,56 dr.
Bu firmann 2010 yIna iIikin tahmin sat geIiri
katr?
A) B) C)
E) D)
24,45 29,05 49,66
61,82 76,11
37.
38.
Dier sayfaya geiniz.
36

2012 - KPSS / AB-PS


deikenleri arasndaki Pearson iliki
katsaylar olarak
verilmitir.
deikeninin etkisi sabit tutuIduunda ve
deikenIeri arasndaki ksmi iIiki
katsays aadakiIerden hangisidir?
= = =
12 13 23
r 0,81, r 0,77 ve r 0,79
A) B) C) D) E) -0,66 0,00 0,17 0,51 0,84
39. Bir dorusal regresyon analizinde, baml deiken (y)
ile bamsz deiken arasndaki ilikiyi gsteren
regresyon dorusu aadaki gibidir.
Buna gre, regresyon modeIi (denkIemi) iIe
akIanabiIen deiimi aadakiIerden hangisi
verir?
A)
B)
C)
D)
E)
40.
37

2012 - KPSS / AB-PS KAMU YNETM


1. Bu testte 40 soru vardr.
2. CevapIarnz, cevap kdnn Kamu Ynetimi Testi iin ayrIan ksmna iaretIeyiniz.
AadakiIerden hangisi, organik dayanmadr?
A)
B)
C)
D)
E)
Aile dayanmas
Snf dayanmas
Klan dayanmas
levsel dayanma
blm eksenli dayanma
Webere gre aadakiIerden hangisi, brokrasinin
ortaya k nedenIerinden biridir?
A)
B)
C)
D)
E)
Seklerleme
Para ekonomisinin gelimesi
ehir devletlerinin gelimesi
Mutlaki devletin zlmesi
Geni ailenin paralanmas
AadakiIerden hangisi, siyasaI partiIerin iIevIerin-
den biri deiIdir?
A)
B)
C)
D)
E)
Temsil
Siyasal devirme
Siyasal mzakere
Menfaatlerin birletirilmesi
Siyasal sosyalleme ve mobilizasyon
1.
2.
3.
AadakiIerden hangisi, devIetin temeI zeIIikIerin-
den biri deiIdir?
A) B)
C) D)
E)
Kamusallk Aklclk
Corafi alan Hkmetme
Meruluk
AadakiIerden hangisi, IiberaIizmin iIkeIerinden
biri deiIdir?
A) B)
C) D)
E)
Eitlik zgrlk
Bireycilik Snrl devlet
Piyasa ekonomisi
AadakiIerden hangisi, parIamentonun grevIeri
arasnda yer aImaz?
A)
B)
C)
D)
E)
Referanduma karar verme
Siyasi amalar oluturma
Hkmete gvenoyu verme
karlar birletirme
Denetleme
4.
5.
6.
Dier sayfaya geiniz.
38

2012 - KPSS / AB-PS


MiIIetvekiIi sorumsuzIuu ve dokunuImazIkIa iIgiIi
aadaki ifadeIerden hangisi yanItr?
A)
B)
C)
D)
E)
Milletvekili sorumsuzluunun dier ad krs
dokunulmazldr.
Dokunulmazlkla amalanan kamu yarardr.
Sorumsuzluk; milletvekillerinin oy, sz ve
dncelerini serbeste ifade edebilmelerini
salamaya yneliktir.
Krs dokunulmazl, milletvekillerinin
parlamentoya hesap vermelerine engel deildir.
Dokunulmazlk kaldrldnda milletvekillii sona
erdiinden kii yarglanabilir.
AadakiIerden hangisi, hukuk devIeti iIkesinin bir
kouIu deiIdir?
A)
B)
C)
D)
E)
Devletin snrlandrlmas
Yasalarn anayasaya uygunluunun salanmas
Parlamenter sistemin kurallarnn benimsenmesi
darenin kararlarnn yarg denetimine tabi olmas
Yasa nnde eitliin salanmas
1982 Anayasasnn su ve cezaIara iIikin hkm-
Ierine gre, aadaki ifadeIerden hangisi yanItr?
A)
B)
C)
D)
E)
Ceza sorumluluu kiiseldir.
lm ve genel msadere cezas verilemez.
Sululuu hkmen sabit oluncaya dek kimse sulu
saylamaz.
Yurtta, hibir gerekeyle su sebebiyle yabanc bir
lkeye verilemez.
Ceza ve ceza yerine geen gvenlik tedbirleri ancak
kanunla konulur.
7.
8.
9.
AadakiIerden hangisi, asIi kurucu iktidarIarn bir
zeIIii deiIdir?
A)
B)
C)
D)
E)
ounlukla sava, darbe ve rejim deiikliklerinde
ortaya kmas
Bir hukuk boluu durumu olmas
Anayasa yapma yetkisini kullanabilmesi
Yetkisini, kendisinden nce var olan pozitif hukuk
normlarndan almas
Hukuktan ok, siyaset biliminin konusu olmas
AadakiIerden hangisi, bir metne anayasa ad
veriIebiImesi iin gerekIi oIan niteIikIerden biridir?
A)
B)
C)
D)
E)
Devletin ana erklerinin kuruluuna yer vermesi
Devlet biimi olarak cumhuriyeti benimsemesi
zgrlk olmas
Deitirilmesinin g koullara balanm olmas
Seim ve halk oylamalarna dair dzenlemeleri
iermesi
AadakiIerden hangisi, 1982 Anayasasnn Kiinin
HakIar ve devIeri BImnde yer aImaz?
A)
B)
C)
D)
E)
Zorla altrma yasa
Eitim ve renim hakk ve devi
Mlkiyet hakk
Dzeltme ve cevap hakk
Basn hrriyeti
10.
11.
12.
Dier sayfaya geiniz.
39

2012 - KPSS / AB-PS


Trk kamu ynetimiyIe iIgiIi aadaki ifadeIerden
hangisi yanItr?
A)
B)
C)
D)
E)
Kuruluu, merkezden ynetim ve yerinden ynetim
esaslarna dayanr.
Bakanlklar; merkez tekilat ile ihtiyaca gre kurulan
tara ve yurt d tekilatndan ve bal ve ilgili kuru-
lulardan meydana gelir.
Bakanlklarn, valiliklerin ve kaymakamlklarn ayr
tzel kiilikleri vardr.
Merkez ynetimde ileyi, yetki younluu ilkesine
gre salanr ve hiyerari ilikisi zerinde yrr.
llerin idaresi, yetki genilii esasna dayanr.
KameraIizm dncesi iIe iIgiIi oIarak aadaki
ifadeIerden hangisi yanItr?
A)
B)
C)
D)
E)
Prusya kkenli bir ynetim dncesidir.
Devlet, dier btn faktrlere gre baskndr.
Kameralistler, devletin hizmetkrdr.
Merkantilizmin yansmas olarak deerlendirilebilir.
Temel hedefi feodalizmin glenmesidir.
AadakiIerden hangisi, bir komuta birimidir?
A)
B)
C)
D)
E)
Maliye Bakanl dari ve Mali ler Dairesi
Bakanl
Mill Eitim Bakanl Denetim Birimi Bakanl
Kalknma Bakanl Hukuk Mavirlii
Ekonomi Bakanl Personel Dairesi Bakanl
ileri Bakanl Mahall dareler Genel Mdrl
13.
14.
15.
Her ii grmenin en iyi tek yolu oIduunu savunan
ve abaIarn bu yoIun buIunarak retim srecine
uyguIanmasna yneIten rgt kuram aadaki-
Ierden hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)
nsan likileri Yaklam
Sistem Yaklam
Durumsallk Yaklam
Bilimsel Ynetim Yaklam
Entelektel Sermaye Yaklam
AadakiIerden hangisi, adhokratik rgtseI
yapIarn bir zeIIii deiIdir?
A)
B)
C)
D)
E)
Belirli, zel bir amaca ynelik olmas
Hiyerarinin kaynann biimsel otorite olmas
Hzl deien evresel ortamlara uygun olmas
rgtsel blmlemede uzmanlamann temel
alnmas
Geici nitelikte olmas
AadakiIerden hangisi, kIasik rgt kuramcIarnn
temeI rgtIenme iIkeIeri arasnda yer aImaz?
A)
B)
C)
D)
E)
Denetim evresinin snrll
Uzmanlama
Komuta birlii
Komuta-kurmay ayrm
zerklik
16.
17.
18.
Dier sayfaya geiniz.
40

2012 - KPSS / AB-PS


Aadaki yazma sreIerinden hangisi, rgtIen-
me iIkeIerine uygun deiIdir?
A)
B)
C)
D)
E)
Vali l zel idare genel sekreteri l zel idare
salk ileri daire bakan
Genel mdr Daire bakan ube mdr
Vali Bykehir belediye bakan Kaymakam
Vali l mill eitim mdr Lise mdr
Rektr Dekan Blm bakan
AadakiIerden hangisi, kamu poIitikas anaIiz
modeIIerinden biri deiIdir?
A) B)
C) D)
E)
Kriz modeli Elit modeli
Sre modeli Sistem modeli
Grup modeli
EIektronik haberIeme aIannda faaIiyet gsteren bir
zeI irketin, idareden aId izne dayaI oIarak kamu
hizmeti vermesi, kamu hizmetinin yrtImesi usuI-
Ierinden hangisiyIe adIandrIr?
A)
B)
C)
D)
E)
Mterek emanet usul
Ruhsat usul
ltizam usul
Yap-ilet usul
Emanet usul
19.
20.
21.
. Kaldrma
. Geri alma
. ptal
V. Dzeltme
V. Deitirme
YukardakiIerden hangiIeri, idari iIem zerinde
gemie etkiIi oIacak ekiIde sonu dourur?
A) B)
C) D)
E)
, ve , ve V
, V ve V , ve V
, V ve V
Rekabet Kurulu tarafndan verilen para cezasnn sre-
sinde denmemesi zerine stanbul Byk Mkellefler
Vergi Dairesi Bakanl tarafndan bir deme emri
dzenlenmitir.
Buna gre, bu deme emrine kar aIacak davada
grevIi ve yetkiIi mahkeme aadakiIerden
hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)
Dantay
Ankara dare Mahkemesi
Ankara Vergi Mahkemesi
stanbul dare Mahkemesi
stanbul Vergi Mahkemesi
AadakiIerden hangisinin seimIe ibana geI-
mesi, dorudan 1982 Anayasasnn emridir?
A)
B)
C)
D)
E)
l genel meclisi
Bykehir belediye bakan
Belediye bakan
Belediye encmeni
Muhtar
22.
23.
24.
Dier sayfaya geiniz.
41

2012 - KPSS / AB-PS


657 sayl Devlet Memurlar Kanununa tabi bir memura,
iledii bir fiil nedeniyle savunma alnmakszn ve fiil
tarihinden 3 yl sonra disiplin cezas verilmitir.
Buna gre bu iIem,
. konu,
. ekil,
. sebep,
V. yetki
unsurIarnn hangiIeri bakmndan sakattr?
A) B)
C) D)
E)
Yalnz ve
ve V ve V
, ve V
Hukuka uygun kamuIatrmasz eI atma oIarak da
biIinen ortakIk pay uyguIamasyIa iIgiIi aadaki
ifadeIerden hangisi yanItr?
A)
B)
C)
D)
E)
badet yeri ina etmek iin yaplabilir.
lgili arsa veya arazinin en fazla % 40na el
konabilir.
3194 sayl mar Kanunuyla dzenlenmitir.
Uygulama iin kamulatrma karar alnmas
gerekmez.
El konan ksmn bedeli, uygulamay yapan idarece
denir.
Kamu maIIaryIa iIgiIi aadaki ifadeIerden hangisi
yanItr?
A)
B)
C)
D)
E)
Haczedilemezler.
Kamulatrlamazlar.
Tapuya tescilleri zorunludur.
Zaman amyla kazanlamazlar.
zerlerinde, snrl ayni hak tesis edilemez.
25.
26.
27.
AadakiIerden hangisinin, devIet tzeI kiiIiinden
ayr bir kamu tzeI kiiIii vardr?
A) B)
C) D)
E)
l genel idaresi le idaresi
Bucak Ky
Bakanlar Kurulu
5216 sayI Bykehir BeIediyesi Kanununa gre,
Bykehir BeIediyesi en az ka iIeyi veya iIk
kademe beIediyesini kapsamaIdr?
A) B) C) D) E) 2 3 4 5 6
5393 sayI BeIediye Kanununa gre, beIediye
snrIarnn kesinIeme sreci aadakiIerin
hangisinde veriImitir?
A)
B)
C)
D)
E)
Belediye meclisinin karar, kaymakamn gr,
valinin onay
Belediye bakannn karar, valinin gr, ileri
Bakannn onay
Valinin karar, kaymakamn gr, ileri
Bakannn onay
Belediye meclisinin karar, belediye bakannn
gr, kaymakamn onay
Valinin karar, belediye meclisinin gr,
Babakann onay
MahaII idareIerin, beIirIi kamu hizmetIerinin grI-
mesi amacyIa kendi araIarnda birIik kurmaIar,
1982 Anayasasna gre aadakiIerden hangisinin
iznine tabidir?
A) B)
C) D)
E)
Cumhurbakan Babakan
Bakanlar Kurulu ileri Bakan
Vali
28.
29.
30.
31.
Dier sayfaya geiniz.
42

2012 - KPSS / AB-PS


MahaIIe muhtarIyIa iIgiIi aadaki ifadeIerden
hangisi yanItr?
A)
B)
C)
D)
E)
Mahalle muhtarlnn kamu tzel kiilii yoktur.
Mahalle muhtarl, genel ynetimin yetki alan
iinde olan konularda alr.
Mahalle muhtarlnn kendi btesi ve personeli
vardr.
Mahalle muhtar ve ihtiyar heyeti, mahallede oturan
semenlerce seilerek oluturulur.
Mahalle muhtarl, kentlerde belediye ynetim
alannda varlk gsteren bir semt rgtlenmesidir.
KentIerin bykI iIe bykIk sraIar arasnda
bir baIant buIunduunu varsayan Sra-BykIk
KuraI aadakiIerden hangisine aittir?
A) B)
C) D)
E)
George Zipf Louis Wirth
Mark Jefferson Max Weber
Emile Durkheim
2010 yI itibaryIa aadaki corafi bIgeIerden
hangisinin kentIeme dzeyi dierIerine oranIa
en fazIa oImutur?
A) B)
C) D)
E)
Ege Dou Anadolu
Gneydou Anadolu Karadeniz
Anadolu
32.
33.
34.
Toplum iinde yaamak belirli sorumluluklar ve
davran ekillerini gerektirir. nsann toplumla
tanmas ise ailede balar. Aile, yelerini toplum
hayatna hazrlar.
AiIenin bu zeIIii, yeIerine aadaki topIumsaI
roIIerden hangisini kazandrmaya yneIiktir?
A)
B)
C)
D)
E)
Ergenlik
Yetikinlik
Kendini gerekletirme
Vatandalk
Ebeveynlik
AadakiIerden hangisi, eitimin gizIi iIevIerinden
biri deiIdir?
A)
B)
C)
D)
E)
Yeni toplumsal ilikiler kurma imkn salamas
Nitelikli i gc yetitirilmesine katkda bulunmas
Cinsiyet ayrmcln engellemesi
Geici olarak da olsa isizlii azaltmas
zellikle yksekretimde insanlarn elerini
bulmas
AadakiIerden hangisi, Demokrat Parti dneminde
yaanan ekonomik geIimeIer arasnda yer aImaz?
A)
B)
C)
D)
E)
Sovyetler Birliinden mali yardm alnmas
Tarmda makinelemenin artmas
Barajlarn ve su kanallarnn yaplmas
Kara yollarnn yaplmas
D borcun artmas
35.
36.
37.
Dier sayfaya geiniz.
43

2012 - KPSS / AB-PS


AadakiIerden hangisi, Tanzimat Fermannda
dzenIenen konuIar arasnda yer aImaz?
A)
B)
C)
D)
E)
Vergi
Askerlik
Klk kyafet
Yasa karsnda eitlik
Can, mal ve namus gvenlii
OsmanI tebaas tarafndan karIan iIk zeI gazete
aadakiIerden hangisidir?
A) B)
C) D)
E)
Hrriyet Tasvir-i Efkr
Takvim-i Vakayi Ceride-i Havadis
Tercman- Ahval
AadakiIerden hangisi, 1972-1980 yIIar arasnda
faaIiyet gsteren siyasi partiIerden biri deiIdir?
A)
B)
C)
D)
E)
Adalet Partisi
Anavatan Partisi
Mill Selamet Partisi
Cumhuriyet Halk Partisi
Milliyeti Hareket Partisi
38.
39.
40.
KAMU YNETM TEST BTT.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDNZ. 44

2012 - KPSS / AB-PS ULUSLARARASI LKLER


1. Bu testte 40 soru vardr.
2. CevapIarnz, cevap kdnn UIusIararas IikiIer Testi iin ayrIan ksmna iaretIeyiniz.
. Neorealizm
. Realizm
. Neoliberalizm
Yukardaki uIusIararas iIikiIer teoriIerinden
hangiIeri, uIusIararas sistemin yapsnn devIet
davranIarn beIirIediini iIeri srer?
A) B) C)
E) D)
Yalnz Yalnz Yalnz
ve ve
. Pozitivist
. Davransalc
. Normativist
Gelimi lkelerin, az gelimi lkelere kar sorumlu-
luklar var mdr? aratrma sorusu yukardaki teorik
anIayIardan hangiIerinin kapsamna girer?
A) B) C)
E) D)
Yalnz Yalnz Yalnz
ve ve
Aadaki uIusIararas iIikiIer teoriIerinden hangisi,
probIem zc bir teori oIarak snfIandrImaz?
A) B) C)
E) D)
Liberalizm Realizm Neorealizm
Eletirel Teori levselcilik
1.
2.
3.
Apartheid rejimiyIe iIgiIi aadaki ifadeIerden
hangisi dorudur?
A)
B)
C)
D)
E)
Bir lkede aznln ounlua ynelik asimilasyon
politikasdr.
Bir lkedeki farkl etnik, dinsel ve dilsel gruplar
arasnda ayrmcln nlenmesine ynelik yasal
sistemdir.
Bir lkede rk ayrmclnn yasal olarak
uygulanmasdr.
Bir lkede ounluun aznla ynelik asimilasyon
politikasdr.
Bir lkede rklar aras eitliin temel ilke olarak
kabul grmesidir.
TarafIardan birinin g ve kapasite asndan zayf
ama etkiIi yntemIeri kuIIand sava tr
aadakiIerden hangisidir?
A) B)
C) D)
E)
sava Caydrc sava
Konvansiyonel sava Snrl sava
Asimetrik sava
AadakiIerden hangisi, ok uIusIu irketIeri bir
aktr oIarak kabuI etmez?
A) B)
C) D)
E)
Realizm Postmodernizm
Neoliberalizm Emperyalizm
Kreselleme Yaklam
4.
5.
6.
Dier sayfaya geiniz.
45

2012 - KPSS / AB-PS


AadakiIerden hangisi, uIusIararas iIikiIer ku-
ramIarndan ngiIiz OkuIu iIe iIgiIi bir kavramdr?
A)
B)
C)
D)
E)
Rasyonel tercih
Uluslararas toplum
Sfr toplaml oyun
Gcn dalm
Alglama-yanl alglama
Aadaki uIusIararas iIikiIer kuramIarndan
hangisi, uIusIararas iIikiIeri sistemik dzeyde
eIe aImaz?
A)
B)
C)
D)
E)
Kompleks Karlkl Bamllk
Karar Verme Yaklam
Bamllk Okulu
Dnya Sistemi
Neorealizm
. Devlet bakan
. Hkmet bakan
. Dileri bakan
V. Bykeliler
YukardakiIerden hangiIeri, yetki beIgesine gerek
kaImadan her konuda ve her yerde antIama gr-
meIerinin yrtImesi ve metnin saptanmasnda
geneI oIarak yetkiIidir?
A) B) C)
E) D)
Yalnz ve ve
, ve , , ve V
7.
8.
9.
Danma kouIIu imza iIe iIgiIi aadaki ifadeIerden
hangisi dorudur?
A)
B)
C)
D)
E)
Temsilcilerin, adlarnn ba harflerini koymak sure-
tiyle bir antlama metnini saptamalardr.
Antlama metninin ieriinin kabulnn deerlen-
dirilmesiyle ilgili kukular tanmas durumunda
atlan imza trdr.
Antlamann grmesine katlan taraflara antlama
metnini imzalamalar iin, metnin kabulnden ba-
layarak belirli bir sre tannmasdr.
Antlama grmelerinin bitiminde verilen kesin
imzalama trdr.
Antlamann uygulanmas bakmndan taraf dev-
letlerin, aralarnda dzenli danma usuln esas
almalarn ifade eden imzalama trdr.
Soykrm suunu benzer niteIikIi dier suIardan
ayran temeI unsur aadakiIerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)
Kasten ldrme
Sistematik ldrme
Bireysel cezai sorumluluk dourma
Bar zamannda da gerekleebilme
zel yok etme kast gtme
. Yaplageli kurallar
. Hukukun genel ilkeleri
. Yarg veya hakemlik organlar kararlar
YukardakiIerden hangiIeri, uIusIararas hukukun
asI kaynakIar arasnda sayImaz?
A) B) C)
E) D)
Yalnz Yalnz ve
ve ve
10.
11.
12.
Dier sayfaya geiniz.
46

2012 - KPSS / AB-PS


Kendi geIeceini beIirIeme hakk erevesinde,
kendi bamsz devIetini iIan etme seeneine
getiriIen snrIamay ifade eden temeI uIusIararas
hukuk iIkesi aadakiIerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)
yi niyet ilkesi
ilerine karmama ilkesi
Toprak btnl ilkesi
Ulusal yetki ilkesi
Mcbir sebep ilkesi
AadakiIerden hangisi, uIusIararas insancI
hukukun baIayc kaynakIar arasnda yer aImaz?
A)
B)
C)
D)
E)
1907 La Haye Szlemeleri
1949 Cenevre Szlemeleri
1977 Ek Protokolleri
1954 Kltr Mallarnn Korunmas Szlemesi
1962 Kzlha Kurallar
Bir faaIiyetten yarar saIayan kiinin, bu faaIiyetin
oIas oIumsuz etkiIerini gidermekIe de ykmI
oIaca anIamna geIen uIusIararas sorumIuIuk tr
aadakiIerden hangisidir?
A) B)
C) D)
E)
Objektif sorumluluk Subjektif sorumluluk
Mutlak sorumluluk radi sorumluluk
Kasti sorumluluk
13.
14.
15.
Bar Gc KuvvetIeri oIarak biIinen BirIemi MiI-
IetIer uyguIamaIarn, GvenIik Konseyinin aId
zorIama tedbirIerinden ayrt eden temeI zeIIik
aadakiIerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)
Asker bir nlem olmas
BM ama ve ilkelerine uygun olmas
Blgesel atma olmas durumunda bavurulmas
lke devletinin rzasnn alnmas
Bal kuvvetlerin meru mdafaa hakkna sahip
olmas
AadakiIerden hangisinin uIusIararas hukuk
kiiIii, snrI ve iIevseI oIarak tanmIanr?
A) B)
C) D)
E)
Devletler Uluslararas rgtler
Bireyler Birey gruplar
Aznlklar
AadakiIerden hangisi, devIetIerin kimi egemenIik
yetkiIerine sahip oIduu uIusIararas deniz aIanIar
arasnda yer aImaz?
A)
B)
C)
D)
E)
Mnhasr ekonomik blge
Balklk blgesi
Kta sahanl
Bitiik blge
sular
16.
17.
18.
Dier sayfaya geiniz.
47

2012 - KPSS / AB-PS


AadakiIerden hangisi, Fransann 1966da
NATOnun asker kanadndan kmasnn neden-
Ierinden biridir?
A)
B)
C)
D)
E)
Nkleer silahlarn kullanlmasnda veto hakkna
sahip olmak istemesi
Cezayir Bamszlk Sava srasnda NATO
yelerinin tutumu
Arap-srail sorunu karsnda ABDnin tutumu
SSCBnin Afganistan igal etmesi
Svey Bunalm srasnda ABD ile gerginlik
yaanmas
AadakiIerden hangisi, ki Sava Aras Dnemin
uIusIararas geIimeIerinden biri deiIdir?
A)
B)
C)
D)
E)
talyann Habeistan igal etmesi
Japonyann Koreyi igal etmesi
Almanyann ekoslovakyay igal etmesi
SSCBnin Macaristan igal etmesi
Almanya ile Avusturyann birlemesi
AadakiIerden hangisi, MarshaII PIannn hedef-
Ierinden biri deiIdir?
A)
B)
C)
D)
E)
Avrupa Ekonomik birlii rgtnn kurulmas
Bat Avrupada btnleme yolunda bir ekonomik
altyapnn hazrlanmas
Bat Avrupa devletleri arasnda ticaretin
canlandrlmas
ABDnin sanayi retimi iin Avrupada alm gc
yksek bir pazar yaratlmas
Bat Avrupada Sovyetler Birliine kar asker ittifak
yaratlmas
19.
20.
21.
AadakiIerden hangisi, Yumuama Dnemi geIi-
meIerinden biridir?
A)
B)
C)
D)
E)
Stratejik Silahlarn Snrlandrlmas Grmelerinin
balamas
Avrupa nsan Haklar Szlemesinin imzalanmas
nsan Haklar Evrensel Beyannamesinin ilan
edilmesi
Varova Paktnn kurulmas
Dnya Ticaret rgtnn kurulmas
Aadaki eyIemIerden hangisiyIe Trkiye, Bat
BIoku iinde yer aImak istediini iIk kez aka
gstermitir?
A)
B)
C)
D)
E)
ncirlik ss'nn kurulmas
Truman Doktrininin kabul edilmesi
NATOya tam yelik bavurusu yaplmas
Marshall Plannn kabul edilmesi
Kore Savana muharip tugay gnderilmesi
Aadaki konuIardan hangisi, 1923 Lozan Bar
AntIamasnda dzenIenmemitir?
A)
B)
C)
D)
E)
Boazlar blgesinin askerden arndrlmas
Trakya snr blgesinin askerden arndrlmas
Trkiye-ran snr
Trkiye-Suriye snr
Kapitlasyonlarn kaldrlmas
22.
23.
24.
Dier sayfaya geiniz.
48

2012 - KPSS / AB-PS


Aadaki ceza mahkemeIerinden hangisi, BirIemi
MiIIetIer GvenIik Konseyi kararyIa kuruImutur?
A)
B)
C)
D)
E)
Uluslararas Ceza Mahkemesi
Tokyo Mahkemesi
Nremberg Mahkemesi
Eski Yugoslavya in Uluslararas Ceza Mahkemesi
Russell Mahkemeleri
Aadaki IkeIerden hangisi, UIusIararas Ceza
Mahkemesi Statsne taraftr?
A) B) C)
E) D)
ABD srail Trkiye
Fransa in
AadakiIerden hangisi, Trkiye iIe Yunanistan
arasndaki Ege Denizi uyumazIkIarndan biri
deiIdir?
A)
B)
C)
D)
E)
Kta sahanlnn snrlandrlmas
Kara sularnn genilii
FR hatt
Baz Ege adalarnn silahszlandrlm stats
sularn belirlenmesi
Aadaki IkeIerden hangisi, NkIeer SiIahIarn
YayImasnn nIenmesi AntIamasna taraf
deiIdir?
A) B) C)
E) D)
ran Pakistan in
ABD Fransa
25.
26.
27.
28.
AadakiIerden hangisi, NATOnun Kosova operas-
yonunun sonuIarndan biri deiIdir?
A)
B)
C)
D)
E)
Kosovann bamszln ilan etmesi
Balkanlarda ABD-Rusya gerginliinin artmas
Balkanlarda saldrgan bir Slav milliyetiliinin hkim
olmas
Balkanlarda ABD ve AB etkisinin ykselmesi
Balkanlarda Arnavut milliyetiliinin ykselmesi
AadakiIerden hangisi, Irak Iideri Saddam
Hseyinin 2 Austos 1990da Kuveyti igaI
gerekeIerinden biri deiIdir?
A)
B)
C)
D)
E)
Kuveyt ve Suudi Arabistann rakta Baas rejimine
kar muhalif hareketleri destekliyor olmalar
rakn ran Sava sonras Arap lkelerine 80 milyar
dolar borlanm bulunmas
rakn ran tehdidine kar koruduunu iddia ettii
Suudi Arabistan ve Krfez devletlerinden ran Sa-
va sonrasnda bekledii destei bulamamas
Saddam Hseyinin, Kuveytin tarihsel olarak rakn
bir paras olduunu savunmas
Kuveytin, tartmal Rumeyla petrol blgesindeki
petrol retimini anlamalara aykr biimde ar
artrmas
AadakiIerden hangisi, uIusIararas rgt
niteIiine sahip deiIdir?
A) B)
C) D)
E)
Arap Ligi slam birlii rgt
Afrika Birlii NATO
G-8
29.
30.
31.
Dier sayfaya geiniz.
49

2012 - KPSS / AB-PS


Aadaki IkeIerden hangisi, angay birIii rg-
t yesi deiIdir?
A) B) C)
E) D)
in Rusya Kazakistan
Moolistan Tacikistan
AadakiIerden hangisi, BirIemi MiIIetIer
rgtnn ana organIar arasnda yer aImaz?
A)
B)
C)
D)
E)
Gvenlik Konseyi
Bakanlar Konseyi
Ekonomik ve Sosyal Konsey
Vesayet Konseyi
Genel Kurul
GvenIik TopIumu Kuramna gre aadakiIerden
hangisi, uIusIararas rgtIerin uIusIararas sis-
temde bar hkim kIma yntemIeri kapsamnda
deerIendiriIemez?
A)
B)
C)
D)
E)
Ortak deerleri hkim klmak
Devletlerin bir sorun karsnda olas tavr allarn
ngrlebilir klmak
Tehditlere kar ittifak sistemleri yaratmak
Devletlerin birbirlerinin ihtiyalarna cevap verebilme
kapasitelerini artrmak
Ortak karar alma ve sorun zme mekanizmalar
yaratmak
32.
33.
34.
2010 yInda Trkiye-BreziIya-ran arasnda imzaIa-
nan Tahran DekIarasyonunun konusu aadaki-
Ierden hangisidir?
A) B)
C) D)
E)
Nkleer takas Uluslararas terr
Asker i birlii Kltrel i birlii
Serbest ticaret
Trkiye-AET ortakInn gei dnemi aadakiIer-
den hangisiyIe dzenIenmitir?
A)
B)
C)
D)
E)
Ankara Anlamas
Gmrk Birlii Anlamas
1/95 sayl Ortaklk Konseyi Karar
Katma Protokol
Ek Protokol
Trkiye, aadaki oIayIarn hangisinden sonra Ku-
ds BakonsoIosIuunu kapatma karar aImtr?
A)
B)
C)
D)
E)
1987de ntifadann balamas
1993te srail ve Filistin Kurtulu rgtnn Oslo
Anlamasn imzalamalar
1980de srailin Kuds ilhak ettiini aklamas
1969da Mescid-i Aksaya kundaklama giriiminde
bulunulmas
2010da srail askerlerinin Mavi Marmara gemisine
saldrmalar
35.
36.
37.
Dier sayfaya geiniz.
50

2012 - KPSS / AB-PS


AadakiIerden hangisi, Avrupa BirIiinin katIm
ortakI beIgeIeri erevesinde siyasi kriterIer
asndan Trkiyeye yneIttii eIetiriIerden biri
deiIdir?
A)
B)
C)
D)
E)
fade zgrlnn nndeki engeller
Sivil-asker ilikileri
niter devlet yaps
kencenin nlenmesi
Yarg reformu
AB yeIik srecinde Trkiyenin adayIk statsnn
aka tannd zirve aadakiIerden hangisidir?
A) B)
C) D)
E)
Lksemburg Zirvesi Helsinki Zirvesi
Brksel Zirvesi Kopenhag Zirvesi
Nice Zirvesi
AadakiIerden hangisi, Trkiyenin Trk Cumhu-
riyetIeriyIe iIikiIerini geIitirmesi kapsamnda
deerIendiriIemez?
A)
B)
C)
D)
E)
THYnin Trk Cumhuriyetlerinin bakentlerine
seferler dzenlemesi
Trk birlii ve Kalknma Ajansnn kurulmas
Trke Konuan lkeler Devlet Bakanlar
zirvelerinin yaplmas
Trk Cumhuriyetlerinde Trk okullarnn almas
Trkiyenin Trk Cumhuriyetlerinde rejim
deiikliklerini desteklemesi
38.
39.
40.
ULUSLARARASI LKLER TEST BTT.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDNZ. 51

Bask: METEKSAN A.. - Ankara


SINAVDA UYULACAK KURALLAR
Bu testlerin her hakk sakldr. Hangi amala olursa olsun, testlerin tamamnn veya bir ksmnn Merkezimizin yazl izni olmadan kopya edilmesi,
fotorafnn ekilmesi, herhangi bir yolla oaltlmas, yaymlanmas ya da kullanlmas yasaktr. Bu yasaa uymayanlar gerekli cezai sorumluluu ve
testlerin hazrlanmasndaki mali klfeti peinen kabullenmi saylr.
1. Cep telefonu ile snava girmek kesinlikle yasaktr. ar cihaz, telsiz, fotoraf makinesi vb. aralarla; cep bilgi-
sayar, kol ya da cep saati gibi her trl bilgisayar zellii bulunan cihazlarla; silah ve benzeri tehizatla; msved-
de kd, defter, kitap, szlk, szlk ilevi olan elektronik aygt, hesap cetveli, hesap makinesi, pergel, aler,
cetvel vb. aralarla snava girmek kesinlikle yasaktr. Bu aralarla snava girmi adaylarn ad mutlaka Salon Snav
Tutanana yazlacak, bu adaylarn snav geersiz saylacaktr. Snava kalem, silgi, kalemtra, saat vb. arala
ve kulaklk, kpe, bro vb. tak, herhangi bir metal eya ile girmek de kesinlikle yasaktr. Yiyecek, iecek vb.
tketim malzemeleri de snava getirilemez. Adaylar snava effaf ie ierisinde su getirebilecektir.
2. Bu test iin verilen toplam cevaplama sresi 210 dakikadr. Snav baladktan sonra ilk 155 ve son 15 dakika iinde
adayn snavdan kmasna kesinlikle izin verilmeyecektir. Bu sreler dnda, cevaplamay snav bitmeden ta-
mamlarsanz cevap kdnz ve soru kitapnz salon grevlilerine teslim ederek salonu terk edebilirsiniz.
3. Snav salonundan ayrlan aday, her ne sebeple olursa olsun, tekrar snava alnmayacaktr.
4. Snav sresince grevlilerle konumak, grevlilere soru sormak yasaktr. Ayn ekilde grevlilerin de adaylarla ya-
kndan ve alak sesle konumalar ayrca, adaylarn birbirinden kalem, silgi vb. eyleri istemeleri kesinlikle yasaktr.
5. Snav srasnda, grevlilerin her trl uyarlarna uymak zorundasnz. Snavnzn geerli saylmas, her eyden
nce, snav kurallarna uymanza baldr. Kurallara aykr davranta bulunanlarn ve yaplacak uyarlara uymayan-
larn kimlik bilgileri Salon Snav Tutanana yazlacak ve snavlar geersiz saylacaktr.
6. Snav srasnda kopya eken, ekmeye kalkan, kopya veren, kopya ekilmesine yardm edenlerin kimlik bilgileri
Salon Snav Tutanana yazlacak ve bu adaylarn snavlar geersiz saylacaktr. Grevliler kopya ekmeye ya da
vermeye kalkanlar uyarmak zorunda deildir; sorumluluk size aittir.
Adaylarn test sorularna verdikleri cevaplarn dalmlar bilgi ilem yntemleriyle incelenecek, bu incelemelerden
elde edilen bulgular bireysel ya da toplu olarak kopya ekildiini gsterirse kopya eylemine katlan adayn/adaylarn
snav geersiz saylacaktr.
Snav grevlileri bir salondaki snavn, kurallara uygun biimde yaplmadn, toplu kopya giriiminde bulunulduu-
nu raporlarnda bildirdii takdirde, SYM takdir hakkn kullanarak bu salonda snava giren tm adaylarn snavn
geersiz sayabilir.
7. Cevap kdnda doldurmanz gereken alanlar bulunmaktadr. Bu alanlar doldurunuz. Cevap kdnz bakalar
tarafndan grlmeyecek ekilde tutmanz gerekmektedir. Cevap kdna yazlacak her trl yazda ve yaplacak
btn iaretlemelerde salon grevlisinin ataca imzalar hari, kurun kalem kullanlacaktr. Snav sresi bittiinde
cevaplarn cevap kdna iaretlenmi olmas gerekir. Soru kitapna iaretlenen cevaplar geerli deildir.
8. Soru kitapnz alr almaz kapanda bulunan ilgili alanlara kimlik bilgilerinizi yaznz. Sayfalarn eksik olup olma-
dn, kitapkta basm hatalarnn bulunup bulunmadn ve soru kitapnn her sayfasnda basl bulunan soru
kitapk numarasnn, kitapn n kapanda basl soru kitapk numarasyla ayn olup olmadn kontrol ediniz.
Soru kitapnzn sayfas eksik ya da basm hatalysa deitirilmesi iin salon bakanna bavurunuz.
Size verilen soru kitapnn numarasn cevap kdnzdaki Soru Kitapk Numaras alanna yaznz ve
kodlaynz. Cevap kdnzdaki Soru kitapk numaram doru kodladm. kutucuunu iaretleyiniz.
Soru kitap ve cevap kd zerinde yer alan Soru Kitapk Numarasn doru kodladnz beyan eden
alan imzalaynz ve salon grevlisinin, kodlamann doru yapldn beyan eden hem soru kitapnzdaki
hem de cevap kdnzdaki ilgili alan imzaladndan emin olunuz. Salon grevlisi imzasn tkenmez ka-
lemle ve siz kodlamay yaptktan sonra atmaldr.
9. Snav sonunda soru kitapklar toplanacak ve SYMde tek tek incelenecektir. Soru kitapnn bir sayfas bile
eksik karsa snavnz geersiz saylacaktr.
10. Cevap kdna ve soru kitapna yazlmas ve iaretlenmesi gereken bilgilerde bir eksiklik ve/veya yanllk olmas
hlinde snavnzn deerlendirilmesi mmkn olamamaktadr, sorumluluk size aittir.
11. Soru kitapnn sayfalarndaki bo yerleri msvedde iin kullanabilirsiniz.
12. Sorular ve/veya bu sorulara verdiiniz cevaplar ayr bir kda yazp bu kd dar karmanz kesinlikle yasaktr.
13. Her testin cevaplarn cevap kdndaki ilgili alana iaretleyiniz.
14. Snav salonundan ayrlmadan nce, soru kitapnz ve cevap kdnz salon grevlilerine teslim etmeyi unutmaynz.

KAMU PERSONEL SEME SINAVI


LSANS (PS)
ALAN BLGS TEST
CEVAP ANAHTARI
8 TEMMUZ 2012 PAZAR
ALIMA
EKONOMS VE
ENDSTR
LKLER
EKONOMETR STATSTK
KAMU
YNETM
ULUSLARARASI
LKLER

1. C 1. D 1. B 1. E 1. A
2. C 2. E 2. A 2. B 2. C
3. A 3. D 3. B 3. C 3. D
4. B 4. C 4. E 4. B 4. C
5. D 5. A 5. D 5. A 5. E
6. C 6. E 6. C 6. A 6. A
7. E 7. B 7. C 7. E 7. B
8. D 8. B 8. E 8. C 8. B
9. E 9. D 9. A 9. D 9. D
10. B 10. C 10. B 10. D 10. B
11. B 11. A 11. C 11. A 11. E
12. A 12. E 12. D 12. B 12. B
13. C 13. D 13. B 13. C 13. C
14. D 14. A 14. C 14. E 14. E
15. D 15. C 15. A 15. E 15. A
16. E 16. B 16. D 16. D 16. D
17. D 17. C 17. E 17. B 17. B
18. A 18. A 18. A 18. E 18. E
19. C 19. B 19. D 19. C 19. A
20. B 20. A 20. C 20. A 20. D
21. E 21. E 21. D 21. B 21. E
22. D 22. E 22. C 22. D 22. A
23. E 23. A 23. A 23. D 23. B
24. C 24. D 24. B 24. A 24. C
25. A 25. D 25. E 25. C 25. D
26. D 26. A 26. E 26. E 26. D
27. B 27. E 27. C 27. C 27. E
28. B 28. C 28. A 28. D 28. B
29. E 29. B 29. D 29. B 29. C
30. C 30. C 30. E 30. A 30. A
31. E 31. A 31. D 31. C 31. E
32. A 32. C 32. B 32. C 32. D
33. D 33. B 33. C 33. A 33. B
34. B 34. D 34. B 34. E 34. C
35. C 35. E 35. A 35. D 35. A
36. B 36. B 36. E 36. B 36. D
37. E 37. A 37. E 37. A 37. C
38. D 38. C 38. C 38. C 38. C
39. A 39. D 39. D 39. E 39. B
40. D 40. B 40. B 40. B 40. E