15 MA'YIS

1'41

IDARE Y£RI
NwvCMmIWiYfll. NtJ. IK htublll'l

1 ~P~e~r§_, e~' e_m_b_~ .____.
GOl'iL'O'K

Tf.llgr.r: YENI SABd I'EU!'.ftlH:

!9t.anbdl

'sly

AS!

HA,LK

-G,AZETESI

un. Her 'Yerde' 5 Kurul

Hi_ler Mil
T'ayyare harbi
;til ~7 irlg.ilu '-pm~i~"iRi. lledi R~i .1iNI.k~ .1 Uti .$ ogli§orl«r. lUg 1', aA'lIIf' dlil. aI,diid iAN.IIIII' zi_64 zimigor/g,. FabJl , •• kar,tJdlA/«n'"da .. A hun 60m &1Jnt'rmillll ,tagya-m.rini 61r1G'bUm~1t. rmJ::ilJitiUI ... lik bill/ullago r'iu.

!!!!!!!!~~~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~~~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!-~!!!!!!!!~.:J

efe dostane bir mesa- g. ronderdi
. .' ....

Berli,n
Hess'in lngiltereye gicliJi }';,ak.. kloda De diyor Hess Ingiltereye sulh tek-lil' etmek
niye'finde i,mil

ransa-i
Bmel!i·,.r_,lniDfa.e··a . [·._t·Dlee.'

rgJt.',-e'.:b_i

min edecek
Almanya irigal

, I-o_,o··o,u·· ,-.-_.eSBJI get· • sren V_'-O'.O· P·'·'·R,·,· D'I 'k bitt• ·-a-u etu
Ankara: 14 ~(a. a.) ,Almanya Davlet relsi adolf Hitlerde.n IRelsteurnhuramuaa dostan,e bilr mi'iMiaj getill'81'1 il\h1'I an ,a bC! ill E l'ti:s~

1

masr ah ru bir miktar indirecek -

Miilikattaariciye Vekili ~ii .. rii Sara~oglu da hazir bulundu

'Von Papan, bugQn Fliu.Ilsicfllmlhur f,gmet In6nQ

yu

tar,afu:ldan kabu. edilm'~tili'. MOIi\ka,tta Haric'jye Vakilil ~(ir1(fO $&ra9o!l'u hazlf bulunmlLl!ltLu.

Sir doktor Istan~ •• Universitesine 1 yon lira teherrf
Dr. liya G-iin hayatile mukayyet olmak mere biitiin servetini bu
ilim oeagma terketti
lI!!:TiOO'eD ~
Oti.!verml.elliW

yaptlw-mlz tavassut
Bagdat, lIliizake'rel,erm mavaftaki ... yetler il,erledi,iia,i
bil,dir iyo)"

;riIk
,~

meiI:Il.&i
1m

eski prof~r Ziyll GilD bli· wt= aervetiahn bIi,yiI.l!:. bmmJ bUYnlnu; li:rQ

yUk il1lO:m~ I_ye t.ahi;i:s~.

Wlive:r·.

bir ~teniD y.az-' hir !le'!erlik bJ,r tebeni1I ~I. ISIQme bQgb 'bi:!- W:arnlf I bur vas] yettir; Ziy Giiniin IJ,IIhibi oldugu Jl],eu)1.d. ve guyn mflDkUlli!n !eDehk 'II'aridlll.'b,nm eu bUyiUI: kuPril, ile tmi\'iC'lI"Sita de bllSler ve wiikAhtlar teai:.; 0~.t;o,hsJ:i ~ A'Ii'l'upayll ' ~be gillufe:rik~oektb-. Doktor Z:l,ya GLinii.n: IiIZ'Wl ' 1U1!i.U!mllill biJ ~ ile ~ bit Un mrflnda WI! lie lti.nndJ~ ~'e-tini memo cia tebet;rU dUn
,gID'

mr amUr-

m

Doktvr

zmy

GUo

::r

hiliye Ve /'/eA~ LA TAN: SIR GAZETECI

52Ow;
ItL
3.. ales

nlli

rn J:,"C'o,;Dl~ buluauyer]. Korkarun kl, bW1d·w sonrn Nimil!~ ha1 nunda da h;w g!.1:' rit.:iliii l:m.llGli' Ve e;,;.l~ glo'a dt-lI:t§..IDI.l.I.a.d ~ Lyat~!Jr.! Y:W.In a.yui 1jC1tilrla . 'Ill L:a.kW-!_ ." J he nilis YUcel t.en t:.e..k::mr

I

DIll

1, beyhlld 1.1';; OIaC&k.Ii:iHUZ.! .. 8[jJUnm, 1 it-

d

-

. Je ywilinm b &J.1.:.Il _ erimi, deli. Nimet.

1I.JiJ1 1<.1!n hn . manyaw..l:' cdt!l'e'.k nLu..k.aallw-LruJ.. an]JljJ1mu VI! muLWIJ ma.I!::iaL4nJ:!:IiIo ilet etnrektedirlcr!•. gi i yU::.WDti ba.Iu,y tle: - Ne di~!' Dlye kcke.ledl
~vl!t, a.ziz, wdel}im

oldlJgWlu :o.a.nn~~~rJ,)mm !.. I3u ka..hn vey L bu ad.am, bu korkunc &Il.Ili. birtnlum. :m!i.'3llli1 1D~.L1lJ!.an, :Lnlll3llS(L J II no. WttI.II. ed i.Jm.iye elvtri'!li. t.elkirl e 3UW,:lJt l:.il.biaL1A. :z.a \' nub.. mall yAI!l;LA!·

bll'" ;:u:i. , Pyle k nd!.le.-imn idd.ia ~ttildcrj glkn 1m m lyum dtil. tidl, l3..k'L~ 1:;[; rn ir lIlr

s
e

eor u
git
egorta.,sl warm

tinin n zur«
dikkatine
Antalyu evle:nme m.emurt(l..lO-MOIlM68 ntmuln.h talik iize.r gQDdcri1cn Il..in.a. yed.i bu~ aydo- AnWj'3 be.lodiYeHI evl ml{! mPDl"I.rlu~LUd~ [l mU:bet 'IIeyu. menfl blr cevap gcimF!-

Y riD v a.zi yeti
z,
13 de '~ :rolL'll

.
..

lI!.f1D/940 tarihirid BeJOg-hi. tiVlenme memurlUG"UD,~

-

mguna

..

Rad Izmire !IOD meccaa! ii Icsi:n~ gbtl.irt:cektir.

BngtiD 53.i1.t J.rar.u'Uu;rt:1nlAQ

~j:I'U(lJ,

b.-I

da kUl'lblli:- n ada:r: masufllI I zanflett.!, ytLhl.ll kimbilir nt: :,.UI- msal1ian. k~erinm It Dt:tt.i, Korktu!. Bu. km-ku ba - olmadna ~ui hale ~i:i,re(:C'.It • ythrI ;J,::;.I!ni, bu:Wyor. ba.k&1.wzll. ~. Ieruir !.. Xan1eljUD.!,~ Bcw-..m 1IiQf"lnJi ba.J."llJnast deWl, pnlun C1libenm de Nimet haB:L} Yi.I ·~it"'n!. DlIllUl ayw aktbetioe dw;a.r ot I PHt - De'u m.i'1., du,tu ndall. ;Uphe ettigimL !'I1Ze mrnUaAtim ikumJIlnwuuhr. niger t1mLf'bI.n, "Dlile A~ -~---------~--------~._~ Miih n il; bua prip 'Ve bid- &o!:lk~a lOoyliyl.'ili.Jirim!_ Mel hat is _ ip de bed,Uj IIllZMJ:u- tLdatUk~ sonra huum yau:mmrru:r; deJl'il! .. Bu .n.a.doiuya ~ek yaD.nmllitmukabillude bilet .. C6.D1 i e liondu: m.e huJ eaniler; her De sebeple 0 1'\ 1 d.tI.n I!Lu:l;u.D1 Cfuni!. Sam!. nc:' . , bl.lray<l. do. eI If 11 bulu - .I.a rt YQlelDl l.'dernl! . .K.o§. i~erid~1l do.ktor I duklnn i~, hatl.i lIeliiluit haru de dl!!\"llm edilm istir . otinltil kaflle de tn tren1 . yc teJt-:J in i-t l., liataJolrta. t;e... IJII du Ihtiyata v;e leyakkul.3. dayo.1iJe lei ()II numJU"'13 Ul.I b I.l ~un,;un !. HJ.l vet.. iKleJ·LO:d. Uyami. CIlwtuz, ~(Ji: i:l~ J;iil'lderi~m..! tit'. ~ nakli].'nt MaYlSlIl1 18 mID kllda:r lIle rI gelsin ~.. C:a.hu~(!. Ul'atll k (llllUl.~, wuhLarem. kardi!vlllifl cdet%k:tt . Bf] et "'jj, mi fir J.a.dJ, de§im!. Sizi.rJ. a.il~411 de aym t.a~ vaktinde n.. n~......,. ~f\iht!'l1u.is, g:::..yel asabt 'bir canm.m e1 IltUg UL\ - il.ljii.m}pl·' kDbi:y yilzle U&r b::lIl.a d~Ile:r-e.k· ¢I sizi elaooie i.k.az edzyoKorku baYlh:n~ degil, d1- JttDl!. nl~. yorsunllZ h liL~, R,Q.I"ky. deg;.l dit Miihtmdis MID I;':a. a . Keru::li SI ne 0 bilir? iliUtill,

ISlaI.n iJ le iii 'p hlr ~ (TulI!:aK 1 ~ ! J di~'e battr: l:r;('tint,l bn .hale ugrwilL!. BiL}'or aunuz ki IJ smirli bi.r lmdJ.udlrL OOUIl yaJllll.da ooyle ganp bir 1:1-01: aciyllMlC m.i? Zllv.:J.l..lt krulm hakilmtez1 bir bU3II: aldllgw.liJ

Mtille!lWs.

yel"lD

_IL

dODmug .Dc D-

l!:vvelki aefe:rleri k~11"I'UI. bi:r ';Ok k:l.mseI.er bugUnkii aoD - Referlo.i Ilk i~ aJli:k-adu'IAFa Iii

lcrdir, m~

~, DC-L-

beril

-I

Ya.nll d" KaradMi7.e 1!'IO.l!rtlD.I:n iIleft!l' YBPtl.l!.erurur.Bu sef@l"i yap.ilCl..k NIUl A.nb.n. . v:i'Puru. Ordud.m iler+ye QI.u.n "Qlcul~ g?itilreel!lrt.ll". ~h.~ buhlDal!! Knrndeoiz hattma 11I~ bi~ I PvU ~Ilir. ·lti'}i]l" t t aldJgJ I!UI..Ide vaktia yeti. I KorurnHnA ~w ~~t:r .~iy@tl JUm.lr:rin bu ~lU!.1L'tI I1cldJ JI:. _r-..;UJU Ilc.sm se eri . kl!ll.ll.l ~r. YuJay,dn.kJ ~imde

unda HamdbaJqida; AbbY Mru.llift btrinri I!:abnda 10.000 liraya. Idgnrt.a~l aldu.!hJ IWb~LJan Yurg1Yfl aU II(.'UJ(unruatbanesin".11 ~lJmu~ ve tilve:!ISiLiilna meydu. ve nlmedull :tiindllrill ~i1IJf1.i;r.. 1maJaU1lJ.n~nin Ii OI1.~ n.!Jrt b<lkurulldAfi b.hkikat ~lm.JlJt.\.r, Ya1):;'Intn seboebl n.I ~ep

B.eyogl

m_j,J-W'.

I

Tam yed.! bu~! aydtr BeJroflu eVl!:Dwe rn urlugutl<J. ~(lJp J;cw:wkler! 1IU.1IWWJB gl.bj lImDurlan n 1.'".iliatJ;lZ eunUYi!! 1J'I:a.raJ yo nun.

mak'lawil",

Maa..rb' VekillI
Mimlll'\lgiu 1(1, Ii.

lie blrlilm
de

TI

IJIi

d!)"

Yi.iet.l,

Birlii· Maaril 11 iCirilJ;onruJIIIIL

bM'!IDlDD§1nrurr.

&".

ag~ul A/gonlar
iimet ir def ... ya D1ah~u ok uzere satsn alacak
Bliki!met, hi? dcfa.ya. mabsu ~lmll.k., il7,ere mililt:L.h$hn ~
bul ma~ "'e 1'1l~..,-:)M1lm LIn 1'oprak Ma.hsuIleri ~ t.D. ttntlan ab
8;

.....

j,aleri Yi \~ (l a.el r1 'ieAfl ede::n koia)'ur,ut . teril.m.es i VI!: o.!vl.cn.Iru,; l ~ nn.i,o ij iil"3tles.diJ'1bnes:i hususunda !":m.i:rlc r 'li'erililif1 Ilall.l Iutt Il~ y& beledivi.lB.i evlcnme memtrrwt:"unlJII Hlezluir cvr k lcnme Joe k:uhlr

H

'l!netin. \"C

vekru

III

·v

~de~i

UuDati
dogrndur?

ne d~

Nnlin
lqrn~
lI"Uileg

_

ve ziirri)'ctin t'ul1\hliyiJ. el lIy t
mclcketm

hlzmrt gClre:z:t kill' j 1 rntmlUrun bu Lik.ayt.Li.k .., lhmalciIi.kleriDe 1:10 blJyu.ru1 r? ~lIi'ldire kadar )~~di bue;uk aydlr
ni~l-I hultladugun, biT rubL Wti:tn arnnm.dalti ge~ alduhll"cl.!Ul ~B. .. kcad Uld em aynlMm vc ol'lun b tr.mn

'm

keyfi

I

Dedi,

- Bay Yi1(;clt~!. "ruzak ID1in hakkaktlr ve h.a.kiltat.t:IT~ B, w.m ['bIH111a 8.kI. g'.!Lmlyl,.-"e~ ~ytan. reA hil tlfe'lie getiri.l.m.i~ o.hhq,"uma. ~Jldi ~I!: J~8.llMt l:@:tiriyolJrum!... J Mi,llJ.erul.iJ! lOmO-r oklo.: ~ Hil erlr.a.IIIi.. P..ica edb nrn!. Siz Dt- «k:m.ek llitiyodruBW'1L6I, ••

fi'llk.at zabd:aya_ Diye kekele:di. Eve!:., dDgrusa.,. ben fl Ibu karlmm artlk ~I'b. Qlor.t\gu:u gijruilli:te-n SOM'A mbIta)'a m L~ ~ l"W:aa1tJ. WW";Il '.1

-

da savk

ru karar vennl,tir.

i,tik&.r:!:!i!tlnt cg-i.: tirm 1.oep clsam I:rund m(.'11 'ul .. ? Y ,Jt-sa. erli b, aydJ.... bi:r e'>'TOItkB. [
me~

, bel!: o..fyoo l"ekol~i

'M t lst.:u7 bu1 indIO }'fLpdaeaJrt::rr,

A.:P';'ol'I

nlcllltl£l

n _g,

"'"

""", ...

. no:.
-

Hangi
lIB.~

..,.

kwlmrn!

R"I1p,iari.

EVli;1t!. WIlD"

m

n grun

... ?. ~

de.!el"J?

ki bir dostulIun ..nnl., ;ok muhtc m 1.a.rudlgun va- Ii:<:vdl,gi bil' dosLuRllillllUZ!. Be-nrm b~ I;;eknh.!'fl11, bunrL'ln ooy1e :si~ de b~ ek"l:efut.k:n kork t.~ i~' ki bc:ou=n . i d'll,tin('t'I~ri.mi a.qtk sO}fl.emek!;"ll "iz] ik~ etmek istiyoru.m!_
MiihC!1lili..Q h.aynlJ.Q:

MU.hLllllii.ain s(;zftnu kesbm.. Sl.ln dei· rinirli 'lie h q,qda., idim.. •.... lLkat kendimi m;pil& gall~3l' ~: .AziL YUcalt.en~_ d.:::ilim. Si~ b1f to.ri,ll '!I·tyn i~d.t llL1lJD.8.1: is~ml 2ume-lrueyi lJ.i:r:., ~t)k nea. oo('J""im !., 8i~ J:w..I'J~

lmdln t.arn.fmda.a ~ mehar m&D~tiZJIlI

bir ed.i t:mJ.

oJ.dugu.n.a
y",nun

kal'j,y'YeIli

Belki • baada garip ~ den, bellti db bjl~
I..

bug,iia

w-

,s.ti:z

bir

Dedi,

Ne ~bi?

ist.a.nbu14a. yeILi Vie mti t;:.tJll t!Wr[mi,ti .. !. Ca.nj mi ?. Io":l..k~ .• Evel a.zimn Y1 cdtm!... Yc e m~ bt.r cani!. Zaval 1 N·m ill da. CI1Il.I:lim ki, ka 'i ~ . iJ bcllr] k.a.tiYYlfl1 haberi o!matb..n tslAnbnl. da dOl1en bu utl!j~ ell ri '["~n M;' gi . bullllm1:JLktadrr! A!!tIk dIL ei!ldisin.e hA.kim oLa,. nll~eak:'br, Ell c-anin.i.u. pl!'!l.~cs.iIl
de I:nr oyuncak, korkullJ, gan:p.,

gOl'tmre. QeYII.anca hlr tertip ile bw--.lY bsten~:lj 01duZuma hi¢rir kBlmadI beuimL Kansuun bBbh 1:Iii~ 8Ihu' obl:li. miIh.~. hlr olil eli tu bI:J.!.t!I gIDi Nlmeti.n I:DlegLni ~ ~ \Ie b3,,. 11& ade I:.a iirkm1l!J I!:i;r ha.:yrctle: - Ka.~ m.i sillri1dmt~! gibi bir kast '!'. ~ - Su 8.llda ralJ.a4a. bi:r dnaJet :.oaptIkl:mm, beni tiirlil Cll" trik-·I __ L.. 1m 11l~ k:.ad ar u.z;j. k ~ .. 1a:jtD:~ ediyo rum!. O:h!. Am:im Ucel en.~.. . bilir, .JIl aD!dI., 'belki de Eftll.1rovUnde... FB.lnd: !mdilD rien f..'derim,.qimdi·~ WI hnngi ~tA He obJ.rsa Erenkaytlae gidec.eiim!.. F.Layretl~ bi7;i di,"""",**" c1a.n lIlelUlll.t abbnk; _ E~l.y...,;tmi ,-L'iecf'ksi·~s~~ &&'

.! i':J.kat byJe .z:a.atIc!ij 'orw;nL Az.:izi.m y' c:e'lbm !., Bu. d;7nnlti h.id.i.se-leri

met bt.I"I..IlIrIdliL • MUhend.i.a. ~ -Ol!t!", - ~Vel!. BiJmiy

ed:i1w.:i.I

Ule!on eBItt 'lDW:I
~

Q~

M,..

n kOyliiyti st:Yi.nd~ me,.· caru\;ubr, Flyatiar da iyidir, O· nit tarafbyn bUlr(1 orfl de[' bi:r en tanb.ndan Usdik edil • fis, 10< . ce afyona .1)0 kuru" it • dilrt n 11 tathwta "'.",., .... ........, balar8 31.5. ft' mae;, h&l....~ I,Terilmek:tedir. 25 ltu-nq &iiyecekt..il", Diter tarnfta.n. Mm anyanm. H&.len lilly il ehnd:.e buluhan eaki kUiriDg he3ilp!:u'l1\!iM k.ll,.,~gllrnlm~ vc m~":j uyou· JA'i'L a1aCACl U :mi.I.yI}H Ilr.lya lnm~, :Bwui.. sebep, AJnLall)"-ll y ya.~llttl I~bn ~ mljj: tJUhlnmllilrulir.
Lu1n TIl! mikta"Uii. oJdufu., b~Ya&t ilP 'Irltti.kteD ~ CJJ.iIo.

gOre Alrn3.ZlJT3. deml.rtimJ ~. ka ~l bam ~ ma.ddes:i d. . rmck ~e.ltb:dir, Bu tica-

dlg;...1

1dra ed11b:t~ .. kad.ac m'1bayouta dev-a.m om . , la.nln.n 30ruyoruW. nac k. ye!1 i :ruhmLL dd1! atil Topb.II.gP. BUI"mjl. ~.~k dikteD aon.rn ~l1.!! a:t,<lI:I.bY' No. 17 s.a.t:J.a aJ,HlJ1W }"a.c::U! h:r, BIJ ka,n... CemaJ 1f.."1.l.Il

aei.(; bWWllln menw d uguJl BlJlJu wubterem ~u;e{e I vasrtasili;! CLlikad r mB.kAm-

u

1E000dl)dl.:

nbl..

§Llac.ld~...

si
(hi

tar.,.,1

1 hull ... yf"da]

dugu·

P!:tzt

h:a1d&

iBm;h'd..

birivlfl MtI Qi., _A.-"II_ ~,.. ",t,;...

lehtin

istiltbalt

yc.J.unJb.

m
ltd t

~~

zbD.

.~

~

.

'1:iIdzIII:I

~m diln

~I!zada devlUD edt'D muhU"

ve s.at;.' aUrn Il.inh:J
V"III-

me ~ ,~ltbu 2,5 1iradJr. DUn, Fili.odln-e if; ftn.jJk. R aya tnrik. enc;io:nar yapn,g. hruA.sam, A.!m.3J:t p.ya. ~ mamu.lil.ll ve iJl~ Dlinkii

w.n.m.

S'U~lu Arif mahkirm o'Idu
Ari£bl birutrt ~ ~ d.a.ki muba,kemrtri dIb:t DCtice.Jen.. ~ ~ II ay 'O!edlmi~tir. C!' ... l..t.....nO
I!ll~U ~rl

lld ay em. ~ 3; ay :ribni~.

gila,

01ana.mn d:!.

bIi.yi.ik ilim. e vimiz ifnivll.nl j te-ye . etm~ miine.rveI'" zilmn.'de 0 ~'"U ltadar b-iittin memlekette buyiik bIT' alika n takdiil"le -1"1llml'lll~, Bu gfu.el baro.keti}~lc Dokwr Ziya GUn ayni zam t1 c;ok; uII bir misaI III vermektedir. Bf.1 hy ta Ifii.Jm. ihrive~it.e l'ielrtori.l Cem.1I Bi!.;;& kmd.~ t 1"~ bir ark&i~UDJ.:a
S;U

!:Q.a.lt: iiu:I"!!I

gew;;lifi

hazrrhYM.

~lq-I rnkma.k lSE"n'etini i:inlv~nriteyp tn· oldul:i;unu
"M'iiderris Doktor
Gilniln
&:r'ZU5llnda,

:l.iya,

Esat Gi.i.!;han bana haber' ,·erdl.
.Btl irjlt'ri.l

Ve bUfl,i. ve n l~L.!ek ~ I i12erindo g1i~mek Ulted.i~ mil.dnvi tabibi pl"(lfero[' dt)ktoar Mubar ihlbUM

e

L1.n pro e::JOF EbululK . i gti~ten SQnra. PI"o;' fO!Wr ~ IUd! k. S:m1i Onaria noteri. 3..hJ"&k ~
S d.dJk Sami Onar

n

iiBenem ve

re«;i bir OYUncal: ol.acak1lr!. A.b ~ YJ..i Itcu':;'I1 ltaiYaJI kadn:wu iJ;:i.n.i.ze k~ ii1in IlJil lliJj . ? dedL Fakllt 1m ? biro b tad.B bulWldlJ11lllO, mil1:.hi§ bir] I - Evet!. Zim, kmkuynrnm... Bmi hi) ~ bir tuzald.a m:at.k la..,.. I ~ hum koJol1n lloi! brnu1 olwal: nUn, ~ fri iyoD. PUl<lePn.. ~ bu1 "lIi biT dn y~ . 8@rb~ t kanslm knca.,,~ ab:p kan.apenin w:erin~ lutkhnnaya hazno.. kahn , ist.e:!b 1!lHind.m korku Iall:'ln m Lth-mdis birdsnb~ hay~ yornm L Omm i~tI. beni ma :iliW" rorun. amim YL"k·eJten !.. rdif: durdu: )b.alesef 'IIBk'll1iD yo k 'I'~ ~ ha.1- ttaJy.m biI·ql'I ? ¥adw:n de, !}U V<lZiyette, size !l-'.lmgel JK~gli. an mi". ID;--el, YUi:eIJEn !_ BeD l!Iu dtgi kadar da i:l.3.lul .,ererniyol"I1.I:IlI.!. li'&kai. eizd,m ricam, ba~n WI ~ Nimet haDlDWl. lklbeti ve geroek: hr!ndan lID 1')1cuk hidkele[' hakkmda mutlil ka ma !ll:mat vermeliBiniz!. ilritn ki Nimet hawmlD ha1i kork bJium "hi - . !. MeliliaL. ba.mm! .. alf iniz" Be~ be.mlm ltitmeliyim !,. Siz1~t! y~ ~~egiltJ i9D "~:o derec6 mi.i Leczsli 1r.rL .. Knmm. ~ rnmJ}'1IU.;i; ~... Ben kendim ;;-i,jtrim. A 1lab:1.. .. i'a.kat da.b.a. ~i.'i i m let· . tim ki C&mi aa..Ionn te~ II. gricli.
GYf1

GQbJr:lldmda.' de.I"UlecavUzde

km igbJ.

~

bJiID'I1Il&kl..

..v

~'ll.prn.k tntilJ:i, Amerikaya densi i3&bJ:m1$lr.
~_~------~-------

~tta

buJ.~U~l1c:

=~~~

Ce:rrahlla.","'l1 hast.aJmn&F-Md W: li Dire mutf.'h SJ. dDl~tot' SiikrLi Ha:lIl.ln, giiZo nrQ[c.;;or vl;:kih Nacl Dc~ !.Ia t" oldl.lkkm balde
SI

&itl:.tm.

bqheklllti

.-

__

kendUlii

1111 anJJ..DSUDlm

reruu'

karamar
y~

....

L .........

__

..

-=---~...;;....;.._----edis
davet

mekJe ~GW rn Zelrlnlo 1Jirl:c.ei ki mu.b.aJumesi. d.Ilm net~ v~ Zek.inin dOrt bu.I;ul: ay tinin de bir lIIlI;-a q h1~ kilrar~,

a,lIb! nUf'ul!ll ~

o'blnm Art:izte, ~ ~ oLa,n m&.rm!. memu

*~
q

I

A.P~I

Us .ada dan dii~tiik eri kadlar arafloda ell miim,etihuda verildile
sulh ~e!Jl. wah· kenC'sinde ll' rklnbll..k cur):!Iij lti ImdwlJl bainldl VI! i.i~
~,." u~timru

...

g-et.irilme5i i~in yapbgmuz konu~a]firdl1 Doktor· Ziya Gim a. ilen mubLeIit' ~klll en ~hlmti b -it t.c$is ;teklini tc .... ih

i.lilig:imkm: !stall bu.I Urn I~ml MecliJri birilll:i ~it} ve.kiJ.i Neetp ~ _I g I:tillm !fer t ~trnu,. (Jldugu t. csniDe 6~i.lmittir_ Mel"humiln ceIl i 1.5/11ayr-s/19411 Per~rnbc ~.I!ml mat 11,30 da I
B"'l'o;;lu
Uf'rl

~Rc.-r

rtklik.l.el'l bu
ayn

,e:nc:

dcli..lmnll

t:ak.ibale. maruz: ludd.tlar. Ol"hLLIJi, S-alHr. lift ~'l I=>ITIHli t:J.l1ly:an btl ii~ genl' Uskii" (la... a tL"S.:ldli1' d etl.ik h:ri (!vli bll' ~u~dll"l oh.l.n Mlldlh!l il-L' }'tlr].Lmlaki MuaUa 0111 da gt'P~

SUChl rol,lI-ak VJ:11HLhk..,;Hlt:.-JF' ayn

ett.Jg- Illl.en nvlerw::e bu al-.nW3 gtlte II li'1• .LJljW tll:lllet kelJ.di~)r $!1.hitil1l' tarafmdan.iJma eo dikl.i, Teai)!lin ma,lqj..3.L Yot g-.a.Yf!si it nivc-niitt.nill maddi OKIl'lt'd mlul)a.tma ya.rrlmI .:tme:J: ve lJ.nivc.r'l:1ite tnlebe!>l iJl:! D~ . k ... h. besmd-en miisbJ'mk f.l nl wruHll{la bulullUl~ \.• k ,l If • t!a Z ya GUn Ul U \'e ZI'·. l,;ID ItlLikifatJan J Idll.S bl 1 l il'.

~_"!-""":!~

~~'"'"~_...,.._

Q-I

bir

kIm

Llt.kUHUtjO

\'C

b:tallbLllo.
.·Im

k.D.d:l.r pe~et'iml

er,

p rl kckork.Il1'Ulj
E.;u,.,,1 l2.10

kaJdtnJacu, c:enaze :muna.~1 ogle valrti Be)'Mlt c:mtiilld{! 10htJ;Il,Cak VI!! &lnrkoyU:oe g";; -

Ziik6

haa't-3l:1aneI!!Ii:J:I·

H€'r fJrsnt.tn.

'.

hrak

bit'

v_u
1"1'1"'110. 'I ~Il ••

C5:min;:n
'I lml.-,.,

Ak",,"
~ ',l.(JO

V_1II1

UlQ
;;!1,l)fj

lil,11

-

dile ... k aile IIl... e ,\kberMin tevd:i bu haJiui !;,onm ·Tea llin o.ea.ktlr. , dell~lIoP. ayagn. killkh· h;la,nbul Um~ ~eeH.t, ~ I Dr;ol!tr.ll" evind 'I-'Ok;Tl1J aom'iJ. b luna[Jkt.Qra
nJl1 ,'en a7"t~ bLdu.nmalvll IIlCra.sim.im!r

tJ

haD

~.I"''''.~v. l
.. nm_

.v.

Diye
't • lu I II.

rJt'.a olll!W1'.

Cami ~n

DAVET
{;. M~mtb'inoU1""""rttl1L'" lu • i:ll.lJdn. bul .,_1'1
1ml 'I' kir~ So. bit! Say83.ll1lli ~1lI tim i'lR m'lln.eu. .

~....

1111 rann k • ."I!o1}'m. 'n oil f1 dOII!!'1 fa" blr m_IlI"_ bbolllj

I

l"II.1t: -

Yook!..

cttlm .. ~imdi geleo.1!kL.

Dedi..

" ke \;l JilkkfLnl!l1il. kadar ta· kIjl e liifleri ka.dlnhlrlfa I Ukk;i,rm, gLrip I'er'i Mlf 11j;"11zun 1I],olin koll..u.. mahu Lill g.... rim cc O'rilan d;;J.YBJ:l.arTuytu" L.k I;IoE'ker aJ.m a.k lnhan L'l'llit io..;erl)1:' ~ir1'!IL1~ Ir'C 00 sH'ad ]o,kt.llh~: kOl'aBoI. Qlan wkercl A.rife bi..l ddik4 .lll!lJ"1n lnmdil ['ico ta~:II· l'DRk.b:l oldiukJ rL I Uyi TIl ·k· ~I "ndlliU lamanllstrr. vaz.i J T'S H:Htn. .'-:Ii: Rrci Arlf: Or-l a u biraz c;l-

til

Bu

~M'Ti

m

D-

lilin L't j eye buy:jlt bl.l..lUll an I ,U"]·n bulJ y("nJ ue ok~[' Ziya GunLi..n I1$tnl :l' l" a.l&kUr ••

,'!!"L;i..,.c-tif1 I1th';:l

I
YaZBn:
,lAnDa, yav,a, y,ava"

I

Her=_===---Slabah
iL

ar. __ .,

SERTOGLU

L
[1)

J8ediyord'u.. ,Ner~e (lacak ve YoiD ~f'e b.. Ilkit' r

YOI''Uldngun'U h'is" is.. a,' e rak'~arlJdola .. _

IB
giln

Halla ,shltt gllnii

n'

lIgUn bILVI.·U~ , mil, l1i.hB.iilr, BUt'Un yart btl bu mem'Lekflllw gtSklel"LoJ

kl:lrum&k. idea h IljrujulllL

olacaktl

lanm ~e 6!V~ talian i~m )'&8 to slIin.l:nez hlitD'aiarllu

ve:::liit

ba.Yilot..

kar .. ontano

lU1IH'akhr.

o~

KIII"I,k kal1latlar

J

bir memle-Is:~1J[Ihl}r..· nyet W i.a'l:ikllLliDicrl, til."

'vaJahnI kornmltkla muhafau. edl lobi iooegtlle en Ijjok iuam.& n '" ~ardl. Btl &Bye uimnda hayat,.. ~a"nt mavi "'WI!: g.oklen.o:i ko-o run:taIc: iilkd!!ikrlE! lII'!!kf elmt.,.1~. dj, S:a.V~tl ",e ~a... q i;m naZi]" lamq wD:lUf1nda 'sHalDin ;::-~ldij8 ;;w I!D 1;1 (l pet"V!I.Iiill!.ea bo. w.bin d 11a r, ED, biiyilllt CGSil1!"ilt 'V r.w'et1-e; en yillI:s~kleJle cukUlaT. En kuv .. vetil dti~UlIl. kaJ'Tf1 en biiyiik
k:aJmnn.o.n1J.Ma uahhl'dJ.lar. ~t ofllaT bu ulvi, bu

~ kavgal.J.I"I,ru ya,parlarken vti. ~k!eriDien vuruldular. 0 za·
man

yiilt.
J!'jbi

Dey,a.1': bu!u.L1.lu·~nar-.dIll!lcikl ~il,. ii.i.Icrel!: oli.lf.l'lJerin en erk'i!'k r;;e.kIoiy1e (:ildWex.

V1IIrnlm~

bir'

~:in

VIElni ye'f~nn karlal yavrliJ~aFII
1:IgUn blRlm yw1:i$:I bu ~yi i!;vl1tl nm li\Dlyor. Onhnn. bu yurt ll;'ln """'0 BeVil mW::latai8IDJ
~~m:i.i!illiHiL

B

v!rdilorlefl

kunetJendirnIilj, i!l~1IbJ.I !lindirm~ ve ycru hava kartallann,m yO~e&!lW ve
meydllJl v rmi;iJtil'. VII ~yiik .va ~'blL h.bll.hIE1DJ1~ va
~D~

hilyalliAn,

yt1IroJ.utl

Q.r4umu, ag-a.beyle.r:Unin kmdJlerme t!bedi-,en i~ ctmi~ olduklan "yU~. sehne., Yi'lhJnda ,onlann ilham • kit" LcjVI:k.lrnyl.e ilerl Jne.kti: '118 yeni y@rn yi,gitlill: dooLllnlan yarntmall:ba.y&l..&lIlHI.gQl.Il:l1llZet bulunmaktadlr. B~ ~iJ y~ekte olii!iD Jiler ":k(Lrtai y.o.vnI1IU" nun illhdl 'E!.Il_ca.k011.l:Ii,r g!b.i bii,ytik bi;- tiLJh t&ilmak· b" MUE(;.ma bugfui DU· tun. me.ml·ket evLiUan yurdu llHlsml

BugtlnJru

Onla.rIiii

~

\,111

mOb&1!'ek

h1,.

ytlr:cltmek uj'i'iUllda. d Uij.en )ig;t1erin ruhllDll htihalar itbat ediy{)r ve yurd keadilerLnde~ de bi_r biz:m.~'t fs'ted:i gi t&k:dJ rd O!l.1'r gtbi goztinU lurpmadan he.y.at.1nI bu toprnkln,1't~kn sev'lll 151!'I.,'1! Ilerm;qle im:idll buIund.u -

,full'!!'

/;It/BAD SER:rO~LU'

i.l.:mruyor,

Hava ,ehitleri .,,, •• gunu
tl"t
l;orlo"

lih

tayylol'e

ler, IntuJ1,

dsvetllolru1!ar, hillt t~pla"
k!UDpmdll

1 '"",1 -I'ltr.llllol

II.lo!.c:;U;: "'11' iJli!nL!limi Istanbul Merkel. Ko,mu.taru I ~-I1mk mel'tI>irn .'~riniBe bl.LhJnlUl~:tr huva. ~.ehlU~Mnj ve bm W'L ~ehiUeri Galnlt.a jruleleTDndc, res01i dairo

~rtJit:mIMlilg dayvt edecek, bu andll Falih parkmd • BeyM.!t,.

ve mil~ef,lCJerde v~ l.imand-a mevcut b&yrakJlllf yvnya kadu iindiri.!ecek: Cemi ve [Ilbrikal>l[, d udilk! riru 1;a.lllC!llklar \1J bn and;]. herkes .!jclliUuLn h1lt.~ nuantnl!. lu!im1~lell bitr d8k:i.k!l.,
dU~.J.cakhr, d1I,bel«liyi1'

'tuimu'lrn sonm 11(110 rv~ Hall. Partisi namlll.El. "':ltih PId'Jundilki bide--' )'" ~('ltcll1.! lo:orll.lh,t;i1k ve 'bir resrut ~ ·.t ~- p1.l;')L':Jktlr. R~mr
<

gabyG:r..lnrdl. H:el . da II ~ I to "llJ"tJ§Imda s.:.t.nkl
peWl'":l.nIa
ID.W,

1"

_." .....~ n kuIi

dr, om.

ori_bt d'· ..1.i.t up duruyorl

11HJfi:u'll-II yapl)'rllr-

'rN~' 1
Mrtt:tll

Bartus·

ye-

w;"Q

1~l'I.fDl5t;i. Bunun I:Ijl'bJi::Jm nsu1u.IJ.u I:TkiL Dl ug rlillDll:}ti. IU~ 11; • IIl.a k "I.. :le f:lL. - Ohwlz beyirn olmu •. Ma.. mus kis!, 'tJer-i ayakJ ·mca· I"k. lo'i}h ,bhm~)'1lm bir mek 1.1,;,' lli:l IT III V ill lull'l )a, IH) ;].$.aUa bulwunuyor ... hYOi lardl. takllD. I1ISJt[1 ndiliru;u ~glrlpl "~'ar a. d..:.L ·.LIH o..Io.i.o&l " ~,.m 11U91l buld.U11 ?, Malia. r';:Q:','l Yu.s\U, HIn[ i.''Hli;onmtia konu WMIi.IS! M!.21£ki er.d.uur. iU .,U..o1 . yy,k .. Q..,U'lfJ1::1.' -lh;,o:~ L-.alo:aa BUlduk biraa ... lu Thlil, Kiltn)n~L ba.!jll.gllrl"-:iIJllllu. Ir ~; " ;.Ii de var, A..a- aaUyoruz ... l:l.lt.crse, ba.i ka bula- 1 en~ J DUJIIU bu.:o: t den mem ~Jill'di. il1t )\If;~()j. S~u.tun "'l mJ,!rlll.!r.g.z ••, 1~ r p L ~!eUll.~.~ WllU, III :J.1HyorUIL Iste 'IIlIinldl aJ.:~ C!l.zgTL, bu er 0, ihUyrll' hn "len p.:ula.k frtti. IjLJ J' • MIlO ulnldJ I;.t 1L' m "vu I nu"j" W)<'I::!- U(~ Ql,U, dOrt mu: .. irurln 1 <:flJ u ml::;iJaur c.Lt~r de ;lIdi. 01'111. H[>Jorlcrm 1 ], AI:l;J,b[l c~yanln d8 ruhu VELr rot: 1 i'"Ltl . heLL hr. lUll ya. bLJgllu· - 0" p.Iltrl yete::r ••. l}iJphe ytJ-llt1l1·. Fransn: b~ncral, :/' h bir (1 gnl;!'klll idi, mr?!., Vu.nOL, JahI..I~ yoQJ., .;Ill - IJ~W~:im~ ... H»f""in In J1 'l: ti~,1 "fL (1 It:. Gl~'tl.Illume ~l'Utw Jug-Ilml.l'.o::. d~\/CI1~f', al'tn,j:l I;lktl, davulIII lanru H! fiu!"tW-Jlmk.. ~j)'o'l'ilm: ffiJ.Jll Al~kl, ~ bl;,-&Jtl:u:ul.1 ahp ~ b, ll ';\1 ve In nevra J..:i:O.ilIIYE!· umtl!llt b. e bl J z~11an bt i ret.le il~JI IWT·!.", Bunu "ttllll1,. d) .Ill?..' kit. bu· eve dlll1~r'ken, l'D 1 L 11m ag. mumklJrJ ~u8tlhrotlU. 1.1 , j:!lf,ttintl.l:li uuLhara1ll.e t;ntb,l~ C: III .la, m~or.I· Ile l'ulb. .til ;J ....... 1 l·'··ITflron "'I <>It., e1'" .... 'mj kon l!n pa.- d"!T.lernet;:l de I ~ .. """...... ...'" '" .I.!<, I 1.1 ") bll,gln.tl.L \f.l c.&¥h: dl : don fl S ~rn.leg~{.ln, hee f (' Yu ... {i61UL{;.1 1j}W,"" "d ym"L..ll], k<.:t t.t.illa aim' UJ~ rul:Ulm ulu-~ 11\ aniar I ydaell Iu. Illl.an ytJLtlwl ... . I... Lou h "uye I'..llr-..uw, tr.r.hl1 Ili· yOl'uu. HiI\; obna:su. tJ[,,~ paJ:J:eL craki ct· di. lfu:lmgeltlip rlo.! .. ~1l1 111 nil i;-ti r, ItilyCiii CJ<iULLl luw[.l~ tKJ.i1OCJllil:, 1I~1JllJ cp;.;",· ~<W. ~mJ I:OL urlmue n1.tZJr gt1l1 y ptJ.. l3rr :th 'Hum d':l .. 11m d~ lioeK rn1!rn enreum.; I du, ltl!.tva \ki., ~Illmm knrn. Ill. (lda)'<1 Irth reap 00('0 meyinL .. haml. SUffl'l'eC klcl" 'fniI3Y bdJ..l.wJia,.Uol'l Jyl III haz Eft,'tll, j e uyl bu" ;1d:nrn var· Menki, ~'ll ~;rn. yaUq{m mLiltailtlp.UieYl yapttlaaa sonr!l; dn.ua.!~ dr., D~lJka.n.lL dt'I1e,,;Qoi, kad r dan k ip, enm yuzimu .YIl.a • 11k uJdrf;! bl,,<dlarn. 8r.3mr bi(" 'ill anile rutrn.n ll~'or· loo.ml bit' OJd~ya sai1LfI o}l'uk· i.rn],-dl .I1kU\l"u Urrw \I I"ak hlron llo.o:.:l.k kadar 11 lUI.! :.t., ~~1Il .• 1m l;.r; ber... -r, ImtUl. saYI Il· t 1.1- ten , ilihy"" du, E"'vl!lli J~ b8: Inn 0 gilllUi.p en); )<Ta.aIJ bi,a. l'!logda d .1"rlIili" Urla t:o.lu:n .. tIDI h.l.w-JIiLIJ.. AfruI.nln ~il tomm ott i zar 1 nlan.lll tln.. [1]. y ..b • ~IJI1I. - h'}- m~! .. So..r~klaol"liulArl b.i'l bJr kalJiliyci gw.. lIItllL Qlyil:' .W.Ln it; I.IltielJ o;l1u ,'C[,- Sao.unllldJ. gf'Cb. 1: Ui.L I ..;,:rUoo1(.: P~rn lli:c. oo~ u kllL Yew nlWl.'1 Idilr~ l'lDla [! \141. \'eIJoBJ.l: ~.• D'lha seara, 9u}a],; 11"1(11 ve D· lCl'('mern ,l"u.hJII~. en.li.tlr. Un t":iL fJllzr 'I. gi1n ~I trq (Jlm!lCl. dllrt bir ,t3JI~ WkrruF;J uldugu ay("e~~ h:ayr~l.' BI~lllin l.fUn l'cfllndl!rl Kr>CQ Yusw .kil· v.:d uaun , til!' UZUIl silt m i mn ooet ~m.'lllll JUfllR'l,. enID. n-. .kill ]j k~ ~v.lt. V hu- btJ1lLndui:U y tdau Iktjt!"u ~ k a llltline r;ahm.dd>l.f, ~(o.dtlcr ltir llulJPte kiln h rmmu Em .. kU'. nmMi1v.n dlIJltUN~ zurb. tiline ahJJ. It.ir.a jl~ !Ilail:jlell bIt .uda. lJ(!I'"~1l hl1ub.ma. '" Eimin Ildntle ('~ lilt C8.!.." bt.: IIi Odem i, r;uie. I lIim Jwi Je.. lJ.JJ' ehL.i ili.mya ii;;m, ber ~Ii dil)- n(:yi flJ!lial ~t1an tuttura.ra kuruJ~ t.:.C\.I'''1l "urdi; Nlha!.yet Rmni (l"tF1rli. glLrr. B ,\!. on un. .....~1m- gilef ., gun WJln t.r:.q lIe i!Jr ...t- ~ya. dogrtJ bU' <;t!uu .., B~lc- Erorct &fUllt.linri&~ •. <'111. Do. 'IIlll a.r, lit rui'ltll 'Zi '[It n biT 1.11:. nc tel t." l,'lIl n., giiVl?'llruti blitLin m lil! Ii!' umda bn" amil t'. Pr.ens fuunlc ai.yP.tinin '}!'j' 'l"ll..l"SIl., nr.C1\ Yl3urtn Oolalr elM \'\lr..1]l tubyor -. lI"&lu.t n~dCliilf'. ~.ll.a!fln bcr· \'~ m. l:lr ~i!H: ~C'U, ltUlltine l.u.lj-a. J~m j,iy~j !ledef, g.e!" Irrdigl ceva III <ll" .g;I b i t.auu:ili.a.r futi '~aQil1geweler, ho.%i1il bllZiD, ha.· Mn1ia.nm tuhl~ be:re I!fItmc.li, ~t'~ maNsu·!Iiil 1 iUerm n 1 i,.. ul"llllmok, urm~re dt.: ]ikiru bir ~'\lj"o/{p! ;ain ~ll I Lb.!" ~kuJi pQh lipti. jJ{1 Ue tjdrtrt-rih Milln.e o1;urmak. J\:yni 11 niltutJ bJ;J' dab... tt:k. olmaktJ. ~C!'ali e(hm miilf\erck .&nn bu lh!ln ha.\!&lar..lnJ. yamk, yliNk J 2&l' •rI t', "h:.a Il'DJll :mU'll . at de bir 00 'YI rn~Jl\;Il1O !J.c tn~ oLrtl"iJ!: 1'"arlm:ll, bu' dJ.ha.. lur da.l1il.- .. lII'Cl:hot:p!'IeUI; "! ona l k Hll.!:lCL t" 'I.i),or u .. ..:I, ·iu• r !... Ii.ngL ~ nd.imi2? olEa. 'oU:'Uk uro.u 'kliU~lI~lr!1'mQ-1 de, kt:ntlJ Ula.kiinruJ'Ioil, k-:ndi Lim ~. _ Ulr...MUn j,j.VI'~. 1t.mlamd:l. ;SftSlZ.~~l,iJcn ben JTl .. 'llzilmil' mr lll". Pa.d m d meSUle t;e~ I'I1cti lill b 1J llii g.un:nC:k dI!h~ mil· bl "t>. dint b.r: clef tra.'" I;Uu k iklikadtlfirll tKtt!'n gUnI~-dc hulle Ii:yull gdiyor, balti b~nu z.e ... k1m IJ tlil.:;; U;zerind{' lla.aLl t.:JjR!r~a, l.filC'L}~III1G \'iliItitltJ b1\,;.lIk llannd' ldiniz .. 1j.lD].di de g1\'tll or u. iJa.t'D. '}l".1TfL t ,Ierle-I J~ j'llPl)'Or'dU.. I.l;lle~.e lW~'YlJr.:vili;Unim :.ti:.I.<- Piilltl~l VOlf11J'Ur, blr tlL"f,lllnna miijo, ~~n"OYoIi d~~ dA iI.u'kulouZettkle yarll:ylll'dlJ, ~~tL1tf.l. lIell b(i .hi I L :alLJktLldir u la.cn1,y O:pE I] n UJ!! • di kcndmi:r etrnl!k, _ trill; rn.a- nuln1 'r;· r ».llrl jJ(JLUni,yar, .ma.m l'Ll, ToollE !.\rJTJ,lkii.nin B!llCl I bcp n.c ';0. • l~ill(l'SJ~E! Ijl;' 01018. _ bir mchilI"dllk t Iul.lar., vI ui"u gm~gLmukaddsratl, h:at'i net.i~Yf ~M~ BUIltHI se!hl Ittir 0yu['d'~I. tir. ru 111 ye !r WI:;II." t kap. . lunm~r. 'S,ii\,c,,'1 j/olu, -jj()rab c,m.UIDlZ, 1 • t, !:LI:Z bUml) Or yl.i2C- r, .·t~cle stn'iip "ekmck, bu Sa,;1lla ~akl·... solul1l'LeJrti ctiy.a.:J'1I1 dA 11 Gaq~r. J tel'1l1olt I ! ~ m~walf~l t- "i"'UZtW4~ mu"hi" rnr \IlDDl<l. his- lSI] fI1I ... - Sh.J~yW ey bu;a\ll1l"! kIl>,-'in donarunul,hnsma ,;in WI cl.P.~lrll'-,Tr~ ola ula setti; .klllal': y.;'l1 y~rmi.lc~ - Hakbwlt HJI f at liz: 3d: Roo lerd~bor'i U~ @dm.1 did:inm~k ~de 1l::l. bllytJK DMr'lll'"tlm!dtilo, hl{hI l':a1 el r 11 11r tIlChuel: iktimt:il PiLbnk~!;ill ~lI.d"'l· 1I.lo!;.lk iCinlmim Jk1nc.i ilhimmi2t;i~". SiDo til Llrtimem"i\,lnl'mm bu' tilt" bn fntDoluii;yii. hUlpaJBlDlB:1:lT. A.t'l Uulda, mC!li "b~~k den ulr n~l bozuk I' k . 1 r;{< yf(fJma~a boT, u (aid JtnmUz Iii tutl!ol iIe2On1!lJJ. icsudftf et.! 9lledM'l CJ.I! :ru·. e O'DU ~ ltal'1 :!.7.:rcUC''O.iEmlrJi ZJkrr-tme. olauillr, dlye d"C!~Wldu 'P.al:ctm HRbeIriI m Vt: Libyada tnt M· v r:.y. lUi J~ rHI I· cw.li[JliW' I~ z.a:tI\{L'<1 uriilln '!WQM[lI. B(!JLk: bJr enk h l"e~:TItI~· dmrun 'Vwoigi ~iat, yon m ~en bt!hset:m""~ ldraz t.lilslz 010.· dell biT Une dafuI ~ ..a:rw. A}zc: y ~flnn bnllllLm'(ml:l~ zamt1';,IT.ll:U ~'fILlk, Ve lie ~ ie' w.IVPrek &e\'~ au ~ak, lsUlll1i uf.gru.tJan d(jgnlya ill .Lmeilye YC a.;vw ctl L·~. !DilynndMi qatt u.e~d'ir. Ad. - S ... nr.". \·iztJI ill: '?'II.,. 11 Ju gruc I a fiicler.c tol.;.adlif eta InrtXian I '\11"' 1 a:nu&k d.a, lkj {nl11 irI' ·endi· :/W:llllu tId:.!"::) iiaLluJI.bw. B.i i r ri.l'Uttk. bu anda. tWygn gvhj 'tik. &"J1'bl:rl8r1 I' Y~Hirukin.lJIl.ll. 1 .l~~ ntes 11 ya • .)IiLX' l~l LL ann '~nJrn". rehHil'. tJSh~ ya .. ':AI jHILh(]e 01- b.cak i.!:W.Il df!gl~lroth;.! ~. ka[asJ, g,,) ...u yatil!l.n tboki.i. ILIZ. (>::u 0< 1'. bil,line getinlmii';ilir. F'<Lkat A· - ail~lr.JF. I,f(,k 1l('1.H: l'(lI1Uf;ill .. · 1er. Dd.a.n J~n ilkwer MilIi kw:ne mll.~larl bi:!l "e-n~ naV1..ttlllk haJ"t·ki.tma bOUjill.mldl. ID:unnkla ber Dcr LlllJllln gn:re- lim .. Iu L! :·iJn.17 m:H'funr.::. tt:rl~1 ~ lk' ~m"Il 111 rH.~.&L) - 'lop.. relffl"i:!' d~," loe ,!) Ldki rJ.m Tek 'nr' 8ahun, leJmi.r t:1J~k. £lyn.lli.n h~kam... dmberi ~.ci.Dl ed.i.yor. ReI" y~1 ibtmizin ~-akallil1. . «Mii n.k:M 'g l~t"i all' run e\i.nd~ ~ 6.lf' .\;a tl'\I etootL edi.L n j<'1Lk In tk~ldu·. melil! (l.d.n:Im n;r.abrem .uil: bl'i04k dtlhu. .. lur.J . bU' 1Ul.~j gijrilltillU mt; ~u: r 111.1&.11 'b1!, urcam, bulilIlmJ. 'I!e.5"11 im'd.l edf:ll.-egi lm- -t,IQf, Sellin wti. ArndlLD wt.! ay dcrt"(t'(11' YIpratm1' v" lIlee,~1i· tutulro.'l8lPI ister ... 'wlJDunht hedoilia.... I'i' t . ii Dl1himrym- ~" Siz:i m~a.nrun Ottt.:ll'" :e<,'mek fein U1B.\~Onlll! .~oa.l'.~ ~yad€! :;;:~ lmn .. l:dik1.an (inn Adl lar denizj· rft~r, [!lin kol Yl ".lir: til~ kim' 1. jle Tie!;,N1t \t ki- AnIa.§L!dl •• Bu Da.kct ],furuI!Y\." \:J: ,lOl't e;; .[ U'3 d,..._ ya.p!! n hamte, glin:lIl It;:dl:rirl'1'nrJariDl ~Uli:. FB.kat hl.JJUi. ~tince nin hu ton un mlt ~i)l'nc eclfJ· :in edJkr:eK: U... to.rna tlHilhu:l bJT !~i t kano .. I)rur bilen boxu.IL. Dj~m.J I, .... hillr,'Uk. ~'TunlJ bu, aypl lJ~l"vi riD nEt ,. i;; ~i :ifKi.. &e".1eal~rj £Ila"men bu i~e bir tur]u esa.~l peksimet y&pmak tlz.tor mem!DEdi Vt (],t!.(iLgmi yaptL lJe1r'mek :fI.e.Tclinden de H.. '\lyall or· tt::t" •.• J"hMI, Lill;;emmel bir riSJ2de II riC dt. I ef"l1 d::nizc j:, f'- b<l.kh Qhmlk IizI'M .. S OZ"- ve wrimli iJ:ri;r WtikJi~ vttC - ket ilitiYllC1 ic;in t(,k yapllma~n ki.. a~fril J!lj."?.. rult~ ~Nclicoo h~ (ark )/'LJJ<~. dll i1 mahrum ka.l.wl~LLr. mll' I,ldu ruml.1%dml dab.. fa.z.la.CunlllJ y ~ berhangi orr n. .l:Il.edik. na iJair karL rmune iJ.eYI.-ti· ~,r • e l' ;:HeAt, nf I.:m ta.1tahm?. T l.J~t JlAlie e m"raoa t. }'Jll ltal.... :'..afel" ) I!IIUflU f1a\"1'1 Ii· a.: ~ td l}'IlPL) I baJmllJ!1 l.: vei'.memekle Ytmn fb m.ltu:JJ aklarl 1;.,1 e t eoi!ll1du. kn ZImI.T. isnn if,nun miozaculIl. bltl ID>.etJeT ve.. ll)'lll \r~}'el: 10 Ile. ueuiz,."tltJ:ktnllE: a~bile, DC'I!i'Clc. ~.t: beNher hoo~e ~n z.u.hW'UllE. ya r.. elim1e ~i i::irul'd Iw.m :},ID.U, bL Y.b. egilll daiftla lmlN vtur. Ht'r uygun olm.l.l!. lDo.,*"-1J1lu. me ~ ll"UlIn yilziW 'I clan. fJ~ :lJ':L'1l1.rma', nUne ~lI!mry~!I ka-rga. V'll gU. 1T~1l. mil'm .if1;, ~' 1 mlllS~!la.n bil'a2 I krsme~e 'DJ1J r k ~.b ·lil"Pl~Rd!:l. iUI"'. inden bil' ll1.Z" .. nm J~. riI.ltil ile netioel DC(tek o~ fut· r1Ik, trlI.fjl olmu, ben"~r blr hal p<ll"(ja51 kopa.n 1.n.u. bu kt1I1VCUc ., l>cvel", dnlon·, p€riJcr~. mhhrtn - l'~('t, ~l!lltl :I:lh .• •.H·,akb.r· ·.n im g'O!jterme~ 1)1)1 D1a.;,;lOJAln1n ,1lrif~iruleyiz, blJilkasum, ispirtiz;m>l.VB t1l!m nlDUf}tl, f< lIat, !08t >!e}'e de'dVIIriD Ii arllk . 'ilk biT rnl 0"._1 - Ki'(;.il.r defll. . j;e !Yl¥iadl. llfi\il'll baHak.i maC}" iierh:Wgl bir h~Din tt'iesloll1u mille).. tiT ... Her ~ y hakkmda Dl Ii~ti. nlYlmiyaut k bir durllWlli. di. .'l~S 11 t4k 17.a. k::l ia1'u.J. ~. InlO: me "ill tolJllll pe1a mcral{ ve t,....~9ils1J prk fH.z.l • Jrum:.on ¢.'In.,'abuk ~~'1Tl:rll. ~!}- .en ko~"I:u c.,!!'il trlb' tie- 0 r.ik hp.r :o.amLlilki glhl gene 1\0. '.: ucla. illyo . !.. gtinu TeIlTIl i ttlhliglert:l1! de I~rdlT" • u Udltru. ~u • 11'"fu~Dicil :J.taburuz o~~ v· d~ u\'''e~rtlen tLlk slk bahse.3ti ~L"y.lol'ci.ll2'l'W bi~.:! mUte . :'l;Jl' u1Ill:: iiH b J)"lffila)'llllZ l)Ha .. bllloiufI .. buhJUID ., Adm 1 ~uJa :ttw, !':~~[(l i r1l:ikl:m g'Odlluyordu, Her ge. - bir!w;; r~y por u.humdtll'l I f ·ndlIWZ ;tZilll I lim; lit I Je"~lrra.J.U" l."U'tanm... ldern.lci... d()lfl~tJ, l:U.'ilkl.:lrL aJdJf1 i2lIlak dilme~ en All GJ.{ mi.lll'llllin·' ~ ~ hi· J '3Za-. hLlrulll1t"1 uz.:&:kllu!tnmn.k!a mneel yi .hIJ. il tunetl~., t bIT r 1I .J. uar· Tabii, hu 1I1nl i'l"in M~rlIItiSI d lo.:lYl 1,Jwlll! \ Jl l~, .el- i duro b"le;aJ..;.[ltlll dogrl.l rakmW-tmyor. ledRe",·. Size al!n!a. u j. e ~l, bt2.i.m Jntl :l1m ll'IE:rnli.i5i... La • .lJ .. l l:l' LiL ioJl U L HiD? ~C'J- daJ tn I1Ilt:nereli lm'ICl' ddOJ. dil, h.'llya. ;;imdi de ~ fIsu" [I Ir· aJr<~Ua 01:':' .i _ - lJjrUlel d6l"lltJr e m~'ul L nbn [JkO'lyl:t' ~I' )iJl >eJlat"lD:l fUI·tUl$1m ii Dr-Uk, crakmm. 1;iJ.r,~ lUelWljotl ~ul'1.rll, lI'i!:im:lu 1tllo.nilwI, bo. nn 'muJ:nllllitin~ '&cak; b rk ~ Utr'<l3. ftrw.)'tlfLt..'ll d~[I, 00 5[16nl me,'. im- ---~-------~l'=!.clel1 blr' !!Un blliJ1M ~elltn ma.Un! !Ie 1 ·li&ti ohtbllffi Ne 11 e Burt.tl!e hl[,'lldlktrn Ironra... l.oaf;men. yeni biT' rol!.ceTH ar1m.· ~. Sif:[:Jnleml: ~ plti:J1u.r.£.8lZ bailritrp, ~ ibruire 1.: m I.IOrd~l rlt:!fn JUI L ccr.a'lJ ntLt",bllm:t: ::Wrs.ol "Ill.! w,d.llIJ k.., ~JTlck kl. I';l (lW]". B\J. kal"¥lhl. 1'illI mt'f;;ud kin ed' .2= bu ~'J (j pede ll!l'dir. - E ct ~tf!tl!1m.u;... B Lijn J,l~ki. ira!!, m~RklnrmL, lJ p.akuUL:I'.LIl h.,:p<>.l t:alimk:.IAD• biT etkc ermedF i taln]iJ1dl..!. 1JlHl kullamn.Lk rti}"ni:lIll 1\ '111ln- tl n bc,uk ~!.5'. ~ t llJ.o"an '1;'(:: ~k tel'!ll'lilLil a:nefy ~l Lei! rnr.Jo a1'1 ort.:~1 nnda blt1ibilec1d!. ol;m 9 r-~ ifl/.lli~ IlQgt'u yUriimef;e SI;>.,m (!i.lw,L(! ~{!mi]L. Bm tx3jmEyiip 1 Ure\~l Dil Edebi t AIrilm )'almJarLna teknu' nya!;. gu ll:in. tane tJUlC' a.l IU:.!, hil'l{:l~ bR.5'-lI~k i~i.n run .. e Ni. pI'tl..lj.1 II: H.al·et bird fi alrr(h. mull kum JIl..l.l!< I1n~ de1'1iUD 0-1 :1!Ar'f;!l 011~l~. ··Car;.ui 'ir., • i (J lP I. lwl ..WItl.ik Liillt.l i21i, oli.imiinim g inci Y'lhJ(t,U· l'nlllj.a kpVU.m.n.k )a'nDl elir. iar1 ku.11ulJr, bltm(! ~l'lidcn n~ g.,liIu.e. 'lw,ku, ~~rdll ki, I!'III.· 'U~ dmlZ .... n Ibu.kl. hey • de~ek QHI.I \utaml'J,;:1~ "'~n.Ija ii mimG!J.!)bt:ti}'1e .( fla7Jnm ~ 2•. hitkali' pakl:t tl.lh:1,.• 'dInt1. },!Jlull Slr:l it.:: l.TII.:j 111l:::l.~ dW.an j ly 1'11, n 'at 'It:. r:'I.fetlll iwl! l1J.:.'...tie ;Lt"tik He guI!;nm.bll. ~l B 1M 15 d~ ~·ltUiliu Jldjl,; "o;ue"I~ TItr gun ~on.illlen ~lk ..rJo;en 1o.r'IBJ. . .Ill 19J iio,; p~ke[m !Ou- hI! tal I ~L Fu 1 mU d~wci yon;u ,.. nil'lL'ri u ezlU~1 blt!fmf! A.'lmei Hil.ljim hiT' ntfmllLl~i aayi.l t n.,} lllcHj"1 ko.llIlamJ n}dU~1lml k;LO;l1ld:w bura.dB l:lwftlluuil. ali XUllfl'Il ii.! rjYl~ ~ glbi bir f>£ or.tl.or. Bunl.ll:l h;mdir In illlntl-r:oa ,U7. h.· h~ijz. Wyuk 2:a Et.,u 1941 l3unn ~tinli lIB· iGin bir ihiiIoUl ~·a.iI1lMHin.Jl ~lIlot1lath. \'e.,. - '[ ··,dl r .. (J ~iJn I;;.a, 1I1r marb\ alw .. Fak l 'Dn . k; .1.\"1L1~ b bir Hi. I r dirnY.iLll[J~ n-er yenndeo a.t 11 de ha;ru: • k:iJmllw. Ancak. ] ~fl.mklcIiu~ '1 CZ$.LttOLk~ mJ' "''m"IllJ tir. I~ro..or:'IIIm yolu MatinLUtpa .... 'GfYu .. mUijli.i. JiLIn !r'iJ.. sUU.fm ~ MA.n "0k)~Jn V8pWr. \'~ i~Ulde 'hnlun· ~ f;(lhntdi." I IlIktl:loilJI' • I"P' rlnkllnwamt:l'.eo!j;lfil kim~ Din~r kJub" onfc.r3.tl.£. I ,Sio:yyar ~t Irllm'ln ferYlluJ rliin- gurdu ili r'!1:lIy~l[ yerm~; 1m dl1~InU;,t ~y\ nn ~I f:lliJ~;rfii.k .]";.0;, tlJ>kl ynnj Ing.IiJlolml~ ml.llIla k1 'hilfnU!: M..I1~lit;: kongg9.7UfLti cc!l'ntn2. Eg-er. hm'1l t:!i- I ~'a.YI 1.I,tll·'on.hl Bll mp')'llnda ,;ef("'f U!I W,l ~t Iltfll. f~ltu(jlcu il;tira.hat de'l'!"eslmt 1'Jl.! I y~ nQ81I ~l1lar?. 1.mhm te rr d .tt, ri k-t'lde hu :rt'HI yapltl1 ~JuWnn Baj'11l. iI&u.trn.~ brw~L. I.rnl'i aliU1.1U. h·.~ RII, geld], Ertes! sallah. til ~. HiE tie bunWl kl;oj al4 - rf l,ol~ ~ m\luuu... E.,;,taT'fhi 0111<1 '11,!'f"li rJ • lIrlllrM. 1- mflkinWil llUUl ~n I'ica nlwua' , '1"iJ'ur~ ~1.t.'lIi ~Q'\"\' 1" .aJdlif\ MqllhiAr ~ 01r Lluame f u1.OOJ m :'Guuiu.in milllLiri blr kJ srunhuDlZ hll i!;11.e: (I>k IQ;UUJ"l:tI.1'\'il 19ID rad kw II it LOQTrL ok B.uznllDl ; uhC1lH.r nu ['lH1;hi. '}'n..~ b;"·.t~L I YRJ.ltl. II d ~fa 11 ice furkLI ,di. LiIL. liem eC"ndimioi: billrnllll2:, ]o:tJmIJ oo~ ~ irilLnk l.ik~1 - Id&U"l: lIejleU v(' m.uJel.Cij kcrtey. ~llmr, b~lki dC' hu tiar0;bt,J..I: i t!Y;\ltUuln ,'kILI!ttl &l>hrus' 0 i\n w:'nu k:az rm., '.'=1\ 1 luhl:J h lou1! . ~l..tImna.k dolaYI1:1 u1 Uu t'lUf. rnpnrislrm1D U~ '\Ie bt;~fhki. 1;1 a:tw hii. En- gJJU H.~II"l, llY· 'ylt: I!IiWi kti.D'l ~l d .2 - .a.)¥ . id r ~l tiDlI1, " Mt'I'Rltil]m, t~~lh 'lWl.~ r.1- nl t:oll::a..kl<~ blJ' c!a:ha 1.nIi; Dh k Yo,p}l . gam- lit :mml~ "bil'l:ru.,<, n""Vl bl~a "<lTd 1 .Ii!, I tn bUailile lCLiAr tt.i.~ Bnna .... hJ Hb.\'I'rlyet llIVl.l.nl 1iI2nlau e 1 Lkll'llk, "Mit i:!Hile;ne te- du t:: m Za~I.~IUiI.Y~1>l iy.l8Udl!on U<I m~L,,'ufIltk oldu. 1a:k.ii.1. yiizu[Uti, (au. tu~r,:I !.IncU uyf.,..j.j 1m IiI "Pi! ,'eclc tmi 11-'" Digel h. nlln ~·I ~artr y, tDltSID!l b. ~) ~ecek l"tkL.!kj kun- ilw, Cllfll!'l::li bi.r ~ dYll.!leti tJIraftan, bil' nnrll t1 Diy~t (i,yIe d;un knlll litlj'lH"!U trebmi .... H rmun III otme] bir l~;*i,incc 01· geluil!n em"el 1IIm;a. all..mdll muU,dllt hU' nJ.Inllfiya - fel~l;t:'th-r dC)j~T(ti"lu .;i )'l1mun L7.- ),. 1m t...r<ilh :cit'kIHrin en bir 11 m!l1', biio bli'l\lll lM;trTW nan till H.'iJulIkl. m;kid n. aynJ ID..1I. ~ tetkik edij1 [J hUl Let1kih idd.i.Kswdan \~ ge,,· tlri pWUlI n siller !rldf'rerruJ'c, kll'.bo!!TIU.=,f.!lI.. ~~ral-11 (10 bII!H\r. lio. bl'l.:~klarla dort bl,:~ d a . 'ye a1t ru.POnmD \'"e[Jli., .Lill. ~cktIT. hi.1 H ar':..:k ltlJlumrr;#ll~ml bildi. tra o:.ztbILiyordu. ClI 1'. i~ t?_. 'e~k fiG muu'biD Bnnl r ~liitJ gi:rJ.i u!:'Wla,nwl·. :1\.1 r.ik.rt. t)rrlu 1ft':'I II dan lU:t3 ka-. ilJ.l.:ie, b~l' l!ia;;flI" 8!LUC!],ill, i!}it' ~I aH'1I.da M.~r.tki l" iniwln. '!lli tahW o:U~ k_o1,:an' l;:tn It.a! tiln l{ vvetll' i. NlI.!gUsim yon LI1:;L. ~olw!u jJ 5urdB; tl_l_thna · _d_rl_li~t;:;.S_Q11_e_b_ir flIlli_· _. __ __ __:. ..::..:. ~~--:-. lii - Kliibi.in, :par :y.:lniindi:n·to. nu QilietJill' b Wnndn dtl. bir toprilKl rmda, Ikl MIJzy! d~,g- FRI.:1 n.~Lnn \';t.r m:l? milli r;a~ler~, sagh.k 'l'n,Uan _ i.~:rEt Qbi~'th Ret;lll V..;l Ali pa- l~nl un slgHlil.ralt. IPll Uenf!IIH~· )tiS Pazar -~ \'Hl" t, dim, '!Ill.r, .. K..i~ Il.:l ", Ltokalk icafllw1:fl~ u~n Bl:thr, 0 biiyiUI ill II lb.J"1Lnl:l,1 It roi'!: Duhlllmlilita ",. k:;tuamaktan!' y,11:, 1"31Ul L. g1lnu "~arn I, saa1 21 de olAJ:ak cla113. fa:da ]<~~ i~ J3,l,.Ii ilaIlluMIl kurtul • t..;;uilr, Bu duo itirm iI.ilobJlir • -_ OadaLt \1U.~ 1111 lLo] p.lK(!t "ill ~I iA;in ~Ctl tedlli!'. tv; .o~u... M'd!. 1 Y;l.t'tm milycl1un hir zliLlilc:sidir :Wrun .. luia ~ru. '\:e giJ,y; 1 truYIl" ')!I'n: silj m i k m·· NtJu:l.Wa.T' igten~ VIU' •• i§. Llirnlalo;: I 1Il billlin gUl'!IUlderll tA:: ... Komem kt5m~nda yeIUDt:'I,'l'I II.Z..irnillr. li'.H I{ll t bu ,...i.at.l ? ,ii"l"tJi fiml in hru.dki tl1atny,>tijub'~Sl It::lk i 1 ndcn 't:.oi;. r,u 1m ole.. T rkr:e If (A Ro9E 1::101< PDWEL. T . nl'- ogrel1 , i!:iz.. A '&k Iill!... Pa e Iflr.lc OlL k YIl'lIlJ :.uDIDK FORAN i..AN AylorrC'. IUL .mt'J n MOnk Nureddin konserl ~krli:rl&nnn l'HU1l!lSet df'lft lJ.lllm, r 1 ••• 1 d i tui: 1"~Il!ll~oJ, Ih' :un] S. jmfiMal~lui;u.n ,ornell DlU;lllyall NW~D ymlli Imru!;l rrr'lll? I,('-y.,:uovi';.l k.11I:lh:·I".JULf.k - D h .nu f:J.zi.a. t~Ul lSti· kitap imyu ltl. nih:.l.Jo'f:. p ,ale bil;,:'tIli I'JIrtt. lul kmlar da hnl.in yin. yor.,unu.~ ? • 0100 _ G 3Q Na!1~dve Halide Piikin - N mlID!U:el<et~ ilL'" thl1'll;Jl kIlPlya(;~j.[ L, Im:mnli Il ml? WiE::J2~_.J::iii;&:;l:a:::;:::zri1iZi1i;Z;=:':::;;;::;:;;;;o!lE5l~::oiii-=::::iiilZzz::::;::rt1 red,...! I m3..h-a ol.nl!L G~t! h~"KUft ankh ..
lmUl.

I

DHbJ ;tllre 1 ri Olltl. Ki.i"CUl. btiyli.k I gure ..ltri d bUti. Bali Il.IbJnl gi.ir.::jjcoekl,'r de m~kI t"l.n:I k-yU"u otti I. h",ll.mdi I a b ~ ]. ml,li, ~ 5Dy~;,I.ldIH" 5'lJynn

ns; de,

.im.3. •

[t;;md~, Irn[b\ir DI;!~ I; Y i;(.a. 11rDU'1, gaLllJ·l.m II '. !.Ill I~ L 1- JlID rmu.K III .zl lIe t:l ]
I:i
l<;jl1d~ ••. J1l _

zam

1-----=

Vazao:---

Bee I. SANA;-:

~lEi [ lIoiernhl e.f~, ispirllmm.l Y[i da mt'r&kh idl. lia.ttll, bi .. iI'.lLJ
i:;u

!d,Y'\.lHl

olm.p

til.! hcnllt-'

11"

i

l I

..

.

I

_l

----~-------- ----~-------58 i ufiarln es'lIlii
t%

.•

I

u.w

fot olci

degiltlir
him· -

I

I

m:-I

I
I

I

fl11llnll

mr

rh·1

'f!

-I

Davet

I

v

u-l

~.. ;

I

"'1

a-I

j_cl.lIlID __

'1

.. 'f·yatros_
B

I

a)

alk O'pere·"

I

1
(B..

t...

rl 1 I.."" .... ; .. .,.1

duo (La H ve
B

Hollil.ndadill ilJmllnlar memre .. ebIl i~Hliai blt.il"nlifiol~rJI. 'I HoUerd un) ~J:].r, muste ... ·UJl1l1 Iilinc ~~mek \J4~~ bulunuyorI

giJlli umumi ka.rnr.;'~I1fi. blldlrlH. 15 ma)'lStIi lUll Llll:U v!iZlyet IlU 'idi ?

I

(8.,

1toI.llf.

1 1n.:1.. yt .....

e

taarn.LZ

I b~ 'bir
0

Dll5dCSl 11.1. tZooml l!JtJlF.l.. metindc III ~lellL ~\lman maktneli kuvv tl n yeodinc:-r iJ"'II..I] SU: {Jrdl:lSU.D.lm sol I na I.L n I :f' ld e tI e t.~,.-tk elP'l:rt 0idi, l~ik.u.l!lru· ~'e Ll'! r ("en esinin hert';'II-aflnda da dll~1;.mJa g'!'linmi{!ti. [lui u onh~,.,UtlUn n tl am fl.~Ui.

{Bred ",I

I

giu· h roda n
f •

ss ingilte reya tlglmlz lava sut
~
j

.

Irak, ha I .da ya ""
I .., br_', 1 I,,~I uvf.dllt

II hi arlar V~ 1i taski I&tl k nunu harp teb igleri
I a •• t.;Ir .. r, 1 I..Di "!f~,jd )
I

I

fJl!.!a.k:l ti 'bentbel' go~tu dY_~I1I:a1l l.I_unr ietibmetin. IDeI} kolcJan ~t dmi',l'l±r. Bu !it:QTlanl'1 hep:aine 1h6cw.o edUmit i"al'tlnrla ve GU}I';! dng."u kil0metre dl:rinli ,Iddttli mU~n! olmu.ttm-. "idi Bal'nll'llJ gid~ sa.biI tle :JUIICII. iT~rlBfll~ktt: ollLrl blnn~ AI D kIJll.I ili:de In il'llrl mil a.a - 'I ciloi; It~ llr. Strtla.rdan m, di er .. kol eenuba do~:u claJ", ~ 9&' hildeki di.l;;IU~ mih'Ui blr ...

ve ~Djhle Sollu:m illt Bu~

mektcem

-.Jld~«U wlilirli:rQJ strr, pta TIlrk hu ~ti iI

G'rhii5.,wlel"Ul U vam elJUekte oldu;;u, il5.ve edilerel r.h -11 U'-!.llI olun
~ri1ijm
1rI~"J

u

dii..rll.igti tq.\ci1Al li..u.drolan 1:9 Lit, ~IIlK kanll..D ,- yihafltrll.n mil-I
7,dil"re:!111€ g~mllJtir.

Bah_

...

.er-in hitamlna

1 LLz/lI

m1:1

I'1lk

ri-ca

llt.f'bi)

dilmek trol r. No .umJn
~D1::l~

AIl\!.an.

Beyrut. 11 fILL. I D. N, B. II. )an.,lb I Wir iyor ~ t:J' ddan -I n hakl<~rlet". I [l'l!i..k hal'btJi"' 11 In B, ::::e.. k:dii'l nk ~t'3 uti l1.e'liC&ennlll eID11UIi.h v~r- I ol IJ;:!unU V~ I n;.~ tln 9da,da e "k e i t:tar M.ildii!lll1 bl dirmektedtr, BlIgLiad s.iyasi fi1lcri bu

am

-I
0

addcuin mi.iuli.er~iIH~ ~ilm" i miin~cbeti;yl...:. bu kjJat kadrusuna ail; kanUrlljQ )' nl blr takrm IDzLDraflan istil- i .:am ,-"dip ctmewgj hakkrnda Sf);rIIWD bi r l!lJ (LIoe ce .... .J)etl gli.,fO a lilll ve lnbia.arlar Vakili Rajr KMHdr.oW2: yeDjden hi(,jbir masr&C, Ibtlyar OIUJUi~adJ..gLI\l ~lit.- I ~esl iJ~'1- nln-'12 clan Wf':1 at ~ v j il;lnue kallDm oldu~1,JJ11~ ~'.Ylemlfjt1r.

I

tHca.meti.e
tIJ' • T~I~

irerJeme-e ilerJ
{Iw,:

~I'"

I

I

Sollwn p.rbi

I

Kibht

~~'.d':itj[1 n ticclerto yalnn I ~rh vaziyeturin mii'Olta.kbe! 111 ki~~ b~kImll'1~i' bilyi.i.k biT eo
Ill"m.rni:ycot f\tJediyorb,r,

ile I lbrit kllt.ulanada OObM v k bri lerdc antif ,;1.11 ntehlk b f.LrtZ~1tt.r \'C '-Iyail~ Ja.PI1m kta elan on p:t .. I.. :aam.' IT Q
U2f'iI"lnde Zi)'a Gl;vbel" E1.lli 1 P:;kl)a.kkn.l~! tarailr1d'ij! soru Ian au 1'1.. ~Ien~ karsthk olu.ra.k l'",r· di~1 ~ya(1 ta llili i:;.arftrr V[tklh, Kibnt tntnsaruun 20 sene mudrletle bi j 1 '1nue fjiJ elm,... tev..II 12.dllm.i1 buluadu -\lnu . Ve b11nun I{ant r Jij ve kibrit ly i"I1Hn h. 'in ve tesblb J~n M:l.11 'C • E'~- etlni al;ilo:il.Uaf c_ 1· • dJ • iru, kibritlerde !.'urillea aJ .. ;;! n In h rp 10]a)"h!lylc lJJ..~ I' I verlerdcn temin edilen cez run bu .I1nz arn scbep ~ldl.l~JIlli. bunun I,; labl \loS Irutul:tnIIdilk:i
> 0

In h;:'ltl'C'

lfIl 1

l,,':3,Ziyeti

nil ~ Enl l,urllI'. ..u pta In ~;i.h.zkl reoek t.!lt';:d Il _. r

n ikl lIe1 dll. It ur hu urtui" II; I ise
I

vcr;"

t:tfUl

trr,

Cd! tNaJannm

dalglili 1I.t1LZJ n~ muht@lif kollar biribirini gorm IdJrom81 rel r lI:JLledeb,lditind.en I:cpede cere .... ede'!l mnharebl! COl!: :0.. lW.

rekdli olm~hn·.

Bir g'{"(l6 [~eI, m ft~ e Tt)'aIl eUIti teped~ dQ~ tilm.. COB' miilcllarrik btr fngi1i2; dcvnyc rn~lfr" 'le bIrliktl!! irhm Bu m ; sen b_- .. 'h~ ket ($Il.!Ul1 da ve blr gUn
i4';lflue Sollumun bunda.k.i buhic
I!IIMISlr

hudutlart

Nmnn

~ fll ve eennk1l:1..l .... lI:)I~ tar .

detm'~ ve Lrbya hududana geLi.n w vazrf 3t ull '-imJ,en gel'"i ~ lri 1m' t 1. Ell hare kit &1l asmda In.g;ill;;; Illlif r 'Alllan lru1 klan dan mu k.k p bir kolu 'i'1!I JIM) k..a.mvoru II: Ir~ kohJU1u ~U'tmll;l " za.yl t v~rd.i

KII.hi",. le-bHg:; I-Kmda ise dil$rbll Ii: llVVeUe-

14 (",-no ~ -

iRaun.i

&illwn II:lL!1Utkik uuh man yeo.den ~olIumulJo
'1ft: Col-llUN

tlfuJceD1IP

gaJl'bisand

rile-nne ~ekilml tiro
II
(le,'iI !lie v

I Zir 15 da.n

II kuv\le I~rl

dye- kl't.!i.l.n 'rd& 1'IlI"I' '~IJWJ,I,LI palanmaktadll'
0

ki ilk m Yo ngilil Z1rn 00. bu

faa I ,y~tte

-

lagi..l.iz rw;mi
{{alire,

t

bligi
OIl .... k

Ii la_~j umlJm1 hI

wlu.1H1l.

!Slhln bild~nt" core, In'!;Jar HnV:lt LiloCIIH Hal an kr1lbna teklif edcrf""terd.ir. l~D. Blr va hey li 1· v ut 17 Ma ytatn ROIlU!.~ Cid ~ -tir. D1;e:w m..FII£ Pr Urgd:.t
...f' S]o, alIj.'ad~ g-rn bun W'I u.elem

""J.~

Bud3pef,lte-. I4 (l\.8--) Nemzet

-

on;

Almar.l etnik 01illl: Gn:nr. -

bu. InI.i.z:Ll,;(!riduin &tlnunda 1~lml,lll L1)'iiJaSJ,IlCiakl ka< I)IID ~t.kiki i~.1l muM ht tllr uCLimene ,'eoriln'i i bLkkm· d ki laIC! I I Lie ~ ),lballJrI t,ut· t;C II Ilnle ioe I au eai, I.UUUr'i'l fiuidbr MIH!.nnJlklcrme a.it \ azi· iel l'n k. droo n c,:1 k::mlmn.'il , ihtlti ~ nil.; \!Iti1 f'lLh.l"n lm kl~ll· nlU efmB- k.<1wvy.a almmasl I.G~
\'0.:

'I'i'~l-r

btJt~ ~eh:_QI {e. HI .....atilllaw.o ltalY:Ufl U' 1I1d b.r krit.l ulacn.glDI tahmi ·tcdr_ Bu ~. ~tiU'lm wril:!. elll loe Gore. Tlr\'at oJ 'i l.et. rrili tukil bir dc'll l l oldugu i~. , h.'an kca I
i]
J

'blzz

_t

ken

. kabul et·

m I 1'1:' Ie \'1.1 btl g 1;' ten in aQrm~ m.il1 Mnt' go Duk ~ S~o.

1~f'lcr 'rU ~l.IYa ukunmu~L1J.L",

edr.on La.ltrlr]er

I

_,

BlIlU'i l:fi,k !)ell kUlal di*er m d'..l leri ottunarak kOl.~ ~\II d~IID ~ \ binnci m WAlt -~i hi' oclls eumn gilnil

Ra.

peU'in Yunan KT I.na

IlCle!r·' H.Jnk-!l.t.t:!ct~'l.r~ olH::uU l!',il.!'itct"e'Ce Lil''. ~ I,IS_!-\.~ Jr,·at krall, ~'ut.iy~t! BulgnrislEull \? Rllma.n)·a krullarmru uhlu . ttl ,bl lam istlkf I i~ ic-m. Y. salUlnl],t edl.' ktir. RlItI.."'l.a MaNu' 1:. deri, P\I baberl hirrinci ayala.nm30. Vel' 1'11; kle. faka! 1I1{t&r1W1air 15tifh"rn ar'ti kr yma.ktl,o dg,

'~'~:I

hnH 1r:.tI.lm&mllkln~hr,

Bi r bab.1l, ogl n 1.1 nhlf-

e.~ajl

slzhgu,a ~ai adet eUi
MlJbti!lif owllern ~kL' Yllpm'lkia. 91,v;:lu Mmda!aru.n Wlllyc birilld t<lil:1Jld lki muhnkemesl. l'JC diin d,; d~\I m WLlu.1u. :!}ah.it
olarak
~\llI:I:

!;!

girct:rileeek1!!l'I.li r'IJ u.rctle ~"CiJJg, k&p tmaya. IrnkCiI1 I alri1lyu'flll.. • Cu mud,ch..'t zarflnda I,IIDumi

ml

mcv:zilininc

kur"'rgullm
l:tltl J'l,,'tI
V'adl:;t·f'

em r'lI'ldpk

I

lh 1 lILt

runl" nileJl w..
1

a.I

flu-

kuvv'" I-M l~mi~e ,o.rf ilmif) t:mlu..nu)'(JrchL Blt\.1'n I~··h hH rp
I)"'

U_~tal l rcd~tnli
irn,

b

IA1hktao

I~ri

(Jillll.ll"d

I

UV-·

'llitel!JW a.hwt;l oLm (~"n'l!ral rTuu· D.L t!t1yal'lml~ J iml ll, ::i in'l \fill chan, ~wl liafJi1,h ~S·Lmt - Mi.. 8 111:(;1 onJudnn ~~nl&k flir.1mdJ, eli U urma..aJlla dayalJ;Jc[1..k: j'eGcn.·r-aJ (T"lJ..t'lon I LID {I ffiCJ nl bir hat lesl':-'ljIW u~.,... l~t>,'lIdll. o oJlJ unu tfllrVJYc idn :3 iiru:-Ui 1] onnan lHi1"'-'l(ln) fl hd.lqm bi..- .:. UW.ldfl bn" " "_"an, till' j')lyade mcvl dr ltij, r.encr<li fTr)uehnn} flrk I"'t! Nor"v",,',' go llildenlm It; 11: ndiili iHihl'l~ ellN;pk ku.... - i.b&r hW-:U"larunllJ "hill v' I p. Ye I.Men h""UT H Unei1 f.rka. yem blr tJ..~kll:ul "I, n na:l'!f bir yt ['I e I b 1m v· ~J flrk Y'I. rtrk.ll a.lln.jl. B'I h IF Clrl{lI <sliI1,i k 'rnm~l b r 8\Jt 'tt.e mukavl! gel rlrlt.th:r h."bl i.i.. ... ol1'J11 Uti 11.' , met mektt> ol::Ll] IId,,1" fmJu ~ ydar~ terekiUlfl cd'y"rdu .. :iliil!r irLiball II·rn~[l ""L>f-,·k hir FlUG, ir:tC'Loruud Jon dt!. t 1 illei kol ,RUe IIFl~ c..... md'lIfi[J I/'Pl"lc.,Urmll;iJc -1 i.ll1o:i.i milst.~Ii'kl' fn11a.w ,ti, DIgiT I., hriy(" kllV1.'l!Uer1 me lihrwnlk: 1T..Jl',!'L) H g~Jr1db"1"j:l:mi=)o b~. j': 'ru I'j r}hCI(L' Vrllclilide y~ li, fl lncl I)rJIiH.I~ Jl i:t l' HI U,D.m1

Bu c~rl'lCYI U~~IKJll'ltmo:k '

\'l LJ I a~""nnIlJt iC'.t~. ttnelctl idi,
)[{,.'!'l(;lj

'CUnlr:i1 be.mim 0. \'imi d so-ymll~tur, OntIu ~:u:rSlZh:J;;l It.lYB.t !l,;tttg,m bLhrim. B~I i~Ii..'I"~ y .. rmlSlhr, Diyl~Tli!<k rna.hkcmede og-it.llJtJ:. !1lt::rhilld~ 'lJ'Iu.I He LmhmmIUJ Mu ltflUllQ

~a['kt.a (MPf;jflQt I h;J,t;'I_Jo

uort

at

v U ''''I

';:err

I 'r ','.' AJnl tiL h:\va

hid th mu,j.d
uw:lll

J'l.izilnd'n

1(,

kuv aleJen

flrka 1ilI1lm..IJi kMilmir.lli.

Io'Q

(ClllBe)

II 811WAlmlU1:\o' "J

jnti.~l r.:u[ nmlEri Iflv!U,,'e

W 1\ll'I

'lK _

'derir..

SA-BAH

S,KERI'

B

ISLER

11k
~II' -

SOD

Beste

e.u.I
II UI, 'AI!! lUll 11.31 ~:I.~[i 11.O!i u:IIIJ

B.OII

f"To.rw'lil!ll Ii t'1l~"'r Lm-

ll'loilo

le

M"".!I.
Mil;.:;"
KUII

~IJ

lo~!l..:;.ili:
~ ... k.lldl"llo

HlIU
liI.JII ]g 4D;

V'aZ8n ~ Stlhe~"'.A UYTUN
t {)r>n~ D'teb1u;p .. lki eD.e evvdt.ll_ BUyi1klldll. • .. kum ve I;akilh M..bHiDl yaye.o ~Iyonhull. Butilu mcveudJi:.. yetimle tiili}ill'lU;.V'01", inazidekJI hayaUeri ~ilmb Om\Wde 'li:lo_iJh:n ~Uj.nnege \I~YorduIn. Z,fl.kJ'l yii["ihy~~ e,9I1Ull'Ib "d~"k., k:tdU' !'("\"klIi 111e1tgale buh:msma.z. OOll d

du.m. S!wki. bllyil!enm1l1Um., Nefes aL ':!lairtan 'bile koriklll.),ordum, B ill.Da:BlJ tAr.ll.'fhve ,eollcrinl ytlziln.c. k IIpli.l;:u:ak 1Il.loli kn.t:lI·! ~

*

"~h".er
K.'JG~!~

1,I'T1.Q

II

~J1MIi

." ro
2.1.U

tJU'DiII: fCJ1dYlI i" ~ ' .rI
}.iuJj~

MUrli;
H~bl::r'l4if

~ j C('ul~ nesll asbakikaU~ ... bai;l~ J'II .. tk l'lIfl.kl~tlcooktir' iu, 1939" 40, H, il~t.. e!W.tlM"inde muhteThrib.i htu1i.
lII.eJ.

kcrleraie

MIL~1r MliUk "F f"I"!lIo&R m

.,
121,00

~1I

r.hulj<
I."n,~qnll

tu mlHoeUr!I' m,·,I"IJp ordutar 8,rnsmdQ ce.rcyu.n etJru.12lQulutililll LtLlytik IfIAt'fJlli'l." It:llrmn lletroCl ~

Hu.bF.lJywmy-w:wn. Kall biT .JYrUC'lhm DQn_fi genii; .Iua~ yin!!!
li;9.J"j1mdli. buldurn,
YIIJJW'l",[l1'l

bi50yliecle flI,ya..bmly!ll' mi gc;;iriyordum.
Ile:ll8IZ

LJte.
'r'@

aatleri-

11I!j18.Cla bel'ulil'1!I at diliyordu. Bu dd'a. kclltJ.<;ma Sll"M1l blinB. r0lmilju. Aklnno. gelen her ~,'yi 1
sciyledim,

kif!.

I

1II.!liD'

---- .. --~-IrlLlp.li
1' .... 1< .ulUrf

:tl ;10

ferl)

IdJ. 81.1 harp, U'4a[.Jo1yo'nl
\iii!

1111

Av-

Asherlik
---------,.
Her I'~n .. "'11,.,,;1 01 .... YD-':I:om.1 .. ,,, .. rJ"lltl

,HII g<L:>ecki ,J::'rhi yaT-i1l sakin I) bir e.ll.'1.b idi. GVkyi..Ulln den yeryi.lzi.i.ne mute.rnad i .'i'en Yl4;8D )"IIld.z ~unJ nltll:ldll

tum, IIwnu.iitu.w.
.. II!

'rii~maJjye.o,

ktll1wj-

M~k:ollil. Befer~erin~n duha O:1-·.!.IlIn \'e dliha ~i.rnll,lll iii olrnakia ~raber tj,luki tcktk. I Btridkur. 0 on lPe'l.l;"QH di.ic. Biz, oh~J1 degeriJU ya.rIJl1 88U' eV1j.'eLD~ g~liDI'ly{'dek ida.re kanddJl;!rm kadar IIldinnUsiik,

Ankara ValUitiuden
1- ~ -~ J'd:uu1Qt."," andia J'lIIp1l.a~1l allMi __ ~ lIP ~ II {lng _~ II'! ~ .... It;p& dJii.ml 1!fW"II~~ 'p!I.'b ~ .wlk .Ir"lil~ ~m~. I- ~ brrleII ~G<nlln 40loi IkH ~ 1-..ll.E"U~.
.. ~1!1

fIlJO-_
w

:1
• ....
~L

~ IIiidIiII

+

llIiIIItaKill:l;.

'

~
iii

~

Btl vak'adan blr Sl' .!!l'Inrn 00!lI1lI.nla~1,il.FIdIk. o;;_"nLzln ;vtJra.n1m tat>ifl,l . 'bitibir gece .. tad ru¢iU'Ulli rn [l.~JJin kl.lmlu sam8:.lrula.nodDki d's::J.ne .... ge~yi i hiill1'ri,n,d!il! tsbiK bl( m;'Z1~ 'r'araya..'jI.)'Qrclkl. Gi.l.ndi.lzull bUttlm 1 tl.rkerl gijky\Wbadiitki ay bi.i.ti.ln gthilLti15il1'lu E'lwesi'Ilde to'PlAml~ JYIIl!!,'cHdiydiIe parlarken b ...., jdan ..• lIar balai'1 VI.! y(lr~m ya.- kim.i.z., Iyirbirim izin 'PaJI'mngmr'll byordlJ. BiT ge-ce knndi Ii gibl saadetlmlzm '>"'an~ h.,h -rcisi 0 fen:iz I.§llhyl veryLiziiDil fl)'LimhlJJ ha IkIll1an takiyord: 11·. .i:lUIl:\lm"l'!:1 u-:ra.$n yanm as h- I sara yil1e lIyni liIarikuh.dc]iiuri ra.nilkl, r ort'~lnd:t helir 1iJ bir arzediyo.r. }'11dJzl:w, Join • ~ ...p tihil'baz gtbiydi. KiiC;iik cii~l2sikin bir kudsn gibl ~.oz ktrl :\,01[',· Ie takht yarm..,gll.. I.igr~1'I bin- l,udJ. Deniz, a,illCfIa.r or: c"u lLZ:!.rt't! 'I.'11riu. Rt~ b!lrelrleri gibi nnn )'0) bep cnin aynl id.j. 1

mu-I

mn.
.'

"'_'*'111 ~
""

•._
~ rae.

I

Iy~dl
r,1D

D{;~Yil Vi: 10.:00.)'1\
aUb;'l}'l.um ho:"r

uurn arau
"Il'!: 111III

HoiIU:oIfllkb-

lIdda.t
"'

lII!I:aI:aalt ~

""'_kmn, 'PiocanI

"yjj,~~.y;"p~ll'f'.f\KLII.
~Ij

rn."lllrllTl!l~
~nUI'.dt'n :Iii ~iJD1oU

H [lzn ,m L1J41
H.,,JrI!l'I IIHl ,.I

rIlJ ....

tGii

CIdMl ~

Pil~oVk"YIllJi

m

11111

k.~lbl

bllhmdltlilu ~-cklJr .
:! _ ..... I:l!k1er1
!lyTlE;!

~ubl)lo rue

11"\I':lm

L'tl,l"-I

.~~
IIwnm!mI

=,~t

IiI&bi p_n~IUI!!I!!!!I!11!!! a:ln~ b~ iii lot:ta ~

Pi I'III"'PIlIII

._-_.

_

bI;Ida,

.-

'lflGl-l ..
'iIi!HII

~ :.KI AriJII 1I:aI:io.IJ.To.1l!;! Ih.tl~ _kluptarml iiIII.Iii!! pbIIiII AU • u. 4 -Bu """ IIh • .,
ft ~

.,Udu
..

~ ~ d!!IimI ~---.
_

i'i!!IiI'Iif1 I111! :-. 1

,
'

Aabni Naott. 1IIIbIib'IUIVl-

Pi{!>' ~lnlr
gUnler

JIIll.llilll~k.51

I' Ulo r;.1;Itt.;·'·ri.J.~

ve rul""'"ID 1010;1 • j; ... eild ...·nlJk 1i,,1 ·lerlllCC1

f'IIi"!:!)ll~.

(U5I'I,

'CMln

etraf

"l.-

f osfor s;:t,lyor:

1.'.11 klarlnl

&!rSl't

yorhnh. Bu barik Illaile gi1z.el ve mii!lca.bi y:IIZ :e---cesime l:a;1:)iat.m arwj,ti. Sank] btl1iin \'arl.Jkll'lr iUt obnlJ!i. 1112:18 aka.n blr ~;H.le

irdlk1t:ri dl'nl:>:hl .!-1aUl·nda dlaral:troa. ~ep.d i1.I''I''ini seyrrJi

-I

ttigi

ma.IP·.ArH. ben. s.a1"l'lo~

et •

Mfld~1I [i .!5&. e, ilk ve sun ~te yUk5'f'ldi lbl,ns yL'nL bir iiletl'l ya ra tal'll,. )"l1'p'lcl'li uir byat ba~ ~hYlln ."!;I" VO;l !-i;; ,f ~tJl'I ti mutu Oll'ln 0 h:lriku15de H..J! .. {'1TIldl f"<nI.l b kliyorllm kardl,'!."im Cemnl. Onul'll clcle t1)1.0~8..ak

Soura bu !!J1Ul" ve fws.lnn diva-

¥=e:

IllD il-t,Ic<"i<k.1.lr. -~ ~1YIl"'" III:I!Id!i EI..cL .mdeli oII'TI1Afi GiJ~iD! ~IXI -:l'!i + MIO w 'KIm.:Is1 ~ 7"Cm1iklll iD~ ,",llLrlf! II:I.I:lkadtm .,., I;Ii 1iii}5/Mt ~ ~ .~ riMGI Iil,Dl 01 I'll.. dill ~ ~ admmladol III:!iIJHi ~ ~ UpUJ UTf 'liIIJ!!IIli1!! eOIIIi I 1yo~

J.C4t1.'i'il! ,lI.Ymch, ,.ap,l4!n m • .J.1 ,..ol<bn~""".)'l~ Mil .".,n yokli:1ml'!'IU'1il 1110;" lnr ..b;'lj,.1 ),,,kt'Jr. Y,ml l\laYl!!! rn fOOl~ yf,lt J'flr Ifli ~ r'I)J ~Ir"'''k U ,%1r.LI> y..,k'Jn, ""''' tl Im."Wi;:~ IC.ap
I!!U:.I[",,~ .. H.J.71[iln

~ II!

+

··uld"rM~'''nm

~, .... .

I!;ibi, :!!"11~rtmm ol"li.1nifen gll'ri;i yor ruhumrlll tah:\.o"YImui,,· tp.

kjJ~llvi1umuz

ban~(>ye

sirl~r

kiI r';m 11:!l. ~ine I!";'lmii • len f:U ye:;!ll a,ja.c;:' "-r \'<I!: :i'~ LUflLngJ 'lopra.k. bu 'kllll) ~'E-"lnl ('c \I' niiliYl'1I1 I'lr'iv'i,!~l l;ul~r g \Ilki uwrume hijl"um f'diyQr'. Ilcni, silr ve &'1n':lh.!ul ya.p~ "ol'arl :lj,ra!;lln:J,

run \' 1 n

U'I':mLlln

[WIlU"ctI,

(,{J.l~e-

ne ..;c~iz ve We5'llIt )i.ldol".:.imii , m .. ,,·j 1;eI;' it !i!d£ltJegu." "Nej!l.t ..

do·
-

~IE.) lit' I,Ll I1I,1t:II:111 '111'<11 t. 1Te-oflHIU:Z .. yond.. } '" In.llId~'m: !..IR"¥l1.c:.k oLton ,' •..d~ ul:.II:vlur d.lth, bu YQI1;0,.,. y.. &elab ",. 'I! l:!uri-

iIibol'li

Ul'TUNi

k«tulmnF· ;;:-~~1I~ ... dI'~ ~ B-~~~t~m~~ad..;m_ I!.EklllM'ml -.e ~ 1fIn. «I~d! bu II IiIPIn ~ ~ llIltiln::dBUl;i!j '~ lIrli_l~~bdaF~~~ -4 Btl odt kq:If ~ ~lltl!Cd:ll!lrl. DoII!P

It:. ~

K\Ill. ~
~l

viJIb~k ~
~

.

*

eI:Ib~ bur~

-

I!!.tJIf ~
Y~.

IhLlr&l:lllll 2IIiO A.7dII 1.tL..... JUN .. rlll MIk-

w ~:tw:r

~
(~(:'1'I1.'1)

Anknr ... iFl

~

allyorlaft:h.

GaY-fiIIiz ve aiur ~Dn)arha. aym !'OI"IDID )".I11ah dLi:-;ut(tU~, 102: yaprakll ('aID diR.llarl"ln gijlge5we HQrlnlf ·c ve ilrker_lc 1:13.G.I),OT. ayn.i. istlk8ID!~ ilerllY!ilr d\lm IIi!. bir vi\;l.Iloruml BeSt ife tit1"edlm. Bi["ko'l.r" da~ik,1l. t,les5b.ce dinJedim Yenmde dUirs.rmyor -

r'~SALlAR
IBlli
1!.IJr"1

EmIAk 'Ve Eytam Baukau

dan
T_J.

'4 tI,)

't.arunm.. R:t dig e.skiden bOyl.e d~dd.i.niz.... Siz.l.1l sf'rgiizevt.mi2.

u«l_jJ"? Anlatuu.z! m~3.f.IJ

niger

Qirk.fl.daljlunrruzm

GiZIl ve t."!Jha:mmUlS1J1':. bir be" u I'J tarat a d{,l~·'" ;;;eI 'Il;ivordu. AdJII: 1~'Ii'Itbl iror1 Ie
li!:U'\.,,\,"

dum.

yam.

H.8l1t

eLti.]~r. Ve sesin 1:t"ld'et II Urii.kllil!pmi~ ba.'j I ve san'at Qct: 'In dan yiiJtscJen ~'l ~ bir gen~ ml , ilk ve s(1n bes1.J~i idi Hayatl::nda tm kad:lr' gi.iu:l Vf bu

$our

gem

arum, I

med.iJ! Sii,e Im-u ,FAr.'U t.anh mIZ JtaJdJ iBe, lite 'oUQd.an iJ.en phoektedw. - H:ayret! har~! l!UlyNt!~ Blo;akJar bep biT ~zibm: HayY aendilJ'liz.; hakukat! haldbt! hdikAt! ..

miz: •• Yli<lm;t;;, bi:7..lm ilk uhlbimil; dab& tabial &a.hibi .Id!i; Bize ik;~e .. defada.~ f~llll. ilti:fu.t c'll-

taruJZ. efendl

-

I
Ankara VBliliginden :
(I

Imdar

inee

bi.r

SM}'a.l.a

teMdili
yl'_kHl.
dl:!miir

etmemi tim. flB.mHl.kliilria

B:1o.b~eni fJ

i1i.~~rek

1---

~-~------.j

......-:l -

d.MI ~('t"n

Yl'rll!1D1 yU. I dum ia;trrn. l~tlr~bmOl. ~ib .In· . .,.y:'! (1 tlltl' I1h"ta TIlB antYl, P lJ;uJdU-I-""; gu il...iJ" gibi.. ~ 1 file kll(];,t,. 2.am3J'l ooyle knJge.si

sanki

dIm·n.

R;lm;v',rum~. tlOzl,. ll~t,p.l'''' Ve r1 ~i1 tIl ruyacl n u. yandlf:,'1nJ zam~n ka,~mda &('11' ~ In d 1,<1' bUill g<)rdJm. DLlda1-lannrl.a he:l,nm 1m t..e-bes~. ld ,V(lT'rl LJ, U

mu

llr~-~ ...

i-:--~~=-=:"""":'----

"'!""---.-_,----~~
..

KIm. lsi ..,.~dii.k 1 .-wro. ~II ri Dr I:DIm'w.t ~ IIlpu ill :!61!hHi 1m'iliine ..... ~ ~( d!h dot YIIi;Jrl ~, ,KIriDn,' -mdoe ib!!IlaI. ~
,000 1
5Qi(I ~

+

A.:or.iIIlII

",,&_yq

+

,..a;1u

B!I!' ~

-~

~_

~1

'I-.e"nl 1I!d!:ll ~'lI.ft'U1I! b"kmil"'Iwlr1.Hl Kdro.il imrrl! t!!!mIa.i.IJ iI.];)tllIo

as1KI ik ~ 1mo.Wm~. ::: _ K~ bi!4IiL:I GIll! ~ ~ dob lII"IIl:!n~~. 1_
~_g ~

1
I

ImRq

_

ml.1niIdI::M:

11.51~ I

tin- .3
06

2

-4.1-....:,.::=!.__::.......,....:..........:::::..:-~_.!...-I1
,--;;.._.;.......----=::=---,-__::::;:;.,,......

d..,~lo1mn Biir ,. JI • "\ J I n1 ve 11\ n i t.1l marIO!.. d~rlJ.ld~lru.nlli:!.n ~u k~limetl(!r di;kiildli = .. HI.1 7..J, ml ('renliim."
ma:rur

mk yerimde[l

i.8JlIll-l ~.

1- Ric; <J.Hk~ elI.rn y-etmU:lteffi ,,'e yiik&ek elrlliye1...lla1 D1eli ola.war.
O!J:IllY::u:t

7~
c. ,

goriin

; ~ ......;.-;,_-=- .....:...___:~;_-=-_.!$old!lull ~i. : 1 - Y6Zm. 6eVi.1en 'DiY ~ey •

At;.l;:erliLtlerinL l~ hl:2; meUI Qlarak j·rJ.pll'~Qu1 100m;.]. Li~ VI.!' <lalla )'lik£oe.k m~ktcp milZOI.InU ol:!tnl!rrrlM i!\h::ktiler: 3 - Cayr i muslim tabip '11'9

z-

-I

~l ~'P ~ mllx.blmmu Ti~n:tl OdUl yO!!Sfb!::mll V~ , ..... ttnohn I!Il It: ~ COn eovvel. '1'11 y~ muro.o=i'lJ& bLJ it! I\'ID. al.;... IIkl.:u-, tl!:ft.l!Ll e.bliyc~ ~1C.aIann~ hArnil.= :11'1. '0 !lQ'ili lr;ilAW1~ hU:ktm~ ~vtlk.im Iumrlil,.1tCII..Ii;.kn tllkhl _~IDJ dtlimI IODC!.ImeII.

ro..

I

!TeI-~IJ.l!'

I

.. _

t~

va-mdt.-... BIl iae &it tq.i.'I' ~£'l!b,ih .. 'GCk~,

(;~I

hs-

Ida ~
(15.5''11

"~ci ,ltilfl)

~

mi:ldiir-

Gen
r3{!"

KL7

d\r!"t

'i

at

lill

rnijtebe~"'1Jl uyord " Sir Inl d.'l!
PI

hila

0-1
1

,·l'in aynl:lrak

yaD111:i.ll

{,l,

11.

I.!>e

bll

s;hir

ve

:2 yeri.

Beyaz, i!3im" bi.r ",~yfiye

d·...l.1·lnL5ato birac "\'vel ..~ic!a 1(I.~k il~ n letl~aJ g~t~ri
f'Wllr:I

;} -

B«-

Irk.. 1::rruD

ti.7.c r;nden
I

gider,

vet.erme.rICrdCf.l t336 _ dogum -I lulul&. muameh:y~ tlibi oh.l1h.r) I. YUH:lttldalci m'uMclerdeki ..ev~l. hall<: ml ~mek~l lekeml raul eUnl1!jo KIh<1 1!:l.m .. tILll3r bemel' 8e\.'kt:di Ij,·l •.!klcrindeo iiL:; I giln za.Vhndll. asker] tJrI ~iyetmt-I

I
Emoiyet
5 ..2:.2 N"" ..,orll
C~I~'I'1'C

MOdiirlugimden

SandJtl

).·or,

1. ·• .,malt

I!:iL 1 "~HI1tm.

"_
I..::t.lnlP
[l'"' I

Hr.m~1i
} ,'>,lo':l:dl
.

k:''i;:lyor

mtlfillD

I
I

NCJ"l:~... ~"uo.,;
[,

JCk

dLI • .. t " ... .r ilL tb -

l"rrtJrnl kll"d11!,

KI.2. :i.oyhJ... dl' l.JIJ ~ ur1:'1111 :,.

Je

4 - B~~i:nct. i1ivc. ' ni.ifus ci1z,.:(:mladle i'jllbcyl! lI",ji· 5< - Bir !1:-l,Y"'MI., gril'ldl;;nn II,' raf~aFlL 1lIi;me-k!n gt"hc)iyenlo;:r nak 6 - Bi, II'l<l:!m..Leket, 2ilmalll • I Inl:lda kmHJrtl mllauwllil' ya~!lla.-I 7 - OI·llIya Itoyq.. [!ag.. ilh olu.nu.r. I g - lbtiy3.q ,im::e. 9 - VlIJde, bi.lyiill Moe. II .. AN I

m~, olrul vf'~!ltaHJ., dtplomasl

ve

cL_

I

i"lIJIlIITUIU

l

III

.... I 0:.

"~n .. bu il;thi'JI·ltk
I I

~~n' [Ie ldca

t..1Tu:,ordu?

•. il'- <e" ma..IJ.&&IM gele:a
tablr.
2-

"~~: I ~ Deni;o:lf!rde
F..U::i

1..1-'11. IKIrLdi Yob.luunA

11.01.15,

h8lUl

o.lur,

II;a.ba

blr

Dllha ~Qk du~unl1lU'g<l,! vmt bulJ.mll.d!l.[1 beyaw ~C!1'" 10z ilii'Ii

!:Itti;
"-Aml~H T11

,'La bltU"llrla Ne 5 - lyi u.d ~ a.nIW]m&. Jel! i5e-ni t;.ell;l1yorli'1.:rd.l.,., 6 -Ih.ne. zarmlJ1 ~t.lJ.dJm 11:1 ga!l'es.iz 7 - AJAmeti fuib I 'Ji'1.l.rl!:: WiikY.J ,cttlg'm1 wJ.ltllaJ,· belli bir I 1!!'k mm bill" kom. ~.ale du;;,u 1I>1JIrit.klil.y{)r~. 8 - Bi. lIfI.yfiye yeci, bbr u;1, Ve () z..ama.m a:!lladw! ki IN;W 9 - Ttpln hpkmllllBl A.lfube,. IMl::aBIDJn u};luna MrD.2eten btl Din. SOB harl'1. gent;1onz m¥.Z1 v~ J.Btlkl:laJimdll ye)" iUL.in iLk VI" [;IGu iasa.a ..

ile_t'j :a;.u, 11. 3 - Sall.'a{, ilJlitham. 4 - :Para basan y«.

W'..wu...ktIadi.ai

I

o

gir Qda.!.1 lnJl kOOa...tro mahkeru.esi..Bi.n 29!9/193!!1 tu.ri.h VQ M ~8.aJ! ve 'Tc.my:iz tin d l:Iukuk maha.:~ 14 Hn'4&an 1.D(~ l¥ili 'II"<Il,3300 ~ nwn o.rn.b 'ilil..:m.hllrlL miiv~kWllrn A kall-iyoe
a,it ~
ljI4i;lo

Beyogin TIJaJ-oom mahallem KllHIblilll.Cl yol.i..u~UDda CW 38 ye.lil 58 .... 1/58 flwna:calJi e

kilr-I

Mchrr"l.-tt l"Uad TirrIta.Jln 261~ II.~ No. IIili! s,,',nililmmi'IIUl aldJil,' (UJ01I) li'ra,1 bfl1 1itLi"1roci dt:n.-1:e:I.., liICIldi. ,~ ~d~ tiQr<;:o.rrw VenII.J!-. d1~ "d~ b..:Lltiru!!dll )l'n.J;I'l bJ.u Itlkil;1 ~m.I!' :t201 N~ h i<Al'I.u.nUn M lIK'.I ",.,fL.. .rl.osmi[Jj ~ 4n I,IlI!:l IDil.Gclo::>J.tUo! £1JI'I! ~hlrnap '~4:i{l '~i!ll. e"'J"lI'fllJn.d.oI. KoJ,.-w. Pa~\.I )I!!OI If ...1l.!1Ii:-'J" Gul. m.abalLMi.ru.... diJU ~ ~ li>3J"k so:.~da <;!lid :Ii MU, 16 No. 111 ~ 1..:.&8 mi!!ln IIIIUriIb.ba, ml!5GbUl ofiu:! m~ JUqU' ..vm l&miUIU bU buo:W: "3 lPild~ I~ arlb.cm~ kmnd.nl~. ~~ topu .l'!C1j ~dmsEO.H' ~~. Atttrnn~a roilS_.It l!.1iYea 11i1i0) Wo' ~ ,m y~. IUW bll.l:1lm1llrullw;t: J:1 blrl~ l,rrumaf. mdl::tuiru cia '_ll1uJ olunW". ~ baUII ,,~~ ~. :rC5.Uo1I.!rI 'p,,. tIifI~~ rliIIumu ~1Q'D I!lHir. ~ r.vtn~1L JI/§/U I;P'MUL!len itlb.;;..- t.l!!tGIi iII;J'w.k lItl.JlI!!D.!.~ ~ ~ ltll!!!ri R."~ndo!; a~do. buJlJ.Ddwuli!~ .. tq-. T&pu !i.kiJ. .:n,.dJ 'l'C5air lA&um.I~ =JJIim.t 1B prl...

,!!:ILl

'1.111111~

'l'e ~Lp

~~

. .t.rtbo:-maya

~

Qot.,nIIlr,

blolDl&.~

to..

OnlJLl

nilJIl..lna

t&[lu ka.ydiD_

ta.lliluboo

~li

cak.
NiJ:uilyet gL:nl; bzm I&ZIilliIG kolLJ bet:Jim eli.JlTlill t,eDllloJ'! etti. lli
yll.raD1~r.

~Inlb '\IC'~~ ~)'ioniuJI., Omii.tcma.diYe:Jll

~JLk

g:ibi,,' bfth~nhll yoUm.nnda. ko-I
"1M

d.a

kaod.al)'"

d,,~m

}ro§tugwnlLZ,

(iI:nlel"i

ctu.

Ne}a.it. 'l:II.IIn-oynYlfurus LJlI'IIlItton mu.? I... ~
kClltu
.,wt1J

I.:i~QIJiI!D~~bJ, r. Mil,V, ddr, .ililJl!G w1. i:ur JlIIillkii DU we Emlik Bill.nWl fii.zulen mnzay£dey,~ kn)'UP 22/5/1941 gH-nfinde ih&le lu~ mllbte-I rem I:'a.zetenizill 1080 nu_maru..b 1!I.li..Bb$.9lll.l1. ya.zl.lnu~ oldu b'lllu:hul. bar gO.-nu. ~11jI!J~ I.' !101 m~ " ru'I..m uM I,~n w lin LL veklrllime Ilid::\.reb 'J ili n:mck Vtl bu b&p~ .I&zun gCI('JJ dJ1<htl
VI!: Eyta.m.
aJ, •

I
I
Valde' Bag'l Prevanloryum
San a,toryu
~I

kaJ-1
ve
I,' .-tlle llV!'/1 ',rl~ tOOl "'hW
"

vc

w.ttmnmda.
medi'ninm

~ll

EI6Ie uek war
YIIlmz

k !! 00Bl'iy~ -

miyorum.!.

mull llam Id ~)'
}IO", bak1kn.1

Bllyl'TIYt;!Dl.i iliBRa edem1)'lG11'-

yazlh iAtinnd cd.i.lerne.m - i-;111 mii.lkil Ill$ddlru JDJ;m alacak III ubtq.. ran nolbmlv .. ~fi}'lttili NI. boIlmmesi Uln 01 WHU'. A:kl:lbi vekill .Ii - Ko.d:4ntinidiiJ

bUJIwm.,-",k ka.lllll,~ s:i3l n,a.id~il'1do bUsniiniye.t b:JeleLi'nlil'

G

Miidib·liigL.
J'II"II1;,J:;'
,.!>e

!l.aIlUP ;U!.lU'tIaQ JlJIi,Yn 1D.mk:1Il.I b,aklln.udii ber ~ ~ !Jo!L V1:' (~[Ia ",!U11u.r. Eiri.nli'l "rttu'mII "In/1Ml ~ ~ i'~ ....t;M) CaPlgi!l1.uPcLa kEun ~Mda s.II::lt 10 o;W;], 12 '" bo:br :PPl~.~uo-. v.akk;H\ ~ :t .. pLloi~ ~ I.rl!.lil .,dl~!!II:: ~ ~ .J.mm.ut '!til!) mIlD .I:i7rl meT11tul mUk~.fI)'oI!t:i1I! kIw;1Jk ~ 1amSlDl!lll Ii;a!;~ o.imu' ~rtrr. "Iu, takdiJ'l;k< !lei:> u1!tIH.ouJ ~iodd bU:.II ~ p.l"'tlk ~4 i JirihiDi!' ....il.'!3dlt CIol"J'lolllba nlnll ~.Id., W! IIo.YDI saaUli SOJl m-ttJ.i:'llDl!.Il j'fiPIIClCRlo:LlT. B\I IU"tt>rmada II.",... IDI!llk<i..IJ 1m ;gk ~r6.DIII wlll'Ide blrclubic<!Loitir, HaIdim wpu !idl!.~ &:nbtt. ""nny 1'\ IIlAluumr'i.ar J,rtIi" k llIIidt;l ~pluil.n:1m bu, baklDr.m VI!! ~ .IDi:r: _ Ihl. d&ir ~ddlal...ll'L!1' i!:.ln t<lnr1ind~ ltibi!:r ..n yumi ,g1I.n itin<;lj) CVl"U.I ::ntI.sJJ 1lC'l1trlLa tier.,),."," d.alJ'Ccm!:!'@ btl~r.rle:l.m Ilzun!l.w. BI!l ~~, I:illdomcmll o:>l~m]ada luk.1an [;1",11 ili,<!JlII!'rt.II! 1iJ'I:I11 o~lmlll:l" ....tI~ IKdelinlIl. ))IiO!.Y"'fID"~ 5Ln.m.fI 1J1II10; k.ilirlM. Dab.il ~II.f.lD m4lJJmflt :dmllk ld~lenn ::l~f[lU GOIIi]'''li ~(O si1 ~ S:mdJI'III\L! l"Iylmk l.-$lui ....~ 1Ililneai!(, ~1I!Ii!!!elrI UII!."llmLl.lJ.la ~ eder~

:un n

",.pI

!.- ~n.
iI..!.:ml)'('t SlIDd!J:J: Sltftlhlrtan

MfI ]~l p..,
IU'l11ll1Y6il
'U.

0;1" h i 10",.1,"

eti34!J1 (>tt1T1lItl k' ar&tI rl'llli

,!tit ttinti
Iu:rnftlLdllD
bilyrnlnln"

Yllllf.eo!-:
",-,l,I"C31:1 1.e6r..;i"i

1T1 ~t4!l)]i!r ...

I.J<!<€llig,
d

Lm
1;6p'11I

DI,KRAT
~,
,Io.J.FliiIDa ~

"

..
o"lll~

11
•.'ttlg,

n , .... Imi,
Y(;

nh"I..UI"

II

H<Q'1"1. m~ kyU'tL<:lin

[polek Pknn~.k

1a-o

ldm>1!.Il

___..,.1..... ,Q<!.dutund.im.
yap .... nil llilf1 olunLllr

"ti.lrma

r ;>j:;O)

roe-t<.,..1 daJrt!11I!1'1tl I~imn :l.lfV/11H1 ~DIio

1o.1

I

't:'

li.i-.,.l,'
•• 1m!!
11"

• mub

I1"JIlIn.)i!!;"ml!Lr\ luwll1~

~o

n1 tl!c.aVl·

cum.

.1 I, c

il~""'" dmLI! l;)od~

IwIrf

~

AO'4!tllc

...t~ .oLa.YlII:

t.·... !!k\C'(jor. m

13'1.'))

CUMA
GONLOK SIYASI' HALK: GAZETESI

HaraeCi Kard081 fti ,,
i
.1Ad.

!S.

lsI!]rLbutulrj

HI U!:l

e

w,

_OBH.VE
BliliDfd "JlID hi;,- :r.am"n

nrt:ruJ: tdanbul, P'iln....nAfllar. fu~ p" ,oiltll,u ~!l _ ~I _. 153. 'Ji'pr .. r..... ~200.0 ~

va
er
... ~IJc:llk "lI'b.

r ~~~~~~==~~~=::==~::::::2!!:!!
I
f;.
gapl-

••
I

,..-1 Ata.tiirkub Hay- 'iI.dan 1 . I Y,azdmaml§ Hatlralar ,
Dun Yunan Dev ..'
I

_

"\

r;ittikf~ lidJ.st _ ......

~--, F atihte
.~....,.

.

rlmlZ

On• •

an

:1

Ie' N azrrlle Irak IH a rbiye N azm 111 M,Qrelal izzei band·.~ .Pakabul buyur du ,an~a gaz, gelsin; uaziget .a u ;cap edigor! dedi.
MiiIA· a·lt·a
Ankat'B.,. 15

ell

&o~,lHrr~~• .Iii fm4.lo!l''''' t,.F..liJee. ,i.tII1k1l pi~ ci.d4i~,fff .. .1I~.I'JJ'Jle' k!l'Ii.ti(jini .milii,. k'i!!! bl .dmo!-.II ",.-.tt... .8M.errgol'. Ztdol!''n. M--I' ,.il'l.Hi laQat t,gJliam m!liill ~di_....: ii.l' _an:.,.

hl/cy •• Iwriliz

[,OR

merasim "ok giizel oldu

ci've Veldlimiz de bulqndo
~ur~.
(AA 1 -

Han'·
ad1li'bQgib!

r~, .'. ==~Lralan: ~f!!!II~~61J1ffJ_.fi~rer
1A..t.atll'\:;
3t'dg

B

..... Jr-.
hmlilLm!1I11J

In.n-nll.

~yadWd

. -.ii

~b"l~rr.

kOQl.Ie~ 8iUlt De'rict ~ Ek~inB A.:r-gtmptnD~ YYmW BUytllI: El~ ~fim! Ibt-ad • 'Mrl'lkte,. 'n .. t 16.30 .1h, d.IJ H.Mbiye Veitin E:kselins
15.45 de, Yan8D . Kimije~, Geyliid bbuJ 1;IQymm~. Do m.tiliIb.tl~ N.£ci IIAns
I:n.k. .

r

~

IIDd:a

vari1eei bu.'Il~~1UZ W _Her' "'~ ku-

Iu!.da.r

I

C

Ek5e-. ile 'Imtikb!!
~

I
I

mSDi!kndl. MuWdes, ln~lek.i del! iii ptl.ek i, laleri%l cftreyarum; astm del!l8!!iUIIg bii,}'iik lie
genilj ~
~

I

'n tie mG~ ve ha . _' rdi, Maievk maiamle;r bitldirilKi-kltai.~
~ VI:

gijrUiWi

ve Imlut\lamUla.

I

lme.n~' ama vt!Lkri bw" ~

-aem

Imy;.

Ibriciye'
Jw;JI.r

lIjull ,dahiIi
Yet

biliy-etin.i mu.hlliofua ~st.erm£te ~ke,a., oeph~x:toeki 1mllft1 Iwv·
~lllim&li: ~.

keLo

Vek:Di

au, ,a.nltif!4'ar<!
.IIu!;~.dI,

WI 8Cl!"be8t

D1eydaa

"i.

ver.

~.

§il:kJ:ii

~

v(! l'tL.aolo!vi ku......... ,s3:.ll"Sllmamak et icap eder. Fakat blf k~ bu I.emel hamp oll.l.n>.li." rtIk a bi~ blf

Rtlenru viOrm4tir. Alm.aD,rd.J1J1:'1 d.'Uill.i ,.u.iyeti ha..kk.Llilda biitim eUnyr'lllUl d.kkaWli celbede1:l alameLer lJmalljoT;,l ~ miihlm 1m muhar aybet.mllkteu z;aya.d e t b l.ili:eI.i olJ UatTu.ndo. liuplJ e Yolltur. CiiD.kii H.Il)'b_:diJmi; bir muh.a.J.'(:.be)ti teh1'i etmek UIl.ki!;· IlJ V~. YalDu.. dahilde mil~ b I.iti muhaI ~ ed.!bek

sat'!!'iJlmata

Ingiltelr,e
I
lJa.. F.
Nld'~
II

eefrui
Da ~

F'I1:n:t:1o 'ou IDII'Yhfb..'"Iti; kc J~.L ~ .--e h3rliaa~ seyrilli biJ. 'tIbJ __ lIJJiyiLlil d&i:m.n tal! IP eo de:r, 11'111 DI Unoeli' 0.100<1 klan ni2 ti-'
~k evveldel1 g:0rlliJr, VC o.

H:.v

drd'~ m~I1!!! ...;-d.1iIi :iF ~iM $oMi.'.,.r

iI-,d ..

muhare , kim

b~UlI[I

k"1m~
tll,wd

kn,zang!mclJLtillI

e
IZ
Dun Doter huzuru.nda '.-;ekilen kur'aneticesinde ·taayyiin etti

Hua ~ ml1flrli"dIIn ~y&tlll~ ..... ...Htm.,~ hiln'Jij.~,'" ~dMi 6i!I:tInd.8 bil TKTI __ " lnp'hniil'@.'lr •

S,uriy"'e bava meydanlanm. bombala.yaca.k
Sebep,
l"e~eD

t.edhi...cli bu1UDUrQ",. o bilyilk a.d.:am W Flye tic tn~oo. hs.rel!: teder, hi!"! blr' ~&D Jmf mda tceI"eodiiu }"l!r ye:rrg~ meSlek: ve ,·azift. I ugronda ~ ~km.m.-mdi

t

:N

yon

II dQ~,dIr IIti 8m,~'aJlmJ ic;indeki

"'E be1d'i.$e/tB"

7Jddiyet r • il!!Lr I'

ka.ynali1i!l.llIa.nfll!:li _~'. ~!l mt.I1Id

n~ kll1

Iru'l

uun
SlmulQA,

$e/e.,

tayyareleruuu istif.de etmesiclir
ItHrt.lin~n
.~

·I.. aka Alms'D

'AlidCrt.;-

'l'ddmm

Ord:a_

Ii.........

~'Lilivct~n asla ~kIn], Iymet inin' t.ec.ill.i'Y Ii,tma ma.zI!I!U' 0lm tl~ b 1 r bi&b8l'lHl iljm l'!e f..uleti,ru ikrnal :Icin. ailLIl18. Clil.&m.t 1930 da gelil~ 'M::!j:ilJ\erin. ~.··Uk til!: DjJ~'ii I ~ II.Ot ~ kitabnd'1I k~d.rmln umumr ~ _yarke[l "m uli:-t! dembte etm.e1~ eesaret '"0 lbevari Irum.a.nd.uw. en. 'liiolil: liI.·. (~ P.!gfg. 6: aU"", 1 de)

'If'

"to l'e!!in~. i.in:ll1..8U.l:ijine deL1.let edt:.a B:Werl.u her rplt.l( biq iik bir alib. ile kar·

e:tl.anJygr.

.AlmMya.rU.D bel.ll:~ N~yooal Sosyali.mI ~J..!~b."'-Ky;. da. get:irir~ NU),una1 Soayawlw:n )'lI1wz lIIyai bit fl.r·ka, dagil. ICtiml!L.i. ibit- .i.IlkI.l.Jj. fu!erine !!Duea8W b" mezhepti:r. Bijyij1 balk: I kii!; Wi "i kepdH:ii1i1t t.Mp ig ambte-hl imlJlerdeD r.tifB.de t·
hUneri.a.i~. f!!"muahedenarn~iD AJ,. 11II!&DYaya ~ ettiii e5a'rettmJ
~

19 May. til A~-" buJu nacaok: bay rail Sam-sundan hareke1' etti
'bedj $ef

FranSl:l

Ulk

Atmarn

I~-'

neticeleri
~

dmw

IrlD~ak D;& aya.k ~ min Mtiyle

Atatli:rkiirJ.

m

(HbiRuDl ~ g. '1'ftIrt,.. ~ S!w:i.s;u.
~l!ilim'D'

piI~..n.q

Oft
All

bedeo 1IeriIi)'tiiiii
yI,,, I!i ..aU~n 1

«&II:nll' ...

!iii'

l'leb-y, 15 l... iIL) MIUlBlI 'brJ'diMlyur: ~ 0.1 PetniD bu YIlp~~
~

Z RIHC;E

~

~odB.
-~;

,~1'Q-

~ .•

Suri'Y'eden Iraks,

Amj~

Dar~

~

all ~

bOO.la ~
.kifi

yroh.inda

~

~.

bGy-

bir gonullu ka,f'ilesi halrrekef eHi
I~ileriad.m

I:'~

~
~

hyalirm
ytl mfip..l!i~

lie lIatdi ~

~ bda.r bU- ~
tIMiB eel·

~u:a.t

BerFut.

Ui

ta.. I - 9ariye
milkekbp
~

mmdi.. AJ'Di mmti!!"lp OenneQ bvD;uaiD - medewyet . 0]· dDgu yOIumbJd idWalan biiyilk ~ iIe ts..... Mi 9Ii cn:t. ;ya atb_ IbJInn gtlhlftJnll ""

~.

k.afi1elgo

Iak"& . _

.i&

lrCametiyJ.Q glrilfil.e!l!l mri.b:alrere.Lere if!VB.1Iil etm:ek bnkimm vermektcdir. fJi I[ill,o
AIm&l:liI'l
jj

Hit1w3e ~ ~ ~. BY! milllill.,. tI 'eIiU itiba.IVJe tuYip ebnil;l • tim.. .Iik.u yw .~ hW..c.iiI.. 'I:tikba..li:n Y:::IiDmu. sydmlatllru~.k VI

~

V,aziyet tavazzuh ediyor, ufuktaki tehlike gitgide biiyiiyordu

.
ILl

-

~

Ti i
ohm dotuwlllC"1J FnlH.

116 MaYls I
16 ID£J "'Ifm' Uk:mbJi'i!!. in !ji_IDl!liwIek1 lngiliz VI!I hiriDr-i F:nmsu: ,1II'!dula:rI Iid*t:I!I htil;uml~e tN vimleD -bi:l'bjp. le.rmuen a.yn d~ ltI!!hli.IIe ...
p:LI[r.iJ ~ mnrD:I ~

I a-asmd!l..ltt

'hIm liili,~

gomi~ gt!!I!hkit.e-n my.. aklylH"!lM'dl, Arttt {Gitawi OJ"d USIJ) j_gmia.lrn1.!j1

~ illll'dIiSUiIl'!i, ~ kaaad.l.b1, 6 lICI O'l'daya bIt.iu&t ettil'ere • DIl ge--

_dar,

o.lwa)'a:D bY 'u. bir' tim ib~· AJ,. I:IJa,B b.a.I:W p;di;ti~. lrikim ~ .. 013 .6!&tIi!mya, ~ iltilt· baJi!J1-bi.iyt!ik bi.r M.adie:t 'N ~a.h ~ ~ UllDya M"j lumi-yeti ~ edin.~ k .~ t6:olW!: ~ e t~ ian.h.alk - dill ll>eF¥et byad. kU,t!.'B!DIlin bu:a ft tn· mi!hlD1 lAtmi:ne 'Ie Oll..l dab ~ ~ll mtuhat ~ni gtiz.e 8ldl"Dap IIIfi bi::r mWtL f.at Jodi. pj'lU;yOlJllJ ~y~1hm Avru· .. y d.by ~i.n umumjywi.
~ k:~
nlriml

==H A R P:_
.Ri.hli:l' ~JIamau, eden oku~JliI.r1mlP.ll
~W':'J;; hlil II".ri
kar.aL';].1'I

RESMI

dWJeg efldl.., urn IlIIIlly.D Uk bugihJ 6DiIlStnnfIiIW 'wd., mhlikel~ i:ihjmek.

Dt'lmat

~

ieill:!

end:i~YB ~...n ....

wt-

'I'll

ba..re-

~ 1I!I" .. u "I/ta ~ ~ill''''' III~.,

eo.a.Ievl:! i.ki onm d.a bUii:1lm ~ .rahaJ:mJ'1lIJ. 'Ve lIIU"ari koll.a.n.ru.n.
YIII.n:lJrnile l{;hnlrlerol)
nc:l\t$

Bbill

~

f~.kI.:..\'uo,:

~tI:d.i

a..lr:yktarlaguuD

~ olwunW;! "'''' l~brl'llw Q.ltIao notet"1 &)' l.:ahp Btl'l ~olt! tiflvd:i d1lYM1ll.le"tu.. DLin IIIII "r RIly Cahp BiDgalIhl hmillru11da. kUlT.li ~~" ve 1 nUlll)' ~.q:!I~lq bir haJiye1. rl VI f':!Il[un g~e ihliyaot; '"ardlr, N~lIlyolll:1l ,sOliy~, 5U\t_,lf"1.. k.or III r~ tJe bwk:-1U1CoB" l.i:endJ ~I <lJ'3.l!LodH i'~CI'J&.J bir Ih· tiUiJ l.li: bnj:Ila.q m B.tiJ. F.alnl t bl.lg-Wl uAe. 0. isY.li.1l ol~l.Il'1 tm'

IeIi'I b"!h F' Ji~111l d"n I" IMNlIII Jitna:W]'e h~ ... n Il.kUYU 'U1-1'11 I1'ILlZLIli ~lIim
I~ gpl;Ip""ch'/1'0ruz:

WIU"Ini.bI:liIl 'J]nLu!iHL.f.

uri..:m

TEBLIGL.ERj
l'n~
K.ahl rn.

Hess ha,kklnda

tm-de
ifi3nl.. IIUliJ

~wp

il!j:itr~

~IJ~

C:hur'c hill 'j-n
bey,anatl

,ba.-tl mlZ1i ~
obi!

'(Sa.:mlbl"flj In ce.lII!J~ 11 UfiI.J.ZJ Ii!!Ul~ va. II~
I'!Ia

dOl
pdI..WI

!I'IWlU

r.IUlP.lrrill

n~!ln 08
Hrl. <II

i!II

f:I"IIi'ilrttm

~k
:DI,g ~..,~

rSi>IIU

.111",'1 I ;:t )

In,glil. tt blifl.:
C ,jill!;!

IllDiwru ~
""'_

115 I.a.a.. ) Ii lIilL-y"

'Ortll.

LIzi:mdl. IAlmeJ

du.rd~ A.l:fi:l.Iml:u ·llO· )

o!bRm

her ~

nehirlerlnm

menblllar1

diu.rd\ll'1l1lu 'IIlUifeg_j ~ti. ~tit bu OMlIJ1 OJ biringj l"e tk:ioc:iJ EII".b.b fir a1'l n ~ ienJ, (II!;]_~. toe GlII.u~lel' 1111 tid!: VU.pu dB. bll ~ ~ edeee-k "~ ~~b.i'ieimJ (lIarl - Lign.ll' ~ye:-j ~ 1ii:ruri.J:Ide y.! • ~ firIIIi!J ~,dab doiru.!!ltl IlD~er, b\m.da,g ~h!!.re ti. Fakllt bU" ~ 1iNYd, JIUli ~5I!ll 15
~tiQj

dIJii

'bkamt'tlr

""" dUijll:UUlO:n iteM

~'_'''-'-"''''''!!'

!I dllJ~

;:u;an

edflm.ez bir ~'k LI~. n. 1m IJ,.I 1.f~!l"LRer
AJIII ,i.J]J.'

k.il.o"l

Bey. hlJ.1ll

d~R.gI.Jg. Bo~

k>eadiLtin.D:Ibik.me'U vilkw:hmu
deta

il;in. r~ebu" ll:lltmll-I JI...'O etm.L3 V>P

t..

Idol DUKib:I y~ "~fi ~!Ill~r .gi:>_ij g!.Ui Irruli"lrl d,Q.. YI.lll·Ll.IJ.~Li]'Orle,r .'01;:' islWak~L.·nl:li bullly4l-l'lar. Ji'1l.k "'-II- tle.r led 1Jeiir-

-

BIll mUlti ~ dtL~!!. ~~ bwlla.· .m.I!!dao ~ bi!' mai1Qbiyet d Ill'ekt!_. FOat lliyruil W .Mkf'rl !PDl1"nll.B.Inyet gfruada odeolojlJii ·kll.li'bll!n et:rne.k Nu:I~' lalla hd g&ilJt.trl~, Bugi1n :iI*<e bu b~tamD ~III veIOD yar. Qtbll< U N'asY"l'fI Cl) .,....,ty .......o.m:I!D : eam~ml V'e t1.t1bt ]Ul bu tIflIdI,t: ~Urrl
!II.ft'(ltm~:r, ~bsa'3Uirur, ~uHl.ll.

Hi!! m.ilieack!1 giIII:i g&I-r.e~L Ruip, 'b!ujtiQ'p admJ, ~eI, gUI'P d8m i"3:!IIl.erini zayiJ' I:rir mev· - - bl~ ",e; ~II' i-::Ine &hllltm'&tu, IwrtlJlrrIak "'lJ!, NaBYow • ~&l.W:lIlI BoI~d i kfm:!U"dlCIru '1Im1!: "\Ie ink~r et:m.ek lIll~bIn1yrlmd!l! 'b!IdJ,

hal - ~

aldugUl'1IJ

r~bm·

hga,

k UJUI.lUJ ~utl~ pe:ritlan "'e
Ila hay

dM

mM'd.

m.aG1~biyet

,"r
n.r.:~j

IIS~

derhnJ ~M ~IQ.
DiI}l1'

bl)'l,lt.lJn :Mled ~k

n

illy.,

!rukua g~

Iraka,t

GaJl~

Lda ~

'C-nnkU Nuyoaal 80l-1!f,p.. hl.f'll~ dm.~l; dl'rJI ,l"liqtDci&!to b'ii!tu'll ask"", kaynlllk1:arll:ll &.e. lY.JuXl bnr ~jlfl lip kwul.-'nui b~lHm olanlru yulllfil,:,J iJ.LC ff:rbf:'r b;ti.(-' ,. lloiDlUtbJr. Rllll,u· i mllllJlIll1 ru.JH~r.e VU ·fooukii.rUib rmUl. e<JemC?luoll, OnJar pI"f.grama. hiY;..rlc1 ed!1m( I do· b~a alt1Y",,;; ar1IY0.r, BI] arrlJ tUTha)MloYIc NfUI.)'ona.l &::lyu Llzm .• li-.u;tI 'kcsilrnlyL"" k ledllk~.r'''lfm, V t dim] d[~ l'TI~l(' ill' db u"..Il.kl~l:i.k larl gi hi aI.I!Ill A:mrernrrLrI b.n II l H.I"I balk kiltJeai (Ie vdtirul!llo!n l'iI\ha~ bir ro~ Glyrli1l11b~~ i h11.1:; w:~enn bir ~iilMli .100 edl!~n1 6(11'Jra. a:!" KiliJ!I'r t.'lI,li.ll.RlIhill ~ m~andcn mutevelhd hitr uY;1i1uk. d1lmc~ bu- IHHl'I'1 aJi:beA~ AJ· ~. ik: Ilwilloli do1L{ r"aJ1Rt ilUI- D:Lu..fiLui.n gOztmclQl b.~111'1 iI.I!:. ret~ muh!ailteme 1;:[11 '!i)J$a~ NtlByoc&l 9i:D.B)' IJ Uf!r m.UjtIr. kl;LCdBki. om ve gtiyli UU:.ID· tm mdla.b.II.I' ....!".r da. A.hVB.I IB!l ~ i~ hi.; nun T~)'.e ire Imti. v@rici bll!' mahlY I d, h4Ik ~ bir ~k bu.d'1:u giLlir Git.Lk'J; ~dL1. ]~~~bJplamlp. N' • rnlliJ.ZdeP v tiLk IIlk vu.kllla ~ rw:;g , :il.1W.II bUr kahl gal!t ,~llLlCk b~11un ~F. bo.mb-arwi.&~ H~,OOBI & y.fu.lq ~ Al.m:l~lian kdJli..W:(jnJID bim.aa'l ~~, ba 1 FiiJ1ll-L13 .:;D.lIU:m ~ cl,ld.iycl !iI1l 8I:Iemve ~ild.M' g-&za Ij3J1l1mup.ll". llY. ~ ~11J .;h::tlldi.r-. rah'L~.Hi<-1 ·m.iyel I!:~UJ~Jru inl~' .k.ubu.J ~ Bw-ette gQstcrJytll'. .Za· Jll..ID ~~dJr. 'lieD hilir ~ ba..v4. t&bammW ~Uo:b.LlI .'.Ii
L

mal'lya bill hn

rmwrnm

Avru

t sLirllYlIr'
fl)'1

AI. iRUla arhn

AZi,YETi HAVA
~'i G'.IIIIi .•.

_AP

"'

Allmanz·ma.midanmll'l ~ahsl' bir sulnteiebbrrs'Ill i~in geldigi all1~qllryor
IiAlndra, 15 !a.!lI.) BugUlli AV'fJ.m Kwn&l"B.l!l19~ R1IJclvl1 iI-e.s.si I'll ln~il tcr-eye .wtllvasala·b
.luiLbell'lhn rl llo(lCI}

I FIKRA
edenl
I

I IOlgiIt'B're lite ,sulh

.lI:Ieg

di. ~ ~ pdu:r; 1914.18 Ultlrum lhrtJi pel kbHl ~. ~
~ljti..

-

HCci9J.II

ml2"!uk ...

tl

Ilk.llyl~inp Mhlp
'OOllll

oImaA!KInl

kurlulur

IJrJlIlJri'le ihtlt.IJ'" taJU'ige'J' S bol~j,
I I<

beyan evve-l

AIm!ltl ItdbUfi...ndJen Io'lll'IIm digl ChY.l:'dl....ild:J:I Ingiltetv, .De tw-.b8 f ·bAPIak hatasmcbi buJfUfLRnlllr ~ d Ii rlcrsa m!lil,llk W t.'<Iu. ler. D6n.II"i.f:2l~ Mobet.leJi 'va.hi,md,T.', CtlnkU d.B..i:m.s IlihIH !lA' ten liB.%all.All ubut!.m llWkl ad.:! .:tngUiutll' •

r2ZANI N" ,
"'f_........;~.;;..;;..;;a;;;.;......:....;.;,o:;;·I!a;.- e:;,r:.......~01 U~ dn· 'lib; IW,kS! "1Wl~.

l!Jbr ki; - wtJhbnrnt. li~tirWn bu111.1, yapmilmlUil b;:)!lltl de dn.h.a iy1, oImWjlllH'. CiiH Ii Hes6ID mele--

80FlIlmu :t1.Hf. ~bul chIli

iddiMu biunt fmrJwil ~[rbmn:l
I

ki&tI

D.kbyo~LIil'

saiJlP

Ol.m-adlg.

Aims.nl.i\r'~ tu.lJ.'ruY!!in ~~.

mr.

O:n !{l.I octncc, ,bg- ballLryWanfw z.eflndp.Ji ~hrtl:ilBr
I1I;Wai
IIHO.

AmenJui.h. p~ iiI1iI
"I,!"~

Ifl~5 lliytd' mIL.
WyiLkk miit:yrurn

YC'lIIa.l"i1c'

dcncmclef' yapIJili, h-ll.l!llll 01"lhwu. ~.I.clriDl· ku.vvcth mlli.rrezler nmdJ;ril.di. So~
mijlh,:VT~

t]y.

btl cntcJ"e&ll.n ,~w.i.fllalarml be:r b1ruft!ll, lrIil' glbi! gwleo:.ljJcl',
, .... "

.:w I,· __

------_J
!!'III'~I! ..

t j ~1Jl1~:;le dl!i JI'IIIVIilf'.~ uJJjJ8l

I

li1Dhiy no lOIIJllm.:l.t wrut"!! huBuurnda Uk hrsO:l:lanl brtifBdi!; edilip edil.mey.ooeti HU'
1i!!i
16 .. ,;;, Y,",'_ " "".... 'n :ill J •

Il&rla 'lek~jp cd.I1miWr. Btl hUfU.liiJ'Ui. .A'iI.1;WI KamURliIoJ·

k ut'S

BiT k..... He dm. blJ ~_U) dQeenler:b;), - ~ m.i.IIBllendIT: tspanya U:&b,
NI.JXllym!I, Iden de Bunl5n
II;
1

mu-n-~

&b,yordu.. rleki.nm~ ~ teklit· ttl bu..lwum: h!.gJiI t.e.re il~ sulh ,edebm, ~bmu.. f.iiDkil Ka."Yla" 'illizi i!o8.t tIr. lWat ~ ~tJ. Old IMp &Ii. ~ o!Io)'kldl: SIlJ.i'1
1Btm~!iliI; ._
I~

LUiliendorl itinf ettiji lflbi kl''~, geJllclklD'm-!J.yt d.o.ha :HUa ft liLiLHmetifie·telrl;d' eWi: Sulh yolkriLw ~ Kilp.t.:r ve 1~ Hi mat. ,(!'tt:I,. h. Sww V !Jida., !.f.emnm YIbp Cemij b~ hI\~rde.n ~ g;ml1JJe biL~l!"

HarbIn & ~e

~

drll;u1nz.

"

_

bLrg,

o~
f

~,
IW:I.~

.. B.UnQ

buta

tJlkenmez.

"Vekiller

beyetiDin

IIiIIitInuI!uI

Y8Z~:.1!ICI, l'I-:IdB;oi}-

DiziJdi ~ .M!Q Be- ~ ~

mem.

,iIUIII:I ,Ederb. Bun.w:I ~ ~,

~dlL.. t.etter.dl et..
~ diz:ildi.

NihayI!It

Millai'1J'" IIIID'm 0I't.I0!f', ¢. 10emiU lJUI.bb. kuJ'akWli

lop'la ntisl
A.nkam ,15 l.Il..&.) -~('rn Veki]Je-n hlll'.yeti bu~ i.'i ~ ba.'!viJI. MJicltte b.n.iwk:!1 Dr. Itcli.lc ,8ayW:I:riu.Q 'rill'rutcl::lnde ht!.ttrLlIk m~bwnJ ~br.

Cea:dlI fWhod YIli Teotrtldd pmrt±sm.ln blrincl NOilltlif ileri, ge:kml~. 'C'.nlr \18.tfu::lpenr6, aetlUl'. hir bJ-.nCh.
y ~ Bu air idnd'Q ~ .11 IlIImDJ.lI, ~1ru.1lfuna (Ilulld
1.1 Vi

mUd. ilr.:

me ~

8mb1 Fb:id:I YaIru, JBD-lI. ~'eiI!I
~ ~'VW: .. ~

Sl.Ilta ,edi8ll kwtuiu, Flu 'lLwsad&o, hlsiia . a.uaJr bi;..
:II)

Iln .. n

.. Ii.}

]=_=!::::====~::::::====::::=====~~::::;:::::~~*

dJ:afl.

duiJDD!.

116

!la.~

IB11

Denizyollan tari eleri de degi~kIi
ANL:ATAN: ElIR GAZETECi Bl~o'
himba·

natlarda Ocr.t-

IeI' ucu:zILlyor
l1J>JAA.! bclL'alnJa ~u;
q

Nen nr?_
-Hi!;!. N.tl.!;i.d hi~!.

~

!lit
,
~

u orsu.n!

DUV'ularda
SliI 8.I'<WW-yll.

.

KQndon.la.n ,,'urnn ~ gin h IiI aydl.nlJl:,'lIlIla dunJ,eyi buJ.
dum,

clektrik b<~l.

karak m.iilIe:rui.w

C8.m.l.

3OW"lOI..

dedL SiM& bu1I::a oLu..n bi.r t.uI.J..a vv aLL?
hIlilJendi8 hH.yr.-:tie ~Il:

.w.:
-

:t ii.cclt:erdI

g;rnl)

ta·
dQa

1:,,'..: ,"ird.:m..
oldl,lg!.UD!.I. gqrdw.o.
I<::&pl~'a
JlIllP,

Api.U1man

ka(!l2Il1lU1.

ontinde

- YuwteD1,

'iy@ BC;irdU? ... Bil!n!)m_. l3Cn Jmta10kb

Fakat; men kaPlYl
'Il!.

sanlJ::n.4:

aWn GOi.mtn Jupll'll bini IIQar a,·tldJ,.l~cri)'e yi.U;il mil ytlzu !;lbi Sc..llSiln, ~J bey~ bcelcrle
G"'W~ bi.r k.iu:IlD li1rd.i .. orada bemi gtr1lm:e aekap;o.Yl[J

dolttorut'l tete 'sn n~ ntdun.. Tam Wefo.n

ooenn:.l1

lI'"

del" aYrder tllUJyarah wmt:yl!' ~I.DL

~ ralile lI.\!lUIi!.: ASal150r Biir.a.Ue ~ y 11) .. mekw idii, o vakil III :rdivenJerd.ClIl 1Ii5r.
I;;~ kO:j<l

dogru ko;tuG1ffil zu dL~da. ~nm 1~IIi(hilJitil:J.c:~ kalilYJ yLlUJIl'lIll ~I.I-

Dun

tzen«

e tiden
C'

t
Y:'H'l\J.nlS4':lVel' b~Wttl1h!"i,:cl'l'li'l

I
Io~ ." 'IUili: "basta n 811baln

Tas! iye
30
kuraundan

Hel/etl

maglstlJ
~iJebiQ.in 'l)erl'uyt:lll.,..

Dmlb:yoHVI UmWll -, J.lllnab.l t V teruJip va mil.sa.ade:sile, tarlfc; .. I rde eeaeh drg-i¥i.klikJel' YiIP' ml~hr, Yp.nl tanf ler, 1 nul rano1l11.~ it.ib.'l:rcIl t,at.bik mev~ u konaeakur. Bu d~g;~i~digln Ilk tezahWil,
hile! iicretlej']nd ~d.ir, $i rDdiy.! k~r18.f bilcrt. il~('P,tleri, jAk~l~ b .. fHlII. ~ tdilmi~t.I.. Bum..

d,

topianacak

l~abil oLmadagul.l bildig;m hal
de. IlsaOSm e yctM}m-=k ve ka~ -

Bir klll; ~nd!'nbel"i §chril:U7.. de bulunan llaur1f Vakili I:U.:,; n Ali Yy.ccl dUn vali ve belediyc rci..Gi oklor LGtfj Klr.]ilf1 d :tiyat'ct clm~ v OOIetUy iron:mildilrunden t1Lan'buldn inl}a. eclLler.:ek ""kuUn!'

d~

~

lIJ1ald,& WaD hlly-olJetJn. yine G.'lIibu, olup olm.adJ,g.m.l gonn~k iatiyQrou D.L. M~~erd
.

hakklmia llimJ.jW'. VII:lulo yem Itt n.ElCak Qk,uJlC!J:'Ln pliiD

l. I hn.d.m ahkia.:.m13 de CAm win y i.i1.iine ~
m3l:1.i:

mr

kaJ -

hnJ..

Bi oJ
S

. 1 bczIl!rla B:U1h Im?_ ooyl~ h ru;.t:.a kiLlde yok. I.

YiWi. iihi joUzU gibi san bir karl!l.Jl rill., dedin? ~ - l';vel!. Gay@'l uyt1 tlir Odin.. :§.lipu::su. Mliin l. hlU.b . b.:I.:yret:lIIi If'dhlo'ana: fuY1C~ Bi:2rlt hastJ. 10k!. dedi. Hl~et~ lnz dUl;iUp de 00...nJ yl.U"DJ.l~ Qlml:l:Sill"!. Ai;;ayi(l !iCy! .. Dletl.jHeri.ni
-

a1ddJ.m~

fLd > .. ta leku wknw.k iDdiginl It""uU:JI1 bf'r an muv;u,em:,mi kayrol rck ym .d~1II. ll"lI..I1l!Lk kallYO.r,j m rmvc::nlcrin In.b - I tutu 1 dOlldn~eri dODIB'e tekrnr bil.8a'l1laJdlln &tbya Iltltyl'l in! 'ycn.ium..

lliirntle,.

I

ketleri

~ler"iln1i~tir,

in~.a Q"..e maBLiJ!I<.la.D

il:l.ha.t

:nn.,.,u'
dan

M.l:uil Vk!kill Bclcdiye M lldliril ve Maao f M iidur i] T~Yfi!{ l{utu d-. beraberine s.laT'8..k lmat M lidJirii tar ",.fI[1 HQf1rB

yerlerr:

in~~i.&tJ.n yapllac.ai1 gibni!:,lel' VB tetki tta bLlJu n.mu~Ia.rd4:r.

yen.i

U,,1.im:1i kata ~'ldigtltl
Din.i1~

BiJ.I" kay~.run bjJi na.rokct 11 L1Ilnde oldug-1J..n LI grirdLim, 1i'akal o unda asam:br lW.Udan. ::L!'::l kokilnufl &deta ~cWt'It1e ywni me f~ lnssethm. Ayni koku: O. QZClIl pm:ta \.le.m::iyen 3.}"IIi
8..t bu koku bi:l"den'bire (I ve a,i;"f.r' Ilir su ttc lTLiziim:e CMPt! kl bir Wl nef ~ slam L'liun. Bu-denbiT8 dDral..rum. koku ..

~ul.sore

zarn:rn Iui.Plda ~"Ill

g,dR.n

yuk1l"lY'.

dcJf;ru,

~lr

bir

Cil.miye teMl,I..I' sorrlum: - sin b3.y mWleIldism biz t:::w_IBUyOC

mlJ.!'un?

0 degud..i!. Bu t;;ay~l. za,~'1f. !lnw ~"lI.p.w bir kmun!. H.aYIr!.. Bir ~F;\'y o.e..."'i.I, beni lirktittU! .. - Sell ~ &anh I1I.:m. !}e yin 5U"glb.r oldtJ:iwm e.m.w mi.
1'atuyO!LilIl1.

kadar k.esif

F

merdivmle:rin iiZe.riDe yijz1t OImILSUl~,. 'O}'lfD yuva:rlJa..rnhm. _ VaHahi bi:.I.m.~~_ Fab.t.. Dti~~ 0 kadu Pldetli !l<1Evet, evet kapilifon. iyi bwdUill, du ki d.eriwJ kiendimi k'a;ybet ~a"mdl. OOYJllZ bi:r U,pii~1l VUtim, chi !. o anhk bi.rd.e.uin la:tat 0d1u:lfldau boguk bir rad'io SCIJOi, duyduk; ldiihcl1dis hayretla: - Ab!. Rad~"Ol. ~e bs.gu.. ch. Kim ku:rcalJYQr ~iM{lj bll mii
Da£e-bel:!'l~'! ,

- Vallihi bibnem !". R:a:n.!i. oyle giJrUnduL ~dn. beyaz. bJr~ey vard.L_ E". K~ta.gibi ~birol;ley! ••. KuJrul.eta. mJ L Kapii:Ion

Irtn ?

SendelL'Ciim.. SO!lTll. te:lutil- bD d:im.i topla • dI.a:1 .. Fa.l!·lI. t, AllIti., birdtmbire !'!oj • nirl Tim dotmyOnDillJ, her tarnftm birdenbite mti.itmUi g1bi
ay kla.nm

hiribki.nto

i!lDlaudt.

~

Yu~ellene: Hizmeb;miz.

Ded.im.

det!l mi'

IiH.yu-!. 0 cl.i.ni sW-.w.esL Db! .. B:q:.s.i.n.in h..vrl;lti aram:nds _ ; Blen tLr la~ Sliratle ya.n ~k<nll, ora.d&n. ~mi.n.iu a~ hira.kbiJ kap dan radyo se:lmm I.mekte oldl.lg~J Wafa doiru kOllIDaya bJUjI ad
1m"

bay tillar !..'Cflll}'C'i1 t.'lrnlmda~ k '11111~rln Soll:{.lIavl1k U,I)Ol,r!' ls.r rn vcti II ilmesine .a~I~· nUlIll IULHt..a :J. Il;;ti, r t.1I11nl:Lt ... r: kl nli:l', 'r l) tal be.;i baY'Ll1· namesiui h:l.ZJrl fill tir, I~LI u.~- ml In II 0.\.;11 ("UK hurslar 20 MaT hr. JII'l\ llnu.medc: 'C"\' It'e Sllillat Va Yl la ha:' yill Zl .. il.) I ·tn bit<L..'- clur iuuuvjru, DenbiYClllar'l M.i18!JR!'kn ~ F'tIa.r IDWt • ldileilnil:l Krzilay c')m.H!u h~11l- oek di lll'rJ :lfj Ma,Ylstan 10 m~~,>:ili olarak ~Cl3,,.ete i;Jilcp R.':betHe illdH!8 edilen yi17.rle 51 !;! 1'~I'>1"1 J C; In 11;;}2..1, Ilul'tL tilPa:m an ka.lar ,1 vnm ed''''tck, muduTiLI ill! rnilzl1Ju::r Iei'd. I:I!!I- l.~zi ','i1iJ. viletlerin., t.nn ir Fuad mll.lrHlm~J!i.p C;:'RS~:i.n ~",,[l tlr, Bu hususta tetkikat ,"'C ca- lunruustur, Z.'UnA£i!:9.HY.III:l.,aher ytl, hUllll~ nlE:VCIIUur. I.I;iJUal ra devam edilrnektedir, Haber al!h~rnlm ~ Soo • tur karnr ittlhunu llJnHTI gl:).! CilJlUl!U haAt.H buJul!J lar kur y ·~e ;'Iiletnnm ta.afiYC1!l f9n 30 rIllm~oc ~.tbiki k&l-arl.a..th:nl • Sip .hi Ocagmm m (j~ suna gireeek b vanlardan ':lim. Ji.If yuta Idare hey~ toplnnbUlllltrT, zaha efi dire 1~dar nrl..a Lthliil aranm fill yarnla ea kt.lr. !50l>y~te ,-11 bi- HWbuld. ' d'iye &dar ~artbm e\'f'r bay,mhrm yapHI uii lllliilti\' tlu. Bu hl,l!;lu~t. .. Hm bu lal'ht..e DermWlfJllarma mjjl!l~ti'~ yil7k 50 te:nlCl "';1 ~(Jl· gU%el \.t! yerirl~Jt t(' eD· v~rilen b,r"kararla kUt1ilL ilk d ·It'n rnuhl emeldir. meJ~ll:]l me?UfiJa.n cia. ~irebl!e - bua memJekehmiz n heY" blrIlJ"lfi --------~---.........;:.....----...:..::.::::.::..=.!!!..~~~~~ bm biJ.Yllk '.1 .k ... uj'.1.lJdn"l'Ill ve ("ektn. Cemiyet.e girerLl~.r 1 11!1 ntullt-hf !cawl1 cemiyetl"rh IC'D l1a:Oldanl'lfl hUIIIJ.' t \' raxLdarl : taahhl.llu~m~le.r az.ayll. t,el,.'zl(, mi.inl.t:AD.tlJ.r yapllma.s1nll. ~a ..1 11 'mHiltr, Bu cihnleoJell Dlma.k ilh:.\..'d&JIml~t1r, :.!.en r'liin istanbul ~lp(Lhi (}(>;II.TIp Fakultesindeki 18ag.nda. QGaK n.ul1n.tU'!rl,n blr ,"ok yanlann iaaryeti bay, nlar topl:umu!flar YC yu.r· Dig~r t.ara1tan {;lh"E:ndd~ln~ dim 11.evcnlcr cemijletine t1..-un,j gore Tip [0', kiiU. I del 1;Ul1]~ rnii IlleL r'te l;al r Vl:t"CT k blr harp vukuunda Fakultel1ifl Uti u 'ta. gQrUlimek U7.,~re Bek'I~ tal be&ine basta baklethlo:: I yng1 1 Ha1ke.,,·i f". i;i EJ...f{lD Tu. (Ja •• LlrUt 1 1.... 1 -'lfhd.l O~"ID lJ vazjJ olen vetmc - i li:a rn.r lfUJ· n! m ii ra4!:uat etmi~lenJir, kit, lJol~ M~rll.simdc. VaLL IU3.vlni Ab r:ay~n1ar arala.['In,d \ Blly.:ul lU'UJ.I~h['. .lsbaniml hl'llJo n ImlJllia;'Drr erkez KQmlJ.taru DUn bu I.L~ta ~p Fakillte-Ffkriy Z kili Cank9.rd~, Bm.- .m t I Illlk. (..;<i:I1cra 1 Fel,"Zi, Parb ~iei R,e.. m. clliri Dzasmd<Ll'l ve .'i.;;!i Hal iii de.kaJI~ Kemal Alar i.le gom· yan Melfl.hat Alu;eL, 8e.YHTl Ise... reisi Ahme-l H lit Yli.~r,jg. i iIj&d MU1laroglu. Fatlh kayma~ r3l"t 'feD bir ark~ml:l':ln a.lI:.htJ met Ak~ln, Bay~l'L a.... MMlkl4ml, 1.;t}/}'are !luhyli.l"l uru:ru· ru 'Iwtlan oo}'1 ed.i : ma.Hlmata nU"Lra,n rlek!l!l'Ih:k IeIlJ \la, B'lyan Ismet fiadak ve B:'L~ yurttal}lar, C;II bir heyet 'II! !}Ok kalaba.l1k hlllS'IlSl:iIl. UI; progr.un haz:rrla· yan AIOId~ten rniite~kkil 01Her yd, Ii!lll.YlSlll ern ~ni'l bir hall..: kiltJe.tri hB.7.:ll' bwuomag, tJi.i:-.-Unmektedlr, 11k luSlBl m.a.k Lb:ere bir ~hCyH G~rnj,tir, gilIlU, yani bugiin ve b\t S3.:lttll< mUl\ltu.r. 1kinci :mut taleb(!ll;;ri, ikinci In Bu l!u:yet Si po. h i Or..a~ fl.~ bilttin yurlta oldutu gibi. m.iill ]i.Jern::;imden e-o"vel Binb bk BlIn itO 'Io'e dart ut,;ncti iuSlm jS(' bll.yanla.I"lD ,yardl1'n jJ.!'\·c~Jcr cetlille ort.illmii~ bulunan t:.a~·ya • ~ hmI! bi:r yazjfe-j'1 if a i.;m h. miyete 'apabilecegi lard 1 rnlsr 1m se-ne ROn IDnlfa get"e..:~k son r~ .~·hitler! i:Lhitlesl el.l'a.hna. 20 tan bill hlikJ da bu rada , h v~ haklnnda B"~(Y';lll H;l,.}kf"Vi ile!' IRDlf tal oolel"i ic;-in (l.lal'aktlr. !iC!hilerimizm bir sembolij OIM kadar !;I!'lenk konuJmustlJ... Buutemaslarda buluna.eaktlr, Scm 51mt talebesi gOre(!'ekler.i iju IUrIk werwe-r SUtunUII ka.r~ lar ar;l.'!>ll1da l!ilayctlCL: bel tIl. ~slDda., ropla.m~'OI", ariz ~hit>'en.in, Istanbul Komutani.IgUlIf) lerimi?,J nllITllet ve t mi yful'1'ilrk H~l.\'n. K~I.njlnUJJiJn. \''3 go.-;! n. subi.l~'larll.lJltl l;onderr1i~ '\1& ediyoruz. Su dELkibrtl miz tlu m!;!mt r siihlllli. dallr • leoklel" naz.arl dik.hti cel'bedi ke.n:, bab_rnl~n.mLa d utuklnn yordu. IIJ:Ia @J}l!. onlara kaY'] <;\1 },I)r ",c' Hen;sim ~yor M~rnsime sa.a.t tarn 14 de bir: gijnltjmijl,z tlnlan kl.lc illlvor. boraZ3n [lefer-illi'll ..a1dlg"l hir YarL I<;a}an bir 'j' kUJllgUI1' t Ti) i~rC."tile ba!jlanmt;ljitll", ifooesi demek ol8.1lI hronz kuBII i.';iUeti mUte:J.lab hazl 1 - 93kll hu kink m 'rm r ai..itun t Tilrli.iyenin ilk h:wa ~ehitle'ri l~, "all ki1rsuye ilk deb tayyareci mR.k l;ier fini kaz:t~\an ,kl k?li suba'l,'lar namU'la f:iiz ooyli 'ccum i giiDiiIldell. (~'1lI'm.11"iyu t :mil:rakabe k.om.wyonu., n.mamn adma dikildi, Hllg\jl't ~k O~lUl tayy.areci aste~e.D d;m) itib-oLrWl. t;atbik ohmac dllD tekrar toplM.ml.!Jhr, DtiQ-, Am! KartaI gelmi.l;>hT. Ha.tlP Suriyr. topnklann la, Salaba.d-' tu. Yeni IULI'ba ~n kl.l'am:mm kii. tOPla.nttd. at .fiya.Uo.n etl"&-I [inl' hey ."Jlnla. MIll ve I:'Qk gUr \Hr din.i Eyyi.ibi ~i!1d fmda. gti:rill.:]meler cet:e)'ltln et" pel'a.kende kIlosn SO dagh~, !ift! sesle Slk SlJr: Jl!ln-..hLllM !biT 0... c=~tle-fi gnmillii oian. QU mer-I :m.ijtlr. Mii2.akereler sO:llWJda. ki'lfU'Clg.1'I 65 kuru~tut'. t.abe m'!rl elmil:! Vi! bilhaB8il de,.. mer siitunUll yilkseklikJ ril1d Kuzu eti iiljl:D m Iui..ra;r veriIioyu:n eti fiyatl.s:n 5 k'Lll'll!lo 8bMi rtlhh.n m;u.,an ve biitHn all~tlr ki; m.emi~tir. hll. indirtlmi.;ijtir. Yen..i fiy'Btiac'lt' brr milletin kalbl rind de:;;anAWiu'kulilo yal. ~ krn]mn II lHl.tlrrllan ~YW1 F tl'li ~ "_ Ulu 1511der· Ahtiltk';m SadJk. isimJeri. yD.C'm..ki Turk I)yakuil kI ..... uC'im lliol'lUni!e ]1" g n ko a l)lr giine-t". old I. Bu c\lkhmn.a Milll bit des

Bt<.Llluul ~~jb. min Lel';'okil I,\'U;gl ML komtte bllgun ~'Ht 15 de ,101jnomi Il lk "till] bir 1.'lp1.11 It y 1('(11. u. H D r aldl"llnlZil ~Dl e Ia II komue ri-

yeti

J':ln.

LLr"

l

hi

[I

U.nnl'L ,ii,;,].ranh'rille yal'dlfTlS"" er

Sosyelc

rtn devr~ muamelesi l~rl e,k.. t dir, Si)8YCh! .I;Iil bi-olD mUdil. eli T I'll r, d~l:n, De-n izyolhu"l id;; r ';II t: gekrVk Ural W iidlir munvnu "WlU! ZI¥.I!i ]{a.la.f.1t0tl'lu Ile gorul;mUqjlJr. Umum Mil-

~ bOyJe, yam 1 Rut daal iti'bAren t..;;.tbik edil ~ t:uifo. ve 113zanu:! bile' iicn leri, t-ll..Jlna ol&e:a1rt1r, B haJe nn7.'l-ra t:d7 (Ok yakJ!J IskelelQ II: vllllllan Imyli LI(.'IQ,hva.cak •

••

••

uu

Komis§on kogun figatlaindirdi rznl 5 kuruf I
(b,'1

"I

dO-I
u-

"'a'LM O(lasJDl.lll k&plSl.W dlJl'lIn si1nLtile a tIm Iti lw1.t a;:.:JJan kdp1Slndan bey:u:. pard~i.ilii bir i1.ayalel:in b.u:J.J:L ~ktlgl,nl g6rdtim. Hoen:te1J. revelverinri ~kt.im.. Vc Kw:iwmU~Lna. bir oW.d • detle;

odanm.l

tlanara.k g 0 k 1 eor i n nih yetsu: erinligine flr1adJlu. , nl, r VZLl:iln gokll:'l"'lmn SUlIMannl kanJa.rile ~j2'.dilct".
D.

atiEC"le

ranOl..llllir.

arula.n

DUn Adliyeyil m~11 ~ t1 itltika.l

BELEDIYEDE DUjanda
DAhDiye

'dDlr ciUm.ti i:."tti. Bu; hi~ yoktau yere!;J.kan, l1.eticed 2& ~lIl.dll bir genci de hll.ya Dna .1Ial olillJ bir eluyet '>'1;1.-

tifw:le

de ed:lomdeki

':IlI8taJly:L

memurlar

~al

an

luuaydl. YalHllUl tahkiltat

n~me

q.d!~I'ek VILl" ku.'veti He h:adi· rw oylLl.klac'lna s.aplaytvermJ!iIt:I.r • 1!."traJ taD Yli!lU;;enJer lrnnllil' il,iinde Ylo!re Ylgllan deliki:l.l1hy:I dcrb.al bil' oW ile Heyo);;lu

veo sLu:lunllll verdigi ifadlAyti gOre hu Cllil.,,"l.)"et IiOy1~ iI;llen~

Dun giJz ga
ic:;nd.e yap.1
TlIrklYI ~ UN

r'

Vekilm:t lst&nbW villiye tine G'~nderdiii bir tam I.mde bazl memur~ l"d1:Sml i.:jlerrnden ayn saat:1erde huH'Uld m.ii~erde ~ anl.a.iillmgun bu 1:Ju"a hH.rek~tin dr.gru alma.dtg,ru, bin.aeDare.yh. bu {ekilde h~cl: eden mentut'lB.r halt: k.inda t.a.lrih t fapllaca.b. III bjld.i~tir.

I

.IEI't&LlM I JII'iLiK I "'VLII( t ,","'UK
,.

1oW1i1

Katiii

x ....
is

digim.iz tinin
bib ogtu

Vebtuu ~iirle haber ,'cr· !s1a.nln I ~bir Mcci i9i rew -.rBk:i..ij Nedp Senienge~.
oeJ.lUie ~

Sinemala.rm
btanbti
lIrdB. son glln1~e ~ le:.r netir.$Smde tremizlig'i hal! kJ.nda k.ana.ahi V3I'Il'lljbr.
sinel'!14l

tefti!ji
s1nem&. JIlLPbgJ. Icl· BHlemfl Iijrlll 1Ilenfi bir But !line·· tebli·
0C23

I beLodiyem

riG
4OCI.

MG.
IaI

dUn ceJul~i

sa,-

~

1M.
"" "'Y '" 1'1-41

...
C\J'foj.ill

ld.edl1.mI1.IJ1_

tt FI"k.llJII"'lr I May.. 1ur

,IM

"y fi. YIoI:
uti •
4.HO iU...1I1'

114<1 . ..._

11

Bded.i;)'.e den 'boll~ 12.1411 i.lll bel dlyenbl &tUne g .. • ve. buIIirla beQ d.aJri.kB durduru.lJnwr

yapiliwrjtJ.r, Bey. Buta.h:!.D5in -

.;uJar ~aUd'E'3mdekj noJrtaya lnlim l,itmr:..le!rl.ir. GlLlatau£l. Yarah H:a.wr B~Yl"igtLJ i:L:J..s Necatibey ~dde.'lirH:l£'I1 go..'<;er· ta.b1Ul~jlle I ada,r ",LitUrll1n1lJSj ken Ul...& i~lu~mbe~l dilkkalllfakat kallldall i..nYi: u.l!nu-ken e nm onUnde k r:;ldlln £;'elIDekt\li I1lU3.j'eile • alan 2 J. a!Jlan.nda kadar gti- olJn j~t1J I, '~i Zl.'l bir delikanll iJe kp.l'~llJa.l'1 ~ d~1\ ailll}Tc rJoktoru En\'t<"1" ha.ra.n mo goa kahhnlm:tslDa Hi ID1l1$lIr, zum gonn~ '\.'c rD.l (Inuw 'erZinLat B:mkasl a.rlrasmcla Rasimm Lukal'llta!>mda gal:'- ml;!llhr. Tnhklkata d I,wpn mlJddei S!lnll,ik cden lJu gen('in iSTTli IL1mumi rol1a vin !r.-nI'H 1".11 N 111;11 Ali Qghl K:~diNi.r. Haklkatcn Qldl~kCH yak~kh bir ruilik!ID.~ Cizl'ooo.n ~u{"lu eO! t kl1.i 8allhi sorguyo. S'ekml~ "f.!! {ILk!} IJgI ~ 1.1(111", hh

mi~tir: Oalatada "Portak&J., lB.kabi ile taruna.J!l. $tLhI:k;,ililardan Sa,

ha.stahan,,~ine ImIdlrlrltt.rken wge.t tara! tan k.a.,.IlJ.a.k .i~tJye[l CB.I:Uyi de yakallyarak I:temlffi \'1LI!:':{ Ul.D.ha.IJill~ ye~elli Tup-

~\""'Tellri

~1I.Dl.

m~ll!l"101l. kol1.JJkl.a:nrun 'Ililhassa kil'li old.ugu tesbit edllmi'iiir, E'u

Til il7..nktun Kadire gn.Llerini diken PortakaJ S,q1ih ta.m ~.m. cit! Y1m1n&.n ~~crk:en manal.

den

ScJn ra e\ milddeilUDUllulL!;,e

rWe iLO!

l~IIY'l.l~

bi rh k te I;)t·
"ulh'n klrp-

mi,!ltir..
~O.-g'IJ

~p

...

~

11.0f.l UI..lliI

Ut 1.1..10

"'"
.....

..... 1 ~ Il.t: Vaul.l 1'8.0'1' I--a. 'U'I lull 1

tuT,~ m ille

• otoBejlUd camiine gam· I"t:il.miiI ¥e bunr..dai. ~ ma· IlIUI rn imm1rtr.n IiOW'B. Baklrk:1)y au. IDIL~ defnolun..

gat y~ zabjtJnn

1~ ve ~

derhal

bJtulmrqWr.

bOT I;'; 'kilde gill; ItlrpmlJ! n i~aret etm1. tlr. Bu i,""re-ti gijrm rUidJr. tic!-

haklmilglne
milt:!'

auC;lu iFad'

_

Ka ltnn

benim gti~

men

tel"!'l )'tlz dOnmus .... POf'e
VlIrl;i1Im a;-

a,r1la

kI7J'1'1u..-;lrld~ bir

mana

OENIZLERDE

ta~!l.l Sl!!I.lihfl: - BWtsY' ~

U1' H.KA.T
116

'101'...,11

DI
_VI. .Iui'lill __

n )'udv ..,.lll I k k:a.,bollTI. III'

v•• ""alr 1UIII'."1.hoI1'I

til."

"'to .1M'!1"'11'l

dill .."

101"blr m-1L1iI_

klllIoI

... 1m.

M~ v!.l.l w belcdil(e I"eS8i do:lroYl,Wi Xlnl.IL!", belfII::tiye V8 :ril.ly4 ~ m.erhl1· DllJ.n a.1mIha. WI ~btM huSfI' buhm.m~ur~ MerhWl1s Club. HaktiYJ. magh!'et dilciiim a.iladllB en ~ ~ biWil'idz,

mu~,

zi:m motar) motorii,
LiJ:IIaD ~
'I

Pa.mr gilntl Haydu. Jl~ 1inlerind bata,l1 Ed.remit 'i;I lOOi:y~ all 110 tolllu.k (Bi~

( Bizim. motor) yii zdiirild 0

Mmtab.
II ~

D fyerek i.l!z.c.rlne "uli!W.iv l"mit;otlr. Sabikah 'Po!"bkal Sa.. ~ib alt .Illta. il..;;t 'ihrtc b$~Ii1" keJII 1m Ii!CSJ' deH'kanl.ldan mil· kemmcJ. !biT cbyak yiY~f'f! rli ; mte[l yem.0kte Qldutrnru gtir. m.~ Bir ara.l:lk brsld;tlm ia.-

gam!,

yolrtu .. Bell ana biT ~e]' yap • m ll,:rrll~um. Neth"nf;ll Inml, tiz :rime ~ullnnm. K'endjmi mildaraa ve tlnIJ. linl"Hulm"!k u,'m

birsz \,nlum:1a
dim,
lD.1~

yw:-;wYILl1m de-

Fakllt

bira:;o:; f;,u,:;!l1 k~u'-

Dl.n.CI4tml k:I oldi!, Demi~tl... BUl'Illn Uu1;'hlll u IUn11rl teYkifine ~T1lI' ve • rfl~,

birer zen-esillJ tS31 dcnizl~rimi1: t.a..;adLlda.n . bu ' Biirii !f.!..ha.met \ ~wadet h th rnJan dohl.~'tSiyle l~fukluf'llll1za va gOklerimi}.' a.!j ~ dan "1.1 kaa be-r l-lLJ",'cti r1li:ll.n, "'1lf1:B.l1j'~lIJ 1!1 r;uru,r' .... iftibll rla baklv>.,r • Halb,:L.ki ~il,\dl gl:J~ I tl" !ll)I\SUZ hir H..'\lkbr. Buril.da 'bu· ku"dl. gUn ibor."llcrini yaf'!tJ!ii'1i'iu.z azi:a mi2. de ayni gurur" mill al'l ~ .,f!'bitlernniz. si.-; boll ::lC\'Ca.ile R.d~ btcJ Iu tJaruu ka bar tnru )'11 k :1.n. da.o ll1;.agtya 1:l!~};lyor VC' necip l:J.J'lnl~l goldere :y.awlnu. rnblanm smesmue talpdtg1 nail! Y!lrdda~l:mm, Su :JJlda Tti:rk h;1Va.Ie.nDl mu. ~hit~rin vult 1anyle OviWi}.. dah ctrnc~e lla::21" 1:;11 un:ttl yor. kahr.unan tHlva "ubll.y'I11rmm:l A..ziz yurddqlat', hi1rm('tl~ ~e1iIILIa.vm,0r11al" Tiir H:u'a,!-annn. hilim obnllY u j., Lit} :":1nh b:lvr:.;,nm goldecrill milletle:rin YJ.!}am.tk ba.klimn, ni1.......diliz yukseklflderinoe 11 . w.a.hH.ml btJluntiukkL.r1 J] r de11 tIT c:iltlaTl:hr rirde yq:IYO f LIZ, YUrlhtnlJ VI!! Ttiri'; 11:lVnhLru'IIl1 Irorruu.;: Yllrdda.~lIJI i.stikl~Jin(lan mall~c:uldQ.", ~Q.'refh h:[t.vtI, j,jubay. I."1lDl etme-mek i~n caOm.nn1 fed", l!:U'l, hLlgllil, bir rrrLi I1ctin aya.kEden hava. Ii['cmtlennrn m:w wt lilntltt:'J i"i, n :j:eref1. a.dlfU1ruza hlolZl.l T I,Hlda hu.lu nUY0nJz al '1~ gUll:iirhir. kahraman ~ ~u a.nda.. b.irbirirhl Z1t i.ki. lerimi~lfi 'LlkHl gbnudill'. hissill t~ aJ,bnu9.YU;: Di.in aBu uf,'1..Lrda. 1!Jl!:l1ler her tUrill nunU.JJl y~y!lll., bUgful '1'iir~ ZC."vkiva lan st"\'dalUuda bulfm, ist.iklili va '["W-k \'D..l'ug, U!', L'UIl· bu bl~'~ havalafiAlU kah.r&- da ~klenl1 ehedi.,)· tlilri I indo. man ohm 'l'L!r"k ~Il!;;)eridil', g6mwil olan bu ~ ... ili1eL IfJi.n g Dliim hf."T nefes alamD nask· k.alpleri{Diz. yarah VII!: ~e-rirni.z Ilidir. Bu s.oguk halrikati hj~c Y3-I;l hrUT' . Fakat bunun yo.nili8#;\1..Ii'IiI.~ til 5.l1yn.r1l k i)liimiin d>'l yalan ellhi te. rth in i IitUu':J.ffi ;;;mhk destOl.Diu. dugLJnu JSMt ~Ch ii,'I!Ll1h J::a.hraJl1<Ht lu vatan o.'1'n Ie ltILChofil ['!ll. riyle a lli;.loyen v~· }'IlflD lri t1['5;I. . V.;: ~ ~i['u~ ohn'al( dula!' ,,·c· goklere ,<li<;fINl.k aldil.~ binM: ~ref !JClliUi~.. n en yUkse-k merll'be~n· i Ler. bulunan ban knll1 Olllrl,.L'IlI hllZllJ"Una, tru~ bu- ne (,'t'~ MWlb.nna Jtlfllik ol,lutwnUJi tUn bll' millet ile ~erdr v lrj.n d8 g gii.!llerim~ k::iliararnk onlann yilk~k huztlnwa ~

Bu alev .!'!Htll·lUI'11l b\ra.k-bg.· WI gt;kle rrlcn bLlfjl.ln ~Ii!'Jit: k9.nlltlaril,' bin]el ~e gilfiCl[! dog. du ... Mt'iilis 'I'm ~ ~ I~ LliI Kxrt.a.Id!J..n ~nra. k iin-.1lye ~1·l"I elilJ1L Avn.i ~ TIirk H a KuruI'Ilu, n!'l'l ma \. tiL ~i biT hlt,abl,.ode bi1h:a.ua d.emi!} if' It j : "- Aziz Vil.t3.ndn.s2~, lstiklill V@ hiirriy~l Sl'vdaJc

A;rlz

!j'(;t:Ullerimi:r;,

!

rak klllac . B Inlal'".ilk hal'n " 11itl rf!:r i:z, ilk hava. kahr ~nlan.mJZfhr. Onhrtn. s~al kh bliyuk hbmlllnciJl kl 0 Sil' k .. tigt ti-riijebi1mek icin dab' blX'!:'Qk kR.hrF.L.ma:nlan acl,al ['lfIda.n au riiklemi'} ebedlyete u l&§itlrml ~l.udlr . Her k&ni WPl"afl ,}lUll] eroudmnzm a5iJ ImlLi::rlle yO~lnll . m !i 01&11 karn. prw,.:ruaY'lIm7Ja.,

,,>~

her

a'!'1lt;; S\Lytl

f.('dak3.r

dem.tc:i-

IenJ1ll"in

J._

dlirlUmiQtllr .

{Ilk

&gnli

'iii

f

!i.

iltu .. 7 d~)

c
II/URAD ~~EllTO(;LU illl Wli .. bu. da'kil!rada kal"deli DiDIO aerede' i.di? Beilli pa~anlD em.rile .sllml" kur§rona dizilmi~h helki de %.iodallda i,ke'Dce i1e oldiiriilmii ,til,
YaZ8n:
rafrika No. 20

Sabah

• a h is e r i -

R It

Fran

fZ •

Yazan:

de U¥LI!I. h.a~ !In"1!Il'MQrlcrinl!l ,Ii" caJn.r artak blnJey yaIJamlya.caklnrulr. BUJIa bi:n:len iBtikb"l hom banilmuCLlarlntiDr . 11k na~.a bu naza:riyO bel k] gf.llyet caslp gOriillfir. HaLLa tI SJJ"8J1E.1rda a"~I~1" dill. hurna cevap vet' m Q'k, llJ~W1u. bile hlesctmifJ. 1trdi. B1..Irnanfl!;l.I1I 1rIi~j dmY1;i;r IIi: G-crideKi ~D.ihJ n!, 45 dereceLik bif l.a_'viye Ile lnI)'Tl1k Ustllne I;&vi..rmi.'} 'V-C h.uu1a.nm ~ Uti kiIPIik bir tayyl\RY'. ben de al'k dan ve 45 dereceIik bii' zaviy!e tile lislten V9 ~ b~r kll~lDma man "'faSI yapmadan t.a.an'uiZ edc-ce-gim '\'Ie ut.iC!2' !jU olacaktir-:

l!ID~il mUn~t y"". vq yJt'li'at yeni bir ~)'a d.B,.o bit oimaktndu. Bu. yokbki 1:.0,; rnk:kilef' de'll'am eU.it:,"i. te.kdlrd~ yn.l:in biT jBt.ilbaJds belki dJI \\Ok ~ gcni, bil!' i!J birliglnli '_l.hit olc:~, Zrr futadn Al ., mall hllktlmcLim F'rA.IlB<li, ile iI wrLagu ya pm91 - tiievk Ye ran~ da Almanyaya. yak~;~,

F

i!jiJ,irllt11

AIIIUln'
a.....

f"lI.Il..&OI,

ile AImanya

t Bedri Celasi,n

,Emekli Hv .. Bob.,

mflycut bu1Wl1mHkt:v:lJr. i~birligini dogur,an amiller

~

edm

biT

cok

MtniLller

:roe biiUun.:II1 a.unll~rin

T-tridigmj
'Millin

btl en il!ir-etiirniz. i.,

dof;unn:tk

~

en nru 111 i'R)erin.i !i1I l}elll: il de lli.yn 1:1I1i riz: 1 - [UjtYWID r;okUsti vu 111:' tlltereye k~ g;ri~ old~IG;tI miiG8rli!lco;,l~ Ilrbk Alm .. n~·ayllo .dece Ill .. y1Jk haltne gi:l~i_ I 2 - lulyan :'I k rh.,rinID ingIliTJel' kar.JllSlnda h rp edeme-

Benlrn a.ttJgm:a mennil r gM-, cWl.I.m gtibriliui ve pilotun u Jl1lfl1lila. IIiIt.lDel edeeek onlarrm. fl.!;'

mcsi. biro ketime

lirHe tikbal

menniier wti2.:LZdaa .mij. blvell'il!. batrunrii.iu! HlU'fIIUlZS.T t'V\'elli., bell.il!;l imilmde k'ililk lin ~iresi ~l1e!!] mowrilmfl 'II'U1"3<-1 caktrr. B-ir pd.ik llll.lup bsaa geb.kll\.lil
Q

Frnn£LZ Afri.Jil:a&ndaki us] rindb. i!3Ufade lfi1k~nU'lIn Ahrull1" fiRuli bit gayrdk~li'k.l~ ooyCe temin itlwi\la:r de:~ ed iyomu.. E!I, Jam, bl!." c:;{)k a'l"aJII,tajla.1." idd~r alaI."' eier fley' ve k:.lJ''8.l' (.'1i"l! bjlmlr-'I. 5- - Say.is:l ikl millyml(.l r.ml<J..!l sahib; :is:e.l f.rCi..rtI ar 1I.alW iiIuI.a. t."!!Ij,ll!ril1li 'br;l.crll;!m(;mn t'dilOOi.l..in:l!I. 9-39 ha r-hi ne 'tak sd- Fra.maL .AJ:rn..'U'lJara '1JIi unum b"i-r tlert dUm. eden, ~ude AVnDJni. dev teljltil ctmt-gL l.e-Ueri.nin bazdannd", i~il~1t ,5 - Fi-arag.-:l, ile t<lliTl i_~bi rl iVMJita ve ~tenild.iii .kadar av ii takdirinde !spanyWII.' mect::J.Y'Yar~i bulu.nmama.sma yu' g-mdt.HlI kaTld gel;<m 1ild.rlt:n.n t.esini 01.- 1:1IU.f'Ql mul4'1,.'lL),t Aima.ni'3JlJ1I b "tUn AVTupay dutunu .Il:a.l:lU.I. etmelde b'laya hikim olma 1 \,Taziy"linlP tad ii~Wj ~ Un.a."VlI.l.

Lck ~erD bagluiIr diyol'_ EUI ooyle Qlrn3kla. btiin. be.r y ZoIIvabiro knpJ.lmoJl: ve-yu

d.<!! t&tih ime.

(I

lIalde

15'-

dODamm.amrun ~'lpral1m,lmlJ;l ma!Jll, Frarenzlarm . klJcniz.

:tm..lUl~:mam haly:\.71 tA yFlI ' .. JerlD.in irl bir II} g.... rememesi. 4: Buna mukj,bil Froll ,Z

mit

~ yvll:arl yan

.kerlnind.eld ha FJ! I!-P",I: ve he)'9~mln si)nmiliJ blllt.mmIlSi. .11 ltalyrurl tlC'U'lAnm !lHllll llll.!;"p) lfiI~t Y'e kubiliy~lln~ ~-5U-

ile

ttlllj'1!.11

al!-

y::mra Jr.:a:rbi.!L •

.. 1vo

Btzzal gorm~ "C' trer~' etm.ill a ..c~lanl'l kiol<ll.!li.illi §U bu'll:
ve

haklruk. edebilmesi

belliba~h .l'i"pler..e
Avell&nn
ib.(, dlile

tia,V'Il4

maktadir.

1j'I(Irt1L

Fransanln mll..Uht.eme~ Tan.ar€ ile bi..-lild l1arekl!lt edeT ve lI.i~.an ruu\lr aisUfadeleri imDl<!.7. tayyareyi kullanan eltn Ilk parrnai;1 ile a.t.e, ... ehilir, . d u maddoelere d a. 11;lIr lql iEabcl1.idil". !;okl':UIIH lh"h·e ("lmck :! - Diizeltme biro heddi, dU· .:;ok kelaydrr, Bi.lbil'l b>a..lD n go:!: 1Mltmesi i.r3 - A veilar t~k k.iF;.illktir. unilnde luL.'lcak olureak Mman· yaYJI bu tqe-bililililllde hakh eul1'lInL kl,.."1'Idi Y!lph~, hnrckotter-

ed.~W-,

IUui'I iI tl a.r.

HU~kle ri ka-

'l;e\lbbt.

AlmanYa.D.IIn FL nsiz l'llii9temiekelerfnrie.ki il!'!l~rd'n ,I~ biJhalSSK Surjy~ n M3i(]<.Lga~ knedakiterden .Je bLl)\Jk l.5tiL;! .• dl!llt.r t:.mt~1I roebillmcili

n-

B

del'!

IlUI~lr

olmfl:Ol_ Siiir'rilt

ve'

mak met"DuriYii't.il1cl~ 'kJlllraz. Di~ tarnltan Frunsamn d:! ba-yJe bi.!" le9rjki mi~id~n mu'I'll kka t ba.zl i.!\l..i rndell!'f I.t,!mill eJebllei'l;!ki muD.Ilkj k1lu Bun· l:::.rdan ba2..1 iarrnl di& '\ill ~l;:ildOi hiil.i..>;.a k;lbildn·_ 1lularl'k gilnil den bc-·

ri OdemcU· oldu~l! aiJr
iUlUan

zmi·

KlJrtul bllir, 2 - &if" :s nc)'c ~ ~II'I 1m' ''!. ma.nd<mberi uiiern. k:trnpl ...rmda 'RdrilnCTI milyol:llarcu prk<J~i.fli kazanabllir. :l: Eg-... Altmmlal" h~rbi k;] ·r ,>11;::1. cl1lt:1l rJ r biT (j'~)k l.... r:Lkl~rI 1,' • mustemJep k-elcrl kurt!.! r;l bllil"ler, I - Kiilliu-. ask~rlilc. zeD~inIik b.l.lumlndan hah a.n1.~rl1an u!'!tun ol.lWtl~rlDd'ln. 011 l~-"!. riki mc~i ndlcc.sinrl AIr'n;l.I'I) }lacbl k;.u::lIlHC.'Jk r.lul'lia 'l:\I~',.\ I'll n Vl2'riIIi.: k~lLm nb bi I..-It' L" \' (' bil" IL:!II ·:'In Lll'li.l.kki.imtim.i lx-rla ruI I/:lll'bihrll'l'.

mflaC-6J.i nh1rlIlY>i,;L, I.i u Idart it; in goztlilll

maf:tlLP

rd

-::"k

Ha,~metmeap; biz kaybDUikl
RlIl'll,~rl'_'l\

H~nn. ha r'blll

n!';kf'ti h~mH~ J;,;t.I] t'liilil"kl'l'I ~Hrph', Ii nctu~·c:.oii:m. (1;1 )'111 I.!Ui.'J1

bu l·C' bUlI1t" mlim.lJ.Scii kumandR.l'I 101' yell 1~I'O;)ruU_ 0 lloi.'l1C !WIGI A~m, ri umum"i Iml'"Mg.aI,m.Jn Imiihlm ~J}'1.'L (;('ce· Flilk 'flna}," iLii. Bu gl':u'ral m~rki"71 hiU,um("Ucr OI!"JLIIi-U 111m bill!!u\'ve oo~ktl mandll.UI uti. 0 H i"ylUiI 1 1)101. I.:' k:-l<llr 11rJ.l'bi' . :nuln IkellJ {I tar~Mo,; lmp·trnlQr i:.a.ra.fJmlllln AI· m,HI 'l'rkfLI1,ht{rbl!t'l' r~~'.!M,·llll!' (:,1.;liril'llli:-jtJ, H1u"bia il jilt 11)Innndn ("r-k';lnlhnIJl r"~L l;l'ncr.d [,'un MoH'k~ idi, 0 Znfrl!YI' lar I l\'[.a'n I1It1hllif"b"!'inin n,-'. lIn:.1 l my)'un 'Ctmi:;;tl II neSl' 1:11

:.tat g-oru.1u'I'd' ~ t 1m Itladdl'll'l'ln .:T1 r..Lihun· leri Ilnl:i1k bir AIm 11 0':01 !'In' bll.;ih bu]II 11m ilk t;1du-. \-;:0- AJID::LI'i}'[l ha'rU1 Im.l,be i,;i \'II{ tJi .. dc !:j.ilftdJ IIvantaj r.1bi gi)r" Dt'fl !i'eyle.r rrll-fl--';~Ulln lodl.j do ,'['\L'tliYl"ll A.\·rnpudu bil"l',d :;lllIt I:J01I' fI'1~Jll·t olm~U<1ihlinnhni or lar.llu I sile-c<' ktJ r·. Bu fill :-' LLpho,.!:-;i;l, Fl"un~ulur tla di"L::rimiiy II \'e bt· li)'r.lrlnJP. Onun It,in ~:"l('O: FJ'"IM
sl:I'.:lal" l.!lln
1l •

F-"

Falkat_,_

raJ \-,In

....,nLLkLOLI1 rniin,kiin ol,lu{tu kilI]ar, dlt"rLI,.t('1'I ~d h~i -I; .1:11" \.roC muklt .... hr rrhllll~l;l I l'ar.iJl" ku.~lnnl'a.kl I 11 •

I;lIr

i!;l birll~im"

,):1,-

MURAD

SE.RTOCl.U

.1,~ek,e'l'd'e'n abnacak
l DI,lIamele ver,gisi

tic

,\.j

gorl"n Fon .Mullkr
nll~LI

Imp,"!.
I

I

I

Allk:na, Hi rHlIsLI. if ~ l"].;t·" \"' "fli.1Clr.d.1 11 II iIo. II rul1 ' 7 klilr_i>l flw:lInde \, I·gl, i aJII1DI;"I!!IJL.L d:.dl li\ ih.L JIIH~dj:l rLl7n'\ff1l_,ine 3h"'~1I.:Feu \'''.'f';.!i d.lliL!;d;err }" ni I '11 ;t.;UH [Ill ml)'ltf' Lk; tIl'.
p!olyll;'

r'

l'tlllr,l ,:mnl.lrl ~oyl[ HlU;'mclm~;!ob, k.l".~'Ltl.k,
-

Int Inrhi

Maa.rif but.;:es,itatkik edijdi
10'111'

-.

-

-

-..,..

.

-

-

..

-

~

Anku.r, l:i n·lli LI n --f:lih, iim(,11 i l'·ln ~TI1n\, LJI ~ hll ~oi"'" !'I sm~ ltIilJ;;.ak{:rc ,,1-111.'''' hrl,rjc.

.._"..,_151
m~ Wii;i
Jt.

ce:y&p

,,~)
)'1J..[]"W3,

ml'{!, '

g'lr mu..,kill
Ali;:;Q~lI_n

mevkld

ka.ldl,

Tt'J';1 .1'

k:
D

Ki' ,,-

-e
... --~Yazan: ----

A be usta !.. .lIatr !IICI dinez be! .. Di ·in[~ .A.!i9J' lI!qnd.n.n b..~•
t; KtlOii.

rr

A. be rUl is!oer !be?. YU811iln. tutl1f.lr:t.c~rll dive L' be! .. - rre h~y!.. 1{~ Y11~ulJ~ hrt,u~.ac!l.gma COlak 1.101111 He tutus un t."C.!,.
-

-

erem ehi 'GUNM

.ak~t, hllymlll' in all>i.h, bir de :rtly. ~Li~.:A bu u-liy h.;ili,ik:r.t rulir lllU ;dnn;inlz7 ,/ I{l hil" II

" .. O. Hl.I~l HiliteyiR b ~c ' ! 1;11,...;;;.rl,u,;1l1o: 1m be?,

-

Ko(::J.

l"w:w ... )mGDC k I'll
·1

,ul-

I
.,

OIIm,.7c be!., So _ollila II~ 'l-u ~8'ln, )'a Hm~ 1Jrf."lill il be !, I - N~ HI.1i ,",In 00 ! Gil i>O~" .. 1(1 "be ~., - Din!ellli)~r; 1.l£to. L i\...n'Ce, Ali.r;-lJ. o i yCNh:n k ku. liaz::.n dlbille: dot;ru rt. til Ia yi..il-um~ , lndr. A - . malar B tUn h81l> Ah~ya duo 'I'araltal'h.r da bir lu: _ Olmnz ~ l'\.O{'U"'i1l If M lIa bah )'0 'd!: - Usla, ·o.lIa ile DCa Yuile l mil., llu:; tl.!.fl oJ : sur ~L istiy, T't.12 ! ,. _ 1 tranc, i1c- KO('j\ Yuur - U8ta, Katr C1 .pilti.i.n til tsu tI .. radan l.. PI IJd .. J_I. - Ya,..~ ustn be.l, b.....tranc; dl!, I;'(lk iyi bir p.ehljAli.;o, ~Il liden de bl~ ahrufj:· I. T..th ve :1rpil tii~~ izel.n. int\Ul ] '''I'h, X"c.'l Y':-l5ruflu tr, Pcldh".anlt.t.ln 1Mk~3~ijyl~ed.en Ill. [ i b:r le1~ tranc mn ~'re.~i de fe¥l-t3.la. I fan uun KQluncL:ll. t uti u. h AcUi td::n;.;Jkb. Ollir G' n k bu il·u p{"-hlr.'!lDIU 8.- Iunun b~ta. buluaan Hmto ogya.nrn..a gotUrilp kay u, r &llI'I09. ! ifir>m tru;.q \'nrol. QU&!l,n da kollWd.t&.u tu op • eanci, Koca ¥w'!lflsn kll'l1-1 Knt'a. Yusulun Ba,gm.:l koltdu, ibm kurtannok itjn her bu.ldo

-

..

.

mhat;

!U'

u

l t1 nir ~ref:l ) !l[)~ak L, Mu, gLlre t+ n 5()Tlra KlIlnr.n-e1 v ,UtJ1 Koca ::"1'!S\~f bfi~:J. 1c0lh~ o \'ak~t I~Lf~~i bir gunl$
I_;;

I

me t.i vardi,

Pehl;~"'atlli!l.r ses Cl~:ILI':'nml)'or. dLI, fide, 'K..Ilr.u'lCll'lln drli tut I· I ru c:I~u., A U'!loya. herJ.-win b til -I
SUDI"II. A..li~.j]. LH din~t:r takumnuan degihli. Se-rt v 1"1 ill hi [' 1J:d:JmdJ. Ona Ui.f' S9. ·k<mek' b-e].iL8Inl. In.&l..mtI II u, alai!. Katl'Un . Halim bir eod ile: ......A be ullta. Inrak Kr)C1l '"II· sufla MUmLJ!NY -ed&yim be?, Dedi. Al.i{fO klJ:i3 "11l' lu!.t·! eevabim ve.rt.! i: ~ Mona ile tut ij~.(! ise DC~,

d.Qh!1 ;:;.p)'1·[....d~ccklerlli. 0 dB. Mo.'I.!r ile 01 cnktr, _ lIa.tnn, nr;:.o OIilu3..1 'enf'•. -1 h r ke.'~ kanaat halinJ Hmce v~i\t !,la yabAnn 111" t an det'Jili, a da hliva!'Ld I. tin ~.; usla bit" 11Y'!efj i iill, Bu ludi to. II AliI':O. elile :i§Uel p 1Nek C~U, Y&l1w& -;:8.gm,h: tOJ. ,Li\UII,

3.

_ A be, D.~il
bL: ?..

"\ e Caz.C"1r~~arl
t.!~

.wylc..(!i;
tu~'
'·_Il

L:

:e
-

r

p

~e

U1r·r~uilti. $0 lie .mecbur oldu: nn
KOCil.

Us La. .n~011 ii.t.e~en ':'. 1 i he ku,.LD .. gormez mi-

Yusufu.u

J.'lirun.1.
_

Mlmib dnrmus be t. Oalar, keadi f-lci"ltimt:. gel.in

.. 'e~i o.h.lyorb.r ... l.s.krse.n u· ru .,tall.m us ~! .. Kura l:"" ohn:!2. 11\i:!. KQf.';,i .
¥usufl
!

sonra
trr,

lr.l i edil~i
B1~'

"J,kTam.iyei~C"inha.ngl. gUn
ilin
olWlD.Clllr-

l811, Ur

f4

1 ID"I ...

]I'

d.~

11,\ e

~LJts.m!,

_ Htnc;.o n~lu rle de.
\\lWUI'I

~lltr-A

CI

be~.
n

Detli,
, z,gtr
1.(" ]

.k. nau~ d
1\'

I;

hit

na,
-ren HlD.QO

1t>me! l.iI,Ui Ugi. Bmnii,l iincii ijlJb)e m=rnu ruihtaD tllll. 2Ihsan AtsmgUl,;, Ortak,}y .lmam1ar ,SOX 9 aurn [a:'1 M, hmm
9Ul:'l Oo:)KtID

~tMJ:f.lm4M"f

,1nI.Z;

h_ghl ilc Luta'CaksHl ?. MQ~i.K.Ka(;.0. Yusilfla ipl:L1<::aeaklar .. Deyince, Klf.tral'lCl ~le] i aula, r ak:

A be Tatn.ncJ,

Hl(>yhe-

I i ada

~.

~~.

turvom

~

IJ.

_lWjl .kG~
I

ng,t~ ~",I'u.;.-

:I. t' i J.J)

Z-ekeriya

A h . olmaz bid.. i:oca YUllu~ ben, wtac~1JD be! .. Us ta ovle p,.(;yli.i~·or be I, Imaz hl~. . - G, "Ii1 1~ ustaya, bell r Jill.
'?i!;lml Illu> ak ~terjm be ... Ben tutc.tCJI~1l1 Ymll.,I.(u be l, Dedi,

IlLid..tbaa~1

2iY87-i AyOC"'£ie, K .E1.I ah ~me. adil oy. ~ kilo Urf.a ~l, •
.-mltt/N':t(;oi

am.

Sezgif.l, (Jezo. mUl:eUit lJBU!:.

Ia, hje ses c;'lk!InJll.)'vn:lLJ, Ma."t>::l!m,e a.f ~O~lIkt.r gibi iil!looe 1m 111lor-dll , j
, floC"ll:

K" h"tlll'Cl

'~~F edi yorrl~.

'Mol-

1 - Iloyllan A.rdac;. So(ulw cadllc:Jt No. )1)7, F'alib, ·1 Be. kilO Tmb.!oll knza·

IL~:

yarn

J1(1 H

QJ;"tJT(l1.l1~m:lUL' B!'UlU.tIlUl,

1z.arl

('lkm:U:J.

JI'IndJ:kh PeriNo.2, l'i mh1; It,
.t..-ll

Y u! da. 'tessizrl.i f,;ti Iill.jj, Ka:trn.nI..'lnlo(.r. KId laS] il1ine ... -e'vordu. Aho;;.onun islejin
.DIU

()'nQ'r lo:iW ~fl (JkJ'!.IIWtilhJ'i"llIn~ :

n
1

1 - N. KaplaD. Fn.bl ika VI':: vUPJar mQrli.ri:ye.tind~ 1. nbloll.

til 0 o~lu an. ;::W:'~ oron. 'iinkU. f) oa -~OCa Yuruiurl, 01 h" ULI. m Hli li-telllii)''i..I~·au. K1llIJ:i1Jl'1 :!Lv.lk dit'"C:vmce, Caz; ~r, pehuvan!;u.a :ErH\iLl: - A b(;, SlZ m: ~I,!r':l!imz. be?

2-

m&!1lllh:sl

To ay Alo;ay ~ No, ~34. (3, A) PetJ~iN
',itt<}{tI'C'lurt r~ "

lH!y
ihl,.

1111" ~:.ttk: ~r
~J;t:U1

ku-

1 - D. 11a.t.IlP, O,iima.nl-~y Ha.Iit.''J.ki!f Goa'll ca~lJefti i'eralL
'"

18 Ma.Y1S 1941 Pazar gOnG akpml saa t 21 de

eh·r lya
0;

Komedl klsmmoa

(As.
Munir

a s} jO

'lesi

RIM [la· ,1bnJ.l1irna~a air mulllbbi ookak. 2\'~l j e Ozgl K' dilli kiefon anntr3.1 mum, 13-4 -

k!

Be:p:-r

,lrtmiJ,1lo l

T~ro Jdf.Pil«ll"'IIil""
'WI
1/11

No, 1

-ulaf"WI .: iUncl fin ma.I-I 1

.lnnflr.

l

Halk
Gi~r

NhlIred~jn konser.

mllha.UC:!!i

n flan

Hu·' b::J:Jjje ~~kak.
TOPl:ll

S4illey

Ku.nla~

G-.J.h~

Cuteral

(Jp'eret"
alide Pi!jkin
Ilflk.flr

~"a,it! ve

'I'evfi k ~Z! .• lJ rl'li., 5 - M.lih.mllt F'i1ender ;Se r fa.L-dlt :;1, Eski,;uablr.
6Su1u'an I"h:"l,.C&T 1 talJbuJ,

fmu
lD.~,

IH''''gQJ'I

Jfn: Li5e::i\.

m.

n..

ess hak mda I Churchi l'in Suriy I beyanati Im
de

tli sicaklara
agnlen deVaUl .. e yOI'
mil " u: 1l''t':JlLWCcVZlIli lMlu;-

r s.

ulgarisi n Mihver .. t, r min
VB

AAz ~erutlerjmiz, GUkl~n!l erirJJlrnl':1i y .1dik. lC'l"intl e .D:J WJtex.ili U Y'U- I1\l" i.in k Ll Vt; )":'I.rl.DKi 'I'lli'1! l)£lCI!ldan 50CJ.Il kal'il":Uilli.nllgmd&n hl2 [R.1"1l1t cndtlenne k It:'ldi edilec@:k 'Va

tlJ.1'Ur ve IfUhar

18.i1,

~rlh

:ill Ir..eI

dUfIIl>'Jnayl..Z.

y1 ... ~

LarA"

1 I_I

.,..hlal .. ~

uJo,;len~.
llJl

buyUk b'

~

re-

Clnu-eihill

~

ce'l"ahI

miihirn deliller varili. F'll..kal haberi:g, llayrlll't verici JJ't,uhiye.•'le binaen ill] deliller kaJ] g". rulmedi, ~1I00of'n.m Id ~ar giinil idi hr.nu habcr akhglm
V;.l~t

- J:!."'vet, bu. .maJLITT)atJ ~ g-im, Faka l fII:slI.u ut LlIlllp 80d rksn wnwW mcn.fu.u.tieri gful omlnde tl.ll,._cnglUl. Churcalll, lJ ssln IHtI'rr'lI.S 1::.t h l1'lltll blidir-itme.qi)Jdl!ki teo~ nure Ilk suule avdet t:d ... rek dc~br ki: - Herhalde bu l~bii.r t c!" I'm 0] 't:'1JlU~t.Ir, E- sen uu Leeh-11 CnU,n..:! ge<;mck t mUmkUn d<:!'hldl. Cil.nli' h ep. 'deo \ \ el parqiit.Je inen AJm;w tayyarecieinln hij"IYi,;Un,i tes • bil etmeu 1ft undi, Bu busll~
I

vernn tar:

{D.~ tllr

kdll'rimL:l..i

mevsuu
.il.l.Zhr

muhuk b 1150 am

lo;lll UllgtID

Vi:!mil i men f~~nt YIJllJmla beni, ~izli Ilkirler Ix'. ~(:ll'leksJ.:tl.ll L!Liu]l ctmek-

rollin sey ID11U ~erd

ut

I

wn.m

L... .l!Y.:r CeI'~\'IUl o(.'!trnekil! 0inn rrl~<LkCJ."Cll!:"rI- [!lkHr1 uminni\'pmizio BOO i1wi1r~h lcinde netic~Ii.'.!It.lirdlilL.~ek l lLII'oJa.k, Frnnsa rn~ hliJl.'I e III ikuham L! e bl[(., eM ve tll1ll ndaki u1lytlk AVrllPl\ ve n ii,' rem I('He d~\T_ h'll mevkiml m1J.lIajfl.Z.fi yliy • bjL~l..ekhc. lste a?'.lz. do:!!ltlAnmlrmg .... :'liz lll so."lo.:}'(!oCt·gi.m bundan 11111.0 .n:-ttfr,

u{l

AAkara 15 (HUSU;l1) Dryn.ILtbl1j~l.l'il;ta!lJ'on Illdan lra.k ve Irnn hu urlllU"illl!. kudur y. fJl taca c deml[1.'oll:J.Tlnln II'.nUl~ i~i.D 3'" mi yon I.ir!lllJ{ LELoo'az III Lbir lilyiha ilc lrtlo,: uk U1...
SW"Tur

iran uzatm lei• In
bnnolari ih tlas Inil

o lar HI I a
-I

n.g'~ iyll;'

bOU}al'8(:a~,

daima

Bulgar Ba~vekr'nin
SOlO iedigi bir Il tuk Sr,] yi'l. 1[, (il.. ~) - Bu.lgM ... j&n.sl bili.liri)'l:'ir; .Mecli5 d.1.itJ toplall1lTul;LU;r, B;'l!Jllelcil Filor MZ ..tA..raII: Yugo.slavyaya ve YIl.LLWlia kUIJI Mih:er dl..'Vlt;:ll~ zularma ra~1!n l,3jlmil edJ.Im.Uj oian luU'pha.kklnda bc-yaD f\'lta bulu.nm~tur,
Filaf
fl:tte

!olI'.1

czcti.ln.lc dell iEJth· 1n:
mesut b.ll" suJ(,ll.ll

yll :sel.J;, VI!; y Jc ek1ik reKOl"lJ.. klr;'1c,Lklanhr, H:'I.vala ra vt: ru..VIIoCIb.gIl ul,filak it,ll D IJ er .Ii: Un BayJII£fi 1Irla:D .At..uti.irltW''lI !nOM ~,cukla.n i!CC d en .ala(;ak1an (irn.e.lili.:r • t:t!:ragatitl, ft!:ija,kil.l-lItm, \Ie I&IB:LDlJ;'IR ~1LI"l yuk.!I;r.ld A. \'. nlmIan giikl ...rd.e baw I b:I1.s11F U 1)1a.ra.k l!Ie.:.iIctell cellJe yeni Yl!>ni kanramanhk d~ IntJ.. .kal ~t tJrec.eJtLe.r ve kriIC:I.k mll.JI vRZrrell1nu.i. yapard kler-

Bu harbin

dir.

\'e bu 4Lill Merl{el$ BaDklt.!~1 l1m[)l'tl~ ·1 &e

[lelleelenmo;,:,.ji
i

blroJJ.

sah.illi.:nnde.kd. ve MiLkt:don-

lere

man S<lndJL;:"HJ ..:i J::'Ordllrillme-i3ine dan- !~Ylha m~ ruznamesi!If' a.iJ1!Idl •

i~.i(llln.

t

-1'nU:;.at:'.a.k bi.r me-morn

rHV.J.D ve onunla

Faka] HI.:'58j i~i AlmancDl

dertiM

Lo!lUnl... l~ [n..L) Htll"iti)"e n8.Z1n Eden. bllgU,n Avaw lUm~m 18 yaptJ~ Ix:-y:1 alta SLiriyede Alman tayyarel rme

g.ll1deril1ill. Btl esnad da • in ,1dI1l~ \'e h:k~,'aya UI;:tugu lH'I,kkl[ld:;l.kl All loU! t :bligi ;J.klJ Bin::I.I;'n!l..!cyb b.r f~ bill" nl~l~et~. okdL.I... H~n i.Lk ~ 410'11 l..ocLdra, 15 ht.LL) R R'I:I'" dolf Hess. mLilg; mlniakadaki ",. ~ .11.!.I'l~.i.:CH!U U!' .. en Alman • va.ia ka,U'llul:ul m" II UD1.!; tiE!l, It:aydet.nll~ ... lngiht llM..' ku,""eUe.-.iIHll homLl-irillru Ian ) 'W'.ilndr=n .A.lm,\ll TWl!~~Ln1l1 i. ytik hu rle-\ [f]ldl l'e L~l~ I(:wdfl bulm d\.ij,~I'JLI ~O}'l('-nll.~ r. AnI .. -

kar~

llr",'l

get;Hiclrl::e

l)

r nin dugunl.l

h rekete bildirmis-

b·n

'>' .~~

i..htima..l

telikki

edil.c.n

I

tiro F..den dcmi§lir lei: ~ ln~i]iz hiikii.rnet:inifi clde ~tti!b. 1TI\li di!~!ll malL'.rIll.l!.i: Sud. m;:m!l,k ii.zo..'t"~ me\duDlnnn-1 I" 1;: istjfade e-t· mcknne miisaad..: i!).J [hl~1 '10; gOstermcl hdill. BiJ'l"enal '/h Bih lik Bnt nya ttiikiunetJ Surry€: blyyar-e
AJ(jl,

n

ye maJ.i:unal.l.lHn rel~l'ir!ie ImkLu. ~LJr'J"e tavyarc; dill'l Il ,('1' Llale nl

A.lm~

l3~')1l·

!:iol1um \'c TobruJ, tnlnlAk Jwl[llJlL 9id. tIel.II d;:v.fJye h&relletJennc deVLIll L~j.y( r Inr.
nLbe~
Ll kt.c

fa .., t;1lrl'" lng-lli;t fntalarl

1 Inc..

N),J&dll\

Ih!1ga;r t..(IIUllk1tu"'yle hududumu» I::oOjlUl d.aki B:uJgar t.ojJrdkhu1illn ~ w-tu.l.ma . .. 21 dl!mc:kt..i..r. Bl.I topraklar :.fimdiJ'e k..adar YUIlUi.n Su-p btl)'unrhl.n.u!u altlnda. bun,wlIY0l" • du, AtLR1~lin ve ha.kL..U1' Lu:i Mi rver de\'lethainill " leiJ altmdn nibil-yet bu. yelli A'I,TlD.Pfl C.'ilTllll.5l g-olgL·...II1111 U" m T.HIhl oln':lslnd41J;1 dt)1 '1 b "tun Bul uH.[' .milleti bahhy~nlH·.
)'olJJJ

gouV

'Hit; .f!fipb~U'~ bugi.iniin TUrk klJ~ta.n :yarUUIl Lirl'!" TiiI'! kar1:.n.I.J oldlJk]an UIJUIl 8eIll.n aztI: ruDLln F,-:1.dolat:il.ktlf'.

v'"

$u dakikada l:£mRii etm~tu. ilJC."l'"er b!illd.IJW;u:n l'fi.'1llblill 11l1.l.1a adm.a Dllilll;VI ve yii..k11!elL DUZUrnnda, ~ev~ S]'gJ. W .rnInnet J.1.i lcriyle egillrkf;'g bilytl' mil· lellml.2. "e gU7.eJ yurdomrn: II;-ia t
I

A'IIZ

VI;! hLlyUk

~ehltl.u.

I

lIleyilla lUlnda

bu

n byyarel

nne ka~
1t;ln

hatam

~I.dl

rlll{l

Gal

t',

h', int alan'

D\Lltlllla ",01, milium bit" Ini!'S:'lJI h \roll bulul'lJ t!!"'Hl Vr.: lJdk Ha, rnilto1')u. ~1fukl UL)ll",~a..'l elyOf desdal\' bulW1dlJgt. t.Elmaad3n 5yi- ta.."'Ildl;?HI~ \,;: h:k 1 )'A.)'<J.. do~. 1[11 H::.uLliltOllW1 mH1Il.3n(!~me til melt iizere U\illlg,mu ,., Villi e Lildirl.: egi mullin. hn.oorl rI 0&i 1 "unu llan." l rni!<th, Hess bu I ~le-rin 11~t.It.:'re i r illl biiyil ihtif< oj '\'i hal,!: bU.hU'lrlu;:'·mu WI glhzl nn $Lm 1 Alm!U y&do

n

. llti.k

H,\

1!3.1iilivcl

bill,lIm .. b., bu 'l"aZjyetJn m{!~lJh \'~tlJlLlc.l'l kendini klJruu"'lm·lz. A.JllIl::wl~nn enurJen ilZCl iM FI":!Ll1SJI. ltillrum~linlTJ bu \I{''IJ. L L
rll

rcl._ te buiunulrnul '.'ermi"tir.

iT, n~1Z

!Jl~sa..'lq~

ptillfik

sul"t"Llyl;:

ft

tu

~':1rh~ IlfiL C!kl."t. mi.itJ:I.I"(!'kr..' ~:~rtlarlD;'! e.r;Lln:~ mll ,LVlJ'dlr Ve Ft'l.run hni~'lametmin ~il'i~mi!; 11! 1'::"1 t&alJltiltlerie tt!lif g{}'1
1

e:z..

I" i m 1m

11

Cot'kf

I,IU

sualJ

Ibdadl

II

sme yl'Lrdtttl Ne('egmi s.oytemi,. tiro J:iC98., Ahn.anvaD-.m I.!~mal;: 1(; n ImZlrh.kL~r I I bii;'JJli: tiir _ill t.imamla ':tpt.lJ~U1.1 Il etmlf;l· hr, Ha~il huhlnil lItu hanl:J. Ht>SSin bu ~ I'llt-dlll te~ ... t t,

"i,me

.

i'in kull 'rIdl'l h<1.ritil ii7.erme i~il .tair I wn he .i" lJ"U, iRa tHnnuJtimI1 Dul{'ull mfl.ll"'·" ~ 01 ~lruI d'i /Ot Plmekte ir, lJe-dcl1mn bu 1m n vn\nruTldll

mekt

II'.

"in

'OItJrlU

t.a1{1D

v....-e inmesi Hessm pilot okllJgum..L da

~ii

mallit hir l'rm~'k

Almnn milHintrt hsrp-I if..P'h blkltmm d:J. !W\:~,'mi~th-.

1:.eor1ir.

·1
I

sonnu tu.r: - Vichy hi • eti MilleU ... 'r Cl"mlYlI!'tmd n o;:C:ktlm;:o$obdlJ - LIII). dan Sll!'l\'!f" il"J."~·jl)dl!kl m;Jmlil> f:HlUI. dll. n"i.bl:i 'I' "l 1m lIIl ol'm Ii. III li:.um p:-dTll~7. mi? Edl·fi cev demt,'}tir ki: :ell f;KUIi,l C \·&P \1~lTIlek iC'1n L"\"\·dUm h b nhLr' elLlllllJk lsiL'tim, Jo.IawU[l1Jh, . ',I kfull .rap tlgL tu]m lug "uph lZ .k:JyIDt'Uitlir. l'.llilt tiberlll.L mph,,!! Morris Jr.ru:. V,r:ny htikwnetillln keyn ~.Iu·n "0\.0 .-cl:!-r eo( Jll1lll;l alup

uu

"hru
-

I

illl

ffi,J 'n UI!l1l j tI r ki ;
Ru hlilioLltl!J.aki ,,·o..zjl,lctimj •
I

sorm~tlJJ',

H~,

.H

.

lIl;aJi.klruIa.

mu.b.I!I!tiJU'

Londn.,

15 I 111.. u.. I H

~ .• MiI \I'll: jta7.et£)!!rin

yru.

Bugiln dikkaUe-

zi \,khy Illiknmtilll (wCidA biII '(lrrlu H: l:ilHat keDdi t:a.uhllilt"o lcri. ,'e~bdO;!ri b.a J,[ll1d k8.fi l ic i I'l.reU 1[.

:1nlw ~ eU"-dfmtla umLl •

'm

l:mh.lTi :III C C 11 U • bi .Vr'jka !t:ll:1Jan Amb:l.ala.gi~·1 &ctrc-rlen iJu muhun mlcwzi 1~ I M 1)'J!;ta ;(,.i'lrtetnli~e[(lir. 01 ::'1 IlaJ\'3.n SUbo.V1 Ile mUllt ·hI riitbl.'d· :.Ii!! 1 Jy;w_ "f' 32 :yer' "min teessi.lsil u;ur imkanl.l.t'J I ·i I. ir a.lJllm1 tlJ. lIe!'] llar kt... nisi ~tl1'ldt! bel'abcrli' J Y LI lC"Vnll'l 'Lm ·kLi."<h.-. male hU5U!';und kl kat' azmj,· Dahl! ,·enul)t.a lln"iO'k~lt htitiin nj ifade B"lemt!>lir, Re\ iz: ... • o cf'hpolc J~ m~ H1.llmYf'~ Ven('l ilL t bir m-emle·ket (J!Jllak "llIblr 1.nrzd.l rlC\';UIl l'diYlJI • Addis· b:-lri}ll'" V(f~~~C'>i SJ temine k. al:l bmw ce.lillullmla 1:'1 MEL)'1:::'~1 mu.cadele len hi-;;llil" 7..Hm3n ta f,oltt'f mmtllk3§.lJlci:a L:cl:t:_'r.'::ln !liIli k!!lm U'l I)IIlLl Uulg:1.ri:lI..:m dllhB u~tjv~ttNl I Ilib 'rJ [j~Jij ed(,H mulm.l"cbcler net.ic"Rinrle h fif bnk igtm m ohiIlm~tur. p.dtbil .Hhi \'I!' h!lkkH!Jly UJ Llf n.;I,~it AllAin '-.hh\.'I!'l'" oi'l!:lU:lrl Un Irl t·,,,,, .oi i ·jfJ yl"gan ; ~n{ n· ll!:zllwdIf'J'i I ii!?.tm:~J tal 'r]c!'il ti"'j gllf'md.te idi. i.lz n 1 bir l'iLilt:ta:r \Im,," t... , P."'1Idl"1in be,'l" b vat hi J-1im i fl"akta hullmmo.k ia I • Bu t n' rP P, mlh"enll LCll d a, I;; \ a.it • ~ 1.rL gil et I'lrik·t~ll rUll" prOP3?;llldaCI • re lle Fh IgaJ'lsL:ul dra.f:l.1ldaki 1,nJnl "p 11 UmriQ] mill 11a.':-;]1-;'1 mim8.s~b.::tlel"Jn in.kJU!lr, k:1 iar lanll1 g tilmi lel'dir. Basta \'C S[ltl ada e1lj'j !"1!1l.1l Gem ge RellHLLbb;l!llH! llllLakalal"Hld:ll; de' cliin go.zctC'l; Llef(_' ~ I.J k m u-I z.iyet snl,![ Lrhr. bim b.;!) <l..Ilatta b'UlWW-aK .Rul- I .Iac)) ULI rl""imi ldJ!j~ gansbll .lUrnllllYD. il I bin gl' Ronl 1,15 (ld.,a.l -llalvlll u.. tIt' har.IJ~[ ~v rJt.l.uda k(lJ','ll' 'mtlD1i k:u·:Vt:H.hIDm 3-14 venldl!!l.li a.ilJ:.I.W>l ll ..•. mil l b 11g, , Rend 1. 1!!W:.~ri"· luM· ttalyan \. Alma ntayynrcl ir, n' J.' ji mLlkav(' ne" L(" Iii· bit M;:;.jtnd It \'8. iigl(:nll hili-urn uni. 11 bi1yiik bir ar~\L gt \;cr" ! tnu I l1lhr. tk J.ngilil: t.1. \'yan~- m iilni so~'ledikt('n sonrR si, b;1 \ a rolllhnrebcJeri e-snnSln· hattJ ha.rekctl.n ~u llu !i-C!)chini da ul1~Urtilll ti!!tiir. 1.1 r )'1 mll':Ur: ~lmnli A frikad:t., 'Y(lbmlo:: 1 - 13ul~j' InJic:Unlcti. BI.l~tik f' ph '31nue tOl'r;U ffl:1lLyeli '1('0 Brito!ll1'umn T'Y.rkl)-e l"~ "i llnJSr.lllt1I1LU[l :,tarklllrL~ mwre:o>.l2 ].fe, Il$tlm ..e ruuayyen bir flisht t ' Ijillen (llmuiJtur. ' rktlLillndli' YLll;tys.!:W,'i';l iJrJ nlEln T'J.\"V,lr~·h.'rimj1.. Toon.l~ Ii, lvi m~beU(l:ri sebeb~:.·I~ Bul. rIl:1nm; V~ te:.>iSfi.tllll rnul"'I,'Il!J g1ri<-:turuII tOPl'<tk I~tclth,;r'inl bombW'dllllaru.WJ IiLbi tutilmu:!)· j, 1 lJlan ~rnnDn tah ku.k IaNii'. !:lir ~'apUidfl yangln C_;l' d t rmclc iqi(l In,;Ilereye gtlve • i;;:!IILml"tlr. B n Iyen'gi kIl;Ila..1.li[}d~ I,ll (J lio:mfm I :'l),.'.tU:'eleri, Dernf'yi 2 - Hul~l'Ir' milleta h yi uIx> larll'dullan etmi~ll'rdir. I m mlY i Ihbariyl,,' ge~k .AJ. ~11J'ki lHrikadn tili.j~J1I'IAn 1fI.z- man ~rgn.nizw,;y()nun • g 'r k~ yi.lt!. 1.ri.itiln ulilg Ie-roC' n: hilhnJliA IInnn 0 n:iUOiIUlH kfi~ l'ok bij.. ~a, k.tal I rUnlZlTl ie:rkll.lld'l' :ji(]. \ ljk bir haynmhk hlSSl b .'le • n~tlc mukl\\'cfl'let gn:;terdi,gi J'rIo.:'K:t.' \'u AJrnIl..('l mLJvat 13kl • ArubDI.d, j bOl~L1e d(!'va'Ol yC'tioonin te.sU'i nLbmh H:alnlJd:
cJ(lCtlC

hal

\' .. llnlp~n·e.,del"lle

bil •

gii?

ID1UcLi, BlIlgari-:ihlD. tal:Jakkuk eltirmr'i 0liln 1lo1ill\'I~T del'l~lleJ'me ve blU. C !'Vlellcl"in ~tlcri ola.n ALlall Hitler ilL: Benito MU!i,,(}~mlye ebcdiyen D'linnettar .kmcaktlr. Bul.,anst:J.n Ii\,; t.a.!<l.iL IJakLR illihakiyle A\·rllflOO:a. 'Y DI ni.
Bulgs!"

bfrhgmi

R uhlt1T'L ~ dg Lo;-uJl bilyillt hitlt.:11111IZlln" va!' 1) un kahram.'11D Tii.ck ha".. r.Llan, yl;:L! TUrk t'lJt'lu.,Ju..
namll'la.

pa..-I'lk sema.1a.r, lJW'w v i!l:tikbo.lJer tem I1UIJ ederim.

M,ih':lIldhen. yijksak olrullu bi, gt: Il~ t.a.letlot de hit;&..
'Verllll'1tiF.

mU7.lka

i,

Illiltc:m hav.ll.Slbl c:-aI.. D'llil Vi.! hi.- mang ker n" ya ~ el "te? em.-u ir. niliayet i.bldenin onllrui bir gtJeIt r ya lIt L[:l,k me'-~Ime Dilrl1yet ¥IIrilmililtill".

be

H8ZU'

buiunarl;

91

Inth Ibil~t ihdum
milt'

(!Iii' ura"

tI
i~D

I

,rold.:.1
bURlI,gj

de ahnm WzL.mdL .slIDivc kad,tr FIur bil 'U ',I"ua.r dan 10 gIln !W'l.;'eib!>lar. 20 giio

'\I1i-j

mi'ljjdetl~ FuarJ.Jl kg fIUm.:uan .. d. 11 1.0 ~ ewele kadar deVIml e,l ro I. Y fl:D.i IArif er'd!!: yilh:l6l 50 lem.ila.tlJ hi] d:l r, Fuar Ij,t;I n III'l J. kad..'1.r sa tllawbY' BWld&n b~k& 'Ma:i'mArnda 1l10t,Olitll'll! Fek brt m .)11 yuk t.arifesi, ton b 1(1 ku· nJ3Il klldILr mdjri'lmi~t "Bu 11yat: I y, tarHede InudJnlmnkLa~:ebususi bl.r fiy t -edD. mekterlir.

~urp.;-...

Deo..i.zyolln.n idn rui, j rlf "iI..: lunl,Jtik bjl tJe:r d ib. da.s ebni>dic, !ILl biletlcdn fiya· tl. ayni .....[l lIT il,. giiH P a ImclE: J\lrtlle tek yoh:u h;m ofu.-dE: 30, ,ajlif'll[" i~d(l I.i;I! yilz..:11!I 'l{l kenAi • lath ol3cnk lLr.

u..

utmeMl"f~jl'.

Hl"rJru, 15 I n.:1.1 .Ainll"ll1 orLillittft b. j(WTl ndwtlJg-.JHll li.:bli 'H: Btr d 'nlt,l hL gemll!.i, ~jmal~ lhm 'kt.,:m Ir~ I nilAto h8~ • mimi' km v, til ~UI', • t,e IllJUhh bi,·, rll~iI17. Ull.VJll hnl\ fi2;L'Jodli• nit batll.,-nI·.;Ur, H.a\" kun'l tl. rl. It)~m~ i.. gl>mileJ nUl ~UII'lI hii"lJl1illnrlno
th'v:un I..'.d no]., dlill gi'llldlir. \ !.'Xu', ~'emau '11 lJ'irl 1,11\ilnin lillc mlniJc LH: th".t..-r,1 ";l;'nliS] Jl.;ltlr -

til uLI. Ell b;..I.1jllc3 s~tx-ph:-nn tiiL m tli~'eLt~ iltbcph~1
ulr ]..:,

~(lk ba - h lil.Jlutlan m.aLi Ill··roe tl:,] I ' udeLle In ~Pl.l lell Uo I. "Izm I ·]tI1!llU \,fr Bulgl r kono· tmJ.:lmirctinden. te".elh.Ll (.>t! I!I iJ<t2 Ldi rnll.hiyettc!>" pllmllr. Bumlill 1..o,J,;lill!fl ~UI."'"I d k:1Y' d 1 H1,,\'lklJJr ki. n1,.l1gMi;~t.ll\ hQkkmlill;i tWl.tQ.illHLZ musam'lIh:t- 1 ~11It~li.r dl,l~L Ingili~ siya f.'tme I, '"I l U.plWl h'nik~tl T R~ Ild·J l rim ILD zirn.n"'I1~· I ind LIltt IIll111, tl. R"l'l\d~'] ~ yll' de • Bul 11. ntl .1'1 I" AIDvLnyn m IIfaaUe.'1 0111..- I U IJ i . , "l1ln~1 rdi.-. Zila 1mLOV ], umll-l lJ.I·".hl1· \! .... , dl ri I\'i III L ktll·. [1)~llt!'n.· 1,,1 nJ.~'1 l dtdlld ~I'!" llg~ II.'! I.arl:;l llnlikll:JHJ'!.tll dll,\'l·l.Wu"

lluular

yamnd!li ue ,'ar·

j

-.ni ~.Mt
1;11%;

t!!llLa

l.",,..r, ,

Inlili I

RLI~}'il)..!

IILs..qWli ~

B~Lg_,LLt. 15 (Lfl.. J AJoIl[l!u: Ft"'\ lm.mde biF 'I'IWfI iLf> HI7. krtLlI thni!DuudlllO rl dme

~ Qfi li"r-Mi

hili I 1

eol

In ~I

u!:f'IiI')

~

t;..l.Jl'I

bi1"

I

bnan

I

u. r, 'I '"~ ... yt"Ii",,1 ,Willig;; L<lra1Jltd.LJ1 1'1 til ytik b yral ','::1_ nl ll~Jl 1 hI.nml tiro Sil' h~'Yd , [Mrl L. \' pl1rlann tI,I" Ii buJUJ1'Ju-u yin b yrll.'l III elt!Ye f~{·tlr'. rek \"al1!o~'" 'n l" 'e b r 1111 Ila. rail. a.tlut bayr~ \'alldl n \.btj.. fun al.mllJl1r, du lar, k d~.am f'J bO esi aU II Ii

Inl \1' bnoqlrn. hll"iil~ Aill 'P]'''~'I Plrir I h" Ll'U u,..,'TalllHIjI~J"', Dun lIIUlti,. 118' I t'l)'}'IIre ' I I I. I ·,1 n:UI' 1JIII.llIidii a~ it oj h nIL' IrlW,'1 fJ ukl.ll'~lle IILlt und I YllP Jl1,'11n,rdu·. Bli c:i IL, hll In '\' L.., flu' 'll...lllmJ I I Lll"m tlbliin Ill'll! I Ir ~ k s. " l '\r\.I. ... 'C k r 1 (Hhli lI't'!;(U".l II ~ r lllal!. II,
:illulli

Ankarad .tJ." ~e 1 ell
r:

g"'ndcrilen '[I" )Ie N~H1 bugim B; L - d <l~l don . Og;..emldlji.n g lUl.rad~1 Ilulunan lra.k rulZU'I N Cl ~ t Tabrau gidecektir,

hava
I

tifali

I

.

I II~ i~ tur .. !

• nlulra, 1.. 1l.:IL I BUgLl1:IJ ~'ur 1m her rnrnflndli yap. 81"1~I!I. tl falL.:.rle h. v;]. 'WhIt! nmn:lR lU,lh,'1 !E:IZ :dllml,lJtir.

n.

I

K()!31l g..'e~ gilndijz

L1r da ayni gun iW~ 14 ,30 d Allkllr.l II r:a I..t!Hlim _ d,{,c ·.k.l~rJ1r . Bu; I, k 19 I'I1<1YI pa-Mr gil. il:l.t! I!..I1t 11 de, 10 r lr~ Rl&d • 'llJDmllnfj ~,{I~.',-'J.::l!r.
]~ , (:J~

lut.u- 18

m llill bll. I... ' L }' anll lla.bah 8U<1.t 0,30 !.La Allla8\'alJl ru, A.nuLi';YILiILa flY1'1l 'iI, Lat :W·'K1 t ~rurillub r • r: rLtmSd trllLyl.tl

cr,kur.

ra.'ll~rull:;>; (10.

L•. ·It It,iUnrl [II li~ LJ vlm1l .• °1\ r·Ukt.l \,' F 111~lmIUI"I ~. Iindo; V(j b,l' [uJ .ill n .lu'" Itll I.:: 1,% t~-"illiu In'!tI.al l l!i 1,1.8, Jhh'uJI IllldC' An:-l I ......I" tn i 1i~~llmlL I!: LZI'll:'li Oh"'fi (].(b ~ ;,:t!I!p hLI m II;. ..J~cI ~:', I \liwJol: ~tH:IItI'! l·.,in N. cH~mirl l'lnhl'" II
I

Art'lJ;.«h. 'r.,lllllk ii. lIi"I,I, "'.111\1«11 ... ,Io.1 III lrPt~.u \" d d.t.
II!

C I kll

'lid

I~~'II"

l

1

1.(1

t>:llit ~

de (>::.u'Il JJ III

HU11,1 bwuII Cl1url iullw B,ll. r" 11.,r.L I!!. I 11, I.-diu! 'I·t ltven 11!ttl !J l Itl[ 11·\ LJ'~ l 'It! l IlLe 1·"1'1"' lya fl 1t·1;' 1 1 I In' Ii I ilil II I L bulrn III I'll Inll I¥'V L , I. " l'('ok (,.( I I1ml. II 1 I~, ~.·I·k (, I~ t riht· d III r! I I p,'i!i1. ~·\l':e1(·' f1 I. " ~ <.l1l1 lIT f"I tn., I "lr1r' j k ...11 tl' f'l"'~,L l"nl'l~'iJn, yU 'i'jll~ .1, nil·
~ I

I

ihllfaJe i3U'}'ll M,' ..· let M({'li!'li rl'isi ..bd~Lhnlik \ Ilull "l!' Fl:l~"ek~1 Dolt tor. ~r'.k1 ~ IJ·d.o.m u!t1ugu lullde .Vekiller,
j'UIILlrm

dll

~('hrimi.l.deo

Uh•..<, m~ydmlln .•

~!"
PUrll

nll.l:-ll.ukil

1;,1up rei

vpklli

S(lrrl

t.av~n 11.Ilt"rl "l Zt I df'f} i 1 I{II Jml.:lr'~.Ijr C'1tl ~ , U"l kCL;

\i 11

'

A 11'"

oj

a.r1l

III

"z;

Iftrlil

rm •
III ~

l"t41"i (dill L I

jU'lh II 11

(('mill

('l!}lj~

flu

lL

d".I\·,L

klu~1 ], I)"

llilal',

I

1'~JI'ill(On I'lll. ii"'laii

tctlir.

I l· h' -Itil el.rii ·k·

mii II, 'I t It' kl\ t~~ll 'BHIr,nrl Lrn gdmc\', bun!.? I' fnil" U ... ha' 11 illki Il.rtna. 1I,~r,'H1lI~ , l'UIl binll 11 .'\It ~ IfLlilr:'l ._r! kllt'l J jj.i r (nul L\. rtl'l d t.J1I ~{. •

r::~

rhlrl

:l

In

r:,lll,l Tl'lrhan. CtlmlmriYl:!'t ~alk [·:ldis.1 r...... :,j,E"kr t""rl i!'Llul ·.n.'1 'J'u I' \'~ Ptl rl..i I mUDd idfln'l 11t"~·~~,1 ;;I.:Qlllti m '~~H!L1:;r1 hava I • kLII' Imu. b ?lk 1)1 ~ tkril h.O{· Llt, • hili hld,lflll' VIC h II l'e d, r \ e.kilt"lJ ' . (°1· I;. kitu \'l" rll S;'I. I. \rlli I}' V II ,"() [3, I .1LY He,..1 T ndof,t3n. MII~I L ,'kk,Uh:l Ib-

I I

1]'11 I r.]

1 '11'1. III.

t'r

11 ';e'

j'e;:it"'Wlle.mI~l,lrdi"

TENl

Atafmtftlr '_SJllt·

l1J

JIZffmIlI hal _

r

ayrsta n evvel

RAD
.-'X)
UI\I

loll
,!IoU

PiroKHm tiI.hn;lu: Jotlldk
~ ... K:Jo.mu

I

HI ,lID

J[i1S0 II i!'i!1IUD M.LfJlil !\ilIdl\ffl

"*

10 U

lI!i:lebl, 2o~!!o 'fcnll!lI. 2. 3[' Kj;ftuemlli ~I~! ..hdk ' ;I;: 30 H bulu U ~,5 Mildk
~U~ MLL1II,

2.3.2~

KftiplUUl

19 'aY's "941 B'ayraml-

Biikre, eh;imiz ,gi..li
tki h&ftaya -alun bi.T 7,D.ltmlldl.ln~ri I;lChrlnnuJp bulu'rmn BiikreIi Bllyii.k EIClfnlZ diln ..mifesi bru;;UUi nareset eU11i!::' '
tiJ'.
BUyHk

na mahsus, fevkalads ~yanuo p18m
Ikra.mi:te
Mikb.n
Un.

~yuo.tilli"

.e.I~i. g.e.mLfocdeH' 'tm btl L.u;:1bir mah'iylP'£(rylemI5ru-,

1 SO~OOO
2 lO..XJO (

5O,J100

li olmlu.Llg.Jll!

inhisarlar Um1!m miidiiru dUD gl ';Ii
lnl1iS3.l'llY'

2OJlOO
20J1OO
6O~OOO 60.000 30,,000 30.000 30JlOO 60.000

rata

AdnaIl

Hn.let Tazpmar· Anka •
ptmi;;tir.

Ulrnwn

Mild.iiru

4 30
60

5.. 00 0
2... 000

Umllm Mill-nil. Riilr'i1k Milld

1.000

by III nacaktrr, . H a h~f' veri Idi~l'1e ('for b LI lI:ll.nllll ile !5 e-kf-ll'l'r1ik nli I umum 1l1uidiir munvi."Wh riE.'TPi'i f'dil mcktedir. R !".n. ~ l.I'kfliil hik aamal'll gelmil;' m murlar da, teoKpjl de " .... vkedilm iveq:E'ldem Ir-,

Mechf:lund ikl defa mi!.z.;lJ,;",I'"~ edill'cck O~ar'! lwkmil kanunu l,l€ kRd;n pr"JC'~i l'trllJm']a In h~saj"11I.1" VcltMf"tl ue 't~Ir'lfll<l;'lrd[l.

60

500
'l00 10 2

300
3.[,00 30.000

3,3..457

-~-Yakun

360.000

Gum ruk kumisyoncuhan lrntlham
GijrnrUk k(lrniSYlJrlC'uhaf1 'I'll' IDII-iyet mlQMlI.f]a.n h;1'Il ItP rup e· dilen iml'lblLll 2' h37.iranria 110· t&nOOlda yaplhl.clI.IrlIr_

T.Bm b·il.·t 2 Lira

Yarlm hilet 1 .,"--.

Beh~diye isttlmla.k er'
Istanbu] bcledljlesi !lOll u III urflnda i.stimlakl~ri sur'atlcndi.rm:iJj.tir. Belecilyerun ~dt;r ay Zlirt'IOOa ll11rfcttigl para b~ milyollJ sekiz yiiz bin lir9.w'l""
a)'

rr

DOK TOR ~l:)) f'evfi',,; Akif J:. 1'1~l!
PO O"m.kl<.l!p! Im.llm .(>. .. k.k n~*"" 2iI, ,lzlrd.,n m~ !I:!. .. !!I"l'oIIilp
.:lilt 14 - Ui ,. Io.ld~r.

,.

Y,aOlCI

madde almacak

Ziiraat vekileti ~irai kombiaa1ar kurum.o miidiirliipDdea
!.Q Ol:uz k!1i dOKm!l m<litQ:JUl, ')011 Y'l!'dl )"tI.l 'bll,f'i!l'k ~encl::1I! ~ l'll~l iBln dolin. YlJ'I! dlllll::,••n bLr ~Ok t~ pcI;IQ.'I Mil i1JlIUIIt!!D b~'l1'h 15.!iOO nt":l. ol..:iJ!. !l'uk&rui.II ~ 'IH! 1IlI~ ,_w 'CI!;; ~ y&IUCI lnllodd~lI!!'I ]'1I1.J::i.u. ~ tcadroe~] Si.~ydr PIl! Jd;kt.:.:ll!!la;i fJ;J<I.I l:»~om.ur1dil v "£Pfl Ie!lhn! ~ zari I.I5J.IIilc: II:IiIJitl. ......... k;br, K r'I Ib20 MaJ. I~l SiW lilnilM .. (In b.etd~ Z~lIt t v~'U -mll mP'«1!!2. Ntm ~ ~~Gn1lllolbJ YlipUacaJrtor. Bu .§@ lZirFTwk ~ I'll mil 1ruM.lS mu'llM.l!i:ll'l: ~ iJe. _1Ii1llDun t.-')I"1iI ' \'~.slb "'I: I#klI:Ol!rifii iJ:JiIl!e gWiU Kilt n l1li ...a..r Ii; 1"Il'1." v~ l.l!1mdIr. ~1I5841 H10) 1 - ld •. 111

IDebagat ve deri J1hma ~ sabn almacakhr,
iktisat YekaietiBd· D:
~

--~ i dolabr
d~
v!'!
..

,.t

1 ._
'll'1!

~Ja-''''

~it;!l1I'

biir. d..t
~

"'~t ,~ J*am:li.
~

i.k!! Wd

_ ...~

!1XI,,30 ~b'.!Ldilld.-Q VI!
"Ii

lRltiln

iIIIIiR dN~~
19paI1

1II:r, ~, ~ I:mi.h~ tim ed.iJLoeekltr. 2_ aIUp IB!iI ~
~

IDIIiIiilizti!r ~m io ~
'.

na ~
1mI~

'hlmm1IlI~[lf1 I&rl ~ "'~ ~,~
'We- 1!..Iil~

Idn

.cJoI: tkn

l"iI<:;Ll'l'lil

bir

,.. .:Jciet

d~i b~J

t-i

II;I'Il'

1I00000UJtlJr.

k:uillAmlm~
D

DfIol;].p..; clill1'u,,1 Il.itimbuJdil t~ I

PD'hpml!!l«i

1Indar. iaI 1f\J~ ~ u dr Anbnd:! Vl!kiUI: ~'" ~1Ik .-tm&Im& klll!Dlll!:r_1IIII!:bI~k4:lc, "lUipl~rm m;:r.. dn "'" ~ Ddar 'tI!lrLi!c.a1lanlu ya~ n 2t90 a:nb k.anWlo ~ &in:Id.mI. bI.n.ziID ~ q:rlkl-. ~l'tr.ilc IMl ndflll I!iI:r IIMJ ~ ~ .~ WlIIll ~ 1bImiIu.
mot.IT~

~

:H/!i(~

1ilI~

~
Lliig,

!lIf;

N!#hIQ

ns.ooo

I

hzmolUJ.... ,i!hUIml!l!lt

l(IoftllMl

mil. ~

d!t ~ ~ AD lU!li U ~
Nlbmmil;YI!' ~

~
~)

•• ~

:Lv. 1mb!.. ~

ILti ~

YIlDdli ~Gr. 1uimby0llDll~.

lfiiiD:b,t.IIiW.iiIdI ~_ tIk ~ 111:un
U l"'l (lUI)

18~.

~

b!Illi ~u. ~4 - II • 111

I

Valde Bail, havaatoryom
'komisyoDundan G&mrlkleri Ba_ -_ (ldiirliitiillden. :Istanbul Elektrik Tramvay ve TiDe) 1,letlDeleri Umum M1diirliijiiDdea
1:t!IimJ
!III~ ~

artbnna

c;aYlr Sat1,1
MIII!~ijj M 1[11
""""""'"

M .......... ~IMt

'11

'~M
IIlli '"We

1,,"0 "I

n 500 DOC parkr

tIIIiI _

IQII ~

I!oGI"dIIk t.,p ~JIk 2 _ p_llJt :nNlioll

Ccu

a
II 3_ ,.~ n.IaIi 20NUlilU s.I.I gimll,"" 17<.1'1111& 7III;;&I:I~~

5.JoLm 1111:Li;:IIIltUr. amDll Ri.Jrnl ~t n M.lIiJetro t..mm.11o.-

ss .L1OO.ImD
J.lU8UI~

I'II-lirtllr

rfI.dll
I0I)O

lui'll

11111'11.1 ...

I

I1DI ~r

1J:"~1JdG

~tIJI'n ailzll3i l8iot

T.ai Un mo1::u .~lk arltErm..

n.

Itj5r' ],11141
.mIlcP:

_~

NIm1:mlI
~

~

Plrl

~Bqmtlddl'l8k Ilari. 11"!lli)

VIe.sali'tb: 'I. 'i'.5B pi!7 ~I iJiIItUI iIIlm.s. k;omlQ-~uu. ·mUmt'.

htmtilll ~""-'~. 3~t ,_!:!h::!oIIIt !l440 Ur~, .. _ ~.~ ol\t.n!k Vrl'llJitlekt.! mam, ~rn,.meld'1 ~ dmJ r.bnalan ,,~ bm:mI 'N!IUkLilIll'"I VI fIlll,,";t!!;_1IaI1 .....l'l'Ilh Uau lin lliln II1n 'III.' ~ ~ ..... 1':.... bullUl<Dlalan. (.:IlillliU

i!du..o

I.h.dI!iId ~~. b~D pU"ln.il.miI!TI liR'mek iI:ufto bar Kfi.:D Cd "" l~ Ir.ItrJ .Yirfi, MIl: Md:tl!inIu 1Il~t': .... ~Ci tiC' I!>oinIbeT ~lII,Jll1 ~rJT1c1l; i0, WI ~ mn-y!'! V~ lJ>t.kllll!rln ~atlan Uocl ~ boI-i:' mIllIYY£'R IIWI.. I dill I!iblO. IPII;Im ti:Luhn.ot-~Uldlllki lJ.!I ~~dnWl;il 1m n I U·"L. (3414., I

'III/~

~

III •

I

I

I Cumartesi J
,4 ODd}, Vri - No. l0ge

t7 MAYIS

19 1

WARE YERI.
I

N1uuillilm.miy~,

No. M. btam:IaI

I

'T~:

YENI SABMI Iai:all1NJ
I'D.EIIllN:
IOJ'III,

Her Jerde!, :Kurut

Milileli Var mldlr?

Bir ranslz
---"""Ii

Suri,yede ,Alman

tayyareleri
Meydaolar

Fr,ansay. tazyilki
Bu, arad: Ispanyaya da taz)'ik
al'ttlnbyor'
I

,A~m,anla:r,',n

Ankarada merasim

1

"'!r.:rigjf,i& ,P'L"uctb-i!!!% IP'II!! tlahrtJ h;r,IifJ DI~_m~. Vi· M.g lIi1k6mriiJ:ri'n SDri~~ A 1m.1i IaN hv:J"r Ilidwrdiii .dildn~ if.. 1 ~ F-nrrlSl% ... metbti. ~g

,F~Il,m BlIlfli lma,.~nl

ler t-a:rahndaa bom
bal'dliORd

Ingiliz-

edild:il

~ehitleri kutlulama merasanindie biitiin vekiHer hazrr buhmdu

F",

IISOlUn

",.~G'
..

IINtfAllI

&iT roJ ~98'

I::b,..

I

Roosevelt"
FraD5lz millet·iDe ....... hir hitabede
bolundu
ltl la..a.) bo.Ji,gUn va.kit ~ ,d!ea ndyo ile ~

Solluml HE S meselesi l,ga,1 e ildl
Ingili.z Alman
menfea't,ile

~t
~

\I'~n,

Roo·

Kahire'. ~, {a.3.,,)- IngiJlz 'j{t • tall::!!,) J cI1ii.D, Halfaya gCo!iid.i:nti. Mil~d lie SoIJ.I.Utl~ ~] ,eLmi:§., Ierdir.

h.i~ dem1!Jti;r Id; ~ vt!! mUs,leI::IiLI£lI:8' lm p.a.n.to:r:tug.mu mhiri oI:a:rU fn-

e-

alikadar

J'1Ib.ed
~tiIQg

b±r ittifakl

ptiI rizwIa ibr ka5 dtllli' I d.1

Uk.., ..

Ope· tor M. Kema ke e- and sevk dildi
'mUnasebel

..,.r.

Fmm;u

!spa,oya tekzip ediyor
AlmBD ordularl, bu topraklard,all ge~miyecek
la.s,)' Stet.ru1i: Alm~D briild~metlnio, Madrid h'Ulrtlrmeti"Ddt:n, A.I.ma.1i kitalarrIIlIB

JtoI..~

bo IIW!De !Xl bilyID!: memsiD:dc 1rut1iNliln~_1'. Bu lI:I!H!l"$.... im!h t~ !tal ,M!i!clL<I ~ Ilia, A:MilDi:iiJik Keu:dII. lUllhlll.du\!tY halde Bwj';e'Id1 '" blUti:u Wl'ldl:ler de b3:w l:m~unm~lr. Resin)&!' MocU.
!Ml ~

~

'lbyy.al1'll!: 5ebl1Jlini ihtifati her

oJdl1gu

gih,

m-e1"lili8jm ~Da:.n.

~rilI]mell;tmdi:r.

Atatii ..kiin Hay.llndan

Yazdm,am1flHabralar

IJF==:IllIi!Ji.,

Bm-l:in, liE!

19 May.stan evvel
Aslcerden zigade poliiikac« bir adam ...PalanrR ve,.digi' sii'.z nerede.? '=i:==[ Yaz~:(?e.vef ~~lIsGilr,er
-2-,
R rili,)'e Nez.aret.i Umumi Lfiv&Zlm Reis:i ismail' Hair·
If PWjIlYI Umum.i Hacrptan evvell It.n.m.li!l~. Cwna 'Ire bayra.m vesair m.erMim ~G· 8\1 mn.wODebetle 'Y m€'1'L1li 9.. yaguu kai'bdm i!'l olan mu.~rY"iU:tHeyhin kolunu gintr·k prd rtn ooer \'e y, n Of' g.ijtilBti)'le ~1I1'1lD (Sll-flLI llt'1yfa 6 rill," 1 Q.<'!)

mm b:akkmda.
tar
:ba.kkmdakiJ
~!!l~

b(llllJ:lyol

tLdtt.

8.fazlJJinde.n ~ m:iisandewtedigi §1I.y.iala:t1. ~Yl!t ya]B.nhLm.ok-

bUyUk m - rasim

GOlba _ HasIaOJ··,......... .... in

vaplldl

Ingilter,e ..Fransa

J~_=

le.riDOO asker] tc:srifat Iljlerinde de bu]unmak"U1 iclim,

l-dnJUm.

aiR H
TA

I

i

N

Du~mClnln ile,ri~ hareketi devam edi yor. 17 MaYls aksammdakl vaziyet

r 17 MaYls I

011

y~ye

'OYI91I1 Oil

QliibnC!l gbiiD~ ba,fbYliD getek.d -

m8.lldW'lll'k motorize kit 'alar vaSl't:.. "I!SI\e Alman iler~ Itllreketini. r:illm:lu!rn1llk te~f'bbUf!Uni!II tat -, bill m~"lIciil1e kotlu1rurnyac..'1f"lm anlwnt{l butWlUo;'Qn.:lu, Bu ~['t·
160"11
y)r

ANLATAN ;
Hac1 fIJihn aJ~
-

SIR

GAZETECI

8@y~ .kDzmn, '~ un 1wW,1l! ..

-.a. T•.

-

flayU'l

... JIII.JllmI. bll' yer~ JW bnl.dl aeaaa ?, V'ikudi1n:ill bD;UldnlBo-

-

Hac! Bey!. Oh!

ltum

BurWIJI IIIeH!d. ARab qkI-

lla.cl. Bey tekra:r' gIDdU ~ ,~ HCi.9t.a.hJWcl. _ ll!1Ul tM.tl.n!l m.i! _ Ben!. l!!i!!:itbl:w.ne),e m:I ge~?. - 'l'rLhi.i:!~ - N'u;m! .. - Ne olduG;mm ~' ml.L<;un ? - Hatlrbynrum... ev-et... pek mUemmeJ btn-hyorum... Dill •
batJirlLlyo.rumL • - 1yl yal_ BD, Dei muUa!.. T:mi. ISiCa. l'Du1du~ g3s'be.ri. ,.or! _ Ha:mdQlsun" 1IuttllId!:m!...
iBllCI Bey RODJ"I!i, yattJ'''IIlIl Dr l'olrunn b~ tu.ra.fin.a dDt:ru ~ dd. Ora~ buluD.aJl biriLin~: SO[J MyikI:IllWllann i)"iI~ me es\Ui oldug-nnda.iJ. beD de jUphl! etmtyoruum.!.. dedi a.. kIDlZ! hmnmUe ~l .. At Iotti! .. Gen~ IOlr bdm 5e5I amcama ,ce'l. a p vE!rdi; _ G02;lLn.ilz. II.~!. Va.le". nrlnci o-Lduj-u JQi.n pcl;; endite

:m..!J(oruml - Menl!: eti:M!',.. I&n mrnlan b Lt'ljoIo!y yok!_ )hwle yere b.eY""""ll' Lamy* !.. Sam. b.er §eY ,g«tl dlY0rum! ,.. Te.hIikeyt a t • liItbn! ~i;l iyi Wd-.l~lUI ,~1. F8..i0:at, t&bi1, hcrul1
vtiCUdWl ~

I~in
lsta.Dbul)b.aJ:1l
~tlr. .Maarlf

m··d··rlilgii ve yar rrn seve yanlar eemt eli t;OCU r a plar tesis e iyorlar
de~

·' 1Gsumru kl errd e.ki .... Japon iplikleri ithal ediliyor
'II' ••

meseiesi
~k ~ blr bnJr) • vowh Yi.Z:IIYJ ok.udum. BY ~dakl UcRLl;i IIllIJm tglllllUli y&I:r:uz .

rumfj

21 ~

941 tar.ihll guete. (ikRUIi IlU!,.tnwlar idn

SiJu ~..1lI8.nlll:.l'da jll~ mel:lJlcoketimize bi.Lbu9& ~

her sene 1M IIlcwimwdll

~!lit lewjLk bOytedjr! .. _ A.n5efalit ~ik .IIIl1? -EveU. - Ob!_
-

I.;rnnn.z..

ildi.i:rlugil. ~1la.llI ve !fo,.lk, bUyWt n.';'bt4 gOre 1<;0.= euk ImmpbnJ I 1.11. bLJI sene d.3.h~ g "D~ btl' program ,~J:a..
Miidiidu::uniJrm
1lll.i!.\r.Mll

t:e 'lii"el'i.lecUlir. ';ocUik bahfOCSi lIIill~ t.r:plr.rin 1istcuaj~g.da
I'UZ;

m.~lt... Yl;nyo-

tUgumll

-

Ni.,Y6 ~ Bu. vylm

eWnL
~

degtl

I

ba;;gr ..

Bir ~~<in MJm.ad.! ~l.

I!:!!i !.. - Evet.!. ~ Bee ~:It:
![lrdim ? E;,'et

1emrjili m:l p-

Fak:l.t lmmplara IQtir~ ed& f'ek kU~ilk esn~lf erbwb1l:Un QCiF DO A k nara. V:lpuru son ~uklaTIl'I.d:in 11, mllfi'illf' '!;;OI:U- ,. n !annd.a.o 15, munllim t;'OC'uklll. • yolculan nalkleUi llJuyl1um, ?'. de Idlk.,. Iiliiyor.n.lnuz! .. NelMi, Kelld.i W'"'Z\IIIarl ile h.t.aJUruI(] ea." - Evet!. Bn. munlll,b, umu I Tmdal'l 11:., ve ka nlPH- ~ eieDdim. t.et.U: ederi.c:I.!.. Oeo-<:~k en ~ dd ka.n1e-~i!il ha terketmek i.stiyell.lcr'in llimiz~·Qh.1 mt blr (eh;; Ie 'l'e lcci bir 5C k 11-t ~ QL",unL birindcn 12 ~I!" lira aJm.acaktu=. ile Ve wea::aW surette ~eri de bitebilindJ!. IBAlbuki bak! .. I mel Bey; Ba.bala.n ukcrdo b InnUll VII Wtmi§t..ir. M~aIla.b !>im:u:wJe O'lSl.n! •. D .. - T~ rdfrlm, ~_ y. om 'IruIunm kl berabel" 91· letarjl Marn'I~ ftj Ege DlInb.kamkUr :.derim !tt;,~!. dtili. Si.!m. mek bill gll.yet bafif l.elerinin ,~ti kamp ucretl hali jill IIi. IbmJ, btl flklr 1lI.!. glliece.ll ob.n 1stanbuHulanIl himlll1~t1criniu !;Qk med.ywlnz!. 1:1Il1nveremiyceek k.~biLiyctte ~ Lattunill!!.h. . l"3Zife _ dp. j,lon!.. Bu seD.1II.1li I.~r biD'" 1:Ial! ~OC'~k.b.rla w.rul va bm'1:m51 SOD kaiIlesi., evvelki gii.n R~d~ .. 1etujik Itndydl! H&ttI n 00V!ilPu.ru ile 1.i:m.a.nuwzdQ. baremiz!. ol:rruy!Y1 ~. I" kwnpla.r~ be!ket t;\1:n1~ti. DUn de KiI..r<l.dietJ..iw NUl1ldN>..amadtp idn am- nun a:.nsefaut ol.d.r..Ijwltl do. II - da ...e. ~#.ilI:: ed.&eklel"dir. bu:1 etmi.yoown ya.!- SeWn dokSOD ka..l~ git.m.i$ir. Uii.c.ki.i ~m kiminJl!! kOll~g,.mu M.aari1mdidu~~utu ~ toria.r bu.ndA lSt'Sl' eU.... ier'!. I ~e!;IOi.ni. A.I:i,gercmtyoroum . dll. !liAS11acak: ko.mp iJcrclini. K.a..I-.. aUD.Cl.I Kara,d~ .~i3i. vapllru g6ti.irmii$il.r. An_ Haa ~! KiJmtnle k.m:lu ~ biiJ.Ii btl tam i..nt.lb, nyktl bas- tal ve~TiU;: ~ a,.;t.bcalt 0tall@:! cL:.iil!. ~ bL'i.ii bif] lilaaL 18 de Jim lm.m.pJ.ann ucreLindeJl 8 ~ bra, liJu~an §UY"r!]Lm ?'. lela:!" ji !. ~U 'HI ,devalo 1t bir Gemi, Ordu Diy~ sordWD. rn Ollks.l:l.ni~~ 12 lira obu-ak tea- iLnre.ketel:m.i!itir. ""iJiyetirulelll itibaJ:m Pazsu--a. - Scniu iyi lrnJipU "'Ie pek mI.- u,ylru_. 0 b.du! ~ !lit e~tir. _ Fa.bL Dc lIl8Stah~ h~e.m.i:zlo! liIamJllan talebe b,ydma J'iI>" lwdar 13 i:Wte.leYf: ngra}'1p mecum yolcu hkrakacaktn'. Ge ~ Ne £ak.&tH ... Gay(; l _. mJii yili!:a,ij geJ!llj Vfi \. ~ ~a.lnleil..lrtIr. re.k iskele1e:rili -:oldugu, ge.reks8 -~ l~ ...: landml za~'lf bi:r he.mJ'ti'l'e, ha.kik&~ Coeuk lbahge~eri ~\lllr.t18.[,11lID imtihiWlnrl ilii\.eD demek ayl.e ml!., k&ryQl~ ,(]ClIodaJ:ii iiuilme dl)g M.&Arlf Yiidil'rlbg'i.i, ~1eri ta~ ailelerin kaf.iLI.eYI!!I ek ~ ~ Evet!. SiddetU CHiiJD,ele:rru geldi: raha@u. kampllInt !';"oodiiril- i1.1i:U lc.n cln.I:!.o, a.ba.b:ta:Jl itib.aCea:l D1~ bijrle - C~~ (!IsWl e1endim L de dima.fm, ml'yen i..Ilwlrul ~(kki !;ocUt(AnkaraJ YI IW.srIdllir bir b!hadedi. Butun. ~cyi (d muV1ll.kkat 'hl.r fel.ce 'D.iM~fabiI~LIl ta.tiI mev:;i miai iyi bir ~ IZ~ k~ ll.~~~.~. [ir]el.", bu da dfrvumh uylru korlnu:tul!ulZ!. Ba.y" dok!:nl" 1m !tilde g~l!'rw lem.iD. e ~ lBi.:Jride Jli1~ bll$l oldu gu lIaJ h<lll.i.nda 1:eA.hW,ed~!_ Mtlmsaba.bki mlJa.~ hJ~bi:r ~ lfn'~.s.:Ldiy~ ;:eh.r i n mu.b'teLif yer'. t'hl ber~~ sebeplerle miJatylruJ'J lea Imatl ICl n 1. w.1I'1llllI.I ba:fu:I kll.n bi ... .y[~ Bu Wal:iIrt l~inde bWu:m.an ilk okulbr <IilII te-p !ka.flley. 'y~iY'l2:n.lef. Q\'det e~ ve ~ Orunr.k. •• ~uk ~m tasis ~tmi.itlr. pu..'i!ta. nakil vamta.1an ile gijrtde. a.6yl lui9tL. B'9 kmm. ~dmI!:'!'. - Ne dewek'T. Bu 1mh~ ge.iec:e.1l:: mubi - TilQet:klerdir. . Tebr-ih ededm!, _ lElahtA.soI'UD 'IlBli ynu tin ilk t.a.hsiI ~nd:1ki ~cukIan AIIkarn. vapwnw!JJl dilnku - T~ MuD. efeil:u:W:II_ bmde de oldu. BJI mE J:lobct~ ~tmenlerin n.eza:reli I Bi.r- lfeye lliti~ "..iF - ~ttm ya., bastabnkl.cJ altrnda tiiyun O)f1J. yacakIa:r n mftrettebi 4QJ. k~ idi. Tren .l{Qluyla. nakliyat. .,' mt?~ buts.han_ itiJd w.k'. dedi! .. 'bu mene.pbwJeki k:iltU~ha:Deiru-. ~ bitea.U.:tit. _ BaYD'. ~~ ildBbnl. tltim:iai 8ea!. iJen istila..dt eden\! t;ocuk kitahi~ bit' !)eye ihtiya.r.tm. ¥ok .. b1. l"OJ:IUl.Il." ve hik:1i.yeleri okuya.- Bi.rincbsI 7 - 0 Ilald.e Woa m~ I&·w, a.ynI r.IlID&llda., k.!!DdileTin& - 4te Bah~ pL beme cIini.z.!... OtJi:Ir h~ da BahtLsoT ma T_ 0.. 0 da. lli.Jbd~ ~c:JiIe:r ~ bakay:tm !~ hili u.yuyor M!I, t. _ BuJtiI"'lJQ, rica ederim!. Ha}'U"~. ~ Bez1u i·, Gen~ kAdm mm:am! bUif Iir kim. nyni vak'a. Idr:la:li!leme;r;.! .. Ist.an'bw btle.diyesme yapl..lau

~a.. h-WI!. - Hafif m.i? _ Hafif va! .. H ~ ~k hanI~. E.... giinle bma.m OIl dort clhtde ~.iJ"dia.!_ ,_ On dOrt gilD. mil. 1. - Evet!. Bugiln QIl oordiin· rea g'O.l!I! ~ Tam on diri. fii 11t1funyuyordl.m !.. -.On d~rt gbdQ:r Ilyuyor

~bit 0lunm~tur. K&nplilr, iWlltoprnJ,j " 1iA.l"tsj ,!;,oC .IJ.II.l'tm.dJl ~ ol~.ca.k V'e bel" bir:l Mprl bill Webe-.u.m !Lee nevi, ihtiya.cln.l Ie. min edeeek jekilde o1l:&mZe e-

ne '!;~cuk 1cI.mplannm rilli 9 b.ui:nu:I ol~

1!l.d.ktL pr~u

bu 110ar;tl!i t&-

Kadirg'1lilb 3, Topkaptd M. ll:u'"a.gitmf"hikte Z7. Osk:Wla.rda 19. IListmp&!}3dn 10. Be~'azJ.tb. 5. ~t.a.Qta.. HI', KadJl'-(1y ~el~ 35 ilUti ilk okW

14r.

I

Yard'im sever :Sayanl~ar1n te,ebbClsiBri
Diger ~
'WI'

Bu

tmD~ wrul t.'lloebe ~llJr. KampianD J[lormaJ ve lam ilc:retl &yckI. (20)
-p ~

dileci?J..-th- • l{;J.mplarli. \Blfi ~i. w'tl1 VIf iicn.:txi2; 0

Ba.y:a;o.hr Ce.m.iy~

YMllim

Se-

Llanb!l3

lli"fiW:r.

istanhulu terkedenler

Yerli Nisadir figatlarl
;0

B· uDlarlD

so-l

mr

da gll'lirdilrJe.ri miLihim miktarda· k:i lpekli. VI!! !1~!I' mani:h.'lurn e:r y£IAI gi1mrtik IUl tr1!polarulda bdLl.emekt.B. idi. I merkc.zi heyet;i .idarw dtI dim Btl m:tlla.r i!!tMlJkl3 pi,asmm ra,p1.lg1. bj.r topJ..a.n:C da; babalan mlh~ Ipekli ibtiya.cw.l kilntn.skcrrle v{: analan da muayyen layn.c mJkWJ.a. putiIe:r bubir . de ~a:n (,;ocuklanlll hi - 11lDdugu (jtreWlmi~ta. 'Gi:lImri.U mayesi ve baknm i~ llhnacak leI." Bu;jUludlirlUgu jap<lD)' 'tI!dbirleri mu..:akern et::mi$LLf. n\cl:I.qeti olup muhacirl~e ail Ya.r m ScV(lJ' Bay;-J.l'1llar Ilk. 'buhman ibu m~:;)if.l.tllJ'1l> ~.~ ill olnrnk 2000 ~C!elll~o D"Jnmlrum ilbahu da.ir ah.k.ad.U'lar Di t~':11li..D edocek trrr kamp le!jkil dAD malimlat is~cmijt.ir. edece.k.lenlir. Bn hu I!URts. hltu Verii~Jl ~at~ta g05e maY-I Ijij.qeceji karanl1lc!liz ;ookta • buJ MaariI M i.i:d iigtiDiin. ~ iid ,tuubaju..'} J:li.pO.D. qJalLul saltil" • kiI ettiii kamplAl' omek tutu- leri tD.rnillldari, it hal ifiiiJecek. I dlr, BugUn beu d ~bu idem. lratak '11'6 Ma..aril MUdiIT1Ugiyll;;'! fali:l.t riyatJanm. fiyat milralta.leri yakrnen duymaktaylm. bu ~ uata te¥iki me5ai edile - liJe 'alii.ros1Ji Laym ooe:elrtir. ,lal,. Kalemj t:utarJ. eliml.o tll:rEditi. ~. Jar bu layln edil(ll fiya.tI.a.r da,.. \Ie ka.famJ.l;l Y1L'lln teffl le VA.hilinde PJYoUlada !lollWn.b~k m~me kif~yet etmm:iti gunbJ' . lenle gene !;~ak . n:nndakab~ (-up rlDlarl H~lI. memul'lar giJJi ~vls't..allbuJ bciediyesi. ~ Itt i,lrnnde il;ill!pD. de'\Tlct I Lnlia Qlun~nk !;;OP fLrmlarlnl!. ha.zinesinden para alan, TUrk k af '" kig.dl.ru bI..ijl yan ucretli 'aii prtruuneleri hAzlrlamlltJr. 111 e'" t au hu..qusl,a bel('rlIY~ bi.!tli~i.n- memurlll.rIIl mW!fjlJ m e:murlar hn.l'tltlll!:la 1!:11; ha.n!Jnlan:hn de 57 bin Hrullk tn.hBlsat Vats'lne ~a I~' Iyor du. Bu. LillSIs,'11. kii.ti gel.ro~Ji-, istifade etmeme:ri iJ.ceretJi Tilemurlllrl yci.~ ve Devmidiy Verli ru.!)II.Ahr ilnal;l.hnD. de_I Si takdmie hiJ.~eJc mtm:l.kas V;:mJ. ol~r.. iiimrnye yollyle y~ni ta~i.sat :l.lmacakbr. d~e>kteWr. kadllr clde edili:lI.. rnalillna1..a. na- I J lediye aynca. ;Jehrimiul..e W :,;.enedenbcrl iicretie ¥i. zaran yer-Ii ~rm k,iJ"su 150 ~op ale arm::!. ist.a.syQllkan da blJmaktaytm. De let m:mi2!lr!..J1,J.. l malollwl..kUilir. ll:1lbLJ[>:sis ede-cektll' • smda VlQiIe gOren ibiiti.ID meki hm-il,ite.n gelflI Ili~Wtrut k imW'I.a.rm tek bll.kka .aAhlp 01losunu.n 30 kw-11;ija mak.rldugu maIa.t1 yabuz Ilizlfri uegil. biogrC'"uilmi;:Jt.ir. :rim ,;;oc:ukhnmm da siirfulmekl em ku11.::r.rl!.C'akw. :Flyat mil.r:n.k:rbe bilrOOIib, rui.~ Heri~ ka.t'Ly~t1e b~lU'"IlJ1 b.darlarm t,emJiL.S.B. ger;u~K yer[i ... .... , 'I In ~ yiik..<;;e.k c~uri)'d. biilrCunelJJ~rJo mrrJ.iyt!t fiyaUnIJl n timiziJ1 pelt yukmlOb. bl.lflu d:l. dah.m. w:.w:a. m.a.lolulli tllar;tl,lya. [ B::! LIII'.1. 1 Inc.. I Ff ••• 1 halJedecejjn.e ltt'tIih'3f' ol:rrnk ~ s.o:rmn$lr. lu dol,' -liOd bi,n nt: I 'o'e dokn _ in ti7.Jtr etmekte oldugumu aTZBilind.Jgi. g;b1 J~fli nipdln lUDell Fra.l~5lz. (IT',il.llannm ev4lI'J'1l"rim. yapmak iiz.ere Kara.bUk demir veb" (Olse ~ ~a.m{n"ill hattJrui.' "~elik. f~a.la.rinJ,D sillfat ~lli.lmderi "'e ~}'e:t bill. - alta d'Alemjnyiim verUle8i wlWdJc. d.a tutun:1bnirlcl'SJ~ (V 1 ci- ._------~:;:..:;::::.:~-, Bu m.utdeill.n fiyab. etrafmda enne . Saint QI.I&!lIZll d~ me\ teLkikler yapUmaktadll". !i.lma!.an ieap eJiyorou. BLI !iUret1e dolruzunm ardll lIimalden CE!J:luh:.! dog-ru, 5i1g ~'anadml a1l3ELEDIVEDS lI.nt"~ Qldllyil. iEti.rllll !I:lUrmek. 5U["'E)tile. cebi ka.raml~ {llacakh,

~ t:e1m

UlLl~Ie.rm

yaaJAn.n-

I

tL"l;adi ~k.kiillere milJ:l:ham:r wdugWllJ anJaymca mIWw::Ii h,.ale~ TUft oCtYDi.!Ul:I iciruio oovl$t ~len.nde ~ yeo mem1.l,nn kanununun b.iriDi:li mfkriili! .. m. de gi;i.lo;teri.l.dl,~ ~re m.etnfirin ilicilin~ milka.yyet ohm l!Iicr~tl.i w.emurhrr: djger IlIlU., b memurlar gibi yni makaat Vi!' gay" l~ilJj de'll'let bim'Letmdtl vazi.fe ggrmekt.edirl . BY.WI. wu.kabil ib:fttli. milomw-l.a.na bUbp... ihl.iya.rLLt gil.Illel'ini her lknt.l:i mor:mur batlrladllu;1I. deri(l. dwin d u-

II

d'l iri

I
I

------~----~--==Bir 'hezimetin tariIi~~si.

Uskudal" meydaDIDID
Belediye.

tan'Z·
re13 Dlua.viru

i
Lt.tfi
bl1'

Du~man ileri -a.relceti devam ed' or
BiDae!"llth:yh 17
m:l.}'l&

~etmesne~~ b.. o vaJrit balJ ~
yi ~kip ynm

Hacl Beyio yUll.ae kill b:tk:trak oordum: ~ Baa BeyL..
Siiy1fl!.

b::J.irma.

.,

oturll.ll a&IklD aaI'"

-

~
Bilyl1'L.

BEllI at.. i'lLkat
Ik INIJcimamI]IIIJ
-

l'tIIDI

Knndchrumuyer muHUiD.'!'. Z1ru yok..• .ABap !kha normal. &!ill de ondan! .. - liaban rDJT. ~ a. oliiu ki'! .. era.k ed.eicek I::irpy Yilibut, kslmadJ ojlumL X,ad:;Yatakt& 'I:.i!k:rar kmuld:.m:mn:1!: istOOim. Faht Ir;i 81mb viicUiI:Hlt:nii }"&nnd.en a]l.Il..3tmall: Ql..ii!:DkiUn 0] mnyooollL. 0 vmt dAhCIfiM
101'ti(lm:

L"

bIr Dn'l D ng ha.gW1g. .idi.. Sen - ,Id de Uy].ru bail. F~ Gadrtca Warjik. \lic l'ak'a.! .. Mvnn;a nh ,;ok Imrbttun biz1, ~pkm hmfl_ 14 gUndiir dokuz ~!~ - Calilire I['I~". HaC) Bey bmlerib'ire gtildil: - 6im.dl taJrtAmile i]ri oldu ~ dab ~ anllyorum! dedi Qnnktl DomI;ll dfllkml'llu& b1kim J:dssiJ'M ba,eJ.a...

B~r'\Ul.Irl

dol!..
-

,.ok~

ma!.

8m- h.a.lde geJiT'"~. Bu,ran gel II1eSi nAr:mt L DokturIanIi;n Benl!n. bugUn ~m 6gren·
m.iqll ••

~ Calihri mi ? J'n.b.t bilm'

Call'be lWI'ede lmmm?,.

~

Sab
,&BOn
11'IiI~L~ I .-. 'i"1".1II,
• A ¥IU It , ",YlL,.fK

BEDKLI
~I It10II KIa. MAO.
KIG.
II!

~. Bey! .. .A!.Iali qltaJli... be.aim IJt:D il;l .t.¢Jk'i.a oetmcytl Q&~ntm l.,eblde - h kin ten tam -onn.d birr iymg: g'l'"Jme:m.i ilstiy:or':sa.n, baDL. bann hu an 0011: g'Ilu l¢nd.e n'IdIJ, 01:1- I IIar1 p._yllt AI;lk b I~ ~:J.n&l. y:U1i'U'll"IID bmnm ~L Taicdlr ede.r&tn ki bunIarl flgrerHhPie millItAcJm. L ,_ Callbt ha,)'li.tb - 'hhH!.. mnmn
_ Nfl ~

iidlJ'm"'Krm?
Illll 1,

I

'fUi'kl:;. '04........

.n.o.
4.Q01! ~IO

1iDilI.
t

JJ'

.,..
~

~14-f c.u"AA~
IIild,I:IUAlm 11i11G

CliI ..

" &by.. I U1I' 1117, Ay ... Y&.!J: .., _ NUll'
0011 -lila

GU,u, 1:1.2.0 "-'l
~

l~
LM!&a1d

LUO
y_

l..&.ttT

'V-.tI

1-.11
'1'.1. 3~

111.&1

1O.tiJ

Ul 11.H

e:-1IiI v~

DI
,IY !!!II
.. iabLIn

.. Il.&Z
ill

ma.. ~

,..!.u

• 111.""_
iii ...

W11I

1aII. n tlllll!lll.l·... qybc!lm-. •. dol.,. .... ~ ~Lr 'iII",]~I.iI'~ Mill

....... III I.I!I iHIIl_'. ...

'lre!fly l~. ~n de nen:de' g lir!. M!:IUab gtiK.ektlr. Bdki §Un!:Ii ge.1ir g6JiirstiD1. .. H8n ru:Mn tftphe edlynrsun bmdan aW.!JUlUlyorum!.. Bt..c. ~Il ev'YIfIl .m. we yl!lflllKh Inrakbf:;l.m .~ n.babwil!. _ ~~ ~ ale-1M"!! bir grip ~ ",-, ieofj, gitti blie! ... - Sat mill Il-I!Imn!'t 1\Itma 11,tlD.... Sou muhs~U:1 h.e.~ detu '''_.
"I'ahR, bmw.mlI

D~ ~I&! ~ vt WI" ~-e ~ "ile!, - 8e(maJaml'uwI .... CIl1llm! Yahm Mylemell lOa. biz !I.e lwp yok!.. 8D.na. ederim

CaUbe bayatb., mblmt

yemm

Mil

....

C&rbiII lftU'1

.~ _

hmJ. n itib"ren Genent (Ciraheyet dUn . aba.b O!llnld&r mey- ud) mildafaa tertib",WlI (Sam&:Iediyy tm:tr Mudilrhl~ dahma gidex-ek, meyd~ \'eruemez.a.rllgmn im r bre 1 ~ rOlse} u·mW:!l"ID.:i ~.ek- Surp Agop oek ~kil hakkmda tetkikler e ti. Fakal d~:l.ll1n !}idd Ul \'e pliin1ann!l. ait Ut; ~~. ~I.J proje 'bu~ III W'lm §tur .. na:ru-I.UI1!!;;lIr. 'au proje~r ~eIj;etm ilcr-i llareke.tlerini de h.eHeyete 'Osldid:l.tda.. Ushld!l.r !laba ~a.lmik I~JlI. Zin AI- hiri ilik mut~ha.s. '!=;I Prost .. aJ"'Z:olUlln:nI.~ w; Prost tarnfln~ "'f! ,H iU'Uli.si. Hall;:. Tr~vaylaTl manJar yW.nu. bu hat'll (Per· miidiini Feridllrl Map}'11.3 ta.il}-' .laimon l ve (!..Bn...rc&-~1~1·:'!'Iok - t.et.k~k ~e muvaf1k l,';tiriilmil.o:tUr. talAri.aruln ~(IDef..."l~ 'lm'lJrl~.lIh~· Projeler yalnnda V!I.li \'e Dele-tiriLk e-t.J:W$r. Meydii..IJ.W. asfalt in.~a.alJ ) It - lar, b tti tRoh.in Ic Karl r Hill" d.iv~ ReL'j1 Doktor Li'ltfi KU'daI neg bile mm-a.( ",tm~r~ y~ecek "'e lmUIl tas'l.1bmdi.::.Il ~)':iiiYilltler ve ibbarl:w::irm !}ell- kwda. male ()l!Jlltlc-akta. Dl~cr 30nra ~tbik OIUllilC" ·Ur. nmhde J!i.ptlao ytai irJiAatu tJu-aft.an b,u ~ hazJ.l'lik 0.1- larili \ alnf!. diisma];l I cat u) da ~n ~a.nIarda. bilhassa o;Wi1k ma.k uzer tnw!vay hat:.L,rmda Sw-p ~gop mezarhgmda I~. hr· al sanasl 0 Ltnlk lel!l'Plt olUll:1 [I Blmd:m bIr J:l. !!,W'rel ha- Dllilume Iru!JAJi!l!;'hl~ anlqllmu baz ltadilit ya.pllacaktn". Hu 1.3- 'blr ci Fransu: tnotririul k:c ile k::J.r L1:!sl1n~ar<n. LaJ-i yer-leo, D~e.J.Wi: kl liru:h~Jj itimiyetU ~ ILua.!I.I!ldaII 1:.B.dU'. dHa.t!l. a.it h~ ..... m3...... c raflar daLa eDUPb. rlil."P.D1.a1I (Gll.i.be I b;ll"t'n SLpahi Ocngm.:L karl ordWD.1.!:i>1iiI50 biD, kilo ti.itilm Bu VM:iyI'it ~LSJnda bel&- Usltijldar 'l"nl.mvay ;;-ir]{etine wt o ulrt..asrnilil LOise j Innagm.a It.. Imtldat dmekted.lr. hedJye o.lwIu:Ill§tn. ~al:. In. diye in.~ yem 'bi'bni, Q]an bir ",iac::J.k:Ut. d.u" V1'I.I'I.ll d.."!. yal!!Il:ljh. lw.a.dw 1dan:si 'lJmmn Mfi- ~k binlllnn VIf mi}a h:l:llitdrt lIDDi.il1ku telkik.n.t eml:u.u:.da Us-II Beied.l.ye b~ sllhn.ru:n pbln t:l1"llli 17 m:l.:fl~' ak,M.Dl FiraJ19J..Z ku,Jill". l-u":r~ bu. tid,"_'."""; ..i_, .""". _....bo.hrnlill bma.lan ela5LL bir l:eUdk", IrUtlar meydaIl.l.rJda t~ u ~_ _ lW.L ...... _~ OhIllOLb.ffia..rn ell tesbit et.t lkt~n soru-a line sukm.:l.k ~U1, 00& yilksek ubi tl.llm~. Cliri1k malzcm.!J uk ArkeoJ,tJ~i1i: (lark:LJ:L !:ill-has! m:md.an~lg. 'I'a.z.ly(:l.in De :<:;e.kH m~;u;t Yl.pma.k isti-,"'lm lere !i:ata~ ...._ ; i;~""'" ,__ .,...; ile i.n!31 edil.... "-,- ...... lo.l:_d __ :If I.IU. "' ...... m;w:u.u",_ 'L"" ""'" lolL[" T'"' _",a.un 0,1\0; burn,v3. koll!ll !.C:t.R. tn.tlhi e- alm'~ oldu~U1U ir1ce bil~m.il"OT- C1kU:r. Y:.llD.u bu r:ad yaPlladu. llLi tara{ hacek· U(lln hW!uM u. h • r r i 1" Naci Sakalfalan. va: Sllhiplf!'ri iBbC'!,·a.p 0- serler rl tesbit obmlr1~ . ba..u kayltl ra lAhi Ie gct1rriigi ~rdlb~tlal'" ve kar .., ru ill~t dllIb.h laitImdan 1.cltiaarlM lUl!lmULl3 'Ie bu ~iIWan. ruhsat ol:Jcak. meseliL 6 k ttan yilkI;~' lJklar' rdiilllda birind ve Id~ iUmIIIJl M.iidiirliJ.giiD.ilD nOLme vertm bel.cdiye fen me:mJlZ'-geldl Sf!" apa.rlJmanlara miJaa.a.cle j:).. donbwcii ljiIruili Afdkrr. lrkabLi ~ y£LZlla.D 1&n bAkkmcb. takibat ynpIlm.aSoil z.unan.lard.a piyud.YlI. 'h~luw[uyacakhr. lark Mal.lbeuge) un s,R.danda te.J1kidkb JUlIar. ba.ka.ret f:IA- sma b~rMmIF. ric;:ten kuru ccp pillui ptmL!if:Uk dii.':j l&n kuv.~tlerine kar~1 yd.n::ll.lJ.a BelN!ye bamdnn 1IDnI'".a il'I~b t..ix. Fiyat miirJiabe bilnJ:su, bu h iiliI. karu-a.mD.ll~a. hup elnl ekte Ay'l"ma, m.i'kklB de. esa.s.h hir k.nntrnle tib.i tula.ca..kpiUerm sa.~ riyatw"ml tctkik I PoUs mektelJi D.~"lll yn.zdan. "1uJ]n kanunlar hr. eOPektedir. I idiler-. ('.{'bin dlpr L:ephes:incie, ~aJeylliDe bbrik" ttl.oIi.hij' tinde . -=~~~ __ -~~-me%llnla f nnp ct:!'pbe::linde FTanRl?, muCiIlbulnl'lJ.;tu V.e hI ~ , ge::reJI: to~:l!lhul PlOllis Mekt.ebiwl:I faa e llurd1J..rm~ h.atb s,,%b.mlDh~ Umum. ldWiiirl~ 54 iincu dtvre mfI:ZUWan ;00 I:L..uYOrrlU. FU\'aki Aj;me) i.izegE!rek wUdrlciu:mumWlr t.anfmayt.,>t.I\ sn.A.t 10.:::0 da. Taki!lm rin.de IAHiI:DY) dWl u\..ilettc) dan, arkada.]UIllZ N&ct Sa,du.J:].a.b Cti.m.hW"lyet i.blde~lnl: 1l:1(,Y""~u:a kann.lma kll.dll.r olAn mesafeVl ll1eyhine ru d:I va. Dulm.e olunh iie;Fr~ flrklJ;51 ~U\'Veli b-ir Ie !;elenk koyat;aI .. rdl:r. :w.!,I~U ,.o\Jb bu~u.k 1I;Yda.n r~l.a. flout .~ wiiejab,d rdi)" rdu. SonAyru giin t 16 da me -LepsUrcn bo lid n" II!bli \!'1r rll da dAiI", 80l t.anuta, 23 .. rI- telfi polis ;;ebitlen anltJncla dip10 uf heye.tIeriu! naw.l.e OlllDl!l!.IlJ)o ril [tfl, 10i$ nehr'inL ( ro- 10m ve Q1ilkifat le."tli me a."'il~ bJ.. Ehli vuku.fla..I." tnnfmd8J!l. veme) h me {Crozat I e;Jflblll ma yapIl.:Lc:akt1r. Ayni Dll rilt.ll, mutt.efiken. eImLidnWDca birh~;;/tlrm~ oJu _ f'ern.p:L1a.:s harlk !nd ~"'jt Ddeb~ mahi~ roniUkleri (I ]fayordu. Ian ik.i polls m!t'DlUfunUD t!;imlcri pl.w-m id.dia. l!l.illi1ilI . ~dclti Dih:l blriDci Sulb ('A!:2a mah-!l>l~ l'il'l(ll:Il trial" 8.1 t "<iLlI1 ahklC"ye taJik ohm. cum. Gau.~8'Qn de ka~HailUli:1an .lhtiva etrnedijimi biIdirkoemesine biJ' hlil'1;jJl.lI,k (':urrnLi lah!'1uen "IIVLI L~k i krlC';r~.rn ~~ JUi§.£rdi. Dfm, bu dan.lll.JII :Im:man'~ID m~h1J.d.1J. ~ld.L Bu gLirillen Ui~l· YFLJ.t~lar'llulJlanlli'. J"1U'I b~ ge arkadaJjlQlZ va.ila ~uc:luln.:rJa.n biri IS )'a~la· U:n.. yn ian !'null! kerncCeo 1'1 dlbLn.:l.e dii"man 1M rNBci S&dnl1.t.b. ~ ~~. l"1Ilda Ka.dlf' Rifa.t ""e Lligt'n leriDdfl lJ\!l"'Jardall bili dlyonlu Ie} ~ k~tme d'ltru ileri haVii~ Den.ll. Tk'.J.ret ....dt tc-bI 1',.; ·tinde Jtvnm et.t.-1~Li. Bu 16 y~dak.I Omcr Fa.r"Uk Id: esi U~LAnlU SImi tnJebl!lu!nLl."r... ",uadlnda i.k..i g'- U. - E[endJlll, i.hjuyordllk. hUll , ref4 blr dll]m~m kolu ~(Iret (.: l.~run Yil.phklarl wrsJ.~Jlk iize .. ille malt i~ill tlhllk. ccblml7.f;l koyKSrll.Oe bir ilen bank tJe bum &.! hk!.lM !.'-til' ',In Ankaradad k(I,.i~ .:0:;]1,1 .' \ ~Jli ~.. ,£d"'~IlLl.:; Si=d \ ciirmii mEljhucill vc-rilen Ibu Uti duk. NaSll olsu [)do;r ... 1Jk par· lSi ,,_ 01111:1.1· J yi Qerr;;'evele y IalaDinIl iyesinm 941 Dm$lIdJ,k .. i;;lu.IUIl C ll:J ),1!.lJId.i. M rnlllrUuJ y I j'lY ko.u:lI- nwui tmii$ budelikA1lImln mull kemcleri s;J,- !Un!. u ythw. '. biit~ Dahiliye .:el .I,y ....~ ~rllmLSl lIiWIMJebC'hk til'fahlltma. b; . acak OhJ.l'lOtI. ya,pBu a~lk itll"afR knn;.l riy.· IUJ1IJJ'o~du. (de Caulle) grupuVekJ;i.lltti VIIl znUtakiben Heyeti Ittw . .')<:;tJrJ IIIlt"'11I" bu~nUt kNo!.'!' v. tLklflr'1 ~ hem zil"lLrH, ho!::ll1 de ,. t wtl.k J.rt.I I h(:l lk1 g ·ntoi d~ nu mem;'L1~ ltut'UIJI lI,rabal I ~.ll.. Vekilfi ~ Y.Brlik obmbll.'lilt r::..tmu tica.nt ;;i\1I bir §.Cydi. muh k ruClcrillln ga\'r1 mcvi Ida b .. r-a.bo.:"r (NDtl~ • Dame - m;ll:tnnll: I. jl~I'Bk mUlj-t'Ilr.. BIlL:;Gdi.i Ibu lleQe yoJ! I:I!,; ~~~ t-eL~!,rl ,~I.L: II. c-IUId; lolL Hidiseyi ok I.J 1'lJoCu!B'1"LITJJ.J.a, klJ f an ~ni] Ln t::=;:i i'ij! ,L . rb ... -st ck L.le-sse) mmtak:~~md!l hhcutahsisab o!dulsl;:IL, :milli!m W ru n.tLn. b'-' lu n... n.lJ.r Lie \,~I.;: l' nu; ma got.~til..::-r ve. ("5;:;1(1 iizc:n (Mont da. lG:&:l.C& lwatalm:!: bJ. rnl{ ll. TIt:' r,·t m... kil:'ol Id.. rl! t..,~~I.u";C' \f. I09bIAi tubnmk:ti.dlr. S·ltn;.ak: ~re Ta.M .. kalede a Fa.kat lijlJ.JlIJ{1 mU[l£il;;k k H'L. ('ol'nel l't' ," I a.l"ak ~ k:.lm.·rJ'1J.lml,lfl ~jI;; ... 'l'I,j:' ulo;.~II~I ...r'.''HAya.L,. 1mrame-1A.m rtlma.k au :l.na l(3.d~lr ;!.IHl-l.J.t"1.,clM! em Ull bu me'.·kli muhafl'li'A eU 11 r fli '0 Deniz.. CoJ!dikll 01"141okuLLI t<,!l;;11J. bir f.abrik· y~ gidCJl bll ikl dilcltrL &lit II truntm'mtl '11 ~'I\' b J .'> ret.le du~o.nm dYll Altm fiyo. d - 'bse1 Ul:ll'( ne dl"l'in I"L ....tkUr-l gtID;; bir 1lf'8.11k: k:iD1fh;!lliu bu- (h~i ir-'Il ynptJk!a.'rln~ 01 \"llf1a.d kll"lll n ara..""l'lda ka gaIaml~trr . IYiln, it' aJ. yatl 1MiJI'IJ ~ t.n.e-:kr ". lln!'Jll\dl~ bUbrtifad(' 1."(>" ,1.1Il.r'lna (i. blil lwr.:- Tli¥'JllatJ 'ill 1 1 r \'e 1.11 L 8.Illl'!IIzhkl r !Ju2'l' !jr idi. .B lid&tJ, evvnll buJ. nIrdl. l.rcrhurtJ.!.ln :l.h e/ rId.unm kon':,1ak!l rJu L1J1 :,J tillt )'11.. ab.! I rilil,=..I.·. iia1e-rde blr.alt.mm 28,50 IJrnya tlhLl. Alhln "'It I;addc S (H"O~"" yi1. kadu cJrbi:I gOrillmEbJtltr.

A.ksl:;yu~

riYlUleti

alUlld.jl

sa.b~-

Saha pli..nla

mID

i

baz

Ciiriik _'

ile

Naci Sadullah. beraet etti

.. yapdan mlaat

I

,}l

>;1,.

r

~r-"".

Ciko1ata at maya gi mi~le iki konyak ~,i~esini a~lrm1~lar

" en

TE~EKKOR

Belediye biid.. geldi

AltlD fiya.tlarl

"I

,

~~~~

~~~~~~~J

__

~~~~~~~

Br

- Sa b-a h I r
meyJIlU! bas-

m-_- .. __ ~~ ~~~~~~~~~~~~~S:a~y~.~;J,~!3~~

Yeni fli,. JUlrp'
YaZBII:

ilJURAI)

kapah teapi sHnki birden . bire a,~J)lacak v,eo miiiiz,im Cevdetin lien yiizii il,e kar,da§jae,akm1JI
- ... I ge.llyor '"bI
iO

Allna'yakel'

H.·

Blitesil.Jde
1.1lhEl,!i1iye

kun,

Basraya

mgiliz

refrika
Ann:\ i~ ulye girm e-:;s ver t:tl.i§l..ii.K ....fl1YI iyi.ce a~l1 ve rnu tfa~-a d.aJlli oidu, 1'a'\~ Y'3t· va . }- - rti.)~ mlillf,Jl; ka.pl).;IWlX y.a.~ l~b. Bu bPI 11i.J. kl):itiJ de-j Ijnld1.

ka.Tlilt"]

Simdi uf~k uir l5Of!lra, dahil 1 olmu§lu- Bn· tU;t£ta 11S'lkala. !;: kan Ii)'r merdiven, dlzer tar .... !' I:i. dil. ~ok::Lk kapHi] gOrillliycrrdo. A.una ilk olarak sokak ka[H'SI'na d()g-rn j'ilr i1diJ, l{a Pi)' mua-, yen> .. ltifi z,a.m Il.!j, tlWlI ndan I kmt.lmmi~ oldugu'L'I1.IIL;OrdiJ" Bill
~,l1:l

I

h1.l.ZUI' verdi.

:tJl.'!:ID.eJI.,a c.']

de hi~ RiD15e y(.)ktUl.. lJu.m~iln mer1.!1'oo se" ~ltlll1·' rr.I;'i,1 lUI ro f r J ivelll ~1"I (;1ktl. K a 1bi g~rip l,ir ~ldi..le J,:urllyoldu,1 F.",·delu~ .k~mse.III1n tllmadlguu bilrtig:i halde ii;il'ide !".,.1.nki biro denbiT'f biris:iyle 'kat')ll!l.cruu:m~ gihi bir' hc)·e~al1.\'3rdL F:allah kapllar Dna Raflki bjrd~nb:l"e a·'
-t;:l~aCll1!; m i11llJ:iIII {'el .. dAl~ • 1. ~"'iii~ Ic-eel!: gilli g~l i1,Ord\:l·1 Orla kafl~ll1rl 1 rIII1J>l.y~ne eLU· ~ I :-;:W"1.1JL bwll WTI dll 11.\11:: ()Ii· cl\lkiannl "'rCU:. IA gn"t;hgi edtJ rem k Cl!.'fu:51 il1 _ OO<tfim'
'!."4!

h!llr. Fakal ~11 nokh dn bit' fl:l\. SU1.ria ba;;it bir rna:,>:!. dllruy~r"1I,l!ltiJ k1. IH~ blr \'ltl.alliler.·e.r unlld 0, biiltii.n bu i1tl'r n1up bidl,r, BU?:llD silihll"nl;o. .il.m:ure ra~·lel.l~l fh:ii( 'Ife melranik hiidu_ Mas.'lnlt'l iU.l'.ini!' mll~ba I'.. b r d"''''!:~iz ,·c "lH'mmij!et • Alman. aillitok b$.J;:JIDlll n Fran t.erk n h~r ~eyi. If If!f"ek , . el" Patm. ~grnll~ Leukt· QIH..D~ d~~cl~.~md~kj_ itm,ille-l'. gib"~ ~o~le serili uLi. Bir yanda k'[j~iik !bir yinfarkmd8. t olucaktl. t~l'Ii s'.1"'l·etme'kle),i;ll. gorililir, cl lIe!' t..ltulLlr, ()lc;tillJ'r, slz btl il..r lUIbilir J..ll t1~gil 'ir-I IlMPI. IilCJSit ,'!"C.;jl".r ,,!III(JduIIII11 !'dmn bu haitI harcki ..i!ii l ~\'ip lillie ga:z.ct;:arplyo,du. E tdLk, ol!la I)lsa bu ilim· • c..""t,..~ 1'L r:m./,u!, fa11111 rt'J,d .. edernez. Iiarl h'D SOnl".'I Alman 1'h:1m bilir 0:11111 bu &Ii.im Illl.' Kllibimiz rl!.hnt, \ It'dammlz tnrLLI_lr ~\'] I'd rI .deglMir \fi, I In, JIIc-ra'.UcI" - • illl~J!J'1 ~JiJJTJl , t;; - ~'atJd AIJnan rnilverrJhJ,~rj tara. bLi f,lcy olabiHr! lkind oj:!. }'auk. i"lrl1lSJ. idi, be!'~ alrafll n~:slI1 ~·~~'ll:K!l.klJ?1 :n"i.il!':terilltir. T{il'tl.9'':'·~ du~man(~n;.",'lr('t ~.~el'e Iy n\ ',!I,'Ur' 1:.iY Ie] !'lllurtr.dsn ~iflHJ.jkl h 11d(· hww!li blr lel::t(;jk ra'l l.:tWcf;.~n gil" - Iwl: - ~ flml:i.ll )' ZJl:lcal, l.ar.h t.itupl, n P'C:I1l'CI'!.!lun ;"anmrla. bir karyoAr'kad slarl. t.anH:h'klarl C'!lLUl !J~nHL yCl~d:ur "I'.' h .. rl;>pi"1l1 dos1' m:::tlni_ hi 10 ~dl"rTk.1 h~;:h~~ da Fran!:.1.Y. Ilham c~~f.'cek'ir. ,;htbI l"thlmklln ~t!l.b.II~I'~."~I ..sel:,- ~I~ I fl!dir-, ~Llnll (h Lillutm.u.lan si:\i'· ~,;o.'Qr iMlt Cd,.u.k rJ t l.'lIt loUr/'., 1&. J ~rru~·{lr';u,l~:U"y(ll aniU ~'a· 6i'iimtini1 d1..1.)0' rl amCil fll"l lut! LcmiIlatln!'l ill:JLllIrlZ, l~gl ki hi.. gw:~l san'aU;,tr- f!itl.'l W'di JiHif!lITfl !:,[" ~jll!i rllnd:.. wak bir kOI!Hldi'fl \ e i1.ze. dl)'iDekle;r, bakkmda Ill!' clW:i.u _I si.irtiJU ,.,~d[1!!;Ilil.ur~~13klh sili.! ;tIkt,~ ~l~~gu glill:, r ~L:l: ~vlmt;l~ liyeyillL Son ul.mi~ o h Wfo:=Ll 'l'C mtin~'3~·1J.e1 i nlml • ",'if,.·iyc 8rm )nu;o dliYI fWdlMi nec.@.k:Jtntii. 1 hlrtll.Zl elden blfl:l.knlll.rl"lak, (',~.I i.(lIllVlr H'lD1 R-'!da yw,ml ~kl Ikd ri!lde biT' ''l~f1; l,il:d1) !lunyoZlr' iilm] M.rrI~r.t"l h~nii:!: bel:' !j-C:f Ya Dimo~ 1\.'-'800. a dl~ klz klu· nilJ1l117(b. olup bitenlel-i 'Iilir ,"'aU 1;!1L:ktnlr !';~rfE:dlyQl',uZ !,l, Y;LI1 hl.jl:1 fizlk \'t nziy'llloji duo AllIl 11M ~n~ zabil UylJ • lmoc~, l...Jdik _mi~nl!I,J.', ~)/,mt,tl I'ri I !;ad:J, ?IV., \'e 11'nlt :e;iuiJ 11H-.' j.lilbt.lt !'MH.;;fu manari e:V'IIel [llrli!m:1Y1 se.... iytl1"- de~ini]1, ki.i.(;ii~ AnIUIl1ll'i 1:.1 JI(] ul".~ kendi. I~!\'e ~o.1;de1ll ka.t;'U'"[Tlamalc yallut I f~l;i.J1 f.'abrlll.aJ:l elednk bitrr.'~ de;ilrl1c, F'm .. .,· l5inin inti'" mini a.lJnak Il!;"rulldtt II': ~ CC'II~y!l.IlU!ll11 Rl~d"'h ;l!tl 11::1(\81' .luiili ·'Lll tlIliiiy~·dc n'i>-3D.rul;'U In teo 1.t.. ·8 ld a....1 fob,) ~''''J'.-. r,}lIi< I ....u_ 1;::uyels.TJltl .k.an;I!'Olnda. blr 1 Sl.iltlro b-u i b.rll;;lDl 'han~ har!ga,.,ll"op v,e yecdekJi ince b'r !la· hll.l'abm "'~n~.iitilili !)~nfcck ?slilli !Jere.tlmiz, l'at.t!DJ menfa(amper !lmlle,~l dlr.] "~yll' \'C be:'i~l..k.:u 18rl:1 iiljn~ yili'<H l:iCk \,""1 a mGl:kI !Jcru9~r< fir u•• f· fIE' k:llL:tr g,;ti.in."<.:l'gi mnlLlm 01. h MaP.1Il biitiln IDi.J:ht~viyatlr1n [nii idf? EiE-r hllyaUa tJl.l:unur-1 aUer;M:i:z bahis m'V7.alll 1')1du mIl hut It!ereyanm roul 0.\ cornett li:ou nililiim lfl~,-rl"" 1:.1 mllnl~fLlk 01- ~.'.alll~,.b n.l}.'" ti.; if. t~\J._J. .. ",I mr.mlS'tr. FI.).Ii.liarlln b, Sll'Ilis rnu~hr ,. flek ~.unl:i:' haz.l csraU:~kil e<hynrduLBir (I.. dm'arda 'I ~1,Q!,,,, (lm'tI"') d(1II'~ l IlTr-f L~.,i["ll.l !'.;II. bu ('na Jdm hili!' ll,rni ZolLman' d"fif,lmarIln gJrtla.'~ltl.ll at'lmak~l ~ p, ~m'ifl bll)h~lIS~ Llik-I"I 1"."~lh J)i.iskullu vt/: siislii bil" In- da ne a,bL, hii)iik au \·c eli: ;;j,fllye er dlUid lmllr '1-C ennmel:! I!C topr:tg.ttd& l.sIft ,~j)" 11 h~l!t"Ilabilmj.,,!cNlir_ t1r.si,,'!" 'I)I'p 01tI11'-J( t F"r an.'>J run lllhh.i ,·e ~refin! 1.-: 1.lIIlnlnr.n 11('''.,1 tI, Slll'.illfl Hel~.1 i ill (WJj l'ew,llIJl ~,' J ill.iJl-, Itadllf' bi1yilk iftibar \'('l\ Ani 71 hu valimiz:rJ"n 'bile gt_>('mt"z. ~ijr.tuz oJ nl'l(;l. riVniy.:~ek fUr I,arclcotltl" lmlulII' .'1,lern.siJn giinlerwu.. ta.kttg. Ili~ - tedlllLl'II.olI,;·1 ('ih~It.H,: y,l.1 ~<lalar~ n." Ii.id If I~omil.il Uli. muLls" bli'" LC;li _ Hii15sll. liulhid t>C\' ri'~, b.hr BliIHLI l"n~11'el'l h:\J ~ '!?"Plip ka· (np i dHr • m, k:1>1J m'JIII1'k<ln m"r~be toe •nh~" rli\'c du.."lUndii7.CJ1.r.lll 1;J'IInJ.l"o"t (I I Iht.l.:A.:,m o'mi :sc:ruU!'r" fokDl mll~Jlldn kenrlisin:n bLl 'kahril. ~"Nid·.im.ii'..c, hay iyetimi'7.~ dR.h<!. 111rruz:a utanm ~-., t ni L-ifI:J'Il \'akki I2cier.:,-;!1 Ihlima.lin" Ill'i Ca.rdro bill II i~i uoe JI:!i1Ir~r 1'.'1. rl'1anhguu "I! OO!i<1.!"~li'lli laZ'imlel r.nl.il ml'r1i:I1JI.U;I;.: hub. (,I1U 100/,t) U; ba:r n"tG!lIr i,~;i· i~,a.I1r.ll:rn'l ... ktJ.ciIL "In'otl' [.:;idL'l1 ~('~ !.c:rdir: bi~;;:"'l i.st~me~ I Btl ~'l!il~ ncr TUrk: VFI' andac:t Bdll .• :1-·~.... t 1.11 bi :,;.dcri, "aHol.a.r, lea.! ~l;1, klar '~'e \':1(1 eri~otk, nanl1M. hi.irmeten h'c-hhi) nl.' II k;t.b.· 11l(WL d m ~ I b- . f:',~,'1 ,ltPi 1'1 !.'~ h:iL1 pte 111gll1 ~ :illL'b4>"i. ~·i:t:. 1 ;:;'I-ttn icabmrl:-. t'n krrnh!-ott C.oC:Va.\l'1 \fer].r: "0 laII~hrclf' {I,.. :!Hl,,'alk.inn FI.l:'l·d:~er' ellbi'l:Gl-lerle dolu .i d i. livet~II' t:llli'lk eden !1e_\"1fl r.k~"j n ,.11,. .. ./,. ,j ·!!lll l i!' :<to.h. II.:! u!r, dn~ Stlli!;Wa.CR.K ,-e SCri}'Sl ~mclall bJle l.en'llrIHZ .\"oklUJJ'. ytr'l'Tli n:rilyuTI '~n.~fLl!1 Gl,Ji.irm~· Sl~ gll.khl''si tkmli!l.t: oldll~mD. ~l~! ..• E.~tr·lill:I ill t l.. il~[1 IIILuu- I I a o'll\l<.m'iJ';]. I" ff:" ~ lorl nils luhLI!liWl i~tit'.ll1ati HPf ~iJ.Jilan bM1.lrllTllZ ,\..h!.t:. ~ L "'of' i.i11'l11;tyi Dof!l!1 biltli;jni n biiIt.! Anna bm-a dan -da h ~i:;: biT" -,e- ~l,h~le~u du • $imdilil;; - f1H'I'kiin.i \'r be· I '~~9 ..e..] i'(I:, 1111 'l"Ct"MP,.,.r;r. t 1'_:11l ayln )'!IV;lc:tlrl&l'<ll. ~I:iJi;~lf'p':mi;t. k;tb~lfIkt.l, n~ T-...n Lun c;han g;;r(c~ktir_.. :ltin },crilli detl~tirmemt'~~ t;OIl MURALJ SERTOCLlJ ni.h. hir J('I"dl' liL.ibi;;Sim~iyl,"! ~I !AI'IoI• 1 "-'rl • rl ~;t Iitli, ~u I lHl!lL'l1iLl lrullmda. A. Crrmaleddi~ Sffr.ll"rll~lD dert!!: dikbt ecl~R;k ~:Jdl. 0 . t'ibcii fX1n J!'tlI~ z.:l'l:lLtin IDI311.fi r ~.,. -. ,ot.;~~.-;o" ~ .. ~ ......... ~ ia'll la..-_Jrll Od.:l[UI'I m!'" f.a.n.(lnd hil" I flnrot dlge_r tara ~d.1 tn! lJk bi r;],:z:lh&n d uv n:fu, nnooh..l U I lhennde bih'll ~ "",:i f:unbalar ruL7.~ C"nTTl-lyordu. \'i!'r...]e f;ctj·1 del'8lU :7.£ I ~fl'h.a 11 ,,~ ~tl'aiUI ~O'!"Il~l;I IwJ tu.kl!lr' "Iudl" !.la:s.:J,l11Q u.zerin.de 'Ili!" ~t:ob: kihmH (Hllsu~i muh'lbir·imlllLapl:lr defterl~r Ve 1':1;2;111~~tJ d"'lll 1'Lj- ikl yil zar!"mua 1.1lar Ullruyordu. Anna bUrda!'J mit to.: yo1 ir. 'L'll ta'lliydi hllrLLl~tklk: Hi. l1f'ftlli .An!!1 p=1r!'k, n Ll~ ,l""·;l.m etml~ \-" h;~len Je· ril_ Yazlh Q!dug i':1n til' ijeY (' lilektc bLlluIHtlU!jlLJT. Mla.rnadl. Anna iyi liirk( 10£01 miUn k.aza mcrk lerine gi~ ILUijIJJ,Qr. fak. t LJkl.Jm.' d(,Jl :;{bl'le'r I'.' ;'lSli blr "clilldu billmyordu. Klf,lJ 1.111H' yarlllml-i q~ t:ulli:r c.illmi,,.tir. n~ lil04h:::.u]yol·uy. ~ mil - S:\pa.n ''1. hmit - GCY'I'e,

om-

HaUil tB. S, C, I nin Ilir on- dt', hasus] bir felsefedir; ~cl drli JJabi::l'l c-cm.i!:ii Surl.,'edeki san'atl.irsn rcl!\d~5i,hr_ Su huyNo. 21 layy~u:,>f' mC)'(l'"LIIlLtrlfl[l kl1~1 ha- siyct lle urmunt r,'l!-ll'r~nin ';ir tjjrfilJ i~henteliU'1! maruz I:nrnlu:n'1I~IJt1:n oo.!"la.ml!} tkLllgurlU bile- ~lIbes.i savthr, HL~I' Iwll!~ este]JI,cal!1;J. bildi'rnll"ktcdir. I lik bill.hi~l~rjuin rni.i;t:J.kere \'e' ~':a.Kat C) dah~ ~... rvel ksr:ll' "'~r D IIIH,!k' nlurCil" ki ~fIIIJP bu.1 mWHl.kn~'L!;I1 ["SII !Simi:! lrullammi.,ti. .Elmll hrod ormamnk l- dnt.lOloTLWlMltanblr H.!hon. Qles.in-ll:U~ 1" ~hc.a l!llilahut. do:;:'r'udJlI'I! iO:;11li Cc\'d~ti oldiU:dilkL ri senra I dd.i iUltelf:r artLk 'bir~r haep t10gruYri telsefeden ;-< IinnU!ili" labl1:n:a1l1n 5011 k1l~tmu KlfDmeydam hli.hn~gelmek Ml~r \'alna gil Zl:!I san'ntleru mille-til ludbi.ne Jillkll'C<llt.h. Ie.. :,mk oian mese el 'ri LL'f'riiibt· 1Wt.b:J.m bi1ir bu ne hey <'anh bir B~dbjr1criJe boguSill1 msanhl!.5mtia tanhl ve lull tlln~~"t.l 1;11:in olacaktL eevd.et kilular i!;,jill. lann birer eehenn m~ I',evirdikh.~fI blrc;ok muteans IS ilimr de }'erde UpURlB • ahl,;ll ,'kenled mJ.IH~rip I.Jtalarln (:~pc<e'v. l>er bu asirda, bu 1ll~!J1 0.11 bir bU· 1 re ~e... c!isi de birill: otedc olmu.s bulu. 'irdigi Il.'r..iz 'rurl~ij'emiz yUk himrnct sarf JL)·[>,'br Iri, aaeaktr. Hallo! et.rafll biJik~ek ""LIlIt i~inde It:,('nCli )'llI.?,ilc kavruleic:ldE"n takdiH~ ml.l~ltlhlLkln; Ieryatlnr, bagn:\,~o.r< ;o'zpti;'d~'- mak, ll:imsMM hi~ bir ~y i,,1- oti.i·ra.kU bi.r slil Li Il'lilt..'mlkll, i;eyTOIl Inlg~ '\'e LUfe~ Fe".!!'Ilrri rill. d I te:ne.lflek!e ~rnber k II11'Se.l1imdo fi '\Ie f:-;lhsi [fLrf11.~vd~HI~"1 Jlenu:>: 1l.1. cak. Sonra keDldi!lLfll l'("r"h:rr' kcndisinden a hi.;: bLr ~,I}.'11 isteme· kurtUlIa:m;mu~ bUlulla.11 't.;slll- I kaldtrar-ak kl;1r1lkola. fl""tiins::clr.1 mes.i ~:ntil(! bir !lUi;}! l'~ m.i.i.s.alik)i ~llgkLDiI ..C" ],nl1lJnl<JI""U ~H.bjl ' 11'.'1",orad ... blr doktol" mll~>"H'C INile! ~m:.ili olarak Y&J;I1l ak e- bir ihm .l}e!kllne kO\"[l-;.a;:;a ~<lll': n Nlece:k:. tok bir ~e "olrni.i~ .' melinde,ltr. l;ilyorJDJ'. Hllsusn tll~,i!i7Iel' \'':liir~ .. lnu'Rllnl '>frf'r.~k. Nillalo'ct LU..kjn lJllJ':13lDi dpr1'1111 iliavo AmJ)~ik!l.hlar 'am le-(;ru_be tDiraf-1 hii'l-'iy.etini 1 h!,l;bit ilil1n rLta1-<l!l:!. - edcllu, 1" ;!;!lllh~ilyi.U. demek l'Ui!1" I t!lJ'lJ_gmd:J. he,k '!ill ,Il ;ol\'adc g;lv cllk, belki ue halta t~hir edi· n r"li.luSlD::L tdul"B8 ol;;un ba.rb€! ret 11ll':'J.]; etmekl!~dlrler, Z~m:J!. lel"ek, Ne-1.ioede bu ~r)l:'l.!lilldlk- ginru:k lo>lt>MDiyon.JZ [le!'(l N: dii-I ~lmz.da It,~f tlirlii ,h1'_ltsntl U:~ I b.n ~bra gflmillmr:k UP re ld, giJdlr. EtI'1I.£IIl'ILI.!.1 «:~rt'ewdiyelll rube ul!ulune tevrll~ Ii,> la1.klk hs.;:ye tevdi ol~.!JDae:;Lk.l{Ara. s,a- ku.dunnu.§ yeo a O!: g 1 n hir iblll""P 'Ii!'tlPt:~ I.LmUmCII J~n~ul I:di:lI1l!; 'lJir bill papaz bah1 BDnoli bIT' liua. di.lIllY.'l.~.1 Ibl1'i!'le y"llQll1r, n~ de (mewd) dIU'. .Lakin ben1m zan· 111fil!nMk ~'~ k~t"~ ,bi" 'labuhl. !tall sindiril.", R,j,.rul ko!msu \'of silii.h mm~ gLl.e - pelf kn.rl~11t Vt rc:-k nan ~1 dQd hilde-me BI,lI.1 .;.H;lUr1.ISl Tiirkiln 'burnunlln 'r1l1: l~avpa~ Vi! r.n.\'l"; m.a 1 j, h~tdi~~lJ .E:',IU" ~lJi;lns. .~:itjjr'"t',Jl OTI'1'- kulag,IIIrr ~{llde.1'I beri~il'1f1.S11 'l"iodllniy~nin gi7.1i FdIC],.del"illi adD. am b:h' "ukunul I~im: bn'tl,.1 oh.l~g-u !}ey!,prdir. Vf1'tiVet;fl ru'· ramak;. \'e ~lt1.Up. 'lnyin eUn:ek J«a ea.klll.l'(b. ~eLini tamami] flli!cl,riloi:iz ve r;ok ~t1'i b~.... J ~t.. : k_olllY ~.,hm. : 1I.DJ:I~'a. Qylc g~li"'oI)J"i 11i'l ioop ecien hirlbirleri de alm1t;'17.- bnle m:lrl(~'!1'1~ \'1I~alll fnnmlrr

du

rufo.hl:nn~l'I nkiru d~llv'n All'Itf!!l'i I to.yyardl'r'mill v tll.,II'l'll'ref'HedJ nin Sue-lye 'I'eTroJ,Li;la gu,ijnml'le r i harp krvrlcirnmt ~I] iyey... Bu bahNoimizin b'i!ilarlglc~flrh d~ ~1i;r,,\Un!ik istidal11F111 gci:,;tC'lt". arzetmi~tim kl, ( _'1li'·tik I, sehih ml'te bfl~lH.d,. v. batJil bir ilim otmaktan Zlya-

~-ELS .::_ (Esceti'k) heniiz bir (ilim) deg-iJ" bir Felsefedir. (Felsefe) de ve (ISan'at) ta (Siib}ektivizm), in esas akidesi ve §ekli nedir?
I~

il - "

~i. dilik
F

-=::8u kadar'
Tarilrin
AlIios:J.

I

ell bU,y.1t

I_
I

YA~A,N:

I

- FIL'OZOF
R'IZA TEVFiK.
(ollrn 1
( .. tlllc1

tll'ldc: oldl.l!?unn ihlar etrnek icin 1,,\.1 K-arhnClk hjr mukaddeme ilc

ikhFa

enl'- ·rom

l"1.

r~'J G'w:i' ml iil-Ua;"rJ mdl~· marl !!'Ilfle erkelo;.oIl h FIr~k ..t d.... lmJ I]j ~.I~i.."I'ta,ll.lla",(!8~J'If!j t-urtl- mekte.n geri k!i~mamL~tlr doe ~!'ircbihl'ldi 'fi.~11i'~lJeti W· IFraJ1Sa:1n n kar~lsmdaki
dp Q~ili il'ltHd-m k.uW .... 'J"i" wr· Ihr, '.or" kdi..td:(;, i'xir:'l (t11'u-i1 /;(J.JHI11.nr) lIP nlUl.t:lltiu.-Jlr. HI:1! 'r; fJ l~~Wrd.4llt'rtl amt'li 1i'1'll,irMt,r.hr. (P "-"lit' 'III') m"{ld·'''''tli~1 ,'e&i/Mie flr<t'mmilld,"d~
11~lj~ ('1'1'1

§imliiiye katiar bu- • tUJ:i lariW - irmtidlldYiC I ru.crU i!iin, ~ ve .tlhliikJ~ bit" I millel (lln:t~I'in ell b94da geleu. ~nlbQ!llcnnde:n bir.i [lili. M .. htellf halllierde puWr rn1.L\·lIrcaki~ , yeller kazanIr.W; galip gddlg~ zam an d~!l-m:3.n Ina ali C('QB. [lllk g,ii3te~ig. om,rlllP olt.lI!l~"U 1'.1\-

i/,IJne,'i

k.'l,J.'
!"lii':;

t]C1r.l

Gij-n.
'bi:i -

,

!;;U1'~IU:tr'11i' ~D.

yilk tun ill "rd

I

1mbill' 'ctiC'r I ka dir' c.Jebilrr_eJ< 2.N1.igim I va.iudi kI1i1J;itI T. ,)"3- mi~ludu. Bir Ijcrc ",~,(J,,, !..~r ni b"'~H blr~t!ler bulup da eC!I~·' !1"'~Uii,' :}!'kfllii d{lld, 9'Hy ... i lili:i 11yalli bit lllot»' Joer..:el:l'Iinc tJ.1.::31':',jp tl 11i.jl Ill: t~l~lU. fiJI 1'(1:' iCI!!aJ'abilsl.'k lIiloe I ijo.: kSl'Iir I , I ,p!1Jti.rt<' rJr;'r~ ',"'(I r JiYYfm i/I;lI i" d· rNiyoL:llll, ~B",thw"t'n~. iM,!{,..1 mel: miwil,iilUiiir. lIl'i) n.lif.Pirl
1\l"w,,"101 \"0' (!TU:5:J.li gA:oi 1I''Uht(!l~r l.abiat Yo:! k:JIbilly~U"I'I~ drl;;mu.R I C.]r1JI [rlii.l:Ji 1 h'ri,n IUJ,heti ilhaml 111 \ ui;!11 i h OJ..\"aJ ill i. !jirlf!;:>li n ig - I si) '!lull \'C LI)\'ll!'eti efkuruu 1m· 1 Ily kolay Llrif I'd'm.:yiz. Hal.1

'D pl~in, ilham, kurihu, 1T1,;llY-'Ile, hi5.SiY:J.I, ef· l.:ar ~bi manevl kuvvctler ve

- IIUJJ • knTl"rlp. tJlI'l. 'i Old I ak Iak - I Mil i:Jtim. Br"m'1 /:.:,rlllilranl' il'in, l"mill 11,rillro.wr b"lllm~iIH' t" t(lyil~ ct •

H:

t~hlik8

-

alb.l!ki ~1-IlIl~~ bll~~lrl ilii·1 ,-til<' bir teh II ke ktLr~l f:llIl!

.

Uti

Ilf(,'k«lf

cia bulunm ktadir. Bu t~lIIike. nc mell'lJekeLioil'} ya 1dil1l i~~~ eden AlDLlJI, n~ de itindekij bil

ylik klni l!imdll!H; Berlindr'l1 ge· len cmirle stiyJem!'\'cn Italvan le'hlik"'.$idll'. Bu l.eiilike, Fran~nlii

hir ilim, r fl'... jkt]~ ()Idugu I riva2i 'hir kat'iv!!1.le I me,.nIl! oh,n mt _,,'I(.!lcr-i taktl LI' v,e la jf eLletu]f'(;ek hlr IT crl"beYLJ: \'at;11 OIrMtib{~[I, sahih "e ~.ahil Iml:i
~lJ'

larthii.'le Ve :II~'ilne"'me kl'lc ~I hdl"ntt'lc Il ?efe 0] td uCu bi iyi.i ~ lhu.'fLt!"Hir. (miUn.ll'mi,mi o1uu rt:nli l fro r-:rnnl!a egc:-r 1:U1IlU .\'1\ parGa r'IIPl'llt.::-IJIr, ,".1"1>:,,11-, ~~J J.r'ljrdr tngllt(!"[I?!{c kEllin Alman".') il ... IJir ·~'lilrl~)1 ~1~jl!1eci" lllfl,d.,~~ i~ bil-Ji~jl'le KU[u' nrr-n:k I'lli..lr"'191 -:116T dl!{fi'" .J'i,· uS.'WM 11[rib hUZmtlDd~ -b~i 'en ef! 'HI ~;:hj.. (d, _La/~n'NJ) 1ml .l.:1~' drJdll hil" "h[~·nMt,. damga.sJI ... , /ini IUz1dvlmf4lim. Or1 J"J.,';'lm· danlgaltl.n~I"' ktlr.

1m.

e]1

(J..'frjlj

rMlll

II!.., 11IIC.'i'IJUl.r.i

II

(Ii-

I

!'Ie-I "~

bi-I'

bil' "ilrm :S'l~'lhlrn9.t, Buyle Him'. ler ~khlJ. V.J.rit" SIlSYDlojl, all· I~k. hukuk, ~j\lAl;c1. nebltd.l.. hu!t,,·u.rla.t. ctno~[ati \'~ d;Mtl:] ('llfI ~1l1i r,Thi ki, kd.l'j n~nyaz.'i Him· lei 2. ilmr , 'jndclI olmrHl1akla l.Je-

dr/u.~. "il,rh. rk 1'1nl.: ii/mil) (IIrnhlJ.ll !iJll fldfll· I;.()C::) d;:,r ;:'! "f Ie 'tillm,wm Int/'; ''''i'hori,!ibt"Ql.: uI'ill I; .ji!J'<.r!n1(~'IL'I{l1'. uJnll!.]~rl. 1:;:(1";' (.ibrl~,:1 III bC1"doo,- 1.hU.... fa II ,i /, I r !J('Y," I UO l~i, '1.r.,",",~'ad: ih,.;!lu_s r 1it'11 I!Q1 f 1",.. !.ilr!l1, fJO"rn;a k"mmcd I, flm,:,-! t~, ",-'(l.n'll ~dd'U. al/'I; (rf") I/ll-' Iud (dIl) '10/n'j III I II II u~II oW (f I "d' tl'lMl'iie) sill'}··u. {J Hoi... ,:;i!lflkJji~t,

m~kt~ l'l rnami~e Q.lI.khau1:u_ m,·"
Win

l't. Btl!' h.s}'a~ lI11em~t mi.ic:1Ll'-llfs'"jne (fln;,mn~ !,lllugil 1I'lgJIU!rfo,'j ,p"o.
b~1 j.1ll.~kel

A

~lma"lar,a gelince .,.
lmanl:::tr~

ge1il1iCo!. of,iar

~kIlJ..;

her ('are,,!'" h

1l

nJra-

r.-

s.a.l !)3.I'H.-1

I

rrtu·1

I

I

M:

=

,,-ami.

II

l

m'' ' 1
I,',
r:,

I

I

go

~*i

,

rol ve '/ se i"~'8at,ll

I

f :J.illi!ieli

ediye,.

'rl

u..
SIl-

Ma-mnm giiozh:r,m :U;l11ak: i l~]~i .mtrHIl llepsilIill kLhl.li Q1JJUguIlU gf,ll ~lu_ Bc.lnUu ilzeri11"1l leknlr (na:5:an1n Uz.el'lfHh:ki Jd· w.ph:.n \'~ kCI~IU:iI1 ~Jo.rJfiUrm.a-·
1I::"'1ladl.

J-.:mi l - (!tioldik-

J{ 'lraruiiL·d.

~"Jf'tll IlnH~lH·. Ilcl'u.:.I k • c J\d.lp:tZiln .:m;cler: c:~ lnm:im \'0 Dla!1 ,~lllmj$lir. Aulau adan I~.

hm.t - I;:un("i,r;,

.~·~'lIan ycni

1\11, Ir

ga

1

IllJ ('sa fl;1 fJ ZO!,.rr.<l,l'Il. klld.:u g~:ci.llleLll~nlJyen bi,' ~ry nfl.1AI' dl .k'itinl f ('lbHli. ].11.1,': lun blr ,kO:je.sindc ~N;e\'e {ttlribni:, u· [Ilk bir n;sim dUJ"lJ"'''~r'!1I IHlmi ab.rak bakll. Uti allr.:dol: lJJl iki. ",-,:n [t; y~lnda kaJ::.r hir Kl;<; (,;0rl.l;tLn;J. aiai, A1nndoj. d,) :l.r:.emi ojrllJgu gdre (j:l.rp:.l:: . bj r }'a.i::l He b'r Ile~)' r y...:uJmj~ll. I

LIZ nll :,k 01.11'] rl.I. It ~ 01 l III ct~ ynkmdn. f 1l1Iht>lt' gl!'= ~lJ ·....:g-i I'LIlln.'ii,lnl.1kt:lWI. r izllfl1tt!'n 1.;t1mhmll Y"'n! lllr :;o_L!rlin II ~slT'la h,Lt;1lal,ml imlunulu),,",1. \'il~''1...ljl1 : en lJCl':l I1CJktJ.·

t Llun l;1

1].10:1 i.,.[I.'u"

!)03<:'I~rm ~l1.~,llgl

gu,iLlft,ektro,lir. Btl iii alit. Ad~~p.l·ln • llk~1lZ1 nl K:u-asu • It· 1'.:'q'iLLI11'1 ~·(}tL1r1 )'Il[lllm, kIn. 01dtJ~LI

~ibi

G_,'b?.:Jl:n

.lJArtL'rl~'fI.

r.eRm ii thklrn.U ~ I ot;;UU k ~ 1:. i, E;IJ tH~r haM,' (·.;:vo1etm ld7.JI'm l!.iL .olacakll. !:-'l:Ikat Ll"a.il-a (-1::" .Ii II ~£I' - r III1 1l11'J Ccvdd t"vU ml Jdi? J 1.I~llhli.. l;y,.n!U I Ya~:u. 011:1 CLyJd 1\' l.: ~tn{ got•• dlLMiU U. r::: ... lj ol:-<./l. biJf' Ltl I~R' I dBr ~,iiyi1k ~':' nl""il, 'm.;d~,"li Bu ~p ell 10.1. 0 h~ldp bu ka, ('uk icwn CC.... ~LiH kLO! k.aIJ~ j [JolrclH;;.L ihlir.l I Lli ililh;. k' JVn::U~

jo;;~:"1;;:'y"n<l ~", 't:'IL/.lad"!'I1 ll'\lHl')·O· n:, ~Lb;:1,:",1[ ..:,[' YiLI~I}ml ...llr. r...LI yolla r ~11"l"ill It' , jj,;.'I,'rrc' n ~·nfc~ll.'t·\.: f<,IYI;;;1 ~!:; 1I.;m -oS! uuyuk kl,ip"uh:r Y ,",'I JDI.-lll", Yili1y("t, !;:d:!"In\i?ln l;ind' 1 ~e 'I.: ~11 m~~~hlh' [lpmiryulutllfll Te·
k(' I ,'.ldd""1'.
kL,mllU k:ltrllllih i!ll" : HI
Wt'fI

0-

hh.

I

i:i1.i1 ,du".~ f'im lr milk !lai.Hi e 111. san Ln. iJ.J R~lI'l ~l.kH ,J IJ .
Jl.llrl:'L

\'!o- t] ilijli!lmeg"

"t,t~I..,.lL:

oOua bir ,,;.p;ir~ ,,'eol'lil1ll"! d . Bu fL ,1; \ C ",~I;:.ti1. cv It'': ;'. aJ,D)"j n "til 1'-.1'1<' z;".bi~ilLi 1,LlI mu'k T.lmdl,

IH}o,r,1"

Acab"

uun:t h-.k].;l ,. F ml ith' huN! di.ifl:iillm"·.lNlf t"·
M!!~l;!ml[1
kOIJlII,. 'hUH

JillBiriu' "'.,. IlJlJ;jtl, \'.,' l,,'nlli <i hi' ~!jc 'lJ.llirl t.r~l'lmlj.tu. b",111 j('LPW. • I ,("1-. U. "{ .. pm Il:!d 111~ I.IlH'i.hl, ~.}J1.I n D" l[lil"1f. h1 ~j I !:rhlil i>1 J 'UlH. It -J J ~!lttII : 1.'1 11mill cHrri' t:. "'l'~k .'

H3rbin b;l:~IIO:j; .. d,i~.,.1."T J t· j,lil"; [.. Ijllj 1:"h,~fJ~I;!tll'lk.m ni "J~il'el"'r 1l.~nU.,Iil~LL 11101 nl,·Il'ri,.. ["lblkll.lmrlll b.l.~l tIt" gl..jll\l!k II" I' ~<trl,lr~ ~':.rLlOll""" b.I~I. nll"ll. M >~T1oJrl It·! .kl. 1.11· Polnt,L tLI ,,1],11. y,~ 1.1 ,·':;,·r dU,<ni::Joll: H !Ill..:dd n 'II 1,1J,\"'I"l' 7.':: ~itll;"l'('~1rl"liz, }'11 I in ;,rOt'k· h~i'Ji } .'II!lI·il.I~ IIl1lkt( ,.hr ,; nil 1.... \,!:u.(·\·:!Hl·}'·rl 1.1,,1:<),1 1,•• 1t 1, 0I11I hi..'liln tlml"h I,' tt'Li~ I,Lllt Ill, ilm .. ? kJ" klW'lroe I'r/. 1"1' iI, 1<'. III (ri !IliJl'luII Fnk·illl1",·"lch·KJ·i;r'lp!c1 rill llll: I till" ~i.' lin I"J' n' 1"ll-o'lIkltJe. 1111 rll mb I'! ~uH'kli lle·II:~ .d:r'-' L1': d I,.' I' 11~'dL!' . hJ 11I1:1l,I,1 ) <'lllIl it'j:!. " Llllj~mlJ. In.llhlll'l~1I;~cJl.,~~, ~ r'" .." lIu,I.li \' dlUl Ii'll t,,\'IIljkll ;)"1 t:,-""hll ~,yln l :1.' - Illu'ktr 1"1' OIIIJlIl, ,tltIL'J:)L 1'1' It. ~IJI "~'lt, boyle m~ ..~<!... k " Ll.t .1 ..... ~un.J)_ IJil' hll' 'Iml.Jln IwlJt'ni Vilhillli U.~i",l (h!\·:..!'IJ. ;tLi*J l'llutld,'l· .,I::1.b l"(l""~I!1~ l'O::I'!J·r.] lJ _i~nl:r. ,~S~ ~nl.r:blIl~·~ 1~ \',' .... j, la I. "Idn; I" jlt'lll ell .l.11~·ll rui~H..rlltilii tu1. • Ie .\hn.:t.Il:.,r t[]1'urmjl,l;

1,1 L [) k ,,'!.·m

hrr.mo.

~·t··
tc,.·

~O~I'

~~t'''''lNldtr,uw

Uti! yell in!%L l'Il;.1 "l~lll~-: .\nt1: nmb \'Inhr. n.h.d' ol.Lr',k brrDiU... t I t'll~ e·

Y:'lpTlrn'·1gOl.

r,i.ir-e

ba.~l:m1Dii1lIr.

Te,ebbus

ge.lf'!e Alman)ta~

nIIn etH'Idie
III-: L)W'!J.t» 1 d .. Ji i -,~ lII·h.llr-d4: 0, h,lI \'. I'll", 'n!:"'i II AIm.1Il ;'"3,111111 II;' ~.1 [1:1\111 I, ·"tlll
ht"\'~'~'II!1 ,".. "1I.1t
l

I

"'.~I

IO'U\:I.1 \1111 I11r ,., I r I.l ;'11 Im'lr'Y~lll ~lu1'lnl);lfilu IJik Lim ,·lflll!'k UI.,'r, h ikll ll"f>f j IIId tin Fra TIi's";'')'· J! "IfLlj II n}a \'I!!" }.11i Hl II~ Y.:HIClilllt' 'I~I ull. Ullol., I I ·(JIII';). h(!r J.;jin JAI~. ~I)·.i'h.' ~. i~n"~-

n..

I~i~~li...
)'mll

b,r

.IL' ht}
(l

h'lI~

"Idu.

o..;enf'

1"11I-

1~.tI)';dlllHllill

I;:lhl~ ,:U.L

.r.",~.:lH

;,J~.
~:5, ." . .,...:.~

8J1d1

,Jjll.1:,lItC"tlll, ~ .. h'l ,\-,jB LnTLn \rilill'dlrt bi.l.,ilik ".lrLhllll ,hkun 111:,kludll. 'Uu :11 nd:-. y .. ui ~'apl1,111H:'Ilk"\"i bmBc'l ulilm j"liI ~e· r"l'd{ (,hill )"Il n 1.1.-(.<11 1IIKI'i\k ':llll ... lll ',lc\ II 1-:.111.1 lUi Un ,',(, ~'i 't'~ lid'll ,II '(,I I \'.11] ft'k t' IiI dl1 Iii, 'm l II. J 1" "l J Il,I.-r1 pl,_.~( mt'l1l1llHI • ,1.lr, \'il~""""'l ,r':'l l'e L,."prul.-dnin Inl~.'hl \'': l;,Il,k dll;,t'lnl liL!lIl'1 11.,\ ... 1: ., 1 ,I'j IlIUrl'lIl 11IhrL''t''_ "'lI I ~I~: 1,'~ w kl i!!.[lyr !!O.~ ", '11Illj • tll:.

I,_ ~ .. .. m _ rl~ ert ara ....
Bj~ I;urn"tu Jtft~r mJ."allrhl.te.
Btruz kOIl'l~da

.;a pan na.. o§ manearalarl h I---~V.azan : ~I
II

t iii .~ er. n

.. l~;nden me a/urdu
sana _ ...
?

,ii

Ce.:.:v ill:

1L~~&ij, W;;],2. l.t:;;_lnatl_r. m;J..ny.U d.&.,
XI\ClllI:

Reea' SANA Y
.K ~
~
Jl

Jduz.aff(·r diynnlID BlJrl~lI'''' ~I .. - N,.. V&I'" ~ f'if;iannc
(.j("l,

M ,"MI!

.,-urrian

bam

I:JJ-.rlilt jjll
~

m..
~jt:'

An. kard!~lm.

Hi~ UiB •

y.-,Ji lilli.mfm icmoo!..
lWylNllrn da.'1TI3.rill..

drI
tilT
irJ

edeee m.i? It..&il~ b

idye

ml1n: kllL\TYeti nnln

lin lc.....~lla'i.ncukhl;rlm gumo.J"8.D.ncin IOnrn.nalt.: b-1~'1l..DI etw.iljtir. I o b::llda. bu N.LV'R'I'cyu den lz i,U;:le:r1 h thrbeyi krill iln kuvV.ell ~rik' 1c:u~hU.,:t1( meN:iur yet intle buJU'1ll:nl:l, Y~!ll trlr Ore w't'::t 0 11'liIWy~l ITlidls nl 11· yllW m? VfiZ'yettn b'" irll[i!!'!.f tar7J.
Jn~lliz • 1ft lim uarlkl Iir,

nun. AlIJ~B.klarm· A"am

YIJcBU!UD

ilIDim

A tlnord ile I spor ~i ta~.la =t~~~."-~D!~=Ia AI fay tal.lm..-, I k'ar~'~I or d .. _ _ koll&n. oyluk \~ ~. I~~~A .• a~lyor , larI, bWd.u.l~ luI'
n,U1.'1ltI

"dJ"dJ. Bu~ }'1kJan in.· ~

ginI d.lcudli kahn iteM; bJ' ~i1deVl'er _yiiz& :

Ank_rua, t;~ t.:mbul oo1t;ei.e.iDde mi..L.Ii Itiime OJ ~t-Mm"l. d~V':lm ed:i)Nek, An~ karada ~r1a Ga.l!l.iua. ile FIUlI~I' 1;'" ~ ba§hY:1.e... ~:n k s.nu::il! I ray Genii1~birliii Molla.... hie ya pm.adl;t ve 1f.'Il1utad:! b:J..ht"la; ::fdrrimiule deAJUl'lo.n.1U • lsl.anbLIb,Of . .I\Jta.yb. da Be\ o1'lliJYlJlL bir§.ey Vl'lph. I;IlKt lj. .i:jpleri. k.aI.~a~lllr. , CI'l)l:mp nasmmm U7J!:r'iI'l6' rur. A.nJi:.J.J'EI.)'iI, dttplism n YJl I 15J1I 1irC" ::inde bir n,ar.::t .i!.U I; IMn t;dnml:sn.m.a ...d.an Ga.htaI Ha_jIia l:IlaJJiill:a.h k&nle-SantYl.n ht:. JJci ma.l,;lDda J.a gaup r BIB'lL gdr..'Cegi .bclLl!.:ll..iriteu I;i.@:r.a.rn II \ Bu 1[1 n, Idolla..nm ~ok b l:tU bJ. rda kxw!.k 'lie [".1.ndtin ~ Gl- I -.cyiIll oLdl.!tuni.l. gtisten}'or • )'WllHr.iyle g'ijk ~-arp':ln f.·e.n.er· balu;eniJ:r bil~ !IDeI' jik DiI1''!iu... VI" I!I(J-n.r~ 'iwru.ra ~ j Kend.i:n:i l;!.I kJ till!. Ill.lriJ{ltll" k~... c~l£mda. 1l1rucagL Deli· 1 lntan tdi. Ik.i pphliV',,"-il el1.!e C(' m&tra.K.a J.~~~'. b.'&tl:ultlar •. Sa.ih erollu, eIll1e de lI&ftan.I.n en m,iihim. te.nlls.b.n p.lrrip ~~e..k bi,bkler:i.n.i w.!;!b.aiclta.l!:.&i hmir - lst:rnn1.L1 yo] la.,jll:11". ~ ka.l"t!pl~malarlJJ •• Yokmll!i1ann I::_ok t3.1illl QL - K -.s&ha..W1ll lll.iJ.r.iyettP.o dugu "'ori11i1YIl ill_ I Ide. e-tlBP ga.ltb.i.yel.c tll~~1 lzm -.lll in deti?l.inm:~rde Ie.·kll.lidot mem A.nk3l' yu ya.pttklllrl dep.Wl::i.;m· nun oldub"ll hl~O}WlCyonll1. tkl AJ~ llc~k f;t.admda. mu!Lj 1:51 Moll. basmmln l~f~iDnda furl&oLarla. j uldillleri tukl.Jl'U:ua laJmd!" rhlf'oyardu. Y\I.El.Irl,ln bO-! a)-'nl mi.ibim fa.-)d;uka m~!;Jp yu ltelLWallld.en W':I1Jl oldugu I oh<JlClJan ~pt.<r en~an I-imumiyl.!! \bsJde Q, hu~jj'l.nliiyOt. kelldiei I;iUJdot.: glin1ndel!~i dC'l'arn k:t1"-::11 , 'pt'llli\"atb )'tI.f.Lljil;L.lJda. Ii.Ta.m yiiz k )'in:tlL Dkk~ bk g;~"'de ~~. _ hi P ehjNB.Il, pii!1Jl'.f!vle.nuI 111,.tinlikl'. R eoli.l1:HIt.t! ye aynlrp a.r
\"t ~'aclifl

tam

l1101dlBSlle

B y.gUn

I

"f

·1

1du.

.tapLH:!IYl1-rdU.

AFn~'1k
ill tii

1.lU.ruYOI'A

IIJ!II

. 13i.JlUn.-..c}'rrcil~,
pehl.r.'
nlat'

j"1:UJ '''e

~1ri

gd'
~
1 ~U~

llbyll'! b:Jitlt";acnklardl: M, ..l , yere r... U, E - I" tm vn.ziyd't.e Ku ~ Y 1J~nlhyl1
bQ IH.r.l!iU:k.

M<l.IJaflln bu lIill.lill-:O· P kalDll§'~dl. Kile' t.ko

I

bi~' .~~hkt,Jd,q~ '''~IJ~ o~u.;.]. '\10;11 ~JtLlIl rla..l.-3.IIb-J.· hmJI' h.a]';~k-l J jn n w.e.rHlJe toplaIldL. !:zmir i:J3kCJ.D.!~ri lalm hl.rmJ
r1M;tc-~~c:rOl'l:a.r ve ..anau.1U F,1ltrp :...yn..l:al::.lanna l;~iI.., lu 'Or •

l~rm1:J.
LIl

Il ltill_lp

HaLLa bu rn~ n Y:l' L-Gl].iI b,r .u·kad.a'II•

nu:.:
f\:l:t:

lliL!: :lJ'DlW

1S1~.

(Jbia.yw mulJa,Jdo: .. k v..:- :t'u.z~leyilz :>u-tJ ,'I.:rf) vururuu.
MOUII., bIT Uu\r·uk. Ikl daltii.fi cia, il,.sUl I

y~I,j.~tll'

~<I.IlL·.'lk

!iLmlaTl ~

I)

I ye·
1.1'1 It' II' [,11

~t.ldlllli.l :tab

~itJ' ta.brrHn

~aJiJI ~~yrII. asmm

I •. YUIk d~1 mi? 'IJI-Im imki "li:u_is k:t-hl;'oO -::j'u kix; ve dDp:TLl. l]a ... I <.tklum 1I1J..... iliyQ 1!!!.\'in IR!VIDl" - Ammll, iUll16. b~_D ,dn gOr IIilln.. ~mdliJ e l:md !" ~lriVBlIll R.i· go,.; irdi ... BHmem nerde bir k1L.ll· bJr ~~tt~ iki ~r ;;lli.QiOT._ - UllomTJ'L &n d J.:;tirdurn •• yllk~: den 30 In~nmnin !:er;o· vr::c,l n.LL[ul.bl mrm~ til, p~hM tlmnak ki cmLgwb~o ili:diyor!. Amma. pmll..in plr'rc-r .11:1 .. U!{i 1, A..im nl'L ~ h:ll.lyan lfIilt-,.... mahah ona yrurm kilo ka.d.m AIiIHrL -"'rom ~im ol.... _. J{Hnrnl k'Lf.! Lt!tydl n'~pf', h:asBJ9 hl'l'{!tleriniD dt> I:nllll1:'l r~ .b:nll3 Jm.hvl;) vermis; ). Llumm· ~tim ola., HetlSiIOOeu dClgru OIj'i'Unltk!;;t. QII. {l-IUf Illli.l" , ..I.raKli. 1.. ceciim eHlkkn ~1X.r tJ:l;. 11 ~ba..h, ~ v;u':nu~, JI'l"'h. er- tI urust birer l~;-~It 1:.;1.ll!lmd.-"t YIolZ ai::]~r.kcsm iJIOLii OIlLllldP! •• 'l.'Qri Irnektedir, Imll glt1.t. Kahve-uen lluhlJ"A.HdL RC'Ct.im. oc:.1tl iliI tU£mnul'n en. H~f'-'l onlarn. il.Lkl)'UL_ SW'1,Ye UqaK 1'1Ie.vrllil1l.n.Tlmn Ben d bunt:: ","'Vi;!1 k~va.llI t- Hi£ii 'digil, nu ~"1!1'I!I' Jllyango ~ Falmt onlarm 1:J;u;u - ye Almon milre t t~b3 t t:uU'indo.n tim: t i.m lmh .... erni i~i"1.Iim .. 9ili'c.r J!ihl eJimi? "kad er ~blU:b.k!iI.l1 )·olt! i!j1gnJi ve n'ltidlUall:S! ,1 tUiljiiiJ£,;idun ba - llm nruWnn..jI ~IJ "h.,.. m.cl" e kaJuaaJr, di!nlBk:~ .. G'-Iyj'. N8.Ii:.&aJ.':lo ~: nGlebili. . F'ilistin. [{lhn~ VB ,Jo- lis kMvc,"! (]il:!1iun Iyll:lk sagTdL, F art en-h., her kes ill arae III da, naruna. hav k'l1l;'Vet1miniI:1 arK _bye !iKt; 1U'dl. Fill(·~I1.lJ;H":J f.flf:l'reyi .H,IJiP seaiench: g!!:lJ(; bit kadln, genii< !;til' crkcktl!:.: Slll'1l'~ havt'LIann-da 9,va. tlk.- dokiildiJ. Firu.";l.nlanr. :k:t:ipiIk. - I!uzarfer," Muzafiar •.. k yan y;<an.; __ .Er.kek kotunu g nt; milIo" IDir gi.in meselwldir. liliIll mulif.iN;:, Iropillrsw..u e'll' sa' ('!!o,.,u =... '!I r "tu !.. 7 dc 1 MUZII.[~ I.j IWD_. hiJ,)ulf.l[! .. S!.U'ly~ kl.1nukla_n, roitD.rnf Nal"~ile to i.!;m·.tus.lJ .. I m.IJ HlCl1'tlf._kt:tin 1m va voila nnd.a.ll i:stif:IiLd.e ooen yolcub I' IJlld ... ? I gll!U bell~r i./il" E'&~ Bir yu·tl!nrl. mr Ylt'iluru dilh T::. j,' YlI.TI!'li.:rin ilJrueUeril'l.de1'l! bioi Bil a~% ynklll.rt1a..'il .. 1Il~ S2~ek milmki.w Olwad1~J [:Jr \,lJf'lum d ...ba.. hlldiri1iyrJJ\ BtUllllnl:"J. bt2'rn ber, :l'1'v sahibl yi,b:iinii {_·W;:it1.i" iIlIg-HiI. zimamdarhm tin baN. - Ci;zi.i kOl' ol;)Jj]lCiLlar! GCIlO. ~:in w;krui ma.liUyel~ru. \·c Iliohut tad! VID' 'hu lmhw -~lTakllllU'R ya.rdam gayesi - E:vet, 'liar' kardBlj. Vlli·•• Noltifuti etrnfltca. t8flbit e'tntilp bul]u knb.\'~run \ililinl ogrenJi'h: lerilifl. Ill'n'll-'fl anl.ayi-wgiyORU..Snriwd!/l y-e;rletjme:~ tclUil,:~- de Ian oyunta dn lstanbulWl or.'~ Hem., lJel:Ib!f!U' 8-yo1.. En a.p.~ O'er dllFab-ili r : InJ.lN~tti, t.ak.rmluwdan oldukb.· :to - ll.~nloga • Me<l-t!tlrE ';lk· ya.n l'll.rlya nunut.. lkrW'llI)'C k'-I.?'-illall ,," 11... 1II'.\I.L· ~ 1 H:p.'I.Ia kuvvet.lenle- s.u/oIIey!';, nm isba t &mj t1l.c-rd lr, m<lZl Nvil1.l~j· ap.a1lD:; m 4 kat - GijrUYoc l'll.W!oUIl. Retit:1 b,. J~U·II1',U<:.Lll IkinC."l. LI!4PI-<L a~~ldaK.JiZJ~ d~zd.el.tl :ko.me;[cr. hat· m~a <l.I1lamnl§. vc derli pa.bl imil!l. hem bilmo!fil Ka.,;I-iUduo, 1 kr:l.t&lycWr IlIihDl",..:n1l aol,-~rJ :3. MAIUDlJl.pil.,.~ IBwbul. til. . dl rgu A.derrizd~k ~ tophi lJ:Jir ekir olmalar-~ beg-iJoe ~J Ablhl~l[l:J Yeui [] Moru~u 'l'ermii'j ki.lO$u[lI.I.• Allah lta- SUm!; eTdilll~lj 1iH.Illl'"fi !ltin erlde" ma tehdlt edil.ebilr. viki.rtDD r ~.Ihr. t' I'~ C. N. Im.ine", SlrkeCl • Ill'l loihnw oyle yaprun~. cek gtim1.· LeVr.:l llllJJ~-3kL'l". bl lJ:akta bc.HtCll narekctler Scm. n·rile-n ka &1.'1 aalu~rle- rl.,jm~J.1',rJi kaJ'de~.. Vm.;;: J Iti:.it:J 1.N.!o ludl./~b-n fru0o~ I 'J •• J !!iIl.Jtobll 1. ~aIDr, petrol kaynu1a.:r1 ve g ('.mci· bu ka~l'Ife t:iryakJiigil~ -j :a ~ ~.rcl A.r1tlJ.Il, RaklrkOy, riD !iivil kliipl~d(! spor j:311maIf' .borul:iLr'1 tuhrlp edilt:bnilr, T(1.1Y· rf'fi Fcthj Ian menin.in kaJdI.rumasl, siyah den .. Ne nlacak ~TIkiD'l .. Kal 8' - S:tt1cttm Gun'kut. 2-Loy- 'Y wwahalk e) Z~;;ml:! g~ril€'n kilrn YH. i!) i\Jlleli !l)JILW yerU16 •• Bak • tinlik. Climll1.~.ny~t;l anlc;t.k No. sul~a'" ] 7 B;JiklI'Iri-;~,.. .)'.&.z mJ)li kimLe tern-liLl;OlMlItlrI ku\'V tlcrile Flhli.in ilitikame • um 0 z:.u:rr8-11 sa.tilinJ3'.ilQ Jmh'fflfi!'23 - S:J.iih. , Be lerbeYl SUde 11kha.ft35.l.lldanben mahrurn kal 11 8aJnrkoy_ ili~ j(pm Ui clomanJarm:'l tek- tiDe 8.1U'kllabilil". . riHi -n.e !it! aca.klar, kime i;I,lt.'l .2 Hikmet. BtJmolll1. ~Ri- ynJdal' Nfl, 16 htaIlbut r-\u ri) e \-'c Irak kuvwtlermin 2.;1 - - Rila 1 U y::;;al, ].I en>IO ealda.r. I{.ucava hit' almaz.._~, i ~k;J.k oJ./2 BUMan-lI. r-.•L.(, ka.\~turdu. Lll,;:I;teklemne:si ve bll.SJ.m,oJ~-hi· kaka''''l.thr .• !m.8...L1 h;t.lg-rnqn J -- Cillibe, G-AZi K~nu.l ITl:IL-1 iFI'lSlII. k'HLU!lJ 01. BLI ltibada 940 . 9tl bU-I1ne lE"l'~;ihleri imkiLn dabiij,w ,gi· oldug,.m!l bilil·. 25 ~ Adil. ~.kf'.I'1I2i' AvC'(bl.:v lutlIe:n M~h;t~1-I ookJJk Nu_ 3' bul lijk ~pinoyiugl.l1lU ~ rebilir, d-l,I'lc Idem!! l!I:f'..rde~:ii.. Cly. ~lup o].m~dart 1ttua1lil.1I BeBig.o,.. I rll:l.l.w.lI~ Ka.111l 1m;\r<l.1. sok:l_.lG dl Meou rIlilarnH&mi mul'l~l- lee derni.. Silri.imfw.~ gori.ID ~e , Nu, 1 F...dirrLl'kaYII. <1 Kohen. MIlI7-Vi' Ihlis ~lk~plll!.H m.i.l.li k~e l:1"11.!.c;b.fa7.&. erien Il.rap memrel<d:llJ;ri[[ic :lti - .K. 01\'11 lkbt_.h: cadde' oghl n 11'I.u~ 1I;11l~ de JmtacfLk w~iaz;Llanml:..l_ L'H:~ UUlll:"J.J'IlIJ nnd.a. cL:I ye.omoom bil bayu gi.J~ alo.cag, \'azl,lo-'ete gore. OU islitil ll~ y!!J~I'jiy hulur!. . tlll.I·lllk hOllr. ('ld-ugu kallaa.t~)I'u. kam~tJE're lruv\'et giJ.nl.h:.r-m.,a I 2"-;- - Jia)i~lf{r Eniu.gnfJ. ~. KR.hl,,'eler Ij.ilplif" ~UlPdl' ir;:ildi. !'i - KeriU.li Ertoo, lcr:l me-, BIz.:.: k-'.wrsa tecri" li nyLln • llu... t·bllriycti.nde kR1:l.1'l Orm 'k3.t, Td.r.djy.l, ~f't j,t"." II:i"'incanJar t.H baJda'l'lll3. ten:; ~. mllm - Burs:.... rn! ... bn mmkkC?}) n b:mirtilenn $ark o[ dillmm.'1l1 Silve:Ylj 1llU.dapallhiJ. A,tld!. :tJo: ~ tldlm l All T ~~i. B-a-", Ii - ~i.ilm YaYIIlKlI. J.lISlr ,:n:;ab bl'.raZJirt ku.vveuna tAkdi' ziUa u - at Llabilif', 1s1l ir \tnJHi iim:.'lNIl birmo.l hal'l)"· "<1dd - 7') J{8.dtk5y scfw·'LtJ 00... ka" .. ~1 Ank.rn L ro~k dah frud.(l mudaiaa. 0- f~ f<' Bn ml!'ml~k('tJ(~dn mCDhB· :sriyl ~ 1:.}},·:gOlO Iil b : 1O.'WlJ).11 lf~r, Kerber ~' - Nlnil 0...... MIIslilia 1,·rl, YllIlI.1 oYl:lanutIan kenw m.enl . ..tat_ Arnan kacdC'qimIllmITl" N.r Kanh..::. lnr:mtlan it;tlfade (arelen di.!....<,;uI 1I1-:t.:.J'lM l·xUt!. !J F dc!,)'olll l,:rJ ioMbullr. k:arl~1>;1 ne k."ln~,. ' ntilelililil". 11\..! ... 1,1.l1'rnJU ' tl - SI.!....rn '"!'l1'!kmaJ . i - Ne ol:...cltit 3.ya1, k:l.~k I (\::br!-C-L \" ;'.l.I1i~11 .l'iLLl.tWl N1'1. 1-:1 An~;1 1'.:, Cannjrrrb::L.m dOlHm S~I -- 1-1'. Alt.ll~~h~ R:ll~c-::r.~1 l' a la cia OJ ~bet kl9.~'lipkI 'rtlU~.oJp al';,rlnHl.h ~ m:ilil Akden~ hid,lID im hm • 'kalNC:l'rin l.bral:urJl Kt~l., ~lk;f\k O!t.- KIrk· G lh'fl$ musabaka:larl ~tk.nr!.. 1 du.k~il Akt3cnizlll liIatl~ lnYlla~ larl'llU - A~1 ~ydm Zlra.i'lt I 3i ~ A:i'lli 110l kU\'1,'ct nktLtmak muhaldlT. JJi~iDlIu! (l1.LN.~ 9.junh~ dan; I~inden kiilat ,%lkma.lIan ki._...1 fi_.JliL\ IT1!! ISar;l_.:, ilfIJ'~, ]", Vic-' 1~3."';!Iii! J\:.lJ'It,) HiUli!:'I 1(1, 11ra..HOt Haxa yollDl'il J;~tirilen I(IJV l'l a~u-tnJ..: n B..:' II - J.[._·md dl milH I 194 1 yili zarl'mda ie, iNlilt'1l hPk. }\nt llldll.I,W) ,,1, ,r '''j!i"''' hill 1 mi.is:J.:OOl.h ::thu 'CIa hu;; deI en~. 1l1- 'fetlt'r i.' , biT l.M :l.na 1 ta.ln.·lye tutunler ;;12' I'~al~ ':.' f; -.,Lllo parlcJilmchte- IJa.Ih Wdsr.n on;w ~ OrtallLl) _ m.ii.rtJJ~ tecnJDet;i:t iire!ic;:ilet::l.11l,1.I11 No 1 N! 01. 'h_' IkJT\'j Ull til)'Wa!'l1 ili.tiy;u· 'k. \filiI, 11 ll'm.ler. fi:iAllko"J . HnIDr.i-·iJ[ula 1~.5 1941 p'L;Z~' Kiffiu. nu ge riote a.t.ar'Illt l'i'i IIs1 in iiZ~rtfl \l1~ !l. f1 'l'C l;oh.i "cc;:.erek Soi Vl'y-;J Cl {.... Jl u No .. l~c giln::~ IorIUbu Fatih ~ub:smd.· 1iLtm. klltl'.';lII'1U .a .... .. S~l!llr.. b l 33 FLl::J.t» ~.I ~, Akbl}'Ll<: ]::! _ N I lute-, MI!!:ie1lk i!l:11e d·. r.:tL-ak.. Ti,il iiu \';'11', liagLI bIt, ~r"korollil:II g.lceJi I!\L.I~ bak - fj<ll'ktrul ~.nrIa.JT1. k .:;01. g;l~('i.ir. hl'n~;t"" i UakJu nt. :.:.~~I-ll.. ~ m.l1j. 0f6:eli lifkcl.i ba!i'ULJ Iki :va" I 36 'T_aJun.m. ~1,I11di ::J.i'abl!>tamJl 011 anfl3._.1a n tit'_,- Ll f.' ~-dilfl1j~ tir. ,. ;") aM 1 J ! "\J:le"Un ..\.FclHl D1 Allh'M ,t1 l Iw'l~Lm~ ... de b-a... lI'\I:n::\k .Aa.n mu .. lb,Lbi:<llal-.~ hB.l'!\ke~·L hath _ ILlOIM'llOOo(' nn· tlll S, 1I~ld'l

ba-

It militl.9tbrtle!:I3ftn.}-"'8. wkabi·

I j :r.mIki pek tiryRkuJir •. Sdbi\hl(l:n 1 lal' I-I~k~ biT" U'r nnll3, (flfll.ID. Kad.tc. pakct. tab:ll:l!-~IlUi. fold· bit', I!y flHQ:1n ~c,,'!lwyincr~a.k111:Di.1 I'm .. 1tilW-.rjX:D ~k;~ !j.mn ..:eJ.nxrIL. (;c.;;.en gun kllt1.! .11- keJ di, I~OO~ll On d a kil«l lruidl;],. <)J.kmadJ_ nu 181[] ku r LI~I all1'lllJ.d3 ~eoo tilf ~! ... , !r.::J1'I1J.!'1ml .. r ge'11}T1 •.• - Yolr .. yak_, ,Y[lj1. I~t_f'-.... \lay ,z.,;hJr g:ib.J ~".r!lJtI!II·1 [Ichu't; c;:'k lJu gl'nl; ar.uund:lll.yn lUi kou., Ucy IHi gflzinn Alb ,~ Celenl£F.. Zli.iA.'lJ kagn I'HL';lilIa: tutllne y tiiJmiyor. biT (It! B';I11Ben h.llt;- l_gdrul gel bu hcrn Ie-rin! - Ne ():' HeTk II den kBjn t;JkID a. ne YAr llIl a·dua .. yQl": D.NIQl Ilcaha! I ben .• a~r 2a1Illln oluyol' Dtl, her ] - Bllmt!I:tL • .Bu kahvoyi dUn - A.rh,y IlIll"

a1dl;; yun:!!. l . 11 R'OI). kaaved . hi· nlur [~J ny.l.· tW'J1 ,. I !en..;. ~ d.egil 1'...·• l,iOzli klJr 001'Perde c ilii :nrt.iat Pa.l> U ;J.C:UD. hir II .. ~~ I .a..I-1 nun .. HaJlil 110UuL •• upu., U. f.llm 1:0 Ltl.. l:It..nn ],{+.7 I~rm liIonna... 1 m.l:t It.J !j«'Wili.. J 1(jIe' -bo·~ It t~~ J i)ikJ.li.'r )'Xnill. Be-n 0 K.adar deg-.ltm ...m__I'Il~. bi· j l.i:ildi, ba,k"'ll!ll, b! "Uq i'l.lLlIIIlM.!:I nolhlA talnrtlJa.n.. mlyec

-!1J,'~1: ~ytlm_ •• - J.., Z;"L l'1;; elur mu karaeoo,. Hil' [i uu k>lbveJJl!Zl.j rm 11;-

d!Lh.fj Brt

lII'l~

IOfJI mi.! nlrl.eu

ni!

g

gu'

IJU

tcYIl

oglil:ru

i~yct'!1;fi
gotiJ.rnUn

~'a· Sinemalarda

goze carpa.n

V'f'1j.j

nah[i.~ manaa lar ~~-------•

l

Ii~':

I

z-

takip;

I

i ci lis yi de bug··n nesredlYo uz

..

r

_"

z

~iI]rum·1

lIt'1

tJj·l

II

I

Ankl'lrlll

I-I

I~UI-I

9

I
j

lUi",

~aJt ... :w.pte\.ml.'k Yi ka.d~ t ,.,UL-II ~lh, ~ Iwlll,n.lll IDI.I~1J.d~l dLI.'1.Ilj~'1: ug· ~ L ag-.z;I,irlllLl8.kl tlu 'ur; J e Ul,f' 1 1 ed . n 12:.n [' !J~';:i'! I n (n., • 1\ I h 0 rJlle Moll [1111 bu }ja. )me L.]Yl ctm-"iU, Sendm 1:,,; -.r cluJlI!:! - pt:k lJUJ. Dl;'; J,~VI' el!(orl..u". I g • L ~I '.' pehlh'Slnh.n I Un ~m,d'r milll lllitn nl ('VM olJugl.l haldt MoJI..: In htl a '1II.k~· hareltelllle ba' l~l'lti a--I ia.I j Id lre!llmTI l'IiahaHI t kt mIl'1"0(; 0[1, I'>dJ(J3.81 hI. oJ ,k,{,lJul c'.1 1w ,erOr('mt.!fI'Ii:}tL " ~'" o!r,lll -c tJ h lIl.U1! 11k It i Alu;o, blf' liD kc.ndi I~:ndme 1~_fJIlhrlll~ Y!I.[ . n .a umill,ler t ii!m~dlJ. .61-1I1b!.!1 l1akl"mJ, !'1t'ntc,n

1.0;0011 Ig-LlIlt.L te1J<lJ"!J 7, eH'! IL, 1!i~'tltu1ruha !:l !Ip ~yrlilll!i.k

r

wr.

['m l.a.r~;!;l S:'I';).1 11 - 1:: [l.ra~md:.l yuk :or!I.J)IJ"'L~klJ.l'. :! kbln 101.,J';UJi;, '1'31'·

W:>If1

hll.lullr.

1

-).d:&T Ii-l li- Yuslll pmKhlJ.lli ;;eLfec-ei;im

Hakemleil

davet
i All tarn A-

:r.Jy-:t. ',~"Lln
• V:l

,In

I.~"nu r._ H:~Jl~ll'Lh ktl.r. bi I :111. ~I!lldlloll e'!;r::lr fie: I des.1nl kill d u·a.::: do;: H' t np]," 13.1.1• ,t ::: 1 IIkdprll;<: ~flk i"neml! hFi 1.' lel' ~·... Ilng::ih ·v-....
::\lItlr
1

I I

y~ • I{~dll'll~f'!n tWI." ~(l ~'L LlIl" hi'. i:H!{:' t II.~j I d 1 JIll.! • 1.;1~ tJ' I(;plrn :'I;lhnl'l.l.~!'J HICoe yaIlLllr: lllti'IiHim k.!'udijr·rI II;; r::1J1 III da ~JlI't> ~ar:lr .. K .. ~IL hitli·
MatfL[[1
11t' 'Y

'Thb:L1.o memurl

.'tltLrl·w

L:Jlllr'

I

11 -

r';;~L'lrl_n:

l'::l'IIt.}.

hw

til'

oj

I

Kn.IIm.:,lglh ortahk !';il.pnrlll
",,·rl.., -Ill

·u."mez .•

31 :~~ - _Nnr' ;5 ~ NoI:I~t "h"{} rrl tw1 I 1 l~u, zely,d I ,,·t~h., m·si IJ Illl)1 I '·~lIhit_... r111.IVt·L 1":l'C .1 ~: p~ 1 r· lid _ I kall Ti ~~1f;J1.
lUll l·1I1dc.s!

l

"1\1,1,, I ~du(':;1 3i l\:onY.l.

:i I

_

T-hlHlld..

T;:t '~LIJI 3.:)7 J,Qi(, k
811r-1Isan.

IJ

NIl.
]iJoI'!'.' so

"'I

B

nI

n

r;ln

11..' m.·· ~ul
klld, L tU"

I

]6 1 'i

b. It
-

.:.111.1 :,. "-

,:1 ttl,

S1 _!,--:ill ~'JI;ak

peh·1

N, ,,"yirc
1.

C',t"lr

lnl1,lJ. N,"'lH I'-'ll.' 1'.1·1 wi., t:~ I ~ta.f. ul :;>"~illelllll [ Umn. 1:'
Hi It'L
J , -

~'"

'.fdtl

};,

~•

oj 1

1: IZ,::l1l1 Ill{.
Rt.:h"
.u B.1I-Urlui)'

Geml

II, Y. ':;('1sf!
Y.l~J !'iO'

IoL:l ·t;1

til

M

L.~l.rt t ...

n I "Lfl on[l'· ..

bl h.'kll

Eter, MGlla (lcdikl",rl ~ii.: I',. [ b,. k'l"~r l::iiLlyor ,1 V',,-y halillc! . _ -

•_ au"

IDL'UlIlLll:

01.1 ~

a~ r·k~.i{;'" I r

'f'Lll LI L ,lIt!'!" .-, m N.· Ilk- 1,,1)i~'~~HI :11111('<_ • L L) IL.! d_mld!, Hl fl.ldu jill. '.. ~ r iJ.n_ ~
I

~'111

l'YI1IIY"". J;:llrldl Nt> ~ .lpoJf lk:.'111 "I

Sr'Dl1bil l' rIm. Orb b- ,. LI'l 'n' :{9 l.rua ":rJ~TI. h.t. ·Il';:l,f:UlIin., IT ..h"l.lit I NIII,l,",'\.' • L,j.1 ~I '0111 1 H} (;0' l, PI' k~ll.L~.:J~·tnL·tl B,\jl'p W K:'!rI .. SUII. Y, J.I .... I'~ ~';l [lli.!L J:;II, .... l I~ d ~k:1n rnN,. H.c":~I:r:;:t.dc l';( .. lmk "f1,]1hl.;:1 I pll ~t L mt. l\' \. rBn \:e Ni m .. ,ll !lui" ~ i ,1 'lhnr~I, . kwll.
18 M'U: L,

l

1 ".

(f "
~~l

Ii'-

(J :A'nll

,1

I

k II

3<" --

i'.'(\

I"lk'lll I -rbtl\'P

I

1":

fir

:'r·

!jal

,

s
..t ••

l.

2~

fU.J~~jl §ilrndlye

I lnci .~yfd~l Lti!i.rlar- ,ptidai

D-\ let
iii leri tin!,

tn.r-uJ:~L ~ahn~n \'C SO} lencn htilli ~arkl~~mll, 1.I:hik I:In~!'il 1 irniain eri~llH§ bllllJ[uilJEU IfaLlc giluLllgl ".... t<.:llliZhJ5,i. i<:;lfUl<!LP : zetnl"ge -;:lll:;:ac;l.~ G;.:r1..:k Ratl.ro D:ULID. gcnkse ka r.Ii

c:~~~~:::==:~~~~~~~~~~~~::~iJ~~~~~~~~~~~2:~==~~~~~~~~~ _-II 'lfe F a
~
(Billi U .... , 1 I cl I

[{onsen-ail:rra.J1Qln 3X'Ii me v cut halt !mI'k..tla-

1f1~!1.. ~

I.mmbanl:imanhnUI

Ai-

diyec "lidlan- harbin a..fetl~rjml~n ll{rRII~tttD din let eeek ICT- Zlyarle., fikrmce sonu In;gllt.ere h;;in mesuzn clll.J;!.Ilk, f~l uzun 'I11r. R{'pertll~·arJIIlJ& 7Lnginle:llmedeniYd i~ n li k.:;e bu saa.u hAft.uhl bi re I!:~' vadcli neliceJ.en d.e 2'4I,I<lr11 teeelh edecek hl.r ankarac$,,]ll.!pIl:>z.h ra. lIliih:"l.)'l:t verm 11 1'In 3 - Pazartesi Ye '~r~amb:J. ya.p1J~ nnlatmak istemiFir. ~ler:i "BiT balk tllr'kiisii D~ Pek sarihtir ki lrlgliwcr, au rerU)'oJ'Uz.. b.... '?hg. alunda bir teze kanrdam..!!jlarillr. Eger Hess I!;eyrek ..'<a.II.tlmlZ var, Zannl.!di· }l!niu~Jl tesisi imJ.,i,nI ~'fI uz ki ha.ft..:l dn birer .:cyrek -, "!.I lim 1"1 Ik i j derste 1 r;un:ime en ace- bahslnde sonda] yapmak [in gel.mi§. ilic, bunu tn.cttlz wcru.a,'I.J..!l.il<:rim - - bile, bir h.lilk prkl. ~I figretm~ m.:.imku.n c]a'bile- t:i l';;i.n rleiil, fak.al _.t.Jnmn mi1nyapml~ [l14~\1':'l1 sarihc"kiir. Yurdwnu;>.:W1 her b.r;l - f::ta.ti i~ tir. fuJ.:Ji. ya!"'1lm~ bulun::w en a~g, R~..ss, b'Ura.)'~ bugim A1miID U~ milYDD diJlle~'~Cl.rIill, RJidyo dl"nil !l bu mU:l7..zo:1.IDh,t.lk mek _. ak.siilil.meller i [j i !lull! tm:i..k Lg\.e digi gil!Ji u;ter 'ke.ndil.iPnden t.ebindcll ishf.uJe £!derek, blr ~. gelmi~ olsun. istC'l' 5el'jjlhati HitDe i~ ~Iti kiisur hall;. ~kl' .. m.illi bir birhgimiz.iD en Ie in Makl 1 ~h.~T1 hir plil1ltl "~ 1 tlir t~cllisi o"l.u~l" bep li('esi bi.ilunsun, §l.Ir "I muhak= b.t Il~" an Q)"lecli~l1c - ;UlJt 01-' kal.llr ki bu, Hcs.s'de ve '"lI ~fJ rindc, harbin devam muddeti I ILk, hi:z.i bJ..b Uya.r ('j~ C('lrtir. b:1kkmda rtdi§OCBII a:'t'dLn noPtirenin ~eN;ekl~ e-. v·~ IsLikba..li mu go~tiJr bllmesi il;i.n. hnllrevluindc, haJk ler mevcut old Ilg,.. m~ktcdir ve bu Ji!.uii\!"rnasyom11 odalLMnt]a, weyaanlarda. k!'J.h· trLWl::ri.t 'l"'tlcroe, 1Qk an t<> lanh, e,'l erd e-, 'Io'uiYof't i"ln f~vkalide nf':rede buhll1!Jrlarsa bulunsun· hir Ut1SU1' te."jkil etruektedlr, lar, hiitfin o·[lle\>ic.ilenmizin Diger l.o.rnItan ~\.I cmet s "Bi halJ;: urku'ili (ign n'~'o- bit Q1mu 1LU' k.i bll..OO&t HcS.I! ve "'" fi:l.a tilde i;irlrE!til 'n "J.... kly. yahut bir 90k nll2.:To ~e-fl rj, nb,-p bil' a<!tzdan d'iylpm ktel'l gillere LIe bi!'" kompf ft'I.J im -anc;ekinmrmeleri la7.1mdl"_ "Hil' I bahsinue Myaie k.a. IlmEL.k· Hal . 1 Usi..i ogreniyoruJ!" sabW.rlar .. , . , nti, bi.i i.l 1 i.iIR rnillC!til!iT.l be_! ELI batu!! te. b i':lAt arih 511raberre l:iUkl sO...leme~ bcra - reU.e aydmL'!.bJ.Jru!;tir ' : bel ~e 11'{ITl ak Ve il-elltirel'f'"f' heHess ,buradlil, i. ter i bt'l.yer.an I !] n' ak saali p-tn'la.lldn'; kuudan 1..# Ilu uI'I'i t I ad! m., Ttk ~ t:.ck l"\,lh, tell rnllleL miWLk,eNri r;1lri tlc,!!'il, fa.klLt bir harp ~In gibi klJ.;H.~.kl:lr. " - "Di.i.Dya ~a.£1.;~I~1 £.aailll t,_

mrzda ,jj~efe I!ta4J.JY&l1 Ilatk·· 1111.£ml~ size ~dihk on ~ giinde bir pt~embc; gfrnie!-i
"J,'llrtt!U'l sesler,

daki. bekiJ.reti \" fe'b bomI1YaI¥k, J<e(tyeni bir

.ki,

rn:.I.!ly d '~nd~~ uy.m IITllak. La n uitmu kabul etrui~, fdUl.l lezlni 0 tar.rd:J. iI ri sUrnui!jtLi;r

sulh

lehinrl e

mildahnlede
Alm3..ll}'~yJ

I g,,,,. t.mlf. 1 11K: I ..:II ~ l'.. ;:j .. ) I e." I 1000r.d1 " Incol ~'I' rll j.l lraktaJq "'~zLrct~ si.i:r'l!,ile tnalik bulundugu hulruk mlllhflliim o!ma.ktaylZ, lmpn.r:nur - g~dJ1",!ili.lIetle CeJl1iyeti Istisna.i Ju.k ve: .lngll..i% kuvveUcrl 1112'!jl :111\",-1.1 lIarit; ohnak i il.z!!":~ her I::JJl'ltg-. !'u-l:an Iu :111", !!.va kL.I\'- h::rngi bir man 1lI!'1 etinde lUI.a. h \'.:.)tio.!l"] >;iJflldl Ir Lk rayyarecilenmaz, I RL Dluhu oe 11l'ICI ... lUtj butuUu istisnai ahval isl!;!' "'1IKU nuyo; lar, T;J.},yt\[· I J'1 11:"', btl bulruarrusttr, BUlla uinaen. TIi.illCllC:l:J l almuk 1,.U1 ~ulddjl u- .l,uk IirtbnyallHl ;..:-i iljeccgi her suU~r k"uJlanmak 1I1~L!u..JllldJ.fihan[;i bir h:lI'ekct n' :l.ari olar-ak

ng I

.

re - ( nsa

'M. Kemal Oke
(h, tlrl11 • !~I ""'y',,,<lI., hllkumet dom~lrrine ve KII.Ledral nhumma t.llm lsaneuer liflYrJdJlli~lifrdir, YRTlgll'lhlr

t:lkanlml~,

ra.k.!:i.:t

tekaiide sevkedildi
m 1m I..alebe ve a.<lista.u.!1!.1"l ~1DlID~tur, bu.

fie m h;''i bir Detice vermedeu neti.eeleDdi
la..L) PeMjembcye

teDlig:

~.ra1ta., 16 C'ar::JIilhl1M.ji1

R\! mil

hll8aratlll

bulunuyorsa

bum..

duiilg.rm:z; saatte

Imlmam.J"l.udlr. b •.LH urdu sunun U.:L.i:1 Jl.Ullit'rJl L!it:;lJliIMI:U-l taalTUZ '10 E). muharene kll.IHde

Tnilnda

de heyetl u11Luniyt'Sl Itlll,l·iyte bu ordu mWURl muhnrobclcr iein I .["1m ~m.~ bL1.1un~truiI.r. NI.l.elnm In.lkhf..J.r milium kuvvetIeL'.l.! k ~r-9~ullJal'1 ZWJ1 !LIllilIla. tL"'So.uJ1 ulmu lruillr. , A1n:mn pmp mil 1 lrCLkh· t.utn kulaklaruu her gU~ ya gL,st.ern.ll~L:'

hyctl

i'~lr'l

dar

a.sk~I"Hlil', Zi r n Fl"!lrl!llZ

bal.L,,-ola.n a~.ker1 JI1~l!'Ie"ler J;;;amilium d frildir, Sl.Idyedeki f'innsl",_ garnizenu mevcudu :3-0 I:linlll GO hln nra.strnJ:uhr_ Su 1l,Skerlerin bir oSo~ rni.l!Hlemleke
baZll"aml::!. dUllmu~lenllr .. Kalall

:,jililtibl Dlf devletc k!l.T's] ,'a.pllm1.';1 clnuyar;!a.khr, BIIH)lIInla bernber me ... te _ e niJ'i hukuki "i(h~91 me"\';.o;IJI.:i

dv

lel .rruattlc lcsbiti IDW!llriIn

serisi

gc~en

El5kerlednin £'1<:Fran-

J~hu1a dulJUI' r 14: ~u lS)'a.nJ hn.z;lrlaDl:l.kl.8. bUylJIl bll· roi oy11:.lI:lH~tIL

I

din'll,ll

0."

ne-I

bU' gayn:t. . i~lt .\..linin, !S)'amn b~na g~melen, Will .J ge~ 'milt p':~ln

... .d~·oMlU da Orl.a!j;a.rh a 1..\1.lnt;ilizier~ HaJ"ll1 Itin u.l":uJ" BlIgdad
1'~1Ilmi..Jl..cmadi

l
I

saya kuv\'I:Uer Fmmnz. ordu:!;unun F;t) iyi krtnhn tkg'JJdir' ve j'Cdi 0.. haH ilc ZOl']uJI1a:rll maX'1d.Z l-talm.Jij lardlr, Be}Tut ''"e Humusta gre"l

i

Ian bambordiman f'dilm:iJ;Lh.i Y":lngulJr C::llul1,,]l.m.1~ ve yerde dajitI11k biT' halde buJumln lay yare araamda tam 1r;:BbctJer ktl. 'dolunmLl~tur_ Irakta , dii man mev:zilenne ve bava meydaniOWl, d~il"yolu, otomobil 1111.kiiyau ~bi a5};1$"; hroeilere deva.mh hlJv~ bUcumI.Ln yalnlml:;:l1l', Amara.. ~It., )\:Llsul VEl nad l'Lmil)clldi[iIi!ri bamb3.1:'1bm!l.ll cdi~mililhl', FFhttJe."u.tand:a., oll,,- Ha~i~ t..a.ndaki fendik a.lesi ile. mitral'1-",;0: poRt.aJann3 tAm jgabetJer kllydolunmlll~tIlr. Cenu£l' Afrika!'ll la.yyareleri ~'pri3m nn.. \'~ Di.'\br~ircleki ktt~utl bt'lmb:::tl'du'tlfLII ('tmi!}ler • dlr. ~hllll.d;T. dli~lil'l taY'o'lI.felt'ri Jl3/11 Mayl!! gC(:~3i bir- htic:um Y:lpmlslarillr, tngjli:z h:J.va 'ku\,'l,.'et1frine ::d1 ilinala.1"da. ha.fif 111'1-

12 QoI.J:i:u1a, nir gece -;V'o'cl .M,a,_. tilza ve Kst.IiT.to hava merdn:n-

trr. .c;:l.r~lLl'lIIba IJ;({ devriyeleri

gunu

btl" ~(lk 1 c....

mU~.a.he UliI' t,nrf, , I,,~I l.I!y'i'dd Qlm.nmrU· trunDml", dQJttOTlaYl !i'e M. ,l{e.. Torend~
&G){Z

!:'Yom gece mut<l.ddan lI:it~iIk bit dUVlDb hava le,ekkillU tar .... hodoln ada ~ yapilaza ~

bagz I

yap1lmwUf,

,B.a.briye we ha,,,a. kUVVof'i It-rill''' ;ul l!i!malal" W:el"rne de bomb~d WI, hocahk, dok"torl'Uk ~ala. ahJmJesa da DU 9"emsJ.e1' am ... rmda vattl.1'1A ppug. biLiyilk hiz- ~ ~ hasar, ne inunea lu. metJeri tebat-itz ettirmi 1 rdir, bi:r .z~YJ.llt vuku bl.ll.Jinlwup. CC!u"1'Jl1 8ii.Teyyo lliOOy t lI~r~ 11k ol&T3.k sOZ: a.1:ut GiUha.n~ bast.hLht.n~i 8a ·llifkimi ~"'nJ Surey,'. nida.!o~t do!Mistir ki. "N.uhtere-m V"lli i'e "Ko
habplet ~YLJ;I rlokwl"llll Sliker.

a1a.n muhlelif

I !nL,

&ITI..I.Z

1!f!.1I.II.liIlDd.a ivil miID:le .... de DlIi.ihi~ ha£u\.l"l.a.r VIJ..lru gelve iblj[" k~ ki~j olmqUir.

'Guniin

Bag

~rfetDlliilu'.

_

leT

:;;:un,
\'f"

mll.!ladmneler

vu.ku bLlI..

I

1

O.ilI'ak }'UZf:r st.erlin \' rmllj 01m. 1 Alm.a1l1an.11 lrullml.dl~l. III ket etrn.ek mecburiyelindc ka.l. ce u~lUllere glt.:el bIT miul l - 1111§lard.II'. lu~ ctmC!kleillr. ._ " V~i~' l Ir:lk l:m.bran.i)'le da· Ing_L1.~ler I~y, In ~une g~ba ziyade zeb(rl '1lmh,tir, IrWt me.k Ii;Iil bl.l.l,W'!. IDl.Uihha.ne '!ra- hi.i!tLametjrun BI;:'r"TUl..ta "e SAm rch:re b.J:aJi '''1l1m~]!I.J"'ili.r. d:l. h:a~h,ra.lta.rlan varcllf'- FaH!m.wl ~:l ~I tan 5ubay kat hc)'elj umllmiY~!:1i iutm.dyl~ bl<Wlt (tlr.lL v J IKlyLl:nca kiahlllinin Btiyia Brit:uJyaya Mal" ~rJ...k bt>ylUul .el.t alml..! t.~, ill li:ma:yillu rellll d~gudir, SuFaA,n bup.a. r 'n. unfent riyede iy, 'Y '1i tie bir l;[lk 113.-· lr 11; ~ke~ grupian_ 5 baym va meyd n n JJle.... t:ut elma. l:.aYyare5l.1l1 mJt uZ a.te-~IW;: mall beY' r, $a.llun buhJDtU~Du~lanllr_ _ . dufu ya., ·lu. yeni IDi~ meydan~l.I~,'ly ~~ ilit,"1! ctti: .. I&T'I tl"m.in f'd~c ..!j rjbi mak:ill1e. Bu ~n gUnler. zarfmOn h1:l- I.i b~r haE"Jl i~n miikemmel bir vlyetJen leblt I."dill!mlycn tar afa2i ta-::jkil ed",'!:ettJr. ~Oti taY).l.J'elerin lrn.k lizm.ooe -_-0----lIiLuk.wUl..l glH"dUru_ BUltlarIl1 ,

FT&nf;I% rnakaml r. ka.t'lilkhklan teljdll vc tesn oIttme k i~in u)'Sal Ii!l.n'-

fDIl<';tur. MahaJli

l.anm, Bugiinkii toplanhmlZlll mak· s:uiJ I, l{cm;LI Clke:"1.ii'i "kanu.:nJ !>in hAd ll'lt'. etmi, I"]ln~n .b~ bile a.rnmwlan aynlm.aBlWr. 111:", Ke:l'naJ bu giindl!ll itibaren. yeti'T t lrd-igi 11 Ie yeri.ni blnllo"p Glil· ~lan(' bastatmnesini.1l anri fifO--

mut.anh.nm

ve saYIIl

:1.1"~

-

konu~malarl
~ !!... t .... ', 4 Until

1U1I~~Cf:I)

I

'ri.i Om.llktaWL Ifu· [I bundan sonr.ll SaYlo ktorun TrablllS~1"P 11" rb· den b~h}'an, B~;t[l harbl. Ci, ~1UU.r m L'j! .. Mn HarDi .\'e' Iliha.'r'd lr:tir:~a~ - BWUln ooylcltr i,lle iqJ k t., H.arbilTcilCil bll~e kadar de"lUr'I dellmei:i_, A!;1I1:""ln ede-jjl, erkam Ve s&ruJ'l devJ..mla demisilrki: "_ CulbllnEl1in lrurulduj'u giln denbC!-ri!}iacl Il)(,mll!ketuo mi.ifid olllU.k 't'"~ hu u~!'d:1 t"h~ zevat.! oaimali: bntlc'r'a· S$ltm.ak'tJr_ .hl. Kemal Gil]h,~i\o

r

In.rlmln boynunda.n~. 0m.lUlill.dap yakal~... G 11I~.ka.run _ vii.{_"l.~dunua.ilkWa J,o'aslamq ... Ob)!fkti..1 kanllffi~nda reslln aJ.-1 ~.li' gilt! ba.!J~a, ya..maJ,r yana.ga:. pyle ki" gale kODU;.'IU.P gUlu.§uru"D Ilel"l~dyse dwJaIt dl..lI:laga uluYerecekler L, ~ Boyle hey nU. iW.lard.. a.'}l.k et.rnfull UUV3.l', 1Uem.i kti"l

go"

A.1.m:ln tayyaresi
Il:lIiIbtemeldl.f.
zlTn

Bu b..yyareler,

o~malarJ.

~Jt.

bj.

ce, clha.n

glrTni~ buJWlan gi..ize.l i.J e.ltl~j
]~r"lc

111U.S00 £.i ~etilyat:"lli I H-arjtLlarm en
tiirki_:;f' m

tin-

b)'y:m::lerimb -i:1kb~lIli:mll gOI'l.IIJ<.:e- sW·.'Il.U w:.akl.a.§tll r_ IJ iiklJ..lal" sagl m ru l!:erle, ,llf.
Fal!;a1. blJlrtlnr l;;o.ayca·r

Fra ..... y.•.. t a zyi k i s-. III
cttig;m1Z siya tin Yelliden gi)"ll den gL'<;iri.kncsmi iunir bu.hm Ia ,
briO',

A'"~man Brln
1 Inltl

S3.l"lftr ffiP\'cI,.IL'1A fill ne !Ulkc-rT nc de !;l\'il h I~ hir ?.ayiat yok • 1.m, Diin diger kii"uk hir na.\'rL hucum ,'Il]lIIm.J~T. I\.l'eJ ila)'yare] rimiz, di"ili'mnn 'k1l'VVrtle rini 1i Ir. irt.ruu!'l;lcl"dil', ButLill bu i1arc-k"'tta iki 'byyrJ.'f'f'TDi' k ylpllr. Fal1:::lt bi.ln . lard n brrmi pHotu rH'l~Ue kUlllmu:::tur. Dtl,mrmm mi!VZilf'nmi·2:4! kill'fl 'llfl'hoi!1 [:!luruz h!'lrokiitl UI!"\'aJl'I

eden hlzmet.Jerioden

ro.tJsctmis

'\.1IJ"dIr,

-

1§1kln.1" ks.

Ij'l

ZlIDIIl1I

bile

tw.an

(l.llil.nde,

a.rka.slllda., go.:. i_:;1lTsllu.IJ _~ . y~ga

ya.w.nda oturanlan!..aa uUl.1l r, - ~i.h. bunJa.r a.-Uk HiD!:IDalara.a her zaman

,

lerin.in Bi.i r

\'e GflIhn.nenin yeti"tir'(bkkalbinde dairn bLr hissj \"2':broi bir say" ill:'
ve !leV"

pan m~ar:
~ ~b':la.) hku~ma1ar., eksik degll ~

Ele~

fil!Ig1rd.c~IIll!1:lF

~'UIp:r3(';UJ,.1;Lr, Kerll1i!'ine

~rUn, tlrdui01rl
l.ebligi:

erlh'Or\l!i, Almall

1'1

bali

16

(fl,3..)

Alms.n kWlNl.mlrmllg,lun
-

ml til'bll~

iIElLI!jiYtl~rdc[l sonM Ge-nel1ll Mini i.idoilB.;l Vc1-:jli Saff~t A· 1")11: \''1 Slhb.:J.t l!1len Duir i

cip UilC3trV' SJh.hat Vf' ifiyet. UZUn olulirler dilerim."

-

ammJt.,

Locach hayJ.i De -;se (!) buyl.e p;!.t"lenJe, halklD
~I

3.1"ailllld.'1.

bu dereCi'ye-

V'iMWr=

milk ~~

hilda klllalJlJiyorl _ HindislAI1" du gitlell t:lk\'lle km et enDin mllv'l.ll,abl..J inc me .,r:ui~ et ~IU" alle &;1ilb bu] Lcak"W-. toplan S1.I.!J .. y, t",l.!..\ Al.ro. I:l uyynrlc!Mi..Ldiirlll ~ 1 ·t'Ill: n Suriye Il:'l.1{n. meyuan besabL hakkl.l:J.dalti tnazWWIfl1 ]~ln;r, gcWL~ hakk.t.nd:iLki ha eder:ektr. ~1p etrrll5l \e Haric1ye Ve"ki'!.leYlt !'l.m.i§tir. Butim m'W>iki n~~Y3tun.tz.1 ti l.L~kili1mD. ait kanUIl3 ek' b"rleri O!'t.a~l'kLilkl irnpllralorlu.k ilia, iit..c.t"irI de ~1"'olJ1..hi': d ur~· kanWl Ii.yihasrnln biri.nci mLi-1 Vi."! In..,d'~ kl..l\ ·~tlel"i VlUi)'cte .;aj'lmll= IlfJtk : kalite ti!"lfli~lgi ~m.keT'Mlni ys..p:;..r3..k d~'Im.J$lr.1 \"e a.lite yiikse.k.hg, oLllcullr, 1\1" ucli<:; ~eJI"Cek i~timamJ. C'.,j\r ltarlll koyabl ecekl 'rim.len ernin bulullffi:'ikta.dlrlar, ~'Ull.ba :=-~il'lii ~pacakUr, ,;:: M1ri!fflf'lr>4 geH.rre: L'Jndn.. ti a...:l. l,I~ta1 - Her ~]dl "'3b".h ptO • kIL Ftans.l.Z [J.JarwD.m Kahire t !'I"aTQb:r'Il7.id1l.yer alan .. ' a.dm mllhabiri haJif ljU\kl~ rIa. did,cr .ati" ni "E 'lJl sa.,<!. I.. ne kalDlinkil !hr~B.tm yekunu 200 arb 14V:l.m'mrun Su iy(odcn I~ b(!tt-k. E\'iu ve aiJe.nm dah bUl liraillr_ Li.ur Ruma.n~'a., 1-1 rail: isttk;wT~tlnt; ge 'llglru tuldir~ m ut.., d "hn verl!Dh olnbilmesi b.ly.... lw"';t;:reye l:xWk, Ftnllinm~li:I.i.:.-.dlr, mevzr:ru. e-trn[lndll dbne.:.:e]. olBrt d~l"il.'yaLu.tlol.ll, AlmlW)'!l.Yo. den. Ayni mUh;itJir, BUr "[i'r;].nslZ by aaall, bilba.E:s.a ktl.dln dinlehvil;re)'~ EeVll ;!lab I.rIru}tlr. piloUlitlmn pH:,;,emb!:l ~~~e~i yi~ilerimlze ta ..'SJye ~"I-;7" "Eo· Suriye topmk.la.rl i.iz.e-rindc iLI.""In SU:J.tl" Ilde okurH1C"ak me- ~~~:;;;!!~~~'!"!!!'!!!i!!!::i1~~~"!!! t Orta~r Ltki lItir FUIltinJenn 11 Tlampa.?:;fll ii.a1Ad I'lta e.d ru:., l;ocu..lda IDU.t bu saSlZ miJmea>ih General Cti.;rt.Q~. do Lor Galip Atae lutIen deruhate ~t1L'lILlZ. nun IJ1lZa.SIDI 1i\-"~)'BIl bcY:il1na-1 d buyu U l<LniLr, 8~oo gi.lfiH· ~ mel~r IltilJt!.nJ till bildirm 'te if'. 2 _ Her gUnkil a~t~M1 n~I:U';.'?riy tlmJ2.d.a.. bm:r l,;cyrekh rl'lc1er a tJgml d billlirDlmi,tir. ~'lltl.ml2U bir 10 rtalrika.hk il!;i yenl saatimiz vu: "J) nll·~ Yalrtryllol ~am \'alisi lac, g e"m£DIltket po~t..aSJ" llave t _ m - ali.. "ill '·id&II'Rtki:rl.a.nml~ J'al Ca.:r1..i.:;L.J..:!Surlycyi iyi ta..wtlk. Bu 0 dakika kinrle, 10 sa, kon LI)'OI' .. naati, ya.n biridlr, G !lela,) Suriycdeea.nlI, miispet mcml"k~t b.<I."br.:r"Dert]J~Db: 5l"LAt..i .. Dde dioleki Fr~!;11.l:.J.L":J. radyo hita? kri dinlem~k 'lfe )'B.pl~makta yicuUUllWn l>:J.i;I.1K: m'l"l;}l,l] l@n edere-k Almul:I L.ahakkiimii a.llm la.!l i91cr l1ak'klcda E'Ii dQin~ v fiuku.IU mi.l!;;kiilll.!:!'i clruhnda bulW'lIlII \'!I:~h... h iLk laM -linin d ".. k 1m. ma'umau n.lma.k bl"liaunl hula. da bir mek1.tlpla. t;Or.aca.kI1U"l. su- b::l }'l!JL Ui"IJj,'Un..,rm u.rtu ala· taluan.u~:. alle.re Sa.g~l Ie l3ak;ml'~llll.ll va I."Wl tlli~p o:Lmi~lij" • 3 _ Fa2ar l:iinkii wgte nC'IIriBwnm .lJ.mini Y~yrnll l<uruml.lBUliin mcd.eni IWlleUe ' oldug-Ll gibi, bizim r:a.dyonlUma. da ,,11 n rnu ~ Lki.,.jJlk!', kendi !DIll i rnJl~"Htim.i:en ~'!I.Illnda, ll~'ll:!. ohh.gu hir yll':r lab atUIi!' "'~l"nh1.l;:u.;! del;'1UIJ
'["in ra.d:oln.nrula

dinl vereksml:t.

u)'flld' ..,

5-

An"

nJ,

IS (a.a.)

-

Btivi'Jc

lfill din

t ecl": ... b\l~ j Gi.indtaytn h

:)eM~knnl - d;a Vakll'l r UmllID Hi3S 1'I'1ll.h }llJ 11: t'j

II l.n.r ila.kip c.lde.ll S-L~_l, "ret.;.; h ·lnlet,i~Ln t'_::3.Iil kilt mu1..tt:f.i -e k::J..:r"LlTi:lllv,erln I;lmdl~t'illin lahn.l:lmllW13 [n..:J.l D1I" muetL )'U.I"cilI'tl etmiye<:i!~ fa.raat)l s.m.!:! I fund cru J'l)ruu ,
TaY1l1.Is t;azt!:sj AlnllJ:1)larnl

m ...I.dadir.. .

Bu~e:

Blr tl iza.! I gemHrl. f:\llliyeti [. n~smd eel'D'an 26.POO lMiJ" to h unru tiL lBunlanJan bin tonil"toau e'lvelce biJdiril •

Reisi muhterem General 11 ~. liim Boysa.nda.n galn1 telgrat Wi MtidtJ{ow. V!"kil'mi TdfJoo/i :!h:ffct Anhn te.lg'mhnda. demekttrlir ki: "_ SaYlD prof~i:ir du·ktor Alb r M.. KI!nU I ,Oke; sam m;' yq haddindeu do1ayl fan1 orOIl bil'!rn(!t~ndclllllynlm"nlZl Sdmimi bir t.e1:s5Urle klU"~tl!l.rtm. ~:;) l.J OM.umu.za hazar umanlvd
Gi.ilh Lar
0

A~ d<IL. ..
Sc::yircilel'

bwat IJt~r do~oL!!Iu_ bep ayru pc;oi.OI111;1 ar3.S1ll f

UHar;

unmu~bll".

-

bekieseie.J.'!

P~inlLk bu luubl' thur!. Hil!; 52,k.lIma! n yak L Ba.ri 1j1kI 11 &.irun WI 8abuian
("ri;tAlerl

g.
h

nlL huh.muYOflhl, Alma ... b 'rot l;:LI'i.''\''Ct!eri, !ngi. Ii? I;U!a.TH1WL, cemu be~ bLn tClnihlto l1umhule ik1 vnfrllJi'" ba.tJ l:'t Yr' havul'Ala bllh.lnan ib1r , ....pUI'1
I tam

I;.i.iliWJali~!.
kar-~ ~.

~ .H-erkesin glJl:Ui onLtl:rda.!. - Ne vun'!lum du.ym.u !t'lerl, - Y 1iz.5."1 twUk !.

isabetlcrlif

Suny~e
;jI:ll"ktaki

kii ihrae

bil~

'y t U!.el"lIltle rail"Lesll"lcn, bl\U:m. ilt"

)'~rk m

inirl

'Orlil

i7.:.111ttikten e

!OOnrn.~~'Ie

d~ -

li'lz.J.mdu'_ Efkiln ullmmiye B, Eo.min bu busus1..tl veHh~'1 teminatl hi~ .i1ilphe.siz iyi bir 1lIu.ur· hI. kailjllliya.cakbr, Bu.gdlU! oo:j_· ka SUVIlrO un .,iarrru kabul Co den uker de'l-'lel ad IlllarlmlZ' hi' I\imse tenkit >lml]rere tiro SI1VllJ'Q Un ur'J::IBibi U idl:
JO

m.e-kJ..(:tlir: B" !jll.rtlar dahilinr! lii1inl.\11l vc lj-iddetle ha.rd:et g(!c;memiz.

Gu H.il. 'J:! ~,..., 1i!1l.'Io'M ve avt, l .\"')' reI 'n bioi tfl1:t 1r!~jJi% lAy \'Iil"i:' m V ~ anna hih'um ct miRler '" yerde bir mikl aT d~· man l.a!y'ya ('si Iln.hrip ,..tmi ..l 1"dir_ G ~, ~kocvadD. \'t! C<!nl.l-

rn uih-atml,br,

lnJini- nde bir 9Jk gc
yarall Illl

fT'Iil.:kt~b.i ve J.;; or-I r 'etl_ Lil'TllCk \'C mublehr seI:rrIerd ordulTlu~lI.D Inlerce
ni"

Lalbikg.L

l

_ -

UlIlnmuhLt: Kepa..;elik.L

GOzle.r

- Rez.a.l.et~.. ~~ :J;oDdi.L
p;:.rd.ede

~imw .

y

nbai.ar-

b:.klml:J..rl3

bi 1ngilter..fle limW'lI9.nl klU1l!' baIIka ~Ul\~ 'hl.h:umlDn yapllm$
til.".

Dl.i~m;ma rlmLZ

IruvyeU [llli

0-1

ae

harp sab "mUl hrLvaJi bir Ilok taSLlldH, ll1pl mag \'ahit buim:llldan e'· ... I biz gidip r'nlRn. bu·
cum clme1iyi:l,,, D,aily Tel.cgt'lll'lh ga7. tesi de ~Oyle diyor; Yaklll zaman!l krvll"Lr dostu _

Oldl,lkr:a bi..iyil mikt~r(1,l In . giliz kuvvellll!ri, bir (,('1M: Zlr 11 tank himaveaind • C'aJ'lIl77. lrn.· oel i!'L(, ve ~,ltt1ma. ilfJf'leTru.'!'I1er

Afri'ihtcln., ... Urika kltaat,ou men~up It.a.lYilillmUf len T(jbnlk clvllr.,..dn. hi .. r.Ifu!l man. hiicumT.l'fitl trtJ'lktmiiderdir.
~'mali

klJlrl.arnt:l.k _'illroet.ie Sjjuldi t! kaI cia'!' vu!~11.1bUlw:'l It udreU.i veri rnLi 1i(1 r fl'Jln kli.r1ln.li megru n f!.i'rl Jairna ~iikntnlD. 'lad ohHIi! ,,,t;!n:;l iI'min bulu.IHIlOlDlll !l.I'U11~r ~ • rim_ Mill i Mii da faa.
f]

Eelsels V
C
(:1 ....

lli"t ..flJ.z 1;emf'nniair.ti

c

all Jile-

1Ia.::.l.tlm B

&111ft .A n

ekiU
:'lin
Ii

~.il". B

n

dii"5Ml!.n 1 t.m.

-I

IIlUrl"l"ze!eri

Rflllumg~rm1Rll"'l"( 1[. O'thtmAr" bLI hu{';um e!"TIJ'J.sHlldll. bllyflh k.o,. e· IJJ ve Lf mJ ...... '1" <Ei'lir ~'el"mi~ir_ J\im'1 h!1.fir,s"l VRL, bl,YVare''''I·i, Toh nk ve S!'lllum rh'Hn"~l:1' ki I"llUh(;lr"l:telrr"" my.\laffaldy~t • Ii bir 1IlrCttc i!O.lUrult l'lrni ... dir. t
}'lrl1El'l" I1.fl.VI

,-

'b'

." .._

va Iml-.... "D red\<.n 11'P'C'<:hm" adIJ. ~i~ ,ar_ Bu' • dte, ei2:i !llkrna&l!'J dii!"ijmn~e
or,;a.Il!;.a.c.air2. l _ Pa.zar Uk~l nelj,-J tl_ . • ml~"k l "Y· LT. l>8a t I" an d e, S1Z1 ~ .. me.mlol'l. e ·miz.i.n ~j:tli gti.zellik(!eri. a,'rlllkl!1F1, zerJgrnlikleri a.
L

t-....

~.

OWl miJt.s:IJ..8.S;!J&ar1 ceVKP, t;l:kle:rd.ir. Dinle ..'icilerarni2.fn
J

1w"e1" -

er

'!;e eglendirmege

blL"gl hi Slbhi veya IHJkIJkl ll'Iili;ki.lllc kal'~;illa..';lnl:Uanm temen.ai ttmemekle ~rnber. I:m sa,al:te dai.ma. o(:n'Lirieril"l. amauo truluadLlgumuzu da h 11 rlfliln:-., "Snn'a.tk.Krlanmu: I(OdL.I.IIl.Dyo.r" 8[],;;..t.inde i..:::e. eiirlrrwi, l"Qa Jll&[Ihi.rHU, i1ik&ydt-r-L:li okudu •

Roosevelt
IIJ!,aI~.rl'"

r rtll!ltT.d.a dol.~~z.. I 5 _ Pamrts!i

gimU

aqam

1

,lLCJIIi~'aLJmm::la., iki yel)jtigiDIlz var; Brn "hlchmedin E:lflLi I ~ieM "~ -b~, ~.:i.U. "Mt'h~~ ~dill t>a4l.U.. n eo, Turk tnilleUIHfi ~11maaJ.i \Ie goz.be-l'ieCi lim MehJI1~b:;ilP b .. t md;mful'i ~ ba~ln _ kon1113 km dmllVCeeksini7., 6_ 'n lruvvr' li -nlll!1Ih muho.mrleT'im jzin hU",u"j Jrurctt.(! 1:Ldl~iil r1 gill \ r::';d~oml1Z i~11l h:t2.1 .... J dUiUC'U ~ rl n cil1" "rTf] I"Idt" Ra-

gt.muz,

1.;;L.llloll1rml ~~ih(lii~l~ilz., tl'.ll<'riDi tHn!edi~lniz. mintari eserleri.n.i ~l:yretl~gil1i;,s ve br·l [ J.ti yalrull ad.J~ri.!t!i LJ.JlIih~nlZ ~'aLldl.l-:!.arJfluZln ~I rini iHitme'k. kort1J~mn L..ll"zlurml din1(!I114;1l flr!l.:J.um i:1IJlacaksl L? 10 CUtnn let i [:"Un1<II.kacm n~["LYIlt..unl7.da, yiflc ray dil.lI I'lLmasl i~i.tl a~ml dikh.di g<~"t"r ""'imiz blL" "Killlilr san·

rln tam3.lIllyl tuh:ribl olan bir ru;lu:1'i dcvlet.l(,l" iWt.Lk:(l1 mill;.~cl'l-in bnlUml,,'lc uhl'1bi ulan b1r azk rl JI!\'II,!Uc itllilLkl t:zammUn ed~. ~·k [.Inn SDi!,I.Ie I, rllr

buL .roe.... "tgme Amcril aD. milleti imuuruyorFrans!:;r: Mn.kii. mlistcmleke.makl,.acllT: Bf..:clnin onlann Allil.nLJ~ ~ahillll;:l['\illD 1.c;;1i1:n ecWmcsi Akdcn.u: Artlk ll'I:IlSlle nlllml:!'llir. F""!i rnz I:nullcll n' hlltUi Alm!ln-Fra.n B.ulblJn~ ve ~IJUlly~tini t~hwt 1,.'" ul;,:r. Esas 5ly~ell h1.ttl"l}' lin, RlZ rniit.arcl(l!'n'tmcsi ..<~rtlarma 15tli'liilin \.'c halk.r;:1 muel:! (.'1 el~· k:J,['" I _V;lrlll~n hll ih8net~ veri _ "

1 Inol Ullfi!e:h

I

muz, ,e miiUefikilTllO: Qhm F'ran m7. hiikL'lm tinill 'Dizim me-llil". k il"lli ()Id~gu k,Ld'if FraW!l<lyn. dE!. diil'JDl n lunlllFll )'1I.Cdlli" eCit'!oCck !md r 301 ·J.I,Jljhnl gOL'mek ~i i"n red bir !joe LIir. L:ib~1" til nn g'nz..te!;i glaD Newll Chrullide J ~ Hurll. n YILZ.

Mdell1mf", lm.n.ll bavl'l 101\'""f" ',~rin mpn!lO L ",kki·l1 r, birhirini t kll" f'il~ hilrumla.r
"ar~ Ejl~ OOll'1btllnT. at.-nl!llflr
!->rHi:fllnlia.

bi.iytik hizlneUc;;ri :mml:u!1l LWlJIIamadlgam ~u dak.lkada ~rnnla Mlyorum. UO';u VII: ~li bil." m i tuf1UZ

StIlh.&l Du.iresi Reisli g-inden g~]en LWgrd.ftu denml:!k· tL-dir ki: "Oi.llh.anc tLlI.8t..n.na.Jl~.s.i mil dUr ·!oIe &:,ta~lhljtif,d ..1J. 8..:lY'Ul proJei!ii::irtim MI, Kemal Okey~, St'[I!illZ bJr rnemle-ket \'(' mf'.'!let Sie\'g'iaile basaf'Dl.U; oldugu -

t.Jrri

Tel!}"" f

;rik ilnu W. 3II4B rJ'lJI~:>iut: a I~ ~ey/,eoTd~i'; t'..itd:im n.~.klcl loa.. aJlllk ~-dt'" kt! 'fkr .l,-)I - J!.:;lk iImmiin ~!II'I baJL.9i.,1ti rJii (jf". 81. j;o l'al"l pih!Kk !'Ok Jalll r T. 1.1.kl!t ya.n:ld.iu,..<'l1Ilia ka • V ti 01·
III

~~

i..:Ir~l,l untli u~fllct:IIIJ (lOkmi.Ii'lim.air, l(il,jlt /i-

Ed 'yat

tl'kd;-~.
ruo:

toWtil

biT

CI.t4

or,

.WIIU

tIC

rlCiT1P rail' ~m.e::;.u,l .. Dr 1ddQ hmm.:r 1!It1. ..../ l4.'l ana' ~~mini-n lid. fH1e"l.lLtk 'ike" ~.k1 'PIiJiIIIII,a t:\ a41ai~~ru;1' yeti:Jl~t~!. Ci:Jn)'4::

ihl'1'.Jni 'bu

NiUrJ.

be..'iliv de bir 00-

'I'
\!.

r,

mr,

r.1:Ja

lin

"",,!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!laSo~IIU,!!!!,!,,!!!!!!!!!!!J~ni.Wm.rn~' ~·!!!I2.!!da~'

=

MIl.Unda r oI..Il"II l! V • rn ,,'r1anlml. ,·81IF.;lnve ~n'ri·

'Ie' ['tfl·

dd1i ¥ll.!1l!lnhtrlll s('bf'lliYl"t 1:'(''' mbh~nlll'. Girit. HdiL'llUH:h. [lu'\l • mnn J:u h.l..llll"uuill ~'!I,n~nlar ~I' I kRrllml 10.11' bir ta'\l\'are mf'\'da t nl",nn iiI' dU~mrm taYY1I.f1l;"1Ii yi;!r- r dl' rip ttlilrnlt3ir. (:;Irit !'Illbn ,I~. Alm:m i'I.3"a~ IIIVI-'!1 el I"i, ik'i bi.i".lIk ih"bo tllm. I bet l<~wll Irnil'llemil", I m::UT. Alma.n k3:rf :o;ine \0 i ~ 1 n.llinnnl;i n.JI':lZiVI? '\I1lpb!'l I" h ., I fI r II(:tHn tc ' u<; en "'i'I!'H.lS"", 11., h t.a yn.r lnl'r'iK'l rrLi!ltil'_ GI"l"C, ".1'1·,1 \'C ~[milli ~lrbi .,..,nlnkn"l i1,. .... rindf' uor;P11Jslnr ,'{,' (,7cilmllJ R !l)oVlolvn J.ij~lIIrTJ ~tmi!,!lcnlil". B," lU1~ tllVl.'an', Ikr!i~A krubi" ,.iTmi 1;r. ni~hi,· • tdf' milhim D"1t("rL h:um.r !''1IIKUa ~lmrmi. -

meg-e imk~ bu.inuHhiU'la yeti.!;ltinlJl onJliIya. hciliyc ct
'!liz

tAn aslU~I'lik haya,ll.n ,,,.da d:UnUli. ed 'kilt-Ilk dai.mll. fe.rl1J',' Ui, \ e-rimH l'e f~lletU !:ah..lmu:. & ftn~ klC'M n ij..z i ID.II.dd I (101 r1I.li:: btl;-

11_ Nt rMi 1rli.ir --~ll" "_ &.yl.D ooyiikl rim, m~",l " tB4lMlm, d'')Stl:u-un, Bel" ~1'deJ:l ~\"'(l yiik". k I'IU· gLir-c :i::uruJluzihl ik"i \'.uifr: iI:."l ~bTI(!k

I~cl[':k bit iek ('~V[l.II v!;u'thr: H:::t.rckete It. ['m,,'Ii. EVl't, Alm~L11Ia 1"111 Ir k itjlt-rm' k I r'-""HL~Hnna
V~1I1I:(;l·lc ('

.""h

yl Fram;'17_
1:1U!!\"~ )]101.7._

liginc

(lit

hcrhnng"l

lolr rtllhU:ITJU mill ·unitl _,;.imil nc.'dN:'l!~il1.i .!lul a1-

dab tjl""

Led·):1

Vail) onlDn "'11 ml..t· ifl!,.'nctm 'kl~1] Ibard

I

:".Ln il:lll (On bilyiik mi.il{atalJ ~In eCL't't"kur. BWl'h"w " ,nr;:l karuw ~r (lc .,)1... 14 hi ....mnzi

i'dumleri1'l sayl~l, h81':trda ..e :harfl Yi!rlt!rilldc 1:1.\·:tJl Qlm, Iitan. korJrtu~fim:; TIirk Ir I. i-

~ri-I

ii:;Lerim. Beni ku...-J.Jil;-.d(1. lam 31 seJ].~ y:n~:J.tl:l.n, biiyi.rtell. Tilrk mil !cline Ve' IrIIlUI'I bliyiik CerJak - l" Q£dUliU.nf\. degcrinm ok ilsLunde m:iva;o:l,k:1.t'iltifat \'e takdi,lC'rlle twnl t.allL ,
Lll
I

D S3.Vln

k:lhlll

Lnndrnd ir.e
"1.1

hUl' F'r, ~ ,1:0:1,1"1" t
., rnut,Ll )'1 Ih:n
4'n I"in l)j

I-

rnfulI.l,Ln t;lklULlun
"d I.'f.1 I

"li'rfLnC'~" g;L

stl.

I atintle
I JiUUZ.

diwiyerek

lel'3.nI1Ya.r;:a.k

_

Li, rub:

\

""YUVa &~i. i'j -tide !:Drul: Lerblyesi eirof.ln.olrt .,___ ' Ji:u"'CV(OIit b~[)d;l., :-tDJ'lcl r Va

l' _ SalT giillU

Sm nlll yrl ~a:z.etcm0., ZiriLat b1wim; rm;.: AhmL't :;;;LikrLl F. rn, t ~n __ 1C .... h uma., cUI"" an R Igcuil1 CIJDJJ.rtf.',,·kOIlIl~m:l.bn ..~ T'ln ' '1 ][Olwnw.lli:l Cum u. l4,:1tl. l t h rt 11cvam ·dcL!.ekti r_ [1'ogrlWlbrlmlZ1l1 ~e-~k ler _ tl blllr.1 , "'Cf\!·.kse iel" ,I..'il,.. m1.·~l'kUn oldllljp,l ku.t.lur kl.ururBuz oimll.~:\ ~alll;l~('~gl7 •. AJ';ls,ru hhto. \.'e ~m:rrl,,\'I"1ml~ rlhlro.:L1. onln" RaYUI dilll"'.'I'i~u~riml;oirL gf'lIir, mfl93.malml:il,f'l n'l'r 11o.lrl h:J,~iIlYUlID
UClJ.'

0' ldan

1Ir.a.kUr. b~:l her ~En kil

BII le~tk blllt(jrn~tlyl~ 10..'1 indf"k~
n1M'I

Amr-rikanm
:-ii:"[1!iliti

Fmmm
-

0]:1.11. IlLUnlls<!1.Kt

r,'ransl?
~Utl~I'II1l\

• 11.1\'C

ri..iYl,lr: VH'hy

FmllS1lnln

~a~a.m.

\.la., Hii7_1 m A[lr

T·IIYI.l -

Ini.lt.:Lrc1~1'

milt.Lll'ke lie Fran'"
IH~"kQn~lbr'l b,LZI

(

I r l B - r;a..rr,amba l"'Qoeull: ~y},ni2' ~yni M.~t-I lite devun ~Irtir., Bu &alm
SII.!l. lmiz t

a ar konu~a[ar yapa('akIbr, ~ A.YI'l i a.1t. IJ'T.wnltiin 01tl.u -. gu~kadn.r C>I.Z.lII l~llmag.a (': ll.l>acagtDUll 1.:111' "Ser'b1,;lSt "koL'lflU.'mllI.

b baJ

hijkClrne1i-

bLI

.,l\.lTl.

van!! r.

'''...

akp.ml"i.nndak1

&'Lati"
i~jll

haZliln.ndlWll1 Q.I~ , ~iyt:L 1'" Vc ih'iya~1 n onunrlt'llltll[araJ.i mblchn.'1. Bla bir arl1.l:uJ~ml.l:: larllflndnn ftrllP !'IHfligini unulmllma.nJ.ZJI

:tI.klu

II}' rakt:IT, v i ollU"ak

1')i1l1·yidl~mi7.den
mll,,-!,,'t

ikazlar}, nimdiden rlmi:d a.rz.eJeJ."U.

v' h:"l,Ynhah ~k :.irk

LIlhllluat:J Ish· 1.·r)iY()1"lu. FlundaQ ayrlC'a ua, lllm!mya il i1!',Lnn k 111111 lcnplllJ I hllll("lnde hid.llr i blll~lrlln kllbul (illllllly, ., Ami' .lmr F'r,tn'-a 01 viet n.:iSlIlin \,1' h Ilkilml'lmln l.c:mm urm da m[lllk 1m.lunuyoJ'\iuk. ({I:l'lhl('l"Ii;.r, ml~~ V:l.F1wgl.JJn, 16 ClUi. ~ !.Woflevell, KI;O;lldL:tll;.o:in Alman,,'~ lararlnr:l..J.n p"nt!Li: v,LjJl.lrJ.ar ir.in tchllkf',j mJnI.:-d~,LIliln l'tlil c-hnkKlnda bugua ;lZVU:l,jJ III n,lt

r ilen I 11IYI Dlralnp Li(m' I munh, dl'iS ni ImlJ 1 ml:' L ' lI:!t 'w;ml\n t>:lnJr~nil .a;;: "JUL k k da.l· adl bir I1nn'k~l
iUlltT

ut"

1;1 Ylq)!yrlJ" \'C dnollLl milHL'rlki 1\1 yjune dUllllyor. I1.lU!:,IJ\ Hj17

di.i, fl'UUJlllln

7.[1 rcri

bLlyll'k
hidi-

mil M_ l{cma..l.in hi.z:mct \"e _

\" i:)9ii. J};J:u:le bil'lllL:l"" \' \.:\rll:il. !fa bD.YlLt .... ~hhal e .. ad.,JeD bir l!'1hl b,tl ""111". Si~' tl lirni2'.i.l n bUrIIi1Cl VI.! minn~l d.lurull, .. 'i'iirn~t>nc'fll.l JUuil'Hti r;"ys ,m Tc 1gr E!. flfl rI n I'lml'lmru>ln dar, oon ra In.illiliyc gdcl1 Gl"'ner:;ll C~

-I

. illi MudnI :L \ 'kUirn- s,.wl"t AnlmH, b.kdir \" Ilim:!. I I 'h n ,.It.::n esirg >m.i~'cn ~ Illi • rud:r.ran
\·eku..l",ti $lIah9.!' bleri L1ai.resi R.('il!li Gencrel fnuum SOy,L.J:ID, bt!ni yeti~tii13]l biilLin hocab:rJ PlI'I, 1;. l.kulJoaltlnmda . b!\n~ bil • "Llk i"'i!lk Ire \'":;1[ dLrnlflrll11 IH~r "ebllc i1t: lx'rh~r'l1 ~\'~ilermi cl~· si k ('trP iyil'n 11n • 1 arlrl'ltt, I rt i :ide e.t.mek I.J. !"lim i~in en linn .. _gc-Ien bir bilM;tUf. Ikinci \ a.:l.ifem lb. nil. l.a!11 bir I"i..iy ~ibi ~l 25 .sent::il!: GiHhnnc hayallm1n {:erirUo';Lm 22 gpndik ledl'is Llt..~ainin \ ';n"u~:;m:runl1"l

n-

nr~~

'1
I

....:;_;i;;:_r':..... ----~------

sjlretindell b.i..b~tI'Iu '':: A'II'I'llpI!. J oldui"tJ gibi bl)1.l1, Lie 'ta iTa L.imllen dol:t.}'1 ordwlnn -c kl 111 rd n daimu. .~l.if!) ohmerek si,jzii. K~unll ~('kHU\l' \'f bIn,] mLf;lb.r. I'::i!md So.kuUu, birinci hnr1 ' • IV{' klhlLj~wc 111.K,'m:.tl klliniS illwi ~- riJ..mJ:=.s.i.n.i L.ekllf ....trn.isret :!iii.. tt!n n Nl ya" i hm -,t, Pro£C:!'lD!r :K.ll:r..ln'l t8fr"lo il r;iirlhLfl V~ l~ror<: for 1\ btlll1k Hhr Uoynnu.:.m oo.,dl'l hi:t:l.1.l I•.
Io.i •

rna minnt:itMIlguru

~j'!!ill

it

t,"'nilTOcml

ti r. '::;"'rlx'~llaim
1I[,(t

nWl'lloUlnln

dl\'1.:! .l-!a,ll! ,. li( ·!a·-

lini \ e delll:Llcrln
111may ..• win
5.lnI If\lJllI~ Vi,:

iltl

1..Ionrull'Il1·

)':1pnga.

beynnalLn.

Di ... ~ik l

uIJm';LlIlH IL",LlrhUI1,lnn llir IUllr f·"'VI,1 A.kiI.<mkz. I (1m LnlnJ"'lml "'L' !'IOIlJ a da. Qu-,!ib k"Tt!.,nIQfll1B. ~o.r~1 yaptlJ:i..rJi b.:.J.rtokeU I·e telmid] A- I ~tiJr. kUUJ.rIIDUI

ct:-l

C. zelcL'il"'f bir llF:lj pv\, .. lkn Akd(.:nll kOnsllrtlan Clbi Aimrn d,' mo I ·nl kOI'1J.c nllt.l' ml bultltl .... cl !l1ll1~ -[11'Dl~1 C"tll'l", (-C, 1~"fI!iI("vl,!lt bu lW:ll,.. "muhOi.· In 10 III.ti If u II n.nllil 01:,. l'iH'at.ln II \,('1 m~'klc il~L1[11 ~tJl!lIH v~ "ll~ ni"l. rin hi.Jrriyeli Am.I'rikanLIl la"'h~ lIiy.H~elll}ir" (h'flli"jL1r. MllamlLfLlI It R .... ~~v,-.Il bir1c • n fjik AnWriLmnl10l 1'1" yapmak l"iIli:lb olduiw:Ju bihlirmem4ti.r'.

ffirut

tD

"'\'

m

j)1

Il~,

~ n!l.

i! a·

!

nn diislilllI llIuhWi-CbeJiiini
tlf_ ..

vCnJ

(·h-

tlr. M ut ea Ubpn

iik-!

,:i\1" "Djod .... !=Iil"ih'j[nin tekiIDUm :ii .. mE!vzulu. (l.>.,.Jni ~J"II'Ii, VI'l 111J sallE1.ttt Cern!' PEl~ W Or !HII~
Tall!'lirun O}'U!i.Wkl1lrl

Bundan

Hflllnl.

Sil.vm pro'~

DlIll lti1n!ii,ya, gelerel.

tit'

tt~

[Qldtm 1nJ1 -.

a.rt'a : I

AflUJrt~_blptUldan ~1'zHmaml' ~u! J I

.-------.

~---_

--

19
, J 111.,. lII...r',

aYls!an evvel ~
.
1 (HJ ,..)'ilI IIirII

Askerden zigade poleti- I /c'OC'1 hi, adam .. Pasanm verdigi soz nerede?
RI.m Bey merhUWI!ID temm em.niy~t v.e ~timat 'dollil , Ia,VIIiiye ~·o tf:\'ecdilh1eri i ~ I riPi!ej'htD nC2idinde ben~ lul(I ~

"PA RA

.

Hmb. umwru lBevldya.t. mtldhil

deddimio 1m bu_~
li8.hdin M'JiliI

'In1,oo)'8

.eyal!Lo.ti vu-

., .,w

l meUen~

t bt

'li'e kI..z.I. mU'llahB. •

hi.BlJ. ol.a.n il'ilrtrk:rlmb
RIRkalMllllJIiI

isa
'1,U","'

I

bnll.b.kD

lutJendinni~ti. ~ ]fm,a.il fIlak k:J ~, JMI1Iwn gen'\: Vii! zekl, eDe:rjw ycriode p~leri siyasi luniJ(~ ~~ "otarak pUSlll bcklUre~ bIT ~eI'am .9.de bir politikaCl ~ talUlJ\um£ Fial1ltu tNlWgw bi,.rut, !ia.lfihijl'i;:tLet".; .ODI.l h-er t'\1rttl lil-oiliycte m..~kledir ~.da.eak luy net. ve Imdn."l:.te )'!lpb. ~t~6. hir lakllbi hliikl'udct orrun I-CID gU~ bi.rJ;l.e:y d~lldi dh'ebi~~. Clillkki. d~l~tin b~t.ibt "a.lnl 'I/'IL~
51t.£lls:n Vo_.m'i.lletin w: ordooWil girillmCS! ve dOJtMB.5lI, tueenrla.rmlluD !kif ve UJ"'lIrlan bu

Mahlmdur 1Ici, A.tatiirl en yalcn_h..da,~huulilll. lllrirlc:rini go. yet aerbest n ~1l3J:. :i!l'li,dcetuil gjll.Jl ba.mn 'm mohrem tutuJ. mruu lizurIcelen SU'~D] du I!m kabTI nrUda,.i1anD.III, i:fl;M1da b:Ir
~ is

oI!!mdu.

asked

K~dM.I.m

~wdiiio

V'€'-

e

T .. l!j BANKASI',
Ktlfuk IBsa'rruf
hesaplarl'

1941

r~G"" .elik•. E""·, ." Almaeak en~ I .' gltm,enl
BedeD

Ie gmtigl. ~in
k.e:ri ma.luydte

CUrm.oulJ. I::smai Saki ~D

IKRA_ , lYE PLAN.
KUi DEILIEA:4 ~U'b t, ~ 1 j'LI. ...... 1 Aillwn, ~ I~Jn.r.1t!fr11ll 'liI~I"I •• IFid. :r1~111'"

dcifl.letl,bmJ~fi; ta.._kJibi
&Jill-

'T'erbiyesi 'Gene I Dire. -t6rii'gfiDdeu ;
~
nl2fjlDDaJ'.l'l'fSi

~~:~::T~l~oc~=
&l<U'I"er Pqa tarn
!l'

bir

bJiJi.,

ve meJ'~r:D umlLlmJ ~ t@Y~1 kif edilu:et ve kaIJLlal"ll kopll. ~~ael1k Ve ba~kum l~~iatl ~f;:klb,l.i I
J"llyel.t
II

-1 ~
I

I ",d. aoo
,~OO!l ~ .,'

'1941 intERI IKRA
Unil:Lii;
I

1"JilI'ct, 'iII::iIIl:Ii w ~ III trllt:J~4!'Uo!rIm.n1 bricn tcrllJ,a!il1
r!:Jllk ~,lll'",
1.Ii:!:lr'e

~klrl:i4e
~..:n ~II: d~

bo:tItD £&i;~

1ie1!!!17i~l1a ~ 1IIlum-

= ;BOOO.-

=-

~illddl

!PI"lbn

fi-ll:i& ~

~i-

t,.
I!I

iOO
1001

"'50

diktatOll"

olaeakll.

l!ite

k'olayllkJa ba~!Il-m ~~o;u e lIIu8tafa Kemli.] ale u,homJllll. ~ak3L jl'ap~ IN kanll iIlkt-

bu._iIJidll , d

j

"'
1{I:t

.~". 'I""'"
~

','
ii'

= 2000.= 2000._

=-

" ,

{i.'\.R TLI&B :
,. ":roI1r

1&00,.-

'ilInInk.
!!UM ... 'N!Pi bMIm C~II pi 1Ii!:f1b!bIc,:t.lrm •• '1<.11'1I~ mlihlm I.IlhIi.Jrdbr. M",ml-e.kdhnJ.Jfi "',"'tI, r•.)'~, _nlliul, "'''rim!., Tlil.rll .,._ 'In ytb,ch .'I'll:li u7_ !!i1l..... 11I'lr.

:100.

liip -SODI.!!IUIa" La'bill:diJr k.i, M'llQ- "'_ tala J{cmn.Iim de bafJ ezjJecek· ,. tl. SunIL takdir cdea kumMda· IJu}/orw._ Th'el vey a 'b:ll.)'u, m~r!l'e" IUJt'l QUIllin l.~irI kuweti ye-rwde ...,....... - ...... ~bir ~ it! y,", ,ooer 'I1'e;TII m~· ola.l'I Ilq:w.ci orduyu tercib e:tD1l1Jti. 1, ahp bittiktt.H fIOnnl. eveyl rdti. Cepllt'lrieI'll 'ilSb.nb1.l19l, her tlnde yglam ordusu bulb.l.Wicak 1.00 f'rqrAm ola.n k ((m8.1ldWl.lma IN bi.kdil'de ,01 RAn-Ie C"co1i,;ilElI:le tl'm1;'L.i! H1I.k~1 P~Ji •. 11 II~ Igi.m 01 111'1 nlm;UllD 7J.)'Hnlt e- (Ie )'apaca.g.ru iOOrm.~tlWi1l, "ordlU!1ll1a. lstambu.1a. yibiiyilp d11l:· I ..!f! ~ ~1 t derdirn, 0 d:~ gti i!I ge"blmi' bana .mtl n diucU.klo. 1'1 al"::vtlt'ldNl 1;1. kacak btr 'ke~imeye bajh bllllll.i!timat ve (!DWiyetiDi iV!:;I.r eder ta.tQl'lil~ kah:bruia) ol'lC'fili· tIll'" b'blyu.rmUllIw:dl. Wl ben1mle b~~"!rt konU:JurdU'1 Amd!1l"W&l'da.m 1I01ilra. 'Ml.la· ~te b1.l Illkil.yeyi JtLIum laJUt.afa. Kemal i,CliVe SUlI yay'd,o:m .... dig, ve '~ iimrilnee Me. bli.~&m\~tJ. f,te ~i I J-J.a.];:- I ytik ve!PIlru eW'iv;medlt,i bir arkada'flM Atati.irk ~ et.JniJttJ PII.~ tia bt:'oi [:'6rc'Ui:kC;o! mloDd[].t1~rul :sor~'r. hu.yunu,. "Idu. Bu &rk~: lru JilorJnm,g yunu, ,n11d a.hv&l!JH. :8.il1~4i1'-hgU1i. (11rr1 kendin4'1!' QOll;(!:u! h~flU'.a ~ellmek l!'.ter(h. ~OTl Z!L..I{)a.n., e<lettr~edi. ~ileyh g~aecek

=:::::===::::::=====~I YO _ek
= ,iItliJO.II

W 2:0

= '500.= oWOO.-

, I!
I

,

B ~ Ie ~'JQ.I IIP"RIIUI buJlH'LIIl.~ 2. .... brllk ... m:ibmI ,.lpIDIf ol.:fa.u, D:E:c. II.<! Q~ ... qw. mUBdll! bJb.U ~,baII:mmaII Alkn'1 er'bq alrullsrllU ~J~ ~ 'i.ud.h aJL!lI<QlIII'W'. E - A&lIrpd!! ~.1~lt. ..... Ii _ I Q IuLdar ~Dm tldea!lt lel"LQoa;u i' tu.n,un;l i~k 'M~r~k

I,

kud

~

~~
?II

Daim.a: 0.", r,_u d
__

I'ftlln.l':Jtrflt

o-lmak. Sbti:ttwt !)oIIkI~ :r~lImN QUnU.

Ii;n- 't8r.m

tim. ~
••

:Mr
-~

lii~~~-IillillHI

............. ....... -_""'
16.40 )8.00 Mli:rik' M(j.zlk

bed<:'l:l t=1IabaI
dlaVlmla

..d~lL. G!JWr

~r!;n'-]P

O'... isb,y,," ~ .m!.llvaIfuk ~~nc

B~-en wtJln1!1
tJt,1 mllt.lanml Qldul<wn M!I.l'II

lW~nUi'j iIIIIImd ~ llllmll.mLft rlQ'tIII. ~~II' ~enC!l dlrtl~e _ril~

I1\r I.e.
"" ~

HadaBaklCI OkulUIHI Aid SUI

-.vi--Iiilllii---.n.. ---1!1.- -- .. Hernai.eler
£I

A PAM.

JII

R,K ,"" .
-y-

~

ta

T~.
kU.'

J I.s

un

JUO ~

*
~
~

~ill.~5 Jltidk

U.:se

HaberlIII'

J iiLiO' KonUlln& III ~ MO !k IQ.]I B.d.,-o Pk~

d&lr Dim~ ".:!'fl'r'L La"blnltn'm~ l'amdc, TJ - KIII"QI m_'.I~alttlJrLyei.J:1! 'bftlrJp ~~,., IqtD ...... I.L lI.ilTI'L!n b~~J!fi dahl lin I' iU;;II'Irl tfOl1nt,-. ~ ~ ~T 1 tIr. m - r.m.nmat t;Kt~ 1!I~et; JV'hian/lM1 I!CIIJ;Wl8 ~. 'rV - TaH:p ~~ knnllJ kob1.il prtlI.nm ,... ~ !Il.i!U -.JO)-u,t" ,..,. ~71!!l mer.'k:werindl! ~CI1 '~rbl,.Mi IbCIilIe ilt ~ __

a.tI.YI't ve
_ ]-~,
M. M. V. ~~

iii'" -

Ka
'if•

lza&at
J'i!~ .. Cl.lna ~~

0_1""* '

rma·M1na
l~llg ,~&! bo

'.. bu' 'artJan
.h~ ~ ~

17e Oku].
Al:llnrada .... ~sInll!l!'

oIiNtu~
lmd.~
~

d.>t lJ!I, ~
.....,.U;J'll
riiQHUl1;'

~.

~
~.

Okula gll"lUk fIJ!::aJ 1IIIen.l~" bu!!:e"ti1.kprm'bf:!r .... 1IIiiIIlIIrlJ.k p1W~ .. btl !lku1cbm ~
QI""_

""iii.

2-

.iMU

lI:!Iber'l!l!r

maknmhk:l:udlm
Dgnu.

~".M

Ki.1Wt

lltbl

almllillN'l

~ur.

iAidD c!6lio7:t

n

[II

~r
!!!38li'>

DUo!k:ir:wm"nI

I!ftnio Id;ridb. ~. ,l - 1IIiI:m.II, co1an..1J.r

..,u

Ik.-ua

~

n.-:,u

' al1il ~II Ul'l!!dK&fi ~JilJ -:ill ~ ~ ....
~

14.10 MOl!Ik U.JiO lItibJll!: ~j,OO Prop.. JjJUi ~

'*

~1.n.

X;_CO~ii

~dil

politika

kU'!"Vl:·tU bit takdir drnh'" \I~ Mustaf9. Kemal • Sii\luimi dm;.t Glmak li:!IU'anrn

!ahi'll$ltJda _ da rilkfn olacag:tru. yo-k

vak'a}". ~bu.m
Ka.n.

Ih~)llr

Kr.lm!i.l

KIll'IiI K rrl31e

rIe

Sotl,ln· ----.---....;....-~~~....;...",

:H~9 .D.I!h.l.Ji: D.:!O '!'Iab.ertar UliO Mblk 11.JO ~~

I

ASKERLIK
~~t;

IQLERJ
buWn ..
&,oj!lt, .YMi 1 ~ 3U d&htll M1twU ~ WIDl :il-~~2'IMA-

... rm;~ti. U«rke:Hi a
miVl'Ul

~mdan Hak.In

bi.Jardrl!D ki1!ll.fill,d,anl.! g:. kiD otornobit i.2~ ~II: bu minile ko.mplQYU tl!.b!i!r ,edelll,e ~iu tBkibilv,; mcmulI" edilmu: ... AtaJt~r~~ lie bit, iki ~~~!JItlm. mwnl ~ m~Y1' go~ rnlJ..k htmbu.l.da mUbi.:yu. 'm1!:Li: ~. ,9iIl.e ~'i"et etli. C~'bn:auk Qoowobil lbu]ul\Oml ,. Ak~ kuar.JJg:m1:'t Ye'r"eba· J'UrtllL. Ban'll: nue.ci'e bir QtollllQ- taAdMi 1II.4&rrl. tme otom.obil bUtJulurBan buJ dieffial satJliI iii! giUill:. B€:m bit' M14!i' k:apu.tu ~~ sOzlinii verw.::s 00n dr~ IUJ giy~ ,otOriin yanmda: bii1I.kcI f i.rm!hat 'OH!lIHl.l"ia n d~1ii- tu.Jl1 ~~ k.lluwuu:lan1Dl1n 8Wri ~tt!i! Ammkan selaret i gara."~tle ~. beklemil,:t.im. JIDda salr ....gmi,i U"!'dl1 h.i.h bir Hwlkateu 7ll.i ~mlUl :9S1da· ~obil bWm~tu.m. Dcl"haJ li"€t kon:!ljmrn kapOORtl. bl:lZU.t D ij~lI..yaa etti.. Ve to.mi:nien reTallit P-a..ea ~tktl \lEI AtaWr.k.l-e m ~kmII1 WI" a{lk ~OomobBi el5' arka~ .~ ~1ma.ndruumlJl ~Ultll'.8 ili.ve Sabldia k~ bitw W;iim.aJ..J:i

tum~

In ~

PII~; g!idur:ii.

meT'~ Ml.I.st 'lin

!'(t\·l!.bi1,.~ nktitl!itIiD evv-ei bu SI.Il'!l:.l:le tsJ:t1.all dana ~Itm!.l Iliuyotdu..
I~em:a-

derl1a1 LJa • berJa'l" ed!iyor ve ask~ da:rt.e
:D'l'!:~

aZ3Jl1 TaJit ~11

F~J1.M~

.

tAlei:JIterinin rlf'rha.1 in· Ratti AnaJar-1

gru,

AlmailrJ;ll.YIiIo ~WizdeI!J bill' g4>ce !!lvvei TaJlt pqa merbum e\'ind~ kendisiDden b~a hili l-lill"lIi;aom. bul.~ly.uai;l 00-

o ..

1

N i~i n T D,a.n"enldraSlnl k l~ PU' .
I

atm.

bu siJz.e gnv!~merck bildi1deriw 'b. tiuu~wak ISli!ili_ Su.lJtana.h· ve icap eden ted&bi.riD aJ ImnMl met dval"mdak.l bu,J:lI1!i ika.wetJi1zum1IDll ~iIk vc MyiLt bir gAbJucb. rLlu- ye;nek ~!WI.SJ..nd.Q, iIOID.ntiyetle ~. Ii.Db!.ttekrar bltnden {umandaomn I m~ bl.i!lundngunll Akar.eUere h~ hallie i)l'k~ Ob'endikt.en diiociiigil:Db o.nda bIwa bik~ye W'I)fi! bcbemehaJ kiM nil' u - ,etU. Uiilnda mutekll.bil iiiHUl.imf dost .. MenD:! NatP. &vmm .LakJ~n dogaca.k kabili Yl:!tle gi;ii.;tlrn.aJ.nm Vil ve..rilen sOdin iilrit~meleri i.~bn t.a.va5Sllt ettntk· Zt!rindeo 0l!I Uri aaat g~~dc 1IBrW' II!!tti. ~ti. AJ.mii.nyaya ba.rU.el idn IIJIi'UIlIldEi l 'tmmi1 HaJrIa jgtJkant~oo ~iye • yuum.a gmdi, 11&kln ~11l gOri3~m@i.l; ta.- Cev&d I)lliill mo? P:qan ~~biDi ka.buJ etti bQyl.e..m ~""b? V~ GO~er, ~nlbe.r bir o,gle eO! n.e.tedie ~ ~egi yedlkt:l>n BtlUJ.'8 btm.i de' Sullerile ~ kutnu d&limuruarlDI1a.TJ ekarte Ifttiklm Sui ]Ii. her .~ birdM itimat 'lie yU.kil~r~ yoh! U:!'€'!indeki, gem.i~yd;i ~ Ub:a.m a:.t.ti.lerinde dertleQtiler- V8i IW~ ti. ru, lmI.ail &ltb Pqaye. bir ~~ 11),;:11 dosthlk ~a.n -yo.rab1 lfeydclil h~ ~ ,thlkbon sorlm yaktn tarillimidl1 eOylemiJ Ill! lI:!muwd:u.ntnIn Ihmi.iz !f!lhil oJm:.'lrh~ kurlrunlr ma.K sadJ ihJ!B.J 6d.ece1I: bir tBhlikell blr vak'MllI1 ~iR&ha,rekette billIllIlfI!U~w md. ILC'aFltM girrnj;! alduk. Gorii.· m..ilJie ~ftUm. Bmwn aT d..";lte hal;Io!Ild'1l llfiD.ail Hfikb 1Zil'ine. fBma.iJ HakkI Pqa &el Pq.awn buhm.dlllgubu zUmre,.. Kel gi1UnIBlY~ .fDliIDId;w ayam lfElllliyetine il:ltiriJI ~;1imD nidi. AllJ~i}b, Mtieef!i O[M'!lk lEnvet' Pqa tao CiLTI"'erd.lit n.a.m~ 1ICI:rli.; blr Dirdeu avi.lmlaH mlf,ldan Mu!ltAf:a Ke:rna.I bat· Ir.qla i:ki ~ hnda hs....q'l] olan em.n.iygt v·e iU· py~ 1!U.t:nftu. Db&I; y~ Ill~rdl. bud'liWln.zih.ll. ".U'relJ ~ ed.m' eVntU. 113)EI Witiil:Jdc tutu.lga~ bq1ll.YIIiIJ 'IlUlil ~ P..". i1 lonlmiIZdR. 'bonan~ 'birinci m-du ?eyQl, gec;eo bsJ. 'Hi 1SOiul; milhtl..~ b!:$.De.i orau klJ O'lfIl!Idan'llkl..anm. yI 'lru:m:mlGltamma ~m. ~ birinan t~rcl.b:l 'lnnl.bkh. o bilyn id&m~ amim~ Bi dnei OrdlLll!iUl nek Hi 'fed III ve cmn:iyBt:ini .milsl;imaJ e= VI!! wilseUih ID t. "UI ... a.rd!. &I m-d11 ll1abll. ziiy.dfl lstambu] lru· ~~~~ RmIl: 1!tM.&nll.jl y;eyll. mlil~1P v.e m,1tMi!dr o!du. ,ebi bu- :fie-1i'di. Rt:Jbu_k:j DW,f.'t ~ ~.ti:mD 1m a... mau.k F.ge'ilAhillerinde 'Ie '!;a.fIr bjJlJm. m~bu oIanlt: ~ pkkll.re havD.ll'Ji:iJde y~!~ mli)1I:i A Vdetimi?"M 'l'BlAt Pa..ea ollil1 m i1.teaddit kolordUilanla:n !Urn. KmBlJ ~e 'II'e d'Oktor mUrekkep bet!lmei OMll! IlniltlaD.- Nazuru ImI.a1J":H fi!flUetluine Iknbbm terclh ~'I:m~'k A1Io.t'Ilr- gfltirn'lekitl kabinN.fj EgYef P:Q!!rim tJI1 FLkea.m u.g,.1J"'Ibl&i dalIll pya ~ eq:ohe slmA..lrt.a. Oldl1· D1lnrlwk gOrlllme.1d.e idi funu W i~ ~en1e de :L!rnAiJ .. Yine im Br!!.ht VeUabt Vlb~ HakJo P~m. Imb.I vesAUil:u~J
t.e\la,t

Kumandannnlg bi mci dUad9,kj yedinci ordudn.n llitifMdn!bin mifadc e-tme.k ialiyen t. mf.. H Hakk.J P~a. Immandanim-

(lyi'l'm.i~i.

lIl&b.rmriyetinin Tal!at Pi.!)8.Il.iR ~ :musu bzeri.ue verd.:gi smJe bw}I.anu~ Qlrituiunu, V(l AiI.&tUrkiim

mi.l:r&al,i;era~

tDuhaf~

S1.2-W dahi), yer.U Ve ~ lhtiyat ~ eftzdanJan ve .'<1m'B& ~ Yabol1Cll lfMIkl:iy Al'lliieTl"Jli: IiII:t.IIJ ariJiI bimiiJ.Ite 18 ~ ~,lbn: tarlbmrie ~u~'t! bclwimdw :)jI{looml::i:de '!!:a)'ltb 312 il i 332 raca&t etmaleri. dald1 doiumJu a·cem..i.. klam ¥e pyri ildim era.t Wim ma1lea.SoUihl: A. CcDo .. lculR ~II
IIllllT,

"uhet:re ~W:w:ia p'ii 22 Mayas 941 ~mbe gil.r:rllcU~r, Ihl gl bi lerin mezldlr gll:ndJ:l b& ' lIlemual ~'1:Ibeye ~, ge1:miytnler hak1cmda. kam:m[ ta.kibatta buhmuJ~ ilin ,ollt-

16 5IWke. t:.ihidir.

Her ~ ~le oJl.U"aB olwn ~ askerlik yap~ ~312 • 332, . dahil ~mi ia1&m ve ga,y~ l'iiliim, 8I'Qt ile muh&dr 1118.. • rak ylU'da gelip de pldif;i ya.ban~1 rnem~liiBkerlik yaP'" tlg.no. mull" ft!BikMl otDnYi!in]'SiJ' w yine memiekel.;iDde i~ fi;lJilbllef~yeti ~de rJ ik ys.pullll" talim, t.erbiye nmk,l5IIdi.

..taI!aG,...

I

mid!! 7'~
~ Itl~

QlJd&!:! TIIIb!Jl. ~

ole.<: .. Jl:lir,

...,.MeId ~
III:'dlli

~

Io!.b.hI
II

sa d#d&
.. ~

fe,.

~~ oil ..~ b;c ~ i<I;bIdI oe:-lIIra lIlyda belli lin ~ 'IICI1IIK Ie ia:ti Y<C ~ I<DlilIln'illf.D okW:ti !lit olaqlt1.!r. ~0k!wJ - menar. GlanlU', barml UDIDIWUi iGn!:tO lil"II :Wi m~" Ibm ~ ~ .aI.Uj ab-caElu .. Ibg Iiiliktu- ~ Ai'!;.... IIktu-. ~ d&b.I ... I'bdii"il'!;t ,"It bi'!.f.lIIll!11 df'diJ711 &rl ~. i!I - 0hrlI ~IlIVIMl d.. l«1:r ... 1a . 'I -,

:au

bqLJ,.~.
IiIlI:n.U;

~.

""ta.m.a.k. III -

Obda ~

i1wYIt ".. kIIbW ~
C'Umhurlydj

~dlJr:
1'4 T!k.iI; II'kmdlf'.l

td;laPIJMpn

bl.l."

8&"

Jerel eJbisel-erm.l. ~. " - V&ktiDdt: ~ ukerlik lUUDUntm desi lDIlmbiac@ OO'... ..Ii/. WIiia ,11lWE!l.F.

J1S 1:H.1 PeJ'fIem.be ,~. 3 - Lti)'llmlec daba ~
..

__ b1J.Ionmalc it

J'i'lltl ",oriruh: ,,,!mill II; Vc dUl:'lll'llu _ ~ ~ tbunu her haDl:j btr ~;,;bl!un(!l iIIbI:if ~
"'

lC!I'm~e npM'D 11r

mu.

iett

IIUmad-

bit

@~

If'l'l'll.k.a ,Pa;i ti

ltI.q.!amiiJ!;:

lkundu ~
~
J:II:,g ~
'II> ~

C~.
[I ~ ~

~
~

Iltidar.;

W_

~

0.11:1\1"_
J)QliIoCI

an ..... <Ii b.b.!IiSi
eo./l'llb
~~~j

oIm.U dIIIiIi ~

.~l:

~,~~-

*
~

M:illltB1tfti]rUI!

.y.b&nii:t
94l.

elM

~ .1n\:I}( ~ lmtinaPh-mda Ve-,. bU ~ I3hsi) ~ a..t etmeb tudllm:uIU! "Ii'~ bounIm t-li:i'b btr m:Ht:J ml,!;vnrM CO'lHkma tklEll~ttr. , - btl 'I"I!'Jli ~ I:>uJ1mmImat 'l:e'Ir-""'U:t; nlll!nill ~clIIlIl:ll'h ~ ~ ~ .b!.bW CIIIalr.t BLum m>t ~ bat!. biLdir.l:r mlialal I!IIIrU km;a ~e.k&'. QrU ~ ~ DI!Nfj;tk

B .- I!t! u.

an..k

prlbr.

*

==========;;:;;;;:~===
~ DMtI-il'.jI'
A.

me

dile

13el1'1ledileceJderil'ld£l'l

top-

!;!~I M:Ylu ~ 'iI!I:bt-~ e?l'II"l:IOlitli~r'h, ~ ~,..:lIb ,MN!Iik: ~ ,bmoootirg_ TIIPDlIJWi:I v~ "m.lIIll!'~n!.1tI ~l 5U.td ~b~ 1;I,.",.lldll;l ta"dlrd~ ~ ~ ~~ Od:IY_E'ill" li'r ~'it'B'djZl. vaI);,,'-IU'tI! ibmI~ dOll-I'U olAk!:!Wa ~ 15. IIldm hi ,,;:Ilkll "l! RfillI hrr taahbiltDaml! ~. II Y1IbindUI ~ baiz ~ akur', obla imb"b abftl!: k.UIII ~irt!:r_ E~ ~e' ~

G

-

0bJr ClAW U~ ~Yi'

~kT

lan.ma g1mi.iIlJla.n 22 Ma.ylEil 1'9-U P~lnbe gihlu BBllt , de. ntifWi
~(l_1}1," 'P;lI m

JIlWI!;:rti: MIMI: ~. )'I!'r: IH. IHklr Ot~
II!lrquflU _~)

.....

91enI~,
~

Ci!!lI>4llilltl"

v:l.1l.1n
~

y~

1iAo!W*r mudliba"",mm
"'I! _~,

iDU*"""' .......

m~@2]NiDdil
~kllU"UIl ~

alm-lmlar

b'll

mak ADb.n
IQ!!I;IJ

1 bil.i.n::l:. vera a8')4la,TiteII

~

dat:rvylll

u.rac.a.atlan.

ile ber1tbc:r

~bem.i • ~~~~~~~~~~~~

..

IIDD~
I(Ii -

~~a:iAiRJIiif.lI

*
..

TATiL IESNASINDA COCUKLARINEZI

ltqt!1Ibr'bL "'. *ui I:nl'QiJ.rhl~ t5mkril~. l!Ifin.a.atlu:m ~ noll ~Iim.e bdar
bIn!Ji ~Dl:lm "'" II:I~ Hudileci'llll ~. Qktihm ~ II!hhI muaym.l ~ litmc:k LCo!ll '_id ~1 ~

~e11 luihlm

PRE I S E S .. ~ II
. . :s- ...... ...~ - .....
• ·,l'Pilifft........
.' •

JROUBfTSlOY Ill.. :

S·ERLITZ

Her !j.Cyi 11.",' k, ~o.. h-ilrmrnJ bir dost gibi a:mlal.mak ..ie kett· ~ini takviye ed{_-t;et: d~Uar 'I:ru.lmalf yegu.ne hel;iI::fim oldu ~ IU:I!n1 bilWl kun"tandarum hma-

S,rlft:ci. ~onJUlll~ Tetyi(;ile:r me,)'anmM

~i$i.

.-

bnJunan

,~ r~

fI
•.

.... 11... ~.~~ p!III.... rdu ... :IIi.. lioiiM' .. iI.H.I ~~" .. H!!lb.D~"""n" u:li. limb· pw_loi, ;od~ 8....... .J"" .. bit
~I!rl 'illp"ilnoiIlO '.~\1M

• ..""'"

.............-q~....... 9 _ ..1MJ ~
• .. B...t!.d101I

50_ 1JI!it'M. 6If iOn • t:I~."",

"..Icj''''I' ~.

,,,-_,...q
q

,IC.._.
.

boB lnI ~ ..

,

r

If'! ~

Hit.

i
Marmara U9S0 bahri' K. Sattaa'ma kOOltsyonundan
T:III'I!'lIln

,BeM1r:t4 RumditU.n l:IId~e 10 - U/l,U J;IlDII!arIIh ~ .mkillC!.~ wmllil.cn ,:.em ..rtu'm2TII kllrllllm!.lliltur. 'i"abmill bedAI. 1171 lIT'" ... e lJili: ~ ll:l .Lino i'J ~. ~ 7..I!lnt. VI!! lUI. JDtiIl M{,.d.i:lrl1U8 ~ ~t:llml', IJlal!r 1'r~/l 1 $Ilb .. iI !.i.1 l' de DaimI ~i!O~ ,aaWIeU:l.I.r- TaliplC'""m ilk ~lIIl nuldll.Il 1If'1111 I.'fIdIrmpl.arilt !hllll!! lfIhtili ~ u..aw. ~ ~~ buhJtln\AJarI. om 111' ~
(!IW)

I Istanbul Belediyesi biDlar. I '-"-----A.ntalya. Ormau f;evirge Miidiirliigiindeo

\lumdlt. 11~rb!l"m il(tw me~ ~D 1'3. - KabIlI ~ R~ !m.r0ll' ~ ... ,l«In ~ ~ Iii'!: IJboUgr.

.tm.I! Drilir

rdm ..k
~~g,

~tahl:Ian ~~

JIIIIi ~

koe-rt..

4U'i.

Ive

n.tl
00 01l t~

~:t!i\~~3.

ch,.1 Bald", .... ;r.o,lye h'nk.a 10.001) ~.OOO
i>.OIliJ

K "P.'I! lSI" II i
1 (I

Ta.b!.t ,~~

kmimtu

J 2.000
.18.000 1 0,0011 IIUJO~! 1j,.11'00
1O,{Itt'j)

~.~~

l'lI:2;e

Fw.J,r1ll .:\nC' ktlb.!;" PlJthttlll Ikro]o il Pu-1l$1I

6 1:1 9 11
'" jj

eD
00 5-0
!Q

'1)Il

• ,ITO

bp,an1!_1I:

31,l,Olltl

Rum

!ro~u
bibs

I!!!!!!~:::;=-===:;~!!!!!
I!!I.

Salea

J1Urmw Pllt:l.ts 1-

DQ:1II~l.i::I ~.1II1l

owdugTtmu

'I'erakJd
mumtul dereceye

~'i

bu ~ide n&MIl.BlII!!i
Il.mSIrUn

gOrm.l.l6t Uk.
ltb.hAd merk~
~1'1

• .-e
IJ-

~ll!

Y\t!t.:u'Lda ro.i.II.I c:.1ulUlnes! 23 ~l,J

V.

001 1l0~OQ 4 U ,!l.IlIl() B 00 .:I.OIlO I 1)0 lIliktM"t ....l:r-:D.!J 10 lu!sn i.~IneIllIl b.tJD,b lad l .oj i CLI.rc.a i:UI,O At 15 d I.llffllttel:l!s's:ull! yu,~ktlr bed.cw r;llru"ul,:
k._;"'l'<.,..UIflw&ui

:12.000 LIl.OOO :il ,oro!)

a
:10

IiII 00 ill flO

n

ou

Yt-IflyfliD.in AJ.aOJ1'3 ~ d&bi.~ m..!ilYUI;n prlIlil1'l!l!:d1ll df'vl~t ormADll!u:IHI bhIlililo!m "l'i:UI:> ~p ifWtl ~!l'\ Ai: tllJ" I!!£l~ ~Jsio;:h! ~ . .uUil" If.5IUI.fl ~ ltihuiln ylrmJ IIiJn m.[idd~tlC' k:.plIlJ zart IJ...<:UU1 :trlUrr'naYIi lomu~1JfbJ!r. 2 - A.rtbrmil ':LV~/p.u'~r:1b.i.JI.c rn~ c:u:ma DmIl. gill ari Det\Q ADr.t~ Orm.:..n M!1dtlrlOlil bl.:lilJil:tnd.a ~. , - B.mcr g:tJ'rl mllTI1tJ]j met:reltitpim IDI.Ibnm1'ru!O ~ .aQI; IronJEtlD' .. MUVakk:Rt ... rrIiJUIlt .fI3h lira C3"I'J; ~ · .. ~ - §;arlll"m~ VI!' ...".du,'o'el.lluune ~ .. !~ Ankarwd.a ~ ~ ~ dOrh.lR.1.l ,,;., Antl!1y.u. OrmIUl !rl."'iblll! Mad~c . .JdriJ_e1:I;i.Iir. (J Tekllr mektu.pl'.-r"tnIQ ~/"HJ lUll: 1-11 Q!lad. lwDiayfll!l n!i3J]~ ve:rllmai l.krnIdlr. "I !.s'kk:1JII!rln T~('''rl't odIo'lll ...... ....,... bIriI1rt.l: bd;i B!JIlaJ. iJftn I'll .. .tie ~I l!oml!;lI'lJnllllui ~atl&n. m oISOfa.

fa:.:W ~

ka.dlu bLrtulIi:lnlJln.. Fabt &.yni ~kI'tn~m bll yd Wi Ila:tamam fo.atir.VetRi'l1 I.hrm ... ml: r:clice ltib<-.ti"ile n illt'll m.CD!leke~ bit do;' hay" 11 Ql w~ pril1dil. C. A. (1)RIID:

bi.E'

upm,ndaU kom~YOO buJMlIl~ :I - Bu ~ lilt ~,. bUh'. '3 - ~ tka~t- v kalanm ~ "l:anllm cd~ evvelLnc ~

,;..--.---..... ----------------... Bwr III:I.lMU'ruI ::150 kurllll lii hmlEll C!<IIlG:J. 0" toe ~ .. '!Hm.N k&oi!!I.~ ~ 11· n •• ldJr. PaPil"hlt1 ek:dltmefi li1l~{94.1 ah ~in(l sui. 1" ~ Tap_DedI:' l:i;~ Ifi:J["aJi~eeek LdoldII~ ~O pY"lh kMI.=.'Im IdGII1 Lv. Q,mviJAl Eabn .1J;t.1 tDmiQDfrundlll ),1Ip..laeaktu-. Ka1'1 lernilllllh "~II W-'" 'Il'!i IM'Lil! Dcndan LbIinI. MUVu.ka1 MttlIMl:Mri.l", bIrlJIdu "@rilL"" l:l;tek:11 ~1""laTIII 1EIbri.koa 'li'tt]l'1l d .. p~d meveut oa1lJUmd&.1l lCll:! mMillIJ;!lmuu beIl:I ~ h 1Il.tb!o iIII.m bb: &LIt belmilmal! !UT~Ifl'" aI~abnlko ~ belli vllkltta kt>ll'!illJ'lMlll. 1&1baP;m_b,f;Iu 't'crmdM~ CHIK) roe-Leri (1148 - am) AlIma-

;

. 1

A YIS 1941

lbARE YEn
N'QrIlUJ:3mJ11'1lI}!l!.

No. S:"

t~~nl,n'

PAZAR!
G,AZETESI

.,.IU;'.'A-~ Tclpal:

¥ENI

SARAJJ .lli,l nh.iII

Her yerde 5 Kuru,

F,ranS8 ve' riy I
I

riJ~1I ill DlPkmld--lTUTt VG'~~lIlRr" mab<!l~, a.2I"ill. ~ilhlUSlO bu pink.ri harp ir~nd,. , III k IBliy:ik lorl' t,~,siri ~1d1lg.ntlfHI I
IMn

s

i
Vichy hukOmstini:n kara1rlna Sid'd t e hueum ediy'orlar
Fransl'Z gaze _ele r;
C 611

IS'
I

m evv I

Jol. Jli

eJ,mbpI!'

d.,s

ignI.

iC!l"!"!I!!lm'1 G-Lrlll

O~

hbilfr{;Ck

.e-

fn'oifz !oazeteleri

l! ,~zlf!"rimiz.i
l.I[.IOI"I&L

~

I

Mustafa K,emai Pasanm Ysldtrtm. Grupu Ordulo.rl. Kumandanligma lagini
=-=-=:;::::::[

Yaz~,~, Cef)at Abbas G~l"er3nU!lntll1l,

Lcmdra. 17 tIL ....) - Lon4nl!m:n. re:smI mllMillerinde bu p.anlu imkJUuy;;ilrtm-. ~Ili ba.bi 'oo'yan i2iClildigme giim AJ Suriye bugUn 'ru:rki)fe 1dn lOG .man ~11Y'1IJ1D. Viclty b lIk'itm-e] ft ~oe ehcmmtyeU ~&iT. 00lui0· ti ~Uld~ b.b~l ed~Mi I!im.aJ!.tadJl'. B uglinkti IllIwJ ~!le.en~ SU]"lye li:lidiiielen..mn ,a,1 , n:itiD Suriyeye T\irk JI'lUiJ.100.t· .d.lg.., dw:m,t !lB.~1 vlloZiyet iitiEU, ba.lummd.m imfe- eUitl :i&- ~ hlr;;brr ~ v !"ID(!m~ - .. . ti:EGI V' lhll.yaU 1I:tJ1Bct 'ilMrintMir_ Ihtiyar w- Yorgwl nlan de ,8IIJUh lIlT tt.iil ~Ulmf eIJI!ek M~ SOD giIlnJerde m.ihv '8 ' 1 'I l!.'kriz. devleUm t.al"3hnd1llli miltemodi... .. F"r;L1l1>17Jar dahlll OamaDil im- ye:nliu)'ika. IDM!.I.:; 1c3kb1h tee• pratorlugu devrln-de. Sw-Q'eyelim ~1l1mekle bera.ber' Vk-by EB'ki Baivekil Hiikmet I~ ri'ill dikot4lerdi, Bumaun hiiltllmelinin 1Ild!j1 vulyetilll SOlayman Moskova lJ:endileri il!.lD w~b,e;l IJir la.\Wi.p edilmedigl, ,gW.mimemek,eilC;isi cduyor' mlleteml"ke addcdiyor]JU" ve o- tedir, M.ih ... de't'~~t1mil1II:b9. ·u MoPova, 17 (!I.,a.) - Oft: 11& g1Sre b&ZL1'1tkta IlmIl1ull]I'O:rhM te.8.lTUnln'OO hiru:n:i aafl:La. TIIlIIiI!I 1I.}m.nw, Sov,)'et lbIillkfune· ludl" Umwnll blll"p bit Hktea I1'C iWlldo.ki lllu\I'Ii.Uaklyet:Jeri.ntl@fi ~ ,!Io:!!'l!J "JIlt .. I "lit",,, 5 did Omnanil imparntorh.lgu jl'llul- ~ ~SQI'III gyil! ~ .[Hun S de) dLk1"1ln 801U"i., Frn.nsuJ:iliI" Su-ri- ---..:.;:,,:,::..::_ yeyi r3ogn.&n ~yi. Mr mile tmI.Iek" ilan «temediler. CUnkH BUlb mualledeJlll.D.1ele.-i ihleri9.d'e V'il 11 pre9aipierinin lUa.ktu uzaga da (lIsa bi!'" ~ri kalmUJb Galip eIil}ilUYlil.list d vlet1 t bi r ..bllei .je{ iy!'" i(!ilIt ri£il~r "manda, ;,eklini i1eri a:kI:rdillt·J.. Su:rl~ i.flti'klile Dam" md tm 'u!k,e OOlikk"i Gllundll. Fllka.L Lamr..mell. olgun 'bir hale .-.

dan mu.daf~ cdiline5.ti!ldW ;-&rabd boll W:'afs. b~BII. bile mesebmln I2:l!I~YctiDe; gh b.

~ Su.riY4i 'ih:eriI!de manda blil~kt bJnuL.~ milt&len'Wlda bolt nuyorlu", Bmw. AlJn:p $A. red ~'(hyut we ib::LZI miMller gosterl'>' r Dogrudan ~JI'I!i f"rn.nsasa taa.U'Cik eden biT meieni.n dcrha.l Berlin tarafm~

I

-

.......11ag1lu ~cc.i

~ngtu

V'e

ap

lJeri'Y"I"lar
y,eniden Alm,sn
gel'di

lIE~e lrIlU'l!kd.i; ve get: kae At&tii.rkijg h.il.!'j[mh ve sU· tallTl; Tn.lit Pq;atun biro ~. 1& 'l"UfIln.!k i i'ltedigiiki kUI} vwyetine diiJmooi Iv" (g~ ~ "
&diUIt ~ de)

bu:i~t" :b

klLnetli

"e dTlrk,atli

!I'

Suriyeye

tayyareiBri

"r: rata k

. slyasl m a-hkulll!m~la· r ff e··' d"ld.

tazyiki devarn ediyor
Sollum
LoMra,.

In'glllz

Amerikahlar Dakar'. i,gal fikrindeler
r~kada. heyecanla tetsir

evam e iyo
Merzif'ondan v'e Corumdan ge~en Bayrak yar.n Ankaraya varacak
ltllrf1,IJmml" ~ llUU ~ RJDboJtl:nii til.- I ayni ~UmU&! tar. ,!PY,1U'lba.ynI!k viliyet bududunAt:I1!l:le:r dunnELk!>~D AJe"l1I:, da. ,II&&Jt IUW .. ilIJenwriID,le _i!'tik&lllctin· lim. allll.lbktBn l!anrn Belva r , R'W. Elbiz kBylui devnm uclJ; c;a.yuju. lI~ I!;;llylerl Iba) • Ii 5tlyirlerine [&.on ... Wl'fill S, .i.lllI .. 2' Dr) k1m.n. ~ ~leri
M:1!ni('OIl,

ayrak

0•
1

Sul!'iye meselesi Arne, .. edili~()r

mmtakasmda

r

500 Alman esir afmd.
17 tu.a.) - Oauter ~ &gn?:!Jdigt:n go.l"l", LW y.il.da. .In,gilii ku ..'Ve'l.leri iii Ii.UiIIZt.Id
mild::lf,lIa

TobnrJ!!

:!1n:Yb~iI~r ;:~:~
,olfl1"3.k vetildi ~

B d" biIf' yl,I,,· l u gun ,un ..an . evv1e bu s ... ~~;;I general ( Giraud) esir dii~mii,tii
bu-

!radar i1erletmiljleMir. . Ha.be~jstand.'a, In;giliz Int'za.Ja.. n Negclli'n.in ClIkDometre ka. dar imH.I.inde' ,bulun8n Adola'ya VD,IDIl'lbm:hr. Burada dlb.jmA,D kuvvlJtlennden ~ 80liBbr bulmntlarWr.

D'Illlt,C1.b:RlU.

~ ~ ~ Vli. 'I inguUI mu!lmb.iri y[J,£JygI": hh\Orerim, I!;".1l'P ylU't~1 'le-hdi.d edell I1lillllanru aki.m bi-

Londra, 17 1!I,8,} 'Ring Standar-t ~i't'l

n

(&-L]

-

~

IIln~

M('f'2ifuruL

rull

Olmlll)

lie

rakbl"DlWt
'II: htikflmeti

'fila bui~j1l:
W:-i.flndllA

Ame:rilbetkilf

no

ta.nit.Q

La! 1

I.. '

~
'I'

Lon&-a. U

de AIm.,w:'

. II iillAPf~ buJ ru:thaiftac

(il-.IL.) -

n!.1 ~

hlltdtt'la.lc: U:iB MllleU",!" CeD\jycIi ItarJ.fmdan F'mllDYa. vt:dia

ilia Nm",tICI C(:·m.Yi!'titanimdan, v0"iJmi~ bale ve sallLn iyet berin uk 'b;'l[j' tKaam:afi:h Fra:nslll ytik8ei' • f' m'uv, ' Ih I. In. J YC -I lI!.IIDanda heyeti tdfL.ketiJ1 till dlc hiikilin WriiYQrdu, §limui FIr Mi~.etler C>i...'fnLydinden ml.i IJmllk .'~n t$rli:Jirle:r aJmaJI:~CD., Mmetlu Cpmiyetine ta 'tie di;~ oni.ula.rda.n t.tI.U Iruiv

YIS

Vl!

:melt i~ bi.ndigi iaY)are de 111edilir8e y6kibl 00 0101'. Bu rnllddet j~md bit t.ek togi1iz av u'yjlucsi !c:!IoyboLmlli}. I)1!Itm da piJotu Jntrtutmu!f!:ur, ~ bo.rtd Imkkmd!a II.jarunJU,J;jJ, diplom.at:l.k
~n~1WI UD 1&I'~1!dI 'V~~ m:ll.biy~tteJlr,

lngili2 65 itltyyve kaybclrn:i"jlerdir, BUJ mikt.arQ, B~'in In,;iltB>Iltyf.l ge.l;.

bgille:roe nz.erinde _hill m at;1k'I9nJllda

I~-

I

ooihnekt.e olan ledbi rler UUliIld& DMa,rilm Irl, ~irilmellil \'6 Fra.n8lZ Guyane ile Marimique-, A.] II.B ine I'ni.I:d ol~ i('ilt ~"'i ~ Fn.nS&VII her ti:irllii l~ a.eVl!:l)'B,l"U'CID! n!dJmBIII ..-ardI r, IJbrti'i.il: A.tri ~ by& rideo ~ gr_mvuinfu tovU(i ,,~Amc.nkada ibulmfLMJ 75 milyon Ingihz UJ'W!l Ioymetind li'ranfl]z &.Ia'GI....~ to • tullmw. da. muhle.m!:ldi:r. ~ nhlf\.!l ·7"" Ii ,.nt-Un I._*L_

m

BSlik,ta, Altag', Altlnordu
J,a /stan/Julsporu
yen,J:

~U: Olrm bir =da~ h.ak..kmJ ons. iade etIlll'l!il 1i§.ZJlIJI :§elir. 1~!Illnhukllkl}t1~t' mari[etilr! ya_

'e!::l~_

but nf'rhMgl bi:r hukllll mab.tcm!t Lfloe naLlOOiUnesi Ihlm I 'Idl l:Iumlan baJ;lka ill.-lil bir arnr ... ilmesine uokin 01e 1WI..7.d.t. BaiLin, Japonyarun man-

kaJmamJ!} QlduiUi bed..i.W kti, BIt (lNU d~anl!B wyW a.l:W1do. U~evelandl; ~uu ta.Illiye ,et mi ti. BiDaenaleya bu orownm, ~ :l!lltnil kaJan yer1erltiraz Be:l1;i.ka:J_jlarm 601 k-Madmda iJri MLmt>mesl[U JTlI~ cli)'t' gOete- I'u-U. bt.r.t.ktJktwl Jrollrn, cep.he~ ~J11'1n ,Su";ye DlIiB- ~ ljelrime:t!li kn.nr~tmldt,. ClUinl lUubilf~.ay.a haJdan alQ,~ to~ ~ ~ eotuu i.ddiia filiYQI·. B!.zDi.'lt:U.n CiIIk bui y,edi!lci O'M'U..:nun ~lumiUlbl!. mltilaki'iooa:l'l bligtinJtil ~rait ~. '~e:oal Wrere.) ~. d~ ~iDde y~ Vil ma:namz bullledeaedrt:i, HI.! ol'dUl'luJ] \lmf J 'OnLZ, CUnIrU bu kadar m litlLu,; , I Gnll .,.)' r. ~ I-Utun ~ d;: I r harp cereya.n edt:rken me&ell haBe yoktllr ki m:r.la imyl l'l tU.ll!i:Wt: \! ~kn bM.Ju,ettiril n m'l.lB.bedflllcri . ij:fal I IDIndmtl.etkik oetmege ve ndJ\Ie b1l112' ile etch! ooilen muvlLfa,.. Cl!1 !ldIlrmege. ~~ yoJltur. b.t V'e imzal~l"ln IdikmLl 01 UJ]. EBa.sen, llerhaJtg:i hir 9C2IIebi FomperyaJizm l:u~ 1111 ljiid~letin ~,Iip tc Swiy~ .l.II Vedetl'e aJeyhimieyiz.. DlIl'IYlm!I.Q 711 bLl ruJ.lil. ile il}g.w. aJ'wIdll tulb~Ll fc.lil-.M:eUe:ril'ldr2:.rl pe.k IiQ main l1akJ~J .olanlaz. Surij'~e biir Arap IDi.!leU Vgfru 'll'tl Sun- ~uudml ,empuyiJ imt RkoLbetlbIilanli.a. y.e bu Ar .... mil.lif:tin~ VIi.~~d1j'. riWJl. 9iJ.eiJ·1JJj oldlJfgllo p ,M1Het..lerin rwt y~lyHblbxi ~ Surly<:ll.[~r de FT'liil!lt~lar l::lbl. 'bl!giEw r gdbl, !bill'll I. , lIlerllili.r:tgi lilTi i<;i.n her ~t,;;ydcl1 pV'II'el Gll " bir 1:JI1mcl.. rgibl, valanll1ond,a., pery:l1i.1.ntill'l IWIrU kn.lf.InmJlB1lDo.. hUr v rull.lltakiJ yu,.amaik: ve bir dahs illoganuYH.call Bw-elle Dlilhlt'ed,ilm(::sin II ?,,!.m'l oldugukeqc;li k'rj!ntlil rmil idan elm·" JHl_~dtjna 111J[.IiktirllM'. ltu halun [II imnn etmi, 'buh.muyorw:. BU
gWano i!'Dindl!J!l yaJnlz ' Ul.'Vd &loml~ur, BlI KuV\Iel ezildlgi 1Ji3_g lur~yeIU~r vatarLla.filUl a.a.hip 0JurJar. Mtilltf:vH lDir (i(!'fll!l-t;., i:Bt6 FnImIo, ol"UJil J frter ~k'&, b ir

"'fl'tir;!r alQraJ~ harp meydan:ma. &ell J.ietm~k tE idi. Mesel_' yediooi OrnU[lUD 80]hU1~ IU"bk ylipaeak bDir iii

Lond..ra, 11

m 1oi.tn:lmJ:u.r ((I...[l,.) -

Reuter ~

Krall na mlktubu
Ha:rty&,]1
\l!Ilwti~: IlLL) ,i,I

oosevelt'in Yunan
AIaerib.
~II&

Eg,e a,J;aaftJi-

)'¥-1)'01":

.,'

dUab.ndll

Gcnual

Solwn had. Y, Ifade --e1.. Wavel !:Stene kuvvetb
IIv'._!__!Uhln -4! d.l

cesaret.

.Birl~

f50nll

RES
,..._ ~ 1II~1ni ~

I~'

==H ARP==

m. ~ \Pel -13 pmymta tayyare u!..e BaDlY .ye. ~ 'i'1 Yu[],ll,D krn.h ta ~daJi kalbuJ edilmlljtir. Y'~J J~~ Itoose • velt. KraJo. ~imhur Roose'II'~l't.bn 12 niBa:n 1941 tBIribti I,~ ~Ld8Jd ~,tubwiJ.u .t..WU et -

il!lrun bUyilk

~ba!Jl.r.

drlkol:

ml,w-:

TEBLlcL'ERI ...-. ,
'

if(lln1:zl

,

m~vLi bll" dev]cl IDralil· b!l-, kfim SU!Ti'l(:." 'n~.,bu il'll"lliYl oil" Cem,IYL-ti }. HV!UTJ I'IiIflondakl 8l~
b.nd3

i "bat

il ,F;r9'l.nl;lllnll'}

,SuMyede

.tvrnps,

OOv~ati OlilUr.I, ,fi.IH!ak yu.llU'1ltunlm gliljp leslTim ~bild.ltl mi.Mdct~e bti6ka memleketlorde kfLJatfLI.il!', tirtilU i~jD 1iIa.Jc. YQktur '11'1" bu !:mUm

"i~-

iIl~z bLI nfL7Ar'i mUIi&hlLzfllarrlnn :met tl Imkil.n yokll'l['. Bar;t~ \r,e &hlfi.kl ldprLlc mcrbuUvdi.1 lAnllllfiU!l.HlnA em bmkfut j'oktnr, >lJMu~'Umd.z nd~rd 'tzi hRYII.Iu.1! ~i,..den ileri ~lmiy.o -- SIll')'~ l/IU lelJlller iJl\ fln>fltta 'tare] ve Pd'iinde ko'l.rno.ga. "vkoJrl Pf'k nil! mLlk!.j.tlrll>~!Imn Ttlrk v adefedlli ~I .. ZOrhl gelm~8J'diE. lmdar ~:!Ierimu:i. k 'rrL;rITnal1lll~ 1 IlIRU'!. mu],addf'mb l".crin e hilWJila ~lka.nlu--l!lJ:r. tJ r. Ell1llt·Q'!l.! iet 1'1".Cd!tllin. d, I ltJiI-llA::\ 'lYIJgUll ki.i harp u'i ndc ('ok hllrmet ve l<?1TI11'1 ,fl(llll'Jwm ~ r 1:!'IJ' inaan, hllr' btr vi('t~1I![i Ii ~1}vtIk bal" tell ~'I'i otdillJgLlntl [J,fIJ .wn gehm hll.yati mellfWlUl2'ri ~ljIka tilrIU d1.}'}iJllom1~ E'rnper. ~'(lIIlY'l till 5.1 ri y",dr- CUf'')o'an ,._ I yahlll d evJ III tJ~rin 1( e.I'IW [: f.I \1'6 '\'arr:lLr Bu1.iln oiliny.n, n.1:m.nu dc-.I d1'1'1 \I,ll ool"h)l~p1! nlnfl 'i''Clmyle ~I~m~i!~, Y[!J'Il bj:r lkb..ud! 'Io'Q' tCfavl1z.1er-ilili ma:mr fi:&:tum!lllk, cfl1'Jotlrim i?;1 inTI if,! bllil.mtl yofdn Ill'd a\lrebill:'cI'Kl~rl ''1lll- beynelro1 ile1. :-li!t·;u;.cl d~I1'.!tni 'kufllJ'.. ;!lIIJ arlJdkEl.OO Cit ~f)l'rv:J~ p" rulmCLJ.b 1'1 , em~ry!}.1if!t dL;\lJr.l kliku dhlve!" kaidl"ll"r.i, mnahe11"'mm Iy .. h ., 11 ~7. 01 1'1 ~l'fhn. I~[> writ! cBenn rie'k I ,j'<': rleri tt.I"'~t't.. delu 'lie mll]l::av('I!'II!~- aha V@ iId.u.l(!t b<alummUall hi ... 'bIT !by. I mt'!et'i bkp rJlunama?, cmOK" llll rli I , 311 "'''Ii'll. ki. ~Ifl"ltln led-I mi.zt )'&1110. blfakll/OI"'IU. <.lsi dll"'\'1 U • .-inill r,llcbL· Jill ismeti hillz ola.mwl'.t.n. O..'rmiUetin' [I( ;rio IIdd Yr~ :bl1nriy~t VB IBlild!line tec.Q,v'I lll'", tem ..klir,lJllh:'n Yl' Om! riM BID

ma.ylZ. Yulnl'Z-, m1!Ipe:ryaliun !li~ti. nin WI iY.... i~lD bngiJokU ~ rn· iii lUn mW!n.id ublla,!Jg-m I K'OI"IiH....

,r:i~

bi~'e', lIi<raftu

obi...

Birim

Surivey

allik

ml:':

"R.I"

MuhnnpleJ'~n
ralan ncla.
tl.!I!tIMI

Avnlfj-.I\ ka.KiI,!H lIi1'1ce1 117'1]rlar,

Lollar, U lUI ..)' - to 'lliI, hUkl1meLi Ui.n1hndan Millrilw.. glJ"l g:r12l :HHl lOime.sl ~ l!.IbM,t ve NiBllIl g,yllll'l lCinde MI~e Si.:yriae.fo...Ln i~i.1J te.hliJ~el~ QIanJI: Uti fI Il'tlir '1'1 m~utalaJ.]!in 111 I;m.dlol. dlillH :;llm~ii ~d.aki !InlflilAlJI:a'Iar da ilbe 'l2dilmil\iltir. Res El I KamLiw;_lI.!D itHul.ren 201 Undl der-coo ietJ'kam tigdc 'i.e TUli'kiye e I; ldOilj'!I 'bUI',llwmn ISO inei den~Cf'nill J mil m~Il1l'SLn, butullaJlI ml [1liiI'i lIl!r l"Iokto ' dan -Tllrkiye k 'rrunllar~ hY;,C; film 11: k.l1'.er~" !tel; ,tile lm.tlm (·(!'·r ..Ii"flh~i mln'tn"ir.t'l.. all mmtakmnrdllD u.~IlP.. Mkl'r~ mB.1(;UTI1M in II~ mll5IU1.d~ olmwn ~po. I '~I...'e~11:lo'.u.pl1rlu.J', m.a.n'I..., klllll(!aklilri t~L"1 i k rt.Icil ll:CIli tll1€"rl n:~e.'-l Ltl III [lcaldll<rdu'.

Akd 8D'izd!el ,'eli 'Iehli eU Imlntaka1lar
I

[F'IKRAJ~

Y,ala~l: Aka 'G'undiiz =
AJd
1l1'i1

Yardllml Sev,erlik K:anUn~a;tfnlma[;ldlF

.Bu kurum hskK1nr1l benim !!ill' fl!t. til'!. \'lI.r ki. i~ri\'e samiml !1D.~bl"{lcag,ll1!. !j!kiphe tmi"onIl"i.I. D.ilY~ll."Um ki, hll lmr'll.m biT li!al'lUD mll.hiycti alSIJ]. Ve.,. ni Lu kUfUffiY.11 VE.l.il"elill i BEi· yLl'k Milll'l HecJifiloden gf-t:1.!D blr k:;.;n:1!I111. ~)'JILiIl ct:lln Vii; nlf'rku"l! Il:C ~fJh: bit: mi1k~ni4.!-

Bilytlk 'ke.!hli 'lie time.k D-U Ib",k bllli Ru.,)'aD lntin!l'yU Wdta e1..tn"k Inil!i vazif"dir"

y~t "'c:r~i..n, Me • 'l:-r ~u Yfii1tu'I 1:'.\'1 Il,ecek,l.. ~nl1 IIrndn.r klzrn. - Vlldo. Vill ri
giil'lde veYIi haf13.da i\JU kWiV' li.a:ll 1;<11h;!lM"i .l\f.\T1'1ll::lu

b.ay;mlc.rlnlJ1 kurll1ukln.rl I }'il.nh.msc\relll'l 1cu.nJItlU) btmU:r. bi'rklle; Gfnelild 1r. BnyuJIl ~l1t'flO donn. ilk gUnlin01..,111:1..,1"1 Dutili'! {_hltlml. ~efkilt
VIl'

hlil'J'l"Let.inl b1.l

kMII'Il..!!!'L1

ven. ...

ba,)/llol r ~lJ mild!'lei ~ll jli]~'l'fle; Ibil' r(l ·~.11:11;l11lf. i"ki ':COCl.lklu1f1.-1" btl L!i!iI'n:lt' ~aJ1!)&t'M ,,',, HI I r ve~i I"e,.. Bn Imcm ,M-

\ud itJrler. ('ocuk5u~

mu ~

I

I

16.-1

ka:rliil:J..rdo. lain p t AInko. \Ie APlYn. bol ~lc.r1l'l~ Intilml ,eW. A vrullO! ylJ l'1inlt-dWlIlIla h6.klm, btlvllk ve- myl'.dfcr ,..nLIL ile bu Rndli.., lIclld bu JIll@.rLi.a I!lurad.l kJU~ula.r

"if'"

ma,l'I1~ lmldll'1l1lzllglnl NLlrv~. rh.l~ ~IUl V0 l' lltm.ni.l!tlll1loki Ii r.l(O!lcm~ler islnt elJni"llr. HlI.\lLl hfit"II'I",..-i de, liIlr 1Ai'.!I." I

fin kllhir bl.1'

~"l"nllil~ d~1) Mcmelt'i,ill g(ll'".('. 'r1lLkTn. !:ill' 1I!111'11':1ffaklye 'l"cmlfi (:demeil.

I

I'll"",,

"'1'. " ~".t"n

~

J'J

I
t

I

.=------~-----~ lktlsal Vekili Hiisnu f;a/ll,r' ~,e,hrimizd'e
Ilttitiil.d
;;;Ililfl·lfl..l $'h.-lmiv.

VckiU
c.foi:i'iflf'l" •.!!ic

EHinllu COOIl",
A:nkri'l",.WIUl,

~lml~!.IL',

Vd.ul, n.l'tmi:r.,do kllkJli'I mUlrl.t :Zfi'l"fmrill \f.,'klilctc- bai':lt i~lr"r l1';l'l"in:rl Vol' irlil~ t....... t.l.lt'l
ml'v~lm . I!tl'lum.d!1 blllllnOLIlMlr.

Lut'lllD({]lU"(]el

rclr IUm:<11:'IN'iI'lCl 1I1111'I!'Itlr, P.u kamal'l "'1'~lilel'll[Ji B.IJi"fihI.Y" Nn.yr.m ~I Ank.ll.ra olllJl Ibn 1i1Jclfln, ,l~lrtOl'd:lI:r, lql'I"~lmun te<.:'" rum: llu ~iLrl g..l19tycrLl2 liei. 'ulk' I;()n'~!~ iiy.. ·crl·j(j 1'1 mi.l~ I' 'nJ, 'l~t'lBI h,,;w t I,.,if. <J Imyn n , bir h }'t't 11'III17U]JYl\b1. III Ii, ,·lRy<I....;Hl bil' 'lI'tifir haHnIi ,,! ...HUmU[l I \'az.ireiui (J klld ' (hi b 1 I.d;: snrill. Turk J afllf1lnrl ~'cr veer, ;:i.I.n lh,' ~lJh Vtl I"'C:iitlidi'r lr.i, bunuo 'Ln' '·Ie [,ir kanunl gUn hll~' i1·'or. }{r,J"1I.1SIl "r, Ire 1!' 'If''IItll] nllJr !lL~f:Yf't t,'min cddlihr, Go.. dindl'l'I, .. hll'TI dnl'1;1 !";L .hunru r.h!m IlIl.;E'lu"ti, kfl~u.mun tJlJi)'llflmlC.l ".f,.I,!~1yoj'1 r 1,\ LlllrLme~n YLU.lr~('nJ~ il}JcN C~rVH: ~I"('II..' h'lll.dl,'jC'-ruuJp., In1 h.Lpla. I.JH,.. i~ ,drneli" Hrrkt'il gert'II ol'd,1ya t'lI.f]'lyc L Iprjl'ld(', 1'~'i1tli !,~·~rt..:~i i/ij LUlhblBt ed g~rek ~';:1It11!l'~ \'C" ~,r..li1.l1tR mnh11~':l~'; blflEinL mllk@lI 'fiy~H ~ trill' 01 n L'C~1J~~t II "l I J('rlnrl" In'mah. Di:'l1 'Inmun flaho. rnti • l'npill.':j;r1'I' ,I:,b'lllll'l ,''-' ",,"0 m"I t'. kf'mme! ~Ii.locegmi GAD1YO. G' yt!:m. u lin f ,roLft, 111 I" tl T 1, r,..' ':1 ,]Ll.. '1'R:l"t!l"l'. __.. -:-

!1J.:.f_biliy!!!!1'

D1UYllfll?

:;:~~;;::::;;:::;====:-..!~=-::.:==

BIR,

GAZETECI
~ .l.l. ya.!. 5'
_
~m! •. pbu'l\ ol'l'e

v ..
I
":''IiI

55_ Uyk,oda gt:ZI]Je llnu.1:nl.l~ ~ lup olmwgm. ti:sbll:. edcinldm
mJ.?_ ~ As.1a
bCyL$
IDUt.

DlS4

ar ,s.n.n all 'eti
Iii! •

hir ~

E. t'yn~!_ 0 ~il beDim t:~ I;Ik It1:j'murli aka~U!ld8 CAlIDe a.l"UDI dab iOOk~ r,pkf1fl"U!& ~.d. _ Ha.ytr [IU '-&yu'!.. - Emio mi~m? _ }JJab AJlI!Jl!... G&libtli plJllIi dimatuu-n 1I'l4.D.1.Il.I Yf' pUI ha.l'Ul:lIlC 1IIlerl!:e.ti eri De'IiI!.d tuJI j.. yetc ~a.maddpJ!. !5ui1l ClIJJ-. be lit! 0 giln. tie ~ ~ 1IiO~ ve has . :l.D.eye nMloIundu,p DoD nnca.k bir gUn 5Qllnl haberl aidl !. CWibc. de (I ~iiI ~k:t;t.
dOgT-U h8.1rta.hlDey~ •~ Jji.WJe.n:e~}"& Ci,nI 1;1"b !... ~ oI$lkmB.dl. diyol"'l.lJ;! ... Biz, _~ .nin merdj"wlt,mje:za dU:}tiilg;.m!1 Ha,ytr!.,

~

Yolo!:

"*~

V'.'" JJ U ... - , ,aZlrana k a dar b d &Ill. !lun!,a:r ne olduJar ncaa ,mum mu, u.. 7' H" autun k'a f"] eI ~,beni ge~le hl; &eldillCl:'re bir lakdir ler 'hareket etmis 0 acaklar DU.. _r.. guD_ der dl _ Vu.lahi bjlmiym-IiJDI., Sir telgra .. n 'I
Mlllie1lcl:t! rdeel'lw!.
11'1£1 NDi:'1...

Oimi

1uJ.'I"1JirI

lu,.. e-

-------

a 01 yaen ec ek kafi eler ----~~-!D~------ifl...

Mmt1.ka.
ev-Inrdc

lktis:ul

~[)r:}.p

rl
~lklanDID

maJdnelen kw1.roht ll;lJ.I'ItJr. Bu lnmt1'VLlerLfJ b ye l, eV'l~,
dekl ~I]rap m:l.kiMltII"lne l!mn

Y

r

m[ldUrl'4,"'U.
altl

ye

VI

ulw:a

maskelel'ioi ~Ikaracakla ..
~ehrim.i:i:d~ m.ottirlll. uaki1 .... HIlA ~nIn apkl.anIU JlJaII e Iui;r lMWJ!!I ~1~a51 h&kl(JJjaaki tatn.w:I dLlJl;l Vi.L:iYLoU! t.ebbi; &1 llil.Ult\Jr. "futbtkatm eu 8It..bahtow 1t1bil..£l:tIJ ~Ll1a.COLkbr, Anc::Ik IIj.l.kJ 1':1 !1.l.ll.'ike!eme tP.rt:i ,hILI k;i,.l\hra.c.a.k (lw.n m.QWrlu D&kH \'&saMlln, hl.lkumetin BI.I i.!.zeri ne Lt}L k Ian tI er Jl.a.~ mas-

iplikl.t'r1.n t nLUt.HI ln~ btl" aksali::1Ii m.evda.n btrakUl.l.· maktlJ". H~!im. latanbulda fI)V • le.1"de I;;Dmp yap D m.J.k..i.n1'!.a. dedl 000 olari&lc te!lbrl ettilmlltt1r. KOI1't..rnJ. IJ.eticoeainde bu m~ ,kiJ;!!!~re pl.J.k.a. ve 1r·'J. nUfilJlr.

_ PeId., B:i.btuor- nl! oldu~" Uyanm au!. A.lLnu:am ~ire oturdufu iskemledoo liya,p. ,k iLkll. Hiddet.le:

§lID1 adlmIlW' I;!eJ!I llyurken gel _ 1l),U;tler, ~yB:1"et et:mJ.tIU ... fa kat Inml«, taru~lIYDl"!Hii!.

Vali

Ye

8e.Id'ilye

~

DokR F1;bhri
gOD-

I

kll.1ar UmL.Wl Mndurii KJper'e ~Yui.L.k.i ~

tor t.i..itiJ Klrdar. Ankanlda

Va-

hcadl vz.uLan lie J.9tanblJlI.l terket mid-! il'11.IY uw dena yglu. fI
&YU.ll.'lnJi!1
«

ver-lp de

Dlla )'lllthlll.lIr.

~

lJ'tl kH.uM
VI!

EdJrDl1

glen Klrkla.reli

Bu ~iimaiard:a.,

Te' 1I'dag. vila)'eLl~ri

n.

dc.tttt.i.e iH': '·Uml.l.1:l.
hrnYL ~ b.i..linde ~ v'
lIW.(,rila .~

m mJI.!Kli2t d4Aillr.ld..:

JI:..UdLltIiijhl.nU~ I;w- (J1.tlY'JIl

-

ga

Diye homu,roa.mw. OlD! Fakiit, I:h.d. Be" g.iruYOi'
-

Coil nnl.k~~ .•
mlLlsu.D!.

.... : ~ w

hu;- mebJ.ag

progmnl ~ w.d.Ll li.ludeler i.ttw:) ~onJ'

b.Lf'

H~yll.l'"!

81l1"1ildayun!.

atu~
Rem.

.. ~Idi!

_ dum!.
ytmJ.

-

Nl~in kalktw. '!. H.ilji!. 01.UfUlaktaD

yanIJ

-

b 'rap Ih)o'lt. e~PlJH IHI,s1J.6.lL1ldti aart ctlL';_ ~''''3S-' 11 ve plilnh lIl~Yl Iouyllk bll' lDr;!mllwuyel. .'0 takd.rM! U!Jup

owru.o.rl

d] Y knt2, dc;:uilryolu ile n.&kliyat yapdmakUi.dtr. Demiryalu il.e I'lItk.Lyat.a, bawn cluJ"", fli.:1..ln ngocl eLUwmilphedc edil.!lJ:tiijt.ir. BUlIdn.a dolaYi. ;_L lakl!dvlaell.,l;.rQlI yoW mililiynllil" h.tlZlrana kacl r vapdma.s! kalOU'~U'1

na.k.iUen

bitmlJ}l1r.

beY[1,.CkIHlatl

oldugu

lerinkl 4, bim kadar ,gtirw.mlllJ1:,iir. Dlg~l" vili-

kOlW.C.-'lkbr, 1p.I1.I!: ~'XIab bu ~J.tlum~n iJe Y' pil eaktir, ~imd.i)'e' kadar u aurctJQ ~KI ~ol'"D.p~lya ipti «lni !lma: 11".

Aynt:.JI. liO~·
~rI;UI.IIl!l.§t1r,

~~tlr, IHLan buldaJ] gl d~k.leI1l! ~t tren yul yy~~ Ill~li ",ltt PTO.g1'iiIii'U inti.t.am.la tatbik

lst~,

tcltr.u'

ol ura

-

-

Call. mi?..

&S\b'ln

fuJ.

E1bet. c.."1.H'bI ,YJ. ~..

lcon~mA!.. Dim::t!tn w 14 gUn lIyklld8n gll.:y.d.

yor,;undW"!. FaJ".h kOll~ seci ('r.k Y"'T'V! .. illm!. ~ deI" dinleDmi ~t" C>t.lJ..h hi.
:;;ccli.,.orum!. Dil"la;~l1flri."11 han ruJ" d men.klar m:;mAkt& lLdeta !." Cal!be belli c:'I ktJ bm ~D.

_ Ow, ab.II' b:z;bm I.. Oh! RaI!.L Be)', seni le!WU, eduim i di.ma.<.~ sanki i~i ~ruLIj, hJ:lj va lie dohr.w, gibl bllr hell d ~ L Sank.i dimaCmt1 mU!;lI tl.ooe tuLan h.uI. bilg;lB' birJc.n bl rI!! lu,ybolm~l~ pbi boo 1mbru~
J'1W"lerup Dl.l!... liIlID,Ja:rLa b.emCli dol d1JUll1,.!iJl: ihtiy<lCllll. . 'yo('WD!,. Kr·no.iv1i bitP1e3 tIlkenme:. me»; ull f" ir;inde tinh ibi . I. urum.. ~t.e yalnl.l. 'budBll
t;u~: Ilii~UIl~
.. !IS

Bu m,eyn.qd tI. btuJ.buJumur..da V3klid~ M~ hp<Uia. ~~ J;tapuJ.n 5u l')!1u. 10 a.uiltcl l'il'$lhp"~ ~b ~~l ~l.en p n dr'.!'! 'Ihya, La.!a.i "'C lh.hmuli'1~ ea.rn 1l~.rin.m

el.me'kl,.eyDD-

killli

I.iLIlIJ.r liLrmi
~ ~

icr.&

fldilm!::ktedtr. BundaD bta,p., Tr--dkywhn Ana.d.{jlu~'a g ~Iwek ol;tnlann :o.a.killenne. ail pn l,g;r.1Td da M.Anm.&k ' Dun. IOu ma.k = 8lI.U3. 0 .... ",1« DemirynUa:n l:Jirin '!:I 1,It:tme mtidur llig li.n.de ild i~li-

ha-I

yetI rtI D gelecek clan mnlum t; till. tamamlandiktan sonm Tr It .1'OleularlDJ:r.a nakll PI".J:itlam]fIn kal'i Jrul"ette t.""bit edile ~kt1r. Du.n6 Itadar verilen rnaIUrrutta nazaran "I"rn..lryd.d.a..ri m ec keliyebilecek t.ertibab caeen II..ak letlliece.k yo k.1.lb.i"l'p d;. blll'WId~L!udlr. bu· Io.Aml Istanbul, lJir kisnu da Derince y III lk Aru!iuCll41ya e'l1'~ ~ lu:dil eeklcrdir. Tn II yoll1Y' I oaIdiy.lt 7 R&1.inJ..nda JJLt~ektir. ~(mdiye kad~, h rha.ng:i bit Bebeple vaktinde MUre ep 10:&11-1 I.e;! -"leli8emiV!JD "a.t.nnda..·do.r'

,II.

bl.l' d _ t. Num r.iliuna LlJiniu 6nllimliizilckl ~ bI r;ij1l111 bj~ ta.h.mW'~ tec!jl",

Y,JjuiI,ha.nlil'

A erikadan get· .. tilece oto ... ler s

rlIi. mi..mft'!nt

postahrlll

An.a.do-

!uya

go rlderi1 rn ek tedlrler,

ye:o.i V!IIJ.tk! oW

b;w.l(lJ

hi!." brum ~,h melt aw"1i!:Wr ~

dtLh .. i;l'en J.krnaJ 1Iftl.rl!! y&f ~

h.izmto.Ueri, IJlr'UIl nw>l melI!.l!.nni'ft'~

l:st.aDbul

knta ~lImlncJn dcmek II. - Ne 0 gil!:Ln. Ilfi ~~ -

Bu ~kr' fll Lmlz.J. RLI lemeklA v ~eliriD u:.n,u l vI! t;fu: liguu,

belediyeo t ...lJ.ie d I!n [I 1m' k~m:lkblyl.m.

i.!ld-

go..

C~rip :f"!Y~ RliJboilki 'I;;;m .. o gUn a.kJ;m.m liz.en ill:endJ'tIini Bevogtum:b. gordilm 'If" bJdp ~ ,
_ Evl!'t!. Filtht vin~ ('Itamo~le Il~ it;iill yetJ-meodiID!.

II!I;U?.

_

.. mj Ta.k1p

eWrt

'l'.

AIl~k nil kat'j \"t sanh bir 4ll • i1de gO~lI'Ii!: ~mlJ1l;m!.. . I-.A vorum~> Er(>ll'k{ioyUn.de b::i.lliaveroii:in iza.h:L.n 'b~lifO'" :rum ~.. FaJrd, anJ'\"l11t'1,'OT" III
~'I!.'I"nlm, benzevise IIUTl !J;t!'I'l!. Ku.t-[J.~ bmiJyor

gimaJuu

-

d IItliyonlu. - Evet, Ihtct Ikoy_ dcodill'l. &hUi.sor'u rPcddJe gi5Tmek m.ll ralu hJo!'!,!'1eJ.iyoJ'\Uiio~.. &.hbso= J"WI dUo n led uyllumi bitt] de diD, degil Mi!'. - Evl!ll, bitti~. _ Uyaum dellM!k ftyle tm? - lIa:f'lI"!. Bir-d~bi.ni ~ kuml dlulln~. VilcudUmdf: ~ Gritici bir
a1Qv dt'lhLnnl;! ta.no.k 1i,irdenb~
'N WI:1Il'hmnl LilJ.-

... e

t.cn i

H::tcJ &y, bi~ fJolin~ dAtgu.n

daJ::11l ~

'4lki!nnBtbll

~k luymeW ,Y h..r le§.kil Ll'rll~k t£i;r _ Bu Itib£.rka z,,"\li iII.ilcrinin~' altmd J.j; lsla.l:lIiliti

bLIl ~~kA.f mudiriyet.i.D.tn fT".csa.it.alidii'~ ,.8.deder !fti degerU elleide v.a.kfI4l11;'Jn htantJuJul:Jlu2.il.L.~dJrd.LC1

rnl y~ll.I kly'-

§l.ikran""

J!lletlt~eiJ"""di:lhi;S"

l11r ~ a.n.ederull .....

ihti :ir.
Fjlli m.agaza s hibi
Ke~~
mi41.e.r
• • __...

IBas .~

- 'l."u.bd!. CO k tubal. anu::a! Tn'h.,!, ~.;1 miitb;.!'j·" ~fill.hI3- .• ~ 1'1 Calibcp ·u.-ii.i,'on.u:p!. ~fib untie gnrUyon.un. Bey cadd~nde.. Sollfll-. ~D. roerdi-, " If"Jden bcnim. I'l~ l~iI'I Y VIII"lnndlb"lm.J biJiyof' m.~LSJm'!,
Ha}"lr!.,

~riyoHun ~"

ye b~ "

.lanl1' Gihiym.

Hal;;lBc.1'1n sim.Jti Ilablrnl$ e ~nmil} yib;iinc ~:le ba-

'dH "'Idi" yeye v rl ,
ire
00 kuru;a
MUril

t edentJif

- Cal iDelor! lcovW~e£JJ. ~, 1mkiJ.w YO-Ii!:! ~ Dana dogru,su klo!i!ldisi • lup ol.ma.dlguu r! i.Jj ce!IlJle Ill"e m~k ettifjm OSra.rellgU bi.risi.ni ko\·alarken. .. Sotml.."" 0 uz,oD. kfl kusu[J,1 be.nziytm koku hilIft gM Jimden gitmiyorL Beui h:l}'lI! bu:t ooW'L - Bilm rn.. Oyle l;lIr .kom!. Ganp bir gaz! IJitlW.a1 hir ~! EHt1It'engi:r.. bir g:o.:L •. Ben! uyutOwn kl)iro!JU IDU?

kar. k sorau D1 ; _ Na.;jIH. Ne dIediD!. Uyao.mool MI, d.edln!. _ ~JU'!0el, ! Sa:ns ria mm, bu ba4tP kapa.!.!ilim .:Ii areljl.n bu ljekiJ muhavereye m1.i:w:it olJnas3. gere.k'tir!. _ ,l<'akat, wnca..~. Oh!. K:m-):amIL..

icap edl!l:l ~a~'l Ull k1JrUl}3 satarak ibtikir Y pag. tdb'it roilen F\lli m.att~ sa,hibi Osep
b~LtLda ~.H;LI~hat
yaplJm,l:j

saulma31

e dim. ~llYey· ,,~r. SCI"g'll .b£il,;.imJi~i 'I,ara1mdiw
yapllan.

pILi..l ~

i.:!;ti=;v:tl>nUJl.m iiileaLnp

B 1;1 'Bey keduti bit ~Ill &aJaylp yUzilme mclUJ. 00 haJd:J ~

t&TI~

ga,y~t

ye ~

te ~,
r~.

1tiildrlei.lLmumru-

',bill mIl 'lie j\.JiJ}:; Ocitii mah~,UiU='"

IU~':'

~w,

1::&sorlHl. uykw;,1!1 bi.t1i, bl.kat.,
Y&Ilmam ogl!J,m!,.

_ EveL dedi. Bed'

Ma.h:wn

hie sesle:

bt

T

Sa,h'U-

tul~1 .. ~uhilkl:iak ~z.lil.~., Ru· .118. I!'minlm ~, Her baJd.e uylll Ill-

- Ohl., Ke;ty!J1Mia deriW dogruldum. dll~ ItIjj[!dJ::~ onlar mr.M,;J::l:uJJ - 01:1, 6I.dii e.meUeri etrafmdti birct'Ck ci:n.s.Diy!:! k~1tcledim. ye1Je.rr bm,;ok i~ler oevirIJ'li~ 13- FBJrnl, EHki1l. 01!. ~I!i'ldi he l!ac.akla.r~. AIHI1a! HemI'J'l c:"lkma. FWl Hlrast de:gil di"ytJ["I:U: go li.yun buradan!.. CaJibr-~ i giir • naL mck istiyorurn ~. an ladtn m 1 ? 'dii Im.. Be:dhUt!., ~CfUUm, h~men 01ur mu

sa·g'" k durumu b
'If-

t· e lmn ~yer · ..
~~

__ -6-------

Vaianci
Evvelki
~~ ken:i

yangtn

g:ece .EWl.t 2( de $1=b-

mn~.

. mdJ ~... DoktorliU' ~ hir clefA ,gomftmJer bakalIUl!. VIletJdu.. mii
KlU.I

vn.lli

B htuor!

Felnetler

ic:;ill-

kumlllll.tamJ}'Orum diyO!" ya t - IUh'Un clatanllYOT1lrti !. IEi'II: Juq h~o;'b"i:lr 'thrahmcla hicbir Bin Vt:lk.. ~ i i.~l:Ii.ssediy-o -

rum!.

Yeni Sabah
ABON'~ BE.DI~Li
$.!NU ..IIK

de ~ndu~. Ra:v&n 0DIlIl N)ndiiriHdti, Hmdlirindii~ .. GOdenoQen ~ boI;J.a.npm. ya ba.lj.1 &\lil~, Fatal birde.o,. biro qllstum. Tiiylerim.iw. ~ hi et tim. Oli.i.m ~ buIa geldigiuj di.1..oriiPenJi i:irpermi$lm, Tam 0 e:s:oad&. Iwridc:J~ bir giiTlil'lil ve_er i~ BUM-

rsddeei 107 .a.yalt ~ • dlikk:inmln ilst kat QCh.mndaJri sot:J:..Iy'" aWa.n kJlg"tt t.uI ~"Il.lInlUiore b&.eadan ra:tla I 0.1-j'G r' 1rikl h u tl'!WGl klJoi!ll.l1'll~ O.li;1i-Y~lr'l1f.artm~ l :LLabad ) dum~J'l cJ.km&sl bir yan~ :lJUJr \ U ~ K..am.nn .h.On;ll, 0 sk j]III vel1lli!}tir. S iiratle bib-er V'I!"' dllr A~tilrbe, ~liD. ~ rIleD :ith,l)'Co hid.ise yer'ille ~et .. k.a.Ji t z:.: J No. mi~ 1.... · de y[J,PJ11UI~llrTl'1 42 ~ lscul.Il Cert;.1.k, Zlhni ~rlULgt.a dlmadlgl atJl~lhllli va ~lL M' L.ep:,lOQk (17 ) o. - dt.ku~' itf;ajye :iydcl: etmiliEr• 4J . ~ s..rJnh.J. F~, §ehlt ~ t.:u .:,add.e;sl, (70 1 No. n. 1IIIirkut :lpa.rtnlall, Ta!miw, 14 ~ ~ahin-d£l, AcarpiliDi, K.an?-!!'2b. n72tH Sill ym.a.I.!oI ye I

UcUnc·· is

I

bu lin n sr d'y r z
7 - 1!ab iT Giller, K ....hk.01,. t ~ye ~ U22J No. S _~ Nihal 1Jlufer, K:J.rartino 1>wLte~ ,sakJik (2() J o. l1:lIllr, 111- Nl k0J.6. t:;ehdL n.l rtlll~ Gad . Tepuist.U pal'lS ap;u1lrt!l.Ill. 52 - 6 , Be QgL • 10 - Akif Elmu. Amabya. Kuitl rfii "hili Sirkaci.
UCavit B!1l"b m.k il.hsuneri 0 j.

R

L.JJ:(Ja1] ba.c. - Sir.cd. 12 - tL BWl.lt,
(108)

tuk.

tanesi fedal(ar 1 ederek ne ahyor bii su~u
I

OliOk:l.k

un

uz

II

HaC!. bQy ~ ladl: vlnooek ..

fir..

I ""VUK 3 AYLIIt
1 AVLlK

14toO tc_.. l700 K.-,. il'1iG I ;"60 I
4W.

_ Callbo... Cal!ibe plil"or! ,. D0di, KoWmilir nil Iu.d.u 1;16-

1~.

~ '" :IiIIO.

TAKVIM
11! Ilhy .. 11'11 p;!OzAA II:'l hlllO~*l'Ilr lS_ I JiIN 1167 Gil" 'u, A't Ii" Vd: ~of' . HiDr'II

c.

Ei,1I
)\"'-

'"

t!IQt

'-

"llQ
12 r.tII l'l~
"-_----------

1%..10

....

I

IIi::L"d L 1o!!J1l"

11.'"'

Kedcrl.i gtiliiniip kmn I3!evmdni zeb.i:r 6bIJ.e ~ Filtl.a.lrih Ca.nilwt" i.iI:erinde )"1I%bk ~ [til 'c, bir eJbise ile, ideb. kop,mk iQeriye gi.rdi. V8betJ.i~~U Brlmma dayaJilW1j: gi:iriltlCt> bir vi.n It t;1#~ kopan.rak Weri 1;1:1~ :itlJda. SlCJl.k d~ yiJz.Um1i Up-

AI LmCL hb.,'e ~~:m m.a.hkeErtes.i gilnii c;adUX"llardllki m~indl.:! ill; kU~iik hLl'SlZIll muH.urclllu.1ar:l. gtistel"ll~·fl dhlrme .. bELkemelerioc bakluvof. ]d.I"Hl - led k.iIfJ alIml.fIljlj bu sureL!:l.1"Ln iie;ii dl:: mli'vlt;Ittll[". :-:'uc,"" If! hi' ko.'-.lar ,galrilltil ,'e il~lI'hk lan, Beya::ruta. Okl;U.11I,£ b~~lnbllL§.lartn~~ l;;~mL4lu", da. Kll1r,;f,p..lar- caJdetii!Due If:lII1NibayC't bunt.l.:m kmtlllll\.l. paroowull diikkallmdan U','" qlL- rUn du L·a.re~ini culmu tIl"' \'~ val uukme yalmJ(}l..]r, Uli ~un,;nikl!lini y!..lLlk Sult!llJ Mu.hUem !ij-filiatma gore 1>[1!"3)'1 rln:l gvturUp nntda.lti vak';s ~yle 111m:,; blJ' mahzene baklai'ilu:lardlr. Bu dilkka.n.J !;lrakhk C 1 n Ob-tln dilk 2l ~a lib] HUJ"1'

~iI.~)·m s.5nrnkt:Z. (lda e liesl No. (l1J, Kadl~;8j.. 46 - Kttrnr".:W DIU~, Devlet $u 31 lflli!.:i.zimi. AIIkara. i1 _ Turg,ut Ol{la.n. (A.bl yl Deoiz.a.ltl Iill:mLIlilli.. ~. 4.· _ l"e-,-.<.i ligaz. ~yti.nlik FfLZI r~ ~olr-tk l1!il N" -I "Irlr.oy. :
49 Nadidili!, }J:;ll,d!'II8'y MU'huruar, Ciban SeC"Il.!;.Ke.r iIOk1l.k (53J Nu, 511- 1111a.'O ErJ~m. Den- SCI -

45 -

tl1i)

1z_·'L:Ur'.

I

13 __ Meliha D &5e\TE:n. alil doktor Ga.fe.r So.dl ~i, Tars ~ H ~ B.. S...... loglu. Silley aL wan p:1~ ookak ':i4) • Q., Kalli - &adel \'ural, orta m..-uI. tIlrih nlu!I.]limi. ~ak, 16 Em.ill;Le Er il. ~. ri )!tttl'kelo \'i:"t..eriner Ilill d UTil Sa bori ~1I~. ooks.k (11) No.. GO;&tepe.. 113 - RtzQ. A~I], b.k Ie t:adde!Iti tal No.. Cadd bost:wl • U'I - A. CetJD A~ Kl1.:-Iun~ Zit:J I,;.Irlikupl. ektep qIkrntL11 (TIl Nu. ~o _ lAiIUUl. a.b man31· Itl5i. (UiJ iWmk., llOl Nn, " CZ'
1ILIl. Imr

No., KadlkQy.

dlk:oy,

17 -

!nri Cinoflu.

Gim-en!".li.l" i

k

k

t.;.- 'I No,

'f1..i.BLmtn.er

elile..

.A.rl'l:J.\'~ILkoy.

Avadi.s

lIytl3ilrn.l

E.ullr V_tl funl
VAUti
... I

n..u

Yaw IJ>2

l,."waIo

~y~ ~]n.m. z1.iJ:l.i1n lli;~ du.
~idJ:kt1.e

GizJerinden yilyql.a:r iIel'pil.iyoJ'o

'J.U
2.l41

bun.
'Oir

Jmrva:bkIlI

mijleh",yvi~

aibi.8mDk

o.Im~ gibl.

Beyor1u 8elediyesi nde b;r sa rgi ar;.I'd I
Be'l~ beJediye ~ I5m(1.l;'. bir firma, 1m'iB. ta.a:n-uldsrtll.ii. k~ lIIukele!M b.ran:nm tatbi.kab e:ann.s nda kullSD1hu-..a.k
fosforl.u ~ -.it bir ~ vet""rJla
~IJ,

arkAda.op. H:unparoomla bir gcce dilkka. laki dt\kroele.ri ,.a.Ii~ satma}'a, kOJ.nLT verrn~ler \" Ull ~en llnltYIl.D Rulli lLdmri.aki. 9>Cugu lm
[arak:

pa.r~lOm:be
dokmel
&)·'L~[

i Lle ~1UdJ.
'i~mIm,

"ll'lk,

e

.... e-rJlli~ ~

1- ['U.kohma v" ufH.k bl:"

IL

!."\UI fI' i.:

In.lIJ1.dll u~ i}[lG.'lkS.l:!. 1iItia yak[J,l:ilUrllijo y~ ~bT'J I l~I

maliln, ~l IJih'Luk...t d.::l k

'Lbu l~-I

. ,. J...'iJo I u ,.b f o 1""11!i-lw 1 - l':lhri}'f' T{ rLItiirt • Bilv]jkder~ l'iJ.dde~l (341), S;i!(,H - 'I C!ldl)·l_·koy. ~ ~ f'R: ~'gi Ak~l'Kll, tsti.Jr!1il C':a.~II('si, U]~ l'Iinf'maa:J ka.nj:L:..mde. • ""i~l apartnHU1..l 4:&-{j Be -

Z1 -

Ka.dri

Kasup,

L'

1 bJ..

_

13iUm hi! mHtmr

m.a.h1t'll.2. tE'J} -

CIKKAT
c Y t'-Id S&balD II EOJIIojo::riJ'!'D I'1LII a.~,I~n ..&lbr. IIhllir on .... btis!hnn ka.r~ daa.
rJ.Q~
Y IIZlkr

'n

L

e y sOy[em~-~ mUl'"hMn f:i"!erimL G· rily,;r:!lUII, mes'ut oltu}'l h.iJ!..
~l'll~ i.liiyornJIli., Dil'1l~

g6.cierimi yumdum: _ Dillbe! .. Hi~ bir

'I,.,wyelc

(li.l4mem

i~in

.~lU".
~

Sergi dlkt
~

bit: bi.r

=~

kabW

vali tan.f;tod.t.A

ttr. ~ --

~

Tik etmiil}lenlir. Bir gece dilliunft. g'lllip kaPlj-'l kll.iilini Irtrnrn.k a~ Iar \.'e U9'\ dl2' ~lrer 'Sl,lvulll doldurduk.I.a.n' d3kme ... aln.rrtk Av wain l!vl.ne golui i,;ilrilp aJd'll.~lan11T.

v!l..r' sa.t~r mllollD·~. Diye on.lIl dll ~ltJl:1Ilg!l

J~J,[ImwjbJ'IiIr, HllIbll~~ lJuJ.bk~'[]JOO,. \ \laws bLifull 'Ii ilki.i ili'.erlne ., IL. U -

- Orun.n1:l blj I§tf! I' dlSllen }'OK, JJy&"clt ~k.au .. ,lci.f"U1.1 kllrtru mak 1.9li:ru du, ,!\lUt}ll • ~emc b ~uUerrn t~bJne liL ..
ZUlu &"orur k ri",.rulilll:.i,}'l
~i

----------------J
blr ~iine talilt et.ti

3-'oij:hl :1 ~ dro",r A]I;;~II, Ualiye t&hdlrl rl. Kara.IDu.J"'SeJ. 1_ Hikmet Sll~tlkpmRl', "Ern 1 mat a....<;) mudur lca, A m a_:, , a .'5 - ~ A !1 r 'fu;rJ nIH, Bamonti H vu:th ',hqe sokak 1J;J1i . I(! -; 'po k1.,., Iikcal'" MIl li"ahFi m:"lhdumU. Barbll.

22 _- A.hmet Cak~r ... G'>!l.,;lerbirlig; b.."LI1UCl ba.J'!kllN,. KarLIll. 2J - I.':l.zd Eveegei. emeli1i

caddi!f..i I ~'l51 Nn. fiki.-dlil"

bmbtuA.

24 _. Ortum '1... nf'O..!al. KOGiI. • must:da.~1J. cadc'l si E 1: I s(,) ak (n) No. Itlta bul. ~ _ All ~ &1', ilgret •
IDftI

~!rtu:L

Mrm v~L

u~

~ .l ...A '

Ii:

Her
Yazan: AI'URAD SERTOGLU _eter De lena, De zalim b-rtidiiDl,
Hay'atl'D, hi'i biJo ~vkjni

Saba~

~~~.-..,..,.,.~~~~

, ay

azlmaml3 Hatuala r

~~in1di1jk
Frll,UUZ

--=:Bu kadar!
ugtin ,"U~,~ .klll ~ bl1tDu ~Ipla.kl~gl meytl!.a..na ~J~lr k], F'r.ui _nJlI bu harp te i,led~ ('li biiyllk b t.'l hllliM -

Q

varml,.

saadetini tabnada'D iiliime makkiint bul1lDUYOl'um

ve bll gen~ ~aillt1da
Ii:'

Mustafa

Kemal Pasamn Ytldtrtm Grupu OrdulaT'1 K umandanligma tagi'ni

8

n.h, ;'f,f;--J'%Q
1m

h"';.,esl·
'

'autll 1" ~ FTfIlnra mat~ ~ilp ol-"-ftl.l!. harp ,thtuu!li :koldl, o Zilm&D. ba.§.d1l"nt1!l8lZ uskl'ri lilliiw.b~15I6"'J oW:lI&kl M ha.Jd<? a bUtUn ~eri milpbmvr. till le~ clm~~II]b~yt:!:in A11J'I.8l'l)l'&DI e' fevhllflldtl~de olmaY1P. F"ralllJiirol.l Vie netitede

gh:moektir.

F'rillllia

r'lrdulJ,umm.ru~rt!. hi r ijII!'" edii:mtm. i y~ .. dl!:lt vukul;!. gel'mbjl '.:)ldug,II".d.a; my t>lpI k: HIIJdJlar. ...
~1Z

kude teqhiz

~ 0

'<I

-.

0 hakie...
hal,]1;! F,nUI
flj jn har~

, ,,' be gkdi? Kin dereeede modern layyRl'e \Ie hmka w.alik olmflcill~, memlek~tillin .m!.rl:ll.ruu kiln de~ taJi1 )um etrned.i~ hB!fli' bu Ik'~t~ D u,illl

auld.? Bu .ollSlI.8U ill-ri "jJriU~ hi~ hir maY.H'e!. bulWllimaz. EIe< P<oIODYUYo. kaqliv~ri ~u s6zi:i tutm tllk I!IiI;!i!l IS ilieri Eirille= ocl;: O.lUCM. bu dli ih,Du.1 edile .. mea Zirn. FFa1I.Mfilli lid ~kild~ ha.;.uf"hkl:iIZ o'h!,mk Q,:!'be gin;ges; P010njlilya hi~ rIli meDh.aII:: tc.min I!lrrll~dijiDdeo ~~, teo li1im edebdmesi l!l:lI'Iim~ liII i de e.. bc.[luYE!1JI yelt etrrlq,br

Fran~a ne yapmah

• Hhedelecle. paktiftl'la bag 11 oliliutu ffiem.lekf:tlui ~rk mi ~o{meli! Imi'.lf.WlnI uldllir ml etmeIi nit ':> MA.'k<l4d !W' ·c-eyj klMltm:FJc: o)diugun:l gore Ftutsanm Ingil. l~re il", a.n~!Up!l on:lia.trunu m'Ol '" r.l.el"Dl~tarmek . ve WI.i.b re t..I.m
r.tU:i.Dut.i.I~ kli

'F'

1cti?
idi?
),f ...

rtmSll ne yapmaIJ

hale' etmek
IIil'li li!'hi

~
~U!n.fili

NLWk.im bu lrl8.rple hllt&l.I1 tt.ll.lV!!l da YlI:pmqil.r. Flu n k:& •. dar bugiin 1tlllyi. 'hili ayaJrta diu r LlyDl'sa d.tl, '00 AItoau}'l'3JlIn
sayesimdedlr. YHM bugilokil harp i'll-in b 1Wl'La.nm.a~ ,mil;! QI30 It&Iya" Y..,nid..l.l!ldl. V~ Air'l.k:a.ds f~eiten M.l... kete u~l~,1:ir.
moder-II

itap

barbe

~J_I [))I'm

O!!

lIiI k1&!t-

gjri-

Hlarpt8n aJjna.cak

de-rster

\'gkitAi ve b.:l.:::J.rlaktuZ barb". ~n~ hI.(' ~lrl'lda mole-hlp olmuilo:: mah11.11". JtT.ll.D.Ufllll

F

all

L.

~imll'l, bu

:.I \'

lltaj·

Illo'()If1lU~ur.
,

"" l'1m_ I:m~o,. 2 1ll1lYlm C'3lf evhlduun hll.yalUm
k-u'-~I~biI1i11cll', H.~bkt.all V~ glha;lkunn kll"lhnn.ss-

I .dft.:!~lltkl'm
fUi

!·Ir.Uli tdml:l6H:,

mllronlaru

~.~.

1'01111~bi"le.- i.rml lea 111~l'Ia doytU'l:ll uill'llPk .u;m ALJ.lIlluj,iol\ ile I:l.!i"ri, J,t ~ 11I.· ... iii ye bile 1']lll".-!lUIf'IV",1 .,. i~
N !tll,,,.ott'llt
]0;10 !'It'1L\ 'OI'Rll. \'t! bU.OUTI

bu

JI'!~iU~le
rl1

lo.11I

liil.. H'WI,Uj ~il
aliLI

Fl.U ....... l \lllkiLli.7. harbt> "14111. 1'Il"\t1a 1111 !r'1 ifJli r,prul.:I'\Iir. I 11\lU: 'I,';~)I~ljl.i ~ yiim il! dur.'

I:'tlli'ultl.!l·i

bIt

MURAD'
,~~~~~

SER'I'Of]UJ
"V'_""J'V

'I

Bcy.oifunda a12rm' ieclI"Ube.si
DU1lI'tm ~yo~~,t.
)

).:uumd't

h~I;\r'"

t.ll.H'ITU;II'jJl.n1'!d.t"

kllrullm.
yilJ3'l11~ ..

'.,

.

-

-.

....

... ,

..

-

-..

...

tdl [)I'rumlt'. a.:u ~ 1 I:k Yl1lnll .,.i ~h w[ln)",:;>;Ii .1 uLlI'I. I ~hjl If \',~J,lI ~u' tlL. k

d~IlI"'flI"--l1

i1VJ1

h"ll'll

RAn

K
..,---RIJ JI14.fi'Hej

Vazan: ---....,

ki'lI'LIllJ..z.

~JuU,,{

lojrlr

hlr

h,,~,j

v

~('m.l"I\uko.~''IJ,.;''II Jrj~,

~ AAlizADE

m.·hlU'eth·iml, f!l,wklrm lIYUl:iJaTl I1wlnd..llt lit; JllH.~llrili )" ~dl.l"LlLklcn MRTII l,lli-tHll:llItWatllUJl,

80REYYA

"u:tikl::m h.!lkk cia.! duv I 1anm:;n lhtivn. ( _ ThUl.!.JlIlZU ve Cu.mIJUrL'yf'! 1 y_ rn,nnlll't. uri tcl y al'd1m. H1fI;RJ y.!t-UIl1.Z;:) ve bana k~1 _goa 1 Qly.uRjll'l.J1i CfLl'IlIiI:'tn ~Vr{lYE can ..

olan A

jjrklln rabat

s

'I1u~ uu

.nI.U!lm1.lnnl

)'1"d('

[Jill: (I

*

wm Il.r". H'L1k ran edPnm. T

nit"\l!l.

NI

I"
lI.u·dC'n Kt'(lnen ~ 1IIil· i.il:l'lin h Kimr, kure pareala fif!. dobnt yol IH}mnlr. ilOm denlzler a~ ~eJe.['I('re.I;:lkm aJ.;c LZlIr.r:1'Illda: IclL l;/lm A.l- f

nun el JIPllia.Kibl 'l;nk cliyU:k. 6lf:Ilb "(1 1S]]fLJ!1t ' ~k, iF'a,. kII t h~d I. un ) :d.ILLJL tabii fleynru., a et e I 1'I,;oIn b uilun ndlidum bl Ii d &ZI to'! I o.Lw.w. vuzutulJ.3 [0I>I:alIBIl hn ~7k huloltilit.un ~~re.! ta..rnamiyl tndf~1 1I.f"~"ot

manya bu rnrma hc:eraDlll!l· 're ~ Kendi JIilIl kll.dd o.}'\l':!;I' il;! 1m bu yolun iWmUlJr. () ~!'~rlc.
Ml£ll' 11'\1

w-

yy.k
1":\

biT.lm II m en bti·vll'I.g_h I yram <ll1I.. ~ ~'ak1.J.; Atailiwtl gf'!f~lfI,lII:l1 l bil..

ett.i.k..l.en

yidl

.za.mllll

V" 1:11 i.io

ve ~r.d~!:)1

h:lT' wek~
]
I'fIJyP.iH'!

g.uh b1r;u
[JJjlU:l{JrullT ~YM]

h

b,thrlUi[iH.n :!;:(jn .. rl JJ:J lYlll!:1lJ

_ T~Jll'V' bii kwu" I
ViI
Ilk

Shriye }'ol!arilt'

lIznnryor

yakBlnnn

B da.o. v ,10mb III" lc;in.
mlib~

Ddll

furmlo' k t.ed.iYIz..

memnnmyet ' h bum IJ

dOWL!

ImV'l~

r

nglu

fla

:..1 Ii Jullla'lll] oKhum m'y daru.kw t;1 '';~.iJ'I'fJ~ b I. H pien bL" );lliJ Il! dn AI'mIvulo rllil LI gJb..l bel, '\I
••• f"'t

be iI.Urnl'; aln

gf'L,iirmek lrlllimak dipklmnal

:dyer,
H.!J.rb:i.1i1

YUTU!IlUr yollHl' ,koli f1l'k.amIlda IM1I&"tJtiac. d~ hiz vtJ-

M.tlli&.t!olllt" 'b1t.kUH,lI j lermi t b.it ~·tm.i!~ till "11 mum};,",1 do(! ild r', A.n" CU, yumJ·a MY\, \)"eUurou

ur;ll.k hert

~I

filradH

Jltrin bid
!11~
~i \: I.J U (

ta..kasmda

8m""

'j k

bw:1

fl'l .. Trl 11"11

rnm• lftd

oldllli1!nlil !!.ize lel'" r e-ier. gJ.1annda aliyct II temenui ederam :l.rrl. 1m .. H... :"iU.Lk ki JiieV!1lJ A t3JI"i IS bl..l U.I-ilk1£n tun b na.!ta .n ~ ra he PIl1ur.J fila.len:lle n. l!adc der~ ~ll"..rhn gLJC;u-n STttL ojlib. l.6t.C. hu esnada dn. sadlllr3 t;. VI} v!!Ca.ru.n I!!:p bi..iyuk 1.11 hlml gcis tel"lr.ii~. A.r.Wan 1.l7.llJn zamanlit.... g tJtj h ald J4. ALa..-

meraaurn-

-;

g '

l'flLIllnu·bf;~
Hlc-r

Uirk.l!.11
J
:rIll

lMil
!

g

bll.c'4llUllJ

l1:Z_1lft .. illla:ri bir bal;lt ,grilJ

_ bel
-

A i.J

Yu~uflJ bf.rb ..l eUl

Et.r

vol!mr.
Slrlda

~El

..

..

A

h.

SnPIlu

b gln.mJl;iU. l'"

YttliIIII,)I1.

~il.ndli.

~illfu

"'t,

t;:II.prazlaIJ h6yLe mu 1'11""'" Vn.llO!ll ben bt'.u~brll Of··yI M~.. t j

killr.lD!u..lIl; Akdeni.DW h a.lUJIIl • y~t It-mhI rmderj. fut.r r"lii ndn gel~ft bn" meseledim Runun ilk.
§art.., SiI"3J1IUb.. lloi meydmit rnuhanbeLBrkf· H&.i.anm&liUL'. Qz. ')' lrdyniJIII khlikl!Jbere. lINramli8mlotldenb i "dN~H!. edOG BiiyUk Blij y.r:, CllIJ. ia.marnl[l Irnpfinlm t tehdit.l€J:"1na k~l":il dunn i (1, t -:itc. or un dan da kill" cller ... uDl!lll surey tile, Orta ~kt3 yrm.m mdyoll' luI! klir ordu )'Igmiilk lzt!rHl'lnil diqrn il!Lur. A1rn.M rtnhu:,lIl, 'hemm!-jlye(Ju,. digi b-il' dt:Irlzrien, ~I.!: bi hili r gUl;;-

biUtli~ra:o.

rlln"m,!ll

gL tl.i nUll. hi unu (as",IIL ooClmyc;u' yi.wc - nllo Mpmu doP.P"1n l' ra.J 1 bic merhtm ollfl.l1l.mlYOIfU. Nill~d Salihl f:~CIl blJ"ler J ~!1!1 v~f<1 -

!L~ iii.

kW,

Cl~dlJk_

i"n l:.I

anmcrt

blJ

OOJ!tUIl

kopw' _} ~.lrI~rI""r \~.llYordu. Smat:kl[' hlc f'~hll rtw. 1·'-iID. d _ Dillin bu haee M ollo ti::1'8 ri!'ln
~""D \

A.I.H':U: h y~~lJ, rurlifLu. LiJ d~giJ

I"d!

basmnu

H IDI" \'t: kJlJ'. Iw) 'Ii.I.t~1oI lIi.ll.;lg'lle :!Ii Uzi.il:!1 i~'IJ vurm

-

~J
I

~tlCJ'i ka.:rl;l!t)JDda heyc-can dillY m:unak k",bll d~gildi, \'1'i.111.; ;uJftl!1J In liIirkik dotur

t ..-~
~~~~~~~~~~~~~.~~~

;

rr-._.......~~

......

nllg-IA

e.. ~jI~ud In

in

nun gil" O1IjI.Il. yrrre nu h[';!(,k Iivan 11<1101111 ,

giJl ibti:r~~, h:vkindc pclI.

iw.

0"

liiiU yeuerek • .AJ r.i k II In)''JIII.I1 n{l.
mU\I'9..ffa.k olm[J,..'JIDI bilen, hlUlTl Ilia s, ,Iilr. DU ku -et ~er.irmil;,til" ve tabiaule . u kuv, :t UilLi.m8. beslenm It edir, Yelli anl~malar, litmal ilrllkib. 1m I;t,k bU.. yiik rnikya.sta adur.llbil1l' Va· kli. JoUI.\'"a}'!111 rile )'01 all1al.:lr. Ok~O!t'llWlIM'lll. aq I ~l.brahlartbrn I!<lif Nl.an Hi'~ a I)i'" dubl rll'Il uu.k mu,hltl~f(le i.iJku" t~me.z. F;"kat, tILt t ~ebbu.<;le.riJl bi;r trr<dcll tJ haslm ltll\!'Vt:tlC j-

Be-'iktaf

ftaYI

Istanbulsporu

Lturord da .2-1 mag/up ei.i].

-,

hmll
Cftl~T1

H.alk.f! 11

hQJk

I vi

·,,1"1"1
II

dJl.

HI1JUU:~;.·,B;tu

f>nJ.SII

lJubelf'1"l

;u

Inrla ya llrn \ biJk II n~ha.~

ui l~atlt.m:l.k, ona hl.:'t }~'d~ ZIJ lukJ:ar c!!l~armll.kur. Wavel Ba.8* rad:l ve Fltim:h~ rnwlIln oTClulaI' bduildll II aya m,.>cbLH ...ddrru~ll·. Btl hurt li8.hnek-rimn J~ hB[ektlt Ilani 1 In l .alfIUl. S1, Akuemz kat l!nlllli. hnU.;i. ;1Jr.:J ::I LI l 11th), ~h lLrf'bih Britan}l8. adaSlnlll h!tilci::>l ).;01'

nr Ie 1 ~ubdO'I"iIliI1 1~HI.lVl:tt bu'" k r~1..<I "lm;,1i.1 [111. r· T{illTJ. HUO<:--tI Jlt.lhRhlllfr"JI1· Ik r:;hrHI'LlziJ 1;(~)'mu1h a~ketn e11bbaSl 'IIUif6'! ~Ilml"larlhr HI!'~ JrU 11 l.wl'" I h U" ri.5 d nl1l f.ru t'-;'LaI if:; I d:m 17 y~ ~adar PUUJ.\hmklC! 1 nylu Vi ~ehlrl ~al'lI 'I.'/-jt:UId.ll!j], I mt.la"(:I1~ ;'lfJ",:I t · hr. .. H;u;.o I'.on Jlal;an I .la SlJ h y .. mii dlJl·JiI"iJ p:or.!l$Jl. Y·'Jltrmal

mP.i

mik.

1u.

un

~ U!llT

h!i'l. t . rdl:"m t~\ (,l.h. ca.iit'g~eD dar~· I~r.i Lmllm1L }I~ s ]. 11~~1i1'll'. An· r;::al'i,~lra j uJnutulm rn~:ltdlr I{i,
tlCf¥U~

aW[[l_u;j degJlu;. BthJn 1,11 mulfLIJazalar

buC'a.k '

lJ;

.11 • 'l'c fIll R!JL lI.i J;,ji~ fa nk.a·(nOOk. J!':~nl< jo~l:LnrJ1I:t1D ,if lIV t..u iUI" 1'" )'1" bll" 1lI,,·t"n. Ie \'e m.lu".\,."\.f de''THU gll'mI t:iLJI' umt* I 111m II )'H r'Llk "0:: dil:'~t~1l r'0('11 k·
nk Iii 1l'I1l1l8.Jt ....!:! .:.r.lkh ,\1'.1\(1111' ktai!IJ 1 • E\.'V!lJlltl ~k!jol'm do hUylJH: b1. k."H..lallo.lI hID: unrndn k I \i id n L I:)u i<:t'hm , I1lIl)lIi, £:Sen n uva a~ yetle !t~lm.,.yl" ~o~· 1114J
I !l'Rl1 rhlfnil
I

nnd!" rn dll'ubc t,J~t. \ ~ tar J"I', h.'1' VC Jmp'

cr,
t.a

h

P c~ll~le
!l'nid.L1aa.LJl,
I L ll'Zlar,
\.1\1

hal·

La. ba.z..L

'"I

u.noruu 'i!. b.hw.tm L 'I' 1 11][ rmt bllkJ. A 1 ;:uwnh.! 11~ 11;;t..11Ibul ,ur Ui.k.Ull.l!u :u>ll
AU da
'lIP\

Ufllki'r'N"a].\lY i.$J.r.Ilklel· ·¥·k

lmdt! l
hank h }B-e, )Iitam
J~J I$~

11 LII bllLr. H 'be!j.istan fit! m, ~,,1i1.Ll. y; Ildl
L'L

T,II ImJlll :

AHullordu:
Muammer n)1; Hamdi,
)"'W,

N~a.li;
AU, Nlln I Inil ltl Q2! I:l;l I" ~ml,

~L'rcl
HitS<!

r,tck

llb.'fi;:d.11

~h:l'L!Di

'1

I

0.1.1"

1;"1"1111 ,

ha )'<tt k, yn~ ~tI0.1' md J,lo,. ULrcn bl[ l].u.I·11 li:fUJ.ah:Jda ilmJiIl'· joor.!t Ll!til1E.1a1 L'!f Umillt" h;urrm[J mUlia '\ (c I iledmn blr' l.anadl klillDlI t r. Bu ,I lFl, "m, hirai, nokt:.asl" 111 I ,ldo nIllla It"
rol I

hr~

NIilDHk.
t! bul.!l pot"

HaloTI;

C'I t~ l~mi;'t, hatfu·, mall. Tank

l':it

Tiil kfoQ ';)gn tnwm II C YIIV., U YllrtJlnl'<l.k lIllrl!L"l' '1 ~IHlI!ll'l il~ blr k ,'~~an~ aH bu 3uhel]" n~ql\lUJ1 yaxTl'layt
rJh.rrenUlQI\

01 18J lml

lJa;h lJ _"':Jf

~I~ In,

ermUj-

lJr.

K. ml I'.lb m C* li! kt"Yllfl D 29 ya~h~-· J lI~ua 11~"l It;minuehi gen bal· ta.~'l t"iI~ it~. I';HI irldi! mL'1 ,'e fad,,, kw.l ~} 1 dlll{lndcn olmii~ lth.
iut
1'» -

BI.h·ilk Jlu' t II" !Jura tf'JfM? ku..i 00ml~ dlt~ 'r wnnum.llir kl· Ian ~1('a.kl:H', klplTdamHbFa da rnalll I ~abJiJi J 'I. Z'UDIlO L uk Insn

Bu me~ dan 11'1:1 1 HI;' t::h:.twd(· '~~l temm (!~IIller, 1:!3tlkb:ti ~.I'llilIY '11 b~ alnalrl.:~. LJilit !HI I mL1habirimiz-· U!'fI t.: I 1lI1l"\' III CHl:hl ..~i ci - JIlgllu: . kb -I,., kd~l1ir.!l!. dllJ3)'lSUe .Afl1kn \ C [..ra.bl!-ll n y,l" ":~rll1l1, Iru-lar. J-' Ilu I!fUgaJ e<I n nmoJr.ln'i11lll1 111' tm k ILLI tlliLw, ,:uirr II: kiLdln. ja luar may.- aimZ"el U lmdan Cllr I 1 till'. AllOiLI\ * It 11 ,UIl III rJlIl"n aham('~kH.I mahk m( u'l~ I il.y 11111 k:rzanllll I I ,haj:1t [l.\;ar. Naz.!J,iHr IlnF'''p .,'( 5 III' rarLI. I:eza~nnil. ~;).rD jolJ !'1r1 Su ::J.Jlllil1e mill ~·t'CIIlLll!'! mahkum i"CliLrm!'jhr. .• lnnit ~,lUiI'd mUd iiril b·di 1;'tti ~~~

J.;ul ~W"IT1!1"11n
'1

ko

I

Iii

101l1m.l''II'- Mt"ft m:illkinn nldu

ge-r,;Lrmr..[Wn lJLuilOlrebtrlm ,eril. rnE:1 co, h J na. Z m [ill kB.l.firl I!LrJhmlj. 1J1ur, ~

,'i'

knl1ktL'I"

Hlfr d,l

\'lI.

Jll

I

ffill\''lI[

t;.o;mLt (HllflUt:llj

--

MMI

mUQUrul;Quz BedI"l"ll.ilfl'l Ahll~Ka11 Ma n~ Veldlh ii tarn.flrld.i~1l blr I I .,nO tt:!fi eHpTllmj~liP,

i[

Darulacezeye

~""-

~lard~m

cerniYflti

Ankara 17 "HU~IU"l) Bu ~ m El "hyl!> ~tl" rhr'ltt l mill I kliI, I m:'!. J,J II! ,. An]: '. ",~ Ik j"Jt!lnIll' tnklIBI ~n tua! mda II V!l1ll
ediLd

d Ins • I t klmlar g

onSB

r
GI"'~' h.er;wiiJJ
illf

v& Ha loe PI~k.in
li..tr.r

.

--

ezimetin .Iariheesi
-

Uh,

tilPilf,

,

in.;1 n!l'fold.1

t

i{OIse) OV:L51 Y(lluyla rlcrlemcsi 1II!luhtemcl di.i~D.D kuvveuerine ~ (Pn.:d!l:1 y..;IUJIll kalm.ltl:lk· '4l. Bunun i.~iil !:Ie ycdmci urtiD., w.1tm erduaua :!iolrindil :1' r_ ~k ~e bu suretle (Caney FUonnel ara.smda yew lDit cepiltewcude g~tir~ gla.c.nkb. 1111eephenm ~isiDde.. biLlltJ£Sa I 1M' Qt'Il.wJund.an aLu.mu·1 'kU1,' • 'ft'Uer tAmien:'l)' de toplanM:'U1ar veo. kU\f\'ctJi .bir e \,i.i... lL lie ~liret::eldi3.1"di. Mnyu;m 18 iaei giLnil, ~t:e bu il'ransLZ cu.zililamm.n yava$ Y:...· 'faill m allali ill Urctteplerine da'Iii clurken Alma.nI<i.JF hiieum I ~idddl.eDdirdiler ve hiraz Illuk::wem t gordliktell aonr Sambre) ne1'tl'ini ve (Normal) ITnllDlIU ~cl'ek. OVruig Ljlkpern..

Amerikalilar 03 3r'I'FranSIZ'" Ali11a~ isuaJ fi uind I ,r i~birligi
,£iiLl u.n.fl 1 Incl :(f.dll) (ElI11 ~r.'1 1 ~ncl
!

~ngi iz tazyiki de-

I II rakt.

yt dill)

v'am ediyor
(B .., t"r.rl I Incl uyrlll!ill

siyasl mah.. AODS8vell~in Yunan kO Iare d i! '1 . mill ·ne m., tubn
(Eta,

[Slii

t-"""h

.. line;,]1 uyf;ldlf

'V~ngl!:ln,

St:ynclm.iici.!i ll'" JiranmillE!t.J.nIlI yaptlg1ttl Wt.ablD daha ~yade tesrrhme Iml;[l_D '1ft!!" ru;;

RO"5eV~1t toplanwlIllda

11 (8..') B. dimkii ga:.reteciler
~}'!~

1:U'ade ir;in
~.lll.h.:;

LBL1Cnl CUrl

ktedirlcr.

iar.UI I lii.:1

ylull)

deml§lur:

mUl Jile 'de l!i<l/,gure, esKi m ue11k WI.! o,:.d·llr t;;~lln!cck I.1I!;bJl" Wl.a J"t;J,ew gllJ:jIlIl v ~egl hususunda Vlcl1y tmklll.l}eli ll"K:r!U" tcnrar
1r'!2t. ......ttiulgwe

l

miyecek kad.1.r ~.
B.. Roouvt.:lt. r,;ok fa.T'J.Z'i addC'tiigj bazl. ,l;UlloUe.rO Cbl'VO;P vermekten imtU1<J. eyl0.llil.l;iur,. BlII

bcy:J.ilulta

b LID unc.lu.li.tan

sonra

unuan '1.. erilen s6z1e-rm bir kl~'mcu OI!lt:a.;l Lu~ Lill~Jillle \..(].\"lZ.
I.ILOUrUIDlmB.

.I; .....,Lo:l'r.nJg! ~l1,

AlrniiJ)ya

lHnl-1

I

Dalla eenupta, dii$m a lea br'aj) eerh~!'li.ru. d.elmek m liksa· dile (Catcau) '1!. Kadar g~J.nli:r
at' de biritlei Fran!'!]..: l!IlotQril"A) frrk~:im III ll'IlIlkll. eme ti kar~uuu v de. emetine ll811 olamiJ..dJ,

IIJ.fl,

General (Girau;j)
cluyor

esir

BRJbuki General (Girnud), ("lI.SSl~yl de y:l..lli d~m<l.U rndan a.rlr.&o>l ~\ r J.ln~ hi . Ie bulunuYQI"du. C ur bIT
lrurn:!:.ndan ' Ian bL! W (ula 01.:1.rak knr!U'g-ihl!11 ta Innc.i hat boyli mil! .kUnll i.l lim. 1.. lLfllyll>tll v.k£;am liu:rine Ilogru Ge'!:e.raJ lHllle He)

nil ~Girnl.!d I tlUll b.ii.la mllila"e. w t etJneliLe oluu~llnu !fa.b;at ge Cl!} e dogru dUf\IIla,wll 11u\,'c:tli
bil" - tl.\aiT1.l.tile bu mllk

~oC-1

dU!l1J ml.lniazam brr c\l.Zutam Iara.k artl mc-v~u'l. buJ nmu

meti klJmasmdnn ~I]di~e ~tJ ...i. gnu leldonlk blklirml.J i. valii 0 ~ik~ lid ma.rnn yaptIp bir hi.I1;:lI,lll _·onunda. e, Diin)'!i, ilCnUi! dlg-er brr n rnl tGi.r.md, [!Sir eochlJi r D d.i.sinin !o;l.JflIHl,)' hcyEtj ort.-uhl. H 1 r ~J~mll! n mimi IIllmtUc i, j"olkt , au baben, }'a.} a ok I a.k ~IJI hllrekct.;: gelmotit.lJr. Orb I'lIU]Wc!,] ttr'li tltlt 1Aroieru;) fl ka.d.aT ;;ehp ord - hal_h if1$I!J1Larln durmud&n 1!Il.Hilia. d{l~I iJ gotLU'dan lele[(f(ll!'l kej'fiyeti bildJren rou dok:uzuncu omu islih!:..:iI.«I J·nt' • fu@l{ bakltlllllr.l, bu tJakkl ia.r1 k U1l'I e.ndruu ~ermi~,li. I hat ,:t.Za e1.ID~k l~iD m Lkl ;\I;! ~ narplerintle kr!nd..imizL Ylprat • Ku.m U;ii!llllill csaretiJ:Jden -lwi !,u:le de {lL'O:t., m uhafj:isonra dokuzuncll Frnn!'1lZ Or - ft1 ak
0..

M:o.ymrd.; iI.::hlike.-;.!IlC m:J..J."l.I!. llll]UllJ.ugllnlln • urlak btl kJmh!;>lJ1i btr LLO&lly'run geri ({1l:!U'wp 1;a.gU:ll- bir ihdlUdlL ml)'aca~"'rl lI$kklnllw BUal de mak.ll1~wiI di Ii ~'j;; I~nlll bir ne\ l kapurm. ; dCillCktir. \':u'\,lIr. l:;ln korlmla.~ e nC1IIl:lc;l~: Gaz.eteciier, R~islcuIl1huru III tarall 'I'll'll}' bilkClmcbrun~· Fl3llS1? fJuUet.in e ola.n h IlIl.lnJ1l.!l flrun yalnlZ F! ;ulsrunrun UIJl'U Viclly hy.kUmL~lne yapLlwoo!Lu rnlllUi IllUDlIa.':ill' kahlll}".u'1lk UltdlJgru.dAQ dO~y!;i Jllilld.e r1ti tun FuUUlll: mUsl~mlt::ke IIDI)lI.· y.aplluLI:!,lI Qldi.ltunu I'urJlIklflrl rnlorh.lgl,l~ fJ.itayot etlIldt t~h • ;Wm:tn B. Roo~\.'<.:lt lx' ill.llImn liko;:l3Jdl.r. iza.b.tan mii;;;l:B~ rlkl~~u Ce\l'a· F'ta..rnUlIll gjrdiin yOluD Arne hill] "4;!rml:!i1lr. rlic:a.cd.al[J alm.len LolldrnoJ:a I!nt:.m AmeFlka.lllD bab yan Jrirr0l'IIulU)'eUa lm.r .•II[lnn)l, tlr. ~bLr sindeki b~ Avrllpa mlistcmlc-VI! iijocddct badlselcri Amedlmda kcICJ jnin muhtemel i~gallli'n ball hLi.li ~phe e buiutll.D ve t~I'OO• I Lie d ger liLl:ifl Amerikasl cUm· dtJt gustel cnlcl' guzle:rtni tit:; hllrj~ ellen ill.! hir :inl clli· h litldt' h'lreket edip edeDll~ ce- mJ~hr. Aml-.u!ka laJ)'()!;u 1 ra.nAIlillUlya \ C~':l gmi sor.an gazetc il~r(', R lillo- su milletimLeo AmI?I'll{an uosllukhu mda.n '1:nri· z.e\ t bu ::;tlulin harir'ij' 1'lC'7.:I!.. !"Ii ilLtJhap clmc.sini l."tl!ll i§llr.! nltine Borulm8S1 ic:lJ:a ooe{:egi AmlmH:l!. bu~l.Ik(!1t.:J1!1 Arniral. Ce'l'aOIlH verm~tir. LMtly'nl.n Man:;,ul !.."tain'c j";Bo.p Amtoriluot. II.:I 111'1\ ~ Il&Zl 1 '0 1I9 Lbla.rlti1l. J :.lgmen 1l1L.il::JIet:~ ~yan~b N" :port - Hl:JoU:l. adasJ, lG hu.kUlll]crme ;nulmll[ olan ,M. 1; bul L)dllml:-;:Lll'. (a.!L~ Ame.rlkj:1 Bahn:ye na- mall lekLiflcJ]. "Nllmus y( lunda. , la.'ll1l~il!il1i I ~In Alba)' I';:nnx, b hrlye \' harbiy koleJi t9.Eebe1c~liJlc wp ~ takir. etmelell i~m \raktlle '1~ ft.ilUelltlc 11lu.p eden elum I()m, te1.'ci mentS d 91.L be • ~ ~imdi 1 endi sii;:lcrilc keod1 i ai· y8.Do.1~t.a buJ'JillIll l!>lllI;

hnrebelertnde (lyle bi:r 1.1!I I ::>llli griskrmj~tir ki p.rnj.eleri b:.Lk-' kl~ld;]. el,'velderl rikir bevan etT1l k mal'laBl2 olniustur." Wa'!.·'!:! ~Iman Ilcri hnrcketml bi'iyi.ik
bir ITILlv:JlflJ.ltiyetle durdurmU:'R b~n:,:;iynr. ii m;J.D zayiatrmu

!erinl buradan ,,~kebillr veyn ~l1DdJ c1do ~lligi mU\'a.ffal~lydl istisuUlT ooerel;: daha da ilt Ii git..lcblllr, G neral Wavel ":;:01 mu

I

lIrd:l.lnd II "!V Ich y'd_cki. Am.ec.ik9.11 bii~'illrl"lC;l&i Amiral s1J.aller

muh III olmasi du muht~melt1r., Diger taraItan "obJ'1.lktakii kU\"\!'ctlcr de zuhl, mli!rezelari· nin miit mndi alcnlaer il... Ltili derece blrpalane'll§tu-, Ingiliz
taYY:llil"dRri dllljl11 wn m,ihim biJli.n ulniyc ,,'e ia~e Holtal IN '1.IrmU!jtu[", B:J mU\'aff:l,ld)'~Ll.e.1 I'm rn3.ne\'~ t.esiri Ml~~J[1, rire-de d~ ~k h",lUli ol:1caHhr, F1Ikat idn Will l:1lil1~irn Umfl, ' Almnnlar1 Ji,t1:-11r hlldiJdum1ald lllZ1'ikierini hlame c·tmo:-k istcl'l~f'@: c;ok dahn bi.iyuk gay 'eUer

tiniln rak ba'llA kuvvetteriae Sovyet g buill Iillerinm ka dlnR mU~~ l'tmil;l oldudu,ftH. clair B:J.gd!ld radyosu laraf'lodan verllen habeT:in t:l.rnJin'ule uyrlur ma cltlug.lnu ~YII.!!IH. mcnlflduf, IrJi!kta si_v a.:"li rmI1tLLiammj' • wfedIldi .. K l\hl Fe, '1 I a.a.J - Bllgdlld· dan of;? nilE1igine gore RlllJi Ali hUkuml1'ti btitun !lLvn:!;' mab·
kIan Ilahhye etin111i1r. Bunlarm arnliU'Idl! roki ba.'j\'.e.

mektupla majesteni.z!rJ n.glum J ames RanftC\"~lt'i tak • dJm ::1iY0nJlfl. Am dona.om, sinda yi.i.zbu,J}lchr, 'u:nanis·

''Bu

I'l;J.!x;rlik]e bitti, 1kinc.i devreni:a' d(Jr{] i.lnei i \'e. 1:J 1 ci dlklkalanda Yllptlkhlort r.il~"tI&i'1A Ga1a~ ll1lJ'ayWar 2. - Q galip voI.ZiyeUlo geldli(;l". Deminrpor dll 25 Inet dakil{ada yegilne u.~ yap .. mala. mu\':.t!Ca.k odl.l. V mq
biiyleli.k:!e 2 - 1 G3Latuamyq. Jehlne neticelmdf.

cl n .

m~r
~

'

no

h.ndo. ve YakIn ~arkta. m~!l. ~ hitlik ... zifcsi a g0.'5:rme.k Uu!'lllll
nlt!m!ckeUen ~yrillym:"

F. B,. ,,2
Ikmei n yllpblar.

G, 6. -

r'

Biltiin Lebdlierim.a, m ennil erimiz, hi.lrnyet
parluk drr,
III

b:iltim teuiruno..la
o~

bir sa\.'n~ "'apmakta

sizinle ve miollettJlule berabe:r •
gormellizi ve bu ynrdmu rhl.ha alll'H Ue aln 11'1 nl7.l ,r.ru edJynrum. *jyhye'bll~glm yegine ey btl. maksatta her turliJ gal· Tt'ti ilarfetmekte olJugumdur. She o,.'eHi~jr1kilt're ltn 1}"i taJ.i'b
dJm
t~li1nn.j eojf'nm", YUJ'IaD kra.IJ, YiizDaq,l Jame!l ROOOir\'c!t'e tC§t'kkilr ~ ve 1.f>!g r1.f1a A mer; k 1\ rebiciim.huruna Rl}Il.bda.ki cava l:ll gonder • mi~f'r;

Ikadan daha, llya..de

yllF-

brUlI~e ,le.renll:llerblthg; talno::.i& Anlrr-alilac O'ytlnu.n. birinci i!leV'!"~in.i 1 - 0 gJlllp I:ri-, lirmege mUIi'afiu flldul!lHll do. ikilld devre hul.a.oao F~ernah~lHer 14 'lie 42 iaei da.ki.kll.lru I yllpttll:lar1 B:lYllIll'12 eticeyi 2-1 Iehlerine ~i diJu. _"

k8.1"l]1I ru~:IIUI Y1

Fen OJ"- I

Biciklet m u

bakas.
m

SillcymD.tI da var • ih • Hikn'wt SUliP.yman IJlnnli Irukln M01;.kova cl~illgin~ La':"'in

kil Hilanct

Bkildef f.i !illiijU ~r1en :

SU-I

edJ lImljo hr.

Jer

Hit
...
Tall

------

::~::~:,:O<:rok~o~::: I
r~IC:i'j, Lib,:n~'a gllmek Uzcre !'mn z; m~~nla.rd.o. Al-dclIizdell
f'~rl di~nlll.Jl

".glumu;

yuzb.:'ilfl

II

nakliyc "a.r:Ur IJII'IQI en rl'" r 41a1y.il'J.ta ugmt.rrll~!an.llf. Bllh~5S:l ;llmdj SUrly~ \'e lrak it;;.ln Almunl.. ,,"'eni bir g~YI'"f't 5:'lrfl';!de-teJ.: 1er:Je bll <1.;'! y.iatm tt:' siri hatt..i. Alrnnn kaynaJrlarliida bUe "Wldini It!5:;eUI~ektlr"

ge-l

on

ajamn bill1iriyor:

da

1.!l1111:.

1ogili:.!, ~a.let.'l' rinin mill Lonw-a, 1 l' l .<1., J ~ DA~ly Il.Ii gR21tesinio dJl)lrtlnatik l!(IU

~-al etain'ln FranslZAlman mili:akC'Y' len tmkkl.l(la· J.:i me!; .I' g1Ze~d rin ilk sa/y. 1:1 rmda. bEi.:yu.k b IJltllLda nco.::;·
'["j)IUfimU~tt.lr.
b~tmlllill

urdu.

1916 harbinin cereyan ett gi sahnede
Daha c.:enullt(l., d:'l.htt 17 mayw ;.J:)al'ltl tOISoeJ iJ.zermde bir !-top

I
(

11rdan I.)Ma. kali!p'c1. ufulm.nm isUlh.l ( CdE:'D btyanllili~mJ"ttr. tl rL'fIffi:i Fr1l..tHiLZ ma.hfillcrmd~ run (:!diI;l harp rneydllOlnJ kColaY-lj Guno:Jtl."ilcn maiU"ltI("rtin In11 tcltllrtt'1' IIf1~1l.a.1l [I UGtl· hklG. lui tJ4.(l ek l.A,w.~) r liol.h- gilt.ereyu k.iili.wi.LIi Wnin edip hnyr ell e Fransl',Il M1Ii-tll'" l"ei"i]"li[l ~ivl~ It] de\'lel dido 1,~Ia.ru. clmiyect'~irnj bana 80 rsCl",U h.rblbe!iine \I~r It.:I1 bu t ffijl', Eu sur~tlio! mayll>Ln ~ g inc.i gil r,;e\'llbUJl J,ia,rabatle e\' ·ttir. f!'9:rp ya.rt k 1I ,smd", btl hHIIl,J] nil dii m n, F'rawmo; yuxsek Iw· BI.!JlU bemin 1r;ill ne lbi bit· Fnm!Yya ait Cu ault, Guln' V~ anda b yellnin 11 l'i bile "I· abE' usuJe mura.ca.at i.'til'>C ~i MArtinquf'i!l b 1" i IlI'I r'k ... m d n Pl"ulenciif'llncsH g 'mi:'J kUrlJl da Alb:i y Kn,c,; iboIf"I!.fln l ~lini !le. bulunu 'Ot IIJ" I Yerml.itLr: dB. Narnundi de ii ~r{! D.oku7,;unl:u fi'ranFllj! 0 U - .M ub:akl1meni2::i l'l~ t.: I 101. birleiji~ Am lea IJrJ1iIIrU ulda.· yok 91l1lul'<, kml'la.rul nJ1l1 l*!1:r Gei;:en h3.J-pte b.,.k nlr lchtilt J{ar· k~ 10 Frnlll'!l g oilfnill mli n 'li'ernllij veo ~phwe kmyilk bir .... <!u lJ"twlJ),ol"!ltlk: Dt·l"llz 11- derc~ini d1't'pu~ Jen r Ilil i 'bcyal gcdik ~ltm.u,LDa. aebep ollru..u;t .1 L.dH.I-. ~ [ttltli ti~ tkhdiUt.': k 113.,". njf.tll!. !'.)!l1i r,3manthi ,-uik.II bul tu. n1.U~ buJ.unuy",ru;;..o;: D{'nlZ;].I~llar, mU:';ItLir. Dii,m:ln btl aurr;:.i1f;l j! [lim;; lJiT' kors.a.n gl"mileri .... 'l ."/ reJel". e 1[}10 ~,bY1[l.lnLl11, Fml~s.:l. tn . gti.u :.:.arf Hld~ SO 1-..i Ierne Lre IJ gllt.ere taraJmi.'larl ted.ldilili1!i iiaf'e 10:&2 IillJIIj oll.lyordtJ. r-krliH"ll" Ameriln. r.'r ,fl)i3f]Lfl TIlIl' baogi bit ba.r1!J lAnlli~de bu • t"a lItlnu C;cva.po \Ie meJl:~' lLi;,:.u.m n daha kat'j hir t phe yan·
cillrm:ll.~

rul,ll.~!] W.:';!:;Illl~rnUV!lltak o~ml.l* L~ et ,,~ert!k bu.4ma.a AIm nLla- 18 1.hYLS.tu oJ.;uy;).bilill[,iuc deroL~ttrI~j: ~lI.y~t dw1.}':J. tehllf lS 'nl - QLl~ntmJ ve ~1p"[I'lltH:) [Iohsbk \'!lZilE:'~lnI t~.kelkl"Se Al· isb!.lI.m lJode illi:rl harrkelme Da§! r.uw..'jI arm, I;'ra,nn.z yi.U' I!k m Iny ve k1..I\"I:-.:Le 0 u~lu tum neil he:).etl, IN(,yoJl) Ji.l A upnuAJ. nihai Obf k ma.;:l F h 1 lun ta. D ikln~ I :zIt hh eclLhl!1l: ell :,W n:ya 30 sent: ba' y3 (b::urH" Quell ill) In b. lu'lle" !)I!hl:l. "d,lI(;agLnd n e· g T mdeh, tiu m:a.n mo nz mlll ulm.a.l..ldlr', Dun\'a t t mJe l:u .."el!f!nni j;I.!TIY@plli;kiirtme· h F %:i<m n, ul!l.l1yaya lJ·!rim ()l~ leriru .'11: OJ; >e.J Ie lSO rime I aram£ik fUtr11e saMW. ,1lan buhw . undaki mwt:J..kaj'J. wi!bil.1;u.a, I.t·' mUjlur, S'I,.:.ZJ:I.!'iJ.!' NlI.poJYDnJlif , D'1c-1erLnI Ultre-ltl, ve Hilk'rkr gelm,!'tir ','~ filJ [eli] lu:p;sln.i so • \'Il.kla F'rartSlZ :illr"'!! arab-a - bir dll.t:lya. bWllrlrl la.n n~JJ.m) Lt geldili:rsc d£: dL'~' £!l,JnctJ ~..ann-etmi ·tlr. n n n rSa..mt • quentin) 1 ete ~h!te klben Albay ItnQX dipg irmet: oe \'e ~O kilometre 10m' aiM gel1~lt.:r.; iju hiubede a. t' nl rleme£me man I olama bulunm Wlhu ; dill r. - H"r harptrn on 11 o1c1J~ D!Cma1l. FFil.1l5LZ dB. a.a gibl 11~rJ e de don llmll n ku'!,'· halLllll 0 kad!lt' mtik.:mn el h r veLten !:illIiiJn!:'Glne' mlii; ad edilsurette ~'a ~ul;ll! ~I artJ.k b' ~'ult 1Ii~lne nt:<!u, lLe 1 pim~in ciiz.ut.arulann IllUKrl.'o'eme rna m "u.liyel· .ru:ili: Y2IiLhr. ruz. k .. 1I Ian ilerh,l{ebl.~IYU1'IJLI'1 Aloo1' lUtl'J)[ !!l0z.lerine ~;'Le o gUll nk§illm UuL I 11 9Hll YIU' dol::vam clm i~t.ir :

za elmek ,olj'cLinJe,Ylz.. A erik n tl n n LrI sulh taUI Ull.flda da barp ~ nLal1lnd.ki Io:a.du IDJVV"Ui olma llll 1Btiyoen Albay KlH)x. silfi.JIl ~n leenl c,chlen blr AlmllIl>' fll.ll B, Hltl~ l' ij:amwl.} ~ DId u l.! t::u:t 8Qnt::I lilL1 sene glbj kl a 1Il1l" :t..aman i~md~ biitW:i dWlyaya. R1I::"J'dd..o

ha:rriri diyor ki: Suriyooe ~lJlruHl.~\t: d~m8[1 tayyarel~rilHi h\l ~ Cldlte .. ';1. ne ta. i bull.lUe..r~ gihi manttki netLcl.;"Snc kad, r Ilarbt'- I.k-vain ctmck hu U UI" m:;ill:el"f!J.iln e;a.r 11m'l.'Z. l ha'l"dn' VidlY huJ umetl ka12l'1 g: tirinceye - kadar k' lii h<lr.;ekde geo;:ihn~!li tnumkii.n oldLl dEl 1

3L1:ih~1i~ Fn,lIlstl

bwihca meVZIJDU dn bu nu!..a,i It II ebnek t(!lliT. Eff"rl gazctt'si c:liyor ki; Hitlcr • Dllrlan l!I"julab.Un dan !'IOIlER .1 r '~al Pe~m'lD
Fn.Lns.lzrni1lebll~ yaptlj!) hIla' bfrnin ehemJnl,) i I'U'll kwJ..o;!enm gb7.Uudctl Iml;3IDa.z, lL1.are!}a.l.m

Londl'1l, Ii Ia..a,) - J nllm;.lAlmav :;Iefl Rudolf Hessm par~ii tie tIl gil Lt:reye IfUn('til ar-I knslnrta gh:Jcn.en ,,-'SraJ' Lmkklll • d:a bi~~b,~Tine ~H miitaleal&k'.lfl L·t len ~IJriilJmes:tne de'\l&m cdil • mektedll."'. ElTH .. 'St Bc-Yin'e gUn" B. HIt· ler Hes.q;'lll tOJ!'llterC!'yt! Sf'yaha • tinden hab ·rdnrdtr. Diger haz1 roll. hidl r, Ausobul'g t.;1yyare mcydammn ~k .BIb bir ntza. ... t altlndn u]unmasl rlol:J.)'l~1 H,:g!'\'in laltil" edi1mHi lamn ge.ltliginl ~oz ontind~ tuta.ndr ml'zkCIr Me!!'" r!>r.hmgtt tayya l'deriJtin rnodell(!nni ~i7.ell rel'nm Wi1!v Me!i.~rFA'hmiltsi:n eiirtim onnlo!h';' temill ett1gini Idd';l. ffiivorlar.
*irntiilik

R ,- v It de go.nd~rdi&iniz mek tubu en buyiik 2:e\''J.f]{! okudu.m.
.Iamef: ROrl!;lev H'm araj'nl;O:dJi.

James

'-.ale reiJoleriIJ in IS mn;"lI! JlIl.lAi:" giinil sut 11 cl Tak,t:;inldeSln sen·jJer cand nde 57 mU;Lda J3QJ5?e bimwnda bulnnlJl- l:in I t.ebbg oilll'llur_ '

19 Ma,'IR 1'941 pa.zartJl!!'lfi glinil vllplla..:-ak olan ht:.antml - EtJiI'. ne- ht.&ohu] biBikJet yara.'!lan i.t;<ir.I muhtelif bol~elerdelll btambula geleu hi,;,ikletl;Oilcrin W 0- '

bLIlunu..."u, m~mlek:ctime
diginlz
SUI.

niJaneejdir. B'J f"ok ~etin ttrt1arda, Birl~ik Amerika illl!l·tl.

;:,,]-kilnln

g08t eF'beJik:1 blt HIe-

Ataiiirk'" tlndan yaz

hayaa
1 11Io~1

ha
~ lJoIot llr

Ir
r,

·1

njn pnrlak 1rtarenit altlnda Yu· nd.l1li£tanH. yanu.g[ yaniHI1;;!, bi.i ,. 1 in kalbiml li "kkil... roerlm, :Mccieuiyehn ve dllnYI1 hiirrlyct· I rirJlQ s.elruneti UglJfWldaki iJmil iCT;>attfll7.:'l miIlctimi hay ranhk btosledigini t In etl bilmekle bahtiy nm."

rSI1 IIIt'aI, 1 I"~I l.ojlfllJd.)

nin

mil t'e V.:"(:it. Qlan bu hiLi.Lbc:,;i boll~i.In t -(:>1rleri l'iust buDaily F.:;·p1'I ~ d [Y'tJr IIi ~ tun iI:reJt.i.ulli;ri )J!rlll,; w~k \'e ·'Bu. \"j"hy hiik(j1rL t nin n. biiti.in mera.klar.I, ec\,;iI,p \'cj cc'Jok, Hitl('rle yt-lntlf;l p~- rlLk idn ilimderJ Rabl.fu JI pacaktir. Avenlib-i bede.1in blf lBSIDHllr. au mlrA.i V r,an E~["ruL81Zd ..l;::t [";Ja,,'1Ii ZIlma.mda nazi c en(Jil@r:i isile h'TI Jnl.ll:J.blll olarak Hltlcrtar'8flt'ldf'11 lUll r 'Itn naY:l3L7.. ]~ I liUlkC"l"e elmu:.tlT'. llicbil" tvgHhiJe ayak uy~ur.'lI \'i by - 5~t4Jlhk 8,l1lk milw!dm degll(iir,1 [l II ~Ice y" t i lila ll1ii-, Mont()ir~ slyru;etlne ve Y:l..idh.:rc ,Hi bel rl _ S i e 1 ua ~;tdtk htnnn r rt:" . I rnit%akeI'Ildd",Ui b!dbi I r al rna Ye':l rei rill t3m 01 raJ I:u::ti('clenmci· sa.d~e ntll'ml l L . l,re k;'Ld:.Lr d \-' m ed tl!gim SO~'Jh tettdiJ1rl fne-Hl" eva \'1 y lemi"jtlr. r: It m.. I'n §Hpl}eye iIf' amk-::11 ih l!1• rl\ (lkJUtI. 'I rn iim .... mi.irr'loJ!lnl a hakkl e yaktur. kiindu'l". Cu a("(11l hir itlt'ma.! • Fnlnsa ycni AVrlJpa nlz.u.mmJ~ !"!ir. Fllko.l va ..iycte cepbeltel"l bii~'illl d ·'L.ld vfiZi.!cmi g6re-~~ balo;ml'lH: Ii\;;,mdlr" tJJ'. SaJ1'i-tE!rI tallJ'itfk [].lCYOi:Uu!)nFran~ulllJJ r""lV!ifJ'lil'ett·c l'C'li'3m hi~ dc~td r. Bu ~lJ demektiJ' ki 'l/iclly, 11' ([I.a.) - OH :ilJllrl- !';:Ians a.v:I!i1mIVl J: Imt1,ltir', Bo::"m Hl, lUI<-",g,.dD.ki lebligi n~retmu§. (1 111:~ IlK., B joiik bir AVrl.Ipa tlr: ve mu!;t ml k~ dev1eU ol!Lrak K Roo;:A:velt'in Fmlrtll'!'ru. p. almllk '1, t&in 1.8raIl1ItI~l.n: ynpli n l1iwbeKL."'ah~uD. rmen Ma ..e~ll1l.
guna nkn.
Allllil.nyazun lmrinc ,'enn~k fikrin.i ta..zarnmu.n ettj~ioe ma.n •
t'ranmz. mU3l!;om.l kf'J I'lni hiLILbe~i miUi rlu!' ULirlJil1.ZtI ~\mB.l.ZllklLL bekl~l1~n ilk l(lm3.S •

u:r~*,

'ire muh "Iif lflhmil:1lc-ri.l \-Ul'iilfiJ rn.romne uev" m erli.lm(>kt,.1lr. $1.1 bflRnaf'P.
n
,,] rar 1~

mi.ibim tin", e-sirinin bu undufrll ·"rill e'tr"l'! fl [1rla ru IHI1I! I'nuhaflt'.t r ~klemckted~l", He: 'Ic gnri\ me~ te QI311 K il'k P lrik LondrHy::' fii)ndjj~ bura· d tek ip edilme e-dJr, HR.kikFt F;1ur1ur:k1 bu J1] ii';"rindt' hiJIi earn J1errll"~1 '·qll]( m nl"'l' ~tll' A Imarl

pMI:'a!!'l1l

nl1!'1i!1lln

He!l.R'p H.tfedilrrwk iizch::l7.J ml'ictllrl11r W' ,{f':,'lk'llElr

l:-I. r.:>: I Ii tar nbr zayia \,'I:'rdir· 1lU!j-leN.l.lr. Du,man ~bm.we iki Ahn.au :SUba.~1 He rlig F riltbdcr de 00 Allllan blrn.Jmwjttr,
HaDe\jJ.!oli.l,J'lda ~ l}il1!l~lollrt Hil1d

:bl.i mLlkahil e d~:llla

};aql tazyiJ.;Jlo'rkne elf; .• i2'lr.J~lcrdi:r. 500 den f~ }dtJ1fi.n ~Ir a.lutml!j Il ~IH'a!} a· 1 rabaJarmdan pek -:O~I ku I 11mJya~u blr h<.d gl.ltirll~1U tiro I II bruk dl,"a lnda In .. \'0.; miifr~ A~ 'traly h kIt'alnr nz vusal lr'aJH

vetl~cine

oJunaCfI J.: Imytlll I;: fJt 111 n· I.h Hey mW're~sUe mC'H.d Lh· ~r' v., u~g lId ktr, P..tyak. R.Lllbek 'ad i Uzet'md n gelecek ala", 1...ckm T kit 1. liD" nil yt:lIn emrine g-.rut"KlIr. 2 - K.aymakn.m fi nll,u B J 1l1{itfl'eUSi ", n III nzd tahuru, 19 m;;u[weh tlliek ,'e ii buluH:, ' 2&! mru::l:U":"J I tY.! ta r i 2 {)O bUIOUllluli top, &llb • RId S;. ... liln Beyin ):t.nda.rrnu t buru,. bUgUn b adeuev &1 Riy kt..'l.n ~ ~'~yi talriben B iIb 1-:l, illerek Fuad Fa ..a }j.lzretJ~rinin. rmtrIlle gireceJ:tlr. g'rn, y 0 t ~P..L 43,_ liIleil tum il ~ 0 en mlif ...~ e ~] daha hen·J.z. iJulJuk II I • n

:rill b2:

uyr".,)::tIr

klt,lIlon' I; rnelme i.;-m lIliimkli1l oldugu Ir d WZiy<li h.llZ.l..nlSl ru m u h 11 [ flZa eel ece . \iEj i §::t.m - '.1)0 ak demir-yol] g-iJ.z:er·
!!:,i...b1J1l

I

ifl'l '1 I iblim

.nf'klfO ('oi-: mtl;!g'l]1 Olotltllhlj I [l:lhllmo,.rlir. Alma 1 r f1erinin J:.":~ n ~n"

m l" i . nil rr!n'\i' fl r>den b"k I 'flm~ik: hI 'lPl'lI.nh bi'irh I' h:lk I I .hL Urthzler"(l_ po.jl' "nrlij • p-ilnli I! Im~k HMII 1,,1'] sl1lir. du, P'Hlial ItI"ili:r. !Oltkalfi] In l'lln, Alman f'n~rin]n ml'i'1I.kll1l tAlmin niw'l il'.r:lf' oi:nmdlkhll'J 0 del"€(,p :illi ~:'t ron', ~ il

klt'ai.sn \'~ ~€llUplall 1tel'll }.'I<O Cenubi Afl lk kuwelh.!ri Amba - Alag/yi tlilan 11:.: Y ft kuv· ,'e lerme kiir§1 daha zlyade. teIikkL dde t;)trnLi,iler Ir. Hu ! al·
yan kuvl.'cUeri

mmWa.lulud::t, wn 17 kJI(Jfl1t.:'rro;: ~alln
Ce-oup
IUruLn

!1m' rtlml~

e IbHllt\

!1lmdl tam unlle Algeo

Zeydllnidrn 1C<;I!':ini n8.diklmtte 1.1"I1:a-w.J.lhr. F'alta1 dil JIll.mJa to:lIl'LB ba.lin ri e l': iLldi r.nlJjhi\.~eYI k bul elmel. 1ZlD. Riyal[ tizeri!ld~ B.llllwk ('1V,.· nrlaki b im: ye m \·Z III (;ek • le~k \'c m!.da i ]'ua L Pl· nln em.- It::: girt'!( ki:lr, ·1 O~Uncii l·olor -a kuma-n., z..m

I

e uuIll'rI

Glabl:iiJlt\'i

i§g,li dlik

d

tcI!!aouuo
ildlF,

f1

IlWlkKleri beYLl elm ilel IleVkelw.t:k. i~ khli.

• i")'1U"ftft' ~kli 17 t~-" -- Snn I~ Suri yl"lI 1 '1 h:l" Us· ...Tlne . H. Almr.n tayyar Iel'irlLn de geldi~ h.llwr Im~ D ,-

D Die ll'ahrJ.mlZ t rliil ~an cdllm.;;tlI', lr lila.: B::l..'!OI'B. "'e Halob, lye DJI tnkaJurUKbt. "'~"'ltt saki lilT, lrnlt rt'I:!>UIl iebli-:
l~gLtl BeyruL, 11 ([1.0.1 DJ\l,g,

rUyi.J.~U1Ylii.? .I~l'am 12!tIJ1 k~ Hr, lt3..lY~fi ~w~lLIiJ:i:1nin flfl)nJj~r· l-illlfllle miWim bir liuLIIII ulan

Di~o:r nunt8.kal~la

~'ii .

dan I mindu_v fh;nc B y ('a\'1n Rei,siclimlmru!UUL) C) 1.1 [IU • met,r&.,"iI nal',atl di nte nluLmak· Sian, temasa gelecegi bJldlUlte k ll'V'li'etJer'1 tan!l emr In a~rL-

hr, l\'Iio"illotmt'

1(1 nUHlaT.:lu J.rak t bti~: Ga.rp c~p.hesinde: ' mumi ,'s.i~·eUe hHiibLL" df,i!~~II]ik 11lIlLEll11Jl;lU', Mi.J..buul HeIlil' rWill ;"Nh:-ri \'uku,bulmuilul", rC~DUP Cr,!~lh~ IlJde: U,> lHi~ • D1Dn la¥yaresi ]r!l.klll bir ehri lizerlllde W;:.tHI..k blf(;I)~ b ~bH-

!'j""~.....tdI.b.
~}'1W!ijb

8.ydnl'~', J ~ uud - A,'us . Ir.·d a 1 l'\'~k let ~k,l i B, F d·
den I,m be) 'InaUl!

t~ lim.

Miliu

"azlyehn

tmlunm\l~tl.lr; bitlaycl.
11<1 :J.l'

-I

2

~orjjJemezdi.

( IP'aris]l e mi, yoksa de Ii ze rrii "?' •••
.. T

yra k 51 SU diyor d
LII,

DlIIJ}m~ y~dJIP, c phtuoc \1'1.1elide gclL tHgi g~kU.'~ .. o.:t;llk-1 te.llBonra ~,a.b<l. ha.ngl IHlika -\ ~~. LeVe?-CII~l.edl"{;f"k~~7 P ris YJ.l~ [ 'I1z.e-:'J]]101 mI_ :r[jril.'i'~IotU, de~ dognJ.. mu. lkrllyec.ek~? lnln lJ.Zt'rlHJEMur ed1I~ bll" (~ ~~i.ll k&bl~~J1del'l bulun' n ~lr ~Iturlan. UIJ~11'i81],l[] rCaI.

,bayrngl

~umJ.o,!l:I.£lI.

.4Jm:

I;:v\'l1n.JJtU
'8) •

tlk ....

t".J" ""d,me' l

olduglI anla..§JlmLl3~

'1

~Ilnumbw ~t'~" Clll'"Wll, 17 ~u.a,l _ Ebt!di ~('t[mi7.tien MilLi ~ fe Ml11bt:dtl. nu lliJ!1)·';tn bll)'!':.Lk bLlgim \'11'. y;;:t budlJdu~ AmIlJ:l,V bOlJ.:(: i ~ul~crinden I t'!WlD alJn;tra'k ruraya gtlt)nlmll:l \'C hir h.ricmde LlD lmll"rct' hill 111 CQ!'hJJ1 k~ hlt.rll'rj lie ka.r~Ilu.[Jm'" ve 1.1. gurllUlm.J~tl=;;r.=======-

vilnyd ~"dl

I.jo, .. fl

hududul1d t:L I ]el"dir.

1 .n"l

...

)Or dillI

Co.-

I

,

~ l

F:r1lrl,BIZ rlrd~5uml i.ki:V,e bO!.eoirek fj]mH.ld~kl Im;mln1

:mw,:.dJ
mubua.r:l

Dmnek

oluyor ki

Ifa.aJta..&;1 h lItun LunJ tl el" tl e _ n& kayht dilmi, dC'lfildi. j ~t)mPI ) vc Li\jlOnC!1 I.l;;crinde dUij. DIll 11"1 h [If • n.at lm\,,' II rl Iluiundu,!'tilldan btJ ml l'tlqlda

Ilc esi.r lle birifJci ornut'lr t.ec1'lt "Ife ~ir cdll.et;(;Mi.

da'jrnaJ'Hn yooinci [)CdUnUI1 topl:.nmU.IIL!l1 'l ''''n i1o: nl"htrlpM,1') !'I1~~lill['ri boo yum;;'1 a.lcolii.cele tnr rIllildah.n tf'i etmoftk:h Flu! tihr11 I .... 'lh;:lIde ~('hrmck mltm -

gruPlJ I :ltllmJil.

1111 iti'barlfl :.1.1: ilndl Kolorou (N I yon);1. 22 un!" kI r I rIm ~ C1m 1J.~ ny J y~, 3 ililcll fl'rkll. (Nnyrm • lhnll 1I1Wli flrka da l '.un picgn e) ta ~-tlnd(!llltiJ, ( Ii: II vu)

ftormeml'l I BI'lyiik d('\'lct 1IJ1y.ilf'C'im "f' tnp rilkla.rmln v [ nl1unt~r)rlll~um!1l Mt..Ilki 1.11.1 tun I lI~'fi~t d IJt Ii: ygusul'lU n!nn [?rall~nm, vel'll In'rt:r,anln mUJ}L.ere kol.,:l1 bnzimi I;InrttQl'lIlI ~llliJ"lf mrt?J~kt'!'1 r>tmp"c IJ~kitlFl hmkk! 1.'Ord.lr y., 1':m Jnglnt ff'Ye. IraJ 141 hir tl.!:C I\'UZ ltarekt.:ll trliLklil C'I dllem~;l" I B. Ed nin A ....n" ama,I";U'll'Id::.ki bll.'j'an;ltl ," R!lriyr .. t l{~',:J.reo nleydanh.m.nln h'l 'Hz ti.l)· Y H'f"l'·!'1 t.antrlild 11.1. bomb:trol ., rnanl, "·M'i.I1Mntn h.Jf 111[' AIl cl(, • Sax.m t. I\'il" nk ... •. • i lIn r k tda.kki ,.·lmf I~l:t'n irrrtln[l t", I;·{ligi l1i1fluJmtI ~n:t.lrn;lm tmi~tlr, ]If n 1"i?'!<[11 P,.,t d HIll ~:yOln 1'1 h,

d III oL' Ahn;ID 1.11'0 ',arel",rlne blf rnUdd@t lI~mtiil lo';} lrak h v II:J'¥I k l'i u r !lllre!l·I.'ll.l C1;- I d I balarval n ta..ai1l::lU ~1 doll. 'RWk hmm 1lnda '!r'e.diii I~arjln iil'illmil",tur. mull ~kka.1 'ur Ue tas.,'1P '..Ie· 'r yyn.,n·J.,:-rimiz bil"C'ok ~e!liC cl"k li'r. 1Hlh.:!b!.cc 1 VI) II L(ldeUj Led,· m;tl!jl n Y.L !lU.ktA'll :!'lCIIU'a ili; Ii!· bl.rlur ahrunas:! ~!)il-:{ir bl!' Ilurl,ltl"1n.· df,nmusl!l'I"Hr. .."w 1,] 1:Jl1ni ie 1.tj t.en iImuktc-dir, ll:LvVnre meyda.nmi\ b<m1bK1011r 11.. Sudy., I11lLk::tml:lnIBL[I Almll1J tllml.'ftLr. Sir UU mlUl iOl\(VUJ'CIIoi La'yYaJ"elt'ril1ll1 Jr;lka miiu;lhJJ!oe· d h~Un.llm rll~.:r • .m iltc:lth lit !>Im ku.bul I!'l.nwlerllJin \~e"Y hjj dii~man Lay,'fl1"l.' ~ ye-1'\l.c L Inp Ie Unl"tll1t1l cmrilc (.Ldu{;,1 Fliip - ultmmu~lur. TaYVfII-e m:)'1 Llil. h~lzdlr, Bioi I~ bir i~ reUlr. tHn eli ~ I IuMnl at-'1 h.uSI. Ll~Alman lazylklll1~ ka,i'1;1 J.'r,1 IIIZ _ L,I , Ut\ hlkit.. I it yan~n -I hillt lm~llllill :;j'mdh.' k lI..lar irJa 1 r !;lknUlil r. 1-\.. Y:{I 11 ll'l nt~ d.li i 11111 (a\'emNio 1I.f'\I113 -I 1 lu IQtner:n:l~rl) calc UII' t ~da ~f" '11"",1 Ib:"" "1'1 rdu, U 1 n tnyy!l.I"ell~L·i hu limet tlnL" il rl,k dll.h~ \'!ih. im !'iliL

lunlicl.I.k luulacr lJ;>:llfi n'lut.Jdl)t LUt.L knVo,,!'met etmi.iJe-rdlr. lmparalmluk cfluirl lImliLmIy . L, Inrllt~rf" hiklJlt1.:linUl bat· til !';un·" topraklaJ'l t.i !'l J1d

Cilldl ba.1l.l:u- ",QIIt", • ay ml lllro UJgt maalesd ~I~ fu 'ilEl.TWllZ BA.l!IM ij m D k: u-. H~r ne k.aua.:r ~k.o,:.ri h ., DJr. 'ZjlC.rLIl8' ul:s.rflJ:z. trni rei., re . L lrtl:;lliz kuV\'eUcnrun 10#- T; f. i1rl.tl n-Iece-k t(;;bh~'d bil· bme lnkiijllt • lm..:Ktc \:s.. do' [Lil· dn"H· C'ek 0' lUl hi r mu.iJ.a.robe t;:J;All larnft.arlarl ::lill bll~ tlJsa t yan t.:lrn':j.th:, IiJmll.l1Y tlH.tI Ili!' IDI~,lHr .1' r '. MUSlll c('!pbe':!ince.: di.i,f • ciun G'GrD(ilmlmI!SNI'U!miil!air] l:Iu· man l3..n'!n..."Si II'lJ..km ba" ~lmrtl
tlt1I:ri.

~Ilrntlfj

I

cal. 'Ie kendls.i f',j)'ak 1,11 illl,l: iln.r...:kN~ mu\'rufu nlama.dl:-' ukd.irde '~am - N .. bi, . Hu· mUll!} isti.kal let mll ~(' I tC'..""ek \"e' Qrada YIlDI ·roti L~ i ticar e.d£codrt iT_ 5 - Ri:or'n.k ml 1mb miif Hi i Riyak i~t.1. YOllund.l bllllUJ&n fw:lll. cepha.oe, milhi at \'41 mC\':J.ddln t:umus'a nnkllne tH d i ri eon b!.ui 11..~e:tk " f'IIl:.\il ~ fc· i!l .'~=it e C~flhane .... foo:!n ~sv e hll~yl B:.-lulllelt simaline talmk \I~ islaSYOl'd"l. blfh.1nllT-l rtakli g:R~'Ti miImkiin oJ. n hcl" !II y1l\ imh,t!'11 kin ~ilTldid L nbLl H-

lar KtDU.~lardll',

tihaz ed~ktir. Atatllrh; 'btl c
inei orduyu

I

kim~ffi \'(! hie: biT' mi" 11 irn.ad" n lU.'ir. \
nL,dli,r'l1l1

rll~ (' tAl' Y ~ Ie 'J.cil ~hy , hif;

tn.t

,I

'-'<:

I

v""

kal'lli. kart, I'l !l.Zlrl.aI'll'l(Ir I.l

lileill"1 lW..':"1.11de
lJl 'o/yru

fplerklii

[t'!I1miz

m:rnlllfbJr, A 1.1 dill! TIlHn bryn l{erl drimo ge Jt'I CDur

-I

,$ilIllll.t AlrHiIl,da mLih. rn kuv \'o;>tlerl~ oSolium ot:~phc'iinue b arTIlZll I[!;:II"t' .. n v~ kq:IC ktl! I" rl U11~ k:Lr.J1 bidarctLe 1:L1..1I1ItJ •
"aJfaJHyeUot;:'!' clde 'cl tl dii~a!1, IYIm ve AhllllJil kll v tJe.r' tD U]ill,J:ilJ;j.H tiJ.arru%U netict'Binde ri t etmekl hr_ 1I.l 11 nmJJ!, dii,· mwun C"eride Lrllktt!1 fak l rm;;1,'lJlerUl1 nlllanu,l\l!l!l bir $1.!retle muJ:Iafau ~tmi!i olan ltalyan iJeri Ir~ ~olbrile jl'ti ~ batl ~ren.idett tc-silil (,tm·~leruil'.

t'LIlll~1 nhl', BII lnyylU"et.~d Jl blri biJ' Cl!"I,h.gilihunrz i node

h

ile.

DI]~r.t:Iana 1II1i.iliim .za~'int v:n:Ji" rilmiJ:tlir.AJrna..o \'c TtAlynn tllY·
\'url"leM

~df~iyrijne

miltterlk

m~

l.nt.aJ:.mH 11111· 'urJ;!tte

I1l1L

tl .. re ~,·ll il o'abilm4 ~

"j

ttr.-r

,I "" ~

Ihlldal ntl.:o.anm milkvmml·1 hir I ~n,.dn Iradl' eyle rl' ! r 1'-1 i'l", Frnn_"17.. g!.'t:lMl.l~{'rlnllll C'I!'\"!ILn 'Clermont - Fen tlid, 17 tu.&,)
11't1Vlflnlllll

tlJtlU

nlraka

fllhmmn

OltlIi

£u.7.l". h:1iI.'} ) Il'k Frumlll" Am"l Ih,l 1 II u.fln<l"f1 l,.QrF1t:'::L. 17 {l\ I;l J Loll (I r L,. fip H:8t1ru" nz 'lhlr '\ olsun Ktmlldo. tt.:~" ol ILh1i~ln c: s:or., ~U' aim] R'l'llr1i.'L'll,· k _\ iYt "'('k SIll" - y(' I,'lel Hti':ly,·t h ,It I In Ia i~~ [)m'llnr :<iitrlll1la J'U ]:tnllF:hr. d m('!g~ muhal \f rt~ C1' \' Flilc;'lt hm IOI·mJlat. L'.7.!ih(l" tl l'l!L Q. ';uunl.1.. tlll I~v r, I Ir n ['"I' rl r. ,11 tnda.ki bll.io:.l- liz. 1,0 ;,]1 sljj~ n .. U 'r 1>;.IlJ LlI.nfllD A\ I'll",," i untilll1l1:U1 k.;,i.r-! mo k tn.dJ.1" I

LOlllll'llLlll

mprLI ll'Ui7.ln v~ ID mlMC'lin (Jjg mlhlukul~n ilz~ ': Je k:f~1f u 'WJ4rl ~'(H'ITIlHjl;mht Borob:1 • IIl1itTIl..'l. [lI..knt c muhim 11n-

mular

mr

aJJlll olinll! lardlr, T.,bru.k f'e 'J'jd: Tobruk mmtaka tnr ir kalO killOUl> 1oJ:lW;.-: kltahrlIDlz tlll'K.b.a ~ U n z&ptt'{.hlTnhlir, Rin~:zi lima.ntllu taal"Mtz eden hi!' BleMe.im tIt.Y}'L\.resl I.l.V· ('1 tLnOtlz Ltratl rL n levlf!' i· ~i.nd(; di1l;:iir~Hnli.iJlL~lr. Almrln ha\"ll. k:m'VcUeril'le men

SoUp t~c:k1:i.U1 r
,Tt' UiJ.'TJ\ il8le[l.ne
1'(']
1':11,

)Jalt

Nil

I'

l!o
dul,'11
1lU.L'l)Jl

lta.h'1Ul "1, 11

(llr)II.l!;l1 ur.

~uti

lll.~' -

IlnlLJmi

II tebLifj:

jt>hllC.1 1t lY;]Jl" r· l,'T'H"g IflJn 3 tlJ

!lskcri
nll!ilull '

OhtLU:al

ll"!l" ta y nglll Jar i {;'."1.;;1 ra ~bu'! a -'jt =uat ika
\'G I

1..:: froZ

roe .

deniz

ull"I"ilir .

e.n 11a.kkHH:a il~k rl
]1IlJ J _>li.ki.i.rrLH rdlle
yll!lllll~~1 ~

r'o!.'1'~1

ltAIiLln

~

~I!H'l' r.IUali!lcJ~

linn

ohm

IIr.

I

H" r I>Il n~ l1li ill ..d "I

1 y"dl!li.

1'lil1Io11(

"a~a.n: Abdullah ~hsan$ENS.OY
00rt h~ arkad~ 011.' guino· d:a uturm UIJ!. .,1 rwell lepedw'l
ajlly;;w ladl "Tin l.!.Ii deI'1l'llik· h'''Ul~ lI:tid~i" 101 GIlme~ine yderret eeken bir giiv"l'l!in LI,,~u.n·l liiL.'tinll ~I[. ~(1~'ell FtJ11~J."!rl,ja
g'J?IQ.fi y~il kl.rlarm it';l~1 UJ;I-I ~ ~m se~foIlL"ljni flu.ldin~[J t:\llLlI·
!!il~1I [l.-,~TJ;).rrll,

,.CllO.ljll1UII

II I'll

cII;t, ..... t

IfLIr ('[.111 !JUT:ld~ kOnll~)'or duB:. 81~ ar;lhl.: ~z; kadll \' er.1 kegi' intikal etti, Hi!!'" al'ai.l.k b4r ~rk~d'\.o.; (lonny ... btl' mcseh:; 11,,1·
1flll""1, •

di,

D1L~61n bakl~:lTi,

:rui'lll'U has-

u besler, tosi nlanr

Kf,,jll1 rul eJi(ll'k Dii ~

-

dMIl mllc~p

Yoi,r oayli
IItM

mfill~j\kaYI

bu rue ~Ic nihtl-'iet blr dl• r nrk;.ld .... :;1n l~l' hlY hiiIdl.Yefiliif" LnlolLJlIu.. Blh}iem p.. k ko pil.(h dH. di ;::miyece~ul1, t;'Urtkti elan ayni i~li il,C'llk I'InJ.ldn.-1 tilll tc . d alunda ilzgik CI Vii!! dil fUn('t'hj'Lro, :!lalta i:~imdcl!Jir jill. "il~ld dDyt~bilirim_]li.u a.oJ! bana bu 't.&J.c'aYI, lrlU.ma..ma V6:;lile

dan mo.cMi:rdu. ds,

MmmunJ b':.lmlJ, I:Li~drill( duo d.llldi,l,ll, pamuk glbi eJh.'l'I, bbrj gil verctn gij~~il kKtlc,j' ool'al. 'II I! IrU(llk ay:J.hla.n. &yrl n yl'l \jiz 1ml biTer JJa.Il'fi,t Di:imlln~i; ,1, ylllrdJ. Bu ~ll~ Mdln Tnnl unn bizAt metl€lll o!ougu bir i:'Ib:el [1.. ... YaJ,)111~], kuv v'etli uzun vir ilu,,'lJ vllU"dl. Yi.1:rlj gt17,J; lrll, Elh~ri lu bn!ilen bira.7. hit ~I I :h id i,
;

I

Dclikwili. dn ~ltin

B.O.Y1h'I"It1.l',

0-1..

-

!II

Gen~ k: din e!"ll1!ndigt wkit glJkl{'rj i tiJl{ edeeek bir libelh{~ ruhlli'l"l ''lIiupyaclik ~I

(Mn_'n!k, tI!I?'i'~, Itot.i~ evleamislerdi, Evlen hkl~' Vlllrit kadm 011 y~{h-mnl, erkll'k 2(11 Ri,ode idi.

Hir su·1 OO} aw:IJ:z;ed, i>ilYlb.bilmll. 1,'3. -,
L

Vil ruyw,1i sert ve d L

Su1,1an -ta:
1-t -

bir

M:1!IoC,

I<. fl'llM

BulaTUi Ik.oyrnmda oIi.)'l:illll rial'!:a. pa !'Iu
llth8,helllk,

b.lr

y:i"

V1tLt'LIdi! Ina 1 i ~ti. YiJrilyii~ilndl!.ki

I

bCJ} I sene "'!"Vel gcn~ lkm.dln on y~.di" ~indl2', ddikanh yirmi besinde Iken ltIirbul erini goot'rek. sever~k. il;li..J)'~r~k (lvlenwi!;!",rc;ii,

nt h~,dki dr- iJJmmu~llu. J'1i~ bWKhm blnl yinm

2-~

Blir ballk. bIr

.a.
.ta.

3-

I'le:;t i!11 bk l"'Cll,k ea.'lIf\nM 'em tel'l~ b,;;jm ~\'gi (,;agnnn bUt1i:n ('11S1J1'1h~"'Jnl YIl.ni.taeak ve y~,il'l~rl.]{ ir ku<.ln!Ue "'13 kuv\'etta

u.~lnrnHn

daJgall1l.lll11J1,dda

tfi .

fl1k seaeler sll.d~all. mu'kab • be1 ,Ijle'fin,t, M'ilgi ve &'uldeti,1'J, muht~ dcko'l'1l it;inde ,,~ till,. tl2'Dliz bir IlalbiH Babibi (1IWJ hdm,.III bi1tllu hellJigUe, bile gU mkle kocl1.!&L'I'i(l, aglan. b JDI~, ooa is, dllkatilt. u'IIJtbubhe in
.!iefJt~hn, !U!v.ginin

11:eti, 'I -

3-~.~ 6 - BiT c:a1&t.
Orillll:i1l§.

mr

/Sl\bil,
~~

..... lJma, Ibtr
,reJrj

bb- d:Q&k:

i-On mlD'lml, "., .Ii1iiIIk. '0 - Sen lI:a,y.a. ilige.
y ~:

k~ll-I
~

itli

Narin

IiI'

nil' cey.l5n

ya'Vl"'Wllll boa!"
Vii2M!1l

rak, a,\'HI;lo.T'l1l :l'''(lt@'~·k l"Ii,~irLi ru Il;~ kadar CM k;L'Liln bir
tm... slari
oynfi.k

v<L1"d1, 'k~~ i~wi driidu!fme,ya
b:r

yJplhru

Ian n ae..1!i
1

g,ti1l~n.
~guub

fLkI ":'tJ.kll.

yavC'EiJlI'I:

Inc}? ruh~

bu lunan

duIllJallJIUiI«lrd('_alr kads r bir biikiilu;;.l!k c~k.lllll ~Il

I

tac:armdaJli ~~ka 111; .:mi: bir - I t 'll:1?, iku'Sl 6fk~ nJAl yecrnililti·1 BunlcLI!' au raes'ut 11 }'lIvUI'1 'I11T! ze'\'kH, 1l~'e1i ~Ierile y£llll' ru kYJ}I~1 ~YlI~l:IbiiiT!li. Ah bill ilh lIjj~lIl@J ~r l!'Ie ta.tb \Ie unutu] • P'Hft7. senclerdi, N0 Yf!!!',.Ik ki !mAdielin y1l_;:;un~ tlalma bir i.iy:..b perde ~elfrn.:\!: ]stlyen ~a.n zarrutll!a bunlsrln tin B.aA.detini kukanl;h.

"e

~~Uld(lt.illl

l-,mgJ~hl~ 2 - Amn. 3 - Sahil., ~ '" - BJ.r .mWlM'i. ...

G -.~ tar,

m&'I'lti.

6-~.
'7 ~ :8 ,~

a:~.
• bI:r

(l6edWi
'§I~

I
.lr~

-_'-lie,
...~,

"ill&.,

J!en.
l1li

R~

bO'l!iilta.

iI:kIIU\'

nt.-.

Kiln......

INIftiItt, Pftittb, AFI, P'rlnc ...-J.r bu .... lu unl.rl_

TIkk

Ana

IriiHi .ka,dar kllvvetlidir ..

....

9- B.UI: ~ IW., lilteyu.

1j)nbN]

Yamcr madde almacak
lnat vekaleti zind kombina.
kuruma lDiid~ rliijiiDdea
otu;I. IIr>iI dil.li.mt mCllM'ln Y_' $ ~k!:eru!lI;oI:' ~ RIm dMt Jib ~ bff ~ tirJI:ItS1! ~1 '!!Iub.., ......... bwd.elI ll:i.lll!O no Ilibll:l li'lilu.ndi", i::IRS mJjrlarl.:irl ,.;m]1 a.i tId'cIm ~ ~ )"HLllla bill tcnd~ ~ Sl.nYll.k~ .. '11<:' mktl.HJ.a~ Q:uij l'.aq<oaImda"",ilIIl'~ k&pIl.IJ mTf ~1l11:: :r.lltoo ,:alJn.:lC''lkf:t,._ hl1 1t!t!I~ iii ~ lJ<til $01. ;GDiii unt On bcc;Jt; ZJ.rIUlit Y('k'~ b~ _~ -.em aim., l[Gm~dJi YlllHbcaldt:l. I!I.I, !!Ie ~ 1iItt~ Uil u,!/IIiI :zi ~ DlIl'l!Jlkk3t t.cmlrut IIII' knn~~ iII!ItI ~ IU:II:I VoiI!'teklUlerinJ 1Iml. liini:i ~t Hi IL k"dlll' k,arni.s.. -a..n .nmlor. (1S8lI !id7ii) 14 - HI - lei ,10

Hitler!o mii,avir'" ler-inin eH.nde i",I;,
Londm, [a. a.) Tim~
j

100

~a!ode.min ".~DOU mdlJ.birint!' gOre Darlan.b lliUer a(]!~ma~ Sl AJrI'Itlnla.nn Akd~ntz:.le Ar. madal£! m'i.ics.u!~leleril(n )tenl
bI:r

"II!

oo~ektir, kat

IIu.ChMlIL1.

b~DgIlO

AJmliIl-laJ',

tqkil II Fr8J!l91:J
I

Ihm.ecun'W:ll.l
Bu

rid mWt::l'lr,t."mOft

I:IU ue.r..,r

i.stemlijlerdh-.

VJ~hy
m:'Hl

Vichy gOst.erm~t~tlill", l'I!IuhabiJre gQrf' H.i~lel·J I

Fa~egil, M~rI·

v~.

I
11 Ma1HS 941
I 8M:~ 'Da!&r 5~ US.dQ

1!i.fI~lfIatlmdall

lm~wn,m F':rall5tdar t.lraimdan terka.h l.:m. Lei ;lI;jte-tn i~tir. AJ.

~:mr tI K.3,-·

,1- __ ...

lm_"_Im_I_Len_~lm_am_f.r_I~_I_sa_~_I~_m~ .. I_O_mj_n_aR_tllt_dI_ft
-'llel ~ - ,[J(l!]

_I
Lv, im.l.:r} 1<000JI.;

amerunu !fj'ga.! eltik • 11m Il.DIlI'a F 1.3 ljy.,erinl2' kollQ'C& yUrUmegJ lhi il~mektOOil'ler, lI!tler (C'o. ~k,jlrhil Ibirbak
oruftk

la I"

_:~~~-!I'.!-!-·.!:~~IMtit.eli..b.bltll
~ na

:14,.,1 m&di!lll

dilfEmt:

i1h ... :.~",

.~J

Fran:H .. 1 no

lalc[J

~~etml!!lotrdne uk lbil L,p.<onyollu da.ha z.iyadc ib timamla i{a!l& mafhl, ~alll}Qla~la!'hr. Bu ",a.Eiyet hie, o~ F'jr",rlCO lkt.idar mfn'ki.iIldc ka.M1k!;~ dcvmn

hWludu

'diycli",

Fakat.

~
-

.!Wo.

10.-1

:n&vJU:J;! ~ JII,I ~tI41 a1:IIIa ~~ ~1ir.
~Q<~ ~

:lO/6/N1

!alh 8liDJij :!liil.:J.t 14 :J1l dll TophlU!lNe yBJi].U.caltt.c, I'illimun ...~ ~tnaml!E1

Wi: ~
(lL1491

U'l' lid
'8'I'iJ.)

Ul kwui;b.u'. ~11!l£,i;m be1J.l ...ak.lLI'.I H - 1 _ 18

P!uBQ
YG

aliI!
IUl"ll;j

Iin-J.c;q DOIJ

54.08

isarlar' U. M:iidul'liigiinden:
.... h.rnjjij,;;!'!

.:decekLir, Hl!I.kiltat b: muku£!lli'Ieti.rJ l;i!kle tm If'k~r.i Vichyden Madride dogru y deul~timllektffflir. 'rIm e;;m lJluhabir l y:t.Zl8wdiA

hdell
I

DDKfOR-1JI;;'!

"'-*;JI'lIolII
~\q;U

lQpu

II
JII,

,,~
l>

1.,.1".. I I

litO',

Boyle:

L1Pli'dll:i

illdLyr.l":

Tevfik Akif AYlflk
Dah"'
g;a)'

IIliaLtbk ~
i

~~Linin /iundiki saJhft."Indl;l ,~II bir Mkta var· dlr ki 0 cia Mkeri wi_llrUaa.mb.rm !!oj ~IRllcT clilij.li Il~r~r~ te.k8ddwt1l ewelLies Ll.hr, t:etlUhi il'r1:U'~~anHi l.c:l:ilrlmlJDj R1Uenr, JIIl1ln:ri r:1u1;>nvif'[eri lai)'tl. cd!.! .!.!'ktir, Italyyd,a O:!novf:I cio VMJno.aki b,.... iru,.~t lngOlIri AkdeulZ

'HMtalWa.r

I'll

III_~"_" iii, p.uar ~,
IJ

...

~~ ~
'~J,j!

n
rM.ftI
'MIpU
IIU!lll;iK'iMll


~ t.

,
11 Ii

»


~

'!Uk
lliiiirt

DI:!WoAIW

....

Hi • 18

'liIada,.

~

it'"
~

Ie fi 1.'!
~

lD(bfbu!
11 I

_

lal'1 tou'PiL a 1.ru ~ a.
eurnboUArl

m-ahffill! b Ii·

bir C&u iyet lHI'ro:hne.J.rte4ir. Harbin blJr!da.m1 :.l..Illl"a..k.i gaIlrtAJ:iUlda
s:J.kin ba.VILfUdll bu lJilCU1IJ br;Jtlamun lmt'i b.ir rQ~ Cl'yn~. amn irltiZf!.l" 'I;!dilmeIt t",dir,
V0

trL:j,nlll l~il1 I1tiJnwab

r UYeni

ricin fjyaUari
II ..

Sabahln,,"
~

*'twru.

P'JlJ'IPHl
{pJ

I
t

116,

IIInIl .... lllr ~I U'Al CUt .' 'l _ k!>lr8lil.bibJ i;1oi!!l" ~t:r"d:a I:allaJul:m.U: filn'1' ~J;"nLfl'" w:! .,.' bul TI<i'~ 11 k!t.l11lll Q(Jr brv~ al:'lk Il'I<:!tl1m:ti! w:ulill! ~ n .wD"Ci'Okt>r, II _ I) kdromiJ, IlYiU~ hftIelJJ 4Pl'!I,Nj lil"II mu",akk.:ll lemln ~

I1u gami]p.r!-c '~LI!a.n

hmmJn

Sill!

~Hlrll'!.r ~~~ k

DWlIa.· h~.irr

WI bul1.JJnl.JG;Q, bu·
:am&!)

~~

&. Bath'k maIrtu .OI:an.II 1M BIri;aol -J'flloda E.llltiaU 60:0 IkincJ • II 16U, DOI\,Ji.i.nell HeeIDl.'ii Mtmi!l
t; kViml l'i..d Il..OO w...I1:1 Hlllblldu I/I..WII
EvlD IIlmtL

m-

llndJ..r. I:kdtnK

• ::I.1I5t1~1 All cQDlI !l:iLal 11 de lUhro~

IBuil&tm1 iya.,D_ B. Pep~li, A~ot~ eila.4Iw1nm Ao:i6rlka tarafl.DdlllA ~d.e 'buyijk fayw.. m~ buhmdugu h:a.k!unUMi Hys.n.ntm.dQ:n mUt:e.'tlllit he)'\ICU....JIIUQ, S, Cor~LI HulhlJl lavzihrnd6n M'Qn, WI. oIdugunu cb. ka.ydet.m9Ta.yrn.il:l
ted,:ir ..

fadaQ~-

o~

~ "
tI

••
D

suo
100
1E1,

millll'1,.aat ~"''lHl'''1l1 Ilbm lliomi~LIlDdQ W - h.l,aFPinJu hRrl( t"'g~r nilinml,l!:kl:" i~r<"Hl.J:rl];j C.~ tl.k.tfto {::Ibn.. "_u lri;Oni~I("'bIUr ,I 'fJ 1l1l.ek IilcrlD cll~tmr leln t.a.J;ouI O\lLn..r.J.1l gQcl'l Tr iIOi.o.ltto .. '! ,5 silvl!I'lID. ......,a.,r11.e b4rl.lllt~ ml!l:lI<>lr l!;uTillS'YOiI.lilJ mIiraeal!l1Vl. ",l!in~·

"I~.

LIoYIIZJll!I

!i'e

11

,

,,50

Istanbul P. T. T..
~l1II ti1~ tldet ls'lrilrJ)m. ,iii !!Idd!mln o1nlu ii.u!n! ~DI' 111m'!;:! ",",,£Ilia ~d lLiu..l:i.L~ ~I~ lu;nuImUJI:Dr. :r.ksll.!!.m~ %11/5/1'9'11 paL~lt."", !tU', I .Elt n de B_ Pa.!uobii.lle 'tIm.al kaql.li.L.lldlll VlLJdifl Mill nd Irl 'k"t'1.3 2J No rI~ !dlllf' rllllZ Umurnl Wlpu lIIlIhadplIi!;I odru,mdIi lop-.
lan.ll:J'l

tdart' t1'l taa :l :2det a.'o'~iLtn

]B"~

MUnk
~~7..k

1.!l.OO
lC.UI
~Oj)a

DOKTOR

.:II!!!!~

Hun
:l;O.U

HAFIZ CEMAL

UIIH

!<i~bl1

l<ol1\blOilunl;!l1

jl3I1lI1.c3itl!!'.

;~
I~

.i

:rcket.i.ni imJlJ:.h ..!Z , da.
J&Jlr1C8

Bn tii rlIIAnn,. H!fii, biT' iltl:rai; I1a.-

Rl!~1eli1kviye E'iUIu._i!f b1.lllil.~ Di~... r tara£l'ln
ayJiIl SKlI!iZU"l...D

k1JI\ICM

R-

r;,u.JDda. diil;li:in eel i '!!iii:- MID, l:ru~ b.dax t.evekkUU~ FlonWlU bekh-

l1ihiJr!hnekll'ililir ..

y-or vo

kOCW>lIJlia

biT

In ilc cennbi ltl ~Udft
kun'l.l

m

Wronut tedir.

Amo3l'lltl\ .:tnL8ml1a~ t.e.brurijl!: ~D nut .,....anl~lln UClI!Q'YIe .tiyle:m~

tbel'Yil yarllPWl&-

muh. ..

ulua.ll taVlif II&. -_

digi h:utie lIlamo.dlO bil' il1n~ak gi'tl,i kI.akILlllJYor. ;au ku·IHl.nt!;lLa hakb ... Fnka.t~ get; ollimk: dn olsa bi:r bLl.kikat olarn.k onladl Iri.; bi!' k3.~r. 'kOCa!Ul'll.'ll her lJCylW IINM!)mc! idir. I. fJENSOY

;m I\det In I Ve.r·

11.:l0 i2.!i.:l 12."!i ]3,00 11 3;[11 1!H.5 111.00

PrQ&ro.:rrL

MlI.z.lk H;ilx~rl~r MII%UI
KQJ1U~""!1

*

Lakman Hekjm:1
"_L"-, I:f"
Ll!!U ....

P.hlh.ll11'mel. be<f:c:-] Il' h.,U'plnler I~n rih lli'ud;lIl Qlnl~lt ll~"n: N'm.~" .591:2l .,liSJo I'tu.r.",·ur-.

b.-1V:rI dliJo l.q;nd'ag v.e 'foi1Dkx I.l:ra vI! m!.lY~, teml.n:al cHU

Un.

lUuteh~1 Vi'i'Il.Ili~·(lln
~.' illt.Uln
d'

"1 ~ I

I

Miidk
Prngrtll1'lll

~"!~~S'I"'....i5~~r
A. N, ~:rLt. 2~ L, )''''; ~oIr~~ (II.. MiioC I

la.Ol

MnDk

*

tf. tm
'0'.

no

M.u';!;Uc

ElulLdrli' A.

(1-1. ~.

k ... QII.M!tI,'P'IU

!I
I

'"'>I.3e1

Ku paru~

ComlJ!"t'Iillll

& .. ~111i

~

!1UL~~".IL

.1 ,._,..

~..,.,n.l n.rtr.;&roc::sd..D.I Kbrmt:ll ~ mu. .... tk'at 1rm.I..;ul]l~.,,,dc B. f'tol;Ull'lane' bm&!Il 'l!l.rind 11;;\11" 1,1 ri Ii;:'lhm I"....-Im 1<..1 , Inill" V1:' I!kSlltme !!II.ou.ndal b~ t !l:vvfl'DlI! k" I. r " :' l'lll N ... I', :u'ltIIlT1il1 v l'ks.Hmr q' IJIill bliW'lUmJ.l'\ iarlf.liJnII IL .1. 1 :n1~ olm''''''rI I t,m t:<"ll!'n mo!'kt1;;ipllITlOI jl4' m II ~~n"'l Ictd Ill" \. be,. 11~. rl: 0 _ I I Vt:' II .. I, tJ 1<', 1 ~ .. t I..'omlnul ruallblJ.lllJ "e 1 kW' mfo'" LUl;l I';!,l l'lhtc\, (Ii :r;l, 1';1:, nbul II P<J<!.t,}"an blllOl.:!lI bU"ln,,1 k l' itlll.l'l 111"• • "TlLL~ llilo 'Jrtd .. blllUIJ.ILO d I,JIo .,l ... k., lJUtlM immLOf1_U Q klnliS:ln.::l fI~fl'I. nW. mi111Ui'UZ ql]11t.;1 b.ul,nd" t4vfiJ _l.l!Im:l.uI, ~IWiI''' T.,L ;:>h~'r 11 IoJmullot1ii
lun", '" Oi\·.It1rll,1 )'.11 'L'm .. k ''''I!.I'm",

IDARE YERI,

I

Pazarlesi

J
GON'LOK SIY'ASI

NW"UolJmamye.
ThIgraf:

No. fW. hbJiDhuli

YEJ<,~1A -

blan %O'i9Ci

D:a.EFoN:

F ansa ve
Surye
Tib'klp -, 'pyi ... utiJli lIqdiIirBAit', blhra.· th 1 ,r{Jrki~ rd:tf.~/lld",.uu tskd,r It'.dili'mqt:~ md'5'T rJtlp;.~f!Ulil",p_ lid ill;.] lIiiTki~ :rain S ngqi UfiI"Ci e~~

ayls

Ba

HAL,K.

GAZETESI

rm
5urtye 1i:evkalade komiserinjn dun ak§am r,adyo ile sQ,yledigi nutuk

bft.etlftri

m:i

gaJ:tm ,,/

DUk:D'Aost~I:Ateslim 0 ma • 1'1 -teklif 'Hi So:vyet ve Irak el~ileri notalar
teatl e del"

u

••

lsun

uri

semboliin,ij

f' Ebedi ~elten Milli ~efe"
bu,giin

t,a,lgan, Bayrak AnkQr1Q,ga varaeak

TaksimdB b;Uyuk merasim yapllacak

Diik S.poleto HZrf}lot kralt ilan edildi

layrstan
Atatiirkiin muracaa i- e

i~·nd -"cevap vermi$ti
-4~
,. 30 EyJrW 1918 " glmUJ Jrolo.rI I!IiII kumauduJ ~ 1lt et I bey lMYHlJ btmtblll mebusu I RayDib. vMll olm~w. l[9I EylillJ rgece:.i 'ibl~!linW 11!:;i&pt 14 wm iCd'!:1it voe ardl u::rk.w kedlmiy<Elll ,@g. Alvo II.tegmde-.JI
110m'll

Mare,al Jzzet ga'll t

~'E~~£~~~~!~~~e~=.=~
zaDila 8 inC'i (lrrlIn ugntmJ.'i-tJ.
emnnde buJWIIU'l miralay Re' tel. bl:Y kl't'aGll!. kal.t:bidAfi 1I1D1JJF8 d,ii~ klb.ab k.oUIl,. nw bir erkil,gu :barb:! (80H:!! !!ttfJ'!J/~ J 5IlhUI t de)

. t' i inhi. Eu omu

VAZlilYETi

,
..

YUH b

aooulla kada .. do.. giile,cegii oyledi
;j3l'iill b,ldl:riyor: Y'un..m Sa ij\1i

milletiain

ya
Tecriibe muvaffakiyetli ol,du

Jrall hiidl

feria

ya, 11

(1iIi.)

-

E:g,e A-

illl ~ume
Bepikta" AltlDorduyu, yeadi; Altay"
IstanhulspDF berabere kaldl

/lin ehemmillet,i
]1
rAZAN: £PirHi Giii,Ural

ClJ.!dutlll. My~
I

dUn

Clfit IilillcmloL iJU

kaU! EmlUlileJ

Kumal Kos?ell'
ctba.m 'H!IJ.I'bID:bt

,.

tLrtab~ yapml~br: Btl.gU.nk iLl n1Jllij}: LiI ,pmlfll'1l bl""§llam DJI: hWlUIIW'ldu, gi~i5\lcl!'dlgtlflil': f ooak ecrWc, \Ie lti:tDat "_IJI~

iDlUD lia
II!&

Ubi. A.rn1li

'lcftiD

,e:mniyrli gOre)'ern b]' ,dll7A!D wrmeyi d ibPimnWJt1l. Ink I!)lO.JIdB teml, bptlem,Gin ,yam Vel lI.8l:erl mWIIDtlBri okpmm;dl!: oijMU,1e, de~~ ldI~b1.milli:n hA~ ,~i,> arnda 'blr b~ gf.is..
]uUlb

lngmz.

jeoPQUtHt:

sLlLrl

YImm

bUyIi'II: gaadadnny:gl&-

njy,c'U
tillU

impp",t.Q:rl'u~UJI.

fa.kll t ijWII1l hu1hi.ll e bUI yi.!.k 'Ilo:rJUlk!HIiL ~tilms:n i~ d ~ 1mB gd ~I:"ml~ (;it IJgu yUks.ek

GI'!"I'l. 1II.oJIi:,bg,l[l l

~I,I.II,

gUru'!

:cih.lI)·ettir. Slz hl"f

1l8lIIaD

k&h -

gosterdiDiz. ve.mil!6 mentant ie p el-tirdiiJ ZOlmon .ulh nJmeUi<rlW hMp tebllik,mm

~

ilc de.gi!Jmegc. daima
!JmdIJJllWl.

bB.m' 1m.

t:czu.h~

rng.

men, m.u.tiI.tOyIJ mlJb!il1l.ZU CtmiijJimI. W IUjfo.ik.lanII8. 80..-. dWmt gOs'termlOlmUi"
('14"

I

,U(J;lI." 1IlIt-

4 liD)

Btl mJ.r1!tl l'iSIf"W'm ~ ~, Ilik iu~[1 g lInym ,tli tmsletlcri olQii'l In "lil:l, !3L"!!.iyenJr.t, ydana get:irdioi:- .l m SU !Ie d igcr In8.iwJ&mI, lIE Q~ bii.d!lsele:ri:g WiakJrii:m1i &l.1ma
-II 1 111M

Lltmlllll'lspol'

IDi

_leyemnb

lM!IlS'bIn

:
J

( V!!lZISI

4 uncl1

S.!lU~lo;;.

I".!II"';

,

ANL'\TAN
C3Iibf. de ti trek 11 till' sc.aI e :

~

IR

GAZETECt
ki

56 .........
'\'e laeveca.u-

Oniversile h [iast
cu.:r.1 P trir
It::u'l
---JPI-.....

lP-ltn ~ da
j ve 0 i~Od Ida biter t - rnsil verecek dJ-

hb:.:i,'"-dum!_ () Lye lJ.:;011 J;.ulI. Sonra., blr,JCllbinl &grrudu" -WJJ_1l u dtindi.i. 13CJJ.J..m odu. ya girt:lliill i WIlD. ferHet:m~gJl]l bir UjiW el lnden b..Lttu.:

DULWI l-rk:J. bu~J.in bu CH~ - L~ gL~UJgJ:rU.D bu adamda lnn..lcn· bl.l."e sogul.!; keli.l.l..wL!1 rllma~ly~h,

'Gii:lll!l adamdl. Fakat, kll.

hu, kale

3indcD

Ge~en seneki ihtiva er.Jel~ brOjilr yakinda tnd,ar edece~
"I: ne Enm rumda yu.ilnh-crslt.~ lwJli!J;Il.I'I(,!~ ver.len ml.l!IUiiI k II e.rIUlEinrl Jilt I va eden lin)J;j lirUJJ haz.1rlnnuuasi hit.a.Ia!J. !21'mek au.cri!dJ.r. Krtup 30u 1l-Il~1'lld:ln azla uta cakur, Unl\' .,]le llilft..aJa.rJ memlcset . 'in ok t'll oJJ nkta ... ·0 hnl ltunf rruns verc-n 'pror.:.s.odCl Lli S.il.h!'l·ini bily'i.ll~ bir nlliJrn) In. t:~ etmekte-

El·l.i:l;;!k

Co.hbr1!

J:D.nJlllldfl.

i"'otuk ve .:.oJ"Ji.k.i (,"I.i ~il IIII' f;., rel1, J.\..m.erit:Lll ;lilliriniL~ kIJJJll.;l-U·

ilt!'1

au

Ge(_;cn

pLlan

bir

SMa, benna do ~~li uJdem var! dedi,
rnilalsl211gw

.

I

&.PIli

e'jllli.SU'idl.

yordu : - Si~ toll: mern ti;'TillUyurdUk!, d H.dl:La c.:llIdlri1cakll!.

J1.

l~
GlIU

~(Jill
LJ btlo

le:'!£IJi

aenelerde.o heri basret oldu.gum kar._qim ~ Istanbul C' Iii. Ame.rilnl.dtlydL. Sua talt ~ dim ede..r.i.w.. K(lnl~ Ke..cJ. 'I , mi .•

etmek [o;W c;:uk cUC;li.Lk ['cl lull d ognJ:sl.I!... fu.z.in al:lSCl.ulll lc4ll"JIl h(l.stall~nn W"=1dOl. pek nadir ol.urm~!. HAJDukl Amcrikat:!a ~k SJk olur}. Bilh t;~

I

~,hJlrulu.l1l' pas:J! mu
§l

Gtlz..lI!ri.rWb ~y retl,=
r,i.ilerek }"lltLine

BC;1j)

~lhru

5.lkac bu mylf ailll1MLn b:l.ktl~ eaman titrn • dim. Zira !jQ,nki DW~ ~ek luyuf tine gl.rm.i~, I:IiJ'!iJmda dlll'll)'ordu. Ij 00 benim (l riillTIU!: bir );,11.]de kardesine bakbiuau gi;nm-· bunu keadisindcn iIDdly'l! ko.dnr ;;ml' 11~1l5eUn !'mi~ 01 :m t:L8lndaki b yre!..im~ ~ tfed r~: - B1I kadar ~~m:\.[.tn h..khFtIIl ~ dedi, Sana ~imdi)~ hl.du Amenlri:!tdn bir litardp.~ii"l oldll gtuLdfl.'ll behse~(·mi~'. G:;OIJ:I btiy~ bi:r ~r.i:z degli mi ?..

"'llcuk fi.J..DtleI'l t;Ok VWI".. id b LIyiik ~1iU'3gL!'l;i:yTJr .. Onhu-d.:.:L da buylll! u.yku QhllO!. Nl' ibl3 l:i .lULl tlIurtil.m ih;:: ioy i gWill btl s-iin" Allah;]. t~e~1!..-i\f cd rlm].
ka.rdt'SJ .konu"ur.k n LI de ..1· l1:ilnl (a.rk~l.t.im, Kal"d.e§lnln 3,¢.lyip IUrlq;:.esi· ne ise aimdi .:i 'I'll rdu, - Ekai.k or )'l1lU, r mi !.. d0dim A.lii.kaDlZll t~}CJ~. ku:rkr ederim l .. YafnlJ!Z, SlzinCahbi:J'lln
011

dir, :KomcmLuoiar blri umuml, lliri mealcki oimak Uz.clf' ikl i'i;Ikllde QIm~kt~ 1r'C'hilr I'rofe;sC.i.r keudi HrtJ.9il:i:~ haazadu g:J,li.
1=0 ~nri.J:J L$l.ayillJl:!l\I1lI ~ ~l oeunde t.utarnl-; In ,~ul, ruu

kvrtUlIrul. iJ fie 1 dUll da YUPUwIf'Ur. rube 1.I1un 1r:g,;>;J, hududu d hilinde ~lm'-1 1Ill~, yrunJ.x ,1~tL ll~hIY!li;JI:!!,,'!Ii-

)'ar'lhnilkW ve 11UV' Y tecr U ~JeJ'lIl!l "It Bevo~lu !.a'Jlf>lTl-

Tc

n ~rip

bir "ek i~ ,

gure sccme tledir. meslekl kon.i l!I'~
113

BiJh83S.11 Imfbl..wfl

a..l
0

de) Ikuz i~d.l"Hi veLaw '11 dl! a..fun dudi.Jklc[j \.I~a bu. 1;J.W.t;,II'. AlirO'l j§l,u-et!l.~l"Iml(:i] z bi.r' t:ziriI.rnt!i
l.'ll

hi.! ur- I:Lmi!iiir, ~3&at 1U.15

"I n
w·.

znevzuun mLill;.'hW5SlSlan buyUk b~r al.a..ka ~ostcrme t er. Elll1 F.l'.5 [fl, It d~ dinleyleilcr hcrlHl..Dr::i 'bir nokt.u.p hatiIln'kr.ml b:ti%.d.irl 1', B u s~!!:lu:;hal in. e'VVeIC'~
~ ~" rnl~ \ ~ Iniino..l.rn.§a e'l.m~
1":1 aber

Y pllcbG1

Ijchil'de

bulunan

tl lin, gIJrimcrn t:l.l'Y.:.r. lcr mefruz yangm. gaz ve tahrip bmnbo.la.n aLm ia b& l1i1lt11.51;Lr-

[
I

k Lnmda ve EOIDCll1ti r.a.hri1-w.~':1da ~:u:Jgl.nl.!.l" c!kU~1 lu!.b~ri u-

PDJ\g::Ll1J da l)rr "iil~ij derhal alakadnr
r- 'I~k

dUl.-

~rUle
faJ..lI:v~t

elu~\ll:r
11.5::i ile nill:.LYcl

le ':$HllJ..iye
r£o~em:i"

kadar hi.;;hir
Lllll~l"r

Stu

tic
erte-

-

Mubrlkkak! .. diye rnlrll

-

ibmdlm" Ev t, Cvlibe~~ ~k biiyil.k hi]" lIoiirpriz!. Sonra l'a.kta ~illk bil" :;ij' li1.tlle yl.i ~me bakmakta obul Calib~nin IHU"de!jine:

I

_

Ah! Filkat

y~·Iendi!. Ni.-

du.ruyQI"S"..J.auz7" Q.. ric.a edllcim .., Dlye kQ,iillilll1 isklmlle.l¢riW ~llTe\ i!'ttim. B.s.}' Kera.w:i tam bir AJnet~· 1m II Jcstil!i te.}.ek.l;;ijr ederelr bemcn oturdUi. Bay Ke.r.un.i, ec:aehi mePlle· lieU d DUyiim~ ve u%lm ... ma.nl a.:r ana. dilin.i kQflll~ioIJ!Dl' ye a.y~lItta
tur'!;"I'lIUl,

adarnJar gibi
eeoc-hi

'luckllJ:llly1

garlP

bU'

ak5.an..ile kDn~ytlrdU,

Btmim: B3l,Y Ke.rami 1..1.,..... set7nemi'3ti ~. Binda duydugum ~~In'ilh..k, he:r - 0 ~j nnuttu h halde!. i'CydE!'Jl e-vvel, al~un. D-li~.:l""~ BDkIu da. I1'1I..T!. ~ n [,]0,[1relJ'blo-liicll! benze~ ~i 'idl. .ian bir &.. 11 M. 1'\1 so.rru dlm!, Zihnimden d;.xb.aJ, geceleri .ae!k~ billyorsunuz!., .Ben An~o· gordugiiln, eJJ. sou. Gllhll.a~<Lr-Jly l!:Iiknl'~ glt1.igiil1 'l.:l..Illo.'1n b bruula porotahanesi bni-'nde I1lisUaruCUD 91Jk muthil? ka"G: ~tfJk .. Ona. Culibe hC~~y~ b:ll? I. KI.ldrm cia git\Jm!.. ~. K·ra1nJ.nm 1- d.lrl klyafeWe - Mfeab't'Siniz Btl,' 'K~rami! 1 l1e- il~ nUD~_ .Id· esi S8tm3, b~ev o!acn.gl . WL gf.rL·, !;iU hilldf'1 J~ l'\.'buldQ. dernU. E ... siz. En Calibe i.i"le~fruyor murdu'r i iai~ miik:emrn lIt J Bi:iyJedin:iz.. Ne .• ne ;;itll i!;lLerlo ;k Bay Ke[-aMlyi g5ri.ir ~r me<: l;i[lrnJ..gumdn hasll ol:u.n bu mC'''~lLldilntl:L - Ah! Cok kfi.rb .t.icare't;. .. lliii~iince jdi .lti, ben~ derie m.r - Ne liCa.rt:t:i? iIo1l::lnnhga JiiurilkHiyordu.!. - Anti.k:a tieareli.!_, Asan t.l"l' C3.l ibe olu;!;:u ! ~tik:l.!.. Amerilndri. isal"l allka. CaJibe, 'berlim Illlrin., SOil detlca.re1.i dillly'Jnm her taraIm • e §al1~ydine lUl,yranl.Jkla d hili. mi.aI im hi!- t' ,ant ti.r ~ baglanwgun ni~11m Cai.ibt-_. AmllJ"ikn.hlar ~y3 toll IDf"Thin !'IS1, gece '!U"llac 1m kor roll eder _r!. ]q.lUl' ve ~rar.J?n~z bll1aklml _ Amerikal11ann bu zafl bili,flf'tr ..Pf'.~.~~e dol.l*afi (al.it~e I ... tlln iliiinpda fTle"bur. B y KcUljum:llil,u de, f'V'\~Of1 muphelll I ra.mH .. dem{,:k_. Siz ltiklltll biT r1vayet i~ bJJWijn l'if'd~neWyordunl1Z., oyle m.i 1.• ~~re AmeriJ.!a.dan I;Ik.lfl gelmil;! ....:_E\"el!_ o]all Vl" madam F.agliyaJ"i ile i5_ IPekb. bu ilji ~imm. blrakmi kar113ll erkek Cali~! .. II:J.ru z ml? c: ri!Jlir ki, ~rkloi.k C&J.IlJ.e.nin

emi~ oldllgumll ~di eldden Q II: miitceS8'ili m l., Kt'I"WDl yaY''''n bir gill i.i!'illio gilldt.i: ~ Ah!_ Bun&tJri I,o.h hat ndedir!_ dedi. a.libeyi hi a.rnm::r:dll!1!.. ~5U, ir girn fstanbula g-el~lUi aklun d.la.r1 bile gfl!;inniyoruumt .. - YII.? -Evct!.. ~ii San Fruna!l!kooo i~~rim cot mi'ikemmcl lill !.. nV]~ m]:. i":i~ Ameril,1), , glueli 1~~ 1;:140 e ol UVf')f' L - Eh! Size 111'hillr.im; "8t 18... yahut 19 ~ene!~ Oh! Ha"'li 0 r - Evet, !i':t>kza:mJt.D!. ilmem size C ibe anln.tb. w!. - Hal,!1r!.. C liobe Rizdell 11

aundunniL"k:rdu', 't"m'd~im.Jz gJbJ. r:lifUTlbaklra:. ~ b'Ll Frl re j-'l'hi an 1:.i!.hlu. pat yapilacaktrr. He,yctin 26 rna- ~ YJ;.>t.o. Istan btrld't n tm.re"kel etmesi tekarri.ir etm~.

Yflfig'i,UIIt11 YfllIrm! r

--------------------ooo~-----------------

Sj~lide ya

kara 01
~i!Jlid.e

n as)
bmJ-}

rna., ,"La ve ~J M~Y'l!l paza I ah}aDll WI. Bcqil.t "GU:rJ<:L" G111 'Tll(J.!;lnJ,L m.:J.CLIl film [~jjsor:&ml1lZ, yaW7. blr d I ~~ mLillbal'llr olmak llUlre trail] faCI.lllJnI11 ba..~ roltinit bi7.zat oyII j: lrttr. mi.i.ruilikiUerinoG? lille aLl.llllllf1.1J.n ]-;8:'\0' l' cd a Urfinin SUI 'a"lIru .allc 1~l.:J.mlik il',;in 1:111 temsilJel', ~phe~ tm gemtl~T h kl j in ~h.t:l .bir ~£:Il:t f,ll~CflIl: ve jJliyilk boil' aJ ~l{3. 'u~'ltndmu::J,kbf',
A\'[1! fIR n.I.Il.en mti:§kill1le5f'nt

o.ln.n li fI.- l nt.kol binzs:i m!} :U n:il:myet 1'll1l:<tur, Bina}<l 12 hiD lirlL. F.S.rf oln.nmulj- ve bu l'anutlD 1[) bID lirclsl §il;'Li halkmdan toplan Dll!i,l wger 2 bm hrJW.lll da t",trl..I}buj ~.'e9i . Ur-. V11pt.l..malnn.

U" f'" sen - sanl'a b •. n memle ... i"s' ketoOill • . ,yaclnl k_ 1 yab~~e hti"" , a '
1 y

---------o~------isla
1

.ca;'I'l.ln im mrun
proj":$i

Hil.kumet. Cay ..., Seylii.ll ve siilr' 10e,denlim r: '9 itha.liu il;iIl milllim ~ilttarda .a.kreditif B..!:.Ii::u~ll. Ifhalit l'!01n temtlsio.r i1er1er· ,"~ lIlif taa;'ilttlm da da.hil.a,eycr· L ,fja)' lst.i.bi3.:lfitJ.n"l hrz -1rl"r'i1
II]lI~ti!'_

I:': halin e ihtiy!l.CI -kat' l ~'abile(egt t.n.hmm OlUruZdlkla dt1",

Yalo\';:l,

~.a\UILlI1

d:L 40

Idlo.su. Yalo~a

I

-I

eet"

'Rm-abUk, Demrr ve ge1illI f:mrThalan "thJ.i ,tihtmlabndan g.. hm hal!l n.1fhlirileri n:' b~md::m itil:rn.nn 'Ptyaa:;rrn. cikan~akt!r .

:hlWl.l:l tali:n $imdiye Imchr Riz:ede teiW C11~ala.ca.lrtir. Bu nHtc.t:J.rdaki is-- edi.ten ~y '''tilu;~ te.te'hlrii1l{::I'}" 1.i bs:il b i.r ,mkl.;:J.r' 'b.ill: I ni II rn .... l.et neli .aIH' VerdI g; ~O.kMi gf'lmeUe~rr. 'iiil.rnii~tlu". rti2' t isAulI.n ..

3Q !l:.tm ansmili

1llina.1G.i.lid V._:1{:iJirti tArafln· Dans ~ ~a~ U=.n til, '~nde~loIn hrru nllUll :l!en..iD'lLii t ,den tam: m:i etrafHld haz~rla- I lim; t8. hlkl nan lID :Jw;Llil '1' 19 11::;11,'11:; :]o:I.'I::;J,:d irlltm~Ir. J::JII m"k- ~ S<L""i: _JI de!(! satla lsk~dt:nmll .'~ tlm~l'\tl d.a bir dn:nsh ~y v l' Flt:rll ~ .... ldi e \'"in r.1er ~ i:inde:!" i1ecru, tir .

i

ah"'!Ik iii, sefle '!mnr.a mC'Di.1eketin uti im !Say ltLtiya~.lW tcrain cd .. gi h pLllll'rU trr. •. BiitiiD bJ.t laaliyeUer ~ere:k~l"1 ~ yan 'If'( I" .... er en =~I~ 'l1q.ALOl'lI, ';I.y

JErler t31'atmdan

dava.lar lPulsuz olacak

a;ftfan

TID in pi}·1J.lHl)"a getil:ffild6r~ 'i.buclOlyi "Oil" .,-::IT)'larn tesadu:r i dJ.1roci;;e b' Inn nb:r.

e-I
reSl
T1CIl1'et l'

T

.A n kr. u:l. a.D hildirili Fi'll h.i.2:InS ,Wim ,mnltsadiyIe ~iIJJ al:t:Jrui al.ma.n 6rb::l" t.Bmfmda:n cia VJ'~larb. !Im.pllaTlJ lnJrip t.a.lJdtDre .:mil-

Btl !;Jylann kr'l LI iti riyle ab!;l~mllZ ~aylnrc1an miihlm fuk. I ~:..I muhukkaktll'. .l.nca.lr;. Y. II
Va.

t;:;J.yllll"i-

telillilr arzuh;aJler Ye bun] ~~ lal"du'f'l ~.er tie t...n.rim o.lllruu:o:L..k dige;r e.... ra.Iilll Jiamgo. n:ifQ.inr: tahi o.l.IH9iligLnl. Adli~'~ V~~eti ... m.ilt'ld.ttiumWDJTiklW"~

na. 1l.Lr

dii:cr uurt.nd t:;a.y.
h"an.F'tI~gJ takdlmf'

t,n ull goemnefu. r~::l5i, b I. ~dD. bUtl laulunao;:",';l.lI:L

r._· . iSl

T~kiilai

Ualdn

:He-1.'eti tef~; 11. t~ -, () "Ii;'(1~ ,}~ti ~.
teft.i~l'de

l)~lu Aaup::J:_'llM.. '1 -.H.alil .De.r b. y, Jw, -. 1 /0 u.k ca:.idc~i [J - 11 n:w.ta.lJ la:A]l!nn E.l ell k .... . ~
oN~c;:t IT U"'fLQ£.Dl'k. hurJj1ill , uiille.si C ...: rln t~1 .~, .suda.n().lk:ma'~ ~1J1~a.k K12Ill' J.Ull ,

,. c:ti
1

'mL"'"Cl'W"

y8.,~
.

hir

la-

m.i:r.J.ulE!' lilld:imri~Lir

I,~ I
f

em

~s -

nil
Uf':llI-

ihakl.,.lan d , l;m:a-z. da.ba ~rt malartn~ ragmi!D, hemen lDeu Inz Ca.Hbenm ayni irli, ni ' ';1'!.'I.h ~nJtr 1 , GByet ... del"li ve :IIhm.l1 gOz:.er_

AyIe-

0'he--

_ A, h.a~ !rJ". Fal.mt_ .,.....iI. nasI I derle[ '!.. Miinase"beb;lZLlIl-

I{ah~e

Ayni Iri.i.Siik bul:'Wlt. iSIUt ve bu:ruk a~z.... :Ayni :ri.f"m
Ayni inOO(;ill ve

A:fD,i

kU-

or1.n:f;IDI \'Ill'dl .. Aml II Y;J.n.i. :sermaye OfllJ..!'ldlL.. d .. m.. E.. Brr TUrk! .. _ () da Ti.i.rk Illii?

~e i~ler old'\!~. Bemm

raJa
blr

lli r
1.1:st.)

-al1 ;" li e t~~ yap!lacak
i!V Birli;i prID.n .Dlrre le\.'ImI:ieIlita 'V j Ii t 1Lf11l:k:l.l'&_'rlu.l~~!l

y

lhar

1

zi atmIrl

2'ill: i

~gln bir e eler"ni v

~9 - .AhdiiIkadir Ni ta:'j Villi konll.gt smr~. 1£:tanbul. 30 - .Nurl Siil'.m.'"li. 'Emr.:lZ.l a:illye \.'t; nsa.illye ll, tane.s.:i 16·
~. n.JJncl;;0,Y.

r.:.un

1 .mugi:f:l;l.tur...;.CI,

mrn

yap1W1a..sJ.

klSQ

ua..

lIfLlI;!ln.r,. a.yni

ka"la.r .. mKt t;e..

Cali benil'.l erbiek karde§i.

mu-

_ Finm _

Yen.i Saba
A60NE sEOELi
E<:ndil

I!i.Ii.

ELIK

, .. ~ Krf. Z700 It",.
jI'~"

III AY Lit( ! ,."fL.11C I A'(Uk

''IotfiD

1[", Eve" Tiirk .. Fa.kat.. Fin! .. Glzli bahk~J1 yapaTl ik Fin 1m: li'lf.Hii.nffiyillJ ;ru '~. bir '1' nan!! fuel Fi nla!.ldiyal1~. Bu 011I damla 1m:. k llig;il ttik!. 1.I,::.tTIuyiThiWada i::ar,;!,n.fil mallnl dlmI "uk, yak {e>.1la' ill:r 1anidJ. .. J]es;mli; otw:aJ:li ): m;L tebaa:tl.n" iLt~ yllll... J.l.a.Ill i1an J_"a'.... ki.khk "gp' tl r kali; k ·UTl.. ~ nbllr :J] ~IIii muh,liii 'Dla ;g:izIi~ ,E., d:.., kanbur!. !U:yy.v baltk sa It.,'1hp y~ptl -1 _ Tam&I1'I!.. l 6l'" kan- i!lrnJsn yn 11 1~; akklnilll bur!.. Cirki!l UI[ a.d.runl .. Fak: t ZILbJ. t ttili1r3.k Jliii C;o-l< y;eyta.n bi t ad ill !.lIg Ii!' tcslim el'll in Ia ¢r. dim! ... Sue nB@] a!1l Fl, m' :Bu adam biT gi..i.I:L "bil" '1t IJ)'1IJl Bir katil mahkllm, oldu r;emtdden. 1tlll1'l!.n lif\l'U'll-

S, D lurk f;21m: §tI.1o! t 'ZUI'i rnd !l iihlDl R.iJ e :mt:im; I -c.li U() .'f: 'befi l~'"i af:u' l rll.:!' )-'ar.alaIlHlro.l, h H::;l.(l.11'.Bleye k:=t_ !.I'~l1~ ldu In.rdl r. l::I'~nlar J'rJ'l. t ill'j h ild 1,1;0 5OT~ fld:l II o;mOlgll mtil"arf \k obmi~ 1st! e- 'fll'ill1D !loll: g-~.c. HI.: n 'Illda.ndli'l !o 'de

:\-' .ill:l& Ve ~p b ,kw, b.Quy;J,. • ::'2 Jifc.t AWl, J{a.J ~

Sl -

TnrJ.:o::.:J D

,lda.re hl

.,2 ka.k r
l:uitrw..

l::ayr

.

cad
IUR, bWj _

1-31 .l$!tIlb'lll • K'

l'U-

l.

I..ri.

Ali ~ao!I, Si I kOCl HU· digill" .cd . L7 n, "I1 'T":lh Bo""....l.w rt otei, lrul, a,. I - S('v.1n~ BultrUrlU. Ana· &r.I~~'4 l,

v.f

laJmll~tlY"

riCillnnwU_j

}'oruz:
1FCrik'Q},'JH]C

1I

hiillseyi

-de 1ll..~M.
avul:nt

(l3~3in

e

lcaf;m,d:1

Qo-

t'Il'I~

BlJIItu luym.rt..li
da ~ RiTI5SII
111<11 "'AU
5I.blllll,,,r A,~.

~

Ibir

anLikIt
antilicll1nr

1:l.lmu;ih,
a1"a:~IIL-

TAKVIM
1&1 "".Y'"
22
(iu,",

U60 ' ..

I May... 13~7
1", ,I: ,9·U _ HIZ" Clu:n~

~.
o!I.4.Iil
AI-:

D6lm lLno
t.. .. "

IIdM'1 3.i5
HIl)'j'

H,na

m

V.'I:I.I

In'!
'1.J2

1.52

Qlunm r bmi3m.1lI cl..:io <I.>l11Y1 hie Ulr IN!IrU~ • 11<'""",.

~ loa'bul

f21.kllj.'mrlll~ Ben blr gUn bu antil!!:a.YI mu.gumYd r,e If!n 1..en&ID bir ltaJy:u:w snlt.1ID. !;ok p.'l.F.llya.!.. ~tc ka\'I,."'8.m!z burauan ~kb.!. bimim oriak hu nnliY..a)'l satliflIDl i:i~. ren ligi '·I.l!..i:t !;ok ~Ll'..dl., A.deb del! oldll._ Bl.I ~nti..lita ,mL"'in bazt ~1I: miLhiin emL:l" bu.lu.:: i'iili.ljlL bI:a ne ~im!, - EIrnL!" mJ. , _ Evett ELI '1!!1lU'Ul' f'tI'k mil htmml!;J!, Fakat II bundan h -['tIn Y'lktuL. Benim ortak iml> delmetli kavglll ctti .. :iju . .nun iiz.erine Dana .ifUr. ~t.W, _ tftiTill ml '" N~ diyoJ'!':ll.rrwz.! - E\'t!l!.. ~ 'He gjbl ittirn.!_-

~~ 'ka.h \' et i.

lhhtLm ~'.unJa. llaml'l bJ.~i.ldJ)'nl'1I.k

runkD

;:"1 ~ ~Iu u. dan Abtl nlll hiriDci agr cmada mel' ufen .sapllma.i: [)'LwJ. muha: - netic:elimIIi1l.b.kUm

'1

1;Uf1li.ll Vesue MctuLlal. adw J ~cnr= bit' k1z~ JW.;a1J.hm ]ll,.ilUilM 'liilwimul!lt' Zakwl)" misaI.i,. r.elell kabul ctU I eVIJLdto, [J. ,,'Jr-

lur lore I!~de iyle. ruIn i de f!p~'1da. b iIk:_\ J18l'larkcn; bir tr·dl"i.iz ve taarroza 1n8.nl.Z. iEa!mJ~tlr.
131,1 sap' 1mb kula od ililiL I , kalllJcl'l lw", lJl~n onu kandmP l.NaDtl tmlltnlM:k ' f, kat \\'~~\.le Ma.~at11'\.t1n pe~ ,id!1etle' m$.'10I;ie~e:ai' .lml'l!,uu.ndn bJT'{it'~bh~ ve

im

~r;hu ~Jl 'k1:ntJ kiln&! fum etmt§tir.. ,'j
., 1.

IWI1

d IJTN:ede hh:1a~U~
~jlIH_

blhi],...
1

fAr

"'.r~

\.

" • .A~. ki bra ''i/ 1"0. g~' ~.

~,y.~1l; : ~

.derUial L mIlt.eca.,il; lw~.

1m

_0
YaZBn:
D,e

CI

Her=====---=='Saba~
22 lilla' slgd"r.'.u
muctz6
kar-..ya aw.m atilJUllb i1s1l:fuulen yal:I:J~~ yh'mi iki Y11 ~ti. Bir miUeUrI naYIlt;1 hi ·imm· dim bir Ban iye Ba.)1]lllbi I~[!e!k tm klg~ mild.dct i~inde llIH'9 'l'Urk!. yeel il(~ 19-U Tiirlfiyesi arll.smdoki .Il.¥lll1IlILZ u~urnamu... kena.r~llda gS\<..Iedn ltlllr.rm,amaa.ll1~ imkan VD.f nu ?
1919 Tti.tkily~i !up . 1O[lmw},l7IiJ bir illk,c- ldt. harpten lfImg.vc petilfoW'.l i,

aZI m8mlS

Ha1 8~ar
Ati1erihanu~ ,8kdl" sigBsetl
i.i.D k i.I yazunda FrnnMDld iyi ~bi:z edi1memu:l bi.t erdu il¢ harbe J,tlr&k etmesinia bli~lH:a. I:!'i!bebi {eIueti oldlJlgu"' Dill }({lydp.lmi.,tilm. Fililuliik.a 1'IQ e n:J1Ji Alruan Ia 1111 k nmn:ndia bill ... i.;;inde crj,uhk:t.e1!l. onra Fl'an., y s

,lJIURA,D SERTO(;LU DemeL: ki Turk zabiti vazif,esinde

M
-

(Il'bUtID.

lI.:ta'O.l1!l 19 MU.Y13 J 9'19 dB. Sam8u!!)d~ Hk

I

k.dar .s'en, aldgan vi! mahir Ise, bgsusi bayabnc:la cia 0 derece balsas bir geneti
Ann'll

"c·
It

aresa • e ml
emir ve 1mman ve ~a:k.,,· da a"kwlwnill Iondres mu,ra:'cl",!mamcsinin i>ilhlU!l9.a on al.u,nc,l DH.nlde.sinil'l '1hldl.DUWl crduyu \o:-1IIi'ban verrnarnek .i",in !iU!ri:li'e hl.ildudunu t.lJl!tbit ve trunirn. etmek nladu, 'Molldl"Oli mutarB.emlme!limA . birde K._iliky. mn_1:i mev('1Jttu.

D,

lUD1u.J

!0-'1 I.nf. 1 Inill ~.yf;od..) (korg-ener J Muhnrrem Ma.z.
\'C

I

bir ylL,veriyle

beraber- Ibiz.zat ALa1iJrldw

i.Um-e-im \l'1ll b~('f t..i. 1111!jmt".n a~'r a,ilr i!CrUYOrdU.[ ed ilme--len Halep ~Clkak]Elnnda lJrbahlDi. idritk

JJ.fultW- em. &nill! blilba bu GI.k,-j w.n P~bnr.L1~ lie ben pr1Ii. ukW erkM
. {"'I'e'"111

te .et!ti.:

Saba:h "C u,g-r~:vt!cak, si.-..e HUt blrnkncak1:11". SU1.~iLi.bizlm dtll1ll1l1m:dlr u ItlW.I deg l:;ti rd i: Mti~hed8:11i !bit kag.oo j' ~nJ.h - Mu'hl\!mm ~el'im! De -I ki.... 'I'I(li!>ine 'fote~ksifl. 0 bann nln A.nnsrlJ.IIi der.ig Ql:med.giDl& geli~~k. Ben dl! al"~Elm'l i!fl I?IiLfu biU:ll;.l kant da., ..-6!'itil:r.meni.1 \'~ Il~~, gj.z,;o HiElm. l)li:l.Il ~e-yre:i ricil roecegun, Bu iij;le benim l'1 geti rir-im. 1e l'1Il)"utlln tellWu~dedi.r, &mm

riB ogley,e kadu :murur. ~ Mii~_itil ee ..-det og;edeu sonra her an g~lclflilir. Y ef Ilirden bire ~~ in in to-

iUll ~,ikanCAgu. BUtili:i

~.i b.ir- tarassat aJhnda hum1lhi~'i o~gu:. 1 - iamdurmllk, TUrk zabitinin baned III ~yll2:rin hirer kopya.gi saatlerde eve girip r.1klltlm. bu i"lc· b.itirllrnesi [.ii,. 1.1IImgi saatlerde
Ctm

H~ girerek IfIJ. ,mii.h -

~oc$.

~

-

-

-

-

!WSle mlJkaNaml l4n~ip ooenreni~!

YU'n,!!I bir

Sim.di

slain

'o'll_z~C.L·J'li;!; ev.i

1901] ain ~II

rar'

blJl'tltp

y

tit

tun
b~na

bir

f~l~l"et

ide.n"i 11 iii yarn-

~iGi bU-

liIil" hiI,l'-

k9.t·£

ij~'meUi'l"'aQam. ev bir siib;ii
olal"'ii,l;:

e'llih 00" le ldi-

bIT' sulh diy:1.r.ldu'. 1919' Ti.irkiy :i tliii.ij.man·a.rmm il'l~ll~rna u~ ~ ve rnllttefi'k-l len tanUUldlH,\ kUlIdi r.lukndde-I ratura lel':,~:H]m!i& !,:ayrimutC' cants, mLihmel b:r Jk:;[.Uzier msmkki'!:li idi. r

1l1etl,'Ul !{lI.ijolym

l11amurl

te k~4m1l,da..n yalr~lailnll'!,m, liIrUlmem, yah'llt 'furkleriD
l~

~le1i-

-

T~c.kkiir

ederim.

mubtemeldir n y tunda bu.l'ilk bir glinah Ifedim. Bu !;'ilil;~}llml !if J ",lllr.meJen I'!\",'el olmek i.stemi)'OI'UJi.1' ~ru .LliraI hijc'(!.E;i:nd~ dinleme • mri UitirJ:l!I:m e-d'l'f lrn. 9UIlIa:r1 B-oy1el"ken )'1U1 ~e . IeAnn.e.ya baJuy~n:lu.. AnnW1l'1 /lIJlZi.i kl.Z:mnl\:itl, Bu 1laljJe 0 ka· lru- gUu-l. 0 Ji:a.dar guM ve !J (Mar 11-1'2:1.11 U"lLDdmCI iili k:i ~RYTijhU) ..arl k.a.ll:linill dI h11 biZ I ~ PllFIGa b~bwtgJ.IH ~ ll, du§.mcm 'lo!k:

j

m.ll"" di !o'e ,~iilidii. E\'ct bu unt .. kom.'m :)C,I F;~fi .kcmli.sini peki\lqi, Il"lk •lnbitirdi, Ve hakk'rndakl niydl 1e pek3Ja meo;;rg !>ayllrlibilir!.lL
~:l.'iy('lI;

k lktl. Onlar l{albieum lCl~ lehlall!rind iledecla;!n. Anna t }'I\ valj a UJ..mta:r1.3 so lul.g13. ~J k1 ve dogroc!!' e,"une do:ruli..I. Yanefi.n .:Ion !';fu:'l!r~ Anl:lllmD ·albinde ~arip ak~ler 1,Iylt..rullr • UlJtL. B-T' am "Acal::ia. Yanef be-.
•iI.

Bnrh baba: ~Hu.y bay og!um! di)'ot"a.ya-

u b akika.t€n

1':l'rldlf1l!HI;I aillil yuka.rl :l, gg~~i.i Ie bank nUr ve miil.-l )linl i~Baksltm mefun zabit n~ l~Jer br yurdu,iur, beccrdi? Yeni Ililr :irl,aUlI.ljJI:mm l!)19 YlhfLtn mL un. Tllrldye-!1I .• daha 8vlaru ml? mira~1U Imyl~m8.k idn blU)lIUl tki ndam evrJtl'fi ~lklllR'I'. MrHl Ij }il~i.illl~ij.... h:t;'lH bit" ihtlyardl. 1941 :Wll,e~inlll gl1rblh Ttirlti-I yin yNrtnlO!'H:alrll. l"c dOgTur.8 pemrerenirl onlllIl" g~ldi lie per yc~i hj.,;bio-" d~,·t~hL :rn <lI~lllH dellili n.rki!.>llnJiln beya70 t=vj ~OOfj1fl1 ~""\llrill bflkltla.~Jl bi~e terns3udo. bcqdadJ. n>!'~~liL etmlj'>en, h!t~t:,[t bLl yulOn. k";l dakikn _-;~m"ll mut- i) II. :l-'~iu[an t~k It t1l!re II t iTa t elblr gti1l'll;tir_ II fllk h:alll31[llfl a~lldl~nl \Te Ti~rI{ I In.iYI!D tm'anlL m Lil' zmIinm bab~y~ l;lktlgm I t~J..e U'i Mayl!:1n. as!l malla5'l, gordi:l. ¥:ul1l'1dl:l inil'D r-i uul!il' II:1Am G_tinle lftin:01,r " ..'nei "<::'1 nlJ,),ol"fiu. Askerin ellnd", 1:'111:' SUo goi:u~ kabu!"UCI buf::1. arD!'.IT}lama t~n~.kc"';lT@ l!IfR.k bir' CH.p~ dOlln biiytik v,~ b~. \ d IJ:l liiriicu \ nil. A...Illa~I!.m Tu.rk 7.ablU .-;i'l f trkta guJHt.: Qeklorli ~k ~yal'dLJ. Ask>!:N! ~ Nu.l:'br i.. l[1d.1 V:.Lt :ll.l:! '" ~kl",'e blr )'Ier HltJyledl. \'~ a....ker t;i. h~b! ItI1JLI.!L ~lt"'llot:[lhl1~, h~n[.. .r t;ek tarhlan.ru I;;allaio.ma.ifa Ire Y..I.:}a. ee¥'l!;:lli 1J.Iilli ",L'f sLlI.J.ma.g.;.. b~L~.'lL c,..ne< 7.'tbit bir A. Cemo:ilH/{li'r:I 5r.1nro '.raJ m~ddt;lt (Irl'l.l \:l'eyr.ettI. ::i~nr"" il;'(;.o n g'.I'd..i, U~I{tun l!:ilr IHiTllrl!n G.rakabe lapunll;ll.nl duvJu F:J.r::I.kola ~I mekukre evdeD. <';;lkmr. ola,·a:k· yonUllun opla,1tl; I

§li.m':HHk lllizim buradll ::1.1". bk ll\'limi.z k&lmad... Cidelim. -

11l'"41 T'..lrkiy~i bi.ilull dLinyOil' film niirrnet v~ takr1ir~l'Ii kllVlTlnlL~ dllrl!>lJ\ILIl mtitt.'"mdlll de, mi.itl:t.,fildnin d~mlt"lnl tlR. i-

I

em

I

I

Halep ~1.1i 'll't(! ayaruD1 tor,I!!yD.1ak tnuhtnr r 1jJ • ..ill.L bLr arap J1UH;t~mt:'LiHurm .. kla miUi: urn ddei C riny~tl~;i.r !l}ldu'-'unu gOslcrdi. 3 iimu ~Qlordl~ Mihtlimilie ve I{atma Ist~yflnl...:..n f'lV~l'lnd~ _hod fl1 'hml7l1jjfti. _ • ~ 20 1Ml IHlJ.:lr u Hall bJl1 IlC$I kilDm~tl" ,im:a!indt' Hebp - EIHU:!': .. }'Hi)'e natlilld.a buLunuyorFn.ka. Mil'll Ku tul~ fwili.. cu. h.ahmrnan kum.md:m Ali ye le-ra~d:('n kUlIurlu, kusul"G'L..I2; Fuat ra.'IlI, ,k"IQrdu,.\y.lp DIJ.CCP-I ~hretl.i, ~ .reno; hilT turbj eobede J.ngJIu: III'k::!.lJ.rJyle AI"3P lemanmdafi istifade ettl,tin"i mufrf:wi mnh:1'lI ru~k6.ep \'e I ~~kdugUlI'l ~:.1lma.n bu.i'iik :a.da ,_ KO:(lrdwnrnu bill: blir kml1,'ctil11 1 mm; \JilyiJldLigu m:~1.:l;iLIn.de her tnl<rT'tl.l:Jnu kll.b.lJl etti. Cereyarl v:tlamb.!}LIl hal l..e Fam.l'l:l. !::vre dliiin lTIuh3r,;:bedC' dli..!;'m3.n ta- I !'llentld·lct ~icTiml('n ma.brum e-. m'lmil'le m gltip V'e p~TJIi!:In edi'l'lHIIJlC!lil'li \'e ill.! k",Il,L bl2'r dild.i. S... muhdn:beden ~onra llizmet eder.m mlUct IaJ1;urund.~aruLi mi.ii.::... dit k!)ebbii!'ld d'~ klymct VI: baba£UlJ:.l se!lllmeleri ber defa :1'111", zayial vl'rdl~lllfli 1~r:zUeltlf:'lni iclriilrte gU!;liik rllere!t klnl~l. t~kmeml§li)l1l. , !. .JWr~e r,U:tclundllg-.l 31 iJi· Hrunu l;illo , Inalre~"l Le)'Dl:l:rt ri[lr;:ile~rin filS gunii B·la - Dir,-

Inlk\lnI \'e ora),;! mtlwlsaJatmdo. \·a.z.i~te gia). IIi bir vazifc \'(>~t>fi.ru HOj' !lIe ek minmumaileym Balbe1l;e I[Ig11rluol.!l:..J. 131..1: e bir ci.in.slmm .B ~beke d 1l'Il..Ivu'llal (oLmi~tik. Ila.I:.a..t HeI'liit ~yi bLJl Lm!!.mUjuK. H!lIp.be ,\Ckl'UlgJIDaz zam:B1l B~rc:l ~vlrl lsl.&uiJl.Il", ,g:iLt~rn.i, l'ti ll.DIIJm janulll'm,:1 Jmmanuam oldugUllll Ilg!' n~i ...ik, Kum~~ t danlnJ Ref L h'"Ylfl bUi h!:Jl"ekeLtm l'rl ~l~il1rde tCI;;.Jyeye kad1l" I"CJ1 mlWllDa.oa r;lUg.I.I.J..ID gc.. ltr'll Ili " 2.L1111 anillyamnnltqj g l.Im.

J'J1~ii.j·e Lmi~L mir>Jl.~y ~rl!'l .bt.:y~, .k~'li u'1.l.be.kto bek.l~
OIIJ!.IiIiYl1ltJe

dU!jmI\1l LinifOmlillSJruI. yalwt bir ~'k!J \'0 kLy~rll'UCt h.lrip ederek Ray1iLku gcltJhg~ni VC bu :l'lw-cLlI1l csaretten ~Lirl.u1uLlb'1Jl:m. mCll1.-1
Ii:UIlJaru!:l<mm;,

I

dru;mdo. \lcdigi..mi2i htr kiln" millh:lrcbl'(]cliI ,!;(lW'1! O.,d.11 kari.lrgithi l{al~yl:l. tl'elrilDlI,tl. £'~ml1l'!J 13!m", lngiJ.iz orduS<J ilf'g'ildl. 'I'iir] .. Imju::'l.Jlla kUl'~ :l}1 .,Pr Suril'el.i de mWllekirn bi.nr d" mall 1·~ilmi:!Jli. Haleptekl h~'''l!kkuflJmlJzu(1 1>09 giilllerindc J}"I'ttn otellnde bUh.lnlln 1!;r.rarga.hm.'1u her go: t4 [-:lI~e~j e~ leriudl.:D lillian mer-milerin hedefJ nln .kta rdi, BlI.mL rnjrn n I

harp harici klllmlll' bunut] nfli~~illde Almallllslr Atlrl8 d ... lli;.;il'ldeki bUtiil'l Fn.IlHL. ihlte rhlden inlJ;ilt!:!re alc\'hinde istt("de" f!lJiieloi rlrsat.l:ru bu1mu", .. k.l.rw. Nelit ... itjbarile fr:Jgili:cler L~!Ujrhkbs.u: fi.lJ~~kil'lf! harbe: gil[me!eril!lu~n aon derece m LJ" tazarrtr oITD~II~lilJw; halb dll IJl. rna II tadIrla,..

~~yam hayreUir i 2.4tmanm sodrii.nml bu kellinenin ihtiva ctt"gi sabayl bi1ruiyar ve hi1hll1 Adur1a bo,vwine r~ _i bulunll1u~Dtbl'l'1. duo Atatiirk, bulull'luvor• emir v.e ihbrllbna b~1tmJya.tak Sur:ye h tlut1WlIl Lil.zJ.;lye iiimalindEm. }J;o.]ll ~cy. hUrl cemfb-umh:II'IJ '\Ie H!l.leb~n billaitJer 'blllull~ M<lmILUdiJ'lIii klm a:ndan :ijI!ll'k.a l.U:US 1"1 bb' ba l vh.rfV: t("S·

Bu hadiseden

ahnan
~
batiin tll:..a·

At lurk

Halepten

-::ekillrken

I

)'adaki a.k:Llhmmp.tl~n R\' nl.'kikati kat'I bir lJekilde ifhaDJI
ve mum etlll i~tir: H:!L!';llf"hkslZ hrube giI'Dl~II". hnbe gi'l"melllckte'1!l Llaba l:'I,·Hi.-,

.. 'F

darsler
bH.di'JeSi

LlI.n5A

I

s.cksl:!-n ];,IJL

killJm~ Ve

ecnu.k:n ..nd l

<II,

~g,.r

mIlli Tit.irk lmd'udlillWl a..h:.:.inde bul\IJ1m~1 it:;in i.cap ed n emi.rlefi verdi. "Bill hudud. bug-un gu ll:l Hiiwya tt3!h.ip olmakl 11[8r etelll tl!.lD.itl edLlmiJjtir_ ., Hu mi.!Lml!H~beUe~ emri fiHlIIda.
11]:J.

da.

omlll

dir,

Amarikanm

1al(ip etti.gi

I

Ubatl muhaf~ ~L! Vol: millar-cke ~Ikdi 'hen~t;UlJQlhl. MIJ:05urUIl epeyce e~n'lli.-und1J. ordu.silt: m L.lt1afIlMIJa bbw,.... I:mlunam Iij) - ncl o:rJu ~ ·nli!.nd.aJ.l! ALi I ltc.;an PI1.l}II.Yl aia d ~malui1 Yillf1 bileoo;ii Lelili.keli hil harl."lI;etiyle ol"dIllJUDUn mii .. "kiH \'Jtziye~
t lii.i~egini Il"Il!di .
:-:lll!lln

bWunmlY8.ll,

.fak ...t muh!lh.cre

iI'-

kati a.n.Ia.dJga i i~ ~ Cot'e J,islcl'"inc k<tplhp derh~1 harbc
gL~ml;!"mjffl.i]'_ Ha~rllkslz, Qr • dusuz., kill i d:,[:'I"K:sd~ mod~,-rn taITB-re Vf: h&-11I (['Ill i J C'rind~n mu.llrDifll bir A.merHl'11111l'1 har-b/: ginne.si. !1'Igil tr",yc harbi Wll ],:ar.anwrar.uaro.l. Rarbi ]ill degil. hil!o ~g!I. nii.mayi. It'T degil. pa.rlak fi,-,lbil'Wr ve l'Iutuklar d~g;I, ,,'e .. ocr w.anlr. AlUerika modern _~1Jnu y~ ratmak u~re J;j.aUijIDll.g'l ba.~J~ dl. Bil ioll.lll1.lgta dell' aKhmlar at, rTLtligll bill;l.ad,. H::trr nrttLdL "i ;r,.:(GJill1 24Q.'Ooo k.i~ideD murekk~p Olan 0I'dURlml.~n .'i(lYIS] llIimd.ocrI rni1,'Q)]lara Vll.rdl. Ilirk::-t~

-A

siyaset
merika d:1. i.lj
>

:1.,W1l h~"i·

ikUtla. d.L

ge<.::ik·

I

i4asel1 Y IUlef de kenJI~.inI

rl.L t.aanu&a. k£LlkmJ!,}lJ.. FlJiI"a1. und!l b!:endisrnm her n cli:1I.tl.:u· .ii.lM.bati \'Jl~ 'da i i~pj..to· 'UI1 dI dahllm kabUl e!.m.u lii.-

",e '\'lll"nm~~ lstcdlgiru ,ylememl'l nli ydi ? Vakil YllrLei uz.u~lInu pek irk In bY. ~kildc rmar elm i.:;i lie

itini

!3>.!\-

N rer- n· Jeye If U;.'_r' ba "edt; me-tl1;ul o!du_ LJi.i. n y.lf1rctkla:fI typllllli1, Yull;;lrl !lllpUI rhi. 11.'<1 marn cUi. SQr.r<.l lccndCII iw
rtliilSfL

II~ ll.>I.ndlllVi' • ~kal'U....... fl.. k

·ti.n

blnl'lll1 alt,u.:t l-oydu. \nIL}JIlan z.:.tbie aiel' unl r 1,;1· 'ifdd@l' :.Ll"a9!I')I.h, InJmerl~ Qtur· rI1I",ktlln zevk d\lVlIVOt·t.lII. s::..mr"l jL'Crl girl:fek ki!PI}'1 lmpadJ.

gs~hmliln

I;.u milt $I :dUJ.i Y llne r.. a' sctt 1ll'i~O: tta.eP ka,ru ~ 'ImI'I1 dl - 1 :Ibi git li. Zlra O!wlo.::t t;'!Co vine b'l"Jct 'tm~tl. ~:tl},!h!eyi .Il.na ulto'aJlJ11 rl:.i PillIc~r"lfe krnjiJgu mm.all. ';,u e\!lI1 llell~t'ele:rlllin '.I.~llflH~ V~ P""rr!e'~nn de luddlrLllll.1i} oldugun'J An.n.a.
..llql

Imth..

~ n A ti'l turk i l 'l1f~ptlll )'tmid ~D h~'hder:n ".. .A r.. ~ :ik)';l h[l,-,alisi vo!"dillci u t1lunLin b;;JkiJi enlnruyeJind 'I'e ilun~ o:r:dlJltUln j.;l:ekll'il~' nlml!jll. YJldltnnl onh.l - g~.1 ve mul1.ll ..~aslllda k.:i.km.J'i Ian dll. Adana lmFlv:J,h,il1du bll-j tl. -I hlll<rn i'kirU'i ~lrdU ile yedinc"i orAt tUrl~, mare~:ll r."ymiJ.ll dlldan tJrek]d.ip LlI'.t~kli_ Dorron Sn_lI[lcr'.-;in ~"t-rirJI; Y.lt.I n.n'II duJlr.tI ve seluzl1lf"i orJula.r clnfJrdl~)[\n I:umanda.rll oEr-llI. Mi1ha ~\o'veh~1:!' "lbi;,tly1c- illivedil - Lar~ke gii.."Iiinun bir gecesiJJJ~ teo t Ini~lerdl .. _. bcliu;~ t"';1 bir l;·nlr'C tebn.iyetFI}'.lt .rrulr.l kilt 'kOflrllli:'.'llr..:l. Ha1ept..r: Yl.rr.1II .~ltJ.rt gun k3.- lC' k tlTl:ld'lU hnrek~t [ • ilIlli'1 ImguJi tolpl Qmlya0 .In'. Ho;r.anllml~tl, !Bu muddet :ul.rfll'lda b 11ml.~kill· Ua erlesi .r.lim.i ze " mi!Oy.)nun buglinloplanmillllll.1 .IAll" h~ '. ftLa.lWtl nLdIJi;'U UzL!I'e l'O'inabl.1.l:m.Ln At ill iirlr 0111 gUn val1nJI.!' ~ dllfl~ya muvaslliat 0. Il1nmu~tu_ J 19 Ma:,.rl~ gumihun r~Hn'i ta- I~inde h _ tnhal1t;;de ll:,'('iavi t:ltll.! berlll l·.I" ,Y"r ;;'mda: P'Ilii-1 Uk i~ .. I,-tra'k H~leplen VFlhltil ~ii.Dl<:'nmi~ hrn O~I11[i._<;;ldlr. t'mmli mf'"!Il~.iB.w:" u""am edi-, de,jrJim: t.e.\'siye ('ttit; m::J.r~~1 1 BLI Clbetle kr,m1.S,Y(I'n, Inutncl t!!.'k'\.'IVt ~lm~k top1 ill'liHtlfIJ OI1lit.wl.lzt.l"lu prr- "IV.}U [bl mLW ;l~t z::u-hnda K.u. l:r;'ct ka~jncsini 1 ~in h util!] diliji;j rill i1k leH.11i ma· ~en1~ j!lJnI.l Y pH,:r.Llmr. 13L1I..op- diiJl {:I'ph c,"imdc r il"at n. l!af:!l.ayan t;U!ji,!1] ldne bl!Jlndll so.uruam.:L Jazmak ~ ntlth. lU.lZ1i fly-allfHunu Ul " .. t'.-k:_ ik>lrllft ~j',dr'r!.l'I llSil TUrk v.: tl,.:h.l~ mevr.uL iJ.ti OrdllYU mlLJ· rJ.li dah -I m.hr L..:.ieal nllll] t.Fo.fl]{! 1-, irmi I~r~ lliilC )'Uln .... .... YPlhnl'i (lrdu:'\1 U;1lI1C] t- IHlf~L" etme-k gay~l)llll r-k dil"li-

Can Sandersle

bi ..

lut!,;

!ol.EI.at 'j.. g

ctf'mil

-'1' Uu..-nfat

haUi)'le

!s-I

Onu.D

silan

iii;in 114'.1"sevd('

Fhrat m

~omj~-

C; ltmtlj

ytld!nm onlulu l ".'UPII \nta.~uJunllugu i",keflderunu ill;:ale gelen Ff'anslz ,1unllllma· ~Irta LoP<;l.I atr.. iylc muluhelf.1t e· ~ r1il(;:tI..-egi Alati-k arofHulal1 bi1dlrildi_ Bi.U'llliit Uz.elll"iC' dii~ nmn baa limam ~galdf'n sarf11 e.ene ewel '.~gan !lir:J. kQDaJl 1l ;tar ettigi h.1J.de~ AtatLirki.j1l I'nodern bat'Jl :cemll rin in in~tahm1ni gibi mii'bl.relle ahka- 1 at! lesr1 QlundLl, 'i.'e da.ha ;im . mma day tkir- kilirak slrh diden bunl!!.nn ilkl~i ilimleh
bl.llunan
~'Ilp;;rn

a:

.vv~J

1
.j

!

h~ kin

ooil-

illerme yUrUmi!i~ Vi!' :>J.u<I<!line de g m:i.f}ti. O:rdy kllmand~ nan! d:a. ir ~"CIc.rek· MoJb~;;I., k ~dB.r gO-

dWr"...l!1

(;

nCI (l1"!.IIII:a

u· ul

gll'l;ii. M~I k~lin her hrarlmh m Jcrn tll':\.':>'a.re • LIlI:lnr imnl I..,,,,ilece-k fa.br t..a.lar kllruldu~

I.Vlli
ID"kte b;~in

7~"1TrUU1r1A
II)

dt.:v:J.m f'.deg~l -

li.lrmfulknti. Yudlnm oruukrt grupu ku· nanClallLl A.l:atiirli:iin ilmi \" t.arihi Tii.rk Miill l1LulBtln.nrll
\·a.kHyle ~i~ oldl:~dar.Lhr

Hazlr]uk1 ar bittlkten
l

llin lnG"lb: - Alman !la....!-'Il[l:laJl\rl ynl(m,jrlll tRltip (:dilmege n;! burad:tn nhmll'l th>t'i1I~1'!2:~iH'e" harp t .. ~ni -j IIdaiJ ooil fll ~g.;: ba llano!.

so!u<!I

:unu ~

I
I

,jruLi.

JI: Tlirri kly L,tind~ olduklSlH hJlld" ¥UIWi'l·. ·trof'd· I;Ol'Un\.hjll?'r Ann ..L Az !tOtir.t
ikl.ili

"[Itlll rin

va:t..ly~tJ

<\f'1Ui,t!['I("'

I

Bn ~y ht!l.dll l:lh .J Iitt rlba..'i.hr:::a plp.rn Canlll{k teye 'bl[" b:.II,;kil'll" l'IUctlrD "IMlI!k ,)1· I roa.'1.1 ~ i E~r tm hlH'llrn ITllllvaIl<Lk OIUi5a rumJnYJllllll ,;arka rillp-.~ i.nifJL!1" t 'K ~II' r· di RIJ..8},,"Yl y:tlllu tllt..iCal:i • telt l;.Lrt IdL 'f~ R,IJlfIiHIYkYJ (V E' M C~flTI~il ltlitaklnll'l ~IIJlrUJl.LJli _ . ti C I. n kurbr~k t'k Vdl~ illl .~~~~~~ zam.'I\ A-lm'~n pli'nI1r1n1r1 IIl.llItUI'Y-'d..i:ll{i Itlt'I,]" l:i tl)1l

n

h 1"1> I'tmwL; ohlukl u"l !:laid p'Jlli; \l~lmm:J.mlllm hIt r..an:: bLll"'c~~1l.l "'ii.jCLmi~tj.

Ru~lara var,hm I' S A B H IN

ki, bl , 1l1hu)' Iki s.::ne sonra ·Arnp.ril{'l unyarun c.n Lr il-uk ,,~ modern Qrclu~una, en munna.m ihn.,'a ve d"n i.z li'lIv"'C'U('rlne mo.l iIt 013.c.akrn, \';;: Q 7..am8u mutl:.L;;: su-

B

u h;J.Zlrlll-dnr

Q

--lIe t:ul-

idm ed.lt'llistir

I

ed.eme~iz ------=~----~-------------~~-----~~--"I. I

r::.

U

0V0K .'

!'

5- I' ,., 1!'

A'

S.' f

'T
II

E FRI'

......

31

lL

o

~_-~--~~-----~.

SILKlllh E""l 'n]elell rk(l._,LIn,!ll~1 Ilk t;ltl· r-1lS8Ut (' tilt·, Sir II I ~n ,,,'Ier l:"rI lllrll'l1", 1\lrk • ~~HtlrllrL 141 gorondu \Hn" I~ 'llJ_I:lHU 'rha~ tanu.h !-h~ d1.~.I;IILlem~lj.YalI1lz blJ J11 L'j.ll."HllJeJ; L h~l' I ·t.lense [JJ1lhl I:ur 111:::.vf""'9 Y.iltt.1. te 01,jlutn.!j:g • m~m IJ r d .1 ,jg,.J f.i.dam kaI'lW'lfl,11 duruytll" 1 IJ (:Hli yi..ildu, teflm: bilklHll1
I tIll

11 nit [ia

bY11' I",

g!lr~~p tmyilk !; Jll;;[

Ver hlr

llf'l'H tWi,'rlJ1

kllJ1!!
Bij}'_

yap-

'T

a

~~
\'

~ Ie·

~-----~-

mJJ.k
rl1("' ~,~'I

I'LolI111~'J/I~1 dUnlmI"TL8

blllY'ltIJ'-;

$anlcd ~ I';:,makk ll"fllii
net11'

b... dt' kat'[ ~k' d~iJC]n~ ~~er
71rElmb

P~U1ma.n".a rl'.I..IkI"'~dIlUf'1l

lIe 71..rI 111,1aHI ''I "'min 1::. bu l1.art.!1;el ha _ ";1i1~By .. te rilir'....

or·

r--f]11~.."..... r~'":., ! " ·i
'7 n"
1

·n.

I

',II

IIiJ I
l!'ltl
RI'.n '" I :'i()rlllnd!t

.r;"
I':"lllh.

"um~d:lil.} bu.':l·1rj hh~~ye n~~rln~ miirncaat clmi~ Vi': 'l'ih', I L{! I:, r~l yo dcniilli:II. ylllmt ka· rtlld 11 Ibi_r nUD1;ayi~r.lpm:.t{. b l'urcUe TtlrklcI'm Ka- l:I5yayil yl':J.I lak\dyc J.l~·D.I...n ho:lder-

De

nus

.nglli~

[['H ·l.n~ill('re[lin ;'Ilulnda I'nl"be ;;!ire~el>tir. B1'iyle munzzam bir kLI\'\'ctill bD.rb~ mu(lahfllp',i tngllt.ere lle~'IHbHI" c;o[.c lJUyUK bur
nedenberi Alm8.n l{Un.. ~tj,,~·rl, mUn:an.rn I~ I HUt • hI'fl ~hip bu t ze \'e I..)Il ' ur;rn ~il:tlll::J,rl.ft. mi.i~dlll ..• . kenw",il) !'

i-;s: an". ol:J.cn.l~ ve il

ila rp ed~ cUt! Ylpranan

dodl

1;01;:

hu.

. n~ adam

UD urljluniJe 'Ilmu IIl~jlktl Y nef b,L'1lnI J~~ldl - Hu erE!:'fIt .Jc;mul;I IHll'll I, t ·ttl. Ne Y':Lpmalm ••

blnH~ ~IJ1

'Hli

.

I

Petmf
mi"

,.

1.j~I,

uz?

B-]IL c.lm.l7.. En J.tI'I~1 In bi"1j! glin k:.tllr h'l h,)[dr·. 'u h ~Id 11 -z; rnl Ke 'Iyo
I

;tk -

Aearn. h!~I".iol" I.:",k

rr

III

I nn,

'

I

tu!at;.II.k ,',. BrrJsilof QrduiJ111 'l. rruza h .~lrI'11 rk""rl VI !I _ ! I)';:;' _ M l,-;.o_rn;I1l111 hikl r:iI\ g'~ ['ellli Di~(,f t lr'I,Ft III I kl ,J",. niMc muHd'llf klJ'I< 1"U !In b'l ¥Ilk laih~Hi~tI ...rl ~nl'.mll:ln _ r1Wjlt, ~"'];"~l]lkL.:, MliiLI'l1 VI' ll.b!,l<lr'L1101 IJul'1l1{ ml ,yJlb~cl I!~~'
Illl ~I.l<";il~l ~CIIII

'-~-"ir

1,16

11.,[ h'y1.~ Il'ILn'.ITtnlr. nldlJl;lt

talerl ...Il! Ili;.o,II'J)~l(t,1 :.. ulcL&n 'IJI~II bw l1ul.,. 'rl lIi~1 l.-4ik ""'m hll 'Ilk ~'llkh'III'i''''P ~.~ 1',1.' if ,ri blr 1 .. :l"[,1 lL'l'lIIn t!.in'
MII~ltrl"11
Illi~I'inf' yi1fIUTlf''k

ot"le

h:111 -rl~

1"

I

u,dlu' Ulll--r c:,'hlu'JlnnIHl
yl

t.,pl

]r1lrlHil.

;.j..._u..dirt<1

u.' .... r,

[1~t ....

,~H. \..

A~-

Inl.c' hi 1,l"V!;W11I"JI1I\''1'T'l;;;1 ~r (\11. .Im hll h .).qI:(tJ".'(' 1I111dl'TI n.'I.a. \'f~, 1m lllLI rllll h,lr'.I~f>'1 HI'iJlr ....... al "'d.r-.d~ IU' .• IIIl!'l 1.1111111 ~Ic 1u.::!a!"fIdlr"

I

BLlIIYJI" uz>~rrU' bjl Itlr,ll' Y:'l'I fli J'.! In iAaI V" h L"U,-,ll

~,~n~
___ ~ ~_~

r;

lli

__

-----""

lrr

k

i?lrf1J.r veri

l.e...!:_ a~~ -Id- 7
II ~

.

I

i.;:in 'I'(,lli I-'L&L'II;tr tuu.JrllllI.'1-d: ii~rl' ,'Il"ly ... l!mlWll (tI;ll'Illr ti t.ctl.ijt Cit 111, 1 UHn.~HI~.,UI"l 19H5 !.Pc mao llye n:t r I Llriy,l Ckt;rr'" glly~t nliillim hil IIlUhtlrl-l d'!)IH~wr,t.. Fh.l IIIIJnlLrIl J.! Fh~kul\l.lIll.il uuitt ... ·jkl('r Ichine- hl!- r.:re· ~ Y HI II \"111 II .w It [,Jan IH~ t 1111I:;t:tHl I ~~I"IIII'ld:1I1 b:Llu;~lihYUI,hl. (' nJl tlmle k(lnll!'('r~o • 1H1t'l1111 ,III I,m !rOI'I"I':lWlll1 '1'111',11:1."...· 1,.lrb.- '-II'('r !{~rmi'7... I,mul II'iLJ!;!tul 111I1.·d l.IItl" hn' lIluht. "rll Immu 1!J] 'ii d 'kl Im.kiki h'i!l.\'('1. f ,tllfLI '1;.:111 '\"al:111 J;lark olJlmm [1Ii':U!lS,lt'c-q,;;illi gl't.-ih·r hr"[~]u, D"IL hl..l lid Ifllllll111 nyl d:1 'lklhI1l1~(.lll i!i:Flnl"ll ikml.:' ~ ill! 1];l!ol""'lul,' \ t 111H'1~ 'II ' I~,:d;m J<i: - H .. C III 111.:d,"I'· \1,..h31 tl u' I .~ ~ ••• 1!I'iU:lo;l'Il: tIl L\lla • rim Will l11L1:mb"ri Ti1lt!:'I'Ii'IU 11' It1. 1-1 up Iwnllt~M f;(}l,' ill II r H h· ~i.i.n. [11"~.mnllIIIlI.' 1I~1 ,~Lln 11111.lulI . 'i'll fiOnt'a

t.,1 [ \'{ silcJ.cr:{'

ilJ.b' h".r

mcli.:rini, h .... Ui or-doda'Lu 8~1>!er· lr-r,utlcrI bir Insnl1n~ ~ri t;l!klockril1i Ilem'in clm~k ilIum ~:Ual olup l)]rno..dl~m .301i11U'jt LII.

,f·jlllli<.!,

,j'!,Lma.nya, d3i i"ltmU biii}'Dr

tlr_

mi.i:\lIrul me~'kide Hlllm:.Ilk-

kn.labiilik

'"

1I1

k '111 -

~"{'[ui. r:'ll.l' j,11'I r' ';;:Imlil Inl1 -FI 'ri WI rl-di \' "1 ,.:n do Hlllman.1n n I ·11 f .1 llir r I O}FflI)'ll.bi\~e~ 1 r,lu.
III •... JILJllyl"'

ro"'d

J..oftl

RH;'n'l';

ha.n..a
:sC'lIlhf'a

I'Ij~J.tIlup

n.liklml

i7.

bC'·

'Till It

lI:l.rcl!bl

:'I

'IiIncsi h[ll~kJII-

dt.l U;&UIfI oylLl mw. .-;n:-.l\hll Llll b ulllllm.luk- t.'I.1~lrd~'r: , rI~i:!'Cil!'k ~ lmvve1JI'ri l;ei'~N'u:w t 11;:1 1'1 rk J!ltnl1lllllu hcder .iuHun.: (.... df.reh y.'lpllm:llk 'bir 1~~_~'I'Ul.un ~l'm1 m"tjcel n hllkk-n mi.it· 1l'IIk oltJugulDu~.y anh 11k Q n-lkllrLh'yc: I.~I'$I t·i.1di bl tt·'1r iJ2a g<'\:rrH;.k lID ". ~1 I~t'..• cut o'~ofu I I,; in du~1'I III bir Hl' .L} i~lc ,iko:1' ernr.'!( 1\ I:;l'krn ~'l' I I1i¥.11'I1 t:c1{]iii I 11 ~tlllri. i{hl., ltu.al:.:rn ,'!.'iu·\.!ml m .. k Ii.,. I iJl!11hu.!,Ik (.L"'P\l taY1;~.'t'l' 1'1 t mi. r,und L.rm.l l(~<:~, r- ,,:Im· [il' kafi d~n'l:L!tlc- asltl.'r tollru. lI.g~1U lien JiiinllLl., 0 .·(in ld~HI I)'l

'I.m.hl:1

nle.'I'<rI.IU

eUII(

hllfhil/'I."
f;:1"t:,;('rl';;1

.i If\~·~·

Ilulhltlr'[1 iiL'~l'illtllt.· 1.~lr ~'nf'm.~I[~',.{IIIIJlIl hirl{"Ir rnllf,ll, Ii!!!>" '\'a ,'"nlnrl t"~1,"" h"flll'~'. fh~'1" fllI'LII'I" IIIi_J.I. nliUlll1 lilln .11·plUdlllil (L,'inr; ...t l IlllJL ' i..lfll\'(·Vl' ~pn qh·fI \.~. ah!-

I ~~Ilhm ..

d'-llus

~lhhll1: Ar..... 'Ji'illldt'I\' l([In,j hi" hll
Il!IdtlllhH
11I']1"r"l':1l~IH 011-

lII~h'n lm'I~.
1U
~.l.J'k

!Hr-

t;ll

III

II \Ihr-,,, m"lr
1:;~1II l"L'pl'ltI'IOHI

"ir.>'i\,\'.qr.

r,(·J.;'ml'kh'n I Ilrh .. I. I.,.· dbllr.<.k, 1I,r- IqH ..;t~I'" !lizirn 11.I'lhc;!l 111['" htLlrtnmlit:1 h·llhJc";Vt· tU.~iil'flll Vt.'lrt'ld v I,I{-'l h", Uj.ll Ul'~l ldmH.11 V"',Un (i)mi tlll~ 11'iI11IIiI!J('Hu;"Unj (l
IUt

tit· lIlir

I il,,"!.'1u·""

h;lj'IJhl!Ii!JlU 1{1I1~'~I~Y'.lIy~l ,.,...1('I ,''(, Irmt·ll'rhll' Illi.lli ola· c 1~IHU;o:1 ~.U1111L·lh·I' lIHRilli~'r 111 :'.1111111 /ij'h"bl ~.!I irh: lUI ~i II:l 11111,~~ 1m' h IJI (.\, \'1~l, 'r,lrl ~"I" 1{lIfl.Il,,~,tlll i HU:i Iwv\'I·lll·rilw "III f11 hil' V \,j, Jn~ 1 111Il'l.·I~d 11' j.:;il,t"!i'1[~ Q1,ILJlrI.LI' I 11 III;ill ('lLlllu ('m1i .~'I('n;: 1;&"1, -I' ot HlII,I'lllh H.dl'~ju;y<lIlrI1:i nUl>
lrilln
hm,klHll'IIII!111111
"l, ·1f. .. ~

I,'

.

11;11.'1\11'

!11I·1;'!,lU I.h·fuull,
-~'1iI1 ..~ I

Ujlf'~(Jk ':II~ w~lIlnl'fl, LID

"I LIldBfll; I{ {l{i val"kl 'IIll y.i.\·.'th.'l'iu • I~Ylla.h 1[' 1111 ·]l·t I • Illtlhul bl! ·I~·tirnli':r , fln·t kit I\'I~r"llm. 8i1vhl' y .. k ~I. 'rllrkh'I' B i'-II .,I\-ki 1m V'I lL'nL I ~ '['I ~''lnfl hllulln .. rtC.J..lI'/'l }'.l gCinurJTfld I"""", ··hrJ 'r BII 1, .. lu,[b' .. J';:lll,.IlL(!1I1~~ I 'I II L Im(·il~dlr. 1.11.11 »1>, 10. V' fr.· .. n III ~hnl L\md.· l!III'IL!.f'1 r~ .rt,n. frmuh,'

"11"11 til.tii (2 ) lurn':'~HrI Ir,) [.UJ't1 ';H I1t'ull!:lt H \ Idl:!'klLltm al,hrn

.11-

..

nu

B

----~----~----~----o~----~--~~---.. di; ~ AI mor duuu I .. k I i anb uls p o hera
blr to
kl
11 yld""lIYIl.n ~JII I~ok~,bi r .l'U u~, 1Jj;l<td tlLuSflllr a,glnl'InIl UlkmaJ"CiI, J -0 g;{}lp V[1zi ,d g,~~oo J.vwirhll"r' h,·~n. [l Ik! dailll(a 1<'1' ra da n''1I.r.Hl gRV1.lr-

,.

DCI
II

. a {am
0>

e
~'.!1

-

e
r•
S-.II_ ••-

a

(vnn 28 lQ"j l;UJa~ .,YlIl
~ :lntfoi ~,

rl

tll,Z)'lkl

ru. nda

It l

t

dugu ~du f1J'liHl 1 ~Je diN"ill~:ini yaIB -lUnlI. li" uri &Ibtl~ lh~
.ikin i l"(Jl

I

JUn1eol utA

la hi T,

Il bu ar.H.l..l blrilC"n· tnre 1'1 UI!um 1:1. gt,ll;[;'!i E kJ hi ~l' 1'I'Il'>~'5 IHci dalflkorlll { 0 -- : IQTJnln ayag. II ilk IYJl;:arllll I, y ctIHi~~d I. [;I, 5 riakJk..aw Ii. -I kll
cUlflial"l1\.

i ~)

bul~[IU£lu.J.nn
blrJanlhkJ.w-l

:;"\'11.

yu-

v

Jt;:_I" yakmla r'uul;l 1 . _rill '12. • Ilk rekoru krran 5.'lI I ttiyan tu • vetler usLU c ~r~"'TrrliJJjbn flT$QUill loa b'lr Lii:rlu ra b.t·1'1(gili 11·
Iftf'UlllyriThLrnL
Hg.'\kj,!l NfU'L

f::"-It ill V rdu,

Nll~lufl~

Cihnl

kaq; l"i?n· ir [j m liMO
d
CI

l'lLk i'1.1rldl ~
AJllI)
~.Il

l{lpla

bir
•,

IT! (i r,Hlm,

~Iyl'hmle !;nr (.;il.lurk 0 m~, ~ MH 2- (; t·~ gtthb[y tile bl Ot. mmlU:' hunui ka.r~llam'IJH F("nl rb lol,'~ ilf!' GcUlilcf hil'ltgl a.n\ljlnda ya· p! m~'ilh!!'. 'I'a klm lar' u lm:1.J P iIIII.h u yfl
\;;lkmll;!hr:

g

rn

d

F'nerbah~: Clh t l.~nftt Ayd~ll. b'YJII f!.l-bib, -e)i ,,-aplUn.d ,Hem birn.z !:iOll Mura FII r "t, Omer, Nrlin, t, HI, ra ar ~ I~ luJJet!.i I( d:y~. . rin iki met,c;cdCfl tOPlI kale 'lye ~1'I1,;1 rbrril g; : Rn ,A.P. t m trnl!'Sih.' milhiTn bil L.e1rlS Um,Hr.liI. like dA.lu. aUam- UmU- ".1 sm- met:, ~'l. 'JII'Ii!t, Orne: , Ado_I'l, Ali. K'I" dm ~ksil.mldJll"I~nD(! r$me'l'l lIJir 1Ji1r11~ (g lil'@ &.Iam)l'1W ,. rilly. r\ IbZi\ Bi!l"w~i deeresi UI Genl;;le .... fonr!i~r nibWI.I(lt K~~iri". nn.aJ,,:. bidlgiilii:'l IciJille- nml"(!\{men bl~ lAJ:l yol~ll.dl (:'1 lI'lidilil ;a.i£ di rc lerm 1,"3.""P'IIlI!Pr.i ~t:hm.'m'!1d 'n I.;HJ'1'.iIlaam attR ka ~ ill k h 6'I1u n1m y

s.i.izUlere:k
kl~m

];{a,le:mlc ragll'l. -n til

dB

i'l)'a-! hWciml)' i dine airnl ~bll iiB-~im bel"3berlqe ItJl.vlI"!lultt1l"_ B~ hill [.-'unD.llU 27 [nl'j d I ,l<:aYIl !Io9.ylhe iki tarata IiIl hI:!. wrlh. 1 akat, biiliin gRy·~L'rini. Ie 1-1 .1a devMn cUlnniFli.i r, A.nei.l.K. bu ~iiridet z.arflfliOa ktoIeTiylt iI'IO.llm JOl'\'dler iIA}'l lIdl'liizu art18. t kill edklrni etan run PeW"I1l ga 'I7m"fl' "lam h 'I c: iiiif' semere el.;_ 1-1 bef'flbt. hkle b,at'l"

ii:!tifa.de eden

Mill!.~~n

kl..l1irud.'UI

S(01''IT'1'I

F

nerlM'll1l$p

r

ml,Y(.r

!l.l"ftdo. lPTy ik .!'Il yn tall ter- !iii.' I1m c~~mU!ler VB 28 lulsr ba.~lIdJJ. ~J l!iakikadD. k::t,'Ullidlltlarl ~ g:'~ retln y ~n.undll fdlllil 11111, Il'll!lldnn ilk !'>Ii, rmrtm y.ap~" ltl<l.JdlM ktl2.lUlma.k tt.mtmde 01· ~ lr..rllir. F~n.~rblllhl,'1"IIM' mat.~UJ.ip duldll.fl gririUll.yo.rdu. l?:W.i:\1 \' ~y~t4! dii~mm~ ulmahtrl.., Fl rag kay [mjd;~f;la..;i.I1Ill 1;[1)( enerJill men a.yni o::nll!l"ji ill." oynrm dt,111 udl\Jl . ve bl!J.t.lf'nn~.n uzun vonl (.trn 1~~r5e ,}p bu hUI;UM Ian VUnllll8rJ JlJl11f' II ll~""il',j" b\::1iI(!I rin rniidaJaaa1 iind n ren Ii! tuo 1.~hhkt:h!r,1 onlil '111:- tlto(!' 'iz w 1m onltl. ~. fill IlII :u- a rrll 1-0 CAn&;.! r k3i.i ffiUn.l.i l gol 'Pfii;, Dllun "HI ...n I-l.:lnbWspml' rG'I!'Yf't]' ri iflr-

Ikinci

devreye h,lAl'1blJl&rul

•t ~h I'\il',~hlilarrp ~ inci

18\.

ya. 'akut n d~ ril~. II" d 01S,fL bl eo klDI 'f' :t:evk dl.'an • run srunnlt'r1 h:t9JJhww]m- (0 Haw, bu yl! h» .1 Byle dcgiLLl'1 Her sey, her ~y_. ve hei ~y f'a(:i bir (.kstizlill{ yt'lut ,.I.lk i1fl in 11)",rr gdJl.
Ama., rLf'dCllii['"'!'

sarrular.

M-I

- Oooh~,. ~~ r; g:n;inolaJ ~lY0I.. Fttu-c:L.:l.y I r, F! 3:z.lar lat 11:.1.. w,;,1Wl_rd l¢U ~
ililli
tiqU'1ii. ~;

yo!"_ kaklll

ma.Vl .:."".,,,, ........

hu

.lir.
Uj'1'i'lJ

BA'iI'~ Mn

Nt::

en zii

CIn-tlk

Wuu]

Sii'-

VI.!J"l

,&.kIf

";~ ii nl8I.L .•

f11. ZJHn~.n I'~A.Il

_j.5'Ur.a.d~ 61 ·mE-iliIff. r u crrl'lrun vaktn 1fiegf<P.f!en . ;t \"lIf'dU?u !;,u-tlj deAl tf! V k:&I f'iBi ~I ~if plouj<mlA YRkmbldMlonrak

de :'-10. Lin kumul dW"1I lu klllen,.,( BU,z Z(c- ~fkl Yafilanuy" bu gUn., Her tara ~1;l,; he! t [-

t .llu¥lJ dal&l:ilan n, kayalllJrdmt 3.1.

illl!

bmir. - ru'i-n
J'JdLl-N

binbuJspor

lileri .. galfuhy(·U.tfll taa 1 ~un}1 \"e o.yt...lfl hl,;E" ikl tar-aIm I"( Y Ui ~Iaril~ 'l" ;.;(: II, 1-1 ~!! bniilm n Lre ill.

li'(]lliI\lIJclll~ 1;11' tie- aadtn toplom;l:~l 1 .

kaJt::iUI~

behrem,

1~

j

si&. Her YIW 'ine-k av
u

ka\'tr)r'o .

Dlin ,'Qllwk'bt.ll"UIJIFI lOt tim. V Iuou- dClkh J !tIaLU c.I1i.d.1Ul geld!

..
b1l

Ij"tlJ·,

"ban • G~en
'lm.

gUn 1~ MH.!I~ jjtady"Jf.l.l)IILW.

An~aradaki rna lar AF.LHarn )8 r H~I -

HALKSVLE
Gen~1'ik Bayraml
programl
Ikf.I.:. indefi: 19 )of.a)'}!:; 1941 spOt' \f gc-.c.~hll; bavraml progranu: I - ~.II3 t 15 d: e:\' gen(hni tflT~dln.d1!l'i l';;tikl:il M.m.;l. wre.ne ~hJ'emini.

Bu-

li I::linu:. ma;~!3.t1n. ... Al'I.locarn iLe \ Istanbul lA.kt IJ.lh n arQJ;!lJ rn Iii d· !ir&m etlildi_ t'el'!t"I'bab~ DemilrIlP u 1-0 y!".mli_ G:a.b1a . rnyTI:! da Gtn.t krtill"Jigi Q-O It/> bern 1.1 1Illr.

miI-

vakili r llu I~U • 1~' wnelt &vh. 'orlar Bugim, .~ IJI. :ann.. v ~lil.nU; ffi1&n d' . 'BOy fr'li. u!rn' z.ino dUbJ biT!jt:· de miyor? HI Jr' s6yl.e.mi.yOl, - KLmbilir bfllti ~un ~-tog:ar
hi CfUHJl< dQIH yin . Belk.i ~
.'''!,z. IH,:a

~,.

• ~.

0

a-l_.;u.ei'i!l;.I2:. z,mrlCl_H i~
~.~"Ii.u •

BelRi
bel·

I

IfJ de M- ..... Dl T()r,.
~o.,;f;IIj"

~2.

.gi1~.

laf U"'-

2 - Yem yapll YI ,'oiC'YDol \'C basket 01 sa HJilJl)n ltt;lh!J1J - 19:fa),! yr I hakkill klNl1.l¥ll&. E\' re~i HHP'I"
UI NIlZID1 F",t~k laHi.flndlln. -'l Gt'nqWt ~,. OT m"'~-ZlJhD k~nWjm<l.,AdmUl Gi:iI-~em. 5Guo~ tru"nIlndan Jwdll'n baH:.keth,ri.

~am;;l.

emenni .. ~d~r.im. Hem M2 H~m soz t1~~ti, limn dtt gO::z d. .~ID l J:i Ul lld~UIlIlt.[". (llbeU~ ki hi;. Vc _ H m Slzm i~ili Hem 0 bUr l(,(ID. l-lem Ii bahaI' 1I.:in, lkiDfi taT 11 DLin p&Z!ll'dl, Ht\V03. aWl 'L'e ilIJ·W~.. A Ll~ta lJUDaltryor gilJi
l;ill!lUi.

"Ir

Bumm

,

oScHJU

{

Hhl"bu],(j t \Yeygaru!. day, de ;t~tL s.il'8.da b.~illd oniular gTIllnl

"1 .

~r .t

G - \-,(1leybol :trlusabakalan '1 ~ Sut 16 eh. eYlmiz onun.d n lb-illflBmak ;.i:i!£r 3500 rrn!'1:.I i::tiJ.: ~r k{)J;usu Y I,l nu:,. Or. MfisaOO 1 i8t.i.rak ewe\! i~L yen ;,UdL<Eren g 19.5.194l P'~lcsi ~aat 14 e k dar " k&-

J~s8.nl. D8iViUJ~j,ffi"d.(~ bn ~ali" C-'i'\"el}<~ gi~rli~t' a.ldJ~ Ji.i:i:1:1) \'t! It ~ ... l'C g~!ll.l bir

bo~ dollilt:lmlY
zanan
[I...

ragmen

S hiJle1'._ hi.l3flbll.

..,Ikbm. "'J: edlkuLeJ't:

ltad

..


,

lUYl.a.rJ••

l1pliglti.v isiml rilIi Yill'lWrrmJan• So lh. b:Ullda W:r~[· ka2'..an.'UI ... Uetler m til'l.tel if hed])'~-

Icrl~ mu\o;aJ::l.LL ndm-bh~it:hr • dlor. .mece; 1 - ~ti lit! It -. Ev Ii
I~ - Lantfllinl.n.n. Z - ]!J M }'U; n ~Ia. Hal r~t tm

Ill" a¥.s obn:t.k """ )TICla h iI!'I<. ba.KJ(:III4! ku:rslflnna .1.J?\'8m l". mdl J:l!Jtlyellll rln lo:a}'lthu-J WI' gUn. "Iud 1'1. dt-n 1. y~ :k ada.r

J!ene' 'klJ, .h Allan bilayor yfd. DUn r .1_1ii:!iI:! ... , 1~:l;i<'t.Dtki lRtlhaJG 1 'imrl okJ IZl~11 .~ ,,,Iu '~r da. bl(: gOllhh., 'i.~mJ,. yorLlol bu gldJlji.
rl~ 11
RUIUI .l;ffil

1=::::::================::::;;;;:;;;;;;= .. _~_alllll al_=-:sI31!5::l"IIE3S!1I5i!11~

:-i,llaum ke6iJ.m.,. .. [ di. Ha.rp bai;il1:l,":I:.lJ. on bir. mu;"stu \'e Genenu I w~~ _...,~ ....

me) U;NI'lnfleki il.;i.in·:jj gru. 1U"R'Iil.!ldalti rrtL 1

r$ne-n

geHt:' Vi;;

k,Jkhm ,
M.'hl-

-"'-cIa IJlltum

~toba

Hal~evmde

yttpllmakt

,-ilr.

ha

};:mdA liO-

N
'Ret !:L-val"

Ln

5anyer Halkevin't:J spor musabakalan
BtlyC\'imlZ

1... ];:"Nlf!11 (;f'11J~ .... J..d~ye :y~1 a 1 kt'n bu' m ·llllU'un akJ IJ gfY.l} brwa yre tl ~ l:i~Ln<fJ - "Dunkti ffid DC tdl? Ell.

!fl'-I

I

g~kii

iOedjr .~...

I.hYII;l t.lii~undilm

rnlmdan.
J

~Rllmi. iiiukif:a

It
lH1

i.

:&J.kL

... -

10 Ma-

~-

lldk

Bomba iltlj

musab aaasl

PARts

AL

Bayr
(a.,
1..,... fl 1 I"cl '.:I:rfatll'~

I

J'
_Gil

a.a

alm

Ankarn.. 18 lHu~tl~'i' - F h· 'Inmerasimin yap.- rika w matbaalarm 9<11 yUma la - ::;JuJ , ~l.t.r i.Iinl~ ole l - j fIlt maktu \'Ugill'ri maJiyu:.e testlr. hi t f'd ild]. T~.,"iki S;lDIl!' ide 'tli;;e-hri rniedc yapllaC8 k mcrarincl sm.tf sa)'llan muesseseler
:liB, gi mIl

etmektedir,

.81.1 iSCtldrJ ba,)T 1.mUl uk hu.:."'illll)'" ti~li Sanlsu • dart atJ t1@r "w;ata:-;iyle Ankil' raV8 "Ebe ~ten.MilJ.j:;:cIe:, 'gQill ~ bll~ rak t kiI

l:mamkw',

Bayram

t..'UJ.l

1!1

Fabrtka. 'liB rnatbaarann 94 rnaktu vergileri tesplt edildi

Dill( Spa/eta I Roosevelt'in Hlrval kirali 'yeni beganatl l;j/A an e d"'/'d.I Amerf a Ciimhnr l.
I BII, hratl
, Incl

[11"1 \.Or'l

1 I~

1

kl ~ r.ephesinde fell!knll. ~ad.i.aelem m-eyi!aa ~ Utillci .... yedil:H!i nrdu.lu.r bt-at;. e
~. Ui ra', 1 ..... 11 ~,.f ..... ) lEi MAYlstu. d~man:m lill-Jde

.,",.fI,~lIl

Ankaray3,

m;rrasim •C~ n

Tah.im
I(:II!K
.ITt

ret elacak, iLk kwn.t sa.l:iGhle,} in DiL '{ill. h,I' g~11 resmi 0 1:-0 rak ve torene
meyffilrunda ier a edi
sonra

b[l~IC-l

ik.i.

lc&rn.dllll

"ba-

HllJ,

ik.itll::!i simflae 110, iJ ~ ilndl Sllllibx SO, tlor-diiDl~iJ Hnlflar 7U

Ii Iif

KadIlldY F~ner·b.&h ..c 5\1adutda de am ed.i eeektir, G~it resmine §i!hrimizin bu· tlin lJ ~c-ri ~tiJ'-ik edec k, Fenerb h~ede i~c futbol m a<;lan ve atletiz.m milJ;ab~alar. yaplmcaki:.LT.

spar

d~ll?den

hZi.J'eH. len

lit20

v~ daha ~Tt .;;mill:u- 60 liradtr, Mutclla'V'\il vergller strnJ.annn ~'Jre siraatlc: 3 .., 7021 402, 101, SG dir, Ni!>tol \'crgiler 5unflaTLna go.. re srrasile yiizrl,e bes, yiizde dor"l lm !!Uk , yii:.:cl~ dort, yu.z:de i.l~ bi,l~llk, yilzde litUir.

Yenl huuutlar, rnahalh nil: bir muhlehL kUlni!lYOD tarallndlill saranauu t..esbit olunaeakbr, BI.I Jwmi.!::lymJ., de.dlaJ raElli~'t'Line 'ba~bya.t:akl:i.r, Yeni nudLItlur; j. l~u menuekctin itatiy~(,;llirilli nuta.n dikbth.' alacakur, .MlLaJh;:J~, derhal mer'lyet mevkl ine t,rirm(!klcdlr. 2 - Adnrauk 'ahilim ala kndr r eden - s~l"'rj meselder ilr;1.L!rl d b~ sal ~ . Bu anl~a ile, Htl"Vfl.tistan hilJ..--ii.rnctJ. It:ruy n Dal1'1'11 sic:..., Ill!. ve IWylW kra.lhgID8. 1'I~ni..l k kara, u~ \'8 bava H~ L,cri i~llllkIhnLarl, ha.rekut iliilcd VL.!"y&b.~t ukcr'i i:;wt vUl.!U dtl ~ctim]ij'ol'ec.k \'e id>lIlH:1 et •

Reisi Totalitel' I'ejimii, itb m ediyor
V~~lngtoe, 18
(a.a.) -

E.

ROQ"S('-\'eil L-.uill th:[1,r~~ ba.fta~ .mWHU;'C bdiJc ;'llptJg! beyanal, te, t.ot3J.H.t'rl?~Wn lah.ll.ltliihnu 'b..udak.i. d.llOyada beynelrnil d tfl!oIlI"et.m brr la.a.r:rw: si I i.lt1

Qlacagull

a.uw

~-I
I
VC'

ilci du..7IDlUI.myyu 'd. h.a dIi.iLirWm~tlir. Irakta, 13 tnayrata., Ba:~run 40 kilometre ka.dnr cenubun da polis. k:u-a.kolla.nD.J, h.w.ae· lU.O: clarak i..r;aI ~tt..ik.

)"U_lJu -I

iillld[].

blll.·B

bi.Lcl.ll.liJ.arl

II.!!.·

-liz hava karar1d ga iru 0 aa 1
• Ell danm da
I:.u.iof. 1 In",] .. ,.hd_,

an tay-yareleri

Uru mnhalaza
latlirk:

etm.i¥tl-

gi.m ve t---~k l&tt koJcrd~ ZLmI i"in Rayakta

yukarda d.a er~

' dl! dupve ta.n..
ins'lYlLtifle

"bIJ.\ tW. m i 'ftffil.iP Roma. Hi ta.u.] - lliJJ.yan or-

k.ayd~t.mi~

ve ~oy~e
denroi.-

demi.!Jtir': Bir]~ik

Amerik.a,

ratik

pcenslplenni

mild

nll-l.

harp

ga.)'e.lerinde

kullamlablle-

Yunun
------0----

8S8 hakkmua
dOSYCi r

w

nan

milletin·

(l-

..

h Illr

ee gini soyle
{!!lop I ro,r. 1 InG! N'I'f -:I

i
i

!}lIIlla.rt its.ve t>l:mi"ir: lI~l;s'Ul1: emellerini efclldi~i g.rbl ~HJIi~m ,ulTlllnlann en Perik.h..'"S M<l.de tin h ilrr iyett e fI bUl"illr siyasi ema" tler-iLlderl .... h' rc: e m tie ce-saretten ib'~birk;!~U~l i.lik:ip SUl"Cblc kir~etl""loldugunu si1!li.iyordu. BUM mietir. inandlguuz ili:illdir Iti SlZ telllie,ss'e d:::lr doo, I r htlJALf men 'Ia yI.b:na.dlIllZ. L('if\tlrP-. 18(tl..o:Li Londn. ~ I5tihfHf lie ml..;O]..IIlele eogaz.etelerillld~n ,Ewef.lil1~ Studilemiyoce-k h alk II;iitJ cicl"m . ds[·t diy01' ki: en blriru WIDI! edJ.!lLl~UnUl:, &ll[ H~n ,lmanYamIl • 'Illlkm-ii ultlna alma!!: h;le· vaz:Jy~tinfl' dOlir 5Qy1~djklm:i ~Ie ,-m, namu.fl -,.-e ~!'ef dllY~ • Naz!..lenn plinlal'L i.izmnne vernwcla hi.i.rri:yete k:lr:;:1 ~kdi gin_iz: &wglLlcl'l ga!il demektir. I digi mali~wl!.t haJuum..ia .I1r-1.2l1'"Ima.n &izli rilr)L)rL~r ~intdl bi.iB.UgiLD liz.i t,.;.-;~1"\l ~ altLl:l!l. alm:q_k yUk bir dm;y·~ t.e"l~il ehnekte· is 'en .kam b"a.lbli <1i kt t d T' Wr. Ba1l\·ekil hutiuJ rElpOl Uri I d . dUn\' !lef-ret etmek okunll.l,~lW", "Rahm. bu rapor Ol'llu, erg~, size btiyuk i~ler b.akar bakrnaz gLlZ' ~'lrp· ilham eden ruhUnIJ2Un ;;erL ir lama ml\' n maJumal: - !up olm dlit, blI.mtesiyie Ylh-,h'lcaJ~brl r HIm.;thru !,;J.!'Ilar wafmdlll'l tf't· _·1 illiz kl ,'aktinde mw,;3 elE' lin (til 1· eden istibdalhn yel·leI!D1CSIllf' kill: edl1m k-Ll ,T g-tn gun: lJe!JS taraflrtu n m ni olma'. Y("rlei~D biT illUs· oyle bir ffi" u.,'!1'\l1 kokili::ldel' s",kilp all~ k ved1en ~Lllm~t .bJyeti h.aIl:W. i bUll I lin tjfsiCia.! '1 ko~a,,{lu-. liU1Dl .H1U~ hilmi, nlf;a p~Br-.L:a. b:Llbd th le~ti":!;i] OO(:n baslrnba.I!J.l mil det.lstinne~ ~mlZ ,~:nr ml;'IT)leketi i~ga.1 e-- fillW med.H.lr- kahr. Ii l·tn lu.-r s~y· ddt(!e oralia CE' bir • ,_. .lh5et '\"e COU,l/ete ·tin It l..~el ek lLltun· la.hgi d~ ll}'m:a. IIbkik It"dilmoel-:l.eLiic, -a call~ ktaJrrl.!lr. Onun HitJeri!l e.ki !Jir >;Ir arkHd~<'I . in, boyundu IkJarlnl I.l yeumuharrirl rill. I QljJ., ge irmeleT"ine \'aklt 111- olau ta.lllnml~ dr Hc-rm:J.TIJli Rauschn" 19, rakm.a.d'l.D onlarl eziJ1 b€rlJra Sp k-tatorda y:u.dlgJ b r IIIi IZ. ltlIlJat cd niz. Dli" a.n.:.nm: 'klJr VIC' m id4ol('l et- lctL~ di)'ol' Iii: "R\JdoU HC!""&cin h-arbin 1'. t_ii:i i.z h·l.k ~ar!j,u;nmb c_:el'lle . meml(tke1Jf)e I ~}:t:r. M[!;.(Llesc[ hh!ap \',,1'iI.:1 l.<l~lnda diWfIl!l-ll kae;ma.~1 Hi!!el !c;in kaybtxlil· l-;r ~kik1~ teliilim [,1lI1";:.l! H.t~mi~ bi:r JJU.lh.aJ"e~-U"'[l ~:J.ha bil-I me~t ('.riflme~ -;alt§an \-;01"1101.11:1'1I.k k:llr el'll!mMl1CCHgUIl'. Askc-l I;:u f1 k t;c,ktur. 1 n hard~jl.t en ~ ~k3ek de {' I Fu\.at -:l.:01I ViOl! mai;"rur Insanldugu bir enda bu t1di.~ lar lr,ln. biittin ehle·mmr\" !"t1j.1l H"tI r i~ln !lliithj, bir d rbe 01· kay N'. Ciinkll tml IJI Jl' • ~ dJ.k y Ie • kl n aCl ZilJct kor'kudan mti· m l,u. Hltle:r mCilai t .c.lit :zllldtir. ZcliliM .1- a.z mdbin kl rm ; kadar I;;ijtli lllr .'_'!I' ·okltll·. Ie 'ybelfi'l.$ltle b..l!fU1n-wJ kad~H' narnl' n d I-l a01l1Boyle bir bayat k~:r; ;lslfIda li.iru lElhWtesi ,>ok ehemml:) ~1.s1.Zo fl;IJ. JLLca E:ttigmi d· lmlIr, tu.r. Z!lfet'~ ~~h~e... ~l!OLlbuSiz .ayni zaman!''"!. ,e~i1 her d~n i.i:rl.iin tut:3..i'l j1'lsnnl r - IUDlmyan. bIlfllkl" :IlIUpl1c,. ~iL~ hi!' lru;~~ ~~~E1~l, It[.llffi!i mnu:.. Bunull 1~lrldir b Glrit ciabu .. I im..ii bJr kahramanl,k l;.aynli~' tJJRI'I A!m.an mille:ti l~ ola-rok 'k 11!(lei'ik \"t bkl h~ kli .diM. d8.J~ korklu¥u miilhis bir hU.klka.t!1l binl.,l!!lbn· : dim,"! dil~m.amo emB.a.IBiz. Pr.tlMhbl' -a mukl<\' !d~ ~tm~k c l \: kJJ'lll.8ll1l teF'k[1 eder. Bu 'h. kl II It AI.''I"HIDV'1mn u,\::unu1l11n k e lkl,l\'~',e:tini n n buti!:l asi1 ruhlu insanlara ::'J.\UhYllC&k· lla.f"mda oldlliudur. Bll h dl nllIh .. fllJ i 8lnJ41, Billrtil.rne.z karnktcdl Ili.. I 1!11~ de 8 A~'£tll md~ '/ll~ t.1l ... AImillet mf titl' \':\Z1femiz 11' maD kJl..i;i.I:J ImD muh.u ]H'i l'J()e;ulrkt.Lnllllkla k:l lilt)":!.. lEl1~LeTj bW:.1i !lUll" n kmUt'adele ctm.cl:.tir. Bu. - git:n"1clt b--_ frlel{kllir. 1 de maUl-Het' (]ll"lell~mlro!lll ' Imr1i ]5': Hjllr.r-i'[l en lyl em.1Il olarak ~oviilil-[I1{;' i.'i-' iz. BRi n.rK.adIlF;l nlul lu-!sulI'"I!lIr; hir 0eaant "Il"1l! -imiln HIYl Flintl.. mere "tl rniUi l'l"I'~y(;lcdmlze Alml'ln \·It:ulT\@ .... fi kr'ndli'!lylc b~ I ·'r;IIr1igin! dab ar rive 'I:Jk v . ~ z. Ah 13k.... urriyc. Hel tin Imrnnhk mnddive1..()JlJge Vfl tii:rmekl,."n rmtinu elnu~Llr. i ti hi.d~ tie fiuaJarWl uu.k1atl! kU"ljl. y,--pl1p mi,ir (ip.. 1lP., Ie Ie im1l'ie {1.eti".elenE"C'f"ktlr'. Z("I r~ I tI ~ Jell b]T rent'! ml'kb IIi .. , I;"u.ciall h Iyl> AIJil Ve adS di..illlmanin hizmciin' eklen h rh ·rl'lken iil'r'ini ve 8ller dl' val nn ' manJ. I1Jl. J:1.rI \ \! §i..i hlJ v· I urnnz diklatoJ:l"r g-ibi zi. hel 1;111 k;:ua.r&l~J.d\ drtmgasl l.u.!;i1'yu(!i,l.J'ur." lec~kJe 11'. .......,..".._~."'~ ~;lnll I,'C L'!I(-1"\:fhGlrlt lilmc-z hiT ruhu. $l!hip ()ldu~nIJ, ~1:"'1rLnrca ml!ddet Lolpat etmiljl \foP IrhyiikLii. fi-lndrm mnn!'UlIl ~il"mJvetJto!-:"'" lli ,tll;temuljt.lr. ~j.kjj Girit dll Tuna istruun OIme-z i1d lfnU lao Iflma.ktadlL Bn ruil bi;dm inn 'onlira. u: fl1.11.1 - I'I"nl a9f:ydi • lman l'e v tan ug· ak,_lli. N ,r\' ~ I illl b·t;)"J Inl ndiI'l'.:betll,· H.1l1l\· l [J.tl d I'Ufida. fenlgati ilo!"-uran Qrhlr nJ7. H I m~ml i U H.I builinan Bu~1l 111lk II 'Vlrl e d d(,"\ (.\: 1['J"t: OWl bit U I· .J g,'n ~ftmil;l IBn 1m rulJ 11'1 verdide I'!!I iyllr. Ii tu mlf' ik' \ 1"'13.... \'Ika.~I!1· 'H fhl rll!;tW1jcl~ e!:Ii'Um I 11("[11LtBW L1hitabcRini, r.ill'it _h'l
-

girme-.k ;slCl[leditin~ il.;'Ln l[~:kIl'~1.L nefu.i.JJJZd.L.!" bogdunll2. Sl. Mima Perikl&;in csl;i Ati.n Illam verdigi na,,,,iya.ti tutuuuz.

l i

ljriz

(hi nr",', 1 inc! lOa fad.., lenn ell de k .""c tir. l-.liUere 1ngJiz .lrullrtine baZl iblr dev-I r~e e-q. toe 1!Iit\'ZUU ,'erildi0 g !lJen dolaYl .IlILil net~ r olabi·

rn.iy~el\tu. AnlIl::JmrL}""3. rnelful bir llarib., e.nle.!P!lllnln 1m rlok· tu.~lnl dana. ~)'~e aydlnla.tmak!Juhr. HlI'\.'at I1IJkwn li tli Mrp f.i· lo~1.L 'u uQe g- t'r-lDeli:. o·)'ehmlff

liberal ikllsam 1IIi:\-'MI:Un t"tbllt ve ~kilin(k.Li mail"'''. i [stika-I melinl idam elITle.ll.1ir. Bide;! ~ ~ik Amerika, Iliiyii..k blr klSmli itibarlle hl~lII, .9-Cbcp~i:ll kc~l.;u V~~ ID.lUhamelJ!lll. luarru..zla. hFl!'"ll l!iD udm /;-IlIiir tiearet tabdiueIi yllzUnden ~e:jITIek~ i(iDe !;,ri't ["~n diinYIi ikti:;e.diy~tlJH teklar kllrnlllk IfIcHl.llivelini Il,fI~.a~. bu slU'etie l(al'fiolla~~a.bi l'. L· Ii~hka en miJtill!;l Lill' dl.iriYB

dwan lW'!um.i karurgi..bUUD::M7 numarah L::bligi: $imali Afrikada ScJlum oc}l!legjbue diiJ/tnarun ya.pmlII oluugu r-ru;:lara Kanp g&t.cr· rm!}l uldugumuz ahUi'llille mukuve t tarn hJr muval'aflnyeUe n rc lenmil,ltll'" DU_fmau, e~.r ve Im'2.Zlm I:ilr."kmll.k :!1uretiltl g ri ~·kil.megc icbn.r edllmi,Lir" .ruk 1iS$ll.nil oombardJ.mni!l. 00.1> relt mlldiL t.e9i~t.HII, h.,l4I.aun labil.:}iU.t met'lmzlerini "0 Sol· lw:n'l1n is-rk I'!Hl1t.r.:!.kawnd~kj mowrJ ' \f taluJ..rn h I."B ugrammi1 illr-. HaVA muhilll> beJeri asna~lnda dusmanlD bir "b<.mbanbman ve lki Il.cu tay )"a • j Ju~ii~tib, ... e delllZlll.de diis11laD taY)'a· g :relerl, Ratios !ld3Sllltl. bir FUuD

0-1
I

Ha.va.

~ulJe.l'I.ID.i.z.

"rob-

ra.

Naur

clmadlgJm billdirir. 3Elil" gar.lnU ve i!jbirJi;,i 1:rJ ~Hlhed l: Bu muah.edlJ mueibioee-, tal· ".. I-:I.lr'·al..i~I~lTI lul'lJHglllln i.$' indulini VI! ilrilz.i lamamiretin.i
~:LJ'$.IlU

buhralll

<.le..-.

ne~fttine getirilm llldif ~tti, y,_:: Ne y;u::J.k Iri: biitiln :tun vo fena d.i.ifiliIeeL den pek uuk 01 1"i emil IIU.1(ld:l 1I'''!'i:\rI~t na· Lllwir:..Lda. i!&de twiil-I1 [Ikre pldu~u yakmen blldi,gim '\.a["·kalal'! g.i~teorm~le:,,'ir. Du~ar glirr, dilli:: d'AOqJ~'un k>sl:im tti.rkU.n 1;11.1. W"ZUSW1 !W. ra.z:J.m o.Iuni.l..n~ Vi t Vc }'al"i~l!l'it'J t..n.bulma.k i~in !tULJa.n giirufl! egi, Mar~1 ~l "Bad ulb Ilt • li,'r'C \'e b~rla\-:i P.1: (' ·tcki irnkii.rt anlljllrma.sl, mUha;{K[JJI;" !;JUret-' kadq..hg-.mu eltar) BUpnanl,Yeceklir. SI:UtJoi: d:! hu mWik ••• :'i.u ~:rtlJ.r - te, Hah_'"£iLstan !le!erin~Jl hed.en wlWluldiH-", t:.@VIt!ltml bLl;. HIn ..... ve 1ta.lyan hiik.Ume-Ue· l r.naki.odJr. men d.erbal tam:tm.Jyle llIhayet lUl1dUl. F&kat hlr kal:; gtlD lIDo(!hl '1 • 1~-=I M]fflthl) ri mi.imktin ol.dug-u kadar ~Li Atblla Sidano'd!l t'lilim'Ia"'ll'l bu.lacagl d~mek dejildJr. Du· l"fL cia 3'l1cini :!i0l.dc-a.za.m 'I'('vI'k" SlIn,)'.., ,\uJNplt I Gmt linin ratle v,umrjj.k. par~. r]C'mil')'I.llu bir '-anITYZIol lardedilrnil:--4~T. D1- . kii.n lunba. - AJ3.~i mIDt kJl.- p~ay~ blr .. kl~. , '''-til \'t: deru..z mddiyall 1.'C Itilltiir 8.0' ger mmtaka.lsJ1:ia. tcboorlill ;'ok· . mda. htr tlir-lti l1luk \"e.meliD Gelen vc ~]ecek bilkimet&yrul, 18 lI.,<L ~ Surjyo lil.,,~l:L.rl s.kdeylem!!ii lnahhjjL .h n ma.niltSlzb' UlJ mii.dnk IlU- lerifi mutareke ahk.il.numn meVIo' Lubn~n Pr !151.l. yuk:'!ek ko. tur, ed .-Ie.r, &'"U mu.haklulk o12.rutk1 bf,\L- V dIm bi.iytik "'C ,iimuUi.i bir miseri gener 1 DeDtz, bu a.k~a.m AlIlJ..: ~U l GiJ.ril.llti ye i birligi lIahede, dig r ikl It Iyan mulmelastikiyeUe tesbIt eien ~1L1' a. ~aat dOKLl .da Ht·!'1"ut - f:iark BerlIn, I fa.n.] si 25 ~~cllktir, ,. m~rkeZJ, yani .Aroba - A· r..w; her tilrlil I:h n"" 00rMytJSI.I He a.-'~~Idaki hi\.ab.eyi 1:J41 UMalJdunhttrun lebJi';i~ <l~ Spa:l 'J "e Gurzol3. mh!< 1 RgIDilil cenubu garDl!iolwl ki yun $er.te-n b~ ka bJo-,: 1 ir aI luh an: be la' ,,'areJelimiz yclc-riruq idare£i h..tkJ.u Ja te· ir'at etm~tir: i-(lndsJ· quntJlk "I·ill ve dise yat e5eri gtisterenuyccekl Illi Frlln~J.l, r, Liibna.ld.ar, I 1 jnd~ ~.-8uii.l:l 5.500 to[J all olumw notalllT: • Aba ba..m.d 3U I .li:ilome-lre .lEa. A b J.u-li; tell Ii] t i)'ii t'lt.lgj SUrI:ye1iler, I b~l!.lj'lillde:! 1.'3.111l1 ta.h.rip et.mi~ Bll notalarla, 1m ilti n.a..hjy~ye gt.lJel' mlJlt<ihii.IriJmetill !.oevi~i baliodC!n &i.'r'Mllnli!l3.1 pet.min llita.v.eslDi leniil'. Ayni tayy::u-e-~I'r t:el e • Wu- cemwLmdu.ki mi.lhlm bir idari "'LllhHtr·i~,L;t k:l8lnto il'irni;i memoek:lcdir. m~~ "(! ht.anh'll~ ~.le;~k ;l~. JwLediniz, m'lll-!~I·l!Ln [It.;tLm \'0 l~ylll thgel' di:Jr.~ !Jilepl de b:l.Sa\'('rilmel:::tMlr. Bu Dr- 3. .'11', aynl SIi.'I'i.I..Ic]Jg,na gor, lngiliz im- r h.8.1 Meb'w;.an \""e- Jlj-aJl ]~D1de l"'e arzu:mndan miH- ra uf.rAtr.u~hrdJr-. Bttflll~ hn r.nrnnntia, Hwvat :II ·1..~'-'H1di.' hu· sulh bamretli pl\.f~tCJrhlh; kU1{l,t'tlerinin bit' ilLS- ~'Ilrar elemilnla..j)~lllp. b_J~ o!HZimk:in· ve Iw. wgd.t..e:tBllill ca.up ,~ ~u. IUrlan Jtalyan ek'LlIi),'e lel'i lI;;in hem he,"'enrnlJ, ol:n LIbn:.~ IpJ'lli, h)'Ttll mdJi U'3.hit"kirn-an' !'I 1 1"QJl i~ttini2, bu TO ind blT"'ll<WI lllTUt.D.i :J. mrr,l hmk1 hedelJcri 1=;, r~lllJloCri I]e ihti\"~ eimekw . ~'arl- n han~te tutlI1aH: m ~~.i t2m ilablby ti ohm n iliz t.aYl'a. Ayni dakik<!l! .!.llC da hllVIl hfu!umu . ~l.JnlmJ ttl'. dir. dl~. e Ha~is'b:11lo(h mukn t:IDE' d[Ol,Z~tmek ve cepbede iiri.i~eri. an.!l In y}.' r: m ~'Jl:I.n- bgilte ilJ cenub Inda ere. 5 ~ t ilull , okol: te m'imkull olu~1.I kll l" de _ m~k lsterll , l .... nml 1 u('llm @{ 'yari.ll.rdi • n f' ha\':a mnhn"N!l:ieiBriD .. Bu [lrflt.:.lh).Ih, tal·· "'" Hlr. \' m tmek hU5W>uooa Hitler· 0 u.1&r :rrubu k 1tflrdnll !-lOn- dC' ~ lngiliz 1 tal/.tal !'" du . Istan. emleri yatJllL Clyll :Mer-s..-:ikehl \' den t.a.illnal a.lml:ji U lUll1lJl Duluhnaal"l iet'" cUi 'I;; \ TU, l!l~il re blr kere d'lha FTM lJurul ili tilr. k'l(iar. hill n II f'!lb k YlIgm-;" ml I;i.nnc:den 1 lwIbula r;:-eI ~1Z0pT"il -.n tiiicum etm~ "~ f,im:lJi fril da T,\' ukbJ Ill. ki.in, Golldlif \0 ~H ,J,_' a.:nuwlcill ml.:nnki mUllkid mulrnnl1ll ~e Dl ayet 1l1n;;in.rlfl!l be,T 11L B r g1l1l Fr-ansl.! hru akltlflll';l1l", 4L~i"~"l rin ~pt.Jj;l mi.itesu:!diL ml.l lle.!ric.i mcr'i:\<'("Lt~ bnlwu;lurmarnubtemddir, mi Uniform, siyleo mebu 1.1] knIiI I'liJKL"il.ll'l-..tl, FrOU'lSa:Yl Sud· b I llii~um t.biJ,sjQri tnp . ~-ennlye~ l-'1 I, 1111'11-1etm!:'ltL' Ill'l r. . 1 r ' rlarlncl.a blr -;ok m ·1 Il '{f:: i.izcrln en u~nn V@'1nJmt: t~ r,;LUllU7.lJ.ll ilc pihilrllrlUJ . • Dill!. S~t.0 Zn~ropte tq H9b$'l-5t,}.f1dlL.(~ taJYiln kl· .. ~ •. 0 ~ mrHi bir 1 .:0::. ikt.~ k I'j !lW'otte .. IJf!-I.!'I,Iol" n i.nI. ~ d 'fi oltuak y~... inm-ej-e mece I'I"lw,Liit. Dll~m.a.n, b.!1.J. mulli.l.bll ~-1 ~i .. lW·l[ .... D.l"'LnIIJ ~ . '.TI. a.. ~ke!t. ~vt;l'Ve&lml~ F'ulundu . AJmall llV'\'!1I"eilJTini hUMlml: Irld~ h}~u -mT"( 'flo(! maJilm de:g1lc!!r-. Bl~ l·,_jlb. e\'\~1 ~QID.~, 18 ta..D..l Dill!; d~ b'W' lIalan !Ifulc8.c.I h~Vllld.i r kf"'rkll, kuv,eUc pii klit'tm - mii!klc it-' nrhlJ otome-hiILel'i.n m.1\mh reo SroLetc, Hln'aUsla'l Ilf;1.11 [11 • fI d • '!'ltrLnd l:."t~nbl!:Il. 3::i bm mebll~lann flkrI burr-,_'" Uennl ll-:lm etmek R l,th'le, FnwB.a."a tine nail oln11l . 'bir.hJJ' mu, J~ La..; k i'L~ re '\-'&kmd::l Italy n v~ ... bl~ }'e Ii . 1k lfi - enn ifadl'}'e. "'~ s ip IJldul<l:a en k:tlr!jl btl t· .avi.if:Unll kendisini" - ivi. t T'lun -C'drmeYli tir. 7Jlltr~be ~ide A{ur. Maa.rlHlfih roe\'cut buluJldLL~ ta.ttmul echl· hakl&rnu ttl iMkiln h3.kh gi n1Iek' ~4iy['ll". ffie_: Alm:in \'e Jl:l.1Vanl mille- i' Fax t. bLllll n L.l..r. m~~ ~. S. .. kO;!ndi,1;1 irk'1dl en 'Ii I \'.at..i£lnn . • • g,Qrl.!.l. m,~1. l_f t;"llrl uil" ~y, UDIJI hakl.L goster kk n eliL ldri.ill' br ']..raJj olsra.k tel~kki ('oj" ilmekte-:1'.1 ta.ksil·1 llaltkllkl:.J. hit;bl res kern ve bnhlJreket mez. muJrnbil b··, urn nMllld.u hir diT. Hr.'flt tl 'I 1inm hii.l!umtlami milIum. at yokll.u;·, Eg . Am 1 mebIlS8.n mecliai de ~ ~ Idi. nr~ I Petai!]1n \p it Pttiji .lI ~ 11 \'l.'u.lvHi, IgUn Cuuinal ~ _ lribi. F'ran mm_t:a.lGi.slnd i .l!Tln· . AI. cl REn run Lnt:iltereye kill' ITIiktal' ("~ir '111mllllaf'C 1', n 11m I b - A ~ v@ R K'IJU :a I:'iva.rmd!l!.kl n 11:II"I<=bel tl; bunlarH'I 'iivUk biro rnYJ,n';::lki m~rilsjmil'i !!onuntin .,. !;ii hj~biI' tJ;!(lal'ilz niYl.!"ti YDktur. mllhar!.'belerll~ d1il"l dUp;tTI'lu r ilk k:t.ul't.i.iri..iuLi. vcrlJli:;;tiJ:" Saray ('kSl!'nycti j~tmi.k t:UnI!) We', bu DiliJ.kii muhMl.tI'!::I.JaJ-J..IIll..':lD. lru.!. Zlrhh IllnmobiU jle cli~r b· :J (,I"1.f!nl. l..<\l,t Mlpmmn terH:eu'-:T' 11 "t:lth ki lliLly;;:;:n IruV1i'oC't]eTinin I' ~ lr. r:lwklarl -5W:"i.hlyet, mtiluc-ltI;c .I1-1ilrrt mal? MNli i.Ettil1nm l'clil. k<:fl, ltaJl'a. kn.lllll mulcnkip reo LC'i!lim {lll,W!nD'", f IflInln • ~r'll.itjllin t:lm tatbilrincie-u dO~'1 mi"t r. ni HII\'at krnh nl~mu~ W [Lal. t £III., t~ ... " ~ "n~u :I-;II!tf:ul"J makwoo·. ...... .................... __ ........ Imlurnaki hlln,;'klila [1;1 sUraUe .._ ,\"all Y I.ahdl bUDII 1Il~Le-akIP saDlIal."1.rm s.anunUl ImL L>di~en bj:r blr nib:l~'el ,. ~n.."C gi [-]rililllat '·mlw.". In~iliz n.i:iku .1.,..11 1f'1''I.~Yk. mi"Lil". a Frn.Jl.;a;;o; ~... • ~r-ini eglence.. Biitu.IL h' haitanln mt<ldiT. m tmin Fn~1l1olS 'I rU"lln etU.;g :!'rl' ;r.Al.m-e i!,';in ~. n IbLI~ lilt UIU ....UW It' t"dJ)'tIJ' : yorgunLuH halda. Gf:ylf' ,1111 ... bi.ihlanlJ uydui",",uha)'1 Lanr.h'o., 18 ~:.l.a.1 D~ily i-lIir'lllm. Il.a,!.J illllD. mlll f" vc C mj'.IUl12- t"',;!:J..\fu ic,;w ,'n 1 In dlplomnLik munnt·ri Doodilm.. 'I\-eu volW"ldlln ge· b -11allel 'I r]il'. gl.inLi 9ru;tt 8.1Ei d' bir h.U.l,,·.lll qer' en Flory!i d;-;nu· Ii y8[l:uJ fjlltLI I"e, hu hull. k,",~1 siikiHl u1.,.:J.ylJir h yeti. t 11m J5 1 U rl]Dun bir kaUtr .t! ~ondlltt 11:1mU]~l.I.belf: cdcl;A.!lwIIII miizakl"Teye mPIDUI" b1r :1lil~ I 'l'C- '"kad~ n'ket ediyordu. Durup bnkilm. ~9' MalliS 1941 niz, Fill! leilia, FrJ.Hsl1..lzu. Su:li.'l~ lLJ.1Yim au.baYHlIfl filU\';JHUH.-J.hinl: dolu .. .!"JI,'I!]!l r Vt! Liibllu.lJlllr. UIJ..h]. lIl' salatlm m' ..n.kru I!')l m murblr pr"Il.I,II11, 7S0 Gcn ~ll2"r p~neert"l~r:len suk· jl!U[I Z!r.lM.~ tal!; bir .1.tihadl.t Il rj~o;:e 1~!IJI'!iyuk.sck Jt.al~"'111 l:U~aylnill tnll' , Un! 1 ..~ M~loill; m~!">. hit ~t1 !;,[ilIliUt'l"t' I!c\'k \'e r. 1 l iJI. kl..ll'l..;, TI \·:l!-;..;tllUll lnulrl.a I .\It uz.,.·rc g-i yup:.cakl a I ,1,...·1..,- u 4O Mll1'.J1t 'T,i.' 1'Il'-",·e ile mel1d!~ !i~lllytlr, cl ::; 101... I.m n I mL':l'L!11l I-ElJl-cln 11'""K i I e!ngihz rnl,o\ ,,;it. rltU' ~~lrHl~til·, . )ll.DO MiJ.::'J I-; I:!.Ull yt~rl&r'. llep<:tnin de Y~lzun(l ha· w~ilizler, b\l yiJkll.l~ It Yfl.(l ~HI dC-CC';1 llkbu' roubl!!·e~i1t 1'1.1;:; 8.30 btl) i.ik bil' S3.8.det \'C "IIU; in rd~ctw tev!:' LII ('lmJYe'{'{']{ 1;1;)'\-'1 i~:, ttlJ ~uba'l-'ln dtlk d'Acsle I" !Ill ~lnme:r., !§tlcll te i.unlen \'ru'. Il."~ loC'1'o(]Jr. Ildin •.L k,)nu rua.'-ll ~!J tlyLI' g,j" l!l.b !I.:llI hOJ lao; ULl kb I" gold~ UUI'<:. Ll P lnmd 'n ~tltiy., v I'I'-lillif)'1 1 bul ·tml 1(> lr. ..... Al"d. t;m111l1rl 'Q ,.:11. ku) bClih.m~IY kd r se 'RdIYOarazi mi 11'ld:tIn.3 ct • II In auL. 1. d I 4"!;,)rn i V~ Liit.iI n.uJJJ "1; ic,:irllll~ ~eni. It" '{,-D "e I II ... ~r'.Y:l.l \',121 PSlnl ald!Lll. Hu \' ~ .·lLII' I ablll IIJlHunu;, a lite.,l' yer bll~a.n :1.m bir k,L1p iBtiraha:oW: I. <I [WI liZ illr I ~n, If:l III H&::J.L 21,15 dr' y, ,trl n IJ ;lanu~k Ll, t1I.m b ir ."le\ iut; il~; ;'.11·,' '!llnl. ! Il1karlrlel ul.m I "Ill TI nn I t.JIknrrur .'j 11..;1LI til', - GWIin, <i~nlI1 (j("lcukl:.J.!', tmh.lllilfi Fr,lf\H.Il. rllnv(! ,'f: LiiblI..h'~m FmflL 1& rlL kC$Itp,~mVI? ~~"nl:ler! rtiY(J.rIlll1'l, m m";Dl • 1 11 c.l 1·1l!kHl:m ... t;l.il.ll k IOLmUL'n \'C l U~'11 !>(,rI14!l;1 V "ayet It b-lklfHII! lr:kcUto .... bll diy3J", biitun ilt"\'J;-i ml.lkl·IbtK-li-mlrn ~mir,(iJr-. I H I rttmlt.ll.l hcni.u: hll;[)U- m n.hJYC bilti~1l n~'csI jle ).n_lnll: ~i· ':-:'flrk liJrdlJ.""tlJ, m", L ·le 1 Ii mat yoklur, ztndlr, ~'nJru1. bj:zim." v tJ,.. I. IJknbd~se I Hu:.ll'dlr , liir Ill.rn:m - Frn.n!iU ~. ,J'UnnaD~K~KOROK 1J ...... lnp 1- 1 .:. 1J1de L1.IyyJlr~ !.cllitl;l-·J1 Indl IBI'rlin. 13 I U )RlrllJ{1 f me bur 1H:lilml' :01" tit 111 'r, !;ly ·di hj\klundu mUlJt..cI"L'K hi.r I~il.:n tel I lillh'riLl l'i.f'Plll :111 AI 1 II 11'I trc· n I )'8pll d~.ID! l.UU ki 'll" I-; I • ka .. flu J ~nnlL'~ ~Lltr, L1r Bunl!1rU1 Kl;I.hlrf'!o'~> I':"d~---....:_-Tl:k gI:7Ill1..1il[I' .. 1 7, nll(!'tllliYI,r. FIll) mlllla£at1 "ide',l h hbh.dt"' !jun.1 r !i. VI' (!.-hlmei-rtedir: (EliOt tolFJIrl 1 I."d byf ...I!I;lJ IllD Y'uea.n birliii:"i et.,. rll!1d:t~ i Vl)r k.i: Ek ~t' ... irlkn lJ.:lvu.!L,l'I"ht. ki. - "Bf.".!ll(·li~~iniz E.o~~lam i nEl,n, ....Lddnti.,l.ll. r t"_fI;j_nihlil :o'ihniw,tJnf' rnilr,H'aal IIt11n'I.e r PI.;' I "th., • ti;.U,Lr .-e r()tn~flllr t< .1:-.1., Ill' -iJoln,. ~ t;1 tt'i {·It. 1.I~ tonl.. .-t" 8'1311 '1:'1 t "dim'! t i 11 ,k L )' IIi': "Ll~ ,Iulo: li.r:l I lUI,· UJonJ.JtIJ.I' :u.LLled lI_·n Al'.:11, 1~ ~ bitlrmi13 VL" r1irl lillJ'lT.l'i' ,.~ .U:! irndell kll.d.tqjl.rirm.m mMDl"K~t l'rt1i1:v.ctm 11 JT" lit!.:, l lrrnln:llt l! ... l"..IiIlWlUIJ. by 1\ C'ltii:.l \'I.1i[ pjlrlt,ll1un tmTr:tbl"'l' 1-]1\1.'1iVo:t IIr;.Plniin dii. i-':i."tr ed·1 rm, Hur NrJM'~[', I;\anu ~1 yl t.fj, Ikl MI,r tm" m1.l.1ml.if fll.lI.llye1.k 1.;1.I1~ll III In '(ln r.dw ,Int! VCI' lIllUI fiLlH'tjm'l1..I ~rJ~'lIldnrlll 1IlI'il!e.r I1IfloJ kl bl" uyyUU! IIr' vfmmek .ir.1tL YLlrtH'1i" 'lmn h"r .nllklarlW tjUpbL'YOC l'C'" blll~1t ~ II' il!ikl.'o;;'~J IZ gu ., 111117,1- I .... . !~j)ytLelLI~ blr .,ur t f' ll'~t, r rlU ... 0 IItll" d Ifl nIbil • flfjeaif1'i n pdl;'ll III tHam~lI 11'· I ~LIl. r""Lndcn . lIeli:!r1 nde ;!; l'L ki'l d r, tir. R fl Jiron t'l'Ol tiro Bunl nn te'l'klt I n i':.jiu l.tU!;>:n'tr.lmel",· l:-GU, l;,\U" ~ • \Ilk II blJ' 17 1tJ[lY1~" gim nuu geJ"ln ," ;1,1>3 .,.(In. mOr1 i(1.1 memllU'la.n.w.n ill liml~ 8ll."SI>3UI :1,5" • h ..' l1'l'l1 1I1". I ] 'egJue bell de kELlli.lm... l.hnnll Ii', .. yIlk, ~Tellet sule-dl1meJtted1r.
blye
IIlKnI.f'

Hlr'\'at. iiku.mett. klu ~rR.nti i1 VI? bu mUWlCUl"II'fI ruliu ile Ilygun olmwan hicbir enternat>· }'onal tcanhbtide ginm.·m~~ 1m bul ed .... fhrvat htikum ,tt r-,-r!1lISUmJlTl Ut.n~iIDi I~in l3.um oLaJ] h.-:r 1m. sUELil Itah'M asken kLl"""cUer-inin i,bi;]jg,ndtl1 i t.ifildl!! ede---

J·aparak ci.:i;o:;'i :"~"me h ikl1 et· mil;lle.rdir, NcvyoTl~, 1~ {ft..r\.} V.fI.. f;\Fl.rk.i Airik&.dll. dHII:: D'f'lO!lLI!!-<ingt_ofld.an Ne'lryo:rk Pmrt'a, o;:e- \.!~ 1o!umanda.sJ altmdili .b..mba Abajin.ln son mildaii\t'rinilll a.r,mkilen bir l grnfa gOTP hilPJ.IAf Ijlemle 'etler tt!beaslnlll Pa.risdan tnukavemeti devWTJ et· te-n ,'e i~gal nl mrla.ki Fn\ It>,'l' meJrtedir. Bu mi.idn.IHer. mIllnlo di~ hl Icrinden B,YI11 zcm flieda"-I yi.iziinpt!ln her ":J' malan 'I 'ait e i In i{;tiI". B. aha ziynde m~Uetimeh;te
mifkt"diJ',

kaqn:!llldli blJlmlLlu· g,.IMUZU biliyro u~ Totalitu ta:R.ITUZ :l'.aJDlZ du} ti a.relimlzi de·, fil, deUlokmiilr ya.l;amu ta.l'Zl· mlZll'l 1--,j .... l\t "blinye-slni tl;'hdil !;'it.

I

Musw tnyyare mey- dulll-n g.rtJ~u kllDHuul.tuWltmdrm bulunan A..Irn-'Ul t-ay. t,f,;lkiklig. dakika.y k..a.t.l.lu- i1yaU yarelerl mitr!LlyilZ. ut-Cjml:l tu:1I.I:"V~ hamJl!! rle ha..r.p.J-ret ~ l.u.lmuillur . Hcin kel t..i 11ode hir i m.il)I:i t!l.Y)'a.e a.te('l alarak harap 01 ~ On biP ~m lmda.r; ha.ddi zemu tur, VI_.:"TQr~ tayyarf'~~r t.im1c kllia gibl C'-'rLllen bu JIriJdde .hasara I.Jtr!ltJlm~tlr, A.m.a. del z.ariwda Ata.tUr.k.; omiir rada bJw pet.f1)l sannL,;lan do- Ylpra.tan ve beher gtioli ay 00. nanmaya menSllp tayyar ·1Cl' del clan "ere ~ilz UykllllUl ar.liIDdan mlH'llffl1kl tle bolll VI.: [stirahalsaz bummnll bir r;ab rdlmlln erlJllIli~tir 1I.}lDa .i1e mill.i e va.lruIi i!ndl 0H bbaniyedeld lng-j(jz ha.Vll l"T i~mde tllif an d.in.Ien mew. meyd 111 lIesserscbmil.1; lay -aOnu en ~.c.k Y0nLll va U...en mu. . relt:nni.n reHl.katinde U~;tD Hehim hil' ~1 de pek 'kmda., 1>9.~ inkd ta),j-'ueleri. lamf~a.1II ylli giWler ic:inde hEilzilm i. ibombardlmai!l edilmilJti:r. Ha· nin .d~r:g-i.v.i mu.kinl!l b:' . nnd.e, 1Illi" ve zayiloLc ~r-. Biro Mea- J.ef'a.Ue b!ldirdi~ lS<l-drazam .l!en~clttrIlLt t'-lyyare:'iii 1111"sllDhlmlll'e~1 luetin ~rin galleU", ye otomobilini mitraJy02. o.i.e3inB Ill! l~j"d.ilerle \'erd.iil oQt;\lllp.. iutmll~tu['. Ian olmll§tuJ:. Eu hare" eSDasmm Iii in· Onulil bi~iln bcd.m, biJihan gili% ta.!,}'.l.J:.3i.Wlj k yhollu,Gu biitiiu memlebt \'e m.iIleb.n hi}... bildirihIlj~tlr. YIP ave) LayyiLk feda..l.::irhllbrla Od. - i a0

Ira1.-ta

\'e ber tIlnu. mcau.iiyet kilr;J.! lnU& V'B.taI:LI VI:: mill .bu.rekem ~i:;l V(! ¥lldtru:n Or-

l~ koyu.lm~

yarelerJ1lil.lZden

"J.rln.in Jlilo.tu

na. Vn.tarull

dilij:man i

line

kLJrtu.1D!Ul~tur.

meme:oi

H

le.~sflf,erl" de r·ha I III bll. IYO r Itm
Ii I .
ubildiri-

ve EIlI.l:I R.kdine kad:li' arduyu MI" De b h olll .... 33 clllun n~1I,; ob:oa.ma. c-ldeki mev. cu-diyl.e muhaf.aza. ed,lro.t:61 idi. 1:~~ p~ htildi.melinih. btl iil..i ga.ycleri l.e;m' e- WI ~lml:w.~i ~llren Aiatiirlr, ~ar I . ell ol!:..J!.k Ua-re kendillimn Mar.

tllit

Lcmdr-II.., 18 (a...IL,) _ :nn &f)~er! m.ulL1.b1rl

-I

born, I yt.. alarm,? I

i g: Jzl r

rur-,

Mrul., .

I

r.nakll-I \'

ah",.

r·y

ua

,0-1

n

0

mite

Lli;;

I·ki

a. iam 0 zl·nt"l~si
....

I

r,,,,t

ell

m.,_1

I hi

I,

l

o

*

IOJ"ve~

bayraml

Milli

l

uV-1

AI.I

Iln.1

T.,II

I
_II

mu

As~'erliA Iflerl ] nan ~
11~
941

!jubeye davel
,~ll!ft'lt.ndtml: Yedek. Sllbay _yoJd 1Im1l51, 9tH. 11M 2tI HllZU:-aD gQJlU!1e kB.i;JIa.r dr vsm ede-

")~~:~. -/'
.......

0 ENil 0 E,
Trap. I1ORI'a cHde yamkbk '1a AJBZ, y OzoQ 'i Dluptlr.
- 1IiIItU"b"
POfD!3I,

.A

YiU;BI'l:

Naci~
-

~UlAT

'""='

2 - H@r y-riie:k l!lJbil)1 j'o![btlIl;Q.ya Itli:iu.at ~n'lCk mecburiY0tmdemr. ill Ra.hat~nz o!up &' cy~el!. hl.~ ol~ Il fo.alm.lh h Ira met ta.bibin;;l!~ mufIDddu- iJupor:Io bag:,s~A.n taaJiliiiW:I '*"ifttulln !lUbe oiefliarindi! ItaYItb I'IlJ.Uf;u ,~ lIc4.~t "H!.Lma,'t"llIII ~Q n1tbG ile 1S1II1f.m blldiTJI'Ie"k. ~ rt.iy1.e pu'bcye gVn dere • oektir. (Mcsp~i. finO ;ciUi.) 3 - H:Ukfunet mentum crlup b ter&)' ~ vB..Ztfe ~tII00 Dl.l.R'tak1li.dililiklert ~mriu 91.1J!'etU s rbcs't .1M:S1c.k saJ:ubi. olu p t.a Ha.z:inw 8.11 i!:8.i'flfida. b&.nqte b1.llun.ma.lan ~ oeclbu.n ol.&l1lll[ I bu rnecburl·
11 borimnd~ 'Dl.a.n1II.c tt.Hvzll ,e..

cektu-.

..

_._

-~,.

Isla .~bul Tramvay itIetmesi

Vaz E kat Ta rtIBS~
19-1
ydlD1D

Po.zardan
¥ot1.ar .lIiIl {

iarlD -lk ...... e &oD
«.til 'I"IhKl fJ<i,:rW

yudao ftibaren --m.rde II' yay ...
llar&kiP·- .... eri l

:yeti 'tn.llunduklni"l rn }}aLlilil emn1yet mUdi.lriilgi) veyn ,~mlr.Li.t~ndetlJ .a.1ac.a.Jd Iln 'll'efI~kalm') )'okhunaJUIDli kerre da.h.ililru:Jdli

! T'l~e] -

:loI.. ~

~,u
:t:i,3to Z!.Ii'!' :N.r,J4)

vesaik.i ~.

mektuph.

gonder!ne'k
yapa-

II ~~-~ ~

V~kJIIL gC.'lldcrile:n D:Ift.ktuphtl' makbul ,~dir. V@ ygklamaya gelmemUj ddedileQdderdir. I - M.elrtupl.a. .YO !.:Jm.&I iU"1b1 ya.ptmJ.eaJdar biu..a.t y klamalru'lru ya.pbl"8C3k sul:ial',(aol'! ~kleri .a.ijJl.ftd.ak.i !,'es!l!iki de t..u.hhuuii mel:i:wpbl gijlld~·

UUNti,1e

)'OkllYlllllal"llll

~ ~"''''l-'''
, F&tH.I JIIu"tI.i3le Ii'

A~Kalmaz

I,inden OlmazSID
Ibi, Mood

,r

&rb." .....~
11,18
-

iia,sc.
22,M
23,.tO :D.,01D D,H :A~

T.""lul~ ..,~ d ,w)' til m.mul

C;APAMA.R.KA
HlII!iV~ ilDmllrdr.mCRI'J.c :a'l .li.,iUlfll: 1r.lo,rIriJ71 EII.I,.~k B_~liril!! M~IKIIl!tiri~ b!:!JriD. od.enl~ '.....FltJr.

w

[111~!,;.ka.

-

{T~-M~ UlIM~-~
(~~iI

~
(1..10

-1U",b

',iI:"
d,M. 'll.,u.1

'D,lII

( ilil'
..

:~~~!~ J':::; iB~~~::fLl~:]
m1ekc:e
ile
§,lJ.be

~ek~~. $ube m'nlw&'!l~ haricln- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 5bs:§:kJAlarJ..D.II. .. __
A-dfl

r

.isfalfbUl....................... ,amlr K{ sahUrmJ Lel8ZIm ..__ -......;;:;.....iiiiiiiiiiiill
" K~1IID.e bntw. yalJ.t. IJ~ luJem malJ: .. me

""--po - I:hJ ~ ~ Ih~ - Ilm.In..lolitl (~jMnii MBo:IQI
( Sjri!:~

7,:n
2~ 11.00.

1.00

'-.-II!
I,ll! '-I,IlI'

kDm~SJll111DrlJ" ...:;,;;__....:._....J
I

.iiI ( ~J

-

-

:s.Ilk.H'i
,_

Jlo..:n
~ ~~
21,02 22,40 ',;',:;1$ ltJ,.l5

1],~.Il

miilraeaat etmek. sureti:yle yap~ brabilee klerdir. [M.aliy.o mi.ifet~lerw.e) a.itti.. ...... 'me.ktl.lpla ge;rehi 6- ~ dilek!jie itIe m.ilnlc1UI.UEWtiil l1iiflUS cUui..aIlLumdra. 940 yoklamasuKla ~brLJ~ illbe deft~r-I
!;ura 1te..}'1t
I:Jiwma.hI.iEll W LIe 9tmim.l.n

tllll II

( M~Y~-!Ailli:iliilI r .. -..!-:: - )1__ .•dIiiiW ..... ._.,w . (~Illl,(!'iltfa 'K~...". _ Taklrlm ~iUdl

1.2.11
1.ell 1.l2

..

n5.0"00 "ulvM.'IW.I k!.lpnilii ~Lr~i. n5.OO0:. k.lhprd~kir: :SUTIJIIi ·':I_'uka.nti. ~rJ.!!tM1 :s..b. IQruU IIIi:i .. lit de TophJfI,,.,Le: !.v. lim.i!'utl sann IIlm:J Jol.oml!l".rtmWw4J m:ti"tIt-.'1hh1d ~ .. b'LIHI ~az .. rbkJtI ~Lm Sllllf'~!IM.r. Tl)i1omln bedrll lo!,l!~ lIra UI!i icmmElh ] III lie" 6'1 RLJ1'UJlUr- Ntlmun!!reri .~(! ~rLniuitm lI::'Ilm.i.,>f'OO.d. ~.,. h~ 1Ip~¥lnbJ.e1U Yilkitw kOOU!r.J'o.ni! 'tlJl1~l'l. (Hoi.'! ~ 1$lO)

',154
8,00

1!ilO.OO!3

..

bildirilmesi lizlmdJr, (Mes.cI.i Yedek Top. Teg, ij1.00 ~bi.) tlrguyan.ilar

rutbe

( Di!:fii:.l:l~ - ~ ( ~11 Mpo - DJ.~

7 -- YOkLuD&YL ~UneyenLer wru.li..ne tevfikab meJrtu.pla yapnUDa (5(H llira 'cemya tutuli!.~. 8 - H:ull1lJWi 2 Hiinden '1 siDe kadJar (Ki:wyag r, lcva.um, vetermer, ~l, ei'J.ZaCl" tab-ill). R!J!lf~ !;lit biltim I'titoo subll.Y-

l

r

« .~

-

6,0 a,.40
1'l.,M

( .Emmbllll

-

i..r:IOIJo& K-..u<lu_

r.u
1.16

"1,:1'" :.u.:JJ 2l,V-! :i!.2"U :il8,:lI:I ~.lCl iIO,14 11,1)1

cere

1076

aurnarah

ka-

Gen~lik Egitmeni Ahnacak
Bedea Terhiyesi Genel
Vili'l!l'.::t, ~,,!!. \'I! mliM!1~elet r.'1I!:l'l.r;lik 11 mu~eliIell.erilH beden ""'rbi}'l!:'6i mUlll''''inrn~i miik ilzl!oo ~,IIDd;1 kj jflrda.-r~ .Daiz ~lanlillrdan ~r. ~ARTLA.R :

~ Bcti;t&1o&II n t-ek i;iI ( 9c!obn ~1D.~htlil

I Em.i~l!ld
(~I<; -

-

.~ A.Jw. ~y
Ocbk.~

i,oo 0,1:",
6,00 G,i4 1.00 ,8,~~

B ...lt l

Direkturliiiiindea

:

-

( 0I:ialm,t (Abiar.ay -

1-

Lann

yoldamo.\an ~

yapli I!i..eak.-

ku.lW;p:Jllr.i.rl.:i1l! ~en J;!!rtIJJt'e~ dalr!!lrlnd.tJ ~ .. I;k.a~ Ki!~' .iI.ID:i.lI.-

( ~~-hhh 14 i Fiiliil -

~ •• O
2a :!~

Be;11o;;t.~
-

t
t:iI

AQlllny

To~]
fiiTlil:I!o.:I
'li'oplo:.aPI

,"1-1
1",.2

( Topk.llF

-

1,00

,( 1!.vk0l:! ~ T~l

L:r.}

U .•1'II.'f
Y'edlkulll Si,.1c~ Yedl ut,. ~1!,5l 23 ..-'I Z

ne .Ir:.ada.r (Top,

9-

9 undan
bBRap

Dllikl.iye. ilrtlhk.im, (Ita,) IllrufiQ alt bUtilD. riJtbe Bllbllyl¥nn yokl:i.m~ yapilil.eaktr.r. 1(1 -- H:uin.n 13 ten 16 sma" lrndar hnU!babe:re, lWva.ri, deIDI!'YCll, jandat;Ma, han., 61c;me, harita., imam, i!.d1i UI il~vi:r, BIiua.yd harbiye ) I:!1nllma. alt biittln lI"iit~ eub:llo,yl.!li.J1n yokJaru,. .Iar~ yapIbcrl.k'br·. U - Huiriil.1l. 16 daD 18 in,e b.da;r ,'dentz malcincJ dew:;!; vem, san'i!l!.t1o!:ir~ar, mnmnele memW'U) , smlf'lina ait blitiID rti. 'the BJ.:Iba,yJarm YOkle.m ..alan

memuru,

12 si-

A-

'f"tlrk ob'nnk,

t AJi..mray

r

B - 35 )''iJoIjID1 IlIUMll'>lS I;m'ul'lma_,. C&kerlJk v il~.l )oOljl.l1naollllak D - ~ ,1:1: Oll'to VC'Y nlur.ittU \alit I 8r.~, bu1~ diIR'veya Aa"kI~rL "bIol! i!!ik!.!llarln,· b.1IJrml~ ulao.b.r kTc:il'i oh.hlJrla r ~. E - Ankar8dQ il~~Iil("iil< ''"C $ _ 6 a;y liI:aUar dl!YiIID. edecdl 911i1n ~ tiEl'"biyesl KI.!rs\!lUI. ifllrak ~k kiln 'n.ibilil'oi!"l:i~ ,apt.la£:lll ~ mv",aU,k olmali:. FSthtlnt 't.klmln~llln bi!';!' tili'Ji.i 1.Idl!ITId." ~~ .... '-r ...J ~ bedil!R 'tutJ~j :hlrlDlyeUer.1k- 'Ij.l"tl'loa.::.tik. OJ'l.lI!I Vil 5pCrlaa'lBt ~ 1!dII:wk:cck dlilrumda ofu<J-ilk. (] - BMrn ter'bIYe!!1 "!I.1IJ':!!Ufl.un tl..JnlHl'!1b1imllb lIB .Lo;'. ~ 'ft ~ 'III!' ~jbiY~ tidlm ~ilimJ].EI ~mf'i~ tiOO'e1 ~~ vc Io;Ur.B .i,mgb;:mmdw. I!i'IllvlIU"ak ol.du.1d.an 'QI'IL;!J genel dllr1!"lo;"Wrlll"~t', '.I'~.nI!!:H: Y~ kaIN.t .... cd..ine-' nfiml.lJ1<!!!lne IiIJI'KUn. to~,hl;t.lname ...erDl~k. n ~ Kur:s1J J1]~'I'ilfrnk.yi"i.l~ blUrip vllZif!!Yl:: Io!.JollI"I .:d:Ue!I'I~ 3e51 ~l'" 11 bnun. hoJlIrtlmlcttl d&hilindc <WI_ml 140 Umya uftEir ucrel 'IhfI:~. In Miirs.Ctit turlbi I"ba,e\ :n/M:!YI:!/U41 onUfi" k:iidanbr. rv - Trill.,. 01,,1'11]lrm :Iwna JI<~bY.lif.'1rllll!'ull VI!' d.ah!I fu.l.il mIL1~ r 'ri. Ili"et merll:e21i!ri ..dl! bedcn tflbLye!l ool.R~ b!i~k;"ln.hlo:'!l.rl.II! II:M.:l..Iardl Ul'. n1I:!tksmll ·lardan a-1"".. Ii!J'lye Lrtid~ ne mol!!1.k1lr ma.k.klrnllil!HI ~I Lili.1.lmll illi!] olul'lur. d!'l!!l'l'» <liIII11h

III ( Y:1ld'ik1nl!! -

f

Btil'1l:"o!'"C'i

-

( Y'NJj;l;I}e

"ntll~ ( S'lrbd ( Ii4IrM:Utll

Sli.l'koe.~1 '&d1meiYIP' Auar;;o(f

...

~,~O

1-

gi.i-·I

.:::t:::1:::::;;;;:;;;;;;;;:;;;::;;;;;;:::::::::::::::::::::::================;;;;;;;;;;;;;;;= Ankara Va1iJ.i~·~·· " __.. -en ..
lttlkara - Be.Yf)<WU"1 ~D""". yam 1Klm. amdl!'l1 .qnliioO GildiiI 8 JOe! - 2~ SOO l"li 1-Um. Wi iiI'-..da y,mIdI!D lJl~ jJo!LJft:lCa!c _IEiIi[J.iIIIl .~. i ~/:i/1M1. rill." ,_~ pIImrlet"'..j giLliI ~ <Ilia dill ~ daim.I I!llli:rlD>t:nlrw:'l ihall!l>i y~1au..It; ~n: ~p;dJ, i!rl Ilk I! Ul JIIIQot ~ulm.1l.Jtw'_ :ill - .Kqd' ~~ 41O!IIt.l ~ dill> ~ v. II'I.blotk • i.c-.ruJlW • i~ liP db lfunJiwr :lo - jI'lkI-tULr,,,, muvU:lli;lII.l t_,.fJ1l~ YC/a ma}c'l::lt!2ll:i.rmJ. TrcU-ei iod&:!ll Y!!~~ .... ihlItIa oIfWIUmicn ..." lIZ .J .. II'iD 1!'II'V<t,l !i!il.Iiydlit LBtida ilI!. rtI'U1l~'I! ~ i!')d.I>.rek. 1::111. it; i~n ~ ~t::!Ik11U1 iennt c 1·1h.!".i;'i'alk"'~ bb".o eo!} ::l"'~ u.y.b;, lomun@ll I'iil'idllhl.l!l'lnl!' W!'II1iI<an t..nr1l~\ilt.Jj 1.ek:Iif ~lIIr.Ln:l ib;oJ~ li,l~t Iii ~ t:lIdID' !I...~a ... iC1lDlRn ...n.ll.jj_ ~ , 4BlJJ Itc' !!=It 1I:~~'e .. r~ ~ r!JiI!Ii ADlI:lIIl'& ¥iJI,pl Nlli.a ~ ~..mdm, (~H' (illS) ~ 1J'okmllO

~ir k~iti_llj)e .r. hmnr Uz.. rine ~ g(izJerirli lcmbrultm k:Jn~ ~ ~B.plam,,,, df\lgm Vi; bi~ otUJrIl yenlu,.
orlam..n
ZaV;{1(]t~(!)11iW .._.

A rtLk Q1l!nI$:l" . ZeY'J1C .bin ye:.""1 serilljiJ dQ!jeik t~ f'~irlef1~i bBl'ilIin:lU~ haglana.ca.k i.6tiyordum,

.. reL~

- Ad.u:mJ. ~;m ymt Ali?

.

aMif'li dlilYa,. M~~
If' ~ !I

!!'...

..

- Eu k~a·t.oPra.adgt· 1i*l::l1<l Ilu..ruyonnl . o.?
• 1 ... •

YllpIl.a~, - 12 H~TIl:n 18 dlen 20 sine hdas b'ilti.i!n riltbe (piy&de1' !er. 13 - Bu ynbllanHl.lvdl:l. ~daki v,~ ii..">lLIa.riylll: bilf'lili"te tasd..isiz '1II1e.rn..k 'b;e.l'E!..ber-lerinde

I
I

+

I

~

~ -

';JIf: lak

hk..?

z,e.yn.clri DJ!e.re IDt ruA !' Her ~1t'i giliiI Mmin ollmageiflim. .Mi.. -~ biz, h~ 1m- olaca.k.
-

buliUJiLd~, II~ Terhia t.ez;1l;er_i, tekaUt ernr.i '1~a dijer askm v~ait

Istanbul Deniz kom'Utanllgllldan
Ilimi2:, ~ bll'ind .... lMllcl @ :!IIwri:;.-.I(' Denh Gedl.Ul. ~

lUl'eU.
b)

a...

fotopaf,

NUfua

crlW:iao!,

ikl.ii!at
y~ ibt:isae

bbind ~Lndlll'l4)Lali!be UyI( 'II'c ~bulline .I. H!Wr;m 'JI.I] tn~ ~D bail.an~ 10 A~! g.;} IQ.j"lhif\ itad:I'I' deva"'l o]~
Jsbmbuld. l!JuIODB.D LJ>tli'klll~f1Ifi KULmps0J8.d _adil bUllJDmlann, m.W:I.n.Il.l ,aEk rlit(" 1lIb!:l-er!~ il'!.dunlUl k~
m{ln,c;1IIUim.

~

cl Hekim. ec:zacl, ~i, :ri.nehni.n {iliploma Wi

• Renk'3iz

.I!I,-,;,I!er n"lde ~

,~yorihll,"

p

Hu;k1r1k ariJ.yordu. Aiiarn&iar in.ilti:lcil", iii ~eI;e;.rde arT,.!yordiu. 00 ad.mI guide bmde hlc;]n nliorudllllQ. 0, JilitrLe.n:1!e s.Uriinu...
yQl"tlu.

Yer!i'ika) suretlu.i, Ii) Mii.hemill! 'li"12 kimY3gerle. rW h.mgi ~ubede lhtL a...q,1n,n. bu-

Aakara V,ali6jim1ell :
1 - AnkarliI-A:I''''' yol_ U~ J\lti'tal'll • Qa:nkarr yI!!Iumm i1tualum ... "Ic....il fdm. rI' -I- 000 I !jOO a.ri Klm. Om iII'IMmdLlIi:R ~ DJIlI $U'l!tl.;;! lamI~ :ri 1k! ",,1I11'at, barau:t .b:QUt ¥ 1iIli/IIi!l 1M1 t.rihiDe I"RrlJ.qIUl F-oWlJ'tMi gUnil MIl .. II... davlJ:l)o.4ll lIalml 1fD~»mmIa~ U'I~ lI"~a.k U:.cn: kll~, :au1 !.I..'I1.I1U ~It' 1!bj1t1oJ Ill')'''' lOooul:m uJIw". ~ __ K~r b¢;:o.l!.h .. lira ot» INruI 'N ~~t '~IA::II.J .. 15UI!Io·

lundu~(S~,~kbri~,jol:Uib)
HtilihlW-r lNhaUiemt.!Uidikl] ika-

() fers.i.il g1:l:de1." ~im.(b d.o be.Iki AJiyi. anu OOiyoriiardt .. Ay IlOlgUJl ve :nt.malJ (p@DOOI'l! rumu o [fsayordu,. Sic mwnya gihi IWlmIJ '1;1 ~nm ilMtm. - W baIiliyo rum .. Yorgamd'ln iIJ.MBIl tib;ed.iiim.i lil!:zebili't'Qrdu.m . SogUk degit\i, lEikat oda.mn l!iitiz dek,n,1 j~imJ.e. beni bn- ku bp gec(!:j;\ )':lIi:.a.l&lmrr;.. U~umak if,jID~~rimi bil"1ta~ ifef.a. ka.paiI.lw. Uylil ~ g~,
yapl.!}.mo.k llitemiyonll1. clJeriyle ytl-

~III .~::J.I'liDll;; lIO~k

~:eri. uya gays rakAmlar dayaYIP' h:!~k:ln bfamda ~, DlI.kib.hr pel!; menm.ftMInR da.l::mlfJon. ..gw ger;iyordu. rnrdrn klllllmD ~inrllt. ~ ~ gteJ.rtt'll d)lyuidU. Zeynep kJ.r • 11HZ! .gcz1 '.rini. b<l<fiil df'..auilj aI'(I;oo Elninec ~ ~~ 1r..dI.g.. kHlnd:in d.~ SilJ.vulImL. - rilkleyeN.i. uAillaitl. p 1i.IttC,.lJlyordli. Om IJLmI:m.Y1 be.~ 1PULA!l" :D1It~ itl~ ijIQltlrm~. .lKaplj11 :;;;;;;;;:::::::::===::;;;;;:::=======:::::::::== Ind'i.(roc <.IJ~d'i.I1 r.;ekti \lie ]la~
m.uldMIl1.lij
arJrm:'fW~

Re:r sm.tf i9:0,t..~.y!i.IJ. e= I< rtJ.k ooo:li hkUWUif baiitlIhI • ~ gUnIcrde yoltlamaya, geyor gibil Kli iFersu; gOzlem.n, Iic.mfEine rtllyet edilmeel, K.!.rmw gOz yqlarl lJtIyor. 16 - Temmtlz 940 '!Ie d8.J1a O.ada u.dram.n.d!im. Agl'aya.rak evvellri euclerd.~ YM haddine we tjtre!f€"Jlcll IwI$magtl ~I,o.dlml. ujnLyanllartn llIulli! cibdanhLOnun mutiloi Irula.kla:rundi. uguuIl1yor IraIhim, ODlln .b..er m~- rma. yw, ha!d.rI ine ugr&dJ.kJan 1r1l.}oiIerlin~ ~e mil'luJ"l g. IIIe ~)I"lDrdlLl.. ~tlll:.:f1. ~ b8.iJl ru:Ia. bivvcl;,gjz 1'1 - Yol!1lama,a aabRb ,ea.at 'iI'1! der~ di!.gtiim ... &.38 da.n 12.30 za ka..thr Ojl.eSalmh ~f;l k~1il ~ly'r. he:r av100.:& bel" hol'G-:Z: den. eem-a. 2 d.eD 18 ,e i:a.dar deiIin. olun:ur. ile otil,)'ordu. Cit 1I11h:hzln:.n iOn,. YBm ~ dii.lr m kle: m~IdB. Ka.iaJW. c;q.

oWllln

TQpraktan,

h~

aocar

g;ib:i

yumn.dcll!lyol'du.

:!~t~!n~n
15 -

\~:oo.

=;;;:::===;:;:::::::;::::=======================:::-:::~m;-_.-;41:::.~l = 11__ I':1__ ~_I!!!!I~ __ I11 -IRI.;..;..;..;;

+

Z iRA A,T BAN K A S I
EI!!NlUI __ , lW. z.r,.1 yo ~mlilltw: HIO,OOilOOD AjEiruJ Il.d'edi: 2GB T~!I.I lin 1I'i"",1 IbAn

TORKlvE COMHURivETI

lIr • ..s'h
Ode!

TIlrl!: ll1'UL
m .... m ..~I!<I J, ... ·.,,~IFQI'.

SIih '"

Ihr .. ~lrIliLtlr."fn. U:.8QO

lin lIu.ml.r!ll

Ill.UV"lII..Irat ~illllt mekb.<9 ,,~ III'Ulk~uTlIl, Tieaft1 1ud@ ~ 01 ~ IIliii ~l vUi11!!t.e lJ:l61'aciliiU!1i bu II ~n 1I1II¢(IIIi:'i..1i'I f.,."nl ,~h!:jn-l Y~Dl!l Wm.1i14II1 Mao salll.ll 1ronuouo hDlI;1lmlcn II'" 1:!V'"IDwuJhiIourlayll<:Dldan 1ctillJ' m~pUnm dll!m.l l!Il~iimCIII ~I! \·CfTIlt'lul. .. - 8u I~ Ail Ii.I!!t:il ~ 1I4r d>t ~ vIlfI,.,t oaliQ t!'Iud.fu\o 11lipi..de IIqrebl~n:'I1Iri. (~1) (!ldU!) \le:&:iluodm
VE!

s-

1rurustur. ta;kkhlcrLo

Ankara Vam.igindea:
"I. AnkUll - KII'iIU!hir :7otllnlhl. &l!II (lOg &8 000 a Klm. lui _ pntill ),nl'II"C"Ilk ~ ~ i.lJ'nLraLI ill :;le/S/IM.], t!LtI~ nsUq-..:. pua.r16. Ill. !p'nO YoaL Hi cl.:. \ U!!.JId d.llml cnWI"i1cIIJM.: lb;a)MI. ;ygilinu ~"'lI Ii... [p.all ~ .. I u.!IulLle c:k!>ll I1lt·,.1!' KO'I'IWmY.ttw;. 2 - I(:"SJI boi!de.ll .551'001 Uri! • .\ib .i;~ muvalLlULl kmiD.ab .,4.OJ.lb
e:r:I

+

+

d:

"Veni Sabahln,,~ ilin fiy'al'larl
Hr.

a "
... ...

ZIJ1iltt BIlfLlr1Ul~ 110. IIralll bu.!iu:Laolar.ili
g.!IT,' Ikrurnl;)'.:
~aQ
:I

lrumbnrnb Va ~~'I;I of dl!lii

kilbll'-,IIlZ

,ekIleedI

IW 'mlt' .... blarmd. k\U'o iDS ~lJ.dll.id. ~D LlralU!.
II

lira .03

kUrll,\I,II'.

:¢l:na.
iI II'

d.l1Jt.-'"t"Utb':

Idilill

'1.1::00 I..Irallk :250
100 :I
:I

"'CIi)!I

Od--s, ~ IGO ..:I,d

Llill

:I I

fnrbty"p Nr. glJri.ll~ YilTlml kH~"!l alt·I!I.C(!I~ ~yindill! \Ie ufllln ark~"_"'I!" 11m CI tIm R.l' golge I:;:ib~ .:u'.k:!d]: ~lin.!]; \ lirli~ i!!l~

1II.;.,t •••• Yerimr1ea

J»..a.k

.-m. '''tlhk ~~k_Carn
'it' ~ QCI '1;. ... ., 10. i!)" ,

1ut=u

VI!!

g.bdllllJr lR-e'..!"'w :Ih,d;&ll'OlUJe"I' ~ .... WIlftl.-. !\.mcf"ndl ".ad. 1IS

Bo.!3hk lIHIktu iI!Il!ard 710 mriDd MykdB IIIM:Und 100 :QUn.d u !~ BriO t)~oo .., .. 900 D:brdiineti !I ,,100' HqineJ " ~. 73

,,'Ii

UOO
~

;.ooiIlI

,to
1tO

:I

q
~..

11.(100 L'rN
4J11011 1iI.,H.D II ii

..

r'nl.i\·lik" ••l tc.mln \ m.e-ktup "'eJ'1! J!'IfikbwkrUll, Ticnrfl H, ~hJ.1!! "un '~d.mm a. ..l.t gO" f'-V'IIoel l~Uo:lQ HI!!< 1II1l1y1!' m.ul<, ..."" I mtir<l~ ,I' ..d .. k liJ,u 1$ io;ln ;]JIiI~o"k1ll.rl r"l!lIru ehliYl!I '\Ie!illi:aLuitli e UmliL!ll :!~0CI0 . :ly.11 "mLmu,~ t\l.l~i.i,.,ll~nl'lt' ·r..,vttJ.rn11 b:;m.. n:'lJJ;II'~rlklorl WkU !1'L~klLlp1"lIm .lnl" rLl.J;],i.I ~Il,t _liS" ~ JUldl!lr di!irro~ cfW'l..m{'l1l rI!.Ia.ll.flnc Ie....

"_

t"t. I'..Ill~rin

\ .' 1.[11Jrln~

DI I( KA.T:[i·I:"Il!1w'itnda...'II.l dCllfJl!Yl!n.I~" i_k:r'ml'l~ pkull

~:ar blr !I "t' 1-;ll'ld~ DC; Urll.d'lm o.pfI lIIJ1:tu~ 'l. "1,1 r .llIaiYlII oIerf'Ctflt1k.

di cb"el,,1 ~ 1-':.1

j ~ ••

<1"

J:(>r .. "bl).-'

e aIL ,",c.lt '.~ ~'" [rL~mi!yi hcr I'I1n An1.[iill'll. Nl!.tili IMIldu.rll.ifilD d (:1[;'111) f31!1l'1)

B.ur'

d6.rt. del·
11 _ - -,

U IIw1. U

ULI'f.Ir:I:o.

11. Ey~Ih~bl A. Cem I~ttln
Beklr II_ IJIIII I .!o'er: IH.

.MUJ1C1"

10

ta.fIb

~Jece

.... _~d

tlr .

S ,r ,;ojl\l G!J.u,.I .....

Nt:!~l"lt MU0;1 L1ru.: M.,dt ~"'n A. C.m .. l..ttl" nloallw mltb.

iliA YIS 1941

e'ah~,kapl'da. YENI A(;ILAI't

[

SALI

4llncOW-1

:M:enm~ ~ T. A.. a" MyIk~1 .... ..". '!I\D;pf.2m - ftInolrny\lp

yr

ndi

:-1 .

vaziyetl

--r·ye

~HARP==

'ElM

TEBL'ltLERI
1erdD:" " ,On ~
n HaFbinde ~

de 9*tilde:rim.izl !JlDldi ~ 1H'Fi dutiln.er'ek

~v

.' 'teyeeek~n:lir. bp1it'.Ii;riD bDy~ ~ bir 'lahri.k ve ~I vold.a.Q

SmiyeA!!maD" Air da ~, .

I
ID:III

mli.k.abil 'I:.edbb-lbIm pilI', Biz m~ele",ri y~ TII.riI: menfuati baklmUbrian 1ID~ etti· gim.iII ~jj" Ahwm1a.r An.p iJ]. olen ~elti gs.~ric;l

Le:rlni

i.1l'!H~ ~

leful ~

mlmlltkbt YI ~,

bbril:l1 ~

..

M!MII·"

aJm,~

!nil'Sim1ft'.1

btl,

bimR' ite mHdahaJ;8 ~ 1'41... k.a]i(ko' t€dbirler at:namua
'bolt
yD. Iller I;df~

_

~ettiti:miz

btrakbklen

'~e

~

daJU-

·'i-r-h,ezim,;1 tarlhces]
...... ----II .... -'

li (~8".) - 10 Ida,· \I.e apor ba,paau bugUo Imnda en CO~UTl tembil. nita 'lNi e 'IIll'rrnittll'. Her tataf, IJ!ibri.D bUtibI caddelrd. reami vo bwrusli binalu M in~n:n •
gUII;1i1k ~, !WoI~
VB

iW!.r"me pl!lilil ffilil.£llllSIJl\ it" fLd~ Imt'lltre:ll !,'~m ihtiw ey!.iy, levbu.hu gel"i.lm'il buluau.lr'ordu. BHl:Un A.nkM& Ilalkl, b~dlcD 22 yd Qrlee AtDltUrkiliJ, bi 't

ana

ynllll1"

~

.liaaliidiode-

kiOlrltlpll:id!uT ve Alma.oya. ' buduManmIZ gittikqe IIl1.mIIJrta • dlr. ~~ klytbnnd.i.o _ ,Y" T\irt...I.hns.D :b'lliludu 'blitI.m ~ . t!tyo ..... BIoI ,~be Fee dimizmde nm ~ yet 1Iru~al!tachr. 'OIldMJ 8OnJ'1II da ada.Iu Myeeiude ~bjj:f 11.lii!d,i)l'u

'vo SllJiyedc yCJ"iqmel.m:1 m~Wr .Id 'b;bd Dillda.baHye ~bur blira.lnr.! 'l"U:n;j)l\e bugilB AJm~ya Ue It

Y,aJnUl, ~

Slfllyeye.1

varlYOI'

.#fIiiiiC-==I'I1
I

Fer' 1~ln

rebe maharele
1(!ln IIsr'

mulla....

aYls
vaziyel
~iZ

Ata'tiirkiin Haya.tlDdan Yazllma·ItI', Habl'a~ar

toprHklannda, bi:ri:nci erdunun etunda ~ ,k;UD.t dll¥Iltli&llln ~i dctLi l:Jilcu.mJa.nu.D I mBri.lZ. ~alma.kll. ber~]' :Di-

MaylS ubatltl Bel~ndQ dcgi.!IIill~ deg;Jdi !i'U Bel· ~ikablr (Escuu t) ooyOOetL mo· daJa.ai'd devam ed.iYQrll!LlI;.,r;h.

20

aYI 'tan evvel _Atatiirk'iin istanbulda ioanu
ve F etbi Okya,r'la temaslart

A.daw

Cama"ole
~
~

~

~

lDdi)Udg

dar 'IIJ_r ~ ~~
1ID.bJ[l~

~Y&:r, ilI:l MmlllD kapa-Ul:nu~b.r. ROOM krll· gibJI devu:n _ g,

m

mu'll:a'llcmel eodi)'of'dllJi. maytS ,sabo!!J11 er:il:enil.e[l Abmnln.r (CSlmbJ.";1IJ I ye girfn.L!}Ier \1" eradan (Bap,a.uDl I 'a Jag· ru II rlelllt'~..: btl4JIWlI~JlUdJ.

:w

J

kw3Btmae 'blm' va.dyetle hl11l!J1duldan lGilH A. ,d.!.I.an elde ctmcl~n hUBUiElo'l blr ~L ~tmlyebilir. Fa kat b!ll:" h!l.D.dc buglu. f;UftSJ muth.a.k·
YIIIlm ~

ye, y~

~,

~e.

STln m.kiya. Gol~
olan

Ak~di

Demek

oluYQ)ll'du

lei

dLh;vnHl.n

~[~~
Fesh ..dih·n
!'I.aR m ,diIlD:
Fe

~~~~b~~~~rer-J
-.5 BlIylt Bar1:lI Irl Ol;Ji'fI(lJ'ILl.I mcbu-

75

QWir· Pireeo

/l.luum!l.a.r

bh-ln'L Qnl;ul j gr~plLDW1Inrtlk g-rill!riDi L ndU edvr bk '1'117-1Y t Fll1lU1Jb.. kan d.IIUIl ~~'riJeMI'11 tQhdU bu il!tliJM! yc klllr'!jl ko}'· mill( llwr· gent'nd ~BI IIr;nt1)-

s..~

k.U:b'l.".k;!

~ TllrlUye etrofmda ge:!!t~ bid- Alman. tember'l ~ etmiltir. )3.u ~ t.Amul al- I

K¥adenizdoo

~I:J

IIW elmde b~r I!Uvwi I~Ct'ordl.l!ll· la, (DfI\lIU I c:I 1hnu,biill 11I'u:~g;u1 (2S~ Unry [11'M ve (Anas)
f.!1"llll

1n M.r],mltl1 bulunan di'~rr birj \'Hull. IA.~~ilSO I (Soma ,lffWff.f !il'riIJ~?1" de) I'

In,,nll]

\'. 'l'cmkkl \I bu blli· l{ttl.J;!ll\:'till bLIUl~ h'nL(LtlUI t asy1p Ot.n'l1~tl, Nd 11.'001' Illaddc· t"r III VC mnn "[I Itlp ohm l1ukuJ:n"t.m· l1'y '~'dD' edl'll

hlillat

Irl'l1koolPt.inJ tutmua,

III . tLIl.'t V",killer1 nlilUl'Ak . or k eyll!ml~ I.Jldl,lk.larmd ft.!3ih h"a!i~!JlI vicdWn.ffl miltt.."<!Z.l:1 ve miiiLI'Cssir cla.ra'k (]irtlem:n~ler Vi! Demel'! tlsfd,I· \r~rn.LiIiL(·rtil, BU1I'IlaniWl bi:r kumn: II,.IIoIWI.WD.I1l
~IICI!'i!.! ... '1'1- '.'i Ultli!n

7 !!Ie)

I!IABllD

ANLA TAN:
beD"

BfA

GAZIETECI
fIlQl1rn ct •

e ta u, tsn

9 sOlJunda te

f,Or-

i'l~

IJim..!-

yd\!l.trullfWJlt., Bu mi.ihim il:SH" oJ..an antikafl

rin nyku4a.n
lOde

~o po.WiIeri btl. Ari&mm 'diDde Meta, ~ 0' 1\1 L. DeW tcna ha.I.de 1IIkI~tl:nD.1I.y& ~ wlarL IJi6di.m mu, ya... Bu ... dam ~6k .ijeyta.ll ~.. BiltWt SaD
~ytll!.ya.k.hw.fu.dL kllml.oJM', poli!iler, s:a.b.t.e 'IIl'd~ v,cwikBlar ~ vnkit, BUf bu adamm ~ ~

da- bllerek. ltalyam.la ~ L SaUtlte evm.ll ~ ~ m.i.1m.e:u.t etti..

Ml!.h
~

hatt! Ipdd.eU bilU'uel etmek'l!;m ki!!lldimde laI}1nu, bir en erji bimIrd.i)'t;).nJI]Il r. BeIk.iI lie ondlUl dtililyt hilIi~ pe-k buyuk ~.aka QlzydumL Af!~ d~ I4UJ:iilD ~ ohm blJ!" B.Illika dt:d..iI:I..i.1 J •• A.caba Fm] i arta,gm.w !1m derece ~ bu m.~im eBJ'lll' ne ~ biT ~
CtJihmi'l1l

ge g- · i anzlml
P 1i.m
.-

i

I ,~.

I
•• •• II iii

miiOlumumm glldolJiimii nasebeiile merhumun euinde bir ihtifal gapldr.
le
Ilnl~tll'_

Zon~,1dillr k;jmur f1a.!,'za un, t.'l..Im.men devlel jn l h.::I.klunda t;"lkan Un tat ttruu bir mik_ tenbeJi l4ti
malUmdur. OtakLMl taeUiJm ede yeUer, bUIllant:l tad'i el rl mah.n11j hJW&lanm bi~
fi=.eredj rl.er .

hc;..

-

..

-

prot 0
~

g:idi Ib.ir '

r ~i,

imar Ulrurtulm.all: i~ Ne'!.--yorka l!, ~n wyleJnmL ma dUrliljri au g!! gunne: &it dim !_ 'O["llda da ar1l:amdIan taJrip c,oIr miiliirnmig! DilDp. iQn ~ imar pl.inJ.:J.nm ilunaJ. et:miJrOr. etLi!, Nib.yet, i:,te, ~ ilhiPJ im~ ~Plinlar ~ mLit..cluJ.ss1SI lDil' g-eldim!_ SU'1 ORUD. _yi1ziln- Dim,. ii;in mi ~.• Pro l Vll' • VII!! be.l.cdiye rtisi dcn~_ - Evet, bLigii.n bUl:i.'n diln ~ dok1.or Lutfi funlar t.arn..Emdll.:ll Bay K~ipi!i"l 0' m~ ~• 1t;.iD mUhlm i.miI'J:!. Bet! \:iLlte t.k::ik {Ilun d u.k t.a.n eo rl.r'.!. derU1Jlllc 'I,'e gayet liikll)-'t bir ta,,"ll"Ibi~ ori.&l!I OJ rufor - h a1 1..<L.tbl\i. m.t':vkilile ! too hL. yan A.iweri kaJl i!PYeSilr Lachi !_ cakbr. lartlg, bu hik:iyeyi fu~!Bey KardCllJlni d.8.ima bir Inu.nU ~-..urind~ l'l.pd~ ~ ~ Calibe de, ben de derin bir , zle diJiliy~ C!iI-'Iib! .Wd!: lek'l.rik ~SBbI il;UJt de bit pla.u ha' etle dinliyorduk. - S&J;wa &eM rum! d i. Eli- hazIrlnam.lflD". Hu p 1la.ULFru{ .. pl1c:sU. Ile HaC! Bey tUn dUll)'it i~in miihim ~ .ne ran tllltionli gezgi~1 ~yrt fenni: De CIllioo, benim Im,dall" i:I J! tJllIbilir? FinH a.n1~IlPJ:n \IlZJIm bir ~ekilde 'a.k.lud nlacakllr, candan titreweID-1 !)l1!:,rdiJ". ernrniyi mll!'n ndJul Ball' - Btl au.c~ . a' nok Ben ld ta giinlen:e _ urmu., I mak iotiyormw;t:" bURn baJlline tasmda 'tP klanma a • d r!li!~ 1!,1IItnuJl., klLrl'llla.da dogrwmu_s,! f:tm1=:l!. Fakat g,aribi kj Xe· de claeaktar, bir letarj.i l!~'klJlsul'lda.fl yeni 1.11" raminin ~l'Da yme bOyl~ bir Inonu gez.gfuinin dahil.i yolla~'anml\l oldufuw;!.II tamam.ilc 1I~ EtebP-ptr::n beli geh!I:,J~L s-u. ''1.J ~ .ruwt ;;'Wed!!;'g [in sm..a. yakrrub fupenni!;l b j r naMe. .Ameriko.nL.n lahi ru'l!l:d!. A.rnenilay.a ~~1,~11'b~la.nacal.-m-. Gezgi.nin i';';ll'Illlil bi?im. *4;i)l tamamile !:d~ul. i.D- de hQ!fL~ biT define lin ea. yapilileJa.1 . hali hazlri..l..i..ki mut!. diinya!Jl i('inde;u .. ik gel- di ~ba~, &nerilmdao dOTlii."1ii fevkA..1i..de .. .lUi el Itibara m_j;l olan bu .adamm g;u-ip hi-1 de VJ11!" Korka.n.m, bu SC'r('r a1tna.ra.k mu\,aIlk bir ZlWl:l:1a k1i.yesini sen der~ bey~ de F'i 1'1 in hi kiyam lrnpa, it Ita.d:11" tehir ohma.ca.ktn:. FLl.ka.t diui] 'QrJu m, esr.J.'r :viIl~ bir de:f]llc me:,;elcsi inp,at SJlul.lannlD brus almal{.,ramin.in ~nl. ~oyleyip olsa DllJ.SIDl -- n akadi)i ura- 11:~ HOyle igilli ~~hmin edem.z. J{eTami Ik'!z. • eJinin yiU' 1B.11 ye:;piJlElllluc·w:.co:: dim. istih7.Q, yrt'l'1 hiddeUe ..w,:ledi~i Fa.k.a.t anlat1.Jjl 11 ilri}'~lerde,. 'On !<-O:..l!"ft dinJedil,('e CaI'hemn beni hir 1 tel'ji darbesilrt: Y;'lt;.,,"h~1i! te!ql~V-e ill' I' .,.t~r • ~ s~l'l3i:) olim e:3I'IJ. ~n gil! h~. ll!! bakman ~ladJ O'e b~~ :Elele.re ;;;J,lt &anp uy~uk1I1.f, Iii! ~l.iphe:vle M.11ly-am; Ul;;l" 1'1 SIIl:U:f' gibi elm Ui3ru.m. _ Define mi? dedi Ab t C Bllh8.5Sli. KIo!.r,:un~run "pelt mil'li~ henj hrp defiae~ pe!IIin him esn,..- bu..Lwl.an Ibir a.ntik~, IHl"'uyor, m.a.nf;:dl.iym' iba!_. l.filli Pi tID ~ .~ dan bahaet:m~i, beynimde .... .. deta bll'dl:~bire biT avdmhk ya- Dogr. UI;;Il, birim · oll"t1li1 kUbri:U1""1 ti 19 llIa}'18 fe\'lmJilde Q!kili.~ \aJJ. 'bu antikadaki esr.an i.l.m L- JUn An.kara Sergievinde- sa.at rat.lllU}tJ: . ~ If ili~ ka~te bu 3Iltik::I.111.1ti esrann k.i yorum!. Fi.ka.l bir d.efme j - un I 11 de grl~ labahk bir iii . kUitJcsii t.&k.i.p eI~l r Sa.)' Kcramini[l Biizlui ya- n.etmcm !._ E.. et! dedim- Biiltfrn dil.m- 1W-5fu". ... I~nlM ve tah I'if edilmemi:lil ise, 1 ya. i.;in wilhim bir ~ bit defiBu cek~ W 1J, mmmlJimcl.i t,;,lal1 buh n 9.1~rdilmi.:J. 0ne ohl.lno;%!. nJ&n ~~ ~tmUi; ]1L'Il ko:rlmn~ V~ au'\-;'p hidi&e<Ke-nmi Ilem.e:-l a!'l1dJ.: 000 Li.n ,., len aydID1!lwllilooektL Slk w, _ Brnl,''O! dedi, H~ Ma. b'i!!:r su. !Si.T1Jki aIm iJrnB. etmiyen hep!i • ka ddi.ne y~en 00Lcak' mizde-n fazlD. e-herlilni y t v ril:'[l!_ . i_"i gibi Cnlibenin yUzUnf' baka. Ri:o:im bo mubu ... r"Pml~ · .. re.k kon~ Bay Ken"l!IIiye, he. biC; ka.ru,mILWw dal yecafllrnJ g;i4erni)" b.i~ liizum kIn ir haJde dinl gi:irmed H (;1 My birch:n ire - Demek Finli nrtag.nlZlll
5

I gel-

i.it~. ~

Va.I.1a.Ili"bilJn

n.wm _.

ne,

Merh m AP.~lu AI~din iJliimtiJ'1iJ:l! ikm i ytldonu u dli:o mfi'buD:lun evmde ih • eure Dilil
hwmm

·1

htanbul

t 10 da. mer1p ark •
t

wLe

iini.er talcbeleri l!'J'L rh\WlUD l=.4.nt.:J.!jJ.D lIki evinde topl~ffllar-:lll". lll!.r3.-1 ~ ml':r-huTUWl ~7.iyetlm, ilml Ioymd i ?l..! \Mtall~!"~. rltgi hak· lUnda i.ntHmJ.a.r ve ~lFlill'2hlr anilaJfll\rI,

cakl prof ". doe

~I
I

da merhumun

Laltlml"

mij

.I

------------------000------------------

Fcnkt_:;ydeki

..Rat ,11.30

kab-

y
~.

I,,'fl

idare
t

u usia
• tr er a

es
I

_S I

Piya gosu

l

til'. l3u h~n '1 .. :firm' l:£.r r", r I:Jbul 'rrawnlY, El~lrik 1 ve Ti.inel idan~k:d u.",J:li<!.un . fmdnn bmamile ha7.lrllHLIDl:!l· ~~vsiJ J(j-m :.ren.idcn muhml ~d· tl-r. l:'u '.0. j"lIIde !tIir le.r I.l.M rt k'Lll:.r.hr, ge h:o "j bi:! I I 1~1.. • iJ lb. U.u 1l't":QWl lsllinbul Tevettlir .mJln d..< ge!di':i t.,.lJ..i nrrle lIIebeke&LJJ..e I1Wl ~DILu1a.rt"'.a 1~ tanbnl Lr-rum"arlarlTl':a b j ye[]1 muha.u-e rk~i i[iI.~ o· buhram Ill:IlIl biT mliddrt jn I.nmnllij'lu:r. 6u '8W'etle :'lcbeke a nmi o. :J,k \"e 5efudc.n 'ld.lih.i.undeki muhav"ile UJeJ';"; ::le-, ka Ilmu;s om lu':llJalfLrln h<'}Jsci r nin MI'f4n 327 '!lit b l~ 01· l''enirlen se:rrilst'rere ithal olun[],· mU!Jtu.r. Ay1!'1Q} "ksek Te"eWUc.altl arch r. §'C~l;esi.ne de 5.463 TIIC't.-e yer1 Tramv.y i1m-esinp JilZLlmJl1 10 kabl~~1!1 klln. nn1lj. BO;aZi\i'll'1 rav, hw~i hat ""JJ5J.1l- ma1zeme de 'l'ara.bya ilr Sb.vrib-W'Il\.ll ara. ·.'ll [c'f] d~ bir"",k firfll~ I Inda lJU) lI1etre!;k hie b'blo t", ..... r Y:l'rnlmaktJ.dlr. Otobi!s, IIDat:nmiftjr. Bu !llll"e-lJe ~:lm\':..Lv1 ~ !pebeK'I93i rJ.ahi1i'lde b"I~ , IW kab S'ltl!1 :Ul'l:::.n .. i"~ de C"~,i1:1.10 uZklnh1gu us.s:e md:Tey~ jb I dunlar :'l.llJm' ~. BL] husu ":1, ~ Am !,'k!ll'l VI!! AJ'M~)n n.rm lag olu.nm\l~. Al~ TeveU,;w yeoroltJ ~ be • Ie aD "ma13r i..tnzal~'Lml""tIr. .lH$inirt IlZUDln'" 5- l5n3 'lie ha· ~~"'" val IJaUann ucunlu';''1,1 d.a 48-516'8 Sa o:1::h.n dG,~n

a.

t...

~~~~

~

_

1

merrooir,

kini ve iftlnlllU'.l yiiriln en SaD F.. rOl)o 0 ve Ameri kay I 'let-kcm~"bur [}ldunl.l~, oyle mi. Bay R rami!._ Vall -r.Il.h! .. Demek A· mei'i~adl. da bOyle '}eYlfll" oJu • l{er:mU bi.iviik 'ie 5aImIlI:i gO. mnen bir safltkla: - E\ t, olu}'ar! ~di dUn • yam" er ta.['afJoda 901t 8I1mar oluyor!. Dedi. - Bv t!, Bunda haklL.'Iln1z!, ktan bulilil. da ~ ~yle'!" oluyor!,

b.

Tr-oI.\'DJlio·

ILiIjL
(ok

I

m.t~~

- Pnrdim, tOC Kerami ~t!f~

1. datli.

yor? ..

birdmhire atddJ: • - All !.. Fa.lo!at Iilurtlan Ili~ kon U,§tuCum it;in a.f.fWiniz.! ~ dedi. Oaha ha!i.\-!l.1IKtan ye-oi i)ri old ! Ba.yJe ~yler sin.irlcriniz i;in her haJde iy.i de.gJl!. - Zarar )"011:, bay l\.crami!.. Bilik..i.s,
a.nlatb~nl~ za kaD}D duydugmn ma{'e'-a.nIdlo.ka s'inlT·

_ BiIo'r' r;:etmni,

SonIJ. 0'335 He 10.000 llrn lmIzamlD. 1IIw:.~K , Son]] 3100 .iJe til II. 30 ~t. pF ImWj 0 ! ~'. Sonu 1&"'l9 ~ biteD IGma. Olilm :!I1.11'L1I1.ln { koni lI.talyanm.r ve ~l'in~ 560 Ilr.a lI::a.aa1ll d rim, ~ IIIWI! lbJya.d& 6}· Sonu 2100 diL Sann 2553" B'Im~ amma, ~. akbm.I. 100 lin.1Du~iIl NI~~U' bOy'e b:r ~Ier geJiyor!. So 1I 067 il2 biteD 10 .li:r.:a 1IIll1f'l:l.:r:ml;ll' K.ern.mi h.!l)Tet1e ~ SOIlU 60 ~ nillayet yin yuziine bd:li~ pM t:uhat miru U olaC3,g, tri,lnl'l i11 -I"Ihrrrm:'l H:. J.OOO bil~t.. b1Tltah1w.h.a n.tl:!: ta.dU'. niglM" t:a:rnft,,'lfl id8T0 RuZ lin!. kuI~ tlliilm IfIDIll []tl! aMi. FBI&. WIUI}'a firmala.:ril~ b:!IJH:laj ~:i.tJn I So:nu W) ile flkir dc-gil~ .. Thtimfd bi'tim or· l'LlJrHtl(j~lI ~a.l~I.r .yaTfl"llli· 3 _GOO numa.ra. tak bun u Fin barlri:mdr :Ill ~lardlr, J[mK hill 'llSIn9. dilipnii"iti!? 51:1.000 lirallk biiyUk ikrll-mi~ HB.<:"l bey, Keraml.nm yeyi kAzaDan I a arah nn istil'1;il:a il@ binlcn -

yorum!, 01iim :)!J 9lll.II.

Ulti ka!lID tlldujuDl.II

h~1YIlds.n s6yl2diJer, ~. MOUni-. UI:! dllr Irl ha:Iti !ill
!jJ;:

rrg-lnnna II'1llruI

tda!'e, bit" seyrii6ererdeu

tr:un,'&y'larI.D

Ilclcilcrek d..:f.0]n-

~.ooo lin.. kia::lClZllIIJ

bi?

IK':IIr

daj me&ele:sini de. hill eb;gj~ ri· ~idi", E\.."clce, tdarlbl.ll tumrti.klcf'in ~ ~hrrel( G.Pl.ll im ~1l:Dlly.l[I 85 ndat klare taraJ'LDdan sntlD ~ln~tJ:rHu bBnd.ajl'nil trnmny arnbalarln~ talnllIl~na de ' ~J1mtljlur. Bu sW' t1e oniimiUdeki 'bull i"iDde ~ 10 tnJ.m\·ay Elm b4i-'2l1lm seyriisefere Mk~rahi1ecegi mllhakka.ktJ.r. Trilm l".ay bub ranrn:Jl '1m a.rabalaI'~ .Ius.men

n

"llHlm:t.~.U'lt lZ'~p

olan

b;rn.

FJiF<li m!}'T:l 50kagl?9 I'll) mil nt Abdii..ll..:l!u b~ ya ~ndp_ki k LZJ. GOntil, 8.J!art:lmB lUll Oir'm:i kat ball!o,)11.Jnda noyII rl.en ~C1k~:i du!ii'!l i.il;I \' b..t. ~mdf!.J1 't'flr.a.1Il.mwt;ln'. 'i'm-all
~ llYn!

'j
7
liG Bi, ~r ]:i,'a h..ub.t.l.b~ r,VI. ~(.num 86 0yu.culotu·"I me (111 a'to J) ra'b3!j

~i'}l[

~(lClili

h".dsd~~l"Ie!'~ I

ne 1-' ldLrJ.hnaJc lEKIqyj a.lliT'l a· 13Dml:~t.r. T_ hki :.II.ta b . 1:1 mL!jtlr.

hya Bobar, Tl..
mab:lliL::;J

Su!J:.eylU. • EJ~

a?lanan ~CGuk

c;e~me sokak Bcya:z:l

m::m da k.a~'TIIYILD SU i~llr; dc,'t'iJ(!I'e:k mur.te1ii yedfflll dell b~1,R~ "e S ~ COCI.;£ has . t~b~ J.!;:l.I~br.

.A.lmIet ~, T pko· I"'l Santy T1l~dCl 1 i;.3nbuI. 59 - 1.rlillt Hepytt.~, ~ .ro.lOly Cn...n;ilip~1I. C-J.dd~l t'H' Davutp$ ~ek1,.{;hi ulebeful'ld n

(is ~

I

Alrt roc!df!ID Tt: ]2 N(., sJ.;;iidil.r.

er, _ ~ . fst.ln U), G" - i.
bcllcr
",0'

(!._

h....
j -

i ~ ~n
L<.l
j

F ....

l",

Ihm

c;'1

S

:.

- d'

ro·
tpz..
1-

I.!wD..L1.

&8 -

Or1an Din
51

§a mahzllli.Sl,

iIhl:klu.
Til ~I'!

r Ri

tnnb'Lll,

I

89 ~q;1&-"J

Scmili~
I~~ll
_l,

cadd~i

bald

boru1muF.h1,

leriml biisbiltii::J:J diriJtti! mi y(]rggn __ t.r!)!;~tmiy r;um!~ . Bu .cilJt!tien m'Ustertb OIUD." EM De'n I.JlI. kadar ~ ILIYu.duiw;D de

"!.;;

~endi-I '(}yle dedmiz!.
hah/iLdu

-

11 ht_,

dOOi.

b.iletin bir b:ir pHI~ii.Sii
m.J~.

D3JI'II'!l!ISI

g-et:iril~

mE
K rak

GOrumlde 1ft

st

w

Y(i!

13.tJl....

l(l.Il00

ka.z.a.nan 212102

bir antika!.
nDdan!.

_. E\Tet. lta.!yadan!.

ZanneC!¥'im,

!lUM9..ra.1! biletin Mila· I lui.ra '\"1:: b±r pu.r

Yeni
5£NELlIiC o!ii AVLI i(
l A'lfLI

CQlliA ben .IlOI'du._m:

o

VB 'kit

Il.:yni ihtiya ri biro h

y~

da la-bwbLil da, ikim;i 10.000 lira.hk i1-u':.J m i)'1i!'1l in eil" p;i r9£Sl Sungurh.L va bir pan:~am.da l.stm.buJdi.
mUftl!l".

oir

p8r~asl

All-

Sevdigi k,zdan yuz
odasl nJn ca m Ian nl
I
va,k'a.81

bu1amC:./lnca

'Istanbul. I 70 - H"azlm Yqar, Talimh ne .... erit.bey ook.a.k -1. No. Kn·t d.t.l;oy. .1 - eli!: Tl Dil'" • Set~ gandi 90kak IJ. Llrs::l.. 'j.2 Eaha.eddiD a,~ tar 0' Vefll. Erkel!: 1.ismrI Q.
.0,.-'

ar:a!JJ! No. 5

0iliW'

b u.

B~It'Sl.

I

Cids r (1 lipartnntm lJ6 dB' Dl - ROfl~ i.. D. pan~-1Y'O!lU.• 11
olj':.11

00 $i:lut!Iu

Yll.

saW-I

t .;a

tutmu~

11ii1 i.inbw.. '..J 1d.ebmet Ali Suman, !bu, soW.. 5 No. Ylmi~T.1

'100

,.~o
400

K..... 27000 Krw. III 14 Ii0 It
~
Ii

Iiliu:tudan lW? Evet! Oyle mnned'e.rim! .. o andn. ..klima milhendis yij. celten \It' esra.:rrngiz karnn WI. met gelddle-r. $imdi m~!f: bir derece an lMllhl' ~b.iydj. On1ar da tt:nJY'!-da MiHmo}'a gitIDi, d~ miyili~. N i'fr!et ~a m ba nl'l. madam. Kag.~iya.r1yi
w_

lbileUerio d.i:irt pal"O~i t"ltanbu] ve bir p3.l"~'ll F.d.renil bir pa.r '1L'll M 5.000
lira
Dz:;lD,iD

A)T\'&hkta

to:
It(

800.

mub Le1il yerlermde sa.tilim. let:lere isabet elmi- til-.

Digu

ikramiyciel'

~ll!jIDibr'·
J1l'frlll'B

bi~

E\'vclJ.ti geee bi:r e,,' t:a.ilamn olmLii Vi!' C'Llrn1i,I.II1~ hut ~ptl rut lard obeh;i.lI.i.i.L.h. kemesl olan ik.ind 9ulli c ya l ri1militIr. Tut &1'1 mbJt \'e mtbk~L-de Yllplhw 1>I,!!"~:t gore b.idisenin i~ ylrni . udlIl':

ill ctm't!;tir. E~~r }'ll.nmdJ I,lr ek kal'de I olm ..'5"OL lei -j de giJ p yamLn l y£i.kurn.t':aktrr, F!tkHt 'lmd 11k bUHlIo imkan
5

J'U lur.
ELJrH n it in gtl1~

m:a..k
8.('

mm::n.ndes!}lI
~:I.fl

b 'I' .~C!fyyap billa J)' \II
-IJemldllTi

1 A¥LI

'lill

100:11

To rak
Toprak Ma.tJsu.Ileri Ofisi yeni. a..!Im med::edcriwle <}Ilh.vncalt cksper "'e mub siplrtr ic;iD Anka r:;1,d~ bir kun ~ar:aktlr, U11!I devam OOC ' • KlJ1"sIarn Ziraat mektebi m1:a. rnektep me~unJl'I.!'1 i$irak edebilr.c:cld:i.r.
lar, Hs.ziran nHlJi

20 :M3.yu!I 19f1 SALI 1 MaytS 1357 Cun 140 a.y 5 ytl ~ 941-RI:z:lr 15
GtJn~1 ~I ..
Ikllllal

23 Re'hiillll-uil"

lL.160

?~n _la.rudJklan·1 ~Qylemii'!D'l'~ mLydl7. B:lY Ii~rn.miye: Six; Hiliill.O)I'& ugraillmz ma?
- Ell seier.. vI;!Y;l.hu.t ~ka b zaman? - HB)"ll'L Biz. M.aI"SiTyaya ~lkt]k. ond;m Jagr.lI f::rtanbuJa geldik~~1ciilii., bay Ker.uni!.!s. t.1;ll'l:m..la bll. vesile i1e gcldifi:niz her hald~ liIa}"lrh oldut B j'l1l'dugunw: kc.mbur ortagml~ buraYil. da gdl8Dll1:!. Kcranri Pluyoro ;
(AI'u&J ....,,)

ofisi

DrS at;lyor

I

9.14 '{.18
IIolcpm

12,11}
ii1:II1

4..f.6

8,44-

10,08
1m... "

E:z.anl Vasatl Ezanl V8.6ati

--au ae.fer mi.?

Dive sordum.

tine

kadar

12.00 HI.2I

l.~ 2l._1'i

1.07 :t:ll

I ktis,at
~at

Vea.ili tetkikler yapaeak
Ve -Ii Hi.\Qdl f;;R,km:n

_
L!!

dAha oir kaq gUn .~ k:Ella~ ani Lm19tIr-. V6k11. ~

lune.cakhr.

e.mul,51uda

"KaraglimrUl{t,c a-tlu-an 1~ a.ra l1~l'rine d"'~i \',Yqlar I ndak..i 1I11.l.5l..:Lf:l k~lLlI gill"J ile k1Ll"'Ll "-.Ini !:'I.·ler ~ 1:11. .. : On r ine8t!;J1l timl e otJ.ll'llmkt a 01:].n. H L- d3.l" fakip etmu~tlr san Iw:I C hiue a mda bi.r 1'1 'e ginn!"l 'r T'1i!! r: yet k I tm hay3.Ji.ll il.§1k olm I.l :;1;1J r. Hi r 1-1: Ul DdJ.Sma r;- '1.... • muddet kLZlll pe~nd~ kQ!'}IIlu~ ~inlb:l",lnly H bg, 5!j lIe penCffe ("alrua.· I!! clind her !le gd!le ~>:lpml~ k • blf n ~anguT §lllTlgtlr n..:- Ltlise yuz bul Ol[Lm tJr. Bu dcfa ~ ~, L1St uarut'l tn· mil tlr Etraft.rm ko~~ ~\-a.r balkip ettigiy.ol dal1A ciddi ['Ilm~.!} \'(! lazrn ailesine ar:{~l~, go- Itt ,Je ]., r (hn ('!t. 1))'11 .lg-n.. :ill... su"llJ~:u Le;:bit t· rikiller, JSiL'yicileT ]l!6nderer~lI: yan ~ In .lrte \!. )'nk1!mt.mall~ gillrHIIJ e:o tali (l QllTlll~tur_ Fa.k.at ncr ned~ru;1;l' gel'! ~ lUh ~ekmemi"leTd~r. tkimi sull1 ('['Zai.!;Ji, L!'PI ~\ n 5-evd8-1l y.a bu mi..iro.ciL8.t larmen 'tilllhilJrl;'Jlle .-;nasmda - hu da da sudro.. "fa ul:lcllk bir resur" 2jUhiUcnn ve flm;hmun iF wp veriL:n.emiRtir. d It>r1 ill!! s.abrl O!TJlllS 'o.'-e i"iJk Bu ilmiUili:Jik toe ECvdllllllk usb,brun bir gun h:J.p<1in ill: D.eya:p~ ~I1~rak ail ~l1nc l'l,'l"I! dalun Imrtnh, e,-yt"~· B lira parrl t~:!,:l,~jlJl:l,_ m~hk' k verilmi~r • kI ~ l!Iinen vg.ili~ilne t;.e... yebn.e

tI '.'

L:uk

<;mar sohk Oin~~ !Lp - :WI 2!=iL. 31 Jstil.nlml An!l::~ra_ 94 - 1smd fC.1rklare-li Karn· 74 IdrJ5 Rurl:<-, Ayar.m.:J. b.1jI maJuJlf'Si apLsh.:l L::.I!.dbpi ~rldt$l 158 o. ':'er CJ desi 25 NLL KI hu"(!li. kt.a.nbul. fl5 - Baba Esc 1'1 , HaC'l.b3. • 'Ni~ • n.m Ak!' 'il ~k ~ .• No_ A.nkarn ~ir l.i.ndutu ·SL'];;:i. 96 ~ Ie rut ~k A~l,e ~ bu ri FIl.';;"1:.:I. 7J k ul. 76 ~ E::1g-Tll G 97 - Erne) Batnn Fsn Vall p t'ma..,1 7 0." i knr!':l I l~ No ~ 71 - U\hltl r ,_ i .~ Ad Ie t J{) }'ICl, EnuI'gall kol' ::;:lair- An;J 14 No. FrenkL~Y nom eti.rld ''ii 21 rg·, j ~ .. I''', Fy.u'P Nir.a ~ - J:hl..liL N LBJ] ~ ktnIlI r;ad1~1 HI No. t-tanbull. ul'lflb ,] Unl'l"en;itesi Ed hi t 19 - P nhaD f.'Jmt, Ort.n 0- P !rlirteflL C~g-rafya :ron Snll

I ~-

92 - Abdull!lh Kill;;:mt'!1'll ilK c;:Hk W;;d1r.l.nd 3 3\hg"
Fn .wer," h

l

.-1 -

!ill"

Iml

~I

1 rfT1. Y'J.S main. b

-l

irnif'1'l A nm]ll n ve .f

'~l

10~' 1

!'I

q

N

20

JlT n.

mu

I
A/URAD SERTOGL~" MiiJazlm Cevdel bu defa da ortallg. altust etmic;:, koylerdeki cephane
depolarl!1 ney ana ~lka' p ~etecisi aptan Stefanovi~~

. TahliF{!val1i I
blj'"all hanedun.ndun U~ Sp'olelul Ihnr,lL

-

Sabah
lDU!!
Lahti

r (Estetik) heniiz bir ('!i ) (Felsefe] de ve (San'ot]
SI
"'
.j

.. . hitlll)i~ fl,,"Urile b~101 i b'Iir. Duk D'An5te'jll ordu i birlikt.c l.l'~Jim olmasiru l'AZ/1N: I"p dIg-c. ikl mmtakay, !)lTl'l geqiren g m; pren I), ..:11 rnr uya nrnaz lihl11ml tonlaymca vckay; n ilt tl'lIl \'1" mp('bullyd. tt- I ' n r~!'iJal'lJ1~ bu ~ , p "·ilk.·,~T)In 'f ru)tl. ,I· nlmu] 01:tn lifer §, lc'd YU2un lell hUkll1T. r ILk ii(1.1 yakln blr I II 1 dll:;tUlU pek kolay ve der hal ,Iarlr:jtn l·\~I:';L.fl'YI. h iy\.k tevlesofl If l:IU;lhl ehne nhVI!j"sa 11 llLlilsI 'kl UI111lftlll;lUm Ba kala.11 da 11pl I r 1':..IlhrlnJ terk t 1I.! I rk"nul rnc "I kleril1ilt tuvarmn ta.n f('tlH~i..Iilllikt(;n soarn 4 Dille nebihr, }l 111m l:I[1I l:ilr IEl~a gbr'n11:l9 01· I#.,re I yam me lelrlcrnnn I ,IS d \ostd de bUI\.! rniimusil gLl!Jrluklar un b: nu 11011 trn I rOI n kl ' sine ve idJ.w.Jma U:Pill air B'Jlljal"l srnra tel [lj VE' caka h:..:.:thi.lrh~I'i icln Butun IJIl. tecrubelcr bu Jmi!'1a bi: surctte t H'lf cimi:oICl'dir. 1:l.11 Hab.'~istnl1 umumi If:lli!;i La1in tat iBL'I' Il i ~L! UUI d a mu Hn ka liI"weier, unyal 11· llr:'kibl uraTetrika No. 24 lC,blmi~ll. "U1dakl (a.-ta G'0: tClIyLJI vr bi7.1111 ~h!f:ild iI·, I [1' 1", rIP d" 1ll1~rll Hnbc .. ista.,,"l ,,([ILligL UZUll mildnidlu (Jlt;ll" de \"Lzif mi :>;:1 pacainntta gord I ~i.in) ,1.''1'1 I In U 11 A,an"! .ln "ic~hlC'n k f:evdlgl IllLLSI l:izlm.,ehli ;'illi !al:dir nnvanh krtnbunda, rneshur olan oIdukl n \d;1 vitl "'mizi - YllJc rnuhtasarnn - b;J,~ma rnevcut ~biL~ ka~~ ~.IYJ-iihti . ~rn, tl,.:.ljl c-(f,.rst' lm II urdu dl· ~~H de v n m ('tml!UI \C ltal,:l'lHl imt triIlcri taf'i!e-n (lIZ \'" takdrm pal" torlueuuun Afrll.adl1 ~kI'll ~!lfd"nma1lie ~iljphe UII(l.kml),OT', BI.I teeritbeIf! lr n1p::l.'I,.i .du._yma ...u b:l:j. etml lim. '1nllllz DUladn - 1\'(I, . fl"OSI rcc('frirn mek re Imm oldug-mm llIH,~"l' rn "'1\ Il!' uihavet buldu. Z3tcn f'T'(''lllZlH = R 'ili>1mcl ve lerde VI! mH. tH~delel.1 . I rl 0. lDJ1HSll. Mei't'r \'.a;z,rl'"l'!fld" I) nunl Sultan Sillc'Yrn~1I1 devrl ·1' lljr rum ve !June,ill korkm I) arum bu::d:; tiillu ~IJJl[L"lIl.1 du I'~k a lu.r 6(' t, aulgan ve m1 h Ir nron. l(:crtiiJe dell dil:-;iiBt" v lirnlerln 1 11 - 11{1r nllZ:.fIde Ail k ill ve l'l..,lt lnr (rom t'lyahz - Bihyurum AnI • cnin 1(: Inlkal\ voktu N~d Jl~ .1)1.11-:1 ,'t' (f ndi I nin (Ahl;~kl J\l~lil isimmll'rial! me t iLl re m1ell( .Ub L 1 nal ,ill [ben varun v h , b I - itin ic:i ne I,aual' hash:1J.r kahruman oil g nc 1m: l,t, r.LJ ",..tell-.!' It natla t'zun r Hi • II kit.lbmda tcrclh clnlig oll1ugu jekl ivizm = subjcctlvlsmej ,leI h kn da lilrhl 1 irJll (!llil DU~ iliyc- db5lmdii. di - 111.1 ~\.Jk Iyi blli) .rum, F r- d~'1 1 }'lLlar Ol;]ITIIY' r. itilt hc.llrl nu II yol bul blIIII~:j (BrIS1Z ~ylel VrtrQlr,' m vr lItarifl iltizn: U'll zlkrcde ·('~jl'l; a B .~]. I 05:15 ",~ rnlt vazr bh \;at \.1.]1, ,"C suku !, Mill, 1],"':111 liar UJ'.'t1!Cl i bemm \'[11"11nmla kn,aklLlel £' 1..,. '[I;lye lh.kln(,L} d{'r· nldugumnzu r~o~l('>t hikYJl'lI. ['} nei i:.ddtil~e~gilld~n d It yi i ullnJ.l tabii brr seyir sayilan mi tlC'f;llLlir! J di ye hii km eden 'oneI ~.;"i?;1l[liiara 1111 u di t n I erdi. E,·ct!. Felscl'cde en miihim I H).C bl r 10(:[ duvd U. F k'1l eu but JJI tl i::Jl1iH',1 vallisi r~rd lerin me €Ie 1I1 aruu. f.rlllh.l I 01!I. tl ~. belL'im VI,; bl'nlm ~itu iu anlar .. I Hikrnet, me"Clllhtl "'ld~i..v", hi.". ~h ItM rlfu detl~tir'N'C' ~ Durnda ke;;;U, S-;z.Jel'illI1 !o(.'1H;: rllul~ IdJ1O'ratlrldn. da ::t~n,~J }1J' In el:;.·i il-erni r~ de ne h~].t.. 19.{'. lcrme l1l[io'ui!l'biJudu. Bu 1'I1ii • drr, k~:!. uzormde Itf! glbi l ",II Icr vam.:llli.\'ette degildl. S (k ~ 6ldu· karl. Ilynl Iml'iy.:ill' kell,linl C\"\'f'la tlu20'gll Ii)leo fl;!ls,cftd{,,, haberoar f)lrrl 1[1 hJ I liz~re bilmc]{LH' '\.'.:' ] ;l]tl n 11Ml""betl(r)TlHi, rt.'Ci':;L gL:JJ.CI::.(l.('~);Ordll; CJ 1>3:lc.:1g,nl b~ilrlLy('>r "'ibi Idi, Fa· g:irstoC'l'iI, L::lkirl iLi!'lf l'l TIl!!!. oJlall hicl('rimizJe y~n hel'keslTI ipliJIti Vi.' tabJ; takHtl hc~I't'ly' \'da ~U[k~~ \,.. .ile~]enmiz j'[H'. k,il bunl~ I"!~ lltl!lyamnd,. Anna lizlfndlr ki 1tal:lmmll mii!Jtem[l](l\'or: (joziilili..izle !!;i,H uyo itikaul \'c 0 ililw.dl l hiye [,!k~,Ii:ln;!ti im,:11l1j·eo.le murnkUIl 01· nyagd k:llkmu"h,. D, 11:11 fnzl~ p,enc t' rill ,JnUIi' lel.e Imparatorlugunun :Vllul.!:>jJ [1 n rn~hal'(!:m~8t W::delillcri 1111du;::-u mil.t r.J dlyor, Y:mi, lL:..t-, 1'12:. ('limir.l ... t-.Jltl)'ON_I7., kula!~ k Imlyarak i<;:en 0 by3. gLr, k 1111 ani "e 51'd bir lnh chlnl a I· H;tkklmdl dll,;ilJ\du~tiIL 'le ~c:iri11iJ!t'or J"r]fiHzl i i iLyu[ UZ:, burnumuz . Il!sataD bUri.UI·, rll l ki iil~nIJ~ Jnc~' ul (,Ian '-'e ...· I I:" 1C't'_'ali71ll) tarihin herTIif'1l bi~ bil' devr;:siuJj, Akw,U'l8 iJ:lldar l.i' 1 b 'I uHle ~t"yle-rdell :"o)l"YI sal11 tl' ekkiil' 1a 10k\! his:st,'cliyoru<I \'C hu 11ular1n Ilk n ill hHl kabn. \'Ii! Iptldai Feklil1(! lel"i . k('mll 'kendilerlllfJ m" !Jalill' ~ 'LJrnli" l,ldugl.l kit3pl d 111 Ln· Merim, ]3{'ItUll h, \' ltl liD. nco de gilrillmemi:jtir. ts hl'I'll1'uIge realiZl'll = Rio·. I r I rnw!.a.k<t FII "t 1Il }selo'r'. 0 II Ill.! bilmekllr; c..:emek ,'<1&1 a arlfl. ,kd:rnlffil'! h:..rICJ1I1111 okudu. F";,tk:..tL fnr urlil I)' Bir Z11JJl:lnl:i;r bli iin bir cih;:l- isb,yor. chemmi~·("ti v::tr. Esas '! 1M, h:lme' naif! oerler, RII Illmy<llh (Nl!r~iilemjr J, lJir iltm d~ bin;-ok fJ yl(lr'in \''irll~1 It'"lf· "e bUroldll . 'lrnll ku r HI u~nu ttl'111YAmu ,rdll. N~ III Itliil'ldme dl1f l!i:\rC'lI bir' aZ::ImL't lakd~n bll" lllilyal' ,,;eiUZ. Y117, orJ!,l La;llr]tldlkt;;n lJlr hadi.5~l1In bir !W II rI l;;(' 11JI I. k flua .• p k bed ,hi (Il:.uak • bir r J{I~d()!1)'ilJ'1 [{llrtal"miJ h: old 1!!u1l:1 ,,~I'll KE'ndr!'lfll z"lrlllJl\' 1 mlJn: ';~Il"vr sayhalJJl 1J~giifl i!'ibm- t!t.'ll!l(:ktll' ki. biz. on~ (bit ~eyin bin IHl.u;'ir" in.:.H.f1 ,'arrrujj;' .. BIIll' hkJnl malilrD:lt l'dil"lHII, olu}'''' lior~ bu ui;u.tdn ulm"'ll1 :-tJ1~"'~ blf "fwk ol.lmadl Millt'm::J iiyen out feryr!U,fH'I kfldnr hn.zllll~I,"lkanrook h!kki){.Lli l rkriz, Bu ta r.ftcn rtll; ,~ r) ,(';.!]r:l"JIl) fr'Ie'i.'l"udi)·c - ]:d.f'11'I bil' miIYj",nllTIH \'.'l:zir~tr, !>t"mJj.l'. I:He-mlyePoflilairll ll, H::Ikikaten "'airin hakkl "';lJ:'geri ~ allll! fi. ;clUl kaJ ,1h il.!J;-ln f elIlJInen hi.; ~~urJlu~ C'c!emiyoruz, sonl'il. il!ll'iamn aczine- lma ~lk'· I LI dl.~illl(hi. - YU){~k kalbm" n' t'~s.;ll, . mIl'!: sefesi blldllt', Blil'lA ilirn ogrcLHi-; dL.i~ilnmfdcn ina.rn:-'lIr1.12 'ki, l.'ek I:nr ci.im1'i' dr iliiN edl}'or: Line biitiin bcl'lli~lmlp fl;avr'anLm Nio.':ln miitemlidLyt'1I (lml d.ti1'I'!·k ~8UIIle2., Bu t.llbii 1;1I:r dil 0] 1>olll(1l1~.~lm poll.,:, i"5f'f' )imdi !LildJl b'C&~rm kllrlreli y~Ui~i rlfl).arln \'\1 'lH1i.1 bi ..irn· \'nrhi,1LIlilyoniu " Ni~Ln Inul 'm~dL:" tl F:lkilt bl2l.L s~nill (jIm !'Ii I efll.· n'rilllil' ~ k~H..l£lJ', VI:!' biide bir bilgi im;!1 n I mlzla ka, rn d,.~rtcJ ili. M es.e Hi ~ur.Il.'~lii]l". B-elk.i fel8.:f ~ ~ndi!je .<.d:lerinif1 Lnune- (I g~h 'nrdu '} VOr1J m Aml1. Bun u I'll in i!.lf' • Iii yok ikefl hj>rke5 hOll.· dti,uSi.il~rrn:;l.niyc ~a· karlal,l ~.I bl:ll1bllldH.ki Galiba H 1['\'<1 lis t.a f' s.,I'lun9-1 i,m n1umltiin oh1u~ 'Her hJ.lde }'u.;paca~'ll ilk SUI- me[h~i!'t"lL Ul nljrmLl..'l'liirL Yah:uz bll mUD.<' mani Sluhn SW""r'mamll emridiyor. Bu ikinci r.:iimle .IJ!'l11 billyo un, Lma da bu ~lIli~I' aylll akib.l,>t. w:;t oltlugu al:LIl bur'" Ik)'el:dil '·;'j,.f11 Ka.tna.t il(' 111>Mlma.r SiDd.fi :).:afllt'l..L!!-!;' btl sebe:Ue h.!1 tarjfi '(' lIe bira.z UVlnln.'!!u:z., td:rarlanl.ll-t.l n IHuklldd~r gIll) gvri.inme!{t !<IiI'. hi 'uyor m. dl},of' tmdi..l. k r!;il\'a br[ ·,87..1.yel a Ip di.iliu h:ltt::i n.i.itL'nAkl:2.rur, ui:z: bugiln 81]aml::111n ikisi de bil"k:Hl t! nc Ne demeli? fhmu d .. biZ'.t ZUlIlfljl 71. '.1 b'r il'lHnntn. ,·.azivctmde (~'lI1 boule dlyemeyiz. fakll.t z.iY::J.lll sonl'"a iilrtlU cami (I ".urn mhmBlr raitan da or '1 '1 ('II;; .. erecL'k ir, H VI.': ik,l.l r ir,inm "lllk ::;11 l '-I n )' nnde dump dUl"lIYo'l". '1'a- I"t .l' !Ii ii.mi! \'e miU··fekkir 0\'uk lC;illlkii ulI1umi L'ieut!' ~n A. Cr:mo/rl!fJdin .sgt'Qr(,l~/u sun. (Obit"< t. ;.' tn' If eLmes ndell nob ... bw ra'] JnmiJt.!', ~'1lt.lIzlaril~ butiln ~U ui- lUlt), insrlnrllr, ~illlini Illlo'!'lelelerilfl birm~i~i .... e I{:1Ci. bi.fi, "u<;:~ tn!l flf-li.ldile h:u i(,;t!l' 111Ust:l • lhk hissediyordu, Ho;J haltle I ana.sl, hakn,al.t'Ci . iflS3.DlIl hoariIqr'lt all. u)'~e~" \'8.H:LiI. ner ~('y f'men ml.!'I"cudiydl k!'lhlll \'. I IU mLid(ict ?JlrfmJ ),; 11 i~'Hl1j Su:';m,'fll"lIlTl ,,\ IIII U 1111 C; I caddesinde hI iI' ~i ELlL'M L]>IJ, )'<11'11 lablJl.U .. l,I:aid c{,:t,liyor: fltllhl dfJ. !Oil ph e yoL;:!. l\"f:'im olun,all. ~~y!) Irlij.liJldatl f lalla ziY;l(lt' l'Cl[l.li.l'lil.":1bileeek. nflt lie mUIl1l'."iIJ'OOtidir'•• bi.tWu Fakat degJ~ek. bi.i~biitilll yok KIl:m:,u:hll ~' ! oto devri ~di ma:ldRllldll'. Bugili'l rt+r..ef~ Ji :1:uifesil.li oahu CFlU1i\cLle )'::d.l,::t· olmaH; dem.:-k tkgil: lJir ~Yl[J - Ri-c;!t. f'derlm arLlk r:-it: r div~r mijhLm me.selelcl" hen bun nlndio!. d::dml blr HIl.r?U:- kuilanl ,il"CI.!J.tLl. _ Gldi)"~I'um Ortakd)ld€ (lI'ag::m r:1Ju~!;.in- r]l\11 d.agmLl~tur. Kmall<:.o.uoe mri:r i'!.na:!iilrlll[1 !lynlm&S1 ~'C' ba.P::;l hn \'e blT~T meslek l"mi olan ,l:;.ll m.W~e,l!..l 0bil' ~eklc girTllesi demek.. BII Yand l\y3.~a lulkll. nllgi.t.n.:Iekl yol Ln"1&<'l.llml.1 '''111 aJl Jl-! Ililm. felsefclllll ger.:c YAlld mr (~" r oblecti"'1<".mel ...-e f sub iecll',ru.Ian loana nlct>cle = qUL',r;ticlit lalCunaUa gelmi~tl ~r ufUmuz ~e~rlc! ~lb('U(! h';lhik eld" '_ULgi nwnufa!tiyct !JWli..'tlt:l1 L'idch MUlOlaf I .Ak,'a me) (iibJ~ktl""Il:t'J\ obJel;:· met~ l)ti fel~1: [e L"''lJirinl'' dl"r( 'n'del I' 1.k:J.nuelt!n k Dillun- hifi i1li. I\n:a~Zl yal de~it L, Biz onl..,nn h:tya.lll:u d h'l ~J' d ~ l;illl~mRkta. (Jldll~U Slr:'l.d,1 Be-bek 0 ik1" Imc \'~ b<:'van et.1n1 va!, alzc bu Ita· ur:jl -""1"3 rijyadil gi,h:i.i:mfu2; Ii! li ,''izm I tit\lirl{'ri 1 I llgl mud et ~n:"l,...n 1;1 I i(' I t.llIiIU •.'SlnlU ,m mr ~ II'r. iJrkii mc·k dOJl1l "Int Zil, SelJ' "I. ltk?metlll{, gi(Jell ,. ij.. A hi'll 'l c:l 'n m~l&kllr. rinit.· Ben c\"'II'col" bu Inu;Usla - 11] I akiki gor-~I~ rliya tiki gijri.i, o r nal l~lar d.lm i!<lemi ti, F:en d, ha ~Im ...t I'J 'tIL,..' Id:lr(',~lnd('ki otoFel" fi oi.t~tinceler blJ tler;:ly~ Lo.d.i1m~ .. , !;;Ilil]} \' CI plt.1 j'o hasiL \' en t.1 bii Ld;]n itiknth, t del m..1[) 1lr-d.,'UtlnaWr Y 1'- r.'l. Iii.i ph I{.'lli'fl ir ,,·co bi.i1.ii pl.inl.l-I J"l:Zlldz~ltill LI1I.1U!d3.ki f~1"kl pt"k iyu o.rUlk,:.d~ ka.llW.l1Y(i , m.s~n c~T8[ln:'l JJ Ilkim k hrdl, Yin l I·bi 'eli n\1l1, 'I UnleP·lle tJW'l:Illh ';l1: ya· ~m ill! C rille ile ·lr?.edeeegim, 1;:'1 koy~'n1!:. ];oIJ]il y. Bit hir ; oruz.:!If lil ri.iy~ l yiik!';~ , hllh81 (ekcfI Ie-akIn h u rorl ::Ifl111\dikkaUh:e hlil rlit c:liil: • \TlIll b{ntl'u.d rl \nu uJ1l.nnll~lli 10 ",jlih n," CCOPl:l1J.Jlt d~po, W'lU o;;unku ""vamd II o]aull hA\'as;t,'ln blr ::le--..IA'i9.fL dUi.!lup, };Qrku i1 alUm!'1 l>i.i~tle i ·1;::;11 l"lllem:,1 bilnmege 'ba~ld.al~ :m:.lll Jl Hi ba.c:;;f· .k bun lAr 1 ~du~ oto~un, Dtl mC~l'li?1 'r,ll"n 1..am:J.bird.:nhire lly:mdJ~ml hatll'la~t [ \-e ~el.ilip 1!';iUi ... Bu i,?"in.1,U;i owmouLi de U. nil· m llllltii:ntHir. 0 ;lY8.ID ili~ mil~ brl'i;lbJer (Iolllrl herkc-sin itl~. biilll" ];ODHt:;U!llllfl d:lg- . mn. 0 bil uClI.yip l]'iJ~i.I!IT": Ha- rcn b8Z1 Jilupllelcrltf' o ~.'('~ Anna 11L'r nNl ....IlSC h il~ r 1!') lSo!! u i.;illd kilert~ bil ::l~" k[ldl budu.r. SI1I][,3 11(' ~ihL hli!'!iIMISlr;a gel I nc£; 1•.ri<innH s,ar!'!.!If!la~11 bJ.-: I d~1lu1l ,lrrlUD k~H;ll'TIlt-, ~imi..l.::r'e kad'~ r \';;[(1:"" bir k;ignt ri!!.n;a~.tIll1 yn\ (yuyamad.t, ~,~];; rJh ll-'ll<:: llir QI:rn.;kn'u:;jLJr, '!"flr.llll 1I1m-tatUnLll Tilbii T'urkJl'C111 8I"1k~lJUrllt.l~n '--'11 !>(tler "e :ijli.,hc u":J.ndll<JIJ nll)o ~'~V:1~ yere illml;!5j ~ibi I:llr gereg; g-il.Pi hi8!:ler!il;'ur teUa .. i~i yapllnm; ,·c su,.-.Iu !}o(or \'t:. i~lld8i itikud.imI7,1 >li.ipbler ~~bl;l.lUlcr ddiil 'h \'e c,aLka..ilil~ uytu yt.!'r1ere glrmi li fhr miU- ;ec,," J;:'eo;;il'Cii. ;Jeydi: hl~ ue bJr l!lmflm aCi (Ark-" ":lfj }·:.k,d;ll"lml~tll' o ~aVolUll ltikathl I1Ill \'anlJ.lj 01l m.. Ifld l~it1'iC'iL r(SCI"';,!: 1"0"10,, Ii. 5;,tl,lll i d~l mrun.ll;lll, ~ t."n kOl'l~lJ ile lIya Ic.;;i!1d~n ll"li.i'k d'.\odeol HJ.r,e.-1 ~iNtafida Ing:ilizl('rl.' !"sit du"tii, I Eltlgii.n Hn vat» .. un tacim h,,- I t

na otururkeu

g~nco Pi::t ..·olel ai-

..

J -_-

... VIZ 1) in _,

{}I ~t"l.~n l'

ve

nz if'"?

---------------.~---.

ZO~

-------..1

A

tnai ..tere

,ia

:'Lrllk Hab ...~tBbnm-!er-i

sekiz arkada i1e esir etmis-"

I

-

25--

I

lde·1

<'"

I

r

n'l

I

L

I

I

cc¥-I

I

I

vl.i

~~im'l

Im~'1

go

r~1

ragan

II

I

o

-j

I

I

mu -

.. Ian k !]di~nl ~ rma -"'1 nlJvaffa.k QWulJlan:h LU.kl' hn· <1lm ian ilmil kf jlrmg I i tl~ lml ., inlrl~ ...It i .
(lJl~yd ,hh;1 l 11J1I\"()rdu. GlJI1daH

J1 l..U.r1 de

yamI

UiL

[k

...t

"HI

III

I' n.i~ bu·

hi ,volll a~f Iddl' I bll S~rl' b:>mit l ll~ de :f,licldd· hi. mil,bUlk-me ,v:lpnllil I(apl Ii
l:f. mflVI~! Sf,;k I Z ad ~rnLI (' 11ir. I~ (:1;;11 LJ ti~LI. Dt,i111 I r &:1& _ , f!'rmd~lllmi!jll 'Lan

w."

I

eo: ileco.;k ~[el imp' vol 1111 Iz· mir(' k ;r ,I bir lIUrila 'IS ,,'f! pr:iJ&k he.m IH bn iFe \'lIr'lnJl ..•• (';lk,

"'1I"ay

l iJlfr"ll,~':l 111i·}I'"

I

bf'fll .tl: t LrL;ti"'l~lal'Jn ~ a7.I,,·r~· Lini tl Illlk\!\'''; rJil'Limll.'''ktil'' l1ir k~'l {' I:!'Oh:nd .. r'IJP knr.!ii bil nlilm:l)'I.: yaptlle. ikit1of.:ibir m.im, yl UI !.luyUl: bl[ t In Ill· m1l? ~tln"e SLLhlll"rl t'h{'mwh~lh n "ar'HHr', ~ rk Iludut
1:I.I"lnd (10:";1

ptojelc in I'~ kll.dar l rafLAr kUJln,l {gml billnek IUZJ.ml,.I!. Hahl"iye blnnci lon;lilll'L ,I i'kinci 1I1i;l1unu" yaz,(hglln bll
melllupl.L:

-

HI dn 1 ~t l~. ~ 'diIJJc,.11 1:, or. Blr ;111 c~\1'1 .r d!! It
II )
J lllli

Turk!

---=------------~~~~-=-=-=-=----------------=---------------~----------~

S A BAH

j

liN

fj

n If

UK

S

iV A S

~

ASI

I'"

hili k i ~in iIl {;ol'ldf'1 IIme<3l \·ereCI.!£;I bi..iyi.ik sill'lU.i n~i~~ Hill Ill" hi~ le h,ed r edilmi!i ,11ml\"fI,caJ.itu'." deml~tim,
(<!\'abl

"Bn Ilit!n

j'lI

n 1'I'l

:1 d :iSLa!!

11\

~.\

]'IY

ll:ll'l'Imcd ': tliy...
• 1111;] ,

h"t

I... Ill}'~
I

..

b.tll
l?f,l"a

t1LJrClci.Lk tnr numa· 'IS IHH Can·d~k I()"f;;! '·v rd I ',II,mll ilr BUllil lill 1·La"b Ih. hdil II' IUV(1. \ (. iJ'
I

Jrl'

in

. ,U

\'0' bu_ !\~lr,.,.lIl'

B Ikar hu

11'1 blr-

, Ij.

0 h IhJ~' f I

nlm.

k II '.lIndu

L!ldJi

I 11 :r:: 'fro..: '1' I (.ill1 !llr' Tl 1m ,lIt I l.Jkdlr II baklV, 1'1
i"M

r t)!l',

I

"ar
~Ll

11

r.?
I
I

~mka,;dj }..ll UI 'm liurt Jlin:.tk l I

rl rrllrkll'r~

'l.nlal1Hy
!'!:'I~I IIi!dl

rut
lel

1

e;:1.n

'"
lhaj

r I k II

U·Llbil!n(']
"'lMlrH.

I III

It
Ii

-

~\.ni kllrl

m\ ,j,(

Van,.1
~rlr

~flll"nrl!n
L:e:;l1l

"HI,' Itl/' ;mlI111Hi:

I,.

,1" y,'r'tlgl

II .... ~iJ.d""l jlll kr,l'jlnll. AU1I .,,,.I,·rllJl 1"fIE'I'huJ IJ;' m~r...1 ' •• <I d-imJI) (1:1 19m Iillfll V'JI 0111 I-;lllll d,), I t.l1l:1 1111 ~7. \ k. IoI)maglJ .:' :u.·1 r til ~, I niimkiilllnr'l h'h,' lur tiilhlil, \ ,,,JI',..k d -",ml !'.'Hi:
'r"'11 II ( "1'

~(iJ:l

riI

I

.'::"11

I!III'

111:11P" urdl. l':ullul

~'IJI'u 1IIIId

_Uri

&old

~lllk~!>di
!(I

1&11II1' H'arlll'I}

ku~ h
f.',. \;:d

mlJll'a"I,J kUlbr~(:a.~lru, lllJH tdilik"ye
,8,
Jl

11"1 BIci

kn.!
J

(UYQ:rUIlL
1'1

irtn"

~u "1:;.

g'lm iJgh'del'l ,fionl.] h~J r !:il tt:oplanUslni.lll 'rIIJ'l.i· l l~rIUi!: Iltmlll .\ ~q,i1~111J'rl(n I • " ..."1:' karl;!! I, HI ru:7,. i I 1 LII Elh~lm itlJ Illl'e I" (In It \ I.HI f"Rrka ~'5k, I' ~.oml II :l':i'lr :;.or t',i l(lJll:ill.L 'lk I :-:IHI 11 I bi ,lir:l nw\'zUU I II '. ,I, fil Il~ l.:c.rilan t Ipl, 111111';11 1.1 Ik Iymd 1I liC'rkt,:<o hoijy I e lUI 1m· bl. l"planlul,l[I n' ('Ii I I'n, I dr..tin t mill ede('e~ I"lll·. "Nillilytt Cfll1.,kkjtll'~ t ij.Oyl~. J iI~~unll ,11'1 r I"i l;d-i,i iI Nih',· r \'~ n l1l1I':ll ~'~Ill blI' bomb3 I dUll III ('Irn Ie hal; ],(JI"; Fi ,.JI{"I' Fldll!i til [JII ptol.'II.I.ln l·llbilil "\II 1'.1 I Il' ~1'fiJ I (' 1I1i"nil1 L,"I~lfml buyuk bil' IU1r.ul,j,ijllllln('all H bLJ 1",1'11 • U;1I1 hH' i'J11 r.JJn. )oltLn LJII m I '1"1I l.lI<; Ik d· otu.inlJdu 111,'1 ~ll· .t1llkl.l 11(' m'iiIlUII[1~1J. ~"iYO-I dy bnt~rmHlifl !lllri, h'lIW:;'lhJ,'l llarll h'll fll'l 1I11~lc.ld",,!;1~II> :1\,1'1 :lyJ I ~t"FllBnn 1I1lirnl"nlllml • l'r'Ib nJ 1111 \' I Mm;f.!]"'" Cuniilll<kal..-yi .... .orhlnmk· ~r'rnllnlzm y~·.'illl' 'k'ill Lm.~'a . dl',;!'I. mi!i. ~Hyll dUJoImlil,llLn YII' '11 T.IL~ I tl 'CI.l:.:....lt"~ ... larl I'Ll 11: I \'C ImJ iba.["..,.~ \l.~ll~i h:.hnlJul!!, :-:'lrpllH',I. Fi:lllogorit11;L gl,loud Illlol' l'(' "'lI.iI.iolHI 1.1 0,1; 1"" lu,l~kl.' II J finn r II ['I!h 01.1 fill '1111111111 .if01I1I111lU r!k:" Ilrllllilill"li tH', Nd,u't.l bll !I!"!'l1im~zill Y"- ".'" H'IIIIi'ltl"1 ' lilt kl "HIJ h..:-tl,,,,. • '~ 11m I; 1:ILI"I'I LII \' •• 1111 rl\ 1Ij;.:I dl'mnk HUl!lIa.r11l fie d~r"I".' I j • b ....,.1 h, ~ IJh'::.k J L n ',1'1 1.·I"dl, rim' bil baHkamm J.:l:tirfl1t'k d.'n ""1"1 111C1l~Ln~1 D. lilt 1111"1- III ;;elen·k? A,;kel" gOIl.ll'J !lldl 1ol.u In "K ~I' l~ b~'l 1'1 \'~ bll II1(' I I,l'rsill 11.'1)]1"11111. I Hli. l\.r,..l~1 bll ],1;1 ht1:lm g.·I(,~,.k. ~nl~ lJ,imlblll"lll. ni'~' I!II lill Ilhlrl I"~H I 1.111\'.1. uurmll 1i\.i~,.L,hWIUrtl I.; II,J~'lIllI, si:.-.ill 'I,e y,u,llIH1. Ih.. i7,1~"1 n r~"lT n11111111 \,'ii.lJllll·' yok kl boyl" km n' :.:1.1'" .• k I,fl I!'thl? 1111 ,.: I "'d a· lIIlund;t1l 11., r'l 10111kl R 11'l~ I" F:uf· pl·11 en lIiUllrmm.,1 fiJ~cJlJI FI]- zi~r Ie, ", 1 'Ii d" 1,1I1('k (17.1:1.:! Ilakk leJ"j l'.flrl1\mal.; nll-, In kjLHylldll~ bil 'rllrkull l{"I·1 (I.". "lJ.. j;!",Lt·nnl"Lr ('"I'UII) 11'[' llol m"h.I-tc btl 1)lJillJll I1'Hul tnl til ill ,'1 ~"J1 lin I, ru.L 'n 1...,1.1j'1l)iztfl!ll beklNligu l:lro"~1< '.Im • I Illlnl .",ilu· E.C'D P (lldu III II·' I""t. h";l ;';Ur.~WI u.., bo- .,'. IJ:\. ·!J;mi bill ohunfllul('cl'g,indF' UJ'I Y~.I, 1'11.1, bill 1lIl! •.IIi.tll. :IJ ulo!l... ·.I· I t_ 'olat",!k nil ~ BUlIL.u ,b ]1'11lu1rp bilylc j.;JrllY(J[', ~I"'" hI! J1' dorjl!;l~JI me-z ... m:l. bt'nl "Ii J,lr .. t' dili~llIIdul'el'l i 111:'<:1 bIMir'1tw~. ' n k . ..:diJiYlJ 1"11 II , d m, bir Lek ;~[[I nl I.il.ol. CEll1nkkilh'l'lh) t: kl kl-u".._,._,tior· 811111.<1 Ilfnll... Ihllbl i rll:L~II' A.miT:li!life d;jnu~kiH1 7:..'1 !'IlaJl •"l'w'k 1(" I.' k;.t I f?1 I·,H ~U Ill. I •., Ir'rle :r.orlJlnnLU.~1 kl~l!I'Ii I(l>!, 3\1 ,'",H" In'niu 'T'lhki,~'('~" <;.u.lmkltul~ni.n rniib IfIl dL!:f11.1. m:llltiu rlkil" Llk Ijd<l 11t'..! ~tldlll1!lU,li.lLI, l:rll~1 lItHI1I'IJ • ~N'OI' k ~lloli II. RdJbcrtsrln :'II f!l'rt 1 - 8u' km ..... eU~,rlh· ,.. do.nmll_",' rm ~ 'I( u'V\let.lcriIJ'l kUl1ml1t!l,dJI!'IIll" Umluml blr pH'mv,all' ml? mumi blr ",I 1i11.1'f<lp 1.11;,1 rlool ~ i- hl.rlln", .. 1lIl1£1J".l bliJunfuKunIJ .. r ".on] ~'w.J..,.r Tij,J,;l\"rl' 1o:1lI"- I;<ef'nll:h, IudI'I j l. 'Il[ ~·!I"'P"tI,·;n.1 . 11 , I iI' a til tn ~hlll1 . bllljkml:' 2 - Huyl.:! 1\01. pt OJl"I r kOhll,II., I I • Inl d!l
11"Iil

~, r}n~~I;!' L

f:,'n 'l'lIl I, Iy(!~'{' k i ~ "ii himt'llmlln kl1t IVl'lt I U I ~IIVInI 1'.il nt 1. uu It il'~ Illil ri,'rln I 'I' I':..t
lI.'oIllil..t;: Io',t}jal
li'l 1!t:.·1 jj.·1

HI L'tl 1111 B\II· ~~II.,ilanin II lun'uhdl' \'IWlyctJrlj iJlr tlllilh1:in ollLu~1J klJHIIHin· dl'du', 1\ !'II:I rio E'r\ I I \ l' ullu i I bll hafo:'hl'l i~in ~likl I.rlJ\·" .... ilj'. len lehlik~· (' lLlthlle ("'I IIII (,i ---. 117 !I, J'i !"Ul m( III Ill' :~:ll n d"rll Il i III .Ir~ol L k'l.lkr.i1~' BI1l1l 1 bll 1111 11 1 r.1.l .... lfIllnl'l Ii, I k':111 rlmll I'gal L'tm<2ll, (llIj'IlJ r l'llde ,jJ ill'~lImlf7.LI 1111,,'1. Iud 1\1 ~\Ir, .lf11,1I1 k Vlnall. lubtinLilln .1I1I11"Jl 111m :1 - 'I I I I !llarl C, Ib 'lll~a, ~I'IU. p.li'ml il l \t;ll~ I ,Ill ,bLII ULt!rlll\'. If.(· bll IIC "ll'HI r ....' tI b•.'fj lfJt Dull!'lIll.lll [ttl. ,'1111' llllrlH: I n A\'u~kilb:..th.lllfBdll, I • fl1 ~ IJh I Im~·"y.~ k:1I I j'll(;k t" gl.'c;ir8 t /0: I , •~ I II 't.. I'U, I<1I'h, I ~Il 0..11" bUIlI,1f! sO"INnc!i· A"'i:i:11Il \' in lllll;
'~i1';Lal

lqlirilm(·

I

r- -.Vaz. n:~

I

o «;1 ,

LOI d ba· verdi: "Jstan'aJllla s:l11ip almu k, hII ~lentz ~'olil' bufJ yiJl,lklale IITllcrrn nrmek (10 J.:;"d r mul1im m,·tH::el,·r ,'pr(,uilir ki bll I Llnl11 tl.ltblkl i~JD asIa \-akIL 1 <1) bel·

II-erj mc'~I('ul nllll1l51 VL' SUt I~ epl yeni La.HViy ... kIt.11;lJ L ~'J H~ rrnl" ' 11111 Imkd'I~Iz.h,:i;L 1('l?llt7.io:l~ ~[]. I,U' 1111 zafet' kau,1 hraeak i'Tn I·

1 r,hr. In
I

Surl},.

hal

II:ILII

hl')'ji

(:j.;scnp·tIIHn

(llciui:n II I
I.l\

-'::1'<\ II; lU'

,l )h. I' Lulu·
1.01",)'.

];)('"k olurs.."1

LiLuuh"1

Ulc:'mL'h,hr", fl lk:m.cikalllmrhl ~,~r.akklll~ L.Jtliiml"ki Hlo kumalldanlJl,11Jl f; u t l~J'af l,:t hit '

:inf' .. k llur.'l1n.11I11 u I ~. mi;r,INlh1ll' ~'lI'I... b-i.Jhm 1:1n·"'("~ a UIL' Io:kr.::tf' g up ~It 11(' '] ....nc\.u. III' \', ]n;lll(!r" 1m IL n k ~(" nul-; .ill r I:<ll.-~Ik l('\(' l I ~'u r, 81.1 .

In:=:ll. IJl~iHerl'

"CanDkkn.l~nm

IJi, b~ Mm1a MURA[) SERTOGII

z,..)rlrml("l (;lb "~lI\l l''': nn-·lml. fllum ;1..1111.111 It.;tn ~t!m hBI-l! J.. It:\ \'(, P k ~ ,J.: J!un')"e llw\'<,t,; , l IJ I "

'It'a'rllz denizdet'
.zorlamaki
ku

lllll?

~,

~1ul'dl L"i! I','t'll ':..tl":m. II" ~"llllh:l,n'::,'Ii'i znl'la. m,i11 AH d~ V<JnIUl1Ulll:.!. OII!.L1II, ]'aJ.rul 1i~1~iLI< N,'p,d~'tjlliin dt', i,lfJI ~Ibl ~ I "h~lillll.!i llile-ml~ "1 ~;.LIHl ":;UI .IL'" S.~.,hll d .. l 1117,111'1, m 'blr ld( , dam~ ..

1-

o

ir ~ropaganda
Garip
'--u~--•
t_II 11·' , H'~

lit

'N

I

N. B. ajanslnul uydur· rna bir Ilaberi
l!J>t
1.11:0'1..
(1..

1

nms

tJuh.nlf\'UI
~\

az.,.

\ 11lm lin ....

r'

it.1 n
1.11' \

I';nu yorl sll~t1Cl"ln tI~ U:! lllll.lt l'lllllnl Mil ilrlL.i~li }111,'1 Illf~a\ Irlcrirld. II nil I hl;,.e H\·Ij.,"Cllj,~ I ull~,:n-Lt'~1 FklnkiL 11,;", Illt"Il':1~n.h ~i'I~'a IJI~lt~. i't'mn l'z,rl'U;;ll'hl.~ c..ok f..n,t bil U~I ' Il!lud nl...iuii:u~HI \ (' hlgJlil! ml' J1~lr Lorlugu.nun flkllUlnl.; it. !rll bllllln'hi~lnli ~lJylcrm" 'lJIIg-nrm J '1' 'lhni!;lLJr, Hmclb:.Lk1 Ii\ll"
Sl'kh'rl;,"I'i,

Ii11.n'.1

!,h I lin

ni41
j lit .~

, l'

l{eJ:;;;e

rUl1la..-I<'!olj ;;'

lIt

U'I~i'l1<J:Jand'q LIlli b.ia)j

I,jj,.

1;;=I~QlIeol:'l In Jngill",rrYI.,h\L.
~Iill

I!)oylc !:IiI' St_; i U' ,I ...d.m em ~., 1.r. Uu.r JlJU"i h
r":h'J'iI ~

I.,~-

L<\II h I

Ahn,lUVillrln

V,I!' }''nII 11 11... ~'iI,mlll~ hi,bl·be gil'.

10:. un] .... !dr

't

," lk fn;::iJlefl'H!rI h.tllr['tika'l1llfl ""r,hnul,~ I al 1"" IJ~([1'" 0(. LtLrili ~ ~1''''I'L-iflL _6\ !..:ui'l;:Hr'.

c

k.. ...

gabo
-Itl"'" KIZlBI

k~\r.~ C'.aL.il ~iL n 'JI"la. m kt~p mL:ZUllU.. ,Oylt- kJ1! J ~J..Il.l Ke'~tn 11...,,_ Gl:mna. koea ftbmtk c 'llirn..IilJ lu~ CI~ ayd:'l! wlrillV ,1Jr.Ur!.~ Ina kazamna.

")"tell ~lbi _ bu~lin

l! .
J tlndi§ UJ gcdigtm!

tIayn~c. heaum
rymljfj~
OJ"

u..

A"i.e rn

LL"fU{

binbir rntie;t-

~ us

ru.. J~!l"l.

k&lklirbildl, lruJ"UiInr lmrbilr 113m mU

-.1Qr1ll1
itTi
, lm~

km(;lh~1l t.I_ un.:~, rrrpnnlara trt,,,ltldJ.

Etyemezl! nunce 1I~ Bir kola.ym.l

""

FAlir1:no, evme rlo-u,Z,m iii .. blilup AytBU ni-

..

(AI ,-kAlii

J(f) )'a.p~~ bLl - orUl!Il Fak:lt ayda elliJ ,ou[.
ml."

~'lfiIL.liIlHla llilYImlilj:a, Dna kendi. l.u.mru yam mD~ b.J:ar 'uWIlJ. iBu ilJjr --

r ar stlarl

==I
I

Wm1:l ~
p[ -

III b:VJ

Ul!:WI!llZl1l

Ii rk galibi

n

ilf yap

m

-tB.

t

j!Pf}Ubtco
I1ll: __

tasaray p e. i I
veri ere - is r hprf' I~ e nthi.Ly !. vml:dL ilpl n b"liiu nre' m: i~n 1'lw;:In1dl.
iJ~:§i1r.tfl.:! Sf"!7'cf stfJ, "do: 'Lm ,C;ere.r stW:hnr'irl R~'IrtD:.Il l111_llte"'ilni.n t rop ctt1g;. b!JBUI!i

At~ii ~jl\1 .t, laula l ilrii tiliml. hulla. ~'epbCnul LI • Lklc:r;JJC gilIt.!rme~' k"hdTr.Jtilri h i.J: tru lunanl1U", I~ :!il1mloi.:rma, c~· heni 11 \ , ",l'!.:ji ~ i1 liik ler ~ gaIeee ~tmeAin.i ,\ mJirler. Amellliramn harp b~ y.rl- I Iarcn WMcrogmi - idirn:e hayrellere d~ 'It;.lu>ti orda, tep den Urn a mil clille:r.dil"Muharip Y.1rl1~nmB;tu". "!'lldlrim sW-'at.i" Dlr fantCEi d~], bit

Ln:a

_t~

~onnu~.

~er

!ponn.;n

ay

y-

ii~mea
Jald(, ya

para
\'1

bir mem_lIr

.fa.bnluliJ..l. tu;u_u:hr.

y~ bJ 1

1..

$I

v

~imdr
,I

h.al.inde ayda, y.inni I sh~ ... b!r kiile mdirici

li.r.t;ya imlif ..

Etyemez1i
~ kn:um

Emiaeo:
~-ca.ksU1!.

fJJJI~ aylLk
da.:

diu.,~.

0i -

- Sana be~ yi.iz_ na1 .... .erirsfin klZl I yu~.
J.

bu
roece
I.:J.

_

anla.l U_ (Deyf' intikaJ

'.a.II!:mdm. tarzC

ma

ftl1lN:il ,~ HT1

oplinpl I " It:a.l.. aD (JniWU1rn il:o::J.ba..h..; :J, ~ AJi1nt:u.t~J1 ' metanc-tinil nun mabum~ zi{lllIda da ~ ..' 'I'I~ :pI ULiumJarI l-ap lar, Maml'lk dCCHldtl _Alman - tw.:rfj 1 fIT' iki ~ \ Mind ~ hWtim Ml9lJl' ••YMyAll Alh In - mau 2 - 0 ke- y.ln Siratla.il! ordusunu tnprilkl I'lDiI. rJUt tmm da bu Iu7.R.~ mtrv U 1,1. tv . nlmaz k!.n'Ir-e-tti ~iI'lP;J,rn~ - E ili~ 1- (~rn 'I"e kuvve li brr milsIhnd k.;u:~I~ >11.,." , t ray til.hkL'1n 1ifI{_,"",K1i.n ~ hemmi.v.t:>tini b Bo4ikw.:., lin t miLl I ani-I bu miibll'Mr ;u.n1lnm3.7.- robsmda y:8111lr1. Ritin t d.("l!~}'i hf'---'" iki mkl"m 1 - 1 Mrilbere bi_1 lfMii~lI'. lJrini"l dtvr-er ~ tUl"JBnElrrl
~'i~::lJr.r t

lDlit;J:IIn

~"lii

IW"

l-e&PtcmrUfah h1~'irJ: Nil ordUSl.lnun.. bit'l:!iiJ-j :llJ'dil)C(. kllle-IUl devrre r rek, bir- I:!:a~ m;lS:Ij ]"u ...,_·etl }'t-Il. :m~niv, ~biJilj,. fn:;tiiz: mo-tcrhi ve nrhll lru\rH~l1giAi[l

li1rl

..&h"l'.

WL'\o-a.YI

a.skecli • 'Ill - Desene
JBrui
1I:~'n[,!

'ol"SllD,

'iJ.

t Zcb.~ bile ki caliiJ

nl-

'? JJa.h."t
mL~'-

-

Eh_ 'JIi'enn;

\'W'iH~

bir mi?
•~

~~""l
I
par-

Gezrn.ek i~ benzin ~ar~dll _gEm;J r
bir tubii!l'ten

b:u:giin _a
Pulis!: "tttm IJ bfUreemm yet kadr una iJ.tthak el~ ol.u _yen] l""JlliIl.e:r"imiu diplo~ rilm~k j~ bu gUn b- mer-.J.Sim y~1lru!a:JrtJrELi
ma1irl;alln

line dar

ow

-h!.

kB

r-ert.a.

u de\irde pM'n. mal
~::t ~

",nu:., lID' lir. I To Sinld~ bu I

ult

ka],fl-'i'inl:ll

liIu ;,rods. ()yq~'111~

Bp.ya:r.W,u~!1
11

bir!:Jirini

rr,lrli inkir.ll c!'II, ~Ide

hl:ip

ilKtnl1H'tl Gil] taM-I r",y kalesinden uilm dHllen ;;: ruLli]ittrdu_ Nihayet n vrenin I ="lIthrTm.a dO'ftm biT "-':, n dalm I yapm3ga mtI"' fin okltl r \'e ru::u!_, :l - 1 kaumdllltl'.

m I;::l.l ~ oHm" Anhii bir rom ~'[uys [(;.,~lanl1uya.n l'DtltOrhi. \'eZll'hil at]-r- l:u,-'L yoklur.
I{Ol'ent T.v:di. "'dad on.lllb.nn,muh:u't"b 1'm1mlyaca~ a thir
t

mAlrla J!"6!; lyclliBr_ ·ViiWal.I3 !;ok s["v Jlld'im ~ Y::al.: i:,i.y l!"ycp;-. ~!Il j kl ehm ilfj;::r;tTI.l.l'lla in. BO~ le t. b:ir3.z: ~ kenu~h1
tan ~'l"'IIn
<Q~-

i~Jn

j"U'

a-

oI&n kanave rl';;iade !!upb!? i tetkil pdp-

~

.. -

~ ~~ 1.1130 yni me...""tI:nhr ba!l'l:.J.. oJ:m.'Lk ii:uo.rf.' Tat;~jl~ i'biaesmc gklilereR I.ll' 1.'- ~~D_k kr,llacakhr Ogl8tl{'?1 to;oonr::l, 53.a t 16 nlok'tf? mi'l. r:?:Lhit Pol.i!!ller ilb-' 5p-linuc mel'IL"lJIL }re.pllllru polia dipl rnalin vm:l!tl!lek Do .""-

ila
HULIn

~'"-t lslmkr'i

Yllz;ufull

n.

iiyl.t:, :h'

L.,I-U

lJl

bu

rllJiuY:ln1arr~

mli eo ve-nVtil' Gftil ~nl,anl&r:a .fi3 hit~ JP' ''j 01mlY~ biscini "L'eri·
yIVI:
H••

J.

,,-;uciyeti.

Ollii

)'or

l\:,~ y, lli.,. i1uyhu-mJ 1l mlm
N".i1lJ

",

~ 7a)'ILIlc~ ,\ 11 _I futhol ~ l.al·, ~ d! d , gc.oe diplonH~:!"inffil rout ''aSSlt bi~ "Us 'utaJ 19 I Tder -nlll. J Bu- yanluuiyt· lr: It: R.'ldn.r &tIm_hlM". I ~11 IUrW pm' .sah;1, L_.,-d_a Pen 1 bul:ir.\k. (;~Ian ci:\ hit,;~ dik J1i.iltiir ~ Hr{ll!l ilC' J:illrtElI Btl !itrat9Ji.k a.!tJrl (: -,~hiJs-Ier in ml' \' fli-· I I ~'nr]etb.ir.]iti :lI'UlD1a bUIiI..!.:,;l h.mJ~ I :to1TIl Ilild.i~· hlr fwool mllt;l yfLp HI, Mr.L~ ,!::u~ fa ~ uhlP I'lrj'f'AlADh v ·tin' lrhl. 'aha I Ifr gOst~ra k. L·'a].;:At. hakim bir dO!JiUlmarnn gl:;zu Cirriinde <'lIi7:~Ur.! U: ani b.r '1l II ilue I:.ill.IT llll'.il bil~ 'lJ Iii D b Lr nrdll:.ynD.11&1l dlk lii.iJ Llir- ),lll'dlu-, 1:'I.er Iniliw.i.J.;da~'1 3 k· 01- 111111 A ·Ita 7lkal~l"'_Du gli..-;rlnJ· t lr )' nilik dE.'giI. 1 mesl,. bir fe\:kfl.l" dt'lil!: lfade eder'. 'fa\' are \'~ til. bilin n 1'" elL:onpleri' d~irrtirlDt~tlr, Bug:.iuku it:JJ'P s.utl1dc-ri. ",iire par"ala ·lCiJ.~. MnbOl be- 't,i11l Yft yo~tllr, ED f1ntrmm, ;'''ef It.,--1n ffiUn:.l.t'ebe wLI'(hr, C~'llhiC'le'nfi Uel'l1Il1~mi, nmll t-ip mem.lckE:t

I

'" uricki
1.4-_

menoer£>

~ "art

arl:ili

lur

!,~~

n,;in(ie

dd

Rrvfuriinii
't ~3.ryE'-leJi

l!;UIJI'il,.

"I,

.Qj!

- 0 ye
l-&rm 2. IfioVfit'I'_ L 4Uf) mtlL.n _ 1~1UZJ ;:>1 8,.; l - Annall
' j H, j

,at
Hi5
"

I~~~~~~~~

nIl

SIml'la........

QZR'.

I rnulln lH1Un~ ser _'-~ yaJ.i I.l' r:I1Ii) !JJ.£.lOiI>I hi;'r hald~
'MoB.jfun :-I\!;u.;d!lJt!ns. !llah;l ellllrCbJ , d rllsa ~I1~1 i ijl.l,mmlk 1»1'" i.i ,I ~)'LeUerek r·vki Dsik h:u- ltd_ MeL I hlot-. YG" &.I pi!k.ftlil bJliligi ;J~' 'iiI I t tJ ISme m .mti.;; rutl1J.-Ia do~ ';'41,11 Ln ~1 a.t;.aI'Ul;;]l (~I:lltl. \-'c u k pa<.: Impa.cal- rl fl.5I1l.Inil "'tiki 'l}ili.:n [!J tk'.J..w. ill~ m.arnlL>d' nm;nnlll!] r.~,A_g~ur tolDll'kll 11:111f pa~a~'J k. PrJr" Mu[i, tel.: J:l.l uf .-K ticlI; va.- ~'.:t W J l'A

1.inn

_ydar W:jH I Pel l,e\·niYIl.I)J

l

m tn:".

I
,

Uij'. isler

~!!a:l

~.. ],; 1)!1

'-I ~ _

IJt:I1Jal1r,;e _ Li,r1l1.d~ Ya.JIIJnJ 1,til.:lrJ :r.l<tGlnl rnlltCRHII'j2
11. :J'-rhl~'
'1"

[",~j.

mho

1 - E..';lf [ ~ h:l.lr..ni:mD "1_l8.1'1 - ll::u( lFh,)"daI'I~). I
J l~'k'

I ..

lJIM.:

1-

Fua1 H~. ~,) 3G

,2

-

,

Nt-'r"
00

I_

'Nl
,

f1i1'C'i;'("(' ;

:\t t12it D'. U. : r.:Jd flU

MID

Jl.::Jsa 1.
1_

:;

C,::am

-

~

Ii ,.,]](1'1 'lilY)

~-

1-

( .. ,nt
L

Hali

,l'I~11 m ·u·,p,!

E:iH~l ~biL
C'''\'~Ll nwl,--e
~'I}
II'I\;ln

Ii"_ ~112_'-.6, :1 '1 D,

2.I

H';a.n'!rI
..1:
:

K.,·,

1_

Oi.!'ZI~lrl f,;uhP IEr ulllJ'~

YIw-~gan

KIW! [

YWlUf

w

h

nlJII

e uzer in

v-:Li

l~riO 1-

I

1

I

,lillY 1, 2-

t"I!7.In'

It"'! :.1 227.
)\m;);

'., (H,l:!<',l;U-l1alj:i l

ilriI.-

YljkH.(;:1I at

•~tilII:: 1 ~Aliu,duill LHa,j' OI'_[J.1.- ;al 12.J-i1. 2 - Nlnf\t d~tallblJlJ. R.;llk:~fl ba, rlI~;; 1 - h~, l_'-IJ;csi ( !p"ef, (}r-. ·0".-1.1" Gilner, H ~"null·~ - Ga:l i'lrlnl'mr,'i.~·, ::I • - 'fh.yda,-p~!i, AHlL"ti;lm 11:1' , r.: I, rtni rnhlp-..._lJII 1'11007. k llJII ,;,<,mpi_y,--,olJ I' 'ryalL heya7: ki) ( [llYOOIll }J~ydarpa~n u:,:",I(n a-

(
OSTE
~m ay-

iE
;\ G Ll\

TUA
lur
.I

TJ
IlnUllm:>w-lib

UWFA S~1P,[iJp'FI] JH

~-l

rOSA

J1EAt:'sl

20

MIl_

1~

inn

I
(0'1

t;u:.n

I III~ 5'1)".".)

bagbhgu'IJ
1iIll~hn',

izhara

lPr Vf'~le
m

uJ-

, ~luimj-gWrl

~ !5ehriaumc de duD uer ~. dn bilhassa Tak.siJ;D.d~ bu)'iik ,. ' y:&p~ur. ~~ CUm· Ilunl"'et meoydti..nl g;urr.il.n ell ~QIt erkm - Umn.d~ bii 'I~k hnlk kiltlelet"110 dolwlig:t ~]:lnLl [I. Diger wAft.a.n lorene. i~ti[. r ed k m~ktElllilft' d me rm umll:. ~ekt.e v meyd 11' M e-\'V4;!~'; k('ndikrin~ gasterltmi~ clan y~rleri stmaktn hhl~T', Sun.t -mdn lsmnbnl Vn.ll ve 'BtBcw}"C ltei!'li L1lt:f:i I{uXlo.l', 1~- I \.I!.11bn1 Mer'ku KOlillubnl Jshcll .A \":11 j A1."d~; Parti Uiirt;tl.iQ.i rn.I~l'mn nJe].d:e ~iLcri terti boJ;. l;vnl~La.nhr, " Ii Lutfi EIl'I::Jar her k:I tatUn onili1 den ,g:e\;e:rl, 11: .._ aSll~n1Z; melHe.pliJer, na
1
11.

I n r y~zbi'~ FranSll sirinl Biiyiik serb st hi a ~I Dr
oldll~ kin NJC ' ...~ 1 lillerirrdeln iddi. IlI.rmdan vaz g~r:;t..-ecktiI'. }~~kl",t a~ira.l Darien h..il.lyulln 11..orslka uze nndl! bak)u {)]'!,h.lgu[IU knbul etm ",{,.cUr. Bu tokbnln doe-I icl~ i n ed.hllesi t,alm.l dir ['lmi~ 'tiu '~.m.u.kbr.dlJ·~ Amintl uar.an oil' Am rikllD .'cyu, 111!,;ihz hareketi
al~llI.l~
~:l\'(>le

(!::;;~

(01,:.11 , I"d

' .. yh.

l

Dilk D. ftw.oste
lezahiiratla tes'it edild.i
mnlo.riyle HtIJll'p ekulu tal~b~ Icrmin b.ut!lumrn i!;ftir l-,lyle )'a.l m~ uldu kJOi.__n bed~1l harl;!kellc-. rl ve Y ':;IIJ sahada gem,: ve dm,. viicutl n He- y~tUldHrL, "lnonii" adl, V[) nihu~'et lllr kIsIH"! a.T1;:a.d~Jall bLituJJ StA-l11 fa.tula, l.J.r.ia ~cl:'QflveLeY"'!1 n.t.:"~ ~lb,..:ri ir,;luden athj'al"ak ~L.!i;~'hen

FI~drin ~ yri t. bil VI! mesru til: r-el:nl[l tnd~r.I; .,! I:J~InlliJ.

ordusuyl

bulnnan nE;', et adamlartmukuvl vetli 11til l!ZIu-LD.Ul eUer'iyle veri[en I,,-cl u,r.et.:I1 heyeti m"-~Ir:1U:!lsl1!Uil tam l 11;01 yeti 10 gHn vuku bulmaktarhr, E?tir rmktarmin ycdi bin Kifji r, ~ tahmin (!(hlml!kt .dir, Mnn:u.a.m trllkts.rd a top ve malZCUte de lo.rt1ll.am ednoce iI'. Blmd;:.a ba.l.a, mils aeel tltle· bi uzcrtne, Dillt D'I\.I') teun, r,efa ki1hlld'" g :-IE-raJ n. u.ani 'lie geT, I hur-,:J.ay,mn biLtti.n 8llnylan bLlJunllugu halde yi!J~n o~jr:!' uz ri teahm olma~1 t <!.1.u rriifo ntt.... f. • Ilflnl

l'Okma1arla

htDlll;llt!.r~

tesli

oldu

(a~'t

di,

I

v .2.1.t

\'lI.2iyeti d rpi~ e'L.n1ckte oldngunu Have c}l mclctedrr ; i\fu!'!'101in~ ]lrt,lalisl:!md8.1!l L~~

(B:r.

tIIr~" I 1'1'11111 d"d.~ ...

-I

Rf'!':~d Milnnroglll

rneydandn

J

okuIu IIHil"ijUU ~i:iyleyCf'I;Jl; anha(hn {olltllHln.n ~llgl[IC::l a.ilu!l i:.,.t:il(,;

Harblyelilcrin

Harp

brl_1 kal~llnndl.

k:lIT..!s,wda

FratLsa.D.lrt

ImQ..liya

SJ"i{>rt:ular" dire

s nn

He lam bir i§blrligl vadeimi3t ir.

'nP:U:;li,lnl

~ '" sporcu ve JIlPktcl11il"t' hep bir a.glz.d au koca rnL!yJ.:d.Jll inl ~21'1 bir sesle : "S:::lg- ol., diyp. ce\'::r.p vereJ.rt~ idller. Trri~i rniltc:.krp Tn\;:::;'m flbi· oC'Sine \'jt:'tyel ,,~ bel~iye, Ciim buri l Hr..ib: Partisi, I5JX f"1cnlar \'" (11,,,1 ar nanu abideve i. ·r , ]e • k nml:l" miltcal~'~n h I i.1o

v:\_.l;iyd;m lt11J..:i"- ('d~l'ek .g{"Jl~ • ralin ~mfil.i lUri}'llca 1.U.fl r~e-i.l[! I I mata I'll \..... .,Jn€ mnlik 111tJh.ldJ£1nl, bllrH.hu. unl:'!.· )1 ili1 Hma.1lhU'ln ist.~nUlll.' ..y~ d ger kobylll,b' ~(:I terrlml.!Sl llH.l.klmlalti ul.lt'bkl"le muk \'!,) , met e<:h~.Jfii}'el.-'egHii "i&:pJIfllrta -

Bu

<>

zcte ~e'r'

) W eY"Tln i.W1

Bundan SODl'D. beden terbi ~i ens [1 ISU Inz "of! erl.ek t..llt:bill;"n II III ayrt, ay I \I bll'bkLe J'llptJI{I n ritmik hru -k 'Uer-i,. mini 0~'Uf11Ilr vni suretle tlli.tIlr i:l

I
J,;'uldi.im

o;.L,tir. :ni
Sudan n..!Maf .... kuvveti cilLii. lam' Ul, abe:J vatan ' 1 ri-

g

&H1~ rorilli 11 t.lr lllev' . j 7..aptct mJ'ii VQ d" mana ~I, Z3).'1.11,'rr-

mlizaberetiyle,

TCnd~r b(,·
~~'1l1'11

'Ve PLL1'U.Ia.nIllIl kflyr;rlluina di1~~l 'rdi, "Ilea .liBU1 icinden 60Zl sem:!erd bUt'D ami· mlyeti He bir v t ni lrizmet gCiriir. ve mcm.lt:'k ti yuvarlan • m!l.ld.& OJaIl f~ql{f!!~L~ kurtn rinm m"~l ·iyle So Y(J, sefir lif,mi bJ.ra.k:!.p mecllse mtilJa1'l wilt!-n IihYIn bay £t'et.b..i Okyii1' e lratuiria, wpL:w.:J. !I alt CI'U.IP m teea .... bll" grup !ulrbln drJrdir.n~ u: cit H«les.in.r;'le "vahdet] mllu}'eyl ill! • a.kitLI~i .D3.\lLahgm1 t-utHIan moclifl ek:'le.riyeU e v e hiq bir mC!l'!ili!r'ett.en ~ekinm(-;.e'!l hliltiJmeLm kt'y I iur luul kar»

Burna,:

Yfl.l:w..z baya.t1a.nnln

u-

~I

v tanperveralJC

bir

CA:!tlant

dirmistrr.

narel;~l.

nem

J;~~bt.l.i.

mu

~e-.I

rur.

Time3 grr.:retesi :;tllll n ~

lIrl.~ I~ 11:lIlt h~l rmd i;l! 01(1u,(;11 gibl en i~ten $l:\'~ tczallUrlcnnrio bulwlnlU. Illr \ ~ bi.itiin l:k.l.,.~rr::'hta s1Jr .. Lt aJklQlatla kar. Ihlnrtll.~lOlr lr. '] : ....tm lalHliI-'.' ri Ankara. HI t.a,) H.\!mj c.jmll nlml!:o'" UgUll gtarr.;lili \.'1:' ~pnr :Jyr::uru mUllll.-ehc lyll" 19 M ~'1£1 ·ruIJ. OfiUL._d 1 yaplla.n In nlr me hllZllr!ru, lie ~I'('>f \'erml lerrur .

!;:<!yl'ed ldi vc bu sun gOSlc-r llerIe- de to! en i u btl safhasina III h ;].. yet \!;rJ h II, 'hl('r, 'lwit] .soon ermc;;;, iiz.;:;l"ine LUll. $cl stnJyomclFlll :ij.yn-

I

numyet bir tanda dC1,':lm rnektcdir _ , C(! n LIp nun L:n..kalannd>.t.

et-

ianmlz

'HI r,Lyacta Scia~iamo.TI

lnta-

l-lisoole:ine di~n ViI2J elermi iUya; t~.!lI:'l~hll'lh. F bu z.UlI.lrcwn b~1 m~leslUJ. o!mal[
i.i7..erll!
Villi

eluler:iyeb

gtn

it

I

it!

tn

ebc,

spol'-ula.f' ,-,

en

te -

Ili.;Ur.

hn'tsi l'(Iillh:l]~fl(: i 1c-,;' blr a· Su.rly~e Al ~IW:m mlZ1b. ill'" ~rnher Is- manlllHl. .a~.ll~ bl hllluy( L Et1klill 1 I"f'"tnl ~vr, tli:; v~ bu g~., ~Imd.iye bd:J.r 811rlyeJ'~ )'lll ~n Idl1. 5b'd i 1 valllF'ld hi d~· n~ b~!·k&!; ... 'Um:l.Il v~ f llos~ I !!'t" nalal s::IIiJyll iki i:.ci in inmlof bulWluj,·orii.J. bl.l un sebcr;lfloilan TUrk b .y~ ~~!ul • bi A1nnLl~1 .:ill Ill,;nLiz hll.ZLr111'

yor: lrBkm ka:rda.ri.

na

I.

h I' ,EiUD AI.il.lJ..Ian ~~..1 or r'J.1l sa da lahrika ar Alnuwya hi!B.':bl' Ila ~.al'l.r';·l L llir ~"7.{'il I nlns:l· Dl.D. Hlt:erin siizliDc It::rna I Ill· dug1.llHl b.oyliyeT r!.k 'icbym Eihm;l tl!le t.e.rcik:l:!.n lIl.musl~ Bl.I zi niy(!t, ra.hatc t: f I·l_r
IUli.ll Ii

kaya

.i:t.. gul o1maarn.hr.
In~(J1. n benlen

~ilruLJ ~, A1 II-

no:l::t.nsl olan Dli.lIeyi Mptetrni13 tir_ IU\',Lr£ ki)' ·tt!;! t ... e'V··(' e-t dt:D bu harelrct lIeticesinde, ikigi n1bay H: hi!' mil n l.urnh!Y ~ '1 {)Imah ihe:r,,,, I) esir a1dll• v .. i.kJ top \'{' iki ::Jdllt. atom,lIll i-t;IlWll eUi . ij!e-f bOlt;:e-lerde, Pl£j,jetli Yil." m 111 r;l ra ~mE>n. um urn ~ jl._,; harcl .._tJm i:7. d t'yam "tffieJ.1ed; r" lrakcla., BJ.sif!l(]a V~l'Ih~bban·i ede \'flZi\'ette kayda rk-ger birr deg5.,lklik i'Oktul'. h;,-~ Ii: tebHgj Beyrut. l~ (a.il_) - 12; Ma.)0' k rill! I r&k trilb 1L';'i : Gnrp I.!ephcsinde dC'I"'!"iyelen. Il'li:.:. mal aL.i abilel' In m herelile- dlilJIlan tallltl:uma IILi·
-Ctlll1

n::r.mn elti H:~I(jME!U- ctl1ubunda mLlhlm blr demirYQ1u iIl!'i k

Terilli niTr h r i.. ti!'a"Je:filml E'.:n kJ._'3ka mir:.A \ e h Ul,.'!','eLI ma.'i.!· S;;t.>'ln E a.y
mt~l'~

t'Sef

IJu!:l y<4IP W.

Felhi

Okynnn
bl-

mernleket

ralup

gHmel!i 'Ul agu. ~.r fed 1\11.11 tl. At t· Iil.m d", yiiksek muta1 n H." bsviplen ile akl~U III (;hlll, vahim 1:1):I:r:IILl(orl~]ki
11

uVrund

se[ lreh

I

!J.tIriinil~-)Ih bilyiik bir ~J_I·l.:. tIe, V~ yiikl;.: I;; l1i1" bi.u!:n.li niy IJp l', .G ['ctn i=tI. /I [leak ctra..;:mda. t.opla...'\ ~·l\:l"l!Jl ka.rul.a.tlcri l:·to I!.' I LI hellki;: B:l.:Y Fe til Ok,): 1 L3tihil'lf elt""}i gayeYl' '"' ru:r; el~

ohn

bll

ledal":'.r~ga

n

11:

kl1 HI~·cte g 'rn.:m1111. (e.-ill. i il~i"

1

uza mu. la ~'( terd ki
":;L[i

r
b

01

1eti if' n W:;Qi:: OCI bir l!e1r·dlr. , Fa.k_l V~cllyn.in en [C'na 111}'lC I.e PI~n1l" ile-yannb B. RooE!e JL' lUi!:' "'erilen re:cmi c.e\1l klllr,

d~

iJ

uguna

taOOfl FTH.~I':U: rml,

tmir;: \,~ t'lt.b;'lnan

t'!J"

yiat
J'l"

g'~nl.('~bur

.'erdirdikLeu

l!onra

k.a

Cf.DUr c!"phesiude
~eC:CS;l m li.h!lJi!

('UrtI~le-rtli[.

!;]a·1

l-

- u ce\'
di
n>

1lGl. Frill!.

-

uun

J1 {'Po-

ri lcre V~ Amerika. taraf-n l-:erlH . i oldu.gll iddi;'li 1--t [><1, ,
htr;·

Sut.oet;t

r1 h,.,
R~i
Tr.

~
lir

(-:3.:Il.)

0
"lil.
'!1.

I:

tJ:l:iH"',
i!'Glrl

-

d('n

fll. la FT'..J.n':M.

blra,l'Il'ae~g,IlI b ~u.intllot d'!;'....(l,11 l~ • Atml'1.n milzakl"TlC' I i !lY-"Il m-=rr .,u"j~: t bir t,lr~ (b .(',. m ~tm " t' IT. 'Ire "'e e'koJ)rlan11 ,hmlncl ~j h:u;r da. ,11):'1 1!'l.1 rl I 1b ' n'an TtlM'l Ifl r '~ 'rI ' • i zirtlaf. mut'r!1 t I,

mh,.. tllJ':l" nd1:l1

serb(.

AI

I

0Mal- lliiv" (' \11 r''IIIua Al!fu;.Iyibdc dUrn1all I;:amp ].Irtnn. Ilti'l"WIl "lml~lcrdlr. D~'m bijyi~\~ ;>;:;) i'lt \'!!nni tir. ni~m hl~ biT ~ I, ml 01· TIl m "Or_ DlifmaJl. rl it t ~a .... JI klt.aatUfi"lH (lim 1 Ie.. ~rrl noli;l..tHiln ~ m 'b!J dml~r. j OU~mrui bjri sll~ay 01 lI:l'11; 1;3 ijhi vermu,tir_ &,mb-..:r.rilllm.n lll..!I-,.'ar~Jerim,ill dild dFltl m!ll1 t:-t...nklarma hitcum k blr h ..rlllJ lanrifJI .. tm· it' air T)U;!$mDn Ir mrklnr illii v i~· ti Ha k~lvvI:!UeFjnli . ~J . 1-

ren kuvvellerimlz

y: Lr r1ll"l'1lI11

Ifl 17 ,Ua·

I

M~lh! d:J.~t"Hrt.an u.t.,rlde F tlli :-~:Rr.·
t:lf'rce Y:t AtatiL I' blye "N'I~ntn'li.f;!l n.d F-etlii 01......"an1l aparhl1l nUl ,jer "e-ya f'i'C'0l, Ok" r I kijn ~i!}ljde!:;1 r'.'in
I."JlmasJllhr,r.

mE''''di

~l:edi"'m f" 'n1 I'~ i Olry t i'lnbl.t~f a. I ' ~ (I -, V~ erakki h"' IUm..: lro ;,
~qtnOOi.

• ,t \ e

Tt'M.k'!(. a'l: (,,)

uml

b:zi

n-

_leket~

azaJUlnd

n

,.f'

r
II__ ----------------~

edebiyat

1
~

Estetik, ,henuz bir ilim degi'l, bir felsefedir Felsef ede ve san'odia ,Siihje'ktiv'i~miR esas akidesi ue sekli nedir ,?
r 9.
II s.tlrSH
loll 11th

Bir hezimetin tan"h~esl
!iii

(Bet! b ...... 1 l'I'Ia'[ •• )'iflulla)

ve

,tOO) Dcli

m.nru.ra.a. ctmek'tc idiIer

3 !J,....u 'J1Oj!' I a.II" 8.

\'C

bUHb~Hiln b·

I

bu kwvetlerj. reit:et etm~.

mlffiz, fErkaal dn t.a.!n'b'e· ~IJ h.a,.,..

mUll&P

m,

1('1·1t IlIC~"'dn.n ,fl~

bu

sot po~roef;oil altmda gbliyc:n bi.r UI&Ui milinten1 mLlamm J dlr. BlhJjgimi:o\ ~y 0 , izli .bu~ JJ~atlD, rmsle

HOlle! \'lJ,zlyeh :r.lhniy run de I IL.l~11 ~u~unf.'l!ldT Ilhwn e1I.tig1nl \'\1 nasil muh;~k~mdcre ,'01'01 SUli· l:.i:',dlgilll ktsacu ve 1\c;11~I'n an'I.Itmtti{ ~et{'nm, r,:iinki1 y·l!rU7. (siibl~ktl\IZIll) de~]1 bllri:iJII felto 'f1,elilcklennln bu duad nevi rnuh'lkr,'l'lll."ui!t1 d.,:;;nlll:-< 01 • dllkla iudu ~iiphe jl"ukl1H, ~jmrh llu ·dini.z. Pri n }'Ukartda arzdtlgi 0 i alderunnne re.ali>ID1 d~oe!il".' .ttmk,~yJ"{ C'lduI;UJl1 Llk g('n~lin.. za rnanlarursda bu meseleleri dii· ~lIm!l'k M21'akHlIiL 't~LW1mu~ otdug,.un nllJde t~h~iUml!! ~vnm

t YBJ.IlIZ

bimn

dR)'g-U

tlliIJU lJ'i •

i~1t

ed~lJ.ildi.ll.imiz]

~

OJ] Ian UELpblko] 0Io!,lill' gOld.criyol' ""(1 ito~Jal et.iiYOI· ki, bislm lu'!yJ jyatl t!f}l"a dediglmi;;,:; bidil;;Ll I1Ih':.1k0 t:.1~li hakikutin - du,,'f!lI illt!Uujrmz vasussile vio.;dllfJImll':dtl. hB-

ke~~r lya.tJ.dtr. J~ Ilrn~ whl.il

I

ma bir ,~to.biat manml"lUlil) b.t bit 1~msa.OJlortrresii)1 yapan bjr o.rti:Bt. kendlne yaban.r:ti O]1I.Il '0 lablo.Ea.ra lIendinden bi Ntey 1I&xe edebHirr rn17, d.illecwiJn iz!. Evet, jl fl:ve oede1:Jilir, Hem en hi.lyilk: ad istlr r nm"u bl!., maksads go.u~ilj[ei" ve kc.llldi hoP.y(."t'a.nlanm eserlerlte bil:.e nnldl ''\l i.h~ EKI~bnmi~le-rd.it. rlnHiln p[],..tN'~D ~C1'lek!':HH> g,,"
lim;:p., ~ijloj ,ktivizmi.n bilned bi .. a.clIi.mlJ1 yalnlf.: h !;lLm d~ Ii:i I I tlIJWl ruh LItIU if 1,5 f!dcn):se:

,.:1.-

-

ilzere

In~liIlzllere (fe· hGeLim baiJamak (izera oIJ\.n'OA) .a bUeum baiJlIl.mak
idi.
~1'i

l'<l.Z:ifes1vlc

miij ohm
Fr,s.:rmlZ

tuJ ettlg-i muhtell Iban: lllr. TUrk~i:
iii hl~1.Ugimiz

diilly 2:1\'11, SIlda,

I ~u

t

:sil'lerdeu

§eWI. mndd , mekim, z.i._l.man. aei, lath, r;1lze1li'k, i, kinlilt inl ieam, all ell !!, 1I:aN:!~abk lhe. ,I m~ I;' ~y, m~tllll ~ir (9~Ii1'Ili..Jt'l'..t;ir-in tcslrile, [ll"r,,:mi:r.de

renk,

hLuul ohm ~:iliiltJ ruhiycdc 1 tbae1.mektt-, bulunuyorum. H~nilz ~"llir !.. I Demek kl 1)1' Ic~dar felsete meselel rme miil.eallik l1!ulJfimatD!ll..ll. Mtar ve ui'l~u nahl~bi r Ff('~' ekumamis ~'e illi trn 'I rnlj ollJ:illl bd'e, hel ~m ZU;'~11"'Il Zlillml~ g, .l'n~~terre bile yin~

I

m ll'r..:o rU!.:I·du.u Ot~abiHrn, to..) IS. bir Itl" ~i.lnli.i ubbiye m.~ktcbin~!l r, III keD millmHe ~CH::uklll. nm!a.n bid arEl:amdan bir 1'C,fWPll • IVtll"Ur: top 10:;:. f ;~m R iS8.bi:iii.lr]~ camml BlU1a~J~m I Kar k<t,_Mhndt:ll viI" camIDI y ktl!, biLYll1nlm ki. t 1 ••1.' IbLi bL:ndl!'Llif". Il,::ll"lopun d:J. dr-til!. C"ibku ~emm l'a'JIR1 \"1I.r. Qnllll '. fll yQlt L Btl dii.§imce ft-l. ~I:t: lilt' dcm.,.l\tll', bllir mi
:I!I:ru~"•• dil,

gelell iidi \'ukuatt8.11 ."1l7.J~~~ml diJ{'~a.t1e mU!;I8l1ede e!hp du!<~m· '!Il'n •• u d' ~iillCI!. es:_l.a iI ik:,tdlml Ii r ('~dt: kadnt ~' ... muhaJee i

hin

b-Jl~~lllIZ

ve

ch.lYgulmuz

g"

giimiirl: kenri. Zlll kaqroso If'll'll ~ N;e-"e:ul i~md kend.i Yl'I.ptJg.m~r.. bir

"icd<U1I~11
lbFJ.r.et

bu-I ve

civ~ini de resmedebilmektir kJ 11'1.·,na (pei lilt u re d r.aTllcterc= ynl'li BQc:iy" bI:;,~iril derler, Bllnil iyi nlo.lD.bilmeli I~.'in en bUyllk d51u ~ir1l2'rLn ve artlstle ; lI"in cserlerindea :mi'!!n.1 \,'enT'i.,k. l~mgp.]ir~ VI!!- bll meselealn (M:p~(lD) yani san'atta ~ifade" hQnerile ve tYflfafJm mu tI~OLY-Y'u:.e ~ Imag1I"u}.~ion creat r~oo) Ile- pek silo, I Jt;:u'" buililD dugu i~il1. 0 blihisloer ~ll"ecez.ed~m. GeIec.l:W M;lk'aleletim "ZBmaq 'bin;ok misaUer acrim m.. mev:zu]n.ra mkinbtllSlI' a13!Ca:kt&r.Btln~da yall:lIz bir leil-

-I

silrdiL Ge.nern..1 (GeoI'1!:C!' In~- I liz kwnandllDlDU bu arxuaunu ~nel"aJ (B.illnttel [J. ibl&g et1..i. helJaplsl'I ZateJl kendlsi d blrtnc i orduolar grupunun ,olii~manl znrlay;:u-ak kil2'Tldism.e cenuba. dOgrll hil" gOf;it tCt:II D~LlEFI: .,. IjUM" 2 """J"II, a~m.!l9L iimidini h DUz H;lybsl1 "'Clil ........ 3 l!dlKlte.lrl~ mi!j. degiJdi. t.orIhl;rlno:lc ,...,I(UI'. Zalcii ~cn,'ra1 (Weyg~l'KlI) 1 <k\ bLI fi kinic idi. Ayn~ aamanda Fr~I:lO Min1 OJ.cl.oO~ 2001l ,1...lraJJ.k: ..... :IDl)O.~ Lirn banTlman hava kllVl'!:!tle:ri_yle, :II "JOO!l i!l'iIlO=~ W!iiii ln~nterede buJIII.Dll.l1 l.n:2 I' 715i1 .. = HO'O.:a ~jlli b(III:'D\mrdlJrll!i~, t~y!U"elen I of J; 600 • '2:000.• Alman. flrkalul uz.ennde fl:l.l1\~ Bt !oI,~ ·10 iilUOQ.tliyete gec;.mil'llRlidJ. lSomme) iI.5 I 100 J' ""'" 3!)OO..... .. mmtaJrnsmda da eephey~ v~ Al· iiO ~ !iii' +{lOD..- I man c,:Uzill;rt_mlan mrine Fran100 iii :!(I) """'" IIOOQI.'10 SlZ tAzyiki ~1B.Iru$l..

tirfi.~

IDill) '!nOOd hueuma ~ I;llnw-.EJl liJzuml.lniJ ileriye
ral
Ordu.HU,nUn

lrHbal kumELDda.m.1Jtm harp' mevW ine gel.

I

T.

t,

BANKASI',

1l6f51Rl ~I

.!

Kiifiih tasarru!

liRA

Iordu Hast,D, Bakl£l Hem ireler 1941 OkulUila Aid Bazl Izabat ye Okula I 4'E filA I KaYlt we Kabul $artlarl
IO:n;IIwIU'~i M. . V. I2l"3tmd~. .11 gklllu.n:l 'be.! MIDi! dl! lundukl;;!n rnah"lI.in rJlI~k o;:.I! lie .muncwOOl :::- I~J .}II,

1

1941 'KR ~iYHERI
= = = =

'] y~ ~ Y!!'ti~.rml!k Uze"l:' A ok .. r,;d&) UiIO . ~. JJ.mlt o~ ~balucl y b~!'tIer' 50 1.aU!'b@ aim_tnt r , OkLdR £L.m1l!t IInIJ ..<3~u. ' b-.;:.j Vil!LUJ "", .... ""' .. IUfIIJiin. '"'='7a aakor;rllll fUDelerln_ 1!Id'l!8!lr l~fliT. bimuJ muo;, _~ ~.!l oli!~r. ml!m~ ,

ha.br.

okl~

~II

~

i"II!aiJ[t.'IId,u;.

3M~ IIIan1.... 1II1tJ. eMJiil m~1nni tw:mrtll!r1nl NtI1.I bulabil~, sindii!' y~!lli!'~ QDd;an !6ri rll iIn'll si(lrir!.1I'He mem~!'!kritcloti btlu~n 1!I'.Il" ~kkill.ler kl!ndilii!rUir ~!o;. I;!~. 4TIMI fgl!-dddL J _ ohql bu ml,LdAet !"in.) Okurl"1 a.rl. 'IMW ~ w~ i1l:!Mbn Iamamen 611: Ia a t uldc 1m.-. u Ol!i:u.ldan 1mCiUlII!, olanlnr. \l'aiI'CID luulUr.ourUI if HI UJ U I ll.sI1 ma,a,s.. dill! ~t ~n: iii! ~ Vie 'bu mildar IIltiik9!' 90b tIr. lBu ~n dahl. ~, ~ ...... b "11mB md!;[,fa ;lIt lI>~br. ~ - IOImI L~il6VUli41 de ~ ~~mkilr. ., - 0itu1a kiiJ'lt \01 IIcM1.d ..uln IfU.IIlU1Iltr: A~ ~'II!l'TJI'1!itI n,.... p .....o ~ v~ TlJ_r,1r; 1I\II:.Ift.~ Il.INrllik,

Hi'll fllln;hk
I> -

bd erler " reTlii :lenoir. Bunu be.o topt1 [t hy;!1 J;! ,. deg-II, ~i:l!fik1i. Suph .SJ" olilral;

kalac.akUr. Ovle i~ Hminti2l nit<birhr. liJll.llak Ibir hakikal me'l;'cuilt oIS1l til Ie 'MU bic bir ki"l 'lie h~~ bil:" ve-t;hile bizi'm i!:~1!1 (hacldi .. aim&!! olduju . g'i!:li 1 bi),-I mek n3.Sip ol:HruY~CAkhr. Lnte f IseIe (si.i.bjl2'ktmzm), mes-

(diinya

1tBWqSU

l

11

dan

"fII·

!

al"ln!ll~

hlll"l("t~

bi.r

t1~I'"; ('&11 fir Cl 1 btmim [leI ~hIlde bir rhl}'gU1 dur, yani Il!;i.ul:lj~Ujf I bir :}eY" dir, btJ hweti ruhiyfqlf.8u .Il,CI du~guauna It&r ic::te.TI g~. (1 !i-C)I !:>cb"p oldu. Bu.nd"l. d'a ~u.rhe yoi->~ SWJa Calj!;a. ~.r1I;lr de Be'bep oluhiJirdi B'ir~, bi: ~l1" ·fnit. biJ olun bll I;ur.un Ilob. Onl.a:r da k.a,f:;'Lm~ i';;Zt~ edina:: biJ1tt b6ylc bir ar'] Ih~5 ed(J,ir dL Bu. adl mi.ilffha:t:.-a ile l seb~bh'et preIll..iIlL = Ie rmlleipe de Is. cH.u£Il,1ite 1 III k.e'f1:di n1llha· Iri"m~mle b .. ldWTI illeml;>ktir, Eg1"j-f' i1'iKillmten I~s.cfi di.i,ii~('c lei'e kabdiyel Istidaude iI.~i:;rnUl\i
;I'.4U1

(ubj~,tif)

.~T

It't;lnin temelh."lm t ,ki.1 tideD a I.! 14: .. lei emosiy.e1 Din nulii Ral:l, bu Il.1r. Yi:rmind asTIll J«el;iftyab ansi ~inc yine muhtasa.ran .;:ci.Ht ..-eregim ki c k:e~i.rat pek. d!!lg-ru g'uriin'ell bu sllbjelrl:hrizm f~l~eWi de lemebndcn SltnffiJ!j ve 00111 ),Efl"li bit- se'kle if~ ooel.·ek bir- p18.11l goolermi tiro r...il.kin san'at, ~Yfl·1lI1i1!i bakikaH de riejll 1Uilr.:lI.kuvahiri tie ~v h:liw )!ul"'i..indiJgu nc;hile) ~iIlnyajll 'l'e me\'Cuda.U tel'Ll~J;ti cUiit 11",;1n yinrtind a.srln. fe1scfede 11 r m~let>.t ror~an ke:;;flyaUIJ dlU'l. (l derece Dliitee:!;lSir ol'ma mJ:,lir. Yj..fio~ !iiiJl'Bt:1I'I mahiyetil1e lie Ul]&kkisin~ ~n riyade uygun di.i.~11 f elsef'cb.il11i~ h 515. mea.1egim olllJ] - ~SilbJektiVI2JR) I oli4z ~y1ey.ip ~cste'til!;) de I ~li.bjekth ir.m) ba.bsmL 'Dilll":nH:II .. !acaglln. ~u 8Jl"U:ttigim mll.l~azattaD aarllhateo. 8IJl~1IYOI' ki, kill nat. tabiat dedi ~z Ir'e SI\n'9.tta hhl flasU bllllil,kJu.'Ik eill"r?.. O.nlm icim dii! bir iki.
(IiI'.

II

" 8,18. dii:himBJII (Ar,HW) 1 eV\lel~ CeJlU I,':ilk mDNl.1 \iE!lIeyirn: Be,'1. ~un - ibllnd~ sonra. aer ok.i IuyL51111- , dan yedi a.y evvel, B~ttJ. kry da hirer h;oprjj~ 'tesiloli:JJ1@ 1IIl[l. meni doHtll:m ~rif MuhiddiD va.Ha~ olmtl9tl.l. Dilliffian bu. ".I"~, " ~yt!l! ~U\rrte 11 d!IDI II dilll!?; sUJ'"CUe 210 !'I1ll.yu;l a.k~ jjze. USU.lU yes.l ' mm, lkelldl '~l'"~rind~, baZi fl (AbbwiUe~ e Vlil'1yQf 'I·e batbe~teleri lilidd~11bllflB aUlr:I b1r ti li~ri bBJ!'eketine del/:iI,m ed~ 50 ~1'1~ Mr ,oo~~ l!JeyPCim verdi. Tu.bjj btl h8..(ik1:i~ flek, ceDi.Iiph!. lJ\umtll.le:) hiula~ ~fti:l:u' ~coi: JlJI Ii de ~ ilk d fA otF!r.1I: dillnna~ ;k3.dBJ!") sarklykordU.d· " ~ "-_'v--,.'L·m• 1o.faamaflh her d~ (nJ.~lle WIDf.:a3-"'ID a., 'D mru ~ lnIUJ .... IU __ ., ... '1.... d (_.'.._ gQrfJkcf:h1~ ...,1'. rll.!:'Utdn dJikkllt f'UiPim f'ibi bu FralLo.;'!Z. ,afiJUSU uu'f>esm e, u,.;.. _~ .. _ df;fq dQ he ]uJin her hi'Ll'eke- 'Ga.ulle) g;rup:u biT gUn evveU!i

CArras

) du§>Oyor

HaJbuk! &lnu!;i \'e ~

na "l'nanlRIZ' "I B sut kr,emaSl "u ... .

"I

-.,,·00' ,e sa

a, bit
Cdktlll".

~
~

Mt1 bui!m.mM:

rltb.......

~lirindl! clIP_ "''' ~u ~1' diun .. 'I:iib 'ii_lid b:Ir ~ W· ~b Da.j.10iIlUW 1:I.z;yz,dD'.~ ~
0Iil.

~

I'iid.iil"lil-al! "nzi.~ I{ii.... Uof mil. b~yt!'h n,)iIQRI ~ teooo
~

ill't..-JaO baUUl

iq!R.f.I

Yc

JWttd

iiII.id.\t:n

.JI!WlII;1U'1

Dlmiym.-o
.,

tir! 12 dikkat eUim. J:i a tlii. ltDityEi.k bir uu P1mdert cllallllii Qlan udunu d& bnna g5st~rdi. Be:;] 01] gt'Ce hii!laet:nnlll ol.rlll!lum h!~yeCllllilH tesirile bir lIiir vazdmI. Fa~d lUi: \.IdlJ.Jlll~kn zemfetmnen. fie {f:.lrIDaklanml'll akJ lam h~r~t overen biinet'lllde:n '" hll~~~siye indeo ba.h.setUm r Yabm: (I !illIuti MU~I(!liu Ii"l humda hisil e.ttiCi heYl"C'-'U'l.1 ifau~ e"'1"1~:..,.

;~":~rn..::~ ,AtotU r un hayatmdanr' yazllmamlS fiatlJal~
~=~:.c._=__
;'7

daJII.hgmdAn (NGyn~ i.1.zerini!: hlare.ket emrini ~ll. Bu milddet za:rf:m.da Al.ma.!iJ.Ie. IlAnal e g.imri~er \rei tSa.ict _ Gobinl d~]ar ktitlesinde tAi .. ~tLe) k8Jllallna klUlar "1U'1I'l~ _ bLrdJ. (.A!F.kas1 ¥B.r),

mlil\i'aff:qJCly~1:.iiizlHrw.9 soera t F1i OMcS ~r L'I'I1f dijnmii~ ve or.ada (3) um.:il brim kilman-

=

iHei: Mtin~ 1Xfii~ .& wul:!r.t pobetl t.eyr;:lk ~ r~ 11 - En all. IX'1.a oIrul tahsili"J blUJTI'I:i::i ~k '~emi! imt1ih"J.I~,;q nm'll thr'lt almu ,~. Ii!:.,- bu diMKtode ~hsll ~':;rdil untl .tabo!1 e~ tedHmune' ~ bllinUfl '~.kli bJiI~ IDlIIflJIlei:r evnJuna ~ ell:tfr. ~Itfli "\oCy1l ni1pImlJ bu1wJmllm~ ~e e....enl~ ~linlarla l Ic:ocrr: 0lJIrju, ;:,h.n~ k~1:;,u1 ...rnl.tr.a. BUlb ail. IIiIMioI!n1 ha I bl.I.didr ~bi l!"o'nJK 1Ieza. ~e'lttlr. GOkvr I,kilrl Hbr!plw d~IIKhl Dkulu k:-.:!.illtLr dt:'ll ~ 'hill, ev-. ieruJloP IIUnib ta y~ "Cl; ifibl!i.!ltl ~erle ~n ~.dt:iI&l. ~ ~ 1JIIn;1:I!ar4I b~1'1;j)1liplDad.IiJ vqa t="IAml':;l:'fi1idor:. 1IU'lItwt ~b~l.!-r dlfJ1'idtI aIruldan ~lIInlJ!lJt"I l:I,-,d!lrde ~ ettl.riln!lk ~ li')II fIE'm 1B.n)~ Y~DI!· ve ~ 'l", larhl Ian\III'W!n ru oldutunD ilair nobIoJ'lj~ I:qdj'ldi Ve il.tlfilli b.ir bi.DhOtn&me Ii'~. 8- ~ il!r!liti btUE m.- olrur. dkulII Im~ K~ ;rna '"

n - KendioU.

~1'iII'"

kl

1Ih.b.\

ace..

,·ilbJokti-

8Yukand.aki Ic:-d"n, v,i,l~ Ve ~

~m.
~~

maltil!lfl"

mtI'db~

merkHl.erirufe
~

~v;r.MrllUn JDUamclie:sln1 bitiNDotw"fl...ar!rou m k:.a.mIabr '1I'eJQ:I~
dmoI;rllyoll A~

4
r

n~.~

TEVI'IK

Qk~aTI.n t~ret 6d!.1rl'l ytI r!ere t(tt b1h ediJo! ii.
~N

bir.rit.k 1u\;IrtII~

"Hibrile
~Ibi ~liinD

I!!VI"I'Ikl:U-ll'll doiiTu~::in

:I!Icrlr~

(lh, tn.f,1

1 l~c!

_"'oIIn:l.)

d~ p ya.pdJ,~muz ~lem in· ·Ita m blJ mi&alrll" iIlt?A.-tkiln'l.tte e Qldug.mu bilmiyortigil!1 gibi, (ba~rrllB :tid. ml.lijilJ.;r.~ yalmz. onun var'iljpna detlt! iSdbet cd~lI her a· dc[;i,h."t eden bi:r ~Ii riirrwL"Lt fJir ,ey benJe t1.~1 dIlYg"I~l hn· ,'ani i!}a.reUerlIen m aad II b.i~ Ibm r 111 eodiYt.lr, ~ .r-topu ulsun, ~ tih·Jij biJz;rui:z YOkffilliIiJI!. Btl ma olSUl1 IJdW1 oln.n.L G~riph;' ki hi,mabmlZl da psikoloji dledigi· aclYIi scbep ulan liu !!.~"letin ~Li4 miz nita rnev7.UlI bll..hls Cl'dinm.i§l birl ..i de n hlel J dediguniz hu.ol<'1ug,_. i(in, talllil etm~lde ug81.1.Ki ve nabo;; duygy)'.l benzir IfnI" Ye ]I!jbat edivor ki ettayor... e de dlger 11l:ldilf'leTe fllnJ;:.da I.eylere at! ve ima.t e-tben7.I;p.lr'! .. T~ ba~k:a, kl!lo!'b8.!}~ tigimi:z keyiiyetler hel, ltendi kll, aga,. b~ka! ... S:;J;kll'l lbijtUn duygulanmlz kencti l:liilil'i.l ruhiduyg1.LlrlTllTllIl I,!@hl!!p1eri (l bOyle yem100ell ibtL~t.mr~~ .. '0, haJde d U!ygu larImlii ken disiae hie; Uribill.t) diye ikend.i vaT1J~ . benz~m'~ {reyle:r 011111 Uln ?! ... dan ve vied;QmmmJan busbi.UiliI Oyle lue be.n.im hl6!E:rimle yllJl.i ayn f&r.li ve DII veyaJml ltikat dUl'I{tJII1:rlml.1I go:rdl.igum Ihriiti.lll ~tt.itimil!: (dl1li~l"daki ~Iem) in :'itJ Sflywz mevcudal. gijrdiihakika. ti :nefi!de kdzyQr ki, bi [' jtiJn iWltlllerl1en 'bUi"hut6_n ~ar1:.iS't m:utlaka. onu {oldugu giloru 1I!"J'lct olmak lA7.un~ir!..] bD taSVlre P'lecliu:r \Ie mlUa:el'lef' diye clii!Jiinebilirdira. Hattfi 'VI! anl:Junda.o UR bir adlJil il~ri g'ide- tutl!l.l&un.! ?, ~1I. tak:~ I::I..YJ.ljtl gfiire bir artist i~in astl bilitd.i.m: lBen blitiil'l by tiD ttabilat, keOOli lJI.bia.bdll": en iyi yay! yarn mevl'I.ldatJ 111sferim1e ;drak ~hylJrum. GOzl 'riml' ga- bildigimiz ".:~tam.u:bgmuz tabi • at. kelldi dllygu!anm.u:" koodi riiyor urn, kuJaklJ. ilmlll l"ltIYOJ"lllTl ~1a.lrl ~.. Yah iHil!ri!'i'i1l;lIo!D 'il k- iht:in.sl8Xiilll.l:z, kmdi fikirleri .. ve iliiy Ueri • ri W:}'a il4:isi doCl•.ik o1~:')jydl,? .. miOl., a~.l1a:rIm.ns mi'Uilir, yml ktndli I!:.abj~bmJ2 • Olur j'a t .. M<tseli So:lIhH:an gibi gij:uio:!r1, "k ullL.ktan Itlilhnlm oj fI.iii]'. Su'..w :fl.II1II m.a!iiyeti de t rak Y8.T9.ullIulj bill" mailio 01 • lImllrrU ve D'iUIill.n_j' !:Ii I" liMn~ heyecan olmasuhr. Binaaaleyl:l ....ydJim. yabut aJ!Iada.l] dogma kor, t5agwT \'C dil5iz bir feyle - artist halCid tebiat dediPniz &Of olsa.ydun. a.ca._bo.~u llem rWnUJQtJ ft lIlIQ.nanlllt'lJ .vekilbllkkrnd.a felsefem me olOl.bili • lui tak:Iit v.ey.a.hut .kopye d~ d~? Bi;;yle birkiW histen maD· I'IWklril Wmamillh, h.arici Blmlrin ftl1i'l dogmlll~ a..da:m.Iar VQI" til.! I t.eBIri1e kenw llIe1aiwie bis:.d 0.diye diliJiinebiI irdim. NaJUJ lI:i lan b~ jil,;lje at;m¢'II: i9io 0
filol";Uf!u IOWI-lfQnathnnt artUrduu;a (I ipticilli di4i.i!llcediilll .ilr

ba,l<a cih ~ltriD~ de· dik);af edM' ve dil!O.iincemO'e bar 1I..dlm da.l1n ilm J;ir1~r' k r:bha mu him M· nalac ~lkU'llbmrdlm:

om.

bir ~o...ult oif"'1.yrJITII. I

btl

M.rli.

-

m W ffii1 yN:: BoynK~3ii~

tl6

i~in_

J0 llCIM ir~ lhimd.!l:. 11 OIru~,.,'11 'tHitiLJl ,...ulm~ ~ "'ekktl~ ~.~ ~ ~ B)'ni mak&mb:r tara:imdJm 'ci!!tldlJl!rine hi1din~~41:th'. 12 - llBbul ~:L~'lI:~~ nk:ul1.llll bulundui"L! Anbn,ya dar I!IIDiII '1I'r C)1ruldtt ~ J'llpdac;u: Ilhld mu....~I1[' ...;bO:e{li b.aoIta.kklan tHJ~ Mn1lnm 1IKollck~l1m- liimt'k kin m ... ~ ~ ]'01, ~ dI18.111f .. it maa.kt • '!13&37)

tlilclwl mU.di.i .. ~fin.e: ~o:kirJMcelrtlr. AjuIl1"l.oi; UI+~, n:ilmJ"!'1!!lru! Imdoar

Soldan ~: 1 - Bir lilJL!i ilDlOt 2 - BiT meyve, ~ flU" mCY"'e. 3 ~ S'u ~, bir a.orm,a edati. 4- - tdare d:me..~ini.becer1lllll. 5 ._ GldalMda I!IlIll:VC!.lit kIy_ mriJl bir madde. 6 - Arkadalj, bit barfiB (j;. ku..n.lI,'PJ. birm~lek erbab]. 1 - Mi1tal.ea, ,9Orm...na .(It) .gelBi!o yak aT. iB ~ Demir@ !1erillr, bil" nobt.. 9 - Kvadenizde bir k~a. \"g_kBndan B~ ~ 1 - Bir ~l.I_k .m 8;!lEl!' IN " kU.
rar:I!Ia.Dl,

BERLITZ
BO'l"(JJf

Y AZ &QIKftR·.
29f

.Be~;

,ktnIil t:Ii.d.daiIi.

RADYO
20 Ma'
7 ..IIQ

1"HAN8IZ(l&

O.mnekti1lil ~, WIll ag..mDda b\lJuour. 3 - Ge:ni!}lilr, sevgili.
ol -

2-

herlm-

IS

1941
.K~ JdUzIk .B..!i MUzik
Ji.Id,Yg

Iauiiurii AI1,M"NUa.. D~.RR Bsfto.d& a d6rs, ayda ~ l:i::r:a. 'Tecrii:bQ dem.i 'bedir.vachr_

INGtuzcE

I

I

Myvan.
89-

56'I -

Bele to.k:lhr, Bir i&im, bir nota. Detllal'ds.k:i O)'Uk.Ial', bfr Ekmek, i-c;i q d:emir. Bir u1'aJlbel &.let.

liJ:aretle .

rd)ll

edldi..

~...n

Fir lIO"ilm..

'f.iS 81.00 1U0

Mil:tlk J'l1Ibi!da'
)4(Wk

iI.!i.OO JII.15 Ut30 li.lD

rill'

1.11.80 I:U3 Ml.lzik
U.f.li nUIO II.3C 1l.oQ leI-OJ

Bvi.n BiIIiIll Program

leU!!
\Hi :lIO.-t5

led B.II.w \1~BHe giIllJ 1i1.lll&om a,. dlm 8!dlm muJiuemelel"le He.ri hmr. gi.t;m,bjl..er vc bu d~ye kaDiltltIt hu~ kI bir ~ Q.~ dar g,e-iJ:J!l.ifJler. Ratti. qol!: dahQ mNeli _ 'l'eiI!It:WII man~. lim gitmi!jl]er, qUnke 1:.11 ~ iw;. d.!Iaiz. li1tn.~ lIap1na00 bih:lijuniz gfudUjtJmib, tut~ kiJlll1 daniyorum: db!tte yapli bib rnuz ¥eYl4!ri,n ha.~katta e&k! .. ~ iJyII~ 'iIBbca. YBpID8. (blhlifim.i~ '\'e giHdtiltiimiiE' b G.ab9l5Q!' 1ri ~ b~ eek.ilerde olup olm.ad!.g.na. da.ir 00 ma.na.nl&r WI ~ede .i Ghnimi:d k.wf biT !jl!iphey.e it _ edebUlialB !.. 1.&m'U talbiab t&k~ ~ ve BYIUiO k~r~i1l'1ri rlJe.. Dttea dogmll!thu" da:.o,;r.uuu.n, ,tiM gtirdtigti tByleri hakiM bu p'Y'! He ib.:i~ m~ yot ~[l }i'1Wh.!J add.edlp tu.F. CI :iddIia, lPf'k dbirn. ob:m&kkabtl1 etm~, Fe,k,a,t dtm)"&lWlo 18 ~ ~'!:iUtthI !:Iciwj:ka. 1:U ve liOevcudnbn - haddw.ttnda meaeleye taalIM: ,eCI.u. IN ~

:rilmuzab,

[I

mMW,IIi]"l

VII!

96ki:l-.

If,,"

MikUII:

Ie

:21.00
111.30

Kml
MIiiI:.it

~

BORS
17. ~
Lt!DIIn

941

MLl..rik

,~LHI M(l%lk
KGoup:liOl

'12]456789

MUl!Jli:

~
MI:iD.k

~J,t.s
ZlrMt
takvI.m1

lUI

22..:10 Haberlu 22.e M1.lAk: 1.'U1l IhpQrul

A tina
Llatllrid.
V.:HIMlth}l

~"

N~t

] SoIiI!rIl.g Diilar

12J.~
SQ'.(lJ;IICl.

JIlrabntl

bv!ve lY:rr!I

Pnd:!i
Yi!o

~

baa

:n !l111l
!O....

llUO

,~--

pu

hE!l'DaIIlJ oIuna ,obun.! • varhin kif IIItm~ olm..a.z!.. Ed&IneZ!. y.. kw: lyi anlamllj oIu.r ki h Ik DaZIIl"mcm. bedjlll abm

Ir.f:ttipm.

bqka bir meel.edir ! h.ti&Il ria ~ytik ..
(pye) ~ .nw.ymunlw:' cin.mJ.dm,

t, hol!Jr~r,;d I caJr :bakika.tI z.e......

,IJ

ki.i

d.etil. o.n V!e bAdj ..

tnr, fUat bQgYD inBa.I:I olmllftar p~ maymunJuk hasJletIo. • ,&mi.m etD:iek; deCiRdlxl .. .&-

d!ogm*

===========
!i.I.MhI! A..

I

revfik
D.klll

DOlI TOR
H .. 'I:'l1~"!la.
P.,.lNIklJu,JjI

-!Pit!.

Akif Ayq.lk
...tJt..h ...... 1

~
houIdlAI

.

c-.lftUg

iIIfid.:IbG.

"

... ~Ig

W.Dlt

t;fl.I.
"'~)

_

a...... I14iJu
k.

!<tn.""

N.

nLJ,.,.... ii;, p

rUn

mllad.

..

y.r.:

(101. IB4Jdr

GQrwlIYIaP

'WI'

lit.. u..1.ar.

~IU

I

4 DflctI YI~-, 'No. 1093
DEB nmam'(5) ~,\

Atmanler Girldi

,Dostluk" keli ... mesinin muhte-

aiaiJilecelrler mi?

lif
A
N

manalarr
1_~lrJgmAft

'a

-D
* .'
,BDUlarlD bir lusml imha edildi ..C;,&rpi _ma devam iyor

I

6:i,.

IlJfUf!I

da;dlrJ~ tff1:ei.i istiJd
...

a y,: "
,,

harbin muh_ temel illki:lJlln:ulrH tetkik edcrke!l ,Lngili.&1erin Girit VI! Mf\H~ adal auru p, rru,iitcjii J.ll:' vasILa..c;ilc j~ LT te¥,b-

Y akie arkh.ki

~.nL~hmif1

tmi:j...t

ehn<!'nl1~1 !F.kIP g~kmQLUl-ll" penr':-:Ili a il ~II Ii: !lil:/mUUlI.!'!IoA"
PlVfd~l.IJlliII"'''IQGi

mG,r:u' t,r:~il
..

.tmigQ<r.

hli Hi J.-. ~ .11 rAJ .rJanz 1

Bi,;··

d, Q

t ,• ... .,_ti- ,

..AJ:i'Jian, ~tt'ilI('riD.in

dtB}~1al"JW ~~n

TMim

Ingiliz Ba~vekili ~ladiseyi iza h efti

I, ~

Loodra, 20 j,Ji.~.) ~~ kil B. Ch!.l!l"t'ltUl, bLJb,01in ,Avl!lld,
Krun:araru.ndu harp b~d!llll·

mqru-.

as hir ooyaJllatta bu!undul\rt&n iI01InL, AUnru.t.la.rm son za..nao. IanlIIi ~ Y IlJllimt!tacda lay. y&rPw li tmi fimdi Girid im!f-int! muazzam biir hlKlIIma, ka.l.k:mti/ okh.l~ bUm -

B.1..T''e'Ail dem i~ll r ki: - Bu ron tla" ~~ gQ:g ~i!Jd~ k~ Wy~!re;riml':., rQrlubi Yu· ~l'Il)thtcki t..<t!t,'a~ rueydan ,IAnl!lda. b1it:itln l!i1i!doi?ll Alman t:i.y:yu:rnteriniD :ok blXyU ta~ t1enni mi.i~. i1t'lde tmllJlerilir. Bunlunt {Or
I

a['()Jn8.

her I
I

g~
~

hijcum et ik ,'e m~1 h&&lc ik~ ,.,ted)II:. F'akat. I;limw
$et

k1 tin tam,JidJll!lr Girilil!: II:~ btr blb~lIIDUIl mill • ~ ki}l'IiJ ediyordu, Bu .-h&h. bilyiJ-k Jl/:m."!,·t'tt..m: bir hn-

.mbtir

va hilml1lll1L1 ~1amJ.'; ve dddi bir muhucbr ~i alJ:nU.bm hili 1IIalauuya.,cak bi: mWmde ,me IbtIdar erak i.nkilJlli yahaDIJ.~.

I
ingilizler miihim bir mevkii zaptettiler
~, ajuwmn 20
(LiLJ -

Atatiil'kii. Hayatludao Ya:ul .'"" He.bralar

19Ma

Bulga
N,RZlfl
Bertin, 29

BerliDe
(D...a_) -

gidiyor
YU'I n. mi bfr IDIl!!!Ilbafiatl b~nd1!!"1liyor; &imi IIl'lIabIiUerd oIdlIlgy gi"bdi y!ll'l t"e2IJIlIi mahlf'il~,~ Bulcar ha:r~iye IULZIII"I sen eJ tI DWcIll:edun ~ ni~ gideo= oofJ hak:'tmdl,. k8.t1 Dllr lI:dG .myel multo.fl!lZll. emD'l('kted.ir.
, r::rz

II • I Nacil !Ji!itYket Ankaradlan Baidada dOlfldr.

--------.'--------~At,atiirk Vahidettinin cuma
selimbldarlna gitmiyordu
=-=E~Y'Bl,an: Ceva' Abbas G_iirerJ :=i===
.~ 6--Ah<~: ~
iCra.B-

1-

tan, e

Reuter
bWIIiI -

m muh.a.b:rj,

~bt:Ja.gj)'edieiI;i

lnrillt. Jn~

bild.iriyor:

pi odili!in F'~.

ta.nd"mdB:D q... fhl!bba.Wye

. -- H A R p~

RESMI

taJY1l.r'e' me dmun.!l hQllWJ g.j!3D Yllylidan ~ld:i'ktem ~U": geri ~i.~ m ~blll" knlllm lr&k lu talan .1I:ara f1I n deln mil ~<i.fu. iIldil.iyornll.. !iElobBnjy1t ile Falluj30 ELrnBmdlllki buyiill: saba r1 III eden In.k glIY!,'Ctkr ta-

e1mck it; i!it~ne
"llIY:u:J

l1ak 1m &JI... .

t;lyLit millet 1I'{l ml'm1eht aieyrune ClJ~rn1I: iIh Imf: t ve luyanetlni, b ud ut.a,~ Vi!! c.w:;UYWle 'bIT isliIum",.BI.W:i pUi~ VElbi· deddirWo cwna 'elAmhklarllLiL

J.i;um!l.lIIciamm, Sui· n Hrunit istipdiiLLlillun ycrkrirJdlil! k.lJ!llnillyan IqllUW"hl! hJ;.'l-

1<U'I g:ibi. ~Hrnlll.lla.:n m"'f1fl~
ilruDa.K
15Qn €I .iihln

ve
2 d e]

TEBLfGLERI
Ingili1J uDl'iJD'l i ka.l:'llll"glib.lHllJI teh~igi: IUril:fe 5chm~r ii.b'~dOOn.dt: m&Q. Uby.li~l o'Druk'ta. k !ly~ deebn ya.pllnUl;lbr. M.eroslll1oc aD::lldI!'YI'll ila.il~ Pr bir ~1I oLm.aml:jotl!l", 10.30 &:r. Ta],udm Abidl;."l;iil Onlari· SoUwn :tnJDWko.:!UlcliB. 1I,e.Pt' fa,aiyetlerimir: d va:m e1mekledn-. Habel;li8tB.r1d • A.mba - Aaap. mada.n., a,te!; \II@ k:m ir;i:ode bl- lanm:mda fiHyat lle kendisbU ,d:e balyaD kllvvell r'Lnin teali,. n.kt.an&r. on binI kWn. &;i stereo Aima..n "dOfltluik: .. mefmil lijiDi ikmB3 e-tmck ille.nl' ~ ItOCIlk oLdiiMille.r. Soma ¥ubumu bakklnli!1 brr fikDr e.din~lIe r YIil!l)tJ.maktw.l1r. gw;, vy yl ~nh maBlUIln~ ya- mltk i~in bilha5H& bumi8l1:.lilerli) lu:-dJlIur; dcst milIeli p~ parikma ettik. j 1&011 '" • .,tll! !i .iRlIIIJ of doll ~ edt!r('.k B1[JmgarJ~u"-ve ltalyan.' AJmJm i;l,ol#l: tu.gu.rHm Umfll.mi lar 3.Il'ii;Sllllda ~'!y~.al}Wdd.llr. Sir IiaFpte bk.im meoileke:timi7..e kI S'ii'Ul.1 ~ (1IYilll Ama.vutluga, 'tt\tbik .ti]willl Llnu1;u.I.m.ail W.f', .--aytrd:r.lar. Bu YugOfllfivyaya !joekii rJlilim vnrdlr ,~l HU"B&I d~ -~---Fii:Il::re.F e'bedi dO!ltlu.k Io'ade'l.:mil:!- ttl~Qe bu sil.tunJa.rdB ~ tcl(tJ: A.l:n'ian - Yugoslav huduh.!I" hntlTla.ttJ~lZ 0 vak'ayw dllDUn ebedi ve ~at'j oldiugu I.e- limdi de ~red:ec i iz, A.lmn.nYIli I minalIIlJ viH'mi.eti! .. I De mO.ttefTh itlik, miilju1.8cbf;t~eAb:zl.anya Ele:n n:ull.ctiDi d~ I'lIIliz Iilclfld!2 d mrtilu.lrlta ~k pelt Biever, omm dll· oI>DJ1 ,clos- n~l"'l gltm iij(L SiliUlt arka.daJp., llldur. Alm..a..nya yahnz. El n iiiill- idem kardefJi idik. 1Fu.k.at.. AIm..ari! [e1:i:J::iill b.ulndaJri p01iti.kacdlur:Vii. L.tanbulu v BoJtM;1arI Rw YAZAJjh Ii D ho~lanDlM.. }flrlJi pya on~ ~'fI1l![I!. teklif ederek: wlln1'erld Em i'!Ui G~ la.n!. a.qmJ~. Faka.t daha Yu- Iii. ilJ" mdb yapm~1i te§ebbUB oii~ I Kema.1 K,ar yomu! nan~ too&\I"I.U: etmqrlea, ¥u~bL.n ile liI..~d m~OOt-. 20 oy AVI'oupl1.GilBia hOiIl"!2.ltil· Demcll oluy,u" ld AlmfUiYlIi I LWe bulw:lI:lrkelll, yWli, tam Clost.- ,j'C!ostl!Lk ,, \!ided'erkeu kieaell I 1m ~at ~ h~l1p bnfltn40S.u![I1!.I 1d: ±¢n& ,~JU~lIi Slrplon )l8JlA~t~ ~e h if'1 gelm.lijtlf. A:rbll!: bUti.it1 f!:U MlDi'LfI!tekaunmak ~';I:m o~ Y'UlI.IU:I lelenle'lll nlilllUlIlk hnM t.elllina- I kllJl"lJ. fIl!.l!Ja.r'ebel Ii Akde.n.iziD d.oeUnnrun w1:J.luiIUJ miiH.,o"l'l:u.la.nn.a mUk.w etmiQU", 1:I.ru 'li'cnnl., olroIIY0II". AbnnnYll.-1 lliT vi.d:eWym, ~ ,Su-p.. lim "d[)~-Uugu'J blr memlucti 8a.rp &1.erj.w..in tUlnYHlltn d&"t IJlra 'V riyomu! bilcahru sanna k H uclatlc.m hitiII. ctme.lne. yl1klp Y1lumi81~ ptemlClline billHI.rak W, c;.e.kOHtov:akynya., l.ehUltana, nil., peBljeF.I.i altma almaJliln , PIM'Fe emenk'e Bt:ll;lkaya.. OMlmar-. ceticeDin ltangl kllrre :pnn;:;a,l;IlIllm!l8lma mAn! l 'ljki] ptmiyor. ki!yn.. N'Ot"Yet:_jfl \'~r1lmilj Alr'irIa.D Biz "dooUuik •• k-'ump" llldf"n ooy- I IIJ1Ido. aJ~c gli!U. ~did~ do~thJ.k 1i.eminn.tin.nndan brill kestirm~_, I ~1J"U!fI da Ie btl' min:; m1 aXllllw,,:? AlmanEJ.€'l..mege &-:l.CBt. g-Ol [II IIY0I:"lUi. yanl[l 1iill!ld~b" ItJ i1~adl.l". ~e 1 tbik ttiWI B,oJ.k8Jil mem!l!ketlerJ IW~ .raJuIJfMc!cld d.Of!tI~ Ibizi tatmil1 eRrtrpLo J!Jeci~ll. hultJ.m kavpme1 nllluI'IQ ka-rma.lrtwl DJ.fJIJlZ bulu.nJu.tu, 1'lL"~'lI:'eIJ Al· d~bHir VI! ,ew.nlyet olbndil Y.9.%. 018& il!ti1fl!qMpa BGDtm hL' ijm ~ ckiugufIIB g~rn ~ taJI:IIHI'C' ml? B!mIM~ YJlnll tdlcik (S ..n~ lI.&yr" ., .LJI"]"i '4 III.. ! cdaccgiz. llliifrm hay-at aanll'll'l b:J.r.oo doh.il! IIUs8y1I1 ,{hhJd Y ~ lWls.y baJ:i.cr o.Im.d.Jt;I iA;1n kOJnlll."
~ilrn,
2ij1 (Ili.a.' -

r.Jll1dao

8U altmda. \nraJu~

d~ kltaJlar-lml.i-

yoldall IxIr ya

bgDb

jIJ

:::::~,:':.,'~:i.::'~":~ Bah eel
menSlLl1il maltliy!:!!

er in des iper k ~~;:~I~ ::~= y,a nla ra c ell a VB r iIece k ::~Ind~~:
tayy.!!,releri
ill!

dQ]&mib&cil biT varmap mu·--

~=====================~~~
,B1IIlmnIketilYle: her a.n tahkir
WJ'r~

dlevam. etme.me;ge

~Iwn.t~h.

vilzer do. viikc:li! Vii! pnnlaJofllarJllI tut1m.!_)'ac, krhclari

bu UIIovku Ut; tru-aft:aD El8rnIJlj! lanbr. Do.hlll evvel 'beYIirulMll00 I - bl ,Ik barn - - i lI.ulre-rler
,
I

lim oltmru:hgn t.a~dirde

~e

bikum edl.!ee.efj halk>!. Iilldiri! . m~ti.r. 'Beynmmml'll!rde vmlcm milllet bitti_jj halde hi,\: 00.- ~

D· un
.11

...

yapllan miihim toplanhda ittihaz edilen yeni tedbirler
Yili.iJ1!,lI!lJ;ltJr Top,lan •

Bir Hezimetinl

~i!I~llbJ I 'l!'jrli~ti SelecrberUk U.rHiji,i dUo ogr.l'ri p ilOnn:L. 'Iol'"Ikliy,r:tteV'o.h Ml.IlI.vim AJnt'let :Ka..I!II~j1 I i~~ wtmds. miihlm

Mu

UZlIk hede:/lere do(jm

Tarihc;esi ~-------

I

by~ 'IIi~!l.Yl!'t 'Seferbcl"li· Ekrt"m v Ibiill.l.o k~
k&rnlan u tirnIi

WI'

topbmb

Mi1dilril
.

k~o. 'I.trlHJ1·nJiT.

tJ_'

bun t.an.nw:10n0rukOI1.U1n1_

T, :planb" DahilJyt' Vel~ileti '1'111. la.i.LnuZll 1!:s:nlll:llDda hnlk D tamf'uuJan htan'bul vlli.yetioe, cadde "e wlmklara kfilch:-t

w Iilehirdt a~Jh~.r~J.;; :::lIper 51t'J ~ naklar h~Tq,nd8 gtiIld~rilec <;:~'If lD.iihim 1Jif" rnDli:m mi~kere!l.. .. d.il.mfl;' w blll tu:.mimt' i8'Litlau~!]J ~hri11llwe ahrUl.CM tl):d~ur]i;l'I m~h:ak('rc O'lJJ'lI':'I~lu!" Dnhili~o \'ckiI j.nig t~'b Vekw.ltt bu t:ilninh"le. bir h-

I

:om-I

I

"

.''1

BADAR

,
[

Estetik. henuz bir llim Jej;r " Felse/ede ve' san'uir
es"as.'·
.3 ~

1__ ----------v--,e--e--d-e-b-'iYa~.
-. ... t.i1!dl1m-.
U\'llL.=

~~==~~~~~==~~~~~~~~~
~.K.O; ••

uv goiig e elen malzeme

....

Fc.kaJ:;

nk,"JpCf!·t;",U'
M ........ CI~U .

...

UFllth

itl'

sar san ve

bue!'

mU~1 fU!f1leJf'r....,yefell,dj

mus, Ilia lWs& WJ,~yn. bUl.im dilny& i~ milllLim eern.r naB· .IV ded.iDi:!; de akl.tm,& olir.a olQ allkP ;getdll.. Zira. ~ olab.Wt'!. JIent.mi yi.c.e q:ilI:Ir 1Wr isIibue cillud£:~ _ Olii.m ~ IEl 'Inr taJyan pa.la.¥D5I lilr , muh terem. doJr1'.iQr ~.y!. tmi yorum - bir . f olslm!. . II hir lUI. i~en ~ a.r oldu,p i~ yive bilmem y. fa.k.i!.t. ha- halde I!£Id ut miiWm csn.:l" olauk!.

yok .. dediJ:JJ__ Ha'ltah~ !i:tkarkm ba.na. ya.Lwz. Hw:i Beym .ei.a.k!l.t eun~i ka.fidir!. ~ r:a.hatsu. olma).,. ------------~--. 1iUI!.. 'a.k..lit, biJ.lJuA IUnu dJl. rica ode,:ili;un IIr.i Ke.rn.mJ EklyeflUldi lie wl,.ltl~a giRrilJmek 15·
tcrim !., •

U! Yok,

,~t

Ler:

f,u -'aB

ill. otan yor

,UU

Callbei.tLldJ.: - Oo!. Ne vn.kit IIII'ZU ederseu gijril eye ~~" Ya.l.nuJ iilllU biJ iII::i Kcrii..mi blZ)m le alunlal'1 kabul etmJy r!. ~ellWsjle..berh;wgi b. 'g,mq bihn 19J1 J!ite~ One , 1.:IPC:~~ ~tw-dugu oteh.l1 dress1Ll::d... ZLn.. UZUIII ZiLIllIUI ntada. bekir haya.tJ y
ij;Ul ~mdi I:tjnf~blre bll" bul .&Weai i!itUJ.i.: gu e:::t !lUn i~ otelde .b.J.m.a~'l

(kdi'r
Almsn

tereue
Tie;arel

IiJZ /2.

il.
ic'n ~

V;fi!k 1 i, ItJ,gille..., ve Almnnyaya vruoilceeJ; wikl,.Hrdae ta.z.!!1. tifl:il~!e'!'

Bey nn me \> '1' l lu.y!l. t,"ec;m'~ istiyc-nkrin mce • canl nul I,!o'!nnp devurn olunrnak t.~d.ir. Ista buldan AI'.Aouli.l~'a tT(· 1 l lil ("::I k .It~ aua T ha .. tr':UH.ll hltLll rru ) ,~.Jnll;l' tl~" T:rakyadan Arwdofuya g-Cl:je-

AWl.do-l

y rr

I

DeW,.

ediyOl'"! .• Wlterck.; Ca.Iiibe , Iilhakiln., bu diklr ~ _ 0 h3l.dc... ttedi., H:a.ni Si··ster1ll!~lli is.oWet I:: i!'lti ra~u 'Ar.;imedi.n ktll11llldli'l - 'ilckim !;unu ~~llU' ofrI'.. n'v hhli III1TI QiH!I!ile.me-ml~ 1)-. mez, lmngi oLdde- 0- -n:l, gunu 1 • uaktaD g~leri ynkluli a., r IUD] v e etelin i.!.m1nj dim, tcIdn CSf1'IJ"l olmaaut '!' Otur al., Ilunu mute:l.kJ.p Cali " ).f" Bo.y Ken.mi yir.te yiikrlek bir d~ ka1.k llilc. g.ayCL • n - ' 11 bhlraha tilil.. Ca.libe. k!l1"dcqi - biT hwcle vedia ed~ ~ hi , nm biJ I:taJb:l.ca ve d~ ;tirade O:1lu I:lltat~m nra Haci a.,~bt g-JliliJl rinden SlkllA.n.k Bey yU%iime f,"aI"ip ~ ••J b kll hcmoo lilfa k.,,~tJ: [ r'ak~ im ,!dilm.:k .31( Je !tri:n. ak - lCcnu:nini[J, [iolilm ~a:JI, m6 .~ ~j>ndi. ne b1lJ"Ul'Ul"5un buDl~h ..LIl tift."kler:n ih dwlu.k1arml

z!valh

HaCI bey

I

lDi..i!l.a~i vermis tlr, :Malum oldu'"1J jj re Alma,· 1<11" 1 milyun 2lO b n li:nuk liftill 31a.caklll.!'dJ. Bunun 200

CL:I4:b;;r-1D 1'i:!/'CCMIL nakilleri H:1Z·rnnda.n son! a Uil. d~ rl ,Uir.

ise 7

e-

I

~l(i

lti:m ~uu

gilbi ~vler

~k

tuha

»

Da. b&k!1lJm 1"

1'ma. gidiyor ~ HrH:1 'bi'yi pek6Ui. da hakkI Vlil"!. Bll'tin dUn i"irl lULl' n Iml;"lnt:lt ke Il ultlr ki!. AnI !.tJ ooun h!!.w. B.kl1 b n gclm il !... a kalnbur elin ~
I
lTCIJ~

g r;i ir de N '}'ork1:.:u:!

'it.UlJ1'I1

bir

SIlIl

Frarir-i5\la \'Cya t>Jtup L;:t!lnhnJdll..

ri:r:IiI!" [)

Ita t K~ramj:nin l~l ka.rch- _ ~ifl ytldJr: 11biT bll!:1~ndan, 0. mm, klz rd injn zekuma MY'Y . ga I!I.fil~luyOn!(l. _. •. _. Fd., .. IS fl e l!:;!.d-ta.:l (i1diir _ me . m, "'ilrtll;·-.:iz arne::nrll r'la., Bnb1 .. ".:ol" :'lilcsinin h~"'i:"{'!'iir1i;u eoJt: f''''r(>!,''TIi"" ,,1'1" (''l.'jb~vU rl.,. I b"Y'lj de 'bl rrll!'n b ir-e ~:l r:vee i.irpl"l"l Uri j;Cl11 ortrH'ia hi ...ll?nbire Mr so"l-. lu.k IJ~I {l!tmt~tu. He 'i.mi~ l;lu!;luJ.;:, go:!:i.im korktu!" £gcr hakik" ~ o vakit. Kenwli ~,:.-.II.mfu.:IiD ten. iddia ertigin gIbi a.damlar ....,~ \'f!' ve haJrikB.ten :wia-'):lldJ,tJ de k{,D i ' e 3.C11a.<.:llmaz ~Ien gihi biiyiik ~ler pe§inde lli;r bu t I.i iimtl .. c . '~'S gtbi yorlnrs.a. sen bu ad:~Ll'la. u~:II ~ ayr1 ~1h:l r'mb:e b r tJ'l'i.ktan vnz; ~ IT3 iyi sonra gayet mii3Lehrl biT t:tVU"- ol!LCali!.. Zirn ben ka,t':iyyer in~ la QerJ smi k Im.a~ ~lAdJ.. maya ~l.:.ldlm lti IN mD.~ll I r Bu garip L1:Iiist,u.b;,!1,bym bi· pek tiyle .sewn ~Ilim ugr. . !radel"lrue snrdum.: leceg.m &jb.j ID!;;.I!.Iilil.r dO:~'l1 ~•• - Ha. .. Amoun B~y K.eruli SotLl"ll. korkarlm, bu. li s.en11l, de Qize bir ~y !l()raeagon!. hir ieLi.ketinle bi~!.. Onun - Buyunmuz!. io;m ya gel, bu mffiel.l'yl t.am:l._ Siz madam Kagliyari is- . tile blUy:!. ibm tOe ';n miode biT r- IJ II kadlnl talll _ eie-lim. yahut, btl ';,m ill mlyor musmm:z? ugr 3. . '"R%~t"I;!.. I Bay i::erami J:'a..yet sat:in blr - Dem e.k, korJ-:tun gen S '1 t \"lrla: mi, Hacl P'.e '!.. • - . iadam KagliyMi llli? &. 1'illl!_,Evet~.. Hw:m itira£ ('de vet, tanJyo rum r. F-'-. <l.All.t 'ben korkm3i~ ,"l>_ Dedi. Ameriklli:JaJl M~ntiJ ~ F3.CI Bey~, &"1'1 H~:l '1m ~ .1 ya gehrke.o \'aJlW'ds. taru:tbil. Benim s:aJl3. !Wyleodi~mi )'a.p r~!amjdell hu t:.C\'abl Il'ldik-, kurum, ~'Ok rj(;a ..t.I~rim bir pe' ~t.an sonra H.a.cr Bey-e dondtii.l:rJj; ye l!::\rLEl:rrm!._ Evveli IJr.>:~I;),- Hac] Bey!. HeweD hl!giln l:alnn' hasta.haneYi rerketmc-k ii;tiyo _ nedllg 1;1••• rum!. dedim, Senden nc:J.Dl her Ha<:l &y l:mlrlt. scu-d : nc- muam liaz!.rnJia }'llphr'!'V. Z;\bttav\1 miir&cn.a.t etrni mendir!_ Calibe ';e }{erami Be-- yti!C k misiD"" .. Y (<.: di de bU.I'nli4, kdUP beybl.l' Rlil.}"r! .• HImUz liizum gOrde yerezahmete gll'meslDler!. miiyornm! .. Calibe de, Kerami. de bUlla - Per:iiLi, oglum!. F.a.ka.t bll~

m.

\bhi sill-mekten

K~1"IUnij'i 6lihn 'uaile Y:lk.lve val,it :1111 'bq'l-Hlll. ~lir!. C lib tim bu 111aflnri !l.IIIrnm

-I

Dadi. - Ne g;bi'. C;a.libe hkkmdll ··ylenilent in lid:";' t.uh&kl..-uk C !j lm~1l ?. E~ btr 1k Imnt· i o]dugu Vi! AlDer g;tmij buJundugu do iknt. Fakat, sen bu [{emmi BlY Lien, n ~_~:umn ~er ~)i, egrn
::;oj"l~

saade verm i"ur. Ll caret VdriU be m' elid r; Lisaasa t.. t \h'

-

~

CITl[n

Iloyle.me:se ne olll

m~l'I,

.l

Imldini

alam.a •

Iri ?. - N~ll ne aim?, Ha.c] Bey~ AlI&dem.ki n Imedim! lfadem ki ~yorum l Isli dagrn stioylesm. jlStl), II!.. Den h psini fIIeydan3. "I taracab~m L .. Had Bey 1]1 Ll%tarip bi:r . - Oglum! decl:i_BImim san:J. na!iiha.t; \'ermeR: haddlID U -ilthr! .. Fakal. dotn.aslll'iLi im r::;elfl. ~ni bu !"efer liiylc ha;;.ta.hILnedit e;sl"a':l'engiz. bir lIylm hillind.e b~ldllkta..., SQ]U';1 bcnim

-

tC
htB.o.buJ belll'li:. esi 1 Ha.\d~t"'u\.la n:lIovIl)i t:tt.bi.!.e vizolun.l· c.aJ~ ola.n y.t!lll s....rone biitt:~iy Ie ~ .r dah.JJnde 111: ohm yolhnn rJ;C.t> •• lI!11.l11l ilk lrn>11ll.m hil.ZU"Lll'!.u • zir.mda.n il...J,baJ"en

Bu pro~

I.

IULZ3I

laQ
~

llhl:ao,,-

------~-------e--------------G U :J1 U. 1._Jr-de t u I una n i~.; ' J1 b I 01" • r
y:, U1da

S

bir l~vr.!
vtI:;'('J.Lttr.

.'~ +' boLlLl~na

t

4SaIlt1Z \

bil1ik

looa·

-I

k fi vc: pro' 1 'br.wr1.Urm.:t11 ~r a!dl1~ r,Ol"t l~rtb.T. Hunya oW bill lira ,,:rfulu&a.I .... bci:!e !I &500 (;uval kab. ~('.aJ:rtrrvc: Turkiyl..'YC a'\ :tWUmek ~ Yi.i~.~ ImJd.LrWllU t:.&nzT.ml .r-.e l!' L yrJ. ~ ii·:~tir" projelen de taro:. l'lI"LW ~tll:"', Aym:a Dll~unlE1rde Riyo do Bu prajel£rc JIaZ:lJ':lD Yi.i.k!'tek Jan 1 ,,j",n Ii (;;.-00 ~m,'a..llik bir lJ"l.t'ii kah\ c ili-J:iycytl 5eY killdtru:n moza u puli:e olarak ~~ ~-------,in;.a OILifiACaktil'_ D er t~_r:lftan ~briJlliri rnuhtelil mmtal l.:a1:m.nda 33 b'lJ lim. k1ymr.'tjD- I ~~-de: asF:J.U bcnliir Hil.·1 .aolu.nlWr,· tir. I

__

~_~-----

indistanclan
val e yor

~U-

I I

IDly

to

Yeni Sabah ~
ABO ~ BED~LI
£NlElLIK Ii }to'" 1.1 K 3 ",,'-{LiK , AYLIK 150 • 14011 KCl'- 2700
11( .....

"'

tiin

!}lIdur ki, bu hllsUlIeLLe nfLd.! m oirru.}'a."Olh! •• - Benim mf!llll!'ViyatJml kD'rna:y ~ Haa Bey! .. J i.d' - ler tam t'Manfi1ytrtma._ya

tel:nenavn

rlL'kel.inoJen sanTa feci

750

ill

t4~ !OO


I

T A ~( ViM
H R"b ill5.i"'r UUI

~ladlg, ~ ~'1J.k:an n dm lanmaya Vf!: avlqUm ya dl£:1. z.awAn rru k:o I k 1 n tu tu 8().nin!. VuLl, dl GaA'Ir'a.nozd:a.n billlj.riliyor: l~ benim lr;int ii.~~ L 0 ~m Yerk.ayli: KRys.en T hi rCrilibt va.r. ,. CjJj~ n ~ tiistMyonuncb lilia, habit, d Lsi, kemli=ine I!OU cl !'eel' ben- P~l:ll" ri:ven edtl;:k kllJ"d~l. 1-- ndi mC' ogw v€: ~ lfIile!J. mili"ekk'q:! diict g ahA SOk benzjyen I) can; ve 00- niiILlSlllk 1m' a ,1emti olll:miyJ-e

Yakmdma. Hind'gtaf!t.llI.n jilt c;u\'al g.:leccg;. habcr v rilmi~ tiro DiCeI' tarafL<t.n Tir. ~t V~ kaleti, l;U'ial ismlll:!. mfLnl o.tmale nu.K:-u.djk hurda fmdl ibr.aeaLJ.Jlda.n badcmo.. 50 kiloluk Ye'..l"ine 60 • [Ki It iloluk dll'llkler ltU!~ll.ma.!lID& knru venn~r" Ell ka.nr, t~H,:irle.r tamim. @-. dilroi!;itir. _-----_

I

&ndan vvel ildn J U" kiU'aIli bagIan lU :!>U· USl.l d rt ay !:XI g\UI ~ap~4e oe..h.f.n c;:o.k ntl;:u:_.;:ut bJl' Juz hclQlL w<I. !lava.>llll1l yeuldw nal:::en ruye-

un~ u,'l.ijJ.andJ.

l

ra.tengil:

C:llibe l.

Il
G

fI.)r1.

1367
I klndl

B:u!l Bey otW'd~ y ....dm 'b'r~enbin! hiddetle ayaga kaJ ka k: GOroUD miJ ya.? ,d ve Da~ gird .. Aca}.ipllgi sen. end.m anlatrV(ll'ilun~. Her hAld ~ aL 11<1

I:teti ce.Le.ncn

fl!ci biJ:"

bfu:Jjg~

ot-

mu'ftw'.
III Vii!

AlletBin D:U:r.Lst, kuw!,!,clinJ.n! ijllliinn~ V'e ~lr

0610:

i.ll .JI7
A

nun
m V&ioo.I

"-4.'5

8.>1.3
lUll,

5urett.e yan.l..adl&1 0 -I basIm bW u~tUr.

Wi

ba,..

It.:r vercLklcl'l 'urillerek mahl;;illmy t Illi;ji bullul ... ' , 1 Dunku ~'i.l I!il![l dUr1lijma ternyiz mkh j n bu kill' II Ilia uyulup UYWllUUlL ) cih ti.w. la.r.u.h.rd:uJ. \ e tddia makll,llmdan ;J3ormak ~ b ! taraflllJ'lll ... an kE'ndi ichUa. \ c rni.it.llea lanetl 5GI'd ylcmclerl ile g(.:'(S1.I, UtlV~ el ve: ElN\'Ilmt.I .bl iddia ll:1kMraL da n 1.2. kataflna oy-illm lUllS! ve I k I'd-a 15raf ol •.mmn.sl 1;),) 'b d buhll!Julnr. Bu 1;0' kk
e.nU:res3.1l

'l'illny-.z I suC;lu}"D. 1Z<t.f e OOlIen. s u\:~m l8m:l.Tr.-lyl-= nu,.,dure UJ,v 1 tlU'uimdan las Jh cthLtrH.'d1-j V~ }aJmU rin de:> IJk ha. ..IrID. an .1Y.'ldc- bir dQ '~I'Y • itl eden If (leo-

I....... ~

t1.00

yedig;n btl' [hrbi! ile letarJit bir bale diJ,!;j:iip dJJ hll.5ta.tila.nedr'> .. lerce uyu:msll: bila RalLB. ].-ftr etmeili, demek~. Gel. H.cn IYoIU ~\in]e! J.luUak:J." bll ~ e.:JMn tek

es'ut bir

n

d

fI.

mevz;u~

LI,

da.-

I

"Ycn.i

Sa6&b..

II

lI.:"'on.d~ril~n ~ nJar

munm,",

"'"I:

".rw.k nQC'Cl 11 -d. lrn~_lrl ",~ bunlni"iln 'k.:lyt.olln;rnn.

IOdel
ill

bur deiil1!in
Ii{

bl!. lna m"ydllDll. rt hU5UHi 01 lml2lA

d n d bin W" ba ~l'~t

nC4.

el:imL

a! .. H&ri«;-ten, i..crt t;W'ette, kJyme1.Ji :;-; da yardmum tumin

'I;lk~nna

'3 mec

GIl.Zet.em.tnn Bursa m lihllbiri muharriB' El:d-u&dUIB nnuu;hl..D Esad Alk i.n Ia. a:lZi 05.Dlan PI.jalllD u.lJSU..Id doktoru &y~\! irlTl Wf'l.LDU b:l13.1l Muved.det

hulunan,' YakaCl.kta. iOtun.n 2:'i ~al}md:'l. Be1.illw:hnd • kl geo',; kwn vul all Ccmil tellVRl:1

r:n.n

Rinaen.n.1ey ka' t'.:l :!'aln.:WI IS 'C nn.KJ ].mr,flrmn u~'ul-

lD ,MaytS giin~~. • 12~. 'l'D.m1eyuo
WlOer dllniz.

gaa._

e1l-J

~~------~----~~--~~
dos}'~,
'lIT

rat' ~h edc;rek ~~Ie ~tiyle ;;liyordu ~ "_ &LUI he-nllz !-'~nni ~ y8JiHirl!l 11, ImJ.5l.I.Dl III ~ kl.zca.! l:!:d1r Ve bir ~ ulreriD. l.l';rimooH.lil. Sudu D.,yasa

nl&t :;.Am) talep ooel Ut1", Mahke:m j~bml .:Iidjndl~. Kara.ra ll'.'Ulup o)'lJlm Tna..<:'1 clh \-In i t bit \r~ bu m:t.k£ t1a

tedkik ljiin 'futllz,;m gUna blJ"aktl.

J'I

• tun E

.}

"I e~
•• c:::il:::i:i:!:I:z=:=~:::;;::::a:;;;;:::;=::Z:::C:::::::::2;I:=::;;:O;:;;;;:::=~

bh
sen ahutter
d Jl ~ik~iyI!'Uc 1;111 1!.JI ~ - 1 ~no CdHl.n I
... ·l'

j

YaZBll:

J1JURAn

,.'Aslen 5 of'yahy I • Petrof'"un yaoloa kadar kal

SERTOOLU uraya Am am geldnn. O~ ay

S;I (.. en

BB.~ 81 n 11' Ill! seIla
{,Of/a/ioor

adar!
A itllall.lar 6irldi iJ'lalJUecehler mi?
akin Y·.··· . temel
arktaki harbin inkilJUn'lrtnl

(V~'sili'l u, ri gHlellier
1l.Lrlml.lrl

mUhtet-

:,;. IHI111111<1 .... gl'ri.~"

Tefrika No. 25
e ~ lmislcrdir.
["".IHllk \
1, nt.' tnd UIiI,h"Hl ••• J llrk

(lu'lum.lS 11 talnruu ,1.\'Il'·U i.llilt;"p e·lI1"~llnr. hem d· rl did. 11::I.l:p bllil' ~lIlh nW.l 1l11,ll dl aflll~ J lilf·al,HIll1·III11l. KI{ rna nsolai I. n J LI tm! I,( eden JJl~wJnl hulnimettor I~UIuvnr ]'11-. koca L.ilk"IL·n t.il' dC"'IL'~Lpn k"I'.lflj1 dIJ!:[i:ne II C;1,E'f;I L lklj'l"Ir. lnl J] 1';0:' bughnun d~ I<;l'm~ini 1;11 P lOnh'n u..;-deLkn ;[;"111 muY l:UtJ· l :; IW lu lJ iL'1n Ie '''1'111'''11 yL m:' II ,1·t1 r k I) • In I kt L. . It rnl 'f' l' r nlarnakta ve III k 1111d 111;1111'• .11 atmnl 111111r([I ~"

o

2d.nl

nn

Lov J

Con:11

e
GCI;C u k i v U7.1md a ;1\' ifl yVaJ'C!'('ilj~jllm I vtimii wli c-iJerkt!rI ~ 11')\:" kuvvct I~IIH\." "lhip memleYazan I,; ll~nl~ t, v ure neviler-irun bu blriue lu_'bdmdL'11 v.: Hlulfl"e.. mel kl..(1l rrn l II r, veya myd[l[,L l 'L'lllll'" ) d Ill~' ",Ln.a ~(i.. I ~ ~!lIlInllll .. cl!k l ·~ .arelerin .. ",~, vtlerlmn de ilL.:g, . tegimlLG b.lb-=::=::;::::::::::;:::-;:::::::::::::~;:::;~==::::-=-~::::~';:;:;~::::"~ setuu tUTI;. h'~II l'fIllllt h) In Bu degl~m{' bilh L ,.,3 ,~~~bar-I ]':lpJI1l1"1 ,n'l'Jhll' rm kul rnevrhmllil vc 11\' L \'yr I cClhp:1 uraI Jde kl\' JI 1'. I I:)! W' l..llicll III • Sind 1L1('1,·/:'lIibahlsllr. !U', I a k lJJbyet, \''>: Jlfjl m ik , 8urnbardmw~ la~J'IiH'(.-1l1~i I 111e-\';.-.1l11 hahi I~ d: J.,IJV,i I"'':''1 nbll. l'l~rl'U7. slllllJlllr, ~u hnlde vii lul mnk I lemlrlib'1 zamun Yll~ I:~~~r~rl \'~!l\'Ctme YI~ OL'i.JU, J;ik kHYI '1) u mu k '~III stn at. c-:;Ir,.

KLL.U'lL 11> mcy·
rnuru-

""::===.:;;:-:::-=':,!-::;O'-~:::::==-======::;':~~--:'

H ·v~n h.

Celas"

II

ve
l"::IIDI
j ..

tiyorsi 11 mm ci nr um I
rill
_ -

t V(,I't;.ay

j

- ~\If.:d,-n; I" QI. Di.:, ~I;lln arlin
.K'~ ,1:;:

Sll!.iI.kI.lnTldlll1 _
~J •

I ruahcdesimn hak· ~il(,U'.:t I. u1/'111(:'1 in

<"'fie lJ.aJll'e uuvart
IUI.!IaJ'
I

lll.llrtl)'Orl,l;r.

Ar~l::t,

1111.,1111 .

u

11m",I-:L II'

"I.lk.lf

.. f I

pek ..(:~.. rt. r lo;:lel'lmJe-n I)" .I'lIUl':i!>~(.'lll' ydi.!lilfTllIi;I djjC duycttiltl, de 1 eni '~~':l'!" k I'_ fllij L' bi m .. zar olup [- ltlu!}Lu.1l h - 1'~\ .t bit: nn ikl)'i IX'k I maulb'lIH SOl Llyn d f. , " nz, fal. l lI~n, her h 1 I'l,,~ A. n 1 rli. al uiJ II(rl..~ .11 I. fill Siki Lle iJ': ~L"H' k \ .llnt !lula. <;0' ukul bur t,_hhk~;\ (U.
H \'11' din! Li'\"ilp \ r 11 ... H11,': b~r liHl.hzur ),"uk. r ~:I'''(:n uu· I"I\-';! Bulg:J.r ("\1,i;.... _

olnn ell J iein WLt 1,,'/ lJo~hL'cYIt (;llttlc~1 \ klLlt r oe-ll{i rahu Loll" ol~ \ l~ '" ol!llL LlI '" ...

H.l.\IL,. 1.,LUIll" I

fir ',d ~IC' .~e,er ~, ~m"2i aym kal'olkL.l-,i huklunl I' >·t}~un~1 dolui lI JlWI(!,l'l rle r:::L!.,I~l iY01 lu, buguni.ill
Illp[

Yukam.l ( ;o;iktl"lliglm ii, Polk :Iklif ve pl.Hif mudatua VC KI1runrnas: rnurnkun olan Uti rniidaCJi..-'l ve 1·;;orutlrnamr1 ez~lml}'('n In< m],_'keU':1 i(,;il]dir. Bu mudar a. V· kcrmmula 1 buhmsn bulunmiyan mernlcket.ler if'if'] born b rdrman tayy~rccihgl In\"lIhfl g(·ll:('.k le-hhk(;".n_f.I k'·I'IUL'lidn. ~ lYlna.l" l~in getirel':'egi mu I t· I 1" ve Melt"r de tel I" etllci 11I}-et tedi ['_ Buna al 11k!: all uylemq{' brlmem a! Itk IU7,\,!mI

eder-ken Ingilizlt!rLII1 Girii ..'c. MHlta ad larrm ,[)a~UjQ ku'atar 1.":t!JI ta.sil Urg le te tbbii", edeeekl r;ni tahrnln tl1'ii~ lim, DUn sabab erkenden Girit' at.l..l~1ti:l inen Almiolll p.a!"at1J ....OUleri, bu I::J;lhmlTllmin isabet im or, ldya r-11r~1111.
kik

Bu

muvaffak olabilecs: lei ml ? ,.

ta.

-

c;: irndi "!! YO)':

ak].Jj

~Il

I.ml b ·Ii-

.A.('.aba \.lma<llarln

b

I:;lllg

Illflt'

m11silH/1

'mall 8iml·.tH,

da gt:"mi~t...'11
Dt!.!

II~

I

den erkl'll

den ~en " rnu!.~..imi mi.tt(rn:;.d~y
ra
'IJ ... tLL ,.]d'",J ~

I:

',e ~dd_L Dngruca bJ.llQeY(! mer k I1t ~11 olm ~3. b9..tl~t.1J_ ~of'U c';mi de l'tl' bah ede lJir UIkatla"lvle
('Ll::U,lk

o gun

-

P~kahi!

mut.:i::l'...il'i'l Cci df::t J.[lJ

i:'oylen .... l1..

j

rnadlm J-I.Ifll,1mdll a.llC"lk ,n I :>;'l )·ir. Ill.i I:llelr hk bll- mesaf ... \'Hrdl .. I G 11(; :;mbJt h;lf.if, hi Kl.lt b~rrak blr So(!",lo;! kon~!;I'11'ordU:
MI~,;:]),I~'I

I

edt Anna

ltcnlfu:.in'i

I[:u!>t-.r'fL.c-

13",1"1 lle kLiC;UK YIl.:'Lmd,J.1l bl"r-i kc-man o;:lhnm •.• '\Eke! ,-,hllll«LL!1 OWL! da hmm l",rk{,!tmedlm. Her no: kaci4'r iyi ot,;' 18mlyul'S31'11
lb,

biz LIe ~ok

~r\'l'rll:;

11

Yafl f
...a,z yeLi

n! .. ttl.

.. n da on 1 YanC'l ba Ull

- r.u ILrl.d.f''il ,1'': 'inmC-'-:1l uk. Ht;'; fU' 1;<",. TB JIg-lit' olLlLl'!t nu ;;:uylcmel1. nliJ.1. :-O\ll'lll'~'j!Jot. d
'dt,t lap;)!lli mqlly.::th
~'iljla("<J.{ ~ey

~~dJ:

ht!lldinll eglendireblJ.iyurum.. - Bdlikis I;uk iyi ('811;.'01 SUo nllz. "11k I 'j Turk mu l.kisindl II fu;rla anlnlla.dlgmu ih~':-lr edl' _ rim Fakat k('rJl~lT1 an ~lkllrdJ'
III

j!ln.1Z IllJgnu:,Ip.:1 ~~\ KllliitLcJ1!l81 \c ,Llh Ok~yJl.'l,.
:If'mv'- ,..... ii'lab bll'

L-

~Il.nki h..i.kim oIlJ:"ur. is.l~rti~i ~ )' L _IW. billl)l PI:'I rl,hm lJ""'le hare-. L I f. n PdrnfL.In j.·~-·"nl Ll- leri so\'leu\.'or·dll. lc~t Hiiili<:i'Ii dohYl k~flcii kl..'JITrnli~-. ~Yeni .\.<;11" r flkmli7.ur~1.iI1. Y'IZ WI.! 'u..i <'t:;lrmr ':. d i_"ilJl "Ill IVOrdll. den: ~r Df}':!. 1. n rcln:,i~ ulursml . Gen "furk zabiti "\' n "thm lcEfcz Jlllfril,'aUmL , it 01 0 fU"ilH rhn~p l~ir "PL: i! Mul'-L:I;Lm §i~'J\kiir HI l"(lrH'a rak roe;>:i \'e biml ; wnir mUz<.'1ii I'nuC~\'det ,,- phf'h.. 'ir, he.kkllldu r 'l s(.tr,jll· dUMi SaJihaddll1 ](aJtLt I'm idatahki!tat 'Ia!'fl'ak 1..t"'l13'" b'l "C'. - l.'\'i.: ya.hu,Z fIllo.lOthlZ" DtiJH\ rc \'e" i!oiirel!ne \'t'LiJ~ i ~tir. Hel ;i1d~ h~1I ek 1. ~det1<ltJ, P ·tt i •L!Jinll"_ gelmedi ffil. Sellt bu }Irai':' iii.z ~ Mildtiri.i t}J.ilccardlr. Ona do. !;',ylerirn <.1tiftY!1 .d~aH1 Jh.'I'1~'& gdra(m.ilil.l1 uleni mUI!JIVMe ile Ii\d:l :J;lJr~dl c.·c uirar'". ~imdi Iludi. • iC.ii ... \'Crill!1:eJ!; rh:'\"It'~ Vl' k6y(', uj'l~ bak;{lIl'l'!. Mi.ifkJlJLoo~'I(.·rin ;gUt ~Yil Y"'lIi ta.f~mrl'llIj: 0ait l'\:rg;i v~ 'Sat. kka.tif OWl.!fl leo netit::e n·rd]. Ev Il~"g. f' :11.. l,icti-IHIIHl.z YlJ'Il1i gUll of;!\T1,'el ),01,dikt~il J;O!lfll kaJat) pa.n .. Il'Lr'Jbe· "rei 00" j, h;'~r ? tun 1 Icrin l-emi~ljgin(' 'r'e baklmlll1!.1 - Ogle ,·akiLlen. C",V1f' (,(Ark".<! 1'rrr) nrfedilecd:lir. Ludell el kendelt rM3y~lr. Emu'- t ~ ] ~~~" kaiarevi t mi,-I==~----~~~---------__~~~~~~~ __ \"ldl ten sonr: e\'l ted,..: 1'1 ! _ -.r -! 0 baJJ~ ,'ann. (1-1. EI k~I!l1tl:ltn rei.'!Ii I]., Sir r U II ;~'lV Li ) .. T'l:t JI;II;,,, n In ra~!;I ldi. t-;11 Jak Nllnl ~~(:rs.:f.lI1:!. l>Dn r;;\lllkk !.le IS lhldlmla.rl ~ -,~mldili k A1LJ.,b l I';tr.; ~ I mn blf-r.r lkiJ;jer inhrill (JluII.'· 11k. bilec.t:~m, r"k:it bu tahl"ipt.·1"1 t.Am"'Ill]D.ffla~ i"in uldllgll .G:Lbl lstanbullJ i~:;:lll i",ill de piya -

~oCIk. 0

limnll,
ll'lMe

!JMIl\;J.
... )' I'

All I'l a ,11 llbyle kllnWiJl''iHkA. i!';t~'mi~'(]I'dIJ,FakctL :!~'lLnl a.;;ar
kU\'l,"eL
OU~

I

lsun_

~J~ '. ~~ rita l~alJa rf h f.'"
es

h'lkl~d bIt' ?'.LfcJ LI1 b~\ inl ri du• I!l:mlaDdl~1 bir hm~glLDl1hkla nl",'f·bllruul'. , In:·r~nvl. ~1'rJannnl. l!:;~\,I .... 1 Bi.r mukayL~se' 1fn ,1 hal'bincl~ t::';,un - GerlD[lJID llCIIUdl"rmi '1't' ddhu sonr IXII 11 ba n;hman n1eydnna atml~lal I. LaYJRrt'krinil') ,'aclrI,ln bui!iinHnJhuki bll~·iin ol-lHl;i (Llha ki1 IlkLlh.l!'[l "llyret nrici v;u;lIfgalip In:J.ghJ}l ~11J Ol"l ~d, n lujle 1.1)'llS Im-bul ~i..miye(;ek III rLJ? trT1lnr kul'1JI lTI.l)'Ll, :lo'C'Il~c,'d d~·r~-e;jl.· iJjj~i.i.k irli. 0 h~plC'1"I Hlcll('[' \'C' hUJ.cumLl !l'LLI \'Hrulil[mOll] let't iLbe I ~rt' d:l\'<l n 1-11'1( k nl1k 11]1"'/1 'kii.Jkl"Llwor. Sl)lIia lu.1 .. Illmn iII n I t'ui lmC:~","'~Ia:nd]. . m or "J min mil-linin kim~ \'~rilL1i~i dc I l'::II).-uk a~lI iiliJ ;::;:L\'~:ydcri bi.'lIi dd';i.I., Sir kiir fliwiL'iu, t',d:i r:l :J h'!j L'«ebik''''Ck \,ltf.,;hile 1.n[:1tll bir sem,',Il:l'LLir glul}'o •. y.:.-J.lo!~HrllelL mukirlelj liJfekled~ Ht'm l.1ikkl!l eJiliJ.l' 001 k,,~l!ltkn ~rwntf Jildl '1-'''' ~'I'lca ,:n.Jfl halilltle uc;an bomb:J.nlutlHII l..:Ly~~:Ib:'~~~h~n~~l~I!~;':~:fI ~_~~~L~ )'Kn~lerj birbiJ 1'&I,ini I,;apraz al('>'Ileriyll:! himllye ede{'ckJ.,:I'(ji , "'I gi'.! illiir, Aku"IIl Ips('>liofief} hm'8ldai.;ll! bUIl.lnrl • OI'lJ'C!al'tlk 11\-c.IlUII).; i"l' heJ' Z:.lJTJI!fl i~111 10101iyhkdan knl kuau l)lirnlya{:llk deni1ila ~i;ze o.llJmlrlhil n bu' wl'rna - I ynli:lll, FHh t bugi:ll1kil l~:,;awi.jk hH.ltJr. .'. • _ _. I'~imif'n rnlhnki.in ol<l.rt .. 01 hil~rC~m(l, cidlll SrJ'niIfoZ1.u till bornbarJIlJ!aJ11Hl'ln :, .... 1::11Ilr Lal'a.fm lun 1l1m:lye euilrJigirlli! '1 ,1.
Lj

H;~

olmnzsa

de! ibl'>Pt. [Versay)

d~"-;'I kilutma
I

~II l.r

~()rt:' l rarrua hm I:!l ya!J1Ir:ak Ilc\'I~Uer bornbardunun Il'ln'al'(.ci~~I:li c1i~erlerjl,e. nisbdle dull I cok bulunr!Uf"mHl;;<I.

I

I,hl .;ill'.Jb H1!'1:mCI) tL:'~.lfL ,'((('I' F.\ka~,I.HQrJ 1l:-'_:1tnrn esa» _d~.gil~ .ltr. Sur ILto! m mevra kfl~l1tl\-· .. ti bll'llkh:' nlun;!J. ~iilJh{!~i:l. llllik(.mmd Oltll.

hr.

MlInt"Vl'1l.

kahiliycli

n tldab-

I

var Jlll1;ur ~ Tnpf'Tl il.· In iilJa.'3.ebt: Ii : Bomb ... rtl I 111 an lUYYI:l.J'('l·iU~ vu zifes.ini m u.lu.r<;he r,f>n;t"Vei;1
I~inck~ drsmda olmnk .'c IKI tiif"li.i yapar, tJu.h:J.fcb"
II,:l'\.'~i

I
vet blrnk~I1:lm~ \'C' },iu'l'li ~l.I,Il. ,1~11 beri rll:\'ll91 aden Jrnk biidiseleri uz..;rinl< hm"il It HI bi.i~'i.i.[r bll kJ!wWIl imtlld 11 F'ili t n'" gt ·jrmLEI olduklaIlOlr lJlkl 1m
klsml d.'l. l.~i1a ",n'el

il'"indcki

\·;t.ZJfesl

nl:.:(!t~ ~el Kendi

)'C'I

Bl'J' 11.... l' rBin ki, bnmbJI lilIllU 11'1 I r<.iJII \'uk ta!-nOlH k. UJ:o.l~ lara gJlmdl I~lt niyOl, SLillltlli!Ii [llr

hn.dd~knn.11' yiHI·..,eldi, bir
dll

~:)-I

~lJ-1

mi..idud tllu-ald ~dl, ave-IIH t~{'mhlcl''me gt'ldi yeti!!li \-L'
I'll gl,t;li. bar dlm:!l]

~on-I

p.1l~i.in I(il'l modem ~ir" 'bOITl·' la.',"val cliik kt'iI..'1 rnod.el n bir f1'1.' -l-ty~'arl"Si ar-d,;lrRlsl et, ylln 'rlel':ek mubar'l.'bt! ~'iiz • h . .1 kg"l1 he.ij \'.: d ilia. 1;'1 'k ihhll1alll' ani I",hine netiet 1.: 11J 1'_ BDmb.lrdlm;':Hlb.l'In lroc;lli'L'tl, BUi-at ve ~'l"\.l" U 11-,1 a n gi bi \. " .~Il"l \'1,; h.xll.tlrlcnnC' r-..Lgm~n bu ho.y~r~ir [_;ij'lp'le ue"am Mt: cl'klir ~",hm,; ·j-'i.izdt: .ihtllllUli ucgiH~b~lir. Ru na r ...1:, rIlL' n Dl'1mli.u'l IUn in

"l

lehin._>dil "f!' (lnU <InlruTJhu ,,-,nun U!Slnlli 117. lll. MIilia.rt'bl: r;en;· \'e i Ih~mua.k.i y. Idf 'h"fl h&.jo komut.:muk karariJ \Ie umllmi bfirV v,. iyeti[)C' I i.'I!'ihrlidir. Dnlay.",n ... mi!jdnfJ.~ ~ Bl.lrnbarJull<tJ] lUY)'1l1('Cijj;_l fI'~n hnva k 1l1'\'etleFln ' )'l!nJe vc meytianl.aril:t \'(o' bUll _I I I!'U a.it 1.1t">ii!i ... la hilcum C't.n(·k l!ul'l;\'tJle kendL m~·IlI'1ld.;eIlinl dll' la:J/''-'iile ha. a\! kar'l mud3.f.u ·t.m.iffolur. Uzn.k h!':',h:r1er iizerine b,lt kct!.i bldunmasl ill! ll~nl/ln dar. tayyari,'! tc. kilibnl d~~IlIH: b1LIUJ)dunmlg'l mecbur iXlel Vi;! bu l'~ll'~UI!' kerillirlj miithtrstl ~lQlI" fl Ju!'_ Gtphe g,:,·r'r:;u.:.de dl-ullli b[l' bombMuhJ111Hn k(1rku {11m .hi-

top cuaunUI1

rlenlml,tir, Ella Y~1I1all ist.anu[ln
IH I HI \.", lnJlJlarlw. bLrfLt ki'l Yllnall I:lil' Yl"toll'
:l IJ;"llIlrll

r,'I, B'r.r Jkj III'
\:11:.k

bO'/l('

ia~I~J"J tl1~ltter" i~lfI {'Ilk UlohmcUI IJ r i tlr. Ve lngl~lere ~Jra,la atll J.II.I ,III

mn

I:uvvd[,'

r" it

II;

mIl

a. ,lya

l.a)'~,lI r.th~ de l'ualiycL,ue de!;I ltirir. flu dhllt. OI,ItJVLI ~'" t~t·... f'l'l udl\ r au sililllal'llHII k U\'- Vil m~ -)~"'I~~ajl", t:;1i Ilk lJ ~ I Ij~tlm g'n i 'in bilna:~a ".mubiro l'l!tine ra::nH'I, H,·r.l!;j,r{i kiil"~] :11 :8il m( mleltct ~malarl dir' !i'e bundd.11 dola '1 II'Ll p[,.;tu,· IJ g(i.I'Uhn k[~dir-. [ r :o!<lyaf oldukl dilL:man lnn',ll ~t'me 1ElJ.,ll;inilo. artJ.k i:!t!-phe g. ru.i knlmrlml~ll. 1'1Uhim bir)' I~ :

J~ r.l.;it~l1]adj.yelL t. 1. 'I)' cdiJecc-k ul~n ..lm.:ll! II \ Is. LIll11 I:l!I lllJj.'i.ik !ld:\~' llltu .. ~kHlm lcri ,,' :lLlay.1 1I;j,1;1I11 01 b"me:! ·rl Ihtin.l ::Li ~'tn ill .

nl

I

I

-I

~--~~-------------------------------------------------=--

BlJombartlm1<ll'llllrill :lv'·Ll.ula I tH Km" _tli bit· aVel mUI aht1yapllklall mi.HIII'Il !Jir yan!' da-I I~~i tin' "th ri.,.fl \('!;Ikll;i.tl v~ cHh.1 \':u'dlr kl, 1m mii':i3!}aka rlV_1 ~{'I fuiilllw.tl· 'c t.'!;i:;lti:ll malik clla.n VF' ~VQ,'I t I J'lJ 1I'illn,' iu. bll 1TI{'mlek "til 1<. r.:'1 )"a~Jbtl1 b\ • ~"'t('Llilj 1 hll'yli du,iilldLlnml., - :11 ruzlottJ,. Onmb;:11'lllm3n tayLik. 0 da~ :,;[jriJL YlHI';lJd~r. Bom.ran!!luri ta.o:l.;1 Myin .\'f'rTI'l~I.lel" I barULI'lHl1'I bly!'art."]e1it~il'l ::d.lr!:'!!t. ,BUlia I Imilc:n t. II &:': Helice H~IC 131', l~ri slli!.hl:>lJI ~Ibl \'1& beHd ~:n. cl Geuokl"l alm~m neUc(" ill.' ... laman 2ij''-IOL' miihim bir J'blii\'I!rllen 7.:lJyiHt IlI\~jI:~,'~.· ~'diIH ::>adlr. gu.m.luzc betic I'ok dah:1 kil h ~ Uri ve Juha zi\'llde moli;i"lij .-:Ilnldlg. gorillnl !>t",Gir.

Ill't 2:1

n'

Hambanlnna[1 t."I.YYil! ciligl • ni!1 \'GroClru 1111, \'azif'lermj, kd rt>t ve lu.luliyetini t.... \·k 1,' iJ·l"CSinj bir iki ",lituna. !'ilgdJrm:J " milrnKiUI d.::!'ihtlr. hlC\':ZLlb.I".L L~m:lll E.!'!1jk ... , t~~r;lr b~l bah,"''::
Ll;"mWi elm~l~

_ir.giI1~re I~e kdybed~r.2.

d""""!
'L

IrH

U 1'1111'"

I

UzeI'C

I";lio.:~}

"

b... g

tar~aJ.~
1l

ni_

&mh.uthmll:l
bI('Irnl'z; !<iIHb'-

~ :VT!.I!'L! '-0[[1.:••

I 1l[1~1 tn~lil::
d !lizinje.

hl'l}

~I~ hil

Hilil Aln 8"1 mn g '1 ,e_1 lngtlteJ'C11<Illl bHkll] 1I'1t' n mil.

.. tia

~~(~t J~k m~\ ~.i J:ay •
Ciri{M~l1
11,',s].;1-

bdli!".I'f'](~It,

I

iligi

l. \'~!.I't'lf'ri .• "I' 'J.n~n ",'unani:..hl."l b .e Yu

__
lL~lifi'illt ~i.;;)teml I'ml

~i;1

B:tH:

kll ~iyOl-dU.

leli-

d(' kUn'elierin(' ihti}'.~<:;; 0011111' gl.lnlJ 1I,'ri ,c;iiri.iYI.l1"(hl. Rli l1U •

I

(V IE oN

i

S A BAH)

~N B

au ~ akdll~harp ~I~, ~Innk·
:1~"lt

1

i\ U

Y

0

K

.-,~--~--~~-~~---~--~.~~-~~-~~~-~~~~~"~

i~':l~lt:malld,

nl

,'C'

mc-

f.

· ·n

S; m V A S. I'

'r

E F R I' • A·S I

I-

1>1;1' -r1::a, plimllll'ludn ~).;: ~7, btlllu.l gori.iy"'r1I1rcln. H\,\ I U~ lUI}5 gellesiH~ klHiur, "ihLJ\·l.Il' g
I

I!:\"\.'cIt.:1· her' ,;.·nt bire' Ik ,~. m1ll"r iU~1 011 IHIlU!'OI', (.hm 111-

e.

~ __

~

ller. D.k I l uul~r ~~~m;Lya
I(

'n\j[~r" '1

It.D

~.

\

~,merile '1\'[Ii

",a.l·

kll r 1".;1~ dt'l

~~IU~IIC~,

it-

.It Ik !!D. inlt)';!l \'e ~'n gent' ~'l'milcr iliI"asmdak.i mUnu" L·b,:·L b(]~1l1 U. H'l:l :-;1l'1li' biu;u1;; . e -

]1111(' iIDiU nlulUmyn. ve 11 r s.,:" I' ne DJI"t;:ok bil','lik ll!rllkl~Jk!" gl.'nmrniye b!t{IUIII. Ilk ,j~'ritI1Qt· 111- dl;.-t Lllr' ) (' .. illC" 01) lltiyiik
LI[

get;iL tlil:r mi ?
ml'~'II'If"I('r'd
'1 \j'
I

l -lVlL ~.lkLII,l1 tl:' h,1 y, ·lIb··r! t 1· 1 1P ~Uilef. 11 LUll.!iH I 1111 . Ir~'1 dcri'll1otilll }' nlml.l ()I kl lId tip r"k :I~l:FJ 1: lllgi ~ I I hF'f!n Ell IN:t II .vu I'ld 1 lJunJar ~\ l1 iJl 1.

Lllrl!liil~ IlUnlarL

~'l.l~

llIH'-ll
r'llI"~I~t

. u.'kin
r'~;TI{':; n~]"I ~.i'l

\',

~ jllrhll,l. 1;:j 11;11111 ,hlrnl!$ ~('lI'Ii.~'I' 01'111:111 Ako..:nl;t.1JI
L,'i,1 rJlr
L rnil! \'1"

UluL

Hllhnmdn

~llL,,!

',-'-rel "lul~

r:j'" ::;

mli, tii. roo.-<A1t
'Ii

ll'![ i~~~dJ"

t~IIIJ1I1li'll~';Ipm JRI win r.-miJ v." II~fIlJ~11 J 'tlli'11JhHI bi,,·(·, fill ihJ i 1:1I.l '.C'IJlillill " illJ k ",lit",'!' !tarSi

,n.. :tl· ~

{J·'\:l:TIe}I ,111I'I[;i d,"d

Ii iIiI-'; 1,..,1'.,

1,' l C'" -!J,:-h.1~i.I)I.!H:i!;'i"1

(•• ;

'. !lJ!t

Znrlf
II) " ..

un
luk

11.<:.:1 ,,'1," • t I !ll]?·.. • 11..'111;", I:~1 Ill. hHl IH'!~·e.c,""li1 '1.1 1':!1L1-"il1l h~'J ':_wJJ""ol,l.... l'u ,"I' " ll!l.·r .... M ..It\·~'!Il.1~,1 <'w,(lJ. ·I·,' l""'1~ .. ';. ~u,'n p~:'" imkf.n ;,~~ '..I • '~+.n i'..!: \~... i'1'Jl1 Ll, t l:arljll.lJ'l. "!:;,! l ~ ". h.rn.! ~lK:-:-i ",I'l

r.

~II

"

••

:1u:-.b

..

;~b' n~nl.L!lH I h·klJl 1.. 1i}"j ,t~1 !':j;mdl ),1'111 bil I.LI.l.t;llrl k.lr,IIU':.L)r"'11ulr 1llJlll~ Amll'uJ ~~~~rdL>]lC'rHlliJ.4kl.l" lllijj:1,J ,(', 111 d, ·i~ii.n~mdd r' ...I1...]';h .• I In" ,..Iu!~·n EI 1:l'.IlutI" j:!LlJ b II ....,·L. '1-' '" ~ ldien, :\ ".;,1,1 ;.1 U.u·,jl.!Jl'dt'1J l;l.j'· l" !Iit :L 1~ ~'I;'I 11';;;' 1... ·t'!"Hll lui 111 '",,,mlrl . •<fi • ~.1 J '" P 'j ~.-lJi_ lHiI LIn t tm;o,lll:-,tL ~I;,oilln munll Ji;Jl$lllmiillLm lJ'l Iqlilnl' Vl,.:lmil,dlll lllm ...~!t rJu lIOUIl 1.lI.porlll1!llJ ' 11.1 ·rk.:i.t'llIJ.II b-1'·1!2il~.r' Il"'r~"lrI ht! 1lI11~!m ~l Ip umlli h .... ~:!bu loyrni'tll bll' i'.I~l.;!II, I I'" 11 k I ~Jlmllmll!jl.l, . (1orufn!Y',1[1 111I~'t,\ U' ~lm,JL bllT'~H~u

TiHi M ill II "10 lflpIHIII~I_ ml'll:~lhil,Jen r1"h. Jlnlt! m"R:tildf'I1

----~~~~-~.~~ .... .. ..
·r".·..
I-'''~'
~~~ ~

'.-r""j

~_,..

n .il~ efi W'nill rlnl IlilIl, :'I .:In' !!n;J. ~('Umll.!k II.Lbll Lt. il.LI, • Imril t'lllnlLdL·. ~lIj uk \'j' Y III g~"m9tl;lr [uniltflHe II III j) <lln1 I n l.ull,Lnunn l' Imkl. (H.]II YiU',J1J1H {I~1l11Ikhl'i':111n,1 d blr l.tlLlu.rp .e-m 8J kalll'lIl dll dill';:] 11)i.iI1lI~iil' olm 11t.:1 111,·rk<::. i;] l.lI" bOltlb· r,l maD 1m ll; IllUIlIL' '.(1, AI ~··Ik tr)JI11I1U ,hll. _ 1.1 1 e ;,'H.I"} Llilli .. lL lIkL ' k"\',,..< tI 11Il\l 1. II "'I'ill~. \ t' .ll,.r I"l' ... II ','r I.JlnLl: l '1 bll1U! ~rd 1 1 {'1111 ~o.!' 1~('llj;;;allL III 11 l{'fmin w~ • II :.: .I.n 1~1'" elL Y· !ru L.lI dol.k""nlluul I, lit;;. [ \ II. fl,IJI ZIl"h.Jurm'., lib,' 1.1.lr~h, il.liJ, tt.1I1Jlrm gILtlkl"t: pill1ill\':' mOll L.Ll 1, ik11l'1 ,i • 1IIIJwk Uu_'](' Il! n '11m 1"1 t "yll' bil' l.., '[,l)Lbi1 iml~ . h:&i"P' '-'{'rnil("I'I"'_' t,.lll'l-u'a::1;;,'1 nSI~ oelhlJ:l(, Dill' gliz!; ;JJlnl&,,]1, Ml.LJt:I>~lc·~ 1", Cilmll, .. ,:'I.II' l.illY'H·~k Itad:-ll· 11'lllll~h b L" n"ll '~Uo'llIr bl, HE'l1i2',-e,. ~l HIlla· h.LI, kfl'l'lJllL~~IJ" T'd~ilt, L~ralf::r t (In 1J;m.~ ny linra 1~.ltlllIh L lull'" 1\111 k~nan lido,: lak, iy~" \'l· Ori~ nZ!. UEI ra ,." V I'U l Ii:lk~Lklal d.L [;Lln:,1 rdHn lr1i~li flu lIold I<la biL 1..111 'mm ~Im- J' , "I dif.lm1~' l'-~.fbLlirrlllk ; "li 1(J1~lu b IWYlllar. 100 lClB I:I'!Dllr bkl!:1m yt.'ni ~~ PHI ~II r;;t1V,'1 til ,Iud )1 'kl~, "[r, LI}'J.L· ,IU 0,",111 b.'1 1::' mJ' iltl' d')lo:ill)~bi?Jrhll"hll., LI.'nl.' h I i'lll mill ~ 1 ill YatoIm.( I II('k JrliYUL" IIJ" hl('!"...... BII)U.'.n,*I~)'h Il...·p~milf'l-iniu i Illlk~Ut)l dll tHI~il:bll ,r r h. >Hld.1 '" tJlll tl~\"f[lId " I'll, kill Lernn I Tlj;;{ lslill"LIJIII Il ilc .:!yni·- I ~U!:.!II'. O~l' ... :-. Irlf-<li u.l,·yhlcrln (Ill l'a~1 Imrde· bLlnd.11'I _>'·'I/' .. II~I ,1~l1jio! muhfllem LlUl!l']:l rl •.. lil r;iti.ik. " kll\,\'(·t blllml.l~tu. b kM l'll iJllill1l IJn dl'VI'i!HII!'Il lG.flo5 ~ ,J:uh' !lm"iC bLI ~L'nUl :·.dlmhu· dlyt'l'd(]cr ki: .i..Jlil nf. 11l>'n1l'l.· 111:1I il;:4 " D~ t. I, 1\'rU f" anJ1J:I.III('i 1B"1I1:~' "l:~rlu"III,··I· v" 1'\r,l- d(J ... l·!· tlk;'r. · •• l);!\'l .-Ie1 I ,.._. 1{,'I,du I, ~ I( 11'1- •. .1 ~ l: LnRflik IW:I"C b::hlj~_·}"J':~I~r".l· il. ,-, ""1l"".'11 1'''''''1 I· .·"·.gll,,II .It'l1blrl, . '" <I ,• """ HI illolrq'.11U1'I l.nJ"L. •.. I 1)1.41.~1~, ('lblri..l tI ii:uffla!! 1'11;0:]111 1111rHllrh"rln dOiiJ ~Jhl~U11i'iHkr~ h h:ll'fj J.:t·'Juh'll t.a~·l)]dl!.'ri:lf .. I II ~ t:ill '\.,"- ~'lJi.~ ~IC.L m::r.;1l" 11('1 Iii 11'. II' f!:[iS(("l..r~. 'li flLr !'III' !I~l, ; dl'';i 1:1 Lin I'll :'1]. ~Il 1 !ll1!'i tiC' buuh I" nnJJ. III • lwn("~ tll,1 dti'l-~ince ~;PI ek fiil~Ii. flo; i ,d.1 i~'1 bil"llk j<ll' .. ~ dJl!'lJ ,hol11':J:l!!S 1.' IM:!' ... II IIIJ. Jl' , J zild)'.u-rti> ;:erfllf l'iHy.tftLL YIloFI iki J.Illilln ",I,.><lti olala.. all! ":'Ir:'llJ, h.ifllr. H;'I;rp g'("mili"lil., ialih ~ lilIlI JIl~~ILt ';1'mlJe h~ln
IIml ,dllhlll.i L If.i.5f1 Yllhut IS Ij tll'nb"11 Jlllit;im llIlat IHI IU. " L t'llil Uf I ,II IlIf11 ~ i1~illi' tllJ 11,1[I m [H~I L;I[ LlIllLlal1 bJ r JII;.o;

I "r.ldlluda

III

trlill { ,q dpiliz I ..1) lr 11\Ull.

rr,l[1, m~ki';, ,lll·lJ. 1 t nib' l iLib ••nl

u.r

I

r Ii'

L. t JlI

.iI,l, I
LI

()

-,:,..1.)11 .

"~~~(l

I'

kll 'ri

I!'I...

Uqunc\'1 SIJHal~ Me~•• 1e· om s(.IIlne t JOBtim:'1
"hlnli
I<.:llhbille'l"l lIH 111l n'!l1tu l
1"1

UJ.HlI:'I

.J-,~·~ml 11 lHctil1

~sn:J" td].;;;; \(' 1',:1 r_tH.l.:
II"

IIIJ.;lI.t o.:hi l"'''''j
1'11 ..

rH:: :":1.1
il\-

1"11'"

I .,Lrtr.lk

-

::

-,~

-

-

.

.·r I,!Lm1t-' ~". I...:lt! Ii lan!.i l :"\"111'~lIlldll; ~ ~n,L ~L' ., tiL' \ ....., "I I i.lli·.il' U\ ~I\ ' I ,~. rho

'j

156
A be, aila

y r? .

y u1I:1T 'J.r..'Illi&
.1

_'uroukwn a;ullan-. ,1gtlmlll.Z te nVol!: i.:: ±l::rp1ll'U allnkfl!'.l

rnlllJf1~M lm"nin rnnlhY'ti.ui, lIIz:m ~.1 L r]{"rlc- ~lMn sl mdill.k mum ~ h!.Ul ol8.l1 1l1t1j{'bl;,jrr.Bu !'W'l.~, Wlil.ll ~idtl tiliZ' dG'I~n ctm8.k 1... ,llr ""l:l L Llif, - AJmlm. l bha;lp.rJ :jp.np til' 0!.1[l voi '\nr.m lIgndt1;.1 ~~yr. rt ii1Lf>t'Lr. Bu ~i:v~ ..._ t ull ('ro It 1 -.:o:U.;;tilr, Ii~ , rutaya" harp d rmJ ikrn i!.L, lI.k ~
~ m~k

A an Ut me

r.

~ p1u:ru.

1'1'. I • muronl

mmana

y.:tlUlII.

hnlllii.·

rrgn.~

mq gIbidlr, All"n'lm nnm, iUi1n gU(,;l ~lll" rI ezerclt·. If. , 'hI). InYLlnrllUi.., hu{. I Ui A!;y~ ,..th.l!;1nl'! .'l:.UJUnlWJ, )".:11. nm fcl.iket.l~ uWIYa.n. mliHI.o rill V'e a Llt!"rtt y:rrrrllm I. in do degil, m.ln'l'l. tariam 3J:'.l gurunrl·· n··ysiuen diilf#D."I mcli; VC bu g'Wtkf~ -In¥! :Lea bir iD!;]~ 'tl· ra.b f~k i~ A 1I()[!i ru It:a'V'!'lll
ll'!.U.
I:J..2:IJl&I.

I

Au

e

'11 UeTden

miJYl'd'h~ Britftnya, It.aEllldl~ !t1ZYon h'l d~redeJ rerlh1rY 1:1.11"' ot"dn tcs.k.:i.l ~. Bil1.iln Brita'llY a.J~l;).!', be~u kmb det"l-er!Ti!.lm:h=. arl..ds:m!!Lh r b-e hUf.6ltma alII;::
.1~1a.rd'L'I",

I

a terti.,} .r. vernmii$lr. on:mmil. ilW. :n "bubr.wb pol 1'iIj "te~ tru:
MI. .

'IDa 'b:\hJitPm

iide iyt;" cr.i. In.yACB..k [lJ"Ptb:. limn.! .Ei!asell klyllara t~lt'r

rev

Ddl ve _UJ.rt

~~JHI ~r' ~1I'3I.l

Imr-Jl

J
I

44. HAilrim nnmlHoodl

51~i. 145 -

t1

~ma

It
ridtmhk

n

lllll rniiliH.l1

Lill, lifo" I'IleMI1-

~~~ yo.ratmn.l[ kablliyvl1 ~ gijgte....rmi~tiJ'. Bm:ll~:n, an.."'l "I yunildM mu.hilll. l1ir :k uvveun t..eI:ilikel:eI ~dt'. lImk saba- . lara M kayll'hnlmlU!..l bjT valJ!.IvIbBi d~i.'mUlmu cilr', Afr:' kll. ,J.nyllaruJI'!u I'ereyaJn (.'delt hnrekit. asgQ.ri brr hl!MplH Nil oI\l!1lliH 1I',,.{llillrle ~diJ' ,"'a" 1 ordusu t ... almakl..iye
WT.

ru C'~vdf'l 146 -

(,~]Dd€ B11~ik,

agO.
'.1Ik

BaLq

lIderi.
bT • LlILgl;
tlCl

I kUdo..- f:;u']ta.niP-pt'

desi 61 No, Us!ri.idar. lll'i - ~ C'iJf'I"m , ey koz Fc'VZIp OBii.dt-~1 124 NJl,

cad-

tarihlne

ge~n tutsan-

A03t.a J~

d~kii.D~'\

to-liIlde ve enl

nndi.!kl kUIlWllerill

tii

-- '!' hey., ...
-tl

,

hitall'lH. cTIlJ.l;hr, Negii.r<;iin ~ t'dlJ· .. Ian bile. millieIiltJv.r1nin id~ sin de, tnm 1 bOyle Gil ·.-iI1n;Yl b.aJ'i1lnl bilirlt'T'. Bn.-ada.lti ku\· • vetle.cden:ui.:: kal l:ar d.n ~r mOIl e Fl£t kedile J.liJ v Nil
lID

k&bu I:e m ('!!~tmJ' ro.llmclen!

DoUa,

:!t'li.]JI.'4.h

lene1n1i.-I.I.!

Ribi

11'1 I.J 1'.

:Y"li!::ufu "Wr
1"I\"m g( !.. H

e ~.
P'tl!;Il.,
J

Alt;d 111.'1l.w urlrnmnl3~ •~

A I~.k

bir

-;::1II'[IrI1Z

ta

a.nhv~~m:.lar, A "'Tllp3

uka!.lu, clzel:eMIC,

YUi"Jlfa

ibt"!..
ffi

l.n bu Mc.;l.Ia

ill-I
lin.

TH1m. Jar, el caseler olla~ l!ril beL.

8

Uol3'ordu. BaJ;t:a Ali!;:o ii1'l1U :rui :e herkcs 1.[ollaWi.I1 bir ~YI(,l"1

-.,.
-!eU::L,

1m bn 111014 n L"Tp~a be!

sa-

I
111. in - 1
buhl&rl
[j j~:f

I'['ITJ'l.S.d.ru.a.. nle ea.nningh9Jii don:m.maPllJ'H l",IarEJ",mumn tmk&n 1I"li? ])u mU1!mm!l:yJ. lot:Ud yalilJ'l hRdl r· .lit r~

Y~IJlI

-re.rl'~'cl.lJ

('B.I"
j

t.

,!

Jt!i) r6.l.
~

1I!ellUalKlCl:8;;,"lnl

cnoelc.c

biT' 'i'Cylt'1."

rn~,,:ti, HeM de ~~T I"aki\t, ,<",na !'takindi.

gas

1'-

[JI",.-ak.

, Val.d-ll'" hr..n '1-1 No, 1'f!~1 yanm ll"t~ 1:0 ul, 1'24 Ce.l On

]23 -

t AJYIIIJ ld _ lA:L1 :apurtma1"l • All J:a,
RkI:f111ll

Sllt- wtiJlifaayu ~I

r~lll ak ('lim".
illl

2 ~ Yiiluu:,~kV illm.rw t.aW[jJ"~J J
nm
vot Hl.EItC3mlOPI1

.AlfW'~.

r'Il('CI1iru

IA. ratlarnu

i rl - 1 :Lrrun:fl.JI", uara ka.J'l;jl .ztIyU tn.
krlralili l.~'iiiJ".
'r

hILJ·p uaul
n.;l
'

born'

BJ" •

~j

i.1t:.m -

hLirilr

y,

1
nb

:r;;.->lIl~{J;(>

;. - .K A RA BELA Tiirlu, ...
I(

Pl'~,gra.ru.J.a 5"r I
I

Hl.u

1: :I. t\!. • lJ.l',.:)

Jj

i' "'" :

I"a.J della

k dJ,pbeJj

0

-

f'

21 M&~

rsn

.U

Bir hezime

··0

tariheesi
( .... l!ll'!l" , 1iw::1 ... y •• ,:f.l J

bere tef~ !:lkml~ ~.Ild1l1 BeJ~ kra.h. .l.ngiIiz. ~WIlnIl· dAru L.o!'d (GJrU lI'C r;t:'1Ifi'riU
i,Billotta)

Ce:ntLP nnnt i,aSln :J. 1..~ILlI'I I flU pllil::ua tn..thi.Iu k.!.Lrarya.pnurlar IrJ.I'e ·~u ....... izm 11:1.1.:1180 .. , tAr HI • l .. r ...II 1 Iflcl nv' a] /.Iqbnkh: ¢lllU II kJ. l .n r,l·ru ol201) Ame:rilm.IJ, Birl , ISc n "J,irit kt HI vvetlerleua. Ill\ C weygafld) pian1 loa ueddlL!rmin it ilio.z ede .. d.i mnlrtndrr, gilLd r, "eni Zcluncllibr ve y~BagdadJl lPdeo yolu 1-1.. Be1;ilcW.I.a:r ll!11 h&.rbiDde bulunan Ira. tta, Irak hu..larl i e kn;u hatu hll~keti tayine .\o"1lJ Iyaca!t 1"' lll.tlan be 21 1'1"e bergin .ua~:nm'ktadlr. ~1113[1n muka:P'1Ipm.a oldu.k.lan gibi l ¥sl!r I 01an :l.mill~rL: 'Y tu bLr I rn:;ur j h.i- bi r ('!l.E'foI, rJlIu.3n flO, ra t ~l.g"l 7IJl. l It!J, ldLd.lr laJJ.; J..J.r), I ,l},n bcyuna. muD\P5lle.t ede- " mcti ~idtlctll Qltnam~ 'ft kl~· ve ctrrh:kt~iT:" ku v tleri Fa.Ulljah g..:111iill 7.u p- .DLJ 1'I11Jl, en a imk.!H' bir muxacek.lerd.l Bu. mtiddet i!:LUd~ In- la.I"ITI11ZlTl hareketleriec Ne \ ~:! Chron.lrle gaze ~il1c t~kQtl . VI met bu,h.ma~Jlgllu~ itimadi ~ ilt:tn:...i~ccdJr, Bu.rada mwmll oor G'ilizlcr Vu Fr'ansIzlar eenuoa dLhll ~a abr bava bl"m'b:>J..Trl.l· V.a •.im;oon dan bildlr J byor : Iropril S&.g'lo.m L'lla.rurl l;mJI,,!,u; ,J.!:- m IZ ~"1L LI 1". dfl;f;ru ce-phe ~ bir V"~ L LB "Aru~nk:li ncrtclye n zaretl manlari muvR.fflikiyetimi;"o;:l ge::h :1'Chlll, harbin 'lHg. r H':Uiha1:11';'1:: LUll.lL ge',,"ett1'k.i.c:r ve (lIapaLl,nin ~ii~lerdi;i illt.! a~k'.rlll[ I l,,,.r. nJ~ mi..k}'a.sta kIlIil.yl~hrmuiitir. !Dr J le lOLmbrlJ l I:s:(ikamc-tmHnbbaniycde v £1 B:J.sl nne ,- Iari hakkm 1 L ~ia natta b: Iun~afiH'lfl.flll h JdJ!>('d n liC'_, ruun : dul.lan aunru, celsenm mhaycIir kllv1,'elle LaA.J ruz Hi..-:um esnasinda bir AJmJln henlls tamurniyl t hlr dnlL'-1 liLka'l a \-a..Lyel 5I1.T,hodi•. unrre brr Irerc l:l!i.. :~ Ciritt.eki h , togilli: h&va k u V- ;r~ehm.itt mf~ oldugu h:.t.kkln:ja ArnerikntayyR.reSl gorti-l Uu i le Alman p;}.l~litd.\l ri vaaij ttcn lJabsNml!j ve dcfl'l~e bUc tu:l.ITu:ru bes.lJyeda musa 1,; e edil n mnUfill mdssc de, ll.'\'curu'lltll%lD ht\cumu Vi" tayyarcleric ):tel rilcLl klta.'~r tir Iti: 1 \ e i'illla vet Ii IDS.ft tan.::ur.ti teyil etmek r,., UIlUda Biin.tl }B~~ nimdUla ~J.Ian -gcdigiD ij.te bi·, adaya imnck te ebb'dHiinde bu- Bu l,"llp ~ bevana nr, rafmda yeni Fr.ll. LI km'Vetien, unmusl I hr. l'3l.1nlo,n;'.lrl bIr bi.i::ilJ~ bjr ohemmiyetta ulll.lgugru[>u, -,rani ii:i;!W.CU _ erdular Beyrul., ~ (a ,8..) - Pnh'!ad· 1;1~ I i.4:3.1eedilrni!jLi,'. nu Jl1dl edemctJl, BlI ooyann tl grupu, ~I i,;Wn.metinde nu- d~Hlblldirild.ijint: .gur-e. lrll.l.c haBel Itn, 2U ~ B.,a.) - 11. !mltn or ~lrr topbn 11'.1 ~Ij llulundu~l'lluz. eumn gq;c.c:e:lo!li \Ie bll sureUl)I .. m .r1clye t11ll.11")8. Naci Si.iVf'yJI Su duJ::m b:i:jl kwniil1d:lnII~Ill,n i~b- d,:m 'iI'~ A ,''Un 1{ru\J<LJ\Cl~I~I l«:n· ,A.bmlUl]~ i.ki Clft:la.btitn 113. 'S~ IHli Arabi.!l'tal"u mlli'rk~ Elri}'!L diflini larnamlyfe ha.berdar Lut 1iIOJ; 1:mlm1!j bul WI'IlLC D.1::1aI'ii.! , waml t;(,I{ h~l'~'CtH lim H.eanu tll\n donmil~tUr. BJ.r Alal,11l d nil. ]1 L I "lngillZ I BU\"ilk b..r LaUh£>iclik eseri 0eLL ~ ni ddl;.u.n I' gWJld~n dolilYi D ier t.'1~l'b.n biljirildittine \'apu.r kafl r;:otrlh() d~iI1H1.1<10.11\ " 11 ya.P!)' ul lIm. larllk· .",tirua.dan r;;:lkan GiW.~rJl gtlre, Il'8.k:1I'I ~\,;dUsb~ komm (Eillotte ill otQ.moo~la bit" ks.meeman 3., bin tou bncmmtl rni.iSu[lH. boyunn. y nl· l~tJ ye bl!!"Lmlllfl .Ilg.r lo..5u hIJ51-l!;i uiI' v ire ile T. L elNI gem f:1 bnt1Tl1lli1 - muh elii t sureLte y rat 11 n &(:neral ICas II: nahledLldi. Thrinci ornu -------~ ~ tnYY:.lrelr ~,nlll nrnm_}'e-· lnJJill'LTl nl GdH'l'al tBlan !l layih 51 It; r:t tl..!, , ~,ytircl~ri clulrtJ) dll mu ... l~!en a ordul, r Ank:1.ra 20 I Te.lt;fcnlil) _ T<)p gtU,l'1l Kl.Jnl r. l.J.Ji.ll~ OerLlJlde h 1.1 0 I elli. Mt!:llJ.li e}-ll "'Yll1 :z:arn ndJ. l"ak Me. flU en , fi:3.! kanunu blrir.: '1 ordu kWl1ancb.n~"uu nUll b'r k.!.£.!m mudu • rilli de-- I da mulllli Ii em},,,r 'l'i!' 1)1"1;1' r !!1~tir .. n kr1.nUJl layihn. l bu~n gruflu ku.lllW'lC1 [J • In 1 . l.&yiru iN'hse geldi. I elUTI t·n r men \'~nlm "",utI!! LnBu r j'lha. hem a.fyoolo.nn O. tiur edi ordu. Halbukt bu re mi e r \. ·'ad n ta:wam bel} fis tnraimtl.1.n satm a.lmUlni gUn unra l:e.eblJdi.

_<1

rile her~ • hakkmdn.

~ 'cluJ~IlP

kern:luC ,.

bu- m:uJ£!i'l'll, rera-

vap

( a." tJlr.~1 1 I neI Ulfr.dl!ll ::lLrnmOiymc..a. hUtWllll ge-

milm-kul;:.k:rde buIundllL .Bu .kDou~ul.la:r ~tice -

~ilmi!j;ti,r. H:!hblUliyedeo 25 kilometn! kc.ilar bir meruooc buhuulJI bu miih im kopru ~nm .i,:gaJi, Palfuj;du)lW liDI 'lllriki lie ancak ;;0 kilomcb - uzakta

i'ri1ule 260 A ,hnt, Iiutun . genull

.

(S ..., ~ ... T. 1 I"~i

Aill'r •

.r..

!

uyr~d~' miyet verml yor, .k.mu.!e Ue do,id: aln:tak i!ttern_jyordlll. Allab:tu bir ~ 1 ki htr bel lin... Te ke .. ,~ifter iii lZ zaman yeITlIk d. aiL Hi.; sa ('Il ...

!ar

r.

1 IMI

J

Sir gUll yvaca tllm admtJ hlr aJI" rm130 islasy .~n'h yenj iV1f.mr.:ge
~byan
l\U'lt"'\'~,i

u tckmeyi.

yoktn,

ai.l:lrdi

ioilleyi,

vu-

1!:rf'tlll!r1 ~d.iy(J:n:Iuk

lilerde!l
ml!},

Hakki

bi.zjm

bn-i Ile klzm.1 , yak,"l.l~y'lJDn.YI!nta

I~,

kll·1

8~ a~ dtk. P1!tItilimiz: ~lkL o.ma. bi2 de ya.n.wa bll'akmndJk. elil'rli.7.e gecen Mj ta: ru r1F'I b kufuSll1Jl.. Iki ue yerinden yudlk. B Il.D.bi. becabet ilk ru. Lta ~st..a.sYCla !'.D.I!cli1irillil.ki.n odaaina 81arti,

au...,

i1<ln

h.mwu bir liotck
ikJmitt;

bizden_ birden

III hallekm'w, • bire [kI:->t t;; Ika rrn a.l~

Ioir kijte~

gmili.lt.
eiiHer',

d

' 13.

OOU OL.;ilian.ey goturbm de Oin::l' fa.~nl dayl\1l y~k Uzcl'U vi l"inuze".

l{llvvet!i

zltml9Lt,

yordll. Ofliim.e I;cl maJ le)'e r:hlJ cr, tep!fl'klJn h' wna. knlkryordu.
e\

l)lillae

lin.kkl II!;:

a1't1k

~i

1\-

De

;,!ldlfl-

14

[erin

~ul{l'

J

&en

rinnen c.;.:k:lm'l.Z. I far. N" yapa.,bm, nidelim?' derke!l 'yIn AY"'a.CI 1hr . III a. b r pJ.im ~ Sr - hr ok Ym'lcrrle gibi • c:vI kl r \'arbizi 0'1 mall

b~e
Id~rdrn

!l 11' r;.ocuW:U"I llir t.cpland1k., obul" mali l·
rl~ .~n; I5PV rul
'lJ' V t·

Ill"'li:J 1

lII.!illra

rnuTa.!!._ l::.;la:r ~ LzunC3 blr Mru::l ~M'fd Il k t v(' nih k 1~ d I ; T{lwviCt1i HnklU}1

sulil~

ld' r•

I rWc:nr:w.d,
§t'kil alct.'!lIldnn b
l'

1.Ll::

is8, hll.'j

hi'

r. g denlen JilU:1ha:J!.IaLi huvu born ba..rilinllu I n ve bJ1t.~ .h va: d3.fi Dat.aryc.lann.a k I ,tJitr-ill} ';;: ~ ili,! IgU' ...elk de1

r

torpi N~j <lo\',",

lhlldi \ ~) d~ yclu il P&ru;:~ bil&.

t

edt:-j~

~

__

Par'sts
van eu. um' toplantL

. ~kef
(Weyor!lJld)

_r
P:ui!:;o
WpIanb.

Q@nel1!l

tlda

C<i

du;

dilW ye ~ k
1_ P~"''''lr, ·h
I]

- .uw.

')d
1

1:H .S R~l!d) n-

I

\'WDlt

k

uC;~J.u,

brl

d e.IDI

Ltl" ki:
Dli

,,_ Polis ~bitlen .,.,ahiycline I~ i.iIm ;.::arlar 6em botood8.iJ:
m
I

Ioltleai, r
• kLll· mer01 -)

I

ru

yapHUWj'J' uriJ}"Orlar.

~kell iir'1Lle b.r-l tc
.~~ ill. l"iilltJ. Tasa"",'ur
lU 11

.

Y llnr gL&:;t-rg .

h

i... III e.Uil.i::, Ull.. II.n.$ Ala till k LW bu:.zal t.e:; it etb~l Oe.i;x.., ei"':Lnl.ltlal1 '1' 'V';!1lli I .Il YOlll t:J.kip e1~ k "iliy8 IJ..co nrka.d:w.a "". oldul t... 'c unlarl da n "I..i::w. gon '.Il. dan D.s1r1IlC::l d

Suvey§e b·

h

va
1

1.0001"8., 20 mmtD.kcID U" JIll1 ~'e

UI..

Deg-it'fi~D~ hrlv'llislnde Umum I Harp i\:~ns.m,fl) kly IlkIllr I Ile Tu rir; k:by HH~r r:a I __ra I' eJ ',h!: lJo.h4il\-anllk~ )ctlf,HU::I1 \'~ ~akan~ttCII vfl;."-i:e~il"dj~ilm I Ij~ tU~ilfmd:ut di1!jilriilmi~rur.. Bu b-::-'" kiC:1l k kU\'Vl'l.mdckl l levi d' ntufrezerni%e llilve k ,rIC fnlntn!·ada.ki L.e'efor'l Inrtllil.rlrJ.1<l h:, It. • 'I:: ('I'J' hlr h.l'l.,,·ali.:;Jnd_n bn z hlil. --r "uku buJmu<"(ur. OINk y;rmincj jo;0101l.Ju Irlt'a. t I dan bu' j i'le ~<rffi::Uf ka.ru.t.mlz pi! l~l 11.

w('[,

dunhl J{.2.1>il t blijJ. de zi'{~ _ diJr n akin r:"'8I:t.aSID da IJ d L1!iID (lJl hyy2U'C~i ilal rip cdilrui.!,tir. Bun lallfl j_)( :i tnyyure daf' bo,tal' . ynlH.Fl, bid de lf1t'11i~bn~lrwlerr

Sll' Slbb 11k. rla;_k 4;;C!C_Uf;1lU'l .·ar, bJ.r k.adllmn. Do t ,r mU:J.j'cl1C".Jytl' !'Ubhatli c>klUgLII~
.t

1k

L.i.1

ll!ll~kLIJ(

ro('o:

I

sLituw ,. lstek III nn

U•.ll"ilnl k ~rti)'J(l ,; prrl:l:..Ll: wtlyorum •

1'1':

"_

tm'~

1"

J

"Idtl.lti

~h

e

wcktup
't,

I

l' 1[:' nm IjI; !.lus ",ul.u J U:I

Gtncral George) bl,l [lJarun tatbilu irin T Pl"Jllll.Ul vanf{1o wnl §oylete.'lbit etm.IJ,li;:I1k
dntbeYI GcneraJ
{'fi'l<ct'

DI;;cr luran· n H••·birc Ner z.ar ...tin,~ P--' irllel'l Mi.itJ,iJ lSnlur Pal Jmn b na.t1 yar y d klor .Ihy Ahmet n.1l~lt } yll:' Ikl 1'lllHl_ be-tt{' bU!IIIT\I}'ClJ .,
dum [;u )';flU l Y JIlIX l! '1 <!betl~lll7.tio")lbl)'lsiyle gorLiL r.'lym'dum., n.1'ilL'len \11 n t r~ t merl!.l IJ n tL:.'I~J ve rl'?'lll'tli tllr " t bntrllfl.ml 1 hl'lr, lie se\"'1' aiM t:lk p rh U.flln F'~tI t 1,:t"1Idi~h'l(' rtlN[llek_t ill il . d I'\i.Utrni ~C'Jc J' iii" Il!_,;L_ derJ..l· iMIi'l'l. fir m H'i'lrlllr>)o'h{·. Ilikii.y.c \'~ 1-1 ~i.kdJU'· M'J t r,J. Kennlil1 n"J.rnl d h ll'1!l &!rJr P:t. nvn t Inl-tfl'l'~k il tlyoflhlm, Ynlnil! h'·r lkl zalAUan d..a AtllUirlu.ll'l Armla.rtul b C'r.k m,uh.::t.~bclerl!li(le tlLnJd \.'~ Ut.f"" tl~"l:m, li'e bllih'uc en ) kin bir Il.rlH\d~ ~ibi Ull ip ttlJ;im yi~kek kalJili)!<lll [fll ~iz I),ortlum. lhrhly<, N:1Zln M I~ rd $bLkif', m("rhum .. y AI RaFIdin '\llnd Y:lll[1 Hulk l'til. nil" I!:tln dukltlF1Jn deliiJ",Uylc U~ "r~'}ti.lgt.im ::'r 11:;1" r. ya: "0 ya.h1Jl bi .. IlFIkcnllr. \'crilell mf'~ Y'll)[ir. Fl!~1," \'a.hllll!ihHn !I:;Jz.,.

I lrl ku-

cl •• yed ~
Dl.ih ..,

nft
tI

l .:.oyr.o - B indl kli. ~I.c re:mC!<j

r

FranUt."l

du h
KU"'\:

gc.r.;meden

au

I

"Giin('~

:"8.r..
l('aklb

m~lm
IJ

d'· m nd n
dinci ordunun GenM'aJ (T~

r SO':fl.mf',

It'mJ::1iyceel,.''tj,

YI ~.. ('e~" Hnda. ,,')I)IlJ loIR I;ml'i norl]ukJ..:l (I. rt !1'l1~n iT n 17-

gcCi rmiYt'lCelltL. LJ~inci Qrclu !J. ' e r~{,thuIJ Uz{ rine ~bit t::t.an"W:i.i yap.1CM.l.J. M h:l%:1 IAbb

da ett,tgi ~bIH:1 Fl'1W1l1Z au. ta.Jrviye 101. '~n D.lm la n d lil}fn~nI r:\i n~) IlCOI:!

blr

HI Ill",) de hi-

n.~ " I~Untl,l" dilimlan 11 Ii hare 1 Llnc de ... m odcrek u 1Ia. 4:iynd 11rlf'mh Li. 1lli1;1ri fieniz !~ 1tUl knd1l.t' Vlt.l"lllll;l ~I(" n
1m.....• tier 1 {Somm<.::1 Un pol iUll1lm hilt.: gol.!(:'jrrI'lT"li, Rlnnt:ltJe}l1 sc ~ Srincll himay.b! chudt i"iLL h LiLlrllllLZl11 ~ rp mljnl;('haoln(}a [la i1t,'jl lm!.:l'" I . gE'rel~y !'du.

m.....

led.!

tAr~

"\U)I

Ftihi,

")J~.IHh .. , ~e .... k(:\t- w.pClEl bay r.11lnir Kl11!'i!:\If'.Ilailljf Almaflya Ee:yahnII rl f 'l'Itmi~; r;ok hL.lI"m t Vel! muha.bb,L,"t esMi!.Jrl(h kurnfllu:ll!,mm MlIqb\- gQslelXllil ltWl"lMdl1fllJrul'l Gli. I 1ft I{f'mal[ (lstannuhm lkincll mu. Relimhklll.r"Inll !led ~ devam r 1"['t'erill"" ~k
Ml"libtfl

I

1~.J-

taJrdir;t.l..lJ:le

tattil

bu-I buYurmwllkla-nru

Bormufitu ,

-

--

----~----------r-

I

VFlN'I'

.,a

l'.JU

I

Sl1'myer kazasi dahilim:le i'j:alillan ve ha~n i~lerini terketrnis buhl.lllan a~u'Ja kifm~eri, yazth ITIIJI! keUeffefe ,alt 'lergihu SS92 sa,\'iI1 kanunun 26 inc' macldeai muelblnee mlnef1l tBbHl o+unUr. SQ()4

,

-

EV!n

MU.
~
&.11 D.30
I

~

IILlS

Y\Wk I'I'Ql::Ik "., UEIk
Pro,uam

aoo
IiIIJtl

1D,.e, !IIIlWk :11.00 :Ema~ U_] J@zUr (II II! D .2!1 Mlli;ak H.bO Mttnk
I:1-JlO IH ~

..
lUI

MWiI.II~1n ~ -"edhllirlj:zdw

.. <1'1 .Idl

' I, MnIo: Inl'("
J\.SI;I 1';;11

caht~1ii.

~

~1'

n

l'I1ulllLMp

yi>-

...11 ~lI'

tIytI!rOmd. ~ W II:m::II 'IbIoa". ...

kFt ~ -.I.h ~ hk ~

JIqII'.....

:iI- S hl!:fto ~ ~ X:UI'I.II 4b~ cdrolM'; k.HfIlun !(!iT"lI..mdr;, ~b imUb;mum ... ~ Dz.;lIx1lkbir, lllkdJ.nh: Ill.M·!kkaJ:'l!!mIIIiI ~ Y1:' Ilmml 100 U1" U luniro l"lhtdIiIS9 _ I kltmmDlI!<f lIIw:lt)jl, liJ.I.IU.... k.lr:.d

lOil/1MI1I 1a.r~W!o

Mbnda

.,.yd.,

EK:!!'EQLI

iii

~_krdlr. KuRSUNA

M.mlrn!i S 1i!1l;t!"br" Tlli'kJiw Rw! Aku, Il'!U~L.tlD Vaml P"'I,r.tl All P.I 11 ,,_pol. DLmitrJ
Zlya II.r.nliI't

'¥....
Ilo

1""1111, k 1\ fl:J Krl

,.~,
l..j~l k rip

S·III}'!.'f

Ur1.1' nr r
KJJ/b.I~1

m"
~n~

Nj;! r,.' ....

<It ~.1 Nu

141i. 12 l'

~·fElin.o

Yenl !'... ny.

.., III

II! U rIG S6
:14
]n

M 01 I '13
11 ].I

08

It
4iII 19 liII

lOIn
lMI

1
II

b.q-U

U.•.'nOl·U

MoJi

M'~ f.'I k: Zlnal
~vLm.l

1IIi.1rlk;
JI'r;c;Cam

.llll.l1IXI!!,!;_p 'lli.rm.e14 ~'I:I-I tlllIl17~ i.,lf; Ill; m<l'kleh I O11<'%1I,,1!W1t' ..... I ~ ~ ..... b~ mui!.dil ~l KGT'lIJl{].1I ""Ilip 1",1:I..r<-· l~lc.nndp tN'. rilli.. Ye Ihtb;iu. ,lIiIhJD-I. Qkhl~1!.I ~!;'sfk ~kT ..... 50 rll"ITlI g.;"~'tn"J"I1:i

11'::.
[!O, i1p

Si;a It 1-;;:,1

Mus~"r,
Ahmd
1'.1 ....

g,l;!l

D-Jherym3·r•

n.,J ~Ll
'1,1

U4Ii'I
oj

I Askerlill
.Elu.inoni.iJ Yedl dID:

i,Ieri
As.

I

!0,"
,

v1·1

SUi" lr.hl 'r-n~' I ~ K.ltn h: ••I{!
~ 111n(:1

en

ve111i ma p IlriIi ,..,. kI:na

D-'d

l!&.'1t

mut..
f:i

1.

7llltlr!!llil

It."

h.: L"lll!l'Imlr .-all rnlriJiit'f'P Vii! !SO;y.

bulUf1

II

r I.,
,

N'ko
M<hrl),

H:lr.,h nl

11'11II:C 11m rIll I ~ 'liJm·

1In'~. KW'IiII _~ AnUr.!J hIDit::indc:o ~1rtiI".
~
~J"

t rjll~~n

M

1I.ln;CW-

fhm. til 1'6M".IK No. , J lm1<e IGIflku Iu}'.nlJ St. .. 1'1... :z fl. !:Ii: I~ •• k a.1~)'"k lim...n .:ttI 'I. M':ln '!-!.IdlL KM Ilo;,ylllit 'No. QJ fl." 11.11<,1, 1;" ~ Nt, Ill:/: oS YCT 'I'U, kI, ~ L',.fnC !:Old No. l2. Bu.~ukden l·IU!d'·,.1 !'fr, 1~2 S"'·~~·('r 111'.: !bill n II III.. !l1 . hlJ ('~rI(] 1 N~, I iH )" 1-1,11"'1 II 1~..r.1k.. hl'" Nfl. a Em II' n Lh y mu·"",k...'I;1I 1\10, 2:1

2

1\'".

3 In

71 t!l
D2

.. of.

liM
lOIN liQI'"

iii
:II 101.'

II J1

:u W
~
~

I
JII.(I

M 31t
(U

:u
12

n
]'I'

9 :Ii~
10
:Iii!

'UI

It,..,.
F

:I II
"I

HI oW
12 00

t'iI

M ..
!,Jill

M(<<I lill" ].flU 11/'4:31 l.Gll-:'
WI!!

loll
!!oil

Do
71 It
11

lIZ 3 :I:

"
ll~

tI

~
~IIIIICI

J

,..pllflc·"k ","fI~b"":a .lIllllian ~nI' i'I;' 1t"I'IUl'l~ h4mr'''' ~ \'e<:jk.:llarUc !P'!iIIII ile Ardmnl~.1 Umum
;:I,
)'II11;W
];I1.tlli

lid I I IllIl'1l.nJiln !-",,,ml),("i<'rl \ ~,.u..<1"1.

ill

IH'I"j

~t":"'Irtl

r

1I"1I~ rlCJ lovuk

Kt... N" 35Jl ••• 1.1 N(' :lAS
l

I!'i UofI

'iA tl 01 "II

, :u

1:1

l/R

Drfl'll'('l

1 - 2 ~~iran Ml gIlnn y.eodek UilUb:iY v oIl ukeri memur VO, iiIUl'l1.tJi&rlw:!.fl ~e.lik )'QkJ:una • it&J ~ bi!~la)rll.C.aklJr. Ve 00. yokJn.. iilia. UI Ha.z.!J'&m Ml gimu ow· .Jet bu,IWlDl1.J; olac&ktu'. .2 Her yede.lt: 8uba.:y, )"J1L_1;amaj'a blUlll gelmek ml;."(lbur:i yetmdedir. UetirkeIJI ni1fu.s cll!lodam, askert bizmeL ~kamw. 1iJl:th~ su bay.liarda dtipl.omll ve iIh=
fu3.&
'I'... ~...JHl'.iyle

bImi:i'

~

I/Ii/fJ.fl lkl\'l'll1l1nii Mi.i.dudl·l~ :z..~ lIn Mu.

R.

dd'~1

Nn. 1111

n o
r.ln"i\~

Jj

H
I!~

G 11 2 IT
l !I! 17 _, M Ill.
II!!.•

In
I.

11

M
In 114....... L

n

~
:t2

1'l1' IW 11 111 Ifll'l 1.1/31 II

v+

n

Oii
....... :1'

00

n~

0(11

dtlrlil;:tin'll

l2!! _ f! Ii "-

n:rilr ..euat el.r.nt>III·j lh.lflli:lll'" NiHu.oI bJ.iYd.ieol "'L~!l, 11'11. Ncklf'~ ~:)o;I .. Lll"I"'!'! '·~1. L._ijlgo",ml!l:ri. cl'ar~io b .....rHe\ .... ... k" I. e ~ • 1:;:;:r j:h~IJ;[l"lnll dtinJo. Fftjml l.,,-][c1111;;
~.ft.i ~.

Iftb;",.
",-'lIne

g"1I

N~, L.I'I.

L.in

M.

1",1,."

III.

.~
'7 ...
UIO

l' ml[~
\l<!f<lkn,

n

I., 1ft

rfi "r'

:"illu,,1
k>jl -

DIIi(nIIIul U,pdJ, 7Slbb.:rl.k!riIl.Jin v ..riIl!

e-

U':1 ~II rnl,··tlil
(26'18)

ulduttJTIil

drill'

MlF'''r. Ct'.·"d

:!l :.dod.

~Ol(.

'38~';)

l».rlikt.e

1iU'

~"aI~~~gD"EJ~~Blla~~~"~ZI~~~~~~~~~~~r

g' 'l~eklerWf', 3 - Al!IVq 1Uhhi,.eleri diilo~ aiyie vuoo;)'@ gel.m.!yecd1: derecediel .buto. blan1111!l" oobmu~ l:iu.t::dar" ,m:JJJalli. hi.i..tllmet tampleri.li:uiell IIIhWbn mll'!!lIddl1!.k nl]ilQIU gimdereceJderi ~i.it Iii Jnektuba ~&r'ak ve!pll bey

Zonguldak

icra

emurlngundan:

z.o~'ldIdt. h.uJn.i!o.;inil! binnlcl d(:n:¢~ IpC't..:.kLt ....1! .... "lilftlinil ~1..J!iI I r .. II!1J''''"~l taII.dIT OhllH.ll Z:InculdtJ.iL!I Tt!'~j]kkJ m<lhaHr:-~Ull~" Adilr" l:::ot.I(I~-l (';:;'fl'ill [}L"mlR"~" lli!lnill<l' ki.ia :3. dtilt Idim, mU'll'r-l. :2 00.:1, !;)Ir h~I.1. .... bJlf kuwu, e n"'cri bll!!,['ioI mi"I'r',1 b:a!'Uk.Il'n[. trir toni:! taoro~rclliv~"lti ,.(11, ttir t~lnr! A.n"n1l1: W;lu "lmduTII!:' AlMit.mll'!fi m tlll!>: mLJl\r.l!!dJm h.afll! IIflOiI. 1 t,]UV .nr.!~I' !lrlUhtlikI Ibrdh ....... bniy!!;IIi ~.il' lIJrDf\ Ii nur Jlohl ."e .....r L:u", II k(,lll ~··lll ill!' 1:-'''nh
j;

I

I Knra~Q~
~I~~~

"'I",II!' ! ",nl<"":O· Arjll"'llu r'll," ,in Mvk .. t

I t.1]1 r 1 y:.>mndR Pr c, sre!
\'lIll1rii'10

.a

~O

I

]I

n
71

1,:mlt.:tl!fI " lfret l.ulH TOUITI ].:~I.
Ii

":1'1/'

•U

'.

II.tI

112.

,.11' II:
"mil

j':,r ... .l'·', b

N'iI

",,11 J

-j

i1':lr",by", tjl1

Mye

lil.~

bulundujl1 nwnar8.ii!!I.D.I bildir"mek
~g.ylrll

dciter
sW'e'-

:j,ubey~ gOnde:recekl~rdir. ,I - ~ubt: mmtakMl b.M"lcinde o~up t.3 yo~ ya.pb" mcak o~!WI..o.i" isteoilen ~ biz ,WJe.k~ ile bllll:1mduJ.I:lnn JWl" bsDiI1I ba..;Jlll..Ili.h,g,11a mil~t ve ,.a..tiIlrt m.e.ktupm IlJ.bey-e l0nde:rooekle«llr. Ve61~ OW. feNiimeBi. b:whis m.zkie.rt 1lUft'ti., oUfu.s Illitiigmme- kajllt. II oldugu mahaJJe cilt ve lIohife IIUI!l3J'1LIB.n.D..I bi~. 5·Yolllilmnaya ceJm_iyenJer 'M)'t. uwIi1.ne tevt""ilEumektupln :J&P~ 1076 a.ytll ka .

artW'llHIi!>'. k· l1ulmustUT. Ar1tvmD ~ tstlrllt. lI!deo.:o!4t 11'1 .. ~{'!'.I~ k.lYTIi~ i muh[UT',",lDcnin ~ 7.S l'l.i.lilirlo!iInd.· pI!!;' a~l H!)"" mills b... III.IIH;I!nm ~, inal .~,...ltl.l.JbuI1U ge.tirll;u:::tul HlnIDd'lr. ';i!'n.l!Jm II",,"~ tlIinMf to 1... vII t ~'e ... kl:f bar hm i!I.ii:I:I"1I
~

IJ'ri menkw

~I"r.

~id< I i'ul<:.k No. Mi • '1I~/1 ~Tlirf." n pr~ K.ld.ll'~ .,.. n.m.:lj

, IS

10
IiIiI oM III IIQ !lit

~
l.un)l'~ 1\'1'1. 1:21 Al d~ul""LJ
Dllliil"t, ,1

aitti.r.
~.1(1"'!imiiRJ

'I.!.~

~/~J
I"I'lf lindir

~l;llurr.

;n.l~:lMl

Uril'lilli!

p,.,"P.ll'lbo> JrbnWiden illl.ulr:lt ('.lT~·tll.. .. i ·5iI!U 10 - 12 dlllr,"Il~

hf-rII~
II]')

'!

edi·

I

011

f'~ti.r. ... J:).J.ri~ Brl'brmad.J. ror. m eftk., I frll'''', mmen ~ym"t.DI:n % ').'1 ni I:ruldli'l:l!I bkdird4! Ib:ilill* 'a'tr kllll(';\~tlr' .Ak.;ll l.akdifd!: 30r :u Ul"j]I'Iln 1Elilh ~u~i1 balli ~ W;ul: ar1ibrm. IJU b<l!~ 04.bn d..'dlll tcm-.illt I!dUl!'ro!:"k. 17/~/l{i41 s..lh i41J.tn.llll!' .l'iI!.tliyarl ~aat HI - U 1111 d~lri!de '1 ,rn _" k Ikinei • rttu'1T1'-iI rwlh-e5indl!' 'l. '15 ib\tllillldI~ Llr...t.l!' 2:i1t10 n!ll!ilIlI";r!1 k.nu .. nhlWln1. In tiltt btk ~ii!CICei' "'1.' 21104 lIlum :lilt iaa VI" II"I(I~ kMlounwnm 1215 1m.!. maMesj levtikim I:!",JdarL I;apU ffb::iUeriit phLt o!ml;YaIl rpiltf'l';l0 • 1i!("llklllnrL, d!1i!!!" aI'u~~.Iw.l.lu·m Ve lriUnll hBlkln ~1~l!rmm 1m ha.lldQraru \.(' 1I1jJ~11~ flli~ "'of muarilll Cbh: olan Itldl..'iIBVI..II tltl rl tm1hI.Dd!;!n i!JellI !!'1Il 15 I! U 'l ioIllnlie I!~ mU!.'lbit8cr:LL~ birlikb!! dill L'l!mi~ blldti'iii'le1erl l1z.m, iii,.... A k. L t.n.lI:dift!!:' h~m-I ~'PtI IkUinc1o:! b-t:Th olml"."rJ'l"llr i!liltal: bl:iJ!'U .. dt'fI hliri~ ... ilr'tu _ Tl!llAllye VI! brolud~'I'e '!'\iIru I'I'IU !'Ihi::l":l'8 .altti... tllk ~el' i~~ ... ~IJt;:I.~l k mn. nAil; ~ ll:l lIcu['Uljt.!"l rtlzliJ l!iurl.lll1'1~i, Itnmdhr, F't!:M.1 'r'n,lllml!lt almiilM: i:lrl~Y'"'11!1!1"1n d;d;".,mizilfl 9'11/120 ..... Ih i:lo>l:!'Jlnnl!! m'lr"t;~::;I'arl " iJ:I,n ollblllur.

1"'.'
bi'h"k

,1 .I··rt C:Lllll-·
l<l1Knn:! fI!'1

III

Gent;lik Egitmeni Allnacak
BedeD Terbi, es·' Genel
1\1113)'121., k<!~ M I'ilu.k",Udlrrlll.l I,I~ milk ~I.rt:r'. ,.. jB.liJld.ulu d c:a.lri:1.I ....
"1:

DirektorlogundeD :

\Debagat ve deri Yl,kama dolabl sabn almacaktlr.

:D.Wl1llD

SO .lin, ~.ya

~

~

ti.bi hltuLa..cak •

giir!l!'

Ia.rd.l.r. 6, ~ Elil y~~~ qa.g:.. d&kj veMi1!: :a.d1uiyle bLrLikte ye tuctilmiz Q]anU, berabederin .. de buJWl.d~. AT'erhi::a tez.keresi. tekaih 'eDlIri ve di.ger vesaik... B NlifU!:! c.Uzdaru1 2 I}Q' fO'klb'a:f. 'l)lDum.i ahval!i &IIhlUye raporu. C -)liheadiB. kimyngerleri:n I!..angi~. ~ :lh~ ibu..lWldugu. (Su. eJektlik, yol, IiIDja::i.t), gibi

rn"_~f fI"'rL~"lk k.ulHplt:!:"lIld .. ~ tll8'l-' l"rb4y,-~1 ni2:mnn, n1~ij ~"IElJ" rI;un::_....,.,w.e ~1lID, ;lO'Irll..!:;i, IiIiW:. uJ-.cL. ... d.;,1I .. Gt·m,:l.ll F'.Ij;.i'l.II:u,ms ~!I'I8-

I

Iktisat Vekiletindea:
.1Ifi. 'laHLla m~. :DC 1, [] re!:'III!11m:l.1I "!!o WWIi ~ 4 AIi!!t tl19"11O\;;tI., ." adPi di!t-i ~ dolallJL till' ,dZlMI .. iii" t ve Iri.r Mri :rlikani!iI liIolnl:w i~ .liib;WQ1.. tlT'IIIJII1IIU'fOO \'o! oj ~d 1'1 betS' lbenirb.k. ~It. ~ru. kll.~ Morl UftIllle !!1t .. I.tf]llr;n~k..,u:r~. ~ 1m. H;I~~£, ~I.brl~ "'II!' d~ idcITU;'"L kuJl;,ruJm~~ G'''CKk, ~)~ ta:riliiDi:!cn .tI~en • ItUD ~ VI: ",ilballlJ,l! oloinJ[ l ... l:lbuld... ~l D
,~oIJ ~ 'fI!!trnI&1ii!!

,....R1·UJil;
1\ 'rurlo!
qr\...fI'l

uII.m

7 -- Her ilUba.y ma.halll EmD.iy« kmirtiiiin.m.eJIl fQoogrMb 'ole b.wHkli bir .illi'iI.MeIl eenedi. gr:ti· recektir. 8 -- He::r 81M itij] tayiJ!J edileo ~eyoll::lam.aya g Im~iJle riayet: etmesi ilfin ol1!.mUr , 9 - :2 Kazirnn pa:zartesi gUnilnden f Hfwnw. ~ba. ~JOi! ka.dJtl' 00titn riitbe tabib, harita, ecz.act, ~n:ny~, ..-eterioer. hw,::wm, mba ylar. 10 - 5 R!l.Zirall [pentembe gijcD.ii.nden. 7· b.~ cthmar1!if:m gij.DU:u.e 1cadru- topi;LI. Q.b;me. IIJlld!:l.k hes8il JIliWOUnI, .mwunelt" memuru, siivari. NaW.iye, itrti.bkim s:uhayla;r. 11 - 8 lhzinw IP~ giiJ

"I'eMiIrl U'.

den .11 ~be. a.kr:tanu.'W kadv DiWI. Sannyii ba.rp. deDiz. ~ muha.bere, ,oW, haw.,~, SQbaylB!'.L 1.2 - 12 Ra.zinLn gihli.iI1OeJil 14 .t~a~. gPntine: kada.'r: Demrrru, . makini"ai ~ kuu.aci ~ ma- I
DilD.·

I
i
t t

;111:"
Ilsm"IIH~ EiUIW1JIlill:,

B-3:> y,,":.111 C - A!oIkt"rlik

I
I

TATIL ESNASINOA COCUKLARlIN,I,ZI

E R II T I
Oershaneslne

.... "'I't 1 \i"CY<l mUMI,111 t..'lI.wl !l0rliiu, tJ,gh,"I"i1.Jo: ..1Aa ~ A;JkcTI ~rb:l' ckullBnnl b.1"ir~ ol[101:Jr 1.t-l'lcib oillnUJ'iIM •. E _ AnI!; !fa'll. ~Lla{'a" ~.l" S • G 'Y KII.d!l I' d"''''am 00t....dl" til an. ~eI! ' ""'rtJl)· ..... !o;,l.Ir.,un.L 1~l.Irat {;fi~r"k kuxlI , ftlh~""iftLDdl!! y,"prn.c,ai[ itntilHil\d.I En

o_

,·.I,,,I"''''rl

~IJPl"I~

elm::. ....

~

cchmt"'_~.

p_

1m

~olltJl'I

Ii~

um~

1!1~

bId.di

"100

llr.1<

,oI\!p mD-:Jdr1ll. IIImIIUIt! 660 liHidir, :3 - IIImII! 'U/1/1Hd =rRutsi ~ atI 5A8l U
bm
kUr-

III

mil"
F b,od,'l

rr. k
_

iIlnd .. ~ca.IiI:
I[I.!;D

..,Lm;J)<.
Slhh,," 1>:Jluml<lo:"l;;n rfj.1.li.)'~·1Jf'l"Ili! 1II.!!;i" "~1

:raIl~oz.

1l!1~,l!1Il'8t(j

mtmlka, ~

:m~.

mlm~.

L...isan

II.. lIIay d rett'" '. r .flnIZ.

~e'"
"1;

1<i!1' bly",o:(

n"".'Ilu..,

1iII"fil

Iklimdll!

CtllIWtl!l~~"

VI!!

htr

o;ovi

~~~
~~ .oj 1!'...... _

oyUfi "c "lID.!. L'U'liiI. L,IIm<lb
lief' i."
\'t

I~WII a.'I

OO'l'bI-

~ A~ ." I~ I:lIIIII!IliQ'oIDlIDiiii. ~k;Itl.r. T"II "if' 1111110.~ 1enUn.aiJ!1Il'1DJ. J''''I!~lE-. 1i~ Zti4 yili ~ drun:;;i,lode bnzim ~kk.i'l ZlIJ:fl&lI'L ~""Illm"l ,d,Dt· klldn.r klJii:L__1i;yftlft;.J~"!11 etrnclrn t;il:una.r. salmalfiu,
S:litm ilUnil.tiLlo. <'5YB hill>kJ.Cid.1I r.lo..<.l,~ rnELl\l~t ilItm.ak ~

~u:rl.lmda nlm.:.lI::. G _ J3.i...q.,.1'1 t!l'rbiJ.'oe-si'<wsumm.
t...llm"Ui!.rlrl:li

IIml.llllli

dil!l'll1",

lti! b~jM'l

13 ~ ~ Hulrll..n pa.z.a.rl:eBi ginim.dm 1:9 ~~IIIlbe !lckija.m1· n.e.. kB.dar: Piyade sl!Iooyla.n. 14 - 00 Hazirao cuma gtinii
general, .... kurmaylll.f'. eo

Bit" Ecnebi Lisa'l"I1 Ogrenider.
Beyogiu.;

terbl:'r'~ •

l.L.Il1l1.lJllCrl rL...,el

~qlhil:

~U·I·ji

1m till aDU1 dlli lIo.-,blJl edu>-

JI1I,1" .. HI'.l<

~e~ll

""L£

oldulc.t ..;oo

~clllr.\

J11.JJTlUm.. '11i "

~'·nel H~'f!'UD

U1J·~kl.i)l·lIlk~·~ !.il"hhlLllUlme

'IIenkc·~ ..... I!rmek.

,,1loUE1!1'i

Anb~1Lif& Ikti.s<!I V!!kMeti Sanil)'i L1mllm rnildl'rlu~l"':, k.a I h.ti:!4l M ,,>:illrhiKufll! lc~il ,-.. <DOlt dm.,li"hrh:...

btanboYklo t'.Il<'lQ(3.~81)

=::;;;;;;;;;;;;;::::::==::::;;;;;;;;;;;;;;::::::::=::::;;;;=======::;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;::;;;;::======:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:========:;;;;;;;;;;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:

Be~

~

*

Hafta.d.a. 3 cl l'S, al'd!l ;1 1irlt. ktikl5.1 ~adde."jj 2fa

Ip1bMin&n~

Zayi Ruhs:i.tname

mWlilim ve gayri. mliWim

:U.2 M'hl! 332 dahU dogumlu

a.c.erni

ibtiyat. ,~, saglam v.ej'8. kaUan 8eIt1kOOilece'de-rlilir. Top" l.aom& gWi.ii 22.5.M1 dir. §.'lJbemtz ha.lk:md.aD bulUJl.&ll bll gJbi er b.1l d.erlulJI §U~ye miiraca.atlar] Uin oltlllllU',

88.-!

I
I

29" 12 919 WTW VI;.'! 2M11 nu· birinrd .E!lruf D.LUafiyel ~~5,!L'I::n1a.r:'-emi zayi_ ~t~i,!,. Y~nl·-I
m9ll"alJ

1[ ~ KUHN 'l\uv"rr!;l;;ly~t1o.) D.tlnp \,fI1:i!e.rl' lD.yin ,~hl .. niO!re ~rh'it. ~,..~I !<-emu. h .kum}"11 rkhlllrtde .LZ ..f1111-10 LIr:J~ll k,d" .. IIU..t \·{'f.l....ceklLr. III _ MUr' .. " ••••l tUIh.i II' h "!'l 31/H y"jl:J-Il ,(.nlm;a K.'lUIl Ir rv - Tillar' .. lr,nI IlIIl kill" !lab1 l "I hrll1L "( iI,l fllizlJ rn,.luiTIlih ,oj. 14tyrt m d ... :lerin'll.b, I., tcrbi}"~f boll! b "f.. I .lli"UkL"n 11.- k..u:.llfj, dB \:>;¥rrl;IIl;.mILklard.Ln :tln'Blll!'! ...-...:l..'Iti':l3 I~ mt •.kul m;Yi:il.JJI,u.ru ",~q-;.",_"1:l.::Ix1 h.l:zumll 11"10 oIUl]~Jr. .:I;S5'lt .. JiHi

IDllJ a.].acaglBu;]~ ron yoktUT,

esl'll.8!ln.J.n

biHI-

istanbul Cetterdarhglndan:
M","arnm N....'I b..d..h .... ·hmin;ll.i

desi Nil. 27 Tiirk Llu,;tiJ.4: abf rlka.sl s1Lhibi Aptullall Binall.1.

RaUa -- Tope; IlIW Kl!,da ~.

3/5'185

Miilullutp.n~ J ;\·.md:.. k.lI(1

i;,;1lI.'IO:I"aD l1bflll'lln Ii, ~ saYlll

[>11 d<l~ lui... 18fm

""-w"""

112 hJ "· .. ·rl .• 'iihInH.rd[· csl'::i (:e:;;Mr \': SeT"I' glr >IU. If••II. 53 m~\j' 7:] ~.ml,," 'Ie. ~ N". II ~n;" wn 1 til .. or I.

n:

"IiIO

3.i!I

lIHlf1"1

AIUe;elcbi

man.

RM.llko.J .. ,n

(!;!Idl1;:..

~1'I1IJ1C 1£: !!I~ "{: -IS ['-BYlll LI~tu"o:te (11;11[>. 1;v1 olfln di.ill1<I'IDln ~11I1l/6n(t 11,~-e.;1 UWl.1J 1U". ~..l~bl . m.:J.D81I5irun
30

III ,all

TLllUm u It: f

Limon
... 1111,II'L hi."j.-.....;;l.

i9kck~
,,1111

:l N .... 11 Usllindt dlikj-'nm 120/1410 ~ lV,'(I

l. II 311!1

K.umkllPI

&]I:r1UD

!,A,Vu;r

(IIElhillk.11-

iDJlMurH1Bhl.
IKRAMlvEL i

nm KWII
IJirl

.1101' I k".h-

i$IIAMICAS.IMDA
HESAP AyAA

E. 1 F7 },e.n..i

(tllln

ve 1\ r. p2.3..:11! ~u. U.5 nYI1i i)~h.. tle <)1;111iI<I dil.k.~ 1.1(> 'i''il9Z/I :lllo:l:'1(J
HI lUI:i

~~I. M!:'Tf;Jn '1'" v;'!$f;.... m~h U.·ur";;ll'~ <;:Id~lTidt' E~ Ul3, "I: 2~(I ~:J1fLll ClLiAk.llwn jot 111

KiJ.(!iih tasarm/
hesaplarl

r.. i.s.r.cr.1.

:l5ll

1941
MllhamIItrm bedl!!l.l (lOIl!!l liJra (111m 1&0 Blok. ~j ~bEll3n io;;ln akHmill1t4r plIkalll (fl/i!!/l'IMl) 'UID.B gililfl 8i!-IIl (U) on bade ~ytJ;l;rP:i,gada GiIol' biDan dablllnrl:ek;i komi5;JOD ~'lll a;tk ~o,: 'UmllIe 1IiI<~ 't!.a

]J6'UO

IKRAMIYE PLAN.
KEQn:lEI.EIR! ... 'Iii'" ,:i ".rl"" , ~U.I'ID"" " 1!II.IIIC~ktrilill tlll'lhlili rl ..d" y. j:!'lllr.

1{lIl.iJkapl Kii;illt lIy;"!. fy,} midi. j{~w..SIJ, iiw)"dEiDl So. E: oilS. V: 19, 21 N~. 11 :.h~p c\·in 'UIU/ID~" h!sa!l!lii. Ktl.(\lk: I\.l(Uory.1 m~h. l-t.tl. dl~ meydruu ~.,. E: 45 'Y' 17 No. b c ..... 100/1;2.0 ln ht.5llC I.
KUIiIIJtaPI

'nliU!O ri~.1

2111
3~(lo

O!ImnCIIkW.
BU

J J
4

.a:e1 '2000 UnL-k = :rooo ........LiFJ
:10

1941 ~KRlMil EmIl
1.000 ~

* girlinci:
~
~J:

'ktI.,erili!:rtn

U7.:l) 'Il~'=

D.l.i ~

bollll:iUlll

cttlt!

Ur!a ('111) &'I.IIhIk fIIIunkkat kJ'nl. ~J.tWI;te ~ (f.J.J:Irj .:tlali'lII! bp;arIIIIiD.

5liUllI

~

Kmi)1,,~d!:i. CIU"fI l;O. k!lin
'Ilt' 13 NCI. b W"R>

an.l5o

M2.

11''1

3.
J

= :looa,.= 2;0,"0.= tJlOO..-

PI'

k.o~

mOrlleaalJ.ar1 do

~:I1nmd.i;r.

~f~

Sn.r~w;

l\\!! •

tomi:.-yl;!j\dilr..

.oJuaII: dafti~dJr.
U.lG9)

1(;:J 1100 250 10('

" •
it

"""" ]000,~ 2&00." """ JSOi!Ji.~

I!


I)

"" 3:1j"
IW
I

Emlik we Eytam BKDkas.lndan
22/lta ..
I!U6:Dla ~
:t ~

Yuklind.
U.1Cl1 !la MIIll

,.am~~menlnIDfi"hll
~lAk

Ycn.Lko,i:lc' Panllzya milh. Yen.lrn:)hallc ~" BJ 13 y: :u ]'olo II (I!Io!Uce 110. N". taj 8) ~\' enlt: ,,:n. J.i.lltJl
MJIlt'Il!.trlliil:llruIa l<:!(JlILMc:lk ol1m

3,1

::l.Lif,

6/tl/1J4 I PC1'loCII' IIlIny bu
lIti!lmUyondl!

••I"L
iIlo~!

T~"IVjh: Sil':] I, IJl{tml:l'lu·:~~· 101t1Uhi~]'U IJuJtiiJw. i~t:idir. Ki.l.JJe1 im"'~1t'n tn·uk "myn ile ruwnul bJr' i'{ln!l~, mid'lbo (jIilU~H.1I1'1. Ii.a.~ u~:i" i "I.:' h,uzuru b:'m in t'dil'"l'. B('rY1l:K BAKKALl YE 11)d:;AZALA1UNDh VARUIR
\"'e '.",rmil.

~:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;:;:::::::::===;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;::::::::=====:::::::==:;;;;:::::::=====;-;:====:::::;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;::::;~
s;:,lt.!bl: A. e~millclflD ~.JI..t'il' Y"'''' 1M. EI klr '8.0,.a'iltll'u Gr.l,.,,)'I~r ... M' A. Ceftl. ~UI"
N ..~rI1l"~
Ul"1J.

..
9C!~11II rnoltl>lIl!.I!Il.

iI<

bpali

aiel

50

'I<

300'

20

= !I(iOO.-

~
I

~

{haldul ilA bnm l] pb~1

I!d.Hcn AJarpa~lflJIkl l.'l~ 'h.-hlr IJdIld!.iU WIn "tW1~.

:r---

QTI V~ Dt'lJf

ImbIt

kill

rHJnn

Pr, :J::Lpi.lill '-i1ktrr Sab.J bt..... ·ll <.lefaL..l. IImlI r.mlllk MiJ.lfIlt'lll.lU 40 IiPc:i.i. II ;ll~Ir"il
(3600)

"Il

"'IiUIdi:r,

mill,,"·1 ,,, ..

Mlidl

(31)3:11)

6.

50.11111

l Peqembe J
4,GncO ' ..... '

ft-

:A. Y

uri a ra

UOrama I ~hl _....., ....... £,_
.::....... Orh~ Do!! FrlisliiuJdi In;,:W. """"rtr'i
Sur:!} ge UDA:II ,,;a/vMh~.k 'r A J :iii ta.,.rlUiIm II: he ipll. trud~ddUiF 6ir fHJ'ri~ Fit' 6.o/"'"fif1l0t' alTir. W:.im ir JtiiSlrd tftlbrr. I1fT' ""iIIlt- 'oeri -'raIIRQ~.

hU - D18

IHUll-I

H.'.r FrIJItSIz/ar

I, du u gerti/er

I.

Bir Fr ansre alayi Hiir Fransizlarla birlesti
F ramuz tayyarecller~ de
ob1lr

-

tafafa

g~iyOf'lar

Londr:a.21 (0.&.' - :M.i1stakil FraDSl.Z sjaosma SlIfly;e bu d u dUDdMi Belen bir t.e~afB gOre, hilT Fra.n.inz kuvveU8ri, SUIi)le~' ye gi.rmJ e::lerdir. B~ telgmfw iii 'YeterIi bild:irilclijme ~i'e, SUt-iyedGki Ff.'ll..nSI:;;:kltalanndo. .,~EIIi:!e edilel'l. ~Ui s.kBfiDi.''Uml ....m!lJ"(!'lfJi. h1lt. ~11MlBIzJa.r&,

mu!Hi!

benn

delllfrfu..ala eret
j iUIU 1Ia¥f,1I

gm-oo@:Iden
1ft ~

Ii ~

de 7011 i.dUdi
arp her ta r 6ft ... ,,;re..am Bdiyor. EIir k Istm par ...
Ii

,:ddetli carpisnralar
Esir edna., 1'.-ak'11a" iltdatlldlkLarml sJjyl&yorJar
~
B~,

BayrG~: G.I,.___....
. ...-.

,aw.;,_; .........
6."•• ~
, Clffl(pr,

.......,.u .. ~
"'--~
~I&E ~

tlI8f)1:niv;i'r ,rbi" pDF.,,#!' ~J!'d
___.~'i .....,_.

,JI:II~ro" .

!

21

([1..80.)

-

D. N. B. , '

IfU~iUer

lrnha

edildi

ddao agren,;diWme gDft. m... ....~ ban Iru.. ¥'~~ ~ bir ~ olan Mw:tlllu bombor~ dunan ' iliv:U lnLI1: Uzet
mtru.l e a.Ul:Q ~. l}Oi: klmool:~ ilImbtll!' Ch_

ajmllll bUc:liii!{'l:w:

•• &crJf ,., ,AIW11rIl ~'ii"

a;r" I ,~

1ni;::w.
Ii 1M)

mr

y.... i
~f

Yae. Ifill.

""0_.

.DaII.f ffIIIiJl 11.d!1IU.
!til

&t_

.1.... L-.. .. ,,~, iI.:;...__ ,,1:1" '_I

PRiIJA

.u ~E.hJf ~
t....' ~
~

..

./*-J

~II ',.11"". {

oJ.., pli,.,,!

lJ".,.1i' ~ l:.IiP- ~

D~u""

s.!- ... ,..,.,0'1.,..,1:
iii..

.--Jrol-.
.JJ.ri

~r,

1..

IMIIfIi.I-12.

_:I ;

Mllczy,...k I .•

Dih IYAo.te' I la/ullr elilfJOnll.r
Dli'l!: D' A.taoliFl Ve emnndelri mtalaru:li le!!ilim Olm8Sl be¥ista.n [!'1M I'ebuEini ~Vl'e t'QfIII ernJ:r. ~. iii'l"kiit. bu teBlimI.yde [eM.uH<I'lUn ederJ 1~ mull:a. 'n'meti hIJy.&_m ~1er1njn e-v. Bat ve yijit.:1:igitle 'O"I;l ~ ... r:in!.1:l ~kDrl:tgum ljeftf YU'e,~k m~
..:.

o~

~

._....~I:nnli Fri~r 6ir mIllZ~': h-"""""I!!! oP:rulm. Q1 &.a,..'Ur &.0.: (j,gzU
~'." ..•

Londra. 2ll f 1._9..'

Iu. __ .. ~Jmrnia:

lmIvvl.r ...

hJi izk!'

VCliI" :

Ont.•.. B'Ir,..~
lJ~i8
I

4Mlllilii

.L.n'.. rJ!, N

,"Jl~ri.a -t",,,

fitJtliji !J"pu

I~.I"J'

"aI.nt •.. t-

M:v~.

I. ,,.,.~ iIuIu... .di1 i/filrm, J"8n1Jrn, ,e~ Ilk' Wdi:."
In&i
1,!lMilm. •• iI!rH'iM __ -,
0_ IIJI'IMlJ:

*

hlfhrr,

,Il':Uill

lliill'" Mil,." 'vt1r/.,

Iu-fcl~lt~!:.,J.
EII/;frnil!!l1

Nin~ntiz.,

DilJ

ord,EJI!II"i~'HR[:r: b"kleme.Jr:l ..

DillII, pk.".lr"

InoniPfj.~ J~"r

_tlllmr~g~rJ

6i#'

af,rr"

.. rilOI &a,ii!'!! ~~

,-UIlIt! , !

IlIIoll:ii,'/ullnll' 1I~'.igol', l"1IAian iIlil"l'!IP'1 ba Bur-Ul"', Il'loilinil'\rI dell ,.1111.111 ilh m , ... i /mdl"'l" doj,ural" ,~ __ Sir
Jnilllim~ hJdi!)~ iporel FlfJir;
,l!MI"RlI!I'I~n_U1 emrini b'i:, OU!':I IUriml~1' lid~r~·~! ..

Het" ,"cr il!mlf'il'lli, fl'9' laJ..II"GJftIiJII D'shr. ,/t;!Ollii, No.lSlI flgdut!,!JIII!1Pr, .or: Yli!l'i'I'i t.!!Fihin or:rlH
M. Faruk GOrtunca

[:"1 K R A, It
Fr,ao IZI8"D m'q...

iii

I

.k hi.

taarrDZ

8agnad'a Vall olmal-In lek sarli?
=

Giride k'ar" HOr FranSlzlar
, ' I!I

teehbiisleri

Yalin: Aka GiiDdiiz

j~

__K~e_m_a_I_K_·~~ __ ~ .. ·~·._-

Bmdldi

YAZAN:

GilIIBJ'W'

I 22 MaYls I
22 Lu.l giIJI'Ii
fiUI!:a-

lD!."Unl1rreVit 110 h.okk~ CIi.I.:II.I2l'lllI lJIJ\asmda g,t!Qen bddlsede bel!ki bg ~fiJ ~l!l'dl!D".

&Ii1'e.IlIJ.D

vezirleri

MEl YUlUt
8RVV'Cl"

'Cil.l:u:r.'don Pkuyel

,I,yorlar? N~r8lete1 'hiipti r1911i 1 []I Q n iz . kara ve Ihava kuwet, 18l'1 fi9de.1"I iba.MUir l' INs yaplyor!ar .,8 daha neler yapab1Urter ?

Ktmtardlr"

Nasd ~

uUmanJar I!"ip 'VQ Y'WIl8D d~:d tayw.mu. h1lJdm elur I ohnn.2, bil'bJr'1 nrdrnea. ada!afl fur w. v RJZ yaII.IuiIe IfiK'ale te_-.trus &1.-IDiultlnUr. 1idgIg,. iPZ. ndalnr kulaybkll!. eo] ge~\'e"'-I~~ Ie1<e geniO ~ atma..!I:: ~ yaJ. di.m1mlede:.F de y~

hit; ItIJlVflll!iliru; nina ti;rni. roJdle de pen~ Il'uuru.ilil oJ_muLB belr3.l:!oe.. b~rmci yo . DOl"l tan, aak~ ISan bit' billie Bokaklan!! ,do~· Frnn!ll& ordular ~:pl.l li:endJni lW.r e!nli~·ar. d~ tuyiIriOOen :KYlL"tar • ;'(1 • N, e BliytfSOk
mak ~~ ba:zl ~'Ilbdtllerd!d I~~nm\lfol, IIiI' t.liJrl:Ib ~"rillani bu-

bil.hin llL~ata

.kl.llfve'UW-in itlti. hmIljjz bqL:m.-

m'1.12
mt
-

_

SlIltJuHI'i'Ul!,!

.Bu

ede1"Jc:rm.u.J.
CiJw,

Oledell'lbc_rl ku-

IQrn

"I;l.ka'bm

daha

k~(DJ.IJ

b.nv vu:rmqfil ..
bH"ml...i dn:t'.1 de

I

k-lU'I~1Ik ~j!1

1m,

~muild~

Alb

Y11 ~

tul.-m '~k mlllllll,frlLI! iyet- I lertnl te~ eLtlnni.it1m. Jki ¥d fiV'\l8I de Y IIIl. SS!habu
(&o~u

y~

bitr

:ad;e;rll
(!Iii"-

II
~

"

lOA"". 4

1ilItt.. .. 'II

<I....

o.rdwru, (FI.iw,tada1m !oI'Myatiui ve mevl~:I.~ muJIE!1'u,zA cderk:e:n, HU~ Imn.odlllldRk,iL:. gill:iS ,Int.lIl&n, ' (Pi.elu-dl ) ya yIA1.iU"I'JWd.i:me~ IlyrlLfM ,r AlnLsJ mnltli.k0Jl11l1, d~"l"LI1clrJ.O ~edIler . . Dru:.a bligfl d~ (Se~l I ib:.ennde 1mI:1Dl.W:iikta. ohm Btll!'r.l!liJ6U,
~O'lIU

CiU:u'l hr
-

u~byor_ Onu llliili. g,linderil!tiai.

trultanm

bll2ll.ruma
Ver'

IjJ. 1m,

Y H Cd.lu2'!

l{ai'W'

")Flo! 2

"mun '"

iii J

==========~-=-===:::::=:;;;;;:;.;:::==~=
ruml

la.)'ln l,'Ilht1!>O{!lm, ~N~t: 0 de'll'lniof' ... iJ.1ll?re F h _'blj m d~'rlenl1_j~.l' nlLe bf'nd•. , b fml:i vII ilycU dilf'rsln. ~lltJllI dil~rim swtu.·

I!I!!:nj 'b.ir' ytll."il bli.kim

I

22

Uayw;

941

Sabah alb yo u oplanlyor
Topi:Jnt.da
ler ., "lin 'h

OKUYUCU Diyon Kh
A,caba i5.f oisnn diye mi Darll kOD1IIluyor?
~

Belediye garajl temelle rinde Selc;ukilere a it a tin bulundu i
- tk:i 1I(lD.f'e-r bulUI'dlm.kb ve viluyetin titldl n.ns ."ermek ~ ~Jl'I.iz..: ge-I alf&kfJJ!.l iI.e lUz;umlu nokaanlar 1 leD II; J Y m ~ t 1 i hem.!jtt!hri- I temin eylmtr:fl.f: "e~~bn i npaliellz; AnkU"li. dil, larib h.-I .k1t.aA lJ.~n maru elmalsU1t.esi d.oc;enJerinden ~ 11.II: r 11 LaWI". TlaJbuki. bir ali: y rlurdo 11' A II: II: .. '1' t::~...cmthn HtillI- bLJ kabil ~~ ~un ~_W"TI(:aret Ve1,iI ti, h.II"tl,1 1UI~ onUDda bi.iyilll: tiir k W} g-illid.ir, BugilD diinyn dlk 111~no in .,~~ b r lru!lll' bG.bgm OnUnde -Xadl B1lJ'1J.&,.. va2:iyetine mimen ceza evi irilUih,u etml II. . din" kl:l!ldB. tok I..I.8Jmh1 , r..1I1lID dewQllt:1· temin mllB ktl.ffita gu.re hurda fUl(]'k ve • tit eli bU- kcmien.ns ".... vaf!!,k olM1 d~li \! - ('Rll~1 all thrncub..lld.a tm I)'t} J 1 5(1 rilmig ve Kn.d.J Bi.u;-hAIliNIdinm Cilmhu.riyet. Mild{!~wnumisni1: kilnluk: uuga ..'.Lr ),apwnni{l YAb esuiI bir ~ tebarilJ. BaJIII. Soyl.a.rin bu m mslni tak ikMl bundan s.mra 6., V~ 9\) ki. atiril.m~. dirle k&rJl..la.m:;g.k bir meml. kct, loluu pak.'1., Y1l.prlabil, ekl ir. I ~1;;iJrn. .rt IIM:lu bo.1 dll bO'rCudl.il'. F1ndll'Janoll! lurlt; e :,,"mdiyc Ka,b. ",IWSI Cl\I'~.n.m,mk;i mE't,.. Nq(;J Na{f:: kadar olduihI dun r"o.Lil! b'r" r:'!';& ril.k meWhk ~nda inJ)a. 1I!Ii:I.i- _. • ... - .., - ....... -bet He I, nj1~ilfima.J,-ta,hr. F.:u ~ek rwfia. ~JUW1 yeri:J:ri teai g"y... ra ~bctiTi netieesl oL .-:11\ fl ,dlk vi}e!!den ~I~ biJ'i.nj1li ihraenu artm» tir. Ran L'niz 11. ka.una oeu ile d~vtrrliti tIJP~ \ali:5inne AJ ~ OCIl i t :tr kiirt'kle.tan KJu1.a.I ayim. yo. 111~ flI.til, ill 1'11.", rv"a.ziCe ~d.D. olduklan 11111- tasvonu. dea &Dot Iidlhda1ci aDli!le. ind ~ 'J. I r!(t'n b 1 L;(,I1~ oprak ~dak.i all ::ilan gOre-- de re'!.rn.i e1 bllit! Vc Ir.a.s t et .& Iy- m(1"'l!j.~~ Sivu., (~)

Sabab,

PUIU' gUnk-a (YenJ da beledl.ve~ eumar1tiba.nm

l..eai giinUnden .1Ieni fur narh

15

oniiiA IJBzlye,t

kondugu ve biJ n urha go~ ka.ramanm aU. n:wp., dag~ vc .loVU't!I&u1 da ilt:mJ1j beee a8t11.ar:a.ia y.fLZ.llJ.JordlLl.

et.Ie.r-e

9,0 hltctui:

tetkilt edtteek
F ;yat: miirnkll.H kOmWyClllU, bugun ogl~E!.I1 a-onl mutad top lallur n.dJ:i..n birini daha. y~pa·
caktlr,

Ko i. )'QIl, ~ ii toplanamanu

P
D_Zin

i ci.i ~en

I

edlyorlar VIl Yi.:oi l:Ierntan bah500ildi~i z n 'm .:b'lh,'l r::l yeni narhL nay , edtlmedJgi.nU k,~dilerine yine eel-

r~t

Halbuki

kasapla'l"
5BUlj.&

;yUle ~ki

Yz.eI"incien

deva.Dil

T"

Res elbise miyen ::-0 Drier

m ·allll[]1 uzat I"tlr. mOOikle:ri gBriilen "Dtobi.ls~· r;:~hinfl ~g:.. c~vi Verilea rn lunmla r-ore Im • z..ahlt arnelel.e" tAra.tmrian J;orUlroilij fQCU ~ hi!":t~iaJ bakkl {lil-l: ihr.:...et'Uodll a!ml\n tJ I • rnru ve .' klamalZl..[1.ll Il mahal ItnX'lLIW- vard.k.aJ.An Lutulml,DiLur. =:: '1 llr, ruvnl t.[l5<lrnJ lunu li2:m~n~ ... m.Jy&r"ak )"B.kal.a.nan s.me.le.1~rin Temlzlik amelesine d r. F'in "\1:.1 a. bii'l{i1k r.1 ·I~rn. f.U,e rlertnde ~l k.l..fi Vii IIlllD mUyemek 'ilerilocek V'llml'l :10 k 10 Imd,k dolu.dl."re edilm.i.stir. dur~p p,I • ...-Im k, cuvalm hir utiwbnJ beJediy~i temiclik JUunlai'In iil:cr\-ga 001 tanlti h~r<:n~[l'laokwun~rlir. Bu t:arihin Sd ... llDlcleiiini..rJ tlll":'l.!: rufihini tern in I Hlsnun!n rtl_ lj !';IDa. 5cbebiyd ,'ermeki.e idl. I.:m II: maKSlldi!e 1Ii.m\lilc\'C, ko~ uJ.:::iler dc:v.-ille gl\lu:;una 1:1 -: ~larda yaneli ..ermegi kllrar· zarnn t.mW-m. tanhl kiymeti olB..cag1 kY. 'cUe t.a.hmin edll ~ ]~l.!rmJ!1ht'. mek odir. Bu ~b!tple ltieEkUr 0 "1
rI1!

I
I

lima

w

ut

.,!('~

P~I gunu 19 aviaa 15a bc!t etruclllt' idi, Eu ci.hetJe 11:0- I yorlar. rnisyon, hugUnldl toplantasmdn HattiJ. Pazar giinu Sehmlb l' i a.ftalIk mnaih goz.den ,~ye:rle blr' l~8..:;iaptan. alwj'un ~Id ~ 'el!!tir_ Komisyonul!I ay'Mca kil" t;:l~ l1<U'bLrt fazla bir Iiat j,j "l.%lI ti fiy", U,Vlnl dn tesbi L vermege mecbur oldu"l'l vo ed rek satralara yUzrlc kir [1;::;a.j'ni ict.:lL'! lle k 11 Itun, ~ 1m 1 oym3.SJ kl.Jvvel e muh., Belcc;u,lt e kl1llUian !'Iarha. tern Idir_ ~ kaaaplarm ve bundn.. ~V\ 1 de [J.lc:l.hah!l-l ri yeJ... L tIn i Hi.:w:n degii mI ir ~ y t edilmlyet:ek nar U lliin tmekt te ne ~bi btl' 5 bo.p vc m" lUI. liar-ror? YEN! SARAH !ezb..ii.· b..'1 nar h.!~ ri 'J t etm kasabin da kendmi narh 00ydt!:t]. mdnczaeh tutaca,or. be-

flat ilz.erindel.ll el v·nldlgini VEl hu surctle hareketl erinde mHzuir olr.lu.lrllrIWJ :iddJa ~-

nest sisait
U

..

I

dihlliui".

Illbn1&r tarihl .luymetluini IlIUhalalA e1.mek i(;in Ioh.aru 11.11.1. dii.rli..igiine t.cslim tI.'illlmiF.
1bLIke,,1ndil!lt !Ii1lI'J;i
s.a.lUllilll

B· Ir

len tarallndan

$~br~

erk~k ~kulu ~~
Halkevi

da resim ,~bise. ~a.mlJ,!}lr. mll.Sl\ ,jj.1"tiilleri gibi. t:;ok ri~ ~k z ngi.o bir' 5eI'gJ a~ ",'0 bu a... dan ergi ill,) ~ de,'am et.-

moe'

raflDdnn

blr ka.la.bahk tau)'~t edilmi¢r. 'F'ertip edeuJcri 'bebrik ~eriz:.
~ iW;,tD. ~'billi

's ve bilytik

V1l:iyeti:m.i.zin l;ivi ilitiyacnn k~~m,a1( ii:rere vit&yet~ Tlcaret Vrkile'ti y,e ,p\'iJ ±tb.a.I.II.tI:~ '!ar blriiii n~din.dei~ eden l",*bbiislere g~ilmi~tir, . Otoowbtl JAstiideri TiCB.I"~t Od...'I..SI yapt.l~ tetkikJere mu:aratl \;1 \)I~t. otomobil, kamyon. m!Jto:siklet ltibi n.a.kil vnJUta':'I.I"'1nnt ihtivaC'1 nlen mikta.n lcsbit etIJJ.i!j -VI! Tlearel Ve-kiJetine hildirmilrtir. t!ltanlbuJ· da blt~hyan lMtik tevrio.bnda'!1 \iliyetimi:r: b~~lliD de bu~lnlerde. gDl1d.eri.1.e.ceii bo:k It.'l'lllII e.k.tMil"_ P1J"kimU kbyiinile t'Iokumii t:dI& E,,"e:iee m"'Z"i edilm.i~ (I] an Pirkimli ko.yi..irtdek.i eJ. doku.m.a tez.
ghlIla!rllllD

I

L'9"tanl:lIJ..I ll.::lediyesi ~I iT "hi t.."r, , In,:;i ...... fad. i blt!1dcSlUlWtn hallon is:tif.:ld~ ni VMi kolll doll (Cambl'3J)ye rlogU:miD elrnek Irraks::uL,~ ll~illo n& iJuleme&,e ~aW.. Lakin bu i~i.n yu aylan emllJll tlG..Iot.a tkola dalliJ buh.maD l'ki hal 11 1:1lk. ofunaCilJ[ ir iJrogr.lnl 11 atank fU'kasJI pek ZI)';jde zaylf :zjrlamJ~1.J.r. Ba. ";]I hr.ttaNll ayycn giUlI riml.e halklp kc';£.l ~ Q- :m~ 10 duklan..n~:IlD g':J.)Tet Le.rinde:n ve led.a.ltiaILkJaruldan, fet peyda tti;;i mahnll , lc kl:lmU_I1bPt biT neti~ elde ,i9dilemi· 6ik r~Ilr'l1l. milll CSo" 'em,!,t·-

tarih~esi

·· eZlme In

3ehir Fa balka ns verecek

Ibut beledir!.!·j y isen~ bu~smdc[l ~ :!ddLyi! koytinuu

lata

ig
j~]n 30U

La rln di1rkaJ.. na.zarm:; c'

Ald_k

J1l3k m..z, __.

i'

l:l:Ju ("' Umn:ast kar r ttnlan 1000 yalakll biiyiik ~hir b~ taham::"j bin

lilbsil!odt ::.yrl!ml1rtu', ]]u !'.ure\:Ie !.;eliir llastahaue:. i i~.ill tah . SJsa.t 700 bin limya. ball'; olm~
tur. D! b~ lr
1"

1;1"'8.1

DLiIl ak m Emm 1 Yinde lla;,-iU\ ~ ra,fandan ".MeNlaIrtlt fli:at duygujan, mev~u bir k(Jiliel'.;iltl,S. veriJ m I~ti.r, KOrue.laM kaln.bahk hi]!' ~.nleYicl ldJ.UesJ t.amfm ·.!l.n alli.l(II il~ 1.!\'p ()luI1mU~lll",

"I

mU·1

taralbn yin"!! ycvi {; iJtn Uk o.lm] uu,aa tm:}.
]m-

...
:.

in
'''"a,

tah:,,]!]

011

yec.eti, ~'n:h.
Alma4lu

veUeri!e Iere. ba.~VlU"dl,.llar
1l.rrU.Z.3.,

derhal at,'rtr t:wk klIVderh~l wu.kabil ted I.rVl:'

Tl!hh.keyi seu:n

den mu.rekk!;![l
cakbnilf"_

pro&1""'"~I!.I" c;;xa· bc-1ediye ta,

~ddetl~ 1.8-

Programda..

"LI'I.,

!
I

wlntla[1 d ilindc
;.J

15k ifil"ine •I

ge;;'tiler. AliUanJar !lag kanatml"ma mii tevecdb:f'n.nsJ.Z. l:li..hrllJi ko ll!lm u ...e z.a~ dilJm. an ik.i bllfLt tank
hrkam.lllJ!);
~liiiJ

d~f

-

I

vnl~]r_

d:1n yell i 30':;1 lIl ('0<:1.1.11: b:ili,,~.~ - I H rinde de f. eh r ban d(,)9Ul1lU1 tau· hveUe. bulunm.8.SJ. !J;a.r rl t:hrll· I •

darken,

glll'be dogru ileri ha.re.. ketl~rine de deva.m. ),lcmcktc er. JY~ (Bethune I un, c.e::mbLma ",c lM,a;tWt - les - Miile3l e vardt, A1manla bi.raz sonra, (Saint ~ O.m~r) in El·nlUbUlla kadar dayiUidIl3.r '\'e b;Ltta
Jeri ktJll<il".l
~BOlJlQpl-gJ

~O('uk ba~r;:E'letirHl~ de ~chir I Mrldosunun fao..liyette blJ,un·1 ma51 kArn:JJ un rrm;Ul\ "t:Jcu.k Bir miiddel . I RI mUlV:lb&ht;dM"ind~ fta! Irt ii. --nun j. J. giu n bir r.:tn1 heyet.im.lz, de :;ehi.r b!l.f]dosu tar:llmudll o!2}s;.u;;r .... "C.. l LeLl~ I ..utJre1 I["cJ:.i l.Llwnle'-'ec L.t<1d m,m "1.1.1'. &erl~~

I Rumanya~'a t.:.-- sl~.&111

h.:=;r~}imiz
uV

150 hin ve !l:3r1 neo "a.rllk Llahili' J ohtlrlf'llTI ,..i.Q o,aLll'l i\ d 15 bi 1'1 ilia tahsis Ollfl mll
ttl!".

'·Iillar;]. tiRrfl"ilu.till. ktJr·. 'f 1 sene b--~e:Ji~dell

Mal if iic.llirliigii ta1:la.Zl.rla l:l[l prop' m ~a~lD::J.. bull;! • ~a.n ilk

nm[J~tur.

Oto

ob!. c·

i"'" i.m

-

e etti

I

buns. k"lrlar
bulHnuyodaidJ.

mU\la»aJa.

t (~~

in C~mj,-

t
E'Vleri EOYUP eF;ya", Jail bq a ~e ·rJerde sat yormu~
Son zal'l1U11a..rdo. OsktieaT, ~yJ.!.o:!., ,Ka.dJ.koy gHJhiWlQ<:l p!o!!l cer~ c.a.mlanJll klrllJ.":l..k li!,rb.l7r jIklll.( yafullItii:ii1 ve fl:lil~.,iD Clf tfu hi e.!e gfll;D1CIJ1 -i Emruyd

litlde kunt.ro.J etrn(:k were Ti • cue! O!bm ~kiti'bi V di.l! Gillcia.~ bu koye giderek doku. •
ma le7.glhlfl.nl.'lu'I qall,na.iWPl yaluruiaa tetkik ederak ~

~h4'Da!.arll'lI

mahal-

he:niiz ikma:.l topaclllJ1:l.tYa. da.ha vakil bu.Ja..[l1Q1iTIJ lRn 21 o inti Franaa fl1'kll.l!.J UdglJlug[le~ ljehrim m'llh:d'v.a i 11'1 ~h.iJ- ij,. nUrtde ctphe. aid! VC: dU:,ma.n1a

Ihra..; barekeht.Li etmilj Ve krndin.i

temasa.

mtr.e donmU,tiir_
~
~

~

f.MkBlide

menlo re.brtkamna san.iyede 4& litN born S\.llYU vermeJ.t i~i gO~me,k iizere ((!'\·kaJ.fu::le wplan. b.ya davet ooi~ir. Oea:a, (I\'indi, ~ $t=hir planmd.a.ki m""ikii:r.u3:8 R'Za Pi ~h haraTe-~ devam etmtir t.edir. HaH h8Z!r vazi yet dot.B)'I.s:i' -= bur qok maJ.zeme sa kmbm ~iJmesine ragmen CUm bW'lyet miiddeiuml.JllIljmiz viJe.yctle IIilkI bi.l" sun:tte temuda.

topbnl,VOI' belediye. mf>Clisi

r;;i.

Iffular dili}manIn 501 k.J..!I.awna tevcih edll~k kiiUe matJe'lrnl.· ;[ill'I1 b:a.arlamUli. meFJgIlIl lWI'lnuyorlarth, "Kumanda beyelimu btl ha.n:krt ha.kkiodaki riM: ri CenenLI IGI:OI"gesl tarafmdan saat 13 d~ teblig edilen 17 !i.ltfl!1 umumi emi rn ll.!'IU:!de s.ara.ha ten

Somnlt>,

I':eldi.
Il_n

cenu buud a , Fran

n~bel" aid IflffiUU, (, ...rc llilk P ·tro ).., h:'Jl 11 [l lin 'f 1.llJll.l ...trafmdl c-er-eyn.n t!-,le.D muu!.l ~l!i!J." ~iJ b..:-t nc Lice ile Lit· m.Li.i" r. l!nUruu'Xleki :iI 1 t LlaJ milh II 1-. ,lle ~ tl.llP(:a.· llt'. 8welre Petrol im' ted Z:~ manln I bu .et!le Ih 1"1(:1"1 m m. 3.T ti'l l;l If P~[[·('l Ve ben~ ['l anb n:.sl huk.J1'! 1 ri ill:! ,mer I)'CU( li'. YE'ni ~a, 'l\c:l(et \.'d.il t.i ia.c rulJ-"'t~ ;.arlljlll.l!. ~11 petrnL o·
n;:: l~
llil Ii;; munNbr,

yiIp
£.i.....

1~

Ahmet

~ :n~ C!lUSlID,
Y 'l"ooud

:c.

D~.I.LUUAJ;' :.:~ R ••

e;eljUle

Ca· mi sok'a..k :l3 nilmarn, AI ,,\13Ji1:;L ui. ~-.L Y:lll z.. iijde Bale!, S i •i~ - r ~o "",-k H:tle ap.u LD1.Wl 5
.I.' l.,l. Can:II.:~l..Lr
nLilllCU"Ii..

it:i nlLmal"'3.,

J ~nbul.

ca-ddesi n·43, l-iadurov. :"i - F 'ua;,t A >'11 ... m il$ll J!.J rcil l\.(J. d.yt ... lu..r 11 r. n ~$ ~!l,'b ).: l,. "

m{'t tabiblif;1 Cd!lCL ~4, R. lUI ':;;1 L dd I po... ...
Fatlh, :.:!.; dJrlei.i Dlml -

l,

r:

r


J~

1-

E~~n
.. '!'

nUkl"i2~ -

___ !":kCa

It.

e... ediye cez gOI n~e:'

.... 1

-A.y~ C(.'-l'i..zlik Bakla k'i.k 35 nWl1~, H.au!koy,

<!

SI§Jl.

sO-

V::L.cliye AIun, Ku 1-dor5';'T-..>.tr.uerli, ~ .Ij Ull'lllll'L~, Ra.!ilUJ. Eu-

MUdilrliigiw_1iva Emniyel
mur.i.aTUl1 son

we-

gtirillmekUdir.

".--'-----, Yeni Sabah,
ABONE BEDELl
BENE ...I..:: • """UK
\4OIl K..it- :noa 760" 010II:.
'\150:11

Nll:l.a.Y~ bu kurnu \'e cesu:r (Qi.3e) Dll1jUI'. hmnlz eorveI.k.i gti.a. ,yakalWlJl1.l§d:=ul IMontmed",') ye klId&.r llUUr, --------------~------~--------------------nRJ:} 8UtreniD him.ayes.iDde elde Bunde.1I. biro kru; evve.l dill Dl.lJVot;ut bi.i.t41 kuV'll'eUerie ~a.rka I Klalkhd!. mu.l,im Hayrullab. jJe dogrn barekete g~il.meill v..: bul {n'bl"i.D.W1' Ihyd.ar v~ sinem8.~

( 11) saYlh ordu emri
Fllvw bu ~

faaliyltl eim~tir.

derece bkiytik 1m ile fail] ~ te{lvik

Dibkti ilira~lJn ~kUnu 2::2 bill ti72 lirndlr_ ell arada. dim Rum, nya:,-a I ohut.. z.~~ dn, 1l;.\"I\;re
'I;:

flllcl.ili,

Islr.L

~Il.1D j IS-

LL{;l, tng;iltel"-ey [IV derisi, ] a,tJlri t.a.n V ltal!'L1YOl d!;;ri .l;at-

Alti..lo1 mahaliC:Sl NIllb:lP.d 5(J-~DJ.: 1-1 uu.maro., N.adide Y.:l.zol, EyUp i.!,;kele cadde :._ 1 ht Ibut .... 'j' Hu.rra1l l::Jemce, .l:h.;tui.llCl EUHn Ahva!"u $ukak 4.2 IllllllJ..r<l.

5-

timeI'

U}OLr.:t!L.

Fat.ih

htanbu.l.
26 ti~,

u-

yUkkaraIll1l1l.

DUIDll.I'a

109. Fa·

cUll

r~t.I.i.I: ..ti~iincii gnil.'lhI F!TtJ pu-I nUfil i5L'Il\ll!lAla lO:i.se 1 \i'ad.i1!indco
[;;!,1I

gelebil.ecek
man ~

wtlJ1~
~

b.ir

d~

koyacak

kuvvetlenn ~

lPe~

g,~.

1 istik.unet:inde

c~E!dilmL'Si

de biJdirilmekt,e

ta-I

ve

Ce\"li.dJm. e'!'lenndcn ]£1 yn\ctli mobil)"1lo. ~j. ,ha.h VIe makine c:ahnml1;llJ.r, 8'11 i:zi ta.kip eden poH!li ikinci ~be mcmurhm elde ettikleri ~are!.erl.:! .!lUo:;luy;u
yakaludrm.g-a.
\le

r

Tl)ktam:li, Kii~Lill: MLtJtafa~CI. H::ta'8.Sal'l.kll c'tl j 'Hl n um.ac'J" 1st but SMllzUf!?1" Beloghl, 1IIiJ ,Il Ul'U:lr c::Ldd ...sJ Sl : ntllilM.ra,

~t

8-

no,

S.

-I

I

}\':.l,-I

27 ~ NnzmJ. \ez:ek. G bta hlumhlltle cwJd i C:~ hOUl 3 [leu kat KL.:klacl N m, U:U ta, ~~ - ~erih.l *".ker, Mil 1.:J..p,IJlt~ l;:apJ B. nUnlRrn 1 !;ka :"'9 - MehmC'l Dm~I!1', U lllr bey kliY'lWde Ablll too), o';h.r:. Gcyvc. :::0 - Medili~, Bll~:S.:J. lnegBl
Akhis!l.f' ltovtlndC:Jl ilk IU Hep ikwi;i '-III]! tal ~ ll1den. B~31 '1. S \"'m ~""'l", 1 O1"DaC~ ba I cndcle.si Ag-a l1~mamL 0 40, 1'ky(lJ"lt.i. 3.2 - Sean Erl"r. alta t.r.J..m

11(.; k' ·§igi
ki~igi

0

d.t -OY. hJ - tITtlaiJ RQ3-'illI!?ln~rYenl :;:ehir el~ktrLk vc bava ga:.:.J fab-I. 'J "'l'I.nlrul!nda fltireti. An·
I.;:

Adapa..z8.i"ludo.

K.,..

11!60.
BaG.
JQ(I.

idi. AYflii zama.nda
cj

li;.U:neil ordll·

orn.ya Batrnak iirere [Qtiirdligii blitUD ~y!l.)'1. cia rdde elmeyem-..:lvaff"lLk ()~mu,Ia.rdn-.

e gar
kim K:J..(ill"oy il[alye
((irleri

-

Vedal~

I ......... 1...11( , A'fLII!l

Ln..r g:rupu ds, ~l.Ip :istiks.rne • tind:8 hlleti.ma lelJElCe1l: ve biriJ'l-

TAKVIMl
_ ~11

oTdU.b..r gruPIl ¢.maJ It mUteve:ecih ¢d.dr:lli bir WLrI"l.l.Z 1111.l:"Ie.IiI:eti yapaee.kl:l. 22 MaYL~ Babahi But t8.5O) de genP.nLl lGetJrr 1, bund.:u:L

Su~lu IhJ ill] imllnde in r Ri· ulidir. ~imdiye kadaf ".ah;hgt bUU1(ll euaJII (Hi:'er viJa)'etl (:ort' gQti1re~ ~tt.li"1 tesbit edilmil1Evve!k.i I.kearn OEJllri.lIlt1\r Mild deillmumili~ne ltesJim odilm Ri zeli HlIiliIn. ynpllan I!O~YU milu)::ILkJp trvkif E"dilmb,llir.

1... , Pil!R~"" !I l'1"blllU.".F
I

tiro

1-41"

"-Y" 1!116l' AT ~ VIi; 141
Do J.

1N.11

evvel
"

de biImi.i:n:lBe'be

soylemi!J

H_

, olduiwDw;

c. UII1II

~
lJ.i

'-11 U'T

...... 12.10 1.5t

v.'.

II!{! IHII iI--I:l II.diiI

lED ..1

n __
'1_.

v~

ir.gn I

D~KKAT
cYSt! Sahahlo
'\'~ n~~,LruJ
'I'

~

~

mute ohm, geo ..-.I 'Bhm· ctivdl, gt!!:n~nLI r enMd)m 1:.aarnc emrini tebhi etti. FnuL~ bq. Irum&.l1dam bu omirnamesinde .. iiiddatll VEl ae~ tkiItr ~la.rla diimnau.. deniz yo!ulllln 1lol]anmlllSIDl ve FranlllZ kuvay-l ldill.iy n~ iltisak ILMln wilmeeini... bildhivor ve bilhru;sr,l, ,, In gi..liz m uvasa..iJl

g1bi b1ri.nt'i (If''duhugruplllUl veli:ii.lctcn hunandn et"

Bundan 'I:llr ml"irirtf"t (,"w I feci ll!r [(aza nlmu!} \'C' H{lst..:J..nc!. d.a 1'epe nUlki.llesmCi I,~ llr ynnglnl oondurdi.i',~.eJl SCl1r,:~ ii.\lJet eden ltil i)'c gruplIl1n mem~up dBrdtincil DtoJllubil Suadlytl!!l $LQklllh i:.k ... .:J.1 inl!;i.l1de ikeD devrLlr i:jl ,'e otomoblldeki se:kLz itfMY n eri.nl'll?-D Ild'"1· .......... ",;-,.. "0" _.-:r ~_ •• "",-.,lrl.ll'" , '.1.1.
m1iju,

rrupu
l

ikir. [ .r ce:oau...L dHM ma .kfuulyet Lam!'l veril . I Ji;ltir.
II~l'klli(h-l

g,.unlu MciJ

hlL.:n 11 St;i.) III 3.11
le

"'-0' cJo

O:illHlll

Ancak

sUf:;]nnun

ifIaive

gTU·

pUltun h niiz. 18 gilnlL~ 1·11 ytlth J-e.ni bir 'iofo1'u 0 mil.Sl ve n~, i

Bir klZli hamile blrakan
mahkOm ,oJdu
a~M. bit- 'k:L.6l iifal bi:r de, ~ ya,m ve lKlDnl. Karlri yeyi w:'eden Bam K5m.ilm birind, atrr 0IIZi&d..a g6~ oW:!o Dluh.~ diin oeW:elewni.g 'II'e ~hm.an tiCf Belle ~ t1 h.I&pmo brar ~
od~

rekslYon bo:r.uklugUlill i"'I;Ir'!."t d runl,rrlarken Ll]Ol~le.r 1,"e diP:@:'l" id:-lI"e!linde beljo haCi! ~'a..raIl dn qaV1..e,l 1<1119 lig; hnlde bunun LBrul" erHimi!'o ,}lmaSl, diU,a'" Wfl, Ce.mil, 5u.ayb, Fo!!l'l-:lIllJ..h ve HlliIci)i'l1 yinnL virmi be.] a.1I l::HmIjI huJ unmaJrtaLlJ r. Buva nin~n .8110;;1u ~ ....FQr hak £il:n ~\1" n1 t.lndn kahn,A!;'! rch_ kmdn llll SI:rII:'1 !m.pl:;:., 200 li I f\ Bu fce.i klWlYa. ~~biyf'l pam Ce.?&slllo. mahk Qrniye1 "" vennelrta:! JmC;hll olank gayri
D'l!!Vkulen mu.I1R.kem!i!t1 ya_PI]281J1l kLU'Uti mallkeme han'l'ln

Bun!aro..n ilk lkis.i Ha!'>an va S,'llliliaclciin h;J:l!1..q_hal1~YcI~al -

zatna.nda:ie k \\ Id ~ I· nc- \'eri!m~ o.Ian 30 1)15..1.8 !1.aylll bLl ri.tk pompa otobilsi.i.Jli.ln di-

orta ml;!lrtcp lJ.e'Wsinden 165 D1 ,Beyoghl, l~ lte-cep O ..delj, Dc\'let Dcmin:oHan !;p.r kl.smJ depo 1;;11al~Jsi. " 'H[! \/danl8.~. . 13 - Zi>'a l:!;ju,el, Ka...r;{ko.r Bt:,I'J)e:ri , M t.l fll.!W._ H - N,,~et Selen, Ortaokul m mtimi, DU;CI.:-t:, 15 - Satcmk An:en. Sakl- Cl A~RIIaa,1tl:: sok k 43 n Il,1 ,Baln'J.;oy. 16 - FYt ~rul Senllll", :5iikril Sefd:u- ~IUe, Erzw·urn. II' - Hil~j'~n A\-ru Yal~m, Kumkapl Ca.km ·t:.JJ ;;ok8.k _7 nUm!lI8, Lt.nnbul. 13 ~ bme-r YUl"Wtoglu, Dik· mcli L'Jl.dJes~ Ak.<I,..'i)'A. snl:ak (lilt men R!tlu·tm8.lH, :s Ituma.ra, 1ln. Ji .. ro. 10 - th~l.n lv' 1l1l.:;lu, da,-n \'e 20 - FlLllrilruti:<ll. Yul {', Dere yolu G7 IUllll!U';j, B&i "" 2l: - Zekii¥~t. AllIV' m t J.d'on
kllj MilLab}'a.n H,lVrub(lll.l.
~lWlWl
IJ

$el!.e:re-l, 0

tao

v:'ty au~;

!staIl ul. :::3 - J"lJ!: Ben un , Yi:k

67

nUmilnl,

nUhlI,

i

dl['lm ;:Lm~ek
utJlI'IlH1L

kkal-

.!l.

ar

mm 1

34 NOOiln thlogn-.u~, D, D. YQIlRrl H~y.htrp~a m:lSuza. s.mda m~mut, :lyd J.. 35 l'll-,ll( elm r l,_IU, Kii9tik M~Ita1 ~ ... 5 numara, bit nul. :It, -36 Lutrtlll~h nit I", H~' D b:ll'O.\i lll<l.bd lie 1 de' Demit r:ileir sok I. 31 Numar, Bfo 37 ~ J'\"ermi Al)an&kg
llijl'd!r

.

l\.ELI'alwl
Ba.,'illl

SO~{

lil· 31 Sefer
Ka<h '

.!l.p~b::nMJ.

1,.I~,IDC[j

kat,

kl.:ir.
3~ rok
r
_

Ab I ih' h ~
;:j.t

lu,

olurulucr d.iU) ":.

1 IJnlJ.n1l

ed.1lJn~.tn l:I kit boaI __
~~

batl'1I1l11lD
emlliyet BLTJd&.,. ~

(AmieM) yolnylA !ilu da buJ.W'ldu.rulm,a.-

7J.

bit;;

];;IL ~.

edlyordu...
,~

vu),

~-

mlLkta

lJlJul; Ak.sarayna.

bw eruldealada

HQc· -U'l iRlIl}"lda. ma--

da. kcndisinde 'Verfurt i!jlir.

t.almiliDe

ka"l.'ar

I

I

Bul£an Topl apl loklHU, hLalJbll. 4Cl En'f' ro S 1('11, 1i'[lI, r 11lJ. eh .r P"'"''-''''' ll'LUlla.r1L Fln,llklL

SUIl.t, DcltelU!kr ~c.5m~ ~ 1"1 msm. Eyilp. N' t 1..: 11~ F.'atInu 1

m3.l.mtlt'''i

..

..;

Her

Jngil.iz gazetel~islYaz-aJl." ,,:URAD Brr
ZJ_U1

----==..S a bah
A
mt':~ikndail

da I
Hur in son s fhalal'l hall lu da'
g,',n I

SERTO(lLU
geD~

nin hiJhlu

Oarmllj
!ngiltel'cye

dii~iinceier
-~Yazan : ---~

ulbak kapist aLlilkiil. i~eri gil'dilel'"

.

a~ dakika
... _,.

ealrcma la.,dl ..

s nr'a

bulu j·Y
e....

miiU'i."
1'-

u",dll:'ll l[lY)'lt'I-el"1" tlih.l-·Dlmyaiun Veq luL'llsll.lJn K31'D yet fj;laliyl;!le b:liladlhll, ~1TIldiYI"l ir k[1(I" I" 111~d I;r.l u r, IJlgil ~ lila 111\1- \'e clC,'IlI:>..lcll ili ll["~ktl pilI qaluhi.ll tayyareler kul!'mnhll-:lil Jkli· ~1 1.[\ ilraz ellihlU~'n' h~f' uHn', uvfa ~dlyol'lllrml!}

"Tefrika No. 26
_ 8'11 Rofynll;'11l'l .. DI)ktor' '-lCrmiYL lUlll Y.11l f~.. F kn] ya be _)'.'l7.1 bural •• da ~rirm mfi llflUl.mar.hn;.a,.t sUylod.J r. .AlJl :'1:.111! N- el d:J - Evt'~~ Bunu da 11:J..;:'n ILi· bc1U dil\~t cUJ.:I tiru~on::t.U. bnr nlmall me(,~lUr13rLmJ, }iz, UU.J.:1 yatn urruaktan 0 zarnun ne y,lp II 'I!. I IJJklll\.j I. RI1 '" II.i lV. P c..'l" ek l)ir ,,",.y var, IiY II In gcim " imftU" veroun NediL'''! h. 11 I '11&11 ol- Onli Q] . )1 mek I, Lalli ik 'uk. ii Ufak hll . lJ;;ut v kfesi lnl. -1m \'"01-, Amc 111 Y nrr blr' • 1_'Jler soylemek i::;h''j_ h kab-'\ to.u K kat fOlll'a I '1;.' I ",tl 1",,' Iii mllli _ Clinl,:!, 11 Iw lUg· hu ,Lin \':lZ ~"oi;;ti, Aim, etalmal-t,ll I.e ~ I~ n.Lm ['? ~-)JlHI: j;IJ\ lInI:)-lHdu., Nil'a} t ::;uhL'I' Rk~m cot-hili· 1, hi g~ le Yanel hoz t I; YL)f. lumllrLi, ~a.:i _ toplJ laltl F'IKal. bu [Jck ('t1~"'11 r)lul· •• u;m kO)'lcre gltuj;.i u:;m 11a 111 H;lIbu)'H kimhilir, 0111111 Itlltlipba· bir, lJ i',.aJ1 ,!1I. lk, g ·c (II I iflf\ flEsimil: II'_' kiln H m1111ml 'C!Lj • l;;do~ b Jll.l) -01'-. Ell 1[1til ,bllUin .kal:ua t('S.:uhd '>Ll"i!bileceglz • nlJ I t 11.],'0'-, :Autun ('OJ'i 3;:1 I, Ann'] n),lga kllkll: ceden t!'l;. n '~Ikt\m'\c,r 1m. Bel- '"akit ~eJJi_ Emil bcr- t,,.. iB tlJh.mm h lfllh vli:;>;IJDU g,)l~ r n l!tab {In f'U be-" d 'i]l:i DlugO IJ [.tun. 8S-J ",D l-;..II-<lr \ ~LI. l..'ve t!"iu:(~~l;;:;\~n. glrclim!, Ilim_ Gdecek l'azal'3 [lOU" '. ¥ull.:fle ~ll'(l[ dli (I~'nga pm, J\:lL>,ura b Illl!.y n. H II kalktlllr; de ~iu: n t.-'Idc,l ballse(llyor 'ol,l - t ~t: '·,ddt gekli.. OidunlO:lr ::iF' J1 al J:j_d,;r :I'r" 11m. 1 ~ 1I1y:r, lLa~'lt'~ 81..i dirtL'i!' • Amh! 0Ildl'. iki k-OlJlilOl.C'1n'k:lrt',,"k umn ,-)1UlI I·i h::um r'\ -{ f:imd.l !mllr; ..ye IkLII:lr. lki ('-"'I tViHJJ'. Ne!. -dal' rtl" l. bell ll" r1~1mH !.;lti '~u1:!lj'lLI{la :;l."llJ uk, l:~lril7. 1Ylhnm, Bur tcla ail~m'filrk ~bitimll It hIlt 'ille r,irolde!! Ill' kilnt> \' k, bi,r klU' ler, Evin trllJlfak k[l11131 ~en(' rtoo.:n>iniz. '-il~(' :u·.,arh _II~ .P· llktl Sur'ad· n(;ll.rak i~~ri I":il" rmnrn, ImIde ~izj -lbnant - dil I BIl ka(" dakikil ~nllr.t mil· t;. LI Inb • Tui>, -.:V S~sml.z;1 lidm ("4:ydeUrl ~llh!ima od.slr:bir ~ klZ l;;.rd~ Irun ....._~ b nine tI h Ulll)'oi'bnll. Ph Hltwl ziyor. f'7.i i3illl~rken (Inn haI.U--, m ~l\ bil ~oflk ~ila"J<lI, d tL(,I'lf'1 \Jyonl.m, \ kiiglUarla d,,\u I,h. P -t1U{ Atm,I .• ,lllrmd 11.;.1 ~ .limiyeti_r'"t]e bunlan k n.,llrma-a lin bll Jerl~" siir'",-UI.; Iluldtl \. gOZj_('fi liel~lrml'~e ba~lf.lr.lJ .. sine' h:l,'r('t edlyr,rdu. \Ie g- rip Hililllal" bu' l..lklm bnun kilapbjr hkile 1~('!-lldllSmi .kll;;,t_i [! f:: lIar!, h f"rnil'lcr n~ talim¢ltnnmeler. y.:tdllD g.'lrnilj \'C' ilmo,1~ Petro... ! dr>!] .baretti. hill ,:.'sn1nd.ilo ~Ir Jlq [lY lI::ilm(l~" Bunlar1D at':'LI;1Jl 11 btl~1 l,lli· Dlecb Ir t.L r,r'not;: 1m:. hilly ,rdu. hill I ,·c,.ikaLn["na bl hHlLIl'(lrLiII " eun an !!oylcI'I;Cll, \'~ njll.l) d T,lDl b'-..mlarl l.i.!Llkik . lrW;;llli.l:1

B'lnlln 1)1),,1..: UI nmal. )iJ.z;lm, zlru bit· uuic Jet C\'\ C, Ankaruda tlln~tt~lmLl. h1

dernek, flltll1gun,l

nilluz v . l'lllkilfliyeune lii!::i o"liu:~luI'. n\1 mki_ um, 111"1' ,1c\'h' \",' dclll'c ~()t e JTIl11htt; Iii 1111 m:laki
Il hll" do"l\'ldln

O:zdelliz
t. 'ilcilililrl
in lz III v ya h)zu!( . I~gll I-;r'n!la gl Iden ul;:lhul heiLrm('g;C' b 1:Jllil'_ H r 10,".11Ihtiy:j 1M ball! ~~ ... It'lflilll'l,.' HL' l nit ~ bOLo V\I utaC'U~I J'1 1 IliliL m~ 2:, Tl-3rlL.:l 1'1"1\1"j:! d vol nrr I IJ hdu-. Hli ill11.\' U;;llill Il'ldlll J.i( t r];liLiLmdr>!1 I If:l"llin,~lm~'k ':ILIII.~11r'. 1Hab!k1 Ill! InUmk111l I IUU.!I, l"t .. tt".:kl-I IiI kr dre inin ra .)Iru~k \'L! taklli!' c: lrlmelt ~amillll hulill L.!t 1111 L I'. '1' kila ~~' 1\ lsc uil 'ok Iii;;:llL, \12 l Vel I C re It' it')lJar r I 'hull· II luur Jm,! 1111'. Ve h r ,'C)'H1 L Itll.1m olcLu· gllnn ~nin oldl.'l~Ulllll. k;Jlr E;.li;l· da b<l;O:l IU:lU1'I1hl I~illl{hn In md' IHid iyc1i leei:i:iUl l,; W )l'Ij lill Ul1 • 1 LU r, Ru II. tid cIt-lit, 11I,; d:.t blild.C'n

giir[' hlllzim ~lIlmall ve minlalua ve laarru .. 11' inlarmin rnes'uliyr-Li d", hLiY[lkWr,

O Lin~il Y~lIDdn
rrn

rngil;;:I.,.

milmkiin

me, t ,bt

I 1_,H
rl 'I

]

I

lngJli:: gal: tecisi:

ill l)nL 1I'1l1 tc~hlnt
Ic o'l!ilk.L,l

kH iltydl

11"1

t, kil:'Lt : xycsinde Iw;lJlr !>llnnt iva m ruz J.: drnak",I?.Jll mull 1 1.: Y V<.-\ rf1 kllb-Lll~dl 1 osteJ

yohlyLn (;1(1 alUlglmlz l crdul.u-mdan uin Iyi

I

l

I-?

Biuvor fllll,U 11117., d I i H. 'f['~ bhh;.li J t '\1 Y niar;'l J-" l ,I h tngi ems vc lIt' 1'1"1 \ to 'IL f Lui luui vor II i".? Nlrc;-!'11"n I ~L Lim" ' ~II ill,leI jiV,loley yun ; 'J'ral:l'

b.skn.L J.lL vvetile,
II'I!.! ililL

.

..

1

lusta

H
]

Ij]ll1l:.ird

kar ~ 19"i

l

r

j

L

1:':'1

r-I

Wi)'· J'('!eJ "1111-1111· lr:).L. nu IIp b)~ )'an In o 1'1 ,I I 1111 ~ II I Ii} '[i I nil 0 _'I k .. ,l n !,llpka und 11 hli \. bill-; Jd' 11. ll-er aUI ayda bir \,~Ili InIlt.!rllerL I' t C' U('ll dll1i;lli.l1 ! .n',lI'('IC'1 i 1'1f!':l .n· a llu "I;-I 11Iudll l!lY~'llr .. (,l'uni7. J pek;i.ll, ~§i. [;;vrmt"kteCilr]cr·. . - "\'tlH m('l11~1 hYY'il''c.'liJl y, I~; I11U kl !li:!:ill i~tn hny,.Lli blr eII ~(]lHll\'lO'li 11.11;>;UUIUn:.lli Llb'l{l: sc[crrnde (l s.."glnm fal',ll ~ki L..':lyyHI~' '.-I l-:UU.. I11Y0TziUllUZ?
(._ 1,1

1 '01 oli

yorue,

t;= r he ~., I:U fI1 J kbnlarm 111 III I!. h uetlcutc muhaf ;]J rru-vcu dl)' t "" l{'\ siF mcm lik dU'Ji. A ;'I.'l.t""1 mill h r, lr brlcterden d ",I th;r, in I' r, t II L lar

devlct, I;, r I rlunanm I~jlc; Oz mil-I r'lair. t'C': a r I w' eecaatl..}('l"l b{'1

JUu',

\,dd

I

In

n

hi

lfJl

IHttiHI

m n1..t,1. r

Llrd

1'HI

da ~'all
I

rrun

~i.it"I'l.tle ~urj~,:(:yj J~gal etmelerinin xarun oldugullu ~ aznus, ve h: rhin J Lisbiktlcl mli;l" tl[U bu yoldu tahrnin eti)1 .t.m, H:i.·lIBEl_t, tallJllmlrlld~ ald maUltlltl1 me:Hllll IlIoll h. (ill:tllklka bu ytlzmHn III l ar etmn

luk('n

J urul

ll~ltrla

II

I

-

Yeni

la\'ysl't'lerin1ll1;

o!k.

1\mel ilmdan .. dC111 ortie "ill' am· mbl,GJ.ba on13ra elsu.rll1rrlll.i, Yj!'IIi La)') tlrl,llerl", yurdumn;lIl r1U!-l'
m.L1bt ka~l konlym'll;l

MI'~~J.!_

I

All ][I n)'fl li2.(.'I'~H(' yn["lll:;11m;.o; ;1. kUlJanl1 1)11';;1 lip l.ay.;'.dn,,:kr \'~11 -tIll' 1" hi~ ]{ullallluaY12:. : - N~dcll'f Sl'Igldll1llkJ, rinJ$n
cOin" 1111 degil"lrli7.?

n~r

-

Bil~kj_q,

IILlI1lal

('ok

nw-

'II In, J,II\'Yetli

"e ht'r b;, klrl]ri::l.lI

l1liil- fI1n'1cl iI.!,'tlL'I._lir'. h.;_rz;1.I.t dURer Llr; Llu~m II 1·1ne g ~fi'r \',-, lQ~alarmrl:llel hususiydh'I' belli olur' dh-'c onlRrJ !-~irn(ljhk \'jilurlc'l !i~m':lIarngO[ldermiyLJr~t, T:-. bii Slrill.~l gelf.c·~k \'e dW;ll'Ianhu gol!r~o,!k\en biiyii~ !:liirpll;,:;1~rl('okn1 !jll:J.'!-nC" 1kln r, , '
.,

"'-k
karliU111ZUHH:1 "';,17.£· fIl mk· ta!Joii pr,'pag-al"lBlil ~II:" I-nI l->~i".L'-,

Dedik

)'~.

I

kCUlU funll

I J.k lJir arkai.hJ buMu. r.JusrUl !(' f" t:"rk~1l .. mi·

mi idi. CrJ ri ihti'lr'.II.Ti hi.- 8i!\'Iot !1Is--ie• • di.'ordlJ; . - Te~\ld.i.r ('.-]erim rli:ooC TIUnlda[1Ql, nJ.kll~ ImnbW. slii:in

I

bmjc:lLhir ]U!JhlO

bir

~m·lkt.a

:.trubt.."ln~ sokak 010'1:; I du _

t [-I ; , "~ btl bo'lluTIulan

au·ti

h~abl11l1

YUlehl Uti ",e.-;;. Udiuli bini 11 IJii}.)il( bir hey'" '8 11ft diislir rii.i, Yanl'(:
O-tiLtr! E:HIll rek:ti. l<!kil) oQlLi.

cla vap;:l.cakLI.

m"i~1 Pl bir tefahul"l.!

n~ k.w ..I· SO" i~b:"rH'i;: \-~n:lJl..
BUJlblJl

.Pdrof Anll1

djycl't~k 1.ail-JIII'li • ,11 kendj_sini {l J>:aJ::u' l_)'i-

m~ni rlllJr!:l.;,l[ 1 ' _f!a;'Lr, lIaYlr_, R\li:Lkl!i J~k yuk lJi.- heyt:"::<111 Ll;iml£' ujli Id, III uhJl'llIll., Giindu.zlel i 1 J1e Ylll-';J '.~iIll I:lr twIll ke lJr 1l.I.liJI [lJ::;;1. l:,im11~ k;,.~lIIJayHn .. miyo iLl,

merun
A .

~

\•

JI I.an llli.l - 1;)1 all-:

olacak.. -Ill"[ e
fl.

001 Hloktim 'al'. --~----------Ilk WI-.r: I!8Ne Jr dllr ol!>J i?
erk:~-;:1tn

.. Zaman ilerliyo.E_. ----~~-:_--:~~~~~~.~;i!i,~;,.ii~_b~~~~t;~i~;~~~~~~~,~~~;~~~li~~t~~~~~~ ~;~lIIiIIidll'!II~;::C~~~~~~iR.:~~:9~~;~~~!!IFl:f~~rt~
A, C~lIIg'f!rld;1I SorarDgib
f.J

~t r il' li'1;p, ('HId,' dllrm;] k I 'll!RI "mi,til'. 1.1(1_ 'I' ingHi2; lIlesleklWjll!lll • I ~I k B I. im li~ 1 Val ml>l,_ '''!9anl~ ii, I ~131T' b:I~'!lj'alJ blr bu!",:uk :;:enr', oldu. J.''-'"L-Itnr'" "uk "'I'·'~·" "11" "" ""... ... "'';'IA zi<:etlcl·.r", ptk buhranll "'-I. ltle, . ger,:ln'h. L.j_kin Arnenkadan ro:-

,-,elli nhH;lal di~t'I(nm tllr1UlilJ' \'.., nLllL~.zl H'llUl raPll<:ltflli<;J"t' \'C oil. EH.:ndan sonra ne o!a-:::a't1; ? heI Iloa kltlll] 11 z('n~lI~ \'e mUll .. t t{' bUlla bC::ll7.('I' ~1dlla_ n~ 1;;11~Jm rle\"h:t1cr kllnr[~l,,!IIl'dll·. li,u· u:'I);lil t("!<l.iJl:Il \',lrtlll" kl nlllu iJ.-.i t 1}'n1lfHmm !;illllt~ i:'!ltih"al \'e ted'H Ikl~ri lTI'-it~'fli'll llar('h lcl1]e gl'l Jiiklcrl HL'YtllilL t":"ll~il~t.1 daYSl1f11l bu lnlmdIe .... a)'n n l hU~Tk eo l:!i 1111. inkil}lJ.[JIl.J h:Jl('rl Ceh,:"dll ctm~kIf'P l~h hm~dciklC'r I itmzill :0, 11I lrrH i nem har bin bUrl 1 n Hl.on. Dahu hll gibi m-utliJ:11m~dd - ] ",t, rRJHl,l Vf: ~aYJ.ll.ln IIll zaloinh: hllllll~~ln IHlI pl('l"Ili? gozc !;i'H·· I alii ;n l'Finan It.lkl.lI d I dJ. 110'1 m j"l(lk;l':am le1klllilin kudr . - dir. pacak kfHl:_1r I' lImllr. II u; lc;al,Il"d,l buill mot,; \' ,cIma' Harp 11111;1111, iilt i_Y]lI' I HI k~n-I l'i1~li~'tn(' t ,IiI III . Bilhil!.'~" Yin' 7.{·ki n~ j:;ay. IJr ()ir 1m- ,bvor. l lli tl hal bive mah:t'I""t':iI~JLdcl1 bi· !'Ilhmalt \'l' 1"'\ " ,11,('ImzLrhkl,il·lm; I1riamn th'-.l",·etile l sl,il ,C -I'~ I ',-1 e_J \ Lim '-1, ,ok .u· Ik 11.'" ...,..,. e ....::.. .m~ll UI.. 111 11', l}itldet nl yilI"lIIi! tllmaK b.If;II·ctMni !;"r:.s· kl>lmllHn ·,IHHali h,Lrbin lJ r ):!;C';l I \'('yn III I Jl ua , _ 10L Ir ,,1\)'(1 _." ~ k-'-' ul r ISt Ik"" Ir. , In LJO, 1-~bcttieJ rm,] I v!l.him n~belot;lI. 11:1..: b II L mkinli I'" 1i!1!bil I '. II- ";d;SUII t u t mClg:1 IT' IIlUr l-..u' I-'.., .. I I k h' IUI('U k (Ie; II nl'll r "l ); \-" "r m;lll I'a.Hl.ljiUlf'tH<:1 LnLD 1. L.p I L~-illill l"I'IiU;;f.tlHt Il!1l gorm( I{te-:Hl' • Itt" \'L'ITl1(''k j~liduJll1l gu.:llerec:e. ree Jr k '. I i. I.• , [ I, k 1<0. n I nlliruz alaC\lKur. uJnUln giucLl.'n Ii; r)1 \.Il1lmaudu . w.l "~li!';C'c (j~~. l,Ji", JIIan:1 _~r HHi.Jar.UU;]£la. ~e-lm~C'. ulo'nec Ln11C'"I"Ill 1!)l4 Ifn'bi Unwmidl' Her ~umJ{i ikj rhwkU el .. Ala· mf'~_~~n.1i f{>L' ,~ru~: " j ,gLllo!:lt'rill 1~""nuJa [azJa • ,elr I'Rki. i:-;mil~ I HI III h;J.hmt'J j imi7.in 11m, V~ hl'l' II:Ul~i bir - E'beple . 'I~ml ml_-;h dIJlfnI11n .kl;u 'il ~l. l"'lL ikrOH;! oLmiltnrlfi I uokan yoknl1lhtC'I-~m lh,kLurlal1ndan. Ct";:..- Ihlrl1lil:1 ki murl9li(!'balJn kegl' ru gmdl!fL-C (Io.'r';~I:!JL Mutt-I'aHzl ll.ir, ... d,Utl;'ulh II d 01. l tir hll Mllhl.rm kelldi jbrb v.t telip ='E:'r ... rh\\!'~ik Y l'lt hf'lfll: l'I1i"1l\_" OI'd~a ':;llllll)'alhdk ~eri lIallfllda mLlrlar hlg"lll:t n ~I I hul m.nak lie b 1Jij.,]e I In -::Lit Dn:i.I iK Li.-iad i I-:abilell !llld~1 larm k p~tlldlJ{lyenl Il'Iuclal;13 ~";:rtlbahlll l. Iq 1- Ie I' ('tlcr'. " IJn 1 kJt larljle tl.:'!:Ikilillm Ii'Jk IHlyrrll aetic.;ol.or JlI VL· lih mnh;t;:,;l1"1I:1tln ba"'L:J.d!y "'e bllJmn lie ml'~gul OJ duIJlI"lIkle I~,~ ~.::t o::C '; L,I II nil ':;uu fan:t"delim. H irbm !11l ka- dogl!r lugu wnmez bir upk ~bi bUll ,,~)'a inti:.!.lmla Geri. k11- I.u\'\,("t!er, Glrlrl. 0 dukf,;:l !Ji~lIIn t-;6:cl 'nml:,>'ln lmilmleilir, ~li1ll' 7.IlH11!1 J..-yr-ilil c..if'Ce:;ml mekl,> bU~UDan kl~Il\l kll\hl~' b1[' ntuclcl'l A Imall I llld3ill nJh~ilJliz r1:iI=('Ibk oh.lu~n de kimH nin I{estln ml!...·c{'~i ·mnn kar.:n mtujaf,w ('y.!b.l!ll.-. U [lin 1)11l-ihd, l'rakkj"nll hazl- ycni me\'l:11 r LI!lzlfbrnak. II,. g-i:irc v.fIZl:!r'eL' lanJB' l Jrlim: de ... .anl.l.ll. mt!'kan \'~ hdkl ail" mud~(lo FlSf;Jtrl on b 1 g tn. ;!.!aI i'lor-' ll'-Il!;lkHL'I l:i.bi I> kaz!InLi~t'l~.Btl blr flV,U..- kah- m~ blr ay,ur. _Ell Ii • L.,r ~[jIIlLill [-ili~I'lmet mllm [l11Il1d~1 IllLI • l:1'b':ld h"litHIoLII OI'dllllar :0 ..tlmralfllllll:ar 1.\1 1:.lC;LlrulS.._Lw kaflJ· h:Mg:,u,mai\::'.~ lIli dli,.E, r J1'II1 mu~.. I!..:'nl1 itlm'eler i n i, ria h j_ [11;"1J,;:. U!-' ill~Yilli bie' m<lhiyel ::u:z..:lrlJl..'k dan dOi!,fHII. hH ~\:bbk.l;,;Ie Iq~U., hlJ,tl.k I-:i I,;tjk LiI~j-i.ik lut"' [I,•••an_ • ,':l_ ,,1ar_lk halkln em'liyL.:t, ~lh tedn. I-lLJonId. l,le 1:1 11~li'lll.!(' ml:f1Ih:ltdme I L I Ilil 11Ul, mud"b:l, hmllllh'rlll mIl " Bu Rel.J.ept~tl ,le'l.'1I'tlcl ye\u:liha_rIlil:~!;:I: iJ.-.~, ~,:-t;hi".!Il: iJ'llI!.· r It' buyi.ik h!:znlc~-b:r ~t.lerl~l. \,,1'1 ~uriYf'nin i,.lil;b3lme gl'l.ince'. ge~I,~rinill 1l.'fklJ.it. Ihtil'8Ht "e J i.iTlt'klill' gU>Ioh::rJl·lcl. I it l \'dh3"ll III i ill bak:. p. mi iii I t.Jglh 1'-1 ~lIr,uj 111 :!. p~el!ioJ(; •• iI ~"k~'ri"!I'I(:Jini adlU1 I l:""f€I ullh.i('Ie-riei drrult~r: eororl r istihY:!1'n11 Olll~lll-J:da te:'jhlliJ.l.t,m m~lrul, le~~bll.;l lIU:Oll I nd.J ll), l;L-l;: ;"101m bkil) Ll,jllt 111ilY0l1lali a~n :."kc-ri VI:'" 11Iillki .1du('.('.k,' IlSkerlik I ,:!~'nnm _ :_,Jretl l.C'1 Ip l': ,lrllil~IJ.};::~nll.i I"e" , \ all JIJ III Hs.-alla I ,1 k~lllft.l1m8kladJrlii" I f:\tUll edt"11 \"Il211c1criJI derhal \'1' iIlLu_UI'II ,·C dUI'II".l Ordl'ljlollt~ 1,11.1 \ do ... \'eUedll ~U·_ I 'J H.·,· d letill digt:1 11 "\'ld n".?;!l... h~L '\"I! 'l ilemmiY('o1i !"I]I'ydia1:1;"u.:s ""...U I nok£3rlb rllIlI I. mllli uuluoom f'r::J.llSlZ kIt u:.II'1n 1'1 rnu_· tlin.i,' ·I .ui mUlTIl1'SSIJ v kar:l. na ~lk<III', Giilll~r ge(_;l ik'e bll _ ynsk:lanl IT..I l-!Ol,' ~r,. 1mhom !i,l lu!>mlr'llU dl 1 I' fir-.;_n· uClIiz ha\':l ke(i "tl":'eI('l UU L\t' blllLlL Oti[ m"L n(: l' (l de\'llt'lll1 kan t hilim.lc- t-loItJ.l'lml.uvn ;,,1'1 121 r tal,lftJr olw1d, (1a-. ~a~ lIarekeilm t.~.m cdecektJr, len la!o'Y"ldeg i ,Jl'Ih~ yelll Itulbn. - f'flk·1RlI :u;k{'riy~: LE!:rakki}'all A ... e,; lied k hlll'ek,_'Ucord .. ~!1ul"L)'enirn t":g h. Ll'akm !tend. ~ fillY",b~;ih)'fll fnuliy< .. mi k8yrletm.-.k s \'C YI<'nr krQkllc.Lo.I.~j lLpndul 1,lkiYJ,(IHU lellli~ ~JI..~<!~ It" ]uil(1I1r prl'gJ':HIIIJ, bu d~~c- hltil"ll silubhlwl \'C bu)."iik ull:e ... lcle-k!-i I' hr1 rilHlal,?:I, ml.'--,,·ckl~ Oil'J'lL),tln ~r11...1 n: 1'Jl~1t1- I gluden m~ll .. t:r 1'1!~tl~~ ttll:lru1l .... d "L' :i-t!'riu W:ilnJI 111l!")I:'cL~I' kli I' m i1- ItUlne'.'rlilall laklfl t'y1~·1l1i:~ lerl~ kll r:jIIMlhll·. ll]te ... e),;:ll~n' l)'~ bir i<j )'apDll~ o-l(1el.k.lar.iII, le'lin hl(] :nrl~ YP'I-t'! ~_lJr [nL', ~lU]j[ .. tlJl', ·

bedC-\'1 jn..o. nlrnin II ill ~ 1I11UI "to Illl'Ll myl te df'f,t'1J • 01 ,I ]]1,· laru« ,II 1'lIb"l clme'k I L I :(lir·. R.t 111e\', n L1. l('::Ild alL kl,l\' •

• U 01'1 wlld

Li \,

I

1,... 111,: I:).lhlt olersa ldt-'.· 1 \. I l ,TIf: l(;'D mTI ivi rc k llil bulunan L"r<.d;t le,,~c~uh cdece1:;1 hlj 'Lturohill', II huuz, geni !"HlIad,,- nrdu l--Hr..,u~, "abut IllUI1 yljru~u ten lima bJJ' I 1 [:mh-tl~ k .nak1 'Ii lijll ..;]{(' Iere ,.;u. (,!Mn~". 1 1..1

(ddu~ O\yn~ gunde, ~ut-alar] a.1 ~lH'lyey..:
huulular.

Hth (r
glrmi,

D ll;

~L1 uretl I:HZ,kl~d,nl[1IJl artie

b IBur:' 1'r<.cn~

]11~_h bLII~-

l"'~b

I

I hit" t kil.d.L c ierr II'. :~m ~ 01 )'lI1~ \ zaman, din t:u;a.ITII dil, iIlnu'k t "LID _I L-mml 11 l:m ;:,.m· dJ mllH: I

t:

InlLhlrtl.

l3t

ve

,>hall

I

1)·1

na L lngillZler bu mcmlek \l liukim olmak uzere lJ~I~UnnH1"\ r, J"I, J gl'\l.~U ten, ahrn nlmin b 1 hadar sur'ntle rlknc" n et iyordum, Ayni ,{ din L1C'ltavH tarikivt ,1'<11.~1 tarMLn l~n i. s:: d cHImE' ,I 10k rrl1lhll.tmel IllrJl!~'tInLl .J h in'eLd-eu tahnun ~lm" lll!l1"

,.'1

l

I

~~

l

I

fI>:i,.

ulm~~'l

{,-.-I

\'e

I

I

rnnk,

All1l'11

ntlllUI11 t \'( 1·1'1Jflrlar-,1 t

'

n<i:.n L B·JI U

J;...dJflla pc -de y.ouillr. Erlo: klule !!1:l,iLnlar al kUUtd.=1 ol:.!ma~ • lac. kr nll1:'LfTlallBJ _ HaSIJ diye hir ]{lm. 'III til] burullrL IJlliyuf:Suri ." - F.\'i't., E:d! nilij·Ql"1.l1il . . Siz. Tl61'1;ler !"Qk 1 I.=,IUIolWSlnlZ ..
l(arl);.ITlnLll

BIll' af slIda

BllrhH'I

lilk--ml

h£r h ... I I. I I I is-I_a nwkayes ttigl'Z.am3.ll IiiLi .P'll uJJi!.l a I ci-

'm

gt.lt'~j'I~l'lhlk.

~ 1

Ur'

~rrl."

'1

bU
\

b~~l'l·"rlJ.lJ~n .;.al'. I

So A BAH)

IN

E·~.. F'~ 'al bll blr kl!:i, , o('llk me elc -lndt'li dol YI tI j:;rjJ dltU 11I !-< !>f.p yw,und H J!'II In dl II k' Ii'll II 01 II\! I j

-

rlUX"

ne
-Vazan:
f;(lI"H',1

r
tmlullrl~Ij;,'1.lInt

"111,;"y,', Ci-in;i1 •• o%kdtl'lil. n· I.ll. kurnillldlln1 V'~'3mlrill J\:anh.'ll 11f' ldgrnr 1l1111uobt'l'a •
10_ lJ lllld:1
"'I..!

r('l11i!pinin ;,.> Akdem;;.I'e IlH~lr LlloJUglU1l1 il'1\'e lmiLII''. "t eni QUl:Cll JiITIbt:lh kILl, zbd.l (' ... diLUO\rlJ.ln b ~itml'k U' r" Ir, flHll.!a ~te-i hhmh,·l. !l'upCr1ldll', ();:Illri ria. CtllflD.I,J.ral~l! Illihllkl 1'11)1I1d·iJ wii· ni yol,t1ll'. "Amir'..Illlk bll nle,,~l"'~'1 i'-l" r.ctl~n mN·,·,-' lctki k;>tmh: vt' I)irku~ hAl i~ lI·ind.,. uiltUII ('s· , aJ.lmlc islihL Hltll:wmtn lil - C' ll'HltJI. Lm 1 Ii) labi I. IlL 1, Ina~l j 'In ~,J IJLuj(!)'1 lu·nrlLI ITIl!jtIE, 13L1 Jq~r(' i::ilihluilll·'I·
.lii:ji~L-UL

n "--'ilffiaD iler's r. Bar, r klhrm "11 mus" it mCVSUll ad _" d'lcI, ,111]1' bltJ ek \ e ~ nz ~dmek iiz 'CNtr . .B'r Iwll.;1 s t
igt'1'
I

D

t

af

I(>rm:fil

n

flarar L l mllhsreoo lLtImHlluri).. ~-3'V3q'hi'" llkl~l'_ G~r.:ekJ illl l'I~IIJ:l~ • I, :H til!1ii1,11,; I,,: kar Illl~a inhisr.r Nt:n ,; Iman lUI.. l.t IJye~ LIll}. hii...b[Hltll e!c-- tl ITa'.. 1,;.1tt -

''r' k, bu i(>m!105u",'~

,'at:

Slrtll>La,

t

A"I UIH\Tl kapl:.IC-

lu· Bu d l 111:';' , reui 1 l .. til ~l e(;.l'hhLwuU bi.k.butun .. l·.~_ II rt:' Il" k lilf hatli .. ed ir .II t)lIk I

ltarb, ka?~i.nm:.lk,

iiktell

50tlrlrl

liMY"

blInoJ.

w~l.J

tH'

tJulunm

k\

l:il~'!lk I.lle~ d"nlr n lillTurk Il'IOhlt,'!mlal1nm lop· !flnlll • '11l,.p (I 1111 Iliz I.llnll 1111
i iln

m.·,

'·"ii'

l:ullid-:kakYl' K{l',",,1 rmmnHl1 rnIH'"t(rrJ:'iyl,; L Illi I:.rJl rlJHl~ '1Ill~lgLl1)11 .mIiHLI. AmiJ I {' l'liCn Hl'lllgi l-C\,lpt,1 C .11 I '~J"'1111"11 bil lift", 10111(: l-:o.pll I ,Ibi] nil ];1·11"1, L.· , I L l:-lllt1, dfllill iJl Ilil ('I' bill I'
lliil tu Umill~'1
lnl

~ilykc1l. hir d~·

dllki.ll~~l'k v ) 11(,1 JsLn!lh~II 1"1 ?L'rin. )·urIL1';~eli: (,rnda I ;«ljlrL ~Ya.\ u~,I t fH-li-' 1'Ilrll'ltilkLli. S.ullr!\ 1, '1>1 1 UI,j,,(1. ... Iii) <In'" 1-1' t 1('1 UIt.!"l1 I'LlI"kml~"_ 111,1 lUll·
\oItLIIl.
~ Dl ,

Sir s~r...

I~lllli r. I

I

bll

llU!(

I

iirilldnl-,.._·
tlr Ilu

-I

lr.\'

Harp Itamite

in in hara.~

I'll
L

t 'nlill
I"'0J(')
1

t

1:)1111 ,'('1-

I i"lilwd,

n
Bli

top!arl ara·

smda farlt!ar
H ki Uc- r1"IlHl':.1 l~ n inip 15 ~IJ( bll hlpl)' ..
\" I

Bli BII!t'lI\- fll j r,tllr~~', ('.1 HlI.ldml \-"(.1 Ilii ... ·lllH II'L'1l ... pl(uJI~I L Irnlk (h'l II l' mLik. mln,'I· Ll.. RI2:im pLI-Lfllll11l1 ""I i,_:~14·ll· !11l-mt'k Wi,l 1('1;; 111(\111, II ·nut. 11:t~11l; ~TJI'Huft'lh'L1 I u)',l "'l-U LlJ1[1' UI iyJl"c t,'HbiL t{ll'r!1I mil-' \'1;;' "Ilion Il1lt'!-utrc tl 11 hilt'lim III H.1111111 l'IJI_' "I~m..mi {iLllla·

[,11".11·1 II~L

I M(n.Li

(;'IJI

I k III

llmlzi isll:dl. l"iI k ...L ;.onr.1 l.llIIUL,1lo I~ ,Yiilkr l--:"l] I' 1:1;J:lII 1;("1 11· j!:i t"r,:ddii ),1 (h:l'tlal I'JrI: Ill. - S"nl L ilr rllY~ mi 1:IJJ 'II }'orll! r;\"(t, ft}llf.lfl.l luldcm I
f'~ , lel'

l.f; ',"1(:011

I

k

;.,'t". i

u)-'1l'1. al Lli:l[l luu~'('m bi!' I --Ida ~'~P8I' ~I (-l1ri:dll. I Uim tll~r, 1:J li~~ I;r k,1"' IopunciB.D ~ I, I ,lot: llt1~· 11111Hl<li F-ilunlIl7.J\ Jna!lrcm 0(:.1 .• Ink CI.lgl Lllan Uig· ]t:\ hm-l;t ~'t'II, I i r;j·:t"Il'II ... \.LlH'l k knlt'J1irl n I' I -, 1 QP~ilrllldltrl klidHr> \ l' 41" lnab Ue I t 'rllIIl tllu,
I ,I, I'll III ,~ L-dlh_'l-'rll"lhl, HI' ill

I L.OUI)

11 hI"

411-

t';,),1

I

fI
I

-

".

'b.i}~' bll'. 'tv
I'd"...

l1rt

l'II"LI'

.N;·l3.YI-t 1'1£1 ~', .'IIrmi i., ldl! ;'," r··,"'"'~ I.Heyall r'-d~,1 LWI,~It> lJ.i-L' hJ.~yi tlasLl (l. ILlr ,_,,. t'u'u"l hlll.tU·ll'l.JW. tu~ bilir" •i-,I,:.I:t :)"11. !ole ,v-" ,ilitmill
hllal I .1- 'ki"

.-;tl_1IL [1r' ]4Wl-"

o:"~
r

r.LtlI'1':t J;.'"

u...\'.

..

,
I

J, "1' Iii 1!) pusluk ':lli; k;~r t'I f bi\Sle~ 1I t b· .•l:<11 I ~Ik

UI'U<il'i

~~J~'

"I

U.r. b JI'uk h. I 1'[7o"_ 'lt1-,'I~l'It )-ali;J.ln ~ 1'1", t J LIH11-Lt 1;; pU~~l1k biI r.lt:'ni.-: cilJih-;wliiu H11iJ:.ik k!-"'vtlJ~ l..m' 1~,Ha IrhH'm l~rnink. blr dl.'~llrJI,

:-'n

r.

l!hk ,mlal' t"h"I' c([iIJd, II II ("I', 1'1 I hh~!:im· Iu I hL I"ll ~h' a cl <11, llo;;om IHII ...· ... dalk h~H'm ,1111,1,.k :npkdile • , til'. HII 1'101 C.LIIUkk"LCIII'Il ,Ull,;~k;j!'j luallhl-dll.;, I h11~ "I tr,phu lu l,-, 1m: Jtlilrmlj nllu,; I I <l-a"ln,L I tTI,lt I lmd t ... r. Bu h lJ1u:dl, IQIJ);,H', ~t'ml top~..rl klld r lJiiliin nlllllilk - ti;:lI'lm!2!, \lIl· ~II. IIw:"illh~ t' Ilh_"i ~ I.l I'll'ller. 111(.t~11 Ii nr., "1 k.ullh'lrbIYi'yi HUI ,'U II:) II 11;11 [' g".'l'!'· 'iitil kat'l 1,lntH hllzlrhmll)'I-I, Iql~'i til' bir II 111 1-J~I'il.mll,hl on!.",1rr t'llliricrini I Iljll' d" .... l · .. r-Io'rIDI ~nt l~J[I'-,jI1. Ell dt!l'l"l: 1;,"111 (](' 1111Cllltl i.-;Ill Will] VI'III l:..lihkHml;HI l:tIL'II' dn",I. Cfi-<.:n [doyu \:.yil1[> n1;oIRI:l.illm, ;" i 11. "U a ~II" L" plul"h ~11-1""~h • ~"u.n:l FiltJ,!I' bLl lJl:!l('nili l'I('Irll.I hL"'!': LI~ Y"HI tlllrrl t'_'Dln:;lllL', .l{1I;' nW. il~L ~l[lrfl g,1'mli~inI11 i';lll,illi Ii kH IllldiLl Jr-ill d", or. illl ~ri' ~lnh[-l iliw p.li: Lord Nr-If'.on. drof {':Jkl ..Jtllthyn il1. iy, \' \'111'.,'" AgIl.9ICMllU1I, all iid b:U'll • 111. BaJ;iLDI'<L l!lIr1'l .,:;lLIII,_,;,l illl • 1n nil. lit:miRi C; 'ookkalcdc lor hi nit Y cal. ftlonun I bmr. fak.llot iJ.lI'l'~· .~ ~ I I: 11\'\ d Jl'l im i:r.,lpn ,,'1 !1i11 mekFlir.ill !lltu kuo V~Ut'T i VllLM filosuflltlln fllpylu-I'1" mi.i· ,I"rhu.l L"",II rrkf' inilkil:Ji hllhlLl1 • him bill" K11'VrtlL 13 iklnoril,:"iImm~lLlI'. Mt! yo CQI"i\il. lh'nrr·t (1IlllUhl pmjcy! l'I.arp ,,"omlta."'· mlld.ar::t:tl;ill1r, 1:.11' nlil wvill "" Lilu. lhmdlll1 f'vvul Y'JoHBJ"I'mn':11!l lIik'l if'oilmin1lm ::;:;'>ll'Iil,"!d"JI tllifjvoi-'kil ile Hurbiyr. N.B~Hl uml Kh;i'ie:l'le gOl'll,t,i_iflll, H ITp 'l'rI ',11'1f'h, 11~.lIlttI.l, Co JlI .... pm~. \l:nmilOH11'11J11 mllnlfQ ;f'riU111-~1I;] ,"kLH"'Ht· :g,ibi G'emllcl',Ln a:l-'f"ll.. · ~ "II. .... ·P~IQI r..ijyl('m~t;llil·- lid I',rf· !l; Il.m bIt hili HIfTLffI ~
LUI

1:... .

iL kl 'mIUl'

1.·

,II.,

1 1I1-Z·lIl11"-lll:

r-

, Amlllllllk. if "-"'1rllll'k Ull-h :<Llh t :!:.dl.,till ti ,llillllu ~'I rWHulHtH111 lJllnl h.1lt:1l111 II \1' i,,':,.1 ~Un y, 1""
:;III J,UI:-illl .. "

Tu rklyeye

kar i~ I,areke~

IDII~en,'rile~
~1Iln.

-;.ogallyor

ba,'i'~a.''f~ r~ca
IIY.'

ha~ya ...:

Btl ll'jlhh,l-ltl1H1 ,-('Inru 11ol.l, • vii in~'i Jnu'lI",ull 11'1 I , ibil A ktl. Ilil' b 'U-: II 11IantJal'l I

@nl .. 1 d.' '~(~hrIll1Izd.l.:hi Ill-' L~'rl'lij)el·ul. t,;tl:;tJoldl~1 i) It'lll~'C t::lL1I1"Jan tt",;Dll L'~h]lIll-::t!r, Di-' 1e-11",1 olur,.ldcl>L~1 l' ;,C,lrl 1)llIrm ..
t·,dtlJ!

Amit',l
'f:cinlh

("ill __ h-n',

-'U I '1~,,11

Vanh§ Ila<; ,~en
1

~IZ

oldO

1'111111: lilllm!. hllhl i\·... bi • Tirll:ri Inrrliltl I!l' tIU;' I lind !1 11111-" lHlillill~t-I.lj I' .1 ~"".,III £1 ~ II \ C ~'ljb.I ik IHlb111 ~"'j]r,li.
":-;J;r.jn

f-Iumlim hlr I iidol"r n'\ ·1 )3.1'11, 11:1 1.'11 Ilih: i,.t'l ~ Ie II!! rn!.;aut )'{1 r'

)uIJdlrlhnf.!<lllfl a,l '.11111 ~~"rill~11 "1 vU:!;!IUt.ilJkl Va.nkll ll.l!.1 ~llly.JI ~Wf' RI-It'dirl' h,I:><lIlhl i,,·."-il'rl'~ {iI. 1l1ii!jllli", ~hli'\'-"'W';IIIJ J.III.Hl 1It"l

1q-~' d L,kHlrn
dill .. ~I WW' I

Bin ('I' K.I
Illh"'I,1

'lL

~"f.oI.."

\ "'fllll~UI" •

HI A.ltU!1lt toPL.'U!lUlI hmrm an1 n
)"IL[lGCl:LguLi

!Wy rdu,

Yu~uJun

yo

IJIya

guw I~t J.., Dalla. dJ\tnllTLl M"Il~.mn Ill!.
J(1\ -

guzu. qYmI

)pi.ne zordll. iii.

man !?1"3larlmhn l;ol'.N :\'111 Olltbillir yn, hod. ~ylltn.1l. 11f'

kUldIm~lufT ol',:"bJlinii. Qo m~ N.QUa. !I~:r hllhl~ bir
~Iklll. hasmrtu

- Ingmerenin ( Vic h y)

~. l'il6ma
FtnnsJzlara rirre brr

yarn b~~ F-, ns d toll m'~
'1,1''19' 1{~YV",

da

bilitdi.

m~1f\l1

di'J$i"~

18-

~{UO b

.r

..... R.. ''I.l0-~., Np ~ 11kh cl ense- tn 'Y\ftIl.I
~

-

II"Imn IE:nIlsfatt.Jrmcnn
ye

V€I

- II
.tiId WiUJHI

DUIt

lki

~~i.k

:KOC,A

YUSUFI:I

bAL.

ve

nJ
!'.Ii['.hhdw.

Alhn3Jl.iwt,

jQj~LfI~ya;re

me:;'·

I

'1PIftri~ti. 1l:U;i Iv b..'1bm tnldrJi Istihda et..mi& . mea para. • sii t • (iler', nit' til "Eo t. ya lei' in in

00£11,

.

:;ctit'e<!~ti 1m • euer • mUsait

ini., ~rlerj h~btmn J!;jtemi.,l~rd;t'. TFikvi~'l dJnp gic2c~k! ]::u anda Ahntwlu, inmekte devam edlY'orhll,' rJ:i lu:.etild(lL dee~;:l!d.dl!'tit n:HTa ate~f'?'i
~!.!

alWlida

im1n.!1frle

~d ~lhili,

Bostcn r-adv('lf;u. AIm.;mea ya(l'iITI ll(,~ i~ mu.tcunzlIl I~ill~' Itrle n IJ r 1I r gftir-'

l!OL GruJlJ'1 !nHI.l'(!IJ:al U1 lryail k.kn~ fl. ~jd..lltI:iJJ IttL- !; l l~!lel~l' gormeJ.lI neraber, yCr' Y 8.ve-rliilw.e.o 1 ay U:u ~CIiIm~ I 1927 ~ j,;rtt•• }'l'I' Lu1I.u:mti.a..ilt2. v bit.. YUlildan ~ Y'hn'la );It~J ~I'mek. 1 1.1".3. gGl1duJ ImJ.::l \"'4 bir. pi,·rul.r. dLi. b Wnm 1ft» I 1-", ;,Il\OCI t.ablU'UI'1UJlI immandanh-AWl k olift\' ilkJ mrid.t.J:iUL tertiD II 1;(1. 1 ru :tA;lTlfil :lrtza- n t:l)'in. olu..nmu~tu, 'a e. ,,_ .A.lmt!.ru k 11\'lki ¥Ii snnrn, y.... niden ':l'karu_,"w.... . i iI t~in.i: 0:1- h rhiki l \"as:lfesiDe dOllell riyetindOOich,'[", I {ilu GauHft & ~ hUklimetl
!,

rip. gi~?t ~.g imdilik otl'Elt. milk IDllIll'un olan RJllI~r. Adayu k _ Il'lclir"fln l;ok e . teresanda. Hu.m,,,, 1:j]J' taciz, nynia.m.a. IllliI.l.tiVI in gc.:;ip ~m·-I J I.:(:l'g;ru anl$lmak l"tn ~lJk inti-' zar ettni yllCelilml~1 ~:.(my(Jrum Au;ulln mu:.hlt:~lr 1'1(.10: talarina :It-,

tli~n.i. btlrllMVfill, B \'ayml ihti· 1 " " YH..t l>.aydil£ Col. II ctmek .i:Ul.I., ritlir. A.lm D.i n . en de ihraea oe\', tIl e 1 Fl, l:tikim bir dOf.la.nrna ltar'fPSIndJ. bekleue-" mez. 0 b'n yandum "1l.~.rtll:l teo fi'I! libiisl eri O.n Q I1U:: • ve karadaki oynak LabiyC'> I til'f'l1l1nrnak ihe. [''I''', 11 adaJann da f:taliYJ)tq gi~

sonra 19 rIlLmiiIt.aI'clt~lnd('n sanra a ksd~lJl.rl ~l.:ll milliwm (d
G:milrl dl1 kw:ruirrut~
\'(> l!:flO·

-I

21 YlltnJak.i L.;;:1wt.."u scferlnda CIi:Der:ll t WeygLLIl.llJ m mll.i~'i • lind bulunmustut', Btl! sdeJ't:J13l1 SOllr.ll.. Fn\W;Ill. hU,l'mycmckte'lf ask d brill b~r l:wenJ.ij.LtH': tayin edilen tde Cal.llleJ mekte in talilll lll"ycti arasmda, l'f~ vLik.~C'k fllJ1 ve par]al: zcka.tille m: 'Uz tmi tiro Mare. al I P ta lThCtDSIZ Qi""
dUllir1 lUl.l;IK amJam..bult..i.Ddlll
I~

bilirler.

M'u~IJevh, au mlidMZUI. ~'lJl otunmustu. hilt V'a:Zli:eUe 1936 yilma k.al1nr buve ~w. T lunmna, ~I'lIU'a5~ lnci mI1k.J rt.l.Alt., l'il(;! elate kU'l'Pund!J..llltlbrl'D, ~tirtlmr ve _!2~~~~~~~e_:~::....~~~~~~~~~~~~~~~~~ jEt yec<.t-:.I ) e3!J .r ihnda alli y t'il:r~_ 1, b(>£ l),inci LOren ordusn kumnn anlrlentil', Ell til bUa. samimi), Iltl .b- gwa u - edllm.i~H. Yeni eiltalL! hall ' 2 L:l rat' elm lidi& nlUwd'fak da 01· zamlln Ide G mlJal bu. 'lfaZifi!de milk! • Alm ordWUlUUD.:li.tllganllyuu i;;.u t. c' parJak bir buIUllUYC.rcW. lnmmh,o;o ..lilD rl:lu~ekotLu:. AlH:,\Jt,. Gniu~n SU, neraHigc k If!J.,,;;.i, yukand I kiinLrll.l, m.lkIa1<Ul. sistemln] d ..';So da soyLemi, oldu~u.muz gllii lc!okliY'lrck. htl" h1\ml~ kirabiHH.O J1,ll m8Y"~mm 0]] bt!~ine I I lecek lerdir~-----I
ve, ~.ljl1h. h iu:li.He yloriJl }'lik i'iil~ tL k~.ak duti \T~ t.ani mam:unutl biicurnuL kflr'Jlln.mak
~(bVJ.IlIJ1.

3ill,

w. ilec':,:k

topiadirelkmal. miidahs.dll. gOg...
. r:k on! k liliItl,'ete gUl'f

feci

ubk

h sah

ha.ktA.

de-gL-

MotUclu

sU:d. bh' tc kl.k: s~y~ha.t.i ynpml ."e 39B2 st:nl.:iii;.ndu ~a~ra di)ullugU. ZWl3.ll. IlJiUt mtiOfJQn kmTlllwil U1mI:rni kMipi.@ne 18..

Iranda, ve MI·

il C[l

I

Gln1
!;IOlI1I<:a

taarnl~

gO!~. . b

iIlWl'l:Jl.Il~ ,ptWulJili!r

ali'lC~1
'kRr1;1

da

knrundi:LJl bir meeburiYl';:ttir.

Va-

Glridin mini !:11 tnglrb:l~l i~in y lin b. n meselesi de, gIl. ayr.i z .mandlO Ak ~zj.n 'ire<
MI!l-lf kl)ll.aruIlIl l'I1HIJ,}'di ba-

ziyetin alar.ab s.alIuJl1lI!.. l:ii:J.zd~ hulun_durulfLrak ada ; nzft ku • \' tiro: d. hfiili'n f'ldlr 1-1 r ha de adanin Z'!J.'[lb AJ fI1 nl
I'

IlIll
Q

dlgUll

~Wlll ... >diyorUi"n..

ic:in

rue,

lhl kfltl

01

....

--

...

9
Ii..I.a v

tmJellDilenJD.lZ.

izmi vo havalisinin isaali uZerinB I ~!illi II_b.D~ sini~ Y s= muzaker S I baollY r i V
rB.,

A

t~ ... n , ~~

IlclI

lIIehmet

py'l"dl]_

Ce'ladm

emni:ret

Ali-

I Elun.:tiyle \"B.~d~M ft bem d musl..evh.J.B1. DyrU:3.Il!:lak

\loB

ttim!ldml kontrolleri;

D.i.dcn
~;

mna se-Ifw:I1lkla.rtn~.

kil.z.andJra.n t£m~ ve Ata.tticki.in

'tie ,),'. de-

d~Ueri ortadaa ka.ld.lo-m.tli; y,e-niden DlI1.~.tnm lf~y~t!1!l teyet"CIJhe Ii.Ylk goJ:rii1J:nege b&I;I.

b&kkmd!l. po.~ tb~t~ toplanan ~ii'pbe "-,0 tered-

m.~I1tyh ve biLkLi-

Ia.m.1tI:L
D~'l

ti

dare

edenler

iAjnde

hld

R.H.WLIl.l:Lzru. CUn.ki1. Vadin e rtt ve mw;b:blLi~n til sin de IDe\'kii!: I;:cU :.3igi ... ricali bire I"' kale ~ ibi kylhlumakta

gtinlern.e .::ull kOD.lU.l1llya.n 15I11g. olarak h1.lliwn~l e V'I-Iif ebu O!l'WaD:ill \-azllCS m de Ata- dhl ... .;1 Q, •.!.Il .>IH .•<!.l.()u..; lJ.r.iy liirke ve:nYQrlardJ.. l;I.u mtmasekiJ..m Ily.... <!' l!1\o,.; I I .III 11 lot: !,iLt beUe At.il.till"kle.o de kurt.ula eyL.:dl'_:l wikl.af' ,,·utl.1 ."J! 11cakJa.1'IiI. 0 z.:unanllif" H.Lrbi.ye ra ve nu J:iUliir.tl1iLI' kmJLlJ..-! olaNe..1'.aretin~ urdunun C'mlr VL:l I'tll'.: :tLL.l..K.u.m"'''(j~ t"I_L_r .. m ;Lunan idil.~ Inr_bLCiL1c devredca 011L~UJ .Dlli_~·Or] ~"' •.J::N krt)';.L 1l1tlkJ.~~ Fe\'ZI ~:J.k'Vt::. Or~e1:)11 h u ujt: e[ll,;l.IJH~IUllJn \ "ILL l lH!it!.lme:rhum Cevat glbl va- lahnw.uer'l ~ ...1.):). ".I'l.OOl !j,.,.ltan m'er ve W!JI1uski:r zallum d~r_ bizzat Atnti.irtnin v~.ltl teuias .:lcl.6in d.jnloU miiJ:a-'

i.stodl.!kleri

I

.

11k

gtirillIlYOMU.

~

I

(Sill ~..... II 1 ITlcl .all

n)

S
J

U

m?
hi!
yf.da)

Ii

-1

iyede na il ve tayinler

life

dgm

lie rn~ke~leri
t;illlcUi ordu

n rtlcesinde
mW:etLillLi~

u-

kW"nLr. \ aludeddm; Ha.m~dID lst id dm1 ~.LfdJ.. YnJmz 0, bir zumrei ai~9Lye- ,l!o ka.~' k!U"!'lJ-a ~tlJ ka)'ltll devlet id1l.re elmet,i na nCMmTIIID ~reh;ne y~I~lJlil!!:w. 001"1111 l~m (!i;lI.S~n bO) Ie idJ. Zekl ag· 'Ix)'1~i

B T flf1 e,,""el 1:)11\'tl!l':lrt'v ipLid;u; AlRti.i.tkii ]{estirme yol -

·'vllU· •. t.J ~arklye valilerine dg emir \• rm ...k :saJalu)/ C'll.' te., bu aw me<;:bul lJl~unJetw varife ve unum "~.ti;jI'1.IiI\U~ coldu.

A.nk.i.tra 21 mus:J..lSi) - }JaliYI: ckii.lebnd.e yeni layin. ve llI!Jtiil&r yap.il~b.r. Va.ndat. Umwn M"lidiirlU,gij !-fIJI be miidtirii N thal. 70, BftILl varida m"dwii lJrfi SU, 10 at vat muduru usta 5U. tshm luf"li.l~iJ kc",ntrol mNIlII' ru fol00.LJla 40, merke;o.; mnhasebeei i-I tah ukull l}"Ub~ m udurii U, 40 1 JI"~ rull.i m aa "a ce rl' l etml terdir, Te'\' _ i arazi J:1;;amiSYQ!1u ..-eisllklerine ~ukr-i.i, Nurr, Num an , Htlsnii, t,Ll1ad, Ihsan 150 ser
115 lim ~Ia

k~a.l.ama.da.u: . - Serif ha..:lr'"etJeri! der, IDaL~:~lU aJini.zit.ir ki B.a.idad vWiLi~ qak ZOJi' bit' i~t.ir. Oeymc Ja,i Om Yil. hi.kim O]&.D:I.a.:l:. ~erif jtbi'-u.2. Ye I}lru ediPt"..a kanJI

t'1'aIiJ.t Bey beklemediiTj

_ rB"1I \">"iI"

1 1"4:

Ta..I.i.t birs.z. daha ~"ll1r:
V a.]j Qlabilm.ek

.

j~1l

tahsil

i3ter ..
- Ben OskUilil.r okudurn, li<!hadet Sonf":i bu bir

Oyk amma , yetmc-z. Vall olma.."k l('i.n yiik ..ek LlhsiJ IUzlnt.
lJ is eme

ru§t'yesinde em de var l tAbldJl",

'?l1ce ma.iyet mem h. lcaymLkamhkta

lugu etmeehliyct VEil

gil

dan memlekett ve lrulkb d;j~tu.,taI1lT]) felli.ltelLel1 lwrlanrm.k i~irn k5.i1 idi, Gt'illi s.aiiihiyf'!l -

hir mese-Ie me\'cut

degildi.

lerini

L'Ilulul1aza edctliliTIJ.e

mu-

li'i1kat i;ok Y'J1rn1Lian tatlldlg. bicMlI;;;t1Lf1& .iiffi1a.l var, U kum. ndan memlek<.:tin muda -

faasi I~ID n tehli reli cephal r de uiif1manla.rlll c;:a.l;p1:llau-; ve

dl'\'arn I,J(,(, kti. ticeye vusul birnz

.... atlal-il)·cte i,: buk \ - S1.l nlunaeaktr, Kendblni va)cit..!iiz isnd edClicl."Se geve mik:ahetlesine

Sa ..bnddlin
)'i

ta-

A eak, neg:f'I; 'kabc. _k~

eili!mi~Ierdir, Te>\7. i [I ~i konu.s.ym:nu azahk ]Ulnfl Nun 150 t'lID ii, Saia . had In 1!:!""j i;:cr lira maa
fen
I'C1'

~~em sahibr olr.uIlL On..:Lin :EoIJn· ril l1'IU~~l"TlflLk.. Doha sOn I ;1 il~iind.l IU.I1Ji v:Ui .• Ondan sonrn iklnci suuf., Ve nih ll.V bi riDei smlf vitayet ot:i n B ~ lad vali, o dakiMya I-;_ ] r n ,jk kol:I~

her IIl1ttLl.a.f::ill. ve taarruzda InHvilln.1i: olmu ve bl"[' ';L·ye I't!.~ men son "'l Te. tern!:'. kCLln11";>'1 ~r'LiJ-~k f~kl r er sambi Ilj:r-i Bl:o~~J. h Va.hidl!dd.iII I(,;m AtllWrk hikkUld:l. kal1 bi"!' Doktai n 3.1':9. ,,':.;~l olrnak ht:mndl'lCe zarnll.W d:1. gcl:mi~.L 0; [ bu "ahranui.ll\'e durilst l>umatldandan azami istifade etmek i m onu i.r dei hU:ma.~'UnlaT'U 1hnn trLmamiyJe 8lmak. buns.

iru.

V"'d.1Ia.k QlnmadIgl tllkdi.rde :J.yut biilim kIymeUz.i ile d _n.n hlst.afo. Rcmlllm iler tw"r- fa.zitet \'II! kabil.i .... etl~rini lntha etlne-k i!,;m bAk 1LJ:..a.n~ bil" v;!].!jye-tc solmla].;: i::;Uyeee-klC"!'Ji; l'e netlcede vicda.ni tlt.reItl~d-eil
Illilslcvlilere t::;tim e-ylemek lmtd.i~nru\'crnu~ ohlugu .§Uph4,;

Nitek:im S.. msLln.a ayak 1YtstJ~ g,n I_clan 0, be~ ~lIIl hc-ntiz ge..;-' melI1.l!>tL: HaY2:..a.:la Hlnbl_ Na-

.

Zlrl Sevket ~an

,. Wgllt

dlgtmt<r; "elil.riniuiek:i

dull'll muta ea .1'Zl i«;.i.n de A· t ti1rkLln BahWJ.ide billunlll .,_ 19tnnbL.lla w nc,L e".{Lcrn.i ti. rne1.l:1nd;J thl.blii.ll e 5aJaret din'fI h·cJef 'J.'"" fllilk.- []_'ru_ tauJ'lE>:a1onund:l. unrc int r '- Il)':tr'· Jrulle rtl(:·. dan;,;. f,.ll~>tm:f;jtI AtEl- duk.. !•. ~iBl dil.cllid.liJl II'lU" ftlil k i ~bu h 1 Ja..:a I~f Ie ~e- l - '·l.'tle 1I~-rul1n war a.I ~ II' \,rap (.1m hzere Oll1H v... amn t lcUUl:il.ndlnl U Ci8glrLtl \'e d Ii k,~IIU!j n_u 111 ~·oU riC I n hDl rdi en!! do'- lJ 'iJrihli: >f. herl nil g tli! AmiBynyli. lureke yin "i ~ore 1 lIo1und (!t . \'C: hlt,;I'ZI_Dnd~ jj "rlnuze nu oil I. I \'t: "bwx..l.an !jOJ J. da I aLd .!lk u;;e]'e C.l1"SIi.t bdu)o· Oellabi Hu II1Uihl!l..I.Z n 1 .Ull .) ilri !n ..Jlc 'ii\~ari boh!. ~.mUlJ du 'll:h. bulu:n ~. Acizkr.u ~e.slllj o:nillle Oildl. nf' r] lnere ~illtlmscdi. \\;. 1m ••• lr.:ilt' blr v~'il. bal! "m mlllll 1JUstc\'tiLcr biT P[1;ritm, mes.enuz. gabbn., dedi. CC'L·U.bunl lesi yanl"l:rll"J.aI-. SWl.Bun "\.~ 1,::lfm~CoiIJ At.J.LUd e ~~'..x::t: Jil "''lUittcle l rr:c('''4.te.n b ku dll cU.i"~ {l'!ierill.ilz 1I.~,Tal:l;j,rndlr r.bIL".!!.IY<"l1Z '.1111] Rum. n ([','ak-I ka lJeDi hie: ~tTIlaz 'oJ' I'll u;.z ! land· , l::nh. TiHk koyliL ·rt 1;:].1; n<l.,n1" gu uktir. An,· k y-I ve It]i! i btl \' ~j Idea! 19 - kmen b2Iiyorun~, z LLde', I 1 I runcJa We- r [ 1)'e'U! g r-:en pdl I.Hl!;l1 \Ie d~-UD L1.• A!-.l' Rum '.'t'tdcnnd ron !e<:e a- aPr -6)'ledJL;i Ibu d_imlel n c rar gorm kte Kliler rn...na ragtecriJbe i po.li tikru: I llC.'K@r I; • m n e-r g,._m Ba : li~' \·e m Us- d~ taltulii7. blrakm.:,u.lJ... .L·t '/lll~l"i'I'I mllm -!'ull nne l.umden .(l.J'ZI.:'dll')"I1Ilki mE:rh 1m cn. bllmi~'e1 011 nJllJ. ...... Tllrllci' ci.l III rq:J.l ~aklnn h d 11 m·1 a.Ie.t~llnf'- l ig:rnfla:r ~(>II),orl r I unda nat I .• ill I '~ Vc 1" oi~ .b.~Jn klildmlm"1 L d~ ~ld..igi IrurapltLt',bn .lTI-1 tim I i·,tiyor!ardJ. l/3.."lhJ'll~t.L EskirJe.n :IL(h~ 1· 11I-j A La1.iul: t tanbuM" !;.u[11n - .'!'C".,in lc.llb~[Jl.al"ak ilan tI na I I
1'11.1 h:JSU3ai:J
L~'

bLnne

I"ben bn;: miigt\ri..i.:;mC'k Lizere te rl.f' b.l.L:y1Jf"ul.Jnll.!lI,,, ifre bun \ ah den-

t&~(bl( l~ill vi.il.el:i rneelisrne ili~z ~dturmiilltiL mcdismin mUzakere'len d aDll .. lrainu.a.h 0.1- i nnda da ISddrata.r.CI D t gan100t - Fcrlt p:l.lj.:t. h,1.2.UJ ghst rirlEr

il!.-i !

tr, F;.lk..tL her lki ltalJl: de ALa· tlirkiin an }'Urda. ~yak ~ r ba.sm.'ll. miUet>2 ilk [1:LrQlHil; ;)3 istilda.I: ya. b-lu.m obcn.k ll, Ondan W[lra cia •·...all'll miUebn ~ neat "il-a!im~rlu...rjne ~''en rek ,·e Qnun hltrp~. f yit; .·C ktl I ·t rnemh:und n illlaJTI \'e kll n·('t d 1 J.k .. 0 buyill";; \'Il! as LI ,'arll ~. i tD:i §ef fiyle 1lO1iklfi.lc lia\w •.turml-k i<;:in ek OOJ~1n kalsa bu k.1.ra1"tndlll'l do 'meml:k amll..,1 biiytlk dD.hi rI' C;;I linJle k-uru..l.a.n ilk ink-ille terti~t,ru n.:Idlf"iN-:en i i. f ru' ~al ~ ,dcir ~:ukn.rln.rda yaz.dlgWl ved,l]e hwru.sL .r,'E: 1t~1 leIikkiJ .... aJwdll. 1;0:1101rl:J, rak \"alm:LeJdmjn J.:: k .m~ll s::J.(!:J.katle /,jl[a.Pl flW' :t!l.u.~ lla 1_. m :lIm" ....L. I"'Ll·".l["~ oLII',u:;: : ,'0

lira lexdLT.

memurle ;laJ'lIl'J. al m, $illirii. $cl"lr.

i!

d

a:na.a.'}la tayin

'!~

N3.kil oiunanla,r

1 j;J"lum'!", ~....~ 1,..1 1'"'1-:11 I -~'lel chrldl c ltc,cJ{t.ir.

ill I

.tu.::UU· liemalin

"e .

m~mutiy€tlni

Ji! Benirn k r lab IfI olt!ll bazl zeval.ut na:l:lT ga ClklJ danru gOrtiyuruz 1 Anht:hm. ~ [("i ka: tM. k ist..iyol"5un LlZ. F' .ka.t 11 1 U IT!: Imm.a bi [ l k rt.a mlliik ok. u· gum i~in g£llliM_ R n G. ·1 muhl!.faza fiil.lt.i\!1 e Si[ e Y II 1da sadnUll..m d D ,. .rl ! - 0 te'k §art I ' . ~ i ; de hili it 1. • 11 t.1ada. v.ll.li ,1~ '. - Ha.!!, b ... . y _11 Ur-l mek i~in Ii ~('-nll It dim. Ve If... mJ tutma.sm1 t I 11.6'1 ZlUIl 0 I a L' gI tlU ~~'I.l d~ d h,emcn B&g.cklla 'I; )'imJ ~... rif ~J til i.i~. DLu:m l· nlmak
.1".

-

{el'U' &rt.a!'lr: ]faka.t Ua.7.1r b!-) ef...

Si raSA

UjO ticaf"et
SLZ

g

mi,,1

II

I

~e .., tn.f,

1

Iltc. nllr;a,J;l

; ..: m3hemet
r.

aglr

_uta

ug •

Hmd1 t !mlld.l, A,'ustrillvadQ.ki l' mUstemle ·el,.t ind' tik.:J.1ar. Le-zg':"hl ~ ~IZ;I~r h.esabma l'

r:;:.

d'll-u

oLma..Kw baeka bu I, Ll Ufli ','okLu. U un n1C'nky-l bLyell "",r'ntlCOlIde 5.00 'IT rnf <;1 1 L bn Geln.k cllr'-I k ':1' r .;> 1 k.Llab LLk :.Jleslilln Inf .I -1 :'jel:ini Le[n·11 I II r milt 1m Ue u'":'ra b-Idl T(:~l [\-1 lH[l,!e7'Wki ~'aill I ordu fl.!)' me II b~I"i.ll.. ""h1 [) ,,-n1 I.UlJmmtl Ii II_L SllkJ.l..kl ill~ nCl Il!,r Lizerillli~ ~lllgl p",1r Hlrcl I 01 du hl~ hu 11- t:-; 1('1.butunmll-· VC!f"l't • tJ. I;!lbl derl ..:ii. I IlU!itlr. flTUMJ.!.,hltJ hH,·L.",l mu11 ut..a.rekcmll bil" maddi"!liiml(!l] Hl.I~n1niJ, ~"h In rhum, Hnrtl- r I;.eI'f;!YI bell 3A,;l ~tlm ~e bil .....J : istifw.n,= 00enk mrm!ekl!!lin ~1r- 'Ie noZ,l':lretme get j!, l~ i': I • n I:l:l~!l.Jl;;r· clair" , yanJo nnl ~<U;:l'll( k <l.bihrcUe :II.lli LflJ 'ila.,.IJIl alml... bu ~:l - un 2 - ! ~lJU eK~ r&th Zillns.nmt)lan - ".1rul(le~ Ilok n Ml1.1 III! y'l"l ",I \. nrr at Mugu] IJw 11'1 elnllll~rJ' td I, ~heri _ Ilm~ss.illerlf: v aEJ.;en h !::I~l!FPl"ld:m !'t"11 (1 r mll2'- . usuli... tiu~man IllUllarl?i:Jto 11e milfreze1 rIe i G'l'il cdeJl miist v- tarll'U Bil ayag, Illf' rd· 2:olptellJl II, H 11·p ,Iii mar:. IljlllPi; b 'J.8ltai.:&['1 ,h: mWki idaI II bu za.ttn At tllrkur IL lJ I II I ri.r- ge~miJj 1di. InDlhzltr b xo 1'e amirlerim.iz.i \'e Turk kl att oro mill ti i-I l la -11 olun .1 h. UII b kin }':lp mLJaull: kum~ndrm~nm MI! v(, h:J.,)'·al masmlJ. JeL.dell b -rt(;e aIr, ;,;VI lwl\ !ill' orad", I: ![ o!m!lLiml.. gelml~'en I.:ekllr \'~ tali·plri ll... rrllmi II~I ~[<l~ rl-l ~HhTm bu Muturekooen t1()nr I tL.dta dQrt OSrT1aJlh d(" ..b~l1Llil:l l.-l1·'n !t1L,k d~l;'lh'LI ol1ltundt' !I Lptl~1 i.,ll"nn .ly aHm,",1 I,)rd~d)'a Iri:~.mlllnd.l L!o[h.·'Ii' d6kilk ~r.len iduc. lI~i bir I.'!nbu;'iigu {)![lr.l.K Y 'I mrlo(.' \'~ Z l' I rek ~ark vlllLyC'tJ,~r'mln ~_nJ":illz. ]:llo;irr.u.moi!rCoI4 t:;.('\rirrm hnJi. I m' mnllll \'iI.J.~] OllIl valani ilk 1'1.:1 '[;_t·W HldiJ.tl i~~almt! m[1 11 I (11Ma!f1:H.ipLicabnnJa Izrrur \.'0 ~OI1 ytik<'l ,II hizmel..irlir .. dull\. Qlilulal"l 1~~1i'('lhleH tlJg~ h:waluii.oin -Il~ll~t.C~;;' C. A,. Gt'lRER kW'I'I:uuianktLr kiJ.rml n hltantulID!'It Pent l)Ukurn~tLfld n 1'11<':1I! to ia d,.lLunu:jIClJ"ul. m.. et beojm y ynr ~u. Mi..i5~1J.ah ir'['"a1 "aki OJI. i\.Ij orJuIll I~ llig .. dill'J' k 1 trIll hum .Jtg, kdirdt 'R"crjd P 'i.t lLulh .... an " III la (>-lI.~IlltLm. 1f1]!:! n"si marl kumeti I!!urLik devlt"tl rin Itart!y. ta~lihl Iptid1L8HUI tsLlUlbu : g 'lmc;e !JL' nd:l IIi(; blr li~y :V~l.JnJ.a.mIYu.( a~ (YmJ 8(Jl .... r Y,Q,Z1 Hayd:.lt'Jl'll'i& l... lll~)'opunclH t Ini'lIIClCl uncle bu!unuyor, yalnur. Ip;r; ilTii;f 'Tltl'll~"e gLli.z polJ Ibm tul r;~'k (1.1"1 1 YlI.llmag hUIl"I"lllcilkla. fedl.l' G:'U:e:-lena:in 19 MaV'lll 911 k;\.rh~ Landi(! Imkin (llllP 01- 111 ihH I1USh1l81111fl iir:[iT\I.:li &tly - ('~pbe.: iwl k'-l'Iwl"L'IJ'1 karil. llllI.LJgUrIuLn.n rIo13Y~ MILlul}I'a. sUrmad,,'1JH I:Jtiyi.i]~ bLr kCl"lil.l i~ille,lIlT) 1LltlnCl :fIuturtul'vla 119 d mijtaleay~ ~aJL"l)'orhn.1J. 111 .yaalan (·.... R 'IIell b;l~lJkl.J yllZl dil. 0 "AIDan lLtihlll \l'e 1'r.-rll.kk:l Iwbir:rc:.iL erhilrn dl.l. j'li.JHLlnJlrtr'c1]1 Hi~ Illma7.~B Erm@'flbRHII1 lo!1,l- i~ ·lif;lnde iLllil1r'1 onLIiI)'fl. VIi 1fB11· BI'Iuf"j;I.~ll bLili.i~i.If.1o Konmu:!llll'-' [1llmaK i 'l('[I{'f] ~11I:l{ vIJil.vc-ll.'~lm:'l. lilt Y0T.l'DlI.l;1 r,Ia.1:i ikl ~F!,t_]. dm_ OiilAr da bfnim ukrnnUlW!l \(' var LLhtHl_k- I" - raul nllIhun'Ir"lDin Yllruldl~nI POlltr)i mlH J.;a In I gor(H.I~urndr·n whLhir.te JDlecb!.l~ !.l:Ubya, HA,:vkohmd~l!!.l". If.:jkj a.ltmm IInlll knmfmd!:llfl[ II _I" Wrn.f1nu"n kat nyet hasll old ..... I h" ·rat I ~ I len ftt;vrilji bir Btl 1..;1Bhihin ~ r$'in.I ri_ 8!1Ns e"e lkaJil te"!"l.i.if e"",lcmek CD. ede:rim.~ .... I

ylarlJI sortiann d_,~ u 1m.UmC.'iBili kont ~ o,q:a 'o'P p' pas IDII;;LeJ Fro I de a 'rL &yn 'Ve r 1;1.11 tar-I I 1!1' e gOrU9JlilliJtU. A.W.tfJ kanaat s.cl ldl. .\g1rdi. S ID.;Un "e lzmir mIDtaklllanmn b:r gi1n j.I g;:l! nit ~Iln :2;;' \'c £rmen.i yurd\l yapl]aciJ.W ~tiru bLl mill k.a.1Ja.r

Lal::,:l

b~lL
blr

k

N('sT\! '-1 n rellIfii
YCH'

teblig

di-

I

w

'lI.

i.n

Saba.tnn Llk ;!\aL1er~nde _Yl1PILan \JlrIlH'1 l1kunl.. In ...'u.k IlLlk( t ron IJi lnan t:l'r ...·~.r-d,,;l. uumball [ rLtnW, \'. 'lui· born bl..lar 101- I Vl' ll.aIJo .IJt lun.llanJ ~ ok!IJj!;,,:& mull m haslJr ~-uk.l(J. ._,.('UruH:} 1.J.I. Jr ~ k~";j ,ihpt.i~llir'_ [b.1';1 kl I· 10 t I. IL\'l'lt.lr. Hunln t11

In:

-I

l!JUr. ;;'U :l..y!Ho gce~i Alm,~m la.y yar del'i !.l8..lta 1,I_ •.;I.h1il oombar JJJ.m[lU ~Lrml.1l(rti.Ll. &lal':rilal.'.nL ... P!()j,eI.tiH· \,:L • isa.betl r IHW·e L.l ~ilmlc;, YU-llgml!;JlL;!J{m1~tir. 1 u. d m<til I..L.. -ar ..~i E'I II: 'liUkl l;ltlr. B~r ·lr.",iJi.z ~nan: \ blr II \ II. llIuhlll'<: be"illU d~uriilmi.LQILLir • ~ar li .A.laienizde I ['orril 'arelcrlLni~ 10 b' I l\.mhtk blr luu\' •or!!' bu' lOflHI u;':lDet d· tlT'n:u ,,;li['_ ~ rkl A1n].;~a k ydc Q('gcl:' bll." ,. ~ yokt!Jr. Ua\uPll1i1, 1.:,oi1'1l1.1:id('ki deai;>.;illl ~fill ~ 1\ ll:1.I1tik t.o 71 [ill Lonh,1-I R.icaon if\llnilldeki diJ,lIIlUIn ra'!Jl unLi fT!:IlI~lIr.

lar.

fh.il" Fr'llnS.l..El
ri\t~ \

I::~..n::l. ~TIIn U d '."aJ'tI.lr. 4te ('I.'l.;hy) hilldlmetinin ":'.1m:urLo.rla izbirligi Y3.pm&!l W'(,l"Ule Jngili:Jel'lle hi likte lm I', blf"ligi nlC_l;'rull ieee; Il al. n a.oslila.r h klw:l .1 b:1111 [l kc yukand:l p.l1ll.ltWrh.rUD.1 ibll..uttif"-

tasyollln.n,

m."~redl,!"l1 g~t.eleri

L

va

enll:lL
S!

tmda

Imlmlll

ohJu';

nrl['ll"lkt Jr. BllnJ3.nhn Ua:lJ£1 Ikg-tr 'Y • IL I u'ak ank~ aJl1n rI rl <11. lml~tlr.
Rll-_h
\'L'\

i~t.!

oa-I

vol

bfI li};J.rdmH(n I!lY" I\'ler~i. .1' li KiIol·k lcn Llt;ru LI!i~RpJ ,•.

I.

I

r.

,'1)

t,.'"

r

D10[1oi hi ~ir.r~id'11 flll-,IHUJIl mdd!"'lJi sun'l~e' IH"~I<J.L:..i~"""""',!!!!!!,!!!!!!!!!!I mJ~l.ardH . b lr J,,"Ogu f'ij, [ l'';wlJ1 ml tIT ~ H bOo';-i.8l&nti.il.. Ji.ik d' 'l1_1:3~". Ml~b:lI'b crll'l Rlllil(Cc ilrt..1w rcf:tli:uUnu.G IJ\"~ geD"I'ul ve bir bir 9ilMlU tl ·\,nrrun..l 1.L.Io1..lur l Inl tt ,. y~k l,uFID. Y . lib: )'1 J)1. It Ilizlmulr. • A lagi In Ih!! nniromw~!f1 j] \'I"rf!o ld,jl - 1 h[lld~. Alllb[l ~IIU.: •.J(I kliitiJn U:...:hl· in n Alma.nla.l"'ln tJukul.l.l.l tJii\'t 1 mill t. '\'JJll'ld':ll sonr I. diin lr1uih·lcl I Ie • fP l'I'lIJ!ll'!_}cJ G' 1 • zah i ri n ..rmi ·t'i_· Itleri h lnnrtll Ir lc!"hn almu tU1". llu m lILa1,1\ ~ e\ill mol I-;i \'C' Mt"bWl taraCrndan SQrul"D kl.lJ' dn.kl num nniLe lot"n alill ['j .. Ii"le' mik\ L 1:""'1' 1. I' 11 B CI'l1l'!'h II, l fl HI lIn ik 19 bHl rU!IId. Alm.:l11]nnn Y~'ni Zelinda lll11i-

n

mal,'t'SI1l

11'I'...il1z ThlI '~ Kuh r .:n (11, ,-1 - ln~ili:. UDHlllU k. 1~1.I'g; Illmn L bli:': Li , d;)., 'lobrukl.a ~'. tl cHc hili b; iI.· ·1.,lkhk !"oktm Sui. I k{'
lum

';;pronj

~ok

Ir

k.

nl'n~

kftlllllcb.

1.Il'lmlZ.

'-1

rlll~1!1i1 l:iydlklef"~11l U~yjd cL d~ .\ills- .[!.bl!.h.. OJ Ul. c;"I.'O Llbund:Ji rnla rFlka~ bu viJ.zivel. hnld In 1 kft.fi d"r 'cd L' l'lliinLlTl'lIl t Roll" n~ ]lallill ([~\'nm ,"hm:kl~ ohm gli]. 1 I" IJllh II l.k!··1 IlL', I.;Jti: hr. ~~1i 0111'1ulJ-1 " In bll hUl!IUBt.a malJrilt 1 1\ rim bak!l);a 1'1 L.i 11 111IU'1It . Ii mrll .Imlll, I.J.I!' d f'1l;Cf':l-'(. kalid.l bullJll.";fl JIb III 1,u1·\·"lI • d. f" I.; kdlf" b !..ld. blmk~a_g,]l-ll -i.Ir.aU~ yl1k1<L..'<Jll JUfl.dJ.r·1 "0'] ml U". , I"ln

-II

I

I' E N I

Askeri Babisler

PARA
IL E

flr~ lallallsmrz

i:r!l'il,;la 1Jrl,:oll.l:.ntnllklrl dJ~11'J' LI'maJ !enrOll;! r>.Lmw!:.. ~ rud.d cl··J'lPlll Vol! dli.-bill UZU¥ lac~tl mil:erni1.d.b Y'I!Il Illm ("<'''''t.J:l, mad.:Joi,ll!1', mJkropll11f, ,.SIl.dI;, i' . llif:ill'1I. "'~11r I!I:', III" et)~l'IIllt'!
lit; r~

•l!j BANKASJ
I

liaruk tasarruf
heslJplarr
A
'm

1941

D.anll
Marmara UssO babri K. Sabnalma komisyonundan
"'''mlll KflMII kk1IiI
&'_';r .. KU""'I

lYE PLAN1
4 !i"~ iii! Mil,. •." ~ LklMI~ •

K£QIOEi..~R:

"'1'1';-'91,

fiat
ell

II/I;m

t

l.~

h 1"11'11~r I" I'" ",plll~"

1941 I~RAMiYHERI
] -det
3
21. WOO L..i:riLhk
100(1
t 10

lO.QQiO
6J.1(l1C1

)

dW&o
bll'lobb'
IIl91:f-<tLlll'

'500 5tH! 21'iO

= 11000."-=

= ~OOrJo.11';;00.2(100,.-

Anilu!
Ur.
SEmi2aCD
FUILI,)'

,r;,.I)QI!I
..I\:ftII;


"
t

I

10

'If!I;u.

lilt"
50 20 ,

,
...

hwule ~. &,dJi,. 'bIIrltie b'IMILe !1ihay,., dWl!!!' 'ck ~'i.immt, ~lI..n:!I .. 00m.DJillltr bu!;lI.lr. Artlk fe'l1c...
II;I't1 'l'pl ... """",k '11'1: I1Ini'dIop..

= = JuOO_- • = !500.- , ""'" "1000_ == O~_- .. ........................... _.
1

TfiU k;.abdr

p.,u.-a.
~

~.1lOO »&.oot;I lGLOIJCl I1l,DIJO 1.1.000

IS II lQ .. 12

00
QD

00 00 00
!l(I

9
i 1'1 t

~
§.II

Z A V II

P1ri!I!iII hp;II1811: Kuru SaJ<;a 1'!.!rrl't,:t.I I:Id:ra
li:)omalil!ll

IO.M
JIOCl 12,000

00

I
8 20
:!1;2

H
00 00 00

to_OM
1,000 ~.nM

maJi( Hh.tmdJI'.

Vakhnda
yarak

ihtiyah elden birakrnr-

di~lerinizi sabah,

ogle ve

a'k~am her

yemlekten sonra

... 500 , mtw:Lbu:I [}a\'"l1~lIi:lljI!s.sm&'2:,(100 P!I~klI fI 0. dB. 181J 1.n~1 alaym birn:ul'ii ta- :n:.hn.. M.i'KIoi'I I:i OQ b-uru1'l1llD i:ic;iim:ii 'bijl~t;le as!Ylibrut.., elm 'I1'f "",ktsrian)'aliu HI kaJ.,:,m sebu!l:ttl! klaaJl 1'.aJlf kerligJ.m;i Y.i'lpt!~ datr ~ raulu-= ~ U~ 19<11 Onn..a giI'l1l "'iL 15 d~ 1l'Zf1~t'toi! ~ oldugum terhis tezkeremin. ai- bpt:lil..:t:lloi 1ttImi$)'_ blDllIIlDdB Yilfl.b.C':!IJrtrJr_ yaa u.gradiglDl ve hOkmii ooJmll~ 21kI ~ :Ut prtMme bedt:b;i l. 1lIur.ok 1WQ3.0 cbg.OI ihin ed~, bWJo. llllanbuJ Be},&I5IIt Derinknyll ~ - iIml~,.e teI:q-1c isblkl~ 2Wti yoh DUll ~J

lkba[ 90klLk N00. 4: 8ul4J1! ogl... 8~

Ucal;-1I'l;

'If

te 1.aDdm edt!ce~i
elfV~

JS1;.!.n liradan iDaut mLl'!!'ldk:kat . II.atJ:i1 m;oll:luplmnL btW II!'lJn v 5d8ttcn bd!!r ImmDycio b.B601ulnll,It'l1 ~~fl.
«l;umt
ft

_lUI:

"twi'I~"""n.

tlrutJ.e bU-UkI.:itJ;m

lit,: __ 1

IMM)

nts

MACUNU ILE

Flllf;ALA YINIZ

~nhisarlar
"Wc:'7W 10pu ,lBakeUlOi ~
~'II;:

!!: Miidiirliigiinden·
"1,,".,
11'1 I'
I

l\IIuhl!lT!"'''' ~dcll
r~

~

7.!i 11-

ht..
IdaN ~ 'III .... ~bI

mill,"'

bul P..T..T..Miid1ir:I'ipndeo :
2.3 III!I Adfl'l
10

Kr,

I.ln

K,.

I:II;ii.lil IIiffl ...;I~ lElkarpi.n, !i8 ~ fotin IIl1m.sk ~ ~ ~'tfUp bpdl z.ad ~ml!! "'~(' t:;o",ulmu~. ~ I!il;j,~ piD4rlo!!'5l I:Uqij "",1 11 d'e B_PD!l~ bJDII!ll ,1ul1'tiol~'lldl1 VK!d-i!l l:IiIIiIIII IIlrlw:i Ia!:itI'I t!li Nr.._ d!lk1ar!ml.i;o: !ifDum1 ~ millbtsld1l1 Wn,:,-qliill ~~ h!mm .um~ :;a1rm li!l::m'm!TDn'lInIY ,a~l!lrtlT. 1 ~ bx.l e1' -JIIt1lml!l!!rltiD bebi!rl il'lbilinduJ. 'VtI!! ~ofuder .i~ I:Q1; ~ IlI!tm.k .ll.iIU'e nYD!IlJ .~ lira \I!t: Hkoiil ~n..'!~ .,yb J!J.r;Q

iIupiI
IWISiim

~
];

iF'u'i tprrq
kOIl!,ph!

n

~
.I'1~iI!:!C'u
it

nbli $
~iIIII.

om!
D~ 'iL3 Adl!t liS I I
110"

,,~~,
~J~

'8

'ill1I1~:l!i }

1"11 58

A.""k'dUlI=~J

IQ~ '" ftlU",~.h& ,iemi.. stI~Ji",;I~B, Po!!tlill:J.iul!l1o bhtu] l'ih1nd bdb Jdm:ik kID h:lI'ilitJiO'I mmmlm "' ..1I:.. ilimil! ~.aCD DIe _t ~vft.lillll!' ~ dei, :MIG 'Ka_ J.u ariibnnll, n ~tra1im" ve ~ bn'llln.I.L~ ~b_ ~ ~~ olnullllfl BAnm 1I11!;!- me!ldu!]limm M1 mjll :llailmi le;1l ~ ..... T(ORH!! Od~ yesiJmu,. myvnlkly,t ~1iItt maikburu ve akW'mekIimImI Dlai'lt;r,"l 1I1a:cilk !lJto.hbul .IEI_ Pos!&h:me bimul biriGc:j luu... idar'l1 mu,," ~ IlIdMLndII DlLlbHl.JlUtI!:I. IWI. aItun, ~bm kO~!fQtll,l IH~Jm~~Ii;' lIumB.1!dI ~ .D'IlIli:at>iliooof!! kvd:i ~~nl. ,,1St'i ..
.If!!

~

,.mrlnllk ~

n~M!li

fI!iNI!I Slr'tnidllel!liDl

,

Tall pt:lIIIJiIUI

~
7<

~'¥'~

8uJdld 1. 2merkezi,

~2

AtJlI!lII<iI, ~

BirA~ Ebnelt

:m.t:m:ID~hti!'dn yap,hr.

J'l!mnul!Ik: klmqIiniI IJ:8.t Ciltl J - 'ld.Da!ni~ ~par I..eikrltJnda
~l

:kulllln,lruah dZ~ yuIarl!!.a hl~ R
mU\l'll~'kat

on:!!
.bTl"

_

me:Jhur brr lrnmandam.
3-

taribrte

n_

yA2ll1l Illltlll!m 51K!r k\lil"l;ll!lru R1."1i';elaidtn1ic- '1.1 11 ~ mu.blllDlD81 ~i oft'l'9l1§ Ih-

~!

tl!minlll1'

Ku'QllZ1 h.~taJan. v~

S'IilIUIIJ

21 MaytS 941
AidlJ I.IDd:d N~
CeaeYN J SliI!ri.iII

,...lo.I;~.

DoIalllYf~
I!IrI.hMj
]!i_~

1ft;

ZIRAA.T
l2.Y ,~ I!;UiliIi: 'lI1Ii.

TORKlvE COMHURlvETI

mkunli!Jl1, 6 - Dlem.Ur&utu, gte~ 7- Sagar ~ yeDle&. 8 - lyi bagbumq.
9-

" - 8ir mota., 5 - :Sir ~taIlk

i~

,biE

mDlI.&n.

I:LII:f!ID
...
II

1IudJ:r. WEbil'bC 1'Jo,II~/U'Mi] ~,~ ~t U ;:'II! K..III~bt t:...~\'a:um." miboyl.at $UberlIl~1 IlihmllwimiQo.o!.iDiia !l"apun .... kt"·, lV - ~ kriC Ilitnr ...ll'llull"~ i ji!lIl'o!m i~f.I Ciblilri h.ittrri illllln...
~~.Jjr. ,.
~

I

-

~
~~ ~'Ir

~

~

tL>:!l'iIIl;lll.lnltn

gUD \Ie-tuttI!

T~

IDJ,·emDtl

Ii_'~n..

mW-acaatlan.

dB'j'.h

BANKA,SI
~.,.mI:; 100.000.000

Cakan.,

mr

nLkaD::I.

4tI-.
lbdrili Yailcob_ Gk*bolm
~

-

y ..
~~.
Vii Jj ~

lunD
lI:!'oH
]iJ8

AjB.ml

ad'C!!1l: '26e

:MI_m!io

EElIrUI M

"1',", Ii ViL j, T

Ii,..._.

Zl~l

'H

T'"'I!!pl

".r 1'101"'1

hPllb mu ..m~laIo"l'l. IkrlMlVii

Yubn -~: 1 - ~el@de bnlODW'. 2 - Bir ra.kam, :fa.Bd&. ::I - Su taJitr, 4NJ.acWm.

bhlktkll'l~

11IJIOO lira

"'1Ir-1!>,or.

6-

Sftu _ Krvlmm

r

WUO
l~

ij -

91".. _ Enm-um II iii 'i!

UUO

~eJrn- iduea:i. 'l - Kabn kwna.;, B-Ki.illJanbeyL
B.ildinuclll.

~r

nLkam.

&atl~1
leTim ~

1i::1lt.'iJ"l!!n
l'1lilil, ~,l't:T1

~M.

'Ie

511bip-

1<-r"rla
,LrIo!YlllJ2,

AFILON

tnr ~
hIIlil)

'9 -

Yeni DeJriyat y iag6riimliigii
R. Qiiblp .Amn, '2 ~ JG"Jtll I>u l.!km a1'1mda ~~. "1"uma1.w: • BItlQr b!'tti Q\.g
~1!l1!11

(E.y"",,I k;1 blOllI'I .... nlii

z.

Depmtl:

SAATMAN
C::lImClba.i;1 h"'l1
t~lt,Illbll.l

Su~'lmam

Flr-

!Il1E d!fi~
!!ifI

.jlhi

awlI

cok: 1M!'II'll_ E'lII" IaLru1.J!uD 101kltu.tlJ:>lb mw:QrJ ll.tHlarma II.aIuI bir ~ ,_ ~GI:i&Jar ~ -

ru ""

bLI,tI,
liZ ~

2'JI:o_t
llr.J,!'l

IDevlet
Bni'\,QRnJio! lrum1Mr.ah 'II't' (JlblLl'l!:l..Z ~ bWIl.:umJ,a,r;. f!'!!(oIl~ oil d&n o:r'kI1~k ilkrtLmiye dlJ,pl....~l
1111(1 ,,~Ii' II

DemiryoDarl iIanlan
"em

I

Il:u'38l:!l.a:rtn!ll .. ~

ku:r':a. I.l~ ,~
~.,_,_I'I(

m

D.<l!!iliI

~
I

~

I3l.J

clm'!tLJtD' .

Utl
1(10


IloO 40
~


~

8,000 '1!~O 1.200

U,.. ..
!Ii

!3\ir ~~ riz aWiirnh1 II:Imti Idt.&pta.n edlIwIekiI.at .~ rini i1I&rm.7"ellkitanbr
Butlin I'bmltl' 4:11~ma b~ "i'1IE
~ICI.'U,

co..

MI.I.hammHl. 111001::.1.1 22..500 {ytrlll.l w Ili.G b!:ll )'lJ:r.j lirw tdaI!i. S.tujJlzB~!!IiI:I e!h.'l>.I"'n 'III!: 'I!::f~8" , T~mmU!: ]IM[ f'~ ~iJ. :mal 115.30 dJJ. •• pu.h I!JII"l II.IiU:ID lI.e Arui;:aroda I'd .. r.t: bWi:l.:lIllda SII'bn, ~1;'l:lktU'. B!.l ~ g:!nn .. k lIotJ:lIen1er! .. ]10:9',50 tB.b1 a,j.t] yuz. 5ek.~l!n linI cl~i !cu.lUll) ~fahk mUivak..k1!.1 t.emin.at i1e kl¥JlInIIIIl wm d1:ill:... ,k.JJJ"rl \',.. tdI:", leiflerll'll SYnI lim ~_ j ·UO II ka~ '11 !mmwIy021 l'eisliR,i.ll.e venncl.Cl; 11z~, ~naIIJdao pIiT;.Is1 1;11. 1', k A I'll.:!.:! lJ:~e ,~ lIi~dI!.rpaI!l1tim ve Se1ik ~ruilndl!D ~tdl!takt.r. (38114)

uo
IUiO
~

1.11 '1M

Pl'o~ YO H.~

M(hlk
Prop'lLll!l

l!L4.0 MUdt It.OO K~ III.Hi Kili!OI:. Ig~ H Ib__ 18.. lIiWk

E:aria,l 'irID'IIII kn!d:ii Iiwopcr.a~ ftIIi;Ilain _ ortll !.alqLllni ~ ~
~

aIilI lirII ~ btl' 10".111' nIiln.:t cak'tlr. olm:.1Ml prthr. 28 MllYJS pmi II3IIt k~W ,~ rh(ll1ic.at

Cern herlila;
A'

Mg!lr.

~~.

raY' HQlin

tl;[...an

Alem_l

IbIdar ~ydl!!
~l

um

~um

lUG

Ev.ili..u
MU.:ik

to.lt
~ Il.oo

IU:Ii

.-,.

H','

I

au
IUiO I&JIiOPro.a. .A1 ~
I&3a

I3.GQ

~..llkrJ.t
21...:10
)l;i.b;D;

lbd.Jo

Ii -

2 Harin.n ~

.KonIilplllJ

~

.. II I

?;U5 !11M'

'K~ J,i!:ilI:lII;

lLkija.Jlll.llmi. ~ tabub, ho.ri~

gO"H..W1nm .. f;&I.'\1~bI
bi1tiin rutbe
eea.ru:'JI. lUmyagcr
I

b:.d.B.l'

m,

~i,

jruu:'lrumJl,

S!may]J hm-p. d. mu,halNre, 000.

EcLrneka:p1 KJLn.~ CIl~tI,. S.n '~alar lOoI;!f~I.iII, Yalruw Cakmalr:~liIlrdr! KU~ Si!mllt¥a Miruho:r

b1llU

bon Y'1:Il1 hiuI. baJJ.
~'\DI'~

I'll flIlffll!diye Cum! ~u; D~~ k..tIiJ o~~kk~
lJtj" Q

,1,.

"I J .2 I

HliJ:l.c
CiI!!Il1

.\',mic' ll;;i Qda

It.... Ptri Ca. "'" ,OdD

,
I .2

Illitta. "

g /l, 'Q)2

'l~

HI,
21
14

"
541 TCi

2UO

IbhIrIe

r.-----

ZLnat lalor.-lmi

"'~I ,\,

~~~~==== C'll1l.r"'iili
Irlli~I[I

11..-45 I&l.Ii;Ui ilI~ KII~

NI! .).' MtldUrO; lUI.clt 9~ln "'lld."1 p.'~41'1. I!~lrlf GOrNY'"
iI,. C"'~ttl'"

..

YeteriIl;;:r. IflvlUlI'll, lNba.yla.r. 10 - 5 HHZin.n ~be gUIllinJI;!g 7 huinn eumart.esi gUnune kadAr topg'll. oJ~D, J¥llc, dak, 'bJ:8l\p memuru. muamel(l memoru, raUvui" NDkliye, istihkim ",ubaylJuo. l1 ~ 8 lh:z.1ra:o p.a.mrtesi giiI

14 cuma.rlesi gOOiJne kooar: Deminli, ma,kjnil!t, kama,c1, tmirallgoz, kmam, 8M"a.Q, fIIimar. ID!.lzika. adliwt1:so.vilr. 11 - 16 IIazirm paza:riesi
giliIilnden
D8.

lui. va, demiryol, mbaylan.. I 12 - 12 ~ gIIID!!htdeal

C~

»
j

.PenIa.hq

1Iinhmlil~

"le::J~

:.I(Io.I!I

."'oI'liaCiiu

~I

nlliL.den 11 Cin.rsrunbl.

ktldu: PiyBda ~ylan. 14 - 20 Ha2::'Inm. CUI:W!, gllnll

19 pel"FWb@ &lq~

am.IDa

,general, vo

In:t!rmu'_

Su1ta" ,."ja.lJ:i:ai 2~-22. DlJ!ld...an VC1111n!PI K!'ILly ~.m &.7-.5EJ C'ariJ,dll K.ahvi!lrnne ~ I I;JU"$'rln lb:>:lolJr.i'd.o n" BultanhllJDl:m1 Sakti ~ .. ::It: &rnk..I $e1In'mmj n.r.,h'.n , vtJ~ .... CArni 14-1 ~ M_. , YIII! rlda ,.anb mm II..,. D42 IlI!:nl!l!li MlIY'!!' ~mll.1llJl Imnar 'kicay" 1J... r,lm;ok t1ro"",- il!J.nn !ltol!llWIIU'tw, ltfl MiiYL" Uk1 CUm>! ~111l j"tlt I)'" c;,;tc )'iIptIJi,,;!IkUr L lLo-klJl~ Cemb1!!l'1ltll!Fa l;;tanbu1 VWI.lfiar £I1m!:e 'V1IlkIJ Ji.k1U'11l!!" UJl!ffiiDJ;. liWD.ele11. ':lSi 1;1 I

1

-

110
Ih3L-

'0

'Ilk

l!Ililk!lllblillbl __
~ ...

... '<
I"WI ... -

pIIIIIi

~IS!

.. ID.-B.~'"

Almanlar dim' delM~-Jnga Q, t ker i;t;irdil 1 , ....
.,-.

I

.stanbul, 'Ankam \Fe IU'lime e~e~er 950 gnun ~aak

r

~VaziylfB hrgUizler;

hlklm buluooyor

eli
-H

RESM

RP==

TEBLt'GLERI

BiQ'aa,~,

I~ ,anyada a~llk
Amerikan gazeteei&imn
22
J"'o.!lt
~_____!II

",Ius gazetasinin ki.tltJa..
fl

bir Meclisin bugon· ... d kii" Slnema yan-. _-, top Ian lSI .
"I

da yand). ~nsanca zayiat ),okbJlI'
2:2. f~lI.) ~cb.ki
ytIIlru 'i~ilellIl'iip

tRyam dikkat mlJ§ahedasi
~

)'Or.:

~
NIW'B

(11.&.)

~

Over-

H.....

Bu, ak

~.nbn.

nrlf£'&lk,.

B. Bean' VLUghu,
.

ajauSUll1Ii

rouha'bWi

~.Y1 ~ bir ank:et

I'lernll:i!llldil! B.Qat 8,.5 m&~ nm bir ~

w.

_do.
-

eaki ied~
~__km.aij-

-I'
si-

lA)!iha bugun gOluiUlecek
~,2.2 (~t:foqlaJ iI!Iillet iJ.ecJ:WnJn
Ito~tml..rlda
CoeZa

Cem kanunusam bazi madd~le'rini t~~tiren
I

- Eu. yannld

',;;811lUltl!:lUl

liurabbal

AD Dil nair. t:IIiI~n

Bu sene hie bir m&mur tern edem,iy,BCI
.b.kam, 22 IThh,·rqoJu~ mlDru-.ne:l 1 Hy'ir!m lIM1 taribi!:1den ilibanm mli'!ri~te ~~ 01&11 V A.1@tIJui'lll 'Y till bu_~ Bll1umdo hern8Jl!fl Ibif d.egf.ilti'kligiu yapLlmaJlfUl.m ~ ~
IIIIUII-

qab. IIIQ~hid lie sa.b ilIttre [Iilll 941 bUt. li'umU'll.' r,;a&it d£' mr!clj~ l'"YDl;mJ 'ne aimbo-hiulet'i ~ at.. IDllf bu WIDlakl:.adu', 8lil~e'1llIJ - da. YMgl[~ i)lrIibllil !Ill -",iIrid&t ve ml!EraI tu I HiO b' knhil olrrumu tIr. ~ ab lin.YI blJJmakla.dJtr, Vru-idatlD Ian Ibobio&r bimlmin l\Itm :i t<nYidi IIi}i.l:J.3NI gel~ hllJ't( mW! e ,tMine &it .fUllbara. liq bti~tl He birlHrte meclhte my . r Biift!oi _,... ... I> MUll .. 1 ... ,1 Ml:ere edil~kti r.
makiDesi:t'l1
- -----

Open.'Wir her Deli

bull m !i'ci!dclerinm tgdj IL h:t.lr. ~i kanW'l Ji)":iha.al mi.wt • ~ WiWaC!i.kbr. au mcyandl

-

--

-~

----

.

---

I' FIKR

mlliI.:m ygl ru:ac.."iJi clbetl~l'iin o~ Io:IldInJma.&] iA;m bu.m tedbirDer. d.1.mak ~'V'YUnmda,.

Yuan:Aft
NtID'tB

Brllvi Ii 0 Duea d"Aosta!
Giind"· z,
kimNit&kgr-kMbil da gi:inem m·
ve

_.J

Ittiitlile etti.

Alall1Ch ki BritiJ.nya
ile bUlII,dan [Id.lJII
;r Vl;ya

impuat('trh.l~ 'l.;likMl h!!.

boy i:i1""tqi.ilmD~, l3dta.ul!\'B JD'P~l"1i.lgu demel!:, k~h"ll1
k1.l'IrvetJ g~

mutlaka

Yellen demekti:r. Sayrn. dllk yi o.nIa.d.J, ki. _ sen harp i..9tem.iyel] LllIt.c;ever va.tMd"~B.nIU buncbm h.z:.I e:z" dirip klJ'ldlrmaJ.i: do~u degildi~
k!l..q_lRl"veler, Plll;:fIl'I

~ 8..4 V.4 Ilo/larlle I.llla
I

b~llUmrU M{!f>lis, wnumJ 'etin - ..... keo]i1~'k ala.n bu maddey,e n.u.uan ~lli Mtge)i1
I!UltI

dl r, ,BIJIDle-yimda IDOV8;ret1 umW'D iye mtmllll1llD.i.r m El.d!de MR vmi II R.ffir.'lWJbJ'Wl;J laUE. 'y I.. lm:uu. enclmren;Le-rd~ mihmkereb

~ ,WI·Q.I1UUI~k:br. Nerode de ~ 'C&k&r ed~,

limn.

kim

lIIIyll.!'l

mnk

dilt lSo.n m&I.IJ YII.II

~--- 'YAZAN,: __ ~~-------J~
/E",eHi

mO d 'Hi :ehn datu olllD h:ieb' :memur terfl eWrll,l.
.i~ _ mi;llec- -Ur.

Ol'dulBnlll kte [,)Ilk' AnHta bunlan;n b lrine. ifB.Kilodud n elkb. Ay~i!1Lt'do.n b iii iyl. eU; d gnJ-

Irom
11111,

~ ve ~ wederlm. Halqi.!l· ~i'iki

khtt

VI!:

kurtara n k_UrtR.nI!l. H:ger ihmya.liR. mil h tenml diU! g'lbl. aHlBf'lil'llte b:'l~et edif'D!~ l:'nk ola."...1.J, 'hu hrp ~lIkmru::b. CUll ki1 a.kliiil!'l im ~IHlU f'n.1r(!o!j~ der lri~ DWlyOO(], 5"111 i, t rseru.. htgillcre ile harp '!:me !nil, ' u
ki hunu baeD pek M!I biliyonmJ, bh- dill dilk h HZ~tleri. YallUlli ben bir fMk ile IjIJl'IU Ne ~

DOkii.len

l(omaJJ
YUWYI. top~ !;idlm001, ~

G'i!IJf.'"

I<,~er

Y ot insaahna
yarar malzeme satm abmyor

,!:reo

barplcri ~etin oldy.

wp

Sir

j

~ &d.:lill.n:i!I.!IjG §:gkhtunLJ illlII1UI:: ,l'tm 11:111. HH"blo A¥f"I"!:Ia top~ hl. bma ,ma:iyeceg.iillii d~ AbmwIat. Atrlk~ ve ANya ),.11., kB.Juma afJti.liU:yt ~b.~ d!:!gu Akdcnizdc bir .tklet ;ezi t.esi ctmIQlmllr. I Bo.aada. Ib.. r - Libya III~ "!] mrbauJ.d ~lo!=llUl AInum
M'dil15li1,

~

bfiJkImI

d;gniftl;t.

rh. Wlllk&yi

bir annada

~,eUr:::ri,

~_n

Bu orrlw:ru.n do:n&1l~

gam ~

:IIi:~-

~

IIkInIl ..

"r ..... "'r'lD "

II;U

KOQI"din fii)I'OD hllyeUniD YEDf bill' Gllmdur, kW"lln.Wl giSm i!ll"'rjlnni~ iI~O adetten Pa.kat bm bu~f!. Dill!: d'AostllZlm yql Wflii'BHUIl ait III1l1ihemo ta.:p yalmz nJ,uktl.vemetindeD builUl&llllu, 7 PD mnunlo bir doll!li.J1 tivmqon..m; akll gclimibeya:MUlm.e i'LCD1~Jiat oo.Jcrrek JP, fi1lmL.lJnIull kuwe:tini iiiI!' BYmC'lre11I:l~'I!'m~ I:llld.ii.r~ekl",'rdU!-" l 11i z;;OJ'j'l!iL[UJn 'lakdil:' edI,ol:'tn1'l. Iti.lkfun t bu 'IlHLlzOlIh"'YI, ~lhiP.r Dilk d'Ao!lw iyi V'urlll;lbl, Rn, lerini.n 1,Itl.rini b4"!im'!mak !1arWin yjg-ittiik tru-.UI. hlud aLik ill dcgCl"i ml'lkablliode: Eatm cenarll[lft lyi dla,!;iW:ii.HI. lhaha,.

mo, knbrnmMi bir mllJp.lin ';0. uGu II1J11,kwfW'te v icdw:Ji bur-

Int'a.ln.nru

d~~ aNulu !bill blU'bl bID.ll:n.d.lU" kiWi 7JW1.grnl'8, ~az.. dl, Oe.nlJb'l ,A.,frtt!UUl! - D!uwaini p...lk iyi batu1a.(h~J:Z: - araIMi
burn.dn h'

• er B ['iu.ny&. lmJ):lI."IIwriIlJCuk U'I'"it.I11!i"g !OrnuJ.an ve bUyill!: evk .... .ld~1 e olm~diI;
Il il.JrI

,dll. biliyorum:
001i1l

Harp, bIU'P

bir "llZ.i fe dl',hU.,or _ Hf'.rJJ.an. :;oi birgiiu I'Ql"m1!':kell Ile dfintirl OQ 'lillu tUn kn d I"(' l \,,~ "i1f ueunu ~fI.t!o
fets in cii!' sul hsevcr val:.anWlillarun ba.:;lko. bir harbe i:1lirilklct • ml.".lti'DI. CUnkii ne"I~ler 8.C1 0JUYOT, (,ah'iokaq, sakin blr rn.iiJ... lctill de d:'!lm f1.z1.1. a.t'wa l hammi)1il Yl.lktul', ';'aZlkbr. 0lUIn .sulh j~tifll'!') i!')c dlll,'gul!lSibYlI') dlilk ivi bA.rp etti, (!II dl'~l],lldi.J, ~i.lniinde' h,t;hm ald~ DI' V'wir;nQ DU"t'Fl ~'.\m,1..a~ I'HIt"rlm 'ki hiro yt"u' ',loo'enicB m'll,r !Il ~"VlI'Ibimd~ri de bbyJere J n,cr(lllmn!.

bilenl{'l" i('~.ndir_ Ddk hun ~I Y.1.J1mt!flJr, $imdi,

we-

rmeu

M-

rum hiirm""t etm k ~t!n·ktlr.

B-'

k~-

"====================~~~_~==~-~

MLATA

. .

BIA GAZETEC:

-59-

Seh.re ~ lcon u l an liimbalar
l

/("_"ll I'

i
I

l

slIilln1a I,
itf

e

I

- 'fubterem

dim:
na.ttWlS l!..

Hallun
~d.LId

m!lnIa£ll.ti

I

"fiw dilerl:m.
Bugi.HI 61)0 h~ gW1

gen, sene m e z uttl ars
liD sene diploma

..

r
Gil
'Vdiyel Selubulik luclil:rlii-I Dahili_ ~ VekAlctini.n )jir ac g !."\"Y'eJ bil.d.rnilgurm n Sderbcl"lU m Llr,his-u da kuD, .!m\'TI13karni hiT t.a.mJm - ulld r kua d lhilinde
t.::.&.mirulntlfon IIKlllra aiper SJrtmalt ~ u e.hEmi».i)1'f"t l,.Te.nnck·

.. .. e...d" y,e 1 o· 11..'" 1 e ah PI' I'aml

e.diyur
Istanbul belediy m u hlli;! ur ka 11k
YClllden u.llvll:ttl 1

~r1n semtlertne
hlDlDaJ...n

kahve sa. . ~ miIttarWI !l;(!lep 1Gl:IVelier d.lik~. lam tevzJ edillyor. ui.J.k.k I;:J.l.ar bu lt8.hvelcri nol:mtlA 1m~tlrnZ"u ~a anl!YDfll'!-l'. Bjrk~ giin ·IiIQUl"a Uu.i1VI."f"QUl b.i.Lmi.'1tir) ya..al..l bIr ~ cli.i kk",-:- rna W m{'kilnlar
yaPJ..:;;i'U.n)'orrn-" nunUlloki.r~ yOk ~~d1l". k.a,bVil;

tewzi mera.simi

tedir.
~t.ir.

her har~ 1(iI- t sclrrbc:.rl.ili: mildi1rh~tiliIe blli' raper gcinde-/ recekti'r. 5cl!rrn. mu htdi.l m1lhaI.lerind e klWlacak UtlDUIru 'Siper -1~. lw- ~I;fID d~ emizlik amclesj lie

k(rymtLYi
d;lll

llU

~~. rutI.i '1'1: 00nbtr mLiddet V\.~I 0\1hususta .LiLznb.a.hk bi ~--g4.lJJi nil'

mhvcJ_(!)'"i bal r;ilmi &00 klIl"'J.:~ 6-").llYO!"]!T". Bun.lnnn It;~ Inde

A.rttIn:Il,Iilin

Jmrent

Qd.egj

Zll'I t: I!'II1jll.

Bu 1 tv

filial

EIAllui:l:t:tz

tbHc olunmu
<i:~

ur,

'faJag

yapdmIyac
U.o.i~r.!Jte bu llD ta.kUU.eI rwde JmtJhanl.3.r 1I1t.:mL.: ve ne·b;:de.r t..IJJebty'i,;! ill.Ul edilmi:!lllir. HU!jC.JJe lfa.Ur.liI d~ind6

bu hl1!UKt.a

Ian.aa., Bu
t

-1

mJlbkiunhuu yanm:]bk.

~jUl~lJa..cagtm m iidi:irIUgu II::~

eak

oJan bu progr~
;

't.I:w.t..;u:m Lntt.1k

bir oJunaaY[h:&!

~1:E.J

dab:&.

lie ~ .e.keli:.ektir.
OIl Pllrti
I

Geltcek

Se.!e.rherti!!::

)1az.L.}'Oruo!

~ ame~e e mllhkii.mla· ra verilecek gili:td.cliklen tesbi t etmek 1mze I;J.Ql~.JJ)" ve mild· 3~ kll.zDJr@i b~Wm!.s::J d- 'wnWnilLkle te.maslannll dee:!'ikldel.'l kaztI:nwj buLunnn WliVer':illtel!IUl mJ.J.bt.eW: fa.k.ii.Ue-- Bi","'mikbnn derbal t~mizlet1:.i· VIUD I.ltmekledir. I~rlf] d D ~ Web(l meeun 01 DJg-m- LanItan u!:; b.tta.1l rili~lcal bildlrilioe.JrteW£. 11 ~ ka.· mU:jIll.J. [a .. .lt.l z y"Wui.elr kigu bina.l1lr1D r.«l.a !j.Jgma.k~lL3.tJnl i'>"n try] Hl.!~ zoo Ii bp, ],12 si hU-[ e tDu:k maJcJ.adiyle: ~ ki_tidC"l!l, en aU kaUar..nda. bit'·r bc:toll kuk, 4:4 ii fen" 26 m UiU5;wJ, mu~ltlci 'bir hey ~i1 nlu. !ilgmak vU.cud:t getiri1me:si mecz.j, u edewyal, f:l-M iiilleleri.ntierJ Iltl.cfik ve eu hcyet kaza da.hilinbuny H de siddetle b:JJtIlP nlunamozun I.w~l:ln:ltr. U~ 'l'ab'l.;:..tkll:r_ i:1 kazt.lan ~~ kJn.r bakkJl'ld~ beti Mc.I~ootl1l)l.l~ de.1l.5 I:Alebe I:t btr
It'atand94li!l k~lIili ;u.I~J ll;in

-I

I

t

UBkiklar 70, ·IWD.:u.81, Ea· dJki.Jy 96, Bryo" u I 0, Reykoz .33, Be.:iikb." J, Eyupl. E.:3J{trMy 8, S.myer 26, F l.h l2. Adal.ii. • rll 12 l.awa k:onulucalrhr. '

'oc.uk
Yarillm Sever wiyeti humbul
i ~i

aIL ian
~beai
Bll.yan!ar

CeheyeU
Top _

di..in toplanm~br.

Bu E~n~ UnlVenlilted~ g~en aen,e yapl.lm..yJ ruJm d.iploma t.evzij meruimli ;'apllmIyaalrtu",

me2.1!lI1 olILLUJjtl1,r.

.

1MAARI
rr !!.

FT IE
1

--------------=---------IKTISAT
hat VekiD
iili
I
I

Iant da lJal:!a!:m aske e ,~~ 'Io'C :ud.a.t'I da .rfiilaYYI2:IlL bl,r ~e konu~uJ..mI.l.$Wr. So hususta
I!ili~u.n cocu:k:lM.i~ tesh;. oluJtIlc.ak ~cuk: k&m,plnr! ~£S!

Bu I ~II.re 01l1..l"i ,unu teklii OOiyorall1: TaE~l!tin am'iak \.;in li:ahveJtr mutlb ~l:kird€:k nlill"nk ,!Hl.tJl1!1:alJ.drr. Kuru b..h. !'!"~ler ;;;a.hme~ r.:bmSinIm-, k vurur ve ~~ "eriz, 100, 200, 3QIjl gnmhk vtaih pwm alari ta. Im 11 Iw.tl W~ alwa.k mti~'c.nl f' h. r rn tin mLi.m~ffi olan ~rlel!"e milrncaat ~lc '11 wro.an nlmzh, V@:!Iiknlan kah· veci.l ere vt rtl..iktftt 5 fl3l"&'" .slle kB.nvesW "lJmIlIHhr. Wc:kaoCl lrahvm1 bitti ~ AQlacaj:t aal~(Ir.

kalwcl-

rtD

OOw.u

durin fiyatlan yl_"ksalJ or
lhrac:atu:i artmaru dolayu;iy14!l D~_Pi;,"S8lLd:a yagiJ tnlilumhu:ia (ll~l" biu:l ihrar; ma.di:leleti Q)'a.tl~n.1illII a.rttt~ go.ri!1nlii~tilr ..
ISH cum1I!d~1l obf'ak" susaM kD

Yagh

n.AJiy mer.!tealeJ iD§a.ab

-

I

V'I1i .mU&,,~ Ahmet 'f'umk ve lfu.rn Mudilril Ti.lVfIk Rut mcll:tev1enw
dilu EWw'lu~y IW.Ilda ye.l..I.!I

teUtik

1.'e Eyilp .tnjl:lt:l.l\~ in, eUJltnl ku.y

etmi~lcrtrr'l

Ir

evlevi

ruii.z.e-I

f-l' at mi.jra:~;lba komisJ

Blr hi;,; gdnilcalx!ri ~brimi2Gil:bulunaa lJd:lnt Veluli HusWi CtLkl_. A.1ili:ol.n.l"a ~'.ldet e.tm..i!}tir.

si a~lhyor
lSt.a.n1ruldaki Mevlevi 'tetkeei· mWe.Iii:L hahne Ifrsg:. te.kanur ctml.!}b.r. Tc.k'ke esasb 9"Ufett.. tQ..mH- glunmak t:a. •

yonunun toplant.s~
mWak.cbif' kowisyo"'" J' --. dtW 0tleden M'rI.rEL topl~ur. '1' UPL41""""'-'<S"1JZtI e.... :lolatl un go'~- •• ,I I. .: .
Fi'll_ at

IdIom 35 den 42, KetaJtabum nim .12 ~ tao ba.WawJ]S) dan 13, FU1mttD 38 den 52 tu.r:u.a yUkseldigi tnsbIl ed.iJ.o.iliJ;tir. Bir u· ",al k~pegm ~ fJ'y.tI.tJ da 530 ku.·
n1.§tu.r.

ruD Mevlev[
00.

Ml!Y"levilere

.

e$Ya bWl'l.-

YJ, IllBklOI.nna..eaik ve M.eo;'levt lie.kkesinin tanrimi bit. illr!:eIli BUn· h. 1liUz.e halb ~1;:~tIl',

j

1

POnS mGtefgrrlkasm
ahron ge1:i'ren ikadm
Beyogll1 Ye~eam·

.
i

n.4ii.ilec~kti. Fakllt.. bu ~ rut j'1;;t1eli i.z:asw.m silibi muayene· ihz..u"i malum:lt b.mamlamna(llIen.n!e' att banrlLkla.r.t "b~La.mlltSa I!::ill bu bLlSUStalti b~ la.rd.tr. ----kit I;jlf gi.i.ne, bl.( ~l..Lr. Ku- "",:...-~----~---------------misy~ b;U'.1 iht.:LUr SUit: u..I.anm • d!l. 1iLd.~yl2iyet.es!.wie karer 'I,er PlitUr·

tanete m''---' p.(l-ekl 1"1 ta ...... L.o.c u.. ....:~ ~' biid.ir. Ne ytt.p1lml II;: clmaz.. dilrli.1giyle' t.e§mi meaai ed.lle. ~ bn b.z<J.nelD 'Il~a. Uieektu". I caJdllrm da il:f:Ses:ne rot pJr; SUJ"etil~ takaimi yim: bar ~lI!.ri Esna.fm sih i durumu bay-lr demekllr, E:!n:tl CemiyetieJi ri:ta.9lmn Uf:lk bir mml'"e1lin ib srnhi IDIla.yem.el I'il nu.I1 YIl hft ~_ nndan halkL hlyMiE't l.r.;m 1m .....". ;..; alUk!.du llia.k.ar.n1ardan la.agl e~ 1 h.w:i.randao d.iQ1I;o ...,. r':" Y"'1"I" cum. 1!!" t' '"-'C!JU '··~i. bek'eriz. ..... "rill =.u_ ~Oy Ce,'
1xI;o

fUniiD

~U!I oldugu ~Iik kti:m Jla.n Di.im'L1D:e 01 r 1Il~ ri itJoHJr8. a,!m:;LCIlIH ve Dl..I!.mif mu

riC MUd~rlii.

mao'esikaJar m..ik n dileeek ha.kika.t meydruat '!01. hnlm.aluhr. A~ griT- k ...hveeiler Jl'Hl"l"I. iJe \I' -)ra inak suretile hin Lw-Hi ~y-

~

!'I!CIk:i.lt N ')11 T (I .... n

~sll(enderuna katlVl' geldi
Inemle.ketWllLe
t;"e'ljrue",

J.\IIiiddiumumi nt; .. h!DUn idaBim
1"UJ,je.;tm<l;.'tlIe, trarnvay cadJesinde 151 ve lfi.")9l'·YILr ~l.erde bir

Bunda..n brit' miiddet

istedi ..

eV'lo'el Ku.-

1

TicalFet

k.ll.tJ 281 :rlll.lll,l\l'lld&. otltmLn lilristo loZl Sofyamn ~ wiitcleni14 oe-mret'"j !r.m~ilnde bulunan Ahmet AI"rJlya. gfi:J.ke nIyt:m. r;etirdi';i l;.on.il. milij ~e ya.k~br. HaldruJda ·l.;!,hki k at yapilifiutn.dlr. ,. • I k

Yakmda

il.il II 1'i'iU.t.lrda

mij· bhvC!

J;~I.: 'fU)' P.:ulJer Y';l'lLl:.liginc

g-Dre t"'liaDb\l.l ': hv~ \"e a~y 11h:Wit Hieligl..llC" a.i t ~O bin !;U val kaln ~ lSke.uJCt 1lJl.!l.l:e1.ni~ r. -

7
BiITT kiM,. ~11' bonm ....- • UoJmYI" tMabadJ Omere-

UUllnU ihr,;"cat
Di1l1ku ihrn.eaUn yekfwu 69 bin Jlrad:J.r. Rumanya,':IL-1::Iallk; zeyt 1, 1;.vi.~l eye flndlK Sl1.t~·

cur.ayet iilenm~ 'Ie Zclti aamda loa phw iluiyar ball.iW ~yk\lt ... Le, katdqi Rw.1iYi ~~ ile oid i.bm~til. BirifLci ago- cez.a.da. bakllm &!I. ta. Qb!1l bl.1 clffilyet ~ ...a..sma di.J~ I
UIi:'J1I.IlI oillndl.l. Vii; Dl~JUmUmJ

mem

OUEI" ....a.

maca_·

Jr~ai

,prhgma

"li.Cliret

Ve-kileti i~ mUst&~l1i ticaJ"et onsi.Jre I WQrt.la.nn-

a.Jtnat::l..k yeoi mmruc IlJ.1"ln mil!l~baka imtilianlan, diin, yilk-

ttIuavlW waImdan IIli.JrWca serdolunarak sur;11I h~ldnl]d81'
C<:Z.Il k.clJ:lUllWllllti

I

sek tie!ll"{:-t mektebi
da Y.l.l oj ImL.,<rtrr.

I
'

;mlllli ta.leb"Lu.de bu.llLDuldu.. D,g~r su.,.h.l V(!! ZeilJ..nin lua· dn,;:i bulunan Slddlkm (! em!" M~tte· medh8.~dll.!" gijriiimf;!dtgi ~ill be..ra~tin.i ~lcdi Mubakem.1;l; BlU;bll.a.li" miiidlafa~
a.lanru yRprnak Uu.r8 hJ.r giine Wlk edin.di bajb

uc::;i muC;ibmce idam cez.:ast

150 Lnt!"~ mad . eriJ ;

lmU:I;J,TI3, 100 dfU f1tZla narn.-i zet ginni.,tir. B~.r. om.. mekk p, 4Ile VI! y~ t::Il.tJ.s,il
tml:ztl.nU

gem;1erdir.

Yddlz korusu Lalka a ,Ihyo)"
~la.nhul
kOrwlUDUJ1 I ~bbUslere

belediyesinln
lulka

Y Lldu:

W;l.hno.s::r i~in ~'jtigllti. ya.ZfiU~

I

r~-------'"' Yeni Sabah
TU,Fl<i:;Ol

hk.. Bu tllbarla diln fx>lediYII An~ak bu da.'i'ada hiro m.:iihlm . ~t.iJn.li.k ft beyeLl. IenniYti!! hD.dise ~}'a ettj ki bu da di.irleri Y'I~ giderek kcn.l~ ,ElU'!Olll Ze:ki'f.Li.n: dah.a iddlia mo.lu~ t.edki.II elm~l~rdir . klLlllil mi11:a.l1l1lS1m yaplWya blU}IB.mad.a.n evv.el bir Weple bulun-

mil-l

milla!.lOO •

Ec:ncbl 2100 1<"",
1'14Q 8.00.
\I

II ",ifUlIi.

140D 1&0
~l)IJ..

11:,...

S~u bu talebini bi:r istida ile mabkemeye bildinii v~ bun da rvdd.i hikim taiebWde bu.1u.ndugu 8.hl~lrll. Heyeti hiJr.i:rne 'b\:i clhe& dlJ!' f.#jtlti.k V'1e icahL ya.pdmall: ibem bJebin mUdd.ehllIlnwilige hav • l ine vl!ldi

t

Ekmekleri satlp paralan

Ka ra bli ke k.at;maga ka J
1I~ I;;Lkr~ mr.;yd ~ da
Blr

fnew. J .KWJ topru Kad!kay. 42 - Salih ~ellgjjl. UnkRparu U..I.·_ Zoe] . k cadde 81 Itab\,ilwi l"ah· ri eille Istanbul. Bogazil;i otobOsleri ~ A)!iD.W", !sku; D, D. 101lsla.l:ibtd be-100iyesi Ho[azi~i tan E-Ia.y(laXl'1I.l}a 1m re 1;;et mu s~rvis~ yaJl:l1l otubiisler l~llI fi;1tti~i Hulk 1 l7J. H \'I.bJ']J::J.~a. yen.i 'oil' h~.. ;!ke.t tan.fesi hllZll"n 44 Fuod~ D1I.fUJl, Cumrn lil:mJ'iiur_ Bu ye.ni Llrifeye ~. mal WUgil.ril kcl Cwnnzaran BogUl1;1 otob' leri geclt KOIl)"U, ~II.Jt :i:'i e kada.r :.ie-ntis J"alJu.ca.k45 - K('mal Diind r. BeYll-?.Jt L '11". Same; Iehak ma.)Jl!llc£.l U)I'sal SQ· Belediye diJk·oda.rmm kak 15 ND. isl.:'Wbu.t 4\1 - l<~aruk Uz!escloglu. Kal· ik"ametgah'an y cu1rulluk AkkI:ru soltak 42 Istanbul be]udi~~lru.n mu.ht~Nc. Be:yc~11.. lit kQ.Ul '..rUlJ.1. \'!l.Ztl 0: ~1.J1 l'II De- I 4: 7 - Saime Gmer:gi.iIJ, A..l.san. leJrye dO~t .l'la.nn.m r;eJ.~Il!.1JLn ea.dd~i 2.82 No, zal:.u- LlI.'d·'lue ikalJ>et lme- e1Lk Atati.irk Jimir. I r'i 'a.z.iIele.:~ i~·.aLW ul i gO-I 18 - T_ Berin, AaytlM'pll..~ll riJlm "tcdu·. Beh~t.i;ye 1m hmms R.hllm J:addl?5i Ur.un Haiu 50" ta kaza' t _.enj LnT r tJ.mi!.!l' kak K:adlkQ}'_ gOl.l.U", 11lll'} Lir. 4.9 - H(1)'T'i Arlit. 1..eyU TIp 'l'n.lebe yurdu $ube 6 No. IftM· Beyro...lld_ SO - A.z;iz A.!tJncan, Balnrkciy Ce\'WiJl K iJ:rk~u $oh k Nc, 5 r B~u·ki}y. 51 - Ismail Y[I\·u!.. Kocalepe KwlIrmak cauJ~i Unt1": a· p3.rtn;uUl1 S .Ankara. - Y"enlljehll'.

1b 58.11

~k.m.

k£:k llSC&i B. 4: talebe3111de:n I Lstanbul. 61 - Kcm:JJ Tane:v" l"cpij batt merke:z berhtr i mta.gl I'A>kHtehirr. 62 - N Unm. cUr r alp, n :r....ku orrrtan. korumB oolilk ~... ...1
KoIlYa.,

63 - Bil2.l Ka..rp\l. ill.., Set... btl!; At:lti.lrk caddl!S.1 21 N<] dti.§; doktoI"1.l. evi Btlf'Sl.. IH - :iJiicanddi ~ Erin, Flli . d!kh 1Urd8.~ H. u'1I1~ urllir UsI..U yokW}1l l( _ lrul 65 ~ Nun $-e-nd.il, Ttl pa.::t. n 131.1Nil. bakkaJ Ve kuru k .. veci Bw-sa.. 66 - Fah m.et Kabaah. r:".
hariye ca" • Siile),'ID!U1 P~I

I

sokak 61 ~kiJ.y. 61 - .$adam K£sin.(}~lu., C ge.lkoy Leke.c:i Nuri ~k:ili If No. C'et1g",·Il;;oy. 6S - Yu.nl. u.s.e", Ya.karfuk.tL..n. Gi:irelc l&ptL -cil mcmuru All· me Fe . GOrele" 69 - MelJ nD. SnB-Ip, Iblnl Iy~ H~l ~i.Jkri:i kak 54 No. orb kat KIIMkoy. 7 - irIan A,ni.!l, T~ t'llm
III sHuf 1 mi.\ht!.ndis
• in"Mt

at.nca

I

~

31 "vL.,11II
1 A .... lK L

11ioO..

3011

II

Konfel'BDIil

TAKVIM
2:! rAilYI. 194\ CoLIMA 1:lttiO 2)1 R,.bll,jljhH

Muhiddin, beT ak ·.,mkj heSJiD \'crmeye gHiI" 't ~ II . r11" • ~:)riIumi..: Il..luddet IK'.Q .a

"'It

bll'

cll&.h d t. i tiro

UI u~1 Gil" 14t, .tI!.)' (;, VII~.1 - Hlill.,r 1! GUn.. otic !' 11 4."11. 4.37 ]':l.HI
Akpm VUII

Mi.,.••

y..u;;al n.ru~

Ikl,ndl
r:i,U

HI.IJ~

E.u .. 1 V...... tI Eunl

su~lLl ~ - Ben R I'[l! "11; [t~brd:a.\.ilfldB. 1 j5 1ml ~ " \,ID..Iye Ik l!j bul.1l1~ ll.l.ID. OJ" y g1 l;..lim P<lrn:!o'ldn bunull lULl ~l. dim Fak t t:~JUo'! l :.1" edcLcli· llln_

12.00

LM

DIKIKAT
'Il'C .. ~ r.t it: DI!P"<Cd.i II tJ"l ell Iim~io ji!~ olun.m •.." "'.. l:J.u:nlanD It:.i:lrb<lllrnll!liQa Ibn !lnl~ I b!; bir m.suJly L k::'l;JJ;IJ ~Imn..

.sanunda bit' gUnl iiI.. '" tutCU"lru. alar.t.k h~tJgl su.brt
rlil..lnuJ

Dcll'li..!ltir. D r1J i'n !ub.ldd:ln.irt

l.J.§
I.J-

ho.psllle, a..!lLI parn.n.Lll ~

,e

all

I

a.v

mudd

le
rI

\'avd8..r', G:il&ta NI d •.i 53 Suu] DuO!I ba'lesi G.llah. 71 ~ BOOnl lRtk8en, f~ "1m lIm) • llltallhul. . ~ H3Skoy cadd.esi A..mp,ltk S - yu~III Zlli, Yemm hllLe rntllJs so1ri\:: 6 N,., aP.l'liktr.~. kak 3 tstnrlbu.1. 75 - M.flllitl~ 'h:m 1', Vet.eri :i:t - MU",l 13 ~\lj b.:u, zun· n~r 1'(1- t.:U0II ~r ku;1 B kos ('..!I·fj-.I Erni. han 1m [b-il de sour 76 - r:.llfet h II D rebov ~ N t,l ts l:n.o in I <;livlr.- k k oS No_ Ortnlliiy ~Rcbia tru.~, Mllliy~ tMblJ1 konLrol Illt \.1" Htl.liJd.I Ali !l;a7. - N ('ati Birdal. D. 0 yoJ Il/;l Cl..Lb ~. kdr. Ian la nza5 nda. n: m.n ,.eli E.... m - c ·nl 'lave-r, YClIi. \'al- zurum. de h Y1. S") N . 1:. ttliibll.l 'i"~10, Karabl ("Ilk r d 1 llmkap1 !'lS - 10' \ 7.,1 Eroka \'. 1~sklidar Dornncl' r Cl.J.d '_ i Scl(l('f( Ijnii hrt mbuL I N,
-0

S2 M\J.i;!tffer kb;' Ha. 'It m 1 Ilb'llUJC Ye'ildkuy.

Oren.

~e!;!ll. dejXl a.nll.l-

nLilar 31 Ollkildar. l":D.t.bey

~Ilua:,. i1 Y!l. :liIO kHk 72 dar Do -

DILrda.nc-. [ibendis Zi 22 No. Vel;1Rkuy. Sfl:.an KnfI!!.S. th.k 11
Bel.erli)''''
'QkaJ

53 1hz Aker, Da.vutp~ en kh h.:un:un s m.k 55 Sa-

d a. kL

.,,)1 :lk

NI"I

dl'linden t::d~11 .:Jilln~ine rEi]" \le.nrti::tir.

ka·

59 Vali lon:l
tJiUlil.

0 t·! r. '< Iii A~... Arh .•w I) Im£1 ~fi No .6".·1

'i"ll -

mama
:11."

JI

Ocruz nf! ~r. ~ C'''·i 'e!lii 61 No Uskil

&.-

J

nO - Burl,s.n

Tn

lu,nv .. Er .

,0 - M. lC!vnnr ~ir -eU H l' t1 ,~ !'<:mlral l'nemufU btnnbul.

..

A ''-:iIS
'J~"uI""""",,"I""'~I'-_j~~

~~

E,

1

:=.c=;t

=
talarr"'~ .

"''''''W''Io~

H

l.i.kr"m~tin bugtti, tUli~ tmell: ~ bu~d.._
!:UnkO!

..

!J.!,HII. cidd@fi

Tiirkiyenin

bl"lfl'rea

I' k m.M'kd.~ oluJ. Alnlrl III.. ' 1.1 []I:ml ve '\z.;minLf .. ekmek :.it ... lellerilllllt 00' ,.,er 1(1'" lID ua.Imu hie bit' ~nnUe rwan d.l.kkMiJl I;.l!.llM!lmiy~It, U!;I.tUk e!lc_k rt..

~JI:

'

iitDt

yatbn d.. ynrmi,.r cuztlyae-.alc:t.n:·. ~ _

_11.1_1"

_',
a

I.t/

Klu:~ilk 1:asarrufllan
bQy[Ho(-

"!,ii.ee
MYiI!Gud<!

..
Iil

nede He~ IZ Jllity.nl:l bu • d~y ~TU f edilll!l.!egi :-iI!IPetblmi",tir ... --

B

"U ~[.

M!'-

,

he-,.,.

run

Evet,

ilk

IHU·..&fd:

..

IlIH'l.am.l)'Il;i)Ii~

DUD. kllol!-oiII' ge-lill"OI'. pa.

Imt b-;dO:katll:r. Eg:el' bupn III. mgtoDlll ~kiil~lIi:~rtn liiklm:l ytnI'nidt! bir n~libot~ ~dt !,. h.r_ tn... hu;: kil!Ue"lWl II I dlli:lultun c.elbel.:aJn", fk!bu)-i
nt'!tir.ofltk,

~~~)'lIk ,,'(190 f<a

bug-da.y

giil ...oir. l

RWJ!II "m.I~

6,ir

tavsiyemlz

blJ mrn.l'tIml;>I' I .Ia £II "11 aJc.li Illl7,A bir .n~Jttg_ j.Wh1 ~""liYI)...,-Bu -da ek lTl,e'k lere Y='llfl~lnl:am - k"·
lilt

H

tiku.mdin k Iira fi_nl

~~1:.1~""11 g."llildn·. Filh.dd'l:lfI ~l H )~i!TI ~iUtn t!km~lI 00 ~,I.il' DIJ Iil.tlllrul.!Il<idir, SlI jlhb!n }i!J~~amtalf" hei'lJlp ~I~""~ (l1'J!~ .geue ~)'IIIU "'.!I)'Jlet raJcdrn~ie1tit: et.ieriz. BIL itibarl 8~le!..Jerinm yinqid!e bi.rlo1I1:d:."1M:d ek 1)-

Iii 11 ekm~ldel'. klg~Ua rdeu

lUJI"I

luJ",ciol.~ '~hjL"'''' "Du ki.tYlplllnnl blr- K!J.j111L111 tel l!oiJ ... b1i., ,

n

Kontrol

meSeliilSi

,
y... pb'lllnl.ll'1
~1I:-:llIMIIP

bir vl!IJ';if~i
...1«n~ill

vloIrdn.

1'111 k;o~ttl ,

!lJdJgini
JllI'j\A,
I:Iktlg1

halLgl h nd i::,,1 ,_ hdli i"'('l r. B~I };II)'",J"
. \'e:
1I1.,ln; D
(I.

·,\trJ1l('Ktxn;tI~
II n

k,JI;lJ ylil k.l-w.
",-::-1 hr.

, r _ Sl·ne ... tillR1'" da bir ('"II buImli!.b,~ir, M ' lli;. iter fO'lna oil"
J1Ii1Dliolr;] YJ>rilir,

rJyt: ~d~l~ilil'

"p-

)um~ [lruulll. I h.~r. 1i"';1 be"

Vc m:~.i'''1l1 b
numura-

If'

1L."!I[11j;1:.l hlllliJ"ld~ bu

.. k11

mek
J:.C

da.hll II tll1It!
~ij, i!rniil'

Kirrn 1

go -

rik
Z;lU it sliZUIl ii 1:.ti.m.1.J n hHnllLr.iJ. C I!I~ kl ..Jl jhkl.;<htli !:l1Itk:-tUi bl!. klYQrdLI; I Nr'Yl! (,"I'!'\'~IJI"r·tml,"O~ullllZ':'

~

Bu 51! :~J' Ann-min k1Jhlg'n'j toprl\k Iorr zermne arka lI'k V 1 atlRy:an Ilri inaantn Ilk rdl 'I sler g Idi, C"''''d'''t bunun ;i Iii {II km1'la OlLidmlfjtl. flu h ...l gt:lll! lm';J. 1j,'I-i1'l 1m m,il"'a11 \'~[~!I 'Y:!nci1~ Petrof ka.t.;mH;lHrUl. Y:mii.'j yav;l;J basim k"ltLlr'l.h. (~n:lemlJ t'l"'dc-tin t!,o:dcrine :.iikli. KI lk b'r !'~I>: Nk! bt,lthy"rs lfllH':~ diy<.;
IUU.

Liu:Irn obn leu \I ·tl<i!.n t!tda.it;i'll k' I"';HIII!':ilg11l111->;- hl!.< bi!" rniU:'k-iil y"kttJl'. H;ltt1'l, qlH!i:' '., gliztfbelhilahi Hi ~ubalLa kmmmd.llnllJll lltit.lak: cdl!tCo?kUr, Alm.anlu.rln AO'iel"8le y:.tpuklul gibi, is _ " tihk&~~.a!1fI !li~f..e~H1 1M. bir fjUt ",pUc .......'·jbillf" !Ill tusavvu _, nmu:z.u W.maI11il· l~\'ip ('lli - Il
lm·- ni7.J ~';[l.'

Fnm
'i -

17,

~('mil"l'

1b1J.:jillol.ngIL·~1

I '.
\

V· ~ N'-.""
t,;;.

S ,A BAH)

(rUZ, Hart'kiLI ul..r tekl!f i;!di)!i rus, "Amir~J de R(J1"I'k

---~--------------------------;O .. ~.
Hi

liN

B, O. V u'· K

-------------------. e v.·' "'. S

....

i

I'

T

£: ....

F

11'11 ,~ i ;"I. I, I"

SI

II

av tJl

rnu-

nhH;:lkt!r.

p.

}'aklnd.,

,Imll.lllil\

~('y ..tlr In n'.·m.i Lal'mllLLllll "IElcultl>lnl?~ 1T]o1;<1 l.llblH:·, 1l11=-:I~lyl -

mu unn
Fl;i:nj,11

Ii

S<m,
B
~I

rI~"~nJ etti:

II

• btl
l:.1m.

~.
It

d,m It'\k

1111)"

,rGlJnll7, ': E\ n •
T1l;:ldi
IlIr,

r

~tn'l -

, nab,~.

e I;;ltdim,

nrz.., Hal p T11edif'~IlHI tl1iillLm k;~l"ilrlaI' .... ,·fll.hgJ (1 jr.timll,hl, b r 11'" ltnl,'t'3)'1 bi;o;imlc birhl.t Il;Q'kI f'e\"ketm..:J, l~in Ada"· yatil. dCIIII'lIn(I,' b' rll'fll:Z J I,lid! ,Vt.lpmllk. I 'II il1an 1('1u,)mb nllmnn lCDlel~ FiLk'l
Q

I

~

V
II
~_

Z a- ~1 .
'._

",\miralbk

_

~ "- ..,-' -

__

1....... 0.
~

_'I

roll

I

I

SHlI 1';11L,"j ~ormf'ln,'dii•. , g. l iJu l i I 1:1I It Y!llilir I j ,U"':I).· 'Ihl l'j I II, ,III' I !'II-; 110,;',111 18·
k'IJd'Tllil

nun gl!rI dnu v L'lli:ei1rh·[1)' .....lefi l·d'.nIH 1l1! 'kl~1"II1L t.al-iik'klll;. , Ier t'Lrue.z. h!'lrekpt cd. eeklerul. Qall:..Lkk:l.l(!fl;:lJI~rnj:! h,i lnr 1',LI>lam3J! lsL:cllllel'ull ,111 l.'~,~1 n 1101I(,H,kll. Bu i... g-:.1dl'll III ,,e~r C;'111Ikk:d' l:iJII' ~u rnu\'uLTilk nlIH lLSa orudllkl hu1 ketin lxkcndcruu i ~·.Ji nu hi yc1inJo.: ol .. l~u sUI'l!'timk ~iii' h t,·rllC-(!ekli. - [co,,~1 n.n ulJ,)'le g~jo~l ri~me4il1ill ~ II III I mmi'\'·cti'l'unhr. Eii4.iiro I Illrl'lI ., lJ:IJ~Ili.lfln ~l1iJTI notl"nll~;1 _gi.il·,' I::! \'C' 13 l'lUblllii kadar bit iril, {'t'J..:li ~ir .1~lks(lIl '\=:"-.!\lIh.I:JII'l.' U;II r"lUli n In le-kIDll f,.'I·rll~ILlnl lidtlrdll'll'gL'. l'1kl-t.! rlUl I ;:..'illI' :11> 11111:11111 i!,;in :L\'['IIHtn}:; ku\ ,'('lit

kin nli., [. 110kl-ll:m ~Clilil=ri MiIIll.ll-

id

jt\jj,J[

J,;J'.

bir y.·ri e .1,,110.!lilh. Ekm~j{ Pli~hk t 11 !"llnra ~J lHITU3r h.-tk~..·dliuu;'" :. . t" b' uz r lnde I~ht'. nil "ilJ''-"'1.h: ~'.':Irk

vcva

I1l)k~,tD

kmc':

1m

ruit11111' n .. lil~II.H'blJ'"

,I ·,1....,.

m~.yl~ kill' " Y ,':.q.l!t h,-I I 'k -1iirJl'- nem mlihim III lJi'-i·lt'rll r L';"J1!1If) !!!di!,llii'j olur, hem fll 1Il(:1. I;-II'LII i;;:JC:rL kCl1ayi ... ;1..111111, hem

~II!'

ekpu.kl~I' hit

g-,'zo,

Ir;i n

~-

1Udl:'n
I hJr

~",)',.lel1

kurt:u

~lllll~

MUR ...D'SEr::roGl.V I

d,.

I

S,EL,fiEcIVEDE

Belediye
I

lit

"-aSl

:at: 1.::.Jlv~ t lltm llill I"i ," 'l C mcJIJ h'r'l .~~ en 21 f1 1,1 'Iii nil

')I,.,n,

[II dn·:

K.....

1'1

t'Vlnt·

m"I}[llr

III

'llflli-

,.dhk 0"1"'1.:11::::1 TilliS!.I'.'Irlr:tnl
' II

eC-

rn II, [~ 111m ' '.'

'·.('~'l

• \'NII'.

Ilrni:!j>ti,

J ..

!o:::"

HII'Ll. j

Inl UI' ·Illjl.~

I IDlr.1l1 Ir ? ...

H'r.

v
~

nl

d"

I '1l1" jl

('ILlIL.1 1111

Jm',

Rus~'a t..L ~st<ln JuJ Eogat;l~I.
!.

mOhim

m'tJm,

lit

Zlna sn!. I a.ca'( !,

mi'

11111

Po, 1..1 il .
h

., I IJ' ("tll.Id.t·~J:;:.]U

n
WI. ttl

I

_'(mh,

IInl , 'v n >.• .-'oN! •• buy w; Ij,r fl..l.}" I fJ1l.i .~ I BoyT.!' lJ,r In Jlilr"JI.1 ,.1'. ~'lLI'II il" j I \' h:.yalinJ"1 ;:"('>;lrrrH':lrI; 11. th' DlIH:j JJl1.11 Ti.il'li:: I;'lb.li ~J'd "'., l::"lnoP ';;1'1i"i.::~i i, in II II '. I
J

I.

I

I"i III 1 • 11'.1 1111 II u,,r ',IH,·., ::;_Uli.l ""f! I d~gll. mlll.L·· mil 111 ,,1J"":Llll': kiIJl.~' B.LllLm il~"'111 nrl'jd.·I'Jlnl d I lJtl 1,,1, !I..lit' :It g.·til ml ~' bar ,krllz 11L~rn.lI'nll!. Ii(, hlil,iull' l " blirtil"lll1r'k, g III "'lilt (Ittl A_kJ·f I. I.llrdlwr tll1gml )" ~ ··2 Itlll b.'I/!. r ',"r1r:t_'li ~~H- yl. l ~ibi IIIilUI JI'I ,'I "II.· .h~·rlfl.I'lL.I,'11 1" .•1 il I l.llt:, lih:lIlnUllil 1:w I Z I rl m hi l~k(,lHit l'IIIUbn \'p nlll ~l, hJILy. 1111n'l ..~• i )'("rlrlll ..• ~mlnl:1 ml. LII ~I>'II' hbj rlllJ III· 1~iJJI:.La1 ,Wllllh,,,, , . I<'rllu~1 ~'a. l'."rll Wltl J.l 11;11:',1111.', 1m fl.:vk.tl· 1 11;:< 1101 kl,nh'IIHI 't:IU 1:I1'II\J\L'1 .-n'tl· J)II il.I'11 .~:t"1I (lIUflGIJ I.td,· ,~'. l(11ir-q'71 I fl '1[Imi:\'c'tl 1~<J r!"f'l ,jll O.)'lfI!l]a )'Uk~1~'II.I, ~'1 JI'~iIH J 11'1eI11!ti ya.- h:1 i:-, IJ,d{bdll Ti'III, ,1"]lur\'uhl' ':':IIILIi'1111 1'-1L,' I 7011 r "~llmi"'lir , l,1JldJ 'T 1111..:1~' \'" J 'nib bll"" lll..
I II Hid!! • ,I I

I. ~:"Il.J1I.,1, I .lill!l II I....

It tlyarl

IIk,l

I-

Ik

I

I'

f

""I

~1

L

I ll"IHli

J.:('n\lll~n :)1·l.·1 rlne \" I rlIU!lHI I It li in' [·.lIICiI,_" 1.'1 ,,1> .UIl 1(' ~ .11:llnllJIrlJ l!oIliv'JI.lulc Ii II ,.•j, I fl I lw : ,·oJ! (t:k taiilim ~Ir hlll.1I I. til II' J I .i" 1.11· ,I, Un~ L;. ""LII,rlc t~.plllllak I.· I lIIiYHI 1111. 1.j-!l'l· i",lJhkiJlI11.l! a
i'lilf

;"'1 Il.lIl!

, I'IIIIZ
llol .... '

h I kim l']Ull1<1l: I'@ bu' IHu\''Lffl!I.:I~' l I Ij~~ 1'~I'.i I smk I'~I...:(0.:' 1 ii,hi .. :tfllill • Ill"lnfnl_lr'~·li lIiiyrij II~ii,!,

w·'"

I fI.L,·(n 1I~~_1.l11' ih.; )'1 J LU( .]'tit't h~~ili/' ;O:lrhh~1 ilc Ark ROVfll
11.1'~'~1 1,1101". ltl ~"Jilisi

~~~~~~~~~~~~
1Jltlrdu,
~JL'loi."~ll

"IJ

i.'li

',L~Hl,

;izh'IJ['!oi 1'111 h.'r I. j~iri :1!rn:lll\'I7. Ilk Itld' Ii I 1"';111. I.i. I' JII,I,I'11 ktillilII I~' til' fi"i1 ,11 .n 0;;"1'1 I,~ll kl::J ~II rna MlliL ~Ihll \, I ~("'Ij",~, ,·,II·n I,,; 1.. I.i ... t ~I"'l ~:"J~ hUfil;_t1 ~IJ,: 11"11~1,l.{hJ;mllO':1

.r~I:;{im, l:>\·"I.~lu QI 1'" "01\'llh l':;r:n1r Ih, tit, 11.1 l., "Ilm;o:, t 1d:t':!>1 301 $:1 \ Idiot F.1ln 111 r"l}; S. II 'fur',HL )'.'I~ lib. I I I;;fL'imd. I ,11110·1 tI ,I m.! I I)IHI.;' Q,""' HI' tt. V.!rlln .Il L ::;1)Ii. 1';1 13 f: I~'III. N l.hoT t',£c"lfl \t' Huhl n'IJlt:mI.WII·, 1111n hi I',i ,'':';' r h. (I"" I!I '·.L t Itl' 1,.1"(.11\ ll:~n~ :lJr'rti ~drl."t.~· j·...hmt>l .\"!:lin \'1" Ahmh J\ \' .L, I""I~~rnl'i.lkk J~,'I"<i'l:l;l,i Illt\II.fIIlc.-irq. d· .1":,1\ !Jlu I':lkm8i': 'l:: ~'U "l,~
[Tikl'll"'L P'I " ... .:I'J~t .... Sclll'l,'~lml
(,';.1\\1;;;

Lu .. 1

I'j

[II

In I \ \

_ c~ l'

!.bf,'

,I

JbJ'lIhlnl ""I,·t·.J,I,

DI~j.-;, ,.II](,d.

t

,;ot)illh

l'~ubl1lTt':;,i ~II;-, II 'klcJ Yeo

-

\

HAl'
I/ollarlle

A

_____ fen dm

ay da~
O~_

peucesj

nm

.,

va ve ciIler
Ul .

yL'T-

t Jlli Inmmk, v -sonra

~,Ta
1m 1

m

.

rarol!'l"

uv et in irm .. ·

1\ HII "Jirmr\'cUede btl' .m" 11.raa ~ mrs !lalm51 -. tin ck. r·} r.;". Jtliye b_, Y" 1rriyJ(':rna
]mV'."{'1JE-?l

toruot, hiieumbntu, t_" b::J,\l.i, bi.l:;riU.
I C:.Dj~ vambt.t.:n

fl

Jndlnn~ .,

J)o'li;r; y{lUarJ}'~T.lultor

rnodBiw.ltl bl)s.iir'a:li h.a'~j iiurinri rlt)

'm:'Ve'l K n'kJ. -l'il:j yeri. r,l'k 1~1., - 'al Ilk ve ullllanbJ.t nh"tI ,:lr· til; 1 llir 11-:1 veya ems iiF;~ -'::I nli koJa:},lIhla le ;;;-, !I=m~ im-

2800 il "tt" :yiib"kJi. ~);ru, i iaa:la.r. mUd~'1 her iki taraf ir;nde If(UIl·l.l!tn:lr" If' h.ttl~rltL·. ta vare vc a.ru.; ii:-<ll!!':ril'llnialihdaf ~(hhli~ji'li -::lJilatmaktad rrler, lil:!: I':el!l inilPn j~der, nk oru:au rj~gmliT. A.bnanlal'ea G"l il c hav
2airdlr'" JIi • - !'!,"

"an

v

wehrli!'_

- 'Icid,

,"oJ;

'IT

-1

C";~-l
j

'mr 1- li ll'rn.ak ~i.ir. obna~mlitJr_ ldili li TU. biI ~uk . ava
If

tiliLiElIuuJ'en

dt1;1

ruct.ib

dalgruarmil

I zamanda

te v dh

,ha ... ·a

"'nIt"Ylhm erma volcl i"3trr I ,l{':

~ k:ili:hrlma-m.;].ll verm it iT. BIt rnc~ cL;.lllanlilki yer 111!fi ve rard si"t(; I. inin till at.E-'l'ler il.lUM'Ia lIJii},u-k il;iler I;:Qremi v f'I.!egi

1]1- "llndiri11"01 par:lIHit~il.el". h ddlt,!rJnc tophi r lJ' lo.lJy1,. tt teveccuh l tm if;"l ,3Ir.. Fa.k.lt. H";: \fin . ouceden 11., "1J!'lhl;l' o~ 1, n mUtl<l£il, r, mUIH.£"_ml",ri liarO;:II~ml') "Ii! ona i;n mll KIlYlpl::lrda "If' ( irrm I rLij-!,_ HI I 1',' l, I 111 meter de'"am r LJTIlqiJ!'. Nal\ ," yy:u-~'l·';JIJl. H etJj'3'IH'!I."-: I~lm, re I;JTl',lf;J;- !FIJ. nalandl~ da r, :",n 1:1 h6-le.r doh),le, ir ,j C'rulJ r, 1 i'i birlliJcriJ.'1 I •.') lull lfll,Jar il::' ... 'Imiilll rj t _'} I.lt {"(liyor. Rlllidilik .3 I" Ilk _iil·h!l:!'er ,ah:'IjoJ, iel'll. tI H~'(( k h!\llJ- tanklar,L1I dlln.t1k edtr.
[1;;'71'

If;:rnti

"

mao!

11']'hm 1m!;, )'(:n_wle ~Jgt:mlil'~l, p-la.ntir

dlll,

I'l

it~ iil{

rnimur,

Giiniin
(I •• tar"l • iii iLl! 1'.dt

--_nyada
Ilk

I arp eb~igleri
fl'_"""'1

YiI giyw IIWIU: l1u eyu bA liilye.n.ln ~k!l1J,1 kadLtrurtmHl", BII. 1~;;ll1!1ll6rdCQ; 'hlrl:JJ.J4 bQ:iI Ilr bu1lri1'1!1l.u, Dlut !.Ilr lI"rllll.li~ ,5irobnenl

1 IMoII 1Iq'

H.al1l'Im taybl elllbulcLltlJrj

t;irdLkt.en IHID'!"::!. lC~trev 1,,1. m\ttl. ,Su Mbli: *.-tb'll'!ll I nU.
"·Zl,YQl<.t, J.'n'Upt. uaulB ... ~ atJl.C1Ddml m~ btl ..,.rr. 1lM'1"1D8 iertlp eI1l11rJ.1ctl, .
rt ft, ibt.\fhllar en ~

~

IltllfillilUli

l

lUll mml:n.kAyllfgM ,"Ittltt IBId· Jill odiilm.c;ktt=d.ir • .Ma.3.l:!;Iafib B6tD g ~ ta)'ylU't' 1iileydam hAll !JIl8. ,im.I~Dlbnd- bu1~. 1Ljbyada kaydo dq;m.bl(: btr 'mU"him bldiq. vuku bu"m!!lW. tu".

lenele.llliIe mllJDul.ltm.daMJ, T.... Nt bbmlan lie e'I:lI peJW& (Lll:o)ge8) IrId ria
DPM"...torlllk

V..

.M 8..y" s gecesi ,arhll mjnn ilcl'i urururlan.

.., _l'IItu Il.&I44 hlIkn. peslnde bullUlWl biT d Jlr:a· dIU', bIr ~.. o1mm DDlamI liJI:r. 1":1 'cohw1J ilii.hrip ec:lcret Uti:Al· lil.etme. mIln.a.at&
So.Tlu.ltl te-

Soll'urrn

llik.tht:a:ki.ilJnda

2£1'/21 1'nl,",ctleri-

mIft'I.
~~

U'b:IUlI ~

1'''~

I

1Ic.u- d~
.miIIU

Dlatl

bnk:J.m

hamk~

aakllt

ve ~

8of~

tm~krdii'.
Btl mmt:a.b.dak:i d~f'I!IM'I. miz: f;liddeUi to.n.rn..W hull,.. tl,e. rlne dev!l.Jlll ediyor-la'l".

yu

n.y& ~

f"i1IU ~ iu inld.8 tLlmlet Yemek ~de mt..rn

elb_ll!l"

g1 '" Iven1c:r bul

boo

H1I.~iat.lmda = :J!..mba • Alagi lIlll!l~Q ftnyet tamam ile M.lrj.,.dj r; , C ndar mln la.lrruJlLl 'Ii., Sudau mlldafaa kuvvetl~r~l]e mlm:SUp c' "tam.tu Sclg'a. ci h1'\nndn dil+ mania m1lIi ti'!m rod. .. imillye II du goUer DillI tUlDdiI !C~yu ed:tl mllhu eN' 3M1O dau fazla Italy esm a l'I.JLID.Jtt.u. !limw ~a1~Q 'lie: ceDUplan ilel'liYh kuvv Utri:mii ortaain d a ka.lnHEJI bnhman iJ....-i d'iflTl 11 ill-ai'Wfina k[],~ ITankllt I!henmllm! vet YC'ri(fi bit" bnd de-wm II!! re."ekte<'!l r,
ScilllSCia-uLnl1 amn
pn:l! nO

JM1Ii :yaJntl! tWoUl, IU'h Bill JI!Dle'll bo~ .lmmm bIl:IeFU ~

~.

y~
kildi Ha~
:ml:safJr~

IIU':II"B

ve

W-1:ik1e. s.akma ~ tnltu.IdM 1 yer a..Ia.T"<I..t

lmpant.or

IJ.t i m.a:tl.Z.a ... rnlEif1 giSatere;o fll.m1rr ~bl-

d.i.. Bir tnrall:.a.u Q!Mma. aqre dJJJrkcn bO-r- b;raftu dA m,a.. beyncih- ilI~rlen lIig:!ra. V8
l'
om.}:

1Wyr.nlanll jllUlil1 .. fl1ldMJ F e'VV l lblI.e~le f~rini bOyle kabul I!id.e.r '11'111' ~la.rth.

~.

Bi.prMl

datltJ.j.'orbrdL

Habe"

SPOfU:

kuvvct:l~ri:m.i~ dU!tn13.nll1 b~lra

m

dlisma.na ton'!l.nl"l11::1a r ok ~yiat vecdidlmi;tir. Dr,~ man mllbA~ 1'!l.!!),Id1I1n..u 100 den ra=-' il o· Ii bu-akml .... GOO r.'lf o.lmrm~tlr. l'~:am 00j11!'Oma.l D.~I'

e1mi=flcrdir. t :tI.m~Ift.Tl)j "'"khifll! \18. lIhlR,f1 'b'I .. m b~l h-' fJii:;'Jo;iirtiilDiUstiir. Ri~.a.t
!'Ii

-1 lne m'll!'VUf lvetle

h_il-

~

is;Liliullnd c.m eo' _ vel {Ad.i.sl Ihki Avw-upaiJ;~.. riC' f'ek st'}'iilIat m3h "dilc ~~1mi', ghlunlar, !iOkaklarda 'I ya !( y beygirJ(; dol.a.-$.rrlarul. It lYaJJ rejiim.mden sr..~ brYg'lri yc.r'lM!I

t-o..A1 YiUlllU"l.JJ

At Y.ln:t

ze:me- araainda

10 t~o j'e

01'1.1

"'~""hl hUi w.nlr b1l1u'lrnakt:a.dIr. Za.yiB.tJ.mu.: ba.'u o1.nul"'hrr. Da.tIa cenunta. pi.!J1Ar kuvvet1 l'il?li~ '~lIrltva karuri1ht rl!1 - ilr.. mmt,,-mcl;:e t,"b'l'NJ'1Mn
jh lrot
, tJ

dl11'I1~ ,,1pIV kllvvet· U ..~ Ueum (!-tmi!l!Ierdi.r. Bu 1'""1':1 l!" d:'! 1'1 i mflivfo IcoHlfU' ~l_ .. (''';s.i 'van olmak lizcre ' d"" fa'll' £l.. 1"~1r' a.hnm~ ~ V" ~' ~
flJ~1)

d~n

otumobi.Bler kn..im olmu!j r, B _ li at ~ J.IiI '1] r ve bu yibd.oo mEm!c';elte SlIt ::uk d ~1B.n tut.ip ol',lUW'du. A!l.is Abab!llhki kI.UJ1l1Umnkileri ~ Q.1J]JlYa.n A'I,TIl.p.o.~ Mat' ka.h,:eh"llelenlo lsk ~l O~!!.T\~ya L4ibi ) d btl- De;''; yerli i~yi :til ge9rirler'. Yiilk9ek mavi-:ll ise mlliyetlerlndm

~."i r:eVi.nn'"

Vf'1m

r

i
I I

m~:r. lrnll:ta:~ .. ~ ruj&h ciVV'fl"ldaJd ba.rek::l.t - el:mcl.-todlr. •
r!I"''''~·1lm ~

'!HII

a1&1'.1 inl1dugu liI:t]d~ kl'l I YIIiX' olMn b1r <mIe.:l d:,f:crlna Dl.i:5llll'1I4e gidcrl4l' -Zh~ 1IJ"bar kll.ihn1n.r mLl~' ka ~.1}1l iirUlnlirlcJ. '. r::WJT _ dB. dBi.I1JmU~ ronklo bilyUk hott1~ 1:atL..-.. u, Klb:1..l" bil", ~ besli k~. ,YIU).lr.: •b. yti ~

Ih~

m.JJi

m

1

tWJ,'ILIJ.

ta. ~e

.k8.:5.1nr!a VMlyN

mr. r,

Roma. l2 tLLJ It&lym orrhdu~ umumi ~ 95~-lJ~ ~~]: ~nJ.i Mrikada •. To~rul!:.. P'" ~ besindt: topc;u fuJiyeti KO:rill-, m t· -. Al.Ii'I.!YIi ,,!!: lwy&.rl layyar rl. '1'0 bll.lk m14lkhkcm me ·ini. b!!.tn.rya.~uln. \'Ci I. -el' t~!s"-tm1 tide Ue bombardwlllIl etm.l!J1erdir. Blnheim tipi de ~ ul1$mu 'tB~i d~l.kI.DmClI!rur. 1laly::m Viii JUme taY.l'&reler-1 Mn.l1.n.da bir Ul.}I)"aTe' llml.Dlm I bumba"N.bmw;! !,,;tmilllen1ir. 'r'er~ .at; bu.hlll.3.IlI. ill: byy~e ya· I glii ~lkELriliwstlcJ:". I $arkD: A.f.rlhd.1 Galla - Stdamo mmtJ:J.ka.imlUI!J. mgi£iz.le-

I

~031.1l.. dev cit.uell blr b ... ('~ • r gun. 'bwunur va bu lmr\.magw: bfll\lmmm b::m l· j]~., m. aiye hltarnk CHIlli &'Ihlr- en 1:0rur,

I

rID

bir iluri

hal"ekL:tl

hi dlliLi it

im btrnJc:1:n'11IlliilLr.

SU\ ui cntpltu-t·lnl ;Ill blr gJlli:reu, d ~mn..IlI Iif~tttn muk bll tliuru.z;da ImJun rMlt bu Dllifrl:lZeied t'" l,h-bmU Ie fr... . HllJTICB.De 'i:lplndt!l,tJ mr.. t_ 'Y:yare

I"

JIltJA rmc1a..
}1m

LonUr1 , 22 I. u.." - !;W'"I:.'e • df"l'l mu.."!t 1 iI Fra.n~lZ:l\jamu
1111 gelC[I

II

dn

tar

dOfiawIl, • .IUn

~

lofl.lQrJ

PIJl~Ucr tla~[~riUanHstUr.

!l dan

U~eMulnm-

arada Sinema yand]
.0

A

t kU h riy

ran!OLZ

blr WIRT'a(Q gtire-. Mill!· I m\'\'~ll~ne UUn aJa)'1, SUw
L_

TMtl'" bahh"leMmir.dIID i.iQUnc do nm~m~tlr. ."....IIium n . . Tell

b.IrJ
~

I nkLinn bllh

OIiWn!!l in Uiz D~vQII ~)" y.u!)llJ'l'uli!lflll b"iilli ltl~y.rmu~. lorL.llr. .If ".11.1 tHulri. bLlh.1NUl tnp "
~I.lm lI. ~

"''0

tJf. .;. .•

...,---=

hyyo.r Ie

lr'1 hu.-

"""

r

~J.nlll

hill.

n"1 '!;'in
InI'n
1'1,

yiBt: de komia~ti
Hum'tndlU'llgrjllkli

w:nernJ

0.1...11. u.buma .· 1L.1 Clii~1;.\ l 'g glliz .v..:l t..YJ r h.yy.rn I bi!.' mLlblU'

. di.l&.h
Iii

lIP

1 Jta·

(I! ..

lIIro.t .. 1 Incl

liII'ffadal

~t14

tLade 'Y -

ve Q-mdaki :;iitUa.l'"li'l tulqI!ILI.&1 J:l Ci~m\.l~nr. Bii'dmhire y.1.nCJII bliyilm ve va.ll:!a. m.&~line t 'M.kAbl'l1l. VI!

gl!ll~ek rnutlll:ml!.l bi.r mlidatm.l!J"yJ olll~ nlCk H;m LllllJl L[11l~Irmck cmrl. niL ruml!:! oltw muhLl_l hi .. 1r> k.I I;W in ulJnt !lTUU t.e!;LldL OI.1.Iy.;r~ilkt'Ilmn )'UaHlrllll. g",llncc; Al~ CI!IlIII II Ilk anda F"l-hl U.niu, ;118. Iilllmi Y R I u1j'.. klZC ~., ,f;1T.Ln J'M, r,1rd1.r vc JUl.l~DUi\ilir. K·.mdi i ilr'nLl lln.; tn.h Inc)'e k..ldl.nlml olma.!i1n11 I"'ILt!JJt!1J hJr lll!ylL kUlJ OlU}'1ctm Qtlr. Ci.n.uy t,'1hk"UlhllJI I Hlnd~lr-imumHill I koynnq ,. mu!wil'l.len;l.~ Erl if.! t!i.'I,rzli l...:iH1l1.L~tjT. Pvlll!ll C nli [lin 1:19 llEer:lnr'l f' [11 ~ h.tnll1wuadll.r. Du!tllll .\'uk.ll.lulIll~ Iwvrr t:Jb beillelllJ..loelll..L-illT

IIi. tmdnn

o.lu.
Aynl Lt'l I'aflll ilii.\.·~'ettig-lrll' gtiri!' V, hy hiil~i"Ln~~hm!l.ltc.mlar •• h.lt LUbna.na. ,.,1.. 11:\ oJ Ln 11I1.,br I'Lh-llnrl~ ,I t II

itr iye

I~l.Jtu.

lUI '-1lrrl1rin yu-dmUy~ yan~11md&hA b.zl& triiyum' mpi olunm..W". BILhlLli:! zablt:lDJD drrUl e bliytil!: bil' 1 . dA.I ~1'l.dIl vu:iyet.e biUdm olmruD bUyfIk bit" hey~ ~iJ1 0Ia '.~ L1er- I!.r.IBUld inM.n en. DyUit& m.t:ydan v'S'UJI3!Ilu,Ur. :Y'1.1!l,'Ul n.etiCiilllli.llde UlUIOll LIt pnbula .m~ bl.DIIIMI t&al~

mn nt: "lU!lyelli'rlc
tn llr l'_

ImJ1,ll.l.

H.a\'11 r"~n re,neraJ B Jj"FoC!r t'nl" SIl,Jj-'(')'l J}·lI.t~ Z lltdll l' 1m hnil rll'il. b'l k.Jt d.L • nlD P,·tlllo hllJ.fll1'l.r·lm.e]( I nu [lallal: uUcrlll.~ l.uz...1 c Ifl~k t.c._!xil ,~LmekwhI'

IS

.L'.

BAn'

------,__,....

TUrk Coc

Ee I

1",

•• 0;-0
J,., JII!l,1 'l. "

Zit'
I~" , rnu ' rill Ill"",,,... Jo; ,~llr IlLr DLJ' ~

t
m!iI:I:I _II: Ib.~ ~
iIi:JIi;i

'Tesaduffo varllen hlr
.dJ:dId~ IIt"IIIIu n pclr COk k eft' ~. ha.I. mzydLItu ~ er is~ ibm"" oll1ynrdu. It!l!llen heme" her . k~ 1J 1 ' '1 i
.,JICl!h d''.f~ i~, . if
Uq (UI IIi" uir

, .aa
or .oIiIi 1,00

~ll!l'lL

'Mili:i.i(

R .b-:rlmh!1J.ltJ1II:

U~,3;J Zlrllo:lt t;;.k-vlrnl H! ,01'['1 M~\r.ik
]"',00 LIi ..lR ! K'~'11' mil

ili;.l!:'

(" II~,.};:"'F,

ihi
1!I1Ill

YIoW II
IIlI'

2/,j I HI "rl.l.11!I.,in.!!I m!l::DdU 'E'aa:irtell :I~.:t u(ftI", .KUit"&!I: ~ ( I ~'O! rJl il;ln".

........

_.

" ....

~

t.".

:I

'~"\,l>ld·".M t.!'nWwl
~I

...

'-'

IlPb;,d.".
ll.'u~lJr;

..

rh,,,.rn~

ve d

~i9Abn:

krLGj) 1lLa.a tt..b~
"II:

m.l.flnD !'ill ik be:::I, IerimJz tM.__lbi ~

de b'lblUlll

11;1• !leY'

AnltiU"aJ!.l

W

JlLhB.hmk ~wd.a.
ilf;l a\!I1l11FlmlZ mlij
l,,'oJ!I

gJdiylUlfi'ltik,. Bir JtaE;a.dUt' k uym kon,pHrtmi".udl1.

r.!:ro
i!.l"tJ

p

Ili~

1'l,04~ hi L5
Lto ..
j

IlIlti"e I: ~.e

~Uir&(:,.Ita.t~

R....tyo
:'IY1:r.i~

MtLdk

\(IU'Iflhkl!

uyonda. :l'ar MI!j1 I!&I:i.:lli OOTI1I ' ..'·hJ!.'Ir'W,,, Glden, &;:, len

Lll,~'~t

I

batlB

diaLy -:;)lW lan1 m"Al_l~ umd~yH m,ti.

-11;1.l~
.1 HUJIl
lR

I:.I.~ tl,~ 11I.,Tlij Milidk
~oU./..I1I I!DUI

:::0, ::ll XiI'!

O"t.l~I]n"

'j''''"ll11il
MIIZlk

3,

M ~J.k

l1ilkWjllwLltIilJ

bill('

OlmllHt~,..

ha:yn_nhk • d.(lJa~'1SiJe blLl'll~ 'IMliLli!l • IligU mt!ll1lc-k("t:iDl tHhutwJ et ..D • UZI I1J,UTJ dt.i,i.Inr~lc:re cia• uW.' .d I iJ. f1ap.lana.rak i;:D1:a.l.aiz u' UrLJr du,yuyorJu. Yi· JJ,e blr iUD ., Hlr 4~ i.izen. lirillc g-n..l" lesiJe I. mden yor • :un argm 1[1 tilD hIemduh, blf '~ baz J U, lim fiR o;ooi!' hi.n:i:: "t..I.!. ill l:II.lIR hd III ~It loI;,in ibWyona

)'0 ~li.I.btrl biiy Wo; l!}frisind.1!' IkYN~-

gibi b h.tlll'tiyrl:ru:ru, mIL IHlkOlljll.W.IZL ~pt.e "liivll!'l:!Dli - E\'e1.. ~ w.b~hy r1~...

Bug-lim.

*

Hllbot'rl,,,"'
Ml1tlk.

I~ .rll Ur:wD I!I!iIb>"iW. K~ LllODRi Kuru ~I.I
:Kuru

~..

11"1

P,. r.l)'Pl
"U'El:t~

"H~ ..lI!
J.:."IJ<lHII~

rinllli t.antw.nu:n

_ !;ll h::i..Idf'0 amliMan r11 filaiDizrlc \rir tubedW vuku bulm t i~e V't: b1I lf1l8lH1ta. 'kilt' 1

I~==~~~~~~==~==== r, ~V
I}~

C .. vt! L~ r-llll,1c ~ V ..:t!J.lyn Do ~y _IMWI H, !Uk) b1iroa. 1'Ifa.b.n~ TlI:lto:'~ PIf111.~ Karil III adibJllli

..
IIGl]

iIA!M'

toe ,

K.JlI'aI'"l'Rl7.. " ra r

me,

,a(!.lk

bir

.t"

,lII1 L"ll.

IJ.4> rru lIW ~
an
uk

~

cLra.tleyrr
It", 'gtr
I

bel') ~'1.L ~ da..!:JiFak tu.T ,eo

elaral ,gUfL J'd!IIj olayl_m. Kuru Ilir 'Ii ~ iall! Wda.oh~D* mQte nl~elili1'j )10k. E.~D .tty Y3pmu.k ~ai~l sizinl-:
ttl- mll~lta
S{!~ ..

d~ bHdlnn~

~t'mIJ?

. k:i 1CiUlf I ~

il
ma.kt'l.l

ZOQI

..

t~1ar-,.d.
D'tI:mi .. ..

llar;inci ..... fll.ab,. nlru:d l.lyWd

suu
IOU

15~

Jt:.rmm
NJ:it1ut Kl.tru ~~ li:n-bul'IH KLlrll~ 114.i1!rUI' Ku I..... f Im'M"I .••
T.11".lln.ll

mea biz ..

Jell' L_ "',001' 'I

IiII .., 18 U

h'!'..,;:uliif ve btl" ta -

met

'92

r)l·w~pl8riD::J..iD

MftM

DOl'dliBcli

mral! ,gi1y!~

1')1,
k I, kumr
~ III ~!]

I,

1"1

eler

fulooiti

U-lI.d.Ig1
mii-

\'~Llhl

UZWH:.a
fell ve

boy -

liizlmi.'lLT. 811 !julb blL" nddetmekllginu: a.vdudwliLllf Bhr u-i lI:elirne hel" ~ I'! scr rI It"r ~bi oldu, tll.k8Jli ke- ol!11iC8 kbr, .tdj, ilL lJi t::(J~ukllJ., gozlf'ri tli.l~ 1 J.lemduhu (;3r..:;II.:ri flBl'l.iull" mill. s~nkl ~l"'ktLJikl~ gll.tl biT k!!.l;' daJcik.ll 8Ulnit pliio!rd deri.BJertl! dsld; ... ~i.indll. durbe• 0lI4 .sJ [jtl;t~ I.... dcr hili)': t. bu' ~ g"IUI,.'t:K. D k~kll~I!I'Ol!'-~i ve bare );wac.:-lo1i I dI 8t.siJ: It..llml ~t1+ Cwlcri go:zJen • een bi r yuw 'lie surm' riuyaeU. baya.t.IJ yH ._, ~ taJulOU!i'h, YC!t:U51i1Il1lJ ~yi Clan gureceS J UItBI &eZ r.ek tmel, IJl:lIu:aJde istllS}·ooa. ge .
Ml

k

h. ~ ... n,jl'l I

,,~II,

YC!:jiJ guzh.i.

Ikdir. AHe t:e~ 171.1l11i ;dlla ~,;·'ld 'ft It::'lt'iJ~len miiel\dt!! eo'iCffit.:z" Bu ~DUll iqjn siz:in ,eve{; l)'Cru!;: kR- ,..;AI;,;:.;,Im;;;;;;;f.:I;.. __ Ibul ,rlID.t'k My&. baytt diy('r~k

..

".'~~ ,. .~(lO

~

•. ~

..

7J.

,.iL

...::,,

t,

.::,,_..,;;5.;;,O_',
lilildiea.nla~11:.n

.'

2'.!UIt lI..OM 200· J ,OUO U!._

r
1 }

n

lP 16
11 «I III

Jt4nnbuil kl:a.nbuklla.

A . ua

ctim}1JJ.ri'lr'J,l

kadaT Itu" etliair,
:-::::~

I>"t;'l i:":II

Ku.ru _ .: S"rl1~,,,..1i:

gQri..i.cn::e.u.

mm'UDiIi~J(l;eo~·
oldug,1

I ::~:::::::::====UoI'==tI.==M:;;;::;;iu.;;:;:I..!,L=b;;;;m;;;;:taB;;;;, ;;;;·;;;;;;;,;:;;:::;:;::========Ifl:;;IlriL;;;;;:-l_t_""'8Ii_'_Sl_'

T~1

....~

4.800
i1,IDQ1

d:'Ln U_'l'- m, 1-:",t,i. II. U'l'Il'lnI .. t:rrlL. .:e.i.ucilr!'n b,e'111~ IC;J.dflr ;:;!ir' ll~ SiM"'YC- k~ch1.r i!:imim gmli" "I tezkerem~ kayuUim, TilSdikh bU:uLmlerlt]ll' l~tiJO::i'lTI h.tt'l!!I'1.-~·lt!:'iil~1fir1 tekItr .II'I4k~'JlHiJ'm' Wiiml ~ eDdl::;!nrJ~D bu lid YW]' rkyell. .Mll-r:J~\""e.[", ~}] mminl talc' :I'i.lJ'rell cli.m' rledlll"". &1 1'111n JiliJol'r•.bil ,...,..btI.J!:lJle VOI!'I"ml!!.eri, I bir t;l!'1"1UI1n, U ]'::~dar banLl~t· ", - l'!.u i:lJI: iMt ~ 'II:~ htJ' I'm An~ 'fi.Ijj,.~ _:tt. mIhftlrI 'lie 0 k:oll.h. tat", kl'.>n "u.for • dim elti. F,onra elL[i; u1.fI.th ve I },()ktur. r.olml,n:k'n J.8D8 dogumli.l Hlliseym j =1dt='=1l!.:=:::::iJ= ..=~:=::::=.=!I!C:::1OK===1.===========(;;::;2»1==) .. =;;;;::::::=()!l=.::::]6::)====== IZ'Iil kl, In~'l.n &),1'1 intiy ri h&nretle li'f(:rnduhu >.ynntlu b'I,_" I'~r 11 7,. 'luYl!Y~I\- • '¥,e aIJu.oo;ll'lll o~tli It,;lcn Mf-I"fLl"I og1u 1s.ma.il

~k.-u. IIDZ • i bn':'Rn1, doy~ dflya se~1 .. ardu. l-'o..'I·f)ItUI'l kOI'kulu ~ nK
:II

bu ijen

yu. Iii.,

~

tndllca.ktJ ....

Blr

ll;,

"onrn

ulan

rnl .

k(mp

rlH.l:.t ~ ••1

l'~lJ;.e·

y",Lu HI:! AnI :ira - C;:mklfl 10'''1 II t •• m 'I~ "'I ~(:!!;.kil toG.h l iJ 0('1{] ] sun Ilno.:U KJII1, I, rI III Ind,d~ o .n.n elJ.II~1.J :l"IIH:~h: limIoi.rt ~ I;UfIlflil b;.ir("bn ~ .... ill :lh/~/EI"L "'_rllm,{ I"i\'-Ul>'~" !·i.I;l"l'ttsi gtinll .u. .. Hh dill ''''I!~:r'''L LIoaJ:m.l a>~~~ ,m.I_ Y Jlllm.ilLll; U"li:H~ k"-j,} 1. bl:anb ... W oldu~. pnla!}llWU Osma1lClk SOl'gu haklmt ~{ l.l~lLl 11 eIoiil1.mcyc:. Io:Qnul~. 2 - f{.c,,' ~Ii 40:1 ~. lli. 41 .. tcddm Bilgentn ieikll meJll'lln y timi~ miinLca'li. l'irlll 4,- Iw.ru,tur. da lJlyktl• ~ l - ht~!(I[krin .... " ~)t~ " 'I.-rutr.A'i ~ VQ1I ~;.o;.lU;ln, "fkllrl!i kk 1:1Ir .t>O-Me I ZA \'1 _ BUJg1l1 ordu!'"u mu. ~ \ ,,,,tI<..., 'In~ Vi!' itlltlec e".ll'lli~ 81 i!" Jr;~ ~ 'll'aa~ Ill' ~t1i1 E\o,t,t,... i1:ulb4:-t-c '9.1aYJ-lld~1l aldl,g-un t('rhiSi !:tu i'- ~n 31· ~Clk"'TI III!DDI cttHyt:t "~ltal'H'r~ nIm..IIl!!III "YL!I .~ 1-

BulEillill h~k':nta. Nairn ,O\kdGnizio iei:J.~1l mel'l'!lllli)'etimize mil. J"'aCa.ati

Ankara VaHligindec :
AnI<:U'II-I\y"

~~ .~,,'l'oru:D':PI

*

+

+

.."

I ~ra-I

Sb. r, Il-Ib!!r O(ll!;ria boi'b!:ii: ngm~1n T:I'Z"<! ktma!ft P IItlll:.a.u
T~ b:obiJ

i:OII!I UO!!i
1,00ij0

I

..DOIl!
'I.QIOil
ol.tO(Il

I

U.O'
UIIII)
000 ..
1-011 I llliil
I

I;

~
K.t: Ravw;

4.000

I

l

Ii_ Bcll!'

Moil.

•. tra

If' bu

hill'"ll.I'~tl:i m\,ll:'l;l\ ere m7.i -

tiw-

h:a.h.k.ah:t.·

lam ed~ek dan ~ gilid bir a eok v4!riyo.rdu. ~nill kalkm;.Llila. ~ dakiko k&lmlJ;j:tl. So'Ll II.Ilpanl!. ~yor, 'll"eIllikomoti!m
JiIIl

.ru kucakl~1.. Kol kol.a. giri bu gUzel \'e kat"i klU'ill1 ebeYiI]'D ~, hirliklbe Dliljd led.ilm'....

nevll

1.J'1

~illillID.hle

It' OJl,U tell.

1===============
_1Um.:
~TIYil1~; "'II~I yer.: (10'1,

A., C-IiiI« 11'1 "."IJ~ILJ
~I ""Il yelln

I Ge C;lik Egitmeni
Bed,eD
Vil~t'l '1 kil2il1 ..... m~ ,~ ~

l

Ei~~t

Gilruyl.r
1IIliCIftI_.,)

.~

&0

.""

'ifill

c..IMIMt~fI &I'~~"

Termye · Genel DirektOrl:- jiindeD :
1P-oI,1p~1~

Allnacak
IMda!

bit'

-"- _1-

a\,IiI".I;~iiw upuzun ki!.Lar' .w~i Ie ga'l'dan yli .'
lJ,.)'1"1~1'U1.Ii:
.&,1-

__
~I

Ii'-

• QljI lIa"'3.'7

0I0IQ....

et"tIde.ll! sukan biT ka~ bJi.§, btl' at; lI:e1, I:"eDk nm]!: m~.Ddill.e:r bat·
I;~it §:ipkab.r dll.nn~ ~ ltD saLlw:l.Iyorthl. Goz; a.=jnall ~ Uidan ~Irn bir ~y ylmJ)'aJli

l.

~it

U 'i.erteIDi~
I'8;d.eDin
0.-

ha:rici.Lld~ me<:lml 'biT u;vvel olar.ut bk !I;Z; Joili.a yak\'e birn.z. du.a yakL~-

\'e yepyn1 J,laka.,.

iJ-l,gjde a.yri\lyor. ~ fIlinij'or1ar. !JJc dmakla ... iki15!d.8 i~rlB.r. J'il" mUd lIri yaya ka:hll,lIi"lirI'Ul:! iU.crind.f .. .,p aj!r y-uruYM't.v ,'e Lilt' b:i-1tiJJ:: mag~ p..,:k itin.a. ile IisIimUl ~ "M:rini seyre Jtoyu .hIem~h lWJrn..l.gtlri •
c~ •

JllYorw. Ga.rd1iUl her

,,_ ••

lim vltl'illi ~
n; ~ZIWUn

ooiyor ve am u,,:u II-ll!: OOiiiodil
~fiaiS~

IDn:n h~:ya.nID

,U'HIiIlA

:a ~

W"rru:J.illta

en -

~h:hr. I " .. l;ItA ll-'l'T ,1'J\ ; A ~ Tili-k oIDlIlk" B3!:i )i!~ a.o~1ilTh:r .... lunl'll~. C -, AIIkuUk v~eaini Y",PJ1lI~ Dlm,l" , J - I;:)rdi.lbloliml l...t.b..i: q VII' blCJ'lI~ ytl):i ... u'mK 1 'tiZBt Allkllnd.:t 111- En .it IJ,>r ... e/" Iil.l..IadHj ,"lh 11 Jtdtml~" CLI!It..,. 101,11. V. tiI""~11 l.1n _Dd~ a~ 01lln ha..tibalncl ~ "1I!"'~[1!'kT IdIi"tn ~ ak!u:Uarull bItirrrui:5 gl"",I.i'r 1.cJ,£Ih. otIhmwtan. lII!lru)uno bu ~ • 58 iaI ,a."Olio!("3ktu-, Olrub ~'trnek: arnt ,efj .. n1.. r, buEAnkuadll ~11"t:.:I'Io: _ .5 _ 8 a:y tadill' de ....... ~ ollH1. 'l:Io:diftI. lIu.rnWklan ~a!Jbi ~, 1l&Jm..i!.bn13.iCltliJ 'HY8 asilerlilo; ~~M' I ~i Iotb~ 4ti1':l k ~ k..-r haHtUode J'~PIIIicaM: !III:leIII;:I! LJ.!o Ii'L~..>C'.B.lllt ed~rdi,. ~ J[ 1II1.m.&.1r, ! - .:U:l:) U""'__l 1<00'11J1. mU!EllnDOII! ItiU ok~., uluJ:JkllU', IIlI!II!mur F!1l1hlllit bQlumlndm :t_. ~tir,Lu 'r:mb- !,;O!.1... bi-I~'d< ~ ~ ~::Itid4>~ AlIelllJd.. rd1l', bo!odl!.LL Im"I;i ,~' fBllbYI!UmJ.'f! cjm~ :"!tit, ~n ~ spl!!rla:rl.lJI!I" ~,ti .al ...... • :l - M",ZWl ~n..IJU' SUI 1I!II!1IIIltIk: i>1edin .. -:t lii~ml11Jcrm.i IIrall h;o . .hhr"" ... llieek dow Jm1oI!l,1I om;tlt, Pnt'J:!I ""Ii~"llbr; ~jln ~rd·ll:l.j7JII ~ ~]_oi!~i butJiin G -El~dl:!J u-m.,..."n lI;'ImIllJ\ll"D 1d'.1'II ~ tali!n" l,1 lit- ~\ dililplin - ~ ~lUi.ulLl!r ilo!Ddll':r11H!" .aI';'lK Ilblf':;llir1.ar. vt: 1<'Ji"bO,.e III "'~ID. ImtlI"ft:I{I,(,; n ,w-:t f'dp.,_~D" H' Im..-.s iml'i'loialiiJ:rJ!lila .. - Tllh!iI!:I mllddl!-ti::l I2nll' olul' bu nI.iilt:i.gt I"ind~ okur! r:J. ;a)"dil ~ IIllJl_u.L.k ClL~ll i!'OIlr ... ~~l dtrMl.OrIiJko;;~ ~,. .. ~4. ~ .~ ... lLra barotllk ... rilo,:~k oJ" j.;t..' c "'e II~J~tiJn I.i!:"h!m(" nk1.l,13 .J' "I~<:<d"=-r, ~'l-jm! d'lIr ~l' 'uypll. liIlJlhJlI.i(na'l'l, Vel"'lllek, SOli:bh!l.m m ...I!1n "I .... . I:!.ill'em !<:;IIttJ.11UI1::t gar :10 111 ..sli mI!IB«1T - Kul"'!N ]T!1,II1T",rf"t!I),oI'ci.to bjHrl1l VIIWt:ye u.yiP edH"-I1lf.re ~ !llQ"Jdon biifl~m.:1lil: Uu,. nit.,", 1.1 ,I"r v~ 00 11o\1:'L;Jr;':'lni~~' Ci·~~II(I('"" .. "1.I1I". SU II kauun hUkfuol r-J d.oihilLDd!! "7"';'11\' 1-10 liray. IIdllr ~ .. cr~"" .. IEI:Ii.r, Z..J.m.IlD darn i.;;:;<" ...1)'dlrm, Vi .... !"Inl.. " .. r<II ..;)"", ,ut r.11:lCilkLJr_ HI .rUr;WI;;I! tJ rilll ..,;.r,Ii}''''~ lI/1l1"YI!;JI~1 lI'Q.n\!f!l13 kadarch.r. (I. = Okul lVE)'lulllr'l41 do! l!!dn~ Ita ba<hy:ac~"'lr, 'jI (lk ,13 1o:.It:!Hl10IC f,I"lIIIl :,~rU"rJ ~'llI'tflU"dll'"' ' IV - Talip ol.anbrll' I<lJro;.;! Il;lblll ~rU:lrtl'll ve d'ahd. f"zliI nl.,hilo_tJ. vjATurltl,. .. Cum"'"",\, II I.cL"~~lfida'i olmak \'Ie l"lu:k lr!ulldiiD bU,. lbrl nlor-rkol r"Lnde: b;,.:1.,.\ I rttlye.si thilgc: b~ 'i<'HLlikl~II"I ill! k~ lllJ"da ka..'1'- • hmmak. mIlk,'1mIJk!ard3l\ nbnaLsrl ,'.- Is.t:id~ lJe mezlu:U- mll1dlnml;U-a ll'liirM:alltl~

O..du

o

HBilI,t.

Lt!IJ Izaba
Kaiul

Bak.c.

HeaUjireler

;ri mtlkell.e-tlt'!1nl b,"cI",n t.Hllbvi .,h43ft'1l'!S1'111!lll MWIiI'I'1 ~ mn.._Il''\!"r~ ~L~p:l,,,lt:L ~.Ilr:dlmii 1uIi;;:: IilItln;gnltirn ...t}e~l~lLk' ~

&I.:iI:I:i

vc Ol.:ula

~- .. ).QOO

Bficlir~
TIIU!

Scrnl2:c.tu

~

"...

14tf1!llol:1
E&_ Po~

lIt,~

~ ~

~~

IUIIO.,.'
U04j

Va.....ua-

.I:iJII

EIma

l6JC " !lIIlO

A¥vil "

~

~8!!

iOCI,
:lI~'

Ze-i'd..d

T'Et_

..cloIt

Ka'J1tve

~artlan

1

I

~II!

Kiru.

n..~w

·CikK

~

111:1_

JiA ... ThlA_

...
...

M 161 lliKl 1M III

41.'

ea,.

UIOI

...
:roo
Rt!ll

n.a

Kl"i.lb~
'KU-PnIZl.

:O'hh'l

h.,.

I

FiBllJI;nU
Har"",,, ~

10 'l5 ~'l' JiIII

KIIkMl

~
.... 5. R<:JylUil"
lolu;t:U

eu.

40,1611
',(1000

'"

2!.iQlJ
J.(i~!t

it
25 1~ 12
]11: )

~ ,K I1Ir1I Iri:ta" I Bcyi", lo:.~}'lm bIiIfI ~ Kcqu,,~

~

s.IJO 75lJ !1lI0 •
~ 11,000

12.5
JJ2..~

~.)'1

.ll:atlilT' s.e,re~yordtl,

HiI' ,ar.aWi: ikLtilllJlUl de- gO! s1 bir' bhlllit~ ka.lml~. L.. lIIuJdnb, vitrini.D e:ndlliiID ay amo:uill. lr; fit JjI1." ~iim1e In· a biT r~yeransla b-TJ1Il!nrou9-i:1.!'1 fib-indeki. endnll :;"YIl:al tArulj' n.alHwa gUzel bir 1lHIka.tldeme
ediyonlu. .. J}uh Qdll-eb :&Jam., her' ,..am.a.uki kIvr:a.k tiWJ.-

m-

erJI:.U
iIIe

.•

aah1r., Ibirn sfu:01IkteJJ ~nra ~ .ttriDde tkwtk ka.lan klstmla.ra-I • el:i2.den ~Trdihl. n~ ya·
yiM !

('ir "Ia yret j l~de

DlI.,'urlarile binLz ,e<i-er bit" hal tiJiLI.IJ -

I

lq' yl!.v~ JiYQnlu.

J"~rum. d,eyam

~ "'

VI!! o'IW'WllU b~ ;klimde ,'aml:! 'lQrlfl'l!j'l! ... ,,- \ mer I!>im,:i !l,r hA..",1...JI~~.\c "thi M)€!ll rtl!plMUile kt:lDit 1!~l';.rll'l .. ~ ve (!1.rl',lll..'1 blil'lliulllik l~;;:.Imdlr~ , C - Olt;u.rUn ~ A~l on ",IiKI';on"'~I !I~' ~JMli ilddtl'1 :!"l.Ik'LlI olmlJ'lI~ CIIJ.m. I DKl!ndi.i!i, :lit]..... oe .,.,1:>:, .., ,cr, 1 .. hUI~den <,lrnak k9s,k eL1:i",I",r$:. (·....f.k:J oo~laJl., "II r I 1 1'1" [f:; F.r! il' "Ir!) .. ku) 111",linl bl ~r ulli olnnk mu",.ft.ak o1mak Ijml,T. VI'"" bu d ... n"'~I' t;itII:!'H ~'~ldU"',nu i.t" ~tm:" tliJl!lkn Utii' 'II"'... bWIIlLlh 'll!lsd.k,1 bb ul'ICh IIIIl.,mo:- • ," .. r" I In I ,·kk"l ' If I-~"li '''']I' o'')dnl, 1:mIUrll,mnlllal{ "(o\,veke f,,·Ie-nip bOoi' l...r,j"rll Ic«lf»l olmlif O]llilllL:Jr k.aeuJ c-rillu:•• Ow.na amt ,...-dt:'m fli,li ..IL '~r n,l,..l.: !!!'o':Vu kof<iI,iI d<~=~ld.ir.. GOI!Uf II'.l.I1ni j;~IN:"lu dl";iIll!ilQ "I-!'Jiu k.~dil~ 'IUdI'D ~kcUJli, ,elloflom'll! IiL.lr(-tj IDe .....)'~ dl~"J ill!ib",U ~I!bll!pl~rl" "huld;;in 0; 1I':.dn1d I!'!', "tt, I iW'n~"k ma-buri L.iYl"ld.inJ ~;Jr."''n"dl,l;,. oJl!ya t. 111.:Jm';II~l:Jidi,h \leynhut £1111111 Sll!IhWb ll:iit bLJ1unlll1;llo:: obunu

a-

~'... l ..td" "IJm.k r

============:;;;;;;;;;;::===========::::::;===;:::::::=~
1J.1zwD1.I Il;!..u ';lllnlll". ..'2'G5'i't .:38J.ofb

a

fttO !iLl
U(J

ADka~ Valiliginden: a
_
8l'~'lt. "(.I~[sn...'l.E1t

r
,e.

~ lO-DII;M)
Ui:Ml'i

..... , ~.

r-

Kfm sln(llJ!'Tl ~""'f hp" en,hill "Jl.rh:'" • t. !)()iJ 25 -t 5(J~ III Kim, ieti ,IFII. Jntllll Y"fLlul!lo, •• ~ ~tina .. k rrJ.~:';' e j I ;:t;/:i/IHd ... "10.1,, '''J~h:f''I~ l);t"·ilr~ L jfIl.J.u ~... Il 0.1&0. d.. .. .. fLy!! •• ,rnl I: I "leTIlnde J.i:J..ole.a. J'n9i1rn.1k liZ ere '1u!tpall ;Arf ,,~.. hl., ~ll-

1_

"'1l~nJ'"

umil

~:non ~
Y'utliurin
~:i<lf

S,,,d.:

y;,j:

,

70

{1.
(

I

Bira.z I!!vvel. vitr.ni..'l
~

6e.yrindi!,

lm Memdiu.h, ciiretkir , ta.vu-la. ya.Va4 ya,vaa giden ~ yl.llill.3. sokl.d&Rk t:itri:/UI. dlld.ak~lI! ~ v~ hitot!T bIdb h:Wnd.eki. ciiroJel enBe luJ • JIbUn lmkidti ~ ~i.im.JUU g;!J aak ati)tordll. Bir . 'IilI.J.m SOH .... m.u.amm.a.b '1'e ear 1>... !:Ii!" 'ba 'lJil:1a ~1'1 .b:a.)!'I"€t ifade ~ bir

iKet

aynasmdaJ1

U\~yk bir ce-

G,'bl"p1o:.- lilim.d:ll oll1.l1dan flk;mT,h-j lokdirde i.unlilkkuk ~1tirll~ ..~· ft·ftl!'kWD millnlrl .....m J:tm;;;me:n l 6d l""_Cj!1Ile v. ~.:..~tllJ.':1 vHlk:.llll'ln t!m;;amc.l'I 1'111 oldllll.UD ol;Hr m;>leI'~i.~ ...." laJ>dildl ~~ k ..filll bic """'J\hut]1~!t .... "I!ll't: kW-. II - Yukand'akl ter:liti h;lI?: .. 1';1..,-oklJ.l, Qilul .. iml.ihOUlsliI. ~ rwl< klilbuli . ,w1lMek"1ir. g, Yu~ki m.,d!klll',. '"U(11 lin' I: ,vr.akmln iiiu...mcJ~ill\i blJlrf1!l.1Hd~'1, YiJ:!tyt-t "~!I"i! k.:t.Z.Q :merkr.ll",rlfld"" !tIi1ill''''JLliir 'bll malnunJ.;uo ",t:::!!'11 'ISk.l!r:'LIi: fUiDl!oltti 'lfBl!ll.rutile cvn.k I"nfl' dnl!ni't;loIn rI"In.J),'" Ankarn MNk= 1-;:IblUlo;s.; bii.bibJ 'lit oklLl~ mU!iurlllaoune ~e;nlec.eWr. lO loII.iTc:tl!floi!lli,.-nD A(pJ!lkJs l~41 Illhl1ly.etillll!! k.3du IiIJ41.II 1Erdi:r~ lkImdu.

d"i:-I

~:;;::=:;;:;;:;;;;;;;;;;;-=-;;::~~;:::=::::;::;====:::::::::;;;::;;:::::::::;:========;:::::::==
Valde Bail p:rRvanto"yom
liIIuy ..

I ' 1.' • t 11'1 llll.r\',lLk:n krnin.al v"Y:iI m .. ~bu.z1 m, 7leal~1 "d~:S1 IIi!.jH:.lIl <I I ..'~ ~h. le &UDillldcl1 r'n toZ .. 3. ~I'I evv,: .11" 1" ~~Iilr. Jti!' n.lnr4lt:' .. ,~t ,.d.I!rck bu .~ 1~ln al:leak1~rL r.rm1 ehl',J,d \'M;lh I:, , 11" """b'II"'I, ::J-WO;.aytlt K'ClTlllnUli b.IJ.Ld.lml rirLi! t.c"'!lkl.m h"'rlrll-,n~iLkl.trJ ,-",kill II1ekt1d.plli..'1J" IfuI.IC Io'lifI..i lioiI"" Hi " l;",odnr- d;:,Lml eD..-i~l1l"" !''''Ig11~''r \','r'l'l lerJ " - Bu i~~ ait ioll!1'if 1f!J!i ~t"'Lrn""" l'iOC'r un Al.J..1U'a \,1Lii.,Tl!f. N..tiIi MlIs dU! ltl.,!ilit<"le ,~re.bHecek11!rl. 115M) C:;j~16J

I'!1"Y~ ko _I,.-a d"it ~-

11l1..'\U;t'~.· J( .... (b

"C' k' rl! I"l'.

~~9~'h

'tini ~

IUIi:u.a

"I!

....... Be7a;;r.~
1.e.7JIl.r
jjju:

to,lItO !.!tlQ
2.000

21..111

',;)OD ;'t1'X 1,200 ::'.0 HI

10
]00

I1JU~', kbl

!eIllUI1o;tU

~J

Z.~llll.
Tflh"D

1.00(1
, "1"10

10 BO
:lQ
f()

~

Y.!I,;lIIII kod.uiI "'d k"dowd
Yulir'.J

~I :::

:t.,oOQ

a.o
ia
i:iI

~OO
II~

.uo
ltirllt

kamisyoDundau

t.m~,,;d
]. Jl

C;aylr Sab§J
"""":ok
H.itt tpnlli"l.lt

cit!' dil d.a .. da da

1U5
l~oJl,J

...~
]I

!U't
a
Ii

M,wh.mfnell
mildar Kilo

~l.Ibilm"",.1'I

.,,,cl'~1

il, I'. 4,
'1

lJ .. Jj ~
:I:

e;J3

JO

1IDd&..•.

- Ki mil*: t,J:i~n'J~ol!: ia1.iyor.dI!IUI! &~ )"iIle iIllJ..'& ediyor. D~ek t:UUWiJ,m:Mfi far anda d!tiilsiniz oyklC.i! eDldl1h •

1

IJIII1nmlaJrm~fl<"1.a1l k~IIl[]'II(!rllIICl"bl!lrt •.nl,'t! ..." li r. J2 - Kabul !dI1I!CaCerir"l okuh,1l'1 bu1u11'llu3'H A"k:"'Il:,;':1 udal' (I~H "'11' Q!c;uM>'I Iorkrar yapi!J;C.llf Jlltll1l mLJ"y~'" IJ1eI:iCC5~ bil5~I.kll n tlf!lll ..yyl!" I!dmkrln m'!~!J6i.n.· JtirVrt-:-k 11.'ln ~ ~I!f i )'01 pa:ral!ai:1 lU!DlIillo!rlne an o.l.IC'Jk;br .t3Bll'l.
Q:Dj

~I N:U~l!fOiz IJrlilOti!imlil.'! ~~ ~::l.f1L otUI)Lln [l~.lt artUTJn[J IIWTlilf~J/v/HI;jl Cli~lta ~!l Uilt Hi d~ B.1WDI('\,!D Il.i!.o NilrlliJ} i,., &- ml!ll!kOir oKilmle Wib I 2;Uhl.lr <:-tJnedi2imkn 2G/V 111MJ tariJlll .. lllc ihlll~1 }! "11t:11 ak .... ~,. ,,,Lurm,, ILDI.WmlllH. T"lip1~rrn yUk1irl4a ;j"''''u Il~n _ ~te Co,ia1QJtl!rnda Yllk5C1C 'M.!·k~l.·~ f,I~beaLLt\ blnlllRnda. ~ kOlllllIl)"6nIIJ

2~UOO

,,~

Lira

il-l .. I1: IiIIJ.,O :ult1il!l41

~.
fl. 'l'. 8.

1.:10 :lI.

.l.O,iliO

U'9i
U4I,
Ij.ofll

JI.ot;-.U!~ it:o-.Ip.ollI 'ad
10 Ii

!U(I ... de'
-II.J,Q

fllJ.3

••

II ,.

!leon bir b .... t yr ~ . ka.\ryor. Vi! lto:ekeJiye :lk., &l'fedoere in.iz t..a.ya.1iJ b 1.1. Imth:w!j Ql~irn, ~jr IIflfW dei' ,,-oLdn .~ t.ei3:ldtif I.l~tifjmi '11'0 I Jl!lliil'"et bu bJllA1lJflTndan. J..Io:a •

'j

I

Darphane we Damga Matb.asl MiidiirUigiimlen :;
A.!IJ:la:r1 "ft, 611 III't \I'e 'hd'y:l I/o!! odiiTTLiI'1J'1.l'1'1'lo.JJD ; ... 1 J'~1i l'i'I"h 'lie muh:l'rr,. n L:n b.c.dl!li 2:2'l§i)\lC! i1~ t~i"i'Ill1.1tl nOI!l,~ (jJ,--.. Gla.l ~ 1,;m kill~ tnlOl1JWl lup<UI mr1 1.u:l1.IllJlI.: ~{JJillm.JJye h"ntnu~1:tI.-, :1 M"11{1k I;..,r mllln" ih[JL"~1 9 HI'IUtIlll ]I!l~l 'PillQlL1aal IUnIl 1i:J<lt

mll.-r'~il,JLlBn.

flln:!)

Isla bol limaDI sahli slbhiye merkezi latlo alma komisyoDundau
I~

1 _ ADkBI"il - ~ :JOImnm ~I!i ~ "I!IJ - 66 + 000 a 1Klm, IIffl 1m .. :smda JIWPIbt."3.k ~ fGi!'~ 1;un.u-.. 1.i. it,:i 25l5/IEl4l mr'M .... nLItIQ"iI.D ~ Allot \0 da v ·yet rMJmj crtdlnwllDdl! iI1~J~j y.pllmak ~ ~ pQ.h mrI Ul(Llli1,' ~Hmeyc l<.III:IuImu,tYI, '2 _ Ki!!:;01'lI:JedelL-tj,1'OOiIi ll:r" d3~ ,",u.-u,; VII' Tii.uukbl kmlna'b '*Cl3f!oJ

Ankar

Valiligindea ..

lin ~.
J, -

Ideri:mmb!!

111\ o,iIt!.

IC J,·m ydat, ..
till'lrniD

I ~rll~meditimi l!wmcd.i.lo'O • JJI1? i''Bkal, azm3nodek.i wbnl' i bU- .. ilia Ji!abli 1\1Ilk LJUO l'I6?:ib

r c'~l"'i l,lmu~ur.
Y!IIIn'

tlaJde ben ::,iz.e ke.ndim.i

Ui:w..~

laabrl~-

1" d I!! hf.... ~i"tl;;Jo: L k(lm i.~nn!t.J_ ."<>1'-''''''' k J_ 1...t,'kllh,)'I." " 1)11 ·'fly.ll 11;;11111 lutl 2, J QnlllO m' d<!(:li"rind.e YiIl' .•11 nltm.T, , a ~ PIIUlrllll Z1IVUJ4l ~l. gUI I. :<ut l~ t~ G,lliJ.l.I"l;) K~rnmHI--'0/ , ,~ i1~ bi ....,kLe III I, Jill It "C! t!!J<li rn!'ktuplrrl' .... 1 m~u"lr 1 EilnnCl ~.:Jot llJlU • Mel!! Q.r mcp"J.i.1!.!, 15 tJ" l.r/'lli kom.l~i'om,Hlda Y''PII:tl~101 !IT.. 1If; :)'1\ kaduF k(l1Jlk),oll ny hnl'.n .klml. ~ll!l'gili ",("rlmll I 11I7.lmdL"" ":.6':;E;;;j:!j·D·Ii,::1"~~'ll'-e.."'l .:m llrdlr. ___..._"JtI'I4 , _ ~ll!llJ"fI".lcr hfl" gl,b ld:lr~u"ll vc' 1I.r-...... j~~III) ,... \I
VI: fIIl"lnllUTIl! ~l'

~I"

II'IIb.1.it.aotrtJr. U=munUld'rI

II -

nu ~

III

lim

r.dyo &ill: kjCf1I, hlltL h!.-d~1I .:l6th lirlldJI'. IDS'kuJ.miz l(' ....L~~

~ro

I

lIruru~tur. ~klIJl!I'UI rr;,u:w:llJlal ~~ tl"I.",~U.rr' " .. y.' rilllkbu.'t.hrlllJ, n~ ofI:I!Ii;~ \'Klbl')l"Im V(l lh~ ~lInd;en oe.n ..~ iUn I!vv<!1 LSt.ldiI lle vll1:J&'i iU. MBU'llIi.:l mf,.-cr.J.:I1 1!oI!l00'ck: Dtl, I..!i ;lllN:lli1::iI'lf'l '".oni .'twU ....rt l!'-, i!l~Ilnl hImilen 24!)il SA:f.h J;; nU.r..ll1fl hlJkumtt"Tirl k""rfkl..-! II.why"" Ii.lan td<ill l"I'I-l'!ktupl rim lhade SUflh -&l,b ~ kadar dluml enrurnco rt'bl1gin1! leV-

.,t..

s.at

",1 I!J"i , • ..... - BII l,e ai k:f.~H'n. rln{ml~yl hu Jii:tm Ank.,... d, f.{ll'"cbil~'C:d. !..:.::l.... ,(~Ji.II) • (31U7I
~I

Nllfill !'IIJcw-lujllo-

24 M.AYIS 1'41

[ Cumartesi
4 OneOYd .. No. 1096
e.e. ile~ •••• Avrupanln eclisi de Bir vatandasiB M· Yeni izaml icinde .I--~ Turk ceza kanununun baz: madde n lZ Bagdatta i I n~ edi1di Tiirkiye hir IStiSII'8lerinin tadili mt.izakereleri yaplldl TeskU edebilir-__'~IReflk inee: "Blze lIIukemDlcl "e ekslk mli? ~ .... . Hukum timiz Ira ~~ ;:'~:::/II~~:~9a'~~;;!1~i.~ ~ir c~eza_anuD!le gelinece~ j hukOmefi neZdins k Boyiendl, bekbyoruz,,,. dedi. de IlCap de I tIe-.· . b ~e. ., Ie de y bu nd n
fl. " ..

Nunto.srnmdyie,
TeIgraf: 'I'ENI

s~

No. 84 ht.o.m:bul

1at.:m___'bu1

.,

II "

.

'''~'''i
1

I

tif;l.'lI

,nu'maJ'

diye

IG/uyrlnJ

ODU

I.

nUle,..ill

biitUn: A'IIrU,N9' is.soIIU""

AILl:.i;llra,

23

ITl'l~:l,.lnln)

-

Bugiin ti'.ilplallID Bil~"ii.k Millet iSl!yi, Me ilsinde r~Urk eeza knuUIlu I Italilld", b:lZl. .IIlBdr.lelffi:Jw tadlli hakklildaki mibak re,)c~e ba III Iu.'hajazil ~m~;ri. Tii"kiy~!},i mrker.tl soz alllll flk Iaec, luikum 16- nii/u~u gltllUI glr mub elif defal:::tr ki.iLlSiiv~ geleMail i.r.l~'mrm.:si I't.ebil midir'! rek eeza kanunu maddelertnin m.k mil:: tadil ediJm-E'sillrle biiyilk mev:ru.lar oldllgunu, llilJdrnJcrirl I'o.m.n: HUseym {"ahTd YALYm ve halkin ihtiliLl' ettiltlli!'rini Iteri ( silrmii~, tadil edjfmek ~I:';:' 1m ~ lILri)'~ ve kaiir:a i'H.oo§e' ek ms.ddelErden bmbu:al'Ua. ij~ dp'~ 'I lirkiyeyi tamame;n ","e- fa daha ta.dJI edildaklel'lDJ _bllvi :eCQk, dimyadao tee- dirrnj!jl \'e bu Mil ta}.il k ~rfl'y~. :rid edecek bir Almanyanm TIir· tinin dogru oJmllwg:m, ilckld', kiyeyi Y' Alman ediJ ii Jiyihamn geri ahnmasun YeoJl'eni .Arnpa .'ll!lUIU kabuJ istemi.~tit:r. ebl:iek, }'ahu.t b:ir hnrb] goze alRefill; 1nce, ezcjimle llIanw:da· mu lJI~llmf.ldJLn birini terciliul nlllSlk 1lJIfii: tadi~ edilml'Binin I, e-trnemesj timjt olU111D.llilir. tiknLl"a., ~~ C)~dklgul"l!J bi1dir.e-F nk dt'.ml~trliru~ B'Ll ,sl.nllle c:evll.P vennek it;J.IlI "_ Adliye Vl'kili i.kelll g~rclt: :Aim;,n,YIl.I:JJIl ni'!jjin. Baril etti_fim "lI.iik:rti S:I!1'"aeoglUfill: gEvek Fet· di.iPnme:lidi!r, Abnany&nUI ilk ~ Okyara, eeea kMIll1UI1II.IIn dal/&sli Versay mllahede.lLamesi· tetlrik cdilerek bi:r ildil hsJindt> nl ~aII.IlD18.ktao ib3Ntti, ButapJah'lUaslnI! Ve yeni b~bt..n DU yapmak l!iUl de hak (I1;u-a.k ), eclise gelmes;ini 5iiylemi tim. miIDyfl }lrens.ipini ileIi siirtiJQrdU. AlmBlilya Ciha.q, HaTb~ IGDWlda. endi5We yapilan ha.l mbkIa:n t.am.il' !~iliI ~ yiik. til' g6rilDdiigu llIIudde't!;e, :1Q,pt:ete "W.\meril!ada. ds.hll. o!:mal: il%.ere dilQy~ her q,. :rafu:Ida ,p9 'l;ok tara.ftar b~Qu. Bu-p BUbw- ettigJ UOUID, Ver. ny muahede:n amcsi 'Caktll!D par·
ki.

'lila ~Hilden.

T~1F~ !It-galle bi.,. is. Us IIa hilT' I!'e ma_...aki/nw. t

tanLftarhiwll

!~~l't

di[ edil·l;e.k: maddeler] . M'f'l:hSt' getirDu~ ir. Aync 1 "'''"'lId a tad,iI ediln:u:,~! tekHi edil.CIl mad 1 d{llerlC' ('!'lIn mllcld",1 r arasmda I' sAsh hir farl( da 'l"OkHltI", Bundan sonrn Refik Ince, taBlf alarm i,a.ieiu esna- , dil edil.nJcl( Istenen ma.ddeler uurinde uzun IlIUldlY l n.... ,.l;Inatu. SI nda bir k6~eye Slg,I" huJl.llnmn~ Ve deml~ir In: nan yatakh vag-on me .. "_ Riu.a Adliye V~I{jlinil'1 mu ru Turk Mahmut kim oldugu m. 9t!! 51 d(!~n. AdIiye VekilIetL.tin k 'I'ldip'i "8.1" _ Zaim lrakh pollsin drtr, Hire m' kemmel v~ eklCiik • gOl,reri onOnde halk siz. bir eeza kanunile cr:lince~!';i ta afmdall'1ll lin~ editevadedildi. Bunu. beb!lemekteyi.z. Zaten eMsh hiikiim1o.r· 'iMi'"a rek ~ehit edUidi ,fimiyen bu tadil loyiltlu] g,~ri Ankara. 23 I HI1 '3 usi , TeMlmiitilidJJ'.,. lefQnlr-. I ~ AJdlgllTi 'oir lila· Stiz alan A.d1iycQi'i(:umer1. 'bli!'te f,Tf~ 1l.1.i1kahlarh yapbm82ibala mulm.rr:iri, Sa.laho.ddin ' .grm kom:~maLar netlceslne 'YllU'"gIi, k!1lJunalnl1l slk ,slk tadlgore Eapti.da fed bir :O&.. . ~e lIu-m~ln ,e.nctimeLl!!e de ruse olrnU!ltur. Sir u t..cla.'ll· • dO~-~WlmAldtgml ... bmmll'! e ImZ Qlal1 Mahmut Zqim adln Vekiile anlaWoJ:pI1! bildlrmis, dak.i bi iirk S'{!~~i. yel'H raJm.t Vekiih:e ile i "Uriilel'ld res. bir pcUain ldaresizligi yiiCSllftU uyf. I aUlu .. :!l dc:) zili1!11 halkl" ','irHmW'1:l. .. m?:r~ k In l~ ve 1ir, e il- . '

O!llaf bu filu-i kabul ~!rni~lfo!l . di. Fa.kat yeoi Vdlil, L~lmll ~3-

.

I

ml~h!r.

.

••••••••••

I SOfiU G

0

",'I'll

'.;

.L:itun , ~o'l


mall lrii&ldmlan.ml. linb.
It:a:r~ koyabi.

biJ'j Ibildinyo:r; .1talyall y uaanistann l€en \-i1z, ~ttiti giin Giridin dagll kadm· IJlF1 ile L~.5itya nnnt.akll:l;lllllD • 'Yah JcndmlQn 'yunan krahn • dan bi:r kw:hn aJay te§kiIJ J-;m ., mtis.aade Illml~I&I'd •• §im(H, gij·• zellik1eri. illi: m~l:mr b!ll. Giridili giirbLi..i: kadJ.n1ar. YUV<!lI!;.]'Jma· fLfll:hL. flobet beklemEkt~ 'VIS AiJoan '[lu:J!j Lit~iihlrilll a.v1a.makm·
du',

i

tGirldli, kadmb.l'lu r"dfIk,m.i!;l Kahire, 23 (a.a.] _ ftEyte.r
ajlUlslI:n:n Kalii,r-,e

blllHWli muhn-

Ve te"JeamlZln memlekete donebilmeleri i~;n Hiikumet Ank,ara (I'apUT',UnU iahsis elti
mniat, yaptlau. bir jiJ'ardan ilg~ den trujebbUs:!.tl1l. b Ihmulmu!,>renildigme go:re Aliniill. liRi)'ilk tor. 29 Mayls p~l'1embe @r.trlt Jan,

Anka.ra ndyo gazetHi

SlnI.-

Vek:ileti.miz tara.flndan htaobuJdStIi luuek~t

ica, e.

lljimi2.

ca:t8ftm~

'Ve AImBD)'anm

pel!;

o.IaraJr ~Aye:t ett.igi. agar lut1u ortndan ka1k1fUIb. Hat,U,laIa ~!Lvak, Awsturyan.!n !llm_ ~ay iJhoJu Guretiyle biltiin A.I.m.anliU"ID vabdeti teo min ~IJ ve btiyHk Alm.a.rlya ldeaU tahnJruk t-~. Or· -.u,:y~ bir Dall~~g ve tori. ~r !Dl~esi :kalrmfb.i bir' de eski Almq .mi:istemlekeleri da9'am. BiBlt HUIer bu milstern. 'leke mt:il8Jmm mllB,tac~l bir II!Y O.!m~ Iloymyorcu. Al. m!UlJyamn Avrupada rahAt QIlI'&eagm& ve bir ist.IIi!w-bin blJa:iDj~ eIM!I. ole" 1n,giliderin mibrt.emJeireffJ' bah· .. de miln.adeku bir polltika tuip !!derek ~,yaJ"l mcmDl:ID edeceklmi m uhakkak'h. Dm~I' li:orWO:r IUe6e.I j ise 'klr hub] m:&ruI' g&.teremiye.cek b.da.r ehemmiyels.imi. "Ie: buulolD nih yoliyte ~i1memooi i.l;li_ ,biq: bir sebep' yoktlL Falun Ver63.Y muahedennmfmin tam.ir iddiMyl Qrtaya. ~lkan. Almanya. esaeb . dJmla.rda lIo1allca rnU1l'~ak oldllkt,g, B01IIl'1lb, milliyet pre.nEI~pmi,her mJ[Ietin m'~ bkU Qlmw>J vekendi. kendiBini kiar ye b.aklniiruJunmam krJ.idesim ,"jpemi~ ve A"'£u'pa~ ~ti]~ etr.uelt emetiW Ei~lgavurm.:l;'3. bWj!,A.ml.l~ta.. SimdJ blltiio. AVTUpuda, blJba6S& FnlJilSiJ ile Ingtlt6ede, Almanyaya. lta.r bijyilk biriJphe \'eo ~yeb!izlik )"'iU: gOri.a-miftL, Cekos]ovakyaDID ptl tlet esio goziinU a'lO-

hUb

LoDdr'a (DUtlker.ll) im ~a.bl"l!.' Ankara, 23 Oiullw) - Milli man milciarUnin bu npOI"UIIII.l! ~ Go"U .. 5 .~lun ~ 1iI1!~ (Ilunkerk) 1D m lidllI Rsm) M1 sl2'Jlcsincle san GelilCraI (We), ga1JQI It teblig et- Mi.i~l\a.Ya. edIllmek Uz.!.!:i"e 85 milY"OI:I ]irade:ruhte etml§ vJan !WJill"aJ GAb- ti. General (Weyg.aru::iJ' bY! ra]11'1: i'evkaliide hhs.:lli.ilt l.i!.yih1a~ rtal) rDtm.ker:k') mw.lakWllnl IlIjJl'" iPOl'Wll. allln!l. §Ill uak man J'!Qt :uia il.fJ.lJno!! Jfrej ~in bi1tiijn knp- ctmi,!1ti - "Raporu bn.n teblJ ~ t" J 1"il!1i£ ~i$e g~lw i~tir. Ankal'a, '2 [8lll$ JlO ~ Dan· 1"iii_1e.ri berhava etliley.i karar - dl')1 Amlll"ll {Od~mc:l'h[lU e L1gi·l bgi.lU: Ik!mI 'J • t:tJu Jit; ~tm:m, ... llu knn..rw d~ yi- llr.; dlJlfiam.n·HUJID1Dhm-e-kete ge~i!- ka ve ~ll"kenf':riJn: kWlUneu. ay.i.C~ khire, 13 (a.a~) _ .... ~t he LllndradlaJ'ti FnulIuz lLil'l'iraJl bilinw i~i[l Lonrlrailakl b n:M- nuga mecbllr 01 wda.n k~ilik 'Uumur.'tf karar • IIIi It vllSlwile baJlru_:m8.lldan IGene- y makarnatlmn keyfiyel .II h ve illtiyulla mu'kacilinde. 'I. .• ! til lebUg'i: I .1 mek 11' re aliy,e . ekiJetmc~ r&l «Weygand) Q. bildinni~Li. berdu edibn.esi~i &?iy.!edim. U-' AmiraJ ItAb_.ia.ll 0. gore bahis 'lDlUleyb l)ana. bll ijin yafJllmt yfizd'e b2~ laiz.li ve al'll~ IllLibyarli;: 'l'~b 1llg'lhz mellDbalan, Akdeni:z:de :!DiWLUuettiti kupMller abhhJik Wz ku.ponlo.l I!lJ muM vi I eldllgnnn $0 ie-di. riIDi2: fBIlAlman I:l va. m\"'eU ri le In- bOlg: kn.nde d~vri lIazine l.ah iJII!r~ ihraclna dllLir • C1 we lngi1J:;l: ordu:sile Ingilil. Bi),", eriIle deV8m ~tmitierDi.r. ~'1 JWi}"U! g-i:inu k;§Mi'Ii1. doggiJu: iilelliz 1l1lFVwtluj nda Iii.: ihB. mceLiB n:U:rHl1ileW.ne --...... dnliaoma.alilldan. dll. yanhm gor- j I'D UJDIJIIIT.j.~ §lI merk ~\le Habeiistanda; GOller InU luiwillin kaydelligu en :muaz.. bndJ. Umumi ve millh2lJti: 'bl1lIlJl~!3tI.IIIIY~ dug", tak~:rd~ ~Ollnk~k} ~. idi: urn. harbi.o. cereyan ebnekte 01• rebes:i memnuniy ti mucip bir Bl'll1d!ldan mi.U-e-i' .'Uke' !!a;s~ln::~·-~m~WIaf!!,!!· ~!!!!!a.a~e~ti e~b~]1ir~!i!!ve!!!d!!·~!!!~~~~I!i'!!O~!I!iiu~U~Y'!!i!!!~~'~!!1 t.!~rI~i5 !!!!cl~11 ~c-r tekaiit i' kilde illlki~ etmekt~ir. dUjLLO'CIBoylem.eldedirle:r. 10'11 s~nlul yeli s,1UI.' Jjkl (;j,J' [I'Ll '" IrAktl!l: J()te.l U"U:lIllZ SalJejIJ Almllllht..;· rUL~rlesj ge« G.iblJ tl:!~ebbilsl! r· m.1Ih.a.nirleri.n.fu. de... iwuJ.madtll~ §ei:.ek kadur bu' iiJJtI,"ye sahi p paralarl)'le §@Itf'inin kenlllr .Iilalu.llelf"rinc rid hucum eb:ni~[>J", il'lfI.'Valn.r. Jan bi;r talwn po1itika Clyunla. olmak emebni WillI' 'f'tmcmj", ml- ri.k Bd ~kl!!'..uir. muvatkaten girmege mU'Ii'aIfak OOD fI!U';l1i\llt~YJeJ' '!i'e diJ1izdrua nndaII \o'e tab~Je1erioo JI Il~el(· dir2 Osmanh i.mpnrnt~:rI'lgu l!Iilel1OlboUariyl~ kIt'a.t. sevki.noil olaf) d~1ti JllJ"i mllk btl hi:leLlmkill et.miyonlu.i hak:ilD bir pmg· anmda bil Aim Mar Berlin11I.t'-lmuva1Tak:JyetIe km]iill 20 t~!'blJi.t.!l ,trt;mit;jlenlir_ Hi1 IJmbo't r'3.m, Na:>yonal - Sosyalizm 1~i1i d 11. B8.Cd8.da 'Il'e Ba.sray~ 'k.adSJ. ltU'iyle ilk !lQvltiy toell~bbfulU .I"!!~~~!!!!!!!!!~~~!i!!!!!!!!~~ mukaddes bill' kitap iw. UZIlruIt.Cak bi Alman imparalto!rIUI/,m n muvaffak ollDlllJ \o'e blil-!' 1ki Senel'e Y lim. zamandOJl- tugu'Vc mUstcmJ k 1 bIDywnll1 ilfiun Hz rille AlmanJal' totpidic nIn yolu:nu e.s [IeI' "e 'bir ben devam ed€l!I harp in besl@miynl"lar mlYru l' Bugiln isbothll'lnl himayeslnde buJul'l:u:l tanllftan fu.-.iljz deniz 1 u.\'Veltil! ilntsl ve· ll'ltiJ'WSI balmru:mhn I{a:mpf'm lrnrli harrm~ tatbilullsatm n.akliy ~erle Gmile =wk rim· l-ell"l,dlger ta tan AJman h:::tglilgede I;n,den ~ba!"€-t1jx. Hitler Harp .i.;:m- eski ifil[)a.ratorlugu 'Clfil'l ~11'b1;fll.s, etmi~i!rdLr. 'I,.'a kilivvet1e:ri fin.slllc:ia ,idr:ieUi 1m:J.nya.nJl:l rakan A Tilrkiyc,;' Ii ltaJya "Ill Japon.l'a Ue Voler kat !loute;ebh~ de IDU!I'llffak ve !m49w;.c. bir harp ~l~ _ !uibil.iyratli ~-.-_ l.tiaaJuI'li1 yaplLrak dilnYIl)'1. rmaul bi lr.t2l1giq" istismllLrOl olrutulml~1 logilizln torpidil:l.lJir. payla:!j:l4;a.j1ru d.a italJ etti. Avb.i[" mcrnJelfeti llibhfnf elme;si, D • -, JDn v€' [mk1i'y~ gamilerini bat~ra Akdenlzd tllrihin kayd lUgi DU l§i n:~n 2·00 I 000 .. . diiEjiinme. rupa ile Mll"ilql, AJmanya I~e yuti ,Ie I:L~irme}IT JD'U.\llardn-, bu ell. bIi)'uk deaiz: 'Ilt- h \"8. ha.r lira ayrlldl twyaya ELyrJ~dl, UZIlk AB'yo'l Ja- me!'i~ rurnlfl E1LacakllJj'r .Llj miil_hr ~ ponya.ya verildi. Digl!r ta ntlc. Buna ant· k bir t.akthrde ihli· J\nkar, '23 l·jl\:'~fonBB.) CI ~~~~~o=eafg~~a:ni:t:j hi hakklndhir; bi.r IiCY l:Ooyl IImemal verifeblllr. Eg~:r bizi Avty.BlllldnduklBrI mllhlllli"n kcndi di. ~jmdl Hitl~r btilllin Avrupa dLl"l(:tl'ri n.r Indn MymJlibtiYllrlarile n:<tId(rmJn~'kt!!! 111M d I U'" ~uhrtle; ~:;~n'~lt pa)'J istiL~ya mlilvaf[al QJdll. m.u~bll"su_ V· ba17ka I:llr tab~i]o'et kim.~.r Ill\ aimchn :>alllmn.k isevkme tt'sebbUs etmi~lerse de l'I\emi~ oldllgun\!l beyan tm k e... B~ rnernlekc!:l r YC:DiNL~l alhna. Iilokmafa k '1"ermif"' Ite:nilen bulmba. b kH:Vl1t V~ kabu] iI1:tmi~ MWlUyl!ll'. Bir .l:nsJeree 0 Z:::tDUln Almany nlll 'XliI~aorlt.! Nl"l! & .U~un I i1&~ =JD=&i=Iiz.=d=en.=IZ:kr.li:YV"e=L=Ie.r=i. =ll=e-=di:-r=le,,=. JIlliJ' V~ NaJ!Iyonal - Sosylllli:mi11 .ZlU da helliUz AJI:IIi.WI ta buy, tilli kiy,cye Lccavi.iz ~ll!l'liyec.egi iddlll.J ~---.,vD'lIMkel::lmJ :yU:i"dlilden d UtliirnnilJ~esmelll imzal.:lmam~larcll!n'. Fa. oJItffi:Jbilir. Jnpol'1)'O,ll Y!l111!JZ U. ONltm \'Ill:', fakilt dl?jenerf' IDlma· tt.l. Irat liepsi de Alma.1J nLi.Cuzu !,1€1 :l~k~!ly;i terkedlldlgi.llc go.r!!', • Ir" Ml" ttl. Uos:CCl'Va I!;QmliniZlrUillSl. IIDJ!i:DJ.iyeLi altlllG.Il.dIJ'. AiD:iOO. lDgiltere ile Ideniz ~m1!.qt llindlawlr.Ji, Irak, ~Il" Vol.': TilE. UBI va taD,;le'l'er ligin i, clevie lse. fe:ehedUdi,ti :zam.all, Almal:tJ I':;a· hinD hJdirwi ioo A\l'Jt,lpayi ken· kiYf'1lI1n, Kl.ldUs v Suri},enin, \rerlljioi, r-cjimse"erlifinj gor. d.i I!Itvk Vi2! ;d!Meh,'ri alL,nrla lan. ~il~illa'l",(l.lun mlilkaddl'.rotl I.ll'llelufi ma.ksaUaruu ac1k~ ilin rniycJ'l \ ill" rnl? rjJn etme!k.iLelli ibaretti , etWer. bgilterll iJ'e deniz anl* RIlSY3!fl~m hisse9inc mi d OIW)'J.J'Hn her tarafmd fa. pO,s,ta, uOBsebe'tr!l.8IIml ha.klJd gayeai Vii!! milD AJ.manJJin .AlLaInn sevgill ",e dnye dU"1iiniiJtm k k.abi1diT. FaD'ogu Ai'den'lzin ~lst "'Mdt:!'. Fatat F nniadaki at. fl,imdlyc kB.dru- ce.rey.rn il&J lfigiltere' itIe Av:nrpaYl pay· gilzide k vrniI diy.e g '-. - ,bu. dcj nere 11k Hemad dOl ot:ag. hi!' brann la.lJm.akltan ib8.lretti., dedi! r. Al· tlln medeniyeti Alman1ann. 'Yo • den. \f,U<lYi. b1Jyl en tlllJeli f·ar. fakBt bekledigilJUl. der~e-. mevuudiyeti1!li ~·Jstcnblyor. AJ:manya bgiJterey.i deniz]erde ratbg.m iddie ,eden ve AlmiinDi.iny yn J;!lOOl!'niy tiJ, b re de 50YSkl:!:la...<:m!l.ml¥ill". JtOJill ve IHolk )"er!t!'rd:e 5Bt.edigi glilli 1ArIi diin~ ·';-====--- .... y.:-:A':-:Z~..1~N-.,---· Aakn'li Ilbtd.yo G.,•• td ~ hUn'I}loti Vm!D Fnuui.:lty\ mah- (!l~izmaslmll biltiin maglubJyet. S0VIt: ve Jdrurcyo nunytlWln, dq TUrkJ:yc; kadar harekette &e'l'lYeat blll,UJlMk ve AJ!lah tarafuldan memw- dlIye lezzem bir DokmayJ kolay koTl1Y E.'meldl G'dneNI VGlkiu aan:wh!t!r, yiizd yw aJ· lete raim n nasl1 ~lrpmWimw e[d~J1 kltl;iU"mlyacail mu.b aJli:lfa.k:E kel!ldist de A.vrupa.da 'lie '}ar1tb ta.il!lo'an mtl~ bl1tibt A. vru· Am1ral (Darl:e.tlt) beyn.l1a.lm~ ,dIlftlFIJLI', :io~ ya~ya.c 1I:hJ·. bllmiye.n val" :nu! btedi.g!. gi IItI lIJareket IW!:rbea t;1- p.!I.YJ. i.sti]'~ etUkter.l 130m-a 1tJr. ':I'titrk:iy,e, Bu)g.rurietall, S] 0' Kern a I Ko~er' TUrda. F'rCiJ1!illi'. dOIlDtmn!l.'llrt!B Illb· Firolll.J1l:jll.J{J Almanyo matlu.p DiinYJlnl[l her tru-a.fmda. [I!I.= v8.kya, RIJm.iilI)'a., YU.Dli.nlstan J=.-';;';;';;';';;'';';;;;';~'':'='m.=:;__. I!~ e1de ,etm_i!J o1aca.kb. bJgill?~ ,liiyeyi, l'cg:hae bll' iRt!llJ'I~ ba, .. 'lll'fir' Devletlorme 'teslim lrilileceg-i e-tm.cm.llitir, F:rPS[i, F\",ansByl zist \'ar~drr. Fakillt FrMmf9daki Dofu, Aic:deJ!liz e..~'U.lIIs Jere' IliIlU:l1l1 hlddetlerl dem &n· Ihtdc; htl_[' ve mUslakil mu)a!fi.~ kad4l" tile. ItlDI Z:~JIIgtl:l degtJdir? haltlwtdaki ~[Iy~BIlun iDl!:a.r 1- )ll.J-nJdhuurml1rtir. Fnms.o.; llild.ide hail k l;rUnilnde d.ajenere 01. Nide-., ,B]ldi[}t m rkezllo bu mar~l miJahedeslnlom bu :ruhll- iii. ebnesi. TiIlrkiycyj hllktUm ".1;1 Binaerm.leyh, "Yelli AW"U[ilB nUfjjs(l de smA \Ie kat'! olan.1!: S"Lmlz, a'evdi~ CIl:!I!.U· \te a· au. Bel".linde de ,ece.ga VDr. Fa,i!:me TilJ'kl- da blilJIlI100, Canningham arnu Ilmdl uramamazll,ga gelme.- outuru a!lt:mA I'i.lma.k late:memi!l!l ZllIDl'" ~en;evesl blr !ie:)!' de H3yle:meoaitlir, E1Uetb ~dll'. Iil:al He]' :Hoes'in problC.'l!l'lledne dlthll bu~ mlILdo.llll"il f1igllu bave. kuvlerlnden .ne:,'et edlyariLb Bill ya· k4bil mldlr? Hitler u-Zak kits.. ,yen1io de behullello.l Vlclly. 23 ( ,a.) ~ Bqv kil F'Iransl:i.yt bu n:Iuztarip ve pe- rntm~n hlhuI1lHU~t!. u~JYOI". ve -Ieri ~1 bUyll'li ealri ham. :~llIar Al.ms.1D gazeteluiinde '!:Ik. W'da, iptldaJ va 1'&11 [ptJdBJ In· biilllduiiuna. ,fJ,ilphe etme:m Uwr. muu.vi.Jd ami.raJ DarlB:O r!illgfin- ri on hal ooIDwia.r i her DASlI Be!j, ve baltD. !llt! dUl.'gl.lm.1U1 d:lrli:ll", DOI!IAWbn !lEI .bavs Ot'ill ve AlmI&D de",let itdnmlanm:n sanla.rl m.eskb y~rlerde UZUD II~ 1lm.g1lm.A1mq mn(IVYalli;ml kill H,gle llU!ri. wdyod· IU Hut· Fmnsm ~'beasI uytlan kiigiJik giirIDuyor mu~rl1l:? nua.nnd& Jrurb!mDJk :kOJUil g1dWan. roUerml Jfa lIDo emIg agzmdan dlldi. AlmanYiYa. a,., zalImet ye masrat'la.rla mllatem· ku itrad dlllligtir:' !btt Li'fi1 IBOyoDilardtr. Ha.rp maIO'-- Veo ide~1 I3t'l'iidJ b~ ~ 1:Mddll'l' vuiyeUeyiz. UrJl~l"1), mD.b.~brlu. Dop ~ ybtall' mem1eket pi'QPa.gand8 lekie.1er lrnnnaktaD 1M mllatem. Fr1lnIlI~ ar, Sera yinm ytl iWit'!e btlJ oy- MlijillO; Frnnsll.Yl C;al1k ~. mhel!' SU-a~ cia S'urlye 111' ~ q,ptAkdenizdo l!iarakte:rmtlk blr ~iII!D uydurufup ta ken- lekleyi AvruP&oiD tA, g~~fido !je.f]miz lD'D.I"qal f ~ R. 18uJU" ~ ftliZileU .ile !lI!I!l~ ie:inc nIm!!I!' ist.edi. BUI ~...mbe-rin IS. " irit,., 'dIJr. dilerineo iBnad EdiJmedjl, tesis etmek da,hQ mUaaB~ em.- edlld!kteD 1!!~1iU'tl ~J~I!OOktir. HuhRili:Jcrin daveUnekenrllllhl blldiJc'lcnnl OfD~aIlUlr, Bi r· tlir pttn:n:;irna ait t:AhsisatJ !!Ill! AJClrH Otedenlwr] Aln!lWIr. A!.JIliiil.O!Ffi (1;mcll M~1n .Kampf~ ea~w J«ndl Jr~biimly18! YHl!l1q b.IJm b~lU1gTtlnd'rmberl n7.8i.l!lile !cnbet ,ettlg-:i!JIi W ,Al. gol!: i(i!e1oJl1en - mUSlrel 'll'il'ya iIlorhl.kli!1l'l'lo. ald'lg,ru bilmiyol" " defil midir? Him~ 'truglln dB temeUeri kVI':IIm. ve' ~ OM ma.nyantn bb:e l1:afll taldp ettLg1 ~m'ekltmdll. f!eIl'Imll'l'C,j'13~~ a IlITilUl'i - d~~l!IerQ C'tmeg; 1:r.IQ.)"U.z, l' man devlet ,reiB1He :ynptlJftm' I me.d 'polltlkQy\! ~zdf'n geqlrimrt'k tebemmiyeUrd m.bihat'!Ii£a., ebni~ UdI ,tdi1I!D politi:kay;JI t.&kIp etme- bfiLfh All!!liSlDY&d.i& b!.r mukJl.ddes gtlMJIDlelllin gcmk ,hUkCWet ,ere- vu!C\I edimnt~[enJjl'". Ban !hiDr-pten all~e' IFu-llllSaVl Eha.k1IUitl.erln till'. Rawlard.::L. da bnrp IJIIh ,Abmunll i'll nll BsilllC ed~eglmi~ L ~Q b3:! 18.Ifil!)'1l. G6rll]llyo.rt!iu 'Id ki'lttl, gib!hu Dilnyanm her I::arohnd ):0.- I;'mdm Ylltma.liI isti}'pf'i FrBRSlZ N'~keDdjBl tmnfim!l!lJD tawJp de bu mllteJ~YI t.eylt ettlibtl VEl! v:amtnlann . 1j]lek: yol!lV ~Jl vcnlm iyo:r mu r Hltler AvrupaMeln :Ka..mpil", muhB1ei'ett$ buTu· 'edUdifl:nl sI~ dnlnEl ewm: lK5y • mUnlst vill!"i'br, Fn.kal:: Fi.'a.n...'":n'lebeam i§O).'31l;cliLr o~'le «;;W!jW!lT. (!hilL> II .[li "tn, 'I! .... ~ n III h ~.rh. nl:;i bIT mka.r.nn lit: e- d I'ld yilkz mnYDn Alman Qlft;.. y&nD iznlil edec~z. 1'\iIIII1, buTWD.uyor. D. mtler bell- daltl d~Jerremllr. MOil!Ikcn'd dn • S"F1U "''1''1 5 .1ltLl"" 1 dill B 'I' AlL(lIN "V IBflb&'a gi.bl. ,ciddl,yetine '~lii.me rabat mb.!!..t. 1)01 bot yeti-

Askcri mahfilltr 'bu irarbilll ,n §lddeUi. nnlbare-~leri[!d.en 'biri obmGirid h3rekitnldil), Ayl ,uowye ka aerotbit e'tmekmiiJrl kiln ,olmndlgmt oy1em.. edir. Mllhabe.·e balian, i~e )loDef'l. i1~rj "cyn g ri rne,,;rl!er gibt gey-

~~--~..;;:::;;;;",,;;;::.:.--_..;~:....:...-==-:......----=--~~-

lI:iml'e1e l-in TW-ki}ley~ lIvde td i,~ hWWDIJet, Devlet DeniltyolJan Jdua;.mirI ~All.ka.ra) \1'31p11· run'll ta.lllJtS etmi~ ... A.lroaoyOL e hUldi.meli DeZr.lindc .Hariciy

Ellis AJ!:aygell, memur· ajjielrnv~il:eD' ip ettJkleri

edecill'~

0-

ian (1I.,nb_ra) vapunLlJ iJJI em: D1iyeUe .seyahati .i~in aynea Un· giltere. Alm:mya. ve lW~.. bUa kfametle-riyl~ temaaliil" 1'.apun ktadIr.

"I.

RESMI

==H A R P== TE,BLIGLERt

I

-~~~&.,

ihtiya.rlarile gidenlerin
ahDlyor

bubuhal.

FA-I

"iII'

~Ull I

fr-nslz donanmaSJnln 1~':!lI]da \:~~~ektJ'~~; t eslim e i d Ii Iin i ~::!,~~j~n ~~:!~iI~i~ G~~~a:/~r,::r. i'nkir efti 8,ma s81rih ===_==== n bir se, de. so,lemedl I F I K R A I ETIliII Fl'ansa - Amerika, Fransa ya'Sllyaca Ilr
a

leri. kesildi.

, Ya1zan: Aka G'"

r

II

m

wa

I..,,,,.

(lionu 1_'l'I'" !! .Ullln "d!t

===================::=====

lABAn

2·1

IIJ~)H

1011

ANLATAN ~ EIIR GAZETECi
_ n..~'J:f!.. Slzinkl!:!i .gx bit letuj.l ,,"II...II.'II.&I!_ . llJkrdltuill m.i'1'.. lIikrop yUsund..l!D IW!.. _ I::iti.yu! ~ Wkrop.La mlbu. 9I!~1J yq.K! \leyj!. bu.tll.w JIli.krnp IAr lia.slt~lli: vukul!L Eden.! do 1lU"i1.lr cl... lle.nlLZ up wl<!llllDce au&J UJ:I! ~1m1l.m I~W' ~. - SI2..i be.n&.iu lI!t.uji bubirn.ol .w.li J:l~}'~ &tt~UllnzL . ~ lllJ a.ru " S!:r.e !i5yl1lym'u1li:i ya., muhl.ell.[ I:WZill'lyele! i.lCJ.~ ;"w,. BI.IUUI! • .81 .i.yor""'....wlur. k.i ~:nn ~Q llgar leta.rji bnllerini.n mubwl.iI li4;bi:p] '.1'1 ",arW.r! _ Oyle adamlu • rdlr k1, a.SU bir [ctArJ] aJcscBile ~ kw.lJ', onl.arl baann mdi.i dJ,l'e dlr.i Wi &emdilldcri

_.... 60manyetik l~ ~nlin1um bu.nda. ~o buyllk roli.l olakahr~, M.il.DyetLk w..i dedl.nJ1:~. - Evet, yWli ipDAJb.k. t.e.lk:i..B~ dcmd i:;~?_ .Ad.., . W'pe.rIIlI::I mr halde dok biru.n ylli:U"\~ bllluyoroum. C' .~ 1I.3lSl.iLn iem.m b hali.ml" IlIllyli ,gilkliL Snnru: - Aca]HP!· SiUI birU:lb~ no eldu ?

d·t.-l" kaUlD teviti.i..- e I 0.1
.-1_

I kiDci

Muhtel ir bo'ncuk~u
olarak bir
1_!1.:

Harpten senra iI dora
D,UI2 A!mangaya
l ir al t]: yumurta

13 ya~,"dn. bir 0 obOs bHet~isi nden ~~kayet edjll~yor
Daimi karil,..rini%l..l.lm bin.
:lfim. H~ Qt.obili! veye 0lobu!:Ii;iill'rill jJik;iycUni gaze. telerde naurum, hUIl1 n :t • Elll1H ur. d..; benlra III gtr-

ma

Der.:Ii

- Bu Jil:Adar Wl'Im bir Icw.rjl suretle mahsemede ihtilll:a.r Siltdig kaLllluktan seara uablJllZ eile tevkif edil n .a..d.Jnlac:m I![.nornmJ bir halda oJm I Mt n mLim.kli.!!l dcgi.D.!... C&hb, OIlUIIL _dedi ik_'_Q_Im_t\t-=-t_t.l.r_' __ ~~_1

-

deyiDee

Ipnotil!:.

DokWr!,

ildcta

llIJIJIlj'etilf [.iii. kOl"KI:.unW;~.

Marpu~J.n.rda ooDcukr.!.u H~!!l ile lezg· .. tan bulUDBB Ko~; cnmJ.fiil JO • 40 p;uaYB vermeleri icap eden IIInrukJ:oin 6 kllrWil gibi filbi~ bil' fiyaUa. Mtbkhui:nda.D lI.di.~ve)'e verilmi,leniir. Asliye ikinri ~ mahkeiaesinde yapdun ilk: durul}ltlil~!JI1JIi.I milt.ealup1I b..n.t.lmoda

10 bin s ai t i l d t

tiL.

!,evkifbRfl

'I1(!ri~LI'.

BIi.I

Dnn, harptcn BOnn, h~·L:i'1 l!tHll11Y ytL diin H8.hla.n yumurt!ll· hem n ilk d fa 101Q["8,kA.Jman • lann hangt tkari ve abOI CR~ ynya. j.'l.JLHIurru ihm~ t:uilmi.I;Llir-. ib: rll (! )'.(lplh.!lG'1 k.,t'i suret ' l~lanbl.ll Tu:al'ct ve SU.I1yl 0- hilinmtyorsa do. SaHI;III"l !;ICIh st dD81 mahu.filindc i~·I4'~" H-Illnt!., d6~'I~ ile cer ..yan etllgl neyan bulunan i'lI'La A,,'rurll raemreket otun milk t;lth r. fu-l iatisna w.ilirse bu. hare Almanya},a. dun Y.ll.]1'IB!1 YLI' kciin, I,a.rptcn eunril, Almalll l'ilLirlu. l~lr:t{':l.lJr1l11 10 Inn IiI a yaya .ilk ,yum!.!Lli.a rhr-aC1 hars - llk oh..luSu Lalimin edi.Illb!'Kt~ kBti ohllu,gu sfiylJ;\FImi:liltir. AI diz,

F.:"',·elki ~ctJe FaUhtu AJi celIhil wrJ.da. !Jlr gencm ~D. beiJ yaFmt.i:Ilr1 LI a I "I buvrun.nISUVl ).I.!jIIHJ ]:1 ,·u.Ji.lllru yaraladlg.-I III y:lzml!}tlk. HlLilekJ hIlii1alu.n~ine yahrlJm l!j ola n g-e L.~ 1>:]<1 ,'[I r'u&D.I.n tc::-

yarah da ..It

~iik(j I U
1.1

mcHt:dir: Dut!. TaJiBlmde-n ikLa.<p l:.me1t iizere Vililiz - 'l'Rk ·LI'Il

tnbanca

ite oltlL.l'di.im;im1.i ve

:lHIJIc:. dim s:l.b:l.b dnktoru clcln:ne

hu.:;;taA:l.n~e

o1,.obusl·rmd~ aD18 li:lyw 0t .... JbilSC bindim, Ve dik t Ltim; bi2:e bi1r:t ver n .~ocu~ U - H J;;l:Jfla tnrla gayn rCijLt bit" !tl!cuklu.r. BaL :1Lo!!" bll bllet ,Vl!u!n ~ocw. D.C ya p l]:. ~n-

blmu:'liir. nUCJ.yen"o;~l'1i y~pan

i~in" bil lIl.e\'1 liillar IIii1.de husaa5Jym uya.ndJ.nyor!~ - Haylf', aiiz dattor, hnytrL b!m:er c:-ok AsCl~mw billl.kis ~k dinl ..nmis, .Ir.t),el ,D,l;!onnal ~)'Ot11lll •• vak'alar' oLmu.§tu.r!. :Ii ,e.CIgl nukT0111W"I, surular, tldd~UL gcloCD U la.k!!.L.

b~ \'ti.kJ 01W'~_ - OIlL. - Evel!" Bunn

it izalesi.

xu

adliy(> En v!'r Knr.in eMIl"! runsat rm.i~ir, VtCl'llen rnpora naenr n Sllk:tmn ald';::;''l y;'!ra ka.rnlnrladl1'.
i;jUn 011 l;U';J.f .,d..m b"inn.! v ~IIGIll~tlr. Po:'s; !lu~b Ni Cem"ill hc:niiz

11 mu~fiy(!t
k~cdi. n.mtL

d

·;';:1 [;lr:lJJ:J.

oturao

b ~ 111'''] knd

i"'

mumi [d~leir, bOyle J::1;!lll~.r .mey:
tlJnrta gelu"i<!bill.r!_ FakaL Slt.l.lMJ b0yle61 Ul BIUJ. ~iddetL.l s.a-

I

dt.;·melcl',

;;-il~•.

r.!itma.k 5 r. lI.k: lela.rjl .bali II ey-, 'iilUm g.:tirebilirll!r ~_ Sonr30-: ,:talta .. ne bilc}'LI1l... Dazl kJ.m)-"e1/1

mcrk¥l.:n

dU§meler

mu.'.'ld:kat

dLJll!l"u:a.kl
rei!;';

- By, f&kat 1.. - F'ak, t slid ~ edcrim ld !corkum bi.r tak:tm 'J'\Ihlynt ilim· len '"ham.uu:l.1n dolA.l1 degll~ ..

ug·

KQf·kum ijl,iI'lJ.uu.n ki,

dug:wmz gibi ma.oyctik

eg

r Duyur-

tc Idel"
0

Fak8f MUrakabe 1askilafl 'fakviyo edilacefl
Artm SO gram 10 pai'aya

arlradan

\.Jt1talniJ_maml::)ttr 1'.h1...rnn . h:i lizerindcdir. rr~r un y~_. tu.a.al be1..':='Lr.ilekle,]ir,
........ " ................... "...,.."...."....... .J~

I in '

kuJlumla.ra.k diruagrla. I..ni deg-I !;'mc1t.1 \'I.!k LIL!. g;eti.riul1L!k r
,a..5Il;;ua.r

hll.lde kl.L.n.Ijmiz.e da.hD. ~o.ll; bilyIe vak'rul!.r oreJete::.rU.r! " - Dllha !}Ok v,aJI;'W IDJ gele-

bu \":I.k'a ant. sebeb clabilirsc,

• ik ek
rlran~La mertco(!

eVe

12

IJ
-t:rUQ

11

;r.-'e~l~er :ku:rtl~luk bl]~t. verm" }n~eJJ. ve bunue d: u!lt"lb ~ahith IJrm"lJrn~J.n ae ba 1im IG'l7. a tI 11' ve kim kl1ybcot1 r? Bunu ltCfl lJ e:... c rr.lum e b'r J> aL1nul rl a. ha r v nne!.!: W'..cre J::1UX:teniz' 11.-

()n~r u~ ald, bi 7.C" ,,~rdigi bHcli . e 'kkn.l ettim. B tli~ I'iJ.SLLIIl dahil 7 k "';'~P.ll~ bile.tl r, :<:: ~'anI <hk: katt T, ~I • LJ,u .t;ocugun e!v('b b:, 1u'·~, j~tDlmo. dn1CiJ ve hl2~ dO' 011]11" kuru n.,lt~d
l"l

Eerlinlle

'Dahfieclerek

b et

-

satliacak
Belediye
tldl!;at tmdUl'lU~jj, istlhl.:!ldn.i JI'illLffiI un azaHmJ..i.!; ve Ir,3[It:ehL.lll

Devam

e
'PtI" r.:addeleri
.

luret.lle de ~~iLi.rL.

kWji

1:Jl.1J.:J..Ie geJ~

cek? ..

_

BT<lv~, dokWr!_

D~m.ek

lumy 'Yi'l;'~tah.rla am su-· bLl hn..l .ka olunnblllr! .. _ I:ju.pnclil.!:!.. Fa.kl:lt wiPki 1iddetb bir dli.}JlII! nlt't.L~1 de 0J lUI Ql,lhih.r ~.. Zn·lI. ~i!. apw:"t· I! n uleHll ell.leriudcD Jiujtuo;Li.1'IIlZI J

elle

Th'd'• Gc xu; as j s trn::I. 11emJi gtH 1.1 Y O"T , h !II de ~~k.w bir ~tih2.li He yil::'!i.ime bakm~ kel'ldini alD.· twYONU: - A.eayip, 1liGi,D aalJn.?

~~Iandl

--------~
¢k~
w;"me

~im

lftunu I.IIl.iyunJm, ~ Ziya. 0:jkuQ,

SiDD.np~

•... j

----~
h:ill

p_ i

laJ1Jara
rim

yaJmz ha3tu]ara B JE:diyemn

Ulh!-llS ci.mcl< imka:nla ara. _Irma.! IIId.r,

..... l.httY1U,J c

_

Dedi

1'[111 Qtl!U

SiJph~ hahrhyorum, do Irto I" !. Fa.I;:a.t beD k.t.my.evi bir madde Les.irile u)'1,.It[..lldu~B dah4 zi.yade biJkmeoillyorum!. - Km1.Y'L'vi madde: IlIli 1 .. - Evet! .. - Fakal hu ne mijr]~bet'!. - t,te OUII. wrnll!yuw.;L Zlta

JJUZi.i tHimem, 1lU2i ?.

hatu·hyol'

mw;.u,

-

~~

blihia jim! .. Gndyn

L:;tanbuJ.&

yalmz ~ d """ii, imh eJ~ -

CI3oII.&~

.~

~lfG..

bu l~uslJ";ta ell esa;_;ll ted. 1m ;;:ehl"lllli~('I~i h..n"ehl. I. rIDlal'nm ade llni tallt.lit I?tmel; o!a,;a.ktl r. lk t t:·.a t 1,1~d l.i d lit: ii ULI hLi lliIU tulkikler Ft_[,.lWa[".1 tadlr, niger taraftaJI FiI1.. ::J..lat bi;>. m

kart ntlrJe naZ"l.-

I

~tkm;a, ewe:lii, z.ava.Il.l, bedb3.bt, giin gor m~ me1.<hw cinaye Uerm en mlZlum kll:rb&u Baht !';Or' Il
Htl. ...a.hllned~il t kllbrin.i riyaret. cttim.. BLl t Z~

~u

lcd.iJ'e-~'e milra'::Ml c(1erel: bir r;m'al urldan b'lg-llnJ{U l'-arlilar id,tla el:.rnekt.cdh'le.r. f JlJ ki belediyoe el, til'k nl,lrh 11 C.,l:'; ohua.k bir (;uv.tl llU n I"IG ekmel£ I$lltllgml kabUl et· m 1ted •.r. BeledlYI! f' lann bu husu:ltaki iddiu.lant'l.l !tit II etwe':Lcuu·. C:.inkii heledi\'f' tao :ril1ltltlan ,)"'apd.lll SOc t$Ct~b~lcr. L..,: bir !;u\'al umhw 103 ckme.iJ
~lriml54r.
• !Ii •

G'n!

all1mll

an~.u{!H

l;!kl

~

li;lkb-

lar-d.. if!' t.a..mim gi:indel."di~. }'J1.lmUl3'tJ.k.. 13 I lam i):(l il.~r' fle ~.alaT d.a 1 Ii 1 Ie d hrr.l fan.hv€tc gcf'il • m tir. BJ. if el'l ·G In)l eUell h yctlcr le!"1C.d olu.unl !itur. H~T
IIi

lic"a...,ll surette J.!oDLrolimu \I • ayni zarnandn. ~.iaU ve DIlo[li. ~'elerde belediye J~lenlllIl d Lha i i ir;· ~i de org lmayonunu t mb t.lfi!i:'lr M!i.k.sadile emn.i\·et t ~k.tat mLDurl~.·1 (: geni, kllde te lil L me":J.L ~tmege ka· mr t,fefilli -'inI ve bUl1L1ll it;in k ·1 nif!

1klcdiyenL~.

Ye.tiitrrm~
ra~b ..t

k.'rs.u bGyuk or or

e·1

kilb.ri!l baJlmill 0 Udar mute--hc:yyil; oldum k:i, t.il-- arabk I:e.k~ raJ' hayiliK:agmn mnnrtlim. Fa.ka.t Ormn RabO.' 'D Irn;la, bilti.in "arlJ£;uru. a:nldUTII!! ba bm~ du.y~le ,tIDiD eLtirct: ..,.. -l·,,-leriltJlJe. buyurclll.gulUI'll :i~ Hi~ hi r yardmnn do],;:unnl0.91 l:I!lI. irnk;i(l kJJ.mJY3D CIl feEL-Ket,&ij y:l.V'd1f a,~ ve l'IIlua.yy~n d~J~ikleT arus. 'I.'f': m~hlllJ cmayeLJ.er ~ftl1 sArkal n biro ga.z! .. Bu, ola~ Jrol, reo.k n'Or., 7 I liIurba.1U 'hled'&mht arkada§illUf1 olsun lr.lti~ !je!jllt ~it ~llpki· ..it\fI o1m~lI1 L ne pah1l.SUJ.:3.olil~ BugiiD her%)' .... Of'alJll r! .. Hail.;;" kamln.l lilaeafun. 'Oli.i..m pah 11 •
di1en Bulan, tab bet d.a.hi Ibw.at, li:.>.myave ta.m:un.ile·· Ml-

dii. meden iwveL iruaDda ~d -I delli t£!;tri yltp:lbilc-cegme iti~ liiiphcm olm1ylln feci ve garip bl!r g . ylizilme dl,lgrn wkWh.. Elm:! eminim!" G3.7. [Ill'r. Ne ~ !.~ • - lJy u.t1.L~U ,yahu.t dimairA

-

..... ~

un'"

1

'C'nl"e

I
~~~

I
I
-

Heye1 perismbay,e hareket diyor
ma..'31

tnkip el· 1 L .s1111 e ID ma.-I" rj;'e be'Pdi·e :<= t ::"fil t;\'· "'n. '·11 '1'11 J i"1··"r""l1-~'Ii 'Ilrrenm 5i M'X"buri h' ,'::leal.tlr. -

i)·rini

iyi biT fjeldlJ.c

:h n' '''': !i"n Ii: LIlL"::n: dJ.ha

}'or! .. - Ali, doktol'Cu~!.,
V~ l"..lYlIu:tLi CLSi:;:tan gillerek ve yen.u.de d'JraInlyarak; - Bakmu:, sa.nki Siiz hruult

Genco

getirmi!1Siniz, mes""leyi hallet mi~ini7.. g.ihi l.Jir l.aVlf aldJiu.zL OlJu mu y8'1'. Halbu.kl. mes.ele
bu kada.da bitiyo,r d!,..1fi1ki? .U;!.-

tarji hallerinln var!'.,

en milhim tarnfJ
mJ:L

-

-liihim t~
~ i.i plLesil.~ ..

- Me gibi?_ - AmI. mu.glak Vii! esraJ'elD!:iz "Ian tarafL da bu I .. Bu yak'a.1a.nIa ruhi ah val i n de bi.iyill; r~ iii O]m.asl!.. HaU.ii. b:!i1iYOtfHILlLL?l 10, bi~ok Hindli fa.ki.rJ.er kellw
ir::.del rile
dirnagJrJ.!-.nria

Hakik8.tell de bu hbir :z:iy ~ reli ve bu mezar bamod.a ihi..;set b.~im vi ~dag guleyan3M1, ~nin:l j trin, belici haya.tund.a ·enaimden hic:bil" Z!l.man ~kleyemi.rc" ~t1m bir a.zi:m ·.... cUret kayn.ng. e tClik.il etml§W'. lleza.rdan dfi.ruiu4 (SonTi. du!):undUm; l§t.e kll.TU b:lhtlJlhhtasoT'1JUJ s.oyledlgl olmn.~tu!. o (ilmiJitu .. Oliim SI.I'a5J bana ~lmqt:i. lBa nil. veya ben im elnUlDla, beDim ctrafunda obmbra.
Ni.;i~? NasLl bir o.li.i.m?_ Kimler l.anI.frndan1.

sma

dahj (:I1sJ.."

~ ",rtlan akl lL~

....

.....t· we 9h:uk:.
-

gu. iLlrl olunur. 1 VC cllm9.l.tesi giinii tekr.n htiltll:iki tamal. .a1' hareketle paZ-:.l1" gi:inL1 Lll- (} i;a.!1!l:Smm tanzirn:i p. ter4l..rbaklra vanlfl.cak ve blr haC'i arne e ~ezza ztinden, bdcdiye, mllz.e·...... QlUT ,nwd, mlidt!~tle £lazar ~UnIlM 'ka- r la ya- nd" 'ar .. resi ve (,Ski ~.serleri klm.lII:' Yr konferan.slill" de\'a.m cdecek... .I mil'c:t:i 1I.l'a.5I11da ~lJo:an lnW Antalya {lmbanna flit nlun lar devlLm ~n:mckted.ir. l3oele!l:hyll!L"-ftI. " . •\ ~Ib 11... .. I·..· Ynh:"a k::L.!}UlnJl1 iL.lOi.f'e'Sindo.:.ki f;0.llI d~[8. l<cod:i ~okUi lIIaza~ ,IIVEflr·5, ~e ~a. e' :ulr ~,gl. [i){liUl e, yuMenmi§ olliJ!l tlZ'lU '11 o!d,,!'LIer,
bu::;UMlcn~ -Bek

devam'~,~~!!,cr~~ll'"rl

ih,er.,.

AnkarrtdiolJ

1-stirlcr

tekarriit eC:.:n il.niv!,;rgite h:l.fwma i.eUra.k ('(IN:ek prrlJ;i1"e--

Bu

OO!U!

Dili'ucakn-Ja

yapl1 I t'!~Ult

hcyetL S rn..ty.L.S e~~bc (iiinii h~reket ~d['c Jitl.r. utesi] Cllma gli_flU Ankar.ada ge-r;uile-

t· Ilrctl D;:Kl gram ohn bLr e!u:lie;-.ll 1 e· d::11 (I 1 ifi:i kl.mJ~ on para uldu-

21 5 !!Jl

111 lJt':~y~ln1

tanhinr'"l1

[1<:

. .a~r Te~·
Ir' (:
Fiyat
il

mii.r;; kate

nUll e·, .... .c

:J

kORll~./or!U.
-

gl n -r.t top1antlSllJ

I

-I
L'

~."'tl.

Bele liye D:; imi E.'1cUmeni :oehr i lzd" bw: s:...b",illli d iln m U l blLidc bal,'a1e elul.i tir,
Jhn 1e

~A"'"

tTliidaJ:a.a

~n

bJr e-sbab!mutl-

I ":

blJ de-

i;i§iklikleri "ilclolde cet.irereck Ie-I klnlciau takibe~gtn.'l. ~tipl1uji~. uyku llalind~ g*rl\:r, hal he bml.ll:DlJYo.r degu miym? lii. gi.in.lerce kend.iJ.erini kumlar, Eg~r h1;n de ulUniem ,l:stlUl· topraldar aitJnl;l. gDITI(lu.~D.ler,. b\.JJda., bend en 13ftIll".a. gert'k beSll i~in~ koyduranlar da.hi go. DinI ~trafunda ~rek ins.anl~(' an_,>lfu::!:'iTl. gerek gelesiye, mp~· riilll<!.. Onu. ;'"' ;pnolik bui ve we; ~Uphesiz:. bepsi m::J.-

Tamamile m~}"IllL Ji'Clkat glan Yfl.k'alar, m~hu1 IHla.rnlaTln ve till. lIFle!;ilul. fH..kat aff~~rne:J ijlUmii.n beni I;;oli T:a_

~I
I:

be iie P.~-t tnra.f~da.n ~.lr~a-:nan ~ll..qrlruJ, tallutn proJc-lLl!rlW Maarif Vekwetiu goode~. liT. Proohm hazJ.rladl~ projeyo nazanLll Mis]r r;a.f'!;!I!;illUn ziya alma.SlIll telnLO maksadile ~.~l(la yenidcll pem:errler a~ll..lmafill laZlm ~elmekted:ir, Digl'r tao l'aitalll yardlm~ bal oJ.nral!; ku1lanlLaelk clan ~nm et.r:l.f]fla. do. diikkinla.r yapllmrua IinID gelmeJrtedi.r, BeJec~)_'~f1in, bn ~jelerill.~ mitl.zclcr UiaI't'31 \Ie !!Ski ce;erlcn kofUIPJi. emn.iyeti it:iraz eb:nek;·
tedir,

... . . _. • Onl\'erslte 'l'aJebe BJiligl zamn:lmcsj Maarif Vekaldi tarafmdan l~i.k \' k:J..bul.olWl-

nlZi3.mnameCI JI"I] f\!;aanf Vekaleti tasd::t etti

~uli'nk

- Meuab

v!Lnl..l( 1 i \. I'

Ill.,

fi1U'l~ur. Dahlhye

~

Vek-..letl larafwdnn ol~i'L.makl:&Iilr. ~i<lamn::l-

NlZfLIIIDame

I.ur de

taJalnu '~ik.i mril lIil":lk yu 'Rrlanrruliltu·. BIUll:1Nla.n biri yere du§erek p~lrll.hmml' \'C difer viti de ameleden YllS Lfun i.iz.erme dii~~l'"E!k pan;a}D.lmuljtlr. A.rne~e Yu.su.fun buliJn elbis~leM k01)1iir gihi yan.mlli 1'() "u('udUni.:n muhte~lf lerJcri[ld~ aI'THJ.!i!tur. M1J!loyenf'sitii doktor "F''1VoCrI( '" In

,"'in~ ]{anCOiSJ motu.r

ile fI'lL!ma

!;lkarLlm&:rta.

n ~!tp.1.~H:J.
jJ..:

I

,u~c:rmde yapll8.n .lDcelemcJe[' blWli:ten sQIJ~a:t~~mseill~ on· .!}IDdll. TaJcbe .Ji!.l.l"ug1 fa.a.1.iye.L::: ge.r;;ec.ekll.r. Taleloe Birliginin gaye!3i U·
tl.iV~t'$l~ geno;h~i acll:?l1da mal yardmu kU\'etl(~ndicmek,

me

I

i!:~~-I
1.1.

tJ'I" surette

ynnlklRr

l'L<i"'ersitede ~ye biiyti.1f blr eksik

'I-'e C~1'rlihra,.,;,a

h&st't)

haS1] 01:tdli~"e ynpffilli

!>ine

kada.r

olura..k.

Yeni Sabah
ABON E BEDELIiJ
SENJ:LIK

sum \'e bih~bel'

, AVLlIK .1,AvLlI< 1 AVLlK

:~~kl:~I Z1:":~
1!50 '"

1450.
EOO

'Iw
, f>1l


:Ii

300

TAKViM
2A M'"l'll H!~' Cvtlll.l.FlTEt-1
'D (;'Ilrl l'I,b,tillh,r
t:~1ioQ

11 PI'!"YII

USi'
11

'0l<Il,

Ay IS, YLI: 1iJ4' • Plcur

C.WlJq D.Oa 4..35

Oil. 4."3 12...l1 1.00
21.2:1

IldJlell fLU I(U!l

Ez.nl

V.N1:i

Ta.ksim _ Y(!oimah..l.lle atobnis !}Up] e kalmlYIlR ke!ldi hayatlm iil;in, hem de bOy~ ayni esr::l.1cn- scl'\'isleri dliTl akljilmdan itib.agiz .,'e fee. kul"ba.nlull' sen ini lelj' ren gr:~ saa.l 24 e Imdar 6eCer yapm::lga Im!?la.ml!;llanbr. j kH edecek bW\iOH 'kim lllBanlRnll hli:YlOLh it;ill kAt'i, 1nl':1 Iya, Surnai!Ji'Op sahasl ta.f1zimi I"' b I azilllU, aJecl. pel"Va&Z biT mU· plam k..bul edildi , ~J1.de].J.>ye ba:m'bmmam lltnrnge. Beledj~'e imar mtidkirluj'i;ij taliyordu.. rafindruJ. h.&zrrh,wm SWP~Oj:l Evveli., ne Y!lPm.a.rU la.nm,.c;-cl. };i3.ha.:'l!DIIl t.aI1~imi!\c !lit pJinhir,1 di~ini dii.~Undiim. Vak'EIlilnJ] siirilkll!ldiiii A iiphe belediya d!\uw el1cii!llell[ lara. Vali III! Beletll~ llitik3D'lete d.Qg'ru yi.irilyor - flDdan ~ilt, ye Reim JJuk tor Uttfi K.I r~ tlu. t..'HallnduJ. mnvWk goriilmi.ifBiri, hoJcikat.n CrLliben.inve o)'r1:1 ma.la..n itatimJJ.1i Btri, mIDIendfu YUceltcn ve
iJ!tc;'f'i.k V~ (elm ruhJu kllJ151 N1mctin blrihmbireille k aTl!fMlf obnn.l!1.n. O(j llnci!J de, her i1r.i ~"he ile
bli.h Ihl.l!SL
~S'l"arengi.z

[Ii ~kild~, bi!" BlUm riocirillill .artJk dcvam edip gid~ePine: tamamile kana.. at eetirmi!';lti:rn. Onurl i!,"in, bem lI.I tlk cidrH bir tehlike aJtmd:a lnuunduguna

iDS:lIlllardan ayJ1.yni m~DuHer il;inde

Bel~~~'e bu.proj kabul Ill' - l';_Ie~te olR.u !:iPO~ ~oksan1[11n tc-.. dihnedig-I t!.kdmJo Ml51r t:8..J;JI- lafL dmek ve buyuk blr spor Or' mruo hili o!arnll kiln 1L1JtLfl.Sl.1ganiz.asl'onu rneylluna gelirmc· ria imldl'l1 bullltU'IIarl.ufuU csb;'l· g€ ~1llIl§.m.FJ..kt.lr. b~ ~'ll('!bc. layiha.1ilJlJ. vekilete Key maktep.leri I.c;m
blldirm.J~u.

gOl'iil-1

c:ck

kfllrlmlml,tJr.lTul'j 'I.e 'Mehmct ..1 ·1' a"m d 1 ··1 Hrne Ie de- 1 Cf r."e Y-3 }' I ra.lanml!;il Ir, TedIl.Vllr:r1 ya.pIJnwj.lJr.

I

lecl...lH wuteahbl ~ bu· Ifuo DL1ZU bu hane-l;!" t&.:lll ooiJ.melt ~~1'. BH t 31', ,100 t._·llf1J, n+ll. til..! 61 sa."ltin ~ "CI'"e-C.>l,ttL lHlmu;) r m. gel~n ('~I-.Y1 800 kut ',h l de '<'l':brm l' r F·m .~_ ru~ ::.alma..kUlTL sU'!,'!JiJJur. de h lk btlzu pcr~nu.e o]aGazo.zc:u'ar 5.lki b'T nLk yLiz paraya sat:lc r. 110 1 t .....ttl i ~I.!l-j.imi~ Ie hoi mik :.t",0 (u ~ a·'_~1 U aca~ ar monvak buhlndu~m ;1\1 till S('o Bc!e<iiyenin, 11 Hun ljJkayeti ne tim~ ima'inde hi' bi,. !<Ihr tl li.zcrLllc ~ebr m.iztlekl guo! imll~ I rniye k \'e miiLuhhidc: is· J.:ithandenni esash r teftt~ tcdigi lit d II' b112. vei--ece tiro t...bl tl.!.L'tllgul'lU ""e hal'! irn<lI tTopkapi m~Zi:lr~lgmm h:Lnel~ria bk.i lmpsL.illed~ k",•. ~ ~i§eler,j~ t".!UO.l. saUl.l;.:l.nl te§,clrl y~.,.;;tl~, BeJ!?tl(~e.Il.lll blJ. laBelediye Top}mpl mezarhg,· ktbatl I}~ netit,:c,,;.r \'J.;.rml;J \'~ Dill t~~iri progl'1t.ffil.rrd lit\m. b1r mudJ.ld e't,'Velcok OOZl.lk obn retle devam e: mektc lit. Mezar· g~.;;;ld.r ull ellnlJjtlr, Ffi at Lu IJ,::a dl 114i!n 5000 3 a" bun • nun verdJl;.L D1i:nfi bir Dellce de men t ·tmu1 ve ~'e"iIl Ilmi<:.Ur. olruuJiI \'e gaz.oz kI:l.pai! bulunFJ.. E looiye odibw tar"afbn Oskli· mam~1 )'lUiln II g 0 un tl rtl j;.j Fr~nk it.elleSlnl de ll,...."9' latl bini:!: BZ.nJml~tlr. l;in:' karar verm.i!-;!ti(', lBurs)"a IOOQn a fu~ dikilcce)rtir. 11
r

'i'H ...

;lf1n:.l

1la.l'.:.I,

an

IJ _

:'1'I.l n uzer!lac ~'}L.i!;iliJ _ n ,~t.lk. m IS)' n, 01.1 ar .... da.. 1~ r.Qma.ln l3IIlindeJ.U. { sa 1.J1'~1 n. 11 llrtik.ar .. n I~ao ....... au.u} e} C 1 .,.ill L" D'l~stir,

kii ihr ca

Taksim .. Venimahle
otobQs

blJ sene.de 200,OUO lira sa.rfedil~ce!{
t..allb~d \'ilayeti kQ}'lerlrll.1e yilpllma.ktJl. ol.ru.'!t kay mchle-pleri in~aatJTJa de\ lim ['(h~n'IekL.,;dir, &leUiyen.in yew 5ell~ but· Ce:Bme bu I!) it;in 201) bm lira m!;!:l!tcplerim.lL'9 ma[l.(ln ~t:hrjmizde modern ilk olmll(U' in~8. oIU~!lcakt:lr .. Belewyc k6y mt!-k repled i~in gel (: k Sen!! lira ta.hsm edL'{:('ktir. 200 om ktlnmu~tu.r. Bu P:,LrELile ",tl:l_)'L1:hn bil' il:0k yerler1nde l':!lll:l.cak h:Q)'

Dunl,u iluacJl.tm vekflnu 979 bin lll".litirr. Bu ar;l(}i dun Ma(:!!.rislanD. d~['I, 1svj~rf'ye Wtil ••

servisleri

Bir -;uval

ngiliz j·raya satl

tuzu ka-; Ir? __

a I~um~nya:ya balik, I tim saillnL1~.
): emden
IJl Uhili:1

Fi!hlUne

[1.1.

I !'1:'I!Allr:t;e nll~r. y~J..n&I. ply, miktanJ n j. Bu nili&d.lrlaJ

..

)la !;l.kacliLklLr.

ls.larIbuJ Hand asHye CC;o'.a m.dhkeoULll:IIinw..: :telll ' L' mlili km'uHUlil da\'a:21 mtic-clcrlditil· di \'c su~~u fabrJka1.t.Jr laj.:i .. AvnU'n mahkun.llyet .. kal arJ a.klJ, lam Vc cerl2")': l.T1C'dell ~[l a WI. gl'r~ ludla ve gU~ fludur; TuhLaka.lede fllbrik, ti:·'f t.:J,. c.ir A\'Ta la :lit tLbbi ec.za d~l '19L1ndn 13llril)'a mal ol{lu lngiliz tlJ?unun II ilL;t ~lJ\'alL kir ni· b Lillln llihr('~;nd " I!'::)nnl ~nr k 10 liraya kadar slI.LtlmaSI i['.I!.p f"derkc-n Ahmet OtuztlLr [l.dlll'
rJR llir rUIC1~,:a ~1.I'I.'lt.lLI11 16 liradan verml~tir, AhU)l;.l Otu7.bir bu Iiyat fRr·

kin] u('rha 1 m lira \;,a be !-lOom i!'l"",on LInil b lid rnni!;l= '!e suC;lu hn.k band.! z,LbJt \·ftrllJt:a:.11 tilHz~m 1Il-

lagazaya
~mr Fehrnl
re e,lilm~kte
Oln.rt

gu e

bi!' tak!ii"
llluImd!l.n id·Hs1b plakalJ taksi ev,,·-elk.i aklO;lUl1 Galal.l'HJa \'OV\,,1lb \' cil.:leaind ::rk~ bir~lenbjre fr-enlerme blr :;al a.t,.. ILk am: olaratr li,ltm rtl!;l \e 9 cadd<.>de sJn rna. cde\'atJ satan Palm), Itun biiyi.i.k trJ ~ "'it· rlflmill InJllmas.ll!: dLiklduLl..hw i~,'riyr' girmi~tir.

~jk t""hsil ~ocuklarlnm
saYlml

I'llallkemoede

okun:m

rd."

.zablt-

d,t('rek Ildhyeyc- ~vl{(1lunmu~ tur. A"rnm~n ccrC}'lln ed~n mil· hal· III :illJde btl hllddmd~q 11rwrnuijlw- , lit hakeme sona. ~~rek k1.rar.a bu;l:lnrrl1::\tLr. Ancak SUO;;:]UIlUD hllteJ.:eti ve etu~ kil.r haddJ pek yuks.:-k goonllmooiginilf'n :l,'l lira agupan cemslyle 7giin mud· n('tle mngazaaulln rseddint' ve
20[1 un]1:I m:llllu;:me "h.art:mln ~I" )''llul n ihUkir ~It

go.

Illirarengiz

Irarde.,~

bir ro.1

Ez.onl

olKKAT
.y•.:tI Saba:bJ. t
:J

,allldo:.-ih:n

lFUlk;.r

... eVll'llk a~in e ~diJm~ '''~ olu 112 'II~ blJrd . ... o .:tL !c.Aybo~_ d.IJD dOI.iL;rl bI.r;: bJ1' mmu..ll)rd DhuJ c;dJlm, '

de t~m:J.5
§U

ve mUn~J5e't:J.cti [!lan m.adam. Damino

K.agti)o~

~

lsta.nbul hlaarif i.id'ilrlilgu. II.r;;: hm sene ~hrlmizde llk l.aluail ot;a.. OhlD~ plinian. oa&a.nn dag ~1l:J. gden I,;ocuklanc BIlYl.DlIlll l;!ilJk lruJilbi.U:JLw yarnrtd!lD 51- y£pmaga krr.rar VE;!rfn.i~tir. Bp paM OC'9.~ kndar tJlan Bab.1ida llu:t;">Io:Ue oniimti1:dek.l mektep devIlle tr.mway ham gi.1.a!rg-ihmda. r'Csi.Dde Ilkmelltlfpli.:rJ) 1lLi!i:jUj,'l,l" 1 U!i apa.rtm.nn ~ QI\lJJ]a~kbr.. SHIn! il;1vCietmek veyD. yeni mekAp.artrn.,.[(lan.n on t.a.rafle..n aa- tep a~.a.k 1i.zJ.m G"ele~etl anla.§J.· tunlu olaca.k VD a.rka ceJllrele - laeak1.lr. S yl.fUn Lieticlf-Iline garinde G"iiSli1 hi!' 'Ci11 bnln. re mua..llim ihbya.cl Wi anla§1I=
fur. Yakmd.a t&tbi":t meY1tiiDe

,

~~wau.

I

I

I

Mea - :s.d.a {j~ lira. :adar.za .. rar ve 1m.sar Cllduktan mruH.lrl. h,l'r hIe In.t hill :"'L n :e::.1 15 DJ e.rr:m 11.1
l\fllrL:i(bn du 911~ayn~'II'll sakat,

bdetilme$lile

Imrar

\'eriJmi,tir.

'-

~~

__ ~------------------

_,

~(Jr(}r l'1\k1ilR.nml' ktLta bll!llannllstll"

la.ml,tlr.

ve tah.ki •

reo

i

er

aoredir

SJYASI

TEFRix

81

e
I_'~

-,
. ...,..,...~-'t

!

rUIn8

~

l,lIn idi.

ISir muhafefet

dah

,

.

,Bill sebepte Ywml, h'BBInItU ye.nfll budayua.k a.ltrnB alabili}'ordu, Li.Itin, Mola blJ ke..sik v~ old~gu ~'I,ln:l~ gIrilel!l. ~prUB Ikine!] defD. di,Wnlqtti. U~uncil kern d~(lOOkti. ¥usuf, iklnel ~p["uz.ile vo! o.ldugu Y I'd .IJMl:nUlI I!I:.Ltl.l'lD. ahr D.lmw: cie.rtJal domWl 'lOpu oyu· nunu \..1..kbL? ~~~~~~~% OkLl)"Uculanm.i:n h~e.a eUe• ris.i D~~~· Illi.mQdi~~ • domua tDplJl ~'llDU1!lUD nt! otaugunu b;Im~.kllirinden i!J)nhL eyrnIUn ~ mu1clll!Jllinm y&Jll..lJijlnnndoo biQey nnb.nuyacaklat.Bll seber-Ie bu \ bwoi.a. milmasil ~en oyuwan miisudi!Jtnle t&r~f ed yirn ~ L '1.J DonlUZ !:.cpu !lyunu. gayo:1 baBittlt .. Me&Gl§. ~ dort elL, yw d:i? ~ VI!: elJen Uzt!:ri.mde altL1 dunn bLc adam fan..«iiniz" B~'lrJ I

d\l~

1)'-

lJi,r OOIUJllIIJI i~ ayElkl M'II 8.l"3.9lRI dan yan i ap'~!jo.l!rLt3 bw ko~iUHI· a.n zu g~Lrini.z, iibi.lrkolUl'luZlII da enscsinden YMi eruresi y;j,Dld, •

dan v omuila bo~'IiU arasmdM onUnden gUgsilnc d[lgru g~iriIlia ve i..k:i elinW ru:tt.:t.m ki1itJt>.yi-

~ hle

niz.. lI:u .... .._ ~ ..

r

ve k.iJ11t1emi.y~ dOHlllZ topu O}'1Jll1I:!I liedel' .. Oil nyullla Mr poahl..iv e.I:IL hem
ilJJI4lllldan
V~

bu b3.gtuu:.sn.

u.,ti.iifIo·-

I
Fenerbahce ile Demirspor G.Sa.. ~rayla da G ..Birligi kar~I1a~lYm:~
Bugiln. miJ.Il ki.imelti:l\l;:la.nna

ko ~laMl, 1tlf'il.Slndg, lfili l1iyel'ek ba.i:lam ~ v~ bu sliIml1} rb:iloll ken dine rametm Ii. dt!mi".k til". , ,
DllIlIIIUZ

ElI1'&kl:vJ

hcrn

de

tnplJ rn}"uDu, en. <tirade

ke-lldisUiditD. b.aii! ohm pehlivan lu.a.. ~ekilir. Alt~ h:di ve cu..,..5e3l! peb li VIIll 0 lursa iisUckl irm
pehlilf'a.n basmllr..:l. domw:; topu-

au IrolayWlla gekehilir.

...... •

Koca Ywmi, Molladan nemen ht"mC'tI rll.i okka [aLIa bi:r vehli""and!. Bu sebeple, YI.i5Il f UZlIfI J~ol1nnru:n ya rd!m i1e hasuum dllmu~ topuna !1lmu.La DI:iitkiilil.t .. ekmemi~tii. ~}1 Sln~u ge1rni§ktl1 ekuyaeulanma; ~!'I. ismi get;cIl oyun· ]an tanf '!.!de}'im, EazJ okuyucul.anmdart aJdlgun mektupl.a.nIIa oyunla.nn ta:riJini talep eltiklerin.i g'ori.iyoru.w. Batl..I.atl all. \:m. gTbl lli!1'silaltan ~ikil}let ~iYIll;rl&r.., .._.-~.. I·~ Fa-kat, mi.i!ftel~i ela 11 " o\\!uyuckllM'1n1ln hakkJ yClktUF.. Olabi· lir kead.ileri gili.rlif~ yapmadlklan hAld,e....wkBi merak la giiJ'\~~ seyir ede ede i:itNll~lerdir. Lakil'JllirtQk okuY\lc~lamn va:r k-j bunlar bu O!l-'UnllU"1 bilmiyorlv,. 8u pI )'OIZl1an.J:::u takipie ,zo~luia ugruyOT'liJ" .. ~praz oyunu.: bir pehjjW'Il.nl &) ta i.kem gtig&iinUen ve keltcUktaruull aJbndJJ..;Q hol4l.Plw. ge~-erelt; afil ad an b:JiLamaga dem~ktir.
I

1i kta:,

In-

".

Mim kOme Ima-r1a.r!,,; ~'
~ nln

~en:f s.l:.arum;!laAnk&rtll iI~ lttl>!Wl::iul takunl.an a'l"aslDda de-

...;.

~~

1

~

Tek pa~: Hasrmm kil!ht:lbni~ bi[" pa!';Mllldan parmaklanm _g~I_;i rerek lu1.mak dewektir _ C.irt pa.r.;..a.yl arn ayrl iki ill parma!\birdl,'D ki!L[l~
kaMdl'

".'aM edileeek, Fencrbahge ile r bkwhlll Futoo~ Aja,ohi;ndaI!I!' gguu yaDemlrspor ve GaJatasal'1lyla da • 'l.l! Ma.YL'" ('~ I'I]rtaLk milli kiimt: ~: Gen~lel"bil"ligi bJmnl rl 1W.I'~1!I. !jece[ st:adi; 1-, .... I !jacaklan:h r, S.'Lat 15.30 FenrrD hcc - De-minpoT'. Ha.k:f:D1: Sclii.miAlta.L YM hakeml: Fend'LLll - 5ekip. I ~f'n hafta Ankaraya yaptlS:;;La!i: 17.30 g. de-p]EJ.t;maoda. her illi maof;J.n- Gen~tl!r_ H8Jl::ilfI'I: GalJ.t::r.:iiaray .. ~azi 'I'(,ZCWl. da da. :I!IaJ:m.dan galip aynLsn Fey 3D. hakemi: N eedet ~ MuzaI ... 1let"1tJ.a.h~n.i n blll.g\i:IlJlerdie kCl1dll:li f~t,,..' .. 'II _ -toparhdiJ?! g(irilllmek.tedlr. , '2'; M-.yt> ptmu" gijnii ya. Bug-i.b! litaT!jJla...~atJ, DemirmiDi lliin'1\! ~Jan: -" spor t.aluml milli kW'n l!I~n CD 111II~ ener-jik ekibidir, Gecen hafta • Felle;rBahc.@: Stad!: A:n"k.llll': da sa 'Iliici,'eroe 4 - 0 -c· Saat 15_30 Gal a tasara l' - Denilen bn twm blJgUn hcr za- R1II1"SPOt". Ra.kem: S&m.ili Duriin~ <],1""'"man takdir- ~ttigimi~ ~ne'rjik: o- soy. ~, ....... }'lJIIuna biraz daha hiz kala¥An hakerai: $azi - NihBt. , p Saot l1,30 Fe Qerba.tl t;e .:: n.k: rakibinden ma,-flUbiyetini:l Gt.-n..;:ler_ Hakem Bahaettm U<Iel£l1r.l1 C'1k !LfiJ:!'ulga '~II_lI~r;!lg. l'LLoz. Yan hakemi: Hdit GaJip • ,mIJ hak k!LktJ r. 'I'~kD il~ \'e 1.ecrli-

hakem~ert .J

beli

elemanlazdm,

mi.i:t(!~ek:!til

Muhtar.
lIIIIi: •

larile Cr.

;Jem~k: •

hiraz U-l"..aktlr. F:Lkllt hir butil.lk sa llik bir oyun mliddetinde hie;; yorulmak

Fenerbaheenin Ililmek ihtimaJi

Demlrspora

ye-

.-.;

.-

...

..

..

..

...

.0 :.- -.- 4'

~iMDtLIK
, BIJKADAR!
l.J..

K;u
h;'LSIDI

Bu. OYI.lIl da br ul,a.w..n gc-rek a.)'o..irta :i-

.ken ,'e gen"W: 1LltL:l iken loi:oUarlJU koltuk a!lHld::u g~irlp ense ~1 inde:n b JgJam.ak ~li~m~k-

ve durmak bilmeden 'ko~p,bilen &ki!lf'hi rlik:-ri n Snntki \'ertilleri bill" hayti Iurp<lla:f!lCaklurl d.:t l@il:ctir. -. , ~ , ~ , - ...

calli

lln11

3 IlI'l""C Iilyrillid

f":o(mra ce,'3.?

tir, ... 11& ] Ii lilirt ka]1[1Jll, hahmJI alLa
dJ'kh,n

, ~:r
mantil.l

- Ch:"[l~:Jl'rt.irlihrl
(!epl,j_s Allkarn

bunyc::

d~n ka 1~:i51 w;~n I1den

f;-Qnra., iki ayaklada

<11 • bir-

hasml.l

Clylukla.nn \'~ diz kap::k :allln ~ dl;)gJ1J lly kl nru g«ITerek ba,;lamagll ue-rltr. Bu QytlDtl o.lml:~{n _"01'.. -.1 ha..,<;mL[lI'>a~ "yahut I

I I

htanbuhl ilk yaT'tJ~l

Jllan~ - 'ili!
(;tllru.C;lH:

bekJedi. Bllmec ijiTelldij;lm )'egi!.ne AJk~li1tl1;!:rL t.l;lBJfU2. ettim;
JI

~ol lmlunu

oogru

kapo.r~k

bir Ylllla

la.'lamlarllJJ. mwus 1:1lf'rjiden m;:;hrum \c bo;fU).;; oylLtll)'le bizl t i 1m: tat-, min cdemey l' --;ehn.miul.: Ce~ikt:!L!J,. L!t.ln]}ul~pol r nl.lcrek Ilynlail G~l'l~lerblrh -;1 ~ I1

l' ur:ii birden bin' gu1rHi ,8all

yer gl;is~;-.:li. Yine bit

~'(jYlrip ) nl:': d~rmege

:::l.\'~llir'" 'I J~ LUl'an; ELI ~ayet bniHiL ayagil..:: ol.tnc<l. k IlV'l.'etll~ l:Jd.S -I mln i~tel1 S<J.i" \'e sol brt'ldlJ1na \'Ut m tt, yvni tekmelemc gjui... i)1;;' l I potUI: nu cl~1. IlaslnL.'lo

hnIla 191~ay;:s stuJmdJ. F-.n bab;;:p,ye ar :ilk I - ::: - hip \ c: r{j. Gal:·taslr;:ty~:l. <:Ia iJ· 0 lIeral _," 1.,Jar IiII: ~ m~Fd

~e_ l"T sOylt::dL U sOzilnu bitlTl:r bltlmlC'-z: _. 1'3' l 1'1 yrlr~l1f1:ilm_ lJah~ 7.iyadD.cmJ\Un (Jldll. IJ nIl kU"Tulmu" pat!].L - l~ bui;unUFLn )lnril.
111'}

,-,or

f~n."'11

:!nn

I-inti

kabv0

r. t~Urn, Ui.fl U7.at~ rl1YD.}'Dl. J\lm:ilnc:J. }.J.:tIlmi~ bil" t :llM k-L:6,ll'ar getu-ullcr. 8011r!\d.J..n V';'1'Cr:Id;m. B.Jnl r fllUC""
r'l1 ;,-,::1'n lmiljl,

Ikr"fL'tl IUd

bal.Jlnna dl§lan \ urnuk de-mek tiro F.l n:'le tlrpan ni:- ~rada [1lul"Sa 0 Yilkil sat ve .so. Ll~has~ I . ..: BE~ Hi T':\~ ~

: , :Lm . .Hw~kat

B 11llr_;'1 d:1. im.. bltrlli:ti. ,...-

fliraz

te§oebbusu

GUI r sinamaSf da
,Ir,t;, inl.H,al ·h InJ"lllyetJ m~..ilml§ il~iIJ, I'. Dl~ r tlU":UtD.!'I. n Ll.a.n 'j. Itdt:= l ,l" 11 cJ\!P mULl;; 'li.bbisi::l SI lil!lTid.:ui lnr ~L:'a 1c LI\.", t !'!e\'ket mckLltH de !;erl J.I
jx>,.,

nlil1 -'It I:; 11 { r im:e bu l:o=t eJ.}i Im'jlklp ilir~ etmege.
hi ilr; J;u'~'1~·tEj Ll.:i'I:~aiJ.llltLu mahnL.'U 01 ['Ilk s!lha:n r l~,LJl Hanklr1T1li!1 taium lltl fuJ 1aII~I.i.)'lk ()ldll~u ('h~n:mlly~tl g"C~1l hJ. lakl ber ~rlJ-

IItl'" bn" ~e~' allliamarug,nu ooy11yt'C k. l.J l;r tc:n;uman lalcp e de~c ktli 11, f/
s

kt

J

::;~LJd ~

ka.r::1I'

\

t:

ml

i:'itj m,

C.l 1,::],i-al'iA aYll~:I k,~rk8nt.k ! itir3.2. ruakanllod:.. elirni kaldU"-

C ICK "., RAlnn b;:151J D<l;<Lrm b:i~ Urjn Q1.lon klllll'Jln,lnJl~lnd.-iu! .,.- l"a1.ll. n film, SLllI'Islolt. :!':':J _ 5 15 - fl.20

,,('rip ';l.n ac:IiHDJ tllmrr'lali. Ir;,l Lii:n ltu'li"l'~tini ~:lrfedt"_ei;i IDLIhol:!kkakhr. ~Liphl !;iz.lir. 19 M'iiY1S ;sl:aJinda. )'f'ni~mi. Rubin cerhesi gila-, r.~t'lik~'" y~1t 'bu ikL takwun buglinkti g,(!-nil11('1lu:kh,o;Jil'. nLH"r1.~l:'l.ki mukllr~ab.TrnLn nctice-sllll l.all na.r-ebf.le-r hi r tlU'afa m U\' :ltf'!i!c i- ~ mill Ii."lm'l!'H 1]1 r ,I i; $ Ll~~tl'l ,.... , r·, )'!i'tler Lle. vildca~bili .., ~..!!:£2..lt, ".. F~knl SCln,'1nh.l1 top. !lie \'e CaSUl/'eYije il1ell yol, MlJm- s.utlrli;l,la.tllSll.I'aYlIII da bu~Un Lun kU]. n.ndJJl 81,;(;(:1', 11.310j~g"li de teroaiyle !';;UhlJy.~. ~1l;1l.l:1l;1 L~a:ZUl • cyylH (.<de ~ diiiilildUril~i1diir: itib~.riJ,. ahrUtsn SIU'lklrmIMll:lAl:dc!'..i~ ~ok mi.ihml h:J.r~hata ~:no dJn1l~ :J.\'J.llta~iJ ulU'Jkl.fI.J:·J "'ceveli.ngfili olac&kl1I' "I'll bu .Ba~ gorillLir. I I , \"a~l. r___Jle~:!ll_~~c ._-..-~ ~ IQguz Wlev

bu-

dIm. \'ay ~en
P:U1,'

l')1IRin

1-11 I1U

).':1-

H.:m... H1Ut'I' de n

nyaga

l;all;;lp clilli It,n'ay:t l:aldlrdl. ArlmmdAIt bJr allosl.lr lwpm. Ml:!glJ'r ~i iliU! lIsulile selin1 \'('ll~',}r silluUll;liar, Bando dOl. ntlllj m a~la rI ~alDJ ag1lI:"t u." ..<;:] til. ~Je..:bllN'n 5(1nn 'kal'la.r 1:it'1~ .. le-dim. ~aktun file Yllopsam ifll~l' Uall (l ,._. i 'yfld~ kan~l!.I."[l , SI?!a. .. k

meli

bir

Dlekle hulJum_

<In e\Ivel butaya

cliinI

8ilml'nI
~Qr-- YI,,1I'

c:

:unh~[\li sh: de mazur mu SilllUz. ?•

MURAD ~£RTOc!LU

"

f,mlZ

Bagdatta Iinc edit di
(EI
I

Bir uatandat r!if~ 1 l'U11 { 'l"l::I"iJ

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~::iiiiZi~~EE~~~~~:aiiiiIii~~~~~~:;;S~~~~~5iijiiii
ijl: fBa, t.I riil"'I 1 Incl uvll<llli

fL,

B!lw.se llilklnnda. 1ll.1i.ts. 11azaftD. 'bu
i}Q)TJe

Iln

".1

Wden fjllJIDll~ teslimiml isw ., med:i ve .m~]'ke,strn"iYfl.de L:!g'L' Iialer bilir ftj donnmnayt Ie lmseye teslim ~tmijo'ec~g1w, AMa.n devlet reisi IRmd~ hl~ b'r mys tamlcke toJlr-fl.~ dn istemedi. Bl.I1Idanb:Ji.~kil. rngiitlITr:!,te barp i1~Pldl da 1;0,1p etm -n, Zabm bunu ni.;in iSte5ID? n ' be ya.!.
nlZ b~lly.m A.il.mnny ... bu mllcad el gyi herhangi bll' dev]etlcT

Belr;1k:.tlll IwvalA .i lDeym:e • ZeebrL1:1l;

_foc'

\·Illk'!l.

ClDnl'}bw. Ogm-mc:Wul:1rimi ayneliJi 'bjldiriYl!!rum~ 'Yll t.ahlI. "Ile"1}Illlnroliki bags.;· da k~Ok:tOJ'liik etwekte bu." lUfUlflj UaJlmut Zlim Il.Umdaki !bi.r Ttirk; bUllWln g ilD eVl'"~1

--~~----------~.I--~~------~~~ .,f, "
fS ... 'IIL• Ina1

bllradll. rn~",.cut {lcjlldl,"
klSDlCJil

113;0, 11101111 , '1'10111 .1I~~a".~

Ve·
hi'i

YB ancak

1JI!lHhr.
)Hl)'filtlerl

ot

rl!ll~

lIi1l ~tladdawund'lJltu Baooym gll:mi, '" 'tem.in ylediktoen

w

Sll"llda. SQJ,lnl

k

t h'·a~li'l.nru tekrar

Lstwl}'ona doamek il!:er..: J\.J'ap rln!d!.l[Il tle bu'!! rn.~ bava hi: rislerdir. K.l'I~
lato.syon dB
~jr

bir
8.1"11.-

IDt:i1;;lbeFlLI"I, Adire ,eru;;l.hne.,illel! kanu! cdildifiit!.lcti mf!, dcleriu tndtli cih tine ~.Jljciigi· ni, digc:r l:!.fnf1.ao V·ltiUt>tlD ceza .kanunu iizel'i:IlI:1e I_ klfik.atta bulunmu] ijrere ill" kornrsy ...n \11CUde gc'tltdlgmi btlrhrlIli!jl V~ babI

YOr'. BiT senedea

e.V1Icl. de tetkl

KJltlatm

kunna>,

kLtLU

bl lremez.

Bumlnn sonra mad,lf'h'rlu. mil 7.ll.k~eI!in~ gw!l,;i di I.::l1baaEa ezan vekam ti 1.1"11.1"'.1 OJl'uyall lara "'N-ilecek ce.z.a liakklflda ki mtl!ldenin mU7,.ak"r o.;:.I1E!stnl

He
Ll%UIl ''''.6

arasi ki5prii

oMI,.llIitI..s,

biT m~ fedir c1\'1U'dn kral

VI! voiuul ortasin

iml.inm::1:.tadlt'

5irufe
bahis

ztimreSi!1e kELl"Sl 3'alnu brunQ:'! bitirrnek ikti(!g,mu cia kendi buluyor, Gn.ri.l.lIJD.el11'li'z

tadil edil~ool~

.. tldelcril:!....zeri..u·

j;elililce hir ~[Jk 'IlatiJlI~r
UlIl'l.

~(i2l

alI1U

bilhnssa

R..9.sin

J( I nl s n,

1ki "Q.fk dD.~ S-f'IIIa ~ljrken tam 1'[1 opriiYI! ~afllrni1 sleada truttin :;elliT 'I;! ,~~ Dlllhitle B irm ]~("i:t1 vcrilmi!i. lngiliz tayy:n;l~l'in1D hllcum el"melrt olduk :;Ir1 h::t1kn bild_iJ'ilmi~ti. .., t~et.i L"bii h~r· ke.s gibi lfahmut Z~'m ile arkad!l$l da du:rmu!j! Ife rl~..ha.l a:rB'D:ulal"l ;tlll)'arak ffl!;C.)' l'"h'afl nda1rl mfif'.llit hi.r l'I'"e:"1"! gi:z.la.u· Dlui,lcl.'"dir. "\]:lI"IDIIl ~, "unu he~lpmekteh:,rken hir .An\'g pol~i Jl'llmhLI'I!1R. ~dmi~ ,-e h'H-aU:-i. he aradlklAX'lDl rmu!OtLlL"_ 1cap d
1l C

sarayi

.jl'1. vardir. aroDa ~j!! istAS-

fI asmda

dan her:ha.ngi bir fera..,at
mevlllU

P'ranS1 ~

hilkilrru"lil.nl1 ~fJ Mia g~am' trr,

es-

L'rt'ikbali -iinhaslntn
dedir"

Fransa takip dti~i bestc;e mtibap ctm~tIr" FI'1D k:~d1
ve

"011.1 Hall

1"-

ve 5W

endi elm

11", kR)!'U!jaoak m.nzimi iIDn~

A. ·.'l"Ur1l('Iln hiu.a.t af'J.rm-

i!<,t~iii

Ay.as. s[:Ja; a1m~, e&.1:mhi muei Lerle hj· krmlerln ve l1alkln ibtgiurll !lira dJ~lla. dair Refik !ncQe fHl.l~ veren neatler buluJ1,[lu~WlU ired siirerek 1m n1 addc.lt-! m 13 d ir i iqill ,c.iddi~bcbleF l' k If. eva kanunlllnll rn l:!l.1"tl..k eclhe ~tlr~.cek l.5.yihaya ~:11:&1' bll me(}delerin tadil oedillfl!!ruesi tcil

rlei "Ah:a,l ;;-ennil}ti:r_ BlJoTut!i.II senra NI!'Ii'ut

maddenin

ks.nUT1J~tlb(l etulmei f'~I~il'li, ~i~l1kii birbirterme du'W~l olneak bir bilmn il'l"tml~rm birblrteri nlliJ\",ioe 1m dirmu hi r koz olaf tit kullana hl!'f'c",1ttir' Ve bu 'ilzd&l il'" (:O~ n!lmU3lu wai.an a:o,larln
cek1 I"ini \'

nakle lien ask led", yeniden krtant in· Palllsul c;ii1erin 1111:01 'n hr taratta \. bu IDf!)'il1ldd ha UTI Dlek iC;'n muanr i[hne kJ..1 gs.y. idde Ii hUt'lun· imparatorluk ku .... vetlerlnln or- I re Ie y f11i n D' all LalarJllil dii m~gll ba~lam sin .1 m,l ELhni!: olmustur, danberl o!;:lrpl~mlLlal' bu tared I ~ muvak sten 1< iL [] d i Y f'I VI! mchtedir, o1mll:_:.sa Ol!. tridlletli 'fIi.ingiU ]'IlUbu;:md'l anstzin 11k Alman Almall gut rrH.:"j wiimlluu ohJugu hmu- I b "Il'~krind en mnrn e naleyh ill ti tt'yE1l:Iuz bulunarn J~ mUfrezl~ri imha OOihTlII]\Ie ~im· de 'l'U!)' I if"'lbmll b kmasi ilrtar ~ilrrl~ -I dJ b iki rnevkid~ In.tmiyd .'cncidir. tL.. , 1 1I1 Dilh giindu.z lh r3 mukaHitleri., l(IiflldI Sllf'ki !\kdel'li!btl 1:l3rr 'IfI1 "'7 100<:m muva[de milUe j lerin ELl muhim denil: u"lermd ,'11 bin oialJ Gi Hli If 1(1 'cUe t~tc\,'I,.'iif,; etml~. (akat ilil.h'l BIJn.ra di.iPm n bu bolg- ye Z pletm~k ,..in biittin memb::L· him WI -tanh t .livl)'e kuv· larmJ ortD~ i k '_ydugu v~ b"vJ \' Herl indirrrH'~e mm'arr!l~ 01yolu Il~ ::.,,JIrer mddetmeLi; 5tlI'll

Ie I,!l.lplwdo 1:lLIjm;m.l!),k tOIl Vii: dmlci IIlIVVl:lleT [l1'y3Je fle brr • Ilk '0' rpl!,!Jnalara i§w'ftJc et -

r!ll • a' ...., 10.... 1 .Iol lllib!lyia IJO eJ'b~ esrr cuilm.~tll;, Jiri~]t'le; DUll blW II gila A·
, diU man
I' taraflIld.1r1

r.~IIl'
ta-

r-n e bul _ U IJ I. ~liI:" ~ r, ccnheleri ~~nle duumt 01m:\k ij~!"~ Jii'I: ... n~l~ hududu U. zerindll:k1 "tahk tI
yerllS!mli~Ip.l"d;' .5,11.1.111.1 ln~jlii'!lere titF1Yilml~ ol:tn blrinei Fr nSlz 1"1" II u .ph i ba n '11; (~n(~ - ValRnsiyen - Doual) hq t't11 .\.I..:J _ b ~al'Jl I:e ~3 tinct' h.P.iHz f'lrk 1rlln r'pohe!li ~l:tllla 11 Itl

bir ta-

Ir

tan

f'Arliljult;

lerle,

tan

havalhn

eercyan

prll,ror.

fl~r

askcre,

ya-

.r:.

~.modll

rutunrnc ea mU'l;'affak

ti1riivoTdu, (111 i l kerk) i~ 21 mei f.m ann m'hJafa;. olunuvord»,
ytl ri Iw VY~
l",.;.nC

,sj.

"1:-

ma~d
111

r nhlbile

iHi'\'~ a1wad Tln'l
Da

IJlsdtj •.:ym kl\nll.eniD hcn-iz Zn.mBn! ?\'lliDIi tiro

lnr dabll. d!'lil-rde. LeHS~ montaka.9ll1 kat,Ij.·o· Ju.rek',ti'e Ie .." L:t.kin btl ku j'1 I I..bamJ .1 ue)

dJil mcv]di.al eIIJal:i:.'!'. Unut:m.nYlln::: ki FrlLnsa, kenl:3i mr:i.bi.ll.in en k(lr!um~ hen· mefineo nt1;nmlR"~..r" Ba~ lrirruw
l'f1" hunu ul1~ltur ~bi j::iiriiY'or • ll".!'. AWIJ[l'1!laki Fr.aI?ll!.1!. top . rakl::mrllll be.-:te- ii~lhli.i., i!'ll",;B.1 nlttnd9 bullJlv'lll~ ~ ;f 1.1Llk rnilYIJ(i ~iJ' verdi~i izi bJi t1 dB. ' JUn!l¥; lu7.lmd't'. Bu ag 1rgi 'ete Tnsiirit" irtit~lfl ~iii. " rni7.. hatal:rJ1' I!cbefl olmu~tll'!",

LiftnJe bulunmu~tur. Btl te'kliften i5t.lnro kllr~ilYf Adliye V.r,lliill gclml§ \''::
"'ATkadruj!l:llT, dl;!mi~tir. oIL.lug-mlluzu en ~i.imen lrlllJ::ml"rirj iuh et1.i.

Ccz:.a kam.IJJumu.z. klk:tt j'~pmrt.kta

ili:~rindt'

tet-

ap

ycriImi1!, l=<llis me-

muru bu scfer de bih,i\-mt t'imkala:rID i3l.emi$,II'" B - !un bi· le bireT h .. k1k I?cl;i!rek A:rtlblll t hti vi,-etil'l i i'!.d~en so I'"!II 1\11· mudun hii\'ll'('tinri! C)--"; RitneR:
H:WlIl!

1lH!I dan lre!l
d.rlFirtnnzla

Sal

bLlr'lld

8£lk lngiJiz l-ererek

hmmlYoc· un. tayy,.re~il('rln~

BiliLkis i§:lr~t

111' 1 f gtisteri VUJ'SUIl. D mi"l. bii h£I ruzden hir mil aka!ja ci.km]>;tlrL GIHik~c bil yliJten • iiltuye L>J'I.!!.l'dan foplnmml r a11l"l1l!1 ,e rmlar d
miinaka!'mY:1. l$tirnk ..,iT['L'e '[ah ut Z'jro l akkll1r'1o.ki fjkirl~r v duygllhlr 'birdenb~ menfi· J('~Ur_ .\radan bil' i\~3_n t;ol : -..rr'1.ltun bu C8",IJ'l Ti.irkU, :!rakalaYID. okliiriin, pllr~ala!'IIl! De'l'Lve:rmdl brrttm ~truft~lt:i](".1' t'-a111'I:!u\ Zitimin ii.:l;"rine bli· t:u.m. cd!:!!" k hil;are ~cJ oradn Pllr III 111 IL:l~ et ·~'en'i. if ndi~im(l gor! \lahmui Ziim e,·Jj bir g-enctil' \"Ie iki ta.[i.e d 'a\"f\lSLI "Il.n:hr, M~l"lmm clmw.t V.iim
In

kanUOllTJlIl7.Li .:"Jh.hJ;;'ll .l'!'ibi til· I I'· I zalr bll riC'!~ l::t'YI fL.Z_ 1 !""~ vnbau(':t mt'nfaet!erin BUKun h1D:ll.l'TInll.n ~dirdi - i IT'iid:p\fil~ !'~hetinl2' "'itrlli!llier • mtz tad.ill~l" f"~rur.idil". 'l'andikiir, Yine I'f[ lardlr 'kj b~i ki.il.:;UI'l A\'TUIJ:!I. miHet1~Tinil'l tlilmisi va nizi dl"il f'nerim"" \' lIil IrLirniJden i r1l::.f'n Rezi -e:t i': sobrJ !,-l!l.I', ~t bO 'le file 1., f'C vcrinden ba':;lr1l.rak: ;~ vazifeai.u. ib, .i in Izera K(lm' 'OD fie - l~;t!l" 'Z:l alan 'iilll iwal 'f;tlDt klol -'ti- I mi7: !lata i.h,tunc hat:1. i'·lemi!l. . ~ler-di!"Bundall - i!!.krti ancak mii dB':oU'Il'oaW~ b.Lr ardJJ ile te:ehiz ~~ [!I.!'bi fie

~H

tl

kad:Jr rim8m1'I1'1l!!cll_q'kl"i.'

bu kam.mun dugi~ecclt noktal' rl YOILtllT. YaII'm; bu kl'l u.nda hllZJ cl.:!'Ilklililer vC' C~ k:mwmmm } r.icil'lde kalllu \"e il!iv <:1 i:r fJ Jl C.·FI b3Z1 fiiller v-ardlr. I 'limai ~}'alJ. lllizdilki tahav\'ii1er~ rngmen t'e
ES1£!:!t1J

miillim

rctil'lc i.!ltiJa usu!J~rlnll1 bi.itiiIl iJ1c~l.lklerilli laLbik ~t[1J~UIi: otdui;'u L'iIt1:H.r'dlr, Bu t~".~bbill! a· k3.mck ug-raulF,1 hk~il'1;lc l::Jun H'iHPT il,;Ul ger-ck mllllevi e r~k nmlLdi bal~lmdan a')r biT' 1 e! met ~1cl rJ~e~i ;r..iph.siZ.. djr. AIm

n .,Il}tur-

Harel,ftl del.anl ~tm!':ktedlr. Alma" ~aYlatJ lila go.'rL!ft.(!ektir k] Brilanya ,,·e impaMl.'torl iI;;: k n" lleri hill biT ~::Ln hll ]omd T ,gli"cl d5vU~memilJ1.:ir., Ku.ndi~'a b"il~('Si"ile Y r1 I'l In "I I d" pc!t buViik b~r ikab

r m:J.nW:b

d(h·ii<,:n\ll~lerdir.

za

e izt.:e bir muvafakiyet C!aha
azan
1 ar

ruanda.
Adli

i..-:j

-_ Emmsyoll

e V kili:

blU e ek!

ild :lYdJ.1' I"al~m-

mii.n.en De ~le ma.t1~e1en hun . ht.'\'tUlIIIJ,;l1I" D1d1;l1: \n.n ll.lltic m.~. darl:ulffil ~ ha. rp I~iin et ,"

:iii-I

r

m it:lerd

o

ir. JAmank1

' manfDll - - i:ruir. Do ... __

;zulma.Sl

In,iliz ~ hl.l yLiz· den hi.. giLiz ~-cw;'ll"' .. u y:'lk&' , l:ui1ltIRn'Q1 ?JIRhea~r .. i!: bu cU'" kin te(!1!;mzde buJnnduldarl d!\
b1a

bil"
In

~H;

ol~ ,;

J

~I(I

ajic~

ilillik 01madtg, ll:llde ba.rhe ~M'~ et" mek istiyen aka h ... lK:atte k :don: ~~ d~':lpc[l bir .. - rrurtin acrj n.e -i,:~indedIT
¥flJjIWa.r:J. Frilll51Z mllj

,·e

K azan~ verg_ ..Z.. · .•. ". Iraa 181 ~----i_-,Miiker
L!_
.Ill.Z.

......................... iiiiIiII_

---+~-

:umnetmi!! oli1nkl!lJ'l

kenni'..,ijrli

frf.lVH

'ki m~.a.l

r!_ deb

bo. .

rlna

~ok nil. ,a:!'I ili!'t'l"arut r.t.ikimletimi:-. 'cap e '-ij 1,'ef'h:le Ir.ak
hiikum"Li "..,. inae lerde blliunmu:!itur_ tP.I"t,bb·· .

soylerunelrtedir, Di ~ t:rrtlfbn h!ib.:t a.1 ~rna g-orc Turk va.talJd!i~!8r'l" bukukuIll1 ilk erlen 1"'1 'Ilt! -

Fra~sa ya~ayaca f

,Anl-lara,.23 (HuSW3ll - y~11i bir kal'al n.:LIl11!ye t:,iire Er~gli ordu • ko.mW- havr.:: "lIhlll m[lt1~n I')cnl~]ar~ b~lI.mhru ar~~£1.1 Jarln da (;a1t.:uJ LlIllele.nm Blh 11i lie I 'ri .. e )1tumreke Ijal1lo.rUIl yevi ve ta~ineil 1:f!J.!.-!'r.hliletBtllllcbit5t:h Pari~e:r ng. ozi- ilhtiy .;;mnrun temrn "e kOntl· Iii. malum oldutu ~ekilde hili if ,tglde e-erikm:hTece~t ,i 'if ayui y 1 lin anti" I Darla nIl] Paris- i"ln ZOollll:1.I1dll iktumd mildti:o.a.mand bil" 'TUrk ~'n+-lIDd;), !H mega stv1reden It'!y bill DJl.re - dC!'i'mlmmum il hig hi!" nl-lm:lu l'liniln ,."i!>Lii!imJe Slhhlye miikeUerimlz olnl1.I~tul". eana"'arca sehit eden k,ll ill rle oimm:b,; da beyan ekle - durn, B muhtn_is. j!jletmr.! Sozienmi iyi dinleyillill., Fun bi! c1mvete vlllnu ~ vilei Irnm CSS~SID co \Ie ~Qil~i"d~n W" Ian dea.i1 b~lki irbl'f'SizW' e sanln i5tikba.n cercl'aJI e ~[llyn.hCi.I( ikiFjcr ii.zodWl miirekFrnnlID - - n ' Jl'!R ['c Ell l l::Jir k dna yet sebep olan r'<!'lk ' ]- te clan rrriiZakerel Jr, p bir Ito is 100 t ki DcliLt: • m~ Il" kcsi1d! sw·rtte bafiLdlr. Fran.:.a, ta Me unlHU da (o,m"::!'i'me mi1Lyon" 23 (a.n,) - on (t -an 1, eek1.ir. Bu k(]mis\'on IufZl!!lSlhb.Jl y[J.~amak I,."lC o1m.~kt"n bll... ni ] el35ir bir i'hre~ le:!';k.l .:.rI(>c~k !,p. v,~ j:!',l katl u nhm n.h.kii.mJ du.ire pOIlU \'e fTo"n 1n''''·'''l'i'1·rri 1m ,....·nh·l'",;'1 ... k j 'd~ 1""':1.a1:. fld:ml !l.ca.J<m llIIill: tw:cih mevzull bablS~ Lr, Mare - Am.eruul Fr&l1.l9a lie telgrnf ane- slnd'lt i;;nll]!ln.cn1itl.r. z!l.retiuin Am ~ik {I:' ~a1 ilc bID!r..mtli Y:l!jamn1l, 'ljlkk1-[ ki hedeflf'l"ine kllra~ak'i mlic~ArlEftmek IateJiz. pwtll mU:raseli'l.w.ill ~~ III lereill ",tmi!,!l!1!'rdir. • f l!"iUlJDdn ler tn r-' "1 j1 (fnn gur iinmed~n in· k~i1m~ oJuugLl1.lu Win tUg~ni V _uemiz gayct sfmhLir. 1i<f:I '!f: rulI'Ii'"aIfn.k l': mI!l' ru, .. , liti, miW kallnnmn iJFinde I bild irmektcdir. . ii f\ rill S::ucl l~oy'ilnui"i lo!eom ingtoq, .23 ( . .11'~ tlg~ bllmm yapbiiIm I;;ibi butiin gilrlC<!l'!"lr~ lI:nl"llk .!'11ThJ; n gOI- Amerjlrn, F!"a!]~ dmu:t]e tAkip eITDclJ~ini~, Du· reruldiglrlc ]('11 bir art'!' ''TIl dl);"" HlI.IlItl Almml}'a LIe Y [l cag. 1 s;unc lcrimiz.!le !if.! ha ...·krlleri· ·lll'lonl8.1" Glnd '1~ Yl R i~b- liginin gar]!) l'illflf IiUreswe AnhJ'IIl" (llwtlliIJ - Sel"18 I tn.fl 1 11'1111 nl'l.a.1 mizde omfil. ,,~ lK:nim j'llptIglm Ij!El1Ili1 bn1unmlyn(!a~ hnldnnda S8f"i tlilmc:.i1edn bo - Ji to lUNIII iiylc 'Il~lilr ki bug-un bde 'g"1 i 'l:ruz Frr:mSlUlln yiik:st> ;wyn mu.stll.hnJt old u Ltl'LTI fiero ic.by hWrumetinden reSInJ ben]. kaJaq mcyl!.an.da a.t (iYfULtlmenfatltll!rlnden ill1r..m a!mallh."R1inl\t nln: ... tu:'.. ~ MaEUnB.tTh tin yarJ51nll:l \'crilm"'t'i :mr{'lile miz ise'"u ... l1h:I:..!l_l'l~'i"'i ,Yo:rlar. tllr, h(bvl\ Fl"llnillZ - Alman i!llbirligimn mil· idSl'r.)'i hUS1lsiye \'e lJ(!lt-u.iyeltlrFmlL'!l;)'l i1J11] VQya btl kOIlltrliif, erini htaml'l'~lfvi'Lrak hun" muA1IUill (D(I.~ [I'll) oelel" tareke IU)ln:lma!-11 jr:nphttln!!. d~ 11l1.h~tlnlmLLlall ill:tl!lf.!l"il 'ore 1'lIi!'201'lJ~ utlrHl,)I: ist:.iy.llruer: .tani C11m~(!n f'111l!lmll'(~,,) "IlIla"'_ S;iiriipmU!j'r lillmr edLlcc~i .b::t..l!:kmC'!a V21ljliJlg· ;i!.timlii luI' tt.'t1bir nlup ~'C:u!. l.uml.~ malJ bilertlr s~tu1flr Je-. Lm:u1r!lt, 23 tll.a_) Amirat lnroilh r.l" h Ldlitm:J m<1!11n m I lond[l tam temmat nhl.ldli:lf~(1 kaf1UllunUTi 5 J - 5~ ~ ::;G IllC~ ree.e!linde "e ma.hiyetinde mil~· ila lan F.rIH'S£Lfun 11<t'{1\nlbnda ]{o.hirc,23 !l,IL) Gi{d tfilldau' I::iCY'lLl'lll.tl.fl. bU!llmJlmUljtUl'. rnarl del I2"rinn 1.-1: ~~llol'l t.'e .f\lurimdirlu. Dullrnan mmtakahrmda 1.1.. giD1 It r j IT nib: lin,..", ~ i i i1> .m1l" Sjj,~'lcmdigille glirc de Vichy tI:l.. olln Ql:ldw] olmodlgl rn~lJkemt'i Bt:!Jer i 10 r I.&ri.b.i ola.c Fraru; a j k ihlrtan "e Pnrjale Alman b 101m b mb.,. 1{ hire rnfln.(l:J.D lOu\ le hi r teminn t ve· Tl!myizll' Im111rla ml llr. ne kada r d~ki.i.n OllmOil olB un. b·-ytik uri !S, Aueh J I!iirli~. c.ilinclye kadnr df'ki mil·R illp.(" hilhhllZln1 1 Fra.n~ l'a yi}"ewkti saaLi gelince hes.ap Borti.iktpo flonr~ dun a.kfutm \fichygao- '\ F.t· ttL'n cek mA',icieSt gUh'llctilmiyccdt. II1~l1l1nlyetSizlik m :nnl bilir. ye rJijmniilj "':e geHr I'!elmez; AI· till" • gi· ... rID 111" lirlCT+ ~ A~ Fril.ruIa.YI, IIluzta.l"ip Fran' mllnl~f'lrl ycni Dil" ndi"<lueliar. DnkLLft t 1. fiLll I.' U 1111: n.r !ii. ('iilerin .. ilr'nUi: tep BlI.yl, bakg!:li yere yellilmi!} Fra.a111 tn bullIDunklal'"lnl bih:lirlni~N'Il"vyork, 23 I ;a,Ii,,) NevBnmb1ty, 23 (a. ,J !-;on rn' ~~ml" i i.i eriTl'''' ,i\l'l1nnII!ID.YJI II"ll.h~t blrakmll anlnr. RIli'.atil'. Amira.'Hn blloirildiatin~ GO' york Timc:i gaf.~tf4sll'lin Va~in~" laron bi 1",,{'Ue tem.n dLil::!'erini :JjLilllerli EombJ,yOl. g~ll!n' It,d la;r1DI gjyotLJ'lden SlLklnEjfilB.["~ re. g-e(~ll 'ne Pllris mmta\{o. . tonrlRI1 ~m~H bir ml:'Tnbadltn nldl,,'n 1 m.adlldurl :mnll['~ilm'" Le ~'an I..t ..i araBll1 rh, l t:rl !I iii Frallsa dClnro!Ci:. mei!cmvet d '. smr'lan kw;;an ml.iUl;!l'ilt'Nen 'bill' ]oil bil' habere~ll:re [<'roT!FlI:zJ aT \"(' Alm"n ba \"l..Im·u1d nl"~1 lchIlBcr'~llnWm du Il'IIltlllJ"akla m~kti ... JFr.n.l'Isa dernek, !1IJITI]lf"l Arlkr~I, 23 ~Tel fon!l.l - h:. hl7lBtl Pari· D 1H'tl.rm mUdflrna..9im s,j",JlIJ'l dlr, (jeneral Eel'g1Inwli, LibJI!- li'~Il,'rJl'nl(.'l~l fII'i1 iJt tn bu 11 li h'demcktll'. FranB:l (1 emelt , km~· kul II unilmilzdeld yit r)pn m!1l1lyt'itC' trl,; ki..:; mir - II \o(,hr~ n... a 1,:1 rl h _I .1 nl .Be d'llnt'hile,ekh~rJli". tahiyc etmektC'dirlc'!'. Manuel daJ.d lilln'I,M !'Illll Irld~ ~8~" t·· ~8._j'l ba.~a bjr tf;!"k: Ja,n Da.rk d 'tlilmelrt,' i... Umuml '!'it JU' mle ~ illl,hli lUI);., rrn b;lftrll:i.~ ikilJUrnu tllllkim e(lilmh,tlr. IGOtf(> Amirw. Darin" av~r'lindcn d lmll'!ti. Btl geJ.en ,In grlill. fDektir'. I; It ~d..I1._tlllllll:IIIIII'rllllldllllll·""""",\;',"Jklllllltl_r_"l_lm....;I" ..tl_I_' _ BLlaBl lim:J.!llnll'l med mline ..,.eni birnz soar<!. marl('~l\l Pc:lai:n lao ] OU iJ I ' V olmnk Ii 7."r-e 1'~) 0 .Almllfl tahiv j bill \'f'iI. Birtllkllll JlliJ.yru bozuJdarm r-t ;J1 ,I I h('· inrllrrn It ,'e ,I IT'b • I aflndf~1!I kabul edilmi$l:ir" it . topllll" yerle.';itifllllll;o1ir'. Eu·nlar 1 YllfL tal ~nd 'D mijrl'kk pi if, lstl'lmllT ettikleri Frllrmaya or· 'i <iok hi' tik -[' In%loiklf' d!!V m 't.relenle p'k "II: Aim D Jl d[lfl miral bir mijlilkalLa rrtHrC!jale a.rrunm'la bi!" ,ok tnyynre IiII (ln~nnlm.) d.ilymderin sevgh;j 1J,;'[tirm('ldl. Ml' 'ir. j Dakrl hIL\'a yuhatinil'l. neticl'leri h!l~kl" . tQrll dl]. vurdll'" tLik~n - .--Ur" ' BI II,Jnv.lhl .. ,.lrt. ~LII1 'IlIII,},!, l'~r 111).!lllz.I".J'in cli.r Ilc t tareD 1789 Fransati I ~ in da nil'll(JI'not VlQ'"mlJl;lti.r, AmirFJ..L meytia.lundil 100 Icadu La. lll' rok idI ~ !rI.', :"3 ([J, IiU"lu BuY' dnki Frnnrtl"ist ki ikameli if:!~n;flium];, buLunmnktadu'. FronsM'! 1915 in FrailliltBl! Ga7.elr>mi7: Tabt:iJ' lliyf!H !S....n Ill!; Almllll d rb~ille dJ!"Ui mll Ul' '11 t Nml ler ''e \'ro..r;lydJ h:[l.l-ll[] jLl 1'0:"\ :lnlltln irhy b~"kOl1lcti harhliyc- :nl\7.l. BIZ ll:arni"wllu 5.000 nrskcnh:n :MurllLi ltl10 111J.i'rarl8~I!i:l!Fransl? all!!S<:rl.oghH1UD bira,]t.:l'i ~imdi d~ bunll 'LnJ,in .P-i!"ll r1 If·~b .I1umnl II kl:ri ..,ci;n ti qU,1114T11 Aynca y~rU klHuntz.ige .., milli ik • miirekltl'ptir. I.&n! Fnmfill ~oGloIkJiln! Frl!n!lilJ .rI ~neral M.ilh[J\. S",rltl~lu lie fuSlrC1r~~uJl('n"' mllltll!lele f'1.ln!"1nl Irl r. .si:i.,'Ie;ml;otir: ti Bat flllZlrI. B. Botu h iIle .. ,,-oe 11::11'1 1:alar ita '\-·iI.nllr R i('h~1 il'lJ lIarr! ia.rmuLlTl BI!jlllll Ezetli ve c-bedl Fri!ruIa! St'"I1 yaI3i itl>l1ln [:'1'BtiU.in mf.'!!fll.,. Almn.nlnrln ndll' ilnlcn.t: haric; ~'IIJI I L, til! ft' hn1'fl gernhd i1e C~[:lrge!l Ley1,I(>kll muavlnLigj IiLffiUm.r 'kf.!tibl III! :vncakalJl ! 10n m f' iZrcnlcM 1m 1lli:~!L m R fl.. JIll 11~i.iI.L'm'lf1i".en • kcr tm"'::U Girlddc ilsl('r III y~li 1,J'lIL,ITIJVe guml, Montcalm vc Gl"rre l!ruPo Mer:),in .ile g3r'llsmil~tU ... Srrn be§er J yet In, II'ledeni ,"'ct in sm lllr1igi t>ulonnda l'Rp,111dnha n~ KadnT' de'''l!m oocl,;Ie- - iii Ihb;,.I.r!le i\'i bltml ·f H'" 'Iadd 'Il'a7.otll'l'i "Ie 11;:: UMrirl m bir ~Qk OlIn akFRm Vi ...hyde ., 'NdJve ., iirriyetin m iliitcrek mall 1 ftI • (:,akul'_ Gene: cittl 1.~bril~ ~H", ('f'J,;;lcrinin t:\\'inlnd 111', '(;I"e II mu!;n]"re~icr d!:\"an1 llm~'klt'· QEnizalti ~m'Fl Da.ku.r jim l1U!.~ BnadeUpJ' tliL ril.!. i(:1'i yan n'smr hit beyaftlltta seni kimse s.a1aml1,::'Hl'r!1{tlP' CI"I'I. dii~1'i Vi lIi:"n~lara I:.oJclnn tay - ,.11". do. bu1l11'1.malrtadIr. ,"_yle denl!mc:.tedir D.ct Frllll!la! de\'am
B... zusund;dl.

TrnH h tir·;[lmetinin ik i ~(leUk &ahibi 1I'I1a:5um hi[" Tiirk It''alA~d3.fllflU'1 tm~atJM mnl nlan btl yer·il; ,'e drkiT1 tcc:::d.i:z: hilk lun l1a it.':'J. Il eden iZ[1 h 'L ta rzi-

!l.d~r!!.!:lm ia.d 'ye e o!iereI • Ii bir miit'!lreke tll.Jebi.ue davel ediJdi. El10 liuir6.m.nda h"'l!ip de",· let bJ.J nilitaral: re!.'lde derelt: hizi ezcbilir "f Fran::::lJ'l du n • VOl.lUH'ibSIIJd:!l.t1 sHebmrdi. h· it d .. "math_ ~ Ma)'Ismua muz.af£er devIl;', Fran .. 512: hiikflmeti ile m illa It it i i mcgi k.a.hul etti. f,birh;;;1 es smln kaI'B.rl mUOI1';! o'ldu • fu Montmr l'!'i iHika.l1 nd 'llli bl:! ri [.'ransa, cfa':J ile l(11l SIl'3SiJt.I"

tinill

".j

Karnilkellf" ttoriml 11 olup :'lonrndOI:ll hizrne.t erl:mbi rneyal11u8 gin.."l r nl:! wrette Imzanc;: \'er~isi ta.hB -, II -et ifl1000e~ hakJun·]· ki m ~1""eCei 1 az.ll'lllnan 18· ilay U boni] tti Idi.

Anlqtra

.2,3

ete Tiirk hazillesi ke .. ba.kln:nda fale ecek
j HUSU50D

Dnl;j

.:cr'J;lI!n,

mUlusi) - Nil-, li kOl"LlIllIla Jt: an nu. mllC ;blri (![! Zit: t 11k 111m ill blCda 'h· eSr. [·de" ~i h ~lar:;1. h:u.inr'f1in ketal t et esi Hey 4i VekiWcf'

Ankara,.23

n

ill i ral·1a -ike g-clenle 1

karnr

~trrlldll.

ol,iu~LJ.DU

Bu j~timai I);tir "ko.'cllni! torlan. bAl ~.klinde syip 'dell ha -

.

adea ee-inin SI hi ihtiya la

bmn~ltir. :A1:m!l.I1 de-vl.d tn,:i.sin.i, maglilbtylltin bizeJ 5·ill:I·~ti 1l£

b~["lel' dog"LI degi1dir. Bundnn ba~ikll A1man

l~m

en

FIKRA

"--I-II

oglll TIl'C

0.1 -

m-

ZII';J.1!.t oglu L>llllll:Jl1J. B - Btl ugrul e.nIi. J:I::UisQ ba lim mull11lL J 7 k! mUllar ~ .B 1IJ1I'i ~nlto~ III Ui:uru..upm.

Mu.s:.nf nan

SI,) ~U-

~k

[iii;; tJ! La or,HI 8lw!

ip Elu;r:u Ali~:.e-.. 1. B. AJ.;;hl_nr. Gal la.
11 "ull all. U-

A} dm

Il'IIolr Al;Ii,J.,url,

General

zali

B e esir

T

J~uy,

IIil"nul t k KOJ: " TiJn~l eo, Cl>i ertewIII tmk IX 11 IloI1Dlklr 11 k 1st lbul. ~I:': l"dh~ C!lylW\ E lliU\ Ey:t~Lru 'Uu.n kjtJ31 , uir, ~J - Uu;-. '!II ~>inn, 11 "~I. Jo. dr{'l"' li 011 u.Lu 1JE, relmcu L Halti!"-

kuy

!Jl -

vel

OJ J l(enn.n 'ruksnnul L:iimImuyt::t n,tUullJCS.I ~HlII ;mJt:~lI 16 Ilum 11,u Eskl~elilr. !:.I5 NCCllli

l\l:uLl:,.
'I

c;'1[Lm£nlwl:n

m

c;i

un

b·r

I

-j

DI dLir Paz n en F'lm:II.1t1il So]~ak 12
IIIHll,l.lll /\ 1 ml •

n lim mcktL'J) L:ad.:lci :.! iJa KlJnyli" ~ij Mllwfcr ZIrI(,:tn S,1;1. hti'~ 111tlb!\il~$1 Ten\"1rl :11 60<lIak 17 num rn. S nU;UIl, ~Tii NiYU..l.j l<Of;::'lJ.%.'ID I';9:Uko.'r',a [;add(:'~i Tltllll~ otcliride llii'Likild:!.. f tfl~1"blI1. !.I9: - Cill('ml S.m('[11.t,tr, \"f.l-'

l

I.:.U>

'W

961 7,5 Fidi 193J~ 3 TUrk iton:lI B. Koutenja:C1 tahvillerj. hamiUerine tediye ill.m.
F] J'III _ 1113:1 'l"IIrk' . tillaltl ~ !IIr!D ~
~1 !)gh!."lll

..

btIJ1. ~
Aftlcnrn

l'mr

0:,.

tr :n~l'm :0111 J,!i .l'I'I......
pJ),.liOlO't.I'I'IlWl

TtJ.dd~

1,10 ~lIbmbLiI

~n f!I~bI'!J []_'l:l 110 fh..].af'm ,fan! TJ..,. O.O.JOl TIlr.!!;; Jtr I I:cdtyc 00l'~ Jm.r;

iloJ beb1!r

all!:llm'.
'l'Iibt;:

~ 11.4'

..

tm

Jirasml t.J',bJ Vftd~

DMIk:

ltbul mdil)f
i~n ~<!dol!

:.IT.
t:1J~dnr

~:w.: ml'~
!UJ.f{ll ~

~

'l!:Ilmm

tnk!Ii.1. i.J""1n Mt nd",Jd line knMUI b!dlJ" edil~lrln'_
IInH~m

II'.
ZUIl B.l&1of_I.b.!I.k 2l...Ui

iI!!l' 6i: ~

~

fLJ

mUJte1lcl

T. t$ BANKA_SI
KII,iik warm! hesaplarl 1911 IKRAMlvE PLANt
K I I! L'!"q: 4 .-~, 2 ....,.,
,'11 A ~1.1"-'3! l~fN"'~,. r Ihl ",T!'d. yJipdlw.

az!!

ll&~

elsefe vie

edebiyat
I

194 1 iKRAM.jyHER~
1000
I

:I
::ill

J.O~
'lOO ,&I!!I

I I.

= 3000.-

....

2OOiO •• .......;U!r:I ... '
'Ii

it

f
18
MI
1,

.I1b:n ~

Ddt. H 1 uki bioi i¥ H;" _ , ~11di. Z.ra ~ln!e MiIrar , koo.Inl'OA .,... buD.cfu i ~~et_ .Bn ~'rndm ~lrlll:!la.:ri , _ ,..go ell. !.In I!iJnIl)l Leb ... IlIIPilI"xri I_.e;h IIIlbnhinIllll AJ~

hfim Am!ZDI.al lI:uU't.::t . _ I~ ... ~ l~in de bunl.arln ~ lA-

aliye Vekiletinden:
iii ~ ~ \'1! ikineL III'1l l~ Tii:rk. ~ sit ;:&5 lid J l ";n=ie ~ P'~~'~ ~Iill:%I ~

IiO JOO

'.
III

"

PO

»
:t

I

100 IMI

» »
:If

= iiiD!lll.""'"

= :l800,~ = 200\1 .......
l\&IlID..-.

"
:110

II II [I

='IMO""",

"

ZO

=- eliOi)l_ ~

~ Imlill

I!dta!k

...- ~k~ ... r~

BU
( 'WIt ~

- U:W .!I!Im1ti:

~ .do)nw.i::rr

~

I!diftm~~

!lit "1rl1iI:!!Hr bol.-I

I'IOI!UDI~

....

m

~ettile.r. dJu.. ..- .. " ....... Hl.I ~ t, kI1hm: am- !\>Ie tAmk' eotr d i. AJ~~ ~'LIbtsJrlan da. wbH.)' tallmlWSkI.) Il! 11 n~ a1~ ba berjI )uunl'o:r.2. y:tikkUl:au lIlbay ~Pllsudlihi) ktditai!'• mdye rumrl~ ;3tmj;(ti.
• b:..":;l
karuyOIl. RoMI:lZ'lt

_ ys J1'tW.Y w ~r W'e'f@' , GJ'& '!!:arar ~w, Ou....PifN cJheti Iik:miyell in elmty0l'ek killha kiilme

1Il'1b11: d~w,e mELi~ ne "al""ll!!!w m:i.m-

.eIdrUr

~

Turk Hava KuramulslilDblll ~• ~ . Ba,kanhgludan :
~ 1 '-, "l¥~1.ll EDnl .mill

'1-;"

.o;b ·a..I' nH~th'" "-ilm~k UNI'!! fllJ!Mulle \'@ ,.rlnl~ I!'tUril!o'<'{! Uti mllylJlll LC"I:!\Nf1 iII\;iIk. ellilime,.c Iw-

bI,'

a~

i!I!I!!I

QIl.j'tiaQ:!lU.
l IIIIIItige

bq II:i!.m.yon. "'~'

IUWI'l

\td~

.'

....

'EmlA..k
!I!:lb;li,

we Eytam BankasludaD
kl~1

dUri)Id!!;L

AI ~~ l~ Al'llba 1_ l8III, t. ~

JLPI-

lI!::l.6;!n 1M

--....;0

UlJ.Hl

,~

~

..

u.QiIMo

Muholimm!;n,

__ ~
~

Ib~ d_"1..:..1_...:.T~!lim;lft_ ....

1'P.I\&~ftIri ,iMI. 15 :tie, I.J. eW,n 11/,'0
1m

ad

'iTO_J.CI

1:1:1-'. lIe.ybaIildol
I.JJ

YIIlII)Ml;eil

P.:I;

)10.

w l~
..

..

U~
liD-

1/2
~L

.

:1012 W'U. ~e man, SWtanl:i!! Jill.;. lJ VC! 4lI-U JiO ~

....

BERLITZ
Lisan n.___ &,J!I!C.,I:'osoe '" 51
Bti"T11N ~ AZ ""CJ1l'DR. Beyogl'oil: 234, :ki.ll'tIAJ cadde&i
lfflANSJUl.A

I

6II!IIIU
I

1-'" .. ~~
~'llI;

t

mal~. Lirn6l'l ~elc:.i1 5(1, fi O. II IIti.:rp d:YJJ;kl.-.!!Uio 18' Yl:'l8 i. &~utlu BMlbIl'I 'l'lYJD. ~ Zlba ;m, 5l! 'No. lu "f HI. 2111M2 LIP.
mtvkJ,]

I!iIAI 14!o}~a ltofi] ~
I!'V

Y'-'

U 7,2

JiNG!I.JZCE....

,1.-0
'\1'0

Po. 11 ~I YlIiiIlarJiI F~ ~'Q,i5l!11,J1'w

m~bl

1ui~11iI&i
1o'1!!J~

INriIarI
ha&:uii. -

DOKTOR-~

.&DlAN(i

"

J)F.KBUR

Tevfik Akif AYlpk
Hi@~lldu lot Il~ 901)1011u P.... kka,PI ImAm .'ldli nlll!Yn ZII.. paurd.a{l III'" .... 14 _ 18 I! Iud .... n aJiJtl11

FlJTOme:rJi:UDl VGI'MI. P~le!I. 1ilil1,l a.. t n y; JBDl IlI:nl.I.k "i.ld:QrIuttln4~ lIc!plmlilc.lC: olan It;.~f>nd... 110m a::l'T' ~ iIoClk IIlrt'IJ i"IO.a ill! ·,ulBcak1:u. F:a!a ,-bat IclD 1IiIillI i:m.Ilk Jillidtirli;ijG YlJlbNla ~
4 lmai

~.

!!UiiGl

ZAvl
rl'ekinJn.imda 6 Jnel ,{~r'ka. 1'90 l!lC1 aJay 2 inci t3,buru 5,i:n e:i b61Ugtinde a,sker1Jr;i.Jni ifEl. e'ttitime dair Kocamu,Ilta£a.pa.tedl'eremi
{I..IB,~

~--~~---------------.iiiill;:-=----".
IrllliomUn~
i'ilI~.

t.

(4001)

Ilimr. T"h.::'..",: ~:Hi.

G~

mQ .....

o::.~t.I."oihJ

IcaboIiI

T~JRKIVE COMHURIYETI
_ SenDUIII~ 1~ AJ MIl
.... IP'IJIO

sa

I!IoUbwiDden.

myi

00riI is ettim. YmieSni aldlii"tm

~!JD

o.JK • 833la pd[ beer;i)i'eD tabt bel- DDktB.u ~Jta,t.e tNnarnile t8t1.bu.k eden Ibu m~ya bir ec;u Vo~6I1 bir h.Ilyli '1J'I.iizab! 'TIil@ bl.raz .. JuaiD bh' ~S1 da ~al::letmedeJl ~~: ·BiDbir klb!l.lke)li g&zoe.(II.!..uU 'm.lXIQ.ooo·) Ilitm'Iin k1:J,1'1J11elmcklti a.lw.a ~rir:IIi Arnerika111. ~ ettiNu, ubJ.k Dl.i.liiye IL.!.Jri) ile on er~ ~ zan.AJba.y (Ila.~ a.r~ b.ayutb:nru ,# 'herilta.D gimi!'ll So~frt: \i- .fed&kkbu mu~ v~&Il 1WYd. Sov - b!~ - __yJl.l1l..k ~an e.uam serveti yerine tallro e:tfJlierin de LeWebJ»o. 1I1lr'p ba,. '~~ ger;tiktV-iaj. tMiz mCll'lU~ tilrloe.&!l aonra (II k&du para8lL we .ki, b JmIar fu_ka,. I] haber W~lI. Oil 'bf;.. 9.Tka- ~ t.a.bw~dJr 1 ra.J.arn. mUurus (h;ilk, ~.r1m.s:r) Ji.merilOl.,Jo k!.~i.'Ol: ~a-I • a. ~'.J.~r, ~emiu.i..1 8:l'~let l:j- :tie Ltiio..fllle!se mec:hUr ka'ldJIar .
lali!.Ul!! ul:r:L':nslfJ -l.:.u 'nl.2;~!_~ l"_ ~a: Tlit"!c.ycy -.e...nr• EI!!; 1Ia.,r"~iA:i t.u:l1dJ 'If;; O'y.... ya-

yuktw'.

Hevlevi:hnt:.e lI.Ja. mlllhdesi

IIa<ui Ev~ 14: numa~ ,A..rapklrli :n.9 rtogumJu Ab.me:t oglu ld:ehm61

_lSI

bDlmiii

'

-"Veni Sabahln" ihin tiyatlarl
U II

ZiRAAT
hi.

BANKAS:I _.at.
'rotJi: 1IrI!IiJl. l!iu R4I'¥' l!JI.j:l'i:l
tmJIMIIIMMf.
"41' ....

.sut:.

'N

Z1l1'1lJ 'h Tlcnl bJrUdl.enoI

11i'.ilJ ~I!'II:;.

1,...

BORSA
~3' MaYI
Londril
.f{~

'Il' II

750 IOIIIIiImtl !JOO ., SSG ~i JOO n '100

941
JII'!iL'" "'0 ,",",PII"'"

..
n

DOKTO R
I

iiiiiii:all:~ I

'l.lrltl!!t
no!: P,1i •
r

BIInlum:n.J

ImmbnornlJ
til'... ~1i

'17!!' 1 de fo

Ilili.nn
~ liidJjCI

~1"W'

~.
jp.u"'.

CI

"'

I SI!IdIn DoJ.ar

C4!nCne

.AttQ
'MIi.drld

~

s.".~

IS," '.I~.,5:l:7fi

:b::

o.a05
I2JI9

lokman Hekim
DahlIiye
HII~ DIw.nyol'U
S ,l-ut'l. A. lCiIJ""'II,~til~ e.~'iI!;oO'llI l;h:~rLli"~ "111rH1I11 M.IIGit 1;0111'1

HAFIZ CEMAL

,1'1"" .. 1111'&
mlY~ d.
1 r)l'10

,1IiII .. ' .....

·1

plln.

,

t..! .... JIi'UU'': •. 1000 I.I~

4 I.ct.d

..

L.1.-.1J1lo.

YCIkD'btIIR

8e Dani.ru.rka
ban!t::clarmda!lti

Bwldau

3 aM;;!

1'F

r

.. ~~"

~

lI"e:ze-bI '!'CU ~kRm

I].nl'~
1fi_1'i:!'l lUn

oj

040

• ..

II

0;0(1

'UO

,00
~.. II!«I

2.000 I.D ~ .:1011
".iA dm I

..
II,

,00
U!1l

\8&

• ..

!Sill 40 2'Il

Lirallic

:II
tTl!'!!!'

!o.OQO UN ,.100

IJ!OI:I

• •

DIIlltJ(JlT, tlLl.m

R",w 'fll i.kl"lllTIl'oiL

~

~.~ lamlL' mutt
Il8lUl-

l.I:wyje

i!iO UndllJl'l ,..... "!;l'll~.

altWlll'rlD

:.

fl.Jtu.nl."·

J~I

!lkw ..... ~i,!lIIi~(! n '1iir~ieyC AAl.iJl~

le:rilllilieo 'l'e IN aakil keyfiyetinin heyeca.Ji!h Ii~n ba.h&Edec.efim. '

a •• lldID.

:1 .:

,H.

H. r":Wu- senedp.

~I(lrt

I!~ra

Inldr

I':l,[]r.a.ylar ....
1'I'I .. u..ut)

/I;_ CealQttln

6Ji1rlli~~lu

ltI_a~:::.::~~;i.;;";

loiiJ ve 11 Hi..:.

·[,MOO

Il!1~ Il H.i:lJ.ul'lLD. II l.-..rihh'r~ml<' {,:!.U.'!OfoIkUr.

Ey·

25, '- AT ••

19 ;1

PAZAR
Dndl 'fU - No. 1097

1
afYAs'l
H,ALK

Size kar,,1 Amna
AI~":!1g
ClI.t4!;11

T{i".,1ttpF

~u:

almd ,1ClJJ,gtf"l,a olrlup 'f.,IC' {",AdU f/~

dilik g"'U~r !Jib, 111" 0'~11l iit' /iile FlkIlTlJl.Q.t ~IiiIlDi
latlJik. ~ m~~ bQJ ......

.fri ,,,~,a

ho'0"%-

..... liil i

¥inl-

talDr
m

c.:trr.

~EVal,.~~c.!!t ~~~~~rer~""'*:t~
s
~ met ~
neh~'~
~I

im te

sr

llil

1Imi~y,e ~. MrbIy.e ~
_

(Avat:
V!!e

pdi

'berJj anhyllD,
Ri-

bwa n.mimiyetJe oJacak

bat'..a-.
ma.k-

~

,nc

AtatUrk ~
'~

~Jm.. ~mobih ettL
~:

UbI' bJ-

11li8iio

D. Uy«J<e bIr 'lie bi:rir • ~ 7JIhti, lIi! mDIhak ;m. bitIar but! emrin.i ' ~ !IIlJ.y/tl " ,~ em .. cl6.)

~ V~ M(bJrul Ul::iIn

kIb-

ft!IIDd

teNt4lndo '~

iddtin

f~·· ----------------~

F Habesistanda

Fatih dnan,ihai -haifa al Harpdev, m ,yeti fai Iii

i 'e

,ediyor

'Diio sabah BIfid.
deiumullltlite

teslim old_

Te aa'l ,#r.a.lUJBnd,o ba z degi,iklilcler gaprlGcait.
Abnaa, hdbIrIel"' saye.mde 6 a7hk yuldamaJra _ k IGzum ya. k
II*.i ~ )I'OHmw m~D1 teItaAIt bmmunda 111m ~jk!8I""
A.nI:atiI.

tR..,- .~

~

iaiJe, atmel

-Ad:m.

m€l!lmprJrsadile

~

c~

IiH

_,..a.

!i .o;I.wn

:t IIht

'f1r-an. H. l aJ smd.o.n: - 17 M~iI: kral
U.QI'!II
WI),f.

ve

Dl8.iy~

Gelen ~ gOre GJritte, ltandiye ,ehri ih! h \'11 meydam dtIQmandiaD tamo.mil:e temWen· m.i§tir. D~m. etlMi,. ~tD brdiniiii m a17..eme imdi kltaI£J..rlm IArnfmdJlD toplaa.&.) -

Londra.,

U

(

a
"!:"dlil Ali
9~

-u

&dIl)'I'iiIeD oklugl

5 11i~lItn 4

dcl

diil .. yni dru"E<:ede memJlWl.i)"cl verieidi['. ~. i:n~ ~BJ!l :t!ta~ temizlenmip. §i::J'n.Jh k[llrlletlerimiE ~
IS-ul Al!I'_ III~-" II dill)

ma.kt~.dn·.

Re:ll!m6!::l&.lri V8.lI;l ~

Fe~eDemirspo_ u, Ga _8· tasaray da G. ,Birligini yendi
ilida

UM yib:ilgU:Dii ~ bel- olHrn.k CIlIlI. OlailreD k::u:loijJ 14 ~:ndAlicj ~

:1:5

htill'te

~H,Dlanm:liil

JlWjll.!IdAkj ,~

mutWi ~

=='HARP== TEBLtGLERt
d8.hili

NI;I'

RES.'

apr
De

BUrette yll.H.hyarat iJ1Umli. . .et \'VreB Ali Cemi.!I

Oozdnmirto ciMyeti milt'ellnp ynmw}bk... I i gijndi.i.r !;IiddBtJ:iJ b:ir bmtAy nimlm eI. ~ yen AH 1C!m1i1 dUn sahah t 10.M da mUddelumtljmi!ij;e ~ 1 Q:l'Id.t!l.:l! teaI'...iJn onmug w

~iuu

Lol1idJ'a. 34 (11.,,&.1 emn.1yet ~

&va

Vi

(&0.1'1111' ubl1

S &U tu 1'1 1 do!!l

, fllllrat bunJac.. ~ m I, et i~de.u U'l.ald.lll'S! lIlilfuz ed~. SahiB yaJrniJMUUl 1bomhB.Jar a.ibJD1Df;l..'l do hi biT ha.aac vuku eahili h.i~iJi
i1Nbn9m.l:jtl r,

Bu,gi.ln pek a.z ~

~k.i

tebtiti:

ta.yya-

Bir facia

daha

dlDnkil

Simw

'l:.e:Bbit
pa~'be

,ed1I:wgmeo giR,

gti,l!.1Ii

BtIIerl-

FIKRA
I

I

r zap ~Aka GiiBdi.z,
,Smalli
Blr adftlillO

amahka

'IleJdolcf' b~lIn bunu yu. Oyle i!:l~ k iYY''-l''i ~L tAll}·.u.~ [1m: MAlL',iuyada, Yug()sllI."'Y8.~ m.., RuwlWyadll, 9ulgn,cyacU! I.Wi.
yok;U.II".:Lrpa

Buj'daYJ,

~vii8l"J

ne-y:i olnUl.)"'II:n.

YA.ZAN/[
GI!lA~

_,

yoktlU'. Bi.ra.z lfil!l!!l[' YBrnu. ODun d bi.nu. a~m1l::irnk unu \"<'1I"tbr. Ollunla. mlmlalikc. yapalmakt rur .. v bo. peyninIU.. ya,gSI% mamalika b_azretI~ri d i 'i aya bat'.~ l3flmIl1iIOr. Bu1!l1a~ n.nla~b.yor ki RaJ ..
k!ll.IlIDJ"dn, Alm6'l1)1'(1'QU1 (k~ yoktur. AJmuayli BN1Hl!}]f!.fli!I. ~llrno@ktRlli b.a.ika bir .~' i~jn in..

yokLur,

pata.t.a

,)o'oktnr,

~Q"dar:

~~K~e~m~ca~-I_I _ ~IK~e~r
C"..eVf'ld Al:lbaa GilrRrin IYc;m ~R"13J] I da intifial" e-

:ranti

Wz hfLkimiyeti zomiruU. yJan ,nQ tmlpri d ik'lUaian gac..-ll·b~ln:li. Denj~ai;lU".l

emnIyetinil

do-

d~n l!J ',ray~~n evvel) sernam II ta ri hI sertsi YaT.I-

I;io.lhJt'J brr nokLWl!I1! ~Ilf'kli Gelll'mi Ali lh5an f!i::lbis hI.H:bin I'Jtm+ V" bu h~hih ~2 'maynl t!!.riJ:dj l1i~~aJIlll'uh illltiRar ,lm'H i A. df'lr1~~_ l!IlI~ ~ vad Abb:L~ Giil"CI-'il'l m.ftkh f":en ~. 1111 1 ,ruin

1

\ef;te'bb,iHh'Tde dowwma mll= va( rU'k IWl IJ nB1JJ'U ~yilinh. NUUI~'~, don Ilrmta ci.h!ib1'l..llD ~)',(Urt m1.~llmDliil.e ,on milhim blr imiMi. Bllgimk IJh fU'P. ya muhB.re~~~IlHLpi Mle, yenS jc~t..

v,nllgl l'cvaD yrmllki I'i a.l'h !.!fA Ir tUi· (. J

!lite-

daiilJ.iklJiklcl"!l.I'fIt:>Illyo, ll:J, Me k bu gKII~ adr:m yd urnn r kurlnllll" yo.lIrulpWlillFi .
1(>00
I,J ••

lPilirll fI

'1'1-

ve b' tilil AwuPlli, l'luUl denile ma8k~ nlll Ill"dma. tmmtU1811P I:.lJ. bi:r (rn~lerek miidn.i he5iJj kUl<"R1Eltmu~ bugUn bu 'l!wyeo b() ~J;1!'i'leye ";kJtlrnl.d~, Ealtidi!I'I'bcri bihyonJ!: Id 11a. yat. bir ekme.k D\·galnd:u:. F9,.. ka.t ~rnd:i, .§iim~ ~mcge .;~ ~yomz ki harp te suIh d", ean ve !;1'C~tb, fll'lib \'eo mdtmJ.o. t .. tan bUsbutb, Ili.)"lu I blr ekmeJt l!!:lt.vg~d\l'. Dml.M.gojilt gfui.ilk MDJfiH. l"OOlite.:Hr: Egmegi ol.m

Ill.iJUl". Bger Ba.lka.Dh.l"

!I"a

..

l'PlNI

ml

..

10·n

€I

n oku..
l"rmlZ

i-

1"

RW,r<l"I:LdGJ1 tiD!!l"'J.

~,",,'cl~

e

gidmul:yip ~'eWu t:
rc":m~

te ''il.lllW ~bm!k i~ bDDl.iLr vapor ler te-

Ev
Mmtabl lktl:-;:tn Mihlllf"li.'igil . ev: • dekl 9QnI.P amkiDl:~·le"- i _ . erut!Aj3 ~ tu.tuJa~a~!'U ~'H.4fi1I'1hkIe nlllIlmnllnl'rl a i ~ ne

~~~.tlJ".

I
I

ran, -U !>cak'i tir, E\'L I'delfi corep mnkineleriDm Silbit alu:anu !!'i";l~iH~rek rn,gnten rer1.sw..in gebncmesl, M.lnbih. 'l:kt..umd 1II.iid:-rlu.~ d Ijmo.ww ~re dal::r.:l t 11geti I"Uukk, bur ~a ~lu 1TigaJ I:.lUP1' , k'mJ mru!i::.l lliIWRU-.L~. ~" l\ nUmunl: 'acakti.. ~I':;:-i qI¢,r-u hJ p ii:Zerlne y,'1Tnl)"nl h Lop. iplik tevzinu, .1m esas ~~b.iji,n:.1c n ,Cciln 1'C 1lIl.l.b.n1::i3Il'-l, ~a. "!;< wi 'b!f ,;-ili1e m.. lIU:)bl', 1

Sa •

sa~ 'rnun ;n r,?rm .n .C;- I "l:.tll.-' .
an
I

<:.s1

I'St

I

T a;:aqo i Lii~z.'an to: bJ1! ed .muli

Dedi -H bJ~
-"£'~

J:War

.

aakL

..
isb::U:im!
I

~

,.

CJ

..

'f1
62 - 'Il'lpb 8I:riD ....... ok C1UPmI. Y - Evet.!, - Ne dij' !. 'lj bu?
'\" 00 K... 1!i'II!l 150 400
II I !

an
Uel~
yUfk.a
W'a.fm.d..;w.

. J1
t L "OlI

Tal::Itable
1lUwa.t""..w

Sal i..I:J,W b-

"~.II,
ve
'tI~

n

kaf.2.S.1 cat1a-

dJ\yIE"ftl

y.rn,gm Itfa~ fir.

zmrur ~~
.

~esiJ:Imt

~ilij

kim-

K..,,_
Ii

~to.

8IIl

II

'PUrk ~ D~ Iit!DJIlOl., k~ Kol2B.I T'lirlil: {)y1e~'!" Gelen lm.'ftnl.lil iHmi" :iIai... dzm.ll1 hi-

-

~ -

11

'"I'il;d[

kayull..
yui!.,

Y""

]j...

f& ~hy ... ',..1 PAZ .... R
21!1 Ri!'IoH.iJ!Iu. ,160 l. MIIJ"'MI ;31.7 "!fa, "''I '5, Y,I: ~, _ HM:U' I!lI
• .,t2

Kag.tiyari. •• biliyo:wu:QIid
Ila? .

-~
-

1.1.;.111"1 BAlI

12.11

Jc,.!J8
J .. &II

~wn
dQ

,_

Dok:t.or<c.u"..

fmn·· lmR.I:m
ZIllII

w.w.a. sayleyko~..

C:.uJ..Iw &.m qk oetmeye 1il- Ii yWL~ lie Biill~ l::st:i:Ytlr-j

r

.

-Da~~ bemen ~l.m...'~ £clcbilir mi.? - BuraYJ. mJ..!. • -Ev~. -Uab1.,~.

~I

..

Bay $e'fket sn eyya
A'l.k ya do dO

~""'\(

rJ

'SABAH

{:oztilmegen Yazant M'lJR'AD SERr,OGLU

'==~ --==Bu kad
Sim jlik H
.I
.i!di . lin yJJdJl'Ufi lnk~af d'bii dUnya, barbinde '~ birinl'" .!lJanJ l!JgaJ eden Ibl .. m tihim meseM r ¥e! takip ed~ gUnIlttr de un :r01-. Artlk ondall oluyor. Bu b.adi~1 nn ' leri d.ilmajda .;OzWm hali;:le kallyor. le bi:r HI i t

Anna MakedoDya ihtilil k.omit·8SJ tara'mdab ,gindel'ilen takdi' ~ 'DlektubDllu beyeeanl,a okllyord
Tefri,ka No- '2Q

I

_Uhi

ternastar

I

e~i

~k.
g

trilla&. esi r dill; en ~ da esir d~y.~_:q. ftalya.n
ITIU_

A

esjrl'eri ne
...... ,

run alrlbetlu.ilil
JQI"",

bili\'o.-u~

~ HnHh~a. I:!evkediml l.er hila da edil.Jn.r.kte dJr. Yin nisbeten ufak b1r grupll da ('IlLlb[ Afrm~m;ki sera k ~ 1IllJ!lanndlwr, Faka.1tYu.nanlJla.nll l'IiIT 'I:~kleri Vf!! Ra,YILar] , ~tU7. Y<lildqa.n IbJ)'1UI esirlcn
bllda h~1;'bjr mall!ir.rtat }for. Bualar Alman k IJ \ tanJJlI'ItIan Imrta.nId.IL"lr

1"a1.l~Il.e, "aminille ~km:iJ "ubaJllarile blli

1f.oksa. vaktil YUIl nit' harp ma1ume . '!;" - !ikf'1 ~fll gem~lel' ylikletililO eradan cIa Hi:Ddist.a.na I11l dlildil~r? 'Y'oku Girldde
IH! EUJ a.."i1I ~tuz. tiiD aak r·iD beli b a Idu.lJda h t~ -

wnLme.mi'flir.

Marilla.
r

Ril1z ~ Smigly

\

.

p

~

nerededir?

TT
(!!!flJ

L'rllf~ i I.,~I IN!y(;.d.)

IuD
e-HirmeS:i
l'elmi
I.

Alil"oyu

tekdire

1>1"\'"

!tuBt I L 01._ 1",lkrt[. YU.9u[j
I'
J'

Yll~IJ[l1n,

MollELnln

:\lU;

,

tlidii gur gill' J\JolLa.:a kabul eturcm
Yl.lSLll, bif'
1.1. [i~ IDI·

tl1Jl1~·
I

ne ro.l!111:;e he
3

l

b _ ~t

Y 1J..'1W'j <,:011: magru SIIJIFU biJ' ad.lnril, FskJt bi:;)ylc olmllk!a b-eri.1b~ s:tJg, IQbr, teauz ~'ilrokli haJW.:;;.\.o.;n pe11ll. Ko

u

I dJ ~\~
d1.

Uaydll Molla. be!" .iota bll.Snmll muk:\I] . , akm ..d.L, 0 da bir Jl Jj

II'HI/,
B

1111-,

I

Hayda mn.. sallah be l., 11-11 fl, sun (ilih:1 ktJ.r~L ~ilf"§I.l'a.

I
I

m~,:\>'danlai I, terakkjIJln ue • n hnelrr: rdl, Urt.lUYll, lwkll rm[](!lll;! UUJULn bir ai;~t:.~ br;:-ll:.!etnl r, ' ouun ~Jiitu.n kuvvonni memlekettn }·all'lI..il varu~Imbn degll, tL'ktllk I blliy(,til'l' dea de .L1dLI,tHll ifade etmek Hi' l.~ml.) n:H, OsltiJ.lli.j(,u. l!i.IoYI(]:1 a..... ,Jmak zarnam olrlan gf'r;trlu;' ur, M I rebe, a ('!1 kuvvetinc ve bunurtla da Ll~li rn.1.l.Ie"IY\Lta rl yanJynr,
Hllrp

BlH'hJ in cvovlki lllu!..;II.,lh",. DlI;.:rle L.!.!h .JJtlllLla[ l:Utl, TL.Jr~i. P' toprakl I'wdi1jl U I !:-l,;("rI I(' I..

surdih:!', Antel'l..Lta~'[l on hir I,.,,, uaklir Lch vti.tiIDP, rH1'1 tara _ fmda.rl IWfill n!lkluuik.h.ilnJ \'l' bu n~kll 1.";~lld", J:o.:r~II"II~1l. h ve,.UI .... korku]: n OInBatrOltjtlkl c I BU[e'lin ue
Da.JllITlo.J.fkaltb.llll

van .k1l.ib1.J WI"
dar
;;a • tarn

Ywmf, ku\':\'cti
'I"C

ruiBmw_
\'C

~I fl b:l.1IJWI.rl~ell ":Irmlul un bir-I dc::rubu,<! caprllZA glrdi~1 gfJdlJI usnfun DU. ~ erki c:;,l !lIr3 :7.1 tnLilhl~l. M"olhly.J ~ irun, ),'ir[Ill

hu Mblla. be!., Sij;'le
1:(-r"Sll dOI1il.km2~

=
--

-

- 'f'c II y! .. Ht;ptlim poltlh,-. ...

be!.
bm5'l1

Di:,'ONU.

AJ U,Orn.

1M1",....... I:Nl!MI~wU'd8.ll
trordu:
Eli

Hi bir 1o!u...k.it Ad:a.h ~LbJ: ~au degj[,li. DUnlfl dururken h m btio~, dw"l;lp dUIU.dt n !l1\SIlnllU e:ziyct ctmezdi, Daim.& rc I. ndi Y.!;uJijn(k vc nJ,.l'O UIl I1 da Y·Qpa.rd.L YlUiiuf In-Ill ~:t\liJ1dE!. se'. LIlIh kilir :.11:1.~ Hasmr i;leoorl:tlll k;.!Ou! eder, ki.ne~1iL'i 1m1b.iru Jurruaz·

aglr

o.i.:ml ltalhli

It .
idi,

gU-1

bej adrm kadar 1;" I I. Mull I bu' tuliii 1curLUlo.mlyorduo A~'ni z n a U:hlik 11 va-

zwd ~
I AU

.Cllnkii

Icli.

h~D1J

C:dl:.tlynnlil,

I:;f! • 1[('111 - e JiOJl~ blI tilrlu e;;D.p-

~L''TYB.nnyordtl,

Nilmyt:,t, \:"U5.Li.f,~gel.eo
hUH

yeti~-

'JV~_J~~I

elden f;:idin.c.e. ar l, UlaK Llhkr' H buki laillWz No.rvM I't" u· l1W lFl. r Fl an~b.da da aitull d~ tuJunD1a 1 M Id! mf'ti alt UH JUnl:l.1iJ..ardan ... n\ na k flVlI,'Fifi!:a.dL.laI". .. Qea 'h~ Ire Y Fa.kn.l, Glrit. Bu Akd~ni<: eyveJ da.,"'rIUHlrak Am~rJb..'\I'a i'9v 9J"enin altm1aTl r Cllkti? 0 'UIJ13.flI'l[ lleoTl L:athtk em:nly Indt> .;) Ml"fIben en I:ili. o fl.k1edemlil(:h. Taarruz p!::k e1fqi.! Fa a.t, MlIlla:dall 11 {i l'vic;;r. nm alUm stolmni- "" • ytik F i..i Llynl ':;I IJI ili1 01] lis, bilhill iIUTI g -Idl~i It;Hil NI)l'V~llmUlrnbl'lg6rmY!f \'j,! .mi"ldaf:.i.!l A Dr. 0 wdk Ali I.i~ nil ~ ~uk\t..t C'tm.I~. Bu uU.§-ulj tuk Br-itan:ra c-ar} d:oamB.I'I::tnDln ltl' g il vlaDml~ar \'e All 1]. Iince gllnLa.lll1 Alp da~IUlDda. c· dji ~ u.'l-t ? g'6tmWjt.ii. Dlilia Mella gu. ·... e III itt ~tl~U. min b1r yere gijIII.iilm~ ohll,lftJ g~l[gi b dr:nn.rtl rllli.l.lJl.u te..'1 _ lar lITlem.bI..>k i ililt1 ettll~t<:!i.!lOn , ~ /Jo Dt' il rift pehh~ oKlu K1Jmemi~.1. lui oot", dtllHlmti MUl lieY'·~. _ ra da 13 0.00 J at .' 1l11llig I &rJyl~n:mckted\1'" "',e ki:Llt;:elcrtn '{WJs.. }'eTC d~l" diismez J!e,b In-nndil lM-!. A'rtlk Mil, g-iL'~ ~aktJ, ~mil1ii old\J..jlJ ma.ha.m Il1m1.k I 'Ha' 0 Ntlr".~ m.Wi b:uDlruumn I:m"cie-nbine. yaymdJUi llrLa:.rv:u,o;; bJ r f~ Iiotrb~tl.':ljnde i Cl 11". . Fa- aJ.tlill ihUyatJ hili.. No 'r""~le _ Okk:a..... luh d3: ~ llP!~. l~e 1 A li,,'(1 d __ ,"_ l21l\fllr;l'IRU. birkn~ ki:imin m&iu.mu bulun nln lll:ra.bnlm Il-'5J r donanm amll Qk. ~bL Iau...., hunu da lILirw- 'Y iirirlt MI. de ~~ ;'Ot. MflIJ~, 11t'p .hUm.u:rrn (lyun! n:a ma..ktadlI". Bu 9.ln"3. \llkl! kimtaei2; ~tmekJc kaibWu.uuyornli. U~'I Lloij:ttl_ DOot t c rl,i. cL~fj '{ u- ORrekittru Itrk.L be! .. I ... l"II~b~ • Q Inlll-~ll\ se ro Q~it ad.ambi.cdi, ki, It'tr ma4;, ilri koml"l.J kEirre parl,;~1. Bl.I 1'1'len habe d~ ol:am Ill' sm I!::ru:;Mak a}' -'l::t kalkarken 1'rt'IW nill u.,s~ mnka ed"ip ODU l~ ~(' De olurs9. ohu:tn :rtllm :sen' Ii:: tehdit eel I'l Im\"I,-etleL d" yu- 101' IlL1 kill nW ~ iqj9 M Ita; ilii.. ayega tlnJkllP!itl. du' llili. K~i gil rtini.r. lollar a!;lo1mHrdi, IOslwl ;)'3 a Itili;.t oettiJerse- de hili al It daR alan hi&. arm if.· et5.. ~1.\p.rK we 1::1" d~ti • soma . n. 111ril11' Nli iw gilio lOebi-ple, Gidt, bu anda c.:ok bir~ blJll.am.adllu. Tonll.rca a. melefill ne unk"1'l var ,l'Wdll y:L gibi fu'u}'lP b :mda iL~i '''IU'' I!lc t. diiIriIen : ihtlma.1. ... _. k~Db bir Jurp Sithnc ,1 r. Hd gullkta altl.ln (ub k \'f: kii1('ef!lr hasmmUl. aW,nd...;;tn kaLkt:} , - 0),1(' derler ... - ill ~ bLl Suzan De akan le'r nn i Slrra kadem basntUj- .Amerik.aJll'aJ' ne: diy far hj>TIr~i bOl-YI"i!.tterlt d"Wjfu"mi.i§'· taraf da. bu toptllkial'da. - Y ilra"k AJiJtin KJv&Dti Q~11 r~ ~reeetr lJe..r .. kiil!'l1fJ. istikbali hazu'bl'acagma I.aNb. iu. I !toea lbiahiml.e dt'l ~ Vilr Dlyorm.. Bu s~ .~ .bU8- j Alm.\rua.r A.1:ruu·ikab1:.u"1 dilinmamyor. Norver; kadmlanlf!l,!r( .. M iilhnnl;! 'bu. k&du ai;lrJl1ctB.l'I run hin1(>...Ilbuv §ilt~ ~i, 'r'a alWru aJ 'H'I1J1 vii.zd.t: dokloi.lWll· Buyiik Brit9Lnya. :?;iI1Hlrru;"larfedal<irlli! - NaN I ~~ci id\ H.!.b·? ]{Alkfn~ biT 1:rI.tl.rika eid C' tiLdundu ~ a.kliLi ithamm-g:nrilldU. 0, kosk.rnl.1? \'"11 lU 1 lnu1'lUup Ian GiriUE kat'l bill' rni.idai:t..a~ Bton bile.gfu;. ~lkaJ'"citllldJ itli. BlL.'*a b~f' pE"hU'!ltO.n Q]sa. Vu. ~I;l.Jll'IIzu uhl:ru;. sili1iyordu. Naz.iJ.cri~ orv~ a.ltuAii3.1m11 d.lyo.li'la.r, Ho.'ltfi. l1utl zimamdar· iilzumW'lu~barli:o: ,ett1.rdileI' ..1 .-taailJ:l be! .. SlIfull Ilttl:ndt Ijy dD"If~e tI@lf~i Ymnrf ~pr.aman I."1H'tubnD -ed.ememeled ·ta-bl.i"IW. Zi- 1il. rt hal'p ten illlnr.,Q:t.ltn Il SlK kc Taarl"tlZ 0 rdwlU d.a eehcel1n&a .- cld - .Amll., Wo v!UUI. ihliy1l.l"dl de· b \B1ta ral{ mur It..llrriJ. L~m IJgr.1,....,tL F~t 11oHa. h.pw;www bUaibiibJri. orta..chn. ki!.lr-a \·at.anscvm- NO'I'"Vo@~li "kaa.r~f' lerlto! ~arpl!H!..1l bir a.zlm ile Giri.-, til mt .. MOUli nava ko.l.knr lra:lkmll ffilr.tl ~I!lll'i.k kotu a:r-8MR~ ~kl!r hatti!. I,'CIcu.klal' a1t~!l. killQe ve tllI.raeaklal"li:ll ]ji~ h v dm muhtelif ii9~erine. hattli ge. Gl!'n(:( ohlaydli. ~Jk:l.,l";UllOl.z· Lcbe.l;siim ~el'e~ ;Irpmdl. \ bir' t.:l..rmL'io h.a'tnre yiir'"i1:rvTIi\~. ;ubuklal'lDI }rQkieDe k uzak ish! de iieClla. s.UrIfI l~gUtz:e1 yerle-re ikOIltnakttldJr. £13m bu herif'i tlltiUl'aD be! .. ~UU":ll. sa\o'1..lrd : Uti hi.Slm meydan JPnlli vc bW fiyiWda clalAlman! J:, ijtede'o'beli t.a.J.mtM. b l"manllKlJ.W;.. Nih.ay t, YiII- Uayd Yu.suI b L~ I' IIl:rile ~e 1 - - B.!-u" yirmri ycdi !';ene.li k lIam.el£rine m.al ettiklct"i gibi, l:Iui hlrdcnlii"ft" dOllerek Ij3.praz _ naklJ.. idi. Bu fia... orum lleye mal oiursa. ol:i:u.n.~ ri, .an .. I m:i~nlt hqpehln·lIm.g'inl j~ind£!- ~rKru; ile daD. ~I 'r:lld.! ,'e yere yattl. ha.kkl. idi. HaDgi. b.tr ]l)dlti"'ElcIl (Bam _ J i.lHniadek1 bu. !}ililp ~hlil,"an gtirdiim. Bunlar balls inu. 11 ri. at1lmutadlrlar. YU'SlufUll.> bl..l ael \'E!2!ehir ~a.pt'll.. Molta h~D ~ ~p vi <L pehhv3Juh. Hem df: km-kuLLL. Girit ka.l~i, donanma va!' 01- ay I gl bir: gtced.~ giz.I:f.c I';knd~ lru.riuiu.p bOyle kaJ.li:abl· II keml.O.eJe ~ti. li'al.at, "i: USIlf ck>na it- ed.eor.ek Np,y yOI' ka mUle- Kiml",1" mHa "!'. du~a m~bft1:r sn.)'1J.i.mu, .In. k@'m.a.ney~ ~ kQJ ~jnneeile I.iro.i. l--.:.lo • BllgU.a Am1vut' ojj;:lu. Yilriik Ali gi !~!et', k&t,'i hlr miidafll.:ll'a im- ~·e(!cihC!'r.t )'ola ~IK~l!. siJok.tiJ \'c kaJ..ktI .. hi!1 a. LBomma l N'nyorl!: lima • Klrmgo1... B untann gi,hretJI hani kin "'!.'ermek Lc:in bu 'U.wi.i dMi.4l;· W1clirdi.. Wild-II; yaimllktadlr.. .......' ... dell tak riye;ye Im:CblU'durfar-, ~ SalSh ... Alman Ia.r i5e .is!"k !buJd.ukhm ~ Isvt!;: altlni'a.rl "\ - Bu, btl ~on .loUlla.n.ii be· ha ..·Q,. YO.lla:rilc ku\'\'etl f; kaVd1 ... Diger . .al 1c('lm~ I'l g:ibi ~r )"et~ Her-seJeo:.a lbr.t.llim I rank \'~yete h im olmak ish.v~ de ant bir taan'"llZa ugra. tJpk3 Am:n'Ut ot1u... <;ok us tJ tiyebillirler-, Btl I>~Y., Cirit., HOl"kw.ile miIli b~nKaS1fl . .... 'i pi ~ "J.i.~ Ioloa. ~. ~ok ka.nl..t "4:: de\ramh bogu;pnaaltUI'I illtiyallm tMDrma.c~ ~~ .. Sri.IHil..Rline.m .. IM'a ce 'eling b 01 . !Ib~! isi li g ye yilk' . \:i. IU.I.slem k&d3l' usta ve 0)" I GiriUeki m.tidlliaa. ~ uv\'et1e~ \'apl.ll."' aslen tngitle'feli olan ' n. ;W.'!.m ,OrtrlJ.;dim_ (;Iva ~bi , rinin 3. tiimel1d,en mi.irekkcn bt1'I1Iiir aptaml1 idn~indc k itli. M.a.Inl' pen lJVa.n ... h.mdufu tahmjn iNt"jiYI:1!"". Ru <;ocu uirgem.e llo.l.I1"Ult'HI k· I - Ol'll;IIEl!I B11J~1'I:dll bLr ;::-ii.rea.ttf>ell:lilf (Mormacsea, No-J"'\'f'~h..IlblJl l1'ie.rk~j_nm y~llk ko~grc> kuv'\'eb:!, ~'Ul"d!{I.r~ t:t'-l.r-r"II"3";..1. liitel 'furndjhem llimllulrJa. L]~!t'lI" Ji \'al""mLi cle,til IlI'Tl UBta.~. '" HERGELECi TOirk Ba~pehiiyanlanytlm cengaxer ,.dahJ:at1 Ii;;!' ILi· yil.k ahr~en s:i!l.l 1'1 d ..... 1'1.Uk 1 'co I Allnanla..... a.nSi2.1n hi - Hu, bell blllumhlm c giiret;lr. I ve e-debiliriz. mll rl en Gstatlarmdan ve mumlazlarmdan 1.t: ... Munrh Hllllrn .p[Uj!l., Herge. limnm ~.pt:di...rdlll1'r, G mm ::;In [L kkdedilm' Almanlar ir,;i:n ikmal yo1u hi- suvarisi :Kongrc- rei.s!if;1ne. Ce\'d kaptan (lilac Male) ~i lbrnhiml n~~tMii giirG"li ell M;ok korktugu raz c:apl'3.~lktJr. BugOl1ku ml!l .n fulrl'li.lti. Aman Allab. ik:i u~ta de-rbal seyir dcfterini otlA.d 1'l H lndi Balim ~Jtdikte.n pahliva.nlardan biri ve bir lCtrlu ortadanl ~aka hare'belenle topo;USUOOill'l "6 ml;rke7.k1l bk ~n bl;: me~a I :pell I 'an ayni okknda cn'a gibl yQk e li. ~ten \'apur lsye~ ba.nzlrhh 'k \..I 'I.' \ etl r'deo rniista,ini ve- lsta.nbUl iI.:inLl melj"'Llt 3.) ad mI. r 11 Lalli ve us.t.all.kli gilramadlgl bir pehlivandn'f, wmS-Inl bamil bulunuugulldrln ltll.lanlar, hedt:fleriw~ gil.~ yi.i !ill bel in faa.JI 'et nl"pOtll D. re:'}hlcr .• na.zil~r hl(! bir l;It::ydclJ §tiph It'nruder. Pal"a~i.it(_;iilcri.n ve hava l"ethj Erden tanlfmda.t ,kun· - llu licrgl}leL'1 Lk yama.n mi' piyaJ. Ie-rinin ta hlJkl,.rl !jiliUI - m wi r ve ge i lie serbest sermil ..tu I'. p.srlC)1"\l1l roull {'\ ~"a . I"""""""_H_!£____""""_'RG pehli\"'3.U'. best yOIUl de-, ~Hl ecle"bilJ..i. _ la 1'"ln tesi L' daireler j ~er~c-\'c1klir. na na.zarfl..Jl rot'Uk et.Jh·gl.'m kll' A b!;.>, [{OCd YWillt l'l.kUf":l,Vaklii., ta:n':-il"el~r bornba.larile rUmUmlrl seneki laalt\'~ti, Fran:;;.a.n 1M altln ~arl trlll.W meyciandan bu her[fi bo!. ALII llaljlj m"':l!la.whln ~.;.at:ll..rtjl~ l.'p Pamte !I'~tl'1] gil~Ii'.•top;u i~ini gOl"IDcye u~a1Imak ddrl~ uaz.arL dillka.li ee1b.: tl . _ AU';UI)I" k~l.rml.::i GdibolLl Zaptedilmc~ ::;'Ll"!ltan t M :-l.ji no) : Il"r .~·IlP1U1!5 lli-r pehlhBJIIbr. \: oolladJ. ''Y~N1 SAB~\Jr'l b,ltlilltadlll·lnr. Fakat, iQ!J4<u[lie-:}descell; cl l'E'l'We il1ki~Hr I;:'ttlgL ~".-md ... arkasH'HJa keu<Jlsini ..;:Dk lanntil u. 11- • SIWli ltam) el'in Iaicml.lIIi-lo'.n oknyuca.k '10 I.... De"teglne da'r'aTu.nl/lm ku v\ etler', hattlilln liilmtil:ltilr. E.zd.:rml.:.- bu ) 11 lI;.m- A be [~le ~rJ.o!b d:l bunl.nemin l:armedell Fra[l "3. mu.l.Z- U~ l Illam 11 .yew mtlt>;;"'-esa 1m.... ~ok kamlllh ya rnahkumdlJl'"lar, dan.. Eger gt.ir~~ "..amarunl 01~Hm ihtlya.Lb nm tB.:mk lid I Lilt! h' ·]dIAbnJ f.laU_ '" '"' b _' Par3l>ut bir1ikled llmlilmad~k sa:YUI, ze'lk I~IU bu MoUa He gu· Pt a[Js) In giz.tI L1L>hljzt~rLn{f> TntL' I nlJ.litll. mmlakHlam serpilcr~k fikirlcri I l'i Irdim .. haC- &adll hu;:bir bel'; _g{_;rmil '['tet hi~, pan It Ik I, mu\'as.;lla S ::1, 1m gi1rc~ ne olaca k n LJ . oj I . ?.. duo Fak t P lr S l.lZer me tuo.ITUZ YQIl:11 In] to. h lit ",l~i e'~i ahrlar. Son kw.berl ...re nlu:J.ran AIm:)!,! \ .. II n h.\ k ti b:l jar b.1Jil'L - A be k i1'mlhl:: he! .. - S 1)'14,0 l.r)~ I, '. l'l\i'tlHjjt ulel i Ltd [lin l)]l'~ok Y':I" m.u:, Bit>' (H.lU·r ~ III bit m~e-I A be' Yw>tll ~'ellenll'yecck lennC' da~tllolrak halkl'l ll(!h~t ~----_ -- ...- ..~ Icd~ Jl nasJPQ~JI: J.; hn mukacl-I ~fL1mak m:J.l, ad~ hkip ctmeKLIo,'- d lalla>'. be! . . ki, milli B~ul ~ln ililh· ~ ~ Oyle. dirl~l". P!ll'llAiltC;i.i, IIE'r :o.e"tlO!'Il in,[ kl .al ulllH' hlrII, 1111 17.- M .lla korkuJudul' da b I., 1.:'\"'I!('1 imlJgi mulut~ i~llual~ t't, ettl \'~ krL\':1· Bthl1me~ Ik'L 1,:lIrh :nlik n [In il'1l Il!"Ie illj bilmeljLiLl". nU!'inlal1 bir "a.:::'O~' dt' a l.l TI'.' I yt:' IIn 1100) mllltll.l{aciil paiD iil U iCI[) 11 ',L.I belkl Yu 'uru alar be!" I mLl ...(In It: Lhz I t .::l k!yrn tm -, Dedi. La kan:'lm,d;; g UI,;hi r. Unurl i In, All (l, pu ya"k.alamo.k I~il\ iIL"rl fJrhy:m :,!,jlnLn bir ok ;..' r1 nude gue' d lH al lin ~'IStnl IUiI ('mm b r Mini klll7le f'n8.l;ial·InQ dUn ~'C~ til. B.n t.nal ') hAt-I l!. BIU\ rilJa devam ~lrn _kte(lu', (_'ih~d l:ml'llIu~ ka\'uQ'l U.UI ve sikL.a!j ~Ii;!r f .stadlllG:l. Ankara adi ll~ 1 t:J..nbul takunlarl ,i. 'lnd b(j~ kalan l,o.lt.'yc c:ekl en Hi..iLu Ahl'l,llll:!r', 'III I.J ii bl:i "'"Hi" i &U fl" ua d ~\"am ed i](11 , A:!; b r SC'ym:1 IIlurad k rl,1I11yarnk m h _k 'a t )'I~ ['ilUll m kuvvdl r mdIrml~ t. l,llr 1;01(' mill} nlly. an, 1~lil.l . ·Ienlir! 1tuUcsi 6niinde yapllall te-nl sla· 111 r'1ll n· ,rno \1J K 11rln LBI:I F 'oerbah r..: ik D(-mil • bi..i'/uJ.; ba' tehhkcYI , U ian Ha.· Iliyo.!. . falell1.l'd '~l ku'l....... ~tltl· ~!"'!"' .... .._._,--.... -"""" ..... .,_ .. SPI)J' :1.ra 'Jnd..a idi. n • Ui..ci~'~ dlilel" hem rl it ... - }'f:rl~ mi, kr.se ... n tit', 1( I'lt'h~ de 'CIlertJ:.l.ItJi, .... 11 Ot!mihp<fi' 1 dde-rini to]lar !ll.tlliar ve 50ldan uaz I blll ahL I' mild fL f l \ '1:1:1n~tlnc IViaYIs Pazartesi TaJ.:. trl t~r: tlm ,till bil' kru; Eski:l5ehlrli m~ getirllrui. til", DI~ef' JLokU..l:1.O!, FCllnllol.dl<j·e: Cihad: Mu mdaftifl ora,l;lnrlan wld.lp orta· k.an!! y.L}llll\n mLllr:\bil L!l.::t.l'ruz ak§aJ111 me-I·, Mwad: AH Rl2..1., Z~J"cl, ladlJ;1 tOl'lU YD.~anr'l .1111 bi:r 1:11"111 mnn.Halt oLdubrtL 9.flh•.}t]. l Ay~1m; K. F1kret, N d, )'a - ~iitc t:~hyjt elmesile Llk galledm.qll['. '!lr, Niya.:i!.l, (jmcr. ne ka 'l'"W;'u \'ere! it. r, B II 15'\~'1 Ue· H9.v.~ tithlikl; ii'll> lmrijL nH~mlkmuIJroon A.bdiHk. di • Na - mirs(J()D11,.1Iara. hlZ \'CtJI, Fall· ieket kL orduJal'"l, y n ptl.5!f ['i, II enll$lli: Lbl"ahim. Fall i, Ce nden MumJI buhm top Sa.n - kuru na t klllo;rllli \'Lie I ie gc18.1: tskender, lsm;nl, J auf, Lut'i'lerd kaleye dog u otlal..an lil'l:'1} 11:11"1 ut.llerl l1J.ro.:lr te heMehrnf:"t Ah, Murad. ill ve ~ok nliL!'08.i,l bh' got p02:iq• ffl"n milhC!yy,1 bllbln\lllnr. GiHake-m: S~liJ.mi Akal, ;ronuna gil"l~n L:!.k~l uer bu fu' . lit k;:uhntnM d:a bu In[jd!lf~a O)'una Demirs},ol" ba,ladl. ~il hd~a cHi. kllv\'etleri ara.IHnd.a ~'er almn..li:Top; bir3..z Otlalarda dolaliu, lad Lrllj;!'. Zam;wla g9.yrd1e-rlni artll. rhm.lu vc ILlh !l.y~1: Ha.g-oan In k 1- rail E~~hirlilet" Fener kuln..in BriliwYIl 118. \'a lmV\Tf'llert~;J n ~af ed~n neUcesiz bu- renc-l'" oJn· de 1.ehlikeler J.:tit belirlmt"~a mu- [Lua.da. Hl"Uk ba nSmama.lal'lnln t~ilc klUldini a\'lld&l hll Iclu, vaff:a...k Qluyorlarsa. da I'li:r iUrl:u s.ebebl. ha\,[l ii.Bleninln d~im.i. hir Jo:. 'I" • eaKa DaTWbcdc4j'i, :IFSan - Lii.civf'ru kELl~dcD \'iJ· neti~ lemiJ"J edemi)"orlar, For'". !llC, altmd bu.lutmlalanw:r. AI· tanbul v~ H:i.le, O~n!'lleli, H:.Jk rulll.u tOfU! l>apan Dlml.irsp<u"veUerin kale onLerind fs.~d. p:aa ma.lllll.f', ada U 1 ri de dAhH, Av1L' tro:&u, . '"!-.' I.k' rhu"llld~ll mil.' luJ.ar cllJrin \'1,< seri pr:L.':!lal'la ;rnrupil. mlnUp do - 8und Id bin;:ok I.eljekkH bu. 'llklr ~p l§tirik ]-ip kaleye yillclewliler. HiI' 3.i:l. Yiqlm.a1arl Demir..spot' talrnmm Gayc.sinden u..zak bnYDrdll. rneyd.anJanl i tlf de etm Mu. da r' n - kalw;' k.UI;!I verdi, ToC So"" fA ti ,i.H n 1 t.. I diFt~r'_ Bu ml!"ldanJa.n:J:>lI.D. havo. _
_ • 1:... ~l P bu kiieUk ok:· k .tL1 01 u pel:!lJ\.'"3.nb.Ir !J;":1.pJ 'or be!.. - H t'[;l uri bot' llSt.4":". _ '\: . Ali ciI yapardt lJ1'1'! U,

dll. }"apardl Lie~"11 fill

iJyurtu

Al'lIl>!.vu.t
UIS.1:Ji.. '1'.

~lu

dL run iclma.n gLireiii yo.ptl_gu~l. . bt-r ahnea derhal Ozu.~ ,.bwml:),'

tlr(Li, Hol1 1'1. , ~engeli >,Iymce yerdon kcsild i ve 'I.Ir;il 't' g;Lb~ hflVa··

rile d.c- dcsteklcnemiyen ~'akm !i'1\'.1 Kliplbr~n" yaklft_'jllidarl SI· <.l~llIzLel:',h.' 1.!tn:r.lI,lI tin havu hl'i.-~ rndal.llr 111 altunlurtm AlrU.rlktl· l;lmlY~LH ... 1.11;' ill" kun Qldugu-t y ~ urrn yl ~ L1:-;llI1.mlI1f,Li, al H flU isba elruo.k:t dut . bukt Uan lildnL Vi? Holhmdll 1 lid 1U UnLil... biF;tn mal. rnl.kaltll~J daba .ankgoz VL durhl davrr nnrak Ray H • d:£Dm, nutkaddt'l"ata. terl>cdllen IeI' mem! keilerillc rtaha d umabsur bir k 1 en larkl y lk z.almaLla,u mJlli gc.t""tl~rHu emgJb i.dil". 131 k LL 1 . I Ill;hgi I mudllet~ ll.1l;'aLI~'"C'tl haiadlr. niyet a tma ~iIfi'laYI ihmal dmtditr'r \'C ikl mernleket in t mam Ytlm.n iuhd.!l.1"C, karal r'duki j lijl."lOOOJ}('I[)) a Val"i!lJ'I altur, ordularm ilkl 'Und r l1'Pi.ll~11· ;;tClkla:t'lI'Il Am l"rl;~l,':1 eenderobn.u~aj'l,h. Deniz hiLl;:lmly"'ti J~ dilee, "j

Kanh u(,!n meler, lahu:r. donunma lIe degJl, hava kuvvetlc-

I

ve H9iJaJl rl1l..hl.a rill LillmlRI1fI1 Almanl nlan n.i II k.u;u m,i ulJuld' f1m ~orecc-~i.z. ,. Lcbist n, nuzi entulart
I

Vnl"

I

fer! demclrle ik Ier:

-

CI,:saretler(

va.ran

Rat:! Hii:BeJjn bagmdo. Mu14·

r~

I

JPl

p ~h,l!!u, t Bl!.l'1!ket "II rsin IJQk tetik ohm :. 1>113., ,r>Dgeti y€'J' ye.m z; r!.On· III 1': \'<:, hi.lli hlZ.ll yUzw.tti yer... d i~mJl.l::l. hOC;], rWiti Ja nl;mCl!. kuf'vo.tlle Ve ag.rJ!g1I· ~f ila.1'l.In ilR

1b!J Bo,;Lkil vl:I.Ziyctl degi,ti:rlO:mP"::'. di. Hall g'l ada,. vekiUj. gUll ha'l a i

I

Nor ve~ a ~t'llI''1lar In a
ge J'mee ,.,

s.a.ldll'1ijlaml:l muka,,·emt'.'t, ed • 'I :bllil'di! )'1l1l<LU ana lopnJ..khl.l'l

Prenm« at_ ..__ , d etde ede

az·

-~lsoec
Y!-[

Altll]') I> keyi tat.l&.Q kalwr .. In&k iddia$1J gelin lijl' aEaltl' Hovyet Ru.syatLi, all pru:. YJ ortadan kah.llrma.k If:'Ul blrt kUl~ t~bbiisleI )':-iPIImJIjI fakl'l.t. bil." Jl("tice. ..,Ide edHemeMl~tL AA1r .. 11ll:"til:-inben l:li.Jnl'aya llakun o.lan. .Lltu.nUIl, her l1e denili n;,e ~G1'1jJ. .'119., bu hakiJrnyetlni ldll.ml.x.h:! de "am I:dec~lrlnd~n Rlip edl]t'rtL Z.

DUllY

has·

al Illd.a.

i'iU bu..gulJ. A

alb.lwl.J J biitytJ erik hulu.mnaktadlr.

be: kL"l
C'HJ.r..n.'I' .....

b rnda. '~lmdi bl.lra.d.a bic 9llal

l~ttldir:

.tn ltunetm.i~

nJ

0'3."

bn Amen. y~

._ A~b1

nK-~a d'" Y'I'I
hil;:Tet

11

I

nl

- ....

I

geti a

mun IJlr


t..:da. \,[ ~en bi r (di ~ ba kllneo,.'i) , 5San"er k.ua;.;lrlln bJittin ruuhit ~ucuklal'iiU h.tmin kdcbilecek rJillwt.aza.m bi( __ t'l;)slsc muvafflik oldukblll tC:;o~uk b~h ani,

me-ktt!p

;;;octlkIJln~1l

~

rini

oun

CAY

D S U FUN

_L_

i iBRAHiM

uu

r

I

~-ene bahc;e Demirsoru~ Galatasaray da G. Birligini ye Ik-l

I
j

SJn

TEMS

d8
Rtdlsi.inde


t!'l--lll

J\lmHrn tazyik i i1dc}q..
tin] B!(UmyOl

a

mem

ru iliioe e iliyor

2 fi I

t

0

22 fiat koo ro

Aulmr'R (Hu£lJsi muhabirimi1:..l'n t4?lcl[Jula~ jilt milrakabc i~~r.mi Imw U 11(1 iI Il: 1 m l.ilIdr-o" veniden bir biiro §efi lle yur :'i!tmi r I' floret-I

til Ii 11111u:J.l 20 di~CT r f' t IlIlUn.Ita b~ IrcmtrLllUr-u i ~" j ..in TiH;i car t VCH:j;Uetl turufmdnn v.uki

ohm Willi'

eti vekiJ:ece

abul

-ti ~ y~ imkaT

(.diJmi r,

• itbal:it
t ri f sine rnabsus ejoya f~hr; ti aZldanal

Oc m I t:dild' • i L "Ill lOp gi.i1l ,_J IDe k r~:J_ mukavemeti bnta:bl ~(lk yiik..:cktir.

ve

u. . Bu uerrnrun do. keZBllk - I(i:" j!Wf' J.!:l IJk. on ikl 411 1 I I~

'1' olrilu'.

mu

I

e,.ddn:

ha':i ~l IJ I\Jpl~lrl 2J.l h IJ \1 a k in "

icll oil" ... ;.m"l J': u, d~J ~Qflra. ' il.-e bu Hllrt tle II ~i"!i> de It'rmilrt-il. LOI dra, OiiJ.; d J. ilt,,::'UJl le Iimine, [~A$;\on 1 'buh .. ~ IMlliyCLi \'-en.n~tu. CiU.f.I~i.t
<!

t;:

1

DU'7'l' '1 Isiz bir e\'

H be .;:a~taJ1 11 bini r~ <Jot b" 'lIn z lmd..nberi
CIll1i

[l~ -A ba- "';'_;;';;';;';;;:~,_....,::-",_ Nh!i~':UI

..... =-~

Idu_gunOl kani

hu Iunrnr

-

tadU'. Tlil ihl bir hilli gl i t I· kill H biltt~k clan bu 1 [im olllij, b it bir- formal t~ 0.1 1f: t lrt.kl-ci e ilmistir. Dilkun l' .r ini gf;> nrm 11 ilmalum dc:.gd Jlr. btl 4tti Clh. c.l.~
ne xe g1)n

enleCJ?g-L

hellllZ

b~,~d· tdo!n (;\ IIII 11.:It a ..e.r~.aL<l-nmll.M.a, dtlKUrl bj~t { if' 1L- ~Y!Ln gl:!m~-I"Al!ld'lnm L.l'ir I.Lliu Hindistena !:i.mdl!rll~i ga. 11m k dir,

ow

11u _ d dl!L At"1J • Vll U k mf' tnT'1li1Tldan eektir.

ny hu

blr aran

r

YEN

I

..
III

1~

aYI tan evvel
bu ~ tlbia'l. di;y1l.l'L1mI ~~.!um \ 1l feda.kfi.r 1'ik'k llaIltJm do. fcd~ ~~ iJm, OOiyQ-L' ve iIl'tibci.a.d:a. gh!.~-.gI,ut ~OylU ~ arma lI~timjz..

PrQr,run

,

'I ,,'~.rl,'" 1~;;1 ,.,..) •. \ ~ ore b!r~ eiki· lifIe euha,ylarlll bla.D..buh:i.an ha-.lu:fter:i J~In. :tn,g;iHz. 8.11kerl b.es-etirule:n m ilimade aJm&lI: mcsek!::IiI JdI. B m heyet dlledii:i h ette ta.m.:mille Si)!1"ib!lIit1l:i, U'ZU _:_.

IU13 M,UJ]. I.4ft l'hI:Drxl... 11,00 MU..JI 9.00 I:'vJD I! laU 1':1:.30 12.2'3 12.46 13.00 t3 .~C1
I'1'1;I':",1J~

I

UUlD

Z

Il.at

iJm

mil al

e\"Tel HI 'b~ ~~k'htim' " all 'Irur.. 'V.eW idl, Bityi..ik '!:IiI' tllillladilf '9'&ktlle.. I:iII!.d. oroudl. blJhmQutmauz ~Il;,.
IiJam l!lI!1:"1r1B:)I' beyetimil: miilFilU!:

I

~'TdbLynI mas;;!j!Ok aJp,k bb' adam I ~ mel·un! ~ tnt1"m.I~l maIl'Ii"OIYI!Jr. 0 yllhnz keodinl d~nGytlll:". Ej :pIm1de. g6~gi.z! 'Cilm~il~ HillIet voe metnloekelin Vahidedd~ inLiIkammJ aJa -

:JUl'. Jt.t.1 tUrk ~n

MlI.cU~ l:Iab",,.Li::t MUdk
KOHli
""1

* *

WIr.'Tll< 1:11.40 M1I-Jk LO 1l[J r.tll ~II 10.:10 "'I>bt'l lUI'
2fJ,oU
Kllf.,U rl'Ui

I
Uluborlu (Hul-Im'il - I::iir bu-,;:ti.k Ylldlr g6rrncilibim Uluberitl. :rO[lJJncla.ylm, ElLI mr;mh!k, l hakkmdaf i havudlsfer ptJ.r j·oJi
il;j~ gOO'll J nnle gl,Jl'lll(" in.a.ll'll11flYill~l<-b"lIl. AT llk il;lltldeld sC\ljnc_: kl.llt'niillllllnl bu seyaltllli.Q'Hl tutu I,U 31 41,; ell lril~o.yd UILIburlIJIHU) cermet l)a.lll.;:("I~ i gLiriLUOti.i, f'.q!1l gLL.\'1 -

'," ....
.

GD_
-

,DE

IZ,DE,

-E

' V ~ ""'"

211 150
2101)

1\11lt.11L
I

o).hJgu

m

dilc~

I'll!! b~jJ"iik h~ kkl Hni~. llilte· gOJ'ditgfun y Ij,lik ~j'L:!d.b<l ran 1..:liTl ortanmdan ~e('e-n tJU yUk Izuur - N·Ql.YR ~n~!'il Om e 11:1 m l rt- it'll: J1illlili j'lrmi mt!t,· J'l;!y~ t; L).;IJ,rl hnu I} gtlL;t!lI gil z. bat" !!!il'l

JJk

13,45 Muzik

11 LII lit jjl; n~r'J Il,b"ll!.22, 1n Sp(JI"

[an

bLI yolu.1Il pc:k H1. biT ~5

II:rmA.Q ln~llJ.n:.lfi ihtin.t ,,00 J.l t.eitn D Seda.t RI!;[lyt h1U"blJf! neza.~ti ,k~!~_(lr18.nnd'. ""jUJfCSlm ~e.iliWlk. IJjtt! dim. lnclli~ve gayet iyi viklf liuluna.o bu merd (Cicuk fugilir.l asKt:"r' h "etiutn rerdimanhgm..r
1I'e

~T-l

VlltpUll" ~tli ~l§b. taUlrk wld.es;lintn eUni 6ptfi evden El!ynlih. lakllled!20 ~"iC1Ir:t' pek am.. SOWllmi tll"'f"iauh: ~lijJhe edi.l.m.lye:n Ur; ~ JriI$J L!jinde Bay Hn.y'Ul RJwl b 'Ita geJ:lyardu. Ve "KlU'ildeni.1Ale mulcliflcrcc y...tevkiI veya ba- -',
tLnlacaguLlxL')1:Irl

,~""o~'W'd.u.

2'3.0(1 l'Ub:ik

T'rOL:mm HI.O(l 2"J.30 Iillp.all!' hfUZiIl:: ~ lIU.'I 'IN: ::::::;;;;;;:::;;:;;;;;::;;:;;;;;-;;;;::;;;;;:::::=====:::::::.

TilrkC'c

mumn$1elerin kttatr-

i:iMb

tim • pnUlk.ta oldll~LIW 1l~la.t- 'tim dikkBt buyrn"llnua" mealintt. HankelilPi;,:; mlls&adilSl.run dm ~w!yede bu.lu lidn , Bilyll.k Infrilitl rd~n g"iz1i)'l!rnk yftJKP I b.rilllnru ..~ buhmu ku , :))lllnlyncaj1l'u sorrtum, D'llllHiam'rn,; mirimdlHil yhe

et -

U ru m U I II
• a..

c~cu Esiro _e
~
~P'1'h of LLneli
u),

nLIl bilyuk t.... yite 'otobiio'uT'llLl7.. udeta yurL!;! ya(llyol. T::-,blBt bu mc."I1lIoi:.kcie her ~ih~,'I1igi tam vennl, ild t:ll.iyllk c.;ny bir! I-UZi )'

nrs
~mil)

cj'j~l;!ri bat! ~IHlmy turdL Hlliln 12 kilo mcLJ',~ ,Ill (giyi 1!!!;.D.1 edeu l::iahC;di! Jere altma klllthr.

Sf>'I"gihvaleniz

d.ikJ~ri

Bsy!;aJ). In Uluoorlnv»

Toe~l, Bay ~I,,'eddjn Ctinsl ~ bJ.y, Ray Tev£:ik KutJ Bay Zlilit .... ismilLi i
1UI:~1iD1.!1!i!'l.Jr . .A.!!I- • k:aI~di1 ~E.-ne:l merkez kongrestndo hLanbul1,.'l ternH.1 0lmek W'.<!re Bay ~eJmceddlJ!1 G ilns.l lay , Dr, F\:ihi Erden ~<:jlm~r. MumhJ,nslann ontimUzdeki Be.JlOl ,rilllda tatbik edilm~ini m.u _ V'B.fik bU.hl'ukinrJ dilel"leri din~_ ve b~en: f.9Lim tol~n i;'dolme.!J.ne k.a;r;:u!' 'II,ri tn:lUI.I'I,. S~ildli]:lrri

·r te uu ~'oJ;iil ',Ilemi kete
,"cntl!l:led

nk "".j'celli d kadar ,IYeljd ytJVal

I Tf'\!JIk

Hadi

i kuhnll,1 her i~L~ alilkllSlnl 1."~llr~etl1eyen kJym Hi \'lliuni • :lin lrtmmetle i J)~k: [1ynr ,.. Y~J'l1 l-wrI1Im:lyn l)'l,o:lt~' I;'~ • In rJc I.hl l;0zlcrj kama 7:-1 ran inI<a,al~ ~l;lP la i-'!aYf'l::t ctmr'md. Itabd d~.,.JI!" Nt'fl>.n i<lu, j. IJ~' l(lUlar biJyJ~ y1.ideI"L~ dukl hI] \-e ev iJ1Jf<lSIrtJl ba!;! l..u;rJB.id.J , I !,limd' b"!;If' ndi, iBu Lir n.ayli i a eri Il U8llis i elan se.y. n be];erll' viye
Yl r l"illllZ

blr

mot!!mlekctimi-

mtillkoll't Yii_plllaY1 layda I gn'n'liirn. F9:ktJ.i biT mum); Un daire-

IG

lip

Onghl~)

il~1

lrind~ bulrnak

Her

Va.I·]!JH'! I dJt

t"u!"ak etme rLlhmr.. 'bUe du_\,'"Il"I:lZ, Berum de bu kI!!dAl'CLK bI:r hl.;tm tim ~]sun ded1 y~ evNJnflllZl Dldl, b'irklil; d~ kr!m I 1itQ1U"i' &eti~dl: Ke~dll;jll~. b. hal!' k", lDlil~1 kirusemn 1!1l(Dledigini t (din "'Hi. KumandBlfllm: Hank >hnlJ~d pet ......1 Ba.bIlhdf': R,lQn-lammil.: ~ ma.knmbl-

yal!:mt:lla ya!1.u:na geli 1I1:t" ~""I>~ vermekle 'b:;ot1nlll,ml~'lJCa~,D], 9f; tevltifooilemiye

"'Siz!:i.Jt

Wla veYIll iii liM 0 Ieiug...l!\~

Y{1 ilfJ,J \"eya: me! ba-lilka hiL' ln~~ l![i,.tigr-eTilyCilnJftL

krsmet

r.tmu)"or.

b&ll-I

Biiyiik" ,dlnJd-ret btI5i eumRYII! tp.-!i8dUf e1lem L~.I a.:m~I~i~ gIl,Romkl!exini Iremlind P~hJiJ. uqW:teiJ. (lrdu m.wetW pllyo.l'II Bogaz.J ~iyorduk. A~ vedm lH.bilalile ciI!mide lnbe-Ueri ~il, gI:deiri y.a,b, oWu. N",n8.LI Illuteaklfi' 1l1:lz~ra d'm,n ga.mi] .gakinjerine: .;:i~inle ~l.all )IISitafa Kemalm bir I»I'lI~T biltlm. miIleti. kl.lil'tv ~ -.atw:n FIU"..b padi!J3hla .i:ODu,,'j magl1l';de.o. bnyti:k yol un: ma..'!l hcrkc.slll dikkllt D:llZ:'IrlN bfiyl1'k 11~ vapm'lQI ighl~. Halhulti kah¥e-ll['!f" l,TC 1Ii-· de oklugunu. m-ijjder~ 1m p.Ia:r . ilmij go;;deri~i ka~:Il:ya-llhn!ar.anr gihi ~I"~_ bit" 1':.lk ~ e:peyC'e durdUktan !;OdH. ~ Ir ~ yikUy• UQ&I) Vahidedrlin AtatiiI"'ke: Bilyiilld~ il.ynlmtt. K:sr.tem~ye.o gClJlilnlin agzltldlaa I "akl&l" ~ ~Im 't:Ilk. G\l.~t!!.r 'It doltlJil@t\ hareket Vtl rile bll.tm1~ IrAl"AlQL~lctu bu d:t.k)IIltivath,ltjveti.m:Ul tewew;[ilerirt-I ka. koyuJ~. Bogudan de 'Imhuw:IIJ:\:-: bmir ~J:'aJilldeJ'l ,~kl'!U~, hl1l.fili. !)lgtUmyan KD.'!"Sl~aY'l' UoI2:SSUrl.el- izl"nrr etm.j~ f.aoonwl"l kQptb'mii" kiIk.remiijo bit Sa:rnsuil ','e h.a",a:li:,iiftd~ bir dalgabm II.I"II3Wa VlliptInDDlU 1iI~ _ ~t'\1'eJ ~i.lkilnnt temmme ulra.· tllm~ t~cruJ:lte,ij ku~ijk i.alnlem.iz plmaln al!si halde or&5l1fll dil ~ ~ltn:hy!iJl'ak mil.c.ndele-ye ba~pi edebilit r !:ltm'i.i~ ~ biiytik muttl. 1* hlrnl !73.Z3blll bi.l.tiln ka.b(i Am. knllDNlii'kllmJ ~ e-wdigl hatter ,hit ye T!!II:'3.kItimI!l ve deniz baVB8l almsk iI.;in ~ xUoODbnn ba.mlla.kiTmlnchr. Bizim vtll:l"t.e!deotg~!.i!. 1(i:!1.0~ R,e. lI!iIlet daha wyle hrl.al6rItt !la- lel Vel k.a..rargibIm.lz erkiru Jru~ M:etten !U:-1].:t1:r. gihi V&b.idedma'l1dm:rn;ru Ife"vreI.emi§lenli, Ben tIi:mn IU9I.bill.;:.a A.tatiirkiln hare- dte bir~.eDDtd'3. oturuyordl!:ldl}... Iirt pI'al!Tam~n] IJ'EIkcnd~ plAm:m Jt1ir&nlJkls.r a.rtdI :I:1i~bi:r -yerU l:!itImd!i'l'i, ze gj;JSiI:.exmi~a. 'Ko~~ dalAtLtilrk; azi.z \1i,tamn ~n ~gaJar [b;tZ;l.!;j bepimizl biTdec __ ve 'eo zengin VI;) efj mubim ~tldruyordu.Deniz tut:mam 1-'1"I:ir kI£m.J dl4unan sungtHerile irr vel' Relet Bcyi ve- 'bi1'Ml !tOnra pl edih)jji ye )I1iJdafU&llUI zerma 1~ dIter ubda"ladar te§ebbtis etmIyen Va- n kamllr~ ~kiilmcie m~· kl.deddin S;;uw.un ve baw.illsini bul'" etti. Kuma.n4a.rumJa ~k. Ba.na ka p tam cagu-tb, Yo:p k::uial" ecrtibEisi IIlmntib toplB.DIIJI hbti .. :fELl" fake:t dillMl bptao kuman • ye g or i&mm:J.n yanml. geJdi Eti.mid:m bildi.l ili~'or ~ DWJ.mlD dJe'y]etlm'inb:l he:r'Ge.a~lik ve £por' b!i.~'l"iIDIl D.IIoe, bang] biT ~ gBdriD!I!l Il'ta oklll, kl.z enstitlisU ve halk ugra.m.amak iGin sabile yiklJl btr , .~KltJ.la.nmIl'l. i!'ltin:kile i:j~. rota. brru.D1lIIi! &$yet: Dllrilak tOO ev eJ ~~id h~i'lmj og-Icdm I.ili:e g(iriinMlo:iz ~ braya. da a,yni te:[et::kiiller men en va.lnn uhile otmt!.mOl!! dOrt S8.:ii.t ~ !ifIOI" Emrini venikteD BmIftI. iBti'el ''loP. mlit"3bak~lt Irnt- _!!hate .;~.

lDIdll. llanna.

dahiliye l'e

harbi}"e oHtJ"o Vet1lA ,~:U.ilei',1!.la.Y1SlIl, ,

~I

den Sedat ~JII. hizm.tU tIfa.k bl .. teV'll1dwtt.am ROIIl"8 kurtbJlmll!fl.U.ll:.

!loyl:i!dii. "Bnd1~ np1.U"1l limand:rn ~ etmi~ ve K!iz kul~i ijn,tilI.de dW·DUIF;u. !time devleUe:n IrontrnE ve tevkifin Cl!tini

:~

'--k

ce~yo

,--

w.-;r-. ~ .......... -

...... ..,.... .._.....:1_~

....

ibk laaliye(. gOstermekt~ 1re'1'e alan len rei1titlllz ibll umrnu :yeriM I:,ctlrmekte ttl!l..~ ~

miHi-kat r:ea

Bu rrel~ dcgil Bdeta hi r mimar, Niha:Yf!t t:J.m 1ri1l" flrs..tbm bulup. m.d.kamlnda. yakllbdmJ, GYe:ni Sabahlm..lz) DalllllUi. bir

ettim.

Hf:.r

&tin

me4i.
[

-I

Milli kiime
ma~larl
!9Q ~1
~lD • ...

~e
till.

duju to.pIolI ya;ka.by.an Flk:ret. rll. . Wot.te oiiDdnei beliMyerdi. ht ,hlln ~... y8J.Jy&ni.k 1II;\l\Idu
It

IIntni .. "J.d., dOgN sa"'U['

.JJgi.n iz ve dahlll. )'a;~ ~]er IIf'ldjr?. Hi rt bir!}@t' ya.pmaJllLf bi:r t&Yr'I &lal"&k ~l bil-

:ik:i yd

mt1~

*

[Qakinil~

~ ynptiliJJ.

I

It!:!~M

I!.c<mpmn~ ~lilo'"

IUoIJllt::

k"JQ.irri

~j

krroln Ner"lnlz.

Ehk'kol'l>l,~ "':'~"liOI'>l!'lr"h,

~"IU"u'r,

:::::z

nota.
2~

direklel"io:I W~. Bi1"'"d.

SOflA da. Yaprw::i Ail:J.dijJ.ka(W" ff8li!iu.lB.de

QclItiti ~

juiIa y~II:aJ:M&. Hifm.eU mu.ka ~ 'eil E'ilki""lIir hlkwnu d:a San .

bir pk!1II'

lAiclvcWd

bJteri, ~t

e:tm.ekte

gecilmlledil.

5-Blr ra.li:am, 6-Bir~~. '7 - Cok detil - Sir 1I~, B-Bt'T WID. 9 - Bit' k~ baWL.

l-K&naa.t:

3-

Ya.pwlllk. hind "a.t!iIt! -

Uti.f'lIli, oIUIJ.

:m..

LOOta.

gqO Ml!1gjnd~ 18 biD In bel ,~ 9U de yirm:I _. e ,~!bn.bil~lI. loiQD

,Emlik ve ElY tam ban aSlnda n
M:t'L11. ..... nR'

ElDekii, dul weyetimlel"in ve askeri mahllJerin naZB.I·l dikka iue
~ B:ytQl. - '1', ~ ,~blq:1
~jl;tr"

DemINpOl'luW1n ~ld&D c;a)r;.. Wden. 'lHILr"O.eri. Ci bM yumruk hi. ~ladI, Ra,Bu.n onUn{t dUn top tan t~ fonoel: milia oo~IDedi \Ie bi;rinci &wre her flu taniIn py Ui oyoJ'te li. - 0 Fen-el' !ehine hitti. Thmci dl:~Ii1' 8.a.n - Li:ci.1f.edr to1nm ~Iadl" nlk anl:l:rd a. sw bir ~ ller IQiIKl ~ Eski~ 1:tI.t" UJ~de beJir;en tehliltel-er JIl,tidafileringayretli oynnil.l!: F$1er tazyiki Mm,~Ni3iDi verm.eAte ~kmedi.. Omer; fe.nli ga.yretile ~' h mudatiJeI' In!.8lndM sOIriip grlttirdiijU to. pu Demirspo:r IllilBrlfl3 I::a~ ~ mu ... fhk trl-till. ReDU~J1 bir a da.kb 601'11"'8 da Ftkret )'Iikm m,..u· OO.@i ,e,ltlie et:titi biT fIna,tI:at! iatif':!l.de edemedi. Fene;r ~f":md~ i:J;R< b 1ru.r tnJall.Danirsporiular ~n - I...&-I!!werd b.!f:ye bir hamle yapt],. bJ". kl.::oo uerm yerd 11 go lclermtl &In ljiit Eski~hi:rH1enl' ye= gtne golledni ndll'dl. Oyun bll.ll.Wtn oor:tra Ibi;&btiliio hmam:i1. Fener ~alipil'eti elinden blra]( ril~: Dem.l..r:apor da 'ilerab@rltgitH! nllafmak ~m bUtim gayretiD:i IliarEederken Ni. y&;i!:inin ~ yollqwg,. sikI Pi &1:'1 - Uteh-erd h.'nm.m yUzUnu gijldllrdii. O",-ilrl·ij Fener
~endi, FaJt31 gftt.ik.;;~ !loJ"tau

robrt
1-

~

rnrklan. )'Bplbr. i-Ya:ymak. 5- Sir hU'&:! OklUW~ :meoyua, 6 - Vfi.cudll kapl!.yao - ~.

3 - Htud:ist.amla

2-~t

KIl.l'~

- Bir

" Bey.G.
it;ki. mHlm8!'

am meEbHl.lI.ld;It ~nnl ~ lin. 111(111;1: \'IP,I in~~ ~ Jmd:l.k, i!::mttl 3 - 'lWm ~ek.ti ber cW bh' ka~ adm! ~f!l!'"I:I~ten b.i:r d'~ 'ViIot'dJi Id'; 0 d!Ii ,~rt:llik. Om.uo da tir.Jtbd1 dhk badf!mB. ~ dc:tH h.er gtin IdI.o w~erOe iJerU)"tICIeig ubk VluboP:iuda - Co- g~ik yak ma,zinill ~ ~• ~m ill.' kurdo~ tepmln iboerin 'eki !,1ebir }'Ok yeni hit' LmU pf1lUL!~ 'matilr ohl'llk ~
lr.iij 110

:2 -

Be!.ed!ydM" ~

~ln
'IzIti.imIm ]-.:J

kombk m __ '-i hir dr."I!!' !lv,!!l b::JJlI<!t'!'IVii""'1:i oLim. ~ II' (i!1.J.i5L1J;ll:;"'I,u:k'I{L ~~..,.Il"Ll II l ... dikk ... rl ~ M!o..nl!' ,1Rel'.&.ttr puo;uln l'I,I"'fl IUIi'rrn"" 1:;are1. I!'d iJrnle, glm W it tlt:nhl futoCnrIh Rzrl.... r.lerL ~'" ~mj 5..ntttIefll~ b,tnll;unIWl mur 1~ ..;]tl.Bn 2Kupaql:ll!!''RI ~tin"l!it; :lillre1.1I1!mullm':.J~ y3pa • kl." 1I1 maM~
... .,-,.:II~~

iiuAlil:: HLLrm!!!k ~[ .. l,l.... iII1..n U~H ~ iljl'lIk1~run LeCIY~~IlI~ ~.

t:mekll

2

HIILlUI'I

IlLii Vol 1~1

i..-'"

"~'I:!.11

*

~l

Hht: drl:iJ

II~

t~ml,k

p\me,k:

I.sLl¥<"nll·nn

miiral'.ilIU<UIWr

H3:.<1-

-,.m

10'11 C~.. .wmnden 3Att\coo-.rl-.JlI1l.-,·in
i1iIIrH. ~ l!!I~h.;Ill£i

mr

~rliillLUi~

l1yete

g'it'mf~i!".

'i'-Feaa~.

ta.tb:ikiDi

g-,~i. D- YB..~ - --Ra.bd. edafJum.dan biri",
Ce:... ...... tII;l~n~J

1 2: 3 4

EIi.Zlgda geDltlik bayraml

aM yUJ, dih'l:iim arsa ,ederek hllllka. dBtltrnmi b8tIbJ. )'Ollar a9-~ ytiz yim rnik. • Id\o. blr )11] 1.0 fIR de iki ytl bit. mUla kadu yapLlm,"I,k ~rti19 ihale edilmi~r. Daba a.l.tiI ay ~ l::Iiitim ~J.t ~Ia. b1'IlflUr, Za.li1Ip bID. mti to! t qJ'fulda ikma.r ~mlyen ~a::J.t sahipl.erinUi