19

ART 1'.0

[
31[Iaci!l YII .. No. 1030

Her yerde S' Kuru'_j

Yunan miidafa,a,sl
"~r!'le' olllJ'Hi
O~I

HABERLERI

I ~.UIl1"!11 JiliC'Um!ll

Y.

m,an

k.:ll .....u:uui~ is:tGlnPII "".lIi bArIl,.0:1. iJ~ rill"plfii~ln..-l1ll1

6;1

I
I

lrwfil.ercnja

h IIi(
I

'II

rgon

Fhlr~iNl"

da kikad.t:l Ii::am i !I" !'"d~ ~ 11'1 . - __ pl/.r, 1

,11

kll.ti ha"'" ,Bil" Son Alman Blnbararrn, fJerJJd, :!jISI bir .Bnlgal' in luna un.,. .. II gencini old·· "dii _
I

II

---0-

Yani YII bUtCH muzakarerer'ino h· slamyor
Miizakerelere Ba§vekilin nutku ~e bal1anacak aliye vekilimiz de meclise izahat verecek '

miJdl1faa

Y
tan

tard l141.1't:'ketine devazn eder.lrOUl dJgiM LarnIt.am. Bulgs.riB
t.ari.k;iyle hucumll.
~~t!'~

unanhlar i~in batamf. tAn:IAvutlukta ~aw

gib~ gbril:neo J.Jn::rm"ole.r.a H:an;;.I Ibi&" mud:J.l ~ hru llwe gJnJ;l[llek: mecburiyeti hemen hiWli..~ mu hakkaJc buluauyoe, 'i1lD.an roil1etinin tehdid v e tcldik:oiUl.Yl tliiJillr .' .klic:Wdugimii hi~ duliinmedCIl 15t HiJ ~ hi.irriyeliIII koru.tl:Ulk vuifesini ifa edeoeii upheSlzdir. M~e m!!il ~. DJll

~.etssimil \TCJ'-iligtm~liJma.Ut _gOre Ba!~Iar vu;i~de ell l~1 ib.i dill-I kat ulan nDlttil~ 3l.itLtu yaf!'llull Alman ta.zyik V~ 'Lelnlllh:.ruIQ mgmen YugOoiduVYlI.lULI MrBU· DUIYu,.uiar, Bel· ne p1ul.fLSU'la ulur &J. olsun her tii.rlil tekl ifle-n kill1 III reU.e redde.delI ve her !iiLl'!iI'M) :rn.gm.en bitAca"J1.1;:nm lUl.ibala.::t:.ll. eyleIDekle IBITl.I" eden Yug.;rull.\,·1 ya, dig [t.Jt.r.t.ft.t.n bu" tt!C.::L\"iiz. vukuu ilitimalio.c kursi da SUI) dc~e diJrkat \,(1 ihtiyat ile bo.z.lrlau~ bulunmaktadir, Biitiln. bunlarui !;u:;;l.en.ligi n&~ __

Dun akpmki Radyo

Gencin
b~IYI

babasl da hrnkatlet: jgin:::Jen &vinin ka.PISI onunde

asrld:

Sofyad;:w geJ~I:rL..'berlere ,gOre. AIm an i~~indM. 'i'IB liIulgar hiikilmetimiD Almran1uia yrpbtI t!,fiIa.pnadan mii-

nevYeiI"ler

pek:

me.mnun

gD-

Y\!.I!IlUwdang,

nfI del(,Ce'-['

AJmanlanD

lIa.kooonyada. kuvvetii. bir CII"P'" be I.~i~l.e rnuviliak olurlar,
~ sa,rkma.lanrul.

,.e k.a.da.t yurdtm edebile~j d LI"" ~n 1.ngiIit.II;;T 8danikt!l y.sni

'R Ege d niz.iDe inmekrine meydan vermczl~e ibJ.k;1ill Yarunnda A1DULul&r' pek. ~laDl-'r' 1am:J;yn,ea.k bir \-,8.Z1Y. dw,un~ _ytlGii.i1er. r:; ilD kii IriicumJan tQ,rda muvaffak olan bi:r Ylln:w - ajeste ,., 1ng:l~ ph~~inim i!d eenaht bOO.. heya~Dam.e 'l'Urk \."e Yug-osl.a..v to~J 111m illtina t 'b r, Buralan:1~ Alma.mlA.r:D:J:J bt- ... evirme ha..rcltl!iii yapmuJ&.r I ~vvur @dlll·mez. Knvvclli bir lriJ;lli1. Beter bcye-tinJ.n B3.!ka.n.l' dll, rn.eveudiyeti YlIgQ;U.lLvyays. WI: obna:r:sa bitatal yanlarm 1 gfu:J devam eden ka.lma.k ve JI1 eCbur edirr·o;e 9'(l h .. f;ef lUI dE::d hhyiik 7.ayill.t tup kl '-"au mlida:fu etmek ceo- ~ hezimeta ~YHll hiicuml .... an:tini Vf"rebll ir, 'l'ilrkj~'"eIl ill de "TId n BQW'a YWl3.D erkAru hazrinc dl.l~ v ifeyi J1ada u- biye::;i muluLbi! bir Rrl"lua Wl" d.mlyect';!ll 1ngdi:r. \' llJ- get;:m i buI w:rJa' WoWl"', 1 t:a.uomtitt fikh:.r1riliz ~mindi 1 • nu tstikaruc-ti u:poo('1I!J1L'ilir, • Ilcm k oh.lYor ki 9::t.J'k W;PJ'-I'llUJ fill ordusunun SOil W.1.Uiat-

Y unanhl ar e· ed ae iiJ·
.

..::(.;;.e.o;;,;;.II;.;;;II..;;u.:;;;:: ~l.Itun b cI~N h5

rimmemekte ye h~ yU'de bill hueketi teakit erllcr mahiyet. te sGcler e.oyltmeartedirle:r. Bunun pek f~i Nr t:ezab£i:rti ~ Sofyada d.Lkl;.a.l>il'
~ SGIIIII ..

yri! ~ Mltu

II>

,2 da ~

taarruza gecti ....•

krat oedu-

ya

ne¥etti

P.M. Guru unun diinkii toplann smda Sihhiye vekili izahat verdi
18 t !!L,.a.) - c. fl. " gmpg \unumi ~~ti 'Im~ gUn 18 . :3 - 19U 5'l.1J g-i.W 1.1 aaat .l!i de Seynan mebuau Hilmi 'Un.Il.1n ~ ·topla.:rld!..
A.I::U;. an,

:a.

m~

R1.1Z:IUiDl6dJ! K . nya m bbu,,-"U Dr. Osman ~'Ii' i Uluda.v r.ltmdJ!.l] YUilip Klzili) O!nu):' ti wuk.ez 'IlCZD~nd III yrlm:l ~lbnb.n a.u..i.CWmaJ etrnl IIId mil-

M

mlJ~J.r ~('" i Balkaularda raanev iY:lt!an sagllllJl vc asIre:d hn"l"eW hlr In liz Dn:'lllsLltLUD disiphn. "'00 bMfl\.:ilill h.il'liyet'leo- e\'ki lm 'oH.l!r. Bu acaaa JOOk ri .1!U! ka.dAr riLrt!l."LlJ; !:itd un U kaJ.au;;! bir bareket mi addelitaJya.:n ordnsuada iao ~ ek lizlr; '! Yoksn bazi tektatnllm n tn.m.un ak~idir, ~ VIII! askeri sebep er dQI ~yl rysa :!I.tll.jtt>te Iirat om r bugtiD I~in imkluslZ bllr teo bir beya.nnam@ n~rL"li erek millId>bii.:~ mii.dW-! BlJI"Il.SlIl.I y3,km val! kiy!}Uerinden dol ..\" onJati! rftnlerde anhyilt' gu. l}tiilk1i AJ- I:ebril'l i!bni!JI e yelJ i .:A..f erltr a.r!Jl Bulganst::..nibki ctin (&o.u p¥f .. Ii all u<'! 011 MI It:nme. toplBWl1::1 ve hiicuma gc~· -----~-----h:u:trbkl:l.nru .a2.aIIl.i ~iir"aUe lritinnege ~ll!l.l~ tami. dU. Ojj ooil!d ilgi.i za.m.a.n, hciliz.k:rin Egl' ulW lcruti Alman ist11.ii.l.lrta. kap:lJl1:l.larl A.k.denizd€l1 v.iiZiyetleri ir;in 0 ]rndar t"ay- bombardlman dah g&il!:lilyt>r ki OOnu tcmiD m:unda a:zami gayce.t;i sarf e-. decrklerinde ~iil'h ediI~~ ~emtloi Afrika "8' rllf;i. B~e,'kili tlOndenyoF General SU;WI'UIl Kab.!.'rede ='>Ir. V~u. 18 rLL) - ~ niell "lieGeneral Dill iI.e, Yf'ptJ.g. mill· t bNikmda m.a.iilmal zi'illn lerdc: isbtr l.lllaiI(1eZ melhflz bir ~Y8. !hQnketJen LIe il.tibat P'--yd;i. ~ycr. &1!.~iat&Il seferinhll Wwi1i 'IlQi 'IIIi!lI'e, D9.ytona Il:irelwt etmi.u koJylLRlann Sa,tld AfrilI:.;.ulan ieiu I.aticnle Wzum Ctn'iil~ 1__ --'-h1I-I.I-N-rl-. _1G_IWW _-_' __ n _I_,"'
In
I

Al.man

I'I.lUniID ~J.n

iakj) , ~ rindeu

dQI~)'1 ne .. ~

a

lngllterege
tayY8r,6s;

22

~

u~

bi:r bhtelhabiri

'batlnruak

dans

1.JQ,jgb:-l"'lWg

lQ:n 'bir 1ngfIi% Infitlkuu ib-ml!"mvu

-- ~a

Va aiel. Fiyal Urakabe Komisyonunun bu karaJ hakkl da tafsila1 i t di --------IlI--- ----. Ii ..

.....

--=•• =~--

--------

Ja:, on Hariciye
na?U"JnID

ve.L1iiil

:!An ~:~=:ro~: Blr A~man de'niz'altllsl
~:::~:e:~gili2~1
tal -al - lar
Atlantikfa
--aksat IflgUtereye :yapi-' laeak yardlmlara kar§1 faaliyeUe bulunmakm,'J
V~III,.18 (a.D., )

Pc'uniT Krall Yorgl Kondopl seya.ha.tl sDfile Adliy ye tf!$./im
e1l'l'eJ. nyat miJ.bIi,m peyn,irciJer:L:m 11lb. ~ I( !), I!8.ttIk.I.aII"IW ileri ~ ist«iiiditai Iilb W'IU".ID1 tel:kik ~ "'t.I..WlU Bir muddet
mkll.OO k®misyt!.lUir

N

uj7"l

lSTANBULDA

A.RANIYOR!'
60tOn istanbulu aija- !I kalatn,~,hran bllJ gal'ip ve esrab'ell1giz hadise ~ VEN'I 'SABAH" da ~ tefrika_ IDh.ll~nu.!i~r '! «.... -=--...0 :.....,. JtL__'.=:__1twI' . .

Bm OLO

meW 1LIlca.k oradBhl b'..urk3 ycHl.· Uiti:f.a.de. maltmebni olabLlir. Lib},1Wm pllDrJa.o lie Or.Ldaki ytiz eli! bI:!l ~ l'talyan crro\dUf1u;n imlhUlnuJ&1iJ aonra. Tro.blusgaz-p ~e: ,.pLluklll~ llecleme 'har~kctiD1D ttUl'Tiilasl.Dda ordwnun ili»Lmli'ne
1tl1!'-.1IDUn

ImvveUV'-1

t:Rsvip e:y~. -----=-----.__:-~------------

(D.,!lo.~ Jnpo[l, B. M6.ttrn.okQ: dUll Do'lpo.l" ciVII.nD..ilM Moo-.;lIlkn< ile Sgv)'~l RUKya hudlld1mu ~l'I'I~tir" SOvylct !I'iikflmeli BerUne g1dl:n J pon har1('iy~ DL'Jtl em-· rille bil: 'iifaOn La lurn! i!tmi~ti".

Mo.:;;]unl'iJi" 18

hELJ'iicl,Ye'nBZlr'i

Haber aJdn~l..llliT.a gore TIt'a.. ca.-ret Vekateti .aJ ;ThMl:u L::Ja. gOlli \ r 1Q te7.J.1e:re de 1i1ks pc-y. J iilt£ml;!ir'. Vekfiletin, tilk ... ~yo.ir k:ar:mlU I

I

'Irir 1~1nhl taisilidJ.ru

derdiji

t&svip etmedigi

AHA

tiIr. Isteoen izahatveklle-te. 9ilr':atk; hiMirilecL'ktir.

:wloilfmakta.

..

I

llil.iy.admbm

VillI

IJldupna ihti~ ¥ hffiriz" lnc:ilE. pzt21edniD baz:I D. r;yatJ 'Ie Yua.uW~ bir A1ma..1II h~ ihtl, tlDjn r 1ru.1;i

e

IBlcald8.ijmW3lD.d04

BWk&nlarda.ki

mU.~o.;.i

M:ih'li'Cr faa.-

id-

ihayel maglOb iYBflerini itiraf ediyorlar
Berberada uiradlklarl

RIlIildpe gi)~c biT .AJ.ma.n, de. D.i.r.al.tiiBJ.IJJW A tlMtikti0 AnleciIIaID BIlhillen ciljlDnnM faatiy,e:l. It!8 bulumna.l!l ilz,e,re A Uant.ika. ... ~,old.u[u J...men.ka btl .. I ~ilitlllJ' MiRmitili". Deniz ahatind a1muo bu &ef old. . @henw,i1 ~~ m.IIi.luIarlmm DO b dbiJrnemek]e bernlx 1ngiI.iJ. geiiDJ.lenne V'!i:<yo. le.ghlierieyc A~ maJumeai gtitiirece1.i: Yapu.~ kJ.l.t'1;ll 1a.e.lJ,.el:'til!' bll h']l)!lit'JI.!t' ~ oo.ibnC!'kteil.lr.
I

-at· •PEK YAKINDA l
U

ne.zimetin
Rcma.., aniuJlln

teblig:ini

Urvwnda

~

yarru..

nB~r'ettilar
18 f:a..a •.! h:aLyilo mnumi I4rn!'g~n us 11Wl'Illl"ab ~bl'gi' !;1sl"ld Alrl1l:1!Irb Ken·tJ. mm'l&'U.&lndu. mllhll.!1ek" lI;Iil1deLJu lie--

r·~-V··
.
--~--,--_-.
!!'!~~ __

_-.-. ~

"'I

f

e
r
iIii!-,_

na alilif

da ere ~'"

I Eski

Digm-

Ka~r Peylllilrleri,nin kiloSIJ 15 kuru!j
~,eV\"f1ki
~DI"ymrlenJ:l..irii

gi.W

esIri

rs ..::'--;"' ...,OJ

kiJgs'tlIi ~ilh;ii "7 hI

l(Mlisaba
~

_IZ:

ynpll:aa!.ji ~1.a.k.klJ'n'lalti nl.eIia[ tngillz 1I"iiMlit! In beyano.tJ her • ha'ide lngi1:h: t.u"-dWJ;1J. ~fh,n 'buJ h.a!iyetiul'1: jjWdt .
I~-

erbera. nm Igah
Ulel'lDe
:-: -::-:•• Ii

-!'

:I:lIZl I'u:d&b]' 01'.

MakcrloQy8. oc'P~ y~ ~k togill.z haV9. kuvvetJul i~J.n TIma )'011 '~ILmqtu. Sodaki Ingntz lIe.rm Yz. RMd Il B1l1g~ u-rk~ ¥6 Bnl~ yarrtJkla.n. bBftket. leNten ,:mj,lI:J.::WIltar.atmnf11l ,yg. R:iem b.gi]~ ihlann..l!l bir b.iI.kikat.e I..e.rcilman old~u ispa!l:
r

-dAtan

(So"01

~~,J.Iii .lItlin

5 d,"~

4SOl'll, LilI/1

!o I-iir~un'1 de'

ubk

R.um&nya~ Bu1~

n

bug-lin fi\.l!lHt I"u.u.t vukua l!:"e~dJ~ I UJPkaroll", f1~:r ne Qli.lf1j.a I) Wi. Dir AJmal] hiirLJmu kllJ". 1l'1Ilda YUDiinit;truun ayru k;1l11" Illtlll run Jlo f;arpl I.CIl{;,'lnda, IJ1g11I.t-t nJII Iji!.L dalnk:vl::i bOll ohm lUlUlIi ji'i!J'dJwu ,l:;Us't<e rr"Ct!glJl d~ !oj Li ph l' oJ!;ta
bu. $h:ud icl.en lie'
li nlr'Ull

Ian BIlIb.iJ.den R ~'l 0 kadm'
'b:-u,ko.

k

unr

L1Zr~i1 tu-

-

II

InU'If!lfIK

olur va
Vr'r-

liltilitlar.""i

m ydan

mcz. Boyle ohUica do Alrnnn!Ji..nn I:ll(ma..z hir sokliWga phwITli~ ~Jlr l!akle Ba1k~1l ltaJmAln.f'1. k, Udll(lr1 i~irr Jd.ylbd.m
,d1:J..dl.l rn.::a:auTiJl vwri,l.

etmek 'I!J.nIRI 1!;f:!lmiljilr. RIlndJm ~ Iiut., Sri tal1Y J.lJJ.IiL elil wlfi.hlyJrl.1i ij,~Ia" 'u I ~dll MDlun nn rruul.1. !":Ullil lnJu,jldat:

yeil l\G;Pk-

7'lPMl I lnJ'I' Ill'Y r:tn veritrniy,((l.. - iw de il!o eLm4tl. Bu

Alm.an iSliHu 111:1 ~l(, i,JH'7.da n~l"cd'-! II'1.ll k I b I '.til 'I I!}." key Iy lalll. Bii1Jc~lrallnll wnu11'11 f'IH tu- ml'nta:'ltkll ) hru.mw..ll bu mlidaIl 1itI.".lW. ~
I

lLukl'd E>I;I.lltldrtki ;I,'H"II~k V(l !<fuuu;.o.111-:ol:ll.rmn dip!onHu"j

CUnkU
.il1lIl1li-

liihllln:wll

l'U1Ud(1 1.1.' i~ illl
b::i.le t: h.
j"

cIa k

~l)'~r 1.1,

htllJhll'r rl1b d t!I1lmi}'~~

Alril MIll: h!lv... filolan la rrumdan h.i.m8)'e itdmlen. bIr Iruvvt:1.., WW4; bir ID.U1IadE"me den !laM'!. Ingilrz SUD'ifl..i19irug IDerlu~zi elM Bcriwrd.'yti. ~lkl!lnlmll~l.tr. Bu ~C'libibl;;:1!1 is • lI.bdill C'rllltm Ir"Yc lJudul": "l ~belj IrmJllb oolr'unclL 1Io..m.1' j.IUiA:a.rneli:.ind'll H,Ii~Ndji;l!tan i~~'~rm-c dO.lil~1 Ic:uvvet le.J;-~ ortukllKl elmek ilze.ro
D~'Djil. V
,""nil

E.urkii GlIIlI<r,.~ Kem!'Ji Ko;ol!' III:=~----"""::""'~-~
Do~

YA ZAN ~'

Adi~,

U,= t!:irn.rt.o
~u..."IIL·rlr hiiiY'itB

Bu
hi..iCttiDl ~1J1'i

~

1Io.~!P !lI1Ilkla.plJ!.

olleo bq~Uh:I('Fifil ~.s mrt1l'rlin.i

istilw..

10111"1. a ULLIn 'i

Un

"J'

UahlL

a.,

lki lie .haitn 1111 j''lII. L"ngmJO,' d'Ita])·~\ iImIimlt I il h',ID ~11ze-t.csj 'Iloyl.l )/ll.Zl,)o.rdl1:

pan::,:) nl;l~D' :diIdik:ta KDDTil bl.l Jl':'r~!l.lill· biT UIlY&. ~!:.iI"ilm<.!k Oltt:'cliyie m!.·,dana ~a~'co.k l' ..:5Imi, Vazll.1l1dr~i.n.il'lle ' bD-Wd!' j,hlt'cmh:-e gomilel'ml'.k ba."nJ.bt..\lillotn.r.1 11C1'" t~·l':lft, a hUh[ll" mii:.;"b!lkOJWZa ~ I.iJ"d. ic,in eu.mr:.. uSl'amJIIUr. .lkl"lde ~Qk klifi gp!erektir.
rSoan .. "y'll .. Il!.lLi.lI'I 4 cill\

I

1'..

...

"I1

\
u......

II


Si.r sanedlr ita ernrl alarna, an btr mO+.:ekail
G~tembe .milrn.e:iAt.la. yn.. Y &kJla ~!endia.c l.kll ve • C'k!flIJ ~f""lyt:trru !Ull.at.e.n mahkemci flGlJye Utlp rI~UJ - in ,_ dL!U mlilcaklt 7859 s:ici1 .kaYlt..u H~'Y"J.1I 01':111 ~k'VLat ailinde b rr znt, W)'Qf' kI: "Adliye Veklletl z;at . leri mll.cJilrlu~dt!n llamJJn 28 ti-rn mahlyc b=kaut IflaaJ}! tab WI!! oluru.Ju '1/ bu ril.hIl.Jlot eli _ tazam "aaa ginli. ~1L BIr sene lVvel Yl1PL!.an bu mu.am.~IOOI1:D Istanbu.l oolOOIYc:si lI1ubam OOara hi.li. ~ilbliJJ def~. be mil.di1rlu~u, yill:!.! ~ yol JJgma j~ emri gclmOOigi GOY\"f#rgmi 1.11 tJaklf!..Lk:aLmrl. f,jubal [~i 1'"'1'. aymda.nben devam ,~r.di.c.. Ben de 1m '!lZ'UD umadlJ" B I 'I01ugum., ~ wnI.a. a.; 11'0 ul1da.ll €VVelki &eDe.Ierrl yal bi'iUW; sUri.inuyo UsteI.i:k. 1ilI7. ma.h~ ml:i.messi1leri taraevnnizde kil"l1... eu bAlime merflnd::w yapllan ta.haJtkll:ka1 ~ hunet et.meleri It;in al: adar n.llde bu sene ma.halle m U:me9-1 maJramllU"1ll. dikk fl.t D azar I <U'1lIillenlc Irn.2B ~lediye t&h&iJ 'Ve DI ~cizi di!enm. U~ IIU fmllu bir &llem V1IJ' ki hep!li J1~ tahilllik ~OOIurJa.;'da j$irnl benim bll. parazm bekliyorllll'. ed!OO(lklcrdil". Ell s~ li'~ lla.limi7.e .w)'UIlZ ve acmdlf' ~ Ve mlikerrer ta!'l all:klJ.Jilann jj..11 m..'l.I!J.:l;J d'lerlZ." £Iii aJmml..g .OI<U;!'Llibr. Jslruw '. _ 'Y~1IlSa.bU,: Bu h~ abeI.edIycs.i 1'01 b.ha.klrukn.tl. S50 li.ka.dar Ina n.mI dikkat bin krn krid:u- biT mebLig rut _ WJ..Z.IU'lanm ~iz. raaktadir. BUJlun her sene 750 iblll J.i.rasJ. t.a.IlaiJ. ed..tl:melrt.ediz.
IlIi

Antalya ve havalisinden notlar

.:::::1 Yuan: Dan;!} Remz;

~
»

~a "I Flrue nln [irnrt eni ._ _sarnl "eJdll .. Kaga plnarlnda .... 11i1laiJJ.r ... lta/yan 1lI/i!Jfder;lle uiIlasl - Komerv'e luluss bombes« -8~
-.ak!D.lI bo ~
lhr'I~rUo

I

~e!J dlllil

olan yor

teos!

&rkILI

etmek w IlU!kU.met.lM i.tm~ tebdil ey~. t i.ljtll IfIUtI51 fi.&yaDl b.a,... _ tir ki. I()tmm.cnl II!!q' bIr

ltal

1l1li ~

u.

B..odoaI. iJ.tka

~

VI: 00'

TI~ V.cldJ~u.. flyn.t milBkaOO bilrosunu.rl tevsune kamt \'c~tir. BilrorJa baJec "l2 ~ mem.'I.If" ~"'IIIAlrtJ.Wr. BLlIlJn.nn m uhim hn:r IwmJ. da dLiliJ lIi b ili-u i ~I e f' II m d e If ;:].].,llitrgmd:_Mjj 1IWca.k 10 mmIW', ihtikir bl.kiD'lerinde uJ1nruUn:'l.ktadl t, ffi)_ I

Dun oplanara I( ieyeti ida e rapo unu tasvip etti
Sirketl

Bu , ne ua a munse "k yap",gor

;y~

ErllynY~'11In 1 ?-10 BeUID uml L1Cy~l to (11,1.11~. dUn u~la"'n !':Ol,r... 1Si:rIt!i'lLfi mcrl.illz bWJl.SJ.w;La y11 VI LmI ... DWl, ~ elm YIU z.'UllB.nda fellkaliide tDl,La.nbsJ.n1 da yap~l muJtt_rr~dL Fakn biss dar13.ru'l bCp!:iwlJ1 Lropl rt ntiy memurlann., sdet nzllb" dOki.!P"\-.1 g!<llrneD:Ieai ytiJ:Undtn fevkallWlJ I Iliyle gJ.t~ plYo!,.qad.a ~. b..:}1~tl umu.n:uyei~lim:lI 15 giJlD I Ian s.ahil gl.m~. lialbuki, e iklnlime;hu.de ~a.ca.t wemur- _nrlln t;.ilik ohuIJll·-:~Ur.
IICSJ ytIh.k

nu.>tIni sekteye

I

ll.r·1

ug-rulmamJI't Vol'! vllZiI c:sin b me mn uru y'f! t.e ija Y ll!I bll' I::ekllde h:"l;i&.rnUr,t1r. Kontltr Il'Lvli..Il!1lannlO hal] haZ1r ioo-bL, barptcn svveUti fiyatlam .n.azaraq DLr hayti yUksc-lmi~

olmWJm8. rnfmen., ~l.rkeIJj Erol nvurPIHID 1;11.1 rene gOFlterdJiI fevk I:flde Ir"~ t sayesiada ko.
millr @.i!l1 de h.n..lletJ:u.i.ljti.l.'. Fit-

I

,Lw-.m

tanuwrumlSl.

~.

Fiyat mUnLlmbe
1DW'"lw-mm

bUNrSU

me-

I

bir bU&USiyel.i dt!- clI:serim.oia. olufP.lt3u:r. Piya.slL,.. I:atum.!m~ bqka oir irLe

bcirierle memur~

Ilgu.

lilet

yiliI 1:01 ol~ bu herhangi, bJr (ena.= cda.e;.L.kla.nJJ.& I.b timII.L

v~,

ABkar aiJelarina yapil yardlUl

Di.!.nJdi wiPlurl~)'J. idure :meoN OODU~JI.LIIl K~~la,:j riy~ clDiJl \'~ Tlc.:J.X .. t Vc.ka-I ~irket vapu.rl.u'I bll' sene Z!ll"~ _ 'Q. nall:l.!Jl rom UiJc...1. trearet mu= (lr1da. lO.~I;'~O YQleu ~~ dlli-lugundeo Ihean Fl lk \."'C Maliye VeIi: iIe t.I InJllli!l:J.Ula rln A.A=' 9j9.311lirn lwnlat temin c~ BELEDIYEDE lk.a..ra bor.J.UI kam iyo miH1il!r1j tiT .. $i:rlketin bu. sene ta.-pdW yolCU adedi ~n seneye n.az1irnU ~.b.&zu' bulunmustur, AJeclisinin bkr'u asdrr, Bunun sebebl ba.zl .~ Bar-11m. tfJpiantlsl Dun hapis va. pam i.!IkclelcMD z:anui sebeplerle yol.lslaDbul .!;t'hir Medi!li d.iln cezasina mahkurn oldular CLIdan mahrum kalmlJalWr. Ayktimada Qilmn."'l.JJ. taeelis] id"... a n rnpg.:rwtdo. !;duien klbur ifIU- 1'lCII. bcl'lZ:i..J:L lahdidatJ araba ... - B8.II.t 15 d~ tophi narak ~ SLlltanh!Un!lml Firw:.:an CLlat \'arid<ILtmJ 'bir miktar sinM mevmJL ~lelen td.kik ca.drlesi: ruilik ierWz: bir n't.fU.'iye Ioali!;. ~LD Ua¥.:8lldJye hi!.wl1.da bt!lumm ve mJIH ahiyetin.i ber ~tmL'Jt·r. ._ etnli$.ir. ~ ragmen T'Urkseve:r mani.fat.u.rtL oUe t.it AA_uda.ttn 'II'e 'OskOOar 'mfTbu !ienekl varicl.a~ 939 !I:.!I.ma.D muhai'flZIl. etmi~ ola.n ~ket.in lirketi bissr-ti:'lrL.an.ndJuJt olup 5enea.i w..rid.utindaD 52568 lira darutlln I~al' pl.inl~ - kit- Finike tticca.r'l.a.n;ntlan §irkebfll b!.lhassa liOn Beneleroe Ahmet (a:z;1 1)' 1.Jt.61.909 limy! buJ - c:i1k m.ilnaLk;qal;'l.rdan 8lJwra ~ 'VaSIl oldugu tekJi.W.w merbaleEU TIickere iki l:J.u.;nk llip ImdiIc-n. btl] edihni~Er. ml,Jltur. k&ydedilm.clrt.frlir. satmama.k:t.an S1.ll;lll ve Dlevkuf eehic MeW!] lmgi.i]] Baat 15- Yenoa.o.t Yent II'ddhI !.due Sirket:., bi.1yiit A VU"UfJD. bILl'Xampar syan il~ OJ'),IUd.detleri hi tam ImIa!:i mec. de iju.bat. deweei ~~mala.n- '~Nobac bmin zuhunmda.n evveJ tedbi .... Kayn k hak.lruJd~ uahklancOL Mahm.n wfiUl'! "U3Ul1u. ya P1lc.akttr. ki. t.evkif ka.canru S. d;a~ barl .. ;ten ith a1 e- 6si .i~ !toe mjjtlJ:aki.p Dlat Ne4iD:I, Ayvar, Nllri ...~ ReEll itlb1rl~ "ali Ye beJ.edi:'l.f: re- ~adg d:Hm'fSl MnUi .gortileEi b~ madwgcr orta.klan Kir Men va.k:tiDde 1::00arik ~tm..i~tiT. Qat GOk.k8,n wtiha.p olumn~ va isi doktor Lulfi K1rdar aza" loar Kli.n:rparo .....n.ILl.J:I ya.l.an"" Bu aureI1e II:rket eo milijkW I .I!!iki wLl.nJtip1u iipka plunmu,'j - n. hit.abea baZl ~"'~ur :r:oesele- ha..letinden dulaYI te kifiW !'llotlen hakkmda hlr DUb.ik vernprt.Iar a1tmda ~ !.nmu! biz -J tur. ~ DUn ikin i a..<diye CI:%:loce1d±r. iIh YJ.p1W:l d da bll 311-; 9abit garillm Wj, faHat d kii.Dda. Kirkonllil. bulu amam Ilikkate ahnar·!i.k OlllUll ~.ra tJ.D.e ·e _:... ""u I
~i..~.i~isi

v~ki bu "'llPllr C-U ~aode 14 ~ 1"'In' ya,pmak .nrctiy1e idnreye 55.134 lira k~t.em.J.lil ~tru.ietir.

Sehlr danA;i

I

o

I

... ..

sefiDelerin seferle •
aralDa eye a"t tAmamla I
:De

D~ii ihl!'a.c.:J..hn ycluiD!1 .u2 him liraihl'. I3tl :u:-arla di.t.c l'Wi'ljreye fmd!~, tirtii1l: ~el.O-'ilo"''liT.s.-1 kaYUfI -::1il!k.irdei1, wik ve y.l8l p!;;!5tili, Al:manYliya tiitim, i~ II.IldJ.k., Fililrtine ti..Wu tonk likerd.a&li, l.Iacaris:t.ana ku.ZIJ. liH'isi s~Ur.

ro

.ilk! 50 :JiICr" t il ~ :agu- para CCZ; I tidel:J:I(:ler<.ruI ve d ilkk1i.n.!..'U"lD1.!1 dill; yedi gun Illilddetle k Piitll ~ lIiIasu:r..a lar&r ~

~l~

b:il1lg

~ja.fta bapi.slerl

Fu __ aTe
Sandtk
Ian e;c.1m iii

a.ltmda parm2.k,.
BOi!t2.n~ Qt.o-

Att1l'll flyatlarl
Afu.n lly:ltlM"l ., ~ek.tigini

Beyo~lul:lli3

1lI'Im.sk.a]M Veklli de'l'lLllll oImi;atu:'.

Cevdet ~rim tnoooaYl. drm de tellrikk'n VeIu1, QUn Denizyo'lli:i:rmrla m~gul oLmu;, mtite:J.kibc:o Mm t.aka Liman Reisligme ~L<l~k 'biLha.~ tek
elde
L

mllhHIau eUtleJ.tted.i.r. DUn c!e btt altHllll fi~ll1tJ 2..J,50 lim jdi.

M;;...~;··d

-T

idan;!

..-d.Jte<:~k ~leple.rln

Lise n tdfrler·~
to faR
l·t.'t:n~II muarif de dilll llehdmizde
~ miiJurkl·j

in

ma.lik .sa.an-aJmd.n ~~D 21 y~ls..nada Mdlmet E.rgw! sanl nih art IiUdtk.la.rt istif edcrk.eD, d u.;;un~ \'e parlil :'I.kla n ~~ tiro Y'1Ili,[ll.h eyoglu b t.a..InJ.ntl.. S BUJe M.J du-llwUjtu' •

ya.z.iyuti

etr~lnd.a

tel.J.;ik'lerde

1St
urJUrlLigw.bulunan U-

BOy- kada.:ia an!n
Bilyilk'l.iada 23 Ni -;w cadde:;1lnde 29 lllllIlaral. ye L"OQ J:l!'1l.ya sig'ortall e\'de rik~ Qdasmd:UI c'HJlT\ln 111.3-

Hem kendisi, hem de

etiren muhfekj r ustasl fevkif e· i l Her
_.
Irun.uj. tU~ BU}"Uru1!l 10 ~dps... Fa.la.n diy~k bir lel kuru!7' luk lU.3.llW.ij' l8t: oJ Ij} [;;tcn go:liml!1tlI". Z.abJt ttltwm ulII ve ~
ma.ILkemO!!')" dilipnUl}LtiJ:'. Bakkal my' diil1ki.i dl.lnl~ mada su~u iill. 1'('"J.:kiibtar Y;ln.l

bLilunmllIj!:Ul'.

t-lal:Jer nld'~lJn. gore ka.rn. ~.iliJ.nmu: dahilinde ijleyecek Tiii.rk bllDJm:w sefir.21crin seferlerini L~lm etmel;: i1zf're hatlrbwun kall"anHunen.in tatbika-! un s.it IIIIV.ll"hlda.r i.lmruJ ediI mil} bulunma.kt

lilll.Jn.rdlr. T~lpl<l.!ltuia ikirJei y.:1Z1.lJ imtillan
'lie pot LELn e-t:I'ah.nda . er y8.p~b..r. I

blr topl nll )':ll'" 1,1!:;ch!l"UI

,goo~.

~kj}le ri

! Ya.n.smm
mJ::}

iJe ~~ 1; UStlY3 jH. OllU!l mudafa.a ~£Lhltlen ~IJlrak bulLmuy ,danll . .f'B.J..:.at blut lar d.J.ger ipllltll,,-rin'if' amme !;Hlhil-li'l'"Illm ifadtelcrille Q loIarllll" 8.j'»ll'l bir
~tlhlJeJ

dl;-. Ka:ramame. bu a)'lfi :soruarma dOglU ........, ... me.-'iyet me\.'kiine l::lI"ecektir. Kararnllllle muclbrnce &~milerin ~ s.:"rrtJseIerleMru tanzim OOff"~JI; ko~yonlJJt! btanbulda kill etme:si l:i.7J.mdTI'. l";lJmis~'on azasmtJ...'ln Ayct A!tug tlc Mu.h-

========================== I~

·~gtll ~ !~ve liUr'alle sQl'ldUrk:Ll.m~ii', sebebi etJ-o...fl.mJda ta.hJrikat yapll.m.&kt.a..Wr •

tqc1t-1

a13~ZII tan

sin ~hrimi2'~

g~lere.k

9.llkacia:r-

lEl.X'I.a. tcma.o::a

I

Y
u: N ...

• """'' ili!:
, ,-"VUII:,

Iii!

TD ..kr.lf. MOU ~ 'I'M. 4aO 'flO!li
Ii

:nQQ';,..
\0W9
..

!.:... .w
111

iii 'I

, ""'1..'1 K.

I!a!Q

UI Wkt ,", !I.AIA,MU q. hr. UM ilM";;11b1

I
I

l&rdar ki lJ1al1k~m~ derhlt.1 blm~ 1&J'1i~HI w.giililtAr Y .'I.ni rlln tevkifine a.mr verolif;til·. 0f':'\k i.~ Yil-"P kl:l~i.lk olduj;uudnn yabtl lmrt..1.I"tIU r. &k.kaL Zl '3, ~~Iin!'e:: o ll1tiMr1 s:abit roriHdtiglmden jJirmiilik tc.,.LufifiC ";;L,·n.r "I'~rilmekl.c lbern.ber !l.yrlca da lTIal, lI!;!.In eye' J'9!liJH!1 I!j ~Il it 1f'daVi! r;ll.r~tLe IJIILhln"rt1 eyi [itf:J.l e t·~l.b-bUs eyl~m,"'Srnden dolaY' da hIl:Kt~'nda. takihala gee;ilmeAi karar alUCD fIlllnml.!jtu- .

bcYU;i.t

hulu[lJJl"~-

Be~edlyll3l memur an yar JI n ."1 'y~~i
Beledi",e memurlan y rclJm c.em.i 'ctinii'i ~·11hl{ kOllgnosi 22 n:lriMla ~ir med.isi. salonunrl!l. yapllo.C1l.kbr.

----------------;o--~~--

ge~m.i§-l~nl.i;r.

n ~ etti~in.d.e[}

eu

Gazetemi;c:e meccani

ilan

gonderen mQeaseseJe .. rin n:iZ21"1 dikl~atine

kl'ln, hem 00 ku~lut
~M.

Bu mrretl. hftI!I ihUkara. kalmemuna.n gi:irilnce

2.81 r.ILOOIl '!.ll"lh ve. 13204 !t 71.h damE IIUkIlUm.!JlUD. 32 il!Q ft1 <.Itl - 1 hI: l'l 0 !UiJllla knnlll1l Il~ eklenen 79 nu.mara
baLI sin
IHlmcrallll III tnUc:ibLI!CI::

I

b.d&.r

bm ~yi b.llO:l'ntllll.1t

meG

birdenbin
\fie

pqniJre 100
.Rr) I"I'mJ"D.

kUJr'llll3 da m H.h -

kllnlil

nC"lik

i!Jrnn1'

I

eu

h4dim
'l'c

LQ~"'''i.l

[c:ffilYl!l.IUID

d.J. I!l,
,jj.lD-

llil.nl.UI
un.ri

m n.lu!!l.dile

r.,un~r.ld(!fl. ml.ldtJ.:r.

....-..
._ ...

.. _

iMIqI

II:Is w.r ,--.a:,.

illIl'!J.ai"n

k..,.II .....

_JIIo
kaIHaI

usJIiUik eyli~'fl} VIe b1lnlan tftlarik eeen 'b~['1IJuJ1He lezgIl'MB.", 'Mvki1 .ciI'iimilj. oldUJlu. Ba.kJlhm uti karnrda ylv,p.... ~~1.m. oe:I:a diJ, '1Ii~ U.dar ol.lIC&k?

ye_la,nC1

Bu 11Ib",.La.I~'l.cld:lllzc
1'1:1'11 e!lelU1
ro~ ILllon

hil)f1'

mil5te:m31

Qlmtlll:

']l<<.:L":!
",1

Ka:iUnp~aD.lD yotm.lzluk derdi ezeli bit' I'Icrttir. FiJvlI.ki. KaSUDJl.qamD iki yolll vardlr ~ Binr.-<·i91 zu,r.:i11ilruyu cflnliLinden b.'tii}!lY'lP Biilyii.1! Ply!IJ c ('a.miine ku..dEl,rdcvam eden cadd oo.ir. 1klnck.!li Civicilwi~'indC-J:I b:ujlayl P ~j~anlil y.o'h.'"'ll;UDU~ ~ -

l;i'mlIn.r gill~illtlen i..;in.de.. ya.:nn b' r W \Ie do:man decyn.:u haJ:indedi.rler. si de IItnmn iSll y Ynbrld!iJa . im ft"~

~iviciJ«

i9 ca.dde:sWia.

.briliii:Jl g~~. Ynplcthit nI imlu,!lh,tl ile kl.:'l'ldin:i ,[l!:JttaobuJlI.'I:kl.x:i. .RVdi:rmi.':j alan belcdiy~ isil::l:lil doktoc Ll1tfi '~ ehc~etle ke:riL dikltat
DJI.DnDl I"I!I-

gon.dcri!C'll!k

b~1 n

~k'ill1erl:n .I{ill.hm II kUf'U4lulc r.ut. l;t'bld.lr'. Gltletll!m:iu il!tn j!"ondc.reeek l!lDk.Dd,,'1' mtlli.:ambnfll lJu h.\J a&IIl!'I d,i.ltta.tlerld CI!Ib..."€!1!!'tI..

dill. n:ihaycl bLlIF.l'!J !flD!d'llll'. 'Bu yollnr i!l~@rirt !t!:'l:mb :Un!. Giiz~..gllhl wan ~Iek D.!l1a yul1B.rd1r ve maatt~ll her iki-

,;e-

H r ----._ ah Y····8Zan,:

Eski Dahiliye Nasm Resit Rey
J

Lr ia [;
De

bir Ilf.dise

I(sipazalillgrn men ', UP amilleT!'~;il. yallalslUiU'SI l(:ilJ del"/tal te'daiJlrl lliziIR6 itlillBZ ettlk

....... ....... 18
:f_rru:l~i seuiyeye milrta\'a.atb 'klUiUl' derBell: l:!em!.j,jW gorUr'ilil. dedirl.l . •1- Yok ~)'1'" buyurdW'al", in.WI eiremdir", dedi. lsl:e\ligt k~cli y~, mat bunttrnl do. e1.imiz.i ~tik._ 1!lte bu edebi li:ergfu.el:it d.I! 00' 'le~ - bUll, 13an de bifaz senra Kudumuteye<;ci'hen .Lttnnbulu terklettim. (H.N~ 1004: senesi af;usl~UD or tnsmda

I

dum. Daha Y3!ad:J. iken blr Y ~-' hud] .;et~i.nin ream! BVIlrtia gutllit~tl:l1(kwp be~) darbetme~ te olduguHU i~ttiln. 0 zal'lllll1 ~ :mU~b "ll~oiD.bal!:ik1 klvIDeti yilll para, Jtitlarisi ~ ~iiJ; oldu • juQ:l gOre Mm gUw!lijo ~aroodi.li.nc~ luymeti 'tezaul etm!1jl nluvordll. Siirib::IIlilyoluaa lii:ollula_~ bmrsa ~k kirrlL bi'l' Iti~·et~ Kalba.zanb~ mCll'i \I.e imlllel"lrun ~'a.kntGnJJWl i\Oin derhal tedabi:r lUihl;j.z etldlt. loIl!I.vualatlmJ.n il~iinci.i gUlla. kaJil?~1.nll~ iJiI.t \Te edevan senir lia...n~l!Idek, Wyilk. zeyt:in1ik tJ..ltlna. tlbnl!;l 0la..r-ak IUl..limdu. Bir ~ gUJll ~ da ka;al'illylliD kalbiil.Zan.lal" tutu1d~. Ame.ri.ka teba.n.i;iu~d1UlJ ohw bit tan"-"Sin.i tevkif etmek istij'cn [\0lis memUl"lanM Amerua kon 2{)l.osaw.tn mulbaJefet ~I..erdifim io¥itillco umuru ecn~biye mi\diirii vll51tas.hyJe bID.hare~Ue[l '\'"3.2 ~le'3mi riC:::JI. eltDn- K n ~ soles y~h ve S,'I'keo[oil .... me- ~ e nkh, mf~.z oir Zi!I.ttl. Ertftri gila bflkfunele ~hli. Am~ril.I:3I. teb[l,,"l!luWI. 'Nrli m.ehkeme-lerinc toesHm edi1me.l.erille AmeriLta hti.kfui'l;di. WMllCi ~ dn.a itira.z.edilm._i:ijtl. Y:~8 ht'lIlW: b;r slU'cH l:c:!!'Iliv.eye ikti..nw. e e-

l<u.dUse

\i'8SIl.

,.01-

medi: 0 sr-bepl€ bl1 ad.!l.m.l tesHm de maz-ut\l..lD" dedi. li'bla$I] Amerihall oiaDl[-l!rtbul

Filistinc ""s]eeekier ya Wni bit ViWfe ~f.a etmek, vdlld ilm..i y. ),a edebi bir aeyf\.fI1!t iera etlll{'k mall~~tyll'l hareket e:dwler<il eo ibaret Dlmak 1~1!l1 g€leceSlne ·kenJclll-rJ m.e&:'lesi aacak na.d I~. blr iliUmal I)labili.f'; eu iti barJa ~in :L~viy~e mymlIi.kL ~Ik~ fm hie g"ilC;li1k g.om lrnez. Falmt ~_u.Lund,:k~n "!fede. den aw:a.k tAbuyetlerun de ~_rrno:.k ic;in Ametibva Pidip Uti ay s.onra .Am,eY'i.Q. "'UElpnr. tiyle bu:l'1I:va galen Yllhudilel In hi.l ve DlazJ5i ve aralarrnda ne tIl.rliJJ a.damlac bull1lllduiu AmI."':riIraca di., bU:rncB da~ftll.l1(i ur, ::BllolanD. mJa.Zl!l.un o-M:l1Iiiil.l"1 ell ~ irUmden do]a.YJ1 mahkemt'leTiraiu te!:illm e.LUm.em'e-!m.i I'i:'mhketin aaayiijinfl her cihell;e sui te.sir ~. HU=1lftivl,e kaJ.biD'.:m si), sc·t.en padil}'l.1l:w ~"Truu. ynnl imz;.sJru taklit n~dog-~

gtl-re blJllla1"lld

burada

:mtl.b~-

bk
11.1,

rudan Jojruya hilkilmdullk liak btl, ik t; sat iiiiokl!l.slD.da.n du. g-iJJII'II.I~ pUIliJUfi tedaYil.iHh:riii temin 8!lIen itiban maliyi muhi], "~e' metn~eketin ,dahiU ti~tine de cmnl~t.8i~ig-l a.aidil'. BOyle bir In'~v'rid(' ka,pitr.liUl. :gibi giiri:il!len kuyuda bakd~, dedJi.m. - .O$u aOyiu):"OmUZltl7_ Allcak bu. Raz.ariyat Itakkwda bii. .• kQmetCi ihtaratta bulunmule bell..,e sal hiyel; hn dddir. Fakal bu ~ rut oiarak b..,h:%Higi.!lir hakhiiki.im:rA.Di ile li~ 1.J.sa.di 1:'1JlIl i m~eai. hll.k.ikat!iD .9011 mildir, Rei'RIf:i'Lm.11l1l' Mister Teo lor !.'tll melt He ILf:i misda cskl ttll r ch:lI!t1111J tabllutt.1 vardJ.r. OUd gil'Velllft1"e-k mul;alPaJ1..lZi hususl bir me.klu plu III ilFtB-l-i1ui1eyhe lJiId3 ririm. thi'lllllfa'kat e~ ma.I'.IIIl!J.DU d rha.l tJlim ederlm.,e!;'a lml! vemil. Bitl..ahi ~kklil" ~ d<e bil1nej lI.dJmda. te:.ladijf ettl:;m bu elan IIJIIU'Il adan -';0& :mute _ il' oltlnm, 0 Y&bl.lllidelJlmaadu. hI. tll.ln[J~ ka~Hhr bilmuhall:.eml3!

yo!!i.lal"~

"'8

bete

oni&nn

Ura.ll

t~

,bu.ndan evvel

merlka loi:OnHJ.o3U nezdUue ge • le'l'ek. "MOsyD Ruzv-e:]tl.f:n maakeef menll revap aldlj'lmJ" bU • diroi. Za1!!W1AJDedBmb YaJmdi

~zal.aD(I1I;U". Th.i ay

aonra A -

ol1.a.cla:D k::lyool
iiOD.nL

-

dJ Ilebaarru.:za her dcf.ll. bllJlmij kaD.un tatbiJi:: ediU rkreu I'CliebiILen karOl aczimiz! d~~k m~~ ~zi cl,makta[] ve llu,nmtlkb.Q

mUJltu. En vak'&dan

10("=0'

Irurtu~maWm .

ra Ru!:1)1'3.kOD.ljl'lio.su Y. YoII.ko!iJ,. let: t:lo'j me geJerck bit" ~ da._;l •
uk \ • n.tlylt- lw:;rnbffi" BLlr I k!·

Bu vArkm.dami.bir miWd~~

..

G(!b.

I

.'

I j I

I

1I vc r.l i,. :M6~J.cJl!I..L lJ, ~ l-lnpJ!J ~c.lJ.¥ 'me· milc 1l"HU:~'" t V(!" f1 ' 'I,'UI'""J1,
c~iIll

giln: v;l.zifc kur unlurt urauzu [!d.& ctlin unlULl ". hi .. d~;:Wl~ cbctLl Ck
'"'-l

lLlJ. lliJU

l!J

hi· _ tJiJ~i.l:h

In'''

§IJ.Yl~ ';{UL';jUYOl'[g,l 'I. - 'l'eh.c I, P 11 lml.{;l bu Yo&. b . - 'r\;;:"c, ~~n.1 d J:.lrla}~~ he! ..
-J\ 00, b
rrahoL'r._Iu,
~ toe! •• 1I'c OC.jj, gm ..d~,;;i . .zoriylc 1>:1. li3i~ "nlt J~iW tikcb!Jdl.. ~cl d.e (II :l CIof,'lt b"il' ClmntIJ. Ha ~o.lu1lJ, ~.l.. I(lliite~ill l:i 3.fj.a.a t LI.J:h.. :f;o1n'lla'1hl. lioll Jr"l :'1,0,];:

lotr.liljl tu-! •

.a,.. '"

msa

ft.'l.prllJ.QU

!::",1Il';J.

cia. ~l
~c.k a-

DyrI{,

.l.I;J di)'lTid

dlllal'lP
~

-!JC.
~-

Ve yfCl!e k!lllmu!jh,

~lllO: r: bi-:' • in Itll.t'r'~dWJlnrl:! ve NCi:'::' LJl rm::rl wt.mdil. FIn:lJuili v L~n' t'"' l~of.:ro.Ir. Bull.la.r .il.di.'l"fl.l ba~~! ~olr. y '~lal'" ]~(!I1 1ngiUzr,c,· a.f:J.'lHPt.n.D.. M~\l.i in. ~jmi!li.o.e oogru A tli~[J,ahuyn. 100 lillo .-it:re lmd~ , 9OkuJID~ ].l.ard " (,•..ww EeTbcray,"l. ~" kl t !,;JJJarL:L bi,r.-

.

i:..tLt': t h"ql:lct:W~ bu"Jkt~kL'l1l rom ,I, dun I.)' orduk, DLl}nmw I 11'ldl~lhtr l>:llil'·:l.ttlcEduu ~'!l.lJl. r, tlrrm, sa'" tarcfta b r baraac 1~ZZ:':":'I::ii~L;;i;;~::':':~~:!:::i:'J:I' .... ;nJlllC u ll tj V~ y....rumWlJri a.r "' lmtl.ulilo. ~o· I'll : - nunl T - \'<IIk:JJI~ nbvol" I m II }o ? u:t" ' ~ __.UU}l 3.1 I Ark oj »i' 1 lInim bll tel d .:.. v l:.lme kill ~ J.e.rlirl
k.l •

'l&d1r

Ill"1ibcz:;u. 7..

dJ1adln ) '<"llmc. ..
l.i '[11 \
e

J.J. '

'Jil

:J.C'!".i.il'i.;JJ, dn:OL ~~CI:l"ndan

u.r l!:l"

I

I

ru egll-I!Tc.I,:

L'rKU\Omll1_3

gi~J;i knJ.b£ilm;i. du~

w:w

-lyllri COk ~ilT'al'L.i '~Li[r de ~ L:u.J.1£U:u p'Ol!'ni(lWn? Til. Co !3eWtligjn 1:1"" J't&-$3ir.tei::ihi:"k i:j.. iJ;;k, YOI yul. p-it jjel' U1 DJ'" aJ.Utl, bir:ikiniil:n g(.;r. yo Llccti. DDun hu lc~ [htiyatia soulcd~l, bar I.SlltJ fuLlimle kill .,IiP

k'locc.k,

il-'

t.:

urclio ~
nnru.n
~"'T.iliC:1d-

rmc ya~"lYll"
11$D1lD.!!

i....ici~ Y' ljdt
i~U,

k.Q:;;W.ili!'
i'oQ'I; ~.

yCI'C' Otl;rtlJ~il

Yal.':~11

d.cJJ;L ay~1;;:;(n kL:;,mdJ,. knlc
_-":l"(m ,.

iJnt1!.11i as 1-

verdn,
V~
~~l,..l..al~,

Ui~ u.,dlil' birde

~~l;::::::::::.~:;:::;::::::::;:~~;;::::;:;;;;::::~
IT-

nl y

rl=====

I

hi.~ bi
ket

Y

h~~

£ibti~.n.illli. tLtDriw !. pit of.:lm

'1
\ole n

IiIoi.oC;re

I~:_

1

1 "di.

IT ~,yr:::.bo'1Jltl, tiz.U~lJ.. t;fi-l: ilk .11oiJ.llEUn ne tI!:ill~ oJati j;u II J.!l~L. B.Er tl.!r ill has -

Ku-

b.$Ullild.il. lwkll terbi:'C' i go nel d:!r~l!.Ujrti"-'II.;. ... u.""'::LI gclen ftrth.,.)1 1'oo~"",,,,",yCing a;rll..1.ij .Ioi:aw Slliw &.;L.'lac..crin b~:;:l~-

l.lJl - ~

I

j

m.ln!!

.-~

uydUI'':lL.llYOro-u.

I'f
l

Koc 3. Na. '1 !uII:. 1'lafif f; I!~ vc ~ ~
DU flok us.rIt.h 1 .

di kenrllne ~~l~ Iln.lM lfuUi ollUne g~YOFdu

-

miDi ki.lmeyc d,abtl tot.."'!nbull:llin IiIi<t,. Ank: ,"c hi.kJ", r .kJ:l1bUn 1~wlal'l plun... nl;: b.:lZl karar· . I:J.r ver5.ill,;r. Ve l'IeUce~'i dtht :Jk~ ge-e1 dil'"C.o'rto.r'iigc bild r d . Ui~ mn ",tl'

~i:mtU..n

I

iOJ'~ &Ore: vc bl!l ayak de .~ alJl" !Ien~ ofd:.lgu gihi 1m ii-wnne;i mUv~~d~ kG ~ ne de D"rHli I~ilm c lllil.~ I<li-L s-c}:iz bj.'lli:l:.i ha!imllll a1dab.p OywltlkJiip a~wu.a. y::q:Uut··k'tlr. lllJ icru edir0rdu.. ....1,; 1l:n.rnr-l.al}W1.ld~1 v~hil~ Bll Lin 6Cyil'tiler flilYiilloolalu b [' nC Imd2r E.:;k.i~ir D~lTlir· rum !!aha ilk elda.n oUnJH .. Goor li.ibi.:.null de 1IJU 11'1 Us W .• l"ei Gy~ I-~"wl I;O 1 i.§ti.t:a.k eU.irillllc.ii.i dildi. Ihdilm L'3tl do ~p]:ll!i1J 00· Ke§4wtlar D~~ it;indo idll r. su.mmdio!.ki 00zl. lmlillnDWt11 " Sanki ollu, Ire ~~ pcb - lIJ32-'1n LtibiLrLl. IIlJ IlI!l.rak b'~ t! ·1IlnnJ. ~di.COO; silrm~~g lIo.ymbill ta.tbikall;!Jlt1:l1Lj gi.!~lil1>ler boll.:. unan da bit .lJ!:1riin~;rilt1:uebiyle w.~~r.J. iOOIrulm.a.ma&L :lccefm~ :ani it.likr_ 'Deti05in~ v nlm1i~trr. U' Hal] ,h~ ci;ms~le jyi. rru:: t.. :L1jID~;un~ sUre ~ el r.e: ilit' P Ve Im'paln:lhl5:t:m 1100- d!re.kilidi.i~i.!j'lilo bu mtbil.b nD. klIV2dll g-eJ.d.igim! tar ihtiindc am:1ik IDilrah1.l-'l;'! hiilimetti. - g ..Bl'W.!'. Yu ' " unluBir ilrJTIei nAn dah.'l nttl,. : IJ"t1 rm ni1u. etinnclil ! we za 'a,("m, blrd1f,,:nbire hucwna. 1:1:],~l-l~ 1ar D:JaC;mr.:l. 1.'itlr-"",lt eden k[UP-1 gQl'wdLi. Vee bil'.'3.lIdiJ. h..aa"CIiW.I.<:L I.t:J:'e OI.~l IJ1dIJ,gu.n40"lll idn.ri ve gtl:nLi.'lcr.e1:r ~aJ.!ra.za gir>rli. mali biltiln hW::uWarm b\J klUJ!l-l nayr i1blllllJ 111., a lItada r lrii:raJ- le:rin mu uJiliru;h nt r:U'lml~u I b ve Imi olarclr t..::L pra2.a ~ '.utI:!::ll UtJ.;,J, i[rlma."!! tab~fd.i.r. ~ PIlC03g-.z.. , HalbuJ'l:-i W!i'clkin'qaln 11 ki, III bu ijc ". JIIIll.1b. Son d:llrik;).:].a ~'l"enil;g1ni~ Cutil. d~ri~'o['

1Joila. c.asc~tirlrm.

'"-I

1

I

hi.. ~ d eeL ~ 1I:.!.1layn.,gir" I: u 1". I V:il.krn .i! i. ilfJ b ; •.cLn E:lJIlr.l. fJ.a -' hl,!I' iJli wrahn do. o.. vunu C;o.lo:liI'be .i"t_'l.II.Wt. '~lllHr ail, v~, j;k:i p.chljv:tD. d.:l, uyakta ha'J1P..'!;"lW.:Lkttr,~ :El<tt ~t me-VGbiIi.i gU.;o:h..'§E'.bir-il _ ;;.tY>I; li.;!.h LU:J.,r. ~It: fa1m L1giJ: 1 "ill blJ. ~orJlr' J ca lat:nml. aleo d en bilyilk m.w:av~meti b.bl~t .n Illri ~ItHIb...,or. E1II ilcrlemele["illC ~ ob.m~m. Artlk W ~ bIT ynr y.ardI:m gftrm~ I , Bii mOrrtldin olm"1""n. l!'i"I" :1\fi.i.ulan Ot-ata. GdJ1ml~ In.llo-Ml ItJ.lyo Irnv\.'iI-U.::ri 't&biahh !:ilJn-1 , nau sonra kl yn,d md'll! lli~ btr- sru I.J e llllliJ e !Pd"mf'~II'!t. JU.'rnal as Gnlt:! 'in d"cfigl (!ihi Tl'ab1ust J(' rl..ilrn bat'I A.hn"D !!!.otorJi' bid; deri AiTikada.ki Eu Il!Jb:b.Yl gt;.z ij~ll~de tuta vn:4yeti dcli§tirceek Ibalde ~.1I>:;!yrU 'llllU-aC8..'l ti bOlgCmIZ gildir .. '-,:la de y. pUk E'~ hl.;: bi,r ,ceY3p lngJ:b , w.i, - nd2n ~ v~i.. B1.iG,LW 'ine parti !I.y- i!VV(,j t :'I:~\T:l"llru" tll...raI, l!:m yQUyle tc.l::k.timazk tiI.Z!e<lil~ lI!li,IJ- t"":"!lt c'hmmue,tlll. 0 zs.rn.llft 1i;:r;om ~p ta bu mes.cle hak· t:LIyanlar m,qilit trnFrator:h.l ~' lnml<J. ~~llir."'k i.izerc bSl!;e- guDUD YJkillnijJ.( IUere ,oldug,.rrm, ,"C Ibvcl cUJlJ.iS"i.m.a b.a.ber ve- il:lIl tmi"!k!rili.. II Ibuki pCli .1."il:i~iOl-dQ. tt,'lly Ii 1nJJpamtm'1 -~un ~~ G~ cum '-t:Unfil kli~ k(1nnnl1 1_ 'll ede Ljb...... Ii ~ tl:! ~ ki~ VU - l!ili.iy~tl.i IJ.a"\"'t\tl ~ B be<!iiW_D, Somali bir beYEt :.,;e!:~"k g. ...r<U~ go- ve t;ritl"eda-n htl; bin enmiyctte r~mcZe giltik H U!U iJ gUn de£il.dir. Ara n n yedi v gc~ Anlt2.rn .wlipl~in.in dereeeleri g~t;me:, btmlnntli hep.."fInrle 1-· ~Ei .. ,!II aegil::li m Ge.u I dir ·tar talyanln. In b~ h.allntl-e ~. fi'lar alq:;.wu rooll.i ohl.cak. A.n- IriIdilrlerini g.... ril.yoru.~. karll. i.i:~u.nc: ~i.i takumn m 11· Ha'bef;l!Rtan bef, IU'IJ.... e'\l"llC'l, ha..5tmn dll deill.al u.bnbulA f:m.· l:'1i'!' ikj ylli: tim zaVl!..lh "9iEil1911.2, rehdtlne IDU~&! ttL ~;j2.IIT mUh::l.rlwu :tv. J:lA.~m, I} - '; iryA gilnll y"pt.Jgum.a mru:;:ta kaIlk bir' multflvcmctinden ROnl"8. zanm"mJ,Z ve ~.tU wrclrtOriin lta.lyanlar tart! lTlll n l§!;31 olun1Ifu'.e1.-tiLi ii=criae h en Is mumu,: lu.kat ttaJya. mt.lyonbu.l3. ~ltatim cap tttGi hal" Inr::J. III lalmll)ftu. ,On Mr lUiLyan. de ll.t.N!lr.;.dl v ~ir(n.iJl temim llllI~1SQ olac b~ m.e:m.lek~t, he-[~. g1t1~im.i U:.biJ' ,tat:i:m. LiI.nw n IlU:z 1t... ~" r.'i on p.:I.L.l. Crt;L[a.de ~en fjl!yh:dn hall1 i.lzsrine dt· tem.in cd ~,hi'l.ilkhl Q gUnl"'C!:rWre ~~dl:l.8 gittim. Ve zalm denl3eri f!a1lo. bLT I;olr miJvrml..1.It'ut 'bell f ~er-,. :::;yu.uUtw[l ltarar:tIll ve (;!m klar'nJ heb ...... tmi .... I1Ma raUJi ktancye gi.r'ccIek bol, tlr. Z'lt"n lta.l 'Ii., A ~"-tnnm gderd~y rdi.lplcrin Ondll i..l~ nis i,M! hyhl imra.-rator1uk Jl~blldc Olm::Jla:rl ieap ernyordu. d~biml~ti, i Runu d~ bildLlcteJiI son:m i§te !?lJ Yalan l-~r at:l11 gM""t1' Ml::!i 1)g.v.r-"~iinUz sa.lilh yetli mektlLl' 1Jl'l'l Itruyal'l gaz t~lm l.!l :§i,mcli bt.:l.ILbu c1n bLllunll,YOtifi "l:rlll nct.icc r •• bund::l1l dUo lVJII. ~"I.yl;!t hi%, hu kl!mcye ill- ibe.r~ olmaaa. r':"f'l'el~tir_ maz.luS<l. 1:hJ:m g'Clcn mUrn.caaIlkfH;_ t ii:lAFA tnllm h1iJ t_~i.1t. 6tmOOml. yahyrn bolulunun elin:io r." t pa9i lie iP! hzlak i,krtrulltlusJa,."1h. 1 !hU3-'5.

HiYOl'Suft? _
-

laglID.fl tifili'diJ gil sirucr(: :mull;1bi.L J:lloaitr Vln~: - Yok mil ~y- ~

canu.u. ~

0 da ta blll' !:iiI" ~je

00'I'JlP

1.TJ'dj bu Ilf<fer~

~~k-I

- Elbot dntru~ .• O;Wa ~ glln ha''Jm.B;ver. ,1mB] tem.iz.
,.~d
lm~
'YB •

bu huausta

tin-·jca ..

I--

........ ...... -----

...... ..... ......", -~

~........::: __

~

_

Boror' g.rillba bisim sfi-zlerimb'l flu k b' ~ ve - . de, dinlcmllij olne!llm ,ld: ,J,JfclierSUliz IoI.DW. ba;ylar .. D'llV It.'IUlmavlp' karll:ii:LC-3pm ..ti:z.. 1~J.'"Jru.zc., • Diycrcit lilU~ ~rnfi. lle
kadall!' E:'On.iti vazu.1:, ne kadar lIri
dcltl lm~~;
i3 D ,rl4.0'tml

y ti ~ HiD mil' ..

~'t.cde.

GO~

-.

p •... i
.b ,q:a~:itnrlmnndn.n 1. GMp ig... . ~ ~&t1 ~tniuub ~ a~ ..

~

T~ya:C.ro

\IZJm.

~et-

M"em

de-I

- Ycnj Sa1:mhtlUi meJ ;tub nil ben de

m~a.r. fUlbuki J'.!l.0Z8J'"1Iga Oil!. - mivl~. dru'ti .!umn d~~ ~ da, It_a-.h -:1 \/"emD. ae. deg'lTmll tn a btl Un . piB.lil{leri aWJvo:r, ~ aJn. no YOt'. _ ~BDU ~ -i3tiire _ yD. BilIiilil t-!lllEI ~ da iJo[s
L

"a..'}kolcu11 dO~l)IDl!" 1lcdir.L1. run l~ll ~: z:J.~~n~~ f;lU'8.ya mlhtl!l"i I ~b:rir giltiiriiriim. ~ her defasmd~ cia b~ me\!~u ~el.;tl'. bl.li iI1t t :ytlp .tI". l"lilm.t bir AlI.a..bn! I,u..hJ :Mll:)l tIL; _S]~a toIan kim:1crnl3: or.a.1a.tll L;J,s VU _ r1.lp.t4 8.UDiJII ~ ... ~e bal~-

iEk5.vel 'll'e I

~ em bAr
l.'U'IiI

ve pek .ga,k iI!::"iI1,..
:Jan I .' 1:7br. 'nyat:rnIllDllJ.rI

'Wl;W

m~e
1ft! I,u
1:".. ~

~eE:e
....

e !le:~-

IAI' iuili.s~, ka-

-.

huJ.
1
_l~w; _
'.1_ i...-

:bcr3ber
I" ,",u ..u:m_r
. :.~-" -

"lta.r'c:ket,~

..

II
r

dlg'lOL lIT b::'nlln uldll~~;;W

.no;:m~

't.Jr
'Gdia

tJ

oe,ylt-1J Ii.t

'hi kq mavsbnindc vuill~ ~ ~ h Waml'ianlnr ad LtzilIliitm:.I:l,;-cb, ni -Ie ~ Dld f:iii1J7.Q. g' l' Galip, bq _ m~VlSi:miDin 0D 'SO!) te.mf!ll.i alan. S.ed&t Sim~viD1n }'~rbft '''B.J.l!'• c:bir ~!.'tct :F~~ ~.. PiycoiJul.l
4

1m ~~
.1_ -

Ii
}gInl

.nJ.1U1[
'D

,I

Ow.
• ~

.. Ii, 1:A.kdirJ.a.r 1JJa bir > ON da.b.a GG.slll.elrm.elr: ~tmJ. lInUcn.khr_ kabiliy~

ma.m.

w.mWm. SDtrir giine to-

Y.:J.lvara yWvarn 1Bt.ciiiii bu U:1nci bWj~ l!}lc thllle oldUl, memo ~ Ictlik VI<.' yUT'e;-tmi~ lleUh oltlu. lJ :I1le Ultim~ :;mlab,yOT ve gt19'tcl'iyOl': - Y. yrl;w Sl13.1jlllt ~iJd~!r. 2,;]"t,cu bunu soyl.crulye fie h ,t? t .:.tri.ll<m ki)ye 1; l:1v~ is lOll' ml 1~ blltu.u ~u pis!ik.!cr me.:arh '. j .... lIl~yar. l:e.I.iniz de gd5tcr~yim. ilt: ¥~i,r han

50~crUn y na yalnlo.
Oral.an

hF.nr

n~J;:e2.ilik,

blUe do,H'luk.

CUr-a.Uk,

"4ht..ili. di n-

1rm'1i} II -

i Damir) oU

fl

yo cu~:atoe

id~..
yhgl
jtbrmi lli:

r.
1;u.
&J

11

L,~Jtk:1"n ycg"'l...nc

h~

V I! J:.al.:;tlk,

00"':lI.d.:l pis: 1:I.i.1" han I tl.1'I~'e41, .kh !], pis lu"
... Cl

i

d~.lPI·lIU 1 VW",.

t:.u·nf.w, d.J. :iliuip:'.L!"'2:k:rlle.a 111.1: !:Iii' r kah';l<lIliI!i.. 1!t i:ar.lf p.il:!. h~ ~.Y pis.

Wil4ll,}t

1Ji.1;,'I1

I

,
C-W:l'l so..n'll

Y cl.:i h.<lwJ, 1; ~ us Dill, ist;uruJ1 !;1iI1I'TLi1lo hl1nI1bir vwb "9 yi.l. futog'l~ tentk il!l..l:Hk mec bun~t.indc OIl'Ll::un.o.mrur.

~Xl"~"'-

II : d~ ];okud"n go":I,iJ ill -" Cia ErtrL'k ., tel, t r.T I·i Iii. bu h.: tn.antul C&lm y-e~ alelH. fP Il ~ :..li1.Il 111" Jlh. ,il,U"d--\.1-U~ L10da c;uid .....ni 'Sen Vii! halijiu ~. H;J;yrn_ ~ re: ~na;1 Dircl:tiiriin bizz:tt An"a.~ heBlJ'1dc!d d.ij'llcn ..Jl:~a ~'eFutht)] L:il !i()yti i' B.a.;imnlJgm'1:-0[.1 1.hlil ~ • a· U EI i1iUh vde !JtW1l n boluluyu be, !Ldim slirmed:m 01t;.Jd n. vcrdigi bir tele on. mt'l inI'lD" bir-iliil Lil'Or.i il1:': hll' JL~ nih !;Iaat 16 Ii::! _-"a.J.em Itib.1'i : du~ yerde biik Up bal3brdJ,. l·'1.\'1t"l·er'..l...~IJC~ na[;;t:al I" ruu:~I'I ill;, in1ClJi i1ri, '1, Uf;I.. :l "'1 I.!; leIr"IL_r; \1' 1:) - 3 - 1;:.0- I;' r l1Tibll giinil ~dc AlD.y kJ~k' eoy~ B.ayrabo1ulu, alta d ',;-Cr d~ ilikkJ.t.i cdbediyon u y r yok. F\"'KuL :r:J -Ill ~u pden blr takonm ml ,J ~!lJ:l".cjli Deljiktr ~ eeref StatllruJli. 'y::J.Pl- (';.. go.tld n multay}-,d_ ~ l~ mco;a& fia 'I .. It·. Y(' .• n mez a.cemjcc harektl eio. Ha5 • t~ .. tM h • po[' mill ! lime ha~1Bi. de IIUJY%UIu beak Eu I JIll ,:;I"n: "illoTi d-c:;l 01 u.r. bilir n..LttLUia d llWli;llllL",H~ :l III.IlIm :tltmdaD dfJhl di.%.';'n ric:iudedir, AnlumUJan ll~. lstI. Sah"" knmi ri: H. VUr::l1. YC ~edadlnda.n ~" iere- '1 :>:::.l..l -I lop 'IjlllRk ~ ytlr1 ... llatti blJ i.~leri Ij)~~ ot- t.anbulilim tir, hrrul-d~n l1Ii. Es'l'flk.liiru LiJlcsi - PerteV'J'ri-.ml eyult btr filmin bn~ Q~~ (:11 u1Jafia:i{[}reti mlr nmlZ fll'"ffi flI't.!!. dolnr,tl m.el( Lblti-e Anl':t.mI. ii'!;ull r.l.i.su lO!jC1n il ,ie:r:J llil" taIilltl bu wilsaL_ lIo..at 1-1 d C!' YUoo U1.tdl Lh;c:;i· ~m.l-l hI! J'1ll:!"l.bdc l~fl:Unlit9nil 11 ball ~l;;. [":1 i:Jtl.l".nk edeoekJerdir, .. Uadln::5i[lur.r klilbilmurah.hnsl ot'.ifili Tcrnkki L.. SII8.1: 1rl..1-5 d<: tj-litlP ~1~['k1Jn mL ~j milllil ~ Nizarnna.lJ"U! bu mll.;Iu.r1J'l '!;jr~~ 6!lb:~ Servet t.e do bo!ge 1,..11 L, - . u':Llli- hlelrtlJoll:i mal, .. mnt veri~'o:rdu yinc: ... gnnimsyom.:ulU mini knrneyw! I~' m~rkJ.'zililf!e oldu..;u baWIi;l hP4l' Tiyll 0111 IG.S"O cill, - Bi'ir IT ~~t""'li: -ilkiy~.t m 1: - " tink OOC(IklUpl~r l!m-a.kbg,uM.' lIedense :i!<timo. dt..ovwo cd t'k'il tlllm '1lktl. G-ali'oo. ..eni s.:&b.llltu ~ leli, OIlUD ilz.1rin.1!:' Ilahfyl..: mu( ti· nnbyamrulltnDlZ bir lJ . 11 J:"5re tei'}kil-ii Un bu .Humusta 11:3.- eden m!l1i kihnl! iIJillln ":lFI~1 ri.i ~61dt vc lJun ":III K~" Hili r.tr \i "rtncS-!li baJdu Dlmwn8:il cd~n IJIllli !flime L'11r:Jt:I.t. bll bii.ljka ba:r OtUd.\!. buhmuyoML1, !;r\1I1 1iOll'li "111'" .1::1 BeTtI!! de kn.n!JI1 "'a2i yet 0.1 Lml{i a gUTI gazetcYI !'!Oorir ~i.:iTKe.},Hyetin tli.milri :i!iin k n_di.;i· i P ~r:r. In!!;' Ni 'n I ITmi s.ahijllerl llirer INSA.NJAm mrLSlnlI diln nk.ijam b.)] t . tlu haldc J..I:i!l ee,pn mu· LI:!'g6rU;,."ID.,}yi hydllh buWuk. tcni-J . y:mptlt:lr "C! hq Hbde1 lim I!l1 ~ [' k t j n d l{ i kItip 1'1'" ..111 loS'! ni-.;il'l bUrlllh IJUlullumU. aynen ij.unl...D.rl ooy!&li~ I.e~cl"l b duln.r. 1_.;1;f;1llIl.u"~ list ht.i.ld:ii.l Ii:3dd iW ~ lerlm.: luM!· Itllla.ll:t.r kO)'llP lop- • yOr'? ::_:'~ct hl!.kll-l1l.t<.:n t~ld15.lLm J'Hhh sla.l'l topIWJtJ.:;.wda g3-t"[". "_ lzmirl..i.l.cl"ih dorl kHiplc J (:ncO va Insrrnndn. ral. ve motLld:l ~l"1.rl'~!~ b:;tJ.l:ltl1~in,r!~ w.i.Ui I. ill"l11i:iL;o-crifll:1e bi. m tl ra. - r--ch I..i::cssi!-r du;-duk, mjJti lIi.i.lll~~C I;ir-mco'eri_ iroln AnBUGtlN c::IJNT.102 ~ l' .t.. I:lL'. Vxavcil J,mt f'(.lUrLr ~imtli ~ k'lr.lya m U:rac IWl p.l.tj1t 1 rI-nj h .. - Irflbe dL-gil de clrlJe 5n.1i1hly~1Li I U r an e-V'li I"!'l Irmloi;] an Il (tr~a m;" ~Dnrr..J~T: Filmlrl Ankam ve- i· mil' r.:lul~[ivelell;!ri T:'mcJbince QOCUK O'fllNU fI~l . t\~lI ll" J11l.lJl£ala Inm.uu II~ n .d ecl.ilc fell" f"llil] l~rl2-tc g-('d:;ilm c:;in i tc:: t>~ ~lI: b3 rl.a '~f1tLl I;fl rJ~t'I~ti;ilme.si mucbl.ll.i' llldll*",mrilill bl~ ' ~I' aldlk. rouF "~7W IL;hu.rJ~I(l VRr"Sa 1--u :l.at mo:."lD mur-:i_hh~-J VII' sk!slnl" m3hetl~ 11'(11. tt:!tni.~llr. I,>al~(~ bl1Li'L.:. nrmlyenlcflin g 5011 flT:l.ltca i5t,iflld' e el II , h i!;ltiralt. ~t_tir il - wt!oni ediyol"1lZ. lzllJ1il'"deki talnmlur Iladar An- III T" L(}~I rfll~ll1,l 1JAKA~'" 1 ..~I.t :.o2Q1 o!J - Pclmli'l ::un.ma, llelediye lil~~~@~ J t' )" isth.lil: ctmllj. BTl" l.I.J.sWl ~ devnm D PI lta.J aIili.n:rJ kl ~'I ri !,.'lI.I'tl.u', I Dklili? BC§ ~eden.bel'l ple
I}O

r.~ eJ~

.

Of ..

'.~.min tuplmhsmdll. t·.nUT d bir a!::;...;,)Stba.u ;iu ... mutcber IJ ).ugt ~.h3 DJ.mililJi:. knl.m Io'!Jilmedizmd!:D. I'Wm n~d ~ bozliliilu~. 1'1 'e i."!t.:enjlCt Sirkeo:idml l.J1tll k~ Ull!a 11' "'uril k'l"l' "b.r. Ti'W::l.t CI1I.l - :(l·3.l ~1~ gWili d.IL:l:t 1'" I) I zrrrW.. l:i ~J{J ~(;-t..t.:[l lltti.i..lwe ~ I • 1);, lW y--d.p1I:l~.1.kt1r" .l1u S_m,: I':.l~mt:n_ l:ub J::::clli, lI1 b l UIU!n ii.z:w HeJe de-firm!!.n il kal'l \'Cl '111,1ITt! f.:i.:;um I j Ua(l.tl to1 I.UJ Itj , syrcttc 1..11".3 utud.l.JLt1:j Ili ~ :EllH. u.. ll,,~ul a "J.L';(I. oluJ:lu:r, .....n:lI.l1l' w: .!!.!,C1W Cmi:;;~ dan guya I 'y.attJIH l ]['lq,t!. tl 1---

])u ~::J.l.

I;ahw

I Il

m",'"

I

;

I

~be-

Bu. LJUetler l" liz ktiumctrep - ihr ~l.:;w ffiC6afclct' dahilinde
~tblli. ~~ . '. V

oonlacl.i.J..

'PJ·I

l.'

kw-

=~---------~----~ ...... --

fF'

e

Sehir

I

silleri

*

0

I

m.

e
Ui
tlrol'"

!

l\IeDu doiITtl b) ltn1v~ ve 1n_giliz SLlM:J.· lilErinde ~l:Ln basim kuVVG ttm bOlgclcri le:m.i.cl-e ,k, 'k:u· 'etlc ......

InC:! pyfad hnrekf.Lt iCl"rlSJ,

1

el Adm karim cea p }(I 1rmd:!.ki deniz il31~rin~ !u~Jlan ve yrfu;efl!li taciz eden d~man deni.za.lb ve kQl"SU. gemiJ
n )'ll'l'3Janru oondiinnek. Ii HI!. I'a tisle:ntll elde i!itlhsal etmek, e) Itnlyan kUV'V'etierinin
etlM'{·j(

fI,;;;,
blr

~veki .. _yanatl
t rDr, 'lInd Ayhd:ll

l iahranlar
etruektedir. K1WtUI'_LZ, muteaddit LJefalar d~.mana kur:;;1 mukabtl taarru~ gecml:jler• onu ag.tr :£':LYlalLi. ll~tnu,lliJ· YO r: i .1 kuvvetler le mill> rreren y!!.p...ll~ old'.I-gu la.arnul:.!..fl PUllVlLltl

b I~~

Amerika
II!~. UlrJlf! 1

r 8"

.. IlIIroln 1 IIIIc:J Uldll:;i,l~

grlll

hJ

l,;lr -u.phey
tarwa

bertaruf

olunamryacau;b~t

E ei
leri hakkln
• iza

m haJ k:J.1
11;11;1

nuyaeuk

illea
to

tiro Bunlar o!"w:lan LtgJl't,ercye gldec.eklc:rilil'_ Bu filoyu t.e;;kil eden dort rnatvr!iJ Boennr,; nombardrman ta)'!t:ar-eai U7.Wl mesafcli ~YYllre'e:r olup iki a.J el Seatled~n ge1dJklpriode..beri Vanngton hn.va meydanmda. bulunmakta idiler T YJ"ILl"e-

~nc'

,1_1:1-.

ruiklan LZIl.Imt ~ m..e3in.i istiyec bir t:.akrir wrdL
.baJdanda billo:umetiD o~ i~tim.al

d~i'u

rakamlar i-:;UI. tlunun

r Bilt

too •• "

,

1",,1 uyt'lI"" J;l~ ot.

Takririn
kip
Vekili

mltJ:n,. mua~

sl.hh.a:.t \Ie

korfc~1(I vakm

han

eraniyetini
kl -

Takas muarneleleri alti ay m u ddetle uzatildt
Ankara fllicfonla.l - Ev~J ee BlUgarisb..nl1l. Y3.rl.,l~ La 109 tmunneleleri hir 1b1€ mtlddetle uzatunusu. Heniiz. takas IDlJ:ul Li! lei nmn ill~ aiilmedi&-inl gO • reo aEiLklldar makamlar U m addetin bi:r defll,ya mli.hJ';US olmak U7. ,altl Ii!'" deJ!la temrudini. karn:rJ~.

_--

ve bu memleketlerle llgi~ St.nJ. lresmek ve btl !loUr tie ihala QtJ I bu.im altmak_ Yctli y ance, Italyanlarm ] hamlcleri karsismdu lngili:.; Sori UZUD mukave • mel ~te eden vapw-la.rn a~ c bir kuJ.w. kun"f:tler Atk -rilmisti
c

yllar

tul dereeesina k J;U' garpt.: miler bs.tlrml trr.
Du

kruV2wrh'r-i de. A.lanbgm A• nleTlka sahuine kaJlU' gec;m~ ve kafile h;).riC"'I.1ue J11ilnferldeEll ~ya.l .1 t. i! tIm.,!! k olan gem il '1"1" mizden 1111· ~ :l{ I d a 11:1 ~imdi • dell ba tJnlmJ, Lu' IJU!?1I1atl, ..~

azanrl rn",~litailir, ):31m Almcw denizaltna e= giJ. rw-a.. Mt,lUl mul.mr._be,

e

j

ge-

Kahire,lS ,8".) Ba.T"eliil Sll'n. Pasa dun a.k:~ mecliste Ed .... nle ,yapllan gQru..~meier haJdwl.da be;;'aI1.3.lta bulunmusNrBalJvekil §oyl~ d ['mi~ir ; Elene, 1of.lsI:rmdemekraaitere ~thkaI.u~btr surette muzaheret
ViC'

Soru~h ~~~ ile c·enu~taD" se te~k:i. t' -ad~maJl' do:o-u YUI-uy('n CannwgT ~ !nn1 ordl.lsul1un sag yaw emni - f rolarl lamam.l.andl )ret n..lt.mn. alt.nmJ.~ oj il r.
D~nil . hd.J:jttiiye~ lnr;ilizJ rm kPl!"a!Jak,
In
;.

cadeTe jo-aplimaktadlr. t' Jri mil-I himms.t ve ;g1 tin madd eleri akllll

ve

aman

taraflarda,

f,lldd~

rme.z

bit"

m u\-T13

iAAJnimi

sa.vvurunda

~JriWe yarilim ta.bulLlndugunu hUr~

durmadan

g lsln,

B1.I1"Dda.

riyet ve mc-dcniye:t !l v.a.mnm niha.yet: muz::tffer ob.~:;m.'l. ma.D
d

t.er

l~'

>

. dt~

harek~ lla ,lhra~~u) p~uile KU'l1'VCt.l~

.!laYe8~de

Fiy31

mOra.kebe kon_

a 10' n J..Dd b"
I lilY!

i.s-

armm

..

yardJmaarl_ ira y3Xarhklu gwtek nda bUttin Somali da tutillac.a~
~

Arika: - '1- Ie£ I) _ Knd:r ", :ra \ e on a . _ 0 lU:lli taJ;'la.m!Jyan ". I Ia..,_e te§.~

trollerme kurslar aCIIa.ca

vd~

de ,.~b.. . 13und:ln !;onra ",,!:ra.Entre In-

~

e", -

II 1I "ilayetleroeki yan:hml'J k"--II - - ta'- 'I """"'0 ~ II eruu .n.-Vlyeye mrnr \"erm4!tir. Bi1ha::;..~"l -tallbul V~ b UtI ir gibI bliyilk birer ticnn.'t

.)1:lal1na C'e~yol".. K_eren etrufm· merke:ti olal] vUay-ellenie ha.lelJ rlak. Ilar_ k;J.t~n_ ~kl~lfl. ~rLJS:l._~'- i, ~i~lette buhman fiyat milr'a _I \"o'i.Lll da l~:;ilini ltltu" ederekur. kab-e t.el;Ie.t~M.lllerinill d&ba hi flu I'; reUl' H.al\·a.nin u.z.ak de~iz r1l_nrhma.c \"erebllinesl ic:ifl mfilal I. L Ik, lial>-mm sa'l1IetinDlurla.r-a den> Iferilmesini liirumden kurtu1amJl'3(.-ali1.rr. Ke;~t1 lu .,gOnnlistw-. , IJ:. a bazI. b;i]{im tep ,J.a_"e mi.ist~ll:;' bu mn.ks:aU~ lena elde edil.rues1yle daralW ~r Uri vila) ette de birer J.rn:n amaktadlr. 4i8rak iyasalan kontrol eden ~mn.llierdeki 1taI,ral'I. Iru"rvclle el f!l.:w1um: i~ mev2;y,u U~ ri ile ~~ ;l]en;. 'dikleri ha'/al ide Mnde f1uari bilgilerini ta.kvi.ye ail 'yr, Iffl:ll~ e:5Lr ol!nJya roM- I edece.kU ... Eunlal' bir t.acaltan ku.m 01 ,:wdklnnill". Th;::rboerada,'C- lru:'S8. de'l.'a.m ~de-rlerJ.i:en !.tiger ru; r all". hr. 'ierLil.erlil. tn:lJ.3-. tor.liUtrl da. kontrol '11;'nZfele-rini t e:vl iyi .i...'mli.zazL'1 kaI§ll:i maJan yapa.c.::Lklarol1'. d:l 1L'lJyanl:l; '1I! ele w1i ~ k I boe;ti Q.i 1 •

I

'ciJ cd~e1...ir. t

.Igai 15

a

(8;;- lii" .. f, ~pl.J.l

o.l:mu.,tur: BlIlg:1l" iiniVeffiltesi t.u.lebc· sind€n anine\!'Ver hir gen!;: AI· m;;.ru .rln da liulunm:ilct.a oll:lu!1~ !.an hi!" III ecl.is:te hiilrunu: Un mkip et.w.el:o.."te olulUgu -J <l5eU, rulh.· ..lmanlann \ Sulcar tnp.aJfla:nm igal etmelennc riA gtistenncle.riru. ljlddetlJ bit' lisanl a te:.nkit etme&..-tc c.._J.lWlmUl1ltnr. H&zl.r buL1UW1 Atm !Jllarda.n bir biJIbq:t da f.a.
banr.:a.stru gekip atq e.!mek
BU-

hi .. vU'a

1 I~i;, yyhd.1

r tiyle
Iil'

lu.r.

bu genm d.el'hal

b1dfu'-

Oglunun

bi. AJtIl:iD binila'l1-

i linda
I'l.i.z ku" tart
Iqtmr.

lrl:i.nda. Brilanya ioJ;:in bl".' iLeri m1.ioJ ,faa m . v;ciJ , !:H~"",[tJ.lcey.. i bi~
k£le mnru,!r'etindedir" lrl.rutda Erital t, n~'f'l1ma:l.ki lizImdl t -

I itill bu II
Gaze~eei 'lie asker

. Irll

;Will!tas

lll'l

lI'llVyetleri

L almdan ~"dlt, B,nLanra ![~ I yijk: i;ehti el!:'t' dl)~ru.bLII"'1 Lenjz e ha' h.d=p~nnw Sn L'ltly:l

0'I •

lla., mik:lo'o,slWJ'J yal n ~b~de, lclaildn_IlJn IllIkeri ve :joeQpoUt.ik .,':17;lyetnUD dli: btiyuk ItttJru:lliyet ka.z.an.a.catl IUPbc EWo.di:r. tnaefi&leyh, lda.nda mli· B daflWllloD.Ul. da Brita.Q.yumki ile )'l~ g~mlw.iij. oln~ .lruvvet1'1:' u h Jl..t!m.cldJ::r •
Am;a'I"-uUukb.: II hoi t.auuru. '!10k zayio.lb ~eri o.nlWJ$Lr _~-

~t"'J.fmda

vc deii~~

:semaWll1.

1

I

18- •• .,,..rl 3 1i1"!1I:1I -,., ~:Jol yn.hu memlekE:tilli Is.til&.sl <:'1118smdt:' a i!d~ld milli "&hoi I bo d 7.aCoJc pn:l~dal",r Y PmI' 1 rdtr. Fllkzi.t lmnla.r gibi ktltiJ rohh • !l3.tIlml~ 'I"'I'I':d.anlt i!!'lt\ll.olJII m motlrJ Ipke in digu" sahawnlldll a a ..', III nisbet da.i.reslnd," rLJ.:::t rum-.

, I{a.r§IJ Ik 11 Il'len!'aa tim iri aJ 5.- tan senra karaya askee I;lkar _ cakttr.. min ~s.rkLn 1uJ.rp gayreU(!fiiJl~t IDl~ \'C- bu a.sk~rleT, ~acni.w:nu _I Bu ma1WDli.t Ameriklll fbab:nyabrJla.cak :D:Jehl&f;'!ara Flit c<;-nkarlar eden meseleleIi kendistyll! bll"'~:rrO::l2..idame oedJlC'lIlez. muzu ele ~irmiqtlr. )re kom..i5iY0nll ~ n~ In gc.Dt! !4brif ederek Dll mebIs.. §undiJik ka}'1plwt.J\;t; Ca:cl - Illll.ht.elif l-es.il.clerle 'll'e bugilnk i.i lilan~ imP!U'llo~u.k !;',o11riiJIJ;r~ diJ.mI~ir. P'rOg;r;ill1 l25 m.ilyoll. fa. tahsil 3UbesJ.n dll.im n. d aha l!..II l'4lll.H;;JtJI'& Oldfiriicti lrudretteki V"j~"t til c:ore rutizakere ",~ maKa.hire. 1.8 (a.!L.) - Ordll u- lngiliz li:ram mas:rafL irtiIzn:m et ya.tlrma.k a~tirl.e 1m mc-ydan oku.Ill:1.Y13. ~l koy-, ~t.e ~E:!rte ltUJ.ki-l et;tim" Eden baDa hiildlmma bcyanlltta l;iuJunmflga memelrtOOi:r_ Birlf$k A.m.eri.Iwi:l. mil< iei.1l iktid f"1Dllzda buluVIe dgvamh 011' h _ ya)lltm..meLiniIl RSke.ri me.sclcler ha.k ,- mur 1:11- mt dlI.D ak..'i&m §U bey........ haleD. her beIJ gUn bir.p.lql Dan blfti1n lrudn.-t v k·I .... 'Vetimimkmdaki ookrn DaMl'InI U4D l.i, If" tun ka vn aklanm.JZJ., bil ti.in oatta. Ibul U'lUflU 'ltu.r: in..';i:l. edilmeldedir, 3 - Ell -1$ m~ o1.d.n'k&:lfl'A.t \~ jln~imizl 1 u!h.nl~'O~ ctti 1ngiliz S rnalisinin me:rkeri Yed.i ml.laz.ziml tezgah ik:i" Ian gene cemiy lin kt:iidi kOfita.kat Iruv\.Tetl rim:iz, h~ hafBtl mahrttn gl:irU!p'iie.le't'in te- ohm &rhera.wn zaplJ. ile A~ nede beheri 10,000 tonluk 200 rolU rJeticesinde eyd CI • til. J.l"tn:Ia.~du, Soli oo.i'I<tma ve fcmatml ill}!. etmek umumi babaya ka.~ b!t§ka btl!' t.ehdit :!rt.and.aTd gcmi. ~ edecektir. k.an merkezi umuml \'ezD,e kiiHkl!j:lfl bt!.r'?J,ya VlU1Il!A alan Am-eme.nfa.are uygun degildir. F:J.kat mlripf elnlelrtedir, hgiliz impEl BkI. gemiLf=rin ,epsi.mgiUenye riknn torpitl'l muhnplc ri. t.eo:Iri-1 bi S3Dll ile muhasebe kiU:i'pleririra.t.ori1lk HuwetJeri ~dL on i4- gOllderileceli.til' . cen iaa.H'1eie !;~ ~ektedJl"'. Ken- bli g6r'l.qmelcrm .a~1k bir gUl"etden §emsettin Ce:miyet i~ di filllliIl a.htnm 1;tUl aded.i de te ve m Uttdilc:imizl(i olan :miliLBoce-pbeden fasll:asu: surette1:r:.al· t).!.l naJill)-C bn"1ol't!J dahl. beyeti.Jli:n taJl'lhi iizerine m~ddei· fa7-laJ~r_ Ada desebet!erimi%i.:a lo"BSfi ola.n tam yan impacatorli.lgunUJiL ~bine V~inglon, 18 (8...8..) Al'll.mu..m ilil{c;e d£r.a,ka.p, teYkif 6= ni7.1er il ~:erind~lri han doslluk VEl MIa)'l!l i;inde ee-re- dojn.[ ilerliyo:rJar. Berben.nm lantiki merhalesi.z gBt:;ebilen Bemiz siin.tJ e :L i1:m kta.dJr. dilm:i.1tir • yan e.uni§ oldugunu i>3ylernek istirdadI i m.eaele;sl..ni pek e:ing modelind~kj yL'ni Cliper deGittikqc art.'UL hir lE>sirle m1ll4: - K.eyfi::r(;~ rtb.IA h:tsd eoi.sterim. dakl d03th.~ ziyade kolayl~cakbr. ~ .orutiiye byy~ l.eeri.ibe u- Clili'r ed,ilme:z kabele ediyoruz. DUn, lie: Aim n ti " ler b.a.rlimuahedesi hiikilmlerine gore IjW'S,Sl ha.tIrlahImaktadIr ki, t;u~l an yap~ Uu.re n:..'o:.... nu...... kmd3 bir ta.rar d ·ni,.aJb gernisinin muha.kBu taJril:Jll.bl. t&o sw-ette allnlnll!;' old~.;ry banebi.rb~lerine m.iim.kiin Ql~, h~ lta.lya.n1 ge~en Agusto~ cUnu Puget wgazlila gelm.i- - vesill edildigi gibi a~'1li zaJ!D3nI"ini aldun. 13 t~rilliwveJ 1939 tiil"lu yarrlImI. yapmnJ:, ikl h ll- 8eI'be:ralya girdikl~ z;amao Ro- tir, Bu byya.re, imal edilmek"s da keyfiyet c:a.z,etelede de oldlltatibil'1d!'mberi. bu deJl'lRe sevin,! kfunetiu m~llk at'ZU!ludu;r, ma rndyosu "Brita.llya I..m:parn.- olan S Clipper tanaresindell' i'U gibi umWIlun ittll.._"!m& arze. "enci ml' hl'll!:lede, deniza~blarn torl\1.oOnnlln ~6k.m.esi ~mdi ~ biridir_ B.unlanla.n ~i1 impqrnkarnl uoJ:;li.i bir !":~f.l" haberl ile dilmi.§tlr • 1nnIlmas:J i.l:nkii.D.SU bir hal ~ tor 11,JIi:hava mlin:tkal ,'oU.armoCeS:l..ret buImamJ.ifb.m. 5 - ~e.YfLnl teesmr OWl !xl B ilifl;;inu ki tehlikelerin \'3.b.r -" -dem.i.!lli. da kl.1!l..!u:l1lm.u.: .. lngilltereVi: bllIDL miim.w;u bid.iseI.e'riD narnH ill i milletimizden gizle. K n ceph~dl:dti lngiliz :re ,gollde.nlece rur. Ye.rti ta}oj13. il:ekerriir ed.eDtemcsi i~ KwImek 5.d~tim defildi • B eebep.. muva.f1ak:ty~tlerini.n bir t.aa.rn1Z i, relerin IIIlQot.6d~ri tayy elen 3Ji Fly ~}"&ince ye.n.i b:.-dbirl.er ten do!aVIL. bu tehlik I'.,ri ikti:mukadtieml!$j mi, yoksa alb haI sruriyed.e: hava.la.ndirilCak 1 i.l.:lUlil1 brill' Inco:11)'1.1«111 ham edeceiimiz baklunda.k:i itihbrn~i!:in ba.Zlrlamt bWI.I.Il.ma.kta Ir. tadanbe1"i de 0JUn etmeJrte ohm f rettedir. rnadmn bil:Jiffligim zaman ba[]3J Hiiklimetm iza.hJ grtJlI mnuml AlmanJum . hditl.: i \'e b<U)ll- muwmadi mlIh!lJ"o:beleroe badi. -----0---man hnamnl i.<!tcme<'>- Lald(]m yu;n yeni sin ir harbi IIi.,;;mili!mir heyetiIile~ b:tsvip edilm~ ve FUJI \'Unlir_ .selerden m.i illaft,t: o-I.dl.lgu lR.k• fl.itna..ulskt:i.dn' • namede h:u;;ka madde ollJ1(lthltmFak3.t Bille. ve aV~f'Slnin lIlua b.enli.7. bir !'ey BOyleme.F: l' Bund:i.n doL1.YJ.Berlinde-rt gednn ri\.uwlQe. c-elseye WI:! -J'-t kRTS151~d!l.buhmduldan mgilte=JeD b..a "Del."lerda Alman;;a ile Yumiimktin o1mama.k1a ~r verilmijtir. J'('o , I~ Amerilui. bi.-l e!iik del,'[lii!tJ I!mwiJit.an ~clrJ.k..i mi.iJJ~baRe1Jtenn muhabirine ~yan €I M ':!J"a~:mdaJo:i d i: ynlbnro t!,o arn.k tlOnnru S3ytlamJy.aca.. ~ dildigme gtire, Kennd.e hare.ki.t k~mek bu ~ruvvd.lj mill eri. ~ bildirilmel>:tedl:r, Bu :suretlc her b.a1de yf!ll.iden km~m.akta& bifibi jnrfeo a)'U'IflAk VI! birb;'ri· "'Iii: bu la..rma Y&P Wsira.t "'e ni mutea.klb t:~.hriro etmek a.cl i~larIYUIlA et:kJin dlr. (8:1, br:lfi 1 F~ .. yf ... I rnecburirtini h rkes 3.I1hY::J.b.i, Y~.lDde bir 't.es!r )'o.ptlmak i3 s , "'!lor tice .l;Ndur; )ILb 'c.o d lell i !iI', B 1 AU ntik muhu !';rni tcmnekte aoya lse de 'r; bil' f3.1de WJ ~'}"aset.i alllanJ!llifbr· (8.:;ol Ur:lfl "C-. _ f;a:i3l1 hal'fl tari 11erinde verilm"o mur.ak btl aJdanma~ \-e Yll- nu venneme ii'. A.r tanla.alu1el ye Dazl kuru..'5tan :- tug. harebe't!ri 1 e!1 mi"-umleri"den ami harlii b~lamlli buhumyol', goslavya.n.tn lam bir meta.netle 't'erilEn peynir I Y"rgi KOD~ biTisi [I1ar-ak tel'i.lr. 'j etrn i. it. Anil.ak Yunanblar bpkl Italye. Ba)' Ti ulesko evv::=l,ki ~ ko,) l!ZlinJ So. - hiilti:do!"ulosl1n bu bare'~ ll:t!l..l~ bee, B, Winant dilnvn tEl.'ti - ha.rbinden e'l-'Vel Dldugu ~Di bi1-1 gec:e \~n·da old) me(:inin de buyiik bi1' rotii Ol.'n"1l.'j hinin bliyljJ( bir dnnilrn rLQkt:akiir oiup oUnadJguu teolJ.:lk tiEl!l .' Qll' Llin bll. teFsir Ve teh 'Ilu.mi:;o;. Ir;t-a-j VJchy, 18 '(a.a.) _ BabIk Rll- tu.r. CiJ lni hawlard1.d1r Slllda. t:aie gell'l:ti!J bu1tmuyol"SllmiJ:rakaoo kQlIll'" 1l:J., l:midd-et ,,"lOVe! SO'I.r)'et Ru.:;;yaam fiyat a.l.:l,n biiyiik biT vaku I' ile k'-t:r(flmany::l. h&ru;i ve Di'L:!:IlnT'illule;co :mu. Iamaktnmrlar, Yuna r'list&nrn .. Yu.goo:..l:w ehiir;;i Mos!iova>':1 !Ti~ Konrlopul~u, ~ki. HQk.m'l.!.;; pe:yHE.-defleri . i.z.. aim. de hedefkuvve.i ma.ned,):esj !;;ok iyidir \'(l dUn goc ~lnda.n e..:oli eV\'d .:lip- ~elm4tir_ Bu Gidip &elm~ Clir sataru "btikii yaplllak' n [erinizd.ir. Tehhkel~rimiz. men- h.a.tti. rtm.rsbl', BWlII d Cannes'd.a [lrQu~ti1.r. Titul~c:n t;O IT.:J.md.:u· bul '1'" II', H. umumi 51hhal.e' UlUZl]" h r6f~t1~l'iIniz, .8'lrlanm, . sirin de mi.i,e3tIir ala.n Uti eil\ l bulunu· 58 _ nd.3.idi. fio ta yugos];l,'I.·,.... I dolaYi adLi.e""'8 tehlikeler'ni.zo menfaatJ -012. ve vor. Blrindsi SOil 1l2.lyn!l l:aar-Il;ln 1 \'ermcsincll,!' bu -Uk b ir 8.- kilt t:t:mekten Ca.nn, 18 (a.a.1 _ DUn Bil"18.f'IIllZW:r_ Vr bir gUn ~e-\'el'IIlqu. PeynJr krah Konu(l>~Wl m.b mi ve ik1ncts.i de mi.l oldu~ muhakl-;tj.-tJr. C k, Bd 9B nnrar" o,.llIgu ve Arne"_ ciimhurreisi R('I!;Jse'~clCann -' \re[ eden TiM ;;4'\,I! D' ~ r t.'lnItaD -. - -_ 2.1~ 10SllllJ aJjijy e kif oJunJ.uAmerik<! '·rl .. 'k d",vetJm, Mtin SOD de!a l! _lemi.ij otclugu nut RwnallJl'8. n.mnna l!H.S rla. TtI- dn..,.I91na 2mB olan SC' I ri sr· gu baber f~n ikijli O'lln muhte:eem ','e klmtla I ken Amt'rlka.o C hl..U" una.nlIi'> 1 Ie etd= anon muhadf' amC$iw ImLa. eytik~1.t ..'n.1:J ~J#'ri de 'n:Iirlikte yadi.r. de-nlen:len bin ldi. Ruman)' eJ- si Roo;;m,oclt.i.,n ooyle.:"'IlI' oldugu pa('Sj:htrdrl". DLlt.klol dn Ilnlltlllllli: lWm RnoIIIJ ordU]l':i bfI~ oJ.arak On 5e!Ie Londnda gelir. At.ina, 18 ~a.a_) - Alma :J..jWl Dulunan 'l'itWe.sco Rumanl"1L. l"'11 [Sa" unfl 1 I~d .. yf"~d..I" FW-'k. Y JtnnD. r 8lI bild.iTiyor; I guslavyB,. Cekosh.l'lola.kya &rnBW Ne hill"iciye Il~nret:i. De P ~C1?pb DeaJer 1mi1! iJdnCl Jorj. or- da ~i.i~" ilil;!bn utedi.lme$Jf1 ~ Sam)" De de .r' 'IlemretJ.eor d!J):"I. h1l:aberi s: ':':..,daki emri Ne\')'ork, 1S (a.a.,) "Oil ve 11 Ukilmebn d:ure i bu )U, ycvmiyi 0 bni~tir: Y lID etmi'jtir. 1933 den 1936, F'runs1iZ n.ja.nsJ .. : h;J.kklnda mu.tale yu:rutmuyor' Subnylar, erb3'f13.1"',' rh!~·. y i ada:r d.a 1934 de bir kat; gLin Nevyork Times cazete!n r:t1 • B.t$a kayn, 3.I'B. go tn.l ArlOOeri fnik ir ul"rn:J.na karlui. !asIla mi1st(!Sr'R RUm3J1y;'l yor: ~I dort ayd m razf!!. zamanlhr buriciye ijj:w ifll. el.ml.{l _ ~Oi geInisine ~ 'ile[] blJ' (1 Vll-"l1 ooL'n ~cll!l l1luh:lrrb 1("1'. BL-[~ttaki ruplo l!ltl ria di~ t.eI~. Amerik wak~llI irl~~arn' 'biale kaJ"'!l dort ur, I!tr ~l,,!'Hi ~~h siyeU~ v Ian tarollmd:ul dinleniliw:wr, .aydan lM:ori d \'A.m ed n h,m ~ ken miil.c-~Iann lih:riu gO ----------~-mn.n[!ll mi.icOOelelf>t, ku1,."\ r-Uen, .. Ii re, bu ya1l YugosJ..a\'j'a, 1:'i1rI!:tn.iz.i o.:.:.<Iltm:11k ljIoy!_" du l;l)n, biH\ "T T .... Fe 1 ye, Ylm:uUSLaf.l ve Bi:iyii.k Sri, ki~ hl:t:IJ'llZJ veo mt,LkELvlo!Il'\oJ;:"tinil!;i lo.Iosko..-a. 1 g I rl.3..) Ofi l:wyuntl'l ~kil edecegi m~temuh blr l.a.:r:zJ.1. ~c]Ikl"1Frnns12 n.j lUll !.JJIt! ri.y<lr: tiI7lli~lir. 'c \:oktun leri ~:r1l.t~ M!k bir c.."Th~e A1m!lJl), '~'a kar nUD DI ]t1mntilr mahfiU ttl 11 10':;1.; hUlrinflalil Ilu..'!milll. bllnd 1"1 §I bir h!Ll'bm sakm bIT jejo" bir hfla vvC!l, :!izJer.i --"'.,[5I1l~;;:1 r nilrlL~n g'\re. Tiirklye l 101 .rn.k tdoi.kk,i edi1mes:i icap L" a b,l!tlr ddu hUll! M 1ll·.3, "Q: hi' Ylik eh,:' i H .},d:.i.r Al_~y o.:u· d,~r. derc'CL ilmit 11 -1;" hM hildik iiI -He:rll1o 1.I.11lrt I g .n u h CI)"C k "In 'r 8e1J;rnttan Sti:fWIi, ajansms. f" I gayre i l.. ehbLi iP'rino('. kllrl.'lr ihrakiy 111\ 0 Ur- ihr'::tl."l VIIi! ru:,w to..r.W.nJ.3D till 'lTh1.m • 'Til?: hIt;; I 1~:lJ" mUllnru ~j dlnl, li;ine gore, ~U:SOShlV)':1hukilmetc_;e liL~t blrnkil.mJ sa bill edllml-. r, mll(l·!lIl;. fak t ona ~i Ir! Ui b-r d~ ihral,j edil«eJ.t k6ntib-ler 1t;11'lo dak:i So\"}'et clo;:isi Moskovnya, d. 'be indmliniz.. (1 r 'l. • YI k Q!du Etib..U11t Vl!ya Eretli komilr i~y!!:pl.Jg, z;iyn.retlcll Belgrad ill ce\!. '1:1, \'('n1i!liz \'e Yunl!.1'1 let.mesinden bir \. e:firl"s IbITtz 'l."dijnm~tUr. kJihramanllhnl!1 nelere ]; ['lIlu

g'aytelnnizi

azal tam Iy~aiuw.z.

I:;ru-

kw-t.mu.~Jcrdir, B m Uj'Ia.tUIllZ Ca millllm" dir. Gener..u Lorenzaai, kuaatrrun ba.";\lnda kahramanea !JaITU~1rkrn n:aJrtloll dU!}Uli4rur. Hava Ier her gUn bir taae hare.k-=.t. muharebeleri esnasinda EJ.\'Cl eUiriln:II:!ok mll"eiiyle Ingllter-& b,yy;,;u-eJenmiz, bj... lngiliz. ~ y. ye gu,ndel"'ile.celrtir. ... yaresi.rll d u ,.lirrn u.':l till. ingii4J'eye gijDdc~ TaY'Yo.reh;rJmi:o;d€'tl bin. i1ssiiymi ge IlC donmemistir, Hareket i.mlen-I , _ ' rnizden birine karsi yapUau haNevyork, 18 [a.a.) ". inlan, hazi 7Ararlar ike. cumhur Roosevelt, pek yaklDdd. ~tm' tir, 1.ngiliz denla ticaret fiJOBIl 1~lD. trbera ODUnI.: gelmi~ elan 300 !lilebin ~ maka.aru' ku "'\'ctlj bir d%man filosu, ,itl- WU-&z.:i!iam. l:rir pJam tA1.bi.ke Iroyn.-

I

s-Oyle<li.m •

d til

bir bornbardl1'rl;:u)

yapb. '"

,

Dr-. Hwi'L;;j Alatat IriU5UY~ gderek kcyfiyeti bavl!!l" hiiLt..i iZAh e~i:r: 1- KLPlay Ccmiy i no kez: vemesmde filhakika ~ ijUtJat .jI"! iljinde ru ibtiJ - me:, dana ~llta.n.lmJ§br, Bunun l.iP hakJru...k ha.li:n.d.e 010.0. miIrtAn 211 bin liradiU' ft 16 bin lit'ahk bir JWktar iizerin de tab t \1'11 tetkikil.t devam etD\ekl:edir. 2 - Ibtil~: Vdi)'e o3CIletle riyle bunla.n.n led.iye edi.JdikJe.. rine da.ir aJ mm RSl lizl.mgeJea. makbuzlar iU.erin Uhn.f'l!:'l' yapm,ak snn:tiy~ ve Klztlay t.a raimda.o vergi tnb!til ~besiDIJ

kuVVCti-)

"e

I

Tepedel Y:unanhllarruza -0 ~i lenu t a

Ie sarSl n-_lyan.
Be g ad

h v'er te -_ dO! d· _)-

UftiUmi-1

TiC8ret
Lulls

eklileti

E

i

h

a III

r I!l

is

'~.si

Korsan

itaraf kalaca

"1

omur

ih acatl

Etibank

I ...

agu

lIaafesd bir mcmlet.te in l 1m I:'\I~' IJ.CI yt.I.zd~ :.'11,. II) lII'It"!nll'"lceSJ.Ie:
Hu

Ika ., bir da lyle ~enu, !nII!lrlannd.a.... ki ,mIid.UM [mki'nb.nru arhr a demekti:r, halS' cephesl:nin sarsmtlJ.a.r iU'Z'et.mOB"me rajmilR, YunanlJ.la~ 11"1 n hu CO!JiIt~ df'rinli.k ! ri ode, ar..
il"fl.!IlyOT, YUlian

ItaI, .

~'~aJ:af1'W

UJ'1"Wya onrll~ bu

ug _,

di,

tv

milhyelpel""io'er tJLti ~)'or. b~i i:Hr ~n.Jr.

,

yilzde

y\J~

I IAaD

~

I

erlc>rlntn

dUJliz_ , DY~llUI.lllm -1[\D i!li~ EI~" muharipleri. dlnkii rinn d.eruar. Innruz.; r m ton \'e II. '""" II

oldtlgunu

blr ken d"l~::iI giH!ltcr-

YeD~ e

tipi
Tk
JTll! ., rJ ,-

diLmPdiil tAkdird~ ~Jrukl~l" idaru;i bu komilrlerin me.m~ci!.::·t t~n f'1ka.n1D'I'SiDa rnilsande t:t ~

$1-1 lloktaYl d...'l ~ilkral'lL kl1Yddml'JI: i..Id:.uiID ilL, I"rr Jro1n.:ti· Ifli:r.de bu tUrHl rnhu Vi) k:i..nl oo:r;u.IIJ: mll,,·iWu..nn kA.lide 1IZrlLr.
gi.ldir.
l':tI, Dam. "'~'II: [<'aIrA~

V· H~tj

shin t. rnfml2'.d!u1Ir.

m:m'

m.:.~,:;.r,..,.., n

Imnl ri.,lam

nieb-etl ril!!..... • yok ~

r. - klannA ~ikti'll ~Bleruizi 'VI! graniiltec &:limleJ it1 h~l IUlJ'1l 'knytllU'lI.Iz.
dii!lm"l\f1IT1 Epirin

Irhlrm:l!.DI

11: Jii ,I.t> ,fervem mLlinini,.Air, ma~1irll ~t.tiniz_ ~il dl

ini"

or. DIi'j: _

UnJdJ h

I;

RklerinJ

tl b!(link Wire

iiuj!tireJDlVonD!_

U vui.:.'(\L kanpl!llJlu[L Ve5S' I edip etmiy ..

Viii J\.rn!lVlJtlU&".In kll .... larh ortuHl d.ng1 f"'InnB. mod[(!nl YU;1,t'llil":l.Iwl[] {"Ok "anI! "Il! kfln11 r rl"llll.net deetanlnl Y;u;J.rl t'I'IJ ]I: [", l ,,::t.hri '. sinf" meMLJJ! I

Ankar.it (T lefo 1 - Tic:lo1.1..1 e.kmo.!k b gcuilmlljl 0]", ve Eo B'i]"~ ]~ 1'min n-t \" ekiJeti lakl'nd.e:nm dime·de yumu:rt& I>cmtrol mi.'r mUkemm{'l1igi J.lg'l"J" J.i1il.}Ie1Jer,1.:o bu Clmll!'tti.ll kabulu.nu mtim.ki.in I kezle'rillt G--omi;idaki f'UiM l1IID< kJln.~tlr·, .-\Y'f1en el'de- {·dil~1l1 \'akk:l.t kon lrol m !1."rlre-mi 15 n i_dan ot.iba.r1£.'Tl kaJdH"J:IIi1t[8 In... ra'kamlaro ,~ijre IIJI'DwW ni.lifu>a rnr 'l-Tenni~tir. BIJ b.n'liten :;Oilff!abl~l ed e:n fl't'l1l~elli. islib hiki i2A.lma.ktamr, 1&,.~ rnih;tHJAI"LA~ 11"8. 'bu merkel.'! I't! yumUJ"la VI hare· bn iL~I~1 l.'UIDn lti alara.k fmchk gQnderilmekten aImmn.k Iru1"etile :m .•• franc.oJiliYl" 50 .oisbelin L"LIl- ve 1D~I1 aym~ znewll.lrU ~'.k eei!knr. di: e1m~ karar Vuml til"

.Al'lknra neldo ,Ia) ekmclc: lip~ a~lul1dll i~~ rhg,I:Hl. g{'-I~n malilmaL
!''all
dll"_

iskenderun. Edirne, G6.rele kontrol merkezled kaldl hyor

HU.y

m

I

Memuriyet ilim
Halille VelllilettmlelJ
.. 1IiIIIiiIIiI,
_

MIiiG,

......

_ M'l_
....

~

'~........
'iIqtiI. ~~ _ ~

'" ~, ....

_PI
~

~ ~.
,QIU

,~, ",'!Ii iI-.I
lls: r"fiii!!~ ~

!'1oll/tp,tO
iIIII1Imil.tUlitl!l!ljjoo

~b:nl"
Dcno1J;'}

_.~
..
... ~

A..-

~B~Clhrl~~,
m.",hon

11.00 PmIVl\D!l i.D' ·Il . . l!ed. ,•• 1i!1 M~ 1I.!lf. RV kli.ol!l mt
1,2.30 ~

"..lO
, (1;,"1<;'

C"",,,

K"fllJ

.rQD

Kasalorl
BAS.

""JIXIO ..
...:b

IJUni!l ..

k:bT

1';>'1 ftue:II~1

1IMmPI-." ~

01 UI

12:::1 ) :1..50

MO.:ik Habi!r'Jer

*

1II.;JU IJ"b! rll!i' U,'15 l'Iti.lrik IO,~~ bdro

r.u ~

m.I!I:II'I:tn:Jm;.!

lN,

J .Os. MUirli; 111'1
""~,"'ATLARI 13..20 IBJlCl

20.0 21:10 :.lI.20 .,I, U 2'1 '(I

M.I",k 1t,,"U 1'f\.;II, Iu ik f.1i1::: It 11.. ~.L!.. h! ..

N EZlE

ors, GRIP',

~Ib
TUi~

JOi, I;m ~ IDbzmh..... '!ItiJrdIn, *-jb !II l'iUG ih ~ Id.. l.ov• .iadzII!II ......... ~!U, Tal:aJ;o IX!!Ian ~ 1M. kill. ~, IbcIW \i'lIlldtl;yo...,.,.,_ ~ N~ .~.;._ II~)

~

---..
~.

...

d!!!iU'"
ilJO,1I!OO IIilII!t lbi:Iu ... tmlllil 2:a131'IMI all ~ almA ~!I.Imb. ~. It7$ l1rioidlr. T~n btilJi

(mu'JI
DI; -.

~

'" '"

said,
~!'l"
~i!1

I)

IllitmMlllCllill.

PaliRdIiIIIII

~ ~ (XI!Il)

L.. ~
I:ii!i1Ii!ti POOU I:Iiai

.-

ROIMATrZMA
ee SO(;UK ALnINLIGINI IJERHAL


blWli¥fIY

m.

~nd",

~,

UOIIOl
II II

.a m1;LIt,dUbil.

1llid1!'L4In: I. - Y'1l!!. I.. ~n Ilk!f1A!l"dK1U:,

2:!,"!i Miin r-.b illl!mli.nu.lI:; 'lllJliUI ,pup ~!.I!rNfil.
'cig

~ut

nJlUf!~

malmlldhl:r!!'ilO. vUlLJlI'l tlli'r.lU mu~dJ] IId1II "'WI, mall hJml< 11~1Ir

• oIntun.k; :l - 7III.:d mUdllrli.l&i..I, Idttll mulia1:lrlJ". N.~ m1ldIhtQJU, TltLl I;iLhdr lfcmu;yonU .",1 " ~~'U\lt bu l~," mlllMln I!d.!l YI!,.II 11 II. bi&- C"de bulanJn~ oIml'l.l4 pdeNl ..... ~ifll.'I.;
1-

III! illmu.. !I - Sl.:il :t!IbHrlk ~ Nal.r-d.;

y~ eo cl'lm

J'II..

b:iJ.1Iw.d

edI~

~!I';

KRSER

Behl'..mt! b!.IUIIm edlten ib'lltl I' AIIt!:m t>lia _Ibq IIIIban Id.!t YC1m ~lnko ~0.1 tlO~ ~bI:, Pn.;.,.l..IJda eIIiIII.IbtJa;, ~l3lll~ l .fWl1l a,otl4 I..I! 1'vJ:>h~ lA Lv, ImIrIW. IIIIIibg, ~ ~II ~ p.1I=.... .br~ ~, k Z8,SM lin 11k 1.t.m1ln.'1iJ 1m:an to ~. TlII1)Jrr:ln bdaJ nk:LtllC' ~On..:l I'clmL'L!rl_ (lIl2l (1(141) 1!!ibtJ 1IlI~_ ~ eh'IJrIimw,i ~"l peroo I!I!Dlbe gUoy Ra1; ]0 if! TO'pbltl;c;d~ low, ImirI.W> IIIItqj DIIiR ~l.!:ndiI ~.IL1I:·'"k:br. Tahmrn wtarl 3Ci3fl Un Ilk ~!'! !ai' I.la 70 InuU{blr. NllmUDali ~Dd.ii I'illLh. TUlfIIa'ia .biliW. -tJt;i;e 1IiI:im.i;Q-cua .... 1Df!1crt. (611) (2049)
IDl!tr,:, ~

17

art 941

"h~IJt.

/I

kllpn__...!L

K_'s~,lerini

.noo

.1.
'"

C'.. nL\"r~ F'.n m~murl"rI"dlll: ] - Ya::'L :;5 dl!ij l.ilib ~l:t1nml'k: A!J1l • S;ol,¥.n i - TrIIl'U 'C lo::.uliq"trQ vq:II .Nalm 'Ill' Hmu' ~b'lrl ~.-t nflrltoo U. ,lIIkIilrltitiJ ~l.Illil"ncrind!! bl!r n:n.. t-. fill!ffilli"lufU; "pJ'i'Il,:j .. I milk ~ ~'''.:!'11. 'b.:i tlhtm \'e!l'1! hiptl ~ it'1iI~ rt'f'I tiltbut m~crI rrlL·7.Un
1IImIk' II
$1....1 .lll'lUllc

I.f:>rtdr.ll tlr:v~ClI·1o;

I S.1.'1

,1'1

Polu

I '. It'
Il,hm
l..ti I· "

c' lo'rl:

trl.unli"l:uuic

.,Wgd4!' 111111 ..

~

~~;

I

Jli!,':WI;!
IWlilr

~ I t.... ttu.ahk"jy;.b mlilkln" pII~ .]ltn*e·i[rt!iI".Pamhkh ",IILLI~ 2.4t:J/IH I ~ glillll A.1.& HI em ~t' I.i.. 1l'l\R-liti satin ~ klllil'lll!;YI)n.1.l..I:Id.D 1'"pLl~aktu', 'il"llhm.1II 'bcdcli illCi Ur.iL 'I'~ ~ i:IJ.&II Us Jl:rll 11 ~. 'I'ADll!do"ln I1clJI 'nIu'kc ~1liI ~ (Joml :ID:'lZ~

.

Yo::"
krC>1

. . ..
" • I'

K~:'IJUI. ~2~2~.~,~
1, CLOOli!

1'ilI-(!.I

y,
IPI"I

f!.t

dll

s,

Mn"~~
III

~i~'l..r'

,,~15/ 1 41 UU' k1crrh.-. 9 to '1~250 11(01"'11 YIl!'lI rm dC1'tUll lor,kilj 1II1I!1;;.)fr'Cl I.tlo;Julllnn!b.n, fi.I'lLllIIII ~~'!!;.Il.h Wti~ I":'llilul 1::.<" inC I [c r-a amurllJ~undl": Unlac rnur- 1t;:.H .:;:It-~m" 1:11'1" layll1l l.. l,n.:'Cilk1..rQg, ;:'~I !ml ,:)",-J.I •• ,w I oJ lli'"
~ 1)1.>'

lu.!: bm nWlt f. bir ~ bim~II: 'linr Mah'l'<.' \·~ItA1ebne

.i.I~ "tOll

~dIDtl \I!.ia., ~I. kJ1 lin-

1.. ~ __ ~~~~~~:~ II L

A,

.. __ N

Ki5jpnkdz !CW'KU. K <"I,mI:' koiD~.II.

~'IU .'oJ...IuCl N~.

U.I,

JI

el1

l'Iu,,:•.cill-

,,:nn-l
L

OSMAN
1'iJ2II.' ..

SA!{AR

L.:
V8

C::ki.
l:l - '2 ......
II:

~r':'n;tn

.IV"

... ull<

Lil 'Il"

~Ul1l " II

11.1k.lt)"I,

"utlIIlIHL~'

] - N,H"," hun~ il:1 '.iu...k.1s. •• n.s.L. l yilltut 1}flt'C>!;1: ,..,.". .. roum.I 'btr mskmlIf"rII mU5.l<Ji:I.ak &UrNI' :' 19 kll':,! to(Jln~r.Ji ultl bu~ulc ~Ql{Lrr. I:b'IiidJ.rt<b~ ~h: tl![l tasilll;;n.me vey;:; 1cl1:>dc'n. ml::iL ,.;al_l ~ tnl, ~dd":; Ii* &UNti. "8uhmdu u ml!ffiuny~U 'O'e. It 'v~:likiD.iD1.! Vli!lI'illhlifl mu ddA ~ dikJ, lIll I Urn I \I:)',!"lu ,d :I~ """"'11"tJdlr.' So .lllLl ciw1.lmLMIlin b~r lklilJ'l1' I'.... ko;yli!rdeo "1IUfe "UI ~ m~t un~ Ill... r hukumC!l ..·ot:Y,1 bclN'j'C' r:I(>l,to.-Iu~ noJiOrt1~ i;I (' M" d IUnll,l:rru\ii:il'1dei'l 1I'I:t.hl.::('Imiyl!tl nlm .. d em;] d;"ll. !"<!!II. b c].,;.t.id4 IH·'n~ Mud!ll!:illIIlJ.rruJjk~'i:! l..l..~lkll m~i. ~~('iIm~ ur~tL ik .. oII:ID.bLH!I"~ "l H nUh::!l II - ,,~" rl k \
"Lql;
L~k:J I

vOJ..;.J,)'.:1. v~ IIJJ'1. rll
l.. 1..ro.UJ.r

I.,n:1J Lr L

kJ,I" III~
I
~I

In"'I ...

Lt!"-

G.IAl~ IBAlllcll&l!r 'C.d, BII'.!f!l.illl· Onl'll'Lr:5iU! Catl. 2ft

"i' 41 - 509_ 'irQ I <:.rcn: 413711 _ "adudl)" l$l:Clco ~LI:l"

Vllbl"lft J'UI.lI ~lii!r ahn_'lfe!;r. ~ht.lii cbnlm i 2'/3/1H!l.1 ~lM 'UIliL.l A,ill I de TOJ;lh.iuoooe LN. Ilmlrli I ~lJn ;!im.. ~ I;J"Onunda .J'.ap.iAcaIt.1iIr TlihrD III D Ll.:U 13S5 lin 'HI IIml'Ut Iw.l1 I.e:mlo.ill 1 OCI D.ir~ 36 1tI.~. Tn.l:ip,lerirl, belli -..kI'iR I!:~ II~, (JW6 ::1:1::101)
'rubiO'.

!OI.1IIUo,. } ~

L.LIIIlln'"I,1

J

LI~ 1..il"'D!1"1 vm'llr!.ali: b~Ib. KlIo;u" YilIml ,.1.11- Thalk-= muka "I nun ~ ~b.rl"l 1);lolI4rbkllleatm Z1/3/9f.1 peI'1 "tube iOFlf.,! ::s:fIat ].1.10 o;l: Till h.:m"'fl.... .l'IPlIrllJ,l1 rnbn ;dana korniQanll.llda ~bt1:Dktar. T~plmn bdl.i. v.aKltte (100'1 - 21lJ,
,"3~1l1;tJ'l'. ~~I

]"l .. '~L"II.
~t:\

O.un,.fl
er It

\'if.:

r.\!t-'"
IL.IUI

...eTilIr

1lliI ICb..IJ.JL· .u-iU N

"'U,,I

.. "ju,,:

h IIIil
III

\-IB

I
I

Yukond.a,_m

• v. I
,It'th ~ ~z.II"hr.

IIb-' L ••
kg.,

,1t.._c.Jr

.11:'

yr.

ItI"LilkuL
J;jH' 11

l\t
l;lr~~ I

c::umll
,':LTU

V.'"

, .. nl
-"' I

.......u,..uild.a

b",I,lrtIUI

I

,~JU II"
J
I

'h,L1tJ..:.aJ

~~i,I,iiI
II ""-

LI
~r" n

UUU!..iIDLllI~' b.lh\:k: I~'p 1~:,.h~1I r be: 1
."' )·I"(.!..I:.ili.i.~ ,

kJ;:,"""'"
~ (! l
.>!Illll_ HIJ,-

laarif Matbaasl Miidiilrhitrunden :
~Ii1_50
CI,ntl T\1'-.lb~.:uDl:1'd!l NI;;:.an Fiio! (TnUong k.!d, T blnk~ mlln j;Jk ilrtbnl'l!l.iL .'!./N/l II. ~ml!l' ~I.l!!la;; n. J Icc:-klir_ l$I. ...ktll ...rili D iYn ~'e uut·~ tcrninat
~Tn

.Nuf'l.l: hi.! r>i!'5.:ni blr

c1

IL

.. ~
[I _

"'''.r..~

.""

... !<q.
"'k~Lt'

j:I;J'

_nm
1M,

i}'LKl

lIrun
~.

lmd"I'

Talip

012111 ~hl'"

u-roe
I"

m,];J;bthd!1i!In

bu d]
VL>

llih.hL"'U\ mu.af

kaL.!I<

};,l1st.crc;ll

I Ill'

~ C ~hil M 1.1 '~ \'

1 bot:- miH<!IIlIIk b
I,; 1 L.III@! &tnd~n~

da

m"rl;".ltI.

1i.;J I n,

l'

h:aliltu

L 'II .eL. fl!',1l1o! 10;,,,. L.o1.11.1 oh:h'l,:'J ....r' ~<l}'Ji A I TL~ ul de ~,!t,I,u I •LII.In Irs,.. o.IdulOu _!lb.,
I. ~DI..,I'~J llillh

Id

150

..... ",k
'Vii: Jou.

Jc.rp ....u
m.d

l I., ~ ~ ml!ktl1% ~ {l

Uull.rl

bP11~r[l

olin

U)'dlll,. Ie'

10 -

~Lilf.

em

lZild.i1l
lc:r!J.!: In t
;t

I'd...
VI: J.

· .. r

lll"nkulun

k.i

\'1:

T~ahhUln.'

m" .,,1<11

I: IJ I\[ltlf o.J~ el~, 5<1 line fl ~UnlJl '" h bJ....lt ill.UI .. ·tlll) PLY"W i !lC)l (>fl I h' \ .. 1JJJ:l~olk L -mllm Ulw 1 uO I~ 101

aasl
",
'II

1'Q~r I>;; I.e. " .. i L lin tn..)llll~fi.l.. lalhi In 1 ,!II ~kL1 IJ" v:w"e:r~ 1.Ii)riF11 Ii> h"!ll., ~ r: bu ",,-I 1'1 e... ~Und~ n.1II~ v~Tmet.len bu hill ~lTIdl!J'l. II; j rl~ «:'(IIil-

IUllI,"t 'IakiI..Lr 1<1....1 Il;.uon
~Lr1n·,n]I!IIi. fl.-Il '0;'-"

~U:i'L.U-, lue,LJ,..uJu.11

1::1/<1/0011

t

IH.tUrrl\;l1
I_II JtLOO-

t

nhm

Illwu.Jr::!

J;;{'I/.u.~5

NQ, LIe nl,!ul b~LDI::' ".,J.J'e!IInn.. IOIl.I)~· 'n flllfllllrl:lliJ.D

t.!.l h",-E.I!&ID ", ,t I n I' III 1I\1lk:..r. 11"0:00 •• }'A%..Ih oJal'll""dull fa ~ I'IIBlul"!1l.1t Illmak ir.Jycn1~r 1;,1 U II tu;:ur]{!}II" oW/oI5l:; dv""ii1 No. ,;,LI~mcm'l.!.Yb'('U~ <nU.- .,' hll ..tmeliulr,
~ kEltld"
lIfI{]';

I

l\-1;]d.enI JI-iora b.aIU" L nnm l~tJ.f:l::Ll,d" ~.,.,m:Jl ... Hlmtk LI.u. 2.!>lJ I~O adt'1 k 't-ak ......... o~ p .JUl• .allllL('!l].:;I1r_ 2A.hl:J~1r potnllrd,J arnruJ.ln ell bOJ" 7. ";Il; t {Ir. I. lPiOO !I 1'~.:f!iI hilr ...reU" -.e 3.e £,j,.)L llll1md.J. hili I. nn i.J!_h 1.i"Jl:' n! b'" pot..:uun ~, i .., 'li'l!Yil tki PI;lt!mm $0 o.I1ikum '21I-",:.o'l!l mil .....lin b:..] l' ·L W" tall lif:rii.lt "<'Til=rk ::lI1.JI..'lmf!lerdc ,. 1 111dir. ~TalipJcrln ,214/941 t: t,tun" k.:ldn t~klJl mekt.uri.anru ')(11 ~."t. il!¥dj ej'km~ Ihlmdu. (211~) I-

ArttnJnEiY 1 I ~
""C'}' ,,~ ... ~1..I.!Ol

l1'llk

10;'"

~ u-

~Y1JrUJI1.

I<

LJlL

l[1ymd n ... 7.5 m"be;~I ~'{'"y, mllh bll' bEll.".. md llli!)~lLlU 'L;:vw e1ruSC>1,],I,lrUi
H

'!\lIru: Nm'l. hu' ,;yd

55 adet ib'lllBU!ol'i
\ ]) TamirJllll kart'" In mIIrt caJ.ur. 2_ Kat l l!Illll!2'I
~]
~;a

"":;·r'

.,

.lIn
D.I PEt! rl
K" lin ","1<10;

r: ~

vI

J .k; huv,y .. ll: ~Iarak t·l Ilhul

,I ~",k.l1r. (M<la"'~ I!ttiiJ IIeI }'!ib ~
..

];:J;Il!i::Jr .. ,.-

t.,

~~

I~~~

?3hiuL

,llJik:,d..-l

nn

jrll,,'"

d.ht.hl:.:l- i

bcdel.i IG~'l'Ji) o~n 55 :lidI!!L bw;:l,J.J! bl;!1;c .P~ .. ~"'I'''I ~tI I .. ...,. p=rl1kl:l ek~itlm . Yllpi],!(1031)

w...

Up

pWi:

...~ ...dr ... I; 't1.llt
II!

" l]ipllET nill i:"Yri mCld ..ul lhe.rm-j ~k] 1. llinru bu.."lHil.e 1m \'C 1IIn~J'e!IIIeD ~ OI'Un

1

~ill.b

li

3.5

lruru,

CJllvl'

~~o:al

b - 1:;.1D.

"tlil'

hu·.b'-l
j

NOT: I!u

\ r .. -... rnd;]kl h(hll)"t'ti. \'E! IId:JI';:·,,(lml!! nQ(er ~1~~lt ~207Q~

~ktlr.

r .. tfl

ti;llr

etlan

idrl

II"IML

8eyh:oz Aii'keri Satloa.lma

iaritlil'ldl!fl I;JLJ, r"f! 1 ~'f'I i~iI'1r.1ci!'V. Takl r'liJ]l;IiI'loI:.I@rll(' birlild.c yr_~~f'r'1&' bl.Id.irrtl" I '1'; il.:iil.P c.r. l'!lbi e-rJ b.a LLl" biiklllTl 'I.... Jl'.1 ~i-c ill I .il<:- t;:Ib.t olrn.,,;h"'~iI fdI~ bC'dl'limn l'f.I,!rlll.tm-.:!-1 IIIln(J:lIn ~tu'"'t olul~'·.. ~ .t _ Gi:i..... nli..,. ~ Indo[! 41..1.::111 ."IIerllet
D.I ...kumUji

1 -...,;iiiio...i;;"",.",-=----_.,---l-.n -~. '.4-1 .. '.''''' m"rnurl-I T .. i::S a n ~{ s I ~ a ~o
i,bu ,1.J1l

WfU IIj

,I~~~·,'._M .. "-II'
-

""'LEnl

Komisyonu daD:
.oIu,.a'Pd ciJ1! ...e miktnn Y-:UJIt It VI! 1oim1 l!I/3/g.,tJ &311 e;l.1D1il a!1~ l4 I~ ra -r]l l:J. . .,ai.J.o IiIll~kulr Z 1 rrtlr edl!rI Ciyal Uu!rindro 15 l<!(rlmt ~~k;t:lr. :I <:T ~ ms' r korn.J.q!lllda Pl~hIlli. SIl, 'l5OO: aoo(l "l~ 2OIXII; 2...00 (2.013) 1-

1111.Urnt:iYl
"111,,,[11(""51-

I 1941 K. U G k
F'
S~

'!{'

31 t 11,

"'"t
8

...vv ...... ~)00[1 :0 '1 ~
l'I[Ill
110

iI,~IIIJ!J~'-:1I1
.. - ........ J;uoo,- ~ 1500,- II :l!.lII!lO_- .II ;2r,(lO.II

II:om~oDdJlJi. IJlmilbllic. uyili l-.anQ1l"[I ~~l~i 3t::;~E.lIl •• in 21jj'll) l!iul1Jrl,'" ~dl1. lltil!} ... :aorta 1:rt<J n I;N,i IIi

'V1!S:i.i1dl! bl.dlkte belli "a.r bl.llu:n.malMl. (~OlK)

-

I",rEaa~lI:IIIIiIm::I~""!lD~:Z:::liiiCi!l;:;tl:!:Z~CC:zll_!lQ_r.;::J;::a~

-

JJ

,-\,!

IlrthmlO. hl:!!U',)]LL

m, lum Ih <II.

DU'li wi! "UTiI;.rl

j.,ornam n k '\;IIJi ;.i.JnL!i ad 1)- iUna .. ollll,!.J.ll~ lliol/'!'H t,,"1lin_ \tc Q9~ 'Lmen .... dll cum.::. If'iIl1U 5.il.r t 14' HI ya I '<fIr l~t •.tnbl.i..l ~Ci il1"..L tllLmmlu,,-uml .. .,,; d.,13 batlnl~h "1.11' ~Of!TlI 0.:11 ~"k :li(t1.1ri1na Ihnl~ edlLu. :;;1.J J,.,ll;]L" 1.-:1, IIlrLU"rI'l.;a beddj t:;".:rTi bl'1f'IIku] i,ln Io'.runl" cd.i1J114:1 ,;Ilan kl),mdll\ ('n Iii!. ';. '15 I:n.L IJILdm<JK ve J;,lli~ I '~L1l1111J11 Illnt"' [Q'IC\ ni,hl1l1' (11"11 d_~el alllot:l.k1I1:.~ u Ci.ijIri rlH,mkul LIe Iol: nm ~11'1"14 iMo bu mrel1~ '-1I~I,:u\l ol.an alii <::"I<1.'-'1"1n mCOl:muulld .. ·] i.• .. " z.lo bundlln t.~ par yO! ,_, J me
1)1l},1,l!,;ul'mo m,1 , fl'-II I Lel., ""

T a.sal"'I KR

."!::l!o

bl
-

~
IIQ ~ J.l)O'

2W" ]00

:10 -

::J:'lxL- .II

EP
~

arJJ

"

-

-4000,~iD.-];

I

~

KC!~dl'l r: oj .!jl.lbill2 M.,yl,f.., 1 A~hr1hL['ril'td~ YI!I'Pllll" ;,;;,;tol;, :J tkll1dl~'Il'I" _

Yu.an.l.nr: l!;yukU Celli F"yyn - F'rp. Glnal. B bluli~ tkbal,. fky:Jut.... I\fdUyH ltitapnin~ v~ V .:i11!!1"l:!1! vcr.He ~tuan""l 1<1l1'"Jl.'IIn 1'!lIt:1]'~ l!i:it: I'" o:<md't! bulumu', I'ty.ah I LI7..1

u,..-

DSll"phane we damg,a
tKIlo;;uruJ. Lir
].<U.-ull L; hmln

matbaasl

I

no~n:~ I
1 - Kl!!lIlt, fMtnll; ..... ,,~ 'Dl~1lI mUe.blfl~ 1!: 1t!.:..nm.Wn I{unil"~ u,uCUt boal"lm Ii! vi nl,l.1rn "'<':: !:,ulFmln l"mtrl UJI pazarlll:J. l[DnmLl~tur, II _ .Ke:;:lt Lcd.:.!! ~41l79 lin m!lVlIIlk.a'1 tlFIlnilllll tti'.M II rlldlr, 111 P<lz.:.rlllc 2.~/;:;,1[1~1 «lln.lI u:J1 l:l d!:! K.;,b.-tqL' Lnll~ ilL! l'tfybJ¥ t ~b-c!!lmd ..1cj abm Iml1llli!i'{)Illmdii y Jll111~klJ.i'_ IV - K~f ve . r'bJ';\rI'Il!! :!(!It'I..I P n ~lIb"d.... pil!l'll.!IU. ahOlilitntr. Vlal. HI rl...pam.-h'k l,in 111:;'111 olun:m ~ VI: s •• l!r. lauumI 'i'C!""

TO KlvE COMHURlvETI

D1~diirliigiindeD
ed 11l'1l uamI !lO ID::I. m.tbI. ubil Jurl'l1tl 1.!iLtLdt IdaremDdi! mucl\kH lWml,.,.onca ~~/j/iM1 hOI Giinu ... t ]Ij d:. i!IOYI; I)III'HltJJL:J lh' :.tll ..C)kbr. :2 'f.,t.pl riq m..z.kCl.r CilL. YII s'all.e li'1nuDilL ~'I('ic:Rm komib"~11i! dQ!lt rl. 3, - )It:!! ~t Vc SoJrto.WIU' IIii!T P:o llortHLlr. U1H)

ZiRA
'It~uluJ tD:L'lb..L:
Jlil::ts, -

BANKASI
Se:noIl.Ylllli;

~Hr~,

100,000.001II Tllrtl

AJnms ~
Zlrlil TO.. 11II1r-n P.r. bIO'II<;U"",nl"r"

mU

~
1'(:

"'ill' " .....1 ttlilnkolj
21800

Ie

lll'ltJl.
.. rl.

.$ube,; ..

mll:lnHI.I

III". I"r~mi""

...crl ...o .....

'1.'1.-

:I~Ik:

...(!

.:(.

7.~

p,lI.'ill!n.mr m;oiuoJlarll .. 51r'1Il1c;'loc me.dr(!T kemisyanll

mW1lI;

"_U~n

1

Beykoz Askeri SatlDablla
Komis,yolIUDdan :
)jlkl.an
Ton 3,150

1£1.
~ ml! llililBn

.. !drltj
T."iUI

I" II '

t.2110 2,3-4-0
(I,8M!
O,?[J1ij

LfLI'li.ul

Cab

alb UMtIUIl IIINIi 1)'1 Idremidl.
.. milhlf.-l,k ,,(, ~.d., ]bPI 'iLlkm-il1!

1.112~ ~1110 ,~O m~
II '10

4
>!

~e Q!W:I Q~ 'Oam
I....

1"P:lnY'JI!!l mmtc:l~ Jj NQ. ;l M 1'.1_ In"nWlnpd;l

l{c.

2.1.4
108

Yuk
)'

!rom

Z

2. ,,1. 11.1lt rlrlll rl11i!! ..." mUd.i1M JlI2:W inllll,,,:lVI/HI 1'Qn' I-Ill' U nlfm"li:~ )'u k.l\M~lur. •• '''l!nPd .....,. 1" ~I.n.t lIill'liir,,'<llr. I, rtl, m('.';' li; .. I<.ho Eorul b lir, 2014)

"

mek ;;:'lrLtll'", Slly..:!t t,. lol,· I. L' bN~l kltlll ooi1m~Uo<! en til. m llIJ"~111a La:lhhUdLo1 I!>:tkl k.:Llmlll~ 11".< I L1.U!I"m!' 10 i'Nn dlll'(I Lrmd~1 ulll «,II: :.?lOI 01 I t..oJ"Lhl.oe LCS{'o,111n pa2.;1"1i:LI r, iLUU~ , .. :Il II' 1~ :1_ •... dill' ls.bnbUII B~~in~j !cr .• me'.IlIIl-I\l1i. n.1 ,:1Irl nna. 1 h' rl I ,aLl~ iHI,)' "L'I fJl (,OJ ·'11;1 nl~hl3,H "l='n aill([Ikl,1 nil 1I1"'muUDd;]Jll f.,,1,} olm:.t: .'. 111J dUll I 1-. l'~1" I)'''' (I!" ·rm.;: \Ie p;!yLI.tl ma n .. rtDI"UlI k.c.a·,'UZ d;lJ1"k ,.,1 ul~ i!ll (O''_ "nhriJnil 1ho'lle f!WI..i.r. 00,,1 ([Ill j biT b...... d~lI@ all>!! .;I'IITrll'U' H';II,' )'I'rllm.~ ",r ~1tJ.'l wkbl tl"'~"J'r IJJ G,zyrl ml r)kul I<t"dL tll~ IhdllC', olun"n I!-Im~ dl!l"ll.u.l l,.'<'y:.J "(,MIdi ml'll1lc·t ielndil! j.KJ~".r' V!!fmez.."" 1h;:;11!! Inrron t~oll;1n!lrnl( k"n,L'5ItlilLIl C\'wI I!D 1111f..:1; k; I.t k.IHL~ Duhm"" .. kim l'H! ,n,e1Jni:j QLd;.L U j),,,,1dl,,, lJimlllilli
rlZI

~n!i5.

jstanbul

P. T. T. Miid~diifri.inden

IJn ... illt.) ''II Lril' JJO Idlll kl£iln1 iIlluw p.;u.:Jrll~a k'lllulrnuttDr. Pal!i.l'Il'<: 2/-lj Wit t;.i1r.. bn .~ r.im J , .• I:oL li'I.JClI dR BLlyUk T'L'~L"IJIlUle DIDil£1 k:u.. Ind, V·II~II.:'·J.n II: ndc Ikln<:'1 k.lL :0 23 No. d:J 1iI1T1l.1.ln[ q eI'pe muh:lilpll::1 0(1" III J,I (ir'pl.:mt>r;:1k I:!lUd~LrJl.LIc: .. tun ·1.lIn kon1L:)"OflUlId[l ,."Pllllo:'.ditlr. Mull I Jrll:Ll t.,.cl",] 1237 Ilro muvak:k.iLl lcmlDIL 96 hra M klLlrU~tI..Ilr. 'I'iOl'IJI~ln t!. 'I'ln:.mekrln~ gb.-mot-Joe VII" rnLIY. ] kat leml'1o,[b'IfH },atlr"'11 ~llI1IL' lntl. RlIflllk. Po.nnh;1n . b.lnEl!il bU'lm'i Iti1ttlll Id" ...1 1II:"I",m II:l\"14M k. 11.0, il:'k.iilm gLln ~ sa dilldc .1· 1)'10- mllli gerU::;i 110m mu. t"b<!r Tlc'rcl (),llI!;1 VUW.lIl v.. muvakklll t('fni'l'laL milklJ J'::U Ue ilLrllh"l&:
(I"j;E1iI)

ZLL oJ,,' .. BIl.nk;]:I1l1ld

klJim,

31J vo

:z 1i0 Ur n bulLILI hI r
... dad 1.000 Llrlilk
&1)0

Rn<:d,,"

il:llUlor'nl; tilprrU r b dcl'a ceJdI~ kW"'a
UXI ,.... ".. IIID 11I.1i'illh II!:
'II

a.

bllll"llnd.

Q

1LJftf:ldDlid LIN
II ,II

".1KIIlI
!.IJiiiO UJOO ".QOO

I..ir.
II
II

Jl.IC'DO
~

II
1(,1!I'!I"r:1ll Vi! r[;Sfl1if.ldcn In 11tfovclU~ 1:1 ll'cll~ L' rll..umu !foemul~, ... Itl m ~"a1oI ".Ir~~ I ~~I<;J;fn !!lit elIlI )'I]Ilo Ir~~rm bt!{lEillmlll!ll len"ll (11unur. ~l>1,! Ii ')'1:1 D,';lllml tam!lm~ ywlumda ,fl. ~I~II twih\' I"U'nbl.l] Eli.... InCI

....

"," ~I!II
lJl\m,hc.,k

g~nle!"
'!Ill.,; ~

I,U1 ~. 50 JJt'n

nil!!llll'l

Illu.~

cma, 1'I1:'!1I<·n

rdZ;1 "lnlOl;;

"I'Y'l

loll-

l11I1I1Loli2l!l

'1 iCU" mUdd£tl~1

arlt.

'111111. 1o,·k"nlLP ffi I;ok "rllnull ,iL;]l!.! rdi.&. tkI, i:hale Ilf<lsmd.LIo;I r.Ldr

rtie~r I".tIL":1rW Qncr; II11kMo 'twcet "kalm .. i·.~'''r' J:i'l<!'-' In .... fl~·clJ.ml'l.l:!O :rJu:.ld.li.l. Llib8.i1 clunl.l;l;, (M,"1~o:' ll:1i) 'l - ...ll!! oU'tiJ.nn1l berI~I'1 h"'''~I1· b ~ alm'lil!; y,dTi.ff I.Lpu tH":lo~ h~""!1l1 21'1 ,... n.!lfk VIIkI1 blvtI IbedI>UIJ.! '" 'lhB11! 1It.vm' Jlll.lllaruu .......... ~.: m_ burdur

tr,",;, r..1 ~

Mllt"ntlm

\0 r:rg.il."r,

i!r.!l
1100

..

III

120

II

.0

1II..l2'OO

.....C' t!i!l~l.Js.::o

01 KKAr; d.1.i!;1"'~·

,,~C!"

[[C5aplm-uld.llk.l p;l.&Iru- bllr ~ hhd. ]].:;r ml)o" ~lkU 1 !w.killNll! 'I:. ill

~,,~l.,~ ~I~

5D lliDdU'l ;a.;:;q. \'l!rtti!~Il'.kU:r.

le!fo ITI llrlutu .x!;;J>imdn IWlI 'Il'eo t:&1.Hilr:o "rllll'lllll pli"1:n1lfll ~d.!: ~blaCll~ U III oILifluL

j

II dll-

I

Kur'IlIar. liNk! tldrt dtd:1lI 11 M1lri., 11 n~.j IIll \'C 11 Binn ~un f:l1rif11!1'rinde Of!klt~1Jr

U

Er·
I.,i

In,

CCjm!llG'fUn S':'r.iioDIU

11'1 ..

1 Ill.... ),

20 MART' 1941

IDAKE

I

YERI

Perllembe

J
CONL,OK Sly AS!

3 OncoYrJ .. NOw 1031

BALK

GAZETESI

Bel""erda 5 Karat

I

BALKAn
cephesi
~IIIIP

I A/fflf6R' ., Balltj"tll/arJ'~n;J

~mltl.

1!IIiP~",k &lr npM .t.,eltlei" etltu:t!Jiin. ~min Itl.u:,m,
Ihr IuU'bI

Saracrog'lu Eden m "·1-.
I

••

d

e

'or·!!' ililm~.,.

iH,

.lin.-

D4LZ

I~rm.g~ te'n:ili ..... lUI_a lllr:lil biUr.

Iki hariciye OHlIn dun lrb nsta bul'u3tular

z
l ,
AlIbI'&, HI f .... ) ti K. ~ bUgii:lll ~ Gma-. liltayu:J riy~linu top1AnD _ •
'"

ecltst bu 'husustakil BafvekAle't esinl :efill·a kabul ettl
bb .lJb vitlAyettt ilin 'ill!! B. JiL' Il«Ii!min ko~rlJe ii'l:. I.J' I __ d]t eO.iImit o.IAJI ijrfl idart;rHill hitam. t&riltind.en i.ti~ ~ 1 daha UMtiliruuwaa mili!rul.de eiDlmes[ naklrUHiaki RileD - et. ~(!resi okul!ll!lilIDJ yilt miitl.e1'l • .k:ii..n kabul olunm1lAb.l.t. Meclis n.J!IZIam.esinde IIWun...n .. KUtahya m~tiki ~ Baidin hbimJer b.w.munun t.evfilmD tekaUde eevti 11.1. m:iiddetiklizmet.iD,e f:Of'I!I vezilm~ iIlleJllt1e.n pa.ra..mJ.Ii \'Il"..-:-m
lDJ'i'il

CldM'om

IK"IlmllClIll

mm

.u",a.k:Imt mllddesmin a

fll

1';j,.

ok~j

(UT!UIII

tno:basl·'bI1:

ene~,i

ra

• esim

ell]
••

IIDILZOOta8l!w mtiZJlb.. re ve buwib ed~rek cum.. ,gibTiI topl8JUna.k u.!Uli!'e i~m&lDll Ill.. hB.yet ~ermiJlir+

ytldo
Besi:m
rti:IiImI

•• -u

bp,~ ·_....Jbi ~""'_ ."'!!I:II -b' _ 11' lIIftle evvcl ay:oi gtiDde vetat edeo kIymetb PNi'eaJ.(ll:" Ii D k tor

rmn.

DUn Oniversitedu merasiml yaplldl
kbmIml

e
)a~

ri

U~

I

Omer

ll"JuLI.D a:dz hahbit' lbtifoJ

:anm.a.k phDl.~br

i"

lktrsal Veha1etl' ilerlerllllllmaff:I/ar
(!or:apt;dar
llriJSfndlJ
A..IJikara, 19 CH~' - §eb. rimizc r:e.Im..i.u buin:na.tl Litwl.bill I J..;ornp fahrikatMUer:i ~rap tiplmi .ii.i.zBmnfl:.m~iwlD tatbik, lJu.reti baklkJ.nd.a.l:k.t.Isw!I: Ve:kAle· IJ iJe tenuul& hruj,LNJHdllnllr, FaDnkll.tel'leriD. bu nlr.amo:l,. meruo tatbikindH IiJil§kiUlit, ~ tilel" j;f.w ile.ri siitmcJeriinB I"H;C· .men .lI:ktumt Vekilc1inW tetkl!r ele:mWll&n mescle:niD imm ' !Wdigi ijelrlldo' Ob::llHl.wgnu ldb
dI:rm~.

ue

teme. 'la'T gsp,llgor
'Ob'eaw~ g6m diidl.'i 1:U Qekilde D.nkcl ~dij;i tak. Wnl'il n.b kAm1!! ~eWn G'",rek. II;il.ccarw, guek haIk j~1 !JliyUk !faydwar temIn oo~ III;;>IUe • riyll! iHpat edilmH!:kt'€!dir. y: " JDBfi:h milmk~ dell'.1m et-

I

~!I:I'!.Ii

... .!'ria ~

5"...Ul"'!'11

6 del

ARANIJ'"ORf
BQtUn Iistarl,bu~uajl~.. I kalland!lra!1l bu galflp

Diljer Anhara tel,flra! ler« 5 In'ci ,sshil em,lzdeflir SAIBAHA

PEK Y,AKINDA .
U

Vii!

esr.arengiz hicuse

I'
I

r

.MiimtKalal \,\!kil turin, k .wBCJrn17.da. isliyC'bJlj ..'(:cJ~ m .... Deii d~ni.l: na.I -I vasrtatnnure seyruscferini tanzim 0i;k~ v bu ~ tell elden iduC') i m~~bl,lIi kdrll'l kararuamesi bu :.tYJR n Inden ~tiiJ:rren mer'; yet rn~bine gira:ektil".
KaraFl1aruedc 15{l
tOI]

SABAHTAN

.......
soyl'iye re k bazi ~ehir rneselelerlnl izah

YENI ,SABAH da It C tefrika ,ohmuyor! ('

.......~
I"

v

iYETI
I!ard,ml
E.,t:I; Ii G't9A.IWI

,

enki't

T'enkit, giil:el eydi; 'abt yennde olmah; raaruz 'ka'ianiar d. lahammil etmesini bilmell

WilJlJa. yuka.n to n rt jrl W-1: i ,bel in e rere ija.InJl obm tek eJd~FI idtH'tt' ~iD lsL.1!Dlmlda klirulacilLk bi'r .komuJ;'''!lntaralmdnn 'tbi!.'ir ud:U~eti tasrih idilu.iimde.G IIImdaI" komisyoD, 'hrimi.l:da "'-klriil euni~ ve dan, 11k i . tim&ml yopuufIur. J{Qrn.is~'lJnull bu i(;liIDa.ma, I}IfbrunUde buJ l!. oa.m Miiaa.ka.U.t Vcklli ("!:''''d~t -.K.uiin lo~YJ dy~t rLm'_ tb-,

.·t

Amer'ihan,,.
YAZAN!

I'M·" ba-amlz: . . usa .. 'k
I

I

gwla VlIaru.1!I ufRl~ bu- yardJnu tie ttruva)l1 A.rnavuthiktnn ~a.r~u:k i1t.mU Imhil 1llnl:ilti1l'; On·

.:~~IK~o~m_,_a_~ __ K_o~~~'8_r_· • __

AmerlJfa1, YCI'IL k[]J!lI.mlfl., de· mrjkraloli aafhlll'UlW. u.a'Y~. lru-a. ve onlillL yet ~al'1!, cosl:sv YIf: Yuna..a kuVYctlc1"in:u) hu.rp i'i:in LuW'D lu 01&0 her QO k m'wm,;[t. bir m 15th! q hurh] ~yi vem'lC1i'i trulhMlt ediyn'l\ tem:iJn oocbiLir. SOyle b~r var.iyet AVI-upaJ]nlI irlD..i uIllhlI bir Y'ILIgOE'ilav itc Y~mM.Lqtana yar· OW uno rrll;lmkkcti, hn.libc b.achmm lruV'YcUcrin iltihlllHhl da tabii bill"bale sokar. ,.l\merika.1!L 1X1unnrn.m~ yilziillden de, lin.l yBr'dtml tse mii1c.-eddlit '~vl'.et- puil VJqjy te dllijrniJ4112'l'di'!". AnC3 It bu n,oks!;;,nl D gide:ril. ~ i~n en Wyiik blr ~a:root~dlr. MCI!i biJdi~ myn.lmJYii im,. M!II.IilWlf'th, DUtl1n bu diqll!ll,I kin vert1blltr • <edU ~ l~in ",akademik", J,.jII"lHmiar, 11)108ma,glilbiitluari. mUUAbruoJ1lW'dan il:mJ:'\~t,.. yeUcrlmle yolth.lguJ:1Il V!il' w;;'tiro DltirqUieri blr b.av:ll.d.le 'YB ~ lmi.1 IJ:Ildut:L1M kluiJdir-, h~knt ~lindetelWiIld C'tm~ 1i!lIr, JIlllSJ dmbe.ri her ei.i \1''0 m80mu h!l!yailWnl tl.lJiUl g(lWn:biku p,n'al ~In i yo.rmkl ibM'P Hr. BUttln meselll Yllg.ngJavya DIJI gOs~ axim Wi ~ IOn ~tLnhmr.

m:.n

senea da d.u.ghlii ,MflZi

Yu-

...... 3 ..... 2 utlUJl&ll.DllN pKLI
:Bu ~, k«lip' aa:klo.ym.u:Milo-

*" bRtWhl".

IIUiJef:ig

o..ldI 'I' ALCIN

\.,

( .... u ~:tl';,j

& ;;iJ'fllil

1 <hil'

I

J

~' Bu wrtnl'~ rntmll81J rlOOilij ~ _tilL ~ ~ :riI.mek ~1,J.rl!tiy.1& lI!IlLe,vdaiul. ~" 'b beJd~imJ.oz tU!i k1ll~ Id 'I" ,w resmi. VUIb Ii.~ ibiT. - mr ibTam."-,llf ~~IWm • Wrte ida.rem.ize c:ondemtilJ.l: bI.T'i.'!:1!ll<i,t .f~kri, ~i=-chl ylmi dl'JiI-, d:IIl:nr hflyli ilnkip.f e~ti. 1einl'" 'h.a;r m1!sllbaktym1Q ~ i'ein dJr. EUlo\bl .t."mlh yll~ .iI.&I".,.ri 116~ i:glerw tenludi daba kMj ,gcleeddir. yelkj gazct.e 'lr'O mecml!.i&bu'1Dl1ZCI!1I1g, ,.. yr. Ii .lIlun. d.~ r-

Son p~ iD~:red.i..IcWrI:em n, bu. liIat~~ biir a.mya

geli-

__~

--

J1' "
Antalya
utaslHrlf

i g8 Ivie

bavalisinden notlar
KorohF

.. r k

Yell'
f
imza:Jnyle

,~
u
blr k
%&i~

===1 razao: Danl~Remzi

rki Her sinemad rl ~ Ir. Amuioluya kaf:ma.t~ebb SD
n

" _ ill Talatul ansfZUI gel; I Farantlnin po« testosa De ta-

o
dol A. vull_

car I. re
kIaR. bi:r natuk inil etmtvi:n" .

ekIi
1lL.D:I
tliJ!

Karilenmizdm A. Kaegn.n pry 1 bir DIIII:UlIP Ill'"Ev ~
b~

I
."

GiJrii!jmelere Anh rada evam
olunaclJk
BLr bu~..k IQ'dauben ~ ee.rey.El.lil f:tIiw Tart· II.n.cru' ti~vt mkairer;els _. - cbl:rdll-

rerllk 1tirall.k blr ..~1uW.11I.

kinllalllDllilll i~ GUJ IWr ~ y

yie m T
~

"Y

bir

-9-·
gunu

m wrdnm. Bir ~ Ii!(tJ bo n wY ad • "~1;ri.nt tclkit .~ ~ b.edWf:il (I l.smimi 1141 adresip:ri

aordu

'11\'1

deft.enne
h

kaytl
!!"IIZ'

llC&ClBu.~

ya.zmI~1s. mhman
a.hLr Sw;n!'d!JI n hc~l1mm
!:Ifillli.m[i$Ur.

Sl'dri

cttigi
l:imiw
iBa%I

.B:w!.h bQ heyeUn dru;l'~ .;UjI'II. Solfyl.~ dn IlSnya.nk t;karl tmzmslarda bwWl.~ yaztrujbt.H.a!bulci !Xi y Ie hir tasa \'V'Ur M.lti yelltn, Nitek:Lm. h~eti.m.m.

UI!bI de aJ.LVU'It. bb' kiigldu. baA:~rnk I Ilaz.1Il"l dikDtimi celbebnego lllatWh. Blttabi ben du L _ ,dAM kiiPd.Et. baktm:L (AllIn, IElbm L111erind Gil IV "nl • m.i.k istiyeale.rd.e.n 25 kurwj Ic.a,..

"Ii .. ynl ~

~ ~

liyordu. MUndI. nnI.::LI:lJru ..... 2:5 klmll iJ!L1J. ";.iz. diye IIOrdum. Eve!. mruUimiD bOy-

}'it ~

a.i.mlr)

ueni •

otrn-

d.S!D dogruya. Jrumlekelim:i:ze

det etmiljtir, :Hte)Tii! timizI. tRtIbt:o. bir de M.s.
gel,

av~

I

~.

dedi\'e

25 ku

ut:.IUet taeyeti ~~ 'mi.~, IkI heyete., MaC&ritrt-DmD memlekr.timizda h!.ill.l.liam. .t.;i.carel ~. rlyas,~t ctmektbi!iJr. liJ.a.c.m:r ucaret IJ. eyetia:ia bi.rtlya gldeRk ya.ndA. klllH milzakerclere devam.
ICIU"

·1

beye C gh.m· btl gos) . 'GiUik. z.teu VlD pe:o~ 118 lKinI..J.&k kat lel'" a:»1Illl}- BeDim . g'lm raiti b&~ flbnadl&t i;i:a. kollU~ daJri
IfV ft'

c;ooup. • Gil

tIi.D :IilIU"4 istihd

IJ. iI1d.Lk. etbgi bi.r

~

dim. ~
Z"YI&CI..,

~

~t:

yelk

ibaydi bG tarn.f •
eY"

Iazum. g·onn. mu. Iiiye.:: -

ill

_ua.t::_

siiylenmektedlr.

Ia.rda t!,nJ.aJ.1m cli rek ~ bfr k~ yer do rot" Ve ilia, buo~ bY.r~ '!Io.lJJ...i. Tal:" Illl dive oon:HJlunruy

_

zine 'e intikal ediyor
Sshlp oldu.idaru ma~ 0I:'JB.k ' lanru 9&h~ l ittIll'tmelde m.iIJre\.. I • olduklnn halde imti}' _ I· ru :J.~lmlB.rtn.a kimy Vi!'Tdilr· leri n...u~ll.tVekiletince habeF t almrmstrr. Bu 'J ekilde l!Ia.1'$kct 00e0 neal!: IOahipLcrtni.n huk-uku·
I'I'IJD

16 _Hmtir Deagl ba-

dL Ve en SOIlni. d& ~ &nYl-YUll. DuD· I ~CiI ederim, dedi v , ~1}bL kuru.'}!.
Nil! Illdu ise bizim

1

oldu. Ben d ly1 bil' ~ yolu id~.i.m.. au. iliazaw.; ta.x'zl.ndAII hAb 'rleri oll::l:l1 JlYl digj;>r de:lWIarm do. iksl: a:iilmderilri rnl lile.r:lne an C:~~.'. Y em s.at.h ~Al
~ UDn
I,lUI:..&LWl

yinnl bciI

~

nm hllZine}.re wlll~aii

!I1Jkut

etm 12'&1ve

ocr:iJ.Jt.t1-

I~md[r. So.n ·:t:l.pLl9.!:1 tahkikll.tt.a E g 11 komi:l.l- huvzasmda Hli komiJr ocll.'!tn In Imt i:r:t~unI tasiyan ·~a-

uamele
Bir kurnaz rnuemelecl

diti

1-' --~
rnuekkil ....

hUlo!a - tarufindan Idraya. veri}tesbi t edilmistu- . TeIlIk:ll &dilen 1m kami$yol"l bu ocaklardll.1I:i tcsisaun Inymetini takdir " 0 ·411 ·pl@!'in.i:D yal Ellr. b bedeli 111m&.h IUIlklu'.

•eneye _ hkfun . 01 ..
'C;at.alcada
kcfiji

ir bir

ro eli He 50 kLU"u
n ve
PlY
.

ltlit ederek k Ip
ya
ca.ull
_.!II

so ~
ugLl

y

lerini meger nasil
Dim yedtnci a.sliye ~ bir amniyett miis:t1l'1lul 're dokodll'lctilk daWlilIlEl. balt1tiOlL Ya.pLiILo ~etin qok k:urnnz. ea ve pek ,~ bir mw~tte a _ bwi_1e Wsili. .. bm llElriyan& ~eei ADesti ~ i!!mWde Ililr ~18: zengin bir bibn ola.ri H~ni Tend;iD wn:1IIlId 'Ilek:Wigini IIlan.k bJi.. tun muamelld:ml t.akip etmek 11:.0 im.i~ au SIJ'a,da bdm.d:LB 4000 lim bon; eden N ilwl:1 Meminos Be yine Gala.tadaki lIlIllk.k1nlBJ tul!ltn ey]jya'CII t:roo l:iTtl: bo~ alaa Galntada te.m Niko Pan!l.yotldi5in tIll

kandlrrru~?.
bir ~n.cah:

yiizi1nde.n Ahi iominde: bir ka.ptan tarafmdan mah emeye ftrilettk diill:ka • ruaa b m.z k:oydu:nnak i&temi~. ikolo. bu m.a.lm i.<potek oIduiunl.l ileri sUno\bl v~ kW:tU"ln mahkemede ~ilctleri iMP et:mqtir. Tabii till: kll: do. bu mahk:e:n:lede: ~ EYet diikkll..w blm ipot ~1'. Biz ~u ~ li!"B :'I] n.k illra ettik \'e m..a..lmI ~potekt~D ktlrtan;hb:. Demiflilcrdir . Faka 1 ten.i NUrolfi buna hayret "1:mif. m-.hkemeye tek rat t ~krar, klZinrn da ke-I'rnt lle dl Iddln ItUD irvtekll oldn tunu, fapl.lknydlr.tdll. !hili bo~ alm& 'Ire ipotek munmcleso}'lemi~ Lerini hll'p bu ADem HirODldlI H,:J..ret buJu:nd~u iRe de mnhll:~ ~itJerin .ira.takip Ni:I"ek Iletkelenmnniiidf'!~ri ii:zerilDe bu lPDtegrn niiGt!l zrunan ;-It I"Amtm derkeD oj bir kW'Sr ihi t&pu)'1l bihlil" ~en1~ kadmmftz oLm~ W V,"T'esed.m o! an RaJyopi, K;I. ~tir, 131.1 V!l..Zi}'.etten Miphelenen ri.ID..rn.l!.. K:a.ti1!lll arlrndaki 1021Niltobl bij h::Lre lnzl&'1 0, i u Ianna. bEUj vu:rlln mUllm~1eci. ediJnoo ~in i~ yi.izU anJa!{ollml,!]A_n~: !Ilr. - AnN!'lliriu biitUn i re~er muamekd Anesti no· senelcn:len ben lJto,n taldp et~ tim_ m ~:tln 11 uElnllib i~i ili· t@i' I n 4S{l Ilmyl II.vlIkall! l sb yornm. 1{alnt1 ede "'I'JC{1il' si:tin lim He ipott-qin ref'ini "If,' ibra Ae:r\Prlini l n.,.im p-J'I.·rl.efi 15 _" d u,1J\!rinil'ti tllkip roE-vim. Di~'.e: bir b·klifle 1'lulWlmq dec.e N'ik:oli lsmini ku1!a.WHI:j.

~

Ankar

Mauri MiJLtUt"iiTerlik .sui, diin illikanty:.J. gJtmi.§tir 1d.a.i!rif --~~----~--Mildiirll AnknnIda.. 'e orta OkuUarlq iki:nd yru:a1l il:i\ lih an" Lan hal.klnde yekllete ~3t
vereel'k Vi! ledrisa.t b klnda L~l11ubr Dle>lelclen

I

I

i..alcab .. ~ U met SimlJlrin birinc J agll' ueza.. daki muh&keml~HDe diin d.e....Ii.m ile Iffi:b~ r. Aiwwt §I~rin IrJlp.u.anl!k Htiji kelll~esahit ~oi'illm~,~ hlllt· kmd~ bir seneh.apis ce.za.s1JlB Urac -efilDf
}'tl.ntl.l&WJ.n
1._1

r

'lo'

i1ltbr.

F'lyalmUn.k..ube

Orta

melr;tep

mOdOr~
orta m
tl"Iplanb. orta DI

rinLn 1opla.ntl51 Qehrimiz.de
yapml~l:rrdrr.
buJUlla.D

rep mudi.irlerl dUn bir
TOlPla.ntu'l.a

vlki ibba!' lb!m.ne m EmiI!!.onti mmta.k md&.!ilk k ~ ~ pqnin tan blr 1.11') taciri daha I;OU~ UstUn f1I.k,:iliynI~ l.udJr. Bu Yam, la·
nW.1 H!i!.k.IrI

h

t.c

kuU nn umwni tedris \'uiyet _ dirlen ,,~u bahsolm.1$Ir. Ayrroa lIUte 'It !'lln RJmadlb, hal.di! k WIIJi.5.lIituu )'iiz u e ern k:i'!'ia 'l'e li..I.IuJ 1I1llJll.1 ~hnda.Yo· BELEDIYED~ t.anK~)'IImgru II ha.kkmda da taHibnta glN"'il.

u.

-ahalar asfal t
yoldan

mi..jtir, Lii.k.<; ..

"lrmm

Jrecem·yece
~rimiz i!'ki nsfo.ll. ;yollul bozulmak milinkiin old'l,[n kndarnkny(! t:mhul
hcledjy~1 et::rLL~k makst!dl~l-e Il.!lI!li nrabal r\i! Umnl!' t au y

~.

we.n.D

-

r
-0---

Asan 'orlerin
kOlltrolleri
t.t.m_twtlr:b.
o •~

ti.bi

tuimllP

bI::du.un umm;a"" daimi bi.r k~
kU'lU' ~. vep., mUe6A~

'Yeo 1nltml rdHmil1tjl'", BWldD.D ilOnTa lLI:l_est:l hlr ~~1l'lip: - Annrni;l!t' 1300 lira oor¢tl ohm !em Nil ola P!.n8.yotidisi 4.'§.O lim, 'I 01 ma.i ra:;;J t:ttim. E _ Urt.crseniz bu Jla· r:&yt &hp ipgt.egini ibr1l ~~

VI:

ipoU!!f mLlamt:],~inl! &it k.1.},t rmmll.T'aJIl,mH \'e. l"f'i'I'y -tnon IinL oorc;Ju oLan

hllUln

..

nil

g

~Li:~wi

III-m ...

-tm!;g kllmr \" r-

di ~eT' NiJwl5.
d,'~vtVllrt
mll UT.

Mersino.E'8

Ilum~Lralll.l"l1 ~..-mall, 11 'Jt'

::J.il :koy.
jay!

miflLir" Demir ll!kellt:'kli ru-n.balar btl oHara mih'Dri hllllman parke yollaro.w
,t!

la .......
~i ...

~!' y

Bu sure'tle al:lck1thl

ce~lderdi:£.

lim. Dilyerek wdi1mi4
I!'3.Z'I

fbra chill leI' ...~ Kadl'k(;VU.n • deki 'i 1 i'P0le~ni reI('yle·
mJ<;;it'fTlir. DilnkU (]uTU8fIl.'Lda rnl<;h i!obndl'Lc,hl.
~I!

1'arKHl'

onl:n.n do.

bu

I~

BOt!QB Ankiilr gonderiliyOf
~hir

~a
n bir

da 9 • 11 saph

• !1.c.'de I} un -_ mr1.11 o~lu Y Olbi &1'0 an a l.ih.., gelmelrlt.' oJa[J t.r.i.1IlIR)"ln msEWl

Ta.rIlliba:~ d

etm.i~"

Aparbm.w de .~

J.ediyeye t5 gi.l.D. beya.nnru'iW! ver~
kllile

bW'IJIDAII. hcJrka
a.rbnda
bll
\!!I

beU

..... r.·
un

lIOrter be;lcdiye ~.
lI......dlltiro .di~ M,. In I , 1"IlWi. L!IIB

aMD-1 ~
fermi

... lIlIn"rm
dol,"YI Illig llbo

Ql<t:. .. hn

n.

ohm.li.cakbr_

&.ya.nnnm:e
~rlcri

(

u.

nneyEnluiD.. miIhiirlen ttir.

mi~tr_ DJ~

cl~m ILhrumlll, ibr.f1l ~ "f"li tan. rim edJ~ errk if10tekl i olan m iIll "Lpo~ndrn lrJJr1nr'l!m~ 11,., F;.B~llIrilU1tn alan KOHl till RaIJ {OO, H~Y' nr;terdr:', alarnk kmln.ra im Bdip VeT-

ve 4500 lira

Nibuyet

Niko'f1.-

I'IOtere

hy.
\T\:!

1 IlJ

_

yeti suii >timn.l d.'traal i te blly
hrr1'1:D,' II. l1.'l,ZI lo Iml IJiIHa.mclt' dnlnbl i~i, P on b:u:t It !litlc.r DOr-n"D hn
l)

cllilli •
Jru!-

l.l~cli~i tarrUmd

gmda

aud\

1ru

&

lundugumlnn

bLlnLa.!.lJ:l

,,~I i

",

~

. Nikola

if'l!1 muhnk ~I('n· 1 h1l'11 L hir glI'"l~ blf'nl·nlll a~lTl' karar '. u _ 111di

't't( gilH e'v,\..cl t.n.sdfk o!un jI:I beI;i r Icn.rnyou~le 1;:"h~'C' ,,'" ..l1§.yet hut!;L': j yakm. I ~r1"diycnin 1ran\\':1)"lti al.'~1lL kJl.Lmrs, \~ J.a ,,\nlt r .. ya, tt:tkik VL:! tn:'X.lJk miJ.lj,t:elif yerl IUDm g;ur lijU olu.n.mak ~re D~jLiy· Ve:kdleLiJle gtlnderlieuJrti ,n~t run ~tl 1'aratLitltll!jllr, YaraJJ &1 ,,";.lll huW 1drnl!'nll • 11!l,Yl 8Qfl l da ~Illl" lit': h ha. ' tI mu 010.1'&'1.: '''"('In' i eo IJ I oluGpdAtJlHU·U;"l.h,

r et:~rl

urkt'll.

_,n

~1.8.Ilrn. ••

er
Yazan: Eski Dahiliye Na:nn Re""it Rey Latin
VB'

Y eni

AIDIll

deni«

-

ta.,arllJ';t:una clair
Biiyllk Br~lw:Jyil, e.q1J/'~k.iJmifL :soLl~illdO'n al1hyt)fUZ ki AinHJh lru' A Uas Ok.~ n nusl:W,Qa vusi EliJ.;yasta ihul." ta.rJ.1'Tl.IZ Jmrek~Une ba..~la.liIlI..L3l!l.l"dl!'. Ila.y '~l\'ilin behcm.e.bal blr tngiliz ~[eriJe ~l1skElrtWe~~JiDL kal'iyelJ~ ve irullW~ silyledi,i;i bu W<iITWil Alman has C111g.-,
iIllg, VI!

meecut t;;'rla ihtilcillar
~19 .......
fundan s!valar, (~~

Ol'todoks riihlJanl a msmd«

Bi.mtenliLleyb ~ ceo.mrut.U bUkOmet l~m mez· b.cp itibFlriyle. bir me;;ig;ale detildir. Ortod[1 kruugun en milllim. I:lema.a.tlAn Rumla:rla R1J91ilfrlIr. 8irAlliI.ta tevelliJl: edEt'1l artodiJ)l:c..~ 'ub filasJ! Wk ve Rom~ unptl.'l"Sb~p itibariyle asil ola1l. ceDl1tl.at Rumla.r. kcsrel eihetiyle rnilllim ohw cemaat isl.1i.vlar-dIr. lal.av hlri.'l~J~'aular Rum kilises.ine !<IU" It rifizi i!icler d~ Kudimte: hij.~ kiimet n~rl[ld:J. bu rafz.a ittInr edilmel;, Rum p.'ltrikhanel>i bitllJmllm or~odok.sJlnrm en bili)'ilk.
rci.si rul:ntnl!li s!1y:Lhrtb. KoJoliJdenlll l;::ii.Jnlesi PJI!,pl'lhk lIlD.k::J,mmaW Hbyu. almaJda 00 ~ 'hl4er Keldarl~: V~ Siir)"llI1).i giili ~k ~1iL toll klerinin pat. rikleri de- YUdl, Fabt bunlMm Kud.iliJ.te ve KlldUE h,il,kilmeti Deli barl uih!na

bozulWiL ye.rler"

d(lokillel'l ~r~4vl2'ler ta-

rot

mil' edil M&Z olmiJ!~tu. Fakat el eiirill:medi~e b'l ::jeyI.e:r milna ZmL vesilesi de Qhl.mEL'Zd:!. 11 i.iDa.z.u.nn CD sik goriHen. seb-e'bi ise ~ hizmetil!ri.ydi, Ka-

nih",ydi'-lman ItiiJ"SJ.ll 11 :J,I"'bintn el ele vCl"IDehiJe me:ydlul.:J. &",=J.en blt ta.h rip h::Lm.leaidi:r.
D.UI

P

lman

dClliz.a1bcl.l~l'U[!

0 ld u~

met

-

mama ve Beytwllbru

kiisele·

n u:lbil.ind~ her cema'::li'lln ken aline mahsus yer.lm "'atdl ki buralarda da nWu!l l'Ilah&l yokht. Meger ki cemaa tludau biri eorb[l,hlda, btl" dJ~rerlIle i!:i!t ycrl I:8L batti ede, Bu nevi ~a'li'ih vukUllJllY. teslldUl etaiedim: rant faraza 'ttseydi h -u~ il,;;im b2;Ca,,·u.. .i: kuvvet!e dcrhal TI'Ienedilmek kohly bil" 'Vazifii (II1~l·(hli. Z,i,yaretl. y,eY1 istillll11 hiaklil.

binde old~ de ayn altl
fLil~

VQ,lna ~UI U'!l s,i15.1nher ii~tl de 1...,H C:ihSIl HBT- ~

mn.rrw,

gi Ili yeni

111!-t~ 10'

Bugiin barns taarrm: bll ilG; tahrip

kullaml1llli;lbrdl. mev;.o:tJ,u gl&n yenJ

!'tIilttehidcn

yapnlmaililamr,

lanmaballerne iyiJl iern ebnek. a;ii:plirmek, temizlemek gibi i$et dinde b~1:bil' v~ifel~ ·'okm. miina~ooye rapledi}!!'rek st.ati.iBatli blEAt papa tarafmdan Iro billtmi.ine girn'il§ ise de be.zan ·maD.stlp 'Utin pa.rtriki" ua - te ef'rilat ~ril'ide miiltin ibt'l • VAil1Hl~ IImiz. olan "p:i!5kopi):ll" un l.ifIac hidis oW:r; bamn da bu .hUkfunetle olan milnasebeti de, mihlhfFe'k mah::l.llere mUrlii resml giinlerne z.iy!!rret te .atisino1an bunun bir k15muun m.eool.i dell i'oaretti. K1J(ILlsl:e Lii.tin k;i- mm-mivenm ilk yahuci sen basatisesiniu w."1l n!i si KUs'bl {Cw!Jm~ln himJet veya !'Ii.ruyeti dlode) denil~ Rhipt:i. !ri. Jil'ap~ ]i]~tl~l'~ lla.;erinde !Jiddclli mUi'I;,Lk:J taralmdlUl iDt1htap ve tay,j[J! 001~:r \"\!kllibllh:miu, I'ird.i, Ki.istodJu~ dllbiill8 bir Itallllte YWta.nda i~ elti jim }I'M gtindernir, "Pcr mlperyor" bavlu arbedesi su SW"e1i:le"aki &nvan}D~hai2 olae tnlilllvwi:;tne de da.ima bir Fram;i~ rahip st~i. olmqtur; KHisenin d1§ h.~'Il'lllSUfliUn bir ik:~na.rw.da Li.tinleN linii. r dil'le emikini m L1ltaJnit Ibir oolLya ~lkUl meI'di,de&ey.e kay sen riihb&mn ,li.!usvenin h3;riu sevi)Tesinde bw.Ull3.A bt.n il;;iu de himaye l1akkl y&luiZ Fr hiikilmcllIie illt iilen as- OOD m:unajrnln lI'Ilerd.""~ Dba· mtndmm ml mahdnd.. yoksa bavn baar bida:yetind~ ~ilyijk 1ti1UJe l'uYI'l. ml d:ahil olduC'1ii baklundi!.IlV]I.I!,l,lnda rublM" MEta !:iiI' arbe.[ ki ihti1i.f~11 liiaUi[lde b:illrii1:iIUit,~ dll.Ji ~ ittihaz ile Almanya.. tel't'ddiJiI ediJere]iJ bir:birln:i mllro= hi&ime1.i l:!.r.ai'Uilda:r! wkubu~ tarafl. talep yeo UiLS1r iiuxine rubban1l'l1 Jj,Jup mii;rn.c:;aa Ll.anl[u:lia. An a.yn ayn ha.k1J. gil'irmck gib1i i\lfiruslan baklm:ull!i ki h1urusa ld!i tebrui gib.i mensup o'ldlllklBJn bir zi&af gOstcrilmesi 1izerille n>er ikisi de huklimetin. taslo',ibini. U ~ lnllliDlos.Kar tnrnfmdan bakllma· Il t .ittil'U1Z ooen lB.rafl"yn 00• devletLt'l" annl1gda maxgil' llI>eyda.nda. olIDuVlli- L1tic. ra.hiplen wnU • bz boiB.ZH gelel'ek bil." k,EW mec:nlh gijrillinil4. balti. wyctl(· ~nebi Ve en QOto 1'1:-alaralanna. ginm jandormll JUl .. ,r~. F'ra:uu." lspaIlYo]. Alman ,lmu i.izer-e mulJtelLC roillirt.!oera' DlllndaTIImlll bi:r gO.i!L1liime.m.i)l'le ,aijDmii~t'!il'. 'Bu valmll., .A]mDJlJya - eMU£! id!ilW', i.mparatQnmlJ:!l b.~t m~R B'Il i.il;; c.em3.!Lhl1 baJrici'ruie olan iEJ:mf:ItiJer gi:.riliUntU "Mm-yll - ]es:ly~ 1iZ'I..m. bir Dlill:lahMei ift ya.8iyeye ka.~al'I~arak, du.~~LimU ~CiI,:I" kll~ ve l!lauikl1~r'lf'Si 1:!.Z~$.Y1 ve Ti.irkiycyi a.ylar"e, Enne:ni ruh:.milijmmen yi1kilC:k m&lmmlJll1illd D IJU""'ldir. D!!ihEil mcsg\d ~ nihayet nthbal:lm. 1oOl! luplj denilcn J,,[l5lr i'lIJI!iI ~ ahtslart ha:kkJIlIAIid hlmnyat m.e5clesinio &di tOOaa hakk1't1da~ tiy clan ... llnD Jd biiyillt kiliBeJ ri de pulr-- u~ri ~ h'Wilrda.",ll, kilL"JUle: tevfiki k':ll.ariyle biLll\iijK.urii;_41! yalmz ll1.Itrn.nJlI.rl !p , ti. 'kapc'31 ,"'C on:;! LRlli rabb_'I!I. n buJ.l.YH'nlu. BnlJur;). taU cWl.!r'ak ic.b~lj!:'T ~]j"Ol"]!.I. HHlDe;tilct' n:. aiBlln. ~"lltilere m.erbulohlp h d· t5. :r"'.J.11L [lImn II:!! l-Hfiiillirii'l:be 'I.e.... • cihi In},ti m' t rl).JI1!U"il taMLImtllin I

eemaatlar arnsmda mii§terek

0-

I

\farlan ~d!lnrl[en. deelzaltt Okyan'l.lBla.n.n derinLililerimh.!f1 hUIJ.UM ediKek VI! oiJh.aj'll't ssd korran gemLlerl anl ba.s.k:lIIl.lal' yapat'".aklardiLr. 119l4 Ci ~an Hal'binde impfl..· ratorluk Almanyus' muvaf(o..kiJ yeti ve ;:aIen dogrudalll dQiruya deni2Alti lriM'bindeon bekHyorou .... bu zalim b:arp :wmliie It U, hOJ.benUi:r.oe &Illlil i to tpitolaml\ R~il'lehdar uavancllJrmfLKtan QCItinmi!mi:'kle beraber kat! netieeyi, clde !E'.ol!eme:m.i.atL KONlan h8:l"birle ~.inee Im~~ mwrluk A1manyasUUD bgihz d'011I8.mTI.l3.!!l1rtds.n 8Oflf"& derhal ikinci ge~!M &ZMI1I~t Vi;i k."dt~~i:lUl 8'I'1Jmelrtw [lek ~. Bu gtinkiJ. Alma'll. Ch!hi.g Imf;rveti~r.i linildiye ka.d&r llC kahrnm,an bi.r (Emdr,ml'. De de pel'Va.s;tl!: hi!' (M5ve) VII. ~&e Adlet') },arnt:J.1 ma.dl, t'imdiy,e kat!v gj~(blgu~
.miiz Dl3ifi%arn IUJaru1tla ~el'1em olmayan bir harpteD Bonra fecl bir su.rette intlhu eden. (Vm.ll Spee.' cep ~Irh"

lateil[i suretilc Tayyartlu

lr'iL'llt~l'

na.-I

hig til

f?iU

m

lmlrun !b'Elz.Wlii .ik:J00ii o,!d1I1., rUral' Vii ksUm etmek 1izm:1· 'dilr ki. 'Irlr r:ngiil iz: IIn.a,ruRdll. .h1gHwerm Ul.Q·ya1 Zlrh" lI..iom ~Lto~lI'a.rak baOraD ~ deniDltlm. fIIlD ceBIlr Immo.ndo.nm.m kahn!" mao.ea. aIgm denizalbcthk ba,kl;. nnndan (W(:;C[IDgell) m. (Spie!iS) [er.In mlgan ruhuollin be. Dill!: 8lmem.il oJdUSunI1 g&te.ren bir miB&Jrul'. Fakat kOf5an hLJ~bi Te Il!lt&Urane IlJnllI la:r ~ Fhet in rJ!eu 1og:il1i71 1!llup Ve ttCM'rl. gem i YIiIlulrl. d& da aiJilimii" old ufum,u.z gi" hi,. h.cnRz De bl]' centllmen ( Mit!Jel' )1 • l!lIil 1:Iet,iC 1i v.!'.·. . .mD'te.. J .•

Oak,

m

.ii"',

(h1'lIiN:yfil

5 IOtlln

Z ~..)

'11

A.

C• .sA ACOCL()

-

Bin

su_ii:l.ltwrm

hl'S ha

"

1i:r.lMdIr " ,

8o~ i.imj~lel"

iJa edHiI cliy.::<erl~ RH ~i1'er l{Lp, liIerin t.1.h.l!kkiimHndt'f'I kurtlll •

dihrt.e~:i .nal.nmn na7.Olrit'n mlittehitti: EV"'eli, Klv.I1ame yahu.t 'KabrmaE• uelljl~[J. tLJ ve j,LrisU .vf1l'11le.rca Ha;ll'\i}ti b::I.I'l1,1l tL.'fiIdlg-., yik.'llI!l P t' HIIl iioJd.ug1.1 ,'e lekrar rJ i· rHdigt II'111hallelil nHlht,nl IliEI.YJ • [1l."1 bij., i..l.k .j i!;t, ~l1i:rii:n E.-vtliU:lIJTl,'dc n\!'bii I 11tUf1ll1ir.il' :/Ilill m' lidi add.f'(\ileJl rlig"'l !.bu. yuk bir kiJw.. Bma_'l da c.!~ ...ri Jradal' ~'Jiil:Jim '1'~ 1m i!IliyanlJgl_ltl muhh!lf "1ubelt'rJrll'~ 1l611!p nwm bn,nln ' Gr;WUUU t>1k H.I!,.; ulz;u it ~
Liptl. Kapilijli,aYOll dNIHeon .tikav~ l'illilstimaJ Ide.-'·"

u!dulfianJlldan ara]gnn ·1 dn. , fj:,'; lilik ckmk olmtlz.dli. fe.<;ri"plel' ml.l.htelu, fak: ...t Ku mu~'
'I

may;!

H.1

i, KlpUl~r

de til -bepl

I I

ycdrt '""Ie: &,~irdikl~ri

u.blJdl!l TIlrkliLIaci, tldLi,

Ve mali. bi(' ~k L.LI'IU,'a.:at ile " ," leLIil' turhi tiirHi. mii!jkwiit ilHl ,,den d i.1\ ~Ii 111u..1I:&7 '],I.IHW'I tn tm Yit haizhi.till l';JhiJll~ri ,"!'nt· ~Ulllrllla irnt IF.I'l.III.· kCl'u.IlJ "nni digcr (·... HI,,flllacliD fl!:lIkinde tut... n

im

-I

mak 'N d illlfl.. onl!o.rdOl'l fazl hu.11!II flail ~Lm.ak ~tedlkle~iln dlJn ol"bYJohL<irllJ. o!nLlannda n.EZCi. ll"nt€l'I da.itm:i ~biy(lI, 1856 l'Il'n l<I3 i n u.t'!>P<i r.i",,'i:e in. 'iut eden ~'!je:!ihuD!' l!ongt'fioJB \;'li!l"lIea kB.:J"lu'a li!"l,-flkan lttiha& ff!u.nnn statiJko!11!U1 muhllfa~%1 kfllW:FJ. ,ooma.aUi11' 8.r.!llm, 11'1swil;liMS!i
dil

madtk ..a nc k.il!sclere Ill! de dyvarlar" mualb,k LasvLrler 17ubi, liDDuma ait me.nkulilt GiJ UrIiJb.

e.rek m.ecm:u U.l.L!J n ittilaJu

(d -

rncMJ,
Btl

ilLl'

Ise mubal

(,tld...

(I) LJf~c (~ct1oaJ ildlil1ckn Mil ,1\ dIrt'Iml'b; 'II"'UI lor oO[ll[i 'k.Ill~,.f.\(: Itt. »Ow q i'_ 'dl m t¥iI ~'!wbii ~ikr.r bm iJrl, :"Iii(lril n t ftIlit ~.em..k olllJ]j knNllIHt' t,'>!oI11!I~ 'I • Jnf.i,lmndir. IkU~iJ[nmabia" mw:nndu !JofIllr 11lIri.-.j .)10.0, 01 1 ~ o~m~" l"'tT:oJ~ i,3't. t1~w-

u.

MoJlI'

[Ill

idn~n

Y,lPW

IlCbJi-

ilc ~::I1.:itlll·, {":J..ko.t rnesr :J1IYct.t n 1''111 rn lralhrn Viii gazelch>rin blr I nl kl 1'l1:ufll; tnnindt. I-l!JlllIU
In bc:-rah h[~.I.1I
I'

,ElII!, 'IAlnh 1 11'1111'

U ff<J

d IID

I•
I

, 'I1!.f' ~yll!

",j1'1113'1) luNit:

tl'Jj L ne l<>nbl

L'

IA:fIlW1.u.;ye~

rn. \u!u, D.. ~ini I II: mlli1t&k i;.in di;: ~Okmil.a: h~ u.. n.flm Imp~ oturl"L,:/pn;1u. I Fu.ka ld.olia, kC1ll~ Ic:ri.aIi. MslllW.lD .kall;3k:~a k _. dar ~~ In.i1n:li. c, b 'ire k:w.;aJ:,lll";:Lnik ~n. _.---"" ... lw.~Lbn13 a~, . DIl!IkJ.in ~. Has hUil,!)n:k.li ilIl: p-m__i$i~ y~~ l~~~ - i9D 9'lbalM1YMdu • .Biiliin !mY' - t ve ~11il her UL·m tw;rcl~1!tB

-

AllJib hiIir!. QrtlGT. nap tutuynrdl, llQUadan ~>den.blri::; - Bu se[cr MoL ya - kto )Ill-: dmJU! !U)yrlu.uca,imL -

,mC": iain >!Wermad: u ileii, r.I.'ri, i e-Ii iml .. I 'j'1~1', te lJ ltit edei t~. 3ir tl<Ll.ro,llk, y1J.1l1g~ EiI: y !:ilbu.lt E;:t:~Li.Tekird~h .. bir h' e].; l v~r' nu 1 n,L~k'l I ildLi I.nl' vc r~e}3n~ll~l' M.o-lhlYI i.ki.i.r. Y!1plall.a~ ruij tl lin 1l1U, ldi'f I -k at 11:11m.l I,;03'aral~ ;yoln ~ ktl - bLU.1J.rl aram .::) llln m ;;:urlllr~ Iar.. (].R,t;:!hruYI1 .,iti1yorlanh. Da- ylz, b LU muk Q], leal Itlo rn'lPllJ.l vul, zurna ~gh~1cr"k \=ata!Cl'll'" k:-llunlcurln -t~de lib uu,' Fldikr .. d' I lu .. l • la' pllII hi!! C; Jrn' da besl _ill. rlma: Ii- yo~ ,.-j 11; .. H tIl' .. h IL"Il2., zerln e !tii. CaJurm da en i)'i ill • her t efl!O h ti ijh:u(I tul"~"'. So:' pi.irt.mq(Q v r, i till r::tn 1'0& ldllg,.1 ~O~leruvor 1, I r, T"r.,Ji.iclr C~il.<llr·a'l! Calilr Iev .. !i.~I"';IIIu.m8.y kflti he JJ! hs.km:etl . r nk'~~lB ,!fl<!I', b.lf~dt! ij"i \m.knul}IW"dJ.. Pebli ,. bar J.B b'!fll1 1.:' vnp ". nne.ltteo I 'VILIllfU'lT..i.l ~v~ruyf1lrl:u-da.. Ca - mih.I·.al!ni !iClucUeri1l. 'klIln bu !:iet. r Mollu.yt y~J;.ccngtr(:,;r(,"iHn terr IUric e~}fi'lI;:1 "Oi.lDya Harbl., ('!;leri.rlJ;rn ij~ ~ kn ni ldllel'. n }~'\NZ. BII bU)ijl-r; ad.:tm, baru:i· 1Il !la, he,. \·IlJ-;.m,d gibi ~ Vi' nazirt ikcl'l o kadur- r dd~tHl ve seu,il".di. C'L m ienkitl~, fl 11;,dnl' h It:'!,.. ve • ~h!le e TIl tm 1ml MotI 11:'l..!'2,. IDal'W!: J(ahru!;j ki hfJylo ~u· ithu.m.k.l!· lljzde bir mevlU I h1yI tcUuk ~liy 1·1l1.T'd • ,po ptorite ro· ·l~!'!i. d<lcdir"'1 ~:lL:lir!). '~"'l.lJ:I:rwdan biri Fal~-.t 0, ic-:lfl ~ttigi ., man 1ru. lB}T;Il :ronnlJ.~· t.el1kitlen" (1 I il].rT (;Hlrtl}TOrc'lt, '11~ D&!l1 iyi bRAUn sii..ki~nu;nu. mu.uif,p' r-reTl' ~ kcndinc? VIlr.f) venu ~de U'l~lf~ ,etnlif;l. til l'Ionnl InMil:) 114. SAltb. [~ ~"ap lW -, !C:e-r..~pJ:1 i"I o!::ur..luJ=li ~1 (I t~ll~dUeriIl vc iliici.lmlo.rtu [lrE: In'ld,a,rhak~'$ oldu;:;':'n'l r ri~ EtLll$o1.'1lrn ~!. ~[ "'e: C6~1l1n Imr.:!.rl llt'a' 1 lS!tbtti dtlim. ~yi bk·dir ~di,.or~ - N-ol.SJ.l. olRcuk ~ tie: 'a! • iii ill
'j,J,I]!).

- 1.tolh, bu sef r l('akIn OD , 'JkJ. ,.;iil'diirm('" Y'll r .• Hal 1! ucn Moll.l ,~t. '.t..b 1'11111. u Oklo. I 1 \ ycriDi \ml mu tu, !n11 y'rinr.l~ lill.

fdlli ';,TeT'llk,

d.ln
ij

nfl de Lellkidc

muta-

, ru c

tti

1~I,ocriy.'llt'

in i, t 'nlcil!cl"iH'i~ hi'j

til

I II • T"U~ II'

I

li'-I

bnilmu.r-, 13~7 ylln J.:1 Yll::r.. l lHr k.Jtap v 'I'. 'lhkwl'lc dlk.'f: all Ita Il,' o(l~rumLJ' oldu gunl, fii!l'ld, .Jp tr;,iJd1 r·,IHf-ch~rjJH lta.n tlJ1Lt:;~m lliu IUl",uJl\ adi, hl'k' kalLI (bUI1:lSsn, uevcn iralpJ(!,L I!,' mUl U"perl;l1erle ~., .. ctl by:UJ bll' tel- If, I : A.l ~ m hat

y
I
Za.mlWJml2.U:1 ~,kJal1 bunlardan h "'-Li i dana pI'lLtlk, daha clvcn: Ii bulunun ~y rial', bil!tlC amm.a. uAntuur arree -

hll~1

'I

By l'.3.b:rlnrL. hi~ lrir gI'I,..~tenin 1u:'!:J. b:ir tenlddl y lrm. 11' ~

lL!.W. ,s" bllm:vny, ..

M' .... lU'Uyordu.
.Jii":lb.t yi ayle

t.U:m1fllI

HulJa, bll ~der k!.i.Dk·
k:i ~

;;=====~========;:=======~ waa. ~_~ __ =_:::_=_
I-

iw.

Di3"OT'd.~

dir. l..rnlxLTnr-rn ekS'iTrrtel!Ii. lrunu. ID'U11abi'l YQlc'.I1l.!-1"0l. :! rrnasl :v"1!- ~ ~d£!l mull illl! biT' iwIl'l:l m ~f'hi:r halkmJ. IIlI s~ 001 • i1 i~ -:l
BW'lY hrl!:pimi.c In!. sOyh:m"Jl'~f ~eu In ~ biT e1~
~]f'.

tQt."t~bllll Dm belli baq:h dcrllenndE1l

bil'l-

~'I
I

tapt.a. lull nl~J1 Reh.!· l(Or, I§Up h~i};, WJr Illl1ln 1J.a ruJ"C. ll'.m" WI 11i1, biriwu lI.!lirle!!;d.u Fu.lm.t fllt.!'!'b' '". Ol4.li.lr, jJ<uI~1 au- Utgi mu.l:lakkak !,. dJrdiklerj rnevzu ~hl Laptazo "A4k>l ne?:1 _" Jwtlll.e.k-U-i , I.-G.Ll:rpt:l, "kadJ.o "lie e:l"kcll ,gaI:tl:Oda,.t,jIl:t1 r-ucrtllJ~lr? J. romJ::m hQjdnnlkJ. hD' lJluaveJJu J~itFI]j elilW.e J;(r:t.1 DU, g 'f," 1>0' Ua.:,;lIhll bl~ IJ.TAmI Vu kJ" mP.di mi ? Ok udunu::: 1!ij 11, I"II~lJDl:J,.~ biihD...".l:9a, :zam:"nUJ'}J.2:[J:I Ca1~ 1n~-I UIl!UZ lJ'Irl? RllC!Il. piy&1!1.d:.1 mev· dtlihz.Il.U ve gerl':,; erkl!-1-!:J.crlDi .1,.11.- I lIIdu. Vax' lllldlr, yok. m~dtlr~ k!J1.all:dtr;U~'"l..gm.l.l.bmin ettir~ t I ~1lfl1 ~YOl1 ., Rete me'l'l:Uou 01] i!lm b kl.Zl.undao ~ jIaJ' '0 nu hll< ~ln:Llyorum .) alli :rum. Y,UDlZ, iliindcn, rn.p~'EI8 b"zl lIli.'l.iLmr diyOf' ki: ciiml' L' :l.b" 'lizet'i[ul JUI}li.n- (/vikln k~dwar. ~kcl:tl(!l" kamellin c.;J...it.rO'sindeu k~tlltn.i adar h:..td'alr1J.1" di.gildJJ'ler. Bir u13m. dinl. hck lDalik Qlrna 1!'d.edit1 btr b1( dm.J. !.tel:: ttirljj tnt!U't~1 yi lii~"k. A.oJrm talltllhlc all bir '!lCik na- gor'Ur: Ih·MO !JldfIet iln bUeu.m ht8jr.:r:"~l;;, kl,ym, t:i va I"lJltcn". edr.:r, ~ ~cdlrM ve mubAbl:ii!!t ''T~kkmil ~I', ';':a~ram:tl M~" lie ha~et eyle:r: ~n da ke:r."Ali"'- ktl· ip" , "K3i.dJn ve e.lu~h. dlsinJ liD.~I~Ufl'g6t'terir. G y in-, ~ hal~...nda!Qir mtlJJa.- den lrif' on "~u. ~ tan yCM", "!JU··m..uu a~f", "A~IL zapUlttiftj ga.yret; q illaJ1yeti, ,bak rphlm111 ~ \Ie m.Ucarlcl tl 8t11Yi , 11

}·U1h.i .. ,ll llanj ~tmdi. : ::l y11a :. d II bu' 2.4l IlIfJ,[J U1\;il'lll II LL7.a.h.U;;I7~. l{i-

a

k;tdlnn

Bjt:lllr artectiou

=

"Itl !SaWk" ..

1.*

I

~bia.t 1M .. tab I e ruyel.e allrunIJ;tIir. M~{t\l. kJ:)J il dtiJL:J.UJ.lllu bu 8(i~erimj i.tl. ral 'I.-d.i y~cla.J.': DavtYI w.lh i.u1J:lJ, iElyanl.anw. tevn b.hii tn • dQ[! ibuct :;:;allJl.cyJemcmclJ! J •. GWuau: olsil_l1uili., fCtjo'.!!l ~tl ,J yectdt, ia.l.~_D 0). i&mi.yeccitl t E!l:r 1}1nml.r 1!;i:D Yd.l":.J.tJ!r:n' '1 oln ... ~dJ. ~il" olnuynocaklardl. 14 din ve iHoleHWian yDJ1lJij Mia ... ,I}lJ~! FiG'an Iar1run baki Uni idmk obi! OlLi.rSlI., eIr ~ I, Tip b..iJrtimi y<i:tiui ka.blll etti
Ii

Idlnlar.h~n

aha'!.ell Lebeoyytio BlI]e(! 14-

1

iaY3n c.dule.r. ~ :;::ayti 01 ... m"k.l.& ber-aber e:r gin ~ tJ.ndell 0 .k.ad&r oefrct il!:j,I'iIJki..
m~U!l

,crlreklerl.:!I ci~ti

bvi.

yaratl ~m

olurh:r". Cirud 1 . kim olmag.a muktedir oW
k~f.leri
St!JICJDez.

t"k~*~

yor_ K..P.bnlHi.tlo

bfj'fiUPJ l:iJll"ntl. bm~1CiI"UZ, Falrat

edi-!

k!..Lr.tu1Bw"Z?41-

~yn. ccvriIlr-f
ceflirillr.~,3;il

b~ ne1'c:s akb.k • 1tan In j"Im m.mI. t:ir h'Wl.;_ h& 'al3.n.chnlJ uWy.l. aldI. V~ 1m an i~in p;lB eWri cDJe be.ld.c4i. uUn.,

min

----------

...... 1 ------"

lJ.:lyraboluh... daha 11' "'::tnr·
full'J .. iqlt:i ~:l.IlyonhL. ak
Ul.!k nil atllWl
VC ~

mi3,dl·"':iul IIIlornmk
'IIlCi

E VI'! 1d g{!'F1 hip JektaMl'illZ gfimriilrt! bull!.'lr;n band" '1hu'lTl nasI IJlup tra:Dl'V~Y idR:resi un ... 1Jl buuCf! l!.(mlaD ""1.nn
i9tival'

r

o.rn.n"l vo.

~m

"9]'I'Il[rje"e li~

I

0010.1"

bUJ]H1'I

h"~-I1

Pea ctd:e I..'jinege'"

ti:)'omu.
!mlWlIl pes. etm.edi • goruDI:.e k.liute!l.iDi RayraOOJull.ljFU 5ttt lI1;{U wrd 111 bi~ Mglm, IW bakl:!:!m '1,'6 !ri'LibiYI.,t tcInen II1J;S1n.1 Q:.Ikt1, AJt tan h~llWl t.~Il! b.I.J""U)'!;I-ru 11lb.yrabolwu, malLeup biro b= mg, y('.fdc.rJ kilLb. H.!Ulmiyie 1;;ar.0l kan),a eel ~k ~La.-

tJn.i

Molin"

I~
I

til.

VI!. Tekf~ gfir~i btl .uretle billmi.:j ~ldu. Motla, ilci b--:maw !!lao 1eD~e.k ba.;I ~b.

.L1fb.c.

ArtLt, Mo1l.uLa. l:nmd3n IlUDl'a ~ Ad.u.Wa:r, Koca Ylil Filiheli Har!\ Ahmdlltf. R~t..cm.Irn:' irli. BI..!1l..laI'd1:" b~ •~ pehli ...;mlarm hetEi w yenm.i§ 'bul uyonlu.

If! h.a.t. her ned nae C8takah b.r 'bir tiirlii kanmam!lJ IrulWl~ yorl.l.l"ili.. On.1tL.r, pe.hlivanlan Qu,'kino. Uolla)'1 y~in;eo ka.W klller_ <,:'..akmfJ. MoUa. il.i· iki defa b~ .. nbenl kllLh!Jl 9-J. Wr..diIla.l"'l ilmLi t veriyonW.. SOil U18g~ilbiyr:t.i kale ahmyo:rl.:i.rdi.. (: t.n1eal]lar MJannda. IJU. yglth kOl!lUIPD , uw: 011& gU~ ~, Calnrt bir d.eCa da.b.3. Mallil ile ~l tiririzo. t'.J.ts.kabbr QPlaya, ~Ui altm koymu$lard:l. Bu, nUBl.JBi: biJ' gi.i:olacakn, l..toUaya, babm- yo1l.ad:da.r_ Va-

au

tekli.fte1:m..lUWil:!..-

1

divordu. -Trwn!1ll.Y a r:J..bnltIJ'U:.ln ~)1{rm L1 ~11m!1"~ blT hmle- g. ,...clillrl€k 1 l 1:uJ.al!lnn.t dU,]ilDd lirmcll:ted.i~ . ttL ahnmnmlen ait ~•• ik ban jirl,dull Bu. btanhWspor yeri.IJe willi kil· b;mdajiar 'l'-urki ~tIl~lk1ru61 liip 1b1tl·3:bJ~dtJj:i.U1Jlll mil lil .. eye:ili:aa.o. .Eski.IJehir Demir- yOI" ",e han t~ d.! getirt.il j'VUiyetk~. Dlin gcyor. 1,m bun roan ti t'UI~ 1 ..pot t;J..ln!mnm E.az.b. depl~a.n rLel I1irektfirll.U:nll .Istanbul :a,vlardflnl\!I' P.iin " kte knlE1n -Jgeaim! Ulr telgrnf btl pm.::Lk mec1.H,I..riyaillide o.lm.:.. - aU trErMvll), Id~i larkmd>:\ ,~lJeDckI miDi kliwlil m~lntn swm bu ·t,em:J.t.;llInll :ma.6Z!:!Uru l!laBW '\Ie yt1z i~l~l'ce han.: ayI l:e.rd!Ln.beri I.ru gafletin ce.za.snu W. ~~dan U~, ~l muhakkakbr. K1U!p I oL."ull.. Ga.zeta . 1!e ~~eIl de blZ' t,lU1:ri.i1l1 1IIllll".:lbah~lom bug-Lin 1tekro..r _. ~ ~l!kEi:n! Y~]:ir leI" bu.id,.re. 9lcylline f'l,C y;ilZS:p,- j i;)tu:-a.lDyJe yn.pll .... apm blli,ili'jlar hakll1iiP • Jejil l!I:ki? F:'!.l t I gc binE!.n -t.J. blpLm:u bu ,.0-1'. Ve·ba §eWlde Pl.l.ll,l.;ioC;a4 lJi.t.'l1:ol d' i.I~litir'nc:e n Qgrl2l.!iJIl.4!VZU eb-:J!lmda. gti~c.cldcJ:' ~ mali :;;ani.(' yoruz? Vilua gfumiikl.e ~a, g;b["~ w.lIlJJl td~ kUiplAae vc kan.rt.U1n.I gcncl dire~wr - 'b:mdaji va'!'. (Yani bl~ olmaua :ID nrnooYl km1ara:ili. ltadar lUS-1i wi .::.cck1 illr. wlOlw't ~l vcdyonJu.. hir stofi:)... Fnl\at bu.n!ar 1IlT7oE1 ait de,Gi1dlr. Beyrut it;ln geFm~~ UI'; trnrulltfdtr 'lie burnd& ka.1iln~tu·. Bit k,';!'t£-' tramVBV 11;1a-1 roMl'iriin tahll.ni mi'trliUJ' y-oki.U.l"J :r.I:cL.arif :t.Hm.UrHlgtl.n1ltt tl!rlip Ku. tc.op~ el..lrtde.'1 w;i.rn:msJ YiJ- ki gidip J;:iimri' oil arJ.ia. ta....ro.ya.. L EonetUt.'i ~i IeI' ~ fu.t.- re 0l.ItilyiLi 2 - 0 'II:u.iyete gl!w, bunlu.n Ol"l..n}'a ~k~m ra orh.ya 11 rm.J1,j olmEl3l. kafj wl tom"'!!! r'L'la dlln ~ci s~ Iii. [tIi? .Mal JXrii'tl 4c-il. Et~1:' dmda dir:VIllD cdihll.i. Oynu Jmr1}lhkh akJ.nhrla ge- Beyrut ·..temlyorna litmhm al:2 - 'nIk!li:m.: (J ~jUln bu. vaiol:r'eUe tnttl, IkW- mak il;"irI I3cyf'llt i-icllri 103mi.i7.:J.JJk D.T§t.lWjma. ~y;:ille ci. dl!."'I"e YUuc Otkill' (;illn !:Itl-I l!.ereye giriHrnl't( liinmdlr. t url ld gli!.tib mil I de i;r.;v ~Tabim Ji;&elert ~'\ yapll- k.ani/~i .:ll:.:1nl11. ~ti. !'''a,t br_ dL. p,ertc\'ni.yal.lller >IIytmlUl ba.Ir h.:.r I: k lli:'» tl3.r-d3.f1 itlW'"dll.1 e...... la.m.uiy1c TakBi.w ka.l.o;:"~e :yijk- dem.cmekd ~1 aded.iW ""l1..I:- Bur3.d • ve C:lr:~:riyn. ~ rtBnki~_ 11k h~ IL..JJCe otl-I mr.1.nrma malU oluyo.rdu_ 'i"ik;} de mi1lrLili Ill.:1nlu 'Ir.J.l"5iI. 0 m..:J.k :'iln Mttin ,ayretlenJl,l ~3.l'f t: tldll lcr n i.l'lci w..l.:Jroda k.n.- I da U:Jlk.it: edr'enJcr d_c'-:-il, flm:np iI'::IilLiyGvlardl- li'n.kct gck ea.a.ci'l.n z;~tlLlt.l.a.t'1 yegine 9.3.Yl lLc :i - 0 I ;llO!'!Ilad:lJl, hak'ln !"e b Ik::lIZ.h':!'! a.y lrt l"tm'E!!rlefl 807.i'e VC)'J.'l j1'~ vc -enerjik bi!' oyi.W!;I mukll.b~1e ..':uiyetc ~ldill'lr ve Dla~ km ~'ila tcn.lcit eden eden'l.'wwmliJcr rnkiiplcrir1c S;.1- ~J.ihLbht:i, I:JcllC~tSAF A y:t yapJDlllk ~ 'o"eI"iIliiyarl~ MJU.UIm.: I - I...~ UI dl. Devre Pe~'tevW:yaliD. umii:uBu ka.",I1<!.,)w&1 bel" iki takI ~ zm~t e gO e~ ltlgU a.l.t;nllla. CD- 0 ~ bi.tmIl} hemUl hUllCD .lULl.l.i-d.lIl U1o'k . eri ti. v ~_C O.l.!:rul!::L ilHJat"1yle , hmit, mUHll!!i) - Btjige gti-I ncioci dew~e ¢:t iIb ~tiu oidIa. 11k de\·.re ul' ~t.rn ve re;'j blt'lIIciilLdcn mUs:lb.a.l{4I1J. 1 '1Qya.o~yajJil~ rakip kal"l]w...f(1l ltlik:~vi ak ill Ido. cet;_1 N 'J.:H.UlX!y cJ.illlund.aJri ~lOJ;:'LI.L klJeyiJ !IlIu. hir m;emtl« ~~ a.l- ti.. HGr ihi ""-k~m~ "ayl y~pll:.la- yapllnUiTIr. Gi.oI.l'e:]lerfl hit' kilo.; dI.w-, v~ k;uu~ Bay:! tie ~'3 muvaIfil Glaml1d1llllr, it !fikLymetU gtlre~i 1Ill.e'7n1 maze de ga!.1biyere 1U[J.f1J.l1l.r-. alii u.ayI 'c<i ~~'!I'I"Q wz.larull Grraz dnb" I r-.ctlr2'ri dQ!!l!r'l4iyl'e l~tirl1 k clu;.8TWuilmJilen C~ nlaJld,nUJIlD. da. lIrturan Mu.allimliler on wnci ml~ olmakliQ. bCl':lI1!:!r, tllu.:iui}a-

l.$til"tl ~ e~t:n Ie llpld.l"e I!.it QIm:u.sl ;itih~riyll4 bu. k!l.1!':;.r klUp mili:" -,

olm.llk~.

MA!j-1l1it11!" J

~ cimi hi.tiC k& kimde t.at.bik edebil.il-?'. 10•...... b--i.""'r· • 1 u.qJl .. '" tA:!r :k:vlam 6<lt..I..!l alml, islar mu. I....... zuyu .IluiJ i Iti y ttll'. Hw ttl'rHl c:.a. nmclitI ~~y;r: rnartJZ kJl..... ndt . z.;w maRiJ..ijl'('ltir. Het" !tiHlil &<1. - nUB srW1p oJsu.A. WJlnnilili. da.imuJ. nu:I:iIdtl. Imlp ve vi \'I!L!i be;aJdlgi' bir g.:il..iphiilunti ·l'w.nhr, ~n m~vcu-c.1l· ~yiI1 c:yie.r, OIlILl se-I ga..rund..1!l ya biro ~Iip""IrI.l"dlr, ya Ver. AJIk. "r.~c.i BevJY-0.nu::ti'· de - bir ma,gl5.p! .. ) mck d tilwr; "klU,bim!. RIl _J:u.b.a.rrir, B~'m~ ":lin tilr'" hlm1~." ire da1:mILi.;!.. Hi. uk mev(:'Uddur~ Biri hLil,rme~Kabil.j r d 'lie ink it Ililhmnm.l.- den, di ~'I!ri itaat eyl..iyen i ,,,I l'il~ bak.ika.tlerdendir ki. !u.!pi:3z:linu lmydcWkten. smora. bu. :mb~ &5' a.vni is _ th': k.{tilJl ott _1 baWlrte ~- lIeticeye v rlyor: mi}' ru._.... B1l" lusmWlIZ', ~. de(G.:ll"amda ilti clwi Ilynl !!levi ylace h r tildiJ h~Jytl.u IrLllUyO ycde olam.:l.Z~ ~ za.jt"'Ur: nLZ: b-- kIs'Wl lI.'liiliirnm.imiz E1.~k- Fliret.cll~_. ~lnD §ekli ~i.<:l it.i tan yiWm: ih~ m~ ,?l~ bartyle! .. Erkek li:avidU'; Tab·a,.. .Ii.n.'n_,or, "~L.I. niwM., mehd teD,~_. Er.k~ lcnn ka.drn..br i..Ct! lU\llbabbettl:r," ~1iyat1.lZ; pek ~ rine oltm :t.... .:l.rlclum va taf~ vuiI.k Irulmmw: d a§k illl ImJbim.iti ali ~l.lmak i\l.tiyo.r, aIil1>rl, kalbi m.tiB t.t-..na ktlan. biba..ba bix- h..i.I!::!:i kIy-1
mIlk d' m en 1IW-..:o:!.r.L !ill

mijlll.b~h"

W '1". "oM: 'm':II;W Kbrllk.

,... _

I

kesilco...D. t."l'lIekleri t.en:ih ell • __ verll,'g . .ffii.tDn ~ biiyle .1* erk~ na.iIiyettir. A...Iuii ba:I& a.1li1i rig,an eylenor. G~fii,!-... 'g,.. . dlJ::ililroa M;Meti, erkeldenic lJi,... kimiyct.i mvJid MlT. E::1t:ek • mil' lI)l.:ri;ail: j~ !:ever i k ... aU olmak 'Sin!.,)
f!.Jfpm] bu t4,ht - ,~
..

Derl

oW-

!;Ii-I.II'

rllil~

~i.qnu,-I
,,_._

~-

lur!
b

oldugu

'k

ile ka.dma. &mil'

o-

j~in ir.i.g <>'lHUv.nrve .Di'i.yle ~'iI~""" nllyomUIDL:

m.t:'!?. y~ ben, Ili:fllld1~1mIII 1IlA.fU son ~eri I
.

.Sue-kllt 'w:nin
~:!iD.

1m

RlItu
2ltRlC: ~

rlnff,

~

--_.,~-----~~......;--------~~:..----,.;,;:::.,=="......
Eminonu

bIT kibpt:1.n nalued~ k!!:,rdd:t'n~, YQk£!., .'~l1pm.s.gli'lp", emz,. - b3.kim" u.dedl. de ~.l!:e-k1~k ~J:!lJl~en de-· ~hnni, alan "modt'..m"_ '''m.o:cdl!D'' It:.ldol.armu.tln '"Ieveran" md:L. y::!.knyt 'ul'tzirm cok gti0 01111" ve beLla de bU ";'I.u=," ve "'b;u-u.t" I:a. 'l!)yuw:lJ..,~ i'lflil "If.lh8\ ntt.."!lWiyi!:t" IIl1 ~b.lilmye d&.e.n:liL. Datrn d~i! fIl:i!. Recai SA,..3\ri.aT
}'UlI~

timi

I

cihe*

rm

sian

1 'I'Ur.k:i~ ,sa.a..a.t mektepleri .~ 'lllitdyn ~ 'M Bil.Jnem aD: alj.iu, hu telilkkilc!TI~ lcemiyr,tinin. tip et- 'IUi~m' ti1nrl!IJ riD b&llg-I::ime w.;re -abul e\kl" M:I..i::z. Fair t, mldha.rrtr bu babm t:.igi ic:onf~nt:m 'll~1 1 Uenafii: m:!IImi~e b\U'ada bll' cLimle ae ~ g:.ml 21.3.941 cwna gtinti !Wl.t 18_ ole kc~p aUyor: I d:i elektrik mi:ih.cndi:' Sirtl D~- cem:i,)~ (AJ,1n u..gmjUni~vlUlda vUcut tv~ vc. ooomabii Wiillu. !leDP-In, Jumte!" mra..rm.daDi. vuilecektir, '1:lUJ~ kabU!l. edem.em. .. ) I(j Ut Dil'w Ve bu m~("illzal:uwa rile- Mev=uu i l.Jr,J:iLY'Jk .ltL~tW:leri.nin .heyeti ~ VIllD. ed.d ,en L....:-~.fujm!;UD. bi)' boJJi.n3.j!andlr. G.iriEJ subellt!ir. ma.Jd'''IfOi mOObinoe n:isamo 31 iSbzimu o.1l-yor-: ( lenin.ati zatiye 2 - 21.3.Ml ~YJJ:I.lI. g-imiL :saat ~[l. m~di[ ~i ~ 'tIiLtnb:l rutmli1 mi.illU,.!D olan 2Q.:W Wi Dr. Sr.ilim Ahm.r:t ';;aogla1e.n eo.n~ nat 3 bu~ ~k, mel:lufiin mlibadCl~ ilir ! .I ~i.m 3-, 'eu s.'!tu1:m Dk~dukl:m w;kan (Ha.:;,t.a.l.JJit.an kort.Ulllla) Tepeba;tJ..U.da kiln ~ s.onn, gllUrl ihtryari dii.'lUuI;;.a" men.uunda hir k~ 'Vet'f'tt:lpL'lll:lCa~ vasULan 1" rLlm, zarnunJ.D:HZ!U Bnlleek!,1c ~ I~ (5 cle ow· lWLddtde m.iindl'!r:i~ fu:Jm:a. ~tjll il..3JkJ:a.n ~l'rim:in onil.i.ndB 'pcN~) rlymL'l:ti temsil en cltc:rwl3.illj'cr. h3.20r.'llinide, panel - tit. mo. gibi bi.rnr hirer l"CSmi gel;'it Y::I'Qlyoriar ... AIDan yan.bbi! I\e 8 - 22.3.9-11 cum1l.l'tc..si giinii. ~~""!"""""'''''!!\!!!!~~~~~"'''!''!~ !i..."1I~!.. r, DC aJ,kJar gfu'1..iyorm! ~l 20.30 dH C'I-'im.i2 azaJar.lJl -l~l (l4.30)~te:msiI IijU A.... un :io;.;lI:hnlarUl k-..Lc~'w.dll v\l- dan ntl.lb.$.Trir Nusre:t; &ia.. eo;, d . . _ _ , ,cut t:ru.h.nl1~;ll.l:o.gu.u k;llml eda k1.J1l l lull Bi:::'lik) mevZlI.u.cda I CHimme.tin oghd p.ty~ rTl1 I1 mu h. r -,r', I, 'Ht'l I !l\-u- k 'n! f"1!.rn!. "'erec'sio: \'~ te.w.sill sil ed.e1:clI;tir. drr, 1Ill'tll, 00"';'''' a;dn ·'ttt~,,' 101 c.~ub!l!~ (S.Q.:;:l.det pOl"ae3i) 1 iHe.r il\i topbntrun D ~ bu. .. .1 blL .. I ., •.1,1).... tek ill lk bulmak, bir kilo Im.l1.S yeswl te..msu cdl.:ccLLir. g'i.ci kartl.:mm e"'lmlZ kall\ t b lttlakUuJ I~ ha True, bit 4 - 23.~ 1 j,l.iUar gun ea- t!.lIW.dao HlIIuDll1 ri~.a 01 un ur. j;ti:r~ Bgl!1" b-'yte om nmydt, ~itl8. a 10(' l:UIr!ln klil:lt1"O a :.. 1. zanlt.a.3mm ijS!'];SU bir i:;tig~.I ~_l1U[]ll t..!!,#kil I,.>d\ r mi idH. BL. Bu a~.:§.iJm 5jne:mas]fl~:::rI bin misaJden birH up-Ie de.;o.Ll _

Jill

t tar

o.ddediyoI"J.U..1

I

DPVETLEER

a k~vit1den :

[)allat

I

I=_ _;;__~_;:_:;__~~ __ ~"""_--_"1 m~v-I

...L· I

-I

1

II

I

wcw..

B~ dlinIilLkcu,:.·J mii.lu.q.

hcyc-ron.h

_ mba~
p"

S.'1Ml~t.!rlI!Il.m:w 'iI'l'~U~

Mul'lllf'flr, lM!'I1.)ln biT ~riml! ~k.J. u~r celer;:: nYUll"lieD, ~Lnndhal ilo E1'\'l.i11o:.' F qUi;! t'i.n )' i"ml~ _yor:
'fI

dar- edQ.b l:ila.-.ll1l

01 ~",[SWill

f'1

a

tlU!lliflerinl

elc a.h.

H_ RiKUL
I

1

~

I-mr, dly
]1ti
I

hUl, ort FrIll!! lit' H. ~t r. ' ow' P~l! on- I

ES

B

LUTLA
-

I

atll

~ 'u
[I.

lUi",

"!~i,ll.u"

\'1'"

"a:lllQlll'

gau = rJhli.lll~Ue-=
V!_Jlr.....:

eJ!l.I!li".

".am.{lut'

Porwvruyallil.eriD.

iW.iln1ugt:i

mill.! olawadJ,

Ill.

10000WIJ

ornJD'IDB

dogru

~ehir T~y hoa Temsilleri
~pd:w.tlruJa
I)r>loDl I!:t:),ml gda

DfB.r\.LINlN

811 AKAS.u.1

n.:sA.NLAltl

.".-:J

"11:30 ,j,'l

*

bir ,gtl~ da.JiLa Wa7..:l.1l:llD Pc wvwY~1aI" m '!;I 2 - a ~-IJ3m..I,L gn. mu'~afl'illI oldwar, 'I'll ~ 9, ~ ~ -': 0 uu.re. iI!:~ll~Wf~YI yth:~tmdl De §iill '['era~k.i yupuJ:u:-. Oyun-da. ",uraz· da.h,-I, ~pr b;tS Yi,Ukwlilu 18 inci c P alUdao ]Ill goll['.1 1 1 men lbl.1.' d;

= h>l, J. 1I1l- he1JIlIi", EruHe F'i.l.qUifi,. dr.' tKioyLe: ".lLl!]our ~~1..'"li1!'II'= fi!:a::c::::o::lr;::'!~::::;::::;;:ZO;OS2]j:r:i~ZilL:JElll:lilm~e:::lm:r:=~::::rc:EZ::::2:J1ii~ rI\.";!k.t +-ll Ili", '·a.IDLJUl" '~I,d.itl~f'ltG . da.'lillm,da l:a.zandJ.kJ.arl ,8 YI j Ie = D::Jkl mii~oc~is", ":Jmou,r kaJar Ijjoli zevlrn vc hc)'~~ .l'tti;;~iQnu .J..jltJ - - if'a:::~& ''', "a.!:JU';i I - 0 ~all!1 wtLrw.ege m.u.- I olm~tl..Ir'. Izmitt.& gwcp'!~ gU- ~ ya.fiak Wduliu:. z~l '!:l'Irellemmiyct \' ri!mekte = 7:! lillodll ~R.hlu lzmtt, Neemi Ikind I«'ime Ug ma~lan dlr. ",leO 'Un Bh!!~ v. Imule 15 D. say. hcs:lbiy1e, 79 sa ',iloJ(I Sild WI1 mnlt, Gil, Mad l!,.'uVCl' J:.Unlt. L!nn Katln.umJlzdeki pnnr gfualJ. D~ SPENC~R TRACY nin Z3E1fcr Gi..iIcitlto 1,35 ll~ tm,lI£l. I':J.m i'u'l'K'1r.:2.:m d.a tti.fil.::L,. ~.J..h )_ vulp<l..1}3 i..I2 Tak..'li.D:'l Cc.m;:lik kill· Sez::l.l .!zmit, rn, (',j, 81 lr.ilol~rl(~a -IT :.,_,~bll taluJnillrl £I'" Ile b hr;-c sW!- f,'1t1[po ()ij Idloda. d.1Jlrll\ Q:J,a1:. 13 de kaI'~~ll;_v~ael1k- lIlrt:lin, K;.i.r1UJ.] Ll. ... !lele 1 1 te t ll''1' ~eI' D ,a In bi 0 [[0 G.dJ~ i£ til bunth, fiB lu!od.a. c..:.unl1fer C{)l~i.lk, lar .F!:..rl.iJl fW. YlhitlElr . ArEl.Ll .w_b. l~rJ.ll'_ BIli ma~11'I nCLi(;t;lt il,jm:i 11,[30 do Lu IJlu , 5G bUill.li: gUc~lcr ~'al-ll1d.l" Itumc §3.Dl[li:j,'~JI1ua lIlyin e~.m~-,I Sc-zai !Zml~ t,;;m t, Akyt"~l, Idml%:k yurhloo:l Sadettillr lz:m:l lJustab b~ LUbariy!e t...!ll~tC I ~ 1-'- Oyu. du Vi' A.\'clhk Il1ul er'i f:mll:. ct - "a,mUn;.r:!:le 4:.5 tUBJ _ DI1Il bakcQl1 11 IJw SatlettUJ kWldi sIJ.iM.ini.n E:l.m I 1 1 '"'01 11 ret' k Ct!Il11hl! klilY h akj,'Jjll tid IIaJ.i C • 1 III al ·~leTd.ir .. J,liyonu oldl.l, ibatt •

f

RUTH HUSSEY

I

=

ABle rt h e m n gardl.m.
t

"..;",t.~ Sana. yio .h arp ib tiy:l.ClJl.lj Uy. I'lJrJ blr veche vermek, hilj de ~la,:y y.lml}·an biir m!l-!';~~': bJ.n: huawri}'et !,TO ebfrm.mJyeUTll ~ edenler, bl!I. h;-lYfim intlba.k IQn sarfed..i.lec:c I( zamantn ll)'filetini. dfl.ilul.bel!1.."l.DgJ.~ta ta -d.f cl.mif$lerdi. Y,RJnlz .l:Jarp SiIlllll.yill, ugra· I miies.'i~c-lcrin d ! i m~.g",~l IS k alin Lal ~riflj II::!: • !llJaYIl a2.(iI, 'es1ih.....L, bu)"iik m'z:il:eti haizd], MdJzem(ffiJ1l ,"okhlJ'u gilli, k8..l"'dJ.!teI lEtti "<1kmundan, hasnunkine tckad(l~tl'rliid onL'12dIE'D dikkat ~jlilnde ba.ll1ru1uruluym du, H@DIIl"TII h!!f' &.rl~In.a::L, phill ill1hili:nde.
, I""~

a., h,r ..foI

!~~~~~~~~~~~~~~~~.~~~~~~~~~~D~n,Denhnakilvas,ta~r i gil ler bir Am rik ne v it Bir italyan Ij__ "'U"_ ntn lek elden idaresi me '6e~ sehrini harbe gir c k? esirinin Iesi fie mesgul alan komist ttil e I a Ira d efte i • zape s n n. i'-t;ti Ina rupase e I
fn~
(I'!q -tIIra"

1

1,."•

.-:Iyr

d.l

U,

~t'hrin 7 JdlQmetre garl.llJ,.I1;! bir ."'.lIyladll. ,1r'alt!l-lanJ!mr<br. Eu lki noklarl.a [taly~ fJhJtJetii bir
n'lHkal.Jil taareua Y!lJl.Lllliila..naB

i,til"1lk f{,e itn ~]{iz k:HDm~l.re !' 1IOt· -gu.rbumille bir U:PI..!" Iizcrinde bu Inn. II ~"tJ Irulumi zap ttiklcrl 1) n csir H..ll.flJllliUr, 200 tie

Bi[ll!rJoZi muhnrebe eel n Hint frrkalart

lne

olsa rektil'. Bu g~rgjniiI. d(>\'Tcsiml€ h'r %Dll13in zubill' ede.oileccL.: h Itla 19i bir hii.dJ.."IC: mev;£lllIb;.ilii 'ziycti
bil ·In.FivAkJ haline -g'tJ bilir BiT A.I"nerikan g. lai hucuma

rB~.

..lUI 1

Incl

vrl!<il!}

iii

I B I tn. fJ 1 Inl:ll IB.Illli"-lulll)

tta1Y.:J.11 gcnenilleri de .A.lru~ k.JtAl.IJ. mm miidahn Ie et l.1iuln _ J.fm;wlim I rafmdan bilulrildr-

lirn.i

bevan

atDll~c-rcfu.

1
e
.Ankara 19 (HU_S1Jisi) - BugUn B Liylik lint] ~l ?lkel i!11, 11m IJ lIIi J cyet ilov1lll'lb.m.ndan aenra, SlhOOt ve lctimai Muaven2it; VQ MBliye eneumenleri toplanarak 1'Il2JIumeJerindeki madaclsn mil
(S,"
~I

iri or
1 I_I "''I'h

u

oritu
.. &l.11;!t

ties billa,

~l~Ll

gi.hl<IU lil,

bulullmaktAc!ir. Biz tng.iltet~yi milida.hut i-qin &liz: \'erdik, Ciln- am flrlmiil11ID h~zi1l1j;"hndel.'l I';Ql'l- [ kii tngilte:re thmtigm k le5I' ra bfLrba art.fit luLybedilmiij nAwlItdl,ISI'US i§~1 d". l'lJ.,gUlIlll \Ie dir. 'Bunda.n doh:rYld.:lI- ki 10· t1.l.n Ile baktlk. avWj yn;".ai) I IJ-I vapma.yl bi.r ode\' giJtcrenln ruUda!aass irn:zarurl Iml§Uill bi:r uu. iinc£ zihlnlerimibilryorUu. ohw ,siUl.hlw;;m t 1< y..ll. bu 91.]~ ~{er1ef,'ti. 0 cia d··D1J.LI!dfln a~ Bu sayedc OIUlI, dlll:v etis~tli lAIlklnr, hava eJd den, mUe5"Il" retlc lngi1iz timanlarma kudllI oldu.g-.)Jn1lZ ve una mub'l(r Si.mnlden gelm Fl'Knmz va iJ..Ii.hlu v' llimamcn a$r1 vasl~ gitmesinl tcmin ed~etiz, Bu lIu met elmekligimw in:llian bWlilllngi] i.z luW:mndan mtM:'ek"kep t.ahn OOinmi t1. Alman muvafBlHlta. halj;1r1l bh vIWta billa· ml.l.dl~ fim i~. lw::solmi lm.n11 olan blie mi.i!reze mildRfMya fal'lye JWn sin mi ke~et.rn.cl! ..... Amfri:lmn-miI1eti i.ll.;;fI~ bll..~1l ::udatD'u.lm? ~ .. :!Ill, hir hcs.a. ti.l-"enlcr", btl lls:l.l<:ik~tl .. i g(iz (•• 'UK mnS4it I)lan tepeler siJsiJe - m~k sinden Kerel1 yuh:l il2 rindo mellen kaIdeler It:S!1-n1iru de isti· ba iztmat e(lcrek nnrtm gifdik. ni.n)de bLilunduTm:1k. mecbm:iY~-1 i1erlem..i~ l:r, llm.d. fiirl"r. yeoaktir. "Yu.na11 to pnkJ a"l'utIl. girmeldi" F~ !ike en bij}yi.JJ~ 1m· 11 nJi Bu kLtaJlJ..l' I ra alea dUI.;DD8Ildan (Wpij1lii Amevi!.;an ptIH1.ln.n ginlkin Yuna.uisltaln~ aiy.asi ve l~lrJ I. r. Kan 11 !Tm(!~'-r:lhu1 ~ ill mtitc-addll rt.e:pcler aYH'Dl.b!.k1a.Lolldra. !'I la-,n.1 - Reuter u1u;.:r[ i:l1iJl) e.sfni Ylkmagavc ig,~ !;rnl'::ruIar, m;Jbem~ "t; met .. I ~ dB:. lI".uvveiJel'imiz. bir ayda.nbe:kiLtl gW.H::~i iil:il~ir.t. - 'nUn O}""TI' wg-L TOtti m- rj fta.ly::mllll" tarnfwdllD muda ·1 RJBmm:ulI ImN&cilik muha.biri aV y.u.n ~ ~ kat' rod('me~h!lr. In~ bir zunnediyQ1"Jult. BUI k8.ll.ii3.tii:n.iz • r"lan.;m me-·z.Llere "hi.i-' m filolennm lJemok.rnsi ise, ha~ girdig. r 91 no-lmida truLnlll't 1 kJir ii sum.l rliploID!I5i'~ f1 l1iYllnet.mden m..i Urll .t:n i e1"dir'_ Bur: I i fur gil ~rj bil Un m~&lli£mi bu dJr'! Y ol~sa dUI)i.il'l tmi:?:!.i_gmJell c nliUJ. Y1o. th::ri atletkll il lUI' - Yll2J,)'OlL": he CfC\TCi h bnif:t.u. AnC3'k, ~Ul' ve:hl. 0 rail inJJe t.&l1"I\:arf'W filoia.noa." mem.u.[J midlr'? BlllDu.n ili!twule d·lJn:t!Ili • rs'bJ,alerun. UZUh bir ~L'I''I:''.1,ll !'im.m dilme -teda_ bU\llilarl V€! tngiliz. mLiliareoo byt.::." yeccg1 de unutwmaIIC!l:dlr", Blinn ~ n Keren Muhan "I ku.\'v£:Ue.ri 1911 vetim inin Ll1itmiizdeki hUzm~!;:iDde ~-flIJ;an Aliria., If! f a..a..) - Yun.o.n Or' hcall'l.il1 1m lm~ gUn sUrma! :AmeriJrAm ta~~·ll.reC:ilel1'ini bugi:ln yru:; \'~1'a kl!} Il;i.nu e 118r oi ::;.on l dulan bDJllk1U!OUDdanJlgHlE'[) dii ..a \:r(firpmeyi!-<intleki en mlLbJrn 'S{!. I PI u !;oi f:'rneJu.ir. giinc§H amnacil1 A1mnn tnyya.re.,::Lluja.m HeIjlredilen 143 11'L1J:iUI..l-Ei" JK..p bud~J". Bnnuan otiiln~. t:nihl _ 11 teb1ig; ~ lenni ~lll.Lk~1.l go.rdiim. Dii~mllll birbi:ri aordmca mey~ It:l.l1 ..mUl"l b'ilkmii, 1943 Ba:ziraI B"arT1C'.!I.J'IeStHy)'arelcrini idaZ11 hiicnmillra yeltenm.i!J-~ de lUll kadar tnec'idir, ~\n"JI,riJ::a, j :Jpar.ak, yolw~·a. I'e eden Amerllmb ta rye. cit!"1", pUskiirtillm.u \'[! took mtihim , 1 ; ycnt cller \' I'manbr In'ldo.ha ziyruie 1ngiUz aa:ila,fUUIlI z,sll iLl.l vJ?ormiFltlr. Ia.Ilftllyco all!jtJ~k: 0 :c..!mall. Y m Alman deniz rnUdn..b.aslftA m.liDh::uur kakn A m:wyDll.lfl bir Thtan 1 d.ar b' '- U[i.! '-tbl, u>mposu· hal ekihl l"ijtirnlr etmek.tt"dirler. .B!;'rlin, 19 l .. ) "Yan nu J '~trfiDJyecel..~. rruz-'na dair rem:ni hir membada.n bildliriliA l]1~rilra tI filosunu.n 33 _vr\!:1l1ld:l. DertiI hakiTr'!i~ ",tl, ikt aI I~mrel"i lif;llf, 3 Lil'itU 't "dl) yor: de gQ.I".w.ti bn..h~iyar, 11k v.,. o]1I1"1~dmi11 cm:rinde iYl tru.im Alman hariciye nfllZ<J.reti, YII.Ien onenlli j~, kel'1flllL.larlll ~mnioI'Il!'bb!:!I bl [' ko:mt LLJkner. ne de- ~ormu!f gen~ ~W:m.y grnpl1lir.l mllW nanlstrum ingH iz. ib,.l'.oat1Jlhl.rl }'etidir. "heJihbi vc ~k "kanh bir nmj· euitW", nu:trkmda bIH:i.ln .tJ.Qber!enn 'll'C po-Ill· "rnm""''''t~, ''''i£:r 'o1.·f ral 1 Spcel ill!' l{n~lla.l'I.ma!r rlrhidlsclcri:o m!lnyad!'l. ala flo W "'. 'J _.J B . "'K8.rt.u.I.filolor .. lna kaLtdedil. il,·"'!bi~i.r.Ahh'l;U;ak leJbirler go.- :satUl<l. [Ull olamd.Ul, 1I I:I&FlIP" .T Ue tetk~k edilm 1!t.l o1du!b:mu. h ; . izhgi yme bilmii:n l:A: 9OYIl:l- meden ertel bunhmn yalnu: wr bil' J:ren rJn.h:1 'bildirmi~h!!". Mao· ~J Yo!J;unado. ~ g,c. terec It mil;! ,)Id UII ~lIn rlnnB.L) " j lU1.\j1 1n;;diz hava kLlVVCUf>rinin 8.J'i.}Al.ih, .Alma yn:nm bu haberz PC)ul i Lin unUne t'f"me]~ j~i.'I m \Il t;~li" lilolanna 1lart::J. fili hizfilt:"Llnd i. - ..BmiliLrdllD bileI' lira IJlBUH.1 k i ah:i.kaBJ:Lldan ·k::!, bclki, convcil'!l('rm 1=0- nillt t iZ. madl nlufu,ncl.l ri Frn.ll1l8. da bit' :DoOrn! r yyniOn d biidiriJdigcl,lenbmi runJlla.!>1 me.sulivetilli bil4;. rl"-'tull· milk It': p' eder. "esi dUlIDnnU '. Y 'den bUif t1eg r ° em bir y )'ok • d!."! elrt". " tW'. bJ Amcrikan Q<.tTfu mil f;OH: J1ol1HfflJ[ulll1l1" kaydrdi.hnek. I!fiude. ~,.wI!1makla. b:J.htiY3rdn., y -9brqH yen:! .I\Jma.n tedir. Veo bunlarm. ::wedi ik..inci I.F.Lv. tam ralid.mHI;n ahcahl!l.rWr, rozum:m lJ.eh.emebELI klnla.e8glbW filo te~](!;I yc:~ milt • eft H:t'.'U t:e1iliidi ka1"§1S.m!i:iL A\TL~- TIl !!IDyh.·m. hakhwl', Deniz .~ "'uJ I. l.. 1 • f"" .d ". '0 Fl3 l"l'!U ... ee:elel'"i durnlrlnn:::tbJ"'B 1.arp,!!TTTt de .:""'l_-l'T ....emz -IJ\"V"'L- I .... n u k;'lU~ III", r Ka,nadacWl ~(!n bllberl~ I ~:f'I'hr:a 19 ~ILl!..) - Ba,velul . -' -. maI"1J1.dLJrial', J ert Il in ~I ilemig-j alan z;rrhh £1' I ". . .• {'I Her ~yden f:\'vel t.ica~t lolru-a. Slihip o1an t3J"ala melfillt..: ,gore, h~r ~Y_ 30 ~~ gil?," DoktO'!' Refik S yrlun, bug-liu m is: Vi f:Jk harp gemlLetl T. Alman1:l.r 911. !.!ill tI. har~ Clllln gunilllO kaydediJdigl bitsaal 11.30 du ~'.'~kill tie yeriD'" vardJ~, Am~tib, a· bil1de olduila gibi Ii3.hllllYEtCtlkw. di:rilmcktedir. IIi Run11ll1va el 'iRi B. Telem.n. • ,...all'll lJJl om drrhllin e, bu VVlI- ,(Iidi[l~lerdil'. 1klki kal.1EaQue'i kabul ebrni Icnur. haan wml_ r'l ~ ~!T' ... _ . 1 m:rnc3. vuJ"uljacakla:r. caDlanw Salih Zekinin k1 - plan tIl Ii sevk l~nUD IJ\n'"uzsu 1. Ie. •• t . ..1' I KI •Mh --I' •• d I" er eylUl edemlyec.egi maJJlM Vli' .. ~~ lIlll r;o_m !Mill ~ 0a Il,Ve?1 e mt!lul D - rDiilS r IY0'r dllr, IIu ilri y i-sindc b::lll:rl1.m eek~c1"JU". l:i1~IJ1 nell, il(jp dugUnd.':m 12 !:!el'1eye Ankal"u, 19 fn..lJ....) _ Ti.iJrk {;emilerm tonaj mlkt:· r1 wsbetle J~IJ.I.Z n!' h!lkml 011111 J I1gl11~ ma11k oldu ta.:ri.b kurwn1llD.W: kab?irlktlr. fakat. lngllizl~ Ta8.f!h ..la:r:'J."lliia k.cla~.Il.i~tJr. I Sarh.olJ blr haldlil gil tlkJel"] Mami1" VGklUlil tarafIDda.D! hir gl'micile~~~, "'~ mliro:.ottebat I Ok}'MUilIlnrda Bu!,~ltBriton· &~ik'tMta iukele ca.ddminde muaveddruccri wnum'lll:l:a he.I:mlmakLa bU:''lI:k Vll"luklaT l"~k'l ya harT' h!i,T1dllr'~S1 nl;llum kald~"'"' 1'1.'1'.... _", ]h . . _,.. l' d'lye ~""J.I".w:"0'-'" 'Duo"." rI"....... _..1:._i .. 'un"': Dllyece kl ecull'.. OJ tyJ.nlb - d ' ·:JI.[Z ruJU;ll ~H.lrlH.ln b~ka tllrlu ohm!;. fir'llmil.'rli ....... .. e,.m"'""OJI.ln (a VeB11iI .J' ut<. Lwdll\'t; w:tLwde mt)dan mu- .IDIl da imlci:'m yoktu:; a n ~(!;Y. ImllY"e lBtedlklotri - yecimiz. merbum Salih Zn-lllnil:l D' . I • boa 11l.DLI!JLa1'. • _ aa kahvecinin; "JUarJ b!8.k('e 1 vc "l{Unu.iJiU rie) 1I kuvv' cri arslIl1ld8 A. C. SARA COCiL 'J ~ Bon:u.nu 101''''- ,)~, dan sou. "1.' ;n.. _ ; ~. w.: yo.z.ivat., wll] 111<1 m~ eo • . Dbe . Jik b t'i.i4.ll.C. era ,I,i;ilive Isle., riw.k'R blLi!ltl1'lln.~ II balJlan1'l'n~ rile' 'a.1J, B~n.'f'ti Ni> mi, De.me3i i.izerine I_;lkEl.n ka.vbtl furlo 32 zmuarula j:!idercbileDr. tiro 'Ye.ni tip tayynret~rLr.1, bu" gada, bj~~'"ID.I q.ek·re OD.1l ya. [Jamga resmi ne tabi u....•..• A--i"~·l_B";·--ya.vn rnl8!111n V(l uli.im~ne ~behiyet ,,~........ , .... ,~. H~L '.JM hl1l:ulmru-acak alan karar w;Ujllmklru"l :ut~lrlyor" veren Rasim M,of'gill H0 RIlI.J~lo(l ;T' 1 r) Zlrhh V~ momllii v!li!ll..alaVugoala Jyanlfl va:zi~~eti Knymazrl!l ikin!.':i ag..r c~zada.kj va raj'::mrbr n ,bll bfo tin Ve mrltcr diy~JTIn (8., l>i ..... I' .. 1M "tl -},I:;odll) ... muhllkemd~ri [1eticek'nmi~Ur. :.An.kaI'OI (Teld'L.lnla I ~ M&liYi2:4 dan, truth:! r ha.J.ind(' tiOit1Yo. "8,'1 B11:IlI:l&n b ~h. gerel~ YI:mFlT\· V~'k Lied l<filli J.'1.i.lcbr~u millIclle"'L. ' Kl1tilde l'.JSlt ve t.a.ammilt go- fiy _U Jm,IU1.nU mUCl'b' t,,;:c 3.H:lIIkiLcu'!lnOl up'le ooilf!m~. bhul be: tlLydanben gastE;rdlk.• gl atel) tEd vvuk Inun pb~m· 1 rl muka\.l.!mcl, g' or kre RoorllidugtWd":H Rf:l.Slmill C z:l131 18 dL"'r.iMlIIlll1 1 \'0 mnl;;o:cmo.:ye r. yetl.ni, ytldln.m l~ ;ebbLisI . ~e\'elt'in flU I>;.u Yu~o~lavyaYi seut:l.h.1!L. U:lt<:l'I.rnU] e 12 J.'!ena ail ulmrtK .:.e~ hili Miiod au tI n a.zW It I ~ellll'!rnC7-. ~I.J~ -;,_ hnp-m· c .lUJ..l·u I·--~r '·'"I~lrn< I..tll-, SUi"' m!ilIclieriud knmis Ilnlarllll'.J. Ii . llh,'errn WVI",me m u.k Ilvr;n.u::t ... •• ., Iltm I in, Jlall ihl.ytalrlCtl:d iJg.' :-:e'.'I< ell IoUnifl n iT". ih Yf!t ortn&-L Ha.kkl LB hL~ biT 111.11JI tih~ o]unWl L r,l\rlnll alma.Tl ti,1.l11W~clue edIlm~i pl'IJgrnma. I JtnoIU II ve ES'.'.:rnm nHI;:tlr'('li It'ri , l.ulil.h.are Yugrlfi a'1'"ya CIlan ~ski ~l'lilmc-'-di~illll~1l hemet t'yle • J' . 1 dlahlldJ;f. SuIJI!,trw t~r/'n elhan H~I bin. ndld"CJ;i.lde larl .... D 1ll1:lta'k r.ollm ArnWi'lt:j ~u-d. fOr:! '.!u\.ru du- I v :ml~ir. }Jnrln r 'Vol! li:laJL'ler' milt \;':1.1110( !;,!WH.:ull;:l". iiyilk harbin 8!l.Hl:l -I ri, b Al'udurya., AlTnttn V~ 8w.· Us,klldal" tramvJylarl .li!arnl'lfll"lfl dnlJlJlln re!m11n.' lil'bi hm.!u gO!dc:n gtl!;il:1:l.l.clJd.irlC!l'. gtlr Ir-'nJ·I~I:.Ll~ ... lu r tfll'lIdll n ~.3.' ~ I m'lmf kOrl :rresi (llmfLnm,m lllaJnl ~eldigilli Pll.lrllf'. 1 i [ihEnri.a en lJLiyiik mnh"mycill:ll' fL}!:,' C. j.Rga em nt)JJ VI! 8ml r.'111lqllrn1Jltlli, , llin 1Ulllctl in, ym'llllfi ZIl.1 Inl r ru rl.'111 ;B1Iinmi~k~n 11 tit£')Ul!lknd lr - Kaolll u:o' ,'e flIiVOl~r on.l,ulanna vU~l1l v n:biJed ~ rnjjttmkJ~nnln g'tl.Il!br- I 1.1:11' l.iai hU[ tr..mlvtl.yt u hey ti u-

rllmak gIlY~' 'giidlilnni*, til lit muvoffak ta oluumustu, 1n ~Il C, ryilk ntlrpte -.:a· 1I.r ir sW 1 f&Drika..sl diaie I If 11, Ft: ,j. nun J.t esai sa.aUcLini Iu.::mlllk dt.i~iJnilliU-kell, a ,11jJ l~Lli'ma.k I(!in H.lman her b!:i.lhiT' ~ ihr ki • .lit ii t&klN I .. llarbi kles.h\."orilll_ He!' lim, her ~ n'u.1kUr, han" hr

dn aw;u za.s..i.at \'t~nnel rilie rlib~e:n kItAiJnn.ml~ ),crlm-in· ~ ilkPm.em~len:li _ ~iddE!lli flrtttt8 riizgii.r 0011 h!l.. - lk m la.runmn tWyaniar _ lDUan
g6rulm ine
~I!!"j

-mini

olmllV;ltUI".

Topqu

vr tiava bombardt-

Il~yacak veya 'Il1i 1rlincak olursa hi:il fill;m harbe gire eegiz. ~l.il'he5.1Z mukabelede Secikmi. yec:e,b':i.z, N!i'Vyork Tlm~ guzete-!\1 r"e ~d:rle dcmeIrtEdi:r: Amerilrn.m11. infir:J:!.tC;11gl 111· tnij~tur. F.a.1cM IJ j J erJ..in &D· Irmlaml!ili gibi. go . uyor. merikan milleti bu harpte kendis:i: i~in mevzuu bahselan IiiICY
haklnnda l"&!IUst bir fikl'l;! fi&l1ip

Hatrra B8.hJb~diyor kl: "St1tiW lU.LW:l.t llQ VC oorl ka. mmUBan.ide [JLmu:!ilhJf'. Albay De bensi gencrul DFlve.~.. tcldol1 ederek l<lmunlnrm De 7.11.I11a.n gc· lecc~i rmUl~ ve 1< nolj!':inEl au
husllilln blr §eY bWnnledigi ee-

manlan ~Iadlkt&n ve Imn'i bi:r d:uman ..t.abak.<i..Jl, ~ ydrl.! Irtsl1 .sonrni.hr ki ltaJi'T3JIIJ:J.T hih:umu[I ba..,}lawi;:ull iark etl:Di~e.rdir. AJmq nt.porl~. bomb • neti~d~ .n.t:aJyan1a.nn ;Mo '!pI' :r.ayiat ve.rJ.iiini·' loon'.

vafn veril ii :iT. Bunun iJz.cline buyiik bar 1til'he zihinlerde yel"1e~ti. Ve miitb.i!J bir lll~dsarll \l..b.... adll':. SDDll:1 .~yCl . Bingaei vn8y~tini l~ay~ttlkim.izi haber verdi, Gonce 1'U.: tlWlU~ ve

Slilhht ve I.;timtl.i Mmrv let nr.il eni, ilKi' ,"c i~ kazalarr hakkJndaki alfikad9.r e-Tin tasvibind TIl :~ olBr1 Imaun 11-1. ihasml t~tki1( 'lie

zalr;

ye

ql!l.Il1Iijl8.nl'!.

Km:n~!lJi1Xl1..ll!J rnisLlgme. De"Ii'let .Dmiiz YOl.JU1 Umum MU duri! tbraim KewaJ B~ ybora l;ayin cdilJni!i.1ir. ~ Kurmay .a.dmR Demz .K!JJ'Dl,S"J AlbJ.Y Milin:i tnhLaJJ, TleuM Vekilcleti arh.1lil Mnh . Set'«l.

Zek. bw Ti-eru'et .... Silua.yi Oda.~llnd!IJI SUM Ka.t-. D.imI&'!lI; J.l;iJbJaklUat. VekiLIeti IItII. ~ dn 1stan btU Mlnta.katll lDIUl re~ Refill AYllntur, 'I'Ikt! ~ldrler b' 1i~deJI P...... ~g.lJl.ndan i.ba.r tti[' .
n,y8.

lIrt.J~

Ilen.er,

Vcluil ti

DlJI.mJnH

L"

Ju-l

En enctim i!ze"rmde in. • ,ceden lneeve tctlnl~lltta bulun makt!l: 'Ie "hi!;' bir e-ksi~ o]ma.m asm.~ emmiyet "?ef'Dlll!kte-

11n:urlllnall

kel1c et.:mektedir.

mum.

l.Ryihu

es yl


•• ••

...

k-I

rur.

--~---~----

jillg;

I:AI :tata

.

Yerli , fiyat1arl bb
I" U£ltt

UY01·

{ail ~ ~.,. ... 1 11'I1l.1 &lII "..I.dd . ,.

ve to.;tbi~e.tmd.a m ilii1 il. bir nok L.1:I. IblJ1';"t.a ug"l'a!.ll~ b.i.. nokta. !bu.llJd uKn M1 JJd! ta.kdlrd6 nizamnamecle bir t~bed.dii! yapLl. m~mtla tcreodd;ii.t udilmiycc.egi aJakadar m urlar tarafmdall l.eyit ohmmakhIWr. Yalwz h~r ~yd en ewel memlek.et mell' i::Latil1jn goo 1iniindllili llZa.kla§oIII gra.nili:l,e.alt

mekte

r:l

"-Azili: :'It'k::i.d:lli~l.n.r, prof

··r

:Swum

ffi"li'el b~n

tm]m aStLl!lag. biIdlirHmQH:cdir,

R

SABAH

mrafLaIl ThtlSat Ve· 1.a'l";llmJan dave{ crliI.en ht:U'I b I.U yi.i:n1i.i Dlem!UCS t fab'ril:c UtI'! den ml5t-v.klep b~'y t tc ,'.; etin a1.tikadnr malrnmlari)']e Umll5.l. ge\,lmi~ tLr,Hu tema. ... r netieesiDd2 rnem .a lekctin }'u.nlil kumn~ ihtry~ClTIln bnUtmC:!l l!:.o.~lana.bilin~:i I Di;er
l-; aleti

B1.i'ada Akil Muhtar ~Lh·uliM imlul'll vel"mr:,:.'iim D i"nmiiU.k· ur:imiim.in Ilk fll dbnij.. lerine devam. ooem~y{!l'ck }~Il.e m.iWii iiruviert'lite ~tun :altmdA kaJ., anlYOfil~ PrruSO'-lir Bcsim Omel"' OliJl":::lHlk me('Duriyeti.ade
al:"aDlI,.i«n n;mde blJlm:u:liJ gtlll'"lU7. biiviik

OlDer

. kawu

bir yiJ . ybet·

oi

Him miieess~iu.in LIlliha,}l ileilk d,_.. "I-ilra.k h nil g'l '11 fe>l,jrli, gen- ilk deb! o· k , ·1 d intiha.JI r:dllcn l'ekto· rudiilr. Drum btl Ikm bususiyeti
blJ..:fLl.I'Waga IDln'a.ffa,k

l

J"illfIbT.

~

J....._

i~in iCD-fl' eden ~rlar ye hU!!ll9i i"1I.1mJdacla

almacflk hiilril:met

Qld ugu d.J.~[!r b1..iyiik ~~e:de beraoo u-fill iininr:9ite ts.ri.liI inJe e b d 1 o· ' 1.o.rn..k }'"lI4!l tru::a.ktu . Dr.;Ull mUd ..

I

1I1.iteaki1Je.n lIrofe<!our Nillat R~i. g,(;iz alnl.i~. Besirn OQle ~ rin bu}iik k Jilin· ··t Yak' .I1nJn.trn:, ,'~.n I I~m "O.D.WI. olMmu ~ duy ujumuz keder bllyabm.u.n. mUva.zi olara.k SQD 1'!I{'!Rl'mou ka.d l' biJ:i takip 6il~ti.r." oie.miiti:r. Enl4m;;osmt Wr habra
Prof@S6r Nillat R~rtun:o<ll:l

0"

I

I

an-I

wa.kcrmlan Q.I'3Smd:.a. bi:r .~ birligi dhtine gfdiimeai ea.~ temil!l II!!dilece tir.

Aynco..
ucuih.l~

lmm~illrWlizd.u..

a:m.mf

arl'l

ta.s.r'r

I

-~

el • ·

R

bit e ..

-

vilcLJda gml."ll1ek ~in kararlar da alIM~.uktlrr, §Jmdi dlf'rL Boylendigine g!;:ire )"el']i kuUl~ fiyatJarlIIlLZ ~g.:lri j'U7;:1e 10 nisp~e LIetlzhWAB!udJT.

det tiP fru~uJt~mde- 1iyakntiy1e I i.§ga1 ~tbg. kiil'llu.sliDde kendi te "is cttigi t3iyebil f;i.mtz E'r:i3Y titU \'e Ki.ltnigin,le -:nk ~!,'H(!D. \Ie c;c!. SI.h.JJ.II. Lli de-rele.ri il gene· Ii_. yeti!iillmi~t.ir.

I

.iJ:LIY~

e vel • e
ta hsi sat
Anlmra 19 (HU1!u! J - SBit~ dornda.'Il dQ!?roya miiaiu.h6j1'" Y 'P,lmak sal"'1.ile iUULI echlm4!H: \'(; ki] r.I.il11 20 l[urtlJIt.Il:.l"l SIl· blm!1.k iLzere hori~teJll g;Qzta'it ve Jintll8 ithaJi i'l'in t~ir 1I'Id.r taT'lm J;:Lrket~TI{;!!lib yuz {lili hill lil fl tahsis ~ilf1lE?_~i HCl·eti Ve· kl!ece ka.r".ITll'll!1ntlld.l.

tar

~()k bern.ber ~tltn Ve J:I;I;!y:lll:u~t ~Wrn, Ell slirotJe OllLLIl 'yclJ ini I ya.kmdu.u. tarumiLk. IDi8.Wll l'ld;;:

ProIesoJ' ile b:m 20 1" Y:l·iJd mdoai etfim, bil be '1lelmil~l m,cse.lc]CI il,liJ1

FiWuu ~[1hjbi bmet wan.sfu: almJ.~ Be.ilin ~ meri ilk de.C1:!. n,crrde b.m.<.il"2..Wt an]almlij \·e mc.rbum dUr" anlatIJgI Llir c:ok habNllill'1 8~
~'a bilh:s~a ~l,Inu lWla~:

ra Se.n~li

d

"19(H} 011 Hiiseyin $.I!r\'ch Fiil'lUnd:Jo bir
nt'!lrHmlfj.b.

C;Jmt m::w:aJe! .. l

ettim,.,
Bl,[l;.ul:l Rf'kto
l1UlS ~~.

I

Ell ma.kalc ~i"ine,

se

Katil Rasim
um

~.[~1"1

P

131

de dW1Ini.§ dur an prof uruD lutapbu:J..W g&l ••_ Mas.a. iizerinde urun ~ 46 ~ nnun blJ millet i~n y:'lpb~ bliyti.k. l!jlcn g-Ofit rD"l~g kMLdi"T... dfrrni.'jtic·. A.kiJi MIII~tm'uI: ,u..er-j J
ReMciirden
S[jl\f"(l pl'"U

eso!'

bJr irnde ile kapallldJIk. RiJ~ yin Cahit. bell ve bir ki i dah il l"izana silriil~kUk, ill yet ",lisa buml<LD vnz ~di \i!I mllh:tkelD@ye ve.riJ lik. Neticcsin· de mer!':! mu"h k me karaTl :ll' dJfuw,z bu mu.ha.kcD!le F.!I$IUl~ill· da hti:tii:n tam Ul!ti , rim ~nld "il"b~l hit adWll I~ g'ibi l}j1"de.n QI-ta-tHau windit (I ~ln. d..eo bi r gUn 1" ClQilkoydl' e\' i.mda
oluruyardwn. I'ene.ere.jen Be-

Ii

ep

e-

Lesi

n

R

--emul"larm " VaZl'e tli I
19 rHu.I.!lUEUl - Au demm ede!l'Ilerin.1 otarak htllafllJrn[l'
layi-

dokt.or Alul Muhtat 5~:i: aJarak bl&yillc bir heyeca.nln: ..- Ben Begim Omen bir k ~. bil';d do l gibi t Ilnrum ,ie k~rlrli'iin'D vel b be'nil'll i1z:erimde 0 kildll.r lip' ve run biT tesir bllllkUUlj til' k.i hi--

Him Omerin ynvas :!I'11\' g~ldi. gini g\irdi.im. 1Th , e.l:l, Yew
('Iilkoydc Ilkrn.ll:mlLlr"1 " dL On·

lam gidiYC'l' •.;1m'ltm. g·ldi,

J-apJ-

Aohltffl D'l('lc:tiilplc:r,L)

15.

0 tCl!Ilril'l.

E1ltmdB!-'Im.

diyc-bi_

BSli memur D'lnlUrl tH,_.lt~mulnk; kruHln

hnm."

demii!J ve bu.nu mhileakip

Y1 (;1\Id1, bira.z konu!Jtt.lklall nOI1rn. sIkmt.tll '·;iim(l.pli:l. gl,.;~lny""rBUt! d~di, iJelki l;lmn olw: veil ma.s-rumn Li O':l!.Irln He t;rne ) iizer t li.r:!Lh.k Bl'li 11 blrkJdL Ge1"!.O belJl r

o ,,!a.klt
tim,

[I

pUf.l): 1

kullrum:t'illll§'
h\l hll.reketiaU

hilSIrIJn w-,e,rwddd wn letkJk !ill- ue ioi1.n1i c billiln vekiilct-

1k1lsat vek~tJeti maad'n ni:zamnamesinde t'etkika.t yap yor
Y_

Fakn L Imun

hi~ bir :zamll1'l lIoutm d.1ID, " FIlknt bu D'lubart'-k iRsan, bu

~k

fe.zillh

l'kad

k ndtsimn
(ht kim:; den

t illl ... !t(l.d ki .IlIOn :ytldl' l I!"lm harekcl.len iHp~ a kili ·r,

diJiine pck biJyuk menf&: er' Lt" mumlye;;l.i nnn lmi. iir;ilk So rbin1 &0 lJ11- I c[lld.rr, yUk YlJg IIolavya. h lwe mlo ,- fI' ·~li 'YugQsIaV} fmdJ ,j Adana.

22 . ub:'lHa

taplan~ T!LlIInlmc

Tur"

- Bu Igar takaSI temclit olu nil I
gBnlu.gll !~ Tlb kiye • I3L1J;,;-:u·bstu.n
11

Fl'ultumcllmi?"
tizcLiUIi!

1

Mihver DeV'letieri.ne .yun ,m gi, hW:l.J:ll~.Lu:[ll14 k !J hoy· dug, I talu:linie mukacl.Ucr 1u~iIJz 7.aXeI'llltl ... fi~r.ihl 'Y nj v mil· n
I'll

Sicn!pr c-m'
Ada~!\ ku:

Lise"'.

e'j

en

y tik ngres.i

".~. trl"k~k

1"Jnd, n
ruarl

~Oli!'i!1l1'1

ti~, If' exmiycU 22

Ruy .I.§al RlZl\fJ n Vi'rut (J l111, oldllgupu t~ . litl u~l,lih . M{"'[lntm h~r ·i:l!u.'l flizll ,tli, ill"J

mla fI'll:!'Vl.:ut hi)

i taln3
I'!....

IJllme-klecLJ..r ,

rl'l an jjJ~1iorn.tla.t'

1I:.fll'.JLnU I' Iij;'UIl •

all
1:

,;Ullwr t~1

l'I"'IrnilTJU

glinl.l ~:l.:lt 1,1 30 H. U;P"I'mde Y1lliJ~

mulll
ml§1 r.

tilli & av dtl.h.:t. Le-Illdlt

1~ Yug03laVYIi.¥I mllkn1,,' I'll t.e ~vln.:ckn amilh:r huwa.n:lJr. IuRA T ....t:. flTOtiL

k'II}!;:"
0'1

~nni
'i"C1lID

f'f],gt talirPia

Y:"I.pn.C[t.l.'uroll·. r.ttl".1ku!jiW ,,1il. olunma.ktruIII.

kadl.l l~n \'e tll.l:4lru'] t.ar-aflrnbm L'~,1 .~cYllml~ C ll~b.liln 1 h Li.J.ln .. t i~1j(ln C't~lrmj" hir:o(" lW. V~btl. l~yjll.tl.u.nrllr. l.krhumllTl Ilil{~lpe VE' d~tl na lA i,}wU.·rirn.izi

Ankl1l'3 HI UJU~II~iJ Dt.~v biro §cy lsteme'#ii, SIr . lU'lL!l~ltJr let f.':a.ru.tyi ,,(! Mfl{!.din t -. l.illlC!ri ve ;scnrlDy~Jl.lil] trlml"LID1 telaut ohmn¢u, V tziyi'ti kii,;l dr.".. . ·Jr·t t.ut'8fulda.n 'Ilcrllrn('k fOUgibi df.'S'i kli , Nlll!;,' lruru.lan h: ekki.itJEi'rin I Rl~ I!ifllls~ye: bi~' :rj:C'J £o~,'I~ftlc. mli.J'D.k~b{·sine !lair IUlnunun ill. Til. kJ ltiiriik. Abtill k O~1l. ba I Dla.jole'el inm tu.diU lil}'iaI,lrlnl hLllfii.TlH~l mc·r.-lir.t(·n g'cd mer.:liHe Flll1u:ayn Id:adu '," is ·nUll]·, 1kll:sa· \'(lkUldi I~IlrllUll)11IIlI m.r I be i z.i, .~d·!1 lIiz t.nlnWl1C. inin Yl!fIi 1(' P n'lun 11 I '[l ~on> laditl i ·ill l tkikat Alim.r4 tlk>OlL.lll miltl:;lk.ip Rem,),;j,plyor, tor IJ(1-Lj-UW tc~ekkiIr etmi!; "'" _~r ~.can fcl';lcezod .. bcp urI bel' ml'r}lLlinun M..:rk!;'z Ef,·n,lioJe-ki nll1kocl llli~ ~"lill'I rinin verrji borg:lan ff~dili , r j !. 'k 111 mtr:kdimj! ilk def. An-

~n gu~ z.Ilmanlarl

f

I
I

'lLnkFU'll H'l !FIIISII!l-il

incrul felAAl~t' :0;1 ....1
, H(,i

rmw

-

F.r •

Deynn eylc .

'!. Inln .unl I+l)!h fl"1 ('nmct= kabUl edilDh'k endlml':'mnc Ro{,\'k Ildi.

\"ergi Itl hj-~'
hiit

I

t;i1!I:'~iyi I>ukiln yiU~ Ileo bit" (l{'lk h tul""LLn bi1)ilk Tiil'l manc\,j tm·unrnd bil' ~;enk konmc
t.khrl

Ilm~ lit· 1 l' 1 111"-

..,.e.

II'

a
A~wdlll!
'bpi-tO ~t'du.
.aaJa;.

I
1"'Ofl' l,M -"1:1 1:i:.!iG
'n;' .3.1 ~riUlli

]
..
Demir DmliI'
l"'iri ~
KIID'IbI MIIIiIt1:!

bl.l!yUk, 1'iW!l.~1 b:dll~ell bir iWill Ol:lJbiI.tJ f.lurdl.!., 1'IJ4'::Ib:l.CI ~I:Iill 1tapIy; actL Eli, LIe i;imilra~ durcliilgumuz elori gOOt.ill'dJ.. JoW--k $IlU t6i!1@ kaWr "NcII b. d Ben derbaJ ~ a1h!.dlnl, ... dlJ1Il~.I!I ,1I!ODl'1I nhtml· AJfrediin resmi cl.imde cldUl,""u .. &ynJdIm. onamtJ ¢~BG~

Iftmtede~

Pr!s:iP

'.~8 l'I1lkL)l

Hcl.N!:rt

y&g1nidg, 1'4'11111 arum WI:,nOsma.

E¥ kLI'I1uI.I. Pra'IH~ M Li:llloil
Ii,",~l'l~

mw.

*
..

:zn.l:1

]8.10 11'1.10 HI,SO 1[1 ~I:o

MU2:lk KuuuP,lrng" H~brr.lar;
MLWI!! RII.gl'O BI'lZl!l~,

:lWivw
U
!III

a... a-===--_
I ~I:I _,_ ~ bahit il itt _,.. &o>rn unJu ab!n d 1OO:xD ~ ~~ J .. O~ XlII'I'WII lrvtJiii 1l!'J'w. ~ I Jobm~~"I~~

~,~
-

l;l!.~O

B.ut gdmgtme; _ M'lldmuz;el Mika.elliIimD ld gtisterir misi n.iz ! Decli..m ...e :!I'illli:l Dl.II..I!rwlI;
NOll l~ari:jO! Dan b~lta If..:eva" -

tu

'uta

is.os
Ill.lO III no 110:::1

lB.

ptun.

Ml-

tun.

l~de kllliUya d!cgrn - mng~ f:w.;jlwhm. Arabnel arkaold:w bugnY(1..rdlL &~mJ ~..:vlJ"'.i[J Io.;:"k-

MLWll ~ '!"'....

:n,,,!J;
n:m
fi,4r;

2D.45 U.OO 21 u

M ..UJII: MilLlI!: KlJ!onu~Im!' MilUk

:II 10 M-.. 4 I< ~2.. J JWD
.......

..
.-.

tbb~·rml!l'
MUzIk

~m
---------

~m..
I'IIrmJ':

ala;rluyor.

130m H S!:l.g t.arn!l:il ge~en Ili!I'Iuta MpataglID Sk'.s.liIla gi)::tlme l:Jir ("~imC'1 di.1kkftru il LIJti.

dum.

B~

Herlf pumilklArJ Me parD. RAy lIt08 m,il l~klidi yaplycmu. Ae(!'le tle .lberifm pua!!llm vcnnCInif)till'l. §limrn me parQ. ,~cak 'II'!:l.kit I,, __ dcgiJdi,

I

... A....s...""" _r_li_k_I,~..1.. . k __ e .

Komq;m.a IroItidlt

U,~

lC."g

WI

I .,_ _,

9_rli!!!!l-'_
pili

I
I

a..
HI"

1.11
~

I

ro
~
ILIIt!!Im~

Gnim'l'!ili Up IdUd.:!kmqll C«m 00!X4.!I '" -.1m rdh; 4 e.:m ,gO'Xg , mJta ¢ -

""

+
1rh' ----

IbliI!!!t
-0

.ub'~ .....",..,.. lliiul:I'\,dJ1 !!!

AIt-abllcya~

-

.itw~JIl

Be!'

Rains m onlindekl c:o.mb dolap~ il;t.!l.u.indc bir ';(,Ill: fe-.eimlel' a.rd1. R Ili.1lc·ri M~~tf1lCk ~ n eamekWlll onUn€ yaklWJtr.m. Binlenbil"C ne oldug-urnu bil m:I& dlm,
earnl bit yumflwt& PIU'ifiB -

DUi adr3l!Dl.lVllliD. f'O:ru 01.

beD bum· A.k$."lDJi9. p.I pabhlmiycn
L"lfiIU ~1

'l:ttc

L A I'll

..,... la' bb!m._'-1TlCIIIIiIJ
~
bi!Q:I (:IDa)

II~

....
~

Ih'JK!6Iu lien: Bcyot;lu

.... "'''11 .... II."F111!. ,b1t'8'llk IliIba'!.

30 lb-

Dedim Ise de Alm8.llS ~bacl beniJ ~
uklWldau. ~J.k: ~

_ IJ,2 ~11i11Bnf1o

Y&k&Im

iJe tu -

....'P'!It ~rIh
YQklnm;t

"~I"
'_'.

r4n1.u"d4

...... dli

~i!llk

JIlZill!

b!l! ll,JAIi:illt;b:r.

I """'!----------------------""""I btanbullBVUlm ,lmirlliM satloalma
:- .....
I

-

~

Ii:IlItI!:I ~

I'

..... 7llplla~. ~ ..._..,

IUft ..

-

Iil.d.!kt:.U1 sonrtl: _ Ah s.el,,,,Lli acld.tl.B..itm! MeIuse btlgulmndlUl ewe I re5ID.i. Iii ~JJ.rli1L~la da bJ;u;L& Illoyl'll'~jll!

- No ~J'Gr.

-

n

~'I\l

v.. ;]_k.pmiIuJ

lIIm,t, 11.30 dru'i idI. III Qn

Dedi. ~e' bir ywmuk vU)"dlm1, ye:n YU'o'Ill"Iai'ldl. B 11 de dem.irpn.nIHlldJ'kll bah fie kapcsim ~ i~c.rl ginllm,
a.r:tbn..el

,-uindc

Djycre.k

il'i. Jl.lrlulr mukevv-nYl .kop;lrlP Bpme.ge \:Jii4

-I

yuva:rllilarufI knJIku, 0 ~ bah~el'e

litdlm. Bu p tirut ve benim f~"a dJm iiurin gdi" gwenlel' ~l"IlhIna tort' 1lI111ar, i~encl n re.u!ll!.ilCL' dJ.:!:.:LII frrIa,hlM, Be-n oravn nU.lJilp b ytlH.,erm.ilim. Nedec ~om!l ' lrLtm b,ullma ~1di; .kendU'lli kih;Uk ull'lhi btl" j oci.wirL buldur'l], 'i8.lllmd.a bll' ka~' ~ "'::ItdL ~ev";'li Alfred lIH.iUeI'm rt'!Smi ~Iimde duru yordu. )'.:1. IIl.lJllIda.1 i Ildnml I' gozlf'rimi ali:aJ'
I.I;UlU: _ &ndinegJ#lni, DUI' baKa· hm. i1i.n as ltrr\a :lfil..ltyal.u:D.

gUrilltu
IliA;;llw, ses:

yerdien cirdi vr- blill
,.cYll)

kBd"r UO: d!;!f'l.,mUn ,.u&lAmUI 1AP'([1'I.dE! J''''Ij)I,l!!rnktn-. EI<:I!I"o~lu M~~"'IM MJl,IyMil 15 Mal"t UI~l SaiL ttl M!!Irt 19-1L Cnl'$lllnbii. ~'l Mar1 11111 F",.,~_
T"",",,,lm lu",ll'ul,:

~,

!, .,

n ..... -------------------" UilO KIilt ~

11;1

kOrrulUODUOdilll
J

~

Memur ve Fen Memurn almaeak
Malt". Ve,IlAIetJ.ndB ..
,.,1.
~

!l.5oOQ,.,uw
'l~1iI ~
II<

~
kll,..!lL

1I!I.~kIl

'"II'
]000:t 4,-IJ(l.

l1mll1l'~
llic-br~.

pel: ~

~Dd!i

Im,pIS]

t:.Rru~m
lie

btl'

U Mart 1941 CUm III fIf rt lOon IPIIl".llrlMi

Tuk.:J.n:q ,....b II kalmi fDlI~ IiI1IJ)1II:'t!D ~ 1lill:!:Mm1l!li!N1m bdeDllm ... ~"" II ~ -..nm ~ IIitm _lu~1l.eakUr. I~er blaol QTl !11m .. U~ diI; '~cOl'ebfI'r. I11II1I/941 ~rtl!J.D IUnU - l 14,311 da '1'~ ~
~QlIJKla

Un!! ... ,.wzr

PJIi·

p!hGei!kl~rl

~

_

Omda

oJn_J'Q:r? No kave

~
I

N~

UHI ft.'hlf~; )g·u IM I

Sab

J':IIIlllKakb;r. (lOQI)

r.teIillltrm

p ,ediYQrp:J!LI.U!!
Dedi, lJe.n A.lifrndci,gimi l:teJ:i:uen 13mIhm, eevnbs 100wt'l J:ii:rmedell ~
Ah Gevgili. ar~Lm, !5e:D bo~lmFldCln dereden ~1{ml!lSlIiI da. ban.a. b ribe:r verm edin i Ben se D.iiJ:, i~in De Ji.J:ad.ar ,3.ltJaWm.

,I,ll

~

n~

pIIm~

If20&s)

Nizlm

<t .N ~II
Gi1I.b

CA~ P~bfl 9" I ClImlii
i'Ui1d)1'u~:

bubY:d.

'~

~

!LN. ~

-.

Md .•
[h<tlll:
1I;d~

....
~

belli '~

'

..u.

.tin alma

......,,019"

~

..

b!rlb idI:!t!!!! mtbl.!d IP!:!. ~ I!!MIt Uun A.. .ou ~T7'

e,,!tHo

t.::db 1'iI!' v,. 211&Ht ~__

,_

~

nII:1IIL .. ...

'MIll ~
~

ItoI!nt

rrll'~
.,:._.",.,.,
~

..

edI.Jw;r; TC '~DIu!

......

~

~

.l1li ~~

no.""_'

~,

_",_,"'1_.

._.
~

It

,"'!IdIiJ ~
MM __
1III1I$t1l

:Azap; lien __

IlI&aa;-";

JIM

uID
~

Diyerek

i.lti ~

A1fredio

yant.l'lll yoltl8$1m.

nllp

tiiimi

tum 1.1 ,

Jer

Ded.il r. B~ua. hi!" [ki yl.IJum neredm

B.I!I

htr ~ey

il;irdij~r. :!ionrafl[~reli oldu •

~t.:Jjl) D~.rcye ,~it.-

IIlilmi~ti. $ll k:Ipt O.llilndelrl prill' !,.'alt"a \be:('me evio ~-indo ~ kiqi VI'I.1"~
I

BoynUDa sa~ R.e j k:itm a.neat 0 zaM,1UI 'beI!ii taruva-

ag-lIam&g~ ~IadUtl.

,.t...rabllQ bile l1:...y • Dch.~l iJn.ill I<,Jimi cn:w.a. \TUH! 11 ·1 .ian~aniJ. retinclen pan. i3l£.ruet~ lI.D u tmw, tum ~f],"I.U .•• i.- p:'I!n]'l$m lena jdi,j, bldc ke.,il'lj1l-'. HrHl ),&rAlarJ.ID..I tedavi ('til ·k, h. m de beni nay· Sir h~ BOom. bu-yUk iUilQnhkt.'tn k~l[," armaJc i'l:'ln bur-,JjYII. getlrrr!ltlll'. C:.uIO brll:lll l'e- dn. vLuruyorduk. Alfn'tl Nnpoliye g Jeli pelt gok zaman oldlolguB ~'I(~i de orad"" iJnu,. Akllm b:uma geldi, bk iilaha dar. ,ber WJU1 ve ii.detg 6grenm~ l"fSIIle b·d,lIm. Aliredin Iil.. kLn· artlk YII.V3!lJ ya''lLii e:s~.i ALfret 'ire Mil-!aeUi ile iz,. disi id.i. i"nlll.l.Z ,kJy:lfeti YiYiol-lI-U. liJ.lt~il '!;I~ di'\'8,~ eton.lllti. Gw::i ~ni; - D eliJuml1 nfl' oltln? Bu :r;;:a. Benl'1i."f~e;. min B lubini taulyql' JJHISIlD '!' - Allred. b~ k:00ar' zengm bir tu:J Il asd v.~~.r? Dedi, IDcdim. Alfmd dedj ki,: - Ah wOlloyti declim. St:vC;ili at bda~lID Allr d .MUllen t.aDIMM: - Hana, bak Ii"ru:lel1h l Diio

SQffila~;~ ha.'il.\d.d.ar. MurlL'it Lm" ~r.~ dUkka'1l1n.w

u~. n:aclya Kadar
BIl,

lDi.:Juel<;"iJeN 11[1· heml;i ornYIl ltlp..

====:::::;;;;:::====;;:;;:::====:::;;;::;:::; Zayi
Ib::r~ ill;lm clI. uJayd'OJ] a.ld.!.~·m t.eriliili tezker!!rtd zayi ettim, Y. IDwn.i 8.hl.C~da.n . ~18i1ili:1 hDkwil! yolll:tu:r. Galatada RerM!"Blfunda 21' No. lJJ finDdo. Da.rendeH

'I'NL!!.a[]j Ittl P.mr~ II NiM-lli ~!l41 Slob , N'imn Hi'" ~ Ih"lrn~p ~1i1',rW'HlI: IQ N~n l!Mt ~ U Ni§D 194,1 C'u:mII Hitli<"v "'1i111)"t.~: . 14 N_n lOti P,M.'1Irt.e:d IS Ni..lan 19,n S:lJII

....... ..~'Imui P-UIJ:r111!:1a <J!':bllimt'1'll~. I!IJ.aImIJ ~ l1l.I1 !UQ !ill Top~ 'l"Y. ~ .. ~ iIiI:i:a.I. ~ ~r, Tahm.b:Jo ~ tc!1 llHdu. ~~ Il1O ~ ~ .plnwlri'L (l~) (mMI) • • • 1I0.bOO' I!dill' Ita .!lml~
Smil~j

!I'' -

~

tpn !wttj:n.

IIIIIIII II"Yl'Jlwmb.h. ~ut -Iq: ulm*;
'l'WI.I::t.... Ihill.

:J-~,.......
SIdI
Mil;

],- v., •
~

,iIIu:t "...

oIroamd:;
~~~ta. ..
~ ... ~

i!u

I'~

btmu!tI~

-

f!l'Ia:r Jdr~
~b.1I

'Wi lltOOO ..tS 1ll1rn~

l!'IllU
~

,,"""_kM.
~

_1IIiI_1I.c!I

~h'kJA
IN.
~;::;I-

1f/'/~1 bdU 'ftkLtLI ~

Giln'ri ~kbr, ~

b

aim

lItuntlfYOJ'lu1l'IlUI

-.Q 15 d. ~ ~ ~

.. '(UIOQ ~l'lilm

hft ilDnlnat(..,)
I

~

~
di::iI:O~ai

:unli4~Iil!iIm&
:mmD:1onund!l

m....

m.anw.IJ

~

t.nIn.iiti

*

J'IlJlLlESktH. ~' brrdt!ll Uin IIrII IQ ~ II? lld ,JCI ~. TaIIpI~ belli ~ ~ ...... (8M} (mill!!)
ill .. •

_~IJJ
~~....


I1:IIIl.t

m -~-'
~

lI-

Y,1JIji lid! J:bn f__ ~ milddrUi.tD, Bt:II ~.p,

:pp1l:ac.U:

IUD

a~

~ loIlt. ~_t.m

'..:1.

11k

blll:mmnq IIlml.ll:; SlS.ldl i.tIbIriJ.i! ~ F"", m1ij.m'llilti;i;~J]d",: ]Y';q:JI ~dJ!>'l ·Cab IIIIiI:iia :I -

l'ci,d'l!i

~t

-au~ ~

)nJ

~

mud~ mmdD..m

• ...ui
''!!VI

ml.p!=ek;

t;

'li'~u "h:i Ik~~ 'll'fyl. • Nan.. ~ tmm" ~ .:'I!klU:rh.i~ ~i~ b±r senlf! !.:I menlu.:hlp ya~ 11m ta Nda ~ b.pu. _ bdutftl fm .. ~ ID~ J-

iIIIiib:!:!I I!IiutIJa
~

1:1.

'lll'e,." IIII!2L1!1

,I
!
I

.r~y:;"".=E7N-"i""""':'N~!:"_~C::::~R~1 =d=::"A"::::y::---:I
I__ li!iYurt
Jet""
II

M~

of'- ,Ornm-

Bilrll!!!!!!l--Vel

,;"r

IiIh!t 1I:q mabn. IIl!p1(la!dDr. ~ ~ ",lI/~ lIMit \15 de 'Il'qpb:a:n!KI~ Lv. II:mrlltl ~ 1II.ma .........,.aunda ~. TUmID ~ 15 llrId~1'. TalIpI,erID boil, ...._... TopbL 1iIidit, IIllidm ~ pmell!ri v.r mal b!dl!ll bdlI -ntIII, ~'JOllA
~.CiCIO

~
~l'i

rid

SII::II ~

b1vnl!!il.l:da:l

bUbde 1[11111

1I!llIl~III!1i!l:tl

.. ~_.

u..


~ ~ ~

I.l r"~iI&t ttiCU

1IU'IJu'.

CIJ9!'i)
• I••

(lIMe)

l1l:I_

.:ec 15/"""1 ~
iJ:IeJI'l:i.al
UI'~

d¥: bullmm'J:l.v, • IiIilot1iI. :JJ. _UInI kIIdu IlLIll,-c V".... '-an- d.I!LID

IiJCmya

U{imc11 ~ ~IrtL, M Mhil'e 1.5 k'lJJl."1:ill. '''H:ld.I.seler ll'e dlll.fJlillCe te olan hMH!eleri
kmm.!. W D1~J]lU~ bil..Lballl. • 1'1 k:asmt. bl r :'IIy 1~ifide m.em.l.eket.\Fe

1Il1)'Uli1 "! A

Evet

ev t! Po,a t~m)

~lmdi!].a:g

oLEaydL?

madmaz

~teririnl. 0 zaman i.N;ln.im p.nllsmUl salllllljen arkada.::1 ol~ Clufumu a..''1I'lr', I DCldID1. lT~ 'boylll bir ot1am ~ - At-kada,lJUI,;l ,IlBC O~d'l "!

w-

Ie

,ada

ceD'l M,J.kse3liDlIl,

iHet" inika.met., B8-fiye~ ·tam fiki:rlerl, 'lbu mevzu.hm:ll.!ul ~~JI1I~b ve gaJ.a.t.."",t Ji&rayrt lli J Yurt ."e DilDya.ru.n kendl g~i~ ,f.;UZd1t:;e de takaddum lNIe:r, Zoe", lerim d~ DAve ederek b;ili.rtiyor.
SOI!l

-I

ortaya

ab-

,8!her IiIdn!:I:IM b.hmIn Mllm .~ ]1 ~ tib:a I!I um ~b;;: dodIii::I ~;tI .l.J..EIilcUbr. ~ .... d.!:!.~~ 11/l/i41 I:!llm!!, Il(i.lnQ iJIUt 1'I!! da 'Topb~ II.N. ~llIti pl±_-n.aI..mQ ~ ~GakUr. :Ilk tc:mhIA1I 410 lim '1'5 ~~. Nilm~ ~fI£odI1o ~W'. T .. 1IpbID ~ ~ k~ iII:~'l.mdm.. C.7~ (1MA)

~

1IIn'll1!k.L!!nU.r. Ko~ dImIw' m~

tqld:Jj m~
~,

~~

_

til.'l'i;a ~

IEIV.

Bcb!r

doIm

I'9Q

~

:IIOI))JI!D

• •ado·'_"
*)IUG

d(U"e<.:~ i!Jl~Il -

I

.1ti..kslZ, beilllll.lY;
z.e\'~·i varmq,.

du.

Ne 1l1:.l-C':i\li? DerOO\:

botw·

,gin olm.aJda

H£:l:'~f i:peyoo
be-nd'!,",,!:'

kumartia.z
Soe~tQU

bi..

Bi.itUn maka!eleria mevru1a:n yurdwnu:ow ilgil f'nd.i.ren DJLUiyd; ted.:i!F. Ta"Ylliliye ooeru.

P-.r:hk.J.:. ",bLUrnni, !1l31M1 C'IlmIII ~ 1mIrl.I.ti:utn.n lema kO~OIl\UIda to ~~, TalipllllrUi bJillI VIlkitt;!! ~ ~r1d11 lfirllllli:. (HII!)

,.~lriu'.

Tu~ z:..n b!m:Io&1I .. 'ftH 1. tm

a

IPUIl

.,.._lr.tm.
loW

~ _

Nftb lIIhn.Jet
....... IIW."I!I:1).

~

e.ub TeyILhut

_..._

--

l.w, Ua kO-

it Iill -

• bt.. :r.iJ'1f
~

~ buC"Uk III ~ bUldtlolll!1:ge "0".11 ...,w.drgwmal

CMIa

~

~

... ..,.tu ~ ~

degu~
-

Bir l;ent.'ll~n zi:!o':J.de olu~·or. De1ahmh! Hii.!ii. ~l'Iil1 ak· lim baF:IDa gclm.erulii. Bu re5]fll ~l~.I'l' cd.am.nda. dQVmeg. - e bile, uhib~ gec;ell hafLa blJ.I"ad.J. idL kal.kl!i~. Ben. madam Sanna ilm 1-( ti¢l, m i.imk i.iD. ile z vceme bo ba rm n e'Vinden -

-

Ne

7.aman

hG~jul.1:

ijlooe beride }-1yip bitirm.ilJ, en I),jim Y!2't k:I.:rln Bef¥etl ya va.,,; va· va.;' e.rime,g-e ~I~. lki sene bi[" nrada. ~la.r. Z~Vcer .. e: her Liirm l!Iakar t1 yapml~. hatti

I

un

~(!!vuld'iJguJll g:tiD nurt ~lm.emifJ' miyldim 'f .l.u't4 Q ZfUnIUl MikaeJI.1 kyuai.ni.n yanma gldip orada. valrit ~f'.k, lroeii.9l_mo h~ ret.inden, h.irtulm0iJ!r. i.§JJ: koca.BID.1 l.e.rke~ .•

'U.N;,U

I. I:cz:irlItI •• -t1I:io iIIa:tu. 1mIIIiQ"IIIolIIDdlJ ;ra'PIW::aII:~. n.hIDhI, ~ ~ ~ $I bift4biti .. ~ ,83 kuru;twr. "fiallplcrin mill balldIlII' Iti:m\I.Qvm I~ .. keJCle ~ 'M T(IIp~ L .... IIMIIIWl ~ ~ ..... (VI' UWQi'l' )

rnu

IItIib :la!ffille1.e brp:m1;Ul sa:~Iitr. ICWJIA l!funU saM:L4 d!l l"0II0~'

'.'

.' ..

U'Q~

:f\'Uatj1d!ll!

~

~

..

GI. ~..n ftJII.IwI: llllU.:;ao!ldal. ~1l1 m~ ~ kiUldJ.I.l iii, ~ c1ul"Uml..li:iAl:l lIier Ildi.mo;k on ~~ \lIIIIite Jluma .mU:.o.iJt daq. htll>::i1me'l. "N!T& b!o!oi.edi'jllP d.oIdJ;ir:!'tJ.p; ~ 1'1 -C. lIU_ddt!iu~~d:erI ~ 1:Ibn.~ d:air ve60 ~ ~ Mjid~~~ ._.t;-~ ~ ~ JJl!I

Bn"~

m~eroe

DriJ. ~

'.. ab~U!;u
1,.1!III!Ieu
H1,','I:on8MJ

>

~

1dJ~ ~iIkuI

dii:l.tll! ~ r8mi

ftI.Z d~ VKlJI!tiIR Di'nMriIdiOl ~ ~ _

bi __ ..

~~.'~enlIJ
3l"-

•••

'.

- N3Sl.1 mihnku.n mini. ben Clk~rd.nn. II!Ilmwl.n.. -

degiJ?

R,;es.,

PJea ed" rim mii~ ya:nIq Ell ad.a.mJ:m ~e.odiBirn,i
r

I~isarlar
Cil'l!;i .2 No. lu .... "i :'::. ~G.t (I Me.]u ~ k"~~l Bu.J'uk l!u_U"bcu A~..u
Kilnik

U.)\,tiidiirlugiinden:
OIinU J ~on !,Qp
15D(J nOll " ..
iii'

, - 'hb !liI.!m ~ ~ 1DIlTIlffIIbtini ~ .-Ika1Dm ill ,~ vnltiJm
... g'lI.II!.PllI.abtaam'l!'Yi!! ~

bib'

l'~q lie );loll..,.
7tl1ctur.1>

iTmbl m1lI'IHIIIk IstIda 'tIt'mcrW1!l!
bIJJ!1Jd ~
I'I!!Pla"akllr.
JIll.....

t.arur nusml2: 't letimdendiJ', )fO~;yfi AJI'I1t2d" Mi.iLIleri el;7..:J.CI da bilir, ~l OJ He re<sm:II;.-ill in yii:runlll opi.i.p Qu.ruyon:Jum. Heril1cr de bi miima.naat etroiY!li.rIt:lr. neb· ceye inllZ!l.1" eiliyor~dL m~b'e • iec:a.cnlar bertarar Qlrlukl:tll HOn ra rOO111'1~ AJ fred haklnnda lJ1ai !mnat venli, On bbr 11j' cl"vel Na· poli:yc gE'1mi~ 'ilki h:ll'i.a e'''I',,'el :if' zetll'lin blr 'Iuda i.. ..I.!i'if::t~ ("tin.i!j Alfrodln '0 saJLk. bil' do~hl okI'lI.gum~ ~l'1'lci ile eiJn:RCl'va
anlattun. Bm,];iI' Alfret il@:Utvce mllln oldllg-II tn"i d~ biliym'l"nnui. De:rhall hi r HI l!ba !}lg:._rai"3 k. '). n.b:JiJlva. 1 l:vanCl'l. ba:zl l5eyler II1yledilk'ten iSl')[] rn; - Arnh {:1 EJi~i d(,g--culf;::;J. arka,dqiulZ1n ,evim" g(\lllirecek. Dediler. Aral:la ),OUafL-dL '!3~1!l f..-tJ. mf'iloe ,:.!'Uf~D Qtll!'.lll'::(JW ,erde ZIp %I'fl su::nyornum, . JU--d,b{t t'apu'C" };II.;!·I r gflli~ ~~IJa II.l1AW Yltkflrl kr.ll'}ac..'1.ktJm. &na bey,irler hie; yili'i1rll'I'aJyor Elbdte! Mut£w m.ri

Sutl
U l1I,H U IMili III

1000 InI:Rl laO lGp 2.~OO '!d.o:I

karloom.

k;I~dJ

,.

Ke-~n!ni.j M"kin~
KIt'TnI"']

1 d I!(i@ll'l ku..-ilk
(01,

lldW

~

~

1061D

..

ml1r~

MIWI.lI.nU z.unlo:.
'I

::i O!I fh!IJc,lt'~ ~Ol.lOa :add.
20(11) "I~II! '"

..
fI_ll3t

U.JCI

1.11 _ttmn tek dliII!J g_b:n1dI iJiIbJo. .oM I nh1:!~ pIIiIdwn 'UN to:o.. 1i500 Jk:rnLllt I. ~g ~. StM :U IW'IIJnIU~ tK d.IiI.[i Wq. • .:lM !U IIt!.tIm1lk kI5: d..I!IJj tGD.. 1105-2 B:amu~ ~Cl. 1M2 ClJvda:i .apl simi1i. Y'liIkLrtda J"UlI4 rm,lbQJDeli!rlq ~ !IbtItme!!!I .III/ItR] aama pbltJ. .. , 1'1 ch! '1'opba:oma' Lv. Iml1Utl UbA IIlmA ~ mJlteI!.b.hIl III&m \1111 hol!!'lllnn8 J'Ilp!lac-llIIrtIr. iE'!lf!palnIio tLib.m1.Jl bedtij ~ lin 13 biru,lul' •. Hk lem.iP.1.I 200 Iica as lrucu,tur. Nllmun~ ~ ~. riIUiI'. ls~ldUuin bellI &a.!ltte II.Gmi5yorul Kclmdcri. (1_ ~ ;n4'!i) Cll~ :1001) kilo "iU;~Un I.lmJ]O:f1khr. ~,k111 ~lb:r1e1;i lilif1!Hil sUnLl i!!lIt UI,:90 dn 'li'ophen'i!dl! L'f. lmirWil ., .. n.tin.. b ~~~ ;riIIJnlilC'llkw. Ttihmln bl!dd) 1~HIO u..... an ~INIib no I!,...w:.,. fin bt:lll 'OkIHe l~D.Il £I::bru;lm::l., (HUG '114'1')
• ,. 1111

NO"'ll'~ t.liIo:!lI",.m ..d. ~ 10 - A$Ijla &!::IJlWD ~
q~ J'lIlil1J.

bill "'1!U1~

~oe:

~!!.1narrM)

d,all'ela'llie ~1

tIazi, I:il!Ill .......

"BIll tn'hl1lil:ll:na",",eki

~

Ii1rdt:DHmJ,!!I"

dmw ~'.~

_v.
fId

'h.i;"II1'I'I'Un ..

15 15,31[1
HI It
11.lUI ]I;

.....

MIIIlI.Te Vulih:tm!12 ~ a.rv:zJ ~limELImtmIIIIbda. t:It:i:b!DIi:I IiIiin liD ,~ec~ to;n:ak I:rvU k~t:J:rlDdd. lrir v~ 1ayi:nL.m ~ bu, y ..dl~ k'I'bu1 ~~Un.o. 'I'll! m iU tS I!ibl ~ b:;iti;l!r' ~ "~ ileg btiio .... I!).~ til.! w.rlle,i ts-k _,-abU.t It!blml!tlrndm IIItifade edl'l~
IIW!Id.iJjI

~IIJD...

I!Ir!

.rikn:1l ~ ._ ~ktl!Yl!

h~

H100 add

hd.amllill Cehd l,.I1'bbm

lion"

..

15.!l.O " 5100 " 10 ,. F:L!!k:aCl r;Ul]" PlIZIlliLk. <t.fi/,9oi 1 14 PUn "0: :r"I'U),(l ~50 !lulu. " lUg, I. - ,ijar1l1;!lI'I ,'c ,"'ift1IJDclLI j moobinc~ }1;1kHldo (!i'l\~ v .. mlkl4trliU'1 ),:i"d" ni) 1~"'lcm I.:lrl."Ii'le h:vM:lm. p3~1I:" lIonmLlrlw-. :li P!I2;Uhk hJz.a~rliHla ~'11Il:all RU" VI!" li"tI~j,.'T'd~ .1(, b.I,I.~t'li.l l-'",,,:,.IIIl .. "'~ mOL.Y.iI;Jt ,1,.1"1., lno:il"lq bm 1C~T1'l1ry.:mund Ylipl1lJcl,ldLI'. 3 - tHlm1Jll~ " •• prl.rulJr 1[1' ~nll p:.;;c-n rubl.-d .. r..h lilrDlllr, 0\ I:s'IA!klih,ri ~ r.m ",,rl_II~ i 'hl Ullflrl olUJIIl)n ,giI11 ...e :wl.a Hlilrde t.ck U[ c-d~ t'<::1io'JGii tlY:lt (lz~] r .,1,,1'1 .,,1,iS .!l.IveroJil.: ]1oIOI,Ujlil~J,)'l~blrll.kte mrzku!' kC!"'l:I)'onu tdlr' ca ..IlaI"JL nD2.q
II

2,11 !lOG

..

"

..

..

Tliliplllr-

~1;[bdrurumLII drvmn LrLlDei!lJ. olmllWb id~ 'iIIbrJirr etliom~'lyot verlldPI t.lullrdl!, IromIQIIJ\ m .... d......... rou lI'\lI: .. ufn;'ITlJO:KJ ~bl lit! :tow'l I'IlrnU'I mI'imtitn n :1l:Il;]hb:rnC'] UJII'U~ II1:n~ mak1.'otinIi t,,~ ~ fIlrl ;l._·U1Iill:: .. ~ tin ~t "~nn~ '11'. bumm ii;.m hlikkunm.. UVIJ 1k~!' VI! i1llm ~:lHM' I4lUItl .._
~ dh bu mabbiibliJrnlCll.ln ~. \'3L'1 ~1J.t
~1f!H

III

tun

'IMl!"Ea

'bill

'i:I.Io aapirin, alUll'.1:'.lJIdu'. ~Wda Y.&.JltmmJi 11'1'18/9411 )1iI!!I.'l-C'fTIDa tone. !l .ai. ] 5 ttl T.opbanmt Lv. ltmiJ!ll~1 p l.J_n iI:I.Ina ko!Jmhi)I)CllJIIdli Y;;;JhI!>u;o kilr, Tabmln bcdeH 2{1U lin. kllt1 temlnab fl80 lira 1::; ~. "1'a= llple.rJfl brllit '''l'IkL~ k1j}.ml~oJl'LII J'elmel~, '(lllll - 2148) 'litO -to udct Illl'l,q.n c5mlnnnl! (iJ~ J'ml!k ~ .lIrt.a.cakbr. T1Ii.IpJe.rln .Jmm~o"Q 1ie'tiT1::i:'~kl,'t':I nOmulflell!1"deli tmtmlml1!l 1II111'[!WI! ~frw 21/;]/9'1 Pfl":9 mblf! If\ll'Iil Yilt 'Hi"lO d .. T[}lll:ll1,m.i!!d 1.9, ~ifliii .!.a1!i.i'.1 lIlrn.iI l!:om!qrODUlldllJ Yc "IIlc-ak;br, P;l:7.:lrhk:tl1l 5ibnr.u .,. U. WI!l1 ~'I]J_d D.1m1lil" !IiJIbntl'lll UlJJpleril!l kmlnaU[ll'llt· Q~l!J 'l'lIkJ Itl!' ltorni."IY!Jnn 1I.''l!lml!il!!l'i. U(!IU :iil"9~

..' .

1lA~tar.l !la'iI.!.m tl!lkM VI! lrlLlh:;l.!bu VI:! Y'n~ bu. ~1IIi!'ilh!rI m1ltc~~ lU he'] lunJti bir .litiHU ~In dil\'~' lli.mn~ Hrol:m hs!n 01uIYi btl ~[l1,,'A1!Il,Il Imlm!ro I11.1lbbmo!l.erIru:1I N,eUni; _bul ve tuhbM ~0MWI1.
AlIt1l!li:

N

glbi gelilyor, ikjtle birde &nl.ba •

fUr kru; kllll'U.ljt:nla vm.nm.
Diycrrdum.

CIlYIIo,: D ha t::\buk. :Jaha ~4buk.

Beykoz as

i satlna rna

Demiryollarl tlanlan
ida~

-Si!
DtlI

A r;l.bal:J~
-

komisyonulldan :

I

v,lU'iIkumJ:5:J .i ha",yW: "",. nio ~I prl o:l.arAk tnllhlltlt eW:Il ... ~rtl; 11'1 mlll.l!relrll .. ki'rLl ollrn\l !{d.rul!t t<lalta!. KlfIIIln m...h!~ ,,_ Uirul: Nfitw !J.fLviyct "'",r,:.j(",mdIlkl b~iJ'cbL NOT ': &, tIi.JilihOt w :t:~nMrle Da1:_ ~ "'],~l» .'2_D'I'tl~

N.uil.:i ibQ'l'iyet

,rfu

IlnI.)'a IlaKtH' ~

~_jj'

a.llo!nIcBk1.lr.

'slanhul

P. Tw, 'II Midiirliigunden T

tcm.iD !1'<HlIpmiHenhhldr

baljkp,. CeV3ijil ve-nlllyor

du. Gal.iba bu da NIilPOU U".J.In~] ~ J:a:mun JiJ.!iU,J] C.:l. bilimi yen liD ytIll;dian Id.i. BtP.J'ki bir B:Wl.t.'ill f:u:l::-l yol n.I. fh8:, el; lerin seyn4;f ~me&i ndell, ba..I:u;elcrin -.ogaJ.m0l5lIHlun "IIVlUj< "YiP:! ~h,irJ n ~Jktlg-..rTllz aJ!11a • Fyo:rdu, Nihayet IIr.II.ba ~yet;

bald!! i ilre)'if' i _ 200 II'IId ,,,,I ..._ull bldeon 50 i!d.d KIIl"ilnlub: illdQlllln mLLbUlY!I.:oJ!l D;;n,1( mBmW ~lIkla lhrlle ~L1eool<l.lr. 2!1/3/!l41 pjnu l.milt II tl l rlikl<l :aU.. :.hn .. C-lIlintr. Paw:rhll: AlLkorudIJ !due b.1nA!!l id.Dde MaIz.l!!me D~d.1! :I: TIi .. o.rrIJr ~~l lb 1I~~I1.lI"D % I~ IdiIlllJIt 6Un.::LC'lIku!r. ~11i1;I! y!l~Ilkb.!-. ;, _ :e:...-c Vol ~H hN Flun ~Ur ...~mlt)'gDJ;lIii, rhrtl!L:t.o~lir. ,t21n.~

vm1l~ck !5Cl0 Wn "Lcr ~.IorUl Jile. to!Sliml itl :1/4./ fi941 l:al'!ilUllba CUnllllll1lt HUIO dI TaiunJIl ed_lkn b..:dd 2m.lmo lirmtiJr. 'l.i::itwm!ll\ hirUlft!l' koKil-

O.-mlLll..lye i.l:;h:i..: Iltt;.l<tl,lDIJ bi"-lJ!\Indll ,.~ taJmrat. lrt'ipfn'IIII'" ,muubim:c ~Ll: ~ltmI:!Y[' ikonulDll ~'Wl'. EI~~ill:lI1i! :zs/J/IHl tru'ibiJ'ldco nonll gdnu ~ JIG d];1. B. :p.... lAJl\au!" bbI&-o III kIlI'1lL'\J.fldJ. VnI!fc Mill 2 La'!:] ~tl.rl 2J Nil dl1I 1I.LIIlum'l ~., m hll5i~ odIwt:Id::l !;Ilpl::u:i:o.l"ak mIJtlurllli :Jlun ICIIb:o!. ~~~ )<,ilp.l.nL2ktu:.

Kava Gediklisi alnnyor
K~.rufi'l'U CO!!tUl:ll J"UH,&llIIi C;~ Diirn",."!U IJJn];lC'llIi1;br. '(I!l:AbUl ~ \/.. mUra' l'I.ilt 1I ·utI--n ~ruIa.k.I mW"I!,:ZUI.l a.rumnL Tfull; Ha""Kl<ltumu I\lb ..Je-rulf!,· ml!\'I::IJU:Ut'. Yuv1,)' jItrm~k. 1.uJ'~rin IrllllJmliLJiklaJ:':l ru.aIiIJIm 1h....IIi Kunimll 1 IUbrlcrina ~UAi'L (1.{J6:l)

TaUplmD aruL giill !.IIlI P-1liU! i;d;lI l!!:[~J111 mQ!I'l!1lCflat I!b:nllh:1."I lA:r.lwlJ!hi'. Ell.!. If
i8D~
I!!

f,,-=

unll.ll.l

Ve:s1k.iWJir4111

'I"Il:rk ~

;b,hn,,;dnM

aU I!U1nDm .. 1eJ· ~ Ri:lrfill!bJ.Hr,

1Irp.a:p.dn

'1"~.ilm 01i1 il!l)

~tun.d~,

.A..Mral'WId:1 ...hl,.

1===========;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;;;:::;;:;:::;;::;:;:;:::;;:::::;:================
.... SI!.bIbl.: A.. ,C• ..,.I.ttUn B..... ~..ll!lu Nqrly,,~ M.lldllrll: Ielrlll! r..-: (HI. 11",111 .. GtJn;oyur ...o ". C~m!!ll.'ttln ... !It • .::.., , .. tin. ~1Ith -tb.I.II!1

K~ biOOiill llrJI l~ !ii! kw'ul muvakka, ~lIi!Ii!.li W Un, 81 1l.W' Iw'. ·J'cH"I"f"L .... c ..11 'Ilt) :j.Ilrl.ln,1I1wll:.i1l11. !rormel!;: ft _1Ik1m1 ~nilU"r~ ;ral.J.nnillo:, I~ ~aL1 ~rn11l .EUnl'C!rJ.ll~ B. ~t'I"'.:o.rW hIll.an blrilllI':I uitll 1'III..tiI:!I J1;JL1~1 I~ .. 0l1Im ~l~ 1 n l,ruJ .:t: illl n ~ KWl ... e I1'lIalUJ.d<:' lib! ~.. III 1!J.i.t' tIlilltbiiitbJ dCHIO. llr.llJk bu 'i" b",ru;.cr i~ YIllPI.I~ dIU .. 'da:rcluiCltlllm'\ II.ImQI I!i~ 'li'l!oIlk;:wu11I .6tIruIdc-n l.. tao<lW vi 1:'iYI:YD.I! ,nti r,.ql~lI.l.. i!ks.Lltm.1!I illMhIe,d,m, 110 orImll'Tf buill' 3 I.i.in l!'V\,'cl ,::.lIUillll ,cllIl}'d 'lfll !I 1 yllLDtlJ ill L TI ~

m

Odasl

v{".iilmll!rtlC'

mlJIIJlkkJlt

'lIoJ.nat

DJ,Il.II:b~

blrUIr1.c

~

1IMD,r"c:"

Ihi.n.

(1£101)

J

19
__

IDARE YERI
wniye,

No, M ~

CUMA ]
G-"""NLOK,' SIY'AS' BALK GAZETESI.

.Ngnf:

h:Nt M__BARhtubul

......ra~OOlu,
ve Eden miilikatl
,Bl:J pn~ ~i:Ad~ Mr. &h• .in SQI'Gf"j/u iff: bir lure

MAa ., ~ 'l!'ift\erwJ:; rr-p -kn Mdiir/ef"i k!J~A: ,~m_p.d .. 11'1 delta: t.iu &i,. ",. QIa......,.
2iI Ia.a.) - Reuter An.ntlllk Ilududua .... Iiob!uai b!pIbehiri lHJdln~ i Jt'I": AJm.!lltii bdieri.we gOre, YWUIiD UEri krta.!IUl bu uba.l'!l QlDk !Jid-' detl1 bi.l" IW.IlOIUcl;ied.eD BOil ... Tepedel(lllf! glmU~1 Fdlr. YtInanlLIM' JEllIJVaffakiyHli hankellerw QvIl:.!1l ediyorlw. Pel!: .;ok Ualyan esir fidjlmi~ \.. mll~ !him mi~luda. ma.l_.z;emei;Kti AIWl olnnmustur. YiIIiFiIIob flIIir mlilwd-1iIJ Bel~.20 ta.a.) - D_1I,I.B. ~gTa.d Seli.lllk demin'olu Lcindra,
.. jI..IHWlIIiIl

eI!!'

~~~ civarm:d.aki

"t:mg

II:.Ma.si. ~
~

~

:I'ee:i bIl' _ biT bmyon ~~
~inde

bldllllU.D Z ~:w I!tbnl.me ve 16 k:i:g:i;nin ~

a;m:m

I-

Ire ~ kam,y.®lOu

pee

~.
~

·y~M!D.1iI.

.... ~d:,

t I.

r< ~

NJif. S .. U'tm!I '1 Iii!!'

I

Franslz 'polisiyle

ha.lk ~arpl,b ..Bir Itwlladan f,lmr"d, , ~ok yarablar war Se~ ZO t a.a.] - DJri YuTu,: ~teleri hWlk.a tall1011 ~ ia.§e. t.a.hdidatl yil.z:m!:leu $util'eQ.e ~ IliiimByi!Jler Smiye
9ft W@vler

lIB di

.,. ' E slli' Ba"u!/dl Stu" "IT

110"', '

"".llrasn,
..

ZMi!l'lde

UIJOS-

~~~~~'''.

_ ~""irlf'

Y'ugl).'1la.,VY:inln - lnndut i,staSYOTLIl ollul Ycg)''CJiya i's1.a.Fyara.lJ 11

u-


_~:.T"I'

NonU

B6yrut, 20 (L.a.) -

yapIId!jQ!.J

yllZlyor-

NfimayiKile:di8 polis.anvu1rn bYlaIlJ lIo.I:"bed.eler ,~ D~ bill:umsa b.Iebcler a.r'!'I.wda mtr 9)k: j'a.rahl~ v-d.l"du- •. Bi:r ~ qi t,e1'ki;f edllmi~~ Hai:ep\e. HlJmu!';1;a va Bamo..da pevler deV.Rl1lll ~tl'lid.Iar. ,~ ~n Imm1Bermin ~ Bqnlt., ., '~&.a.) - DR.Ii.:
~!UUII ~

g-.oeJII.V bB.IjJvekili B., StoyM.illu.v;icP.a Y L1IImniB.t.ama. gitmes.i h~~ kInda Be.1gr.!,ttan :W~;r-e &jan~ ~(Jj mahl:mi!litverilmelttedir: EIll\Urlarda oldu,;u liMre & StayadmcvlC': 1939 lu,m,&' 1!r'iei'kr.zi Si.r.b.jrstanda kite Rudm.ik~e odyedi1ttn::.k Q,retda il~ &;bDB JilmllT.h~b. Sours Wi. :Bosna. _ du. Liyas]Ja. S'lII,DatcryoUlil:Wa nd ledilm'i!1ti,
HUkumetJ!~ yakllldSOi

=ll~y:n _~ Min ~;ineva::
YWUU'l !niib~d#Ie er;Irtmil!llti:r. BMMa biro YWIall cslT k~fjIC1'l i ile de Y l.In8IJiIItaWI. gil:mek ~ yoldru:hr. lIUbadeJedem BOom, l6 husuHi va.gonlu ttaJiyu kullba( e-efit Bel~ hamel ctmist:i.r. T~]eo.iD zaptmdao ~oh Londra, 21') fac&.1 Am&vutluk 11IIldlldllna. gele'll !'ia'" Jel"E:~.oT'e', ilm YIUILiU'Ii kI ~ tlu'&ftmlim ifJial eeiilen TerpedF..

. -".,.K8r:~

I

• kD(1JAa
r '

~

ti6Y~

!den m'ahCmerde yD.n ~j e!i yatlya 'yan miid."1faam il;in mi1llim Ibir mrak bey.an olundllguo.a gDre. gevkwccYij memidi!r. Ke:za bu. B, St&yadinovi~ 'bundlam. bir T, .. 3.y bikviye edibniI;I 1taly"", InJ II6ldd evvl hillillmete miitaa.tml n yapbb ,liddl!'tli faka.! t ed ~rek ~e1J.'wU1l! iJUkuhll:tda.a 10001"3 l\.rn&nU'u:ktIlId ..."' _, .... ,.:; ~ skim rnukabil taa.rruzlar burB-' ncaa .. YlIIg'Q.wav]'1li...._ ......., .. ...... _ 'I'Illmlu ... r. gba"'~ ~,_ 4t.a lI.ynlmaJ~ i~in m.i~ _ ~_" m baribi ._ ,~u. ~ .... ~ ...~ ISonl,l I!i1IA 5 .utu" 2 d,,~ -.&dIe 'taleb etmistir. Bn miii • ~~----~~=~-~--~----------~=~..:..=.::.:.:.:_-=:~:..:::::.::__:_~

temas

leu ef;ll'l1bi

A D"'II1;,vuUlJlkta)ti

tW·

.,..1,. • __

~ ~ Denu, ~.allildB. ,mUzakereiel'e ilil:evH.metraekt0liir. Suriye ~rlermde va:t:.iyet ~ndi1". Puartes.i .... DlLl.I gl1ne Jeri SlY"'UZIl,'ol~tniApeteQ. aakiD ~~. ,~ y«leroe yapiian teoemminer. (l()1"h; ~ dI:IiIl dag.,blimiijbr.

lW"1, brr li'Iiiku.met d!lr~ Iti!.b • liI'Iesim~ .mit.D.i nlmak eISki b:a.ijvek~1I1!1 YLlgosJilll)'adan 0ZBkl&~l;trllm8SlmD zarurl btl" hal alml1j oldugunu aaylriiyorlHtl'. M.a.amafih ~UIHI kaJ.'detm~k lieap eder ]!['i, :I),. Sto,}'arlilu1Vl",w tevldf ildileJidenbeT'i hie; tanf·

eaade grmdj kel'ldisine yerflmj", tiro B, St~'l'adi.JH"'" ";11 nn'4lnz •

i"rn

R-. umangan Ill. -. , . . vazigeti •
-

re
nl

.1

I

1-

,lal glltiierfllae, yah»dileri mezbahada
bogaz~a.ml~lar

I

iii

~DVJet~8re o··re

tan

kllJD'lamU;lU,

Inuiliz havaclltgl Almanlara UstUn
--(11--

Ul\~ leIgmf II.j!l.n5Hl:a gi:l1'!8 B. Stayad woviA.;in bllgiinkii qart ]al" i~ind~ birn~n bl rn Y ugcs la"'Y'Qdfm ,a.yr.l!.masl mUl8h p riiZmclct.ed1r.
lbi..ndaki ikuDwtillt' c'a nesaret altrnda
~ ~ekledJtl". R Sm.yadmo it'in Yunlifi19' geLioce, Ql'1l.l;mJllDdQfU]a~

Kolonya,

,ebrine

1&0" u ....,. r. 5 a!liiIh I 4.)

~: detli hi.. ba va .
hih;umu

Loodn, 20 {0&.&.1 b.a V~ :lruvvetleri AkL1an ha q 'Ir:uvvclJeri:ae kELf'i!;:n g~n OOIiL~ lmrd1il 'tei;IiA i::tmi§, a1dukhlr'1 itEr
tiW1Ugtl m~am. etmek:t:.eWr,

VekiUer Heyeti 1'ngii.!D dun toplandi
~ Aakfl!rt!., 20 (8.,R.) - Ve~. buP,o s,'lat 18 da Br...QTe1dl DoIrt.or Ref Lk Sli.ydaDmi ri~. ruzoa.mesi.ne dabll ~

SABAHTAN

SABAHA

"Alman fal!lrika.lan_n yaPlIan mU\lafrakiyetJ~ III V,1l oJun1an haklnnda h.aberl~r ge1mek tedi:r.

~

tetJrlk e~.

1918 de i,,1 nen ha ,alar'

$imdi lek r edliliyo

ARANIYOR!
Bf;tOln Istanbuh~ aJakalanchran bu .garip VB osral"engiz iIladise

ETI

PEKYAKINDA

-, r iisabakam1Z:
tetrika olulIllJlyOf' ~
-

tI

¥IE.NI SABAH"

da

Mm:aa..vanm

hplgi 1918

y:. -

de oldogo~
~

hl.
....

bup

mubteru

Coplt~ll;'l"

rUJSABA.IiA.l"m'i
Bill .,11'1'111),,1 ~;."II'

24

=

.,l!-:K[J
... ~I"')'lnll,

hn I!"''''I';!

nafrOlidlidl'khll1 I"~)'. ..

"""CO,
I
~I.",I,

Ahilanyo.,

mg'iitcreYL

mlL~.Iu.p
IbUhJJl~1iI

kiI.,

N<l1"V~

RaI:aJ::Ida. BeI~
Bulgru.'ist:cLll
R AVU.'1 - 1 ... .;

k>i.I 1~""I'.lilr I>lr ... ~'iJ.l'J~ 'ltllD1l .drY.lnlzl

lIottJrllm"k
Ido. ....

i!deme

bUgUli

eJlJide

Ft1L.n5a,

R~ya,

1"1111)'<1" .. '1 liiLI<Ja.<!Jt1.i; blrHllcte

W I,rden iatlfarle ~t"bi(jf; yolnlJl 1:..t:l<er b!kC'1' Wdl" LLi gi l!!u ):crle:d - Po.IOnyD" Dunimar-

batlG. Ceko9.lova.kyll.
blrya. • loplau

~~c

V~",;lII""'.k b.hlr

",ih.b~.

!,;"oun 1iIIf!1:Dlf

IhDJ.I ,Ia:rr~ 4 IUWII, • d••

-I

A·.talya ve hava isinden notlar roll 1== ==jV t
Fara tinin III Itu
....... 1
larln I 11, ihr. ~ Ila ,II e tle Anllarsy'lJ bildlrill1lesl
Uyari gl1.1diln:mi~w.. - &yll9""; ya P"'" ItJAIr _, VnkiIt dgley,i bulrlu.. !J ~, ZclIi beyig blr idi, Hepsi bilmen ~Jd,nr ve ~ h.ep birde.m: ,, _ ~iJndi.Iik. yaplIIacak bi.r ad
\It

lUJza.n d1.1l.kaIine Dlin

flrfa " [ism

J ett ... 18
agall -

1-

bugiin erde mUlJlJsll,1 t e eeek
TuUWiWI. wi.l.hi:w_ Wl7.J,[], ~

Di ier par'"

de

alii.

De iz v saiti in liB
~ I1Dfin wm.ako.W Vcltili O:lvdJolL Kcrim 1ncti dili)'1 diln DeDizy.oI..W.rm!.J..a Y,D YuW'ete bagll lli:1liz. mit CE."Iael~e lk:iklerdti, buhm ..
lUtI

ly~,.rek, cilnUMini

tLo~ mm~

.~
'evYu.'IJek,.

~ ~

~:I4.iU:w.lAt:

~k ~ iti.b.ui:in mwiy kJl:n,e gjnncld.odlr. 150 to TW-k
cd
~I

IedigJ.uj .~
Soil ~

vaptU1!l"

Y
, ~

~ ·nyoJa~.

TunOO.a ~ nwy.d6um~

m.1..I~.

nn ~erio:i

fi!iw" tara1't.an. Tilrk

",pur -

re

tek ~ . 3"OB da lm~ ~ .. .................... ~ __

,.HIilkwWl;DbDD7M' ~ E\.lr:rim.dIi

~

.

inMti'*;F 1Ii:IiJ.i,r... ve beJ,WlI _ nk' :ayn.tW.W-. Her~ evtn.c ~ .kiI.di.. u.l.iSan'lf vekill de dI.i ~ ~)'e di.inJiUiii k~ krudmi bekJ' buldu. ODWIL IIQI"du';' SUfLle brGI Wi;: ~WIjIi!jI lM'JY~ ...~nJ.;:

OCkbl'elim. BY L..,:! ~

B~

Mrincl
~k:nJl)

~.

~ ~ IIJIIAn..m.lZida yap .. ~ sefuiBri tn.nDm etmek i1= ~laya.cald:lr ~ __ .....~ ......................... ~~~ __

den ltibar

*

med

_kl~

~ ~

-Teslim ~. d.edi,. Q. ve~ ~,., siWil1a. til'lkaI:Jele ooebildi.niilc,r
V~

:

!iOO bin m~ 'l:iu.ltlDdu '" ~1 Dnt'ycllllFl!..l:* alibi ~ hi humS[ hir n.purun dJI. yolda o1d[lgu ~_ du. l:tlud t ~ .tu sOy~.

au ~

UWWllI:JIIYI~q,.w"

Ecnebi musikisinaslar meselesi

'T'
I

Ficaret
• •

Vekiletinin
projest
Ele trik ie.si

iimit eWyOi"@1j. !l.lli.I:'ki fa.rn.c.ti b~ .. ~tJ_ BOyle ilikiII.e bic I»np W.fl.cag.LW 'bi~ te ~ ,e:tmemi.!a. 0liln.n.Il kiJL"~ \'~ teslim Q~ za.nnebnig. • ti. Fab! ~di 0 d& WU~ lIeki1i gib1 kaoi bllllil.DuYQrou kip 1m .ad;.mla.r mubakkak ilod.ikL ,rini de ya;mbili.r ve uf&k. bu- iQ.bar ~dil sili.ha. da. !la.n.hr-miyoc~

Di ya.pa..ca..klar~ B6v~ bir vn,k'lI,)'a

dedilith!nda emi:nim.

a i,' in
~ay

l!iLe~

YE!ir'-

Cem~yet Lcongresinde' Askerde 6Jen erin sigorta buaJarm hAla ~allpddarl paralamn ~fke.tler ,od -yecek lddia elundu ~
Ku!.iki
~

dan saat k"
1.ruWu..I ~t.J.a.tW

a1dlFll yor
beledi¥~

JBhri-

tI'Ii.z.d.e ~bik; havliI~e.z:l, VB a.u\!M: 1d'U'Elleti ~ bu ~ :k:i.D, aparllmlUl
bu.hmduju e:v, diBt" 1 ve saJr m - _ .-

SM'~
k~

Ce,mj,.

IovkalHde
llirJ,ik·

m.

~

TUr:yapmqhlloyU
~t:ti.J:I

y

,!Ian

i:Dngr'e

Dfin'J!'Lr~

,olmWjl

"'~,~~lmill &~
.Bu!!il.erlJ.eriD em. odeD hiris'i de cemlyri.
omuyan ban ~
1lIll~

lI.nh.

-

~emqi, J:amalOWl.

bi:r!Jlil.'1 bq !je.hNll hal)'1lD lnJi!;'ve: t:ia:m: yH]~es:i!ni 'beldemayi d&bg, msl,ul Wdu..
BWUIJIl ~

~

liiimdiJi:k

h~t:mln

iLe' .aIiiJi'lWl
~

Bu. seseknle-n a.1ma.n [;,Iii! be kin.la 1:mlundugumiJ: Iev- l!'m!llll kaldLnlm.as.:Ji i(in teI;lleElil:i)QB kalade z.:u:J!LIlnrla haya.t_ IUgQrla- , lera glri~"ti.'I.". l :Wu cldutu .uzeot 11 ..ratan~ prim. ve sWo1.a.r, ';Ih-ketler zaman.1Jlda ~ 1 primleri.n.i 7I.!marilli~da ~ey.emBoi.l.ID:m.ll i'}tur. Jriya.tkn liiba-yet yenle:r.:bI h~ lWIl!lfuz m.all du t Q la.n bU tesisat S:lB.tLe:n rub! Imam w mub. vcle prindeI nnin Gdellmi~, :o.dded.ilm.esmi 1h- i~ilOl b>e!: ilLY k:im ahwn.a.ldadlr.. Uit.unbuJ 'belcdlyesi .l1I. i!J ola· ItiVIl. etJ:nekLedir. ~q ~ nun

t.anan
proje

Ticant

Vek"lileU

haf8.t

,!igor~I \ea'
ill-

htLllmdn yen;i ~ J!H'Oje.~i h.lIZI!I"laausru.

j~de

I

ibra~
D35 taribli gtimim. zvdi,ade:!ll ~a gemile:rden lIldirclik.L ri flhkalMla wile 3Sk.er \ilikBl1IlJya ~dJIJI.T. Bunlann ym bahrire ~ MezCt mukarI-u lI.ea ilk pactid, "e bis~bire iki-

bD.h:rruul

AntalYa

kOrleriode' demi:rIl yam [il.as.u 28 mart

Almangaga Fuidtk: ihraeaii

bm'aM

.w

I
I
t... ".._ ~
~ ~ (0

~pWandJr, Buntllli ii ~ gr9Il'11fBi C8II'li.~ t8 ric!l em1m". Oemi:y~ b.ir seIlea 'c;ehllJiiM .ra;porund;o seu.edi:r mii.~ b.er tan;b ~ ettikleri ha1de btr ctWa.p aJam.mJdan k:a.yde _ d!lmekllectir. 1limwnalrJ'ili _,.

~WI

harp okWll

ZIeWer i~

mg

olmW!m ,dll<:rlilrte 'taahh"iit tdUWI) ,DoI!'b sigmta ~ketleri taz&f:Ja

n.k e-lf>.l: UiJr Gaa:'l:leli i~1!I almsn kiraYl k~. Bu bms:ua.tlI.

tetkiltu

yapt~akt.adlr.

dan Odene~.

--------Q;--------

Tapk,api al:a~'a:1'dlrl~ayor
1s.uobuJ betediy!!Si.. Tep-kap! ba.riciDdaJ:m:lw:LUI. m~h1r weQ,d;,. acltrlil ~jrmd:tribrinSlUA. 1ta,~ mr VIIlttrli:;tir . .BuSem.'te- biodm aga-:: Ch"lri.ler'!'lrnr.

w.
AJ't'i'iAUyayn lid a,dB,)
Oo,no ,\·V'6 >'l_i.'"

:ra.c~ ~
~

1!'!1!1 d~

_~_L·_ ~.,..._... ~, .... ~

..
bau:l
• ... _u

~

" m1Jl

WI. beledl1C~!. ~ tiYIil.tri:il311 .kamaii JusmmID tunsWer Yl"nl.igi Fm!lmz tiya.1.:l"Q .k
-

$Mli"rTiyatrosu Korned' k~sml ba~ka b1ya na 'oj nilea I

p:a ~

·bIr KlHDU Pir 'We kilisete+

.un: ~

die ki:I..rabiDfr

1i.l!hf:Cid.aa.
oI\mdlf.
~

ded.ik_l.en oIL~ye

1fi8 ~

UIe'I'_ ~
•. ,,.___

~

::a ~_~;=~n=jE!Q S ~~
:2'l

L.,j=~~~~~

........ "" __

B!.IlLla.rul da.hiWldekj mek-

fIbddt~...._.._
'l....-k_ ~""1fI........I.

~'"~......._

!Ii!dn ~

min

de .. ~

dJiler, [)eni.:I silihenda.zhu.i i!;e 11m tuimq bu11.lI!nlY!l!ir'.knI-!O 'Vai ·~ta obw &a.b.i.L boywlu iIoru.yoTlud.t_ Btt .'Rl(etle II) giirI a.k;mna. ktr "ih.nuj; ba.cacitlDa di:"i'm1 IJ lIimd"l1. :fjtnJdi askeri dePQ lie d:ari..,. maa ~ ltaly&n ~ tara tIoda.n i gal ahmdIL Bii.t.Um. 1:u h&re:ket ....... yet ~ 'Ve iihti;yatm. oIuyor, bir ~Uye lie SWLItIya bie me)l'dm verilmiyo:rd:u.. Bu

lta:.J.YB.D t&~ bulllli&il .b:I.llu. hinlaj'e mall. I&di.)ie: g, c:Wac1ara yerJqtiril -

1nm1J3olllil:t.J

h~M'D.,

,::,,",.- ~~iri " • __ ,._,,~'V""

.¥'Ia~_

9WFklru-urr

~ -

L_~..l__.

Ibm

~

-

~

-

....,..1-...1_

gei"

OgLak derisi satl~lan

kar rlaitmm

I.i- ,

hr.

z-._~

..

h1llmIlM' ~ _~1IIl firM

ve hs'l:d.hii iJ"e..,. fIIIr..c W:

dir. Btl mk ~
,"~ ~.

ilU,lnWn.....

~.
A..nca,k

'-

...-

BUDdan bqk& kill!: edilm~ W Ak ...... ~ , l!abul ~
blft

fJD.-

~

..-- ta~.
~

he9 ..pJ.,- ~ aenelik intIbab& -

Diba ciahili ~ 150 bm adet oglo.k daiai sabl~, F~ ya.tla..r 130 ill 115 lruru:j lU'3.&Wdlr.

Tiyntro ~ bu ~ad.a i ru bi:na annmaJdadlr. oi (lJ~s.. bu yt"lli bmada ~kbT,

'Yo-

mu
lA-

*

~~ ~
:lm-

nesindeki

.uta

BakJrkoy Ak.Iift mfulhAl

Oniversit

.

~daa.

do IRyin kll mlI"Il.or--tlr.

-=......... __--~~......_---~~-------

~ ~ ,~.~ tn.l ~

6 10' mllddeUe tit mr-~.1mD 'I!Vd!r .. BI:I ~ 'WIrI">1l" ..~h...... m: '...., .;r~_H.UC" BQ.D,UDda ~.
~ ftrwhlfplu fHldJt

Neb:c.ede ,dare .1kI~ Nam"t ~"', "'_.H _ y,. Ba.vri u-

nt VekOJ.etillIust~ \l:! viDi met eo.'Vclki ~ Hil:1rkay, Ji..Aalbiye

*

Sl b.h at

\-e ~irtJ.:lj

11.1 lllJ'rnoo

gurm!lIl
ft

~

,r-.

-...........u..~.
a~"~I.._a~

ve: yedek

~t"'I. " ..

N_ .•

~ ............... _~

Yanko mtihap Wilw:i~e:rdir. _

..LV" .... ., .

.,....++r..

Cia

miJtir.

tanm aw.~ ~-..JbW~" ~ ~

d.eWetiyle ... dnba. iti itine de.eI:rn~

Kar. ka a gid; IZI e'lJ de I• mit dolu. " demi~"..
;0 •

~dil

*

ir!l..'¢aUnesilti

tettHj at-

QIlUmihdel;j

~L.i.IH~ alW. hUZdss1hbasl gI"~ aktOOil~. :mnI:l.J' oemj~, ci g~.o;j M~.

eml' Fahrett.ln

~e.b..ri.mj.;'"

haldo!dor proKorimi.n riya3j}'1D in;

k,w:

* Ki.t~

J

erin.dat
N~ll:I.

e

~

DUm1t.:a2.:l.m. ~

her b:!mgi birka~,

~

A,gtal -

.Y ~
Ya.w.mID.h=nWHnii

~t:nJ.ID

riea

.15olt"wmR Iforlrusu ft!"im~ den b "tll.D b~ iljind.ii g'i}.dmd16

dir, u.ria mrua t.

'i8-tqayG"!', IW6I.k )~
Imca ~ ~ hiardiliyordLL
IDe!jWD

bUJ,.,

bQJ

t.lya.W&n ti... caD ¥urUl pbi idi ADt31yllida. bulwmn 170 ~ ab.yI...n ~ Vehhi lleT; itpl ba.!JIa'l" b&!P&;maz aeele u,.a ~e kOlJll!l1l1i ore ma:kiml!o "_'mds. !iifre He !H in>:) fU'ka tu taaDdaDl bWIw.an ~~ beyct.1IL!. Klmat v~ Bu tarib.leT .A.a.i.

bid ~

au

~

drr2llJ)1bd] """aD!, W 118 \'e1l!lDA -~;l illUWDdyep li!iltiln ADevlerindlm. min. i9a" ~Jl

ADLIveDE

Iki randeYUcunUD
mu.eme

~

IIUJI

vruyoFlar. H~ ~ .......
II

i

~!!dlye ~ hp II im;lfo,:W. gen.ern! Bet;im dmcr A.kalmm bminl hie cuddeye imfe 6tm~ge bn.c 'I,~b.r. l::s.m.iD izaf e edilooe&i ca.wh~ bir ~ gUn kadar :tararla¥tm.laclktlr.

IlUIhlle-m~lOln"J~ br.r katl:L.n
i:ismden ~Ik:rn
V~

DiiD seklz;inci.

asliye

1;.'"93,

blH3n.li;
I

wan i~ i« girmi:!f 'b1.,hmam. bit." da:va.nm ~e -

g-ittH:,.e dol

kflP-

00 hi!" torb:!. iGi,nde 19 ~Ol'dt:larn.it. 2'0 a~tlO!t Glwurut fllll)'W, 13 au~t I~Qteberp fi~
nl.mll;i \'e 1.3.pLa
SOnI":l. nsl;:('t'l

aJ.oD

22 Q.. d h'

'bruo "~.
~.QUan Umum dlirii. YlU>ut Zi.Y~ ~ hII..Il ~I ri tetkik: ~lmdl: ~ .w.:~den,wll gitwi . tlil.l mlJdlir ~~ k r lsIr derunda uJuaArtlr.

Ih.. beRi. niyct bipLerinJ. ~.e1"imJ:z:in t:.1.m'l*tnl ~ mu..lm.l oI.mmlaio1lI II!:in dalv~t ediyargz;. Vet.daI:JHi lj4Ididei bll..rii.I~ itti.Lta:I: -~ ~~ il~ ii.kI ica.lJm.ih. bURl . 00miye
00!PI1Di;

iiIsmI.;

'"

mIiU 101l1.l1I11-·

Va-kalanan

IkadmlaE araSJJoda, bir de gEHlii= 14:J Z varml§- 1
Beyoiltmd.a

Ttamvay!arda
lardaki Iwnb-ol1eri

kon1:rol kolayla!j1m'lllyor &tanbul ~ye:P. trn:mVOi,Y"

Radw pa.no.~ glt'!!n ve ~ yBpayun c!er-k.~1 -gOz ~ll.:al-ma.~ pek benziyen btl dikkate eger da\'aj'l. oluugu glbL
yllZlY rlL2:: CI~jde ~i~.'i ~eYh Se.r.ai solmgmlia lU sayLl.J 1t'-Tde

mesine baklldl.

till lP.lhmsl"'"....:k'knlrH.tol. . &"~irih:W[teIl
maka..m.a.t.a ~

*

lim edll:.nii t.ir • Dimkii d~lrHlda biitUn till. til tJeri 0 dugu gibi itirat

-

y~

Nu ..

TILn.u71l

~

.. :lIiiII..lK II JIll "I" L.~II(
Ii "'Y~UK

~4tQoS

1(,..
ii,

2700 .;:..,

JIG 400.

MIoilI.,
_.

,. ""'0'1.11( It ~

~tO

~

-

J!

'1t.41 ~ !:I &. •• r 1!iiQ
ILlhn. H!fii'

{Ok" 11:1. 1>.'1 t. )111:"1 GU II. U.IoI

.~

1M ~ V..nI

3l [I~ an hip bey a.par!lmW:Um.n ~ nwnanh doireBio.de oUP Ml:bmet Ali.Eln§i. ~ NimCil: lS....nl ' Hugihn ve .Nmnne Mimevverin. A81iy@ ]DO!te; tW]"l'm 00' . falIi- dim. ~ devilm edi1di. 0meei:nilII Cez::Uri Bah.risillit (0i"I- lmJem~ ild a.d.s.) InnnBndl.W vaiyen lrunan LrJdiUamey giin'] bunc.uo ~ cenap.Lannm. lan'IIi ~Ian 'f~ I:01IJumd.I, ile i§ga.l ~ h.aIka 1t::l.J.'¥l D~l~n~ karlrm Ye ~ evletj g; beYUi..IlliJDe bu jill. ALly xu riDdQ bi..r~'t!.1'm!l.l.l!ri n hI] an,. ~."-. da bunu a.yg.eD ~UTi;!! W!. tbr.JlB.lm ktn Miiril'nret: a.dw~, ( A.rIi:IaM :r) da 3.'fi d.o-JimnI.lI b' g~ kL;,:m dIL buluDmq (limwa idi.

nmyo, ~.

ma..t: mWad:i:yl.e fur kU.Il.lroJ IliBtemi :i.bda.a etme~e -"::!ll"!ll"

rani

~..I&yln§l:J.r-

o-turan \'e D,f<\-·J.~t DejJ1iryo~n

verm:ittir.
y~~.

au

hl.lo8UBt.B tHkikler

ISlr~ ,15oImn is im aki tam rnland,
btanbul bcledi)'li:lli istimliik mi.idll..-tl4tfl" istim!ik if)ll!rilli sUr' at.I.e ikmI11 etme'k i1z.e:n: f ll;a~yete gewn.i.¢r, Mil.diiriyeLl bir mllddl.!ttUl.beti me,gnl eden }'11l1li." ~.ti:m.LiL.kl t.awa.mJtulqhr.

\'e Ab uHa." m~tUr.

9 Ill) (loU i~lltttm~,sindl2: kElZ;]llIC.LlIk I;l(J en 31 YaJjIl3.I'lDdski. Has3.Il D;lLI AMlll.lil.h Ta.ttnven1i ""(: iig L'()ir met"~i olan V!illfi· ye ge.r;e-n.leroe k:J. \'go. e'tJ:i:ki.;ller

OOtlli su!:ludlLll. m&IIda. :Ln:UllO ~almli Qlaruk di1)ll"!lnil ..f1. me • r ~ Vufiyi!" de rryni ~i.lde sO:yl~ 'lie ~ilmle;,J, '!;L.ir k:i: A bdu.i.b.b dah:J. eyveJ H(Jp.l.d.o. 11oI'g'U (:inetindc.ki Eti blJ.ll].;: ba.klr i!11~tmesille nU yo] ~:J.tLnda LlStab&§1 illl. 0
zanil1l1

M'illi roman
ev i, !3ma.nJ1l"'da
rnillf

i«a e'er
nn::iim~
I"Cllmm

milsa .... kasl
Muallim Ahmut Halit Ki Lav
00ll

l"oDHl.rll[l1"lllil:J.

'I>e

lIle~m~

dCiv· t

bll dintl:rni.tlerl I~. n Clla!.nldl~1 \·a.lut
~'Ii.

~rab

-

i

I

ott.
I

.111

~.

Ikbo4I 1j'.lI 11.4'J

Ingilfizler tiftik a' yor~ar
lngili*riD 40
bm bll.lye tdt1k aaUo ~1ar1 ya:ulmWh .. & miktanD 1fi hill baly~i vaprra yUklenmif(Lt.". 1:1 bLt[ b.dyedi! teslim. aliIHIllE}Llr. ~.kIl!u:i lG biD haly:J,nm.

s~
''Uu ~ dn pek:

Namel tarumadlguu 0 Ii:Bdar ~~ ila:I ~,

A.,..

Avn~ Sakman geldi
Ticaret Vekileti ~tIan ikandJr m i.id.i.i!rli A\'Ili Sakmaa,..AnDrada. ~e gf:l~f. Umum miidlir, Birlik.ler de ve Pebrl LiDUtet. diI g'UI _ 1*1 ~ ~ ..r...... __ '-" __ .h:I~ biJ.l'iIii gt:I.rnti I!D.iP.. BUIJWmw &"II"I1l1:ab do. ':pokb1. Eun.lJl..nn ccIbi H;i_n mu~ hqKa btr gUM bl.ra.k::t.lA

~!
ft ylUj.i.U.lb.

Cllguu.,
k;um y~tm

~~I?n 1N:i:yo:rn'Ull ... diye bir?.ID~ ~

l

Ina

~.

DtKKAT

,sordru.
0' iI'lItIllI.IIl! ~: ~A~ va:r .Ond!m ~,' fnAu ~ ye sw;ma F~ cevu.phlr ~ ye. baiJI* 1lDobkmlQ"iD !PP"1 -

~ mektediJr. ~ t.h.

" Son part:jnig, Y('-nl ~ oo"YlImmclt~

df.::1InWI !:dil

e tim ±se de dW ~edj_ ai_' L su0;4uyo. sonhL 0 ise: M.lb 'diJm Abdullah h kl'lmlu. - Ef~dul1 .'-Ilnll b"tr hu.Iue mblt tutulUJ:"kcfI ba..lulan nti -, hq:'bada idHcr. Sepe:tin i~L:ul a· ml kifJ.dmda tahri~t gbrlil bIm}§: dlJnLYorou, Orada LlnIJmi,hWr, BunlW. ~I: ilSJ..il. 1ulmu.lj o\!'Itak" Be~bi::r g;clir a.t1UJ ,ikinci bir nU:full ki~ mi~h:. ~ dJ da.ha buJunm~ ve bU.ll un let! cede mUg deillmumilik Ita lILhrif y&pllmL~, ~l!k t.n.lebi yc~.i.I~ karaT -renlai bl r hi:hr;yet eu:r.da.m otdu.gu sm;lunun nilfu£ killf1Umdaki tEo bi t edi k;t'ir, lll..11r.ifab &1rl ~1enm~ m. c~ 'Rl\r~lkf.)l 'Ou :!';t f t hlunlarl rla sine ::Liil'Y""j;i !;:[h~tilc hu su(jtan mptn ilave: ednken klrgm \'eo b -'Tllt tiTle VI:' all C1I.k 'inda d1hlddetli bdm: fla!'J1 ~t lRIlu ndnTdugundlUl bir Ollun d.n.ha oo)'le ne kaay h.n.rls ~Ie 3D HI1I. Jll.!,!:~ CeZlll'I:1j1m i~!erl VN'. Rtootlt: bir f:;uro 5llTioD. nahkilnl Dldu. 1!.Iahkcm.;l il.~ (IiJ'lumit SoJ..lr.lJYOI.". Ml'aseti ise_ ~w;llJllun eski bir bulunll19thgl'ltl Diyru k lmrakQh.l WJ.H hul" Irlll1.lkumi,yilbJ bu C'~ lfi.k Lmi~Lir. Dt! hal en gi- diklUi. 'be nluak t~ciJine karat:" vt"idl, diJip a.ntI;1tlrm<l Y1lP11m~ v
ka.u.1Il 11&)' Ut. digtl!den J;lBd. :ret etm.~ vC' pDliJ:; tal'~Lnd&Il

Tioolen Wa.k~18 kO!}all gen!t

dl. Ben teslim eUDeswl IMa.r

hikIlllI:'l~ri UTI-ill tu ~ de matmHlttn. yt.'r LU~ mm ve bun:!. mlli,;abil gUn • y .Ll ~strl 'rin a:r.rudl ~ oni.ine aIar:UI; J9m] bir t.~o giril:1lll ~lir. Kit&p e~i JDJD tari] "ini:l tiu ~ k.adar ) R.ci son on ! 11 itjn de mubtelif (;.;)..V;! • ,'c m('~rolJl!. lEJ.rd..m. yl.ll1arn !;!kiUJ ~ P milhal"l'irlcrin rn..lJ:u1: birer L T.I! esecluini (y ':n.i I L"'".i.Iig roman bikiy lir S&ri~t 4Ct n.!lwda ti!". ~0ritIIa'
'1Ilr3..r

i§..

Bir beyet
!Ii

In& biT Z3JnM1dJt bUlllftr I nltteak ,~~e on j.la hi ,11, lltnhu' Qf"&..'UI'lri.a bir ~im Y ·plJam 1Jinnci. WI ikine1 1;'lk1lnl1'lr"ll Dl.I.lrtt .mii..kifllt vcri1~Ul', Genii' YIlZlcll.arm rlnde miis3.bu..Iai.ya cekleri.ndl!n emlu.
vIni.l!l

ma karnr

tanUlI'ldaY.i

-rildi

ill:.

ed~z.

bu c;uk ::1 i~t.i.raJI: cJ~ I.a.nJ.k kit&p bu. glli.d fl'lai:ai Lilk ilir

I
Yazan: Eski Dahiliye Na7.Jn Re~,it: Rey

Blr yigip, halimize
lJin,iiArerle/iBI
F'ransada be-nzlll ylok.lH!l~lI~ ntomobil~, otobLl:si5.; komUr az.l.t. Yab!WCl dilJcrdQ yrunlDWJI bazl &1. d1f:!t.a.lI derncede ehernmiyeliil edebie.!:lErlenn Ti1r'k dilin.e ~ e}'Illet d)lbrDendlfcrJe:rmi ti:lMLil'virtmesl Ilo.k:kmda. hir tltk.1m tendilkten oonm kD.E!abahlJ'lll. ki6yle~' kitli:l.l: yapl1d'1; 1ii.kin ne .yolnz Iri .arnstnda mUvas:l11l. ri::eMitfii ~~m. lOp :LIe-lim.t" lley.R eUmJe y&IJIiJ.!J(diHjru!ls) dOIlUen beygitrll! ~-e- m; h.aYI.r de,Gildir" n:i1:iii bir un" kilie, lki btb ve hir nm om- cir ~eI[i.rc.legini t1oldlll"'Dllyan §ahnibii9 bozm.asI alan kan ko.dim ili mii.n.a!~&:ga.lar- arasiadu, ami bUi posta anbalan m ydana !;;.km.H;t, ytlk mC-3e.Jeye. Ju~ ki~ Yll..na!1 • !liatbi bn Nuh'u Ncb!d0D. kailna; maw bile: ve iliYf'biJiIl".m ki bLl! dede yadigina MDI B~n arabadaJ)kodnlnr,le:r'time meselesi I!Jlar bit' 1l..'iII" !.'V1' lilki eskl elbiseni biT "ebuos" k.::J.~khkWte beLeem giyiyorlaf'Dllh. lim~lill: h a,]j!!ie !:l[l)1itu. Bug-tin kil m.edemy,et, W:emai.ni qte bu ed} ve il~ 't;>eYN'k netr- te~Jill edl:'l1 A'II'l.'u[I.all ve Ameridan ben barihc k]'n"UIDlI~ vh\[I. ll;all mi IJ tlerin tu')l's i; i!;le,r~ aUI p!)l;lta ,~Ib."IM'UUDl FraM!II. Q,!m ..bifismm. YOOL bir i.lim veya yo!lall:~ndi'1yllnid n gijriilmeie sanat Iils -. meydll.M geti di~lI~ I bqlamnJan iLsball!diyo:r Id iJ'tU- goriince, ODU JiJemen. ir6IUh !ill. yac: k.!l:t'fll!J1nc:m me Ii ve roolis t lerine WciD.me dClll.!r. Mede-ni biro mil1r-t kmdini y kapUc. ml Uc tlcr fU'l!.smda :QlWeniyet orma.z, beyhlllile UzUlmek 'lie dO-- Wiliguull 'bir aebebi de bl.ldwo. vlll'lmekle vakit ge-:ir11le%. belBi:r; lti, moderJl] ve ili1tUn bit' milki leap edetII Wodbil"ar-e b~ 1i"U- let oll!nDlk l'o:!eafuJJ ~1Y0l"U .. ; yeo. Z ~'UI". Filh,'aJ[i ibtiy~ k~J!31ida nl ve eski bllttin meo;llcniyctese:rJi'r3_Mldu p.i"aljhlXda. uyuyan le;inl bcLlcmcik 1,'0 if.l,l,rcaJamak t..'tkBile:rlel busual ::l.t"ll balnr1.nlr1 !U~bw:iyetitJd~yiz', 5ll hallie, toer 11,:1rI1tI:slnda yu:rn.rnk l!lkn.raklo.rL.1 ~tim~ i~i,II:D.~ ioQin, 'tila~ll~PJ'~-1 Dil, !lflliyilk prlulum !ruIIdl!:mlIl.J WI bll" medem,'et meseleslde-, h!r1 iI!L~ tm~ ,aeflklan sOl'! mti, I !iiimdi bu.. mes91eyi ikiye .a),!' tekerleklen pasl;:mm:aq lok,gDlO' - nyolrlil m: 1 - H.angieswl~ri tor 1 lifle.Mn hl.Ulln1ii manzaraJartfl3. dlmoe decegiz? 2 - Dogru bir

He,r====abah

'"'
J
V'aza.n:

2Q

_r

Liiks a§er •• pey If I a'lk
Fiyal Mnrakabe l(omisya-. nunun dllnku l~cp:antlsmda lJeriJen kararJa'l"

KanBalos

Ram/arl" tecaIJUZai'I'R,a nlhllyet l1erll'mes.lni istiyo,.do -.2'0 ........

Nahi

pel, benaemealer, ler Bu adam, nevi tillny1!..
1·-

"Amper"

ve oihayet In taBniIin! i;r..'\h edtll"'"

ilmln mevzuunu

*

ik 1 ye aYH1YQr:
Mddde d.i1nyu,sl,

oli.1ll il.im kllmcl~ri. 1"Cosm01o~qlle"

Bunlann

I

abuvr.JLIarla m mi'\"eltN

irn1lmic blll\IDr!rlr'UlalMlk hmimi7.e .. ~I bin
metiy1z.

umlLlll:J.J: iii!: fe • k~qI:ar n bpI, ~eJ'11li?klLde, bahs.cdetilicr oJilli: Jft.I{in rer.. bu, lel'eiimeY'i>! rlede'n lhtiy3!lt gQ-. fuJU!i bJrft bu:lumnoyor diye riildlijilnUn &ebelJmiJ bilmemege diinYi!:fII ilrend:ine zebit' ed.en tir- muaciildi!r: 'VtiMU ter-eWfit edilyii.ki, bmwai otomo:blti kulhma.- mes.i I.i.zHugele-n ~rler; ya iJmle_dI!l I~ 'hayattan am'k l~:z. mid:lr1er-, veya.hu1t ta:gfu:el snn.a.t~ ze1: aJam - dI ~rn:iddi.n. r:d!ea a'Ul~ lara taOOk lede-rlu:, VeoMyle lki mde JDubJlidj, bUem:l Sk~ ayn w batU,lI.\ykm alDli.a gU:en kwnmj] ele get;:iremOOim. diye aerierin ten::Lime pirtlan de. 0snka".~ Q,kmaY8. utalflW~ say. 1Ia. gtsre degllJi,r. 'Ljte 'btl flU""kI ~iI"h ztiI]!IJ)e tilredi ~nlllz yol- gOze-tUllesWi b.ihniyn. k~e~. ~et~ bqhYlIl'l 19 tin s.o7.:l1Hi, de 'b:iirl:!!:r!.n.i hi tmu, UDIlOi ·a.mrcLul u:r1a Imho], PG;I!ID lFe klymetm2i rilwo . .l.nI.b&ll11l1, 0< ikl. k.atll lI'e n.llllbJ Gttl'WlijyOI' .Id ~et JileydeD ev,e'tlHl<l, 'kIn luadinl clbf!Ieli ::11:ll.- vel bir "·tai!U~jf" mer;el~iyle l~u· lMc:I!JiJe g6fl.eri.ni.rJ tinQn!, setltip ;Ll.DIl!'1oru, B6yle bill" 'umif iRe, ballt"t'biie ~clld1r'le'r-. buuwtD bllgtsmJ toptaD tetki.k VAlrrn. blr71 - Fruwzlar gibi eden felset~ sa.l:l'ibiy~tidahi .. h~rbe ~rml, dft"?iUz Ve I'Ilha'Vetl lind"_jl!': BlltUu felse.fe kitapl.&n, 'bIt.an!t bir memJehetdn evltltlan v~ hB.ttii. Avnlpa.w:n !lim mek· J'ilz rnmma Avropadaki hD.TP yU- tepleriflrde okmum fcl:!l~" hii sli_]Jden cmohfAmtT'ikadakii lab· Lbala.n. mejhu;r filo:roflarm DUrik.a!ILn'8 yedtlr par!;:" lIokaal'l\ gi l:t~riyetefiru1eo YII lI:mJeoo ~1ndm fuU3-'()Uerinl trLtti] wt!.limden bahsOOe:rlu. m.~y€Und~ !orald.Lkla.1i1 goz & l&Ii.Din@-l' .an..sbtda '[lurk D~~lr'iila

cnkliLIT11.-;" pm U~ ifl9Eli11 lor ibil kapJ:lan Itlimcel{ lJgbm JQ~1)i e.eJI:i M'aba. !li.lnda:nna ko:tmU!!jIla.r, beI~ de ~aze1eft1 baJ vurmtu;llM. 0 ldilmB, hl:mt3.1 p~ III'11'baJanfUL bev~rlei"i

okuva-

ba~ll-I

i

terniimerun
dirT Blr'hlti haricind.e

llini ~

1iI"'-

tetldk c-! den ilim!el"., Bunlana biriDi -i.'3i. SIQU !lim dogurllyor: ),rl;;b)n <ltilt illml E, fi:o;ik illimler, Ubii illmler.! tJllbl ilimler. 1I!incisi de lJII Iar1I meydaua J;ctiriyOl": "DiaJeg - I moU'lue," dil.iJ~ee V,e 'I'IeYH~l'I1a'l tlmlZl ifadc J!i:1II kwlul!1If;uru.:l "Qlgne;' il;la.r.eUet"" yanl JiS:ln V(;ll .aala.t es.cr j(trini hendlsine mev:i:11 ittib az eden ili.Inle:r, etnog;ra ,. file, pclitik iliml!Cl". ve rel~fe;" $lmdi ilk taksimle iltiye !i!.y ~ niatl iJ.im ntcwm1al"ln.1L gore beJl de ternwe if,ina ikiye bOH.l.YrI.
~JD;

mi.ite"lllk ilihll .... 2 r, giquc" inllo-n zexfi.:nm

2' - Ma'~Rr!llllgl d~ :i,kidir: I lci.iHalll
"NouLo •

ya.W1z. W'lildsini
gllm,

mesele olduiu,

mevzuomuzun i~m, ;bru:!li.hi.k 't:efJtii:!:, edec.e -

Maljd tli.mJ.[~t'hw!:lit rese ler, 2 - Ma.oe-WYill.ta :tIt eser •
lu.

1-

I

Te.rt Ilmedreu,

Dnt «lC:rI&!':

lairo ·ter,cilme ~. &Z !¥I'll birbi.rine ~er, bill :ij:!lrt1an, bu:n1amoD, lIir ikH!~ t.tbik eWyorum : 8.) ·Slend.me Vf',.. limya baklnnda 1'3lba.oc~ bir dilde yam mi'!\!. loir Idial,. 'l'lirk1;;ey,e ,QeVir -, m~mn. blrinci. ~, bu. il:Ii yapa.D I kirnsooJD btl ilimlec Ie u_g-ra~li QIm.M!mr, ~'!)"lI d!t ilmi ikav.ra)'lp anlamlil.k k.abiliy-eti ma-I lI!GI~nnM al!tyonJm; 'Il:i-r iloUi il!;a'li·· rn.ma.k i5e. bJc lteUme!le liEialii iii fide]] dahl 1jO:k. ilstUlUiii.... el',l , dngru ti'bir~yIe btl, till' idrik, j'pen." iMamo ldI"Mc., dl1FJlln1nel ka.biliyctl ya.rat;r..:l~lI ... From su.ca y~ b1r ibeodese kita bw. ~ii:ph~9izdirti. F'r8!nllll.ZlA I
nDI

1 ~ Maddec~ t.etkik

edeQ

ilim-

onlamak

~.

LUian:l ~ile'

~-

he:rm'm ~
un. ilimlf'l'

,I!U'WlID.da.

alan Olio.. Cemte" peiJrolcrf.iTIIB

A. C. "'A.ACO~LU 2 lie 3 ,iiEk ~rifi ans,mfl ~ 18 HiJit liI:iOddetLc\ DUatkerk:!! 2'iya. ret etmel!i:ilzetl'e 1IlWr.t llJldU
tIiIybubei: etmek ISted:im, Duj[,er'I.l:,t.eki lIa.bri blS~ giiil'OOek

yer. ve~.
w.rdIr.

{ll

Bilkat.~ ~nilll Spaocer""· m'Dikiru de

1m- k.imYIi lrittI.bw da" AJmllll QJ~ aol.ayllJWl~iaI/r; ho:l ~ I buki bIT 'l"tirk lDillD:mdb!i, va 1m'lUrk tlmy&eun ~unl.H 'fIn her i· kisil11 de pek iyi !Ii.IIIhyahi6lr_ $Il hoJtle liliiuldd[ ~~ iJme. taAlIOk '0-1 de:DI y~ bJj' uel"l, ,M k0

~otu; "Ill

Almi!IIQ

}fllz:tbnlij!

mOD

t-el~.

...." F.!'U!.SU '
i.&tedif;i

ba:zt

gCl'ler'ali -Jorfu
Sil'1:"1i'~1oieri

zi.~ ..

__ ..... ~_..""""'---

..... ~...."..

............. ~

...... ---

...... -----------~~~~~~~~~-.

.reted~.

Beklenmeyen darbe

( YEN

I

S A 18 A,H) IN

Bi.'Ivt)'K

5

'i

Y A SiT

-

IE FR.

~,\ 5 J

J

Ao.\"et"Be d4:i:r QIan ~b ~I1ilI! get.irll.led~D ~vv,el F'rMlSlZ blll'idYI2: n~etmden blr rnektu.P aldl~ ibiJdi;rli_yol:'dl.l. FranDI-"Ilar ilU me-i'rtllptD. mi1mJ.ru,n !I!IlaD 8b klSGL ::o:u.mamdlmi oop~ve aiiVlllriSiyie ,i.ki lurk1Ulln i!ltib k.i.mJ IiIlJilliiala ~ O~tanda

keDdi:siDe verilen "

mmi; bUSUSWiLll 18l'llrJa istI:l'Iz. <b. Btl yardum JTaMO dahii Bir ~ gin, i\lln* her .~ de- Ibtiyiillk: hiT ha.reketle VM.iyeti ,gipbillr. BcJ.~m hfiknmBtiDiD. ~sJlib etmek ilmidine baJL'~ eelp w.rekAta> dcwm ctme.k m.eksi'7Jn yapa£a.kb. BIJ. i.hnit E'e d~ ll.:!bk'J!ik1eklli.mlyR im... de !!lUI h:1i: Jd:ia b~ru wm~ e-deru.''' DlI,u bnll~, Jttiha,z e:t;tigu ttugiliz, ~I 'Ye Btl~jkt'4 bran. ~~ yc olratlli.kl Viiik'U"'iV',et!erinitl, Jolr orius.u ,(IO~ cermbllfldn ),'.!l.p:l.Wl.E'l1r'1 mlliij.~1~ulCirw.lb"ktak: O~1l!DlI 1bU· 1i11~tu ta.m;w:Liyle !>I'~ll o.lmadlrlyor- ... I!IJ,b Be1.;i.lta Ilti!Jinimetin.i ml.lk.o.· !:.ere): ha.'l"(!k'ctle .An\"er~ oniinGel W IliImIllLer ZlUimoo bI!i vrnneUc tnzyik 'ebnelt, sonm de !ha.rp Melli Alman'lan ri~·1l.m:lithi!j demo Uk tJiJrnJJLls.Ierme ora.1ar'l.n i.md~ ~d~e"lr:ku\'" ta mecbul!" ebillek; b alil~tle' gin. a~. 'toplad.lklll.rt tee - veUcnn .;ilnrettn.:l de du~i.inme - 'bLi ~ nefes aldU"mak. nibciof i\! isl::inadc.ll yapdnnl ve, du hLU"besllirmek pc]~ ht'j .l;'>e La~VeLihlen kararr'ar lIIk1:]1k mmamln.rda bUyilktebJi5 Y'Jnlmam.t~ ltl!Ju!Li!ar tlakkmdil. fetan lie bUktim v~bilecekke.ler ii.l'~r.lebi.linli, Gim eli biz IIU ml[j.~ill ljI'Idrur _ Prn!DBs, bariclye nezaretl, toplertiir. Hid} bir ~jl' yapmall11lj ol.fUllllll;' d;m l:iirilii leliclb. etIIh'l:k moohu- ~u;au veo siI:variaiy! bb- hrll!i degill. ik1 rlr~a gi5mill'rili!'ll'Cgtn'i da:1mIl ell. lyi d.~lilI.em sn.hiptlr- "-1etinde idlik: Yts gaya:l ~~, el1cmmi,ye'it.- teY'it ed~:yonlu. ,Sefil'"irn.lz, Fl1W'~ltr. Ei'u,kOl,t c geoe HlU"l1iye I'l.u:nr'll te 'karnrlan !l.celt'"'I'C ,..lIl:lUi m.il- 001 hUkwueti.E1m Anvemter.c i BLordllti"'llerkl'l riYaE:.c'tlnde to.P" liinmt il!:J ~tt.ihnz I!lmeh idik, tcjem.i Ii tc:'ri:nrli;I'1I. m.p:rrl,[l,r ,:u'lillRll'lWl bu ki.i,~U.kg'rup, beJ1i bwill. yiUJud Anvll.r.J..i(l mllkl\'II!IlflllQt et· g.ru. biMinyo:r. Bu rapor' ni t:ii'r' sc rep GimWWflo Anvcrnin n1ecie!!l !!tikurul'l!lII. r:l7.D, oImalJ i- deniliyonmll.!} Irl: t.erl~ eih.Lmemesi !I&1:!fe!'lioi ytik- dik. ".A.skerl \'wy t iyi olms.m k- " hmmek n,1eeburiyctinde V(l :}elari Bn vaziyeti gb.:d n ~ir-i:ll' 13.b~l"<\b«. huJ(lknfu Ito w de kurl'arnc!l.k ImkiLnian bulm ee, iQlwzdem ulifinmi 'IOuy lei vMnl obn blriniD hemen Ant!1i.kki (lhm ,.Almwd8I "'aziy tiDU- idiler, 'Il''CnIC g"ldip yapllmasL ie· PI:baricl h.citta y ptJ:JI:lan b~l" Mukavemet ed~niz d'e.o.l n t!l.yin t'tmC9i bLImrrll:r- I"UlllM'd _ ~n d~ !1Jglr ~yi • elti. Bel'll z,l1ten ~rlesj 9O,bah ata m~Y""1dZ kaJdl.hw. BlI. ta.fl.l.'TUZe B~ f;iChrilil ILll1""p~i.7.eli'm eD(irnk'~r,l;t:c g:ld~gilllil i~ btl It lar mil.tevall d~. BlI. dB. AltWrnemt!tli hWjIL~ul'llt!1l ~1dc't de bJW,II, navale OlLlTldlll, 1llanill nu kl1V\1\ tI!~i b~lytik til· 1e Israr cUim. 11l~ttehHliIfI lilt mllwgml, mnhdudl:iir mull a.t tgrttfL Be h;'ilt9 IUl1Iln ml.E191n(l, Lord KJ~Ilt!:r bcnJm gibne:mJ lj!'iddeUe a.R!.1 eUii'ini soyILliyor-,!mnL 'Iu!lvve-linlll: a&hiJiJ o~dukln gi;}ndw-miJ,'£' kar(l.Y \'~;rdil~: ill'Ll, BatuiYCI bi wei .Iard"., be - nol, AJI1\,,~n;. onllnd !!j IJrdul'lIm ..F't"rulSlldnkl ~sa..~,bh8J1l bir n bee '" edlilIciY-I: ad h AD. (lim billufiDHul.l~ z.8.mWII '(,do- iki koloroud1l.fi t II, olmdl ·ve.t"8ln mlidru.IUW..DdaJ,i ehpm • IltllD mesu.liyelini t.ek oo.,mDJ 0:- glm g1:islerir." m~l'etyeni bk bra.mlc yflpmnll'Uz rin...e ~dlll. ~e y~dlifi 0 g<:!,,'e harleiye n.o..~t'l Sir ZI ics,ootlidYQI'. 817. balj.hc8. Of'- SOl] rn saat hi.. In.'l~uk ViIll'Ojl, Del" Edva,ro Grey tBlrafmdan Bel • ~udan yarcun gDn~e~egb ve hal C'i~Ii'Il. oo.ru t .kLi)l~1l !jik.o. hilJdlmeLine boil" telgTillf ~e- loll" rn iimk:I.W. olU'r:HI. urma!} b 'I;nl>:n.e bmereH: D.. w> _ do~ kL1rf1j~, benim S I::e!lrtln &Ii. _ d Ii 1..ak vLy, lI1LI v'C'tl Clri 1;1k IL~ C t:L,.. m r'lkllm. v S.Elirekldicmdel'l. blr b-llh Beli,ikli.ya, w.:racag,m. tJi~fw.. Bunrll, intizl:L:relll yw:m bilr k~ taQ,Wk~, evvC:J. Lcrd KI\'iIl~;r dlrbi!Jd. BI1 telgrnfta. 00 lila.piYIlIIIi!!l J.n.!vvq~. lD!U~W'lYU yeo- 2 Ilk .1!:eJ;J.fL1l tll.l'hl'~e DordOOBi,. oc'''Ja...,'l- .,,, .. .11.. .. sdtrille 9('k'bfimi.2 ~.... ~ T....., I!IL.!.. UIj:1711 lr nz~r"C knrnya c ~tB."D.n In • IidLlgi.l.Bll grnl'a. W'Wi.!? ~lb Safir .l!I1.Ii (Ar,~ WiT ~ c.!IJ~Ib.r. l.~1d~I'.ilVtDl~Ue ~VIJ!!l fit-

gtinderileceginl

bildhiyarJar

~

me.-

mm

gu:n

y.

n

,

-

-

LTo llIolb..iuD !:J ~ 8,.[" iki pelilivun dalrondllci lvi l:icalc:mid ld!:fl~t'l d I -,uk JD:1cldij, E . ,,', Clll.ut luI lilt kafiale er ~ "bu. ~ Lwuyo'd . Yir.• bei ~Uld. l1j &r.31 . bir d!Jl'u. idi.·t Mafu. mcdl .. 'U1~~kctU jj halde ne ci.ib~ "'C' IlC de
153J'1;;'ID.lI

if-, In

I

ba,imdan

lie il=lr\tndlll:l

:atm :un.l t1tJ.
C:Lt3.lu ~c

bi.D ICl:'CO l:i til gdlU' jj, ,HGmcD. bil.ti'm !far rl.nc ~klJ.. 're, M 01 ld Tr:.Lk.j"l Ylll"~illm c:i"""ziilm . L6.kin mean ).f. 1 'bi idi Cll1tJI1 n b I:; Uk n:unJ I , H oll:l . 1tn..'Ia hasDUiW. tet: pun , - -. ] 11' k:tll1lt,Z, dcrhai 1 siy ~ I i olmurilu • gijrilJCtil Bu, ~ ~k U kuv v et.Ji illI' ~dJ.ftlc Uw' "bwou!tl 01 \~l ui!! 11~ ,'mJi oldu. .k03W;; L!. hnSlDlllID bli Gn' f1" C!' e lUIDIl rt.ly~ e.a in· lwLl~ 1f.:l.I.l::l d.in~ lD!Iln!][(j"ordu . ...\(kl~ b:U mekle k.apmn!!ol ~-e, ~ll ulu. ~

, Ff'hliv-ll:cl, fIl.I;I ya d~lJ!~tl. C dill den irur-tulmoit i9;:l ~I~i ,J.'~pJ.ronit.. Nlh.w.yet Qnlll:r. h

..

aUllC&r
1

!no "r i hir.m~b V~ m:J? ~il.pl:l.e II [<i 1.."'; k..
~ nn
_11

o.gl.-ap
~1"'1.'1.yu. ' 11

1'1~lltcri:!'i

ofID~!L"<:

t:ir hale koodu, Nn!"'''' , Danim!ll'kl.l.oH, 4mda. ~f:U I, filmhillill 1:, Ilt 1 '!I.e vuru· i. Mil U It?rdir.

5eIl'lLlI"1'iI1l Il!ik.i:nlcn u.f:lSJJlil.ll. lcryaU'1.l" rlll trJ ltiml .:

N roM "'~~e, be • dl.yuU~ yn. CIlgl l'Qll1!.ra da., hu..-atlJt! rllke.:!, 'btl ha'/"WSC .r,'U~1l "h.3drl:i h:l.r rei" Irfi],11 - Eyvah~ Yi!l~ ...;,UDIl:.u1 ~ iilltk~ Dlyc' g~ IAolm:", DrO:..tull gandeclir. i, I It dar nakamJ :-t.r.ize rur, lcin i u i'iinin ntczini Irotl );, kc 'a
dcrt"' a
~'"'mci."<il

Vazan~

U"!Im liIab<lh 'ttl! caddeden

t,J gellp gldcrlel. 'Bullis", dcdig' .r.;Lb:i peJ.. i-~!'!ili bir c.addcdir.

<.

,,'l!:

ro~lmiz belln bu y."'o!i yo uzlu~ dr~ !:iiI"
f' ...

'1,tl!: _b I)"n .. 1iili8.)'t VI)-

lQi]' ~

JJ:lMnn

)":Un.I.z. hiri \Ie

~:ctmc.z;
~~~~

Iill

ttl
ttl

D ~~r
-dilrn

01 i

i"in

~<1IU(i.!I'l.

ibi iJ.i.
j)

i;;~

~plhj.~IDli~

-t'l ,-

'~~paI"'~~>M2;.;:-:~::~:a~~;-----'""'--"""""':
~" .. D ,-

dii!lllli'JlI:ao, lnb-ilh:'.rqG lruc.wn 'tl,:iin hie i.a~i~ dahrr 'h; .... d""'Br mi." Rllyn"

~_ek,

I

ctntC-l

II

~~ Ji..JmQuya, ge~el't il!CIIIi!: bliti.in. In' Ij.lra sn-a r. lJ:iJ!1!d~cUen f 1;h ici sar:£(:>t itj mq'Ii, gzn~
~I'jl:"il

ku\"'tt:t elden dalm: f C~ h reain 'Illl ,. 1m ~ L.c v ~n 'WI:m~ , Rl'4 bu.rl:d bu !lSt..i;j, p:!;..d,,alc:oTl!Isli v ermi rjt.i. r
.t\lmM~r

e

Un. -

iitllC _

gil
C

tdi

tereyi

~lr_ ~lii?1 ... '. ron ;~t""Il I ,nn h~ .1 uJ;: !i'~t!n goJ:gl:k ..da.r llall lidLr. Ci.i:Jl.kU 1:!;Lari~L.t!JJ1Ii ( rJilli.!lSsa H:eII Sf! _tLrlllJ l'ula.w~4.I ~J:ti V( mlizm.i:D 'I;;n a..... 'f'!J. _ oyle 1m' c:·rt i.j. ,Cl'
bOyle bir u~Uc old g YQJ. ya.:.

gil.

-I

n ken

matlu~

her giln p p gc. itt;.e mecbUl' :to:: de.~
ai, Itl!1ll'l
1.O.lmJ.Jr '

!ItlH'~}'t1tnmIi:!Jz r-

mil-

dan ' c,· il::w)1 m::l.li:rmtin.iz..i
mna.~

),:011" W:5"""....t:O. 'iti3;tr, "of] .• Piif~--_" ~·t·
C~~1.!

-a~m~

-

olmalr. itlbw:l.t'le 1'd;: wr • ..rayuu go:rm~e gelcn ~, l'ahlann.rIa tlu ~~ .. l~ri on,iin.e ij!rmi~ bulunlfYO'ruz. ~rn lID. ,La.r~WJ da dilijiiJ. .. 11li:rsek, bi1cbutUn W'ak..h olUZ'_ Bu )l'ob. h!c;;olr';lU5a b~ Arna. vut kaldnl.ml ~e.k mUmkii.D gl;amaz. mt? Bu mD:IGUe, az. btr rwtfir.:dla hew ~I&r; lIIE a:::Iiude Ij<imufdrui Jm:rtuhn. h_t>Ul! de, ~J sar.;lh 1m ygJ ~ dll.n C;~ 1&br,ap 'lie a:.nJ;ng::li, trcJJ.il.Doi. rnilh.im bir lli):bll I bira,p vc ",pten knz:tar.d I;J OIUl' _ Hele cO lui dar ~""'u. n,.,cTcl1iK,im bcltle', hi"" cad 00. Wll;lrL m~uCl ~~ "Ii: di .. n:j~I'ine hire.r QD,JJU1 takll.ar enin aJdutl.at.R1.aaJ WsUD.
llemiu cdilmem'BI];me ha .+r0t ,ediyOtullJ "." .s'1hebi

on 1'.:t~Q! Qir tek kalWnrn IJl bLJ.[H:'!;!J~':'y~ bir cru1de. Bit • 1akli, ~'[';'f(l cAmiini '11'0brt.lll

~n

0 ztlJlllUl i§1C1.1lkl~

~·,IJ·lJ.

alb her co.!iJtki gibi sa ~ iind.i. Goyet ~~kl_""llniJ tw: ta • nrla cO%Jerini }o'UC ~. ka .. zan dibine- gelij.'ol'illl" 'lid peh.l:h'Un ka2-a.9 dih1ne '~L~ sonrn, ~~h:m~ I bUl.bs1'lS bir usu.!: itt ~ \~ I ~ nJa.."l )':J.gi3..Dl:00IbP :Jnbl:eye irdj" Pehil -~!I'It mriloda
~l.a~'1:p'

lin YJ tcltro.r ,J1l)'uccklerim tW:'!~lar:dI. Ii l:ilr Alman -a - OJ taut!. DmlUh~ In:nd - ~)'H'c den:u'!li; fI~1 1918, e Liidem:kl"" fun "n~~ gih' p (le~-

H.a.~ W ~-a:all 2. lle~ ;;qu·,le bCyfo gcl<.lh.r, ~t, Itl.'7f.W, ~ mur.; DogrU3U ClIl'IlD. .' ttiri.lr tarat. yak." H:lllr gcziyll'! bu :Dl;j,. bu WID I'm "00 ~ 1 cl.i -I' gazlllklc baJ.mu bt.J~diyc go ylc DB.::I.i.lWr?. LJ u.
M ~

3·~ .§itndi hu b.hBi .~

Get:"cnkrde 'fill..... Ierne. e· de hnrpo f wgc.r up ~lerdiyrnm bu is(' ? yap.brnI: ..~1 1'01 da bir q;l)i; :adarllbr ka:fb<.>I:m-Jar "kltlOdn. bOT :ba',;.llW5 'C,lli! y~hlir. Slindli I:<i;::ioo j~ en lDil3l lite ~.me boy t. hJ.r "den j,-u~iik bil' lngili.:: lil.1JUlll ve l;a. d~r~" a.e V1!'Iliie oluu. dl;; .baD.:I..n.stgiEz '::Q~i m:nk \Ie m "rnkk.i t Dartlile.i'd1!n '~i. , aeg.iwl my; r yoUel'dlm dtli:l:L. mii .. ia.dL. i' ., •lMa.rko ~. c: tcm),-.m.. n.nlcdhu

......

"~

-

u

?

aLIa -

,"

et

_

U'

~<u.m

Ve, ibll!l" ~i

~~

me-

:uokibini (if2; p sum::..!e ilic.u etti ~ _ Ey 1-IWi, ~ ~f' 11 Calm' dfrle:r __Duydum d.u~ • rihm derueyiniz._ ~lbwllil en :umdu p€.hli V3J1Iacw- iCIaOIli:m', QUa i.I;iJl de ; -B dB.~ ;u,., Ier., 8a..'JllJtlwn nmW:pc.hlW,
" ,

N'CI}l:f 'MDd~ • He)'.£!

:I d.I WJl gl!'ti( J kll;l.dlgw: liby-

A..1

i.ka

AJ :)'1l. yni M.bt" !1m. t:d;.r ed.ip d.~ or~ bi1W bir tngili1l ve kOyi.i:ne ~"lIk k~!.iIa ,Avrnpallli bi:

~

den: iui..,
"far' nde

C

!1m.

f'

·~b~-

ri _-.
bi.J:WJI,

hJtU

J:PI'UUi:II"W

y.

mdlr.
~'~e e.~;p~Dt I ladm: l - ~. O'Idmllil, iJv.(l • ,3" · dclel ~ giJvenm.e·, l~11IllI 'k" I ~Ilr di~-C' ~. :itw.;.".... \SIlId.m. §.Ilk k~dim 'an!.., ~ }JolJ.a, eadilte~f' II1iLI:Efe1 j]g' iir ~ tl:
C;I::rg'lnD
I

la

l

caP~-

menhbr:si

bitm -. lki pehl' ,"i#,1al~~ IlUliI. srrtlil.l"Ula birer tobt \'urt.q:l k;j To&.~';,1ndan. ydana salivetUi, red.en ~!j~ Pc.lilivaaiar, Wleil:.o1dq!11 .:vc~ ~~yonkk. Ev\erin w bile llill"t.lw:"il\diI. ga'lm.Je!del'i pt"ij -aniarm NV )'aplp .hl.cl..ul~war •• "Ie. par- I. ~ekrin.di:. 83 topJa.d.1l3r ... ~da, D:ili i!ii., ~ rengi (Iii ZIC.O.=::1W- ,u..' Fula aiabi"O!d. .. Ll uyordll_ .Pch1ivan. y.u-iI:l loT,1 _ I WDn.. ~;m di- I'8ek h~yret bine 'lit .... cr.mdIlar. fttiru..· !C gc p '" ~ . bemen l:ier pef('Ce' ve Ill"!" Vet -,;O'k 'en 1'tI~n::l rm;dc. :',1." .ikt p.<LrL· 10(1 .u:: .... 'CIklP lUMtular,. O~ b!!.I}ln. JOf, ~~i~,~ l'.J"k~·-1 nug!:.i.. C'ak'rr'lD dnba ilh: eUerd:e IIJ.'I;m 1l:J,~t ..ml gunmce: r hU~WJL1. &e.~tjgj ~r'illtiirL Mu. - Blil clvaq:o ,,ahlnjerl .. ilm yUzd::Uaa " i fi.hln )'aJiw. de doIIGruUlll ~i millet ,elr..lJ:-~'~ Galrindi. n~mml.JI. iii!- d.!nlIl dedi 'te;lti1 eti:lgini bitmcz Uli..._, . .,. tiin b i.ieu.m.l:J.nw ~lhtordu.. run . '. "

naaihr-lleri

~_I

d.alWlJli.h;;:r tel:sizJe a.ata ~rlB r e- m 'I': n '!.n i§ar tll!rTni 9'tI'DliJ1l tJaJi1;lll[llljj1a:r. t'FOO IngilD baJ'1l ~e:mMri 'tau ~t· !ere aJdanarak B.remm IMJILftl)"I.e 1m 1IWl~ etrnfw.d.a taphmIIW.!}lar \It: bu fJnlaLta:.lil. istlfade _ 11: B're.men 1I...I:m:myn )'Otu, lin tutmuij. Bn ka dugrulugu ~iJ]lbdidU.
b fin

'bIkip )'I~L'}

~"'en!
ill'1N

,:e

i:r

til;ctW: mem..nuJl.our, F:il bakikll tru r-I un 2 - 3 Y In"- , vcl b,. ~dJ daOO Jyi 4#1 ll.. !;'.., t b kocn ha.rpw iki. ii~ I 3yhlrte'~hhur, hm-b'in netic~ic.i Ikii:tt!l"l'l.'liyccek, bellti bu llfr.I, :I:i~i i1u ii~ ay ~rr!'",j, ~,'W"ail: «.. I 'me~ sebcp a~:J.Cak. Ondan n.rll. dL.:·.ya¢L yen.i bir u' Jmruhc:!I.Gmih h:::f1;l'~ mii.ttefik oldttf;tl ~ gijrc: t.m,llyn sulhu v~ '111c.i.i nam ,n,h 1.;es bu toeh.ti.urd.E!n miltoo.iSiIti:r_ Simili liI1 .. mnUn ob 1 do -tor GOb1!t;-;'11l de 11:.rI;iin. Ui"'· a Wt treh!". iire 'lecr.:5-' ~, c nc walilcl? 1Wor
''Yf.l

I

~, dC'."fk.i Supic£ft Biibfi., lllt'l'l.ml ki 'b.i ft I]j .AlI),'ll:iI.. y~ ,b.irm. ~~, ~~ ilL u;.fI'lll (Stckj U~lInl1 ¢~, ya.. Gw'iirLnyW........ i! m~;jt:llHi. ,'CI:d.,~ V yllml!il, kuY'lo'e'tJ.;rl(l.i 'iuHJ etmil!! b.i.r jl~ u. 'n" !l'i.!.;;~ eaimn ,. To! n!hayet E lara dll. g-e~.£ gQze ~r_.. I3clli 'fu'Unoc. bruila,I~, 3l'n~ t.l~J!tir- Bu.Aio&rr1-iU1 l'rtl.toI:..z. D -mr.l"kB.. ..!lID Yt\, i Bulg;.l'i5- ch.{...o;, 1:llJll:W., ir.am.~ u;;t muo;;tcri gibi ~"'J,]ldl '. talJi lranSlZ hlP! ed'~, 1x:clar vi ki siz1 g6r " ellcl.:iW ·lli:W.rjyaka:WJ~!J.I'rlJc. veo " " e eW: Faka: AJmu.n,a, ho U~IlZ. bUR 11" et"dimiz v:II .._ cakzlZ., yabanCl. du!':llla.l1 UDSW". G(!{jJ '~olsuc.! y..:mlar~ o.rdu bu1m:lI]urm.:J.l!: S T JJn geam5~~cn :;:u bi i.l yo!:mzlugllmuWon blilm,;t 1m l~.. a. dQlu. mllllll 'ktMl.erdr d

l_r-------..
L

VRli ,..02 b di~:nigyLi.p v!u m.ese.lc I W lU Binriz Liltl'i Kmdara. t:.iT de ' cdil.l"medi.. Du. ef Ehl, 6~ 1 h;'lttrmb.~rin.. P...mi:(d· ktupIe: bir yo! Ai. nJu.n· lYl, Te-k,. Js.ruri l;!atkiS;o.::UnE ili~ .." (Ul\<r~r:;,)1. ~c :F.grlka~H yo- yo~ a:l.lm hu ]I\i:ibjm' ulu "t! ~ ByillJe mcl1ynll r.., ilclioll: tltytt Y..[Il.nu q'l.nllia,n (VlIiriliL. ~cll: hir ~~,. Oy!e ,elli<'rt1mi - Bmnl J~ .bi.r:6H.: 'e YollV. ifCl~ uir .w.ahallenin ~uJ! it::d da~ ve. ...kuca ,bit> tL.i ~ m1t lioJu:.:;' mtil. CMklc ... I tir iy,ui.k. 8J!,pl'm1lil Qbi~I!IIlIJz. Caude flu cadde ;!j,lll 1.1"1 - f·· • .............,........ iliz hoJ'l.! i;~U( _~U Ii:q~DelM> gccc.lcr~ de zi.fi.. lIlL.._ 31l,H.lu..lrti bu iCJ.d de nimh ~la.ytp. Ii "'!] ~ aktine. bIhr h !'lI haVflr.: nl i"lle.....F.:Iirn~pl ve 1:IO,'\'& .ili V~ l¥:"le!Ji;ye rruz P" vr.lisiD.!lc oturup i~ Eyii,p ve ha.. Ilali!lillde ol!ml::rr ve E... lu. - YJn Dr .. Liitl.i Kl.:nIann 1:iaIAkiiu va.J.i.:;jlllrl,e otLUlLIn ;~i ~ll'lJelro;""" l"'" lr.n !Sml~! ...... VI;) n""val.i.s.inde blliL!IDllll:lr~ a.ll -'
eI'Ul"l

e'

j :m

'V1lr ~ ~anl.ud:~ ~nnJil": o!tt'JdW"l ~ bu 3-~ ~,JIIil jJil' lCilum yo]b.r y.a.pLIraca - ylne. .. :l1ll .... Wsltde ~i1m.e mrn yol EA':U3rJmblPl_EllYU

'yetJJ

~

. '" ~_

="'==.
}ki~mmI:JEjDl'!iIiI:mEiiZi3fIIE:I·

Ill-I
YIlaJ-

~
ntJ:!Cbl
mUl

drr v::!: li.'Udi ni bil" 'hIarp lL:~hrik (djy(l'~

"yet!.~

a

mdu

b

hlll)""·Il'U!..k

y"Oo-

tzmid.rn bi1.liriliyor:
,Ymwnn
~~:<;tnd'l

huulJduna
,...
I

g

!m'~. Yu

- .& nLlr ,H; kVJ'YDde il ~glh
t:LL:.:l.nc3 _'It:.Um.1S1 vD01mU§tlll".·

y ~.'
C~eD

.. la~

gill} bazl l:eyif eh.li imaII tar, bt',yul~ n:u~y[13ta bh' ~~n(;C F"l'tip c;:.tf"l\k ls~(;n:ri~lel': (lllnDa 'il.i :->:.:100 ve ,r"1; y~lt l)UIa['~I~ \)1.11 beune haywil i:r t'Jp]::..nU sl'i-ij \' rr,r~1 " !li ve

U.r-I

I

1-1

I

d~o;,;:.u l1ri:.l-Q3,tl".apL,]Joll· .'~,i~; ~"alanci ni.! an,ll~1 ,.. cc l'li-, v zill..l~...i lnplaylp gu rm~ ",:i~l1hu'lII ~og.~DU. L;.u ni~~U;L[I L:ll'JU d~ha m,lllr:.. le up eillll:1G;.Jn.U l VC 1 !!km :!'el me-. 1Dffi1ndcn ili::ll'.cttu'. YQ'·aa Umri,i k;tI,'l~' l:lIr ,kan; suat \'~ya hi!"

I

.. ttjfi w1.~g, a Bl hurl_ £tiylc 'ClclBra IIHI:' iy"eti I~t.ir. Btl ~ bil" S"!rmik l'eplle;."inin t.em.tll li .. D.k ~e , bulu.n',l,YU1",:tltml oyk b;r f:'t'l)bl", Iti 'r. urn.d:l: A1mun~', !;~"'n. 1[114 1 '01 hprbi:n'i1 bioi :.i.1~:s. m.~ .h~·...:iI.l.a.."'1..1I.1n1 :10 __ Y 'ni lJukil V~LS t'!:'!.m.rt gc9C-' .. c~ ~~ ~ ltle1: m:l? ~ -_ '1 G :1, uyl ·re." )_-o!ntek.rda 1. 'ft oiun • n r.')~ • 'v-at! Il L y:i%lD riiy, 'r Sillllti u.n 'bir seE=:' de bir .llIbr:"-!':I. i~!l gidip ... ; bilet: u.l ";!lal1~ u1~ girl 1 ~tigiMjz l'erlt j d~ nei"~n s-e 'rediytlfl '. "IDl':5eie" Fb.i. bu .u~a:k s.~;r ti~ yalruz ~ le-i ". _~~ £1S3.' ~IJ:IJ:I IT.J1Jer "8.1', 1d ~f, etIhi~'<:'l'·C I Qlu!\ur. ltlnT:m IIrtI@llp
j~

I
I

..:linden uir H~ ' :B.1b t1~T'.dn H~e~n g-cur:; dti~~ ~~nde
S1J"l1

admda
t d- .._;--_ ,

bir

at!;!

~~!Ul~,

ri.ll~n hl,:l m:au::;n.f~ 15 y:t~Iltb: £nLine In.vathn din:lf'{.,I .. yilzLu"1e ;'o1p!"w" lrir:."iitS"-~j ~l:l d~ .ij1m' t ~
bit

ten::cl~rinj '\"C: b:Jyde: enae

q;--

~

61""

MU

gD/WC:' ... IT.: iiC"I1!n n.e oooop 0' d_~

\!S1~:t

ZonGlJhll11(te,u "bil' Uiyor: l.('lit I'.i'j.! K.l!'~d e::a~l!d;l \'ukabul:m ~' ;i:.k Iii ise",· ndt:' ikl i~-:i Mm!i:;; Te iifOi nGtt Imrctte ya.rahtn

V~gh huh
i~in tem~ ar
dh';ml. IintihaJ:ll. hcyeti '.:! mu.ra
• Ve

cab

""" • "'" il...
_
11110

y~.n. -~.. t.tl, hem de ~ idi.,.
~ dakilm kad&f'

j"!ft"._

bl~~

,..

PcrnpaJa.~ ru'la.l"\lll~n
,

.Ii.1.,

11"ladlrn,.
ruUU

r bal. twh..

rJ~:
1 d:L '.~

kml!l hilcumllli>m ~1lJb.yhk1a Bel d;,t.k!i!k!lda:o BOnl"8. ml!
·1. 13 CDSe
'ft

t;.n, ~UI

)lg

.,~~t

l,.. bey~
~I.I

~

lkim!z de giile. dcvam ill t. ~ di..uD.
yukllll." b.!:r"ludm
j

tialurue-

kft.<;: g;ili:l dev:J.lJl eden ~ i!i:::i. r~lkltlwrt araliU'i ill t: 0 Iy....al}~y.ll Jm- .De '!millu' !ilok,

ni~lllar
J~

~

iri-I
I-

biktlcrin.i goid[rJ ?,telme 1!.ll'lt!l..mlT' ].1:1" 1, Si'l'!ldi bl1 ke.p:IlI!!i"l\1'II ~.w:.L._1

R~;s:,_w:
1~ Riyasc~

ca1~ yo- anyorbl".

I

..

.. .~t eml .

LZ.

~

!rip! - l"apaL'Unlln .;;;i '1J..EI.:'.::: :~- ~\mi i~1UV llcycll ili-.....lril' 1::.1:' ill.tinM)(. ' t ts;,;v JJo( Il'P'!:
!~~I~'I 1101:.; 1S'

.2 -

!due

-1

I

bu

al a

a II
Is
1.1-

a-

1

A1..caQ.I'I::rnl" ....OTilecclt 1 ~'iQ :!CO 'Pin liI'j"..h!!: 7Af"h bub.tb:o.t ifjll ~~ d,evam ed.ii ~ dir. Btl nL~t ilE: ili.i:l'l. Hubub:d:

r

m~ Arkcl._gOf
R

tt!" .. ,'""" ....... Lo .._

.... !,..:.~.I"""""~~.....

Bin g a ~ i, Dcrce Tr-;,rb-l~_., Bunlar bizh:n en y~t.nil tarIhim.i~e g'!P9IW iliim1erdir
"'C bu.fi.b.l"1n

B~~
BunlIlT'

KQ Ua, ha1'tf

oo.ru

eleruoe

ve

J.lD.!.:II : - II iltlI H.ka lIDyBd:m- L dNim VIlI iU ol:sbn Iii 6 Ilftw r:ttim; BCllti I~~

r.a1mda
h.r

rnr

('t.
!;Dk

lu

mr Jus-

• n.l4.r

I

al Wan.. SOn d~mi.lt!s;lillr·; £flyt.lan pel! c;ok II1Ja-

denijl:-I ~Il.r;rl

Rol.g;;l b.isik tfll'\fil'1.l"Ici.lJJ i~.r 0.-:1

.B:.,;k~t

TeriJir

l~but 4)a '~-'1'!la:
~

hir de..fa y-o..'P1lm'ilh yiit
Y!lT'!~

111":g,"i~ndi!

ij

1;

W; te";l

ya gore dil!(i1'!lao tabtell:nwir1erl
~l! OFLltbr,

ca1mw.

t Mia-

emn
l!fllt-.

da
[Ju

'i5

ilma.

.. L

DWliJ IC

n kil.l"13J.D.d:!", bUlkuvit !l;.f:" ~D.. b) Ie da-

riyl
\J
A;

ho -

g-

tt:: I'I;!;>M(I

!.:L1It:!(I '30 '1

m
-

I,,:

AUNDt b.~

~
1.~mlJ]W!.

~

£l'keklenn ed rim,
B:tliIA.,

de biihm.e:cn_il-

roddemmle
0;:1

*

komeill
~

ut '.!O.:w

DAD)

bi r ~y ~\e~ ~yim ml'::' "i'smullZtm bir I!' '1 r. Thi.!J) til.: gen.;:, ir karl &.. Kad.ln, L InJn siyah Lan n hClii dJi1ru ::Ioy·'w .... e ~I1va hol' ~l.DJ .1

gIHer.::1r: tledi, • rip

L~lr :m.z:

dad\l'_

!h; ~

iEimlcri

lHI.tttlbYI-

l'itl,z. (;IoDdar,

lllm:i.VVIl., EAdiH - AIl"Ila. ,.. BIl ~ir,]l~r d~ daha ~ I!:f'n.c [h,r-M,

.A..smara,

,~vvd ~~telerlm;n l:ririnci M.:;1' Ltan d.a. a.lb ay IDl~ Blk YI/;':k'

l .. lJ,i .. [smlJl.i VIOlrmek alia. Jigl"l.l (Jim ll. ii'nk t" -1-!l.l!J"1' bir Iii}k H'l<1D.nbr: icimlel"mc ~kl IllYlk (lIm 'l! l"J nt'DI1, bit 'tOk z.eIdnlf1 uhm1lt, fa:li.rlhl I)" '-r~i:r., il.kilin apt,il oldugurm blfyorl.llr or:n.m ie;:.m 'glJ gwnilere bisJ.:i.I-

o

b"

13 I

a,

.!..!

iT

lelr-

vL mmiIlt

mlln.wp

gOl"1Jl.i·!'lleor

lnu';Jt1. Siindi ayni j~ mlerin, fukilt m.D..kus bu- ha:reketle .hu-

~i.llib ""

2 ~ YH..I'1Slara. SILBl tam 1!.l.3Il' d.a trqIRlHI.c&k'Vr. I gidiljl g¢io!ll oka.ak iizP.re 'ro ki,lOJJl,L"liclik • 3 - IIi, in r:j yar ~; 2:::f3r-JU 6 - Bu !Jf :n""J.!u:"da mrin .. Zt8.r -giinu If\'''l::idi~ e.ki}y - Ta~ I LlIlJl-rabya • i:~fciikoy - TarabYJI. .Je I ii_'I;iJ.ncilye kadar deroce }' r1I" t:idi "oy - lhw !X'idi:v~ - ilJr.!l blrt I" n:t'4 IVa. Vil Iann her li('~inde de 00 i;i liDkl'iy nl1lNnda. ~hn..1.k " '" 50 reo::: ~'an bir- bHi~LYI.= de kikl':nelrel.kt.ir. ~kinci y~v'li':~ [S !l41 kupa veri! ~~ ti _ 7 - V IWllil:,l.lan.n ko~ t1!l 'P'!'~ trUll il Mf"Cid.i~ltlly • 'TILden yalLf'rJ Sl!,:.4l r;wyd luu;u'J m b \' - ..... .e"l~kli5v _ K""fe..h!cli y m, §. olduklarJ. h.~c .b.t.ri:tkct YD'Ta'r::th '!l. - M6ridl.-..rcll~' wlu ril d Ik i de-fll gidip e 1111 f'Hlde llazlr blilunm;llarl \'1,: i:w!\tcri.ni hil.k~ Ii tl C [,3Y"" [-ehl To" 1.-1nmetre1irr. l;j.mmi.lr. ~ !!.. r; - Of: inrll y.lrl;~ 1:; J"'J 11 d.m.im1clwi I3.!1b I' milio t:::!J. t':J.. - tirak 4! tti!!""!1-" ...,.., I}J ", ,iii, -

tertip

aIunmult.ur·

! --"""'="""-~""!'!'''!!!!r-~!!!!!'!!II!!II''~

ci-

. IF'n'1.T

1

fiVl

fi,r..t. 'Wld3

... Jmc.~lcr. i

.

bJ""

: ...

I

unrJlRI~1 r IYugoslav mu mma e eleni c·· Ulm di ldilar Ila.z.J
I
Ula~ ta."n

~O'vYltl, r go re I O· iz a '8 lilgl
1m I
(B.

, Inilll It;yf.dill) i' 'el"

delene ·akI~lW"8a th& Italyanlarm :30 kilom.lltre kada bil" ccph Uzuindeki n\~ mu kabi] hiieuml ~Tl YnnDo11ollerle •
dar evvel Y!.1112.11hl:ll' T) yi:}IIIL -nruv&ldtaten

fll."

far,,'1

1 1".,1 lOa,!, Id 1

<CIIill;,c

_

U

nnstrr, "YunaD ~ltal:lm dtL,1llII mn bu rnuk~Lbil hiicuml.arnu ku diktan sonra lleri vilri1yiijlerine lam1i1o oin.cakl&rU1r_

$r]

trr-

arttrrma k i in vakit knybetp?£:t.esIllih meml~ nldukl l' I mhat e)'IeyiUlyor: diklerini saylenj_~ v 1pIlllal'1 Yugo~ ~td Ii, Yugos - ilave ctJlII.i~tir: lnvy:i ile Almanyu arns.nulaki 1 "lngllizler ha'\'fi Iiloliitlnl1!1 muaalscrclorc milte:..L1~ik olaruk kudrefin] nrthnrulLk i~in fey" Ahm.9.nl r tarumtian a ,.apll iLH kaliirle gayret.ler 8srFetmi!;lICf'" U!:ete geL,w.:ler-i I:.ayyare mikl31"1 Ell lui!. m~Ii,kera.tm devam etve Fr.aflo"l&, Holtal'Jda IncyJanla· mekte oldugunu gOl\le eai iii rma Y:lptl.klnn otrcumler ve DIIJ"J It'! mnnt - I1Ti • Na.z il e:rth bilhR!I!1a! Berlin. H:\lI1buTg ve Vek Q kadar OllllA!!1 r1 olullyan Bremene 3I'11l'Hl akmlar Jngi I!IAtlninmdlklan bnrada havliz 1t:'1iJ;t.lruvve lerinin normal ret va In;! In.! lid e -sti'l"" bir Ctinkli bunda gizli k21imf.:1ei btl tedir surette 01 ~ yu:pm~ enrnuk .ol&!gunu
emniyot b.a.J1Q Ibi?!yo.n:atn ilk Bat! 'i r elerini tIl.hiris otm Idr:dirler. olir, HUcI.l.m tlibiycll2'I"ile hare •

Londra,

20 [a.a.) Bclgrad

- Times nH,ulabi:ri

broil',

1 Incl -.:.rradil}

U

B S If Iyan iaSH o isi bal~nidi
zap
I

netic=sinde

g:o. t~"'lIf~ 1 1 nil: 1 N!l'hdill!

birka~ 'nI_n _

ullnaeu,

Asnal a ve

{'HI vvn.

ynlLi a9hn:uJ ola.e.sld:rr, ~1I kJLaIan a,yn.i 2.lLm9.nda. liararl da aapta muvnffak olL1rlfl..rBa.Afrikaam bu kmmm'la nihud Bafuya y.akJa.ftl.Im.Uiiobtc'l'ikhr. - Bat nla.rJ lblyu.n i~ LOI1dMl,

..
ADItara., 2r.!, (Ru.s;UU ke-rligini y:a.pm~ lan
m&l'1tep
'm~,
melD:

----5

a att

-

00 ny~ nll'l-ll'NItiflin liii: 1ta yanrn mill A411'1 oniu.su i.1. elan y_ liz muvWiali blJ.tlariaa ka.Hn hG_ ki. ta llmluruJ.1I deruealnlannnzm ycni muvatfrudy U(,,!,j bildiri1me~ edir. Utmost 11lglllz T.lP'1'l1mltuD tunntiilir. delilfl.ir"" "!tUll1rutdiui r.~ylf.>!!'·" harp ge . Yu~ Ie rl'W'! f'LiW 1H9'&I!Il milerinin refa!c:;it L'tti!ti VII' tIlm lio1o»rs lmli'1l. bUellllJ!lll OOiyo:r Lon dra, 20 ~..:;L.8..1 .Db__... yil.ildll i-ki ttaJyan ruJ.W1ye gemi· BinD1 t1.;dtil buhlm.lllgu bi r ge ~,2() C a.l - Re-utn: ..... ~'e Knlonya iherine YJLP~~flrl mi kn.f'ilel:liDemuvaffuiy,elill Yugo!11I'L'i.·ya ile Almanya 1'11' .... ta.acrl12. har-bin i:Jf\rJ.tlrlu.l'lhill'i 26 bir huc:umdlJ buhmSU'! daki mimasee tle.r in tan rim li..m tnarruzdur, Ell se.bre, AI - netieelenen mtl!'.tur. Toni!it.olan. 6,000 ve W! I.$liilll maksadile y:ll~l.I9.l) dIp manvarun harp gllyreiJerintl 14. U1 t II 018.II ill I llk1i 'e gemilomatik ~,)T;~l1'1cl 'r 1:1,_ V!lID etn,,'n'l,ill~ col• .mlll!iim f'n1 sebe Bin in - @rle dolu oldillgu gijmektedlr, BII gani!pnelerin o{" "blvlc, tng1li'Z hava lmvvetlel"l rlillnli~ tir. TorpiIlenll. infiJ~k· !rn.di1_r dt\lWll ed.eccii hakkind» soil Amanludn bijyii.k bir alH.hi' !m- NlJ"ib I:XLIllU mat YOK tur . ~ l:¢ioJ:ermi,lerdir. 1ngiliz tay- m ok. ~~ddetli Ya!i bIT il1fllilk taJdp e<tmtl7ttT. 'Nrikliy.e ~e· HI! esn-a.da YugoslAV ferbediyarr.:lNinin 011 1l;lwUJ'ldl'l mC1jrinden m IlZ b:irinm lBmamen i!i de rlell'WlJ e-ylemektooir. hu:r B{lh~n!1.olJcm. k6priisiine btbl"L'P pdildi~~ MUlu.klo:ak Itd-, \Jma.nhU'l[1 YLl'pt'~ s3J]ir ha1" ll'ine1'l yn1il i£l bl"tler on::l','$t!Jt droi 1rn&1 It.er::)rr. bi'l'i if'] son bi r mis1 Ii, Yugn!4hl.Y"Rolrmvada l:iII,!~h:a. llMm m h~ U niql.te deaiuJ.ltWI ''In.aandl'll! YaJllTI. bitlnbi Almanva l~hi:1'I1! delle.· de V:\nJl r ,KIlIl ~119:1'1 ~ ~r.tIll.l"1 1m. i~ [1 -. k ti:z~ Coil eL,. Wl"I.dlierIni h&~·p g"'mi ~mot!1('1[r.;T'1 • hArlJ _IDQ~ iIl.~·lii pakh imzaedeccgi 1:1' t:S~\'kr 'aiuHl jTmtynn milhirn nt' Lerinin r,C!i'akRt ettigi b±r gemi In,.da (lkanhk1a-r'1 Il iadll". BlJ hiT yplb.lIl 'n l<~inde h~WRti l!J:afi! !'linemlHlsup n tam yilkhi :ulan haber, bj!;l rene Igr .ld'h-I' hH.Tka ~il etm('-kt(;di:r_ En buwnM talrrlben 3,000 bmJuk tbJ cndi~ uYLlnd:l1"ml~bl". Faka.t .. hir l~cza. C'f'ph::me 1,Ie infi1i\'k ha]V~D j~ e!nU;liuc i<;Jl.'bct stha~ '1l n~e gru i~i :lnlA _ rna d(l.leri ri'k 'V P. !lirol t:irrni!}tir. Bu ia:?e g~niD bat· " lm~ endi!?e e nih yet bul - t~matl \l'e ·tlrp_eJ!J: ~Ir1Tl19r nDl'Im~. ugL mu'hliJdc.wrllr. hi lm'hlDrlo hulnmnBlrt.adIT.

!;lIDllk-ri 20 (a.a, ,

--

!nglliz

mlS mem vaz

gt

...

meoe ~ lamakta. gclmekte
~lJjIlU.<;J

It_l
lUU1mllUlyllllol1G

IQ

m 1 lj t I ]". J\nl.!Jtk ark taTUb hulu'[):iw~e(~.t '11 k.;:i I:lrna.'liIllJa. ~l pKtiW hkr:;tr yolil mcrnyan ka:r.rrynn lakm, ~

t

v,.,

1)1· n

nh

lqm----Y"-JrIU

~mye

A..
_orta,

_

bmWrlan taBd:itnte

ir

leri ~i1 .aJAkabn ~i lundaki GD,\1J_n 1'r:"'j"'1 t.a.m1lnMn hJWr~ bnlIIrlJDHJtl:Ju._1lr. llit;iy.a:L z.abitl h8t1nn1 hm ollJ,rl U!. fill bim'te_tioj Y¥-Pi'I1ami!I olanJar Il.ILli.I Il.W'IlUor ~r.:k telaiotki .e:di1miY-i.'i."ek ve bu Mt~i:l glttlkleri - de IDuriyetle.ri ih! alIikaiatl blmlyacAktn. Yalmz de\'l~t hbtakuml.l~ ol&DJar bu ,. :ytttan istisna e:ill.ecekIet-, tm-hiakn-im miJlteakip eskl vazjf~me IJ:l..
lliMaldardlr .

fin oaUne g le1'E'.k ttP.1lin btIttm 5iir"'ati .ile _QQlID_ryrJ~1l i:iwrlivlllll BIhi1kleIlBu~tiI' . Ka.m;¥ODWl c' nlm 1Jru!.Dbnia. gelmel<" re bel;! yolc:u lmlunuyordu. ........... o.v, merle flofdT BaAJLn iI.e DIU&.: WswJiif m;.en LlJu.r:nP: ve kam-

mr

i

yOl'lUfi

::unJ OD mJ pArampal'" !i:3. oldugu b.~ k.a.t&'yl Jliilk b_a.. fti bi!" YBI"'<I. ile ge 11m~:f{liT. Bun!:J.rr'I:8n b ljjIka 2!"j.)'(I1 u ..
fiI;t.

dan dalmzlI d rhnl olnili.'j 16 da BjrIT :!IW"Ctti!: 3'·IllU\a:pml~
cbr.

»

I

Kaza m~allinde tah miiddeiumuml mua.-vinJe-nnd
Orhan KQ[]i ve Ilrlhyc

11,

doktoru

"I'"

w

['..erek ,~rta ~kte,l' mailLlnU, gl"l"ek Ihtiyat a.biti bnkkuu tm.iB memurJam fiji hmne1.lr!rirli yap mak UuN &SIren gittll; 1t'1"i tIlJ!· A£ll' ,);1.[iLhl.!I' mar dim mCD1llriy ll£n lchld:D"l Yt1kl.n b,Q.a~ rJ(!ll"te "I )~ar verilmiye!(lle tiT. mu. lam;:" _ Ho:: In n

Enver Karan me mUr ,c.dihniljiel'dir. Adh}i£. dokton,1 altlLeri wil a~ elrtlh; ve cWnI -j ililh.get ylLklt dig r bir ka.mynn t 1'Dm'ga !;ctinLf:)u,16rdir.
IS ,..

ILUl

m

umanya De
,GI,nka.tll,

c:ari

liava k urumun n
biitJ;esini.n de e6mert !Ie bCl.-ntiYl!tIi Tiirk milJe.tinin Rrt:llll a.likam saye..;mde fa.z.1asi)'li:! t~ minill8! imkiln hruil! olaen~ zJmalttB. mot&m t:Lyyn~. "P- ii.[]or~iilillr, p~~~~wUk VI;l yare mndl!H! iJ.igi .ah::wn{!,a. ge~eli se-_a]~ye ruabe~ do.ba biiyuk. rlJ,lldmum alwWS1 bildiriime'I. • ted:rr. "Rap.oroa. ,Imrumuu ar;m._~ old llgu Mva g.edildi '~Iama I ym'Qbl!!la g~n yll binden ~ok
dB.\.

{Ba,

t~"i!fl

1 !~.::In,.r.diil

!ti bir sene::WE tah~ nispetJe t&k.r-lben dOrt m:h!l,i.n~balig 01·

or

Trul1pn
dan V oods."
25"00

deaI.mhtBl ton!uk

''1Inrm1W.

er

I:i:Lm yiikI i.i ve 'kri dUljjIuUI.I1 i..

O~e
I

gem isitl i OOtllU'L lijt.ll',

20 m,LlloIw;i~ - MilkUmllt llllide Rl.Wl...a)'& lar wda k i tiean ~lll.rum )'erin ' ge-tiri ~1'I1Ilh"'inc ~~ maktadJl', 'Ru~ya. .bi:lktimeti .·on zartUlIllarda. iht.iJl1LCl Qldugundb. bah~

miibadele

m~Lur.

va-

by-I

KurnmuD, moWrlii, moWrsilz tn..}'Ya1'EbCllikte, pllt'~<;;illilikte
ordwnu7.k tJrulunarl_a yC:tiiti.rttigi lnYllletli' bUyilk _mill~l.imi7. if-

rek bizden k:omUr iatemi- ir.

fazl.l!l talebe alhllliligma. ve bUill;!nn bil}"'.ih bir B ~ eriy t.iDin

I
I

halen

!lava ordw!IUrula

g5nnel;Lc olduklarJlIIlll..

ruger

bUmet
b.ir

wSlm ia!ebo...aim l!rurumun AnxElru(lRkJ moekte_rdeorinde piJot 0-. 1arak y~ti:iHri[dik:ll!'rille il':l:l.I'et edi!e:t"ek llnJ.a.nJan b: "'kac."\

tihar euabilir, MiIJ.i M~aa VckiLimi:!: 1m hakikab 1!i;lt"'d~,:·;Lle ile il'l.de "VoJ;! kunlm )'Jakkl.{J,dalti hayr-anJ__I1 \1;l LfikaidWiru b.u BUretle Imar buyurmu!jlardn-. Tiirk havuf"lhju. He madill ve manevi allikalwll1nya:n hit:bir mti~'c: y-oktm', TiiL".1iI:gen ligi l!IalfM.lhg. e'-II. b~y;Wc id~1 'l'l! 4:ayci b!J.yal jillhObl etmi§tir. Blltun dimYa m1lt-etlarinin j fltiklil ve me'll'cudiyetil!l.de en
milhlm rot oyruyan

Pro' bt~gUnienle B~ MiIleL }Jecll .IIe\'kedilecek "r, Dig-I'. r:ntllu devltlt d.a:ir-ele 1'111 e ~alI 1I1 iicretli memlll'lar l<;in de rle .... l mi!mmJan glbi te _ga.hci1e etmekteyiz. kaUtll.ll, \"e B3Jre nlllJtJ ,J.!'I tRnmJ4t'1l1 ,'e uo'at OJHminde en masl tetkik ~l:uu~ktC!,JjT_ ..B.u bU.!!UBLil M.t.liYIil 'r'e dig€t' ±n-ce b ic :me" Ili alan haw.C1l.J!m ve1-t:ME t 10.· IJWr;'LI ili e:sIarlndon yi.r Yof) agyara rouh~!i oJul.1yami.lrekJmp bir i~omif:1J'on ul;ete&k surette bl7.de de t,oc.gs;ili; ~ li memurlilr1l1 iali_L;ba.Li ll'lWr debllmeBL l~n bey,nelmilel i}Ohl-;':, ret ne I I V!U'&eak bIl' uliti i:uJ.b: yilks k derecet:i(i mijh(l.O-1 'ete g [' I~ bulunma.ldarur. dlll.le cellx..J 1'Ri§.tir. tigrendigimi2 g01"e Ut::refli Gelecek senellin'le bizzat ima-

aziz Tilri:iyembfl gu m~Ykh: yiiks~lmesi rc:;in ieaf1' edelli Ledbj_rl :r -.Ill 1lllLi. hr. Bu tedhlItl . ttlih.Hmda. hil· gi ve iTadeIli 11 hllkirniyet1__ni -mu-

bllV.9.Clllg.1'l lilYl_k oltlu -

r il;J1 'oI".t, 1 11'1,,1 "l'bd.,~ mQ.ddeJ..e:rirld.erl ElmC baii;roda ~ ..J~u ha~t eden V~J'R ilaku.Uan::m me.mUrlal'll vcnlecck ~ Vi! lli."amiyeYI!l &ittir, By mOOde h&Zl1"l&rurkel'l deviet m!domurllin hd..kkmdaki 1Ile\':£UOl Iru"" ijnilnd btilUDd'llrulnn~tur. Bu Kahil ticretl.i "mEmurmrll mU9yyeD mu.J.dcue.n.nJ iklit1al ~t· tiklill"1 tu.kdirde keD{llledlll~ 1:11.tt!ka tit _m~i 're}Dl. illdilkLeri :;:ama..!J :1il~l\'rinc bir JIl.;).q ~~ da ~lll["u.r alb na :ilinn:Icr

aTar

m:iU~! dj r~i

maden

~~

y&tl LChlikcti gI bltllr. 8.h ikatL ehcmmiydlc de'\'il1U olunmlLlc tadJr. KfWld.a ii!h:n11!!I' ~r: 'RafaiL o~lu hak. AmiltililA oglu Kosbmtin. An5ticli otlu 60tiri. AJlram. oglu lly :u, NTh ... oglll 5000, ~OG't.;.mtin -In Yorgi, -{ani oe;lu. V i1, ogw Arlin, knk r -Ill tlyu.

mn ....

iR\.i yftCliX!!JlZ]fi k.:l.n;lI1IJlDllI.1111 talep ~~ ted;_· ia direk.t~r gclwl!i lakdirde 1;;0' mimin g611d~ril~cg; ali.kall I R-~ mttJcam]z;ma Iai!d'iril~ Dri~tu.

y..r.iliIar
&.D.p~5rwynaradiJ.

da
l!J.#l_ol

trdlr:

slliW:t

ai1n pq-

Di~r tal~

Rwna.uya

k6me'· ktil!iyetli MII·to. 10 bl> jlitem~Jrt.ediT+ Talep a]:lk:adlar1a.l!' t..a.n.ll__ndan_ te ik edam :It

hu-

L::rlir.

u,'"

AllI.ant,
AAt:. l,'etileti

1-liD (UUSwril
b~gl(U1nml

-

lkbkLille-

Bulatta Thht:nm.ma.n:'de 224 numar-~a Bobor otlll Ya..cf, K<lrl1.kQyde J.ILnkimilli cadd_es~_I_odc olur:ln AriiIl -:In Aleko. BUytikadada LalB.b. tun 1;0Ira.g;nda. 65 nU '!I dn .ituitri, SinemkiJ.l'de ~ [ 3. 19 nWDnadll SAkin _fl.r~ o_:iu Mi~o, &yD;llUlda ~Iili.r sok'n,kt:s 15 m.u.m3ni.da I)lLll' A..,ram uglu V~ JI\rn:it, - ilttlydo Yn.bailJgtil sok8trndn 21 (I -m-d.e ~,
radII oblYan YClrgl og-w ot.iJ:'j..

I

-I

o r.il'eLiniJen ~ k i~n t W~l:llleti tic iii lTi l'<11 1 ~ Ill~ ve I(purt istihsal llin:w Zj

:il;in ieap ed@l'l.edbir· Icri ;lLrn~lJJr,
iSrttIrnuJ.},

~""'rcnwPm.iu

gi)l~

V ~kwcti stl:Il ~ tBtihs._<jlclIl!cn 5624D wrlla IttiJ:ciJrrtiil 1;o.w3J:[letl Ziraat Vekilettnin bu
Qt-

w.

1ki:iss~

Bo::>hn SCI -at,nHa sakin K 90 ~lu. Ytl.r'iI.~"rd.. Am" m k 'ya u. c k:n'" til Fra.nku '1gtU TIDUa Udllil"du AbmNiiyl:de Dcrmua ~:l.Zmdll 8 nllm3l"1lsakin KU9ill~lu Dunitn, OUmyo:> nglu. Mana!. ~aba.w.y ogiu

Niijafikwnda 3 Il.umandcll

do ..-

Uenahim,

rui:l.P:Il,,~,;l!'ll Abdl1!lD.h.

ism

O;::ill Ey\'ip, lJ1."lfor mu.;v:illD :hiMal ~ oghl !smail. H3.8tahn.n~ bu.luMlL yariblarilan Mana] .Jglli P:w.dcli lilt
- '1m i.iBLih'.

15.t IHlhalannd:1

hilyUk tarU~l:il(.rURttlJ.

mcrnurlrr

ler viidof'cietl klu

CUnttlu.-

JHlJlUII

fl1"10](>!OiQe es,L5

il.jilL h ?I'rlanlJil.:'lk btl olm k i.l-

Ea.·flle.. k:llimlz Dl'. JlefibJ: SaYdarnw gooteruigi yll kHek al.il(8 I~urum.un ,,'e bil.ha· "riir.k millel ini n fiilkrlllllllrl. li\:yHrtit. :fillet ve htHrfunl!t I] y-tik~1;: ,wlidcQ.!um tahril{ IrlU5~Jf'Ulllh"'l
[111 ij ve kob*yet ]wnun ~kafil,nJn liD hcyeti cc,h len b-:1'1 tuJfdirlerinG: I mwo:rurnyetilli dilel"'iz. Me-rlcez 11,..~,"ti mfu:.J.lt~l!'cleri ~-e-G ,'aktn ka.dm· (I "Pf1II ('l· milj'liJl:. U.mIilInI m"I'k£-, hcoyet.i

"yet h ilk Umi!'llm izin ve

zere

bcvnelmHel #I¢V:Z;UfliL"ll1 du. ~lirudlJ Jilrlli", IJ[Irthu.,ml:t;.Ll, uyan Jri.iki.l.mLer aynen \'oya 11hili bir tadlll~' 3hnlU!!jtJ['.
IJ

projcuin

e-3tl.5

Illbady1

[t-

miltemruli
fiat Ikn

na h' tI 1"1 Jlrmlll eili.1trt1!jolir. ferru l i'i7..erimlp i"~l, I rlc\"urn :dilm ·ktcdil'.

Tetll!!"LL

1m

(iJ ...
I{I)

Y
[II"' I

I Im:l I:I),r ... d",!

ZIY I

Cl.!Il1iHl'W9i cakill'.

gu.nU tc._kl'F~" LO~hlllIl.-

a
teo t'("D1 heylrtini'li '1 Il ('r g1.U:! :!}IInidi oldU~1 ylik8el~ inkilJDf Iwdn't '\.'(1

SJlD-

C neFriy3lt
AlLknra, 20 ~H-.l.I, J ~ A.fW m :radyO-!'lll yn nil 21 mmi. UlrrllllrLden Ulb[l.''I'[} ;'I.::".rrlen Rum~a io."~yonl:ltllUi. l:i:uj'11 Y~f:'.alrtn , Emj",yonlilr gLkndc iki doc;'L At.!a-t

kabi1iY"liru

tl!b~n1z ettir-

mC'o; bir 1m ,uu.t etcogj hah,IP in In lap cd r -l( m('mle .eli '.crum bt, ml.,llr_ Yat'lld lei' ODR-r 0~ LLT g-Ohf..uk"n"1l he!edi yo m z.. bl:lhRiJLl1l1n- 11 Ita "T. bll:; ltln r lu bo~u.zJanmll3tTr 0 ~\ JICl·dr- rna· gu.Mlnr ~'ao!Tlm eriill"nr \'C nlaBum imnnlJlr11lo "'~'Icri atC'ijlc V!'. ~
rihyorolu Bil~
nrmr1.l1 vU~l.lijY!ll){:

'Ium~ hir :tulihrl dil.lgn.tiI mcrn I~k"l iJ7... rine (,}I.rDlllfj.ti:i. ?lilies~:1, rOLnantik ~'UlIlti Colirt'::Lim 1:.11aIuu)B.I1 lebf'u' I~iloo IJffiLlm~luliLl y,'rln, I. jyun~l" idllre,,1 iktitial" nt£\'lmnc ~r,;ilr g"t'<.;.

ami TiillJen SiJt,_ Ima It r isliiJl dnR:
T ,MmmL[I 8118 ~iL' nll.~[Lni:l.o"ll C' ~UKLI!,IfI.l h.lu,(le "1\ poJ.:'-ldL"h tilDe: 1 t.lr, Paz_;jl'ilk J1IUil.1 L ,Ib"", d~ TL1Jl1~ kllmrJ4_tumm I.ut lu 1., ,nt:y,mu m,;(lriJell J.Jc. 2 nIl)] I:<u.'ti.[l~ liI£1Jl.JmI pW "Ii, ,"t

1 L tI· ,.m'l
Hull

,,,~i:UL orm It J'Ib ~nlMIl

hr

,iii LI

'T

11T1<'n t'l

v

:.:aUn uc.u .,Iunur.

!n ~

I>.Il

lie

tall"

1 il'liktc ZJ Ilr A

nnlr"';:;!olUiuI

( '{U ilnr.l~'flb,'.'
1m

IJH l' I r 1 .yi,ztil" de, ir idrik ,~ilmr"nli tir. n~IoJI- ayllk \uirilll hl1tccd~1

12 - d5
Ill'

V'<

2.1 - 'i5 te

npll!Hla.k-

pnr(' llmm. cr:tWlh:rlo:.l dQI;rru_I.tu. BLlnlrlm ~Il.li T'lk gUt' j
l'lIIQbdlll", , 1([ t ma~l fill I h I 'kntti,rleI'.

~iil:il.nnda lila bir FJ.l'l~LJu~

iHi

f t lm -

.t-

1Tf1IL"UII I!d<]en 'bedo!iIlcn :n ~ br._ ~ 500 adt!~ Dily'U;; vc l kO~H' t..;,)',J p:OIi1JIlg-.II1'rl W-111Lr '" LD.JilirLlmr .2i!3/1~ 1 p.IItUilmi !l"LI;oL L·1 d;~ ~I'k.l ~ltSlltme'1 Y"PJIa_~W. :.! _ Ni.bmu,.ei1!J' h!!l' 1IPl1'l j .. u d .nilli1.dj! ~ IUim.iByQlllol., Ill.: ~'".111.;l1"u.t bLrWOn ~ b 'ilwlllU\hn tma QlIJIir. b~

!rOO IJnLl :.1-

rllleblU,' Wl \'1 fil :tI)

I.

bu Il.g~ IiB1 D;ror, V'ilJ bY, hlU' ieyden ~ ~W. tabil: :muhlUeN. i:~~ lli!ili'rimil< gtire beuovW etm.e.k 1:Iei:I!hr'. "l'II.~IlI'L ~M~ ·1IIIWal ~ iI1.u.1~UIlUl: ijllI Ud W).:l,W',1 IIIL farkI bize ~l1r~ "'-a_. "kar." Btl iki t8biIl,t un1IIrWlc.. jHUlIl lijolleroe )'~¥11D ACiIl,l_~_~ a., buz kiitMen ansm. J'&§JIYIlD EG.kimoiu, bqk& -- 'VI.UllIflar· ~ ~ ve!!I:dm:'. Eu im;:l!nUu"m ~t V'8 ~emJ yanl,l!.i! zevik Wi elan ~!Udc:j9i,hi~ ,1j'iiJlh~ bil'biri·
'. ali M

=
__

__ ft~-'bco-

~""'1 •

I

_ren $, -.
~
:n1;l IIiBQ 5I!r~ ~
I~

,"JO!

'.n

H"berlH

"'O.llik

'

MUzik.

~goij ~~ia'~l

l0..3.0 Habll!rltl:' III !lor, Mill:lil. 1C1.n &Qo

;tIl.!.D, .iftde etnlq;;ilI ~

,....

......

ti. _ ~htlW', ~ ~eMe. ~ fig 'n..-nen. c-Qr'qunde. o:n.a ... ~edir, ayklnLlk tok..

H_'aramn Fnkab to~81_ ikloci ictllll8 dnetDa_ ,I -~ I!Q;-&t
rr"y __ ~

Ell HIYRtY..._..
iii .......__ .._._ ~. _
CIiCI
~iI

:utft

kloew)W'

12:10 2;2.,45
~1.1l0

11 .b ..rli!i' MkliJk M.b..lk
Kilp!YY,1

:C.Z5

,,,,J 80

UGINI' DERBAL
II ESER

oo« ALOIN~

mU~""'" *abiI
td~

~

'laaran

p'_';'"
IdliI!!!J ~ 30 ~ ~1::!
~
~

'IHIIII ..

~Bl.I

II 'N'1:ao

~

.............. 1!InMn ~ l~j ~
!tt"

~
~ ~

o.Jat.!a ~ I. N,
4ri\l'Wt

n.

2111,
UI

"co
IDI::I.
~I

1;0
.....

10 I....

Ib:IiIlm w.lIr4LI.I1 kr;;!a~
1tIiba
.1ItIi;rti

h .... '"W'ntln

.. ~
~

~ ~

DE

QI.uIuuW. ..... d1~ Idr

au.IIII

~

ro,k.,

Ruznamei

betir.c.mez.

Madill

i'limJetiIri

~yLc ..mi'rse,
rw¢irEai

WlSl!I'I'l.1.a.a bU'lJl::!.'I"I{I il'izrk !"Ie'

btl W

hoh~ kim·

,_, bessa1ar!,

!"e \n.IDu,u, tabi.i lMr.
klllDUOM

_ ~ez; l1ikin lJ.yui unsur .... ~nevil)'aL ~ahasma girdrl mi. .ij degiilil': ,MycetTct .filtu' Iain.i Ve ail" ularmL ilfadt ic;:W. bt:Iuer lik yol u ile, Bte;to ve Ill" limsa.l.h:lrmi ve om.m va.:nf'ltU·UH QlUylI. koyan il'l!O.lll'IDar egel:" A"'P .... Eak.i.mo i£~, e,lI. buril.1 IaIj,Iw bi.r gOl'U!:j \'e ~ oon:i!;,18 l'aparllll'. Onl:u-lll ihl :l.yJilU'l !PBIDda hi!r ii';:LUocili. lIyla.n1lk b m.titercim Ii.luruln.dM yapilir. DiDsi.z tiD- l'i]owfu.n §li:iyle bir .r.:LI vttr: "Y uwm ilihla. tl![lm n:DgI beyaz, Ve Afrika1Ilannki Sy&b'b.r; voe p.~('~, jjlt~1iI de tnE uClll" aJul ve zeki8J, ve iuaa g'ibi >elleri ols.nyw. 'i:Jl da ili.,bmJ keorii!lin.; brnz.etil'dJ:' 'Fa IIiIli ve Ji1ll:Idd i muhit.L1:L tesiM 91.1-1 Imda DUll)-ill' gorili;! Vi! ~llla •
Y1f

nlara k, ~i.i

.... ecaa"

ve)'H

"te!'j-bib"

Ieli IIar~

n.hli;

IruglDlku bli1lc getil"IW§fu. -"Ie:. kJbir t k rcedeaiyet ailesine IilIen:IU V olaa III r .arnJ'I'l.ild~ bu.~ I:iIe val dar. Alman. ¥Il' F~'1l1I'Ifl1!, .;ilirleri birbrrleI"inden n~ kadar- far'klJ.
.:.,

fi'l£klan, 3SlI"l1U'Ca Iik:le:re U~1)'8. ugrl)'Ii,

~~

~nl~n

,it•• MIA'IUioIil

~.. ~ ;au, IfllznIII IlIIborI:ffi edll:BI !XII kill' t-. 'll.liliu IIIIl'I iKlbl.IlI-. la, ~ "lmaeoldJT, PuarIdW. eblltmo:..l ~/'JMiJ ~ afJ.n.u $IIIAi ~ ~I!i.ii~lrt.. Lv, 'mJ.rlJj. _1lJ:lj 1I'l.iill ~ "a.roII _. .1IiII; ~jl:>ab I!(JIfIO lind:Ir. TaJ4'tleri:1:I bdII, ~ Ik... .,....,... -Ie; _) (2M]) Be.bl!!"dIC 76 ~ 'l:llJtunjn bUlll ~tLr !IdJl.m dl:I WD_ lliIeI ~ .. ~ ~tII:ii!iIIi
~D

I
kl.t
:u.iII1 .-t

ve

cu

a u Lewboo
,f1!I01-ilrte:ri'

1ol/1/941

lid ~'lel'i
.liahlre

&)'ru teknikle

yapllmH,i Mad,-

... VIU'; ~laJ'1ll :IIIl!III!':Z.

y:a A.Jm.an, IPiriIti tereiime ediyon..rz, r1lyelJm; B I r ~u L p:irin del u ni il::d.:isa.Blarml Hade icin, lIIuhilindm ~ mah.li "image" tim. allerle ,onj fl.] 1I1,'aslfianm keniii! ha:rnJlne gore e-virip t.;evire IIi!k 'bir " :rflth~e" te£ltip yap ~ ~lmnnir_ Bunllll'1 nadia Men keJ.im~le.rdir; ve her lieJ!lmewlII bi.r sesi, bir II'nLIi!,;I, bit' ~ tJir it;timai lu,'1Jll:ti, ve ~ hir ~iyelii varcill". Samra .bM.l blij'iil{ !i.'Jirl(!r, keli§'imdi
'if

finClUlla

:u':!;SlIsda. dJ£ il}' loe- fark},1ot~hl Alrn.:mla rm VI! yatak la'kW! ve
I'l bir-llirinc bit" Frausg:

~khr,

WIIk:rIn
Hill"

H.~ • 'lI~ Ok l~in.::ob bdI.l ~ ~
amllI!!

:.so

h:t. 1N. ~.411 l1r.:Idill". NllmuDc5:.i ~eim.

ben-

P i'll.(O'1'fL'i1. UJ: iltlTi:loeti :U t - • Lout ICttr!l • -1ft l!ti dr TIi!)MIl~ Lv .. inw"~ ii.iW.D :!lmIo 1I.~"n:l)lJ;n !r"'pn.'IiIoI::aIrtu. "r:dImIa. I:!.!doi!h ~ ~ ill; k~ I" rtr;} 7S inu'u[tur ! ... 'IIIiIIl, nIdtte kIra a 1eIme.lBi(!j8lll) (lll'ffl\ IllAiInltw,

.....

.. !:III ;Wna I;~ 1.n.d.I. c.mt15YOnd.;. "'millr. If.. IllIM!) rU9'!!

nn ~

.,

''II li t4! ~ ~, J'Har..tdda IIIlWltm Wl!.iMl ~ ,pinU IIlLIIt K da ~~ IN. h,i.r-llE.l !Ia.tm ,,1mI. ~Im!ia YIPll~. 'l'iihmm bedeli. 'tzo lin 72 ~ bt>mi~~ QI ]!Ig l'l ~. ~. bd1:L ~ ~
(~-

...

'"
II:8:tm --->

)

,I'JOO ...
~1Dle!lj ~ k~~

~.

..
tivm.

,daidIri.

lie pWlJ, ~tU', Lior ..
0000 lrr

h7i1l'UW

gil

~

SJUilt

1~ 1-1: T~

ln:mlJ.ii ~I:JII
Uk . IiliU NIJ1:lIIoUIISL ~II ..

,1IImIio

m

:pp

lIr.I~ri". 'f'w;llpl __

caklu. TII.b.m.m !.'lI. kOml~~

'bI!iiir!h

.,mw<!l:'i.

~
~

yegyenL

~. kafiy ... ..Jer! yepyeni bir alienk. ve adeta. bir mtl:;ih nagmesii intArl :h·rler, YalJal'ltl bl'I" cIllde y.mlml~ boyle blr ~llrin,

OIliA.nll

bir ~hJ;iyct. "'e~Itl"illt.len..

""_'p

~.

CIOQil.4i~)·

tar

Il1Ahiy~tini

Ium., heIDen onun astma rap~trr. 'J'etcume YQlu. ile !filr t:I::m.I.J:ird.u u.c t'id eoIillince, omd!a. ~pJal{ k alan timsaller ...!1 bayt!.llerle imnlanJan y:'l.PI]ml~ la'kihin lIO.d.e il'lkelrli kalJr k.i, bu, ~ uy lIIdm:nak rst.edigi un;lP;,lI,Sl uyudlra.Jl'i..aZ. Bizim eIll!I!I±zdekalan !t.'a.!wz bi:r mi:rii "k&1Ihm!" Ienfu-. ·'Kehult:" llIi FI u;:tim&ik.l}'m.et ldI'IItlm Len tizerinde durmtU mf:ctlUriyet:indE'yi~. Bir cerm " ~ f~rtLe.f'i .IU"\I.!... Lnd" bil~, [(comeler-ID ·bUlb.assa hlSSl Ilokta,.. Juda.- !J.Ii~iyeti ~ti!ghjir. Tih"k . ve yM:l y:'U.aJllara, miicerret fi.. kirieri "e mee hi~'lleri ifade e ileD hiy ka kelin ~n.illl D:la.aruum
9!OIUD.1U; alat'3gLnlz ot\·al)m.r, sKi hByrf:tll 11 u,ijretc dili;ure •

QOtu.

ya~il.iH.[) LIofl:,;LI,r -

~ ~

dB ,_:II t..br Ap1a.r Pll~ .. tm dm.....-ur .. Ihtielli 'J ..!941 b:i ~ .ai l4 ~ 'lVpb,McM' "1...... ~ ptm..al.m ~mtV'O~. Met ~i "PI 3)'1'1 ~ de- lbaLe ('I(iileblli, tIJbrII:I ~ ~Ii. ..:1!'lmdlIri, (101'1 21")

•••

w:

~

1011_1". A.WI.

Tutaf'1 LI~1 \l.il.,DO(lI

T;nrolllllll L.I r,a]

~~,

Ij.(I[)

lQJo;uk---.
~1I.Ii:.

!MXl

M_OO(lo

lI:.tD.OO
10000

~
Iili-OOQ
1,000

3HI6 2:.1.>0 1'1160
1j2jjl

E..~~ KI!''o'p. lapl, __ Y.at; ,_...,
p('W.

lOUO ID~
llCOCI
• .. II

m
US 2.h"'2.:$11 191..5'fl

Ul!O
UDO

",~'i'\Ki

l'!i.1OOe m:Io!! '!n~ ,1IIiIm1i ~[J~I'. ~ kll,~ J'1<1 ~il _l .... fiylt ~1iIfI.!i.I" .. P~1da .~Itm.~ ~Ht:l/!Nl ' tiLL! I-UJ: 16 • TIlJfl'b~e 11.0.'. II=Irto • :j;ioDI]ljj Ilil:ln::i .,oJoml:;yon ufl1,1 -...J;;ibr. !K&t'l to!minr;'li.1 Q.'!, l:I.r1L ~O ~'>UJ. Ta.Ul!Ilerln bclLl ~ilI;rOlI:I ~~II'fi._ ~ lII;oJ;l1'~"Q'r~ [lttrilllli( II) ~!i ,!'t H I ". ~,

tal!J>nm

~di bi:iyle bir rrnlkay~, lk'l au11 t ;')t'Cl!'.1 ;1;1, 'y:ipILITI!la elde edilm nctit.:c karljl',IIU..l1l fj35,llnp ImJ.mrunak IT! Ii m IIlHl de~Hd..i..r. BuJ;lu m iaaHel iL' ley J t edue g~m:

_tic.

~ kurlJ:.\j ~l tAbnlJl'I 1!'.:li~J:I 100 ~ h.:..oQ.w, bun .,£1.1 _ kl'l, P.lWirlJikll) d. !me. 281 Ji11l4' rwn.:II mir!u s.ut I!JD d~ T"ane4! l..'I<. AJnlt1i~ YW'I all'l'lil lfo;lJtOl!)'oOlJIw"h Pllul.>{' ktJr. ID: LI!mI-, a.b :lot I:irI 31 kurl&i-11.tt. 'l!'abpkrin b!:D, -~tt. kamjosya· Kelm' B!herin.e
pilil -

•••

nT~l
• " If

TUrk~c "kU2.u"
..

lit r !L~mull vatd.Lr, Vll: Jw:w., r yerde ku..zudul'; likio "1mEUJIl" sW:tintiJl ']l'ur11:~](j iii1:IIiu.ii Ioymetini 11[" k re dilij;1li. _ o.ftniiz: B I ~~vazil'j. bTJ 1lIk.~rna kelimcsi; Tiirk i~in. -Il 1'I1a,_ um. bdr g gwu, ell halis v }rtHan! WI" ~flrn.t ve nkkahn BOn had· dlJ.nj gtiskrir. Unlln !lI;ti:ma'I kly.
~ D'l ~~ini de aQyliycBIl, 'l"i1rkun C..obfUihk ~ hayA:trMIi/ll . kalina bir §eytlir:

k~lm:lI:,sinir.

kar-

'i'lli ",,'iO D/:J.Ii Elya.l!.bbJ!!1 .,Ltl C llktJ.r P-~1.!kl dt..~,1'lllNlll:l :;IIIl/Ul camll gumi i5ali.t l~ rio' 'I'oph,;ml.:ck .l.v. ~ ...Uli _tuo !;lIma komhYoJllwo.. d.n ~p 111'.:>1tUr, TlilhrnUi 'bco:!dl ] 29] l Uno '1:; IIn:uu: i1k i.< IIJnatl. Ir. 11m I ~r1.I~lUI, Tall,placio. ~'W ·v.a.klltl'! ~ ~.DII. ,eIm;iler.i, :NL1m~ ~" .,alii ....

names I kOI'lil!O:Q!lIIio.di.o. KII"4- ;Jnh
T JhUt KadrO;)ni:

~rilJ.!U'.

.. ..

~

i.;me TilhW,
gIabt!a

UQ'I!II:

~

i6X-& SO O~'. O.2.5XlJ'. Q8JCfI SO D.. KIl, ();Sl[t w O,6IIXLl. OiXt 1(1 0..2 XO. 0llX4 30 o.IfiXO, ~"UI

(Ulli.

1I!diiiiI,

:a'J~

~
'iI

CGntx:~

,un:

k:uJ:li 5e\ 1:.iHi , oum lal"C:a. immni dnygula..no inc· l(l geu.ilJlC'm.~J,D dBk1 teldu'I1Ul1eI'L kCl.!lli<; i.n de top

&:C, CI",l .. 'eiv!. Q Sm. Ci",i, ti ,s..L_ VUjl:;lTIoiI:a YIi!Z",1. ml'lkemll'll!r

..

,tnkun.U~t

~,
!
2

U]

~ ~
kfl,a

1 :!I1l.Iid..liIit.

~
.j;,

~nrJdil",

~tu\

~nellki:rr • un

m~.

vc

III

gOrdi.i~il1i.!z
~

l:y;."UmD~T.

T

ll:ly •
wo;b

I

3Ll3/1l1"ll
,

o>!.:c.:lrl.dl
Onl.l.LUil1

gtJl1l'

t<."I.,U 1'1

te

TopblH1roc

L~'. "ml~hj;1

Ih!ll.ial WI'IIII ~~

Iod1 taJliLWl.U."UJ!

~po..hJ~,lIi.!JJ. 'fBI.pknn !.&.Ll ~<II'iA i:.um~1!1_l!_rt. tt n

~~nli!lIIIII

,;._ __

~_

~ __

_

Rn::e hu kadFir klymelJj v Q:u kcliuteHlw,

Sahlb.l.; Jl.~ "-nllil

yi-

B.,.M,O.

),,,1":

1M. S.

Ir BII... ".,I.r

a.

1j"~I .. ~lIt ,\ ... Ii. ()oImal.ttI!1

I Cumartesi
3

.22 MART 1941

mARE VERI,
~ye.
No. M J:.atanbd lI'eJ;sral ~ YENt 5GAB.1'st.rr+.l ~N:

1

!O'nI

ooca

Yd - No. f033

Her yerde ,5 Kantt

.·em"naUarll
-ar$ISln a
Bitt-. ,b"Ji:riJWI Al, fJir .illd .. JIJV.E~ ~daJl bbd .tlnip~;eji .. ~r~iII
_~akal ... i!a'll'~~"

D,ostlu

Hitlere mesajl yollad.
dIUI dola.f1I te,ekIldmnli bildi'rdi
~:

Millr'ef

1m: TirkJge'g<!!' ~

'._.

ml.,u,.~t!I',..a~"-

FIlb.rer elrlmb: ...... .,tuile bu 1IIfJ1IljBediD" Zl lLLj ~ D. :H. B.

L

b i41'1~tl1J1 ~. JorilaJt: t.AiJUdl4nruD U Hr..tiCMi

YaaDI: Dllseyia
II

.

.6rm.....

tpIk"-

(WdIrA.I.ICL"IiII

~ BD;yflk. .. 'B, HUB.... Gerede, 'l"fir-kiye :R:e.iIi!iciirn= !:mn lsmet tnfinilmb:l bir ~ ~ nlhren!i 1iB¥di et •
~"~,

iii llIetIe)"fl yP!m 1m' amand.n'. TilH -, JJmem. m~tle.rioiD pek. yo.Ilm:Ia. oIdugww iddd. etme~e .m.}yin yoktur. l TUrki:y;e g~ Almanya. gerek ~ fie nul'· m3il miina. .... _hetleTi idame e~ II!4k - u;iA bLitiiD ~~rini u.rl'e~ balde, mgi!~ 1I:e 'lDy_kabil,..roun beyunameslmn ve b!.!Jllm net.i~ Iteda.fWi Aokara iUih.k m~nELm~ .J.n.in imu!;e.nm a,ti1Dd:Ubtri, AJ'l'Da.D.iar lle h.alyanla!!" biR kanA cmniyetsi:ilikleriru, ~ im~Ierini. bazlm ~ 'LlIil'.re.

D

doI;ayl ~e:rbri

btl,

IIet ~e BUyilk ~

Ttl:rit: dev'rorkj!l:e

m..ajd..!lrl

~D]

et~r.

'8, ~

..i .

Mih er
Yugoslavy,a ile ademi tecaviiz paktnm yaplyor
BUIi1'B

czV'i1z
Yru'D.

VI: d,~

~ll1e

bbardaIJ Wb.~er Dev[et.1l;rinin bu v~ TU:r1t dlian umdmi~'esi lqin daims bir

£W lrn1m~klnhr.

bir

~d!,

mukabil

harp

tiUlamm8 vas[1Dl mghllofa:'..a etmil} '!;Ie bi:r ~Lt istidliUue y~l ~W', CUn'lc:i.l 'I'W1dy!Dln

iUlCak hlr mua 'lYe:D. ve FrlU'J,i!a
I:L1lJ1)

'IleC.a.vli.rI ~e" ~la., .Ingilt.e.r"O il i8lrl' 'tl3do.fUi, bir

I

sonunda Yugos1lavyaya Ega deni.zinde mahre~ verileeekmil'~ !
Al!lIlitlllra

RlUlya Gu:e~m

jU..iis.!;: n;Lullhedene.mesi YQpID.iI.·' Almanyac de lwya ale,,hind bu' hareket llAYJlabI1ecepoi diIDyada hit; bU manUk ..e mu.hnlu~J:I' kabnl ooemu.di.

'Yugosl&'l)'lWJD milrvue bakJJ i.~ AJm.a.n tl&zyiki :iliJdeo gtine IIl't:rr!lJ,;; SO]] addiw. buJ •

f m.1-

Sui

TiWl: menf~
~tiklal

,

Tiki

d~ ili1itl ere.k jI a[ll1lru:l bir ]!;1l'1i!:J: ~ rh!U1"; btr ~ ~ceede d.uin lie devwnl.!
ml;tl'l!lIlWlJ

va.tnru.mn

\Ie

bibnyGti
h.i:iJ'ti;.

yetsizll k, Ia..ttii, lEn. ore Jtru-ez clO~ilme51 ill! devletm mutJak' 'J6ckiy a,.. leyhlud b8Z.l l~~VVll.lrla.r1 'ambmma81 icap edf'e~ bilk :u:wl'lflOOlek i:mJc an h2rif.:iBde liD. lIJih!J r de"'letlcrJnin. Tiirkiy .. DiD mild.a..taa ~ 19- tinal eden DU ito h.k IbIHiliede1Ila.me:ll a.lbllda t~~;.. viid emeUr;!r~ de gizli olduguna dair b.~IAli fL(l.a eiddcn baz1 iLiphe.lert ......... ,--, wClIcut. elsa tJUe e vli.khte.nb<e.ri
m

bu bir b:iiI' ~m

iJe rOO eevahmw.. buJnl'lm.a.kla bern.ber ma.o.l.a:r i-,:in mil" de IIQk bp' bJ.nUrnu~ ki bu da. bir Ll.d m.it teta:viU; pakb_Dl,1lI Lmmm U'H; lindb. Kfl]min.E!J ¢mdiki haJdr! bg k'klifi '1~nd.s. b.:rar'!~l.Jr .. rID:J Ve ~y bi.l.diI n ' buJlimUYor .
JGra.r ~s_u u.yfa to

~. taz;yike

bir

Y1IIgOSla"'Y

rulan

'!!fIi''''

Eo 11.\

!Om

r1j~le:r oll1a.rda btl iHOOdu.t ler. Izule etmek ~ Tilrkiy '1iUIlI .. , ruye len bakk.mda llihver Ili$vwtl rrn emniya l&zl m g Indi.

~<=-t;;(m zam~.I\1.n~]

too-

I

I

r y oal
oldu-~

e
.

Bir tngiliz lid miihim bill.;) gemisi yardun projesi
Blr' Alman pUle BUlllarm ,kisl d,e bombar-d,nUJIJ ta.lI- RooeDett'in tal-' dihille' Brzedtltl1 garesinl dUfiirdli
LDndnJ. 21 !(a.a..) - Amiralll!I. daire.sl:Din tehligli: BLr A.lm.iw pike ~ .. EDIII.Il bl.~ Gi.li.bb Ingillz ~S.aDU -'1'1:' IS !I!C".11 II <lii·1 mmcliai, ~
m_~

zasl atl
6fU;lt be ht;isi ite fOliJr dun tee kif

Dogam yII doDi1mii
Dltinasebetile
-- -_

.

edildi
Evvelki g , Gek:m.ece yolundaki ben ge~idinde 60' nWJl;A,. ra.b lnal"§WlWz. tle Klrkla.rel.l 13 pJilknll ve ~ofo[" :Hll.ae-yinin Id:l.l"e:!i.ndeki ll::am)'onun e 'i ~
l'\>-

m.

B;e~n~:U
cidWugi

JLiph"'lenmClllll}lerdi IJW. kaL ~~ iIOyLeroehyiz ki

:::et ~
~et.-

F,~
biD

kndJnn~e
E:Ulr.lUL.e

I:IH~J<l.la.t.LV~ltalanm..w If.e'rol'k. Vii lmill~lI"lli

Adli sici~ te,kilAh Icuruia cak, ceza ~e~ahliran kanunu,nda da tashihat ya ptlaca k Reza Pehlevi
bIa:n, D ~) K.end.lsmi dyare et:tlg;:mil;,.,..

mecl.:i.s.i tara,..

d..aba ~

It8hol

cdl],..

~b.ar

eden

~pn' biDm ~e-lenwit II1rtI..J ve tuttugumu.z YlJlun ba,beU gv;d.:rinriz.dr,: _ ~ !IIi.sabit GMu. 9i1nkil1 .lJ..w.A.lJya kl:.flilism \ euwlliw wiWl..hed.eDam lyll!l f'd.pllmla bojcnzll~ tluI111'I.. Avru~ada. biltLka AImanlurtD bU:lUk A.l:Jww.yu, hitduLl:rn illiiindc bIT .u-nya wp.la.u .. w.ll..'U g'lba mi.l.da.fuaw. "hll V6 b.r..l.k bUt.il.n A If ru p3.)'& In.aJtim h::111 r.t\1!:k., A \lTU p;dl. kf,tam d.ah1I10de ke.Ddbme bir [o£lB1.run.l.eke ill.urnl<.tok yu.11.!Jilll tu.t:nl. ~ b1r "YC'.Ili w.m:m.. dav~ bit ~ :rU. kulln.nrrJ.s.ga ba.IJWliI. 1lk ~1ilI.ard.'.l 'l'Ur.lnyea.iD d ri.u ve uzak hi go.l~ pek.illi Ltrk Iol'e t!tmyu. ct t.lg.. ba beg&.rnn:n:y:a.'II'B cihangirWl: ofm-eUui ha..,llln~ bclki baIb mil~ ~ertI hir hW.ya gil~ giinb:W ~(dUi. FIlJ.!mJ: ~ ge.. l:ir:p olduG'u v.e i d.aule ettIti ~ hl~~e MJli"q- DevleUe.riII.IB 17a.ye1en ha,klguda otlphe bJr. nkm:ub H::u-bl ~ ilW::mJyeo,. " AVt'IlDII ka.vga.htrma wyircl b.b:P,ayt 'Le:rcih ~ ..l.Jm:ribh.. DIm. 0 kadar uUl.h ~e.I-er YO &mirlerLe ,mli.d.a.l.K ~ tilm.aIm'tnn ~en, ~ Ibi1e nibayal t,eh.lriIli:6I'h, gl!r.m!_ekd '," hUrr:i..,£tve ~eri IUt~da cidaJI I!:deeelil b{I'tll.ini n.U.lkltlere yo.rdtun e1mege Wkma,..
b,r1 perya..li&t wtira.'illrnL. pG'de
ala.-

~

go..

l!.ye
juml

Veb:llrtJ;nde:n. ~

~

Am.m.nda "ekileB
telD"ik we
J\DkSIn" 2:1

p1!JI!1ln.I.an etcaf tad m uddeJ'lJ'" 'momillk ve jandarm a t.n:mflDj

ill Adl:lye VAk::ili IIw!an I' ~ ~~ ~ IIIba _m_ISI_O_' ug_-_lu_lti.~=GS=nrd~en__,;:be.I=n=· ,M..==~=.,::'~&an_u..:_::.;!'1:;.;.' .::...:;,. =":..:_I..=::... _ _:!IjiIW=-

kia' ielgraflan
~lD1D

tetekIfIII'n1me=.

s..nu

Ull<t .. Ii .Utun

., d It~

maIm.!

~vele.rdeo

~

~-

Zeki" za ile oda en·z K, ii aSloaki bidise
1lUI.

betl.yle ~

moun
~~r:

RcislcUmbunulllillS :1lsmet Ue Ibz.a hb1evf &n~d'&k.i tdgnlllar 'b!ati

y1l .' iimJ!l1."i

(a..a.) -

lmn

I

ki

SaIu

tara ayn.•

SABAHTAN' SABAH

'Di,
lSTANBULDA BIR· LO
ARANIYOR!
kai1andlra n bu ,garip vo esra.renlgiz hadise-

,t8al'l.l.l

.1"" • ~,

I

ifal

Idd~ada

sUrece

Bu1un Istanbulu ala-

Moda DeW.z, tnII. iibunckl':n lhracile ~ bAdi6e IJllI.hk~

Mb!Jh.1ll"

IfDtbobl:iij

ZeIt.

RID-I ~
bJk,.

yi yarm

M.udu. Deniz kuJ'ibiJ idaco lIleyeU un·
bdlWI1.1),W'.
sayU
(00",,,,

teflrrikaya ba§lJyoruz

•• l1tlfn 'I lIej

b$yall ytl bt:!!4I '1m' ~ df"gllr1J; :Inri ¥e l8iliefi bil' wOliLhItZa,p. mJ.I.gt.enJt ckgil,cHr. Hugijnlm 1mJU:i.hkfj bb l'ea.IJ~. U~Ie.r ~ iIe ~Yii 1:.1 h&killra.., ti hizmt !IAn~. Awupa. ". JUrlkA InWMma Alman)!. ftItllJV1I..IJlrt. "Yeni, W:Am", 'W1'mel n VIe bIl yenj DiU.lln kemdilerinin 8evII: -ft jdlru'e tn.em d&VlL'Jl hWm. Ib.~ VIJ bflkimi,ret talnrlrtn IJ;c lUdc et,.. tigUni~ ~ I:dIJ' ~ d~. gell!h~le)l'e hlldu~ ;rand', emmiyet IlMam17.ll.
lI}~ IIJu Alm.IUly;I ~

da
~

,~tlldn
~I:II

ummn'ij'elllf.ldo

hUBU)

- d lil!d).:r.
• VOW...

wti.baJ:uA

en biri.D-

toeb I..Iik.CHi bir vehlm II'IlNbsnW *iUd.ir.

Jurp tiderek ''Y~ o.ipm'i <10 yaW A..lnlan tAbilyeti.n.e aokmaJe 'Mreketine baJ;lwdl. Ve AIroa.ui lJevlrl Reisi bill ~ doBtlak ~ t... ID!l.glCip

vc B~ devlt:tlel"1n1 Biy!i!lMtlll k&o.dJ~ y&

de

~t Fii.b:rcF"tD "dO!lt. hislut.nifI filJynt saha:allD!il mu!ilL ~J.kab.~~nc, AhBf o.J&.. ro.k., hia:im ~ amedif!nl !tind~. !;M.k.iil ~ Ilill' ~ ~i.n.i.I:II ""'!lui .w,am., liiA dQ.!ltluga IUUDafJ b1r h8.reIret ~yor. :B:iz:mI ~:zd!l' "'Y mI. Dimm.. ~b1lsii bAywbwZl!. BU.lli&!rt etmek m8.nrunnnrbr. Bu :lid ~ bil'l~e DDkiln V&r 1DkIn"'T lUllHI' Tilrkiyeyl ''YeW nizam., a 10mVI' ~nrelin, den ~ ~mcdl.b;;e. Hitler :keD1da.-..tt.I.nIn ~ blr m.I.l1f!t Vii d,e.."..let gir- bl.n:fm:d!i~ kabuJ etmi.yeeefI her hiw.du..

Booa lluIJuetlerimil rolli
It .mal K"lIP IIr'
Her AIIditn 4evreleri VIIl"W. KEl1'I1IJJh.k.b atq. ]erln teair dalMtl .~ ill. Cephe ge. i.l:ari die ~ bayaL;., niabi bir iBttra:hat de :D1iiy~Jill.. R~b.' 'IIrnt.."r· I:mt w..rbio gUriiltlUmi.nden. h.B«fl: IrtlrapJannd.w:i Will· bu. mutst m~ ... nm. ederdi. :BugilDkIl ~ l!d...l' ~ U:.Im:.VViIO' ~i.nre, IIRmUlll de~ haw Blolo.tm!n !J!I;WJ BIasI .q,ym cdB. BU;yU.k

Miisa'bakamlz:

YAZAN; M. iii G'itn.,..'

1Im.,.

eep_.m

w

ImS4DABA1flN
au lI.rii'l!T' &on II !!!~;I
!HII 1o:.'....

-

25-

e.E..KI.J
IoI:'llrli '6111i'1~lIli!llo:

I~ .. I.rlrlD.L
d 1"0:-"

ya w..m. IDlldlLl!!~.

"'rIil~
lIil

tem.iIlRi:Jannm, ameli bb- Dd.i£C91.

IepTcri 'l'iltldyQ'e IwryI d~ yan etrn:cmeic rnzJ Ql.mwhk~ bl'.I k.1U"§lI lid'! lJazik.l.n.e dmtluJI:

t&~

ve

u.-

n~lrNU

j:j.l.It1i1'I",,, lIl~ .. m.,.!ilalUl

."')1.

I

~bllL~t:ilo~ I

.yt.

BitIk!1i'
il'!;icci'lin

001'1 lIlbl'Uruo.da

1941. sellesiDde

I

'.

t d.!,

e tIm] n6111'edJi. vli.JDil bo brp ~en ve g~n _ ~._

iJUIILI..

-,'·-U.

knt'j

riken .Almam}l'llda!ill Jdem ~ 'lfUl~ .dr~JI "tl~. blrilioth lu"",. l'_l~A~.......... .. IP-o .. ",j.:l1.l';"'.:1- ·-~vlm"',. ""' ..,.._.... _,,,w ~- - 1lU.. ~..... I'!'i~H g<ln<'l .. _,,1;: ... II.r !'11m _,II!!!miI)ti. B1ma ynk:Jti dije:- idd.iaJar InmllQl IJlInli: ~In !till ~I;:. ,._ .,t. ".QUi .. _'Ii) L.1..:;u;;,;r. --__ -•

D!~I.rI

1i~l!Uoal~ 1"R01'1_

ve havalisinden notlar
~ razan: Dam,
III lriJl.Fm eer, _lB1dlllUletl-Antaly hi 1IIiIJ.~1&& .... ProteJl - iflirs'k

Bir

fllVai

ka~ lilo e

n.

Yent bir lal"IJlair

a
POJ'bnitteki
~ dlyll.

Iy
AlJ.'j

..

f-

r?
baIka

kar __ tar-

na e

If or
ppllu
~31!.

nil

co

etm;1IelJ/e"

§~ m· mt}z.;ilu~o e:mll..5I.IJda

-

--- 11 ~

hi/" kll3JlD.l ~u .nciI ted.a'll'iy.e mlilita!lj' buJu.nuJ.a,nn ri,r'",tltl h!l.3t.WHpal~ DAklI t~ln )"QIIi biI" WiLu:tb3met ppJ.m • n1 . L~_ B, lediy,a t rt MU· 1'lilr'lugu bu Illmclft ilfl yakmdl.u:l
m~ olmak ~mdih'k . MUdiinyet Ilhtelif ka:z:a,.

lliQyUCl DId.Ub,iu rUYa&'l.d.a.k11 UhVOi BtO L1nwt YOk dl:mleeek ~ U7A1.mag ~ !t'UiI lubrla.m:ndaD bc.ill olmnktndtr. iBlll'IMn iblQka g1I.m:ri1klerd beatie-yen ~ kahvel.e.ri..I:WJ ~tha1i hwrliaUw. da li.hi,H.s.{llU'~o.nr. lieuit'. bir Emit v~=..hr.

yllya tsmarluaaa 60 bi.n ~wvo.Ll Ii;ah..,ew.a )iQI.iJ c;LkIlGLW ya.zmj!)habeT" rHmek:tedir, DiW., t.b Tahkiltatrm.J..Za rHlZOiJa.n b(1 bnt.dDJ] ~ glen miililhaber, tlUlllihe :mWlta~l'. BH mala C'Li:!"E, hl.ilJ;;Q.wr.::Lirn.izln Inl km-e., AmerikllJ"lI. tsmarlanan kahvc.leri.o ta.Il.milI i'li tle 1l1i\kl1kabven1n rruktarr 4.3 bin ~UyaJ. dll1t" oldugu UmD.ktadlr. Bu drr, San\ycl1. ImlIlvc]ell" yula qI. bJIv I - piyaawruJ pek !;Ok' ka.nJnu1J Licgililir. Filh~ki.l::Jl., bu

111)DID ~vnJ Bre-hnJii, bclc.Jeiligl

I

:zrtecJ, hrlr m lidclct t':1Ncl. Bn:!Zil·

ii ··n/ITln,lr
life

t

t ,ikt;m:at bUtnn.

hi tatulayoF
betedlyeal,
.,ehnm.i:uiG

tanbul
miidlirliilfU

lu!..5t& - nt.omebiletmeke k OBkiJ.dM ra.:r ~ mi$tJr. ~imdiye kndu

mru ~

l.a.n:nd.,. ~ Il!I.kiI "'

bW

.,

"';1"••

15 wart't::!. y0.1a ~lk:l. n.Lwaa! ml kan-enli. Faku.t, z l1U'1~pl~r[c bu tarill 15 ulsaWI. tali.k Nilmi.l}tir. Fiyatlann da biru yillcse!t oioollp Iln1a.:p.l.. ~dIr. Bu k.a.hvel.cr ge~ bJ~d.iri1e toptan :maliyet nyall kW.1 b~LIl 140 k'l.li'q oIa.cakkahvelcrin
b;r.

fll"lrunn1;).l1 ,ek:mek mibnujj!eJ.e:r.l ahnk bu:nlnrm i~r.aden ELIlJJ:w.ae ye en !Jygun cJ..:megJ. te::lbi± ~ eektir. Eu. IlWnlUiC diger fmnlara. dll. teblig olww."rlk i'!! bu irmlarin d.a bu. ·ki1d! ekm. ck. ii.ma.I e meh::ri istenecek r. DiCer tnra..ftan btlediyeye, 'bL'!' mliessese my~ ecle:rek blr t;UWll undo .. 1~ n e:kmclL '!;1ImT'dl~ :Kiy1em.ilftir. BE!k· leLhye bu va.riye1.i y .l.k:wd:1D t.a..kip edr."I.:tlk:tir. H.JZ1 fm:ru::lhum son zamaalal'llt!! birbi:rm.e ya - elnrldl: im.al ett:iklen g me 1eLlir. BY finncllar la.cakb:r. ~ta.n.hu.l aIlr'._ Ie
1

.i . mek ~lJeSl ya, _ bir I,;;U78.l unden dokBaa altt lZmek 9ka~ ..,.' et-mekt.e QMu~u okwnakta}lZ. ElJk:l rtrir 'IJ! k C1" i'Jldu1;j;~ belld 1;1 nu11Jl.mu.:},tur, di-

e

~tIltiz.in y'

"re-k 'F~

D:4br.I.!J.

'I.maJ,!

iKt.edim ~
iatelll!D

C· ~

u.nJD.I'

0.. 5 Q.I:ag unlnrm yUz ki 0 Ibn 14a,,5 kilo ekruldr. h

~ bel} 3J, hamif1y!:ti Bit ~

~ptlm.:tlr tah!!l. edilmiJ.I

mi dir ! gl.iit

~
03UD.I]
~

01--

1lUI.ktMIr.

10 :We dok.B:a.a al
gil yilz: kU5fu

Uti
!

1 ki-

kn:z;uuOOn

bit 'eaJilrurtamn.

bit
'tfh

Wb

. ukliye, tuk!iSIW:Ia 1 nnk.Iiye<

~~~

z:--------~----------y-·-e-.-·-· -d--e-~
_
I

il.e" ~ S[l.)'gl" hil:rm~tlcr1mi sunartm, Yemy"l itfaiye cadlJali N 15 e-kli alba.y L 1,.,1n oglu
If • •

k lLi.mmlW ~ .g-elmekte old'~nLl "belk! fiyiLth~ tMir coer- lim1di I

til

~

~"""""""IUIUII. tk mr [l~ NUl wUlI ,bid- d.iJeDd nd.Itye '911 biT de ~ 1I&kI1~ _ Iblli va.niIr.

b ·r k ar r
---;0---

"""..r.~;au.u

Haz~~
~

.~

~
de. ~

"1Ii'lie mOddluJ.!yl doium hidi.se1\11B1'Ul bu. aWwuka.rv-

Kundura fiy-ali"'n tahm inden }'uksek 01 cak

Ta1ebs~er" pasolarila bu- mtidiirUtlfii fran.r:alJl. fInnlI.r1na verilen fnLllr:-alalIk Im.U tabdlt tan ~b~k-:!ue sayahat cl;tikten eenra PaA'I::acl, .si.mltQ e c4ebil ee'! k! er
Tram~ay
lebe.1l!'rioo mektlz. tedr'

m be~~ycm

Mil
ikbaod

~)'ettnUt, l, halk ayaltk bt tipi "~ ma.luUldur. N'W.yel.eemiyet, niimuneleri L[.:-I fi.Y'!l miinl.k bib'osuna 1nmIli1lftir. Ku d:nralai'

au

idare3i me ltir lil.. p~
Uk "to

tIJ.-

ft

oon:ok'iI.ere

\"Crlia:L da

fra..ncaJa..
~

we erta

lJk ua euktarnu

l"t-

idLBirisi,

m-

DQn Sabah

giUi

Tra.k»ar

kat ~

r.:Irii dcgi_ldIr. m-yrl1ant!I d.a ~ bhm.in ~
•. F'Dli.a.kib. ._

p;mfi$e

~l~.

[11.-1
I

dDdIGi D.dar ~
WpImWildlr ~ htilk

oLmW:l~ all!- I
ID.!olen

aJ~Ju...1
1bi:r
a&-

darla.r, 575 1mru~ r;arl1OO Iii. ...oy·1eo1lgt1r

kun.duT.a11

n

I

t lebe1erineglmak ilzen, lei yalruz mektepleri de oturdlllda.n mahal arasindalci hatta X!ln.lmlm pa3O, digm ilal.!rer.!i.te Web~le£'tne mlllllillll "13 her btta. ~ Q!mak ~ !'e!:.eke: ,lllllJO. Bum:ll;L bll. ~kildc y~' pIlmasou, aehep, ihri ....1:l"'9i.te tui ~ h1l..9~, libol'll. • tn... ve Ikiitiipll!mn &1m iliJ. "'.Cli c mahaller gitm~ me-cburiyetin~ okiWdan lla,z3.n rtilmrn. aJm~ olmMn ldi. ~ Y t~i taFJllld vetile.u. &Oil bir I':anI. na.z3.rll.l1 buDdnn bOyle i!k ve orta w: lilire 'I::IIlebc1.cri d.e: paso 1m". LIe her h&tta.r~M: e4.1dii!e.eekleniir. j

kat' r "~'jtU. . !BlJ11.la r gimde II.ll'C'Ak :200 '<'Il.
Ull

f

val iItt

veriLecektir.

Bctidi yo

t: mUdllrli\gi.i. v~rle k un lID

m i!flir. Un1:J.!." verilecelrtir ...

0 [i

.r

u.y Iya dU¥-fH'i iYo(;uk
F ..tiht"" ~b'iirnlJ.i
le;nnd~ F'cth.irrln Ukscl o~ ~

~aJy-_ ill evin bodI·
G m· d~

"'~maliyc.t w 35~ da ~l

otlu
~inde

Dig.er
1I:uru$Ur.

Illbnrme!min.

.fiydkirl ~

000,

'15Q,

I

~ ':.~
~

Bam.1ar.l yindg. 2Ji ~ Mr I::dffinle tiplr'rinf ll~

rinligindeki kur.rya cl~~ ftiI muhtelif yel "r'~,:de:n y&rt1la!WJlj! tn-, Ku)'udm rlkaruan QOCWl:,

Vl"Iildj,gi

~-!a::,-----------~~-:-----~__ ...::... "-' __
£{oJllisyol1,

h<!.l!r:l

,i.'jili Etfal
rUmJ.,.'<t.1t".

.lJ8Jrt!.h::a.D.efiU:re

}'11b-1

tiro

bo ve_

husuElt3.k:i kat'ft --"'----

...... ~~p - ..
~.
IaaJ;:rmg

Eo-

bran
l''XlIl

fIy.nt miinLkll.be Itromis·

EvladlDI !._-, den
-----1)---

)-. ----_-------

...
a
e
B

BILIII biDHmda
~

clrtir.

ydJil:

yIl:!:!i .... ~

top~

8tim:1

,~!rHr.

qlebi ~ gti.nkll., ill;;Qm2IDlh !Iihirn.m,e]er ii:Ermde ktltikler ~ Ill::! m~m Id.r

I

8'111:11189" ~ inln~ Jcin
allow_" ~

fm.WI.yI.Ji::J:dIII. tedbirIIs! bail ....

~yU.bbJJarm fiyat:latl;al teabit ~m.
iHl,.,..

m.&kru

·tat;

"~ z

,D;"'nn

-1 ay

111(

se mah ..
"
fu..mallar

tFndeD \i mn!!be::r oID.r.tk
ev'lfu:h
Olru)'UCI1!UIIDID3 yine bll siltl.1tl1.u-da 0 utmu~ 01 "l.l.g'1.lm hur Jradm a"llClSJ..auyiiplli ilidm ''Eie k"i'bU:lI.. olarak H&fu:.e iJ;:ilninotle l:,1il' bl.L. y::Lnl{l 1000 I.i.rn.lltnl n "1Ji.1IO"

luim
riYIWYJj

ee..
. 'Ii

:r.akereh- ~kbr, B.!I. !III:3da

1 alan ~ rekonmu 'lr:k:rv ~. rUar,bir bu~ mIlytm Ura ntddesin,ds:. ikCfl dJ lbrt; 2 milyon
Umyabdzr~ ~

t.~

!:dtr'i. dUn. ~

Dl:i:nldl Jl:IlI:lZb. pillm~indMbcri ilk (leta ola.:I'II.i: Twtada II:JItkle~n itlHlUit. ~ m1tlrim bir p.a.rt:i.l:wI. ~ gmdl-gioi ~I§b.k, Gdm ,~ . rll!. ~!ilr 00.ruJu, kii ii;kile:r. demir y&. tffiefun a.Ji:.lII ea.}"! tl'bm._ ....n·. aait lliill-d·: .. ICIIIl1 fa; IlIJ';t, alQmllY"'.w mutb3.h t:aJamI, term [fil}'l11

Pl'~:rull"

diatra.ru.u ta.u.tif
~l".

nj'itl

~ki

olartl.k

~~ biT 10 li..raBJ. Ce biE"

ta

~ik~t"".
[l]i)o<

":1l'u.httt()tn htir..im ferc,". I~cyeti 1,,j,k'7.m .'... Em iJ.:i at; ~k ,.. d~ J ';iyet, aUj'lItt •• 'IJ dyiJ1('''' ~bUodolti :;Im dn8JjaTr..iliJ'. ~i ybabtrlv,kHtlJcn ,[,Ic" JtJ.D(}le?Sltf

~yeti kapiSl oJlw..e goturilp hlnJ<arnk terketmelde.n. uGlu
h<un al
liye
KftSlmLD

dUn y'

D1 Inrak kltr:! ra bl\gt mdt.. SIl.~Iu. ham a1 K:Lsrm:

-"

1.rir ~

burO:;;~'lll dolandlflllli. hl!;:aye&i h!l.brla.rd.a

~{mrak le.,rj ~m.. B~ lU{~ ~Tflbllr ko..<rit mcn~

u~t

-

Btrn

i(ten
(11

~Jk~
gbtiirme.kt.ei:l I:;. ~cisimD.

biz

~IIJe:

'*

mu la

tllr. Dilu. ilI:niI;; ~t~ d~D.Wt!!iii ~
smd&

_YUdrr. i.lmm 'Do
:m~~a-

c..'

t:rmnrf. orma.:tif%''I'f.:

rejeru.t~1"

I ooll \'ucut ebIJ.i~i. Mahlt:eme e\ .... ~l~

Dii,n biru:Jd agu. (leZi:1da b'll muha.keme)'e rJ""lfatn 01' Uu. Bir mUo.i • evvc1 l:ahliy lmr':l. n~ al.::w Eyuplii H:llit; m.rif bir lny!Llet ve ~l.Dek ku.yt1 bi r tJlr~ ile ma.hkmni2'd~ Isgep~
\'ll'

uh::i7lfi". Eso,.jb& 'lmuib~ frftT_ .. Btl !iolH'cUe devam L.'I;)- hm·

ICocugumu muli:!!:dJm me1'hamffi.ni

Cemiy

~n
a: '

'I;in.di .

Djycrek her ne

dMlllcla w:nn w;un
ten SiJnrn;

sei.tik-

EIl,ild.ll:ul..Y:l bJ ba.nl~ e",1idw.I wrkl"lnu~sin

-

1:ldJ. g[IJltLSl mU" "dit bi bep tel' ki -edil~ te bir illi.~:ltd .. &lft ay ha ['I.;.i.o.e it::l.rar veriin:u!joo

r

maI1v

am·

YqasIa",..,.. mbII..:u:I U
yardl;r.

milY!m ikIJILpamuk BmDdrin Jamuk ,~, l'1I:k: ~

~ Bmna.nys. yfltlJ, ile da I kireI;; kll.yttiILjL, l;i.ni enyil. !ru.t • Imstik, II fifer a.1cm.nu, r<!:n.kl.J. i::iIgrt, k'" 1. mDkaV\~ kBrb.it. BIlH:l.t lie alQm.i.myonm CIa f;e.L. 1

jell'" ill'lJt!:;l:W VIZ< lrii~~ik IlIUn~ dinled . unlaMJI iJ:r;il LIe ','atJaJidin
My.! "'. a.u1D.lIyoI'. EyUpf

gi..b:~lc 1lir k adll'1 olan bJ. r:m l-Wlreyi ilin1c~ ldl. Bll d0fa & B~ ikl,; ~I morn:!l:r::t An·

tir.

TIl~.

&If{

LI

Lt,.. W ZJi>I!;;I , ......

\4QO ~ +00.
.]\'W!.

4

:r.p~
b.

~ya .Mwra yap • ~ yumu~ bun Ilyml II&~
~ ~

mi$ir .

.. jll,YL1"

II A't'lllC
1 "'"fLIA H

_.

110 II SdI:;r 1..

....

ZZ • .,.., lM1

CUNARD,"

Bn I!!I!:.Wjtm'u:I. U'1!i~yai~.

Yerli cay i .'i I mafl •
Riulde -~ I\u.

kendiaini "Bir Ml",lr pr ~n .. i! " 0 t.1.ru.1.t.,g 1m • e bu. sUl"ctie lU 1ll'3. iJu b.i r bl tO~
stiyliiy~rla rdl.
~iV[:U -

ogl
muhtlkcJtl
I cezM.a
I

llol.awh rJ.J~nl

Amsrikadan

u.. ~

I!WtQmllllJ-n, Ame.rikwlmn p" tirtm.ek m t:a rod
TN

ma"ar

getir1ileceJc

taaliyctinlil de1.laD1 .:kU:r t.eail!at LiJ;
. nmdlDJAQ1D'

~1I.J' te-dLsatl c-tmektcili.r.

lUll:) vc

so~

fU!ktir.

...

11.00

.....,.
OIKKAT
_I
..... lItunl......

do ...

~

a.kredj'

~tiiI

Ta.hmiDleril! namJ.I'D. uqiimrii.eDe mll.lmch. ~ GAY istiluIali.t!.. memleketin 3Q-

J',:1J1Il

wa1Wndw". lIfndeni ~n IUI8.16.t bil'li.~ D:IIIIII1i1a veril:e..n llU 1lJ.:r8. iliti:ftm. Illu.g;m. k:ndn:r ~tif.adeI edil~ giirlIhm11letil.r. n.
I.:l!. 1" ,!'f1.

II6.Iili:

!I'll)!' iBtil1l!kini

~Yil>-

Bu '~-II.ylar1n kalll:J.l .lWl.m ile melJhu:r ~ebi ~ Y .. IlmndSil!l r olJlI,r~ l!'i5Y'ieDhil,e.'!f'Jdir"

!Jr, .. "'nui tim. 13\1 gijm • lekbtri sDrrtl· - gllLin. Di)'C! ce"'ap 'I"enl1iij 'i.e Halt :r.e I il'li kiill j -~n i!llci( \'(' l"Cll !lIT lcUiJ1d~ is.ft aflr c ':.:a I iva~Une 'l.aben gliY~t ~~lt.cte . .ian VI'! llOf,- bill istiilii; \'erm.i~ "
tiro

I.an E,i i:i[lli.l Holit once: Ben onlar1 :i:url.u....-n LlIm ""e fl' a f!LIu.n nJmadun. Ha.piBl1anlKle ikt"D btl kL:~ 5 lira· yll t•. f! i ip..:!ili goml-l r lk tirmek UZ1!'re 4 gHTnl 'It u:.in 2D

~wt.lere

ne di.yece,ji

iI'I.~ d.un l:miu dnnm oIundu. D

olacak Osmanm 1l.~.'H H VI: Hrund.i bu1wnlj ,)r[~rrh . Om. ~t ":U"aka IndU •• f ,1 1 bul.Jm.m JXlwler hit 1.rak dinli:'e ((Ii 11 '" 1m
~:l.bidfn celbl j~n k8. hlt- gUIle blr du
L W.

.

.'tIm, "

VelileH,

ithaJi~lls.E'l!ll.,

II

hQbohlii bit'_"'ll'_

Ammir.adJm getn1x:ccldel"i demirleri. viiril ~tifIer tib.. hillnde ve mimfe Il. gebri mcleri!ti ta-.;y etmiut1f',

po ( .. ilu

Eyilply. H.u.ll!;, bu i:;jilid~}~ ~v· Itan L'l.isi OlnWlUIt Vi! c.ndan lU'n. IJsy!Lya IU'ltlllJ l..iiwlt l.iz,c,. l'U ayllr ttinnilitir. l$.e VI nm J1aI idIIl. i,gt.iJ:l.aJD l;IOyl~ b .... llyor:

"eli!

Bu i!l'tid~ f)lrnIlUr~en hc.m. sa.m.ile.r, hem lle hcy~tl hdkime ItlIDdih:.r if1l lutrum),o.rak kIs' kls gfLliimsiiyOl'l Lltth. N' ctH:ede. w.ldd iLUl1umilik id cl ian ;'Ul'l('!:i l n.i ve talemni li!Wrla.Olak i..i.zcM doSJ' 1. tkilm. i:;ted.i be dn" n..upIlnnw ba{okta. bi.r gUn kill'ltI..1. lr-o.l.I'A.J. wril d.i.

Tt:"Ipkap1da. rl'rul"1l1l • ~ d:! i'..hHl.:l.t og]u EdJr Ahm ~'pu~

e.'lmii
~iitiil

,1u.sundn. oYI!.,'l1'k~n

"U

lw..l'lt 'bmIiJJ vtl! mahzcJ:J :u d~1t ayng,. r;'li:J. r,.vCJ,1.k ~

~~ ~ iup • u:: no c· .stu-. Y. ~ E al II

nesine kald.J:r'JlmJsblo.

er====Yazan: Eski D,ah~liye N,uJrl Resit Re.y FrlJlZsada hiihdmelle hllsen;ll ie] I illi VB. KORgl'egasioula'TUI.me mteketten feb'left -21-'

Acaba

t;ail,an Vatandaf ....

•••
uidi['; hi!.: bIe[' hayvo.n V' 1ruJllll taklidi dc-giIillr. l:(ll,tt4 hmqt.eki tabia.tlD. hi!i mlJl:naaebeti yolrtl!.r. Her lurli!.rnksiIl menOOJ ve men ~1 de bu ~vkti.r, iTh valuJile.rde de -bealm
(tWm~ bOy~
r

IIJFln
gnl, dtvlet
:m3SlD

;s'ikbaUeri

DLko AJlkaradaJ]

Cl'len bi!' fa ....

Lkt.w.&di m~kanizl;'&Zif'eI
gO:htD. uereili Bali 1!Il8IDurlai glw bakklw vcrmck il;m hltHrla.cbg,D1 bUdiIf"i·

da

memnrtara

l:eUlidiye bill" prole

Yl:lrnll.. "Ell tlcretli memurl!!.l'. a.nlarp.[d~a gi:)l'e Hlh;~ul V erHooli m~lc;rdc kUnsel~r o~br. 13\011pn!ljenim Q~k yerimle 9il-k!
IJ,

kanMtime
b~!al"l1~~r.

g15:re- lhlitmYl ]mydettikten sonra
11a 11-

ol1:11.1-

nn

pcstu.,

ve 1ruynDgu,
~ler
!1

ve Itu,
Mden

DllD da.hll

s.i.n.in

dt;

:zi.yacle li::i;m.il edlw.c hil..kllmct1fi csnr.ll pr,"'U·

t-Uylerl ,gibi

ta.klnmair,

Beak (-d.eeor-de-kol"

~'eyler'. vc (iliive) It'r oldugu bc'tJ.e, milo<l.flW etmekte bulun-. dugu.-m mraliliye:Jln zarT'e k&ds.:r mahiyetiru va k:t)'lDetiaii

ci-I

I ni ederim..

BiplecindeJl biri (lima um temenRatti! hilkum yal·

degq.

tirutl:l!£! ... (MuJ;l.ikil nla m(\:]1~i hfikmm ,lib! da tiImm ll-ytIetJ. bu(l1.:I~. BIl
6~'alnl dl. do~dan dogruY1'

~ kcndisi'lll~ baglt dt-ym ve mli~~it:rde ~ ilcretli memurL."I.UD deg.l. ,n1eli!Lmum bU· yiik mu~erde ~an kim· i!£:larin !lie ja;tlkb3.1lni di5.,uruneli, b1l.ll!llan.. birli;ek.a.UWyf', yfJJI!Jt ro.~-n biE itrlm'i.iye tani..rI tltmel..irliJ'. BiT miiesseseye

db:i3'b. bl:kllid i!1e detil.

ilk ,'1lh •

:vat

fIet devirleriade
me=jg&lesi

elan)

C9 biili.birn balNyi.i.k av

Bizde m:;.weae1' bu 1Iir dvtfr, bUtLm bll}'3tuu
OUUD

"iI.UOOIeD,

terti.billtLyle D1Utti&OO~ti VSi'!,. !.Iagara. devrille aii; olan. II aM.p
o:ntoll[)gie=ptilool:ltoilloji)

- [:1 i~11l hutUn

i1erlemeai" inki" erloerjishni, bli·

vest-

'Mkl mag:arn. 1am~ (mi.:istehue) (1) halinde bu.lI:mmlll~1 ~y~nkll. bir'd&, pek Iptido.l b~ uv"i (,d!iidillc) vani.Jr k~an.,
VI!
I)

I

hi'll geIl~pa1. llUt:ilakwlrl:LJni ve butiln ba~ vilieden biE 'li'lI.twc1ll114 bl.nci!;i~tiynJ:d WIll; wtd1gi raod:Jmwm biTil;i; dlll"t1!
mil hemea IrQI (hE;a.n l!Idilm~k bllbn..nLl:lt:ri aramr. 11k fIroat'IA mil~e::;OOm

'!rio, Avrupm m~krinde

nUmLl -)

lltka.nhr.

Va

0

:n~ri.nz d!fildh-. Bu dMilk ·i . .i lmill "'e dD2giin- 1-1 !.I~Uk hayvan kemih:le'l"'imi~ ~Pliml!J,. ga.:yet I m:!ll'lllbn olue. nevver gt:ll~ b~t bir Mettir. O[llllnll. bir ~1'

ZJ.va'u, adam 8r1..1k oliind}'e lui.-dar prada bUMIIl 'IIUrfutmiye

i
I

19te
her

hildt!
ft~

mJJj·

b.1.bWilIn ..
olmagA

g.alm fl..k i'l!D.t:irwili
notaJan ji yokb.lr.

)'okhll",

~

lilJ,lunM

QI.!ruIll

memtu'

C::Lb"~ealc 'hi..;; b~T d~i
,(BOIIII Mb ~~ DiNhl·a-.)

~vf:e;len eo bDyill! ~II\iI de bu.. ri!W". ElIki l!etlel:li Iir!leth:r:in k5t!l bill' IDira5~ OU bu itiyadm kaJ.
diIrIlma~
'lNII&nJ

Dr. R~

TEVi'lK,

k!llDwtnna bu Ii.

ge1m:il;t.:i:r. Ml~d(l

.::iih-

It

y\lk hu" hallc: lI:"'LI~"'"' .. _ W Il!.~ ve mi1W ~tr Otnillka· eakbir.

MURA T S£nTOGLU

..
,

aym
til lilIr'

o ch 010 adi, lUfJr!UI. bl,lnL1.· l1u _iralard !:'cunilc prtn:\~II.· 1 i:t hlJ;: birmi g"Jllcycn l,ililU".:c [U.1I Vii I.cti gllm i,b: r ~ iii i. de~ilui, u' Ii I:Wm e!a., 1S4. • ~ •• I men bir ay kndar 'Va'l"- In k:tL'i nc t.i m di, p~lilivi!Jl.tnr I y.IVSUj yavlll§ s(J,y!oyen bl' .J.llyarirlrdL ~um(!'rd.rn, d Iud n, LLbm = I ltl~zie bl!" m~'lrlll1tiI' C ~J, if" oLmu;JJarda. en, otayun da b: • eililrI~ bLllu:J:ll SclPir:Jl:>~ D. 10 ediyorlnrhaxbiu lruaa rJ,UtCi",.c 'lmI I'. it ~ }i'aJr..J. Molbunn ,pclt!i'!'l:l11lhgl~ w< Il."' !l"'ObJJ.~tlr. lick .AJncri- (len k.a~' ~ ·1•• di. - Clt u, L ~~I"l fh~ He jf 'im_'~OilI(,,;, tOiEndil!gJ' Ctiltul bL,yle le'rw.~dijlllll7.. tCia· M,oill:!. d3, s..~hiIIir.:ihrlc- .. i" kOJllll ",.a.: Un 11 fal I.'ll,~ ::;ilJl ~,. '9. na. III~ !bile h!ldin~ 1Ili~.. u i etIt i, Ollun g_i_lttm nJ re-r.jy 11:'. ba,-:iyle, lnr:~1tC're 3"llll1ndD. Juycr •• l3J11' ." i' ... m2LIl 0 ur p l' OlJUi 'h-il~M ..wy , A.d.'tll. HulU, Koc., Yn ·uf, FIy~. nimJllil h' Ih~c.rde de h;LC-! Dlllll !/'a.. Bl!'1~d ye meruuru da . ~l:>I.. !el'endi. bir admnw. iL.. tWle C'l • L•• 1:'1 11 !I. i.I ~IJ l.ir4,YA4:lIibtJi. R:r.t.;;. Ahm t iJ.r brti IDt- bla ge.;:~ btl,. I oj _ ,),0.11" U • •tL, 111 if '>.till) La '~ ~i~r. .run 'lm: ya. ;.au W!ldCOll ar- bu- c\"",tlkj a..ko ir i ;1" eli s~rj)' LtcroltenotertJyl'! .1l1.:l'h1' ltain ? flu la 111gil i.z.lcr !f"tllU om1.lZUfia. kUl'h.mJ ~lt ~ Ll ~DJ le ~p \ T cdOJ.l': l'\A~la ... ~iitll!l )111 btl 1}L!g.lt ~ i..... - JInyJll.uj_ l~ c llyi '1.0 .... , dc~i. UlI.m b~ .maL.~. hL!~ JiI. tile en b ~ LLIot loIu~.' I~ :1,Ill.:;. >( .'_ ... dcd:Wde dci'B, mtll,kil1loJ '."' tck- iiflm. ikJ ,gim1e 1lc,g..L; d'jr::' guzsHe ~d,,:I;'Jl;.iJol· B'-L 1011:\ gmtJlrIli.i;b. nilrlc Qidugu l;;uJnt oldla. Mli- iIifil Lu.lc b~il.r ~ Jrl eUQI }JllC yu_uruc:J.m Lu :u::cc, ifcanu.'llI millJim r;tkb, 1.I, ~..,k ku'n~.,. Zld'l, ~o~·~ tux Oll~~'~ teut- Hlli! Cal'll- tibi a-dnnun PolL.lnyu!lfI ll3.~ ~~ b.H; 'Y UIo t:1li.. i. 'yWl rnlIl..Wl i~ bnctln 6yl' 1II_li" ml1', bwui2.'ll, Eel 'jka, ol.:mda 'VC; Fnm::; -;1u.bi.y~t i lr!..mdlmii!Jktl ~Ie! •• • KIW Wy w .. - (, 1 ~ 'l dIl"_ NHl~ fngil!~J:.' TrUbluBt... cli._ yll:r: b:tJl .... ~ tl::QJy on!l.i fiU':wm bir k~ yiiz.k.isi feoo. c.d.LJ. - w ciddl~ , bo:I uUJr. &:>.:1 g-;u:atclcrm ~ -- Y("tI.Cool>. lloJl~ ~. ~llW.h.p mil' bz.de hie: byjc!1'ltir.,p gib. IlItiznr s:..'ill1leiUh'li y~k, -,;,1- :[,l;>~i mu-t~e n ' d a (iyle c-eldi . edilmetiWe bgil~ t.a~.ni~ni.n. faI:§ ve lii.u:;;; ,Iiliu i-;inde madt(i1n' 50yh.iyl du, - B rc .le ~OJI IilmlUrmJ;y!J ~ duruyor. T~,ild..hn 00n,!"- "i If:l.r.tl'L ikiycti ~OOpilW.u.g-Wttl tleri sij5 hlci YIIl:ma 00&Im mill1i dlm~ mill.i kc1i.l:Gc: m'~!'mm DB illilD riiyrrr VEl: e zl • ·.al"il:DIIcla, Jlll,llJhr. _ 'IHJ i.ea, I.tj~ "Arnerlklm islih . I 1rudrttiOyfQ ••• j a11~ dl. n ,. i! ., "1'01'. Mn.l:l.nJ,:lfj1. y :n JlC' ols_ 0" pa.."Ubr ;i /.:I'iin d" ygQ, . yoJdiW· ... diyorkl. hir ft!clIe Ile ~ ei~ an Ibi;!!li I:llmro. • .m c:!e l~ oldy ~ Jar • .. ;n VI! bk ~k dl!dilcod'ularn ~ Dim. bm~ bml3ti:IM Fmm.kilI& • AVl"U(la:an bu ~~ , brl..!C'1lI kWait ~ol ~iii!~ 1mt 11m biliibtLmo Illil'· )'ordu: me. b.r Ur; miuI.i .fabrihaya....e l.I.kh:r fd_Dde buc.aJmh. durdl1 • '·hm.idihnn y~ tqcbbii~eri !::!It ~1 kuvv.atine- &ahtptir. &. FufbJl fede.!':JJClOOWiLiII hiv.trn11J". l.!illi ldl:men:o 11, \:lD[1 gU'l' l!mrp :I:J'J,kiJt:J.l.tro J:OOkint' ~e ri'bt-!:m tntmlJ-'i1ll ~. biir h::i.t'rn oI.m.uk ihttnlalll l:IfCTtl'mt., ••
r'i

·of~ doill!J,tlnJol:ar" .tlyor, tlCl , d.il"T ... 13e.kl;.ll:tt' ••,

1"-

r. 1

I~C'I'i"yu~hl

Paz

Tr

I

U%

..

Iarlur

w..l

'L

n

I

ar

I

rem

0'

-

••

I·,,1i

,~ i1lD .
",e(~

D1atea.dWt Mflilu de~_ . 'Ve ~rl~ l;;.'!D.tlerir vaal i:alibl}1."tli Idit~
~ lMl'DIl

mumbMAn

• IF. I:! ('!

eldu, ~
t.:li;"~
Bpor

t:rD.l9tL Call hIla.~
~. llUOEllllD

.OJ

DsUi.r:J okhlgunl.l &nlam_1I1':l, 114mk B.b"1]r '!:!;Ml!"Orou. I Falu:J. t., ('.a..1tlr Illi.l;la r~ gUr.. l.me

b;r BdYU ke:td'is.iIJ(l~

da i. id.i:

~:...hl:n.. ~
d3.1:1 4, A~
~ ~:'

gUn I;Op!a::uo Plmah· lenel dJ:r:t:ktadUh:telJJ lime rna 'Demir h Ilsparun. ettit'.i1m.esi yoJllI:ldti.m

I

itJyml.yll!il. brnclliJ':ta gfilH.~ b.J:r !J~ld'll o::ire.tl hu orgQIlii.z;;osyo.tJa il~ dUiI'.(l1llvcrilmesiDri ve Wlti]atm her ;;;eydem eVV otcl1~
oJ,m;ru;~

H~grl,ll

d(lSi§co !t1eblr~

m~m,eiIJc~ma
bir ~ kin.e<>inm
~

I!lUJra;

AmGClkaD

11113-

\l'e

maJzemeHioi:n

du_l"I,.CIlk kwJret

kazoo. bu.hM:Ia...

b!kliyorn.z:.

I 'efah tlakkl tzmjre .
By, W)ek;i! iii£; ~1arme~

Ow-

mJY~·

u .:den D~~=!....

>,

~

CH'&p

aU,

Deit:tllltlmAn'mad,an flO klIl, 0.YI:.1fI1ilcolwI". htanbW. .. ,

Vera

lI"ubelj

~artyle

tee-

,~t~ll!:tB
G9BtrhIJ],

bl-:lll'ltnQ1

Ci~tir.

k1 klubiimle:1iI

o.ynI'

&mire

~.

Z£a~jl!u sii.l'l mii. lhttA Rft-.I lerin IlHb: ~.xnM~ ~ ho:;a lku1.ldim ~BiW.blar:w~ wt18ld'~1U da 'till §:iJor-.e iatJ...
idaia Iiltd~ aWn. Deni~ III Wl"n.lZlun un bQJ C'lndill", Stl.li 4ei'1lee.y1 lJll~t\ilil".,
.1l.:I.t ~
• II ..

wrnn:

Hitkr, mart ve We
jj iI!~

rrc m~'Vclcrin hI.rdu oiur.

bq-!

-_

1

Btr tl~~c:nftw, lir kU1a.l, tii

.3, de,

b:mirdt'D

PTc,ine
hInru, bmill.

~em1ezd.i.

F,~~ mulRlaa g~ Wttin QnWC'~ r6l '.'Ok aylp ya.Pm:Jli a.'f

~i:luri~' r:tlre.;"'e gi. \kir. I Moll mll 1I:en o1;.yhk1a ~~ ylli'i
a~if.rte, "lilt 0]] ~

yooUnti a1l!.~ ljkallf'lD,'l oogru. CuJ l"l\ dQlu &z:gin 1'Ii.r tt.;apt~ wplruh. ~ 0111 betJ. v.h.m hi! \" -.;urup sii.rdii. vak!I'. I t'denmrc I ~'11'U'dlr. tCturmak iii I ted! , Bu lS.Il"r: nh. d.tJ. U(IoUIl. 'IceI !~e.'lll-..ma alili.

Ie yft:!: b~. "h,lln, hU • b3tm 1. ORr

I

Du nziy~te gOm ).llaF.bspoc· ¥a1'1]1 ~~ d ve-: 'lstti!bJ.ll<.lpot ~ mini· fa _ Beyog'lw. A V~ B ~ ttime u1mDl.!.n a~ . 'Ian an.smda hU:5'1.15l r bu}.1.WI1UJ:'. yaprlaen1.."'trr'. Btl mil.~lara he (ki t:k.i ~~:mB 'takIm da e:o !ruvveUi 1_ to~ i~ili ttme!rip riyle :i5tirak oo~cklel". Bcyogl'!J illger bir od.a.d.a. Iiilahwn ve M [I. i!lfI-O\l":Uiuml ~l'Iebi tebll33lr:l tiMl t tr"Jdm- ~ natldi geliiren oclu:p tn 1i.g ma.~Ianru1 ~It Jl~ \darecisl Stll.e~ t1. ~1nedii!;i oytUH~lIrM. s..anrdJi diIA ~l!: mcm Wl gor-mmda }o'er wrecekm-.

M:Ip i5ti -

arm Vefa jlie Be)iQj'lu spOT ka.r~l' r,;,yo

m.

....
I

SWl~

Ya.•. Bir d3h~ art

I
I

lfol' -, haqrruljll albna ~r ,&l~ dm'hal aywm ~ti.. ~ak. l!m~iDi rilih. ~:1Ulr, fja.k. kiinUdndc:n lilY -

.'

Irtlln<!

;~

iJ.allLlldi.

~t,

M

lrnrtar:un:uh.

CIlia. Bwijk

poi lapl.!jml.'}u. Nibil. ~lIkrnn ~~ laya gclw. g'itt', h3. • .gii'!1 ,ordu., Mon ,ber1l.fl n, ltet: lrir 3II!l i~in hu:n:ilnl ~'1arJ~ ~-,

, CaJm',

pm etmiyol'd.u. Dzctin f1ItSHIen ~ierek
'!I"r:11in:la.Cmtle.oh;lIU~

rill.

BU:Jlllifi

I
I

~alnn

g~bj, m1t

tii ye~ VlItdu. r;a:Inr. bu oeres' ~. Q:l.buk 'Jf,nilmi$ti, Z:1va.lh Ca1ur. dil'jl 'Wi,..u ~rd~ gUo: 'beffi. k ' I . bil ~ ,Ill. e ~I ·Int! 11 ',rtb;il ~ "'mnr 10101111. krt;aFmllj{l. JJ:QUI!l, derlla.1 h:uowlttl In:I.i:,a.k. 'iIIldJ ,""e 1lJ;~ ~lf' du. ml.I -

In'llu,;uh
B'UOtl'N GONOOZ !!mit H .,

90CUli O"k'"1JN1J

au

A.

Idr- 'qoeu,k ~ ra:ol'du: ~ l:llili1 dir. H'Lrb-ic ~.. II DO tabte.l-.I . -a bOyJ d ~t..in. oCJ l!bllhidet"l var&, BWI1.t:a b~ gu g~i. 'L.:U t b~H yoklu::n I_Hy r-, hi;r lr::i=m:d b:;iot'bl. YeJl:i y~pll~t' I' ]~ A1manbnn 2.00 denizalU91 dun. Oyla is.e ben ~alall'! ~Qls; DUY'lm. ?. fI!d~~ 33.WlIy· • Ye~~~ oep ~ D~rt deUJrl\W!mIn_ lrabkah ::lSl den1mltr.sJ.rur. ~1i!: ]~iik ore bu f;akili \ nu-ttn'ln.i.r;mi :ide l'Iq salt!. k~ iIe i GJru!!BJl ba. 1& doldut'Ur !!ibi <)lcJll.. ge.milerin en btlyi:Lk l·n WaR, - fuy oolur h;::,y.. mlta.s(H'Tufudu, C;;ilnkll hi ~flm diye . ill-tl~ror till. ~ .. altJ i~ ~cali. m~!T:ch~ EJ~lt.c . 1Js~~ ~r.'l_ T. 11-._ aJ~~ti.P:m ~ u" Hem 'lIoWZa mal vualu, ,line..... LK::' . .'-" I;<! b~!1e sah.~:a2In" Olin'" m:u ~ibi olal.:riIlyor. B~lnn. mltkay.:i ?. ' cevapb!nm ne~3' ' lU2 lui rep deni z:nltl!S1 ~i.il'lt!.:n poek - Oyi· ~ nroe::l ~o~ t.::u t I tl'lZl::t ~uz:, li'akl;r.t A~· l3:I!.Wn '? liZ GUHEY t!;lanllll' Fransrz sahUl.erb'le yer- Uln.!iI " , Oyle u.rohn "mJt •. l;mt~etliJ;;i. ccnl'l ~~u:k .&ski. ~ VCt b~ Elrl{.1- i futholcw(lre AttimLige;ilian yoIlan Gil:' §leY dilh~ lcnbili ~ tim!li b.l1~",,!1"'1111~ Eeref 11" ILl SpOT ~ i tli..wlar yilzilnJ.Wl lu lJD!eWlLlli . .1:_' .."_" m, Un:.Jlh II mu? _ R'l!l a ... Ul::u. :tun. """"'n-I Q.m.iy M tabiL'iylc '':ufi:.J.rnnln ii- y.anya IDwrnllt:Uc-nn, "Umm! ';;U:f I~ c(j".iP 'ooI'erm.l!j zednde kalu.a ' 1,'1' miUMyooc e.gtir: 1n.gi1iz.! f, eel' 'Wru'ma e.'rli 1 ef YI! kOY k.,..~ tilt 'hn1 ..-.l(i' to.biliyd:i i\c spur v' I ~ibi Il.(! :3,~1.. rttC ibret ahil CALk k.1r~ ConreUl 1smi ilel'i!en tt-.. Ill, dcmi~tiil,. Ilbe:1.erifidw hill' luhci b I de lie De r::ilHmli Dl'OL8!;;yonel fMOd gck kii~i.ik 2.1l<!1 cemil~l.'i yap.. . Ylne bJr 1 f11Liml1,a tufm EdIT ~ ...... ....., y~.;h . .... ' mu. ~:J.IQ~ret' gi.Jn:lUk, mrd!r Dc··tt ,., Ie wll_ oo.dl, On.k..t SU511:1lC.~y" Z r.u1.n ncr~i ndcn d,jnWoo 1.:1,1 ~ lI'e gellr m.e:lhai 1" ~ I l'i'ih] ".:.. .:.:.. ... ..jo.. ~n I." ~~~;"~ ~ (I c.u1:w clrl.!aJ; 5ffi d~ I:>agmyo:r .. k~ ,b~ apol'CU pr-tI)f<J!_ yLlnd "I.LUo' 40: yine kfu-dlr f.eh "'Wi! Ln~ aaYill J;"e- tulIll§. AJU ~~n 1ll):,rilir.13'1.1.1lu 1lir (utooki.iye te~ - !!I(!l tliI~ I-! tOr 18( O::UlJ, \'C J'...I iride ;!l.1.1ut,1. Yetlih:!.'i d~ 1l11tim.::!.~ Ii~ Y;'wu siiy1e be: ~{<l~y .. 0 I rmil ~1l ay .. Jtmn mciwi.!ti .. '11E:uh~l~I " k.llI"o.lo bu ~i1111 I!lt~ zeredlr. nWfu.:a tri~iJIt re V~ kef cd':!' IJtl ,'ar? .. W lur mt:nI~'\l f'{Hll; !.Jlliude kul"'';:: i,;Ln ~;:: u,IJLirl~ ~~ 1Ij.oQ.I,[.rw., 01 ~ Ame,rilia 'lll.r trJ..r~t h bliy',],,!:;: Ne obcR.ll ul:uJ bllwm,'l .. IA.ruw profesyond. ullJbll V{j dLL law:aJeIl::.t.-l "I' hn bir ~llildn. Bir It re a.Ht.i:>.l edin~ bUt b.u.~ d ~ BugiinJ:lI ha,rat ~rt] 'r1 c;,~eti, i",in w~ I:>ptou:mlutr 11M] 1&ml o!nn: J:lI" It::-r}~r. 111tiVlll:C l::o.lZtlIIJ~ 011' I~.'le ~h.et ledip onWl nJI gilliiJiilde kDt.r!J.lhynnla:r '. 5:.1. im,J"l.li'\l'llya b . _ bu iea 1l:.iJ:ma, uyana tii;r de- onLvn l:ul .p iLl"ll·cej!c"inl, 1..; k f:lf':lrtlUl Affl""! I TID ..--'.t't .... ti- '1'';-4' uo" .ko:]]il;in l.ufe hell atll' u 'b¥2.f. Bmmn d~;:;-!!r kcte _ yar mhr gol:hLel"mcleri !;l Ul cur. mitimru ~=:;l:1d k.1'1 h·.,..,¥JtrM cll"n hr~ dirhemlerl ~Si'~ dmc2~· ~bz.de lbayle bh" tc:}k.iHl.1 dir~n:whgu"U[l \lccibakrlmJ. L1(L • I ·nnalt tr.a.re ba=n-llLtlm1!" meli, Yok. a rrrllilt~l"i l.nrklft3 .... aku Wrr 'lN2jm iuUmJ blla.ye - §tlyJI! k.i blJ !T\c:\'~.i uLmalJ, qU.l 1 InrJJl'. Int'. U .. lu'·er.yi L ,"~kaJ'. DIJ'ht"mLewl1rilme.l..i, Hlk mclliy L!Lli 1-'· f.!~[1 ;-..Iy.qQ;c zara", gelet" bUllun I!Ic:rvot di'l". H_ni hi ~ aim ::1,,'11 j,~dH'. fu.ece3i ~on zamantarda ~ .• :tift'! diJKlifLndnk! !.em.zl ~Ibi.. An tu$l ~1In.!Z ~ r.! [, \I e ::J. ctl;.1..1 mi.nl~l cse:fl.: Uil~larila hr:uolo.l an"11J LJibn ,I]U ?, •• ludell anl~ Ll.tn~~bl', lli:lyl· bir vey.l clil. l::WM btr £ijlbo!tIinUri I mllll:r'l'll OI'IUtr n:"l.ZD.ri bilgtsi lmd~ - Ama bnnl n. ;m;; k:l'llilil" Lt:;,K"ld..-illllil, z.af'iir ...er~i hlLbul'1 tcUG.~m!)~ !n.lJiip tal'31lndmJ YiI:- 1l.hI~'nd:,:>u wLll:u:J.e etm 101..tib;~ - fSyda.!l !"ar b1.o? j .d&'tllil 15I.Hll'1.l. K".lt~ an.mak ~el' vW"_ D5r'!:1:t.! tnT, be~ biT • .Al" _ rtl~{ ma.c:Jd~bij' :lm:!..t bir ;Jpor'.1 k.:. llclanlatnmbnJa m CW1U,tl ru:ca_t.iirli.igiln·· il:JL1iJ ede .. mf'k Ia.yda.h olu!:', y~rtJlZ {JOlT. I uk all£UW. mala, I!::l.ru." 6 - §m:bsi~: n' tilnC-e bi":d~ -'-~ __ -'- ......... _ '3 H;1ihJ!mW] prof yone.11 m ". Yitlc lIj1OrmIl.a.rm mw; mo. h iii nc {me v jfelJ IUzum.lu pl'cfe ,yonel 01 mItE lml.iJ"J "ore- r..t te,kil!llttuz, ,sn\iTI>\t1I 8ynlttu ohm mQ!3['a.11111 1nI kulU., iwu .. lI:li:vonHI1. proi ~ kullipien 1 YI;IU·, birjn j aunf' "" '. ph>jmiMc b\duQ~n J':'erI~ cil !"Joi[l t nr,' ram~:lrl r ,I.b. dJgl h21de b!~J! ~ de dllIt!.:l m 2Z{I y' i:.Iilijll fl!! 1 rI im te2ll ntffilin nadir yctiltl:nli~i ffitidllUl du.~ bl'r prj)(: '('10 IUk V ,clme-t: flkl"indeyi . ekmanlann pr f ;ym~dl(!rc ~ lmtL~ ~I futbokulanll e - ~kil mu1e tllhahi. Gdi1li.D·~lo!mntaTli.!!:rn !!1~t v"T"lIlIili: i.r • - Lk ~tl:art.at:..Illt yiiktrolr; lulb91 J~;Yiteli:1n. - tbc:rien, 1lII1nilJ'l'Jr.llin, [Y.lD - pro f'agyI'ioMlltkUr. sine 5illtip bln:!1L" profmyom! tut m.iVi'lNan, tcrz:ileri VI!! mt-iJH:I!U1CIl bcl<J'U (lb,~:d~ lilymOt.le ~.l.h'il"a GI\.ll~LI]'1If!Iiwi2dc eCMlIi I !rUin. BunJaflrt bil' arll\t"1 ,..('~jrll~ {!lldll~',IIIU duyuy, 1 lIZ. I antr'o'!ll i'jrh'rc ';fer !;Iertl ikL!) 11M!"lBtl ~t ka~;urllft' Ir rl1Eitli ra t!dar. hU1rt'1l}'dn d' ,"'cr ver - mesly le ~~rdl.lg-ilmU7. prcfe!lo!fo • .... 1 013 I.:abul mien t flfl mlt:1J I mekl~ am:!.Wr hit" Bp .... 'C1.I iizerln .. Il(!tY ~kilJl~rle hl'l;)l 61~U~"bl' cek AmC'nl,ndo rn[lln':i blr lU nit lie }la 12; lib. pr ,f~.m l ' de hil: hir tal!' T,dall te fl. \'e lYLt'rlI lur I.al(1lT1t~11iHne imla\n "3r a'J I'h:oIto;tn;I~! EO cfAfI J yfU"'1 lUIl8tomU dIY~~ .17., ~ 1 • fi bir tcsir b:, II C{l" {'II J.lrn,l LI - ulr. Fa.l[,lt tam profcsyonrUi11n ya~ny'tD!!y1lI'i ,Yc.lmz bi' IiI;' ~ bil Fey ~In:)rum. r;!UIII il ~n I CJlrJr el iror! hizim mernclcl tinlit !:i;'I':::f-ro(>Q. nlo.!u/:llll'~ re (utboi- bil Dlt!8i de [""'"",,",-"'"U'" , ti II. fl cl li..,~tn~IUC~.i mhmhdere giI~ 150 n:in if'lmie-. ,

y~ denL:JtJ yap:J.bilil1Jer1
Almaml::tr

.DC

kll.dar

En Im.t.'i

arWt inalu:r. lm:e. ide~

I1DP

-T

n. Y·
~:

lr.abry~

biT II.

t~li.t.ti dart ~m, Ii. , sOOe. ~yerJ.erll1de ~ dlikt:~nW:i te_.· lillr:l niyflt oetme)'in. E!::Xl. Sla. ~tl,.

ar·rlii;ini.!J ~, ycl!HI'l ~ rJU ~t. ~i • :1~e tWa uloij • Q!..nruettlarr,

de ma,..
n 1m ~

g,

.nun I~

Dan..~

"*

----~--------~e--~~~--------

i

acniz );II'

lliIel.1n' di.m I3.hilL .. hi,. m;l,b] 66m.a;tT •. e bH4lli>.nlJ1!t W'". M" cktt: p1er 21 Dl::Irt piIf',be ~i.rrl;]"'!l ltibat,:,};:;.r.e.:- lr:d..~ ~y~kl~ _
. , ~rln ~

iUn~m ili..mci

bnblli~.

Dilerc::ler

a7a!IY0;Dl'U _;

"~1l_m ;:d.stln.
L!' _~ 'b:i..r tJilyli

dJg1 lc<\h~der'

Jah..,"'.LJld~ki dllellJ ilcr ~f~t:r .

I

'D I"\.i.ll ~~ tir ... :n~:r lbmu.n ~di.l£.r
li:Ill iftlU'.

'vi)1QDU

.2000 1!"<!.tnhlIk ""ardIr. 1200 ,amg.~l-

0"

.wllY'l

"M,jI

~-..

w..

.

kn-I

I

JOAN

ELO'l:JEoL

LR
'='III_=- m.m
~

fi'nllnl I,>I"':P
:nWlru

miln _;a_o;I

W!lit&:rcn .2

.onmliL

111m; Alinro.M
pI;t

I, tdrl.lt.i.J 'b::in'b.I,

~~"Lfl

SJ.LL"O ••_

I 1 de tWU 1.11 lIr.t.tlM.16.1!'2IlIm:Zi1il:l~~

!r'1

ha

01:; h"Ulia

C".

.n..,

in

TO

ii
gyfad.1

bM>1,

1 il\~

IBnn Polo.oya.ya.. Alplcr:i II. n ~ ti!..I; It.cl,1o'ayn.; ]Uly,t..n ueakIa.on.tn ba.hreyn
LU.k"i.l.I1 k 1r"VeUerinili

'b"

.Alma!i SU\""cy .. ~id.U;. I::I<:1V& teh-I IlIlI masua ha.ng:i oca:k YC k.a.ldl l!;i! h .. hilliu r

a.~,

i'

rd m

HiM pro· ·S1
~imdiye
en yapllan rnuessi r bombardr ..

Ie i Rlla il Duniz aras n
lan
(Bill

... rril 1 1001 ..yI8d.,

vBI'ilen k,aran

~akh

...

un arm ikisi de: Roosvelt'jn iasdikine
~ vip
f'~.

kadar

Ha

erleri

Hava
~.Llllir tkO!:ll,
bu

kar!Lkt.en de Isam muharebeieri ve tIle¥.H.nl& u.b..r ye
biitiin

( ,q."",

raze:::lildi
1 r II~' "rtrd.'

man
Lon.dra.. 21

old
(a.a.) -

l'Ia,':& m.uha..rc:bel~ll'i

ml d:m .izadedir, NI! ilt.1. nul ilk geceiec, ne si!ili ~yf\ r.run.w.. !laval r, pilotun, bu ~... . _ itum.nIn ~b-lJoiiiW.-

iIti kmnm projesini tasBIi. projeJer Gliam ilf:

ore s..."LlnoM. udalurt

k~w

e.nge!
I

¢lI.I.'"IIml!Yor.

Linn

Yba.rtOO llM~el'i.lli gtirmeye b:agn Lorul 'I -, B lin gib~ buyiilr tJ(! LnOOc.w ~ il"W!" seraaeanda, al~. barnjJannrlan da lirkere..i(. SO. ud uean ta)')'3.·
_ • I. j

. n yapLlan Ibarek 1..[ myh&tia ka.r!pla,!pyordu.

iMlE rm. hakiki

~li:dend'irri

DMtI

bulup l,&lHhr

Iart d:ikka.te
I

sa-

tArnfwdu BOIl :z:aJr1:ill1Ania. A.menkaY:iI tr:rkeU.ilen iislerde :H5 m.ilyon dolarhk bahrl tes.mat vW;u(i a. get:i:rilimetIj.m dupif eyiL.'llle nedir" RelSici.iml1ur. ~ ~ olan mezkil:r kaounlar !nw....uiz m~ lertnde bava iW.e:rl vih:uidt ~etiriimw.me ma.hsus 66 milyQD 50 bW d;:I.IArWt mr labsJosaib i:Jl. tin e'lntlclrtedir. 441 wilyon dulaFllk knI:H

Hi gJ/

Meb'usunun

im-I

LondraIlil:u rnnhteli]' mahallelerinden a' I.1na.n mat bust :r1I.[lQ[ ml, evvelkl get:e bilhasas Londra balgesine tevcih edilen hava hilcumu esnasmdEI. bir eok ikametgihm harap (j1m1l~U1'. AkuuiJ Ki.nulIlul:!vvf'!l liI011Ql1d s.iti iimrinde yapllan }'f.l.lfJgtJ:l l.8arT'QzUlxlil.beri Lontlr! IHn ugradlgt en ~ddetli .lir, l.an OOu. oldugu bildi~kte.-

arti 22 Jt;leb' SII muhteiifmlntaltalara gonderillor
A.nImrn. Ciimhuriyet

Hal

I

2:1

(Trelelan

,

-

Balk

P!l.I"tisi

J2

Dii.II'I!Ulll

tarmmou

ktdli.lml -.

USLa'1 !JI1 olmU$ur: Eo"n,relA pg.r~ f~kleri, iIDlIII!II~ :lllItkr.mu yarm Baal ra yanglTl bombalul da.ha 8ODAnJ,;;ara ThIlke.imie e~ m. da mn.hi.k bombaJan atmak. Jet M.eelisi Rei~ Vekili ~ BUIlJu.nIa becaber :j!ydmmhr:m fijGiin&ltay ~rocektir, ijekler kuDn~ oIm.wtna

mebUBwguZ1II me.mlckenJl. munt.elit nu.ntakalA rraa gijIJd rei; mn.rtJ.n 25 indea IlIH ntn 2:j kadru: ahvJl!j l:iazlr-fJ; k~s:md,a. Tl.i.rltiy~ mc'IfZUu etraflndA kQl:I-f-cranslar verdinn~g; .. dl"1qbmu!jtlr .. B!il konferEU:lS1an.[l ..

m~leaincle de mev,bur ~ c:ilmiizU s ~ III b-uJ m&kt:adll:. Vaziryctin biD' .cn!l de odI. kuJtlbLi l1Iokta..'llmlan 18.. ~.I1l e;tmclI; m~' lrul Up Jlbre bey . ~ann baaJar.il e go riitlli-kBu bususta Ta!jQ.oglu diyol"ki: "Zoe k i R..aza. iIe IontRtp - mfldii hlr baniae oldu, Bu kulftp Ue Ze"ki RlZa. arasiuda Ire 1m+! Ii idi .F'li.klit Ze Iii buna ~ ga.z.eU: stitunJlll"lndfl 'Dir u.~yat y:apan,k i.i . M.iycla diiTkttl. YazdlGl yazdar !;Ok lor g.rdJ.r. Egcr bu IlaUrI 1r(01imu
kelim~

b:Ddisea.i:n oru.tl:J ua.t.a

ak 1Il

bupm ~~ yc.rcie z;r, ten '1m oyunlar'
OyttIU.lt'l.LrT _

h.:s.kiksl a.ynen gijrillllr. Filvaki Jutiupte kftj1t, poLl: r gibi 0 . lu Oji'tla.:!lf("f' I.: i bu 10.,.-0.0 l2.I'

f.gUcik

edil~

olllJ":D

oynllruyor 'l1li biT RO.!iYC·" d ;:ildrr. Jrnliibe

16 liz
!Jj]..

Zek:l

R1?:alli11

bunu

t..enJrit

mUl hi~

lO!!dogru

rag-

D

&II dlr

Bu hilq'ltk. g'i.i~dil;:;ii:ll de. )·1Jiz 'k!-r - tayya relel' Larn.bndan t:1.11 In ) ~ Ibm edllen ~.ehlr h;:u",j t}Il ie nl Ylrmmci. a::;r1n pompeil,'ri 1. milan g,~riJp 10' t3.L11:tr

d~, 8J ....nlatrnil., a~me imkiliilara var YWlgln bo::nbl!.larl bile glizr-1 fiyiltnl :lL~·l \"UIt.a.l :\rld''r, iH:R1'F- If ik'i.p ('flit :J. hatayl da n:-l' IIa,r"jJa canlandlrabili:rlcf.
te-defl

(•... j-yin

ki>1\I (1· 'ilLlir 'iI'~ 'are', i. r.~ l~ylTi !le, flu. 'bmle e iij4;irun 'l,;al~tJ";'l btl' iI'u rp lnUoe mi t.efl-ik f'T'!)l'k ltudl"{wd ilir. eo. w~~bel" hilT:-!-

far Y(-rme.k l.;i.rl, :!3a.!l·!i.l tlotIhblnm dO meyi bell'i. Illfl7.iJI :::Il.L kan .. .hJ- g"Ii"l't"c

IIi I, gme:m1sine-

dunJdama,-

I. U!

,-l'lo"eil.u.!

Hdtiln hu ma.trltu"1!le:ril"l ~z;e.ll1kl. nn'" blr ('.. ~ It!~'1ltkeTk:r
£1tll
miLtllth

t, 'r'T'I;I,nU,; oku~lnklann1l2.ll InniU! il1~.umRJJ1all, llJ.; t&bripkfL 1rm.w.ci 1:'!SJ.ll,

y<l..I.u~

wdlg,nU21, t1}QfIlll.Ma 1.~ P: [:my,,",z, Vt :diyof"l..l!': kl. yurd iklevle1.r:;11I !!lIemH,l~

1I..m:b..ra. 21 t l'elefoJJ..la.) - '1"1- tu., . Bundan ~k!l. yiDe card. ofisi I:ellkil.it ka~1rl V obint$l£, 1 killer Reyeti kararma iktir.m I ilLueye d~Jljl ol .fn.k:a.t iswlDurl hastahaneye. I!romha.~,piD YUllmaSlnl illtemiyen bil' etUliilJti:r. Bu kAclroda ~~ za.t da ,unlan Elyl '15'fu': I bet etmiljlir. ~ utra-I memurlall' .;enpv1 .2:11560 ],i.."'U "_ Zekl fu7 iJe Iwliip y.m ma.h . crin be~dl! (1\'Il<:ret nJ.lJ.ea.klanhr. n 11I,;yoe,ti !l.rll.~ alci b . m leftIe, m.tlgazalarda ve tiearct rnah1Wcmo.ye Lt;( -l'Ii ga.m 1IilII.~ elcri:nde ba.s:athn mcv't2.lerde okudum. IIi'aka.t bE~ !rul: cld,ugu bildirilmektedir. Q.. mahl!:eme iifin kulU.be bir cclp Iii va yMll.Ll otmUllld[l;1!l, k~rk\ll'~ gItlmem.iJlir. Z<eki Rl eta etti ~ r EUII Urdl 1 IACl "r1i1~l!J lIL:"lh.kem~ye m~t Dlaktarur. Bazl )'tl'lerd& ins:mha.'kj II leD. ft~IJ.I'I Y<l-J1ll.llIjbt'. MeSovyet radyosunun "erruji laT 6Vl.eriD e.nkazl! alitmd.a mal:lBel kul\ip iJe Zeki ~ IIl:'3.SDr ptt; ka.lm.l$tr_. J!;1k;,!:_I] yangwlar IDalllmaLt core m i h ver iile YU- da ballOOllmeliyd.i. goola.v}~ a.rnsmda bill hLI~ itfuiyelljn fevkalade gayn't.i bir anla-<lImlc!. lmu~ur. o I SRyesiDdil;l tlUIla.meo ve sfu"'ilUe Bu n'8p1a.yfl. gore A1mmya siindilriHm il~ i:i'r. Yl~osh,vyaYB mi.ill.i tamDJ1\i I3q Uti'll I 11M; ..,.,.d.IJl ~l:emlek(.'tiD dtger lWtgel!''l'''io- yetini g;ac.l.I1ti tU,hhijdiilLrl bu rillm ta.liLkiku,ta deY MnD'Vsk, IWldugu Ir~hj m'ihvenn d~e.r cii! sade ... ki.l~iik bir f&abyi't. e 'lwhr. U..-;:,d{!'vlet.i de &YDi t.a.8hh.i,b;;ldl!i kayded1lm i§til". AJI n:Ml mutemm.iJll rnalfmliI.l.II bl.l.hmacakLa.rdlr. gi;iD'-C J.::a.myonda ~.fI:Ear ve m~ Mih"'er de\'[etleri hElrp SOflUll 31 k:i.=j.i ~unda YUl;oslllvyaYil Ege de-!Iw.nrie villlnd.en m:~ biT mahre; vermeyi \"a.IJ.e\'h!~ dugu ve ku.A s.ommda ~Dlekteainer. Riitiin bunlara .mu dan 10 nun 5tdugi.l Vii!: 111 SlWI:l! d_ a;:;u w~tte y<r.l"'iJJa.JJ.dlCI mill kabil YugO'!davya lng-illf're ile !6 '1 11 lind ..... u;yflld&1 tebaki l' k~inin pek 'if yanl!i¥ btrligi )'apmajl'aC3. \'e I illballltl< gem~i Young Moo ik' ,,~rle iktJi!:I3di hir anla.¥ll:.i p- lar-Ia kllrtu1m~ olduklan alb ... §.l(1l1ak tadtJ.c. (Bit tilrU, 1 InOI lIIily1l.dll) alt kerrf'rle-r Ilalcklnda kabul ettisi yinf: sil" • I. 1ngiliz ya.U Cib.iro !1ltl.kl~ ~rahe!' Alm:rnlar:a :baltan uzun L.::Z:Irlly:.. hal :.>~t!1l41 K;J..U,f1ln vuklJu.rui. i'I.!ilbep oIa-LU"a.f !la dUn ogledrr!n I!IOnra SJhbiYE mgonlarmm kerrdi lop !Jiddl~Uj l'r:Z8 rnueyyidelE'rl, ad{Ha.rd' _.ij riilmfu;lti.ir, AJmafi tm...1r'Y- rakla n nd Boll ge<;:I'Qlffliu(" m Uso.n • ra.k t.a g~it yerilldcki Vie sordutum l!uallere ~ ce\IU?(B .. ~ to,rill'l 1 1"1;, !Y1'Ildl~ Ii ;,oD.d t :;:;:I'uli! II l;m!u n mudlgLll - l~ ver} denil~ll inrne k 'ar 00till g 'w'l ri batumak llJl~k de eyll y~e.kti T'. lar:I .... rmiJJti-r : e .o\.hi Hazrpti H W'il:lc~"u.T'I dan dOlaYl taJ'mk ediLmemckte-J;"IlU1lLD kapatJhl'l' mll,'l oldu sadile pLk~ hi.kwnu. yapllIui!IT. A.l'1~ak CIu.~ ogle u.en Belgni.t Rn~a ~ Pel,levt ,._ A.dliyewla.. dlg.er u\'let YOLL.llg MUll &cmi;;.iaim III itraJ - tan blUlWl w.k:arrilr e<;\ip t't.mr>-1 gu V!1;l bunJau dolaJilka.myon~lD dir. Ctirimu i~Lijietl bir tIly.l;:~a.~ 1n.m miie9a.eseleri gib] tekim til v.e i.etJil:n yoltl i.ber'~~ ge-r; bgi Slrndigi te1efortt!t al·a~bnl'lTu'l i~ hi-' yW!.=liSti, Layya_~ 30, meb"e yall'['ARRAN I"t!.kki seyriJti takip emyo.r. Dell rimin g~~liiibd~i b.a1Jel"itni da Jil.al"!;>Wlu i rill bilti.W "jj rntihJI ze Qg.1eceh \'a..!;tltalat aneW! [ld- 1!t-<;lIlcaya liar Lewis mim1- de hel'li.h b~r karara 'l"'li'lTlCm dtZ w ~m~liel"lnm dogwngd~ netkeeinde milthi!} ~ yom .lIe alc:1,: devametm.i~tir. bu tekiunillii.a scllebi:ni agu-l.1.] g, cl<:,,"abl wl1Jmi=:rbr, 1 III ytI u.ollfuj'lii mll.n~be li sid I ~kiliiU oli1bilJr. A1dtgt ~. bclliT dolaytsHe bolllraa.maflll !jIlmdllik mu."h t f11 ,marun nldiJ ~lI teslnt edilm~ s bep '116 tii eIlIJ hiT' y,t I:5tJ.I1limi te,lrr-,.;,"lIr. J...~I_ tJnw. ve gU~l~tir:en lir. Bu t~1ii.t m~"ClJl olma.d[k~ bar~hm!UI~· ar 6i mii1Oll.ZeOO - bir 11 lice olma.sa bite 1m ve . millwi but f e .". 'T;!lmin '~!'Ia dell htimayunLuilc Din MUdd"iwnuruili' C; k .. lar bu bsreketi iy.i brr b!l.~anoemiyi;l' - - , '. n~ scilrnceti sn1i kiiYb.:: i" )~lD1c.ge kar' .~ r mill.etinlEL rdab. e h!'f;J.caj1m. Bunun !l1iin w.ennde I mecc hRtU iiz.erlndeld yO'lnn o1a.l"tlk tei::l.klu e ebilirlel". he.kmuva. l:->1' (I! ~br. YmIDj; 11- , Ii bakk'nd.alti t nil ri - dur'lllmaBl li.zlm glduguna klllli nokUiJarl rJnn mur'.£'lll1ill:r F kat h r h~d~ \"II.7.tyet iltel'lUz cI;it beJu~iZiI 59 ~a.!Ut'ld:1!. Halitlunda ita.p eden tedbir-l r <WnJil.'''a. MlIDl.m Mcsiu .~regin.i klt'dlk', min kabu.l bl!yw-utma .. llu rie& oldll~ s le k&n1Y0Dun ~oforil J!Hi.Iooyi.n ES88lar ~u.n1a11:hr: ~ tan WDrn gem lum yaw:odJL de'l bi.; bil" ~.ki1d.e ta.ayyiin f"tmemi, eilerim. tesllm eclil:iniijle-r ~'e eo~1 bellloen hem II imkin buhmnize (!iii. tl t.. YY;;L e pan;a.la.n - tir ve hi.,; birr ilLtjmlil (1 ...erileKanl1lllar:l.lDlZ BOf~1ar ka! t IIiIIiMIil iPrt6 yaplln,uk ilZOl"l"l' SultA.nAhmel mAZ. BWlu.n ior1n ilk nrs:!ltUli. mHo m...,. r. l!Iunlar'l h I!lkilinJ~n'ie karn tien· El::..sElana l-sm:el lntmLi i.k lJl'Ic i.i s ulh O;!:!.4 mah kl"IDca in!! reti klLllWUllld.aki bilkiiml en m_e.m lellati:mJj,c:Jf! noU .sici.! tl!!tJ- ::;:;-~========:;:;;;===;;;;;==================:::::;:=:::;:::;;;;;:;;= TIlrkiye Re~!'lieilmbl:lJ"ll ~. ri~mlliJlerdir. A.NKARA Yarnle;I1 sorr;ud&. hek~l RiliJo. bir'lc~tinnek. 1 kilAla viicu.dll getJiPTIek istr:r i 11:'1. D~lJD1wnllll Yll dOnu.mu mUyin, LCI.;run geleD I~:mull "e ruzarn Bu kanWll&r 3l"Q.Slnda 'birbtri· II _hPt;iyl gQ~ek lfitfUD - Ben J1PIL1. lhti:yu hi!" 01(:]'11fi' .._fl%et" n.:z ~tI r~rJdl hiJ.kiim- £Illme, taljm tname projfolermi • • d 1 bulund lr'"!muz muhabbe num. KLlV';"elim lIZ. H~lbllid "n ul;'IL}'lo mimiyetJ.e teo I In lOe\'C1lt Ol!i'h I t thik tt.a I bllZlrla ~.,m, bR.!':' •• ~:- 11:o1u gay l a~. r.iJ~ mlli!-ill • r IT !!'clef've bilmuka e ~- hallu ve m.:ibkel)1c!en \Ie gCI; kaJdlr'I')ID i[l(hr~biri;,'orum. Bundan !'ODf14 rn~d~ni bL}:n;:-' A l.WI., 21 « a i.I J ~ tina il~ I:" glal'lDln 5a;1df.,h il doErl.\' vilZlyet1e:re IKIkm" kta vc TrHlhIn'' 'I!e Ucnret Ir ami ftUl'ldaki j Jlsuun bildirdi,gine .....[",. B, BunWi i~hl tam 'i'~ktinde k.c.rard...." T" k rr:i!lBtirun sonRUZ 'kemeler t.'1.m:nol.Q but undUll1, p;tillii.dn~da. istlklM lekit.enD blr t;ogtmtl !;Iiimuhl liuMul'; olillict!l yegeDi )'llJ"bay ikb Ii i o:.":'tnrlu tem"lUli oI!Iiienm. miuiDl~ mi..ni oLmaktarur. Diyc kf"n.(!iJli m' ,b;f yle-De- neindc IblrnJ~J1n :uJhye- 'Ila"i~ bTlWCl'i Cigiln, ;SOH tta.lyan hu _ D~ttr. 21 [.. I - !.ran mistIr. Aneak bek-itWl 00 Slr8U niz liC8 reU k!lrU.ln1JIItI da aynen c.wnl(lf'l eEilla.mn.:!l1 Y unan.llldr ~ahU'un ....,1 rlnllUmu miinasebe.l"ifCsini de bu b~kllnflal1 ikrnall b" .. t" uyum:ikt:J. bulutLclllrhl d:L r:t?1 . yeo lti.ra!llHw,n il,llP1un~jd!> ... '!1'l n1 ,~. ~. B··t·· hILI Laslilat ... I In De u: b}'1 Rf'lrir'iVI? V'ekm :)lHroil So.- mllhaf.il.2ia etlnl:kl c \){:l:"D. bar IWl taluui[l \'-C- ihtirrudfer al'U~1:J] etmcn: ~s"erlm. ·IJ LJD .. cia ItrulUJIlIlUl.kI.'lWI", YarD,],}' Cigrn.rOf~Iu:III Iran BlLijvclti.li Vii! wd en t~t'k ille titlJj lut1Jlla nl( [HI,Qadlrgbz onuJj!" _..i.IomCIl n~r'Ylit 1:Ili(., :ffi In (."1 ],:u-;"!. gOl'l~1 kHIer h'i H nici .... Veilr vpi-llli e'lmeI5.n~ ft :joftir Ii ii9f'yin i:'lf' It ,1:1i ~ ta.shlh.ler Y.I!f.1II mUl urnr! lCl"iDI J.e l'TI mlihlID \'az.i1ckr YOTIUllun 'i:t Linl"i.:i t.fl. lJ1.l1"u ria 1'i1.I- kflm:'>'OlHl rmQl1 ~u,' t· Ala - I -Uf" .~ilt 1ft d3. tt 'ouJlInmu.kUJ.dl.!". MLimtaz hik.im1 1 !<IY; maw!" etm(."k1~ idl, deil biri nl izere tcl;j,lcln ,'" VI"! teArkkiir telgrafl:llf"! e-:"Iti 1)birdl,;ll birdirdl-i ." I hl~': lc:nntizin 11m hu Liml -f'i knla.yca dcrnm, .J i {111". hjllmI, 1'1 ~ '8:ma I lUI • n I" k.ull I unrm Llftur telir ed~fflk en iYI ir 'Illrie em.e'" ledi, "Y-t1'lIi 0 u:z kiw zi mult:,kl rjJ_'tll t ·.!l\oJr lm 1;1 't;! etmekt: dir1~I', Bli ru;J. Akulbikt: ml1'r' rfak olma.kta<ilr ~i .. d clllu-, A.drun lJ3:;:ma .. ;5 Ii l11~in 1Jbilr t..<trufmL!a mllZOl· bizdt: Y' d.iger memlel. tl<'1dl' Id hnulf'Ln 1Pa.7JJ.rhk dtik H 1u. fl'" \'C kUl"'elll bil' lngiliz orduIi .sahah rd, "uc:uda I;: tln't:n luh ":rn 'n hinrhl"f. Hir c .Fllklil.t tru t. _,hililmn yarnlsu bc-klivor. YoCIli1Lhl-erucll hnbcnlru cimt;·"I. Bllrm 1)\lnlul'" !n~lkabil .\1· cahillik ~Ulm. r;nm 1 'rin m:UHllI 'ailmlt: ilminin l..~JFla kal'i ~ILrLlrcL h Un r,hL HumJrI man nnldj!o'n~l balmmndJ.1t flu!- tI i r'Tlmndlrn. baJnrnlll'J an g.:m; hu:knl~lfu 1Ilr!" D~mj'i1tir, 'fahkcm(" b~J fall i.qirular HI, Jti 11' llyallo CL1:.idl, gari:Ttandld!1 1J1ii[]~Lk.[ll'" yollan ii~ ml ...11l 1}'1 yetU;UIU:I:lL i\;m Z>lrtrl~i [lAII\a.~aTlI'I IrllV'\'''W ~. '·1 I!h.: • hf!rt'! ru': b~ d· kutaYL':J, Jo!li.cmn.e. U v mil ,,~ InU tazo.m vIm .. nu Bum'l' n 51;1Il1r3, KJmlrn. 21 tn...a I - tbl~Y4n - l;uruYl,H1lm. l!Illf"si i.l7.('r-~nc 1·1" " II de maruz bir vlJ.'I':iy nt!\1ir. dlkkat ~·rlcrl:gim. tpvkitln" knrar \. hnt kaaUJIUI'HIn da bir IA Merlrl'!Zi Ent.!"!enln J J.tlilil mm. T\Ol"k ~:.l8. thmll'11 Ic;in 1rn.111,- '11 'W13n-1 'rt",::,~i\' t: j bt-,!I:('i i H r t.: H:UlDd' ki mu.r.t;L~ em mev- rt V~Z " I'l illil t tHlmaru 1.1~ln· lila In 'NrklC'!"c Irllr!'11 i:l\'nj~.l'In fftlsc ·n tt-V' 11 f.' I keodl k. ;)1 oM Ik.u-abil ki ri (lban 1(I,!I"C!rlth mJ~1Z 1m' !llr- T··lrk (~,I kilnurm z mun (" 1.lrl"l d ~ rru'l· ql""~ ~H, muka';cmcl ~s"" rmekt. ir'·'I". ZAman. Y8PI-l.a.n t uUI~rll" )_'i llr j""hlb'l .[ ri <;Olt Lcl'h1·l:rllr. -Bil,!",,!kI ~U". (1"; l~al l.:mwtl U'" M..l m' [Ih I{ah!t"<t) l! ib">:'k:u h L r i lt UL'11tl lut''":! :m ..... eU rimii1;tJrnlli lekillnillll![ lakl~J' tm I Ie 1L y4.lllaml l.3yyare KIIV-

sarih hedeUere fI i Q.ldJk lanru ,gOsten:n iil\iI; bir a1W-iltll mevrut d.egildir. Bumb!l.ian1'1 b,tiyilk hiT ~mJ. ,~k yWe.Jd..f:n ve ,g'elliji gizel. Ii· blntl~r. AkIn heyeh 'I.Wltl.ooyesl itlbariyl.e ,sJ.~~ kiU'!tI hM"bU'J k;an.1rt;erOO:.ik: bir a..k:w.li

DIm akmolann

Ticaret Ofisi
Vehille r Heyetince
tllsdih olundu

Bunda.n ba.:;ita ibtiyar1,\!1', ya.ni y. "IIII ba.ljlnl alnus lrlnu£"le:r geliYOT. lar Irl bImlar da labU ~ degille,. ilbi~Li,le bu g:ihi I'}oo

:mye.d

ynnlari {).ynJya~J.ardlr.

Te$kilAI

kaRI·OSU

tn.r. Yahllz

KuJi1buli kik ve futll.l&r1 )'ok"elk n \1"8. ,arpH.m
""-!

mPV1"HJt1vr .. BLI ~ileT

ycl-

kenler y:a.n~ yapilsin ~ deill. IruJ lib azaatntn kendi arala.I'tnr:la gezrl1l(>l~~ i:~iD ~

ida~1

Tren ka~ takikatl

f

m.iEnasebeti e

yJl donDmu

Bir ingiliz Adli sicil te~kUah kuruiacak, ceza ballkC;1 gemisi kan u nuda da tash ihat y PI~acak

nia

"l'"

an vaziyeti
m.anya

ssoJin~nin y g ni
I

a.-I

I

er'in. as eri a ·ri inir baresizlin a· sechyor

en

g-

1m

A rikada

+al la ... re e fe -a bir vaziyete l' fer

'\I

Uermd

r11li

h::r.Jirlnnak

U1h ret

kUi dere~c:de gtigt.t,.rm~i klt'nni
11

mu"

bil •

ve haY;i lin r

yfllilll"'l"n

kahramanlAr.
k
loc>Jn

k"!.f L B-J~i.::Lwrlllll liun ~.l}1m yaptrgl beyWla.L!I. u.arall bu m'l d~ ~JZ l)'orl r Inril J:1I~l'lnln harelcl I m' l ...kmfl!;IT! kamln Il ink~ ~tm~ktodll" t 1"

b ~rdh:·;j,l~niu:'11. LelJ,lar ri, ,hlC: 1m'

din J~ld.c<ii.J'

hcrnber nm.llnt! r SaIl 1:;>1 I l.::rciltl,i l. ,,111~ilcl·.IwftunJau \lao 1 r l.r ~cl!l.iJL111·. :Eu. baInmum,n un bllZl

,m I I v("udiydl URJ"..!LrI ilib::tra 11111111 llu k,·,,'(1 d l:JJ "biltiln IIQhe'll bi!' hul Illrr, LOfl ' lrn., U l ~ j)) GIJ hld.l.d tnl,ioi:li2 ~.11.1':~telerwi~ hl me\' 'JIJ I!!lUkl,'n " mii b-L t h disi~lci' rng!JI \. mUtt fl" lul_'1.I~Hjlll mIll l~hr h rp I tnele";nrleI r.f!.'l lldn rl ~ii,

I
182

• f_R A,:D Y 0
_BUGUNKO
1,00 1.001 11..'1,1 lAB, ~.ID U :J:J f>rO&nM Hllbalm MIk1iI EN D4:u!.! ~ ~'1.W.I!i.

D,evlet Demiryollarl
Ma-

nan],.,)
~
~.II:o-

PROGRAM.
UlI.OII ~8.~D ~

~
~IH;

pUBbkll,

kmili edillp ml1t.1!ahh1.d ~ SOD q ~ -q.m WeI'.tIild~ IdtLi'Q'1I tcoIUm.1 I;~ 214,n.ltt ~ ~ .... ~.JO dll 1h!IJe, nI.il~lrtir, ~ ~ ~ lliUIIIQ :IindD:'. ArI~ ~ hl:Jl,!P.l, d~t~ M ~~

co HURlvETI ZIR,A,AT' BANKASI
'TORKlvE
"'. ~ ...

Ud!!t I ...
.....

..,....,.. IIMIr

1011.......
III D\I

'I'I!!:II: .........
(, •• "

_

~'D.OO KfII'lutmI

,.,..

adea '.

*

:20.1.5 nldr~
.~'_'I:'~i!!!1

U'I.""

]S.ll:i IS.30

Ml.lflll H"'~rle;r' MIl.dk

~".p~. "rBl1l1"l'!:'rln TIll gh 'II"e iRI:!~ t.S1J'~ ...... um!' '~ ~ ttJOnic::L!d rlmclcrl IImn.d1.1i. 811 i;c' alt pr'iJ'lIl.lIU!:ls a.,,~da TI.!IIl!lIQm ~'m.iI" ~ d 1n:al1!IdIr> ~. (lIWJ YI:I~

1b ~

~ ........... -

..

....... ....,..k1I,""'_

IIDIIII ..

.........

2CJ {Ii

Mlli:ik
k.Ultu;mli MlWk

:i!,J.l~
21 ..:'10

o!~ft IIIIIhtrtJl ~ !'HI50' am ~ 101:1 kiD ,1InlfI.W N1iI t· I!:I!t- s.J-. m21:1r!i! l:!!!.mldldUIID 11. l,lIiuni,veu mOlBllhh.iil, 0.'I1!IIi ~ ~ (W4IU}UJ ~ Ktil'I{I i (~4j QD ~ RIll, Gar- Ii't- ~ ko~I l.iJrlll'lndlln ..;dr: 1'U11~ ~l~ .Un 1il.IiIiI~. e~ J:>~ ~m;t"ki; ~ CUll) Ura (M) ~ munkUt. ~L .. Dm.1.Wm b;rdn ettiJj. ~ ~idtkI.e ~t~ dD4 ~iIIl ~ Do ~ ~1:lu1 ~II:" Bu IIIi ~m k~UzJ. IIl&rIk: ~. '(.2320J'

boIh:ti ~)
&:iilIm.Il,

lim

•••

~I..

.200

Iiib

~",

...I ...

*

ZIn:a!: .~
1m

~
ILINlUi

"'.
II...I.N
!I

Itibuur. bm:nui

-

WIllI:
iF

~
I!!II~

Istanbul Enmiyet SandI,1I MiidiirliigiindeD. :
I!UdItI ~
B'm
PI1Im.!tIl

riUl ~ I'h. 1IIf~ .n:n~b
-~,

ftilidiiirt-

ilJ,m

, ... bJ:~ I

-

" ..... " "
II!

,Ill, llraa bulunw.rl 1II:Ile'II~ ,"" ~ ~ ~ ds~....i1Ir.

,.lao
1011

It

!a

...

....., • • •,
I.O!XI'
1.ICIQI

...
--

I
I

'UCI,

!I

DtlitEA'l'i
7~

~
~.

~.oIp
BOIII;d;

Orbi~

13 'J'Inl

Z3 ~

flID. I.u

iii (uao) ~ ma.~ ~

biJI b=a.

• putmlml'Wl 'tilI.mllmrm hbuKi fa.l'~ ~ '~1!11 U'ftl/Nil' i.lirillmd~ di!"~1I:

ftnQ Vlli!IJ!miJ" \l'e ~. k'H. IYItinOW"I!. ~
DtII ~ ~

lIoi!7 '~ ~ ri ~ ~

ml'l$Ln WO ilIfl &:!ii ku.rup ~r,

:md No. lD

~=~;=::~~~~~~=~=
,D1;",

Ilur'*' .....
Dl'II
ftI II

c*b:IJ ~
~

. lMd'dIIr bIr -

.' .'
MIiI

.,1Vd"

......
I!
II

m-r-'..
• •

f:tI ,

~ld

IIiI

~

I..I:IIIiQ

«I

UN

I..lO:l

• ~

..

IQ

~"~tIr.

50 1IniIhIIlo

6;lI

U~

D~
,~~.

~

U kJ:ir •

EJ-

~

~
~
~

~

~tMiI! ,...~ iiltill 'II! ~ ~ w=h-st1Kh! 1fK2'.Idl,. PJ'&CIOO Uri ~!!' ~Hhine m~~ .I'balo!: ~. Uln tarlh.lmI~ blr rfI1 I~d'l' II)IAoR ~ RCI, mill! lilAID~ 1ii11'2IID ~ itl.blil'leg ...... ~!IIDo I!IIIC'II:SkmIt bID. I'll! ~ ~ benbft ~ ,~IIIiI1i~ bIiII:bt"I Umil! In!inn ~ ~ ~ law Idl::imUfn-' PndeI'IIrI ~e ~ _1m ~ J.LIiD ohmwr. (aal1

IS~&Rftu1 lJ'aIlm ,imir~ig,i,uhrllba

kOOlisyoooodan
~

BIl.O!i.i(i 11:11. .,s« au. ~ .. ~ .. 16 diE Tnptwn+de Lrt ~ IIIIi:Ig ,..,......Jc;br, 'r.iI:!m.ii,g be:IeI1 n~ lin IuII!l ~ 1IIF. ~ '!!!II ............ [ ~. • 'II! •

IlflNl

m..

nO?

~h

lb'i 7
11lO~

(l4'Q -

I~
'I!iIIt!,

., hp~

w ~"

iiidI!!t b&u: tabU

JerlIIII b.a:li ~

r.....

~

~

ImIrUI\Ii kami8yQu

_=

~I!:h

~ at- hl:Ri'Q"-p .... ,..~. pIm~lm.. ~ ~ WJ.)
'

. .I1i"iJMl

.. " ~

Ii!!dI!t MOO tiro. ilk ~. Pm!.-t !....
TIIHpp,!U{lr.

Uti' -

110._ -*t jit ~n ~ .tI I:~ __ lUO diI "l'lIpI:LIm.'
7'MWltla 'T&lIp~ )-~

...
~

..

t;;I;.

beOI

ndIr.

~u.

~

re1Jru.1eri..

lJ8..000 Un ilk idElJlt!<Ib ~ Ur"am. IilYm~ II:DmiulHiila j6(laj {lDd,

~ Lw. ~

2Il:i/1K1
Atan 1m. iI>oo" ••

BIQ1lk ,_,. .Idi; bidkn. ~k~
)Ilk

,..II'Va'b-. Lw.

lbalH,

~:pDIJ

~.
~ ~

~
&attn ~ ~

_ mHterurIJtI nam .... 1KDtIo_ llQUlriilla aim i//l/3!le 1 II!~ lfint.l YEl 1".3(1 ~ itom.ll"J'DIlYOd. YIlf»;lw;,Jrt,r. TdV ~ WIt ~ (1)Wl - 2.I3U balk
... ii

~

XOpriJlll I.Ilrgfl. l'lI:i.DOil' KOpMb!.i.i. RJrall., liII4110Q ~c bioL'1i, 'lu.1r~ ,_all ~ a.lm.3.caHi:r. 1'BIIrhkl.. ~ D!!! IZQaIi ... 14 de 1" Irumcdoil Lv. ~ !Satin DlUidIl y~ .... T.llhml bedell 11m liP l{J, 'bot"!

ns.ooo

271',:I/:IIU ~t
.l ~I ~ l-tJII

..-u

nn..

lila SIl ~.

~~ (1001

~tb vMitil! '!L",mj.,.... - ,1180,

~.

ti n ~ oItr.I _ bel ~ Itdri •1m:li1r MI.~ ab::I:lamklu. harWi:lA ~I 2.)/3/911!1ll.1 Ifh:ri1 ~. ~... " 'il'cpnru,I!!b ld Lv. ~ Rim.1llrlti.!i komUl;l"llIltU[1LI" y ..pILilr-akbr. ~ :U,SO!;) lira ilk 'l:cllllJigt:! :iI:lt1 :lin .IiIC ~, Tfilipl8'i. bcLU. Y[l'ld:ibl1 ~o.nII ~e.LeI'L (Hit) ~lOnJ BdJ~ ~ 't!tJ':II ;mka ~ ~
it' • •

•••

~oo D.t SfIOO tlDn ~y lal"llmlaclkbr. Puarblda I!ksilttn!lll IiC/!;tMl ~ gtb!u. -t 1( de T . ~ lsL L ... AnurUii ~ un ,_I , Gimi&ynnI.III!!IIM. ~l.ii.L"IIIdrr. Tahm n ~di n:n3 1t!!!?S lrunl$, 11k tBlliDIU ~S3 Jjr:iII !iii IruT~tur. !jar1:DIIDl8i ~ ~ur. .b,i.ek.Illcm. bdtl. saalit.t; ~.DllJI l<!:lrndlln, (9821 (J~O)

ahnilCllktlr. 1i"aPr ..... J;:1..oi ~ :!1J./:'It!tH .;.II.r.,ambill Pilii r;;g:I, i:!l.=iO d.: Tcpn.u.eri~ Lv. 4mi.r6li !lallA iJJTtr.iI lIfM"lJ·~rll"'IJj"J~ ".p.ilac.alLtu. TiItunin ~ HIM lillil, bl'l U!.ITUn.ali. no 1l.ni.du;. T;J,lip" riD bclJ.i ~ IUllniJ:',7"IIIC!.!I Kelm!l'.ler:I. (lIJLO .2 H11
2OO(JJ

k:f.IiI,

-un

•••

I

III

Id:Io uP:nn ;tun:K:!llcbr. Pu.alIkla e'lu;il 1 2'l13/Doill ~~biI pmil f,a., l 15 1it: Topllanedi! Lv, ImLriltli san .. :wn. u.m.s."01'Jl1nd:J )':1 ... lacakbr. TabmiD bcdcll 2.Y~ Urn It..t1 ~ taO liI"a 7:i kw:II$Lur T'It= ll,plIril3 IMlJ..J. -tit!'.!: kamiIQI_ ~elmd.B':i. (UIU .~ !!14tl) 7" ~Mibm~ 11eh ~ ee:7.-a UIIl.IlC' k1n, Tn!.vicnll mm-r\.ITI~U!Iikl'D ~,gmJ.milk Hln-ble p;>zatllj) :nnl'llool,) ~~'b.r: gt.ID~ I&IIJt 15.J1n d, '1'Iilpb=.ell..;: Lv. Amlr! It "",,1m "",. bml'g'Ollolil!lllid.iI Ti'ptia.t'iIkt.u:. J'ii7<jrld'i;:m 80= '!IIi Hi kal'! kmi[lilt alJ.na.o ~ taI:I;pIcrio t\ftlJI\:'Oartl .. billlJ ~ Ir~oo.s. ~clel'1. (l ~ l:ii Z DU) 40 !Idvt ~n 1I::;:Iml!I..~ i&i!~rn t i1

•••

I:i
ftO JOG

• • "
11 :II

,1106 Z50

I

~
I

100
fiG 20

f

Beykoz askeri satIDaima
Lol'\dra
], S~II~ .. Dola.r

~.20
129,20

N~,']'ork:
CI!TJ~Vl'i:!

komisyonuDdaD :
r.lII::.~ OOKTOf{ ~Ill3:lJII,

I&\'i~rc

Frf:

A1;irl'iIJ

Dn!hml
LeViI

29,98, 1I1li:1
12,84.

S"Cya
M:uJl"'ld

IElo:'Im'!i;;l
YQl<;:t;lti';rmill

1'~d.n Dmu \1'-

:!.l :i:l!!i
30,00

HAFIZt CEMAL

.~ 200 ~ If vlrnBJ.i b1t:hm ~t'l ~ plvama;U: bidOllL'lIli. flO. W!/!!41 lfW'1iJ •.n! 14· III! Jl!lWU'llkll g'Lln 1llI1IH:&~. 2 _ TIlklli"lilir <'<dm 'Iylllt lIurmdBi 'II(, 1$ ~1D"'1 Iltnllca:kirr. J - .F.o,.~ V~ ~rolt In.~ IUD m~ Ii{QmiQOOida ~1.1.4'. Q'l<!J,l!

Slolthobn
EOSH'AII!II

I~~c
....

It.-or

M.'l'7 SIlh1bl: ~YlIl A. c..m.lontIn Ii.lJNI!rojl~IiI' 1:[{Id'[I:riI: HIY'I~ onlill. G-Ul'WOyl ..r
-"11..1:111)

Lo,km,anHekim
Il:a.'I:I..Illy !mw~
Pl;v~(dQ
.... __ .. .... _ ..

Haya Gediklisi all:tnyorTlli'K H~ .KW'llrnu r,.edIkJ~ fUV~'nli CMlI:!!i ~ KBbtd p.rUan VI! '1'11,1 ,J;',.ilt i.!;Ii .. llc!:n II.JlUwld&kl .I!J.~ ViI KU1"IIIRIu p.I1l"'l~.n.e,. IDI!Iv~L1ltur, \"\.n.'_'';; ....... 1Ik !ati)'1:I'derln 1:1 _ uklan ma .... uw.
bel!!l'1DC

TAH'IILAT

t.am.t
_

UnA~t:w.
Tili'k
tIa'= 'Il10;

gq,ld'l! ,....:: (III. ~klr A. £:............ ~III

v.

Ku;rw;mu

Ji'I~tIan.

(!O82)

23 MART

11941
NUf'lDomnanicye. No. M Istanbul

,PAZAR
3 ID~
'Yrl ~ No. 1004

~:

YENI SABAn Istanbul
T.ELEFON:

:m'!D

GUNLOK

Sly Asl

HALK~GAZETES:I

Her yerde 5 Kuru,

Almanya, ok zor ir vaz yeHe
A 'M~n'IJJI;In 1",ci1~ i~ fIla prQj.~i'l:li bil":!if'IIlIIO ,Wd.
bp l'Ia)l',6,j 'f.C!I"klll

eli
". Icabederse k b
_J

AtafurkUn Ha,y,abndan YaZllmaml1 Hatl,ralar

~.pv. .e-

.i-,J.'ilJm.clc I'sUm .. .mu._kf1.i

feda
aa

mmizm son damlasuu · .. ' etmekten ~ek· inmiyecegiz JI
lUI

Analart Jar
-1•
XliIr1naf beyeliDde ~ BUba:ylar; 21 ~ miiddetJflI' ~ nObetine gll'erter. dL Bu. n6beti;i quooyl&n, biLhaasa gece pathys.g top." abJ.tw bambB", fitmeatn

u

Dt1tDf~kDalir mD~a ~@)~BkD~

"urmay he~yetiniD~h§ma tarzt . t;aI~anlardan birka~ sima - -ETHln :C#mat Abbas G,iire'"";-:::;]===r,,

Ankarat alkevlnde Veri en bir' Konferans

d,eniz air

I_ tik

I

I'"

Bir ~I.man. llrhllSI

22' 811ep babrmJ8 ~alr.,
eVI

S .,.

ehmet Emini leis e y J

SOI'SDiC

Lmr:bi ya(Jm~ !!;':iu d'mdu:. ~ GneDiuau EU'1IIIaat

Mnma.la.rm

Yugoslavyada muhalefet kuvvetleniyor

Yeni bir haly~ I mevzii daha teslim oldu

if i,ten g'e~ti :ten sonr'8••
ArnarJ,utluhtll lIenl haTekat
EJfI~krli ,G.n.,..l
glibncllr

mlhver Akdenilze ~evril'di

/STANBULDA
Butun lstanbulu ala-

K

ARANIYOB!

BIR,OLO

kalandrran bu gari,P 'Ie esrall"e'ngiz hadiise-' yi bugun 2 nci sayfamlzdiil o.kuyunuz

f

YAZAN~

I.stJ. yrn,..

Mmum. g'itm plr
meeburi-

-

~....!....._.

I< em 1111 Ko~.,r

I
~ 26 __ ,

II!

yBtini

gore a.lIyor. Bu ..,1 2t.1r ilm~, 'I:m i.:;, k~Lbil d !i.1 imiq.. BuBU }'I:rIMnya d."l kliliyor. I"a.kat me YtiI'lElllli ~ Eliru.i kuvv t 1.,~ I k£n, rrebeeden llmidl l.u·stll'n .. 1 mrukhvolmll.Y1 :em.rUd~1lI 1I:l1bnl~ Gttim, dJiy~~ ya! Scm dnkikaya kudnr' ~ l1m..i.tt~i.mtl (jal'CICN baQ wra.oo..k ve ~ ~ !mea ye~ acnl('\_>ekUr. v1tl1bu il'ijlUIItm mi ujlUWll tnmfmd.IiD
tmdan t£.bllf

t~

de

bizj 'iiilii"fl~m

~y Inrea hnZ1 rill.lla.D W bBytik d.midler b::tgllin8ll ~. nJZ, I~ 1..llyiaUo. geri abldlkln.n
BOIU"U, \'

unan erdu

1iNi!lUD., '1~vettfm 1;.:am-riJm

iBu'fude e .de.n--k. bHyih.c ml!kywd.,o. bi!'
gl."\;"mc;.d bekhme~l"[N
Ihi

LJte rwyru:J

m..1

f{lt,..et~nin

~

AJmIUIII'5=-I

k1bl.

rdilmW!laiil!ll

1Ilbe)1a'

.

YA.UJll'

'~ha.-j
dlm.yu.ya

bli.Llrdj .. Ge'len lm.ber'i.u, 'Fep~ dclelJ e1r.:i1mda dl;j"ll'.lUg oo,l'.I1 mublLr'ebPJ~ !taJYQ, Jmv.. 'I!'eU",rin!1I bir~l~ e3Jr v~ 1!!'In.~ :u:me 1:urako.mJc ~bri tahlly" f;ttlg,.m bil.dinni;ae de, bQ mg"Vl1ffAJdyet, tcylU :wtili~ cld~:pew tdfItigl N"'e

I Ha
I

tEKI.J
jiilrt&!(1 ICALJi Ilakl.)'ln,;('
r~

bej denmzine ak In "n ve bir samaLi nefari IIh.I
~

~

"~l-"d IIdU'1te'li ....
~II

",,"rill

IYJYIII r illr
mc;ylt"!1& .. .. dI.-Jn

lIotlrll-n1i
I'UJml,

l!IlN!tiylol!

........

--

__

n, 1

1:1111

J

~ An:mvud!ukta. ~nn de.k.cD RUknDlw' Vau ~

A~

kn.ramnaa 'liMb,
e-

,._.110

r"

~IIo:III"k b]r~11do

Id.r ••

bele~

la.aJyo~

oInlr.:tk ~ liuuu-Abnonlarm &ums.oyu(a-..,r .. 41i111lill_
"I dl)

ml:r,,"
k~~

1._1I1_.._----.

IIlhl~CI'1(" b.,., U.. Ig. ~-.k 1~!!1 .... t'! g.l_Ii!-

_'

T!

t>:
~

ar
-1

I
I

or!

" I

Sir Gazelecl ,,/

Anlamn :

Kaser Peyniri IEsa' ka lmadt nn ? a

Y

nado uda sanlrn yan ka~rle~ .~~tanbLifa ge r11liyOtl'
Al;ilt~rn vnJri ~!lyqtlof;'!r-

I yl I

d~j:J nnlaij,lIdt.gmA. gOD plYnBIlda ka~L" peyruri Ibg,imuga um_kh k<J.l.m~br.

nyut ...

rrr'ILK .. ' ... .

knJmDfhg" yoksa, 1m lerek yartrun tc§klluumn yLWk; ~ p'l'ynKn ua!;ma.lc ~ViJumd.n.l:! I toplrullJsuu. d.ii.n yupl.l.m.l.:;JtJ,r, mahrum lmU.n ba..k..!Dl!W"m rId [ DWtkiI t<m;p1.a.ntJ.da. oklmM ~bu YL) ldll~ 11:.11 yamtnltlan-I porl1.l'1l 1!ULZ.'J,I"'tlJ, .lJiiuhi..cla' co • JU tedkik etw.ektedir. Hillen ~ tWyeUct-,in yardlm te:Jk..i.HitJ.n.-. rlmizde t:opu ~p.u. ik.l ~yrur ~-, baht:! iid ett.i.lderi. 'aidal.ln yddi,cirincia k.a.fcr peyn.ili mf'vrud IC~ ~ _ Yo 2Il86!' lir'a 75 ku ru!jkctl V9dugu iI..D.IDotl.m.lLktLWn', BI.IDb.r r rilec para .2..'l2!}2 Iii.ra. 15 kW'U!}U da filial IIlliraka.be bi.iros\.i.ma el- ~mcm.UJt1l',A.i&tlnnDl t:Lma.m lermdekl peyoil'lt.rt. m1llltl'ekc:L- byQm cemiyet:.ler i!fIW.llWdar: lcri olall Bahkcs:ir VI: yse,riye Madeni etYa Al!illtkli.:rlan 290 gtind~ biIdi:rmt:,.l~. Iri1'a. mwDki 51L11.1.tkilrlan 14:8

wi

kilra. ten

- pY3-'I':ld

pLjl-

u...

m.iUet~ Esna] bu sene kifSnfla.n dw,ilnlii.iifij.,lnilzi.i., :nrunII w:ab~p I btllka daha zigade levsi edileeek: I hazJclI.m.ilig-l.illJ.ZI "i'ilayet ~&.IlD.t • I k m,"Ia!ud.lJe nf~.3.mIlar
IIDlIl IUl

• Hasiahanesi
mfiQ-

o

s

Harks. dDnya vazlyetl blzirn dururnumuz ha.k, ..
k.mda mahimat
meyn

veriJece.k
bt-

Irfij]e] 'VWliyetin dDl.!!.yteilt!

RsuaJ Q.muye ~I irm n

Pild.e- sr r ilmi:,tir : Rallv oiler cellliyeti reisi CP.IliH Bv;.:1 1U'd, Dlllr.lngazlJ;!.r C«rLiyeU n-isi A1fu.-ddin Kunt., buk ltd,:r ~ llliyeU reis] $ilkrii To.rw;" ,clw:Lek YIlPlw..br ccmiyeti ecvkJ Bj;'Ujo.kuyu., ac8.wC'iliJ.r cemryeti reisi Fail( Deft'tirtall!, 10. lll.;,. 1;l1:u- ~iyll;:ti relsi Ywmf Ya.rar, basl:a.hane id;i.f'e, h y~l rei;alig-Jile de ham&nclh~ cem.iyetl
rel8j

Or.man

Gi.D1;.Qy •

Ha.!buki. bu WA.~ ~ pcyD.ll'lJl.i:u. ~ 8Z ~hl'dtgJ roilmeitMir_ B.1.hkmirli ve KaT' S'eX'1i taei.rlerin. ber biJib<le 70<=80 I'W'a ka.p:r pe~m~ur. F'lyu ~ lHnisYiIlIllI,. ~ bJphwuM '1m peynir il'lIim ~ gi)r~.K'imUs)"Ol!l., pc'yIl!l-~ ~ 1III.bJm&.. BUI& kaar HIl.l'IIe 1~ iUf'I. Ira-

iddia.1

im. teT.r:m

~

~

iNb'1erWrtir.

1:st&nbul ..... lrlDLllan-

lira, 1 ble-Ioic:i11i9" 38 'Iii:ra (b\llWnCSW!IeJ1 38 J.ir8,hk aidat mabhiidDnde bul.u.Dm.ulJtu!}, de.W.J: ~Li..I!: uakl.lJTli eanah U~. Urn. I ~::i!i!i lira, mowdii, brn nLiki.l ~ .~5 fuoa.l ~WL" m't bu. zumr,Q I ~n 5Q I:inI. ~llIilddl'l ~1d.I1.D~!). ~r ,SO linL, Aidll.t no~ bu GeDe}"e

re

M.

Ports j bakU--,

Rapor ve bihin.;ola.nn ta..~ilrindct! sonra 811'& F~Daf Cem.iye:UerUthn miv}letelt illBl"l!l ~yeti scp.ine gwiLm~tir. YeW mil~ idare heyeL de §Q

~:_

t.a.a.hb.iltJ.a ta iBlinadelll hasta - t bll.llenin ge1ir 1wYwm.n 26,8e2 I k'W:"Id!;i, elarak ,t.-wz.im edildl ~, 00 mlkdano J.Se aneiLk 25..292 tin. 15 lruru~1W nrll· I dlg:i anJ~m,[!Jbr, Q1kan1an 50 biD J.irahk teberru tnakblJ%lann1 rlnJl ~ a.nca.k 14.611 lim Vl'Ll"l- I o(iIku.i\up dat temin iImiJ}tir. Bu p&nL,
(1.&

me!.er cereyan etmi~.

Dilnkiil lGplanbda ~af haseM. ,mm bir Benclil!: yardJm ¥ faatiyeti elra.Illlda da gijoriiij-

Bu

IlJ'Iaoo

!tor C eranslarm iliUvemite w t.tanhul azaIarmda. olmlannl M~1iB rem vekib ~ GU· mal ....Y, C;.t"adakileri Saylal' I ]:ias:lD Re;!id ~cce:lrtir. Ou'll \,Ua.yet ldare hqcti. mp=' lRDa:rn.k l:ull.koevl4rind~ M ml!.l.lJ,. telif ycrlerde bu ko:cif."M1l!I1An mi.H~kip aynca k.o.rJh:n:msLar k.tib ob.'dilmesinl kar<!.l' altwa BJ... mt.§ltlt'. B LL Hone r:tnslan !,'C'I'(j - I ee.k OJWM ~~mSedd.iJl Gfiwal • t.ay ve Ha.5aD p~ konfenulilJ;lartnda buluaarak etiid yapa, eak:1ar kcn£~ aDIi.

de l[

veTil~.

I

hatJanru ~

=

~,!,fJ

.. S'urg n e diI ece k"

I·kiI sene
_ ...

~rd1l,

I¥ Balli astn.a.

ya~_

B"

(vU.k:llT) 'lie Ollldlmasm il

Son olarnk ~'t~aneye tAr [J;1ikiyet,. k~t~ b.nr "er~.

Ii"

--

m

' emusevi d'" ah ol .. cbr
... 1

kabveJer gel:iyor
'EJill:ndifl dbi bu bhvel~,
g..

lilT/SAD

ADLIYE c;;e

Halk

aa.vteer ~

:11m

mDddettenbert

~

bekl~ idi. HaW.., Ii:uJ ga~ ~ bu. tabvelerin .!B ~b.a.tb yoh!. ,~ hila yu .•
1iJi.l.§lmdri.. 1'Dlmkiika., matr1r ll:i'IllI ve:kri.a. l! IJLI~ .mm:tle.ketirWz.e. Dl~~en. yo1a~
SI Dm~ ~

ylirindea

lea IUzum iizerin.e W blrvelert: '¥
mua.m..l!l~ iO:rmrqdnnl:.

a.tikada.rlv.

corn-

b::birini

mllnasip

naviM::r

o

.~
~bih!Ier'

tamim

ed" _iyor

Dl"::ll)iind...

mil5t1et mtiee ille DiMJ'!'tl~ '.

~

'" 1aU,vda'm mmli~

~~

gem

b6Iti dftildir_ ~1IiI' pa.rti il@ 3tI WD!;Uw..U1.II ti me'¥'ftIi oidup • ~

b.:!w'e'leirm. ne

. IIpb.-

Em.

HaJen ~ ek -

htanbal 1:r<mJiV!lyrumda t,. bill edihl1ege b.1.2hnan tB biJet tarifesi OskUdllr, Kadl.kOy VI3 MY':!tlis 1:camvD.vfumt!& da b!.t " rI:i[k-edi~ r. - Bu hllJSU8U1 tat. ki1I:ler ya:palma.l!:tl.rllJ". Ayni 'bilet 1.I5w.il. i~ m L1h bel i f ~ bu-

tHr pal'-

n.fItJ.
tiro

hll!lIll~'Nr.

Bu

~kill

~j1erek

riD bik

en

Dlli-'

11

'-

ted1r.

Mllilr
~~ drvam

ist'"
lw:1 iSMb!.rdadtrj;rm!il rna lii!m..ata. gftn: pliD."Ol1.llk _ &::Im~ ve Cxn. ~ 'I.i1tDmIeriJIin"
'n.ziyet. ckJl.ytcYLe ~ 11:: wlmemeSi. ~m:I .IIUl"O imaJli,'b
llij-J~

t;ar,l
Ii

mm
~

Ell .kL... bll" ~;wda. intaclll& -.A.b5.1.lma.lda o1a.n i;!:timlj,k iijIl'ri bitt.il!: tee ~11
l'Q. ,~~

ediJ~1ir.

isLirolWci.

ek]i

.Jda.reIR dDl ta.lti~ yerl1 tut~ _ tmalI tmk'nlanm~ ft\ bu. ~ yi.i;I;dB fib' ·TiIrt tfI!tIhD:nh _ ~ i1'zero biir (pm'Ul ve bir l:sq:;g.rillCi"l' ~ NIj!1mC1Jr. ""I'lJ~ pUl"obm De ""E1mler" sig.u"i1Joa.. 1.w'1 ~ 10 ft' '. ~ fuq_~
tuerill:loll .!n'bia.rbr
gu511.1. Hi ~

,dmrlurWm~

I

I

IU;[] et.n.fula. ga~t rif d-- • karuo.:r ya.pda~ t. A)'Ili Zll ~ 1l'I:anda. t.&.nlWD J~dt'ki ool.ine du:vuiill" d.a k I cakbr,

rir hiT proje h:L.m-~h • Bu PI'Oj~ gO!'I:~'i iL'aIere ~~

gb~

DOnkLl ihracat

Re-ktor Trakyada onh;ranslar 'JerAc-k
ya,ymak. mBks.WiJ~ lcrtib ,,-\,H~.r. ~t Imnfll'nuwlru--dan SOlU' .. yi1K' Climhuc,i,"oe Halk P'lI1 L.-..;i

-O[jl~".el'lrit.e

bilg-ilerini

hllHu

~.

pet ~

P[ymIi,yiIL

iL!~T&

,_

MOTEF~RRIK

Trdya~ V~iij ~.
:rim

gtden

bund;UJ.

Kenm Lced.aYl • l.edJ!Ii~ de Ui-

IIffil:m.kaW;

1

UIl
III YLIIIC. • A'II'LUC. ! A VI... I III

Yal'dp.. ~ ....... 'lIic.
'~j

...... ZlOD .... .....
laG
I

tirdigi Imber V~L Vcrillao ~re gUn Vekil, bu.

1tibI~~·

":I

IDII.

laDl8i1 Saibin

.. aid [DI (I~ .. ;liliun iiz~l"ine I:JII.s,.. lIfl miihi.i:rtin 1l.1eliidf'bir on k'll' rUIjLuk olup b.I:w1I ~n ibir:J,Z; oy .. nahlIll lltretilme-k ~Ul' tHe hir m ii.b II r gijriiDiI:Jij, wn .!ilk. 1J31111Un ~jl1(> ~lilli~'eye'.'CTl!I l!I 'NLY zmin me\ ILflll! blrinc.i l;I.~r ~emda muhakeme,me N!;lli:uuru:rtl.r, Di.inkil dlJ~dJ\ N ~y:...zl lJiitfu. bu saht.e:karh· iI reddediyor .-e bwtu: - Idaroo.cki !lief bu mtinlw.I ] IldJ hb;,l.bl
f1

re Nly:mnin tanzun

BiIUhu.r1t tel'loit

edihligine

~

'iii e -

go.

l.Ara.fm!l:m iiniv n;ite profesf.r1erini EI'I \lhtelif ".iii.wUero k(ii. fe-r&W'lm., \'c-rm ~ -tIa t elru _ tit. k ollLC ilk uru ten it.:: r-e I;;r Wrn Caml BilOl r Tt h)'d bJr

n

diin 'I'rakyDt.)'

ke

fe.an&

\'erecektll".

gliJlllj ir.

Rektli.L",

d.e
::to

... Ier",r UIII M ....rt 1m ali .. N.

eseri b stlnbyor
WI

dan

ItHrmi
0-

ycrJ('l)tirecektL

8en

dlO' tllii1.J

h:!lt

r;uL~Jal"l

Halktw.irun h1.i II ! de!o1llJt

/lilt ..

~II:

wi - ~

lUI
U)O

aq...
1.2JIIO

....---D-I-K-K-A-T-- ..~~~
nlil ~ .... 1I
dlhdn ..,;fI n I.t.,n'II bin..am __ ~ .....

LI..u

m.u

YMIiI U"I

'!t6'f
Uijl

~I

gurpta ibrJ.i 0tori~ i:. t.mnmll3 o.lan biiyflk TUrk ~ ve eaki DarilfilmIn m~ YI! Beya.m:l :II i.i1llbbAJ:i.MI m~ bmnil .sa., ibm QlilnlllDfiEl. d~ biCllDi;L _yD., dliD.i.im!1 D.di... !jarlda..
marlta

! -.II ~ H .iyct binu: m~i1llen. ti. BunuH ifjiin ne :r"tl(1oSm" B lIt b£r I, nurn I,;lklll"mak iin!Fe bOy

1b.'l¥1~ki.mi S'Uc1

nUmune

\l'1IMIII

bm.I!.iII s.&h

b.ap.1a.

cer;en

A tmda yazlmizil 4 Qn~ ell sahi emizde bulacalw;s.mz

ml$:L Ba . V ekruet1 .bymetli lHmi,m..i.zW, l)i,mdiye JmdIII' tw. netf'l"Cdilinerrq Qla.n "lI.qfi nmWll. reyt, 1 mn

- • trap&M.uIJ"it

IerI.6

2l

lie (oto!,"rni' L!;teme1:ini:!en -§lipbe LijrJm. l1:s.'lS Ul}til'l.du·. 1=1 n bu L Ie Wguflntulid OIJ't' isb'1 1.:<Ii ~ i.llt ~y~' mu. M hk uw bll Ir \rl~.k iddiall III k "llk od l\ 'Ifld birk gt:lnll e I Illidiu rlahc. \'f'Jbl n· I I~l umlu f,oO(""..Iii \' muh lie-

Le bir ~ylel' Lanzlm tii ve lx'-n ynpnu-iJ1ll ~bi berlilfl. ~rimll atb. Ciln J:rU b{ollJ~ blrk8i; ta-

5\1"

UUlli&.IItf I'

D

V6\

do1q! IbI.j;j iIIl.

~

.sA'.

ve--

m J'i IJtlik

l

W.

n:ll~

2' 1

um!

!'!HI

-:::'"'=,Sabah
Yu,an: Eski Dahiliye Na"]'" Re,it Rey

Vets allimeileri

Act: blr h Lt at

1'81% til' anahtBJ' IstlllOFsunuzj' ,beD .SIZ6 biitun lJi',~IIspl verec'eiilm", dedlBl~

Kurman

-22~

1"all~Q;nlardan

hegefinin

~all,ma • birkae sima

ue

t.an~JII.nfi

~ili biribirimiZ'lln ~e<diklerini ~!!~ giliz kOfl.ROImiU. hi!; blf' tlll§ b'bWl< ian e.tllledi.ttlllyan k01lS0loCHU" Hnbeiill ~rin ve.kill IUDll_nl 01 _•
nm~
dliltuou ~ Ret Gllrellfl~

&fi,. a~II:.,1D..-

ah!lilr dti~

iill b3.M. :mua,veI!ile kn 1'1I;1nmk ru-ru
1.M1llLD.

ke'Q. •

dLif ooiyontl!J.~ "LiMaia. lalan emlr'lnd.o. talebe)"lm. Airnvi. 'OI'~y~timdell JLJuo I.lJiYl Lab.sile tlev.a.m edemiYer'll • gun. Uf:tl~ bir I:IIafJJji 1!Il. u.ka.b ilir-de bel' ne i~ IldlllJ'Sa olBl.ln ya~a tahbim. bt.J.}lcnl2r ~ ru:l~ .Q!I. r'3.cant ~wleF ... Bu nui LI3Jtl:M':I ok 11 riwu ~~ ~iin fuJilno gll,)l'Ti il:lUyarl ellerutile Iffitlk:1ltk:ri.. bayuWafi bil.kiilt. gttderi W~.B mlMtteb t",,· 1cbeh."li r;~lQrw. au z;al,·allilfJ..r oon kim billr kll.~ I.:J.Detll hir }'t\'" pub tellitruJl till:' ~cte :z;&I.r'firlda
~W"laroa hair 'Il1liIrUp l:Jarman ij."J,. vurdugu bilr par.i.Yi k!!7..anl~bll !l:t!ek ililo taha.illeriru y;mda btI:'~lar. islik lLerini kfirlct-

Bazi_ gazet.ehrde ;1} I1m.y D "ri1.= iliinlanIll OMUl:'keU I>Ik sLk l]U 'm.eahiil- ya'llUUii ~

m..iJile.rdlrr. Ve miiitem<ldiYEtCL tail; errur eden bu fi.t'J& !.;jmbilU" daba ka'l bayala ve iHtikbaL~ lilIilol:acak'llr _

it;Ulde arum M[[5WJ. i§i L 11 baba, h.iYre1.c. '~ =:rrrmU§tu: Ad"l.h .iBa1iI, EdIr.ir oldll_~u dUlflllcm~ 1l,_jildL_ MoJJ.wn. tabi1 ~c giiCm. Ed.i.n:~eliler Mona;", I.,...ti.ll~ l1QI1:mm. eabasmc, COlkma eiWn:? ] em r.lJdb adde - Ii, 11:1 h.a ncr i gct.lfcn udcIT'.s c~gl.J.k vc.ru"'3e Q..T.:ml! 1.I~;u-dL Rclg fil .. g-rUOfeJl( i Hli. Mi1:12:r.Ti.s cJcnJi, - Ell, bu s.,UQ;' ~ gi.ire .d . ....J.i.L:r,1 lamn hl}]P :-:a~" - Ii. DlJ.. lin 'hUyU.lr ~ ol!l:li ••• uili5:y1 bLlsbillim komdileriue tilli saftal· da bu fikirle- L Ll.l~ elir.-.'e a '~ 0nB ne d fn,m ... HIlJ _ Sek_1ni~,' h':!l'niJe:r1' gid 0!bD ~eb~. I J,j' l"'JW ef'cr.di '> e ~~ft. ill. , Moll l-:ui.u;.l arlJm 117..aktn.tI ta. !D1lu.n.m ~ DC 'oJ. Bi; m~~ edarse ~I e-"rLa l oJduiu i.9D. ~;f}llllU kill eu:.i 1I!lrlalru. Qn1:J,i"' da, I4nm ()!..lan iJd.. rwt'-Ul.L oc· aI..z btJ:J.. tJir.J.z E.llrntiya:. ug-l IU1 ~"" tJ.kii:l )'oro:tJ. u,gim ru,Jl • 'I}ID.rdl. nayre-I ny gun, oriJ.d::. biJ:!{alf g' r B~' C"l.'liU:hm.u rnt<o:ITC"C~'1 bat 11uJ'U d y.:m - - lui ~~ blac:.g,m, b.ui~['I glittigi.n>l illmii::tii. - Pcl;:iUi, lw.li. Fh:l~ tr'rt Mwau.!:l. c,f(!CIW v« SoftOillil" DedlI - II. BOIlf • b' . 'I MoU::t.ru.n bu mil ;U1o.Ljye1.iw ..wl::UJ ilC Wi. "' ........ . '!fI..!-'_.

Co. taku n~'lla.nndan b:i.n ~

9

I

.~

tl~ka

Iva ve

-1

I -I

-l'~zm~n..t:."
J.l y
7i ·

einzi

£[01 . II

F~
aJJ

):1:13

• 13. ,0
J.l.{J'~ I

I
I

-Ie«

btr

::0

r!i

n iJ
I

_:OA=

l
I

'Mo-1

'ClilJUU i.~1l. I~'(li ku tJda: Ilb"l W'l,fmlh fL as" ; aak •unaLa S~1) der",'CQ ijL..J,dctLl bir e.ma
'll'Uj'n'
m1

,

ve::

'·~\m_oi!~110

ahili nee ~
\. ~ h(:I' l<.wrnJ~

~...... ax:,a,.
:;.:1- 1

r : :ns-l
..,_Jt11l'

111!'""'...JJlci

mi I I let, gristcrlima yiiJ; Wd.isclt!rt)J! ~ le-lt..

em bli •

tr"yorsuo

?
r

- Ha g".;si oilli!:2 egum •. - AdallYl, :F~oo 'Yusul ill'!l gOrui.in I'rL hiii.? Y,elt, hie;: ul..riei.W tan1llli2·

1'"'l.c.rru. 'Cl!n 1IW1liwm. ka.t3y. - bir !J '; h~be:r almcn S'2 kil. l..-u ~'ir {lT~(1 .anra, Mfii~ peh.lhi;:In ol~a.gr I Inaru'" o.Im...~:l.y'n. Ad:l;hhJ, Kor:a ~Il.!:.ul~ mflU. d.ii. i!bhilJi. 1'3ki.b elahilec .ttl. ~ ...c}'l, Mwel"iis eli:.>:Ji ,MOUtlMn.. 1fu 1 b.b£i terkedlp pe:blivlll'lllk i:I:;ill"~~o..:du. rl:L'}in.c d~ mi;.'ikl.e Omm ~ - ltiI.ldl:' KU"I J:Cn~

WaI;"

~~~

J.lioO~C.II,R~ ak i..l.'-h.. hetn.:1:var al:mu:~
~ rcmindi.

veri 1eci!j!_;i,_ ..... bilwrll lu:n:mm:dalllan hulll.ll.tlllg1l ltaWe 'oiTtlin i~ li '.'V e~ en Antal y;;;u:l:an, A.:ri:taJ .' dalll Thdderd,-., ba Jiu,. Il;.D11 kM1:JI!- ...~.

t!%c ~

Daict ill! pinft; ha.t '"
t: a~&

~n I:r:'-

- IOorl~ bu yuTl'antlfJti

imdnr :u.s:Wi.d:L.

0]

l~.lle en .dill': ~'ki. r.w,i-

tezmli~ c.m.i.cler: verildi, ere ilj.. -tal, oUk£:.n, Ilelio.uct:. ve Gen.tjlmr:nlilr (? Jt hi.?ls:i ,-elc:riD cW bu1Um&Wb.. Bh I!co~ dO'ln.~ ~

~: ~
Ie J3.

b\i~1ik
tiiJ

.._::

may -

tiJ~

T~-

Ma~ta n
=-'1:...... ""..

binftsmia to'!:l'l:lt~1W Idu.p :mu1n!.J.hari&.u D.::ll!? ~j:i!'l1.C" ~ "Il i.:m.:zim etm.l~di"r:_ n.rr&~la.m evwe!t."! ~ :ta b.a.;lalh\- ~ Bu t.eal.aslann ilk ttl';-~ S-)ID~ A.Illra£~l'

Hal!:" bmm. dcrli -. . ~p dI~ vanl ::. dan k -Mlhl\JVa~jm1; I:mfi..j

:I.r

:D;
~

aura t ·~djler.indcn kork • ~:). -ta ul&. Ku.[l biT' zcJii. ve Id"I

iJr;l;ti~r.e :mJa~enn"
i~D

:Mol1s.nm, lIMik' hil;b' d~n.cmi ,li'(lktu.. Onnn yegine dil· .. asi g,.r qli:f~!l iell: B'J...ToW P ,aromb: Ine!jgu1aU!

dep!~

YS;P:l'-

BuJ:l'll;n

illt ..

Ji.;,&:K DS-tiS Im-GB IV( 'BCI.. r",'of 4l

Zti

I1erlfu;:1 ~e, f.,"1f]kjc 1: J ttl. A1."" ~ ha IiIn • A..nc::r~' btl iffikllU' ~ i za.ru .halyruu . .m: bim.bii" d! ~diriiYlrrdLf"~

m

it!g~ ~Tl11

s:rnt:Il1ri ~ ~ blltirn Wrif :tle:i
rCJ

F..iilr

[in

w...Itilm U·

1ll

gi-

~'

MolliLntn aCl ~ ~')k tatl1 bi d:l.~f' 0 cl<J" h1I.1i'ttma, ~ lw'JP ~i~.-ih

~

YlU'ru.

a
k~-

13 I/Ml. lU/4/1I'4l 21:V:l..t9!1I.
~ 4/lJ.U 2':'/4.,g,fl
3j5/Ml.

B~MS

BS-Ha ts-MS
l5-HB

Ad» 6.~e v.m'~m
~ir.ter.
GS·HB FB-HE Gs:. S FTI-GB CS-GB FD-],IS GF: MS HR-DS . .lOaDS FB·DS

'I; P.

mevlti

ldi,

... haba9l1d.au ~ ,- '\ dW¢ o14l,'i ,c;Dk m~rlat: UW. 1iit:Un ~I bo;.~ ve kar d~:jJ."'rin ll: ~d.ffimi g~mWrti. \lold." , gok if' biliyornu hl, 6e!~ DilrcI]ba\l;lSI \."'e ~ .. ~ d~~lm g:e.!ec:ek.ti z..1.be-n. Sl:l~ ~1ne gel.m.~i 1t.!ltnud.t 3D·1 -- CiJ R ume l.in.in EJr!q!om.a,t gf.! - ~ inden " nr.:;" ~ imernIi gi~ \ y SI;: ,. .:ac be ea. bii.

1]/5/ 17 ijj

5/PU

r; -

l8t5/:Ml 24-,5, _
'2!io/.o1 !M-lil.

11,1/SU
1./6/9U
1!j IS.

C~S !?"J?·DS GB-FB DS.(lS

Ba·

-AI. IS-A<O

19

IS-ilL

AO -ffS AJ..:...MS A.LHB AD-MS B!j·h.B MF:·MS H§-11IlS ts~H.e DS-.il'1~ GB--HB

• t1{~1

16/9oU.
1.

Al.·AO

2:t6/!l-

:!2I5/9'i:.l ~/6/9U

T li~.kiye P""~liwlllan bo uliqin !tElirhlrdi. Soo. , • gill' .ndtr palIJ3 r ~ t~~~m::ii!m::::lll=:::t:iIE~ZlW' bJ :fi:.r. ~ yfu! ellj aJ.tln: ~Cl lIurdu. ~ d.'\ ftld5nb ~~Bl' o.l.!rr, ae.~:i&.: aynta.' pehlh'~ LnJ
!;;ill

pa.i'ul.m' 110ll'!t.~Im'tb.. au ;m;. beb!e Selknige gUreIj Ittiltre hol dun
parlJl.;Wn&I.;:
t

mak lalUn
I fakb

n vul-iJ ..;tJlindeti irili IItnplru'Ur

p!h1iv: k.----'~.

'-I ~~

orta b~. SUi :nan i ~n ""'I'..t ..~." bu h[IlTIJi& l:l.,h,!bf'lDn anbY'll.l~ AI' Ca~
~,kifA(lltll'l

bm5.s:l kiiatl1:

('..an vejo;"""i_',
'II... S~mufl:mn -Jj bir ~,;ili~: De;J
I

"t;~_.ili;_;:;:~~
f"i;

bIr
MT'ISINn

tnm.
re-

srozllH'imi. kaJlll

'MalIa, btitUjj Jn~ '12 ,!;·~.Il.iqHlr, t(!l1dine b:lklycrd.lL Se • ~
P<IUI.~"i
",---

PCi'fttde:. _.
YUUI:l'i!§tIr'-

.

..Ii_

Jj b.a.Fjpe.bhvmlar'rt:

v& ge". •

mek, '[r"DastlIU!. 'bak£tul. tealim' , e l-dIl

l;''C

~ ~ ~ernle 1 mgt_tbted.lmli..:ddull 1Wnio,. hl·~ ~

My Ol~

I

I T'lRCl D:i!..D

t.an.fw;.;tJ..n

'kiitalnifu'.M. !}eYk;l Yu
• Y .~

, bl ..
a

t

edib:li~ ~

1!1--S9 YIlt. 12 ayhk v:u1 t yl2 _ b...tml 1690 IJra ill II !}to ~IJmlJiI .f ya.:,o1a 9 o.yltk ' n.L iLL1t yclfilJI'J I :n:1.lIJZOhr:}1 i.;n.J."lTIll!':tur. Eun ._.1 lann. 1515:3 ~ 1 k I:Jer r1.I.:l'l... Ve -... Uyl.: Yll,:rdmu. ~1{D .br~l p uJ V~
Ir:i~r;rndi:n., 112:' lir-llllOl kur-Inn

nlln!'" .l~

~SI R' ['I GIJPr E va [J"-!!.H. lil'Ai'M£OI:'t~

Bir iJ.d1 t; :ur 'Hi I -Irnrn.et a.;J,l
-~

1J ... ~

~,,,,

[:_I'im; tLi.Pl 111m Y-UailllUI. sa'
IDZ •. !leroSE; '1;"2'

tiro

1

MoIla,~a db. kaldlk _ 8Onra, Ed.irneye ~c;tl EdirOOo bier I Mollwu_ 'Qakm: il¥tiliite ,endigim d:ll.ymw)a.rw.

. n~t:il = t in,.j i:r. C~ tav rye~

Ril °l;,.el ve ~'11:ekJ.eo;l dlJl~
C'(Y.lUK iIIl~' 1

d

mn:; .1IntUjar ct-

tI T18J.nt1'·n, 50]. Iil'3.:3 I fltl:"G We 15] lira...' dl1 post i:J.crlelleri.e.den te;-lrll. rJ.il I twtdir,
. Hn.~k we memul'Jar h- l" 'Ve:ri.Ie ,

ml~lik nnlrt"n'nu G"~ Yllrl"~ r....ml:': GLO ..Y VAn.

Seemtn l::l"lT!'lmtmnd.~ b!I;-..:J:i lb::fU3ya.1iI tenor 'I '0 sawp ~M11

I:;ii.i.6. Sl~nm.<lr.I.!IiI.JtaI. , Intty;1,U atIAr,lmln 1:aIi:Iw;w. U!l~'

pm nP~,
'l:aJ

• .', ~.~ iil~ u..t.:ak ~ t&--

'm..

'l"'rrGI

;iI~ I"~y;m Ql.lb., illtiha '~ 9 U> )atile!winJ.:; v..... ki oli m3k i!i:tn di.i!jliU U ~"U:'al!RdiLIL IiIC-

fillI' '.I.Ui::II:

~

clw

uIairum-ZOL

d.LLul:'r:'I1U e:i1J1; mclllt)l(lcdLrlcr'_

~Ic Ttirk I:unra kl,lnlmu na YW' -

Daziem Geom.etriyi
anL'alll<lk i,in

~ehir Tiyatrolll Tc:'m . leri
~ DIi'lWI .llDl1IIDI~

::1£ Fuat A:r::l.iLllll ~r.IJJ.rt IIllm.!tP. ~cY'd~ i!I.I&rt. 'am &'i(J'; JiaJ:lB.a1 Mt.ap ~virIID (A.nlu.,il, ldItllph:meaiJ Wlliy !.n. ~
etLTI~tir. \"Ie ri~~let'il1D:i.l1i
-

BUGfm

GUI'IDU'Z..

alf.be.",.-liB..I.Z.II!

BY AKAS~

liE

........,_"

¥rr'

11:",1~.J'!) rI

~

ltrDkW
Iru'GO'H

,..rde9lntla, ~ J.rel!'n In.lIa

c:tmDrJ?
r

8U AE.J.

DAB'.

-

Araba

SF.: !I'd

--J

aau:t
!l'lt

lI!i.110 • 20.30 ~

Iff"fti Pdf! Udmut Ettn'm maiuwuw. bu I.l!l<l:'n((an::w.t lri. ,.vmtn l AnRw-a Iml:HphTIIu::SJ I ~j,)'at1nan ~~ ~(!"i lrl;. tabuu ~kfI eI.ITLckt:edtr. Ncli:!! 'r- ~ , Ii!. 1nD ot 1'1 11 eFi j eblyr,tt me[-l1kJJIElnn~ JiJu _1 lavsive ~

Ttidi bn'r.! kmrm:rHI SiVIl.ll..~hl<l: • !Iil~ msLigill.e qi!Cn Ri!a.t Dlz: _ d.ar bu llrlan ,~oJarHl bu.mnd::t ku;!;'V~tli hj rY,e nlmnlcb y~~'bI3' i!jllerilri ivi ~ orH~ ~iEliiE:::mi.i2_mll5l'la!!!!lii:IZZl!D~ ill! ldare ~ktcdk I Ytm;) Voil memlek t mfu.I.1!l ~I!:IICI!!I"P-' IIIII.da T"Ul"lt karutt11l y 11'm 'btu "J dlDll t.t1k;c: artmak:1;J. ve b.u uiurdalti \" Wdanfl 1m. m i[adekri ~rtll Up etmcktc biJIUmnak - Ir•
nuyill~ bil: 'furn.gp;t'IFI. Ian

btliLk <i etmlll cLimdell.!.1J!,imedl CilI:Lkti-, ~~ Ilh.lugimu m.~.ef . cJQ<rek
~

v.li.dlw:imiw biI' ~

gj'bi

'ap1b

a,rni. !,'azi1lcli nmb~
00l'illn

~~
('.'Iwa

l''o!M 1I!t:riJm ;illo ctt.il~J". 4hH:Ls GmmlR

y::rrd.Im-

sirl

'J

YJrll u~m b nruJ.an doJuYJ tebrii, p.1.ll'lek 11r mr.mle1iet hor· eudlll',

lIt:"

~I:!;,ve ~l;Im&I.'".Ln ir~RIll P.H'at. DJ.lI..ilim ibLl 118.·

DO

SLSO

AR

DY

,1

I

Cen:lGlU b"p iIlIl ;All&; 11 de bllJi~ dme JfiilIiIJ.oJ~. ~te. !Uk, mil. .. ~ dcifllullU" 11111'". K';.j LkIII £.I.1Ip ur\tcl!YUlde. Aihlt n .30 do'" tI.!tt ~ f'QIr.:ll. dm ... ·ilI~ till- rmHi,il' huluD-

~T~

t:l.3, ~

~ui:l..l.ll:it!'lU:m. • '.". I ,nqll

C'QlI
iE

bJ 0 ...-1 1

:111~ Hil!l

~

~

hU'. klmdw.nCl· I c11e&.b.

tirllavuilull{
:Ibtb:ar cdilmi.,u.

lIe,lli kere - ~t
cs.. b.-d.
1 11'1)""""'"

Bi.J. ann bd.u

I
iJo, ~

t:1oi Jezi fla1l:~Ur. Pt . ile ~ dil.ki YIlI ~,aYl kib~.
}'11.
:J. t ar'.!2J.loJ

~~IIISiII_ "Mn~
lIIIIliWni-t ~~I:iT, ettiklcri
ka~, ~ V':lm'l

h

:u

Ie
i

I

Ergiri ft Permeti,.ay1Ar'ln \o1yoan.y:I telt-

!

uir •
I~

eVI

Oi il!Dil

.1 TUrk H a Ku urn - Yeni bir fiattl
UI"f bonft 1 Incl "'I'·'''d ..,

nun son t p _ntlsi
1

bu1ui:L3:II gai!" lkllmJA Emi.nlc gilr1.l~rck iht:is1slL~ -.. .
onld."\

..e bn ~

fB-g. ludl

I Incl

;li'l'1a"':IIt

gan

bit" mmtn.ka.iJ.H.,

)'01-

Viyoga. Av -

A.driyaiI.I"II.S.Jn-

~;.lo&&Io=.
e~

llaly
H'

~~.

&.ra.La


:u; -

Ah.i.reD Yllgu,slilvya tar:ailJlda.o Yuna.nistana ~vltedilell eski Bq:velcil stoyru::l.i.novi in Ingi]" .Ile%li1"€L:.i 8.ltma ~ old.Jaill ogrenilmi§W-.

I

H va. Kununu

An'karn.. 22

:a..a.)

~

~

'ffirk m-erku

Uf"oI' • buy

t.

t

a taarru

tahkun till

rnsme

II! imJrinl:Im

day;!n rnlr I:m

u de..c;t.,:klc:mek ii-

bu min-

tOp!;1J

k1.itlelen de

nlil'. Y 'i4 gil.n. "tircD bog[lzl~J.d.a 'biJ h.,-ll me 'I'~ya )'a.rm.a hah is m ev tjl"miJji

}'"r-l

gas! g ~ a e el
I
ti '" teWr.
1t'1, _ 'n.!;"!!

'" t, g'5J'1l1t1 r tnp bullll!mam;:c!I ~ ed11N1 rEi bmltna b~ ~ . edi,-onfu.

.. u

""~ll

rnt;1- f

ltaJ~

Yugu::!lavlM'. Al ilie- bIT s::tfta

l

b:tri».: ~ttirmi:j \'~ Gmel KUI" I milli: ilc hud\1~ topralLLlllm.aJ'llJ'memnW1iyel VI!:ltiil!rn~ bBa:ir~tile' hfu1i ril1i. t.. nmJZdllIl birk.ur~..II.4l \"e di.inYII.- DIm i1~de ~J~u,tir, ., 'p ettiilIri sulhun bow mOl • Il lle-resiDd Will oJsu.n b;.W::Ummnl merkC7: be}"e' i. idare ma..·u j~n dim.izden gfllm he!' ljhmTze t..e'l. iLi.h edecek h>!:! leoQ'reti ile ik.llruID ball'kan1n:ll !je}"i yap ltJ bLldirmi~, ~yli!Ca. ·zi.i ntjl[(!tqe kal1ill ~ m.uvaffakiy t diliyere-'k top &11.rieml§t.ir; nr bullllldutumuzl.1s<h·lcmi;tir. b.lifDa nilu:lyrt venni.!Jtir. ,,_ y ~lru:..:., Ti:ir.k.~}'C 'iitnhurt. .Ian II~yaOn 't.er.!line olara"k Milli :$efin be~ej lmrnlh!:}"IJl ~tinin ttll ~ulh,'c\.·(;rllk siY:1seti Cambw''[] rApt i.;in ., n ' pIle &f;:Wlj uuW;:wJ.wm w~l1gJ. ciirnle ba.zJ :;:art!arl ll1 lkayyettir. Ba;!;)ve IDuv.tilfakiy~t1l:! t~lt;:V\riic elede t! h.a e\"1 1Llen !:'ie.:'.ilrni ~ teh-· 6 S0rulJO. "". b Iflillct.1erTn de am Y'll"'durnu· den ~~bbui!tc":D bqk!'l hi!,; bir I £SHlfl BtLi III afircl:l vem:eii vii.dim- !.taplJ Qz:! k::J.J'11 kJ1.u.. hll la.r beslem(!.L]l~· t.&!Jebbtl~ yH.rllam1'!j1hr, Be1grad :?2. lao".1 - "Oii.. .rak 1b1:r ya yarrlnn elmeleri . l~li'llrlJT • .!;'ayct. DEr ~lm Y llm:i N .tb ~d.w ~vin cdilr.:ll ~ N~ Kad::U' hf.lH: ba.']Jr.a tchlikckr ar~trn~l-;-· :roth bn 1'IIJ'Sa.. l.l b a1bellllW tu.a.!RJlUI! ~y.,,·l!llti 211- p.rkh taJ..'r'1IiIlI Ru\'VDti V ~ ~ih bir IfeY 'olur. hlilivere iltiSofya. 22 (iLil..) - ~1!klI rum mesul yeli h b:izde om 111'"1:11" mecli:n ;L(LOdan KIi..llire, 22 (a.a. )Ordu n U:dir. Slrpi rm tngiliz laraIm - B, F11oI, Dlar~] List Ve" 1Iur 1il"l11dl sh .. :I illman ka· ll!we..khr. 0 ~rnnn mma b!!yanalta bulunm~a m&bi rl !,-E=sij. tIna k.B.l ~l geJ.illll.igi .l'I)o·.F\:'~tir1e dil.n b~r z}yaJet veri mEwi ta5\'l1l llmedil'lerioi f;oo- zr l~a(h.r lmruml;lm :Ian UanllUS1- t.akdil'dc ¥ugQshu.· de ... ·letini ~ mJ . Bulg~ hariclye n::uun DIID' lAbn soy1edi&ine gO" Harr tn~k i~ iEtifa elWtlcri Gil . ru da f 00u e:t k tahr t'1 r ve DiredLla 1DlIILt&kasutdaki kil Wen muhtdif lrL"IIIf\I~[' bil" D,. Po • barbiye naztrl DoakaIiyik ins![nm old i;lJi itibil.'t dirilrnej{t.£.r.lk. Veril'\:ft malumata tWyan km·'VI!t1eri 5 bin k~ 1 kcL1! dah:t pakili. a,'{naltru~ - Iof. Alman 'lie iMya.n el~ileri, gOre bunlal' mUst:alill demokr.:Lt erlec~z, •. til'. Yugo.sIM"}·a, karunndo..n son Bul,gar gcccJ kUmi:~' b !)kaDll ktldnrdu:-, $ezm!~dlin Gil. I ,.. mgllider .....I;;! ~.iftt.:.i part.ileTine rnen:ruptll't'CualJllMm !:I'dbtu irR taIm miii.ldet y..7~":IlJ"a.U1'~ •. ffn" general Hac I PetroS v~ hi~ok 1:11'. Bu pllftmin k'ltbUl(:d It! mil- Ie a.kdeltijimi..:: munhedemu:I''II' ,. ~e)--]. ha,tti ruhlJ.D.u dabi kaybeKallire. ~ (a.A., _. Diln g&Bulgar 13"'il I{e nskel"i ric.a.1i zi.... i .run l;Ie~bi,ru. her iki de1'J.etin de dc:-tektir. messllieri de dun isti!a bl1~oo !lctJ.'lrediJen bll~'U:ii btr lebHg', yafetlte hazH bullmll:J.!:ujtur, miJldl£.r ar.mmd.a. i:;iUr:':n.lll ida.m~le:rdi . Libyadai. Oa.rabubun, ~iz Ire 11:11'1 1l;3S11 ted Eilul garistanda yahud' sine matuf biT f.;iYIl:3.et UikLb ct· 1i1f:€yi ka~&k A vu.sUJ.!ya ki. ta.la.n taJ-ahnda.!:J birler al.uuhttru ve tlil.l;ci.hediletl lib m.o &rr!ni'tlt::Ll. ~ aJe'V h d arllg. me rte nll5"c:lkianna i5't' t eLli TAp jldj~ni bildirmekt.!d1r. ~ ittdaktru gtU!,i§ bit \'llZhlh OtiiiDdl' Nuru~I' t~'I"~k llu sulh da'l'a."I1.ru1'I b' [Jr.·no CarablJ.b'd>1 bulunan :MO kiJi.Sofya, 22 ,a.IU - Stefani i&in.:le anb.ta.n kOnfel'1l.lhS!;l, lngt~ Bflg1 d. 22 {e..a... - Guru - sip da.VlIST m hiyetinde hlllnnJuHk ltalynn. ~u. tesJ.im ttl Ii.:;:; iUiIa.km& saWk oldlJig1.l.lll.uzu "J8w)U1dan ; nw , mlh~rll;l ~n. iInz.a: kar gunl.l <lnln.tInni ve ·iln"l'rin bi'r -, tnr, "e. 5OJ'llJna ka 'I.I' sadJk kal::J.,":l. Bir ~~bt1!:l bj~ok. Yab,U~ilc·1 "J m lclelin V~ n' ruIeke La l"iilrnii ,)iD.~ ft.hJ. oLi.nin l':'!ki Ro· rio lngilLZ f.:1Su:slanle bLrlikw ------------tJ,nu:r..Ltebariia d;.~. '!!10k ~iW nihi \f.iiZi)'diJ' cittikt;' L;:u.v"et- :maYl ihya eWJl!i'k mo..ksadlle am SoMalin_in m~rk.n :;.thri Ol,Hl digimlz:liulh ihI,;'] ~dlil~k teca~I~hkl an ic;iI:i Y.n.ll.l:rdilerio. bun 1 dl:' clm,e1eriniD mened.i.lm.asuti is.!f;:nmeJ:t.e gld'LI~ merl. . dt:dir. topl·.dd;J.rH·!Ua g,n .rIikUr;ini we lu ~g-ucllcia i.hI'a.C'mdan oonrn ~fO- Venl,.1.l mpJUn13.Lt. gQr~ Ilu ~ '?'iUle 1tl!Ti1 giinfinde V\? \'ak - daD ,soJIrQ. t.:elefonlm-dAn isti~ ~iIltir, ('Ski Rorualll:Ll'ln IStila. )'o'lunu bell,,' flldtan Yl'dmm stiratile il:i.ndc: nrunl b.a.zu·I&Ilillimuz;1 bUbah Alma]] !:ill~eti ci\~~-'nda h.kIb ... -c.c-rck Arnallutlurd g,..ldi· "'c lUU!I''OJIll ~!"ek 'le.·h .... 1,,- t.ili dt.ec~ en eb~lI.ru.Lyetl 1'lai2 I gini s91'Iiyw.·!t rllUlYa. .!oIld.hu ;<;11'1 til[] diDl'1IY:1.ya iabJt cd~eegimizi gll-... I uweUeri C'g;g;'l.Y~~ "sr - Iv.ltl tczahilral villrubulmr.a bi7.imle .-l}TIi ga:d~Yl tak:1D ~di:'r!,1 s:Oyl~llt\i~tir. l'i'UI) laJ:dt BIl In.l,,·\.',·tij J;:Qlun tr {- U:.l bu i .. 1 £.idW bir ma- mgmzlj'l"ie Mutl ..... m~1!I QJ1l 1I'DUZl whirU", DtoJeyicikd.n t.B$tm lez3hti r ~ C' mn'ler:lfilr~n. f1gilil SoJ }-et l:.<,;!s.betmeIlli.'~tir. b.dtLlI TI<min.t. ratl i«;inde lnlltill sUziinti \i0'& ~Li.I"~fu. m,Li,u; mu-kaLJ1";, Beror-ray:J.d;}. B ·lgml1tia (_;Qk buyuk bir dip. &-mseda.m.. GU!I t y biitiil:! II:lldT'PUJ k:ihra:m8.D fedakal' or yt.:tU lJir ~Jkarma hB.re-k~ i ya. - l(lJl1:]~i f' "l'ycti Llevam 4me~t~ mill U~Ii ilikltmnc k:utl1' em - dumlJ. vf'milli dehi Ve birljgin Cwl 1.;,' SlIlbn ~L m.:Ib• Uo ~:mdl. ~e d~ 8.(",,~W.r. B..rtgii:'l Baril i f' N tine lin.J.sali QlaJ.l Milli ~f.i..m.izlc ye ~ BleIl. maks.a.di1e birle:lfe't1 min'lr'C'r won • 80 i,li!J.aJ'1,b. w;':: bi i, ilU uVW:;g.c. i!i bU-UEl gi .;Jer :l.J:'1."..!!lda. .. e. Hislan niIn'Iez bir m.illi:t oldutumuzLl i{a nl 0.11 bu k rl lD(l e id'i n.-= bir laWD lfl4 hl&~'. (Mu.b;ulil) .. """'-"' ... ve har~ke~ orWuiy. Li':. 1 el I I • ~ulwmu.k id1. d.alrn ~I~ ,.. tik n sonra (i.;IU de. ~tmi~ ve sfu:lerine ~u cUmmal iij.: BerhO:J:1i v, ..L~,,; lc'. i· l I.lKi.IIi ~=Irut H· a 'f'ilrk !ftill.e ltnm . t 't ve Ie ilc nih~'et "''''-not'! i~tir : I'll i.lk du.!ji.iniill,;(;£;J.: bl[' nlc;>cle Llll, r ~'II';(I":I1~'Jla.j'ij>of;iii Bn~in K )cIU.lk ~tdQl SIIlIk. £.. 98. Y. "- Gelecek '''W.~&i. gi;,:rec.cgi de ODlJ.r1J{ahrnrIHI.n orJwU.IIlla getir. :is No, i..C'o BmlUn ill'in.. 'Har~eE:-;:1 \Ie Ch:J~a ~mlWy;l.ra 0;' k mi'; '!I'&I·IhF ... .mil;! \I~ ~ferntmil" ki; ;3 "Y~U KAmrrlmt1.:itl rgab, K,& ~~ irt!ba.l ~J:O co:.lllmii'ftu· II 'Aero. 22 (a ..d - B8J';!er hH kl,lvv~fuI birl~em hir ~m Na.chrlcht~ gG..Zetainm Budapes. 1I.lkd. ~"- Eo. 9, Y. ~ No.. ......I.l.! 1'_ Bf2i1'll gibi butii:n diin!7!l ~dlr, BWl 1"1 SOru'il, H!UT1tr \ f' Sn!:u h~ (1iUhW ...., ' tecl~kj m1Ih..:.bi.r ~$Ur: dn hIli!" ki C!'!.'Illikkaled!o! VI2; is DlradavGLnJ LI1g2.11nl2' geltr, .. Asllye ~lu.k:l.lk ffi"!'>il:l.'i!;l€1iH'Ull 1110 Y gus!a" 'BM .... ··:;x]1" il> H;;u:"i· tiklii.1 lhrbiTld~ ke.nd~!lJfrn k'at D r{'dava, Cilroti - Ad . -Al?, ba I.!iy; NazlJ1 b I\.I~ hiEl,ll brU~ lei pLZ[ll' glinii AI - ka t iJ~ffin !'{ ~leri yenrnn, 0df>Dllryolu' floQwi['. bW'I!1U11 liIir _'e!I'Il!lI. ~('{jn. nYlQp' haFCKt't OOe:(CkJe:r'l .haloOIl\ kahraJEI]] TDr - ordum tanEntrooe, Keren'li1 arnL1.:1 1-..1" .._ r .DOrt;Y9L II I 1 v~nlmekkdir. Bu liCyahllltin'i hiD hii;bi..- z::lIDan1nd.:J ga: r>k tazl"t~le muh:l,I'e _ d II~ ~ok;. E.1:.l., Y. 1111 Wikgu;;lva JmbiDe:li.cin per.,embe lim lle tcrbiye ~1{ _.' t' t;j... \' m cillo ltalya.n!llt it;in Erf'l·1 T:iltIp& i.Lni 'cn>t eai I:cllt.orti ki.nm 1ia1!5OU b,~ :lJaIIU <.:.lwg,. ka,r:; la.r·· .of'i e bllril~ bugUnkii kada-r mUkem buyi.ik ka}'llH:ti hal4;fhr. Reo 11 hast1 olan hiikilmcl bW'l1"::Ull yil- md degildi, Aynca Atahfr"k YO B, Ja Modocy taJ{.'belCl'll hioS S. "dCll1ll lTIab. K~J\e!rtecjler :!L!;O Ilr&wn eie K~iril:mcB.I. ta l'I !:~.H·f'k ~~I s.iiYWW!:il.i.r: i. ~ E, R~! y, n1 U. z.unl birka~ ~iW. lehi1" ocMdI'Lintel lnrJ'Qti.niiuJ kumandai:l.ntlI<·...rt..,~_i_ wlJ~rallru taym V~f'lgto.n:da yaptJgnn te gJ bildinli}'OI". da cebl'ld('roo ya.I"FLrliklELr gijMO'r7 ~rll'm"'lb UlUiIl'l Yu.,ui' IlUih. s.. .trfab&bil!' lit": nazrrm i5tifasa u- di kleri gibi b uyiik lec~·u'bc.l.cl· de. I1I.I.Sl,~f'flllfl .sonra hailll eWgim 30 .• In !}II;~r k~n&ale gijre lID o.yil. 'k~...~(!.!! I!o>ii..il..k [1 l'!o, 1It'i', zerine b iikum~d.Ul Br:eOOrn8 k :gtirmu.~ t.lhn btiyii.k 1ru m8.fida.t1~ dar' A,'TtIpo. harbi1:)e ve AllanII Ahi'l'eld.ll )'L!ni ZI.nd"n!f;.j:l1 Inl'h.. 1fl5 6r1.a ~.Imri)'dinW: OWlitu. bijyUlt: WIIi. !JUliJ:::i% .•. lik mu.lmll"ebes'alle' men i.ijItirnk e1kll'lt'. 1".o.ntrlll"l'l~hl _ok... Eo U, z~:H·lu.kbui bilha.s.:!!la k!l.:ydetm\?k' lIlerui prop8.go,nda"lln eta da y, ;i N", h ~ULkktinu:i ~ : .. bl.!.:;es.Ii teWr. la.ttfa eden n:tnrtar aMI - b,er 'T"i:i:l'kue. mi1cadel ~ ctmesi 1-- d~ Amerilfanmi11eti B. Rooseve,lE iI H(')'~u"dlld" c&!f, Al it~ {Ii IiIJO iltl,Dda.'ift~i purl.i.si.nJ,D en nafiz l.l.m gelmCinl h.D.trriata:1II ~ izi i.i&er iIlf' lib okak E. 104, Y, 16 No iler.nd!:1l cir.ul.t n3.ZU·' Br:J.ndin Grm.aJ'lny sOrlerin ~Io ni- tin 1.~ her ~DlIll de: yilr' ektir. utUn wtan :21H '~IU'3<I. ¥Jbrilovij de bulumnaJrt:a.dn". hayet \'corml", ir: .10 :r DI' Te ..... Ort'1i:1' moo. Talkh ,,_ BuDa iikrebne'Liyi-t ki da.<llarJll vazife.'l1 htgiltereye ynr· I 3.71 H.2I "l' M Ofd[o If ElI;hd dun ct:me i~.n miIU miJ.d3fa!tl'Ul']J mc, diVt:1 ok.:N N". I."v:iJJi rus~tif;1I. Eta. il1J{i", In fi ~Urnk etmcoktm-. limn rJ ~ h.w-i. Am.. ikiwl[I \ ....,..jJ,nUl AlI'bwuk fill tg ,S 'll \'enl. .a~ 1\J''i'!;)~iI 'JIIlI.I Bil~W lQ1fJf1!I-i1 Itu'J"lUI'i'

infinI inlilil:.:i ot.aca . , Y I hi 't"1::rr RlIID1I.lI ~'G ,'e Brtl mIt zelil \'~iyetlninc d~mek &l •wllW d:l. degil.dirl(!l· CHI1a.Illl i . til llll hrLklundaki 'h a r tTi a.l:%U!.an YLID[l.nhla,nn p3,)'lo.k hare k Ue1"Ue l.:d.kviyc £rlilmi:j bl!1tmtil Iii: t.u.Ju' •

.yer alm.:Jga rnutt=mnyil \;1I.51iJmI1lgm,~ lnand!Jrill!.TI tnkrti ,btl;111mneti~ 1 i bir nefn:!t "

b1f1nin 5m ~rteza us rtndan d~u~ii 19.c.l.k..lJ. akrbeti, d igertwn de tin makQ.!io taliini yc-nen kahranl~ bIJl.u.n. I~ili liiay~de kazan- jl man tnol1il b L.~unaihullr .•, pJliniir aLtilyesmiD fu.brika ba ru:l;l kwom::mla.kJru.·! ~ilu.YQI6 E:J.in:. lIl11iL1cdade line getirilm($jj{,jn. lhtiyat pMa gij . ,tenD~ ve demiijl:ir iii: \rQrirc-n ooienfi'll; dan b~ yiiz hip Jirasuun, ihti- Ilill"tlc-ri tanklll.r Ve IDaEdirtlC 22 (oIi..lI.1 - BIJgUn ya~ oldugu takdirde, bu makldneler di'p rub ~i riintUle.ri iz=. sa t 15 d .Edim fln.t:tevindr. "aria surftna salahi.yet vermis!!ll.ihlilh' ,!j;uriikl . Parti nurmj, idare h~i aza-. Si5zii teo: IT, l' wfti, niz~m lliven smuan Mum;; meb ~ Ra:s.an ti. Bu toplanttda Oe:n('l KUli'mAY il.l',.;l!;,Cll ere ~etir ~ ru·eJdm R{.§il.d TaulmL, cvin .;alon ve legem hava 'lrunImmum meGilnaltay: k~l'lL doldurnn 'k~it biF dinleanarak kuru ''Yelli mzamcrlar Itimsedcn yir:i kar~lsmd;. dLinyn all vall lUlilv mtisini lukJil"le mun tayya.rcci Y'---ti.?ti,rrnek humU;:tyj'~nbll" arari pn: c:asl iRtil- 2Ultl konICI'8.IlSlm ~erdi suaunda da hava ordusuna cok miyutiru'. ()n.Lu :s:uie..."C ~e· H;)bp, ha.rid lehlikenil]. &1bilyuk hi7.1'l!letler ifa ettigmi ve zinden b':ll.:;!TuJ. IHill~Uerin Liitij~1 kar;Jan inerek hlJduda ya~tl5n.fu:flJ!.~eki ~lf!Da )'lImal'l ayl,,·a.rliklntTI'i, h£ r mwsile esil !Pw hi d.irdiktCT! sonnt mihver ni itiuvaIfnkiyetlmn eM~ edile~tler'im imiyorlar." d ' .t ir, dcvlctlcrlnia maksut ..e ~8.ye;'n1

dUn};].rtiIl bu k:::LI1~ zamalllnc:la k hWiillerinde, Lo.. EatOO milli:!- -

~li1!l'eti son topLD.Ilw:rnJ I 'bugiin yapmJ..la !or' l~tkiklerini t.a.raam. larulrt.n;n sonr. blit~J.'i tasvip elml,;!. EtimCiRlttaki tAyyare ve

•• meuza tes im 0 du
(Blill

Milli $LiT t IniIIi Sc.' DC'ebeydeki ei f'!J) I.U!vJ r itfll.iymin Ibiitim p.yretine ~rm II:Jiraz oJ hL
knybetmM:i. RinaolD rtlI,ab 01-

Dngu Ha~ds. Ji.jiga. d."l1l .gell!lll. VE: Hargt!iu.Jl zapteden Iruvvetlcrlmi:::: ileri bueketlerine devum eWyc.nar, HI! kuvvet.leriLl !j>imd i ~ber.:tdal1 go.

t.t-.f!

1 [~

rhd.~

80-1

len kuvvclJerk: temas tesis e1!" m:i.ij oJ..wa.w muhtemeldir. JiJip lnt:.Waruun Berbem I•. vvet.. u lemuicn ilaII.a. acti .iJc.rllyooekI ri k aydedi I:mclrtedi • Zire. bu kuvvcller dilz arazide i.Ledemek tcctirler. Her-hera kuvvetlen I.S8 dathll yoUarda:! g~.ege me0buruW",

mas: ve itfAiy.tye ~~ g~ h&be.r VeI'ilw.esi btl Y n&ml lrir iid"et hn.linr- getirdi. Yo.lyl,tcdduran oortu..nJa.nlan h~.klr.w BIIIarw bii' may! k ..plam.am.na mtm rin k ud y;mgm biDalllll" tJ ya.nWktan sonra sOodUrillebi ldi. ~ Mehoret Emi m rw1 oilyi:ik ve muhtesem kiitftplu\nf.'SiI~ beraber yamyordll. tfa.iy6' Bin bUtim fedak:irhima.'" r, ~dJle ~.umu n.l;men .. Bi::r polis lDemUClnU iI.I n!=l ntred.e olduganu ' rd 1m.. Ekr-&berce blr.iz 5lerid.clri bil" ktlmlJl.l e'\'ine kadar ~~ KcDdi int mi!mf.ir QdAi'I'l.Ilda buJd B('Id l1i:iyiTh trir nlZlketic ~13.m. hhrap ve elem:ini hiSl!lrltirme mek. io;in ne kadA:r btiyflk bIl" ga.yret BUfettiti 'Org\[Il ~husinden ~Ili idi, Her ge.ieDll k;i ta platin I IIOru1M, CW ."., eel I'D ben Q7...enerek vileude gd.J.nligt lriiliiph.a.!nt'SiDiJU beba DbnMInll.
~k sma mini olmirunQill. Ve ~

Bl.l:ndal! • ~din Gil. 11. "dill!:fulh:Llmizin (hkl.<aJ.. W

h-

d

inllut

v~1"1[lliii.

.It! is..'l.kJ;

t'~'ginden ernirl bulWiduil!lIHI

te-

I

-I

tia!

LmulntWt. kaydedildit";"ine g~ reo. C'ani.b~d yn.lnI<l.g ~IIi!: ta <l.I"'1'U:ru m:i.lt.ca.klb l&ptedi.1mi'1t:ir. KJ. ~Ill.ruiuzdan 'oil' avu.c;" ;nsan biT .ka.". ayd1L"1 b('n al bllgt'& keg:tf ll~kelJeIi Y!l.rrmakla idJ vc ga.rn iz01).a bUcu'Il'IJa.nJa bu.JWldugumm: VB '[Iiigldirtilldii~Hz haltkmd1i IWyan radyosu tarat1l1dJm miitmmdiY€-J:I ynpl-

Bulg la r Alman lara zi afel cekiyorlar •

tees.~ilrlerini iwF' ,..Jucek b:e.time bu.l.tuakta.il. uiz .kaJd:un. duydl1gulZttraplart ilIllat.ana.ga ba¢a.dl: "Bu sa.bah ~vrirtl ifi,irin.Jlt. ~n;.alannl mind r lizerine d..i.z.dim, 0 lart bmrimIc- 1D&§1!:Ul ..
dum, Bin:k':ribire Yi.1lgLn
V&r

Uziiliiyordl.ll..

O::wda

~riD.

Ve

blla

}'IUI.gID.

~

I

diye bir res ~i.t.tim, DLpnya !;1kt1m, haktun..
tutu;.n~ yaruYUl", Mil~

Ev

I

Istanbul DefterdarbilDdan :

~~~~==========~

m. B&IiJ ala gel Iml de cana gelmesm dediln. Alevler ~vi sarmadan }TiLlchk ve ~1,H·aya gcldik. H.i:tapJar'uumM mUhinlRri.ni kurt:li1'3bilWniz m1 b3T'i. YUzilnde bu .acLian ir;iPde nis:;.edilir llIl, memmmiyel IJ.. Urdi. - Arlc.o.k tit; bLnBSirlL "' ili~ ettL Onl:ar da Y1l1um)'dl ~ot
t.:l rniUel sag ,olstm, Sflf's.dU'dlOl dtdiJ. S(1I'l z.aman Ik

clan

refih.m!i

k:e;:rer

E

I

At'ianti,k deniz h rbi

•.J.~>'rnro; Duds. illllu.lAbtIDI:;rJO idtolojimni. Ve genl} .ink:lJilp nesIJoIlin ide!ll.i.ai ~ilm. ettim. Bunu TUrk. gM..,.ligin~ iUnd eylelill.i,tim. ~ - KUTtu.lll.f U'1't"'la." :\1i1cadeLeye ~li r;Uc CUllek i· I;iu btw1butldllD kac;arak _>\.n.adoluya. gitm.i$im, A turk beRi iJljlU i~lI M'duyu gonderdi. Or-du),a ,iil"ler udUl!n. MUcadele ic;.el·winde In.1JrundWlI :'C 500 beyillik bil" 'kurl.ulu d~-u1U y<Udun. Bwm da TUrk orullSll' Illli. ilhlLf ettim. J - lkvrim Ii'": BWiU da. TUrk 1IU1~ tine itb.d ettim. 300 bey.ittir, l~.udf hi:dlll SOil devil'de ~Igunl'l!:
fclikeUeI", l~~]ar, u)"l'I.Illtl:ll'. kalkmnH!.lar, milc.adelel ,

Baro umumi n... eye DID kii toplantlsl
"' II
1

Ma r ariclY 8tinih1en dondu

~--------Q--------

fel'ler v~.
"'0.11

N

v~·c, k,

~

I :l..H.j -

'''NltwsPl"lltt

wook,:

rn~{'ll'1rn !nlll

demz

mil.Ia

IScl: ii.k r.I.I, No<. 2; Ib..k. 8

!

l4&rl.Ji.
2!;o

'~clt;:!la~HH ami'l'al

William

l''n!.chil biT ltI:lk:j.1ede wyt:rr ki: Ame1'iKfllJj At.lo:s hlQSllfILm VIl zifi"I'D III Ila.rip blr kUl''\'et 01 r.l.k k::\IFlT ~il. ] ngml"r-cye tam bir Sl rette ),sriIlm ebn k· ted iI", Ameli lablrJL" Atlil:- m~ Jcai dcniil~'III II~ l'lglit ("'rc)"C l!CV~ lilrn. j,. m ddel 'rinifl ve h HI [V'f1.J\ummn 1r'Ig.i It el'e.)· (I .....al'i.r:Jen \'Iumwn demt:ktlr, In~tLe~ll n Ltty[L.t'l wli'ln lmi.Wl \.•~Pl.ld~LLt ya.IUl21 ijdLlIw (]Iivack "-!'TIl ;.oo..~ 1~lmam'lll, t[]~lL:>r~~ ~n!'f' n.w! lmn ... ... .I!Iimlc .'\Ufu.)' ':1la:n,fldan k tHo,! Ui.l \'u pJjJ' ra reIalm t tm. It g.i;bi. a .Flr "n.zjl UTtarnl.o.l1Y'~ Tt;!\V) rk I u:Jl g"~ ·t.c~l Ie:;! hma,;Lm ,l t n 1, Y1Lp11rnrunru t ~¥. [

13
14

16

SuJeylTlllnJ)'e MimIH' s.i.Nm m>l.b., O",l-.IJH! 'i I [!J' ,;ok. in No, di1kk:l.Jn, lMLI~..dlU. Bl'Y(} 'h, r mimi! mllih. KU!,;iik )',r bOIC!. 'I L NIlI, I'l!'i 1M2 ..>n;:lI. Bcyogl.u Senil PoIlJhlllr ;niah. ~ .. lor .mk 1:"0 No. ~: IIiI:.! u.ru.. B..yo·11 D~,lb"l "'11,11" 1·.:nd:t.-i::il ..Gk I~. I·j Nu. I, Ill) m (I. -

hinri.m lI.ir ~ 11I).,7i;;
I'

iLibli.

l'IOii.n.dla.

11
loti)

Sn
JO,50IJ'

.'

lu'. Sen bu. ill:! tlerc milll a.,klJUI, milli: .-uhwnu. mlill till alimj koydWl'l., G~.l'lI;tim, i1'1 tiyllf' 01dwn, 72 yqmdaflm, DlyebH.i f.:im k.i bl.lnJu' lJenim ("ok s.evdl· tw~,y1l1nrd.a.n~1 kal'b 'lilt:.' mhu mu pLln;a ~, 'li"f'rdifhn, TU.rk
m:ilJeLini!' ",e billi =>.., OOUll bli-

1.afihi devrim~

Bu

[1...

a

U'l'

iii

6RS

nm
Itl

HI

[J,

Ollk(.ld 0.1' \flLlldel:l"'Ii' 'ropUi~ f." ..t d!i i 2?:.!. 27 .. I, dukkil .. ',~

N.,.

IO>'!O

jf~

h,lIle. 1'1'
f"lltlh flh!MI;u 1'l:f. !!I"Il. &yl;!TI. ry'l lir"bk. ..If Po I~. ". Ni.'I, II II I,,!'inru' t..rtn, y,1l! ':J IS I ~" r .. gum If!< t.um ....Ilru. Hi

m~U(l kurtulahi1iI', AlmrlDYa • ,run Yu 1;1 Illv dooU ~11.IL1. -"p.o' heRlZ

a ~',
.c
!.lWJ]

illllYOl."1 yoktur. 1!iL-dh,'l Se ill 'I;!! dQ'~ en knl1!.y en kl!lfL yol l,L<m Va.nlar \·iJ.·

I

dll3.i !.W:'f"lnUeT1

Y Il.Il.l.I.I1wlarut h ii .
l n~1'tiJ.l.il·.

m D i'~lll Am t'ikRn 11111"(1 ~"mj& 1 l' l'lU1 lH:ard V:l [11 I J'11, I a· Jill refn..knt I lnlL. I l;itlmJ;dlli~t01 imll d.tni, '.11'. KElJ~I~ltJl l:.~hdH 'bhlt'I:"'~l;i ,~i g'lDJ "llnLt.I.c 1 '1 Ht n '\ ~pIU' .

id..in.iu,. :llik Inm. I!:IDD.lI elUn!;3.li 01 urk ge[l~II-·n..: cui vMiyetlt'J" Ulwr. Bu ~ kuc~ld~ .k V~ mlak ki.Lupl.ollril i~n J; 1'CD Ibir a.d».m ~a.icir.l ~~u rt tomb. Olll;:1,(L t.cker teker blr Qcuk 1",A:'\'~1' gilbi oksa(lI. 441 l'I(l neOenberi toplAmJ..!}oldugum '1.'6 uurill t: liLr'edir;un knaplar Itn. Co.clerl )'8~. l~h."I·iJl.dH.lbin n_ blilH\ g6mrdi .'1.: i irJ cJ.:ti. - M~ \'eIt ItU bendttD hit' lII:iliap J!'Iwmu,ti Btl" iOeaI k.iLabl S9 irnInlabmdall ru yb'l~ t\'j1T1io\! ol8JII yuk hil jy~t ,,'Q:tIHl !It! illki i b ~airlc mil n .... ~rlcrindcn }to perr a ~Ur It'l"Y i.i k linin
i.iru

'i.!um • ~ttlm.

Bl.ln'tln 15 nUllctin

i'fm koLayhk.lflt'

Hastu. tr'errJeril

m lllamm.a.t

miHt, l.n6a.f\i, dJirm.mil, BIl.yLalR.n o flvurtln·. BIl lIitabi kl"lh!Jrn

"t

~~m'.!alare l'Ili.is.uade i'dllmc:m ~jbi YlUlill tc.Ublril'r SU"fI f'tk'rtnumuruly~ WlJ'.L1rll kabul 0dil 'mC7, YLJgQ.lI .1., ru La til bir ,],'dci hl\lirH: eWlkl f'lJlldcn-

oorl. Arliryn.t.Jkt fAJl' c talnkkllmn ,len I. ~tTl"' ct'di • 11 1\' hi'" Le d f{T'lI )'ll \Oar !Il.omrtf,[ IUlr

JJ l'r t.c,kih (J,. III lim . It'Ufldilr. au pur tI~ ALlil~ dab" I u.buk g "ilmi. olu['. 'fECItI t 'l'R.1 U.r I IIlllel l"Uli talaHL [Lnwk Ie bat: 1 'fJl1rla.nn Id "di dO u.aJllh I nluT. etd ltU3.1 1!1 ~d1;].1"1.1 ]ta.l

rutl.

y
l

,
IfQ

frail
11

- ----

r tD.SJ
gj

f!t%l1'L m nllmktln kllar,

m

ruilil i-

Kasaleri
=

bihr mi!i!Wi? Ben GnIIya k.cma,g.il;in gehfitt__Illd UiiIi~ i.d.im.. ~ID Ibu .aU Ilzenne IHltbnma geJdJi. ~ Ha! J£ .... t ma&.m old~ e
p.llmm. Ceval:unI ~nl:Im. llu::::um,[w. I"Il1 kEm6ll1 clime verdi. AlI:M&YUI mW1Yii!nedlUl soru £d. I;f&!JIHI-' tu bn,qlAdl1Tl. !C'UmlesiJ keD'lUllI

.u l' C'1[mOJAHll

M&rya! Sb; bu;mlfll, ge8_d!glikcm:wl! :lttileJir:1.~ ~ru,.

ltIln!:lu tedarikltn. snUa: baklyor, '1m 8..llliH._~yip .kJywe'Lle,re guluyordYJil:!. 0 wruda. Bend crnf yn.n~ ea· n, yarJru lilyah Inr 1:I1W!:le n TIm I ·k.ildu htr JKUltabm1J1 bana I;ciaWl'Cr-.k: .... Hu.ydI AIbed. [Sm de bunInn ID"ka.~ g~J'. DOOl. Ne.-kuIDLI.Il btl, emri be·~ rum w~ lt0f.l1mlll; ,I;",lt;medi. p"", ~

lUI ". A.T

PARA

'I' iI. nt!HrfIII

OIRERSIYONlJ

_,,-

...-

1lLK.k&t.l~ dinli yodru-dl.
~ pl,M;,Y.YI biLil"ip
.ItllM. koydutum lurde.11: _

kemWL} ya·

~lru.h-

kat:
-

T.. 1$ BANKASI

AdilJD tH.IiIde! Beni

zamIYl

_

Brave!

El":l.\'ol

k.im lo.wr BIl auamm ,Ilepl!ii eruri II i i~. el.m.re:-'"..§dn:, if\llpll~ bem kovar, c h.tW:Ie uml!l 11. 1LAly.ayu. !auW nLt],8,t rn.bat yol-

lekette

r

I)~ D\1'!.ul

I

DI)o'C b~rm,,,br. beni ailk!Jtk'TlI!;In.rriJ. A.rl.!k ollblrm IUl7t!.· nnd.1. ~bc-mmiyeUi hiT IU:li;un old' flumll 1~l;:J.l ("yLcdljimdrmi. koltuJdonm

cullJtu

o
-

knbarMll;Il1.
akfinDl' 1J1mm~ YI!e 0'1'-

.l!1rlld?l

milk: kararr 1:1r:..~ b~~ ,iw;Ld!in :tt~~~'n kalkum:

!Illd~·

Alhha

I~mariildlk,

'bell!. fill!

,,;UI'1lU siya.h.. 1lArl, JlJnrllr.:!! b9yr.t. dJ, S0'flq bIr ..ynll vverelt" B&k! De Imdar gllicl 'CIII·

Di)'G dili.:;lUnemk PlllDt&l:otw, bluzli ~ydlm_ KnduiIani.aA hric:i l!:u!Pm; ~~ tI. EIil'ldeki ~ilk fln;n ile ..ii-

u.yBlOOc:rirQ.

'lfer eczaneck

IKRA

Kilf-tlll talJIJrraf heBlfplan 19'41
KqflPa...Jt: 1" fIdIlt,. !

lYE, p,LANI [
II'!-,-.
'1.it1~
YU"'II'.

~1Ii!IiIiI~

'B~bill:tq diI.i!.eT'L !I'C;1k

(lip ~iIln
~i!

J~ la:iiIIuIIrn.:u.rtw-. z.lI.t ~

~l!l.e ~' ~

IDoI!I'ImtaD ~ 1.11 _ ]200 I1i;:a w ~1II:1iI!!imu:Ja1ii
lIwd~ ,~

1941,

.db'

M&r'llmi ~ gidiyorum. o..>d.i.m. 0 zam8.0 crkeklerdil!l1l

I:nri:
~

_'-r

L

...idi ....1r<nu'l? Artlk l .. J'
" •

lIal

01

'R 1 't.rf: hiDrn)e b rH· ;\1·1" bizimle yol Arkll~_~

dun. Dedi. Ayuay.ll. lOOkmaa~kl'l, hn iRe g-iilinek.te.n kendimi nla· mndrrn, 0 _ dar J;'arip. 0 klldM tuha£I,..:-_ -.r.'[~ ..' kj' •• wr _'.... ''''l'~:''''''~ (~ WJi")

'~lirl!llOhc.
K~ ... ~ IItI.l~Ur~ bilir . .Ibdc ~/Vin ~Dil rDnd 1M!: It d.e: 4.iod eru;Wn~ '\Ii.~I.~l• .Jd!r_ T:llipbrin WI;: 1:iI!mIn.t ,n.OJd) 11:1. "' ..... vWi;tupl;an, I:bille tm'U1.l'1~eo II 11\1.1"1 ev .... BidI:4i,.. "m lJl~rL Mo!IdilJ'lQII.hu:o mfinIct d AkieP:i!.Ki lenni ehl""~1 ve M1 J'II.IDII .:j,t 'I"lIcDl' , O;;lnu TmlImlariio ..... tu! daImI ....,."a"",..,. bWunm~ (DC!!) =~~ ~_~=-JIIaIi!

L Met, I«IQ Ltnd.dr:: """'" IOOGI.---lbl !Ii II J ClOD ,. _ lOoIJ-. 10

_WJ!U

I, H[ ~.
• !I

..
:I

.
Ii

IIR -~YflfBl
"""
_ _~II
,._,~ j

'IIIIMu' ~ !l£bn, toe! t ,.mdr,... Y'tJ.!Uondil I!IiIIb II ...._

...I<_. .....
~
_.

1
_~ ~ D, ~
-.- _

mmo,

MIl

,.

~ ~ !I.[ ...... po

~klm
JUWI"

IlllllliIllW~l!ftIIg .....................

l:!otIJn!J ......
JIIIIIIPI~.

IbI.h::t6iia Ia:III!Iad ..,n II3Ia
M.Jt.) ( ...
"

1000..---

l.IOO'.-.

,.

10

....,Nl..-'

ilL. dM ....
~
'1t!III!I')

.s. T"'S"

..rm..
4!lQIII,I<

~

IIbIti

nm

~

..:::-.....

,.
_

~

baIIIIiiI. ~_
.................
~ -...1

~

"".

~
IIIdZ!I:

..
~

DPi.!Ii~.

IIrnIrliII

1h.... 1 M 1IDIi:!.l:m.li

biIII. ~

VF1

Mtr1Ie.bJm~

._ bIr ~1.

tiI:ri!!!!mo

t:kldil' • IIiDIn.llttk ..

'iru'''' l~'l t 'klifi fmfl I'!IIJ· im ...e de bi rden r, i'"(! kn hili ~ 1"11 'nf'11r gormooi~m.1 d:.~: , _ 1"01'1'k: im ki !i.i.7.i rnhati'.sl:r: rtI ,.IJ'I"I. rl'v,'~bln' verdim, r&ha~z
H!t"J..r
lt

n'u

nn,

F[eD ,Memul"u yeti,tiri.lmek iiz.ere memqr tayj_l1l'i h.akklRda ilia.

ETi BAN,K
DEMIR
I

h~

blr-

I

Maliye Vekiletinden
-1tl/!V~(j tu-lh n Zl46UI5 nunU'1lll ~I ~ 'IilIUntqj. 1? 1!j/9!!) tanh Y!:' 141 TI nl.lm..u .. h II !ll:1U7WmC'},'I! ~ Wi> !lew IIitHill il1;.lncdn.irl I.J.Udk~ L';'I} l<·.~kil IIdU(Ion "'.. ;:dil~o!k oL n KlJm~100Jm-d::J ""lJM= Ni!.wI.:!t nz.u 1 L.I~lirWoek Lcin l'oi!' kur>;'.1il.ro U. ML.I'lLulll,ttI ~'_ TDl.b~i J11t'ktebil'ldc :t:i.JI"rL I;i!tt:l.l.!lJ CI!Iil!'~Ii!~ ~ motmu, a.hn,,~t:b:ro 1I'lu. .mernurJJ'l!:t~ It.llip oIIoi:uninrdll!mi ~~!h'IW v~ o,ocsaik .flu ~Imi~".r,

MADE,NLERI l$LETMESiN-DEN
~~lln.... ............... ......

-

~.
~

~klI Ibi.Jtmc:JiI ~~. lIM .. 'I'ap............ ' 'two ~ ~ liD ~.~
(.llI!I(3)

..u.
,..a-

~

WS/U,-tl

ph -IwJ.

_,

.. "
~[

nil ImnIf

~m'l:il.l!!

IIIDda

~~

u...

100JDO(ll...

;rat.r
~

'ft

iliUIOO d!!I.
~

It _ liS, k:I.bIl.d!

den.:

_ r" ..len
L

ola'hro?

I[

IRAY

BDKMIE MAKINESI
.!'ea§ ..... ftI ~

ba

""'e!II
iIU!IiII

mnd",,....

n,IJ./'lM1

~h!I "~.

IftaI ....

~. ~t"b:l ~

1ohmIq .... , Idmtv"""_

lUlU: r lJ, .. n 1,(0] 1'"

Y.}W1 gi rnek olma.z. BeL' uulde

h~ln.nlr-J.Z

~y edikl(';ill·

!;'(IIl-

~~ kiF a.h

1

_l.I

Atm iJm&m .... 1'aItpl!am (Etibiollk - D.hrrili ~ dJ.rmeltrl lJ1n d:unUf.

t~

-

......

)

~, IllllibEilllllwi

IaIit
I:iIII.-

'!'Ii tift bi::rd;
....

Beykoz askerl sabaalma
...

:_..~~ ~ 1'1/J1lM1 ... tetn.. ~J

~.

,4.

lI'B~.

r~

tfi "" T~

bed!i!I!I belli ~

~~:r:....

I:lmM!

.. ..
[

t ~ dl!: T~ Lv, ~ TaHp'rlD. ~ ... ..n .(:10IIII)

_.mf
J'~

~.
I~

TJUple..
pHlirl.!k.lil
M-

~
,

..

.wu.

~-

'III/!.!

u:n
i=; • II

IiIIb70Q
fII

1DoI." ~

bailrq

.-1m &l:Du kamilyQrlUllI.!l!: ~tI n IUa II iI~, Nllm ~ pr\-r
J

(Ww,-..,~

ARAN
l2: bJr kwl I Pto!'tllnlll1. \..t'll
Ll

-D~ N 15..ut'.1lAR
1m ~
IX',

J!abdli

komisYODUDd8:D:
~l ,..,~ ,

y~ 10 daD min olmamak; En .4L l~ 10 u~,u slnpra veyahut

muildll

dl~;e

1.1 .~ I - TaJltIlJ'l"!!r ~

'I."im _ rI<o~um_
'!IIII

IIad'CIIIi ..

Jno:kkJ;!o~

t.hdi

:l ..I1mlJ

I:Il!.lrn

~>mr
""c

,o.}Imil

,,,un.
ItJioortl.l'

k'

hi ... daLn:dcom~htkm

81m"

aic:U.i

t.e.n'illsind~

inITh:.tI. ir;:m ~ a4il~

lDU" ..

.ru.-

£m-

:I - ~ A4rl
I!IlQOI

bu ~ol ;t.rk~d~lanml (evlr;a ;:ida
Ifll.m.

~Llm ..k:

kurt

l
I

I

kJJrl I

r.llJ.m_ f"[j~~ l hle • II :law bl].w~g;m
)''Jl

runl.

I~ jijl"i.i.wc~.

IIU"RAOAU

-m-

SEKIJ
~

BOOt) !M!OO
~
~ ....

~-~
lI:7wi
,pn;*, ..

m~

~MI

"

"_"'$Ir, de UI \«Gai ~.

au
aim

1.:1
t~ ~

WE ~

d:IiII1 ~
UIOJ'

iDb.

!Pm ~

tebla.

a-II

HIiimId: ~

Dif]A CI!iI!!

1IiaIb, 'ilk dim tab. U anUmtllk ... dtIJi ~

lip ,..,. K-Olillll

~

'ft Ii!I!IlI

BcD ......

c!hetl~

rcllm:

I
I

Yub'FI~ ~rtJ.a.n hail! bulllllllLl:l. taI.i!1l.cria, kal::m hjr I:iotI d.!II iJ:!' ICiJ ~ 20 M.1Q 1114] tIi~ IK:;\'J ~~1.i.nc ..Jd'1lILI Em.JA.b !:ufld!lJ'I·j)t:!I,;de:l'li!lk'. 1makllmr::u. 2-

yu:d.! YIIlI!I;M.I1lf~ VP.-o ft:i'lld W,r

'lOtiO 10ilOO 10

Geb:l'i!!

Md.iyorswrw:?

N~

hlirriJe:1

...aralu.'1 I;IlW . '1:7i!!hJ;g C4. GIlL bu('I.UI; ifokuz
VI!J'Ii.

'!

":!I

12 d lY0l"lJ.Z.
'!':!II?

Sell

IftUo;!U;li!lak

:Nreli

IJI!'n!

pnl. Orod
(mY

__: B

'e

1

f! 11::11":1. lo~pa, Mdd,ep

eb':t.~

11

II

but I.: {IlJ:l, - '0 ulilJe yalulfJU2 binHI.", t· lllIyay-.) kadar bera~r ~deriz. l:l:<-I'kid8 Napr-lLye ltada.r ~eni g(i

"';:.1pollye ¢dece • I m~ul.!!m var, gidip

JI>J,!reU 01LUi'1dl,l!u

b3dUrn.a.mt

";.odd.n\lJDl!:lij,
I!i:ictCllkli !IItiII

I

11)0

oa

Niiiolb.Imt IaD:iiiR

DanlZ
]-

tomisyonumtm

N'lDIiuriygr.c
o:n~tJriyi!!Ui!!r

bulu.r.Jl\lJl idn ayn

Ie,

bnio
It.JlIU1.il 1IIl~;r,-

WI. 'tentillllr,

liiiI,j

!5 el~

Sthllll

dlU"Ymu.n!JJI 1ro~'Ic!l'I:1t li'ol!' I"rr.:r il<~ ~I! d_llll; ll:ih hl:lUln1!:'t Vi!!J'D be1edlno ~Cu
mit DUlI'ik(tl11iy~ ~

l..t!;rlJriiJ;.

11 d~tida '; HisL«I1J)e!:_' 9Slod.]

F'u..h.t g-unL~'!'IOli!! uizt yU:k III!lmak ~ tcmew. ... _ tl Ir~ tIll)']!"! Bi~ hi~ fill. ol.mJ.ZS.JJ.~a.hl.lgWl sana bir y t.eklit ed eg:iz. kabul eder· ~ yold<i. piU"a dabi kv.anU' •
l1li.

mt.n:e

C.

1![~.deiWnwni.hkgJ

mll(l!<:IcjL!.n'u.mili~~

'lMdikll ~

raporu. dIair _ik::t ~l.rrrc:Ir:i kIfldk.i

'ht!m.tD edUm Ixd:eli ...1m~ .. l urlUI :ii1ilOO kliIo bQ:u. ........ irn _JIlIN] ~ba ~ ~ 14di. ~ ilkstltnlni r~..JMWmr, ~ - §:~ .. ~ II .... .w.IHM!e .-.tar ~ baIWI:h II!._nJWbUh~ 3~ ~ MJ'l1.l. ~, ~ vaIiII:: 1IioI .... aD: wnb:mUli btrllJd.e MQ.I. pm ve ...... ~ ~ ,~ __ ' ..... '
........... :n ......

I

nil R:!!l!:tt. Tu.lr:.nd.. Ji"IIIZdI m~erln ~ tbIItma! QII/'_'~L ~ .... .ut It dr ~~, L", ~ .... a.ImIo .l:lJmisymlu.ruI.A tlll IDfllte~ lWD ~ ~Ib= ... ~pIlflC'tHIr. H~ '~ I!)f:Id·U I'Il1'1 1Iri! U ~IJ'-. rot ~b!lOt lin Ir.l ~. NfImrcmr1rri k~Cll:lcb !!:&, t~ b(!nl ~ !I:dm (1<0011 21tG')

'iIii'5'

Ul5'l!

Hli.mut~,·

~

,.ml:ll 'bP.br _..,. ~ c-pmba &\.II!WI -.t 14 de Topb.ao~ ~ YII~. Bcr Dleml M:l':IlIrin 'M!II:i. _ld!lv< ~iI ~,
,~ Ad~

..

.~.
~ Id.
QT1 ~

u.._ lmirliii
n.an
Llr.

.._.,.,..,
_tll:l 11.(. ,Joll!! ed.LIdlllir. (101'. 11'1(;1 Tam'., .... ~

oIumar.

(JII81)

Bf.IIIn[inal Ubdn; ~U.k vl!ililk:u!

INufus h'ij",yd

..... ,.... ....., "' ..... _ .lillll::tllhd.1!!III!I
'"ftI'ppI1ll:
~_fi'UI-

1kt!lda "iI mer__ EIl\.!-

'lltbm;I:n

i!liIIlIeu bo!Idt
. .IS/ilMI

'hUp [rd'aq p.Iq nsmI blr
iJUt>ilibIIDlii d.aIr V

rnAlmrr

BkI ,-107. iiz.erme kem.di iirendime pek :uy!l.d. rnr:n~nUn oldu.m JBe

lit: lLI.Bll [laTa k::J.znnacag:tml 1a)'illJn.a d 1c ITI-t1 a n .'\0 rrh,l I'll ;
He L';!j;i:irnp p3'1'Si!. k~

~
..

u dun! 'I'UIi.uI ili![ poi@J'I'fm~ ~e ..... ,atOikili~ ~l ,Clo'kl.1.lr..J 10 - Apg.dw. 7~ ~de bk.'IhbGin.u~o; ~ t..abJ:iil.~U:i mll~ lI;d:llo r~'~ dldrclcrdoo IIiQ'DII\ tkmlI.,mall ~ ~!!:S,-In-« m~di!m O'.1J:nBllJ, \I.:ut'lr:o: !II[on &II ~ Imt.el'~t ~ t-!!.'I~ ~. bub.! ...~

U...

d;u'I'ed~

ftio1.

~. 1~.-~.
1ImI.I'
:lI -

b. IA~

~

i>IW IItfiDD ~

.. c.l"I.".
.,
.u:
lIN
__

Iil!I!.o;tarl,

.I.'r.

Bl.bnlk Wa.il-

I(I!CI

,U.ow
toJlOO

'~.
~
•• _.' ...

IKLicQII

:.-...

500 1 ti!lCI ~

If IIoCIi' M ..... ... ill

KLOpU8~.

II OIMI
IGClO ~OOO

~P.
~
~Mlg.
" I!!II;pbtM. Tal taw-.....

110.000 IIG.C!OlI 1.iIOO

U6G' Wil n511
!lUll :wi

BIt 'II!rJ::iiImt dab btekJDerlo

I....

bq.!1IlrHII4Im1

1

D1IiD IIIIbiUJ; •

"m ~ "" ..

tt. ~
(22!l.a)

MIlIl Be

l00e 1000

I.IDO

liS
iaJlil

ea,tJw'! - Bi ... r.rnJ1RV' rlanb. dolll.lJl-l" ba.z.[_'K t' Sen de ---iizeL
lr[:.m;ln~1rj _11. E.~r
r

~

IV ~

'FAAIIIfOTNAME
1'<l:1!Uy.. V'l!!tl!i.letirQ 1Dpr"k. k'\i'~[ ta'Umal'm~ latblk:i 'iOnl - II echl~ "10; ru.mLQOnilll'Ci.:!1 ~tihdam I!!'.'IRn,,·k ~ 1nI. nll!lDUni owei'; ,.cU<lIIl'Umdr. l.;In biy ",:wtl'YC i;;J:r;n ed.I.l~k '!alhn Voe mil m.Io;,oog,1 ill! LaJ;lU 'fII!! kIldastN rm ~ telmq.- I: lalim Vol! tahsilliIII n~Cl!!!linde bu mek~pttu IlJi.r:£UD D1: """.:': ,. ·c..-.llIUmekt ...>~ [ mdLI,~ vlrllulrtnn MmI"<I I be'; ~e mid ell!! bbmet Un !"Ime, vl"ym'll ~bdam eflLldjbm 'i'1U'i1o!deft ~ o:IIi;,r VQ'lII 14i11l'1'c II 7J<,otbnden lIH!mJWil 1'11'Tlllyar.,ic. VIII':~'i!mc mh .... Y~t "Cr1r'M ~ C>I!ZB' !}DrL "to h~ dl!' t.u:m1I!I mlllhl;:l'~tinde olmak i.iure, ,.-.ei!l1J'Ib: ~lll 110:111 o;!rm .• Vi!.' DWUln ''!;'in, hakk:J..rni!liJ l!f1vQ Ik,amoO ...."' ~Ine "12 il~m irii.~e 1iJ.ruJn .. lmadFlI1 h. t..,~h.h~tr:lIlm!!..w, icrfl)':l VDZ'l 'II~1:3hlJt luil'.lf.l..d",.. ,,11'0LIl'III'I DLI Ei l~C'tillllmdlll!!. d.. r..t.:110 1:.a1roIi y.. milh.5ubil,. J'~ J'in~ bLJ mill:Lhulnllmed'-rI trilll..e\lClilit bft ha.n"i biT lhtiW i:em II.....,. J);c.m~1!! Uh;l)m nasil o-lUl'W:i btl dll.v~ AnJ,;.fIrIiI m«hk~m~lerlfilCi!! I"fiyl!l:iqJ kAkul ~'~ l: ;'lbbtlt !dIYDrum, Allra" NillIi.'I bn.vly<·t \I'M":Ik::'·II,d!11o:.1 IHiviyetl; • ..... lllin i;'~ rt OLaTllk I_MIt! L ..luti ~ ]'ia iii d.'r .",.._t "':I<I"'rlll[ I!nIILc-!I~lsil kdll owak k~ iii;!~m_ Kcl'1Un ml!<t<leK ",e IldN!'li' NUJIu:"o lIoiJ'I'ly~t ~.kl'IJ;.nil,,1a h8v1,.l!!li,

Beykoz askerl satmalma kombyaouudaJI
1 - '10 ..sat bCiI bWcio 1t!8/P1' ~ .u HI .. .__ ~ '-'" ..... _tan &I:m.Ii ~fII!i.~ mill ... ., ,_~, '2 - ""'~ ~n b.ilt ~ .. cIt! 11 ~ ....... "fii'. 3 - EYu:r 'Yc ~tt 11ft' !IOn ~ liDIIi3yQnda ~+ dIIID

n.1IQIl I:I!!o ~ lidlml..l ~br • ...., I:liJ!ltim :ft.1':Iit ~nr'l'lirl, ~'tic. P'II~tJk:I.la ~-CiI: FIJioii mII& Ul &; T"ph:mad!l!' L.'. Im:iriI:l,Ii. ann 0~. Ed'II 1aIgioati .u .lLl'JI $5 ~(_ ~ JII:imii!IY'~ ~j. E...o. koJl~~ ,I6rilifir.
BdJ.CI'b I:t!I ~
,lrtH', Pla:lmllkla Q,pt
~81

•••

IuIiGQ

U'I.H
~

'*'
2811{9'411

k.u.:ru;f
"UI!I.Il Yilll'l'"

-...:n~il.
(NLiS -

bdJ.i \"'ok.ltIi
;:!l'lf,)
bcK-lIoQ1

}.coo.

Wrmm ~ ~

•••

:I!OII IIdH
CIIIIJoI[

~

i.Uler

()'l

f'! a1 h.i.ss~ni 1,l.h.l'!;iuJ, Bolll'IDVa!J seYY::J.Yoyuncu 01c1l.1kJiIJ·Ull l:'1l. tl1tlm by adam • !.linn teklt1l b~n'm hO'lUtn..l J{itti. I;uukll NapnJiye f;adar aJ:"'o..Lba ill! ~riec~l·tlI.J:l. BUJlbdl~ ber.-lbeT yi

l.~r veririz.

N@ ka ~

~
.-b 14

Lot. lII1irutl .. _ !lIma 1ino .. bi.rqpur. Tdplst.
(lOUI IJ'i)

n/l/lMl belt!

vaw.

Ifutli!lUi 7Wlaliaeakta'. 8!m1_

H_3Q d& 11k I.c!Dilme1t ....

TORKlvE cO HURlvETI

yIp h;e-.;elil.im. SI. df' (lara. AA -, ~ill(LHll_ Dcrhal ee'vul!i mlll· n..fAkat 'lferd.im Artlk ~.n de on.l.a.rLi,m bill ~II .... :;;tum. ... bay

"'' 'n:;<

ZIRAAT
'~ IIIribt.: .IM. ....

B,ANKASI
/dft~
nHi,T

ti:Jitr!i ~.lIIb IoiII/fH D ~ "

~
rtinl1 ~
~Ill

~

• ••

~.

~, d..-~ hK!:W. ~ IIlt2 ~

.l'[~",,: 9d~

l~-OI:IQ W

'l'lli'It,~

1!DiI ..
......

li:omir,yullllmda yaJ;t,l::lcA.fi!ttr. UI lin! U ~, ~ (.!.l1D1ll -

It''' • DiIrlndJ.l l'lr;lbil.lall d nJUTliP hay YowlarJ IMI- \11 1Ii8dlI'J kUIrJuk. l::Iotnd.el'o Om O)"1H1C!.I kum K'asabanIn pa.II~i\ Iml1 'lJ'nru "Lamk
al IIOrLr.l.

o

i:iU1 oglc-d~t1J f)onra biT lIa •
g I Ilk.

:11m Pntl

11<1'1'r'I .... 1 ~al'lk;i

fi'w. .. liiaJ

,. ,.
Ii;~

1Xd!;!l;l .' ~

bll"'HRl"~"I",·" U!OO lin

lIr;u'IIlI);le

1,..,.

!!I3bmt!!2, ki!lcw'b! ~ atiIIIit8ti.r. Pazll.rllkla. ~l''' D;i!Si :H/:l/~H ~b@ .dDil _ill HI do. 'f'mIi ~ Lv. a,.;lJcllll :IiIUO 1iJ, • h Irl.i:;J;QQ.un.d.iii y p~. TlI.bmin 'bedell 104 llra S5 k~ kat\ ~ 75 ~ 6t Irurustor. ltlTpmlrIw Toph __ IA'. rnlrmul <It nda
i8C!.I"!

1T2'j',~

-

.

P'B:mrbIdIo eb.iltme.l! Lo.. ilmirU,lj !§IUn BImIJ
ISN 7:!

,.1oI:mclIui.

Jrun:it

llel:rIi..uill

~.

btdAI.lrrin

~

nkltk

reisi) ~r"IH:klen.hm F,lchrol;;! g-ilU. Sir Baf:e~dil(T·.E~r dii.zJnf;l tja"
VI:! et ~l;i nu--

mil'

:t::I1~ M, 11~lrnu!k

.aLe lie bC't'lln:r bemm i~i..n de blr ~pkli .l1 ' I h rdL tki "un a nr:J. ])'1 .knS::l.baWl 3
J n pM }'lr ol:H;:i",'lBo ..L111 bu I"Ij

'It:1I.k!<J] I!dilox~k blllplN'-. m~klep"'" I!l.~ a)' d(!O;'[lIn <::<iC'"u: I1r;Jl4r1 ml.ldd;"Y.n,ee 11.)' WI !lC} - I>U lin Lh..~~l "c In 1'1. l ...p~ .m'Z1..mjy.,ti., i milt .. 11~lf.I11}'i1~·II\ dl!l"~l~o:: VI! I'~<ldtll kllnl.lnlJ ~rlnu !!tr~ 1(1) _ I~O ~Ul:l~ ~ d2.'Lh

-v-

ko ml."oll1i11oilll 2 1!l./S4'l "hlIl~ ~ Ly. I,m,irlllti IIdm .,1mil IQ.-.l I n LJ IlaIIUUlIIi lLr,l Y!I~ea!tL ' 131!1, oeo:mm noo LI.4 iiOO'o 1!rliD ~~")' (WI:!) ek.d..Itm..",w~ gimdilik: "'U Ji:ecilmi:(tll'. (1m1)

•••

~

(l0:2:!l\~

(2.HI)

d.a OYWI
gtlll

gHt. j'an :-'If m. ,Y1Jr.,nmda bl • lJID il,;)11 mi.i.na..slp boir Yl20r h~t.&ra.k ~cl(k Cadlll orayl1. g'Qtiiril.p bn:Juk, OYUIl ilijJIl lizlm her $C)'i hOizl rl:ttl lk. lkim:1 ~~ijllJ,i1l. l;liI,ru pa:llIl.)'1r M ba!:llLyac:1.gmd:ttl BcrJcltmT bu yijk bLI" a~ndlk :j~ll l~lfl(Jc'll a!I.Ii.ca bUlaC3 ludii lu C!'lblSQ:lUte Ulf kH. LJm(' pil.3kullu,'lo.

'lbahleym

"" 1.lly3>~aktlk.

Beutlerof

Ertcs]
~hrc

~'o Ih'b.armz t:1s[llTUf hesablmnllld.lll :l2 M l'raL"! bulu[1llllnr,J ll"nl!1lo ~ ddn ~ldl!_'!I':k !o:ur'fI ill! ~daId 1'11'0 na i!'O('e l!crllm lye dllt'l L ''lL<!ClItIlr~
lrtiml,,,~,,LI

Zrnnt

Dnn.k:a.!i.mdll

[~ I

Izmir Viliyeti Daimi Eociimeninden
:lzmtr ~ 7oluollri :2.~, ~oo.-2ti 75Q iDc:I ... Igml.:treli!!r, IU"~ <:Inkl ~ ~~ lIIom.iraW ~ il:111~t~ Ii:! 11 lll'II Ie :m ",-,I' Ut,rldl' Ek&i.l Lm~l'i! lilt ~ Vl! wndU 1IIJ.Ir.,; Ka~lJ ~e I.i'l&ml!!Cmult., vel!!! pl'Ilj-"!ll, ~r riWllt!!I ti,yd ~l"oi:"U. fcm1 ~ bumal prtr,ruDt! ... Ek"LIL I\~nln YIIIJ.!u.n'l mIIhnl, tarib bnUt" ~r.tI obJ.rrn It'J'Jo:::L1m''nlnde 5/'I/U41 ~boe rYrtll :ro:!t 11 ;;M kllPIi h ekalltm,. "oqI.iliIc aIk IU' TCtl"lIT1ilol.i. mill'.lk~IIt.<!· C"Tlrlt1; :tifl:!i 1'!1I ...'" klll'u ·tur. Bu 1~~ lilt ve Yll.k.l!l'ld pwh KI!1U h.ll;!r. O\llkIIn, J n1ml Nillia Y,1... ~\'r' 1t1"1"' rlU,l"lLlIrI~1! wlJi.Ik ed:LIe1;;lIn TlIllpl nil. YLlk Irld I ,llIr(1Hr:lLl hknuh ;rtrll,ll mU:ltI'Y'!''' _ I~ 1.1l~IlT 2'110 "ry1.ll kllnul'! h1lk(lmlul..... 6rt h -1I"11,Y-r'll;;1 1" ~i.,,,t, clrliy \ \'. TI,' .1 I 'ilOIIl!< .•1.,,11t' t '1<;1In n>.. II"J j I vi mr1Iarml ~'" n;.J IlLli.l.;bl.a: I'IJu!.llulllml .. li'o"dl !!~·I~m('l",".
Kapa.lJ

~cJle

koD!.da

If;

+

au

Danlelsiz bir kuru~lu.klaTln tedaviilden kaldtnlmasl ha.dnnda ilan
D,:IJII.etd:J: INr kUFLl..llluktann ,.er laC! mmt.eUl ~ IruftlflLJk1ar li.lrp Vi!' ~1)';!'It;!I!I'iIiWi mThJ.llirdio r;rJr::JrIJml< IIld,IJ'lUntl.':ln 9n1,.,Wi. 1Jo~1' KUl"lJ~lukhFln :U/M:..rt/~a !.,:In1UI>cl"DIODnn l ~ .•",ul.tll.:l1 k;d~H'llm.iLll krun 1:10 l.mJm!Ij!.U'. D nLcbb: tlU ~lukLar Iii 1U!.m/[I41 !.".nhinill!n ji:jtJ:ue;n .•ttl! led \"ul "I. mI1'-~~'~ !Jr 00 ta.-!.)I .... n IUba.l'ell IlM~1lk bl .. !!."M(, FnllddctJ(' )'~lnH. m,,1 jI-'''. GlkL,nil! cr"'.d:,,"r.,.;;~ "' .. r ~ Bllro!r.;u1 (Ub~lf:r nl:~ VI! Cl.lmhUllvet M,·.!I;n Bol.,Lk:w. IUt.!.t l"'Ihtn"'A,7iI.DI yerlU'ilil Z,,;g,a~ ~ pb .. "1"11'1"( kil"~11 c:dJI.!:bll·rl'!ltU. JiJlri~h!i iI..,.;,.troh: 1':iir 'l<lJr1IilI1Uic blll'Jn"nlerll:l Wn'Ilirn mn" nl!llh:lIIri.11I' C'OmhLlrl1fl Muku ye ZJ..rOlat "~n!o;mn illi:rl!h,nr; .. IdJol!lLl .. l~rm!,J·n utn.
",l\l.llw. t.IIDJl!b cl;,i!l2.2·

..»
"
,

... h,dl
II II

lI.cillO !!.oil

Llr:llik
,.
Iii

4.001)0 L :Z,.OOrO

r~
.I

11100 .li.... I>IJ

I.lnhk
.lII II

ua

2&0
100

1.000
".(J4IO:ll "pLrlfl,lIIkl P;:ll;ab.r

no
bJr

40

40

:to

01 KKAT: ,ll'''o''Il)'(!nI~rt

H~

...L·lnl l<;:lDI'L1! ~

Ur;;]oll11

alEl!;:l

U

I

mly!!

~I' II 'I

~dlrll.

" 2C1 '",zl;!l~iy!.- vfoI"IIO;-L:."klJl".

tw

I .u.r'EII1&r Hl'DOO~~ i.I'II: d~l~fl U Alart, d IW, 11'0 II DiriD'ldn~1lD tarib.,rintW

I Hru>.lirll.ll, ] ,1 Eli~kiJlt,oel;rtjl',

~aklI, SI''rl killJ..lJ t;Lk:LrdJ.. Ho-:.r ~ bu.nhll'JFlrl h:ndme flit ula~nrn elll_~rll101e b.i.rer ~nb;:lik aytJ!I. flldLJ~iJ halde yfizl'rJfli LUi'll.! Uidhl bnyalariJl boy ~~ l:i8.l:ila.d.JJ.ir. Hta lXI •

Deniz
~

Dl lI_hp ~ivdllpr.

harp okulu ve ko u anhg..nda.n
t..

Ok!.iilumw: 1J.n.lvS1lit.r!o m=u ," RVmllln~ IIJ.-.-·ml"l1l IIlrnBl:'lll.l:tor DUfu· I untl.n. 4IIlIQ,,,",,I.II'i.hl ekulD mil 10. r,U ~rl 18701

u.a

MART 1941

I

Pazartesi

' _ J
HAL'K,
G,AZETE,sl

mARE YEIlI
~ye.
I'~:
, 1

ND. &l t.tUlbul YENtSABABtm.Dbu.l

Her yerde

5 KUI"1IIIJ

Yugoslavya 1'Wlinesaret
ZI
kutr
It

Yugoslav Hariciye Nazm
y'unan adalal'lDI .Son habine irtln abomhaJ'dJman etti II1l1a Alman teklif ...
IDWIlli

Yugoslavyada gerginlik
~--o~-

II once de
"Sarnhorst n ve ulGnayzenav " gemileri Okyanuslarda korsanhga -;lkml,lardl ... I ~ .....
I

YD"~S'llI'I1I''',o .i1C'~ r·m(LQ .rde,. rf
ifln

l!'7I

.z

At·-

is!l-

lilian "/f!nJib:ri

~£rf"

,to,gli

1.Q lint:'
#.f1IglJ tliij{J1l

I tppmjzll b-I'~ ~sir J ,.,.J"(1 m1lre1c"rp
Ji~t!~~klir_
;~in IZr1lk

c;a{~of4In

YL gtJr~ l1Iidgkil

etml~h... H&sar

Kj~~!,:

fjkl .. "k !Jolin

ideJiiin.i ga,..
llil'"ug_CG'ktll"_

=~~:~~ciJ~~ bu f'ekliflari Basvekil d~o~:n: :~~~. kabul veya relda
herrun1yeoll;JIZ· .

'Ug;~

,Mimi, 23 [a.a.) - ~~an ucm.o.iyet ilC~t-Y'!I!tIDUI teb-

leri'n'

izall. e,ft,'

lriihumet

ihtiga.t

I

_

prolesto

&ulJa'ylar karB.rrBI

etiiter

edilmi~lir. Sivil lialk 1lJ1~l':Hldll.tilil

~:'nal~ vardlr. Haaar pek ~.
Eplrde
'te'

mUsfenklf kaldl
•.

Giritte. ]{M,]jyril.e
oombalar a-

Un h a I nazrrltklar i,in yapllan 1BkHfI'eri ' kimse kabul efmiyor
Be1gnli.t, 2.3 (a.8..) - Reuter: ltatiya.t sl1b:l,y]al'll :rooel":i'i;i;lyoC,)~ DU, kral Dsib. PJ'C1D·S Paul'a litvaj1da.ki te1gMl 9"'ianiiljU'I'; Milli ,emf ve mini i:stiklBlle gayri kabW teUf ble ;w]&sm~ D1n a.kdi a.tilesi_nde bulundugumuzu Otren,-dilL Buna lEar§] pro
t.estg

'FAKAT

,...

--

1

• ••

'b.hm~br. Hi.;bh· Iiasar \'e ~a· )"ilIi:l": yiat ),oktW'. Ka.bin~.mn SOD gii,MJItillu i~tl· Kod'uya ya.pll&o hi:!rum lI!Id:;m SOMa aaiul olan vaziyeti, KOrell, 23 (l'!..i'I. ~ D~m.::w iyi huber alan mahfiller !ill I>lil~ bomhard:mta.n ta.yyo.rcleri Cll - I"IeUe b.iHA.9a ~m "'kte.dir7 r : 0LIi.I't.esi. giinil. ogl.erlen ~--onr-af{or Yug~~VY~;~.LIDdjyC kada_f ta- _A.I:ntao IiMJifle.rlnil, bFp m;iJ3.. fl,zya pe'k .;ok bomb<!,1 or atm.l.§!Up, e:Hi~ ht 1 Intarafllk Glya. te.Dklf kahm YngDSbv lardir. Ha._~1' azdlr. BirlmA; ki- &elin.i. bll" tarerten B.aIk~lllar ~\'ll:Iril1 ,S"etluwi9 ~i 6lmiliJ veya yat--alanmJ5Ur. d.:ItJQ G(lll \.lui-yet dolayunyle ve (Sm.,bJ ... ,-r .. S dltLlI'1 l dii"'e:r taraftaa kenw ,eografi vu.z,]yetini:n8.l&rl d3:k..k.a.ie ala!l"1I-1i ~ 'Td~tinnek. mecbW"ly.eUnde truhmacaklUr .

Jar :nnn~:il!kalAr1nfl

lEim

LoIldA.,

BellT,at

23 (a'il..) - TsymJl\Du.tmbiri bildir:ii •

;:I.,

r
I I

wbaylarll,

mab.mmcb.

-~~c_-Amerska Ayan MeciiSi MaJiye Encumel'linde ittifa.l1da tasvip edUd~

YU1':"O£lavya.ya O._]il paktl __ hnza talebinde buJUlmllamJ!j! ve' nRZlI"1 fllku JIladdizaUnde, yaJ:nu IIJ!k.tn." :Yardl.~. ma dail" .maddeJ:er I vas) . 0'1· 11 milBtesna o1mak w..em .yo!. pakMCI6Itova.. 23 (a.a.) - lapCID an ~ ve ~ ~l" ollu'lI tek:hariciye. p.&ZIZ1 M~tsu.o.b bu:ltflc-r sude~tir_ Bill aQda AI, fll..n BHnt 15.30 b ,maiyeti iJe mlllllann hllt'Jl levU.mil, m'hi. - ·Il!rlikte ldnsltOVa.YB~. ru._mm_at ve mec'l"llhiannnac~ine .N3WI' bu ~ Bedi:D8 m.ili;r;iade ooilroesa. taJelbmde buba.relmt edI,)TOI'
J"&,

rietve nB.Zlt1 1Ifark.O!l'I~; Alm.!IiIIYB t.a.rafl.nd 0.0 Y ugosbJi')'B. ya )'BPli.an L~kLLflcrl i.zab etm:~ tIr. BLI jzahatll. I'la~:ran .Al.m.J.II'l-

~bine-ni.n

'tiru i:!;'~amda

M-

M······· va.. - Be. rlin 0-· I.., sko
__ ~_

,YOI
_

JapOD Hariciye

IDaiDda, iBtikWimiri, hiikilmilr.lloU' I bglDlI'loJ. '\oi'e bl.l.dll.tlaJ:'1DJtt!.mbi., mamiYlil:tini, ci:lJumlJOla Dlll:dB!fa.R oe'maegtl ve m..iUl: iIln.ane 'life ·ldealltn:tW millllleD!i o·lan:l kraJ.& Ve mem]ekcte s:a.chk ~ ba1;J,r bu1WJdii.i,gumQZ\:i dB. beyam ed.erlz. ~JIII ~81' ~~ de lteu.tm-: ba:9l1a vabl:Iperver~im-er de ihU. ya,t lIU'baylM"lBln }I1I.P'bi1~elb· bll:se m,"",hi.l!i ~~ yap.~1&rdl'.r. I Bctgn~. 2'3

mege .t

tqld]ii~

l'aJ'

ve!'d.ik. A,rn za -

bb, wti:YBt feah el ..

JiiI!IIIIlIIIIo ..... J~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!

VI! (Gr.~Y"'-9'iaimH ild An.man hurh gemi:sl kOnlaln ha:rbi Yilipma.1: ibe.re .Atlas Okyaouswm iIIIqllOillar. Bill i.ki Cemi Alma.n fi.I(I' ~~i"n.lil:®rst)

:nay)!

en yW ~o!Jlile.rilld(;!"· <"lil'. l!>H Ci.b.a.n H,tI'binde (1'13 {~!I'ol"3t ve (G ayzen:n) isimli iki Amm.· tI J a..-lJg,_nl'"i aunUH ('il1tllll G),'" l .uiuI"I -1 <II:'

D,ortler T urnuvasi
'G,. Saray /sl,. sporu, Be§ik' talta Feneri magiup eiiiler
Siyah beJa.2h~ar dun tevlkall~de b~r eyun ~lkar:hlaJ

Moskovaya I lid

lttlmlll

otrenJJdigm~ gOre,

ta...a.) -

(69",,,

")1".

Almany.El.!llJn Yugmslavyaya HI ma.tl ik mlihlet 'i'erdii! hakkmciaki habe~rt.e:r, mDJ1~1. g6.re.

Ii

"ot...... :t .h)

B
Harbiye
DutlEU

ar

Mae'kova., 23

(a.a..} -

D.N.B.

yalancbr.

I

Mdiriyol": Eet'llu.e gitm.ekle olIan ho.ri,dye DaZln l1atsuoJm..
ko'Va)'a. hl'lifVDIlalo.tmda

JapclD.
J.lClS~

.NaZlI'IDID

Sov)'et hariciye ~ mWlV'iDi Loscvski v:ep.ro t6ko.l foIefi. .Bukof VI:! U· ~I[ da.if'ea:i p::fi Z'!mi.pkJ.a

Yunanistan
~ I

,

la.tasy(i:;ID Ja,lm, bil,y:l.D: ibl· ~ 've ~'!fIiUk, erkiJu., ttalys bUyW!: Blllg3.t". RumlWy,a,j Malla-:-""lb Ii'Ie SlovWry,iS ~iJle:ri de na.iLr.I "UIIunmqiur.

u:w~

kar1IL1!:I,I!1m'~ •

SelanikcephesiDi takviye em'yop
A.mamar

I

e1~isf.

da kuvvefli bjr taanuz i~in bOyak Ikuv~

wekiiurc yoiuna deV!!I!m cek GLan Macttluoka. Sovyet bUkGme:ti ilio miJ'intirlere; ~U! et:tlii bmada otu:ra.cak:b:!r. Bu a~ J ~p<i]) bilyUk el~ Id Ul.is:af"LI"i.e:t IWrefi.M ~ir' :l:iya.-

Yd~

Berllii.EI

iii.· me--

vet'ler hazuhyorJar

._--

let erereJrUr.

(S!I!IIIII U..,.,. !'i Illtul1 Ii

l1li."

lann bir uace hucumu
TanllhJ,.la lIapt,r.(jr

,Arnavllukla ilalyan~
dl,ijerhiiclJ'DI fla
bayDIl' Zallia'la~

_ali

Alman ..Macar 'miinaseball
Ba,lJf!'hil vaziyel-

pa sku r,t lild,g
a.
.2
ID;1t'bU

Alin
YOHU

tcbligirn neIj1'etm~ti1". Bill, tehI lligde ~iImle oyle dmilmek-

(a.Ii.' - Atina roadt. ne~ till"

ala. all 8IJdet etml,

ten mem.nnn

I

I

~~~YJm, oCerIlie.amde

merkei'J A.rinavu;tiul[ ,yem bill" tIwr~I

I t;_·D_nu_lll_!r_'Q_!l_alI~t_.Il_t'l_fi_III_._~

Ir

Avrupa Cenup

'Ing"ltel'enin" bir bU~I=k senedenberi a.IF darbeieremul;a,vemetiniu we her an kVlIetle mesinin, sir at)

dogusunda,

amlZ:

B,r Gszetecl
yazmmn trulA.saSiI
Ulllo.~~~ lo1t. ~

ArnJatan .:

ItU!MI!i
dlJl.,. .~CtiiIIII r.I _..

........ IkW

u-.~
_,. ..

a.. .,....
I!lIyCJlo;

~"'""

~
..... ~.

!flD!!!

"'.

'I-

Iu.~,,"
""IIrdl ..

dtm-tld.n ,II!IodO"". _ IIMOI1IIIi u..,cilnll4r• IF ..... t _"I 1iIi~ _ ... IN 1Ki..
Woi:WI)I ~
~>I!I

ohm btl oliimler pek gnn bime gumiyor deglJl ~ 1" t.. If!'o dim ya bu b&Im ~ II.i.IDvi bir I'tf tilduguJl:l. dill hLIaQ 'Lmck ~lf'Jr._ Oli lID illiUI eeeedi
~de lIDorga IIn.k1et~

ooatmun ~

Yakmsark: "I memlekeileri .. , ne ihrac iumz
Bu b susta y-em
tedbirler UiUniiliiyor
Soli ~
rl~n M IEiIJ"a

I Figat

miira,kabe burosa memurlnri

..

...

eger

U

gi.n~1!Uyru-u:m...
IIW:

Uizu.m

'IoaII41 III!

~

lettireLim,
IDoOJ"G"

yi:ne b.ir

c:e~L,

M..u..iw.la1

brr

fayib,

deb.! loW

nak-

memleketJmm ba.:,lIIlmIllb:r.

ItiUhy til m~lft,'·I,rd.I. ..

Bu suretle, ilztikiirla miicadele daha siddeilendiriidi
E LlkUm=l mill[ II [J f"wmm. l-nb:m m.add L:llli"mtlC u",,-I;l!;likllk yuparak ibti k.bl.r Ile nlii· (Ul.1..I(.Jleyi d.a1l& I bk ~~kl()
nllillU1.un

WWI,r)'e.Iilit

t

Gibi Bii.z.leT ~ylaJl;i,ye mec .. DlimUIJ ~ ~ bay- tim- .lw~tu.. Bu ycni feliHt knd mte d ili3en bedbahc: dostuw A.. l.de1M flkI_I d.l,lrm~IIII_ d l:J§,," 1M.] 1 0, niliIt.yet, ender vaJd t.c d~iil;!. ayn! mmo.nda mbl- IIIiIImaklaclu'. b ~. ~ifte ,,11lmf.l! lmlJiI Bir mUddl"t evvel, Irn~, Sat:. dl)k-wrwlun rl 00 ija.il.e\'1 0din!!' ~u I}ekiildr!' izu.h etmi.y8 nl'I.Im.ler) ~indeD 6ma h aJrl e riyeo ve Tib-k iye tll\U'8,llh~ m 'bur olm~ : dan ~b bir bey t, A.nlwlJ.rlm'itil ula.o b.iQ,Ue do&lU.LU,. Zav&I1u !I.ffiIeJfunb. biu;&mila top~ i!.r:i.i.zlQ bJ.r b;., muUYka lrarrl£::'ilin..i'Q IDI:IIl:"& nakI'C [);~.b~cl~ idliyom 11, Wyle ri fe b I.Zlrlwnl.!;lJ o.rdLf. WT Ik.isi.oin ayni. aada Wl)r 'Ii'e Ledllmes:itlli irtedi. So. 't.orifiJyc lID.Ul.MW memJ~ Zo.wll.J, A. BahtuDr mdtbiA Qidd(lli hir lleyecnn.lJi, al.meleri ntt-mi~ YaJma",·~Ti( ~ 'II"e b'Il!"jib btr Um zenclrimm :iI:Lu '1Ce y~t ~bh-{' gayapl11lC.!l..k ihrac:a Imderin;e dol lu..~un - ke~ Y l mi:klhi§ I:rir ~y g:ri:rmii§ '"'" lUi l 1l1~l7.h,.l ~ t.t:nUn d i1m il), ~a d.~ malnn LQb ed .. &t Jhtidh.u, dan 8illl ~ GlpIInagl kar- !i.IlcRk. Ut.wmn!IILE n&k1~ Y Ile obLbilir. Zavll!lh .&nIlcm. - milftii. .~ 1flmDd - in .. s.wJ.d ve balra.:il g i~ d.!l. mmid 4!ldibIWJ on R-. _ Itaptlattm kilidLiye • Id L Ziru.,. bu. ,mmJ1c.ketlcre g;iin~ilm6Dil blr rek }'statlac._ ~i dII W. aymi ~de dcriJ~ meyva Va bz:e1iir:1U llltlI skmyordu. kl§ kaparlw-. PUljurlm iIarin }"IlIj1.da ~ tmfhaiar Morgda.n bu. Befell". bu mUd • o;e m~Et'I III.!IlS.I.k:lI kil..pe.m.aJ'l JD; ytiztl:D~ ~ lhlimali "'till- ~ ftl ytldi.nn I,'a.11)mil" umtm. ibmi!l ~. ~. OOtibJ i.mkbl!e.F tmnin mtI.8lll'8. beui,yeil!l ~r1 I:jJ rSu haJde ":'••, edjJd;ilg!. takd..i:rde Yu.kIJ'l~.k ruu mut!~ !l!)"dLll"'hll:ak bir Ihp.af)J i~~rklea lid'Pdlt, paIl.jwm~~ bu~J~etim a1MMjllu ilIDid ediyu:r • I li:e:i'"ii1c:Il mmSJ!Io m aadallastaka blm. n.ln, ,... l'IIleyvn, .f'lndu. k kupa1! odJ!.li1Jiligirui ,C':CI!I SlLtn:llU: mfunklm FaJmt bu I!Jmldi de ~dt· dJ It. ;r,e~ YimfJI ikisiJIIin ~ a.yn.i mmnnda lll"3k. Lm!l.Jl OIiim Line . bob b~ DE! gill h Za'!.'u.lh 'l:JXu;ua J:dJ;bi:r lIfUp.- OIIlCll!irtJ..r, HA1w Kalif~ bir'&yt ~ inin i' Ili~ lril' .,ey gOnnq oJabi. - b.eoIl h::!.li gi:irill-emi~ - en. cUm iilmcIIIM mb3ade ed.ildi. 1li.r1 1, .. ffindam., ~ . aJ... R,~bir mr, ~bir ~heliB.-· EBaBeD Ij;Ii!ICUkagmn OIIln1i:tfiR IlIBkt.!.dJr. Ji"12.a goriilli!:nitllfigiDe· DII.Zi!mW bu 4e be:rhugi! luuid bb' imll~ &W i,iili 61tim llDCli9..k: Po ~I.de, po cMUllfD,JIJODA nazarl !Join m ilinkilDdilr. rt:.t iblb.i hi~ ImJdm )'Oktu. lla.hm.e'UI ba.ham. pyct 'Ii"~h _ Zira Dcdbo.bt .~ ~' '.s, bJun bIZ' a.dw:DdI. A.Wa$In.n gi£I- 'Ie bnhaJIII N n 1m' gooe il;mde Ii1JiI. u:ylrum.l e911~ kor'k!LnO aU clmd gwib ~de 6Uh;la b~ riiy gOImWJ ve bu deh."qet,1e rind9n I!!IImEa ~ tQ:ka IIJ'kusundA mmag DeZfi1e ~ mr tekru tmb.ib 'I'!!II • tinzlanI

eta.m! ••

ti.lliin

yiWmmtlgeo

Di~!" .1:aq,ft:1Il Ekt.!-tdltd- B&arn ~ yoLum.m l1!jllmli.5J.[ldui bel; InJdll oW. -VL!yrl t:i r.l miJna.. scbelJcrimizm lie in!tllpbna ~

IIIlkmloll1lur.

T<iilU edilen madde erden bl:n inc:irna.ddedlr. Bu maJ.doain e3ki ~inde lhwulmct, 1ulUJIJ. ~1"tIi1i1i m:'I.ddclc ri n azam] IiJI'Rtla.nm, ciIlBle:ri!li. nevi ve Y1I.IIIfllU"lrn tesbi l OOCT I deumekte itJ.l. Btl madde:"e 91g.L'lar.i.k trin-ol;: l1luhtcldrlmn rnesru Idll" yrllZdelf."rlndm t aya runJ MJ_. tl:3tlarl gorillm w,tih-, '_'un u n 6lil.liue ~mek iit.ere m(!Zkur macldeyc ~u hU,kiJ cIA: iJ:ii.\·e eo dilm.i¥ti.r. 1[Hi.iktun.ct, muliyeta ~ilec:ek QZl!.mJ Ur nia be.tlBrini. d, teRbit ad r~.
I"i.

__Ylnc ayn~ mnddenm .. 3h-i ~1'· IibKi D8..Z.I).Q,R (bir ID!l-lw suU~
IIl"ZL

add@!

zeytmyt':~.u::s _

!;I01{~cdir; (Bi 1" malin iVitlml \'eJ'I.- IOatJ a arsotunmas: ,ira ya'.>3.~ I:Lr).
~cld]

!'IUr;

te,Jkil

cimC.:IJ

di. Mtl.

Bijy!~ betJerindWl

i war nill fazl:ayJ ohlln[r L:U-.e f'I!I !liIIt.J~a mal nnooen mllll sa biblc.n. dl2' • mall 51:1.1...r.1~-:alar

..

-

oda __ riden st1rm~ ~ 'Il irt:mlrul 'Il'itity;,ti bu.dudlarl },l'aari[ VeldtJ _ti yeni all{'lacak IeI' d'l j~ rruuwtaJuan,k: 00n hzvanm .gih.d olmB.sutlhhiJi:l\de buJWIDn .. un. f·kl:l.ia.- ort.II oku.l ya.i"dJm~..I. op-etmft1'llka.patiliJus, IIila.b~ &]QLi dan ~e edeD lIe:b:med, Ra::a bicda canh ve (,~l 'tiin nf,!.- I ri ir;jJl bh' mliMbP.kll imtiwu k'lId.e bW~ """JI-.. .;'1,...... - J!dD.Ill", .. ............. 0 '-"'!. _ '1'-~- ;"'_;"'~e ...._,_" .II:D Va::t!taJ:ann..... ....·1 __ ~._ill.1"'"""_r~ ... Jl;>ltunilHH.lI. bii Do ''--... ~ .. 1;1, 1III}m.J.u. "ttln r1."k· ~a.n.u OIfIm ~~ - dma. td:Jdvak ml ~. plim.akt:ad:u' iIII.}"lf. I,L bj[' &ek lJJLH'L,Uim rnektebirLde yapn .. kI ludar b.iI;b]r Qe]' ~Bl!1da EMi..I!!e bmLun ~e ~ kIam. ~ tanh. :umu lacu.kt1r. ~le.mek:ri kabU defi.hlJr... ,ikiyet e1I:mD,..,. ve Meb;nw RI- m. Bir. kl.'mU d& . - 1flll lmtihfl'i'll5.!" !}U. dt:t"Sl~rden §li:En labii Cliiiifil.a. IDle bizden :llI.)"I ~ d1i~ ~d 'lbered.ir_ f:dU \'~ tahriri ~l!tca!~'llr. aevrWdel'lmb:i, ct~ PIU'- cem m~e veribn:ifJt.ir. E'i $8.!f1mdm IKltnfl!. II!fatematik., tabiiy~, tnn~ glni iUlI.m. a.lm.ayar!_. .....~n.r ....... ........ JI -or- n:rca:sma b:tr.,.,...,ce,......... Ya.~ r~ ....... ....,...., ..J.·-·-aswda M'eh· m:U:de t'<Yl.b. ye CI.D..aW . _, -'IU.LIlIIliCB, Ing il' lZCe. Bedbaht ~1:UD1 liellw '!!leo - de siikdp gOtiI.rihll%, ~ an- IMd ibmnm Emineve tak!!dl~ IIiliI 'ta.elW .... UI ikd tmtihana HZ Wib 'I7art:br. liUi imbl bulduktan tiOU& ~ du.k illi::iyadl&. bLi 0- sa.bit WmUIJ ve bil" ay bllpis ile bit edi1m.q! o1&cI.ktJr. b men millGeil.li. o!mlJ..!,l;tu.. lw.:..dfil ir e&r'U. IIII:D'!hka bir" 30 Hr& par.!I. na mahlrflJn Cakl ilB yaralam, Otomobil bi'r gocugu F at d.aha. haftasmda dUn 1D.elsill. bb:- C3II! lIJ"1IdiI.ak W11l3 edi'lerck del'lw te17ki.f cJlJ!ll.ID Ki..il'ilk Ayasofvntlll 7-' nil _ yar2\'I'edl 't'W:ilntl tck o.tan ve Ga~ ~ :tJ$D'l8bu. marnda crtu!'"lm H~Ul.{ nyni ma~ Diin saat 15 de ~ishan@l yo • iatasn..n.ya devanl ~ Iml!.!.!""'''''''''!~~!''''!!'!!!!'!!!!!!!!'!!!!!!''!!!!!!''!!!!!!''!!!!!!''!~ hallede atura..., Etern kH.vg& kll'1U1ldan ~ekte ola..n hIlnan blJ"icilc kUo:;illl: kudeii do ya... bera.ber ~ ILiISlbca bir kwha oLa.rJJamtesl rhn~ El·am. elinde:ki c:'llkl ile Min idan!tandeki lSR;~, numaraJl ~ OJuwriDee' bedbfibt - tl'ldylm m~ atilt a~hg:. I!ttiiim-fz, ~Il ilB~ .n..mi!dllli~ - nlcri.a.e Hnliku :va:raltmJ~1 Etem Yll. - otomQ1Jil O'halln~~ ismimk· bi.r ~tum Jllild.bi~ 9W"d;te ~ .... JroOeji DkliY\lll bfti:rm.i~ olan ~ ~ilt tetmedl_ bJ;'l_nm'~m-. ~llgu 9fl.tparak yara. lamqbr. a. ~ A. Bahtasor·d&, ~De\'. ~ n1=pwlwmn eri do, -~-----,.--~_ A., 8.aJn tlBDrun. z.avll!h kLl.l;ti.k vee ft!i yilksek ;1JUwin bTl' gen~ Be~ BII.!l:l'buwnuL e'Y'1.erin _ ~i, de yn:ne mr ~e lilY' otarnk, kendi Mo!i bir kudu.z ko. deJ:lI ~ R umk1:a, bilyIDl :III icltiIde alm~"tii, dJI!.b,p ba.h~ ~ ~ dniu. P. ,-Bu oE:Iim feWte.th:rin bu. ~ - IJX1k glbi biribiri _ ~e _____, .. ~~~~ .m__~ ~ >tJI.im bu. 61furJ.!i!T k.o.r _. ric.. billp.ll. IhMkikabm bir bBIk11d6,ElstWJte. feci dBrbelcrile !pRIMa eIbette ~ i iude .yt e!Ii. i.di ~ pea--1§:liD. \lie ~ en deri.o ~ dilljJ"t1ekl:.t: B:ilitasanm ~. W111t1Iir hale ~ oJaD J:an.lli doo-hIi rnlz defild1. turmak Wm. mhlre.n foe ktLlade tmna, bedhaht ~ 'i!Qeuiw:J c:eY' 0, y"llDUI: .~ bu k.ada:r liet}e; gtitlt __ , '!ill hu.m.qta. emIIIDdidj ~ IDlIAYflIiI!I· ed.eI!I ayml tIW1i ol3.bil~ bir UJrlij Ita.- salsiz WDUuU i.sba.t eden ni· ml:lI:ta. dPlu.oru hI,)Tet ~ deblSI Hi btLl edem.iyo.ra. ~Im, bEl' 0.6 1Imda.r "okDeJl ~ ~. 1!lll.lb.j"lll'&lr: De.niz:yQnar~ koOPN'&tifiniu. li"Uat, k:iil.id1d WI .1tapW oda- mOiJilmath, ~ mUnevv .. - &yu;m... M l:qph<a bill NidI m Jim u )o"lll1k l.inHJmi heret lop1antHn. ~ Di:r hu:ta.h__t ohu::ak L Ia.nla a.ilelerin.in ferdl.H'il!Ii lila.- hi!' gm.!;; m :idJi)rwe de, beLki Memlc'kdimize g.."lrni!ll alan: ootimiizdeki pe~be giini\ nLJlWrt& ~ biter en 'bUyUk koUe,ide ~U'!! oL!:tl;e.m D9fj. As1iye ~ nnll.hkemell'!rine ye tnahkcmeY6 miimcaat et· Yoksa btl IIIIkilrle omm bu yq. 1m il B:1rla;;; l1dmun !bir :;::1(1;0 Toph::utedf'.ld eski SeyriclH.i.n m~iL'li ~oylemi~tir_ It"cride de o1'i.lm de~rW: hoCazhYfW b1l <:ef!Ii, ~ mn..z. ~ ~el1 bir Btlri.i goni..il dll.vaJataki gem;] ~.-~ I'nb.I.i.dB va.k:ynll yinni y5rt saar zar.fJn· hinaemda yapUflc r. Topll1nrill 'Ire m{l.d· ~ ·iliimlerden teBi.d:a.Ltmda kaldtgmdan do _ n llrasmd.a en g~bj bOyle ha.reket etmi~. hillevvelki er bi;r ~ 1. J:kmek DIba • da beynnnamc ~ermedig;nden uda. ida.re heyeti VI! nli.! kib. VB'!; vimyl!! igfilldalJi l11ahkc-lri~bi'f 1m' ~~!XIU en. l Yl. b.UnfeLe~, ba1JI itikDdla.. giinkii Ill.ELCft"a oldu. yor!._ z.a,,1I.Ih ~ dB. g.di.l~1\ .'J.(lJiyeve s~"kedilm:i1t \'0 ler r. pnru QkunllCak, ye[]i idaa r Neliced ber ikj gen!; tt' yap mcye \' ·rile.n !:>u~luyo. eis som~ haide Ban!lIl2~. f:ll kAJ'fl IirisMdilir gi!:li bir zit mit.-Bi" fevkali;U dcJ.lduc Sultan[lhm~t birinci s111h ceza- n beycti ~iJeet!h"tir. lIkianna p~n olarak V(,' yii2-- yordu: HeM bu ~ iiWm besleJJll. ute !l1i. H{!.itJI biwSo bh' '!. lhtimaJ. • de IIilece bodn. :0. 'I.hm dUnl.,,"1llaBlD1 miitc.1I.. ~ ~ - NcdelJl .Di~a.nl.w.! terkc-tIerl Bill ri.Qe eilk g-ozler i paI:D!:I.lin a.i.Jev:i ~ 1'ik:ri Babgtin pyd; ddd[ bir taVIJ"l1: kmdugu ~ bu isti.diQd1, hip 15 gUll hllfii!{ \"e 25 lira patin" bill; I a" om ilni..ine d ik ili k all[ tH.ttlJrtlLi &i!ig ~ idniriermi - Sikm.. dBdi., m:ti:m. &JiIta" :tuIKa yemek yccUgt hi.r ~ ra cezu!'l.In::J. m8.hkflmly~tir1 ka- I M AARI FT C - Ne ~Jn.paY'lln ef~ndim? RiO! nfk saJondM ~IJHtl g:'Itt.iler. Fa· bozmu~ buiwlUYonhL SClrbr~leslin0 c;eloo ful&.ketJe" to kulu bir l'h.lJrilnm hey~ raJ." ,"!1'I-1 [m i!'lti r. I . oliip M~t;.iye ni!}an.lJ mI l..8ol<1NM:~Id:m.. ~ 1IIf'V ve ta. LaJi D ~ hil" d.fi.roo.<ri 01- at .lre.riaonJI.D UCUJ'I,H. VfUlliS.U!l.D 1lird.en~ OI.ilin.I@ hitiveri:yor L. c~ h~p? H.ir ti1rlil ovlefll1'lek 'nillWLlLml iizerin.e h:i~ 1lr-~,fIr IDQ8lJl! •• Bani :mutub!a bliti1..c, ~'" !cmn - kalmhat.mi a Hoe1.-· 8ir dola~dmC'll'~k manIlyo .. }Fh1IIsa., LIe d.iyeyim? V~ hayl!!lta iWb..k bIriclk dil'ly;il.)'1 dokLQ.3,n btr ta.lih :>.en- tirrnek i~ oI:ac-Bk he~ halJe - iB1..emiYOI' benimle .. f biJemlyorum. L fi'Akht dof;ruao- ~ kemes1 beratfa neticendi o~_ tedr_i'!la.t mue le-ri t.min:lw. ol.!l.oea.ll: WI oimvl:II a.H. - ein. y~... OnUD ylizllndeJ:I erk~n y&mmI wirulm Il. k ra· - NL.."lIot.al•.• &!ikf1~1111 ml l!lllU ~ lriribiri peijiDe ... it ..blJlmaf; \ .ldl ile Hamill kml:~ Y'azlh Lltltihru11 n~ tnn1.llfll umgcle:n ~. amrusilc gn- ,(llnu!!sw.?'_ tiyor? va..~ ya",OJj O'lllrn ko11.l.W!. gi nli;;ri 'S - iir :I. . Innmnsmdan s.onr·!.. Dl h rlWlii.t~ smr!lll"a, 1ilII1Il b.u olluuGe.n~ ~ 11m erine 0 Giim gtiri.il d It i ilt'<l$llU dolJJlildd tJ bl;bl I :rtu.. - Nc llil'Ylm ben, keodi..9i- , on~un un , dlIm~kt~n :'U~lll :bm il H:lklnIII ~e 0 1er mind.en Vtlll ~ ciliim giiimw,tU:m.. Fakat Ib.i~ de b:iJn.. BOllnn - .hlkQ.cJ cl rrini l!.fi. fI ~run .. nJll mu Ili(c-mesj dUn yedilll"i I Tati1 ~u.a. goo _r~ kA~ ~ Imrt.anru _ da ila.1dt ~Ijim. latayuu: !leis gill.Hm~lI)en:k kl~ <10lU:1li",~ cez3J~ netkelencliri1di.1 mo.mlamnakt::uhr. Bu II:.i.hM'nj[~,()c ya lmntr W:NftIk b9dI evleri-. S. bu ~ klDn daha de • Fe-ndo on dolnll1: YI'l-'Ul1lh{ bir Suc:lu hmail Hal~l{wln Hamill~a.. J!lt:!~~ eiW,1l ~ J1dau DIIi aJdihu.-. rln ~ de ha.yretlo log.. luzdJr. Mehmet Ali L'1c i,,-1 brr -·etioli evlllntnck iskomi.t.BO'.MI:. Br.Dn.I \L llir i§ bLlhnu~ (.11dug,.J. a.ncak l~b.:J.ren okulJanb yen 'ftC" tf'dmenlHrlyett.c qalJilJUl \'~ lilll] yo[-sun? }j__ Bah~ ~al i"VJfDbJttm'ilUilklu ........ Hamdinlrt kap wen 250 tir:clIk .1 On l:tl;!;1a.na kUr . Ilyda 1..0, 00 J.i.nI get;etl bJr deli.. k.eodi.ni.D ko!Jej lI..I't:&dltJ11ilZin., ba.ma, bq~ 'air giln. - $er tUClldlm! bV"'11l1yur •• N.U iii HW K,.. 21'0GI : .... k ·ralet ::i.ki;e:t?otn.i t4:Jj,~l!rik edemidegillnl wnmR. belldiyorum .kmJhwl'. IFIll'Immdi, ~, 1.l.~'U1.Ukj g:J..yet pnliJ V!lI HIl dere,c;e en• " ...~_u: __ ~ ~4Iai" j'er""k bLi i"e girllledig; ll"d:.ilt POLIS T E \'crdi~ paIfl ~{Jgfll" ,1!:'IJlh I'll ~l zen, BI!'Il'lrlll11i bir d!,cLi ~ir tavulla.: I Fel"j{)c lIe. ttWI t1" l>en,..Jjr ki anru:m ...... .. "y II. IIK tot:. !IGIII I ...,jriildtigiint.l~!'1 '>U':W'l d~l.a.u-I ~lll cia ui.lgillli"lliL1.ii 'tiil" biiIiI:udL. Ole:n b~DI.II kmdile ~ Oh... dedi. Siz Babtw.SI1n.m I ~nhrhrJD..r. 1 oIIII"I"~11IIi no ~ iIOUI • dli'I('Jllk buhlAllmdl£l ft;irI. we; ~imdlye Iwilnr 18 ylJ.~IIL1 u()l- yiik Ha.1oucta. yapallm__ Saw, c;;aJu i~e yara~aml~ rinIII bLn.ktJfJ. Bebektcld ~~'le - ilfI yn.'I3:ln VI!!t 1::I11I"iicl1t dQ~lUBlI 24 NltIitt .l"tOI' ~!I;I lLmUl1 bc-r.tdmc vc vc:rihm 34 Iiile;ri stirerek evCIIJ': 11 olS1l1l .. ritida annMIJe biritlkte gel idcrl.InuL 0 mlWJd!ji iiLil.m doo.ki.!m. d.lII.rmad.lg,1I1 l~rillt Roc'" J '"'"rtutha.l.. .._ us I}l 11,"ln ,rhil'lmHrUIl bw.uk mah Ie. ~ ~ yn.I}l I. bm.m biliyonmnU7:! .. Dntru51L~ nei~ bu ID:& kapl-j!iini rUl! LlenmelftQn wAk ktl.~~m F~rid!l ]~" Ida 4..2 m.lDlarndiJ. oOtura.n .A.b 10 M-t; tin l;emcsrne wilraca.!ltinde ha.kkty,mCIiI. . 1[' 1" sui' I~H)r: bu JIll da her nOOCllSIJ nil ilh P_ 'Wk aevi$iklen Bah - IJ,\I .i~b:, Bahta.sorlnrdll. rued k;'I.~ MLL~ er lie oy 111 1119.htU2 bUlll1nm.i5l.Wl karar ..... emII.f:k i~ un bir DIl IIHWi "ilUnilln iLUf;:vi biT !jey' YIWD.-'jrnamakl.a. olrlnW1lldWl l'J.i~ nu.iIen dmdeki " 1m':! 1 - , 1- DavaCI mLSID Wllanllmlan.! nmldi. II!;;IMI Qtl. 00 .... M,iiliRi Almin s'.l-bl1 ~ ledl ~ 0old~ dlkilll.dilkre. 1;014: 7..a.- hayct nill br.en.k.lIUlI"13 SII IamJ.r L1". - Ha 'Ir efcI'IJim \'11:1; gC1'J5. I.!:II ~ J L.tI tiiltenml!j ve b.Ij.IDl a.hp evdcn tim_ a.skerlik VII.Zli::temri . 'til'lll6Mm, ~]U kATll' ro him.. III~ f:!'cr Gureh:.t lJaJ:rtII.hn.nc.s ioe U~ yangm ba~rangici lJ.lQ ~ &.-ftI v.....1:1 D \'D. E;lum etli\'Or W Ikj ru- I iki ti-; yd I,ben ai,nj bM1iyor-~ dWI en~ edJyorum... Siz rll! k.I~~, h:bnlmlolJ y.e IDhk' -aU DUD BO'yo~lunJ:l. HaclnulOr v Im .. yn.. 11-.." ~i nj~uu bll;; aI':J.Y1P ¥anh C-\'\' le~ d~)'lj~lm gilJ.l 51Th1blrJ~ ~ mUt!'SSe. ~T. JIlll~tl~. mah.dk.5ind'l' Dh\rt(;'I'lIdl:t.IJ ~lkll.r-o:.k U1 I.!!i~ buof 1l.GO I!IO~. II iHrlUm d~ :l.nY:;l ~GYOl'~ nIb.ay$t, mlh:a.adc al;!I1J.k YbJe gIMIm: ka Jlh.nl:JJ a?"1 tutw t.IU'an l"C ArEkmek b.,~agl ill! 1Ij_51 lol.2!. y.atl t.J1 Banuq ~41~ F..,.Ulh"w..n hu 'I'e k.Jz orkctin koiufJa !!,'iri~gl.lld -~ 1m tel ~ket- YekJm. Iciz de dollt{Jr mu 11:J. \'ulkijJlfuld<: tra.1IIl. ~'1j.y taddeyew. dBllli::.ci Ilu~ bn.tL:.8 (to yaralaml§ J.e-.dt:lL ~ I:N'Je~ iba1-lrhotm.a.k J]ly"tillci iniz"" I'Iedi..m. siml~ bIT saba b.:.I.l~a.smd::m, tii ~ OIKKAT Ml'ltUl1W':.Il tlura.sl arb:k. my. JUlD bU do ~il kar.JJ.nln. yrJ..~itma g:trllp-n.IiJli Sh: dl 1>5)'1 IJil' doktor uydnr... go rJ Ill! Tepc-ba.r.1I1da Y.!ZI(' I 0Ta:.bta!ml~ I!. Ya~kll.ps.llm d" 100*... 1Ihd.rit;u ,,_... mguu ~o.m C1!! akh bll1jlll- 1U! k.k<lJ.c ki, lreI.ki 1.1:1..n~ ya d i.J.Ihb13801', ~ F. rgU-, IDD.ZUIB. imwdm.1Z rot? k~-Ig'1mIn j'intl! f.Ob<\ b3C:nAlH'an rutlincu lb:sawn ~'agCJ JIlk ek • _ ., nootr.dll"n M1!tnwri I & itinlCL i d!!! ~]ur._ otekin('! beriklnc lenj mn. d~~ .~di~ J Ide O"'f.l· kl:~, yi.ir'l".,.i horlayar' • da.r.t girlr!rek ~kan iic;: y;wgm brujIUlg.-C1 01- mck altnllk ml'sele:il1nde:n VI ""' " ... l:"uIl4"'.;t; kIIy.b9Im ...... y.IDlp yalalnwg bH3lall.1. t:br. ,,'nlmt so.zllJ c.n.zh olur WI!.. l' mUiIlI fplAikeUermJ.[I aJ.tpbindo lllllljf' .• .8.Bma u:m.Wru-a I ftlnirlt kavgl1 et.til,;f _ • ,. da. sa.n ~ m1 f;ltlll" Fak;J;t bLUlIlll'1D il~e II do. bl. lIi_l~ Ic.ItllI~ k'llr1 run Lin ·Ikrnq.l 'erideBtl b<lht i i iLl' dngIm yapD'lak h'l_crIu:mi tt I' BLruCh uynata.r-.t.k. ~.)' l garib henuz Itt iye gc-lmoo£n (!V haJla Undeki 12km.e-k bJi;a.!'!t ile Jaki _II", I'tl.ma lJIIWnel1, to' IUn rnld.. bir~: 01. 1 'fUr) nUJndlUJ gUndih-ulmil.."":it yn.ra1a:m':!J ve yaAulamm tIr.
w

hi(bir !I.Il gynl ah!p1!)p :sal, IjiOk bWl. qui lI!!I..Illl..3..OdO!a J1f biiuyell 0l.iw .zavuJh annem. de uylru:!wJ an mda babam~ ~UUIt1i~ bieedeJ1ek birdPJJ.lJin iIJlanm_q ro babU'kl.l:l a.mnnaolmim 01d.11~ I twru gi.;nriUi.ce 00 ani ve c'-t;... Ii be~ 00 d3. olill.ugu :y-erde 411nUlJi olae&kbr! .. Bunun Mella bir ~e ola-

K

~ ya

Da

ftIliIO=~
ragmm. -

DQn mahk mede te"kif YO bir ay hapse mah kiim eduldj

Miktar, te- 11,.,

Q

olun.o or

lihanlarl bugii' lllyo.y

iJe

1!1

,-,

Iki ni~anh

mahlkemeye dargln

Denizyollan peratifim

geldiler

ve sonraaa?

..

Siovakyall 01

to la

e

§ell-I

a

I_

Mekteple!'a~

nlSabah

uw:?~ ,

-I

........

~E)"'-

I

m.m

24 II n:r 19 It

Yuan:

Eski :Da.hiliye Nazln Re:;it Rre'),

" Galin' mefFD Is IiI ade,leril,den met»

rum otsnler lJenl 1/a.gi' "azi/'ede' ... ~~l mazllr goremeu, er"
---- 2lJ __,

Heikua«m l!Ililll.ezim olabile-! adamJu.[' mlizayede~ i~~ke ee&aI"llt edemedilderinden 'mi.l.tegfiJlitJe lehm.de bi£' nevi mili;raJ" peyda o]mu~, bu i.nSlLfillz h. ~ ~ile.r barlnei Iflaliseden carpbklarile kMlaAt et!1liyeFt,i'k bsIl1: t.nD. da .. btdcl.i ~l1en f~ m.ikt:trds. ta.h.l!lili Mel 0Jinmie:II!i", Meseta. birim - e"i iki yUz lira ile iltizam ltttiii 'IJf-~ hi!' afljret ~8Jlmm n!.l'ie.ycl biD. lin!. r:drm ~e .mukaliiil iI§!.te.tt:Cl bin dtlrt. yii..z. lim .istifa edJ!rek ...ki:z yUz 1.i.i-B.9l m.allye h:uill mDdrrm dort ytIit: Ii:rn!l1
, [gkaJ"'lJJllll

kese:::l

~1ld.eD

:aim-

mak berc IreIJdi:smea~,tafl Sf#' ev1 bin i.Irt )I'liI!: lin. :imt temin etmi.lji.Y,tlll!!! G~endim kl hUkllwet mW"k~dmt lI2iIlk kllalar0, mWtlez.Unler bi~i o~f'il Uilifad. Jeasdeo ~ikt'N!k. ~tii. erilmedik~ bld:lt1.LlinPi mem~ IJ.U OWl har.w,an1 9c:lk.ta blnkmoll: tebdidilr, z;jf~ bUk\\1!mleri Ilw:u:la zeblW etmege de am, ,TI1UIiu. BiD.~eyb bu iUit.am beliyyesim.in, kw:a.'Wl3 muwiLk blr 1UI"ette, bUflil mey'da.tli ka]· ~ ~resini dUl}"iiDdlim.. 'Biri ~lliD :ida.re &.U.IdDda.n "kialJFit fll.em.urlatdan olm&k liure Bti rine i.tillUlt edile'iiil.leoetmi ilmi:t: ettig;m ij,~ 1ti~i.yi

bYtiln Kudii.a

iWlcablHlitl.

karyealn vr KudUIl ka:z8.5l0R. m~but biT Lki ufo ~!::ti:n I) ~e.k.iI m..wBn1iine gblll n.."'tU mi.kta;rt De oLaiIJUoocgmin 'tan.'tftjne

!he

au '~

I,J'T'I 1!.)"II'1 mlilltlW" ettim.

'k~ini'D

b\it:U!n

In, tel!D

W,kika,'I. netiee I D11!lrnl, bul. gtrtilll'ilik· ... ~ til; deftel'i karjll~bNun. Baz.Ii ralta.mlu miitev~tt, ballIan fi!l'kb idi E-n'e.~ri aynen JHm kabul ettim: :ik:intil'i:o_ in va. . ~ldnn. 13u. ~U£ iBtih, I ettlgim ma.lCunau e8I!.I!I :it.tibu: ed~ Jrudi.i.8J kamsfle beI'B.be:r Y fA ve G3zm kW'.ala['1 Lpn irut" !:nde lk lwzir Iinlilul!!rail, ~'M' tan.fts. ~ k:~ InfII:mlU mute \'ekAl:r:l.elI muh~ rl.uhr'l U.N;rwe iMle ertim.. Fnq;L ke~lliye gad~ibnek enil~il qar bedclMmil elimdeki del rde taayyiiu edeliI mikliaU'dafl. yiWie onla yil'mi araiIllld:a nolt::law o]arn.k lha.la)'e r&il o~dum. NeticedQ (l Be!le-nm ~ney.e aU i{!a.:r T;~ridab eskilerine l'IisbetJe yirm~ bin lin iild.a zuhur ~tl:.i, Bu.\edbir .ile ~I!I nll.ni1r.w \umJ j.l:>I.t:d;jJd~ Z<I..ZILirn k.QJ. • dlrma.k, il!.tediklerio~ sab,hil· m·ek biihriyeti"k beraber bir..lz pan. dB. I!taz:anlil.kM"IDl, ak1! e!'MI y~riilenim bil' Ita!; ~l, kna, 'f,1Jk n u-min 'ttih·r. ~ :!!lelle zUaat ta.bkik!lLlDl gym rreki!cle te«HIi t!'UiI" dim. 01.1 ' ~rt' btl 8mlI.e ~inLD. da yme aJ!'l~ WIiI~ UIi!: g~. 1Jie]fe niWet1e aRt bin lir a dliha iazLaaI]e 1diylWel'i:!:J ke:nd:i:ieril'le ~esi miiy~ oldUi.Uikwi111.:;dkr~ttig;1ll \>a.tid9. 'I: lI!ulzi,T.'IIe L mJl.liyeye a.itlie. Kudlls sane.")pndt vakfll. ;tit karyel rd m~cut, mikU:rlan d!.. mUhimdir. B!urt!;u'IiA da yine 0 Dis-bette, hem milltellL..fe. ib'l'w ~'jbay . le niLl t.lmalt l.Iza-e, bit IHtyU isti:i'adt! h8.81l 011.111. Thin ci ihn.lt'· I yi taki. kill !I.'!HW:,w ill~ CIl aenen.i.D hlirnllb ,bh.s.il, e.di'Lrncmilll ol.iWl iUjAr l'OLnnnlmoar! S~n,L bir k~ Lin lira g'oli'leril.rn~i. bakJnndaJ(j - mil." U7..eriru~: led L-1. \ahkik hl::llUz tahH-11~eyeD mi1cbl.nJJ ~iz ytiz limdarl iba.!

tek6l" iCT1l.

ettiklffi

fe:r.

tCllu:1a 0& yo 7 ilkt"""rjndle
.....

Bit fub; piyade 15.000 Tekmli l.oP\ilUlll ,ile.

Os--

De-

~Tl·iI,

BID. ashe-I"

kr'alll'! J"~in, blf'y~i..i (j: riyan

""_"',
~J.l\..

cakUr. Ba..lu'iyc. Eli] WJ:lA3mlcii2llln i8JlOQ I:I,W, Umumi yek1ln: ,53,oro. Bu r:ikarn l.aJuiblrlll'." PrnWl Lall1Stcel1 de §U tel- •
~L

faks.t mcl"UIili ~ilzi1nli, fiI~]:;(11er1ni, Inl'm·a;lld'lI1iLi'I.l'ln~ It'~j etme!:lj_u.i, \r~killer

;zUd!m; "Bahr.il"~ Im'"-'.:ileri Deuvr-

l

I dan Mat

ceklcnlir.

d6rlte vapun

[) lmke.r!ie saat 7

b~

!''l;JB. sekizde Lka.caldattWiI'. UIo'!lZlm ve' te~hiul.l t:elgrafl. meda bildirildJg-i :ibil:fu.,, Bc"~u.i1i B.'\'j\'~kill M. Broj.;· "j ~IJ cevD.b~ v~'rui:

Anv,en
i'lI!!..~Ci!!I

weu.

i

'ret oldugu

bu . 'at ve 6u.bll.h,.,li, ihW4:!JI~D halka rnusail oldufuna fili bir d 1.1 o'larak. h:dLiri"n i Il-bel.inde i:tm:imm ltaFID I t:lltL VaddatllJ t£h~i:JrIi Vi! bin .. !Ie'iJ.ctI ltlerk1!"Z irJi-C:!l.ii:h:l1i1D vak. ti IUlmanile yeti!;ltiri Lmc.si .ma Ii· re komi"'ytmll il.lli!inin 1D.JI.Z&I'1
d.lkkat~lli ~LbelL.i. l<om.iqon.11

an~l?rll.

1'absifln

de de'rpi'l E'tlik!lt noktsk;r hOlLkkmdaJij Ilnbljm,l~ gHm t yid ilc' krobi §ere! deI1m_ "Uk mill!!I::tll.nlZdli d lllgim giil!i, Anvenli :ru:-ye m3.1 olursa olsum 1!IHJI.afo"U!l& etu'ncJ;; I~a.nI nndaYH'_ Bl.I brz;im lqin birio~llJlllidl[". "s.m.e ~111Jua da 1:.¢-1uD.retmek iB1.c:rjm ki c.gca:- b1ze dl"rh:li yvdtm gCIlld~rll~ hili!{k~~ da cCIli],b almam]~ oltla)'Wk bl~ le bizim uliil1t~j'e I~Mhlr hrb etmek husu.sUlld Jti branmlZ ylne zfi1Q, up ma1Ail~ Hti.kflinelmb tarafmclFlD OOO[) baJniil'e al hi~ndaztfilill gooderilm·...:I
Anl,1ers m.eVkiill.lll m.wal8.ZlliU i~ inklym.etJ:i!U" bir destek t.e'l~il edf,Ct!ktil".

t

ikm.cit~1l

lM.J:

"3

ilncll

Bi:I"rlnri,

hrkD.flll11.!lI.

gtinderi1iei

IJndn[l

dMID I'II}'-

lUillin birlnci I.I.r~m wrnflnooD mlikteaddil Iklgra.fJnri.l!l. ~bUg ['dilen
Ijahlt.'I'Ie

kdlnl,u "-niy~J'l! !Ie zat..l. t 'Il.[lndan f-.12tn olarak

~ Ii "Ilylik n~f~ laUlfe fRlWII • 'ItalLil1it ~ iiriH Iiiim. Fak ...t gayri fll.t~I'U. I~ lad,·, :lJfa.~rL vazifedf" m hZU I' giil"Wni}.h· In. .ornda bulullliug"i.lm mdddeb;e ~ (,;lkal'ma}'a ('"~ r~ 1-'"
acOlildlUel". Anuk
!'i

!ermdel'l

Ila.bno

o~.Iudll.r bii-nj
r

metl!d.hr. Bl]nl~no a.zaru.i' fJir BW'tf,Ue sevlti 0011 derect! mil· himd..ilr : ~u 1.a.ma.nlia 1.'1 L!erw iBtisll~ bit luyml"1 i \laM.I,.. TaraIwdn il'J" c edile.ll wkeri m;!.kamh (. ve bli IAn bhklilmet ukiLnL, tJ.l"n.ml7da trtk.a;rTi.ir ediMl JIDl~:lr'1 J:Itl.J,iJ:~ bil: meimlUDiyetl~ M:ob 1.1 1 (ildd~ yorlar. Bl.i'kilm .... "!l.y~ bOSir t, edil.se bile, lDgUiz h ll.k1'11"1'1",ti II tn,
S1II.l.hUilI m [;i;l.ke

memUJriyet-

roo lSll."8fand!!.

bell iJfl!fiklikimdirn, ·meIJr'lJtiypt jl - 'II1nrum
tA 'bir

a.ldhusu~
F-:.Ollf'il,

Bel~'ka.nlD

trnxL

ra.ZklrIn
:ft

tts t e OOllr:l., bir ID f.: ~a • IlI1t!~fllim" .l.t>:wi tU'iJ 'i"{i Lt! ir 1':1.Z 01m.a 'f

:mukn.dderatull.l, bu b.1hlt irIm etio masl h:hJ1j,fmD. ka.· bill ttm.i.ycCltt":rJ.np mimI: hie mu1:tWi aim u§l w-.

Londtadan harbiye lla.:!1n Lo'l'd Ki'l;;lItt e p:re:ru; !..Qui>. fl" .,,1-........ ---------'""'""'~,.......~---------~-.-------~--. n et1'l1rlen o~t.anP. Vt Zebcuge 9~k"1nl- znn ~1 cdi!J.vrJe..rdI.. \--e:rme!\le "Beicjik ta.rtdtndan 0 k!ldevanl dnr oovl.len ve h.kdir OOile!1l Fait '~ben birdeJIbire Ie 10.'.11.--)I D1II1JU. {Ayw 6 nel g:i.inii saMbI biiyUk miUetin l:u.lrll.Y.a.,gol!.der8111' .hat yanidl dhni, dana hi.r mUdd.?t dil;l\'IHI1 dl~ ma..rol de-vlet:adam! i!e 'etmesi hinm gt1t!l'I ~(JI\ ( lerece Frnn:..""fU: fU'kBS!l Hii \"tu ~lk[1- buhra.nll biT \'E!.ziyoH[I bu topi6J1miOO m.i1itM.ebat lOO.9is OO\!n~lI:J. Arnltal R01!w.reh ile biJdig:imden dola)'1 l~endi. ~11'~]cin.1' kUiLq;mJS bul· 60 il 8QOO ~hriye sllJil:umda:;n Di1R- raklsrda ijeh,l1l ic;:1ne !n~rnU dlJni ~ebri'k. e4lYQnIm.,. I,; U.lH. ke~~ dogru 1'01.8. diizclm~ti. be:Z~llIi'§ D!rr ,10 du dii~v~ 'b1Lll1(i.ytn.ca, y~M t::iliJm ba,ydanboy' !llD"£I18.lliu:lJ to~u~ M~le yaJI'IJ:ll Anversm mukQ- g...~nn~. yUfl ~]~a.ru u ,~aP}in 13tblk de\'T~ine &lr. nUll daiml ate.§me ka·.!lJI An- wmE.>'tiiooe idi, kel'leri bu bidireve IlUiUl:1"mck JPi:fti. .Fnkal A.nw1'B ingiliz _ versi mUciafoo j}l:meklli.N h,. Dj~~r larnftm.i'll:iIi~kUDl gIlI!l~t:iy)ede:nlhte ~t ig-i '1'1 m(>&Frnnslt ya'rdun I·'IJ\"V-etleri ~ fin gcru,indeki taan'~~;;o:ll1.r, 0011 dan li'rermb c:iZ\ice Aisnedeki 1I1:""",ti ~nUJ:Ifi ka.ds.r ",vtti!'IngiHz ooomn:mll geriye ~e i~ mek mer::bur iy~lirId ;dim. BiiijncLy'e I,HloUr Oluks.veme1. e-. de:re{:(~l~uv,,'eUi bll'eJ' i!;lihklim d~eli: miydJ? Mokavemet ebe llJlJiiIl1a~a.hIUl"di. Bll hat, YSC:f Litl Vtlnlr}.lJ k \"6 Alma IX gag 00- lilT'_ bu.n1llr~ iyh1e.n I)i}'e t tl<lk l!itil b ij f k: • tI hnJblllcilin ~ler cnJl~b;!ii dla.hll :nW9.:rt bi;r d3r'!:l!I! indi rmek af· Cbrl~Ulr Hhllm gcliyo!'.J ..... Haltm· _ (;l !icaa m tte- i li3nn g 1'1- kuV"'VlbtlJ id.i. Hal'bulhl Yoordo ZWli Ie Il"t-LUlJiWiIl orolJ SunU1fi git!'nki Jj';;'ll"r t!:lnUtl!(l Rwjcalhgl dl1 d:erf::cekJer~ I:) veYIIi 10, frrk<l l'Iilldieq, fi1 LTt.in - OlLler',e l:Ielolket· AnvenAe !,f~ Glllldt1::l., ropLI!Ii" yine bu Bl"h;:Lkll. O'i"dHSIl, ot} ~ ~ hir.lli.kaDlIl:;:Qjro_, 4 jU:b."JDarnk: ALm.llnlan, bel" i!J'i;n giln .IlODra. biH~ znyi~t8. ''Ie. mi.,ti. Bill suretle 111.1J' gilm An~ rhlile Am:"er'Jo':'le.ki ingliUz kLl"~ccsllre'1Jni ~1!4: h;irjiselel~ 'I,I',ersdc[I bi1,yi1k Alman IU,lV'lfll-t· vetle~i ida..!; (';<;;liJ~ derule Q1trul!t~ Berlil'le iI&rlcYI211 es3.Sl1.J.ordul~ ra.iil1ll!n '0]11' mukEIVe"mel gaa- krm ifl ~r:i ~Idm C'>li:n.l. 1m ook· vt HJ'lliralllk blrilu:i jfmiLllgun. nml~.II !'lQl cf'lIaru ornya kavlI- termitjti. Fa-kat 'bulili.ds. m~.kl\- btya ylikk:nm~lIi 1 ·mill etteidifini §l1.1l1:1y~ k8.da.rrnaglCl1~1 OOl'-bL- vemet i.mkinslZ gibi goriln~n wi§, k.el' lhl"a~ ",Wji.mi.:l:i gi:J::. d [I i~hlflmlm kabwll J~k miydi? Bu to.kditde mutbir ll)Pl;u karijillimda Vo[' lee idl leme1c SllTNi\~ mll·...d·Iu.kiylit ba~"n"kile gOlI.dl'rdlro, Bu tcklif kabul ,ehinmudll. ,si Ruvtoe:rihl 'fin IIlf'bhesj Cn'l'lddau edilmi \'.:Iziyette krl.lM~k hlssJ '~I.IJI. tt1rnJIJ , filltat b.::r gful hnson'un _o\JIV giil'lI.i'·11]Lildi!H \'e An\' ~rsten ,g«ecek- Bel~1l 11. orc)llliuJl(h, Ibir ohnd sQ- 1B.c11f1r1UI> onlLISIUl.IiIO keHilmesile dJ~ bMa hi lilirildi lo'e 0 gcJirtU Fhitiln bunlar bnzan bil['k:l~ ~u.kll.l~lI bURute geti:nn~ti. bUyWl !bit' leJ:i.r.tete ~lil"'ul.l enmec.iy,,-, k:uill li.ud~LI geleni ."'~PSi tt'hltk~iiiIL ell;:(ogrutml!'j.O. gi.lnd , ham bi'rk~ 's.a.::!tte l LVardlm yetl~I'l!Jor hakkllk t.~ebillrdi. :# _. L':It Beh;ika d~""lN adalllla~ Dlak lIi'm ~sternjYl:llnU.l, Elde 'btdmu!,11 11l"dula:{"11'l. 11Buit'iunl A. beraber imdHt s:ede IIl1JliI kl\llunl~zhk. ve endi§e'Y" "I ehlikeh saaUer sH.irukloyellJIiitIJi "l'i~iyN I(lt Bi1* d",d bl'll-mmndal1 muko.yel!~"'i y~l.Jill1. Jltar..nYI! kla\."Vtt!lIi'1 ,5 itkle:wrm. 'Oli.U gelmi)'eJl, A;aven'l i.k:i lflraittill mI'l tw.Jllde.rlri ~Il· b..ub ·L.baa.mdtl ~dilr:r" <I: Ilk· tUn, bU'rll;u:~ hir (le bil" harp ciIDU Q[,),u, !:ItI1'Iil II dfLh.n. bHyilk oldugtmu tClJrLude Britany.. bahrlw~u~,1l cC[lI'IRflill1.dck.i 1DtI.bace'tlll~!"'rill 1J.tI~i~ gii::lk rit. KA~ iuerindco \lizir:i ,ng]r tuplfll~ ~Thl.J tl'en1etle g.:. ~lddt'1.rnil, yedikl.e-ri darbe-leTi Vaziyet BMtten sa Bt{; t~hllke-kUlvvetlmiz dUr,rtlllllll.l liuv\'~l l- lere-I< t'Bwyeu 11 mm. 0 gUn ti0mieruf'D. teljllJwe- t!trl"lck: It.ZL1IIlrul'', gt~ti Ie-L Di~t Wil iki misli iril. Ftl.kat ~I~i· pQf1.lrl 8Ii!J.t 9U" iyle :nokll1'dibir~o kuvvetler Ddnk.:l"kt! s':(stir. etmeri tisted,i'm! 'ka emusd. 'Ill'. In miJdilf;lt varyorLlll1. C Illllt-mllJl Ill," ve (1.)0'13bt!~II(,' dnIml~ !"oCl iJl1.ir1l h!'i t,s1Z klllinl~ Lord lUll: neft' !.W l 'I t,rroJ'i. qekBu dnrMlfl il.lJiPl·kk nlIg' nil Anveil"SC gi!:'lillieil'e lUlZU"· _ 'U. lC",le-ler-ln., j tihkilm.l.titl • lukla k,InIIL'lndL .'filrl:'lfM kteij 1I1u,tim: IBI11J:11.il rill. Bel!;ika erk,&ru~artalu ib olunll.~. bunlara ve!"i~ itillb"l;lJ'in.· . ,I )0 Ill" !i Ln.ln toletlL ij:;:;crin~ bu gtin dati» l,JI~hl",biLdl_ Ancak len ltimaw da ¥1~tI, SOlI· mlribimc.e 'w.ktanll.L ya.1'dIuIn "Net nath 9uglWlclilU'. Boll, kuvvotll"r', yo.rdUlun ~ddJ~lnl IU1.Z, ~iddet:li bq IT) bllruUI'Ln:n.I':It, . Li I'l"e Un ~~ok faik 'bJr lop~lI., ritM yol- g1j..t rmel~ ve Br;:h;ikahIIll"'L taL- golmooen evvel Afi"'~l':f.i ba.ttJ nye k1t!llallm ~ mIn ctD:le]~ mere oIJJIKl'iIlI, ItU"Y'- g::tfI'IJlhl'llJ~tl. Btmlll'lla bft~liIer al::d.hru:le tL.lLLugu mevkide gehll1nm kIlPtl.1lL~,wrklllsu, i!:lIyil IkJ\: lim cu'(l wm 1'UIglAm bili," halce ~ldd~tJ~ 'bir mGIl:r lJ~ ya~ fi:h.n qfili1ll.1:."'l, harbin b~l!IIdI~111 valine kan.mulrla.ntL d . ~~i. 'l Dei Brl~AmII1. fu 'U~I ,." beli II"Ir.I,rru: blumn dilrOOlt:l'ti', 1.1. $ilmlli,y~ kll.d!tr 'jI'n J,fitil kayBIi! llaCU. gilrit ·1tl.e ~l~ik;i U:n~il "ti!vmi {J.l']:{atl,l, ddl;lmllll bUtiID btln!llr 'uUm:tdl ytkml~, I;tettiIL kir,llll lie IrraH~jnil] t. VII' nUh ·1b<l11irlJ~riD tt:"2iii t.>nllmle kuVllctlC':ri lUklltmL']ti, gL'f.jiirUmie1 . tnU'ek ti hlll'" tilrlil hlkdiro ~Birillci. v,e,:h ,yati Uil'W"et, Kn1le bogHY.ln"'nn

(

V ENSi

yas.et etm .. &in.i, kla1llgmlI! heraoollO:.ri aia:>lmila gurul·.In.U mtili!l.h,:::o" ctm~itW tIJ~~ ItD'.•.at

A BAH ) IN B, 0 yOlK

S i Y ,A, ,5 1 T E F R i ... i-'I

..;

Ii

_I'

mJ}'a

[~gun.

r

Vala. n:.. .... -I ~ .or~i ~I

s:

Ant Iy _ V ""
iGo

r

Uo,l !!I.HI nM.

Pl'OJ:l"ll.r"i JiIl;M!r1d" MLL,k &v

U.:J.O 12..1:1

..

bW".

I

UU.S'
L8 ,'I II

1:11.30 ltlA5 U

2G.ts ~o."I.~

lUG
IJ II..

ll.::.l.D

MIUJK MlllllI;
.I~

:0.15 21.10

US
22.311
:!:i. ~ %l.:l'l

.......,.,--~~
HlIj,3 M ..~l

lfl 0

f"i"Dl,lrom

MQ:.!II
REt~-;lrl"l

y

Tnl!2lf:

m1?"

Hay .Ilk!B ;tE' .. chile. m;.~tt;an in::ow sil ~'t.L:li LIe I: ' tl. .Blmlall" ,!!b ~r 3jw V(j topiu bir h Ide ih;:rliyorlM'ru. uha,k. leak ba:,thuxfi d;1. ~iliDen:J ~cln gtycI.kkri tuh..u' bi(imJ.i l:iD.$Ih!~· lru- da :van:h ki c~rib fJilil'ritil·]cri lie h~lyan l:I.5b..;b;ileJii~ c...e1ncayib.m ~J.l:' &ilii ~riuli1. l'~hmb_ A. t lIilO: ~hc ycll'tll. ltal· y" ~ roo..kiouJi tillclii. balilbi.!. uykuilir. ikl!!Jl baibnp Al'l.taJya}'a if hI.re.&: ocadaki Uwyanl mr.>r, 'l:ii~d: il'm b.lr tao tertibm J'apmL~:lardt Tlll'Wer. VI;! ~ bw gfi:riinm:tla" lie mt' llil1'l n bit UI" l..efjif l~o1u idt M\lhakkr.!c :boIlf ~iL jl'cml i~ ediLmi~ a~l" lnl'JMtu':HtilffMieri de- 'I'&rdl.Rm.aemllcyh dmmaya grbnrmi. Bilttln ~I haln.n lnlv-vetini I -• ~'!~dj. Bwlnn it;io ir daL cbhll.... "Octilill.e' DulL!.l" .. yild ryma.!, D YakllltllWl.! " \Te bn ba~lI7ll' In'', crrdllTl~. &UC~ oldugu :;ibj !,ilI.k~ ~ d~rnarn .b:!Otk~t'Q4; YoOl', be. bru!'lm:! ~'bbi.isI(!'rine I)n.·ill ~ir su·· n,L.t' d:J'IJll katl'\.ordu. V~ AJ!'tJlc durmadr, Tet:ip !;ektl ..• Gr~WV'!". 11 8C-~2ligJ i¢J;lde ]Y.'.l b.~'ll.Il trtb:~lnal tllfengi Il kol bottlgrnm yeri_Ddli'J't (\ t-

..
T. *atia va.ll ROr;.... ! te I[1li 1Cb.1'dz
~
mar

oir

oo~rm.

na~ tamel mm}'a~r.

mi,

".8

.. e]"ij • oIl!! k;.h~cli cvltl'lc VIlli .ko8.~

pB'tnlna

(Busuruit YC Y F-W

-

'llmti

II-

oJ... ~

:l~ci te
He

Ufin .~
c

mLtb. Ve rle!'MI
lj: • T~i1
•• ,

_'U

na1

b(jl\llc

&Jlli

Bdeclk, (Husu.ail' - Her olduiu ~hl y1l da, hum. d..i Y<lJui!l~ 'i!i~ -yrn,ml ~ ~e KI~t" tep2£ine viliyd fid:lPllgmda }~ikn b~ cr aga:., dl!;;1uig'j ~bl l..... iI:il'W" lidanhgmik g:etinl 1'1 f'l.mli. "'lfne. .erik, J.irn.:!: v ef.efLli 6Wullan ile ~.zi at mdd:f b' fl. UllJ~a. miibaYJ.B edl len billlo,;l·iJ.e' b~ ye.f.:::w i1~ Ja.nndn.n dm )'&ri m'f:J'"s,llltlar
«

ihtim... l'" bii'tiln ~lt.izat:l. He '.'J lm1l'l oi...1!l b!llU'l!:: ~fradl $i!nltlc I'JiJQlt.. ~l OOi'~~erdI. ilbe~ he:m~ a.T~1!I1'I d:l. burlln.::J..IIkinci J iJ :. i n ]';j ~Pi mnli:ineli de- dedutl ~:.e.<It' ~ uI!luyotdu. Bu Vt cl~.n heyiil;Jyn J)~ •• Jf.lI'2 bIitUl\ biHUk, tam ve tetr mil tl.'1.frE:rjklerik. yt'i; hiftl' ar j(iI', lr'e~'3. hirer merm:i ~ridini I'Jldt1gtI ,:::lilt ooplmn, bulUllU yurl::mJJ. Bunu takiben de (11'< bdn ne hi!" lmrnltL 1lC' lllr 00., TIC rle hIT heyula ~1mn1TUf1b... Tabji dti!mum por'i. _ ediImi~ ."e b:!..5lklml:J.'Il lrurtuIan Anmlya i~ dIW~ojo. mull kllak 'bir
UL.":m,

her

te:D13

----lIiF- ....... ·

Qbmml.l9tur.

27 Y

ii ee lie

aalimim. !'de e il_ tiel' tel. 1iIiiD, edel;,Udini~ mE .. - I;ok dmnJal var, Q gOrm£Dm imlciinJ. Ybk ...

(1!lI& tlHo:Ifl :l; bndl .lIyf~ra)

'Ii

SlUt 'i~ til ... gehni'jti,- v ¢mdi ~ A:r!:JjrnJ gmu = fJ ho Ie lev ~tw: y:J;illlm~... trn:b:r. a ~ kruvn.ztir bir en]>: f!1ru q. Une Ilo~i..ir. SnJLt d~ d ru ranin.1 ~~ "fU :iJ;la;reti bIdinyor: - GDg_~V fiaye-d .w.l:!O,h.,g_ Jeriniz a ~p k. _

p

t1glMm

00Br:::L

oj

r

oliim

l'hiilrdri

1m .<mf';_U

II -

buJ.u.nuyordu J,Simdi. • • .. rr.tJ.'Ut. llUtiiJII. 'btl k~hh bUtUT! bir l.iiUI~ tillkmil:u?lr maltindL tilfeni;:~ill'iJ. yaDllg~ uti.~ :3e~J: ~~i.r:i en \U'al{~ mu1rn.))iJ tllrn.iJlltrld'li eJli Hcra kifill!&lndJ.m bile dllyultr!ilj~u. ltg,h.-&£) fll 1uvxetleri kmnandanlJg:.; leo cloa, uaUJ. ll;i'tfezde demir]i uunman gcmiler bile bu H~ dU)'Rl'1l.K Antalyolilda 'PGrklorle lta'wlllM M"aSl.IlrUL milhim blr
ml

1

I
I

~L"m[1

rek

11l\_>u

ba;!arug,m ttRIyn.nIIlf'.

zaonede'.. lmll1 d y<tr

~isil.e lng'i.W d1ny~ ~ t.o~\t:mlnm atmnk isti"1lJ1'. Halblliti P.nl!U:r.it bs-tm 'l!: 1m.. red.U'. B!lZl taoJam ru 8. ~imdj.. den l!Iu_va ~'Imi ilt!olfi'1tfu hila. ~ kat w~lam kalan tordar bilJa .... t.eI;! elmektediI'ler~ Vc bu su:m;.. le bi,it.iilll J::;1lWtw:II~.si.ni t~t~:lIOD.1"a C 17 amimii. y sihl', risi ll'fi' kahraman mili"etteka'!:ile 5Idu.J:a CBmiiJi.lyor- e b'F ~ "!'I) ~diyor. lngillzler • khnse'llii k~1rtarfi'ilra Ill!l'ile
ed~ml:rl!!"lar,

znay, ~Jilli}lllUI.L. Vc ~ w.rcla su .:r;iT' tAnfa fa!"r.c

~)millml?

ml'yle1:w.il

n TUrkler
- _.

:tt~~~~. ~

\Ie eknlJlYc:lt
'V!Il

Z'Um:rw.i
.'

,.jra IGnn

:o.alI.

bili

muk3.'L·e.m: et'mclttcdi["'.

J

k.orJnJya

~1"1l18nn Rklma p1m ~J L1l! O.lllce QU clmWJbI: ." _,,:- ..lL..Jy~n1ar ~wiilili bu~ruk l;),l_{' nC!Z.9Jt~~ IS ~~ "tJ~iirural'. ve ~ b.-uvvetle.r1nl lylce y r1C§tinJil[t~ sonrn m.wnlc. kette kaUiama, b~adl'ar'. HI.!'Dun ic.in bugtin her'\jeb-l. ~d evl l'ijeh~kmamak ~l",
Yn.lilld
llJUlYJl

(I. d l I"b'bun Ii' ~ h~! muz gilb ml!l"D"l~leri Ibp4ia ~ ml, hir l:m,ld'le !m.lnl"'ll baat.an idI11101" V0 llioonl alup gllTzyw..

NiboyP1!:

~M', QAt

ti" ~ .

Knl_'L"It7.Br

~eh·r 'TiJaUQILI Ternsilleri
iItJI hKA~A[\'

DAD

."nt 2.O.!O llIo

1,...-- _

S('l~U"a mn bu' irll1rlit '~'e d [twYWlbmn t~'khIl8 g@en itQ!.. ...i""(l~' Alm':_iIl m~irp.tt1'l,:.fL'lm tJalmrt kW' iult::l :1,n ve lmri[rult· lol1'B..mok i~in !ngilh1 J"!"in ilHU'i. gM~i,., "Tlirrt filDlYl !:Ii] d.h 00!l1i1Vl'U, lYtm",lrri vpsa.b-n.;. ~ yapm:alr lltnlytliD garnlwnll. Vr: i~te ID·n "d":"li billiimi nu anrdJ,~ onlo.n WTluml bir 'if ti.... l'l\ j[ tt,t8l1 III (f! m . 11. • ~ 1IX! fin", aJarak k UeoiiH'It'S) b ~p -., IU!I n~I1"'IT 11 ... ltcr .., b'i\'l l"rI r'i£"oizJcmen IJllj ip "6 '(&lmmi W't )"0,,1 ...

Id!filH kaPlP' bu i.,o;rtiraJ[ !tbne''!...

'~~:r

-~rnIYeM1e 'nn!Ul~ mlm bRhriyelil@n On bIr ~,: ~ Hurra, 1iW"J'8... di.j',e ""yo ·lar.....
Silm"i!I, '1'•.

rrln

a1bura ollJ1'kHl. ~

-

z..
dogusun a
1fIdciI..a, mu tl:l.l(
aralLk

ll"raruu.z.

~ l!_. t...r",fl 1 11"" I nyf .. ~ dil

b i!r s.il.k L mild W:eraatde IDr)U\l:;uruL

aj i a.O

ordu

9lJ

d:t!

I . Iman tayyarelari
(I~., 1II11''''.
Fnm!ll%

tnuannidane muka "cmetin' r;L{} men ilerleciektedider, Habe."iat."J"miz; rn&iilz, I::m ... et len ile Habes "??lC'~"'edl!ri 1 taJ,lI""nlaJ"l Debra - Markos eldaf.1..'I.f;] kaygulo.I'lna diio;:mii..~tu. rafinda ii1.kJ§b.rm ak ta devam e-11 i.rn.I. e-t..IIlt:lirnr ki, Ahl'l an!tl!·, ('ii\,L)rtn.r. Bv kltahf ~i.mdi Addi~ uf:.!. mernlckctlere satdmrkc a d . lidJllanw korumayi, diii:;iu.n.t.'- Abananm 170 kilometre lcadnr simall garbislnde bulunmaktn bdnu luir. Birbi i arWDI.::'L rn • luplara katuan, y.s. i '!.RkJe Qlrlal'. Debr-a - M"rkIJB c:h-,a.:l:"nl". , k rku lie AJih\'ef'e bo '1111 da ruiisushkem Irir l'I'Ievki~ ynegell mem eketler, miil [ik ta prlrrn hue im ($Jl'Uslnda d~man 7.~~·int verdirilmistir, ol l.u yao (_;izmclc ~act'le-r:i 3r' 111 • I. ,b.r. ltnJ;\'ad:t mti.l.'limmn.1 ..e yI~ t::uyul[ Brrtanya Qr(.\tJI~n ~I~IUti;! tm!-lrJ. ,ll:r uir kudrcr ],a..;::annuyll. e'V\,Ol" II:, 23 rs.a.) Hindlsbn!jJ3}~nra. adanin i§~i ' Ie-Ii I tanm i.Il~i'tere Fevkalsde komiI;I'IJ'~ I.M!l'n..llj~,Am~rjbc ...alrl YILI.'!leri Sit Fil'Ul': Hall Clipper dlmets! ise lehlikeYi el tle lltuT rnnsa tb ntik La 't';'ar-e=:l~y1c h II· lu.r bl~ du.nlma geU! tT11~tJr. 0 I"'l'!y~ gelmi§L,-. Ell tayy~\I-1;! .111o! E€'l p!c, A.lm2r1 mukaddera.tillll. ~~ .('-11 h: I ola.n1ar, giJ~ gd;:Uka;I' :J.r-I tiirn.mndlfei" llir yo'n.t d~ \.meRmna denil. at S;e-"'I""lizt .. m hn,;.ul!I kuv\'etini l.uma.k, b~l KiTli~li I'dir, Ku,l: udin c._;)g t ~t d.e dcva,m eden y r··d-1m. de.. iDe ~orc talyanlll ~ Jl]led, lLlI. fful'l.i.urnlak mC'(:uuriyetmi snn Uti ;t.)'d3llben pe"- fen githi se llu§leI'dl£. ArUk mp d, mC"kt<..-dir. muh t l"i Okv:ll'Ius.1 lntJkal BJll1:I..s~[l II1iihurunat \'e yi:r-e. elJlll~t K.orsan· genJ.llen Gra. e~k tC!!.lru.·iki ~dj t1!lhl. :7jyru1~ ::;1'11; I1Ul giin'lllJtliig-ti tI fl'zl~ kuil!or- U7.:::uul.}al~tave onun Vazl- gllc;'l~i~tir, f( m u!mB-kla, [,,"Ugl ynilla 01111 N~'~JIj ;.r.a[ttcd[Jd.i \'or. p.:~T, \l ol1n!lUru:hl1ar, lSI) ImIY[lJ} l:':"Iiri alwda K.I6- C ~hl1lLlaJ&l'Wm Y!!lH!.Lbl.!1 1 Kahire, 2'3 (a..a..' ~ OrLt1~arlt bo~rar _;ambotl:lI.". haV}! C"jder.. .bunJi::l; umu.mL l-uu.'argi.h1Dll'1 leui( r"1 I i1 \'e a~ barajlan Iau'· mk L,._ c, Amerika - EtiLanya I lig-l: Libyada: Kaydedilecc.k Djl" !! I l: smek .rulWili <1lr.lli;1lar~y yoktur. dar. yandan, Eritany~ ~lO. CaD 1 • EL;tredC: Ke-n."'1l mmtaka.smz

kar,f,'L tnarruz l<ll ayn bir sa!ilada~ Wr lek ceopl.a1idU-Nor're~m y l"'dlJIlma ~1;ap ed,teD d .oWUU:.l. ve om,' iJO.e, Holanda ve Bdc;:ik.ruun tehdide ugrayncug. n.I ~ee ,.eki!mi~ vc Ithin IDUD;uUmar~,{.
\'C' Nf;U"II'CC;;C

llll.reketlc.rinden 1Qi~t1.

ot.eye g~run~"
I Inc'
Ayf::ul.)

Y nqan adalal'lnl bombaedr an el:ti
(~w
t ...il~1 r U 1m:. &l1".lId,,)

Amerika artik I harpte imis
fakat
!]imdilif:C. bir
miJdahaie halinda bujunuluyormli.1~

Arnavutlukta
lalyan1.arlD hi .. ge e I~iic IOU
~BI, C r.>fl , In,,1 ..
I~yf"d:ll

Cebeliittarlkta tahsidat
Istihkamla
toplar
kOD'
CebclilttJl'1ktJ.

mesine t.ti
V~ington.

saa e

kuvvetleri

italYAJ1.lan.o

Berlln, ordulari te 'bli!,ri :

2:J, a.a.) Alman b3.:jkl.HllandanlJg.[II'1l

Ho.flf bemba ta "",ar-cleri diln Colr,;h stcr ve Peterh.ead limanian tesisaunn b1iyi11~ bir mu vllffa.1.iyr:Ue
ta'trllZ

dir.

etndl,ioler

-

Nevyo.rk, 2"J (a.a.] - Generf!.l Hugb Johnson. World Te~ Jegram g-u..ele:.:liJ,.l,ie suntart ya-

I

I

:!2 ma rt g\iJ1ii oi!lcdeJ\ t'Ol! rn bir- f',,:-\'\·a.!~ tesekkiilll avcrtnrm
iIlilll.llY dmlt:
01;L1'<J,Jt

Mullada

I

Vll..leltu limum bnmbalarta hu cum ctm.i~tir, \ r.t)11U·Isu-a "C It, "':.1 l~h balarynlarrna tam 0.£:.1' t-mtlH' milsa olunmustur .. B:.I hucum esnasmda vuku bn~tUl !~" v u muharebelcr-inde Al • m::!., ~""'("llo!.I.n III Ird,,;u le' bl'lll.-t~ )"e'l~ l'f'lliz av L'lY~'Ar~::'lOirli uU·
~Li.r!J1:':~lo,;l

yo uz, I'llkat hu Il.m ~~~'1n. 1"~1 simdi.lik bu ratloJe-ye ~etU'l1'um1J1 nkJl~'Lne bl "sll~a'::t OIIlJ1~UilLfl!uII-1 cta.!'] ih:'1 rettir. E~c r J!,L ponva,

l'.lyo~: ArtJl'! harbde oldllgll.MUZ 00dihi brr lmkikattir, Vo.km he uua dti~mi-lnlll ntc~ ll'a.Li Ii?~l 7

L~ij",

T

J.)u:;:~MnIl

<\1.1

a

dimk:i !la,':!. ZA)/Ilayyn lir. nil" Alman

.'YLI:fl'si k:1J1 phr.

t"

AlmallY \'~ Italva He .\'lIphgl l'mfc~.rij mlll he I",y~ j~in~d{,-'Il ,h.an-k(,tc 1 Homa, 23 [a.a.j D.N.B. ""... ~('Ir ull.i.r.9a:bIZ de Ib Ol·ya· f ~']st;l. hurbr' 1iJ1J.!"I b~~lam..lk r,'u:~'l:! "F~L IdeolojiAi" bur;)'. ~I de kalafa;Sl7., HJI!l'I~11'l bi!~~~~aki ;1.'i'le:·L hi .. m·yaT'I'..ln fIlllJ ~u~ biT ~~t~~. lilollllJ7 "armr. Mfl,.;Imafih Ilarb 1a. GGlDJ Arn.avlltluk cephesmgcmi' 11 in~ sInl 0 ,,]er~cl' ,.u mensun I tI' j LI let lctc\'i.z ld ya'nr La. de Alp. ,ifaVel Itltalattna bir ke muCreze!;ipiu iJa"lUlUa btl h,,· Jo;t~:.ti bnry!ugu lii.rI ed,~ Ml!nla c;.~t'pl:j~en d'('('~'iz. Eu" mla b .rabel' m'lIdtl.lr, Praiesor' CUI-ruchlh uru.:e le'l ha:rbe ...irmcl!i. i!ilcnmlfj cl ~ italyan hlldndunWll garpmda. ·'i!c,ii". B l~ mi.llettellJ tal"b v€' \'e ,!}jrnall Afflkatia cere-l'an eOI'lU" tnr:limriaJ'l l8:s\ ih ooilml,l dlo!D mu'barebeJeI'I'" de l.itirak e:tom:'!. IJ"'Y, ~imdilik: tUI1-bl} mHd:lmiijt.ir, hale ile iktifll ctm~ind~ lila);YJlOO krub bir ki:!i"Yareciye

Nz v:marllli, Ros Irmag,.i.'Un ~. malindki mustabkem Yunan evzilerine hiieum, etm.i!flerdlr, Ii [.'J tiki sant sonra tmy ik zaj'l at YI"rerok pertsan WI" halde i.lJ~ mevzilerine c_;ekiltnelt: m.ecl:uU'ljletindc ka1r~~.a.rdlr. It.aLyaJ:)W f1J" ...delerindea diiha .lyi neuceler eldL ctmeJt arzuau ile tanklarb ya!lukiar, Bon taaruzda euma !;llnUl ~ dcta hi· eurnu gt)Iim.iI;l.enUr, Fak t bu I ileum da Yl1nan topcusunun at~{~i karsssmda kmlrn.llJ ve blr' tank tabrip Ii!lli1mi~1,.i..r. C~ ~Ihed' oie:u lW~'3'n

it

yeni
bit fa.-

luyor!..
on;

Elc~ ..ire. 2J ra,a.)

biLyD

aliyalcoruime.kted.ir, 10 ti~ gemi!liinden m:1ir6kke~ bil' :ka file Uli loo:rpHoIluJI hima.yesil'lde .A;LLa:s cl.enh:md!en gcole!',ek mez kUr llmnnda deml r1emi.~. tdraarun mu.da.[a::uu. i~1n bUyfik 'Qa~tat ycni topw yedetltirilmek tc:dil' • .KJ§laJar akketlc dolu 01dugm,dau yen.i ;:,clcl1 Y.lt.Lhar \f8.PUrlarda. ywp kaUuoakt.:ull:r· lB.]' •

23 (a.a.) - HtLriw ciJ,'e nl.il5~nn S. W(oJ] i«al ii!ltmda. lru.lwmyan ii"1"EIJl!:i' YI. ~'il1rleri.l.mck ~ iki .-a.pnr un.1lIiI h.!tz:Jr bl1lm.ndugmw hildir-

mi=:!

'I'll

a~TIli~tijjr ki:

BOytik

Bf'iunya.

un b.':lmwf:lrile

tuill: Ilm~bi.. Ibu Uri Vapw'lm

abJo-tu.daa goeQef'ek ~I:'a.i. linda bulWUillya.n bir Fra.nsu U. rI'I1UIIn& g;itmesiD emtiM:o.dp. e l, ~ m.iJ;ltir. An.mk fngiliz hillrilmeU.

~

altmda
Y& gid.ecek

~ya.n

Ft&llw

~ebtp:i~~~J:~~: '-,,,ehll' ~~er~ I

M'oskova .. Burra' - ~te
el" arasl

---<I

Mu.nh-amra.n
1i~yo.

yiy«ek1eri.n vtI I;q mlnl:.a.bda. ::ev
""e mlJ'aoiril.il vi:l'O"

%I oh.m~8 ~:in:i ~I dair fiana;:adWl1 mitjtir,

u,lUo-da.
gtiol'ldenlmi.

bu.Iu n.au
f'

Ilk d·" t._ ogrl.l reD u aolm,~ p. e teden hareket e1tti
i8udaMte, .23 (a.&., 1811 .. dap~ lie Moakova antBmdu. ilk: dogrlJ t.ren dilo ISClibah burw:lnll b.ru--e.ket ~tm~tll', Jd.oako\'ad:a.n hareket eden lren.in bugUn M:'t,[:li.-" hL.ld~ldUml mu\.'.:lSI!.' &ear arou9UllD.. ait 56 baynk getirilmelrtedir. Bunlar Lav08tLata be:kl£.'fIme~h;d1r', BII h'enIc

. u .y

~Waa.

,,;LIl
L8~

iI

~

dine0e-g i w
IJ;I..l!I.J.n

V&purlann

derhal

nka.~'\L

Amai.ka I5:tW, ba. iIle.mreti. Ubnda yiycee I~'
~l

-

-

rettir. Va:o:.i'1 gtOI'l, 23 {a,a.l 1

-

Me-

lar I St:k~n manenyab.m t"ltaiamak .. y-esjJl~ d<.: '=l,,:bil"ler yr~kllm;:LK'La ,'e l'l.Io1m;] kt ... I', W

I IlIa Itar-!;!l kUlle t aITU2Ie 1"3. cQilmtlrte, Arlg~.1 - I

I

lll~ muharebt: larZl \'E!Hit \·a· kit :jiddctmi artt:n-arak. tJir l:) - I \Yk;.'1 Itiber] de,,'a,m ellIll~i j;'a.k.1t, bir \'3Uuan kuvvet DU, 1:ai;J'.d ~er cl.l.letteu bu hayah .lOLal n filn I1l<!K!i!dda ramedilcl 'cccgt de anla..1l1ml3tu' •

'1

'.alnu
b~
j

11 \' ,

A

'Il(

!:I!ll'lI.

~G.do,_r!ll
I'QI

ve dml.Lz klll'v ...leri, t lOOahii de-iii, laarruz t.ak.i pet rncye ,;.] klan
j[J,rfJIr.

) 'lL;,lllya

i1tlparatol'luk

I

Doc:ii~ geue Musl[(n'~an oklca.1-< Musb)va, 23 (a,1l.1 - Japoo mallfillerindc be~ an (}lundUl~'la gi.il e, J1I.[1011 hariclye n3.ZJrlJ M:.J.. suul~1t berlin en di.inuo;:te de MOH' ko"adan gc.-.c ~ k vc bu donu~h: da muhue helel' de-'.':un etml.l'[~lrosJlo\ a-ia t;,u alrkuf ede.ceklo!iJir. Dill!} lutalarJ.l'l,lJ.7; bazi. 16 NisllI'I('ia m,;:l'zU mUl"C!ff!l.kly~tl~r doe et- I til' 'hfatsual:n.l1m Moskl)\':lya dOI,met:d mullt.emel· mil:ller ~'e dU1ilDarta ab'1r 7.:J.yiat 1 LIn yeet hiikUmct ,.'e-rll: _""'Jc:r !ir. Ellm\7.L" ycni - dir 0 3.'l.m So .... rrn:,rk~~llltle ne k~~cl.1I' kal.;:Jcajl de-n 130 es:il" ge~i~ t.ir. }-1'1be:.~i!.lt~Qdtl,; Miihim N~I--I heni iz lc!obi t cdllmc::mj:!jtir. Ii setui zapledHm.i~tir, n Diger- biltlin rrun\:' It· lards luI!' kilt ll!himb.e inkiifilla dl!>v m ed.i~or_ SH,,(ttJO IWyWl ,,~i i t K.:ilnl. 23 Ia,a_' - 'T'<itis: (!i." l-ir;lof~ 1 Ir'll:1 yf,,;b) Civil ArId Mlltt'-Ll'Y Gazetti'in ra, !lava n~ ilc1.!lZ _y,_rdmu ile verdiji bir habere g'. tl1g1th: \.'~ Hind hiiln"tm<,:Ucri Glu.z:ry,j~ I bu c--ep1'ie:nin d.;_1ha ziY:J.de [m\, -

bU~8l1 m('clil'li mal.iyi' eTldinwHI I'~is vel~lIi Wnoorllln 111 be~
y::Ul

Y nru:iBt

e!a-

Wk cepesi

ihn gU,'r., bu :"'en(, \''::: ~ JC<.:'ek "'(,TIe. ic;in orr1 n \'1C" don:'ll"!maya. , !-lis ,e;dilcn paranm \'ekiu:lu 25 mil"'ar 183 nlllyon dQlamh balii; ~lmilktadlr j mily3.." doluh.k fe\!kruilde miid"[aa biit~:si bu mL~n.,...:am ye:kl!UIlII. dal'lil deg; IrlFi FilipiTl :ubmnnd.a hllUl f',lilr N~"'yLlrk. ~3 (a,:1.1 Ta.a.s aj u.nsl bildil"i yQ!': Oniied Pre5sin "..errhgi btr habere gOre ll"mpioo~ki Amerika fCIi'klade kamiseri S~nlno'!, Fjli'Pin ,1 ijl ilmel:ine, adalnma

I

nl'l-;;IDJ\ eNiJ Min 0., 23 j a.:l,l YUllarliAwTlo;di;i lnglliz Imvvatler-i 1.1mumi Iu.nugiUlltldiW di.in tebh2
edilmistir:

J:ngilw-eyo Me:kil.lJ.r Ild ~ IiLmIl Birleilit Amenka dm~li Frawru'. millet.inio ~ yll ~ei!:dedi.r"
te.mill ~r.

riD tiwzi.

BLi,va rwLre.';ldh Sir

A.rth,u_r

I

LOI'Jgn:tore'm t,avsiycsi ii~ _rill mil], olt:. ,"' 1. lij gilit! i~indt: ~'apm., oldl..!;gu ba.'a mahan belerilldc dUl1m~Ul!!n dokl.l2. tayY~['~I:tUll wrip G.'~ clan lay"3.1"e

17 J.lt:a.car suoo.}'lDda:n miirn•.lill.wp biz' heyete teslint Pd.ileocektir.
SO'l,')'etJerin

m..ii.meMi kl"i

I,

hudut

ista5yommda tarailllldan

Sovyet

Rumanyada yahudi aleyhtarl ~
BWrrq., 25 ~- m.l - 8terant; Di..m verilen bir It.a.rv ile Ya,.. hudil-iiWi...:lil C;;.Ir.l.k1J.k ~ menedilmip. Ya.Irndl:Iere el,'Vel.co "'ltri.lmi:, Dian. i., b.meleri gCFiI IWl!IllcaJrb.lr •

miilil2:imi

J. F. Ft8.5e!"e

Bw:llI.pqt.e

:J.~.

"irntiyull

bp,\'fILWill.i ... oi ihdB

elml~tir_ Tayyareci, bu doik:1I...IZ Ul.Y}'areden bC.§lim sOu hav:a htll"bina
~.af1rjp ehni,tir,

militeri He M,it::~l' ~Llbay heyeti ,"'oijo ba.¥l"aklar l1u~U1;i hjr lNillIe Buda.~le'l{ei!:',"'!p.cekl,ermr. Ga:rd,a
!;IOllrll

yiYe<!ch: ·.-wklan vUcud.fl. ~etinlI1l~im \'i;O von, :rm llllall edil(m;)k ho.\T(l n1!)drlla"tSl'lun ~.zim ohmfI:I~ 1m viol,iye (! tmil1'tir.

Dcn~ilfin ~ Man~, h ii€; n "lkl.<; llilloci olmas I mUlI("m, ~ hl,:r rL(,d:la,r,;l, I.a.I.lrruzlar karar vcrm.il~kruir" ~. h ed~1l. LLitiiu ha\'a me)' • maSlfla A,!r'Ilii g;w;lt:nin bilulnli~ dIve hl;lrbi besleyel'l her gore. Bhopllida ft:alyan hli.l"p D, I H'" Ilaa,. drnl'.lli bir ~lej :11· ~III(ori iqin hir kamp In''':~ etl :1.1111 , ililmektedir. HnJt=i:1 Ramgnitn )iiJ :;;:.1\ alf, ndl ar,Hi' ke.silm eon. za ere kad!l;r IiI~Nam eesir k!lmpmda] ~,OOO.Ben~ 11) d>~ I,Lir. It;uJiseltmn ma.hiyetil re e;ir k8.I:Dptmh da 2400H tlH ~1;mnlL:'rCk cfkan UfilLll)"ll,1.ie- t..'11yan b.arp e:siri bulunm,L~la<r" rJ!ly\lM.lL'13 biJe, bu 1Bt1.k-amttd.l£',
Slmal

9 'iTlil mllnl,bb:w

bll fl.r[j.'Zi rind.e tayyurC' dafi to!X'llSU ye·1 . tinne'k jl;i'l1 blr mektep yap1l1

\'etiellf"l'!cgi ~i.iph.e~, Mull ilu - I tel if ih t i.m aJ! ~r d il:g.Li.niller~
~ OhiO

-

;1,,-

tedbirlerimiz Alma.nl.ar

rniibila
g'l" . -

kl!mrneldir,

Bli uk kararlar
zam· nl
I

--~.

I '0"1'2 t yyare ge... m'ileri fil su
Yeni fUOo kumantIan kahramanJllklarl
LOIl<!ira, :!!3 (a.a,.,1 tayy3 re: ~eri
Layifi

bTllarak

YRPll.a<O.k m~ri!L&imdiHl bayr:lJ,da.r sehirde dola.!}r;u;klITi milzc\'e IUm1.l-

la.ca.kt]r,

T'ramvaydan

dQ$to
oLurn[l ~n

I

ve· ,

§iilq,hQilI,: d~

T!lDeba.vmda

ACJ

b;r kaytp
fa.bnk.EWion
k1ii 'Qil GOlc:ill~ de:mill
aptl:r

t.-:rmIY~ l,'3. atJu.d;;er:J
ya:':!I.""'1'Ml~ \'e e&izJ.de oc-d.a vi-

di.h;;iip b~mJ.a.ll Beyoglu hastahan

outer

i.al"Lt.an

!ilk lruvv tlf'rle t:artTl"Uza. me.k i~ilJ hazlrlanmaktadJrlal

elmi~fir

raIBo~'du.1[I
)0011

a kumanda.c.

V:i8aml· li· oedilmii!'[lLkl'

m

yapl~r.

luymetJi

~;indcn sonr(l

bazl miihim

f ~tih y{)] Ian dOl :l.l,:m l;;;arurl I J, Hu"u!';iyle, Al'id.~Dl~ etraIIDda VI? uteieriooe IT,L1.Va[lak ,,,tt r ararken. hf''zirnlO"tten bl 4tID te di.z;;oc:n I I 1 ,> an-I
)" n

:ruk me.rkcz devleli ordulanmJl

lr>rde kazarula[J muv.qffaklj'ell.:!r ~ I1HriL eclem~dL 0 BebtpJe:, bii·

Ga ....ia·, ren IIhi r Po rtckizin ),fapo}e--ma. ~ostJ;!'rdi:i r.r'Hlkav~ mell hahl'Ltt.a.t8k YUJ1al1hla.rm ria bu~.a ben.zer bir mu.l-![l'l.';m].Qt gQBll'rrnelel"i jhtirmlli.ndcn IJa,h;!;lcttrlekte

Ba!kan va.ziyetinoen bahseden Mancist@r flr!... a~ smda bdyle deniliyor
Lorll.il"u, 23 (a,a., l Man • r,;1l r:ster G u.a.rd~. . ~te~i 1'1 iIlI dipLor:natlk muhablrL bddtt"tyot, \_·akln :l;'al"l(ta. btiytm ka.r-ar '

beklenme-ktedir. Vis'mira! Boyd, ..ruUBtri01JS b.yyare t;emlsiniu kwna.lldanJ iJ.feIl 'oir harp s'mj_~itJ.e t~\"ci.l.l rdi!c:n nuclltnhn Ln CI:I ;,iddetlisim tar· dct:rnegc mtl1,la(raJ~ (lhnll,.!J.t,_. • HatJrruarda. I:lldug:u ii2..c1"~ AI~ Aaflal 7
S8411ik

Alman munasebal

J
a.rkad.a$d.n ed~'rler.

oyun.e LlI..I!:.r-.:nd.:u:i. Bi.iseJ,'ID Ebnt a n,ih~ kaldlrlldttl. Cerruh~ trustA· hane:sinde &.me-

-ugoslav
I buatl

,

a- ,

,

vom ctmeirt.cdl!:'

"0

,"·a.zJ$11l:d.

:

f$t:iyle

de-

Bwn ",ike bomb.anhma.n ta,·ya .. releri[lin. Aktle-nizde yapbkln.n

I
(all, I..:ir..of. 1 Ino;l :hIylad., IUl'Ic1ukLa'l"l v ¥ugO::ilav mat -

I.

n d .,tekl~llwtflj.

k~t'i

bir

meelmriyet ilalinj alm.l~tJr. ArlJk Iki cepheli biT h;,up, )mrtuh.l.lj yollJlJ.:l girmch. 1:Ici1l~· Imlr~ teJukkL c-dllm I:tedir, A,'nlpa Yd)"l11'l ad..::l.l'ltrula b-u kuV\' t.jl'no lmhasl, bilyLil.! I'li .. 11:a.. zarl(1lr. Bu YH.pll(,hkl.m SQUid. yanm adam" klyilan. Illt.iyacd. 1 gar(' l(lJvvttet· kayc1mltrllll~ Ef.l)'~'I _1..: ve kolLlyllkla n1ud!l [:La ad 11 -tlilir; denilmektedir r ~::.ka Britanya ifE!' DU.,.,j,,; an! lnL;j~ bir top meru:lli Vr.trIill'. I

Uzermde ctJ :;:Ikl kontro IUn t;atb ikiD [ i.stt'! lilden aob.·
!!lIllmalrtarllr, I

Na.:clicel" bUgllnc kachr l' .,[1.1 ptl kJl:a~JIl,]C1 magH'lhiyeLc ug , rama.dTlar. &kat ~imrji nmv;U'faki: ..eL:izlLkle klU"f;lli lffl'Ial.an mfunkul'},]tir. Balkanl>! 1 t va k.lTlda b..klenelt t'arpll1ma milt· hi~ o [ilI{!'tlU1r. Faknt bunll][ bit' MlfI,., e.'volk.l Ylldm.m i1:arb.i 01.
m:lrlll"l.J. imkil.n

hticllma

,'isamiral

lar

I",amanl

ya.kla.:;l[nalrt."ldU'. Bil'l'lil"kiye

Bo)'du"
triUl.i5

kw.mllld.1l
kahro,i1lU

yi.ill: Brit:mya,

Yunanistan Ealk:w.lflr' iSti.kliHni muh~ fa;r,adlln ibar~t olan gayeJeri1:1:1 §llddeUe tal~ib etmekte, .'\.1 1 ortadBJlj 1trucl..'irmaofu I;o.ll!'jolllw.ktaun". BugUn ¥u.gosla'l'Y6 h ilk imeti , ~m,rl.ime~ tNll~ \'12' milieU keudi is tilflidleflHI. R~m.a~y~ V" Blllga'l ti}."i.allll'l'l yapUgli g'rbl, fcd!!. et • m.ck \'ey~ cfmcm ,It Ve k\Jman·1 Idrlll, Yugoslavya l~in b~(' mOlt.efi k ulan, Y 1ItI !:I.lti.:l.flIU VU I rualL hususUflda.kj kllrnrbmm kolay Ifltjkl~li mID'ly8 isc bl.l

"Ie

ettigi C::t.kar;l

DIU!>-

kay -

B'iiJf)vellil rJaz;getten memllun ola,all avdet el
{BlI, iar.afl 1 !.nc.
t .. d.,1

",u,

i'l:eded I aile:aimll GOkiik fabti· k al&r'll ap;:IT k1 is,beY8.ll1 bdy(!t

vetat

liY:Lt

e ~J::bo.

-w

DOKTOR

mU!ilur. Bu tayyure ~mJsi 0 La man i!;;:1,bctJel' almll} olmasmll r:1"m n l-lcndi "c~tiyle Vi,! sa-

elLm.i~tir.

Macarist.a..lHl OlJlIIlyu;h ,hlk

atte
)'tlL

fnzla !lUI-'fill", a.lara.H: hlendgriyeyeo ~t -

0 milden

miJJetine
b,t'ill;tlt milteh~s

It;U-;''1 AJm3Jl,!o'aJa gos·
dan

\'e

MaC,:if

Tev ik A,if A

rt

lk

~ok

yoktur,

1811 ill

BWlLam mu..ka.ml Yu,:;o:i!l:ll"'ya iir;;lti paktl intl..3. elmi: olu. \Hittin devlellf:t' taraimdu.1'1 mill., ki tumllmly;:t !lin gar::w.ti..<loUltl nail Cllal.:ak "c ke-.I1disin Eglo! ~e n.lzinll~ bJ.r.1 arn7.1 lUta.kl da vlid
olun.ll IlI;LU',

I

muhtll;!ri!': Napnleonu gibi Hltlt;r de IIrtlbdat ~l1elerilldm soma 11I'ndi mcznrl'l'l1 ~I,:url'_'~ ·ba.<:tla.....WI., bur'l1nuyor, gu lav}'~111 en me_, hur

mi!;lti. AJl'I'wlllar bIJ hiicumlan est1aswda 0 k0.dar biijrwt za:.Jjal;.!.

YU.gnslllvyada u';llan nUkU-1 met buhl'1lrllJ1.ln bll-lnti derecede

}LdaDlll clue C!1:Iil.rn~i, iJi,l1;LlIl a.rrnlan y~~rinc ~elirebili.rdl. Afriltada lw-~Jooen i::;tila emr?lhmne arllk \'cda cllllE!'k la~(ll gelk: k()ca Rom..a. impara",lu~UJl et;k.J.L1 yanrn mil~ y(,nlLlk dneti m-<lUHU, arlak "II' .rEI vap:ain..lm,. y~;,I.ld.sdll-.

bi.- etlE~'mmlycli hUI? c)lm~ma iif.ltiza.r ediJiJ!l1-.hl'. Kahincde buJu.lJ.~n bUti.i.:n dltTrtokrat SlI'P na • 2:11lOll' Aim:lJ'l l.ekl.l.fkrmi kllb~1 elrneld.cn is! jl;iuf;,lYl ~l'(;lb et.m iijl rdiJ'. Buna mukllbil Hu'Vat DlU'.:lrlal"la 11.'ll-iC1Y€' nazln ~, Slrp. Jan:lan AJma,l;i ~ L LdrlJ hyDe I
1rU\

I

lel'fhuU'rfd6rJilnY:n_, olnm:n bu gerg-lilllgi d~ llrrtlnmlillr.
[.'1ndra,

gt'flClrpl-1 azl tlll,m.b! daha ZJYl,I.'
-

.23

(a.n,

j,

Ta.ymi-

ug-ratnl"brda:r ki brr dahn 00)'le bir hli.t!·umll!ekrarn. ~t t edt!'llllcmi,lerol[" Amini Boytl. "I"Tar!.tod!i. tt h'a.nlara yaplla.n di!Diz mu ~ baiebesinde -gl1Ste.rdigi kabili vet v ~'arul"hk iliI:t!'l"indl2' terti 1s..",tlfTlti\k hiyun.::'tini y,,-pmRk etmi$lil": ChUf -hill 'VEl Alexanrlr \'cY:l !o'upmam~l~ hID"IJ1!unda ka· bir siUt~"h;!~ f'al' ',(![1'I'1r·k mev]l[uindl' l':mlWl • kl;!ndj,l;ini bicij·l.ik m(lIHacilr. Yl.IIgm:duv Mtll~,tillLI1! !'iirlellnI~lcr'di ,

oldmn, Almally:J M'-I ea.ristam.ll hakiki' 'l'tuiyelir.Ii, bkc..e;., milirolc.aatilin d" cilir a-tmc,':ktcdil'\ JiJ ~etl1" giyaoe ..t;ll!lr. T"I.'ol'l: ~nOIi, tiIli d,;:.ki. jgti kntrJa mcLLnc t.in .".~~'!lBi!m=!:!~_ilmi3i:ii:.i:!Et::::::;:;~~IU

DOlnllr ..... ibol'kln M !e'" ....,81 EI~l""~'" P;lII'n'1Ick.pl 1m m ~ l1.li101Jill_Nt rl, p.:u~d.l.'" lillY) ~,...t,.. . '8. Ir.llldu,

rn cLigini mU,o. hede

m4kit1

h.a1.tJ. D&I'e.ketill takd1:r

ttim. Bu. HB._
-

e-

memlt:ketimizt:, (:(:l'I;utll Avrup.aDJJl in.ki~aflD.a. snglam \"'e :,c:rr.!f-

~~~

Ii bir

UDAllI'

uhl'Hlk

fl

Uni

Loman k

HAFIZ C
"~A'a:A,3"">j''''''

AlrnaJl

_ lIaea.r

mi.iJ1Il. "~('-

5~n ,t\ I In a. mLiha hi d bi Idiri.yOI':

&1 Ill: Ik h maJl.I1llll v&Ziy['Uadc
h. lrlJ

lit·

I::rJ~c.k l1erhlUl~ l... m" Yugosl vyn

bir
lot;:Ul

Ltf olllniar

teklilknn

kllbllJU

'7 r. ily r '8 ya
derih~"l~.ir. l-uLfilt.

(a_ .. L.IIrlfl 1 '''4;1 .yf.tJ.a.) bpn bu 1Ilyyarele["del~ i'vy(' ve Uzalfl,mrka 20 b.nll;!J;:,"n

h~"tc-I

I
I

Lfigi.J~eFedl-l Londn" '_;n (a, ,O;rcml. di!-,'" 'orr! til"t fllnU)rlii '-ke· r'i I' yy r IN"11l Ilk kafit I At· .I&ntlgl J.:.'.!I;~rl.'k Atne.rllcl,j 'n bJg11 'r"~" I;t lm~lr Bunl. r 1ol:1!1.Ul ml.""af,·L Llheraw,OP ~r l.iOmlJ,'!rrhman ;1"1 !eri filliP Kalar(Jnlj~!lda
dlj~() ,111111'

m,

If'lJiodi:' :rcy v~rmi.'il·n1ir. ~ilYilrU flJ k'l L bH' flr.kt.a h~\' I 11, Slo V~I'I 1.1:11tiSl r iEll J{Lll;_(,(; ~'C 11ger ill'1 I'1tlZll"ln Jl!'hLe Vt '1h~)lit her hnngi hj~ r"'J" ,j,:!'rmey..uw-Iden is:lilla p l~trlll!JolTIw.lw ,J I r I Ila.ijv!!kiil bli yoldu. lSliok,lfu &!Vkl'tli:n I;..:b<:p ~ unl.i.ml(·l!J Ilzak lllfulm::IIUa!H ic..'lp :tit 11 miihim bir amJ!cllr' kl 0 da. flr- l du vc h.rillr IlL.lJ!lUlQ" g;lttila,;e bu- I yl.\v~n mukl,vemc-t fil~1idlr.

I

yt..i~k m'-nfttaU rin ve hilrri;'wte kUl":j1 btr h.:hdi l ma.hly,-.tiIII lru:nk'1. ,liphell'.I1'.dh, 13u ~lJc('lJ e l uh'"O[,la".,)' !all., Alm fll'l}'UjrU.
y;l

pUgl

l'lluJ~llbiJ teklif'1erilo.!

im-

T..a uh.LrI<lcak rnual1ed~lIn kr.·II dl i h"n 1\ luJenj1A.! ~'L'giln(' mull.
rl-':

I

te;Jki~ ~d('1'1 :::idiuliit limel BUt.Li.i lL.d~1 i hll:'i'~ti nLl'nfa:!tUu.i'lrli l1i.1.1':.oI.:rl \JlkJ{'all;! abmL,41 lti ;Oll~ gy:.J~~--eiL bddirilmillti,r, L· nl,LIlT- tal1l.lllldan bu mcnflWtl~rin La. !ik r~lm.,m· - -.{u··o:;tI v £ilV~ v~ fJlI-vat - SJm . f'fk ..I'lUDILJmi".1 "Hi ibo:'I wde • Jr hu,.u!e- gt''Ul'ebiL I

nIl

;ll!erenm:' InLlhalif bir harck~tt~ bll]UIHlca~ l.ahmin e,jihl'l~nt~kU'{Ljr, F ]qal Almrmlnr taralln . da.n YilplJan h ... 'Ik 0 kiJ,dlU' ~~r ~ dll" ki buntm altlfldl\l1 km'llli IUFlk ir'in YlIgo:jln."lunn bu~ mll!'I:Lllt} Llta 11lIlunm; Inn \'{" m"i'U!I b r Ik 1. adf 1 iliLnn bir : lem I em·fir. I 'll~t.lni". Y n UJIH- l!).rl I lHIl"J daJ111mde ~i:iI-;JIl'Ilcl(b:' • '!.llr'. Hrrhllld~ Vr~me gol .........I tl"slfJin YugoRlnvya. tHafmdan J lta~tn n aJ'If' LJ"enle'rin in ger'II1i;'~'i, nl' mn~ndc erlildi'l{ilw rlnll' \' ['Ibj~i IHilwr bl! drdukrLY., I••, la[' ~.N·'vilt ctmr-mi 'n,'

I

Bugi.in mgiLiz l.lv~'m"e ge. mlleri £iICl~ ~mLn kllvvoti hak... bunda hi~ bit rna] UnlR.t lrc:ri 1m~ml'ktt,ilil'. FII.k<1L bu filonlln l'C11J !:::.emilcr.h.! Lakvi)'c ,!:dilmilijl "',,'va edllme.k ili:e.te oldil1:PJ, ttlh mi"n olunnbilir_ lngil1z Layyun_" gt!rmlerin~~k.i hnvil tilomrnllJl mihltnkbcl mu\"LHnlclVctlcr it;in dAllr\ milk('m mel bir Burette t.culli.zi det'P111 ~.].lllltclrt"'~IJ. Cal'P, IJu l-.U,,'Yet If:nn dtlnYlJ.dokl llel'bD.ll~i llif'1

ril1in -;:ok emin e:saslarn iliOhuat ett.ig; n.: k all i 1,1'1 aroi-k D."..fm.lektl time oondUm.

DUill.i eo Hi,fI:ehlL.. Di¥laDiJ>folu

I

iirliigu
irL!ll
2 NI.I. 1u lil~lri.li k.ljl:lt No, 11.1 ~1".,II:tL J; !;Il Bi~fl J "'dL ',o:}Il k~lilth K Ll~!.It. t. r LJ",,,. k.1!J:hU
KII('rl!I1:J.J

I',lkun h!;OO Lop

~!:IU.J.

GOnu 1.N.9U

UOO
1&00

"
"

~hl:

10110 kLltu.

,.
P.IlLu.Wf

mull·l.- he miltlt~11JruJ

te~,[!~kjjl[jnulfn dah9. bir lude ~llrml.'l.til'.

.,
l.IVNl

HJ"I

[5
[$,.tlJ

Trw.k ':II! mM;~~'a'lIlIZ bull 101'1 "fir L.rlllcl.ta, :tJ rA. 11.. I Tny" .. -

I

ala:1I::
Intl~ U."fl

e iii

"~I

I. kill [' 1000LLi-1
{lI'r~L I

1 II"!;I NI)'I,ul~1

Klnnlll

100% mu I t:llkl'll

"'L1~

(It

1l1U WEI 2500 dd lOOI.l "

Hi
I~

500 p,,1o;~1
2IJOGU ... 2:00(1 ~liO
~1,It1

sin iliploBl tilt muhabh'l

\f;tZI

-

l"l

rL,'Ul'l.

\";1';
vJL1dra,

\"}'1.I:.I.b.

h Fi;l:n

lk
Tiiyn1M
I

T.1 r !l.a ~ ~

I

Dig'l ULntI trul 8:J.JkOUl ...eill'~ 7.o:=~n.i1l Nevyurk mlLhabll''1 jl'1·U. l:n FIOT1 [t.c'1.1 yan t.w rMlZ;ri • crtq ",l[1T1 bUd n)"rJr~ rl1m u!p-adlt!1 IIanil a.k.:r.mcUt· de laraflnqm 1m I (., llm.idi!' L,. [3el&'l"a.ddJin bU~llYfl. ~r'l~ b t" b. J 11 r tayvarJ"len 20 rnltr~ 11mUt. .. oJmllAl iht rmrill Vitro I t'l ,mf buHln YlJg'Osto.llya dnludu", Burod:l, 1W,!luml gun~ ZlU1 I' ld" k Butlbh !:.1.YYlLt1 hmle '/,L4iyetm ger-glrl (,jrlL. Jr T. (l II II<;Jnna.nwllldairi g Ir' ,-m lal"1l..ft<UI It Lya.n helln I blld,rr, ktffiir Ordu tlr Iluy. zWl(;li, gen "1 1 :""1 me1.retlj~, Bunlar b,[' t;...lmitrul.m mVr:112 I "·Yr.'11 I~w velmde 1 tan", h J r AJln:'.l~lYf'Y yen.le ,·k bll. ~In ... GOn yanll1!1 k unu uPr'l ','\,itno r.nUU)l-d il mo. tiJ l tal; ;mUl. ~il ·tr T!hlhaJU-1 S' I.~ )'It;, y.md Il re1. .. r e IJil ' L:"!:::-. ~~ ~wI yelilld Yu.i~l.u'_ ,
CCrF.llhtatl"t! C"nrpomu.on r",btll

/l,lr _

l'O, 1 , ' 1 'lkill"rin l~dgrl1ttalofl Hi '''IMi miJc.U:h;>I"1 'ri,lr'ciYfi> 1m fmda., hih'iJk 111r arkn il takip (·IJJltJ1l'I{\. "{lip, 'J'tj,rk iyafll ml1l1fillen ,\Irrum· 'VlllLl I k 'ndisinl' del'h[d ~ vk111 - I,' mUC!M!~C l'L'["lll! k I '.Xt I .... • il ~ l}l tT'lU r;J! .... ~ m.:nla.alll"'f' i:emll1 C~~'H"HI ~ ., A-I.. ' ] b ._ bl1lrdJkt.;;n .t;(lIU'1I. Wr.i:I.I"Jlytl. dob· '1 IH' '] 'I~l'"
li' I 1.1I II J. 10.['\

lj,mlIurn.

VU2.I"Cti

'LU1.i ~

C rdii ~ inn

tQ'Lkil~ edc'rl~k Q'YIc rden ' l~th:c~im.1cnm ,Il1-

MIlL: mill Z...m.k
llr 'J..!ii

uc'

...
I':iurla&

WI U, allt

.'

i'

J UiU,P11 C h'cl l.hb5l C.ltlL llOk !"" K..Lt:ll ~lInw. CIHl.k:m~L .. In$k !!II! I
1-

..

U.:l~ IS l!i :Iii I,
lot

l_lV.1Ml

:UioO

"
"

"

J i:.lO
I

suu ..uo

li\OO

" .,
lIUIi"jl>ll'I~

..
_y1.IklHld I r::Ins
m1

I] lO
!1

'J

g-aj'It 1 ahil na"n.n'e ba~..ru!l'~l.;l • ~ ~ Ir. rhr, 81 'iv.:pl· Yl!~ISln\'y:LTtlll iT' If rhald· T'Jrk,yl' t'.ld,1 II bu tal'7Jla J... llru buJfl.1'1 a ";-u tJl.oltlugu 'll)] I.IU~UIl dl.l nmlllds"'ph'n ro hlt:'dlp I· f"C 'i'i k:tl'l;ll \""Illlf4.C',!I< 01"-11 r blun t i ,mu 1 opt ~&I"r ctm k a z h. [,r 1 Yl,lr:asJuvY3 Ie i1~{': mil .t' lJ,] 're dol'iup di1n- :nni§1 rt"j.' bIr lm.rpl[l~Uru1 i~J 1D1ip lbIy ''1;'i ~.y1 iOrillmcJd:.c - L':bniy ,-<:1. •.

r..,· ... ,,1..'311"1"

I

n

S~I tn.IJ1);:: ~'l' 1II.Jlnl.ll1.:ll:'r-i
" IlL

"f'

101 l!JD

(1'1)

X... m .Iurw k
t

~ I"\!I
j

N'-,~rhh

k.orun

:I ~

P .... IrIII: iul.ilil.rlnd

"c

"I'

1,:..I1!
'm!

all"I} '.

"'boi

~-~Hel~Y'E~'~~~=~===~==I~r~Y~"=~Ul:a_~S:,ab~_ah~~J~I~~~~-~~-======= IDevlet Demiryollarli
IVfti
YF~I
SAlJAii

2"

IJART

IOU

I

14,

ILK

we

SON YI ,DIZIM "
~HSAN
}:.c.)"Gl-

en

emuni yeti,tirilmek Dzere
-ada, ilID
,

all

Hsrake Halkevlerinin

m,emnrr tayini bak

V.zan:
lQtunu
Yllmb 7.!.1i~~
ta.gJyP ~ g~~~ obaj'~ (W.!i.I, j;i'e i-;;1n hI! ;ok: ve caruIa.d \1~

SENsav )'aruD
(If;, a(:li,(

~I

.

tim, bmlio Leruiz k:llb1ili-! re eamintiyetmlfl b!tl{ild iav3.SlJU YIl.ll·:ltmltk i~Ln illI pUrdi. sevgi. dcl'lclI. lu\'"ru.nrn. nel VC! is kJi ill; duygusUDUU ad.n!LSlD.!. _b~. k,~[1.!:n ,lie 010.-,1 akkolik gOI urdl..WiVEI1uibir klllt'n1"lJ g.C!g:t1i1l ka-

Je-Ilh ttl e l.plic 11£, Hoy\! kesta.ne r~ .B1l~1a.n~ Icr ~L.lIyurdl4. Da;;£l.Tlwml. n, 011m QlJ,diileJi dcili:o~ ~1li - nu. ko1lonmm H-.fWUII r;ckhtn, lID hakikl mfi.n8Sml.~'~YM ~- Uwn blr 1!18SI"Ie-t.i1il dm!.lkla.run ib. k\....,JjlksI2l aheng"llyle, hUn: de. )"I.l.ntutl bal"'.ll'CU OUUJ1I II~oo !"er.lgiylie ayn bir .e&n'a't l.e:;;1_1 e btr ka.:r~1 lez.... v &\Jfl! t ~L:I.i:Ihl yaraWli!iiltl gBrilJa ~, J!;J.l'II dud~htrUldil a.nL,ul..hn4. V'til aNI: btl" b:lriilms1y(1l. IJI':>flhgWlW tilRfiiti biL" anda iJ." Dudruclru'lm]" belU.-en. lJ;h hili' b&nl:!. An.Jyorlll'lIL:

hd.8r
ul~

-'

~e..

rrIlllJlJju"

bNI~
ka-

Ay. beJkouJ,m

pI Imlt!.D

l"l1z.i.ln.den be.nden

",yn1m.I.fj

yall"dliHll'1 lzmit, 10001.ISlls'i) - 'Yen I, W:;ll-' mlj! elan I:'h~'r~k" n.tke\.'I, illl[ ieh rn,..-il o'nrak mt1MuI: Il.hn.liyc Oil! !Il;n kilo Cld)1l1i1 lc'V~i ('t:rnii'jl, Uk 01;;;111;), giden ynhnll ~tIt'Ukl!lJ"!.liI1 n~'flCl·. kaletn, hokk:-u vc 91i1. _ re-ke}l ihtiyll4;l. r'l"Il tr:min ede-

fakir halka

Maliy'e, Vekiletinden
L'h1".11'i'IlIe :I/-MCHii
InJll Lllblkl nUID.!"IIJI

'M~

'-In

!l!dlUp

lIIMYJIidcL

l'~~

MO

I:iaI!i

bllIdu bU:mn

~

A/il/CIIQ
nlll/910
'1lJT'I"1.IIr1Ul

I'IIiI'I'I'iI

..

m mg] M.ldil:o Idarey'. 1IdU~ ~ Vtl~MI ,~ ,p.I.'f:;-U"l.diliI Ih~ edll~. Tdimll'I ~ ~ 1illlClClO

.-mrr

~ II.HJ

!~
~ .,

iLl.'!':lJI-fir.
~Il

.. mrT.tII: Milfiti!(lr
~
tR
"""'Mii

Azlb__r:iJ;lll

I.duiII b"lnan leL:od!l Malvrn;;.

~rsInV ftIiIIDIutko

u..
boo
M.IJI.,

1.11rlh1 ve

-mJ

....It 11-1 faltkin ollh,i\rlU de tUIIhiz ve te.kfin eY'emi~tir. 1 Gem; k~2: 'I.'~ kadmlcr i~hl IIh! I i:;;i ,. b'.::ld muulllrni tulmll~lLH' I r('~l:(' hallcr.l~'~, ayricu Itliiy- . IW['I i,·il' ranH'I;;l slneran ""Os'i.er-- i blt m~;,;;: b~lo.mj!;llu·.

drt laUhd.ll'il. 'it! k",,d!a«trc U, M:CIdUlI'llh ~U "'en Ta~blk I meld4!!;,md_e; fti:llJ'lJiJr. lemll'lo edHmrk tIM:A rn",~ mu" 1m.' Iktu·, By i\\ ... llri~,,'" m tltlill gl.iUIl.tU'.mao Ir!lnllll IFIQ'IiI:Ir VI! V'~.ik ",!;:~d .. i~k:nlmiIUr.

IU'il7 DI,I'l'OlUlIh kiJ_l'lJmilll"l~ lcBn ie~kdl o!\CIllto .. ~ «lll~~ cdlLml'k i1%dl\." ;;oo:tI;:llr!Ll'IIl!k Idn I:i!llU

p~edIl! nlli:!IJ ~r.d!.

yap\b~. TIUI1plerln CiJ'D' gliin

,01.",.

klllnlqJmlar-

mbyoni'JJmlln_t au !GIl! .,H; ~

;otmehJ:r1

"'!!

I

&1!.e-.klJ1 lI.ki~.

u T~

~

bIrIPIl.c

lI!r ~a

d&[~l,'GrlUddlb.

AR~b"li' AN
1-

-D-

',,/94,.
I~e
~-

'M~
'~I

~
g:{ll'l"l::I

••• ,11.00010 tin tWin
at

,(:mw)

JJdIl ....
44KI'.0Xh
zar1'

~
Idet ~

.•

JD

oQII' ul;rn

Pp;d]

.uIl1lei ~

~ )'rdiOO

~ABTI..!\B
m~

limn

Bell Be.U!.n Deym.im? kl&kant~"'n V"('nti~ hll'S hl., bir bulutuD fU-kSb.'ill'U.!. k:U;lllI4, &!.--dcl~a ~ y~n.rnn di>kd.·
Ay,

-

I

:;zmll

.

tte 't:Qt:Q n sa 15;l an

+

I

I I

Y[l\l1 4!1 dim l~1I oimiim,:II:: Ii! fo:n IU. lili!! JO u .....LL 101""d, I, !l'a;J"fiba~ DLI d~lli1t " It1I1i,;kp-tj· Ilih~11 ~l m[li filrn.ili.~ j H'!lJen 1'W1m! blr Jilt! ;_n..~O:iiYi~em ,I.i;:oeo. i~ IMl .ilIm~ ""Imot!!. "'e 1111;:1.11 Il.Ib..Tlle ~dl.illnd~f,I ~

mQc!lhAl,lt bimualllu Bu. 11'1' ~nn~k !:tld.~
.... ~b

~kb~.

]
~

12:1 Ur4k

dillu

MIIIUIUfl lII:rtn ~ Ell Illli:l:lr t_IIIYfin

muwk'luot k'ldl:OflI'kI.L .JIT!'J,.I

~

tl!minn il. t 14i MIldl1rlll-

yt!n.:iu. En ,WI !JIclih..'UiU1fi bit' k~lmeu kad"U' .li~"U 'ill rlll1' c:3\'ercHI ft!ts~ k~ bey&::! I,1"C yumLili I nun
I.."UMWr ~

~fhl~Mi) ~!(!hriml7idc tllHln S:lu~l::m haru ,Ui bir ~I iltle devnm etm.::kl£:dir. Fi'i}' U:lr 30 ile 75 lunl!j arasindndir. Zilli"l'lIi vazlyetanden ., ··k'd' lnh' lar I
tzmit,

fllImul;:

P;i.1l 1mY:¥Id.a~ ~~ aobt·

,Rllnd«o ~r.

-

PdtJB.ACAAr

-w-

==========~~==========~===~
Darphane ve damga matbaa,11 ""d" .... ~· ·eD mu cur I U!i,_D d
'1'KnibwY htr Itmut tahmlD edil~ uamI 50 tim IUlbaa .,.~ &nI!l1 kIl"pH)b Ubd~ i ~ Q1.il%~.. Jddl ~ ,Zil/J/lill ~ p.m.'i:!~ ~rlIII[i Eaa1 18 d!I apt ~.mn:'ln;g III Nhlal:llLktu" • ; - T::I~u!n NII:UOr rfln yo!! ~ t-ir.L.ll 1L1o;.1IIIIl1e 'koioI.b:JOl'lili
l'illCaiil

a- ~

N!l.JLJlllui

~

v~D1iJIIlilTI ~.
~lll"lIk A:~tII.

(JiiG)

~C1

IIIIrimt

EKLI

nlflm-:

¥llIkandn j I rU n bii.lz. tfullln&Jllo iaUplcrln, QIICL!l1Il ~ '!i'OItlf:, bon blr Inli.loJ 11' n I~J!: 20 Ma.:r1:l 1'IH,j Lurlhll!lf:' ka.d.(Q: Ma!Ui7e V'I!~ kM~Uni! iMIUI E.rnllllk. lIomlcrr:<;Hluitir. l - Niti.1 llu"jYl!t II'1II k"", IiUb \lw.1I11IU11 ~ 1IiImk.::lm.~ mi.J.Ind ;L.k .!IU"rti. 2 - G kH'~ f'1to:1.(:l"IIt nllJ. 1:l'LI-!:V.IE dJ;lk'U'Z.l!t:!'l.dtiI:K!p ' S - M~h.t.·IlIk!.sdIIuLElm!i! ""I!7flI p:h:i&ml,jmWl ~I
5W'eU~
.oj MlW'IlJrJ:l"l'1k buhllln,t1~ la, ~1<11 ~ bnLm ..eo~ buhmdu£u nl .. mlidy"tJ~r Jdn ")"1'1 "'YI'Jo 'll!estkaJal'", fi - Slhhl dUTUhUII!lIln. k~yletd.c ¥l!! In·r ikllnrH;!1!I ""zitI!' ,t.J!ia IIlRn-,ui 9ldUfl-ina dQir b.,. bl.ikuDl~ 'II'0'!l b I idly t1l')lrlorLufu 1I'1LpilIfU, 6 - C_ MiiddrhII'flUln'lll!t!'lnd" m.mtJk1:unly 'ti ntr~wjln!ll ~ YellkEl ;II~tI-d: .. zirmOl m."r,klt'lumUfl1U!k~'II!! t.a~JIW m~t .... etrll,inesl Widh.:) ,. - HLL'lnlUml ,kJi!.l[:IJ~ II _ AsI{t2rilk 'Yc-sikIU.31 cNlHm I'IQvlffl 'f'Lrillku!nd.:1J TInI! ~

gi:il"lmmt:!,;.

.... ._ ~'''._'. _

"".. "I' .. ".;i
...

~ tu ~
"""
.II.

....-

"",•. aA

beyn

OpiHme~
] fjJ!',.

"13
u"

l\m

}'uml.ll.! YI~lUukYtU'BLdnu~I.1i"-

l>~

'~

ill .~a;.R-iJ.
"",

,Sc"gili1l1nin yaru.l!!da. bir cey= kadar munis (1llrtll3S1nl '10'0 lIIIt~hli oLm~ml billrd~. OllU ku,:;Ukl'(,D l~md\fi\. ?·a~ JIlB.ID._1a ona ol~m bnyr.mhgml I. IrtmUJ \Ie i!ite-n bir !!e\'"&i h.aJillt u.m~~tJ, nu~'at IIfltad'l-;lInl intilIap e'tme'k <;J.nLSl fi-elinJ.:_C, ilk ak· 1:.111, gel en de 0 ~laIu~l II, . . u:z;attJg-tm ell~nm('. e-Ileorn. (I lIplUmel.!!;i.:n ynn;~,tJlrnHl (Ill) n. ~ k:tJlmedi ve anlldlP.l k~ se,,~mm:, ku'~' hlJ idi: 0 :;1J.n hel' '.1:'-.,. n kada.r giiz.d '1'e belT'"..Ll~ll •._U\\~ll.dB, )·erJ,·,~u lwd,'l &yn !;1l7.ellllfI' bu.lu~·o .. lu11'!l. 'j"·lhiat no.ro" :nmd hl k:il ljlJ1l.li:L1• Sir I.W ~nil:ifl hayaUa 5~vU-: 1ItW'i. Wit, ~"lP ~;::\'m~,lden Llll- f h btiyu.:k bll" h-"I.htiyarl!'k ~]::t. t

01:1

cim:.:
-

gQzl~" \"Iidcde:lJo p... J~MlIlOO
ken,

oJ!

tutm- VI'! IDlt,,~ rb4n~ .;(Ok §cybl"

IfL.lrnd.a.!:l..
SOn

Sen

I :.=:=======-=::-::========.:::.....~--====;::::=======
ZIm~I~1 ~tiibll..

boe!nm.

te..,ir·.

:i~ l"";n" ..... IUi.i ....tmUJ:J1l criirrll:i,;.cl, ....' I!I1>'" lI;,m z:orr1l dahl! fw:'ln SQVi'1mckm~tah.\;·ilgJl

ll~ijdii1'lilgi.i:.,

~u..

11",

lliU'·

I."

"1!Tol ~

Ibir

ilk ve

ymldJa

Hocal'!l.i mmt.'1l<;6S1mJa .1._, 'blu·in-en 6 mil:Y0rl kilO 1:i.itiau

v:~rdU'.

I

... ,vq .. miiMM.k

'll.;!,r

1,

I-

KIIi~

YI!!'

~In~

.liftl"

,iJ'lIa

~t1r,

Darphane ve Dam.ga Mathaasl
MudliirligtilJdeD:
1~il

PUll liaI:I.tllla.m:ul!I w.balndo: lISmal 1&0, !Mid 'k.ap~ pgta ImltD .almaeakW. ~
!l1l3~

.MimI

adilm!'k l&IUId]5oo

[] teH! 2.H d!:!r.~

2. -

'bI.nrttk
, N}'Il

poJt.alm1b u nala" ma:~1.M~ liaLItalarm

t!o.Til; ~
~,. ~I kW

ve bi!r- ~

kkli"hc't,1'

!1t.1 ~
...~

II Imdil boLl

TJIip

rfueI

~e:rH'ti

!117.fi

trna. It un . "7"

mll.hzul'

o1lIl'I ~1lII ITSi'IIl bir olm[ld.!ltlllil d."llr "'~1110
(lI

~u I.'cs!k..-lIl•.Iol" 1!I

d.n.g..e

vllISJ.lJJU

rrlilIllahdern hoc, e-trul!'k m'lteJ!~ll~ l.:J~ II.a. lAOOuiJrnsJ haI:Ind.P. ~
dairtilll

~II'111!11

)IIIII'IIIIt

mu~

!l -

~

IIW~

teYd.:I

~@m~

Soil dlik1hn, IJioPI'I S ~~'IImt ~eltrV 7ilZLwhr. 1:iJ.""/~~ brl~ ~ ~. ~ 2 !.l::ll~

gild"' tilUP. dljl!';" LalJ

matllplanru

I7IUr.lirLy~:' ~

i

l

YiliL,lulnilmey-e mahal l'ol<;tllr,' HI - 1\(llItJdlii 'll"-IJ! ~klltl.: laahJ'J{1b1 mt'; f~ ta.l!1ilIIlItJum~1t:1 m{l~ loll! k~mln r .. <'m~ dairelt'rom v~:ihut _ tlcarl, maU v!!'J'"a IDIIJI. 1IIii.~el.,:rd" mtl.~whduD Olm<151 liJr1tIn; N'OT: . U c-loidOC'tJlli..11lI nolereO;!' ~ i!! ~c:..ktrrr

I

~sranbYI LlllZlI1]1 Imirligr sabnahlla kamisyonundan
Tutu,
I,lr!!

T~mlll_m 1.1".

CLri.JIl

TAAIIII1JTNMIE
M~U~(:V()IK..'Jtetlm:1! LopllIk ten, biUmliitnalJ10iDiD loIl'bi,1g ~ i!d U(!o;!ek. lloJlllu;.'l'onlard-ll Ir.Ul1;'] "m od.I1J:ig~ tizer.e,. leo merl'lI.II'U 1di~'Lirilm."k. l(lo btv 1'112 rey!! br;l1"l e4tleN'k: '1lIIJ!m. 'oI~ riIIJ ~;:!L 1!1l !IlIlU 'Y,~ 'k [I~.J-rure 'ren mc:kLe!1tlm:l1l! IIIllli:n 'II'I! tI!bs!liblI J'l1I!'I:I~d~ 'b-u m-2ktC!pklllil1t2.UrI ()W]iJ'lo~ wyalllll~ ~fJlc[l memo oJ.-duktaA iIlO'l"iI'l b~; &ell;:: mi1ddll"Ul: 1lW:u ~ IJ.Il elm!!';! ¥~alTLI,t I.!i"tIhdam fttlI!IJ.i?1m 'l'ilZli1C'd'"Til l.:tlla od~r 'I'~y:l ld....-e' h zmatimdm ml:1nI1W1 ()lP~l)r<!r-ldl! ~I" I!Iolli':'fel verir.l~ hem ~:!l. 5.'ltt 'lie b.clliJ d~ l.:u;II'I'm mIIhiYi!!ttin!li!!' elm UMrf', y~i y :t elli 1l1"DQdemei ; ,",eobUI\Un itln halk.k:undJ ikame!m!: 'lie dArn l tiMali1!l1! l~11 Olma.;tllll b!iI til hhUtDtIlflerun. ~"J'I 'lM_'1 _YIlII:mt hEl:MIl.. d'C'n· > ~m VllF.!:l bu '1I1.,c:l~mdDn dl!:fllten bi.ku .. ''!"'11' ;yInI:' bu l.II hhlitnam~l!!i!I mi.lle",cllKt. ltO' ,hanJi b:1r lh'fiUf i~ d!l'll,", Uo:omeaille lliitilwl lIi\S1n ~ bu dllov,1tR1i::I ,Ankai:ii ~tmeIariil~i! ril,.eUnl bb(.tl ve trmhlllQt Ni,o:rum. A'lilrl!'!!I: ~il i:!iIanI!i

-1\'-

m
6tlkI Y1.J~::mdQ nti:'a:IIl..r. ~ lmlitH!io mUy~ 2000

7:1J1Q fr..4Il

B-o;,-nlt J'anIII WI: bJI,IQ. K(I~ IU bal.Iu:.
Dam ~

1UVar,uV&l"~

~O.olJDJ
211C.ot'tl
IiItlll

ma&.

1Ik::l.~ r almaJ"

Iii 5eveee1:c:&in'!'Scvgime e\'giyi ~I.)~t eroc lOOn de-' ~ mi? 'lDcwl!}li:m. 'LIdlb:m'l. iDfnim csrulrl y3\' • 'rum, daJl,gllJ \'~ 1"'lUlrUP g.[:5z~erin.i gth;lcrime dlkm kten ~IdDel" k. (_i[li.ine bak::1 ba.ka., titn:k bUIe banll: _ Ben I:'QoCulo:degilim, d~ml!':ti. Si:JtlU'nu 'd,~rUl\ooeJ] ellerillli SiZe' u:ata.bllece.a,'"lmi :!8.I!i:IWe .. miydini~ '!' . ._ Uz,allflUl cUD.rl 0 l'C:rklm ~i!ll'llMnn'u';l1.tm: ~ csudum 'Melih:a" Btl dll.ki.k.ada ouunda a>'TIi he'~a kl\'rn-!l~~l his.sr.:trn~· tiPlL B&,-z.tm, mekul oiatak in~:war-a. gtpta ile- k.u;k~~!.J.j;: .di~fl!me~-e~cguo . tl!h~Li cdvclcrJ I)l1.l1I)"'ni

-~
lim.

tIk deCa.

o[l\l1l1f1 fl1

yoJum)ari a-I
};,tltru

.

I

'=ml

r.ldl(l et-

w~lar:ld~l.ID..IZ

get('-,

0-1

1UJ.1I

h8llt;llarr JmlIalht!U h/;J:'~:i. perIL"'l:rlbe: ~

Si:!'b.Ji. .b:r.Ia 'lU1'II!!SJ'aftUJUIa g~ 'tlOO'!' - lH3Ji)

"I!~.

AIIl

bP-.a'bma ~ !"Illo ill.
'l'alJp-l-eJ1a

T.opfutmodc

:Jl.l": L ..

J

beIll
-

'i,.lUl!

'ko·1
--

SI

!iii""

ld3.o r.W!lin
'bir. T~lII
\.-aki.1.~

ilIir'I.mCik
bmti,i

-f'.. ~1L1c1ll, Lv.

•••

iI!k."lllime~l 2~/J/9U
!!BUn ~II korttlsy

I;M~ nUlll3

....

m~15"w,
NtiLs

bli

.lrlH

.!II.lt 15_-30 d... Tl;rpbaft~e

lmtrlltl

,.piliJca

nD b~11i

kcmm,Oi'III

oWi]OOlira, a1'l K~lmelet:'1. 'Q.05Xo.. JO]''''

~iI:r!

" •••• "

&.dar

a~ Nltlll5

h~vl!r!:!t \l~r~~IU1d~~i lmYIydJ; _ .'. Il.IXI ce2!1l1 J," olrITnk 1aahhQt!!lIAij:i :r.:rll ]I'lliI ~.1"U~,1a m1.ik:Jclsil l!:diJ ~:rik k.d.alct akrim.

KirQ 1.'D'IIob Tflh.t.iJ .1
K:u.drom,

••

,un II -

TolD l.iralil.r. T.t J 147! --

P~

SD

DZXo,
(i.MX(I'. (I,08XO. O.:!SXOi.. O~_j,XIJ'.

~Xt iSO
Ih!lX'" 4G IKXtI ;,w O!X4I :lO IJItX>t 10

,"II!~
JI

l-

Ke-fm"

mcslM ve
bii\olSt'I

6~1:
bll~U.

lM~
Tantil KaI~ Cernbe!' ICjv.i. f

bl!!'Jliil:;

~k:rnndald
I

~
it

-'l-

Ki!llbuJ cdJeci!k '(,nIl1;!l~rr, ft!'I!'R't.~ hu lilY de'll'lHl1 cdc.'C1:k ltaJla.n miidd¢tJfi c-e ayhk SO - $0 liril OCl'oIl!l \'e rnektept,en mli!'ZWli)'~tlDi mil1!.e 1I'1,}lW:lK:llt de-rl!Crlmn~ V~ ~nd!ll kaIl!inu _binna &6re ]IOCI' l~O=

sm.

('bk1milI!)

SCI
I

, lUI') E.IUlIhk.-

..
I

.~==~~~~~~~~,~
N.-., oft/I. ~,~

P!:J"i!"_md~ .~L:,~'i~ ODE(")~

,m<J1iU11.~1.

ht.mhlJ),

~el'o~lu,

hlLkl.iil G~!di

caddm

Lir.:l byllLk. iicJ["

'i'eri~Hr.

')li:;l3'

~21U

:!.atiD

70::1"".:SllUa,lhwnilm

HllfI1Idlbey

tiQ, 48/SiS

~~~~~:~~~~~~~~~~~~~~~~~~:~~~~

~elib3-mhll' mfu:.la.kbel cam aII1m:la ni:)Mlauw~mlLln erL~i. libtii aynhJIJ.k, AYrlllk, halrilI~le~ iililrn kaW aeaymU!, Ay:f1lIk, delliz gibil,

Istsmbu.1 P. T. T.. MudiirliigDn
o.~"

'U

blJ' ~ &i'bi haltikden

1IliI,

bitrnt:7.:

1Cbi:l~ b"t.f"syonl1 lloinU=Lnd.-III )'lipbrLl3<:lII.k ~lr:J.l li!q;iifn~, mU~lb ICJ.k i!UI..I'tm'i!J"£ lumo,,;LtrlUoIt'l.!r. Eksi.l1nleo 21:13/941 t..hllll1lj~ CUI"llli tun~ .,.lat 1"; !b B, l"ot>I"Il,,"c b;n;!~ ~l l!;il1~o. Val.d~ IL1.nI :2 lnc:i Itoatti! ZJ ;oro, ~ WIIWYlli d.:!pD muDJo15ill4il Io1diclllld.! ~_ .. .I!:: lIlildUrluk alnll ~'twI kOl'rtU)'oM1.wuia )1Qptlac3khr.
K~ tur. ~ l'1J1 ~iJ' bJmiw::.. IIII'lI ~1 kl,!flJ~ "e' r,rn11\'~ldl~t 1I:000ll!k ~tl

1

Marmara
]. _ :s:~
~ec!!~l 1'l/Mart
misyon

I1lssu bahri sa.tmalma

komisyonundan :,
l,I.!ltllj,.le

CiVl. " Stn. 1 Ii C'ivl I!Ii 8n:t. :I » yw.iU1d.iJ )';l.L11.I lP!lkem~lqr p;lZ.1 Wd:J ~t,lll ..til .i:Snl!'. l!"Jlil~tl 31!:J!9~1 -p3~ ~u. Yilt 1-1 lo!: TQ.~:lIl~ Lv, i.!nirlli;i 13m II:OIl1.l~J'On-unda ,yaillbt~. T,.·p1t!Pin. 1:.!.kL1 I!d_.;.· ....c'k.loeri tint U1~'lJl~a:! kat'! h:ntiDOlltl.n.rih: lIo.rnjgyill'Ul !!clMc~!:ri. (1013 - :!l12)
II'

l:t\..-ldled 1l!!9"l W"::Jo U kuru !.an ib;!rct !:Iii IlllJhoJd~ ~apU"llllc1lk ~IlIM PlIZaJI'l!l!; 1'IHi PHljCfl1M g'hdl!illli.L ~-t dr;; 12mU1.e ~ne

o.up klDl!.lltanlllgHl cbiltm~ ..., kii~kj 10:0-

10.000
'!fill )'l1gll1}J:3'Il.tur_

ltik! \o~, :do::u
Hi de

UJruu:aklrr,
Lv

Pnz.arh!il3
krurli!;.l,sl!Itrn ]j;n_

1I'Jr.illU'ri!!:lli
~

Uf:tl HIH cuknm:l.!yalluod.1

II!UIOioi.:sl!oi'!t

T.:.jJI1SInt.'de bed!:])

'F1Ihmin

1 U!Il~

kai'_j ~Zlt:J

nO? JtIn 75 1,l,U'tq-.
t10JS 21.20)

llll'lllmm.dl1 )'"31ol!lac.a.kbl'.

1ilJA'. EnHll

\"c ll.!.LmuloHi.

GriloJs)'uuda

D..tAr UZIIrm.J§. B~3. MeuIiaIf'1;dafI ayn, !"~ [l ~nleJr, ne

1:2'9

id1"a 17

kuru

..

hda.r tttJra.p ven1i! bil" "i1e gibl Df: IIa.dar dolamba.~1!, ve ka:t'lnR br'.!,lk gtiriil]dii? OJ1,l':'n 3.vn\lrken, BOil !"lera. 161hrri1l1ft. ~ine bakll.bi1mi!Jtim. I!u ba.ku, gihaliimdc fll'tmalaT
yan.tnll'{:l lJ.oraJal"

TlJllpl.mJ:! lelo'BmII

~Ulr!-a.lla:-It:nqj

V-e m'l,wakJ.-IIt u:'tnlJ1.IIUauru

fP1n!er nile [I. Pod .. h~lu:: l!i!n;i.i:1 bil"lll;C;i k!lUll lGl~J e:k:sill,;l'Ie t:iJn "01' !I;i,I;.t,illld,. doll C':n nl. hilt tal.lbhillte cHlmh Unbk bu i!;:e t.~n tr i. )'"ploi,i!;uw, d,lll" Ldru-i!:l1i!T ndcn almli o!duj\l! voC:!ikillu.;! IW.!'lfldWlJ 'I....rmbll~ ...Hilyt'Llru! · Jo'lliI"iJC;l.;.i!Jil d,f Iltmll' 'blrinim!n!!
~-;ilClli

1'ii1brmak: ii:In1I!

~lL:m~

l I

I.')til
0!l1i~1.

r-QnJ.e.ri I1aric 3 .tlin e~'...... ;Jll11l1q l
vCiiJlaWiie
Illy",)):1.::,,1

Uti gelmiljti. 0 M. ~1 Wbiate isyankio-dJ.m..

Ono., )TI,a.ttada dort I'Dl4ktup JBZIY rdum. : ·kluplanm, o~ n.a. olan &e,·gim.d~n b.ah."A..-diror-1 Jar "'il' hcp Q~'Ll!1 ~ll(;l~,:tlc-tl (jpil,d.gun it;in bana.. bew fll~11i'i ~h- ~ mal !.liCtiyonl.!r., diye ['LazlaJ.lI)'().L'· ~ dUi. HaHbyw, C;iffi'ldi 1S~\'ikligini, ook I!~,i!igini biuyordu, ~i:\'d~gmc 1ln7. }'a[ mali h.aMuydJ: .~'bay t 0 da 1;il,o\'Cll bll' kalbi, !fuzel giJg..ilnde b.!}~lvTdu. Sir gUll! geldi. Bitmiyell. gUn1eJ" liJilli, u~a.yan ;iInlcr kw.alm, Vc OIlll1lh e\'kmillk. Do: ndr· b-il· dt:korla E-liis.!C'nrni'!'. blhlerimlzin bey;u:L1g.:_na bU.··
yodlL!'dJ,

..

kl1iJia:rnlIl.)';\

l.efmn.a1

.. 111 ;l'lI!t "c!! I'n

mak'tmtlaril'l!'

J1ll~a
biJrU'Ide

alt TLeIlllI!!I ~
~:!iYQIIIll

::;;;:;:::::::::::::::=========::::::============================
SlIbfbi: A. e:elTl.I~ln90"r.~~ill Iilii! yer: tH. BIl"lr 'GiltiIIOy IIior' "Iii

:2 Du Io)C aid 1ecni ve- idarl :J=nlname piln 1'110 kl.:~llkrl hl:[' gUll ~1Cndo. ,drill bil1r, Muvakl~t tiUnilUltl 9i!ll lirll 110 IrunaJtur. 3, - P:l=b.!5 ~ Urak edco;:e).;lenn• liu gibi. ~lcri Y>lptJ:dil.flll..lll dair- rI.lilia I1"ll[JdtirU1~l'i:rilJd,m VII! llic .."..' odalaHnL1:ln ;l):lIC;altl:Jn. ~hl_jJ't1 V ilt .. I;)!!'UU 'i"1!' m;:t!1DHI lI!!ftUliyrl m'lidurlLL"'IIIJ"uHl;en ':;Ikall"il(!-<lldan hiWlufull Y-lliT;J113l.&nrru \Ie ,"ulnno:l::l u'.U{JO" ;)l1l.i.llJ Llk temi,."U,I.rihl birlikl.c bclll gUn \ II!~d4 komis}'GIm b."~liJ:IlIE:'.o.l milr::u:iladliil"l. ':L23!'!) NiI!1riJoat Mtldii.ril~ M .. ~it ~,,'IIIl, A. 'C~"':III I;t 1'1 I5;lIr,;j~"'illu miUbaul) ..

. . I.

t;~liililr.

II
I

iid'!t bili!..Lr '~b:!Ik .wna~":1o!di;f". T.u.mln b-(:<ldi 70100 l.lr.:l ilk ternl. SS5 li~. lPlJmrhk.l.a ek'!I"JlIl!,l lJl.'!/9o!U puu:r~",l iPlntl ~":lt K31l lit!. 'i'ophalLi!dJ! r.,,_,. ,:}lllirUli mhn aIml) }t<>f''l:<jOIliIJi1d" _YOlPllII.;:aktLr, T .. !lrr kxm 1.i-clli v:lkl'l.t;! "OJT1.i.:;}I"Um.I ~l'I ml!11!ri.. lioiwnUficsL Iiicw1-1S)·ond:i ,GrillW-. J UoIl]!iI' :l:!21}
]0.000

[mtJ

lIIW:ilGJ.ilUan.

(Ig01)

Darril
::i ~ II K~l'l

----

s'atma1lma

kDmisyonnn~ ~n -

....

olana

~---

"k .... .at' eVIDID temsiUeri
l7.mlt. U'htslJ.!iii) ~h.rjl"!"llz Halkl<l\i temsil kolu KJ.lIlda.m\'<J.
giderek HWlb;~1'I ~~, tt:ilil:l

1IC.. ~IJ bed~1.i .COOIlI' lir::l !IO ku.ru~ ohnu inlliol I!ililccU iki biJ:w.." run 26/3/:)41t ~ar5lliIlb:l tunii !!did 1 ~ ko x.:I-"lJIl~.a bLl.lun.:m De.J.!l. LQoo \'azun E;IILLn B1rll\a l<~tnl~l' nlJ!nllio! p.B.lrllkl ih.J..Le&,Y~])I~cutrr. her !eml..- 1.J ;cG~IM)G, UlI'a al!.!!' k'nl f ~. huslJ:!i.i - lnilr.1csJ ddhllimil:! UlCU,W.<!I1I:'LU;,', .. ndBn IitOO ",Jrt.. alinilbilll". a - ',·tclJ.iln-[n :!"!I'~ !llll~III 1!:;:'·lu.nun i:sto. ..... ,IlI ~';;.;;~dc:.Ie bil'likk! kldlJ £Un \'" !":l.:t'U; ;alii tete, ]ulmi5yoll t ltl\,lr,i~ ,:)IWl 115[1 olullIJ.r, t.~lM,.
I~ ,~;.JiI'I.i

a

!SCI

:n~

gun "l~':m~:l·

,Kail'! ~r5.mi:n:li.si Isi'mli cserlel"i Balk,eyi Ml'lrle:;'lntl~ tema,il ~~ ~ lie Ie lillou,.-::tIfak ol.an bu t iiruliller-e bi1Ul.n KVldara.l'l oJ- ; Ju qul"al1: ctmi~ir,

0.

,,0

-I

TORKlvE COMHUfdvETI

ZiRAAT
KU~lIh.l'J Lar'Jli; lUll. "'. Zlr~1

BANKASI
SenniJ.;i~.i: 100.000,000 Ajaru adt:di: ZI3S 'Tie;ul 'l"Urk llrllSL ~ v!o

IzmiUe
'11llll'UINi Riull
,iKRA.Mi"l:'ELi

koylUye

siJilema

*

~5BIJIIK"MND,A
HESAP A~AFi!

tzmit. lH"l!IsulJil - Se.hrimi~ HaLk sWemlLS1. Izmlili.n pa.zaTJ ohm ,£i'erijcmw gUnic'I'i l';:o~'li koylimi.ine pam ii1z r.-we.m.a. gQ:-I.-

It",

P!)F;II bl,rllotUrlll1lJcNI

nevi il!llInk" mil:lmllll;el!rl. UllaO Ilr ~kl'ilmly;; 'nrl}'Qr.

KiiCiih: l,asa.rrflf

Yeni ne~riyat

hesapiarl. 1941
IK ~\'E PLA
lllrlM"rindo

orman i"letm'esi Pos I"evlr ,amirliqillden
10'

'I
I

~jlJlL~ktedil.". I{oyli.i:lerimi.:: bu I s:1nemIl.Y[l, at. 11'1 ak I m i!l!ollllU tHlll ve !;"o\t letibdt:!' cime-ktedirl<e'[", m.i'yIUy~ G'ij9~j"'[len. Boitnema 1:11111 l:iJil~ Alhhl it;:timai, zirn.i
j

II

'i'iImJerJir.

PJI

1KIi.IjIDEL'E:R: "! ,,"Ull.t, I! Moli),ll. 1 AOIIIH'''' 3 Ik,,.cll~tfln

Y'"" IhI'.

1'94 1

~K~AMI11Ent L
~

P9~ J;lrrl'l '111 JJI'I:llii.lmdan '0 - ll)u bil, par~B Adun.J. '1;c",llI. \-~ .JJgc-" ' Il.U iJe '1'ruk .h:r I ve Se)'I~:ln J,Tm ~"Imfl bli iu=u 'o'asli.lsill!: Er.n",r, lI.l''':II boga:Z1 D1 v[,ileri ~ o.altll '!j'e 11.1 k.ctlW-I.r1!l ~Ilti ktipa:b ~ftl" "Iui.H'l.me),l!' kQ1l1oi lImqtJJ.r :2 TElhm.ln ild.l.L!n tn,d~1 ~~1lIdciuJ&J.!I&Qpc lwdur bo:be,1 Piil'i;IIl ~i:n k,!:Ii: J...1lII'"LI{tW', 1~Ii!
!<;:",~lenill

t Il

.. ,.
JI

!!
lUI

..

~o

!iOO

,

]00
,In
U

.."

'~

'"

..

3.~. Ii:lt.l.aWlL".7 NL!i;a,n !:In tarl"h1OO'Il i!iil!.l't Ui IiII!: AiliJ"\I ~ t!l!!yl'l!t or-moo i~h::1;m ~l PQ~ CC loP I!!" illIIlII".lltl bl.naJ.JJo dB. pLlacilldD', Ii ~ ~\I L~ lc10 mil ..... Id;;l!l tdllllUi~ :,!'l'(I]l) Lb'':lIWI', 5TldtlU mli'kturla.ruun 1!.Jl'Uinn:. 1"Iln,j Yll IlloillUn'lm bh" ~.H i!'\,,~ 1JJu! lI.. dliIr 1uJml5,onl!l \I .rilm~, 1AznndIr, 6 - &" & "II ~1!l2P'!e "'D mUip!iI ...Im.IWlHII proj.ail!ll'j 01-111:119 mum U I'<'!Mjj.·Itijil,. Imk,U;I. "lanDi-d .. AdR1l.lll, Mr-am Cr it'! mtldQrWI,JtfTb PuI rovLr 1I.rNr11&JJ 'Yf'I AllUQ'lI ~bI:.. ~ea lOG ~ De!:Iiille t<vr'do

'il

I

~hh makt..11 olar.idi: Lrll!l-ci lIiklDci 't J'~'

"'Veni abahJn " Han fi yaUarlKr. '00 sayJau. WWlt:I.DiU
,SO'll
SQO
It' It • Ij

Z,1rJ.at. Himtil:ilnt:la
;)Z

lrumb.u.
seDroc

tI ,,(! "de['iIo

llib-HU'l:

ia..<;""lTrui he
klAlr'_

bbr !\dol ell
iln 1lI:><Ii;1~

::;0 linL'Q
g(i.J:"1I!

11IduDJ!1Iru"a

'l:ekjl.e<~1!:
\00 .dcd '20 1M
It

plllnil. ,'I «I

..

.. ,.
'I

w-amJl'lI!
Iblnllil

ditill~

C::litlu': Lira
III

IdMl!4

1-0(10

...coo
UIOO

&.1iIO
Oil

ilJcUa Ii
DOl'diindl
~r.i..

!OO 100

m.~I( I(AT: l:!uap]aIlDdlilkl dt).p:nlYenh:n!I iikram~"1 MtI'-I

"100

:I

i!J

!.ooo

.,

..

;w

ISO

l.~ri!llk !UlOO

!i:!1

4.000

I

.'

I

...sao

t.l.rllJ

...

1..l!1J1J

...
;]~tl

P.ll'i1W
14t;dJ.nl.e

li1r

1i~bC'

lclnfie 60 Iir:uhm

\10

1(1 U.dlUlylll"

verlle~ktir_

..
filii ""

15
50

edl.Iebllir.

'1"~

.. l"IG3~

AI'tIinm

iK'Iu"alaF HIledti ,iii" d.rg, n IIorl, 11 n~, liil \Ie ] I Ririn.dkAnun fal'lblf'_.l'lg ~ooe.ktir.

U E)-

-

25 MART 1941

inAnE VERI
~Y!l,

[
:3

SALI
Oneal

1
CUN

'NoO. oM Istanbul Ngnf: YEN l SA»&H lsta.n1Nl! rELEFON;, 20796

VII ~ No. 103,6

OK Sly Asl'

H'ALK

G,AZETES'I

,Her yet-de 5 Karol

• ),
A y ile r ~gi

e
s

1

Ti .-lu·~!ffl/~ Air.r:!G'J'IP illr 6iuJ e.!ili.lol, 111:' i1rlu. iii'" i, ~/fgi ~JlpmllHI iuJtilal"fI 1f.,Ut ""'~pra-.mlllr.tul fi!Gp .d.CflJdir 1•

..

ID:JWl}' :;.w,u

TLlrk.i;teyo

'Uiyt.:!li me'icut oImadl· ima. Tiirkiycn in CillO lir dlos:t VI) bir s;lab 8.l'kad~l ~ edilJj~:iJl_C (h,ur arnda !!Ui.dai AI· 1IUl.J:II m.em:t.BJ3.l"lnda.n baD temit:lata tesadLif ~I:H i.x.. 5imdiy bda.r bu y..:lldagorn~m 1.;11 dosty,'l aO~l"i'Ht l-:;iLide ~ byllil bazJ emell{:,; 111 '1,.'.. L_ajf'p]~ ,a3~li:. let t_"(l~1l i!'};l1 e II.e:" vwr-:"u· 'ki \.iz1 cldd] !Su:ret!.e- dli.:'Wld~c
ldibrur. Bir kere, 1J!r dcvt!'1ltio, berlt • ~ bli' (.'oC.li bi dcvlet I4n!.fiDdan

k-i.l'ol>~ lli\jb!r

dUlruan

urkun G ·Ii go@sun Garpt n laf mutl .'8 -r~tllanac' Ilr »
Fili,.,., nin Boluda, Agah S'I""1 Le» end' in NI(jdetle ue A Ii Riza Torellin DiyIJrlJa/ur-da vertlihle,rl
Fertdan

................................... ~

•. '~----~~~~~•

or
a

"'Eger Tiirkiqe 6iT ieeaoiize ugrarsa S. Rusyanln tam b.;tarajllglna giivene· ilir;

Hasan Be~it Ta.' kl1t'un l(,rllia elinde,

.k(J1~' ertm star Ilegee,,1nfa IUJTljllsrdl

tOr tcld;;) Ie kUl
n

marua k~
e;:l;.ecek,

hI~ I
mtDllll1n '

Klrklareti, 24 (a.a.) Plvt.l Umum'i!darn Heydi basmdan Marn.~ Melm;;u HAAa'n Re~it TW.llt dUD Halkevi sa!ODUI1WL saten ve b9,b~yi dolduran bin·

.l.erce dinleyiei. MUWlde dlln,lrll M'I'a.ll lIIlevmtu konf&r.:J.nsmJ ~. Ba.tip, hllldutl.anm.I.zrl gclellil
(IS~I'IU ii& f. ~.,IHUr:I :2 .:Iill

olunac

hr~')'
J

1~~gTIrlir. Biz

~.;],d

[1 :!!:unall memnun

tW, ('hrna emnIY'I.'I..5Ll..lit W:kin ufeor..elt bir mahi,),':ti b,~. J'reusip iti'l.ial i)l;l liiilii_n isre

Fakat bir . l u'.k, ct.."IW3,
I

ol.!!Ul1.u.dilt. l'~~r AlmaIlya bizden h11~ lIt1 ~y is t~ydi "I! ish-mel i al-;;lI,l:.L ~ebrmeeeydi.
nhl1Q!;I-

1UlW:ia
~

Ankara. 24 II a.. J ~ 'l'Ii.r j. a Vel Sovyet hilkCl:mctJoeri, Ihru,. ,rQ!fi Aollfl.l'8.;1a tw.k~ ve MoOO' :koOvads l"1Ji1qa ,ol,EI.l"'8.R, ~daki WbUfi tL~bnL!j.lenllr: Bugfinlne So-vy 'VII ':Ntr • kly.e hiiki'.LmetJeri uamnda bir ~i)!!I. 'WtW yaptl:n::lq. JIi'

e die .. 0 ko e Ina v
tevllfuk
2: etmcmiilbi:~erljr,

,~ h1.i1rilmel::iJ:J.e bi.'ldirtl'illjltir. 1 - BI& ,gihi bab(,l'l~r SCll.'fe.~ htlkm!:u;t1 v:uil,etill(l k8.tiy<.'1l. Sayet "1'tirkiye h~i1ru.toa:l dfttoa.n tec;).'l.ib olur \'l! LDpr.\Tt • larllli mudafa,a i«:in barbe gir .. mtie med"U' knlrrsa 00 2'3J Ian Tilrkiyt", Savy tler ilc arasmda mt:Vcut ademi teeavus mil'l8hlQ.3I iBtinll.d~D Soio')'':!tier blrI;i;i .. Diu tam "Ccmprehe aicn., v., bitaratlJ~fla gil"1'enei.iJi r. Hu bt;}'l!11 a ~ dolaJ'1~lI~ TiJ. i. ij~ YEI bti.kfilii eri Sovyet h1.iJ[lL -'-' -ti· !D~ em .aa:t'illn~ t{·~('kki~rl riui ')eo

m.

kik.aU.e null kap edeceHlr:

lin :..e! y,'" l!!bammul edlL"!le.z: hi. '·l!.I:1lf iktiaap tdelJi· Iir. .1D d,o::Uuk tclll.iaatl i~illde ~J.kt:ln :l'"lga giir-di@im~ lre)':l J.w.ah !':un;'He ii.lI.lat't.luc"nu.z Alrn' D t.._"IKl;iUl~ f;r.:.E.illllle bunu "TiinriyerlLm A!manya il~ dan:... .I(Iun;:li0 hie i.§ birlig. yap· mn.'u" rijmJesi i~inrl~ if8ide edebili.rlz. Bu. De d 'Dlektil·? 'l"Hrkij'c·IIJn AJmlMlya n~dab a&5b ,'0 I1k:l bu' i~ b' 'iti )'ilI.pmllSI had;i\,"]";UJIDB.IDW

~.i1:iJJ,H ~J:rthi7e,t~k~ e rimizde ilk kon/erans u ,nc ... b agaR· U·.... .. il.IVerSI· e k ·O.Rf erans ~ !lit
..

'l'Iirkiye h:JJ'De ginne-:e meobur oldugu takdil'de So,vyeUerill TlickiyaniD mllijWlltmdan istii'a.da- ~k !kc.ndi8in.e bil .. oe'Um~~rioe t!au- ec!rlr.bi mRtbnFlttA o:kaI! b.8l.berl~ ti?.c. nnfl vtI bUD]ar1El. olikillidar biT Lstifsu dola)'1::::iyle: SOli')"lt bU~ yan el::m.ii;l \"@ SQYl' t RUi;JY mn kl'l:meti a:iilieki hll&U3'Il TUrki(.6.D"U .... yr;Jj ~ .'Uun S ""'j

salo u da oerilii or ,:,
-

BUyllk
'vekiii

Millel.

Medj&i

Reb!

SiVl:JJ! n"twu_e,~ ~llto. GiliWlay ,ehri[[)il.d~ muhtelii

ye)ic.rd~ bll' wn lwnf rana recektir,

'"""

Ow lI'en!irte konf'ern.ns aalo • nuda i?iD.lIt 11 de ,,'ell.l~til",
IIib:I ~tI:bl
I&lnlol ... .I'r.. I> IIt't>.-i'I :2 ,jill

m:J.k l.wnfel"8.fi.S

ml gila

saa t 17

Gllnnlby aym 21

JapOD

Ha -eiye
mathu""
D, N. 2-1: ~a.a.)

BulglJl'istanda
IUJ

Yllgosleo neztrI

NaZIl'I'D n
Moolro
ajanSi

ala beyanatl
B.

I

lila

uSBlii
1bmb3r

geniflettllfl
B!l.'lgl;ad, 2'·' (a.a.)
bildiri)I01':

gidlyo tar

rt

Y<Loi biz ru)I :ta• ~Uu. 1ti Alman.ya. 0111.11, koel'ldi· 'y~ cs."ISlJ bi r !~i"igi adde\lea

cM.'~ Ehd-en

ru

J1i.])OJ1, harieiy{{! 11:1t."!lr'l Bo Mat· 1!UOb" wa.lta ti n ~1 J8.ponyamlIl e

bild.lrlyc]ti';

v~ l:lUllnmlll
1Sle[l(m,

m~UIli

ola&IE

Moo_koYEI. bi.jyilk ~h;igJ, B .• Tllte-

nva Ue m

z'k-or cl~iI1ik

1Ili.!.l!!1.@II .J!:I)

cetlni
)'8 y~ ...

~~k p...1cn I.lir ~iln'le 'ge rel:r.ll ~.f.to ~:rtcD._cegi aW!I'lillilcb bu b' ligu:ull De ru..1n& itule ede-

veya. cirldi

~ 5:1:1,," 1111\"1.. r; Mllun

'=

o~,",h

_i~iJ:l

Yugoslav.

tek 'f edl~~n i.!ri ~ du- ~ icap ooe-r. Bu :§a.rHar-1 diM bu Bi.itu _'ilni1. b&b3ebwiFj. ~ tik:Almanltl.3"1 Si-l'p1udlWl U.lhilda Ahn l:; .ejim.J.n~ mw.~il bi.r polllih takl P IldilmI:lliliU ge N:.I.l'.)'onal t;.GI;IYuJ.iml oJ.c:,·hlnde tezahUrkI'f'> 1J.11;!Yd.:mI;erilnle~ ~k
me:;il'li V~ Yu!;oolu 'iktma.dJyatl' mn AlwWlyadil.ki ve I"\'ljime uyguil lar la.t~ iCrag olWl· ~llli iatiyorl ",rill. I B, bu Alman cm.eU ... l· r

Ingt1iz UBu',uk filosu,.. ve Alman ·eniza hia nnln saldlg~1 d.eh~et
DeDizalt lara kar~i! m.iidafaa
'Iar-Imtt,

Parti Grupu
I

bug iin toplanl1yor
~--.j(lr-~-

I

u:.w

Ingi "~be!

Ka.la

Am.- alligin g,ByYetlei"lgUnter, Umumi e (li~e ..

. ah-

HSF'ie,ye
A.n kaJ,'.a, Pnrli grupu

irahat vereceh

Vshillmiz

De D~J.!

bir .ekH Vltt:Wle YQj bu me.kilkr ne k orIa.- te.ncvvU elt,i. .. e 'VI! 1I. k Ild;- r gQW ~maz,

=~L: !llgi~__, ._B!JIJekili

r

---VAZAN:

'~ye~" ne

i, g·~riiyor?
-.

f}{jrfi_!___";~----'~

«

W3I3l,)" t.a dO-}dJL)rn:l.Z btl; klilg: k U 1:3d bu cmel1::1' her jgtlUl. e-dilcn ml"mk i{oeiw ~ itibi!lJ"i.}rle bi~ defi~i~'()r. G<i~ tl-

niillde rn·.... all~r '112.1", ~L.r Rumany fI btilii e1.tile!r.. erJutl bn' "L_"jYOl prj! hiikUml!t 11[· ili.u tn 'v kiLUO: !;ddi Ya.ui. H w:wya I 'blr nDJ!.i h~ Cuneti 1m· - du_ Ruman:'r'3J1U1! t.lohlil. iktJ' IOdi \'0 - yal le kdib da A]· ma.n m{)dC!I!De J;'(;l'f: ~~i il· m~ic bs.<')a.nw. E,'v;,r.1:.R. yahudl· kr :I!nezb~_,b bt.u kit.!]' keilllth .. YalHldi ~lcri Vi:: magamt:rn ,/' ~ :ma olundu. R~l:f!.I.il.ny.ad&ki l:ll\'u.. j

lnpHz B~'ekiJi IChurch1U, ~eD gimkU nut.lcunda m.lith~ utr mCii,rd:J.l'! mltl1M~l:;i~l,ndeD bah!'ietU, Ba muharcbc At· W1l'ikt~. lta~i, donanm.runIIB karV Alman deruulibhln ,-"'''''''''''f'C k(]l't'I-,,!J'l~Flileri taralmri~[J ~r.nv!tJlI". (-----19101 Ollnya li'd"nde de hu ooy]~ .•l::.Hl!)tIl VC 0 za.ill.a.n 'bab.« 1:: Myc own. 'iJip.JI C; urcniU, bil" ,aVL'LR ,EliI' miLyon tou VIl bUt-un. o b .• ·ptc 12 mJI)'oTl t'm Llcarel ;;:emJ.td batuom AlmBD tie-.

M f Telclonla.) ya.nn IbllCfm) saar 15 te Bilyu.1r MUl,·t Mecllslnde toplan:iLcaktlr. Bu b:rpItwbda lkriciyc Vekilirnl::l. B. :§ilkl'll &rw;f)~t\, - on ha.r-ic'i miinase ibetlelirni2: hakltlnda Biiyo.k Mil let Moclis_i :;tZalm:"lna mofaLl3Rl mrufJntat verl!!!'C -HI'.

lEhU'aua dolasan §a:YiBlarn f0re, (til~ tigl«!<!n b~M StJ:"uma "lit!.d.i:!;inul2! Ytma.Ll b I3dadUd! ~ AJmIl.D, k:italanwa 'bilyWi milt1'I13ta ha.reketleri 'I"U.kui bWn'Hlk.il.adtl". BI.l.l..:M'istaD:d.Hi ~ ~ Mosko' , ~-1 (!Lu..) - R.8d }Onun biJdiTdlgin@ gOre mulgaruLlinda rerepl.fl vo vcjeb.li.i1 J3iJ V(lSi!! Iiya t ~b l. b.t.tuLa, ca:I tlr. DJgec b.raft-.m ekmek te finnd:IU, I;llrllktan 2i 1IlI.!i.l &mira M t.lltga RI·zedi1et.:clllir.

ingil BB pru~'s aU· I~~
Be'igrot, 24 (3,R...) - Reuter: fyi h!!bel" rurng-I s6y'len-en bi; 1f.IoCiii1ls.dt:m &grenihlig;Jlfl ~QN
). ugu!>lal.'sa 'b.:;..'ivekiJi \"00 h2ri· ciyc l'Iazln bu 3.k~ '1 Viyanr1Y,,\ d~1i:itir:

_--

Vigal1,ay.a

suri"n

totuni Ii

__

__i
"!, ..

Di4:Jkil Sovyd r.lf~~·,;,t"J t2 L t. IJk ic'llalij.~d~ ALJ:l,\t-i.1c I,n " ~~ bah:.i~~!t~ i,CIl c.~' ~, '" '"

hu.ekd odoclf!k1er •.lli". .A) >11 meml.m.3. gore _.L\lmanya ill.! I"lkb; uglcyill imza edi c.ektir. Te~-mil"' i!idt:n. hnlclkQ.tl r Berne. 24 (1:1_3.) - ort ajanII. bLldlc 1yor: YUl'l'o::ia.vya. 'liI~,"iy~tl 11ll.hktn. da bi:rblrini [l;]liv;oirl1 lIaberlere-

,ann.

izmir
..

In

!I

)1)'

I

Iili>_:dl' ,Vlrl.l, cl"lin..] &ouurri.lJ:L Je~.;,ul.n.y::l. C:l\; rrnJ;Ilu. NIlSLl ua [I L! ? Bu bil)'11lt I'-;i na:,ui b:U!:J.nh? AhnalJi bMhriv~inl!, 0('Han ~Jl>JlILj!~I'i If'. u.ctl.iz.'1ltll. t'm ~ r"!'I ln~Hiz dowa.nrn:a.sLnJ

DlWIJ l.la.!Zuiaw'!.
Biitun

d~n tf'u:em

~yut

bUd~olJ,Jj eel' .li.IlRl bj7.~{ CharllillU'in kaJemin p.dl"r l: !\ENI .WAlI) 8IJ,hlllll:U1JJ.d.n_:j~

I

1-

I

I.

ui.::Lnmu:!D

i.a!J.iLidcl~in.e

:rrz:eod-::: .... '~;.:. -

~~
itllmany:;!.J1in
hirtMl, ';

r:.
,,;onill

iii

ltl:i.lltecil~l'

edikli. ve zim' ka)'lI ahlan Alman fl" v ku;m;w_dar'l1 altma veril. dJ.. ' ih Rum.lll.llya., ~tu. ~:l bir Jl1ma.ll m~emlclu' i haIin . girdl. :tlull bioi Oyle bir miist.cm1c:kfl' L l.J.rwwI.ar i.,.in

Alln:1nl.:l.ra w lim Rum c. fI Y<!:.D.W .iiklh~ ::.dl

I

BlJ.I~a-1 imd::t
kil.t
filE"':.

taE'u;;,run

crud:'!. da fi.lly::1't.3 g , m.ck Y~l"e bulu:r. I~.(.'"U n LlJ" lU dp'llyol'_ Y Jil.1tlJl("t h:tin t.dtlukbrl ic;lJl tch 1'1:) I) lI:mmnil.JJ1"lJ,· nnt hir mcbU3 t_;·"'!'Ii.r'f.O r' fUil}.
Yat1n tllUlk"

da fl)'ni y[)IlJ, ~IJHu, SOil bir t.;lpaf ". ,hI 11 ,l 'tiy"

bi-;:':iJ'l'I u"kUt.lll~"tIl~UJ2 Illllti. }, Imn.ll.Y<L hundntl vilz~m~~

i~l;;~dJg; .'Y ~ni

J

Nil I i1'!" uwll.lr. 1311 1$1 n d'~II1:.yulll I.i It Iya off':
L) 1rI' ·YI

(,;'linki.i

AVTUO:l}'::"

Vi!frlH,;1r

I Kemal 0";:91"' .~-----......:.--UI}-:ili:, ut~ll!jI :;.i.'1:I.S1 dal:J.ililld~, taMidiJlti J ktlJl. kadif bU- eiJiili Glu1Ic:.!, 1l:~lJbe g....:er-.l, dll.h:'l i dogr-UP~l muh:.'rlp memlehe· tin but ill'l l.Jintc,.llI.nW b,t"'l!.
Ilehdilli!v' m ~I'tl~ In,rlrn.

Emt;i:il. G.I'..",.I

I'ALZAN:

I
it.

j'[i

t'll1yetc ~,l r·.'
;JJjJ{O~"

pe~III

I~lf 1Ir:1.11'

h'..

\Ie

[I

i}t'l'.

Jain b~lWI.. lUi hLr ~t1

Y@:a'. Biit.l.b:i yilk. l!:Iiltiln mearat, hn.tLil. ~al ,onlWl1.l1JWl mrJ.$bil.e RUll.LLIill ~tiAi.n aubnda. 0 but!day ambiin It! Et.m IeketIn amli Iihi:Ui!i bngDn M. Fa.. bt Aka!.!l.D as.kulm ytyeotk u bulurlatsa ,I.bp p~ ~

KE'I,,"mf:!rt.rn b:t.:;Ilrtt !.azanlDWlJi elmj·

ra:u

IJir fLlCbu" c,nl' rill tJIymo ~~. d'l~I';jt\!'llali1l'fLl mil· M.!Ufl gOriil', \le'm I.OOI.Hr fi,iJ II;Ikanw·. fltlJ~a.rnd.liJ·I.m i~gali Jllluiiz yen.! oldllgu r~ln Na!fY4.,lIIU.I &gj,-yal:izm mcdeniyel i he.. nliz bi.itiin m.izl~Fi.n1 cmHt.errul'l' :m.i:;Ur. ~if. ,:n.l"1!.f:1 g lmck 1.'1.

J\.l: L lrl_a kc.ntlhli

aw..i LrIHl.l' t'tmi'l nlul', .JUrI u;iil ~~ J 11fi krlyn Ii oi,Jllr em.: U'l:!i1!'l~ I:ikl 9l~:JLrIIl3:1~1l ~ialll,:'9,,1' ;-lld IT. Egel" .'J~ l8irli~I., til MJin i ,lllI1a,· JIl...t.l::z biz ymuhYI,n:I3k, IOtfL'iIl
A!mun l::ILYDJi.-klan bUtlllilll&

bu yuh"lll y;iJ.riiml.Hfm l-;"'l 1 cndi l:Ci4ui-

alii hariPie .1b"li mUI'-.;;)I:>S ·1. • t I Ie., va· mlaB'lr, • fiJ. '1', I, t~ u.llnjru-, muhnr~w haYIl1.uu Y~YD.n v )l1~'ltl'.I!W'!"JJ. l·'nl!at, bu inti· hll.l:J1 bir ~IiUmj, raplet.n:l~k. lIlUhlU·Jpl 'I' e!UJ.l m1l. dnbil ol:u)l,Y~.ILI"lI1sti8~ 'binl'k, btl· t1.m bu 'b.avll. hp,ebbilslm'"i.1'li hcdeL [Jr.'L'I, )

G Iya

!'IIt~St'" ~ .."
E! 1 Ilar'Pl" S"," D,or'n
lUI ~"r~"I"l"

(A _ IN

20

,':' '!{ IJ

Rl'eclif.

ldret1.erintl

gt)o.dEriyar1a.

1lLB'll bir

lvte ..A.1mnnya

ile add! ~ Iblrllg-J,t anW!U

Vie 6-

k.lJ..oiLet.lalt.l'cFi h<d.efi. !~ylerlflr mi!

iliu! at;Lk~

at-

---Jia

0ahtI,

YALON

.

ftfUllo.l'i,l;' le tell!' etn:u:!t mUm· kWAitiu idJ"I I Ib:rpw. yalnl! \Ie CIlDeak ~
~'O"II.........I f

moo"'niyltt,

adu1l:~t

VI!!

mtifl;!l

"o:-~lp i<lay".rl "'~'i"'1'1hltllld~n b,,· ~ril)':1 f.l~ti~1I ,,,10;
l'lu.·

~"'I'..

I
, t

~'H

II

m"/I!Il'l:I

~I"'l~,'k,'~'I'I'I.

~j.11'I IodU!IIlI.zl! 1:1 It I 111;1-

~'I !J!U:':":':J

P.R
Hal 'sa
___ .-rlnd!l
I.dL
DtIIo."t.I.im A..D;;h~
~II.I .DiIIS~

GA2ETECt

_ enl'"

fvfaar~f •
I

B;.,,·ha oeetnin
sill.,
n

3ooyliy~m. bini B~ tasura ben:zet 1m!.. ahu: bat a oylo gcldH .. BilDuy r"lLLn!. Bah so! n uyl;udJ1 fj;QnI·ll a)'IlIiI:Il
\":ll"

k o.. peraii'[ler 1rUT rz" y

!~

,~.iDd.!! d1~dl!ll

.>Jdulc1'_

muilr!

en~ !lrlJ};; birl t.i b..uta 1&1tJrcb:J. G~ leu:. hlirdeifL.bin! ~!D'LlUI~ t:.anib.n. feletiD bu. tu. ~j'lmlek istemiyordu.. So.1n.lmdar mlim n ~ d&r"bele. 1'£ g .b ~Iefle cw.t!1na. ~ geye, yWtsek "e !;fC6 koyu gdI- rini ),.iYIZH btl gefiw kalbimd~ () kAi:I.a.- derin bi1' m r t:t % oIa.n ~tm 8ie\'gl tly~ ki h~ ede bill. buDea ~ giliJ yQJru.z ~ Ix'...zI ~ I;tiriii"a.kwt. h!Lht:lUl ~ .. ya.ln.Id.. ~ Iyte pi,. ~ ~elKm ~ Im!l.I:I 15ltn-ee@ ap .. dedi. e_ B.'1.bbllor.t ~ _ blr anlaJ!ldlgru i~ IwrtebanedCZl N WQI1.IDmI!.II '1k!l!!D gelrli; ~1 m.i l!ordi1nUz? b3.ll Nhlnl't De g:arip t.ezfLr. - F..'treL 1:riirla-r ~nyo:r. Zin. k11Ll1l11i N'" gH:ri? o t:oci ve iUJJ~hj""· oelti!de l\D! -V~ahi ilm -.Ol~ 061 ii."ilihldeJl 0C'm'D. Babta:!onm ens. lllalde tJ ii..!;ftrr!ly O'rUJIlc •• Ole 11i~.ume:Y de bu.. 'R.fca edertm ~ BiyIem .. ~ SQ!I!I ,m.c... ~iz cmnll H'I ~ln dindtu· dalbin ~ - dlye size ~:vliyorwn._ dE:~ d.lliJm~ au ~iI:, 'Ben ~i!ti ~. P1eht."\~ .. mazlum ve sa~ imdeti kD1'II'1I'I'"""_". n Ihm. iI::in... od3md&n.. ~gu. B,"!.l:rtB.80nl,Ill h&:J1:.s..h .... ' __ IId_ ~~ ~ylJII'liedeb iJJ.t: i}1tim t,e.hJ!\ e5 gtm It!an. ee.. 'l73.kit.. btl -,iI.tMl: d.u- l.er'1nde. bir dIIki'la!. ~ UWUftrl&r yoJt 1IlU! ~ dunirdan a~ A~li Cecell ...., .. d'ii3hil nobEl'!: bekleii. . !D~ - Evet! .. Ookt:.o.riar BaJrtamnm rub'll: - 0 dllT1lrhl.rm ~ IIWde t.ed.'U'i go1"flll1.8i IAzIm gcll;a.m1::mn ~ da.n bIr ~ di;iai, 30Jledilderi .mmIW m. 1;;"Ei ~nlJf1I11 .... 'bir evlD.d& gibi ~ ha.sbg..~ - Gcit~ 1'II11'?. IDa b(!f'ilI;li&in DllUlmjle irua.n vet!,,_ ~ bedbabt gencl - N~ bfr ~lge'!'_ bd1n('~ MmD. IR'ine aak- BHI'J\elD. .. Jl"akat b!'r }ettiJ-,U vv bizat kDdiaiJ J)ak. {',:LlIIJann Itlbndan 1nniD1du.. maia b~~!IdL I 11 tab 'baJ:Ilrl1 ay~. SOlI .Gelrinlw ku:tDtI iOh ~ b, rntrkrnr~~ be~ fIo'lan bu kadmrogU'.1l1, il!t 'lholdn. t'I.~nIn €ihedi lxiIl'I btl'1l.kb!!t ·loag. - TilllIyWi!d i1Im mD! . nna g~ ~ bed):aaht rripnhsrlU On, M1'l'-~.. IPabt, BIB biwbn.'jl heW {J kad.v mntebn&We ~ ki ~iI yaJa.n bul. milk.. :met&. bv. _ i!vin.dmo , doo!an bu Wvi 8e"lgi g\lDldnilJ. mkllgam mk BIk !1' . lme.k: 00.-ni.m iqin. bdti. IIqk bir i.hti,)'3.9 bUyilk hir ze .... ba.l.Ille gel;-1t iii rid),_ , t:I Iii!: IGCI 1Ua· .!7Qt : III m.J.I1 . , •• .,. ~ 'hiI III NIl I A'II"'-I~ Bun~ ~ ~. ~ Ilk \Ig1'U: LU{ 401 !II ......... yo:r, hct!iydcr g!i1:UJ1l:yar .kolru.. . 'nIU ~AYL..'I!!; • 1M I ~ ~gun ~,l rW • Nv'I. 1Mt u.u m.ecJIIIl'UaJl\":-, ~ cUn onlo.ra wI!lI &.fw 'IMQ ~yur,_ bi.r ~ ~ de l6kft ahrt 1SSiI !Z b'll" ~ ~ yenm.. .. _,.t,yrtMl -~ .. o k:iliyw. !JftCI& J"ltIyordum. Bedbaht ~ klzlrum em, atl. lid ..... '_!!I I.:JI ...... ~ yayq •. _~bwor ~ berum. ber ~~ ia, &rull!iSl ba.J.UO UAI ,,"..aI -Evet. Si.lnkU?

""

l'l.J:m.aldlJ., nf:' ~ :1" nlbnaml!J ..... 0 olm~1LIntlan hr~c:nwt!.. 00 M.U" ~P.'Mitlr. KLimlu.rn.cTlaT, MM.lf hhW.l,,]J~ Te'l"flk .~ ,n~ de u'Ir'l'lllrnuij l;ekinJe.Il: ba,. S' h~ bIr pew: d~ ..,-nl ~ lilrnda bi7.e d Q~ Ii:lp:t.1L1"l Y ii- vc JolwrrmclL:uBdy~e1rlo:lo lo.'Ylr~ He du.glt~ kor pcrntiflermFiYAt mDlnilkabe HOn.~jsyonu rn.da~ dftn.m.ti.rt kilti b..h..eYl bl.lJamIyal-aJt L<ta..I;Ll,;;IlI: ~ d>III IU.7!M:tlI, ~ zile ""'U('rek &!Ibl.l)r g 1d1tP dt"fl b8!jal! dl~lj c:lnuI rilml' le- dUn mulat tapL:mtILnnllda.n ~yaUa n biritdrhJ.ln oIl.yw 0 Unu- ~.rll~· }J.;.w.rif 5C!,:~U'~ A..nk.ii.r'ada - ~ blMd.I MlJ:;lyaIC ~ 'L:I~ tdIM:Ioni b' lur. hl\l{!W-lI cWsi .Ill~~uJ., vbUtillmll'J 'Du h1mcU, lie IiIir ~ ......... dL i.t;in btrden1ire 1NSIIIa.y.l. moe - rine nmt~"'uy cr'11l1h il".-ere ,. runru dt.l.h.1. Y"I1.DlJ1lLr. tad1r, ?h\l, ef;l'\l'tI;':lce 1::; kw-u.l'j nJ~Qd~Lr Vekhlellerle mu.rifo lrah~eI.eri ~urudau burnd,l!:_ .! bur 0 I . 1111. o~arak k .lbuJ edllea w.vlrtlk 0t1 ci.<ur B1£".'3clc.kr cl:.nl.fUlda den l1H1II t.ctif HaC kOOf'lCl"3.titD- .nkU ltlpl3.ntJu!l, komlsjoa tem tmtiD etm te ise'k le balWd Fftk.3t lii~ gopnc: ka, 1m len {uNlrua3IJ1:.t k N!' v,ri\.nlllf- d, rnrul ji:;ednd ' n1..!'i.ill1~iihJU.iI"'1 Ila.rlll , o.ynen ipka cUilnu,tlr. lar y!iPfiU~U-. WIve elmamasiudan 1!.:J.b.,I!rilphe""nde t&!lJ" He yarub)·or· br, ~ihmlL~ klLd:.Lr lruruwh 10- Kom--"onuli. dlinkti topl1JJ1tt~"ilEtt'l1 b<l1,k lmmis','cll1i liilrn I Diger t:,tf'U.ftan ognn:u:lli,rima.e l.uIm:Iz d~~ • hu yi~den dn.. ope!'atiflcrw, kl)Uper un 'n.b:n da kuau fi U Ina nurh kOY - magaz lar m~l.e5i . Je gi)ri'l,r g"r t, ;J;:i,kt !'jebr~ ycm ,tfrnd1 lI.iIe • g:f . netieevi verdikle&wi ~I lIlev;ZUD Im.h.Lqtl. F'0l.k..1t koC'Unku bwlu kori;;uu<; fej. ,I et beklenaa tOOriJJ ., n ~i i~iD hle; bir y mr:.k llOylt: dum In Wl.(_I-.. _ k mi."Hlr. Al ~D kara..rl.ua gOj" gOll ~'.n~ tlJ~ aJiilUldar ma- flII~yon !rum eti ily.7.tlFlJ"1 L~".:e - y rude" hirillCI !'.1m! m~llZ8bU' _ eil'i [.,hat dU: "]Unl ItlIbwolarmdall lir;.e. \l'e yahut ta. orta mektep ae- ~lar~ bili.: D1.i1ltJm-. vcW n:ll' IJI!fUtif·rim! t;~LlJ tna:IIlUJ, Jlf~r t.!LIJ.iO !;;.no It I~ tend! O~ ••• Kcndi.sl.Cc bu muba~Wlln.n:'YI Ilanl.d~1J.nn llI'. ~ "z kalma.ktaVIZ. ihd.'\.':l od Ie ~ck Vi:! bunlarn yUz.. I2ri kuru.lul:uJ fiJ,;riui ICe InCDl - cl:1,.erin n.[lxbJanru kUdk ~tmi.."11 Ha&ttw:I fu.ila HaJbuJri kahveei esnafl!rnl den tru:n lld ~ r;an.r-". bOObaht de 3~, nl<Z;l,(lttinc1~ meFU l.ii.r VJ:·ltr.! 1laftiula - F~~ l H d.:dJ- lSi;! btl. ~lil:mtiro Bu :D!nI.du. Itgrni VUllo. ~mnc~J )tmcn.lerdem bu t!l8I'bj;r oI%[DL)' lmJ.i:2l V8.rdlr. kccll~20 da get'!Il ~ ayni §(l>o lDumj'ctlo l'Ull";! lan~. ruspetJ.el"i ... .cil~f.kli(', e 'Malam ~ del'll venal k,,"i b-~b r:II.C. ttirlii ~ ediy~Haber VC'n~JI~e gi:iL"e ill: 0- ,(;1]1: fiY'Iltlanru 5 k.lIT\J.~ mdirmi!;fdt"'rsJel"in IjIllnm::tiill kElTIl.:l"l.qt1· .Klil.hvo ttb..Jlj,t; BiI'L~i hizlEr ldIde iild:U. ok'llu gu i.lzerill lliks Illil.j;a.zal:m.n iIU11~.i-? .. lam I~ bakk.:U.lu va IjciI ere ilcl" tir. r • I"lIm.H, ~c UU OOn '.'l~~ t:Ju.a.. k.u~ij.k: ,~luii ihtiya.e:r el BI.t dvbe ilill ~ui bytebu ko1n yilzde 50 ldl, B:J.Zl ~i.tks - V:illa.h.i bilmem!... cerni j ~ LJen IloH'IL'r koopern'W' ku.D1UlrlOLn evvclki [111 rh to. k.l ~r· cemiycd- F.'lk t, rie.t cdCl"im. s&,1e- den bi ~CITE' BMtt..<iJlCllr evin il.~ rucaklarw. I ,elk llya.thn 80 Jnlnl~ j)1:l1';11~ magu.zab fill da blt Wei !lUll! am- dan ~E1rlt DazllI" I;lJllm <1.ir. au ka,h".enln tevDi 8CIlt vaziyet oldugu gibl III mU: "Iii8!l:Juliyl pdm. lU1 k Q,IJ(.hm 1renrJisiID .. if.! ath, :Jill' :. Oh! Bu. ~ ''l:xl~. I~urulacn..t bililm e!lDa( tcsp-it I;,'tlilm~ti. Y ui Illrbta. ~a haline geJ..iril.meei .1Ia.F!.l1'- I:!.at'aza. olunaea.ktJ.r. ten.s.ip etAelel" GemiyelilDldo31 e a~'k~ vicdam· Onu lii'U.m halind» b,ruUluJ,ncye koop.er"i!JJlertnin yni amaJ'lWL bluau 15 J;:u.ru!tll1.f. la,tmlnuljfbr. Ya.1mz, Ibu ogretmlmt in ~ :Un dJiI gal''Tetiyle l: magdur ilLbalfl.t i.~ 00 w~ WLil ~~ -...._~ ~_ID12.lI. o~ is~. IUlatmll f~lI, ol.a.n dendr. itiD . 03&0 'bl.zlerln mU-jkill vuiycl.i[i)U;.Li<:, 1ll11M:cl'ltlD bayan., tI.e:m.i.ni d~illinclrtlldiJ'. ve.kiilet ya.ptLldan ka.bl.I1 010-. . mlz' e'!I lillrtanlrn 1.1, rna.iUi pek dram 1l1Llind= ll'1-iirI!vo.. l'UlCakbJt, kuu W di1lill!'L7a1 twi e C.l ~!,. Qillp buj'lJl'man.w ygl de· - Oh! S~ ye1 vanrttD., IlJ:io. l &B' fY ~ Sabah I t ri emua Tin f~ e'I,:ni l' j S3mimI fik:r:ini:d ADLIVEDE derim, l1Dliyc mulrtnom!_ TDfI~ lakele Cd.. B"th.:!.t B:WtItsar Mmedi. Fa - S,II.mh .i fiJrrim mi ~ ViIlflaNo. 12' knhve-ci ::. bu Defer ben ii.de13 tJeli &Res hi, bell cc,. 1'W'l i benim ka.lJ,aa Mabmut Erbil did ~.r mllammamn i;ine yu. tI ceo bu Dle.!li!!tda biI' d~ktorYefii ~b:\ AF 'adar 'nLrWlmOg.... ba~'IdJm; hIk r;;i ro1rtu::d .. mak!llIllann ehemn:;iyetJe :1.8.., ~ ~nm bl' l' Igt bas- -a?. "-y .MrJ d,j'., celber eriz. Son 1lab11l1L~ b-iitilu v[kudll aJ~UIi a :r;j.lo~ bir Z2. gilnlerde .b.bvcila'l\@l&!n1e i~Reami "" html:Sli ~ kOfll. ';'. L3,\'3JlIwn bilLiln g01t'vip. _: .. , kik'i b.b'''e b l ~ cikate~ li:iW'l::lubmmin 19ya.£etleJ;1Wn 01."hi; li('n~ JZ" tckrar wpkjT bil" (le:;ti lde klrWo.amrJ h _ .lmkiin.s.u. bir hll.b ~~til'. du kJyafetiuriud.f!D ayrrt edilco • 1M kemik l£il.lmMbp iliiD.] I -1m i~' de hop!am: bllm«tini te~ ~ksll.diyile ycni - Ne d~! .. d.i)'e BOrda. ii.n olilmu belW:nrni'jti, FaJ' t bnr lIara I" vt!rilmi, "Ye bu. a!u'I']" lablb. i'll mi, lOu Urn itriJ: vaz:i.yd:inrl • mndZil 'II"i.wyele t~bl,j~ OlUnDlll.!JhLr" En E.lveL_. Ben. oLmm I!tu e!I<- luLbil indcn, 'Wrdeu:nre, iyilit: kOJl:""bl"lti ~{-dl}~ al8.ka.d.a:T IJran mbrt& bcl',:murH:ll;Il'I ~goril!Uol~l'e ~~ dnlrto:r· den k!sm.l. belt:dl:re~ bJ.rdirilrIT'IlIL_ Yona Ba.hl".&l!llrb.rm tar pet I!IevindiJer, .run.r'6de-~iP, Bu it'iba:r1a bclmiyc teea.Ilr'i' hir mlli;l~ kiulerleri rim ki ben d= bwJ.a bir ~ kilitwda t;uJu,:~il 51hha.t. memuroIdu guntl !'nnr"eOn em !.. libi~ Ian. i:tfniyc, trrunvny ve sl'.FL.dG~11~ Jtum bir1Jenbb.., t;i1nni ~tl~m ftII trmrdl • y m mmrt...lhdimluri bu luynfet Lir Qrpi!rm e g:rl<tifini h.rk- fun ~t~ b.iri.hlri pqim. ,!I6line tiLbi luhw.I~· . He!eCil.lJ.lJ bi.r 1IreId.e:; .1 oc.w.e:=i_ f _. '11 BiltUn TUr.k..iyedelti itt:liYQ - Y.,k.. rolL, dedi. &n pP- "'li.a uliDD J hnber1t:rlni )182mnk kJyn.£0I:.lui te\-bit ob.wa£a.kbr . IJ'Orum. n:l l"a2"dumaktJrn. U"tik Id:anl • Bu kay il.fete el:l8.S, lStnn.bUll! _ ~iiphcleniyc'l" 1Dm!IImtIZ1, G~ ~ t I g.mii tophi.. yoroum, Nallayet, 2Gk ' igim fa..i;oe k1rafct1m tutu-baJ.k1:Jr . ll:.n esnaf ·-em.i3"'e'tLeri ilDiL~" - E"et! .. ve ~cljr ~ ~ gBlir (1)0otob~ 'IPS trnmvay, bilet~. - NcOcll!. ret:!: ida.N hcy ..ldllla, ]imllt lilIetl ere ufn,mlJ bu. b<:dOOht wntrol 'I'lil vs.tmanLu1 i9n de hru::;t:alla.n.o..3twl1 biihLlSSD. ~ll.,;-iEW:I'I:m h('rhalde ~ bir !l"k.ad H~I.m.tn da. ~ 1:IlI.blSrin~

" • 1 1cID.J1LI;j 1II~~·ruhU. VdaI. 1llJl£.I1! Ill\: IW- iIi.ni:Il 1:J'Ill~ b!.l 0<lUcrI ''i'1I.k'~1 tabJl ~'l_ A...
I'll.: n:!I

oczG

_ _

AsIa! .• ,'aJl;ihj 'bitn:t.tm- Berl1a1znva!bd:!.

de.

Illle,,;: hi

h;U.;Lallk

e i fiya lai I indirildi, iiks magazalar azalhhyor ret

Miid~~ir geldi
U. y ni
e

tt

ek .

.I
z~

R:tr~"lU~

a.khk~ "BizIer htwlbuli.l.ll. ade1.le i JiWe.n.:e !Dian" vecl r-n.oLf~. lI&ll'a,t ve ~ilycmll:.L!I ~ ela.n h.ak.ik'l kahveyl l.emiu eder~
llmllw]

h lk ve mUjol:e-

. '.., _

acll- "'1I:!yack,

Fil.erimWJiL t.e-.r C 'Ib lie memnurllytUenru ~llJ Cimcl!lCfi

_I ~

'1fIl

gn.w~1.l

amz

~fC rnuztar

~.

' Tr..

*~ ~

e

. ..

a

Corapf;ll

zy

"

•I Z

toplanirsl

i ve he

err

s

,.

oId~l~n._,

CWlIrIl.·-

yn.mc.agun

Anka['8

atoll-tis uLlc~ile~
tu t,u1lca.k~.

kI-

}rji.!el

ie:5&S

IOOlmcsi h~da ~e)·ll.n~..u..

~(jrif~let'
~[I

l::n :

D fllfye m(jst~rI Ankruadan geldi

IIhhl i.t.ltiya;b..t
~Il

Esnafut.

y~

e:mm.f
I

iinakali.t Vekilibin tet ilderi

Dahlli.ye mi1st:.esan Ethem Aykut Aokanda.n ~W:Li.zoe ~l~ ~til". MilateJar bir kai.l ~ ktanbuld a. kaJacaJ..-tJ.r. Cnt:ok:l ci.vaMntia ma bir S&ya.h;.:Lt y:'\p:uI nlj 'Ir"tIl bclediy,' nisi ile p::u:ti ida.r.e heyet~ rm.:I Rnr-,ilLt MimiU ogtu "~ onmi.i§lerdir "

ci.het~ rnllvntJ gor"lmekled1r. Allelillk bu, heT--:.evden onoe
I

h&::t.ali~

ter. 'me 'run tevsri,

qfl-

her

ali

<; .:'1::-Jcad~n d6m:lO

D-nhii ihl'acai
bu
lJcia.YIIL gW]gmJ.. IllI.Il iiCl [rIwra ..IM
J'ItII!I ~ .k::w: I.id lI::k. bir

Di:in.Irn i.hn1ea.bn ye.ki1nUl 800 bin liradlr, H:ilm ~ ol~ ra~fln. ~l1n 1 milyon lir:a,. )1''8. ~'Oikllli3roasJ. l1lem.nuniyetl:eI

\.ti.r lpMa) Ill: les 0 ~l • loimn gclen m bligm Lm:m Je:&./! e1...to.ektedk'. :B[) r. .:ili~ til, bit miiJd~t evvel c:.th~ 51) bin. tira..hl:i: te-bel.-rii; tIl.ll.lti:lu.<:l ('Xl. UID. ~a ehcmmij-~tLe de'"31D. 8dllmekteillr, 3imd.iy1l kaLhlr 1:) bic. Liral.1~ !£bim!,e-tu'. ~~IU.r ~t.a.ha.oesiae 31 esnat t.'cl.1,.iydi yuJlm~. ~B" t:ara.fbn k!di_ da . re.W. w bU;rUk bir esIl!!i hli5'tabane:s::in..W ~aBl -;m )'€did.,.. ki. a.~~ birlQl b:~rrii e'· meg6 kuar vel'l!bti ~It:.dl.r .

,1iIC_

L_lim. ,,1!I6,IY . -,

KBdm .... gn. ~ ~ bir' .vekJdd V3f1laC!l.b: biiIr metanetlei mate_o btL'I.!lDlIl.

I_.'=';",,;i ........... ,......,- ~ilr. __......_

Meger dallU evvel de agni
get;itte
€leh:l ira

fed umByi ~ Din ~ t8.Z1..~ YO!' gilriydL

.

ki.mJIe.~

ir kaz

~~laJl m~b.:r" Dun Fills-tane- ~:;LlIk, lll5o.lUm9nya~a tiitiln Sl'l~.

'lie

P""'--""""-.....,~"""'""""':':""""'=' ' ' I
d.:I;n_

gllptlrml~!
umumi ml.l!l.vin.i 0rIlan iB6 bo taJebe lt~ ~'lyJe bir mtibJea ~tmi.5tir: "_ VI\kti muayyeJ1i:t!de gl<f. I;idin kllpabm13,sl fumt gemken 1cA.pabnaJJ1~l~ '\Ie blll e"<:II1od~ vuzif'e b-a.'jmllil huIunnn}'ar::tk uyun"Lll.l1; netit"e!i ma.grlu", ~~baru:l1 g'oc:crL~ ~J voraJa.n.ma.suliJ. scbebiyet v.ernielHeo d,:>l yl h·kkmliQ. ckwa 3l;,;lI.ml~ 00m iJU~tu.l1 m biJ..IJd~n bc'1 011 gUn evvel de gene bu ~e.jtt;} uyuYliP Nk 1bl1~:U1 n ,ti~esi 10 ki."inill i::il.iJmLine ,. ... 16 kiA-

'J{aryoJg,.'JlDda,. _., btr ~r biikUmdanwn IIlUilDJ"&6I .d'bi. tJ!.. ~ b.~ ~ ilJiude ya tan 'mvaJ.lJ Ba.h1:Bscnm IIlC:, 0 fjl~iaHIllda.u :8OtI:r:t!.. b.a1ind-e hay-

Handan hir b~ gUn evvei Ktli,iUk Cek:mece yofu ii;wrm-

....... ....

..


y

-til,

L.I!.:a

L!'l ]:U"I

11'IaII. U1 E:-~ 4..l1 ""..-;II

«~
_ W,'W

'O!KKAT
lIaM'UII ,. .ilmt .... !.in ,......
ftq..,i!_'Il"'1I

"'1"--1"
iluytlolm_l!I_

.... 1WtU4

Un!'; ~. ~ tw,dmm.ga. BebcJd:el1L no !lerinde, ~en BevG"iLi kt7.t.ndan yegt.ne ba.1:I.r:Il Ofw:-a..k gooc;: kII· :an ya.tu.k ,ooll.5Wl b1r-a.k:mJ.,'tl, M",t.emn Jm.dED hu OOa.YI liDDfillil bO:tnn ~e donat • \'e ~~ bir ;PM, owhob.ta'lj ~.'

iIIw:mn1U

VI

b!jn~PI
II_~

(

.. dilJ~'

bIr .....

~

k&Jesi
cmOO Ilfl

Uyom

"flJO'lPo

at

tM bIr

tUn

Bu k<l:!Z!I. ~ 54 v&'"jmdatd Hllol.itlt;l; k;,l,Dl~fdrll B'1.ise.:rini I). tevk.(:!, I:i ~ ~kUk vt:tkw:! .mj~ti~ yon hlwWI, milkeddel'" Wi 8Cii.iiz leruti de yUZmI..'}Ok. Diin ~c.i osli}te c~ bIr ~ oImu~ . _. "va~lItnm8.ya Fwmt I::El ,Ilyl~ IJ..c;IIar 1(111 mllh~eainde . sebebi}tct vermek,:.ten 5U1".l'll de di.m.dik yatrIHlf,,~ ~ alan gene btl.. ~t h 'k-;:i9inin 1:m za.'W.lh BlLhmea bOyle bir dnv~ balnhDl§br. bir mell.a.kPl~ ~. t ol Icl di.t!.y8., ve tren mak.ini:lti. W~1rn. p.:k bij. rUy dUtn. l~l::lli. ile Yl!rnmnc.n Rrllbll.Ct •• I.~ bu. ~l11dan ta~~ ~ilban'n i:l'fI.d~lerin~ \'0 ro.pl.liw run ))~u:-~.'lWlUth\Ull4lljlDdo, ~ PoIooya h~ ..b.iln ehli ·vulrufuu k~ ra.Jl(>ruruI, yett~n t:l.htl t..e~·kife aIlrun!~ l tAki-p !ildm A'liTUpmID b.arp vo.Wmo.slD:J ~Ol\i2l m!1h.k.emc heyl g6re 0 ~.J;ln da trerl l!f«~' zl}'('ti.ne ~l bUylD bir ali\!w. gt~;'l g~~lip a I gt'itlte.riyu:rdu. Hattli., Dr iki doI5a11.timle ~-it \;JelI; .. isi yolu k:a.- Q-tinill mt:'Z.k!k ~tleri ~i[" de orol.dn diruenw- ;: pa.t.:n:tamq ve buyeti iDdi tm6fa "rir n.dyuya tJ'dd£e ihti~ 1:Q.l5)tiI'. Ar batl :;laban we yOllF I!in.:!' Viii l eJ; rf yapm ~In:L 'bit' oldllf':undanbahsetmi:q. bmm iJi;i lu .:l~lk gi5nmCf' ~mcye k1l.lk- it;[lbl ka.nuni "'"dilmelll ~.ledi.l'. :11 ten miiffik ve il"eda.kir yeni D.D~ mlli 1Je ,...., tI tn;: JJ I;.(ll'pamk. ya- TalclJm l'\lddiru ist~llI. ", n.L':'Ji,n d.IJ g;i:lJ.i~ bma mr radYiJ SIti4j;lu a\'uk3.lI n ~ilnlSl'l !lOyle I n.lanmasma aebep OlfnllJ;'tur • ~iI!:I. ' beak troD m&k:inisll lsm.Wi btr ta.l6pt.e bWIIIHht: nILh~~ l'BAyoyD. JifilJki1n"_ Ode me !) line .. ilJletrue· 9'lk tedibk!J ve diklr!ltl,l hareliiet lUgil, diyeb:Dirim . i, dali ... 'I".i " e~ Wdugundan ~ablliwn den :O:iJrulslJ..II: Bu :!.ilaruln )':.1,.["H!r gilD rn Mh. ra yo illmcllli Jilldll':' :H $D. aU..:: ba,,·a.ll btl' muci:!.o. ke.bilindu. huhcrbrini:\dri.zi IlJt ! b.b' lie Z'....uno.n is1.ir.:J.h;I t iadl;l:r 1I'f! lie m~-fi'klg dlnliyor, t.t.lt;rt I.":llh'ODilnkU dunL'1ID.Rila. ~"ltlu a- zlIrnQ,lJ c:alUjlC'~ Qiinkii bLI, inVII OO:F' ru~~ ona bl"lif 0'·18 ts.1lfi.t L1yum LYa.c."@ ynrp.t.la!"l rnporLIil1 ve :tIat'1 tarln ~memez gIJ'ilp hil" ha1 ln1: obi - ~ttj dinle.o.lbm ~bitJof'i hillc1Jll.· kI1.fl ZMWediliyoT t. .. yru-dn. Kiyasct DU t.J.l~hl ka buI lie gtiremI.~ iddill. vii! \'ak'a Bllli!!.!Ma J'bilimdiya bllrb\ yerlnde yWdcrt bir u'~ifyapi.l- 9 IJl\CU j~letr)le'(le(l kG'jrfiyetill. b'lRlnmF'i:r.arnan R.'1h d:l. 1m DJa.S1J1l taJep atm.i;Jtir. lc1dio. SOl"lItmllSl i~ln dl~rt'!::TrI,.yl ba.Jtift.! a.:k·tA ~ ed!ih!cck 111.1''I md::ammJ. isgal en m.ilddel- ku bir gline bUaK"' d~:eyt' geldL

otobus

gl3lVidind~ e;illlll fed tl~tli:h.uJ.a.Wr. tahklklltmua g~jt b$k'

lmmst

T ·1!;·mcW Abdillh&l[ Emmit eadd~cinde- ~'l paJasPl;<: mQ.nllH.n l~orifel' bacasmdn.n .,kll.Il klVlh.;Im.lard::m YWJll1WJ. ki binabrm daml l'Ulll. dllifmek :su.roetil{' V~ Bu ~ ad:Jo:Smda.

Oy

----~~o-------yangm ba~lang.c~

~if Vel..'iI.le'ti tanLfan ~ RUID 1"9 £k.ulJiy t m tep rine 6 yw;.mdaJ... ["« Wdarw illr
m J. ill eilil-

*

Kliti1!t!u

~ll~iIlLle 49 a~ e\'ib. bal.H:l!'Lldcl kuliibesL-lde, i1-

i:;ilncilBit ol:::J.r.d I:a Cai"J,lojhmdo. bijrekc:i ftrl~.ll1dn. ~ Aboull !l. ta.l~ alw!l.kl:~ ikc.n ~ linclel:i lUUfU ile tutu~turm'ud rtetkcsinde Yil.DgLll baf;'angt 10.1'1 olmU!jl ..,.~ t~v~ssiiiiDe me)'· dM ver:ilnledtn 5.fuJdiiriilm~

, fir. - Clliliniliale!H uetA Yllnld jtioo.r'i!Il G ~ ~le:n 1i'.;0i.: 1.: La.: :ilk cl..~_n Jnabile( f. Bugt.~den tUbal::n.§<llu t· mbdeki. RI.IDl, ErnL"'n~ V~ c-k:ll..... liyet ilk, ortn v-e 11 &'"lcr EJ.:. Il -

DlP.kteple~

*
"*

!s"C'lil:mn !L~

yW't:U.51 f:Unllitc

uul~ ...~ •.l kaddX LI.bl

i!dilec~~

.

tle

IlCb.::b}..11

tUr.

Ik:i o1omobi! carpmasl
had1.kQ:'r'u.Lrue Rn~dilindc C;u. kll'l"OO-:lt:1.n Sit s~do F('r-it klZJ fi yl~mda Sway!'!. KlZlltopnur , Mil kijp~ ~.'ot.':<l. 2{l'(hJ numtJ; ~ !. all illksi "it Beyoghmr.1.:L 'l'akMibrnnm 'I )'aoandalci kl%llla TnI' o.b:l~nd:l :!532 ~_yJ.11 ta.ksi c;arpat:'l.k ).'al'Ll1:illm1l1arlna Beb~bi·.:t 1'E'I"m1i1 "I;: S:Uc;)lJ fOr-ler - yu.1:!\JAuml~I:u· ve ya.mll hn.s~l<J.J::II:Y~ kaldlrllml:lllanilr.
siwde M:wru- C'a.rldeaind'
t.I~wiUI

AY§e Vi nlhn Ta 'Inb .llienlrken poli~r tn.rafmda.n )0 a.kamlllrnk Beyo,glu I' 'f'j !lUlh I.! 'Yo m:!l'1kemt:!!lll@ "'crilmil ,\"E:j'apI l~n dnrU!'H:mlliitleiict i.uile kil.nJ oedll~ ttlull;if ~tir.
IP.~.

EYine gi an erkegi kazm3 j'e "ldurdCi
tt,.'llinkn b' djriJ.iYDr~ Od~t.ii· ~ ytinlik kDjrllnd 1mnail C&vr.b.r klJ 1ii:a:lIvesin.den I; inc d~ .. b.-~ gklB:nn:!1iP ~ bir adnma ruatiDml.lt. d tl.nl 0 tan: ko~ ayni JW)I'dcD Mkidell bu''] !ri.l11 fI.I.ilI: bulm:rduGwJ_dltu. !jOilfib =lendig-i 10m:! rni HI! ~l~ mJJ;lt:n·,:rNrl1.3l arRl.FInndL bir bu-~ bH!USlIlI., t_9!i'I:Il!1 OwdJ bah~il bulJmUl ir kuIIUIJi'l yuaJ3DIU! m'lltR:avirJ
kn.f'IIs111dan
01dQp

I

i

~u_.

I

"1lC

I

TriilLl1 vaydan
LMt

dOiUP
LUi!!

A.rr!JlvuUdi-)'llllde 'I'rn.mvay CD.'dJe-~ 16::1 f>i!.;-hlll. obrr::m :eb ulh,,1'(1e t.rn.m\'uydan du" lip Y~'ll.hlltm~ ve y llUI"llmli} 1:11"

Zilra AL'Jl'twrl

Ve:z.ne mukan Ilde:t~t1

,~

...

)

,.-~,------------

.......'-- .............,-_.._

........ ,

mll$Bl".

~=~===·=S=·.
Y DZaJJ: Esld Dahiliye Na.:lIn Re~it Rey

S'rafll Deulet Rel'sl Sait pa,an,n
laltlll - Vall Ren] p8!Jay. zlua'retinl

Vatanda ... dillkal'l

=b~a-hl~ ======~======~~~

Yf~N' :-:'.llun

: ,S

_,.... 24

Kud'br-'ti! bWUTl8n 8liJt.e<l.Udit eenebi ~ttan bazi Il!l; '" err aja,lm ~graflanw.n bi:r SUf\lll d\i hillillmete lLlmmak-

I-I

A.knbe m~i.n parmrnentoda bo*, :gi1rWmedi~ g~rek AkB.be ktirf~Q, g>e,rillk GMU' 3,.."'lk.lar'lIl-81~ndoenhm hocp E:;'
OOgihfl n 2:U.hu edeblle cek bazr tl!.til.ltlarlil., ~k me-.
Iet1I\itl,

ta

im.

SunlairLn

mij_taJee.rundan

fiu-I

:i>eleRIni UyaudlrmR..o::;J ililimiWn dan Lelt:uti edilwgil .;mlqil.m !I. kItt! Idi. Tahdb11 hudll.t i~in t~kkill eden mubtelli komisyonun ']"t;rk lz.a..iIl 'I"IlZifOYB iet.in.k d:Dl,~};P lUza1.ttan m'llmJl.ati';l ilc iktit.· IJ dI Oleate o.klu,Glmd.m b'iWbuf' 10;0;miB),omun ~ m.tijj b.~ttl.l bu se~JlIb itiru ecU;if'SE!i mUdaI::I..'lIn m'i,i. kUJ VII G h:lidll ~!1 neti.. QQQ;i n;~kMi o'~ mli:We.a..,!- I mn da .lUUnleri l'ah4..itJ etti!i!l lb~Jrl.e idij, BUI ll"f' 'J.u'r'la K1.IdUsriekj inl'ilk kn&vl.uftu. 1Itr.,dim.e gel...,.

r.dc:

t... rn,!wd.:lll J:\."'lth mlli;:t~ tekiHII:wt~n bi~ s'erfl 'mlza:r edI~I':U. ilm.it ediyotum. Btlyle tXT t~ bI L1'un1lf'lUnl'S haJU"H GWr &!I.lI1'. n-

•• ~ _ bullut kmI1isYO-IlU riyiLse&.i dHtJ bte ederseniz Ij~, meseteniD llBi.m b:itkridet'~m,

batta ~e

II

j

uytm.

dumey,g eltitl
r~en tenit .,
m.aH)rb

dati. Ko.~Wl

d.~

i:mW:i flll:'I{~Ell::mekdgo,iN deji~ F:almt deril.j,l d¥i.ndliw k.i b:L ~ ben ooyle I"~ Wip .)1tj,
IUD.

Jet QI:nid.I l'i.l.'d.l.. ~. iim, pwk meDlIlHoE'W:I:I

DlII. tlllel bfilim ~ oJlr.;uV'Vetfi hi.!!' mUl'afiaKl -

liP bedim

ahbP

BUi ~i gilri hI.. te!!ilifln. setalimata IIil:lii~

d.

Bin 11' ken-

l~m bu
nev'i.a1

tayln ild ~gim hi:r ",ahirue ·tesiri,.t.e hareket ettip mahsCLS elan, R:I.J ~ ".I!~ yq'l!: Id bUtiiin biitim vdune kapdarak. IrImbilir, ne tijrlii garip te¥1Jle.rIe ben.i ndan ha.w ~ aartanaIbn d'~L :lddedecek. fl!i2:L:t. olarak i,.o,ri, kiitii d~ bir eeeeyan bltip edeu bu ehemmiye.ti ma.h~ liut m~1:s.i.l: bir hare ;u.ue va.hi!n bir ~.ki! Tl'e~k. BiDaQrul,leyb toruwlon.; "_ (Bu iti bana hi vi!l.e @din bBaa.m}'.J.JD) mbulm ~ra.b BIleeel&: bj,r t~lilit de ta.r~n bo t taehot m~ wlruual!JD hale DluV1l1lk e.lmmyacaii!m gkdir Me'l"'IlI.lr.h. ~b'li.!li}m:ibl. tdr.lf'limzdan millhem oldubmw: ;zhan claom~bet aJmu. .MaaD'I3. fi tl lID)1e bir :I:J.i:mJ~, lEI a.alitlill:aar ib: edlll::riim. BI!iII flkY."!W[lI.I"e'tb::n milun"itt hw ihLar aIarak Es.btiJ.i,ye hildiJilBe_ dub. mnvulk olUl; ecva.b:uu verdin1.. Ne de:rRlidi. DB y&pJlIh; bil~ mem; [kilkat hi;; bi.r f:1lCf' zlihur .tIDOOl, Marnmt:u:'Bi. gitme!k i.Wl~ roe 1e I;.a..Jlbuldan g~keg gi3ru,t~ ~ Avlony _11 Ferit 1P~ b'd. UiUki. dy1ml takdI:r i.!:e bera.ber ~la ~ Vea&Ili:ten iBllfade edilememelillii saJIl.~ mnrllDW~ ~ttf ile ilimr rttI..

buJiayel.indeliberi

*

..

.ashr

nli tayin &lIlA • dum. Bir aa evvel hareketil!n baklru:Jda B~dm mLi~ ... \TaU telgl'1tf1!ar allytmiu.w. AIlemleb ·rabeI yola. \;1,kbt!L Faka.t Y,da dMlLi.ll:edehrtm8..IUI liCit! tlndcn. vapurlar dUlnlD:IJfordo, N:lII;sr Mrtldnn ~ ldnkiyle Beyrula gelcrek ora)In v. i,p~ bi.n, ebildik. L'tWl~ 3 Dulda: 'bi.i' kB.1;l cUll k.aid.Im.. MaWlfIwda. IIleldde va lilik vult ..... BiDe munzam olrar-u a.nLL3lrl mu.hteLite l'U.sW~ hilllibmet taraflnda.n 'biT hattl blittket. t.a,.. yini meoolesi. !;Ok mliliimdt de Ms.nutLrn. z:amu. Rum.el' abvrl.tnJe :lit" maii1mat (ld.ibi M!{I' IJi,hi1it'dim, F&kat ~ ~I\ iki bu~uk Eelli :I'.srl~:nda rem biF \alum ab"'ol'al tehnddtla ed~ rek DQktlY ~n de;~ 0'" l!oJbi1ilrli. Btllaemdtybi bu hu.~t'l\ II)qn bit' veclul tayio edllmeul lalebiyle- evveLi da.hi..li_Y1I!t blWm"II M~l!I.II aJjaY' gordUm. B'u za.t !Q!Wa hi!; lrir r,ey figNhlll(:l[l'i. SadrilZ.,lm Feri.t PD.pya BI~ ,tHin!. It!d gUo BOnta gti dre ~rl~lim, !!!.!!I1i!. 0 gi!:1! li:k1'1J.T yamll'la ~tmn. Teo
\' ikua. hlndugu.m liitabd Iliz:m.ei:.l.nde bu-

1'906 ~

:J[imm1!!.L~elln-

ufflbJ

MUnsH.lltot9lz Ilk oPm1rden d(F laYil biUnkhIi. b.kld.etlenm.l" yolLnm aAt 1i.CI&OzI'i)rlo .iiikiy."t • Nih a.yf't 'i6"kilmeg!'ll davI.N. j., • ...dhD M;'lrl jlh

~.

I'D

il.1ij.k~,t I:lUi~.

'\51

~""". - Bnlt.'l be !., danda)'IfLl bIl!'~

-.

.Antalya ve l

Ib.UI

.r.c;i.trlk Eli k,;:,JIID

lJl" ~...

oo

gU-

-,

•. ,

--~I~~--~------~
.
~ LlI!Ol

tn.v:,ra •• im:ili

r.J..r'bi~ia.

de ~ I~ ,L ile sonra ~ 1:t'I'l." .. ,;m, v e 1 ~'.Lt"Lf.k.;wla, .. ill km h.nrl"L~'a v .... T: ui;::"arL;l:L!.rIi'h eennb-">IHULJ. Y~C4ol.lliiill;.auh.l1

n

.\"rnI.Lvullut;1a
~ fad!

bunJ.arnn
Itu
I

rnmJ ... u••,..... &',
YlIJU~

gnl''bm<h

<Il1l1lC-:

.

, ...

HI

III IC~lo;.IJ,mnl'uu' 1 blt."U"MW,I t

.Mll.CarISW, !.1II11 ve

emriud
Yl.Il!U

.l.i..Wov! u k: IH.l_iL nudUul I:. ltr"d 1,1 cmr I),r.;l tun r,arr bill II" "l(, dl.(' hut.\.:In 11I...J1411fi.l"Ci Ii' L1~ ,1 ufr: • lii.ak k ...r aJ..:7U l~w.d~d r. ¥Ur!' bl:..l.\rya 10, Iflllyu1'!l a:i.lil1ffll m ankt ..I!". l' al ..~ ~"'" atu (,1~ £1.10.1 mutG"C3Jlt~ U". ; Il(~L1', , klilLl~ Hrrvutlar !I;.Ibi!jI;;; clel·t!ClllJC1.i bhy.Ht. IJ :jIStllU".;l ~t:lX:fJ !.>~&I1l;.u' vardn-, ki am: i: !!OI",IU t-t:lJ,.lJ cli 1·~jyl,;l.: 1uLr~J.:lJ,nd.!l SII1J!:lr!a:.illJa-~l)Ilm.l nilt. y u go~aV1 i I JD .000000 klliiI· m ,~~~ bil' (U'd.'.lb,,n VILf\'Y ;.ill.4U{

rnavu

!J. , Llll~r!.J.I!III, ].hhvel 11

.,,0 I

'l·a:r;l.(lar; oovb I,e}.i,;.lt'!tal.ir \i~ kQd~1118.l'~ n ' ;. r.w.ll...l. ~oL1.."1:t:g1l1l. np glLi t-"dblr-l ". o.!l:l.l1I.I.1!,,k Ifl:!lI";I1.cldi ~ 1111 'lu. ·uTl 11·
i!'I1~hr fM"

I

y; sab: L1 da olmll~ LJ, .11 ... f 11 ortad 1J:l.I'b'ir e • .i: 1.1 kn.lma,])lfrll, llyUk bu ~llfll ,~ tIoW O~ I~tnd.u 01 o- ~ k~:I01'd.n Ltr- tell It ,I 'llu.t~ bi r i:;ijpcJ" ~)il" ~e~l~ 1.J~lc ,;'-irll:iJ..wol.:YGL"Jk1. Bu I..L • de alr i~i !;:Lat lk:var ~ eUJ \~(!j;lnll11"a yav[l~ yaV,l .... n:e n.k he - ~ ke::li ' 'fit tln!yan.ln ILl, I:ml.!.t n Li l"eJ,' Direr "okW;:lra. d ·1
1ri!Jdli' 1". l"IC1" (l:£L"') l'Jt[~{) hir dUgtUI1 ." I"dI \"e ~nu tjQz m'l'k i.. l-'o(Jl'lal ti •

Hilrntll! ilerJe.:/:'IrtiIL.

d J. i.k.I wi.lyooa LIJ 1ag ol Lln..:nw... Etra.rl, Ai.Ii1.Ul1 ,L~[,"llIi 1,'C (ftn" ri Ellwlcb k.i nwci'ilIlli>uv-le ill 01.Ul e(1 !!I mmaJJ.W. bcraher "lu. g-.0.3hvlar!bu lUll).I.::~ ~ tekliflcHJ'I(: IkJYUD ec;rrleJ.i er, 1: ug"ollid,vya, gt:~en munar ...~den e 1Je} ~Jl"h mall:nru:ill
UgWl1 Y::Ul:!01

ve!Jl.V

fur. 1111 oruu d8l:'

Aeab;J. ne
III

oldy..

j!..I.caba.

e

hi['l.l,Y<lua
l;a.;."

VIII'?.

~ L!r ..i.LI:'l.I L'il~

'hal-

E:".::t 11&1Lkakt:l
\·.arw'L

ne olm~
BI.l _"bah

)1~

al":'Jib

k~

ua
Lr

1.

-Lm-

·m~.lun.tl.

InglJ.J.:i:JP.rlf:

~elnler~k
~I}he."'c·

'IOVr.:1J.JOUl k.:t.~d..u'UdlJ

~,.aH·'w:Ja wup ~tti. BUiRU1:1 fLLiJ.L:w..a lOlJ:J.r.l.k AvustW'}'a .. MiJ.C'a.I' J.£":iO .uliJClr"W1'lUg;WJ.Wl

J.rq:iJ!.Z

Va.r'dar et~')j":':Aid
b ~:ZJtl.i;

t.e bU"l.lltte .L§Ul'ak ,~tt.i. ~16r;ncnJy. 1.11:' LAlliul kur;lI.k nntusu ,b"t!ri
ll;".~ I :t

.....:.:.D t

.. alOll'IlJ .in k:I uy dk t,. !.Jllllit saInp u-ldu.. YU;::..-4I:Il.'Yawn ..Almanyaya k~1 ill iJZI 1l\''IlJ1J'ilit:iJlde u. Y~.D· b

Dll-

11l.hh~1Dda uuyUl.! bir h.atlthn. ha'~1n..i 'lit"! HJuilli 'eren ~'1!" ffI;:jclr-r!lell tiifcnk 11l ~ la.l'l n ;J;rl )fJ.JlIl I~ 'i., Yoksa httly:ntla:r nn Oil' bn. ugral'l'IT."lm'!?. (l"riIDiirj.6" ghre uUn ili.1j yib,u huvdu" Fakat hl!;l-clltati.e? . 'ik t r..oruhInl\..! "Ie ij~ inilin ~ek; ha.t11i. ~... !.e gialC! katlbl1aJ· jfJden 1,'.; deiildil. CUnkil I:ri!."[ n bu gur-liltllhue scoob CIAt1 ~y gnyel KOmik bir teRadUftii. " Subahhrym. hi~ b!-r ~t..-ytt~ !oJ bt'..ri o.lmlyan ve i1::~ali bile I1cni.i~ dilym;;!.lJ.Ii.II illl" lu'ly -t1W! veh ire gctinnekte oJd1l.i:dan bLC

l yoI:.lnmllll)rile (2:11) rC~nn ." y!lM.:u ..... I:l&IlJ~d", gtl -n ~I". :! - u.d.i.tw.tttlll iht)'U:m • "-l...... l"m:k ''1:11:> ~r do ( NOT I a1l<rll~ m~llr ~lomk l"QILti:mayil. mi:l r:J.'l'.!Lat P.1l~:!I:: )."CJk ~ ynpUJ.JHI::. ::;"~1 ~ -i\!Ju:!"llk nk.Lke~l ILiL.Uwwtl<ll!l nh~ ~ !tiLe t..,;,rl.lJq D. ~.'I::. f.1l reu.kJ..IU'l .lllc:. ~1u.m.i..I:. .! i:;:!. IJ!,.~ YOKL..A.MA ~HT["lAT V'OKI..AMAIU

'1 -

lbu)O)~

~

g.i(Lk:'':':~

mmc:lld

.~
,

U •• /»41 !i~ 17 .... ::I/SU JIC'I".;!.r'~ 2'J/JJ'" 1 ... ~.JIll1iI,.

.I.

$~U'Q.I.Ili.
t

MhlJnL
11

B4liW'l;"
, Ii
;;';0

e
, t

1IrJ.9.'"UJ,) (320) il ;
JI fll ~ ~ , ~I

kaQ

area

el;. '1'11 d61"t t:t."P

, • ~ebir' l'iyab'o.u L_-----_",----I

anlatahm : 7/41' J ~ .. G'UritltU:yit tak.iban ay;lk..lan ,801'0,1/94.1 5Qi 'I' y:!IJW g.l.rem e-J.K ,~"", 1)1-'1, ;"I H (.H'.jaJiihil, mL1 ohtn fU4ya.n i"i~ kll'VVi!ti k~mani"'l'lnJ}~,. k~UWMlll~ ve hJil". YUill '~ ..lr:I,LiIaJI:i ..I.J.I~I. 'OH'HI ~~. rilI:enri.mll1W YIiI' om kadiu" Q ~an p rr t:..rl)!'1l.D ti~n t;elenlen lH';/lin oQ"Un)Ol M.l v-at3'a. h:1hlmlida. maJu.mJ.t; 0 YlmfinL1JLiolID, 1I.i~ aY)jil,1l,lItDI,);e1,1, nIt/I) ,1 ~i!lIJ"tllJ1i ~ kooa J tWytLyt 1kJ.~ wla :l<i.Wt'U. I di..J:J1I'Iiye k{l.jjmti~IDTdil. l~,4rj41 ~ ~ ~ 11 B;I" ~ i~de .w&h~l mprm. J (..111M! I;;'l -;I!I_a.I )'01'. ~mllJ vC-ljtU'!ll .Abl.ka.d.i VC su'aUe e.~ g~ ka.l':1:." r 1"1/' Ig..n ~e l3~~O .. ~Ll.J.D ordw.an ~U1', li .. b.oli&gii kum~ltglI da Ileti£~ manya wi sUr ~I.l ~i lil<tlJlN l r'\W'Ii.1 j II ., pelt. hi~ '~!JL3r...mU mm~u,1r. 0- I vi bir l"afXI:r lao k1lmllllldo.nll:;A bil- :U r ~lj)lll F.it~ J ~ 11 dUmeye- dav-et (lluD...mu~tlU'" WI. n, .I.kawu' ltlgilt.titeo:ull Dl u.Lc 'U/4; 1)4.1 .=l.i ~ (325) Fa.1rat bu. ltalYl!.fi tdi..i,:;;:'.iDUn '!.'eme...! M'I;.Ulu;a. .U:U!!'OL BLI IliU~I /11" l ~1'''':il1n'''1i. ~ ]I ne ti\rlU rapol" vern.- UJ4/~ I pill.'i&-~b.e lti.!nmei:re bo~ ola:rak yaplU:nst k&l'emetc Aru.a'lHa gibi 'emlKd-1 nmut8.ln I C... urafl 1 1-' ,. I ~ • IlI.wnarall aoomobil ~ litre ben.z.iDin :r:a.rar olm.&u- jOj.Z w.r kJta:Ll:I.D m.dZii.tJ.o! ..'1"i'll!. ve 1 cegilli: 5.mil'lcrtne·M l1IyMe-g'rU " ".'i11V!H1 ~.iI. " hi!:' tilrHl. blk:miya,r, Hen riot:.. t - ~I!f tfl!.t 1 paz:uot..i, Ii I a.mp Y8 Thl.z:U· oa. mi:i:fl.ha.sU"dlr... ~:l'.I 4Q·~ kuwetU!n .lJ:UJJn&lII. eu..!.-.;i"cU", I Eytl j:I ~inin YflptJi:! 'Dir pi I1etl~tln" (316) m.oy, k~ taksiiu 81 ~gm,uat iii gtmdG ayni be!; w.erlkriYii-! Yugosja.vy.OO.a b\Ii IiIaJul.i.a.Utl:r. 2,[1/011 ~.~ 1 ~l. ~ Ii ). """vmiue t~ "'BMW bell·· goremer ~ ..u. d~1IEi .... lI'~t. ~•• - .... b 'ctO[))abiI lilil!.bi.p '" ..,N"vii. E- ............ ~._~ a JJ ~ nil' I de O~I1!.n:UL bi:ryUk k:oru.ed..inin Jilt :lll/A/~.' J;<)<"¥Imb:l l"eSknden t~ 0I'8!i!~ clinde k2v li ~ I.1lin '~'\I4tkd!:Qle., ll. ~~ 0zinin l1e ~ada'i' ti,lt~ siderre de iW.I~m.!I"J[, k.I ~~ . h.3I'b.i. ild 1/5/1N1 ~CI~b£! II ) ~ ~ \!e ~ l1eh., dlil: D'I.a.iWncll.lf., Listik ve es.klme tarat ... g.a. uyad ~erek p-. byol'du. :u151lH cuma BW1U okm;1l.Cl:lhtJllJ!.211 d.'lha. .;mort.i.sDtaru bu heaab::J. dflJW y,lrmek, han.:p!llml.ma.l~ Illtlmet DIIrnk.. S' 5JD'~l .~Ttsi (l2:7) .. t~lL'l ~~ bl.ddupm. bu dGgild.ir. Ve[ile~ emrm ~e (jere- vahltat liJileDu;a bit' i~gaJe rnA- bri bir Ij:ekilde eanlanfiumalt GlS/9,'l mob vak':a.nm ~ ... YM W2i' ] biz Je e 1O:t • ~ ~yID"llZ. "8'11 blJ. - C:Jll' kudar. rlogru Ill!! ~~u rw; kWmJ.Dutlc: is1;iye:nler val'. 'lI~!'J 1 ~~ ... ba ..» ~ 1U!5U. bmir bclOO1 . iIl:iZiII.- ~ !.mmmJyeye Vie iJuyiik1erl .BI.l uti tnrai"m a.w..:.-i.llIU1 8,,. t.a!ftip Illiolnm: iI!ii/gn ~bi: ··Te.lm1il L.,i;lilk sil:ih h:t;I.D.l1l." • II 'I n~t:Im~: m.JZe 111r?-k1YQrtlz .. $' ll'tlC Sl'l>;- I g-tr basac$ bt!~ y.rnn ;lI;L:LI\,. 9/s tlloll elJilll.il KUI'l'l:Iu.d:uru::u bl.i..'beu r.cme:n lOl'"BhlI_ krni.rde otQlDObil sen ~:j"J 'Il.1eVClJ'ttur: ~1, §.aa...:aktJr. l5.llb.aijl yn.p:tn ve rn{!.v:1:Lk..l1~u .l!.lal'U;plai ~ "ol5rim Ins:!. za- ta.n~i tc;k, 39. trrne8.! ~6 ~~. !llVlU ;3.u'l,li, ~w makinellrer, ikiD.cl biT emil"' Sa.lnplen 1:1IOp51 de .!lOr-or 'lie ~iI - t ~~ .. ..,. ......... =.,..", :ma:m:4!r Mkdiy.eoa "fiDll"I.:I.Z k81 beklemetlen i!IiI,t~l."ind"'kl m:!lkiJ:J e/• d.J¢tma caYTI k<m1Dll'i IlaksI:rlIJr... ~ fill 'i!:endili2'r:i dlii IIfo'llU;Qn3Jt~.. ye uymal1: UJ. le:roo.r:ltid clJ:r:.~1!L I.D.n ~ mu]J~ gaz;.et..e.-I fB.ldll.l!llelin verdlgi hal."aTla ="\~= Ier 'Io't! dcr.hal 3.te:il a\m~~al l. ~ dJ1ekler I'II..i,tunu:DdJi YUll-' memh:ket ~n!aa.ti goz ~n(jl'l~e I U'_'nmu 1I.'Io.'U!'''._ F'::a.]uJ. l.Ioliik kUllland:lrun.J.n I I.utulal' a.k bir gtin tel,(. blr c:iln' wamD.li bu ~ illl! 1:I'iyill;.!eri-· i~ ..aI}lfiCi ~eldL:li :z:mnaDa i..::'d • D;UU1 d)ld:.a.tiru lanegilt ol:arak ~J'I:I' lrtaytz. Sir k'ye " gec;en b~ hJi~ d1!kika 1(mde " Rim "ric4 enyornz, CiJ:!!ki1 .o.yda. £In be~ gti.n ~yDruz.. I so 'I'tm. M o.tlAi~ si de akJn~il'l1U ba§1:Jr Inu topl&- I . ~mm.;ml~ BId.D:n. nu.ar~1i'l malz.(:-millyi yu..:,du J.i'OIl IW.yi.I uw.~ »mrln ::J.kl.a, geukrnenu,".:: <1.. F ~dt bill; bir frtdlam yo . :rte~.~ "I db, hllttil. yii..l.d..: .\"etmi£; ta.zl:l.il 1.000 B.fiyQ r. 'III! -j! n.trnl I1eye ~r:1I"ar. J~ twt~..Il{ a!lak l :A_. r~ _ bto YW'du i!ICk *"'.lll'f'l~ I ile tedaril{ etm kWyi2.. .!"frad.L t'.tUhiL. lVG""l 'OCw!clf S'3.011~ lira 1;l1.aJJ yo I.I::lnd::i II:'In.5: 'Fe bull~~ olm"Q;tu. Mutbsll §Ie" dinfel'euaMIk. UiIO gitn II"!i'"1rell!lJ I aile:m.izi gi.l~ balle: g ~ifld.irirken '-IIII- k:dern "alll~ m d.de fI:~" t.;!~1Wn rf!.l.fl'l~ i.U:t: dl J"3..!HI!l makillelilerm !lanliuolanJr bir mnh1e rp:!11k·e ka&;!n1; ... ·crg-r~ini, be!.eJ.y~ pta.ka Y pthyOl" wU1ll ih: IiIl~U ,,1l1ll!.(':1kIU. .tal"! bir kU~1.Jm SIlfnagJ kL15 ~ bilft:iD takillhrin be1011 L- rusu:mUtlU !llll ay1!k pclji]J, mll.'fi1:rk~yc: urbeSt g4lc~ mUm.Kat"i i.J,l!Ill,!' HI ~1s"1'1 1 41 per;:.emb.1! g~li Ii.1.liIt l'l de "Z.VIi:I<.:!.'Ii> ' k) :m~ktJl idi Amma !1.i<!l'(:ve'~Kih1J!OU>jj e overgi::Oil'lil II.jI' - 1 ba,kruan y :2 o-....aTIUB A!!hu.!.ada ~ antn..Iigm!'3.jlLldil bl!!.lt.ma. - hnsct:ci JYI~? N(ldcn't BLlllU bum ve Wl~ d.oI m!!r'I<e2: !>i.t1!"1 n!ma t;,,'n L~1Jl1 nd ... "'·;!."Ju!:J,G;liIU 1". ~l yah:IIz .tA.Mi mit_b~n:in,1Ih bir Li:ra do. Ti1rlriymio Ililt Y~p'ilaCIl.Jru:r. Ji.swnblil t.lJ.>.iliU !l3u !~I! ~h'mm !:lit 'Imli!:r1n _'1,'6 Hn'l.!lIr TI'".lI .... likbt lertdnr.t 110:Imllllllll. las 11 YQktu. ak.l.Im·a i§tira..:>. etrnel~ c:e ~lrifer" D('ef Ita.ksi tIUuIim e- 'hiiL" Ij(fLuinu.e olnuYl1fi ~nfeJ.:,& 1:11.1 mu.:s....... I!; It· l ]1 Ii! OWl'rintie bir broef, till' di.il;l- l;uyiT, ctt,qli vetS]!a ...e t I<" ~erlni 11'1Nis.LI~ l!l.fl I'~..r,I7f'''~ ~t\ ~ ,~'u, OIl ta.l'i5inin I te rllsm:JJl.UlU d.ah~·taJn olnntk. iL:ere l1 isanm 8 i1']dr;: ;jdU'll:.i.iU..JI· vc::tflloe;1 ri. ]h.l!,ltfl:l, Vual (~i~1 m n ~l"Cmedi..kleri veY:l a:k.LI .Lu I kad, II" l':mIliJ..:rl!o ~_ d)~ kaI~ te!Jllg ,et - verID!F'kt.cyi:z. T,ck, <;iIftiJillyl::'D. den h ]'I~1.. ~6!t:.ir. tl~ n.ybm:jiar!:l1a gclrp te inr hwef !j'C 1 ==;;;;;:::===::::=::::::::=:::::::;:==~;::===;:;:::;;::===:=::::::==:;;;::::===:::::;;;;~~ talc~j,I~i:" hlUc:ilmetill iA:ararr)llli; dJ.f.b~l'iI ~alu~m bol·Ulill III JI,,"l& ,~. arnall-darl, fl.ar.':Ulll h:endi Hi" yo~ ~eI!I, bOYle emsaiNll'l sanJ.. aluda ita bMlama _I z:lID3PD d'-lllaJll oWiIn ~ll.lW. e- dU~an. l}'!h'l!Urtlllll "'1Da I\.mtdT ri de gil£ tl '1"111 ~ anu}brm.a:ll il7.sre lan Uzim gdil"ke:n tzmiJ.'de i.lY lH~,i bu. t!:lD.filIl.a.J'f §I.I. .l;;_ad.ro tie I be d!lI'u.r.l~nu~ardJ. uga BOla bmjwurduk. il.kbgTmu: 1 nCR ve-tTh.>'Jl bil" emil'le Ba; t SoC _, ivtirak OOc.cu,!..U'. Nl!baye;t kumandll.ll d::t ~eUr 11 ee"4P ~ediy~ lI'iizamKln', Wzilcn e'l:vd g:a:rrJ.,id:u. '!;lkBlII"II.) 5ll W1oo' .Ahme C~]mo, 61 w:nir ~Il ol~ lIIIIDM.ne ~t etm~ m.ecburi • :&:.a m~e etnl.iyOl'lal', Bu 1fl.'ti! kilmla Han~, 66 k.dod;]. 101(", ~!.!l1lli?Z ilk .'crdigi d1u~ 1 ~ t7 ton kuru ~'l! 31131!l 1 ~.-at 14 .de. &_... I.;ft park.! :.kaIIo"I ~ [.[ hO'f\a FfLik Bi1Iloo, 79 kil'Olin }'~1:d' dMklu, th: gili::I - if.)'"I1 b.le IiJmkslZl1k degfi I m i1I.ir '!' !Ill I.J.n ... II!l:"il tilltlf~!J,;I'l,I,U'J.l;8 mILlLMI.~.(I lianm'ilf\lLI'. ~ AtGlJ .k~Q!!L T --" "---I" la l.emI--'- - •. ~- .. ,.,de de d~1ia. 1ulIatI, fa::rla ;i!i.1'Yi.ne nUKu.wctin Vert.:l.o;..; Bra _ t'ml :!ita, 81 ktJ.oQ.1I. Airl ..IiUIJJ, .. EUtVl'! siik.i1J:i Ve s.'i:ikimet a\l~ 2. akJIJ'Tilr cn ~~'I 1":1' ::I ", ~. ...... ...... !Woe ....... "'-'.b' me'!;. dtlk·IeiI:.ak:il:'!Jft.rem"ltl«il'ld.iven r<ll"U21~iJ"J il:ndc. ~ luallUYw;u..k "@! ~ ,: .. :...... _ ""--~... iiI~t elt.l. Y~J. iJerr flHo.dJ ve ==::::::E;:;.. ;::.~=.:::;'iIi:;;~:::e=B"::itI=t ::::::1"I.e:l'~=IirIl=Il::::::RI=_=Ilr=I1;r.:::::::::::~::::::· ;;;::::::...m:::::::.=;il)::::::T';;::oI:::::I.I!Iiiltt===,===~;;::=. -=. : '£"!I2IIi. ramagn IV, Sant!.an !.~ksile&' ,,4 :J,jJannda k~1D. _ ~~~~ ~et. _._... ....... u 1iI01"du: rrd .~ bU!im. takRikire en . cakltmhr, kaydl. cldugu h!dSe K1I..1:"il~ hnaU HUlu Ve(i;l - Me var, 1111 oh~yor? ih >2: 41 ve fi ltlJOJIII~ I!1!:SI8..f ~ -..,.".. vc ']~ moni~ 0" {'.i;!iet~i Iml"ktrdan m:..ta. , dMiir. AJIU zarn~ &amI! - bm1r W1cilh'ea..i bwl!Jl final w." riyaset ed~"" ga:r jln.a: lory 8a.iitn1!e r d(irt WIim~ gU-.!;r-ri ,Uy:'_m~ oIar:1!&. titri~ 1'I1Q1.e ~ de Santl'al Garaja, 1~;C: k~ .w l;i.dlt"r K ref ulul.t erll:- litrir : 00 metn 1!leIMtfadedi:r, tnU, b.tr.m.~I.~ ve gef"[,>~e 30 kw:uJli ci sunr b.~m I:U-<I,.) ~ alm~ d.u. c.eklud.iF. Adtl bulpndp. IiIUl"ette tMJ taksi dlU"lDrurtmiY'. _ Bu:lan! d,edi .• Hi.r makinaII ~l.tn,,:mj:)t~r. ~e!li1"1 Mil ~ ~a: ed(ill h1mr1..!lf. ·~~·,~ .. ktD fuw!!.:c DI byarnd1T. dJrP .,T......,........ 0 tUf.eJe ~LUgli btze yakla:!pYordu • iSO TIm oilillria - Oramo tb. ibtiy.a.cnn tR;mamiy :Ie~. &izlm hcp· i.zio lIi1.e !.;I:L irt.rklunette.. Bll: at...J 1.000 IL4J llI;: tdlUeo 1B;1l~r., Hd'kes d11edig, ~ ~I' Wr ~ . '. d" -. . Smlnl prnjHy. Jrilime.mi.z.in b~h1r ba~Lo.maz. be:p.s:i m.eY31" siye binm~ mootmrty-eti.nde Bele lye tahm tma ,::u0.000 BOl'iJ,1(·I.I!Mke ~ro.l n:lAlaudantu .ti !Jlyloce. i!t:lh e1k.eJnr. 1kl~diyerara-:iUill Inu!a.r I:udlf harek'l31 ed'3nr ,r .. Lml.dller" MII~met. 'ML!81, d\l ,OMP lln1, ~ ~1iID ~1b·fl1'iiilI t'e" n'i.l&tmJm'l. ,... dillhd,ae: G'l:kid ~ ~j1. 1J.lr y lll!:hm.11l da ~helenm !!ii\I. Tem:dlleri tc.lrl;iiiye:!ili Bel<!diyu t41t IlLIiLItm 11- P1iJ hal if ~ Iml",rn yliJ~j n""l!!:d~ An"IUraM MIiclJi!'" ....t'Lnlii!.k: ; tilIIIInl k~p&U'" 'wrn' SUb'iIJ g<:i1'ii,t.d.ul t.:J.bi J'\I g:i.[lip orn;mi'J kim.seyi h:bs.rI!lm~ bifuenhirt .• VI:l l[er'lye-dQ~TIJ dik~ ~ IWun IMJmnda bo~.cdl~~ "t:ii( ~L!'biirekl1ltlil;!~l'I.deJ'l do-my'! l~ ~o£~~ U'H.lIt~ .ill!: :!"Im, ¥llfI:!I.~kw .. ~J1I i.e ~ii cid.enle 1..clml£' mill': w i\illlyanln u ,. f{ ""'SIdfI: ... ~"' '1 I1.j~ bir 'y~ri.n3 oto sahlill, 2 Otllb Iii bJlet;;:~..n kaUi rultkatli bD.kmag~ u~L1I.· Rat', ih.al~ In N'l3.IIin 1- 1! ~I'IIM 1il1\!.1 I 1.4 ~ Z. VItkiI1l11U ._. I la.Uiye ~:lii t!ll'llA!J, btq _ a I!I~ w.kG:I. ~ ,IJ 1"CkilJc iJ1hisar ""e 2 &mba sllrih::i.i .. ii hukl I'IIII.- IIh. TriM 0 5J.r a;J. il~i d:aml.t'l; .Jf1)'B.B.t1"E M &R'l'IMAN) $lnd.:J. flLEr-k I:!i!: ""'lm IPla kanisyortJurd", :II ~. yolgjn -riDe 5ilHUai p:r!l.ja ~tko!pl. l.r~, baflTtfi ~Sn ra!1 YOk - dn. ens. rAmt '{, ru..1.nllll'l tanz.im Uti ~ ~lt l!:tI)"I!t'LlI!rm d.'l750" I !'."UI.1i; m,,".:r~lI.lIIt t.;> Bat ~ ~dr.tHJlAol." LW Dlteik l1".«burlyf'U hasJl aluyo!' . o]tH'I.a almaJ.t: ~nnedemek Yllkl mllkta oldw;~ gOl"du.tur. Bu ticie!" dlO'ti~T ~iilJlI ohlz £'dilmi~tir. Tramvuyd!u\ dbyno Dun In)'! .. oottll! ¥t:!Ilka """ t J.\U~ i HI l'lic:U1 re"l .' De kr"lIJl ] ~Hl. giindc b«I ..cyahlJtl ' lmliu~ garnj lci.ram v rm~11 D'16C 21 l~il'}iye de p": 1n ircr Ura pa- IeI'. Nfibet;i (!,ClIe: JJ iD Ild:"lr kOlnil;}'o,o reial.JI.ino 'I'~ 1.II.au-. Ll:n BU .A£A31o..... ~ .. t 2(1.30 liLa altl dtr" Aaotral ~ar.II.:fm;,i \'3~ - Lile i.IIil'll.. ~s"'"U 1&)'1111 II .U1u'l "t ..l ra ~ k~;silm ';1m pAD I pii,p 1;c1.en blr ~ .lO :ll :101

te:l.ll'k::r...l de V"J,.,·(!1r, .BJlZel" laraf"4ln 'II; IV~Ol!.L!l1.ryo.da I\UiI b~, ,~
t:l..i'llill]

\'~H:lI~1 t:U!:.l"S.iO

bUtijn ~e1rne Y:lYl.lrn~ bulunuynr.du.. Biz d.e ~imd:.i. bunu
:mnnL

V a.tE' DIn

odu:D. vII'! bu..n1&f1 tameTII:r:n!" .:t;yttztl hIT k::.~ !-lIJat

~ Jl/!!u p:.a.;u
lnl.!MI &;Ill 1 ~i'Qtt.J.
=na..a

"'" ~umnlk.
10" II

11:0 ~
7; ,

(~~1
Jo,

'JJ :l1:/~"L pc; .C!mbt.


"

"

..

'"
~

l

J'l/MI

...

..

I

1-1 .AJ-I

.

,, ,

c

coram ~

."';11".' ,

a-I

I

..

r:t·1

nun~

-l

'SP
L'

R

Ya.nWl 1\1dde

I

'Iii giirei

leri

Se~I:e _t ~i~lm:naa.a

Z..

binalar iigtlnde

.nr

"1

I

.mz

&

ri

aIm.a ko misyo ,

_I

.glr-I

L ...

LUoiOJ

i~1

I

YanlCl

Blnacak

......... ..... . , ,...-:.;;;,_ . gliDden s

omhiDaiar

u

y rl n
Vekatct.i

Sthhat w

l.t;

Kanununu

ktimai

si
WI.'Venet ,
n.a.za.n

Z

iacl

Bil tuu vaL'\ndl!l"l~r talr.ip bilirier,

t 17.30 da Bcyo hI ~a s .. tiyfltro.al.lllcia, mH pa.....~~,esi :"0,::1{) rln K d:!.tOy "';ilr~yy" s.mema5tn1 e ~ nisan ~ _. 1. gliIlU sant 11.30 da ."li haIY:t'\'lllde konferauslar verecekttr. Bu lI:oruefiUl.;'a,r, lf~1 hwUir.
r"u:ilbe 5.1

'~.:.>,~" :..
gtrnu

L

'3 V

kir

'0 Tilfkiye
·In

~"'d"

:a

"Compr-2hMl'.aion" ve bitarufl • GlIl::l..~"n~bj,lece';Lni. bil".i.rllli~til".

Wi boyle: bl r vazlyet c dii.t:;:ar 01dH~ ta -dh-rle Ti.\rki.yonio to.m

~~~!..!, ~ ""L)!~i

va 8. Rus,a- J

Yugoslavya nihay t inklyat ediyor
(I!I~~

ibi"bara alarak bJ.r (~rin h"'ml 1w1~ ve iijI ~yd
umoll;roCSiol

hazrrlr&uuttlr. 17

* Di-I
NI;..

:m:mDwne

~

viBly.ethr.ie
maytlli-

teIJJj~ Ohlml!!iW1hlr.

tan 1t.ib~m

"f.,fl

1 Incl a'll,adal

roe -

Lonrlr.i.dll.tc[gj:rier Ll"Il'lclrn, 24. (a...t\ I - lliTiill!llnJdll F\"U'!1J'OIZ 1;.,ja.11!;.i bildidyor: Ho.1kml1~all hurnya gele:e bl!ber!ur, LOilJra..ml'l diploma-

t
I BOl,

,"",,"f'

11

I:.

1::)'f

d .. ,1

buki a.ru::e.rlik df:rtii muavialeri, mct.t('pl(;l'dclti taI~beyi ~kelli'h~~ I\-<-r:riieook ~nnr,le II.;Q],: g~ hR~.Uln.mn.ktii" y!l.rt.i g~~llgi., d ~1 bit J:::a.l'l!jlJl:~ !l~ mukadd€f!l i'il!J I, • i ,.txe 'llliu bu1D.t.k I IDll" teriz g6~iik UslCl'tiir. N:l~- InclL"l.ya gi.c:medcn. CV\lcl askui' btnler bU!lU, _ .~ny:mm Bal lim ve "tfol."biye ile Jf'J('..$g'U!1. ~t_!'Cd\' ,u 'btr -in .nill olc1uklo.rmdan imnlll.I'Lll Ii! b~r . Uti;:: h:.l.liT\l'le lm.l"§tllll}' kanJaI'1iaki harckell rim,l.en m...m mche d6rt suiten fazla ders ke.llul -a ha,,~r tmlundllgumu..--u BOY- bel' olan 'R t.-.\' tlln \':1 h:tindc bir de,ti<'.ikLiJt Il.l"mc' olarak ebnek'ri hilkumetA;:e :munz:Ull l.cmi'til', 'h."r:i ffimmi.i...~!c>rdi.r. r'alvit ill 11- bir 'v..::ife L:.clo.kld edtUmediii H:It.ibiIl Dll sQ;J;Leri b-k mi' et iUbativl~ II'J~·llZ D\.''!Mil- gibi bLitiin aske.rJik ~L":1"slc1'il'c r.lCmu :l . h!l.ru"lZ" I! '_dcl I'J iie. Jcrinill umu.mi teUtk!dai !1ltdur: fimallim bllJm.ak kin 1200 za· kn.l"ii!l!{Ulnl~ \'Io! !lk~~nll11 ·tIr. r:o::lkO'f~. Alrn8.'1V::L ile tlf~'l'! b~le ihtiy.ll.C hasll oldn':"'!J ~Lf.n .. 1 n'11..'11 1; md:l.n EiOlll";l Mi..lli $e-fitiiT'lii i1.JtiliiJbm id in~fJ yallllt - la..[] tt:lkiJ ~l'den (i.fllj),~li.mu:;'br. miz lnunUI1!JfL. a3.ll:l e"~'c1 de d:J. bugiU '" .tlldu :d 1.... va,zl\'{'1 Bundun oo'l"lc, a!'.l-ori IIl[~k ::i1en teWikevi: J~ar$lb.mak i;:in ti dci':i.ijtirecal~ hie biT' ~'C)' yapteplerde mualJi:mJ'iJ.! ,x.lCl'el{ ~~, Cillul'lIIr1rel h lkihnet.inc~ a1\[I">[' )111}r:::tc&klu', bitlerin lIaftfldl1 clol't saat kll:Yt ... ·rlcli ' \'C hlg!ltet"· 11 2Vt.:._1 ('.ok L ~lin hal'.l bi-i"!lraf kay - uma t'bi tutu1m"maJ~u'] ha..L:::lu1.l lUll ~ I~i.·fkIn J[izum ve is:;.ue-I !l"l' h .;l gel n hr-ll: r ar bu rlokda hUk-w.et,;e 1ri~ ka.",un projesl ti" er')l L~ vu:m.hl ,1 til. 1 I nR7-"" tt'vul ed~('k mahi, h:!Z]!"f'H.,ml~ 'If! edise se",lu~ ru.k (': k ~,... . 'di.foimiz flulhu ) El 'cttootr. Bu ha1::t!rl... e glSrc:: AJ- dil·ni~Hr. Bu r jeye ll8.!:\l.nm eu ~e:.'tlcI'(' I..,~l tin: IJ C! • TI ~ , 11::':1 ~Wlr'l i.re! 1 ),[110. getrrfJ~l;;~I' ik detAi " ron mnfL1limlH r ~ gim',;i tie 't€ba.ri.lil et:til~ - m"k i.IlMi 1ta.lya '::\ blrl~l HRh: j den; ba ;:ma 2 • 6 lira mU1l~ tit·. kc.nili on:lulannl en lnl'l8. bir za-' l'lI.r.l. '21.1m:.a.ldru-Ulr. Din It!yil.!.lle.rm het" lin co:;:kurI n-o'"l,r.d.a ECli{Hzl,'l.l'l tutmll.K U3<!l'f.' , "e h~'ec~nll t~Z"JIIi."iro.p,tJT{'il'llie' 'I'i'lrkiye u:!:mnc :mlul1'1T!:1..r l t~i=ay -J ua eFl b Blip 1:alr.raitL:lTI v~ ft::J:J.k.c.;' 0.1"j;;i}f'lIiil.Rtitr. Ell taE;.Iwl·W'dan I Anl:o.r!:l, 24 [TeJe~onl8 ~ h "r:13f' OJ~II RI1S)'a, 0.2 r;ok "FI1lt;i,yt!J gt:['ok 11lu?-Lakil n€'Viet dunw.:ln mill, birli~ tim~~ l 0 _~ '1u1,' iJk t;~ [u:lle yc-- lJavati adclettiiR bir mlnud'v, - nn!i lue ve ~~l ok Smiye idare, 111:1 ,ra:\nnl:lI1.f1t'!. lI;uhin :'o"'B.Y11 sinde bwundllgU zaroan.luJ~ o.ilmez 'Ir millet kiugurnu4:1J1 Y:J.panls,L· m~1ll1eleri •. 'iemi:; \-C scizlcriDc Tfu 1 Lin HI~..;)m cio.lcmt'-~ 1e;n a:zarni <OF' ~i mllumm1ik, sapm:J..~a k rar vermi tiT. i ~1.e I iitlbal-ile mualhmJere a.it IW,Ilun ~cLk ~~ .. e ~" '!lo'1.1.lI kaia mut l\uSYll.mn AIII~Ar (<lki ti""~c-bbiibtl'lm.I..3d:m istifade ril(!COk bir 1 ~ par ""!1l..n~Jrt l' Lieye..n sunii. btl lnlmnd, mfitalea at- y~ "i ·et::.e olrnruhkl l'.1IiA care deneve bilir. ciimlc;;l ile f;,('ln ver· !fir>k "l'T 1~lir. T:.' .w~l1ln fikl; I 'hill;umet on k hil n:n:ll1limle'rln, mii1tir. Eu l:onJ'er!lil.1 .en lLiUe !1Ll Dl~~)H;'r: ),JJn!l.nY:1l'l; 'TIh-kiHatayln IWIl vata:rm ilhnkmdnn ~ ,dl;!nn tesll'!"'l" Wrlij;nll:;Jur. I y~ve t.1'l.rru7- etTr.ledM !Wvl'l lion!".! magunr o16utlal'rnu telRohlWt. I YUfl"l.Llisbll liz;"'I"'le 1·i.'iFi]:m .:·,... bit -etmi~ \'t! H::;:tay.J.r o.Ui! VIl. ..... !ill"!U, :N, r ~.a. I - BingO I rile- l1'!E'''bn ctmcK~tdir. Bll sure; !'ll! hl:ldan ay!'1 blllWldugu I'..,'\MMh!.lf.,J F.mrlll'1'I FiJrri il~ r :ti .A,.l..m,anY!l., h1ihlni ltir 'eri!H} H[i r lardE1.m.iU1 ,'nzifc]er.in.i yap.an m til etlllJl Takit'OHK yc-n'li!'! t·:!'hlikeye l-~(I}'mU$ i'lleca.L~ mel{~rl~rinde.n ayrLlnuyill'l "tu m~bl~"'1J.1 Raillni f:. pa.!c IS. In asl1 6*" tme.n Lanrl'H2C i tIr_ F.h;l· bakiJmt bu ist'. YIlJ'I''_ mualrrri'etln gelmi.' r hr. If tlln h11r:Jin her za d L l':L- mlmak G retil !;'aziyetlerini O~h'.den <:{)nfa [MJ.r11 ~a"mutl~"l) t t, rlil "diliy~r cktir. kll"ttl' 'C!l.k bil' ka:nun proj~i da t .Bllm~ ubu k. I bl:.hk bir HC,i' h~<lcl(' 1'ii kiyc cHlw enrli-;:eh:lZll'lam .hr, Projr. l'lryeti Ilk"utl Ji'l'I l'it1Jr, :c:umiyeye se\'kcdilmek Urfe Ita:- kUtlooi Olliinde 'ler.:lli~ 01· l~I'T] Eft i..ik Mill t Medll;in~ verd dllgu~' JwnIer&IlSl£ B:,n 1 mil}tlr, mebwm FeridlUL Iikn, ku_r,olS'~ h Jlu LIJ.m rlimyn v:Uiyuti.ni i~:l... etmiJ;; va Tili"k mll!8tin.ii;l bM ta Mill[ ~c[ lnonii oJ.dugu b alde ,YurJU.lHl VC jlo1il~Id.11ne kn.:rrll P.esmi Ka~ice. 24 f{l..a.) heL'hangi IIir b... • a.l..arili!. m[il·m '2'den m~r- levnh edil W'hHg; !-e 'eli i"rI ~j.;Jll('._di bir su!'Ctl~ an, ko "'lill:! a tedbu'(Bill Li:lnfl lint! .. ybdll) ki1rtal rn:J.~Q,. ka:-ar vermjlj bu., Trabl1lSgarpta.. dep.'<'ikbk ok1m '::.n ",£Ilillerde \'e cep!FLfl B. ijikTl",,·a bLlhmdugu. lurulj!:iJmu7.U kfl 'd~J'kmi·.t.ir, Ie r.ll.1k VI! dost lutahl' IiM. halde bugiim Ogled.Nl &mrB. .w.o..H' tip So.7l(!f,jllI b·tirirk£J:I bij Eritredli' ll·'fjm4.n tawlIldlln i de 5e\ il.lIW!i d'!f) Li." ham saatie 16 da Sovy~ler biryap!..lan yedt mubblJ taarru2 tUll milteteo Hut ~efe ve -Ttlrk Hgi htilrurneti. reisi vc H:.u iciye va defi m~n1JJilt'Q 1 'lab e- omu UD<I kU,B1 r lj- 11m] Ml:"l;]Id~millia agn- zayiltt v:erdirHcHall"!: I{omiserj B. Jl.fo:Jotov·u WJa<: inlllc, blr dell da.hH teb - ~ f'('-K tm-dedillllill "8 k]tul anDUZ :ijyunl etJni:.,lit"_ ,'l. j(' ti)" M 1 Dcl1"l: I, merMiilftktt.t ild I" ettirnw \Ie 'bu 13wleri b~l-I III T'1l h'trei'el.o "'er;:lrdi_g-i haVJ..lllll f'.~t mirmlil}tUr. Keren mlt!t.J.kMllntia. Ileri ha!'e',11m .eti. l~ 11(0'1 'n 'I:I(!tic~tj ve- Jnt1 ir:tc:n "'e 1:'I'"I!"iKUll tez:-L.hilrJe - keUcrin.e ·devl-m etm.i~let"dlr. :m.rVltkinTtls yaplIacsk ~. nyll!l Jm1'jl[;u)(m~tlI·. l' m. 1\ 1 \'~ tahriTJ dJli1"eili TO~~I;:', ~..j II1.n.) Damei n.I:IabCf}'ils iilld.Q. liabC'3 vatanj:;{ n r 1 ctilmclio.lr • Nf6dede jaminmn UOSIOV!!..lI1ll1 g1)llde.d· pen'ed~[iniD f;a.aJjyeti memnl:l't ~al'l bil,>,'-I li.l.rnc.k Elur. mg<!or.:, 2-l (EI. .<1_' - $ehrim ize n.i)'et. ,,'c"!"i(;i bi.r tar;.o:.tia in.ki W 1M tlir telb"!':U!l. gure, B. MIlJ 11.1 1 tHem'l \ it.;<.!rl Ifl~ bara i Legcl£"n r~r... 1I'lilfctt4.L AydlJl me-- l"lm~ktedil", BUO~[l Mo. 'wv::J.d ya.Jla('':8.!!I:rt''9 (', k mn1d(,}er'lll "('IntImabilllU Agiill BUT! Le'l'euci tarami :.dynret.ier :ll"B.iUllJa From,.." Dnhl! ce.nupl.&, Ha. is.tandll. It mkilndiJ' haUa bu yol- .hndan 11.Jraua uim'lB. :.ilivali Vie \' 11gili bl1:,'- eh;.itedyle tie lll"uU...,i ilel"i hrr.l' k timlz tcrakm !;'U E:iI·-[!'dilini~tjr. \foe Ti.lrk !ltne inin bu -i...tWal lmrilgurll.jCc ~kti. Bu. mi.il:Lltatlu. .l scnlrt.<;lI·,do.ki r.1elE v'.:!'I iilnt ,hi U:il"UM1J hnhl._IIHln 11 Ik ki etmektc;'dir. ~evkulce 'iji 1"0k:- E. JI. :l,t:;,u 1-"3 B. I 'loiov'u 2;i)rlltAl<i1"Lzaptedilmi"tit. Za.yiatllIuz bl..l oil'iw:m islifllde ret ettiktell sonra Y:lpl1acaktll, I!"\'i d' "e.ru..m kDnr~I ifW l3a.1r>n. baflftir, Harel(i.t devtlfQ ~t; mild lifij !IOy!cl~m kt&li:!". Jarr doldurwl halt t r~Uldan ,J a.pon Mrlf'i n3ZliJ"'liiU.U m~kl:.cilir. 1k L lIs rl rI delVj'-; IUIiO:lli, bilVi.lk !l..IAkB. He ,tinlemni~lh·. bt'.\'D.D1Ib vrJ'm:n.hlQ. nhh.nul:lJ)1lilz,hm., ec.· D...l,'\ I';il.r pta. batt l Airik~l i. hi lur rn~ l'J~e ~~ ur;u.k Hi taben in mj(J j hi d I k \"e. Milli '~kit.11!lrlD ~ rrlt:nSup blr ltol ::IZ c;ol~ M r~skJ::lV"",.lH (II. B.l -Japan §,cIe bngh!Jk mevzujanna t~ td br.~re d lli}obib.r : :tannm hw ici,;,e l'I!\Zen B. ltlat:,iUoko. i.:Iis wlIikuvemet.e m ..t'1.1Z ka.ldtl~l rrui!:'i un bari.jl kurmadil- ItUi.fl ed~~ In!;lr,nla:n eor,tkufI tez.s.· ~n F.(lIll"FL ~l"tgeUiyi ilj.1gl etml.§- ~ctecill'!f'e beJM.D.l i~ bultll1Q· hilum Mb.cp k~k"lI{'tmj~ttl', dl"l" I r k B.':l'lin W: no H.yn Y'l~catiro, Bu bi.ilgenill gui inde do~ nly[l;~ i1 seY,1!lat ho.kltln~ I;m.nla.n ve bntJ. Afrlka!H l·ataIal'l bl.ra - 80yl l'lli:·tir: DL}'ar:tJ::L1 !',.!! ( .fl.] - Kony.L m.[·hll~,u AJi It.Jl!;~ Taren Un lmGan devriY'1Ii fa.a.U!I'eti gu:;steHlf' !'iiphetJ~ miilVCr l'AimD..m h radu H·~lln... knnfll"'dM AA • lllnl.ekll;:· J; vi Lli..i£lM L kuvvdlC' ,1n.r],lnnm u"hy' kTcrini Illll-1 1 '1..I.;n d<.i. cihl1.ll h:ubiu in - a.ldl~7J. i'itun kl.by~. 1 e Kte-=

teh.lik~yi;J;a.r~t "'e ~llbn'r devJetlc-d 11; i n h ik i.Irl maksa] "'2~~~"'rJI'li b.srib ederc k Mis::J.kl I lI1ilLi ile l;lizlimLS top~dfl.nmlZ •

tiL ml\ttfi11crinde ,selecek l1iIW selere bk' J.tlUlrbl;: olmnk uzar~ "gU~cr.!, ~}rulF.VI'iLIB.n., sureUrrdil telil.ldti edi]flMkt dlr, G t;: rI hiIlfta aonunun en heyecanh ..b. d.ieasi, R t-;~'U1lltl Tii.r ki ':'~ v 'f~i~ t -minattir, S v:r t1'r bil"liti, Tl]rltiy~ye kJ1l'111 11 ....,.. f' hCG mr nivet bealersedi • u ve bi:r tuarruz L:.Illrdirincle ke -lini nlud3.ful\dn .t!Il.m.amiyb~ [,.f'vbC-"I.t 111 kac 3 f,l.n! tCl1'lin C!Sm af'~1'LJtrr. fi1g'lliz mallfi 1~d bu

Auk raj 24 (Tclofrmla.) Devlet memudanrun uyhklariurn te.yidi.b 'm.dll..ki kanana nRM.I'<lJl memu ]nnli h<iltada. en ,_,o!t dUrt aat den deruhte ede c.aJileri kabul I)cnmi~tir. KaIl1.l.n 'I11hmDm bu tahditben
m.llksn.w

fazl dBrs V rami Be k or

k

ri u lIim 131

r.a.'~'C11 a, ~dal{i nok£.alar kat'll ~bi g:iizWcIl\ekt.edlr; J. - DeJgrll.t ko.binoaa.i Al-' rnanya ile bUr &iy~j Ve3ik!l. lzamartlar da bu Jm:ran yegime 1111~.an Itibara ahnncak hawse 010..rak tcli.kkj ~i)·c>dal'. r nl\'cnn nokt.1.i naz.ar:L hak .. , lunda iVi m alum It aI.tIlO!5J lAZ1lT1 gelen mi.l~httlerin rn lI.ta!~ alii i!ji:e budul". "BukAre5t.e.r Tao geb~tt" ile S{lfyada ql.kfLD Zol'anJo B'~rHn nluhabiri ve I "Netle Zurdlt.f' Zeitung •. un Budapestcdek, Jnuh9.l'Tiri h.ep btl tnu La] eadri bulunuyo·:rlar: Su .sonWLl.!U ~1eu.izt ml.lha.u,sma karar ve•• '~.i§tir,

VC

AI-

memurlAr1l1 aml vaatIaleriuden izun 411i.i.ddet ayrrlma.mJ~ olm~c.rml leMindir. RaJ

I

~p..1

I

~e-l
.1 I

ytl.r; i\Iu.balcl'col bilhassa Brrp flJlerillg~!li.r. 8u vaziy.at Mill .. '\'er1e ~riki mesaj t.a r~ft!!.n 0-lrtn Fhrva.ti ria SlI'pbr o.fH.Sl!l-1 da noJrtn.i fUl2l.[' ihtil ~l;,trl rIt to 1 Fir C!'ani.a.r:uilrmJIj:'IUr.Vzziycl a-j DBya.sa b kmlmdWl ml' kat dub3 mugliJ.{ m~.hiyet almalrtndlr. FiLbllk-ka HlJ"Vatla.r mtllllILa: Iw:nrr venn~k M.Ilgclore aitt.ir.

'Dirj diyor ki.: ~Ig.-adt.ll Lii}l1i p.ak-ta, iltib:&.kl. aJ..tJ.k hh;bi£ ~y:i:n ~tirmi~ yooc:;i biir W11rivalrioo. Anglo Sal!.S(,!Jl iliplamwrisine aUollHll'U! ~ubii fer BelU.v.1m hn.tlJ 11 u.n.>ketini d .jiW_t"!ilmez, :2 - Yugosl::rvyBda, pa.!kta iJa tih aka. l'nlJ I:l3lefet va..rdJr. II Neu.e Zu£ her Zeitung.. g-aztte,il1i,a Be1gra.t rn'LthMJiri :jjyl.e )'a.zJ.-

I

I

miD oiu.nacakt:lr. 1IJ yerlerinde 21mgelen Bibbi evsaf 1II'e :rti21', i9'n illw;tero; 11; o 1 ia. y€rle~ kuJJwuhn L!:)t '118 umuml b-iJla.ln batrll e, 'Y edevat, mlt.klne ve iptilii madWlalcriyle blrJikLe oturan i«ideter wUnder! :!:uJmru lhtj,& I let"e.ma..bi;,UiJ miiBlwl.kd evler VI! kai..a.l u, ba.ri 'Ire mesleki ba.i:;t.&. OI.Jj,rr"btrl.AJll.a.l· nklilll iJulmMolI.klll.l'llflii.nt Lt:!dl:llrler, iij yerJ&- j gttbJiu- y~rla~. be . r ~CH .... ri ~ 'ij l.evazim:d.i, ill! yarle .... re m~U;Il ~ umuru1 b.io:uuuda riui.n fie EWl'e.t.le lu.l.ru~ wi ~ilou!l.nl8lmm klulm1ar1l. :U) ve a~~ bu nki.:wmamo ilfI ~lm ~ fiOCUkla.r TfIIr_,* sEIl'ili hil.kWnler~ l~~'tabwUam ayri dairlf!lllfr t"aih."I1a ow,. dar. na.c.aJrb.!' . tiKl1er ..e iii verenlu i._m §OeM. Ii ~iDde sari, m~l~1d el.lemmiyrJlll noktalart i.h ~ .bqI b wi.edcd.... 1;01.11 ~menio n bider almll&6li;, a.prlesihn nel lOr. 'hUk UmJ.el'li ni J 'IIZI}'Dl": yemr:]!:bnn~ler. Jl:l~l _,.I.cr 9"k Niza.w..c;..mc i!ll yerlenni kap 11, yan Impall ve II~:J[ iIj ll='I,Ih:.... te.mi.z tutu1a.c1llkbr'. NiMmnaml.mn mer"Jqi rl olmak Uz.ere Uf; kI~mFl. ayu'Q Yli.Z'lnclH.JI aonrll. v 1 I" ~ rJII'l" k tadrr, Ka pal! il} yerle:rlD.da ~Hcr"ln ~:llL'll.Jg:L ye.dt'rm. iM.i~ leri kUJ'8C.3:.kb:r hi.itl:..rl buzi Nldilen ttl:si .... u yapuuLl:ll1l MUS. ~ a fA1 :.i!,8Ll olaca1tur, ElL verier ta.Left:I.J1...u.la.ca.klaJ.'du-. &!ti it W gti.n.du~ :RYoIl.:itylI.£ k.iiii ouktRt-dll. ay<.J.1Il1a..t:ll~ ola.c~ ve. .veI'ler.i l;U'1;Ien.e mrllnda. bu tabii ZLYU ite! a.ydmla.t.ma.k miimBL'ta.lJ ta.tbi.k: ctm~lo:le ruu >cll ·f Ni:mn'll'liUncye ~. kfm olj,nI.ldJ.t;"l takdilde btll nllk~ tider, "i.un.J~ mn'f yy« ~ oLlJ.n!l h::l.r~et edeok"T' i9D cezai nu.

mr:iya \I.ki:iIJti I{o.wl un aca.k:t1l". .N iDrnoam.ede ~re ikametgiililBnD hJJ.i~ nlmwn Ii,.

y~ ~ bhsmmill .. dflemjyeoek derI~)'e ~ ~ i.;i.D ~ tedblJ'llir aJUiANllI' • .kJf;lD da DfII'1n&JJ p:o.. ,cIe~. ~ )'eI'~ mbhl Il'Erai:t:i l;i om k.i.fl ~ d& IIU buJun.aCA 1rt!.r • iJ yerl eri.nde :Iru.l.la:r:u

mile ~ V.emer

cakt.a.

JrtimlCr

mev't

ttUT,

malt-I

Clnli Cemh'llT J;iuru

'E",fU.m,

j111l(tl II.;I!,

v".;Uy~i
]eml)"'

7a

(,'cliJ(

4700 1!'10

I'll.:

~

T[4/P-! 1 "/>1-1.-·11

Hi.JiJ
1.'10

111'11"\1 :lilimi nyum

v~
,"".sa
hllliru

h.:.klJ· Jilli.m"lJ'um
)ilvna

9/"'.'1liil 30 lJ

U.30

H~""l

.

1,· I

un

..

1 _ :ll,llli I: ve ~Y!!" ' bs~lell r.lu£J.him.• ,-ulaInll<l I!JIJ,!I H" t rl .,.11_ EalbuJ.,;:i B~veltiL Sve1JIoVl~ " ull :nalv"l Ie p ~'hf>II' Url • .lIDO!. ntau, bugti lkii: di ~kti:idi.ilr l'CJimmde, 2: _ PI!I·z.,'nlLlt. l'1i~.hi'rlJ1du Llll gun .J~ ~JUm:dc J( I.i! til de demok:tllsi ::::.n'anclcrin.e bag-I '0' i ub.it)'lWt .oot';6mdckl Ollm:r ka:rru.~YIHll.I.. dll .ll)p,ho,:..;.lrl" •. 11 1'111 n Sll·n·'·"" ... ~.. i birE.gine Ii _......, lK".llill ,lye Iluntl.!J1 - , lIO;Zl' ~1!'Cftl ~1Mm~ parc;dm .. lli L. tibidir, " _ l;wkH1~rrn ;r.~rhk l"JfI 1)11.11 ,"Jr:r;,n S"J,U.l SiliIIU& ,.!ilil ~~

I

3 - YiJgosla\' de"let adam., iarl, hadei old\.lg,.! gilli ddldl sec....: Ic:L' Jolayuf:,le kabinl!. bun ~ nm sUnt.tie bj1'" ~ bl.l.l:w.lI.l~
iBUyodllf.

~l<iCTl

=============================
I .eil!'I'ul .!lYt" rille \"c ~1 me ....,. l.ornu.lmusiUl_ . Ekb. .. l" toltliJ ':'<!fl 1mru~ h~11e 81~ W-.. mUYmmI!D 10 -ll! l"1 Itl:' c41:;~1 n(! -..:=./3/Hj·U t."ln::.iIH' t~l t!d~ :911 ~ lit 1 '1 do!! ,\11 Iu~ .. caodde3"i w • 11.;(') IIJTI ~:ro;jl ..mdllk~ miid .. ~Till:: blnJ'!.f";.!~!:I!IJ f;lr'g"khr.

iJZ.I!!'.i.mJ. I'! 'l,a (~:!90)

"I:"

1;1l\'cnme

P.iLl:'Jl.lilMJ..- llLr]J,kW;

_~

HllTicl brliunlaan,

Neue ZlJ:rc- ;
fJ ~

h~r Ze...ilun~ ga.3eLes.ine Bal· g'I..-{tt'!n .."Cli.,:[) bir telgraf& gore, ' J."lprrn 11 f"lclYe l'la.zll'l M;"1t.~l.ln k!l .t..J:~. hJ'{C gelruederi e'r'1.-d Y LlgiJ.:iliLYy;J. pakb iJ::rJ.z.e. ~t;mewe t A.ll'I'I<Lnyu u~ ar:lJmm'l 1!..,CI1n'lfj~1l tehlikesi "OlJ"(!L:r. t Dahilii Iba mci4n. Inuhalclc-- ~

aa

l~ i 81~llra
{~~]S)

11

t!lrbktl: i

=.,...._,._ ... ~

Ha e~ista da

w~

yelli ile lemeler

itS' 0

a ol·otofla goru~tu

tiri t,~l:ilii1I'I~ri hiikiunct lnra.- --1, nu • [J, IIn m karnr!ar iiiret'mdp. mtie;;sir olacaga ht:::nzemiyOl'. Fakl1l halkdile.l:iJjyen bir k~tDi-i ITi1lunm ~k,p tH.'deli 011250, ILL 1 o.l.:AD ~DOO kIlo beYil~ ~Cll_1U"i De buJ I t all l1e\'aIO.IIlln m.eml.f: .. 2,/:'11J9~~ IXiJ fI,!,Inbt! gijn... :a~\ It J;l !l;t~ :-\10;.1 t-!J>;;. l'lm,='l !i p,L.c-ilI: Itetlc yaTIIl:lt";:I.i~ ka.L·!.lr~lz ..hgl, :t ;;orC"l.ami!!'i hC'o' ,g(i.n l~ s>uU .l.'thllllldll- m<!:llril.r lUll,.,:! ~,u"U .tidame cderdt bu muba.l~et tecll:!l.s~ 1I1m.hi Iir. l.l!I.lliit·lcrinr de- dcvam. et.t.irine.k • :'l k~'ltlilcrin :::!o!N1 ~~'lI 1I.-IIUf.llln i.:a.;r,ic .:, \ ~Lk Vc .. ;'1.'15 I lill:: te hlC[bir m('nfu't: yoln~t. ill, lel1linaU£l bl:rlJk"re belli 6:UI, Vf! :'-1.';ILLe .. dJ f,;~~1II kOmlll,rord t"i(lj;J ~L.I-

KaNne
a Bela
t,

t..:..mamUuub
{B.i!..) -

:2-1

SLef:J.llJi

. .. u!.ne u..'iIUl ar'a31DdnJO tadil. ' t I~ 1m.ill mU8.venct ,'e zir.Ult n~II'J n.tllo 1a i.n.i .i4I bu >I:a.bah

lafilililld:m :

I

lu

11.r.r1!l

I on W1:i. oiUllu.r.

l:161)

hitar.Ll4
M Hr.lt kHOli'll:;'

erm.1~tfr.

Drngij)mi.r

nl(ll;'}~

il:;ti~

muNi-

DaDte1siz b"r ku u~lu'd3nn te~avii {1en kaluu'!"f!18S1 ~kh:lnJa iJ5.n
I
DoJlllJll..l.a. bLI" l.. :uru~luk-J"1'jn 7crln-e: u:lI.,tJ:'llb btl' l..unJ.,luk;br ,j~;} 'l"1li h~fl m.i.t;;!',mlo ~L':;;rrLIml;j olaUSur.diln d:m1.cl.i1J; i,il' ~i.lh •• h.!klll.!·'~ 31/Mart.l941 t.lrihi?lQ Jl D1\l"'i lci3;1,""'Jld;t'u ~.~d~T,lm~ Ir;: L':nih~ U'tlm..!~:Lr. !O~n'~'Lf1i.:; bll' l,;un.L~lw.Jur l/t11iB."tn/'J.fIl torlhlniit:l\ ,ubar n artll-; lod~,·,tl d-

III<L7.lJ"lLg,na, ~8.IIlav ZlF.l.a.t Da.zll"LlilIlB

1'111edilrniel!.;rd.il". Adliyc fl!I.Zll1.
isti.fnstw
.:iI:Jr ilia'

t:J..

J:ib'

~"yn

K03I..wuiI.ino,,'l~

!l'flri~.

L I? W

lr~

"O~

Y!,;Illlll

cLrni.,.

M-I

IN)"

k ...e L,u L1Ll"lh~[I jt,b ..'r.rm "Ill Ii m 111:111:mILdl,·l!'-= ,..<in ~ -mal • fOd.dill::ullc (:tl, Ihl.lFQ.">I!t M~~1!.L!Z BL"'IIt!l.!l1 ~b.lllol!l'1n~ "@' Cl.ltr,~'"l}_ _ti'r-lI.or lJube:l;j b...:ilJ., LI'I ;tan yc:rkrdlC ZLJ"II t 8!1i1l<':o,.

hlgiU... ...,.nm ~f'G I{ahh'C, :.!! [I.I.,D..~ ~ Reuter· lngilteren i..ll E<:1e,Ili.t clti3i YlIgosllII.v bi.'i.ku.meUnlil hw~lI cL-

tiro

Blmlra."l

~uhr1

n",e IU.DUI ~:i.I-

I

11!bU«

J.:Ur. IIDdr ChmUWiz ~lIr kUTlI"llIk bululI;Jn)ann btmlti1 Cilim.bl,lnyet 'MMkc.z 'I: ?:It .... \ A, .. I· ;)fl ~1.t1:J.~iII~ lii!billl hl!;rllr. .,Wl:;, .123~J.·

t.~

}'ellin 1emhi.1T eden k.a.na.nti kt;ll" i1I:1al,J,J, ihllnet Y,t;oohvhu"lt! cdillxh."Tl1esini mfLZi:oirlo ist.cml"tir.

bil

rloLoida dldi.Tl

umumi

-"

I

::Ion

---0--giliz tayyareleri ..
"

Jl.ldlJ1l1.\I~ lillm.r v~ hllkOmeti miz.in Cli.ki:p ~lrrll··l~tc oldugll . i. y.J.ct cU-o.fmda b 1:" l!llDfrram:::
'>'Cl'm l.ijti I

,·:t.-,iYC.t

l~~JTll

U1ua.

milh

tJ,e

aly. Bit l~a..; f~lTr ve bil' lnlktar ti.ifek almml~bl-.

lc:1ll~lr

fll'~

nl

bull.l(:liil1n

giui

!left

m

an
24 ru..~d - .. IfIIlil" h.i ~i nez<lfi' iJ In 'It'bbgi: t glllz rmml,<l"r hm,'ln tJiyya _ , If'JI Imn w'C'e Er l'hu]. l(irl'j vel..ondra,
I:'u ml.l"aiffaklYl'ilC bOorn batY.ll)raU1 f'lm i~I~:r-YU". Buy ilk (:Kf,L m_.mIJularh. ~nJ{1n hor'tl·il'lal. rJ .ul:rnll;;j Hn.Cll'wft"da lOok bih'll WilEll IJ.J' YUlm h1l1rJu~1 r){lil.(ni~tlI ,"I.ln:1ll.oYIlT]
ft

ell

muvn!Cu!.nyetJi

re hJ;.rl(l1 dl1 1.1~~i11t Jl'Iiltvaa.' hilr Wltlru:' YJ.IJIJrrllfjtir. BII hi.i 1:.L1Io. bn.7.rlanndWl bllhl M!i I

W~ e. I
D
1

II

net I, ~r

abn

0

J!O.'lil',

:-felt]!,; d~ 1 h: j' I:l Lind [.!ltall bir "flR"ln In- ilb: l>ahill~rlncl n I - E gOr·i.i,'J 1 t ·r!! . TIll harr> {[lloa i;}tirw( ~d.cll tdjl

I -.~

I

i~L lldcnnti d", ;,;., i l»~ 'ce~im. Bi.itiln MBrr k"'',;1 (lOD) lnlomeLle u"e- Yll.hatimil' bir b!J~uk ayd~ll 132hI LLlr' r'~ In J .<:.a i'lllctm tyon~lTI. l!oJ.\dc (J1m.M il:!.ere baZI '1.1:0.:[11'1: metl: .Ie. !:aYYOl.relerh;.' n~k.!er.li· Z;.tl1'Hl.n rntilmi I, nlul', l dbni\:.:·ll~' f;>imlfil.indel1 f~l1L len I':lt.lllar 1 nnillld:tl1'l i:'1gn'l. e- Mnsknvadn IC;l.!nl"a~ml tlm It euiyo urn, l{",k dihrll§tir. 1n!;iliz ScmJ3.hl:li t~::Jlel'l !lar]1 1 t"'wyct e"\'let n.do.mlfJ.l'l i ' KU\·...cU""nmizill kqnlr()li.i albntUn! m II vc gorill'lmckiir. d.adlr, Ve Harger a - B :rbern III ~kb;r. Alamo 111,'iI;inin ~)·ar"'t.i
G('It,1l'3 sn}'I"m • •

It

I

K:r11iredclti T>e5lni ingili7, TI'ICLll fillC-I'i, ln~j!i,; hi.Hru.meUniu Yug~~ avyo.ya. miitrodd"it defl1 'l'r. ~flwt U1".;l;; biZ' ~li;ild~ mi.l.imca=1t' hullL'lar It Human)'l'L Hp. BlIlg rUstu.llIn l.fl.lo:ip ct i1'le.-r )'rllu tnl tU~\Ji takdirne h.:J..yali bir 11. la i~l~mifJ o!ar;rL:b"lll1 ~(: h:t:tr. lu.;inj .Alrn.1.llyll. He h€l'EI'CeL yuriltne~'" mlX'bur edlJlCe1{ bil' "-tl 11i<U. }·l!.Pil(!l1l~ c1~ bu l.a::J.. l t L~i "n dO!Ii,,,rl hi'\j bir ~ man nuz r ~.urmiYC-l;:egi.ni ill"'s .... 1 I 1'1 olr U'lnUI lorldir m .1\1.

z

rCnt A
S
,i!lrai ,. TI<.I Pu .. blrlkllttnlltr.
rm!iJ'«Jt
t

Aj:rns

lull uC&.llIJo Turk Ur d dl; 26:!>
nl>'JI :l!<lU)O

L

h"r

I.! IIkoi!! mu;;am"I .. I.,.I. 1,lt.. If,;r.lm1tii vulyal'.

1 os "'OV - gl )- 1'.d' ga eueS ne e
t.('1"l2',Y1."

lZ

yard_e~nllzcl"l!
mem! ·hr.

hir1 l.l.asUne '!'JD

kar I bll "_r
!O.JL blr k1:" lln.a.n
I II

D dOl3ta.11e

..

IwH&I1l9a..-

Tr,kin,:.ll 14,0..1 - Dome:i IJ"1 blr J,a. 24 fl ••. } ~ Alr..lIl yilTlil l. Inltmr tlllki bUyitl: c!~ t;in I~f)nt \' 'fl Del' Schu].;lJlI::II..Ir~ tJrLlglln JUI1f,:'! hQri~~ .. c na:nn
B. Ma
l'

~ Il:Ibllr-e,; t.asllrrul br!'nb ,.Indn ",D i. cd;;iler;ll!'k 1Nr'~ l.Ic: ~k1dUJ ~
~

:od,!",t
'"

u:Oo Llrill,[o;
'S(1.'J ..

,DOG
2.001l

Lin
.II

II 100


010.

..

2~O
lOll

..
I

1.o~Q
'i [lOt;!

.,
II

II 1110

.. d.dI
..

1l1li Llrallll:
40 .,

II.DOO
<1JIOO.

l.Ira ..

1~1II

w.

~O.

3I.2()Q

n~.,ll d!l.eahilllet'l r!.~kla!l" • an dU r u ~ mile""Hl kal l Y'"
r~lln:'1. ](i,. ImL1.M. IFit17. ":: ,d n rmhil r1111 hi! (a ... I .~:." li a .a II "lp t.ayy~:r 'Iend", rl I riSI il I rliJ rlolllOemi"lf' rhr,

I

-;

I'

11('~ku"i.'~n:m.

;-nrui

Vi'
JUri

gurbi s.n..bill"rind In.nm i~gQli .a.llmdn bu IolJFol.ldn.n.l muhteltf

he-I

-I

(It.tiklcr'ine do.lr ~_'JL II!!: de tek~

Ii ictn girme-

Ie ;,;iy!~ F>.t Ja.POll bU'r'1J ' ~.ililt II:' I"lll:1i 1.
lI-Iacarr 11": •• LI)\ • 1: t: bllhmm1u;,lal' Ill'
i

hit' '.~ "

til KI'i.I\ T: 1'i"$.111I~I,
I L're HU"{,Jnlyc

1"

t'llrtI~1

..dJik.J Pi\f~LLID' luI' .!icn~ iC1uc1= ~Dlirlillm .n~.1 til db-ti~ ~ ~j) rmJ:B:!Ilrl~·... I~ e' tiro ...

1 111' Ft. n nazi"I",
de
J,:e

I

If'

U!M.'4: W.

Feu Memoro yeti_ t·, ilmek u'z,ere pie.HI" ,tayioi hakklnda ilall

Maliye Vekaletinden
...... 11II'IJI!l9'lO tol'L"ih ,,"l!i II'~ IIKImllrlll T~ ~I!I !'I'it:in~u.n!· J'/I!I/II!'4J!J Iu'Iih ve NII'l"l l!wtln.ro1h IWrM-IlrzqllJll! ~I klJ l'llk kVll 1:1lbn ..1rutrm Il!!iiJnjn bUilikl. lci_n ileI);:H (!.:Il:!1,," \'e edIIHd. OUIll l't:(Im 1 oolllr • J!'W"o~ edlJml!k ~ n1i~In'I ..t! h:lt.IJ _~ Viii ~ u. MildDr1utL1 .Fco T,:IIlblk:.il .-kt~bin~(! ,,1ajlau tmnm edlhndi lll:L~ nll:~ mar lWnaeakbr, B!.I m1:mlJr1J'~!c 1.aI.I: DiBo.lLMd.I:..!IJ arf.ll,u! ~.-1lM 'Vi'
l w

( [1111, tll ... f'l oil IIIII"U .. 1 '.:!IiI"'Lt

bLJl"ll'l:!linde kl! lIym LIZ. H m 1m.. enama, 11I'm 11,.. g'1'I.j,-",j kirn.sl ver

-

:ill A -

b1.l t.log.n] m udur ?

m ·In,,ln'lI .. IYIl l:rLin,'k Lr:J~(~L:: b~lrkl'.lrl[J1" TUrll lIIIrcL1 m b~ t, ]<!."FIiIIt' u I~ , 'I!rtI.ru' i"J,mIru"Wr. rdaq1 .... !:ulbll. '1lIno:lIkbl". r
11111

elll~rdlT.

ri
Mfll

I

~~oJ

1I~!erlilnl];!'l.l.r.

~n
~AR'DAB
mU&di1

d~1il ~ olmlimaL:; En liZ li~ 10 i1D!:1I SlinDla '·;\llil1:Il.l.i In! ~ md>toll't4! 1.ah:J1 g¢i.l"mil; rurn.Qk: :l' - lbLl'L'Ii I Il!?nll bh 1il1l11'liN.l~ mLlsi:lllhdml ~ ~k 11 1: :l1.m2S '[lIma" "0 IilIhili ItJbFlril" ,.,,~iqm.rl~ to(ltadt

1::ill -

l"a:t

-to

A.it&NAN

dU];er

I

l..m muvlllil~ ed.i:INd;1

RhnQ;

_11-

Ib 7 bulun·n Wi plllrln. ~ ,1LDlI b.brl bir ~Lid.i1-Ue en gllfi"' ::'0 ~1ar.J: un I.arf1l1.D_~ kadar MalIJe Veo ~Un~ c.lIUlli ErnIA.J,;;~ pd~r~U~fdil·. 1 - NllhiJ< hll\'ild \":a.r:.~:.L'" Iwl; ~ab\l'~' IIIDiI8a 'ft'JiII 1i'CII!\! hlI' "'k:lI1nr.~ nll!L~lldc,:;" !'urc't.i~ ,:;ji 6 kit'" {iii"''".,. t .:.Hl bu~.d.: d.,tmz: ~~'.iI.~ ,I - "h;y..k 11' t:;uiillkD!L!JlC' 'H)":! ii,·its.d~1.II"_1!I"I ~ u.al.J .... ~
Imrl.ll

l' '.' "TI!lakl

~

de bh'lItiddi 'll'artiu·, J!·illUll lz.... ruil." ix:l~dI,)'em ~hM J§clM her ijC)'J ficr gUn encjlmendee bit it:'lfnr :lllp talbik tmrktecJir. SOD verlten klllttl,r ell cm:!Wnell den {-tl~mJ or, Ffl_~t bi~ 1;.i1l11 eeain hukuku gi)z cj ili,d~ LLIItul~ 1I1 :l.:tl1l!;ihr. En 111'111)',,( Ibh:l~r !JUna 1~;l11i ol,.lldJJik ki, lzrnir belcruyesl !:.ic.m IElla]' }'arrn::rga g;rek: tl~'lJe~!i, ga:r,llj i~ll'ttirir, Qtolllla lijle:ltirlr. b,clki de bi~im ~k8j lerde de 1,'lin1i1 vsrdrr, d~mt. F:li{at ~ltl~!ie7Jp I.l~ IUIT'll\lI, tJ!'nayenmi mahve: Nktlf'l'I 1l:;011 nI. IiItL i~j yapucakM., bi.zl re de Yil:'!:1k l'iltlr, 91rlk'i I!l!pi:miz c;olllk c;'oculc !B.1.11ibl iz.. Glinl1.''1tu'. lin kikatcfI oyl bi llIyc:>l.i I.'lU"SiJI. eoIim1;·.deki tcl{l':II_~'1 !!}imdicJcn belroi)'('yc dew!;:

S<-Yl'u.'-;.u.fer talJmn

tnRl1l1et1

i nJ:!:I

B - KItl4J.i1> mal., ]Qrmurtll, lir",m:Ii.lk ~~k1(! Ul....:.Llln 1;>1II~llr. Ml:Om H2 III 1113 tII.r. rinr nmhslL1 n,k v~1'ih" ,I -

y.",l, lll:ln¢i k_lIi!j'Il Trio 1I!1li\lIk ~ il!:r'I!.ru d'i.'LK!JI1!1l1'\ ~"I!! k{J[l;] ~htJ1ll1idb1·

n~1
g

I

~-

P.. tU.$y(1n
I!'

'I'~yQ

rmrUl('

~nd""tlh· pl,m[l fl.Ell"l.!.!'l 't' bande ale1:.lI!'l'IJdn !;;delIla,·1 VIQ':JJ my;!lb. DJlln:klon'pl.: '11"': te.m;z ,nnlJ:ru.D ola. I
blmdomm lU Ic"ket) ~i!U;o;r k;J.d1I1D~k1ar. krnol Wm~

ur,
~akl I ba;k~ tn;!!l"1fnnm;nlm bU,..crij r.t \V",lea~ j;&lC lI("n ~lIlh:lrlll

I
I

lV'!lI i"11 1-11:11;

I":lrUr.yond

Be

B~mol

kilo,;ilk.

OIH,

D(J bliyl.ik

mit,

I

[l,;j IJ<b\lYo, ~ Mt

~~;~;;;;i;~~JM·· A., R·.·· A·· TIZ:
_
o. ..

BA- S DI-S GR1p ... r: N:.·E Z.·l r: • II!:
..'JI •... I ._-',,--

..'.,

1M:··

I'

:.~!:rhwl
_ru.o.!.,

,I be ll'l Id1f'JI\'t, :l Ikh\'·l .,1 bcmtll Itt. I"I'I11'l, :I tll;il.\cO IlK~"mo'L :zrau.o .. 2 Mi b<=1-o1 tr o ll1IH·t., :2 III ~"I k.om~l, lIi lBillll, ... omo,
:I AI ix:-nH.,
barl.LoIl,

De

4 Tromllt111, DIJ'i__l!i 3'1 ,

2: II.U \Oil

k.!1!!JIU'] 11:_ tnl!:u~ ... :& ..

blinn.

t!L-4!-

j

8-

M,,~r
ll1ar:;JIII

II!!II blr

bnll'l:'m~l;: Ilr.ljllll::l~ 1"II(l1udI1~ IIpl.Tml;jl D~C1nk 'U iJiI!!I' hullIu Itlbrul:l f.uft!il!rJ omt:t bli!nurl aim ':I":U::;,I< .... ~It ir, 1'1'1111~ . ...,

1J.1YII!"1l bir mclQIIU IlJ1l;lo.=t.:l O!llJIlmlll ulm:ll'1l1l11! lJ1!,rti~, ,,,1.-.12 III1l(Jp 1DU:_d&D MUll n~jl"melert" unun1~ \r'I;J b;m;.!uUk bu byllbm mlbbnom. II f~JTln cvvrlclJ!' ~lC'l""lml.l. JI~fJdlh:nlJ v IJllllnili; lI~r.tl..£. '1 ,ffi.;jIIJ.,ll!.lm Es:im ve "dre<ll.l,.In.~ ~l:!:rlnID ibmne IiUIb oIlir;.1(

4, - ;'A~luri)'d1<:! btllu"mu~ i~(', t;~~rli:tl1 .JIi~ ~ 'YQ.diIut bu· lIIDdyty m~I'IItirb eU ... ji,lrJ ,.:!"n ::I:'tl "'~i!I.:l!ll1r: ,,: 5 - Slhhi 1iW"lIImulllin i'>.)i.] ;d" H.' hor ik.~ ~~ If....am cih"!!riaU ]dusun;-, ~~'L' bir htlkCL,ll ~ 11", "ll'"fhJ'1l: !lDktmlutu 'fj),parl.!. II - C Mjjdd~~IiI,",h!r,.11 l;,:;d:: U,r'U.Y"cti~~n clair VI!! Ik;:) dsl.ido :iLlrlll~ i1'I.J'iW ·,umW'Illl '.~.;! ',1:.~Jf Ii ml!'~l ,,~~ 1t,tJ.dir.1i T - HI.l.·;mdlJI ki ,;.]1; !I &J:;..aLk .'<".11i I' ~;LLILL; d\'il"i:l ~ ...;;r=~i1 1AI!m~.~ S1.- T .. llp 1)1",.."~J;J.5 n:~n.lt I:Jlr dlllroLl~ mWlbbd~~. 1I1UI.m;!IIrn.d.lI m.J[1':-olT !'III ."II~M d&ir '~t:-I,l . tol.!.:Ie 1'f\Cl~mk lat:ldlll ~'ol merbutu \.f.Jik bTm Ll d5i.TC "iI;"Jt~ l ~l", scrnrl"'tJImts',i hd1:rIeI~ .j'l'UOi I!I'LUYm'~io: .. }i1m~).;: 1"i\il1:. 11 lo-.;.kh .. JO - Ii-;.:i~d.!. Yl1t..h !iCt';";lt1:- tJ,tl,hll;'.n;:!rrl·; 4ml b;..,hhl.l'Inari'J~ek! mGlt!"!i'"kil 'Idll.in"l"i:" I ~"N. j~ "e;~'.'hi .... tJ.::arl, mall vt:Yll .. n ~ mitl

biz! de dil'lli?.e gC1;ilD birbu;; ktoJusla \:i~ ka biro i!;i yapt\t, )'.\htJt ta IJll?mleketi~llu!del'~~ bilf/lm17.J'I1 1;0rwiae bak ..... Bu YMillvl y". ~. regim iz Y:ll"al.J olarak ;'flID.tk. CilrI Ii i.lr maid urU:&, J1lClnu. bal Ilieyiz. Ru AUau~c.a buylil!.en mi;:i[JJ fiilZall dikkatilli 4}t"kme oizi teknl..l" ill "al. cand:m dill ..
C11D1:l.~

kuJ lauam;

rue;

dil'J.'l

gijl~

£ill~

J'iWLnftkt IdlJ'Jar, hI"",](, 1~Y'l! .. Icr Ift1.Jnler!_nj Iw-U IlIlnbnltler. BlJ 'bIkdlnle,' mri.b Bdr~ 1'JI1!.llmnk !IUrl"l.ili! mil.!ailr IBm "C")"11 nLrn.1Ii. Iklitlmmblfuk:r. ~ 8JU.-i. 1!ti~.-lI:ri ~\'''''c1~ j):il:"Lic;rtrn 'l'1'1ll pilinG lumdllktur ":ri:I:!d ~ l"bw:'!l! ~lri jJQ 'bl ~Iem Yllphk ~ f'I U!!fi.. 1U!I o.nl~1"I blLTIliltl ill! dinti.,,'CF{' (jJ"lt~l~}'Q1'l bIIk'mLn-d1lD du lilt ch'lI'II;f' d.h lII~t'1I:lc, VI)'!! bu !'Ia~ _ mu'l'altllk Ql1'nLLG fr.IllI_,.1>t,.1 ~1';1Jr,. EluQlmd<ll'll II!'I'I ,L,.Laltl mll.rpJo @ ILihI! ~ I.l!:IJ1 D.IJ~,It!. 'l:J.c-hC'lfl J~ln 1M I:'~ UIi'il OhfI'h: >t.!JI"YnJ1Q]] ~k i'm ~r. 9JlJ.Hm(ltl.[1.J] ,:lOfLT1ar !1.ttJ,\lron!LlllJr,edJ &tIriHII'II 'IIIIllIl11:1l'm da ~ "' bmIJ:m~ t('mln .'IIilKl!kt3r. I (I r - .tar 10 '" Y1~ IIH 1. ,j.llll~ r.J.i'!tbJ ~ml"'" b.dJir mikldrml:;LID!: glinderHmis blilwi"1:;t1.b.r, ,18ft.. ..iI:Z7lt<

~5iiiiim~.iiiE;maiiiiiEiiii~~~~iiiiiii.~;-;;: Memur ve Fen Memu'ru ahnacak
Mallue Vella'iettliden
~I ..
IiID'iI!Jj

lie r eaz:.onecte oracJ(,nl%.: ---

r

._

D EV· ... _

SO(;UK ALGINUuINIDERHA.L K ESE R
,~

IHa. s··.,e.lls· ri,II·' rWI
.1

mal~1IIDWIl1

lilP/l~'
J1.i'8/I:l-1D ~~iI:Mm.~

Beykoz askeloi satlD
hom"

Ina
1

limib

"Ii ~O! Il~ 'iii!! ziJfJ'n iIll!m<IU1I..bi ~4I: bitbi.kl !dn ~kU.am-

~

._g!!!d..
lNIfb.

_

..

~

ot.a

'Ibp;.-U.

mlint..:7ir, Ievrl kim! ~_ IILIr.na-

yarut.

0

r,.

24
" t.oo.:t.r!l

r."art
Du
lr

1 - "1m ...dd b ~ b1d~ 31/a/"l l'f1iltl ilUL 14 d:o:i Bo'1fn pD"kI ;Jw:p, 5III!!Iit ~rJn ;llm~ kOElL[x:YOl'umn ml1na~'1Ii kOIDIl!ilf..w". t l! - 'fl3kllrrih: edcl'l m.olL iW.-i,mhm 'I. iJI . 15 kmlltllt 1L1I1'l:!ie:l:kIiIr. ~ S - l ~'~ \'6 $t'r,((j,~ her gflln me ikQl' k'lMll.Tyomw ~!r1illJr. ~ I

ada

iZkgr,

~

~

~

A. -

R.!J;;

B~

'0. Fftl
liii'lb

moKn'W'U

:B.1.I ~bn., ~ kIr..tJ.n ~ mikWI; BdM:

1I!!IIiIR&fI." 11'1

_

(,

mal.,tu.J.o

~A"

~"':

uo
1lO

941
A~l/l~
l/!!' I~Q}JalUI

Fton,~;

AM.HI.;N ' 11:J.000 lf5"OQO )60,000 "iullllrioo

.u.

IMtTILAFI:

obma~.

~tcrlln
h"jc;r ,Dr- lm'l.i I''- I.J DJn::.r rr..tt

':'.22
1?:~.zt!

1

-irVTft~l\.mtt ..\HE
k'/ I l:llimtl~.fl::l~es\nm bilbLlI:l l~ciD 'to;1~t'I

I
~
~

• NeVYMk. ~:~lim(!

K"r>I"ulil -•. pru_.~ ~~~._ 2113Il0l1
k1m~o-, 1400

rijm

Rl!h:!u,it': ~2-

Y..

Frc

, ...... ~R.]
'Yi rj"!) j;' ~~

11eI:~;rn
YOh.(,1J S~Io:l:t"lm

2-:1.!JolI 'O,!t!l~O 12.1: S.16:!..5 9i.l!Il'l!>

Kesrn.i' ImoCii. J'az:ili 'r.\"I..::m~ il]'ml~lllJ:bI'. Paur'IJlda '!!Im:Illrn!::li ~I;.c ~D'Iii ::;n:.l l~ de l'ol1'h,.m!!~ Lv. ~rUlil ....Un ~ 1II11111.1i;,-.. >·"p!I:l(:.:kkt... T~hrl'l.ln, ·b<'<.l..:li g1.15 w-a '0 [kur!.!l 1!:1Iot'1 ~IJ lB ... 10 IU.lI"I.q.Lur, 1'1ill&ll<l.rm b.}1lj Yllklt~ :lIo!IfI'tiso;DD1I fJ:!ImrlG.rl.

mlldftrHltn, 'fi!I:IIlm.t.J.d 'IiUtl. 'l,"1l.!l...,d k!1t!::11 mIJM.1:b.lI£t ve,iIUioQ Ib.u v!lid.f~l£f!! aumdfi adD v"'13 m.ol1 bDmeU ....d.c bJ:Jlunm~ mm.u, 31- .s.dl Jtilli!i!i.lc bamctind m ~ ~bll lI1Jla.,.lmu; ~I.i'd",:

Iflj dlin fBlli( olm Ddti!nll ..... Iak. t.1,~ In.Lp

(liJCl6 -

21:)0,

'ua H.lo uvl.ri., n1111:l~kbr_ Pnn!.M:Jk1'1I ekJ:jl~ 1'I1ilI~ p:;,.t 15 l<;:: ToJpll)lIIr.:d'l! L....Ihl'.llJ'lt~ (.I;Qo ikmJll
I.eaktir.
llplniIl

.....
'

T.iIlnmin 1'1, d.eli 2!1lS llJ'~ "'fill t.e.mJ,n.1.J bdl.i YalUlGc kOcml.!J10DB ",..lmclll!!ri.

1'L);;'CLlIlL ~liI,'l Ad!" ... : NUfw: hiivh ~ L .. 1I 1.... I 11ih lJ'<I:'ti; , " ••••• nil} o;e::;.;i ~L L !fa 1 l:;:1hhnt cHlfi ~I ]Iii;: b.dtlr ';I)-ai ~I L.:I.:1113 mGI'-.oei.:IL 1-:'::<'1 (II, rJI;. 1; ·t,'k~eo:~,-';M. KI!<l~ti LI n~~llJ!·~ ,~ .:.J.-("lj Nil.1'u.s hl.l\ lyeL ~r"C;":a. ,nd.:lid h ...·.'i)'l.ti.

r1lt!lerll'lC'<I!

v,

(JIU

4.0 iJd_l :,. 1l!P' ~··Ddllrmli! il.1et'< yoo!!k Ki: 1 i'I~ktJl'. Tallplerin kCllfib.J'Oflii ,,,,Urccddeli ni!LmUm:L .. nI ..11 ' be.i!eltllme~ 1IW'etili!i ·punrllKI 27/3/9 I [m"~Jl ,&\.Inn ~L 15.3-1'.1"'1 TfJ];Ib1l.tU!t:le ,Lv, J('urli41 A'Im a.m" lo...."w~·Ohllnda l'''pJlll.:.at..tJr, P!i~;; r 1.I~;;:m ronril '" i!l klIt'1 tl!ll1lll:il!l L ,1lLu~Ild .. n troUl'la.in kmln;)ollarlJ~ b..,UI __ 1rlUoe ~ .::clmcl.G:l. (!OI2 'UUl II 6'1'21,:1 kilo !l<!f"l illlt..ltilrn ][ii;sel:: Iw,1mtm ~~L1CO!l'otr;, 1!"il2m'1LI!la rkst:lt~ 27{3/941 Jle:J:'ii!1Ylbl! &U!nu. lI'~l 1(1 dill TQf:lban.ed~ lH. 1mb·Utl mtm ::11~ l::OJnL~yo:n;undD ~ ,'pkl ..~!;:hr. Tahmil'l bedl!.H !litH. 1J:rg, 55 k1.i~ lui,I'1 't-ntn ._. .5 Iir.:t &1 lI:~\m". J!i:upl1"!tll.a.r TOpblmede Lv. ~ ~d.B ~lGI. j u.liI.uin belli ·Uc kO~D:1, I~melui.. 11.020) C~l)
'" IIiI
•• iii

...

21t:l/O",i p!!:r~~ !imai5yam.WIId:II JIIIIpt4311 W.;) 7:;1 k:~. 'I'll"

Iy~ Si) ~ bm olmaJna&: .!li ..,..._..JrfCll rn[iillJr-lil!,'O, RllTl mu~!J, Iat!ttr k.am~!I"U l"iliLI~i "11!,)· .. h1.l1 bll ~~ b.9.=et.ll;lo~ blihulmu~ OLm'_k~ 3$:~ mn::11 .. 1~ hJ:m:Lt:linden ~e
F"11lI _lIrIIHlnLi m ..:

Nddye

nwad!1

rn1ldfuW~i.I, rodU "'~Ja
.. ~J

Ill'm
"",,11

~

...ru.",ilin.Iik;

UQU -

;!liS)

Y~I !iG clm foub o1m:! &: Tl!!ipll VII' kJld~ CJ'.:L dJalhI .".~1m :r ".~ .. I II k ta Umum. lfOl'llirlii.N hb:mellt:rlnd" b,\r !!f;n.e fen mernW"lu~n .. 1JruJJI; .... hut til N!dLa 9111:J'II bpu VI! bdar.in) ~ !!II La Lbi luindeD IDe:zmt olmak; I2-

rj

h;;. l:f VLH~ • :,1 ;.0-

S-

Sid] iUb.IJ:riJ." h.h:m!!tme.\fI
.1111, MOFIACA.AT

~
"'II!:KIL~

<!dileb~1!

~ MI1O!$LIm.ill.;

-v-

I

Y!ik.md.JJ YllElI:J ~ b:ru. bvl~at". til! islidJi, il~ IIil'l.ituJ:.Jl.j vea:Lki """ ~ 11!i/",HH] laril\lllt I<:.i:lm IDil,14 Vet:H{<ti ... uau Em~ ,30rla-ea:'It1!!1'tHr, Komby;mh_nn dtrll&ll ~t;;i.ll IDuk'D7i!r ",Wlii:\lnd..m, lU'QI1OIJl IIIIIJ bai.z olamar mlll;i1:"~l I)C"I..!1illI g6.n: tQm ~:c :\::"iNU",
,A.ItIlI"'A.N

.~ SATTLI1T{JR
Marmalianm
~r.c!si Y

knl!liIf r-~~UtlrlrJa Un ~un.Rllkbr'. DmhI D'!3f'9~l iii! To~b.:lnoo\!' 1st... Lv. tmurl1~ _ n a.i._1Itq Ii:~o.. JlWlda )·..... ~lJ.w. H~ lIrI&J.(,m! i1yn iIJ'l'l ta1igl.cn gil Utook _ •• ~. :blIddlluLD bf!311 Vllldt;,m komi.UQ<JD .G,,1;rn lerI. (~.Ol'r - :l1'iiJ)

}\; ..t,c;l... Jo'I.Z11b~k1r
CUn6. :s.a,at

.IV. V£UIK
DlItc.-~ 1J!!l'liIdmdsD \ •.

FJiimh:ll

a

1~
II ~

------------~~--------------~~--.-------~;;I ...

elM.1

MIt.1::11!f',

Tid .. !".

"I';omln"t:i

t

lJr.:)!

~

!! ,:rlJl"C'tI~
4~

NillB!l tilh,rUI v:tr.tlh3l m:JlJ v~t ml,lf:;Ldd.illt. lIUft!ll.J • iHt':t, lotof,r;d ~::1l1J. b-j "uk dalnl:i: M~ 1:MJll1m,;)fi\~ Vel II ~f'~

.u.l!

'll'i"]";.

mLLU

'd"k

S'"'="!P,.DA ;,m.a.r faali}'etiniln btljl'arnaSi uzer:ne

E

A

Bl.lfUl~ .k.awn. E{ iJ:riJ.k ;;;;, !.iifl, K. rl,~-;:Jr\B.

~DO

?

,j

Klp:..ku bilk.r~ K~'·_ r. K ... ~. ~ s.u.pk tru. y. laH\5;l.

:i.OCl IMOO 10 IJ.Oi1
JQ(IO

'2.000 110,(1000 60.000 10,1}OO

.1H;;<!J ~O'

J75D
5:Hilli,
225 ~2~

1000 liJOG

hloo

...

IDCm~·a.nm en sa~,1 m su t m,akina!arl::llr. Be'i! s.Jne g.i\;-artil J·t vo y'.:dch aJ{saml daima f:-otio:"l c.~_po:;, I: Tahtak a lEI'
D :~\"
10

d'l. i::t_l n\Lrtlu!",,-da otlll'3-'11 Ya..'j8.!l" Y"hlll.o.\"lr.:re, yi c Top lnnede I{uulrul'-! £ •.Li!l{ 2 ..:t:/J(1.. oturtm Ta in (jUni~ i ilt! G:liata 11htlJl!l _( \J •. gl1 buluJiall E, ZU!' tI \'3.n fl ntb iIIfdl_ .,\(1 'ilkB.n miin::r~"J.L\ 'I:- hsin . J:U·I In,!::!.I(!:~ ~[.Il k'Jlll.l lun Jaral:um~ ve ~'<.!J.;a:.\a 0'l1. t'j 1\ n
Yl.l,.l'":llJ

BI~~k!a koJunaan yaral·'.m i§ Top:=tllwe Eer~'i'!er ~ka.g1l1-

!rn~ a'k !O;:r",klQl'Ji);'~i ;.11li}:l1l: . l.illr. 1i'ti%.ar1.Jlt::l..i. e.k:riltitl'lr:l mm~ S.UD.U SlWt l.'I .:Ie TDphul.l~d~ L.v. im.i!"litl IJttm I!l.ma IIw~Clow:l' iILi r:lP11ac~ldl.r, 'l";:I!UIII.II b.:d~l 1?!l3 IiArn 1:5 kLIiI'U' LlI;;: i.cnt'UiII:JJ D'ji ~O! " DLn.lfrur. TaIll;}ll'rio OOlll. ,'witc k~ ml.;JJi!ID.l acla!.derll. NWmml! .. _t.-I I:LImI.ClH lIoglll'iyanda !il~IiiIUr. (IOU ~ lIIJT.I) 1
t· .. III

'is tift

..
II •

3.000
!I ,OM 3.riOO

UOiJ

t6Z.~ ':J7~O

!'rn:·filnrintli;<1'II: alt Y1!I&al'llin WI .. ~)n!,ut 111J.: :tc!..ta~H{1i .H 1uIm~ "e:r~J.U ft!~ddd~ tdi ~liLT.:F Srhhl dUniununun b~c i~.u",d~ u kbl']e. de '/;1;:1/" if VhJ ~t IillIJ..Idufl" d;]1r hilln'lrn "l vc~'1i 1:Jo!:1ediJ'~dgkt.;,rllJio:l.I repcm.r; 8C. Ufldd!!!unu.lm,"~iml~1l ......hI.OJq.lyi!i;.i a]IT. dJ; d.uL. v='ka drlid.:J. mLoe Mlidde-h.lllIuu1ili~!;J:I tQdilr.lJ. me::lJ:"uhilll V'Uiln'~ sure'l Ik d~ Ql:I;tolllr.1o 7 - Hfuonllhal k~JtIdJ: I- ~ w£:iJ!.lk.rm .Nrdlotl hl'ivtym nJ"ab.smdl;) vrun D)'rlC11

Bu'~

dd: ~'~'I 5-

... .lJ

Tu:p~lI (lj~ okulurub mat:ol moc"jril. vc din&J;!~" li'Imu- trun~ , P1iI:I':I<l:rb)(l,l eksillUlcSi 31[J/!Hl p."):L;lT!6i cUml iSlil J5 de Tllp~' Lv, lmirlPl s...1.t.n aJim" kOll,J,syonUlLdri ),:J."l.lac I;hr. I\~ b<,:dcll .. 30 u..... 'k_l:l'l k:miJI;)tl G'I llra 50 l~lIru;,tJ.Jr_ T ••! l.li!!rln b~ l.i. ':lU te luinlll$'l1lll1. I:clmelil:£'I, (hlr22 - 1312J

I

Q _. 1'IlJi1l ~an :3.bu n!Sm1 b lr Mb'o!dl! militlihdcm L<;l!!,bIt dlllt"'C',,!~lCi"l:Il 'I'lllJ1f3I:'1k:;,lInj ~t~M'!n ",~ .TrJe'b.:' JlltJt~lljk: btidn .... " m<l!'lilutu ,,~I3rm (> d'lIIl:r" \I9:;.b&:1 nil! '1'hl.JJ'1! VI::Idl.lliI~ 1!:'~M'~.ril~1 :tJ.~ifld(' ;::;,.-le.. mm':1'~l:':n!"Il:l:mcye lU:ll.I!Po'I y ...kl'lr:-

mn

NOT:;

I ..... "-""I"ftd

.. bu

"'"...., ~'fI

gll"il~rll[H~1

~f!

II l~ ..

)"I";ZI~;I.;;)It~lr

10 _
m~t61"1>li1

~.e!lI!I"~

A",:oo'I ,1" :r~"!I\1 :!('} 11 t:H.I'UI\Itr>",m'!! -Wl.l t:l hI II' "If"! I ~ kdllin I'P!ITIlI d'lTf.l~r' i! •• T" 1,1t li.;n:r! IlItIU " J .. (;1:>301 m'llIIlil:lllUI "t! m hLm m IJtm.~ ~Lh.l'"~
IIV.

TA'HHOTrfAME

:!i~KLI

ve

,c.:sL

t~J.'1

vc tahkiP..'l:\

b .~)!l!1n::.!',t:&.

,ilLi'lrt

LLIHnw~

1",J.!i1 ~-e IIU<f. 101 doe- k.Uf"L'·:oJ;oUltllP",;]
'2 I -

1'al~ iL·jl" E,."cu YC ~'. 1""'11[. I<)t·, ~Ull All t ('i;'l I I;ItJ1!fl ,1000
[C]Qi)

l:.hm!llBk.cmoe !l7/'Ul!ln ,rinU, "1.1" ..... " !''i kGt"i.''l·'''tWE. II!d~n rYilt l:<;I_dl"'ll '. ';<0 a~ ]!I t~in.:d a]m:lcillal ... ,
TllikL!": '1 rolJ!l;.!• ..:ir 1-1)~'n.F}"Wl.d3 ;:nrlll!..:1;"Lir, tZ2(3)

,.nJ'1

elF":
Ill:! ~ [illnd llti.lu.ciil.J D:iriliill.diJ

'l!io!;l FHh!L 1I.3kn:.r k ..dI DO. :S_{2, 5Xil :~~rj =1d<!t 1.," n.::.r ht'll .... 4:i3l{U :IHI add kuk"",l' ·lu.I::I, (."{JXII rl.10 ad"l~ KiiJo:M:r l[Iot;l. YIII:MI{I;] ;Y:!~lLI !~8!"CSkl,:;:- ~lmat:.:liJktJ", ?az:urhkla l!k.i:Hm\O'Fl Mill/Hi .. ] ~l.IItllbB c(ln1.l IIJal. l.e,l'j dl! TophtVt-t<il1J [_\l, IImlrl.1!1 SIU,,, :Llm:l ltQlJlJQ"gour.d~ yapLlllclll-Lu. KlIl,'i l~lliIli ~il4 Uf:' 70 kt:ru~!W", TIIIliLllcrJ.n .tlew ll'aJnl~ kQmi lOll ~l:m:ICl"I, (10:~ - :.!313o,

4Xixe

•••

KI',
mz:} . u 1I1:,1.1~ "1 1 R(l'il1l:1 I!lJfw.la. :!:wl:lrr,~ [0.3
J~ .'" d

"1"-'11

·"rb2:, III .,. ll[Jr tt.o;lIaJ
D U~m~ Kt>1im C,1)'·1: J'[&!J.l:..r,~ l.:)klID,1

Y!f"

VI

"

~I

9:-.1) tilllO :1100

&h(I' rncL:re:ln!:! I..;;,hmin c- ,len f ;,:Itl U kUl'U'Il ~hm ;U.(KlD IJIll'kc ,]0kumr. 1l!J.1I1• .d a bn.l.I:alo; lir P.J!.,mrhltl.J dasilt." .. ·1 :'II/3/g'll I:wna "wlI.i ~3t 1!S.3(] d:J Tor:-h:lnC'Je L-'. l\l!"lHH~ !!I.II' rum1 komi.:!lJ,<·oHUI1<lll :!,::J,Pll.:u:: .. kbr, Uk t~.... l1all ,120 lira 7~ kuru ~1.1', ;N,hnttn_1 l k.... ml.!l1cn<li' y,jjrilllU:, TilUP~erirJ belLI "'II<:IH~ kOll1i!;]Ol1;] .r,;:.I'llelcri. (lC:'l ~3Ji1) kllo 'D:llll':: :r~1 Wi 1:1 lllJr.l'('<'lkl1T. l:"r)l':[.Il~ b'!d!J cli;EilbI"lC:lL 2/'11\1: 1 ~,II. Lrnl:ol!l ~un!.i S:l \ I , do; T,.~}",,'!1'··1c L ..... llmlrll • il. "lUll. ~Imll 1o;I)ITlI':i·OTlUIlJ.aYlJl}lh,e~1rlll,". bt.: L....'tlJi.Jl.IIU ~SO Ii. ,iht. N'-lmlln.;' VII!"~'TI ,I"Ile:.:i 1,Q;lli!:YOIl':" j;OfJl'ulIU·. (lD2~ - l3i1~)
·1 •

;·,Ii::rl! VI!t:~lellil.~1! Topmk tt!"-::I uLIT.!lt:n "2;'I:n ~IIL.;"~ 11 ,I~k iW}M'Rk t..,\'];_ ktlm.I::J'",~19rL!l.da b:r v:IZHcy(! L.iJ.'uIEiI'l t· I,,,, " IILl ,·;:I;:i!e:;·1 it"L.uL .:<IK.t~!;mi ',,"' 1:'1 "~ .l:iin cy.·clll, 11:"11 ~ l.I r '" ""T'~!h.~ btl '"n .• re.d~ it:Wa "!::._'r.) hu \'oiJUIi."."i L~rl<; 'Il'ryahlllt bhn,{li ~L<;.l i.:'t.iLJ.u.::! N ImC';'III:j ''"'1:>',1 !ct.h:lilmlmln devammUl "ru~ ull1L1l:iI~1 MlJre<"r' Lo.~I'lTnLr !:Lt,L,.LlCI"l!k: v3zHC!ml! rul~ set "'!!r~II:II':i 1Ilk tird,1'. J.;om ~J~n ".. :!oIl~ Ili" bu Y~[·lI ~c:ku:yl" ull'".!Il1;JJCl ~~[}; &.I.e ~;; Il uJ!L.:SI r,lLlrn Y~ D111llt cl U1T::Il:·~r. j,::!Iql Jrl31 hlan "0:: I!o.'W ~:ul ot!l'"l\' I 1;:;.. if! IiI" t!r/]rti~lit vcr I:,:L YC Ib,u,un i~·iJl l'lilkbInda l;", ,ani Ene IJ~m l!:~ih! ... . llI1!:! 111~Jm olm Ii n I,;.u l;Itfttillltll i'l~uLn iCI"3Y" ,. " \~} 11111 b:I~Tl;,JMl ru",.);i:lltl ,. l hoi I T:<C'J.';Ll.11 dcl'Dt.en 1.1<1 '> l' n;ah.' ...~

"'i

\'l'

'i,le

D;'lml.!

"'" t:l. hhi't. :lrnc.:.kn ;no;o Ii1nlr.l tt. II olu!Sl!
11\0' t:i .. .lhCi\ d

I, '

t\

lilt

b<::r h"rt
An.I,;~;].

Ilu

,J"V..w1l

i L r Ltuil lila ,t. l.Ju.b.!, , c4>I'ln'L@ ru-

y.olJu,,,: I."bul
ALlI~:I:

~<.VO'llm-

Df'h"r

kilmru. :inLl IcUl"UtL

I, Z(J[JO

:NUfus
.iII3tI1

!Ii

II

"

."" .. ,., rL1.I~]3

hilvIYoJ t v T1.k::1..~lJl:l:Lki by O'q-dl. "'[:l C'C'!DI ~;:tr1 ol;u Dk tIt,1hhlJL ~tN:1 be::
rni.itC':"1.11i 1;e!11 olnr::t.JJ; "'~f./LlC't
dr.."i:

,..a£.ru",

yii:I. lir':ij.o-l

L~Ii .. '

"lI.WI 10001)

I. Altmc.J
_"

B~.nd

,..,
.,

..

1.3
fiO

Nuru;;

NOT:

kw,cLml: ',I Ilj,j...t;c\i, Ltill ':J,llIlQ ntlt(7"o:i

f2.!le:Jl

L n.<~ml

olur.

-

IIJ

---~-.

Giimr'" k Jl(uha ·az Genel KO.l.ll tai."l, bk btan hul [.evazlm A!nirligi SatliDa!ma om! YODundar,
I'"

.triO ~lJ""!Jl'rI
~v~n

k~1j1.D1!Ida Fah.rjooy

F:::.tihte

,Bu.yiliI OUuk'1l1 bir
:!!n!!8.

~Oicu.!5. r-.da

yo.-

]~ lriI~u.k

m.
~
~

..

• N1~.n l~.u <C".J.["~b.!'IiI kB.1l'IlJ ".-.rQ.;, MIOO r'1.U

gtieU U8t U til' :.i1.GIJi) llri!J mLlh:YJIIDcn tJ.e:ictIe I!r kUlldur~1 lJ.!.n;;,.;:.;oIrW'. ilJi; ... ·Fh~Lntl 1110 Ilr::!N roW"!<!' VI!: Iiy;rVt;lru i b.l!'" u k.OJ'ULsy~ iiJrilli:billr. lrl~klUel'11U 'Unum v ikl~1 WI"".I ~ilImII .w.~ b!.r pal n'veIiM lud!ar GdouidiJ MlnnlYQ ,~l1dc Ibmhlm b.mrnhkl Uba IJuill ~OZlUllli V~. (:It'll)

!{maCJYa.n Hall UJ!:WlCil. lat, &vul~aL Hilm1 R!.z;;:J.:\In mtirnenal
Sl!bl~i' A, C m;:I~:tIn !1:'l1 ... ~II' N~iy::li MudUriI,; lUll, ",.Un, P .... ;itilflJ )' .. ;;;::(H. 'B ~Ir GO,.,,)'I •• '''. A. e",m:r:IIIU1l'1 &il. ",c:;lu m.,1IIIul'

n'kalia

~LCel~

VI!

tt,.. 1'.11.II!k!.", du,l1.mt.! 'l'l'.JMIl ~~~f!".lYri!:s:::~::::;;;on;:;.~::~~~:",!!:-::~"§.5S:;::~;!:~S:;~~E:;~e'e;lt'!:::;;;:~.: 1c L'.' , !,n: II I lI<ilHI ILml! "om }'(1~ Dill,rllI YLlpll .;:aIL~'r_ T.(hm .. ; ,d II 16. ml )IL'.1 ille 1~rr:ina'l Il:l~ lir,1 7;'; kY.r1l~;lur. 1.st{)'~mwTln v-.;;.r I '"l"I~·.hrl Immune \"II! tc:"'~!l.,ILI'II" belli vl!'t'jiIi!:: kmnm),WIOI I I!lmcll!:rl , (lu:!l :!.:lUI, lor .. fltld
2:J.'~jID I <''j, .Ih, .. (;
,I

~_Jl, to - -'. ' I,
~ 14,1;) ,Jr.

rum.J. Clfnu

1,,] h

ElatJ1l'ktu'. I!ltiYdll-

"

II"

,"(1,
U/!l:/HI11 lru:ruilul".

!iox]~l

,,!J,'rv.l..tnd;j

~1JoQ!l "J.!' •. I!.~, :.hmH'.o!'ltll".

P\JI..:,:'rl,kl,~

,..ti5l1tm(,~l

I'lru:.ltrtJ. ..' ~ll.iJ

~::H

JG

k::!_ ~

====-==~

klm'll&j·L)'Ilw,dn

ptllh., ... lol.lr, T:,.~u ... l'l. 1J..u~1i

'r~lplt!rln
:tUJoh ~

bdU

'i..tJ.ltL:

T"r-!'I.llj~'" Lo"" • .umhll'l s:!".Jn ittt11 12211 !lr,j Ilk 1.!n'!rI=ltJ 1111t,· I k,'lorfil..,.Or1f l:clmd~l. (JL'::!!l] (:!3L,)
I;j"

r"I,

HiJ' I;; 1..1. :1~:;trnt..Jl K,,\'o:U',

L;:r;:illl, L.L.l..."

:::0:1 50:.J
1O,0(h)

04:!,OOQ
!(I.(lGi)

31!iO

~iJ.OI.1D

:l:.t50 ,::Ill

I

knp1n. p=1:J1Ida IIl'tm IIh'-"IIi!::Ilnui". Ulaill!i!:i 2i'!/3/9H eaJ'illlIIlba i:tliii lIAIIt 14 di!! 'f()~h:lrl..al! tn. Lv. Ami'f"UAI a.Jbn iJJJDll! k.:lm ro• llUD.d.. ,.npltn£lIkbr. 'Her l-""Bli!'l1'J i:J'1'1 II,',.. t:lll"pl~ ~ Ih,,'· ... \ilr'Wllr, Is-

AI.lbd

•••

l>akr .. Qo

I..: P'i'~5.lI.rb UL. Ylt~ t. \.,

111,000 lUIIlj 1000 101]0 lL'OI]

~O,OOI) UIlO

5~~~ .221

J.oOO
3~OiJo

Uo)

26, MART 1941

RE YERJ
-

-

I

~Iilamba

a QncO

~I
,GUN'LOK SI'Y'ASI HAL:K GAZ,ETESI

~y'~No.84~

~~YEN1S

w~
'~

VII .. No. 1037

"Emniye imiz ih_a e • Ir harp
DingO' htikimiyrii AInIi U. A.,rupg"l "li'j"iII r;ri!'n.AIm.dH rmpel'Y: UZ"fflli i;;in TilFkigli!' •• ' if.. $OfJ!Jt!!!U- ,Birlijinill tlmih ",pllilgHIl"~ iJ:l .tOIr.l~ lID anumdal .ilQ_M. air ib,filii! c~klliHn ~o~d 1'0 Ie .' , ' lall~ br ... em~ld~. II --

.
'

IZLEFON';

•• ildi gun enumgi
W' •

Hel' "erda 5 1UIru,

v

••

nln

,0

'iii

b.Ir. kale halindeki toplulugumuzu "
bir ka da
srklastu-ah
1,'

ilr ~etimizin ·'raflnda sar-sdrnaz

ART
26 Mart, gilzelEdiroelDizin BallEaa Harhi ,SU"aslDda muvakkate Bulgarlar tarafmda. i,galinin J11 ....... "'d" ti'· '. donumu Dr. Mem,')ek,e_: 0'd" evu' d,e i,dare edenJe'ri'D hiyanetine uarayaB Tii.rk IDDleti, 26 Mart giiDii bu "adayahaber aldlil1ama en hiiyiik ISbrap ve ,aC,1He bllemi,ti. Du giiD,g ana-rken, araya dUfRlanl sokmamak, ;~in hayatmlvel"eD .ubarek' lehi,t'lerimizin manevi b.u~unmd. lainDet ve tazim ile egiliyol' UZ"
I

YDZMJ ~ lliMyio C&hil YaL(;IN

N
'.

kak'_" YlpranmJ§, . - -, .a rtdlr, Bunun klymet:.lm hlar·oy·,·Ie bii ·"ktarrbI. etmiyona. Beyanname. Tlir- aoCllnml~ru . b"" - u,yu .... .. iiye Rusya urasmda !!Itr te~ -s: ~tiId~~~.I~;""~lh ..i ,zama,D.llarda,hir m.ii, ',et, ic;in ve ~rait. i~inde •. :AIm~Y t.a.ra.fm~t!~lrB~~~t~=-~~~ mikrobu kadar tehlikelidir., rem
:!n'llballJi", 4O' ,
.!O,

mi1:JWd: 1'tirlt. Rus dostl~k bqmmsme.~i . . . Mil mman1ann ea muBi~; te,..alliirlerin.im bi· ~e:o

'41 y' orguD"ork " " ,.

.4O

hnrbe iotti rAo): edCt".e1l:

degiJdlir,

Soyy."Vei:~irli.gi liJmaJ:l.y. i1e dostane mUna~bl"Uerdeo nz e, a tl:mndaki a.d~i
:3vuz. rnl sakiru

!~\

:ytI'~

,.

g'l1-

dir, Fa.kat Sov},(:Lle.- Birligi T"lIirkiye He If] vcut adcmi 'tecaril.ll Btiyiilll: l!lm:et Mecll:sii Jh.iB misakun da u.nkllmaDlI~, Ve mebl.lHUBay blilgi.l.nJo1!l alwaJ kllTrflm:lllda bW1'II1 Vek:iij Iffl Siv,as Gibaltay d1iln a.k~ teyit ctm ktc ve TUrldye 'aiir ~din pm saat 1'1 de linive.rsite kOl!l.vfu.e ~. bIkdmle va~ QIiL\l!iJda (Bali liuLzu' zi}'eti tim bir "COlD vaziy,eU 'Ie ~~ l!1iZUlu. He ~hyacaguu ve bitarat: ., blaca,guu ilIiI:n eylernekte bred- bir k!llmeI'Wl.l!!! v~ &®Jrl'eranfI S&.lOrlY., kcDf~liiU gQsterme-milJt.ir. 7Urkiye I:!! dinlmekiizel"El biulerne WriCIlItI!turij."£U de a.ndzI.l.i adem.i ve.rslte1i gent ve ha.Ik kutle8l tee-..IIvUz misakmaD t&bmiI etU,gi Jle ~di}'G War gOtillm~ lI.yni vazifeyi k~ bf'ijI bu- ~kiIde l:un.caJl1ng wlm\J.e ~ U".n gen kaJ.mI~ tekw,. ra:,:rda, bir baz du:y:EilUJbI:r, .~ IJtinm. 111.iu.kii Bill su.retJe yaklWi larlrtA 21- a1ID1]:w1a bsUe.o. bu :ouf;'k:,j, ~y bin1eri en ~k m~ ed.aJ en :!1emBHIdi.n GlmaU.ay ~kuanbk .zannolumm hi!' DQ1da .bat~: tenI\lir e:1iI.miIJ \lie ·baD fI_ Muh1tuemvatandql.v. dan k&!rti S'UJ"Cl~ ya.nblmu isTeknik ~Je.tIa heybeUli tenen ~(ph~ ve iUmal.<dZ).di: II:;u. bh rip vUlfbl.W] imaa.olI.gJ u.t.an ... ~lD,tln::I'l ~ - 'Dl1.:rIiw oJuyor. dJn.n 'blr bm:rb&r-wa. ga.LjpIljUT'1.lrklye CUm'huriyeti [III!! Sov- Ib be:tJeriyet.bl ~bk ve It!~ Yi!:ti r Birligi af'asu~daIrJ millUl.- hul bir ak.ibete dotru IIfiriIkhm.. br-UeriD daima doIrtan_e bir 'diiC1 ~ !;S:D)anlal'da bIltnu dUn· mdjyetl. muhaiaza. ~n n~ oldugu ~ blzdl!i de biI" iJri Jc~lJI'lUJO 6iri,hi!'lmine ko.r bWl'LU'I'I1Ji~ l:11Jl:iJm BllL"imtilL if1 I!'Il Ji:Janrhah!L11J.e liilderll1!!' ba.gil bolundlllfuuUII bu mmU: gayd a.ydmhk bu' B'W'rlte iI.[l~ btIyijk boil" eh~tl Jinuz ~i:r: 'fW"li{ - Ru;s dootIuftnnm, en mu~.2.am d Illf.lyn, lmhl:1m.lan i~e. en fa:aJ pntn~81a.rf.B. b;U,e balclda r o]milll(ULn l'Iluunm

dil nAIi 'k:on/erallSI mn8nam b,I, JUliA kii'tlesi tern/Intilln he'geeanla tallip ed.ildi
Y,

-il:!elltse:ttln Gina/tallll.' . _.

I

I

lIanada IIBp,ld,., Yu- "".111:1 m'iinasebetile 1I05',lall,lIaila nUma- Mil" ~elJ Ba~IJ'eld'l, gi,ler lJapd'lJtJr. Ma'refSI 116 HsrtPalltta aske,.,' bi1- cige Vellillm'lz,in
rI

Y1ugos,Iavya i,lll ,$e In U~iIU,Pakta Elen Imil'l,e iltihak eHi tlne mesaj'l imza .mBraslml Vi- Yllnan '."k,Ial bagI

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~==~~

~

iiimle r Bull
, ?iY~_~ (a..a.) - [l, :N. B. ~. bi.ldI:ri,yo-r: BugHig. Y~vy... ~e:i dmW QIsimk, !l;li!l paJrta, Uti ~ 'riBta.o

;h tlsas,Ia'rl
Antr-ara" 25 (,a.aJ - Yu • '&.yra.od miinasebetlyla R.eilJieU:m]lurumuz ve Tilrkir Ciimbur:iyet;i erkiiru Ward~ \ dlili8t Yuimn. mWetine 'I'iirli ml] .. li!~ m.ygusuna 'f:ere..-n:13n 0Ian mesajlar gbmdermi~lerdir. Jtei.!Uciimhwlsm,e:t UtonLW
Uhlnu
Ml'f !i ~yhlm 7 cI~1

ha!tt ~.

M!lc:ari~ 1!:in rudup BeJ:ved.eI1'8 Emym:·
UIiOD!;IJ uyla

''i'Q

Bu]'g~.. gibj, yiM vukabul·
_", ~ dial

iii

bir k'ere datm Babit ruaJ'O!!'. Tiirk ctbnhuriyetiniill b rid Aiya.~etinin ooa hatlannibn bir5 h~yh.ik kOIJi'!!IJ.!:III So,vyetier B.irUgi ii rl haJ iR.U \118i!_~ mil11 :\, ..... betlerbesl""me1rtk, 0mrI B.Tl~ h imparntoroluglJDtI RUlI,;.wrh-

bul'u::DduiY

Vergilerin tev- Tiirk - Sovyet bey,anna es" hidi 'projesi
o

Bu hususta' ,a'll,ln'"
tis kat"i llarar

I

lng/liz luatlJlI:1't I
lJeganlu!lfle,;i illi Ila"~iladl
uT:1I1mIim miill1.1l·li..~1 Loud 1"1! ,:!S, Ia..a..) - 0 fl

g-.

yl1anu Ur. I"akat

:RQs ~t'll~-

veriiillo.r

nm

bl.l

o~

hE!.!jlnl da inltitat b.&Iindcld lIJ 1'1.[111 im pl1:tatorlu;iu ye -

Gert'k TUrkl~, grwel': RU"Y:'lda e.P1peryalisl emrika Ia.nncla n, r t td ., nliilU lUdull' n da 11U1de ~ ~y 1 ha..~:!.tJ yOI!' l!mel 'Ire udall etmek ;wYf'n Yimi 'll'@:jbnl~ leeasija edLince. hayarfJ menf'o.n:t.1er'i mi1~ter·k cLa.n bu iki memleketin bl.-ibi.rle ine ] ll~tmB.u:lil.ln aCfe(lllmez bir siy.a.sJ hat.. te:~ll:iI ed rdl. RI.l& QU'lJb B~~ hiktm oll'oa.yl kendi~1 Uim liayuti b Cr" i"- iVJIf.: arltled iyordu.. BiltUn !\vIIp:;ilDlD Mltu MQ"~~ LbJal rde-Ct."k: blJ ruN! \~e 'IBmAJD Ru ••y~, i~iD bUyllk hl.l9W'lU'Un eel~'brlli:8i VIiI d.a.mti w ka.rga~.Ii.h If m.ern_b:J.i. olmaB1 ~ idi Fa.b.t lst.-mbtll 'Ii BoWWann lIti.miNLirr. ldmiyetl

Ankara. 25 I Telef0W'1i.)' Bulg1In tattiik edilmKw otlU "Iler:;1 ku;un.larl!l'.LOOn :e!w&I:J. I1iIIe-

til!ele<r Uzerindl.t iIIzWl zatJl:UlLdao bed tetkik.at yo:ptarmaktl:l olWl

Dti_ku. kollf~~!'WI

r InIJWW)i!U""oiJ~ soi.ak !ka.I.aOOhkbm Il.!ir ,!lY.:c1l

n JiWr
• -

_){:,II

mll[W.lWl

biikilmct, b\l vergiJerden ]mmunm ylli.:deo ymt.a.b..siU. edi.- mnbfill rJ.n miHale,J.]iji.n al.tn.a JeDuo',J(gioi 1LI!I11Wlli.-,or, mau:ru~w-. FW:!at ~ly:t5i m::lhfll, .. FaIlliyetc gcl.ilri]~D. t&l!Iakku.k __ (:50''''11 II.1I!I'P" '" .u~u" Il; 0:1.31 me.tnU1FU'lCi:o.:!.l mLtrekl:n!p ko:nti:!l.you mooml mem1eketl rill ver....... -~-

Acl en'Li t«:a,vi],z d!lr!alll.'.)"~1 tl~ bakkrndaki Tii.:rk· H.us lebli~ll wnllll"fiiia. m 1N'I1IIIij 1;1' k Lt ';to bLT llaruru,tJr. Gtc , S-l.ldi'1i"clh!'

mWrt::aki!,

hllJo \!'

-1\-

. eDtriJuJ.1Amttln.D masJDi fl;,mC!l1i: B'l1reUe uwetll 1irIirTlU ki-

'btl ~bm ke.mlJ.siW tamwn~1i'I .emniyrt iIlItln:b gfirebilf.rd:J, 'nlr- hh;b!J' zam:J,D Ita. IDpl'aklu1rut ~ bl:r tb.mI2 Ikri '1::JifiIhymtMo TI1J'k'Jymin b!itl1n ig tIiye'~ y~ bm1mIDIr t.chdld.e ItIIanIa k.raJnia-

.)Imin, ,e-]alllde

bultmlmlill.

R IiIs!f~ ,

-......--------.~ 1!!UILk1U" 1"lli"k iyc if'; in b i.r b' hl me te!;:luJ, 'e'I;mj~-'n R usy hel'" La. man Tilrkiy~nLn hn.liaane dostlugun~ v~ r~kL [lIgU]!:! gUVimttbi. lil'. 1-t~la)',.' T'Ilr~'iyeni"'l haya • ; Mcnfa.aUermi I" l'\dL mL'1.lf<illUJ:!r-i ilc m.i1:tann wt tei1i.J~k ~l ti ~ i gti.J'J 'l'urk.lye dp. kL'U Ii OI;:I.ubu gal'"i budutJan ll;ln en kuvveUi l:Jir y ke;i bulabllu, N "i'J'tJmlell mw,terek bey nil il m I~tc 'flil'kiy· '~ill~yetinm t.ee!-lsi.l.Jm .uullda.nb-erj Iki ~11,)1'Wt W"!J,IIlnda baj'le bir munll'l:la.zD.i'~ ~ tinat ooell'ek htikUm Men ka!i'1Mr }lith ~W'll hiQhjl!' ~.aman lruv\r klymelml imylietm& ~ Qldu.;unu gil:4-etiyor. B\.!! pkD ~ Wtamf ~y:a amJ~ V,tI 1m ~ l.Ixariia

--------mil:!-:l.ki ile .\lm::JJly~'g ba.gh bu-hmun Sovy Uc'f BI,..1i;;irld~11 t!a· bA f;Wa bi Ili.rm",yi~ bekJene- ,
iiH:yJ,m. Bir
mnn1Z

l

'·i1VUZ

L;;hlik 'l!Ilne
iJU

blU

d

tllIDW!.

glin -

lel"d kO!hI,IlI.n1l.11Z Solo'yet I~r In her ihtimille kal;lll k~'ndil!inden emin l)btllece,fiDll1.J blLdlrm:l:!Sl ",,'wf~mli;.rj r,(Jk !o:()btjo1a.-"lunlll olu-

I·k ,), e
MatiJr 1l"fJ,rJeli#lIn roliJ
~ct naD.wra bbi~ldetl-

SABAhTANISABAH

---=='~-

ISonu

u,..,.
:

Ii. t.... '1 1h,)

Miisabaka

z la.
JlttSABAllANDl

y ,r, DHnya b kimiyeli
A v I Up3Y1
SC'iI'Yk)i:.!eli'"
[it.eI;lB

111"u ,I
AlmllD
iJe

llJpo.:.i·)lIlim'li

dJg-IlDW va bill odd kOn'lp}u u.ri tld!. siJdhh 011 lhtilfLf ~kbgu'il Cai1'lllla~k talli bir em ltll. Boglhl bu ",mclin lifIi.o ctligo.ne biiitllllJ dlrn.yn. ~it GIIl!liiGr.

ml"ugmw

ir:,in

lo'eRlll

Tih.kly~
IlE'i!lBl

~Jl.

fakat, bu tebUkeyi na-tl kar,lhyaeag..mlzl, e kuv"I'etimizin lie oldugUDu kiM isterse deniyebiUr .••
KLrkJ~ldindJ!) bir m m~1U 'IIe.nilfi konterJllfta milIver deva letleriDJn h ki_kI Hlil.k..Bat ...eo guyelerini tehllkenil"ll IJ,lid.UtJ~t'II, Im:tll

- 29-

p!U.J

ni Elirtbll'aitt;
IIIUhBribI.

Ilyetlnlli,. ate; bool.r

ve

DlollllOrdl1r. Motor,

D~

CabIdI

r~'

mhIB)iaD, jII1d'11'lm ~Ial'l);l -i)"I' .. II< ,IGhI!II1 d'iU

tlJ~U&LI:mi.z:c

gl"'ldiginJ
'IIU

indil ederl.)lk is ku bwaea:k h· r

lIiltitn mill b;e bir hoJi.nde kanJI ,gil 1laz.1'I" oJdutumuzu Iilylemu" ~ ev· veldc--n ~'!liD te.hbkey k~ I OOmlmri,et IlUJtW:ru:'tml,r1 aJd\.. ,
llnitl !'O~II ...

tecavum

IB'II !;I"~ii"! IU11~ •• '" I lIylll Ill. P hll pll~iI '''-DJfcildlldll.l.,n ilgilr:ll bill 1l'~ ... "I", .. "II' ",r:'1j,i'1i ",;gI:lrllmlik ilurol!t1lt'i.e .... )'c!iIIIUi 'Cliuii:l.li~ 1'1:.",1,
",1iz:1" Iid'_ll\l2.l, blriline kjJfi liI-rc, gel""""ll;,

mlz. It! rll;I~.,...1c
IoIIIIMli.

b.Ii~.. ,m UiIIllb.

y'_ ... :JUun of d.~

~Pl ... " 1'.On

tlr.

ADd

ANLATAN;
HQ[&sa,

IJ~R GAZETECI

·_·IlIIAlJOlW UuJB, .

BlrHlierde

lJafan IJro,llril
I., dl

re

takibe'D de Porlsaitten
Bb- m OV\I-d ~ ab.rnk hJMedil-ell Imhvu ~ tJ.mD.. dan bii; illeer ~,.. •
~kUI". ImIIZJlek.~ boer WmJllilJJtlr,

ihve geleeek, fakat biraz yDksele-ee,- tir
~

40 biD

fiy,at
h

r~

I!emI

..wtir.

Kab; eIeI'. ~

F~ hQI bafI:a i~ ~ ~rdL"n 10M ~ul 1!&I1-v-tmUI. dab.II. to~ baJ:ia'!UW' ou,ytJr. Bu b.lJv.eJe:r. Rindiy:l. M.milIt maruf ~rdir. Kahv.

l' biD ~ Idl~ ~ka ynca 30 big ~'la1 Iu.h \1"C dB.hnPcrtu.iddli ~. Bu k:n.b~ec. Itt·roileu B~1
Imhv~.

alk tipl
Kachn ve a __
aya ' a 'D.ilrl '
. ..

Dl:'db'e. u:vlmt
oIacakur.
tob;u:ona

YiII..Im.z bu bhve]er, VB &.Iu klilrU fM'

1I1rr.~~~

mu ~

w.

ata ....

do rJ.ytl!lUe ~

I!~~

td!eri ~ \Ila ~"'a.I

biI' mildd6t. beId_.fyc.n pd!: ~ds

JLO

ma DBZIU"iln ~ !ma1 0 - ttl Id k~.kador~.

an ~

:so

~p. mail f.!Wabk top-b.n Jrl..
1cJ.danlu'. 8!11JG ~ ka~D kilDIIl

h- -.Ue naZJr'

-_OJ

Turk ~Alman Maktu liyat
ontenjan~ mlJl,Cib~nce 750 ILra.hlr dar! gooderi-

Corapl giJnUek ~unbagma da 't~m
edmyor
J.ek, '~

lecek
Flyct ~

'II:nru kGntraI

ve
ft

barwu.
(jCi~

~.

t.esbite ba.1j1a.

:uyat--

g(!m~

llU"m. mau"et

Te~ IO'Illl!Ei.dB '" 'n.mr olarnk ~ ]erlc biltlmmn r;:arap

~~ena
ft

~Jac:aJl:ctv" Bu ~ct !n r= dlJott:g_ SQun. nyU. mtb"aka. bo lwm1f!:ymumun bu mallann sa lanD da syfbde Ur n.Li!betl,erl satu) flyatWot moh~.

ve

satli

gOJnlektr.... I.t1 Ily&tl3.ft

air

diipDanl teyldf ~''''.L&
In

ra sa' I~

asla

HI', ,gIlnlllbrtar 408 _ Tir II r e.s «

I~
BURu'n IflRp
.. "

[alcat mahlc
Em miid~be:ri !.in ~ yadlU'l ~ 94.&0 .go ~
34;

h

~
ailIIll'liI

aJtm

M.5
in-

nundan
..mdt:

.
mam
~
ytl~

,

I

U,~~
ufu-'a.1Je in • clde;1'Jr. Bl

llastab

yarcbmda
DlaU

yefazla

ul-

01-

~~Ib~bl:cu.
bwn

.~

~

24.00 1Jr&,.. n dUn b.t

limys. min ~ 1tnL JI. ~

a.

whum illl.

'bdIr'1 I
e

'lUll KI1Io, :1'14! • '1110..

~

- .. -It
.. lJi.110 I~ IlM t..H ...

17_ .. .... ..

.......
II!

Erenkoyii
~ 8iili.31

h:nmLJIDor oo.dd.l'i~bcy sakagmda ntU" Ron ...e ~ oeaddeeinde 35 2iU!O ~"da ba.kItaliik etten D1aul.• , ri Ko.kariJdn dU.kkiinmdH dun ~ yap.I:an bel!:dlyc teful}~e peyniYmde etiket bubmruC1rltgli ~riilint.i!] VI) betm.dIw:

~t5wk

YII!l

ediI&rek,

:1U1L

'br. Y

b!QV: ~

ed"di

tem&noi

Wye: mUIet:t.In
-

Hml!lD.

~.

40 oIIahbil" kOlk ,.andl
2'130.
~~~8 n Ii:Izl SaU'l!te a.it bullbllW 4ij1 odah ~ kt!gk

IJmti ImoWi erireti.; D1ye ao.riIlIIiu:Il:ll y~re dl1~ 'Wr etiktft ~lmi!ltlr.
BUlliWl.

iIIIIriic:a

fii)' at. 8G:rw)..
rrerrlr"QI"I.I; -

~~

8111. IIlJ.oM !l.IC 1.3;1, J:I.2I ",_ :!1GIlI U:'

te~ biiyUym atJe retina

U'J
I&JI

~-~1"tliIn~.

-veb_~ bi.W.ln l&J,klL BIir. y.. . - !iDleU.

Cevabmda tlW"nllhnU UF. 1Illitcttit .. Iyt 'VIlI 00 kur~ IJldu~WI • ~oyleYi nCO bu defec· b DimItri :

~ 100

mllIi ve Jlk;;daD bile ~ aabaha. ~ mat t.JO u~.

v...

DIKKAT

iiIIIIt btb. ,u~:ta ofIn B*:irin Y""" ... VI'_

y~tzhki

K'U~
8000

1J!rk.etini!t
Iln~tuk dilme~

lIray...

0

ar===abah
Yazan:

Eski DahiHye

N&Zlll

Re~it Rre

Tayyareye

Ugursuz blF giinuD

===-==

~jmdi ik Bu kadar!

#luna lla"~1 bir an evoel muessir bir tedbir iitihazl etre - I gOl'iitUl]or u..

-25~imcli yoilnu [Iamusln ve vicda.nlI bir i.ns.rm elar a.k (::lllU:lJg-Ull bu Z>J.bn '~[l[ ederim , " iSn i Iiila :meoc:huJdik. bz.et rlil..,,<j3.lUIll we'thede. met • hede gj)lueJ'~ ~l.kan.l'g.. ve 1m· riben sadaret m~l!lr!Qllli ih raz e1Ii3-f~gi.nu telmih "t_ti~i ,. mii-!
t:iJ.e mutenablp billmad:.m,ga d", koyu bir hi.irri~ nere d tarn[u Na.mu: KelDalkyin perv r·· d.i~( IJilDdan bulunun Huseyiu Hilmi eJl!lldimin F. CJ1w ;.11wo.z hUr:riyellll ~ mu\ltcrCl.Dl tezahtl.ratLlldan birini uu V~~ • bile payimal elrnege l~dd.isj. b.t.m;, - iI1cBl glU'ip. bem d!12J me munYol"l.inhu
[11zu:rnsuz ... ze

Tayyare

:feUi~

pasarun

kl:nne1ln.i

~llrc.

~ Edlmemiz 0 gilD Bulga1"l IvtamfmJ!lb ~ ~1tt. V&Jns. Ibu. Jugall muwkkat o~ dlL. Glizel Edime, muvuW bir wil.ddllL 199aJ allmda kIIildiIk ·m.n IilO!il'L telu-u lehmetdg. lie @i.]I' ytldiz'h baYn!ifa kaY'IIUtu..., Faka.t De de OR OJlIJI 'be!J :viii! ~edeIlberi ilk dGfa oluak hi1" ko.q DllJvakkmt ay ~Da tapbrmJ.itnk. BllRliIJI 8CoSlDJ. a~ o-tuz aeneye ya.Jan btr milddel ~tigi. bald.e h.tJ~ kalbimiz:in ,duIn biT' k~dJ!: duo
Ylliyo-rw: ,

gli don lim i1 m rna"" .1I'j'u:n;m: mu glllnu... )"lldQ.lili.imUrJUr. Zl.n, Balkal;l) narbiDm kManb'" gWiJ.erind.l.

Inlh.i ilWo11"IJI.

gore

"il."\in gbrtb.!1.t Ba.Iu;t:Wgim z:tiW&n lIl1uteabp mtifettioi p.'ll'joa r!.t, riyanli~\i indeye geldi" Maiyetinde kID] bir kala..b Ik la vardr, Bir okiijam evvel kwa.g.m& [lib fJf;I gehm, P.yni t&mhma i!~ ooyledigi
mUte1&.birM@ nldlJJrlanDl lJi.lemedj~oiIn e],Jel,·ca

!ill! b-.~l:Ul.ooCl'~k: Bi:o:1l'1'1 il:Illr.~ para.n.w: MI, let:! m¢mu:rlarlmu:: da mi1kcm.uU'~I: yW]]'Ilj: nmel1<! luilifP 1;'fU'. A.rttk .amele","i !tedBrlk e,tmc.hl~ - IIiI IlL u.I OlUnlUntlZ, daJi . r • J ell. eDu lI.k~ m\.lJ!Jllver&'IIi'L..-in ~diytl.i; e1'i IILI: ,_rOrg'iJfLbtlda 'R em mCBUtiyeb:iIt olarak bana d. IiCiz dO~U.p bu i~ bill· IDUlI; olm IPl'@k:ti~; :;;iimdfye kaW a.meli!! 8eVi: \'!!, 'id!lf1lsi!ld!: toorUbam mt:Blmk detildir. BII IJ 1:1kMId dI. laUen blV..o.:1. !!lIt 1liYyu:nln!UDUL, d.ooim. ~ .Ertesj gUn IdJ1mai>b~"a iJBliteW6cihe.a ytlla ~]kulll:_ 17-atallla • dan be<j' lie ti Selii.niie .&dlll" lUnfil:idtl'et hatu, imtidadl.lJC8. aaka:' Diibc!l\:il,@-rHe Dlubafou. 11:di.liyordu. K6prlile'ri:n u.lbnd&., llst\i:ndc, 'tilncll~rio ir;hlde Vt! 1QetbaD.e.riJi de taJrun takun asterler vardl. 1\111 mub.a.flli".A.i~i BeUt.njkfen t.lEl1'!8..HUra. kadar till kyDi ,lJUn."t.'le devam ad iYOI d.... FPaIl: kiln ~41 llYa.Z1 3J geDe gtin,dill: fim,endJ.tl!'r h3.t· bJil bet1eTIJ.ek Seianikle leo b!nbtrl U'3..,.llldaki 1~1 d1Slm it'a.rQI mliljkil~ hil' 'I1a.ziIo.! lee Se-1Ani~ten s.oru'&, ),tana.stlr

JlI!

m~dan

lI6iIell"

B.rn...,,\m.d,.1.

milJler,

BaUra.n harlli VIII OLloU laldp r:ohm. Bliyi1k Harbin ml!lh.a.se beei lfitWeoI:l ~k o!du. .Bun.ds btl. &&1 ~ yamt4n ilniiller1 aayaeU:" Walli.m :feYl,erl tek ~ r:Ill"hy.ecak degUim. Ta.rih ~ f:elerinde bu. ,haziQ htldi Bellin m(!l5ll1l eri tq\l:b' ed.h.1r.o ettew.r. yflln.tz Q'I.II kada.nm bydO!l:~'Yim' iii bu illl,ei.6ldu mesuJ G'lrtuyan kIms.e ftI'8a 0 M. 'I'U.rt miUeU ftI 1d'dun~. 0 VII andaa. evnlld dmrBt::1"Ide bu. .miUetin bqma yaJ"BMJar gibi ~ken. beml!IlIDJ. kudretlni ft lablliyo&-! !Un! uyulJUklattlJnLn WQzu;:, ge.M ufa.h, bn:I 'I:Iozrd; wrnDer I k.oca memLd:eti 'bt!t hale G:"~tilr 1

'00ll

dIen mahl'Wil bualuru.~, Edlrnenim rIHlkuta. Ba lb'll MaQl!lda,mUlt vicQ!~ ~yi~ r.deB en kunetli imj~ olmU!}luI'. Mill! uyati'lglJ'i tohumlarnu a.m~ biidillel'eriD ~1IIri de birtacinind bu. facia ~kll ede:r. Set
ILIlIlr mijddetll!

nvv~.

eu.erji.-

i.knuU:

pan Bulpl'lMEd:im ~m.i%i 31 ~Iactb. Bund;m bUyilk blr i'Kill. ftI fe1l1i:iK tasa.vwr em~ilirmiydl !' I!kIi 1lI:illilU 'QUilio ve keD.dmQI Pit. gnrumt 'hIIq 1l:9t1."l!UIda Isti.haJl!' de~ 1l:~i1rd"i, :bt.ikJ!l _vl.IJl.II.lia i., ga.yesine varm..P.I buhIDUyMdU. 0 gtuu:tl!DberiI ge~ 18 YtI. 'l"ib'k milletmi dai·
IIil!!I

bize l!;ob&n.1IIk )Tao-

dita:iyet diinyaa:mW MURAT

kuvvetlerulinni •

ana mD i dort asl.t

(SUIII _yfa ~ l:Uhln 1 dill

SEIlTOt1LU

tl.n_

-

ica.rh,1I" kinde ~omIDI] olll.r:l.k bu L\l~ gOrnle:k tah.a.mmiU edilm'0Z bU beliyeydi. ~:m~ndircr yolcu!l.nnul a.elli.rueti.n.i temil'll ic in I:Iltme'Z trti'k6llJI1lell boLl." Sa ~I r -Y'O b.luI.'I'i"ImtuJe ll,w.!f.i.t:ilill. f'~a etmeii gOR allll] ~kwleri.n Qilik~ btl lin~ijDi.kltat:e IlIL"lVU 8.C~" ,. gooe M~N geldI) .

diBilu'm.da.

viJClldunHn

'ya:_rl~

SMi n4e J"ay&t atulete dlit mli&ftii. &bebini Mlamll~'· ,,4a_k..-a,m d&n SOnnt klm.s;e- ~ if ha.ri cine ~YQT. noli Ui. ~b:i.r dah!liDd.e bUr SeM y.ailllli ge<.mune .. iie ~ edUemiywo. r.l1mk BUii,len mali_kin~lerine gide· IW)'orlar; ~kij kOylii Bl!lIgil... . lana ~d&n kor.)iI;lIJ1orIar, BIJI eWepl.· t;:i nli~enl'idllal YVidat l& alJwuyor1B.r. OlrJuh· t:R mUhim Rrmayeli bir Bull:' l' ijiB ul!;;llr i!Wi feri Ame.rib.ya. BtVked.iyonIl'UIJ ,; buIILfi b~ bilklimctl;'le Amerika~ ,.. mWnruceret menedllince Bul~I"]u evwli Me.earUt:itanEL, ;'(:1.,hut S~r'l:iliBlwJfi,yaaut DB.lmat,'l)'11;)'8, .!1tm.ek, !mire paS!l.:lclllJlrtR~ 1U'ak: b.idf'hu orod{iJ.D lunerl ktlya g'itmek to.nki.lIli l'lu1mn.U;llal·, Faka.t bunlar J\.m~ril{'1YIi y~rlOil ~ 'k lr;ic ~,trnilQrll:l'J'; . keden hll' 1I'Il~"nm. l'Ul7..Anti alUn rl A. bl!r mUdd t 1ja.11 • filP lIZ ~okl:.&rla RllOn a.labi.le • wI[ sermllye edi.ndikll!tli gilli ~e [) mll~ delnlcti~e l1oreko!'l e-t.U1dt"rl iI;lehl"'e geh" PaH,. portla.nru vi:oo.e ethrd i~t(."fI
~

*

~t.am,

ugnRu~.k korkl.l.illne

Tabakkuk

etti ki ~-

otada.j
""Ii-

If,orl&r 'Iio'elIGm rm f:!.!] lim ahaU )'ediDdekl lopraklan, i!tiltto atmaya. I}a.ll l.ycl"lar. tslamllllJ' bir bu-afU.ln 131.1[gl1r C'ij.kiywrmm ,ubdld1 \Ie tazylk!l mbJB&lLe d-

:ra

memlekoe Uerirl~

B .. i1d;

'£:lH·

r"1 Mfi/td1it ~n ,""'n~ ~ f.!ol JM 1m Ill$' mfLkm-Am~t IttJ fi..,uwrlarU"j' "1'"'lJ'!'dl bO,~ .. de ,,~ l}~maJ«! yol oop-. . Orm.41'1: lI.l ~~Ii 9r.ll "m. Hal _ 1m ha"Tbi 00ln,nf abillf iItba1: . ..tH. lrw~m1i~ Jl'11o'd~T r;q.~i] M. 00maI flI'lftl dol ~rp D'i"~fitfiI'Hlfi ~ffl{; H"",, M'll,w !It'l' !!J(;bf', !JO'Lmzlrtidu:u dDltJYI "" tItIIIl'll: - kf!.... dt.~ mUfl~l'I'I4!1

_m~

.1'Ida,l;,i

Un.k~

~/;"'.

~,

-Te Ilike haprmlzda
fS1l1 ~.l'IIrl 'Ii 11'1;:1lI:1t1'f"CI:IIj

I I

W
_ &ka .. ' •ill be?. '" cudiJ.c:. ~wdnki lj./U .:klll, &IT'- .;ok usta b.T pchll'il old tlm41.ci d1bba iIe k8=l~~4Z 1Qiizill.Gndan_. mGt o.a'U ordu, IbJ ve k1Jl8_ Tcl!~~/.. • i Ol\l\l. cIamln r ·UE!dc .weak It.ii~\lk ~i'1"ay, IT'wrt.a.lIb ne ala('l5.ij, ?, ~ec~( bi! pclili:vlW 'klyal'I,lo!.i T c.I:ai., Li. Y!lLl~ t,j,).LI yl! IN'I1~ va:rJJ.. BclIlI. bu n:a yokhL bi a1.ara.ll hi~ ':tV"Il. Il;~ 'I,"UWCIIUI$" C , MoUay.J. I:Oimu~t.I[J: t..I. ,AJ.." l-oWiJ, 'l..:.ho.'.;:.;uw ]t~~r-. ::'\ol fa. Cwkm List Uato aindll b~il~ ~t:m-ll.U bU' sofgg . fuu;: ili~~ !ledw. \I Co,~ W bf.,'I'" ~ Oy 'Q1dLl 'IIlBu.'~ . IsIJr; hlolla h" -Ui.t), ~cn. -. ...k.i. i.mdJ 1l.:.J ) pa.cak JAilY_ _
'J

- j.\dfW i)e. ya.l"ln I.:i.c&kaw be? ..

kim.i. 'lu·

t

IDiet.crcp:<:; :

Ko'& YwmILL :tlA.Ubc!Z3. v' lli MDLla.,. u1ak tcl' k

'1

-

BlJ :':9. • .r:nrmr'7. misin

U ·Il·

Ie .. illi

~:tt:.I.n,~;J, ekm lJUT JIl. kle .~ ..

\' rU" ~

tedblr'cl"l. m[ilU-J"fI no H.W41;J.ll. IlV.J.h'-!'~ l IlaunlSllr. n Ibr .... bin IIloril I,I-uyJ ~ L:Jl:Jyn("; ''TUrlol'iln "I:!lik. ~e ,,;)~f' .1n kin. nm tl k.U l n,:1I1:!lllncak 1 lJ'lllJ n Ilcr ~·tilu-!." 'l\'bll e 11111,- kut>I1 lniQI.lUI'l!:'lT.Ll17./.ia,

..

YOl'llb~liIILl7.ttl'ld.u·.

*

Burt

r. ~ 1...,1 M}I'lIdll) menl!j!J~"to klln,l ''hurtt .. \ . kll1. b ~cl'~ rfrn-_ "ly' "0 va.7.iyclli tc.ma. tmi'.' d . -tit" l;j! ..~ Cf)ri.i.yonnml~. ki ~ ." . tw:J,r\.1 ' run, bl;QD'! hI) lr-.wn.r aD·
!l.

hi.. nil'

(L

l ...

I

l),.di.
-

rrnilv~·dy~ bagln:h:. B~'J.!1l ID;::;WJ.I" Bana bir

v~

I

"lelJ haberltll' Alrn.IW KUiVVc.lJp... l'il'l.in 'iLllll.!.P hud1Jdullrb!. '1.aJl~
~uUeruti I.nID!llc1~nmfl.ktrl. olW:ik-

YUiW I imiinia

tu~-

_:_ AIlll. 1ron.i aaaip ed:ft"ge? .. - ,&n.i k ~yi GilrdWn_. Pr 01 OJ .-" ,da, ~.!l!. ga~baL - Oyl~ \I:ita.! ,•• - Ii,.,. akb. ~ '1•. - y~ i.hl okka
JliUlIIJ<I" .........

Lil..nru.. bihl1liYLlHlu. Bu t.n~J· .Un blI ikl h ar t II ~1;lkm.llI:.ti hem yol1 ~~ nlil:}k:maiJ.ndan, bem c,k All:>1a.nl '1111 ~ l.CI1 IIlanru VI! toil'lin ttlllanm emniyct al !HI" (W1 ... k j,&t n I Indea ;iJeri g 1mi~lir, ~'lg cenahlanlu vc bllt'ilo II 1J1'tl.W1IU1 ya.w.nJ t\ll.@ YUJ;:QEia\'Vf\ IHlruJ blr bath ha:r(l!~et Wki.tiJ ed.c:ct:k? Yugomav Ol'WleIl lam Iil:fCTbu 41~~ ,.lie de AlwW'ly,11 i~ lcW'iJ~t!:Ll biT OIdL1· 1m1:b.d~'DLcri ti bu dll' JYl ball L1ne:i;'o a.;;;r~.:1. Thmin to. f4hdiU1.."r ~sm eli. l' ihayrn:. ugoelavyada.l~~ mr lil': ~ ~liuoe i)~ tarnflj hilt. U IH.WI Gkvle~ rin ,elhlil YogOBl..o.v-

d,~ dtlYn 1.[1"1 ua IHlI.l'j{.!i tenllkc bug i:il:!. h.luut.l.ru1mIzn. kailiu' c.1u.ya.n:Iru.~ cr. Btl' ki haIlJl. 8YVd yu.rdunlJ ve ist: Lir.i yahnnci !ulVveUcrn.
W!:n

!n.iJ i

,It

J..i.1r. se'

'11111'1

fI

l"VCl!'.!if. lmize
'1~1

.ra,g-

~m leu BUl~rWlan, k.(I~. I 112ill !.i.7.d . 1,5 IlYu...~ mal'Zf:-1 nJ e rw(Xl.{jf.' cm:llmieu t}l!Ik Us tin ilir diic,.1H:'.ii.nL :1C:llll:mm
j' •

I

.in· del'" lC;:l1III hu. lJ"1w...'lll bir I;.a]I " 11,11[11. ~I'll l"u Msliatn ioo bern Iwmqu ~ h.em. ~1.".muMh!'l·.
leIwJrn lyoll1.
g;.':i.ml

~,!>

.:.:..Ld~,
- Y::Ln
t,iUII~~~

~! "

lJiaia" ,

I,

her hnJdc

1•

- 'I'~e~'1. DD.si.Ii .u.m b:!_ , yiue:ue be?. Il , ~ sa.lladlu. r: 'et I!I'I ~h Istcr gib' ~4 'Lilt iWuiu..e MI:ll l" ; _ A b2 :r.otlaL fb.na

nti

fU.

C;Qk~

I'iRliih3.WJ.1Hl

:EI.T..ai.l.,"-I, Alman l1iyu&&<
1

/1W'

dt;1IUII.

~

Iii

_

,

Bde. biw yann o1mrn

!:II!! -

-

_

m!~. lLah A

mIIiIu.
~

~e ~ ctUYM o.olur ...... Dedi lfrnIa. ~ Qilpbuiz l!&~l • fibt. tCaiiGU', nlIaDln " de!! bire dnien- mey d;w \)I'ij)mwtme~Dk ~
.~

hal(.

B:...:, ., k ddcrnUn zorl~u
UHf

8mn

It, dr-vtrr meydsm ~
idUer'_

J1R m,.
01-

l.c1.U., Rtistem tifr~

k-l. YIlU~uf,

reu ve

II:anm pay ~ ~QI'I.a:.rdL 1£olI.\ 'till. IIUI1 glre.bil~ . R' ~:tarih~ • mizcle .~.k bir ~yrl ~Jill peh1j lUiIA~. (mu mey Ii ~1.k~nL:l ~ A.daI.I, Koea Y ,Fil!1ioAIi, Kara Ahmet ~ b.:lyle idi. RlJBtem, ~~ioo ~,teb .. liliIcl.i bit' giiI'eKi idi. Koa. "I'lleu:na, /J...dah ile 'flditQ&l;i\iit VII' 11'
..:11 ~Im

Jdare.cilerim1zm ce J:iptarml r1e~red'iyo:i'uz Tor ~aran ~ oli z --,

Ril£tem,
UAA_"I,&

tteF

\~Mrll.

Sultao

~
JDI.I, ,-

, kl.1,a,amJ..er:imr~ unnlml~'nI'I b.1t: I'1Jh VEil IlIlRm ~'1!':,!,g.. k!i.hmman btr haynt lb.npd.[I"'. :eo rub, 'I::dntr Eli gilB~ haliDdi:l dBU'1ll!"UIJ .iI"II.I!IIL!l~ ~r"il •.wili:i .~:ll"l1Lm .. P rl:.taCJrl.: IZIUI e gila V~ Cal ~, uhilQ v;@ ,jh yet. Aru>~ lart1 milnu. Salt . \Ie D~ ... 1upJna£'l:,ramt&.n ~ ..tur. B.u ka.bra.am a b J'1I.t, b yijk t~ ~m.t1a nUllet il;jllll duyuLan w'Vi VI! li".,y:L tti hc,y~ c.uJdrr. Sir bOJ,lmall lei srU "l'll:t:k trecf;o ~ ~lam Jrk k1.:.il:Vetini. 60 jilnwz V'C' iW-U'11l Tu.m ~.w. jf~ edd_ Ve . DiE ~
''k~da,a(imnm:..

k!lr.lll a.ya:n r 'tIGr.l.I.a.r,

ih:lori

!Ii

-

iIe

~

iI~de

Sultau
h iv

~,~,rw.

J\W;Iu IIq pehhill"'"

f

~"I'udi.

Hi yUz otu-z,

_ ~ • ,akIU.IIk dc.'1 rdi. yoU .... t;I"llileN: y&D. l!&luln tak1a1 n cft.a.DiLiil el." .• A..d.alI 1::IJW1 AJ.i~ De. alay ed:iyard LI= ---4 be Ilhtlya;r.. Il.f:~ blktm. CIa .Imrtaddi.lk ~ be.! Oi)lordu.. A~.sm d3., KO!i.:a YlI- 'I'ehej'! .• y~ takhk. be~_ Diyordu, AdzWr 'tiin:a:k lendiklal lJO!:Ira,1r.ilJ;Uk: . -hJl va.nln.r·.. aIa)"l'. kal.IW. K" ,
O!"'!4y
D&

_

'-mlilr.llL." .!..m~'a Z5 (::...a.. _ Dib. bllraYlI gelen ~ a:te~1!U Forrit G,;:I:il Gu,-vcn ~r .lli.nd.m CWn.huriJt.'t . ey ~~ tn.l.hlllilll :J.lbl ta beD. "dihl~11." Rll:I bug-It: • "tlelifi, .ka:r..
~ .. ~ "I

'r~

I

.mu

~k.=

ormilm~tir H.attbin 'i'i:ir k u1 ~lJJI.,. tap. rak l!1.Itiii"lli rune, eref ve irtik 18..liDG tQVC1h edjl ~ OJ; h£ rhangi bil' t.:.l:l.IT1JZU e!ll di~1lk bir te ~Ji.ide di.i ek!'i~n k:lr-Jl,In. I::'.i.3.:t& usJ ham!:' bnl gu!'IJ.l nl t.a.u Ill!: z.kri "ddetli va iinslili
b;c,]L

iJ3llda

edea

TUr:a:re:nl1'l

1m konlHr'Ma

v~yctiuj

g1lre:;a;eklrre hltap edi:l~r d~ - Te. ~y!_ RL.b. kLza.nla.r - ! .i\m'lull sap.1 ~ gU.reli IF lur mu be? .. ~kle::':l wnra. uzakta., liJ.. ~ birine bLiziiJm'iliJ .aIJl(l c;:a]al! Molla. g5ztine lli~ Caf.lk .If U.a~ t:unm<Lyordu.. Yarnl?;, u:za.kbm w:aia blr Colak J4oUa. 1ruJ~ ,=,~ilrn 91:1. Qo'ak olla!1m Cata1eo.I1 <;4IIlr il~ DIan g:~erinl i!Jitm.iIJL. Q\.jl'il(u. ~~.krr M"bk va.lrit g.Jdi, 'os.. =-11nt!). ~)l ~r-ek pl!hln.ia:D.!2..n.clIDlhtu IDO]!t.ur Wi. Betti., AtJAh Ham .l;oJak 0 In d hliv~.mJl C;:!fnn i.i irnt.c YHl.d.i!~l!'Li baber ;,'Ildtit m· ma!1 y~" dakHede 1m yulda k.,. llUfJ:m tu: _ A be, bll Molla. da .kim be? - r:ollJ olak bir ada.m!. - A be, ~ okkWlk bir 01dam 'rd)e 1.. - YetJ:ni3 akkal,1.t: ~Rdal"! .•
liahanri. lI.t.llil.mk iilir pclhl411 d~

btlytik

ortc)'<l,

~

alb-

"Ie

~u

f. ¥" '" <; 1<

"';]

~ "0 :'III

,

area ret Sullavan - James SteVlrd,·t - Frank 10 gan t"raTmdall temsiJ edUe:1

n.lYEl'

"P i\ Il'l"DIANI Y:u:w: hl.a~ Slwavi

bIu.tlJ ea.d defl.J.llde IIwmedl k-. -mimI
DUCuN ClfNDUZ ..ttmt 11 "-

*

'I

OYUNlJ

Ti
IIJotor kUl'l,etinln roUl
ba.rbioe
'(BII'

P;I.Ita. Vii!!

imk:lll vec~ bIT vabir Iiu"""cl_ temic eUi,

111,..r,

llnc.l

_".11

.. 1

fi yUk, munyyen.~~· Hernea

Haj'\"alllutw}ldJ.tL

ha J""i'1UI adirm iJe. g l40iiWy oro u, hBt' hup $ilibJ. ve vamoW!"dl!'" all-

:?~t

:'~ ~~~.
1!W,

I

Yugos'avya U~lupak- Graziani de l _. .. '.. Hari.ciye azledlldi fa nUha k elli
Hi •• bor ...r, 1 Incl Ayf",dill mW}hu'. Hariciye N:UJn H, \'0[1

haKahire. 25 (a..aJ ~ Re-£iJ'l'l~ laI:e'ollg; p 1'1 buriik e-l~-j5i gf!:::I~raJ O~:.:nJ1j.'l'r&bll1:i1..a jlli'!Inl d{..-j-er munm vanmda Sla\':!J'i~ IlI~lSl B. 1 ~""r~.al.i;,. Marar; slan. .e~~i:/jiB. him blr §!;:.Jr' Y'lhlur. ;'Idu!Iill"ip, ufa..k e.ngc-' leI" Qniin. Eritreda Iclllli1tJm~ Kereuin de dul"!'Lll:lam:dartl. m.l.C1lli1l1.At€~ SrtOjilV, Rumanyn ell.; lSI B. Boseel'lLlllbl ~arbl:;;~de' ,lii~ail taml mamler'i ~d£o[Tll _k de .... ve Brngar' el"H:I .8. D~Cl.I~l)f '1 Motol IrudrliltiJldcn. Ruyiik Ba.r k, lcg-iliz ve Fnmsular ~lsti£a.deyi diqi.i.nznlL-'jl ~'th. l.hlil."'-l r AJminya, 1I1'1t'a.io:: mothrUn hu .,.et'd.ig-l kolo~
ale, ode ~I dda il'l'1kilnSJzdJ. .. ..

Araxi 'Ie yllll VU!ydi, ytiri yti!l ka.lliliyetwi tak ip t:t1 M~tbt-. 'li'lIl;llt9.~'lyolJllnl bag. la.nJ!Ou kti If etinden '1mrtn.:n:n.k':- gl bidir,

r-r-

151t9.si. gucLinti

i'l

RlbbenlropllrL .. YU;;oslnVYIl .h~i" vekili B, Tsvetkoviq V! Harlclye
B .. 1I1lU'kOV]4;in, I.ta.lya nCI)'e nazirr kont Cia.move.

ingiliz .k,l'alar.
Harer 9

Nazu".

unda

korsan Vekili gemileri takipte Parti Grupunda - lLondm.25 (a.:I .• - GA:!l£-te,. 11:l'. Alma!lll lza hat ver di 1 Z1l'hhJar'lfl.! AtJantikte iki gUll
togiLiz tJrhllltl-!:1J1!D.

I Alman

Ja 0 nazI I r I yolunda
Nazu" Moskovada Stalia ile

-rart"Jel1n1 arannsti.
...azivt·t
lIlUrtl OIlE!.

1;: ni!1

r

'I'"~

Ita 1'1.

Si,ahi_1
l:

intibab

denlle-

Faka...t.
I

tme k

ver-

au

Alm8uyo.da yeni r'lE'jir.l1. 01'1 ]'lI .011(,.3" d~t U,gii. YBr.'"len, k ~J it maR I~in mDt<lr~ en buyiik e-

b~1

b.emmiveti veril-'Qnlu. D~an lew oj u b.rill, Alman sa-ll&tk~"n •. :lmd.e tekanmul tti. \ I!I.a)' " iti A !m:rny&V'J. h" \' CllJk " haSimda inki~f; m ... ...mi!l nt dc"!?"llJJ Yolcu. tJ\)ya~l~n·de,"· naJ!;!11 y pabihyoidu. R~inmet_all, irlak ~plt s.ilaillar nnd" gilnllo U!I nJ-d-lil~ne adm1

nze--

u}duf"LlU"l.en.

u~

iabril(:llat"J.

da Ko1:-noc._'l I:"tihalt}'~ imk~ v-e" n"'fJ ~lemler- ",'ucude ~etiti!,or· lar KLlkia tHnklur illl talirr.l1~le sas'annm t.a'lbi~ in~' 11.iadde: 1 - Yug05b.v)'a, Ber e f1lakta idi. DJ'Lrii!;slrutalarda. linde 27 eylf.t11940 d.a .r\lmanyn., ki m 'H< inin ma.hiyetJ g1z;I~I1.:' - ltaJya \'e J!\.pot'lya H.rd..~d rLkbi milt i. Otoml'1bil n\jjc~sele· tccl.ilen paJd.a iltihalt e-d~r. rinr l I~ ·a!\lllyof. "&h .. 1Jitot.adde: 2 - Ul;lil paktln dOTlif" ' lk. ~hrimle mi;Vdf4tlar dilnci'i rnadd\'~int1e Ikrpis 00.i '10;. - "'tntw I M n, kilT.:! ?.J.rbblB.l1 I n nmhtelit tclmik kQwisyon imvinde-.lu kudretJen rl~ I-H:_"~8b:1 1'11' Yu"'-oshu'1.·;wln m~l:lraatlenII- t11l VQr-d J ~_ ne milt(,,,,,lli,k' mi?Sele-rJ."' me.!l-gUl Ld.~"l"Jl her >CI I~ hLLl:mWltH. old Il~ I.::i.kdirde komisyon m i.i a ...h~ '_gir!"ren ber ledbiriu is: • mkerelE"nne i'Stln.k e-tm ek 112-L'Irkh I lw"hin_i b~'l!mi~S.i wnde rt' Yugwsb.v mume.s..'1.ille:n d.rL'\_fe~ "-.1' ~ &h1m.i.'I!tL oluua.caktlr. N, a'l( I \f IUd:;!,. yurdun mn Mad c: 3 Ot:1il p. Itbt1. I" teuakrJ.l h€1 s,.-We!!lnctF. el!:em· me-tni proto.koie 1'1l.pt:edil.mi.qti:r. zl r nlurdll_ Flllc:1-t. k. 1~· h u proto-liol, alm3.llCll. i t:"illiLnm metodlanrun 1_lat11 III. anca, ;a_ponca "c yugasla.o;rc.a Ian n! rln \,Pol iFitiri me i P'I,; i ;·az1Im.1slil'. H.er met-in m.utebec
t. 'kd p,iUh. I;.·d bilirdi. Asrt ,ISlrj, n:' roliinil iiarh, i"Llkl~1 H:-!lZ-a'l1m hyfil. Buru, tabh'ec=min. strnle,;n
\ f' '-' "1[1 k;:',.,':;

Bq S-abab harici ye neza.r tIM ple:n btr telgTBfa gOre, :!J4abm,. IIlQ Be-rli.nda don gilD kaJm,g manlarur :ua sira ooyl~ hittBy. ror IlI,nd,i: fik:rindcdi:r, j tcr nesrett ilt! eri rnu.l·u I'll dur . ratmda.ll yamlan yig:e-r bir mill Cel;;l;!nin 1I~IIim;JJmH miiteakip ii~Jij pakt d~Yl1Hlerini tems:Ll et3tJ ~ Rolmlya ~ Deniz muharrirtcrt. eu llll~i" Ankara. :t5 (HIJ~lllill - Evkabil taarruxu dii~~ ag11'" kiirsuj'C' S'~w.n .11:3::' ri iye Vekili mislerdir, . ~ek ve 3.)"1Il 31 in tiny. d z.a.},lat verdirerek pil'9kii.rtmii...~ Siikri.i SaraC;;O·"lu; son 15 giUl~ yenlu diinya efkin umumiyesi 'fe-Ice tsta.Dbuldo. bet} ayllk to... fenw-i.il1de eenebi vo .Alm::LD ill' AlmAnbrtn na.rnttglUIl I'IlnlJ.k- nunu z~biriiyerek LenJir. O1diLrdoiigtin _ VB1'6C.8.kttr. Rom. _da da iiC; ~ liik siyasi hildi.eler arasrada bib InmA mensup pek ~ok lUnuIe~ mukarre ir. Uphf'Y ilil.Hl'n· ~ta.nda; lfw-d::L bof;lden 30 sene baps I'll Um olan zi al;Lka,dar edenleri izab ettik· lari hakkmda I l1&1U'buhmm~tur. Stalin d" kii mi~ ge ba!;lllli'anlar hzertnde te:.s1r Luka inti Emerfiy:J.1'I1D Ita.sl.alianda y3.pilrul harelcl L !!'SnOSln -- tell ve bu mevaulara mutc-alJik _ ftlI ~kolk.rin mehd DzlI' bn 11 du yapmnk i.~in ortaya IltlldJgIlJl d va hllr-eheti mtH ccnkip kuv • olamtc soz alan batiple-rin btlyag.na bilmea yaWg-, iki sene kAVlyana., 25 lll..&..) - D. N..R. MOoi!I'kova., 25 (a.a.J - Ofl I':J8. yazlyorlar. Vttleruruz bir nnktar esir aml.!!- na tma lie wl"duklan fl goriilertk mu~baki eZ&!lmm sualtera bild:il"iyor: lar ve Illlrp ml.!.-lz'-!llIe-m JgtimiiD M~"·rmdih !I~rnali .AUal!tiMe a!ft HCYJ:ti Vekil ~II k'IJ.TIl.l"~ ~ tiriyor~ icap eden ~el..'~bi ieahatta buA~ya, !taI)'8. ve Ja.pt:ln~·11 Ja.pon haric:i-ye IUI2ln ~ tlrlldt. etmisl erdir, rulaaturuz illl'HLi lurid IJ k tan sonra mWrl-~eI'e editBa!iy~ttei:'lUlllnan Seha.mhorst arru'llnda 2"7 e)'lill 1940 cla. akteckanm dUn Sov'!o'et kOllUSer~ BariM ra ynk I~:lk t.AdJr. '17C Gn~ij'-:en~u Alman zU'bhlarma lel::e.k ba_lJ]m madde IHdmadlg,ndilen ia~lii p:til:ta Yugos.laVYarJ~ h.eyeti l"eisj ve hariciye kon-Je.. N egell.i.nID ~imali garbisl nde er ~ h LiC1Jm edilecektil'. dan ~:at 16,30 da cCllsej.-'e'n.illailt.iJ:I :liU Ila.kkm.dak i protokolu ri I.lolLiLmrla. YlI.ptlgt TliiiliiJl:att.. eel" .. rut odell ha.l'~k:it ~mu_'a.f£aA~mlllr'llilt' UlI·a.fLl'Icll\[! 0011 dl-;!'yet vel'ildi. Alm8.II t::rarici:rle N!:Uln VOn R.lb StaIinfn de h.a.zIr ImJunm3.! 1 Ltk:JyeLle i~.a.f etmekledir, rOOoe imm ooiIen mgiiiz. tkaret bE trop. ltalY'alt Ha:riciye ~~~an dikka J.i l'@'lbetme tAt-arlCinm:ranj d • &:1'... ·11 ilill iii purlan ~yialm:l.. g~Ii'l1ct rl Kont Ciano 'm J-li.{X'IOy& buyuk Wr. Rnlflth 25 ~a.&.J Stefil!li • bu za~11hn hakiln I'3lmml:in Ankara., 25 ('I'c-lcfolllia 1- Ra· ~J(_;lSi geneca.l d~iaJll. He "iugas:E ..'Vehi 'ill cihetk ydediliyc.jansmd.an: Ingiliz b:ihriye flezareHmn biil- hal:8l2ll~na ibinaen memO. bu.. 1 \' Bnal.-dcili B. lsvc-lkovic; .. ki. ancak MaL:iuoll.::ul.m diiDii.~ Oruu erkim barbiye r(!il;1i, tenJerinilp ne'. f\edil'!rtektedrr. Bn hman Dahili~e Vek;ileti miis~ Hariciye Na.:c.rl B. (U"kovi Z1:_' ..:tinden {' Lib)"& wlisi ve ~ Afrika :o-..aYlfl [1 olduJtcn miibimo1dugu 1 .,art Et'hem Aykul S:lI'IlSLW. ;rj... M03"'OVa.Yl imzalamJ~.a..rdlr .. Prot.Dk~ ~u • k~vvetleri ba3kmll ndUJ .00 nQ,Zl. anl';!unda. hi.;:bU- ~ ttalllU itiraf ~tmek li&zlrnea tlR !,!,~ 4Iyeti.ne tay~n edilecek ve yerineo Herne. 25 (a...n..) l)g-renildur: Wl:at det,p~ cdilrnijlor u.. yn m~ Rodolf Graziyam. )!ih: B. Guhbels;: tatmin cdccc-k EmJiliyeli Umllmiye miiaUra Bir ta.r1ift.a.n .Alm:Ul, It.&lyll.ll difine- ;;(ir-e St oy 0. din Ov] 'il 1I:h.sl.taJebi timriD.e bu \'Wif:Ainden. ai derei:ede otmadlirn I ria haU I" . A.li RlZa. Ccvik getirilecektilr. ve Japon htikfune-Ueri dig-e'r u- OOilmL§tir. ra gitmt'j; ih:el"t! SeliLnikte bir 1an'hl!-o; lii7.u'IldlT'. Alm~'n t,·b· raita.n da Y·ugo:;;.)II.\'biikitmeti hgih~, harp gerois..ine binmi~ - lig]r-ri.,de ~oriHen zaviabn ~E!)'GeJl~rnl It.a.la Gi.I ribl!1di LibmUI":-whili;lannrn im:zararile;<ltir. StDY'ldinmri..-, 13 mart~ Q- dl ih ti:y:l'~l:l tel fl_ k To! i~ i IAzl!tO.g.~ . Y'JI vlllilijine '>'e ijimilli Afrikada, ~da.ki h u...'"WIOl.tl m U~.abedt!lf!- It!JlyflJ'l o-T!IitlIAn b:aJ}lmmanda!lo-1 ltImobiHe YlIDan~ata:ndan gcq digt hE!'I'k~-c malt1mdW". docrler:

P. !Ir..di.E Grupu : umuml heYOG"ti bueiin ~.3.!:Ml sah g-iinU eaat 1,) '" de reis vekill 'l'r.abzolil mehusu Hasaa Sak&run re[sliginde

An.k.l'l a, 25 (0..3.)

-

c.

H.

takip ttikJe-r-i. hakkUJda Alman rudyosunun verdip nallen hay!!.1 rn hs Ui clarak vM1tla,nd~ •
nyol"lnr .

Miifit mEllwati

hnvi resml

hIz:-:varmt rkli!!' etmek

ilmidde

AJ-

Torununu zehnl yen kadlnln mahkumiyeti affedild i

s-_._,

PLl'

goru,
"..
-

..

..

Tokyo, 25
'bildiriYflr ~lJ5li ; :ys;pb~ ki:

hLL

I-

D.Jf.B, bIm:!:!IIIII
..

HiikUm tin iBtihilw'at

wi!lUr

beyfmJltt&

Dahil;ye

Ar Rlza 4;evik

'n

ii te .. _w oluyor

Soya -inolJir Mls,ra gidigor

hima

tayi:n

edilmiEJtil.

mi,l;Jlir.

MilU S8 in E en milluti. m sa Ii

Ordu. erkim
1:1;
ta)'lD

harblY"

rcj~i kclo:n.il.l kwnandaru Re-lltta eT'kfUU ~ rbiye reisligi.-

lkinci .Mario
eT,

Tezyidi varidat iayiha ..
5l1'li'11"1

muzakeresi

IBelediye m·eclisinin t,oplan1!sl

edi~tir.
FnlD!:e.sw

Ge~!"l;I.]

kim hD.rbiY9 ikicin yin edirm~. bu.s1l.S..i cofntFi

Rossi ~isligille

~

Anl"ml\. 25 t Hu:susi 1 tkt:l.s8.t 1:11 'tneni evzini isten!n It; .yid.i \'aridat layihllt'l{11o m.ilu.kereye: b~ruiL.

Ankar . 25 (Hu.susil nkam bele J e mecli:,ti hel4>--diye .. ['lin 94.1 bjjlAi~sitll ~tjrii1tme - l",in

ay

b~mdo. edih:lI.

topl:uttJY:Il

da'o'f!t

elmej[led ir. Bu anl:tPlil g~f.;l;ln h!Ll'i)~ iki millet &1'L'lJ_fJ.d.a tee-s-.sug ~ d.ogtlulda ah rJkUH' 0la.m.l;: buJ;ilne kadar idame dti!'ih'J1il;l-hr. Bin>1tnal. yh YUgOO-

,,·fl_7.iYlIlL l.akd~r

I

!o," halkulin buyiik Bl"itanyll D11kll;a karm sempahsini, V!l me.seJ.~-._

nlacakllr.

.bElJullrletsf:st-eInlen

rn

1~bu p!'-ot.oka I im7,.aJY riyet.e gir!Opk-Lt:dil"_
"iugmo.ll\,'yanln ih;liJ

giini11 wko-

mil,\'liri~. \~ oel f 1 l;;.ah~lnaSI if<'lricsiy1c izah ~tmek mil mln1ndiir. Fr 'n~1?; P'OfIj'1ralleri thf'rr '\<'e df' Ga gibi varn:u g-bren1er de
A.
I'

pakbl,...i.I

bidigmj_hiJ ~gufure hID1:um~· J.i:-"'Yug'Qsla v hiikiLmeti.n in him-

rn.rlel l~ler rnfllk

,,"e

beynel-

.. ~'l

I

tiha\u

bakkmdaln

bll

\·azoi}'1:'ti."J]. Eh·il::mya.

11

ka~ Poiy:; r,.cl(·lIeri bunl.f!lann.m d~l;l1nr giinTIf'lrtf'til d~ iiAu1iler. Uc: k liloJfl.nlWl (.la, Lank kiiL-

r ,!...

I:'ltQr l;ul,"lJ ':tinin DIUIti t_ n if! imil Qldu~Lln i"1;"{",rla d •. !In ..1il{ 2' r . E'l'P' tlR] i",. "alru:>: rn'OlllfA.!!-U~n

or

S VMmJJa

j~

so-

1t·1 n '11 dr-. mubil[1 ~i. nmhn (!b \ i lini ll"U'" ft'&kiy'l1e IlH !;rdln"cetin·· 1m :l ""ifrll~r, (; kJru·lliln k4lliDl kuruy.1.Cn.k. I:'TlJrndillllJ"'. ~~ I -r'. bu ! I ha. il:Jaz.ard.a. call1al'l(hra.·

fle,..I~U~T' ~MkCunetJlCl"Llc YugO&la\ hUl Um..:ti ;U".IJ.;1nJu.h3.S11 ~ 1Fln anI a~tna.:.-'1 .I\!m&rL l1 tilrii m tI !lamma. l:jbu nolQ lLe teyit et· D!E,kle m' riehlrim, Bu anJ::I.,"mla mL1t!ibim: • mih er devletlm harp SiilJlr.~~ &'3ffel" l,,;, arm11l vcya asker kl· WAn mlkll)latT In Yugr,Jl!!la1f'
tnprnk]'!!.nndall g~eflifie nlu s:l."l!h ehlleliird Yugo.s1avyada.n f s-u'-miv CtlCH: h,: rd1.l: •

i.stiyell biT felseft"~,c ~"3r ~ mtidafaa eder'ke:n bile. kablll bnl~UI". lngilterc hukitmeli, Ill! noWa.n 8udilr~ yllRosla .... hiilii'imelmin btl hi Bay B~yekil: ~arinlj1 muhtelif L'killCI1Je d~ Alma.n hLLki'lmeoti tw-d"gfiM. manlannd. m.us.ilL bir tarzd3 L8.vlif edilmilf ~lar-lk Alma:.n hti-I t.ef.-;ir ~llnl'Sine ml.Wam.."\l:!n il~ IcUme-ti nJilDlllIl eksel~lllZ'l a.~ :'JaW da.],u hU8u..fl,.ljt'l ar.wetm ",L:le balmu~tlr Qiiflkii hlgiltere- hiikiimeti ~u 11U5U!illi. lemin edili: m Uft.0n.irlm : gi.i ..,.pm'l(llULI ki AJIm1J1 h iilrlunt"ti. Yugosl a.v - yor ve ~na m!"'\'Zuu ba.h'kl pren8i(Jh:r ara&l.Dyail.ln bugtin 'l.1ikubt.llan t:i:~Iu.pa..k akti gelta.. iRihaJ['l m'ilna&'octila 'tug '- d" bu' !r;lf:i;f vcrmelt .... .Ii·!; zaman Yugoslt!.v)'unl,n Incn 1~'()'J.run toVrak hil.ki.miyetin& o • I faD VI' kartaaUC-M, VI! I f>nen v tam rul1~i1a her \lD tia)'el mi~ 3na.neJeri yabuz hil" intihaedeceti karn.l"uu t .... eylf'l', ~,it Hijrme-tJe.-intin buliinll rica. W:J. m Ul::.arie ed iii i. Ing1lt~ re bilkil leU. YU~EI v millet.· ecikl'inl, 11111 kent.li dava I o]3.J"tLk t.elikki V Q Ri.bbenhop ettlSl kendilerw.<t ttm.in edilt"r:t Bay bq;Y@li:'jJ: bjr dlUr.ll l(ji'l1 mi.if'ooele edell Yugos:lavY.llWF! tidl.i paJrta. iltihaJ,u mlillaaebeLile bur;i.i.n yapl- m '1IeL1~re ?Jirni vett>ell'k ve cid· di wrluklaf' t:'lkaraeak bk t.al"'B'IAn kon~l1f'1i a1f.en mih\"el' I
'll'e-tmek

lU.n imza.-';ll mil'Q~beti Ie mihve'l' devl"llen Yugoshl.\' lIiik-(hne-tine melilllHf ayn} ofan notalal' gonde i. lemir. Al n,tn hijkumet1·

paml.wlu!?u 'iki millet'in ~ rc'k id.·a.ll~rini bu idealleri

mw;; mah

i_m.·

kde

~i~~-ill
2-

vul;OBl!l.v

bii.kilme-tinin gi_. tamam~le i'l'la.D.I-

j'ol"du,

-I

.Bt:D&eIln.leyb, Yugoslav ~ imeli fJ!tI :!:lit bi:r 1Yl..I;].3IJIH. irnza etme}'l d' i1ndu!!tlnii. ve 00 aJIIlQ!;jm, ile yalnu: l:'IIli,r:if vllZi yf':tin I terk t'l'1eklel kaL!llt1Yup yni zarnll4lda bU. :'J'1lk IJrit.'U1Yil)'11 I.JIj!pDW'I l:m' S1_ll1.
hll kl1fiu~-!in in t(-'me ,L'lh~l I'lll'11ak iAU!.dig;n i ~r~nmelr'e havrc·t. r-U 1m. Bijvlt· blr 'lnlnf'Q1.,!l "aktMllrhi!1 takrlirde- BOLl z.n.manlw-d. ; hfulisele-I rln I, I,,:wda 'f'll;'o~lo\' 1l111.lel i Ill" ?I'l.Jll2.-fI La. dlut I1ri n WI • utv· bl~ ei~tr;rl'lin I 'me • -~ulo• '';ine i~aret dmek I I 'ltlJrJ ye Il'iQ yim_
jRUk~metiml bu "ali '1 ltC'll hH):nnlm" t'rll)'nr Vf" me 'it' ha.]{hnda talim11l iati.'r'(' -

ed_c.rim.

RLlnne:U4"rimln

ka.hC!LfutLl rica

Vt»I Ri.bbcl'llm~ V OIl RliblwDliropmt_ .Irn'i

Viy. na, 25 '(L.a..

-

D. N. B.

K . BUKAD Ugursuz bl,. giiniin

ljlMDt

Ylldoniimii
Kl mU'1:
1 s.. 1.. ,..1,

aj:J.l'S1 hil inyor: . Yug(I'!!;] .'ya.:nUI ftdU pakta. ilLiha.lul'lu :lul prnL"H.ol Imr..a. 1Iirkl,)ll "'{'.I!I ltiboc'1'ltrop. Yug'-,_ • I 1,'1,' krnJiyt:t hilkfunp1.hun ii'IIj r!a~til iltl-ilnk !l.T'Z1If:LlnU iMAr l·ttt~ ini \'~ a.rn.llltJ)lrlnld rwd uola}11 'I£, mtiLt(,fik bullllL'ln kiLiYI.Ik tI \-IE;lI...d~ 'k n ,]11 (!rinr iIlJ' ~. k t'n d,'\'leUe-r1ra III rJ I 'IJ ~i!H.ml I ini~ lJ:m 1;;:~leblni kabUl
t

au

1

ka.7.
£,'

n.a

31 D,.~U U'rfolidU miLn;:'Ji m '1"

e-ttikl,

·rmi

hP-yon o::-tmMJI".

WdWHII

li

1...11",

.an,II'l!:l,tfl,

mu~yH

IrnneUen

~1A'1

EcI.1rT1CJilizin

BelmH)'
leT;

IlelM'1n k e.dar !'.(llml In UIJ- 01 • , b}~ 11'HisV.'8]U. bl r hi:ye I*n 'li'eriYlJr. E-"'er (Ion!!. gfu di. :bnl"'~ "'F!,rl',;!_ Iyl bl!!linler lu,

v~ Otd_D~ ·bWm P1~ Ll1ndra 25 fL&.a.1 h gilt. rm.il] 8f'lgr-al C.J~I'!'liflln Yugns· la ...y.ll 'FilU"lf'!yt: N!l;7Jl"ln;.l V~ya • nayu. hareketi Ilde(l (~v'\ \If'.rm..LoJ .. d old ~l[tl noLiw.w w.etni l;Iilldur'
rttllM''HIlD

-t -- H", ea.rmci... YIJgnMlav' I I.iItiLmdi h.rnftml LIl ini!J.~rd,l . 1e:1I btl h.a..rcior-et.in 11'lgl!17 niHIl' • met! t.ar-aflndan ltIil l'!lT. l-ha il .. g(' -ll"("t',rl hald(lr. ...a hir kill'! t Y I wlr I ~ i~i"!] to I to-bi: J ·r,le:. bulLlnlll hlg,mll D"II \'OilJrfl RI. h_. hir l'II:'vi half!! i ~t I' f'dl: hi,.",..- (·"ill m""'I',.t olmn· rug.... V'l.l blebir :~ YlrJ hu Inuh,r tl!il, kal.~ o.ykH L 1)1 ] yrH;.1j! rill ~J..rBcUi.nmm_7.8- bildlrn1 kif' .~~refy:Rblm
J£'lIdiM.,

rom.

Ia.yWCU

n ile

duklUI'illl t "b~ ettirmi. til". IILllI:dill't SQW"U de,·lei.imiziu ....,
~11I1

vl~len

rnucudcl .. edt"

milli

§ere[

lie

\

rtlkl.tlmi.i.lI."ca~

memll'kctlerin ana

1)1 kyv -

cl~

MU ATE

ca.mllnlTl fliJvn minaN!g6-%1 l"i ',ya..cak '1'.,. MoI'1'l'I • [Ii HI ~:IIi2. c_~, rlcstaD}I a..zdlra.c tlr.

Ek.;.elflul, 1 - I n~tel'lJl

2.~

{II.,

hUJl'Ilmc t.i. Yu-

n

I'

d.i-pll)mnti'lt:

m

un f1lJh-i

J

n., Ilb·...
:\-,1l1:1-

TO(;LU

goRLav t1u]rlll'l'letrmll'l !l.iYaL' tine k n,1 b yilk bir Iilli" yl gost.e r· m ~t ir. CHil il Ingil F'e iltiJm m l"ug'I)H'avYll! I:mllUldutu

gi~stf'roi~ yoJrin r

'y LIl'tta ;mIh. ci.b.R.nd::lsulb., \ cd:l'.(ciloC" t~sbit ~d.ibni:;l tmlundt'lgl.l nIL iW'l l",lel:.l 'ha.tip ~ta Rii= yrik ~rrmil oldlLgu halde ,I1UI]

i2.in

ru.)'nsetirilll

rent:

EJ.k' hkJJJ...
Jr"

Ikl:il

J.lla

ve bltlrim],,"(' 'l'IUzin
bl!ibrlamll

~J..lI~ma.k q.IrunLz

is.i...

,ddutLIDu

"&

ftART

J'lIn

t
1B4

I

7 Beygb'dell 110, beygire kadar DENiz ve KARA MAZOTLU

'Feo emuru yeti,tirilmek memur tayini hakkmda
'''''''' I """'"

uzere nAn

Ma'Jiye Vekiletin.de·n
Mo ~ ... :1/4100 mImU'IlII ifwjiji! P4......:Je ... ~ 1111118'4D t.rIIJ till lU," blilll ta,... Um!11.'WiID~.nIio biQoIlfI J~ tr.4kil ~ "" iKIIII~ g;.l.aD Io~lm'>clIi _~ Yht'!.nll ftlLlmck ~ ., ~.,u:1; IdIII. 1iI.~ ft ~ llJI. ~d.il.rHlifj Ft!,o 'fJi , ~~ II~ ~ rIdD:mIi!k 0m~Inur ~1Iitu. liu ~I!J~ kIlp ~ l' ... b!1a ~r.

ALi
in

Uessesesi

I-

Celmistir

~JfI

Q.Unurru~~

_ru'"

1Ir'iiIIiizI..... ~
m ....
l

-JlI~ ABANAN' IMnLU
lY. I'..ri ~
III ~

oW dan I\u.:La ~;

1'lI!tr
mI!~

u_.
~ ~

10 ~

P mill

M:Uu.
Q~~

v~

",dIn~
_.

!li.S:er
1Ji1.1-

II ~

b~ •.Imi, ~

~:

.w ~

bir datnd.: ml':wQNIcm.

~

~

lll.fIId.k

~

- - .at...

IIIiiI.8o

IlilDlLACAAT
yllk.llndU:t

-m,.,11. ~

~u..n
.Ll.e

5EJIJ.r
~ bdu .~ .......... QIb ...,. III dd.al. _,. pnlJ
"l'l!!ii-

Mix

bu lunan

talIplmiD, [111 ~

_ Idler

Bu yun.tnll

Ci!k. inlz.

buyu ruuuz ~ BUl"alI:;i ~k IlJl;.cI oyun lar- ~(l.~eksiDLl. BaIws:u::; Aru~T'ikl'!c!fH1 yel'1i gelnUij ~ renkli vail:ii:..ri, YB.rllfl_ In' rifetlen, kerl1Jln ~aldJgli'll !fOre BU~iHd ... e

am.lar.

2 ! M1j9)1{)!.e~. ~a MIIi(lm£l.zdlcr, mlrnml-

~

~

luI' InL:Ia

doWW ~

otrI '" ~ MIiN ~p..i[lltHllr.

I.il;re VI!:-

{Jon

fenllrl,

,rT. l!j BANKASI
Ifiiriik Issarruf hesapl.'r,1 1941 IKRAMlvE PLANI
1(1:,1 iiilE LEFt: .. :ijlll>i'l., :2 Ph)'1!>aI

".
r istanbal
btiLnbuJ

~

[URIS

i.. shut " ~

1A1IIU..s'. DA
~

1 - Nittul ~Vil3et ~ mabEl>Cil m.l.Ll.3lilidal! :rnre:Ib 2-'l!!i!lI'. ~I)~f...u. I1I!b~ «0 -

ram.!

Ibir

~~ ft7II ~

(j'i;.IiUIl.M1VI!:L~

~1i'Io~

~

tudI~

kIi~i.ikl(lJ'C bes fenik. . On dakilm sonra ~adilrrln YlJrm.i:den Z!Yil~1! ~1!Jk r;o-cll.k, k . r &, eelre k seyirci ~.opJ an ltlt f}rnl' dlJ. ('''Wnlf'si hf'J1i Il:l,"rdle sev reiiyo-rlar, ·:).'a.J.lUll!i. soknlautk eIml. elhiserai ru1u~tt!d(l.r, bir liJr'ieriyLe: - No. t~hn.[ ,e~'! .l\caba '1:11'1 3,Clam Inl, Ylillk~ tiaj'Vllill\ rm ? D ye yekdigerillll: l:;;OFlI:'Or1IJ:ni1. Sl!virrcilerin b."'ui hll}'VD,n zanm:t.ID",1 nn tena hltlde 'k.IZI~'Ord, hlJ",llml ..;aptediyord·am. baklu,1 vardi, Di~I:riI~. ~O.z soylemee, flUlk l'eM abm ~y hlf,!r ha.ldC' bir bll)'V:Uldan lb3:Jk a bi:r f!Jl-' Cll~ iJ..Z.dI.
am

lJIY~ 11;l~IL1l1ag~ bMlath.

,el'ektri.k, 'ramlJlllJ I1e tiinel 1,letllleleri "lIlum miidiirliigilntlen:
iBI!!.ldrlk ~
0iD ~

l~

r\#!

J4cmun,ct1.oe b!iI!:mJnu) ill!. t.H!IJkti BriI. ~ ....,.aLit 'Du.. ..un~~ idJ:I. 1IIJT1 BJlfI ,,~. ~ - S.UI dm\ImUI:I'&n, lli6Jl""rd", _ Ib,;r IlrUmlle 'n%It Ir '!llU -'!(oC!!!I.d.~ . - kr ~ ~~ \lQoIJ liMd~e !IoIrI.4u1utu n po.rtJ.

III-'C.

~rli!.lWl'l~e

~1

aIm.,jul·
ID~ "~i

r

ft'!i)ra

n ti±oltl
.lItilflinma

~

ditII:I:IIl'

~

~

EbI!d.lI zlriqe m(!dlilci~~lIml;Lk';-I' T - ImDll.lbaJ Ut;ldr,.

~

dJr.

104 ~

lilndclihll! ~

~ AOulI'I.M, i! Ildnc:l~f'~
t.rllill ....n;j .. )!'.l:!lh~.

n

T81Jp1i!rlrJ II'IIl,tu" MI.t,
IIII!IU

194 1. ~kUM~rillRl

biIrlIk1:. LkboiJ.aa 'lrlJdb'lIUor.

.. dbdll.PIiI, IIikfil tuJ IboIim.d!iI ZiI1J~lIilli!!ri m~ lrJ.!l8 )

.:a.n.c:d.H. ~
-

. ~ ~
ar&rnrtdhn

I-~~

~~,,~_

:m.

Ilcl

jIJlalllJul
1~ ¥. lID ~

hB.f11J ml.talla depa

BI - 'f;:J_IIp .J:ibJI I!I!IIX!l -.I bb' ,~~ta.!. !lmiIb mahnu 1.'I1m~ iktr ~ .~ but\! ~ilb:nD 0 dA'll'rf r.t'a'tI!1 n. ~ V~JII~~ IIU1IU:1 yokl:u:r.l! 1!Ii AfII~ 1.%;11 _ OJ! ~Ili
~
~I .. ~hdcm "'0'1": Do. 1I~li.l<:-til

~'"

.:rrUnH1"
mQt.nlllk l.rl.Ioi:l!! .".~ miltdoe ii""_ mubj,. ~

diu

·,1

'ndrllglnden :
bdt.ab Iln:M
RIl~ ~'iMI
JrQ~da

r*

lIod11in r-.l
0

~
I:II~:

~t
~

u-.i,. _11
iIm.z..IzII ~kr.

v~a an&!Dt'l-

-n

Imru

~

PI_!illhIrfI*lI.l!la p;.
~t

me~'

CbJ.!U

IID~. '3 ~

an

SeyircilN' gittik\'e c',gaIrYQr •
Beuli rQt h;er:i gu~ ... k : e
Vim -

.. limn. bilme.z bl.l II Y"".:.LDm 1Iu gi.i7Rl kt~f"U!.n ~nlmaSi' gO. ~ §a.11rml~lardJ. ~aYI tik!1l:.i1 eder>k clllr· ium.. 0 srrnda kuoogmda bl[" ~iik !;fJcu.k o\a.n bj~·lllS,ria.mJ ya. jIDDJl yakl.qnp yilzilme dikatle Mlmaga b~I<,-!!:1I. Pell: IlZtIri siir"!l bu muarcne· ....._. _. t.d I ..:LI cawm mJ1. 'liJ cibe1Je ala)'

!o'lra hon, Dil'e b~rwca kemillJ'H 1;.:1.1• IIIIl2" b:J.~laJ.rnJ. ~t!yl.,_il iil!l hay - . son d reccye l,'.a.s12 oldl.l. Dim

Karde§o gibi
Yenii neBlin
~'Soll So,llfun S~ _ ) _ B.r nl1..'~. Z _ lBir m~J"i'II!. .. ,.dmhk.,
l_ fODU1.:ncLlariDdaD.

II
I

I.

ita!::

Twgo .. roma.nmID unuM-

--~.~~----~--~----~~~----~
Istanbul LermB aaJlrllgl sallnalma kllllllS'lORD~dln
kUo

1RIIk'bu~ ~

IzItrfI):IIie

.IIn1rk. kILn ~t "JIiJ'Jtl
p'b~1I

~

m~~ Rat

-lVTAA..HHUI'N A..M:E
Mal¥ V;~ldll1l!tin~ IIIpnk ~Z:I ~ilnlltfmml!:lillin lalil1ll;.j Il;in t.!;;iilul !ldfIccc-1It ·k.1iim.is.ronliilrril iatihd.iUll'1o I!d.lbi..~k ~ ... 'i'm IiIwlnUr'U III;J1T"k nt~[llrn..:k i~ plr 'l'lcJ]IrI.'Y~ l.:IJin 1!Id~ ta.Lim !jl'~ .II1..Ri) millDoI!:!L me tliPU ve bdrutre Jll.l:kt.rillll!iC' Wlm ,,~ I.absillm mttice:!!lnd~ bu ",,=Jo:!>:-];I!lftl q'n.~liJ..DgLm>;u: \'C'yQ.hlllt ml'~~ menln "loliukuu. ~'H";l bq en.e IIiIddfb!ti1<r hl2:met. iJ1III!!lmQ2: _~I:II istibdlun N.iLditim V.mEdm i!rtlc... !!d-!:T "eya Idare- hlZmetimrl~ me-mf'Jll_n IIlnu)' .1<_11: v:ulterru: '

]fI

dill

y~ (_)

_\Iii

IfQCI 1bW.r1J.ij;

~1:uJ.

I

'I!fl

.ot _
5_ ill _ 1-

KotllioUI. ii.Ira.L. B'l' t:nh. IJ!.IJJ.i.kdj I:ri.r ~.
l'Qll!.iJJ.i1 !jib
pdU',

m;u; mUiilliIfJ. Ray Vefo. J{Qrnta" YlB lt~ oldugu SOlI :romMLl! ildnci de.f& lelmir ~l.$b:r. !;okk,Joo bir ~1u.:\.l'Idll. bll"i'l1,d taitu tnte:n I:ILr biiI:ytlk a.,k ro~
l.!iro.
llI.D.l

N\lnl.l abn~. iEkhn ~ lib:- ~ ~b.id_;li d;s:1IJ1maIi W3iftn cuma pbdI. $BlIil 18 ,da T~~ L ..... lmlrUti ,.bu ~ Immi!:Jf1D'I.UIIIh ~, t(6t1 ~rtt i3 I.lr;r 3.5~. ~ IMJU:i ~ ~lia ,dm~leri, ~fi ~i~ -"rt1bjJr, (IOU - m... ) 1'1,000

19 IMiIirn

t;,.a~ tDhm!I

tutlJ~

,~1:U'.

,.,,1-

tli·l!;JJm Il!ll"iIJDj.

[elM

ll:ii.1iJnllir },a..

l;avs.iye

edw.
---

b.ri.I~

BellioM' .:tmIiea,k,"W,
'T~I!'

birYII tiFOIit t.n~rnlfi PiuarJ~ •... ~.llbaJo; .

.....

1I!dflm.

t

no 11..m~ -.u.m ~
~
I'!bttl.at
~.

~L

~k

l~inbi~g

..Il.IlJ·IU!-...J;I.IJW.D.&-CJ'-I-_1!f

l~are'

u;
-

Ben.Un bll "'a..rrk~lima eu korUn '!;ClCuk aglam.:;Lga. \'e k tUn
Amli.lll.l.ll

It - - 01 t.
L,;!I!!I!'I

~e. Yu.kandlJa ~
~2~

"1:1

Matt. ttJ.r iI.im. '-~!!::_--_l_ll_.c_ __ ~_I~~ o~n :
bl!J" nrrlA.

d.o:.!."i].

__ ..

---!i1J
'ti'~

D&1I. 2~

loy. Li:r1li •

lmlrIlt.J.
1Ic.~.
(1'Orl6

:.'bn alJ!ri.i:i, ~ 'T:lllpo.l.ertlill .:1175)

bI:W ,.ak:itm ~.

m:

J .. JIilI d.ii 1.i!I:1l.i-

hem ~ .. I PI1. \'11: bl!lll ~ IiIIDnIIIi maru,ll'eotiDdi! olmlk ,.1!JdI 1'Ih ttW li 1"11 Odem!rl!i; '"" bllJDun i:d.ll. b.alt.lwda Jitall3 Elni! .. ~ il4111 bti.hs:aIint!! lliNlfl tJln!.dil.fi Ibu rI.u.hIi\I~l!I!jll J.Cni,.:a ... n"l v~1~but b:l:DDed1!i1 I<lo~~ ~ IN lJ.ntllD;;In'! dcl'kn taIIl!.lI ' •.' m"hFuI!Jou.. 'lit!' ,.me· bu bl-lIhliiHl'lilrnmen mfi~o:;LtIt !:lee 'h.'lflg.j bi .. IhUl;ii l'iin 9:1VB IUlilmnc l£in.am 114!1.I1~ bu <!i .... UIIO A.nk.-:!..-a nuh.l!::eme'lerlD~ !'Ibdl'nj blud ..... tailhlli.lt ~arum. oI!!!

~""t. ~
Oz_'

d:I....

AliJ.J;CY:

ui,
-. bod

NiI'~
......... K"efHm.

nm

Irlhrt.ret III'ltuk--.dlllkl 1Hi~; ~la;lId ol!!;rJi1l: kahbil1
mil!!ll.ek
¥I!!

• .lRI .. rtl~ThI. lIIi.I~1

MII<1.irj

.drnii:

~ru

I!'tIIii

J"PlIj

o~

Ht~ rl~,

,.;u

dlI

lil"liI1.l

lbinnl

.il~dl'

25 Marl, 941 .4,.11'1.,'
~
N<ey]!'oyk
Ct;iI:Ie'ol"l'e

Adlet 1.5 -.'td!iUl.k ~ ,diUi ~ I nnl1ctlJ :Jo:lhIUHI 1WU .tou., UN !SOli Hamul i¢o I:!urPlu baU, .. U ADUm.J..iII 'td dilIli 141m, :tUM Cl(Je 1..5 ~~!!Ul: WI: Q.~l~ i.Q:a. .~iIiIl'lI .Hmnu~ ~1KII. Dl06:! MDt dmIt. Yukftl.d;a :!r1!on11 mllhemli!ll1!1'rn IfI8%.UhII:lI 1la12

NilfU!1l li.tM..7~

\I1L~daJdJ

h~

~V

.....

'1!Ir

Diyoli! bagu-arak k.a!;ma.~ ba..fr kdlglmi.&l'll i1!h~)irci Ie r a.n&t!rnda.
kargR.illllk. oldlil.

)'lltacak!

"'"3b~i

~iII&umu

U.a1;c;i,

.i:ClPa IIJtl 1 Sll!I'lin
Dol9r

rpkma.k i\;hl hel'kes birbiriyle ~ W;YOI'!ardI. Bu. telq lie. karg~a.bg. gO •. rb.ce ke.ndi.miD nerede oldutumu, vazifl?mi uDornralf yiHcl'ek ,aden a.lladtm: YOlhu. l!:or.kmaytD! Bell in.wm. 1iqIndnm. Semi k:l:!ndi, ar.l!l:mnc!a ~ liiIeyin.:.iJer ab d zivadc bain,maga ba~I8.dJ.k1 Ul.Ilri 1I1J1 of!mibim k.i 5O)'I~digim I!ozleli i§ikn olm.:uh. Be1 da kilta Monra pdlrd3 k im.::;~ kalma.nn!;ltl, Bell yalruz b~a ~1\dJ.rda do IMl }'Qrdum. K31abalJpn (l. r~ mndI!. dJJja.ny~ I!iUI"tilldtmm li 111 1Ia_u &nder4;>f i~eri girerek ~Ili ,akamdan tnt{ u : - He yaptm? Me )'apt.l.ll?

Cailuxt.an

!Elir ~, 1;;11' 5'l!'b&.r, 3 ~ Bir ~, lIl.t pl!LfI. 4 - M:a1. 1!I!Ialk, .;:.ovk defi]. S - lsknmrll'u' Hlhm.a:r. 6-rua, ~M. ~ - DJ.), Ild.
II Oluz.

!i.n
ua.20
:lQM
.jog

Kabul edIiI«dr. 1aI1pl>e1"r. mdrtepUo! Mr B7 d~'IDl ed<el:ek st.ti2iLrI IZI"ildJelin~ 'Q'LLk ~iJ - 8011ra f.!cat Yo!! ~kP!t!D ftU:rMn.i)'rtlnJ mihe .... op u;r;tkat. d6"~~lnitJc w Ic!Ictiul ILurunIi ~1"In.:l sltre 100 _ lSi! liril 4lYWf i1~l verll~r. clll:l1Pe .r.l.~h

Atfn.a .,d'-iF).
B..-l&rad Y"kolnlllu

.bvl.ii;Jl! iI'•.(ii Onhmi
Pa.etg,

l:l..U.!'i

cDII. ~.

~
Y,iCD

I,U:!:; 1O.m;u; O.'I'8!Io :I. U.50

9-

KiI~
( E"velld

'Il~ 1I;Ji;ihk, Ihlm.unliIIJ luilll)

Swkho~ I ~fin

5678'9

IsviGJIt! Iuor. £8HAM .... T .... IHVLAi

~1 H.I1/ ....1 iiUJDln Marmal'a £issu bahri satmalma komis),ooundan; Lv. Imiriliil -1m ~ lI:~~ .m!lc1 - Kq&s' ~e.UrnI21'11 Un!. 11 kU~ iMrel; ahlp IImmlit""h1:J.IIi abrut hr. li~ 1a1JrnIin Ix!deII 27~ li!ra 1109, ~;r~1l! hIr m.ablllde yapbrililmk ~tiI:I. J,'I&ll11:r1.111;: IJilIIoIItlI!! ek.IIiltmf:!ii ~r, m temmab :t~ Ur:a 1'15 n.r-upr. NOm!J.Mla1 Jt~wt4iI d2:'1/L.farl IIMI ~bc Itin~ lHIIilt 14. d:oI!! hmitb! L!rsao k'Iol~.Dda.k.l kG11llIJr, h1ek1iliM:D bdli sut:k kDml5yllmli~. (loaD. lI.4.8j

c......:tu

JIb:dI

AJi'

14 de T~ nlilll ,,"c kts..bum

'''~C-.!I
~u

AlnadDbi

IillllWTGlU I n
U.C()

"'27,5

tlLo

Yr'I
~I~

:!lII1NnJ.u k~l-!!
:su.l
111~.

....

Inl'PUIU

~
~II

21/';/941
• ~unda

P~. 10lIl .1 TQI:!b.ID~ d

~.Iii.kb

IN.

lmIil'lib

II!biUIiltlii :.1-

Diyoe'n!.k:h4Hn 'teskin etm ei'e

~<UDi1JtL

T:i 1IrB

n knru:rur.
b.~

~,

lrW:Wltlin

5'!io ~ II1lt11 K:l"pll'l'IllI? T'I:IIlb~ l ..... m.I!I~J ~TiI~" -ndtitte 1t000000!sYUYi ctlmockd. ~~Q;ilQ) ~DQl)
1:I:fiI,
!II ••

T&hmLn bede.u 15.04

1liIm!SUI~ JIll!" el.kllr • Bu ~ i1id l£mTLI ...eo idlui prll.'Umle p1.i..D YI!: Io.I!Jlncn htl" lUI !k.omiu,1mIib i"6nlL~lttili r. tu ... ldULt il:m.imib ~'iI lira. 110 r.u.ru.,tur . ~ :l< - ¥'ilZB!I:'b.g;J &.,w.a.k; 1e!ilX:eklerin, Ibu &it;; 111m '.IMIlLL~]ill'm.I liai.r !:la, t:li.3i mliJd.iir Hiir.lCl'uwe1) VI!' Uend IX!.IIlIt.nn.d.<m iJliiwkhrn clili},q "eslkEilil .. nm 'IN '!WI.b:...W ,i!mn.Ilt'J!t IJlilliW-lillI..lL'!ri:ndeu. cUtlil!'lie&kla:rl hD.m4bal \.:IF.:lk.1,IUIru "'C ~~'["I~OI l'tI.kd"'J!1I ,li'lWh clk 1J!mJ1'-"~ m.lliIIkte bem l'iili1 'I,Il ~ rtf: Icrun6yon b~~trn.lJi:J;na mUr;! I::U.~, HI.'2:IQ l
ml.'!yOD

.2 -

5

- Dalla ne OI"lI:'M. bUtJlm m.tiJrLf'rilel' kactJhu", - K:L~InJya· i4Jle.r. bana ne 7 --- B!lnc. nc mP l~~ma..l8.tlnRo - &"D De bileyun? Onlar bir biriyle Qelrif}mege bil!jhI.dIk.La _ :and! n "It:avga. eLmlffiiru.er dl~'&
~D.k istL'<iim..

Diye i:ll!j~rl.h. - "'~ealdu kil'

selK:p oldu.n! Ni~in ycr-:udelil 1ne.r.1rI ara.lall '1. gfniin ~

IDevlet
Muh.l!lmmen m;,~1fil

Vora 0fiII!8lik KJubii!ldcD; ~.3.900. cu.:martes~ gilDU saat 15 te liemelik Rongrem:lz. ya.Jl:5Ji!I.lbl: A. Cnn.i~tot'i'O s..n'iioQillll I;e,.c~nda!:i. D:luhte.rem UamWl!l N~rl1Bt M.f.IdIbil: r.hfl~t Ccll~. !)ebzad&~da. Ul:t.e!ct aparuBlIllltld'oIlo! ~H. !I•.ilI .. crJr$D),llIr I u InIU'lUl.inki lIIliip :mel' kellOiD.C< ..... C"I'!\1"I",IlIjJ~ &'r.'ijco,lu '..... lobIUI) r lqrifleri rica OI'!lliiiur.

.....
:I<l.50Qkilo bill,!! ~,!\tlbtI71 ;ilinlio:lliltu. PIU!:tr~ ekiilllm6i :tM!l/9H Pli'ill Milt li,15 ~ T'Dph:Jni!d~ Lv, A'nn ~ IkomiQo~ ~ 1t,;J~e.Dli'!t1r. Tahn'I.in ~C'dcli IU5w. Bra ID:: ~1'Mlh 'm:!J3 lIT;; ,~ ~l.Ir. lsI.c!kll.krjJ:l 'I'I .... !!bi,l~k:I;I"l"l 1I1.I..nUne '¥'iI! lcfi!1mL~ bo!.Ilii vek:ittc k(l'll'llsyonill lelmelC!-d. (tOO? .21116)

bi

,.~o':

~

'miriIJ.li

OOilt!ll ID«HILI. bc"dell 124100 bota olin mevcut nUmWl@61 1.Ii.iJQ :itlbllO Iu. Un.Y.II 2'j/:!/~U ~ g'w:lL.I .aa .. t 1".3Q WI p;!.Zarb.II.LI !I!kl!iltm'1<II )!'IIpI.l c3.k.w. .2 - "I'dWlcrin V~l'l"'l"@kJl!!I"l I11lk Iru::!JU"a ~ ~ ] r; DUb!: Liruieo k.ilt! t&o 'minnU:lrUe bJrllkt.e belli Pin 'ile ~mte K.lwn~ r;la :tIutUn.lllt IlJi11l1lJ.lJn.dII I
250.0 l5aOQ ittil:l'..Ir b'l.lll.loruo:aJRTI 1.ILrL 1[11 lmoUI. L

l-

TiIh:m.Ui

U::lz:n

..

iii

II

Demiryollarl
.~-----=r--=
boed~ll l:i!511~) JlUI olan muhtcli1

larll
",iJ!~
kl.lo
I~

.. 111mb la 21.S(l

10..000 kllc la/. ~k~ L!oIJ.nIlo'·l1klJr. Pa:ml~lklfll ~_~ 2.8/3,11941 eu~ JtJnu 'u.at l:i de Toph.nnede Lv ~m'rliiil li!b.n lIlm.il !k.fImlS]!'Ol:lollDd:! ~ ..kul". Tahml[1 bedcll n.3S~ Iir[l kQt':l tamlnlOU 17m Dr.t 'IS Jtut'~Iw'. EV'S3.1 Ye niunu.nt:IJ koml5yD1ld.a iI~f'fiItiJ'. (11.018 WO)
11m

IiJTJ)'am.l, 200 Id.Io i:'in.iUrIU':i

8t:n

Orilar Jarili.

H~y Alla.11 ffi.yliuru ne Ita.d.lll· bullal';]:
zalel1
iIiGD

'l.'Ol:llm.
imffisLIIl'~

l3enden korkr;'UIji do a.n:I..anoa !

a.t.,

~

ooti.W btiti1J] kQr1du. Iu'. - Ben. bu katlil.r aoiamln uen. ~ kark::J.ca.kwl!r)l IIi.lir miyi_m! He- ise bir i,,;tir oldu. Bund.wa .m:rn. yapm am. Bemderof b~"illJ salhyal'ak ve ba.n lI:u.yd.i yenne ~. bll" daha qagu, mme, elllrini verdik ~ auu'3 ~n ~l:J, ben de Bedirim I.Illtilillil! ~lllHp otW"d[lJrl. Betldemf yu Ile ~UJ.I1ratn:n a1L1·
b.yun:a.

I«Q!'d 1tJ7011;1,1" 100 Idl'IJ gndI'Iib 'I lIi.I~o(." illa S jaabMdtlll1J t11 e-rlI;:;miYl!!rI IIIUt£lIbbit DflDl. Vl!! .Lu.;l5:lbolnn(lll4/lilUJ C'lIm", l:ilDli ~1It. (H) 011 dl.OrUc 1:-b.",~iJi"p~::.",du Gli. blllJ I dllhilirnMd mmu,y1311 ''''~n ar,11li: eJeaili:me LI.a"llh,le '-WJl ~l.J..wiCl!k.!J.r, BLI j~ .lE'l:rmck mi),'!:ILil"'rln (tG13) l.i.i'IIJ (1loB) Irur~uk mLm:il-lk:lt. kLT1lhl£l~ lie ""'UJIIIID. ~~~I -ellJi!i 'Jesr,Jkle b;rWd~ tolbillme F:fuJ.ll. i.nUnc kliliLr kami3yonII. mU;rI:lCililUQC1 IIC'll'hr. Flu ~ :IIH. ~:ri.Jumeler l.umi,y;:mJan p~ irl.Milk d 'lfl~l!naktailir, (22:l~)

Behe.~ lril=1I LYnmm ~ilt" rl):lillJ :In InJI'U~ 2$ .~.J.nl.tm ~&n 1:lAI!3 IdIo :S1U.i jp';IIJl'I lnln \'1' 1II'r1 il.:l 15r1Cj Idnoll 50u r:lm I!o;:y~. 1'~:r:Ik tire Ipl~i ~::J.e8klhr.PIUW"l1kl:J (!Ie.<tltm",. i ::1/"19·11 11lo!T~mlbe .r.unu ,l;a'lt lli de TopI:!;mcJ;!t' Lst. L .... .5omi'rIj~1 :nLlILI ,]nlll k(lll1i<YilillUor'ld.~ 1~plbC"'l.k<,r. K.I'LI ~mlmltl 7610 Uri! 61 kU'·IJ~tul". Ni.irm.lll'l! VI:'! t·llrllllllDalL kc]I"j'yolldJ a{irLillil,', h~iI!.!III'~;'1 ~Ui VIIL..!L'!':!JI~lmil,~")[)'1 r:oClm~lerl< (::1J)~~) (133::l)

'" '"

.

Kmu.lCl

tanhl:

1.1138. ~

AjIJJ:! adrlll: ZI ... i '"II Tk;o~1 nor

Scrm'Ve~L HlO.OO!t.OOO 265
",,, ...1 b.nkJl ::I~DCI Ilr.:.

TU:rk

lin,'I,

.!gube'~

mlll.il""-I"'~d. '

Par .. tJlrlkt1nnl'itl"

Ikr.:lJl,I)'e

..

.,

;::::::;::::::::::::::::::::::::::::::::::;::::::==::::::::::=~:::::::::::::::===::==========~==:::::::::::==== BeUlroz asher,; sat,ln alma hO'llf;S(lonundan:
Iilu.k!l.s;)1J. 2-

."";"It:.,,jil )"'"~h kaffiYon ~'l' 'liloi.&Jlkll't p. r.;:.• 1 rl ;111n'-'~" I tn·, M.. r Ih e lIyrl t!lUbe illilk e<t1l;:: ~llr. li t I k(l nl }'nn D ,'pjlll., lb;J1I"IJ p('1~l"mb(' glmU n.'! 14 d~ '1·.. 'h.I1H...!~ L,', ..mil hlti "r'Jr .I J.lnm tnmi y~t 1I lin Y-IIpll.at::akur r ,11'1 I II rii1 belli \ "kit! io:l.lm, yona (!:cJmLlcri. (lO:;!lH~lJ·I)
'K I"n! ILr. tllt.rl
II(

.
II

l"mln:JJti KI". :;r;lrrmt IIi:. iii) lJra:[1
""HI!!

a-

80 iml kotoIn.! !lit :3/4/9"'1 &fiu'll !iIiOI.t Hi lit- "'I'I"'JI~I'IUITOU,.o;;a m!o.iIuoIlwn .... tur, T.aka:rrl.lr ,,,,Ilrl (i},,11 07."FL't<!Ie.!~ ~t ~ J!! 1!aAIrll!~ ",~mCi<,;::d'tU'. ~ul Ve ,,:cnlit bcr J':W1 1l1l7.I<Clr k~"Y'1[ld. oI!Cir(ikbi.lb·. U33H

I< r. lSI
.[)

I.lrl

11
~[l

'itilJ fl34

111

13uak
knler
IIO'IU"a

,:i:J 3l

betll!ll.dl Biraz
l'l

dui. .A.rtlk ~1Imlt. bAfI.[, l:ilr ka. m olm.nkll.lml aeyircUrr ~,mzdtll~ohl.l!lc ~

li1k: geYanm ~:18t yine c;a.du' seyircilerm dnt...
l!ol'Jra~k
O]III)'QNIl.

III w,lel"i d.a.Vltt

elmege

SellmilJ,8 lumen satIn alm'll /lolnis:lIonundan :
1 _. Soillmi.'l'f! [mb.J.rJnWa ail I.II/I/M] C\afi IriliLiJ ~:.l :1 kb!kIIl!!l' ~ ,fQn buhllliUl I"~ ~jh ~ 11 d.e .IG"t!l1ac:nc:tll'.
'/(0 lIyll1 ...

..

~UI 'il~ 'Hi

HI"

0:1 :lSi

I::!~ '(
049

Fiya' m'urahalJe

---mn

!)

1:! all 11 ~:; 71

p'
'i ..."

.n"

Banki'l5mdi UlfttJ u';:I1l ..." ,lma~ t&!iaI"n.lj h~ iJbJ!lrHI"'~ toil bul!.IJlIul1ill"11 5eDco-h: .. dw ~~lI:i'J!(',~k Imr·.1 ~k: 1i.~;J!ld.ikJ iilrr"m1.ll" ..h111 ..\q~;IP!f1I!': ~..ooO L.I~" :t..noo UlOO ~ •
b>r .!'-e

"",,,,01 ~.Coo I..Il':lIhl'l

~~ .01,;01

~IJ

1.1 filll I~ ..
~I

"

»
"

5 OIl!

2:!lD

;to H I~I!

I

• So Iir"dllJJ
~l!!I:&.tJr. lIi'ljl

40

Bonllsyonllndlln:

~el.i,. ~

~<,;m.ilj

k>lnt

oLinll~~

~awt

iIIU'14n'.

nll ~

&Ibn '1m (U-t2~

!III NQ. lUI nAn: 51 NQ. llJl, iL\n Ueo V~ 16/2/9111 tarilllno.lcloJ ·1lI2:,·I.d... ,I brlI~r cdi:u d i!lyillltl4f.LrldAn IaVt ~It din 1"1 '75 !i:Ur1:lll'!l i.ndrrlbn~ olup I8II/S41 u:rIhjn.d~ ItItNJ.rm bi.I 0,,1111 i1.atndCl'1. alllJDeaku1'. Kllram n ~'ol IItdIJC ATDllan ~ ~dllI Jl'aIIiiw". clunur. ('l3Il!! J j

DIK.J(AT; H~[lpl:.rmdllt;l pat<1]"r dtJ.i1Ih·cnkr~ Ikrnrnln ';1ktt~1 ~d1rdt!

,;

:10

',.l'....,iy~

:KOr':IiW'sent(]

dli:rt

de[a II Hut, llllMin.n. 11 E;r~
Ulf{h1JEribik!

Uil ~ II Bi:rinclkli.nuo

on'<~u.r.

21'

ART 1'41
.....

IDARE YERI
nt!!liye' No. M lsta.obLd

I

Pertembe
GUNL OK SlY AS'. HA,LK GAZETES,l

~;

YEM1UlJAllbtaa:bld
II'D..EPON: 2O'l'9G

8 In::llI VIII .. No.. '1038

Her y,enle 5 Ku.rul

r-----I-r

Yugosla'vy'a' De;IUMisaka gird---~
liilililN'F YI!IJl'!III,d~ km'NlilardiHJI J..b

J(J~

iili.

ilk Ylugos·, lav siyasl miilt.~c~isl Za!t!I'le teterrour; eden Ikinlie mUilakal ei [nona Harbi ha,lamlliz
Jlta'niJ',aia lI...elen Millelm makiis talibini yanen Garp orY,!gosla~ ~~n ~,Ian luunandam Ismet Pap.ya (Milil _ aZBs,ndan ,B.. ,I' §ef Inonfi) Atatiir'ka. te,'Igrafl

2 VII evvel bu n
~~~~, ~~-...____"""
~

Iir I".ft. diBU dmlilill ",in II. ~

~#J, ... leri rna ~p

Ie, J.-.b~ mlim;tQ.a: itV ~ wrir lilt.; ,iirimli. S"ii, Iir d,il. veriT,ibi.

_,.n..,1

.m..ui

Vdderin __ begBaai, ~--o-,

~~~-

I

...

'

~'JI9'.A7/

"Svefkovic, hu'kOmeti ~
Yugoslav miUetini fa ms,iI ed m~"
II

~~"II..._--..-:...

~~S-~~

verecei'i zarar. YttgosJavya mlhver-e e:rlu:lk~ karJoi koydugultakdir-de
gormasi, melhuz
Jar IQ __
.......h ~__
~_ii..,I 'my ..1... .....

JOn de n '!rH<aeak dahl" j;iti,iBoi Ian n fl'!lelDlekete

O'W1a Pakta iltlbak yO-

'A'ine' iniJ'll Rami
hBlrllmdBld IlBZ1DlIZ II Ind' 81Jg/amlZdlJ

Yugoslavyada kansikhklar

Z8F.&I-

oIacak,

• ~I

Allkl'lfa, 26 (Hususi I - Milkilmf't1 meclise se v ke It'di-l b:k Ij.yihada. Diyn.rhaku dan 1-

Lord Har mu'im nut
terenill Vq:inglnn l~liyiik ttl\: iIIIi_ Lord B~if~ "lL"ilgrilns" l~ c:emj~tiJtiill. diLti ali-<;$lI1ki 2 iyafetJlI.de iml et.Li;i:i bir fluluku. lngilte.r",o.i.n harp ve sulh '" a:e-l.uilUi ir.ah etmifltii. lngil~ tasavvur e tigi ym.i d\kIyB.wD wi wi lil('l:llil.
(501111

Ne"oyork",

:m

(8, a.)

-

lntnl"

qyf

!i .lIt"n

!i dJ:)

~prn.1

..... 3.0

!Vej,!U8,

!}ITn'U J\t1l'oi. ~
atu,gl

(lbu.OO]"1 ;:,arpl,

_ Milb.Ve. r' De-vletll.!!rini.n" met.lol, L1.ClDI. tah'tUU

gBlrUr gEM ofm~. bUkD"j dar Vie. ~evlet

I _!;IPI"

tEl'll j;l~1 ke,lll Uldll!'llfIoIl. I!IIon pllJ~ 11I~lldUdllio.l~n I-Oln~ 1111 1I...~Lilir blr 11"'),11 olri.lrHm ~k l!ur,,~I)I'I. rn6y41J1Ui Ilto.uk nlflrt'll. ",piM lJill"M111'1b:h, blrlllrl'l Idlra.li'ilu! ~nd ..... 1il1i: _IIII' mU.lblkiIotn... iJlIr!lio; 1;111 kif!

meml kewliloo

ylU'1.m

bUk.ilhD'

I."1!.i$!leNlm BayutJ t!ljl)llflned,ein tadadlr: AV!118 (~ftlll!!I!II)"U. d.)

".!~.k.

11-.11...,r,

-----.

ANlATAN:
e
benim'

alA
hie

GAZETECI

ImUlm,z hllllJllnI

-8bayaHmdClll.P'!:lrmr:dllim biI: t g~ oldLl; Bahtuo • Iti ilk &:fa 1m:.a.nbu,.
~ olnuwndan
iII.SIl~

rl

de btr gencin

SlJlJlie I
Bu~ba tel.eriu miibim I 0kurum, Dlin.kil :"1 mlUt 0 1 pa.ur gUn i.i "Son Tclgraf" ~a1.lL!te:ej~Jn lJ.Y. iti 'tumwun albnda rn(':nll AnB.!0pl-rlisL. nJll l>:r·tilw.'e ve l~ ...... ial.J je.ler~ ku yavrum, dedi, B~ ~lDl N 1 olur? KOBkcx:a hey Her .... guL-teOe Ier (teI'clJme ya drr, fiaydi o)1e' tOgat. kitahl.a.nw getir bak..&ltm, ded FlI~ haJrika iJd l&;atta (terc~me' y1I.Zlb ~&nwm, Bir ke:r.fl ~ ed.ebi . ya.tile ta,l!ul1nn'1 rYeni s.u.:b&bJ tan ~U Itlzumunu n..e. tim. BUD~ _ . guet.eler (ki:tlel yazlyor ba:l:ll:vJ. (kilUeJ ya.tiyorls..r, Arefryi nri1'e vu. (Barb) .kelIlliIll!Ul i [HAl"p) : ea.hi.fe-yl. yta. yanyol'i ve buna.. bmioer ollLba' . k& limelerin a&II:1.ft tagytr edili.nne bilrmel I yOI" ve ~ yabut (hOnneU OOilmtjrtt, &l II, hrae de t.uhme mll:bb(:, Bir ak:a~il'ilu yok Jd 0n.1I.mi1rncaa1 6.1ehm. Te.tkildnQ.e armttigim rm-oJ ~ I k~erin doj'rul an.nJ sO t:rmIanruZli:J hie k.~ci l' t. Ie!') YB.ZIllanlZl bVder Dizle. Ii ~VIr etmlt11lri saWJ.anm. .Ia n ya lUlt W<1 I" 0u:tGt . Liae,..,.~ &.1JtJe~·M:lJ 'r! 1j; UWDA.~ "'~lir '~""11 - Cl!Ilo;' ~
muz ~dltw,,"DdCIJ .bi!.k1.iodu"-. K.enditi IIJ llmeyi (T mii{. Ulrin
~CIi;

prip
_'

IIdr .~
~

s!.ni:rleri ~
d~

II:i. Ben.I;m om:.I~ p!!:l<:: mf:DllUI1'I g6rim.dil. Vilk:ta om.. b~, ~ br__ eriJui Ijl buJ1.1lIU}'0I', hJmt nlerin damllllJ'lDdiLv.~) ~ n:a." itDdII.it.uhl.r IMIDtlz doni-

Burw:l!aJd

JUNu.

~t.ki.kleri:Dle dev, m 'k E' b.u- iki glw. daha Isla.u.hu_lda ~, Bu n Dtdt.b:YCllli'l ,'ap'IT 1iJI.I.. it . davm: ettlm, Deniz .
n . d.e ).;.enwler"

b~lJ.tJ.f.ll tm-cut'lm)

oJi:.LlEko;m b&.bam ~ dti"'il (.trroame) 0-

3.

~dm'

y

man., rA)"I, gnriiP bir beyiiCUl.la seyredip cl_w-;u;j Bru:i'tMOr, a.t ~

blhaldc
D.m~ma1

trulnndum.
~a

Bu koosta

in

,'emeginJt- bemlm bo)"'Bm, Pi ru:a.ndi,ay ii,it b1lhaien 110 ~tl1rUJI dmrlulrtw::t, m:abWlt r::uiyg - - ezltllindm Fi-ruan . hArp tcbHglerini irnllI lIDodJ_~.... illnledtktell, Fin Imrbi. iIze. n e oil' bayl.i de- .m.iimak:I.P~U'blllunduktlLn SOIlI'U. bir ,geeI , imiem uykoow:. o1dui:u J ._ o!T'k. '_ op i:!tinLba ~

urlarmwan

.eyrUileferl Wm. Cemilerimizin, We milNtteba..bn iht.iy~la..ruu li'tirdwn. Ken-

vt) ~neplel'in I kIwl.d:i iWl.lI.t al-

dilerine, Ie.. a r

lw:la,

ycn.idcn Y~rJtlaC1W: ilJ·
~dilld~Timl

llUyledi.D:l.. "
,ulL~al-

"

hi~ kW;ak
II:

biT _

~...ru

~

beT iIJlIJD.M'AJi m~bm ve iUt-e"l' 'j halile tit. Irnca.iB blma!!ll!lki.~p ol~ oturnp 'fiW'I1!I - Qalma',il Wuil:r rada.. ben kendicine 10 ~ ~ birbalie dJr;M1 ~, t ettim. diBm. ~ If!7' }'Iiyeoetiml hi~ NMini hs..ru.m I:IIII!:men e"'l~ ~ J::Il.ac~ ~ ~I da
N ::WI", gibi ~ ~,

nittI,f:i odumll c;.U:ikUt.

aI~,.

""JlI

IIii:z: HI;.. ~IWr~ lti

n.ti
!iBDl

muhLemcldir. .~ 1m' t&ruft ilUn ~koa.n bi:r
te.ri em.ni ye t

08 ,-,,",

I>l.J"T._,

ui-

~

m,an,..
.bIr

Denizyollarl kooperaii]i

llaVW'iIII!I:

- HOJ'l"l' .... mi M~-dA4Q,? D'ye .....m.

leY~,

_--

itt! elllLlrilln tarn.C!.adan 8Dk:!.klta U-end.~ ed.i1~Qber tan. d !I. Miliirh !;U k i.Il"SlrJ.rma devam ettiji..ne dair yesika. SOf'U • lacntI_m ~.~tu:. VilJ.yel:1:.8 yaptlglmJz tilil.."1k fUlZIl.nIilI 'au babe. lD.mamiyl~ ~ , SellIim~e f:'~n ~ at;'IJ&l'I hu kurslarda miikellet tu'tu.iaa d.ti" tam!lmiyIQ yeti!7 tiE'ltnu~ ve bu rene ba. ~ki:.ld. hL~r ~am.~br, Pasif kernnma klll'WiBn. da bu. tie soa devre]~ri_;nj yaparak ,. El.ZLr t lenni tamam I~J'I1.Lijj:udJ:r •

t.eIJ.tl.

v.n.

rini

mm;nn:l:ili

1O:fW\;! III u£Vr-

.~"-"" ~I'lln. "'. iIi:thiJ moenuu Ic.ed Jnk$h~cW~ d(lJli!7dl II mt C r' :!"nf!,I];!, ~p eifilm.!,
IU

~.J.-'

-)

~klmdol!

~d:Ic bi1yje bir mot~Ieyi kon .... eL±en, -';9;'ind;im" gde:r .5yler wBoJltuor U1nnb:r diye... NidiR .h.a.mm I) IIII.&dwn kllaet:ii ~ miUeiIladiyea it--

~gun

-

- Juno,"pd

ittI~~d.w
llkayULlda ..

!lII~i ...... DI!vli!t Miltba LUlld ' nne :JJlIm:I.n b~ Oliln. (I~ L~11til ne h't - J ~l (T!!rct:me) ~LI.ni bulu Clu K, .nan ltita~ l;a fl:l'.t!.an 3 d ~ b;;t:!lllmll WiyUk d1l kJ..I'I'llomlld...... ~ (T~c:t:kI.n 1 II 1:mull. .muild[U ~rail: ,.me (Tt!n:u-·

- Yar
IDI ...

'"

~

~: dedi. ~ Bah~

me) ~

II;Ullanml~,

jt:1lbu-

d!Wo 1!JiJ-

~

10;1 lI::eUm~!:il:;;i dtr.

JIll.
.. ~ nee

(T

tnlfJ

,.~

(lC'l,Jt~)

ermll

"'1:iIti.)

c;

kilde i:O~'. II', (KIll!", ~kbll.d~ c!.o;.unmuulI miIZUr lI!~tnollO ... hLl:tIU" :;eo1>t1' 'Y "t'.I.r. I
OlrnTul~Un::I1.n:U

c'eoo;

a J'Ukand.l-

ll,l rualli!!MIWI'i l:ie .I.!I1.:I$1l.:r1lr k.i lrtll' n:JJ ~")in \!O! k" t' ~Il~ ri:nJ ~at'l ~If(.'ttr t t ,1 m.i:1ir, v I! 1J.1.mU.Ll. bir mL - \'t'l

Begall.llame

l':;I'Llm~. Ift~rn . ki blil'ie I, T[lie d.imagbn. t8'MI.:1iU en "' mubh=liycUcn kW"~blleiilD. Olru;r.. lZ;:1ln t1nl~' (Hk) JeJdjn~
(ll U )~dl: ToP

oed 1!!r, Z Ir.::! (l:mb [l.Itotil bu ao'k:hnI. ilhlogt ~i _ kqJ=ol d~ In~L (rum) drrve (K.'IlIIIL""U Tur" ,

d!I:o

h'IJ :;1Ir<:'U:i! fikLlT\;]l'il-r'lT1l

1:'0"

"",:1.0

VaUmizin ga etemjzc~
ij:lkan bir

go-sterdigi

if

a~ets
hik-

VaI:i ye- beled..iye .rcisi doktlJr Lutfi Klnhtr g;u -temiul Ka,. sunps::-adakl pir mifilll memu· n.w.I;Q rIle y8.l.l:' isUd. kn.lrul c:tmffiifiIl~ !lair yanl!Ln bit k ri mektHb!.l1lu .lJoUan itioore wa. rak. bll me'mur hru.:bndi! tahl!:l.· kat yOl.llllm~t:'!1nj 2oDl.f'etmi§tir,

Tramvaylann

'II< V

son se er eri

__

......

1

IQ'!DnJ
......

TlM:~1; WCIQ ~
I

tnIiI

..

Nt! I ....,.UI1 1 AY!!.UC.
....

MIa

..

1141 .. 1iJqE1iUi1

14 Marl. IBM

N''' ..

OskDdar ,ramvayl kongresil
UskLid!u' - K.:tdlk5y ve ha.Vllisi Halk 'I"i-amva \ b.n kon l CSt bugiln ~k ,tin 9kild:l~aki umumI me'['k~ om Ii In Y pl' larnktlr .
-------0-----.

• u.:n •••
II.M

"'1.
.1:1 IiU.C

11d1l~1
II..ZIi lSJIiI IAIII
-

ElM!

Jllim
.. ..:II

"""1 U2

v...
Mae-rut. kafku
rill bt.obuI ~Mi c:w.I.ivBdPD abunga kaJrv '~r, Bb . m~ idaz..m. v rllemk . oluno.eU.~

I-ai.

&...1

Yen; navlun

arlfesi

11.

.:v.

DIKKAT
I ....

KlinhcadliJti

~

Iro!!k'fj..

••

Yen.i ~p na:\lbm t::u'ifeill An.ka.rn.dn h.aw-l ~aJrmdrr, A.nirtatorier JCl~11 Wr I!)fImessiI:i:n dlI Utrlfeyj ha:.u hv yan k(.lnll8yoD. hu .IUDD1.II..k ibcre kyu !;it mesl lm.nrr"1l.fbr1lmqtI. Bu. maks:d. de Dirlik.reiai .Razn. ~ chk oglu ADll fIi ~Ur.

Yazan:

Eski Dah.liye Nazrn Re~it Rey 61J'I'B.dl mil ..
Cul"mq
.Jf. ...

l{esrl'ye llagmllilaml, I..• .. oomen Ietten ul.r,n I dJr! . I.. -26~
!lei
.~

lle de l1.uttehemdi·
3- [

Zaferle' teteuuiic eden lkinci Ino U arbi b a slamtet:
-

II'

H'

Budap88t8 serOislna islirak 8lliyoruz

ne i:!;.t' bizlm tL~e:bbil5

talli :Ini
I

Sel.Ei.nik Ii!l.:trI ELk IilUreti1c, yuh u.t -1lim:l&>hr mekt'U'bi kale linu~ te~l&0 I'tIC'D'I:.If adamllln bull1nnt:lk ihti.nmJine gOt{!- Q1'Ilar va-"lI~UIe ok l~ ~z. r..nk kl bir iki giin iI:J~ ;11dhg,m bk tahritab'[ui mllna:wbet dfu;t.lire.rek M:JJlSi'bNla ne fiirm bir emniyebi.zlik bullJJ}Oll~U ~lmek istiyor, A.""chgm) ct:"apta oophuini itmina.n11 tahvil i:~ia dedim ki '!lIM Mill ill klmse- gec~ SOh:Dg.a ~lmHl.ya, giindi.i~ II,;;iIUigme gitmr.:~~ cesarat edemiyor, ko}"le.rde ()wru1'l riunLdl:en eiilkiy8. b:LSklruua tutulrcak kQrklillund.an VaJ."'eSte bJIDH.k k:imseye IIlis:p Qlam.tyor. Demek h.alkm mal ve CiLbmdac emniyeti yDk. Butgw', Rwn v-Iah gill:n nn..bf.e· . lif ~a.a.Uerlri birbirilerin<l kat' " :emruye-tleri yo.k., ~s~iln ah:'lW'lID IbWl~ hi.. LHn,lle emmyeti yok. fj Iri~LiJ·a.nl(l.l·lfL L:.sl~~· !ii.r arn.smd'.lkl fr.Jtilifiarda J~i· ma b.iriL!>li.ran uasurlerm htmayete nlfl.?!lIll" ola.geldikleri iti b.diJe )f't.i~i.im.alllElJ!'Ull kudi htik tim: ine emni)'~tl~l'i }rok. Etmebi kooLr-o!ii, il5lamlal'l her ~n ha.lc:8lZ onnekte.· konw<loslardQ mu.ttariden her i~ tsl~la ale}fbinde ~a.b!pD."lkta W eIj'kiyaya klLflJl icra edllen lli.3ker ve jruldarm.o. ha:rekt'Ul" rin.i muiemadl:veu 'ttonki.t VI:! t..... · rim etmc1d;,e OlmeJfl.nnlL !:Ol'i.1 Avrupllblllnn. bise bihnli'lHI,~le 1"4: btttabi bizim de AVl"tlpillJJll.· ra ffmliiyetimi:z yol!t. Datta bur:a.daJti rnl!murinin vuifeleril'i ~ dim yarlll biJe te'b'it~lmiyeeehl nce 00 emniyeUej·j.
B'LI Silnl1 coe.V'abl sWrnt ile tcgq~Nh. Mi:ifett~ pa~ trllI~'e mel'e.k..rnl ogmIldikw[J
BCItlI"a
muJ]

BRdaretc

kaldl.

YairlUl mUIetl.i!i,l PilJli:J.1 g.::il!ldcn:hgirr'o ta.hril'fI tJ postah a"nC$in.d.... :.:art I

( Mi

or

.an

,ta,LU

1,5-

An&ra., 2A ('Ile1ef'0bb,) Ir'nkimetim.~ 1.i8.CU' hiikllmrlo tL 3rUlndaki oonaM mii:n.a.B;a • bc!tler.iI!_ hif' de-lLU ~ii\.nk 2 m....' YlRtl. Bu&petted.c w;a1fl.Q1r: ,0;lao. l:Ieynelwile] sergiye ~tirakl~ mit: brlCa.rlfl4h~'. Becg,iyti gid~ OOJU'I hgveu.~be, Dll} Ticaxet marl:"e8i • niII m.uavi,ui Cel<B.1 riy,uet ed.e.ee~.

Leyli meceani talebe
.A:nlmra.. 26 (TelefonlaI

OuIlmUzd~lrl ders yaJl i~

hUki1-

met h~wOli 10yti ttllK'CI.D.i ala:rak. 1500 tslebe oknttliln1maBl J!IlIu'8~b;rlllJ:D~!Jbr • Bu tale~'enJ", ilir. insm!, mUs.ah:!Jrn il~ dti~r bir kl&m!. d:ai lise bullJMrllYU vetterde matiup ewafJ haiz oia.n1e.r aramndan
~lKelltil".

Macar hey'etl getiyor
Aniwa,. .20 (TelefonlAlhkal"Blll& ~~ ,mub.r nil' 'l'Ilri: - :t.IacN' tiCllU't!t ml1.kavele:ti ~ yo1a ~iI.~ '1JI&n Ma·i:&l"

M p]~lLiI'.

bereti ibu.gimJeJ'de ~l"imi.

yok."

r]

irnJ etm e'k dereooml'ldeki
il

oovab:t:mJ bayret

si1k\i tile

Hapisk'!aneyi Wtj~ cttlln. IQ,nL'l.e w n yUzii miit.eoaviz mohPWI vanh, BUyiIk bir lwmn ruul'i teBH ems ve LDezhepial i1Jiyaei
mllcrimlecdi.
l~nd.et1

elmi!jtiml.

11£1teu-

M3.f!;ulUI'

.,clm,

sUe ~k1LabiLb, yilksek tepelerin ort.i&na ~ lb.ir vadide beni, cole n.itlll.retli ve [!ayet BOjUk bi f' ~~e'lo!et otdll-gu, me'il'.sim de kaT8. kl.IfJ:r.I 1lD1"t8.Rma. .mlhladif bW.l.WdllI,iu halde hapjj~ecl~i peno· reletln bit hayHs31'li caJ:WIlZ gO:rulim. 7..ai.en. ka.', lHle !JeI".:l1tii !lI.IIhhiyeden tam. He oldl!kl.;,tn bw} k,J:ll sekence! de bill.ruIln istiab1 haddinl mUtec&vizdi. Cambnl!l .hemen ~it1InIa&nl siivledim." .H&pi.abl!.tI! miildiiriJ t;ahaiSat vet' ·D!li,I)ri.a.r, d.edi, DeftH!!lnM'!'rI 1m bntiIm,m Blifl.l:lAflil.fl.ll I!Qrli'hrm, J.Da,I iyeo komi8i]!'oQ.WIHID. bet intitad mien h,tJJZlUII& cl'MI oo\"ap "tern1edigil'.lli sdoylooi. Ni.t1ayet alTI yUz k~t.w:I ibaret olnm rna ratw 1;(o.diye ederek ~cec-d.e]l"~ eam toJd.lrdmL. Man~ muv3.SlI.latlmdilR 0111 bel;! gUn aonra milfettiijllkteo gelen bir 't.a.hrlratta K~any k.aym~,arru. hakkm dJJ. wki 'u] H"Ll 9itAyet, il<IEriD.f' lahk.lk jt;illl 0-

anealil: bir boi&z

Vl'I.3Ilta·

an

]"8.yQ

aga.51 t rna.lt HaiUu BeYLli tern

,Klde.n@"rkklhal:'b.i.yekQI

ettigi trdIk ilii:a.t1 ~a.'Vi vttrn i.g i i0Z.le.k:en in boil' IiIllreti leff~11 giiu derildigi Ve J!:~~flIla Gtirice mutasarrafmm ~meril'liIl

lila

Ba.blllilIY'~ "L1crdem... ililia .. olcil~l:Ii 0 i rill yordlll. Kag.tlan 0kudum. K~r.y.edekli Ru.m i'I1plrepolid I I\YlllBkam III mi.lr to!ffl oldugundliln ve rli~ ol!lml, tUka hyrugu :].1tiJilll1dim bah i~.

Ie ",il!:iI.)'tf11:.e bulu fi u Y(}I'" Tn.b ki k mmn'lH'U irtu,a m addesi n i[I ap;,h Q~g,ntl. ?lilliyetill 31hhllllIlj ghteri.. ijinlu-e bulmadlglill BBylllyoJ", ~1Jo 1:J ldo InlYJn.'lJt; 1111m a.l'JJ.n _ III; . beple lijinlm Ilurup durur· ken bu ~ I'l' I klUil-iUl"lh:h~lnl v . !!ie !'j ~1'11'_' !l.zl~dil'ece,t;;inl -i,ul' ltYli...IIlliwm. ..DIIrd~&ti IllhEl•.
prilltliigilnu.

llUu! r:lhnlD

J.1~JhlJ8W!l Cdl~J'_,q

n~ (ilJ1;IJ'H" .. .b1
lsrit. ,... ~~ u

["J Bir ,gIg:

oo..."l

rmm.,rrfa.mA'~

b;rr' [.,..jMJl

J-.ulJanl.I,I'm"U~. Btl ru.rlu 11",,.,, ~k Ioa!.abifmrlfjCti' P.'ftdtl (1l4i'l1udi{p" 11 - ir ,I ,. '. bi ... ,. ,11 arItm al4l1tllMI'", ,IHl

f'rl,kl~{J'j~ ~ 1tin!, .'lVmlll.m. Tr/f'I~ fOjllf hil" F'.a. iXlMm,l;<; Vt:l:rt 0014 ml.it1f.n.'eb 'iofl

.

I
l Ul·~ • 1;1)1 1 \'f tau, Mil vn 111, .~clC Jo:-t. N)I ~ Holand •.

...

UIO 1I,1ll'!' 1,13

ProD'l'JOn

~

!-:Iiik:r3trr

1::10
]~A!Ii

~" IwdmJ

lIJ:iO
2'4..l "

Mll zilt

rell

t

I

r,

1 I.,.~I ..... r;:ll1l1] a, H., uC1jill-

1'(I~fln-

Pr M'iii!lk ~ler ". !ltiII:

liya s;;:JutUi tthlk

hepsi.Ji'lk d{!\,l~t n '!:lIed m. nfU1'I1 hallt!! alF. _;:rtJ. SUItt' duilJlrW;-r, bmi I La lulru.dn IUlkb ~ J4iHll i\.lW;~ iJ.~Q. ya r;itLi. Tu.llii bil" r;iW morn Jd<c:l.Ierin O!! ,'e ~Ukllnli'U(l!ril:l-1 kavu~mllk iinudmi .hi~ bi.ri kIloY-: ~tmcl:llj~.i. H lo Hube~ N'>F!~:;\i.mJ.tl I'(]oll .111m l!J;J.yelleriuj duyduk n~· kimbiJj,. tWitlr ri ne ka . -tlnl!)til. CUnkii iQil'Mnd llk nUt"f n et;!E15 iiiQ ovmmbcri ~Jl>l' f\( "lil' ve eYVcl i ~11 [l(iyt.taM;l Ad'~. ab..1.b::t_y<t' p yaitUI. hi f1oI8vIlde
f\iJl tOJ)bOcJl

t~en

sene

bunlarw.

L.;mrn

M02:Ul:
~::tIIII

lO 'i 2.U'l1l 21.30 2L45

»

MIiLlo:.Ik l'I~

*

%2..30 ·H,olt
r.:t.JO

H[]ll rl

M~j

~~

N
B~
.~;

l'tl:rU A.YkcrWc:

~

n1otrasi:rn

huzurunda

yn(1tnl~

bir de

oruWilJl'I:1. '
~I'li

ya.llltrln:l!'i;tlt'. AH1 "p'llfl C'I",'ci .bU :lll\'j,illi N ',r- imp~f'1:wrhlk tn';llllj'] b ,,1 Co biJ.l~111 bafll'nft. ~~f.:tig1r_i l!:UI'flf,(>e ,a.ca.ioa hu 11:.30-

.e(i'~ I

I

da

II!

.

bal'i~,h r.y;[ji"'~. CoIDk b i,,,,, giic dt:rdi K dilntlJil i i'< iyor,.
Mol1alnr. ~dll r __ •

s-::i.kin

Bitt• IW· , 81dJ.nm vi1til ,;ildli. So • ,~'Il: - M<llq . nl!lf"'ede ¥imdl? - Hand:"!.! .. - Onu klli~"Je Q:oTl"!"l ... ,lt mJ? Sll'! C"QK reu <oh.lu~. - Ne OI{'11 .... - Adab H;ili it& ~t1l'ar .• . y:!l:fltm ha!.. - f."a.' • taTlI1llUln." Ncmd...,_ "hi' F' .1-... I -.. iri 7£lVZ'.iek hE tlf. f'7. ;i!~ alay etti. h'fI[1F.'!··1 ?_ flOna; hi bir: F}f" FlO'.. l f"I ad j ttl i., - H'" o.l~~lIl' bile a~l. ~ Bak ~ i~ .... BU(lrii1,n oonrn Millin, oda~ FI.,a ..,V':rtI. B~"l de s,~ yoT1nih... ", i!.

DeytLOO

hi, ~,,"'..,.. I kj,m~ye t'll'l-'f' •.•

tanJ.bm).'aI·

t'H' buhlndu:~ tarif ..ttl. Ol"llrl !l ,. ~:1 101' - gel IIii' • ¥Old" to!'Il,,'I oobasi 1IB ka~· Icrm~ ""!"cldi. .. {t") 'hn.ba, Tm d~ '01sn uvIAl

Dedi'- V

I.

U

::I '!ll

h;;lba .-! -,"d $Jro~: - Ufitn. biz1Ql Milll;. mi".
~.
_.

OM11~11 1rin Mnlln'l1 arayoTdIl. r L-<>'1n J:'(irnnCf' -claim moe!' -

~i:ll

F.'-o!et
T.

I•

\'~Jut! ..

-

Bl'glJrII .••

~'tl'l?_

-

N~ n,,?~ -1.nd ... BiZ] oraya'

giltiJrib'

mil Mon!)
b1t-

IWndh~j
-

-

B , .. ili "W 'Ie... fa'l<fit,

k~m~"'c VI"" iVflr. Ut tfEli IiEe "oF'lin r'!!.•

Biz

de bilimQle:z.

ta"!ltmak

Me,len

t.

I

ehir Tiyalroau

Dram. ~_ ro.,. .. "CO·, """" "" 1IUu~"n:r UJUU1MA ... 'II Yaz.;.u:rr: Sed:i\ ,Sl.uiutvi
~[Ii~.Hll1lDd:l. FlU fll~ ~ 0::,0.

Te silleri

bt

12d1.Ot'

In. mmd'.;:t.
J ARA5AP.'
11;1

*

..::1I)1l

kllmedl
0 cb

(1

QA.D.

illl? N~·' • tt YEJllll. top1.iini'i-; tf· fegtnc, ~ ne, zekirli gRzine If{'1 ,;pj lIIir ~m gOJ'n::e1{$.itiu tern. ~ In' kM'IlJ ka.OAVIiT BI.1"'Ill! 1Uti kijyl Uyil b:1~ 11!,!, ~i.;tan!l::IJjiiJafan etmi:t... tl. ri"nj[9t fiO<tl a. 10Lltllo 1aJ",. re i~d .ten );,"dlU'tl'ml~tu? - BlA yLiltltntm..!t det1k11k ",eUeri d ~gLliiI. H:~dls1 de 1!', iJ:I~ nrn.da ]';~h, Evt· + I. itud illiC<li et- f.I!!.. E~!a nlnlip lIaklllhr J:tte.. ']\I).!!U..J ti: ol'tl.ua ~lnn '!JOCullttnn t.'lI, hU'Bk!l-l' k Lond~a ~\,;\i. B~ - JWt: I U.l!,_, of I «len cil"a.M!JIlZ~ ,!Ql'd • medlniz buraya ? ll' a e,iI'.l;E.:;.okl;ilI;emlb can mI lt ' lr Fr~~ It _ ~ va k bwum:d:!. varal' byLsilJ! ~ A~lI bali.IPJ Ha..~5taM. dbilncc: eGk.i H~yMb.". IIIiidd!!iI. ~ . Il· imp 't""d.to Haile SclhlY!0 ~ III!I' E., ·~m;y,g~I Eb be~ hududn civm--ma Hart",:ma gjLti.. SOOIl.r'a. ind. ~'I!klat' l ~t~. O~ n.n'lUlevi d." ..... W1.;;u·uu ~ldn-<.U. Bu iI.~ ~ bulk.wJ l:ly. - dav~t it;indir bu iJ.ti flii1.i'Ulc1i.k davuhl.Q ~ almeden seslui on ::.n. H.iJ.lJf~ dngJaruldo: 1 il ktr l..~u-mm Tlll'lti· MdIh, lIufilih:lll Hekimgfiu.., ru. .- [{e.Diber HUE;W lWIyo.Wuk !.!.II.beihallO kwaktan YD birincihii 30 m.arl pa ~ Jrulaga ~ :k. icP~ OI.aCSK ki ru.i - de Halkevi b f!;ile em. Abba?, F:1hri,1ln.mim, y.t:l' Ym' topl.H.1mll.I}lu, eU~rine Scmereiyan, Ba.Ht Ar~v. !rtadYQmu ar3.SJJldaki ~..Iibbr In.g liz cod 'I wdrnl.ik m. ede y ileo ~ Izmlre gide..::clI; O(lUI ~~J.- g~ hu iltih.ak· eakur. ~tli" isimleri ~l aUct.! rlu 'Illll ilt!h.ak ct~lell", I}"l bUyiiym b1r Elli Il~uya 'l"UrlrlYffi;iJ;l Iblhlln 27/.a/t'U ~lIlIhe I'ooii :.dill hI' ~fl, bUt eleriIJ.dcn III .l\: iiride ••th,;:tier 11 de mil;!? .a tlatixlia ajaul.ttI-nll. '!:li h,illIn.:Ie ltoJ. an)3.t'lLl:I ~. . :s.rn.aI ~ d.lr. eklpl(;r !:utLililJe :irt,'ii-a..k ~~ak - mii.rncl'l.a t[<l.l, J. Bllhe$< ~tnrun lI:loM'1mEi .Ad:.b. J~r'. . Ga:~ HiJunet. RIm, a-~~y[r! . a ba 108. I;lh:ndj ~\ Q~l t ~'Il :tn-nil kIr k(l¥tlJ~da. lsmn· p"wt, Nam \lp. J.. bdullah, bulu U:IDsH. OO~C"Hl nlan RJ . n~~. Halil, ~~l·cl. J ~ih. Ko~- illata olunuyar. Bmn:m,garplalil gden k<lhm.u NegfulUn lI."l.Imanu.t, ArlaD, Hiliseyiu. bndinidi3,. 1,;:.ak, Takver. (]I~ Babe:, 1(1lI!lV@:1:W'!i te.§@eriftm m~p A wpi lklnci hi! ,lie terf ma~1 kil ed .'01". Cenuptan .1Ur:1)'U11 I'm hm.i1!'1 :Il.arrket eck.cektb·. tkinci Jrume ter- i m Us ta~:' !. Sorn;ui!;ind~ yiirUmlW f'lWl. kol onli_mii.zdekj Il~ gtinu !3e i tngiliz &r.nmlli3i.d G B~r1Ye1'B.da k'OOIISII p.tadlnd n... 3 de Almndu-I ~ knre~ ~lk kitBlaTla bir.lqO,i ~ .M: ar"<IiBLDm y pll~akUl". Bu Ill:>\IIl baJremj Muzaffer Allemm \ljanGlJ~WI.n: $imdt Atll:s - o:luI.h3. Vii bijtll.n ,.lit biz nf:! id.~ h~h;Memlui d~ QeJrip1e Belti1 - 00131.El' l Ilarihinil tOIili\" Hnbe~ eon ~ bir tehdit tm'? ~. bir.c kliti idL ntirur, dill' e1kn ~ gUlIU ~Qt Th de Il.HII:1I1tr.dI-r'. urnnill. qe'kile teki!e 1 B Tine onl.an ~ttl'i:!. B6.I;ll;::t.hJ bOlgemiuie bO)lu kO!JUlN.~apl' tll.d SpoT: k u'ltb IJ nti In kii~iit.k bir ~ 3l~ oltr.n ister:le"!!- IIf:al ne;"e.Joe sa. ~t\l lac:lhtlr. 300 biB If~iI\' tt&!.yan. ordusu II l1erif! kongresi 2 - ~rnk edecek. klnp ve oldu~ g1b~ ea:Ir di~ektir_ T~ sevin en yure}dnN lie .. ti aden;' ehkii.lJer en :«,l.fI 2'7/31941 ak· BU!lbrd."1 h k&. 1tiJyaoiaruJ ~ JUyn"enIi, i.lcrh:t1 yolu . Jj94:l eum::u1.c .. i MinH a Imdar iBimlw-ini ooli;' Ih b .a iI:.i yii2 bm. ih sivil. gOstens kliip merl~mndr 511.~ 15 de: fo&ahalisi varrur., aUetiml oIIJa.tIll,g.!l;.l. Im.yd -til bUll: ~ al lflz mdl _ Bu. kaliLJe ko gremi.zin ::wodi mu It.!I.Jya •• H -1rtRm zaptet ,l' aldll." mtl. ::I w.n te.§ • tar illi.e 1;3:)'1 Uar k pa nca.,.,.om mek V;lu wrietti!,-i parau:m. dan bUtLd;m d;(lN:;J:i mib: caat • riflni ri. 'ohmUI'. di:i!~tidtli.. kftlldan maruta. !btl al· .'" m~ diyoeekjffi"~nil f.a.·tm~lU;" if s,por 1.1 ~;mil' i.;i.D e mllvoODi.a!!' d~ktiJ.. 1 'Xb. J]J itI~'l\:r:" kiiylU it::e ~,. lEIir n n 1tiham a.lmml.llacalr. tstan:::'u~bo~gesi t1.r. ~'IT!e'I'Id1f~ Vl!I peal' vaptlTIiI. t{ik,letinJ:r::I lwp b~rd(\fl 1ilmu ol~ sa"L';m '1'" t~nyoli" dilfluD 3 -lIOl}!:.I Jil8.rlrurn B~um~1i Memnur:r:iyet:le h 'bel" almg. . ~lID.dl he):!::} eli en gitmi~ dt-,- mD.L1l iie :E\1n df!T~lq. erl~uk TIlIufl.! Iim :melrtebm~ htl· ~d.illM'. KIZXl ll:. ~!UlJ.nlL \''''''':). ml~ gijnl gene] dl:rektof'lilk k;,.· nICtktir. roket-, Maslali )'0)1,.... ZhH~irlikJ..l]11111bir .iim1Hl.:mk !ilOIJ\1 Y::l.J:.tHem de dylc bir gidi~ ki flll'R t.l. h.{'rll~~l.(l '''";~:.1:k n~ 'l.U. gonill!..n .biro~hm~ h .~ YU •..• !'aU ~o!dal'll_.liMir rabril,;t," tlnlm.a3I i~in fBtanb1A1 h--lges':Jt" Zl. muhnJ. ba,r:bi Milit",Ter kazalliI;il. 151 WtundeklotobuB dliitBk • 120 hiD lir.;. ~i:bu:'!c'"1Ili~i['. Spurhile ItDJ il altJr BeDe e'llVt\!. rum 1 -1 bll fllWi::r.l. dtlyg'tl l,;'Q T... .rcUman mo.cf r; haniiz bu nnnden tli.inel"Ck ~or mekt.ebi co Ist.anlml gcn~li:rinil]j miihirn yaptlgu ba.rpten dabs (jethilni1 he;. ~ Ie I,mn llP l~b. Bu !him - - rm nl" i..;t.1.-len. ne ~ (II linden COlkuJ yeriuden ge~ ~, biT lh iV'ru:l n]1llI ·bll ,:tlo~ un in- _ Ve. hele 11m I:mrbill' \'erJi;ti, n h;io It dl::~'li ~zm-m] bl~ •• N n~ d'- -a \'uo aday, hi. lUI" dai1ll y!!.'"m~i ~U'.l!1a iijTl Iw;a bir zaJ;lillnda bai}' bitkiILli.b.'tO;fl Sf 1ll'a - gaze a.Im~ b Y"anlllnnR dl' , ijyl'lo: ! ~hnbm. Ve babeorlel'i 1 Hlk~u hiturn bu1u.cakur'1 lanawtlir'. Ba ll~.i~., HabqliJ.erdcn rn 1Ul meli.l,u.a·::J)' r'i rdL 0111:1- lmatm DANiEL Lecoutois"ln ll~ e h.iQOO' mctrooir. g,t2jrl de I'm fifth f' dell ~Ul ~ baDCV~LER. ot. Ko~ en Ca;la tnln:m· m !W09dr it FiUt I>l ilOj;Tl1 ~ ya.rathgl ~II, bi.tir,f):11 te~tlrille mbni!l ku~-...v~ .. ""'v.............-. iWlllJ i:iO!~lelll:rel In.r,~m geli.nie: Adana KI3 VIJ Erke# ~l(;· pUt 'll'e.nl~.ektit'. ~l [~nn w j:ltu~te ulalll nJl'lr~,~ ~U~[tJ" ~-lIeHukn: HALKf£VLEiRI I:tamete 1j1l.Y:J.D 1m' _lffiI..n ~"N' 5 - Bir ~Q\ ~4) l(~id,en 22;3/1911 ICum art 1M) giJ it iki It:i$i ,'ru:',ll Id. on:lann bi ·m· Kmb·j.j llmkeD:iwitrn: mi.Ln.4(!i:epti 1": bif'wci_ J!elen La ., kongrf.lmiz ~riyeLWrnil'l {~ cisi ~ 11k at~ ,~D tt~l t nu.. 1 - 2. 3/g.\1 pc~m:be gUkn1ll mCl19U[liuflRa biTer bamk. Llilemedi~ivd ndolll.}'l 29/3/~ U dl1~ m,m - I mukifat 1:II1A'rU vi!riJC(l.ektir. ~ mi (ltn~gili fUlt (17.30) da 1 t~i. il iut~:!t:I ~m.artW ciiniir saat H.30 ~ bo· d.n J o'an ~Yol.lli yilito • Bil_ylil': MJ I ·t Ii; Ii - Reis ve- I 6 - Kro:s lamIifinde birinC'i tl~ "lib' uk lik edilmi.~. Klmgr mezkw., lYW. ?.a tau I i~in d~~J lelen aUete bit" kup " illirl(~i. iil iIi. Si.... .as ebtisll 3em~ttin '~n.~bruJ. :IHIlb1k Ii·· !till VI! gilDdt;! Eminonii ha- keoinde top· rtl-rlir lri . cld.e vat:rn oP._ 1:1ciincru gQlenlere birel" mu.dalyu. lw:Lll.l:aki.u". Gihmltnlr tm"3ilndafi (Urn i b{IYIik perveor1 mU.ltv~ Itlre bill tl btl' tl If binl~ bin~: siy(].sl ,;._" • 'lie miLU bil'lil[] vcrilooekUr. iii • • G:.':n~ MI!~ l:ln y. ,~ - P ... i:_"li.i •• :5imdi bu 11{ n. l 1 - Bi.rinci gE'le:ndm (HI 133.r[, CV;;iLUi!{:l bir klimflt:1lfl:!r YeTi· m1 t~IJ iih:f' -. , iz ?_ BO~~ Gerc.fZih bfijW[:.I'kikll 5'IlITln!. ~C:i!Iler tc.sniiQ da.leCfl'ktir. lnellm It, t«l:~, bIr.lt ,n<liollrJ iiLnd',eu: DcrnQ:l, t ~ kcmdirri .a 1:lU'! i'idl. 2-2:) ;';lml CV'I'I'I;[l gtinil Blltiot bill dcf1ldilrr. ~ulr> ~c &r.I~ ~ Kl.I.mbiUri~ sen~n \l'e I:u" 20.30 & Dr. YFlVlt;: hb:!dll'1 tn· Thrd.l%1!'U:1 n!r.f,·(" if.('l bll 002.'C'rl 8 - AJ;,~g;r.dL 'immteriyanh 'ke1'cro \'aj'. Sl-n de rr~ f"arlIro.m!. J,un.tl ('n zwmtd; ret!: ltfj]cnn bi]'l~esi l'O!)l'lg1'Clt<lrJ, rnIlfld fl (l'lnli bi:d11 ) m~VZ\lUll ~.&ylinC'r~ hiiabcn' h kc-.m. rIi.rl[:r,i:la.,mnu 3ll/31Ml 'nU,n!:uu1D'l ba~.. P.'n bl!tl1J ,,~ d'Iln.."'TI ~U! • rI~; ~Bi:;t.i. On· al/S, 941;~f' giini.l s.:mt 11"1 .1.11 da bir h1nr~ 'atlS veriT"'I"ek \'0 ill1.cliu?; 11.:l b···[,"Lm: {A:r! . P:lUIT' gW11~ ~ 1 11 00 BalmlD· <1 ~ Jl.;lhi)'c,:,si te.'1U;rllJU emir nUmm~tI o~l\l) ltLr ni.h!ll''f!t mclii! crP:lhl. ~1:I(,(L'li cu ~lltllgi !H'keli mll lJi'lTII m tG-; C. 6" p, Amavulkc ka.y'l nl' rd n ~erck Hl'it.~t~rb3ni.5lnt'la Yl'l,Jl1 1a,c:tg,.ndJl:r::r :In- piycsit,; tc.mftll Mccdltir. wmiebulWlRl1lla:n .rica. ClLWlIJr. mJZ1fi gt:lmelerini ehe.nlmi)'c .... cUm ,SClllr.l. ymtHl~~iI. bak· :I - 2!)/SJ()f 'lIDlnrte!!:i gil.nil Milbeccel, !t~dt!t &!ryn'l". Wnr: m.at 20.3(1 d::.!, eY'im ~ aY:alat'1n" aI _, 81 t. S;-'mdm, H'dIlYe't, le ciQ eril2:nm.. b£'I' ~ !:IaI0'l1!U'l:U bqum ~ 1 ~ tdare bey ti t;'lporll, - Ol"llID W'W!ID"II biz ne wlcdan Muhaml'" NI R(ct S&fa C " Ilhitmi Pol ter, F',.ilt jjncm Fct Vl! llliyiik d:eI:mkitr 2 - 1dil~ beydlnlin i.~, tlm ; Biz c::,.elderiroia :iSt.{ll"l2. lrun taTafinilan ('l1111l bit'[ilt 1 bi Din.qe·, ClPmiJ U:lmnfl rlu, fu3 - BirlE¢n h.alliph:Oll yruu mevruunda 'Ilh· 1lonir>rnrs veri ,_ SO%L.n k ,,3&1 bu!,. Y ve ROBER YOU G BI!. :Efa~rn U~mi~ghJ. Hlh.meL b.eyrM IBcc;imi D'y ..rel( He-:!ill litlL\'l'milcr-. Til, ' le('ek". t(' lillJil "lIb . z (Him· I:I!'I '~iirol.i! Zeki G kl_~'k. O.lt;glp i~'e "-""',......,_,rnr MJ':d.tl ymvtu..a .. '" ri rnr"tin o~llI) piycsini term'll it- lilt trl'cilm ITII hI] 1Sii~1(! de: AY~fI' 'C, B~ill"IIIIl, Hlkrnpl '!Bell' rim yiizha "I~5111 f.I. t"crei.im.c C't t~, Dot;u trpm" kl.lljj.~ ~ Ii ha - deceM.! l fI, NW"~ (:}r.t. Dr. NUI'Crlllin. ~.::tI. lrijUl.n bi.J.,i.L~ 1. - '::fJ/:J:/on ~n'\r gi.iT'n !";:[l,. o :t.o.'1mllr! }~ba:;:l ldr Bllrt1~r. ~!llililaltin, IHi:1.t. yeti fill (!n.": f\fuH LU. Oy11il )"'10 •• bi. de bu t1h::D";~Wfpor lrn1i!bU:nilD Sf'!lt"1iik :r:t H.30 d!l. wmAit "Iibfmliz Hllm NP.dilll. ~II']I~ Ct ..lan. N~ri:mmr. ' T(>~ll,l'~ot. e..;;a[lJ,T1fl, r..Di~ DI:I'] ~ol1gTeJli 30 )fjlrt ~JH. pRZllr g-:~. m€tin nilu~ piyesini te!'nlOll (3--1 r.el y 11 E,limtli. Du aJamlo.nl I1ir t.mmlrl t VCl"Tneli: it::lp i~ deN'lttlr. J. Pavil, Zt1ki Y\.muk, KloP1 - t1U !!aat 10 da. Yeni~l)lJir- l\Ilmti· y,1ttlU. ['[;['11 'hiG bJr COV:-Ip VE>rran ookagmdLki 1':.11 I"1"Il;'!rhe up Cum rt si "e fiM,.. Gil" kH lui-. Pi reI r:o~ .ki.r, 11:1r. him m fIn ~, '1.... rivt dtJ:r1 bir nnmarall girilji akP.l, NUl"ulll'Jl A. GOren, \'·:-Is· zmde toplllna~a.k ':'. Hi 1V'..n- toplal'l tl~lrln j, ret .j( . ir·llI!.p.i!c. iJ3J In.-I r ti~~E;:;:;;;::j':::;: IIa- 1 a.rf1"~n n bilroJn~ "'unll n11I1J1l.n· rI I!!kld, Y. khl' i, Sal(" I 10;, IUn .C7.kUI' r.U:l ve. .' U f1l. ()nu n ft"rl..·rI J .. ffikip ~~ IJ fll rica. ohmOJ' Zlr bW'Ul1:ntl.lo.ul ric-", ol~ut. lw_aducr, hk~adW", ('. hd

tncr

IiI~ bit· zaman zarfilJIL

r:c -

0

ab-

~ki (32.3H)l, Y ek: hOll&1!-sam,yi l.etml:b, MU!ltara. 0& HiiiIqirl Rahmi. (3S1 13.) • Yl!!I1ek pi,vade ~ Ali o~. Allmet Bubn (23915 , Eniokli t JlPl trinba.l}l Se.yieU:m .' Hi.islit. ~ iyq 1302 &linin r 1 in k'aYi·!!.D tetldk ~k.· niifua bDriyet cihd'Utlaril~ 'b:i:r~A.CELE ~m~ Ihu':I

Erni.o.l.

YedI/:k harp

GJ.

.9IUUlyi

t.ct:me:m.

na

m

l t kmu !Jar-In hale e
11"

iii

'l

-nu

ta ¥

~.

I

.~~I

l

I

~l

i Uni _sitJUer

1

si emasl.alJm!!ll;-·
r

-I

.,

.

I'

~~iIIiU&l.l".

ft.~~vhnin.khld

r~ ra3 c. m Hfurmdc 'l..{ahit"t uzerinden ~~i:ii==~~~~~~~;i~~~~~iiii~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~==~~~~=c====~~~~~~~~~~!:~~~~~==~~j mesafede .. k:~r:~= Yugoslav I Turk .. Sovyet I. Akim kalan ord Halifax'ml Ilk Kenn ltldetle (~~'" !~n~~~:~~~~ miilieei Beyanna _yr_ Italyan taarruzu sigasi esi eyanaL 6omba~ n o ra:.. Ankara. 26 (Hwm&!) _ mdairveb~~~~l:m~;:!~ ile mii at n.. bu Qhn~tur. 8iz vaktimizi si edi! Lord ezc-iYnle ~ Lilt'eVeki.leti vili.' e c yaptJt1.
(S~,br~h ~ '~cl

,

1~~:
11

~f.d&)

Iio

kaJ::Lq'11o:"

iI

idi.
lei;
1

l .iLl yandJ,
Nihayet,

DZ yurow, \' f"!;.8._j1-

...a~II"R~l~;~
WKl.,.uu

nJ n b.ak.m.zL.lU dhny& aim'i!U~ri I ,tl I \Ie. ft!iJ)"a. arsla TL dl l linrncl.i il1i!

Ii rl

,dl

r~Y·
<J.yI.

g i-

den, ~!;m sonra biiti.in
biikilmelten

y.un e~

Il.H

ca;-y...... bd~:d!..ketlerin hillNmnm tine hiirma; edilece.n v~ malUm hadJstL - ~~~~~l-

a

(BA.

t. rarfl

1 Inc.

dll! )

ka.ybetmedik

ve btl :tin memle Ik.
1:>'

ve jgtik.l.fiEimlilile diIlB-

Yunanillar eniden esirte r a dsr
Atitla, 26 (ELo..) flQ.zd1BUDiiIt
-

tarAf. lined

!I.yfi!d.)

tikli1ri.ilmesi:nd.f;l1'l politik.l.dtul w:ak

"'fl.

~uar

gwbi
(fa _

hilkUw Uere de nokt..i zarnmzt bildiedik.
~I"

meydll.n!c~ [10 all. n_:,;.I ti "\]~nu:;.u. ) u Ii: nllinynD..L.n ~niUl it

hn.lYiil1 talepleri, mil Iu· 01"0 ~f.i,UJl LI1:l IdU.n giisu..'"L!I yanhl, Bu ordWUlII rrm mil Ink onl"i.l!ItmiLI flU (l' • ill Nil vsd dcrinde " w:~,:rt', orta v 0ItU rl'ad • 'npnu~. ltalvan lac ll1iU. li'rIUlSIZ ordUirunun ~igUn oldu~ all ~

aem

kiUni~bf'. Bu politilmdan

WellMl, ayt'lc..J,t. Ami."rika. BirleolIll! devleUerinw, Yu.g(l~lal,.'yaYl

II

aul-

Bilorrlll'l

]au ., h l AJrikll. ,ra.ka Blnda. z::J.!o·lltl. Fi.rs.at, k (':1J..1h!,m Ba!.k.a.:lJard~ bir opril b~ I kll llmUlrtu. KuV\ i Sin~'[ll
• \'8

" ('buJlb:lr, 1I..!I.8. yurd& ,.~h-;1r-K mf.'CbltrlyetLne d~I1H1. Li.i. ny;! imp [ tQ luk koloDi

:\ Ie Ha~
It

~iz.cmlll.n

g~rmt'.ien bedefe el1~ebiljr]erdi. Bu illerall' ormmli d~nE'[m1erde )'l\pLlmIJjlQ. 5"2 cnil.l .
IlI:."tin
I l~iI"l~rnu

hi~

:!il!i-

jo'an t~€!bbir • mm'dfak

olmlJ!j·

tw...
t l"fJ'J.eUeri guy

F

~daki
~nlij

I
I

hi.kimryf't mtiml:tiil'ldLir_ Ital, y n d aema&) i.se. ba..zkA mil~
IcU~t"e l\ar;}.m ~dilmek.

A Habesii'itao I l.:LkviyC3i IInkAnsmhr. Sirenai· ka oethJ l ll. lemek uenl~
isUm~n

~I!:pfl!!r. : ordl15Ul!Llm

hariw.de

ilifluni~m

tll'~r i

go.,,-

t..::l.~medi B) In,giliz

Nil arc ~.u'IU. l:Ia.smi· OhiUIJlmli,yff:e,tin i anIa;.·
kill"L'leJ • mUlAn ka'Z
[1-

mes. kRdfIcT d.evam bl:Ii.:j, bunmatlk tednlrler dan scnru ha.kiki Sarp- Huvat nu os6ylemL!;itir. i~ b1cligin ~~a.rla Le§riki LlmIlr&Un~.." mesal ctmi~tir. Huv l!deri ~Loll.~a. 26 (a...~ 1.- ~ LU'k hill!. <;ekin rne1'1tep Ilrka~ OlBIl kfun~tlyle Rus h~cti B H lei' bu iij. birLigln.ln rani- da be an~tIar te.at1s!Lo.ndrada nl icin Rr"r'at 1tJ.nrahham obme~[I.tmlyeUe k.ar§Jl~ll§Ur. rak miiteaddir defalar ~ Saliihiyeltw ~~. lki memsevahetler Y.li.pnl~ vt' {J za.mu.n. ~JC~ ~w:l.~ munn.sdmtt.a kl ¥u,gt'lsJ9.V devlet &dU'llariyl~ Vi.Jl,;ua gel.e!l £.l±Ua.hUl_. bll. mmLatemaslarda bllll..Ji:lmu~ur. n.clR. ~tl~ hLl."1Jlune-yu,ri3IW Btl :rnesaisi I!.OU Slep. BU'· edff:.::gJ mlltaleas.mda buhm.m::ili\'at i!;lo birligi 'r1 .tjecsin.1 "e.ImI§. tA/hola.r. _.Bund::m b&!j-h :rtlrl-r M.. ek ft diger BIn'" t yo 8Jo- - R~~ m~~seb.a~ "l ISI'lllllu Jle \'e wwrl&ll hiUrlJmlk girmi.§-- .higs.~~- ~k l_ttif~kL ~n.&md8 kendisi ik! senatbr1iJ,;;;e i teWI ~~"n ka''bll hl~ bJl' I.lQkta . .~ azalt:;ma. il !n~fu. b~UIlW..lI.&,g:! \:)cyan cdilmekte Yl gosla.ry3d~ iyn.n izasmmci.ir. 1"ltrul kl'ru. tllrahnda.n tayin 1,'6 yarISl: balk tvafmonQ inl..iluJ.p MaJi,ye vekaletini n edlr -. B. \7ildeT halk t~lH(lal:l bir tam~mi S ~Ul am.tl~ ge~ilm~l} bulun· Ankara, 2(l (Tel.efon~1l.1 wa.ktll.du,". 1t.laliye V~al(.:ii. lwnrdinasyon B~i lie Vil B. Vildet' lleyctillin Ikat'arl1lK j ~I flad~l'l, B. Vl1der s.nmirni ol~l hill, uHehit ve sulhl II hi ugm;- yenid9 in.~a IIIl(JJ.-Lti yu. m list eu' tliCafld&n tahliye edilu.ikJa,·ya. hu,ku:nclinin mevc dtye-1 cltandlr. G~n sene l1arp tell solll'a taw Qlwlarak kullanba!jlar ~bmaz. son gUl11erde I n.\ ta..n! rh:';I_"tiril 'r'! goa','" men bil." teistif eden 1ugm~]a...l1;;t.ZIrlarm-1 kull~r i"ill alaJ,adarla.ru mim gnndeI"ert'k hu kabil binadan B. Blldtf..fll..vlje,,1, ile biIlikt~ Y~go.sl vyanuli asJo. ~tihveT II..!"R !lit tal-;:di.r oluna.rak ll'adm kira heileli oIs.I'ak .kabul edil~· D "'leUerl tanIllll tutmll..lD~sll ee-ftinden bahisle takd.ir i~leril'lili ir::L[1 htrytik eJ:l.erj iler BIlrCetmiljl· In:. YIIi,;.,'~b.V 1f.i!'t~iP rti.i lelSi ~tI! ma'I:\'I!t$! [11 iiilem.i~tj 1".

dlh;mtOrlhk

devrinin

son er

dun a,

vetnetr ikna if;m

MihY~r taJeblcrine

kn['§l: mukn ..

ID'-lSpc-t Ulpll'lde IIJm.wjI oldugu

.::ITll8w·1

gootcrcl'l lle kiOltJJii jlUlllillUlW! §,filil!!oi l!iiITriyere yt'!1" veren ve Yunaa h~tl.anm lw;-IIUi.k i~ lIIU ayru Z3lDl!L!ld!}. !JULI:! ve I'rdHlll vafia.lavet.siz.lLkI e ne ue i."Lf::llilll GllmiDJ..i, bir .BUL"eUa &rZU eden yeni ~bll ilsIer >':1.pl1U:!;itlt'. IWher devb;:tI.£ clelu- yti..Ptiitlcge h, • )"llIiliLr. geeen tamruzlarr esnasmda ko,ybetUkleri .wli.him mevBizi gayemu: wnumi re ahm zileri geri alma.k ~~ Ao.s n-mahasu bir ~kilde 'bkslnJ Nil iuun ~irualiDde-. pszartesi IllabaJll

Ba.·:!J.ll nem;ret~ bildinngm.e. gGI't:, twyn.nlnr, Ar.lil1'l.vutH.lk ~rhE'sinde merk ez bOl;;"esim.lc

sOyle' _ HerkMio ya.n:brru ile ku roJ.a.ca.k olsn bu diinyada bii.yillt ye}'&. kuqiTh: her mlllt;;t.in y~ri 0iai.:.ilku..r. Taah.hiiUerin~ sada-

Halila:.:i lIr"

nin binalnrtis. yaplJan d~
bi l ~

inlde koordinasyon

neyet.i

llklerin hWlllSi d1Lireler t&di1.tt k9.l'l:ili:;yonl..u-lnCa nfJo 5u:retJe 1;00-.

kat

b.iJdir il.rn:e'kied.lr.

i.ki hi,icul1la te~biis

e~

kullanu <lUn~eri

lerdir, 1Lalywlh:IJ:". bi.iyillt
I

kr.ranlikb

• Jrnvvetler
'l-Uh.lUJ.

b~Uarul:J. yaltl~~ Iak olmu,lar,

--<l~----

1108. gil"ipce geri k~lDl.ila.rWr. ll:alyan!M ka ke:n. bir- qo.k ij. til Ve y Vc miihim mi dnrda da m&lzem~ tecketm~le.rdil:'. ()gledeu !IO.IlJ'a. da to~u ha:w-hgmdan sonr • Ao 11'D'111,iI-

ve

n::~fakat nina'll b<lmbn.l1l.Tl.le tema· i

.A.nk.'U'a. 26 ('I'eWonla.) GDmri.i:l'r Wi lnhisa.rl I" V·k etI rnl cUi? muB.vink-rind~ FaruJr v F~dm. ~iflci . f milttl lite tLrfi ettirilm i I . sidh-. RiLviik Britanga hUkiiA.l1k~<!.. 2S Telefonl 1 _ men, nodi. hUrtlYilb ile Win,ya taJ :milict.e:it:l:.I' m WI. vinli gw e .DUrriy tmin Cekosillvakya.., Po- SIu:n~ VBli muuvim Ecli!:Jin l.&~ lonya, Norvcc:. Danims rka, H~I!yini yiiklJei; tas:.d i..ka. iliti.rf:l.n etlanda, BeJ6ka ve Frnnsada (11· mi.!-1tir.
dugu ol.mak .-.:ibi JntlN1~h~~

la in VB ferfiler

leyen Biiyii:k Britanya"imp I"amrlulil kttalan m i:iltirn H ~ 30 kilometre raMI' ~ &f:,lmlij!N-w.r" • mml;aJmda h rek' hn memn Ilmyet verie; bir taf7.d )'an ettitj beyan ohmmaktadIr. Hiibirn lruvvetlerle m" d8..faa
,edilin.iJ'e.n

';Ie gelell! I50fI B:!.~i.atanda "?e ge!;enl~rde oobo~nd.an

Xahil'8, 26 {... .) - ~ habet- ·re ~
Cici ad_a'O UlptolUM'D
gn.rhl'l. dogru ~

~
H8I'o

Harrarin

b~ OOi~r. BeIJ. Hitlmn BiiyUY.. Britn.llyu.Yl J,Btilii i~in ya.pllcntJ herbi!!Dg:i hir
~uLl,!;jte

~m

m;i:n.i

Anmrw.,
Dah iJJyc
Il£

26

rTel~ol'tlll.)

_

tenup mrl'ltak~rnrlaki mf::V 2:ilE'r~ :;ddetli bU' hU(;Wl!l Y3W 1'iu.ljlt~l'"ilir. Fakat bu hi.1cu,m da gerl piiskiirtiilmi.i.:;: ve Yl.lmHl1Ita.r, mukablL bi:r bUctLm'a dti.;1:11.11

I

ma:ru biduycttc ·e.LlIlde t.uttlJKu ~e\'<:ileJ'dell de :tlml!}tn. lwynnlara qQk 'btiytik zayin.t vel"didlrni;rtir". Muh r be w-eydamnda bit" C;Q.Jr Italy-An oliisi.i Ill' ra~ll". uoa.nhl r. ikllii sub.,. v Qka.ak UU:.ue elli de c!!Jir
a.lml~l'.

cagUI.a lng'!!Ile BIT le=Jik Ameri ka. devJetiermden ~.recetl. yfl1'li1 hl. deruz tlcnreti:rlj SaJ'!u] tcbli • keya hl~Jarai ~w.den ~ypbe etmiyomm. HiUf'rin yeni ni7AW11'I'1 asl. kabUl eun iycr.::egi.;:. 1ngi.Liz. D'IiILelmm ve on.unJa. bera.Oel" lIli.ka'j (l~l~ edcnlerin ba..'jlica !b.~~(i, be!3l<l'rjyetiu hiirriyeb drnr'afIl ugruudll. yap n bu. uy:n m~m~

run

m!.!v!;l.[Cak o!anuyaIrani lluJuru:1lrgnm Irtrn.

fi1'LWl

yi:n edile-cektif',

01[lD Emniyct. um'i:ldi:irii AJ i R17-8. ~rin~ l'okAt v.a1.isi b.zeddt.n ta.-

g. irilece::l~

VP.oIi:-Rleti :mIDIte$Ulrb-

Celttm

~ tanLhodlw zapt1 Cib"uti. - Adi.sab.a ba m.i Ij'ulu n Di~l.I a icin ciddi 1)11" tebJika ~ edecektrr. Italyun :tu" manrlBJ:ll generaJ Desslman1!ll11 H arra.r 'l.'t: Dicr auacb 12 bin i1il 15 bin ;i!::lken Oh:hl.&U zamte • dilJlJleKtP...dir , Hahe~!lt.a rUn oon. bunda. N &pljd n ~imll.l do2Tu ilec Ie 'ell.
imparator}uk k
1'\"V r"I.

lm:gifu: on

I

D ktoriar,n mecbar; hizmel ri
eUlIla gi:iI!lkli loplMbemdA tLb fakti..lt~rlldel\ ~Ik!lcak dak tor1ann medlUn I-rizmetLe1"inin I:iLgvi VI! i-cy!i ~lb tA!ebc 1f' ail.D.&Cl!1dflcJil libi o!aeatcta.n oiIIlrtlllI1\ clair iJiyiha k a uta-

limn

.. 1\nIm Ta. 26 q H usa

~_

Af e<i:-

I

abab;;,Yl gittikc~ da.ha 7..iyudli tehdit crllyorlar. Adtsahahrnm ~i garllisil[]dc Habo!il!J w:t.anpe:nt:::-rl-e,ri Debraruarkostn. tak-

-I

nben 18 bin halyan IIa jl'erli ;;w... k~.i tutlJyol"la.r. Diger taraUl,i f} F!rit%iede K&<
rellil;:rVlinmlak.i.

har~ biitun iiaid llyl etmekWir.

d~&n:Ia

mn-

d

milc.adelef;liw

k:l7~kUl..

1"a-

ka.t

ku",·~tI ~rioi topl tar' ~n d~ 6~

rn'l{
j"i

P ~;lleri

tercih ei .
alma.]:

ti \'e t.opraktan
Ya t.m

kU'I,'Yct

Siikd'l"aca!bnl !;1.E'mlldJgl ~ru, tah1.'"lm cia dayamr.a.k, C

nita. XU' tIi !mrm. 1;:1"tk. inki·
r.l

"'.p-

vt'IHdcn tees . Us 'eder tm~ ~ok !JliLtim \'e n rik bir vuiCe olan Mosko\"3. clnli;rine- l ~ in cdiloon 2. ~avl'llovit:; "'CllI' istifa eden "u 'as.-nll~rI::H·mdalll l}'ubrolo\'i' VI! bll'" 11 ;L}'1I.n izasiy1e ~'l'Ju ~I. It'l"i \'~ hir r,;ok mtbuSilar Yugo."la.\·nlIllll'l ul;lrl' paldlD her HI: 1l!'Ie:tle ol.un;a o].!lUJl iltJl'lak ctmesine: ~ilklel.le mU~Hl.lif idi·
19r . Yl.i@;oola y:J.d.& (,~ok kuvv.tli _':' l.un ~incivl 'b1l ~beple 'h'Uun h.&ll:yellprini mt Vel' lcyht.ll: ·1 alan bu. lI:mnrtyc te.,.cil1 etnu." 1,'C lJiub~dlf vesd 1 1 bun· Ian taci.z. tell t. ha.tli t;1Zyik-

Ylll!:"n5l:!a\,va Rus"\."D. mlrn.li.Mbg,o

olup

-

":C/vycet

ten bile

• kinYllrmi¥h..
ISi:lmbo s.tiIllyo
I:\l,-

Evet, me-ml.e'!{etc se. 'yah, rlst ve ::IoJ:!.i.r·J1ill!klimic d;I..-JUl

llf:imJi bit in i1h:tin Jle:!. r YRlla.h~lccf'ginj goottrmi~J('ITlir. In . n gazt.e-:->.i.W. rnptL!:Jrui~a meeblH' giliocr-.enm Y LlJ:la.u.i !ltaJ:HI. yll..l""4hnu kal l~. har giin :artmo.1rl:a~ill:. YUgQslav cl.ice il.i.b:a.ri.yLo S\'elllQvi~ y.B.ya. dll 1nglll£t""nin yardunJa. hliktLll'I..!illniI! karanyle Yug-os 'bWUfi:.ca,g. hakkmda. lE.!l1inat mvya u.ljhl nakLa ullhak !mn.ve:rilmi1!tir. MllletJel" e5a""t i&nll.l VCT'lIK 0 doi. rr.cmle~eti tet'g&l. alUna gil'C1'1 meml~keU.:rin .. o:,...... ,~::~. I~~_r vermi.~Ii.I.ma.Ell il;in kenclisine 'I 'l'llnn&sl~ kurtulrna..<;1 dem !an lngiliz kendi.si i~ia Cn .:!mw bir yu fill bU7..(!1'. Boyle nota \Ie proto-- nruzaff~f}'et111dnn ~orlt'ar.ak ujl' 010 Tilrklyeye gcillli<: kollcrin ne lmdBr Inym.eti olduij(4y aIm d1~ru bilmckted.irll'!f. 8. ild gunu g~Ctli S 1'1l:1B.·rde ~~reya]J Fakat bll dbrtilll n'Hllllfll fllmw;.t "_ ~n 1'1'g~ bu fl;!'lii. tin e.i.ml_~ 01.111 hiulliat pek 8,ClK ijU !)IUI m ill~tlc r i j ki yiJzlti bil' Jrl. vu.k.ublLlJacag.m nnAlilglm iqi.n ['eU~ gcsterT.nekl.ed!l'. " )"Wlct taldp elm¢ge yani hu.rpte mF'Mf'C herbarlgi bir mi.l~~illi· Tiirl - Sovy~'L .Inti AIm llDyl'iya Jm.r ~l m ii1m.l.l,dcl!. ii.r devrannlagu 'lie: lngi1iz: mferi. ta u.gra.uH;!.l:bl11:la dlLlln e""''''1l1 ten.Ili.Jlah dl'l\'rUIlMD.yt l~rcli ederf!k mar"_ Son nlrl~· SO~l ml.irun kendi~j·"J1i kU11..1lrrnEi~1 ra. lw,tJ;:a nel.demege j.;e\l~~Lmekhli • t1., [l un"'j gilBu, tJUllin Yut:OS· tekahii i""lDilltllmu:Ii YU!gl}8lavyD.lav mUrlf?Vv.cr"iennill, b.kip eHig; I da na."ll[ kal'';ll~F.lgnID t:Llunln di:r"'j_ ban" lil,:ilti\~ hayrIUI 01 ugu ooiyon!Ul'luz,"J" Ilih<rin lLro .e\ryork. 2G '(.a..H.) _ Nf'~" TtirLci.yeye, btaDblila gelcHm.,. "_ ~ilphe.si;r,.k.i balk bi.mLl ,"ok B. Vilderln ilk sU:lleri 1m oL- i,,·j kar~llllm.J'iitlr. flu ant. york Time g. siru.n Bdg!'~t duo Blr mi)ddot 6Uki t t-1:1.i en ~';v tkQvi.; hukilmetmHli ~y:ig... muhnbi.rmin verdi~ b, IlabeHOnrn i1~h' (:tti: tinA; inclirtln~ eM Eig.r bit' pu,re gOre. ikl hie kii ·m f" ICri!lll· ,,_ iSuuu rl(!.rhn.l Ilive c·de- m(y"1"iLr. Bu kmHlatLl1 ilam, ~apa .... ~!'J1llU'la b ••r'lr.p ca. yi.m ki Yngoilav hallmul:) hUKI. Tll..l'Itlverun rit: IjQgrtI. n • rnW~~m g.r:}.rak meork i Sirbl. tLl..llda P'l f;L'~lril'l(, 1;1rmi)iC']' ',-1,." ki m<li"yh a: la SveUHWlt; kli!\t;il. m!;!l Ve nO! fl..kllJl bir l':IIYM~t ta· rlpo(lo,,~ lnJ.:!lin~n 1.aki(1 ~tti~1 pullLik::l.ya klJ1 poUifme (n bLiytHt dchlUir. milwc-re gij·JlerilE:'~ tjl'il.ljC:lly~ll I.lygulJi d~lLdlr. Ei!Jtiin Y'J~o~-EIJr,'ii[l YLl~r.IQ.vy':UiIQ., Alm:J.n· pr('lte.;llll e1.mi:~di!'rt.l.il'. In.v wl1ehrun IJlnldi, bu m.illeUI:"0. de Sl) .... ye'l RusyrJ. ve TtirkiBO!'Tludo. {IHl.J'll'iyf.l YC Klil"'l'l,· 'I"i!i hiiTn)'el.1 ha.rblnrlc BaIJ.::artIbluku araa11lldrl bl~ ~H1rp (,d. da~::l i'oorrnr'n , B!"r-.llli \' ~ 1 n Imrtannilk 1~lfI 'fugrlslo.v t.lrl wJ..dlr· iii iii.; tam.fh pa..kt n1l.1- .c; lilH·' •. hlrl~rmi"1 de hu1'iH. ben· ~.riirk ,~ Yunl\ll f'mJulart:lilll1 biro dbil:lCl' Yugooll!. ... 'lJ1]f1 Alm[J.ll~ zel" har~k ·!;Iel' ,·Up,hl"RlIJ'. ie~~c"kleri 'lie nlilillevli lruvvet.e '8, tu.rJrmhL kw~ ltorkusu ~'cnJ D . ~ l-JB _ ~ mutlchit hi!" ~ph-e tea.i.! ~ lces'siiB e1.m.iJ;;tir. Betgr t, 26 i:L.I.L. I _ Reuter. Ik-lgTfit ctvw- dn Bl>hp lok ecekJ - i ~klinde. l(Jj " Kay'lT'> haytr~ Sve1.kOVl'_ hu· Ya .. - \ y. ,e. ~h 1:1 M'i() kumc-tlnilll ka.rnn.oa 'ugO'i'lla\' kf)y~ hll.l~!1 tnmCmd. n prOWl. ,Japon ricige ,,_ Jil'r>kl ijll heMe Yug'Jsla",· InllleU Qilla iJtiraJ~ I!'ll'llli)·ell·kliJ·. F'allJIl gondcrHen lelgraf i.I~lU ya bu kaLliL1.'1 ll;L;;>ll ,dJJ 'f,,, 1B-ugtin habet" a.Mliama ~re bl. pElkl..a illlhal< Cfl ilmi.l;l olmagJ,f1u, "- ])b:,ra larililo.dl Iri~ b:D.- ~ok Yugosmv liiyuj ~bl!jye~1:'knrlJl YIIgrndnv ll'1lJ1F!linln I~il!l • BMiin. ~ (:I..a..) _ Japrm ',akit SO!] gUruerde YugoaiAliI - ri ve ~teki Yl.t~ v IIcf'ir'-1 IilCltj~i dllyg-!IEllll1 gi.~1 b,rr 'l'IiJ .lil;[d(n M.o.lau f"j ~aY1 getinneklt;! 0.. mun(lsidjr, !r"uu o1du~u gib! biT hWtCtmeb.n J.ri. tBt.if&La.rma verI! kJ.erihr kQl h.trsU i l.reIl, dlio a..k..1 m b.J:11kJn haK1.id b1ssi.ye:~ mu.oi!- Ve YU~llt'lllt.\lyadA. dahllJ hir i~. Tclgn.fm m tu.i I1UdW': Mala JrlUl ntJdut wwyOI] u.n.a )if fill" k1i1'lU' verm~mll t.es&dllf §a..' 'I'lkRr:~. 81.1 iltillJr~ Mazimizin V~ tari.himiT.in ko· VW"'I'IlJ v r:l.l.Jru 0 k J'L., bw: a.Wi., '-"Clilm m:LI'llu By karam.. ontu tnemJueto vueceg; zarn.r.l.se, I'1IJ1llUIllJ b UI:IU ~ u rid: !ilQn U m itl - hwru.s1 b r mtim " i da. vc biF fI010k hiik1lmet - y~~ M.ib miz Cthrak tdfLkln lWii1.1.i:z i· I(>tAru I.U•.[IMIIJtl.r • n tnuh&lKtlr. bUtiln red cevllhl verdifi tal '" G;fIrm. bu. Il.n i muhllirip \e o bu£1l.D 4g1 bLlJll~ llil"l!.Zlanna ,:~ m i~ u..rant1 ka btJ: lUll, rl" b11., Belir~vt.uk n. lin~ Vlirnll~ uJac.a.Jrn.r. tnlru1l:ui tv YII'Iril fm;.kind. oIawktlr .., liaylln1..ln Ihtlyarlan, KlldlnJ;m •

ekiro g r'eD kanHlI.1J.Ri;aIUnin Z3 tincu. gUcu, B. \f~esl&v ViI· d -rill m.!.tbaa!;w.a. biT' oorn: :a.. 11.hlIm., ill bomb(}. ma.tbaa Din'... le, gllzet~ tab j mllkine&ini II ara ugr lWl:'jb:rB yuu:!en B. Vilder (Neva Riy~ J L,;mi.ndek.i mt1<t BJ.eyht&-

Jan be~('i kol bi:r Ylll!;~sln.'i' !lB' nnrn. ve de'.·~ 'II.danuw tehdit Ji1 go curf'ol edecel k:l KU'Ii''lie kesbetmilll bulunuyordu. Nir

imza.Iannu_§t,r. Tug!)s,· 19 ayuW1b ri bir parlimenta yoll:lul'. A)' l'l me<:lisi ise topla.nm.am..~t.tr. ELI ytizden 1liili.Litn.et ko tr'ohi;iD: ..'e a.:J.J.ahiyclsiz iij, gijnneti:l.edil".VI;: ic bir halriki ototiL:y SI::I.D.tp oltruy:ll'l Sv~U~l.Ivic: b~tJ. bulWl.ma.Rtadrr, Bu son karar w::~rinel hiikiLllH~lte. bmlunan ve bakiki Qtorite slI.lUbi ilU nrtr.lt dn pn.,· te:stDda blJ itme.rak iBti II t!ll1li iIe-roir. BUIIl:J.r SJrp demokrat pruLi..il lilluri ile tlr;a,nt parl.i::ii m;.imessilleridir. au !Ul.retle bii.~ kum ttc hUKlki Slrplann mill· mes.silicrJ. bulumntLm Ii dl ... Y Ilfll !1~ kimle dir! "Y~ni na.:lOl.rlar namlc111'biz L "_ BlInJIllI' ItMa b.a.Uun mu.mesRuli olamazla.r. Bwal" IisleUayin :!!IDkaltta.D se~jJmi:!jl
\Ie pakt;

Yu.gos_avyada karl§lkllklar
ot B.... hlr"r,· 1 r,..Qi 1;II)"fild~) tWJJik[!:yi mi.i.drik bu.Iunn:J.!lIc· tad , YlLg ·1u,l,'la.nn IIIIZiL ",deoekleri anla.,"®fUlln halti..ki metDi Atman.laJ"l al5.lmUlil' ebnemek ml.

diil1),a.YJ b1J.~ii f.l.clanm t: kerl·· .. J '0 kr')f'l.lDlak j 'in be !:W"i imJ.uill daJril.ind~" olan he:'!" leyi lr'apmaYlICak QJ\IrnII..k, t.abakilruJt t1~ bile, bu k'1~
!!:fir netiee olac:[l.k:tlr,

ClI.ktJr.

-----o~---

zm~r

CzaCI

ye

mek" ..
A..nkUll., 26 t Tflel'0-J:lLa.J -I 'Pill W~he Yl!!rduna oozael U!.IebeEerin ~nn~mesL )'ilriiIldeo bu:n1!li~!l.ekBer a.hvaJd m cburi himlet lahn~l[ edilememclrtl!!' 've bu l'iWien mlmlleketin mu.h clif eczahanoiferine ~czaC! buJ.makta Dl~killat Qekilinek ed:ir. Htikiime-t bu llJan~unI kn.1 ll"max 11Hiksadil~ 'I"lp Webe yurdu:na liw.J:aClla.r d.a kabUl wilme-~jnj ~JI edeotlfl'k bir kanll.ll pm jegi ha.zn-LlLmIli! . M~lire \reTv
mlijti.!",

Ankara., 26 (.:9..)
mn1il1l"lli m.e-rkl".l'l[1Uen:

go

-

ye An
_

KmJaJ

ia.\!}·nda

Al:mn.myaiiall. bah.sc:dlffi .U:t!Yl bu ruemlekete. anal1evi ibtirn l!i..r iJe fi:J.hri.Ml usull~ rime bIT :,er kaz::rndlnnadlgml' anhl1;:rga,k Jiz:lmgeldi.gim ooyleml~ ve ~ylt df' i':. tu-;
HaJif!i!.X

Bing'tll nli.yelJ"'m Klgl ka7k. E-~v«;: ko.yi tud.e vulru bulan heyetin neticee:i .yanl..unl. rnubta;;: olanlanl te i i~in telgraf hav.a..le.s.iyl SingriL vBlili· gi emt'in.. bin l.i:ra gO ritbl.i·. tiro
!;J1I!1II.D,

-

&rp biitikten

SOllnL

AI -

Deviet dairel&r' iht'"
ya.y.-Iarl i~in
Ankara, 26

kllUnIla. . ';l.iJl taJ-nnill elnlekte • djr·Jcl'. BII~ karat" v£!m'lt!",i iIi: in BeJg'I'adl Lai'.y.ik elmekle Alm.&.:l'l" l:tl" ilti gaye L,a!rip 'I2:tm~kt..e:Jir l~c, YugoSl~vlO1.I'm pa.kta. iltiha •
Bum billla!'ll.. ittibu ~le:rek Yu;-

a

t:e\lir. tiyazlar

anls,r ke.odilenne un· vel' n bu rn.cmle.ketill, <lOa biiyiik f eda.karll klflT3. dB.

D1aIly,mIll

~mlli1i i~idig;n 'I lmll!1.Elt getiriJJL:iy~ Irn.dar sIl.lI1U Yo:'; nurrireti muhafa..z.a ctmege

azmC'tmi~ ulan mmetle.r, i,nl.de-I leriJU ~et!il"'li bil" ha.le kDYEl(:a~

hmdurmak

kadlU'

Irliia.ellih

kll.lvvetler

'tJu •

nanh!ara "'e TUrJrlere ka.I1l1 b.ir prop!l.~nda,' 0 kutnJ!I> r!!.iyl'll.seti t:lkib ~tmek \T bundan ;;1)"ra 1i"Wl3.l.1 budu.dWla kadar AJ· D'\. Il lutalll.ruu uaklcb~ lor i<,;in hastaha.n.o tr£'RJerindeD u~,tifade et!ne-k. ran ~nle-rinde lngiT.i.z :oeriri la.· r f1nd;w t~ .'d~e:dLIiUl Oir nota ile
\'e l'l~rtngiltcNnin noktai manti I buh

ed1yorum. Lonl HaJHe.'X, b\W.dw:J lKRlfa,
- ttlg"lli~ i::jObLr~itil1' . dell hl:U'aretli bir' li~.hc bait Artl1ll'ikan

Arll~ril Jl miHctlt'rinp. ~ttup WeD f.i 1.Ia:w:a.m mi1:;,tere-k mesu. liyetil'l cb~mmiyelini lki IIiIliletin E' takd.i1" ed~efuj unlit

m.r~dll.Lniyetlnde kalal1!..kll!..r"dir. Bu meaele ile diger mest:lcltt Ih s.uo.d.H lAgiliz \'6

SogaD ihif'a~ e ~le'bilec.ek
Ank n:l, :26 (T~lef()DI) ~ thl!"&calB. liea.n.fl. verilmi '('111 DUtdtil leI' 8.l"II.SJ.noo bultlllOW ~ - m ser~ t dal.l'i:de vevll. mii:hil11. ith mw:ldeleri te.m'in n.lUJ~abmntie lil'iall.S ver:ilq l.esm& iU_~

(Tel~tODlaJ elerlniD. hmri!Oten Illiibayu~ Ihtll"a~hIrt ite ticari te,Jiyeler'in rbest ddvi.~e yapl.lan sa.~la.rdan \'ll prime tab.i d.i~r mena.biUen gele • ~k t.l1:i'-w r-l It lta.n..ma.m k. bul OllllllllUBllll. 0 1"8 V aes... ses.el~r dOviz te i !liD I j P i:t~ ~rk h@rnangi bir ta.ahbudl! pnneden evvel B '1 _. musaade alacak

Devlct d.ai'.rl!:'li'i2: mil

c

Ziraa1 mus e

Itim:'iclerdir. Dl". IkouyiiC; l""SliLden CW:n.b.UI'"iye:t~ p;artiEiihcie a· S3r::Lllll.~n prenB: Pol~ .z.a idl. AJb;1Y evyel partiden. lax.;]. IRh edihlli'iotir.

s.etmi,e

.... dli'rJJokrasHerl If!

l:clJdlt

-II

k.a:rarlafltnll

madd'ler

liB-

cenaze merasimi
VeJ

ml~bl", Ankara, Yeni bir U-tl£dilroe.k
jlSYlir-re ~

eden

tllhlikelt'rin

t,en'Wr

Uld

01-

iYlllii nliill%u va !5absiYl!ti yok;:. hrr. Nilritovlii ise mec;hul ve u.hsiyetf;li:-,. hi.c k.i"'Be~)ir. ,. Pratoko1lm1ll m' I ,,_ Y~osIa,,'Y1i. ildi.'1 Jl kta. girer.ken A~mD.D.ya kendminc iltd DOlD. \oferdi.. YlJgotOl..1vYEl.1111'1 1:ai. mwniyetin:i gal'u.nti eden bu notnlar hakkmda II.C d.ll..~hlnuyorIHlnu.a? "_ Ell.. ~wyet. bir kimsem:iD mahna bn,';lWlI1l ortn.k: elmesi· !le. bilaha m.aLlma dolrnnma.. -

resmcn

:tIL3.r;

edilmi'i

ir.

Hi~bir

Nazi rlal- \'nz1yetlenrJ}1l! mil kw olduiu.nd.an b3.hsetmi3le.rd.i.r. Fakat 60a baharu YLlI~hlarda mi.i$.ill va.z.iyett.e bullilllDakta.

maWb'lW iUi.vc ~}·!i!mi.ijlt.lr. Lorn H loll i[OlX l1utkuou ~LI &&Ierle bi.· lj~ir:

_ t.&011 uhitkP.Hi bilii. nr dtr. Be ID oona bir IsHIi. Wi

w

[1-

idiler.

BUlla

ratmen

O'frDest

ve

busill1i1n "'ll""affaldyetle net.i'ct..... l~Dr.ne3i i.htim!l.li dlIlup oJnl.adl-t· 01 !';am ilirs1niz, rn~lb.: h:trp kubin~ ~I \'e logiUz millclinin h.iB.BiY!l.bru iyk ~ bile.u bid BIf.a {liefl.i~ l:a.m bir ka:nall.Ua I;lU oeva,hi vmyorum: "SaYl'r!" '

=~=========::::;;;=================
...ercim AranJyor t
mlil.cr"(:im

('l'el.ef.Ql'Itl!ll) cadd"mllu:len kaldm.iJ![IJ.'fllr .. e _ timret uJa.:-;m&m. n&.Lem~rWm.md!il. b . t.a Zita t, !hen butibl.J 'Vekilm.\lz oldu~ h.:!..ldl!' ytikmk. ~iu bir 1 i r ti l hedevlet memurlwn ail ve dost.~ r.i geleaktir_ I larl bUll" buluumU!il:tl"i:hr, 26

,·I'D. ...

I·ca , t

~ Az.iZlD nilliDiit.:il! nl Mil

AnkaI'.:i., ~i iTeheCon.l.al t ed Z' t \'eJclJ ti -~ 8. . en ·lr.Kl. • Q-' mU!!II
~e.{]lI.Zetii of!1J 'p HcClha)'l"RID

wm

lWaliye VekaIei:inden
T~ik 11"l"t!'tL j~1l. lfI:jlJ...,e,-r youUllII"lZ u,rC'L.lm\!:r~ ItIuktelhr b,r C:,t m ~ ltrttdll· . I'YIIk.HI! ,'ulul 'c tiolmiln<:tll!Wtn
LfU~,J," 'YIlJ d..~·c:dl! 1'1W.'l/a1~ 01 f Ll'fl:!llndii ol.lm.1" ~",n:lh ol'l:la !:llktrr. TaJI,p [ll.iiniAnn 9 Nl.lIan 11).1,1 iU' m;~bll 1!''TI!Jlile btJlikle btanbl1ld<lo r.raliJ'C' k-tWI u. _'-' '111e RiW',.all.flt I: rlefl.

d·~nku if tim

M elisi.n

~mt;

I

o~

Anlt8.f'&, :t6 (lI..lI..l _ BU'Iliik: :M1U~ I.;M~li9i blJ,gUn Rekk -Cu.- ==:::::==:::::=======:~=:;:;:==:o;;;;;;;:;:;::;:;::;:;::;:;::;:;::;:;:;;;;;;;;;; w b::tln ba,krutl.t<gmd.a topl<tJ1m III ,"c celbOOin tu;d_mC"B.UIl mut.eakip tapu.lJU'!l:ll Ita"!!WJillIUfi g!;:!'~ verilm~ boJtklLl.da.k.i Bq'L'ekilet Lez·
kl;orC"Si ol~J1
hlDW'l ~

Istanbul Ha 1f
Jlilb

Jutaka ir ig"- deo
~ib. mll.~

0
[If!! ~Im

ndo! l"Ilrnam!;!d", bl\-

Ydmh
, C\ir.kilr ~lI;:

Iurhm

ml.lb.t.!oW

II~

"'

!liJ1:m ..

"0

run.rldelerm mUzu .•

~i haziof! paraJarindall posta iiI(; t ti alln!p Ii.lll'lmly,H'~. dair bU e t'RcUrneniull1 IlUil.Zbllta.~1 b!l\;lr dilmi~ W' lln'iiJDli III ~AiIll'i mlllit~l:iib }".:'tpl!Jna~n'~ rut kllnun r1.o. L~iflti mliUi~ IleJ el>i yarll'lI'3.k Ilabu.l o lUllB1hlta Im9.LUllU1C1l1

kf"rotiine geoc; LJm:i:"itif. Zir~at RlmlmsTlun I;Olld~e-

Rv_ .Iflt
I!

,,,,It;5ill;m.· Ill' l~ Dp. l llJ.:JLnd.c U

il/i/M! l;I~mbi!: £1Jn!1 ~t I ~ dl! Yoe.jifDcti:r So_ AJ_ Kom. & )'npllacat.u .

Tllhplt: rm rII..ll:o£lT1or !lataJ.I IOIrb1..mKillI r;onnC'K c:y' I~~I eli"" 1!'1.:1 r n L'l2S lli"a iftlt'- ldra-t ),IW.it !lUn VI.! ~.IIII'le; bt:IH lot!' e bwunm5l~_

dIllS. mt:LnLwl"
tl~t.lll·.

Un

IJ]

E.i.i,lriik
b. bub.

w

.i1l~l Meeli~
~\l.MZL.

giinll JI'lI.flioll-

gw

'ek

n:OIl duy..1TI

tlilcl1J.v - Ikykgz Yfllu l~l"l'tndil' Vllntk.uy m!l'vldimic J1IIptu"ili!cuk .I.~ll~ ~fk <::k.,.. ltlLltYIi:: t.ollbllmu:j.1UJ'. KI.-:i-i1 bol!d~ll I :J~ t ii n k"r'll~

ca.kb.r.

Nazrr~ B,erlinde

n

Askerllklermi }'apmayanJar nemur olamayacakLar
t . 26 I. HlI!Rl~) _ Ale· mil rin a.J\l1n WlillJll d<.rHlilnc· ma.de! inc- g'L:ll" ~l!rJlkJ "nn [ yapnlly;mJar llll:mllr (}lamJ YIICJIr r IlIn.hr.
ml1.: \'c lilaLlliJ1l.Z ii.Hlll¥mau

n"

l~lnn l\l mllIlla.rJo. l,; i.r lllLh [.: ltoil1ll.iilk 11tite I cl nm ·l{len hl.z.i mllhaIDu;'lIi

r;()(·u~larl'lru:!. E'!b!.oJ[ ,jU!'I-

!

================..::========;;;;::;====

Ji.,....nu -,r.,y, l·t. ko)-. Koi.::Dmpl1~". JI.)I"I:i1.IrnPlc MmTl:.I'Wu:i. d ,~rLenkrio~ .1 boah.rnlill <I'm n I:!,'. l.>m ~u\l'll k t:1:1m1% ~UU!l'l.!lda r.ttluC-oI,tmUI.ll !.II~ up] t!r 1\ Zi" /:.1 t,g I rut LU:noi..IIl tu.n~ i rlJl b!niH.L-

r:n.t' g6ndenLmiqtir.

bu

I'aula

IClIl

y

lll'u.rl1't"-

.

·r yW:ler~

sail"

kGyJerd

'[1

1..d •

BiKA'YE

Yazea :: OfjU% U;:d~.f~

...

IBAS, DIS, GRIP, NEZLE, ROMATlzMA
". SO(;UK AL6IN:_ LJ6INI DERHAL
.HEBER

DEVA _28eterini

Har&1fazs

Oc..JdUI

Maliye. 'V,ekiJletiaden
DaDtebiz bir kur Iuklana tedarildcD kaldlnlmasl haldundai)an
IIllfi _ktardll 1.lJ'U&rt/Ml Iii.rlhinri~ :J;:kwntr~ bit ~lukbj1
mlyft:iJ!k: d1i~ 1I'e bu b:rih~

~"1.

Dam.kiII;lZ; Ibtr

k,~11!1

dllDtclll Ilk ~~ ,4Ep n. ~ 'pV kluulluklana' Mm"a ted&OfUldm k~ bnrl-l!:fbnm:n.;Ju. IJ'HJ:An/",l wib'M!:n l~ IU'I:1k kdH1l.fd .. iti.W'l!'ll • .IKd: 1b1r ~ mild£leUr :ralruz, mal An-<

~.u:.um~ I:)'ld~

,8'la1!

~P'ARA
\,\.
.

.'

_.

~wiJod Mu~~ D.tn ~c::riocD B~l!J.!Il P'~ blthJ ruqQIID :rerl~ Z~t BI!~ 1eb'llK~. '!!Unde d.u.k1llU 1m' kUrU~1l1!: ~UIW1WUI O,lmlrluri,rct l&uke:z WC" ~r .. t BanQIan ~ olMnur. il80115~ tl~D'

'""f ~
~~

Mull:a

nbu1

.a,.

~

~1rdU

"'~.n

IIb:.bLI!r.WkJarDrI IJ.br

HA1' __ 'fA l\1~III!iIl!'l' 'Ii

.~ ,wliiyari:nde mimhaL cui rJ wm 1000 nrunUj J[iUJIb k!tifJ~ikIere lImODluriyet b.nununun 4 ciil m.&ddes:lnde ya,zth ~l ha..iJ! ueri rna!dne i!'e y&;tJ bili.,· Latip. lei" s.:rasndaa bilmusa..OOks. mU.. nasiplm .!m.CB1E:md!UJ is "Wi .. leriD l'iae 4, Un-ctl m.arJdeue :r&all vesilndan bimilen 1mtihwl gUni1 ohw :n, 'J/9-t1 p-azal-te!d gUnu saat 10.30 dan bir gilJ:1 -tV-I ftll:.ne b~ bi.r d1Iek-:~ ile- aa.' tiye. ElI!IL{!l1ma!.D msJtpnf: miira '"

~;

Oi~yet

lstan bu:I muhakim

!f1:lddt-im.lt

II"

de-

Clll.ll.Ua,n.

I

bi;.n ,.~

'~bn PUt

lO'e mab .....me 'ilS/tI·" jililu ~.IIot 11 fI' blNlkrl.1lIduil,I.wd;m bu ~ de d ..

~
~th,.d.~

v C)·iIIb~
bJr dIIba

'r'$il

dn rj..... ,

~

~

rn hke!TloP}'''' kablll ilAn ...,JLl'l'tUr_

~
'1'rmtJr. KidroD.}

•••
'i'1r.I.ll

~

B~o
'T bia 1tili.'1 Cl!lllbc-r

HfG
II

~
( tII'lnrmJ~)

lOX4 OlX~ O.D5XO. 05X4 o.Qaxa-. 04X4 'O.2~XQ. 03X4 O_'2!)X.O. 04X.r

O.M.X1J.,

o.:l:;xa.

00 50 40

rm.t

30
30

, • ,

10

Clvl.

§

Sm.

,tLn. iii Sm, bu !JIWU'II rlyOJ'et eder ler .. Va bl~ bir .m b.traYI1 gel • Dl ez. SIJ!;t.l. Bu' si:gara !JM"dlkt.aQ .soUl: s iIa v.e etli; _ D~h}f!l.nh lie 'ka:ruam nereye gijmdW .. .r 'i1Hhmin cdt:r1!iJil~? ·
y'lLlmz f!l:.b<UlClbr tJlJ ir!' _ 0 l':aIrlll.noo'llbcri

Gi'll'~. 8 Sr-Il,

tlO Iilla 1 1 1

.~ •
I!

"

TrBm'i'i!l:J'1;mia

.yI, _...
:-a~.a~c..

Ymi

iJla~

t Ot:rd;leri~ JlGdmA;Stlr.

bazJ Udil&l

YilP.!lmli

old" '\Uh

Yl.Il<',wdrr .YIIZlh malzernelvr Pi.!AIU"bkl'o _tm alLmn:&khr. lhll1~~i 31 {3/941 p~u'''rLoL!:Si Ifihlll !I::la, til· ~ 'I.'o,Ph'I'Itt11!' LP. Imlrlltl II,IhG .11!'I~ kamll;y.mllnda y.:J,~ILIII£'akbc. T'uliplertn 't.o:!khl edlf!!:l!~l!£l"1 fl:JiI.'I. il2;ui.D.d"o ~:It:'1 l mlnl.lUl3rl1e 1«trrds,)'(mll gclme.l!~L (lOll -- 21.'1.2) JOJiOO ndet baku" lIlIk ahnncaknr, T:1l1>mlrr bto1~1i 'jI4Mi ln IlIk Wmb ..... BStJ :;5~ Lin,hr. Pn~lJrllklB cl.~lltl!iarl .31/:1/9'11 1l'ru:Ilrl~i ~nll l!illint 14:111 d" 'TLiph,ml!dr" I:,.\,. t.!1Ilrl!~i flatt., alma komi yonul1d:1 y.:r.pLl:Jcakur. Tall,ncrm bi!"lll \,:lk l'k: ko:ml.tryoTl...l ~lo:' .... :lcri. Ntlhl1l.lJlll'lli :lni,I'I!lb>Or;la!1I. jIttIrtitllW. (lDJS - 2.:21)
iii' • •

. . .,
• •

Sivil biriod M~ .. lti _ "" ...••. ",. 76.2 •.. K!mq Slvl! ;~ me, .. ,I k , " .. I2.!i l!! Tnk~ tri.r-iTU:';i 1ht.'o4:] tall I 1',,]o!-~ lki!Ici !I1.I!vKi "", 240 ~ Bu k;rrt.Uu- h5" "}m deon:lLlO'l~lJ (dabiU ctimlDd~ ill" teal 0)'111 ilWrdt.i..!WII (ha:r:i'.'l ~ti: karl::!!!" muloo!.b.erolleak!1:r. Sail:' muarnl::.l~ine Nisarun Inr:i~. iflinG ba~JWefJkhr. Arz.1J 1.'1:!= ~ ,m YQ]or;uLr-.rln bir adet 'Y1!5ik.a fCl'~ nUlrr,,::ItII:tlUl tri.ldirl!Jr. San. maba.Ilr.I: CDlJrrta Wnd ~anu ~~ t.;wJn\o'.)' hru-ekd d ir~~
(23elG) __ ----------..................... ------,;.....;,-.

3750
18 mlUt ,Nt euma iii ti.IJ 1 ;Wnac~I.o;. htC'k.lLler.... b€1li

metre LOf ha~at almacak
1i'UnLl. NlII'I H.3Na
Jl!lllUlll'liIk.l.II. !1:!O h~·""da
1IJ1t'Lt

- Ru pmar [(jill", .. ~jm di g,~ d.ilguni.i? bu p;il4r u~ ma.'!WDi in8alFl111l I:"....Wanru ~llyo r,

---

...

I

...

l

bll rG1:'P::;i

i'1TIIlJllCilll

ru.:i

'lI'1"~mirl

blr~krrnj; 011111 ]BIIO !dlo Irnd!lll' rKlmniq 'Iliimtilr y1:;LlBl:aktr.r, ht!'ol'll!lJ:n ·Ih,,,n,·. P"2;,~111d'! Q,rtUFm:v:L !lOg'll pBfi!'.m~ gUl'I(I "p'!a ...""'· (nuG!) Ul';'O)
I

!jrpovd:.n.l; ft'l("t! EvPt! 0 'bW!iSi

VI!

r~:nk-

&111[1111>,30 Ilia Topn ll< 1,~·. ~n1lr"~1 r;:ai;m alma ~ODljIJjdlil tn:'. r.1itlihrln b ...Jll , ...'ilit1" li:omi'l:rONl! ,(ebm.t.b!rl.
oj!

kmmll.!..:Jn.

rr4n

'I'~

SRlltte

hblCbWdaki
• II

bllZH bu-

(1349)

Topr;u

~ttI clnllul'td .. mau.t

mo~

y" ~
l!

~r

PImlrllld .. I!lu.lllmt"rrt :n/l/ll·lI p._~ .a-niJr .... t tmlrlltZ.i siI!in .1m .. IUm"~lJlilndll 7 lIlI ~. 'K ktniDall, 'It l!lJ"Ii !loCI ~1iUT. T~~ I'iIe.W ~ (1021 - 23I:ll

r~
_.~

~

etfji'ilJ!ttldfr. T(If>h"n~~ LA', 130 lIrlJ krt'l ~.,l.erl. I

I'FllbmlI:!i edika bedeH ~5Il'1i :ara cl.M. 82!0 adet miJ.hl@Jil ["~Dk \II lWJD;n"Ildll mU.ar.:l tke:sinio :l:il/ll/lMJ CI.IJD.:Jj dnw IIlUt 11 de' lIklt I!IbiI LJnt:i!!!ol TllpiliIo::,aIrtIr. 2~likrin

II!ln ve
8-

--file

Xli"

'lin. U bitt ~

~u:t;

btl k-ml .... U.n

bltl~

bi!l1lI

Kn.~!mP8llldlti MakBra n(lmwHllrri

boI.r.iwua

'Pom~ mL..,.ortdI!

banr bulunautla.rl. p;irillI!bUlr, ce~al

28 MART 1941

blARE YERI
....
t'e1p:d'~ :rENt I8ARAJllslanbul

CUMA
S Qnc[l
Villi ..

]
BALK. GAZETEsl

~.

No. Sf Lrtanbul

No_ '1039

'Her yerde 5 Kuru,

~ Ie,.t. 1..1.1. I _jna~r:buiftfl I_ 6,.;kl .... .i.ri iladt! .J~Tb,. fliT tll'~.n.. Ilia' bolall.CiII" ~r : Bejle &iF n'IIWdl;r tdigd: ib 11 i/uimJa1' .'m d: !

i,te mll et II - elgradd hUkilmet G~n" ('II.t,.... da best

Yug;oslav kablneslnln karl kteri
llatol'uVilderill verdigi mabat

Kral ikinc:i Piver ikti~an ele ald'i

~:r~i~;a~U!:: Inafartalar
I

AfalUrkUn Hayabndan YazllmaimlS Hah raJa r

I "urmay
I

~il] kabi:n~lnd!e ~ hk eden 2'4grep &ena.t.oJou Bay Vilder BeLgn.tltL ~kill eden , ymi kabine ihaU1lI1U kmd1aml m:~'t Melli. m:\.lban1rim'lSe ~da!ki l:i.ByWU\ t!Q bWUJJmlq-1
tw;':

~Il,anlardan

heyetinin eahsma tar'zl

grupu '

birka~ sima

I

- Gea.end Simov.ir~ tqk il etmiiJI oLduju miDi iht.il.ltl..i,n nllN11Idu yeoil!dWlmet SIrpIMuI. :mn.tlarJn S!OlleofiS'Ja mJl]~

~,"Ii!~l'~l

Knrm • .,. Bay Ba]!'l"l de M'dD muineveri1di. F&.. bt Abtilm; Bay .Ba)'flllin talIlJoIl"atma bI~ ~

O1J::.k!:tayrr1r~~ ~ti. IIByetJ re.iBimlz

lkigi..n

lIIlIr

Semsett·o Giinaltay ... iki xom In I,'IDCI · k fl eransi
t

OrdU5U,.ieap ett~ii talc dirde" dedeleri ue babolart gibi ,er,elle dovu,ecektir"
<Tiir]:

ere ve
r Ir Iplted-ld
l1 •

BtiyUk ).IiI,!n Jdecli Id i.k:i:!I!:Ici "I-'€' Siyu lDebu'IJI ~q Gi.maU:.1IY dibi. aut 11..so d& Eln.mi:)nu Hallil:~vi k(Jnf~ran.s 81J.IODundL milmt.az bir dinleyi ,i llluabaillP lUa.RJli'limdu. "baJi h:lZ.l r v.azij'~t-i VB TUrkiye" mevzlil1u ikil!lci koo:f!l!niDSlm v.ennj$ir. KOI:;rfeJ'1lllla V&b Viii Bcledi~'e lteisi Llitn Klrdar, Om 'ida:ro komlltam Ali Ibm Art'iut'kal, 1Il'e.:rti Tels] ~lt MJm.s.r .otlu, ~I:lriftl i:zin tan:mm.J1} Bi..maJ'UI VB hilryii k blr ba.lIl ,~IilAZ1J' bulunmustur, Aync.a. konfel'll.ll.S hop::t'l"ltiriu 'mS.rtSB!yle dl:§aJ:lYIIi
niDi

~ak101UI1dug.m,dan Em inonu.
keviniml kapulmda

Ill;,t-

I:!.nJI·d),i.llk ~

Iay!!~il" !'lOonfer-ani': salonuua 1;11rcm:iyen biilytik bir halk hiitlE' _ bWtmmnkta. idi. ~ ~d in Giimll ' IIcti.r jj Sems...--ddilll GUnai tn.)" mutt teo ur yerlelinde HilJ"I'ld i aI k 11f1;" r Ikooilen ~ok: belig hitahesine .oy.

~ebqi!ln.H~I.H":
,,_
at'<ii~Wgi

Pm.

3rm eihan hal birun Il~

ni Ij:f'ki~insanlarm asaln ilzerinde bir :i3u.wrsuzlULk dlJ'g.w-mu '"

yew

J:Ja{U'l2Jt.I'a, ve-

bu".",

SABAHT'AN SABAHA:

Mem eketin iki harp a, asmda farki
0-

'" MecIIS 'bugun top amyor
.6

lIli.!:J ,B, M. Medlsiuin I~:r.nfl. mel!!iDde~u en m;'.i.him 1u!1iIde Rlilo .. ga,dilye'lien Jbffihim ogru tl.mmHs1na alt gDnIer zarfmda.
AU

Bugilil

A.n.kat:s, 21 t TeleJo[lla 1 SM,'!: 15 tI:e tnplan nea k

1,).

9atJ.llJ"I'n

OIlim

Malzeme barbi
en MylIfH, en MlH Va £111 mu~~rlde,Hj ill.! b~tn gelen KrnJ ildnci ~ycr i~in IU'tik tnJ'{~p ediIeee!!: I:mttl hareket dmm.li Vi!'! kat'i !i>l,.I.r lie l;1!'ilmi$.ir: KrfiL

1932 Senestne Il,adar 19 mill/oil "raga IIlJk,n bagday ithal edlllOrdlJll; sanra ihrac8 bas/adlll

ed
b'"

II

~,'Vp
SOil

~

bi"-ok mllhl

tl~-n

r MiisabakamlZ:

l.ebcll

etti,

MlUi

Dil:mn.yi:~lerlTl

Ikinci Piyer nirl1~hnm teDlIZ VII: yi.'ik!J(:k hhllen) tf! hem.lhhcnk bir surette, m4J~f in il1 lLnllhnrH!., mu'll'3flk btl., tJu"liLa hiHdlmeti idOr-n:J, ve mem.lek,eti bugLink:ii

b.o.rllinil;' bi!' ilu m~yda,n muball Des.I' kul'f I!'Ietkeye gOtJlinacegt k:o.naati bt:ldemyoll'du, Sehlieff:II pJiLmmn, bir iki ayhk mahJ.r Ibi r maneVira anyesinde., li"l"fJJ1m~kalbgi1'hm.l b:yl'i!l"wodiFI'.n :kILWta.Jrll'"iflJt Ii.U I"!'!bv I;;) I Ylk:ae~fI.II Ye nrtIk bu teym !lOll I!. erre~ f\1U'Illrn.!I;Itt. A.Ifill'Jl tanhmdc kolll1dmhw PEJ"lC"ni !Jla.I1 erdusu ~z Ij.~vk 'Ii'~ V@l mlli!~nll. hi:r mevki 1!~.fl"llll FlI.kal, tim I'!kti 1'. CeDe "k:ra..1a tnhto -'-:I.k~ ~esll~ llU~rilmllJti" mlLBl mihlB.'l.leb~iylc I.f'i:rnkl' ri· o mrrumM bM~kct ve man!l:Vmi2'i ifad~ l-:dulml1 bJr' ~ m k4bU~yetl, at~ I!tI.nt -~e ', '_, ' ,__ _ _ , IJidd,et!. tm dM.l}0tJi In ,1):113'-, Gege 1111, ~ "'fio hll I:in.rpte Tihi,i m~.MUoln rpt., bu, CdQ,', a.:d, ,yea de htrluna~; mil-I ~ hIli.rulo .Ill bUyUk IlL- tJ Mmert mrunlclretm ek:m -r. BOy bir mD1t.i.o lI.¥U: bb- mt:m.I.Qtl !ilanul meydan hnttbrl.ll1l' olr.Qak J . (,'_" ..... II! I MKuil 1 ...) bnUtlJlruJ m.emlclff:tlimim~ Iru~d.o.;pt btb.it bog ~ SJ,mdJl ',_', k tqJdlI ocUy-omu. Bu £oF.. , ,..... ")!'fl, " .... n .. d.) Ui ........!...., CJir.IdI. IA'I£,'Df

1914 e kndJtr

Ilnl'

AVnJp<&

(:-1

I

II-~I~I"
III.l !:!~~
ViUlh
1

" ..

Ip

NI!d.i"r'l~

hll p.Ii~ M!lftdJId'lktllllll Ion ... flu p.~11U' tI r:r .ran Iiltlr Im*
IIIoI,..dlUi. f~I(·C.liik Ml'ii ..

r, -a.

_1Id!ra.linld.bl"'!kta ~n,

IdINmD:&a....

&-1

;-iiilog f1tbiU: ,_t_"... .'
,,,.J:g

aiJiod."",ol\C

lIcill'l l_lIp

......

ANLAliAN:

siR
-

GAZETECI
u b!e..in •.
bll~

Adll.-g,eye
bir pttlk
'0

'Cevdet

-8I'M!

IJI.H bir ......... ,,~ ~
t.eairiIt!

an.nemn
IIU~

oerilen mulde irler
iirakabe

erim incedauinm tetkikleri
-,7

YII"ndli f1atandl1!jtan gol vergilJi Islellmi,l..
1288 dofumlu ,o)Jduittlm lfr.m ' de ~lk\q belediye t.ahsi! ~1,L1h<tiLn r
IrW.d;g D&l'i'l1ma yo,l Tergl

_,

nll~tmek i.tiyorum !'. o valril; Nil..din! bA:ium haki .ten ti~ btr bJ:i
I;,

.. Oml5d" kii

Mii a talat Ve .. i
ga:a:eteeilere izahat verdi

~~'BJte Kteki ti<yle ~!'.
b~

.BuiIb ilDl:iQfun_lID, :NI.di.nl hmmo~_ Boanlm ~ m..c~ luuum lid .. bit' mi.liddat ~ ... i!,nUt;.l:. ib!Di.1aI.E
l~:
I _ ~

-

y.. aedIir?

1lItUIil~

w.ca

~

do:l.i F!!.kat

...

YODUDUD

toplanb~ I

~I ~ .•

eckrim_" ~yu:p ,

pl .
,lirb.
~nJ

rdtr. oCillmL .• ' • Dedi. -

'*'

btij

II!dam-

I I

mlllnlcaa.tt& NaIm!O cilzdIWJ1I1la JU~I~ lII~bmda hunua yan lupbktan lien g~ldlgi laV1l" IidI;i 'W m....meh: Wh.lh I."dll~. QtUJI BL~de iIIo blI. verg;i tekFar tubaklmk ettl"lml". T!diye tUmedigmdm bak:Inm 't:eP.tkit' k.B. ran ahnIw!J V8 Won Iti/31 1911 tarlh" ~ r p0i.!! OIiIIdreEine hIt. tunmu~,

&uk etlirilnilit.

al tasU.l 1',tD rtll.l~ bu.1l ulmu: tu .

ten mi1nba!s
~l;..e

1a39 'ta.bak.kuk.u

oldu~

bir g" fktt.. 1m b ul
ta.-.hih

- Ol&ma~_ -HI!Im........
E'i.'eL lIiiiI:Il?
-R~~~

edi~ f'li~ rab"lneJ1 fHO aelll(~:Si.nde le4i:: erdi .. t;m.:::al t:aJ1a.kkLLk:l.tm baama kah P ~'ilpt.ltl.Igl-ca delilel etmez mi ~ (":1D.urini Aid !ilm dlk. bbizligi yfu;{lnd. iD .. ._. tanrh\.'Pn tevkifin tevessiil lle bUnir~ _ da1 y.e tne ki,yu.m edil alct le ne ~ ~ b.hill teliftir? Bu h ;-!l& dtt,i rt.'] &ideId. rriu m:a.mn ilikku.tini bemmliz:i ri~ M1uim.

bjll!!' y.mllljllli,"1i:!

.....

u,

w....,.. .......
,.

Evely iBbat, Ni.d!irc lla1lI.m! diye beyecam. tekr-... lA.r dim. Orta.d:at hiT cLeHl,. bU- i!lbat, yakut mfi.r;ah-edeler e'lmadlkQl,

Wylie
Wi II!

• 1II;'IJ'L.11It
• AVL~III:

no

....
II I I

.IJ:Dl
_ ...

tM!IlI

4

baln!_ ~,~O-

~

'b:I

~

bWWllUMUZ" I..Llt&

bain

1 iIIo'Y1..11C.

'l"

, n"., a.
M....
11.£1 :liM lLlI
'It'

M M.. rt 1111< Vol: 141 _ ~

Mil

DIll!!
~,z

IId4YII iUl ~ II.al VaMII
.....

U:tl a1mu!.. )i1diN Ib::uum pI'i ~en. d&lgtlI! cWKm }"bIba b&kiiyn du.. ~ Iideta, ~ r;II': buill. ~ yak I.. - NILEill baeet JQk:!., - CbU--- IIG .mI:l!i!JiIJ! .., .• ~ I!:J:m.1 r.

hakk:lDdM... o'b!.. B~ big CIe:j11. Iili; dog;ru degiIJ~..

~.~

bkpng

doiru
'SI,IOU

Rll::IIID Irnrhu:u Veu' iner lerim.Q i!;in &yduT' k~rl Ba.ytaJ- mekteblnrl 2 Nillan ~Il~ ~ba gi..iDu 5aI1t 1 .:.ID dn btr ibU[!l.l ~plbi.C.Lkllr 0~

rir:rtlf,dr bollmg. bUt 1lel'1ll'riJ!.Cl.1i: m.ektcpte

C&kiMd.Jr_

ve l ribu una.-

-

Ld:.t

l1U',

dedi....

Pabt

Yaz tarlfeleri
Lrtanbul beleUi~ JIUi tl.y!.a • mula tll.ll!iyette IHIIu..c, ~ no ,,~ ~~ yerlcrlniD tnrlft1 .. II.erin.l t.e1:klk6 "oPlfll....m It¢rr. Bu bLrifelu ~ ej;le.ttoo Jo rirun ve !"ahlrt t& pzInctliUIl bulun ..

laJa

10M

JQ...tI:t

...

IQ\oIf v-tII

I

............... II

..

OIKKAT
Nali:"n ~ ....

-Bh_~

twJ bir ~
dJm.

- Ben dii Ildt. - EMt!. Tekrwr m~lliim,

rnJit...
.".g.. ~

duGu

fmrl811 hlU!:Il"lan&cak

Imz.H.

kayma:lwnllt!l

t.ara.-

S. )1'a. : ,'1

Ha,r==-Sabah
YaZaD: Eski Dahili,ye
NaZUl

lar

...

Re~it Rey

Balhalll,ial"a

u kadarf
I

doh unu Imamal,

J.lIa~'l}ishlJlIenln hall A(jyara glis,terlle'''' mille cek B'sdaF' perlfandt ......... ...... 26
Ta.oo \"YUl' bu)'W'ifuito.lnuz gibi lLI'ZUSuml.w va r.c.si:£ IIIldu g-wn lta.d.l:\r bOyle i:Jlerc giri~ek lktidudan da mall1l1n1 buhmdu itwldAA tmnerulilenn:i:z.e "Bmi)1 .. 1 diyememe.kt.ie ~. de· rlW.I'1 I Mllr~~ paI}.Il. tlI'Uk lutfeo ~tu' 'loW <1t.1_ H:atti K~ll ban bayrammm huJulil ii~riHP. ha.na. hww.ai bir l Drik IDl'ktLlbll pinliradi ]ri. amdaki mlinaka • .~.,.... DlUbad8!1ete tebdi] etmek anw.!:Hn:IIJ sarah.aten giJf;kriyor· duo Den de Jte.!1di siJnf: 0 !}elf il do
c!€v&p yazdlllllD. FilI,lrs,t Ilk lui....gun wnrtl. yjlj,. 1lil.mil gel.en tnr"i.liz vis konscloW ma.hpus otan Ingi 1 i..: tebaa· 6lIldllD iki k¥yle gi5~m.ek a I'-

.' b'irkQt; sima
d0.9'ya .aal1ibini

fa/'Ima

tarsi tie

yeoI y.:ni U1Rl1ler illd~

'rillaoyet

!JmlLnmun

idan.smd

tr1'lek

S kin m,w,mIarmda "~t~ muame-lelertni iyi l)elle; byle gel; vey::J. bu wu.ameIe .kimm ise 0 gel~Il!" ibbu"iyle
tp_l;n'llfJ f1l'-WUrd!._. MvtU"dl.
I

riyn ve- :il!lLik1:iiline baglJ b~ I &.l.k:a.oIJ mi1Iettl'J her zaman. yapamgl jJeyWr. BuruiaD bel iii)' evvel gener&l. ll~t&Ia!D. ba,.. , yatlna kastetmek isliye:o ltal::ran limdioi'Uni llilSJl. bir YWDnl kta
pan;aladi)'811.,

Ylltln (JI~ olawk

DUo

YU!pISIa.vya.A:W olac ~ 01.30 ~e1k:1" bilr- '

zo:rla.

BlI hal i!:kseriy81. l!i:UrnlBY be.y.;o-linim ii~d!i. ~ubesi mili:lt1:riJ M lim t.az. sii vaM yll.:;:;btt;.iT:;:;1 Buy Pertevin bajIDa geliroL
KUD'lCl1ldln.lHllllJl sHuf,

I

ISiQkuJalii bu l!:"-l" .. balal' )'laklmL 8iyni !je1Wde FIild • de tmest tatlhl iW.. De QL&w l' • A1ma.ny~ miLU 'beruiC'ine' lI& lIri ba$.ao ka... 'UijJlOo bu C Ilga.. vet' lie k,1br1llDlan rnillete 1I:ru'1I
,BUr',~'b1Ul.

YUgmda.V)'alllft

.eimdri

bit

m etligw

We'

suallme

ceva ben.

bun.lnnnHintii :k;.ar1 koC.!li aldufunll -ijyredii. "Hapishane 11'111-dUril:ne tembih ederim, "N giln ~ gel !l'Sini:l'L MiidilrUn

(l(}aQrui.a.

)"enI.;:lo lijJ".m.t:kl~jim. biJdinliyol"" deyi:n ce bun. ru.iisaade edemiy('ceflmi !il6yhdirn. '~P~ki" dedi; ,5itt:i. lki gil uanra mi.ifrit' PMA 'Vis kOllsolMun Bl'".IUI!!1.!ln1li iJ;; .rl etm~k mima.Bip otaoo.jun yaz dl. Y - i hi -miii.nak~ hpL1 !lcma.m&k Ii!;in blLlBtlc91 bir met;· ibJplB cevI.p ~l"el"tk dedim ki: "Evvd.i, ooJllis_li1aneni'll b.~l~ .gyl!lm p.terilem_iyee.rik kD.dar pem,andu. Bli hal ~ayi olu.ffi3 AW"I.I.p1l. az-telui lIleyllimizdc g lfema ne$i~ bqla.:rlar. SaniJell. Yi.IJ kOD!lLilosun Scl tLniJII:. ba., Irnsolosu:ndaD IildlfJI emre ~ij. ftI l'Dlt8lJ& 1m i!ki HintJi:uin hapi.sha.nedeki bal v>t: mevk:ileri ~liIiIl. leftil; rem etmekUr; kon60loslua yeniden boyle 'tilr Alibl!olet l'~ilmel;li bize.e gayri iCtliz:, lletilX!Bi. itiba.nle de rou· Dr'Ihr. Ratti kMirligim. zaJlHLmn8. ait oluak t&.bat-tw eod iJorum ki Wy It:! bir t{Jg] ~ liz k~105Umlll hD.pidia.n~ y.l g~e m1isa.ade edilmesi s&rI.yea. ~iddc:;,Ue ta.kbib <edilDl~i. SaJisen, lngilizkofllIQlostUluu listihsal ~ttig;ilm mii· datiaJeyi ~ R1llS}:l kooRoloau oldu,iu balde diier konsolos· lu dR. t&lep ~~e'kltnlill". Blrine ,"'mien mfriia.adooin digerleri:1l .,de'll]

HR.}I'l1I", Sdbik wndan Ud.'lgml b.n h.p:IBha;oed,e

~i.ksij.nih"

ba..~ konsclemi2'ktu pta. bLJInti iJ.lllon~ u klan

dediln.

~h~'kall 'V. i.emi-z ~ir mtb. KW'Jrl&y ~Irul~ C~Dlege< ve terfi etmege pe-ll! bev,~]i idi, GiU1i.l.n hLilti.l.o !ii&fiMerilri ~teri W:1i!l"in.deo getjl.rmeklf: ~ yonriL Ekolilerlya. 1,i 90k olan bu ark:ad~. da yardimdalCl g-~ri dUr1lIHlt;ilJln. Pertevi AtAti'Lrx kur;mwlB. gi:iI"G:Dler: ,ljiliun herhallgl. bir I l.'aziymn iha.tasID& kafutnln miJ.3ai t olrnadtgJru sanabilirlerdli. H.a.lbulri; ;'c", ufak bir hatan. t-efeyytizlime mini olu.r" ij~di~ \<e kotJ..'llmD.; enu hntih:m kaplla.nll'lde bckli.yen te.lebeletin bliiyer.:3.nlna di.i:.~Urliir; ona, di.i3iindli.ikJe-rinilve Md.iklerililLi bile u· nu.ltu:r-w-du .. ~k ~ an Ata.tul."t bi:rafin. dan iade o.lW11.afi d.oS]i"MIM ~ , mt!,PJtIlel~!l e'lr:ak!. ayDen a.lu' I ve hi~ biT' h.:nldd Vi!' 1c&B'~ g... \tini."d a il:'m,ala1.U'Wm.. Ell hlZmukabiJ, ki.91. BUren alil:pmcIl.tilllll. ·boBm 9I'tU ederdi, Perle'.' d1lll~ ~k: kJta ve, ~ be ad a.m:J:id1 H[uidiz:lltin& yeo ljil mLiI$ OIll] slka.r v~ ilze:rdI .
BIllWi. ~eo Perte'll' e.D ~ yct dC'i.·;ul:l!J m~] ile. kunnl.y l'azjf le-rinilekj ilu.trnum ve' yd. metimden p,;·rt"'v

rkadat;!! .'C Yazii~Dt: pock dikkat Via i tlmam edea Bt y P'k!-rlev;

berh;w,gi

bit

harelu~tte ~nlh.l~

buJW!lan

cak nu! YI) nlezine !;eJci.. Jen IIZim yeo iImIa dolu bu ;di'lc OOV8.1"AraI:!:1:fid.a mtediklerindi!ll Oll.i.im i,[ooeki Ii £i1Ma.:ru:J ~ en bi:iyiik muAAmI:Il budrur. :au. k:l,.t'~Ircuu ~da AI~ man Y Q.n.lI,fi m:i~ h illJro.Ja:nod.:& 11 ~ llllZ~ek Balkanbtn ~l'"M:'It· bl.rnkmam V8' ItaJyarun ukr-; .0..."\ vu.Uu.gu bir an evv611 t!li'llliy" edere.k ana vata.na ~ilmesi, eu11,1' i(b;l, '<IPJlI.oulal liUIm ge-lea' en ~ i!jtir. I Bi:!j ayd.an.tJen It!IJyW;u"aJ mllW1'.Z!l.lD. darbeIer ~ 'Yu~ BfI!lkph biT milletiJl' na ,demek oJduju:nu bihil:ln d'nn11'aya le~ ittm&§ bgJur~~ ruT. YqDillIlY)l'Ii cIA b.er ':r..&Ill!lill. bu lU!!hiii.mUI. klDm~usLU!ldlli.ll "'erI k.nlm1:ya..ca.k hir .labili~tte.. en,. A.lman h~t ad;amlen Ywg~vyaYli he-I" b&ldilt ~k; Jyi tab.lJ'llilor • BIiIiIId.a.tI do.ia)'l ic:f:DWJerini; amI Id:WjmUJ b!1l!IUllan oLan Jngilte.nsU.o la,und.e _yUJ ... taCllk ol.l1.nIIYugaeJ.a.~ isWi) hiUyasl:Wl.~. Bun.a to:jel>ltl i.m ettikJ.e;rt t..WI:dirda kal"P-:O.!}acak1a.n slirpriz Vii!! !Q;ra.y&cakb.r1i ~t ken!!l:ilm.ili.bl mlllLmdder !~ bU" !tat rDk iII'iiiTaUe M'!"et ed;ecektir MullAT S~M'TQCL,U

..a;g~ere.IJ: ncat mi ~ooekIer!

i

~i

c:~ b'l..ll'la

memn1.lD Qla..c.tIlel"h

mayan

cuaret Ve metuJetini,
8Bbnru bir lie k'umay ~.

}I'lipnwn.l1yan kuma.IJdlLfilma

gtiD

,Koy saillk

kUI"'UIcularl

k3.11I!1Ul tnkd.ir smt{w3. ~, terfi eU.i.

4tirJi, hrnulY binb~a. ell.

Resm1 DdMllerinde ~~k'Fl'l'li .z.t~i, l:.a vt1lYUlI.'!; hw;lotfj;i:ye'l1erin· de ~I:!'mP!lti.k: hU2:lll'tl s!m'I.i!lllyet

*

Aak!!.~ ~ rTelelO!llla.J ~ Koy ~ kurncwac'!lrun ri 1i.y.etJier ~ra.smOfi yelt ~l ~ bimlan_n K1!l&mL1l._bll· mest ~§"'m lOy demeideria.Wm
kantr'

ve JillbaJjjjk

~uoomiz m.wuru; ha:ya.ta

yarntan i.stIhbarnt
htiklAJ.
mij...

Umum'i Mibfl BlikadllT eden 'bu ill! ~.)'II.n ~ buhlDmIL.· la.n i~i.'D me:lkWo tep ilita i.eap
eden eDirEer \l'erilm~ olm:a.ik11.

allnmB.AI leap etmakb!d.i1l'.

cad.clesj ~'1lJannd.!. A.y:iCI !Aka· biyl ~h:l"~t bulR.ll,; \"(11 QiyiU!~

gmrliiktt'll :sonra
(&Qf!-I.II

MiJU
I1A
is !II",~

:&irDdllfaa VckjJ!j

oI8.lilad~~1ll

.1,;111". " I!!t1.ln

b&n 'aM!1' 'IN teIiIltilililn koyJerin mecbUirl vaz:ifeleri an.smm.. yu bulatUlm t.emJin, maksallille -yeo .w. bir ku.un projm bamlan mas.l ka.n.dMunh:n:n,tJr.

~i~ui

mlimki.illi

G:lhl..·

:mu. Miiaimin:i E!oiylll!l.iy~i Irei;liL' 'Ie rnItten~ nlsl.Tl liIu hapishn. 1000in. lIel:' giin bil" IWl1So10l! tan.fl1ldMl ziYIU·et edil:m~iud n hUll o1a.ca.11 mriliazir tar:iften mUslagmdir. &ibian im>an ml;lJh~ 'PUB niani oen.uet\e bile buJ u_ yif iI .hoiJDut olanuya.cag-mdim vebir de kOruiOlmiTarln ririp ~lkm.a8J keDdiiloeri lehinrle ~'D~ roil" hP.kL mtirnkabe '1leril· m~ oldu,ilwl.l 1m1l. edec:,"gilld~T1 her Lilli !Jel:M:lple tic mapllill..oll!l· lao rnfaJD I,jIUl tiLrll..i tllrlij t.e:l" inl'la • .!ii:OfI_&(Jh~~ b.ntfll'ldaR 1iilEi. Jl ~bQ.· yebiz Iliiilda.lial:i!.t ve ~iks.yj)tcS bp~ ~ olw:-. Ei-illl!£[Ialeyh btl ta:lebm ge<;ittnilmii2'i Ibm gel~ k:a.naatindeyim." Beaim 1I:umI.ffi bir JDektdpln pyct nu.ig&ne bildirdigim bl1 "koelima uygIW ~h .-UU1'U,:ti ita· de He g3nde.rdigi B.C;lk telgmHa.
m.·u.b,ik esbabo. eevabeo l.8Jli:alle i

bdar hie; IMl' gf>1mem.ilJtir. Vi1J. lIm11SfJolooun 1Mll:!bigj iB'a! ewe· lIlz mlllkta..zid.ir" mea1inde ha.m bir cevap aldJm. Miif ttif PallaJllIl Selinlk tn,giliz ilrg oTf!I!',UIla gl'mtermegt gendinoo Iimmlbl gOrdii~ ..,c.
iI'D.-,i!.Ih;wr .hwrule mileyl iJ-:rvi~ h,;il:'ll, mu.aFnl.tlnJ voe J.lIfld.i.IpJnn muhik ilia!] mar' • :zt8iD mllbaJ b"fet i Il i bildigi hi,

OIjanulI'"nI.2. za\liUl;!rilljlti terti, liq;iu hapiRl!laneytl girip Q,km&ll'l'
nndal1 ,imdi)'f'

I

'bOyle ,emri FIT~ tla.fb:l1I1ib' h:l_lc. tl'i,IiP.yon_larn ycni 'ili1' marJrJe ~li.vesinlll! bFl ar;RUJ.k eiinrlli:nil ~rUlltap edlIDl~im. Kmdll'li,,~ 8.lf.Di flotJr-eUe mukm.bele mi~ 001mak U1:er1!'l ktiglrn a~lk bi t'L rdfta: nevlet bizm~'tin. giJmh~

9'.

[10

-hattd i.!h.ll rl'W·I.i('.iI. l....tr;W m!tham"l"t , I ",It I ut'l1 b1 rFj :til,ihrrlal ;rhl'f~'Im. yj~o.~laIlJffrj~flJ' i6~j,l.d, Pn .....ld-t1.AJ •• Af"Ql(iA..u I)-

I

Ma:

lin/a:",

QYJ'1.i 1"7,C?1

'~'n

",modi
feoyh

'r'et'hN'nlnray'

If~ ,~""

ru..o:

bEiU!'

dI-.!I

ntl1wb6J'MI'

"l..,.tt,.
i

8itldllltllJ..

~.

.iknthffill. Md~·. 1MlU.'l'llilitlank ~){1111 I ~I II ,ilJ'-!lnU'rri ·ro.- f. I'l J ~:iklfj r/~HIj
1'IIJ!

f olen.Jk bv ..

_' r

l~J'JJ

191ij;

~ :;ll.~lunvI0 muh:

t:

a

'

btl' -lit I!el]_{ olnn
VL'"

9.tiO ~ Il
12:'l!l

b Ii![' Km: ~ MUIr.iA .Eb

'mIilik

12,31 12.54

h:illlIiine !. fCD~ giitdi.im,

I

1 .0.:;.

l:U,O

=

11...

~a.kitln 1I~Cl18un 1)'e&lIlli!l6il1,

orin ,.

'~l.

t 'llli&tc
11: •

z

..

" rz.J ma
fuJln.
l~rn.

n.

bon:tm
rrd jl

.

ilk
.\'"

ttll!J.k.le !:idl!mek i J_ Btl n ~.. Id,il' hep hi!lnd; vi ~ hi A l:Iiittirke ki.-y,m&lt; i.·ti..r~iliuh!l:n dolill.:'i'l ti; -

V':1 mkhk

hlil31 mahkelDesi cdiIdL

k:I.nri1e idarn

!;':i.J~a.l A - Bl!bl'lF.lYA RVkedt~ l:i:r"kc:n bile: be.ld ,-' m:m ~ y;, • ..,.111 IT-ke 4jeki!ec~ te" a.fmll\'flrik~ nf ct:Yabl (rn 01 81qtU..

li:'?et \.ri1

btilrk.

Is . 11 .,
terfi
ll~

t:I"w.nci.a.

iJlilV'Yil ~I!n.rll AJ:-

y&kl.udan

hili

-

yamo.
CUmtl.urreisi Eu" l,U.tiirl'l:-e miibi:ei It abnll.Y1 TJ ttl. [In V '7 th." At~Ut1"kf! FUiln~ ait lr:Llsa ir.1i uk IIl'Ute'"fnt!.klir ki b-ilyi,i - kalb

vo kolar'

,

I TiVAl'RDLAR' ._------ I ~ehil' Tiyairoq,
Te:nsil1eri
RU ftoR.·· \M
'''1111 ~n

_ J'!?I Y<l!"mI:¢N. AB.; 11&;1; :me'TL ve llI_aj~at tl«j ttl hi mnr."lJt;.~ek k&QD~yeUe 0t An! Ken-;ij_ol ~ld;lJ',m'

yil:k HalMkifr

Nrki-~

n ",,,

~

't

oU"ARTlMANJ : 8ed&t Si.wa'lo\l

tiIrIU Cllidtllffl.tndfl
!Btl' AJtASA
M
!MDt

*

2'0',31] ~

DADI

Fak-~LI:inlikast fai' rillm L:e;'':B.!l:a.rml tAkdir ve hill:m n milll '\1icdand:J. AtaUI ..1r tf~ildi. Nl h 1!l...yd .'\ rtf': 'in.a.brt.D.lll.nh KiN .... hl-ol: ",.,.- '11;t;4nrln c,''In ..,i!.~ reD TIirk k wruIlo.nlanom topotMitll llll' ...tlLllu 011 hil:J klmRe bl.nll,hih,;I1 [1.3 - ~la.rl ~·?'.·riiJd~: y.~LljI':lllJi&7.dl. 0 ~ vnJru:z. fief!'i:l~I II.~ we mllk;;[d~r~ tjJ_lHrJl~ dii!"'l'l:l.Jlll'l ;LV Ijb irni, ~lfU'1 ro.pnel km.ran1al"'lrHf;m vafrt:lrcll~ Bildl :{irrt~,~ lll&.:lnhk faailetl eri aehamet ;u1,1il(': \'c"illlmctJ AlIIe Onyme-t vf"renll're ~ii!ltlC'MI, S ru bum:t!li suelarim k:\J. ]. lu"ke Rd k·!'i!.r:l,fn: ko 'U 'bl.r 11\,.., tAli! 010·";,;1.11 I ivanctini 'f'ful~ Jarnak vrva orlroek ir-rn ; gnlan -11 I rih.ili'll!vadit~ r" ibrel mi!udt ya mAdar, mn d W-l ... I~ ;.'I. ,.~" 1 omriiniln ullifesint tir, iiklbetindEn kcrktukla ~ bll-akn.~lc -wH!1imet.il bill'! n - utann 1\. 1tapsl,11 C8v All Ell dan, vif':dnm tltTemt'd~D mafev~Wbaki

:r blr ~nuL!'>UJ. ~si h usasiyetler] yliziiDdeu A.:ri' kendig' ne kim- ye 'l"!firebilmi., ve ae d' hfum - e.wr't'bi!JIlijjUJ". Esa ill! ~tfe 'li'1! mahamm glydll'1.:11i~i. listim'

II dam J.rifl

yine

nffederJi.

rna

barb;
(~.,U~11 _1 iIIIIIlrebelen,. .Ill c.r i.ki. 1tarabJ:ii top ~ kuvvet alm9JllIl.l, \'lI.kit

'n~ -~.

ii~~i:~==~~~~~~ii~ii~~~~~~~~i::i~~~~ii~==a===iC~~~~~~~~~3i~~Ei~"ii~:i==~~~~~==~Ei~~~iii Iii

~

I

IlJn

B_ Baja 'hlarllol,'itcb, A. ri wmtl:jtur. Mumail yh, .tI. I ruU J-t'lZ,... tarun, ~o.:~ demckrat partisinltJ en pw'lak du If' til ilmeeiai m ',a.nalu· aimalrt!'1.n<i1W biridir. U:mn I)1'(,11 v~li.Jle ilwili bilrnl.~.ti:al'tt!- u -h:nJenberl 8c:lgrat llirivef':li ... Ztr.b j!l I ru br'l mla:"1m~, ghnt. rlh 1 mMeVra .In~blhYl!'li HI lMinde; pro fese rl lUe e!.o'I ijtil". B Mle-biJ.'1'rifoumo ..·.itc.b, ld_u h ,1"'\2 be tarzi tie{:'1l:iu rum i nf Neza~tin.i de:ruhte e1:.1nip .. ti 'rdnk kl.ltle1~ri de, hav Inl'l~l'dllrnu.iloyh mj)teveIfa Pl'I.b:h[t 11(." at" i Uk1,,-l J:ua.ulU'l .-11eh'In samimi JD..e1m.i IU' adatlann biydt" hlar gec;[!lLt'; 81 dau idl. Radikal rartini reill r. 0 1Ba ki Fransuda l;,l,nk yar-bn \"a.I:II • ml btri I ,\:ok mu,avini olUll birt;ok defAla. .~ rat'lkl1U"d.a b Ilunm~ru'l'. 01 ., h \'8. kuvvetleri d i1dB. h'aIl Alldr~, TiC-8.l"'e't ve kMlf eJcma.ol Idtl~r! SIr bu~uk YJlllk upt~ mu - JiIImlayi l)8%JjrlJgUlA. getirilm~fu. f a.ln)'iAln zill'liHl, yenl '>'Ii. - Hlrv t koylLl l'11'1nI.m azasDltlu B_ ~ IItrhc-k'in m..u a.tka I I her '['LZj yetUo ekffitmill dli.!ill;ll'mda.ndlr. .. 1161,1> T munH.rc-tJ,e lI!fl1l1cof'ld!r. Po-K.aJ.,iLi YI;; d.lI.hiJl olanJa!"dan, B. Illn'l ad..1., Belil;ilk.tl.da blll1.usd.e CJ,rlUtay, k ndisi B.. F ..:Il&ada.ki Lul.nckitta:rJ btl hnln-I JOUlay _ bli ClIL'VJ.yoruz. AfrUmd&ki ytI. Mn.tehel(ill, f~rka.:illn.dan.dn·. B. ~lioub Yevtil~h, HIIlI"Iia,dmm l ..e-bhii~~ermdm dfI b~

bLlannm. p.,Wl, taItm:mJ;: ele.rlnltl cat". • nrine '!tie b8.zI nunta,ka,LvU .. bu- lluiende yiWCl"\:e de • top islllldamJna ra..,~ell. nihui 2.8,foe I I Dlev!.b,rl millHl.rehlirl t:'ti1~ EliCit'! ~ lbrcmecl L, U :lWI iJ. rem tte.r· 'D t1 ruh rd& uyandJrdJ ,.... ;'llnCl l.e; r . Iri iXlk d,ah. l20 ku",,~ VI th ~W11 tlClfTl'W, DU su~tle iii rp J ~ no. eNt Btl horbm de II.Z zarn iir "::TI ~ ~t.i- e u.allnl

_N

Znb.h ktltJa. (I.t.et merkednl cepbB d£r'io_l~kne dogru Ji.lerl~telJ'liy«, hintt.a ha..")'et. s.qJ a.m,Iyo.rdll.
b.a.I'p)"lll ds, bll,;ot.
IT! ll-

e&n:L DunaJ
~

nOokmn ol1w maletme.s.ini I?"""'

D'

Belg,radda "'iikumet d rbesi
! BlI~Ull'tfl

IKeren ve ~~rarl~. Ch~rchillzap edi di In genl nuiku
Nairobi.
(!!ilt

I

2'i' (a.a.) -

!a,rar. 1 In••

liII"'ild'.J

Dr,gu

bildiirpbil(r.egimden
.miYOI1.lIIl.. Cuhr'Chill

(E .., tire",

1 1"",,1

ijUphe

p;,.tlid.) ,et,

m

Alrlli;uswdiltl

SIrp _. n'1l.t kos..lliJyo1tUJ:nlll. ,ficl-' ler1Udao biri ilii. Uaun - cler, mute, v effa, Svewzar Pi.r.nt.che vitch'in sam iul! meaa.i aI"~ 1&rllldDn idi'Gen~ BoCIIJI1Joubm tc.h, W' biye v b2.hriye na_z;U'hkl~. getirllmi til". MumiLlle)'h, iltina
urduya. kuma.ndanll.k. e-tm.UI we mi.i t.rolnDen ~jrdu Jmifetti~ u.mu mi muauiat otmu lur.

1 In~ ............)

kuvvetlerinin Hrtb~ kU'l'Vct.i:eri l.:eJ'll.ibll Ho.bq.isla.mh Yo.'"e1lonun. ~kmd,Q,. ve gB.lluDd, bazJ mM".jlc ri iijpJ e.tmi§l~ir. mr yerrle ~~ kedar d~man m.ulI a.... I:limet goBtern:lb,lcilan teslim o1m1ll]lW".
bIjolgosindl!l he!:' mrnfta b!;I:l.dilr cdi1en dlhJl'l'Q.fJ kJWR~ nJUIl mLlDIf:\liyab ~k bo:r;uktur. Citlgl:l. ve HarJU' p.n.:swdaki

unpan;.torlu..k tebHgi:

Yugoslav I" k a bi tnesuun lcaralcieri

Dogu

bundan soera, In:::i-! m: I a.becatmda. 1 yer alrnamns nlrnuaina ragmen, I. Roo:a~neltirt de 3.lI'm Ilkirde 01dui;unu Jmyd(lt~ 'it demiiiJl;ir Iri.: _ Roosevelt, B. "'jn.ant'l.Il

1i.:.: _ .A.r.Perikan

anka,sl -Isse arlar heyelinin toplautlll
•ye
I

I!J

~

1mrek€i1 plln O).ucihiw::e

d~'anl

I;"/:lzife5mUi.:JI bahsederkea, H.itlerln mag~uliiyctinLl.1m evvel sulh bedl,)flerinde.l!l ba.haetmenil1 bit- i)Cva Vanill11yacagun bildlr-

.AJ:JkEU"!lJ., 'Zl ~HuSU!d) - Tfuo.. kiye. ~ Banka.sunJD hi~8rlart
ak..J.ild~

I

P't.m~l::lr.d 1'. Marda bogn.zmda bit" tliitmD.l!l we....m bab Afrib..'ll ~Itttlan tanLfulldatl! mple-

r.W~tlr~ • 1ktic1Q.r'9.

geldigim

dilml$h·. Jinlnml.ar nml.lmlrtcL\t ha!:Wde K--.11I e, .n l::u!..J - Ortll. ~k lugi1b: k uvvetJen UliIIJ..l.IllIE k.o.c&l"_"J.11JI~11)

wtili.r;:

l!JA.'i..iiDr&d1l. l~ylj,lIl deier bi:r :'ley yolrirur.
Eritrrde, Kenmde

milllim
l'8.!iyet

~ilrue.z. ibmat hissidir. 0 za.m!!..DdUl'Ibp.l'i sen milliim w.:.rler cold.i2 ettik. Ordu:lo.rlllllZ AlfrikalU twyam. kudr"tilli w imparl:l.wrlug..UlU tahrip ettnj,ti. Qrdula..rlIll1Ztn

!nt1glUIl e . mez sile. rt'Ic~hlJdum. DR ilham verea

mman, bir itim.at hisBur;iin de ba.ll.yru mailUp eo-

aa '0 b:. ..b
d.::
1

-leri allYOruZ., Yo.nnJn uti.kyas:liiu ~l~LY 'ilGimJz !Ia,·e~la.n da bu Iii 11., vas lays \'e met.oclla.r lJaya.nllde
l):ariISSli'UUUU Isbkbai ni
~ly

h...
'1uyor.

beslem~k ,·in dur1lla 1", ordulal' rfni muQtilrui.J:loi cii~ ha3lrla-

zaman 1 1o.l:.'fLllm.a~, 11ikim dermlkn:!"ll I· ~11'1 , mlitnku.ndiirAnrflk. _mo--I ku~tj sIDrien 3fL.rstlgtDIi. ymlz ~1.Yl hi iinlilgli d~ \ ma.l 'me adet ,. • r ne:l. da tekootlUlXl, muv.l..ftlLtl, '1 \<il.doo.eui!' r.
• nwe:r"C

'! -lt~niJ.eD

E"velce Tirun v:: lillitealnbm ViYaDl\ [~iligle-rinde uh.J.nmu1l!I vI!- son mman~ la.n:la sa v !'lll.Zlrlltma yin &' ann'l" til'. Ha'~..[1 cl~ rnil1i Ytt gD ,~parlLl;iinn ikirll.::i 1"Bisi. Iou.]tIn mil k taIb r. _. .510\ ell ?;1rtlsl l1.;1eri R MThl K.r ~, yil.l'li Ic.!!;bineye ul2:vlet ~ :lin olarnl, _EfirTekLe lir,

1't NOZlrl hilda te bW1JDmU~lur-

"'101

~'ek~1

.-

oo"iik, Ili1n:ln!l"'~"r Belg:rat, 1A.,a.) - Yeni m.iili birlik hilk ·u(l.t'tL MU :ram 'mta_ l-erver..'l fl nuro !1yi~ .1 Ie kaTh~lamnl~1:1J'. Ni1ma.~8 1 r ill:;! baht .t.'l'iberi (lurrnusVlfi

,!.

m mnunJyec '.-eria I:ltr. ~ ilde mLi:r.:dcretincien mabtutD ].[a!ulink.~ta. bero" mci1l'. 1 ltalltl- Il!laula ve h-itiiA Akdfn.1zde run yeni ku ~tln~lru' _ ita..rtC' - dogru hlr te:mas, idame Ifjjin mD]J!~ve blr ka.(! muka.hll Ibu~"lmlil Zllltllu biiliin stI'awjik noktaL .. r buJOOerek bir rl'llktar ~lJ- ai- diin ma'ilrum lmJml~ olma.rnlZa. m.i§1ardu, EKll"ler arasmda bit r~'IDoen yalwz Nil vwi"illi mu· :t:iv~ lili.tii.n ku.nnQ" beyeti d.e d~ ctmeWe k:alma.J.Jk, fa.kamll. ihtly.tl;. ~ 4.964 JiM mcv~uttUl'. kat tt&J;YlI..n isti]'JudllHn J,. fl'iyili kil:n:ndan :tj'l'lmll WkdaJ' lie Dwmullun S'f,;}]J. 48 :sJJ.8t. ioIU"OOk!l toprflldFlrmda. vilcuds g& hnkl'lJ'J1D ·fhbyi.1:' a~ "',164.d:fJ.k:i r..ayia.U evwlkiJerinliCl'l hz. ti.rm.t~ oldugu bf'Jm61oLbilititTi Ie-- 580 til'SYi bu1mufflul", MIl['. I«lleri ~jldik. H&~ dJ.. Mrilmb 'Yfl bel· Gen kala.n lekel r de, pck ya.c;i.kall kJta.Lar birlikte olar;lk kmdll 5ilinip bitmi:J olacaktn. Ank!:mt, 27 (~efanlfl,l Gamibw}'1 zaptedt're.k Barn 1:;1N~tice oLarak, geriye Clogl'l!. Tjcarct Vekileti i. t~lriHI.t1! kmtlElJU dutmBll !cUV'll'etlmn'l:lakara.k lUlvvetimiz.i fa:zla]a~ • t1ca.ret oEsi wnum mu.diir mun-I en hJrlne Ne.vyork den lero~tJr. tmnw~" bil.i Muva.ffllkiyet yo-- vinJikl'eFi Ci!uubl Hs.bt.~tand, Ililllin lUba. gtitiinni.t, oJan by M.di15ll.- {"ski tiraret at~ MUJ'Jlfi, 11', I DI'Il.gderdc r'if: t elm k~ olaa 1m mutalell. rdemell, ~\l ~iheli wgerine de Ha!ua Moci.ki layiD tt~~~'i'ill kU1ji'\.·e.t!erlnj takibtl' iJemiJ!;iabede et:ITV~j'n:iz icabedl'[" et:m~ljr. p~tl"ot Ofisi Umum dUr :rn1l.;:tvinJig1.ne de: esl! i Pet "I;';am. ediYO;fIlZ, 1Ii1.eJll.l:lII'l1 "lit minrHi!:U.ar o]m8Jlllll::i rot li:mitet mi:1dlirii B. Sedad Z1 --•A .. ~l_ iqID ~o.k iyi s..."-bl'pler 'Ilard~r, mll."'Hifa.kllr'€liD~, l'1'Upr...w. yeya g("wD"ilmiJ;tir. n! lJoizam.JJn lett;.SlisUne pek :t'~"aYeni Krahn tahta euhlsu de hidim 01 l'~ ku.naatil0 'ka!F

Fra.rt9IZ

muttefikimi1.1n

yeUer Ahmcl . e$.l.mi Sllym8.lll1l l'ei.'lHiinde ba.nku. IJIDUfi,i 4lI'rk0.z:I - !J.llr'il Ie- yap~r. :m.... sedarlar topl1LnbMDd.ll. jdarn mee li~1 rs}XIIT1llll00 1940 ythOOIlJ, Ti.l.l'kiye fAil &nkIlBlD!:Jakt m0V .mat beaabl.ll.l"l bil' yll Qvvelino navAI'lJJJ 3.098,9il .57 lira fuJa.. hkla 51.M$ .• ii75,~ llrayll. ~T'" ruf hll"Snpl an dB bil" yd ewe]\.. II", lJi!;!'ioeten 1.185,089..9'1 H fQ:dahl';:1l1. 18.11 'i_ij.t·tOO liraYEL yillusclnll~tk. BaWrad ... 'lk:i te\.diat 11 esa.pla["1.nm wnwn~ vekf.lli:u l[J40 ytlt ronunda 1.3.63. 18.5'3 lil""'Y1 bllimulrtur. nil in 1940 J1h liizu mliu gijrillen k~ Ilklul 3Ilfi kfir '.ynldikt8.n SOru'3. , .03:1;·IR:ilO linwr_ 1..l)40 'Y1Il kir:mdAn :lyni&n mikful'l" iJlC! 8.nb

e

f",'(;'lla1i;i.d~ wnUJl'lL

he-I

Hyinler

Mil-I

ted~VQ'll,l.ll ,. s: .H.itlel' IlLi

l - 0 1; Ti.irk - Sovdl!v::l1Tl lnll'ktf'diL AlmWUr'lll Fr~ 12 Llrn '1'HlkklndrJ AeF vi tit, 'nlsaH ~r-Il1memilf .n ti.un'IU \'(' &imt 'iourel.tc ti bw IIPVe¢iill l~in(iedir. Simdi).'iil rim. 81.JhUD AVnlpanln hal.kil- tiol'l V'rlUil~ai'S g .. z;ctes'ind~ ~u. Inll ta~y~ vuifc "el';.hf~ _c "'(l-tli 1D1l"~k j Id{! ~kili t!<lJl tI "01" ' ,<;a n- arl ~'azl", • bd U' boyle bir n:ll.mari gdt'i.H- III 1~ cl l!Ol,'hmciJ, !jimdi tu:hl~ Lil mast .... gluncL'l yew b.lr aciHl'l kJr "SJ;l"wU",l" Birll~1 Ttirklyeye m~o~til". Yugrmla,'yrtllt~ b(l~!': menl ·.-in i::J.Il)'11Il 'bir IIlldl artkit ettd~1 hIISU~ll.J'ulaJd kauaaLi- Poionya ~:bi yal'lJrlIYacag,ru cs. rni!'r'l~~lerinde oldug~l fO' I bl IiJlUj Imi:,-_ W! kemtisine tam t:J.n'l3~'l:;: gos~ en bilr.ra Bcii'JcloE'riud1!J d~ 51,win~ lLi:re iJl1;u'ak ederim." SIr ma1:z.eme yarl '1 ~~ll~wlld.l·a :!1 'a.a.1 - BeLgrat te'renjini temin cden::k bi'laraf l~""'e.mi.l lImumidir, UIFLli. \'11t I -t Briwyn, Ii:ll mllldwnpcr\'~rljk h.:;:'€"I'" nl lin ku ....- rn.dy,·t~ vedek 5'1lb~ylW" oceIl]i - k.&'1acagull taahhi.it etmektedir_ di! Wi bl tun A'\.T\l(.ril 88.1HI, • Sii.bba l:mnla pete tehlikE'1i "Vetil r fie en i9in-dcrur. IJ.e-. yetJpin kr, l Pi !'!. ~i[" .Ha~a.k.!\t dl bC'Sabt La -:3 u tel&rnIt gunilC'l',llg ~.I loiJdl~'" ~~'I~. negildir. Fa9~u.t bu ifclc '\' 11 ~Irette kral d It t-ni e:z ~ If 1 Ul. bIf tiro Bu f'ib'rn.f l,Io~rlc denil - dogrndan dogruya mcnfaatta:r mr·rbutiy tini trsit kl nl lunda l.~I,~mclc D1'L.:- V" yutana. ilL. \'8 ~J;::ular olan 'l'Urki 'C, memo c~("n mhU"'att-· 'bllluTlm 1( - .- tnek 11 otindt: kalan l1a.rp kOLlLbi"Bi.itill], ye.l k aul:la.ylar biiyiik ntln gO! iiniiyor'. Bu -;~k iyi bir rur. HL:I taraU,H oalerindp bd~:& u<J',l'll~ 'kl d~ k.a~1 dur.ul1I~y, ki~ttli kim!(l' u1a ikt.ir klar .;:elo;ihnj~ n!tHl hlvl .... 11- bir heye-ca.llin ~d1irJ ri.nizi. belcli,il\:;LktJ E~-; n bu h<J.rbe I.:I:1Z11· ,011.17., Y~in krnJ", . etmes.1ni bilir." l·ih:nekL"1:Iir. Alf1.ylf;lrln o1'lu9de iB IIUl8.,da.ns.urilkl"llrrH~!tl. Uild .l...ondni. n tIl.Ji.) OJl'l: Jau _ EcboJ.J d~ P.&:r1E; d~ bu t'n ya.rihnun'i m·,(oc';lrdj. Arne· kml Pf..rii1 IJ'Qrtrc1;iflL ta'.Il'M YugMlnvy:o.d.u.ki dtvl~l dar-beblJ• ."LL",~aki ma.kaJeelni ~u sat u"' k' - ler ilerlcmektl"dl r, Memia1" '\.I] ),ardlml, 'b!IJ ih tJYl'~1 K~r_ CL~ burailM. K~i1 ilJi:bahanln Yli.lJ- l;e.rln. biti:rtyor~ kettl!! t:lIU bit JIrtll.u.lIl bilkllm su.r.. t~ I ma71f1in lhmall nw gt b.g-. "' ..rrpl"izier-e 'bellz.er bir he"Ekseriya ka.bb :sahnelere U'l kted\r. d k. }"et'B,J} t1.as&1 etrn i li t. f;iu brklll IjRbit (plan Balkan satt-anClmla .~l 0 D\ a, t,c",llb tm 11>31 ki t:m Uelaki siirl'l"iz Almanj~l' hlkim tqlarm 'If[i.z.iyctlel'i ~til Belgrat. Zi' lJLa.1 - 'K hme d. - l:lJDIl}u. 0 ~pll!). I~i[ll giiyri mU.5att. ohJu. Bununbudul". l:ebeddillu, t.amll.mil ....dahili bir }\ Imji.Jl OTr1u~Un1ill cl.lllclcki fJ}a bernb,'r ,?UI'aR'I tealim ed'J $imdi OFn..ama.k SU"dSl :)talinlith ve y asri idl. 0 luian tne:2l&le olup harlf'i lBiya.<;eUe bir mekWir t \·aziy t C)lcl\lk~!!: Ikdir. Henih pn.rm'\~llJ ye-ringUn ahik yulltur, 'Ll ,lraI tri li.h tan 1< url&rD.UlI n 11 rm1.l.phffill gtt.riIDuyor. Herli.",,:, ilim oynat laCJll1r Uurll' Uze.rime d8llinl twnsll etmiyea blr hii 1, m:.uJrel" mem lekeUEtl ~ok de· rn I Pi~l"'ill arusmda bu I~l kOynl!Un111t11r. Stalin O)'\lOll i!lltiII(l.ml;Jti. kd,bol edem.~<:eg1ni Dl'l"'fa na:lnkati11 acl ~b ..e811~ 'ka~lrdll.r~!ide ~iye!in kim 0] - rak etmem~kte, bit" ili!.u. e'Lmelde va' dugu{LU .IJl ... rak cwyor. Bu 81.1&16 Jiurette eG'ilmi!J silri'l, 9:1.1:lIl"ltt seyI FJ'i lal"'dlr. aUI'1t~ ~ b1r~nri 'kfl~ gtindr-nboL>n OVllnCiJmrl h.ulkm amu.line. terdima.n ola..cak DU R:lhi:"IJh I1H!i..l I I Frau J,la veri !II I.IL. verilen tabH !;evMi, retmcltoodir, OIlI::miMimnmla. ~iyiik Bralanyu vc .\.m~tilUl bir rniLli btrli~ kllblrieBknin te - dm-b-·yi bl2.zat. gl!oeral Simo'lti - tlI..klfl ediyor 'I/o!;! UlJamJarda bu.!'i I.ldllilnu. ·ilO~mekl.e i!iL 1:1~ r.:ana.y;i. fi5iL~n iIIanll maeeI;ip }'1\,ptl" me'ikezinde ,olmuii}- lu.nuvor. FlSIlduyarnk ilhbl'lll.da 'PIL n liz. ~bret aJ:J.I.u.;, tJl'P , ~te VlJku..a ~hm t.ehL.'"1kI1 bu!', l''ab.l Du J}ahBiyet im.d.iye buJui:ml.lo! o:yt'ialfJ:lak dej;ildir... hakilli mAna,<;1 budurve y' • ve . i malzell'le edlrun~Me lw,dfl r iklnal pIFt!1da. gM~ktligtl ecl."'s u -U·· n-m"""guhWrl"'r, Bu reMON, k'i.Y • Q'liYf;;!t i bundMlLr. iC:;Ul by oCfJve.p If.tmamen tn.tmin - ("i)'eriD beyalIIIDII:14!I!iIi 1l - (~ If hgi san UII kuureed.i .j ~Millr,meLllekl;e Wi. BU..iHIIl· B dg:ral, 27 IUL. f - ~ _i- Ua bernbe.- ~I hUSI.I!'liaki lJl~ili7.0P t. Vf.l mfilr kl.lvveU ioracaJdJr. Pi.erin heya.llllUlm $1l.Kl rtk~ul4rne1i "ll3..~h bir valull ieii IElal Ilu" l hUI' liI)'r .. dill} Am rika. Yl.!Di kqundan 3On- kind ve bu iJUll\meU bt1:.'Zat Cl1urJnu:iun lay tJ bJ'! gbnderi.lmiijLiI;'. n\ I.?h.like.nin antnJctlJH III.nla- ULet.ni ~udlllr: Hll"\':lollir, 8Irp]n.r, Slovenl • c.rlilll i rid.: etmi·ltir. B. Clitl.lr - Bunlarln !ll"tll.S.IJJUIlDivlI.tbalnr II! mllr • .hk: imce taru.19 lien 11 ~l BeilIn I:>':~i_n ~k .l'l'v.Jlt ? : j clhll ge~In"R'ttliidi ' Llll, vlltnnt~yOllWldaD Irr]i.c \'e lrnn bu mJ]Y:i1" Turk litMI ho~tuklHm I.&rI. ilj;1J. am:! B, 11I;1.dan. blZ2.!l.i ('hne bU'1I'1IJ1 ~rcf '\Ie hLlrriyeti.fii f"._ d.udnna kl'LdiU' yaplh:a.k demir" dcl.d1IN.lmaru it; In bLr1O:.l..ll.l:I.tu, £ilr.iJ.n,b'1l kAr ... vcrd~m. d~ :-<l~'!! nlUlrlnr1.1J lrovulm:J..iiJ Y(llIlI.nnlrl ikrnu.11 ldL'l i,a,Wtraz !);[Iuan BOnn!.. l.tIn.sfMt ve yn.rdun Bu J.tD1"lln1t isaboi!:t.ini tB l(dir IJf'k1inde t('f~lr etmL., ViIl' yi"nl hii:V!dine',~.i sigo[tuhl'l id!lr~ M!;i tC'l.'o,Ji l'1h:-c ~en naibJer, kertdllilll ~indl"n kun11:hl'l mcrnlcket hiirriyet ve HllataIl3, rnNmu-ln.clfI tnnl;lill mi.iTi' k 1. bu riml bP.klemck mi.ldllrna trle.eej:!i 1!i;9CSC'!erinde tnlf'~ ~laml'lil. l-' ,;u"[ rn k. b'Ul'l'W1 l<;in rJ,e d rhll.l u;br~ e~mu,I'·nlh- .. a~h1t tam:::l.lIllyebni ordu v QtlJilll.ll oJ'"TIlrifI'I- am afr"lil1l v. ren. bir hldlse oW-a caklario3.. orti id&re k:\ W1UnUl'l !'l irI i lwv·... L g.·r. 1111, de Ldu~1J1ll Il.:men bild.iJ'ID11i Y ld:'tldd e Icmli tir. b:'U;l m.ntll:1 j'l"Lnin tudihn. \,1;: H,rbin ylI.% ve 'U hlJ. Joe H'mde iI,-,,1iK,!!i millr· kip 'I'ke$in ),rtizd~ : r ':di Hazine tah\'il1 1!'1'1 kulbi tf'm, nn J,...rd - em I till t.&t bika b3.!)la.m . II ,

vermi.;til': YugoBla.vyarull paMfl. iltiha}tl mUDi'~~til" ke:}ide Illlyurdugu-

t::'Svun

Vkhy, z;r (a. niILz tebrik telgrtif'1ndllUl d(,!lL·Y~ H. Di::1C~"'lle. , mimi surettl$ tel_lekl<Ur ;e.:.ltl - yet dcklirru;ycm1.l

Turk .. So- t y Da si Fr nSlzlar

mrunas"3batlle yapilian merasim

AnbTJ., 27 (Htl.3l1:ti') - YctIJi :.<:ra.hn taht-ll. CiUUsli ml.'inMoe- I betiy-Ie bu~r'la.ki 1'" IgOSOJIlV IrofaretlJ1de Y"'ni kraJlll res.mi nn~~mm saJnn.'undA. 1'1~ekJa~ 'l'li1stl " 11!:'rij1-!; tali k 1Jlku:i..m'!.J'§ltur,

Daviet

jktisa~.h te§>ekkul-

leT Ikarrt'JJnu Mecl~se

verildi

fa

Ankara.. 27 t HI.I~m.i, - DavLet iktlS:Yfi levkkiilJer Iranunu 1 rnccli!>e ge'!.di, Sernuly I memurlarmll'l maWjm.nmlan b:silecck y1lwli! ~.-lerJI" ilk t.e f1 edecek memul"Lart.:b ..n ilk tel"n maw_:! Ea.rkl ve i'l'm ailLoaniann ilk 8.yllkbarnll11 y ilzde ~rirnH b.a~inden Vol! rnernurbrdoctl kos:il(l cek cel""'l.ll'lt'dan tf'I"t'kki3:p ~ .

-I

'ca~L!}BJ'I

I

zjy 'Ueri temio e<Ukt_.f"e.IrtW. 'SLi te~a~killier m.el·IU1~dll SUm rbank. Elibanll, Zirut Bank" 1

\o"eibu suret.le bu mt:~I~ m murlann tek&illt

n-

Ja.pon,

naZlrl

~EI.J.. t.d, lln.::1 "i1n~Jll HMici:l'~ rI~n Von Ritl;nm, .. tl'Op, Alma.a hUKUmf\!tilD;~ ~ Yeti UzerlM Be-rlin] I"l'!:3m.e,gldlI&n!te g~ DlilUe.fik JapDAyll bnrieJye fi8.ZU1 Matsuoka)l bu I

I
i

t

I

aDlyor

I

Fa

t,

korlqlll,Jl"

~(mn(:Jye

r( orun'

Ionlabl
ka.dar

uti kan

!ti,

h;up

ti

UT..D.fI,lr ~ ,

-ir Allman hava OP,n r 1i Big risla

BU Slr'plo.rl, HI1·vo.t1arl VfJ Sluv"nl~rl -1.bll.n e rufHlllR bir1("11W·ge da'J(>t C!d ·rtm. Bu V!l • hJ In Zi:IJllan.l.ardo. dab iii n .. nu ~ \'~ hade; ~iJltJu ruu.ha.Eaza. .. t -

un

.kabul ctmi!Jti,r, I W 'k t s.a.mim1 'bir dooUu.k havlI&I i"imlOo cereyan etli!li~l·.1 Sa tJerc& sur~.n milllika\ ~ D.IL'llnda i1~lu p~lkt l}e~e"'f'8i dahilind{! Alman - ItlllYM Japan U, biriLtt ~ie n..lalldar bll· tun m~leler i.i.zerrn\le tam blr gorul'j mubl.inJim.tJ. hasi.l olmu.:r iu.r . .Abnan hW"iitiye IHIZQ'I von Ribbentrop wtilflkJl.lltM ~nra Japan neyoci !JI2n{in~ bu- kabllLl l"CSITll tertilp C'L.mi~hr. 13 10 I l'k)1!{ 1L)'i ZIii ~ Rt:ima, 21 la-a.l ~ DR.B.: eabah lat M(!cll'ktjti'_ NR.zJr U~ brU_D. Hfl111.c t:tJill".
h Nciyc II..t:i..z.IJ.l Matsuoka S:I mart.taomn.),a. mIl
apOD

I

j,'I':iil[

mek

Ir.i.n

.'n .·mbl't

li'MIt!l.

l:wd'Ul".

Gent:' rr!l nt!1}iln $I i!J'Iovl(ll yCJI i kE.bmeyi ~klle tnemur ettlm. AII .. ha 1;.. YI1I':OI1 vy 111111 ia -

B ,.1ifLclIe • ffl !'lUGk:ln~n ou '/enti Alman dlirloroat l'k mutJ':!iIrI'nl,1V U Ita r~l!U I1da .Hly~ kal!1J'·ll.~ lirlLirt cdllmddll
I

ubvrln

,'liIH .1PPf hir IiY ,J H-t'''lind nasll kll~ll:lIlI1
7:11-.'1

l't'r-i i.h em!! d:ti" lli1'1un lilJ.·j baltlJ'1 . rdll'. Bunlann j!Qr\i -

rf'n G:iIo"'l'"il.n\'i~ VIC eski b:J.~"VekiilCn;:r"'D olu[l mi.lu\'''l!ffa Al !~.
SlllIdnn
~UIl'UI

l"'ldlr.

~i.iJm

in(1 Oniun!hd,.Iu

Kti_nICOlrlC

RomlU'la

"""'~""""""'!!I~---_"""'''''::z:II",,!!!!!!!!!~

b!l4lill'lla.['<ll~tlr.

Yr-'/ti~

itlmadmIli
!:J~.

I:.e.

m_ru;hnr bu QI..Ik 1!Iubim 'Ie

tdl

B!·rl indd~ i

bini.i.u Vil n t Inl'l \'f! meml 'kd'in hln amirlcrmi lkr3h Ve ya.wa 'ka.rIjl ol.an ,,'IlZi:f~lt;rin.l I )'Il d vet
ftI

tik

ine ~lImerek

PI hjJni d, ollfu~ IlU V~ 'Miti nB. bi:l1ill"ll de 1 b iCtmi~tlr. tesfri.ni .i.rlk'1" t.m .i.stiyt:l(. -g-mj In,wli u. clOli g&:!'lC"rTnC'kkdll"_ hi(ll ·.l.en '11 dundl

1YI,~,;)nll1 usiinku b LOplanlH>U'i.-la ilk [! ksiUJimf' ll"='f' lrnl1'eUiti l'IutuJ~'l..oJ BelW1'-L ta Ii: rta.rnuLlf \~1I11· &"rl!yan l'd n !Im blid.iaelcr,]e:m

kilCllur("hil'l

mul!ulfaI..'111I'lj-

ftr--

~I~

!."_""'_'!I!!""!!!!!!!!!JiiIII""'!!!!!!!!""""

sa.hibiyetU

ttk dng
1.'Ilt

v.'J'I.i

IIiJlr'\lmetin

\r~~II'Ia.nnd-..!,[J.

sme~e

mUmel;:p1i

bin d r«(!):!l._. !. !I.rlw Dllkm'i~
dlr. Ru

l.ro.ru.kteri~ -

ahm!} buit1llm

Y'lIg~hL\.T nIan by

MflrtJ'l'll, r1 plnlJllnUk flnde tmltll1
bet!lz DeJgnftll.

IIlMfillao III hie !;lllp

l~mi;;.tlr·
~ ~u

mJcl1~birliiin 'I;iA11lpl)n n.l0l1~dall binsi ielL Faknt C!.ki -;m1 Il'lutablk buJun.m.aL!'-1 I~L~ 20&er!rocnooribi.r kf1' nl l;n~
Itrnuyorou_ HilJasn, bu ~ Iavyu. kendisW.e

tl-o D, N.

Barlill, 21 (lUI.' ajan!l1 blIiliriyor : .1RI,r,1l, HariC}'e Nann

I~~

a

'~h
g'J'atl

~d ml~t.if" " II G'Q, 1 vylLllift pl.kbl. ilti.hakl mlm

n.

lIirt-le" I!l:!!lfidnki
., f,·

B. MJl,tLd I-allt CD

vaTd.nr. Do Brtb&b Yuros- ~ t1 ~l!'I"If.!f'o IM'Rlr Is\' milleti ~eruIi rWlllnu Lekrtll' I $t~h1~ lhIllIl.'Iulnuun Y~l~ll1?bul!l'iWfhJr. Bclgratto. brr Ihtl- I yaY! 11'1~ltF'I'f'I'lLn lTI't';lr.u'IJt t _ 1M Qlmu~ "'e Illl]n iDl.Z.::l.L:ttutl 1"1 mn.k cih' rtru bit' Il 1"1" w'~bi1A1mlllmn3!! 11 m.emlek~cf-inlD

birr IQu-!r.r tWrmkt..p, '!:.eN'rldUt etU-

1'1' • m.l

iadf" l~iD telfN

mIl siz.c lI'@ bl.ililn rntm. ver Ii( I'iJLlhim Ilal)e-

...om.,,..,r,

~nm

k'l;r

U,' b

Ie

mImi tcbrl.l"l~lml t -dim trJ 'm . .It.1~ tllp]om til I in bLl

1

I If" U.tr _

III

" lliz r
1.40' Ira.

VI"' bl! livl ,,,," rfl'l'Or kt .. 15e1'1.f v I:iLini.} tin~ et:a.c nUJ.rh'IIn.n h J 1'11" I' P "linde Iu tevkil' Ur. klf'nIl\ O"di' ''''~l,," EILI va.'llln .............. ,'" m 1JCl\J1 I i
IbM'
I

1

2fT 1111

r \'

h.l

d-*--"~

'}Ve-

leliu

;tim umdac

Ee<~~t ...l· b. "TiLilli r'U!mllu le:krnr bEllrou"," 'hlr ... Yenj kabine olll'l.l.!.lnnna Ilog..r t.i. yUk l'·ilkhm.mi~li_'l". Yili pek btiyilk teh1ilrelel"Ie k~ - f1~a bul.WiUl1~ta.d. _ Faku.1 bu Rabine n.rkasmtLu ku'I"V ·trm birlfr~!'1 r millet dw.m'li.(l;adrr. Nc olLlr!m 'hum U£',la'l":f:I ~urlanl~

~IJ-ru 1': !'ad.J.·olil1mun ,JIedJ;''l

:wd ~

lI~iJ!I-

tlpkl

.,..,. ,
:'

YEN.

,SAB&1I

'ir ca Je
<::!evabiy!.e
~U'1

hai
1B5

ml:)'liJ i.J,.. I LA..... l'<LI' g.\y.r.,;l ~WjYr. ~Jio.: ILhln !;ekll~llolu, U

80
I

27 M,art 941
ApI.,
1'.'

kI1PBlllr.,
l...'Jftdr'il rl!; JII'II'i~re

YASSI ADA EMLA= 'V' c: Yas9,.Aday, gorm"~ isli~",,-I K. lere bar vapulr tahsts ethygr
IO

,-I

Yamei Madde ahnacak
Z. V ..ZiI"ai Kombinalar Kuru_a Miidiir'liitiDdeD ;
no
~ JIOO 1.000

~ RorKmlf!. AIfm1! Benijm.! ('ebime' 10· aookl.ltl:(lll Demck lu ,Yl!l!,Lllma, dlrdilm. ArUk p;iUlJl.ytJ' bu.m~ ;; Yav8.*'I.II, Idl. r1. thLim de !:;UlrIWIl i~uniz .ifni· 'u.sl.arnln z.t:v~t ~d.gmdM ertui ~bab arabu- iUl'du.m~ bin bincretl )'0].11 ImylildwL Al." ne ~ Nle I:Stlj.IOJt,LlltliD? Bun. pm liur:i hLli' MyiID k:gmar\lldl.1. RCZIYOl oIOWl.~ GLdlr kw"duk 'Ire o(".ada gooe <L1. Kailln bu jj,llaJ itn'1Il ce\!BP' ver.~ ~aro_l" I,·erdik.

N. II 'o:n,.".O
")!<l

Fie

Alin(l,

j)r.l'i'lrnl
~ilo!b

11.22 l~lL2.0' :li!l.!l!! Ili:jll~ lViEi ~ 11115
,91 (ll"ll

E M L A K I$ taraflDdam.
~lka,rl;laD
"'-,p1Jruf.lU

lat1la
incisi
.r;:11'1t~ " ~
Ra,-rl-

Ton
Bb[1k taeil:e
8QJ'tI_k Ilcrt;!:'lite'

.._~
IIodiD.n,
~

,

l\II,al'maranrlB,
Il!locek
AdaiJjl'

rw"d.-.d
Il~11rrild Vokoh rna SlAikholm EISHAM ~gilnl

Din:!f ii'l!n

1'~1

JldD,.. turmi!!h

y1:nintJ.1r

!;nti,m1'din emrlno ~ cUi.rm.I;UlI'.

I'aa:I1JJi iii •

tsYI'rc ""m

krill'

;m.13I!,n

cdJIIm:kt1r •
ajl"ILATAiliAII'IAV E.MI!.,H:lNU UK 1 HAN KAflijIISIIllID "0.
Ii!; :~

Iilln

Bunkllnn bu b lll1erindeD Ieaa luLlde hid det ~iyul·dwlt.Ahu:a. elbils-e • IItrImlL', yiL1; ibn Lilrlu 1l:i1ru Do l .hJbIl'la. 1t1 hic:ayip Dh[' hald!! iiIJl,m _1"" ~e;uerin Im~kI VilrID. F'D.: Ht 'WW 1:;I1l S<:l1Ird~ me mana aJ.a.bili,Yor? U !lou-uciD kij)11iHer .1 c:en bin yarullllZa :!0kLL1l:.1 rnk 501'
r'ak WYl1l! ba~lachllll".

KoyliHer etrftfll'l:lll.U

toplana

iJlu-u..:llJblrc D.,)'dlnh.md\, Bni:LL .0 ...........1 ~u" ~,~br~ ~wullmiil 1 .. 1.1. Btl Zlj'oU. !;i~!y~ll1d.e IillOlrullLm riu

J.;n

I;;.Ir.u:lR
Ih1:

yalirlTmgu.

III'l~WH~

I,;!idl • ._ ...........

__

-------.l

TAH' .... A

.... No" 1M, ~"'.

T••. ToJ..

"'""[I
!>4"9' 11

~ O!!I!III ~ ~ ~",. !Iii: ul(!rD ~ I'nlldd,.; ~Id~ ~ I!dJ.IJm:k btn Ut;i!I.U iIIN:m 111!'utm, .Jma'::lIklil:r. Kat' ~ 10 !il1nn J'"1 JleifJlCmbo ~ AM It .. Z. 'Vi -,1IiIIl ...... !II. IDErkEz .. tm. aim kam~dJ1 'J ~kW'. Bu IN ~ ld:rt1'lkrb1 2t"l:!i IInhk mllvdkB ~ ka:n'wi:Iim IQ'in .,;ttjJi v nib .~tl!1dA1b!r\I I 'lID N'1pg 1," ~ IDt n r' Hdwf ~(i!Ub7QD Z"I!~IIILna, VUlIIl!im Ui>:nn!ihr. Cl (D'~)
1:red!:liI ~ ..

MlIb~,

I"'"'

.1

n.

ANADOL.U

II

L

A

,R, I ".

I-YeRi netr:iyat
ISir zamans y,tlCWI@,um.m

I

110

I

karrsinta G.dLlb'llntl b<Jl-diim.

elinde klDnlA)'lI.kla mndsm "~nJroI"

,YIULlAulin Yriltrnultt.'l ve kJ..A, kanJ~m.i!n ise
lJ.~~!;H"mi ma.t.ma<!I'J,

I;...__

durdugu.nu kOllU,.

~1tiran~u·1
Rcl'llZ i Kit:! pel'i waf md IU'IJ [I e.\lrctlilcn bu yel i esc ; bil:yUk Frrll151z ~Riri Alhvd d.o MUtI~1 'iu I·'TOcIlS.IZ 1Adm " arlenn •

I

isl'a~'blft'8~a2Imamir~lii'li.1 satl~alma , --~--.. •

komisl_l..... ..;l Gnun,d'~n

_---.I

~ iDOD
j

,000

:U~ Ill{; bh:m u.um Ill!!

Ton 'Mc:~ BHJ'ti1k '~e; Bim2lf[I,' £!i1l7\ilr. kaOe p~ herlcli QUKlo(D lI..rti abt:r:t, ~
AIlJu1"ld>a! ~

•••

f
,CIDI ~iI!: mflri_tllln ~

,1ILlIh

:J'!IIIiII.a Iimdd.e

U • Iuocbr ~oa ~u "Hm8hl:1 ~. UIioU)1 den Jvrj Sand lie ge~i1'dilti !i!ll;lk • ku:glll H'LllcenL~I1lUi .rfllnamdJr. ~:urjfl liaM 8d~l e'~ btt:lil "' 1000, ade.t, d. ab:n .1l1~. ~ dl:!ri.ltedecekke.ruH hatn 'I"~hU'lnl y:watan h J mel 1'"/fll cum!!. pll oUJit. 14 dnTop:j:l.lA«!:I:t... ImIr.lW illlib:D Ii'b:nll lermden, IIlnMbi:n.nrn ,sa~l!u'Jm eser dil'imi1.( Yal}fir NiLbi tnnl It:Gml5yonum!l..a ~lIpdf)!1'.ILldH. NlJn:'IYII.'" VIC' pr1ll'lalDJ!!llji ko~;oi'ida _lilltIr, pvet ",,,,-iell..:g:im, J'[}1I.11a~.l b.a,;; 'IY8i~klm.nndan 0- I f illd ~I] t_~l"Cijme ~dnrnll}tir, Q. kta:W~£1III :JO,,'j1 lli-~ 7fi PI"lqI 1.lnJ 1I11UuUti '~ ftkWI!i 1E:IJm~ ~ "Beild,r!)f" .koylooiln bu da- dilin "t;;IpU}'tmJLI~ Kn.vga !,Iii! ~llyucularlml2.Q tawj~~ mdlll1. j,ltll!l4) (1)1.1 U hl~ ile r k..J(Ir.tl'iQ uyo.mp ~u Im; .tinl kfll.b1JJ 1o'{\1j,) bl.:.:tri ve iIol"1 .... II bel'll karlmlari bdqlarJ.lla bi r:inl alar nk (]\6. I Ii gnrIXekh:rml, ~ LAN B nl2et ko) b,'1lf1 ,..ap4D-I1.a"'''~I.H. I'lIZIIrhlrlQ e.Iod1tm.Ql ;U~/M1 ~~ pC' g~llik. }lMcnin u.vlu5u ba.:,.~an I;lkCinlllli.k il~ itharn tdip 1.t:",iilr.UI Set1",i icr:r IbIniliq ~ )18a.. ~ 100:--'000 TIIlItE.!iftL ,.. 111'11 hir gU1.C1 d(IJy~dcl'U:' zan ile bIi (01I'i1l sa l .111,d T~hti;ft!i!' L .... l\II!UrU(1 IS.:JUA IIIm& ~~a ,. ... • geJlj~ olultJ kliJLuD koylulet' Alau .~~ :lIa p'Ja.~ktu-. T!ihmln 1tet1eU '2 lir:J 2D kw-u, kllllJi ~tI 483klin1tW~. tlodln e '~ck, o.,uhlk "'OC k ora.ya l.irtir tit-li'i_"~l"dt!rn, Colc ~i.ildh" 1 Iundan: SWl!yml:ln Iu.ll Advlyen,lll. HuM'IQ :li!ni VII TtcaFI lI!n' n...-I bil!!klI "'Y' 1.I.rl. i'lllmlil!:i'm bi!1Ill vaJdtk kmnI!IJ'liIIl.ll !lalm ltd. ( 100) (MOe) toplaDJI'I.I::}lordJ. B17..e ,g(i~t.enlik-I kavg 1 ol.m (11. KimS(" de liIyan'l madL 11 jl.lD "Bemlrof" ~'o.t.a. ~l\l 1l"lm,::len :11d11:.1(400) lilFll ma" "".1 'b1,..H!.~ru'I., .. UiIIDII Ulrill jloi:nmly. 11"1)'0 ... Ieri 'Di.r mahalde l)tW·.a~ s,]{ tuum... killJd,Uldp. blrln.;:j, cerrt(_-Q.· IPDtK glna glLtI, ,n'1bnl'l.;;;e,1 de kelldi p:e b~lw ld1k. rlll" ikj rw.l.l y, lehr~nln F,:JtahtP. T"l~kfl lp !it::r.l1Iti, l.!PIHJiDe &Oylt:.;Le.rek yemt'! ~c- Ilo~~dil:i 'l.Lktan Ilonrn tl..;.t:I, eline ~a[Jh/l,-1 fr)'a~1 ~.skl ~1;:1f;Uk S",H.11'1 yenl M~n~Ip.:r~i.I kildi. mAD ablfp..k seyir(:il('i" ar,::u;ll,da K,t. Sill. 1]' :.h~no:;!linde :S~{£:IIsokt:lI~l1dll ,It, k ~ II. pS.nIL topillmn ..'a IU!i'.fJm ("1.1I. I ¥U!1.e 'l'f.ldmll iJ;li k&ea.lJilik 01,13 ~pl~ap be-I uraniln irili 11- :I!J'1 u :;;tu. 11lUliIll. t a.k.l.l.t gOzWn(l JI~ni ') No. hi It-~i!llh bLr blip tllme- nol02 ~l!tl~l11II!II. .. in bt!l:h:h rllhluJll, tM;1Ulmi!me:'lnd,·fl (ruo:ll 1"113.1:11"dli.;i.iyorou. Ri:t.im 9i1' 4 St. .ope. tol!:ll~. nOli uykll 1;irn:rP.dL. Yann l1lalmll.2RL Iihi nli [~6Llot> No, ILL lcllll1Jll hukmt.lI.;rn '1 mililim ulall bu Ii lll11. Ctu,.~ ~ui bi :OJ'"I,II :!.~ b~ hall ll,il;i le~nC',~~'le~ \"I):! n~ t... lk;1IL d l'iII~tirll:ln "<L~" '00 'Vc tam btllduktn ~onr=-diihii'l sa· I b I gu;::cl dovdilrill' I~ dlYC ~)(,1[rl k~~-rn~L mUllmt'I' inc' ta hibl tie \l",.<-d:l ('yl~>dlglmiz SJ.I dl1 dil tll'}i'J'ordllU'Q" N'Lho.yet 996 iii::) 147 111 Hrunu.l apd!. sab.ah IIIl~"lIn:! 0101];0lira Iynl(" t.J.kdh:- ." 0, da ync::! [mill/I:;! verdi, ,:3 'i Ii 32: n :a~ St. ,~ ntili tooka. olm;, ,lbl~ vli'cl. iherkes uah()_ d1ilmii DIIJ!) por;l,)'D ~ti!1.nltn "I.,t:' ka.- AiO Yu'ltrnl:'lda ,.auh mrdmlrlll!lcrl !li1n:lC. kbr. Pamrb.ILI-. ok&i1~ 1/4{Hl u kuJa lk<E'll kii!1up kil.~ma"a "Sf':nMtor" bu gc;LI;'nin Il~l :z.lrliaot Bankalimdlil kwn~a.c~ VII: ~h=IIlIl ~t baE.:lb~ 81 rar VI:::rllml:'!tir. pI!rJ~m~ lfiJinfi :liLllil HI do. TOllhanede Lv. tim 1.rll,I!I,_1.1.11 ,WiI:J.II ~'Cnufl, J.m.rar v'1<rdun, \ki'i be~ 7.lrta· t.3.undall da ban;l ~ j ~ 1.11k k rOll iU 50 Ilrull1 tll,duIUml.arn nede' dodit ~ klJs'. ~ ~d&Jd GayI'I m;;nk w 1IIi1 .vac"r~: l.unllw-. TaD.i,~biD bclJ:i ¥u~tte 1 dart awn... .i k i Zemin !cat! b!l!l,k ta"'lInh 'lie ~~ da JllPlli.(:~jUH, ]\"!.lmu[l.~i kg~andiil i'erd:i hi btu ,mia boeombE'l k(.b PO;&hrulll, IiUI'l!8i 1(1[\11i.kramlye d.!ItLt.:!!lcBktJr. liom.i.a,y(Jfi,LJ e~ ~.uBl) (itlO, tC;OL'ugliD i!J.tir-:Ll..jJ~ baltlma ~w- mJl'li h.l'lk miLltil. ~;J!j d~dr, ibmm~ Rmde jk i yli z aJtrnl!l kroflum <4 I!itld 1.aoo !.1'-~111iI; ".000 !!"J" I~ ; 00. .dlll.ci r.o. U!"M.ik 1...000 LJ.rot. n:arull atfl~akl:arl do_~ .",,'e !jIIW~tlJ, SalJah 0' LJ (lea yol~ ~Ik j 111 'I< 1JI1'~l "'oil' K1.lJU lie O\:alJl tm",l 'btl' 1& ,_ SQC Ii l..IDII'!I .111 no Ii 4CI II ... .6IIC.' )til ~k hi~iii klllE: g:elm~)'l) rcl.u. Hut· DO::t-Itl'1'l lutllnd~ 10 'kill, benzin II!obrut~"'k:!lI", p,~ ~ 2/4/41 Uk, ArkM3.',I:um !:li.i..rnll2s.i bel1i 1 t",~lLkb rtaM.~ ~lm'"li bir odrn VII! ... 2Ba • no :I ;!iII II Iled~'OI l::;.Eol ~r dl; en Z'1 y:ul k,l-I Ul .Ill'klYCil ve Ii !iI(MtI da ha iJ! 1..1l.- bjr lIlu'r~il""::[} 1\11.J. b.:lll,~de ~il)m;;u-blk l;!L1'fi1mbil dnrl ~It UIJiil! d~ 'T'O.~h<l1lcde'i:.'I,I'. 1m.ir:uIJ aa;1!U:ti II.I.nm k'Om:i.:!- ~ " 100 • iII.GOO II ]'WiUllda :ll'!I p-Wu::llIktu-. 'lBeh1!!l' .UqalJ (OM IAJu:nln bfddj, M 1mrI:r.f S!I _nJim mllfId:w su.!&ma."oPu. ~aml:!}t\. dl..rrhH·Jan ili.il'lTIt'L ve! .... tk,jll ~ V~ b.t h'f'l:!uim iI~l..Irell.it, DIKKA.'if; He!'IIlpbrmrlolrl P:J1I'IIlD'lIlY Acne idade 50 li£ .. dim ~1lL Irati !.cmffillltl 15M kim U PTIl5Lu.r. liMlUJ I~r~n ibdH, Y1Ilk1tte t.m:n1!yona rilY0l"UUfll. ]3:;'1,.1 1\ ho~ ~il1 irnm~k I Bir.u. 6OEI.ra y~'·~(!Ii. kaik []lrlrtcL k..t: seJme'l~j, U01l5) (".,12) 1Ki~1:J~ 1k'f:JmiJe ~L ldi.dJi"de" 2'(1 ~ ~. k;ID bllJ1l:=tr iJeta birbi.-.ll! mti-I tim. Kat1lOr.JlI{ta eeketimi arkilB.J l" ~Qfnda dt odu, bir h~l>')."'1IrdD'. pbak:l. e",hyorl..itdl. E(!f1 de lao Qlk. pa.nw.!oDllIDu dicim. Il(lP:&oralaJr MnOO.1O dirt (let.. 11 Jbri,. II JIJWran, 11 Ey!Jm",mt ~YWfo: bd o!ltlara karal gaYf't lJa7jk \. A~itldl.i ,M-ilI lkamyon V8 "'c~lld,-"t PlI!rraJ_an 1IIm&eilltttt. fif' :&t~ kaml b~lms g~ll'dikt.en .sonrll O"yri mt:'liokul ahpp" ~ki. ,dck. lUll va 11 Birioclki.mm tariblerimJB ~. nayet1dir bulurlllYrl! (hurt. 0 gUn !;ailil'.bn ~.ll.. ;I:7n Wl.~ ihali! oI!diI~blllr. li,Ji!,c:r;i ~om~}'.ond:! corijllill'. th:lJe!'!J ::I/'lI/')oI'I . bm_ IUEaba.ya dogI:ri ve !!IU,.u J'ok:tw-. ~be ~illriiI Rat Lt de Tophanede ]I..'I!. llmirIl~ _1i:1!I 1Llm.'iI ~om1!lyam.Ln~ II!!!!!I!IIE--- •• !!!!I ... iI.k ~l Uzcri hli 'i.i.k l1ir j{asabs.· r !\i.irat1i1 yijrii.mege, adcta Hlld ..du: J'Il. g('! iJ.t. Ad timi~ v~hilp. nell g ,..apUa~a_k.lU'. b!ddll-.il! bl!lll y,1lkJj1ll!komls7I~ (l0'2i9)U314) knl;ill''':l~a b<lJ;!ladim.l:kr de bill" ~rk8n fi p3!'Ui1. admll~p ,~kmM, ,rill ile.nannda ~a'lll'I1IUI ktil""d.- durar'&k ;u- K3JTIa MJuyO'J' vege· Kld.1II 'Ii'a'I,IFII liC,.tl t.iinl ••• 1 .£lltrblol ,0(0 ~noe.l, 'i1'>I!Dubu 44 parS!!'] ILIiI~ tarun etLiL::tI.!'H &onra ,-c hi· ]eo, kQfi3D Lor. Kr. 11.11'11 Mr. ,,", mse 'I'M IIlIlI diJye i m:Jl'asile ~vrU! ohl P LII0 II!!'I~~ rnu. I n2: ktllllUil\llLl[C[alt wnra v:'lHll(, din' il'ordllml , '",bb'" I (llu:p n pa'I'Nl iUJlll.:m1Sl iii,. TtilO IU Hoi Dertn U,ldo!uda. i<lirn, ]3:jrmtn amll" 'gIll en: Njh,lyc;!t ,ehrin sokaklull'Ill. tmdedl.r, IliSt 40 Uti ,antma &QkulmdklJ. (lldu~Uml 1'(" y i'i'IHl~' 741 1l!'i born;!, k~ ll'tlnd~ "101l IUlo ill:lulG ,J&Un llm;;rocalrtJ.r. iN 0Ill hlssettim_ Karanllk 0141 - I ei- ycti§Liru, ~im.w l!Jereye gidiU:ek .. GliYl"' m~I<I1I!lJn knl1\!J'Io<5u1;u m~tim? K.arn."lbk ooka..klarda dol<\.· ~_ :3/4/911 ~r~b.;! gbc.u lQI,d 15.lll dlJ. \'~,J H.',B mtnl.ul:l ~Z8 11.'1 >IS nl!!tle iJUIliun I:!im otllbHccl::c-;ni kJ. V~ 1iI;::;.r ,!;.k,'U;.z. lox;,!k oltl:\iu ...e !,Ill/ore!. m_ Ortada kirnseler yokdepto .im.lrli.t! .",tIn alma kOIl1Lll:yQnlmda Y • .?J~:lkur, Tlllip ai.nn 1'1n me-z6t 'U 'I .rnllJDak i~ill yataX;unda ri(~~ • !iii ,. hl_ lI:peyce mliddet b8yie g~:r. - hII'll h.lW.r fllLm .. lim pi,a:;oSI glbi ~ .Un ". IUtIC' yapllil iqill.-.le 1118 l,Lr&IJk IuIt':! d'iaJurko nu.1 milrulc1um. \'e I"It'lrullrn. aram, oJiunde tutuIm:.k llit1lktitiO UnJ dikwn 8fJllJ'8. kanpnllia..a biri bn,. ....... kroit\5It makbuzlsrll~ bi:rlikle: bulWlmBlarl. r2~lg) &h~1' kUornrtlJ tabmttll ,!!!tile" Ily~b !t~'i' lliHlLll 'ZI, pnUm, 1ilf3:n 13.413 dOrm WlC ,...~ mLU'Lak ir;itl ya.lllma USlZ '~el· IJ 11rnci ~dlr il<lll:m,~ti'[. g-anlL k1Jo SOD ~Fam .hak I YIB IlI'i .dol' l!'98 kilo '00 II't.m Ixonz; £,~u tire I'plili ~ni '.ann~di)·'I:niLlm.. h~u Ja,:JT1 mmkulti:n art Irmlll ~ Kimdi:!r o? Dur yerimle. ,ahn3cilkbr. PaZlUl:Jkb ~111i1irle-~i 3/i1/S41 ~ !Ifm:1l ~!IIt il5 d.e ToP'" Yarl1 ba!'l1fi1c:1:<!!ll LnCi? bit' k,a. prt.'.:lffiC&L 2tl/3/941 laril'LltI deD Itt. hillfl.O:'dt! b1. Lv. Amlrli t'l JaIi:t.l1l a 1m" "-ni!tyo.nlilliltt ,.apll.flcak:hr. Kllti I.e'I-"rkll_ 1;',n) dull Bi::si ya \I~<r;ll dedi ki:

_ S i ~de ~a~glvat" ml? Uatam cevap verdi: ~ NI.!.\l(!n fOOrdunuz? _ Bu ,;c.r:el!Ji?lID r::1li~rW:ii.imiiz w'r. E,gGl' """,lgll.;l iseulz dii gun~

do:

18

lU!iUII\i,l .. zu Id.u.ymll~. klskan"iillk il~ bel !baskin YBl'miJik. Mcmi~-

J Z!jiJ ~ Iii. 11.It.~lIr Il}'~khbl ~I.J"I ~~alt:hr. f'.D:I'lU:l!J, ,.bJlI;:r;;OaJ 2/4/94 t Cdl1iamb~ ~lJnl1 c1i.illit ~1,:li) da TQphtUIol!dil' Ly. 1mJfn1l _1m I1lma lwD1l.!Iyonund:o YIII!;!Ji3"kUr, l'o'ItmlUl"UI • ,prinalnl!;!I, k.~da ~. f!... k!o!.,Wcrm bt!ll!i 'll'lIlutk: IU3 Ura 1:& ku:ru~ rut lmIlnallilliln lkom~OM .dm k'ri, (leal) (HOI)

~
11m

...tm ~ktu. Kat' JIWIr 10 NIia:aJi ~ _im alalI tvIa. ,~
~ :ld.I1~
vflriiLlul

Gun

UJ.1I.I1:'lI"l'I

un

p!IJ"GII!m_h ..urnI! jUt H ..

~QIWIIC!.

,~kbr.

z~ v

Bu. ...

'0 ~

12.:n5Jo :iraIU: ltD ~

nn;v.lllkDt utI ~

U.

I

-h'i'l!cailln biribi.rialiQ {!'t, • Ju:;,:;gtn b.:J.kiIJ 111.1', KavCll

~1'-

TORK"tVE COMHURlvErl

ZiRAAT

BANKASI

p·1

"

.

~e-I

~1

ell

., I. '.

.. ..

.

'.000 ~.

,.!tIl!G.

I.

I

istanbul h.a Va mllliaka depo
"" ..]'""" d

I

~r@fi

Be,yhoz as.kee; sa.tln alma h'omlslIonllndau :
j
DfI.,i: .....

,..

Z:I -

t>tJ I.Gn 1'l,lIn.I ~t !I/<i/U<I ~ Itlnii !at J4 • 1t:~unJ:ll!IllU.C'.a mil-, konmUllllr. T:I1_arrUl' eden liy,;IL Ozefl"l1en ~ d~ I!J ~DJi1 IIb~ealctl1r, EwiaI "e :jo~r,j'i' II"", ,gun mu .ur l[omir,Dliid..., ..:.i:irwlll!bihr'. (:z;'IJl)

Iinh·sat lar
CI"'II ~bC'r iK.rU Baru
"Qil

!:!: Miidii:rliigiinde;!
4"100

U/Ufl No, Lie 'ts.i<lgbUl h liiifi:[ill 711:7;9llr1il In kuru~. }4'!!.nulle Viii ~ ~aliliihl ~:rUID:r. tllLel Il:'rc1l !iltL,1 fi!:!linln m1JilYYlf:n nu - ~l.ib.rln bclli, \l1lk.itt.c lJ:o:mlsyQfI::l. ~~, (:lOU) (:u3S) 1lf1~,;IRIIlDl~ ~kl!iSl1ll. oI~rc'l1llmE!si io:ilil iiI~lkh'·' Jll1!lAll El J82Joll olllPbrdWl ritZ 1li lliIi,tnml!.i;:ilinak i.5i:l)'enh::Il"~!II ~,,:r.m!:ye 'Ie ~1I136 <!IIlS)'i.I NQ. ",ill:! IIH!mW'i)'I.'wnizie muraL a~.~ etrm:1.t(Hr. 2. rultlnnlilYB I tJfj]_1ri io;ln yo... kIi1nd", kl),metin <'k 7_S n.iBbe]MlJIbamml::D bedeli fili.J!lOO,. 11m oIJlJIl t3OO.CMnh 1Ide<!: ~ tllil LiPde pej' "lu;~1 vey mil1i bill" b;m,/<t/IHl ~t.tsj, pi liallt l.5 de lupall ZlIliI't '~ Af7vn~ ;,edinci k::lfIm lo!nun,ll mektu.bL1IlU ioG'IIdiail! 'I.Ilc:bn mM. rlLiI:U lbintU'mdkl I.!iUn iIIImaciik'lD-. !.:~kLi... {illlJldde l·t",> il - Dil t51! Ilinlll~ltI.~Uy.enlellw 11Z5 Dnlak mynlrkat k:mifia~ il~ .l _ 'I>Gull 5'llliubL 18LI,,(1IklJ1arl. d1- bnl.iJ1W1 lloym dlJ!I ves:ik.Eilad>l 'bInt'beo:r ~kll!Ii!rI-DI ~ ,fdn p.,at H lII£r ",1:'i1!:<ltt..rl:lrm ....c irlililk. h,,\o.Jw>L Itl!' IUiMI' il'mmL'l1(f1'ln!'bliiil'i~' 'iJi7'1'melfrl Ik~1!fI~lr, u.lb.ill'~e:r.inm ~IIY['k mel.lklJl ib:erinoo.. :9 ~£Imda ~rnSJI olr~nll!o AIroo.da, J"1!!dImd. .I,l~ milldlb-liI-

,.~!

IDevlet
tIlrJ.dl!!D1 aMBIlbifir,

Istanbul hava Dllntaka depo imirHgioden
tin, lIol'I"I!!! li:.:uf\;:tinde

Demiryollarl II.nlar)

20.00 i:ilO wd! ~ll'Url.k sa'iu. a'h.ni'l';lkh.r. :5II.iIit 1 ti !II: "'~ilkoJ" hll\';t mlntak"10 [h,~ 1mil'1I1i SOitll~.abn;] kornJzr,IIIDl.iJKi.1I 1aJll] ;:,,::,1ktr..._ Top llIIAnlaL m~(l.r 'R s:;Jilltte ,ap.illi"i'lk ih 11!:d~ or22SJ Hrahlk J!:at'i !emio[1t 110tLlv)c!u), em ...nhlJ" · ,_brJhCillktlr.Jo m~,kblLlZll~ birlikl!! bU_h,mm::.L1rl. (241 In '[ _ 2-

3/+/941 1:)1!.11~be

rD-nli

:u

/stanb'"l haVB
I-

mrnilJka
'li'1I!1Oi

de,no
r
paz.arllkln ail-

U' 411i 1I!J ,'.IJ4I1lXli!ax;!~ b,ii1t.llL lmnil

iim;rl;ai"den:
hnI ~

II;! D.2tktW'tnl ~O! crull'

k<)~..lJ'HI
d mlr v )':1 .... li.Ii;

mlilrow' ....n

loa

7/tJ'!!4l
lI1V'i101

UUQ
14

rihil.l,Je.",
r.Jkl

rual"l

I:r J.I"ll!IiJe II) I:':
iojd,ialllXll'll

VII!

m.ll:;!.r"<i..o

itib~'l!li

mi,'t.:tibl~@'t;il

IIllbu ililoll t:a,.. U ctl,!1 l;lftde ,t=Vb1rhlt'te m('lnU _

""E~17~
AJui ~bll J'1i!k.v1da
i!!:I;I~'

~l~frn~I~1
hak~
'[1

b"'''Il~1:l olflLioyW'll 1Nlk1r k"~
m -

!bald~

I.IJ.pll

ic~p f,ictlli 1le

============================================= !n:l! u~ v..u.. Y'qruro~. ~·I==~~====~--~--~--~--~----~------==------------------==--======~==========----==~~==------------------= Z. A Y II
(2 U!i)l

kn

lI!bDIiCaktir"

iSallibl: A. Cllm.laQln :8O!1f''"Ciolllll JIl~1at MMfl:riL '.hlait l:tulllld!{Iu )Ill!".: (H. Sekll" G!lr.~lfl;or Vii II. Ccml!lllittin ."r!!'l:4Qhl

IIIIMb... I)

:.l Jb<.J1k ~l :!lI~7 m.llnildOrlOiQl1t' 1DIlldrul:b~ birlLk'I.I.J 3/4/1).l,1, pe~~ gill'lti SB.!.t l4 de lllmilli!.ka liIepo im.IrlllgJ u1lma!.r.r:tlli .<t;!m.U:yonli!JAb buJumnilllLn.

Jl'IIUnluu b!l9~
(:I.'U(l)

!)IMildJk ..... J:lUg tro...Jelinin

pa::r~

111 n~! sob:!,.1

F1rkll

Copr;U

alB)i

ernE!'

NUln(IDI: fl'

all l'l.£Ucr1'II;: ...

~ _ '·.a7..ul

'(! CII""I llitl!leM mucibl.n.ee 111';1:1 &atllll .IIhn;,clIkl.u". k blo;;;ll rlni;l;;r :r1l.ZllJ. Ir.lln ~'e

,~

Ye aillc:i.arL

:til.

.Kuo.:tIta.,~

'm..e~u;r.rn
rdeQ11!'", -

bt.,II'I".<IruL;m hAri,. kaUri r. .( ~51.u.kn I]u[}d'ig .arLtltmliJ1l hWoi,Ik ~~pte.r ill"ltltm'l1l ~'rlIUlme 1IM,I gk'llffiUg \Ie llliz. ... mll1 ,rnal((r,ul'bL ,.!.f1"Il~...e bunlan.

tts1.egmet1 Ilhbanl llbrWliI'\ EiLlLk:ldllt'l DIrn:~ittl.t. fIldultum 4H'?1

di.vm, r:tmLn

I,;~I'

numaniL

m~·.'I~ 1''::;11 f:Him.

1110"-Ye-

h:'IIIIi l>i!!neillirLi

~1I1n II []mJ!IIIH'I'IU"jJ:r. ,....Pl1lo!:li"'~. •K.J'JI.II!(t!' n!bntiJ]~,;L .PI~dJ gl,;:.r;fI fUGMI,!!i!I iDU1!:iIZi -.J.onillb.illr. til I -c._1Rt1~i'" Pi.~-<lrblk 11:11'1 lilYlI'l wlu.lIIln Iil~YFfo ¥C:' Ii'MtI~roijj; u.lIUf ~ttl flY.'J\ VI! rnll<~ r Ih:"ri.n.d.En '" 1.~ ltk'Ii'UmLlC para ..].!.e birUJd,() III!I.i.r kO'Il~ prt.a mW-ac<lalliml. {22.9iJ}
lJ.{"){i
;;J

P.W b<l),Do"l :S1J1t~lf'"

'-tImamloln 1<:,t;llIl ofi!'t;. ~ilI IIId .... ~hbE1I"lWllurfur, II!' !!i _ G~yriml!m-ul !S/'l/!I'~l t(lrlgiUli.i 1:1.'" 14 - Hi 1:1 lu ... d f ll!'L.. nbul B~.::Llno::_ kri! mot:ll"I\lrllJ, lunda i.... : dera baaU-lldl kUm F,Dru".JI .:n o;<lk artl" ::ma it.r.LI\! e.:lJlir, !?lJ 1mdar d, :..rtW"m,ll booe!i K,'yri mE'D ,It;,••d 11;"1 1.iJhmLn I",j Dilln kJy .m~tLI\ C'Il lIZ ~.1 .. lid bllll11nk V<!! Aw tJ ~ 111.1.7C1lln ~ rH:1I~nll rih;ha[ll obn
IUndo!!
I:'IIIR'1('

II!I.Isinl al.lt:i.lgu,ld.'11'1 e!1kiginrn ~!ldlg. 1UI_m otllllW".
Al1'.,,1

l11lkmil
l]tinlli.1Il

\~PARA
PArA,.

C!b .1
I No_ I'll ,,.-Lzgjll ~"'IHt • Nu. I ~ugill ~.~~t 1500 lop
150(1 ..

Buyill:
)I:,!:I.;:uk:

;;;UDOD k·.ii.ol!!
k::irb>o", k :'tLcl

~,-rm...l~
MWlu ~ (J~; EI defiul I'i:Ut.'_1 ~(

1000 kutu J::!IilO" Loo tap 2~tlIO tid 10(100 ..
~O~ ~IC~

..
..
I.

Pa:.arllk:

~,'I
Y'J._"

~z mlin'Ucll nl'liil
rlC~l

16000 ",drt
:iODD ,Ill:

"

r..mk
n

bt..mpa C8vel I:lhbn Om:!, hOIUr::i

J 000 tildPlzuLik ~Oo 'J Z!50 ..

..

.. .. .. .. • .. ..

II

U ~'UII

I;:mde p:l1"II;)"1 '.crOICl':thnile kl.!.r0lC1 t'l5nollillill'il It kendlIiiiodlClII c:vvtl !D J'IiJ:::;.I!k tekbHe bllluOB1i kim ~tm Li oIttugu blldelle i1.lm"iu II'IID Olll~ QDa, r"'iI:I almaz ,';eye. bUJunmllnlll he.mm '1
&I'i

oi AE KsivONU mJR'

'1.UhJ'IIl1i11ili

u.e

u..ullI!i

15n.:i!D HI t-l

~1~~1'

r.i:t.""kWM

(I

g:il)'Ji

lI'J..enkul

iJ~

.I'iIn
,~k

mtldd

",lI'iJi

l'I'UII"Dl

;!Yi! ,!;:l!lulnlip

,til

a... ~I)

HI 115.30 16
14

Wl,JfI edilJnl~ 1M' bu sur,;,lk rill;....nL ol"H hlaclild'll"lfl Dlt:~'I"uundllJl 1.u.Ja M.rnllk· ~ bumh.m bro~kfl Plln11'" ~virrn1l: r rmyl""llrm,' Jrlilj;l,:.,.tlAnm tKay-ij.. 1l!!,]TI'-"~ .lrtUL 1:>tioJ'1 blr ~~I •• te~nr 1l'd11m"z ~ c:g, 'C'(lk ~rtt:.lir'iLllII 1..;" hbljdiJ b;l k~ "'-:11 -

"i"1tUrana

lh Ie' edllir,

~~nar~S~D~~ih:~ ,~ ~rflTI

!ihYdl
d'IINI
Is,.

r

aYIIcli

:;U::;': ~~~I:;I h:lc\"lKuCiih
till ilia.
hlJJ_me 1II1lo:1-

r T. 1$ BANKASI
tassrru!

h{RA~

....QJ

aWl

,. ~A<IF'"

Is flAIilKA!Ulnl~
_,A~<\R

~

~:lk!l1Zll'!

mCl1lurl,yeUJl'lw;o

,dan

tah:iU OIUll1Jr.

(lL'I:nl ....

1:3:1.)

14,30

n•• k lI!mrH~

laO....

n

..-thrm::t 10 ~n o'dIl~~k 2&1l4lllU t>'rlkh, ..... !oAduJi' o:drn JI"l2.ll~ IIf'lnU ;&D.!l' lol-16

"i!,CR

~I!I~

1.'

~t

liItnLa IrulkiDHI,

"
~

Itl~k::i~l

II. I_ I_ ,,_

~ll(l" .. 16 500" iPu:l1'11l1: I.JV Ml 11 r;;p(J)'(l 2'0' uti!! 'J ~",'3.01 :S.rtn;)me ~I:! r.I.imn:tJWI!tl"1 1J:1Il~IMm::e :J'UkM'lda ¢lroll W. m~k!orl(lf'l ,...,..JJ, [1'1', 1ul1::m 1u .. ~J m,lUlInl ~b~ HI1JTII.lttw', Pnarl!)( hll'....LMLftiiI ,l!olJb ,un Ye U!llkrdc KlIIIt.~. levuJZ!!J
V

lliboni:l'll ~in~ n'I'Llrlutuf1.ilJ "i'ttLrIrul bf!d~li kHdhr

Icrn

me-I !S,;lh.!!

7 - .Abcl llrtbrm bedclj niITiC!lfl_ dr" olal'iill::. y Iwz Ipu fU'lIS hW'nlll III ~lle1Jk ...a.k11 ta .... bedclim ve i.z. th.,lc kIiInIr gWb.l"lHI ?Ci1I!~'ii~ m~bur-duro

h esaplarl 1941 h<RAMtVE PLANI
iii E Ii I D£LfER: 4 §-ublit. I "'.liyll'. 1 jIlI!!alN,

Deniz'
:l.k.llo WO &cub! l.UO pIlIkd ,IW'O ~ ~- ~

satmal1maJ ~omisrDnu~dln
T,.halla 'lJlit! Lr. l!Cr. K~lI wMlnab
lbr, 10-.

kul

MlI~

\fq!ler,

tcnv]r::il

'W!i

m.lbllJ'lI.Ill tubo"lu .. dlcilti .tum Imml.yoon.mu 7lIP1~kw. NHmunr .... ..,nnllJlJodd' IIhI.t fl'ltrel .. blJlr. bilekli b"Jn P!lZIH'IJIt; II;~D 'til n ollJnUl i'lbI v.. ;u,aUofJ"d~ wr.1U ."d'afi.,.1I1. ~dJ!;n "" .. 5 EUv~ kamili)"Qo. mlli"Al;;illIlti r~.

~LIU"I ~

,I

'~JU~

~J'leo

b1r1:i!k'l..oo UUi:;n

ti'1l'C'IlJI'I il1.'1~mll nh;h<1ru tllil!n ella. L~klll;!L1'llI rI1i..cmu'Umillllll bda D~ "'"Ilk ...: bund.!11n b lti! PE!T[{fll ¢I·v~r_ ",,"''''oJ!! p"q~.iL .... ;!.I,lfl:-il'Ui1 t.I!, IG<;IvflT,. ilUntlk 'II!rtJl~ UI ~k: Il.I'tbJiIJrH. ihllt!! rdl'llr, m,.l ra~ bit' be tV][J~ .. 11('1 I;Ik'mlll'--!if' ilial:I ~~ 9<JO .... 1:11 t,gl.-bi dlltc'. III Cayrl ... n-i:J.Il kftIdlmw ... hllll ... illuD n IIt:Imu dl!rbtll ",jO!I':! .._

bi.ru:i'"t VIl d~U'1l ~rui'm l"n,],~l"t bl!WIJ4: I.'IUllmU .. e mtl'tf'aIr.I'rtiI 'I'i'lk.J~ 1~lXtlil ~I IIiIt alma. !riP IIIrttJrmiJ bedll!!tSnd.m, t.r::nl".im D.l!11l'Wr, 1lI!Ju IIYri D'J,mJrul ~mBffiL yll. kllnda ~~I~n bribb!! I'.a:tI!nl!iuJ belIni:l ~ '91on!ll'11II\I ,odAsmd!i 111m JIb. ft ~ art:l;uma il.rbli'lmQlJ dlIlir!!rlnde DID 6111;.
D~.

t 941 ~ KRAMi rEw1
,u ..

I, !lirln"lt.ln lJ.. Ih.le.li:i d c ,.llIllIr.

&tt

OOIIQ loinlLJ;: ..

31 I 2) ~" 11·11 a
IIG
1\

~00tI
'!1lI1 &OQ ~

.11 )0 :Ii

==
::s::::::

=

=

2QJlHI,-

!I:Jn
" I
10 I'

• ~
I'

==~,--

,!;OtllO~lIIiOO_ a.iiOO,~

hlI

~

NUrn1tlill.!l'jag 1t6 18 10 31"/9i1 )of de ltium m...,..na 1116 161 25 l;t 14.30 .. Mul!i1f!ll:t ... ..-.IU 157!5 IMG ll5 ,0 ,. Hi de GUdJc'rl oKOO'HG ~ 1:1< Ho.:JO d:li y=h miiJ.l.cme qn IIJH sww-hIB ilLJDDI QluP. puIII,. JiLU1t lUll '\lot:: IiWItb KA.:!.m~ bw'1]:nu k1.1mi3i}'~~ ,....

10

lao M,.

lOCI"

m

= 3501).,=
t.ilOO,--. ~D!I.---

,
II
:10

J

p!11acaktD' , 1-~ha' d.IIII: .hna1alIr. ,pafiar.!lt! .tmrlrllilnil!. tdSi' blrJJkiil!:. I:idQ, ....

~ n

~
'!<tIl! ~
Ol!:1D1if

~
IuDr

,.all ut"l ~ ~ ~
~)

29 MART 19'41

,. Co marieSi
GUNLOK S,IYASI HALK GAZETESI
1

a~y~j

Nc. M tst.:ntIlJ~

!'YII:n1:

vr.NI

SJlBAD

mtulml

'rKn...E}'D.M: Wl95

Her yerde 5 Kuu§

B Ikanlarda yenl vaziyet
AIImill:lga diplom.aftsirllp~Jaug,,/ujklli:mt>tilii hR1JI'!d:. kClll.wr-.i' PI' hitiis/lrfJ c: 161" tmlrlf AlII" 149''pint IhJ ttUl:Gdfa" til oj an. F. lad Bill; oJ-I ~ ~tin~ ,. ~"'II!JJ S'Qdtk IiIi#"" ,lNIr il- I l.tin I'_~ra{j H ~ 11ta,.·a, A l.a.a.n ,JliplD.wJ1

~,. mayi,ler
8UtUng~n~Uk 1m giliz s far,othanasi ~nU de' tB,zahura,U8 ~ulunu
.

I r da bii,y·"k
,I

*01"-

I'"

*~

!,

,~ehi ·de·ki A mansefaretine iltica eHiler
be ginij Belgn.t !IOk.akle..n:oda, A.lm.B!nya &leybinde nUmayillBl' y a, pi] m 1 i t .1 r. Uni.--enli.te. lise ve diger J.tteklep mlebesi V,IIl! 'biUii.n @ien;;lik ellerinde ,o].d.l!lgu lI,aIde tezahUra.

Iruna

9.:1I!JsJn

r

liar Polis 'kordoD1IlD" da buill. an AI aa
Be.1grn.t. 28 It &_3..
-

ug(l-~lf~vyo.d-a mil bir b'-tkumet ~ eder etml!!!., Balka.D ~ti der'!lal deg;§u. BlLde;ti!pK1jh:yeIII bll' ka.rl.li1J1SDm ve :l~a.lUiI:I b~hmg:u~m nu ~ edeCiidrtir, )'O!rsa.. tclIdit bub!.l:Ia.n BallmnlLl.l' biraa emniyef. I'e sUkdna ka~ mJdu-" Yen I .BeJgral. ~ Vi-I

V

Pe ~~

~u

Y u,goiIE.V'ftlIegtl.ltl

bayrak.lan

krm readedeo: e-g:i ~. ~kli bugunku YugOOlB1V kilmell bu .im~.11. trvtit. et~ aksi#im.·.lin h.a)"rrb bir uticesi-I d'ir_ BUl8anaJ.eybJ. -Y1I~V h.UtUIl!. 'tlrun ilk iIjI bu ~tten hnd.Wn.i ~ ~ur. Vaku. ,Bcl~ta bilkllmlll cb.rbesrnin dahili ~ V'1I1ba g~lt.lit1 Soi:iyle.o.iyor; eslil Ivel.L;o .'1r; ka.bilitl-"iinin:m.i.!1i: teltI&)'iille.re mllhalif ~ bOyle bu' muka.l.>el.ayi ~ Jclm__1f Qld.ngu Lemin fJdiliyOl'. Bul'II31I d.og:rudur. }.aea.k e8ki hii..lulllle-tin Su-pmilli hislerme uymtym h.a.reket~ ise OC;l t: M.ia;Wma F IDSSind - warcitlr. B~~yh. meseIe baDgl ba.kJ.mda.n mub. ,i:eJ:I:Ie ed.ilae n-etic~ U~ • ~da.n 11u.k~ V!lJ'Io I mMl pt!.I( 'I.a.bii '1~ ~ g&-ill'lh" • Mib~er] daha dcgnup1 JJman,.. ,. b yew 'Va.kl.a.Yl n:uW" la lII.yaco.ktrr '! AJ.ma.nYImD JDf:lRDWl.I)' beyaD efmflQlM!! ~ :b:il:i:!:ar edemea. FakaIi; bissedeOi!tti can 1P.kmtmmm. dereccai

yanada

l.rn.zJI.lanan

tl'Per'

JdJ1la-1
nii-

USK B

., "u

m~lar ve bilba:ssa. tngiliz sef ..... Felli tiPfiru1e t.e2'ahlirat yapllmI3. Ye eJ!;i1lk f..B.fti.fu'id!q bevannamelu da.gl~'.N~ yi~iler bfw A.IrI.'uw. teba:aaw.& rtc.ca.lo'iizdc buhmmWJlar. A.I.m.aJI It:wimI. b~ camekil.o.L& ..
(&!III-U

tta

'!)ulHIIl-

Nry-q

Ii .iU ... ;I ••• n

Yugoslavyada
---o~~,

Ilkinei Piy'er dUn m~ ra8im:1 tac O'ydi
NlJipler'

lJerdiler. P're n"
PlJ'ul Atina,ga gl'tti
Belgn.t, 28' LI - A'Ii'loJlI bndiriYl1lr; " Knil ildnci Ply • bugUn 10.'1:5 GJi;.~yda, ~metroptl~ ,tit QavrilDIlIUn., Sen-S' oct azaSlnm.. Ba...W~kiJ Gen. r.u Si.movi-

-~ ;sl;/
I

-

aial-Ilil

~~~~

~-e-~-n-"=n==-s-' n a Ita In Mil -i-G-:~.~U d un k·· K'.on f era In51 MaJio,esteKrala nl I.. u " ::o=-·~ ~-b~t
-$-'
I a geldi~ raarw.lbateg beII

tini.n

manhki ~ etl:neoi gehl )'di Y~slaY)!'I. par-

kabul elm.em'!!i ~yad.e. ~ bi.r hldd.e"L 'lie inf"mI tn'1it et~ek i.ktJza ederdi..'~ Yu-. £tI6la,v bJbiDeein..UiI ~ YifII ,JD.Pb~ bir harekHil mEIle'!;.mec1iB.i ta.svip ebneyinca (I 1D.rElll:e:t bWt~ ltalQ" 1Je 'I:alep "r:IQ. uzenne bu b.uek.elo .wlPa.fa~ kat ... al:.entLUj olan A..Imsa o buktlm = - de ol:1.iMl.a ~bIr - r terey etm~ gWi - Von H.l:bbentrop'lu!. IIiI. daki~

IimrDlOlP.mq

u~

Biiyllk MlDet:MedIzIJ ikmci ft:isj ve '. mebw!u ~ G'llitaItay ~e varmekte

,__

,r-

iye ekaletl·b· · ern 'Ir Iarrurm·
I

~ill), biitilTJ bilkiimet aza.Slf1In ftj e:rkiw.mID hUL'l.l.'l"Wlda ,.eo min rtmi~tir. Sa::! Ii: lLJO da Belgra t biiyiik kli&!iSJI&l! br..,'"ill-I biro dini ayiD
SU!i.y

J"&-pllmq

W' ~

ci 'Piyerden brurka, bukiirnet a.z.a.. 1lI. sh';l ve askeri "Itiln l·.,!"dipGert~ra.l ilJ1iform 1';1] I iibis eu lunan kral, biJyiik kli~yc e-elir 1IileD, ch·a,1"d1l. top1o.!I'lml'!ll ulunan (S.en'll u .. r 6 Iiltu", ? de
lama.tik ham bUluM1U'l.lLII!'.

a.yinH

kral

lkm-

..........

ohWgu

hmda ~.~ -.10m:mdil. ~. Ha.bibln stide.ri hIlyD 'til1' kg,.laha.lm ,~ .heyecanJa ~, ~~ yerle:tindl'!l
(SaIi.ii

k.o~ Bil:DU dUn BaBt 17.38

da.

~ Beyot--

lallllll'

Yonan Milll Bag-' febr;'h ettl

I

ADkan.; 28 (8...&.) - Ylwa.ai&ta.Dm mIDi: b!!.ynm:u! ~ ~le :R.eisici'lmhlll' 'met lnanu Y'WlU.lJ kra:.lI. M.a.jeatoe 1Ikmd J~Q ~lgnI1I& ~

Aollla.r&, 28 (HIYSWIi m"U!bllhi· timi.zdm ~I.gl'aflll.~ Ma.hye

Be'yannamelerde nevi ve vahit satlSI fiya'tlarl ODsto'riUmiyecek
J.w:.-..a'kla.n
[9.111 rll.!

1iI!iI'I'. II I~

1 da~

H tehrUd.t va ~
baJumm.~
til.

d.&..nwnn.
fti

Dla.cagw ta..b.w..i.n ~
lemh kendiljQ)j 'IDrlf' k&Ia.c&k
'!Ie

binu:

mkdmllJ

mJugml

tH:rip

'Qimk"
.!i1Pvaz:

!2J'W'e'o.

Fra'nsada kit
Ya.llInda BelJgir eU de vesiklJllli
V idly . 2a (.!L.IL) - NlIiion Radyo iBt&ByW'l.W:Wl ,,"~gi l: . baben gan yaklnda.. Defrei'lIle -' Uk I!rit- ~-e iJe 'OOygir "R:Hi.B:a.ya 1!iW' ~r.

I!3lIIIImt

'!lie

ml\tj~t.:e

knJ da

VB mi1te-baM8M,6

miF.

~leri:ni Re.l.Jli:cnmlmf'a

mulw.bel.eteo teagrafla lr!.Iildb'.
V'B

V!!.kiii.I.eti VilIlayetlere yen.i '!mit tnI:I!I.im. g'onde.re-r0t 'tnmunJa JlIJul'lteI.if me:;elettil'1! dair ymid.cn i.ttJ~1.Z olul'lIm emir ~ kM'1U"lfUl hild.in:ni.Qtir. Su tamime 'IUI-Z!l _

k,PMi "i~lderi takdirinde m...lII.l<.tu m,u.a.mele 'I1'U'gltlilile tlIbi

liIIiJdllirilimekted.lr. gyri ~ ..at~ ... ill
.Kg,,"

tuwI

d:ll

I

n- Ii/"'er
'

~~

An"-a"'a lel-

nm

I~yekll

Y~vya.m1l1

vekiUleri arasmda
(~'"'II
NY

11-11 :itrlclye Ba.tvQ=
V(l

rik kuneti ilti lOOy~ va UJ' B3h.ibi lie bil"'likte i~ci miktarl

bund'1m, ~~

~

~""

10 u ~

mmnemriUe:ril1;

sa'hllemlztie ~_,.,jo.h.~

g rat IS'FI


'

iftcl

_

m'U,kil vazi e e
Bil' ADler! ka

1m

aze-

tesi bi)· Ie dtyor:

U(,I Li
.c~eiUIlJ

:w.a.k all r liy Ie: iI:rur.l;!. eeisc:uu.d" mrlerinin hUlk".1;.e ~ eLmedl 'lDi ~ itnd edeee:k~

~tol!D. DUYUk knr ~

Ankaro.. 28 (LIiL..) ld1 @kt.o:r R.ef~ik &.~
n'

tAb' alaellA

II, .. 1l\!!!'1!1 " ;ltl

SAB,AHTANI SABA" - :
I

j "So"yat

- Turk anla~",akal"~~ yef'llli imi§i1J

mr,

AJ:ma.n nmni ....J.fiIIImi PNpapada i.Ietleri ilk 4a.kJ1-u tllU'da gayet mLl.h1..c:m. dayr dJw 1I'1;:!Il~ Ii,.. mclgoo~~u.~ ~~a Ewed.akl£n blr ~ir ~ kaD.d.t~ " 'lilnim bIre . ic:m.JJ.k ~ri.wA War>bdJr. Alm&IIJu ml..~Ie:nyeti tI k.a.da.r P!.vw;J&rmm,l;;irLda iOruy tarrll ki buI:me. ~ bun kopilgti glbi ~ iOllUVerm.esLni, bliiyUk bir In IJ;

'*

'1

UecUs

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

mz !l.Skcd bb- Diirrutyilj ve tebdit lie &iJIU.n ~ te::wiye. etm ~fl 'bulU'DA.Il A.lms:Dya hewmiydi. haizdir. C'iinkil Ya- ~ pm 'a!fitb, Yugoet&ll :mil.l.etli pla.vy.a Ue &o;llrt.a.n ~ ~ "BIII b:r 'i;lU"JJl.§l'lUl.Yl& 1mLk~ bir illtillif b.a.lice g'trmmin .M- De ~ !:Ill!' Wom iIllmi.Dya. i;m pek l!:ola.y blr vu:i-- Dli!Ii..k: '¥'8 d.a.lut. ~ Ulltlan P. dWiihune1t iht.iJ:wW yet ~ etmiy~ ~. YAl.ZAN~ lbJJyaaleyhiDAJmuyll Y'ugosl.a.v hacbiDe bq- i1e ~~. £lIIeJdi G.".....J de. Jm.sed~ infiaI ijiiFbe5lz.k:i my ~ V"8 na lulren pe;k mulilbuncl ~ pelf bUyUk o~. Bi.zc dyle yap.at.aklanm derbaI 1teati.N-. ~ dB. h nb:l katma.k liom,s. Ko~.r ~r 11.1 Ahnul'tYQ az '~k bir olrn",1an t.a.hlidi:r, • I21.M!1:etinc:b!dir Bu in1ci~f1Ann • nibruLYllJleri AllrUp:I L"MlUp ~ : .Alm'3!.D)I'a, heub:u:a. varjy yaY' CCk d:n1Ia mi.&l:um memnuniyetslzl.l!k yaphktil.1J. Ii'\fi ba.r:L m.lll011'l~tik ~ ten ZQrdnr_ Prettlj mel'.b tmakkrlIkluca BP.Vk(!Jd~1 millIt&lyan oniUBUDWl ~ &yOIllltnl hUr &1I b8rtahi.f &diyol'Ui.. In!.kk.i.kUr. CereyaJl ebn ktc CJ-. tecnkW~ rhober:i Arnl11{i.lUulrto. ufrn.V~ bu I kU a&W ~ .A.Im..aoy1lill.lD !an iSI1 bkiy£lk hArp u;indc bar luin devletleri tar~d!lJ:l d! ~ ml.Dvolfa.k.Lyetai£Uk~r, ken~Al it- i Balitli.lIl&ni 1'1\1lui i.fin i t:ae ile n~ t.iJ~ doki.m.zm II:iir ei:hd i:Bti1:n.d '!8.)i1lli hilece.1'l 1;lLa.n Bal- devLetkr ~ndl:l:ll Icybin.ie bit il'JIl'I..mH bll.rf'ket;i ~nktur, AJn:umn Wp~ Imn barbllFle ~u kadl!Jl" U.yU:k lllibebl.lr'~t V"crelaltrd.i, &t.a.5 ~ti· YlcflJ.lmJy~ U.i;r tmmnlli.~ I bari Ie A1InIw ordummun A VT'U" Yllgoshl.\I']"lI. b~ korlm:l;,. • ...-ern;Lek\Ie barbll belkt de 1DIli..k, rm..a..k Ye lu.D,ful1' ~ kaybOOlvermek Al- 1IIlrA. mevcut va.ziyril fIlru1la1l1, PII yu.rlm ~ kJ~ de .. Rmeyl Galla ha,~IIi.I:"b gor..cck __ tmek ~ bcr I)CJ'i J1lL WlaDyawD. a,inc p.lu m.l? gac:lornlCBlI, WJ.~ lBiya.oetin Tl1llilIlliBU..w Lt.lildittt.:n vU - ii.l va.U:.a.iI: ta. oJ)'Q~ i'III.Ii:.aJ. Zattn,. OyIF. z.ann0dl yQnIII, kI,. ~ pJAJ!IUJ b-lIi,!.!iDMdlc. ha.J.yo.YJ, mll d ..... "tUUl I I,!lilli 'n bay Alm.a..DYL BWb.nlft.ra. drWa, Ii- ~k. Bl:JllUlistollln igJili. Yu~ ~tGi ~ hfu- tNr yadt!, Ib!Jya.mn yilr.iIJidfI geJJ... lerk.ey 1ozyecektir. A.imftD,Ya !(.in gmdavynnm m.M'W'! kaJ.~g, do iJ:;1.i:Ldm en ~ lNn<ttie tin leVi IIU] lJ. ~ iii- JDI'_ lWY8l1 ~ ~ ~ blr bt da.ha IIrlb.r,egb& yolo rtruaA.1man ~tlHI I:iwiJa II:uma.k ~ ~ iii. ~ID .. "/ I!IfiDl t camnn. Ibtiy,a.t.mu.a IIil!IlIut:mn.- duI I)!aftWr Atm.n;p, lOa IIIIIIl iDtiAr edileblliF miT Y&i>~j

n.bel'

Dl~

aaker'l h8 Inmdll.(ll

gbii:i.:i:tm:_a1da. be9)lI: 60·

Alman

merllez'

har.elu]IJlh'lel

Uylii~ '. Zafel~erli -

F ka: bu mi':hvere :!it r

B~Almlan lara bir tehlike

Nf!V9Drk. 28 (11..8-.1 - "N '" york Sun,. gaze-inin asked lDuharrin M. Dl: itb diyor ki;

ru:rkiY~Di
(SD;;"

Ui,.I. !o

lngilh:

II:

HI! ohm

.,U1un !> d.

Miisabakamlz:

"
- 32!lJl1S.!WAJI,.i\1'o1DrI
!hl .p,..",.II)1'1 knl",

cw..

I

,..i"

;!jEKlJ

....kl.lo!i'inu .. 'Cor> plr;' ,,~v ..dlldlkt(!" 1i0"· • bu ,..~ill:or Dlr 1<1'.11". ".tld)""I!.!; !!urc,lItl}'l. rn;:yd~n .;;')0, ctlk r .",L ..,IZ'" illlruln I..I. blrUki" Idolr<ml"", 'IIOlld"rmc:Io: b "'r ",",Ii -"10,,,' 1of.II .... A II-L'nll; loin'" '1 ,411 I [Col 101·

,.tI,

1"!'1

ANLAT AN:

elA

IGAZETECI
I

hoi mit

Hori,te
da
W

I istimlaklere siiraiie de. v m olun 9 r
lstirnlak sahala mda bir 'Yck binalar y klliycr hIan 001. beledi,y~ btlm lit

Sir ib tiyu yat -

fUlda

ya i&
, ..'

IYVVclro Idlasa !§.5 kVUIjI[l; BfJo.Wll!Ili Dlik3etm SOD gunh:rdt 7,5 kurn~ kooar 1l1k.~~ g5rillmfu;lliit". Bu. fi:\-'u..t1n dutH-. Fllhakib.
ha cla yi.iks Irnoo~ LI1Umnli VIll'dir, MikSf' fivaUan tClreffU etC.'k~FI kn ~~,; maliyet fiyahillll

_--

old

Bfitv:ibPMb: ~
1mU~~

-Y1'da. ~ Bekir Jno;J

YerW;elJIHe lQiI 13 1270 -~ &tice Verengill ev-.
~-CW'HII, .'

Yel_ki gece IlYUTk

ftI.Jn! .. SIl"'IIDJ..ElD
UyQnnLIlI.IS

co,g, da tabiiillr. Bumlall dolayl, top~ ma.hsltlleri ClIna! deJAletile fInn(!llan.n, !Ciunek Dar ruT11 lentlll Web etfil(:]_en rnuntern!:] dir,
~

~

El."Ct!'~ Fnkat __
VlU"

t..

mil hi-

:rv vermiv1ir! .. - Oh I' NMire banlm!, Sb Idrb akhmZl kaybei:m~b,~. m!.. A.ffed.W.iz

EVet, yavrum., bII!m do illdiu~

3Jmr!J

0

a,..

sa. _

-

b!:ccnniln

_ OJ,.

Ya,vOo'jkDrll~~ ya.l:nrdL - Ent.. PekL. Fw.taL. .All., N c!I.ite b&rurn.. :l.mianda wahl.e Iw.d.niI. ~ ~kl!_ .f'Io.Il1~"" !lim OOr'3J"IIID.. . '~ !. Mademld bOyle bl!' !3e)'de1l. !flipJikeda giirilyornwnu ... o.il,;li.:n.. t«U iked.en ImJ1.:U.llI!a..ya. IIll!fQ r u. l.d=.1II !Oi 1:fJ.kU_ Nilfire hA.mltm ku,:lku1ru eI:b:dI uW.Ar:I.k ~. Id~

,mJ.eru.,.w:um~ ~:
-Oh~.

~ bDl",ian ifUphe ediywum! BuD: (UliJ'em.iy~!N-' ~~

~ J'UaL do~

~ bOyle Iwu.

-'-&If-

AIm
Dati' r ten: cIkanbyor

I r araSlDda .Ibaddelerd.e
-

u,i pazartari gii,W,i . lma:nbJict Vekili c.e-,d Kele olunacaktsr, rim lncedayl. dUn de 'V('kil.1.et.e Dl"'cr tan!tan YlllDiclUlJitD, 1-"'1i r~=_~~L""'_ ...._~L-: . arkIJ. eepbesinde bU.hm3ll Irfi\;iI.k -.&. m~.a!.t:~_Id'l' k:u_§!;L1 d Wdclnl~J'l.run .l.stim,_LiLk tp.. ih-va.m ~tmi§itir'. ri de bYn~. BunJ:n.r da Halk Ba.,ka~11 US: ¥ilayeUe yllnla-cakbr. • b II Aynoa."Be~l[ -l!tinye voln yen! ioU .9 ,er aC;iY~J:' ~ti_nde bu.lun~ !Ul;itpvFa ya.. HaJ..k Bs.nkut: GiLZ1&1l~ h3mill istimUiJti de lamaml Bursa. , ve K&sto..monu ohwLk ~ mlIJ Vo! ya.llt:i..ln ylnlmwlIg bq. Zoel'le iii: I!'U be ~ag-a kn.rar ~tIr. ~. Bu pbe1 r i~in ymi 'DilDo """"'"'~~ ·dUr, m~beci vez;nedar VQI mew.ur a1mm.iJQ t-eka rt'\b'
yUtllm:m

~I~d 'Illil.dWiLlti1 ilrtirn.l&k i.~leriik'nllt: devam ' tm~kletli_r . Son bir k~ giill z.ari'lDJil EmiD GOU - UnlU.VoiDl VI! A.tn.Ulrt bulvarr il!timlt..k 16 bifHlya &it ialilnlak mu.anl&leI n tamamlamntJbl'. Bwti .mI.
Ole

h.lm ~ y.i!.DaZ' idllinl Jamlmm devriImeai iU.erinoe yatu ve yor .~ tuW'1Qllli kendl M mlLlni& lit .yarkrinde YtLndI~ baJde i.)t.. diigtl ~lml~Ur, Ti.tlkik &III oIDnmak'lallIr.

~alat

Ve- i~ Din tetkikleri

POLISTE

tiro

Baku· oyunde
8 .Iruiril yilne

orman ya.:nglDl.
bath Kaba tq

lerm..e

M1ld~ 110 - 210 - zoo lira ay1:t,k Vttil_~-cek, memurJ'l).]' be 35S9 BaJili kanlln bilkwll"

ABpri

edi:yonuJ'l u.a..

D&L

b8:.yatll:mlli

KJ:I'.a.gu. lemeden, b.I.k'b. ~
ge.D~

w

ym. IZfI Rltm. i/Oy
kedI gibi_ ye~
&DtmIU(1)
~I

dogru.
fBta.g1hi..
i-

Maliye Vekili

,.umm.. doCnt
1 ti;

DaI

guu.
deb!.

~ g:i:tti. ~

Kmdi .lupJl5iDU.
~. ~

J-Okbu-I.

-

OIL. ~

bm.UQ

Dedi:. -N~~~ - Btuxla.D
-

tderim .ID aa.l..s.I!JlyoI"lllmL K,u,. .m ire ha.n..um ~.. YIL, .m.. ~, erkeiD ,)~Iw.Rba ~ d:I.nm!. Alfmllm di..I~ L J'akat, ya b'!J., yahul m.sa.w. !:leU edki bir J!D~ l:i.o.e d~1 kara.r V81"'di:D:i7.!. Bu ~d bin!.. Zim ibu ~ flI.~ 19J~1UIIC1M blraktltmJ,z,el" ~
Ia,IlI

knrt: !hn.nm!. yaDll)'Onu:Il!!. Y

dBti ~

BettIabt ... III"kad.ep"'l', .batt! komldtnmn bile 41'li11.t Glbi bIlnmza ~

jan

ba;p;a

biJr- ~y

biz

lDU1!.mJllA"

d~!.

tat, 'bIlI;anI bir

"""'g;JnU!

[~Hi,.b.'hede" __
adam! 1;1

~ tIaa"lIl Illdu~ IIIIIWI:!.. BUttID ...1=i.ri.i ell ~ ' 1d1d.B iR~G ~y _ edpmm pmih Bin o~ :turInIroU.
~uz.!
111m

i:I:I:ama bilr bitn, ~ ~ edQm'"

~ m-t;m& bem.e.J. beyaa bir feY pydi ".. YMPIII anJa.yiql y..ta.im& girdL Btm,,~ hu. hareJlea.. ni an~ IlQal ~ lOr'lkYo_r~ dum. ZiI'a, ~ ~ iI;iodti. bI;I garip IULhnm b&na _yledi-· Ci ~1mri ~ imIalo lar, ve Ililim:allw:i mubki sillI5ilele.riie ~ lIir lDetiee 'mr htikWn ~ Qj"rq .m.a.kt& idim. ~ btl tilr1 iht:im_~ v.e.H~ r;ibl ,gfiii:l!nw ba iyi )"iiI'ekJi, m82.l!:l.lll :8eI!!iIU 113dtuD:a bdtnm B«bla~ sor bak_kuu:la birdeDtAn sOylodii'i ~lt Ahatmii &It etm:it. m]1 hll.lreraImi id8ta dondur· ~ 'CIdadI. ~ hml girmeS. _~ huDTUJ!!1 'I:IiQilk biT ~ ~ind. ....... ; .. pe,yda. 0!bin ~ ~ edeM'k,
hu-:k,llya

~Ujikii._

Jiliyi_i civarrndaki ormantikta . v· velkl ~ yang_1.n r;lkm~ ve ja.n.dan lle baJ.lnn $abaha kadaz ub'-.a:.trn.I:\t1 neticesinde Vol! 300 d' [lilm. kadar f'llllt.hLI.k yand1k tail j!O.at"a II.~ !ilondiirillmtilfttlr. Yanginm Kabatal} ktioyQ_ hal.kl.nMil VB MlIltJula r su~du._ &SB.D. Re.eep Necati!l.dmds. ih;;' 9O"uiun 181M'!:rk i.i~ yakttkIWI a te:,f.e.n c;tkug..1m lasilun =l ye llit.klarmda t... ibata ~ k IlYI:lUr,

1::i.carU ~e 1i:0 meztmn oD!..al;'U" IIZoIl.III.i 10 n:l a. k b&nlmnJo. Auka.mdaki. umum m.ildtirltigilne. mii:raca.at ~b ileo celdanlir.

gaw

~

alaeaklar: er,

Hamiye1:~i blr 'Iatan

Yerlnde bir af
Ihtiyar bir kadrrun
_.
)'11

(Amiyfl:ti.De rwtkeIJ m.ak:mesi aW:imAsl icrin Istan bu.i Hazinedar (fj ftli g; mu~na.rlJl dan 1m~ Bil.mill S\Jh;;.~ ~ tbo 'ben-ijJerine ilivcleQ )'l!fIid_ dOlt bin lira tebtuTtI, ~b:aj_~tir. eroml Miu:adel Centi.y~ lKIkIvmetli ,,&.t3nda..~ ~ Ya minn.eJ;ler:iJu bil~r.

1Bta.obIJJ.l

v~

lItlc.adel&

a,

,r

Valda ha run us1 kail
btanbuJda.. kuruIaa ~ go. mWll mWiiirlligii te,kllAb i~!n Valde ~ iJirt k t.J, kiraIanki/1 gd:medj g,m_den.

30

1

hadsi

atfed;i~dj

~.

F1kat

btmw t

KernaJ IlmiiOO6 biT tiiniin te:rl!o.!l oJara,k i~~ i~ ....... miinnsebetinden .-inirt.... .....1"'""·: 't ..,lI:~_:_~_ ~~- c;:1 ~..._._ ...... ~:~ :mUl'&CM ~ ...... WCL.l~l beniiz tid a.rUJr ikeG ze.. BeJediy .~ :II bul. . bh'l iyerek oldi1rm~kle U~r\l tIr. e Beyog!II!\da. T:i_['Ia.I;)3.~wda. otu •
n.tZlmln

hamn

k:i1At4

ti&-

miQti Son
dlilln

~::;~~!l :;rcdil- ~~ ~~ zada 30 VII "apse mah.kUm
giii,nle.rde ihtiy3.1· bo
a..i:tvali ~Td -.

~~=
ere ce.za
m In-

.oo.atm-iz:
toM,

lilt'

en.
~

t"..."...,i

~

Q8

tt bOl adI i Ci.' ha.kkmda ,",,"len rapor Vekillel" Heyetinm t~kiH edilEDi~ vc :rnilteha.ki au!IlfU.a a!f'f1Ia; ana ~ t2 r.tc:i .liJaddesinin '\-erdIgi 3ali.hiyetl .. ; 1ut1'1U' \'e.r~tr.

d!ul

slhhI

~

Diinki.l ihracnt-Jn yclrlmu 200 bin lirruhr. DUn de Almanyaya.
ti..lJtUn,

Do kii i
kvi~re GamJa,k

at

'i"e

S\llD3.llyaya

del:'l s.atm..l$lT.

getir1iHyor
Cem.i: -

brv ....wguu bi.J.ch~

t;qebbiWlnda
•• o~

~~~~ ~,Lff~ fabt, ~mJar-.1&D
ta,yl~!.

2Ift!Ii

CUUII

ba.ld8 daI:d

~
:na ~

~

kJ,yortlum ki I!IeSi.m ~ qnk !;I-klyW'du. aDda 1~dM;, ~ lmlIf JXr !\yaJE yS i9lttij:im.~ . . barum her...".. bit :at !II Ib E1iIe ~ ledI!ndI:

YIL'Yi!IiII IwonIl§m.8k lIend.imi a b.da.r..

W h.\rldd

N' ~

o

~:
II"tI

Fil'¥'aill1 bi!:n iiIk ~ Nl~ din! h.IiD._IIDID hU:Ikat.eo b-ir :RlW miiv~jGJne u~ 01 " dIql'ima bOkmetmrJrt. ~li:rl eb:nem ~tim. .Fa.kat, bdmllD ~ IIjlOk lFylQ.r bil~ ft biL::l.i:klmni son de;. II"IilICe ~ bk tork1.J ilia ~ mPkIlm IllIduju.n~ p,he bn.imuyaD bali] bu ihtim.ali ortalhn kal4anYoniu.. NfttIir.e ban!m triIf te de!ltmi-,e bemlmrl,.ardu.. RiIAki~ kein~ IIIi.Bmi milt1ii.Q bir ibbetio belt· J;edigtni biJdigi ~ bfie son. ~ aofu..k ~ _. ektJd liIl.

ele iye tafma11n
etm·y Be~'@ talim;.

at

Istanbul yeti Koopen.tifi 9000 kilQ gtmIlak tqebbiWrre- ~tir. da gom1a.klarm pIm.i!si bekL?nmel.rt

iran·
'.

tad::!.n. r

YLlnnE

etimiz

C;ocuklarln

nesebi ama .. Analarl ni ,shlt
mektupllll1.. ta~]eri m 1'af Illuntlal In W!~ m.o.h kew_y ib _'Ieyince c;:oeuk;. I&nn Iles!'bl s:Wit o~t:ur. Ancak S~)'y.1 ~a 1m defa da <; klJU'1ll neaebiDi kzJ.blo.ll ebnekl Ix! bior: ~yllt 131.1: iddia lIrt:..Yll a~: - 8l.UJ.lat'ln !l.lJn.la.n benim a,ikHldJm dei7ildir. Mnhltum' blJ Irld.ia ilz.erindo uzun mtiilik- d~lnni.l!} ve Ilt:'-tl~i muhakemedll"(ocllklartl'l neseb her ne ka.dar ~!lhIll VI! sabit ise tie Al'tai:JT1ll1n SLi_rIl me!'lkilham 01· lIm Mla :o..'1IkIan D. hnk ~ idWa:!Ill'lM buh.m )':J.Cllk]~rlnlL.. karnr 'V(l!."m4rtir. BY 'k:a.rnr di~1H' tanul';-il;;

hn:reki!tle.i ~ 10 ~ 4. oto-, \'C 1 I!l"aDtI; sahib!.. l ~ to btU b tM~i:i i, i1~ D.['JJl:w.a. b.a:.k:. l:l"lnOO ceza .mbltlan taJu:im • dilt:i:ri_q. Vi trnmvS"I!idan s:Uadtl!:~1l1"I gtirfue-l'l Z2 ki!jiy~ ~fi bir lira INn,!. C2.ZaSLkesilmi3tlr • Bun.l.a.rdnn mB.3da 01, 11:'- . !:IJl, 3 23 N'13IlQ, Cocuk Ba:yramm.m 3l wei ytb t!f- t:bl!tiyle C~ ru"lDCl \'e: 1 !1lil.Gil bakkmda da w.k ~ Kurumu __ cezu z!l.bitJa.n tum_~ U:' nU:i b&)o~ ~ ey ll'''' petlie daha wrim1i WmasJ

Cocuk Bayra
az rhklan

11

~

1fID..

-

Scsbd 'bill3'biI tI..in ~

eIfkII.

Oh... Ir"i!!a ederim, ded1 Sonra Wlaj:lme

'Fab.t: aoylaiigt

dol,

NIl myll!~ ~i:bir! Yalau hllin.iir; ki, oIlmn.

Tllllrld,..

ARa.!.R .' AYt.M!I " IIi"l"l..WII

t4«l KIlo. l'U I

1!71U1 "ry.

, ""UM
t ~IUI~y~

.... ...
1lOIII •

,.

w ....

, ..

!IIln ..... G 1 5.. .__

'I",~"'.
011;;;
I

1U1' IIC-...

1510 12.. til V.. U32

fkl-fJ In ~ UJi] \r.Mtf I__k

m.a

:w

bPil'

"1...II1II

"'-!II

OIKKAT
IIIb.!Ij]j •• tIIIt4-'a- ...... 'III _'Ii: r;.. nc!ir •." .1I11m_. ~
&'I _ ... " ... ~ b .. I· .., .. • Di6I11iii~

""'b-oo~
....

kcak ~eyta- ~dl. Haht.a::l'Jm:', Nlidi~ 1IlauIm.Ii!IJ an la't'b.it gibi. ~oi1abi, }km_iydJ! BOyte In '!ley! ~m bbo:I edemiyordum. Annesini, ba.ba:sl nt, ~ Iii b.DF!;Ok rdlg; '1:1 ~1I!hmtI D mu aI Ormii..-mi of Hem dB ~ ~ 0 prip "' a.cla:! Il.wu. debIJadi _ e? NastJ.! '\I'oe~! 8imdi de, ~ ell bUyii..k fQiiiet "IIiB Wn.p mmnD-lUdli. a.yLo.n:a 0 b.dAr ~e ve fedUJl,rl1..k~ .~ o.!g biQ :re bir Ddm~ dI. ml OLym eimld.Vi:l'I.'a biEidilde ij] du.re. ,oe,kti ? Btl Itadm. ejerbltikaten b2'.!r1e feci '1'\8 ~ mrara vi\.IIDt buluou)'lOr i8e DMSlI Ilrpe!- Y'e 151 ulak bir U!~ his iii d:iiJ11 u)'m&d:aD bOyle bir cana' van. a.yiar'da.n b:r-idir bd kadar dI!I:rin blr I;'idku ~yQl"! Nfl (;lUi Mf1ir Ina Iuu:tuu III.iJrCita mttl!r.u ~ ~~ IJ kio.r. 'hm'i Viii mi.ltll~ "Him ~ k;eno1 lsi no geldii!inll!l i!!IbilI 1dil'se de [l~ gibi bil'!!IIl!bepI bit ka.d.ln ba. feci i.lubet.e ~ oImak , ,eo uta.k: Ibir muQ'!"!SIl.(!f: dahl

Ut'"n

m

I

R

en

ile bel"d! .. 'i.I':H.! nd" I_;Qpluin. ~_[la_tUlj_(.>d6 mevrln:: ~ bahi.s m!1h:ille d~krulUen, ~ .- ylJ.. . zUnd [] 'bir 'btill! "Iknn"i .tIr. B ihlilaf; Daitni Enci1111 _n t r- .l-ll! L.w t!.otltik !Un 'Q1l tur. CQp mill.eahhidi mot 0 bn.l.am.1.lll.aSl y1l ~ I zilndlm ~-ijplm JJmkaPl onOO~ c;llp miit~llidi
de d5kmeje mE."!:bur o\Glugu.llU

ts t.an~u.l btlrediye~j

ihtirf

I

Dr. Qocu.k ~ Kw-u..:nu yuri3lJlU CJ;,J mwiliIl w l~eri.n a dell olw:! ~d di1VB.3lUdaki ~a.~U'! vtl 1Wna.:a. l:Ietice~er-i U'beiliU et~ bi.r- ~ kutI:ulo:malan i~ mem.le.ketin h~
l&.rahrlli;lki
r.

~tilid!m

hazJ.r.lJ.k

b

I

rumlanmI. blre:r tamim.le .;'OI...'1lk 1mtt.am

eo-_.uk Esi.r'pmp. kl-Lbildir-

tem,01Z, Niilmistip".

'

Ii: hlT ald[;;'nu".8 gOre ~[l1ilt bu Imr r\'11 rtn~y~ tll!l'!lylZC
pak:1ll'ldj'lerek
j

dll;l l;:'fIil.m.llj

bu-

I

Junmnkt:adtr. Ve nll.la ~bt~b[ Mf"Ilk dn: "Oc 'orm~Un r1o._ 11l'!!'lebi sa bit \"11 SMi 11 II'll I;:"1.1I):.t gtJf"e - fur!rl muhaJ ann II'rlnin hllhalnrl Re· nThfilila.rl olmIL.<la dnhl - q;oeutlarln ann~lnrn !=:Hreyya (mpnm Il"JCfI~l1hlJ.91, V&i TiJet;!ru \"e ~rHJnl rt'f1lnll'lJ 53)'lla_e~;, ~(lkllnde 1'l'lukt('~ k;'IJlImf bir I1l1.k Lien mirilllT'lil~tilT shndi bLl QOk m, I'Ilkh ve hukJJfd balrnndan dll r it en f'1""~!lfl (l11Ul d RWl1 'In Yt n iq P.TI i[iril n ~ l111kuk
ma.h.k~e-si n (!aJ tlr,
lJll'llil , ....

itiraf tl'tl~ ve btl va.ziyet daimi en;;::UmeD !:-IJ.ra.J.J.nd.n.1'! mukul giiriilm~liil·. Cop mUU ...IhiJrnit:l l bUIIdlW U-.i .;:l:iplt"-ri Aturk Pl bnline ddJrntesi k",bul olUlwu tw:. . <'8. b~C1lir d.: WI te 'hid~ bu hmllJsta. biltEn 1.~ itiyle yardJm edecill-:tir.

miinnse~tiI.e .23 n.ilOUfidau it-iba en b.H- hJ~ l.:i mi1dde~ ndyodn ~u;ful"ll silihi dUrUDl'Il baJtk:m konfai"a.Il3bc verilecek e ~i:J k ~u.I_E_1u ~l~e na.kd.i '1"lli'dJim iIldiJl!'= rek:, 1iIJ,;;:mJ.cketio i.er t.n.ra.f'lruh
giU'bilz 'iocu.k mlisabakalan

t-=:rtip ~. Sunda.IJ ~ halt.anm her gim,ti. .. QI:tlk b.ul.I;elerindu t r iye i mahly-ene Qyunlar tcrtiD edil eel; \1iI muh1.elif egt ceIi:t yilpll cilkbr.

ammlanan pJan'ari

imar

~ehiJ.'cillk miirteb "L['SIBI Prost lGyilp ve Doga.til;"inw. frHl\r pbi.tl. tn.nru ~ ~m I$Ur, Bu pl.'l.nlo.r ~ehlr lD~h5min Nis1.D ue:v-r\'ifU.
i"oma lnnruJi s~vjm IUtl_Leak t.lr ,
~.__:nlDty

id!'!

bJJn.,me,mg,.lrt:a

Rnkallm

fI~! rilyeilil

bruil(L-

netice

1'1

plfulbr'1 da tAmn.ml~l..lr. Bu mmt&k biliu1.I'l l.L.t'J.nbW surla.rtmn ilrl tanfmda tis ~tyllol'l b.lf' yf'4il SID vtlcuda tiril~.
t.nJuw nm i mor

DlgolJ

w.rnft&n

man-

l

l

t:c:kUt.
~gJ'QmRIA

Da\ICUyd

'r!

Her

II
Antalya ve havarsinden notlar ===f!8nn:nan/~ Remzi KorollF
AumlJndan', honsolaslukta ..... !,far i Faranlln On tela'!},. - 111'111 sa"l'l! lIe,hili dtlrlellillor.- Ha,ik elJecan I§gal

====-:abah

dedir. .../(uBwndlUl
-

galta'klanryoFI.

Ir".-

17 ........ ,

tam bu. H.:.l·adil. idI• .ki; ehlhiln g-ecoe dUre";' ter ke memilil 01&1. uykllsu.zlukt811 g&rJe.ri 'n1.ahmUI"~p; __ -.bll~i '\' k Uz.erin~ de bil.sl:Mti:in k ~afnn~ dOlle.m r'l1utasarrl vekili TWM; kufl1d.n.dBn:m pldiiJl'Ii tlinIlete.k biti.~ikodayn. ko,.

asen

t~

btl Il~k 8IrJ.h,nndu.; en llez;MeUi V%l moill'iiLm va~(eLm lUer'lerinti tOl'lll.Y8!'1 v,e d~ me-micli:etlerin blitiin t:dYfl.. i v@ willi temail: bakJan· m 0 IU.I !lltln.a yilldenm~ elan bu ill; MUb.im !j&h~iyet; ~gul.un btrri ilk del ... ooy1ec" .,(U'lllBl • !uu, oldolu. Ua.u1m y~ resmen yekdigerioe'Cj,llt' yapm&larl 'iCAp eden Ve w f:ek:8mill. llaibti.i.ndm aIIIUl b:lr tU1ID. !iiltIi'l.-mooiL~ "'Ie m!f'rn5I:m iliiyl,;.'o dW"81111 ddet1

mUJ;iLI.I. ~lum

IlIillIJI&m

I}

oldugtJ

d..ak:l.knlan1an·

~it

b~1" ~znlH':i. 'title 1.W.utm:~n.rdl.

¥rEI h,ili:"metJ
B>J.l100

rer giTme.z
k.ouoo.losa

:mu.kl.B:IU'nt'

voakiLi odAya

k1l.M&ll~

- Neilir bu ka.n..pkhk t. Ver c:'Iigml ~ bu mu:¥'d'll bi.H ~•• Diye ~.... nnUl'<tu. lile .seol;i,.,u'l. ne IO.!lbah edi.1m.eden Y~p1ll'l.'~ bu S01"gU; !l:ii~ ~Upblii:!!.i:z: z::J. tell "a~fUlIa dilcmti:;l oIan lcOI1JJQ!'lJfU bfrlsbltl:tin 1;'I0.~1r1. btl bahse r;itm~1r ioQ'&Jlnkit kaZItU'lmak il;l:e:n.> Iwmubrui. d1ilJ.i.Jrp mutasarnf vekik"li ~Rl'il l
h, Hi·!"; bEl'" ec-V:1"!11 ~iJ:'t:rek

eonn~tu:

dopu

ytiriim,11.!J'

ewe-t

gi •
VfII

i~m

14

M'l.demki
iJe

rip tt"11-:JI MiHrkeD." - N" iyi bir tesaW
ka.nJ11~

ul.tc rrrf '1!~'iH" bul'flt!!Ta..· Rime ka.['!':] binz iUdai. floe 'till eder gibl .,I',J1L F:'l.l'lAI: ~ "'Ie ve~i~ dll-h.a. m¢mJIl IMr lmir k.endile-nl"le
ederiu buJ1lDuyo
1.U'n.

MO' eena I"'lan

.AnttUya ~r "'" kAlet:inCi", buhman 'J'wal ~.,,_ kuvveUeri kum.aodruu m;~ nalay l{(lva,Uero CaIliD AleklilWl"

de wi? l{ollsolos; bu ~zJel"'j AYien kumanda.na tertUme etti. ('ii!ltil Mft1'kl F,ara.ntl 'uzun :r. 1.l1iU1danberi buglitolprrn t.i15lyai:l1 II ya.e:a.mll'll:ta CI~ Ilih,l AntB.!yadan tiirk~E!'yi ~olo! ~;el (lirenm~ 'btl 1uo\l)'oro 0., 1.~imll!Y Ci!no Ale:kundro~ mmnlekMhl knin ~etit:ldel b\l.hmall1 'I'aJa:bn pek batb bulyapmfl.mA. rnil~

)"Ill

9U.alimi

bir man CV1"a. veo koltmlnma tar'· 1l1e h;t..r-ekd etmeYi _ mWltj,iji'p ,Jlol buldu: - Af bttyu_ruJlMI. er-encUm! decli. Du birlm en biiyUk blr he'ta.nuz nk"-.! F<l.Z.III.mDdek'{ - ve h !AM ~ir tt.alyan nijbetcilli1lm ~p DldlJ~1 bu hjdi em~l'Iira k ~ 'PCk te imm ednecek hir rna'hi)"l!tte ileii Iwr_ 'I\d at Bey t~n:;Lim6)!"i ail'dI1rl:.aJ1!

du gu fSUlILli ki!!"I!lfl]l'uia:.;

Il.iyatd

~"':
AIl18lI Iilli!n] elur hll1.ll.D

emleket ~Jdnleri JjftyUk on}' lmtkLl .~ tela~ IcifldtdH-'er, Rep 81 yaklll btr Imtlihn be,,~Jly j,ns, \"e·hu.tU. b~Ladi~n.D. h:t:i'kmerlly,,=,Fle.l'. B6yle m.fthlm Ire IIllZik bir ml!"ada d@g;J biiylli!' a~r r:n 8.k ,bneh Itiil,!,k'ierill IdaJdlml s rea abJ;l yapm.a:m: bit" Ibek tabilnm lrufL!flllilU bile-AJlah SIlbkhWilit. bUyUk vak'alar, I!i:YlUIl Mdi , ler, kunb vmh;'Q:ta.1' 1~1.Irarnbilil". _ Il;ltasarnf V4!-kili TiiJ tin 86, lediti sailer, hIll' m y&fllnuan. mOOn we t@eriibesinde-n Ilmit ed:Ilm iy~l d~rec.Me iHabt:tI. ve olduklF't da 8!!rt~ iIOy'!en.lIOil:lll.
miJ.'!avlr
N

dMII! .., ~ilttl

Ilehi

an

-

iIilst oldu.

EAki

I!ocaoloo

VRT.1y 'l

ve y~i :sl'f,ud M;;.nJ Ji'Jl.ntnti hll "'MIJI~lilda. &iI.m], wu\h

t!I

ebne:~e, ham;

a.taIJllrlll",tJ.

m~ .'1IlIJ:1:D,
~ya.

na bu sftrzIeri rtyotn t.erdlmlol ad -. ~Iki 01111 d. I.gzab edft< de: &!.Ii"IliIaekilsh i.~ er etur giN yeUellmi~ Ise de D1utasarn.f

iluumaada.-

.

Iortill

ufa,k yoUu tehdil.l~ muwllir. nf wldllili k01"kubn~a. bll.

y~ ill 1'&! l hie te bow gib aft•. lara. kulak asac~r;1l benz,em .... liIu,ti, NI'leki1l1; • Ol"lliSln1 1)H~. F'aka.'t bHJ bUtt\r1 h lcJi EWl:rj t'l!dutu ~ibl I\it m'lfJ'"t'l : ~h i;1I]jIJtldutum rtG-

istifade Ie r i
"Si:-; nt!'1f'f' ieu.p ~ttigini Ibize bj~diJjn~z.. Denimltlh'lI'1l. Irc:a~
va.z'I, d~~'f'rtcsi!!'at \1I,r;:ud~rre--

~1a.t'.

Jll"1l jelrt<tlrtt'r

Viii

tOJllarr

ball'
.11

de uC'aD
V""

ml:"M.G

1111 r:lJI"~ ~·m...
Hhw

\'IlM.J'T

"'urn

:m f"csm1 IiI 1:1 t!". 0 b'

kn.m ta

Sa hi ail I

tirilmM; hUSlllHUJ.tdA e1i~lI gel!1.li y&~z,

C

Il

-

(~ , t.H n 1 In~i !LiIvr"It.:I~ MolbnuJ. k;iltbiL::; ve H:.Il.L dGllll,}oo riI -02yhMld~ y~!'! 1ileW.~il'ru"'. OL-- m ilthi.:] ["0 a,eagnn h vcrm u,tadn '-..: QI3k yoklu.. Nc gelen, ti. Ilk ba1lru' i: Ut~2:1n1" \1- Q.C de gWt.'!2, \'UI' •

,;j, yJ.

oT(iUlu.r: 0 tta, htl ' DlI'I.d. !iO_ "B e' '~li. Olab1lir p. be -~ J WlIDJ$U. Niha:!.· t, tig'ley.c lrn..d.:u· Tollyt, GC 1 r..:ile.rm. i~1"Idc ar ~dlb[',
b:ul,a.[~II.,j.:r..

ud,..

L'

1

_

~.

m:m.Ia lebl.i~1 i A!m:i.n h
Vl%m
4

lta!

J.roll.:J.mn ~ IflJoyW;: iRWJl!..!ll z,w:-nalartyle yWlllk. -yaLiJH: "tLl"'orlar, pwlAl.7Ilnb 1j9!,til s.oy~3LlQn. hu;.a I'ctiri)lOl" .. ...-b.alia,. gtin dog. ;&m II;n.Jl.I;.
~.I~U,
"1l :lID' :'1

b..Ib,oo,
ru.ca

n

1:.i2erm~
,~:J..n

L1rl!, Br.:.r i:ki'" de ilti,t.cr B!e1lC: dc.ra 'l.lJJkt:.a!.!. .~!1. hD['liIl~ u..etUm 0 ra.tU.!ar. ~ OI.yda '~~.I.W~ ' '_'i -Gj~ - Eli'amdcts.1QI, i,VJ7il:n •• Agabey b.:I' ikl "methode .. D. Ji..h ' alw. N,a;n~ kd~Imdi. tid - E, oc dW'"u~? Dest1': ~ ,\I'lc.ah: Jtij,~k gur~ ~ti. ~ Jjfun..ef ewu m. MLltadl\'~h.ilc binl.z ku- 5tu"'~l b.J.i1 _ lL'l'rile bile., Jeri 01'"3"01"'. mId!.. HGCU.!Jil ~ !..aD. SOJl.nmll:erlm 11. TlI.. YBptl. .A:llimti~,.,.· .IoULHI1U ra i i lLUw'!l!;O" Iara, • f"6kstrot" oil, ~--Ldo )·IN:ir.. B l".ll nn kk il ' lara oiiJ.f~iJ. .. Kit,.""tik' k~ l :!ki1l.ii ,"I bulul-., kilLmI~ _ IY pr. &mch: ogre."ldl~ pegev, 9at. Ve'- - imh::!.zil e t'I.rnniB. ,j!;!U.am ~ Ve ~ :iulan git gide daha iyi lm,ya blm.te ~ )I':!Ilmm Sorut. Adu Ham ile sBbU~ 'Ki:k;.tuc ortaya ria. g[I__l'~ ~. t:u t\;.1:tr_ MOUA., ,mnbiliDi ~.ak 'l!'C ye-ni1e.ri' ~ Lan. 1t3.d.D.r J: rni¢. oLsI_ §iwd,i en gi di.ain 7. ~ ilti m l"ip uzvu :B:1I'~ ~ lJ:tijt/:. olla, Muan dUllStnl yap8iJ'g'8.yreti) le ke mdioo " ~ bJ. VI l;)!ml~ ikeu J'If1 II;1'1.nda.. mqa koyuldu. ~t;fliLDc bH- tam] dcriD de-!keD J!J.I.a.J.aw:L ~u yo.ld:..i mm '. lei impM 14 i.Ik hali.a.rm bu M dii;;' ~yanh:., ~ ms:halm',~: ~b.udi, iki. k6~:!fiD. musikiyP ill. giln.laIDl1e yeru Yanl wc:rline yal::J~k!;a 'Ire da %Ill!'. ~ ~ b~'J. lari, birmin do1wz di lff kazmuyvr: ~l;lr:lda kn.t.: an~. BabaIl h.rm.aelii1!li. 1,;,& ~ Bclill. sene ola.y01' •. A ~. .• Il"nfJlII \1il~ _\lnnt,. die. ~cf3n titri .' • • ~bq :ib.fra!lp mturlkiyi biT l}e liiik .:I..Wyan ilc ~ I.mz.,..- ........... f'le • H_."'nib. ikis.i. de "",,,I.- 1>'i'7\"';. ye tflL;; emedi, Bu !:all$DaSJi, birlikte fi!llla, yLirc.1.'"ten V't btHI ogitm " ~ .,.~",.... kem.wl. anda Im"&da eliue allip d~ Agahe " gal" m .. ; Ida -, _- :&..._... duiUlllJ • aklzIo benI.be::r V!l. ~ YBI: •• Myru: l:tI~ ~ te prk 1J3yle tf yo m ~ 0 @u~_.....~ ..... ~ d j . ill ~~, AXilClI, lI!mr-ctle.. ron . ~ N~ m,. .. .oh!IVal~n m ikisi.ne tul:klllt... dngu kin elue e:ttigi Il!.: lice yeo:r-en ~_nii, ~-OIV!!iIXI' da.nii' ~1l:i - . Yet ... ".., zihito baka. 1mlmI~b., Softa. deIi W ~1.J...'"an b~~ • ala lm''b . aJ U-....._ mi ;oJi 'I'~ -~~?}-~~ mertc:m:leJ!ri A.n.laru:td:n.k:i 211'k a.~~ tin rang-a. m.C'Ic~" tnngo ve fo t ] :::Lyorou. iC' DamJ;K. ik ~Im I!f(Im'8 Deye i:!l btii"IDt iJt'hir';) H.ut.r tIl!. DEI viic.u.dwldu. ~ II:Wr- ~ ...... .. _ k ",_ b!nt.kb. r,itti. - lia-yJr:.~ 'tm.§md...t ~ I'll Ql;rE:wp yU'li.Dl yamaln.k ~'!U. gi1mieri:n ell~ g il,tiT, Bu ce (;TIlIWII'lJl Iii~ s.i::w.a! ve-~, ~"""_..... "d6rk~ .....;.-...... ---", _ Y". ~ .a~,~.:r.. ". YQl;;~ gijste!ld.i. Ii; ki.i-.lll., kQruH maktn:n i.Ieri: ~demedi. B !iDy:1";_"".. u<tud; _ ........ ~,l(i :n~kjill mpI.1 ,KI.ll ~ I!)IlA.(LalJ HaJjI, yU:. otlil ilk.i.:UlI _ lIr~ ~a.Llb..l.!.. rdli::am! ~ IJatm'ka)"l daha IjOk sevme-kJe Ob.fuii de muaikiye l~-m gt!l~ yU.& ~yd.i lIllimir.Bin nror. E1Iet, boylu. pgslu. dell' ~~ ......,_"""""'---~-................ ~ ber.dier, ~)"'a hoI" b k" dij:i l:ada.r Ya.ht; I!.yu-:amadl~ gibi mii.ljo@.l·fu~li lillr pe.lili":;md.'J.1-",,,-_~~:'-:':' --__ -.,,1 " aiM m~du ku..... in~· b 1Il.iI..oI, ~u da BeVlerdL H:Lfif, OT- i¢n '"blr ~'o1d.u, d e:u min edJl Ita] yo ku ~I.rul'l bava.i.JnJ.., dan.s m.m:i.tJne de. !JT ecliEte, heie y mda. o!'akat, Ylii:,iJ ve ,gijbek.b idL aoA mllhim" . l' " Ot.~ II u ~ b.i ~ yaydu. toY.1e bn- 'ITIumi Mrmi .... ya d:s Abo •. 1 • ~di~ bayilirdlL.. - ka ~kUa:r 1 pwydi y er _ ~_~ ---od.l 1'Ilrk~ yoJd:r. tmi§ i.ki ¢i.L.._ ur.! _", diu awar da. &...."'Vk }o'IL~ pal:ri Ieee. denreeye ardi. term' y.-lJli ltat)"DD I( k1.i1"~ raada ol.-l Dolruz sene e'I""Ol'el elirle ,,hweller q ka' iii tek bat- :It&t at"ah~ .s~1 t . olslm.. alatW"ka :i1 ke.m:!.ru lIir tiirlii '"biT §eye -~~U" \.e~~ hn .ke:rtmu~Gii!l.l • e~lL. bir ~k1, .hiE ~r~. .~:u; ya.r:a.ta:rmyan" :.g-.J.loey bi~ hieIl'.:r ln~JizieM!l ~l;; • W"" le1 ~EHSI, bll" Itt.a.ga., ~ cl:1i.', li zaman, hili tlil' mecli!.ote, hi!'; bir 01 ,d;aha ~ run n.. lIUt:Wiklcrl Y~~lar i.!..2, lI;Iude ldi. Hml~ ~ytlilll:~ ~ve bele bLl" _~ WlltJilI"" ile, Ir15.si.'I rarp DItUIik:isl9 -IIl3.ltta b;q.llyWl ve -),.i.t_ U- btr ~te kip Ac:.J.a.w:a ~an. Y2.PLij1em.cee Il.1Il t.ahiLmI:J.c.lu Y!Jl{tu.. roe ha"'Ta..nlobnd:an Beethevt"l!lirJ" mi lli.1- wgIILW1.i.lr 1t.aJ.~ ~ IIU' k w v.,unu ~ d:.ai£k ll,tiVIIi' ral:iyct. - Amlin ~.o~~.,: Be. one m~- Mo~t'm, Fr.rn.z Se~bert·.m htUbak' k~ barlll :'i'1l~ lrll.diriI'. ! IElnnl piiI!Jlilrtmu !jle1idlr .. Jm"-cill. -~ IS ~ Ii:r h.iJ~MJ:ldnn, DnIarm. ibdn el!tdl _ lmliipTc:nn tl.i.f'h~!ilt.i..ibned b&lt- ten, tetki!r edilr...u. hn1U~le' : '&.JJ cicl"ier ya,nmd.a. mibv~1'" I DIi:,l,IlZ iIIl. Mele Ad~'mll:l t\l.tP.e ol~keA 1 ~ Bit endil' k ilIbU lalla- l:I!.r ~ !.. leri 4"mo1"SO! .. larr1'Un "nilil.n.s" Il.l.llUA.I ..... marl i.W!rme bu kt!J mu'tfS..ff:driy ~ e- ~ 0Da =Wy~;'J sWier, yu.rt:tme J blT kI.sml ~ :DeY. ra1t hlID.l.alamrvn Diye, h~ yerinden £alar, larIJ:ldllll file tuDiyi::lle bahr,et - ~ ~ gill. ~ Yttgosla.ryo,,·1 a:;l'f'~t.i!. AIna1I A..Dab, De ala)! _ iiracaa.tl.& bir~ ise rnekte ve~ I 2bir 'o'i-,m. hi IIln -'l;it .tlna iltihakt.. ''lkat l g;r.....m.cfo.n lse ;pU. cadyo elm' ~ A.da.nl )I~ hile Iwl'i'!J.raz. ~ \'a yet Imliiple ~ iE;~y01i deg;:tiri.rdi.. - An ... MoIi,,"'er' ah.. Rir meI:).i;r bl! merd( de oln."'aSilerLD. cepmli\lb. es.lI1den oldl.lgu gi'bi £~!i)"etleK~ " M . ~~ L\ loili, b't' senfoni::l.iJ1 man3Sl:UU,kI' oo.p. 01 ryacagt. h~..:ne de; ii§ve U!.i:hvill" 1~1I. '[oi'H, i~'n.,; 0: kaI"§J. s07.kr cak bir Idtap h&cmi i~de i:mh rote mti:aade ~ i\lti- mu.~ bir he:: ct hnlini lllma- 1m hare1.cU a - BiI' i.hti !nil' Ah, :; [lleriCin m. ~ bir t.e;~ clank kD!a I.e m.u.kabele ederdi: redil'biii~!. ya ba.~I;mu!f'"ill·. Yugo:slav}'':B..n.}:: kahp ka bmI3'n ,0:' .. ~ ti.. fmc;.!! W~ .. diyol"d .... 'ye .. B.tmsJrt,an·, ve na..... !sa l ~ Hen sfumelrted:irler. ~ Crunm. ag~y._ Nl~m ezberie,6- ~ .ishnIcrin Ad llr,!;J da naJill:.a1!.en ~ 4 - Hi.:;:degilw bir i~timELi ru"n il.~ter dun B~ rltrm:i Bu I!niliiplerm ~de mra:r 1041 ~~n Oil en pMiak: si.yasi: ~oyle BoyluJ, on;!llll? iltlSilri, IILI.L· ~ hal rnd~ r hyctlcri.ne I. i~ hb,k ~hnl.i, 1!:anJc.a;_ • dlnlemekle deg-iq, ~c~ :isim..le r~ YeGlW.'e nt:llna IIl.Kidir. IHi.di-:;:t'.:flini tv ~Ioil cd.ece.ktir. si.Ioiuh·. A.kdr.l..lg8..Sl da laillt.ll.r. b a go... h.1, ham oro~ kl,) J] '~l:Iim OOlF.l odeu: . kjeri. rin.i ge\1e.1eD~kl.e lr"eCQe l!'eimek~ AJtmo.nlu b:uliIili'lt. 11k ha.lHta mih~i[l :r.aicl"ile ala.tudrosi d3 .. ,Btm, iyi bh: mu.· L·almJ.m ~ 11.r~in.l kiltae d.lregi ,'J H,!-; bir ije ~;a.ra:m:u 01 :tra:......t> g:€':.JJ;l\k. hllibii a.o.lI ~re~rus {)kad ~t bir .risi.ymiD, -~.l.il,Jra.JlgQ.. veya ala ~ hi bit" tLltnyQrt'lU:. 1:0';],,·1 al m..lA b C~J;ll,eyu kabul 1e1lne- mal&:t'l l.1.ali.nde de :k.wml n lw-ka. elindeki kemil.lll, udu, vib.\ AJ..:..lJ ~ luuJ.:ar zck:i bir ' , Coz onilnde tutuJUr. HnZl'f' ~ t;l.Il"ctu i1inedil mil:! ilI:en h~ m.ekwdic m~ile g-mms bultl1lilj~ RIlJ- yol rulE1i, ki.w1 a Kort e.:1cl"k ~JJdi. ]anan ve "!I1)'ete gooderi.len ~ olan] ...: ~rdJgl liLuag:'.j_.'Uriik £.par ):u.llibii de. ra_por ve \'alilm!' l.Ln..ftlJ.d.w ill ~ 'hul-".; bll ~. Kmca t2Z~, ga.dda.t Wr ... aI.eB.de Dr.otn. s.es.lcini l!rir =.;:ey e lI'adelmetlli !fIe lir; bili! u\'kli bu11lI'WIl. hJu d lD L.mind~Ci kaz:'l.,ma, 1J, g ¢I dah. IuVl"lilli. :.:_ tad bll' V cclendiklen llODr:a. cenei dicekE.a ilri fup.imt& bak::n-u :n.nl_ lyi r,ahn n iyi i.,r IDU5W l.J ~ L:.eyfiyetini de & 'U 10 deG1ldi ,der Irl~ k~ul!t! senelerth:.Iilberi bu.- Wrlugc mvkedllir. Yalruz. da,1 ~ok Imrklm~tu. fI.W.'~'ll. tclmi~i. milli.!r'eti I 'l(lJ k..nrl:a d:t. • edi 1imi:l!" meydaaa geti:rAn, t, yed.J S;La!. [iirqe d.J.. yilk emeklerle .k - Bin ~ok lit'. hi7C'.!', 6t-eki. ba .kaWmah.S1ZLn ~c1dir. l.mJa bir sam. digi S(lVr "" ..$Ina mljup olm.!l· g:ibi kendine ,J'<i..I.lIl:', ell a.uh h· , ruu bUt· 6Uauyor, Fakat "ben susanl Wr- lld1[', h~ 8. giili.:r, :zevk ,dI.lYuiuT ..• ruyet \'eriU.~ g''''Ii el d.lt ek a:-HHt .HaJbuki i~ bu lrl1dlLClll 1,;:Un.uyo!" Itlrtr, elew ve- tl.rvarual'iy~ ba- IIJl W !.5'I.I.WIekted- r. IJ:HI. ederiDl. w~kan ~aSl h:.ailIm III lIap!llmEl.. (iiU"cJ berLki. Il:tk.tan da olabl· w .. Biz Ul. ~il..-tur, beri ..u.alur lImllamn ~Llcillli.l". bo_yundiJlu.ll;.ilIl hUsw:w::ida bir krmr.r verHlql, mU!Joikisinlu 1l~.1'r:llll 11"'1.n'l:i.r. )pIe bog::u, .md~i:o~ k~rW '.' tir'. FaUt: L el" k biiyik:J~llz, .b.uJaklT:J I,,/ aya b~ya, h.u-pa.laY'i 35!l\J uyW bedim ielfbiyesi 1m melt i1zeN: keyfj~· tl VelriHer ~~~::!!\5;;:S!!!!!1!!!!,,!,!!~'!!:5i!ii!5~~ Mcmlekl;ltirf'mn en giizide Ba:>..ende ~ u-IruYllcularlncl$.n milt~ W12i! hep 0 aI eG!.>in b:::;;jj, I'T.l Varm yapiJacak alan III Jay' ~HrJ.iJ..IIl I~ nllnu ~ ·lffbi),¢:&1 genet d.i- Hey"tlw= l1.r:zmer.. ~kki! Innht~ biT ht)'e.t I,l rnltf;t (,,_<mil ml"e~ 1ti• bumLlZda bep u ahendll ID, Y ~l ~ .llLrili. f~iligti.n.o: bazl hakIar vcr· _ ~te ~Il Rl'ba~Z1 .. e~1rw. bir,. iI i kG e m iarl ri.k OO£:ce!:tir. A.d Id '(1 V::II'. Teknif;i jo"W-:!3ek utmak, h~y [OJ ·Ir.. Bu zilinr~D dlnrn.k ay- 1qme kar.rn DllHi.ye'l len Vc!IilU fdk,j.I; lICrJCtind.en. nelmi1el bi.r u. i.Li olmak itiha· Y"h;' ir:!llirdJ. killeri heyetiDce de tellS!, edimL d:uumun 1:1 Unci..i. ma.ddetoiDin Dud t: IfrJtuklar uumarahdLtBiletleor smemll m.iltyi be ._ SIl.a.t 13 de FeJU;rl'lah~e - G!:I..~ nyle a.Iafrangu. !e.-ek 1 mart 9 . tal''Htinde ka· ill, il gUr* g'i.ruik~ d.OrdWII::U, fl1rr::unna. g6. 1;1 : !:I81i tam. .,." b!IIJ ) iI"'IIU dakika. !IOUll, 1a.lasacD.Y (B), Ha em Diilrn: bul olumn~tur. "n.r kuliap '.Ie £TUplann l!emd{ m.a.kw 'lJ -·bilir, :ama, "8.iyo-I: gOre te;SL!; ve •t ~,en m ,teci hastm..Lll!"Ul nil kin \Ie l~muna. Binudaleyh k~ nnlln em.ret- 'Turnnh, -}aD 11 em; .Hn.I.!it. Ozcr • lalW'li8. lUusili.idl:'~ n~.fret ru-ll'l... DinlnIlet;'L!k n1U~ikl - ;1,. f r'ar k III I Li IU'l' a7dJ. Miiwr. k uliiple.nn \:11.1k.~IU! biBriim.~ tigi. bwm.sata ar l.n t9.tbik edeu WJ! Ill: g-~ ( i:;rerJI, irii~l'di. &tnt 15 de Bct,iLIcUuj ~ I:!lla.iG.· Call SlklCl :)eY._... " dimleK vr: bu !Dr go~ t.evl:l:id.i. W:ril~i. '/,I'i\! ltl~ • ,gen.e!. dLTclU&1iik 'II"l'l)(~!9'i Jir YUz tlt{U. ukka.lLk b!im..DlL.armtlrul ete ) 'bul.ePOI·. Hak(ll'A ~ ~.w. Tezc ill , lI:avI'1 hle.nI.ll.lM.ll1-1l k Ill:LO m.1 GCZLel di rcktorli.1f;im gb~ ~ YI kill? 'b~nm r'. hei" f r'!uol.~~dJ. Yaa hclIilim:li.: lluJit GLlJip, Ne,I.;- :m:u:: I k olabilil'". Cfu::lli:u, m~ ~ lii.ru.w. ilzerinIa Vekill"r 2 eO OK F'LM 6.IROEN Tdaa:r ve yeniden De'll'lc-t ~r.11~(.'n z.iynde Irend.Lni sever; Ci .L1te M e!.laJ'l tn vil c. udll Myle del HqctmCll: k~~." 11e. rn5ma. Iculi.'rpl~"'-mizden bazilal"'l1 - 'I'O'RK<;E s.oZLU:'e SAR.!ill..J •",lIdi m'Wllitim.imir. Ihr vticuUu_ YlJ.J.Jl ma.klru.l ~ir ailme1t1.nd.iJ _ SMt 17 de Fen~ ~ - Ga· da bizlm )]_In mi..il":1!ea.a.1i:ctmea.i lWrum1J1ll!: l.. ta.6a.T,lY, H:1R _ : A.hm~t A • Kl;!ndi]](icn IJei"ret ediF ba;!klll;]. 11.i1de ve keli,,-;e rut-rile a,spel, I ivan vilcuc!u idi:. cell elrum' dill]". kano.atu-u:'lCYi.z.. ~tJ wardt_ detn. Van hak:e.m: T lk, Feri - r"1Dl se:l,muk n:unl tabU olur:. ~ teI:M'II: m.u.h~ oUnllj'lW. CfinkU ayru ttDnl1ll mcmJ~et dun. Carll mW!ikisi tekniiile kenili o la, vUtrud' e 13M rn.k1iakaYlttan 1lD12Q.ihm mlUI' • hudmJHar'1 da.hilindc mer'i oldumlJ.Sikimi:d blrm edecek!;;e-k, btl ~bi ruun~ hHmnh. A~r $ayet gl!r1ld ili!rektilirlUk iIatcr· rl: S::t.Zl ile ~ 11 ... TUrk u !illiisile gil.H:l1C!ietl Erkek, Hseleri araslnda ·'binIl." tllI\ oomeli bkim Kendi ycmekler ,)'eIII('liIdi... S.,1illI""a. funa ~fLnLIllI!I d .aykfrI biT biLe !;jOk kuli.i.pl~ birleljtiJrir, TUrk ~1c.!&r11 !!Usl~en bit- $J;'\.RE filmj_ lI."'",k y<.'tlld yc::nezdL A1{1,IMD. tclrDI eder, ifC1lh.edft' l)ekliude~ klVaT .ennw kat'[ye.n bekJen..:> yapdan Volerbol maii~arl Plusikii!fi'~ olma.IJt.lU" .• Yaru, "'tcK Se3.D._~l. 2·· 4_~ ~ 7.30 VI!! IItiS d~ m.ll~" ya.tm.ucl ola.b-iI'r, fo.lillt I )' l:!!l naTG I klhhktad. iJC;]ri. wr 'Ii'e lIu I~iyapal'lum de !'fi.ip • mez. ~rkck: lmeleri lIl1I'MIDiIla tartip ".rn.h" l'ilutlalm "bWm" 0 - ~ I yatllrdi,Boluyurdlg" 2 - UMllMl ARZU UZERINl!: haiL 'bill' ~:k li.iz:wnN nokl3.J.u.n Bli VMlyete f:fu"e ortaya 1wr edilell ItQleyllfJ1 .ruUail.bo.lml{l.Tln& ll... g:W. O'DiindB bl:lh.l!ndlll"U .... :ta bir mesele iiJ-kmllj rJ]uYU-T7 d. tin ,Bey.oo';;-';;-Jhii. 1u.l.ke1,l j.-g&;O! rl ?\'WIl I BlmWl i~iq te,.liiliita beden la-yet kump~m' I.:L$d.ik edi1ip ~d1 • .ltita.riJbuJ I.id;;CIIiBo~i~im tid kM"de.llin 00 mu.naka~ ... l~YATROL ~ .~ te:rbiy~ n.i_:IWmJa_TT1ei':ill.iD 67 lIelll:lilel"i.n~ hild.i.r1"l.m tel:l'liK~t 15 • a, 9 - 15. 15 . 13; Cala.ta· nndn citseri.:ya b~:t'i. de bu.h.m.W'· 1,;__ -------__ mt'i~He bir hok WDll. ba.riei.nde i!\! gilrf:ccldirnlC Ibed.CliI samy da D~tdrn.YII lm:ind d.1i.I.M.~fL. her defa.mnda da SeaD.ilu '12 - S - 5.15 'f;!e B.3D dEL mr,nT. .:.tk; 9-15 ~rlo.[1!tn:ll~ fah.t iI)'IlJ iKizler tek:rar1amrdJ. Ara , I ter'biyl2::Si kllD1iID.UD'UllJ. ",e f1LzawnTiyatrollu ·Reden blrb1ye:GI 1IinmJname. tnp patlaollgtbr.Jan qYlImm mib.'l· nammnlu. Ve;m~l;'e ehe:mmiyeSOZLU ve I~ EFsANEI..ERlNIN EN GOZElJ TelnsiU@ri line ~re ~.ntiba.k karan VIlElll ti k~llfi" ml? I du:I,a de-yam ediJpmemlldil". k lilpler IU~ lllislm viJii.ycl ma~ TepthquWa PJ"WlI'I In".., __ ,_, JJlad.emki II - fal &lim mad Mektepler ,arllslndakli Zencin \Ie ib,~amb 1arda ~ kamma beyannliUDe "utI"!- r. tn1 '" KA < -.M ,,:111 "r 10 .I.., del;Jinde lI:eyii.yeti gayet ~k 0Valiier tara(l~ldgJ tk:lst 'b01- larak bihlinni Futbo~ temasla.n I'_.~ baLde !Ief"m'T AFAn:JIIAM ge ~ I.u:yctinden bin em.'l'UII.d.; ~ Sowa'Wi den Jmliilpler 5i'u':ay.i D ·Iete I ~e;ref 8t1 n.i yet direktOrJ i&j Ihll'li!'!'l diger"i nniir.lc-:Ul edlyoJ'1ai' ",eo bu m.iiSLhhl)'~ t.e~ld!atrndam oJmak ra.c'lat~ h.cManIi!'U moql!go! ' 'I!!UkMIlI adda!.lldil kmaiedJ ib'~ dort 'kifjiril!JI ~i"I!kk"iip ~. M!lzik va ylml Yeru ~a:rkda:tJ tBALmct OSM1I.N ~ID DAVET <I~ fintibak kGJm.i.sl'QDtI~ ~~ sltyllYIm 'Tak.li'tli miikWemllJeri Yeoni I:l3J"kll~ =iM1u11ll" sucQ'N C'O'NDOZ al!lt· lot .. Hadl~!J SpOT 1.:.Ui-bll.I14r. ..... : kID oo.u. &IONIa l pil.I:l \lOZEY'y ,N SADETTtW COCUK OYVND 3OJ3/9-Jl 1', pazar gfulil !B&.'\t Bu heyet i.E tibak kiLrt'l.l'I V4) N U RED 1 !-1 . E R D 1 T A.Y FUR SEN R KA)!,NAK £C1'li2!.ih: be)'llBl':J3 :net:ii Vf::n.:fi kulupl rl n d't; klliup bJ naAHld SU AXAS ...J\-t .... ;;{ n:JCI ,Ita tilacal!Jndan bu.Hi.ll bift'r t.llrt'r geeer u Ulkik U - kongI'emu HugQa saal Jt de tenzillii.:l1 matiDe. 1l:l~.:J;armgel.D1i1e:i.i j ri~' "tI~I"Jz. D 4. DI lIIe-liCes:-I1i. b'T rnporlB vij~·
i1. t

het ,gal ayro 1l.d.'l.D I.an~, II.bc:l~ aIJr. ~jJJIm ~r, bll".lI.Z lrur-.;uu kerrm oJrlll'. MOO" ~ ~i;I tl.!1.ru"&. ,sel:i.nikte de 1l)'1lIiyle harekd r:tti. ·Saha.WLYiu eJ'ilCL"dcn taile-

0,

ba.:y3bad.a. d -;i1di.

Z&tt:n,

t;aJ.aJ.: Mo-.LIa • i.iK.. inc :iW 11'10... •

.ru.

. LL " itmi,a1i.

handaki oda.t;p!da.u -::11: c;i...n.WI, ~ ~IUIc' i'!ilL..l {'\ 1 mlw:akU. K~Wt !lIB' iD biitmdi .ki.zl..mw. -1lIll;." ~d.a.a \ .. ~ , da r.ruk ~SI~ ibi

ay~ tntrl.L.

Ikl

hw:uD

yol.u.ntl

~dJ·1
,)i

an .h!,lk

~e; €mill. l4"olls..ya 1IWI'lhI.; ~ &ftallU, am ~ gitmi:fW -'UoIml? Y ~ h3:1t..t1aiadl.n " 1iIlI?'

mr ar:al!i It., Mollay.!

Fak.;;.t 1. bandan ~l~ " ~. bir .aroba}"80 1lllisti Ow!' ilo III 0"" ! !1.I'Id.· bulw,rt M du: - He 01 :n N!.~)'6 .I'lt a1od.m!
Dlh1ll ~..
'c

"f':IA

V1It'.

- IGtlleydm ~'f.lQJ'lU.". - tstirc.nat effi:m ~B~

a.k iltti.b . Jlman1. ~e bu h ",-.aim1u. dB" .1m " .. cevap 0.1.. dl,LilArl..W gQroyal't12'~ $illldiyc .Bi1..i mutMcLesiz lii.lll.&m Londru tru::.1T.W!ian, ~ti"Im.Ln de yo,lclIp YJ,.ImlJrlllinm inl.A~ I,I,tm gc ~""'_'~cYIli •b ;;.nn 00111)1'1 h vn barniZlan. W uri hnfifl i'i)tir • i1. HiUer 1Il·I.IW~~ mitvard.l. A ' DtiP:;e:ll f~l","'re _ Bir bait..ad.a. 1.00 !bIll t.QWuk. gtmi onhl.'l.:r. iF '1m J.:J. e'V'\Telkt b ftn )'1I:rl'}'A Lndi ve diln I~r1;.illJl ~ sihlerl i i'liUik : - Atl;:wtlk m\l~ Ibi:F

v

b'

her gel de f ahri a ' s hi» ari m si il
if
Yazan:

ilglnJ a ,}

i

BiI c.. abI.it-a.c~

One.!

-

bey

bil" bmlW .aldl. "mim ~ hCJ d.c-vam kn&de§
bn-

r

~li
~j

btoJdIl..Der..eD~lWL Ht.n~ hi ~ ka.dar :.Irl ~ Q ~ .L'I~d::LD

Oman

W, ~

«erne

le ~ :;Ja,tnrka.
OO_~ -

~.

--~-

~ "&nIb. .

I

I===

-_.:11-.-

emu

I

~w

-1

I

U

-.1

~;~:ju

Bir:eJ1irilen Kulup e,.·n i ,irazl arl gerin d'e mil" .. .",' d·?

c

del

I

l

E

men -

t}~~~:::~=~~~~=~~~====:::~!!:~~~~~~

-!

,U

,are

I

1

A<;ILMA

IS KONCA
01

~ehir

5

i

*

a~

BJNSIRIf\J

eEOE rre:naes

-)

.iI....I"~ ......

ml:rk~rni Baleea up b:!.tl.Sill da lm\.-.::U mulltcmel!J;!lID.

Yugosla 'Y

Eg!! kl)'1hcm.a.

nne
)la.Hlll

wmw
_

dY'! II van ve I5criledlf fiii~~n., YugaRllwh- ~ hitaru.fllgmt. 6Ld'ies:i !~g:Elirdi. Bellyeltnde miihim roller ·U., 0 sebeple, m_wv~rr.:lSlDdlI. t.cbr [k i:1;"1 zrar I J.I'l kazaumrstr. muJmi!uertllilEL ",1 _aen mahsur bir

ii

friaj ste
Yananilli ayraaun« te Ii hell;
(8 .. , 'lianh 1 Incl ;lyr .. d,a,l

glrz
ordusu

'red _ -e sani..j"lfida I.nU,Il.@taD U7... • sma p:!Jrtl. }'1I.TJnilrl hal eketin

aIi:

HILri(,.1ye VekiH !;iil--.ri1 S~O~"lll Y wumistnrun Till i bl!>YIt!)ketin BaljvdrH ve H rCI yG N8.Z.irl. e" iil:IB Koryme S£Lmimi lebnl t ve temennllerini telgrafla bildinui!llcrdir. Ba!io,"'eJ-::il ve ~riL.:lye Na.z.!l"J f;in,el WUI Kor'Y .8 bu temenni(ere en duygulu te9f..1di:lirlcnn i ba v.i i_ki tL'}gra.fla. makabeh~ ctmtsttr. . Ynn.."Ulista g:~ilen Mrn'pat/l A:t.ina.. 28 ~a,l!--) - Ylman ietikliilinin yJld6ntimii n ij_~as.cb!('·1 tile t ng-u ve Yw'tr,itt<rn Kral' lo.f'l .Rrn!-lmda tean edi.len telgn. r, I Iar hakkmda tefsirlerde butuaan gazeteler, bu telgnulanp dim yallln her tarafmClaD Yumilli,.lUll bonderil~n tebrik ve. I!I'l2 sajla.n let'vic ettigiDi )I!l.%JIl.a.k ta"
rarm rui.lnw;cbctilfj. dnst mem-

e edinil-ecelt bir iLil.Ie
Oysa kJ. otdd 0.taJ;:!uni d Tuna "oreV::IJ"OIl1" boy l!:!-rJ da d.a taert(an.tler- "ftil-lldil·
mlllW ,. ciJra, T f!~!. ktile de k~!hk.h yarPalO:'1)"n)'I ilh It!lll~ miydi':

ok }"Urt.111I11llD. a.Illilk lJOy~f' lLI..u.aglllQ.

ZiillIn..

---0--Paz rte i

de dm~

uefes

.l11JU:1-

kl-

Ank!'lTll,

daJrl SQr. milli re -anla , idrakli ve I anh 11'1il1 tler iasm fertle.rin hilum 1J13.lll?}'1\ca~lIu gtJ~ek baJ.tlmn,d da dilrkate ~ya.o-

-I

tclgrnfla.)BU,:!riik MiIret • eelisinin pazartf:l';i gYnldl plRUtriilndo ba:lil vekilet:iri.mizin bu~lerinde y.a,prl ncak olan 1D l.inal!111e iljl illS'l Milll Ph' fiko iiJlaTesinill 1940 S(;nes.i 1rJiim:o hesa ba.b tetkik
muhnbiriM~lw edlleeektir, -

280

rR1,l1Jl1~)

hi lIilldimdar, nibaJ Ulfr;:r den ernin olthlU rr ka:n.utk;iI ioz.. bar tl:!n i ~I ·1:'1:1i"r. Estia ga;:eh.~·~, Yunan '\'oeInr;i]iz; mill Uerinm de bu kanaat~ il;lti.rak et'l.ikieri i y~i;a.fur. Bu gaze-te ,;,o)'le demektM:lr: Bu ii· mmel ve bi.iviik ;mi~r sayeffi.nrl beseri t <JaM iYl gti"nh.---r ~ireQ:ktil'. »e,eriyet namina bu zafcri ~ de etmek: .§:eret.i bugij"llkU mgi[iz ve Yunan D~lI~l:'in('_ ait nl f'alrtu·. Mi.l.llefiklen ve bi.iyilk AmeT'ika.n milleti ile birlikte bu uesiller, biitun hLDT' msanlarm aT'7.U ettiji isti k baH haZl r Iaruaktadirlar,

dl];"lftr.

l

m.crilga hamm"yet V ,rUiyor
r~·y
Ankar-a.

w-eikt"sat leri i~birpillar

:.i in
Or11lJ.-,lfDun

Y".....!

kann.

.....ri-n i

YlillD t_

hi ke saman ve ·m kan b:mtkm.ak-

itllr I) i!t:r t: J J,O;JnZ Amen yii. In .d:."'.. tUl~--I!k yurlla rtn.l vee I'lCr'!:flerin i k urta 1'mak ~ 1 d:a her L~da.l'i.l.-rh. imii~ Et lett- if! YugoSlavla:r i';lIl kuvvet 0..: ltimat kayg~dl

~~I

28 ~Te1efoala) -lkilol;t iiilmi.rligi yapun MMrif Vekald.imi2 HOYcns:tiwlel inde taleben ,11 el dOM L1D1ac.L h&m~ogT-enme!ili ve za.ti wtiy~lari i~in jgtihsal y:qmtaJ_an gayesile dokuma-CILL~l bit ders ve ill rnevzuu olarnk eel? almrslarI dtT_ Bu itibnrla. k:oy!uye tevai edilen te'zgalJ ve saireden !alum halinde enstifiilere d good 'ritmif';tir. Enst~ti.i mudiirhiklel·i, her on bel) gililde bir \!-ekw.eb raper giind.el"M'e.k dok 1I1llacl h k i.• .leri ha.kk:nd£l. lnIlifuml.t vc:re celcti-r.
trsat V0Icii.ldi

LI
I

+

A .'

Tasa ih

uf bonolarl Cl a "hasl
mC(!-1

korferi
ve

kl}Ilarm
~Jijn ba._';11l(1g1~

dr)uemec;;

nok

ylJan Elagehi' kOYu, - Alman kuV1,"~U~n r:afmd..aIl geri anJtm::J.l!!ll, f:b. ia.-i.aod l:i: iIIi lnagl ulii~ d gtlnUllQQ, hir mu,,·:M'f:ak.iyet orar"ilk ltalyan bjljlcrinde gOa-tnir, Ordular bin birirulen mruha!'az.a ooemiyeeek
!.in Italyan -k:en, 'aki-t v ]t b I -lt1.W.af. 0 a \al:u- beklen tn 1l".8u, bir laarI"l.lZ Bing;l~ cephCSI ur:rillHktl3riI de 11"r dikte sonra maaiyetr kes-

Ant ra, ~8 {Hususi) muha birimizden t~1gr.l:fl4l) TasarruI b~nwo.n ihraema dair alan liyilllL, B~r~.khlt!tteD lise :se."..kolu.nm.Wj ve mecllsin MaliY'). Etit~ IUIc~{'rjM
Oera.Yl

tir.

t.etlrik

bVlllle

f:~

me.

tnt
~

b ·r.

~ r t(T(rrakl

nr.d.u-

Atinn,
Il ru;rctmi

alan italyan s ileri
28 la.a..• fJ'tir ;

Alina ·a 51 e zip ediy
janEL

Sulh (vayefl ri
..

Radyo

:.thuat

Ill;L\';:IIl'1mn beyZW&Unt

1 •.r
Y!

LlcrJarnel'c: -n ntlin ~Hn ria. ~yti IrttD Vt ] 1Ie.l (!T' vllul~ klt!lnl:.Lm~l-r. WUkU·lVctlcrini Libya. bi.ilg-e-si1![JlJ

Lkta.!l
I

Bu.n.daJci

rn rr';-eoo bilmiF1tk. "k511.dLW

yru'I

u

m";:'

f e-debllir. Ha=JlU strat('jH: B tJ.·hlihliEi. "ahut b]_ p_ k Jlllyca dw,Uru.l.elmli:r. tt l~a.n L.ib_·a ordUl'iU, C !' bup
WUJ

~w. -

bile
Cl

kurlA

mIt-

"ill

W .. 1\'1 N1.ilcn orritJ-flun. muvaffuo:,<; t '1'.' J~ tarrITI.lzlara gt~ m~1 rbhroali ~Ylfllr 'll'e biJ giltIi ik!;iMu]ar, J:ngiliz arolllm· n u mu ammEm ba.reketi.nden
fI.ltl'.ni~ _, nlYO:n.llll. [I A BEfjJSTA N

Wr den

:l'.3.ptlan .iiw:u:...I1e

dlerdc

!tin Adrriyn.tikt:e bat.mlan llAI gemi~cn ntJ.ltk'lnda I}U taI~Mu vec.dik len bilrl iT'iJmektBdir : H"epsi I-uncalHnt; kltad \'@; harp mA.l~ m i yill-dli olmak il.zere P6.Dgani!lli, Sarrlinyo.. Li_gu'l'iJII.\c'e, San Giorgio ''IIptlrJru'''l b:ltmllll trr_ Bi:it1JJi btl C.,;.ilfLt resmm de teeyyi1t e-trnili iT.

Eu be~'llnu.tta. lta.lya:n e=:Utle.ri-

AUria. 28 (a..D..) ~ bl1iliriyor; JUol'ldinc bi.r :tn~li!; ist ~yo-BU s.i.i5U veren. b.ll" yab&DCl cad~I'()

ist:;JSYi}]1.U

nlsto..um i.im.itsiz. bi:r \·azjyette buhmdugtmu '1'e sWb !>'npmall:

rli:in ~ce

YUDr:t-

bl!..Zlf oldllg1illU sOl'le-ml~tir. Bu. uyJurmB habel'i em kat'1 \Ie fliddcUi hi, Bl!rt.tt. 'Iaolanz. Ywuwiffi.rul nc Salamirun
lII,!'j(t;,

tu.ere mWWl;:~eleiO giri-"Dl~e

I
VIl ingto.n,· (fl ..!,.. ! w,esgiller mec.lJ5.1Birl~ik .i!r:J.- miidllf I ~~ 3
27::! biT! 223 dolal'"

Li.Amp.-..-

_

lfitl:e, fie

120

~ene

bultHilin

AI anya mii~kiil
vaziyette .~
iii 8. ~,~

F.'1 RAFINPA :

ittit'

br ..l. 1 Ind

kBn:n mu.H1I.vemoW tt:~\ ik ynlllJ'ldo. AJ'GiJk.llIn hayrc ,""H1CI ..·.u.ziyet B. BiUM" i':;111 ll~ d ~ gilm!yeoceLl: y n.i lJi,r meseole ~lkann.l.:;.'itlr. ~lcrin gid!~ine bll.kl11 r!la. hiq bcl,lo!!!med.igi bir ct:phe Il!:l I~~h humuulI muhLamelcl[r. BinRenl.l.JI!)'h YI.lI1I1-.ni3tnna tnantM!. [·t -

yaml'l Tiltkleri

AI many - y

kalw8..'111

~yr.4
VC

R\oI&

)

istiklfil destanHu yazarkc de ~ n 28 1:.qri.l,i\n~lde b'T imparatorluk. Y Wl8.ntmmJ .kll.tn.nWctu bogm~;] L~ bbi.i dti~ z.u:m:[HI kc.nd.i.ni ilmits.i:z.lilttlfl gi:ntJ.cm.j;lj:ti:l". j Per'i,T' ~7. 001 ~n 'l"'e yilzii VIl'- j :ru:ln.cfl.k bir R)"lbl olImyun YU·I aJiI iRtAntli bu~ de lIJD.1.Imi: &1.11k1tan 'b ka bitsttlb, ta:&!I.vvu:r' elmesi lii.illl o.t.ad.a hi~bu" ~'b P y.) :tw_ Bu'Lmlllmi su.lh millellcnn 'lie be~riy tin hiln-iy t i.ni iltlJflQ edfMlel' wBfmuw
'l,t1.-ptlTIlaeakhr.
JjlUlla

ill ri.-el . fie

d~~
II.S!Ul

lli:;t eden

t.IWUll

li!.Yl

lill.-

bu.1 ~t..DJj~r.

$i:mdt

11\

.:.-:=...-.-::.-...:.:::.::::=:.:=========
1&t_"~1:BI1A~II~:
M.hl<cmc.Dlnll"H:

s.inr glinderil~ 1m Jiyiha l'oII..lli.i.Q rna kaLH111 I.;:in l:n.1.s.5 3 S do b.r!lll: hi:- masMJ.-fl Jhti ~rlemillktedi:r.

.1'-

I

1I1L!dd~1 OiJrn udl.lcl.ll!J'hr

, C,illlp_

mlfil
~n1;;

YUfllll'li.:'lbm

1m

Imdnr

I)

milletlenn

imdll

dirir.

lmhmRca{::mI

rl!lSll:lel!l biJ:..

tm

BU.-

lO;MIJoI!' ~'md~. mlia "d. d~I(OJ'h GIILf) wt')'hinl" lI'O,lan bo .:,:unm;! d~·u.n!;l'" ~l A~uh.al utlll! muddl!'il>l~yhL:tcl:IliJl m Iml.'k ~r~

8 NI;J.11.1 ;UlJ]

IIlIIhiIIll~Jl CJnl:lnkh
ill

iJdd~1 DU, ........

!In''L

",dT..::;irL~·

,(:flndl!r.I.m, "'

(.b:

m k isterliiri gtintl.
'l"ecf!l pek

~m~j l'IoUF)U

dU-

a -rl h"hull do form toll pal/est

bile c,g; bi knTla.rma htrL'ok a.frl.-llldArm taktlllliLlU dB pi:k a I' mil Ilnnur. !;"Iii r:1~t"';':J til Illtfult fIItmus ~ 1rih, "'8 [Ln,' - Gll7.plt," ri _ uUZllnn "Ill B Ill] mllbahiri (oro }lcllJ AlmllPlnrJli Yu,-"",. llJ'r"VllUo. 'I{aptlan huktlJ:n ...t tln'l':' bc:si lt3.I~-slfld!l tnlJ..'lettik 1~ 'liOCyi nne I bi.lyi1i1:bu' hll.Yl'P.l ke.l.i~ Dl .. leri lie tarif ...tm~JI rni.&mkUn
oldl1~U1U yazml'lkbLrllf".

'10k ~yle-l'

had.i:!! 01.-

Alal,ye
AJii"i

,1111 br.I,

i tami

I) ehiluiin
1 1,'-1:1

i

mlll1L :;I'!un mCZkw- i'ilmc!.a:l!uru t"tk Lie! z; nlti ,n~hll.h: glH.il:inin tt'~Nr L u 'ulli

"'Yo-

,.1

.1

~I,;;llcri m1kt n yirn lfI kiJ;ilyi g~runrl;!l1 JI~ii Il"rd,., Intl stlret'~ ma.ktn mll1ml81 J!I i [;Iille Labi tutu Illbi I~ 1~ lprtlir. bili'liktt,

a ni.ifuSli JQOIlO ' kadal" 01 Il mmta1\:alu.rols mub· tk kuv'II'eti ()lnuY,!r,lk i§ sa.hlbi II..:

V@f'-I

Mtihnbir. O,!ll J'l'l'lklm dnlf* nulm '! Hi i-o;U bar ve-sika. I'Jklll~
hn.kkmd 1 1 iLlI nruf2 rotl ar-

e

di

aUnu oldur,muJ ilu~' tmel~to:'. dir_ ttit \1 kawn. ziyn~ 1jn ait 1 I Mlm da lti.j~t 1PlilfltIH', ~] b::J:.ZJ 'I!IaktalUUII .,. ~d.igi :z:&nlI~e~.i.r.

i.uI ha t \"f>I·j Im t·kt.·d_i'r, Vim; bu IllmLme ~ 1m !'lim I I ka(r r b· r~;c.._,ml1' 'e f 1 I! f'!,i8tC.>1 1m k Ilu'Cburl 't:li blilu •
nun
'r,lflhl1

:rnrnlao:::~

Ta.m~mdt: 1)11

mUIllllIl'lt'D1n

nrunl

haltlmldl.l. ria et:r~1r.-iL.-

[lL'.'i

v~...

H

milhkcmc 'VlIIlhtl.ri 1:,• ., -1 _ 'Ill flUm>Lr ld.1 'lrnYIUl lllbl.l d:u.~ ~mlkld '1 .. kJ.' $n (lJi.l flU'I H;11'I.d<!'~''1IIP .. il1e kllfur ........rllrnlJ "VII: I!k'ormll.!:II:'i _ !.-_!"tlTU....huJ Llr !Ill "rtiy~ ·tl.rl.l.klU.l rn.anft.me ...:llloh:!-.me Ullom ..,lm il. ml.lJI1..u1eoyl:! Gillip _wuund.a y:a..£,1J p, ddl!'t nT11nd ('Iav ~'a C \ I' v '" n!Nk t.h_ ik t 1\ In I 11\ Iulu\il:'\ :ffl/·lI~n !:III, jl1!Pii ~ t (1.>11 ~ n l'I k1lll1l1"m[-.:d~ tI Jr
1(,,1";1

k.itS! I'll!!

1111'1l!;.1!nI.l

v

fiy IIlLTJ bUHdn.n yl rum 1'I1oobW"zytrii.~ tu-.

r
I

ml1"1
ml,j

~blIi ,.c1De

I)" \

Ll

011iLj:i.l.;[:l.

1B6
Bam ben DoB OO'\I'5lp vel:«ek· t2m? E,~&e5 ~lLIlilak rn ii.m ~ degum. Bellri bill ii.dwn 'bII' pclis idi. Jkni ~ ZIlQ1.Iedecek, ses tl.karmadlliunWwi ,lDpbelecnerek ~-imc sili1h aota.• he n nlde ceV8D ve:r:meJ.i! Bagu-dun: - Ben m(3)"o Alf'red MmleI'I:In ! - .A'I:fn:ld MI.lUt;':1r m~? Ck;r.e
- "liiokuyum, ge~ blehm. ill kas~l:Iay ... geldim.. 01 Inl"a.da ka~lIDdak.iJ IldJrni, diaha duirusu. ll.l;bmlar obi. po• Ile i.kl jandarml'!k yarnIII pldJler. Sir kibrit ,~Il
, ~ baktlk tam &OnII"aI:
lr.i. ..

io ~

i!l!!!L_---__
)ine gWlm$

· rfi'.~--·
I
Jl.~
Dlkl!:lIt:

IBU

R .... ., '.. IT II ..ln S I·, ·· H·A,··K'I'K·.···. A··.. '. Saytn mU~I~riiI8rimi nazarl dilkkallng:

0' ,tadar gUWYOrdlJ.'
Plrliiil1t1.h ...", elmu"h ... t ~_.,k blr k .. I'lmll lie • f,I G E. A !II Ai. A T I,d ..", - 1'!". OD.. ioll~ P!.rlOionLilh \'~ elm, .,11 IR'O Ul:!rll'll lJIJtUl'll bllklkl ..,'0':'1.:11':1 l'I'l...;bunll III.l. m olJ'ln sir .I:R . An~U n..... tQpl ml~. iBunlll!l ldn lI.:iIat Blao.:::J·,l\ll. lfl.m '10 t • .,..~dtld Il. IHNGEA .. :til alrlUIWIIll£. Ve &nUn, (u'"rindl!'ld ilI,INGER [l'\i!i'kilRmA, ft1tl~3, '1.:"" mt:l.ll'l adre5lllll! dlk'kd' l''LmrllLlz Li'o !J'. Mod,,] LIlldb OO!!n hoor Q.:jd Ilmdm l;ln lnyrn:UI lll~lr.n1l!! VI! nll!JiIJI 1111!11Li!dI!o ha.k.lk~ .. ~ !likk.llti eelb~i:!'!'!ft tdylc bir rUlrlkl1iJdc SINGEA £&:Iltloe lI;ilijp obnilk !;1i:tA ~ .",)Ikttu.

Jlcu III.l1 ba.le k~ !pI.QWlnll Inlrl.uJl. ~1PCt' on da.lci)( 11:adar, !lJU'id.a.lyf:.Sinde oturup kaJ.. kara.k, deli gibi. ciildW~ten sonra. but Mn:lu; _ SeD Irimsin? N~rcden ~_
n,:\rorsLll;!i,?

rim.
ladl.

-

Ben mOOyQ AJlroo. MUlIif A.lm.rJ.nyilldan KeLiyorUL'1.
bJ.!;l·

.. vakitne

C:-Cz1Y(]iI"i!Wl?

l{1[J~

AcalLa diV,D:IU.I' IDo1I elmustu ? Arlc!1m1l..B. dW"1Ul porlsin yii!ll:nc bakbm.. 01 h mendillJ1i .• tum:u..., gfLIU).'"OI:'du. B~n ,~1nD bll ~ etnUtma ~ml", ,g'Ll:lme:'l,e:rin sebeb,i,o.i bnklpn-

~-~~-------------------~=--~=-~.---------~~ .. I DBniz lawazlm satlDalma kDmisllonun~Jn
.. _;,., _ _
i - 'I"nfimIn l!d1.Ie.a ~eIll ",5.0607- BI"il riO lnIl ru, I!iOOD ~ lKIhWilUilil Nl<;a;n tt:l u.b I'futa. MJtt Hi do p.!U.(Irld;l::; I!IuillbolCJi YIIPWicnkulr. lHilt! t.;·.m.I,gaU 1f13, IJ..niJ 63 ~ olup pu1.IIaJDaai bu ~ ~Q.. mEyOOUI'.BI! ':~IMlb.ili1"_ ,; :8, - JlB'll:kJ.ilerio 't1oi!:W ,fUn Vof:! !..H~ leo R ~ID ktlnunu.:c. ~ 'ftSIJll:iii !;Ilrilkl.1lll 1:11'llll~!:I&kJ urnbJ,'OJlca ~ lJull.Ul.ll'lll1ar.l. l~.21) 1Ut/!l41 ~a (55l1JOOJ.Ilr.I 1I1:m (7~1 ~'r;IOIII lIlliwil - !It 14 d;e ~ d~ ebWml!i!.J. ;rapL1.ac:akbr_

I\II!I'. I!i2 - A 200 1E.I~h 'li'Ci l' I'IRLAI'I!"I!"ALI 1;00 LIII'IA, EMaALl.l!lFI1 CU~p U IS-ENE Q"P!A~TIL! 1)1 ill . $IOfli[T lI!JtlUeri 1I1ll1n~~ulE1.J!i !r.llnlZ Emln.l5nCi mll!J'l<~C"ld m.'1j,t-'L:!!m.,-.:t.. :li'bll11' - l.ic'l:wnt;>o..!,!da fUbt:mn. :l'lIkl1l.r. Ad'O'C':: SI!'llGER ISAAT .. !to.._ln'!, INFlIII.II, tml!dnID, Nit, •

Saa,tilI m.kbul g~decakgUzel H e d" Ho:"a _ I
-VB 019 ,.,01

lam ia ,~.Yordu:m. 0 SJlad' I'lo.m.i~rin bu':al'\ndDJri k'nn~ BOlan ~d.9 bu.hmBID ayru:.t.}'oii ballDzyerek yilli1di.Uer. AcmlJe. be ~:1kttm.. h. dBbi ~e Id M!"eye gritWiiy'DdacdD! Git- 111l.dmt. M'~ eadn-d'a 1fI.ccl~ ile ve ~etnek, emirlerini ~irlJememd g lyeIB mi.lm'lri1n ,~lrnadJt"J.mi'Bl'I 1011- klll.rmLIl-kb pamt!.10IlUJJlU celt iloreD ~hk1a kA..d.utle. rkriG b~OOJr y ii.J-ijmege ~ dan 'Ildriolho ~tu'I dantel~l~ dim. ~ iih!.,H: ika. senra bir polls bra! ,olunll vasrl oldu, i~eriye beyaz dwlilD.g giymi:, ~clLim. 0 mmB.lli h~ ccldi. :time alp-dik. oldllk a vi.si bi:r odada alb kJilii oturuyorlarw. SerUm d1,g,m p:man pek Iace, bafi f bulmlDi:j ld!iyaem. de ~'a1lamda. bpldan sinUg-imi gi:irilr goradm dOlU,jJ bu.l_lJll~Ul lIlez cLimle:<;i bil' kahlu!.ha sal] - blr

- & eli!

bW.m~~ber3.bu

-r

l'ahmm. edU(!]] b!adcli

....

Idet Il.imm Wb':I1Illl'ilrl bwUJliln k~ODdLa

di'ID.ce bibi gillii.yorla.rdll! AcalIB ben!! t..'I n IjHn:'lar m~? Adeli bn hale: hiddet ettim ise d~ fifi olI~ ne ol.ma.z dtiyerek slikiit Belli nrayn getiren pglie bit' hIn ru;.arak j~eri girdi. Blnu: .anu8 d !Z:8rl (l1k~p bana : - Gel i~ri. Emrini verdi. E\1'v"elce ba=pge1mi!jl oklugu l"ihetle ko· - !'in .h~'"Uruna ~d~3inLaea....~. :m.J. IUlladtm, HI!;: hir l::3ba.hati1l'l, 'ft d,a'''8(11'mI ti~ma~lJ~'lJdan ko:r'k. :cu.I)'rtl"lhnn. Ke!ldlmi metin.rgos1;!umel!: i"in I;:~u(".:we bil" 'la,VIr iJ.e i~eri girdw. Kmliser beni ~Qriillc{! gtilme-

.erdiler. Bunla.r ne idn bOyle

U:omiser ben.:im de gili_Jm~c iblJi-'jldlgunl gijri.ince sordu: -~ n~ gOOiiyoT"8l.1u? BI.1 suwe Cll!'Vap 'l'crnlll.·k 9Ck m u"'iH:\,Ucla. ~ dogrus1,1flu liOyL'mi1.'k i-~p e:deee!lrt~. Almlln· Y:hdan beri BNmda. blr klll.l:bu donu ile yoleut'nk cylediCimi si'IoyI - m btu:la kiimseyi inancbnuak. rniimkUn degum. Dogrusunu ..oyl,e:sem. bemm c:a:mlM.zlardnn !ka.cUgmu Iltl1s.YlP s:s.ba.b aI. ,-?p(D.nI. harer \'IeTet-e. Hler :,l@ 000-1 I) mrhpoil Jle¥Iflere- te.F;.llJll

'tabij

d~D1..

:i! ~ .' 8WJ II -u ikfmd.a S'i1'5 Inmq m~ mI:Q".o1llQn tilm<'Ib'· r. !! .I.stdillIerlIJ"L (61501) lirallk D'Iii I.i!mi:na:tJHOe ~ ViI! w ttl! IUiml!;yorulll hau:r bulunmllJian illl'l Cll=u.r.

toIbi!DI lUll li3.~'dl') !l.OLD"'N Uti. ...., : 'i'~M1I 't'u.,l;o.LII'" bIh.

iSTANBUL. BAH'CE irAPCl<urlU7lAN~(':"4

rzJmum /Jepoay:

;

Mem-·-·,urv'e F" M e murn," .e:o.
almacak

Kalorifer M,alzemesi aramyor
___

l-

I-~.Im

"-~detn.
4-~ .,-Hir t>!.:m. ~.

r~.~

lItr ~

I

MallgeVekiilcd'lnden
1Ii~1I1

Y,eDi 'Vey'a [busta_el K:alorifer boru'lan,ka,zBDI vie Radyalorleri araD~ mak,tadll". Eliode bu ~e,it m.alzeme

1~,
itevn
lI.I.iaii,.

61D/l,,",0

till'

Ye

'lSQ;5,

n~

:resmI

pz.e1.oc!de

'f 1-

0tin.l •. & 1I1c;, I'HI' ilia.
Elll!' nam_
Q1m.;ayllll.

bulunup satmak istiyeDleria GazeI!IIlIb" -1:bn

~

~

0100-1

1liLn_h. YCl !/l'loJ.7' n.!l.lDiU'1Ih br&im.:a:m~ bai:h ~ Wlm~tname:nn_m ... tbLII~ I¢..c. lc;SkiI if4IIl!D Voll N.J.k.o ol.Aa ~01Ila!"d~ ~ilmat ill8e II, Il6!$; lEI VI.D; Ct Ji'1!!:!I mI!ImI!iIH1I

11/"i~o

.. .....J,_, t _emtZ I,u.re

I1-

lace IP.
YUIKAfliiDAN ...,;\QIYA:

"diM l"'~ n Dl.U:'oruj!§, ... e atlarl rica arUDUr,

.. muraea-

flde~klerdli. 0 ama.n k orkmk ( A tko'.M

£'.UtAr.

ka~bj1m da~. benri fuJa.sJ.le )'iy~ id.i::IJ!I. Dedim Ii:
VM J

~

Bu mem.urln&, 7'Oi 1iImmJ, raJokta:nj ~:
.oUR",.: I'm m911~

D!!~

bEtH I" 150
]58
.!!j

ilfd!;J

~

'Nl!'~

T~ ~ ~" bqft.. 2i 'ler, Iti!I.pq c.b p-lile ~ 1i!IIm. a!Iur, 'bar ~ drill.

I!I-T~

tsranbul Lnazlm I,mirligi satmalmal komlsJonundao
1f327.s !rilo Mr. i6'll'JilUllu IlMell: Iorpmll~1 :Q,~. Paurbkln :11:14/t"l941 rwn .. ,fU1l.1.I liIilt 1.. ,.30dil T'ophmi!de Lv, lmir1Jti a WI al_ torrliJ7Ol'Du:nd.a l':IiP.13~'i;~. Tahmin bedeii 59t JIni S!li klU'\&$ k-llti lie. .tDm.!, 'i'!i lira Gil k.Ul'lJ.io-tur, K1I'pmhlll£ TOph~~ L'1. JDM:'lM 1.1ubllnnda ~fu-. l6i.clUi lerill a.i:l!li 'l'ilk.iI:.I,E Umj.:;~'-~a. ~ ~ (len - ~II' J
,. II
III!

Ill!
tAIJIfI'LA.11IIi

40 - Bir y:w, .., na~ Ii-ArQm UJ'I1'!I.

~ARAKA.lN Bmhlt.n!:
1YQ1.

I. _, ~
'II' •-

~_

Kase1eri BAS DIS,~ GRip
J
I

1kDm:u:i.

n_

IuIl'bllDJfl btr kwnl. &mUklmo 'l'mlIr, IsWL

:Iliula DlrDamak;
m.a~lQ_r1OjI1! ~

•mUIld.ll adli l'e,1II ~~

Tav3.Mla It!hr. ,_It.

..,de

D~icnb:FIlk. t..pu ERipmlldildOlti. 'I.ap..L ,n.;:il muh~ R,j'Hut 00 v~cJU'e ~n.ln'iH 1::I1LWIUUIq otr-l:, a - Sic±! ~riD.e Jilimetmdm ,~~
:2 A~'ilrdil: !-

mdIi

•~ &500 liraalfl J idri 130 tOl'l.luk ve ~ ~ ~ :lIiildl!:'l _I liimlJuk ~j Dlll\ 1l;J piUall"Wdc dim iilIJ].Il~. 1i;Wcs;j l/ViU ~ i'IaIl aul l:iJQ ilia 'I'OJill~n1...-d1!:lott. Lv., .....!Elll,i, Plm ~ lI:om~OIl'lW'l. ... 7. IbcaktJor. lIepoi"lII luI.: n 3.11500 1! Ilk ~Iii Z1B'l llI'li ~O kuru ... • t'aJlplerin belli valriiU! .mrti:l;yona ebTIl!lui. ~~ kmn.iJ>,.ond,a ,IIIIir'6hlr. nDifI - »Q6)

~
"-ril1c:l:I .arUli ~lI

!II!l UIWlda ma;ml m~t.5riI v~ d,iMmoZIm ~ Ii' elticle«kth·. KAlfte51 :n/3/su paliiIf"tI!f';L p,lJ.D.u RlI\ 8 TO'p'b.aruede Llf. uilm iBolmB kl1iTll$)'o.numlii li'ilpoUilC(!k;Itt. KqU: lx::okl,i 630 ~ kil'l it ilia !iO IrLU"llltUr. TalilPl~jll ~lli 'Ii'~ ~0lJ.a ie.lm I:lfd. (t022 - :II:U:l!:)

au.

Ii

I'

*

.....

__ Hi.,,'"
...

edill!(J 1:lJlloti 11 IwnII obfi ~LOOO metye da11 :ukJ p!rid. ~.akbr J'az.a.rlLklo ek:!;ill:m.rJi:i, !I~ 1 ~l EiOJ!III1, ria TQph"D~e Lv. anm,U~ ... tlIlo alrDa ~OGlITi.dill YlIIrlll~i;;11k ~Ir.."h f.2r) If!r~ '75 lru:ru.1LW". NWnunl!!!!i hJll'Dl.."1rm.d:. gimllllr. TIOD bel..li wwttel:rnmi.:6l!JII:l ~el£!r;j. UOZi - 2316)
ft

~lnl':

•••

111'.:1 m4hfur!QgG, lil:il mubah:ilJtJ., HdO'e motlGdlh." ~ Iabnr k:lIImk!IyCIIIU rel.5JJgi 'II'~L1' b4i. wzi.t~I£["e Dn!IJoIIi] .em, 'Yq& :ou..II ~ttd'!l btJ.)IjIMnlli oIm;d;;~ 3,Skil tlv..riIe bizlnt!"tfndeA a.tlb.q ecfIIdJ~ )mgt.: F_ tl!e'ml.lrlu,ndil: 1 ~ y._~ 5o:t d!!ll :IliriIa elm IImall:; ; - TapU Vii! ktld"ttrCl Veoy.II 4N1lIb. VI: Dir veyahut a!kel 1Il.ar'I.14 Umwn MOd.(lrl ·to ~Wn~nmod~ ~ :s,en~ ~ memW'l~ 1l1PImI owWt:; 'IoII!J'.iIi'kIll~ ~ HAll;! -'1a tlI(IU ve ,b~lUlro feci ltatbilat m~pkrimlll!l1l ml!ZW'l 000:0110:, :8 - Slci.l i~ lblmI~iIiI1IlJ1 ,IdWII:' ~1!!J:i ~trn,:ak;

] - y~ ~o d<lill

:Iaziia €11m. ~

NEZlE, ROMATIZMA
De'

SO(;UK

ALGI1V;"

I-""..

LIGINI ,D.ERHAL

KESER

?fer eC20nede or

. ... - DEVA Kaselerini '::

~I:l

~I! !liM 0 RI-C ....... T Ylilbnd ..

OE:'KLI ~

'"
bt;io;l

II.mJ!r :Ii:ibu 500 k~ ~ Idl'o bOl11 :!Ill l~1L Illmil! ktIr. P~I!'. -.:. cJli;$l~ lI.o1,/9tJ i;iIIr,;lmb.!l g'Qr1i) :l.'iL Hi Q~;: l.'I1_ lmil'U. It ~ ~ k_om.i"l'~mW\[lll y.apIlOl.CRli:tu-. nk l1!m;i;aa'b. 7S0 llriIdu. iNiimtllru!! _ pr\I:I.:I.mcsilmmi."YUw;iil gWiltUr, (1m$ - 23U} • !II !II

..

~

,.

'_,'u 1m'IIar~ hail! 1m1~" en 1'($ 1~/'IIn8<l1 brJ.hl.Mi ~I!" lID goo:Hlereoe'k1len:llr. ~1'

MIllJn

Vd!.Itet:m.

Die 'fIIbdald, dIilU. Em-

Koml!r;ronJaino derhaJ ~ 8Ii!!. bail; iIlanlal" mdnM:Miit m-MlD!!!!1

oldutumhm, ..-m~t!6Hl bylo kWniieaIIrlArC!J:r.

liY'. AMINjii"IN YEB-Alr.(
1-

GLII!IoI;m.:a

N'DtlIs ~~ mm;s,ddJIk ill'
1nI_'0I

'li'ar:.1fui ~.

,..ru

V'='YIlI:i I.lt DO~

',;n::TIII :ram:! b'Jr

....

1.00
ILUII

urs

Pirogram Raber ...

11.'.10
lj

MUrlk

,A\;Ik

I!ks.I1bne

ll~ ,Lbal!!!!1 :l/4I!H:

MilzlX ~ k&du:u,

as,
AI'II1tMl ~~ll4'\d.a ~.

I lstanbul
et ..... lloIUllallilrL

n:fIX2!. 8'adlndt. 1000 Ide-l 1Ir.., :.lumea:Ji:Ib!r.Pllml'lllllil e.kBIJtme-si J;lazu1Il'511fI,lo!1 RlBt 10 d.<J T~hQ ncle IN. hoi:rJJ.l!, :l;itm ,alma 7;Jofdl.acakUr. 'F:ilimla betltli 12.10 UN Ilk kmifllllD III lila 51l, TaIi.pl.ei:i:n bell..i. vlikitiol! klJm!s7oft;l t:elml!1I!d. (lO:2G, (2317 J

1"bU
SID'~

fiIttoi'rB1 cub b'J ~ul!: doli-lIZ c'b~ ,Weld"" 1.udib~'I!~1iI fl!b.a.ddltl.me!lt ~!U ~

~13il Pf~

..

IJU Kl')fil.l§.lllll

Ih.

Mal

Dill. I. liti.ndl! 111.,'. II_ AI. Rom. S

lJ'ElTe'Tlbl:! !'loll .•l 1-1 de Y~tlll.ijoy dii, yap!lK'ak:tl!l:.

UI.J:! ISLlO' 11.4:11

M1.iZ.i1ii:
H8.bi!!rler :Ko:mt~ILIL

__ 'IIO!I!J'''~ _11~,
mWlllld-, 1dfidJ:r.)

U,,3a

.ltd&!:
lLiIbc:r1llli

:1.,.50 :lnl!!!'

)ail7.l!!: 1EI,a'::hro ~tr' lMiu.ik !II: on~ma :UiWk:

Tu.lilll!!'fl!ll. m.;l~'W ~ 11'1: ~rtr'BIIU!!tim E:>dLlIlck ~ "111.- bcl' gUll ,.• dL'IIlnneye ~tlnk o!d!K'iI!k1e.m. C!25 UTi! muvakk:n tmlln.a t1.J.rJl!: yU ~::kI".u. lI'lWlI fiUI V1II ¥liI~~ beUiI l'Ude butUlllDiihn. (24Tl)

Belediyesi tliDlarl

I

4-

ali ~

'=LJ'ie7'. ,idt deal.\! lIlolQruniln leanlf In~w.lliQ T-IIpbrllaenli: ~miro.t IIIiII ~l -.pt I!Dil!mc:fe konulnll,Ulur. KCjol1 1xdcll! IUI5 Il:ru 50 kuru:;;' _ I!h;; ~ En Iir.I n k.UI"U",l.Lf. K[~it ...;: PFllnMlll1: ~b-,t. '!{,C ITiU:'IMel:lt I

..w.rl~a gh:aahle;ie gj'l"ill.i!!hihr l.Rs4! 'I'/4/9U ~ ~ B;,!i~t 14 I!!~' IIIIIIIId ~1:8!iJ<.: Y"Pll.:l(:.ikl.lr. TIIliIlJellJl ~Ik Iil!m.J..nlLt lnilkbUll V~Y:1 ml!~~n. I"!l!l.I !RmIr !!'den Iu2Bk ~b~ oldukLm.Dll dair' 'i"CHl.l._k_ 1i'e 9tl ydJr..a
od.itSJ. \'csEL.aiw;il1ti

!Ii Sihhi I!h:rrumunon~r llillmde ve lr;oyJ~ ...-.ir. if6StnIII mfu&!l !Jld.'I1J!w'Ia dai .. llUk:ilimet ve:t'1'! bclt:.daye doldorlutu If pGI'U; Il C. Mt:!ddl.·;umull1m~II1<"1crlJ mAbldlmL:1~ti elm dlIJirui EW:i" 'I"I!a1IfIlJ d~lld'i!. :rIrine MUdrleil:unW'!JflilI:g.a; 1:M!:11kJJi DM!IF~ ~ iOYJ'I.'"LI ~ iJ.e obkJW:r ... 7 - BIb,,"til'o:il1 1I:iII~dl; 6A!!t.e.rUk ve!.lJuw ,~. ib:Ii.~ !;!~ "'1ftII 1Q.aC.iII

_.I

Ut1l0

Darphane ve .Damga Matbaas,
udiirliiiiil1.den :
haltta1m:r.nIn
""~

~AI' klI1In:i

tit ~
Y~lJ!l

.~".osU!lLi.k

l'IiUIAadclJfk ~

tUO Ullrlk I !<.OO Mlmk ~50.JQ :rtI1kdII:

I
1IIJI.00 ~L1D3

..

:n.u
I[.so :12..:10 IZ.50 IZ.5G 1l.3iJ

im,4!.!i

Illu..rn~iI 2. ~!U"lCtI.l!I

~hilm.i:
ISI],,~
A1ma-.II;

pal's.
p.3

i;r.,l~elIlrlue
en

'~t.lmal

!dllmek:

Ul· r~ ~

po,,", pUn .alJ.wir;:aI,;:hr.
41'arulaD bli!.rol!.

Kl.lx'rlw
KOi"Iusma 'Muzik Ka~

po't.alardll

""IE 3:.,5 A .. l !'.iIr"IIt1 ... h;tbt:>l

tl'oeJ'1I

.lIL pob:ruo
vmJ~

s.o

rln

,mb~1!

d3kil.m

Y811mllJ'lI r!Jlllk~lI~

VIWl aLlml 111)0 "'~r .....1'1 .... b~ pnl.lnll1 @' "ari 2J bulunmasl Ol!.I~ rutn !,j!.l
1lI mu,jillX'::~

'Pm;uam MUD.k.

II!3I"8It
I

y~II~IlI. T1I.L.iIlI"'"" 12f4l1H:I ~hLDI! 1Pldi 'I!YI-.e:ii!!'!o 1Azund!i:r. (111)
l<II"b:lB._mclud_~

-=adar tclili.f mek'IUplan

1ri:.!.mez...
9 - TaU)) <J!jll!\ piu. 'relli:lTIIblr 6lre;:lle mil!tnb!!!1!m l!ie. bu dflln::'!lm 1li1;;11l.'ru.)muva1:l,k:it1ni losierm "C3ik:ll. ..T.!I;::ol! 'l'I'I~__H!1c Wld.:i\lll!l mubutuJ yeslka'tllnn co lihir!'! 1It;i:!ll::lillll nM' "bUy!: Vl;kllIletliDe PduilmC3i bDindt: ~ T'ii'i.uv. rnkllm:uneye, Jnzum ,okturJ NOT, Iwtld.nam elIl! i!JUI .. _il1l;l" iii llindarlldlDI It Ilrt~11 YUII.nbll'. 10 A~illdu 3"81.'111 leldldo ~ahhl.J.t:n:lme "Bu ILiInhbUtnf"J1..d~i£! mGk-:! .... l"111kdIllfil re!!:ml drur~IC!l"d~ ""'Y.mut t1mr1 :mall n". IIID.:J.Imil~I;!ll!l'dl! mmnUl' VoO mfi...tn.bdll!!l!ll clm<l:ll $.iU1I.Ur.)
..Vii

BO
'Lmtdn N'.... ,.orli:
Cen~Vl'lI! A'UruI

TORKlvE
Afd'u iii.. l-ap" __

ell _~URlvETI

IDevlet: DemiryoUan
1Yi!e!lttiep

ihal.e (2lGO)

I:'ln.~

mWllf)CD

..uUc

dJ;,lml ~Dl.IIIIlU:nde

Ilanlan
(nO,

I

2,8 Mart 941
1~ Dolar

l,_

'ZiRAAT
KIImlhq 1arihl:;; 1m. Zlri.'1 ... 'Tk:trl Nr .. blrl~r.l'llcr'l!

BANKASI
'Tihk 1.ir.uI.
Qllbo 'i~ h ..r "" .. I 1.'111'11<" iIfIulmc~~I~rl. ze.eoo lil'::l Ikr: .... I!i' .... .,rly~r.

l:I.l.I!beJ.cri.ne

~

~~.

b.ir ta~ m~1
~I;

IM.MIa 1II!(1~kab~W11al1 b.rb. ~fcRolIIl!k.i ;ijolm.;;iYIUU IltilJrdI 1I4lPoU '~e:o ~lI.b~1 dUI..!l'lIl.i,f.
• II •

I!Immor;: ,1fnLdJ(2a'90:9)

TAA.HHirtNAMIE
);i';;t[,.~ V~ldirn_('~

'EK'LI

hzla

~dim

Urib.in.dlen t.J b.il!rCII m:Ii h:, t ~~y ..... ~nh! A 'ff'hI Pll bII t tJ lEtJS,...warl .roc md" t:,i,blk.inc ba~lanac.1.1ii. o1:ul me.,a}erI 1IIey;i is<!rl woe,c~'li b flf ~ O~"ina d.iJr n£iTi!il.ili!1l ub :I istal!}'olllanf~.D "'~rikbil«~1 ,.w.II :IR.l1l taL..iDU.J:\ b! k..wwnJ. U,flD halkunu:l. ~ (I!m.aII: ~:I pW!. 1iiSdlrI), OI'"Iitt_ Doi!l'U llf!.LIj;tal WlUIil: OOkme....,i. ~:Jm 'Q~ mUllm~lO$ill! CP;Uli U IIII!k:kdiicn h;olhulo:ll;l<;: ~'be'l' p'ac~ali' 2.00 IriIDdaJ:I b:r.la a~lJ"hk:ta ..t....J:ro di!nkl'l.:"(!!", Wo:oltl'u;:: I!lz,amn.aml!:!ll m1Jcil;>fno.:: ~ 1dlu II!: [l.!Ikl~ ko;'~I,J.i1 buoI ",",,,I1;,t<dbl m:lldd~ ,filM, b.:n,1iJo ... rUbl I5t1aI edki VI! t.~arul;, dJ[l.lImlL. ,db1 in!L~ ,i!d.i.d DlMilos.rln IUf't".~ 11.b ~, '~C'IV3, em rdl _1 k1Jmi!UuC Vel ilDlJ'mll'W 1'I!lo.I~~ lor. mah h.iI,varLl.&m 'i:.tJ1b!k .mmiJ«.cldir.

1/ 4/"1

U!vr: I Y.limEl,lnamcslnin l.atblk..l i~LIl loe:lII )q ~l!rcek topnk k... ~!II!n f[ lam:Jda b~ llilt,It'lJye tDi]i'inim baUnde bu ~t"st k.obul edeo:e!irnl VI! I!!~ I!::I: 45 gilT:!. evv~1lndC!l b::o'tle,l' v&rmed:m btl .rarli'oI!Ilao i.ati{a I1I!Y::i bl! 'I!~ k'.rk. Veyilhu{ hbmetlmdom btllaoil. ;edllm,dl'l \\'e-y3 IrlIhdamfOUg d.evllmmm ca.l2. gtm.,di'BI Idoil.I"t'<,'C t!:lkaf'ri.l-_r ",tti1r11u(!k "pulrmc nil'l11}-d 'I'utldit:1 I.8kd~rdc, kom_l~,o", m~ :Silli:,; qln. 'bioi ytl~ 11 :I.. lrteye utrllm~ .iI.o:b*l d1e bruni QbnWlI .... ilmllii..lIl ... muhu.m ...1 ZIiIrarlara lc~£11 m;al<tUlm VI! ~Ull [art e o'al':'l.lt ,"i"~ yU!i! lIro' i.H:min~l ...... ·r.n"lOi ve bWlu .. I·~n h. khmr.1 dav:! IkilJll~ine VI!.' lI~lm I~tl'h [llLn!! lU'<IIIn o~rrll..hn bll 1..J:Jh'hiLulamC'll n krll,. .. "'liZ'! \/O!'Jo':Lhut hnz.Int:Ql"n "I t·" .m vnr II bu 1!'"c;i\lln dtlt'ak'M tal!a~ VI! mOlh5J!tb" VE! yln~ Inl L:!sllhulnllmc<'lrn mfl""1IdUt he]' hon'!j:l bLr iMIJlIU 1C'l~ dav:I lkaml!Slnl!: 1IJwl11 hUll olurna bu d&!i'Uiko An lin mllllMtl!!lD~Ti:lH'E! ~,.ct.inl; I.i:::alml ...~ t.Ul!tb~t ~ ~}I(Inm"I., To;prnJ[ Adrn: 'ND1uIJ
........

M!ulrlill 11~1,",:<lil Y~'kl'ih,'ml SlQkJ'Ioloql

bv.~e' iR ,0:ra'h.m..I p._....'!'1&
Dltllll1'

5.2015 U~ 2:0 ::lEl.lllt:! MD
12.1i:<lSII

Sii!nna,)'~ 100.00Il.000 AJaru adiJIii: 2tr~

l"ftIo

a~

1Dm:,

:3.1525 JIJ fH:51J :!iCl,lI'tl50

DOKTOR

Tev ik Akif AYI~lk
....ltllhull •• t Im..m IJI!I. 1<.1< num.::l :lI9, p.J!!lIrd.i'I mll .. d:. .. c .t 1.. 111 II Io;;odi!r. ConI: lII1oilrlclII:ItI:!U" <!III k",l:;Jul I!d IIr, Tokio . ,: oI]gOI!i. D'"hlll
ilo),olillJ I".rm .. kk:o",·

H nt .. h .. l.r

:llm,at Bank.a!undll lItumbar.1.L Vi!! illlhll.rsu; t.>SUt'lll ~e:I..Ll.iolm,lil. t Ill; 150 hrll'n ljuluII1111 r !!ner;l ... 4 l.'leil1 ~ileorl!k k:W-'il lill' lI~ildii
pi !lOR ~r-e ikrll.lIll:f~ LJ !'''' look
I; III

<1:1'1

1

dIlgIL' lI.['al'::~
.,61)0

..
4

4 • !!I sCi


I

n.Me
~(I(I

LIr'oII
II

&tim!!: &w:" .. ~ Ed..bna
~ I:N
~II

.dlIre

doOu

mAn!~lllnlk-.'I'hb!rJ

'IDkU,..t,. ~

"i1llDAl'l

~dl:

=k:kvuI.a • .n let1:i1G kabld

~e1:

"" .. _ Din

~j"nl

,.mebn~
~

I:JoD&ru
~

••

-'

-.liII'.:rilllltl, nakil mlicldC'tl;tri, IIml ha.l:tA ve, hvruPD battlncl. rr'lI.JJi. ~~Um Ik1 1I&k.lI!Lit mUddl!tImn 'm.errTI"IIJnII 11.. }'rillrp.~ - Slr~JI!l:I 1Ii;i_n btF ~ IllVtl ..tllmc.k -nle llo!c"lIP.oilln eilkbr.

n 748)

gEJ:"tl.arla mUt l("l"IIUn mrrll NIJItJ.l hf,vI,-el NDi': Bu tanbhOt WC' ~ aiJdzr. (HI;] 11 ('WI'I'O)

....II!rI:Ilm,onndokl hlh.tye'i!ll i C!!J;: 1 aw'l gh'li"il'lC' 1;Jilllhb(it ett.lj21 b~ _ .bl! k"m oJarak kcl'alct 01 r:r-!m. II ... '!ldrw: 'l'lLJl"aIms'Dd~ld M ...L~.
~ ~

I!.!O

}I1h. 1II

;,fa I<adar

"tI

»

1!JQ

DI ....KAT: Hl!:!llIplannd kl p...n;lJJor bir l>Crr~ l!;indl! 500 Ulr dlln Illl'fii di.b ....i""nll!l'1! u""T,1I111,,, !;.I1U1 1 t.d;dirr!~ 0:,. 2fl r".,bsi),ll:! "'cr cCo'kW-. SlJh1bi: unzlm alunn.
... ~l)'1I1. A, C"ffl"!(I~tln 8 .. ~iI!;IloClII.i ....

1.000 UOI'i
4_0001

no
15.(!

100 :!!rI .. d
II

.6Q

I..lnllH:

l!I,g(lO 4.BIJ.a 1.200

Llr ...

II II

.111
H

I

Mault I;.. tln. a_ldlGI yll": • .,_.,IS"~lr Qllr,"),rlr
M(kJ(b-U:

1

1l1I1'"'1Wu" R'lIIede d: 11; Ikf 11 "arl, H IIDZinm, II Eylilll "o'e 11 Blrin ,- •• 1m bU"f)tllm1lu.It, ye.kiil a-ktll'.
t.B<lIil~1\:w:_::liIiiil_SiIII5 __

f241lU)

A. C"m

I-mil

Ihra1i"Qlu

mOltbu"b

"M_IIIII_r&:Ilta:I".I_"----"

50 MART 1941

I

,PA,ZAR
Onco
VII - iNo. 11041

I
GUNL,OK

WARE YEaI
NUUMDU,filj'e. No. Sf
~~ ~ 8;1K3,1II

JiatlD.bul

h:ta:mJuI

3

SIVASI

R,LK

GAZE,TES)

L

Amerilkan yardlml
• Tfi,.JCtll.~ rr.lJlodlbtp,lN' TDgo~l p ,UJJ. ,.,-.I .. Pti k:IGlle,;ni JU:F ... Iii 'ahQ~_ ... Wl,Ilntl. fill.. -il'II41.,. ".,. ".ca~1! ~, ... dd'wt , ... . .,Jmsm
JWpmllkt,. ... da/aaJn

Akdenizde bir d'elniz ar bI
Btr ltallllln harp

:

Herye:n.le 5 K.urufIj,
A

AtatUrkUn ,Hayatiln~an Y81I1_18 Hab~alar

"'111,

hirbiF

gem is; bal"
Uttorio
StfUn bayOk bir harp gemisr de hasara ugrad!

,lizaRd prdJJf!!

iit..

vtUil..t-iRi

Inafart lar grup
I
urmay ,beyetinin eahsrna tarn

1M lDIdoilllill/~'u

_Z4.,. "

"rwJJti:

.hM,.-

,t;allpnlardan 'birka~ sima =;:;8az1n;, Ce"at Abila. Gllre~ l_..=:
-_j
dqlIJ. FiJ~
.,jb;muibml

l'amI ~
h ~

t.in

ddt

at--,

~
~

YUDmi __

iItihUm tahI.mp~

-..lv, Ye,-a .1aU ~
~I!I~
~

l!miai: ~ kim -n~,

~~

~

balJ~ . 1;)1r b!J:fusta vi..I!:Wiluni i....t ~ Yilmnl. d.~ ( .... " ilI1ci:,

My~)

I

Yalnada bi!" se eUk kabve ge mil olacak
A..nbr-a 29 (BlL'!u.sI) - SaiL hiyettu yerden ogr-t'ndigImfl g6re yakmda k!.h'\"e \'87.1yeti tamuncn normal o hu.:&ktu'. Portwd.e 30 bin r;llVBI Ik:H1wc ~e'di. Yaklnda 20 bin '~U'i,a1lbt.'Ulbwa" :lI.oG bm I!Sltvab h:mire I:;liklUi1._eak· br . .AynC8! Portsa.lJtte mevc tit 1'1) biJl 'li:uval ka hve dOli!yakinds melD i.eketirnir-..e getirile-cf>ktir, Bun • &In 'hru,ka tih:('Uln 8~Pn.ri.~ eUi~ to ~i.o. I;ilwl kabve de yold&ruT, Bu DurHIe bir Kltl1elik kah· 'Vi!: thtiyna 0100 SO bill ~ uvaJ bhve temlJll edilmi::;l oluyer. SLln gb:]er . e g6riilen ~ r t.. -ds.rlIdmw,Jdilab d!!, veBllitj nllJdiyo.den lien galmi!;! olu p iIri I\' ~ ~nda II da tlii7.clec.eklir, HaIIdkatle memlek~tte bool ~ker me'W\cut: (lllJp fiyatJ9 artmasi d&

u

mevml\ll bRhis dt:~ldiI'.

£ flkli G.... ,.,

Y,AZAN,

MiisabakamIZ:

Kem I K,o~.1I'
BOOtJ AFrtbiAD& : ttalyanlnr, l:riltre-mn cenp,vll'r me ririe ote.dlmberi cU· I ve:n.irler. K_C~1il ~ &I!.v~. ~1I ha~ gOl"9 - evcudu 10,000, ~ ~ kuy· vetler Drll.llmda. bir Entre kOJOI'c!wru cia lbuJurunaktn idi. §Ullh ~1Z.iki By-drr. ,deV2li.IIIl e lim ~ halyt!.n.lann bil'1lZ yiizkriD:i ~ mukav,.melte btl merl. yllirWdi inBMll!a:rul I bilyllk hiImeleri ~r. 'l"aJii.Dlln edilthfj gtbi. Kir:l'"6.l!I ~ blliyllk bir~. ..
t ..
'II ......

I

IIiiUaII

-_,"

1 CI.,I

I

I

_1~
kou~

Bln;o!l_.Im:rp tobtcli"~

I'!

tJt'!:H'IIIt gmn.i'ki:ri bsbmn

Bu p-.~Yil 1<., Ip 1IIII1.11),lnl& :8i~n ,1l1!"iI\. nejfl'ldUlllkt • ., I'II"'I'!!' lily pllrit·~·r bll!' "",r'''". liI_tlrllm.&1
~QI'

trrol.l1a. """ Ur

;yUk OI"dYL~,rdl)wernen
~

1911 hub'1n-da

~

lngWi: doJll1lll-1

kil· mh:f'O

l:nt;:iIh

.uN,tIJr I

i'il~)'~

....

DlMJnl

~

olJnn.dlftn_J AiI'IIlwh. 0'
11op .. 1iQi...

~hitodti IW~!CU 11ii~ldp eb:m:'k't£m b~kfl,
IoiIlJ.Ilr.I <II rl..)

~"I

I

,.~01,~"
10.1"

rfIrrl.

~w!n
"'~I~

110; r~- r. ... I1

Iclr I~~I" blrlU.. " 1<1.,..t U ",d., ..m.,Jr _b.h r D1 .... [1;11 Iltl,.",1i: 1~ln 11-1"'0IIII11 • _.

ANLATAN

~ 9JFt

GAZETEC~

~8~d1l,lIiyrd
W<I.I..I.H.. .....

K ala fa t ya ri san tk rI.nnl~ Belediye Reimmizden blr riealan
rir.airml'&
I~II~

,

1J1rlu.§1wuL dI;h1

Bu Jnti&DlI.m.&. ddi ~ .. m.i-,ili r at, bu OOfi ~ prl, ~ b.ild.igiw.e fi.i]lhlll! e.t:medij;iI:b ~ ka.d.w., hit; bir 'IleredodtU,. dliLym ' ve g ~, deb. 1 'IIW"'IlII pci];l 1Jm.l t.s.l<llig; i~.i.niJ!!. lwninl ,r.aomdJI. ];I·tJ rotHm' , eal<!:ln gdrt.'Ceiuni ~ ~dem 'w,i)w? rL~ OOenJl'iJ k.i .-. ya.bu suaJ..lerm D1i1thi~ \'"' YOvel nd . {IdA ku1n.klerun !JIdllY()nIu. Olrktilm .. k.i.uw IIU.IIS ill bl'C' ih"ktIn Lii gcl..~

emJf mi d11' ••

wy-

•~
l!:lKlI~_m
DlIml\

V"

~bIft d I bi rbir inA3.n g.ibi b:!.ftm 'ikl ttlrata .;; v~ ifledii:ini gop. Wlm. Sl"IfJ 1"&, Il:a.na bJil abUt li'l"l bay ... t verca bU' ~el&netl~ dofje rn.IUli. litJJ..iaguna ctllcrd s:a)'c1t al.,-;ml: b.l;r ~: Zav.W.b ~ kvlay ,I' 1 •

~k:nt. mrndu..

Suras .

MiiddeiUJlllJ li1r buyill! IiIr ill Hkii. r bWi l,.·"p':'Ul'! in tahki.kaJ:u1l8 el ).;Oyn'lue buhU'll,J u.Ir'.n.dlr. Bu ~1!J'de !9,u.nJ'CnJfl Y1Lf'l rrul'lL1ut~ r~~ lu'nUIill! l!fUn)'1l. n mur SLlrt.n.o IWIi ~ bilp I, bir r'ilUNu't"aJd} Btl ~ r.ic- enmi"tL nil t >Qham l'1lmda irum'4 ticat'etile I rilb(ol riq 1buJ )"l4UtJu mubleli( Mm\Ul'!inde trlt:rnr~ JD~guI. bul Stl.rMki 'III m.ah bn&rla.st.nl ttr. llunlan ti£are II el ndir. Ya Tf'lCI"Iij'l1MII!orin Ihalmrlie 15 nj~ prlfln BUt:: 150 III , mal edilcD ~"IUrn I)bw. Y I I m.lJ' ad.i1e \~ 17 liJ'nya G.II.1.m.3.:kIn', 'f;qJdlwf U giJnl\!n.lc 1'I~tiCE'!cn~ ve BUt sa.IJU gorilldillmnn
~r;I ;

stanbul n korunma tecriibeleri

gilil;!ru-

11i1"'.,:~~~~a::;:'~~~;<1;:~~~~~~~:-,",,_~

K ot1,U1ifJ~ ~ man I;: 1]1 tu,gmL d&, yil.!';iI :u.fif!;e ~I!{; W'l gMJ.eriDJ)!lLn ,1mP&!J!;!1iIjI,

gu

hj;~

li~rnll'1<kl'1 milm.-

Bill m&bkr:mr:)'1i 'It-eri:l.ecektir.

t~indeJ1 blr dua m.rn.ldaw.r ~ ·kret.l.cr giln sallan~p dW"lllllkIB. cJ.a.n bu. llIa.f.lum kadm QiIl".m deh. tl ba,kmnktan kmdinU •
b.mJ yor.:lum.

Muhtekir bir
ir h.affa hap e

• 1m rnuhIm ...
(I,

Birfi gi id re h yeti sec'mi
~
Od&..ql

annatu ra ithala1 YardlmCl ogretmenlarin rna sla n v iliyor
bi!r ~
.m.J iWlIyan ya.c •

~rr-n._ Ha.n.m Uwm;wm ~ mMm . IfI)IDr 1E'I: Tayfalal' a GaJAlItda UnJm dnlln btl' m:umm bolunuugu ~pkapl. I" F. ilcr, Una..n V'eJ'iI:, u dil'lI ddeidni:t kadar ~ g~ .'fll~velkl ge.r..e yu.ronn.a dofm hamn iImli1m IKWala t yerl) POI.,.,LlJ.;'.t..!.Jlj , QIlUl'lol~ buJ ~8D I§u, denill», &k1 devjrlerd~n.berl man) i.;imlJ mCiL':"n1c hcntizi BJ'lburadn 'l"ilri: KD:Itkilrlan !;8. la:!Jli'-Ll'Ill)"8.n bll'" ~bept.lUl dolaj"l ~. Tonw:LliU', d eeiyanh1li ~Ikrn19, 11 ~tayfa yIin&.nl.k I Iu, modeh:il , lar, mgtorcWer, tlem.irr vt fI..3fJa:<"J6 iilm i.t. ~u.r. , diger saJla.tk.ir1 r uluY WI In ,s;!U!. 1:: 23 l'addel ~lk.rrllij l->till),e U_, mz. Iti&lYC8.L yan llW'lar. Yeni yeci TUrk gcnl"J gm m ihnhln \I~hnde yetJ llJ1 Iaini yet;i.Jjtirirl r ..'l'~alaf t y ri; kalala.t lJ.8dd~i, Yd'·em.:.tBe tl~ (~i-ltTlfl.ll) m benzin yiikli.i olmusindan dolayi :;9 ngvucll i II ilJer, Yem~.niciler giLi eaddelt re 1m nlarrl.an. ba.ik i . r) k klara De gc~llc:m~m1:}til:",. Mo!:..Or' yana aynlu_ BuraJa.rd& yiI,zIe.rc i.ll::lJl.<L sabaha k~ b~. mrd.b!th~ vardir, YiJil yu~ Mo1.tirde Lulunanlardan bir tayf!l.., lifal}'C lru-.JIJ1Wl.o kurta,.. l-e:nle S&nat..kkr .... ~ e ealtnr_ .n1mL'J, (l.ge, b;",rl~1 tic Iwndjsjm:i Ben de bll.lUd:a Ta.h:£m kl r I:a dc:n.i.tc l1lmak .l;un.:.-tile """., ...... am torna tv.g' tht ~h~ ~kta.rl yet· " t&o kurt:u1mWitU.J". &a:IIH. ~ i U e!n i knTahkiluta devam MilmEkte -

oldii hiri ha. neye ka

I

1<

dir.

luutJ.l.h.w.m&l':.

-

L~i OlWnle i:Hdii.roock -:,di'!' Bu miimktin mi.1id i !" Buni.m Cit~ 'a:luJun.lJ]!J ~ I':ila:m.aJD dahL, hilik::l.le"tII, bu b1im1n. da l'iJedigi glhi. lJ'u feci. k&den ~~Ti.ttirmey~ m i im? Bir 8.u.. ya.nlma J!liJih
[)Idu~um nr.d lLUIet d:1lYU

Istal'lbuJI manif tun. ithaJJl birli g1.ll.l1l irl;.I b ejI eti 1I£~inti. til1n, lsta:Jl.h ul Ti.Cill'i!'t ve Sa.n.ayi Bu. secim , get>~ illym 21 tindfJI yap~ ve T'i0lJ"et Veki'etJ '~ ,iilik emem.i, VI!' tukrarl£L.llmll8lnl Mldimti~_ DtI,;o.ldl1ntihapta v~ k6k1 oattmla Istanbul it.ruJ..i at \l'fI ~ birliJcl - u.muml kil.tibi Smlih Bac.guoglu hl!..nr bulLi II m~. lnhhap lDetJCffiinde yeIii idarc heyeb ~ • u tie t..qk:jJ
0

lid aya ~ h!ri m.Aa,lU'uu
d:JmCI

IIPlik

----------~------Vel

rnp IDuvm.tfB.ki}'e nyun.

ini ilJJ.eten bir
~JDImm

Tijr

manifatura akreditif

i~in

58 lil'&' cezaya
mahk6m old.u

~onln.r1,nda

yapl.lm.J~.

~-etm:m:l.ler klJ.t?l:irn e b.ir i:sti d.a

Idum. 0 va.kit. derin ve tela- 1 od£)"l g~

mr ~
~

elml'''''' g:ibl

J..Iaar-if V 0ve rerek buJ p.un,la.r'lDtn veJ"iJ:MC'Siru i~l£ rni, • J5d.11'. Bu Isbd-ll.YI ·t.elkik J!.den v~ lJu lI'W.8.iji ann verilm esi

i'iitI oemIf'

T:ieuct "-c-Iti!ieti ipiiK Ttl :o.ifalurn ilh.a.J edilnrek il:rere Blfikadar ~il" IikJ ere yeilide::l !Litredltif ~1DJ.~tLr. 1l1'hk i"m :000 bm eter l'ngllp:, l!l~.r.lfn.t.ura it;io de yanm miI},Oil lira.hk a.I::rooitif'
~lIU~

'Ii"em1 l"lLiE.

eiP.
E

-

b~I.(h m..

1Wll]

n

Jikdig; gl 1]1 hu'" ~

,

a.kikden.

NldiNo

~.

Cora~

,

CtinlrtI ~lIL. !;a.murdan, Y8Zl.n UJZdan hepim i1: ve VI tiJiterilerimi? zahll'let. k& l'U:. btanbLlkia1;i irna.r faalJvc· U ft: e&erlerile iftibur et I ~Lmiz k:Jym.elli • \'e be-l. hye z-eisimtz do.ktor Lutfj • .~r.wI.SIWr,
nil

:frD riC8.lW.2!:. bu f; D.vnil. loIl:i.ldu-Wl

de:gn. hepi ~ i rrun tayow YlIo.pll\

lar Ankaray.a gidiYOTlar '
ntln:n.:ul 19
H(r ·..ne
bliyi.i"k
m:J.y.tS

1
~nlik:ler'!D
~£ll!;;Lik .b3y-

vu

~'" 01 W1Ia, IMl lIa m. edebil in:li.m ! G"t"m~ ~lyiik du ..... II!Ili;.ti rti.n yanmdaki t't.i. i<:rin nih""'" a,ilr ~ biT eG.Iti:aa.:maD n.... bira.a i;im n.:Iwt WiI.
a,cl

aa

t,

1Im__

II:rmlimi aIamad~m. mj tun-; VUD i~ BIIhta~ cJai,lbaa,a ~

Istanbul bol'saal 23 N"s da
3 __ eT'Il'eI 23'
lWclooil€1l ~

I..imited. Kiry 0 Pwnw oiLu. hhri eve Ami, Refik UlliJIiil, 1Il'B Avrnm !M(ihni~e:rWr,
Karyola f7yatlafl im1ir~ldi

Rodil,i!.'"e MQiz, 'KobeR. Yedcl!: IIzil.h1dnn da C'.ev:J. t A ~<ir. Peyam..i Oveu. J4!.18ta.l'a Hikmet. PoLat

Ault e.z~d. HallJAI1 B~ men, ArLin K"Y~lba.n.,. IhMlL, Ziya N~iI, Hi.iooyln lJcbal, ka.k

~;zd~ki 14 fll.br:llmt6r den mlirekkcp ~orap;lla.r heycl;j, b~ t.ckrar· A.bkaraya, girie • cdtir. Heyct, Ank&rada., 8. ni n:ada meriyet mewkine gil"'eC lI: olan ymi ipekli k.a.d.aJ:J1,;lJIrapcllar .undill'liizasyDU Dium1l.<lm et:ra.fmd!L b-n.sn Vekileti ile leo maslarda bllill1l:Il£akilr.

:rami. i~ln i:;JII ,;~ne F~ft'lerb.A1H;e V~ ~ref stad1ar.md,. YlI.PalaCO.k ollUL j_dmara rc:enlil! lerille ~aou i ilDUteca".iz ebeniii ~l:ir.ak ~ cei,i h ber a.lJ.nmuj'Ur

d~ HJn.ve hiJ:m:net1eriD.i. rica. etm£kk-~ ute~ (Yerrl ) In bu hayn-h ~ d.eWet v~ b\. If"3.E:s.Ilrunll d:i.Lerl!e:a aWe!'e de
:ea)"g'll rJ.nrml

kalaf

-

m.m

]'.

1lU.D.an.m.

JIu'un ~

- a olli:ul mua im muavinligi imtihaniar
$eltrimizde yuk mutillim 'I!'t'u~.k.tabinde yapllall o.rt.a oku.l mua.ll.im mJJ.aviIl.u~ .i.mtih:wlan
Tl~tiNJrnm:i.itirFl."anslZ\:& grupum3

a:D:Jordam r

Bu, cW.i.m biT JOt'7
)'1"t, k~[rIll;t!.:II

'd!t:iU
Iteq~

ADeB -

1DI. ,,_

~fII,

~ g'L Ni.dire h.a.ntml! nhrr me t:ak:tJa,a bLitiln ~lil:lIHi -..k, t:ma Eihnirne 'I.MubI. yal. g1bi hrlattl,S:l 1m ~

~

....tM::liu.

phi bill dinckr l:IIi:r 1:&k;inc1e:D

iIm.d.La.rmI:ta.G dQIa.~ 61eaip Iur
piLLaDl....... II,
otlJIj

k:end~
~

otG11g\U1U_ bhu.I

du:yar:Lk.. ellmi yauqp.

deli ih1t;p.
CIIDU-

bdmcaiu

bu ~ JIdda - dahi elm edi o a,oda kru II:-adm l.w.nA bUI&-iii AJlaIia tnci.h ~ gti rOo tUncm. 0 -...kit nl:J.Uqm bJk:a.. bdmm bu hali bt:ni ~n_ ........ Ri~ fl. .,. ean hi.kim atm. -~ JIIIl'~ ~dim~ - N.I.d:Ift b~ Nllf:fW"1"e hl..nlmgtrdeftgj, bIzo.. dimIIUtl &n.!.ti: etti w idI!I!!a domaol.I WI ~ l:lII.b.iiarla yD-1 z:Ilme bakh. l!.'k":Il.t. bii;In bdlIiI.' aati "biInim on.da tfr€'Y~ mi dahl DlIUt:m1,!:lt ~ Otw, mDlJ%I.Indan ~ _
bDL ' fi~ldadDD:

Fa.bt

MIll

d~

da:IDuII .

N'ld:in: hamm_ Nid- hmtm ~ UJ:'UInI toplamlljl gibi ktiIIdI hemm.~: ~deJd S
~'

-

~.~~.,.
.I

~!l .. yapll.r{Dll-3 v. 11trIi \T=U1Ii Hlln.lmlmllall: tIlha.kika IbuJ ki:m.selli!l,"m karyo..'...........' il-'''_ I.' IS"t emJyCDo 1...!b uu-uie... . • 'l:SiIiIl.IT:t.1 DR" nIl"fi8llle~.,~ 13 f1Y"!Lll3!mll~ limp k:&dru-~. rat I:.a.rshi\'!;rn 2."1011,SU8.t Ken~ugiin oIm.1J')J;J. bU- ild g\im IiIilD~!labt ?1~~Lu. Bu r" bar ZU-c:aciyeclli50, Ile~D Barn re5DI'I pzete i\e i ,ed:iIrlce~ ba.kJcmcla i.hti~ Ealll~ eanogtu Ha.hel. '150. Sadullal:!. it hn.her vrimektedil!". ~ totwm. . T:lk ,bat ne~ Levi ve L:!.ndlil ihahM 700\ tkbsl lstanbulda )'~ aolatak lD lira .oln ..fiynt:.lan ~Didea "1l'-l'I N . OJ. t iJIU" k...... ~ . ""... . ~ae .....,....... bona U;i:n bir hiwI. a.nqn..a.k ve !l..~ :fa mml. '. BeYl'lelmilel ~1U"k: ~t lIlrke JAkadarlarll iemaaa, ~k iLti 5lXI, f$4:Lb1lll. Aydm 11!i.lJ.c1 400, zere bo"ni.a kom' -- ~ Albe:rt A..famdtt.ri habC'l 400, V:ih IKT/SAD g~. ~ eDisi Clbl mm ~im~ hilil'l tOO, Ararn dDrd.UneIl Va.kIJ' hat!i.lDda. Dliil ~ Bnl<IDakyliW. ~ 300, tb.n..h.im • iO b.kil biT ~y ~ vc NIJ.1':0'1d.i.n OzIruJ 250, A bd liL.1'gl lDe m~.~hrpili V'!l' Ce13I00din bahCJ. 2-50, Ba.DlD 'bWbDI;:ii;n "llLivOOiJ.miyoeol! oruz Agop lBo:rrI.ClY::w. v,e 'hir-Adui ht!.. ti de ~lI;tedlr. Bug{iali!!r' Iw 250 A.rnm K~,!yB.D b;Jlin ~ eerg;ai" bu 8e11Je de a.c;L'de iIIItipr ~ ~ ..... ru..J.!.a 200. ~_ 2 mayrsta. ru:11nen.k 0- ~, 0 WIt J.{I~de ~yrii~. Wl ~ btzim de ~ Adana Lisesi mezunla ... ~, Sel'g7}e hllrmm kongresi kftmft't D~ kimleTm i~tirn.k: Adm.n lbcmnden mftUll olano ~ ~ ~MlWilIIJbr_ Jar aeuel.i.k .i~ dUll "E-. DunkQ ~nraca1 mIn.OllU Hulbvi ulommda yap.- I D'II:U;iiI ~b:n ~nu 100 m,tijls.!'dD' • Btr ,..r..;Iden!!l.!ll1i:len ~Topln.n'lzyti BiLa t u~le ltta5j 1:,n,.. biB J.ira.dI;r. DW:m:il ihr a~t cmm. lie .~ ~,. IIUBtiepr1 ~ ve :<Ilby,a ka.da.r d~ n moM ~ d.e;ri, y~ 'E'tem, ~ Aft!. PAp, M'Id:I!t. et,.. m.i.ttir. U ~ u.&t sUren w ito. DII aq:!II Mfllml$:r, 1.n.IJtJ. Sok ill1lna.ka.~.11 olnm ~!,Ie fDieUr· Aftln fiatlarl bil'!;Ok hatipler rem.iyetin J ~ fill· 't ~lerdir. U':L1Jn AI. ,ll,..&n. dUn bi:rru: dllis yetin1. Wi miiln.a.kn:ja.ll sUren bu to-pl:mmn.,tlli'. 25 linya Irn.dar ~ tar ahmJ.n {i"ab dUn 2( lira i tJ.)'1L lr.."!.ktin geclkmesiJ iizerille milll.yet .. L~ti...r. ~ ~idL ,~
,I!iDie,

bam 'IiM!' t!bviIill. bol'BAll;l, bu __ ne Z3 rusuda }~ :tIl:ta:nhwda. ~ • .Bu Ib~ bIr

~ kvyot. git!i::iJ:!:.Ot ~ haher wan omUn.b.be< u~, pi.ya-'

Ii,...

fiya~

- aVH Kurq II a yapl D teh erruler
-

Semlli GUrsll, Leyli Ceylin. ~ finaz lrurl "e NlH:b.~ ~ mFln, 1!1gi..l.iz-c..ede.n: Yedin Arka.o. Zahide Selmn A11' t. Sat.IB.tuLt Hell' yd!D, Ruhat Onga::l, C:ilibe Sa.nopglu, A.1.mI.I:!.CIl da: Sa[lullflh Tokdelnir kar.ttn DUlllardLr -

:

RulU

Orfi Idare Kom ,kiye Hayvan'ar Kcruma Cemiyetlnin polis!8re verdig] m usamereda
TftrIdy.,~ c.w~·etJoal!lD : Cemiyebm.i2: Tilrk lhiIleUnin ell C:ijki a,mn gl&n:t:.wbe'l'i ha)"\1 lara ~ ~Mll -te IJldUe.,Pn iyi ve m~.lk hislen 'it va bu. 5un!1Je .yni. ulu 811.1 e.k:~ hiunet rOllk pyesile ho.)I'YZIl13n b.i.may eden TUr:k b.wm .... n.it.a.ml, nUl e
t.aD.lan:Ien tathika oh1cal.!:

kary"

rtnuecn
tn".

~ti

me; ~

ve

t..'iili~

rilmTcl8

kw:tIDD.UJ~

Pe,te
qtir

edi

l;:ttuklu,1 Yi5pili1.nlilllhtdil l;ari dunI&rn devan. eJile-c:ektJ.r, IN
iCkiJdc

Vardlm goren taleb .... ler Ilk n-tLl.llardl. oJru:.!i"Wl Y"'JlmW.
!'tl.r'd..!m.
~'!m

biitihl V&!!Jt.oJ.a..ro bqvurdutLlIl ~ dan polis me:Irte:b:i ~ di.Jn 00r bae Wlup ~. mi:Ldu r. 'Ie m.~ d.a~ t el.uilstil'. Bu toplan.bd.n. WAre! bITi)' ko ~

-I

f:!Wamr. litalllm oldJJgu ~ btl Y Wmlar mul tdif v~rl.e-cilr if El~ Te aya:kb.btlacla her gUn l.e-nj edjJ~ ogle ye ~ te.re-lIkiip etmekt..edir. "ok ha.YIJ"li. M.ticcl~ gijrillC;D btJ yardunlar gelec-ek sene 0.1:.4 ~"d.risatt.alebesi..ne ds te~ ~ a.dOOi
1,5001] deD

r:;,

.~

I kaJ

lD.UtlUll ~

Ali

iI:Q.

Mwr

d buiu.am~. CfoIDlyet111 is vc.k:ili saht.t Bit - • ~J haJ Sedat ~ Enm t:arn..fIn CD
~

.mlyetin
I

hakJru:ui ... bir kW1fen.na verilmit tir. lIi.te:Jkihfn ba u.i.Itr1.D ko· nmm8JlJn;) ih.ir "'=" Dgl"\!ud ma ~ ruyette bwtU:IJ&D film gosterilmilJl tWebe biifedr .iDz eJil 19iila.nb.ya rdbay&t \.~.

ve

;el;i

dilaeldir,

a~agaZl
giiD.ii bet~ topla.n.acak)lm zim ede.cektir.

I.
b.ir komh::yol1 rife.lHl t.a.n~

Hal"'l!~azi t.ari( e 1 :ini k&r: 1 liI;l ttrm.a.k ~I1! On Un:! Uzdc ' s.a.b

Gi~
1~&pL1

kuca.gm ~.
dl.

y.... ~

IIl.l' ~ gijn~

taIrnr~
-Ul.lBiJa,p

-..a -

b-

Ww~~r
~~dJr. ~

kih?lk ~

VI!:

baUo:::&k

tiIMoowI!

mudiirligij

t.an.fm.
Uti

~

onda gI1DdeJD

I

SOl
Hapis
kararlnl
DUn, b ~ d.'ll"ll.b.nIl5 VII rii:nntlnJeQ.hut:.l.t:i.n.:u. b.aJu ..n a& ll)'e bqin~l 'CI;!!!'A m~eme!'li.lil.de Li}Clkd1.kkl.te J.j4}' 1.1]1 bll"" muha .II:~ ve (.IDU l1lkiben de hllyret nnci bir "I"fl.IuJ. oklu.. Su;;;lu mWa~ lrumlyel: IUn:Lrm.I ahne.a Vi) kendini ohp gotU.t-m.ege g len jNl.dnrtnaJarr g runce bir ta.v~ ~ k[j~ gilzkr IiI niban "Iup giltJ. JaI1Ja.l:malann ara1fWI.!.nn" ta.lUp el'lem~Jeru::.. ~ IJJr wID me ~i.ril6meW.. El~ ~: ~ otunn K&rlo AJbUw ~ bJir ~ me.rrt.Duiyete .ntmeu dow &lIp utmak w "nI:n: ~ Ii:J ymetir.li d_U.. .IIId. u~ ~ JCJ'Il trsHm fld.i.I:mip. x.rIo AllbinQ'l1UD

J

,

Elektrik Mati I, ~rS! Lar~ tvki fed; l.:ii K.onfsransv€

"M4liha A voi tRraIlIlllM u",:Ill b Il.'W"lt. JileV1'JlU UIiU1:.Qe bir tonfe:rn.u lr"UUect.ktir.

2g.3·!:'41 C'IlIIIU"W i gilnu a.kpm.l el·imlBi.e kJymetJi h tilJ

.

m€lsamere

kadar
"laflin.&.

eW:n ,um

OOkIDlllR

~d£:rm""", Budan bll.ll~ ]linf lIIIlniyet lIlildibi~ t.a.n.fmda.a, Mkakta ~ n. ziyette dol~ll.a.c da. Da.rilI.b~ ~t.w.vJ.nmtG-

m.i1.dli rlugi ¢:mOi;J"D g;iyiDudz .. ~ bQ aatbt }i'JIII" I

alzr a n az ortadan s rra lea e basil!
hakeme:tll Jirayrime\ k:ufell ya~llml!.k Ilz:ere ~itlei ~hy() eg,..
:uyn n.1I.\"ll}~ Dlull..Il:llJ.ijlur. Oiil'l.kiln dung lUll h AlbinotlLH'l yll.p 'II'CriI, pant k8.~.II.1u;tlifim:iliiyetinde g"ni t' k !l1lt;U 1is.1Jil 1IlUhttur- Bunun iae.rine lIl.ahke· hRpsin8 ve d.erbnJ tevkifine karar \' r . OF. Knran miiteakill

a • .-.:u.
1""11"1..111. I ....... ~I.

....~....
...

Tlridl'IO

~ 11•.....
.... _ I

bJ'.

I "'T'L"

11'111' ,I
II

Murdi¥enden
kaJya~arl A..hmIIt:
~

'1M I

MIl I

dClj9rl!!llk kmld I
~
~

taiL

WUm..sllil

,,~

ka.flLlal;iW

lU14

"-1 lMI p~ I RdlUU ...... U.

I' Id.t II5I'
I. Y1l::MII_~-

h~ 52 nll1!l1lll"!.h g'kDp bt lu.~, od.uJna

but ~dD Vurl!J evnlki ~

Mu:btelif :t.partm.!UI metho.lmErninwm ~dnl.: M"lnden \'e merdh'enll'rin aJ ~!d[-I Tiirk i"tikliline Bit b-uyii "0 tri.k. ~ Ua.rtn.1 c.,:a.Im:lk.la su~ fuin ilk lea:wl ~ 01 11 on~ 1rc-d~ VJ2' PII.c.l'kh iii i Ide iki mWtaf\<besinin ~idn.lU i1 1I nio ki !nirI yakabmtlt !u y-..wnl" k.. ~ 194 i tlab ,', J t 2{)'30 Bunlar adLiye 'e '{'.rU . r n da.. "JJtUZ.in Cnj;l-uo-Iu 81l.l01'lUn St:J.tbmnhmet Ikinciylh CIa ~l(ila.tl proprunlB. Icutl ilk: m'-lhakcm£:len ynpJ.lmi~. 1- ~. BI1 to.rcm: ~ k IS • red~ lrer.~e .hd ,I' (Linne _L,- tiy.mierin ~ da\ til rlni {"'I' br:U! ttmedl~ lddia ~lmL'i UIe biirosl.llld:l.c. lIlmaian rica oJu. de mahketne cot':'t lQ .ba.Itk:m.WI, 11[1£. tn\irif .kn:nln veJ"ilZli!fti,r. Pro~f'.am: 1 - IctiklII rnar$. ~ do lar a saklilSl r 2AQQ s&il' Ev nUi Dr.

!bema etti

me Albi:nQnUll

Wi y mih)(I"tJe

t=
II

5".,
li1l1 1.:11 JO...IJJ!II

011.

11oJ"-"1

Ii !jll~

&~ eD

la
lI.A 1 ... .11; lloll

~

V1Il'~"n.D'lq Yl!

....11

UoI

lnntmq. SJI'!M ,uydl 9ft v.rum oIarll A.hml"'l Ural ~ hQblD:)JIJ1!~e kaJdln.~.

iji..ktJ... lrayan.k ~ lilt b.ta bdar yu-I fki 1n:JQI. k~

jandarrnnlum ge-ldiiJni gtinn IJUdlLl F1.Cl'1e l1lahkt'm~den ltori·
darn rl.-]~"
1.."";lf'I~llI: mp -

DIKKAT

"[qla yarata.ml,
KDIm:c pqada Qt'W"'l5.rll Kadrl A~ iJl! Muatafll t.avlrf1 c~ lie"K&dn ALq laJ} tnt k I.I~le arilu~.d!U'lW ~llndan yarn.lo. JIlIIJbr. Su.cIY yUa.Iamn.uJ yanlI

d:iven.ten:l~, ~tlerde gim:1en 1mybol:mUQthIr. J !lIIda:nl"ll.1m1l bIll_Un g1i.yr'CD lie I"a.g,nen t'~ fft'l~emiy~n A~binomm ~ki!i
~

~t

hn .iHilJIde

bulu.J:P
ft:

wiJi.. mu-

d.e:rhJLI mW:ti'ldu:r~ yu:;illm-4lhr. Poum bugilil AJbinoyu Y.l lC; gl Dluh l"J.dr:u. gorUlmektedir.
De

milrldejUrtll.JO\Hi~

ve pnH-

ms~~.

BumllUl blr mildd evwl PoIf'lnynrun 1%_:"{I.h il...rerine ~ eLi iz' iltiC":lJ eden 0 11 Fallri itj!ilirkL!: birlB tarnfm.d 5..:0 uolar dlJln.:nrllnh:r:I.J~l.J. Fa.h ri II1dlgJ bu do larlm G. l:atnd:& !illmLfbk ~~ Dimitro VI? A1~ki'laudre ~tll.r1U1!k 'l'Ilriil pal"iUI1I'1w, la.hvil eJerkoo yaJn. btnml. ll. Fahrinill m u.baJtemll Ilinc. diln &8l.iye ~nei I;,! m&h k Q:tl!.si !.Ie J;Uyri mevlmt' III ~ ralr de'l,aJi] ~llmliI. [i!lkn. rlnio bLl dolw-l.lr1 Tfirk ya It Dl.aksadile verd 19i ~rL 1m PI~ n: m~ kanr verm.1sttr

YIIVIU

demL"9i ,nih. harp ta ...Il; IOUali liml ve Evtmi:z k1!ttil'h:.me y ym. ~u 3.»lI1I.rlIlId.:Ul Ji ri • dUEl Dirimtclrin ~

:3 -

_~barlIl.H

n:OJ!I~crnns' Harp

t.a

I'l

DAVET

30

M

T

i9H

darr
Antalya ve havalisindennotlar
~'alii'
Re'Ulzl Kayoll!
B'u hA.dise naslillapanlr? -lJlutasarr"lrua gelen cenlmigafi'r - K6yliiler Ijlkayet(;i ol"lJ,or "" E§ek gerine .Ester! - IIIJ.Ylr, biz isteHll~Uo,,"'Z , ...III rEfjege bin lira

-18
me te pel.!: hakkl. VRnn. Fl1haki· - eehinle berkll:li ooyle bir ,up II ·i.;inde ldi. Ha.tlA 'mliltaSM1"U vekllinin kend1:!ii bile henil2 iljin
If,i l·U:;;;tinii. bilemiyOl du ve .ijU an3i lU"lJl.r.Jy& Im.dar kendislmn d~ bOy bir kanWlti ya.Nl .. :Am:3.k kon.-

MutasaJ'T·'

I.n bu BOlden !5liyle -

ku"",,'e1.i kur11.1l1l,(la.· kendi HI:I.r1!HilDdll t..1.kLndlk-1 Ian Y'fI2..iyeh gorii.nee hi,d.isegin eok basil bil' JeY oldllgt.DIlI va hat tA .1aplilan ~.D dognuian. !logrnys. IWYi!I [Ilnrm bir bo,.:cerik.siz... Iiii, bit hal~ netiee.sl mey ~ dana geldigini tamamile an1a Pl-f¥b. Bunuo i~ln aruk gOn1ifi f~ 1'D.hb ve istira.l::lIB.t bl tbo;I,u~. BufLU nrdig.l eaareUc de url.~U lJeri pri saylemekte bir ha.z duf1i1Yonlu. BI1.lu!~u.s blJl gahp dev18t mi.1Jr.LessilJerinlll kendi i:ionnn deli kJrll~p dijki.llm cleri. lrii~iilme" lsi pek bOiPIua gJLmL.'"jti" Ami vak!I.DlJlJ ne oldugunu merak et • me!de ~ oulal'a 8Ol'mll} OF:rlIIII1II..

e

&OJos

rre iligal

dlll< Bekhyorchl
Da

tlkm.run ili;i.DI kendi taraf:t.ndan bU- L.Ial variwlrn:l.SUlR ldz;w:n, b..!:ma.sm. Nilekim fAda he-klemedj, K IlS(Illnl ve &iyasi mi!eavir Marki ~ti c~ tri.izWe: ded.jklerj gibi ba.d:i.se; ~ mamYI1/We bIT nObetr;:LIlUziJI. fazla has-'1aB VI,!: ihtiyatkil.r olm~ (10la)'lSue fe"lotaVideden silii,h ha.51 yapmlljl Dla.l'! karakol wUl .. ~ijrim Io.sa bir a.tHHn&.n baska bir y dcgildir, • - Fekiyi aJiI1.IM, bm:Ia se'lx-p Marki Fill";.wti ~II mi.iliim PDktaYIl, [l.~ jtirafa getindlgl i- j !tim Ibi.ltnn b itU.in. §':.i1ip bUf!ilili yenlu. ~cli ~ Ca.lJ.lm dlyOruM yF.l.... l.Jir Jilioot;;i£nizi n hasaas olmas, i!11.e,. Burdi r cihetinden oU1Jn l;;~tinm lJ,irka.;;: kOlr'Lti onlllillphelendirmi!:! ve bi~ok ilit:lrwa ~~&]nt:D dur. Iila!d:LkJarmJ gfirUncc a.te~ el.mi ~, bu ae.alere kl,l.tt{;rn Ili~ -efral Vi! 8~r makinelJ li.ifenk oolllg-'u. ,le
R

ki bunUD meyda-

-

KlI:ILl.8.Ddan

eeaaplarmm

Der..

!lI<il8.h

b<L'}l

:MJ!i~.

iilf.:.I"haL lli.lkCweti iade eb:JJllj, Muwarnf Y~kililtin ihtiyanll:ll 1IiI'b.r.ak lc<L"1larl ~Wma.'-j ve sor :mu.,tu; - KoyltHeri mi ohii.tirdilleT'
llDksll ?,. k.i Faran

yaparak at..~:iI.basla • Fakat ooliLtr kLlim.B.Hdum

Bn
.IlIlI

mi!d&ffL&.
~Ui
Q~1D:I:Ui.

,e.a.bUr,

Me:se1il mJJ.erle ~yylU' miidafaahr. yatlal', !Bayn d.okiiciller, iIl_fj.lilk t1Jadde]en l.a,flyall destroyerle:r ve denilz ta.YY;l<.releri g;iI:)i.. ._

:m.uree .. bl.U.batu, g&-

tlJlicai

tJ.ni1Il

ile e "'lip "iml[l _I)zleri IJU
-

ar-

mu!flu:

,.1-

"§imaJI

denItmnde

o.tu.r? ..

-

¥nJ.i eanun b.i~ ayL;;: ~!!' mi
Yainl7.:..

I

InaJI.

ab~ukaYl lwmHllI

zere f:j[0iWII

~t

zaman

M-

etmlik ~
!,'eya

tAm1tmJ.D.1

...,.",....",-------~~~~--.
113

(Y E If

i

S A B A it ) INI BOY

0

t(

S

i Y A SIT

E f RiA

'"' i·

1

d:l,H.OOO olJ9 ve Yi'!.rall vcrdlii, hald~ 'bi1,run hal boyunu tut ., ~r'. Pek y&.k HJda 11mnnlor b kzi..rn. j c:in daha emm bir hale gelE:~ktil:". Sj"o Ibl[f1 elan her ~.r-yi istemekten ~eJdnmeyiuh._.,

J{aYlbl gi21i tl.: m ah
Auda~ivusun, clddi ~yb1Jlll2ldJ. mizdeo
-yru bizim

bir

- J.!:\o'lilt yalru,,?. - OdUtlculatll:t m~J'kepler"il:Ll fhliiI'miL~]e.r.. . BlI Biizl'r muta~nU vellillf! i Jbtiyal ""q; QI.,.k gjjldl-"rm~1.i.I. De:r,oek bil tun ba glirii [Hiler, p&brhlBL' zav,,11Ji koylillerin bi~ eklcIi 118_.111.11 kQpIDlJ.1jW oyle mll?. I Tam bu Bit &.dfi.. idi k.i mutasar-I nflIk bin .l;JJ1IIl alt katinda bit I gU('lIltildi.ir, bir- agu kallJ.b.aI..,g1 - I dJr kopmaga b;;I.J~tL. Bit c.tM
te§kil OOC[1 bu kalabaIJOr1:.aJill:l da i"i !oroy Lii \r~'t'dI. I Etrnftm daDirk~ ll.aLy.JLtI Il~teri a..ImuJ, onJal fI y:1.ti'll~:rlnd~ birkac ltflly .... 711bill \Ie TUrk 1"10n
lIIlipflr

dil.!iler. Zama.nl~ trUytiJl: bie klBmml denj ~ 5e-fe:r1el'iiI w.hsli!l etmen~z ~"lir, Bl!I

IruUiiDma.h

~

Bu. h~

ilk ge-

:m.i.;:j btz~m baljlaca

kuvveUeri-

fPD

un.

hsle~ bulunu)'\.Idlu_ Nilla\ 1 t hrilriIltiiye yukand'll1 rla inenJl'r lllOil. Eu iki kiij'li.Imil'l valiyt _g<ll"_ m!k 1St Ihkler1 "to lla.lyaulan:n
da buna m;n.i r,IDllf.k ilOtfl c.alllj.-

bkla.n llJ1la,:-ld!. ~1J.~iu'"ihtw adamllU1 h.adlt;.eYI biJ"a;;li dana tee1eyilloo Q zarnaM kw:lar koylliletin rh:rtk<riw rmLarnlJl oJ/m TUrk pol.WIc~I. 1rnI!li(:;;'t ~ i...ali d- I

I

tiler;

-ltn.lyanlar htl ad'a.mhmn ('fle"klenni BlLlIi1:111 ii.iler de blillm aik yltl.e: gelmi';,Ier, ~ Evet~ li,l m(_ ~le buydu. Hat· ..... til. r;iln Un en b iiytlk b ,[fu;e:::; i bu !fCkl r d \'AI 1 degil m.iydi za n, Bizlm iki ihtiYiLr },ijylil nE Y PIP' yapmlJ}lar. h:d)'1J:l rooJi1igi.l..ni.ln.

I

~Q~yanJ gvp ailm ..riu veya 11 lrJIlD.tia. lilww.lar:u.ul i!Il1 giro yim? S~li.ra i Ibe ediyo.-; ,,_ Sell.panonm l~iDdJ~ d.. aimlbla..n.n buJ ..... uilli:u ku.l'i 0lrimiyet.ini dl;l' iI:~min I~ceek sUI larak teyit OlIIWJlDU.i BI1IlUllla r~tte tallZ'im olunmahcbr. Be.dordilncu. ,destroyer }lim sit.e IfVVI lop de b.~h:llrdigtnl J1.~ i~~ ~~e !till" }L.1It1an b-~ber gii;Ji, btl l.fl.kimiyet hi!;; Rurntle iIlew.wt\mJilD tiglf'dell ~W:'& sa- fiJotl[J ~1iI1'l1dan U_nJpitel1 D'. ·teyid ~d]yOJ' ve 1m:..nm Il i~nde ( Alman mo~uuum m B~llCb:iy,a- at Ii;) le~, I"'n bilyill! JJ1" SVlf g~mjmjz tizerlne ateEJ. e~ tip Ki~lcl kf.l.ll!l.brllfJJk~ilm~1i gill! dcm.s iblltiU ya gtrl"liginm aiildtSilli 'DLldiri.yor_ Ben dB btl \'~y& HeTlgr)landln II.bhl - habeT verildigiJeliioo taraflDUriHml~~innenin gHiS olmauJkasll temm edifebi):i,n. ZamaW dan telf;T'Li!lJ.D! 1Dilduriliyoni . W fikrindeyim." gelinM Ballik rlenizinl' g~ mcAmin.! 1m habe,.ln dogndllAmirnLligiu vl'rdJiji llIih.la8.mi,.j tcnlin pd . If utniller elm guna. pek. illll.lHl.buYDr, Ibu.nllla. Intem :mddll filasile nnda. d nnJ'C:2jIil:il'1l1icler yapabert~ biitUn fi\uyn delli~ 0.- de uurine iD~llda 1i!li!.'::;'lnJZJI unlit eckrim... ~lm3.5ml fllr dlyordu. B~I ,'1U- bir"h k te - tJ k h ~inin

dllnlz harbine ginnemek sUN-tHe .BJnl· ne b:ir slyuet takip ed1Iyo'r. File It limanJal"l_n bekliyerek bUtiin teferril&ti!" B'albk dIm~Z'i hWmiyetini AJ", manyaya tom.irI etme!tted.ir. Ayn i mmand F.i hem. RWII cephffiini:m bir cenahHll t.ebdit ~-dIi yor r hem. JUma:o eaLI:l iIlCl.-1nli mHdaIlI.8. &ii~OI". Diger 'l:a.nd'~ tu. mi!V~ve N o"'~t.en istcdl'1m almaJlltadJr. Bill AlmuJ1lllf.li!i" i.. bi.iylilt bit' kirdJr, Bu gUnin 'U fj.el'ait kSJ'fjllfl-Itr.la. filol~lU~ dan ·cn mill.lim .isbfadeyi anea]( bu BUl"dlc temm il>debibrIcr. BrltanYIllfD:tD bun hafOo kMn bWi bit' gUn BalflgatL hi-

dar (fI.ydal1 otma.sml beW.W:.ol. ''Be.n1m fikti.mce rl~ bh-

scfli!'rlerm m D.lmkUt'l oldugu

ka

oe den;zallilarm' fUJld'fiJ dehfet - Ll'lJziJnlardahl lehllhe .. Denizaltllara karl I' miida/6ll - Amirall,Buy.II /ilo
jjlDJI.%JD

birini t~ ediyol.du. 0' :IIj-'';U''(bt G 'll'CYf!Ii 7 gemirniz '1'!1J',1. ld )'&lntZ I!lmm 1.ara.f111l17Ilian de@l, !111;qn1iJl. t:araflIlaan da biH:ilf1 tAbiy;e 1'1 ~.p1.an btln lara is Lind cl;l:errut tes if! ttl 1I.iyordu.

gBlIretleri- Audluious bBtt, _,Kars gii.nlerj "Blum; endlf6 - Bahrillemiz ne If .giJ,.iiyor?

l!laldni1.dlllD mllllaleamZl ma.hRIll. blr BIlr'Ctle biJdifmeg.e d.a vet OIUDLlYOnloUfiUZ. Tc kL9J ell&cejiu her p:I"liiIjeyi bll.X1l.r.elle karyLla.m1l,Ya bazm.z. Mo.ynle'll' lIIakk1lldaki pUl.nlil.rtllJZ\ tiIk.kiilUGl ~W e1m1!~ ~reyiz. "Harbin umumi repbe3i kamrdIJcbr. "Rd. tuyikl bekledi~ gibi I;llurmdt. V,e g.ar-p c~plJ.eBinde yeniideu Almu.n La.'kviye .1aUiJ.M1 behl.enoebiUr." Scapa.Jda bi If d u§m an

li ~al.lIlde bi.r 1I:orpi VCYII bjr 1 ayn t;a.rpt.lil haberin i yordu. Ge"miliiin 'batm.l!) oJm.a... b!LI ltll.b€rin olmak iI:irI biltlW gayrcUCl"m ~r.'I. dllm.~inJ tcl~n8. iB~Blfi:lekte j dJ . G-et."e b~I'UIT:IRlld..IIn bmIo. Jl.lId~ciow!lUn b::J.tUtim lJu.iler verijlor, ["skat blil [lfille-rin. glizH tutu.la.cafl fuWd:inJJ izhu edIyordu. t-Iemm It~ndi8l.nei ~u tcJr,rn:fl ilfSktim;
Gnnl

te[~ OOB.ID.II. gelW. u:dru:i· QU!iIh~lrp. gl'fni.1IliZe Lock 'vU-

21 ilk ~rind&!""

MI.·emhli

l\:abinede bill. riJBln hir alr ol.arali: muhafaza.:n 1,:dlm c-eldi~nl Biiyl;emg;,m 2&IIl!!.ill ft· kklerde bUyUk 'mI1r B.Yf"lllk gOr'l.1ndi.t Ra..zllan eg Ii" lnaJ.kwiJ bOyle I}.eyl~Ti ~J'I8e!k Wl1um.i it imaW. kaybro~ nlizi sOyl il yonlu. Bill fiki:rrle olanW' Al· m BIIlsi'I'HlI belJri d;e c;-oklR!"Ii btl geminin ba.tbtuJ,drl.T'1I habero:lar oldllJ!::l anlll ileJOi lJll1!ii YOr~8rch.
Ben Aln1iwlU'Ul Ambejorumn

~ti"-

~1.nda.f.I korkuyorou.

Oga~

bq Itumaad:lU1ll:lil.! iJ,ti~1D1i. mini

bat UilDdaa ha bel'w olur 111 ~ m~ bUDU Him ed~kkrini sO;.'ledhn. 0 zaman bLZ de hnl1m bu 81IT1 "~d .... if:;.;: ·tmet'llr.1 ginuzi tllld irebllirdik. Bir tift 1£\0 de· Japon:va.T1'n fI, " AT-

tur
Z!l.

orlillfide harJl ~emalfI

~zle(hklerIDl
egN'

Ya ~mi:ll'ytl

kil,ybetl..i~

b&urlatllli1,

ITl 1lr:LSll

Kc-

bti.l;!ktliJ'i'laD1dJWlIlll~

.

.nritk

bl.l.l~mJ\)'Ulea iIJi mrbAlJlla di"Jkiip o:rarJ.ru!I r.lln .. ak ~IJLMRI'Tlf"4~I'l. u bdaF g InufltrdL Ccllnif;.lerdJ ammo pc 1t!C"lllliende hoHJjlill XU DLandU:n1 b".1la aLm ,If i.Ultre d.i _ ~er lillb J.b.I1 v~ \(:rrlhna.n1Jt hkIl~ b ka( g-erli 11)'1 d beraber if:: miij 1L'1'I.il.

kuru

1

nrlamle

MlL<I.i,mfllli: WJkATUru

l

Tehl'ike b· yClyor

Bu um:l.lmj hnJlu bIT ltiW ay ~ Kl}'aJllc1J.m.imWf:i .. cltl. 1:''i:i.kB.t 11~~rJl' g@(l:ililten I'iCln~ lrwllo;rnl aml,Y.If' cI "'HH . hi Ill, rill va ertom g'kl~U bbh:ll IJ,tmll ,Jr r.u. mdl~JntmiZ fU'ftL 'rehlike Bi'JrdU: w.yUyQ]'du_ Foir '011 Jt"lllCOym
I

t[<lllRda!l1n .. gl~ d ~ill~rine :ke1~ldll \1(: Jdh. ,.,nihn.yct bi7l.(! ~ekiJtii ...lI: orndn II.l.eJ;I l:dimJer1 y~pm IlYu l~!I)yl!lldu. SeripaflOVUIl l{'l1i~, Ii t:1 rn ilido.f:!l..[dwil~ ta.k, I ," IIhTl{'-'Y irll:>C ·Fl<lf'krLlfLile feTID. brr bl.liliL e~ reUe j(&'11tlr nlmak bill! ti!I11i-

"AIiI~[u.'"iowm:D si;:;in tesaretin:lz:i

iU mtgrnJl

~t!J'tl:

lekctJfrln

'~ilwrenlll

\·e rX:nbl menli tekiJJlJresbIJ gM.r aJarak bil )'1m. YOk;;ll Mini v3ziy tJerl

-

-

Se..puLQ 'du

1.1(-

11':::'

I· •

n ola.rnh bll' AhTlu li'fl~Y£i gt!. m..idi, Urn b~run (ilorHI1I oraya ~lttig-1 LW·f1lo.rr"h1, mlllytJ dokme.'1) Il l"lU tL fihii AbnBofl e:ewail r~W-m1lda kRrlP~bnl VB fIlmnU?lID bu. aulanb buJ -

umuyoTdum. dar iyi ~mesil tliuuz \'e ~:tiruz

klJ.ybttmlm'lck 'La~i:~ ine mft;IDal" oldy,!!;. 011,1\111.1:11: i b~1I 'bu mJ.1 Wl~t qriln.q i1~ v~ya d~rl L(o.Y1P wft'CegtmUzI

dinlllll~';m. Bi.z te h:i\: bir ~

Iln[

Iw'niM, mru. U!; Il)'hk h.W'[I

bll-ijJIIWI

geicl1

kal"liM': f'a!damak h;in b-[Itilln gayretiml:rJ sru-t"etmm: mi idik? 0 haLde I'i Mf'D a)"lli tuU"cket oorberlisin rloc.nnmad~ e-sirgiyotuz?

1Jli're-Y"c1'i biT kolorduyu d"t'ek orsa. eu mn,

8e~ hafta 'sonra h.aber .a~d~ 'all"
Lar4 Itl~(:r de be:r!lonI ilktorafmdM

rj,mde idi: ku.Vlr:Ue hrul ill nol'rt.ai Her ~e)iin bu k .~ tar giJriln.diJ VIIi bWm

tam-

sWn, UyMllkBay
limh: OTdumu

~mu. k:alioe kabul udiJdi_

Mml.u

edlil.:bilmi

'Hr.

Ontar mlit.ua.rnTh,"a

Y

"

..

(A. IoIIi

I

''''IrJ

etod
~ V K ti o:n rnili

te ayni .
,,'ardL.
.. 1

1(.

Dedl, f1~lbuk] Molla, QY'l4:': .alp:· .m m.~'d! ~ YI111 meyd~LJrul :;elmi, .• .t Sil.:! oldugu ~orde durmvorou, Bir un it!:'"tV! ph In.nlllj'l_] "~,)o'M!l:Jmll;: i::lil'orQ1LI. 011 nyJlalliot; r ~ YaI'.:lit11 tr. dull Ad h ilG glitu dan (IDU gorougiJ iLl mrmc-.·i: b-' si.I @.l ij.-.ur,inJa i' E iilUll _ !.ldil' . her an OIlUllIa gtire~ h.;;ilind.c .idi. Bu geber'

l

iXiyl

r

(!Ii ~Ll

!.lolla ve baba Bc§(;tllBl,-' gelr.n.itI:Icdi. (lllmill.e.i.H:1ilelltl ~.IlJbrI~:'! gltti.ler. Gtlmi.ll Lmlll u~ ~~ilI1 v a5"iWlMJ .Moli..':i:wJ; te_Q.

~!!in([L

A
-]I.

mJaD

du]

b

g:i\ -wdUeT. B:1ba. "'0 a !"a}'a *l:(I.!mesiJl<::l meza-

.

i.i Un? \I~L.n.~

t;.Ji~Qnill.; I sell fIrtJ ~duJ. 3-;';'Cc, In il5!. yeni

tiw

- Hilydi ba;k;;: 1m, bugUn Ilk m!<l::illo.h ba~!trru kuttUJ"lnlll'll '~ lJ.lg\.; ba~lb_'" Kal"[1 Me-hmet vu·.. MWlim D" peJilinncW'. Onu d.a. • lL;;p i:l I!ak.:11nn. .iDe..... ~

gun. _.
D
.... <,_,. : -ft' ::..L ~i.il.c.l.Il}C 8ga.alln t;.. f' Yl, F_oca YU$u.fu noltlria.nD8 ge ('li:liynrQl1. N;md gt':Lirntillrht ., . _. r.; .L. di

:f~
iI

Ill!: ..n.
,. •

ilJIUakjj:ID
"1\

ouJo iN?
'I
",._

JdJ: 'ln,

hi~ cevap vmm'

--

.... Ogl!lll1,

;1:--

yoksa. gtLtq<I
?

~I.A'

IOJ!Yacak

Mc.Ua.ulIl;8:,oo ~. Sen delird.iD. mj a.!lum? y. rnzyilk Q,;l!l.'Y!.k!;ll;aC4.ll_ ~edcn bub~? I.. :Y'lla, ~d i..siru.n. beai,;"d-~.nh~- 0' 0'''' _ ~1I!I1I1 .. , ~~. le..-.; .. i .... 4. .. 'FjndJ. " U.\'T HiG.: oW:1tlR Olra:> rj;;L ~ JJ:" ml Y. GamU] [mcl.il~r de lli1Jj 01' _ B- ~ LliIIJ Yf ' ill du kl, YolI:1w ..g..lbey@ndi;;n yliJt .Allah!,. ~hliv~ .\galiej"isi d3.ha b&i.yu.k Yl ~m1'taI'allI~1!.1.. KoLla . hepsinl s.ii.pUr.lil~ Jr'i~,.ll, ~i.I ~ ~fiin J.el;c.b..:ni!eriw ,!.:.U)'le b gL.u.1.aktan G.:"nn Dil" taraf,a ~ IIwll. Eu :fLl"ru!i.lr Gii-!:ni.lli:uM ng.a1l.rl.ndJ. u. biri kWHadfincrek; - Mollil., l1~ymC; dnn yer . Deym Q. !\lalla, ez.j IJ.i. 'vii.. il.ldii. bntine bakb.... Hi-;: ~es t;:l.o. cI"•. mR:h. 4~ ~de~ ~ ~
~aDU§1:J. BunuJli

0.wlLl'''';
rnn".,

w.c-OhlytlrdU.

r

~

B r ~ 'liar y.ll.... De3-1nCC lim'b.l..sl h8,'r'l'"!'!t1e'~

,:_ ttka.f"::t&uu.. _ E, ~:e. giirev kalm.s.rll.

nu:HI:I!".

==="--....... ...... - ---_.,.,--~---

Bur'

u.,elioe

age. tsrn.rla:
fie

utan;_,e~

0, r C;!bfulan1ub. rnUte-addit gi6e(!.ct' yaV1.l.(~1 Ib:rvaf.fllk 01 dun s~yl( Moll b:iban M. !t~abeyiJ::. dcmtiaa.;;. cdor'. Dedi. M yine Ii' .tt)~ Nc. saSlHn h_ dH CUnkd. aga~·"'.sinin _ i ~-ma.yoJ'du. Abbel'l '"L at rur n 'ruyordu. Nwwet a&~ dr- ii!~ if mekten \', ~.ge!l;'lnfdi. F-J.ka", meyd..::!.n.a \Te gi.U:€ e CllkfUl ~;ilioj.l!ii 8& ~jmifd ak8i g.ib. ~~eney~ d.fu}mU§tii. V ~'l.lle a.ks.i gibi de ~lJlt;.;.,;eye )'iLIUJ1 eaat i~1nde ma;;~U~1 oluv rmiJjtt
M{JII:t., agab'::yisi 9ing;anc He

~irki!:!l dJ~katlc re) ledJJ'lJEd.....Agabeylsi 0 kadlU' aCi: j eve
ber t g rl,;.'.iyardlJ k.i,

bIle cam ~IFaka.t, ~abe)'isinio ne bcbr bJp ohbm ~ gunu bildigi j ~ill 0 :J.d.a:r iiztilmeyordQ. I,.:mgene, h~m.J furl;tiste altina alJ'YCiI'1 Sal. mad.ctn I. Ur.tcye ,. kWltedlluHi a.rtIl.ilya d.o~p dw. Li.),QNIil;.

MoUastw

Dl:n~lWru uun nYL~ O~ db'L _, • yUw \,ii.l"lYOI'du. IlnbJ'I:i. hir Ba.klnl~ n ! AlLmtilt 1 rb1n gjrll;lti. Inmo... " 1, ,;illo::rey dUd gihi deiil, !lYD1::.'11 fcryarh 1:r'''~::ld1. ~3.T' d,> bir' nuJ)'Qn tou ,ayj;~;!' VCl. {Iil. i!Si lliYilll' enlar ih fICTyacll gl olds. 'Clj.rr;:ain I.e",,:," I tbgi. kcr,:.:mlllar: miz (t ri f'Ii camaa bu k v\,TcLli hl.~ktepl~ arnmll.dF\ tq p cW- Oglum, s,C'n dC!hl:"diD till ?. dw I~ l.azm gr.ye!c.t-.ne l'aaJ dil!flll ""' kiUljol tngiltCf'Nl in He lc.u lutbvi 0 il<'1$ ~l.J.noo. dli ...... oLw<1.l.a.rma mini nluyordu H..,ydl ~k ba.uplJtJl'I!I.. .• rnii~l ..W glllJ ge.:JJ:u~iDi '1'(yu.nu.n I!lm~a d,. 'h-u!lei haBe:j.J.ktluj. ~cf atn.ili~Un dcViW1 IJ-r;diJet,. hull la Tn llD.ml m h;t.L e.ttJtini. I I !.::un bir ~, !r i[,ln ahallllyiJlt bir mlleadcl 11 mllnacd.ildi.. ",> U! ~ ~olwrun k.,1It2 b,;talar.nn:tl, },: timin, IJu g-Li- gUllel1ji. r. hava, oldukqa k~bf!bk hl .. .u, F'aJ,:at" Ra.yfhl1 u I!J"" 1 cll" !1Ok •• aile v:u.i. te gi!mVJe111 r ,; m t lij l-li.iL.I ~. tnpJl!ml."lt1. r U It ft 111"[l!'!JlM kiF ct.ini D..mrn ~ uhim h&.t'V mha,• l.R u~ I . - z..D.H~l~iU;~ II en J!' tnrlii ~ li hi ret: lla]'lBlJ .. ,jJc: lo$I. 1,) 0 ftrnC1. ka dlllirn fin\) ,T. BuyUh Vel k t'l kazo •\ yun }JU 11(; ~ .li, Bu' ycr bLimJliV oturOyunUr~ IWlladJ~ m.u-l~re c-lu IUl If Graij'- Ce!Cbit i ~11J_ Mtiminiu b2.1J • len~ l.n.! ~ iruu ~ -.me 'yc.rh~ u • - J:aldB 0 • 0 ~r~'iklt;.; till' imp.xa.1or:lu,;;l""",,,~lJ.UllMr t.ri:r iJ 11- cirldi. I ~inirl.cnlnilJli. gllll'la k I k- yn.n (>(llyor' (~lbl:l.r:;il~ ~ 11 k,JkHti yt r.ldlgllll. li.~ ~t1lU1 1\0 ~&f" ilarr,.'la.Llk w.oU'! gi:lSt!:~:ti bi:6J.:J:l'lm. k.J.ayL0t L B u IIl3.IiO J4:in TI LlV't"etli tit_... binle:roo ki inifl ldcn eslr 01- ,b:r Yu. W,j jo'3.h!n rlt.ni k'f,31SVylcnlyc'llilu : ,nrnliU"U!llll kart- L~jlnas1 oimM;l fli'~uniJ du), el!~rna- t.a.rihi jl'a.raMI Ia l<.:..nbu llulaJr blJh(J,9A ~ - Lilf linl~ itlba.r~1t ~ rev1di oll u, OyurtW'l InIJ h.a l"Cbe'et' pek y::t "ru~ dan wkil-:1.1! eIlell a)unlarilc Da- h: ..amuiJe hnucn 1'[13'[;1I:l eere hi.Lli.i.o ffiS \vlalu hr. I"~l!l. u.k a kalenln:i mr.r2Utly,'1 I~~ lim bari. y .l.lm:I leblerin.E: cev1rmek btl~e- B(jyl~ C\-!at olmu 1)1UJ.,Jt_ 'Fakat Hitler ij'Uk:.. S-j.'l:tIda l r, D c' ;<t-'h:1J mitlaiu& I he ikl·b.rnf da b~ti.b gayrrtJ6Del: elm' herif.· ' la:r bfl,. AUillll..ikde lm,t.'i n: tili'*J'Cbclerw !:ok L:LI I1ik O)"DAY(Ir "IC' l\:h- rim :satfediyorhrU1. T~'P t urma- I olo.1;.""'1.I:ll lOoy I 't.i, Btl muh - likwctiW wahnl.+ I iY dLl, Btl ar da dan lmIder ~lDd' .. rjo., re'lcler i... in IT !, ~Iln a.yla- mldp kalc::}c ~h. IiN'i 1111"Wul'l. L\~I'H l:.: hIib.t;r ~u yot. F· 1 l:nr I..ilrlu. Ii • yo.l.pan Dn-&1l ILl 1 .. 0 hrnn bn...._mlJ1l'~IJ. r.ru d~ rt.n.yi.n ifi!.r. Ma.!; t g~yo i ill. gW_ip variycte , .' .:B e If' d Miiilrrini 'bcl;J~cnU! 'I.. V~ roil i fludi .A.:Lm.Wl Daha. dIb:gUn oynayan Go.ht.ta· d~ilW: p..~jI!lt,oml k~2, diblfle '~'etfs bold Li1iclIl.I!ri canhwlann giindc 150 - 20U blD lULl ear. -:\ylllar dUi 'V .. tehliko: .u!.Ii! de DC tioo aIAIrI ,,1 ,~i ~rm .. - e, m: 11 k gumi OOt.'lrdr rl lDJ w:·IcdiJW!.- w.rnl !mr a.rt.brdWu-. Br ;;a:i.;;ililcr TC IlU 1iClcil.@ ni!mYfltknili. n.ram l~dt: r-l de olrnum,u.r. Fltkat m::;ili.zlliteu .aaI;a ~rw e--;'e ~lailJ ~- Ha! MQUa. I::i )bc:;.k lki.ncl cUyc~e ~:I!: ;Dk.L b~l.1let' CfI hli.'l'ilk myiat baLtil.!'l.Il1 lax. ~ senlar n. d Tn.1 Yilh.J:a.tmuJ WJcliluinin ~ ga.liha! .. 1<1.0 hi" ~damk lJild'rdiIC". Arada Blb bir Giilirt~~' ~i.ltli k I.e !\iUminin b:.\1~J:S1, (lcb~Clli su - mi.llbi~ f;():rt'J-:l.f vW"dL -rahw:. ~umt.th:J.k.k:lk Lmz~ ~t. diJ.'C-kl'erin;iyuhyaral u.vuta gitti l"ett.C' siDil I (!fimi~t.i. Og1d C' n ;;(l.(l' oyuadlJcla ginc ~yor· I'I!5l muba.lL!:tll.:: ki ~'I' till .bu. de. 'ttl[j:ttin d.u. l1irlblrin.i. 1.akip eden . I !lI.> bu milbim te~ rw)'t<! y~nilert'kartad.~11 f:llipu,,;- '!;W 'illmedeu~ Alwo.n.lardll.D B4: ~c.::ilJb devreyi - (I' flib.. Ot;cl;l ojlu I' . dj mz(' ui • i: ;.t ~ml,;;; rrtam.lw-ft. kIn 1, da ~l"--'a. ~dello m;msak lx'ro bilinueie rnu ~ -raj«: oJdn· 1ru:1'orlardJ.. O,Y1lD bl 1c I l;i5 tic:.'lTCt Filos-.mun Iil'tlk IJ;DU!1tui. ~im.j 1m Ja. ~ i:lka• lilk ,. JaJ.. t [ele <'< oce'tiI' ~{.r . yaklqmJ.';) (fl'dlleuml l;:a- kilde dev!a.m edmen' n~g.al'::t ~ti· . ..:atla.n,~ n di- btl) r~rl'D.,n _ cre:riru abtul.k1& ge-, fkl.nci ,~ yorulzl:; a rn~iz ienp edecelttit'. Hal ..._.. kaybctmiyen hlnde \- !;,lrunrken, ',.umini t~ I n hnm bl1k[ \ oyle 13;'1" QeY yolttnr. B t· cilutHxlilJ;r. ..1k..;" ... I··-Ve kazandtklattL M!o'l ill\) her LId IDlwn da ga.yn::tLi. oynnnJ)'tP b l't'olcr' elIlU WJ. ~Ulla t;j, I:ng l i.clv tiGll"et rtlolan r.'IU bet lige uJ1!.~. Bu. ~'I )&.ml. 4e'vuD ediyorl.n.1d:L Boi.:lZ--l ~lk!l,cak ;r.u.nc1.mi.§tcrdL. ~:z:cna.sinin b.a.rbi:1l. ~ficlilkiohu. woe. - Oyu- j~iJiler Gm:Lasaro!l kal!h d 1'!1k lE-I.o.Hri 'Milmin ~U1.n. thlbine dea far'!lJZ old'u~1iI Uall. et- her ik.J taraill. ........ wrn n!:ti ':.sini 1£'h1eri1:ie ~\i.rnwk &:Ik ~ bqladLla!'. g-oli.rke:n Q:u.t.aJ.,cab '(i.akLr WI. ~rmi!ijJerwr. bU -Il:n ~YI'eUcrilLi. l'iariediB.G- .Di hrnre?lli ~t GaJatr.ae.a-1 mUj!ti.i. Auam.('! ~'lZlIJ. birdet::.biJ;e Ell. I'Itwl ~ edilmi~! 1n~ ~ :rlin1g-a oynamJ§b. gH'i:OlJel'in kabul ettitJ p;Lyl.at l!jYi