P. 1
SEM Ders Notları M. Topçu

SEM Ders Notları M. Topçu

|Views: 429|Likes:
Yayınlayan: Ayşen Yilmaz

More info:

Published by: Ayşen Yilmaz on Jun 12, 2012
Telif Hakkı:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/01/2013

pdf

text

original

BİRİNCİ BÖLÜM

GİRİŞ

Tabitta karşılaşılan her hadise fizik kanunları yardımıyla ve matematik diliyle anlaşılmaya çalışılır. Bu olayların biyolojik, jeolojik veya mekanik olması durumu değiştirmez. Her olay kendine ait büyüklükler yardımıyla cebirsel, diferansiyel veya integral denklemler yardımıyla büyük oranda ifade edilebilir. Pratikte karşılaşılan problemler ne kadar karmaşık olursa olsun tarihin her devrinde o devrin ihtiyaçlarına cevap verecek derecede modellenmeye çalışılmış ve her devirde alınan örnekler yardımıyla insanın kullanımına arz edilmiştir. Günümüzde karmaşık problem denince gen yapısı anlaşılmaktadır. Halbuki mekanik, termal ve/veya aerodinamik yüklere maruz, değişik şekilli delikler bulunan bir kanaldaki basınç dağılımını belirlemek, deniz suyundaki kirlilik oranını belirlemek veya atmosferdeki çeşitli hareketleri, bir hortum veya kasırganın oluşum mekanizmasını anlamak ve önceden belirlemek üzere havanın modelini oluşturmak gibi daha bir çok karmaşık problem bulunmaktadır. Problemin en azından bir kısmının anlaşılmış olması bile pratik bir çok yararlar sağlamaktadır. Burada, önceden yapılan çözümlemelerin sonradan yanlışlığının anlaşılmış olmasının bile pratik sonuçlar açısından fazla bir önemi bulunmamaktadır. İnsanlar çevresinde meydana gelen olayları ya da karşılaştıkları problemleri çoğu zaman kolayca kavrayıp doğrudan çözemezler. Bu yüzden karmaşık bir problem, bilinen veya kavranması daha kolay alt problemlere ayrılarak daha anlaşılır bir hale getirilir. Oluşturulan alt problemler çözülüp birleştirilerek esas problemin çözümü yapılabilir. Örneğin; gerilme analizi üzerinde çalışan mühendisler, gerilme problemini basit kiriş, plak, silindir, küre gibi geometrisi bilinen şekillerle sınırlarlar. Bu elde edilen sonuçlar çoğu kez problemin yaklaşık çözümüdür ve bazen doğrudan bazen de bir katsayı ile düzeltilerek kullanılır. Mühendislik uygulamalarında problemlerin karmaşıklığı sebebiyle genellikle problemlerin tam çözümü yerine, kabul edilebilir seviyede bir yaklaşık çözüm tercih edilir.

Mühendisler İçin Sonlu Elemanlar Metodu, M. TOPCU, S. TAŞGETİREN

Öyle problemler vardır ki, tam çözüm imkansız kabul edilerek yaklaşık çözüm tek yol olarak benimsenir. Sonlu elemanlar metodu; karmaşık olan problemlerin daha basit alt problemlere ayrılarak her birinin kendi içinde çözülmesiyle tam çözümün bulunduğu bir çözüm şeklidir. Metodun üç temel niteliği vardır: İlk olarak, geometrik olarak karmaşık olan çözüm bölgesi sonlu elemanlar olarak adlandırılan geometrik olarak basit altbölgelere ayırır. İkincisi her elemandaki, sürekli fonksiyonlar, cebirsel polinomların lineer kombinasyonu olarak tanımlanabileceği kabul edilir. Üçüncü kabul ise, aranan değerlerin her eleman içinde sürekli olan tanım denklemlerinin belirli noktalardaki (düğüm noktaları) değerleri elde edilmesinin problemin çözümünde yeterli olmasıdır. Kullanılan yaklaşım fonksiyonları interpolasyon teorisinin genel kavramları kullanılarak polinomlardan seçilir. Seçilen polinomların derecesi ise çözülecek problemin tanım denkleminin derecesine ve çözüm yapılacak elemandaki düğüm sayısına bağlıdır. Sürekli bir ortamda alan değişkenleri (gerilme, yer değiştirme, basınç, sıcaklık vs.) sonsuz sayıda farklı değere sahiptir. Eğer sürekli bir ortamın belirli bir bölgesinin de aynı şekilde sürekli ortam özelliği gösterdiği biliniyorsa, bu alt bölgede alan değişkenlerinin değişimi sonlu sayıda bilinmeyeni olan bir fonksiyon ile tanımlanabilir. Bilinmeyen sayısının az ya da çok olmasına göre seçilen fonksiyon lineer ya da yüksek mertebeden olabilir. Sürekli ortamın alt bölgeleri de aynı karakteristik özellikleri gösteren bölgeler olduğundan, bu bölgelere ait alan denklem takımları birleştirildiğinde bütün sistemi ifade eden denklem takımı elde edilir. Denklem takımının çözümü ile sürekli ortamdaki alan değişkenleri sayısal olarak elde edilir. Sonlu elemanlar metodunun kullanılması ve bilgisayarların sanayiye girmesiyle, bugüne kadar ancak pahalı deneysel yöntemlerle incelenebilen bir çok makina elemanının (motor blokları, pistonlar vs.) kolayca incelenebilmesi, hatta çizim esnasında mukavemet analizlerinin kısa bir sürede yapılarak optimum dizaynın gerçekleştirilmesi mümkün olabilmiştir. Sonlu elemanlar metodunu diğer nümerik metodlardan üstün kılan başlıca unsurlar şöyle sıralanabilir:

Bölüm 1-2

Mühendisler İçin Sonlu Elemanlar Metodu, M. TOPCU, S. TAŞGETİREN

a)

Kullanılan sonlu elemanların boyutlarının ve şekillerinin değişkenliği nedeniyle ele

alınan bir cismin geometrisi tam olarak temsil edilebilir. b) Bir veya birden çok delik veya köşeleri olan bölgeler kolaylıkla incelenebilir. c) Değişik malzeme ve geometrik özellikleri bulunan cisimler incelenebilir. d) Sebep sonuç ilişkisine ait problemler, genel direngenlik matrisi ile birbirine bağlanan genelleştirilmiş kuvvetler ve yer değiştirmeler cinsinden formüle edilebilir. Sonlu elemanlar metodunun bu özelliği problemlerin anlaşılmasını ve çözülmesini hem mümkün kılar hem de basitleştirir. e) Sınır şartları kolayca uygulanabilir. Sonlu elemanlar metodunun temel prensibi, öncelikle bir elemana ait sistem özelliklerini içeren denklemlerin çıkartılıp tüm sistemi temsil edecek şekilde eleman denklemlerini birleştirerek sisteme ait lineer denklem takımının elde edilmesidir. Bir elemana ait denklemlerin elde edilmesinde değişik metodlar kullanılabilir. Bunlar içinde en çok kullanılan dört temel yöntem şunlardır: I)Direkt yaklaşım: Bu yaklaşım daha çok tek boyutlu ve basit problemler için uygundur. II)Varyasyonel yaklaşım: Bir fonksiyonelin ekstremize yani maksimum ve minimum edilmesi demektir. Katı cisim mekaniğinde en çok kullanılan fonksiyoneller potansiyel enerji prensibi, komplementer (tümleyen) potansiyel enerji prensibi ve Reissner prensibi olarak sayılabilir. Fonksiyonelin birinci türevinin sıfır olduğu noktada fonksiyonu ekstremize eden değerler bulunur. İkinci türevinin sıfırdan büyük veya küçük olmasına göre bu değerin maksimum veya minimum olduğu anlaşılır. III)Ağırlıklı kalanlar yaklaşımı: Bir fonksiyonun çeşitli değerler karşılığında elde edilen yaklaşık çözümü ile gerçek çözüm arasındaki farkların bir ağırlık fonksiyonu ile çarpılarak toplamlarını minimize etme işlemine "ağırlıklı kalanlar yaklaşımı" denir. Bu yaklaşım kullanılarak eleman özelliklerinin elde edilmesinin avantajı, fonksiyonellerin elde edilemediği problemlerde uygulanabilir olmasıdır. IV)Enerji dengesi yaklaşımı: Bir sisteme giren ve çıkan termal veya mekanik enerjilerin eşitliği ilkesine dayanır. Bu yaklaşım bir fonksiyonele ihtiyaç göstermez. Sonlu elemanlar metodu ile problem çözümünde kullanılacak olan yaklaşım çözüm işleminde izlenecek yolu değiştirmez. Çözüm yöntemindeki adımlar şunlardır:

Bölüm 1-3

Mühendisler İçin Sonlu Elemanlar Metodu, M. TOPCU, S. TAŞGETİREN

a) Cismin sonlu elemanlara bölünmesi, b) İnterpolasyon fonksiyonlarının seçimi, c) Eleman direngenlik matrisinin teşkili, d) Sistem direngenlik matrisinin hesaplanması, e) Sisteme etki eden kuvvetlerin bulunması, f) Sınır şartlarının belirlenmesi, g) Sistem denklemlerinin çözümü. Sonlu eleman probleminin çözümünde ilk adım eleman tipinin belirlenmesi ve çözüm bölgesinin elemanlara ayrılmasıdır. Çözüm bölgesinin geometrik yapısı belirlenerek bu geometrik yapıya en uygun gelecek elemanlar seçilmelidir. Seçilen elemanların çözüm bölgesini temsil etme oranında, elde edilecek neticeler gerçek çözüme yaklaşmış olacaktır. Sonlu elemanlar metodunda kullanılan elemanlar boyutlarına göre dört kısma ayrılabilir: a) Tek boyutlu elemanlar: Bu elemanlar tek boyutlu olarak ifade edilebilen problemlerin çözümünde kullanılır. b) İki boyutlu elemanlar: İki boyutlu (düzlem) problemlerinin çözümünde kullanılırlar. Bu grubun temel elemanı üç düğümlü üçgen elemandır. Üçgen elemanın altı, dokuz ve daha fazla düğüm ihtiva eden çeşitleri de vardır. Düğüm sayısı seçilecek interpolasyon fonksiyonunun derecesine göre belirlenir. Üçgen eleman, çözüm bölgesini aslına uygun olarak temsil etmesi bakımından kullanışlı bir eleman tipidir. İki üçgen elemanın birleşmesiyle meydana gelen dörtgen eleman, problemin geometrisine uyum sağladığı ölçüde kullanışlılığı olan bir elemandır. Dört veya daha fazla düğümlü olabilir. Dörtgen eleman çoğu zaman özel hal olan dikdörtgen eleman şeklinde kullanılır. c) Dönel elemanlar: Eksenel simetrik özellik gösteren problemlerin çözümünde dönel elemanlar kullanılır. Bu elemanlar bir veya iki boyutlu elemanların simetri ekseni etrafında bir tam dönme yapmasıyla oluşurlar. Gerçekte üç boyutlu olan bu elemanlar, eksenel simetrik problemleri iki boyutlu problem gibi çözme olanağı sağladığı için çok kullanışlıdırlar. d) Üç boyutlu elemanlar: Bu grupta temel eleman üçgen piramittir. Bunun dışında dikdörtgenler prizması veya daha genel olarak altı yüzeyli elemanlar, üç boyutlu problemlerin çözümünde kullanılan eleman tipleridir. İzoparametrik Elemanlar: Çözüm bölgesinin sınırları eğri denklemleri ile tanımlanmışsa, kenarları doğru olan elemanların bu bölgeyi tam olarak tanımlaması mümkün değildir.
Bölüm 1-4

Mühendisler İçin Sonlu Elemanlar Metodu, M. TOPCU, S. TAŞGETİREN

Böyle durumlarda bölgeyi gereken hassasiyette tanımlamak için elemanların boyutlarını küçültmek, dolayısıyla adetlerini artırmak gerekmektedir. Bu durum çözülmesi gereken denklem sayısını artırır, dolayısıyla gereken bilgisayar kapasitesinin ve zamanın büyümesine sebep olur. Bu olumsuzluklardan kurtulmak için, çözüm bölgesinin eğri denklemleri ile tanımlanan sınırlarına uyum sağlayacak eğri kenarlı elemanlara ihtiyaç hissedilmektedir. Böylece hem çözüm bölgesi daha iyi tanımlanmakta hem de daha az sayıda eleman kullanılarak çözüm yapılabilmektedir. Bu elemanlar üzerindeki düğüm noktaları bir fonksiyon ile tanımlanır. İzoparametrik sonlu elemanın özelliği, her noktasının konumunun ve yer değiştirmesinin aynı mertebeden aynı şekil (interpolasyon) fonksiyonu ile tanımlanabiliyor olmasıdır. İzoparametrik elemanlara eşparametreli elemanlar da denir. İzoparametrik elemanların şu özellikleri vardır: a) Lokal koordinatlarda iki komşu eleman arasında süreklilik sağlanıyorsa, izoparametrik elemanlarda da sağlanıyor demektir. b) Eğer interpolasyon fonksiyonu lokal koordinat takımındaki elemanda sürekli ise, izoparametrik elemanda da süreklidir. c) Çözümün tamlığı lokal koordinatlarda sağlanıyor ise izoparametrik, elemanlarda da sağlanır. İzoparametrik elemanların anılan özellikleri dolayısıyla, interpolasyon fonksiyonları lokal koordinatlarda seçilir.

İnterpolasyon Fonksiyonlarının Seçimi: İnterpolasyon fonksiyonu alan değişkeninin
eleman üzerindeki değişimini temsil etmektedir. İnterpolasyon fonksiyonunun belirlenmesi seçilen eleman tipine ve çözülecek denklemin derecesine bağlıdır. Ayrıca interpolasyon fonksiyonları şu şartları sağlamalıdır: a- İnterpolasyon fonksyonunda bulunan alan değişkeni ve alan değişkeninin en yüksek mertebeden bir önceki mertebeye kadar olan kısmi türevleri eleman sınırlarında sürekli olmalıdır. b- İnterpolasyon fonksiyonunda bulunan alan değişkeninin bütün türevleri, eleman boyutları limitte sıfıra gitse bile alan değişkenini karakterize etmelidir. c- Seçilen interpolasyon fonksiyonu koordinat değişimlerinden etkilenmemelidir.

Bölüm 1-5

Farklı elemanlar tarafından ortak kullanılan düğümlerdeki terimler genel direngenlik matrisinin ilgili satır ve sütununda üst üste toplanmalıdır. seçilen interpolasyon fonksiyonu. Bir çubuk elaman ele alalım (Şekil 1a). Sisteme Etki Eden Kuvvetlerin Bulunması: Bir problemde sisteme etki edebilecek kuvvetler şunlar olabilir: -Tekil Kuvvetler: Tekil kuvvetler hangi elemanın hangi düğümüne ne yönde etki ediyorsa genel kuvvet vektöründe etki ettiği düğüme karşılık gelen satıra yerleştirilir. TOPCU. eleman özelliklerini elde ederken kullanılan metod gibi pek çok faktör göz önüne alınmak durumundadır. Problemin cinsine göre tekil yük kavramı değişebilir Örneğin ısı iletimi probleminde elastisite problemindeki tekil yüke karşılık noktasal ısı kaynağı veya tanımlı ısı akışı yükleri bulunmaktadır. S.Mühendisler İçin Sonlu Elemanlar Metodu. Sınır Şartlarının Belirlenmesi: Her problemin tabii olarak yada yapay sınır şartları vardır. Eleman Direngenlik Matrisinin Elde Edilmesi: Eleman direngenliğinin bulunması. M. elemana etki eden dış etkenler ile alan değişkenleri arasında bir ilişki kurmak anlamına gelmektedir. Sistem Direngenlik Matrisinin Teşkili:Sistem direngenlik matrisi sistemin düğüm sayısı ve her düğümdeki serbestlik derecesine bağlı olarak belirlenir. seçilen eleman tipi. Bu eleman için bir sınır şartı Bölüm 1-6 . TAŞGETİREN Hem yukardaki şartları sağlamaları hemde türev ve integral almadaki kolaylığından dolayı interpolasyon fonksiyonu olarak genelde polinomlar seçilir. Sınır şartları. -Yayılı Kuvvetler: Bu kuvvetler bir kenar boyunca yada bir alanda etkili olurlar. cismin çeşitli kısımlarındaki elastik yer değiştirmelerin ölçülebileceği bir referans sağlar. Elemanların düğüm numaralaması bir sistematiğe göre yapılırsa genel direngenlik matrisinde elemanlar diagonal üzerinde üst üste toplanır. Genelde direngenlik matrisi simetriktir. elemanın üzerindeki düğüm numaralarına bağlı olarak genel direngenlik matrisinde ilgili satır ve sütununa yerleştirilir. yukarıdaki şartların gerçekleşmesi için uygun terimleri ihtiva etmelidir. Etki eden bu faktörlere göre de eleman direngenliğinin elde edilmesinde değişik yollar izlenir. –Kütle kuvvetleri: Eleman hacmi için geçerli olan merkezkaç kuvveti ve ağırlık kuvvetleri gibi kuvvetlerdir. alan değişkeni. Elemanlar için hesaplanan direngenlik matrisleri. Seçilen polinom. Eleman direngenliğini elde ederken çözülecek problemin konusu.

Sistem Denkleminin Çözümü: Çözüm için.Mühendisler İçin Sonlu Elemanlar Metodu. TAŞGETİREN tanımlanmazsa. M. Bölüm 1-7 .) deki gibi düşündüğümüzde. u 2= F 2 / k (1) şeklinde ifade edebiliriz.u2 F2 Şekil 1 Konsol kiriş sonlu eleman modeli Birinci durumdaki rijit cisim hareketi genel direngenlik matrisinin tekil olmasına sebep olur. cismin belli parçasında veya parçalarındaki yer değiştirmelerde yapılan kısıtlamalardır denilebilir. Çünkü u1 =0 çubuğun sınır şartıdır. Aynı sınır şartları problemin cinsine göre sonlu elemanlar metodunun uygulandığı diğer vektörel ve skaler alan problemleri için de tanımlanır. sistemin sınır şartlarıda göz önüne alınarak direngenlik matrisinin tersini almak yeterlidir. Bu kısıtlamalar. TOPCU. Bu durum u1 ve u2 'nin ölçüleceği bir referans noktasının belirlenmemiş olmasına bağlanabilir. Böylece sınır şartları. etki eden düğüm kuvvetlerinin büyük. Fakat bilgisayar kapasitesi ve bilgisayar zamanı açısından çok büyük matrislerin çözümünü ters alma işlemi ile yapmak yerine Gauss eliminasyon metodu ile daha az kapasite ve daha kısa sürede yapmak mümkün olmaktadır. F1 . küçük yada eşit olmasına göre hareket eder ve deplasman u1 =u2 olarak çubukta rijit cisim hareketi gözlenir. Aynı çubuğu (Şekil 1b. cismin rijit yer değiştirmesine engel olur ve uygulanan dış yüklerin cisim tarafından taşınmasını sağlar.u1 1 (a) 1 u1=0 (b) 2 2 F2 . Gerçekte bir referans noktası sağlanmak zorundadır. S.

YAKLAŞIK ÇÖZÜM Sonlu elemanlar metodunda genellikle karşılaşılan problemler kısmi diferansiyel denklemlerle ifade edilen fiziksel problemlerdir. sistemin konumunu belirleyen koordinatlara bağlı olarak bir integral ifade ile elde edilebilir. Kitapta çözümler potansiyel enerji ve Galerkin yaklaşımı kullanılarak elde edilmiştir. Yaklaşık çözümleme yöntemleri de genellikle potansiyel enerji ve varyasyonel yöntemleri kullanır. Sınır şartlarını gerçekleyen durumlarda cismin dengede olabilmesi için potansiyel enerjinin bir ekstremde olması gerekir. Mümkün olan bir çok çökme eğrisi arasında gerçek çökme eğrisi. Buna göre eğer bir cisim bir noktadan alınıp belli bir yoldan geçtikten sonra aynı noktaya tekrar getirilirse hiçbir iş yapılmış olmaz. rastgele yüklenmiş basit mesnetli bir kirişte kirişin çökme eğrisi araştırılıyor olsun. Örneğin. Örneğin elastik cisim mekaniğinde aranan sonuç cismin yaptığı yerdeğiştirmedir. Bu denklemler basit geometriler ve yükleme durumları için kesin sonuçlar elde edilecek şekilde çözülebilse de karmaşık problemlerde yaklaşık çözümlerin elde edilmesi kaçınılmaz hale gelir. Potansiyel enerji. İç kuvvetlerin potansiyel enerjisi şekil değiştirme .1 Potasiyel Enerji Koservatif sistemlerde yapılan iş gidilen yoldan bağımsızdır ve yalnızca yükseklikle ilişkilidir. Bir çok durumda bu ekstrem değer bir minmumdur ve bu nedenle yöntem minimum potansiyel enerji yöntemi olarak adlandırılır. Bu da gerilme ve yer değiştirmeler arasında kurulan ikinci dereceden bir kısmi diferansiyel denklemin çözümü ile elde edilir. Burada bu iki yöntem elastisite problemlerine uygulanarak açıklanacaktır. 1.İKİNCİ BÖLÜM TEMEL BİLGİLER 1. verilen sınır şartları altında kiriş için yazılacak potansiyel enerji ifadesinin minimum olmasını sağlayan eğri olacaktır. Bunda da iç kuvvetler tarafından meydana getirilen potansiyel enerji ile dış kuvvetlerin oluşturduğu potansiyel enerji etkili olacaktır.

W ise iş potansiyelini göstermektedir. v w] deplasmanları. TOPCU. Bu durumda minimizasyon ∂Π =0 ∂{u} ile gerçekleştirilmiş olur. Tz] yüzey kuvvetlerini ve {Pi} de tekil kuvvetleri göstermek üzere. 1. Şekil değiştirme enerjisi.Mühendisler İçin Sonlu Elemanlar Metodu. Π = U +W (1) olup U şekil değiştirme enerjisini. S. y . z ) Bölüm 2-22 . {f}=[fx. U= 1 {σ }{ε }dv 2 ∫v (2) dir. (5) u = ∑ a i φ i ( x. y. fy. TAŞGETİREN enerjisinden.2 Rayleigh-Ritz Yöntemi Sürekli bir ortam için toplam potansiyel enerji ifadesi doğrudan yaklaşık çözüm için kullanılabilir. Yani. Rayleigh-Ritz yönteminde deplasman alanı tahmin edilerek bir çözüm araştırılmaktadır. y . dış kuvvetlerinki de uygulanan kuvvet sebebiyle meydana gelen yer değiştirmenin çarpımı (iş) şeklinde bulunur. Π = 1 T T T ∫v{σ }{ε }dv − ∫v{u} { f }dv − ∫s{u} {T }dS − ∑ {ui } {Pi } 2 i (4) olarak elde edilir. z ) w = ∑ a k φ k ( z. M. Ty. {u}=[u. Bu durumda toplam potansiyel enerji. W = − ∫ {u} { f }dv − ∫ {u} {T }dS − ∑ {u i } {Pi } T T T v s i (3) olarak yazılır. Örneğin deplasman alanı. İş potansiyeli ise. {T}={Tx. z ) i =1→ l j = l +1 → m k = m +1 → n n〉 m〉l (6) v = ∑ a j φ j ( x. fz] kütle kuvvetlerini.

. a r ) (7) şeklinde yazılabilir... φi fonksiyonları genellikle polinomlardan seçilir.. S.. du d ( EA ) = 0 dx dx (9) (10) şeklindedir. TAŞGETİREN olsun.. TOPCU.r (8) elde edilir. Sonlu elemanlar yönteminde karşılaşılabilecek diğer bazı operatörler d ⎛ du ⎞ ⎜ a ⎟ + cu dx ⎝ dx ⎠ A(u ) = − A(u ) = d2 dx 2 ⎛ d 2u ⎞ ⎜b 2 ⎟ ⎜ dx ⎟ ⎝ ⎠ A(u ) = − d ⎛ du ⎞ ⎜u ⎟ dx ⎝ dx ⎠ Bölüm 2-33 .. Bu durumda bağımsız değişkenlere göre yapılacak minimizasyon işleminden ∂Π =0 ∂ai i = 1. M.... Herhangi bir V bölgesinde tanım denklemi Au=f ile verilmiş olsun. Alınan u. Örneğin bir boyutlu çubuk probleminin tanım denklemi.. 1.2..3 Ağırlıklı Kalanlar Yaklaşımı Ağırlıklı kalanlar yaklaşımında integral formunun elde edilmesi için sistemi tanımlayan denklemler kullanılır. v ve w deplasman alanları belirli sınır şartlarını sağlamak zorundadır. Burada A yı d d EA ( ) dx dx şeklinde bir operatör olarak tanımlayabiliriz.. Gerilme-şekil değiştirme ve şekil değiştirme-yer değiştirme denklemleri kullanıldığında toplam potansiyel enerji ifadesi r adet bağımsız değişkene sahip bir fonksiyon olarak Π = Π (a1 ..Mühendisler İçin Sonlu Elemanlar Metodu. a 2 ..

Yaklaşık çözümleme yöntemine göre meydana gelen bu hata belirli bir ağırlık fonksiyonuna (Ψi) oranla 0 mertebesinde olmalıdır. Burada Ψi ağırlıklı kalanlar denklem sistemi lineer bağımsız olmak zorundadır..Mühendisler İçin Sonlu Elemanlar Metodu. TOPCU. y. c j )dV = 0 i = 1. Yani.n (12) Yaklaşık çözüm ise genellikle u N = ∑ c j φ j +φ 0 j =1 N (13) formundadır. Ağırlıklı kalanlar yönteminin çeşitli formları ileriki paragraflarda verilmiştir. z . Bu fonksiyonların seçim şekline göre çeşitli çözüm yöntemleri geliştirilmiştir. R=A uN –f (11) dir. Şeçilen φj operatör denklemindeki mertebeye kadar sıfırdan farklı türeve sahip olmalıdır.N (14) şeklinde olur... Buna karşılık uN şeklinde yaklaşık bir çözüm elde edildiğinde. TAŞGETİREN ⎡ ∂ ⎛ ∂u ⎞ ∂ ⎛ ∂u ⎞⎤ ⎟⎥ A(u ) = − ⎢ ⎜ k x ⎟ + ⎜ky ⎟ ⎜ ⎣ ∂x ⎝ ∂x ⎠ ∂y ⎝ ∂y ⎠⎦ A(u.. Son durumda ağırlıklı kalan yöntemine göre sistem denklemi ∫ψ V i ( x.. S. y. ∫Ψ ( Au v i N − P)dV = 0. M. i = 1. z ) R( x. Gerçek çözüm. A operatörü lineer olduğunda iki boyutlu durum için çözüm denklemi ∑ [∫ ψ N j =1 Ω i A(φ j )dxdy c j = ∫ ψ i [ f − A(φ 0 )]dxdy Ω ] (15) olarak basitleştirilebilir. Bu da... denklemi x üzerindeki her noktada sağlar.... Burada cj sınır şartlarına göre hesaplanacak katsayıları φ0 ve φj de seçilecek fonksiyonları göstermektedir. Aynı zamanda φ0 ve φj bütün sınır şartlarını sağlayacak şekilde seçilmelidir. R gibi bir hata oranı ortaya çıkar ki buna artık (kalan) denir. v) = u ∂u ∂u ∂ 2 u ∂ ⎛ ∂u ∂v ⎞ +v + + ⎜ + ⎟ ∂x ∂y ∂x 2 ∂y ⎜ ∂y ∂x ⎟ ⎝ ⎠ şeklindedir. Petrov-Galerkin Metodu: Ψi ≠ φi olduğunda ağırlıklı kalanlar yöntemi Petrov-Galerkin metodu olarak adlandırılır. Yada Bölüm 2-44 .

Elde edilen operatör matrisi [A] simetrik değildir. Burada [A] simetriktir. ∑A c j =1 ij N j = Fi (22) yazılabilir. y. ∂ ∂ci ∫ Ω R 2 ( x. [A] yine simetrik Ω i Ω değildir. TOPCU. cj parametrelerini kalanının (R) karesinin integralinin minimizasyonuyla belirlenmesi halinde buna en küçük kareler yöntemi denir. S. Bölüm 2-55 . Galerkin yaklaşımının cebirsel denklemleri ∑A c j =1 ij N j = Fi (18) olup burada Aij = ∫ φ A(φ j )dxdy ve Fi = ∫ [ f − A(φ 0 )]dxdy dir.Mühendisler İçin Sonlu Elemanlar Metodu. En Küçük Kareler Metodu: Bu yöntemde. M. c j )dxdy = 0 (19) veya ∫ Ω ∂R Rdxdy = 0 ∂ci (20) Görüldüğü gibi esas denklemde Ψi = ∂R / ∂ci şeklinde bir değişiklik meydana gelmiştir. Ψi = A ( φi ) olacağından ∑ [∫Ω A(φ i ) A(φ j )dx]c j = ∫Ω A(φi )[ f − A(φ 0 )]dx N j =1 (21) elde edilir. TAŞGETİREN ∑A c j =1 ij N j = Fi (16) yazılır. Aij = ∫ φ i A(φ ) dxdy ≠ A ji Ω j (17) Galerkin Metodu: Ψi ağırlık fonksiyonunun φi yaklaşım fonksiyonuna eşit alınırsa bu Galerkin metodu olarak bilinir. Bu yda. Eğer A lineer bir operatörse. Yani.

∫Ω δ ( x − x ) R( x.cx (2-x) elde edilir. TAŞGETİREN Kollokasyon Metodu: Kollokasyon metodunda. φ2=a+bx+dx3 veya φ2 = a + cx2 + dx3 dan biri d ≠ 0 olacak şekilde seçilmelidir. Ağırlık fonksiyonların bu şekilde seçilmesi halinde ağırlıklı kalan ifadesi. Buna 3 göre kalan fonksiyonu N N ⎛ d 2φ ⎞ ⎛ ⎞ R = −⎜ 0 + ∑ ci 2i ⎟ − ⎜φ0 + ∑ ciφi ⎟ + x 2 = c1 (2 − 2x + x 2 ) + c2 (−2 + 4x − x 2 + 2 x 2 ) − x + x 2 3 ⎜ ⎟ dx ⎠ ⎝ i =1 i =1 ⎠ ⎝ olur.. Petrov-Galerkin Metodu için ağırlık fonksiyonları Ψ1 = x .yi.2.. Yani φ0(0)=0.N) (23) xi noktalarının seçimi iyi bir yaklaşık çözüm elde etmek için önemlidir. sıfır olmayan bir fonksiyon elde etmek için en az üç parametreli bir fonksiyon seçilmelidir. u(0)=0 . çözüm bölgesi üzerinde seçilmiş N adet xi ≡ (xi.. R( xi. İki homojen şart olduğundan.. sınır şartlarından a ve b sabitleri elde edildikten sonra φ0(x)=x olarak bulunur. İlk tercih için φ 2 = x 2 (1 − 2 x ) bulunur.Mühendisler İçin Sonlu Elemanlar Metodu. Kollokasyon metodu Ψi=δ(x-xi ) ile şeklinde bir dönüşüm ile genel çözüm denklemine benzetilebilir.. Bu durumda 7 12 ∫ 1 0 xRdx = 0 . φ2 için. φ0 (x) = a + bx olarak seçersek.. φ1 = a + bx + cx2. yi) noktasında kalan sıfırlanması istenir. u ′(1) = 1 dx Çözüm: Ağırlıklı kalan metoduna göre.φ2} ile ilk üç dereceden bütün terimleri içermektedir. φ0 ve φi sınır şartlarını sağlamalıdır.. ′ φ 0 (1) = 1 ve φi (0)=0. M. φ i′(1) = 0 olmalıdır.ci) = 0 (i = 1. Yaklaşık çözüm {φ1.. φi ise düğümlerde tanımlı sınır şartlarını sağlamaktadır. φ2 her iki durumda da sıralı bütün mertebeleri içermemektedir. c i j )dxdy = 0 veya R( x i . Buna göre katsayılar denklemleri 1 c + 11 c 2 − 20 = 0 45 Bölüm 2-66 . 1 c1 + 13 c 2 − 12 = 0 60 0 11 30 1 ∫x 1 2 Rdx = 0 olacaktır. TOPCU. c j ) = 0 (25) olur. d 2u − 2 − u + x 2 = 0 . Sınır şartları uygulandığında φ1= ..Ψ2 = x2 olsun. Burada δ(x) Dirac delta fonksiyonu olarak adlandırılır ve ∫ Ω f ( x)δ ( x − ξ )dxdy = f (ξ ) (24) şeklinde verilir. S. Burada φ0 gerçek sınır şartlarını. Örnek: Aşağıdaki diferansiyel denklemi ağırlıklı kalanlar yöntemine göre çözünüz..

0.2894x . Görüldüğü gibi Galerkin ve En Küçük Kareler metodları kesin çözüme en yakın değerleri vermektedir. − ∫ (2 − 4 x + x 2 − 2 x 3 ) Rdx = 0 elde edilir.0.2 0. 2 cos(1 − x) − sin x + x 2 − 2 ) şekil cos 1 1 de verilmiştir. TAŞGETİREN 15 olur.2 -d 2 u/dx 2 . c 2 = 9468 olarak bulunur. c 2 = 19870 buradan. Galerkin Metodu için Ψi = φi alarak.302053x .8 1 0 0 0.6 Şekil 1 Ağırlıklı kalanlar çözümünde çeşitli yaklaşımların sonuçları Bölüm 2-77 .1398x2 .08017x2 .2 1 0.00325x3 olur.Mühendisler İçin Sonlu Elemanlar Metodu. Katsayılar c1 = 1710 . S. 28 15 Kollokasyon Metodu için kollokasyon noktaları olarak x = 1 ve x = 2 alınarak 3 3 1 2 R ( 3 ) = 0 için 117c1-61c2=18 R ( 3 ) = 0 için 90c1+34c2=18 486 yazılır. c 2 = 4306 dir.4 0. TOPCU. 3 Bu durumda katsayı denklemleri 28 7 29 4 1 − 17 c1 + 315 c 2 − 36 = 0 5 c1 + 45 c 2 − 60 = 0 90 623 21 elde edilir. Aynı şekilde 3 47 47 253 1 c1 − 90 c 2 − 13 = 0 − 90 c1 + 315 c 2 + 36 = 0 60 991 c1 = 1292 . 9935 uKK = 1. Katsayılar ise c1 = 4306 .0.12927x . Buna göre çözüm denklemi uG=1.4 0. ∫ x(2 − x) Rdx = 0 .0.03325x3 dir.0.3612x . Çözüm denklemi ise 9468 2 uC = 1.2601x .0.03422x3 dir. En 1 0 Küçük Kareler Metodunda Ψi = ∂R/∂ci alarak ∫ (2 − 2 x + x 0 1 2 ) Rdx = 0 .0.6 0.0. ci’ler çözülürse.173021x2 . c1 = 103 ve c 2 = − 682 elde edilir ve çözüm denklemi 682 uPG = 1.8 0. M.u + x 2 =0 0<x<1 Gerçek Çözüm Petrov-Galerkin Galerkin En Küçük Kareler Kollokasyon 0. Elde edilen bu yaklaşık çözümler ve kesin çözüm ( u ( x) = 1.014663x3 olur. ∫ x 0 0 1 1 2 (1 − 2 x) Rdx = 0 elde edilir.

. . ⎪ ⎪ ...... S..xn bilinmeyenleri göstermektedir.. TAŞGETİREN Galerkin yöntemi elastisite problemlerinde. .Mühendisler İçin Sonlu Elemanlar Metodu.. ⎬. Görüldüğü gibi [A] matrisi elemanlardan oluşmuş bir bölge olup i satır ve j sütununda bulunan elemanı aij şeklinde gösterilmektedir.. . MATRİS CEBRİ Genel bir lineer denklem sistemi... . an2 a13 a 23 a33 .... .. ⎪ .. + a nn x n = bn (26) şeklinde verilir... aij . Burada [A] kare bir matris olup lineer denklem sisteminin katsayılar matrisi olarak adlandırılır. x2.. ..... a1n ⎤ ⎧ x1 ⎫ ⎧b1 ⎫ a2n ⎥ ⎪ x2 ⎪ ⎪b2 ⎪ ⎥ ⎪x ⎪ ⎪b ⎪ a3n ⎥ ⎪ 3⎪ ⎪ 3⎪ ..... Denklem sistemi matris formunda...... ⎬ ⎪ xi ⎪ ⎪ bi ⎪ a3n ⎥ ⎪ . [A]{x}={b} (27) şeklinde yazılır.. a n1 x1 + a n 2 x 2 + . 2..... .. ⎡ a11 ⎢a ⎢ 21 ⎢a31 [ A] = ⎢ .. Bölüm 2-88 . an3 . + a1n x n = b1 a 21 x1 + a 22 x 2 + . TOPCU............ + a 2 n x n = b2 . Matris ve vektörler... ⎥ ⎪x ⎪ ⎪b ⎪ ⎥ a nn ⎦ ⎩ n⎭ ⎩ n⎭ (28) şeklindedir.... ...... .. Bir matrisin boyutları (1xn) ise buna satır vektör.. a nj ..... a1 j a2 j a3 j ..{x} = ⎨ .... [A] matrisinin sabit bir sayı ile çarpımı ise matrisin bütün elemanlarının bu sayı ile çarpımı şeklinde yapılır..... a11 x1 + a12 x 2 + ... ai 2 .. ⎢ ai1 ⎢ . .. “iç kuvvetlerin yaptığı virtüel işlerle dış kuvvetlerin yaptığı virtüel işler birbirine eşit olduğu zaman sistem dengededir” şeklinde tanımlanan virtüel işler prensibine de uygunluk göstermektedir......{b} = ⎨ ................. ⎥. Burada x1........ M.. ..................... ... Eğer boyutları (mxn) olan [A] ve [B] matrisleri var bu iki matrisin toplamından oluşan [C] matrisinin elemanları cij=aij+bij (29) dir............. ⎢a ⎣ n1 a12 a 22 a32 . ai 3 . (mx1) ise buna da sütun vektör adı verilir....

S. Bir [B] matrisinin türev ve integrali ⎡ db ( x) ⎤ d [B( x)] = ⎢ ij ⎥. TAŞGETİREN c[A]=[caij] (30) (mxn) boyutlarındaki [A] ile (nxp) boyutlarındaki [B] nin çarpımından (mxp) boyutlarında [C] elde edilir. Bir matrisin türevi (integrali) o matrisin elemanlarının tek tek türevi (integrali) alınmak suretiyle yapılır. M. Eğer [A] katsayılar matrisi ve {x} değişkenlerin bulunduğu vektör ise. Kofaktör yöntemine göre (2x2) lik bir matrisin determinantı Bölüm 2-99 . dx ⎣ dx ⎦ ∫ [B]dxdy = [∫ b dxdy] ij (33) olarak ifade edilebilir. Buna göre [A] nın satırları [A]T nin sütunları haline gelmiştir. Matrisler kare matris değilse [B][A] çarpımı zaten mümkün değildir. TOPCU. cij ise. Bir matrisin elemanlarının tamamının veya bir kısmının fonksiyon olması da mümkündür. Boyutları (mxn) olan matrisin transpozunun boyutları (nxm) olur. Kare matrisin diyagonali altında kalan elemanların hepsi sıfır ise buna üst üçgen matris denir. Çeşitli determinant alma yöntemleri vardır. Kare matrisin elemanları arasında aij=aji ilişkisi varsa bu matris simetrik bir matristir.Mühendisler İçin Sonlu Elemanlar Metodu. cij=([A] nın i satırı)([B] nin j sutunu) (31) çarpımından elde edilir. Bir kare matriste diyagonal elemanları dışındaki elemanlar sıfır ise bu matris diyagonal matris olarak adlandırılır. [A]=[aij] şeklinde verilen bir matrisin tranpozu [A]T=[aji] dir. Diyagonal matrisin bütün elemanları 1 ise bu da birim matristir. Simetrik matrisin transpozu kendisine eşit olur. [A][B]≠[B][A] dır. Bir matris çarpımının transpozu için ([A][B][C])T=[C]T[B]T[A]T (32) eşitliği geçerlidir. Bu nedenle matrislerin türev ve integralleri de alınabilir. [A]{x} çarpımının {x} in elemanlarından birine göre türevi [A] nın bu değişkene karşılık gelen kolonunu verir. Bir kare matrisin [A] determinantı detA ile gösterilir.

Bu tanımlar ışığında matrisin tersi [A]−1 = adjA det A (38) olarak verilir. Matrisin kofaktörü [Cij]=(-1)i+j[Mij] (37) dir. TOPCU. Matrisin adjointi ise kofaktörünün transpozudur (adj A=[C]T). Bir matrisin minörü [Mij] ile gösterilir ve matrisin i satırı ve j kolonu silinerek elde edilen (n-1xn-1) boyutlarındaki matrisin determinantı olarak tanımlanır. Eğer kare matrisin determinantı sıfırdan farklı ise bu matrisin tersi vardır. (3x3) boyutlarındaki bir matrisin determinantı ise ⎡a11 a12 a13 ⎤ det⎢a21 a22 a23 ⎥ = a11 (a22 a33 − a32 a23 ) − a12 (a21a33 − a31a23 ) + a13 (a21a32 − a31a22 ) (35) ⎢a a ⎥ ⎣ 31 32 a33 ⎦ şeklindedir. Özdeğer problemi (40) [A]{y}=λ{y} (41) Bölüm 2-1010 .Mühendisler İçin Sonlu Elemanlar Metodu. M. TAŞGETİREN ⎡a det ⎢ 11 ⎣a 21 a12 ⎤ = a11 a 22 − a 21 a12 a 22 ⎥ ⎦ (34) dır. Örneğin (2x2) lik bir matrisin tersi −1 ⎡ a11 ⎢a 21 ⎣ a12 ⎤ a 22 ⎥ ⎦ ⎡ a 22 − a12 ⎤ ⎢− a a11 ⎥ ⎦ = ⎣ 21 a11 a 22 − a 21 a12 (39) olarak elde edilir. Matris tersi [A]-1 ile gösterilir ve [A]-1[A]=[A][A]-1=[I] (36) eşitliğini sağlar. Determinantı sıfır olan matrisler tekil matris olarak adlandırılır. S. {x}T[A]{x} çarpımlarından elde edilen değer kuadratik form olarak adlandırılır. (nxn) boyutlarındaki bir matris ile (nx1) boyutlarındaki bir vektörün.

det([A]-λ[I])=0 karakteristik denklem olarak adlandırılır. çözümün yalnızca det([A]-λ[I])=0 olması durumunda mümkün olduğu görülür. ([A]-λι[I]){y}i=0 (43) Sonlu elemanlar metodunda karşılaşılan özdeğer problemleri genellikle [A]{y}=λ[Β]{y} şeklindedir. Simetrik bir matrisin bütün özdeğerleri sıfırdan büyük ise bu matris pozitif tanımlı bir matristir. Şayet det[A]≠0 ise bu denklemin her iki tarafını matrisin tersi ile çarpılarak {x} in çözümü {x}=[A]-1{b} şeklinde elde edilebilir. Bu denklem (nxn) boyutlarındaki [A] matrisi için n adet özdeğer bulunması ile çözülür. Denklemi ([A]-λ[I]){y}=0 (42) şeklinde düzenlersek. Burada ele alınan lineer denklem sisteminin çözümünde Gauss Metodu nun kullanılması anlatılacaktır. Bu problemin çözümü ile ilgili açıklamalar ilgili bölümde yapılmıştır. Her özdeğere karşılık gelen bir de özvektör bulunmaktadır. Bu nedenle ters alma yerine bir eliminasyon yönteminin kullanılması daha kolay ve faydalıdır. lineer denklem sistemlerinden bilinmeyenleri elimine ederek çözüm yapan tanınmış bir metottur. S. Pozitif tanımlı matrislerin kuadratik formlarından da sıfırdan büyük değerler elde edilir. Bir örnek üzerinden metodu tanıtalım 2 x1 − x 2 + 7 x3 = 0 I x1 + 3 x 2 + 2 x3 = 4 II III − x1 + 5 x3 = 1 (44) Bölüm 2-1111 . M. TOPCU. 3. Gauss eliminasyon yöntemi. Yukardaki eşitliği sağlayan 0 dan farklı bir özvektör ve buna karşılık gelen bir özdeğer problemin çözümünü verir. Fakat matris tersinin alınması için kullanılan yöntemler bilgisayar ortamı açısından hem pahalı ve zaman alıcı.Mühendisler İçin Sonlu Elemanlar Metodu. hem de oluşan hatalar açısından dezavantajlıdır. GAUSS ELİMİNASYON METODU Matris formda [A]{x}={b} şeklinde lineer denklem takımını ele alalım. Burada [A] (nxn) boyutlarında b ve x de (nx1) boyutlarında matris ve vektörlerdir. TAŞGETİREN şeklinde tanımlanır.

Sonuçta aynı eşitlikler elde edilir. III den x2 'yi elimine edelim. x1=0. Bölüm 2-1212 .82. Şimdide. Yukarıdaki işlemler matris formda gösterilebilir. Görüleceği gibi bu işlem alt alta toplama yoluyla da yapılabilecektir. III denkleminden x3=0. x3=0. Gauss eliminasyon işlemi matrisleri [A. TAŞGETİREN Denklemler görüldüğü gibi I-II ve III olarak numaralandırılmıştır.82 olarak bulunur. (47) Gauss Eliminasyonu İçin Genel Algoritma: Bir örnek üzerinde temel fikrini verdiğimiz Gauss eliminasyonu için bilgisayar uygulamasına imkan verecek şekilde genel bir yöntem geliştirilebilir. Sonuçta ortaya çıkan denklem sistemi. 2 x1 − x 2 + 7 x3 = 0 0 + 7 x 2 − 3 x3 = 4 0 + 0 + 122 x3 = 6 I II (1) III ( 2 ) II/7 'yi (46) Görüldüğü gibi denklemlerin sol tarafı bir üst üçgen matris oluşturmaktadır.05 bulunur. Bilinmeyenleri bu ters sırada elde etme işlemine geri koyma işlemi denir. M.16 olarak elde edilir. x2=1.b] şeklinde birleştirerek ⎡ 2 − 1 7 0⎤ ⎡2 − 1 7 0⎤ ⎡ 2 − 1 7 0⎤ ⎢ 1 3 2 4⎥ → ⎢0 7 − 3 8 ⎥ → ⎢ 0 7 − 3 8 ⎥ ⎢− 1 0 5 1⎥ ⎢0 1 17 2⎥ ⎢0 0 61 3⎥ ⎣ ⎦ ⎣ ⎦ ⎣ ⎦ elde edilir. Burada x1'i II ve III 'den elimine edelim I. Bu iki değer yardımıyla da I denkleminden x1=0.16. denklemden. Bunun için III 'den çıkaralım. x1=(x2-7x3)/2 elde edilerek diğerlerinde yerine konursa. Çözülecek denklem sistemi. Denklem numaralarında bulunan (¹) ile bu denklemlerin 1 kere işlem gördüğü anlatılmaktadır.Mühendisler İçin Sonlu Elemanlar Metodu. x1 'i II 'den elimine edebilmek için II 'den I 'in yarısını çıkarmak yeterli olacaktır. Geri koyma işlemi ile.05 bulunarak II denkleminde yerine konursa x2=1. 2 x1 − x 2 + 7 x3 = 0 0 + 7 x 2 − 3 x3 = 8 0 + x 2 + 17 x3 = 2 I II (1) III (1) (45) olur. x1 kolonunda II ve III eşitliklerinde 0 olması bunun denklem II ve III 'den elimine edildiğini gösterir. x1 'i III 'den elimine edebilmek için ise III ile I’i toplamak yeterlidir. TOPCU. S.

. Buna peşpeşe eliminasyon işlemi denir... Satır) x1 'i diğer eşitliklerden elimine etmektir. a 2 n ⎥ ⎪ x 2 ⎪ ⎪b2 ⎪ ⎥⎪ ⎪ ⎪ ⎪ . . a 3n ⎥ ⎪ x 3 ⎪ ⎪b3 ⎪ ⎥⎪ ⎪ ⎪ ⎪ . ⎪ a nn ⎥ ⎩bn ⎭ ⎦ ai 4 .......j nin 2 den n’e kadar olan değerleri için yapılacağı aşikardır. Bu işlem sonunda denklem sistemi bir değiştirilmiş bir üst üçgen matris ve yine değiştirilmiş bir sağ taraftan oluşan eşitlik elde edilir. . ⎢ ai1 ⎢ ⎢ . Gauss eliminasyonu x1..... ai 2 ...... İlk adımda amaç 1 denklemini kullanarak (1. a nj . Dolayısıyla ikinci adımda işlem yapılacak sistem. .. S. ...... . ⎬ k = 1 a in ⎥ ⎪ bi ⎪ ... . k işlem adımlarını göstermek üzere başlangıçta [A] matrisi ve {b}vektörü ⎡ a11 ⎢a ⎢ 21 ⎢ ... İndirgeme yapıldıktan sonra örnekte görüldüğü gibi yerine koyma işlemiyle xn ... ⎬ . (49) olsun.. a 3 j . x3. ⎢a ⎣ n1 a12 a 22 a 32 ... .. aij . ⎥ ⎪ . . ⎢ ai1 ⎢ . ⎥ ⎨ . TAŞGETİREN ⎡a11 ⎢a ⎢ 21 ⎢a 31 ⎢ ⎢ ... Burada ai1/a11 örnekte görüldüğü gibi satırın ilk elemanının katsayısına bölünmesiyle oluşan satır çarpanıdır..... an2 a13 a 23 a 33 .. b1 a 11 dir...x2.................. x2.. M..Mühendisler İçin Sonlu Elemanlar Metodu.... ai 3 . a1n ⎤ ⎧ b ⎫ 1 a 2 n ⎥ ⎪b2 ⎪ ⎥⎪ ⎪ ⎥ ⎨ . an3 . a11 aynı zamanda pivot olarak da adlandırılır.... x1 elimine edildiğinden birinci sütunda 2'den n'e kadar olan tüm satırlardaki elemanlar 0 dır..... a 3n ⎥ ⎪ xi ⎪ ⎪bi ⎪ ⎥⎪ ⎪ ⎪ ⎪ ... TOPCU. Bölüm 2-1313 . x1 değerleri sırasıyla elde edilir. ⎪ . İndirgeme işlemi bu ilk adımda i. a1n ⎤ ⎧ x1 ⎫ ⎧b1 ⎫ . xn-1 . ⎪ ⎪ . a nn ⎥ ⎪ x n ⎪ ⎪bn ⎪ ⎦⎩ ⎭ ⎩ ⎭ (48) olsun....... (k) adım numarasını göstermek üzere birinci adımda yapılan işlem a (1) = a i j ij b (1) i an . a nj . ai j a11 (50) an = bi .. ⎬ = ⎨ ... an2 a13 a 23 ai 3 . ⎢ a n1 ⎣ a12 a 22 . a1 j a2 j aij . ⎥ ⎪ .. an3 . a 2 j .. a1 j .... ai 2 ....xn-1 değişkenlerini tek bir xn değişkeni kalıncaya kadar elimine eden sistematik bir bir yaklaşımdır..x3.

. a 43) ⎥ ⎪ x 4 ⎪ ⎪ b4( 3) ⎪ n ... M.. .. a ijk −1) . .. a 21j) ( a31j) a (1) ij ( a n13) (1 a nj ) .... j = k + 1 .. ( a n12) a13 (1 a 23) (1 a33) a (1) i3 .. .. ...1 ) i = k + 1 .. TAŞGETİREN ⎡a11 ⎢0 ⎢ ⎢0 ⎢ . ⎥ ⎪ ... ⎪ ( k −1) ⎥ b ( k −1) ... . a ((k +1))n ⎥ ⎨bk( k 11) ⎬ ⎥⎪ + ⎪ . a 21j) ( ... 0 a13 (1 a 23) (2 a 33 ) .... k −1 ......... Şimdi herhangi bir k adımı için yapılacak işleme bakabiliriz. a ((k +1)) j ..... a 21) ⎥ ⎪ x 2 ⎪ ⎪ b2(1) ⎪ n ⎥⎪ ⎪ ⎪ ⎪ (2) .. . Bilgisayar uygulamalarında bunlara gerek kalmaz.............. ..1 ) kk i . Adım numaraları gösterilmeden geri yerleştirme adımına geçersek...Mühendisler İçin Sonlu Elemanlar Metodu. 0 (k-1) ij . a njk −1) .. (54) elde edilir... n (53) b (i k) = b (i k -1) - b (k k ... a ((k +1))i .. ⎪ ⎪ ⎪ ⎪ ( n −1) ⎥ ⎪ a nn ⎦ ⎩ x n ⎭ ⎩bn( n −1) ⎭ ... k −1) ..... ⎢0 ⎣ a12 (1 a 22) (1 a32) .... ( . a 21n) ⎥ ⎪b (1) ⎪ ⎥ 2 ( a31) ⎥ ⎪b (1) ⎪ n 3 ⎥ ⎪ ...... İşlem (n-1) adım için yapıldıktan sonra. a1n ⎤ ⎧ b1 ⎫ ( . a 32j ) ..... n şeklindedir... xn = bn an n (55) Bölüm 2-1414 . a 32 ) ⎥ ⎪ b3( 2 ) ⎪ n ⎪ ⎪ .. ⎪ ⎪ .... ..... 1 ai(2) ... 0 . a1n ⎤ ⎧ b ⎫ 1 ( ( .. ⎢0 ⎢ ⎢ ..... ⎢ ⎢0 ⎢ .... k −1 . a ((k +1))n . ⎡a11 ⎢ ⎢ ⎢ ⎢ ⎢ ⎢ ⎢ ⎣ a12 a (1) 22 a13 a a (1) 23 (2) 33 a 14 a a a (1) 14 (2) 34 ( 3) 44 0 a1n ⎤ ⎧ x1 ⎫ ⎧ b1 ⎫ ( ... . ⎪ − k −1 .. Yapılacak indirgeme ise. (k) şeklindeki gösterim işlem basamaklarının kolay kavranması içindir... ⎡a ⎢0 ⎢ ⎢0 ⎢ ..... S... a 3n ⎥ ⎪ x 3 ⎪ ⎪ b3( 2 ) ⎪ ⎬ ⎥⎨ ⎬ = ⎨ ( ... ⎥ ⎪ ........ TOPCU. 0 .. k −1 . . ⎢0 ⎢ . a in ⎥ ⎪bi ⎪ .. . ⎥ ..) ⎪ (1 (1 a nn) ⎥ ⎩bn ⎭ ⎦ (51) olur.i(k-1) a k j ak k a a ( k ........ ( k −1) ⎪ ( k −1) ⎪ . ( ..1) ik ( k.... .... ⎪ k = 2 ⎨ ⎬ (1) (1 ⎥ ain ) ⎥ ⎪bi ⎪ ⎪ ⎪ ⎥ ⎪ .. a nn ⎦ ⎩ n ⎭ k =k (52) a ( k) ij = a a (k-1) (k-1) k .... . ⎥ ⎪ . a1 j ( ..... 0 . ⎢0 ⎣ a12 (1 a 22) 0 . a1 j ( . Bu adımda ise i ve j nin 3 ten n’ e kadar olan değerleri için indirgeme yapılır. .... . a ((k +1)( k +1) . İşlem yapılacak bölge k+1 inci satır ve sütundan n inci satır ve sütuna kadar olan bölgedir. . ..... 0 .................... a 21n) ⎥ ⎪ b21) ⎪ ⎥ ( .....

işlem yapılacak bölge de sütunlarda k+1 den n e kadar değil. Sadece sıfır olmayan elemanlarla işlem yapılacağından bu kısmın saklanması yeterli olacaktır.1 (56) Böylece Gauss eliminasyonu tamamlanmış olur. Burada ybg yarı bant genişliğidir. M. [A] simetrik ise. n − 2..Mühendisler İçin Sonlu Elemanlar Metodu. Bu durumda satır çarpanı olarak ak i alınır. Simetrik bir bant matriste sıfır olmayan bütün değerler bir bant içinde toplanmıştır. → ybg x x x ← x x x x x x x x x x x x x x ⎤ ⎥ ⎥ ⎥ ⎥ ⎥ x⎥ x⎥ x⎥ ⎥ x⎥ x ⎥ ↵2..d 2.diyagonal ⎦ ⎡ x x ⎢ x ⎢ ⎢ ⎢ ⎢ ⎢ ⎢ ⎢ ⎢ ⎢ ⎢ ⎢ sim ⎣ x x x x x 0 x x x x x x x x x x x x x x x (57) şeklindedir. 1. ak k yalnızca diyagonalin üstü olur. (n x n) boyutunda simetrik bir bant matris.diyagonal x ⎥ ↵1. S. Diğer bilinmeyenler ise. Bu hem zaman hem de bilgisayar kapasitesi açısından önemli kazançlar sağlar... Bu da (n x ybg) boyutunda bir matristir. diyagonalin altında kalan elemanlar için işlem yapmaya gerek kalmaz ve bu bize kolaylık sağlar. TOPCU. bant dışında kalan bütün elemanlar sıfırdır... TAŞGETİREN olarak elde edilir. bi − x1 = j =i +1 ∑a aii n ij xj i = n − 1. Bu nedenle eliminasyon işleminin bant matrise uygulanması gerekir.d ⎡x ⎢x ⎢x ⎢x ⎢x ⎢x ⎢x ⎢x ⎢x ⎢ ⎢x ⎢x ⎣ x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 0 ybg x⎤ x⎥ x⎥ x⎥ x⎥ x⎥ x⎥ ⎥ ⎥ ⎥ ⎥ ⎥ ⎦ (58) Bölüm 2-1515 . Sonlu elemanlar metodunda karşılaşılan matrisler genellikle bant şekilli simetrik matrislerdir.

satırda bulunan elemanların sayısı da min(n-k+1. diyagonal olur ve bu şekilde yeni matris oluşturulur. Bilgisayar mantığı açısından bant matrisin gauss eliminasyonu Peşpeşe Eliminasyon İşlemi DO k=1. Bunun için matrisler önceden bant formunda saklanmalıdır.ybg) top=0 DO j=2. Doğrudan bant şekilli dikdörtgen matrise göre de program yazılması mümkündür.1 END ii Burada DO döngülerinin indisleri orijinal simetrik bant matrise göre oluşturulmuştur. Bant matriste k.1 DO ii=1. sütun 2. İki matrisin elemanlar arsında a ij ( j 〉 i ) ( sbm ) = a i ( j −i +1) bm (59) ilişki vardır.1 DO j=i.j1 -cak.j1 =ai. TAŞGETİREN Bu yeni matrisin ilk sütunu simetrik bant matrisin birinci diyagonalidir.Mühendisler İçin Sonlu Elemanlar Metodu. 2. ses+k-1 i1=i-k+1 c=ak. Bölüm 2-1616 . M.YBG) dir. S. Düzlem kafes sistemi için genel matrisi bant formunda saklamak ve bu matrise göre eliminasyon yapmak amacıyla yazılmış bir FORTRAN program parçası aşağıda verilmiştir. TOPCU.ses+k-1 j1=j-i+1 j2=j-k+1 ai. ybg) DO i=k+1.j2 END j bi=bi-cbk END i END k Yerine Koyma: bn= b e / a n.jbi+j-1 END j bi=(bi-top)/ai.n-1 ses=min(n-k + 1.sei top=top+ai.i1/ak.n-1 i=n-ii sei=min(n-i+1. Simetrik matriste aij = a ji dir.

S. N1 K=N-KK C1=1/S(K... NE . 0 ) GO TO 2 S(NR.. N-1 NK=N-K+1 IF(NK .... J)*S(K+J-1) CONTINUE CONTINUE Eleman döngüsü NOC(.YBG)Eleman Rij.)Düğüm matrisi Genel matriste satır numarası Eleman matrisi satır numarası Eleman matrisi sütun numarası Genel matriste sütun numarası S(4. J1)-C1*S(K. NK C1=S(K.. 2 NRT=2*(NOC(N. M.GT. 1) DO 3 KK=1.. YBG) NK=YBG DO 2 I=2. II)-1) DO 2 IT=1. DO 2 II=1. 2 J=2*(JJ-1)+JT NC=NCT+JT-NR+1 IF( NC ... J) CONTINUE ... J1)=S(I1..1)=Pivot 1 2 c F(N)Kuvvet vektörü Sütun döngüsü F(N)Deplasman vektörü 4 3 Bölüm 2-1717 .. NK F(K)=F(K)-C1*S(K. NK J1=J-I+1 S(I1. NC)+SE(I.. JJ)-1) DO 2 JT=1... CONTINUE Bant Matris İçin Gauss Eliminasyonu İndirgeme DO 2 K=1.. I)/S(K. J) F(I1)=F(I1)-C1*F(K) Yerine koyma F(N)=F(N)/S(N. Matrisi N=Diyagonal boyutu Sütun döngüsü S(K. TOPCU. TAŞGETİREN C 2 1 c c Bant Matriste Yerleştirme DO 1 N=1.. 1) F(K)=C1*F(K) NK=N-K+1 IF (NK ...GT.. 2 NCT=2*(NOC(N. YBG) NK=YBG DO 4 J=2. 1) I1=K+I-1 DO 1 J=I.. 2 NR=NRT+IT I=2*(II-1)+IT DO 2 JJ=1. NC)=S(NR..LE.4) Genel Rijitlik Matrisi SE(N.Mühendisler İçin Sonlu Elemanlar Metodu.

yer değiştirme {u} ve yükleme ({T} ve {ƒ}) yalnızca bir boyut değişkenine (x) bağlıdır.bir boyutlu problemler için differansiyel hacim (dV) ifadesi. şekil değiştirme {ε}. Yüklemeler genelde kütle (ağırlık) kuvvetleri ({ƒ}). Kütle kuvvetleri. yüzey kuvvetleri ({T}) ve tekil yük ({Pi}) olmak üzere üç şekilde bulunur. Bir (3) . gerilme-şekil değiştirme ve şekil değiştirmedeplasman ilişkileri yardımıyla bir boyutlu problemlerin sonlu elemanlar metodu ile çözümü üzerinde durulacaktır. Bir boyutlu problemlerde gerilme {σ}. dV =A. GİRİŞ Bu bölümde toplam potansiyel enerji. Bu durumda ilgili vektörler aşağıdaki şekilde verilebilir. σ = Eε ε= du dx (2) dir.ÜÇÜNCÜ BÖLÜM BİR BOYUTLU PROBLEMLER 1. Bu kuvvetlerin bir cisim üzerindeki konumları Şekil 1’de gösterilmiştir. Burada detaylı olarak anlatılan temel prensipler kitabın ileriki bölümlerinde sırası geldikçe işlenecek olan iki ve üç boyutlu problemler içinde geçerli olacaktır. Yüzey kuvvetleri cismin yüzeyine dağılmış kuvvetler olup birim yüzey alanına düşen kuvvet olarak ele alınır. Diğer taraftan. tüm hacme dağılmış kuvvetler olup yerçekimi nedeniyle oluşan cismin ağırlığı örnektir olarak verilebilir.dx şeklindedir. {u} ={ u(x)} {T} ={ T(x)} {σ} ={σ(x)} {ƒ} ={ƒ(x)} {ε }= {ε(x)} (1) Gerilme-şekil değiştirme ve şekil değiştirme -yer değiştirme ilişkisi.

Son olarak {Pi}. Bundan sonra her bir bölgenin ortalama kesit alanı bulunarak eleman tanımlamalarında bu değer kullanılır. TAŞGETİREN boyutlu problemlerde yüzey kuvveti birim boya etkiyen kuvvet olarak ta tanımlabilir.1. S. Şekil 1c'de eleman numaraları. yüzey kuvvetleri ve tekil kuvvetler altındaki çubuğun sonlu elemanlar modeli. yüzey kuvveti ve kütle kuvvetleri her eleman için sabittirler. Kütle kuvvetleri. Doğal olarak kesit alanları ve kuvvetler şiddetleri bakımından elemandan elemana değişebilirler. 2 . düğüm numaralarından ayırt edilmesi için yuvarlak içine alınmıştır. Tekil yüklerin uygulanmış olduğu noktaların düğüm noktası olarak seçilmesi gerekir. M.Mühendisler İçin Sonlu Elemanlar Metodu. i noktasına etki eden tekil kuvvet ve {ui} de bu noktanın x doğrultusundaki yer değiştirmesidir. Elemanlara ayırma Şekil 1’deki çubuğu göz önüne alalım. Sonlu eleman modelinde bütün elemanlar düğüm noktalarından birbirine bağlı olarak düşünülür. TOPCU. Cisme etkiyen diğer kuvvetler de yalnızca düğüm noktalarından etki ediyormuş gibi ele alınırlar. Bu işi yapmanın en kolay yolu çubuğu Şekil 1b'deki gibi dört bölgeye ayırmaktır. Görüldüğü gibi. Eleman sayıları artırılarak daha iyi sonuçlar elde edilebilir. Burada çubuğu dört eleman kullanarak modelleyelim. SONLU ELEMAN MODELLEMESİ 2. Yüzey kuvveti birim alana düşen kuvvet ile kesit alanın çarpımı olararak ele alınır. Sürtünme nedeniyle oluşan kuvvetler ve basınç kuvvetleri buna örnek olarak gösterilebilir. Ele alınan çubuğun dört eleman ve beş düğümden oluşan sonlu eleman modeli Şekil 1c’de gösterilmiştir. çubuk belirli sayıda sabit kesitli elemanlardan meydana gelmiş kademeli çubuk olarak ele alınır. P1 1 2 1 2 3 4 5 ƒ P2 T 3 4 (a) x (b) x (c) x Şekil 1. Sonlu eleman modellemesinde ilk olarak. 2. kesit alanı.

. Elemanların birbirine benzer alınmasının esas sebebi. Bu aktarım uygun bir numaralama yöntemi geliştirilmesi ile daha da kolay hale getirilebilir.Q5 ile gösterilir.. +x yönü kuvvet ve deplasman için pozitif yön olarak alınır. M. Şekil 1c'de verilen 5 düğümlü sonlu eleman modelinde 5 serbestlik derecesi vardır. Global kuvvet ve deplasman vektörleri Şekil 2'de gösterilmiştir.. F2 .. modelin bilgisayar ortamına aktarılmasının kolaylaştırılmasıdır. Bu yüzden her düğüm sadece bir serbestlik derecesine (SD) sahiptir.F5 {F}= [F1 .. Q2. Tablo başlığındaki 1 ve 2 rakamları elemanın Q1. F3 . Numaralandırma Yöntemi Karmaşık bir geometriye sahip bir cismin belirli sayıda ve düzgün şekilli elemanlara nasıl ayrılacağını az önce göstermiştik. ({Q}= [ Q1.. Burada bu yöntemlerden birisi verilecektir.. F2. Bundan sonra sınır şartları göz önüne alınır....Q3 .Q2.Q2 . TAŞGETİREN 2. Diğer taraftan {F} ile gösterilen global kuvvet vektörü {F}= [ F1.F3 Q4 F4 Q5 . Bu durumda global deplasman vektörü olarak T adlandırılan {Q}. Ele aldığımız problem için 1 numaralı düğüm tutulmuştur. S.F5 ] dir. F5 ]T x Şekil 2.2... F2 Q3. Bir boyutlu problemde her düğümün sadece ±x doğrultusunda hareketine müsaade edilir. F4 . dolayısıyla elemanlar arasındaki süreklilik bilgileri Şekil 3’teki gibi bir tablo halinde elde edilebilir. Sınır şartları daha sonraki bölümlerde geniş olarak ele alınacaktır. Deplasman ve kuvvet vektörleri 3 .Mühendisler İçin Sonlu Elemanlar Metodu. Serbestlik dereceleri. dolayısıyla Q1 = 0'dır. düğüm yükleri ve elemanlar arasında süreklilik sonlu elemanlar metodunun uygulamasında ve bilgisayar ortamına aktarılmasındaki temel noktalardır ve bu nedenle bu kavramların iyi anlaşılması ve uygun şekilde tatbik edilmesi gerekmektedir..Q5 ]T Q2.Q5 ] ) bir sütun vektörüdür... Her elemanda 2 düğüm vardır. TOPCU.Q4 . Her serbestlik derecesindeki deplasman Q1. F1 {Q}= [ Q1 . düğüm deplasmanları..

TAŞGETİREN lokal düğüm numaralarını. Buradan. Lokal düğüm numaraları ile global düğüm numaraları arasındaki uyumluluk elemanlar arasında süreklik sağlar. 4 . r= 2 (x − x1 ) − 1 x 2 − x1 (4) Görüleceği üzere. şekil fonksiyonlarının tanımlanmasında kullanılır. Buradan. Bu koordinat sistemi. Elemanlar arasında süreklilik 3. TOPCU. 1 1 Q1 2 2 3 4 4 Q 5 Q2 3 Q3 4 Global Numaralama x Q5 1 Q1 e 2 Q2 Lokal Numaralama Eleman No e 1 2 3 4 Düğüm No 1 2 1 2 2 3 3 4 4 5 Lokal numara Global numara Şekil 3. Bir eleman içindeki bilinmeyen yer değiştirmeler lineer bir interpolasyon fonksiyonu ile hesaplanmaya çalışılır (Şekil 5). Lokal numaralandırma ile ilk düğümün numarası 1. M. ikinci düğümde ise r=1 değerini almaktadır (Şekil 4b). S.Mühendisler İçin Sonlu Elemanlar Metodu. Yaklaşık bir çözüm olan bu yöntemde doğruluk değeri ancak daha fazla sayıda elemana bölmek suretiyle artırılabilir. 1. KOORDİNATLAR VE ŞEKİL FONKSİYONLARI İki düğümlü bir çubuk eleman (e) ele alalım (Şekil 4a). tablo içindeki rakamlar ise global düğüm numaralarını göstermektedir. birinci düğümde r=-1. Bu örnekte. diğerininki ise 2 olarak numaralandırılır. elemanın orta noktasına göre herhangi bir noktasının yerini –1 ile 1 değerleri arasında bulmak için r ile gösterilen bir doğal koordinat sistemi tanımlayalım. düğümün numarası aynı zamanda 1. birinci düğümün koordinatı x1 ve ikinci düğümün koordinatı x2 dir. elemanın da numarası olduğundan tanımlama basitçe yapılabilmektedir. Daha karmaşık geometrilerde süreklilik tablosunun yapılmasına ihtiyaç duyulur. Bu lineer interpolasyonu uygulamak için aşağıdaki şekilde lineer şekil fonksiyonları tanımlanır.

Mühendisler İçin Sonlu Elemanlar Metodu. N1 şekil fonksiyonunun grafiği denklem 5’ten yararlanılarak çizilmiştir. S. düğüm deplasmanları q1 ve q2 ye bağlı olarak şu şekilde elde edilir. Benzer olarak. Şekil fonksiyonları tanımlandıktan sonra elemandaki yer değiştirmeler. Bir elemanın (x) ve (r ) koordinatlarında gösterimi N 1(r ) = 1− r 2 (5) N 2 (r ) = 1+ r 2 (6) Şekil 6a ve 6b'de N1 ve N2 şekil fonksiyonları gösterilmiştir. N2 şekil fonksiyonunun grafiği olan Şekil 7b. M. (7a)'da verildiği üzere birinci 1 u1 e 2 q1 1 e 2 uBilinmeyen u2 uLineer q2 Şekil 5. İki noktadan bir doğru geçtiği dikkate alınırsa Şekil 7a elde edilir. TAŞGETİREN 1 x1 x x2 e 2 1 r 2 r=-1 (a) (b) r=1 Şekil 4. Burada. {u} = [N]{q} şeklinde gösterilir. TOPCU. q 2 }T (8) şeklindedir. denklem 6'dan elde edilir. u = N1 q1 + N2 q2 veya matris notasyonu ile. Bir elemanda lineer interpolasyon fonksiyonunun değişimi 5 . N 2 ] ve {q} = {q1 . Burada r=-1' de N1=1 ve r=1 de N1 = 0 olduğuna dikkat edilmelidir. Eleman yer değiştirme vektörünü olan {q}. (7b) (7a) [N ] = [N 1 .

0. 6 . Eleman sınırlarında deplasmanlar sürekli olmalı.5 16 Buradan (5) ve (6)’dan N1 = 0. Eleman içerisinde birinci türev sonlu olmalı.003 mm ve q2 = -0. N1 ve N2 yi oluşturunuz. b) (7a) kullanılarak p noktasındaki deplasman up = 0.005) = 0.75 ve N2 = 0. (a) N1 şekil fonksiyonu. (a) P noktasında r. 2.75(0.25 olur. (b) N2 şekil fonksiyonu ve (c) N1 ve N2 kullanılarak elde edilen lineer interpolasyon düğümde u = q1.25(-0.005 mm ise P noktasındaki q yer değiştirmesini bulunuz. Örnek1: Şekilde verilen durum için. Görüldüğü gibi hem deplasmanlar. 1. Burada her ne kadar lineer interpolasyon fonksiyonları verilmiş ise de başka şekil fonksiyonlarının seçilmesi de mümkündür.001 mm bulunur.Mühendisler İçin Sonlu Elemanlar Metodu. S. (4) iadesinden yararlanarak global ve lokal koordinatlar arsındaki dönüşüm şekil fonksiyonları yardımıyla. 1 x1=20 x=24 mm x2=36 mm p 2 x a) (4) kullanılarak p noktasının r koordinatı şöyle bulunur: 2 rp = (24 − 20) − 1 = .003) + 0. (b) Eğer q1 =0. M. Rijit cisim hareketi yapan sistemde herhangi bir gerilmenin oluşmayacağı aşikardır. x = N1 x1 + N2 x2 (9) şeklinde yazılır. Bu durum izoparametrik (eş parametreli) formülasyon olarak adlandırılmaktadır. TOPCU. TAŞGETİREN N1 N2 u 1 1 1 r=-1 r=0 (a) N1=(1-r)/2 r 2 r=1 (b) (c) 1 2 N2=(1+r)/2 r q1 1 u= N1 q1 +N2 q2 q2 r 2 Şekil 6. ikinci düğümde u = q2 durumunu sağlamaktadır. hem de koordinatlar aynı şekil fonksiyonları yardımıyla ifade edilmektedir. Bir şekil fonksiyonundan temelde iki şey beklenir. Şekil fonksiyonlarının özelliği gereği iki düğüm arasında u lineer olarak değişmektedir.

dr 2 = dx x 2 − x1 (11) 1− r 1+ r q1 + q olduğundan. Hooke yasasından gerilme. Ayrıca. M. (14) [B ] = 1 [− 1 x 2 − x1 1] (15) şeklindedir.Mühendisler İçin Sonlu Elemanlar Metodu. şekil değiştirme ve gerilme arasındaki ilişkiyi ortaya koyar. {ε} = [B] {q} şeklinde yazılır. Matris formulasyonu ile. Burada [B] (1x2). Bu ifadeler çubuk 7 . 2 2 2 olur. (10) ifadesinden. boyutlarında olup eleman şekil değiştirme-yer değiştirme matrisi olarak adlandırılır ve. Interpolasyon amacıyla burada elde edilen gerilmenin elemanın merkezinden geçen eksen üzerindeki gerilme olduğu kabul edilebilir. (7b). TAŞGETİREN (2)'de verilen şekil değiştirme-yer değiştirme ilişkisi ( ε = du ) ve zincir kuralı kullanılarak. (4)'de verilen x ve r arasındaki ilişkiden. Lineer şekil fonksiyonları kullanımı sebebiyle [B] sabit bir matristir. düğümlerdeki deplasman. TOPCU. Aynı nedenle. dx ε= du dr dr dx (10) elde edilir. S. eleman içinde gerilmenin de sabit olduğu görülür. Dolayısıyla bir eleman içindeki şekil değiştirme de sabittir. (14) ve (16) ifadeleri sırasıyla. {σ } = E[B ]{q} (16) dur. u = N1 q1 + N2 q2 = du − q1 + q 2 = 2 dx elde edilir. (12) ε= 1 (− q 1 − q 2 ) x 2 − x1 (13) olur.

{u}. ui ise i düğümünde x yönündeki deplasmandır. Eleman Rijitlik (Direngenlik) Matrisi Şekil değiştirme enerjisi ifadesini ele alalım Ue = 1 σ T εAdx 2∫ e (19) (14) ve (16) da verilen gerilme ve şekil değiştirme ifadeleri yerlerine konularak.Mühendisler İçin Sonlu Elemanlar Metodu. S. M. Diğer 1 taraftan. 2 ∏ = ∑U − ∑ ∫ u e e e e T fAdx − ∑ ∫ u T Tdx − ∑ Qi Pi e e i (18b) elde edilir. {ε}. {ƒ} ve {T} değerleri bu bölümün başında verilmişti. 4. Son terimdeki {Pi}. i noktasında ui deplasmanını meydana getiren kuvvettir. Ue = veya 1 T T ∫ {q} [B] E[ B]{q}Adx 2e (20a) 1 U e = {q}T ∫ ([ B]T E[ B] Adx){q} 2 e (20b) 8 .1. Eleman üzerindeki bütün düğümler için taplam potansiyel enerji ifadesi aşağıdaki şekilde ifade edilebilir. ∏ = 2 ∫ {σ }T {ε }Adx − ∫ {u}T { f }Adx − ∫ {u}T {T }dx − ∑ {ui }{Pi } l l l i 1 (17) şeklinde yazılabilir. POTANSİYEL ENERJİ YAKLAŞIMI Toplam potansiyel enerji bir boyutlu problemler için. Burada {σ}. TOPCU. ∏= ∑ 2∫σ e e 1 T εAdx − ∑ ∫ u T fAdx − ∑ ∫ u T Tdx − ∑ Qi Pi e e e e i (18a) Son terimde Pi’ yüklerinin düğüm noktalarından uygulandığı düşünülmektedir. TAŞGETİREN eleman için potansiyel enerji ifadesinde yerleştirilerek eleman rijitlik matrisi ve yük vektörünü bulmak için kullanılacaktır. U e = ∫ σ T εAdx şeklindeki bir tanımlamayla. Ue eleman şekil değiştirme enerjisi olarak adlandırılır. 4.

TOPCU. (23) 1 Ue = olur. TAŞGETİREN elde edilir. 1 1 ⎧ −1 ⎫ { q } T A e l e E e 2 ⎨ ⎬ [− 1 1 ] q } { 2 l e ⎩ 1⎭ AE 1 U e = {q}T e e 2 le ⎡ 1 −1⎤ ⎢− 1 1⎥{q} ⎦ ⎣ (24) elde edilir. 1 le 1 T T U e = {q} [ Ae E e [ B ] [ B ] ∫ d r ]{q} 2 2 −1 (22) Burada Ee elemanının elastisite modülüdür. 1 U e = {q}T [k e ]{q} 2 (25) şeklinde yazılabilir. Buradan. Burada elemanın boyu (le) ve . dx = le dr 2 (21b) elde edilir.Mühendisler İçin Sonlu Elemanlar Metodu. −1 ∫ dr = 2 olduğundan. Burada ke 'nin AeEe çarpımı ile doğru orantılı eleman boyu ile de ters orantılı olduğu görülmektedir. Burada şekil değiştirme enerjisi bağıntısı ile U= ½ kQ2 ile verilen basit yaydaki şekil değiştirme enerjisi arasındaki benzerliği görüyoruz. Önceki bölümde görüldüğü gibi elemanın kesit alanı (Ae) sabittir. S. E e Ae le ⎡ 1 −1⎤ ⎢− 1 1⎥ ⎣ ⎦ ke = (26) şeklinde olacaktır.l ≤ r ≤ l olmak üzere eleman şekil değiştirme enerjisi Ue yeniden aşağıdaki gibi yazılabilir. Aynı zamanda [B] de sabit bir matristir. (15)’den. M. Eleman rijitlik matrisi ise. (4)'deki x' in r' ye dönüşümü ile dx = x 2 − x1 dr 2 (21a) veya x2 – x1 = le alınarak. [k]e. çubuk eleman için eleman rijitlik (direngenlik) matrisi olmak üzere. 9 .

∫u e T fAdx = {q}T [ f e ] (30b) olur. Kuvvet Terimleri Toplam potansiyel enerji ifadesindeki kütle kuvveti terimini ( ∫ u T fAdx ) ilk olarak ele e alalım. A ve ƒ de eleman içinde sabit olduğundan integral dışına çıkarılırsa ∫u e T fAdx = Ae f ∫ ( N 1 q1 − N 2 q 2 )dx e (27) elde edilir. ∫ N dx e 2 de le/2 sonucunu verecektir. Bu da. ∫ N dx aslında şekil fonksiyonu doğrusunun altında kalan alanı dolayısıyla le/2 e yi verir. Benzer şekilde kuvveti ifadesi.Mühendisler İçin Sonlu Elemanlar Metodu. ⎧A f N ⎪ e ∫ 1 u T fAdx = q T ⎨ ∫ e ⎪ Ae f ∫ N 2 e ⎩ dx ⎫ ⎪ ⎬ dx ⎪ ⎭ (28) olarak ta yazılabilir. Görüldüğü gibi eşitliğin sağ tarafı deplasman ile kuvvetin çarpımı şeklindedir. ∫ e N 1 dx = lo 2 1 −1 ∫ 1 1− r 2 dr = le 2 (29) ∫ N 2 dx = e lo 1 − r l dr = o ∫ 2 −1 2 2 1 elde edilir. TOPCU. Dolayısıyla (28) deki kütle ∫u e T fAdx = q T Ae ⎧1⎫ le f ⎨ ⎬ 2 ⎩1⎭ (30a) olur. yerine konur. TAŞGETİREN 4. Şekil fonksiyonların integralleri dx= (Le/2) dr yazılarak alınır ve ifadede yerine konursa. Bu ifade ayrıca. M. u =N1 q1 + N2q2. Böylece eleman kütle kuvvet vektörü ƒe şöyle tanımlanabilir. 10 . S.2.

(33) 2 (34) ∫u e T Tdx = {q}T [Te ] olarak yazılabilir. ∏ = 2 {Q} [K ]{Q} − {Q} {F } T T 1 (36) 11 . kütle kuvvet vektörü [ƒe] ve yüzey kuvvet vektörlerini [Te] bir eleman için elde ettik. TAŞGETİREN fe = Ae l e f 2 ⎧1⎫ ⎨⎬ ⎩1⎭ (31) Bu kütle kuvvet vektörü basitçe. Elemanlar arasındaki sürekliliği de elde ettikten sonra. Buradan yüzey kuvveti. TOPCU. ∫u e T Tdx = ∫ ( N1 q1 + N 2 q 2 )Tdx e (32) yüzey kuvvetinin (T) elemanda sabit olduğu gözönüne alınırsa. (18) de verilen toplam potansiyel enerji ifadesi. [Te ] = Tl e 2 ⎧1⎫ ⎨⎬ ⎩1⎭ (35) olarak elde edilir. (31)'deki ½ ifadesi kütle kuvvetinin 2 düğüme eşit olarak dağıldığını göstermektedir.Mühendisler İçin Sonlu Elemanlar Metodu. Aele elemanın hacmi ve ƒ'de birim hacimdeki kütle kuvveti olduğundan. Şimdi de toplam potansiyel enerji formülasyonunda bulunan yüzey kuvvetlerini göz önüne alalım. S. Buraya kadar rijitlik matrisi [ke]. Görüldüğü gibi eleman yüzey kuvveti de düğümlere eşit olarak dağılmaktadır. M. Aeleƒ' çarpımı elemana etkileyen toplam kütle kuvvetini ifade eder. ⎧ T N dx ⎪ ∫ 1 u T Tdx = q T ⎨ e ∫ e ⎪T ∫ N 2 dx ⎩ e ⎫ ⎪ ⎬ ⎪ ⎭ (33) ∫ N dx = ∫ N 1 e e 2 dx = le olduğundan.

5. ε(φ)’nin ise virtüel şekil değiştirme olduğuna dikkat edilmelidir. (7b). yüzey kuvveti ve tekil kuvvetten gelen etkiler üst üste toplanarak tek bir kuvvet vektörü elde edilir.Mühendisler İçin Sonlu Elemanlar Metodu. Burada ε yüklerden dolayı meydana gelen gerçek şekil değiştirmeler. (14) ve (16) eşitliklerinde izlenen yola benzer şekilde φ = Nψ ε (φ )= Bψ (40) 12 . ∑ ∫ε e e T E ε (φ ) Adx − ∑ ∫ φ T fAdx − ∑ ∫ φ T Tdx − ∑ φ i Pi = 0 e e e e i (39b) şeklinde yazılabilir. {F} global yük vektörünü. M. iç virtüel işi gösterir. Galerkin tarafından verilen variyasyonel ifade bir boyutlu problemler için. ∫ σ ε (φ )Adx − ∫ φ T L L T fAdx − ∫ φ T Tdx − ∑φi Pi = 0 L i (39a) şeklindedir. (37) ε (φ ) = dφ dx (38) olacaktır. {Q} ve {F} vektörleri ise 5x1 boyutlarındadır. TOPCU. Burada φ sınır şartlarını sağlayan gerçek veya virtüel bir yer değiştirmeyi ifade etmektedir. [K] şu şekilde elde edilebilir: Eleman süreklilik matrisi kullanılarak eleman rijitlik matrisleri ortak düğümlerde üst üste gelecek şekilde toplanır. Birinci terim. Ele alınan örnek problem için (Şekil 2c) [K] matrisi 5x5. S. Burada [K] global rijitlik matrisini. yük terimleri ise dış kuvvetlerin virtüel işini gösterir. Global kuvvet vektörü oluşturulurken kütle kuvveti. Eleman rijitlik matrisi ve kuvvet vektörünün toplama işlemi ilerde daha detaylı olarak anlatılacaktır. GALERKIN YAKLAŞIMI Virtüel bir yer değiştirme fonksiyonu tanımlayalım. Bu ifade sınır şartlarını sağlayan her φ için geçerlidir. TAŞGETİREN olarak yazılabilir. Belirli bir çözüm bölgesi ele alındığında (39a). {Q} ise global yer değiştirme vektörüdür. φ = φ ( x) buna bağlı virtüel şekil değiştirme ise.

Diğer taraftan. Sonlu eleman modelinde herhangi bir e elemanının kesit alanının sabit olduğunu Ae ile gösterildiğini. T T ∫ ε E ε (φ )Adx = { q } ⎢ E e Ae e ⎡ ⎣ 1 ⎤ le [ B ] T [ B ] ∫ d ξ ⎥ψ 2 −1 ⎦ (43a) elde edilir. ψ = ψ 1 .Mühendisler İçin Sonlu Elemanlar Metodu.ψ 2 . 5. ∫ε e T E ε (φ ) Adx = ∫ {q} e T [ B ] T E [ B ]ψ Adx (42) elde ederiz. = ψ T {q}T [ k ]e (43b) olur. [k ]e = elde edilir. S. ayrıca [B]’nin de sabit bir matris olduğunu biliyoruz. Kuvvet İfadeleri Elemanda kütle kuvveti tarafından yapılan virtüel işi gösteren (39a)'daki ikinci terimi ele alalım.2. M. TAŞGETİREN yazılabilir. φ = Nψ . dx = ( le / 2) dr olduğundan. (40)’ı (39b)'de yerine koyar ve ε=[B]{q} olduğunu hatırlarsak. dx = l e / 2 dr eşitliklerini kullanarak ve eleman içinde kütle kuvvetinin sabit olduğunu kabul ederek.1. Ayrıca düğümlerdeki global virtüel yer değişmeler de şöyle gösterilir. (15) te verilen [B] matrisi kullanılarak. K .ψ [ 2 ] T elemanın düğüm deplasmanlarını ifade etmektedir. ψ [ N ] T (41) 5. [k]e eleman rijitlik matrisi olup simetrik bir forma sahiptir. Burada ψ = ψ 1 . [k ]e = E e Ae l e [ B ]T [ B ] şeklindeki bir tanımlama ve bazı düzenlemelerle. E e Ae ⎡ 1 − 1⎤ l e ⎢− 1 1 ⎥ ⎣ ⎦ (44) 13 . TOPCU. Eleman Rijitliği (39b)’deki iç virtüel işi gösteren ilk terimi ele alalım.

TAŞGETİREN ∫φ e T fAdx = ∫ ψ T N T fAe −1 1 le dr 2 (45a) elde edilir. Te = Tl e 2 ⎧1⎫ ⎨⎬ ⎩1⎭ (48) şeklinde elde edilir. N2=(1+r)/2 olduğundan. Böylece variyosyonel form. Böylece. eleman yüzey kuvveti vektörü. = ψ T fe (45b) olur. Bu ifade Ψ'nin sınır şartlarını sağlayan bütün değerleri için geçerlidir. TOPCU.Mühendisler İçin Sonlu Elemanlar Metodu. S. ψ T ([ K ]{Q} − {F }) = 0 elde edilir. ⎫ ⎧1 ⎪ ∫ N 1 dr ⎪ Al f ⎪ ⎪ f e = e e ⎨ −1 ⎬ 1 2 ⎪ ∫ N dr ⎪ ⎪−1 2 ⎪ ⎭ ⎩ (46a) dır ve eleman kütle kuvvet vektörü olarak adlandırılır. Kuvvet terimleri birleştirilerek. M. N1=(1-r)/2. Benzer şekilde eleman yüzey kuvveti ifadesi de ∫φ e T Tdx = ψ T Te (47) olup. (50) 14 . −1 ∫ N dr = 1 ve ∫ N 1 1 2 dr = 1 elde edilir. ∑ψ e T [k ]e {q} − ∑ψ T f e − ∑ψ T Te − ∑ψ i pi = 0 T e e i (49) olarak elde edilir. Daha kısa ifadesiyle. fe = Ae l e f ⎧1⎫ ⎨⎬ 2 ⎩1⎭ (46b) elde edilir. Burada.

Q4]T olduğundan. satır ve sütünlarına yerleştiği görülmektedir. Dolayısıyla. Sembolik olarak bu toplamayı. 3. Matriste elemanların üst üste geldiği yerlerdeki değerler toplanır. ⎡0 ⎢0 ⎢ ⎢0 Q5 ]⎢ ⎢ ⎢0 ⎢ ⎢0 ⎣ 0 0 0 0 0 0 0 E3 A3 l3 − E3 A3 l3 0 0 0 − E 3 A3 l3 E 3 A3 l3 0 0⎤ ⎧Q ⎫ 0⎥ ⎪ 1 ⎪ ⎥ Q 2 0⎥ ⎪ ⎪ ⎪ ⎪ Q3 ⎬ ⎥⎨ ⎥⎪ ⎪ 0⎥ ⎪Q4 ⎪ ⎥ ⎪Q5 ⎪ ⎩ ⎭ 0⎥ ⎦ (52) U3 = 1 [Q1 2 Q2 Q3 Q4 (53) elde edilir.Mühendisler İçin Sonlu Elemanlar Metodu. İlk olarak. GLOBAL RİJİTLİK MATRİSİ VE YÜK VEKTÖRÜNÜN BİRLEŞTİRİLMESİ Daha önce. [K] ve {F}'nin eleman rijitlik matrisi ve kuvvet vektörlerinin birleştirilmesi ile oluşturulması aşamasıdır. 1 U 3 = {q}T [k ]3 {q} 2 (51) veya [k]3 yerine konursa. TOPCU. [k]e'nin elemanları global [K]’da eleman düğüm numaralarına karşılık gelen yerlere yerleştirilir. toplam potansiyel enerjinin ∏ = ∑{q} e T [k ]e {q} − ∑ {q}T f e − ∑ {q}T Te − ∑ pi Qi e e i formunda olduğu ve eleman süreklilik ifadelerinin gözönüne alınmasıyla. TAŞGETİREN 6. M. ve 4. S. E A ⎡ 1 − 1⎤ 1 U 3 = {q}T 3 3 ⎢ {q} 2 l 3 ⎣− 1 1 ⎥ ⎦ elde edilir. Eleman için deplasman vektörü {q}=[Q3. ∏ = 2 {Q} [K ]{Q} − {Q} {F } T T 1 şeklinde de yazılabileceği gösterilmişti. [k]3 matrisinin elemanlarının K matrisinin 3. genel rijitlik matrisi [K]'nın eleman rijitlik matrisi [k]e ’lerin birleştirilmesi yoluyla oluşturulması gösterilecektir. Bu adım. eleman şekil değiştirme enerjileri toplanırken. 15 .

16 . TOPCU. ⎡ 1 −1 ⎢ EA ⎢− 1 1 [K ] = 1 ⎢ 0 0 l ⎢ 1 ⎢0 0 ⎢0 0 ⎣ 0 0 0⎤ ⎡0 0 0 ⎥ 0 0 0⎥ EA ⎢0 1 − 1 ⎢ 2 ⎢0 − 1 1 0 0 0⎥ + ⎥ l2 ⎢ 0 0 0⎥ ⎢0 0 0 ⎥ ⎢0 0 0 0 0 0⎦ ⎣ 0 0⎤ ⎡ 1 −1 ⎥ 0 0⎥ EA ⎢− 1 1 ⎢ 3 ⎢0 0 0 0⎥ + ⎥ l3 ⎢ 0 0⎥ ⎢0 0 ⎥ ⎢0 0 0 0⎦ ⎣ Sonuçta ⎡ A1 ⎢ l ⎢ 1 ⎢ A1 ⎢− l ⎢ 1 ⎢ [K ] = E ⎢ 0 ⎢ ⎢ ⎢ 0 ⎢ ⎢ ⎢ 0 ⎣ − ⎛ A1 ⎜ ⎜l − ⎝ 1 − A1 l1 A2 l2 A2 l2 0 0 0 ⎞ ⎟ ⎟ ⎠ − A2 l2 ⎞ ⎟ ⎟ ⎠ − ⎛ A3 ⎜ ⎜l + ⎝ 3 − 0 0 A3 l3 A4 l4 A4 l4 ⎞ ⎟ ⎟ ⎠ ⎤ 0 ⎥ ⎥ ⎥ 0 ⎥ ⎥ ⎥ 0 ⎥ ⎥ ⎥ 0 ⎥ ⎥ A4 ⎥ ⎥ l4 ⎦ ⎛ A2 A3 ⎜ ⎜l + l 3 ⎝ 2 A3 − l3 0 olur. Her eleman tüzey kuvveti Ti ve kütle kuvveti ƒi'ye maruzdur. Eleastisite modülü E olan çubuğun 2 nolu düğümüne tekil P2 yükü etki etmektedir. Benzer şekilde global yük vektörü {F}. her (i) elemanının kesit alanı Ai ve boyu da li dir. eleman kuvvet vektörü ile tekil yüklerden {F } ← ∑ ∫ e + {T }e + {P} e ({} ) (54b) olarak gösterilir.Mühendisler İçin Sonlu Elemanlar Metodu. 1 A 1 l1 Eleman rijitlik matrisi her eleman için (26)’dan olarak hesaplanır. Şimdi her bir elemanın durumunu görelim. M. TAŞGETİREN [ K ] ← ∑ [k ]e e (54a) şeklinde gösterebiliriz. Eleman 1 1 1 2 2 3 3 4 4 şeklindedir. 2 2 3 4 5 global rijitlik matrisindeki 0 0 0⎤ ⎡0 0 0 ⎥ 0 0 0⎥ EA ⎢0 1 − 1 ⎢ 4 ⎢0 − 1 1 0 0 0⎥ + ⎥ l4 ⎢ 0 0 0⎥ ⎢0 0 0 ⎥ ⎢0 0 0 0 0 0⎦ ⎣ 0 0⎤ 0 0⎥ ⎥ 0 0⎥ ⎥ 0 0⎥ 0 0⎥ ⎦ T1 2 T2 1 − 1⎤ [k ]i = EAi ⎡ ⎢− 1 1 ⎥ li ⎣ ⎦ p2 3 A 2 l2 T3 A 3 l3 4 T4 5 x A 4 l4 E . S. Örnek 2: Şekildeki gibi bir çubukta. ƒ = sabit Eleman sürekliliği ise. Yük vektörü ise.

Görüldüğü gibi global rijitlik matrisi [K]’nın belirli bir kısım özellikleri vardır. n=düğüm sayısı olmak üzere. ⎡ A1 ⎢ l 1 ⎢ A1 A2 ⎢ + ⎢ l1 l2 ⎢A A3 2 + K = E⎢ l3 ⎢ l2 ⎢ A3 A4 ⎢l + l 4 ⎢ 3 A4 ⎢ ⎢ l4 ⎣ A1 ⎤ l1 ⎥ ⎥ A2 ⎥ − l2 ⎥ A3 ⎥ ⎥ − l3 ⎥ A4 ⎥ − l4 ⎥ ⎥ 0 ⎥ ⎥ ⎦ − Bant matrisin boyutu YBG şeklinde bir yarı bant genişliği tanımlayarak (nxYBG) şeklindedir.Mühendisler İçin Sonlu Elemanlar Metodu. Her düğümünde serbestlik derecesi 1 olan bir boyutlu problemde global rijitlik matrisinin boyutu. 3. Simetriktir. Bunlar kısaca. 2. M. 1. Serbestlik derecesinin daha fazla olduğu durumlarda boyut toplam düğüm sayısı ile düğümdeki serbestlik derecesinin çarpımı kadar olacaktır. i+1 şeklinde oluştuğundan YBG=2 elde edilmiştir. Matrisin bant dışındaki tüm elemanları sıfırdır. İki ve 3 boyutlu problemlerde yarı bant genişliğini hesaplamak zahmetli bir iştir. (nxn) olmaktadır. TAŞGETİREN A1l1 f l1T1 ⎧ + ⎪ 2 2 ⎪ ⎪ ⎛ A1l1 f + l1T1 ⎞ + ⎟ ⎜ ⎪⎜ 2 2 ⎟ ⎠ ⎝ ⎪ Al f l 2 T2 ⎞ ⎛ 2 2 ⎪ + ⎟− {F } = ⎨⎜ ⎜ 2 ⎟ ⎠ ⎪⎝ 2 ⎪ ⎛ A3 l 3 f l 3T3 ⎞ + ⎟+ ⎪⎜ ⎜ 2 ⎟ ⎠ ⎪⎝ 2 ⎪ A4 l 4 f l 4 T4 + ⎪ 2 2 ⎩ ⎛ A2 l 2 f ⎜ ⎜ 2 + ⎝ ⎛ A3 l 3 f ⎜ ⎜ 2 + ⎝ ⎛ A4 l 4 f ⎜ ⎜ 2 + ⎝ ⎫ ⎪ ⎧0⎫ ⎪ ⎪ ⎪ l 2 T2 ⎞⎪ ⎪ P2 ⎪ ⎟ 2 ⎟⎪ ⎪ ⎪ ⎠ ⎪ ⎪ l 3T3 ⎞ ⎪ ⎪ 0 ⎪ ⎪ ⎟⎬ + ⎨ ⎬ 2 ⎟⎪ ⎪ ⎪ ⎠ l 4 T4 ⎞⎪ ⎪ 0 ⎪ ⎟⎪ ⎪ ⎪ 2 ⎟⎪ ⎪ ⎪ ⎠ ⎪ ⎪0⎪ ⎪ ⎩ ⎭ ⎭ şeklindedir. Değerler bant şeklinde diyagonalin iki tarafında düzgün şekilde yerleşmektedir. Tek boyutlu problemlerde eleman sürekliliği i. Genel olarak YBG = max(bir elemanın serbestlik derecesi numaraları arasındaki fark) + 1 (55) 17 . S.Örnekte verilen problemde bant matris aşağıdaki şekilde oluşmuştur. TOPCU.

. TAŞGETİREN Şeklinde bir hesaplama yapılır. TOPCU. Bu yüzden düğüm ifadesi yerine serbestlik derecesi ifadesi kullanılmaktadır.. Başka bir deyişle sistemde bulunan r tane mesnet ve bu mesnetlere karşılık gelen tanımlı birer yer değiştirme vardır. Yani. iki boyutlu bir gerilme analizi 18 . Çünkü... YBG’nin küçük olması daha küçük bilgisayar kapasitesi ile işlem tapma imkanı sağlayacaktır. SINIR ŞARTLARININ UYGULANIŞI 7. sınır şartlarını sağlayan muhtemel bütün deplasmanların denge halinde meydana getirdikleri toplam potansiyel enerjilerinin sıfır olduğu kabul edilir.. Minumum potansiyel enerji teoremine göre. Q pr = a r (56) şeklindedir. Q p 2 = a 2 .. elemanlardaki gerilmeleri ve mesnet reaksiyonlarını hesaplayabilmek için gerekli olan denge denklemlerini elde edeceğiz. Genelde sınır şartları.. Düğüm numaralamasının yarı bant genişliğine etkisi 7. pr serbestlik derecelerine karşılık gelen deplasmanlar a1. ar 'ye eşit olarak tanımlanır... .1. Sınır Şartı Tipleri Sürekli ortamı modellemek için buraya kadar tanımlanan ayırma tekniğinin kullanılmasından sonra ele alınan cisim için toplam potansiyel enerji ifadesini ∏ = 2 {Q} [K ]{Q} − {Q} {F } T T 1 şeklinde elde etmiştik. S. Dolayısıyla denge denklemleri toplam potansiyel enerji denkleminin {Q}’ya göre minimize edilmesiyle ve sınır şartlarının da uygulanmasıyla elde edilebilir.. Bu bölümde gösterilen sınır şartlarının ele alınışı ile ilgili prosedür iki ve üç boyutlu problemler için de aynen uygulanabilecek bir prosedürdür. p2. . p1. Örneğin... Şekil 8’de örnek bir numaralama verilmiştir.. M... Şekil 2b’deki çubukta sadece bir tek sınır şartı vardır ve o da Q1 = 0 dır.. sistemi oluşturan elemanların düğüm numaraları arasındaki fark mümkün olduğunca küçük tutulmalıdır. ..Mühendisler İçin Sonlu Elemanlar Metodu. bir sistemde.. Burada düğüm deplasmanlarını.... Q p1 = a1 . YBG’nin küçük olması için.. a2.. 1 6 5 2 3 4 1 2 3 4 5 6 YBG=6 (a) YBG=2 (b) Şekil 7...

Burada.. F2 .'ya göre minimize edilmesi ile verilen sınır şartının uygulanması sonucu elde edilir. S. 8.QN ]T {F} = [ F1 .. β1 ve β2 bilinen sabitlerdir. Bu sınır şartı β 1 Q p1 + β 2 Q p 2 = β 0 şeklinde tanımlanır..... ⎢ . . (56) da verilen sınır şartlarının sonlu eleman modeline uygulanmasıyla ilgili eleiminasyon yaklaşımı ve penaltı yaklaşımı olmak üzere iki yaklaşım verilecektir.. Çok noktalı sınır şartları iin ise uygulama kolaylığı nedeniyle yalnızca penaltı yaklaşımı üzerinde durulacaktır. Eğik bilyalı yatak. Q2 ... N serbestlik dereceli bir yapı için şekil değiştirme ve yük vektörleri {Q} = [ Q1 . (57) Sınır şartları fiziksel sistemin doğru olarak modellenmesinde önemli bir etkendir.. [K ] = ⎢ ⎢ . ⎡ K 11 ⎢K ⎢ 21 ⎢ . Burada enerji yaklaşımı esas alınmış olmakla beraber Galerkin yaklaşımı da sınır şartları uygulamasında aynı basamakları kullanmaktadır. Potansiyel enerji ifadesi 19 . Denge denklemleri ∏'nin Q.... ⎢ ⎢K N1 ⎣ K 12 K 22 K K1N ⎤ K K 2N ⎥ ⎥ ⎥ ⎥ ⎥ ⎥ ⎥ K K NN ⎥ ⎦ (58) KN2 dir.. Global rijitlik matrisi ise.. yapının rijit cisim olarak hareket etme olasılığını ortadan kaldırır. . TOPCU. M.FN ]T şeklindedir.. TAŞGETİREN probleminde düğüm serbestlik derecesi 2 dir. Sınır şartlarının yanlış belirlenmesinin hatalı sonuçlara sebebiyet verdiği bilinmelidir...2. Burada β0.Mühendisler İçin Sonlu Elemanlar Metodu. Sınır şartları.. rijit birleştirmeler ve çökme sınırlayıcı aparatlarda karşılaşılan ve çok noktalı sınır şartı olarak adlandırılan ikinci tip bir sınır şartı daha vardır. Eliminasyon Yaklaşımı Yaklaşımın ana fikrini ortaya koymak için tekbir sınır şartı olduğunu farz edelim (Q1=a1)..

+ Q N K N 1Q1 + Q N K N 2 Q2 + K + Q N K NN Q N ) − (Q1 F1 + Q2 F2 + K + Q N FN ) (59) şeklinde açılarak yazılabilir............. M.. TOPCU..... 20 .............. türev ile K 22 Q2 − K 23 Q3− K− K 2 N Q N = F2 − K 21a1 K 32 Q2 − K 33 Q3 −K− K 3 N Q N = F3 − K 31a1 ............ Bu denklem kısaca..... Sonuçta................ + Q N K N 1 a1 + Q N K N 2 Q2 + K + Q N K NN Q N ) − (a1 F1 + Q2 F2 + K + Q N FN ) (60) elde ederiz.... Bu sonlu eleman denklemleri matris formunda ⎡ K 22 ⎢K ⎢ 32 ⎢ M ⎢ ⎣K N 2 K 23 K 33 KN3 K K 2 N ⎤ ⎧ Q2 ⎫ ⎧ F2 − K K 3 N ⎥ ⎪ Q3 ⎪ ⎪ F3 − ⎥⎪ ⎪ = ⎪ ⎨ ⎬ ⎨ ⎥⎪ M ⎪ ⎪ M ⎥ K K NN ⎦ ⎪Q N ⎪ ⎪ FN − ⎩ ⎭ ⎩ K 21a1 ⎫ K 31a1 ⎪ ⎪ ⎬ ⎪ K N 1 a1 ⎪ ⎭ (62) (63) şeklinde gösterilebilir........................ bilindiği üzere........Mühendisler İçin Sonlu Elemanlar Metodu. K N 2 Q2 + K N 3 Q3 +K+ K NN Q N = FN − K N 1a1 elde edilir.................... Görüldüğü gibi Q1 yer değiştirmesi yukarıdaki potansiyel enerji denkleminden elimine edilmiştir........... Görüldüğü gibi (nxn) boyutundaki matristen sınır şartının gerektirdiği satır ve sütunun silinmesiyle (n-1xn-1) boyutunda yeni bir matris elde edilmiştir.......... TAŞGETİREN ∏ = 2 (Q K 1 1 11 Q1 + Q1 K 12 Q2 + K + Q1 K 1N Q N + Q2 K 21Q1 + Q2 K 22 Q2 + K + Q2 K 2 N Q N .. Burada gözönüne aldığımız (Q1=a1) sınır şartını denkleme uygularsak ∏ = 2 (a K 1 1 11 1 a + a1 K 12 Q2 + K + a1 K 1N Q N + Q2 K 21 a1 + Q2 K 22 Q2 + K + Q2 K 2 N Q N ............................ olarak Π'nin minumum değer alması d∏ =0 dQi i=2.. S........3...N (61) şartının sağlanmasına bağlı olduğundan...............

. ΨT ( [K]{Q} – {F} ) = 0 idi. .0. (67) (68) Ψ1 = 0 (69) olması gerekmektedir. (64) Gauss Eliminasyon yöntemi kullanılarak çözüldüğünde genel deplasman vektörü elde edilir.. sınır şartlarını sağlayan her Ψ için.. Orijinal [K] matrisi tekil bir matris olmasına karşılık indirgenmiş [K] tekil olmaktan kurtulmuştur.0.Mühendisler İçin Sonlu Elemanlar Metodu.. Buraya kadar enerji yaklaşımı için verilen prosedür Galerkin varyasyonel yaklaşımı için de geçerlidir..0 ]T. Virtüel deplasman olarak. Eliminasyon işlemi esnasında bu denklemde kullanılan K11.. denge denklemlerinin 1 numaralı düğüm (sınır şartı olarak Q1=a1 alındığından) için çözülmesi ile elde edilir..1. reaksiyon kuvvetinin hesaplanacağı göz önünde bulundurularak bilgisayar uygulaması sırasında bu terimlerin hafızada bulundurulması gerektiği unutulmamalıdır. K1N silindiğinden. Buradaki [K]. 21 .0... Deplasmanlar ({Q}) belirlendikten sonra elemanlardaki gerilmeler (16) yardımıyla hesaplanır. S.. M.. Deplasmanların ve gerilmeler hesaplandıktan sonra mesnet reaksiyonlarının hesabına geçilir... tanınlanan sınır şartına bağlı olarak satır ve sütunları elimine edilmiş rijitlik matrisidir..1]T seçerek.. K12.. (51)’de verilen Galerkin ifadesi.0. Burada ele aldığımız sınır şartı. K11Q1 + K12 Q2 +K+ K1 N Q N = F1 + R1 (65) Burada deplasmanlar ve 1 numaralı düğüme uygulanan yük bilindiğinden dengeyi sağlayan reaksiyon kuvveti.... TAŞGETİREN [K]{Q} = {F} (64) biçiminde gösterilebilir... R1 = K11Q1 + K12 Q2 +K+ K1 N Q N − F1 (66) olarak hesaplanır. Ψ=[0.. TOPCU.. Ψ=[0.1. Bu reaksiyon kuvveti..0].. Ψ= [0. Q1 = a1 olduğundan.... ve bunların her birini (67)'de yerleştirirsek (63)'te verilen denge denklemlerini elde ederiz ..0.

Bundan sonra genel deplasman vektörü {Q}. (b) Elemanlar için rijitlik matrisi ve kütle kuvveti vektörlerini elde ettikten sonra bunları genel rijitlik matrisi ve kuvvet vektöründe yerleştiriniz.. Genel deplasman vektöründen her elemanın düğümlerine karşılık gelen deplasman değerleri çıkarılarak elemanlardaki gerilmeler hesaplanır..75 cm (a) Her biri 12 cm boyunda iki eleman kullanarak yapılan sonlu eleman modeli şekilde görüldüğü gibi elde edilebilir. [K] matrisinden. Daha önce saklanan satırlar da kullanılarak reaksiyon kuvvetleri RP1 = KP1 1 Q1 + KP1 2 Q2 +.. P2. x 22 .+KP2 N QN ..ve Pr 'inci satır ve sütünları silinir..(d) Her elemandaki gerilmeyi hesaplayınız.. Q P1 = a1 Q P 2 = a 2 .. mesnet olmayan düğüm numaralarını göstermektedir. 3.. P1. P3. Benzer olarak {F}’nin boyutu da (N-rx1) olur. Örnek: Şekildeki ince levhanın kalınlığı t=1 cm. yoğunluğu ise ρ = 0. (a) Levhayı iki sonlu elemanla modeleyiniz. 6 cm 5. Levha kendi ağırlığı yanında orta noktasından P=100 N’luk bir yük altında bulunmaktadır.. Sonuçta [K]’nın boyutu (n-rxn-r ) olur. ilk olarak... ikinci elemanın kesit alanı ise.ve Pr'inci satırları daha sonra kullanılmak üzere saklanır. TAŞGETİREN Buraya kadar tek bir serbestlik derecesi olarak verilen sınır şartı birden fazla sınır şartı olması durumu için de geçerlidir. p 24 cm p Q2 12 cm 2 Q3 3 cm x 3...FP1 RP2 = KP1 1 Q1 + KP2 2 Q2+. Düğüm mesnet olduğundan deplasman Q1=0 olacaktır (Sınır şartı!). (c) Eliminasyon yaklaşımını kullanarak global deplasman vektörü {Q}’yu hesaplayınız. P1.25 cm2. [K] ve {F}'in. S. [K]{Q} = {F}'in çözümünden elde edilir.Mühendisler İçin Sonlu Elemanlar Metodu..FPr şeklinde hesaplanır.... Young modülü. M.....+KP1 N QN ..FP2 ------------------------------------------------------RPr = KPr 1 Q1 + KPr 2 Q2+...2836 kg/ cm3 'tir.... P2...+KPr N QN . QPr = a r şeklinde r adet sınır şartı olduğunu düşünürsek. (e) Reaksiyon kuvvetlerini hesaplayınız...75 cm2 dir. Burada.. Daha sonra... İ.. Birinci elemanın kesit alanı 5. E = 30x106 N/cm2... TOPCU.25 cm Q1 (71) 1 12 cm 12 cm.. 1.K . Yük vektörü bu durumda Fİ = Fİ − ( K İP1a1 + K İP 2 a 2 +K+ K İ Pr ) (70) şeklini alır.

Deplasmanlar buradan Q2 = 0.00 − 3.3810 ⎭ ⎦ ⎣ elde edilir.75 ⎡ 1 − 1⎤ 2 ⎢− 1 1 ⎥ 12 ⎣ ⎦ 3 (31)'den de eleman kütle kuvvetleri f1 = 5.75⎤ ⎧Q2 ⎫ ⎧115. 0.75 ⎥ ⎩Q3 ⎭ ⎩ 6. c) Eliminasyon yaklaşımında [K]’nın sınır şartlarına karşılık gelen satır ve sütunları silinerek elde edilir. Burada Q1=0 olduğundan. 23 .3144 + 100⎬ ⎪ 6.75 ⎥ 3 ⎣ ⎦ şeklinde yerleştirilir. ⎧ 8.2836 ⎧1⎫ ⎨⎬ 2 ⎩1⎭ 2 3 olarak hesaplanır.2836 ⎧1⎫ ⎨⎬ 2 ⎩1⎭ 1 2 f2 = 3. e) 1 numaralı düğümdeki reaksiyon kuvveti (71) yardımıyla.7 N/cm2 olarak hesaplanır. 2 6 3 30 × 10 ⎡ 9.Q3 = 0. M.9272 x 10-5.75 3.75 3.9272 × 10 ⎭ ⎩0.3144 ⎫ ⎬ ⎨ ⎬=⎨ 12 ⎢− 3.. ⎧ 1 6 −1 1 ⎨ σ 1 = 30 × 10 × −1 1 ⎨ − 5 ⎬ σ 2 = 30 × 10 × −5 ⎬ 12 12 ⎩0.Mühendisler İçin Sonlu Elemanlar Metodu. d) (15) ve (16)’dan gerilmeler.3810 ⎪ ⎩ ⎭ dir.9334 ⎫ ⎪ ⎪ F = ⎨15. S.75⎥ 2 12 ⎢ 0 − 3. 0.9272 × 10 −5 ⎫ 0 1 ⎫.9272 x 10-5 cm. TOPCU. TAŞGETİREN b) (26)'dan eleman rijitlik matrisi 1 2 2 3 k1 = 30 × 10 6 × 5.75 9.9953 x 10-5]T olur.25 ⎡ 1 − 1⎤ 1 ⎢− 1 1 ⎥ 12 ⎣ ⎦2 k2 = 30 × 10 6 × 3. ⎧0.9953 × 10 ⎭ 6 [ ] [ ] σ1=23.75 × 12 × 0.25 − 5.9953 x 10-5 cm olarak hesaplanır.18 N/cm2 ve σ2=1. Dışardan 2 düğümüne uygulanan tekil yük ile beraber global kuvvet vektörü.75 × 12 × 0.00 − 3.25 30 × 10 6 ⎢ ⎥ [K ] = ⎢− 5. Böylece global deplasman vektörü {Q}=[0. Global rijitlik matrisinde 1 2 3 0 ⎤ 1 ⎡ 5.

8. C'nin büyüklüğü öyle seçilmelidir ki yayın bir ucu a1 miktarınca yer değiştirsin (Şekil 8). mesnetin 1 numaralı serbestlik derecesinin bilinen deplasmanıdır. Görüldüğü gibi reaksiyon kuvveti toplam düşey yüke eşit ve ters işaretlidir. Dolayısıyla yay boyundaki net değişiklik Q1 . TAŞGETİREN 0 ⎧ ⎫ 30 × 10 6 ⎪ −5 ⎪ R1 = [5. PENALTI YAKLAŞIMI Bu bölümde sınır şartlarının ele alınmasındaki ikinci yöntem olan penaltı yaklaşımı üzerinde durulacaktır. Bilgisayar uygulaması daha kolay olan bu yaklaşımda (57) ile verilen genel tipteki sınır şartlarının modellenmesi kolaylaşmaktadır.9272 × 10 ⎬ − 8. Tanımlı Deplasmanlar: Q1 = a1 şeklinde verilen bir sınır şartını düşünelim. Uy = 1 C (Q1 − a1 ) 2 2 (72) yapı Q1 y x yay a1 Zemin Şekil 8.6 N 12 ⎪0.25 0]⎨0. 24 .Mühendisler İçin Sonlu Elemanlar Metodu.25 − 5.3. Q1≅a1 dır. C gibi çok büyük bir yay katsatısına sahip bir yay olarak düşünülür. Yaydaki şekil değiştirme enerjisi. M.9953 × 10 −5 ⎪ ⎩ ⎭ bulunur. Öncelikle tanımlı yerdeğiştirmeler ele alınacak daha sonra çok noktalı sınır şartlarının uygulaması gösterilecektir. TOPCU. Burada a1. Bu da 1 numaralı serbestlik derecesinin deplasmanı olan Q1 ‘in yaklaşık olarak a1 e eşit olması sonucunu verecektir.933 =-130.a1 olacaktır. S. Öncelikle mesnet. Sınır şartlarını modellemek için yay katsayısı rijitliği çok büyük olan bir yay kullanıldığı Penaltı yaklaşımı mıdır.

Mühendisler İçin Sonlu Elemanlar Metodu, M. TOPCU, S. TAŞGETİREN

dir. Bu şekil değiştirme enerjisi sistemdeki toplam potansiyel enerjiye eklenerek,

M

1 1 = {Q}T [ K ]{Q} + C (Q1 − a1 ) 2 − {Q}T {F } 2 2

(73)

bulunur. ΠM, dΠM/dQi =0 , i=1,2......N ile minimize edilerek,
⎡( K11 + C ) ⎢ K 21 ⎢ ⎢ M ⎢ ⎣ KN1 K12 K 22 M KN2 K K1 N ⎤ ⎧ Q1 ⎫ ⎧ F1 + Ca1 ⎫ ⎪ K K 2 N ⎥ ⎪ Q2 ⎪ ⎪ F2 ⎪ ⎥⎪ ⎪ = ⎪ ⎬ ⎨ ⎬ ⎨ ⎥⎪ M ⎪ ⎪ M M ⎪ ⎥ ⎪ K K NN ⎦ ⎪Q N ⎪ ⎪ FN ⎭ ⎩ ⎭ ⎩

(74)

şeklinde sonlu eleman denklemleri elde edilir. Ele aldığımız sınır şartı Q1=a1 olduğundan çok büyük bir sayı olan C, [K]'nın yalnızca ilk diagonaline eklenmiş, ayrıca kuvvet vektöründe de Ca1 olarak yalnızca F1'e eklenmiştir. Buradan (74) çözülerek yer değiştirme vektörü {Q} elde edilir. 1 numaralı düğümdeki reaksiyon kuvveti yay tarafından sisteme uygulanan kuvvete eşittir. Dolayısıyla, net uzama=Q1-a1 ve yay katsayısı=C olduğundan, reaksiyon kuvveti; R1 = - C (Q1 - a1 ) olarak hesaplanır. (74)'de potansiyel enerji yaklaşımı için verilen modifikasyonlar Galerkin yaklaşımı için de aynı şekilde hesaplanabilir. Uygun bir virtüel deplasman olan Ψ'nin sonucu olarak, yay tarafından yapılan virtüel iş (δWs = Virtüel deplasman x Yaydaki tanımlanabilir. Bu da kuvvet) olarak (75)

δWs = Ψ1 C (Q1 -a1)
olarak yazılır. Dolasıyla varyasyonel form;

(76)

ΨT([K]{Q}-{F}) + Ψ1C(Q1 - a1) =0

(77)

olur. Bu ifadenin Ψ nin herhangibir değeri için geçerli olması gerekir. Ψ=[1,0,...........0]T,

Ψ=[0,1,0,.....0]T,.......,Ψ=[0,.....,0,1]T 'olarak seçilir ve her birini sırayla (77) de yerine
koyarsak, (74) ile gösterilen modifikasyonları elde ederiz. Birden fazla düğümde tanımlı deplasman olması durumunda genel ifade Rpi =-C (Qpi-ai) i = 1,2.........,r (78)

25

Mühendisler İçin Sonlu Elemanlar Metodu, M. TOPCU, S. TAŞGETİREN

şeklinde yazılabilir. Burada verilen penaltı yaklaşımı yaklaşık bir sonuç verir ve doğruluk derecesi C katsayısının doğru seçilmesine bağlıdır. (74)'ü daha açık bir şekilde yazarsak,
( K11 + C ) Q1 + K12 Q2 +K+ K1 N Q N = F1

(79a)

elde ederiz. Bu ifadeyi C' ye bölerek;
K12 K1 N F1 ⎛ K11 ⎞ Q2 +K+ QN = + 1⎟ Q1 + + a1 ⎜ ⎝ C ⎠ C C C

(79b)

bulunur. Görüldüğü gibi C yeterince büyük seçilirse K lı terimler sıfıra yaklaşacak ve denklemden Q1 ≅ a1 sonucu elde edilecektir. Bu yüzden genellikle C için C = max |Kij | x104 1≤ i ≤ N 1≤ j ≤ N şeklinde bir değer alınabilir.
Örnek: Şekil'de gösterilen çubuğa 2 düğümünden P=200x103 N luk bir eksenel yük uygulanmaktadır. Penaltı yaklaşımını kullanarak (a) Düğüm deplasmanlarını, (b) Her elemandaki gerilmeyi ve (c) Reaksiyon kuvvetlerini belirleyiniz.
300 mm 1 2 1 2 P 3 x 400 mm

(80)

a) Eleman rijitlik matrisleri k1 = v ve; 70 × 10 3 × 2400 ⎡ 1 − 1⎤ ⎢− 1 1 ⎥ 300 ⎣ ⎦
2 3

A1=2400 mm2 E1=70 x 106 N/m2

A2=600 mm2 E2=200 x 106 N/m2

200 × 10 3 × 600 ⎡ 1 − 1⎤ k2 = ⎢− 1 1 ⎥ 400 ⎣ ⎦ olup genel rijitlik matrisi

1

2

3

0 ⎤ ⎡ 0,56 − 0,56 [ K ] = 10 6 ⎢− 0,56 0,86 − 0,30⎥ ⎢ ⎥ ⎢ 0 − 0,30 0,30 ⎥ ⎣ ⎦
şeklindedir. Genel yük vektörü ise F = [0,200 x 103 ,0]T dir. 1 ve 3 düğümleri mesnet olduğundan Q1=Q3=0 dır. Penaltı yaklaşımı kullanıldığı için burada C sayısı, [K]'nın birinci ve üçüncü köşegen elemanlarına eklenecektir. (80)’e bağlı olarak C=[0.86x106] x104 alınarak modifiye edilmiş genel rijitlik matrisi,

26

Mühendisler İçin Sonlu Elemanlar Metodu, M. TOPCU, S. TAŞGETİREN

0 ⎤ ⎡8600,56 − 0,56 ⎢ − 0.56 [ K ] = 10 ⎢ 0,86 − 0,30 ⎥ ⎥ ⎢ 0 − 0,30 8600,30⎥ ⎣ ⎦
6

elde edilir. Sonlu eleman denklemi ise ⎫ ⎡8600,56 − 0,56 0 ⎤ ⎧ Q1 ⎫ ⎧ 0 ⎥⎪ ⎪ ⎪ ⎢ 3⎪ − 0,30 ⎥ ⎨Q2 ⎬ = ⎨200 × 10 ⎬ 10 ⎢ − 0,56 0,86 ⎪ ⎢ 0 − 0,30 8600,30⎥ ⎪Q3 ⎪ ⎪ 0 ⎦⎩ ⎭ ⎩ ⎣ ⎭
6

olur. Buradan, {Q} = [15.1432 x 10-6 , 0.23257, 8.1127 x 10-6 ]T mm elde edilir. b-) Elemanlardaki gerilmeler (16) yardımı ile,

⎧15,1423 × 10 −6 ⎫ 1 σ 1 = 70 × 10 × −1 1 ⎨ ⎬ =54.27 MPa 300 ⎩ 0,23257 ⎭ ve ⎫ ⎧ 0,23257 1 σ 2 = 200 × 10 3 × −1 1 ⎨ − 6 ⎬ =-116,29 MPa 400 ⎩8,1127 × 10 ⎭ olarak hesaplanır. c) Reaksiyon kuvvetleri R1 =-CQ1 = -[0.86x1010] x15.1432 x10-6 =-130.23 x103 N R3 = -CQ3= -[-0.86 x 1010] x8.1127 x10-6= -69.77 x103 N olarak hesaplanır.
3

[

]

[

]

Örnek: Şekilde verilen çubuğa P=60 kN luk bir tekil kuvvet etki etmektedir. Sistemdeki deplasmanları, gerilmeleri ve mesnet tepkilerini hesaplayınız. E=20 kN/mm2
A= 250 mm2

150mm

1
1

2

Çözüm: Öncelikle bu şartlar altında çubuk ile duvar arasında temas olup olmayacağı Rijit duvar araştırılır. Bunun için öncelikle duvar yokmuş gibi bir çözüm yapılır ve QB'=1.8 x B’ P mm olarak hesaplanır. Dolayısıyla çubuk 150mm duvara temas edecektir. Bu durumda problem temas hali de dikkate alınarak yeniden çözülmelidir. B’ noktasındaki deplasman 1.2 mm olarak tanımlı bir 3 deplasman sınır şartı oluşturmuştur. Sınır P x şartları: Q1=0 ve Q3 = 1.2 mm olarak gösterilebilir. Global rijitlik matrisi 2 1,2 mm ⎡ 1 −1 0 ⎤ 20 × 10 3 × 250 ⎢ ⎥ [K ] = ⎢− 1 2 − 1⎥ 150 ⎢ 0 −1 1 ⎥ ⎦ ⎣

1.2mm

27

Mühendisler İçin Sonlu Elemanlar Metodu, M. TOPCU, S. TAŞGETİREN

ve global yük vektörü {F} = [ 0, 60x103, 0]T şeklindedir. Penaltı yaklaşımına göre problemdeki sınır şartları sonlu eleman denklemlerinde ⎫ ⎡20001 − 1 0 ⎤ ⎧ Q1 ⎫ ⎧ 0 105 ⎢ ⎪ ⎥⎪ ⎪ ⎪ − 1 ⎥ ⎨Q2 ⎬ = ⎨60,0 × 10 3 ⎬ 2 ⎢ −1 3 ⎢ 0 − 1 20001⎥ ⎪Q3 ⎪ ⎪80,0 × 10 7 ⎪ ⎦⎩ ⎭ ⎩ ⎣ ⎭ şeklinde bir düzenleme yapmayı gerektirir. Burada C=(2/3)x1010 olarak seçilmiş, ve [K]' nın 1 ve 3 köşegen elemanına ve (Cx1.2) olarak {F}'nin 3. bileşenine eklenmiştir. Buradan deplasmanlar {Q} = [7.49985 x 10-5, 1.50045, 1.200015]T mm olarak bulunur. Gerilmeler ise,
−5 ⎧ ⎫ 1 [− 1 1]⎨7,49985 × 10 ⎬ = 199.996 MPa 150 ⎩ 1,500045 ⎭ 1,500045⎫ 1 σ 2 = 200 × 10 3 × [− 1 1]⎧ ⎨ ⎬ =-40,004 MPa 150 ⎩1,200015⎭

σ 1 = 200 × 10 3 ×

olarak elde edilir. Buradan reaksiyon kuvvetleri R1 = -C x 7.49985 x 10-5 = -49.999 kN R3 = -C x (200015 -1.2 ) = -10.001 kN olarak hesaplanır. Yaklaşımın getirdiği hata oranı nedeniyle gerçek çözümde 50 kN ve 10 kN olarak hesaplanan reaksiyon kuvvetlerinde görüldüğü gibi çok küçük bir fark ortaya çıkmıştır.
8.4. Çok Noktalı Sınır Şartları

Daha önceden de verildiği gibi eğik bilyalı rulmanlar yada rijit bağlantıların olduğu durumlarda sınır şartları birbirine bağlantılı olmaktadır. Bu da,

β1Q P1 + β2 Q P 2 = βo
şeklinde gösterilmektedir. Düzenlenmiş toplam potansiyel enerji denklemini ele alalım

M

=

1 {Q}T [K ]{Q} + 1 C ( β 1QP1 + β 2 QP 2 − β o ) 2 − {Q}T {F } 2 2

(81)

C çok büyük sayı olduğundan ∏M in minimum olması ancak (β1Qp1 +β2Qp2-β0) ‘ın değerinin çok küçük olmasıyla mümkündür. Bu da β1Qp1+β2Qp2≈β0 olması durumunda sağlanır. Minimizasyon işlemi yapıldığında (d∏M/dQi=0, i=1,...,N) düzenlenmiş rijitlik matrisi ve kuvvet vektörü elde edilir. Bu düzenlemeler,

28

Mühendisler İçin Sonlu Elemanlar Metodu, M. TOPCU, S. TAŞGETİREN

⎡ K P1 P1 ⎢K ⎣ P 2 P1

K P1 P 2 ⎤ ⎡ K P1 P1 + Cβ1 2 →⎢ K P2 P2 ⎥ ⎦ ⎣ K P 2 P1 + Cβ1 β2

K P1 P 2 + Cβ1 β2 ⎤ ⎥ K P 2 P 2 + Cβ22 ⎦

(82)

⎧ FP1 ⎫ ⎧ FP1 + CβO β1 ⎫ ⎬ ⎬→⎨ ⎨ ⎩ FP 2 ⎭ ⎩ FP 2 + CβO β2 ⎭

(83)

şeklindedir. Diğer taraftan ∂∏M/∂Qp1=0, ∂∏M/∂Qp2=0 olduğundan,

∑K
İ

P1 J

QJ − FP1 = R P1

ve

∑K
j

P2 J

QJ − FP 2 = R P 2

şeklinde reaksiyon kuvvetleri elde edilir. Diğer bir ifadeyle

RP1 =

⎡1 2⎤ ⎢ 2 C ( β 1QP1 + β 2 QP 2 − β O ) ⎥ ∂QP1 ⎣ ⎦

(84a)

RP 2 = −

∂ ∂Q P 2

⎡1 2⎤ ⎢ 2 C ( β 1QP1 + β 2 QP 2 − β O ) ⎥ ⎣ ⎦

(84b)

olarak yazılabilir. Bazı basitleştirmlerle Rp1 = -Cβ1 (β1 Qp1 + β2 Qp2 -β0) Rp2 = -Cβ2 (β1 Qp1 + β2 Qp2 -β0) elde edilir.
Örnek: Şekilde kütlesi ihmal edilebilir rijit bir çubuk bir ucundan duvara sabitlenmiş olarak bir çelik ve bir aluminyum çubuk tarafından taşınmaktadır. Yük P=30 kN olduğuna göre (a) İki elemanlı bir model oluşturarak sınır şartlarını belirleyiniz. (b) Değiştirilmiş genel rijitlik matrisini ve yük vektörünü elde ettikten sonra deplasman ve gerilmeleri hesaplayınız. Çözüm: a) Şekilde iki elemanlı bir sonlu eleman modeli verilmiştir. 3 ve 4 düğümlerindeki sınır şartları Q3=Q4=0 dır. Rijit çubuğun yer değiştirmeden sonra da düz kaldığı kabul edildiğinden Q1 ve Q2' birbirine bağımlı olmak zorundadır. Şekiden de görüldüğü gibi bu bağımlılık Q1-0.4 Q2 = 0 olarak elde edilir.

(85a) (85b)

b) Eleman rijitlik matrisleri k1 = 200 × 10 3 × 1200 ⎡ 1 − 1⎤ 70 × 10 3 × 900 ⎡ 1 − 1⎤ ve k 2 = ⎢− 1 1 ⎥ ⎢ ⎥ 4.5 × 10 −3 3.0 × 10 −3 ⎣− 1 1 ⎦ ⎣ ⎦

olup buradan genel rijitlik matrisi

29

540 MPa [ ] olur.Mühendisler İçin Sonlu Elemanlar Metodu. Az önce elde edilmiş olan çok noktalı sınır şartı ifadesinden ise β0=0.16C terimlerinin [K]'nın (1.5 m 1 Aluminyum A=900mm 2 E=70x10 9 N/m 2 l=3 m 2 E − 53. (82)'den sırasıyla C.33x103)x104 alınarak. Bu da P’nin potansiyelinin F1.F 2 x 2m 3m 1m E Q1 Q2 ∆ ⎡ 53. σ 1 = 200 × 10 3 1 − 1 1 ⎡4. TOPCU.33 ⎢ 0 ⎢ ⎣ − 21.33 ⎢ 0 − 21. TAŞGETİREN Çelik A=1200mm 2 E=200x109 N/m 2 l=4.3321 × 10 ⎥ ⎩ ⎭ ⎩ ⎭ ⎦ 2m 3m P 1m 3 1 4 2 1 Q 1 . -0.33 0 53.F 1 2 Q 2 . Gerilmeler ise.3320 × 10 10 ⎢ − 53.4 elde edilir.2Q2=3Q1 olduğundan görülecektir ki F1 ve F2'nin bu eşitliği sağlayan her değeri aynı sonucu verecektir.5349 × 10 4 0 − 21.1). (1. 30 .4206.33 0 ⎥ ⎢ ⎥ − 21. 4.2059 x10-5.0 ⎥ ⎪Q2 ⎪ ⎪30 × 10 ⎪ = ⎥ ⎨Q3 ⎬ ⎨ 0 ⎬ 0 ⎪ ⎪ ⎪ ⎪ 4 ⎥⎪ Q4 ⎪ ⎪ 0 ⎪ 53.33 0 0 ⎤ ⎡ 53. Buradan deplasman vektörü.33533 × 10 4 0 elde edilir.2) elemanlarına eklenmesi gerektiği görülmektedir. ⎤ ⎧Q1 ⎫ ⎧ 0 ⎫ 0 ⎥⎪ ⎪ ⎪ 3⎪ − 21.4C ve 0.0 0 21. Bundan sonra.4206⎥ = 18.0 − 53. C=(53. Diğer taraftan β0=0 olduğundan (83) ifadesinden kuvvet vektöründe herhangi bir değişiklik gerekmediği görülür.3) ve (4. Yani P∆ = F1 Q1 + F2 Q2 Buradan ∆=1.0 0 3⎢ ⎥ [ K ] = 10 ⎢− 53. Bu problemde eğer yük E noktasına tatbik edilse idi düğümlere gelen eşdeğer kuvvetlerin belirlenmesi gerekecek idi. Q3=Q4=0 olduğundan C.3320 × 10 4 8.2059⎤ ⎢ 0.4) elemanlarına eklenir. M. 1.693 MPa 3 4. S. [K]' nın (3.0517. 4.0⎥ 21.33533 × 10 4 ⎢ 4 3 ⎢ − 21. Q=[0.5 × 10 ⎣ ⎦ σ2 = 24.1411x10-5] mm olarak bulunur.33 0 53. β1=1 ve β2=0.0 ⎦ ⎣ 0 dir. F2'nin toplam potansiyeline eşit olması gerektiği gerçeğinden hesaplanabilirdi.2) ve (2.

3 olmak üzere xi=x.q2. N2 ve N3. N3 de yanızca 3 düğümünde 1’e eşittir.Mühendisler İçin Sonlu Elemanlar Metodu. Bu bölümde qaudratik şekil fonksiyonları tanıtılacak ve buna karşılık gelen eleman rijitlik matrisi ve yük vektörleri elde edilecektir. 0 ve +1 olduğu görülür. sağdaki düğüme 2 ve ortadaki düğüme de 3 numarasını verelim. Benzer şekilde N2. S. Local numaralama sistemine göre soldaki düğüme 1. N1 şekil fonksiyonu 1 düğümünde 1’e 2 ve 3 düğümlerinde ise 0’a eşittir. 2. TAŞGETİREN 9. 2.q3 sırasıyla 1.q3}şeklinde ifade edilir. N 1 (r ) = − N 2 (r ) = 1 r (1 − r ) 2 1 r (1 + r ) 2 (87a) (87b) (87c) N 3 ( r ) = (1 + r )(1 − r ) dir. x koordinat sistemi r koordinat sistemi üzerine r= 2( x − x3 ) x 2 − x1 (86) dönüşümü ile yerleştirilir. Ne var ki bazı problemlerde quadratik interpolasyon fonksiyonları çok daha daha doğru sonuçlar verir. q2. şeklinde. 1 3 2 1 3 r r=-1 (a) (b) r= 0 r=+1 2 x Şekil 9. Buna göre r koordinatlarında düğümlerin şekil fonksiyonları N1.a'da gösterilen tipik üç düğümlü qadratik elemanı ele alalım. 2 düğümünde 1’e diğer düğümlerde 0’a. 3 düğümleri için r=-1. TOPCU. x ve r koordinatlarında quadratik eleman 31 . Görüleceği gibi temel yöntem daha önce lineer tek boyutlu elemanda kullanılanın aynısıdır. Buradan sırasıyla. 3 düğümlerinin yer değiştirmesi olmak üzere {q}={q1.2. 1. deplasmanlar ise q1. Burada 3. Şekil 11. M. QUADRATİK ŞEKİL FONKSİYONLARI Buraya kadar eleman içindeki yerdeğiştirmelerin hesabında lineer interpolasyon fonksiyonları kullanılmıştı. düğüm ara düğüm olarak adlandırılır. Koordinatlar i=1.

TOPCU. Aynı şekilde 2. q1. r=0 ve r=1 ‘de de 0 olacağından. 2 ⎦ ⎣ (91) N2 N3 1 N1=1/2r(1-r) N2=1/2r(1+r) 1 N3=(1-r)(1+r) 1 1 r=-1 3 r=0 2 r r=+1 1 3 2 r 1 3 2 r Şekil 10. Bu şekil fonksiyonları deneme yanılma ile kolayca belirlenebilir. Örneğin N1. c sabiti ise -1/2 olarak elde edilebilir. ⋅ {q} ⎣ ⎦ (90) olarak bulunur. Bu şekil fonksiyonları Lagrange şekil fonksiyonları olarak adlandırılır. TAŞGETİREN Şekil fonksiyonları grafik olarak Şekil 12’de verilmiştir. Şekil değiştirme ise. r=-1’de 1. M. {u} = [N]{q} (89b) (89a) şeklinde ifade edilir. u = q1 dir. ε= elde edilir. düğümde N1=1. q2 ve q3 'den geçen quadratik interpolasyon fonksiyonudur. − 2r ⎥. q3}T olup boyutu da (3 x 1) dir. N3] olup (1x3) boyutunda şekil fonksiyonları vektörüdür. zincir kuralı. Quadradtik şekil fonksiyonları 32 . u = N1 q1 + N2q2 + N3q3 yada matris formunda. [N] = [N1. dr ⎥. (86)’nın türevi ve (89) yardımıyla. N2.Mühendisler İçin Sonlu Elemanlar Metodu. 1. şekil değiştirme-yer değiştirme bağıntısı. (87) den. Düğümde u=q2 ve 3. ε= 2 x 2 − x1 ⎡ dN 1 dN 2 dN 3 ⎤ ⎢ dr . 2 x 2 − x1 N1 ⎤ ⎡ 1 − 2r 1 + 2r . Bundan sonra eleman içindeki deplasmanlar düğüm deplasmanları vasıtasıyla. {q} = {q1. Bundan dolayı (89a) da u.{q} ⎢− 2 . q2. S. N2=N3=0 olduğundan. N1 = cr (1-r) (88) Şeklinde bir forma sahip olduğu kolayca belirlenebilir. dr . düğümde de u = q3'dür.

S. kütle kuvveti (F) ve yüzey kuvveti (T) sabit olarak alınacaktır. 2 ⎦ ⎣ (92) ε=[B]{q} olarak düzenlenir. (93) σ = E[B]{q} (94) olarak yazılabilir. Bu arada (86)'dan dx=(le /2)dr elde edilir. şekil değiştirme ve gerilme terimlerini elde edelim.Mühendisler İçin Sonlu Elemanlar Metodu. − 2r ⎥ ⎢− 2 . TAŞGETİREN u u=N1q1+ N2q2 +N3q3 q1 q3 q2 1 2 3 r Şekil 11. u. Şimdi (89b). ε. TOPCU. Hooke yasaından gerilmeler. σ ve dx potansiyel enerji ifadesinde yerine konursa. Bu şekil değiştirme ve gerilmelerin eleman içinde lineer olarak değişebileceğini göstermektedir. M. Önceki bölümde verilen lineer şekil fonksiyonlarında [B] sabit olarak elde edilmiş ve şekil değiştirme ve gerilmelerin eleman içinde sabit olduğu kabulü yapılmıştı. Burada şekil fonksiyonları quadratik olduğundan. Quadratik şekil fonksiyonlarıyla deplasmanların interpolasyonu Buda [ B] = alınmasıyla 2 x 2 − x1 ⎤ ⎡ 1 − 2r 1 + 2r . [B] r ile doğru orantılı olmaktadır. ∏= ∑ 2 ∫σ e e 1 T εAdx − ∑ ∫ u T fAdx − ∑ ∫ u T Tdx − ∑ Qi Pi e e e e i l 1 = ∑ q T ( E e Ae e 2 e 2 −1 ∫ [B B]dr )q − ∑ q 1 T e T ( Ae le 1 T l 1 f ∫ N dr ) − ∑ q T ( e T ∫ N T dr ) − ∑ Qi Pi (95) 2 −1 2 −1 e i 33 . Burada da elemanda kesit (A). görüldüğü gibi. (93) ve (94)'deki yer değiştirme.

Eleman kütle kuvveti vektörü ise. { f }e = Ae l e f 2 (96b) −1 ∫[N ] 1 T dr (97a) olup şekil fonksiyonlarını yerleştirerek integral alınarak ⎧1 / 6 ⎫ ⎪ ⎪ { f }e = Ae l e f ⎨1 / 6 ⎬ ⎪2 / 3⎪ ⎩ ⎭ elde edilir. [k ]e = E e Ae l e 1 T ∫1[ B] [ B]dr 2 − (96a) olduğu görülür. 34 .Mühendisler İçin Sonlu Elemanlar Metodu. S. 1 − 8⎤ ⎡7 E e Ae ⎢ [k ]e = 1 7 − 8⎥ ⎥ 3l e ⎢ ⎢− 8 − 8 16 ⎥ ⎦ ⎣ elde edilir. (92)'de verilen [B] yerine konulursa. Benzer şekilde eleman yüzey kuvvet vektörü. TAŞGETİREN elde edilir. İki quadratik eleman kullanarak çubukta meydana gelen eksenel gerilmeyi hesaplayınız. Buradan. Potansiyel enerji ifadesinin matris formunda yazılmış genel ifadesi ∏ = ∑ 2 {q} e 1 T [k ]e {q} − ∑ {q}T f e − ∑ {q}T Te − ∑ Qi Pi e e i idi. TOPCU. M. Örnek: Şekildeki çubuk sabit ω = 30rad/s hızıyla dönmektedir. {T }e = l eT 2 (97b) −1 ∫N 1 T dr (98a) ⎧1 / 6 ⎫ ⎪ ⎪ {T }e = l eT ⎨1 / 6 ⎬ ⎪2 / 3⎪ ⎩ ⎭ (98b) olur. Yük olarak sadece merkezkaç kuvvetini alınız. Toplam potansiyel enerji daha önce gösterildiği şekilde eleman değerlerinin toplanmasıyla oluşturulan genel deplasman ve yük vektörleri ile genel rijitlik matrisinden oluşturulur.

Mühendisler İçin Sonlu Elemanlar Metodu, M. TOPCU, S. TAŞGETİREN

ω=30 rad/s

42 cm 5 4 3 21 cm

A=0.6 cm2 E=107 N/cm2 R=.2836 kg/cm2 x

Çözüm: Sonlu eleman modeli şekilde verilmiştir. Model beş serbestlik derecesine sahiptir. Eleman rijitlik matrisleri (96b)’den;

2 1 21 cm 1

2

1 ⎡7 10 7 × 0,6 ⎢ 1 7 k1 = 3 × 21 ⎢ ⎢− 8 − 8 ⎣ 1 ⎡7 10 7 × 0,6 ⎢ k2 = 1 7 3 × 21 ⎢ ⎢− 8 − 8 ⎣

− 8⎤ − 8⎥ ⎥ 16 ⎥ ⎦
− 8⎤ − 8⎥ ⎥ 16 ⎥ ⎦

dir. Gnel rijitlik matrisi ise,

0 0⎤ ⎡ 7 −8 1 ⎢− 8 16 − 8 0 0⎥ 7 ⎢ ⎥ 10 × 0,6 ⎢ 1 − 8 14 − 8 1 ⎥ dir. Dönmeden dolayı meydana gelen kütle [K ] = 3 × 21 ⎢ ⎥ 0 − 8 16 − 8⎥ ⎢0 ⎢0 0 1 −8 7 ⎥ ⎣ ⎦ 2 yoğoğunluk x yariçap xϖ kuvveti f = kg / cm 3 şeklinde hesaplanır. Yerçekimi ivmesi 9.81 yerçekimi ivmesi 2 m/s dir. Görüldüğü gibi kütle kuvveti uzaklıkla değişmektedir. Bu nedenle ortalama mesafe alınarak, 0.2836 × 10.5 × 30 2 0.2836 × 31.5 × 30 2 f1 = = 2.732 , f 2 = = 8.2 9.81 × 100 9.81x100 bulunur. Böylece eleman kütle kuvvet vektörleri (97b)’den ⎧1 / 6 ⎫ ⎪ ⎪ { f }i = 0,6 × 21 × f i ⎨1 / 6 ⎬ ⎪2 / 3⎪ ⎩ ⎭ şeklinde hesaplanır. Buradan genel kuvvet vektörü {F}=[5.74, 22.9, 22.9, 68.8, 17.2]T bulunur. Eliminasyon metodunu kullanırsak sonlu eleman denklemleri 0 ⎤ ⎧Q2 ⎫ ⎧22.9⎫ ⎡ 16 − 8 0 ⎢ ⎥⎪ ⎪ ⎪ ⎪ 10 7 × 0,6 ⎢− 8 14 − 8 1 ⎥ ⎪Q3 ⎪ ⎪22.9⎪ =⎨ ⎨ ⎬ ⎬ 63 ⎢ 0 − 8 16 − 8⎥ ⎪Q4 ⎪ ⎪68.8⎪ ⎢ ⎥ 1 − 8 7 ⎦ ⎪Q5 ⎪ ⎪17.2 ⎪ ⎣0 ⎭ ⎩ ⎭ ⎩ elde edilir. Buradan genel deplasman vektörü {Q} = 10-4[0, 2.3, 4.2, 5.6, 6.0]T cm elde edilir. Eleman deplasman vektörleri eleman süreklilik tablosu yardımıyla ({q1}=[Q1, Q2, Q3 ]T {q2}=[Q3, Q5, Q4]T ) bulunduktan sonra gerilmeler ise (92) ve (94)'den ⎧Q1 ⎫ 2 ⎡ 1 − 2r 1 + 2 r ⎤⎪ ⎪ 7 σ 1 = 10 × ⎢− , , − 2r ⎥ ⎨Q2 ⎬ 21 ⎣ 2 2 ⎦⎪ ⎪ ⎩Q3 ⎭

35

Mühendisler İçin Sonlu Elemanlar Metodu, M. TOPCU, S. TAŞGETİREN

elde edilir. Buradan 1 düğümündeki gerilme r=-1 konularak, 2 düğümündeki r=0 ve 3 düğümündeki de r=+1 konularak bulunur Buna göre ⎧0⎫ 2 ⎪ ⎪ σ 1 1 = 10 7 × × 10 − 4 [− 1,5, − 0,5, + 2,0]⎨4.2⎬ = 230 N / cm 2 21 ⎪2.3⎪ ⎩ ⎭ 2 Benzer şekilde, σ1/2=200 N/ cm ve σ1/3= σ2/1=161.5 N/cm2 bulunur. İkinci elemandaki gerilmeler ise, σ2 |2 =85.5, σ2 |3 =9 Gerilme elde ederiz. 250
SEM 200 150 100 50 0 0,00 Karşılaştırma 10,50 21,00 Mesafe 31,50 Mekanik

Problemin tarafından gerilmeleri

elemanter mekanik elde edilen kesin ise

σ ke sin ( x) =

ρ .ϖ 2 2 ( L − x 2 ) formülü ile 2g

hesaplanır. Şekilde sonlu elemanlar metodu ve elemanter mekanik formülü hesaplanan gerilmeler 42,00 ile karşılaştırılmıştır.

10. SICAKLIK ETKİSİ
Bu bölümde izotropik ve lineer elastik bir malzemede sıcaklık değişimi sonucu meydana gelen gerilmeler ele alınacaktır. Eğer bir çubukta sıcaklık dağılımındaki değişiklik (∆T(x)) biliniyor ise, bu sıcaklığa bağlı olarak meydana gelen şekil değiştirme de hesaplanabilir. Sıcaklık sebebiyle meydana gelen bu şekil değişikliğine başlangıç şekil değişmesi denir ve εo ile gösterilir. Başlangıç şekil değişikliği ε0 = α ∆T (99)

şeklinde hesaplanır. Burada α ısıl genleşme katsayısıdır. ∆T’nin işareti çubuktaki sıcaklığın artıp azalması hakkında fikir verir. Bir başlangıç şekil değişimi olması halindeki gerilme-şekil değiştirme ilişkisi Şekil 14’te verilmiştir. Buna göre σ = E(ε - ε0) (100)

olarak bulunur. Birim hacimdeki şekil değiştirme enerjisi (uo) şekildeki taralı bölgenin alanına eşittir. Bu da,
1 u 0 = σ (ε − ε o ) 2

(101)

dır. (100) denklemini kullandığımızda ise,
36

Mühendisler İçin Sonlu Elemanlar Metodu, M. TOPCU, S. TAŞGETİREN

σ

σ=E(ε −εo)
1

E

εo

ε

Şekil 12. Gerilme-şekil değiştirme ilşkisi başlangıç şekil değişimi
u0 = 1 (ε − ε o ) T E ((ε − ε o ) 2

(102a)

elde edilir. Çubuktaki toplam şekil değiştirme nerjisi (U) ise u0’ın hacim boyunca integre edilmesiyle bulunur. Bu da,
1 U = ∫ (ε − ε o ) T E (ε − ε o ) Adx 2 L

(102b)

olup kesit alanı ve boyu sabit elemanlardan oluşan bir model için,
U =∑
e
1 1 le Ae ∫ (ε − ε o ) T E e (ε − ε o )dr 2 2 −1

(102c)

olarak yazılabilir.ε =[B]{q} olduğundan,
le 1 le 1 l 2 1 1 T T T U = ∑ {q} ( E e Ae ∫ [ B] [ B]dr ){q} − ∑ {q} E e Ae ε o ∫ [ B]T dr + ∑ E e Ae e ε o 2 −1 2 −1 2 e 2 e e 2

(102d)

elde edilir. Görüldüğü gibi ilk terim eleman rijitlik matrisini vermektedir. Son terim ise sabit bir sayı olup türevi 0 olacağından denge denklemlerinde yer almaz. İkinci terim ise sıcaklık değişimi nedeniyle oluşan yükü (θe) ifade eder. Yani,

θ e = E e Ae

1 le ε o ∫ [ B ]T dr 2 −1

(103a)

[B]=[-1 1]/(x2 -x1) ve ε0 = α∆T olduğundan,

37

Mühendisler İçin Sonlu Elemanlar Metodu, M. TOPCU, S. TAŞGETİREN

θe =

E e Ae l eα .∆T ⎧− 1⎫ ⎨ ⎬ x 2 − x1 ⎩ 1 ⎭

(103b)

elde edilir. Burada ∆T eleman içindeki sıcaklık değişiminin ortalamasını ifade eder. Sıcaklık farkı yükü de diğer yük ifadeleriyle

{F } = ∑ ( ∫ e +Te + θ e ) + P
e

(104)

şeklinde toplanır. Sonlu eleman denklemleri çözüldükten sonra elemanlarda meydana gelen gerilmeler (100) yardımıyla, σ = E([B]{q} - α∆T) ya da, (105a)

σ=

E [− 1 1]{q} − Eα .∆T x 2 − x1

(105b)

olarak elde edilebilir.
Örnek 8: Şekilde verilen çubuk sistemi 20 0C de iken P=300 kN’luk bir eksenel yük uygulanmıştır. Bu esnada sistemin sıcaklığı 60 0C ‘a çıkarılıyor. Sistemin rijitlik matrisi ve yük vektörünü oluşturarak düğüm deplasmanlarını ve eleman gerilmelerini hesaplayınız. 1
Alüminyum E=70 109 N/m2 A=900 mm2 A=23 10-6 1/0C 2 200 mm

Çözüm: :Eleman rijitlik matrisleri 70 × 10 3 × 900 ⎡ 1 − 1⎤ k1 = ⎢− 1 1 ⎥ 200 ⎣ ⎦ 3 1 − 1⎤ 200 × 10 × 1200 ⎡ k2 = ⎢− 1 1 ⎥ 300 ⎣ ⎦

Çelik E=200 109 N/m2 A=1200 mm2 A=11.7 10-6 1/0C 3

P

300 mm

ve genel rijitlik matrisi,

0 ⎤ ⎡ 315 − 315 ⎢− 315 1115 − 800⎥ [ K ] = 10 ⎢ ⎥ ⎢ 0 − 800 800 ⎥ ⎣ ⎦
3

olur. Yük vektörü, ∆T=400C olduğundan (103b)'den, ⎧ − 1⎫ θ 1 = 70 × 10 3 × 900 × 23 × 10 − 6 × 40 ⎨ ⎬ ⎩1⎭ ⎧ − 1⎫ θ 2 = 200 × 10 3 × 1200 × 11,7 × 10 − 6 × 40 ⎨ ⎬ ⎩1⎭
x

38

Mühendisler İçin Sonlu Elemanlar Metodu, M. TOPCU, S. TAŞGETİREN

− 57.96 ⎧ ⎫ ⎪ ⎪ 3 tekil yük ile beraber, {F } = 10 ⎨57.96 − 112.32 + 300⎬ dir. Kısaca ⎪ ⎪ 112.32 ⎩ ⎭
{F}= 103[-57.96, 245.64, 112.32]T şeklinde yazılabilir. Deplasmanlar, eliminasyon yaklaşımı ile (1 ve 3 nolu düğümler tutulu olduğundan 1. ve 3. Satır ve sütunlar silinerek), 103[1115]Q2 = 103 x 245.64 elde edilir. Buradan Q2 = 0.220 mm bulunur. Böylece deplasman vektörü, Q = [0, 0.220, 0]T mm olur. Gerilmeler ise 0 ⎫ 70 × 10 3 3 −6 σ1 = [− 1 1]⎧ ⎨ ⎬ − 70 × 10 × 23 × 10 × 40 =12.60 MPa 200 ⎩0.220⎭ 3 0.220⎫ 200 × 10 3 −6 σ2 = [− 1 1]⎧ ⎨ ⎬ − 200 × 10 × 11,7 × 10 × 40 =-240.27 MPa 300 ⎩ 0 ⎭ olarak hesaplanır.

C

C

C

10

11

12 13

14 15

***** CUBUK VE KIRIS PROBLEMLERI ***** DIMENSION X(60), A(59), NU(10), U(10), DT(59), S(60,4) DIMENSION F(60),YM(59),ALP(50),STR(59),REAK(10),MOM(59),KES(59) :::::::::::::::::BOYUTLAR DEGISTIRILIR INTEGER ESD REAL*8 MOM,KES CHARACTER*16 FILE1,FILE2 **********************************OKUMA PRINT *, 'DOSYA ADI =?' READ '(A)', FILE1 LINP = 5 OPEN (UNIT = 5, FILE = FILE1) READ(LINP,*)ESD, NE, NL, ND NN=NE+1 DO 10 I = 1, NE READ(LINP,*) N, A(N), YM(N), ALP(N), DT(N) CONTINUE DO 11 I = 1, NN READ(LINP,*)N, X(N) CONTINUE DO 12 I = 1, ND READ(LINP,*)NU(I), U(I) CONTINUE DO 13 I=1, NE+1 F(I)=0 IF (NL.EQ.0) GO TO 15 DO 14 I = 1, NL READ(LINP,*)N, F(N) PRINT *, 'HER SEY YOLUNDA..............' IF (ESD.EQ.2)THEN NQ=NE+1

39

NL) END IF PRINT *.ESD.X(NQ). 1)) * 10000 CALL SINIR(ND.NQ. I=1.TL F(I+1) = F(I+1) + TL C *** ELEMAM rijitligi *** S(I.I=1.NL) INTEGER ESD.ND) CLOSE(LOUT) PRINT *.ESD. S. 1) + EAL S(I.NU. 1) + S(2.U.A.21) 21 FORMAT('ELEMNO MOMENT KESME_KUV') WRITE(LOUT.ALP.STR(NE).ALP. NN DO 21 J = 1.REAK.NN) 40 .F.EAL 22 CONTINUE CNST = (S(1.DT(NE).STR.19) 19 FORMAT('ELEMNO GERILME') WRITE(LOUT.CNST.ESD.STR1.NE.U.16)(I. F.NE.YM.F. YBG 21 S(I.NQ.2) THEN WRITE(LOUT.4) WRITE(LOUT.16)(NU(I). 2) . M.A(NE) DIMENSION ALP(NE). ' SONUCLAR ICIN DOSYA ADI ?' READ '(A)'.17)(I. FILE2 END C ===CUBUK PROGRAMI===== SUBROUTINE BAR(S.S.NQ) IF (ESD.X.A.NQ.U.REAK.16)(I. *ND.ND.NL) ELSE NN=NE+1 NQ=2*NN CALL BEAM(S. FILE2 LOUT = 11 OPEN (UNIT = 11.ALP.EQ. NE X21 = X(I+1) .NU(10).NE) ELSE WRITE(LOUT. STR(I). TOPCU.MOM. KES(I). ESD).STR1.U.ND. C *** Rijitlik *** DO 22 I = 1.REAK(10) YBG = 2 NN=NE+1 DO 21 I = 1.Mühendisler İçin Sonlu Elemanlar Metodu. YBG.YM(NE). J) = 0. FILE = FILE2) 16 FORMAT(I4.NE) END IF WRITE(LOUT.NU. ESD.U(10).I=1.2E15.E15. 'ISLEM TAMAM.I=1.CNST. 1) = S(I. F(I). 1) + EAL S(I+1.4) 17 FORMAT(I4.REAK(I). TAŞGETİREN CALL BAR(S.' PRINT *.22) 22 FORMAT('DUGNO REAKS') WRITE(LOUT.DT.A.NU.F(NQ).YM. NN) CALL REA(ND.X.YBG DIMENSION S(NQ.NU.KES.F.U. NQ.STR.F.X(I) EL = ABS(X21) EAL = YM(I) * A(I) / EL TL = YM(I) * ALP(I) * DT(I) * A(I) * EL / X21 C *** SISL YUK *** F(I) = F(I) .DT. 2) = S(I.18) 18 FORMAT('DUGNO DEPL') WRITE(LOUT.NE.NU.DT.REAK. 'Sonuclar su dosyada ='. MOM(I).ESD) C *** Denklem cozumu *** CALL BAND(S. 1) = S(I+1.YM.REAK.X.F.NQ.

2) .NU.U.EIL * 6 * EL S(I1 + 3. NQ) CALL REA(ND. N) INTEGER YBG. TOPCU. 1) = S(I1 + 2.F. 1) + EIL * 4 * EL * EL 31 CONTINUE CNST = (S(1. S.YM(NE).NU.1 c *** Eliminasyon *** IF (ESD.KES(NE).X(I)) EIL = YM(I) * A(I) / EL**3 S(I1. B(IMAX) N1 = N . 1) + EIL * 4 * EL * EL S(I1 + 1.YM. 1) = S(I1 + 1.ESD. 4) = S(I1.YBG REAL*8 MOM.X(NQ).MOM(NE).NE.F(I)) / (X(I + 1) .F.REAK(10) C ** TOPLAM SERBESTLIK ** NN = NE+1 YBG = 4 C *** Genel rijitlik *** DO 31 I = 1.NU.ALP. ESD DIMENSION A(IMAX.2)THEN N1 = N . 3) = S(I1 + 1. 2) = S(I1. NE EPS = (F(I + 1) .REAK.1 EL = ABS(X(I + 1) .U.MOM.EIL * 6 * EL S(I1 + 1.A(NE) DIMENSION ALP(NE).U(10).S.CNST. 1) + 12 * EIL S(I1.NQ. NE LE=X(I + 1) . 1) = S(I1. 2) . M. YBG. 2) = S(I1 + 2.ESD) C *** Denklem cozumu *** CALL BAND(S. N1 41 .YBG). ESD). 1)) * 10000 CALL SINIR(ND. IMAX.KES DIMENSION S(NQ. 3) = S(I1.U.NU(10). 1) = S(I1 + 3. 2) + EIL * 6 * EL S(I1.DT. NQ.NQ. 3) .REAK.F(NQ).X.1 DO 12 K = 1. 2) = S(I1 + 1. ESD.ALP(I) * DT(I)) RETURN END C ===KIRIS PROGRAMI===== SUBROUTINE BEAM(S. ESD.NL) INTEGER ESD.F.KES. TAŞGETİREN C *** Gerilme hes *** DO 24 I = 1.EQ. 4) + EIL * 6 * EL S(I1 + 1. 1) + EIL * 12 S(I1 + 2.Mühendisler İçin Sonlu Elemanlar Metodu.X(I)) 24 STR(I) = YM(I) * (EPS . B. F. NE I1 = 2 * I .DT(NE).NQ) C *** Moment ve Kesme kuvveti hes *** C *** R=0. ELEMANIN ORTA NOKTASI *** R=0 DO 33 I = 1. *ND.CNST. 1) + S(2.A.X(I) YMM=YM(I)/LE**2 YMV=YM(I)/LE**3 AE=A(I) Q1=F(2*I-1) Q2=F(2*I) Q3=F(2*I+1) Q4=F(2*I+2) MOM(I)=YMM*AE*(6*R*Q1+(3*R-1)*LE*Q2-6*R*Q3+(3*R+1)*LE*Q4) 33 KES(I)=6*YMV*AE*(2*Q1+LE*Q2-2*Q3+LE*Q4) RETURN END SUBROUTINE BAND(A.12 * EIL S(I1. YBG. 3) + EIL * 2 * EL * EL S(I1 + 2.

C * B(K) ELSE DO 21 K = 1.K + 1 IF(NK .I + 1 J2 = J . 1) + CNST F(N) = F(N) + CNST * U(I) RETURN END *** Reaksiyon *** SUBROUTINE REA(ND. J1) = A(I1. 1) ELSE B(N) = B(N) / A(N. 1) I1 = K + I . NK J1 = J . YBG) NBI = YBG SUM = 0. NK1 I1 = I .CNST. J) * B(K + J .K + 1 A(I.IMAX. N1 I = N . J) * B(I + J . TOPCU. N1 NK = N . 1) = S(N.ESD) INTEGER ESD DIMENSION S(IMAX.F(IMAX).GT.C * A(K.C1 * B(K) END IF *** yerlestirme *** IF (ESD.U(10). 1) B(K) = C1 * B(K) NK = N .I + 1 IF (NBI . DO 15 J = 2. S.1) CONTINUE END IF RETURN END *** Sinir sartlari *** SUBROUTINE SINIR(ND.NU(10) DO 1 I = 1. YBG) NBK = YBG K1 = K + 1 NK1 = NBK + K .II NBI = N .1 DO 22 J = I.C1 * A(K. YBG) NK = YBG DO 21 I = 2.NU.REAK.2)THEN B(N) = B(N) / A(N. J1) . N1 K = N . NK C1 = A(K. NK B(K) = B(K) .C1 * A(K.ESD).KK C1 = 1 / A(K.CNST. TAŞGETİREN 13 12 22 21 c 15 14 4 3 C 1 C NBK = N . NK1 J1 = J . 1) DO 14 II = 1.U. I1) / A(K. M. J1) .GT.1) B(I) = (B(I) .K + 1 IF (NBK .F.GT.1 DO 12 I = K1. 1) DO 13 J = I.SUM) / A(I. YBG) NK = YBG DO 4 J = 2. J1) = A(I.S.F.NU. NBI SUM = SUM + A(I.EQ.NQ) 42 .GT.I + 1 A(I1. I) / A(K.K + 1 IF (NK . J) B(I1) = B(I1) . J2) B(I) = B(I) .Mühendisler İçin Sonlu Elemanlar Metodu.K + 1 C = A(K.U. ND N = NU(I) S(N. 1) DO 3 KK = 1.

.NOC. PM(N.X.NN) READ(LINP.EL.I=1.ND.4).*) (NSET(I). S. II) .N.CS.NOC(N.ND) IF( NTEL .NOC(N.EAL) END IF '''''''''YERLESTIRME'''''''''' DO 180 II = 1. M.*) (N.50). YBG S(I.. 1)) + 1) IF (YBG .NA) READ(LINP. 2).SE4.I4.KES IMAX = 200 PRINT '(A.SN..NTEL NQ = DSD * NN *** YARIBANT GENISLIGI YBG = 0 DO 100 I = 1.SE4(4.2). TOPCU.NTEL) 111 READ(LINP. I=1.YBG REAL*8 MOM.ARIN(20. X(N.CS. ARIN(N.NN) +++ ELEMAN RIJITLIGI +++ IF (DSD.U(10). PM(N.*) N.1) DO 180 IT = 1.CS.PM(10. TEMP(I).EIL.EIL.I2.F(200). ND N = NU(I) R = CNST * (U(I) .3)THEN CALL FRAME(JEL.NL.EQ.EAL) ELSE CALL TRUSS(JEL.2) DIMENSION NU(50).F(N)) REAK(I) = R RETURN END C C C C C C C ******** KAFES VE CERCEVE PROBLEMLERI ******** DIMENSION X(100.1) + IT 43 .1).*) (NU(I)....NOC(N. I=1. 1).I=1.SE6.2).EQ.ARIN. X(N.' *** GLOBAL STIFFNESS MATRIX *** DO 190 N = 1. 2) .FILE2 INTEGER DSD.NA. 2).3).NM.NE. 'HER SEY YOLUNDA.*) (N. 0 ) GO TO 111 READ(LINP.NN. DSD NR = NRT + IT I = DSD * (II .I=1.*) DSD.$)'. ARIN(N.Mühendisler İçin Sonlu Elemanlar Metodu.NL) CLOSE (LINP) PRINT *.EAL. 1).6).SN.FILE1 LINP = 5 OPEN (UNIT = 5.SN.PM. I=1. J) = 0 110 CONTINUE READ(LINP.NSET(200) DIMENSION S(200.4) C = DSD * (ABS(NOC(N.4) :::::::::::::::::BOYUTLAR DEGISTIRILIR CHARACTER*16 FILE1.*) (N.F(NQ). 2).*) (N.NM) READ(LINP. NE READ(LINP.NOC(N. F(N).. C) YBG = C 100 CONTINUE *** SIFIRLAMA *** DO 110 I = 1.U(50). 2 NRT = DSD * (NOC(N. SE6(6.NOC(100.EL...TEMP(200).. U(I). NE CALL ATA(NE. 'DOSYA ADI =?' READ '(A)'. TAŞGETİREN 1 DIMENSION REAK(10).NU(10) DO 1 I = 1. 1).2).EL.LT.I3.. NQ F(NQ) = 0 DO 110 J = 1. FILE = FILE1) READ(LINP.EIL..I1..NOC(N.

DSD J = DSD * (JJ .F(2*I).F(2*I-1).'(A)') ' DUGNO X-DEP Y-DEP DONME' 44 . 2) * TEMP(IJT) 182 CONTINUE WRITE(LOUT.EAL. 0 ) GO TO 190 DO 151 IJT = 1. F.1 K2 = 2 * I2 K1 = K2 .R 220 CONTINUE IF (DSD.I=1.4)') I.I3.Mühendisler İçin Sonlu Elemanlar Metodu. 2) * TEMP(IJT) * PM(I3. 2 NCT = DSD * (NOC(N.1) II1=DSD*I1-DSD+1 II2=DSD*I1-DSD+2 JJ1=DSD*I2-DSD+1 JJ2=DSD*I2-DSD+2 F(II1) = F(II1) . NC) = S(NR. M.F.I.NE.NE.EL.4)') (I.I4.IMAX.FILE2 OPEN (UNIT = 11.SN.DSD) C *** DENKLEM COZUMU *** CALL BAND(S.E12. NE CALL ATA(NE. 1) + S(2. JJ) .X.'(A)') ' DUGNO X-DEP Y-DEP' WRITE(LOUT.2) GOTO 179 S(NR.E15.3) GOTO 209 WRITE(LOUT.'(A)') ' ELEMNO GERILME' DO 192 I = 1.NN) C *** GERILME HESABI *** WRITE(LOUT.CNST.F(J2)) * SN STRESS = DT * PM(I3. S. YBG.EQ.S.1) + JT NC = NCT + JT . NSET(IJT)) GO TO 180 STRESS = STRESS .2E15. 1) * ARIN(I4.U. NTEL IF(I .'(1X. FILE = FILE2) LOUT = 11 C *** REAKSIYONLAR *** WRITE (LOUT.EE0 * CS F(II2) = F(II2) . J) GOTO 180 179 S(NR. 0) GO TO 180 IF (DSD.ARIN.PM. J) 180 CONTINUE IF( NTEL .NR + 1 IF(NC . ND N = NU(I) R = CNST * (U(I) . TOPCU.PM(I3. NSET(IJT) ) GO TO 151 EE0 = PM(I3.I4. NQ) PRINT '(A. 1) + S(3.1 DT = (F(K1) . '(1X.I4. ' CIKTI DOSYASI =?' READ '(A)'.CS.NN) J2 = 2 * I1 J1 = J2 . 1) * PM(I3.F(J1)) * CS + (F(K2) . 1)) * 100000 CALL SINIR(ND.$)'.1) DO 180 JT = 1.EIL.LE. NC) = S(NR.EE0 * SN F(JJ1) = F(JJ1) + EE0 * CS F(JJ2) = F(JJ2) + EE0 * SN 151 CONTINUE 190 CONTINUE CNST = (S(1.NU.F(N)) WRITE (LOUT. NC) + SE6(I. STRESS 192 CONTINUE GOTO 34 209 WRITE(LOUT. NC) + SE4(I.EQ. '(A)') 'SDNO REAKSIYON' DO 220 I = 1. 1) / EL DO 182 IJT = 1.4)')N.EQ.'(I4. TAŞGETİREN DO 180 JJ = 1.I2.I1. IMAX. NTEL IF( N .NOC.

CS. M.Mühendisler İçin Sonlu Elemanlar Metodu. 2) EL = SQRT(X21 * X21 + Y21 * Y21) EAL = PM(I3) * ARIN(I4.I4. 3) = 6 * EIL * CS / EL 45 .'SONUCLAR SU DOSYADA ='.X. 6) SE(2.NOC.I1. 2) = EAL * CS * SN . ELEMANIN ORTA NOKTASI *** WRITE (LOUT.EIL.I3.EAL. 2) = EAL * SN * SN + 12 * EIL * CS * CS / EL ** 2 SE(2. 4) X21 = X(I2.2E15. 2) .I4.EL.EL.EAL) C ===== EL RIJITLIGI ===== DIMENSION SE(6.SN.12 * EIL * CS * SN / EL ** 2 SE(2.SN.NN) YMM=EIL/EL YVM=YMM/EL AE=ARIN(I4.4). '(A)') 'ELEMNO MOMENT KESME_KUVVETI' R=0 YVM=0 EL=0 DO 33 I = 1.EIL.X(I1.NOC. 2) SE(5. 4) = -SE(1. 1) = SE(1.SE.I. TAŞGETİREN DO 210 I = 1.PM(10). 1) SE(4. 1) = SE(1. 1) / EL EIL = PM(I3) * ARIN(I4.4)')I.I4. 5) SE(1.I3. NN I1 = 3*I .EAL.SN. 3) SE(1.I1.ARIN. 1) = SE(1.2 I2 = I1 + 1 I3 = I1 + 2 WRITE (LOUT.2). 2) SE(1. TOPCU. 2) / EL CS = X21 / EL SN = Y21 / EL RETURN END SUBROUTINE FRAME(JEL.4)') I.F(I2).FILE2 END SUBROUTINE ATA(JE.6) SE(1. NE CALL ATA(NE. 1) = SE(1. KES CLOSE(LOUT) 34 PRINT *.F(I3) 210 CONTINUE C *** Moment ve Kesme kuvveti hes *** C *** R=0. 6) = SE(1. '(1X. 3) = -6 * EIL * SN / EL SE(3.EL.IN) DIMENSION NOC(100. 1) = EAL * CS * CS + 12 * EIL * SN * SN / EL ** 2 SE(1. 1) = SE(1.I2.3E12.ARIN.PM.CS. 5) = -SE(1.'(I4. 4) SE(1.PM.2) Q1=F(3*I1-2)*CS+F(3*I1-1)*SN Q2=-F(3*I1-2)*SN+F(3*I1-1)*CS Q3=F(3*I1) Q4=F(3*I2-2)*CS+F(3*I2-1)*SN Q5=-F(3*I2-2)*SN+F(3*I2-1)*CS Q6=F(3*I2) MOM=YMM*AE*(6*R*Q1+(3*R-1)*EL*Q2-6*R*Q3+(3*R+1)*EL*Q4) KES=6*YMV*AE*(2*Q1+EL*Q2-2*Q3+EL*Q4) 33 WRITE(LOUT.CS. S.F(I1).ARIN(20. 3) SE(6. 1) I2 = NOC(N. 2) I3 = NOC(N. *X. 3) I4 = NOC(N.2) I1 = NOC(N. 1) Y21 = X(I2.X(100.X(I1.EIL. 1) .I2. MOM.N.

6) = 2 * EIL SE(6.U. B(IMAX) INTEGER YBG N1 = N . 2) = SE(2. TAŞGETİREN C 1 C SE(3.1 *** ELIMINASYON ***' DO 21 K = 1. 5) SE(3. 4) = -CS * SN * EAL SE(4.F. YBG. 2) SE(5. 6) = SE(2. 4) SE(3. M. 2) = SE(2. 3) = SE(3. 4) = SE(4.NU. 1) = SE(1. 6) = 4 * EIL RETURN END SUBROUTINE TRUSS(JEL. 1) = S(N. 6) SE(6. 1) = CS * CS * EAL SE(1. 4) SE(3. N1 46 . 3) = SE(3. 3) = SE(3. 2) = SE(2. 1) + CNST F(N) = F(N) + CNST * U(I) RETURN END SUBROUTINE BAND(A. 2) SE(4. 5) SE(4. 6) SE(5. 2) = SE(2. 6) = -SE(2. 5) = SE(5. 5) = -SE(2. 5) SE(2. 4) = -SE(1. ND N = NU(I) S(N. IMAX. 2) = SE(2. 4) = CS * SN * EAL SE(4. 3) SE(4. 5) = SE(1.SE. 4) SE(2. 1) = SE(1.YBG). 4) = SE(1. 3) SE(2. 1) SE(4. 3) = 4 * EIL SE(3. 3) SE(6.Mühendisler İçin Sonlu Elemanlar Metodu. 6) SE(3. 3) SE(1. 4) = -SN * SN * EAL SE(4.EL. S. 2) SE(5.S. 4) = SN * SN * EAL RETURN END *** SINIRSART *** SUBROUTINE SINIR(ND. 2) = SE(2. 6) = -SE(1. 3) SE(6. 4) = SE(4.U(10). B.CNST. TOPCU.NU(10) DO 1 I = 1. 6) SE(4. 4) SE(4. 3) = SE(3. 2) = CS * SN * EAL SE(2. 3) SE(6.IMAX.4) SE(1.DSD) INTEGER DSD DIMENSION S(IMAX. 5) = -SE(2. 4) = -SE(1. 1) = SE(1.DSD). 2) SE(1. 2) SE(5.CS. N) DIMENSION A(IMAX.EAL) DIMENSION SE(4. 3) = CS * CS * EAL SE(3. 3) SE(2. 3) = -CS * CS * EAL SE(3. 2) = SN * SN * EAL SE(2. 4) SE(2. 3) SE(5.F(IMAX).EIL.SN. 5) = SE(2. 3) = -CS * SN * EAL SE(3.

J) * B(K + J . YBG) NK = YBG DO 23 J = 2.C1 * A(K. TAŞGETİREN 22 21 C 23 NK = N . TOPCU. J) B(I1) = B(I1) . YBG) NK = YBG DO 21 I = 2.I + 1 A(I1.GT. 1) I1 = K + I . I) / A(K. NK C1 = A(K.GT. NK B(K) = B(K) .K + 1 IF (NK .C1 * B(K) *** YERLESTIRME *** B(N) = B(N) / A(N. 1) B(K) = C1 * B(K) NK = N . NK J1 = J .1 DO 22 J = I. S. N1 K = N . 1) DO 23 KK = 1. J1) = A(I1.C1 * A(K. J1) .Mühendisler İçin Sonlu Elemanlar Metodu. M.1) RETURN END 47 .KK C1 = 1 / A(K.K + 1 IF (NK .

çatı bağlantıları. Şekil 1. Basit kafes sistemleri çubuklarla birbirine birleştirilirse birleşik kafes sistemleri elde edilir. vinç gövdesi gibi sistemler kafeslere birer örnektir. Basit ve birleşik kafes sistemleri dışında kalan sistemlere karışık kafes sistemleri denir (Şekil 1). Basit kafes sistemler temel üçgen sisteme. I profilli çubuklar. Basit kafes sistemi.GİRİŞ Kafes sistemler doğru eksenli çubuklardan oluşan taşıyıcı sistemlerdir. Kafes sistemlerinin analizi için çeşitli grafik ve analitik yöntemler bulunmaktadır. uçlarından mafsallarla. üçgenlerin eklenmesiyle oluşmuşlardır. U. En basit kafes sistem üçgen şeklinde olandır. borular ve özel şekillendirilmiş elemanlar.DÖRDÜNCÜ BÖLÜM KAFES SİSTEMLERİ 1. Kafesi meydana getiren çubuklar düzlem içindelerse bunlara düzlemsel kafes denir. En çok kullanılan L. Buna temel üçgen sistemi denir. Köprüler. bağlanırlar. Bu bölümde düzlemsel kafeslerden başlanarak kafes sistemlerinin sonlu elemanlar metodu ile analizi verilecek daha sonra 3 boyutlu kafesler için bir genellemeye gidilecektir. Üç düğüm ve üç çubuktan oluşur. birleşik kafes sistemi ve karışık kafes sistemleri . Temel üçgen sistemine iki çubuk daha eklenir ve bunlar bir düğüm noktasında birleştirilirse yeni bir kafes sistem ortaya çıkar.

TAŞGETİREN 2. Düğümlerin ve serbestlik derecelerinin numaralandılmasında sistematik bir numaralandırma şekli geliştirilmiştir. TOPCU. S. Buna göre global düğüm numarası j olan bir düğümün serbestlik derecesi 2 j−1 ve 2j ile.) Global x-y koordinat sistemi ise sabittir ve elemanın doğrultusuna bağlı bağlı değildir. x. Düzlemsel Kafesler Lokal ve Global Koordinat Sistemleri: Daha önce ele aldığımız tek boyutlu elemanlarla kafesler arasındaki esas fark. y. Q2i Q2i-1 Q12 6 Q2 1 Q1 Q3 2 P1 Q3 Q11 Q14 7 Q6 3 P2 Q5 Q13 Q16 8 Q8 4 P3 Q7 5 Q15 İ Q10 Q9 Şekil 2 Kafes sisteminin sonlu eleman modeli 2. Yani kafesi oluşturan bütün elemanlar yalnızca çekme yada basmaya çalışırlar.Mühendisler İçin Sonlu Elemanlar Metodu. (Bundan sonra yerel koordinat sisteminde verilecek bütün büyüklüklerde ( ' ) işareti bulunacaktır. Yerel koordinatlarda elemanın düğüm noktaları 1 ve 2 olarak numaralandırılmıştır.1. Global koordinat sisteminde her düğüm iki serbestlik derecesine sahiptir.) Bölüm 4-22 . Bu farklı yönelimleri açıklayabilmek için yerel ve global koordinat sistemleri tanımlanır. Kafes sisteminde yükler birleşme yerlerinden uygulanır ve elemanlar yalnızca uçlarından sürtünmesiz mafsallarla birbirine bağlanırlar. Sistemde elemanın 1 düğümünden 2 düğümüne doğru giden bir x' ekseni bulunmaktadır. z koordinat sistemi. z ekseni kağıt düzlemine dik olmak üzere sağ el kuralına uygun bir diziliş izlemektedir. kafes elemanlarının değişik yönelimlere sahip olmasıdır. Şekil 2’de genel bir kafes yapısı verilmiştir. buna karşılık gelen genel deplasmanlar ise Q2j-1 ve Qj ile gösterilmektedir (Şekil 2. SONLU ELEMAN FORMÜLASYONU Kafes yapıları yalnızca iki yönlü yük taşıyan elemanlardan oluşmuş bir yapıdır. M. Basit bir düzlem kafes elemanı Şekil 3’te lokal ve global koordinat sistemlerinde görülmektedir.

{q'} = [L]{q} şeklinde yazılabilir. Böylece. TAŞGETİREN q 1 ve q 2 lokal koordinat sisteminde 1 ve 2 düğümlerinin deplasmanı olsun. Böylece (3a) ve (3b) matris notasyonu ile. S. (3a) (3b) Buradan l = Cos θ ve m = Sin θ şeklinde doğrultu kosinüslerini tanımlayabiliriz. Bu doğrultu kosinüsleri yerel x' ekseninin genel x-y eksenleri ile yaptığı açıların kosinüsleridir. (4) Bölüm 4-33 . ′ {q}′ = [q1 ′ q2 ] T (1) şeklinde gösterilir. yerel koordinat sistemindeki elemanın deplasman vektörü. Genel koordinat sisteminde elemanın deplasman vektörü ( 4x1 ) boyutunda bir vektör olup {q} = [q1. q 2. Yani. TOPCU.q 3. Deforme olmuş elemandan x' eksenine q1 ve q2 nin izdüşülerinin toplamı q q1' = q1Cosθ + q 2 Sinθ Benzer şekilde.Mühendisler İçin Sonlu Elemanlar Metodu.q 4] T (2) şeklindedir. {q}' ve {q} arasındaki bağıntı için şekil 3’e bakalım. M. ' q 2 = q 3 Cosθ + q 4 Sinθ 1 ye eşittir. Burada [L] transformasyon matrisi olup.

TAŞGETİREN q’2 x’ 2 q3 q’1 θ q1 q2 q4 y 1 x Şekil 3. olmak üzere doğrultu kosinüsleri. l= x 2 − x1 y − y1 m= 2 le le (6) şeklinde yazılabilir. M. Şekil 4’de görüldüğü gibi bir kafes elemanda. 2 (x2. Doğrultu kosinüsleri Bölüm 4-44 .y2 ).y1) 1 Şekil 4. TOPCU.y1 ) ve ( x2. l ve m 'nin hesaplanması: Düğüm koordinatları yardımıyla l ve m doğrultu kosinüslerini hesaplamak mümkündür.Mühendisler İçin Sonlu Elemanlar Metodu. Global ve lokal koordinat sistemlerinde kafes elemanı ⎡− l L=⎢ ⎣0 −m 0 0 l 0⎤ m⎥ ⎦ (5) şeklindedir. l e = ( x 2 − x 1 ) 2 − ( y 2 − y1 ) 2 (7) dir. S. düğüm koordinatları ( x1.y2) le φ θ (x2-x1) (y2-y1) (x1. le uzunluğu ise.

{σ } = Ee . (5)’teki [L] ve (8)’deki [k]' yerine konursa eleman rijitlik matrisi ⎡ l2 ⎢ [k ] = Ae .Ee . Bölüm 4-55 (14) . Öncelikle yerel koordinatlardaki şekil değiştirme enerjisi.1⎤ 1⎥ ⎦ (8) ile verilmektedir. Burada [k] genel koordinatlardaki elemanın rijitlik matrisi olup.m2 ⎥ lm ⎥ m2 ⎥ ⎦ (13) Gerilme Hesapları: Kafes elemanın yerel koordinatlar yalnızca çekme ve basınca çalışan bir boyutlu çubuk eleman olduğunu yeniden hatırlanırsa. {q}' = [L].m2 . Ue = 1 'T 'T ' {q} [k ] {q} 2 (9) dır. lm m2 . elemandaki şekil değiştirme enerjisinden hareket edilir. Bu nedenle burada daha önce çubuk eleman için geliştirilen rijitlik matrisi kullanılabilir. M. Şekil değiştirme. Burada Ae elemanın kesit alanı. orijinal boyun birim uzunluğundaki değişiklik olduğundan.{q} dönüşümü ile. Ue = 1 T {q} [k ]{q} 2 (11) şeklinde yazabiliriz.lm ⎣ elde edilir.lm ⎤ ⎥ . S.lm .Mühendisler İçin Sonlu Elemanlar Metodu. Ue = 1 T T ' {q} L [k ][L] {q} 2 [[ ] ] (10) elde edilir.l ⎢.⎢ lm2 le ⎢ . elemandaki gerilme. Lokal koordinat sistemindeki bir eleman için rijitlik matrisi. Buradan global koordinat sistemindeki elemanın rijitlik matrisi için. ' [k ] = [L]T [k ][L] (12) şeklinde elde edilir.lm l2 lm -l 2 . Ae ⎡-11 ⎢ le ⎣ . TOPCU. Kısaca. TAŞGETİREN Elemanın Rijitlik Matrisi: Kafes elemanı lokal koordinat sisteminde bakıldığında tek boyutlu bir çubuk elemandır.{ε } dir. [k ]′ = Ee . Ee ise elastisite modülüdür.

Yani 2. Bu değerler de tabloda verilmiştir. ( x . (b) Genel rijitlik matrisini.Mühendisler İçin Sonlu Elemanlar Metodu. S. Eleman düğüm numaralarının sıralamasında öncelik önemli değildir. {q}'=[L]. M. elemanın düğüm numarası sırasını 2-3 yazılabileceği gibi 3-2 de yazıla. TOPCU.y1) Çözüm: (a) Eleman süreklilik bilgileri ve düğüm koordinatları aşağıda verilmiştir.6 olarak hesaplanır.{q} olduğundan.1 1]⎧q''1 ⎫ ⎨ ⎬ le le ⎩ 2⎭ (15) elde edilir. y Q8 Q7 4 Q2 Q1 1 1 4 3 25 000 N Q6 3 2 Q5 30mm Q4 Q3 x 2 20 000 N 40mm 762 . (c) Eliminasyon metodunu kullanarak deplasmanları. Elde edilen gerilme pozitif ise elemanın çekiye çalıştığı.8 1 m 0 -1 0. Örnek olarak 3 nolu elemanın doğrultu kosinüsleri.0 = 0.6 0 Düğüm No: 1 2 3 4 x 0 40 40 0 y 0 0 30 30 ( y3 . (d) Elemanlardaki gerilmeleri ve (e) Reaksiyon kuvvetlerini hesaplayınız. m= = Eleman No Düğüm 1 Düğüm 2 1 1 2 2 3 2 3 1 3 4 4 3 le 40 30 50 40 l 1 0 0. TAŞGETİREN q {σ } = Ee q' 2 −q'1 = Ee [. Örnek: Şekilde verilen 4 çubuklu kafes sisteminde E=29. {σ } = Ee [−l le −m l m ]{q} (17) elde edilir.0 = 0.x ) 1016 .5x106 N/cm² ve tüm elemanların alanı Ae=1 cm² olduğuna göre (a) Eleman rijitlik matrislerini. {σ } = Ee [1 . Böylece. negatif ise elemanın basıya maruz olduğunu anlaşılır.1][ L]{q} le (16) yazılabilir. Diğer elemanların doğrultu kosinüsleri ve 1270 le eleman boyları aynı şekilde hesaplanır.8 l= 3 1 = le 1270 Bölüm 4-66 .

36⎥ 29.68 5. Q7 ve Q8 deplasmanlarına karşılık gelmektedir.76 0 0 22.68 − 5.25 000 ⎪ ⎭ ⎩ 6⎭ ⎩ olur. Denklemlerin çözümü ile ⎧Q3⎫ ⎧ 27.Mühendisler İçin Sonlu Elemanlar Metodu.l⎥ ⎥ 0 0⎥ ⎥ 0 1⎦ ⎡1 ⎢0 ⎢ ⎢− 1 ⎢ ⎣0 0 −1 0 0 0 1 0 0 0⎤ 0⎥ ⎥ 0⎥ ⎥ 0⎦ 0. TOPCU. Elemanın deplasman vektörü.l 6 0 0⎤ 0 .76 − 15 ⎢ 5. 27. . 0.76 − 5.76 24. Böylece indirgenmiş sonlu eleman denklemi. Genel deplasman vektörü.25x 10 .36 ⎦ ⎣− 0.76 ⎥ ⎥ 600 ⎢ ⎢ 0 5.48 − 0.48 ⎥ 50 40 ⎢ ⎥ 0.65x10 .3 .48 0. − 7.22.3 .48⎤ ⎡ 0.68 5. 0.32⎥ ⎦ ⎣ ⎧Q3⎫ ⎧ 20 000 ⎫ ⎪ ⎪ ⎪ ⎪ ⎨Q5 ⎬ = ⎨ 0 ⎬ ⎪Q ⎪ ⎪.32 0 4.3 .5 × 10 ⎢ 0 [K ] = ⎢− 7.64 0. 0.65 x 10 .76 − 4.5 x 10 ⎢ 0 [ k1 ] = ⎢.48 − 0.48 − 0.36 − 0.68 5. 0 cm [ ] T (d) Elemanlardaki gerilmeler (17)’den hesaplanır. 0 [ ] olup elemanlardaki gerilmeler T Bölüm 4-77 .25x10 .22.32 ⎢ 0 0 0 0 0 15 − 15 ⎢ 0 0 0 0 0 0 ⎢ 0 ⎣ 0⎤ 0⎥ ⎥ 0⎥ ⎥ 0⎥ 0⎥ ⎥ 0⎥ 0⎥ ⎥ 0⎥ ⎦ Şekilden görüldüğü gibi 1 ve 4 düğümlerinde her iki serbestlik derecesi 2 düğümünde ise y yönündeki serbestlik derecesi sıfırdır. TAŞGETİREN ⎡1 ⎢ 29.l 40 ⎢ ⎣0 6 0 -l 0 0 0 1 0 0 0⎤ 0⎥ ⎥ 0⎥ ⎥ 0⎦ ⎡0 0 ⎢ 29.48 6 (b) Sistemin genel rijitlik matrisisi eleman rijitlik matrislerinin eleman süreklilik tablosu da dikkate alınarak toplanmasıyla elde edilir.64 − 0.3 ⎫ ⎪ ⎪ ⎪ ⎪ ⎪ ⎨Q5 ⎬ = ⎨ 5.3 ⎬ cm ⎪Q ⎪ ⎪. Bunlar da Q1.68 − 5.5 × 10 ⎢ ⎥ [k ] = 29.48 6 0.32 0 0 ⎢ ⎢ − 15 0 15 0 0 0 0 6 ⎢ 0 0 20 0 0 − 20 29.76 0 0 ⎡ 22.5x 10 ⎢0 1 [k 2 ] = ⎢0 0 30 ⎢ ⎣0 .64 − 0.64 ⎢ 0.3⎪ ⎪ ⎩ 6⎭ ⎩ ⎭ elde edilir.5 × 10 [k 3 ] = 4 ⎢− 0.5x 106 ⎢ 0 22. M. {Q} = 0.36 0. Q4.3 .12x10 . S. 0. 5. Q2. 1.32 0 − 20 5.76 24.76 − 4.12x10 .12x 10 . 0 0 ⎤ ⎡15 29. 27.76 − 15 600 ⎢ 0 ⎢− 5. {q} = 0.

15833⎫ ⎪ ⎪ ⎪ ⎪ ⎪ R2 ⎪ ⎪ 3126 ⎪ ⎪ ⎪ ⎪ ⎪ ⎨ R4 ⎬ = ⎨ 21879 ⎬ N ⎪ R7 ⎪ ⎪ .7 ve 8 olduğundan ve bu düğümlerde kuvvet bulunmadığından ⎧ R1 ⎫ ⎡22.9 kN/cm² 0 1 0 .12x10 -3 ⎟ ⎜ ⎟ 0 ⎝ ⎠ ] ve benzer şekilde σ3 = 5.4167 ⎪ ⎪ ⎪ ⎪ ⎪ ⎪ ⎩ ⎪ ⎪ R8 ⎭ ⎪ 0 ⎭ ⎩ bulunur. (e) Son olarak mesnet reaksiyonları {R}=[K]{Q}-{F} yardımıyla hesaplanır. Buna göre.65x10 -3 ⎞ ⎜ ⎟ -3 ⎜ .5 × 10 ⎪ ⎪ =20 kN/cm² σ1 = −1 0 1 0 ⎨ ⎬ 27.5x 106 ⎢ 5. Bu mesnet tepkilerini bulmak için formülasyonda [K] nın mesnetlere karşılık gelen satır ve sütunları yeterlidir.ε 0 − 1 1 {} (18) idi. TOPCU.22.20 0 0⎥ 0 0 R4 ⎬ = ⎨ 600 ⎢ ⎥ ⎪ R7 ⎪ 0 .2. Sıcaklığın Etkisi Daha önce lokal koordinatlarda kafes elemanının çubuk eleman olarak ele alınabileceğini görmüştük.76 .22.65x10 ⎪ ⎪.76 .12 x10 − 3 ⎪ ⎪ ⎪ 0 ⎪ ⎪ ⎨ −3 ⎬ ⎪ 5.25x10 -3 ⎪ ⎪ ⎪ 0 ⎪ ⎪ ⎪ ⎪ 0 ⎭ ⎩ elde edilir.5. S.7.2.2 kN/cm² olarak hesaplanır.32 0 0⎥ 0 ⎪ R2 ⎪ 29. çubuk elemandaki sıcaklık yükü.68 5.21 kN/cm² σ4 =4.15 0 0 0 15 0⎥ ⎢ 0 ⎪ ⎪ ⎢ 0 0 0 0 0 0 0 0⎥ ⎪ ⎭ ⎣ ⎦ ⎩ R8 ⎪ 0 4 167 N 25 000 N 0 ⎧ ⎫ ⎪ ⎪ 0 ⎪ ⎪ ⎪ 27. 15 833 N 20 000 N 3 126 N 21 879 N 2. Ae . Buradaki sıcaklık değişiminin neden olduğu başlangıç şekil değişimi.12 x10 − 3 ⎪ 40 ⎪ ⎪ ⎪ 0 ⎩ ⎭ 6 [ ] σ2 = 29.76 4. M. {θ }' = Ee .5.5x106 30 [ ⎛ 5. Bölüm 4-88 . Kafes sisteminin serbest cisim diyagramı şekilde verilmiştir.4.Mühendisler İçin Sonlu Elemanlar Metodu.4.76 0 0⎤ ⎪ ⎪ ⎢ 0 .68 .1 ⎜ 27. Tutulu düğümlere karşılık gelen serbestlik dereceleri 1. TAŞGETİREN 0 ⎧ ⎫ ⎪ ⎪ 0 29.32 ⎥ ⎪ ⎪ ⎢ 0 20 0 . Buradan da ⎧ R1 ⎫ ⎧.25x10 ⎟ =-21.15 0 .

{q'}T {θ '}= {q}T {θ } şeklinde yazılabilir. (21) elde edilir. {σ } = E. potansiyel enerji yerel veya genel koordinat sistemlerinde büyüklük olarak aynı olduğundan. Ae .{q} olduğundan (20) {q}T [L]T {θ '}= {q}T {θ } yük vektörü doğrultu kosinüsleri ile orantılı olmaktadır. Yani. Herhangi bir yapıda başlangıç şekil değişimi yalnızca sıcaklık sebebiyle değil çeşitli şekillerde (ön gerilme. TOPCU.({ε } − {ε 0 }) ifadesinden elde edilmektedir.E eα∆T (25) açık bir şekilde elde edilir. Sıcaklık yük vektörünün genel koordinat sistemindeki ifadesi için. Sıcaklık yükü. S.∆T (19) dir.∆T eşitliğini de kullanarak. (24) {σ } = Ee [. M. fabrikasyon hataları vb) ortaya çıkabilir. Bölüm 4-99 . ⎧−l ⎫ ⎪− m ⎪ ⎪ ⎪ = E e . Diğer taraftan {q}'=[L]. Görüldüğü gibi yerel koordinatlardaki yük vektörü ile global koordinatlardaki {θ } = [ L]T {θ '} Ya da. TAŞGETİREN ε 0 = α .⎨ ⎬ ⎪ l ⎪ ⎪m ⎪ ⎭ ⎩ (22) {θ }e (23) olarak elde edilir.ε .l le -m l m] {q} .Mühendisler İçin Sonlu Elemanlar Metodu. Gerilmeler ise. uygulanan diğer kuvvetlerle toplanarak genel yük vektörü elde edildikten sonra bilinen tarzda deplasmanlar elde edilir. (17)’yi ve ε 0 = α .

Burada yalnızca sıcaklık yük vektörü elde edilecektir. 0 .7 10-6 1/0C ve tüm elemanların alanı Ae=1 cm² olduğuna göre (a) 2 ve 3 numaralı elemanların sıcaklıklarında 500C lık bir artış olması durumunda eliminasyon yaklaşımını kullanarak gerilme ve deplasmanları hesaplayınız. (b) Penaltı yaklaşımında tanımlı serbestlik derecelerine karşlık gelen diyagonal elemanınan büyük bir C sayısının eklendiğini ve bunun genel rijitlik matrisinin en büyük elemanının 104 katı kadar alınabileceğini görmüştük.76 24. Örnek olarak 2. TOPCU.12C’nin eklenmesi gerekecektir. (23) kullanılarak 2 ve 3 elemanlarındaki sıcaklık yükleri. Diğer gerilmeler aynı şekilde σ1 = 0.5x106 N/cm² ısıl genleşme katsayısı α=6.6 ⎪ ⎭ ⎩ ⎭ ⎩ olur. 0 0 ⎤ ⎧Q3 ⎫ ⎧ 0 ⎫ ⎡15 29. M. Elemanlardaki gerilmeler (25)’den hesaplanır.5 × 10 6 x50 =8631 N/cm² ⎪ − 1]⎨0.3 . 12.12 cm’lik bir hareketine müsaade edildiğine göre penaltı yaklaşımını kullanarak denge denklemlerini elde ediniz.7 x10 ⎪0⎪ ⎪ 0.8 ⎪ ⎪− 1⎪ ⎪ 0.12 cm (b) 20 000 N 1 x 40mm Çözüm: (a) Eleman rijitlik matrisleri önceki örnekte elde edilmişti. S.3 .5 x10 6 ⎢ ⎪ ⎥⎪ ⎪ ⎪ ⎢ 0 22. Buradan genel deplasman vektörü. σ3 = -3643 N/cm² .7 x10 −6 ⎪ 0 ⎪ ⎭ ⎩ elde edilir. ⎧0⎫ ⎧− 0. Aynı şekilde a tanımlı deplasman olmak üzere kuvvet vektörüne de Ca sayısının eklendiğini biliyoruz.7 ⎬ 600 ⎢ 0 5. 29.7 x10 6. Genel yük vektörü elde edildikten sonra eliminasyon yaklaşımına göre tutulu serbestlik derecelerine karşılık gelen satır ve sütunlar silinerek denge denklemi.5 x10 −x650 ⎪ ⎬ ⎨ ⎬ ⎨ 6. 0 cm elde [ ] edilir. TAŞGETİREN Örnek: Şekilde verilen 4 çubuklu kafes sisteminde E=29.6⎪ 6 6 ⎪ {θ }2 = 29.8⎫ ⎪1⎪ ⎪− 0.0122⎬ − 0 6.5 x10 −x650 ⎪ ⎪ {θ }3 = 29. 3.Mühendisler İçin Sonlu Elemanlar Metodu. Elemandaki gerilme. Burada 4 numaralı serbestlik derecesinin deplasmanı 0. 0.76 ⎥ ⎨Q5 ⎬ = ⎨ 7866.5 × 10 6 σ2 = [0 30 1 0 ⎧0. T {Q} = 0.32⎥ ⎪Q6 ⎪ ⎪15733.2 x10 . (b) 2 düğümünün verilen yükler altında 0.3⎪ ⎣ ⎦⎩ ⎭ ⎩ ⎭ elde edilir.0039⎫ ⎪ 29. 0. σ4 =2914 N/cm² olarak hesaplanır. y ∆T= 500C 3 y 25 000 N 4 3 2 30mm 2 1 (a) 2 0.12 cm olduğundan 4 numaralı kuvvet elemanına 0. 0.9x10 . Bu durumda düzeltilmiş sonlu eleman denklemi Bölüm 4-1010 .68 5.

7⎪ ⎩ ⎭ ⎩ ⎭ ⎭ ⎩ ⎭ ⎩ bulunur.32 0 0 ⎥ ⎪Q2 ⎪ ⎪ 0 ⎪ ⎪ ⎥⎪ ⎪ ⎪ 0 0 0 0 ⎥ ⎪Q3 ⎪ ⎪ 20000 ⎪ ⎪ ⎥⎪ ⎪ ⎪ − 20 0 0 0 ⎥ ⎪Q4 ⎪ ⎪− 0. TAŞGETİREN elde edilir. ⎡22.76 ⎥ 5. (26) dir.12C ⎪ ⎬ ⎨ ⎬=⎨ − 15 0 ⎥ ⎪Q5 ⎪ ⎪ 0 ⎪ 22.68 5. Burada l.8⎪ ⎪Q5 ⎪ ⎪ 3.76 24.12⎪ ⎪Q ⎪ ⎪ − 12 ⎪ ⎪σ 2 ⎪ ⎪ ⎪ ⎪ −2 ⎪ 4⎪ ⎪ 2 ⎬kN / cm ⎬10 cm ⎨ ⎬ = ⎨ ⎨ ⎬= ⎨ ⎪σ 3 ⎪ ⎪− 29.76 − 4.32 0 0 ⎥ ⎪Q6 ⎪ ⎪− 25000⎪ ⎪ ⎪ ⎪ ⎪ − 15 0 15 + C 0 ⎥ ⎪Q7 ⎪ ⎪ 0 ⎪ ⎥ C ⎥ ⎪Q8 ⎪ ⎪ 0 ⎪ 0 0 0 ⎦⎩ ⎭ ⎩ ⎭ 0 3. ÜÇ BOYUTLU KAFESLER Üç boyutlu kafes elemanı. M.3x29. [L]= ⎡ ⎢ l m n 0 0 0⎤ ⎥ ⎣0 0 0 l m n ⎦ (29) Bölüm 4-1111 . m ve n sırasıyla x.76 ⎢ 0 ⎢ 0 ⎢ ⎣ 10 5.76 − 4. Burada da yerel kooordinat sistemi eleman doğrultusundaki x eksenidir.76 0 ⎤ ⎧ Q1 ⎫ ⎧ 0 ⎫ − 5.{q} (28) şeklinde bir transformasyon ilişkisi bulunmaktadır. {q'} = [q' 1 . q4 .7 ⎫ ⎪ ⎪ ⎪− 7.2 10 =(24.8 ⎪ ⎪Q6 ⎪ ⎪− 12.5 × 10 ⎢ ⎢ − 7.2 ⎪ ⎪σ 4 ⎪ ⎪ 23. S.32 + C 0 0 − 5.76 4. q6 ]T Şekil 5’den görüleceği gibi yerel ve genel koordinat sistemleri arasında (27) {q'} = [L].5x10 /600)104 alınarak denklemin çözülmesiyle bilinmeyen deplasmanlar ve gerilmeler ⎧σ 1 ⎫ ⎧ 20 ⎫ ⎧Q3 ⎫ ⎧ 2.32 0 0 − 15 0 15 0 0 0 0 0 6 0 0 0 20 + C 0 − 20 0 0 − 7.76 ⎢ ⎢ − 15 6 ⎢ 0 29. Yerel koordinatlarda düğüm deplasmanları vektörü. q2 . C=1.68 − 5. Bir üç boyutlu kafes elemanı için yerel ve genel koordinat sistemleri (Şekil 5)'de gösterilmektedir.68 + C ⎢ 5. yukarıda anlatılan düzlemsel kafes elemanının genelleştirilmiş şeklidir. q' 2 ]T üçer elemandan 6 ya çıkmıştır. q5 . Genel koordinatlarda ise düzlem kafes elemanında 4 olan eleman sayısı her düğümde {q} = [q1 . TOPCU.68 600 ⎢ ⎢ − 5.Mühendisler İçin Sonlu Elemanlar Metodu. y ve z eksenlerine göre ve x ekseninin doğrultu kosinüsleri olmak dönüşüm matrisi [L]. q3 .

Doğrultu kosinüsleri Şekil 5’ten l= x 2 .mn ln mn n2 -l n . le = ( x 2 − x1 ) 2 + ( y 2 − y1 ) 2 + ( z 2 − z1 ) 2 (32) Bölüm 4-1212 .lm .(li + mj + nk ) = l q1 + m q 2 + n q3 q' 2 = l q4 + m q5 + n q6 l = Cos( x' . z) = 2 1 le le le Şekil 5.mn⎥ .lm -l n l2 lm ln . Bir elemanın uzunluğu ise.n2 .m2 .m2 .mn .x1 le m= y 2 . x) = x 2 . m = Cos( x' . n = Cos( x' . S.x1 y -y z -z .lm ⎢.n2 ⎥ ⎥ ln ⎥ mn ⎥ n2 ⎥ ⎦ (30) olarak elde edilir.Mühendisler İçin Sonlu Elemanlar Metodu.y1 le n= z 2 . TAŞGETİREN dir. TOPCU.z1 le (31) dir.l2 .mn lm m2 mn − l n⎤ .l n ⎣ lm 2 m mn . Global koordinatlarda elemanın rijitlik matrisi (12)’de verilmiş olup üç boyutlu kafes elemanı için (li+mj+nk) x’ 3i-1 2 q'2 (q4i + q5j + q6k) i 3i 2 3i-2 2 y 1 q’1 1 1 x (q1i + q2j + q3k) Şekil değiştirmiş eleman z q' 1 = (q1i + q 2 j + q3 k ). Yerel ve genel koordinat sistemlerinde üç boyutlu bir kafes eleman ⎡ l2 ⎢ lm ⎢ [k ]= Ee Ae ⎢ -l n2 le ⎢ l ⎢.lm . M. y) = 2 1 .

[k]e nin asıl diyagonali bant şeklindeki genel rijitlik matrisi [K] nin ilk sutununa yerleştirilecektir. Örnek: [ k ] e / 13 → [ K ] 2i −1. Elemanın süreklilik bilgileri aşağıdaki gibi olsun. GENEL RİJİTLİK MATRİSİNİN BANT FORMUNDA TOPLANMASI Genel rijitlik matrisinin simetrik olduğunu ve iyi bir düğüm numaralandırması ile bant formunda elde edildiğini görmüştük. Burada α ve β. 2. 4 değerlerini alan lokal serbestlik derecelerini p ve q da 2i-1. S. 2 ( j −1) +1 [ k ] e / 4 4 → [ K ] 2 j . Bilgisayar hafızasının verimli kullanılabilmesi ve çözüm zamanının kısaltılabilmesi için belirli prosedürler geliştirilmiştir. Eleman e 1 i 2 j Lokal düğüm nunarası Global düğüm numarası Buradan eleman rijitlik matrisi ve karşılık gelen serbestlik dereceleri 2i − 1 2i 2 j − 1 2 j ⎡ k 11 k 12 k 13 k 14 ⎤ 2i − 1 ⎢ (33) k 22 k 23 k 24 ⎥ 2i ⎢ ⎥ [k ]e = ⎢ k 33 k 34 ⎥ 2 j − 1 ⎢ ⎥ k 44 ⎦ 2 j ⎣ sim şeklindedir. 3. 4. [ k ] e / αβ → [ K ] p .( q − p +1) (34) olarak yazılabilir. İkinci diagonal ikinci sütunda. 2i.Mühendisler İçin Sonlu Elemanlar Metodu. Bir düzlemsel kafes elemanını ele alalım. 2j değerlerini alan genel serbestlik derecelerini göstermektedir. üçüncü diyagonal 3. Elde edilen eleman rijitlik matrisleri genel rijitlik matrisinde yerleştirilirken bant dışında kalan sıfır değerli matris elemanlarının işleme sokulmaması için bant çözüm yöntemi geliştitilmiştir. Bölüm 4-1313 . sütunda son diyagonal ise 4. Dolayısıyla verilen yerleştirme ifadeleri q ≥ p için geçerlidir. Böylece [k]e ve [K] elemanları arasındaki uygunluk. sütunda yerine konur. M. TOPCU.1 (35) Simetri nedeniyle eleman rijitlik matrisinin yalnızca üst üçgen elemanları alınmaktadır. 2j-1. TAŞGETİREN ile hesaplanır. 1.

Mühendisler İçin Sonlu Elemanlar Metodu. S. TAŞGETİREN Bölüm 4-1414 . TOPCU. M.

. σ =− M y I (1) ε= σ E (2) d 2υ M = dx 2 EI (3) olduğunu görürüz. ε normal şekil değiştirme. havacılık ve çeşitli makine endüstrisi yanında inşaat sektöründe de bir çok yerde karşımıza çıkan bu yapılar genellikle kuvvet ve hareket iletici elemanlar olarak kullanılır. M kesitteki eğilme momenti. Mukavemet konularından. Burada σ normal gerilme. Otomotiv. Birbirine rijit olarak bağlanmış kirişlerden oluşan yapılara ise çerçeve adı verilir.BEŞİNCİ BÖLÜM KİRİŞLER VE ÇERÇEVELER 1. küçük deformasyonlar için temel kiriş teorisine bakarsak. kirişin yükler altındaki şekil değiştirme davranışı ve kiriş kesitindeki gerilme dağılımı Şekil 1’ de gösterilmiştir. Bina ve köprülerde kullanılan yatay kolonlar ve makine elemanı olarak kullanılan hareket aktarıcı mil ve şaftlar kirişlere örnek olarak gösterilebilir. Yatay bir kiriş. Bu bölümde kirişler için sonlu eleman modeli elde edilecek daha sonra bu model düzlem çerçeveler için genişletilecektir. Yükleme düzlemine göre simetrik bir kesit yapısına sahip olan kirişleri ele alalım. GİRİŞ Kirişler enine yüklere maruz olarak kullanılan ince-uzun elemanlardır. υ ağırlık merkezinden geçen eksendeki (x) çökme ve I da tarafsız eksene (z) göre atalet momentini ifade etmektedir. Kiriş ve çerçevelerin incelenmesinde kesme kuvveti ve eğilme momentlerinin kiriş boyunca değişimlerinin iyi bilinmesi gerekir.

S. m noktasından uygulanan tekil kuvveti. tarafsız eksenin deformasyonu ve kiriş kesitinde gerilme dağılımı 1. ∫ y 2 dA kesitin atalet momenti (I) olduğundan A dU = 1 M2 dx 2 EI (4) olur. Kirişler için çökme denklemi olan (3) eşitliği burada yerine konursa kirişteki toplam şekil değiştirme enerjisi. dx Bölüm 5-22 . Burada {p} birim boydaki yayılı yükü. {vm}. k noktasından uygulanan kuvvet çiftini. Burada. M.Mühendisler İçin Sonlu Elemanlar Metodu. {v}'k = dv da k noktasında meydana gelen eğimi göstermektedir.1 Kirişlerde Potansiyel Enerji İfadesi dx uzunluğundaki birim elemanın şekil değiştirme enerjisi dU = 1 {σ }{ε }dAdx 2∫ A = 1⎛ M2 ⎜ 2 ⎜ EI 2 ⎝ ⎞ y 2 dA ⎟dx ∫ ⎟ A ⎠ şeklindedir. Kirişin yüklenmesi. ⎛ d 2υ ⎞ 1 U = ∫ EI ⎜ 2 ⎟ dx 2 0 ⎝ dx ⎠ L 2 (5) olur. Böylece kirişteki potansiyel enerji. TAŞGETİREN y p Mk m dx k L x x Tarafsız Eksen V M Ağırlık Merkezi z -y dA σ v v x v’ Şekil 1. {Mk}. TOPCU. m noktasında meydana gelen çökmeyi. {Pm}. ⎛ d 2v ⎞ 1 ' ∏ = ∫ EI ⎜ 2 ⎟ dx − ∫ {p}{v}dx − ∑ {Pm }{v m } − ∑ {M k } v k ⎜ dx ⎟ 20 ⎝ m k ⎠ 0 L 2 L { } (6) yazılabilir.

Böylece elde edilen ifadenin kısmi integrali alınırsa. M.2 Galerkin Yaklaşımı Galerkin formülasyonuna kiriş üzerinden alınacak bir birim uzunluğun dengesinden başlayabiliriz.Mühendisler İçin Sonlu Elemanlar Metodu.L gibi aralıklara bölünmüştür. (İntegral 0 ile L arasında olup örneğin. 0 . x m .x m . Şekil 2’den dV = p dx dM =V dx (7) (8) olduğunu hatırlar ve eğim ifadesini de bu eşitliklerle birleştirirsek. v ile aynı temel şekle sahip olan uygun bir fonksiyondur.x k . TAŞGETİREN 1. Bunun için denge denklemi şekil fonksiyonu ile çarpılarak çözüm bölgesi boyunca integre edilir: ⎡ d ⎛ d 2υ ⎞ ⎤ ∫ ⎢ dx 2 ⎜ EI dx 2 ⎟ − p⎥ φ dx = 0 ⎝ ⎠ 0 ⎣ ⎦ L (10) Burada φ . x k . denge denklemi d 2 ⎛ d 2υ ⎞ ⎜ EI ⎟−p=0 dx 2 ⎝ dx 2 ⎠ (9) olur. Galerkin yaklaşımıyla yaklaşık çözüm elde etmek için çökmenin (v) değerinin yaklaşık çözümünü verecek şekil fonksiyonları araştırılır.) p V M+dM M dx V+dV Şekil 2 Kiriş diferansiyel elemanının (dx) serbest cisim diyagramı Bölüm 5-33 . TOPCU. Çökmenin tanımlı bir değeri olduğu yerlerde φ = 0 dır. S.

d 2υ d 2 φ ∫ EI dx 2 dx 2 dx − ∫ pφ dx − ∑ Pmφ m − ∑ M k φ 'k = 0 m k 0 0 L L (12) şeklinde düzenlenebilir. Her düğümün iki serbestlik derecesi vardır. ( d / dx ) EI / ( d 2 υ / dx 2 ) [ ] kesme kuvvetini verdiğinden. Q2 . S. ayrıca kesme kuvveti diyagramında x m noktasındaki sıçrama Pm ’ye eğilme momenti diyagramında da x k noktasındaki sıçrama − M k ya eşit olduğundan integral.. 2.Mühendisler İçin Sonlu Elemanlar Metodu.. Q2i ] T (13) olarak yazılır.. Galerkin yaklaşımına dayalı olan sonlu eleman formülasyonu için υ ve φ aynı şekil fonksiyonlarını kullanarak ifade edilir... EI (d 2υ / dx 2 ) eğilme momentini. TOPCU. SONLU ELEMAN FORMÜLASYONU Kiriş şekil 3’de gösterildiği gibi elemanlara ayrılır. {Q} = [Q1 . Q1 Q2 1 1 Q4 2 q2 .. Burada. Eleman için deplasman vektörü ise. Görüldüğü gibi elde edilen denklem virtüel işler prensibinin kirişler için yazılmış halini vermektedir. q 4 ] T (14) Q3 Q6 2 Q5 Q2i 3 n Q2i-1 q2 i q1 1 v1 v’1 q3 e 2 v2 v’2 q4 Şekil 3 Sonlu elemanlara ayırma. Q2i − 1. q3 . genel ve yerel gösterim Bölüm 5-44 . Böylece deplasman vektörü. aynı zamanda φ ve M mesnetlerde sıfır olduğundan. {q}= [q1 . TAŞGETİREN L d 2υ d 2φ d ⎛ d 2υ ⎞ xm d ⎛ d 2υ ⎞ L ∫ EI dx 2 dx 2 dx − ∫ p φ dx + dx ⎜ EI dx 2 ⎟φ 0 + dx ⎜ EI dx 2 ⎟φ xm ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠ 0 0 2 2 xk d υ dφ L d υ dφ − EI 2 − EI =0 dx dx xk dx dx 0 L (11) elde edilir... M. i düğümünün serbestlik derecesi Q2i −1 düşey deplasman ve Q2i de eğim veya dönmeyi ifade edecek şekilde gösterilmiştir.

υ (r ) = H1υ1 + H 2 ⎜ ⎛ dυ ⎞ ⎛ dυ ⎞ ⎟ + H 3υ2 + H 4 ⎜ ⎟ ⎝ d r ⎠1 ⎝d r ⎠2 (17) yazabiliriz.Mühendisler İçin Sonlu Elemanlar Metodu. Elemanlar arasındaki süreklilik ifadesi kafes sistemlerinin incelendiği bölümde anlatıldığı gibi elde T edilir. 1 (1 − r )2 (2 + r )= 1 2 − 3r +r 3 4 4 1 1 2 H 2 = (1 − r ) (r + 1)= 1 − r − r 2 + r 3 4 4 1 1 2 H 3 = (1 + r ) (2 − r )= 2 + 3r − r 3 4 4 1 1 2 H 4 = (1 + r ) (r − 1)= − 1 − r + r 2 + r 3 4 4 H1 = ( ) ( ) ( ) (16) ( ) yazılır. H 1 = a i + bi r + c i r 2 + d i r 3 i = 1. v1 . Bu durumda çökmeyi şekil fonksiyonları yardımıyla. v 2 ] şeklinde de ifade edilebilir. TAŞGETİREN şeklindedir. H1 R=-1 1 R=1 0 H’1 0 0 H2 0 0 H’2 1 0 H3 0 1 H’3 0 0 H4 0 0 H’4 0 1 şeklindedir. v 2 . Bu da Hermite şekil fonksiyonları ile mümkündür (Şekil 4). Böylece genel şekil fonksiyonundaki a i . Bununla beraber şekil fonksiyonları düğüm noktalarında kiriş probleminin doğasından gelen eğim ve çökme şartlarını sağlayacak şekilde yazılmalıdır. 4 (15) şeklinde verilebilecek kübik bir forma sahiptir. M. Bölüm 5-55 . Burada düğüm değerlerinin ve düğümlerdeki eğimlerin de hesaba katılması gerekmektedir. ci . 3. Kiriş elemanlar için kullanılan şekil fonksiyonları değişkenler lineer özellik göstermediğinden bir boyutlu elemanlar ve kafes sistemindeki elemanlar için verilenlerden farklıdır. TOPCU. Hermite şekil fonksiyonları. bi . Bu şartlar. 2. Koordinatlar ise x= x + x 2 x 2 − x1 1− r 1+ r x1 + x2 = 1 r + 2 2 2 2 (18) şeklinde lineer bir fonksiyonla ifade edilebilir. Yerel deplasman vektörü aynı zamanda {q} = [v1 ′ ′ . S. d i katsayıları elde edildikten sonra şekil fonksiyonları.

Sistemin toplam potansiyel enerjisini elemanlardaki integrallerin toplamı şeklinde ifade edebiliriz. Hermite şekil fonksiyonları Diğer taraftan.Mühendisler İçin Sonlu Elemanlar Metodu. dx = le dr 2 (19) elde edilir. Bir elemanın şekil değiştirme enerjisi. Matris formunda ise. υ ( r ) = H1 q1 + le l H2 q2 + H3q3 + e H4 q4 2 2 (21) elde edilir. le = x 2 − x1 olduğundan. Şekil fonksiyonları vektörü. {υ } = [H ]{q} olarak gösterilebilir. S. e H4 ⎥ 2 2 ⎦ (23) dir. (22) [H ] = ⎡ H 1 . TAŞGETİREN Eğim=0 1 1 r=-1 H1 r=0 H2 0 Eğim=0 2 r r=+1 Eğim=0 Eğim=1 -1 Eğim=0 +1 r Eğim=0 -1 H3 0 +1 1 r Eğim=0 -1 H4 0 Eğim=1 +1 r Şekil 4. dυ / dr = ( dυ / dx )(dx / dr ) zincir kuralı ile. bir elemanın boyu. TOPCU. M. ⎛ d 2υ ⎞ 1 U e = EI ∫ ⎜ 2 ⎟ dx 2 e ⎜ dx ⎟ ⎠ ⎝ 2 (24) Bölüm 5-66 . d υ le d υ = dr 2 dx (20) olur. ⎢ ⎣ ıe l ⎤ H2. dυ / dx 1 ve 2 düğümlerindeki q 2 ve q 4 deplasmanları olduğunundan. H3.

eleman şekil değiştirme enerjisi kısaca. Bu durumda dx 2 le2 d r 2 ⎛ d 2υ ⎞ 16 ⎛ d 2 H ⎞ ⎛ d 2 H ⎞ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ {q} ⎜ ⎟ = {q}T ⎜ dx 2 ⎟ l e4 ⎜ d r 2 ⎟ ⎜ d r 2 ⎟ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎛ d 2H⎞ ⎡3 − 1 + 3 r le 3 1 + 3 r le ⎤ ⎜ 2⎟=⎢ r. (28) Ue = 1 T {q} [k ]e {q} 2 yazılabilir. − +1 −1 ∫ r d r = 0. TOPCU. dx = (le / 2) d r olduğundan şekil değiştirme enerjisi ifadesi ⎡9 2 ⎢4r ⎢ ⎢ 8 EI 1 ⎢ ⎢ l e3 ∫−1 ⎢ ⎢ ⎢ ⎢ Sim ⎣ 3 r (− 1 + 3r )l e 8 2 ⎛ − 1 + 3r ⎞ 2 ⎜ ⎟ le ⎝ 4 ⎠ 9 − r2 4 3 − r (− 1 + 3r )l e 8 9 2 r 4 3 ⎤ r (1 + 3r )l e ⎥ 8 ⎥ − 1 + 9r 2 2 ⎥ le ⎥ 16 ⎥ dr {q} 3 − r (1 + 3 r )l e ⎥ 8 ⎥ 2 ⎛ 1 + 3r ⎞ 2 ⎥ ⎜ ⎟ le ⎥ ⎝ 4 ⎠ ⎦ Ue = 1 T {q} 2 (27) olarak elde edilir. TAŞGETİREN dυ 2 dυ olduğundan. Burada elemandaki virtüel deplasman vektörü.− r . Bölüm 5-77 . . 16 ⎛ d 2 H d 2φ d 2υ T EI 2 = { } EI 4 ⎜ Ψ dx dx 2 le ⎜ d r 2 ⎝ ⎞ ⎟ ⎟ ⎠ T ⎛ d 2H ⎜ ⎜ dr 2 ⎝ ⎞ ⎟{q} ⎟ ⎠ (30) olarak yazılır. ve d 2υ 4 d 2υ = elde edilir. +1 2 2 ∫1 r d r = 3 .Mühendisler İçin Sonlu Elemanlar Metodu. +1 −1 ∫ d r = 2 olduğundan. Matris içindeki her bir terimin entegralinin alınması gerekmektedir. Galerkin yaklaşımında ise genel denklemdeki şekil değiştirme terimi. 2 2 2 2 2⎥ ⎝ d r ⎠ ⎣2 ⎦ 2 T (25) (26) olarak yazılabilir. S. (20) yardımıyla. Burada [k]e Eleman direngenlik matrisi ise 6l e ⎡ 12 ⎢ 6l 4l e2 EI = 3 ⎢ e l e ⎢− 12 − 6l e ⎢ 2l e2 ⎣ 6l e − 12 − 6l e 12 − 6l e 6l e ⎤ 2l e2 ⎥ ⎥ − 6l e ⎥ ⎥ 4l e2 ⎦ [k ]e (29) şeklindedir. = dx le d r (22) nin ikinci türevleri. M.

Burada { } genel virtüel deplasman vektörüdür. M.Mühendisler İçin Sonlu Elemanlar Metodu. Aynı sonuç Galerkin formülasyonu için ∫ pφ dx e terimi hesaplanarak da elde edilir. Şekil fonksiyonlarını kullanarak integral alınırsa. (31) dönüşümleri yapılırsa. eleman için virtüel iş {υ} = [H ]{q} ve {φ } = {H }{ψ } {ψ }T [k ]e {q} olur ve buradan potansiyel enerji yaklaşımı ile aynı eleman rijitlik matrisi elde edilir. Burada yük vektörü { f }e ⎡ pl pl 2 pl − pl e2 ⎤ = ⎢ e. e .Ψ 4 ]T Ψ dir. Yük eleman üzerinde düzgün dağıldığını kabul edersek. (36) Bölüm 5-88 . Böylece sistemin potansiyel enerji eşitliği ∏ = 2 {Q}T [K ]{Q} − {Q}T {F } olur. ⎥ 2 ⎦ ⎣ 2 2 2 T (34) şeklindedir. TAŞGETİREN { } = [Ψ1 . TOPCU.Ψ 3 . S. Bir eleman üzerindeki düzgün dağılımlı yayılı yük ve bunun düğümlere dağılışı şekil 5’te verilmiştir. Tekil kuvvetler( Pm ) ve momentler( M k ) uygulandığı noktadan daha önce gösterildiği şekilde eleman süreklilikleri dikkate alınarak genel yük vektörüne ilave edilir. e.Ψ 2 . 1 (35) { }T [K ]{Q} − { }T {F } = 0 Ψ Ψ ψ elde edilir. le ∫ pυ dx = { f } {q} T e (33) elde edilir. ⎛ pl pvdx = ⎜ e ∫ ⎜ 2 le ⎝ −1 ∫ [H ]d r ⎟{q} ⎟ ⎠ 1 ⎞ (32) elde edilir.1 Yük Vektörü Öncelikle potansiyel enerji denklemindeki yayılı yük terimini ele alalım. 2.Galerkin yaklaşımından ise.

Böylece genel sonlu eleman eşitliğnden [K ]{Q} = {F} sonra mesnet reaksiyonları hesaplanabilir. genel kuvvet vektörünün Fm elemanına da Ca yükü ilave edilmiş olur (Şekil 6). Bunun sonucunda genel rijitlik matrisinin Kmm elemanına C değeri. S.2 Sınır Şartları Genel olarak herhangi bir m serbestlik derecesi için tanımlı yer değiştirme a olarak verilmiş (1 / 2)[C (Qm − a )2 ] olsun. TAŞGETİREN p 1 le 2 ple/2 ple2/12 1 e ple/2 2 -ple2/12 Şekil 5. Bir kiriş için sınır koşulları Bölüm 5-99 . Bir eleman üzerinde yayılı yük 2. Ca i C SD=2i-1 a=tanımlı deplasman Ca SD=2j j C (37) elde edilmiş olur. M. TOPCU. Daha Şekil 6.Mühendisler İçin Sonlu Elemanlar Metodu. Galerkin formülasyonunun sol tarafına da ψ j C (Qm − a ) ’ kadarlık bir virtüel iş terimi eklenmesi gerekir. C kiriş rijitliğine göre çok büyük bir değerdir. Penaltı yaklaşımınına göre genel potansiyel enerji eşitliğine kadarlık bir enerji terimi. Bu denklemlerin çözümünden genel deplasman vektörü elde edilir.

Q4. Q7 ve Q9 deplasmanları 0 dır. Q8. ve 2. Bu terim aynı zamanda sabituç reaksiyonları olarak isimlendirilir.Mühendisler İçin Sonlu Elemanlar Metodu. Q5. 1. eleman için eğilme momenti ve kesme kuvveti değerleri elde edilebilir. Q10 dur. (E=30x106 N/cm2. R2 . Q6. I=305 cm4) Çözüm: Kirişin sonlu eleman modeli şekilde verilmiştir. Q1.3 Kesme Kuvveti ve Eğilme Momenti Eğilme momenti ve kesme kuvveti denklemleri ( M = EI d 2υ dM . M. Örnek: Şekilde verilen üç açıklıklı kirişin çökme eğrisini tespit ediniz ve mesnetlerdeki reaksiyonları hesaplayınız. TAŞGETİREN 2. Elemanlar aynı olduğundan eleman rijitlik matrisleri ve genel vektördeki yerleri. TOPCU. Q3. ⎧ − pl e ⎫ ⎪ 2 ⎪ 6l e ⎤ ⎧ q1 ⎫ ⎪ − pl 2 ⎪ e ⎪ ⎪ 2l e2 ⎥ ⎪q 2 ⎪ ⎪ 2 ⎪ ⎥⎪ ⎪ + ⎨ ⎨ ⎬ ⎬ − 6l e ⎥ ⎪q3 ⎪ ⎪ − pl e ⎪ ⎥ 4l e2 ⎦ ⎪q 4 ⎪ ⎪ 2 2 ⎪ ⎩ ⎭ ⎪ pl e ⎪ ⎪ ⎪ ⎩ 2 ⎭ 6l ⎡ 12 ⎧ R1 ⎫ ⎢ ⎪R ⎪ 4l e2 ⎪ 2 ⎪ EI ⎢ 6l e = 3 ⎨ ⎬ ⎪ R3 ⎪ l e ⎢− 12 − 6l e ⎢ ⎪ R4 ⎪ 2l e2 ⎩ ⎭ ⎣ 6l e − 12 − 6l e 12 − 6l e (40) şeklinde elde edilir. Bölüm 5-1010 .V = ve { }= [H ]{q} ) υ dx dx kullanılarak. İkinci terim ise yalnızca üzerinde yayılı yük bulunan elemanlara ilave edilir. Denge ve reaksiyon kuvvetlerini R1 . V1 = R1 ve V2 = − R3 tür. Elemanın iki ucundaki kesme kuvvetleri. Görüldüğü gibi sağ taraftaki ilk terim [k ]e {q} dur. EI [6r q1 + (3r − 1)le q 2 − 6r q3 + (3r + 1)le q 4 ] l e2 6 EI V = 3 (2q1 + l e q 2 − 2q3 + l e q 4 ) le M = (38) (39) Bu eğilme momenti ve kesme kuvveti eşitlikleri eşdeğer düğüm yüklerinin kullanılmasıyla elde edilmiştir. Uç dönme momentleri ise M 1 = − R2 ve M 2 = R4 olmaktadır. R3 ve R4 ile göstererek. Hesaplanacak deplasmanlar Q2. S.

Bölüm 5-1111 . 3. -1.29x10-5. υ = 0 + le / 2H 2Q8 + 0 + le / 2H 4Q10 yazılır. Buradan.8 24572. 3.4 Elastik Mesnetler Üzerindeki Kirişler Pek çok mühendislik uygulamasında kirişler elastik elemanlarla mesnetlenir.3⎥ ⎪q10 ⎪ ⎪ 43200 ⎪ ⎣ ⎦⎩ ⎭ ⎩ ⎭ edilir.1 − 1023. {υ } = [H ]{Q} yardımıyla. -3.45] kN olarak elde edilir. 0. 2.1 ⎥ ⎥ olarak ⎟⎢ =⎜ ⎜ 884736 ⎟ ⎢ − 28.3 24572.4 ⎛ 30 ⋅ 106 × 304 ⎞ ⎢1023.3 ⎥ ⎦ ⎣ genel denklemde yerleştirilir ve eliminasyon yaklaşımı uygulanırsa.8 ⎤ −28.4 ⎡ 28.5. büyük kirişler doğrudan elastik cidarlar üzerine inşaa edilirler. 3. Mesnet uzunluğu boyunca toplam potansiyel enerji eşitliğine.23.1 49144. Silindirik rulmanlı yataklar ve kaymalı yataklarda ise dönme rijitliği aynı şekilde hesaba katılmalıdır. TAŞGETİREN q1 q3 q2 q4 q3 q5 q4 q6 q5 q6 q7 q8 [k ]1 = [k ]2 1476 −49.2 − 1476⎥ ⎝ ⎠⎢ ⎥ ⎢ 1476 29520 − 1476 59040 ⎥ ⎣ ⎦ 576 576 ⎤ −12 ⎡ 12 ⎛ 30 ⋅ 106 × 304 ⎞ ⎢ 576 36864 − 576 18432 ⎥ ⎥ ⎟⎢ [k ]3 = ⎜ ⎜ 884736 ⎟ ⎢− 12 − 576 12 − 576 ⎥ ⎝ ⎠⎢ ⎥ ⎢ 576 18432 − 576 36864⎥ ⎣ ⎦ q7 q8 q9 q10 bulunur. Herhangi bir elemanın istenen bir noktasındaki deplasmanlar şekil fonksiyonları yardımıyla bulunur. {Q}=[0.4x10-4. 0 ⎤ ⎧ q2 ⎫ ⎧ 0 ⎫ 0 0 ⎡ 59040 −1476 ⎢ ⎥⎪ ⎪ ⎪ ⎪ 1476 0 0 ⎥ ⎪ q3 ⎪ ⎪ − 5000 ⎪ − 1476 98. düğümün düşey serbestlik derecesine karşılık gelen elemana kayma rijitliği (kB) ilave edilir (Şekil 7).3x10-2. M.56x10-4]T olarak bulunur. Miller çeşitli rulmanlı yataklarla mesnetlenirken.2 ⎛ 30 ⋅ 106 × 304 ⎞ ⎢ 1476 59040 − 1476 29520 ⎥ ⎥ ⎟⎢ =⎜ ⎜ 884736 ⎟ ⎢− 49. S. -1.4 − 1023.2 − 1476 49.29x10-4. Örneğin toprak üzerine inşaa edilmiş kirişlerin mesnetleri Winkler Temeli olarak adlandırılan geniş bir çalışma konusunu oluşturmaktadır.1⎥ q8 − 43200⎪ ⎢ 0 ⎪ ⎪ ⎪ ⎪ ⎢ 0 0 0 24572.8 1023. 3. TOPCU. 0.8 49144. Burada r=0 alınarak. Buradan deplasmanlar.4 ⎛ 30 ⋅ 106 × 304 ⎞ ⎢ ⎪ ⎪ ⎪ ⎪ ⎜ ⎟⎢ 0 1476 95904 18432 0 ⎥ ⎨ q6 ⎬ = ⎨ 0 ⎬ elde ⎜ 884736 ⎟ ⎢ ⎥⎪ ⎪ ⎪ ⎝ ⎠ 0 18432 86008. Reaksiyon kuvvetleri ise {R}=[2. 2. Bu eleman matrisleri [k ]4 1023.4 − 1023.8⎥ ⎝ ⎠⎢ ⎥ ⎢1023.8 49144.61x10-4.8 28. v=-5x10-3 cm hesaplanır. Geniş kaymalı yataklar ve Winkler temeli türündeki mesnetlerde birim uzunluğun (s) rijitliği hesaba katılır.8 24572. 0. Elemanın orta noktasını alalım. Tek sıralı bilyalı yataklamalarda her bilyanın mile karşılık gelen yeri bir düğüm olarak değerlendirilir ve genel rijitlik matrisinin diyagonalinde.2 1476 ⎤ ⎡ 49. Örnek olarak 4.1.3 − 1023.Mühendisler İçin Sonlu Elemanlar Metodu.

1 T T ∑ {q} s ∫ [H ] [H ] dx {q} 2 e e olur. ⎡ 156 ⎢ 22l sl e = e ⎢ ⎢ 54 420 ⎢ ⎣− 13l e 22l e 4l e2 13l e − 3l e2 54 13l e 156 − 22l e − 13l e ⎤ − 3l e2 ⎥ ⎥ − 22l e ⎥ ⎥ 4l e2 ⎦ [k ]e− s (44) elde edilir. İntegrasyon yapıldığında. Galerkin yaklaşımında. (42) [k ]e− s s l e +1 T = s ∫ [H ] [H ]dx = ∫ [H ] [H ]dr 2 −1 e T (43) şekilindedir. TAŞGETİREN Rulman Elastik Mesnet Birim boyun rijitliği=s kB ls Şekil 7 Elastik mesnet 1 sυ 2 dx 2∫ 0 terimi ilave edilmelidir.Mühendisler İçin Sonlu Elemanlar Metodu. Elastik bir mesnet üzerinde bulunan elemanların rijitlik matrislerine mesnetin elastikiyetinden doğan bu rijitlik matrisinin eklenmesi gerekir. Düzlem çerçevelerin kirişlerden olan farkı Bölüm 5-1212 . Sonlu eleman υ modeli ele alınarak { } = [H ]{q} dönüşümü yapıldığında bu ifade. S. bu terim l (41) ∫ sυφdx 0 l dir. Bu toplamda rijitlik terimi. DÜZLEM ÇERÇEVELER Düzlem çerçeveler kafes sistemlerinde görülen yapılardan farklı olarak uçlarından birbirine rijit olarak birleştirilmiş elemanlardan oluşur. M. 3. TOPCU.

Mühendisler İçin Sonlu Elemanlar Metodu. Burada transformasyon matrisi. q3' . q4' . q6' ]T şeklindedir. q5’ q5 q4’ θ q4 x’ q6 (q6’) y’ q2’ y x q3 (q3’) q2 q1 q1’ Şekil 8 Çerçeve elemanı Görüldüğü gibi her düğümde iki ötelenme bir de dönme deformasyonu bulunmaktadır. y ' ) ve global (x.q 2 . Bu durumda eleman deplasman vektörü. S. Dönme serbestlik derecelerinin herhangi bir (46) transformasyonu ' ' gerekmediğinden q 3 = q 3 ve q 6 = q 6 dır. {q} = [q1 . TAŞGETİREN ise eksenel yük ve deplasmalara da sahip olmalarının yanında yatay duran kirişlere nazaran düzlem çerçeve elamanları düzlem içinde farklı doğrultularda da bulunabilmeleridir (Şekil 8). x' doğrultu kosinüsleri l ve m (l = cosθ . q5' . y) koordinat sistemleri olarak iki koordinat sistemi tanımlanması gerekmektedir.q 4 . Burada. Bu durumda lokal-global koordinat dönüşümünü {q}' = [L]{q} olarak tanımlayabiliriz. kafes yapılarındakine benzer şekilde lokal ( x ' . (47) Bölüm 5-1313 . M. Lokal sistem içindeki düğüm yer değiştirme vektörü {q}′ = [q1' .q5 . m = sin θ ) olan elemanın ekseni doğrultusundaki (1-2 doğrultusu) lokal ekseni göstermektedir.q3 . q2' . TOPCU.q6 ] T (45) olur.

q5 ve q 6 deformasyonları kirişte ele alınan serbestlik derecelerinin ' aynısıdır. Burada. TAŞGETİREN m 0 0 0 0⎤ ⎡ l 0 0⎥ ⎢− m l 0 0 0 0 0 0 [L] = ⎢ 0 0 1 0 m 0⎥ ⎥ ⎢ 0 l ⎢ 0 0 0 − m l 0⎥ ⎢ 0 0 0 0 0 1⎥ ⎦ ⎣ (48) ' ' ' ' şeklindedir. rijitlik matrisi yerel olarak elde edildikten sonra bu dönüşümle global koordinatlardaki rijitlik matrisine ulaşılabilir. q 2 . TOPCU. Ue = 1 {q}'T [k ]e' {q}' = 1 {q}T [L]T [k ]'e [L]{q} 2 2 (50) şeklindedir. Bir Boyutlu Problemler) yer değiştirmelere benzemektedir. { ψ ' } ve { ψ } sırayla lokal ve global koordinat sistemleri içinde virtual düğüm yer değiştirmeleridir. Bölüm 5-1414 . Kafes elemanlarda verildiği gibi eleman şekil değiştirme enerjisi. [k ]e = [L ]T [k ]'e [L ] (52) olarak elde edilir. Her iki yaklaşımda da global koordinat sistemindeki eleman rijitlik matrisi. S. Sonlu eleman program uygulaması içinde.Mühendisler İçin Sonlu Elemanlar Metodu. Çubuk ve kiriş elemanlardan gelen bu iki rijitlik matrisini birleştirir ve serbestlik derecelerine göre düzenlersek çerçeve elemanın lokal rijitlik matrisi. q1' ve q 4 ise çubuk elemandaki (bkz. M.q3 . Galerkin yaklaşımında ise eleman dahili virtual işi We = { }'T [k ]e {q}' = { } [k ]e [L]{q} ψ ψ ' T ' (51) dir. ⎡ EA ⎢ l ⎢ ⎢ 0 ⎢ ⎢ 0 ⎢ =⎢ − EA ⎢ ⎢ l ⎢ 0 ⎢ ⎢ ⎢ 0 ⎣ − EI l 0 0 EA l 0 0 ⎤ ⎥ 6 EI ⎥ ⎥ l2 ⎥ 2 EI ⎥ l ⎥ ⎥ 0 ⎥ ⎥ − 6 EI ⎥ l2 ⎥ 4 EI ⎥ ⎥ l ⎦ 0 0 12 EI l3 6 EI l2 0 − 12 EI l3 6 EI l2 0 6 EI l2 4 EI l 0 − 6 EI l2 2 EI l 0 12 EI l3 − 6 EI l2 0 12 EI l3 − 6 EI l2 [k ]e' (49) olarak elde edilir.

Elde edilen yükler bilinen yöntemlerle genel yük vektörüne ilave edilir. TAŞGETİREN Eleman üzerinde bir yayılı yük varsa. . S. . yük dağılımı yerel koordinatlarda kiriş elamanı ile aynı olmak üzere (Şekil 9). Bir düzlem çerçeve elemanı üzerinde yayılı yük Bölüm 5-1515 . Tekil yükler ve kuvvet çiftleri ile eksenel yükler doğrudan serbestlik dereceleri dikkate alınarak global yük vektörüne ilave edilerek genel sonlu eleman denklemi. { f } = [L]T { f }' (55) ile dönüştürülür. [K ]{Q} = {F } (56) olarak elde edilir. (53) ⎡ pl e pl e2 pl e pl e2 ⎤ { f }' = ⎢0. p yayılı yükü nedeniyle meydana gelen düğüm yükleri global koordinatlara. {q}'T { f }' = {q}T [L ]T { f }' dönüşümü yazılabilir. M.Mühendisler İçin Sonlu Elemanlar Metodu. − ⎥ 2 12 ⎦ ⎣ 2 12 (54) şeklindedir. x’ 2 p y y’ le ple/2 -ple2/12 1 θ x ple/2 -ple2/12 Şekil 9. TOPCU. Sınır şartları penaltı yaklaşımı ile uygulanarak deplasmanlar elde dilir. 0. . y’ yönünün + yön olarak alındığına dikkat edilmelidir. Yerel koordinatlardaki eleman kuvvet vektörü ise.

TAŞGETİREN Örnek: Şekilde verilen düzlem çerçeve için düğüm noktalarındaki deplasmanları hesaplayınız.26 1341.06⎥ ⎢ ⎥ 39.3 [L] formülüyle gerekli eleman rijitlik matrisleri Bölüm 5-1616 .894 0⎥ ⎢ 0 ⎢ 0 0 0 − 0.06 ⎥ ⎢ ⎢ 0 39.5 15 m 0.894 l 0.3 240 268. Eleman düzleme paralel olduğundan herhangi bir transformasyona gerek yoktur bu nedenle eleman rijitlik matrisi 0 0 −93.26 13641.325 39. 2.06 0 0.447 olarak bulunur.7 0 0 ⎥ ⎢− 167.7 ⎢ 0 − 0.06 3125 0 39. − 93.325 − 39.06 0 0.325 39.894 1 0.26 6820.75 0 0 ⎤ ⎡ 93.7 ⎢ ⎥ 0.3 I(cm4) 305 125 305 A(cm2) 15 7.894 0.28 6820. 0 0 0⎤ ⎡ 0. M.4⎥ ⎢ 0 ⎣ ⎦ ' ' [k ]1 = [k ]3 Transformasyon matrisi ise. Bu nedenle deplasmanların numaralandırılmasında bu SD’lerine yer verilmemiştir. 1 ve 4 numaralı düğümlerde bütün deplasmanlar 0 olduğundan eliminasyon yaklaşımında bu SD’lerine karşılık gelen satır ve sütunlar silinecektir.06 6250 ⎥ ⎢ 0 ⎣ ⎦ [k ]'2 = [k ]2 1.568 − 76.538 76.7 0 0 ⎤ ⎡ 167.447 0. TOPCU.06 6250 0 − 39.447 0.26 0 0. 0 0 −167. ve 3. Yerel koordinatlarda eleman rijitlik matrisleri.75 0 0 93. S. Çözüm: Sonlu eleman modeli şekilde verilmiştir. Elemanlarda ise dönüşüm gereklidir.894 0.75 0 0 ⎥ ⎢ ⎢ 0 − 0.447 0 0.26 0 0.447 0 0 0 0⎥ ⎢ ⎢ 0 0 1 0 0 0⎥ [L] = ⎢ ⎥ 0 0 0. Eleman bilgileri ve doğrultu kosinüsleri e 1 2 3 e 1 2 3 le (cm) 268.568 − 76.26 ⎥ ⎢ ⎥ 76.75 ⎢ ⎥ 0 0.568 76.894 0 ⎢ ⎥ − 0. ' Buradan [k ]1.325 − 39.26 ⎥ ⎢ 0 ⎢ 0 76.7 ⎥ = 104 ⎢ ⎥ dir.7 0 − 76.4 0 − 76.06 3125 ⎥ = 104 ⎢ ⎥ olur.Mühendisler İçin Sonlu Elemanlar Metodu.447 0⎥ ⎢ ⎥ 0 0 0 0 1⎥ ⎢ 0 ⎣ ⎦ şeklinde elde edilir.3 = [L]T [k ]1. 0 0 167.

Mühendisler İçin Sonlu Elemanlar Metodu. {Q}=[0. Gerçek mühendislik uygulamalarında ise çok daha karmaşık problemlerle karşılaşılır. Eliminasyon uygulanmış genel denklem ise −93. w2. M. 0. S. UZAY ÇERÇEVE ELEMANI Uzay çerçeve elemanında her düğümde 6 olmak üzere toplam 12 serbestlik derecesi vardır (Şekil.06 0 0. -2. θ3. Bu tür problemlerin analizi ve formülasyonu için daha ileri Sonlu Elemanlar Metodu kitaplarına. θ4.325 39.06⎥ ⎪q5 ⎪ ⎪ − 12000 ⎪ ⎢ ⎥⎪ ⎪ ⎪ ⎪ 39. v1. u2. − 93. w1.06 19891 0 10 4 ⎢ ⎥⎨ ⎬ = ⎨ ⎬ dir.191x10-2.489x10-3. Bu bölümde simetrik kesitli kirişler ve düzlem çerçeveler işlenmiştir. Bölüm 5-1717 . v2. TOPCU.06 19819 ⎥ ⎪q 6 ⎪ ⎪ 480000 ⎪ ⎢ 0 ⎣ ⎦⎩ ⎭ ⎩ ⎭ Buradan deplasmanlar. simetrik olmayan kirişler. θ6] Lokal koordinatlarda yazılmış uzay çerçeve elemanı direngenlik matrisi de ⎡k k ⎤ ' [k ]e = ⎢ 11 12 ⎥ ⎣k 21 k 22 ⎦ (56) (57) şeklindedir.10). Örnek olarak mafsallarla bağlanmış düzlem çerçeveli mekanizmalar.75 ⎫ ⎢ ⎥⎪ ⎪ ⎪ ⎪ 67 134. 4. 0.325 − 39.75 0 67 68 0 0 ⎤ ⎧ q1 ⎫ ⎧ ⎡ 127. TAŞGETİREN [k ]1 = [k ]3 −68 −33 −67 −68 ⎤ 67 ⎡ 34 ⎢ ⎥ − 67 − 134 67 134 34 34 ⎥ ⎢ ⎢ − 68 34 13641 68 − 34 6821 ⎥ = 104 ⎢ ⎥ elde 68 34 67 68 ⎥ ⎢ − 34 − 67 ⎢ − 67 − 134 − 34 − 34 ⎥ 67 134 ⎢ ⎥ − 34 13641⎥ 6821 68 ⎢ − 68 34 ⎣ ⎦ edilir. 0. kayma gerilmeleri ve büyük plastik deformasyonlar alınabilir. θ5. θ2. 2. -1.06 3125 68 − 73. uzay çerçeveler. ileri mukavemet ve Elastisite ve Platisite teorisi gibi konulara bakılması tavsiye edilir. 1.06 67 134. daire kesitli bir çubuk için. -4. 0. Burada. 4.191x10-2. eksenel yük altında kirişlerin burkulması.489x10-3.906x10-3. 0]T olarak elde edilir.06 ⎥ ⎪q 2 ⎪ ⎪ − 12000 ⎪ ⎢ ⎪ ⎪ ⎪ ⎢ 68 ⎪ − 39. {u}=[u1.75 67 68 ⎥ ⎪q 4 ⎪ ⎪ 0 ⎢ ⎪ ⎢ 0 − 0. θ1.3 − 73.3 5.906x10-3.75 0 0 127.06 3125 ⎥ ⎪ q3 ⎪ ⎪− 480000⎪ 5.

M. Ip polar atalet momentidir. S.Mühendisler İçin Sonlu Elemanlar Metodu. Transformasyon matrisi. y ve z eksenlerine göre atalet momenti. Kesitin daire dışında bir kesit olması durumunda kesit eksenlerinin düzeltilmesi için de üçüncü bir döndürme açısı gerekecektir. TOPCU. TAŞGETİREN ⎡ EA ⎤ 0 0 0 0 0 ⎥ ⎢ l ⎢ 12 EI z 6 EI z ⎥ ⎢ 0 ⎥ 0 0 0 l3 l2 ⎥ ⎢ 12 EI y 6 EI y ⎢ ⎥ 0 0 − 2 0 ⎥ ⎢ 0 l3 l ⎥ [k11 ] = ⎢ GI p ⎢ 0 0 0 0 0 ⎥ ⎢ ⎥ l ⎢ ⎥ 6 EI y 4 EI y ⎢ 0 − 2 0 0 0 ⎥ l ⎢ ⎥ l ⎢ 6 EI z 4 EI z ⎥ 0 0 0 ⎢ 0 l ⎥ l2 ⎣ ⎦ ⎡ EA ⎤ 0 0 0 0 0 ⎥ ⎢− l ⎢ 12 EI 6 EI z ⎥ ⎢ 0 − 3 z ⎥ 0 0 0 l l2 ⎥ ⎢ 12 EI y 6 EI y ⎢ ⎥ − 3 − 2 0 0 0 ⎥ ⎢ 0 l l ⎥ [k12 ] = [k12 ] = ⎢ GI p ⎢ 0 − 0 0 0 0 ⎥ ⎢ ⎥ l ⎢ ⎥ 6 EI y 2 EI y ⎢ 0 0 0 0 ⎥ l ⎢ ⎥ l2 ⎢ 6 EI z 2 EI z ⎥ − 2 0 0 0 ⎢ 0 l ⎥ l ⎣ ⎦ ⎡ EA ⎤ 0 0 0 0 0 ⎥ ⎢ l ⎢ 12 EI z 6 EI z ⎥ ⎢ 0 0 0 0 − 2 ⎥ l3 l ⎥ ⎢ 12 EI y 6 EI y ⎢ ⎥ 0 0 0 ⎥ ⎢ 0 l3 l2 ⎥ [k 22 ] = ⎢ GI p ⎢ 0 0 0 0 0 ⎥ ⎢ ⎥ l ⎢ ⎥ 6 EI y 4 EI y ⎢ 0 0 0 0 ⎥ l ⎢ ⎥ l2 ⎢ 6 EI z 4 EI z ⎥ 0 0 0 ⎢ 0 − 2 l ⎥ l ⎣ ⎦ (58) (59) (60) dir. Bölüm 5-1818 . Iy ve Iz. Daire kesitli çerçeve elemanı için iki açı genel-yerel eksen dönüşümü yapmak mümkündür (Şekil 10). G kayma modülü. Genel koordinatlara yapılacak dönüşüm için bir transformasyon matrisi tanımlanmalıdır.

Açı değerleri eleman boyutları ve koordinatlar cinsinden yazılabilir. sin α = 2 → l = ( x2 − x1 ) 2 + ( y 2 − y1 ) 2 + ( z 2 − z1 ) 2 ll1 ll1 1 → l1 = ( x2 − x1 ) 2 + ( z 2 − z1 ) 2 l (63) y − y1 cos β = l1 .Mühendisler İçin Sonlu Elemanlar Metodu. Bölüm 5-1919 (64) . TOPCU. TAŞGETİREN y x’ θ5 x z v2 w2 y’ θ4 u2 θ6 y’ y x’ θ2 v1 u1 θ1 β α w1 x θ3 z’ z z’ Şekil 10 Yerel koordinatlarda uzay çerçeve elemanı ve yerel-genel dönüşümü 0⎤ ⎡ L1 ⎢ ⎥ L1 [ L] = ⎢ ⎥ L1 ⎢ ⎥ L1 ⎦ ⎣0 olup burada. Genel koordinatlardaki eleman rijitlik matrisi de [ke]=[L]T[ke]’[L] ile elde edilir. x 2 − x1 y − y1 . S. (61) [L1 ] = ⎢− (cos α sin β + sin α ) ⎢ cos α sin β − sin α ⎣ ⎡ cos αCosβ sin β sin α cos β ⎤ cos α + cos β − sin α sin β + cos α ⎥ cos α − cos β sin α sin β + cos α ⎥ ⎦ (62) dir. sin β = 2 l cos α = olur. M. Eleman boyu l ise.

.YM.KES CHARACTER*16 FILE1.2) THEN WRITE(LOUT. M. NU(10).REAK.REAK(I).NE) END IF WRITE(LOUT.21) FORMAT('ELEMNO MOMENT KESME_KUV') WRITE(LOUT. S(60. FILE = FILE1) READ(LINP.I=1.DT.A. ' SONUCLAR ICIN DOSYA ADI ?' READ '(A)'.' IF (ESD.X.ND) CLOSE(LOUT) Bölüm 5-2020 . S..STR(59).*)NU(I). KES(I).NQ. STR(I).4) DIMENSION F(60).ALP. YM(N).NL) ELSE NN=NE+1 NQ=2*NN CALL BEAM(S.2E15.YM.I=1.STR.NE. ND NN=NE+1 DO 10 I = 1. ND READ(LINP.EQ.Mühendisler İçin Sonlu Elemanlar Metodu.. MOM(I). 'ISLEM TAMAM.U.EQ. X(N) CONTINUE DO 12 I = 1. FILE1 LINP = 5 OPEN (UNIT = 5.NU.ND.*)ESD.*) N.NQ) IF (ESD.4) FORMAT(I4.16)(NU(I).U..16)(I.4) WRITE(LOUT.. F(N) PRINT *.ESD. FILE = FILE2) FORMAT(I4.DT.F. TOPCU...YM(59).FILE2 **********************************OKUMA PRINT *.EQ.. NE READ(LINP. DT(N) CONTINUE DO 11 I = 1.. TAŞGETİREN C C C 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 ***** CUBUK VE KIRIS PROBLEMLERI ***** DIMENSION X(60). NL.REAK(10).E15. A(59).*)N.ESD.19) FORMAT('ELEMNO GERILME') WRITE(LOUT. U(I) CONTINUE DO 13 I=1..*)N.16)(I. FILE2 LOUT = 11 OPEN (UNIT = 11.ND.X.REAK.. ALP(N). A(N).MOM(59).17)(I. I=1.STR1. U(10). DT(59).2)THEN NQ=NE+1 CALL BAR(S.KES(59) :::::::::::::::::BOYUTLAR DEGISTIRILIR INTEGER ESD REAL*8 MOM. 'DOSYA ADI =?' READ '(A)'.F.KES.NU.NE) ELSE WRITE(LOUT.A. NL READ(LINP..22) FORMAT('DUGNO REAKS') WRITE(LOUT. NE.18) FORMAT('DUGNO DEPL') WRITE(LOUT.ALP(50). NN READ(LINP.MOM.NQ.. F(I).0) GO TO 15 DO 14 I = 1.NE.ALP. 'HER SEY YOLUNDA.' PRINT *.I=1. NE+1 F(I)=0 IF (NL.NL) END IF PRINT *.

1) = S(I1. ESD).U. ESD). ESD. NE X21 = X(I+1) .KES. 1)) * 10000 CALL SINIR(ND. 1) = S(I1 + 2. 2) = S(I.DT(NE).KES DIMENSION S(NQ. 1) + 12 * EIL S(I1.X. *ND.REAK(10) C ** TOPLAM SERBESTLIK ** NN = NE+1 YBG = 4 C *** Genel rijitlik *** DO 31 I = 1.REAK(10) YBG = 2 NN=NE+1 DO 21 I = 1.REAK.NU(10).NQ.NL) INTEGER ESD.X(NQ).U. 1) = S(I+1.YM.U(10).DT(NE).CNST. 1) + EIL * 12 Bölüm 5-2121 .U(10).DT. 3) . 2) + EIL * 6 * EL S(I1. YBG 21 S(I.ESD.YM(NE).U.EAL 22 CONTINUE CNST = (S(1.X(I)) EIL = YM(I) * A(I) / EL**3 S(I1. TAŞGETİREN PRINT *. *ND.F(NQ).NU.YBG REAL*8 MOM.NU.A.NE.NN) C *** Gerilme hes *** DO 24 I = 1.ALP.NU.F(I)) / (X(I + 1) .F.F.NE.REAK. 2) . F. M.1 EL = ABS(X(I + 1) . FILE2 END C ===CUBUK PROGRAMI===== SUBROUTINE BAR(S.F(NQ).S. TOPCU. NN DO 21 J = 1.STR1.A(NE) DIMENSION ALP(NE).ALP.MOM.KES(NE).MOM(NE).REAK. NE I1 = 2 * I .F.ESD) C *** Denklem cozumu *** CALL BAND(S. 3) = S(I1 + 1. 4) = S(I1.DT.STR.X(I)) 24 STR(I) = YM(I) * (EPS . C *** Rijitlik *** DO 22 I = 1.NQ.F.A.STR(NE). NN) CALL REA(ND.NU.TL F(I+1) = F(I+1) + TL C *** ELEMAM rijitligi *** S(I.YBG DIMENSION S(NQ. S. 3) = S(I1.ALP(I) * DT(I)) RETURN END C ===KIRIS PROGRAMI===== SUBROUTINE BEAM(S.U. NQ.CNST.NU(10).Mühendisler İçin Sonlu Elemanlar Metodu. YBG.NQ.EIL * 6 * EL S(I1 + 1. 4) + EIL * 6 * EL S(I1 + 1.YM. 2) = S(I1.ESD. 1) + S(2. 1) = S(I.YM(NE).A(NE) DIMENSION ALP(NE).12 * EIL S(I1. 'Sonuclar su dosyada ='. J) = 0.X. NE EPS = (F(I + 1) . 1) + EAL S(I. 1) = S(I1 + 1. 3) + EIL * 2 * EL * EL S(I1 + 2.X(I) EL = ABS(X21) EAL = YM(I) * A(I) / EL TL = YM(I) * ALP(I) * DT(I) * A(I) * EL / X21 C *** SISL YUK *** F(I) = F(I) . 2) = S(I1 + 1. 1) + EAL S(I+1. 1) + EIL * 4 * EL * EL S(I1 + 1.X(NQ). 2) .NL) INTEGER ESD.

YBG) NBK = YBG K1 = K + 1 NK1 = NBK + K .I + 1 J2 = J .REAK.K + 1 IF(NK .CNST.Mühendisler İçin Sonlu Elemanlar Metodu. YBG. J) B(I1) = B(I1) .II Bölüm 5-2222 . F.NQ.GT. ESD DIMENSION A(IMAX.YBG).2)THEN N1 = N .ESD) *** Denklem cozumu *** CALL BAND(S.K + 1 A(I. ELEMANIN ORTA NOKTASI *** R=0 DO 33 I = 1. N1 NK = N .F.EQ. IMAX.C * B(K) ELSE DO 21 K = 1. 1) = S(I1 + 3.EQ. N1 I = N . N) INTEGER YBG.I + 1 A(I1.NU. ESD. 1) + EIL * 4 * EL * EL CONTINUE CNST = (S(1. I) / A(K. B. TOPCU. YBG.GT.U. J1) = A(I1.1 DO 12 I = K1. NK1 I1 = I .CNST. NQ.C * A(K.F.S. ESD. 1)) * 10000 CALL SINIR(ND.C1 * A(K. B(IMAX) N1 = N . NK J1 = J . YBG) NK = YBG DO 21 I = 2. TAŞGETİREN 31 C C C 33 c 13 12 22 21 c S(I1 + 2. 2) = S(I1 + 2.1 *** Eliminasyon *** IF (ESD. NK C1 = A(K.U. N1 NBK = N . NQ) CALL REA(ND. J1) .C1 * B(K) END IF *** yerlestirme *** IF (ESD. J1) . I1) / A(K.X(I) YMM=YM(I)/LE**2 YMV=YM(I)/LE**3 AE=A(I) Q1=F(2*I-1) Q2=F(2*I) Q3=F(2*I+1) Q4=F(2*I+2) MOM(I)=YMM*AE*(6*R*Q1+(3*R-1)*LE*Q2-6*R*Q3+(3*R+1)*LE*Q4) KES(I)=6*YMV*AE*(2*Q1+LE*Q2-2*Q3+LE*Q4) RETURN END SUBROUTINE BAND(A.K + 1 IF (NBK .1 DO 12 K = 1.2)THEN B(N) = B(N) / A(N.EIL * 6 * EL S(I1 + 3. 1) DO 13 J = I. 1) I1 = K + I .1 DO 22 J = I. 2) . NE LE=X(I + 1) . J2) B(I) = B(I) .NU. M. J1) = A(I. S. NK1 J1 = J . 1) DO 14 II = 1.NQ) *** Moment ve Kesme kuvveti hes *** *** R=0. 1) + S(2.K + 1 C = A(K.

1) DO 3 KK = 1.NN.F(IMAX).TEMP(200). 1) ELSE B(N) = B(N) / A(N. NE READ(LINP.ARIN(20.F(NQ).CNST.NSET(200) DIMENSION S(200.CNST.4) :::::::::::::::::BOYUTLAR DEGISTIRILIR CHARACTER*16 FILE1.IMAX.NE.2). M. 1) = S(N.ESD) INTEGER ESD DIMENSION S(IMAX.NU.*) N. NK B(K) = B(K) .F(200). 1)) + 1) Bölüm 5-2323 .F(N)) REAK(I) = R RETURN END C C C ******** KAFES VE CERCEVE PROBLEMLERI ******** DIMENSION X(100.GT.$)'.3). ND N = NU(I) R = CNST * (U(I) .NOC(N.NU(10) DO 1 I = 1.U(50).50).REAK.NOC(N. FILE = FILE1) READ(LINP.U(10).NOC(N.GT.1) CONTINUE END IF RETURN END *** Sinir sartlari *** SUBROUTINE SINIR(ND.SUM) / A(I.F.4) C = DSD * (ABS(NOC(N. TAŞGETİREN 15 14 4 3 C 1 C 1 NBI = N .ND. 1) B(K) = C1 * B(K) NK = N .F.PM(10.NA. 2) . 1) + CNST F(N) = F(N) + CNST * U(I) RETURN END *** Reaksiyon *** SUBROUTINE REA(ND.6). NBI SUM = SUM + A(I.2) DIMENSION NU(50). YBG) NK = YBG DO 4 J = 2.NOC(100.NOC(N.Mühendisler İçin Sonlu Elemanlar Metodu.2).NQ) DIMENSION REAK(10).K + 1 IF (NK . S.4). 'DOSYA ADI =?' READ '(A)'.NL. TOPCU.S. ND N = NU(I) S(N.ESD). J) * B(K + J .FILE2 INTEGER DSD.FILE1 LINP = 5 OPEN (UNIT = 5.C1 * A(K.1) B(I) = (B(I) .*) DSD.2).U. J) * B(I + J .NTEL NQ = DSD * NN *** YARIBANT GENISLIGI YBG = 0 DO 100 I = 1. N1 K = N .U. DO 15 J = 2.KES IMAX = 200 PRINT '(A.1).NU(10) DO 1 I = 1.NOC(N.I + 1 IF (NBI .NU.KK C1 = 1 / A(K. SE6(6.NM. YBG) NBI = YBG SUM = 0.SE4(4.U(10).YBG REAL*8 MOM.

LT..NN) READ(LINP.EIL. S. 2). J) 180 CONTINUE IF( NTEL ..EL. 2) * TEMP(IJT) * PM(I3.NE.. 0 ) GO TO 190 DO 151 IJT = 1.X.CS. TAŞGETİREN C C C C C IF (YBG .EL.I3. NC) = S(NR.EAL) ELSE CALL TRUSS(JEL. F(N). ARIN(N.1) II1=DSD*I1-DSD+1 II2=DSD*I1-DSD+2 JJ1=DSD*I2-DSD+1 JJ2=DSD*I2-DSD+2 F(II1) = F(II1) .. 1)) * 100000 CALL SINIR(ND. I=1. ARIN(N.NOC.. 0 ) GO TO 111 READ(LINP.EQ. NC) + SE4(I.EL.*) (NU(I). 1) + S(2. TEMP(I). NE CALL ATA(NE. 1). C) YBG = C 100 CONTINUE *** SIFIRLAMA *** DO 110 I = 1. TOPCU. NC) + SE6(I. X(N.Mühendisler İçin Sonlu Elemanlar Metodu. 1) + S(3.I2. F. I=1. 2).*) (N.. YBG S(I.EQ.1) + IT DO 180 JJ = 1.EQ.. II) . PM(N. 0) GO TO 180 IF (DSD.EIL.PM.SN.CNST.' *** GLOBAL STIFFNESS MATRIX *** DO 190 N = 1.ND) IF( NTEL .SN.IMAX. 2). NTEL IF( N .2) GOTO 179 S(NR.SE4..NN) +++ ELEMAN RIJITLIGI +++ IF (DSD..NL) CLOSE (LINP) PRINT *. 1). X(N.EE0 * SN F(JJ1) = F(JJ1) + EE0 * CS F(JJ2) = F(JJ2) + EE0 * SN 151 CONTINUE 190 CONTINUE CNST = (S(1. JJ) . 1) * ARIN(I4.*) (N.I4.NA) READ(LINP..I=1.EIL. J) = 0 110 CONTINUE READ(LINP.I=1.1) DO 180 JT = 1.N.CS. 'HER SEY YOLUNDA.EE0 * CS F(II2) = F(II2) .LE.1) DO 180 IT = 1. DSD J = DSD * (JJ .I1. IMAX. NQ F(NQ) = 0 DO 110 J = 1. 2 NRT = DSD * (NOC(N.S.1) + JT NC = NCT + JT . 2 NCT = DSD * (NOC(N.CS.3)THEN CALL FRAME(JEL.EAL) END IF '''''''''YERLESTIRME'''''''''' DO 180 II = 1. NQ) Bölüm 5-2424 . I=1.U.EQ.*) (NSET(I). M. PM(N. U(I).*) (N.SE6..I=1.NR + 1 IF(NC .F. 1).DSD) *** DENKLEM COZUMU *** CALL BAND(S..EAL.ARIN. DSD NR = NRT + IT I = DSD * (II .NU. NC) = S(NR.NM) READ(LINP.SN.NTEL) 111 READ(LINP. YBG. J) GOTO 180 179 S(NR.. NSET(IJT) ) GO TO 151 EE0 = PM(I3.*) (N.

'(A)') ' DUGNO X-DEP Y-DEP' WRITE(LOUT.ARIN.R 220 CONTINUE IF (DSD. TAŞGETİREN C C C C PRINT '(A.'(A)') ' DUGNO X-DEP Y-DEP DONME' DO 210 I = 1. ND N = NU(I) R = CNST * (U(I) .F(2*I).I=1.EL. M. STRESS 192 CONTINUE GOTO 34 209 WRITE(LOUT.I4. NTEL IF(I .FILE2 END Bölüm 5-2525 .NOC. 1) / EL DO 182 IJT = 1. FILE = FILE2) LOUT = 11 *** REAKSIYONLAR *** WRITE (LOUT. '(A)') 'SDNO REAKSIYON' DO 220 I = 1.EAL.EAL.3E12.4)') I.E15.4)') I.CS.EIL.I1.Mühendisler İçin Sonlu Elemanlar Metodu.4)') (I.$)'.EL. '(1X.'(I4.I2.1 K2 = 2 * I2 K1 = K2 .F(I3) 210 CONTINUE *** Moment ve Kesme kuvveti hes *** *** R=0.SN. MOM.NOC. '(A)') 'ELEMNO MOMENT KESME_KUVVETI' R=0 YVM=0 EL=0 DO 33 I = 1. 2) * TEMP(IJT) 182 CONTINUE WRITE(LOUT.1 DT = (F(K1) .F(J1)) * CS + (F(K2) .NN) YMM=EIL/EL YVM=YMM/EL AE=ARIN(I4.F(N)) WRITE (LOUT.2 I2 = I1 + 1 I3 = I1 + 2 WRITE (LOUT.ARIN. S.PM(I3.SN.X. KES CLOSE(LOUT) 34 PRINT *.I4.I4.F(I1).E12.I3.F(2*I-1).4)')N.NN) J2 = 2 * I1 J1 = J2 .'SONUCLAR SU DOSYADA ='.I1. 1) * PM(I3.NE.2E15.F(J2)) * SN STRESS = DT * PM(I3.I3.F(I2).I4. TOPCU.PM.I.FILE2 OPEN (UNIT = 11. ELEMANIN ORTA NOKTASI *** WRITE (LOUT.NN) *** GERILME HESABI *** WRITE(LOUT. NN I1 = 3*I .I4. '(1X.I2.X.'(I4. NE CALL ATA(NE.CS.PM.I.'(A)') ' ELEMNO GERILME' DO 192 I = 1.3) GOTO 209 WRITE(LOUT.EQ. ' CIKTI DOSYASI =?' READ '(A)'.4)')I. NSET(IJT)) GO TO 180 STRESS = STRESS . NE CALL ATA(NE.EIL.'(1X.2E15.2) Q1=F(3*I1-2)*CS+F(3*I1-1)*SN Q2=-F(3*I1-2)*SN+F(3*I1-1)*CS Q3=F(3*I1) Q4=F(3*I2-2)*CS+F(3*I2-1)*SN Q5=-F(3*I2-2)*SN+F(3*I2-1)*CS Q6=F(3*I2) MOM=YMM*AE*(6*R*Q1+(3*R-1)*EL*Q2-6*R*Q3+(3*R+1)*EL*Q4) KES=6*YMV*AE*(2*Q1+EL*Q2-2*Q3+EL*Q4) 33 WRITE(LOUT.

5) = SE(5. 1) Y21 = X(I2. 6) SE(2. 6) = SE(2. 6) = 2 * EIL SE(6. 1) SE(4. 3) = SE(3.CS.EIL. 4) = SE(1. 5) SE(3.EL. 3) SE(6. 1) I2 = NOC(N. 5) = -SE(1.I2. 2) = SE(2. 5) = -SE(2. 1) = EAL * CS * CS + 12 * EIL * SN * SN / EL ** 2 SE(1. 2) = EAL * SN * SN + 12 * EIL * CS * CS / EL ** 2 SE(2.EL. 5) = SE(2. 2) I3 = NOC(N.EIL. 1) = SE(1. 3) = 6 * EIL * CS / EL SE(3.I3.PM(10).I1.4) SE(1. 1) / EL EIL = PM(I3) * ARIN(I4. 2) = SE(2.X(I1.Mühendisler İçin Sonlu Elemanlar Metodu. *X. TOPCU. 3) I4 = NOC(N. 6) = -SE(1. 2) EL = SQRT(X21 * X21 + Y21 * Y21) EAL = PM(I3) * ARIN(I4. 2) = SE(2. 3) = 4 * EIL SE(3.I4. 2) SE(4.6) SE(1.EAL) ===== EL RIJITLIGI ===== DIMENSION SE(6.SN. 2) . 2) = EAL * CS * SN .EAL) DIMENSION SE(4.4). 5) SE(2.CS.SN. 1) = SE(1. 3) SE(4. 3) SE(2.EL.12 * EIL * CS * SN / EL ** 2 SE(2. 5) SE(1. 4) = SE(4.EIL.IN) DIMENSION NOC(100. 1) = SE(1.ARIN(20. 1) = CS * CS * EAL SE(1. 6) SE(6. 2) SE(5.SE. 2) = SE(2. 3) = SE(3. 2) = CS * SN * EAL Bölüm 5-2626 . 2) SE(5.NOC. TAŞGETİREN C SUBROUTINE ATA(JE. 3) SE(6. 3) SE(6.ARIN. 2) SE(5. S.2).X(100. 4) = -SE(1. 2) SE(5. 2) SE(1. 4) X21 = X(I2. 6) = 4 * EIL RETURN END SUBROUTINE TRUSS(JEL. 3) SE(5. 4) SE(1. 4) SE(3. 1) = SE(1. 5) SE(4. 3) = SE(3. 5) = SE(1. 6) SE(3.X(I1. 6) SE(5. 1) = SE(1. 3) SE(1. 4) SE(2. 4) = -SE(1.SE.2) I1 = NOC(N. 2) / EL CS = X21 / EL SN = Y21 / EL RETURN END SUBROUTINE FRAME(JEL.CS. 6) = SE(1. M. 1) SE(4.EAL. 6) = -SE(2. 3) SE(6. 3) = -6 * EIL * SN / EL SE(3.SN. 6) SE(4. 4) = -SE(1. 5) = -SE(2. 1) .PM. 4) = SE(4.N.

1) DO 23 KK = 1.F. 1) = SE(1. N1 NK = N .1) RETURN END Bölüm 5-2727 . 1) + CNST F(N) = F(N) + CNST * U(I) RETURN END SUBROUTINE BAND(A. YBG) NK = YBG DO 23 J = 2. 3) SE(1. NK B(K) = B(K) .IMAX. 1) = SE(1. 4) SE(3.K + 1 IF (NK . 2) = SE(2.U(10).C1 * B(K) *** YERLESTIRME *** B(N) = B(N) / A(N. 3) = CS * CS * EAL SE(3. 3) = SE(3. 2) SE(1.DSD). 1) = S(N. 3) SE(2. YBG) NK = YBG DO 21 I = 2. TOPCU.Mühendisler İçin Sonlu Elemanlar Metodu. 3) = -CS * CS * EAL SE(3.C1 * A(K.DSD) INTEGER DSD DIMENSION S(IMAX. J1) = A(I1. B(IMAX) INTEGER YBG N1 = N . IMAX.KK C1 = 1 / A(K. 1) B(K) = C1 * B(K) NK = N .U. 4) = -CS * SN * EAL SE(4. 1) I1 = K + I . NK C1 = A(K. 2) = SE(2. 4) SE(2.F(IMAX). 1) = SE(1. 2) = SN * SN * EAL SE(2.NU(10) DO 1 I = 1.NU.YBG).1 *** ELIMINASYON ***' DO 21 K = 1.S. J1) .GT. ND N = NU(I) S(N. J) * B(K + J .GT.CNST. 4) = -SN * SN * EAL SE(4. N) DIMENSION A(IMAX. M. 4) = CS * SN * EAL SE(4. YBG. 4) SE(4.K + 1 IF (NK .1 DO 22 J = I. 3) = -CS * SN * EAL SE(3. J) B(I1) = B(I1) .C1 * A(K. N1 K = N .I + 1 A(I1. I) / A(K. NK J1 = J . TAŞGETİREN C 1 C 22 21 C 23 SE(2. B. S. 4) = SN * SN * EAL RETURN END *** SINIRSART *** SUBROUTINE SINIR(ND.

τxy]T {ε} = [εx. gerilme.σy. İki boyutlu problem . Gerilme ve şekil değiştirme bileşenleri ise. Yer değiştirme vektörü {u}. y doğrultularındaki bileşenleridir.ALTINCI BÖLÜM İKİ BOYUTLU PROBLEMLER 1. yüzey kuvvetleri. deplasman vektörünün x.y) y i Px x u=0 d noktasında kalınlık=t d noktasında kütle kuvveti bileşenleri=fx.v]T (1) şeklinde verilir.y) ile verilen koordinatın fonksiyonlarıdır. yüzey kuvvet vektörü ve diferansiyel hacim. Şekil 1’de genel olarak gösterilen iki boyutlu problemdeki kütle kuvveti. GİRİŞ Bu bölümde verilen iki boyutlu sonlu eleman formülasyonu da aynen bir boyutlu problemlerde kullanılan adımları takip etmektedir.εy. {σ} = [σx.γxy]T (2) (3) şeklinde olup σ. Yer değiştirme. {u} = [u. ε ise birim şekil değiştirmedir. T L v u Py A d(x. yayılı kütle kuvvetleri ve tekil kuvvet bileşenleri (x. Burada u ve v.fy Şekil 1.

S.Mühendisler İçin Sonlu Elemanlar Metodu. Bu nedenle. düğüm numaraları köşelerde belirtilmiş. T yüzey kuvveti.Ty]T. M.dA (4) dır. Modelde. 2. Esasen. Elemanlar eğriliklere sahip sınırlar dışında bütün bölgeyi kaplamıştır. Gerilmeler ve şekil değiştirmeler arasındaki ilişki ise. Üçgen elemanlarla modelleme işine çözüm bölgesinin üçgenlere ayrılması ile başlanır (Şekil 2). kare içine alınmıştır. Kütle kuvveti birim hacime düşen kuvvet. ÜÇGEN ELEMANLAR İki boyutlu problemlerin sonlu eleman modelinin oluşturulmasında öncelikle eleman içinde şekil değişiminin sabit olduğu üçgen elemanlar kullanılmış daha sonraki bölümlerde ise dörtgen elemanlara geçilmiştir. Kafes sisteminde Bölüm 6-22 . {T} = [Tx. Burada D elastisite matrisi olup problemin düzlem şekil değiştime veya düzlem gerilme olmasına göre değişen durumları ilerde verilecektir. ⎜ ⎟ {ε } = ⎢ ∂u . dv . Böylece bir üçgen eleman üç düğüm ve üç kenardan meydana gelir. sınırlardaki kaplanmamış bölgeler de daha küçük üçgenlerin seçilmesiyle kaplanabilir. Burada f kütle kuvveti. yüzey kuvveti ise birim yüzey alanına düşen kuvvet olarak alınır. eleman numaraları ise. ⎛ ∂u + ∂v ⎞⎥ ⎜ ⎟ ⎣ ∂x dy ⎝ ∂y ⎡ ⎤ ∂x ⎠ ⎦ (5) olarak verilir. her düğümün iki serbestlik derecesi vardır. TOPCU. Burada gözönüne alınan iki boyutlu problemde her düğüm x ve y yönünde yer değiştirebilir. dV diferansiyel hacim. TAŞGETİREN {f} = [fx. Şekil değiştirme-yer değiştirme ilişkisi. dV = t.fy]T. {σ} = [D]{ε} (6) olarak verilir. t ise z yönündeki kalınlıktır. Sonlu elemanlar metodu yaklaşık bir çözüm tekniği olduğundan bu kaplanmamış kısımlar da yaklaşıklığın bir bölümünü oluşturmakta ve kabul edilebilir sınırlar içinde bulundukları sürece sonuçların güvenilirliğini etkilememektedir. Üçgenlerin köşelerinin birleştiği noktalar düğümleri oluşturmaktadır. Eleman rijitlik matrisleri ve yük ifadeleri bir boyutlu problemlerde de görüldüğü gibi enerji ve Galerkin yaklaşımlarıyla elde edilmiştir.

Burada n.. Çözüm bölgesinin üçgen elemanlara ayrılması uygulanan numaralandırma yönteminde de görüldüğü gibi j düğümünün yer değiştirme bileşenleri x yönünde Q2j-1 ve y yönünde Q2j olarak alınırsa genel yer değiştirme vektörü. TAŞGETİREN Q32 T 12 15 14 9 8 8 Q6 y 3 9 Q5 4 6 5 Q2 1 x 6 4 1 2 Q4 Q1 2 3 5 Q3 10 1 7 7 u=0 19 15 20 13 16 17 10 1 13 11 16 18 14 Düğüm i j Q31 Q2j Q2j-1 Şekil 2..y) Şekil 3 Üçgen eleman Bölüm 6-33 . toplam düğüm sayısını ve düğümün iki koordinatını gösteren iki boyutlu bir dizi olarak ele alınabilir.Q3. S.. Düğüm noktası koordinatları. toplam serbestlik derecesi sayısıdır. M.. Şekil 3’de q6 3 v q2 y 1 x (x1. TOPCU...Q2. Bilgisayar uygulaması açısından üçgen eleman bilgileri.Qn]T (7) şeklinde gösterilir.y1) q1 e u (x3. düğüm noktası koordinatları ve eleman süreklilik bilgileri matrisi şeklinde gösterilebilir.. {Q} = [Q1.y3) q5 q4 q3 2 (x2.Mühendisler İçin Sonlu Elemanlar Metodu. Elemanlar arasıdaki süreklilik için de eleman numaraları ve her elemanın genel numaralamada sahip olduğu düğümlerin numaralarını gösteren iki boyutlu bir dizi oluşturulabilir.y2) (x.

20 13 16 15 Şekil 3’te verilen elemanın j düğümünün x ve y doğrultularındaki yer değiştirme bileşenleri sırasıyla q2j-1 ve q2j olarak verilmiştir.Mühendisler İçin Sonlu Elemanlar Metodu. SABİT ŞEKİL DEĞİŞİMLİ ÜÇGEN ELEMAN Bir boyutlu problemlerin incelendiği bölümde seçilen şekil fonksiyonuna göre eleman içindeki gerilme ve şekil değiştirmenin sabit veya değişken olarak modellenebildiğini görmüştük.. Tablo 1. 3. Üçgen elemanda da seçilen şekil fonksiyonu eleman içinde şekil değiştirmeyi sabit olacak şekilde modelleme imkanı veriyorsa buna sabit şekil değişimli üçgen (SŞDÜ) eleman denir. 2 ve 3 olarak numaralandırılmış olan elemanın genel sistemdeki numaralandırılması Şekil 2’de verilmiştir.. Lokal sistemde 1... Buna göre eleman yer değiştirme vektörü. {q} =[q1.. .. 1..q2. Birinci düğümde N1 şekil fonksiyonunun değeri 1 olup diğer düğümlerde sıfıra doğru lineer olarak azalır. Bölüm 6-44 . . Süreklilik matrisinde elemana ait düğüm numaraları sıralanırken belirli bir düzene uyulması (saat ibresi yönü gibi) hesaplamalarda kolaylık sağlar. . TOPCU. . 15 9 13 12 . elemanın düğüm noktalarının yer değiştirmelerinden faydalanılarak hesaplanır. . 2 ve 3 düğümlerine karşılık gelen N1. TAŞGETİREN eleman süreklilik durumu tipik bir üçgen eleman üzerinde gösterilmiştir. .q3. Bu da şekil fonksiyonları yardımıyla yapılabilir. . .. Tablo 1’de verilen bilgilerden yararlanarak genel sonlu eleman denkleminden hesaplanan sistem deplasman vektörünün {Q} içinden eleman deplasman vektörü {q} kolayca elde edilebilir. N2 ve N3 şekil fonksiyonları Şekil 4’de verilmiştir. Dolayısıyla N1 şekil fonksiyonu bir düzlem yüzey belirtir.q6] (8) olur. Eleman Süreklilik Bilgileri Eleman no Düğüm numaraları e 1 2 3 1 1 2 4 2 7 4 2 3 2 5 7 .. Süreklilik bilgilerinin gösterimi için Tablo 1 hazırlanmıştır. M. Bir eleman içindeki herhangi bir noktanın yer değiştirmeleri. S. SŞDÜ elemanda şekil fonksiyonları lineer fonksiyonlardır.

N1+N2+N3 şeklindeki bir kombinasyon da düğüm noktalarındaki yüksekliği 1 olan bir yüzey oluşturur ki bu yüzey elemana pararaleldir. Şekil fonksiyonları Bölüm 6-55 . Örneğin. TAŞGETİREN 2. N3 = 1-r-s olarak bulunur. bir boyutlu problemde x koordinatı r doğal koordinatı cinsinden ifade edilmiş ve şekil fonksiyonu r’nin fonksiyonu olarak elde edilmişti. N3 şekil fonksiyonları da bu alan bölmelerine bağlı olarak elde edilebilir. N2 ve N3 lineer olarak bağımsız değildirler. Üçgen içindeki herhangi bir noktada N1+N2+N3 = 1 olduğundan.y) 1 r=1 N2 1 s=1 2 r=1 1 1 s=1 2 1 s=1 2 (x. y) noktasında N1 Şekil 4. N2. Burada r ve s doğal koordinatlardır (Şekil 4). Bunların sadece iki tanesi lineer bağımsızdır. düğümde 1 değeri alarak benzer birer yüzey oluşturan N2 ve N3 şekil fonksiyonları da sırasıyla 1-3 ve 1-2 düğümlerinde 0 değerini alır. Bunun sonucu olarak N1+N2+N3 = 1 (9) yazılabilir. N2 = s. Şekil 5’de gösterildiği gibi üçgen üzerindeki herhangi bir (x. A2 ve A3 olmak üzere 3 alana böler. Lineer olarak bağımsız olan şekil fonksiyonları r ve s çiftiyle N1 = r. Şekil fonksiyonları fiziksel olarak alan koordinatları ile gösterilebilir. ve 3. elemanın alanı olmak üzere şekil fonksiyonları şu şekilde elde edilir. (10) Ν1 = Α1 Α Ν2 = Α2 Α Ν3 = Α3 Α r=0 3 s=0 (11) (a) r=0 N1 3 s=0 (b) (c) N3 r=0 3 s=0 r=1 1 (x. N1. TOPCU. Burada ise (x. S.Mühendisler İçin Sonlu Elemanlar Metodu.Bu yüzden N1. A. Bir boyutlu eleman ile olan benzerliğe dikkat çekilecek olursa. y) koordinatları r ve s doğal koordinatları cinsinden ifade edilmiş ve şekil fonksiyonları r ve s’nin fonksiyonları olarak elde edilmiştir. M. Bu şekil fonksiyonlarının bütün lineer konbinasyonları da birer düzlem yüzey belirtir.y) noktası üçgeni A1.

y koordinatları aynı şekil fonksiyonları kullanılarak düğüm noktası koordinatları cinsinden ifade edilebilir.1 İzoparametrik Gösterim Eleman içindeki yer değiştirmeler. Üçgen bir eleman için x.Mühendisler İçin Sonlu Elemanlar Metodu. [N ] = N1 0 0 N1 N2 0 0 N2 N3 0 0 N3 (14) (13) (12a) (12b) dir. bilinmeyen yer değiştirme alanının düğüm noktalarındaki değerleri ve şekil fonksiyonları kullanılarak u = N1 q1+N2 q3+N3 q5 v = N1 q2+N2 q4+N3 q6 şeklinde yazılır. Şekil fonksiyonları matrisi ise. Alan koordinatları 3. (10) yardımıyla doğal koordinatlar cinsinden u=(q1-q5)r + (q3-q5)s+q5 v=(q2-q6)r + (q4-q6)s+q6 şeklinde de ifade edilebilir. x = Ν 1 x1 + Ν 2 x 2 + Ν 3 x3 y = Ν 1 y1 + Ν 2 y 2 + Ν 3 y3 (15a) dir. TOPCU. Yani.{q} olarak yazılabilir. TAŞGETİREN s=0 3 A1+A2+A3=A A1 A2 (x. (12a)’daki ilişki bir [N] şekil fonksiyonu matrisi ile matris formunda. {u} = [N].y) A3 1 r=1 s=1 2 r=0 Şekil 5. Ya da şekil fonksiyonlarının yerleştirilmesi ile. Bölüm 6-66 . S. M.

S.5r + 3s + 4 4.5 N 1 + 7 N 2 + 4 N 3 = −2.5s + 7 denklemleri yazılır. Şekil değiştirmelerin hesaplanmasında. u’nun kısmi türevi için zincir kuralı kullanılarak elde edilir. y (r . TAŞGETİREN x = ( x1 − x3 )r + ( x 2 − x3 )s + x3 x = ( y1 − y 3 )r + ( y 2 − y 3 )s + y 3 (15b) elde edilir. s ).5) P(3. ⎡ ∂x ⎢ [ J ] = ⎢ ∂r ∂x ⎢ ⎣ ∂s ∂y ⎤ ∂r ⎥ ∂y ⎥ ⎥ ∂s ⎦ (17) Bölüm 6-77 .3.5s = 2. N2 = 0.5r − 3s = 0. Bu durumda şekil x fonksiyonları N1 = 0.15 5r + 3. s )) dir.3. y(r .8 = 2 N 1 + 3.85. ⎧ ∂u ⎫ ⎡ ∂x ⎪ ∂r ⎪ ⎢ ∂r ⎨ ∂u ⎬ = ⎢ ∂x ⎪ ⎪ ⎢ ⎩ ∂s ⎭ ⎣ ∂s ∂u ∂u ∂x ∂u ∂y ∂u ∂u ∂x ∂u ∂y ve = + eşitlikleri = + ∂s ∂x ∂s ∂y ∂s ∂r ∂x ∂r ∂y ∂r ∂y ⎤ ⎧ ∂u ⎫ ⎪ ⎪ ∂r ⎥ ⎪ ∂x ⎪ ∂y ⎥ ⎨ ∂u ⎬ ⎥⎪ ⎪ ∂s ⎦ ⎪ ∂y ⎪ ⎩ ⎭ (16) şeklinde yazılabilir.Mühendisler İçin Sonlu Elemanlar Metodu. Bu iki denklemden 2 (7. Buradaki (2x2)’lik kare matris dönüşümünün jakobiyeni olarak adlandırılır.2 hesaplanır.5 N 2 + 7 N 3 = −5r − 3.8) 2. s ). TOPCU. x = x13 r + x 23 s + x3 y = y13 r + y 23 s + y 3 (15c) elde edilir. Yani u = u ( x(r . s )) ve benzer şekilde v = v( x(r . matris notasyonunda ise.5.85 = 1.7) 3.4. Buradan da 1 (1. Çözüm: (15)’de verilen isoparametrik y gösterimi kullanarak. N3 şekil fonksiyonlarını hesaplayınız. Örnek: Şekilde gösterilen üçgen eleman için P noktasındaki N1.2 ve N3 = 0. u ve v’nin x ve y’ye göre kısmi türevleri gereklidir. xij = xi − x j ve y ij = y i − y j şeklinde bir dönüşüm uygulanırsa.3. N2. M.2 eşitlikleri elde edilir. Görüldüğü gibi (12) u ve v’nin doğal koordinatlardaki ifadesini verirken (15c)’ de x ve y’nin doğal koordinatlarla ilişkisini göstermektedir.2) r=0. 3 (4. s=0. (12) ve (15) eşitliklerinden deplasman ve koordinatların r ve s’nin fonksiyonları olduğu görülür.5 olur.

Burada [J]-1 ise [ J ] −1 = 1 ⎡ y 23 det[ J ] ⎢− x 23 ⎣ − y13 ⎤ x13 ⎥ ⎦ (20) (21) det[ J ] = x13 y 23 − x 23 y13 dir. det[J]=23. (16)’dan. Bölüm 6-88 . det[J]’nin büyüklüğünün. A= 1 det J 2 (22) olarak yazmak mümkündür. 2. M. ⎧ ∂u ⎫ ⎧ ∂u ⎫ ⎪ ∂x ⎪ ⎪ ⎪ −1 ⎪ ∂r ⎪ ⎨ ∂u ⎬ = [ J ] ⎨ ∂u ⎬ ⎪ ⎪ ⎪ ⎪ ⎪ ∂y ⎪ ⎩ ∂s ⎭ ⎩ ⎭ (19) yazılabilir. TAŞGETİREN x ve y’nin türevi alınarak. (19) ve (20)’den. ⎧ ∂u ⎫ ⎪ ∂x ⎪ 1 ⎪ ⎪ ⎨ ∂u ⎬ = ⎪ ⎪ det J ⎪ ∂y ⎪ ⎩ ⎭ ∂u ∂u ⎫ ⎧ ⎪ y 23 ∂r − y13 ∂s ⎪ ⎨ ∂u ∂u ⎬ ⎪− x 23 + x13 ⎪ ∂r ∂s ⎭ ⎩ (23a) yada v için.75 birim.0 − 3. ⎡x [ J ] = ⎢ 13 ⎣ x 23 y13 ⎤ y 23 ⎥ ⎦ (18) elde edilir.5 − 5.875 birimkare olur. 3 noktaları saat ibresinin tersi yönünde olursa det[J] pozitif çıkar.0⎤ = Çözüm: [ J ] = ⎢ . ⎡ x13 y13 ⎤ ⎡− 2. Eğer 1. Örnek: Önceki örnekte verilen üçgen eleman için [J] matrisini hesaplayınız. Bu durumda üçgenin x 23 y 23 ⎥ ⎢ 3. TOPCU. S. Üçgen alan bilgilerinden.Mühendisler İçin Sonlu Elemanlar Metodu. Bu durumda üçgenin alanını. üçgenin alanının iki katı olduğu görülür.5⎥ ⎣ ⎦ ⎣ ⎦ alanı da 11.

Matris formunda ise. xij ve yij tanımından y31=-y13 ve y12=y13-y23 gibi düzenlemeler yapılabilir. 1 3 2 ⎡ y 23 0 y 31 0 y12 0 ⎤ e=2 2 cm Çözüm: [ B ] = 1 ⎢ 0 x32 0 x13 0 x 21 ⎥ 1 ⎢ ⎥ det J e=1 ⎢ x32 y 23 x13 y 31 x 21 y12 ⎥ ⎣ ⎦ 2 3 1 3 cm Bölüm 6-99 . Bu durumda ⎧ y23q1 + y31q3 + y12 q5 1 ⎪ ε= ⎨x32 q2 + x13q 4 + x21q6 det J ⎪ ⎩ x32 q1 + y23q2 + x13q3 ⎫ ⎪ ⎬ + y31q4 + x21q5 + y12 q6 ⎪ ⎭ (24b) elde edilir.Mühendisler İçin Sonlu Elemanlar Metodu. Örnek: Şekil’de gösterilen elemanlar için. üç adet şekil değiştirmenin. Burada [B]. Görüldüğü gibi [B] matrisinin bütün elemanları düğüm koordinatlarından elde edilen sabit terimlerdir. M. altı adet düğüm yer değiştirmeleri ile ilişkisini belirleyen (3x6)’lık eleman şekil değiştirme-deplasman matrisi olup ⎡ y 23 1 ⎢ 0 [ B] = det J ⎢ ⎢ x32 ⎣ 0 x32 y 23 y 31 0 x13 0 x13 y 31 y12 0 x 21 0 ⎤ x 21 ⎥ ⎥ y12 ⎥ ⎦ (26) şeklinde elde edilir. S. TOPCU. {ε } = [ B ]{q} (25) yazılabilir. köşelerde verilen lokal düğüm numaralarını kullanarak [B] matrislerini hesaplayınız. (5)’te verilen şekil değiştirme-yer değiştirme ilişkisi ile beraber (12b) ve (23)’ten ⎧ ∂u ⎫ ⎪ ⎪ ⎧ y23 ( q1 − q5 ) − y13 ( q3 − q5 ) ⎫ ⎪ ∂x ⎪ 1 ⎪ ⎪ ⎪ ∂v ⎪ ε=⎨ ⎨− x23 (q2 − q6 ) + x13 ( q4 − q6 ) ⎬ ⎬= ⎪ ∂y ⎪ det J ⎪ − x ( q − q ) + x ( q − q ) + y ( q − q ) − y (q − q )⎪ 13 3 5 23 2 6 13 4 6 ⎭ ⎩ 23 1 5 ⎪ ∂u + ∂v ⎪ ⎪ ∂y ∂x ⎪ ⎭ ⎩ (24a) elde edilir. TAŞGETİREN ⎧ ∂v ⎫ ⎪ ∂x ⎪ 1 ⎪ ⎪ ⎨ ∂v ⎬ = ⎪ ⎪ det J ⎪ ∂y ⎪ ⎩ ⎭ ∂v ∂v ⎫ ⎧ ⎪ y 23 ∂r − y13 ∂s ⎪ ⎨ ∂v ∂v ⎬ ⎪− x 23 + x13 ⎪ ∂r ∂s ⎭ ⎩ (23b) elde edilir.

Bölüm 6-1010 . M.Ρy]iT.2 Potansiyel Enerji Yaklaşımı İle Eleman Rijitliğinin Hesabı Sistemin potansiyel enerjisi Π = 1 T T T T ∫A {ε } [ D]{ε }tdA − ∫A{u} { f }tdA − ∫L {u} {T }tdl − ∑ {u}i {Pi } 2 (27) eşitliği ile verilmektedir. eleman kalınlığı te’yi eleman üzerinde sabit alarak. Π = ∑U e − ∑ ∫ {u}T { f }tdA − ∫ {u}T {T }tdl − ∑{u}i {P}i T e e e L i (28b) olarak elde edilir. şeklindedir. S. (25)’de verilen şekil değiştirme-yer değiştirme ilişkisinden elemanın şekil değiştirme enerjisi Ue = 1 T T ∫ {q} [ B] [D][ B]{q}tdA 2 (29a) [D] ve [B] matrisleri sabit olduğundan.Mühendisler İçin Sonlu Elemanlar Metodu. Burada U e = 1 T ∫e{ε } [ D]{ε }tdA eleman şekil değiştirme enerjisidir. TOPCU. Şekil 2’de gösterilen üçgen elemanı kullanarak toplam potansiyel enerji. kullanarak [ B] 2 = ⎢ 0 ⎥ 6 ⎢ 3 − 2 − 3 0 0 2⎥ ⎦ ⎣ 3. 1 U e = {q}T [ B ]T [ D ][ B ]t e ∫ dA {q} 2 ( ) (29b) eşitliği yazılabilir.) Köşelerdeki lokal numaraları 0⎤ 0⎥ ⎥ − 2⎥ ⎦ 0 0 2 0⎤ ⎡− 2 0 1⎢ 3 0 − 3 0 0⎥ elde edilir. TAŞGETİREN 0 ⎡2 1⎢ [B]1= ⎢ 0 − 3 6 ⎢− 3 2 ⎣ (detJ x13 y23 − x23 y13 0 0 −2 0 3 0 3 0 0 = ( 3)( 2) − ( 3)( 0) = 6 olarak hesaplanır. Π =∑ e 1 T T T T ∫e{ε } [ D]{ε }tdA − ∑ ∫e{u} { f }tdA − ∫L {u} {T }tdl − ∑ {u}i {P}i 2 e i (28a) veya. Son terimde i. Pi yükünün uygulandığı düğümün numarasını göstermekte olup tekil yük {Ρi}=[Ρx. ∫ dA = A e olarak elemanın alanını verdiğinden. Şekil 2 değiştirme için.

i2 ve i3. Kuvvet ve deplasmanlar doğrultulara göre ayrıldığında.1 Kuvvet Terimleri (28b) de verilen toplam potansiyel enerji ifadesinden ilk olarak kütle kuvvet terimini ( ∫ {u}T { f }tdA ) ele alalım. Eleman rijitlik matrisi bu durumda. bant formda ve elemanlarının çoğu sıfır olan bir matristir. TAŞGETİREN 1 U e = {q}T t e Ae [ B ]T [ D ][ B]{q} 2 (29c) ve eleman rijitlik matrisinin tanımlanmasıyla 1 U e = {q}T [k ]e {q} 2 (29d) elde edilir. 3. i1. 2 ise herbir düğümün serbestlik derecesidir. K global rijitliği bütün serbestlik derecelerinin serbest olduğu bir formdadır ve bu nedenle de tekildir. TOPCU. Burada ES eleman sayısı. i3 − i1 ) ile hesaplanır. eleman düğüm numaraları arasındaki maksimum fark me = max( i1 − i2 . Buradan genel rijitlik matrisinin bant genişliği de. ∫ {u} { f }tdA = t ∫ (uf T e e e x + vf y )dA Bölüm 6-1111 . Elde edilen global rijitlik matrisi simetriktir. e elemanının düğüm numaraları olmak üzere. S. M. YBG = 2 max (me ) + 1 1≤ e ≤ ES (32a) [ ] (32b) olarak verilir. i2 − i3 . [k ]e = t e Ae [ B ]T [ D][ B] (30) olarak elde edilir.2. Daha önce belirtilen [D] uygun malzeme matrisi alınarak düzlem gerilme veya düzlem şekil değiştirme için eleman rijitlik matrisi elde edilebilir.Mühendisler İçin Sonlu Elemanlar Metodu. Eleman rijitlik matrislerinin uygun şekilde toplanmasıyla potansiyel enerji ifadesi (29d) Ue = 1 {Q}T [K ]{Q} 2 (31) olarak elde edilir. Sınır şartlarının hesaba katılması için bu matrisin değiştirilmesi gerekmektedir.

Diğer taraftan böyle bir prizmanın hacminin (1/3 x Taban alanı x Yükseklik) olduğunu biliyoruz (Şekil 6). elemanın kütle kuvvet vektörüdür ve şu eşitlikle tanımlanır. Böylece (33) 3 (35) ∫ {u} { f }tdA = {q} { f } e formunda yazılabilir. Bu durumda ∫ N dA = 3 A i e 1 e (34) dır. Burada {f}e. ∫ N dA . ifadesinin Ae taban alanı ve bir köşesinin yüksekliği bir birim olan bir prizmanın e 1 hacmini verdiği görülür. TOPCU. { f }e = t e Ae fx. fx. T ∫ N 2 dA = ∫ N 3dA = e e T e 1 Ae olur. M. Aynı şekilde. (12a) da verilen interpolasyon denklemlerinden ∫ {u} e T ⎡ ⎤ ⎡ ⎤ ⎡ ⎤ { f }tdA = q1 ⎢t e f x ∫ N 1 dA⎥ + q 2 ⎢t e f y ∫ N 1 dA⎥ + q3 ⎢t e f x ∫ N 2 dA⎥ e e e ⎣ ⎦ ⎣ ⎦ ⎣ ⎦ ⎡ ⎤ ⎡ ⎤ ⎡ ⎤ + q 4 ⎢t e f y ∫ N 2 dA⎥ + q5 ⎢t e f x ∫ N 3 dA⎥ + q 6 ⎢t e f y ∫ N 3 dA⎥ e e e ⎣ ⎦ ⎣ ⎦ ⎣ ⎦ (33) olur.Mühendisler İçin Sonlu Elemanlar Metodu. fy. Şekil 4’de gösterilen. S. fy 3 [ ] T (36) r=0 2 s=1 ds 3 s=0 h=1 N1 dA r=1 Ae dr 1 ∫ N dA = 1 / 3 A e 1 −1 1− s e 1 0 0 e ∫ N dA = ∫ ∫ N 1 det Jdrds = 2 Ae ∫ 0 −1 1− s ∫ drds = 1 / 3 A 0 e Şekil 6 Şekil fonksiyonunun integrali Bölüm 6-1212 . fy. TAŞGETİREN elde edilir. bir üçgen eleman üzerindeki şekil fonksiyonun tanımından. fx.

İşlem sembolik olarak şu şekilde ifade edilir. Ty yüzey kuvvetleri ile yüklenmiştir. ∫ {u} L T {T }tdl = l1 − 2 ∫ (uTx + vTy )tdl (38a) olur. TOPCU. Burada 1-2 kenarı boyunca N3 = 0 olduğundan N1 ve N2 bir boyuttaki N1+N2=1 koşulunu sağlayan şekil fonksiyonlarına benzerdir. Toplama işleminde eleman süreklilik bilgileri dikkate alınır. {u} = [N]{q} dönüşümünü kullanarak. M. S. TAŞGETİREN Elde edilen bu eleman yük değerleri daha önce bahsedildiği gibi genel yük vektörünü oluşturacak şekilde toplanır. Bu durumda enerji ifadesi. Şekil 7’de bir elemanın l1-2 kenarı Tx. ∫ l1− 2 N i dl = 1 l 1− 2 2 (39) kenar uzunluğu da l1− 2 = T ( x2 − x1 )2 + ( y2 − y1 ) 2 T e dir. Ty kuvvetleri birim yüzey alana etkiyen kuvvetlerdir. (38b)’deki herbir integral. Böylece yüzey kuvveti. Burada { q }. l 1− 2 ∫ {u} T {T }tdl = q1 t eTx ∫ N 1 dl + q 2 t eT y ∫ N 1 dl + q3 t eTx ∫ N 2 dl + q 4 t eT y ∫ N 2 dl (38b) ( ) ( ) ( ) ( ) elde edilir.Mühendisler İçin Sonlu Elemanlar Metodu. q4 2 y q6 q5 x q3 l1-2 q2 1 q1 Ty Tx 3 Şekil 7. taban uzunluğu le’nin yarısı ile yüksekliğin (h=1) çarpımına eşittir. Tx. {F } ← Σ e { f }e (37) İkinci olarak potansiyel enerji ifadesindeki yüzey kuvveti terimini ( ∫ {u}T {T }tdl ) ele alalım. (40) l1− 2 ∫ {u} {T }tdl = {q} {T } olur. 1-2 kenarındaki serbestlik derecelerine karşılık gelen deplasman vektörü olup. Yüzey Kuvveti Bölüm 6-1313 .

i noktası. (41) {T }e = t e l 1− 2 Tx . Pi’nin x ve y bileşenleri olup doğrudan {F} global kuvvet vektörünün (2i-1) ve (2i) bileşenlerine eklenir. Sınır şartları ile ilgili düzenlemeler yapılarak sonlu eleman denklemleri [K]{Q} = {F} elde edilir. Yüzey kuvvetleri de genel kuvvet vektörü {F}’e eklenir. düğüm olarak tanımlanmasıyla kolayca sisteme eklenebilir. Burada Px ve Py. T y . Tx . {ϕ} = [ϕ X .Mühendisler İçin Sonlu Elemanlar Metodu. Kütle kuvveti. yükün uygulandığı noktanın elemanlara ayırma esnasında. q4 ]T ile verilebilir. x + y ⎥ ∂x ⎦ ⎣ ∂x ∂y ∂y T (47) Bölüm 6-1414 . M. q3 . y . bu durumda enerji ifadesi. {F} global kuvvet vektörüne etkileri {F } ← Σ e ({ f } + {T }) + {P} şeklinde gösterilebilir. TAŞGETİREN {q } = [q1 .3 Galerkin Yaklaşımı (45) Galerkin yaklaşımında işleme uygun bir virtüel deplasman vektörü seçilerek başlanır. ϕ Y ]T Buradan şekil değiştirme (46) ∂ϕ ⎤ ⎡ ∂ϕ ∂ϕ ∂ϕ {ε (ϕ )} = ⎢ x . Şekil değiştirme enerjisi ve kuvvet terimlerinin birlikte düşünülmesi ile toplam potansiyel enerji. T y 2 [ ] T (42) olarak elde edilir. S. yüzey kuvveti ve tekil kuvvetlerin. Tekil yükler. TOPCU. Py olsun. Bu durumda eleman yüzey kuvvet vektörü. {Pi } = Px . q2 . 1 Π = {Q}T [ K ]{Q} − {Q}T {F } 2 (44) olarak elde edilir. {u}i {P}i = Q2i −1 Px + Q2i Py T [ ] T tekil yükünün uygulandığı düğüm (43) olarak yazılabilir. 3.

Çözüm bölgesi üzerinde ise.Mühendisler İçin Sonlu Elemanlar Metodu. Ψ = [ 1 . T T T T ∫ {σ } {ε (φ )}tdA − ⎜ ∫ {φ } { f }tdA + ∫ {φ } {T }tdl + Σ i {φ}i {P}i ⎟ = 0 ⎜ ⎟ A ⎛ ⎞ ⎠ ⎝A (48) L ile verilir. N ] Ψ Ψ dir.. Seçilen yer değiştirme vektörünün sınır şartlarını sağlaması gereklidir. M.. S.Ψ 5 . Burada ilk terim iç virtual işi. parantez içindeki ifade ise dış virtual işi verir.Ψ 2 ...Ψ 4 . TOPCU.. (49)’dan elemanın iç virtüel iş terimi. ∫ {ε } e T [D]{ε (φ )}tdA = {q}T [ B]T [ D][ B]t e ∫ dA{ } Ψ e = {q}T t e Ae [ B ]T [ D ][ B ]{ } Ψ = {q}T [k ]e { } Ψ elde edilir. Global düğüm noktası yer değiştirme vektörü ise. Burada {Ψ}. te ve Ae’nin sırasıyla eleman kalınlığı ve alanı olduğu bilindiğinden.Ψ 3 . (12) ve (14) deki interpolasyon adımlarını kullanarak. Eleman rijitlik matrisi. (53) ∫ε e T [D]ε (φ )tdA = ∫ {q}T [B]T [ D][ B]{ }tdA Ψ e eşitliği ile ifade edilebilir. [k ]e = t e Ae [ B ]T [ D ][ B ] (54) (55) Bölüm 6-1515 .Ψ 6 ] Ψ Ψ (52) elde edilir.. {φ } = [ N ]{ } Ψ (50) (51) T ε (φ ) = [ B]{ } Ψ { } = [ 1 . [B] ve [D]’nin bütün terimlerinin sabit olduğu. TAŞGETİREN olur.. Varyasyonel form. herhangi bir e elemanının düğüm noktalarının yer değiştirme vektörüdür.Ψ 2 .. ⎛ ⎞ Σ e ∫ {ε }T [ D]{ε (φ )}tdA − ⎜ Σ e ∫ {φ }T { f }tdA + ∫ {φ }T {T }tdl + Σ i {φ }i T {P}i ⎟ = 0 (49) ⎜ ⎟ e L ⎝ e ⎠ dir.

∫ {φ} { f }tdA = {Ψ } { f } T T e e (57) dir. Buradan genel rijitlik matrisine iç virtüel işlerin toplanmasıyla Σ e ∫ {ε }T [ D]{ε (φ )}tdA = Σ e {q}T [k ]e { } Ψ e = Σ e { }T [ k ]e {q} Ψ (56) Ψ = { }T [ K ]{Q} şeklinde bir geçiş yapılabilir. TOPCU. Bu değerlerin kullanılmasıyla elemana ait gerilme değeri Bölüm 6-1616 . Varyasyonel formüldeki terimler. Bu nedenle. Kuvvet ifadeleri. Sonlu eleman denkleminin çözülmesi ile elde edilen sistem deplasman vektöründen eleman süreklilik değerleri de dikkate alınarak elemana ait düğüm deplasman değerleri çıkarılır. S. dış virtuel iş terimleri kullanılarak elde edilir. Gerilme ile yer değiştirmeler arasında (6) ve (25) kullanılarak. Aynı şekilde yüzey kuvveti ve tekil yükler de (38) ve (43) ile verilen sonuçlara ulaşır. Bu da sonuçta (33) ve (36) ile verilen kütle kuvvet vektörünü verir. {σ } = [ D][ B]{q} (60) şeklinde bir ilişki elde edilir. Ψ İç Virtual İş: { }T [ K ]{Q} Ψ Dış Virtual İş: { }T {F } (58a) (58b) Şeklinde tüm sistem için elde edilir.Mühendisler İçin Sonlu Elemanlar Metodu. M. TAŞGETİREN dir. Bu nedenle her eleman için bir gerilme hesaplanması yeterlidir. Uygun bir deplasman fonksiyonu seçimi ile sınır şartlarının uygulanmasından [ K ]{Q} = {F } (59) sonucuna ulaşılır.4 Gerilme Hesapları Ele aldığımız SŞDÜ elemanında eleman içindeki şekil değiştirmeler sabit olduğundan bunlara karşılık gelen gerilmeler de sabittir. Potansiyel enerji formülasyonunda kullanılan adımların aynen geçerli olduğu Galerkin yaklaşımında deplasmanları ifade eden {u} yerine {φ} kullanılmaktadır. 3.

Ae. [D][B]e çarpım matrisleri. TAŞGETİREN hesaplanabilir. Buna göre eleman rijitlik matrisleri de.6 0 1.3 ⎤ ⎢ ⎢ − 0.2 1 .4 − 1.533 0.2 − 0 . Eleman matrislerinin sutunlarına karşılık gelen serbestlik dereceleri üstlerinde verilmiştir.6 0 − 1. Asal gerilmeler ve bunların yönleri Mohr çemberi prensipleri kullanılarak hesaplanır.5 − 045 0.2 × 10 ⎢ 0 0 1.2 0 ⎥ 1 . 3 2 y 1 4 1 x 3 cm 2 cm 2 Çözüm: Düzlem gerilme hali için elastisite matrisi şu şekilde verilir: ⎡ ⎤ 0 ⎥ ⎢1 ν Ε ⎢ν 1 0 ⎥ D= 1 −ν 2 ⎢ 1 −ν ⎥ ⎢0 0 ⎥ 2 ⎦ ⎣ ⎡3. Q7 ve Q8 değerleri sıfır olduğundan eliminasyon yaklaşımını kullanarak Q1.2⎥ 1.8 × 10 3.267 − 1.2 0.2 ⎢ ⎢ ⎢ ⎢ sim 0.4 0 0.3⎥ 0.2 × 10 7 ⎥ ⎣ ⎦ Verilen numaralama sistemi için süreklilik bilgileri tablosu ise Eleman Düğüm no No 1 2 3 1 2 4 1 3 4 2 2 Şeklindedir. te.2 ⎥ ⎢ ⎢ ⎦ ⎣ ⎣ ⎦ elde edilir.983 − 0.2 × 10 7 0.4 1.3 − 1.8 × 10 7 0 ⎤ ⎢ ⎥ 7 7 0 ⎥ = ⎢0.2 0 ⎥ − 0 .267 0 ⎥ ⎢ ⎥ ⎢ − 0.067 0 ⎤ ⎡1.3 − 1 .45 0 0 ⎢ 0.2 − 0. Q3 ve Q4 serbestlik derecelerine karşılık gelen satır ve sütunların alınması yeterlidir.. Q5.6 0 − 0.533 0 ⎥ sim ⎥ ⎢ ⎢ ⎥ 0. Q6.4 0.2 ⎥ ⎥ ⎢ ⎢ ⎥ ⎢ − 0.53 0. M.4 ⎢0.6 − 0. S.267 ⎥ 7⎢ [ DB]1 = 10 ⎢ 0 ⎥ [ DB] 2 = 10 − 0.6 0 ⎢ 0.45 0 0 − 0 .267 1.6 0 0 0. Örnek: Şekilde yükleme durumu ve sınır şartları verilen levha için 1 ve 2 düğümlerinin yer değiştirmelerini ve düzlem gerilme 1 kN t=0.4⎥ ⎣ ⎣ ⎦ ⎦ 7 olarak elde edilir.[DB]e çarpımı ile.2 − 0. 0 ⎤ 0 − 0.2 0 .067 − 0.[B]eT.983 − 0.5 cm. TOPCU.533 0 ⎥ 0.2 1.6 0. Yalnızca 4 nolu serbestlik derecesine uygulanan 1 Bölüm 6-1717 . ν=0.4 0.2 ⎥ 0 .4⎥ − 0.25 durumuna göre elemanlardaki gerilmeleri hesaplayınız. E=30 106 N/cm2.Mühendisler İçin Sonlu Elemanlar Metodu. Gerilmelerin ara bölgelerdeki değerlerini elde etmek için interpolasyon yapılmak istenirse hesaplanan değerlerin elemanların merkezindeki değerler olduğu kabul edilebilir.3 ⎤ ⎡0.5 − 045 0.4 0 .067 ⎡ − 1. 1 2 3 4 5 6 5 6 7 8 3 4 ⎡0.4 − 0.3 ⎥ 7 7 [k ]1 = 10 ⎢ ⎥ [k ]2 = 10 ⎢ ⎥ − 0.6 0. Sınır şartları nedeniyle Q2.067 0.

Buradan deplasmanlar Q1=1.2 0 1.45 0. TAŞGETİREN kN’lik bir tekil kuvvet bulunduğundan genel yük vektörünün bir adet sıfırdan farklı bileşeni bulunmaktadır.y)) biliniyorsa. Benzer olarak ikinci elemanın deplasmanları {q}2 = 10 −5 [0 0 0 0 0.7 − 62.913 0 0.875x10-5 cm ve Q4=-7. Şekil değiştirme-yer değiştirme ilişkisi {ε}=[B]{q} kullanılarak yük terimi. (62) {σ } = [ D]({ε } − {ε 0 }) şeklindedir.{q}’ dan 3.Mühendisler İçin Sonlu Elemanlar Metodu.4] N / cm 2 bulunur.α∆Τ . Q3=0.983 0 ⎥ ⎨Q2 ⎬ = ⎥ ⎢ ⎢ 0. bu değişim nedeniyle meydana gelen şekil değiştirme. Son terim sabit olduğundan minimizasyonda etkisi yoktur. (61) {ε 0 } = (1 − ν )[α∆Τ .0]T şeklinde verilmektedir.983 −0.436x10-5 cm olarak hesaplanır. {ε 0 } = [α∆Τ .α∆Τ .875 − 7. Birinci elemanın yer değiştirme vektörü.436 0 0] olur. Burada birinci terim rijitlik matrisini verir.5 Sıcaklık Etkisi Eğer sıcaklık değişiminin dağılımı (∆T(x. Gerilme ve şekil değiştirme ilişkileri ise. başlangıç şekil değiştirmesi (ε0) olarak ele alınabilir. T σ = [− 93. TOPCU.4 − 297. Ortadaki terim ise sıcaklık sebebiyle oluşan yükü vermektedir. Bu durumda sonlu eleman denklemleri ⎡ 0. M.4 ⎥ ⎪ Q3 ⎪ ⎦⎩ ⎭ ⎣ 7 ⎧ 0 ⎫ ⎪ ⎪ ⎨ 0 ⎬ ⎪−1000⎪ ⎩ ⎭ olur.3]T N / cm 2 olarak hesaplanır.436 ] ve σ1=[DB]1. Sıcaklık şekil değiştirme enerjisinde U= T 1 ({ε } − {ε 0 }) [ D]({ε } − {ε 0 })tdA 2∫ 1 T T T = ∫ {ε } [ D ]{ε } − 2{ε } [ D ]{ε 0 } + {ε 0 } [ D ]{ε 0 } tdA 2 (63) ( ) (64) şeklinde bir artışa neden olur.45 0.913x10-5 cm. Elastisite teorisinden düzlem gerilme için ε0.4 23.0]T düzlem şekil değiştirme için de. O da F4 = -1 kN dir. Gerilme ise buna bağlı olarak gerilmeler de σ 2 = [− 93.2⎤ ⎧ Q1 ⎫ ⎪ ⎪ 10 ⎢−0. S.875 − 7.3 − 1138. Bölüm 6-1818 . T −5 {q}1 = 10 [1.

6 Problem Modellenmesi ve Sınır Şartları (68) Sonlu eleman metodu. (66) {θ }e = [θ 1 . x ve y simetri eksenleri olmak üzere (Şekil 8b) x ekseni üzerindeki noktalar yalnızca.θ 5 . {σ } = [ D]{[ B]{q} − ε 0 } dan hesaplanır. Az önce verilen örnekte ele alındığı gibi bazı problemlerde. Buradan elemanın sıcaklık yükü. x ekseni boyunca hareket ederler. 3. TAŞGETİREN ∫ {ε } A T [ D ]{ε 0 }tdA = Σ e {q}T [ B ]T [ D ]ε 0 t e dA ( ) (65) şeklinde açılabilir.Mühendisler İçin Sonlu Elemanlar Metodu. fiziksel boyutlar yükleme ve sınır şartları açıkça görülebilmektedir.θ 3 . Aynı şekilde y ekseni üzerindeki noktalar da x ekseni yönünde sabittirler. çeşitli türdeki problemlerde gerilmeleri ve şekil değiştirmeleri hesaplamak için kullanılır. Eleman sıcaklık vektörünün 6 bileşeni bulunmaktadır. {θ }e = t e Ae [ B]T [ D]{ε 0 } olarak elde edilir. Görüldüğü gibi problemin yalnızca ¼’ünün modellenmesi aranan şekil (a) (b) y 30 MPa 30 MPa 3 cm 6 cm x Şekil 8 Dikdörtgen levha ve sonlu eleman modellemesi Bölüm 6-1919 . sınır şartları ve geometrisinden kaynaklanan simetri durumları modelleme ve değerlendirme gibi açılardan kolaylık sağlar. Bazı problemlerde ise bu bazı zorluklar getirmektedir.θ 4 . Yükleme şekli ve geometrisi buna benzeyen bir çok problemle gerçek hayatta karşılaşılabilir.θ 6 ] T (67) Başlangıç şekil değişimi (ε0) eleman içinde ortalama sıcaklık değişimi nedeniyle oluşan birim şekil değiştirme olarak alınır. y ekseni boyunca ise sabittirler. Buradan eleman içindeki gerilmeler. M. S. TOPCU. Esas olarak elemanın şekil değiştirmesi ile ilgili analizler yaptığımızdan ele aldığımız problemlerin yükleme. Şekil 8a’da gösterilen levha buna bir örnektir.θ 2 .

x eksenine göre n’in eğimi θ olmak üzere. İçten veya dıştan basınca maruz bir dairesel borunun üzerindeki tüm noktalar simetri nedeniyle radyal doğrultuda hareket ederler. Eğer n doğrusu üzerindeki i düğümü Q2i-1 ve Q2i serbestlik dereceli ve Şekil 9’da gösterildiği gibi n boyunca hareket edebiliyorsa.5° x n θ i x θ Q2i-1 Şekil 9 Sekizgen boru ve sonlu eleman modellemesi Bölüm 6-2020 . Sınır koşulları x ve n üzerindeki noktaların bu iki doğruya dik yönde sabitlenmiş olmasını gerektirmektedir. S. Q2 i − 1Sinθ − Q2 i Cosθ = 0 (69) yazılabilir.5°’lik dilimin hesaba katılması yeterli olacaktır. 22. TAŞGETİREN değiştirme ve gerilmelerin elde edilmesi için yeterli olmaktadır. büyük bir sayıdır. n doğrusu üzerindeki noktalar için ise bazı düzenlemeler yapmak gerekecektir. ⎡ CSin 2θ 1 1 2 C (Q2i −1 Sinθ − Q2i Cosθ ) = [Q2i −1 . Bu eşitlikteki kareli terim açılırsa. Şekil 9b’de gösterildiği gibi.Mühendisler İçin Sonlu Elemanlar Metodu. Q2i ]⎢ 2 2 ⎣− CSinθCosθ − CSinθCosθ ⎤ ⎧Q2i −1 ⎫ ⎬ (71) ⎥⎨ CCosθ ⎦ ⎩ Q2 i ⎭ elde edilir. TOPCU. Şekil 9’da verilen durum için x ekseni üzerindeki noktalar penaltı yaklaşımı ile kolayca değerlendirilebilir. Burada C. Bu durumda herhangi borunun herhangi bir dilimi ele alınabilir. Hatta problem tek boyutlu olarak ta modellenebilir. Bu durum bir çok noktalı sınır şartı verir.5° P x P 22. Elde edilen CSin2θ. Bu nedenle genel potansiyel enerji ifadesine Π = {Q}T [ K ]{Q} − {Q}T {F } + C (Q2i −1 Sinθ − Q2i Cosθ )2 1 2 1 2 (70) şeklinde bir ekleme yapılır. M. Başka bir örnek olarak içten basınca maruz sekizgen boru verilebilir (Şekil 9). Simetri nedeniyle. -CSinθCosθ ve Ccos2θ terimleri eğik çizgi (n) üzerinde Q2i n n 22.

Burada dört düğümlü izoparametrik elemanlar anlatılarak temel prosedür ayrıntılı bir şekilde verildikten sonra daha yüksek dereceden izoparametrik elemanların nasıl ele alınacağı üzerinde durulacaktır. 4 şeklinde verilmiş olup ve düğüm koordinatları. S. 3. β1 ve β2 sabitlerine karşılık burada sırasıyla 0.Cosθ alınmasıyla da aynı sonuç elde edilebilirdi. ilk denemelerde kaba eleman dağılımı yeterli olabilir. İsoparametrik elemanlar iki ve üç boyutlu problemlerin çözümünde geniş bir kullanım alanı bulmuş ve deneysel verilerle iyi bir uyum sağlayan sonuçlar elde edilmiş bir eleman türüdür. Bununla beraber eşkenar üçgenlerin kullanılması her zaman mümkün olmaz.Mühendisler İçin Sonlu Elemanlar Metodu. 2. Sinθ ve . 3. çok sayıda elemanı devreye sokmadan da hatalar saptanabilir. TOPCU.7 Elemanlara Ayırma İle İlgili Genel Uyarılar Bir alanı üçgenlere bölerken. İZOPARAMETRİK ELEMANLAR Bu bölümde izoparametrik elemanların gerilme analizi problemlerinin çözümünde kullanımı üzerinde durulacaktır. Eşkenar üçgenlerin kullanılması en uygun seçim olacaktır. TAŞGETİREN bulunan her düğüm için global rijitlik matrisine eklenerek genel rijitlik matrisi sınır şartlarına göre düzenlenmiş olur. Lokal düğüm numaraları saat ibresinin ters yönünde 1. 4. Bu nedenle yapılabilecek en uygun şey. üçgenin en büyük ve en küçük kenar boyları oranının çok fazla olmamasına dikkat edilmelidir. Buna yakınsama yöntemi adı verilir. Şekil 11’de dört düğümlü dörtgen eleman verilmiştir. üçgenin açılarını 30° ile 120° arasında kalmasına dikkat etmek olacaktır. Bundan sonra gerilme değişikliklerinin yüksek olduğu bölgelerde. Çentikler ve faturalar gibi gerilmelerin çok büyük yığılma gösterdiği bölgelerde gerilmelerin doğru hesaplanabilmesi için eleman boyutlarının küçük seçilmesi yararlı olur. eleman sayısını arttırarak daha iyi sonuç alınması sağlanır. Bir boyutlu problemde çok noktalı sınır şartları ele alınırken kullanılan β0. SŞDÜ elemanında eleman üzerinde gerilmelerin sabit olduğu kabul edildiğinden mümkün olduğu kadar küçük elemanların seçilmesi modellemenin sağlığı açısından önem kazanır. M. Bu aşamada. i düğümü Bölüm 6-2121 . Sonuçların ve verilerin uygun olup olmadığının kontrolü için.

{q} = [q1 . q7 .-1) 2 (1. düğüm için. S.Mühendisler İçin Sonlu Elemanlar Metodu.s) (0. r=1 ve s=1 kenarları boyunca sıfır olmak zorundadır. Buradaki sabit c katsayısı 1 düğümünde N1=1 olması şartından s (-1. q5 . Her şekil fonksiyonu tanımlı olduğu düğümde 1 diğer düğümlerde ise sıfırdır. T Eleman içindeki P noktasının deplasmanları ise. 2.1) 4 P(r. 1. v( x.0) 1 (-1. N1. y )] şeklindedir. N1=0 (71) olarak kısaca gösterilebilir. M. T Şekil fonksiyonları öncelikle doğal koordinatlardaki bir temel eleman üzerinde geliştirilir. Düğümde. 3. TAŞGETİREN q6 q8 4 y q2 1 q1 x 2 q3 q7 v u q4 3 q5 P(x. y ). 2. q8 ] dir. Langrange şekil fonksiyonları i=1. q 4 . düğümde N1=1. s) doğal koordinatlarında düzgün bir kare olarak tanımlanabilir (Şekil11). 3 ve 4.y) Şekil 10 Dört düğümlü dörtgen eleman için (xi.1) Şekil 11 Doğal koordinatlarda temel eleman Bölüm 6-2222 . Bu da N1=c(1-r)(1-s) (72) formunda bir eşitlik verir. {u} = [u ( x. Temel eleman (r. q6 . Örnek olarak 1.-1) r 3 (1. Düğüm deplasmanları vektörü. q3 . TOPCU. q 2 . 4 olarak düğüm numaraları olmak üzere Ni şeklinde gösterilir.yi) dir. Buna göre.

1=c(2)(2) olur. N 4 = (1 − r )(1 + s) olarak bulunur. x = N 1 x1 + N 2 x 2 + N 3 x 3 + N 4 x 4 y = N 1 y1 + N 2 y 2 + N 3 y 3 + N 4 y 4 (79) Bölüm 6-2323 . {u} = [ N ]{q} (77) Burada [N] şekil fonksiyonları matrisi olup. eleman içindeki herhangi bir noktanın koordinatı. Bu durumda 1 düğümünde r=s=-1 olduğundan (72).Mühendisler İçin Sonlu Elemanlar Metodu. TOPCU. 4 olarak elde edilir. Böylece 1 düğümündeki şekil fonksiyonu N1 = (73) 1 (1 − r )(1 − s) 4 (74) 1 (1 + r )(1 − s) . Matris formunda ise. u = N 1 q1 + N 2 q3 + N 3 q5 + N 4 q7 (76) v = N 1 q 2 + N 2 q 4 + N 3 q 6 + N 4 q8 olarak yazılabilir. Bilgisayar uygulasında kolaylık 4 4 sağlaması açısından şeklil fonksiyonları ri ve si ilgili düğümün doğal koordinatlardaki yerini vermek üzere. Diğer düğümler için de benzer yoldan N 2 = N3 = 1 1 (1 + r )(1 + s) . kısa gösterimde Ni = 1 (1 + rri )(1 + ssi ) 4 (75) olarak yazılabilir. S. Eleman içinde herhangi bir noktanın yer değiştirmeleri şekil fonksiyonları yardımıyla. ⎡N [N ] = ⎢ 1 ⎣0 0 N1 N2 0 0 N2 N3 0 0 N3 N4 0 0⎤ N4 ⎥ ⎦ (78) şeklindedir. Buradan c=1/4 olarak elde edilir. İzoparametrik formülasyonda koordinatlar da aynı şekil fonksiyonları ile gösterilebildiğinden. TAŞGETİREN bulunur. M.

Şekil fonksiyonlarının x ve y’ye göre türevi gerektiğinden bu eşitliğin tersi alınarak. S. Matris notasyonu ile J jakobiyen matrisi olmak üzere. TOPCU. Jakobiyen matrisi ise ∂x ∂r [ J ] = ∂x ∂s ∂y ∂r ∂y ∂s (82) şeklindedir. TAŞGETİREN olarak yazılır.s).s)] fonksiyonu için ∂f ∂f ∂x ∂f ∂y = + ∂r ∂x ∂r ∂y ∂r ∂f ∂f ∂x ∂f ∂y = + ∂s ∂x ∂s ∂y ∂s (80) yazılır. ⎧ ∂N ⎫ ⎪ ∂r ⎪ ⎨ ∂N ⎬ = ⎪ ⎪ ⎩ ∂s ⎭ ⎧ ∂N ⎫ ⎪ ∂x ⎪ ⎪ ⎪ J ⎨ ∂N ⎬ ⎪ ⎪ ⎪ ∂y ⎪ ⎩ ⎭ (85) olur. Bundan sonra şekil değiştirmelerin hesabına geçilir.y koordinatlarındaki türevlerine ihtiyaç vardır. ⎧ ∂N ⎫ ⎧ ∂N ⎫ ⎪ ∂x ⎪ ⎪ ⎪ −1 ⎪ ∂r ⎪ ⎨ ∂N ⎬ = J ⎨ ∂N ⎬ ⎪ ⎪ ⎪ ⎪ ⎪ ∂y ⎪ ⎩ ∂s ⎭ ⎩ ⎭ (86) Bölüm 6-2424 . Bunun için r.s koordinatlarında verilen şekil fonksiyonlarının x. f fonksiyonu yerine şekil fonksiyonlarını yazarsak (82). (75) ve (79) yardımıyla 1 ⎡− (1 − s )x1 + (1 − s )x2 + (1 + s )x3 − (1 + s )x4 J= ⎢ 4 ⎣− (1 − r )x1 − (1 + r )x2 + (1 + r )x3 + (1 − r )x4 − (1 − s ) y1 + (1 + s ) y 2 (1 + s ) y3 − (1 + s ) y 4 ⎤ (83) − (1 − r ) y1 − (1 + r ) y 2 + (1 + r ) y3 + (1 − r ) y 4 ⎥ ⎦ J= J 11 J 21 J 12 J 22 (84) elde edilir. ⎧ ∂f ⎫ ⎧ ∂f ⎫ ⎪ ∂x ⎪ ⎪ ∂r ⎪ ⎪ ⎪ ⎨ ∂f ⎬ = [J ]⎨ ∂f ⎬ ⎪ ⎪ ⎪ ⎪ ⎪ ∂y ⎪ ⎩ ∂s ⎭ ⎩ ⎭ (81) yazılır.y(r. Buradan zincir kuralı ile (üçgen elemanlardakine benzer şekilde) herhangi bir f=f[x(r.Mühendisler İçin Sonlu Elemanlar Metodu. M.

Mühendisler İçin Sonlu Elemanlar Metodu. 4. ds (88) şeklinde verilen bir ilişki vardır. S. (81)’de f = u alınırsa. U = ∑ te ∫ e 1 {σ }{ε }dA 2 e (90) olur. TOPCU. Bu da.1 Eleman Rijitlik Matrisi Dörtgen elemanlar için rijitlik matrisi elastik enerji ifadesinden hareketle elde edilebilir. ⎧ ∂u ⎫ ⎪ ∂x ⎪ 1 ⎡ J 22 ⎪ ⎪ ⎨ ∂u ⎬ = ⎢ ⎪ ⎪ det J ⎣− J 21 ⎪ ∂y ⎪ ⎩ ⎭ ⎧ ∂u ⎫ − J 12 ⎤ ⎪ ∂r ⎪ ⎨ ⎬ J 11 ⎥ ⎪ ∂u ⎪ ⎦ ⎩ ∂s ⎭ (91) (92a) Bölüm 6-2525 . ⎧ ∂u ⎫ ⎪ ⎪ ⎧ ε x ⎫ ⎪ ∂x ⎪ {ε } = ⎪ ε y ⎪ = ⎪ ∂v ⎪ ⎨ ⎬ ⎨ ⎬ ⎪ε xy ⎪ ⎪ ∂y ⎪ ⎩ ⎭ ⎪ ∂u ∂v ⎪ ⎪ ∂y + ∂x ⎪ ⎩ ⎭ şeklindedir. Şekil değiştirme-yer değiştirme ilişkisi ise. Diğer taraftan bir çok matematik analiz kitabında verildiği üzere doğal koordinatlardaki alan ile kartezyen koordinatlardaki alan arasında dA = dxdy = det Jdr . Kalınlık sabit alınır ve eleman boyutunda yazılırsa. U =∫ 1 {σ }{ε }dV 2 v (89) şeklindedir. TAŞGETİREN yazılır. M. Bu ilişki eleman rijitlik matrisi hesaplarında sıklıkla kullanılacaktır. Bu eşitlik. ⎧ ∂N ⎫ ⎪ ∂x ⎪ 1 ⎪ ⎪ ⎨ ∂N ⎬ = ⎪ ⎪ det J ⎪ ∂y ⎪ ⎩ ⎭ ⎡ J 22 ⎢− J ⎣ 21 ⎧ ∂N ⎫ − J 12 ⎤ ⎪ ∂r ⎪ ⎨ ⎬ J 11 ⎥ ⎪ ∂N ⎪ ⎦ ⎩ ∂s ⎭ (87) şeklinde ifade edilebilir.

⎡ J 22 1 ⎢ [ A] = 0 det J ⎢ ⎢− J 21 ⎣ − J 12 0 J 11 0 − J 21 J 22 0 ⎤ J 11 ⎥ ⎥ − J 12 ⎥ ⎦ (94) dir. (91) ve (92a-b) eşitliklerinden. ⎧ ∂u ⎫ ⎪ ∂r ⎪ ⎪ ∂u ⎪ ⎪ ⎪ ∂s {ε } = [ A]⎪ ∂v ⎪ ⎨ ⎬ ⎪ ⎪ ⎪ ∂r ⎪ ⎪ ∂v ⎪ ⎪ ∂s ⎪ ⎩ ⎭ (93) elde edilir. Burada [A]. ⎧ ∂v ⎫ ⎪ ∂x ⎪ 1 ⎡ J 22 ⎪ ⎪ ⎨ ∂v ⎬ = ⎢ ⎪ ⎪ det J ⎣− J 21 ⎪ ∂y ⎪ ⎩ ⎭ ⎧ ∂v ⎫ − J 12 ⎤ ⎪ ∂r ⎪ ⎨ ⎬ J 11 ⎥ ⎪ ∂v ⎪ ⎦ ⎩ ∂s ⎭ (92b) yazılır. TOPCU. S. Diğer taraftan {σ}=[D]{ε} olduğundan eleman içindeki gerilmeler.Şekil değiştirme ve yer değiştirmeler matris formunda {ε}=[B]{q} olarak verildiğinden (93) ve (95)’ten [B]=[A][G] olarak elde edilir. TAŞGETİREN olur. Aynı şekilde v için de. Bu durumda yer değiştirmelerin şekil fonksiyonları cinsinden yazıldığı (76) yardımıyla ⎧ ∂u ⎫ ⎪ ∂r ⎪ ⎪ ∂u ⎪ ⎪ ⎪ ⎪ ∂s ⎪ ⎨ ∂v ⎬ = [G ]{q} ⎪ ⎪ ⎪ ∂r ⎪ ⎪ ∂v ⎪ ⎪ ∂s ⎪ ⎩ ⎭ (95) yazılabilir ki burada [G]. M. − (1 − s ) 1 − (1 − r ) [G ] = 0 4 0 0 0 − (1 − s ) − (1 − r ) (1 − s ) − (1 + r ) 0 0 0 0 (1 − s ) − (1 + r ) (1 + s ) (1 + r ) 0 0 0 0 (1 + s ) (1 + r ) − (1 + s ) (1 − r ) 0 0 0 0 (96) − (1 + s ) (1 − r ) şeklinde elde edilir. Bölüm 6-2626 .Mühendisler İçin Sonlu Elemanlar Metodu.

2 Kuvvet Vektörleri Kütle kuvvetleri birim hacimdeki kuvvetler olup potansiyel enerji eşitliğindeki kütle kuvveti teriminden elde edilebilir. [B] ve [J]. Dörtgen elemanın 2-3 kenarına {T } = Tx . 4. TAŞGETİREN {σ } = [ D][ B]{q} olur. 1 1 ⎤ 1 T⎡ U = Σ e {q} ⎢t ∫ ∫ [ B ]T [ D ][ B ] det Jdr. f y [ ] T açılımları ile ve eleman içindeki kütle kuvvetinin sabit olduğu kabulu ile. Eleman rijitlik matrisinde olduğu gibi kütle kuvveti vektörü de nümerik integrasyonla hesaplanır. Yüzey Kuvvetleri birim yüzey alanına etkiyen kuvvetlerdir. M.ds −1 −1 1 1 (99) şeklindedir. TOPCU. S. Bu durumda şekil değiştirme enerjisi ifadesini.ds ⎥ ⎨ ⎬ ⎣ −1 −1 ⎦⎩ f y ⎭ (101) elde edilir. r ve s ye bağlı olduklarından gerekli integraller nümerik olarak yapılacaktır. Bu da U = Σe 1 T {q} [k ]e {q} 2 (98b) olup eleman rijitlik matrisi olan [k]e. Eleman rijitlik matrisi (8x8) boyutundadır. [k ]e = t ∫ ∫ [ B]T [D][ B] det Jdr. { f }e ⎡1 1 ⎤⎧ f x ⎫ = t e ⎢ ∫ ∫ [ N ]T det Jdr.Mühendisler İçin Sonlu Elemanlar Metodu. Nümerik integrallerle ilgili geniş bilgi daha sonra verilecektir. ∫ {u} T { f }dV (100) {u} = [ N ]{q} ve { f } = f x . Bu kenarda r=1 [ ] T Bölüm 6-2727 . T y şeklinde bir yüzey kuvveti etkiyor olsun.ds ⎥{q} 2 ⎣ −1 −1 ⎦ (97) (98a) şeklinde yazabiliriz.

Bu noktalara bu yaklaşımda Gauss noktası adı verilir. (104) n değerinin büyük tutulmasıyla aslında gerçek çözümü veren bir eşitliktir. S.Böylece potansiyel enerji eşitliğindeki yüzey kuvveti vektörü..Wn. n noktalı yaklaşık hesap.+W f (r ) 1 1 2 2 1 n n (104) şeklinde verilmiştir. W2.Mühendisler İçin Sonlu Elemanlar Metodu. Gauss yaklaşımında en doğru çözümü elde edecek sayıda nokta ve ağırlık katsayısının bulunması önem taşır.. M. Yüzey yükünün değişken olması durumunda nümerik integrasyon yapılabilir. Ι= −1 ∫ f (r )dr 1 (103) şeklindedir. TAŞGETİREN olduğundan bı kenarda şekil fonksiyonları N1=N4=0. ağırlık çarpanları. Burada W1. N2=(1-s)/2. −1 ∫ f (r )dr = W f (r ) 1 1 1 (105) Bölüm 6-2828 . N3=(1+s)/2 olacaktır....3 Nümerik İntegral Bir boyutlu bir problemde nümerik integral.. n=1 için.... r1... rn de hesaplama noktalarını göstermektedir. Metodu 1 ve 2 noktalı hesaplama ile izah etmeye çalışalım. I’nın hesabı için Gauss tarafından önerilen yaklaşım sonlu elemanlar metodu uygulamalarında kullanışlı ve verimli bir metod olarak ispatlanmıştır. I= −1 ∫ f (r )dr = W f (r ) + W f (r )+. 4. Tekil kuvvetlerin uygulanmasında daha önce gösterilen durumlar dışında herhangi bir değişiklik yoktur. r2. Buna karşılık büyük n değerleri bilgisayar uygulaması açısından gereksiz bir kapasite artırımına neden olur. Ele aldığımız fonksiyon bir polinom olduğundan ve şekli yaklaşık olarak bilindiğinden n değerinin tesbit edilmesi yeterince yaklaşık bir değere ulaşılmasını sağlar. {T }e = t e . Yöntemin iki ve üç katlı integrallere uygulanması da çok kolaydır... TOPCU..l 2−3 0 0 Tx 2 [ Ty Tx Ty 0 0 ] T (102) olur. l2-3: 2-3 kenar uzunluğudur.

Buna göre herhangi bir fonksiyon için −1 ∫ f (r )dr = 2 f (0) 1 (107) elde edilir. Dereceden bir polinom benzetimi yapılabilir. Buna göre f ( r ) = a 0 + a1r alındığında. f ( r ) = a 0 + a1r + a 2 r 2 + a 3 r 3 seçildiğinde hata ifadesi. Burada belirlenmesi gereken 4 parametre görülmektedir. M. Bu da orta noktaya göre yapılan alan hesabıdır (Şekil12).r1). Hata = a 0 (2 − W1 ) − W1 a1 r1 = 0 (106b) olur.Mühendisler İçin Sonlu Elemanlar Metodu. 1 Hata = ⎡ ∫ (a 0 + a1 r + a 2 r 2 + a3 r 3 )dr ⎤ − [W1 f (r1 ) + W2 f (r 2 )] = 0 ⎢ −1 ⎥ ⎣ ⎦ (109) Bölüm 6-2929 . Bu eşitlikten polinomun derecesi 1 olduğunda kesin çözüm elde edilir. S. Görüldüğü gibi hatanın 0 olabilmesi için W1=2 ve r1=0 olmalıdır. TAŞGETİREN elde edilir. Burada hesaplanması gereken yalnızca iki parametre vardır (W1. f f(x) Gerçek alan= ∫ 1 −1 f ( x)dx Yaklaşık alan=2f(0) f(0) -1 0 1 x Şekil 12 Bir noktalı Gauss yaklaşımı İki noktalı yaklaşımda ise integral değeri −1 ∫ f (r )dr = W f (r ) + W f (r ) 1 1 2 2 1 (108) dir. TOPCU. Hata = ∫ (a0 + a1 r )dr − W1 f (r1 ) = 0 −1 1 (106a) veya Hata = 2a 0 − W1 (a0 + a1 r1 ) = 0 . Çözüm için 3.

7857 bulunur.8611363116 ±0. Gauss Yaklaşımı ile Nümerik İntegrasyon İçin Gaus Noktaları ve Ağırlık Katsayıları ( ∫ f (r )dr = ∑ Wi f (ri ) ) 1 −1 i =1 n Nokta Sayısı 1 2 3 4 5 6 Yer (ri) 0.9324695142 ±0.5555555556 0.8888888889 0.0 ±0. M.0 ±0.7745966692 0.2369268851 0.Mühendisler İçin Sonlu Elemanlar Metodu.5773502. s j ) −1 j =1 ⎣ i =1 ⎦ ⎣ i =1 ⎦ i =1 j =1 (112) Bölüm 6-3030 . S.0 0.0 ±0. Tablo 2’de altı noktaya kadar olan Gauss nümerik integralleri için W ve r değerleri verilmiştir. TOPCU.0 bulunur. Simetrik noktaların aynı ağırlık değerini aldığı görülmektedir.5688888889 0.816 dır.3607615730 0.5384693101 0.0 1. TAŞGETİREN Bu da W1+W2=2.3399810436 ±0.1713244924 0. Tablo 2.577 olduğundan I = 8. Elde edilen bu nonlineer denklemelerin çözümünden W1=W2=1 -r1=r2=0. Gerçek çözüm ise I= 8.4679139346 Ι = ∫ ⎢3e x + x 2 + dx integralini 1 ve 2 noktalı Gauss yaklaımı ile x + 2⎥ ⎦ −1 ⎣ hesaplayınız. s)drds (111) olarak yazılabilir. Çözümün doğruluğa yaklaşması için verilen ondalıklı değerlerin mümkün olduğunca kullanılması gerekmektedir. Çözüm: 1 nokta için W1 = 2 ve x1 = 0 olduğundan I=7. Görüldüğü gibi Gauss yaklaşımı ile n adet integral noktasından 2n-1 dereceli polinom için gerçek çözüm elde edilebilmektedir. W1r12+W2r22=2/3.9061798459 ±0. n 1 ⎡ n ⎤ ⎡n ⎤ n n I = ∫ ⎢∑ Wi f (ri . 2 nokta için W1 = W2 = 1 ve x1 = -0. s)⎥ds = ∑ W j ⎢∑ Wi f (ri .2386191861 1 ⎤ Ağırlık Katsayısı (Wi) 2. W1r1+W2r2=0..6612093865 ±0. İntegraller sırasıyla alınırsa.4786286705 0. s j )⎥ = ∑∑ WiW j f (ri . (110) elde edilir...577 x2 = 0. W1r13+W2r23=0 ile sağlanabilir.5773502692 ±0. Örnek: 1 ⎡ Yaklaşımının iki katlı integrallerdeki şekli I =∫ 1 −1 −1 ∫ 1 f (r .6521451549 0.3478548451 0.

Bu durumda. TOPCU. s (-0. Eleman rijitlik matrisi. Eleman rijitlik matrisi aslında 8x8 boyutlarında bir matris olduğundan 64 elemanın ayrı ayrı integralinin alınması gerekir..57735) 4 3 (0. İki katlı integralin bir uygulaması olarak eleman rijitlik matrisinin hesaplanması ele alınabilir.. s )drds = W12φ (r1 . φ integrali alınacak i’inci eleman olsun. M.-0.57735) r 1 (-0. Burada [B] ve [J] r ve s nin fonksiyonlarıdır. 3.. [k ]e = t e ∫−1 ∫−1 [B]T [D][B]det Jdrds 1 1 şeklinde hesaplanmıştı. φ (r . Burada φIP φ’nin IP integral noktasındaki değerini WIP ise ağırlık katsayısını göstermektedir...57735.57735. S. 4 olarak numaralandırarak yazılırsa k ij = IP =1 ∑W 4 IP φ IP (115) elde edilir.57735. s1 ) + W1 W2 φ (r1 . r2=s2=0. Burada W1=W2=1. 2 noktaya göre iki boyutlu integral için Gauss yaklaşımı Bölüm 6-3131 .0.-0. r1=s1=-0. TAŞGETİREN elde edilir. kij = W12φ (r1 . s 2 ) (114) elde edilir.. Buradan her iki integral de 2 nokta kuralına göre alınırsa.alınır (Şekil 13).57735.57735) ∫∫ −1 −1 f (r . s1 ) + W1 W2 φ (r1 . s ) = t e [B ]T [D ][B ]det J ( ) ij (113) yazılabilir. Bununla beraber matris simetrik olduğundan yalnızca diyagonal ve üstündeki elemanların integralinin alınması yeterli olacaktır.57735) 1 1 2 (0. s1 ) + W22φ (r2 . s 2 ) + W2 W1 φ (r2 .0. 2. Bu denklem Gauss noktaları 1.57735. s1 ) + W22φ (r2 ...Mühendisler İçin Sonlu Elemanlar Metodu.57735. s 2 ) + W2 W1 φ (r2 . s 2 ) Şekil 13.

0]T cm için [J].Mühendisler İçin Sonlu Elemanlar Metodu. 0. M. (-1. (a) (b) (c) Şekil 14 Şekil değiştirmiş dörtgen elemanlar (a ve b kabul edilebilir c hatalı) Örnek: Şekildeki dikdörtgen eleman için.0. S.0) 2 (2. TOPCU.1) c (1. Bazı durumlarda dörtgen elemanların düğüm noktalarının kayması ile üçgen eleman şeklini alması mümkündür (Şekil 14).0)’ı hesaplayınız. [G] matrisi ise r=s=0 için elde edildikten sonra.002.5) 1 (0. ν=. y 4 (0. 0. 0. [B]=[A][G] yardımıyla.0) x Çözüm: (83)’den 2(1 − s) + 2(1 + s) (1 + s) − (1 + s)⎤ ⎡1 0 ⎤ [J ] = ⎡ ⎢− 2(1 + r) + 2(1 + s) (1 + s) + (1 − s)⎥ = ⎢0 1/ 2⎥ ⎣ ⎦ ⎣ ⎦ hesaplanır. [B] ve σ(0. 0). TAŞGETİREN Gerilme hesabında sabit şekil değiştirmeli üçgen elemandakinin tersine izoparametrik elemanda gerilmeler eleman içindeki koordinatlara göre değişir.-1) gibi ] gerilmelerin hesaplanmasının yeterli görülmesi en azından başlangıç değerlendirmelerine kolaylık sağlar.006. Normal olarak gerilmeler de Gauss noktalarına göre hesaplanır. 0. 0.1) 3 (2. Bu ise elde edilen gerilmelerin değerlendirilmesinde veri çokluğundan kaynaklanan zorlukların çıkmasına neden olur. Bu durum hata oranını artırmakla beraber hesaplamalarda herhangi bir olumsuzluk meydana getirmez. Ancak düğümlerden biri içbükey kenar meydana getirecek bir konumda bulunursa Jakobiyen negatif çıkar ve matris işlemlerinin hata vermesine neden olur.3 ve {q}=[0. 0. Alternatif bir yöntem olarak her elemanın belli bir koordinatındaki [(0. düzlem gerilme durumu. Dörtgen elemanlarda da en boy oranının çok küçülmesi hatalı sonuçlar doğuracağından bu oranın 0. (94)’den ⎡1 / 2 0 0 0⎤ 1 ⎢ [A] = ⎢ 0 0 0 1⎥ ⎥ 1/ 2 ⎢ 0 1 1 / 2 0⎥ ⎦ ⎣ olarak elde edilir. Bölüm 6-3232 .0032.5’ten küçük olmamasına dikkat edilmelidir. Bu eleman için [J] sabit olarak elde edildi. Bu durumda bir düğümü ortak kullanan eleman sayısı kadar gerilme değeri bulunmuş olur. E=30x106 N/cm2.003.

TOPCU. ⎢0. Bilindiği gibi şekil fonksiyonu tanımlandığı düğümde 1 diğer düğümlerde 0 değerini almalıdır.3 1 ⎥ 1 − 0. Burada yüksek dereceden elemanlar için yalnızca şekil fonksiyonları elde edilecek olup diğer eleman bilgileri verilen prosedüre uygun olarak kolayca elde edilebileceğinden ve el ile hesaplamak için uygun olmadığından burada verilmeyecektir. S.Mühendisler İçin Sonlu Elemanlar Metodu. Benzer şekilde ele Bölüm 6-3333 .92 23. 2 ve 3 olarak numaralandırılmış olsun. Bu da modellemede daha fazla doğruluk sağlayacaktır.3 0 ⎤ 30 x106 ⎢ [D] = 0 ⎥ dir. r=0. L1. i düğümünde Li (r ) = 1 diğer düğümlerde Li ( r ) = 0 (116) Buna göre ilk olarak L1’i ele alalım. Elastisite matrisi ⎢ ⎥ ⎢ − 1 / 2 − 1 / 4 − 1 / 2 1 / 4 1 / 2 1 / 4 1 / 2 − 1 / 4⎥ ⎣ ⎦ ise ⎡ 1 0. r=+1 düğümlerinde 0 değerini alacağından bir boyutlu elemanda görüldüğü üzere şekil fonksiyonu L1=c r(1-r) formunda olacaktır. Dokuz Düğümlü Dörtgen Elemanlar: Sonlu eleman uygulamalarında dokuz düğümlü elemanlar geniş bir uygulama sahası bulmuştur. Buna göre istenen noktadaki gerilmeler. Dört düğümlü elemanın şekil fonksiyonları lineer formda olmasına karşılık bir kenarında ikiden fazla düğüm içeren elemanların şekil fonksiyonları doğal olarak daha üst dereceden olacaktır. Buna göre –1. TAŞGETİREN 0 1/ 4 0 1/ 4 0 − 1/ 4 0 ⎤ ⎡− 1 / 4 [B] = ⎢ 0 − 1 / 2 0 1 / 2 0 1 / 2 0 1 / 2 ⎥ bulunur.08 40. Elemanın doğal ve kartezyen koordinatlarındaki durumu Şekil 15’te verilmiştir. Yani.35⎥ ⎣ ⎦ σ = [66. Dörtgenin herhangi bir kenarını bir boyutlu üç düğümlü eleman olarak düşünelim ve ilk olarak r eksenini göz önüne alalım.09 ⎢0 0 0. Böylece L1=-r(1-r)/2 olarak ilk düğümün bir boyuttaki şekil fonksiyonu bulunmuş olur.4 Yüksek Dereceden Elemanlar Buraya kadar anlatılan dört düğümlü dörtgen eleman için verilen prosedür daha fazla düğüm içeren elemanlar için de geçerlidir. 0 ve 1 koordinatları sırasıyla 1. c katsayısı şekil fonksiyonunun tanımından –1/2 olarak hesaplanır. 4. M.96]T kN / cm 2 olarak hesaplanır.

Bununla beraber kolaylık sağlaması açısından koordinatları lineer şekil fonksiyonları ile deplasmanları ise burada verilen polinomlarla tanımlamak da mümkün olmaktadır. Bölüm 6-3434 .s) şeklinde iki koordinat tanımlı olduğundan bir boyutta elde edilen bu fonksiyonların birbirleriyle koordinat uyumuna göre çarpılması aranan şekil fonksiyonlarını verecektir. Bu durumda N 1 = L1 (r ) L1 ( s) N 5 = L2 (r ) L1 ( s) N 2 = L3 (r ) L1 ( s ) N 8 = L1 (r ) L2 ( s ) N 9 = L2 (r ) L2 ( s ) N 6 = L3 (r ) L2 ( s) N 4 = L1 (r ) L3 ( s ) N 7 = L2 (r ) L3 ( s) N 3 = L3 (r ) L3 ( s) (119) elde edilir. L3 (r ) = 2 2 (117) olarak bulunur. Diğer taraftan iki boyutlu elemanın her düğümünde (r. S. TAŞGETİREN s s s=1 7 4 6 r=1 8 r=-1 y x 1 9 L1(s) 5 s=-1 2 3 r L2(s) 8 r=-1 9 6 r r=1 2 1 L1(r) 5 s=-1 L2(r) L3(r) L3(s) 4 s=1 7 3 Şekil 15 Dokuz düğümlü dörtgen elemanın doğal ve kartezyen koordinatlardaki görünümü aldığımız r ekseni için şekil fonksiyonları L1 (r ) = − r (1 − r ) r (1 + r ) . L2 ( s ) = (1 + s )(1 − s ). s ekseni içinde aynı işlemleri yaparak. TOPCU. L1 ( s ) = − s (1 − s ) s (1 + s ) . M.Mühendisler İçin Sonlu Elemanlar Metodu. L2 (r ) = (1 + r )(1 − r ). Çarpım sonucunda da Ni şekil fonksiyonlarının i düğümünde 1 diğer 8 düğümde sıfır değerini aldığı görülür. L3 ( s ) = 2 2 (118) elde edilir. 9 düğümlü elemanların bir avantajı olarak deplasmanlar gibi koordinatlar da yüksek dereceden polinomlarla tanımlandığından eğri kenarlı elemanlar kullanılması da mümkündür.

1 düğümü dışındaki düğümlerde sıfır değerini alacağından c katsayısı -1/4 olarak hesaplanır. Orta noktalardaki düğümler için ilk olarak N5’i ele alalım. N 5 = c (1 − r )(1 − s )(1 + r ) = c(1 − r 2 )(1 − s ) (122) formunda olmalıdır. Şekil fonksiyonu şartlarından c=1/2 olarak hesaplanır. TOPCU. Bu durumda N1 = c(1 − r )(1 − s)(1 + r + s) (120) yazılabilir. Bu şekil fonksiyonu için. N1 = −1 / 4(1 − r )(1 − s)(1 + r + s ) N 3 = −1 / 4(1 + r )(1 + s )(1 − r − s) N 2 = −1 / 4(1 + r )(1 − s )(1 − r + s ) N 4 = −1 / 4(1 − r )(1 + s )(1 + r − s ) (121) olarak hesaplanır.Mühendisler İçin Sonlu Elemanlar Metodu. Dolayısıyla şekil fonksiyonu. M. TAŞGETİREN Sekiz Düğümlü Dörtgen Elemanlar: Bütün düğümlerin eleman sınırlarında bulunduğu bu elemanların 9 düğümlü elemandan farkı eleman ortasında düğüm tanımlanmış olmamasıdır (Şekil 16). N1 için r=1. Benzer şekilde köşe düğümlerinin şekil fonksiyonları. s s=1 7 4 6 r=1 8 r=-1 y x 1 5 s=-1 2 1 1+r+s=0 5 s=-1 3 r 8 r=-1 6 r r=1 2 1+r-s=0 s 4 s=1 7 1-r-s=0 3 1-r+s=0 Şekil 16 Sekiz düğümlü dörtgen elemanın doğal ve kartezyen koordinatlardaki görünümü İlk olarak köşe düğümlerini ele alalım. s=1 ve r=-1 doğruları üzerinde sıfırlanmaları gerektiği söylenebilir. Şekil fonksiyonunun bir gereği olarak N1. r=1. S. Bölüm 6-3535 . Böylece orta düğümlerin şekil fonksiyonları. Dolayısıyla r=0 ve s=0 eksenleri üzerinde 2 şer eleman r=±1 ve s=±1 eksenleri üzerinde de üçer eleman bulunmaktadır. s=1 ve r+s=-1 doğruları üzerinde sıfırlanması gerektiği söylenebilir.

N 1 = r (2r − 1) N 2 = s(2s − 1) N 3 = t (2t − 1) N 4 = 4rs N 5 = 4ts N 6 = 4rt (124) Bölüm 6-3636 . S.1/8(1-r2)(1-s2) N7=1/2(1-r2)(1-s2) 2 1 5 s=-1 Altı Düğümlü Üçgen Elemanlar: Eleman sınırlarında orta noktalarda birer düğüm tanımlanmasıyla oluşurlar (Şekil 17). Tablo 3. Tablo 3’de bu sistem verilmiştir. 4 ile 9 düğüm arası düğüme sahip dörtgen eleman için şekil fonksiyonları N1=1/4(1+r)(1+s) N2=1/4(1-r)(1+s) N3=1/4(1-r)(1-s) N4=1/4(1+r)(1-s) N5=1/2(1-r2)(1+s) N6=1/2(1-s2)(1-r) N7=1/2(1-r2)(1-s) N8=1/2(1-s2)(1+r) N9=1/2(1-r2)(1-s2) i=5 -1/2N5 -1/2N5 i numaralı düğüm mevcutsa ekleyiniz. s 3 Çözüm: N1=1/4[(1+r)(1+s)-(1-r2)(1+s)]-1/8(1-r2)(1-s2) N2=1/4[(1-r)(1+s)-(1-r2)(1+s)-(1-s2)(1-r)] r 4 -1/8(1-r2)(1-s2) 6 N3=1/4[(1-r)(1-s)-(1-s2)(1-r)]-1/8(1-r2)(1-s2) r=1 N4=1/4(1+r)(1-s)-1/8(1-r2)(1-s2) 7 N5=1/2(1-r2)(1+s)-1/8(1-r2)(1-s2) N6=1/2(1-s2)(1-r). i=6 i=7 i=8 -1/2N8 -1/2N6 -1/2N6 -1/2N7 -1/2N7 -1/2N8 i=9 -1/4N9 -1/4N9 -1/4N9 -1/4N9 -1/2N9 -1/2N9 -1/2N9 -1/2N9 Örnek: Şekilde verilen eleman için şekil fonksiyonlarını yazınız. TOPCU.Mühendisler İçin Sonlu Elemanlar Metodu. (123) Değişken Düğüm Sayılı Eleman: Verilen şekil fonksiyonlarından görüldüğü üzere dörtgen elemanların şekil fonksiyonları arasında bir benzerlik bulunmaktadır. TAŞGETİREN N 5 = 1 / 2(1 − r 2 )(1 − s) N 6 = 1 / 2(1 + r )(1 − s 2 ) N 7 = 1 / 2(1 − r 2 )(1 + s) N 8 = 1 / 2(1 − r )(1 − s 2 ) olarak elde edilir. M. Doğal koordinatlardaki çizim yardımıyla 9 ve 8 düğümlü elemandaki yol izlenerek şekil fonksiyonları. Bundan yararlanarak 4 ile 9 düğüm arasında düğüm sayılarına sahip genel bir eleman için şekil fonksiyonları bir sistem içinde geliştirilebilir.

TAŞGETİREN s=1 5 3 3 r=1/2 6 4 t=1 6 y x 1 t=1/2 1 t=0 r=1 4 2 s=1/2 s=0 5 2 r=0 Şekil 17 Altı düğümlü üçgen elemanın kartezyen ve doğal koordinatlardaki gösterimi şeklinde elde edilir. Tabloda üçgensel simetriye uygun olarak oluşturulmuş değerler verilmiştir. Bu simetri nedeniyle Gauss değerleri arasına bir de çarpan ifadesi eklenmiş olmaktadır. Tablo 4. 1/6) değerlerine ilaveten simetriyi oluşturan diğer noktalar da (1/6. 1/6) ve (1/6. s )drds = ∑ Wi f (ri . S. 1/6. En kolay yol eleman merkezinde koordinatları r=s=t= 1/3 olan ve ağırlık katsayısı da ½ olan bir noktalı Gauss yaklaşımını kullanmaktır. Şekil fonksiyonlarında bulunan kareli ifadeler nedeniyle bu elemana karesel üçgen eleman da denir. Başka Gauss noktaları ve bunların ağırlık fonksiyonları Tablo 4’de verilmiştir.65902762 si 1/3 1/6 ½ 1/3 1/5 0.109039 Bölüm 6-3737 .23193336 ti 1/3 1/6 0 1/3 1/5 0. si ) i =1 n Nokta Sayısı Ağırlık Katsayısı n Wi 1 ½ 3 1/6 1/6 4 -9/32 25/96 6 1/12 Çarpan 1 3 3 1 3 6 ri 1/3 2/3 ½ 1/3 3/5 0. TOPCU. Üçgen İçin Gauss Nümerik İntegrasyon Değerleri ∫∫ 1 1− r 0 0 f (r . 1/6. 2/3. Örneğin çarpanın 3 olması durumunda tabloda Gauss noktası olarak verilen (2/3. Üçgen elemanda nümerik integral alınırken Gauss noktaları da değişir. 2/3) koordinatlarında bulunmaktadır. Burada t=1-r-s dir. M.Mühendisler İçin Sonlu Elemanlar Metodu.

1) WRITE(11.118). I=1. ' by ' PRINT *.4).TT. C C ***** GER4 ***** *** 4 DUGUMLU ELEMANLARLA GERILME ANALIZI *** IMPLICIT REAL*8 (A-H. NE. + ATV(235). NL. T(1038).SJ. J). Mümkün olmadığı durumlarda da köşe düğülerden en az kenar uzunluğunun ¼’ü kadar uzaklıkta olmasına dikkat edilmelidir. TASGETIREN ' PRINT *. ND.NDIM).4). BTD(8. STATUS = 'OLD') PRINT *. C.RRT. FILE2. Q(8). FILE = FILE2) READ(10. FILE3 OPEN (UNIT = 12.2).PM.NM) READ (10.8).I=1.SE. I=1.ens DIMENSION X(519.COUNT.EQ.O-Z) REAL*8 X.TI(464.U. I = 1. J=1.Q.2). FILE1 OPEN (UNIT = 10.B(3. f2(1038). I=1. Aksi halde [J]’nin sıfır değer alma ihtimali ortaya çıkar.NM. + D(3.NL) READ (10.Mühendisler İçin Sonlu Elemanlar Metodu.RR.NBW PRINT *. 'gerilmeler icin DOSYA ADI' READ '(A)'. STR(3). FILE = FILE4) NQ = 2 * NN nbw=2*nbw ============ DATALAR OKUNUYOR =========== READ (10. FILE = FILE3) PRINT *.EQ.*) NN. 'deplasmanlar icin DOSYA ADI' READ '(A)'.STRT(3).B.PM(I.tboy INTEGER*4 MAT. TC(10). 'kararli hal icin CIKTI DOSYASI' READ '(A)'. ' S.4). FILE = FILE1. '=======================================' PRINT *. NE) READ (10. J). NM. U(I).EE0. PM(2. 'GIRDI DOSYASI ' READ '(A)'.NU.118).EN.D. SJ(1038.2).4). I=1. S. + SE(8. FILE3. FILE2 OPEN (UNIT = 11.R REAL*8 STRT.SJ1. *) (MAT(I). Burada verilen temel adımlar kullanılarak ele alınan problemin modellenmesi için gereken daha yüksek dereceden elemanların tanımlanması ve şekil fonksiyonlarının ortaya konması mümkündür.NEN).COUNT(100).8). FILE4.DB.8). R(8). TAŞGETİREN Yüksek dereceli izoparametrik elemanlarda arada bulunan düğümler mümkün olduğunca orta noktaya yakın yerleştirilmelidirler.4).NM) READ (10.EE0(3). 2) WRITE(11. *) (NU(I). RRT(1038). U(100).T.ND) READ (10. '=======================================' PRINT *.SJ1(1038.basla. *) lc.NN) READ (10.XNI.3) CHARACTER*16 FILE1.3). M. FILE4 OPEN (UNIT = 13.3).NE) READ (10. FILE5 PRINT *. J=1.PM(I.S. TT(464. XNI(4. F(1038). NEN. + RR(1038). *) (PM(I.DELTAA INTEGER*4 NOC.1). + NU(100).deltaa CLOSE(10) IF(LC . *) ((NOC(I. *) (II. NOC(464.th.STR. F(II). S(1038. *) ((X(I. *) (TC(I).TC. * ) 'DUZLEM GERILME' IF(LC . TOPCU. MAT(464).PM(I.118). NDIM. * ) 'DUZLEM SEKIL DEGISTIRME' C Bölüm 6-3838 .F.DB(3. I=1. C.

'(7I5)') NN. STATUS = 'OLD') do 87 i=1.4)')(I. NE c DO 179 EN=1. '(f8. S.PM(I.4)') TH WRITE(11.NE DO 88 J=1. JHES=0. J=1. NE. U(I).*) (T(I).NE DO 90 J=1. J) = 0.J)) DO 122 I=1.4). M.4 90 TT(I. ND.NM) PRINT *.I=1.nq 87 f2(i)=0.J=1.J). * )'KALINLIK' WRITE(11.NBW 122 Sj1(I.' WRITE(11. NEN WRITE(11.Mühendisler İçin Sonlu Elemanlar Metodu. deltat=0. TAŞGETİREN WRITE(11.4.PM(I.I=1. NM. 'HESABI YAPILAN ELEMAN= '.1). 1001 DO 120 I = 1.14) PRINT *.*) SURE READ (9. TT2=0. FILE5 OPEN (UNIT = 9.NN) WRITE(11. 120 CONTINUE DO 121 I=1. TOPCU. * )'MALZEME# E POISSON ORANI ALFA' WRITE(11.2f15. DO 88 I=1.2).F8. 'sure= '. * )'DUG# X-KOORD.4)') (I. J) = 0.NQ F(I)=0.4 88 TI(I. NL.J).J) 181 TT1=TT1+TT(N.J) Bölüm 6-3939 .ND) WRITE(11. J) = 0. * )' NN NE ND NL NM NDIM NEN' WRITE(11.E15. NBW S(I.E15.13) PRINT *. C ****** GENEL RIJITLIK MATRISI ****** CALL INTEG(XNI) CALL CLEAR_SCREEN@ CALL SET_CURSOR_POS@(10.I=1.8 121 R(I)=0. 'jhes= '.NN) DO 90 I=1. DO 120 J = 1. * )'ELEM# N1 N2 N3 N4 MALZEME#' WRITE(11. JVEC(I)=0. RRT(I)=0. FILE = FILE5.4.J)=BASLA C *** sicaklik dongusu *** 4444 CONTINUE JINT=0. DO 122 J=1.4. * )'SD# TANIMLI DEP.J)=T(NOC(I. (X(I. '(F8.PM(I. NDIM.ENS c CALL SET_CURSOR_POS@(15. Sj(I.' WRITE(11. I=1. '(I4. jhes DO 180 N = 1.4 TT2=TT2+TI(N. '(6I5)') (I.'(I4.e15.3). N TT1=0.NE) WRITE(11.4)')(NU(I). Y-KOORD.15) c PRINT *.(NOC(I. NQ RR(I)=0.MAT(I). 'SICAKLIKLARIN BULUNDUGU DOSYA' READ '(A)'.2). DO 181 J=1. READ (9. sure CALL SET_CURSOR_POS@(11.I=1. .

NQ RRT(K)=RRT(K)+RR(K) 172 RR(K)=0. 1) * 1000000. 4 NRT = 2 * (NOC(N. EE0 IF(JHES.PM.COUNT(EN)) GO TO 176 1592 DO 1171 II = 1. TOPCU.R) C PRINT *.MAT.NR + 1 IF(NC .nq 192 f2(iii)=f2(iii)+f(iii) C *** CIKTILAR YAZILIYOR WRITE(11. NC) + SE(I.1) + JT NC = NCT + JT .ne.NR + 1 IF(NC . c 179 CONTINUE 180 CONTINUE IF(JHES.J ICIN YERLESTIRME ---' c 1592 IF(N.1) GO TO 1592 C '--.EQ. NBW.nn.1) DO 1171 IT = 1.1) DO 160 JT = 1. 4 NCT = 2 * (NOC(N.1) + IT DO 170 JJ = 1. J) 160 CONTINUE 170 CONTINUE c '--. 2 NR = NRT + IT I = 2 * (II . F. 1) = S(N. TAŞGETİREN DELTAT=(TT1-TT2)/4 CALL DMAT(n. II) .1) + JT NC = NCT + JT . 0) GO TO 1161 SJ(NR.NE. JJ) .deltat.1) + IT DO 1171 JJ = 1. * )'kararli hal icin degerler ' Bölüm 6-4040 . 'deplasman hesabi' CALL BAND(S.NM. 1) + CNST F(N) = F(N) + CNST * U(I) 190 CONTINUE print *.1) DO 170 IT = 1.D. NC) = S(NR. 2 NR = NRT + IT I = 2 * (II . S.J)))=R(2*J) DO 172 K=1. 2 J = 2 * (JJ . J) 1161 CONTINUE 1171 CONTINUE c 176 DO 171 J=1.LC.4 RR(2*(NOC(N.J))-1)=R(2*J-1) 171 RR(2*(NOC(N.EE0. NQ) do 192 iii=1.1) DO 1161 JT = 1.4 DO 171 J=1.EE0. 2 J = 2 * (JJ .XNI.TH.Mühendisler İçin Sonlu Elemanlar Metodu. DO 190 I = 1.LE. M.SE.NQ 182 F(I)=F(I)+RRT(I) CNST = S(1.1) GO TO 999 C '***** SINIR SARTLARINA GORE DUZENLEME *****' DO 182 I=1.D. 4 NRT = 2 * (NOC(N. JJ) .n.tt1) CALL ELSTIF(X. 4 NCT = 2 * (NOC(N.LE. II) .EQ.YERLESTIRME ---' DO 170 II = 1. 0) GO TO 160 S(NR. NC) + SE(I.ne. ND N = NU(I) S(N.NOC. NC) = SJ(NR.

f2(2*I).1) II = 2 * (I .LC.ne.4)')(f2(2*I-1).4 c TT2=TT2+TI(N.Mühendisler İçin Sonlu Elemanlar Metodu. K) * Q(K) 240 CONTINUE DO 241 I=1.NN) C *** REAKSIYON HESABI *** WRITE(11.DB.nn.GT.3 242 STR(I)=STR(I)-STRT(I) C *** ASAL GERILMELER *** IF(INT(STR(3)) .tt1) CALL DBMAT(X.18) c PRINT *.ETA.n.4)')(I.1) DO 230 J = 1. TAŞGETİREN WRITE(11. TOPCU. DO 240 K = 1.EE0.D.3 STRT(I)=0. TT2=0.f2(N)) WRITE(11.J) TT2=TT2+basla 1081 TT1=TT1+TT(N.*) N.B. M.MAT. 8 STR(I) = STR(I) + DB(I. N XI = 0 ETA = 0 TT1=0. KR 200 CONTINUE C *** GERILME HESABI *** WRITE(11.XI.J) DELTAT=(TT1-TT2)/4 CALL DMAT(n. deltat=0.ne.NM.J)*EE0(J) DO 242 I=1.f2(2*I-1).1)+DELTAA DO 310 N = 1.EE0) DO 230 I = 1.3 241 STRT(I)=STRT(I)+D(I. 'GERILME HESAPLANAN ELEMAN'.BTD.D. NE c CALL SET_CURSOR_POS@(20. DO 1081 J=1.*)sure WRITE(12. 4 IN = 2 * (NOC(N. I) . 2 Q(II + J) = f2(IN + J) 230 CONTINUE DO 240 I = 1.I=1. S2) GO TO 300 S1 = STR(2) S2 = STR(1) ANG = 90 GO TO 300 S1 Bölüm 6-4141 . * )'DUG# X-DEPL Y-DEPL' WRITE(11.NOC.'(2F15. S. * )' SD# REAKSIYON' DO 200 I = 1.18) PRINT *.1)=X(ARTIM.NE. f2(2*I).2F15. ND N = NU(I) KR = CNST * (U(I) .deltat. 3 STR(I) = 0. *) sure CALL SET_CURSOR_POS@(20. 'GERILME HESABI' X(ARTIM. DO 241 J=1.NN) WRITE(13. * )'ELEM# SX SY TXY 1 S2 ACI SX->S1' c deplasmanlar yaziliyor 201 WRITE(12. 0) GO TO 280 S1 = STR(1) S2 = STR(2) ANG = 0 IF(S1 .PM.I=1.'(I5.DJ.

STR(1).GT.LT. 3).NE DO 89 J=1. PM(NM. 1) = C XNI(3.STR(3).deltat.tt1) IMPLICIT REAL*8 (A-H.'(I4.O-Z) REAL*8 PM.f10.57735026919 XNI(1.STR(2))**2 + (STR(3))**2) S1 = C + KR S2 = C .6(1X. 2) GO TO 1520 C *** DUZLEM GERILME *** C1 = E / (1 .STR(2).GT. 4).4 89 TI(I.ANG IF(STR(3) .PM.LT.S2)) GO TO 300 290 ANG = 57. 1) Bc = PM(MATN. TAŞGETİREN 280 C = .ne.S2.SVM 310 CONTINUE DO 89 I=1.4))')STR(1). 1) = C XNI(2.25 * (STR(1) .INTEGRASYON NOKTALARI --C = .Mühendisler İçin Sonlu Elemanlar Metodu. STR(1)) GO TO 290 ANG = 57.S2. 1) = -C XNI(4.ANG 301 WRITE(13. 2) = -C XNI(3. 2) = C XNI(4. 1) = -C XNI(1.f10.ANG 300 S3=S1-S2 SVM=SQRT(S1**2-S1*S2+S2**2) IF (sure. 0) ANG = 90 .LT. EE0(3) C ----.5 * (STR(1) + STR(2)) KR = SQRT(.EQ. '----HESAPLAMALAR TAMAMALANDI -----' END SUBROUTINE INTEG(XNI) REAL*8 XNI DIMENSION XNI(4.4) E=Ab-Bc*TT1/4 IF(LC .EE0 INTEGER*4 MAT.D.2) C --.29577951 * ATAN(STR(3) / (STR(1) .4))')N.'(7(1X. TOPCU.STR(1))) IF(STR(3) . 0) ANG = -90 . 2) PNU = PM(MATN.S1.STR(3).500)GO TO 4444 CLOSE (9) CLOSE (11) CLOSE (12) CLOSE (13) CLOSE (14) PRINT *.EE0.LC. D(3.S1.PNU*PNU) C2 = C1 * PNU GO TO 1530 C *** DUZLEM SEKIL DEGISTIRME 1520 C = E / ((1 + PNU) * (1 .S3. 3) ALFA=PM(MATN. M.STR(2).MAT.KR IF(C .500)GO TO 301 WRITE(11. 2) = -C XNI(2.29577951 * ATAN(STR(3) / (S1 .NM DIMENSION MAT(ne).J) IF (sure.D. 2) = C RETURN END SUBROUTINE DMAT(n.NM.J)=TT(I. S.2*PNU)) Bölüm 6-4242 .D MATRISI----MATN = MAT(N) Ab = PM(MATN.

PNU) C2 = C * PNU ALFA=ALFA*(1+PNU) 1530 C3 = . 2)/3 X2 = X(N2. 2) N3 = NOC(N.8).5 * E / (1 + PNU) D(1.EE0(3).D.NOC.O-Z) REAL*8 X.nn.DB.XI. RETURN END SUBROUTINE ELSTIF(X.ETA.A(3.DB.EE0) DO 1570 I = 1.J)+B(K.3) C SIFIRLAMA DO 1550 I = 1. S.ne. 1) ETA = XNI(IP. 1)/3 Y1 = X(N1.ne.D.J)*DJ*TH 1570 CONTINUE DO 1571 I=1.SE.G INTEGER*4 NOC DIMENSION X(nn. 1) = 0 D(3. 3 SE(I.B(3.8).NOC(ne.8).2).BT.TH.8).2). M.D.BTD INTEGER*4 NOC DIMENSION X(nn.Mühendisler İçin Sonlu Elemanlar Metodu.n. 3) = 0 D(2.DB. 1) N2 = NOC(N.D.nn.NOC(ne.3) DIMENSION SE(8.NOC.3) DIMENSION BT(8.K)*EE0(K)*DJ*TH 1580 CONTINUE RETURN END SUBROUTINE DBMAT(X. 2) CALL DBMAT(X.XNI(4.B.DB. 8 SE(I.4).B.B.BTD.2).3).XI.n.nn.DB(3.O-Z) REAL*8 X.R) IMPLICIT REAL*8 (A-H.8) DIMENSION R(8).SE. 2) = C1 D(2.8) DIMENSION B(3. 8 R(I)=0. 8 DO 1570 J = 1.BTD.EE0) IMPLICIT REAL*8 (A-H.DJ.DJ.J) = SE(I. 3) = 0 D(3. 4 XI = XNI(IP. 3) N4 = NOC(N. 1550 CONTINUE DO 1580 IP = 1. 1) = C2 D(2.EE0.4).3) C ***** DB MATRISI ***** N1 = NOC(N.B. 1) = C1 D(1.EE0.XNI. TAŞGETİREN C1 = C * (1 . 8 DO 1570 K = 1.NOC. J) = 0.BTD(8. 2) = C2 D(1.D(3.ne.G(4.4).BTD(8.DB(3.D(3.3 1571 R(I)=R(I)+BTD(I.D.ETA.8 DO 1571 K=1. DO 1550 J = 1.I)*DB(K. 1)/3 Bölüm 6-4343 . 4) X1 = X(N1.n. 2) = 0 D(3.A. TOPCU.BTD.R. 3) = C3 EE0(1)=ALFA*DELTAT EE0(2)=ALFA*DELTAT EE0(3)=0.

J)=B(J. J) CONTINUE DO 1611 I=1.XI) / 4 DO 1610 I = 1. J) + A(I. 1) = -(1 . 4) = (1 .J)=BTD(I. DO 1610 K = 1.8 DO 1611 J=1. DO 1613 K=1. 2) = 0 A(3. 3 DO 1620 J = 1. 7) = -(1 + ETA) / 4 G(2.ETA) / 4 G(2.Y1) + (1 + ETA) TJ21 = ((1 . 1) = TJ22 / DJ A(2. J) = 0. 3) = (1 .Y1) + (1 + XI) * DJ = TJ11 * TJ22 .XI) * (Y4 .8 DO 1612 J=1.ETA) / 4 G(4.ETA) * (Y2 .K)*D(K. 4) = 0 A(2. 8 G(I. TAŞGETİREN 1600 1610 1611 1612 1613 Y2 = X(N2. S. 1) = -(1 .XI) / 4 G(3. 1)/3 Y4 = X(N4. 1) = 0 A(3.X4)) . 1)/3 Y3 = X(N3. 1) = -TJ21 / DJ A(1. 8 B(I.3 BTD(I.J)+BT(I. 2)/3 TJ11 = ((1 . 4) = TJ11 / DJ A(3. CONTINUE G(1.ETA) / 4 G(4.J) DO 1620 I = 1. 3) = 0 A(2. 2) = -(1 . 6) = (1 + XI) / 4 G(1.J)=0.X1) + (1 + XI) * TJ22 = ((1 .Mühendisler İçin Sonlu Elemanlar Metodu. 3) = -TJ21 / DJ A(3.8 DO 1613 J=1.Y4)) X2)) / Y2)) / / 4 / 4 4 4 Bölüm 6-4444 . 3 DO 1610 J = 1. 6) = (1 + ETA) / 4 G(4. 5) = (1 + XI) / 4 G(3. 2) = -(1 . 2) = TJ11 / DJ A(1. 8 * (X3 * (Y3 (X3 (Y3 - .3 BTD(I. K) * G(K.XI) / 4 G(1. 4) = -(1 + XI) / 4 G(1.3 BT(I. TOPCU.J)=0. 3) = TJ22 / DJ A(1.3 BT(I. J) = B(I.ETA) / 4 G(2.ETA) * (X2 .XI) / 4 G(3. 4 B(I.X1) + (1 + ETA) TJ12 = ((1 .TJ12 * TJ21 A(1. 2) = -TJ12 / DJ A(2. 2)/3 X4 = X(N4. 7) = (1 .I) DO 1613 I=1. 4 DO 1600 J = 1. 5) = (1 + ETA) / 4 G(2. 4) = -TJ12 / DJ DO 1600 I = 1. M. DO 1612 I=1.XI) * (X4 . 8) = -(1 + ETA) / 4 G(4. 8) = (1 . 2)/3 X3 = X(N3. 3) = -(1 + XI) / 4 G(3. J) = 0.

AYV(TBOY). TAŞGETİREN DB(I.TBOY.1 C '*** ELIMINASYON ***' DO 2100 K = 1. NBW) Tt = 0 if( k + Tt .C1 * A(K. M. NBW).TBOY DIMENSION ev(NP.O-Z) REAL*8 EV.1) = ev(i.LE.LT.GT. K) * B(K.F.NBW if( ii .GT. J) = DB(I.F.2 * NBW . J) 1620 CONTINUE RETURN END SUBROUTINE BANDCAR(EV.NBW.NP.GT. NBW) NK = NBW DO 2100 I = 2. NBW) GOTO 4 k = i + j . NBW) ii = NBW do 10 j = 1. NBW. N1 NK = N .K + 1 IF(NK . B(N) N1 = N .I + 1 2000 A(I1.GT.1 DO 2000 J = I. ii) ii = ii . J) + D(I.NP CAR(I)=0. J1) . B. NBW) GOTO 3 AYV(j) = ev(j + i .NBW.O-Z) REAL*8 B.AYV. NK J1 = J . j) GOTO 20 AYV(NBW + j . N) IMPLICIT REAL*8 (A-H.CAR.Mühendisler İçin Sonlu Elemanlar Metodu.A DIMENSION A(N. I) / A(K. NBW) GOTO 2 AYV(j) = ev(j.1 CONTINUE do 20 j = 2.AYV) IMPLICIT REAL*8 (A-H. ii) if( i . car(NP) ii = 0 k = 0 DO 19 I=1.NBW if( i .EQ. 1) I1 = K + I . DO 1620 K = 1. do 1 i = 1. NK C1 = A(K.CAR INTEGER*4 TT. TOPCU.1 if( i . DO 21 I=1.1 AYV(k) = ev(i. J) = 0. J) Bölüm 6-4545 .TBOY AYV(I)=0. 3 DB(I. j) CONTINUE do 33 k = 1. S.NP ii = i if( i .GT. NP) GOTO 33 car(i) = car(i) + AYV(k) * f(k + Tt) CONTINUE Tt = Tt + 1 CONTINUE RETURN END 19 21 2 3 10 4 20 33 1 SUBROUTINE BAND(A.NBW). 0) GOTO 10 if( i . f(NP). J1) = A(I1.

N1 K = N . J) * B(K + J . TAŞGETİREN 2100 B(I1) = B(I1) .GT. M. TOPCU.C1 * B(K) C *** YERLESTIRME ***' B(N) = B(N) / A(N. NK B(K) = B(K) . 1) B(K) = C1 * B(K) NK = N .KK C1 = 1 / A(K.C1 * A(K.K + 1 IF (NK .Mühendisler İçin Sonlu Elemanlar Metodu. 1) DO 2300 KK = 1. NBW) NK = NBW DO 2200 J = 2. S.1) 2200 CONTINUE 2300 CONTINUE RETURN END Bölüm 6-4646 .

θ dönme açısından bağımsızdırlar. şekilde görülen alan üzerindeki iki boyutlu bir problem olarak ele alınabilir. Kalınlık olarak ta elemanın ağırlık merkezininin çevresi alınabilir. GİRİŞ Üç boyutlu eksenel simetriye sahip cisimler ve dönen cisimler yükleme durumu da eksenel simetriye uygun olduğu zaman bazı basitleştirmelerle iki boyutlu problem olarak ele alınabilirler.z dA Deplasman {u}=[u. Volan benzeri dönel cisimlerdeki merkezkaç kuvvetleri kütle kuvvetlerine ilave edilerek ele alınır. EKSENEL SİMETRİK FORMÜLASYON Eksenel simetriye sahip bir cisimden alınan hacim elemanı (Şekil 2) için potansiyel enerji ifadesi 1 Π = 2 2π 2π 2π ∫ ∫ {σ } {ε }ηr dAdθ − ∫ ∫ {u} T 0 A 0 A T {f}ηdAdθ − ∫ ∫ {u} 0L T {T}η dl dθ − ∑ {u}i T {P}i (1) i z z P(Çepeçevre) i L=Sınır T (η. Şekil 1'de görüldüğü gibi z ekseni etrafında çepeçevre simetri olması nedeniyle deformasyonlar ve gerilmeler.YEDİNCİ BÖLÜM EKSENEL SİMETRİK PROBLEMLER 1. problem r-z düzleminde. Yerçekimi kuvvetleri eğer z doğrultusunda etkiyorsa hesaba katılabilir. 2. Bu nedenle.w]T η θ KESİT YÜZEY η Şekil 1 Eksenel simetrik problem .

Pi tekil yükü ise eksenel simetriyi sağlayacak şekilde cismin etrafını çepeçevre dolanan bir çizgisel yüktür. Buna göre gerilmeler.σ z . {u} = [u.τ ηz . TOPCU. ε θ ] T (6) ∂w ∂z ∂u ∂w + ∂z ∂η u⎤ η⎥ ⎦ T olarak elde edilir.Mühendisler İçin Sonlu Elemanlar Metodu. M. f z ]T {T } = [Tr . İntegrallerdeki bütün değişkenlerθ'dan bağımsız olduğundan Π = 2π ⎜ ⎛1 ⎞ {σ }T {ε }η dA − ∫ {u}T { f }η dA − ∫ {u}T {T }η dl ⎟ − ∑{u}i T {P}i ⎜2∫ ⎟ i A L ⎝ A ⎠ (2) yazılabilir.σ θ ]T (7) Bölüm 7-22 . Tz ]T (3) (4) (5) şeklinde bileşke vektörlerdir. S. Buradaki vektörler. γ ηz . ε z . w]T { f } = [ f r . elemanın yüzey alanıdır. Şekil değiştirmeler ile deplasmanlar arasındaki ilişki Şekil 3’ten {ε }= [ε η ⎡ ∂u =⎢ ⎣ ∂η . {σ }= [σ η .Burada η dl dθ. TAŞGETİREN dθ ηdθ η dV=ηdθdrdz =ηdθdA dz dA Dη dV Şekil 2 Eksenel simetrik birim hacim şeklindedir.

2ν 2(1 . S. . Bu denklemde şeklindedir. M. TOPCU. Eksenel simetrik problem için elastisite matrisi. ⎥ ∂z ∂z ∂η η ⎦ ⎣ ∂η T dθ ηdθ u u+ (η+u)dθ ∂u dz ∂z η z ∂w dz ∂z u+ ∂u dz ∂z w+ dz w u dη Şekil 3 Hacim elemanın deformasyonu w+ ∂w dη ∂η η Bölüm 7-33 . Galerkin yaklaşımında ise. {φ } = [φη .Mühendisler İçin Sonlu Elemanlar Metodu. Gerilme ile şekil değiştirme arasındaki bağıntı {σ } = [D]{ε } dir. (4x4) boyutlarında olup ⎡ ⎢ 1 ⎢ ν ⎢ E (1 − ν ) ⎢ 1 . .ν [D] = (1 + ν )(1 − 2ν ) ⎢ 0 ⎢ ⎢ ν ⎢ ⎣1 -ν şeklindedir.ν ) 0 ν 1 -ν ν 1 -ν 0 1 ν 1 -ν ⎤ ⎥ ⎥ ⎥ ⎥ ⎥ ⎥ ⎥ ⎥ ⎦ (8) olur. TAŞGETİREN olur. φ z ]T ve {ε (φ )} ⎡ ∂ φ η ∂ φ z ∂ φη ∂φ z φ η ⎤ =⎢ + . ⎞ ⎛ 2 π ∫ {σ }T {ε (φ )}ηdA − ⎜ 2π ∫ {φ }T { f }η dA + 2π ∫ {φ }T {T } dl + ∑ {φ }i T {P}i ⎟ = 0 (9) η ⎟ ⎜ L ⎠ ⎝ A ν 1 -ν 1 0 0 0 1 .

{q} = [q1 . Bu durumda şekil fonksiyonları matrisi. {u} = [u(η. TOPCU. Deplasmanlar şekil fonksiyonları ile {u}=[N]{q} şeklinde gösterilebilir. q 2 . Şekil fonksiyonları daha önce elde edildiği şekilde kısaca 24 13 14 21 18 15 12 9 3 4 1 1 2 2 3 Q2j-1 5 6 Q2j Şekil 4 Eksenel simetrik problemde elemanlara ayırma Bölüm 7-44 . q7 . q8 ] olup T Eleman içindeki P noktasının deplasmanları ise. q3 .Mühendisler İçin Sonlu Elemanlar Metodu. SONLU ELEMAN MODELİ 3.1 İzoparametrik Eleman Ele alınan çözüm bölgesi Şekil 4’de gösterildiği gibi 4 düğümlü dörtgen elemanlara ayrılmıştır. q 4 . ⎡N [N ] = ⎢ 1 ⎣0 0 N1 N2 0 0 N2 N3 0 0 N3 N4 0 0⎤ N4 ⎥ ⎦ (10) şeklindedir. z ). Örnek olarak verilen modelde 14 eleman ve 24 düğüm bulunmaktadır. z )]T şeklindedir. Her düğümün serbestlik derecesi 2 olduğundan sistemin toplam serbestlik derecesi 48 olur. Burada yalnızca x ekseni yerine r. y ekseni yerine de z ekseni alınmakta kalınlık ise elemanın merkezden uzaklığına bağlı olarak değişmektedir. TAŞGETİREN 3. M. q5 . S. Eleman bilgilerinin ve süreklilik ifadelerinin elde edilmesinde izoparametrik elemanda anlatılan yolun aynısı izlenir. Düğüm deplasmanları vektörü. Her ne kadar elemanların her biri dörtgen gibi görünüyor ise de eksenel simetrik problemde elemanlar z ekseni etrafında dönen halka şekilli elemanlardır (Şekil 5). q6 . w(η.

z2) Alan=A η Şekil 5. Jakobiyen matrisi ise. Buradan koordinat ifadelerinin türevleri alınarak.z) 1(η 1. Eksenek simetrik izoparametrik eleman Ni = 1 (1 + rri )(1 + ssi ) 4 (11) olarak yazılabilir. S.z1) u q1 3(η 3. Zincir kuralı ile J yakobiyen matrisi olmak üzere matris formunda.z4) w (r. ∂η ∂r [J ] = ∂η ∂s ∂z ∂r ∂z ∂s (14) şeklindedir. M. ⎧ ∂N ⎫ ⎧ ∂N ⎫ ⎪ ∂η ⎪ ⎪ ∂r ⎪ ⎪ ⎪ ⎨ ∂N ⎬ = [J ]⎨ ⎬ ⎪ ∂N ⎪ ⎪ ⎪ ⎪ ∂z ⎪ ⎩ ∂s ⎭ ⎩ ⎭ (13) elde edilir. TOPCU. TAŞGETİREN q8 z q6 q5 q7 4(η4. η = N1η1 + N 2η 2 + N 3η 3 + N 4η 4 (12) z = N 1 z1 + N 2 z 2 + N 3 z 3 + N 4 z 4 olarak yazılır.Mühendisler İçin Sonlu Elemanlar Metodu. J= 1 ⎡ − (1 − s )η1 + (1 − s )η 2 + (1 + s )η3 − (1 + s )η 4 4 ⎢− (1 − r )η1 − (1 + r )η 2 + (1 + r )η3 + (1 − r )η 4 ⎣ − (1 − s )z1 + (1 + s )z 2 (1 + s )z 3 − (1 + s )z 4 ⎤ − (1 − r )z1 − (1 + r )z 2 + (1 + r )z 3 + (1 − r )z 4 ⎥ ⎦ (15a) Bölüm 7-55 . Eleman içindeki herhangi bir noktanın koordinatı.z3) q2 q4 q3 2(η2.

İşlemlerde koordinatları gösteren η ile şekil fonksiyonlarındaki r’nin karıştırılmamasına dikkat edilmelidir. M. Alan ise. (17) olarak elde edilir. Buna göre şekil fonksiyonlarının η ve z ye göre türevleri. TOPCU. Buna göre. S. ⎧ ∂N ⎫ ⎪ ∂η ⎪ 1 ⎡ J 22 ⎪ ⎪ ⎨ ⎬= ⎢− J ⎪ ∂N ⎪ det J ⎣ 21 ⎪ ∂z ⎪ ⎩ ⎭ ⎧ ∂N ⎫ − J 12 ⎤ ⎪ ∂r ⎪ J 11 ⎥ ⎨ ∂N ⎬ ⎦⎪ ⎪ ⎩ ∂s ⎭ (16) olarak elde edilir. Bölüm 7-66 . ⎧ ∂u ⎫ ⎪ ⎪ 1 ⎪ ∂η ⎪ ⎨ ⎬= ⎪ ∂u ⎪ det J ⎪ ∂z ⎪ ⎩ ⎭ ⎧ ∂u ⎫ − J 12 ⎤ ⎪ ∂r ⎪ J 11 ⎥ ⎨ ∂u ⎬ ⎦⎪ ⎪ ⎩ ∂s ⎭ ⎧ ∂w ⎫ ⎪ ⎪ 1 ⎪ ∂η ⎪ ⎨ ⎬= ⎪ ∂w ⎪ det J ⎪ ∂z ⎪ ⎩ ⎭ ⎧ ∂w ⎫ − J 12 ⎤ ⎪ ∂r ⎪ (18) J 11 ⎥ ⎨ ∂w ⎬ ⎦⎪ ⎪ ⎩ ∂s ⎭ ⎡ J 22 ⎢− J 21 ⎣ ⎡ J 22 ⎢− J 21 ⎣ şeklinde deplasmanların türevleri alındıktan sonra şekil değiştirme denkleminin bileşenleri göz önüne alınarak. ⎡ J 22 ⎢ det J ⎢ ⎢ 0 [ A] = ⎢ ⎢ J 21 ⎢− det J ⎢ ⎣ − J 12 det J 0 J 11 det J ⎤ ⎥ J 11 ⎥ ⎥ det J ⎥ J ⎥ − 12 ⎥ det J ⎥ ⎦ 0 0 − J 21 det J J 22 det J (19) şeklindeki bir tanımlamayla iki boyutlu problem için şekil değiştirmeler {ε } = [ A]⎡ ∂u ⎢ ∂η ⎣ ∂u ∂z ∂w ∂η ∂w ⎤ ∂z ⎥ ⎦ T (20) elde edilir. TAŞGETİREN [J ] = J 11 J 21 J 12 J 22 (15b) elde edilir. Şekil değiştirme ifadesinin bileşenlerini elde etmek için öncelikle düzlem levha probleminin şekil değiştirme bileşenleri elde edilir. dA= d η dz = detJdrds .Mühendisler İçin Sonlu Elemanlar Metodu. Şekil fonksiyonlarının türevlerini.

S. Buradan da [B]=[A][G] (23) elde edilir. Bölüm 7-77 . Bunu bir eleman için yazarsak. Bu nedenle elde edilen (3x8) boyutundaki bu matrise ⎡N B+ = ⎢ 1 ⎣η (24) 0 N2 η 0 N3 η 0 N4 η ⎤ 0⎥ ⎦ şeklinde bir 4. TAŞGETİREN −(1 − s) 0 0 (1 − s) −(1 + r ) 0 0 1 −(1 − r ) G= −(1 − s) 0 0 4 (1 − s) −(1 − r ) −(1 + r ) 0 0 (1 + s) (1 + r ) 0 0 0 0 (1 + s) (1 + r ) −(1 + s) (1 − r ) 0 0 0 0 −(1 + s) (1 − r ) (21) şeklinde bir matriste göstererek şekil değiştirmeler için ⎡ ∂u ⎢ ∂η ⎣ ∂u ∂z ∂w ∂η ∂w ⎤ = [G ]{q} ∂z ⎥ ⎦ T (22) yazılabilir. Parantez içindeki ifade eleman rijitlik matrisini vermektedir. İzoprametrik elemanda dA=detJ dr ds olduğundan [k ]e = 2π ∫−1 ∫−1[ B]T [ D][ B]η det Jdrds 1 1 (26) yazılabilir.Mühendisler İçin Sonlu Elemanlar Metodu. satırı şekil fonksiyonlarının koordinata bölümünü (Ni/η) içerdiğinden ayrıca eleman rijitlik matrisi integralinde de bir koordinat terimi ( η ) bulunduğundan basit bir yaklaşık çözümleme olarak eleman ağırlık merkezinin koordinatı kullanılırsa eleman rijitlik matrisi. Ue = 1 T {q} 2π ∫e[ B]T [ D][ B]ηdA {q} 2 ( ) (25) elde edilir. Buraya kadar elde edilen [B] matrisi koordinat gösterimi dışında iki boyutlu gerilme probleminin izoparametrik eleman kullanılarak incelenmesindeki adımların aynısıdır. Eleman Rijitlik Matrisi: Toplam potansiyel enerji ifadesindeki ilk terim şekil değiştirme nerjisi ifadsini verir. M. [B]’nin 4. TOPCU. satır eklenir. Oysa eksenel simetrik problemde şekil değiştirme ifadesi (u/η) terimini de içermektedir.

2π ∫ {u} {T }ηdl = {q} {T }e T T e (31) Bölüm 7-88 . S. {u} = [ N ]{q} ve { f } = fη . Potansiyel enerji eşitliğindeki kütle kuvveti terimi. Yüzey Kuvvetleri birim yüzey alanına etkiyen kuvvetlerdir. Birim hacime gelen kuvvet ρηω 2 olarak alınırsa (ρ=yoğunluk. f z olduğu kabulu ile.ds ⎥ ⎨ η ⎬ ⎥⎩ f z ⎭ ⎢−1−1 ⎦ ⎣ (29) elde edilir. M. Potansiyel enerji ifadesindeki yüzey kuvvet terimi.Mühendisler İçin Sonlu Elemanlar Metodu. Daha önce merkezkaç kuvvetin kütle kuvvetlerine ilave edileceğinden bahsedilmişti. Dörtgen elemanın 1-2 kenarına {T } = Tη . Dönme eksenine yakın yerlerde ağırlık merkezinin tesbitine dikkat edilmeli ve bu bölgelerde daha küçük elemanlar kullanılmalıdır. { f } = [ fη fz ] = ρηω 2 T [ − ρg ] T (30) olur. Üstü çizgili ifadeler eleman ağırlık merkezinde hesaplanmış değerleri göstermektedir. ω=eksenel hız). Tz [ ] T şeklinde bir yüzey kuvveti etkiyor olsun. Kuvvet Vektörleri: İlk olarak kütle kuvvetlerini ele alalım. [ ]T açılımları ile ve eleman içindeki kütle kuvvetinin sabit { f }e ⎤⎧ f ⎫ ⎡1 1 = 2πη ⎢ ∫ ∫ [ N ]T det Jdr. 2πη eleman ağırlık merkezinin oluşturduğu daireyi verir ve görüldüğü gibi iki boyutlu problemdeki kalınlığın yerini almıştır. ∫ {u} T { f }dV (28) dir. TAŞGETİREN [k ]e = 2πη ∫−1 ∫−1 [B ]T [D][B ]det Jdrds 1 1 (27) olur. TOPCU. ağırlık kuvvetlerinin de ilavesiyle dönen tekerdeki kütle kuvvetleri. Düğüm değerleri de yukarıda verilen nümerik integrasyonla hesaplanır. Eleman rijitlik matrisinde olduğu gibi kütle kuvveti vektörü de nümerik integrasyonla hesaplanır. Bununla beraber tüm değişkenler için de nümerik integrasyon yapılabilir.

u = rq1 + sq 3 + (1 − r − s)q 5 (34) w = rq 2 + sq 4 + (1 − r − s)q 6 Bölüm 7-99 .z1) u q2 q4 q1 2(η 2. q 3 . Tekil kuvvetler elde edilen genel kuvvet vektörüne. 3.Mühendisler İçin Sonlu Elemanlar Metodu. ]T N2 = s ve (33) olduğundan. q 3 . q 2 . TAŞGETİREN olarak yazılabilir. M. Her bir eleman η-z düzleminde bir üçgen olup. q 5 .z3) w (r. N3 = 1 − r − s deplasmanlar şekil fonksiyonları ile. Burada {q} = [ q1 . z 3(η3. fonksiyonları N 1 = r . q 4 ]T ve 1-2 kenarında doğal koordinatlardan s=1 ve yalnızca r değişken olduğundan {T }e = 2πη ∫e [N ]{T }dr 0 0 şeklindedir.z2) q6 q5 q3 Alan=A η Şekil 6. S. [N ] = ⎢ şeklindedir. q 2 . Buradan (32) {T }e = πr l1−2 {T η Tz Tη Tz 0 0 } elde edilir. uygulandığı serbestlik derecesi dikkate alınarak ilave edilir. TOPCU. q 6 . Yüzey yükünün değişken olması durumunda nümerik integrasyon yapılabilir.2 Üçgen Eleman Dönel iki boyutlu çözüm bölgesi bu kez üçgen elemanlara bölünmektedir. Eksenel simetrik üçgen eleman Şekil fonksiyonları matrisi ve deplasman vektörü. ⎡ N1 0 N 2 0 N 3 0⎤ ⎥ ⎣ 0 N1 0 N 2 0 N3 ⎦ Şekil {q}= [ q1 . z ekseni etrafında üçgenin dönmesiyle elde edilmiş bir halka şeklindedir (Şekil 6). q 4 .z) 1(η 1.

TOPCU.Mühendisler İçin Sonlu Elemanlar Metodu. Burada ηij = ηi -ηj ve zij = zi -zj notasyonu kullanılmıştır. η13 ⎥ ⎦ (39) şeklindedir. Jakobiyen matrisinin tersi ise [J ]−1 = 1 det J ⎡ z 23 ⎢− η 23 ⎣ − z13 ⎤ . η [J ] = ⎡η13 ⎢ ⎣ 23 z13 ⎤ z 23 ⎥ ⎦ (37) şeklindedir. Buradan şekil değiştirmeler. TAŞGETİREN şeklinde yazılır. M. det J= η13 z23 . Türev zincir kuralı ile. Jakobiyen matrisi ise.η (q − q det J (q − q ) + z (q − q ) − z (q − q ) ⎥ 5 ) + η13 3 5 23 2 6 13 4 6 ⎥ ⎢ 23 1 ⎢ ⎥ det J ⎢ N 1 q1 + N 2 q3 + N 3 q5 ⎥ ⎢ ⎥ η ⎣ ⎦ (40) Bölüm 7-1010 . ⎡ z 23 (q1 − q5 ) − z13 (q3 − q5 ) ⎤ ⎢ ⎥ det J ⎢ .η 23 (q 2 − q6 ) + η13 (q 4 − q 6 ) ⎥ ⎢ ⎥ ε = ⎢ . r = rη1 + sη 2 + (1 − r − s )η3 (35) z = rz1 + s z 2 + (1 − r − s ) z 3 olur. ⎧∂ u ⎫ ⎧∂ u ⎫ ⎪∂ r ⎪ ⎪∂η ⎪ ⎪ ⎪ ⎪ ⎪ ⎨ ∂ u ⎬ = [J ]⎨ ∂ u ⎬ ⎪ ⎪ ⎪ ⎪ ⎪∂ s ⎪ ⎪∂ z ⎪ ⎩ ⎭ ⎩ ⎭ ⎧∂ w ⎫ ⎧∂ w ⎫ ⎪∂r ⎪ ⎪ ∂η ⎪ ⎪ ⎪ ⎪ ⎪ ⎨ ∂ w ⎬ = [J ]⎨ ∂ w ⎬ ⎪ ⎪ ⎪ ⎪ ⎪∂ z ⎪ ⎪∂s ⎪ ⎩ ⎭ ⎩ ⎭ (36) olarak alınır. ⎧∂ u ⎫ ⎪ ∂η ⎪ ⎪ ⎪ −1 ⎨ ∂ u ⎬ = [J ] ⎪ ⎪ ⎪∂ z ⎪ ⎩ ⎭ ⎧∂ w ⎫ ⎧∂ u ⎫ ⎧∂ w ⎫ ⎪∂η ⎪ ⎪∂ r ⎪ ⎪ ⎪ ⎪ ⎪ ⎪ ⎪ −1 ⎪ ∂r ⎪ ⎨ ∂ u ⎬ ve ⎨ ∂ w ⎬ = [J ] ⎨ ∂ w ⎬ ⎪ ⎪ ⎪ ⎪ ⎪ ⎪ ⎪∂ s ⎪ ⎪∂ z ⎪ ⎪∂ s ⎪ ⎩ ⎭ ⎩ ⎭ ⎩ ⎭ (38) elde edilir. Aradığımız ifade deplasmanları koordinatlara göre türevi olduğundan ters alma işlemi ile.η23 z13 olup |detJ| = 2Ae olduğu daha önceki bölümlerde gösterilmişti. Aynı şekilde koordinatlar da. S.

Görüldüğü gibi matris SŞDÜ elemandan sadece 4. TAŞGETİREN Diğer taraftan.Mühendisler İçin Sonlu Elemanlar Metodu. z 31 ⎡ z 23 0 0 ⎢ detJ detJ ⎢ η 32 η13 ⎢ 0 0 [B] = ⎢ η det J η detJ ⎢ 32 z 23 z 13 13 ⎢ ⎢ det J detJ det J detJ N2 ⎢ N1 0 0 ⎢ η η ⎣ z 12 det J 0 ⎤ ⎥ ⎥ ⎥ ⎥ ⎥ ⎥ ⎥ ⎥ ⎥ ⎦ 0 η 21 detJ z 12 det J det J N3 0 η 21 η (41) elde edilir. Kütle kuvveti sabit bir vektör olup dörtgen elemanda olduğu gibi potansiyel enerjideki kütle kuvveti teriminden. 2π ∫ {u} e T { f } dA = 2π ∫ {fη + wf z }r dA η e = 2π ∫ [( N 1 q1 + N 2 q 3 + N 3 q 5 ) fη + ( N 1 q 2 + N 2 q 4 + N 3 q6 ) f z ]ηdA (44) e olarak yazılır. 3 η= η1 + η 2 + η3 3 (42) olarak hesaplandıktan sonra. eleman ağırlık merkezinde N 1 = N 2 = N 3 = 1 olmasından. Eleman rijitlik matrisi eleman şekil değiştirme enerjisi ifadesinden dörtgen elemanda izlenen yolla elde edilir. Değerleri elemanın ağırlık merkezine göre alarak Bölüm 7-1111 . [ B ] elemanın kütle merkezinde hesaplanmış [B] olmak üzere eleman rijitlik matrisi [k ]e = 2π r Ae [B ]T [D][B ] olarak elde edilir. {ε}=[B]{q} olduğundan. Satırı ile değişmektedir. S. Matris sabit olduğundan nümerik integrasyona gerek yoktur. Ortalama yarıçap. Kalınlık olarak 2 görüldüğü gibi eleman ağırlık merkezinden geçen çemberin çevresi alınmaktadır. M. Elemanın alanı A e = (43) 1 det J şeklinde hesaplanır. TOPCU. elemanın (4x6) boyutundaki şekil değiştirmedeplasman ilişkileri matrisi.

fη . fη . bT z ]T (49) elde edilir. { f } = [ fη . { f }η = ρη ω 2 ve { f }z = − ρg olmak üzere kütle kuvvet vektörü. η=N1 η1+N2 η2 alınarak yapılan nümerik integrasyonla. Burada elemanın kütle kuvveti. (E=2x105 MPa. Silindir 2MPa’lık bir iç basınç uygulandığında iç çaptaki büyüme ne olur. Kütle kuvvetlerinin sisteme etkiyen asıl yük olarak değerlendirildiği durumlarda η=N1 η1+N2 η2+N3 η3 şeklinde bir tanımlama yapılarak nümerik integrasyona da gidilebilir. TAŞGETİREN 2π ∫ {u} e T { f }η dA = {q}T { f }e (45) elde edilir. ν=0. olarak elde edilir. { f }e = 2π η Ae [ fη . üniform yayılı yük bileşenleri Tη ve Tz. kendinden daha uzun rijit bir deliğin içine sıkı geçme yerleştirilmiştir. l1-2 yükün uygulandığı kenarın boyu olup l1− 2 = (r2 − r1 ) 2 + (z 2 − z1 ) 2 şeklinde hesaplanır. − ρg ] T T (47) Yüzey kuvvetlerinde. S.Mühendisler İçin Sonlu Elemanlar Metodu. q 4 ]T şeklindedir. aT z . f z ]T 3 (46) olarak bulunur.3) Bölüm 7-1212 . buradan potansiyel enerji eşitliğindeki yüzey kuvveti 2π ∫ {u} {T }ηdl = {q} {T }e T T e (48) olarak yazılır. Deplasman vektörü 4 bileşenli olup {q}= [ q1 . bTr . elemanın 1-2 kenarına etki ediyor olsun. 6 6 {T }e = 2π l1− 2 [ aT r . Örnek: Şekilde verilen dış çapı 120 mm ve iç çapı 80 mm olan uzun bir silindir. Bu durumda kuvvet vektörü. f z . M. fz ] = [ρη w 2 . Birim hacim başına ρηω2 radyal merkezkaç kuvvetini uygulanıyor ve ağırlık ta –z yönünde etki ediyorsa. f z . TOPCU. q 2 . a= η + 2η 2 2η1 + η 2 b= 1 şeklinde a ve b sabitleri ile. q 3 . Bir örnek olarak z ekseni etrafında dönen bir döner tekerdeki yükü alalım.

15x10 1. 4 Yapılan hesaplamalar sonucu detJ=200.15x10 5 ⎤ 5 5 ⎢ 0 1.15 ⎡ −1.385 ⎢ ⎥ ⎢ 0. eleman için η1 = (40+40+60)=46.0063 0 0. 1-2 kenarı z eksenine paralel 2 2 olduğundan ortalama yarıçap hesaplamaya gerek kalmamıştır.05 ⎢ 0 0.0.27 ⎡ −1.69 0.385 − 0.0. M.77 − 0.15 ⎣ ⎦ ⎣ T 0.42 −1. 1 10 F dolayısıyla elemanların 2 alanları 100 mm2 bulunur.77x10 0 ⎢ 0 ⎥ 5 5 0 2.15 ⎢− 0. [ ] 1.072 2. Düğüm deplasmanlarını [D] = ⎢1. Elastisite matrisi.05 .743 1. ⎡2.1 0 0 ⎥ ⎥ B [B ]1 = ⎢ 0 .69⎥ − 0. S. 2 3 Bu sonuç elemanların 40 geometrisinden de 60 görülmektedir.385⎥ − 0.67 mm ve 2. İçten basınç bir yüzey kuvveti olduğundan 1-2 kenarına gelen yükün düğümlere karşılık gelen değerleri. eleman için η2 = (40+60+60)=53.0063 0 ⎦ ⎣ Elemanların gerilme-deplasman matrisleri [D] ile [B]'nin çarpımından hesaplanır.082 −1.1 0 ⎢ 0 0. TAŞGETİREN 2 MPa 20 80 Çözüm: Prosedürün anlaşılması ve sabit eleman matrisleri nedeniyle üçgen elemanlar kullanılarak şekildeki sonlu eleman modeli elde edilmiştir.168 1.05 0.69 0.0071 0 0.15x10 5 0 1.05 0 ⎤ ⎡ .385 0.15⎥ ⎦ Eleman rijitlik matrisleri ise 2π η Ae [B ] [D ][B ] ’yi hesaplamak suretiyle Bölüm 7-1313 .407 1.05 0 0 ⎡ .503 − 0.647 − 2.0.Mühendisler İçin Sonlu Elemanlar Metodu. Silindir uzunluğu istenildiği gibi alınabilir ise de hesaplama kolaylığı açısından 10 mm tercih edilmiştir.082 − 2.1 0 − 0.15x10 2.15x10 5 ⎥ şeklindedir.77 0 0 0.77 0 ⎥ ⎥ 0. 2πη1l e pi 2π (40)(10)(2) F1 = F2 = = = 2514 N elde edilir.1⎥ − 0.15 0.69x10 5 1.15 0.072 1.0.1 0 ⎥ ⎢ ⎥ ⎢ ⎥ 0.1 ]2 = ⎢ 0 .0063 0 0.05 .69 − 0.33 3 3 mm hesaplanarak 1 0 0 0 0.91 − 1.0071 0 ⎦ ⎣0.0.1 ⎥ − 0.1 0.15⎤ ⎥ 0.69x10 5 ⎥ ⎢1.0071 [ 0⎤ 0 0.766 0 ⎥ 0. TOPCU.384 1.77 − 0.05⎥ ⎢ ⎥ 0 0.26 ⎢ ⎥ ⎢ 2.15 1.385 − 0.657 0.15x10 ⎣ ⎦ eleman şekil değiştirmelerine bağlayan [B] matrislerinin hesabında ortalama yarıçaplar.69x10 ⎥ 5 0 0.49 DB 1 = 104 ⎢ [DB]2 = 104 ⎢ ⎢ 0 ⎢ 0.43 0 ⎤ 0 1.15 ⎢− 0.0. 1 1 1.05 ⎢ 0 0 0 0 0.

Genel serbestlik dereceleri de dikkate alınarak matrisler birleştirildikten sonra 2.89 1.69⎤ ⎥ 0 ⎥ − 1. σ 2 asal gerilmeleri mohr çemberinden yararlanılarak hesaplanabilir.9. 6.93 7. 4. − 66.45 − 1.4. S.16 ⎢ 5.34 ⎤ ⎧Q1 ⎫ ⎧2514 ⎫ eliminasyon yaklaşımının uygulanmasıyla.03 − 2.34 1.24 0. Aslında aynı çıkması gereken bu deplasmanların eleman matrislerinin elemanın ağırlık merkezindeki yarıçapa göre hesaplanması nedeniyle küçük de olsa farklı çıktıkları görülmektedir. Gerilme Hesabı: Genel deplasman vektörü elde edildikten sonra eleman süreklilik bilgileri yardımıyla eleman deplasman vektörü oluşturulur. 5.1]T x10 -2 MPa hesaplanır.3.34 4.26 − 0. Daha önce hesaplanan [DB]e ve elemanlara karşılık gelen deplasmanları kullanarak σ 1 = [−166.17 − 7.13 ⎤ ⎡4. − 58. 0.565 ⎥ simetrik ⎢ ⎢ ⎦ ⎣ ⎣ genel SD → 1 2 3 4 7 8 8 − 0.932 0 − 2. ⎥⎨ ⎬=⎨ ⎣− 2.0133 x 10-2 mm olarak hesaplanır.66 ⎢ ⎢ ⎢ ⎢ 2. 0.69 ⎡2.014 x 10-2 mm ve Q3 = 0.α∆T .13 ⎥ 2.45 1. − 28.ε 0 ) (51) Bölüm 7-1414 .35 ⎦ ⎩Q3 ⎭ ⎩2514 ⎭ Buradan da Q1 = 0. 0. M. {σ } = [D ][B ]{q} eşitliği kullanılarak hesaplanır. 7 ve 8 numaralı SD’ler sabit odluğundan genel matriste ⎡ 4.05 ⎥ ⎢ ⎢ − 0.46 [k ]1 = 107 ⎢ ⎥ [k ] = 107 ⎢ − 1.17 ⎥ ⎥ 1.42 2.Mühendisler İçin Sonlu Elemanlar Metodu. 0.22 1.0.25 0 ⎥ ⎥ ⎢ ⎢ sim 0.0133. σ z .93 0. Bu da eksenel simetrik problemlerde. τ rz gerilmelerine karşılık gelen σ 1 .3 Sıcaklık Etkisi Sıcaklıktaki ∆T kadarlık artış ε0 kadarlık başlangıç şekil değişikliğine sebeb olur. 0. TAŞGETİREN genel SD → 3 4 5 6 7 1. TOPCU.0140.30 0. Çözüm: Genel deplasman vektöründen eleman deplasmanları. (50) σ = [D ]( ε . {ε 0 } = [α∆T .645 ⎢ ⎢ ⎢ − 1.58 − 2.01 ⎥ ⎦ olarak hesaplanır. − 54. 0. σ r . Buradan eleman içindeki gerilmeler izoparametrik elemanda nümerik integrasyonla üçgen elemanda ise sabit matrislerin çarpılmasıyla. σθ 'asal gerilme olup.241 ⎥ ⎥ 9. 0.03 − 2. Örnek: Önceki örnekte elde edilen deplasmanları kullanarak elemanların ağırlık merkezindeki gerilmeleri hesaplayınız.085 − 1. 3. 0] x10 {q}2 = [0.62 0.01 ⎥ 2.α∆T] T şeklindedir. 0] x 10 -2 elde edilir. T -2 ve T {q}1 = [0.2.05 9.645 1.4]T x10 -2 MPa σ 2 = [−169. Gerilmeler ise.29 − 2. 10 7 ⎢ ⎬ elde edilir. 0. 0.0133.11 − 3.89 0 ⎥ 2 9.565⎥ 8. 5.

θ3 . TOPCU. {θ}e = 2π r Ae [B ] [D ] ε 0 T (53) olup vektörel olarak. PROBLEM MODELLENMESI VE SINIR ŞARTLARI Eksenel simetrik problemin basit olarak dönen bir yüzeye indirgenerek iki boyutlu bir problem olarak ele alındığını gördük.Mühendisler İçin Sonlu Elemanlar Metodu. Yük ifadesi. Sınır şartları da bu yüzeyde belirtilmek zorundadır. {θ}e = [θ1. Burada tipik bazı problemlerin modellenmsi üzerinde durulacaktır. Bölüm 7-1515 . Problemin θ dan bağımsız olması çevre boyunca olmayan yükleme ve sınır şartlarının eksenel simetrik problem olarak ele alınmasını engeller.θ5 . Duvara sabitlenmiş olan uçtaki düğümlerin hareketi z ve r doğrultularında sınırlanmış olup genel matrislerde bu serbestlik derecelerine karşılık gelen elemanlarda düzenleme yapılır. Eleman şekil değiştirme-deplasman bağıntısını kullanarak. İç Basınca Maruz Silindir: Şekil 7’de iç basınç uygulanmış L uzunluğundaki içi boş bir silindir verilmiştir. Silindirin bir ucu rijit bir duvara bağlıdır. Bu problemde sonra ηi ve ηd arasında sınırlanmış L uzunluğundaki dikdörtgen şeklindeki bölgeyi modellemek gerekmektedir. ε 0 elemandaki ortalama sıcaklık artışına göre hesaplanmış eleman ağırlık merkezindeki başlangıç şekil değişimidir. θ2 .θ4 . S.θ6]T (54) İzoparametrik eleman kullanıldığında bu ifadenin iki katlı nümerik integralle elde edileceği ve 8x1 boyutlarında olduğu açıktır. Şekil değiştirme enerjisinde bu terim yerleştirildiğinde toplam potansiyel enerji denkleminde − ε T [D ]ε 0 terimi ortaya çıkar. Yani problemin eksenel simetrik bir problem olabilmesi için geometri yanında yükleme ve sınır şartlarının da eksenel simetrik olması gerekmektedir. 2π ∫ ε T [D ]ε 0 rdA = ∑ {q} (2π r Ae [B ] [D ]ε 0 ) T T A e (52) eleman sıcaklık yükü elde edilir. TAŞGETİREN olup ε toplam şekil değiştirmeyi ifade eder. üçgen eleman için. M. 4.

bu düzlem z doğrultusunda tutulmuş olur. S. TOPCU. TAŞGETİREN P ηi ηd z L η P ηi ηd z Şekil 7 İç basınca maruz içi boş silindir Sonsuz Uzunluktaki Silindir: Şekil 8'de dış basınca maruz sonsuz uzunluktaki bir silindirin modeli verilmiştir. Orta düzleme göre simetrik olduğu kabul edilirse. M. Sınır şartları ise ele alının birim uzunluğun dış kenarlarındaki düğümlerin z doğrultusunda hareket etmemesi olarak tanımlanır (Örnek olarak çözülen problem dışardaki rijit silindir dışında bu probleme benzemektedir). Halkanın iç kısımlarındaki düğümler şaftın rijit olması nedeniyle δ kadarlık bir radyal ötelenmeye maruz kalacaklarından bu düğümlere karşılık gelen genel rijitlik matrisinin diyagonal Bölüm 7-1616 .Mühendisler İçin Sonlu Elemanlar Metodu. Boyuna şekil değişikliği olmadığı kabul edilerek düzlem şekil değiştirme şartları oluşturulmuş birim uzunluğun modellenmesi bu problem için yeterli olmaktadır. P η P ηd 1 ηi z Şekil 8 Dış basınca maruz sonsuz uzunluktaki silindir Rijit Şaft Üzerine Sıkı Geçme: İç yarıçap ri uzunluğu L olan bir halkanın yarıçapı ri+δ olan rijit bir şaft üzerine sıkı geçme yapılması Şekil 9'da verilmiştir.

TOPCU. M. Buradan potansiyel enerji eşitliğine 1 C (Q j − Qi − δ ) 2 şeklinde bir terim ilave edilirse buradaki sınır şartı yaklaşık olarak 2 tanımlanmış olur.Mühendisler İçin Sonlu Elemanlar Metodu. S. Bir elastik manşon elastik şaft üzerinde basınç uygulandığı zaman birbirine temas eden sınırda ilginç bir probleme yol açar. η L Orta Düzlem δ ηi ηd z ηd ηi ηi+δ Şekil 9 Rijit şaft üzerine sıkı geçme Elastik Şaf Üzerine Sıkı Geçme: Bu kez de hem şaftın hem de halkanın elastik olması durumunu inceleyelim. bu çiftlerin deplasmanları arasında çiftin radyal deplasmanları Qi ve Qj. TAŞGETİREN elemanların büyük bir C katsayısının eklenmesi gerekir. Şekil 10’ birlikte hareket eden ara düğümlerin durumu verilmiştir. Ara düğümleri biri şaft diğeri halka üzerinde bulunan düğüm çiftleri olarak ele alırsak. Aynı şekilde yük vektörünün ilgili düğümlere karşılık gelen elemanlarına da Cδ kadarlık bir kuvvet ilavesi yapılır. Q j − Qi = δ (55) şeklinde çok noktalı bir sınır şartı tanımlanabilir. Daha önce tartışılan penaltı yaklaşımından yola çıkarak Qj i j Qi Qj – Qi=δ Şekil 10 Elastik şaft üzerine elastik halkanın sıkı geçmesi Bölüm 7-1717 . olmak üzere.

Yayın rijitliği geometriye. Bu problemde yaydaki deplasmanlar yükle lineer olarak değişmez. S. Konik Halka Yay: Şekil 11’de verilen konik halka şekilli yay (rondela yay) üst kenarından z eksenine paralel olarak yüklenirken alt yüzeyi rijit zemin üzerinde durmaktadır. Bu yük eksenel doğrultuda uygulanmaktadır. Bu da genel rijitlik matrisi ve yük vektörlerinde ⎡ Kii ⎢K ⎣ ji Kij ⎤ ⎡ Kii + C Kij − C⎤ ⎯ ⎥ ⎯ →⎢ K + C k + C ⎥ K jj ⎦ jj ⎣ ji ⎦ (57) ⎡ Fi ⎤ ⎡ Fi − Cδ ⎤ ⎯ →⎢ ⎯ ⎢F ⎥ ⎥ ⎣ j⎦ ⎣ F j + Cδ ⎦ (58) şeklinde yapılan düzenlemelerle tanımlanmış olur. M. Yük-deplasman karakteristikleri ve gerilme dağılımı kesit yüzeyin sonlu elemanlara bölünmesi ile bilgisayar yardımıyla elde edilebilir. Bu nedenle problemin çözümünde yükü yavaş yavaş artırarak uygulama yüküne ulaşmak gerekecektir. Konik halka yay Bölüm 7-1818 . Görüldüğü gibi sonlu eleman modeli geliştirilirken şaft ve halka tek bir geometri olarak ele alınacak ara bölgede ise aynı koordinatlara sahip iki düğüm tanımlanacaktır. dolayısıyla yay üst kenarının yaptığı deplasman hareketine göre değişir.Mühendisler İçin Sonlu Elemanlar Metodu. z P δ η P δ Şekil 11. TAŞGETİREN 1 1 1 1 1 C(Q j − Qi − δ ) 2 = CQi 2 + CQ j 2 − C(Qi Q j + Q j Qi ) + CQi δ − CQ j δ + Cδ 2 (56) 2 2 2 2 2 yazılır. Yük deplasman eğrisi şekilde verildiği gibidir. Sonlu eleman modeli yapılacak bölge kesit olarak verilmiştir. TOPCU.

Mühendisler İçin Sonlu Elemanlar Metodu. simetri eksenindeki düğümler de eksenel yönde tutulmuşlardır. Geometrik nonlineerliğe sahip problemlerin çözümünde bu metod her zaman uygulanan bir metoddur. ⎯⎯ x + ∆u x← (59) ∆Q deplasmanları. Rijit duvar ile temas eden düğümler radyal yönde. Buradan ∆F yük artımı için ∆Q deplasmanları elde edilir. Isıl Gerilmeler: Şekil 12 yalıtılmış-rijit bir duvar içine sıkıca yerleştirilmiş bir çelik manşonu göstermektedir. yalıtılmış duvar Şekil 12. Manşondaki ∆T kadarlık sıcaklık artışı manşonun genleşmesine izin verilmediğinden dolayı gerilmeler oluşmasına neden olur. L Modellenecek Kısım Manşon Rijit. Verilen geometri için [K](x) rijitlik matrisi hesaplanır. Bu işlem tam yüke ulaşılıncaya kadar devam eder. TOPCU. ∆u ve ∆w bileşenlerine ayrılarak başlangıç koordinatlarına ilave (60) [K] bu yeni geometri için tekrar hesaplanıp yeniden yük artırılırarak yeni deplasmanlar elde edilir. Manşon Ölçüleri ηi. [K ](x) {∆Q}= {∆F } edilirerek yeni koordinatlar bulunur. M. TAŞGETİREN Yöntem şöyledir. ηd. Problem simetri eksenine göre L/2 uzunluğundaki bir alanın modellenmesiyle çözülür. S. Rijit yuva içindeki manşonda ısıl gerilmeler Bölüm 7-1919 .

v. γyz.SEKİZİNCİ BÖLÜM GERİLME ANALİZİNDE ÜÇ BOYUTLU PROBLEMLER 1.5 − υ 0 ⎥ ⎢ 0 0 0 0 0 0 . γxy]T olmaktadır. {u}=[u. y ve z doğrultularındaki bileşenleri göstermektedir. Gerilme ve şekil değiştirmeler ise. εy. Bu bölümde üç boyutlu gerilme analizi konusu dört düğümlü üçgen prizma eleman kullanılarak izah edilecek daha sonra 8 düğümlü kübik elemanlar için temel ifadeler çıkarılacaktır. εz. v ve w sırasıyla x. Burada u. τyz. Üç boyutlu halde deplasman bileşenleri. Bir ve iki boyutlu olarak yapılan çözümler yeterli doğrulukta sonuçlar verdiğinden üç boyuta göre tercih edilmektedir. τxy]T {ε}=[εx. τxz. {σ}=[σx. Gerilme ile şekil değiştirmeler arasındaki ilişki.5 − υ 0 0 ⎥ (1 + υ )(1 − 2υ ) ⎢ 0 0 0 0 . Burada [D] 6x6 boyutlarında elastisite matrisidir. σy.w]T (1) dir. γxz. σz. (3) (2) υ 0 0 0 ⎤ ⎡1 − υ υ 0 0 0 ⎥ ⎢ υ 1−υ υ E υ 1−υ 0 0 0 ⎥ ⎢ υ [ D] = 0 0 0 0 . GİRİŞ Buraya kadar olan bölümlerde bir ve iki boyutlu problemler üzerinde durulmuştu. {σ}=[D]{ε} ile verilir. Aslında mühendislik problemlerinin bir çoğu üç boyutludur.5 − υ ⎥ ⎢ 0 ⎣ ⎦ (4) .

q3.. 2. S.fy... q4. Bu eleman 4 yüzlü eleman olarak da adlandırılır. ⎡ ∂u ∂v ∂w ∂v ∂w ∂u ∂w ∂u ∂v ⎤ {ε } = ⎢ . q5. 3i-1 y 4 x z v 1 (x. Potansiyel enerji ve Galerkin yaklaşımları önceki bölümlerde anlatıldığı şekilde uygulanır.QN]T şeklindedir.. TOPCU. q11.Mühendisler İçin Sonlu Elemanlar Metodu. . + .z) w 2 u 3i i 3 3i-2 (8) Şekil 1 Üçgen prizmatik (4 yüzlü) eleman Bölüm 8-22 . q6.. Kütle ve yüzey kuvvet vektörleri üç bileşenli olarak sırasıyla {f}=[fx. q2. M.Ty. i düğümüne ait deplasmanlar ise 3i-2. q7.. Q2.Tz] T (6) şeklindedir.fz]T {T}=[Tx.. + ⎥ ⎣ ∂x ∂y ∂z ∂z ∂y ∂z ∂x ∂y ∂x ⎦ T (5) şeklindedir. q12]T (7) dir.. q10. SONLU ELEMAN FORMÜLASYONU Tipik bir üçgen prizmatik eleman şekil 1’de verilmiştir. q8.. q9.. {Q}=[Q1. + . . TAŞGETİREN Şekil değiştirmelerle yer değiştirmeler arasındaki ilişki ise.. toplam serbestlik derecesi N olmak üzere. Her düğümde üç adet serbestlik derecesi bulunmaktadır. 3i-1 ve 3i olarak numaralandırılır. {q}=[q1. Genel deplasman vektörü ise. Bu durumda eleman deplasman vektörü.y.

TOPCU.0) 1(1. N4=1-r-s olur. x=x4+x14r+x24s+x34t y=y4+y14r+y24s+y34t z=z4+z14r+z24s+z34t (13) (12) elde edilir. N2=s.0.0.0.1) t Şekil 2 Üçgen prizmatik (4 yüzlü) temel eleman Bölüm 8-33 .1. İzoparametrik gösterim nedeniyle şekil fonksiyonları aynı zamanda koordinat tanımlamasında da kullanılabilir. Burada şekil fonksiyonları matrisi. Şekil 2 de verilen temel eleman alınarak tanımlanan şekil fonksiyonları. Şekil fonksiyonlarının genel kuralı nedeniyle ilgili düğümde 1 diğer düğümlerde 0 değerini alması gerekmektedir. S. M.Mühendisler İçin Sonlu Elemanlar Metodu. TAŞGETİREN Eleman modellemesi için 4 adet Langrange tipi şekil fonksiyonu seçilir. Herhangi bir noktadaki deplasmanlar şekil fonksiyonları yardımıyla {u}=[N]{q} olarak yazılır. x=N1x1+ N2x2+ N3x3+N4x4 y=N1y1+ N2y2+ N3y3+N4y4 z=N1z1+ N2z2+ N3z3+N4z4 Buradan da xij=xi-xj şeklindeki bir tanımlamayla. N3=t.0) r 1(0. Kısmi türevler için zincir kuralı kullanılarak örneğin u deplasman bileşeni için. ⎡ N1 0 0 N 2 0 0 N 3 0 0 N 4 0 0 ⎤ N1 0 0 N 2 0 0 N 3 0 0 N 4 0 ⎥ ⎢0 0 N 0 0 N 0 0 N 0 0 N ⎥ 1 2 4⎦ 3 ⎣ (10) (9) [N ] = ⎢ 0 (11) şeklindedir. s 2(0. N1=r.0) 4(0.

Ve = ∫0 ∫0 ∫0 1 1− r 1− r − s det Jdrdsdt = det J ∫0 ∫0 ∫0 1 1− r 1− r − s drdsdt (17) dir. (15). İntegrasyon formülü. Burada. Elemanın hacmi. Ve = 1 6 det J (19) olarak elde edilir. M. Jakobean matrisin determinantı ise. ⎧ ∂u ⎫ ⎧ ∂u ⎫ ⎪ ∂x ⎪ ⎪ ∂r ⎪ ⎪ ∂u ⎪ ⎪ ∂u ⎪ ⎪ ⎪ ⎪ ⎪ ⎨ ⎬ = [ A]⎨ ⎬ ⎪ ∂y ⎪ ⎪ ∂s ⎪ ⎪ ∂u ⎪ ⎪ ∂u ⎪ ⎪ ∂t ⎪ ⎪ ∂z ⎪ ⎩ ⎭ ⎩ ⎭ (20) olur. Öte yandan alınan türevler ile Jakobean matrisi ⎡ x14 y14 z14 ⎤ y 24 z 24 ⎥ ⎢x y z ⎥ ⎣ 34 34 34 ⎦ [J ] = ⎢ x24 (15) olur.Mühendisler İçin Sonlu Elemanlar Metodu. det J = x14 ( y 24 z 34 − y 34 z 24 ) − x 24 ( y14 z 34 − y 34 z14 ) + x34 ( y14 z 24 − y 24 z14 ) (16) olur. Bölüm 8-44 . [A]=[J]-1 alınırsa. TAŞGETİREN ⎧ ∂u ⎫ ⎧ ∂u ⎫ ⎡ ∂x ⎪ ∂x ⎪ ⎪ ∂r ⎪ ⎢ ∂r ⎪ ∂u ⎪ ⎪ ∂u ⎪ ⎢ ∂x ⎪ ⎪ ⎪ ⎪ ⎨ ⎬ = [ J ]⎨ ⎬ → [J ] = ⎢ ⎢ ∂s ⎪ ∂s ⎪ ⎪ ∂y ⎪ ∂u ⎪ ⎢ ∂x ∂u ⎪ ⎪ ⎪ ⎢ ∂t ⎪ ∂t ⎪ ⎪ ∂z ⎪ ⎩ ⎭ ⎣ ⎩ ⎭ ∂y ∂r ∂y ∂s ∂y ∂t ∂z ⎤ ∂r ⎥ ∂z ⎥ ⎥ ∂s ⎥ ∂z ⎥ ∂t ⎥ ⎦ (14) elde edilir. S. TOPCU. ∫0 ∫0 ∫0 1 1− r 1− r − s r m s n t k drdsdt = m!+ n!+ k! (m + n + k + 3)! (18) olduğundan eleman hacmi.

12x1 boyutundaki yük vektörü Bölüm 8-55 . (25) ∫e{u} T { f }dV = {q}T ∫ ∫ ∫ [ N ]T { f } det Jdrdsdt = {q}T { f }e (26) dir. {ε}=[B]{q} yazılabilir. Bu durumda [B] y34 z14 − z34 y14 0 0 0 0 ⎡ y24 z34 − z24 y34 ⎢ z34 x14 − x34 z14 z24 x34 − x24 z34 0 0 0 0 1 ⎢ x34 y14 − y34 x14 x24 y34 − y24 x34 0 0 0 0 ⎢ [B] = x34 y14 − y34 x14 z34 x14 − x34 z14 x24 y34 − y24 x34 z24 x34 − x24 z34 0 0 det J ⎢ y24 z34 − z24 y34 x34 y14 − y34 x14 0 0 y34 z14 − z34 y14 ⎢ x24 y34 − y24 x34 ⎢ z24 x34 − x24 z34 y24 z34 − z24 y34 0 z34 x14 − x34 z14 y34 z14 − z34 y14 ⎣ y14 z24 − z14 y24 0 0 a 0 0⎤ 0 z14 x24 − x14 z24 0 0 b 0⎥ a = −( y24 z34 − z24 y34 + y34 z14 − z34 y14 + y14 z24 − z14 y24 ) 0 0 x14 y24 − y14 x24 0 0 c ⎥ ⎥ → b = −( z24 x34 − x24 z34 + z34 x14 − x34 z14 + z14 x24 − x14 z24 ) 0 x14 y24 − y14 x24 z14 x24 − x14 z24 0 c b ⎥ c = −( x24 y34 − y24 x34 + x34 y14 − y34 x14 + x14 y24 − y14 x24 ) x14 y24 − y14 x24 0 y14 z24 − z14 y24 c 0 a ⎥ ⎥ z14 x24 − x14 z24 y14 z24 − z14 y24 0 b a 0⎦ (22) (23) şeklindedir. İntegral (20) de verildiği şekilde alınırsa. Eleman hacmi 1/6 det J olarak daha önce elde edilmiştir. Şekil değiştirme – yer değiştirme ilişkisi. Ue = 1 2 T T T T T 2 2 ∫ {ε } [D]{ε }dV = 1 {q} [ B] [ D][ B]{q}∫ dV = 1 {q} Ve [ B] [ D][ B]{q} (24) e e olarak yazılır. S. 2. TAŞGETİREN [A] = 1 det J ⎡ y 24 z 34 − z 24 y 34 y 34 z14 − z 34 y14 y14 z 24 − z14 y 24 ⎤ ⎢ z 24 x34 − x 24 z 34 z 34 x14 − x34 z14 z14 x 24 − x14 z 24 ⎥ ⎢x y − y x x y − y x x y − y x ⎥ 24 34 34 14 34 14 14 24 14 24 ⎦ ⎣ 24 34 (21) şeklindedir.1 Eleman Rijitlik Matrisi ve Yük Vektörleri Toplam potansiyel enerji ifadesinde eleman şekil değiştirme enerjisi terimi. Kütle kuvvetleri. Görüldüğü gibi [B] nin bütün elemanları sabit olup sonuçta elemana ait şekil değiştirmeler de sabit olarak elde edilecektir. [k]e=Ve[B]T[D][B] olarak tanımlanır. M. TOPCU. türevler matrisini [B] ile göstermek suretiyle.Mühendisler İçin Sonlu Elemanlar Metodu. Buradan eleman rijitlik matrisi.

. q7 ve q10 serbestlik derecelerine eşit olarak dağıtılmış olmaktadır. 3 θ= 1 3 a cos⎜ − ⎛ 3b ⎞ ⎟ (32) ⎝ ac ⎠ tanımlamasıyla asal gerilmeler Bölüm 8-66 . T y . T y . Tx . Tekil yükler ilgili serbestlik derecesine göre sistem yük vektörüne ilave edildikten sonra genel denklem oluşturularak sistemin sınır şartları altında deplasmanlar bulunur. Tz . Örenek olarak 123 düğümlerinin oluşturduğu yüzey üzerine uygulanan kuvveti ele alalım. f z ]T 4 (27) olur.. Yüzey bir üçgen olup alanı da Ae ise....0]T 3 (29) elde edilir..0. b = −2⎜ 1 ⎜ 3 3 ⎝ ⎞ ⎟ − I1 I 2 − I 3 . TAŞGETİREN { f }e = Ve [ f x . S. Üç boyutlu durumda asla gerilmelerin hesaplanması için (3x3) boyutlu olan gerilme tensörünün invaryantlarından yararlanılır. I1=σx+σy+σz I2=σx σy +σy σz + σxσz−τ2yz−τ2xz−τ2xy I3=σx σy σz+2τyzτxzτxy−σxτ2yz−σyτ2xz−σzτ2xy şeklindedir. Tz ...Mühendisler İçin Sonlu Elemanlar Metodu. f y .. f x . TOPCU..0.. ⎟ 3 ⎠ 3 (31) c=2 a . Vefx olarak hesaplanan yük vektörü ağırlık kuvvetinin x bileşeni olup q1. M. Yüzey kuvvetleri ise. İntegrasyondan sonra {T }e = Ae [Tx . T y . Tx . kuvvetlerin uygulandığı yüzey üzerinde hesaplanacaktır. yüzey yük vektörü ∫e{u} T {T }dA = {q}T ∫ [ N ]T {T }dA = {q}T {T }e Ae (28) olur. Gerilme tensörünün invaryantları. f z . Buradan ⎛I I12 a= − I 2 . 3. Tz . q4. GERİLME HESABI {σ}=[D]{ε} ve {ε}=[B]{q} olduğundan gerilmeler doğrudan {σ}=[D][B]{q} (30) eşitliğinden bulunabilir.

. σ 2 = I1 3 + c cos θ + 2π 3 . Kübik elemanda düğüm numaralaması belirli bir düzende yapılmak zorundadır.. 3i-1 ve 3i olarak numaralandırılır. S. Eleman düğüm deplasmanları vektörünün 24 elemanı bulunmaktadır.1) Şekil 3 Altı yüzlü eleman ve temel eleman düğüm koordinatları Bölüm 8-77 .Mühendisler İçin Sonlu Elemanlar Metodu. TOPCU.z) w 4 2 3 u 1 t 7 (-1..y.-1) (1. M.1...1.. Burada ri.-1) 5 3i 8 r i 3i-2 (-1.. ALTI YÜZLÜ ELEMAN Altı yüzlü eleman temel elemanı küb şeklinde olan bir izoparametrik eleman olup iki boyutlu gerilme analizi problemlerinde verilen 4 düğümlü izoparametrik elemana benzemektedir (Şekil 3). σ 3 = I1 3 + c cos θ + 4π 3 olarak bulunur.. N i = 1 (1 + rri )(1 + ssi ) + (1 + tt i ) 8 i = 1..-1. q3... ( ) ( ) (33) 4.8 (34) olarak elde edilir. TAŞGETİREN σ 1 = I1 3 + c cosθ . Düzensiz yapılan numaralama negatif det J değeri verecektir..-1) (-1....1. Eleman içindeki herhangi bir noktadaki deplasmanlar şekil fonksiyonları yardımıyla 3i-1 s y x z 6 v (x. si ve ti temal eleman üzerindeki düğüm koordinatlarını vermektedir. q24]T (35) i düğümüne ait aynı şekilde deplasmanlar 3i-2. q2. {q}=[q1.. Temel eleman üzerinde şekil fonksiyonları..

. 5. İntegrasyon işlemi nümerik integrasyon yöntemiyle Gauss yaklaşımına uygun olarak yapılır.Mühendisler İçin Sonlu Elemanlar Metodu.+N8q24 şeklinde hesaplanır. TOPCU. [k ]e = ∫−1 ∫−1 ∫−1[ B]T [ D][ B] det Jdrdsdt 1 1 1 (38) olarak elde edilir... S...+N8q23 w=N1q3+ N2q6+ N3q9+.... M. x=N1x1+ N2x2+ N3x3+N4x4 y=N1y1+ N2y2+ N3y3+N4y4 z=N1z1+ N2z2+ N3z3+N4z4 (36) (37) dan bulunur.. Koordinatlar da..... YÜKSEK DERECEDEN DEĞİŞKEN DÜĞÜM SAYILI ELEMAN Burada 8 düğümden 20 düğüme kadar düğümlere sahip 6 yüzlü eleman için genel şekil fonksiyonları verilecektir..... İki boyutlu problemde izlenen yoldan gidildiğinde eleman rijitlik matrisi............ 20 düğümlü eleman Şekil 4 te verilmiştir........+N8q22 v=N1q2+ N2q5+ N3q8+. t 3 z y x 4 15 1 12 8 r 5 17 13 s 9 6 11 7 19 14 18 10 2 20 16 Şekil 4 8 den 20 ye kadar düğümlere sahip altı yüzlü eleman Bölüm 8-88 . Buna göre şekil fonksiyonları..... TAŞGETİREN u=N1q1+ N2q4+ N3q7+.

. N1=1/8[(1+r)(1+s)(1+t)-((1-r2)(1+s)(1+t)+ (1-s2)(1+r)(1+t))] N2=1/8[(1-r)(1+s)(1+t)-((1-r2)(1+s)(1+t)+ (1-s2)(1-r)(1+t))] N3=1/8[(1-r)(1-s)(1+t)-((1-s2)(1-r)(1+t)+ (1-r2)(1-s)(1+t))] N4=1/8[(1+r)(1-s)(1+t)-((1-r2)(1-s)(1+t)+ (1-s2)(1+r)(1+t))] N5=1/8(1+r)(1+s)(1-t) N7=1/8(1-r)(1-s)(1-t) N9=1/4(1-r2)(1+s)(1+t) N11=1/4(1-r2)(1-s)(1+t) şeklindedir. koordinat değerlerini göstermek üzere. t 3 z y x 4 9 1 12 8 r 5 s 6 11 7 10 2 N6=1/8(1-r)(1+s)(1-t) N8=1/8(1+r)(1-s)(1-t) N10=1/4(1-s2)(1-r)(1+t) N12=1/4(1-s2)(1+r)(1+t) Şekil 5 Örnek 12 düğümlü eleman Bölüm 8-99 . ni=0 alınır. Örneğin Şekil 5’de verilen 12 düğümlü eleman için şekil fonksiyonları. M. ni=N(r..ri)N(s.si)N(t. TAŞGETİREN N1=n1-(n9+n12+n17)/2 N4=n4-(n11+n12+n20)/2 N7=n7-(n14+n15+n19)/2 N2=n2-(n9+n10+n18)/2 N5=n5-(n13+n16+n17)/2 N8=n8-(n15+n16+n20)/2 N3=n3-(n10+n11+n19)/2 N6=n6-(n13+n14+n18)/2 i=9. koordinat değerlerinin ±1 olması durumunda N(β. Aksi halde.βi)=1/2(1+ββi).20 için Ni=ni Eğer elemanda herhangi bir i noktası tanımlanmıyorsa.. TOPCU..ti) şeklinde hesaplanır.Mühendisler İçin Sonlu Elemanlar Metodu. S.. Ayrıca β. 0 olması durumunda N(β.βi)=(1-β2) olur.

Sınır şartlarının belirlenmesinde üç boyutlu problemlerde düzlem için bir tanımlama gerekebilir. Kübik bir bölge 4 yüzlü elemanlara iki şekilde ayrılabilir. Bu ayırma işlemleri sonunda elde edilen düğüm bilgileri Tablo 1 de verilmiştir. Problem modellemesinde öncelikle kaba bir ağ yapısı oluşturulur. Diğer küb içinde kalan elemanların düğüm numaraları 4 er artırılmak suretiyle kolayca elde edilebilecektir. Özellikle basit geometriler için 6 yüzlü 8 düğümlü elemanın temel alınıp bunun tekrarlanması izlenecek iyi bir yöntemdir. düğüm koordinatları. biri ise diğerlerinin iki katı hacme sahip olur (Şekil 6a). düğümün görülmemesi nedeniyle bir çok zorluklar ortaya çıkarır.Mühendisler İçin Sonlu Elemanlar Metodu. Başlangıç olarak bir çözüm yapıldıktan sonra daha hassas bir ağ yapısı elde edilmek üzere yeni elemanlara ayırma işlemlerine geçilebilir. İkinci yolda ise küb 6 adet eşit hacimli elemana ayrılır (Şekil 6b). malzeme bilgileri ve sınır şartlarıdır. Bir düğümün her yönde hareketi sınırlanmış ise burada tam nokta sınır şartı vardır denilir. AĞ OLUŞTURULMASI Üç boyutlu problemlerin analizi için sonlu eleman ağı oluşturulmasında ve gerekli değerlerin hazırlanmasında belirli bir yöntem izlenmesine ihtiyaç vardır. Gerekli olan bilgiler. Üçüncü boyuttaki koordinat değerlerinin ve düğüm bilgilerinin elde edilmesi. S. M. elemanların dördü eşit hacimli. eleman düğüm numaraları. Öte yandan düğümün bir düzlem içinde hareketi söz konusu Tablo 1 Temel 6 yüzlü elemanın 5 ve 6 adet 4 yüzlü elemana bölünmesi 5 Eleman Düğümler Eleman no 4 eleman Düğümler 4 6 7 1 3 8 Eleman no 1 1 1 6 6 1 2 3 3 8 8 3 3 2 4 5 7 6 1 1 1 2 1 1 1 2 2 2 7 4 8 7 3 3 7 5 3 7 3 4 7 5 6 7 5 8 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 Bölüm 8-1010 . TOPCU. TAŞGETİREN 6. Bunlardan birinde küb 5 adet 4 yüzlü elemana ayrılır. Eğer düğümün bir doğrultuda hareketine izin verilmiş ise bu durumda da çizgisel sınır şartı vardır. Bu nedenle başlangıçta bir temel eleman alınarak bunun tekrarı şeklinde bir ağ oluşturma yoluna gidilmesi önemli kolaylıklar getirir.

n olan bir t doğrusu boyunca hareket edebiliyorsa penaltı yaklaşımı.m. M.Mühendisler İçin Sonlu Elemanlar Metodu. Nokta sınır şartında genel rijitlik matrisinin ilgili serbetlik derecesine karşılık gelen diyagonal elelamına büyük bir C katsayısı eklenmekle sınır şartının sisteme dahil edildiği görülmüştü. b) 6 adet 4 yüzlü olursa burada düzlemsel sınırlama söz konusudur. S. 3I − 2 3I − 1 3I ⎡ 2 Clm Cl n ⎤ 3I − 2 ⎢Cl ⎥ 3I − 1 ⎢ Cm 2 Cmn⎥ 3I ⎢ Sim Cn 2 ⎥ ⎣ ⎦ (39) Bölüm 8-1111 . TAŞGETİREN t 5 8 6 7 1 s 4 2 r t 8 3 (a) 5 7 6 4 1 s 3 r 2 (b) Şekil 6Temel kübün 4 yüzlü elemanlara ayrılması a) 5 adet 4 yüzlü. TOPCU. Düğüm doğrultu kosinüsleri l.

S. Düzlemsel sınır şartında ise düzlemin normali.m. l. TAŞGETİREN şeklindeki bir rijitlik teriminin uygun serbestlik dereceleri ile sistem matrisini eklenmesı sonucunu verir.Mühendisler İçin Sonlu Elemanlar Metodu.n doğrultu kosinüslerine sahip t doğrusu ise. M. 3I − 2 2 ⎡ 3I − 2 ⎢C (1 − l ) 3I − 1 ⎢ 3I ⎢ Sim ⎣ 3I − 1 − Clm C (1 − m 2 ) 3I − Cl n ⎤ ⎥ − Cmn ⎥ C (1 − n 2 )⎥ ⎦ (40) rijitlik teriminin eklenmesi gerekecektir. Bölüm 8-1212 . TOPCU.

y. Örneğin iki boyutlu levhalarda. Matematik olarak Helmotz denklemini kullanarak pek çok alan probleminin sonlu eleman modeli oluşturulabilir.DOKUZUNCU BÖLÜM SKALER ALAN PROBLEMLERİ 1.y)) skaler büyüklüklerin en bilinen örneklerinden biridir. sızıntı ve elektrik/manyetik alan problemleri üzerinde durulacaktır. Bu modeller daha sonra problemin doğasına uygun olarak düzenlenir ve çözümler elde edilir. Örnek olarak yalnızca (x. Bu bölümde sakaler alan problemlerinden olan ısı iletimi. Diğer taraftan. Skaler alan problemlerinin en çarpıcı özelliği. Tablo 1’de genel Helmotz denklemini yardımıyla çözümlenebilen mühendislik problemleri verilmiştir. Bu denklemde φ= φ (x. k. mühendisliğin ve fiziğin hemen hemen her dalında bulunabilmesidir.y) düzlemini göz önünde bulundurur ve φ=T. λ=0 dönüşümlerini yaparsak. İki boyutlu kararlı hal ısı iletimi problemindeki bilinmeyen sıcaklık alanı (T(x. Temel adımlar anlaşılırsa problem çözümü de kolaylaşmış olur. Bu denklem de iki boyutlu kararlı hal ısı iletimi denklemidir. ∂2T/∂x2-∂2T/∂y2-Q=0 olarak elde edilir.z) aranan alan değişkenidir. sıcaklık. basınç ve akış potansiyeli gibi büyüklükler doğal olarak skaler büyüklüklerdir. Burada ısı iletimi ve burulma konuları sınır şartlarının detaylı olarak ele alınabilmesi açısından genişçe işlenecek diğer konular nisbeten kısa tutulacaktır. . Bunlar genellikle Genel Helmholtz denklemi olarak bilinen ∂ ⎛ ∂φ ⎞ ∂ ⎛ ∂φ ⎞ ∂ ⎛ ∂φ ⎞ ⎟ + ⎜ kz ⎟ + λφ + Q = 0 ⎟ + ⎜ ky ⎜ kx ∂x ⎝ ∂x ⎠ ∂y ⎜ ∂y ⎟ ∂z ⎝ ∂z ⎠ ⎝ ⎠ (1) denklemin özel halleri olarak karşımıza çıkar. GİRİŞ Önceki bölümlerde ele alınan problemlerdeki bilinmeyenler. bir vektör alanın bileşenlerinden oluşmakta idi. kx=ky=k. burulma. bilinmeyen değer (2x1) boyutlarındaki deplasman vektörüdür. ısıl iletkenlik ve Q da iç ısı kaynağını göstermek üzere genel denklemi. sıvı akışı.

Bu bölümde genel geçişli hal ısı iletimi probleminin sonlu eleman formülasyonu verilecektir. = q0 Termal k ⎜ 2 + 2 ⎟ + Q = 0 Sıcaklık. Isı transferi bir cisim içinde çeşitli noktalar arasında sıcaklık farkı oluşmasıyla bu noktalar arasında yada cisim ile çevresi arasındaki sıcaklık farkı nedeniyle meydana gelir.ψ Hidrolik Hidrolik potansiyeli φ iletkenlik. genellikle malzeme seçimi. M. k ∂y ⎠ ⎝ ∂x ∂T − k. =0 ∂n φ=y u=u0 ∂u =0 ∂n W=0 ε⎜ ⎜ ⎛ ∂ 2u ⎝ ∂x 2 + ∂ 2u ⎞ ⎟ = −p ∂y 2 ⎟ ⎠ ⎞ ⎟ +1 = 0 ⎟ ⎠ ⎛ ∂ 2W ∂ 2W ⎜ 2 + ⎜ ∂x ∂y 2 ⎝ 2. u İletkenliği. S.⎜ 2 + 2 ⎟ + Q = 0 ∂y ⎠ ⎝ ∂x Akım fonksiyonu. karmaşık geometrilerin modellenmesi ve en temel sabit özellikleri olan izotrop malzemeden her doğrultuda farklı özellikler gösteren kompozit malzemeye kadar çok çeşitli malzemelerin dikkate alınması gerekmektedir. Bu noktada elemanların hem ısıl hem de mekanik analizinde benzer yöntemlerin kullanılıyor olması nedeniyle sonlu elemanlar metodu büyük bir kullanım imkanı bulur. TOPCU. ε Boyutsuz hız. θ ∂y ⎠ ⎝ ⎛ ∂ 2ψ ∂ 2ψ ⎞ ⎜ 2 + 2⎟=0 ∂y ⎠ ⎝ ∂x ⎛ ∂ 2φ ∂ 2φ ⎞ k . = h( T − T0 ) ∂n ⎛ ∂ 2θ ∂ 2θ ⎞ Gerilme ⎜ 2 + 2 ⎟+2 =0 θ=0 ⎜ ∂x ⎟ fonksiyonu. T ∂n iletkenlik. ISI İLETİMİ Makina tasarımında sıcaklık dağılımının belirlenmesi. Termal olarak izotropik ortamda. W ψ = ψ0 φ = φ0 ∂φ . çalışma esnasında normalin dışında sıcaklık etkisine maruz kalan parçaların tasarımı gibi konularda bir ilk adım oluşturur. Mühendislikte Karşılaşılan Skaler Alan Problemleri Alan Formül Parametre Sınır Şartları Değişkenleri T=T0 ∂T ⎛ ∂ 2T ∂ 2T ⎞ − k.Mühendisler İçin Sonlu Elemanlar Metodu. k Elektrik Elektrik potansiyeli. iki boyutlu ısı akışını ifade eden Fourier kanunu : Bölüm 9-22 . TAŞGETİREN Problem Isı İletimi Burulma Potansiyel akış Sızıntı ve yeraltı akışı Elektrik potansiyeli Kanallarda sıvı akışı Tablo 1. Bu sırada da çevre şartlarının belirlenmesi.

y. TOPCU. Meydana gelen ısı akışı qx ve qy'nin vektörel toplamıdır. M. q y = −k ∂x ∂y (2) ortamdaki sıcaklık alanı. y ) şeklinde başlangıç halindeki sıcaklık dağılımı olarak ele alınabilir. ∂q y ∂q z ⎛ ∂q −⎜ x + + ⎜ ∂x ∂y ∂z ⎝ ⎞ ∂T ⎟ + Q = ρc ⎟ ∂t ⎠ (3) elde edilir. Bu şartlar aşağıdaki şekilde formüle edilir. y. sırasıyla sabit yada zamana ve koordinata göre tanımlanmış sıcaklık. TAŞGETİREN q x = −k ∂T ∂T . ∂x ∂y sıcaklık değişimleridir. sabit yada zamanla ve konumla değişen ısı akışı. Denklemlerin sağ tarafındaki (–) işareti ısının düşük sıcaklığa doğru transfer olduğunu göstermektedir. qx ve qy. ve ∂T ∂T . x ve y şeklindedir. taşınımla ısı akışı ve ışınımla ısı akışı şeklindedir. S. Başlangıç şartı olarak iki boyutlu hal için T ( x. Burada T= T(x. Şekil 1 İki boyutlu genel ısı iletimi için çözüm bölgesi ve sınır şartları Bölüm 9-33 . (1)’de φ=T alınır ve Fourier yasası da uygulanırsa. de x ve y doğrultusundaki . Şekil 1 de gösterilen cisim için sınır şartları ise. Burada ρ ve c malzemeya ait özellikler olup sırasıyla yoğunluk ve özgül ısıyı t ise zamanı göstermektedir. Bu ısı iletim denklemi olup bir başlangıç ve çeşitli sınır şartlarına göre çözülür.0) = T0 ( x.Mühendisler İçin Sonlu Elemanlar Metodu. k. ısı iletim katsayısı.t) olarak doğrultularındaki ısı akışı.

qs birim alandan tanımlı ısı akışı. Bir eleman içindeki sıcaklık ve sıcaklık gradyenti şekil fonksiyonlarının yardımıyla. t )⎥ ⎥ = [B ( x. Te çevre sıcaklığı. Burada [N] sıcaklık interpolasyon matrisi. y )Ti (t ) ∂y i =1 ∂y (6) olarak yazılabilir.1 Sonlu Eleman Formülasyonu Şekil 1'de verilen Ω çözüm bölgesi herbirinde r adet düğüm bulunan M adet elemana bölünür. y )Ti (t ) ∂x i =1 ∂x r ∂N ∂T ( x. ny yüzeyin doğrultu kosinüsleri. y. nx. T ( x. t ) = ∑ i ( x. y. t ) = [N ( x. y )]{T (t )} ⎤ ⎡ ∂T ⎢ ∂x ( x. t ) h(Ts − Te ) = q x n x + q y n y −q s = q x n x + q y n y (4) σεTs4 − αq r = q x n x + q y n y Burada T1 yüzey sıcaklığı.Mühendisler İçin Sonlu Elemanlar Metodu. Burada bir enerji denklemi olan (3) numaralı denkleme minumum potansiyel enerji ilkesi uygulanır. t ) = ∑ i ( x. t ) = ∑ N i ( x. y. h konveksiyonla ısı transferi katsayısı. y. ⎛ ∂q x ∂q y ∂T ⎞ ∫ ⎜ ∂x + ∂y − Q + ρc ∂t ⎟ N i dΩ = 0 ⎜ ⎟ ⎝ ⎠ (8) Bölüm 9-44 . ε ve α yüzey özellikleri ve qr de birim alandan yapılan radyasyonla ısı taransferini göstermektedir. TOPCU. TAŞGETİREN S1 Üzerinde S 2 Üzerinde S 3 Üzerinde S 4 Üzerinde Ts = T1 ( x. T ( x. Ts bilinmeyen yüzey sıcaklığı. 2. σ Stephan-Boltzman sabiti. y. y. y )Ti (t ) i =1 r (5) r ∂N ∂T ( x. S. t )⎥ ⎥ ⎢ ∂y ⎦ ⎣ (7) olur. Ti her düğümün sıcaklığı {T(t)} de eleman düğüm sıcaklıkları vektörüdür. y )]{T (t )} ⎢ ∂T ⎢ ( x. M. y. Matris notasyonu kullanıldığında ise. [B] ise sıcaklık değişimi interpolasyon matrisi olarak adlandırılır.

2..c. Buradaki matris ve vektörler.{N }. son terim her bir sınır şartı için ayrı integre edilirse.dΓ q S2 {Rh } = ∫ hT . Taşınım ve ışınım matrisleri yalnızca yüzeyi ilgili sınır şartına maruz elemanlar için hesaplanır. TOPCU. [C ]⎧ ∂T ⎫+ [[K c ] + [K h ] + [Kr ]]{T }= {Rt }+{RQ }+ {Rq }{Rh }{Rr } ⎨ ⎬ ⎩ ∂t ⎭ (12) olarak elde edilir. Verilen her bir ifade sırasıyla şu şekilde tanımlanır..r (11) elde edilir.dΓ + ∫ q s . Bunlardan en çok karşılaşılan 4 örnek aşağıda verilmiştir. iç ısı kaynağı.{N }.dΓ S4 şeklindedir. {Rq}.dΓ S1 {R } = ∫ Q{N }.{N }. {Rh} ve {Rr}: tanımlı düğüm sıcaklığı.N i . tanımlı yüzey ısı akışı. [C ] = ∫ ρ.{N }. M.. q.dr ∂y ⎥ ⎢ q y ⎥ ⎦⎣ ⎦ Ω Γ i = 1.dΓ S3 [K r ]...dΩ Ω [K h ] = ∫ h.N }.[N ]. {RQ}.{T }= ∫ σ ε ..dΓ S3 {Rr } = ∫ α . [Kh] ve [Kr]: eleman iletim matrisleri (iletim.dΩ − ∫ (q n ).T 4 . {RT}.[N ]... Sonuçta genel denklem ve eleman denklemleri matris formunda.dΓ S4 {RT } =− ∫ (q n ){. [C]:eleman kapasitans matrisi. − ∫ (q n )..{N }.dΩ Ω [K c ] = ∫ k [B]T .Mühendisler İçin Sonlu Elemanlar Metodu.3.N i .dΓ S1 S2 S3 − ∫ σεT 4 − αq r N i .N i .dΩ Q Ω {R } = ∫ q. yüzey taşınımı ve ışınımdan kaynaklanan ısıl yük vektörleri.. TAŞGETİREN ve ∫ ⎜ ∂x ⎜ ⎝ ⎛ ∂q x + ∂q y ⎞ ⎟N i dΩ ∂y ⎟ ⎠ (9) kısmı integre edilerek ifade yeniden yazılırsa.N . Bölüm 9-55 .3.N i . Yüzey bölgesi her bölgede etkili olan sınır şartlarının toplamı olarak ifade edilebileceği için. S.dΓ − ∫ h(T − Te ). [Kc]. ∫ ρc ∂t N dΩ − Ω ⎢ ∂x ∫⎣ Ω i ∂T ⎡ ∂N ∂N ⎤ ⎡ q x ⎤ dΩ = ∫ Q.2. taşınım ve ışınım).{N }.[B].dΓ S4 ( ) i = 1.r (10) elde edilir. Elde edilen bu genel ifade ele alınan problemin durumuna göre çeşitli şekillerde düzenlenebilir.

θ=0 alındığında ileri farklar (forward difference) metodu.{T } = {RQ }+ {Rq} + {Rh } (13) Lineer geçişli hal ısı iletimi: [C ]⎧ dT ⎫ + [[K c ] + [K h (t )]]. t )} (16) Örnek olarak suyla soğutulan bir çubuğun orta düzlemindeki sıcaklık dağılımının zamanla değişimini araştıralım.{T } = {RQ (T )}+ {Rq (T )} + {Rh (T )} + {Rr (T )} (15) Nonlineer geçişli hal: [C (T )]⎧ dT ⎫[[K c (T )] + [K h (T . [K ]{T } n +1 = R {} n +1 (19) şeklini alır. M. Bu değer genel olarak Bölüm 9-66 . (17) θ [[K c ] + [K h ]] + 1 [C ]{T }n +1 = ⎡− (1 − θ )[[K c ] + [K h ]] + 1 [C ]⎤{T }n ⎢ ∆t ∆t ⎥ ⎦ ⎣ + (1 − θ ){R}n + θ {R}n +1 (18) şeklinde ifade edilir. TOPCU. t )]+[K r (T )]]. Kısa gösterimde ise. Problemde iç ısı kaynağı ve dış ısı yükü olmadığından ilgili yük vektörlerini kaldırırsak (14). t )} ⎨ ⎬ ⎩ dt ⎭ + {Rq(T . [C ] ⋅ ⎧ dT ⎫ + [[K c ] + [K h (t )]] ⋅ {T (t )} = {Rh (t )} ⎨ ⎬ ⎩ dt ⎭ şeklinde düzenlenebilir. t )} + {Rr (T . Buna göre. Türev sonlu farklar yaklaşımı ve θ metodu ile.{T (t )} = {RQ }+ {Rq} + {Rh } ⎨ ⎬ ⎩ dt ⎭ (14) Nonlineer kararlı hal: [[K c (T )] + [K h (T )]+ [K r (T )]]. θ’nın seçimi farklı algoritmalar verir. t )} + {Rh (T . Problem taşınım sınır şartına maruz iki boyutlu geçişli hal ısı iletimi problemidir (14). Her metodun avantaj ve dezavantajları olmakla birlikte ileri farklar metodu dışında zaman aralığının çok büyük olmadığı durumlarda kararlı sonuçlar alınırken. θ=0 alındığında mutlaka kritik bir değerin altında kalmak gerekmektedir. θ=2/3 alındığında Galerkin metodu ve θ=1 alındığında ise geri farklar (backward difference) metodu seçilmiş olur. θ=1/2 alındığında Crank-Nicolson metodu.Mühendisler İçin Sonlu Elemanlar Metodu.{T (t )} = {RQ (T . TAŞGETİREN Lineer kararlı hal ısı iletimi: [[K c ] + [K h ]]. S.

A x x dx Şekil 2. Her iki taraftaki qA birbirini götüreceğinden.2 Bir Boyutlu Isı İletimi Düzgün bir ısı üretiminin olduğu düz bir duvardaki ısı iletimini düşünelim. A ısı akış doğrultusuna dik bir alan.R/V verilebilir.Mühendisler İçin Sonlu Elemanlar Metodu. Bölüm 9-77 . M. Bir boyutlu ısı iletimi Şekil 2’de verilen hacim için çıkan ısının.dx = ⎜ q + dx ⎟ A dx ⎠ ⎝ (20) yazılabilir. sınır şartlarının uygulanma pratiği ve çeşitli özel problemlerin çözüm yöntemlerinin verilmesi açısından temel problemlerden başlayarak detaylı bir inceleme yapılacaktır. Isı üretimine örnek olarak R direncine sahip bir kablodan I akımının geçmesiyle V hacminde oluşan Q=I2. Sistem m özdeğerini hesaplamadan yaklaşık bir zaman aralığı hesabı ise ∆t kr = ⎛ ρc 2 ⎞ad 2 ile ⎜ ⎟ ⎝ kπ ⎠ verilmektedir. Bundan sonra eleman şekil fonksiyonlarının elde edilmesi. 2. Burada d en küçük eleman genişliği. S. Q (W/m3) birim hacminde üretilen ısı olsun. Burada λm the maksimum sistem özdeğeridir. a ise 3 ile 5 arasında seçilecek bir katsayıdır. TAŞGETİREN ∆t kr = 2 λ şeklinde verilir. Kontrol Hacmi Duvar Isı Akışı (QAdx) qA [q+(dq/dx)dx]. (Şekil 2). dq ⎞ ⎛ qA + QA. hacme giren ve hacim içinde üretilen ısıya eşit olması gerektiğinden hareketle. TOPCU.

e elemanı üzerindeki herhangi bir noktadaki sıcaklık şekil fonksiyonları yardımıyla.1] x2 − x1 (26) Bölüm 9-88 . T(r) = N1. Şekilde verildiği gibi problemi x koordinatında ele alıp çeşitli noktalardaki bilinmeyenler olarak da T’yi tanımlarsak. Burada N1=(1-r)/2. TOPCU. genellikle x’in fonksiyonudur.T2 = [N]. Denklem sınır şartlarına bağlı olarak çözülür (Şekil 1).T2]T dir. 2 dN dT dT dr = . M. Q pozitif olduğunda kaynak. r –1 ile +1 aralığında değişir.T1 + N2. negatif olduğunda ise kuyu olarak adlandırılır. Isı iletim katsayısı (k). Bir boyutlu problemler incelenirken anlatılan 3 düğümlü quadratik elemanlar için de burada izlenen yöntemle gerekli ifadeler elde edilebilir. N2] ve {T}e= [T1. Matris formunda ise. . {T }e = dx dr dx x 2 − x1 dr 2 2 ( x − x1 ) − 1 ve dr = dx x 2 − x1 x 2 − x1 (24) elde edilir. Bir Boyutlu Eleman: Burada. Burada sıcaklık değişimi interpolasyon matrisi olan [B] [B ] = 1 [− 1. Diğer taraftan.{T}e (23) yazılabilir. Fourier denklemi yerine konursa d ⎛ dT ⎞ ⎜k ⎟ +Q=0 dx ⎝ dx ⎠ (22) olarak bir boyutlu kararlı hal ısı iletim denklemi elde edilmiş olur. S.Mühendisler İçin Sonlu Elemanlar Metodu. [N]=[N1. N2 = (1+r)/2 dir. dT = [ B ]{T }e dx (25) olur. TAŞGETİREN Q= dq dx (21) elde edilir. r = olduğundan zincir kuralı ile. lineer şekil fonksiyonlarına sahip iki düğümlü elemanlar ele alınmıştır.

TAŞGETİREN N1 = 1− r 2 Ni N2 = 1+ r 2 1 1 r 1 2 3 T1 = T0 L q = h.l = e e 2 +1 −1 ke 1 T ∫ [B] .dr ⎥. Şekildeki tanımlı sıcaklık ve konveksiyon sınır şartları altında enerjinin minimizasyonu yapılacaktır. eleman matris ve vektörlerinin toplanması ile oluşturulur. Buradan eleman iletkenlik matrisi ve ısıl yük vektörlerini.l e 2 ⎧1⎫ ⎨1⎬ ⎩⎭ (30) olarak elde ederiz. Genel rijitlik matrisi ve genel yük vektörü daha önceki bölümlerde olduğu gibi eleman süreklilik bilgileri yardımıyla. TOPCU. T(x=0)=T0.(TL-T∞) 1 x -1 T e 0 2 +1 T=N1. k=ke alarak ve şekil fonksiyonlarını da devreye koyarak. M.l = e e 2 Q . [k ]e k . Enerji denklemindeki son terim açılır ve bazı matris işlemleri yapılırsa.{T }e + h(TL − T∞ ) ⎦ ⎣ 2 −1 1 L 2 L (27) ⎤ ⎡ 1 ⎤ ⎦ −1 2 (28) elde edilir. Çözüm bölgesinin sonlu eleman modeli ve lineer elemanın şekil fonksiyonları olarak elde edilir. ∏r = ∑ ⎡ 1 {T }T ⎢ k e l e e 2 ⎣ 2 Qe l e 1 T 2 ∫ [B] [B ]dr ⎥{T }e − ∑ ⎢ ∫ [N ]. Q=Q0. Buna göre bir boyutlu ısı iletimi denklemi 1 ⎛ dT ⎞ 1 2 ∏T = ∫ k⎜ ⎟ dx − ∫ QTdx + h(TL − T∞ ) 2 ⎝ dx ⎠ 2 0 0 yazılır.dr = 1 Qe .T2 T1 T2 r 1 e 2 Şekil 3.[B]dr = le ⎡− 1 ⎢ ⎣ − 1⎤ 1⎥ ⎦ (29) {R } Q −1 ∫ [N ].T1+N2.Mühendisler İçin Sonlu Elemanlar Metodu. Bölüm 9-99 . S.

T∞ [k ]2 = 30 ⎡− 1 − 1⎤ 1⎥ k2 = 30 W/m°C ⎢ ⎦ 0. .. K 1L ⎤ ⎧ T1 ⎫ ⎧ ( R1 + CT0 ) ⎫ ⎡( K 11 + C ) K 12 . ⎪ ⎢ K 21 K 22 ... . . ...7 ⎢ 0 − 3 8 − 5⎥ [K ] = 66. Çözüm: 3 elemandan oluşan bir sonlu eleman modeli oluşturulmuştur.. Bölüm 9-1010 . 1/2hT∞2 sabit olduğundan minimizasyonda dışarıda kalır. TAŞGETİREN 1 {T }L h{T }L − (hT∞ ){T }L + 1 hT∞ 2 2 2 (31) olarak yazılabilir.. . . En son olarak olarak sabit sıcaklık sınır şartları (T1=T0) da daha önceki bölümlerde 0’dan farklı olarak belirlenmiş deplasman sınır şartında olduğu gibi rijitlik matrisinin ilgili diyagonaline büyük bir C sayısı..... Eleman iletkenlik matrisileri. h=25 sabitinde [K]’nın (1.. ⎪ ⎪ .. ⎢ ⎥ ⎪ . Genel matris ise. .. 1 [k ]1 = 20 ⎡− 1 − 1⎤ T0 = 20°C 1⎥ k2 ⎢ k3 k1 ⎦ 0 .. ⎢ ⎥⎪ . .. .15m 0.) Problemde ısı üretimi olmadığından yük vektörü sadece konveksiyon teriminden oluşur.... K L1 . .. ..L) elemanına h eklenmesi ve yük vektörünün (L) elemanına da hT∞ eklenmesiyle işleme katılmış olur. Böylece konveksiyon sınır şartı da genel rijitlik matrisinin (L.. ....... ⎪ = ⎪ ⎨ ⎬ ⎨ ⎬ .... ⎢ ⎥ ⎪ .. S. ... ... K 2 L ⎥ ⎪T2 ⎪ ⎪ R2 ⎪ ⎢ ⎥⎪ .15m 0...... M...3 ⎣ k1 = 20 W/m°C 1 h. TOPCU.. yük vektörüne de CT0 yükü eklenmesiyle işleme alınmış olur. ⎢ K. ⎪ ⎪ .15 ⎣ 0.3 m k3 = 50 W/m°C 50 ⎡ 1 − 1⎤ [k ]3 = h = 25 W/m°C ⎣ ⎦ 0.. ⎪ .. ⎪ . 0⎤ 0⎤ ⎡ 1 −1 0 ⎡1.... .. .15 ⎢− 1 1 ⎥ T∞ = 800°C T1 1 T2 2 T3 3 T4 olarak elde edilir. ⎪ ⎪ ⎪ . ( K LL + h)⎥ ⎪TL ⎪ ⎪( R L + hT∞ )⎪ L1 ⎣ ⎦⎩ ⎭ ⎩ ⎭ (32) Örnek: Şekilde verilen üç tabakadan oluşan duvarda dış sıcaklık T0=20°C olup duvarın iç yüzeyi konveksiyona maruzdur (Too=800°C ve h=25W/m2°C).. .. ... .. .1) elemanına ilave edildi. .. ..Mühendisler İçin Sonlu Elemanlar Metodu.. Duvardaki sıcaklık dağılımını hesaplayınız.375 − 1 0 4 −3 0 ⎥ ⎢− 1 4 − 3 0 ⎥ ⎢ −1 [K ] = 66..7 ⎢ 0 − 3 8 − 5⎥ ⎢0 ⎢ 0 0 −5 5 ⎥ 0 −5 5 ⎥ ⎣ ⎣ ⎦ ⎦ (1 numaralı düğümde konveksiyon olduğundan. .

Satır ve sütun silinir ve yük vektörü de Ri=Ri-(Ki.0. Yüzeye temas eden herhangi bir ısı kaynağı olması durumunda q0 sıfırdan farklı değer alır. 0.0. [K]’dan 4.6.57.Mühendisler İçin Sonlu Elemanlar Metodu..1.1]°C olarak bulunur.67 ⎨ ⎬ ⎨ ⎬ şeklinde uygulanır. Bu sınır şartı yük vektörüne tanımlı ısı değerinin doğrudan ilave edilmesi şeklinde tatbik edilir.7*104 alınarak).prar) şeklinde düzenlenerek ⎡1.. M. 0.119. 0]T. 0 ⎤ ⎧ T1 ⎫ ⎧ 25x800 ⎫ ⎡1.T3]=[304.T2. ⎧− q 0 ⎫ ⎪ 0 ⎪ [K ]{T } = {R} + ⎪ ⎪ ⎬ ⎨ ⎪ . {T}=[304. S. Zorlanmış ve Doğal Sınır Şartları: Buradaki problemde alan değişkenlerine bağlı olarak (34) verilen (T=T0 benzeri) sınır şartları zorlanmış sınır şartları olarak adlandırılır..p1a1+Ki. ⎪ ⎪ 0 ⎪ ⎭ ⎩ elde edilir.20.119. + Kn.6. TAŞGETİREN {R}=[25x800. Burada ısının dışardan cismin içine doğru olduğu kabul edilmiştir. T4=20°C sınır şartı eliminasyon yaklaşımıyla da uygulanabilir.. Burada q0 sınırda belirlenmiş ısı akışıdır.. ⎢ 0 0 −3 8 − 5 ⎥ ⎪T3 ⎪ ⎪ ⎪ ⎢ ⎥ 0 0 − 5 80005⎦ ⎪T4 ⎪ ⎪10672 x10 4 ⎪ ⎣ ⎩ ⎭ ⎩ ⎭ Buradan sıcaklık vektörü. Burada dikkat edilmesi gereken önemli bir husus ısının çözüm bölgesine girmesi durumunda negatif değer almasıdır.0]T°C olarak bulunur.p2a2+ .57. q=0 ise yüzey tamamen izole edilmiştir. Tanımlı ısı akışı sınır şartı: Belirli fiziksel durumlar.7 ⎢ − 1 4 − 3⎥ ⎨T2 ⎬ = ⎢ 0 − 3 8 ⎥ ⎪T3 ⎪ ⎦⎩ ⎭ ⎣ ⎡ 25x800 ⎤ ⎥ ⎢ ⎢ 0 ⎥ elde edildikten sonra sıcaklık vektörü ⎢0 + 6670⎥ ⎦ ⎣ [T1.375 − 1 0 ⎢ −1 ⎪ 0 4 −3 0 ⎥ ⎪T2 ⎪ ⎪ ⎪ ⎢ ⎥⎪ ⎪ = ⎪ 6. q=q0=0 olarak verilen bir sınır Bölüm 9-1111 . TOPCU. Sonuç olarak. Buna karşılık q(x=0)=q0 veya –k(dT/dx)(x=0)=q0 şeklinde alan değişkeninin türevine bağlı olarak verilen sınır şartları ise doğal sınır şartları olarak adlandırılır. (x=0) da q=q0 (33) şeklinde sınır şartı olarak modellenebilir.375 − 1 0 ⎤ ⎧ T1 ⎫ ⎥⎪ ⎪ ⎢ 66. T4=20°C sınır şartı da penaltı yaklaşımı uygulanarak (C=8*66.

Levhanın kalınlığı 25 cm olup dış yüzeyi (h= 20 W/m2°C ve Too= 30 oC) konveksiyona maruzdur. İki elemanlı bir sonlu eleman modeli oluşturularak • • q=0 • çözülür. kanatçığın genişliği boyuna göre fazla olduğundan kanatçığın derinliğine doğru yayılan ısı ihmal edilirse. TAŞGETİREN şartında denklemlerde herhangi bir düzeltmeye gerek yoktur. 55. Bu durumda kanatçıktan konveksiyonla meydana gelen ısı kaybı. Levha boyunca sıcaklık dağılımını belirleyiniz. T∞=30 °C (k/l=0.T∞ olmayacağından bu düğümde sınır şartı olarak q=0 alınır.625=12. (125+20x30)] olarak elde edilir. Q=− ( P. M. Burada silindir üzerindeki kanatçıklar ısıyı hızlı bir şekilde konveksiyon yoluyla ortama aktarır ve motor silindiri bu şekilde soğutulmuş olur. 84. Simetri ekseni 2.0.8 W/m°C olan büyük bir levhada 4000 W/m3 lük bir ısı kaynağı bulunmaktadır. dx ) h( T − T∞ ) Ph =− (T − T∞ ) Ac dx Ac (35) Bölüm 9-1212 . Sistemin genel iletim matrisi [K ] = ⎢− 12. h=20 W/m°C. [K]{T}={R} denklem takımının çözümünden {T}=[94. k=0.8 dir.8 25.) 12. Örnek: k=0. Bu sınır şartı kendiliğinden sağlanır.Mühendisler İçin Sonlu Elemanlar Metodu.8 0 ⎡ ⎤ − 12. Problem. Tek bir kanatçık ele alalım (Şekil 5).8/0. Burada ince filmlerde meydana gelen ısı transferinin sonlu elemanlarla modellenmesi üzerinde durulacaktır (Şekil 4).8 (12.8 + 20)⎥ ⎣ ⎦ T Yük vektörü ise.3. yan yüzeylerden konveksiyonla meydan gelen ısı akışı dışında tek boyutlu bir problem olarak ele alınabilir. Simetri ekseninden 1 2 3 6.8 ⎥ şeklindedir.8 − 12.6 ⎢ 0 − 12.25 h . Hava ile soğutulan motorsiklet motorunun dış yüzeyinde kanatçıkların örneğini görmek mümkündür.8 W/m°C. TOPCU.3 İnce Kanatçıklarda Isı Transferi Isı transferi yüzeyini artırmak için herhangi bir yapıya ilave edilen ince levhalar kanatçık olarak adlandırılır.25 sol tarafa ısı akışı 6. 250.0 ]T 0C elde edilir. Çözüm: Problem tabakanın ortasından geçen düzleme Q=4000 W/m3 göre simetriktir. S. {R} = [125.

d ⎛ dT ⎞ Ph (T − T∞ ) = 0 ⎜ k. TAŞGETİREN Isı Yayılması olarak yazılabilir. Burada P. ucunda da alan çok küçük olduğundan q=0 sınır şartı kabul edilerek. S. TOPCU. bir boyutlu ısı iletimi denklemindeki ısı kaynağı ifadesi yerine konveksiyon ısı kaybı yazılırsa. İnce dikdörtgen kanatçıktaki ısı akışı Bölüm 9-1313 . kanatçığın dibinde sabit sıcaklık sınır şartı (T=T0). ⎟ − dx ⎝ dx ⎠ Ac elde edilir. Sıcak Ortam Şekil 4 İnce dikdörtgen kanatlardan oluşmuş bir düzen (36) T=T0 Konveksiyon Isı Kaybı w q=0 Kanatçık kalınlığı=t Kanatçık Çevresi P=2(w+t) Kanatçık Kesiti Ac=wt Sıcak Ortam q dx L x x Şekil 5.Mühendisler İçin Sonlu Elemanlar Metodu. Böylece. kanatçığın çevresi ve Ac de kesit alanıdır. M.

Buradan konveksiyon iletim matrisi.l {} 1 1 2 ∞ e (41) dir. T ile aynı temelde.Mühendisler İçin Sonlu Elemanlar Metodu. Böylece izoparametrik olarak yazılmış denklem ∑ {ψ }T ([K ] + [K h ]){T }e + ∑ {ψ }T {Rh } = 0 e e (42) olarak indirgenir. [K h ] = Ph l e . dx − ∫ φTdx + Ac T∞ ∫ φdx = 0 dx 0 0 dx dx Ac 0 0 L L L (38) φ(0) = 0 ve k(L)[dT(L)/dx] = 0 şartları kullanılıp izoparametrik eşitlikler yazılarak dx = le dr 2 {T}=[N]{T}e {φ}=[N]{ψ} dT = [ B ]{T }e dx dφ = [ B ]{ψ } dx genel denklem ⎡ k .dr = P. Konveksiyon yük vektörü ise. S. {Rh } = Ph T∞ le ∫ [N ]T . le Ac 2 −1 1 Ac 1 1 {}= h. Galerkin yaklaşımı ∫φ ⎢ 0 L ⎡ d ⎛ dT ⎞ Ph ⎤ (T − T∞ )⎥. φ(0)=0 şartını sağlayan herhangi bir fonksiyonu olsun.dx = 0 ⎟− ⎜ k. M. . Bu nedenle ince kanatçıklar için eleman matrisleri elde edilirken bu yaklaşımdan hareket edilecektir. İlk terimin kısmi integrasyonu ile. dT L dφ dT Ph Ph φk − ∫ k. φ(x). Ac 2 +1 −1 Ph l e 2 T ∫ [N ] [N ]dr = Ae .l − ∑{ } ⎢ e e ψ T ⎢ 2 e ⎣ +1 −1 Ph T T T ∫ [B ] [B ]dr ⎥{T }e − ∑ {ψ } ∫ [N ] [N ]dr{T }e ⎥ ⎦ Ac −1 ⎤ +1 PhT∞ + Ac ∑ {ψ } T de T ∫ [N ] dr = 0 2 −1 +1 (39) olarak elde edilir. TAŞGETİREN Sonlu Eleman Modeli: Galerkin Yaklaşımı : Galerkin yaklaşımı minimize edilecek bir fonksiyonel araştırılmasına gerek olmadığı için bazı önemli avantajlar sağlar.Tt .h. 6 ⎡1 ⎢ ⎣ 1⎤ = hl e ⎡2 2⎥ 3t ⎢1 ⎣ ⎦ 1⎤ 2⎥ ⎦ (40) olarak elde edilir. TOPCU.T∞ . ⎣ dx ⎝ dx ⎠ Ac ⎦ (37) olmasını gerektirir. Bu da genel denklemi verecek şekilde toplanarak Bölüm 9-1414 .

Eleman yüzey alanı Ay = 2x(1x0.. Başka türden sınır şartları da daha önce gösterildiği şekilde işleme alınır.1cm. Bu denklem tüm {ψ}’ler ψ1=0 şartını sağladığı sürece geçerlidir.2]°C elde edilir. ⎢ .197. ⎪ ⎥⎪ . ⎪ . Bunun içinde sabit matrislere sahip Bölüm 9-1515 .0333)m2 olup Tor. TAŞGETİREN { }T ([K ] + [K h ]) + { }T {R} = 0 Ψ Ψ (43) elde edilir. ⎬ = {R} − ⎨ . . K L2 . Duvar Kanatçığın genişliğini 1m o T=235 C alınız.. T1=T0 şeklinde verilebilecek tanımlı sıcaklık sınır şartı [K]ij = ([K]+[Kh])ij şeklinde sistem iletim matrisi elde edildikten ve varsa diğer ısıl yükler de yük vektöründe hesaba katıldıktan sonra genel denklemde.T4] = [211.Mühendisler İçin Sonlu Elemanlar Metodu. ⎥ ⎨ .. TOPCU..1 mm kalınlığında. 10 cm uzunluğunda.. T = 20°C denklemler ⎡ 360 ⎢ ⎢ 3. ⎢ ⎣K L2 K 23 K 33 . iletkenliği k = 360 W/m°C olan bir kanatçık. Kanatçıktan meydana gelen toplam ısı kaybı elemanlardan meydana helen ısı kayıplarının toplanması ( H = ∑ H e ) şeklinde hesaplanır.T3.33 x10 − 2 ⎣ ⎡ 2 − 1 0 ⎤ 9 x3...33 x10 − 2 ⎪ ⎪ ⎢1 4 1 ⎥ ⎥ ⎨T3 ⎬ = 10 −3 ⎢0 1 2⎥ ⎥ ⎪T ⎪ ⎣ ⎦⎦⎩ 4 ⎭ ⎧2⎫ 360 x 235 ⎪ ⎪ ⎨2 ⎬ − −2 ⎪1 ⎪ 3..192. sıcaklığı 235°C olan bir duvar üzerindedir.. Örnek: 0. w=1m. h = 9 W/m2 °C lik konveksiyon katsayısı ile 20°C sıcaklığındaki havaya transfer edilen ısının miktarını ve sıcaklık dağılımını belirleyiniz. Buna göre H = 333 W/m bulunur. Buradan [T2. Her eleman içindeki kayıp He = h(Tor – Too) Ay dir.. eleman içindeki ortalama sıcaklığı gösterir. S. M...7. . 2..0. ⎬ ... ⎡ K 22 ⎢ K 32 ⎢ . k=360 W/m°C h = 9W/m °C. İzole edilmiş Şekildeki gibi üç elemanlı bir 3. ..4 İki Boyutlu Kararlı Hal Isı İletimi e Önceki bölümde elde edilen iki boyutlu kararlı hal ısı iletimi denklemi için bu bölümde eleman matrisleri ve yük vektörleri elde edilecektir. ⎢ .. ⎪ .33 x10 − 2 ⎢− 1 2 − 1⎥ + 3 x10−3 ⎢ 0 −1 1 ⎥ ⎣ ⎦ ⎡4 1 0⎤ ⎤ ⎧T2 ⎫ 9 x 20 x3... ⎥⎪ . K 2 L ⎤ ⎧T2 ⎫ ⎧ K 21T0 ⎫ ⎪ K 31T0 ⎪ ⎥ ⎪T3 ⎪ K 3L ⎪ .33x3=10cm uç q=0 sonlu eleman modeli 2 oluşturduktan sonra genel t=0.........33 x10 ⎩ ⎭ ⎧− 1⎫ ⎪ ⎪ ⎨0⎬ ⎪0⎪ ⎩ ⎭ olarak yazılır. ⎪ . Çözüm: Kanatçığın ucunun 1 3 2 4 izole edildiğini kabul edelim. ⎪ ⎪ ⎪ ⎥⎪ ⎪ K LL ⎦ ⎩TL ⎭ ⎩ K L1T0 ⎭ (44) şeklinde bir düzenleme yapılarak eliminasyon yaklaşımıyla hesaba katılmış olur. .

+ . . Üçgen Eleman: Isı iletimi probleminde aranan alan değişkeni yalnızca skalar bir büyüklük olan sıcaklık (T) olduğundan düğümlerdeki serbestlik derecesi bir olarak değerlendirilebilir (Şekil 5). ters alma işlemi ile ⎧ ∂T ⎫ ⎧ ∂T ⎫ ⎪ ∂x ⎪ ⎪ ∂r ⎪ 1 ⎡ y 23 ⎪ ⎪ ⎨ ∂T ⎬ = [J ]⎨ ∂T ⎬ = ⎢− x ⎪ ⎪ ⎪ ⎪ det J ⎣ 23 ⎪ ∂y ⎪ ⎩ ∂s ⎭ ⎩ ⎭ − y13 ⎤ ⎡1 0 − 1⎤ {T } x13 ⎥ ⎢0 1 − 1⎥ e ⎦ ⎦⎣ (51) Bölüm 9-1616 . T3]T şeklindedir. Aradığımız sıcaklığın global koordinatlara göre türevi olduğundan. 1-r-s] şeklinde verilen eleman şekil fonksiyonlarıdır. TOPCU. [J] ise.Mühendisler İçin Sonlu Elemanlar Metodu. Burada [N] = [r. TAŞGETİREN olması nedeniyle lineer üçgen eleman ele alınacaktır. T2.xj. M. x. {T}e = [T1. Zincir kuralı. + . Koordinatlar da aynı şekilde x = N1x1 + N2x2 + N3x3 yazılır. Burada xij = xi . S. yij = yi . Benzer yöntemlerle diğer elemanlar için de gerekli matrisler elde edilebilir. s.yj ve |detJ| = 2Ae olduğunu biliyoruz. ⎡ x13 J=⎢ ⎣ x 23 y13 ⎤ y 23 ⎥ ⎦ (50) dir. = . {T} = N1T1 + N2T2 + N3T3 veya matris formunda {T} = [N]{T}e (46) (45) olarak yazılabilir. y = N1y1 + N2y2 + N3y3 (47) ∂T ∂T ∂x ∂T ∂y ∂T ∂T ∂x ∂T ∂y = . y düzleminde verilen sabit uzunluğa sahip bir üçgen eleman içindeki sıcaklık alanı. ∂r ∂x ∂r ∂y ∂r ∂s ∂x ∂s ∂y ∂s olduğundan sıcaklık gradyanı matris formunda ⎧ ∂T ⎫ ⎧ ∂T ⎫ ⎪ ∂x ⎪ ⎪ ∂r ⎪ ⎪ ⎪ ⎨ ∂T ⎬ = [J ]⎨ ∂T ⎬ ⎪ ⎪ ⎪ ⎪ ⎪ ∂y ⎪ ⎩ ∂s ⎭ ⎩ ⎭ (48) (49) elde edilir.

TOPCU. Burada [B ] = 1 ⎡ y 23 det J ⎢− x 23 ⎣ − y13 x13 1 ⎡ y 23 ( y13 − y 23 )⎤ = ( x 23 − x13 ) ⎥ det J ⎢ x32 ⎦ ⎣ y 31 x13 y12 ⎤ x 21 ⎥ ⎦ (53) şeklindedir. S. Türevlerin karelerinin alınmasıyla. Şekil 1’de verilen sabit sıcaklık (T = T0) sabit ısı akışı (qn = q0) ve konveksiyon (qn=h(T-Too) ) sınır şartlarını göz önüne alarak çözüm için 2 2 ⎤ ⎛ ∂T ⎞ 1 1 ⎡ ⎛ ∂T ⎞ Π T = ∫∫ ⎢k .⎜ ⎟ + k ⎜ ⎟ − 2QT ⎥.{T }e [B] [B]{T }e dA ⎜ ⎟ 2 A⎢ ⎝ ⎠ e ⎝ ⎠ ⎥ ⎣ ⎦ 1 T T = ∑ {T }e k e Ae [B ] [B ]{T }e e 2 (58) Bölüm 9-1717 .⎜ ∂y ⎟ ⎥dA = ∑ 2 ∫ k.Mühendisler İçin Sonlu Elemanlar Metodu. ⎥ ⎨ ∂T ⎬ ⎝ ∂x ⎠ ⎝ ∂y ⎠ ⎣ ∂x ∂y ⎦ ⎪ ⎪ ⎪ ∂y ⎪ ⎩ ⎭ 2 2 (54) = {T }e [B ] [B ]{T }e T T (55) elde edilir. İlk terim. ∂ ⎛ ∂T ⎞ ∂ ⎛ ∂T ⎞ ⎜ k. ⎧ ∂T ⎫ ⎛ ∂T ⎞ ⎡ ∂T ∂T ⎤ ⎪ ∂x ⎪ ⎪ ⎪ ⎛ ∂T ⎞ ⎜ ⎟ + ⎜ ⎟ = ⎢ . Eleman denklemleri: İki boyutlu kararlı hal ısı iletimi denklemi.dA + ∫ q0Tds + ∫ h(T − T∞ ) 2 ds ⎜ ∂y ⎟ 2 2 A ⎢ ⎝ ∂x ⎠ ⎥ ⎝ ⎠ s2 s3 ⎣ ⎦ (57) fonksiyoneli minimize edilir. ⎟ + ⎜ k. 2 2 ⎛ ∂T ⎞ ⎤ 1 ⎡ ⎛ ∂T ⎞ 1 T T ∫∫ ⎢k.⎜ ∂x ⎟ + k. Bu da. ⎟ + Q = 0 ∂x ⎝ ∂x ⎠ ∂y ⎝ ∂y ⎠ (56) dir. M. ⎧ ∂T ⎫ ⎪ ∂x ⎪ ⎪ ⎪ ⎨ ∂T ⎬ = [B ]{T }e ⎪ ⎪ ⎪ ∂y ⎪ ⎩ ⎭ (52) yazılabilir. Çözümün sabit sıcaklık sınır şartını da sağlaması gereklidir. TAŞGETİREN elde edilir.

(Q1 + 2Q2 + Q3 ). ∫ N dA = A i e e / 3 olduğundan eleman ısı yükü vektörü {RQ } = Qe3Ae [1. Böyle bir ısı kaynağını modele koymanın en kolay yolu elemanlara ayırırken bu noktada bir düğüm tanımlamaktır. Q0 eleman içinde (r0. S. s)} = [N ]{Q}e yazılır. M. (Q1 + Q2 + 2Q3 )] T (62) olarak elde edilir. s0 )}{T }e = {RQ } {T }e T (63) e Bölüm 9-1818 . Bu durumda. Bu tür kaynaklar noktasal (tekil) kaynak olarak adlandırılır. TAŞGETİREN olarak yazılabilir. {Q(r .1]T (60) olarak elde edilir. Buradan eleman içinde sabit olarak üretilen ısının üç düğüme eşit olarak dağıtıldığı anlaşılır. e (61) {R } = A [(2Q 12 e Q 1 + Q2 + Q3 ). {Q}= [Q1. ∫ QTdA = {Q0 }{T0 } = {Q0 }{N (r0 . Eleman içinde üç farklı ısı kaynağı bulunabilir.Mühendisler İçin Sonlu Elemanlar Metodu. TOPCU.1.s0) koordinatında bulunan tekil kaynak olsun.dA {T }e = −∑ {RQ } {T }e T e e e e ( ) (59) elde edilir. Burada eleman iletim matrisi [k ]e = ke Ae [B ] [B ] olarak tarif edildikten T sonra genel iletkenlik matrisi [K] eleman iletkenlik matrislerinin toplanmasıyla elde edilir.Q2. − ∫ QTdA = −∑ Qe ∫ [N ]. Böylece Q0 doğrudan yük vektörüne ilave edilebilir. İkinci terim olan ısı kaynağını ele alalım. İlk olarak ısı kaynağının eleman içinde sabit ısı yaydığını kabul edelim (Q=Q0). Enerji eşitliğinde yerine konduğunda ( − Σ e ∫ QTdA ) eleman yük vektörü. İkinci durum olarak Q’nun eleman içinde lineer olarak dağılım gösterdiğini düşünelim. Buna rağmen kaynak eleman içinde herhangi bir (r0.s0) noktasında ise bunun eleman düğümlerine dağıtılması.Q3]T şeklinde düğüm değerleri yazılabileceğinden şekil fonksiyonları yardımıyla. Son olarak ısının sıcak su kanalı veya elektrik teli gibi eleman içinden geçen bir kaynak ile üretilmiş olduğunu düşünelim.

Mühendisler İçin Sonlu Elemanlar Metodu, M. TOPCU, S. TAŞGETİREN

şeklinde yapılır. Burada {RQ}= {Q0}[N(r0,s 0)]T= {Q0}[r0,s0,1-r0-s0]T dir. Π içindeki sabit ısı akışı sınır şartı terimi ⎛ ⎞ q 0Tds = ∑ ⎜ ∫ {q0 }[N ]dS 2 ⎟{T }e ∫ ⎜ ⎟ e ⎝e s1 ⎠ (64)

dir. Isı akışının elemanın 2-3 kenarından olduğunu kabul edersek (üçgen elemandaki yayılı yükü hatırlayınız) bu kenarda [N] = [0, s,1-s] ve l2-3 2-3 kenarının uzunluğu olmak üzere, dS=l2-3ds olduğundan (Şekil 6),
1 ⎤ ⎡ ⎛ ⎞ ⎜ {q0 }[N ]dS 2 ⎟{T }e = ∑ ⎢q0 l 2−3 [0, r ,1 − r ]dr ⎥{T }e = ∑ {Rq}T {T }e ∑⎜∫ ∫ ⎟ ⎥ e e ⎝e e ⎢ 0 ⎦ ⎣ ⎠

(65)

elde edilir. Sabit ısı akışı nedeniyle oluşan ısıl yük

{Rq} =

q 0 l 2 −3 [0,1,1]T 2

(66)

dir. Isı akışı 1-2 kenarında olsa idi vektör, {Rq} = idi {Rq} =

q 0 l 2 −3 [1,1, 0]T , yada 3-1 kenarında olsa 2

q 0 l 2 −3 [1, 0,1]T olarak elde edilecek idi. 2
q=q0 3 3 e q=h(Ty-Too) 2

2-3 kenarı sabit ısı akısı olan elemanlar 1

e

2 Çözüm bölgesi sınırı Çözüm bölgesi sınırı

1

2-3 kenarı konveksiyona maruz elemanlar

Şekil 6 Üçgen elemanın 2-3 kenarı üzerinde tanımlı ısı akışı ve konveksiyon sınır şartları

Şimdi de konveksiyon terimini ele alalım. ⎞ 1 1 T⎛ T T 2 ∫ hT dS = ∑ 2 {T }e ⎜ ∫ h[N ] [N ]dS 3 ⎟{T }e = 1 / 2∑ {T }e [K h ]{T }e ⎜ ⎟ 2 s3 e e ⎝e ⎠ (67)

Bölüm 9-1919

Mühendisler İçin Sonlu Elemanlar Metodu, M. TOPCU, S. TAŞGETİREN

olur. Bu terim kiriş problemindeki elastik temel sınır şartına benzemektedir. [Kh] konveksiyon iletim matrisi olarak adlandırılır ve elemanın konveksiyona maruz kenarı için hesaplanır. Üçgen elemanın 2-3 kenarı için,

[K h ] = h.l 2−3 ⎢0
6

⎡0 ⎢0 ⎣

0 2 1

0⎤ 1⎥ 2⎥ ⎦

(68)

elde edilir. Konveksiyon nedeniyle meydana gelen yük ise, ⎛ ⎞ − ∫ hTT∞ dS = −∑ ⎜ ∫ hT∞ [N ]dS 3 ⎟{T }e = −∑ {Rh }T {T }e ⎜ ⎟ e ⎝e e s3 ⎠ olarak elde edilir. 2-3 kenarı için konveksiyon yükü (69)

{Rh } = hT∞ l 2−3 [0,1,1]T
2
dir. Böylece Π,

(70)

Π =

1 {T }T [K ]{T } − {R}T {T } 2

(71)

olarak elde edilmiş olur. Burada,

[K ] = ∑ [K c ] + ∑ [K h ]
e e

ve

[R] = ∑ ({RQ }+ {Rq }+ {Rh })
e

(72)

şeklindedir. Π’nin minimizasyonu S1 üzerindeki tüm düğümlerde T=T0 sınır şartını sağlayacak şekilde elde edilir. Belirlenmiş sıcaklıkları hesaplamak için penaltı veya eliminasyon yaklaşımlarından herhangi biri kullanılabilir.
Örnek: Kesiti ve sınır şartları verilen uzun dikdörtgen çubuktaki sıcaklık dağılımını belirleyiniz. Çözüm: Simetri nedeniyle dikdörtgenin yarısının modellenmesi yeterlidir. Simetri ekseninden sol tarafa ısı akışı olmayacağından bu eksen izole edilmiş olarak alınır. 3 elemanlı bir sonlu eleman modeli oluşturulmuştur.

Eleman 1 2 3

1 1 5 1

2 3 4 5

3 2 3 3

Eleman süreklilik matrisi yanda verilmiştir. Sıcaklık değişimi şekil matrisi y y y [B ] = 1 ⎡ x 32 x 31 x12 ⎤ dir. Buna ⎢ 32 ⎥ det J ⎣ 13 21 ⎦

göre elemanlar için

Bölüm 9-2020

Mühendisler İçin Sonlu Elemanlar Metodu, M. TOPCU, S. TAŞGETİREN

h=50W/m2°C, T∞=25°C 2

h=50W/m2°C, T∞=25°C 3 1 2 T=180°C 5 4

T=180°C

T=180°C

0.4 m

k=1.5 W/m°C

q=0

3 q=0

q=0 0.6m 1

0.3m

[B]1

=

1 ⎡− 0,15 0,15 0 ⎤ −1 ⎡0,15 − 0,15 0 ⎤ , [B ]2 = , − 0,4 0,4⎥ − 0,4 0,4⎥ 0,06 ⎢ 0 0,06 ⎢ 0 ⎣ ⎦ ⎣ ⎦

[B]3 =

1 ⎡− 0,15 − 0,15 0,3⎤ − 0,4 0 ⎥ 0,12 ⎢ 0,4 ⎣ ⎦

olarak hesaplanır. Buradan eleman iletim matrisleri, [k] = k.Ae.[B]T.[B] formülünden,
− 2,8125 ⎤ 0,86 ⎡ 1,14 ⎡ 0,28125 − 0,28125 0 ⎤ ⎡ 0,28125 − 0,28125 0 ⎤ ⎥ [k ]1 = ⎢− 0,28125 2,28125 − 2⎥, [k ]2 = ⎢− 0,28125 2,28125 − 2⎥, [k ]3 = ⎢− 0,28125 − 0,28125 1,14 ⎢− 0,28125 − 0,28125 0,5625 ⎥ ⎢ ⎢ −2 0 −2 2⎥ 0 2⎥ ⎣ ⎦ ⎣ ⎦ ⎣ ⎦

olarak hesaplanır. Konveksiyona maruz kenarları bulunan 1 ve 2 elemanları için ilgili matris ve vektörler her iki elemanın da 2-3 kenarı konveksiyona maruz olduğundan elde edilen matris yardımıyla,

[K h ]1 = ⎢0
⎢0 ⎣

⎡0

0 2,5 1,25

0 ⎤ 1,25⎥ 2,5 ⎥ ⎦

[K h ]2 = ⎢0
⎢0 ⎣

⎡0

0 2,5 1,25

0 ⎤ 1,25⎥ 2 ⎥ ⎦

elde edilir. [K] = ∑ ([Kc]+[Kh]) ile genel iletkenlik matrisi elde edilir. Eliminasyon yaklaşımı kullanılarak 4 ve 5 düğümlerindeki t=180 oC sınır şartı uygulanarak genel matris,

[K ] = ⎢− 0,28125

− 0,28125 − 0,28125⎤ 4,78125 − 0,75 ⎥ ⎢− 0,28125 − 0,75 9,5625 ⎥ ⎣ ⎦ ⎡ 1,42125 h.T∞ l 2−3 [0 2 1 1]T 1 1]T

olur. Yük vektörü için konveksiyondan gelen yük, {R h } =

olduğundan,

{Rh}1

=

(50).(25).(0,15) [0 1 1]T 2

{Rh}2 = (50).(25).(0,15) [0
2

ve eliminasyonla genel vektör, {R} = 93.75 [0 1 2]T elde edilir. Eliminasyon yaklaşımıyla genel denklem modifiye edilerek sıcaklıklar, [T1, T2, T3] = [124.5, 34.0, 45.4]°C olarak bulunur. Görüldüğü gibi 2 ve 3 düğümlerini bağlayan hat boyunca büyük bir sıcaklık değişimi bulunmaktadır. Bunun sebebi 2 numaralı düğümün sıcaklığı ortam sıcaklığı olan T∞ = 25°C a yakınken 4 düğümündeki sıcaklığın 180°C de sabit tutulmasıdır. 2-4 kenarında daha fazla düğüm olacak şekilde bir modelleme yapılarak daha doğru bir sıcaklık dağılımı elde edilebilir.

Bölüm 9-2121

Mühendisler İçin Sonlu Elemanlar Metodu, M. TOPCU, S. TAŞGETİREN

3. BURULMA
Burulma probleminde esas amaç, rastgele bir kesit şekline sahip ve M döndürme momentine maruz prizmatik bir çubukta (Şekil 7) oluşan kayma gerilmelerini (τxz, τyz) ve birim boyun dönme açısını (α) belirlemektir. Basit kesit şekline sahip bu türden problemler iki boyutlu problem olarak ele alınır. Çözülmesi gereken problem,

∂ 2θ ∂ 2θ + + 2 = 0 , Yüzeyde θ = 0 A içinde, ∂x 2 ∂y 2

(73)

şeklindedir. Görüldüğü gibi çözülmesi gereken denklem Helmotz denkleminin özel bir halidir. Burada θ gerilme fonksiyonu olarak adlandırılır. θ elde edildiğinde kayma gerilmeleri,

τ xz = G.α .

∂θ , ∂y

τ yz = −G.α .

∂θ ∂x

(74)

yardımıyla hesaplanır. Birim boydaki dönme ise,

α=

M 2G ∫∫θ .dA
A

(75)

şeklinde bulunur. Burada G malzemenin kayma modülüdür.

y y x

τyz

τxz (x,y) A x

M z

S

Şekil 7 Burulmaya maruz keyfi kesit şekline sahip çubuk ve kayma gerilmeleri

Bölüm 9-2222

Mühendisler İçin Sonlu Elemanlar Metodu, M. TOPCU, S. TAŞGETİREN

3.1 Üçgen Eleman

Üçgen eleman içinde herhangi bir noktadaki θ gerilme fonksiyonu şekil fonksiyonları yardımıyla

{θ } = [N ].{θ }e
{θ}e=[θ1, θ2, θ3]T olarak bir vektörle gösterilebilir. İzoparametrik gösterimde, x = N1x1+N2x2+N3x3
⎧ ∂θ ⎫ ⎡ ∂x ⎪ ∂r ⎪ ⎢ ∂r ⎨ ∂θ ⎬ = ⎢ ∂x ⎪ ⎪ ⎢ ⎩ ∂s ⎭ ⎣ ∂s

(76)

olarak hesaplanır. [N] = [r, s,1-r-s] olup gerilme fonksiyonunun düğüm değerleri ise,

y = N1y1+N2y2+N3y3

(77)

∂y ⎤ ⎧ ∂θ ⎫ ⎪ ⎪ ∂r ⎥ ⎪ ∂x ⎪ = [J ]⎡ ∂θ ⎢ ∂x ∂y ⎥ ⎨ ∂θ ⎬ ⎣ ⎥⎪ ⎪ ∂s ⎦ ⎪ ∂y ⎪ ⎩ ⎭

∂θ ⎤ ∂y ⎥ ⎦

T

(78)

dir. Jakobiyen matrisi xij = xi - xj , yij = yi - yj alınmak suretiyle
x [J ] = ⎡ x13 ⎢ ⎣ y13 ⎤ y 23 ⎥ ⎦

(79)

23

şeklinde elde edilir. Böylece sıcaklık analizleri sırasında elde edildiği şekliyle y y y [B ] = 1 ⎡ x 23 x31 x12 ⎤ olduğundan, ⎢ 32 ⎥ det J ⎣ 13 21 ⎦ ⎡ ∂θ ⎢ ∂x ⎣

∂θ ⎤ = [B ].{ }e θ ∂y ⎥ ⎦

T

(80)

veya gerilmeler cinsinden

[− τ
yazılır.

yz

τ xz ]T = G.α .[B ].{θ }e

(81)

3.2 Potansiyel Enerji Yaklaşımı

Burulmaya maruz çubuk için birim boydaki potansiyel enerji ifadesi,

⎫ ⎧ 1 ⎡⎛ ∂θ ⎞ 2 ⎛ ∂θ ⎞ 2 ⎤ ⎪ ⎪ Π = G.α ∫∫ ⎨ ⎢⎜ ⎟ + ⎜ ⎟ ⎥ − 2θ ⎬.dA 2 ⎝ ∂x ⎠ ⎝ ∂y ⎠ ⎥ ⎪ A ⎪ ⎢ ⎦ ⎭ ⎩ ⎣
2

(82)

Bölüm 9-2323

T ∫∫ 2θ . Yük terimi ise.[B]T[B] dir. Bu denklemin minimizasyonu sınırlar üzerindeki düğümlerde gerilmelerin sıfır olması şartını sağlamak üzere yapılırsa. 2 2 1 ⎡⎛ ∂θ ⎞ ⎛ ∂θ ⎞ ⎤ 1 T ∫∫ 2 ⎢⎜ ∂x ⎟ + ⎜ ∂y ⎟ ⎥.dA = A i e e / 3 olduğundan. Gα2 sabit olduğundan minimizasyonda etkisi yoktur. TOPCU.[B]. Eleman matris ve vektörleri bilinen yollarla toplanarak genel denklem Π = 1 T {θ } .{θ } − {θ }T . S. M.[K ].dA = ∑ {θ }e { f } e A (88) elde edilir. Bu nedenle gerilme fonksiyonunun türevleri. Bölüm 9-2424 . Yük vektörü { f } = 2 Ae [1 3 1 1] T (89) olur. [k] = Ae. (86) ∫∫ 2θdA = ∑ ⎜ 2∫ [N ].Mühendisler İçin Sonlu Elemanlar Metodu. TAŞGETİREN dır.{F } 2 (90) şeklinde oluşturulur.dA = ∑ 2 {θ }e [k ]{θ }e ⎜ ⎟ e ⎢⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎥ A ⎦ ⎣ (85) olur. Eleman rijitlik matrisi ve yük vektörü Π yardımıyla elde edilebilir. Eleman rijitlik matrisi. ⎡ ∂θ ⎛ ∂θ ⎞ ⎛ ∂θ ⎞ ⎜ ⎟ +⎜ ⎟ = ⎢ ⎜ ∂y ⎟ ⎝ ∂x ⎠ ⎝ ⎠ ⎣ ∂x 2 2 ⎧ ∂θ ∂θ ⎤ ⎪ ∂x ⎪ ⎥ ⎨ ∂θ ∂y ⎦ ⎪ ⎪ ∂y ⎩ ⎫ ⎪ ⎪ ⎬ ⎪ ⎪ ⎭ (83) şeklinde matris formunda yazılarak kısa gösterimde = { }e [B ] .dA ⎟{θ } ⎜ ⎟ ⎝ ⎠ A e e ⎛ ⎞ e (87) yazılarak ∫ [N ] .{ }e θ θ T T (84) elde edilir. Böylece Π içindeki burulma enerjisi terimi.

4 ve 5 düğümleri sınırlarda olduğundan buralarda θ3=θ4=θ5=0 sınır şartlarını tanımlarsak eliminasyon uygulanmış genel denklem 1 ⎡ 2.042 − 0.667 ⎥ ⎣ ⎦ 1 ⎡1.5 0⎤ − 2 4⎥ ⎦ eleman 8 cm y 5 3 4 2 1 1 3 x 2 4 için .084 − 2.676.334 ⎥ ⎩θ 2 ⎭ ⎩8⎭ ⎣ ⎦ [θ1.333⎤ 1.75⎥ şeklindedir.{θ} = {F} (91) sonlu eleman denklemleri elde edilir.042 − 1.042 0.1]T olup buradan elemanların herbirinin alanı 3 cm2 olduğundan { f }i = {2 2 2}T .{θ }e gösterimi ve A ∫ [N ].292 − 1.838] olarak gerilme fonksiyonu değerleri bulunur. [k ]2 = 1 ⎢ [k ]3 ⎡1.042 − 0.333⎥ 2 ⎢ Sim 2. Formülümüz M = 2Gα ∫∫ θ . Burada üçgen eleman için elde edilen matris ve vektörler benzer yollarla diğer elemanlar için de elde edilebilir.3.042 − 1.292 − 0. {θ } = [N ]. 3.2.1.667 ⎥ ⎣ ⎦ buludu. 2 ⎢− 2.042 − 0.4 olarak elde edilir.292 − 1. [k ]1 = 1 ⎢ ⎡1. Örnek: Şekildeki dikdörtgen kesitli çubuk M=2 kNcm döndürme momentine maruzdur.083 8. M.dA = e Ae [1 1 1] 3 olmasından faydalanarak M = 2Gα ⎢∑ ⎢ ⎣ e ⎡ ⎤ Ae (θ 1 + θ 2 + θ 3 )⎥ x 4 3 ⎥ ⎦ yazılabilir.333⎤ = ⎢ 1.Mühendisler İçin Sonlu Elemanlar Metodu. Gerilmeler ve dönmeler ise elde edilen gerilme fonksiyon değerleri yardımıyla başta verilen denklemlerden bulunur.7x 106 N/cm2 olduğuna göre birim boydaki dönme açısını bulunuz. dA olduğundan. 2 ⎢ Sim 1.042 − 0.042 0. 3.083⎤ ⎧θ 1 ⎫ ⎧4⎫ ⎨ ⎬ = ⎨ ⎬ olarak elde edilir.75⎥ 2 ⎢ Sim 2. Eleman rijitlik matrisleri için türev şekil fonksiyonları x M [B] = 1 ⎡ y 23 det J ⎢ x 32 ⎣ y 31 x13 y12 ⎤ formülünden. Çubuk için G= 7. y 8 cm Çözüm: Simetri nedeniyle kesitin ¼ ünün modellenmesi yeterlidir.75⎤ 1.333⎥ olarak 2 ⎢ Sim 2. Eliminasyon yaklaşımına göre sınırlar üzerinde bulunan bütün düğümlere karşılık gelen satır ve sütunlar silinerek çözüm yapılır. Buradan. TOPCU. birinci x 21 ⎥ ⎦ 6⎣ 1. ¼ lük kısım 4 elemanlı ve 5 düğümlü bir modelle modellenmiştir. TAŞGETİREN [K]. i = 1.5 ⎥ ⎣ ⎦ [k ]4 = 1 ⎢ Her eleman için yük vektörü {f} = (2Ae/3)[1. 4 çarpanı kesitin yalnızca ¼ ünün Bölüm 9-2525 .292 − 0. Elemanın rijitlik matrisi.θ2]=[7. Benzer şekilde diğer elemanlar için. S.75⎤ 1. [B ]1 = 1 ⎡− 125 ⎢− olarak hesaplandıktan sonra 1.667 ⎥ ⎣ ⎦ ⎡1.

⎧7. Akış çizgisi hız vektörüne teğet bir çizgi olup tanımı nedeniyle akış çizgileri birbirini kesmezler. M 2000 α = 0.{θ }e formülünden her eleman için ayrı ayrı hesaplanır.α .Mühendisler İçin Sonlu Elemanlar Metodu. M. DİĞER SKALER ALAN PROBLEMLERİ İki boyutlu ısı transferi ve burulma problemlerine detaylı olarak inceledikten sonra bu bölümde Helmotz denkleminin diğer özel halleri olan potansiyel akış.004 = 1. Akış fonksiyonu Ψ = Ψ(x.5 0⎤. Bu problemin matematik ifadesi ∂ 2Ψ ∂ 2Ψ + =0 ∂x 2 ∂y 2 (92) diferansiyel denklemidir. Q = Ψ B −Ψ A (94) Bölüm 9-2626 . 4.676⎫ 1 ⎧− τ ⎫ . Örneğin 1.004 = 0. sızıntı. Akış çizgisi boyunca Ψ’ sabit bir değer alır.y) tesbit edildikten sonra hızın x ve y doğrultularındaki u ve v bileşenleri. − 2 4⎥ ⎨3. Ayrıca A ve B olarak adlandırılan iki akış çizgisi arasında meydana gelen akış miktarı. Burada Ψ (m3/s) z yönünde 1 metrelik boy için akış fonksiyonudur. [− τ yz τ xz ]T = G.838⎬ ⎨ 0 ⎬ ⎭ 6⎢− ⎦⎪ ⎣ ⎩ τ xz ⎭1 ⎪1 ⎩ ⎩ ⎭ 4.4⎫ N/cm2 dir. Gelen akışın hızı u0 olduğuna göre silindir etrafındaki akış ne olacaktır. TAŞGETİREN modellenmesi nedeniyle alınmıştır. elektrik ve manyetik alan ve kanallarda akış problemleri bu bölümde kısaca incelenecektir.1 Potansiyel Akış Şekil 8 de görüldüğü gibi bir silindir etrafında sıkıştırılamayan bir akışkanın sürtünmesiz ve dönmesiz akışını göz önüne alalım.⎪ 0 ⎪ = ⎧− 15. (1 / cm) Böylece olarak birim boyun dönme Gerilmeler açısı ise.7 x10 6 x1. ⎨ yz ⎬ = 7.04 x10 −6 ⎡− 125 1.7 x10 6 hesaplanır. Görüldüğü gibi akış fonksiyonu. Elemanda.[B ]. Komşu iki akış çizgisi arasındaki akışkanların davranışı bir tüp içindeki akış şeklinde değerlendirilebilir. burulma problemindeki gerilme fonksiyonuna benzemektedir. TOPCU.04 x10 −6 G 7. S. u= ∂Ψ ∂y v= − ∂Ψ ∂x (93) şeklinde hesaplanır.

y y D H x Ψ=u0H Ψ=u0y Ψ=? S u0 Ψ=0 L Ψ=0 x Şekil 8 İdeal akışkanın silindir etrafındaki akışı ve sonlu eleman modeli için sınır şartları 4. Bölüm 9-2727 .y) hidrolik potansiyeli. Şekilde referans değer olarak x ekseni üzerindeki tüm noktalarda Ψ=0 seçilmiştir. Laplace denklemi görüldüğü gibi ısı iletim denklemine benzemektedir. Yani y ekseni üzerindeki herhangi bir i noktası için ψ=u0y. Örneğin sızıntının belli noktalardan pompalar vasıtasıyla tahliye edilmesi negatif bir akış kaynağı oluşturur.y sınır şartını vermek üzere integre edilebilir. Hızlar yalnızca akış fonksiyonunun türevine bağlıdır. Simetri nedeniyle şekilde verilen problemin ¼ ünnün modellenmesi yeterlidir. Bu durumda akış fonksiyonu için bir referans değer seçilebilir. TOPCU. Böylece çözüm bölgesi etrafında oluşturulan sınır şartları vasıtasıyla bir akış çizgisi elde edilmiş olur.2 Sızıntı Arazi drenajı veya baraj altındaki sızıntı gibi su akışları belirli şartlar altında Laplace formülü olarak verilen ∂ ⎛ ∂φ ⎞ ∂ ⎛ ∂φ ⎞ ⎜k .H elde edilir. ve y=H doğrusu üzerindeki noktalar için de ψ=u0.Mühendisler İçin Sonlu Elemanlar Metodu. S. Burada φ=φ(x. Bu da. Bu ifade ψ = u0. Silindir üzerinde silindir içine doğru akışkan hızının sıfır olduğunu biliyoruz (∂ψ/∂s = 0). Akışın meydana geldiği φ=sabit çizgileri eşit potansiyelli yüzeyler olarak adlandırılır. Akışkan hız bileşenleri Darcy yasası yardımıyla hesaplanır. Bu durumda y ekseni üzerindeki noktalarda da u = u0 veya ∂ψ/∂y = u0 olur. TAŞGETİREN şeklinde hesaplanır. kx ve ky de x ve y yönlerindeki hidrolik iletkenliktir. Denklem ısı iletimi probleminde olduğu gibi bir kaynak veya kuyu da içerebilir. ⎟ + ⎜k ⎟ =0 ∂x ⎝ x ∂x ⎠ ∂y ⎝ y ∂y ⎠ (95) ile modellenir. M. vx=-kx(∂φ/∂x) vy=-ky(∂φ/∂y) şeklinde verilmektedir.

Burada ∂φ/∂n = 0 olup integrasyondan φ=y (98) elde edilir. TAŞGETİREN Denklemin çözümü için gerekli olan sınır şartları bir toprak dolgu barajı örneğinde verilmiştir (Şekil 9). Sonra φ = φ’ çözüm yapılarak hata (φ’i-yi) araştırılır. Şayet bu yüzeyde buharlaşma yoksa φ=y sınır şartı elde edilmiş olur. geçirimsiz alt bölgede ise n yüzeyin normali olmak üzere. Sonlu elemanlar metodu ile incelenecek bölge şekilde taralı olarak gösterilmiştir. S. Sağ ve sol yüzeylerda φ = sabit sınır şartı. Çözüm bölgesinin üst sınırı ise sızıntı çizgisi yada serbest yüzey olarak adlandırılır. Sonuçta elde edilen CD parçası gerçek sızıntı yüzeyi olarak belirlenir. M. Doğal sınır şartlarının eleman matrisini etkilemediği daha önce görülmüştü. Bu sınır şartı eleman değişkenlerine bağlı olarak elde edildiğinden artımlı (iteratif) çözüm yapılmasını gerektirir. TOPCU. Bu yöntem hata yeterince küçük oluncaya kadar tekrar edilir.Mühendisler İçin Sonlu Elemanlar Metodu. Burada y yüzeyin koordinatıdır. Bunun için sızıntı hattına tahmini bir yer alınır ve yüzey üzerindeki her bir i noktası için φ=yi sınır şartı uygulanır. (99) Bölüm 9-2828 . (96) ∂φ/∂n = 0 (97) B φ=y C D φ=hA hA y hB x φ=hB A Geçirimsiz Şekil 9 Toprak dolgu barajında sızıntı olayı şeklinde bir doğal sınır şartı geçerlidir. Hata oranına göre düğüm yerleri güncelleştirilerek yeni bir sızıntı hattı elde edilir.

dA = 0 ⎝ ⎠ A A ⎛ ∂u ∂φ ∂u ∂φ ⎞ (102) den elde edilmeye çalışılır.3 Elektrik ve Manyetik Alan Problemleri Elektrik mühendisliği alanında iki ve üç boyutlu hem skaler ve hem de vektörel alan problemleri vardır. Denklemin çözümünde kısmi integrasyonlar kullanılır. ∂x + ∂y . S. (101) ∫∫ ε ⎜ ∂x .φ. dx. M. S2 üzerinde ise u=b şeklinde verilir (Şekil 10). Sınır şartları ise S1 üzerinde u=a. ⎡⎛ ∂u ⎞ 2 ⎛ ∂u ⎞ 2 ⎤ 1 Π = ∫∫ ε ⎢⎜ ⎟ + ⎜ ⎟ ⎥.Mühendisler İçin Sonlu Elemanlar Metodu. TOPCU. dx. TAŞGETİREN 4. u. Burada bazı iki boyutlu skaler alan problemleri ele alınacaktır. Buradaki her φ. Bölüm 9-2929 . depolanmış alan enerjisinin minimizasyonu ile sonlu eleman formülleri elde edilebilir. u=b ρ u=a S1 y x S2 D ε=Geçirgenlik ρ=Yük yoğunluğu Şekil 10 Elektrik potansiyeli problemi Birim kalınlık alınarak. dy − ∫ ρ. ∂y ⎟ . dA 2 A ⎣⎝ ∂x ⎠ ⎝ ∂y ⎠ ⎦ ⎢ ⎥ A Glarkin yaklaşımında ise u’nun yaklaşık bir çözümü. u’nun temel fonksiyonundan S1 ve S2 üzerinde 0 olacak şekilde elde edilir. dy − ∫ ρ. ε⎜ ⎛ ∂ 2u ∂ 2u⎞ + ⎟ = −ρ ⎝ ∂x 2 ∂y 2 ⎠ (100) diferansiyel denklemini sağlar. ε (F/m) geçirgenliğine sahip ve ρ (c/m3) yük yoğunluğuna maruz izotrop bir dielektrik ortamda elektrik potansiyeli u(V).

Burada alan sonsuza uzanır. Eş eksenli kablo problemi elektrik alan problemlerinin en tipik örneklerinden biridir. Kauçuğun bağıl geçirgenliği 2. Alınan bu keyfi sınır (S) üzerinde u = 0 kabul edilir. TAŞGETİREN Bir çok malzeme için geçirgenlik yerine bağıl geçirgenlik kullanılır (ε-εR) Boşluğun geçirgenliği ε0 = (8. Bir başka örnek ise Şekil 12’de verilen dielektrik ortamla ayrılmış 2 paralel levha arasındaki elektrik alan dağılımının belirlenmesidir. u (A) manyetik alan potansiyeli µ (H/m) de geçirgenlik olarak alınırsa manyetik alanın diferansiyel ifadesi. Saf demir için µR yaklaşık 4000.5-3 civarındadır. Geçirgenlik µ. Levhalardan uzaklaştıkça alan değeri düştüğünden problemin çözümü için levha etrafında simetrik olarak. Buna karşılık çok geniş bir alan alınıp dış kenarlara doğru büyüyen elemanlarla modelleme yoluna da gidilebilir. µ⎜ ⎛ ∂ 2u ∂ 2u⎞ + ⎟ =0 ⎝ ∂x 2 ∂y 2 ⎠ (103) şeklinde verilir. Bu problemde yük yoğunluğu ρ=0 dır (Şekil 11). relatif geçirgenlik µR ve boşluğun geçirgenliği µ0=(4πx10-7 H/m) terimleri arasında µ=µRµ0 şeklinde bir ilişki bulunur.854x10-12 F/m) olup bununla bağıl geçirgenlik arasında ε=εRε0 şeklinde bir ilişki bulunmaktadır. M. yeterince geniş bir bölge (D) rastgele alınabilir. Simetri nedeniyle şekilde verilen dikdörtgen kesitli eş eksenli kablonun ¼ ünün modellenmesi yeterli olacaktır.Mühendisler İçin Sonlu Elemanlar Metodu. Bu alanın boyutları levha boyutlarının 5-10 misli olmalıdır. S. TOPCU. Bölüm 9-3030 . Bu da denklemlerde herhangi bir düzeltmeye gidilmeden otomatik olarak sağlanmaktadır. Ayrılmış sınır üzerinde y y u=b u=a ∂u =0 ∂n u=b x u=a x ∂u =0 ∂n Şekil 11 Dikdörtgen kesitli eş eksenli kablo doğal bir sınır şartı olarak ∂u/∂n =0 tanımlanır. alüminyum ve bakır için ise 1 civarındadır.

M. ρ. Bu bölümde genel bir kesite sahip borular için tam gelişmiş laminar akış halinde sürtünme katsayısının sonlu elemanlar metodu ile elde edilmesi üzerinde durulacaktır. Kondüktörden herhangi bir akım geçmemesi durumunda. Vm sıvının ortalama hızı.Vm2 L Dh (104) ile verilmektedir. düz ve düzgün kesitli borular içerisindeki akışta meydana gelen basınç kaybı ∆p = 2. TOPCU. TAŞGETİREN D u=a ε u=b ε0 u=0 rastgele alınmış sınır S Şekil 12 Dielektrik ortamla ayrılmış paralel levhalar Kondüktör Stator(Demir) Demir Hava y Sargı Rotor (Demir) x Kondüktör ∂u =0 ∂n u=a u=a u=c Şekil 13 Basit elektrik motorunun modeli Manyetik alan probleminin tipik bir uygulaması elektrik motorlarıdır (Şekil 13). f . ρ yoğunluk.4 Kanallarda Akış Uzun. Hidrolik çap olarak adlandırılan Dh= 4 x alan / çevre formülü ile hesaplanır. S. demir yüzeyler üzerinde u=a ve u=b sınır şartları geçerlidir. Burada f sürtünme katsayısı. L ise borunun uzunluğudur. Bölüm 9-3131 . 4. Bu sınır eğer oldukça uzak bir noktada belirlenseydi u=0 alınabilirdi. Rasgele belirlenmiş sınır üzerinde ise u=c sınır şartı geçerlidir.Mühendisler İçin Sonlu Elemanlar Metodu.

Re = 2 dz Dh (107) olur. ⎛ ∂ 2 w ∂ 2 w ⎞ dp µ. W bilindiğinde ortalama değer. − dp 2µ . f . TOPCU. Burada τw cidardaki kayma gerilmesidir. Kuvvet dengesinden (Şekil 14) dp ⎞ ⎛ 0 = pA − ⎜ p + ∆z ⎟. Sürtünme katsayısı f= τw/(ρVm2/2) Reynold sayısı ise Re=VmDh/ν olarak tanımlanır.⎜ 2 + 2 ⎟ − =0 ⎜ ∂x ∂y ⎟ dz ⎠ ⎝ (108) olup w=w(x. Böylece z boyunca basınç kaybının diferansiyel ifadesi.∆z dz ⎠ ⎝ (105) veya − dp 4. Bunlar X = x Dh Y= y Dh W= w 2Vm fRe (109) boyutsuz kesit koordinatları ve boyutsuz hız büyüklükleridir.y) de akışkanın z yönündeki hızıdır. Akışkanın çeperlerle temas halinde olduğu noktada hızı sıfır olacağından Sınırda W = 0 (111) Şeklinde sınır şartı elde edilir. Burada ν=µ/ρ kinematik viskozite. S. A − τ W p. ∂ 2W ∂ 2W + 2 −1= 0 ∂x 2 ∂y (110) elde edilir. Bölüm 9-3232 .Vm . M. Böylece. Böylece ısı transferi ve burulma da izlenen yollarla W elde edilebilir.Mühendisler İçin Sonlu Elemanlar Metodu. Burada bazı boyutsuz büyüklükler tanımlanır. TAŞGETİREN Akışın z doğrultusunda olduğunu ve x-y nin kesit düzlemi olduğunu kabul edelim.τ w = dz Dh (106) elde edilir. Momentum denklemi. µ ise mutlak viskozitedir.

f = wm Vm = 2Vm fRe 2Vm f . TOPCU. C C C C C ******** 2BISI4 ********* IKI BOYUTLU ISI ILETIMI SABIT SICAKLIK. SABIT ISI AKISI VE KONVEKSIYON SS ILE DUG SAY DEGISIYOR EL SAY DEGISIYOR Bölüm 9-3333 . Bu sadece kesit şekline bağlıdır. ∫ WdA eleman şekil fonksiyonlarından faydalanarak kolayca hesaplanabilir. TAŞGETİREN Wm = ∫ WdA A ∫ dA A (112) τw Akış ∆z z Şekil 14 Kanal içindeki akış için kuvvet dengesi ile hesaplanır. A Örneğin SŞDÜ elemanlarıyla sonra.Mühendisler İçin Sonlu Elemanlar Metodu. M. Bundan ] Wm = yardımıyla. S. Analizde girilecek koordinatların boyutsuz koordinatlar olduğuna dikkat edilmelidir. Bu durumda sonlu eleman analizinden elde edilecek değer 1/(2Wm) değeridir. ∫ WdA = ∑ [ A ( w e A e 1 + w2 + w3 ) / 3 olarak bulunur.Re (113) 1 / (2Wm ) Re (114) elde edilir.

X(I. FILE = FILE1.4).EQ.NP) Bölüm 9-3434 .B. 1) GO TO 100 PRINT *. MAL#' READ *.FILE2 OPEN (UNIT = 11. NMAT ** NMAT= MALZEME CESIDI ** NP = DUGUM SAYISI = SERBESTLIK DERECESI SAYISI ** NE = ELEMAN SAYISI ** X = KOORDINATLAR ** NOC = DUGUM NUMARALARI ** MTN = HER ELEMANIN MALZEME NUMARASI ** TC = HER ELEMANIN ISIL ILETKENLIGI 110 PRINT *.MTN. FILE3.' PRINT *.SSAG(519. X(N.ESKI1(519).ESKI(519).DJ REAL*8 TC. NBW GO TO 110 100 PRINT *.CCP(11). 1). TAŞGETİREN C C C C C C C C C YAR BAN DEGISIYOR IMPLICIT REAL*8 (A-H.SCT.IFLN.I=1.RO(11). *TC(11). 2).S1. 2) GO TO 120 PRINT *. EKRANDAN BILGI GIRISI' PRINT *. *SSOL(519.59).NL.YON.CAR INTEGER*4 NOC.FILE5. X(N.SE(4.X4.4).XNI.S.59).4). *B(2.ATV(117).NE. gecisli hal' PRINT *.Y1.59).*) NP. ifln COZUM=1 PRINT *.J=1.S1(519.59).FILE1 OPEN (UNIT = 10.S3(519. NE PRINT *. I.59).MTN(N).Y3. S. FILE4.XTI. 'DUGUM BILGILERI VE MALZEME OZELLIKLERI BULUNMALIDIR' PRINT *. DOSYADAN BILGI GIRISI' PRINT *.XTI(4. 'ELEM#.SCT(4. STATUS = 'OLD') LINP = 10 READ(LINP. ' SECIMINIZ <1 / 2> ' READ *.NE) PRINT *.59).2). '1.FILE6 IMAX = 519 KAL=6 PRINT *. 'CIKTI DOSYASI ADI' READ '(A)'. TOPCU.'MAL# ISIL ILETKENLIK' READ *.RO.CE(4.F1(519).FYK(4). *KARTEMP(519).F(519).F.CAR(519).FT(4).TBOY DIMENSION X(519. NP PRINT *.X2. I.U. 'DUGUM NUMARASI VE IKI KOORDINATINI GIR' READ *.59).SCOZ(519. ND. *TN(519).SEN(4). (N.NOC(464.CT(519).NMAT) GO TO 130 ** DOSYADAN GIRIS ** 120 READ(LINP.1).Mühendisler İçin Sonlu Elemanlar Metodu.59) COMMON X1.ABCD(519).COZUM. *S(519.I=1.J).EQ. (N.U(100).S2(519. kararli hal' PRINT *. M. TC(N).KAL.Y4 CHARACTER*16 FILE1.*) (X(I.NT.MTN(464). 'ELEMAN SAYISI' READ *.SE.I=1.S4(519. '2.X3.XNI(4. (N. FILE = FILE2) LOUT = 11 IF(IFL1 .2).CCP.NP) PRINT *.2). '1.(NOC(N. 'DUGUM SAYISI' READ *. FILE2.4).Y2.4). IFL1 IF(IFL1 .4).I=1. 'MALZEME CESIDI' READ *. 'BILGI DOSYASINDA KONTROL BILGILERI.RHAND(519). 'BILGI DOSYASI ADI' READ '(A)'.NT(100).KARTEMP. KOORDINATLAR. ' SECIMINIZ <1 / 2> ' READ *.2). '2.FT. 4 DUGUM.RHAND.O-Z) REAL*8 X. NMAT.

Mühendisler İçin Sonlu Elemanlar Metodu, M. TOPCU, S. TAŞGETİREN

C

C

C C

READ(LINP,*) (NOC(I,1), NOC(I,2), NOC(I,3), NOC(I,4), I=1,NE) READ(LINP,*) (MTN(I),I=1,NE) READ(LINP,*)(TC(I), CCP(I), RO(I), I=1,NMAT) CLOSE(LINP) ** BILGILER YAZILIYOR ** 130 WRITE(LOUT,*)'DUGUM SAYISI, ELEMAN SAYISI, MALZEME CESIDI' WRITE(LOUT,'(3I5)') NP, NE, NMAT WRITE(LOUT,*) 'DUG# X-KOORD Y-KOORD' WRITE(LOUT,'(I5,2F12.4)')(I, X(I,1), X(I,2), I=1,NP) WRITE(LOUT,*)'ELEMAN#, 4 DUGUM, MALZEME#' WRITE(LOUT,'(6I5)')(I,(NOC(I,J),J=1,4),MTN(I),I=1,NE) WRITE(LOUT,*)'MAL# ISIL ILETKENLIK OZGUL ISI YOGUNLUK' WRITE(LOUT,'(I5,3F12.4)')(I,TC(I),CCP(I), RO(I), I=1,NMAT) write(*,*)nbw ** SIFIRLAMA DO 160 I = 1, NP F(I) = 0. F1(I) = 0. DO 160 J = 1, NBW S(I, J) = 0. S1(I, J) = 0. S2(I, J) = 0. S3(I, J) = 0. S4(I, J) = 0. SSOL(I, J) = 0. SSAG(I, J) = 0. 160 CONTINUE PRINT *, 'SINIR SARTLARININ BULUNDUGU DOSYA ADI' READ '(A)',FILE4 OPEN (UNIT = 10, FILE = FILE4, STATUS = 'OLD') LINP=10 PRINT *, 'SINIR SARTLARI ' WRITE(LOUT,*)' ** SINIR SARTLARI ** ' ** ND = TANIMLI DUGUM SICAKLIGI OLAN DUGUM SAYISI ** NT(.) = DUGUM NUMARASI U(.) = SICAKLIK READ(LINP,*) ND WRITE(LOUT,*) 'TANIMLI SICAKLIK OLAN DUGUM SAYISI' WRITE(LOUT,'(I5)') ND IF(ND .EQ. 0)GO TO 170 WRITE(LOUT,*) 'DUG# SICAKLIK' READ (LINP,*) (NT(I), U(I),I=1,ND) WRITE(LOUT,'(2F12.4)') (NT(I), U(I),I=1,ND) 170 READ (LINP,*) NHF WRITE(LOUT,*) 'TANIMLI ISI AKISI OLAN KENAR' WRITE(LOUT,'(I5)') NHF IF(NHF .EQ. 0) GO TO 190 WRITE(LOUT,*) 'KENARIN IKI DUGUMU, ISI AKISI' CALL INTCOOR(XNI, XTI) DO 180 I = 1, NHF READ (LINP,*) N,N1, N2, V,YON WRITE(LOUT,*) N,N1, N2, V,YON ELEN = SQRT((X(N1,1)-X(N2,1))**2+(X(N1,2)-X(N2,2))**2)*.5 CALL SHAPES(FT,SCT,XTI,YON) DO 175 K=1,4 F(NOC(N,K)) = F(NOC(N,K)) - FT(K)*ELEN * V 175 CONTINUE 180 CONTINUE 190 READ (LINP,*) NCONV WRITE(LOUT,*)'KONVEKSIYON OLAN KENAR SAYISI' WRITE(LOUT,'(I5)') NCONV IF(NCONV .EQ. 0) GO TO 215

Bölüm 9-3535

Mühendisler İçin Sonlu Elemanlar Metodu, M. TOPCU, S. TAŞGETİREN

PRINT *,'DUG1 DUG2 KONVEKSIYON KATSAYISI ORTAM SICAKLIGI' WRITE(LOUT,*)'IKI DUGUM, TANIMLI KONVEKSIYON' CALL INTCOOR(XNI, XTI) DO 200 I = 1, NCONV READ (LINP,*) N, N1, N2, H, TINF,YON WRITE(LOUT,*)N,N1, N2, H, TINF,YON ELEN = SQRT((X(N1,1)-X(N2,1))**2+(X(N1,2)-X(N2,2))**2)*.5 CALL SHAPES(FT,SCT,XTI,YON) DO 195 K=1,4 F(NOC(N,K)) = F(NOC(N,K)) + FT(K)*ELEN * H * TINF 195 CONTINUE DO 194 II=1,4 DO 194 JJ=1,4 II1=NOC(N,II) II2=NOC(N,JJ) IF(II1.GT.II2) GOTO 194 SUM=0 SUM=SUM+SCT(JJ,II) S1(II1,II2-II1+1)=S1(II1,II2-II1+1)+SUM*H*ELEN 194 CONTINUE 200 CONTINUE C ** ISIL YUK VEKTORU OKUNUYOR 215 READ (LINP,*) NQ WRITE(LOUT,*)'DUGUM ISI YUKU SAYISI' WRITE(LOUT,'(I5)')NQ IF(NQ .EQ. 0) GO TO 230 WRITE(LOUT,*) 'DUG# ISI YUKU' DO 220 I = 1, NQ READ (LINP,*) N, Q WRITE(LOUT,'(I5,E12.4)') N, Q 220 F(N) = F(N) + Q 230 READ (LINP,*) NEQ WRITE(LOUT,*)'ELEMAN ISI YUKU SAYISI' WRITE(LOUT,'(I5)') NEQ IF(NEQ .EQ. 0) GO TO 250 WRITE(LOUT,*) 'ELEM#. ORTALAMA HACIM ISI YUKU' DO 240 I = 1, NEQ READ (LINP,*) N, EQ WRITE(LOUT,'(I5,E12.4)') N, EQ CALL INTCOOR(XNI, XTI) CALL ATM(N,NOC,TCE,TC,ROE,RO,CPE,CCP,MTN,N1,N2,N3,N4,X) CALL MATRIS(SE,XNI,B,TCE,DJ) AREA=DJ C = EQ * AREA / 4 F(N1) = F(N1) + C F(N2) = F(N2) + C F(N3) = F(N3) + C F(N4) = F(N4) + C 240 CONTINUE CLOSE(LINP) C **** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ILETIM MATRISI 250 CALL INTCOOR(XNI, XTI) CALL CLEAR_SCREEN@ DO 290 I = 1, NE CALL SET_CURSOR_POS@(40,20) PRINT *, 'HESABI YAPILAN ELEMAN ', I CALL ATM(I,NOC,TCE,TC,ROE,RO,CPE,CCP,MTN,N1,N2,N3,N4,X) CALL MATRIS(SE,XNI,B,TCE,DJ) CALL RIGID(CE,FYK,XNI,SEN) DO 280 II = 1, 4 DO 280 JJ = 1, 4

Bölüm 9-3636

Mühendisler İçin Sonlu Elemanlar Metodu, M. TOPCU, S. TAŞGETİREN

II1 = NOC(I, II) II2 = NOC(I, JJ) IF (II1 .GT. II2) GO TO 280 SUM = 0 SUM3 = 0 SUM = SUM + SE(JJ, II) SUM3 = SUM3 + CE(JJ, II) II21=II2-II1+1 S(II1,II21) = S(II1,II21)+SUM*KAL S3(II1,II21) = S3(II1,II21)+SUM3*CPE*ROE*KAL S4(II1,II21) = S4(II1,II21)+SUM3*H*2 280 CONTINUE C ============================YUZEY KONVEKSIYONU YUK VEKTORU C =========[S]=[KC], [S1]=[KHkenar], [S3]= [C], [S4]=[KHyuzey] DO 281 K=1,4 281 F(NOC(I,K))=F(NOC(I,K))+FYK(K)*H*TINF*2 290 CONTINUE c ==============================eleman dongusu bitti DO 291 JT=1,NP DO 291 IT=1,NBW 291 S(JT,IT)=S(JT,IT)+S1(JT,IT)+S4(JT,IT) DO 292 JT=1,NP F1(JT)=F(JT) DO 292 IT=1,NBW 292 S2(JT,IT)=S(JT,IT) IF(ND .EQ. 0) GO TO 309 C ** SINIR SATLARI SUM = 0. DO 300 I = 1, NP 300 SUM = SUM + S(I, 1) SUM = SUM / NP CNST = SUM * 1000000. DO 310 I = 1, ND N = NT(I) S(N, 1) = S(N, 1) + CNST 310 F(N) = F(N) + CNST * U(I) 309 DO 321 I=1,NP 321 KARTEMP(I)=F(I) CALL BAND(S,KARTEMP,IMAX,NBW,NP) GOTO 312 c=============================deltat girilecek 311 DELTAT=4. TILK=30. TETA=1. c=============================TILK TANIMLANACAK DO 293 JD=1,NP TN(JD)=TILK ESKI(JD)=TILK f1(JD)=f1(jd)*deltat DO 293 ID=1,NBW SSAG(JD,ID)=S2(JD,ID)*(TETA-1)*deltat 293 SSOL(JD,ID)=S2(JD,ID)*TETA*deltat DO 296 JDC=1,NP DO 296 IDC=1,NBW SSAG(JDC,IDC)=SSAG(JDC,IDC)+S3(JDC,IDC) 296 SSOL(JDC,IDC)=SSOL(JDC,IDC)+S3(JDC,IDC) C =================================COZUM DONGUSU ITERASYON=0 PRINT *, 'SICAKLIK DOSYASI ADI' READ '(A)',FILE5 OPEN (UNIT = 6, FILE = FILE5)

Bölüm 9-3737

Mühendisler İçin Sonlu Elemanlar Metodu, M. TOPCU, S. TAŞGETİREN

PRINT *, 'KONTROL DOSYASI ADI' READ '(A)',FILE6 OPEN (UNIT = 7, FILE = FILE6) c ==!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1 nnd=nd nd=0 1000 CONTINUE DO 5900 I=1,NP 5900 RHAND(I)=0. C ===================BAND CARPIMI YAPILIYOR TBOY=2*NBW-1 CALL BANDCAR(SSag,NP,NBW,TBOY,CAR,TN,ATV) C ===================IKINCI TARAF TOPLANIYOR DO 6300 I=1,NP 6300 RHAND(I)=F1(I)+CAR(I) DO 6299 ICOZ=1,NP DO 6299 JCOZ=1,NBW 6299 SCOZ(ICOZ,JCOZ)=SSOL(ICOZ,JCOZ) c =============================sinir sarti IF(ND .EQ. 0) GO TO 6309 SUM = 0. DO 6301 I = 1, NP 6301 SUM = SUM + SCOZ(I, 1) SUM = SUM / NP CNST = SUM * 1000000. DO 6310 I = 1, ND N = NT(I) Scoz(N, 1) = Scoz(N, 1) + CNST 6310 RHAND(N) = RHAND(N) + CNST * U(I) C ===================BAND COZUM YAPILIYOR 6309 CALL BAND(Scoz, RHAND, IMAX, NBW, NP) DO 1100 I=1,NP TN(I)=RHAND(I) IF(TN(I).LT.TILK)TN(I)=TILK 1100 CONTINUE c !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! do 6298 i=1,nnd n=nt(i) if(tn(n).ge.100.) then nd=nnd else nd=0 end if 6298 continue ITERASYON=ITERASYON+1 SURE=ITERASYON*DELTAT C =================KONTROL ICIN ALGORITMA DO 1101 IKON=1,NP 1101 ESKI1(IKON)=TN(IKON) DO 1102 IKON=1,NP 1102 CT(IKON)=ABS(ESKI1(IKON)-ESKI(IKON)) IF((CT(1).ge.10).OR.(CT(16).ge.10).OR.(CT(32).ge.10).OR. *(CT(40).ge.10).OR.(CT(53).ge.10).OR.(CT(66).ge.10).or. *(CT(79).ge.10).OR.(CT(134).ge.10).OR.(CT(186).ge.10).or. *(CT(253).ge.10).OR.(CT(275).ge.10).OR.(CT(397).ge.10))THEN WRITE(6,*)SURE WRITE(6,1310)TN WRITE(7,*)sure WRITE(7,*)TN(1),TN(61),TN(121),TN(193) WRITE(7,*)TN(253),TN(313),TN(343),TN(445),TN(504)

Bölüm 9-3838

Mühendisler İçin Sonlu Elemanlar Metodu, M. TOPCU, S. TAŞGETİREN

WRITE(*,*)sure WRITE(*,*)TN(1),TN(16),TN(33) WRITE(*,*)TN(66),TN(253),TN(264) DO 1103 IKON=1,NP ESKI(IKON)=ESKI1(IKON) 1103 CONTINUE END IF C ============================= C ============================= c DO 1104 I=1,NP c 1104 ABCD(I)=TN(I)-KARTEMP(I) c IF((ABCD(1).ne.0.).or.(ABCD(6).ne.0.).or.(ABCD(7).ne.0.).or. c *(ABCD(15).ne.0.).or.(ABCD(45).ne.0.).or.(ABCD(30).ne.0.))THEN GOTO 1000 c ELSE c GOTO 1500 c END IF c 1500 WRITE(6,*)SURE WRITE(6,1310)TN WRITE(*,*)'CALCULATIONS COMPLETED' CLOSE (6) CLOSE (7) GOTO 9876 1310 FORMAT (15F10.4) 312 WRITE(LOUT,*) 'DUG# SICAKLIK' WRITE(LOUT,'(I5,E15.4)')(I,KARTEMP(I),I=1,NP) PRINT *,'DUGUM SICAKLIKLARINI SAKLAMAK ISTIYORMUSUNUZ' PRINT *,'1 = EVET, 2=HAYIR' PRINT *,'SECIMINIZ' READ *, IANS IF(IANS.EQ.2) GO TO 330 PRINT *,'DOSYA ADI' READ '(A)', FILE3 OPEN (UNIT = 12, FILE = FILE3) WRITE(12,1310)KARTEMP WRITE(*,*)KARTEMP(1) close(12) 330 WRITE(LOUT,*) 'HER ELEMANIN BIRIM ALANINDAN GECEN ISI' WRITE(LOUT,*) 'ELEM# QX=-K*DT/DX QY=-K*DT/DY ' DO 350 N = 1, NE CALL INTCOOR(XNI, XTI) CALL ATM(N,NOC,TCE,TC,ROE,RO,CPE,CCP,MTN,N1,N2,N3,N4,X) CALL MATRIS(SE,XNI,B,TCE,DJ) QX=B(1,1)*KARTEMP(N1)+B(1,2)*KARTEMP(N2)+B(1,3)* .KARTEMP(N3)+B(1,4)*KARTEMP(N4) QX = -QX * TCE QY=B(2,1)*KARTEMP(N1)+B(2,2)*KARTEMP(N2)+B(2,3)* .KARTEMP(N3)+B(2,4)*KARTEMP(N4) QY = -QY * TCE WRITE(LOUT,'(I5,2E15.4)') N, QX, QY 350 CONTINUE close(lout) COZUM=COZUM+1 IF ((ifln.EQ.2).AND.(COZUM.EQ.2))GOTO 311 9876 END C ------------------------------------->SUBROUTINES SUBROUTINE INTCOOR(XNI, XTI) IMPLICIT REAL*8 (A-H,O-Z) REAL*8 XTI,XNI DIMENSION XNI(4,2), XTI(4,2) XNI(1, 1) = -.57735026919

Bölüm 9-3939

1) Y2 = X(N2. M.DJ) IMPLICIT REAL*8 (A-H.Y3. J) = 0 1111 CONTINUE DO 1112 IP = 1.CCP. 1) = 1 XTI(3.Y2.B.NOC(464.4).SE.Y2.MTN. 2) CALL MATHES(ETA.B) DO 1113 I = 1.DJ. B(2. XNI(2.N4. XNI(4.Y1.MTN(464). 4 DO 1113 J = 1. I) * B(K. J) + B(K. J) * TCE * DJ 1112 CONTINUE RETURN END C -------------------------------------------->B MATRISI Bölüm 9-4040 .57735026919 1) = -. 4 SE(I.N1.Y3. 1) Y3 = X(N3. 2) X3 = X(N3. 2) X4 = X(N4.NOC. XNI(3. XNI(4.X3. 1) Y1 = X(N1. 2) = -1 XTI(3.ROE. 2) = 1 XTI(4.Y4 DO 1111 I = 1.XNI.RO(11). XNI(2.N3. 4) X1 = X(N1.57735026919 2) = -.57735026919 1) = .XNI DIMENSION SE(4.57735026919 2) = . 3) N4 = NOC(N. 1) = -1 XTI(4.ro. 2) = 1 RETURN END SUBROUTINE ATM(N. 1) Y4 = X(N4. 2 1113 SE(I.CCP(11). XNI(4.57735026919 1) = .Y1. 1) N2 = NOC(N.4).X(519.TC.TCE. 2) N3 = NOC(N.2) COMMON X1.57735026919 2) = .TCE. TOPCU. 2) X2 = X(N2. 1) ETA = XNI(IP.XI. J) = SE(I. 4 DO 1113 K = 1.N2. 1) = 1 XTI(2. S.X2. 4 XI = XNI(IP.X3. XNI(3. 2) = -.O-Z) REAL*8 B. 2) = -1 XTI(2.2) COMMON X1.X2. 1) = -1 XTI(1.Mühendisler İçin Sonlu Elemanlar Metodu.MTN DIMENSION TC(11).X) IMPLICIT REAL*8 (A-H.Y4 TCE = TC(MTN(N)) ROE = RO(MTN(N)) CPE = CCP(MTN(N)) N1 = NOC(N. 4 DO 1111 J = 1.X4.4).TC. 2) RETURN END SUBROUTINE MATRIS(SE.RO.X4.57735026919 XTI(1.O-Z) REAL*8 X.CPE. TAŞGETİREN XNI(1.Ccp INTEGER*4 NOC.

EQ.SCT.ST INTEGER*4 YON DIMENSION FT(4).SCT. 3) = (1 + ETA) / 4 G(2. SCT) 3332 CONTINUE / 4 / 4 4 4 Bölüm 9-4141 .ETA) * (X2 . 1) = TJ22 / DJ A(2. 2 DO 2221 J = 1.X3. 2 XIT = YON ETAT = XTI(IP.OR.XI) * (X4 .O-Z) REAL*8 A.XI. 1) CALL FONK(ST. XIT. ST.EQ. 2) = (1 . 2) = -TJ12 / DJ A(2.2). J) = 0 DO 2222 K = 1.(YON. M. SCT) 3331 CONTINUE RETURN ELSEIF((YON.X1) + (1 + XI) * (X3 .4) COMMON X1.1). J) = B(I. 4 3330 SCT(I.XTI.X1) + (1 + ETA) * (X3 . XIT.ETA) * (Y2 . 4) = (1 .B) IMPLICIT REAL*8 (A-H.4).Mühendisler İçin Sonlu Elemanlar Metodu.TJ12 * TJ21 C A(2.EQ.X4)) TJ12 = ((1 .O-Z) REAL*8 FT.X4. J) = 0 G(1.ETA) / 4 G(2. G. 1) CALL FONK(ST. ST.-1))THEN DO 3331 IP = 1. 2) = -(1 + XI) / 4 G(1. 2 2222 B(I.-2))THEN DO 3332 IP = 1.4).2). K) * G(K. 2 DO 2222 J = 1.XI) * (Y4 . 3) = (1 + XI) / 4 G(1. 2) = TJ11 / DJ C G(2. 1) = -(1 . ETAT) CALL HESAP(FT. 1) = -TJ21 / DJ A(1. B.Y1) + (1 + ETA) * (Y3 .XI) / 4 C B(2.2) DO 3330 I = 1.YON) IMPLICIT REAL*8 (A-H. ST(4).X2. DJ DIMENSION A(2. 1) = -(1 . S. 4 FT(I) = 0! DO 3330 J = 1. 4 B(I.XTI(4.EQ.Y2. G(2.4) TUREVLER MATRISI DO 2221 I = 1. 4 2221 G(I.Y4)) TJ21 = ((1 .DJ.2) GEOMETRIK SABITLER MATRISI A(1.Y2)) / C DET J DJ = TJ11 * TJ22 . ETAT) CALL HESAP(FT.Y3.Y1. TAŞGETİREN SUBROUTINE MATHES(ETA. J) + A(I.2 ETAT = YON / 2 XIT = XTI(IP. SCT(4.4) MATRISI DO 2222 I = 1. 4) = -(1 + ETA) / 4 G(2.ETA) / 4 G(2.XTI.OR. J) = 0! IF((YON.(YON. TOPCU. B(2.Y1) + (1 + XI) * (Y3 .Y4 TJ11 = ((1 . J) RETURN END C====================================================== SUBROUTINE SHAPES(FT.X2)) / TJ22 = ((1 .XI) / 4 G(1.

Y4)) X2)) / Y2)) / / 4 / 4 4 4 Bölüm 9-4242 . M. J) = SCT(I.X2.SEN.X1) + (1 + XI) * (X3 TJ22 = ((1 . XIT.FYK.Y1.XI) * (X4 .X4.Mühendisler İçin Sonlu Elemanlar Metodu. 4 FYK(I)=FYK(I)+SEN(I)*DJ do 7004 J = 1.SCT.Y4 do 7002 I = 1.SEN) IMPLICIT REAL*8 (A-H. ST.XNI(4. J) = CE(I.XI) * (1 + ETA) / 4 TJ11 = ((1 .Y3.XNI. J) + SEN(I) * SEN(J) * DJ continue RETURN end SUBROUTINE SEKFOK1(sen. 1) ETA = XNI(IP. 4 3333 SCT(I. FYK(4). S.ST DIMENSION FT(4).ETA.DJ dimension SEN(4) COMMON X1.XI) * (Y4 .4).ETAT) / 4 ST(2) = (1 + XIT) * (1 . 2) CALL SEKFOK1(SEN. SCT) IMPLICIT REAL*8 (A-H.ETAT) / 4 ST(3) = (1 + XIT) * (1 + ETAT) / 4 ST(4) = (1 .ETA) * (X2 . ST(4).Y1.ETA) * (Y2 . TOPCU.ETA) / 4 sen(2) = (1 + XI) * (1 .XI.Y1) + (1 + ETA) * (Y3 TJ21 = ((1 .XIT) * (1 + ETAT) / 4 RETURN END SUBROUTINE RIGID(CE.4) DO 3333 I = 1. J) = 0 do 7003 IP = 1.XNI.X2.dj.ETA) do 7004 I = 1. SEN(4).XI) * (1 .eta) IMPLICIT REAL*8 (A-H. 4 FYK(I)=0 do 7002 J = 1.Y2.FYK DIMENSION CE(4.O-Z) REAL*8 XI.X3.TJ12 * TJ21 RETURN end 7002 7004 7003 .X4.xi.DJ.Y2. 4 ce(I.ETA) / 4 sen(3) = (1 + XI) * (1 + ETA) / 4 sen(4) = (1 .O-Z) REAL*8 CE. 4 XI = XNI(IP.O-Z) REAL*8 ST DIMENSION ST(4) ST(1) = (1 .2) COMMON X1.X3.Y3.X4)) . TAŞGETİREN RETURN END IF END SUBROUTINE HESAP(FT.SEN. J) + ST(I) * ST(J) RETURN END SUBROUTINE FONK(ST. ETAT) IMPLICIT REAL*8 (A-H.XIT) * (1 .X1) + (1 + ETA) * (X3 TJ12 = ((1 .Y4 sen(1) = (1 . SCT(4. 4 CE(I.O-Z) REAL*8 FT. 4 FT(I) = FT(I) + ST(I) DO 3333 J = 1.Y1) + (1 + XI) * (Y3 DJ = TJ11 * TJ22 .

1) I1 = K + I .O-Z) REAL*8 A. NP) GOTO 33 car(i) = car(i) + AYV(k) * f(k + Tt) CONTINUE Tt = Tt + 1 CONTINUE RETURN END SUBROUTINE BAND(A.F.AYV) IMPLICIT REAL*8 (A-H. NBW) NK = NBW DO 2100 I = 2.1 AYV(k) = ev(i. B(IMAX) N1 = N .O-Z) REAL*8 EV.EQ. '*** YERLESTIRME ***' B(N) = B(N) / A(N. NBW).KK C1 = 1 / A(K.AYV.NBW). I) / A(K.LE.NP. NBW) GOTO 3 AYV(j) = ev(j + i . NK C1 = A(K.B DIMENSION A(IMAX.F. 1) DO 2300 KK = 1.NBW. TAŞGETİREN 19 21 2 3 10 4 20 33 1 SUBROUTINE BANDCAR(EV. N1 NK = N .LT.CAR INTEGER*4 TT. TOPCU. NBW) Tt = 0 if( k + Tt .NBW if( ii .1 DO 2000 J = I.GT. f(NP). NBW) GOTO 4 k = i + j . N1 K = N . NBW. 1) B(K) = C1 * B(K) Bölüm 9-4343 . J1) = A(I1. NBW) GOTO 2 AYV(j) = ev(j.I + 1 2000 A(I1. S.NBW if( i . ii) if( i .NP CAR(I)=0 do 1 i = 1. NBW) ii = NBW do 10 j = 1.GT.K + 1 IF (NK .NBW.1 CONTINUE do 20 j = 2.GT. j) CONTINUE do 33 k = 1.C1 * B(K) C PRINT *. J1) . car(NP) ii = 0 k = 0 DO 19 I=1.NP ii = i if( i . '*** ELIMINASYON ***' DO 2100 K = 1.1 C PRINT *. AYV(TBOY).2 * NBW .TBOY AYV(I)=0 DO 21 I=1. B. IMAX. N) IMPLICIT REAL*8 (A-H.GT. J) 2100 B(I1) = B(I1) .TBOY. ii) ii = ii .C1 * A(K. j) GOTO 20 AYV(NBW + j .1 if( i .1) = ev(i.GT.CAR. M.TBOY DIMENSION ev(NP. NK J1 = J . 0) GOTO 10 if( i .Mühendisler İçin Sonlu Elemanlar Metodu.

C1 * A(K. S. NBW) NK = NBW DO 2200 J = 2.K + 1 IF (NK . NK B(K) = B(K) .Mühendisler İçin Sonlu Elemanlar Metodu.1) 2200 CONTINUE 2300 CONTINUE RETURN END Bölüm 9-4444 . TAŞGETİREN NK = N . TOPCU.GT. J) * B(K + J . M.

Rastgele alınmış bir t1-t2 zaman aralığında cismin hareket durumu I = ∫ Ldt t1 t2 (2) . 2. Bu bölümde mekanik sistemlerin sönümsüz serbest titreşimleri üzerinde durularak özdeğer problemlerinin sonlu elemanlar metoduyla modellenmesine bir giriş yapılacaktır. Basit modellerde sönümleme etkisi ihmal edilir ve yapının dinamik davranışı sönümsüz serbest titreşim durumunda incelenir. GİRİŞ Daha önceki bölümlerde ele alınan problemlerde yükler ve uygulandığı cisimler statik durumda idi. hem de uygulanan yükler sistem üzerine yavaşça uygulanıyor herhangi bir çarpma etkisi göstermiyor idi. Gerçek hayatta sönümleme etkisi gösteren bir çok nedenle salınım zamanla yavaşlar ve cisim denge halinde tekrar durur. Cisim içinde hapsedilmiş olan şekil değiştirme enerjisi nedeniyle meydana gelen ve periyodik olarak cereyan eden bu hareket serbest titreşim olarak adlandırılır. Yük aniden uygulanır veya zamanla değişen bir durum gösterirse kütle ve ivme kavramlarının göz önüne alınması zorunluluğu ortaya çıkar. salınım sırasında cismin yaptığı en büyük deplasman hareketi de genlik olarak adlandırılır. Hem sistem hareketsizdi yada ivmesiz bir hareketi vardı. yeniden denge haline dönünceye kadar bir titreşim hareketi yapar. Bir katı cisim elastik olarak denge halinden uzaklaştırılarak serbest bırakılırsa. Birim zamnda meydana gelen salınım hareketi de frekans olarak. ANALİTİK FORMÜLASYON Herhangi bir yapıda kinetik enerji ile potansiyel enerji arasındaki fark Langrange olarak isimlendirilir ve L=T-Π (1) olarak gösterilir.ONUNCU BÖLÜM ÖZDEĞER PROBLEMLERİ 1.

dq2/dt. Potansiyel enerji için daha önce gerekli ifadeler elde edilmiştir... [M] kütle matrisi.. [K] rijitlik matrisi {x} ve {x vektörlerini göstermek üzere [M] {x }+[K]{x}=0 olarak yazılabilir.... Bu durum Hamilton prensibi olarak adlandırılır.1 Yayılmış Kütleli Katı Cisim () Şekil 1 de verilen yayılmış kütleli katı cismi ele alalım. x1 k2 m2 x2 .. ⎧ ⎫ − k 2 ⎤ ⎪ x1 ⎪ =0 k 2 ⎥⎨ ⎬ ⎦⎪x 2 ⎪ ⎩ ⎭ }de deplasman ve ivme ⎡m1 ⎢0 ⎣ ⎧ . 2.Mühendisler İçin Sonlu Elemanlar Metodu.. q3. TOPCU. ⎞ ∂L ⎟− = m 2 x 2 + k 2 ( x 2 − x1 ) = 0 ⎟ ∂x 2 ⎠ olur. Kinetik ve potansiyel enerjiler. TAŞGETİREN fonksiyonelini minimium veya maksimum değerini alır.. x2 d ⎛ ∂L ⎜ dt ⎜ ∂x 2 ⎝ & . Bu da.. q2. S.. hareket denklemleri d ⎛ ∂L ⎜ dt ⎜ ∂qi ⎝ & ⎞ ∂L ⎟− ⎟ ∂q = 0 i ⎠ i = 1.dqn/dt) cinsinden ifade edilebilirse. ⎬ ⎢ − k 2 ⎦⎪x 2 ⎪ ⎣ ⎩ ⎭ elde edilir. Matris formunda yazılırsa.. hareket denklemleri .qn. &T & T = 1 / 2∫ {u} {u}ρdv v (4) Bölüm 10-22 . Eğer L genel değişkenler (q1... Şekildeki yay kütle sistemini ele alalım... dq1/dt.. Prensibi bir örnek üzerinde inceleyelim. L=T-Π olduğundan.n (3) şeklinde yazılabilir... & &2 T = 1 / 2m1 x12 + 1 / 2m2 x 2 k1 Π = 1 / 2k1 x12 + 1 / 2k 2 ( x 2 − x1 ) 2 dir. ⎫ 0 ⎤ ⎪ x1 ⎪ ⎡k1 + k 2 + m2 ⎥ ⎨ .. M. d ⎛ ∂L ⎞ ∂L ⎜ ⎟− = m1 x1 + k1 x1 + k 2 ( x 2 − x1 ) = 0 dt ⎜ ∂x1 ⎟ ∂x1 ⎝ & ⎠ m1 x1 .. Cisim için kinetik enerji ifadesi..

Bunu kinetik enerji eşitliğinde yerine koyarak eleman bazında yazarsak. [m]e = ∫e ρ [N ]T [N ]dV (9) Burada elde edilen matris yayılmış kütle matrisi olarak adlandırılır. {u }=[N]{q (7) } olarak yazılabilir. Daha sonra bahsedileceği üzere kütlenin düğümlerde toplanmış olarak kabul edildiği yığılmış kütle matrisi de vardır. S. v. TOPCU. Kütle matrisi daha önce gösterilen yöntemlerle toplanarak sistemin kütle matrisi elde edilir. Böylece. {u}=[N]{q} (6) şeklinde gösterildiğinden. } ise u .v z u. Parantez içindeki ifade eleman kütle matrisini verir.u dV y x Şekil 1 Yayılmış kütleli katı cisim. Bölüm 10-33 . & Te = 1 / 2{q} T [∫ ρ[N ] [N ]dV ]{q&} T e (8) olur. TAŞGETİREN şeklinde yazılabilir. w]T (5) Sonlu eleman modelinde cisim belirli sayıda elemanlara bölünerek deplasmanlar düğüm deplasmanları cinsinden ve şekil fonksiyonları yardımıyla.w v. w bileşenlerine sahip x w.Mühendisler İçin Sonlu Elemanlar Metodu. Burada ρ yoğunluk {u noktasının hız vektörüdür. dinamik analizde düğüm deplasmanları vektörü zamana bağlı olarak değiştiğinden hız vektörü benzer şekilde. diferansiyel hacim üzerinde deplasman ve hız bileşenleri & & & & {u} = [u. Seçilen şekil fonksiyonlarına bağlı olarak elde edilir. M. v .

Burada {U} titreşim modunu temsil eden özvektör λ de buna karşılık gelen özdeğerdir. S. & & L = 1 / 2{Q}T [ M ]{Q} − 1 / 2{Q}T [ K ]{Q} + {Q}T {F } olarak elde edilir. Bu nedenle hareket denklemi && [M ]{Q}+ [K ]{Q} = 0 (14) olarak indirgenebilir. M. Burada yalnızca kütle matrislerinin elde edilmesi üzerinde durulacaktır. Serbest titreşim durumunda yük yoktur. Π = 1 / 2{Q}T [ K ]{Q} − {Q}T {F } olarak elde edildiğinden. Bölüm 10-44 . Buradan hareket denklemi && [M ]{Q}+ [K ]{Q} = {F } (11) (12) (13) olarak bulunur. TAŞGETİREN & & & & T = ∑ Te = ∑1 / 2{q}T [m]e {q} = 1 / 2{Q}[ M ]{Q} e (10) elde edilir. Böylece. {Q}={U}sin ωt (15) ile hesaplayabiliriz. Burada elde edilen eşitlikler sonlu elemanlarla modellemenin diğer temel yöntemlerinden olan Galerkin yaklaşımı ve virtüel işler prensipleri ile de elde edilebileceği gibi D’alambert prensibinin uygulanmasıyla da aynı sonuca ulaşılır. ELEMAN KÜTLE MATRİSLERİ Önceki bölümlerde çeşitli elemanlar için şekil fonksiyonları detaylı olarak incelenmiştir. Yoğunluğun eleman içinde sabit olduğunu kabul edersek kütle matrisi. TOPCU. 3. ω (rad/s)ise dairesel salınım frekansıdır. Kararlı durumda denge halinden başlanarak deplasman ifadesini. Genel özdeğer problemi formülasyonu da. [K]{U}=λ[M]{U} (17) (16) şeklindedir. düğümlerin titreşim genliği. Burada {U}.Mühendisler İçin Sonlu Elemanlar Metodu. [K]{U}=ω2[M]{U} elde edilir. Potansiyel enerji ifadesi daha önceden. L eşitliği.

q2. Kiriş elemanında Hermite şekil fonksiyonlarının kullanıldığı daha önce gösterilmişti. S.q4]T ⎡N [N ] = ⎢ 1 ⎣0 0 N1 N2 0 0 ⎤ N2 ⎥ ⎦ (21) Şekil fonksiyonları çubuk elemanla aynı olduğundan gerekli işlemler yapıldığında kütle matrisi.Mühendisler İçin Sonlu Elemanlar Metodu. TOPCU. ⎡ 2 0 1 0⎤ (22) ⎢0 1 0 2⎥ ⎣ ⎦ 0 2 [m]e = ρAe l e ⎢1 0 0 1⎥ ⎢ 2 0⎥ 6 olarak elde edilir. {q}=[q1.N2] ve şekil fonksiyonları da. ρAe l e 2 ρAe l e ⎢ − 13l e ⎤ − 3l e2 ⎥ − 22l e ⎥ ⎥ 4l e2 ⎥ ⎦ (23) Bölüm 10-55 . N1 = N2 = 2 2 olduğundan.q2]T ve [N]=[N1. kütle matrisi. M. q3. Bu durumda kiriş eleman kütle matrisi. [m]e = ρ ∫e[N ]T [N ]dx = ρAe le ∫−1 [N ]T [N ]dr 1 ρAe l e ⎡2 1 ⎤ = 1 2 6 ⎢ ⎣ ⎥ ⎦ 2 (20) olur. TAŞGETİREN [m]e = ∫e ρ [N ]T [N ]dV (18) olur. Kafes elemanında ise her düğümde iki serbestlik derecesi olduğundan deplasman vektörünün 4 bileşeni olur. 1+ r 1− r (19) . ⎡156 22l e 54 4l e2 13l e [H ]T [H ]dr = ⎢ ∫−1 156 420 ⎢ ⎢ sim ⎣ 1 [m]e = dir. Çubuk eleman için {q}=[q1.

(27) Eksenel simetrik üçgen elemanda deplasman bileşenleri eksenel ve radyal deplasmanlar olmak üzere u ve w olarak gösterilir.b= ρAe l e 420 şeklindeki bir tanımlamayla. a 0 0 0 0 ⎤ ⎡ 2a 156b 22l e b 0 54b − 13l e b ⎥ ⎢ ρAe l e ⎢ 4l e2 b 0 13l e b − 3l e2 b ⎥ ⎢ ⎥ [m]e = 2a 0 0 ⎥ 420 ⎢ 156b − 22l e b ⎥ ⎢ ⎢ sim 4l e2 b ⎥ ⎣ ⎦ (24) elde edilir. [m]e = [L ][m]'e [L ] olur. [m]e = ρ ∫e[N ]T [N ]dV = 2πρ ∫e [N ]T [N ]rdA olarak yazılabilir. N3=1-r-s olarak verilmektedir. Bu durumda yerel koordinatlardaki kütle matrisi. M. Bunun dışında düğüm deplasmanları vektörü ve şekil fonksiyonları üçgen elemanla aynıdır. N1=r. Eleman şekil fonksiyonları matrisi ise. r=N1r1+ N2r2+ N3r3 alınırsa. a = ρAe l e 6 . Buradan eleman kalınlığını sabit alarak integral alındığında ⎡ 2 0 1 0 1 0⎤ 2 0 1 0 1⎥ ⎢ ρt e Ae ⎢ 2 0 1 0⎥ [m]e = ⎢ 2 0 1⎥ 12 ⎢ ⎥ 2 0⎥ ⎢ 2⎥ ⎢ sim ⎣ ⎦ elde edilir. S. TOPCU. N2=s. (25) Şabit şekil değiştirmeli üçgen elemanın şekil fonksiyonları. ⎡N [N ] = ⎢ 1 ⎣0 0 N1 N2 0 0 N3 N2 0 0⎤ N3 ⎥ ⎦ (26) dir. Bu durumda hacimsel integral. Bölüm 10-66 (28) .Mühendisler İçin Sonlu Elemanlar Metodu. TAŞGETİREN Düzlem çerçeve elemanında eleman matrislerinin yerel koordinatlarda kiriş ve çubuk elemanın toplanmasıyla oluştuğu gösterilmişti. Buradan genel koordinatlardaki kütle matrisi transformasyon matrisleri vasıtasıyla.

∫ N12 N 2 dA = Ae / 30. Eksenel simetrik dörtgen elemanda ise [m]e = 2πρ ∫er[N ]T [N ]det jdrds şeklindedir. Burada r . [m]e = ρt e ∫e[N ]T [N ]det jdrds (32) şeklindedir. Eleman şekil fonksiyonları matrisi ise. Diğer taraftan (29) ∫N e 4 3 1 3 1 dA = Ae / 10.w]) olduğundan eleman şekil fonksiyonları matrisi ⎡ N1 ⎢0 ⎣ 0 N1 0 0 0 N1 N2 0 0 0 N2 0 0 N3 0 0 N2 0 0 N3 0 0 0 N3 N4 0 0 0 N4 0 0⎤ 0⎥ N4 ⎥ ⎦ [N ] = ⎢ 0 (34) şeklindedir. (33) Üçgen prizmatik eleman için her düğümde üç serbestlik derecesi ({u}=[u. Buradan alınan integrasyon ile. TOPCU. . ⎡N [N ] = ⎢ 1 ⎣0 0 N1 N2 0 0 N3 N2 0 0 N4 N3 0 0 ⎤ N4 ⎥ ⎦ (31) şeklinde yazılır.v. TAŞGETİREN [m]e = 2πρ ∫e (N 1 r1 + N 2 r2 + N 3 r3 ) [N ]T [N ]rdA elde edilir. e e olduğundan integrasyon sonunda kütle matrisi. ∫ N1 N 2 N 3 dA = Ae / 60. Dörtgen eleman için hem düzlem gerilme hem de düzlem şekil değiştirme durumunda deplasman bileşenleri u ve v dir. ⎡ 4 r1 + 2r 3 ⎢ πρAe ⎢ ⎢ [m]e = 10 ⎢ ⎢ ⎢ sim ⎣ 0 r + 2r 2r − 1 r3 3 0 4 3 r2 + 2r 0 2r − 1 r3 3 0 4 3 r2 + 2r 2r − 1 r2 3 0 2r − 1 r1 3 0 4 3 r3 + 2r 0 ⎤ 2r − 1 r2 ⎥ 3 ⎥ 0 ⎥ 2r − 1 r1 ⎥ 3 0 ⎥ ⎥ 4 3 r3 + 2r ⎦ (30) elde edilir. Bu integrasyon nümerik olarak yapıldığında eleman kütle matrisi elde edilir. Bu durumda eleman kütle matrisi. ağırlık merkezinden geçen çemberin yarıçapıdır.. S. Düğüm deplasmanları vektörünün 8 elemanı vardır. M. Bölüm 10-77 .Mühendisler İçin Sonlu Elemanlar Metodu.

Bununla beraber λ nın elde edilmesiyle titreşim modunun bir göstergesi olan özvektörler de elde edilir. Burada kütle yalnızca ötelenme serbestlik derecelerine göre hesaplanır. Lump matrisle elde edilen özdeğerler gerçek özdeğerlerden daha küçüktür. S. Konsistent kütle matrisleri daha doğru sonuçlar verir. Kiriş elemanı için ise. Buna karşılık lump matrislerde yalnızca diyagonal üzerinde değerler olduğundan hesap yapmak daha kolaydır. 4. M. TAŞGETİREN ⎡2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 ⎤ ⎢ 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1⎥ ⎢ 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0⎥ ⎢ 2 0 0 1 0 0 1 0 0⎥ ⎥ ⎢ 2 0 0 1 0 0 1 0⎥ ⎢ 2 0 0 1 0 0 1⎥ [m]e = ρVe ⎢ 2 0 0 1 0 0⎥ 20 ⎢ ⎢ 2 0 0 1 0⎥ ⎢ 2 0 0 1⎥ ⎢ 2 0 0⎥ sim ⎢ 2 0⎥ ⎥ ⎢ 2⎦ ⎣ (35) elde edilir. TOPCU. [m]e = ρAe l e ⎢ 2 0 0 0⎤ 0 0 0⎥ ⎢ 1 0⎥ ⎢ sim 0⎥ ⎦ ⎣ ⎡ 1 (37) dır. Daha önce verildiği şekilde özdeğer problemi [K]{U}=λ[M]{U} (38) Bölüm 10-88 . ⎡ 1 0 0 0⎤ 1 0 0⎥ ⎢ 1 0⎥ ⎢ sim 1⎥ ⎣ ⎦ [m]e = ρAe l e ⎢ 2 (36) şeklindedir.Mühendisler İçin Sonlu Elemanlar Metodu. ÖZDEĞER VE ÖZVEKTÖRLERİN ELDE EDİLMESİ Serbest titreşim probleminde esas amaç titreşimin özdeğeri olan λ (=ω2) yi elde etmektir. Kafes eleman için kütle matrisi. Lump Kütle Matrisleri: Buraya kadar verilen yayılmış kütle matrislerinin dışında eleman kütlesinin düğümlere eşit olarak dağıtılmasıyla oluşturulan lump kütle matrisleri de pratikte kullanılmaktadır.

Yani: i≠j ise {Ui}T[M]{Uj}=0. 4. Transformasyon yöntemi Burada sırasıyla bu yöntemler gösterilecektir. nxn boyutlarındaki simetrik bir rijitlik matrisi için n adet gerçek özdeğer ve bunlara karşılık gelen n adet özvektör vardır.. 0 ≤ λ1 ≤ λ1 ≤ . {Ui}T[M]{Ui}=1 dir. TAŞGETİREN şeklindedir. {Ui}T[K]{Ui}=λi eşitliğini verir. Bu özdeğerlere karşılık gelen özvektörler {U}1. Özdeğerin boyu genel olarak normaliz edilmiş olup.. ise.. {Ui}T[K]{Uj}=0 (41) dır... Burada hem rijitlik hem de kütle matrisleri simetrik matrisler olup..2 Özdeğer ve Özvektörlerin Hesabı (42) (43) Özdeğer ve özvektörlerin hesabında genel olarak üç yol izlenir. Bu normalizasyon da. Özvektörler kütle ve rijitlik matrislerine göre ortogonaldir... 1.Özvektörün boyu önceden tesbit edilmiş bir değerle sabitlenebilir.. 4.Mühendisler İçin Sonlu Elemanlar Metodu. Karakteristik Polinom Yöntemi 2. Sistemin sıfır çözümden başka bir çözümünün bulunabilmesi için Bölüm 10-99 . özdeğer eşitliği [K]{Ui}=λι[M]{Ui} (40) olarak yazılabilir.{U2}. M.λ n (39) şeklinde sıralanabilir. TOPCU. uygun sınır şartları altında denklem sistemi pozitif tanımlıdır..{Un}. Karakteristik polinom Yöntemi: [K]{U}=λ[M]{U} denkleminden ([K]-λ[M]){U}=0 (44) denklemi elde edilir.. Vektör iterasyon yötemi 3. Özdeğerler büyükten küçüğe doğru.1 Özvektörün Özellikleri Pozitif tanımlı. S.

236U 3 ] elde edilir. λ1 için özvektör ([K]-λ[M]){U}1=0 eşitliğinden. ⎧U ⎫ 10 6 ⎡ 3.1 0.61x109 olarak hesaplanır.77 x10 −6 λ 2 − 1. Bu yöntemin bilgisayar uygulaması zordur ve daha fazla işlem gerektirmektedir.45] olarak bulunur. Normalizasyon için. M. ⎡ (6 x10 6 − 30.96U 2 = 3.1 ⎥ ⎩U 3 ⎭ ⎦ ⎣ ⎦ ⎣ olur.1⎤ ⎨ 2 ⎬ = λ1. Bu durumda.96 − 3.24⎤ ⎨ 2 ⎬ = 0. TOPCU.956] elde edilir.324 N/cm3.572 17. l1=10 cm. Verilecek diğer yöntemler bu açıdan daha avantajlıdır.1x10 λ ) ⎦ dir.Mühendisler İçin Sonlu Elemanlar Metodu.684 x108 ve λ2=7. Mod 2 ⎧U ⎫ ⎧U ⎫ 30 x10 6 ⎡ 0.465 x10 4 λ + 9 x1012 = 0 elde edilir. l2=5 cm) Çözüm: Q2 ve Q3 serbestlik derecelerini dikkate alarak gerekli kütle ve rijitlik matrislerini yazarak denklem sistemini oluşturalım ⎡ A1 A2 ⎢l + l 2 E⎢ 1 ⎢ − A2 ⎢ l2 ⎣ − A2 ⎤ ρ ⎡2( A l + A2 l 2 ) l 2 ⎥ ⎧U 2 ⎫ ⎥ =λ ⎢ 11 A2 ⎥ ⎨U 3 ⎬ A2 l 2 6⎣ ⎩ ⎭ ⎥ l2 ⎦ Q1 Q2 Q3 u Mod 1 1 2 3 A2 l 2 ⎤ ⎧U 2 ⎫ A2 l 2 ⎥ ⎨U 3 ⎬ ⎦⎩ ⎭ değerleri yerine koyarsak.5 5 ⎥ ⎩U 3 ⎭ ⎢− 0. ⎢− 3.05 x10 λ ) (3 x10 − 6. TAŞGETİREN det ([K]-λ[M])=0 olmalıdır. Ele aldığımız genel serbest titreşim problemi için Rayleigh Bölmesi Bölüm 10-1010 .592 ⎥ ⎩U 3 ⎭ ⎦ ⎣ 3. 1. -37.5 cm2. Vektör İterasyon Yöntemi: Çeşitli vektör iterasyon yöntemleri vardır.05 x10 −4 λ )⎤ det ⎢ ⎥=0 6 −4 6 −4 ⎣(−3x10 − 3.527 {U}2T =[11. Benzer şekilde diğer özvektör.22 x10 − 4 ⎡ 25 2. Görüldüğü gibi vektör bileşenleri bağımlı olarak elde edilmiştir.5 x10 −4 λ ) (−3 x10 6 − 3. A1=1 cm2. {U}1T[M]{U}1=1 yazılarak. 1.24 2. ρ=7. A2=0.5⎤ ⎨ 2 ⎬ ⎢2. Karakteristik denklem ise. λ1=6. Bunlardan birçoğu Rayleigh Bölmesi yöntemini kullanır. (E=30x106 N/cm2.2 − 0. Sadeleştirildiğinde ise. (45) Örnek: Şekilde verilen kademeli mil için özdeğer ve özvektörleri bulunuz. Bu şartı sağlayan değerlere sistemin karakteristik polinomu denir. Titresim modları şekilde verilmiştir.204U 3 . {U}1T =[14. S. T {U }1 = [U 2 . Buradan özdeğerler.

kontrol edilir. Eliminasyon yaklaşımına göre yalnızca 2 ve 3 düğümlerini dikkate alarak sistem matrislerini elde edebiliriz. Burada {v} rastgele alınmış bir vektördür. Ters yerleştirme yöntemi büyük sistemler için uygun bir yöntemdir. λ1≤Q(v) ≤λn (47) Bu yöntem kuvvet iterasyonu. v=0.33 Bölüm 10-1111 . özvektör normalize edilir.1. Burada ters iterasyon yöntemi izah edilecektir.9 w=4. Diğer ödeğerler rijitlik matrisinin ötelenmesi yoluyla yada deneme vektörlerinin kütle matrisinin ortogonal vektörlerinden seçilmesi yoluyla elde edilebilir. r=7800 kg/m3. Kuvvet iterasyon yönteminde en büyük özdeğer elde edilir. tolerans sağlandı ise olarak özvektör elde edilir sağlanmadı ise başa dönülür.Bundan sonra k=k+1 {v}k-1=[M]{u}k-1 [K]{u}’k={v}k-1 {v}’k=[M]{u}’k λk=({u}’kTvk-1)/ ({u}’kTvk) {u}k={u}’k)/ ({u}’kTvk)1/2 (λk-λk-1)/ λk≤tolerans {U}={u}k hesaplanır çözülür yazılır. Eğer deneme özvektörü olarak seçilen vektör özvektörlerden biri değil ise bu prosedürden en küçük özdeğer elde edilir. ters iterasyon ve ters yerleştirme iterasyonlarında kullanılmaktadır. S. E=200 GPa. TOPCU.Mühendisler İçin Sonlu Elemanlar Metodu. Ters iterasyon yönteminde ise en küçük özdeğer elde edilir.65 v=0. Ters iterasyon yönteminde bir başlangıç deneme vektörü seçildikten sonra döngü k=0 alınarak başlatılır. Rayleigh Bölmesinden elde edilen değerin temel özelliği sistemin en büyük ve en küçük özdeğerlerinin arasında bulunmasıdır. Örnek: Şekildeki kiriş için en küçük özdeğeri ve buna karşılık gelen özvektörü bulunuz. Bu konular için uygun nümerik analiz kitaplarına başvurulmalıdır. TAŞGETİREN {v}T [K ]{v} Q (v ) = T {v} [M ]{v} (46) şeklinde verilir. M. 1 2 3 A=240 mm2 600 mm Çözüm: İki elemanlı bir model oluşturalım. özdeğeri bulunur. I=2000 mm4.64 w=3.

4. Büyük ölçekli problemler için daha uygun olan bu metodlardan QR metodu matrislerin üst veya alt üçgen matris haline getirilmesi. Bu durumda genel özdeğer problemi. Pl (51) Bölüm 10-1212 . 177. .) en küçük özdeğer λ1=20300 olarak elde edilir. S..7⎥ ⎥ ⎢ sim 5.21 − 0. Burada (48) ⎡λ1 ⎢ U=[U1.. I birim matristir.001 0..7 − 26.7 ⎤ ⎡355.7 ⎥ ⎢ [K ] = ⎢ .. 1. M.. Sistemin bütün özdeğerlerinin U kare matrisinin sütunları olduğunu ve özdeğerlerinin de A kare matrisinin diyagonaline yerleştiğini kabul edelim. TOPCU.9.65.. ⎥ λn ⎦ (49) şeklindedir. 3.. Bu öz vektörün oluşturduğu titreşim modu şekilde verilmiştir.7 2.. Transformasyon Yöntemleri: Bu yöntemde temel amaç matrisleri daha basit hale getirerek özdeğerlerin elde edilmesidir. U2. İki temel yöntem kullanılır. Jakobi metodu ise matrislerin diyagonal haline getirilmesi esasına dayanmaktadır.0004⎥ ⎢ [M ] = ⎢ 0... UT[K]U=A ve UT[K]U=I (50) Elde edilir...Mühendisler İçin Sonlu Elemanlar Metodu... Buna karşılık gelen özvektör ise. Un] ve A= ⎢ ⎢ ⎣0 λ2 0⎤ ⎥ ⎥ . Özvektörlerin ortonormalliğini kullanısak.6 10.P2.. P2.005 ⎤ ⎡0. Pl şeklindeki transformasyonlar P=P1..009 ⎥ ⎢ sim 0. Genelleştirilmiş Jakobi Yöntemi: Bu yöntemde P1.3 ⎦ ⎣ 0 0.07 − 0.. TAŞGETİREN 0 − 177.0005 ⎥ ⎦ ⎣ buradan uygun bir bilgisayar programıyla (bir çok nümerik analiz kitabında verilmiştir. .33]T dir.005 − 0. Bu metodlarda bant matris yerine matrislerin tamamı kullanılır ve sonuçta bütün özdeğerler birlikte elde edilir. Burada Jakobi yönteminden bahsedilecektir.42 0. [K]U=[M]UA olarak yazılabilir.8 26. İlgili okuyucular daha geniş bilgi için Nümerik Analiz kitaplarına bakmalıdırlar. .64.8 − 26. {U}=[0. Bunlar genelleştirilmiş Jakobi yöntemi ile QR yöntemleridir.

⎢ ⎥ '− M nn1 ⎥ ⎢ 0 ⎣ ⎦ ' −1 / 2 22 ([M ]' ) −1 M M ⎤ ⎥ ⎥ . β = − Yukardakilerden herhangi biri Bölüm 10-1313 . β =0 α =− K ii K ij K ii (57) α = 0. αK ii + (1 + αβ ) K ij + βK jj = 0 αM ii + (1 + αβ ) M ij + βM jj = 0 olmalıdır. Bu denklemlerin çözümü için aşağıdaki prosedür izlenir: A = K ii M ij − M ii K ij B = K jj M ij − M jj K ij C = K ii M jj − M ii K jj (56) A ≠ 0 ve B ≠ 0 → α = A=0→ B=0→ A=B=0→ − 1 / 2C + 1 / 4C 2 + AB − Aα . Örneğin k ıncı adımda Pk şeklinde bir transformasyon matrisi seçilir.j elemanları sıfır olacak şekilde seçilir. M. α ve β değerleri PkT[K]P ve PkT[M]P çarpımlarının i. TAŞGETİREN çarpımını veriyorsa ve PT[K]P ve PT[M]P çarpımlarının diyagonal dışındaki terimleri sıfır olacaktır..Mühendisler İçin Sonlu Elemanlar Metodu.. Prtaikte bu değerler belli bir tolerans aralığında kabul edilebilir.. ⎥ '− M nn1 / 2 ⎥ ⎦ 0 (53) (52) de P nin her bir satırının [M]’ nün diyagonal elemanlarının kareköküne bölüneceği. Bu da i ⎡1 i ⎢ ⎢ Pk = ⎢ ⎢ j⎢ ⎢ ⎣ 1 1 j α 1 1 β ⎤ ⎥ ⎥ ⎥ ⎥ ⎥ 1⎥ ⎦ (55) şeklinde olabilir. Diyagonalleştirme işlemi bir çok adımdan oluşur. Bu diyagonal matrisleri [K]’ ve [M’] ile gösterirsek özvektörler için. U=([M]’)-1/2P ve A=([M]’)-1[K]’ (52) Yazılabilir. TOPCU.j elemanı α ve j. Yani.. ([M ]' ) 1 / 2 = ⎢ . Görüldüğü gibi seçilen transformasyon matrisinin diyagonal elemanları 1.β= A B K ij .i elemanı da β olup diğer bütün elemanları 0 dır. S. i. [K]’ nün diyagonal elemanlarının ise [M]’ nün diyagonal elemanlarına bölüneceği görülür. Burada ([M]’)-1 ve ([M]’)-1/2 '− ⎡ M 111 ⎢ =⎢ ⎢ ⎢ 0 ⎣ ' −1 22 '− ⎡ M 111 / 2 0 ⎤ ⎢ ⎥ − ⎥.

3]T λ3=9265100 {U}3=[-0. TOPCU.26. Sıfırlama işleminde rijitlik matrisi için diyagonal üzerindeki en küçük elemanın 106 katı.2]T şeklinde elde edilir. λ1 den n= λ 60 = 20304 x9. -2.32]T λ2=809870 {U}2=[-1.88. S. λ1=20304 {U}1=[0. 1..8]T λ4=77974000 {U}4=[0.4. 1. şeklinde bir sıra izlenebilir. 1.12.9. 119. Sistem üzerinde bulunan yayların rijitlikleri ilgili serbestlik derecesi dikkate alınarak rijitlik matrisine. kütle matrisi için de yine diyagonal üzerindeki elemanın 106 da biri alınabilir.65. Böyle bir çubuk için en küçük kritik devir sayısı. 15. İşlem diyagonal dışındaki bütün elemanların toleransdan küçük olmasına kadar devam ettirilir.n.9.n-2. 27. TAŞGETİREN Diyagonalleştirme işleminde prensip olarak matrislerin belirli bir elemanının sıfırlanmasıyla başlanıp bir sıra takip edilir. 30.Mühendisler İçin Sonlu Elemanlar Metodu. Bir kere sıfırlanan bir eleman için yeni bir işlem yapmaya gerek yoktur.n . 3. -33. Çözüm: Uygun bir program yazıldıktan veya nümerik analiz kitaplarından elde edildikten sonra. 4. özdeğerler ve özvektörler. 3.n elemanından başlanarak 1.89. Daha hassas değerler elde etmek için rakamların büyültülmesi de mümkündür.37. Bölüm 10-1414 . yükler ise noktasal kütleler olarak doğrudan kütle matrisine eklenebilir.55 = 1361 devir / dakika 2π (58) olarak hesaplanabilir.n-1. 2. 3.n-1. M.556. Bunlara karşılık gelen titreşim modları şekilde verilmiştir...64. 1 2 600 mm u 3 1 2 3 4 Örnek: Daha önce verilen örnekteki çubuk için diğer öz değer ve özvektörleri de hesaplayınız.2. 2. Örnek olarak nxn boyutlu bir matriste 1. 1.

Başlangıç şekil değişimi metodunda elastik olarak hesaplanmış gerilme için malzemenin gerçek davranışına uygun bir elasto-plastik başlangıç şekil değiştirmesi aranır. Malzeme lineer bir davranış göstermektedir. Oysa özellikle metalik malzemeler belli bir yüklemeden sonra kalıcı bir şekilde (plastik) şekil değiştirmeye başlarlar. a) Rijitlik matrisi metodu. Bu bölümde malzemenin elasto-plastik davranışını nümerik olarak modellenmesi üzerinde durulacaktır. Rijitlik matrisi değişimi metodu problem için en doğru yaklaşımı vermekle beraber plastik deformasyon bölgesinde her iterasyon sonunda direngenlik matrisinin yeniden hesaplanmasını gerektirir. Bunun için çeşitli metodlar vardır. Plastik deformasyonun başlangıcı.ONBİRİNCİ BÖLÜM ÖZEL KONULAR 1. Buna göre uygulanan yük kaldırıldığında eleman başlangıç boyutlarına geri dönmektedir. bir akma kriteri tarafından belirlenir ve akma sonrası deformasyon malzeme rijitliğinin düşmesi ile ortaya çıkar. Genelde. akma başladıktan sonra da mukavemet artışı devam eden malzemeler için . ELASTO-PLASTİK GERİLME ANALİZİ Buraya kadar ele aldığımız problemlerde malzeme davranışı σ=Eε ile verilen Hook yasasına uygun olarak ele alınmıştır. Bu durum elastik davranış olarak da adlandırılır. plastik uzamalar ise eleman üzerinde kalır. b) Başlangıç şekil değişimi metodu. Bu da problem çözme süresini uzatacağından düşük hızlı bilgisayarlar için daha az tercih edilen bir yöntemdir. Plastik şekil değişimine uğramış olan elemandan yükleme kaldırıldığında yalnızca eleastik uzamalar kalkar. Metot. c) Başlangıç gerilmesi metodu olarak adlandırılan üç temel yöntem kullanılmaktadır.

[Cijkl] = λδ ij δ kl (1) Burada {σij} ve {εkl} sırasıyla gerilme ve şekil değiştirme bileşenlerini ifade etmektedir. + µδ ik δ jk + µδ il δ jk (2) şeklinde yazılabilir. Kroneker delta olarak adlandırılmaktadır ve Bölüm 11-22 . elasto-plastik özellik gösteren malzemelerin gerilme şekil değiştirme ilişkilerini izah etmekten ibarettir.burada λ ve µ Lame sabitleridir δ. Başlangıç gerilmesi metodu Zienkiewicz’in çalışmalarına dayanır ve elasto-plastik problemlerin çözümü için en çok kullanılan metottur. Öte yandan. İzotropik bir malzeme için. 1. ε0’ın tanımlanamadığı ideal elasto-plastik malzeme gibi. tek boyutlu bir problemin zorlanmasına dayanılarak anlatılmış. Hooke yasası tensör formunda şöyle ifade edilebilir. kitabın daha önceki bölümlerinde geniş olarak izah edilmiştir. {σij }= [Cijkl]{εkl} [Cijkl] ise elastik sabitler tensörüdür. 3-Akma başladıktan sonra gerilme ve şekil değiştirmeler arasında bir formülizasyona ihtiyaç vardır. Teori. Bu şekil değiştirmeler malzemenin özelliğine göre belli bir gerilme değerine ulaşıldıktan sonra meydana gelir. Birinci durum.durumlarda bu metot kullanışsızdır. M. S. çok eksenli gerilme durumu için genelleştirilmiştir. TOPCU.Mühendisler İçin Sonlu Elemanlar Metodu. 2-Plastik akmanın meydana geldiği noktada bir akma kriterinin göz önüne alınması gerekir. TAŞGETİREN geliştirildiğinden. Elasto-plastik incelemenin yapılabilmesi için şu üç şartın gerçekleşmesi gerekir. 1-Elastik şartlarda malzeme davranışını tarif etmek için gerilme ve şekil değiştirmeler arasında lineer bir ilişki olmalıdır. Plastik davranışlar zamana bağlı olmayan kalıcı şekil değiştirmelerle karekterize edilir.1 PLASTİSİTENİN MATEMATİK TEORİSİ Plastisitenin matematik teorisi.

TAŞGETİREN δij = ⎨ ⎧1 ⎩0 i= j i≠ j (3) olarak verilir. M. Malzemenin akması için gerekli olan gerilmenin {σij} her istikamet ve yükleme şekli için değiştiği kabul ediliyorsa. Malzemenin akmasıyla ilgili bir çok kriter ortaya konmuştur. Akma kriterleri koordinat sistemine bağlı değildir. Tresca kriteri maksimum kayma gerilmesi belirli bir değere ulaştığında akmanın başladığı kabulu üzerine kurulmuştur. 1−υ İkinci şart için. σ1. σ3 şelinde sıralanıyorsa. Von Misses ise akmanın başlangıcı için Bölüm 11-33 . Burada f(σij) bir fonksiyon.Mühendisler İçin Sonlu Elemanlar Metodu. Asal gerilmeler büyükten küçüğe doğru σ1. µ= E şeklindedir. g(K) ise deneysel olarak belirlenen malzemenin plastik deformasyon katsayısı (K) nın bir fonksiyonunu ifade etmektedir. λ = υE (1 + υ )(1 − 2υ ) .σ2.σ3)=g(K) akma fonksiyonunu verecektir. Metaller için en geçerli teoriler. S. f(I2. Deviatorik gerilmeler. I2 ve I3 deviatorik gerilmelerin ikinci ve üçüncü invaryantlarıdır (Bkz Bölüm 8). Bir malzemede sadece asal gerilmeler mevcutsa f(σ1. σ0 tek eksenli çekme deneyinden elde edilen akma sınırıdır.σ3= σ0 (7) olduğunda akma başlar. Tresca ve Von-Misses akma teorileridir.I3) = g(K) (5) şeklinde tanımlanabilir. TOPCU. Tresca ya göre. Yalnızca gerilme invaryantlarına bağlıdır. σ2. Bu yüzden akma fonksiyonu invaryantlara bağlı olarak. σ'ij = σij – 1/3 δijσkk (6) şeklinde ifade edilebilir. Lame sabitleri ise. f(σij) = g(K) (4) bize akma denklemini verecektir. plastik deformasyonun başlangıcı her hangi bir akma kriterlerine göre belirlenebilir. Deneysel gözlemler plastik deformasyonun hidrostatik basınçtan bağımsız olduğunu göstermiştir.

M. Akma sebebiyle lokal hasarlar oluşur ve akma yüzeyi hasar Bölüm 11-44 . şekil ve yönlenmeleri korur fakat gerilme uzayında yer (konum) değiştirirlerse (Şekil 1c) bu mekanizma da kinematik sertleşme mekanizması olarak adlandırılır. S. Değişik durumlar Şekil 1’de izah edilmiştir. Bu.) şekil değiştirme sertleşmesi yerine şekil değiştirme yumuşaması meydana gelir. Bu yüzden izotropik bir model için sırasıyla ilk akma eğrisi ile daha sonra meydana gelen akma eğrileri birbiriyle çakışır. σ τ σ Geçerli akma yüzeyi Yükleme τ (a) Tam plastik malzeme davranışı σ Geçerli akma yüzeyi Yükleme τ Başlangıç akma yüzeyi (b) İzotropik sertleşme davranışı Başlangıç akma yüzeyi (c) Kinematik sertleşme davranışı Şekil 1. şekil değiştirme sertleşmesi (strain hardening) olarak adlandırılır. plastik deformasyonun her derecesinde değişeceği için ardarda gelen akma yüzeyleri çeşitli sebeplerden plastik şekil değiştirmeye bağlıdır. Burada denklemin sol tarafı eşdeğer gerilme olarak da adlandırılmaktadır. Plastikleşme derecesi ile akma gerilmesi bağımsızdır.Mühendisler İçin Sonlu Elemanlar Metodu.1b’de görüldüğü gibi şekil değiştirme sertleşmesi modeli izotropiktir. Şekil 1a’da tam plastik malzeme davranışı gösterilmiştir. Eğer bir sonraki akma yüzeyleri önceki akma eğrisine göre üniform bir artış gösteriyorsa Şekil. Plastik deformasyon arttıkça akma gerilmesi düşer. Akmanın başlamasından sonra plastik şekil değiştirmenin derecesi. TAŞGETİREN 1 2 (8) [(σ 1 − σ 2 ) 2 + (σ 2 − σ 3 ) 2 + (σ 3 − σ 1 ) 2 ] = σ 0 2 eşitliğini vermektedir. Diğer taraftan bir sonraki akma yüzeyleri. plastik deformasyonu meydana getiren gerilmenin şiddetine bağlıdır. Akma yüzeyi. TOPCU. Akma yüzeyi plastik deformasyon ilişkisi Bazı malzemelerde (toprak vb.

(dεij)p = dσ ij 2υ ′ + (1 − 2υ ) δij dσ kk E (10) şeklinde elde edilir. TOPCU. 1. I2 ve I3'ün fonksiyonu olmalıdır. Malzemenin tamamının plastik deformasyonuna kadar toplam şekil değiştirme elastik ve plastik bileşenlerden meydana gelir.Mühendisler İçin Sonlu Elemanlar Metodu. sertleşme parametresi K ile ifade edilmesi sonucu bulunur. M. Her ne kadar f≡Q ise de bu durum için özel bir dönüştürme prensibi geliştirilebilir. Akma yüzeyindeki değişmeler akma gerilmesi fonksiyonu g'nin. Plastik potansiyel (Q) olarak adlandırılan gerilme gradyanı ile plastik şekil değiştirme artımı orantılı olmalıdır.1 Elasto-Plastik Gerilme Şekil Değiştirme İlişkisi Başlangıç akmasından sonra malzemenin davranışı kısmen elastik kısmen de plastiktir.1. (11) akmadan sonraki plastik şekil değiştirmeyi gösterdiğinden akma şartı olarak adlandırılır. Q. df/δσij akma yüzeyine dik bir vektör gösterir (Şekil 2). Bu eşitliğe Normalite şartı denir. S. (dεij)p = dλ δQ δσ i j (11) Burada orantı sabiti olan dλ' ya plastik çarpan denir. Böyle bir kabul. Gerilme artımıyla plastik şekil değiştirme bileşeni arasında bir ilişki kurmak istenirse malzeme davranışı üzerinde bir kabul daha yapmak gerekir. Gerilmeleri deviarotik ve hidrostatik bileşenlere ayırarak plastik şekil değiştirme artışı. dikkate alınan gerilme noktasıdır. TAŞGETİREN kriteri olarak adlandırılır. Temas noktası. Bölüm 11-55 . (dεij)t = (dεij)e + (dεij)p (9) elastik şekil değiştirmenin artımı (1) deki gerilme-şekil değiştirme ilişkisinin diferansiyel ifadesiyle verilmiştir. f ve Q her ikisi de I2 ve I3' nün fonksiyonu olduğundan birbirine denk kabul edilebilir. (dεij)p = dλ δf δσ ij (12) verir.

(dεij)p = dλσ'ij (14) olur. ELASTO-PLASTİK PROBLEMLERİN NÜMERİK ÇÖZÜMLERİ 1. Buna Prandtl Reuss denklemi denir. 14) denklemeleri kullanılarak tam artım denklemi. 13. 1. f=g Şekil 2 Akma yüzeyi ve normal vektörü ∂ f ∂ σ = ij ∂I 2 σ ij = σ ' ij (13) olur. Burada malzeme davranışı çekme ve basmada aynı olarak kabul edilmiştir. (akma gerilmesi olarak kabul edilen σy’ya ulaşıncaya kadar) Hook yasasına uygun olarak Bölüm 11-66 . S. TOPCU. Böylece.Mühendisler İçin Sonlu Elemanlar Metodu. σ2 ∂f ∂σij ∂f ∂σ1 σ1 ∂f ∂σ 2 Akma Yüzeyi. Prandtl Reuss denklemi teorik çalışmalarda çok geniş uygulama alanı bulmuştur. dεij = δσ' ij 2υ + δf (1 − 2υ ) δij dσ ij + dλ δσ ij E (15) şeklinde yazılabilir. Malzeme başlangıçta.1 Bir Boyutlu İdeal Elasto-Plastik Problem Bir boyutlu durumda gerekli malzeme parametreleri tek eksenli çekme deneyi ile belirlenir.2.) idealize edilmiş gerilme şekil değiştirme eğrisini göstermektedir. f=I2 durumunda. M.2. (12. TAŞGETİREN Plastik şekil değiştirme artımının akma yüzeyine dik bir vektör vermesi için n boyutlu uzay vektörü oluşturması gerekir. (Şekil 3.

M. TOPCU. Kuvvetin daha fazla arttırılmasıyla malzemenin teğetsel modülü ET'ye uygun olarak lineer bir deformasyon sertleşmesi gösterdiği farz edilmiştir. Eğim=E dεe dεp dε ε Şekil 3 Bir boyutlu durumda lineer gerilme-şekil değiştirme ilişkisi H' = dσ = dε t − dε e ET E 1− T E (18) elde edilir. Akmadan sonra bir yük artımı kabul edersek bu artımdan dolayı meydana gelen gerilme artması dσ ve buna karşılık gelen şekil değiştirme de dε olmak üzere. S. Eğim=ET dσ Elastik davranış. TAŞGETİREN şekil değiştirir. şekil değiştirme elastik ve plastik kısımlara ayrılabilir. dε = dεe + dεp Şekil değiştirme sertleşmesi parametresi (H') ise H' = (16) dσ dε p (17) şeklindedir. (16) ve (17) den. σ Elasto-plastik davranış. Bölüm 11-77 .Mühendisler İçin Sonlu Elemanlar Metodu.

Mühendisler İçin Sonlu Elemanlar Metodu. dF = dσ. Matris formunda ise. [k]e = F = EA L δ (19) dir. Kuvvet artışı ise. Malzemenin plastik bölgedeki davranışı için. dδ lik bir uzamaya sebep olur ve şekil değiştirme.dε p dF = dδ L ( dσ / E + d ε p ) (22) (23) (24) elde edilir. TOPCU. Bu elemana gittikçe artan eksenel bir F kuvveti tatbik edelim. S. Eleman rijitlik matrisi sonlu elemanlar metodunda şöyle yazılabilir: [k]e =∫ [B]T[D] [B]dV = A ∫ [B]T [D] [B] dx (26) Bölüm 11-88 . [k]e = EA ⎡ 1 − 1⎤ L ⎢− 1 1 ⎥ ⎦ ⎣ (20) şeklinde ifade edebilir.H'. dε = dε e + dε p L (21) olarak ifade edilebilir. Kuvvet malzemede akma meydana gelinceye kadar arttırıldığında meydana gelen dF artışı. TAŞGETİREN L boyunda ve kesit alanı A olan lineer bir bir çubuk eleman düşünelim. [k]ep = veya [k]ep = EA E (1 − ) L E + H' A.A = A.H '. Meydana gelen uzama δ ise ve F/A akma gerilmesinden küçükse malzemenin davranışı elastik olur ve direngenliği. M. bunu matris formunda şöyle ifade edebiliriz: [k]ep = ⎡ 1 − 1⎤ EA E (1 − )⎢ L E + H ' ⎣− 1 1 ⎥ ⎦ (25) Burada ilk terim elastik rijitliği ikinci terim akma nedeni ile oluşan indirgenmiş rijitliği gösterir.dεp şeklinde yazılabilir.

Akmadan sonra ise malzeme eğrinin her noktasında değişen elastoplastik teğetsel modül (ET) ye uygun davranır. Elastik rijitlik matrisi daha önce verilmiştir. TAŞGETİREN Bir boyutlu uygulamada [D]=E dir. TOPCU. (28) dσ dε = H ' (ε p ) (29) yazılır. S.): σ= 3 ( σ ' ij σ' ij )1/2 = σ 2 (30) Bölüm 11-99 . Tam plastik malzeme davranışı için başlangıç akma eşitliği (18)'den H'=0 bulunur. Bu durumda sertleşme-şekil değiştirme hipotezi (K=f(K)) ni sağlayacak şekilde. Tek eksenli gerilme durumu için σ=σ1=σ2=σ3 olup. dolayısıyla eşdeğer gerilme (I2 ile orantılıdır. M. [D]ep = E( 1E ) E + H' (27) şeklinde ifade edilir. Akmaya noktasına kadar malzeme davranışı lineer elastiktir ve bir elastisite modülü (E) ile uygunluk gösterir. Elestoplastik malzeme davranışında [D].2 Şekil Değiştirme Sertleşmesi Lineer Olmayan İki Boyutlu Elosto-Plastik Problem Gerilme-şekil değiştirme eğrisi Şekil 4'de verilen elosto-plastik bir malzeme düşünelim.2. uygulanan eşdeğer gerilme ifade edilebilir: σ = H ' (ε p ) veya türevi alınarak.Mühendisler İçin Sonlu Elemanlar Metodu. 1.

Buradan. (30) ve (31) kullanılarak (29) denklemi: H' ( ε p ) = dσ dσ 1 = = dε p dεt − dε e dεt dε e − dσ dσ (32) elde edilir.3 Elasto-Plastik Problemlerin Matris Formülasyonu İlk olarak akma şartının gerçekleşip gerçekleşmediğine bakılır. M. Sertleşme fonksiyonu (H') tek eksenli çekme deneyi ile bulunur. S.Mühendisler İçin Sonlu Elemanlar Metodu. 1 2 d ε p = ( ){(ε ' ij ) p (ε ' ij ) p 2 = dε p 3 (31) olarak elde edilir.5dεp olur. Akma fonksiyonu f(σ) = g(K) Bölüm 11-1010 (34) . Nümerik hesaplar için (H')'nün önceden bulunması gerekir. TOPCU. 1. H'= ET E 1− T E (33) olur. Şekil değiştirme sertleşmesi lineer olmayan malzemede gerilme şekil değiştirme ilişkisi ve Newton-Rapson iterasyonu Eğer yükleme yönünde şekil değiştirme artımı dεp ise (dεl)p=dεp ve plastik şekil sıkıştırılamaz kabul edildiğinde paisson oranı 0.2.5 alınarak (dε2)p=-0. Buna göre eşdeğer eşdeğer plastik şekil değiştirme. TAŞGETİREN σ σ (a) (b) σ3 σ2 Eğim=ET σ03 σ02 σ01 σs2 σs1 σs3 σ1 σY dεe Eğim=E dεp dε ε ε1 ε2 ε3 εn ε Şekil 4.

Her iki tarafı {a}T[D]={dD}T alınarak {a}Tdσ ortadan kaldırılısa plastik çarpan. Burada.K) = f(σ) – g(K) = 0 şeklinde ifade edilebilir. (43) Bölüm 11-1111 . Kısmî türevler alınırsa. Bu durumuda şekil değiştirmedeki değişim dε = [D]-1 dσ + dε ∂F ∂σ (41) şeklinde elde edilir. Burada [D] elastik sabitler matrisidir. (38) {a}T = ve ∂F ∂F ∂F dF ] . {a} akma vektörü olarak adlandırılır. dK ∂λ ∂K (40) dır. Burada {σ} gerilme vektörü. M.Adλ = 0 dır. (36) dF = ∂F ∂F dσ + dK = 0 ∂σ ∂K (37) veya kısa ifadesiyle. (35) f(σ. S. K sertleşme parametresi olmak üzere dK = {σ}T d{εp} şeklinde diferansiyel olarak tanımlanır.Mühendisler İçin Sonlu Elemanlar Metodu. TAŞGETİREN ile verilmektedir. TOPCU. d{σ}= [D]ep d{ε} şeklini alır. Burada. =[ . Akma yüzeyi denklemi ise. dλ = 1 [ A + {a } [ D ]{a }] T {a }T { d D }d {ε } (42) bulunur. Son iki denklemi birleştirirsek elosto-plastik artımlı gerilme değiştirme ilişkisi. ∂σ x ∂σ y ∂τ xy dσ (39) {a}= − 1 ∂F . {a}Td{σ} .

TOPCU. (46) dK =σY d{ ε p}=d{ε}{a}T{σ} buradan da.Mühendisler İçin Sonlu Elemanlar Metodu. ∂f σ = σY ∂σ (49) yazılabilir veya {a}T{σ} = σY (42). Hesaplanan gerilme malzemenin akma sınırını geçiyorsa malzemede elasto-plastik gerilmeler meydana gelmiş demektir Bu durumda başlangıç gerilmesi yaklaşımı Bölüm 11-1212 . TAŞGETİREN [D]ep = [D] − {d D }{d D }T A + { d} T { a } . Euler'in homojen fonksiyonlar için tanımı kullanılırsa. σY yalnızca k'nın fonksiyonu olduğundan son terim tam diferansiyel olarak ele alınabilir. (46) dan dλ = d ε p ve A = H' elde edilir. dK ={σ}Td{εp} ={σ}Tdλ{a} = dλ{a}T{σ} olur veya tek eksenli durumda σ= σ =σY ve dεp = d ε p olduğundan. ∂λ ∂K ∂λ ∂K (45) halini alır. S. Normalite şartı uygulanarak (39) ifadesi. Tek eksenli durumda akma gerilmesi σ Y 3 = σ 1 = k olduğundan (39) ifadesi. A= 1 ∂F 1 ∂σ Y dK dK = . {dD}=[D]{a} (44) Bu formül bir boyut için bulunanın yaklaşık aynısıdır.4 Elasto-plastik problemlerin nümerik çözümü (50) Malzeme lineer elastik davranış gösterdiği kabuluyle yapılan elastik gerilme hesabından elde edilen gerilmelerin eşdeğeri her hangi bir akma kriterine göre (Von Mises) hesaplanır. (47) dσ dε p = dσ Y dε p = H' (48) bulunur. (44).2. 1. M.

σ0 y . σ-εt eğrisinden ε1 e karşılık gelen σs1 Newton Rapson σe ⎞ ⎛ yöntemiyle bulunur.Mühendisler İçin Sonlu Elemanlar Metodu. Başlangıç gerilmesi de bu gerilmelerle orantılıdır. Bunun eşdeğeri σ1e dır. Bundan sonra iterasyona başlanabilir. {σ } = {σ } 0i i {σ } {σ } 0i ei (60) elde edilir. Buradan. εe = σe E (57) Bu eşdeğer birim şekil değiştirme miktarı σ-εt diyagramına götürülerek elasto-plastik gerilme miktarı. ⎝ E⎠ σ 01 = σ e − σ s1 (61) Bölüm 11-1313 . Lineer elastik hesaplanmış gerilme vektörü σ1 olsun. TAŞGETİREN kullanılarak elasto-plastik gerilmeler ile iç gerilmelerin hesabı yapılabilir. Bunun doğruluğu için {σ } nin eşdeğerinin σ e ye eşit olması gerekir. Yani {σ } = {σ } olmalıdır. Başlangıç gerilmesini vektörel {σ } = {σ 0 0x . ⎜ ε1 = ⎟ olduğuna göre. S. Burada i indisi ile gösterilen gerilmeler elastik olarak hesaplanan gerilme bileşenleridir. (58) olarak hesaplanır. Eşdeğer gerilme (σe) elastisite modülü E'ye bölünerek eşdeğer birim şekil değiştirme bulunur. M. Hesaplama yöntemi Şekil 4 de verilmiştir. Artık gerilmeler tek eksenli değildir. Bu durumda 0i 0e e yukarda verilen şekil üzerindeki gerilmeler en genel gerilme durumundaki eş değer gerilmeleri verir. σs bulunur. TOPCU.τ0 xy } (59) yazabiliriz. iç gerilme( σo ) aşağıdaki eşitlikten σ0 = σe − σs olarak gösterirsek. Bu gerilme şekil değiştirme diyagramı eşdeğer σ-εt diyagramıdır.

Rijitlik matrisi bilinmektedir. genel olarak σ si = σY + K(εti )n için başlangıç gerilmesi (66) şeklindedir. Buradan elasto-plastik gerilme σsi bulunabilir ve buna göre ikinci iterasyon {σ } ={σ} +{σ } n+1 1 0n olarak elde edilir. εn-εn-1=0 Bölüm 11-1414 (69) . {σ } = {σ } σ 01 1 σ 01 e1 (62) (63) {σ } = {σ } σ 0i i σ0i ei (64) yazılabilir. Metalik malzemeler için çekme-uzama eğrisi denklemi. Bu da σ0i = σei −σsi . S.Mühendisler İçin Sonlu Elemanlar Metodu. Bir önceki iterasyondaki deplasmanlar bilinmektedir. Bu ikisinin farkı alınarak malzemenin tam plastik olduğu bölgeye ulaşıp ulaşmadığı kontrol edilir. Bu kuvvet etkisi altında tüm düğümlere ait deplasmanlar hesaplanır. Bu ifadeyi genelleştirerek iç gerilme için. TAŞGETİREN elde edilir. εt = σei E (65) olarak gösterilebilir. Şekil 1’den. M. Burada iç gerilmeden dolayı oluşan kuvvet (67) { P } = ∫ [ B]{σ } dv i 0 v (68) olarak hesaplanır. K sertleşme katsayısı ve n de sertleşme üsteli olmak üzere. TOPCU. σ 2 = {σ 1 } + {σ 01 } olduğu görülür.

Bu bölümde elastik davranış gösteren küçük çökmeli plaklar konusuna giriş yapılacaktır. TOPCU. membranlar.Kalınlığı diğer boyutlarına göre küçüktür.Başlangıçta tarafsız eksene dik olan çizgiler yüklemeden sonra da düz ve tarafsız eksene dik kalırlar. 2. Bölüm 11-1515 . Plaklar pratikte hafif ve ekonomik yapı üretimi için bir çok avantaja sahiptir.Tarafsız eksene dik yöndeki gerilmeler ihmal edilebilir seviyededir. EĞILMEYE ÇALIŞAN LEVHA Plak. M. Plaklar mekanik açıdan çökme miktarına göre iki kategoride incelenmektedir. S. Bu şartlar altındaki düşey yüklü levhanın tanım denklemi. eğilebilir levhalar ve kalın levhalar gibi çeşitli kategorilerde incelenmektedirler. Ayrıca elastik ve elasto plastik davranışa göre de farklı inceleme alanları bulunmaktadır.Tarafsız eksende düzlemde uygulanan kuvvetlerden dolayı meydana gelen şekil değiştirme eğilme şekil değiştirmesi yanında ihmal edilebilir. Bu levhanın düzgün veya eğrisel sınırları bulunabilir. 6. 3. 5. eğilme rijitliği. Plak elemanın dengesi için tarafsız eksen üzerine etki eden iç ve dış kuvvetler Şekil de verilmiştir. Küçük çökme yapan plaklar için Kirchhoff tarafından geliştirilen teori aşağıdaki kabulleri yapmaktadır: 1. 4. Bu şart sağlandığı durumdaki eşdeğer gerilme ile o düğümde hesaplanan elasto-plastik gerilme farkı o düğüme ait iç gerilmeyi verecektir. Eğilme levhaları.Çökmesi kalınlığının en fazla 1/50 si kadardır. kalınlığı diğer boyutlarına göre küçük olan düzgün levha olarak tanımlanır.Plak izotrop malzemeden yapılmış olup elastik ve homojen davranış gösterir. 2. Ankastre. basit ve serbest sınır şartlarına sahip oldukları gibi elastik zeminler ve tekil mesnetler üzerinde de bulunabilirler. Küçük çökmeli ve büyük çökmeli plaklar.Mühendisler İçin Sonlu Elemanlar Metodu. Şekilde karışıklığı önlemek için (–) işaretli bileşenler çizilmemiştir. v ve w dır. TAŞGETİREN Bu şart sağlanıyorsa çözüm bitmiştir. Deplasman bileşenleri u .

M. ∂w ∂w v = −z ∂x ∂y (73) 2. Ez 1 −ν 2 ⎛ ∂ 2w ∂ 2w ⎞ Ez ⎜ ⎟ .σ y = − +ν 2 ⎟ ⎜ ∂x 2 ∂y ⎠ 1 −ν 2 ⎝ ⎛ ∂ 2w ∂2w ∂ 2w ⎞ ⎜ ⎟ . M y = − D⎜ ⎟ . Deplasmanlar ise çökme cinsinden. S.1 Sonlu Eleman Formülasyonu Bölüm 11-1616 . TAŞGETİREN D= olmak üzere Et 3 12(1 − ν2 ) (70) ∂ 4w ∂ 4w ∂ 4 w P ( x. Buna göre oluşan momentler ve gerilmeler ise. y ) +2 2 2 + 2 = z D ∂x 4 ∂x ∂y ∂y ile verilmektedir. u = zυ = − z şeklindedir.Mühendisler İçin Sonlu Elemanlar Metodu. TOPCU. M xy = M yx = −(1 − ν )D M x = − D⎜ 2 + ν ⎜ ∂y 2 + ν ∂x 2 ⎟ ∂x∂y ∂y 2 ⎟ ⎝ ∂x ⎠ ⎝ ⎠ Şekil 5. τ xy = G +ν ⎜ ∂y 2 ∂x∂y ∂x 2 ⎟ ⎝ ⎠ (71) σx = − (72) ⎛ ∂ 2w ⎛ ∂ 2w ∂ 2w ∂ 2w ⎞ ∂ 2w ⎞ ⎜ ⎟ . Tarafsız düzlem üzerindeki iç ve dış kuvvetler olur.

Elastisite matrisi ise.Mühendisler İçin Sonlu Elemanlar Metodu. Bu durumda düğüm deplasman vektörü. Düzlem gerilme elemanı daha önce verildiğinden burada yalnızca eğilme elemanı üzerinde durulacaktır. w. Bölüm 11-1717 . TOPCU. Bu plak elemanında iki boyutlu problemlerde ele alınan deplasman bileşenlerine ilaveten çökme ve iki adet de dönme bileşeni bulunmaktadır. TAŞGETİREN Bu bölümde hem düşey yük (z doğrultusunda) hemde kenarlardan etkiyen düzlem yükleri (x ve y doğrultusunda) etkisindeki plak problemi analizine uygun bir eleman modeli geliştirilecektir. Görüldüğü gibi problem çerçeve elemandakine benzer şekilde bir düzlem gerilme elemanı ve bir de eğilme elemanı tanımlanmasıyla modellenebilir durumdadır. x ⎥ ⎣ ⎦ (i = 1. {u}=[u . Burada Ni. N i. x = ∂N i ∂N i .2.3. θx. y Ni şekil fonksiyonlarının kısmi türevlerini göstermek üzere N i. y N i.v. M. x ve Ni. y = ∂x ∂y (76) [B] kısaca. ⎡ N i. S. Düzlem gerilme elemanı için rijitlik matrisi.ds −1−1 1 1 (75) idi. [k ] = t ∫ ∫ [ B]T [D][ B] det Jdr. θy]T (74) dür (Şekil ).4) (77) şeklinde yazılabilir. x 0 ⎤ [ B] = ⎢ 0 N i. y ⎥ ⎢ ⎥ ⎢ N i.

3.4) (80) Bölüm 11-1818 . Şekil fonksiyonları daha önce verildiği şekilde. TAŞGETİREN Şekil 6 Düzlem gerilme ve eğilme elemanları ⎤ ⎡ ⎢1 ν 0 ⎥ [D] = Et 2 ⎢ν 1 0 ⎥ 1 −ν ⎢ (1 − ν ) ⎥ ⎥ ⎢0 0 2 ⎦ ⎣ (78) dir.Mühendisler İçin Sonlu Elemanlar Metodu. qi 2 . .2.− ⎥ ∂y ∂x ⎦ ⎣ T (i = 1. qi3 ] T ⎡ ∂wi ∂wi ⎤ = ⎢ wi . Ni = 1 (1 + rri )(1 + ssi ) 4 i=1.3. M. TOPCU.2. Eğilme elemanı için düğüm deplasman vektörü {qi } = [qi1 . S.4 (79) dür.

TAŞGETİREN şeklindedir. Deplasman fonksiyonu Lagranj polinomlarından kübik satırın tamamı ve 4. yy N i 2. N i3 ] (83) Genelleştirilmiş şekil değiştirme tanımları vasıtasıyla lineer türev operatörünü. ve i3 = 3i şeklinde hesaplanır. Deplasman elemanlarının indisleri i1 = 3i − 2 . Şekil fonksiyonları matrisi ise kısaca. N i1 = 1 8 (1 + r0 )(1 + s0 )(2 + r0 + s0 − r 2 − s 2 ) ( )( ( )( 1 2 N i 2 = − s i 1 + r0 1 − s 0 1 + s 0 8 1 2 N i 3 = ri 1 − r0 1 + s 1 + r 0 0 8 r0 = ri r s 0 = s i s )( )( ) ) (i = 1. xx N i 2.2. i 2 = 3i − 1 .σ xy } = [D]e [ B]b {d } Bölüm 11-1919 (86) . 2 2 ∂x∂y ⎬ ⎪ ⎪ ∂x ∂y ⎭ ⎩ q=⎨ (84) yazabiliriz. Buradan şekil fonksiyonları. M. (i = 1. Buradan genelleştirilmiş şekil değiştirme-yer değiştirme matrisi ⎡ N i1. İndisli ifadelerin yerine koordinat değerleri konulacaktır (si=±1. [N i ] = [N i1 N i2 olarak yazılır. Satırdan iki terim alınacak şekilde w = c1 + c2r + c3s + c4r2 + c5rs + c6s2 + c7r3 + c8r2s + c9rs2 + c10s3 + c11r3s + c12rs3 ∂wi ∂x deki (-) işareti düğüm reaksiyonundaki işaret uygunluğu nedeniyle (81) seçilir. . yy N i 3. ⎧ ∂ 2 ∂ 2 2∂ 2 ⎫ ⎪ ⎪ .3.3. Buradan gerilmeler.2. xy ⎥ ⎣ ⎦ olarak yazılabilir. xy 2 N i 2. xx N i 3. qi3 = − konmuştur.4) (85) {σ } = {σ x . yy ⎥ ⎢ ⎥ ⎢2 N i1. σ y . xy 2 N i 3. TOPCU. xx ⎤ [ B]b = {q}[ N i ] = ⎢ N i1. S.Mühendisler İçin Sonlu Elemanlar Metodu.4) (82) olur. ri=±1).

Bu tip elemanlar genellikle burkulma yüküne maruz levhalar için kullanılmaktadır. tasarımdan kaynaklanan çeşitli hatalar. 3. artık gerilmeler ve yorulma gibi bir çok faktör makine elemanlarında ve yapılarda gevrek kırılmaya neden olabilir. Burada hem düşey yüke hem de düzlemsel yüke maruz levha için eleman rijitlik matrisinin elde edilişi kısaca anlatılmıştır. TAŞGETİREN olur. Giriş Ortam sıcaklığı. keskin bir çatlak ucundaki gerilme alanının K olarak tanımlanan bir parametreyle karakterize edilmesine dayanmaktadır. TOPCU. Fakat burkulma yükünün elde edilmesi için ilaveten gerilme rijitlik matrisi hesabı da gerekmektedir. Eleman rijitlik matrisi her düğümde 5 serbestlik derecesi olduğundan 20x20 boyutlarındadır. Bununla beraber herhangi bir elemanda gevrek kırılmaya neden olarak üç temel faktör belirlenmiştir. Bunlar: malzeme tokluğu. M. Buna göre çatlak içeren herhangi bir eleman yada deney numunesi aynen çatlaksız Bölüm 11-2020 . K. Eleman rijitlik matrisi ise bu iki matris yardımıyla [k ]e = ⎡[k ] [k0] ⎢0 ⎣ ⎤ ⎥ b⎦ (89) olarak bulunur. ⎡ ⎢1 Et ⎢ν = 12(1 − ν 2 ) ⎢ ⎢0 ⎣ 3 [D]e ν 1 0 ⎤ 0 ⎥ 0 ⎥ (1 − ν ) ⎥ ⎥ 2 ⎦ (87) şeklindedir. Kırılma mekaniğinin temel prensibi. Eğilme için elastisite matrisi ise. gerilme yoğunluk (yığılma) faktörü olarak adlandırılır. S. KIRILMA MEKANİĞİ UYGULAMASI 3. çatlak büyüklüğü ve gerilme seviyesidir. Buradan eleman için eğilme rijitlik matrisi [k ]b = ∫−1 ∫−1[ B]T [D]e [ B] det Jdrds b 1 1 (88) olarak elde edilir. İlgilenenler ayrıntılı bilgiyi referans kitaplardan alabilirler. Bu faktör uygulanan gerilme (σ) ve çatlak boyutu (a) arasında bir ilişki kurulmasına yaramaktadır. malzeme tokluğu. kaynak.1.Mühendisler İçin Sonlu Elemanlar Metodu.

Mühendisler İçin Sonlu Elemanlar Metodu. Kırılma mekaniği. Eleman üzerinde çatlak modları tek tek yada bu modların bir kombinasyonu olarak bulunurlar (Şekil 8). Kayma modu olarak adlandırılan Mode II de ise deplasmanlar z-y düzlemine göre simetrik x-z düzlemine göre ise vida simetrisine sahiptir. Yüzeyler ters yönde yanlara doğru birbiri üzerinde kayarak hareket ederler. Yüzeyler çatlak ucu çizgisine paralel olarak hareket ederler. TOPCU. Bölüm 11-2121 . çatlak büyüklüğü. Mod I de deplasmanlar x-y ve x-z düzlemlerine göre simetrik olup y y x z Mod I Mod II y x z Mod III x z Şekil 7 Çatlak yüzey hareketinin üç temel şekli açılma modu olarak adlandırılır. K değeri böylece malzemenin bir özelliği olur. Her çatlak modu farklı bir gerilme alanına karşılık gelmektedir. çatlağın geometrik durumu ve malzeme özellikleri arasında analitik bir ilişki kurulması lineer elastik kırılma mekaniğinin temel amacıdır. S. Mode III yırtılma modu olup her iki düzleme göre vida simetrisine sahiptir. TAŞGETİREN malzemelerin çeşitli gerilme seviyelerine (σ) kadar yüklenebilmeleri gibi çeşitli K değerlerine kadar yüklenebilirler. Elastik cisimlerdeki gerilme analizi için kırılma mekaniği çatlak tiplerini üç kısma ayırmıştır (Şekil 7). Çatlağın karşılıklı yüzeyleri birbirine ters yönde hareket ederler. Çatlak veya çatlağa benzeyen süreksizlikler civarındaki gerilme durumu ile elemana uygulanan ortalama gerilme. Lineer eleastik kırılma mekaniğinin teorisi günümüze kadar oldukça iyi bir şekilde ortaya konmuş ve elastik-plastik kırılma mekaniğinin de temellerini oluşturmuştur. lineer elastik ve elastik-plastik kırılma mekaniği olarak temelde iki grupta incelenir. M.

Görüldüğü gibi çatlak ucuna doğru yaklaştıkça gerilmeler çok büyük değer almaktadır. TOPCU. TAŞGETİREN σ y x 2a z β σ Şekil 8. İki modun birlikte olma hali ( K I = σ sin 2 β πa . Bu durum çatlak ucunda plastik deformasyon bölgesi oluşması şeklinde yorumlanır. K II = σ sin β cos β πa ) 3.2. S.Mühendisler İçin Sonlu Elemanlar Metodu. M. Çatlak Civarında Gerilme Dağılımı Şekil 9 da verilen notasyona göre çatlak civarında meydana gelen gerilmeler. Kalın lavhalarda düzlem gerilme ve düzlem şekil değiştirme dışında da σz gerilmeleri meydana gelirek üç boyutlu gerilme hali oluşmasına neden olur. σx = τ xy θ⎛ θ 3θ ⎞ K θ⎛ θ 3θ ⎞ cos ⎜1 − sin sin ⎟ σ y = cos ⎜1 + sin sin ⎟ 2⎝ 2 2⎠ 2⎝ 2 2⎠ 2πr 2πr K K ⎛ θ 3θ ⎞ θ = ⎜ sin cos cos ⎟ 2 2⎠ 2πr ⎝ 2 σz = 0 σ z = υ( σ x + σ y ) (90) Düzlemgerilme Düzlemşekildeğeğiştir şeklindedir. Bölüm 11-2222 . r=0 için gerilme değeri sonsuz olur.

Bu tanımlamaya göre bütün özellikleri aynı fakat çatlak boylarında küçük Bölüm 11-2323 . Daha sonra Rice tarafından elasto-plastik bölge için J integral adında bir parametre tanımlanmıştır. Daha sonra Irwin tarafından enerjinin çatlak boyu ile değişimini ifade eden Enerji Salıverme Oranı (G= ∂U / ∂a U=potansiyel enerji) tanımlanmış ve bunun yukardaki eşitliğin sol tarafına eşit olduğu ispatlanmıştır. TAŞGETİREN y σy σx τxy r σx σz σy x θ z Şekil 9 Çatlak civarında gerilmeler Çatlak bulunan bir elemandaki kırılma ile ilgili temeller Griffith tarafından ortaya konmuştur. Griffith’in ortaya koyduğu bu sisteme göre. TOPCU. Bu ifade plastik deformasyonu göz önüne almadığından daha sonra Orowan tarafından plastik deformasyon enerjisini de dikkate alacak şekilde 2( γ s + γ p ) = πσ s a E (92) olarak düzeltilmiştir. Yüzey enerjisi ifadesi Griffith tarafından 2γ s = πσ s a E (91) ile verilmektedir. M. S. Buna göre keskin uçlu çatlak bulunan numuneler için G değeri bir malzeme parametresi olarak kullanılabilir ve kritik bir değerden sonra çatlak kontrolsüz olarak büyümeye başlar.Mühendisler İçin Sonlu Elemanlar Metodu. elastik bir malzemede bir çatlak oluşması veya büyümesi için dış kuvvetlerin yaptığı iş ve depolanan elastik enerjinin toplamından oluşan cismin potansiyel enerjisindeki azalma ile cismin yüzey enerjisindeki artma arasında bir denge kurulması gerekmektedir.

düz.3. Bu yaklaşım Γ y x n Şekil 10 J integral hesabı için kullanılan tipik eğri Bölüm 11-2424 . B eleman kalınlığı olup. J integral J= ∂( U / B ) ∂a (93) olarak tanımlanmaktadır. 3. n bu eğrinin normalinin birim vektörünü. J integral değerinin elastik bölgede G değeriyle aynı sonucu verdiği gösterilmiştir. yüzey gerilmesi olmayan ve malzeme arayüzeylerinin çatlağa paralel olduğu durumlarda yoldan bağımsızdır. Şekil 10’da görüldüğü gibi. ds de eğri üzerindeki diferansiyel elemanı göstermektedir. TOPCU. W = ∫ σ ij dε ij şekil değiştirme 0 ε enerjisini. M. TAŞGETİREN bir farklılık bulunan iki elemanın enerjileri arasındaki fark çatlak büyüesi için bir karşılaştırma parametresi olarak kullanılabilir. u deplasmanları. Burada Γ çatlağın alt yüzeyinden başlayıp üst yüzeyinde tamamlanan herhangi bir eğriyi göstermektedir. J integrali aynı sınır şartlarına ve yüklemeye sahip eş yapıların artımlı çatlak boyuna sahip olmaları durumu için potansiyel enerji farkı olarak hesaplanmaktadır. S. Sonlu Eleman Formülasyonu J integrali diğer taraftan elastik plastik bir malzeme için iki boyutlu bir şekil değişimi alanında J = ∫ Wdy − niσ ij Γ ∂u i dx ds (94) şelinde bir çizgisel integral olarak tanımlanmaktadır.Mühendisler İçin Sonlu Elemanlar Metodu. İntegral.

Mühendisler İçin Sonlu Elemanlar Metodu. M. ∂Π = [K ]{q} − {F } = 0 ∂ {q} (96) şeklinde hesaplanır. [K] da rijitlik matrisini göstermektedir. Burada {q}deplasman vektörünü. J =− 1 T ∂ [K ] {q} {q} + {q}T ∂ {F } ∂a ∂a 2 (99) olur. {F} yükleri. Türevler sonlu farklar yöntemiyle ifade edildiğinde. TOPCU. Düğüm deplasman değerleri potansiyel enerjinin minimizasyonu ile. ∂ [K ] 1 ([K ]a + ∆a − [K ]a ) = ∂a ∆a ∂ {F } 1 ({F }a + ∆a − {F }a ) = ∂a ∆a (100) Bölüm 11-2525 . Lineer elastik durumiçin G=J olduğundan potansiyel enerji teriminim türevi alındığında J =− T ∂Π ∂ [K ] 1 {q} + {q}T ∂ {F } − ∂ {q} [K ]{q} − {F } = − {q}T ∂a 2 ∂a ∂a ∂a (98) elde edilir. Ayrıca nonlineer malzeme davranışı ve elasto-plastik kırılma mekaniği uygulamaları için de uygundur. TAŞGETİREN nümerik hesaplamalar ve sonlu eleman analizleri için uygun bir araç oluşturmaktadır. Bu da. a boyunda bir çatlak için enerji salıverme oranı potansiyel enerji ifadesinin çatlak boyuna göre türevinden ibarettir. Minimizasyondan elde edilen eşitlikle birleştirildiğinde ise. G=− ∂Π ∂a (97) şeklinde gösterilebilir. Daha önce de verildiği gibi herhangi bir cisimdeki toplam potansiyel enerji Π = 1 T {q} [K ]{q} − {q}T {F } 2 (95) şeklinde hesaplanmaktadır. S.

Bunlardan birinde çatlak ilerlemesi çatlak ucu civarındaki bir halkayı oluşturan elemanların rijit bir şekilde hareket ettirilmesi şeklinde yapılmaktadır. Buna göre yalnızca halkayı oluşturan elemanlar şekil değiştirmektedir. Metod şu şekilde uygulanmaktadır. Bu durumda şekil değiştiren halka dışındaki bütün elemanlar aynı kalmakta ve ikinci hesap yalnızca bu halkayı oluşturan elemanlar için yapılmaktadır. Diğer yöntemde ise. [K]a ve [K]a+∆a ise sırasıyla a ve a+∆a boyutlarında çatlağa sahip olan çözüm bölgesi için genel rijitlik matrisini göstermektedir. Bu durumda rijitliği değişen elemanlar yalnızca bu düğüme sahip olan elemanlar olmaktadır. Denklemlerde verilen çarpma işlemleri de küçük matris ve vektörlerle halledilmiş olmaktadır. TOPCU. TAŞGETİREN elde edilir. Öncelikle çatlaklı yapı deplasmanları {q} elde edecek şekilde klasik yoldan çözülmekte. a Şekil 11 J integral hesabında kullanılan eleman halkası Bölüm 11-2626 .Mühendisler İçin Sonlu Elemanlar Metodu. S. daha sonra çatlak boyuna küçük bir artım verilerek yeni bir çözüm elde edilmektedir. İkinci çözüm için iki yöntem önerilmektedir. Örnek bir eleman halkası Şekil 11 deki taralı elemanlar olarak verilmiştir. Burada ∆a çatlak boyunda meydana gelen küçük bir artışı. çatlak ucuna karşılık gelen düğümün koordinatları çatlak boyunda küçük artışa sebeb olacak şekilde ilerletilmektedir. Genel olarak Virtüel Çatlak İlerlemesi olarak adlandırılan bu yöntem sonlu elemanlarla J integrali hesabı için oldukça basit bir yol ortaya koymaktadır. Bu ikinci yöntem daha kolay olmakla beraber çatlak ucunda plastik deformasyon oluşan yükleme durumlarında uygulanamaz. Dışardaki elemanlar için ∂ [K ] ∂a = 0 olmaktadır. M.

Bu elemana çeyrek nokta düğümlü eleman denir. a) yerlerine konduğunda (101) r = −1 ± 2 x a (102) elde edilir. ∂x = ax ∂r y s 4 7 3 (103) a 0.Mühendisler İçin Sonlu Elemanlar Metodu.75b 6 0. Türev ise. Bu durum verilen gerilme dağılımına daha uygun şekil fonksiyonu elde edilmesini sağlamaktadır. Bu eleman için örneğin 1-2 doğrusu boyunca x-r koordinat dönüşümü şekil fonksiyonları yardımıyla. TAŞGETİREN 3. S. x= 1/2r(1-r)x1+1/2r(1+r)x2+(1-r2)x5 şeklindedir.25b 8 1 5 0. a/4. Buradan koordinat değerleri (0. Bu durum özellikle çatlak ucuyla temas eden elemanlarda bazı düzenlemeler yapılmasını zorunlu hale getirmiştir.75a 2 r x Şekil 12 Orta düğümü değişmiş 8 düğümlü dörtgen eleman Bölüm 11-2727 . TOPCU. Bu amaçla 8 düğümlü dörtgen elemanın ara düğümü şekil 12 de verildiği gibi yer değiştirerek kullanılmaktadır.25a a 0. Çatlak Civarında Kullanılan Elemanlar (90) denkleminde görüldüğü gibi çatlak civarındaki gerilmelerde σ = 1 şeklinde bir r dağılım bulunmaktadır. M.4.

Mühendisler İçin Sonlu Elemanlar Metodu. TAŞGETİREN olur. Bu da tekillik için aranan modelin bulunduğu anlamına gelir. Bu eleman için şekil fonksiyonları N1=1/2 (1-r) N2=1/4 (1+r)(s2-s) 2 N3=1/4 (1+r)(s +s) N4=1/2 (1+r)(1−s ) 2 (106) Şeklindedir.0 ) = − ⎢ 2 − ⎥u 5 − 1⎥ ⎢1 − ⎥ u 2 + 4⎢ ⎥ u1 + ⎢− 1 + 2 a⎦ a⎦ a ⎣ a a⎦ ⎣ ⎣ a ⎦⎣ (104) olur. M. ⎡ 1 ⎧1 ⎡ 1⎡ ∂u( x . Benzer yolla s için ve iki boyutlu durum için de eşitlikler elde edilebilir.0 ) x⎤ ⎫ x⎤ x⎤ ⎪ ⎪ = ⎨ ⎢3 − 4 ⎥u1 + ⎢− 1 + 4 ⎥u 2 + 2⎢1 − 2 ⎥u 5 ⎬ ∂x 2⎣ a⎦ ⎪ a⎦ a⎦ ax ⎪ 2 ⎣ ⎣ ⎩ ⎭ (105) olarak elde edilir.1) 3 4 r y 2 (1. Dört düğümlü elemanlarla kullanılmak üzere geliştirilen bir üçgen eleman ise şekil 13 te verilmiştir. Görüldüğü gibi x sıfıra yaklaşırken şekil değişimi koordinatın karekökü ile ters orantılı olarak artmaktadır. S. Bu durumda deplasman ifadesi ⎡ x x⎤ ⎡ ⎡ x ⎤⎡ x⎤ x⎤ x u( x . 4 numaralı düğümün koordinatı değiştirildiğinde tekilğin bu elemanla da modellenebilir olduğu görülecektir. Şekil değişimi ise.-1) (b) x (a) Şekil 13 Dört düğümlü üçgen eleman Bölüm 11-2828 . TOPCU.-1) (1. s 1 3 2 4 1 (-1.

Çoğu zaman problemin doğru ve yeterince hassas çözümünün elde edilmesi için bir çok değişik sonlu eleman ağının denenmesi gerekebilmektedir. Çözüm safhası.ONİKİNCİ BÖLÜM İKİ BOYUTLU PROBLEMLER İÇİN SONLU ELEMANLAR AĞI OLUŞTURULMASI 1. Sonlu elemanlara ayırma işlemi ve problemin giriş bilgilerinin hazırlanması eleman sayısı arttıkça hem zaman alıcı olmakta hem de hata yapma oranını artırmaktadır. problemin özelliğine göre gerekli hesaplamaların yapılarak çözümlerin elde edilmesini. Bunlar. Bu yüzden elemanlara bölme işleminin bilgisayarla yapılması için yöntemler geliştirilmiştir.sınır şartları yükler ve malzeme bilgileri ile ilgili dataların hazırlanması safhasıdır.değişkenlerin çözüm bölgesindeki dağılımlarının görsel olarak elde edilmesini içermektedir. Bu nedenle özellikle sonlu eleman ağ bilgilerinin (düğüm koordinatları ve eleman sürekliliği) otomatik olarak hazırlanması büyük öneme sahiptir. Otomatik ağ oluşturma yöntemleri de bunlara .öncelikle bir elemana ait sistem özelliklerini içeren denklemlerin çıkartılıp tüm sistemi temsil edecek şekilde eleman denklemlerini birleştirerek sisteme ait lineer denklem takımının elde edilmesi olduğu daha önceki bölümlerde anlatılmıştı. elde edilen alan değişkenlerinin grafik çizimi (gerilme. Yöntemde genel olarak kullanılan üç temel basamak vardır. Hazırlık işlemleri.sıcaklık hız dağılımı vs). Sonlu elemanlar metodu 1920’li yıllardan itibaren kullanılmaya başlanmış olmakla beraber bilgisayar teknolojisindeki gelişmelerle ancak 1960’lı yıllardan itibaren geniş bir kullanım alanı bulabilmiştir.değerlendirme safhası ise.deforme şekillerin elde edilmesi.çözüm (prosesing) ve değerlendirme işlemleri (postprosesing) olarak sıralanabilir. GİRİŞ Sonlu elemanlar metodunun temel prensibi. Ön ve son işlemler sonlu elemanlar metodunda önemli bir ağırlığı vardır.elemanların birbirleri arasındaki süreklilik.düğüm koordinatları. hazırlık işlemleri (preprosesing).

İstenen bölgelerde daha sık bir sonlu eleman ağı oluşturulması için ve sonlu eleman ağının alan değişkenlerinin gradyanına göre daha hassas oluşturulması için bir çok çalışma yapılmıştır. Zienkiewicz ve ark. Bu yöntemde genel olarak kompleks bir bölge.8 ve 9 düğümlü dörtgen elemanlar için ağ bilgilerini oluşturan ve elde edilen ağı ekranda görüntüleyen bir program verilecektir. YÖNTEM 2.S.küçük dikdörtgen bloklardan oluşmuş. Bölge ve Blok Şeması Ağ oluşturma işleminin temel mantığı. Bölüm-12-22 . Bu bölümde. Ortasında delik bulunan dikdörtgen levha için örnek alt blok bölüntüsü. Bu bölüm.az sayıdaki anahtar noktalar için girilmiş olan elemanların süreklilik ve düğüm koordinat bilgilerinden yola çıkarak işlem yapılan bölgeyi istenen incelikte elemanlara ayırma olarak tanımlanabilir. TAŞGETİREN duyulan ihtiyaçla beraber 1970’lerden itibaren geliştirilmeye başlanmıştır.sistemin işleyişi hakkında teorik bilgileri ve ağ oluşturma işleminde bilgisayar çözümünü içermektedir.dikdörtgen model olarak ele alınır. 17 12 11 19 14 15 6 7 2 4 9 10 Şekil 1. Yapılan çalışmalar iki boyutlu ve üç boyutlu problemler için sonlu eleman ağı geliştirilmesi. TOPCU. 2.1. blok şemasını oluşturmak için daha küçük dikdörtgen bloklardan oluşan bir dikdörtgen blok modeli Şekil 2’ de görüldüğü gibi elde edilir. 4. Bölgelerin tanımlanabilmesi için 1. (1971) tarafından önerilen ağ oluşturma yöntemi aktarılacaktır.3.eleman tipine göre ağ optimizasyonu ve ele alınan problemin özelliklerine göre sonlu eleman ağlarının düzenlenmesi şeklinde genel bir sınıflandırmaya tabi tutulabilir.5. Dikdörtgen bloklardan bazıları boşaltılır ve bazı kenarlar birleştirilerek istenen şekil elde edilir. Bölümün sonunda 3 düğümlü üçgen.Mühendisler İçin Sonlu Elemanlar Metodu.M. Şekil 1' de verilen bölge göz önüne alınırsa.

aralık sayısı az olan tarafın Y ekseni üzerine oturmasıdır.18 ve 20 numaralı bloklar boş blok olarak alınmalı ve koyu çizgi ile belirtilen kenarlar karşılıklı olarak birleştirilmelidir.Mühendisler İçin Sonlu Elemanlar Metodu.bir blok üzerinde bulunan düğümlerin numaraları arasındaki farkın minimum olmasını sağlamaktır.13. Aralık numaraları düşeydeki aralık sayısı (ND) ve yataydaki aralık sayısı (NY) olarak adlandırılmıştır.M. Aralıklarının alt bölümleri KD ve KY olmak üzere düşeydeki toplam aralık (NDD(KD)) ve yataydaki toplam aralık (NYD(KY)) olarak adlandırılmıştır. Model. Ağ oluştururken her aralık alt bölümlere ayrılır.genel matriste yerleştirilen değerlerin dağınık olmasına sebep olmakta. numaralandırmayı yatay eksenden başlayarak yaptığından az sayıda düğüm bulunan kenarın yatay eksene yerleştirilmesi elde edilecek matrisin daha düzgün olmasını sağlamaktadır. Düğümler numaralandırılırken ilk noktadan başlanarak Y yönünde ilerlemek şartıyla numaralar verilir.S. İlk sıra bittiğinde D yönündeki sonraki sıranın ilk düğümünden itibaren aynı işlem tekrar edilir. Sonlu eleman modeli koordinat eksenine yerleştirilirken dikkat edilecek nokta. Bir elemanın düğümleri arasındaki farkın büyümesi.bu da bilgisayar kapasitesinin artmasını gerektirmekte ve çözüm zamanının uzamasına yol açarak yapılacak hesapları zorlaştırmaktadır. Program. D 25 26 27 28 29 30 16 19 20 17 D21 21 18 22 19 D22 23 20 24 11 13 14 12 D15 15 13 16 14 D16 17 15 18 6 7 8 7 D9 9 8 3 D3 9 D10 10 11 10 12 1 1 2 2 3 4 D4 4 5 5 Y 6 Şekil 2. Şekil 3' de dikdörtgen bloklardan oluşmuş bir tüm dikdörtgen modelin genel konfigürasyonu görülmektedir. Bunun nedeni. TAŞGETİREN 8.yatay (Y)-düşey (D) eksen takımına yerleştirilmiştir. Şekil 1 için bölge ve blok diyagramı. Sonlu elemanlar metodunda.16. Bölüm-12-33 . TOPCU.elemanlar için hesaplanmış rijitlik matrisleri genel rijitlik matrisi içine yerleştirilirken düğüm numaralarına bağlı sistematik içinde yerleştirilmektedir.

blok ve kenarların numaralandırılması.M.köşe düğümleri arasındaki doğrunun orta noktasında bulunan doğrusal kenarlar olarak kabul Bölüm-12-44 . TOPCU. Düğüm. İlk olarak tüm kenarlar orta düğümleri.S. TAŞGETİREN D KY bloğu alt bölüntüsü KD bloğu alt bölüntüs NY+1 D1 1 D 2 2 1 Y1 2 Y 2 Blok no D3 3 N Y Yatay kenar Düşey kenar Köşe Şekil 3. Bu dizi blokların malzeme numaralarını içermektedir. Blok şeması üzerinde tanımlamış olduğumuz tüm blok köşe düğümlerinin x ve y koordinatları ile alt blokların herbirinde bulunması muhtemel eğri kenarların orta nokta koordinatları da bilgi olarak verilmelidir. Problemdeki düğümlerin tanımlanması için bir dizi oluşturulur. Farklı özelliklerdeki malzemelerden oluşmuş bir bölge üzerinde inceleme yapıyorsak. Eğer bir blok için bu değer sıfır olursa o blok boşaltılmış demektir.Mühendisler İçin Sonlu Elemanlar Metodu.farklı bölgeler için farklı malzeme numaraları vermemiz gerekmektedir. Normalde mevcut bloklar için bu değer 1'dir. Y ve D yönündeki toplan düğüm sayısı: NNY = 1 + KY =1 ∑ NYD( KY ) ∑ NDD( KD) ND NY (1) (2) NND = 1 + KD =1 mümkün olan maksimum düğüm sayısı ise: NNT = NNY × NND (3) olarak ifade edilir. Ayrıca blokların tanımlanması için de bir dizi kullanılmaktadır.

TOPCU. Şekil 4'de bir örnek problem için bölge ve ona ait blok şeması görülmektedir. 18-20 kenarı ile 18-28 kenarı birleştirilecek kenarlar olmaktadır. Düğüm numaraları küçük olan kenar için bir işlem yapılmaz. Örnekte 24.birleştirilecek olan diğer kenar üzerindeki karşılık düğümünün numarası konur.Mühendisler İçin Sonlu Elemanlar Metodu. Düğüm numaralarını içeren dizindeki her değişkene önce -1 değeri verilir. Eğer böyle kenarlar varsa. Düğüm numaralandırılması için örnek problem. Birleştirilmiş kenarların varlığı kontrol edilir.diğeri üzerine taşınmış olur. Düğümlerin numaralandırılmış şekli ise Şekil 5'te verilmiştir. Daha sonra birleştirilecek kenarlar önceden verilen bilgilere göre işlenir.bu gerçek değerler dizideki daha önceden kabul edilmiş bulunan değerlerin yerini alır. Yatayda 2 ve düşeyde de 2 blok vardır.bu noktaların dizideki yerlerine 0 değeri konur. Sonuç olarak.düğüm numaraları büyük olan kenar. 2. Oluşabilecek en büyük düğüm numarası 30 dur. 4 Numaralı blok ise boşaltılmıştır.S. Bölüm-12-55 . 25. Bunun anlamı her düğümün mevcut ve bağımsız olduğudur. TAŞGETİREN edilerek. 29 ve 30 numaralı düğümler mevcut değildir. Daha sonra eğrisel kenarlar için orta düğüm koordinatları girildiğinde. Şekil 4.M.orta düğümlerin x ve y koordinatları hesaplanır. Düğümlerden bazıları yok edildiği için düğüm numaraları arasındaki ardışıklık bozulmuştur. Daha sonra boş blok üzerinde mevcut olmayan noktalar varsa. Bu düğümlerin dizideki yerleri sıfırlanır.2 Düğümlerin Numaralandırılması Düğümlerin numaralandırılışını bir örnek üzerinde açıklamak yerinde olacaktır.birleştirilecek iki kenardan düğüm numaraları büyük olan kenar üzerindeki her bir düğümün dizideki yerine. Bu yüzden mevcut düğümlerin yeniden numaralandırılması gerekmektedir.

Değeri pozitif olan düğümün ise birleştirilmiş (taşınmış) bir düğüm olduğu bilindiğinden.taşınmış düğümler için ise karşılık düğümünün numarası verilmiş durumu görülmektedir. Y-D koordinat sisteminde blok üzerinde bulunan bir N1 alt düğümünün.S. Eğer düğümün değeri sıfır ise o düğüme numara verilmez. 3. 2. Bu bilgi. İncelenen blok için 8 temel düğümün (4'ü köşe. düğümlerin X ve Y koordinatlarının hesaplanabilmesi için yeterlidir.düğüm numaraları dizisinde değeri negatif olan düğümler 1'er artırılarak numaralandırılır.dizideki yeri sıfır olarak kalır.Y ( I ) I =1 8 Bölüm-12-66 .a'da düğüm numaraları dizisinin genel hali görülmektedir.olmayan düğümler için sıfır. X ( I ) I =1 8 (4) Y= ∑ SH ( I ).b'de ise dizinin tüm düğümler için (-1) değeri verildikten sonra.alt bölümler Y-D düzleminde eşit aralıklarla oluşturulur. Numaralandırma işlemi bu şekilde tamamlanır.şekil fonksiyonları yardımıyla bu düğümün X ve Y koordinatları bulunabilir. Koordinatların Bulunması Bölge üzerindeki herhangi bir bloğu alt bölümlere ayırdığımızda oluşan kesişim noktalarındaki alt düğümlerin koordinatlarının hesaplanması gerekmektedir. Şekil 5. TAŞGETİREN Numaralandırma işlemine 1'den başlanır. Şekil 5. Son basamakta yapılan işlemden sonra düğümlerin aldığı gerçek numaralar Şekil 5.4'ü orta) X ve Y koordinatları tarafımızdan girilmiş olduğu için bilinmektedir. Buradaki değerler blok şemasındaki düğümlere hiç bir işlem yapılmadan önce verilmiş numaralardır.Mühendisler İçin Sonlu Elemanlar Metodu. TOPCU.M. ⎧26 ⎪ 21 ⎪ ⎪16 ⎨ ⎪11 ⎪6 ⎪ ⎩1 27 28 29 30⎫ ⎪ 22 23 24 25 ⎪ 17 18 19 20⎪ ⎬ 12 13 14 15 ⎪ 7 8 9 10 ⎪ ⎪ 2 3 4 5⎭ ⎧−1 ⎪ −1 ⎪ ⎪−1 ⎨ ⎪−1 ⎪−1 ⎪ ⎩−1 0 0⎫ ⎪ −1 19 0 0 ⎪ −1 18 −1 −1⎪ ⎬ −1 −1 −1 −1⎪ −1 −1 −1 −1⎪ ⎪ −1 −1 −1 −1⎭ −1 20 ⎧23 ⎪ 21 ⎪ ⎪16 ⎨ ⎪11 ⎪6 ⎪ ⎩1 0 0⎫ ⎪ 22 19 0 0 ⎪ 17 18 19 20⎪ ⎬ 12 13 14 15⎪ 7 8 9 10 ⎪ ⎪ 2 3 4 5⎭ 24 20 (a) (b) Şekil 5 Düğümlerin numaralandırılması. (c) Bu veriler doğrultusunda N1 düğümünün X ve Y koordinatları X= ∑ SH ( I ). Bölge üzerindeki bir blok alt bölümlere ayrıldığında.diğer 8 düğümle olan ilişkisi biliniyorsa.karşılık düğümünün dizideki yeni değeri verilir.c'de görülmektedir.

(1 − s 2 ) 2 − (1 + r ).(1 + s ).(1 − s ). TOPCU.(1 − r − s) 4 SH (5) = SH (6) = (1 − r 2 ).8 temel düğüm ile olan uzaklık ilişkisini göstermektedir. 8 düğümlü izoparametrik eleman Bölüm-12-77 . Son işlem olarak ilgili noktalar birleştirilir ve ağ oluşturulur..X(I). Alt bölümlere ayrılmış bir blok üzerindeki bir N1 düğümünün r ve s koordinatları yukarıda verilmiş olan formüllerle bulunur. TAŞGETİREN yardımıyla hesaplanabilir.(1 − s )..(1 − s 2 ) 2 şeklindedir..(1 + s) 2 − (1 − r ).S.M. Altbölümlerden dolayı oluşan bu alt düğümlerin X ve Y koordinatlarının hesaplanmasıyla. Burada. Bu değerler N1 düğümünün Y-D düzleminde.. 8 düğümlü izoparametrik eleman için şekil fonksiyonları SH (1) = − (1 − r ).bölge üzerindeki tüm düğümlerin koordinatları bulunmuş olur.(1 + r − s) 4 SH (7) = SH (8) = (1 − r ).3.(1 + r + s ) 4 (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) SH (2) = (1 − r 2 ).(1 − s) 2 − (1 + r ).Mühendisler İçin Sonlu Elemanlar Metodu.SH(I).Y(I). Burada r ve s lokal koordinatlarda bir eleman için eksen takımıdır (Şekil 6).(1 − r + s) 4 SH (3) = SH (4) = (1 + r ).1) 8 6 r 1 (-1.(1 + s ).8 olmak üzere sırasıyla şekil fonksiyonlarını ve blok içindeki 8 temel düğümün koordinatlarını göstermektedir.. s 4 7 3 (1. I=1.-1) 5 2 Şekil 6.2.

Yük Şeklinde ekleme yapılır.) Bu bölümde sonlu elemanlar ağının oluşturulması ile ilgili bazı örnek çözümler verilecektir.5 Düğümlü=3. ÖRNEKLER Program girdi dosyasında şu bilgileri istemektedir: Eleman Tipi (Üçgen veya Dörtgen) Düğüm sayısı (Üçgen=1.Y koordinatı Birleşecek kenar sayısı İlk kenarın iki düğümü İkinci kenarın iki düğümü Çıktı dosyası adı Bu bilgiler girildikten sonra program çıktı dosyasında şu bilgileri oluşturur Düğüm sayısı.Düşeydeki Bölüntü Sayısı Malzeme sayısı Malzeme çeşidi 1 den farklı olan bloklar (Boş bloklar için 0) Blokların yatayda alt bölüntü sayısı Blokların düşeyde alt bölüntü sayısı Düğüm sayısı X koordinatı. TAŞGETİREN 3.Tutulu düğüm sayısı (0). Fakat konunun ayrıntılı anlatılabilmesi için şeklin tamamını incelemek yerinde olacaktır. koordinatların bulunması.8 Düğümlü=4. Şeklin orta noktasına göre simetrik olması dolayısıyla. İlk örnekte. yalnızca ¼’lük bölümünün incelenmesi mümkündür. boş blok ve birleştirilmiş kenar içeren.M.Y koordinatı Düşeyde eğri kenar sayısı X Koordinatı.Y koordinatı Yatayda eğri kenar sayısı (Kenardaki ara düğümün yeri değiştirilmek istendiğinde de bu kullanılır) X koordinatı.Mühendisler İçin Sonlu Elemanlar Metodu.Boyut. Bölüm-12-88 . Daha sonraki örneklerde ise yalnızca hesaplanmış veriler sunulacaktır.Eleman sayısı.S.Yük sayısı (0) Düğümlerin X ve Y koordinatları Eleman düğüm bilgileri Malzeme Numaraları (Tutulu düğüm sayısı ve Yük sayısı herhangi bir editörle yazıldıktan sonra bu dosyanın altına Serbestlik derecesi numarası. bir çok eğrisel kenar. boş blokların tespiti. Malzeme sayısı. TOPCU.Eleman düğüm sayısı.9 Düğümlü=5) Yataydaki bölüntü sayısı. Ayrıntılı anlatılacak bu örnek için.Tanımlı deplasman Serbestlik derecesi numarası. incelenecek bölge için blok şemasının oluşturulması. dolayısıyla konunun tüm ayrıntılarını kapsayan zincir baklası seçilmiştir (Şekil 7).Yarıbant genişliği. birleştirilecek kenarların tanımlanması gibi konular ayrıntılı olarak anlatılacaktır.4 Düğümlü=2.

tek bir elemanın kenarı olarak tanımlayamayız. Bunun için kenarlar tek bir fonksiyonla ifade edilebilir olmalıdır. 5.Mühendisler İçin Sonlu Elemanlar Metodu. 11. Doğrusal olan kenarlar bunu sağlamaktadır. Şekil 8'deki gibi 3x6'lık bir blok şeması uygun olacaktır. Dolayısıyla tanımlanması mümkündür. Eğrisel kenarların bu şartı sağlayabilmesi için. Tasarlanmış düğümler Şekilde görülmektedir. 8.incelenebiliyor olmasıdır. Oluşan her iki kenar da birer dairesel yaydır. 16 ve 18 numaralı bloklar da komşu olacaktır. 14 ve 17 numaralı bloklar boşaltılıp 1-2 ile 3-4. TAŞGETİREN Şekil 7. TOPCU.S. Bu yüzden eğrinin dönüm noktası olan yere bir düğüm konularak kenar ikiye bölünmüştür.M. Bölüm-12-99 . Örnekteki bölge için. Örnekteki 21 ve 13 düğümleri arasındaki eğrisel kenarı. Zincir baklasının geometrisi İlk önce bölgenin şekli çizilerek muhtemel düğümler tasarlanır. Yani 1 ve 3 numaralı blokların komşuluğu sağlanmış olacaktır. tek bir tepe noktası bulunan eğrisel kenarlar elde edilene kadar ilgili kenarın bölünmesi gerekir. 10 ve 12. 10-14 ile 11-15. Daha sonra oluşturulan elemanlara göre blok şeması tasarlanır. Benzer şekilde 7 ve 9. her dört düğümün oluşturduğu her bir elemanın kendi başına -daha başka bir bölünmeyi gerektirmeden. ayrılan elemanlara göre. 14-18 ile 15-19 ve 2526 ile 27-28 kenarları birleştirilirse blok diyagramı süreklilik açısında bölgemizdeki tasarlanan elemanlara benzeyecektir. 2. Dikkat edilecek nokta.

17 3 9.17 14.71 2.51 7 14. Hesaplanmış olan koordinatlar (Düğüm numarası. X koordinatı.17 9.83 17 37.8 14 27 12 20 34.5 3.9 0.286 2.72 22 44. Eğer eğriler bir fonksiyonla ifade edilmiş olsaydı.8 9.Mühendisler İçin Sonlu Elemanlar Metodu.1 0.5 6 14. iki uç nokta arasından geçen doğrunun eğimine eşitlenerek koordinatlar bulunabilirdi.192 18 38 12 24 42 24 2 8 12 8 12 24 13 27 5 19 38 12 25 54 12 3 8 12 9 19.S.28 12 22.8 20 37. Sırada düğümlerin koordinatlarının bulunması gelmektedir.7 23 44.M.17 19 39.17 9.28 9 22.8 2 9.8 14.48 8 16.1 Birleştirilecek olan kenarlara ait düğüm numaraları ise (birinci kenar 1 ve 2 düğümü-ikinci kenar 1 ve 2 düğümü): Bölüm-12-1010 . TAŞGETİREN Şekil 8.72 13 31.1 23.82 4 3. Y koordinatı) şöyledir: 1 3. eğri fonksiyonunun birinci türevi. Zincir baklasına ait blok diyagramı.807 23 42 16 Son olarak.17 16 31.1 4.9 19.9 23. Birleştirilmiş kenarlardan dolayı çakışan düğümlerin koordinatları da aynı olacaktır.83 9.713 17 34. Bunlar da eğrileri ikiye bölen noktalar olacaktır (eğriler dairesel olduğu için).3 24 50. Koordinatlar çizim yoluyla ya da analitik metotla bulunabilir.5 20.5 5 16. Eğrisel kenarların orta nokta koordinatları ise (W Aralık Numarası. Y koordinatı) şöyledir: 1 0 12 7 12 16 21. TOPCU.28 21 50.2 26 46 12 4 0 12 10 16 12 15 27 12 21 42 0 27 46 12 5 12 0 11 16 12 16 27 19 22 42 8 28 54 12 6 12 8 12 19.51 20.7 18 39.9 4.83 14. X koordinatı.51 3.17 14.1 19. eğrisel kenarların tanımlanabilmesi için tepe nokta koordinatlarının da bulunması gerekmektedir.3 21.

... 4 düğümlü elemanlarla oluşturulmuş ağ için 576 ve 9 düğümlü elemanlarla oluşturulmuş ağ için 144 dür...6 12 3...8 12 49.6 12 46 12 1 2 8 7 3 4 10 9 ... TOPCU.....18976 15.00896 .. 14 ve 17......4 12 8 12 ..... 4 düğümlü elemanlarla oluşturulmuş ağ için çıktı dosyası şu şekilde elde edilmiştir: 658 576 1 2 4 314 0 12 1..S.M. 11. 1 1 1 1 .. 53..2 12 4.... Bundan sonra istenen eleman tipi ve alt bölüntü sayıları belirlenerek istenen sıklık ve eleman tipinde ağ elde etmek mümkündür.. Bütün ağlar için düğüm sayısı 658 olup eleman sayıları. 314 ve 315 olmaktadır. 8.2 12 47....Mühendisler İçin Sonlu Elemanlar Metodu.8 12 6........9904 54 12 52. TAŞGETİREN 10 14-11 15 14 18-15 19 Boş blokların numaraları ise şunlardır: 2...... 257 0 258 0 571 -1000 572 2000 2 2 Şekil 9 Eğri dış kenarlara ve çeşitli sayıda deliklere sahip bir levhanın üçgen ve 4 ve 9 düğümlü dörtgen elemanlarla hazırlanmış sonlu eleman ağları Bölüm-12-1111 .. Ortasında ilave bir delik bulunan zincir baklası için elde edilmiş olan 3 değişik ağ şekil 8’de verilmiştir.4 12 50... 395 396 401 402 397 398 399 400 ...80896 8. 5.üçgen elemanlarla oluşturulmuş ağ için 1152... Yarı bant genişliği ise sırasıyla 314...

23 6.7 9. TAŞGETİREN İkinci bir örnek olarak ortasında dairesel bir delik bulunan bir dikdörtgen kesit (Şekil 1) incelenmiştir.1 10.8 10.8 5.15 Şekil 10 Delikli levha için tasarlanan ağ Bölüm-12-1212 . Yatay aralıkla 4. TOPCU.15 16 12.M.3 9. Düşey aralığın sayıları uygun olmalıdır Düğüm sayısı (Blok şemasında bulunan fakat boş bloklar sebebiyle gerçekte olmayan düğümlerin tanımlanmasına gerek yoktur) 3 10 5 4 10 5 5 10 0 700 850 10 12.8 15 7 8 21 7.8 11 15 0 12 20 0 13 0 8 14 5 8 16 13 8 17 15 8 18 20 8 19 0 16 20 5 16 22 12.8 10.7 6.7 Dört düğümlü dörtgen eleman Malzeme sayısı 50 80 13 0 16 0 18 0 20 0 Boş bloklar Alt bölüntü sayıları istenen hassasiyete göre değiştirilebilir. Geometri için tasarlanan ağ yapısı ve blok şeması Şekil 10 ve 11 de verilmiştir.8 22 11. Fakat birleştirme nedeniyle 2.23 9 7.7 0 10 12.1 28 10 11 0 8 3 8.8 15 7.S. Bu örnek için gerekli data dosyası şu şekildedir: 22 54 2 10 30 33133 3333 30 2 10 0 9 7.23 21 8.1 23 15 16 24 20 16 26 10 16 27 10 11 29 10 16 0 bitiş 0 la yapılmaktadır yatayda eğri kenar yoktur 4 11.15 5.8 5.15 10.1 5.Mühendisler İçin Sonlu Elemanlar Metodu.

M. Bu örnekte ise biri merkezde olmak üzere 3 adet dairesel delik bulunan bir dairesel kesit için model hazırlama ve girdi dosyası bilgileri verilmiştir (Şekil 13. TOPCU.mes birleşecek kenar sayısı dosya adı Bu örnek için hazırlanmış değişik eleman sıklıklarına sahip üç örnek Şekil 12 de verilmiştir.çeşitli sıklıklara sahip ağlar. Gerçekte kesit.yatay ve düşey blokların bölüntü sayıları değiştirilerek de istenen bölgede istenen sıklıkta ağ oluşturulabilmektedir. her iki eksende de simetrik olduğundan. yarısı incelenmiştir. simetrik bir yapıya sahip olan kesitin. Şekil 12 Ortası delikli dikdörtgen levha için elde edilen. bu kesitin yalnızca ¼’lük bir dilimini incelemek yeterli olacaktır. Burada. Hazırlanan program sonlu eleman modellemesindeki boyut sorununa yardımcı olmak için yarı bant genişliğini de hesaplamaktadır. 14). Bu datalardan yalnızca eleman düğüm sayısı değiştirilerek ağın eleman yapısı değiştirilebileceği gibi. TAŞGETİREN Şekil 11 Delikli levhaya ait blok şeması.S.Mühendisler İçin Sonlu Elemanlar Metodu. 2 2354 26 27 29 28 çıktı. Bölüm-12-1313 .

TAŞGETİREN Girdi dosyası bilgileri aşağıda verilmiştir. TOPCU. 11 46 2 50 80 2222 333333 Üç düğümlü üçgen eleman 90 12 0 13 0 16 0 17 0 20 0 Şekil 13 Çeşitli sayıda delik bulunan dairesel kesit için taslak ağ Bölüm-12-1414 .Mühendisler İçin Sonlu Elemanlar Metodu.S.M. Buna göre ilgilenenler istediği şekilde bir sonlu eleman ağı oluşturabilirler.

414 7.121 24 22.897 13.234 4 13.121 10.84 20.765 18.4 21.847 6.897 12.4 18.63 17 15.776 15.557 25 13.152 5 13. Bölüm-12-1515 .192 22. arzu edilen hassasiyete göre rahatça seçilebilir.234 27 14.223 14 25.5 23 19 17 24 24.414 3 15 6 4 14.401 8 17 6 9 19.5 1.5 33 15 20 34 14.5 10.25 30 13 26 31 13 18 32 14.76 21.807 12 15.897 24 16.741 10 13 0 12 15.585 5 13 4 6 13 0 7 14.364 22 15.765 3 14.S.5 13 19 9 14 24.765 4.152 26 14.42 21 13.5 28 17 20 29 19.76 28 13.598 14. Şekil 14 Şekil 13 için blok şeması Şekil 15 de kırılma mekaniği analizi için hazırlanmış sonlu eleman ağları verilmiştir.12 8 16.847 2 14.847 19.5 17 16 13 18 19 13 19 26 13 22 11. TAŞGETİREN 35 1 13 8 2 14.776 10.36 0. 91 ve 109 olmaktadır.557 9.414 4.765 7.Mühendisler İçin Sonlu Elemanlar Metodu.192 0 0 Birleşecek kenar yoktur.M.121 15.258 19.5 26 13 16 27 14.mes Örnekte birleştirilecek kenar çifti bulunmadığından.557 16. Burada da düğüm sayıları her üç ağ için de 705 olup eleman sayıları sırasıyla 1280. TOPCU.25 6.87 0 8 Düşeyde eğri kenar sayısı 7 15. 640 ve 160 tır.847 5. Yarı bant genişliği ise 91.192 3. çıktı.5 15.5 11.5 24.776 19 25.364 25. aralıkların altbölüm sayıları.4 35 13 22 0 12 Yatayda eğri kenar sayısı 1 13.878 9 22.

Int. SONUÇ Bu çalışmada nümerik yöntemlerle yapılan analizin ilk basamağı olan çözüm bölgesi için ağ geliştirme üzerinde durulmuş ve bu amaçla geliştirilen yöntem kullanılarak bir bilgisayar programı hazırlanmıştır. 1971.Philips.D. Geliştirilen yöntemle her türlü geometrinin üçgen ve 4 veya 9 düğümlü dörtgen elemanlara bölünmesi mümkün olduğu gibi. Numerical Methods in Engineering (3) 519-528 1000 REM**************** AĞOLUŞTURMA ************************ REM* IKI BOYUTLU HER TÜR PROBLEM İÇİN * REM* 3 DÜĞÜMLÜ ÜÇGEN * REM* 4.NSD(NS).NTMP IF NTMP=0 GOTO 1030 INPUT #2..NTMP IF NTMP=2 THEN NEN=4 ELSE NEN=3: DS=1: GOTO 1010 REM DS<1-DÖRT 2-BES 3-SEKIZ 4-DOKUZ INPUT #2.O. Üçgen. Çalışmada ele alınan geometrinin mümkün olduğu kadar iyi modellenmesinin yanında analiz sırasında meydana gelecek denklem sistemi ve bu sistemde oluşan genel matrislerin de homojen hale getirilmesi ve çözüm zamanının azaltılması düşünülmüştür.Blok tanımlama ve malzeme numarası -------FOR I=1 TO NSW: IDBLK(I)=1: NEXT I 1020 INPUT #2. (*)Zienkiewicz.NS.NWD(NW).NGCM(NGN) '-------.4 VE 9 DÜĞÜM İÇİN EKRANA ÇİZER * REM* ADAPTE EDEN SÜLEYMAN TAŞGETİREN * REM******************************************************* 1001 CLS : DEFINT I-N: NDIM=2 INPUT "AG OLUŞTURMAK İÇİN DOSYA ADI=". alan değişkenlerinin çözüm bölgesindeki dağılımı da dikkate alınarak çeşitli ağ inceltme işlemleri de yapılabilmektedir. TOPCU.NW NSW=NS*NW: NGN=(NS+1)*(NW+1): NM=1 DIM IDBLK(NSW).M. FILE1$ OPEN FILE1$ FOR INPUT AS #2 REM"ELEMAN TİPİ VE DÜĞÜM SAYISININ BELİRLENMESİ" INPUT #2.Mühendisler İçin Sonlu Elemanlar Metodu.5. J.NGCN(NGN). TAŞGETİREN Şekil 15 Kırılma mekaniği analizi için hazırlanmış sonlu eleman ağları.IDBLK(NTMP) IF NM < IDBLK(NTMP) THEN NM=IDBLK(NTMP) GOTO 1020 Bölüm-12-1616 .S.4 düğümlü ve 9 düğümlü dörtgen elemanlar 4. V.9 DÜĞÜMLÜ DÖRTGEN ELEMANLARLA * REM* SONLU ELEMAN MODELINI OLUSTURUR * REM* 3. C.DS 1010 INPUT #2.An automatic mesh generation scheme for plane and curved surfaces by isoparametric coordinates.8.

WR(NWR.3)=L3: MERG(I.NSJ IF NSJ=0 GOTO 1120 DIM MERG(NSJ.1).SR(NTMP.2)+XB(IJ+NS+1. TAŞGETİREN '------------.L4 I1=L3: I2=L4: GOSUB 2100: II2=IDIV IF II1=II2 THEN 1110 PRINT "Altbölüm sayıları farklı.2)+XB(IJ+I.1)+XB(IJ+NS+1.2)) NEXT J: NEXT I '-----.S.WR(NTMP.2) 1050 INPUT #2.2)) NEXT J: NEXT I '-------.Temel düğümlerin global koordinatları --------1120 NTMPI=1 FOR I=1 TO NW+1 IF I=1 THEN IINC=0 ELSE IINC=NNS*NWD(I-1) NTMPI=NTMPI+IINC: NTMPJ=0 FOR J=1 TO NS+1 IJ=(NS+1)*(I-1)+J IF J=1 THEN JINC=0 ELSE JINC=NSD(J-1) NTMPJ=NTMPJ+JINC Bölüm-12-1717 .Mühendisler İçin Sonlu Elemanlar Metodu.1)=.NTMP IF NTMP=0 GOTO 1090 INPUT #2.Y kenarları orta nokta koordinatları -------1070 FOR I=1 TO NW: FOR J=1 TO NS+1 IJ=(I-1)*(NS+1)+J WR(IJ.L1.L2 I1=L1: I2=L2: GOSUB 2100: II1=IDIV INPUT #2.NTMP IF NTMP=0 GOTO 1060 INPUT #2." PRINT "Kontrol edip yeniden başlayınız.": END 1110 MERG(I.L3.2) GOTO 1050 '-------.NWD(KW) NNW=NNW+NWD(KW): NEXT KW '-----------. TOPCU.5*(XB(IJ+I-1.D kenarları orta nokta koordinatları -------1060 FOR I=1 TO NW+1: FOR J=1 TO NS IJ=(I-1)*NS+J SR(IJ.Birleşik kenarlar ---------------------1100 INPUT #2.Eğri kenarlar ve orta nokta koordinatları -----1080 INPUT #2.5*(XB(IJ+I-1.2).5*(XB(IJ.WR(NTMP.SR(NSR.1)=L1: MERG(I.2)=.2) GOTO 1090 '-----------------.5*(XB(IJ.Düğümler ve koordinatları --------------1040 NSR=NS*(NW+1) NWR=NW*(NS+1) DIM XB(NGN.XB(NTMP.SR(NTMP.2) GOTO 1080 1090 INPUT #2.4)=L4 NEXT I '------.2).M.NSD(KS) NNS=NNS+NSD(KS): NEXT KS FOR KW=1 TO NW INPUT #2.1)+XB(IJ+I.2)=.NTMP IF NTMP=0 GOTO 1100 INPUT #2.1)) SR(IJ.XB(NTMP.1).1)=.2)=L2 MERG(I.Altbölümler --------------1030 NNS=1: NNW=1 FOR KS=1 TO NS INPUT #2.1).4) FOR I=1 TO NSJ INPUT #2.1)) WR(IJ.

Mühendisler İçin Sonlu Elemanlar Metodu.2)=-1 NEXT Bölüm-12-1818 .3): I2=MERG(I.XP(8. TOPCU.2) FOR I=1 TO LAS X(I.Bos bloklar -------K1=(KW-1)*(NS+1)+KS N1=NGCN(K1) NS1=2: IF KS=1 THEN NS1=1 NW1=2: IF KW=1 THEN NW1=1 NS2=NSD(KS)+1: IF KS=NS GOTO 1180 IF IDBLK(KSW+1) > 0 THEN NS2=NSD(KS) NW2=NWD(KW)+1: IF KW=NW GOTO 1190 IF IDBLK(KSW+NS) > 0 THEN NW2=NWD(KW) FOR I=NW1 TO NW2: IN1=N1+(I-1)*NNS FOR J=NS1 TO NS2: IJ=IN1+J-1 NNAR(IJ)=0: NEXT J: NEXT I IF NS2=NSD(KS) OR NW2=NWD(KW) GOTO 1200 IF KS=NS OR KW=NW GOTO 1200 IF IDBLK(KSW+NS+1) > 0 THEN NNAR(IJ)=-1 NEXT KS: NEXT KW '-------.1)=-1:X(I.Birleşik kenarlar -----IF NSJ=0 GOTO 1230 FOR I=1 TO NSJ I1=MERG(I.1): I2=MERG(I.M.2).Koordinatlar --------------NN=NODE NELM=0 DIM X(LAS*2.S.Düğümlerin gerçek numaraları -------NODE=0 FOR I=1 TO NNT IF NNAR(I)=0 GOTO 1250 IF NNAR(I) > 0 GOTO 1240 NODE=NODE+1 NNAR(I)=NODE GOTO 1250 II=NNAR(I) NNAR(I)=NNAR(II)*(-1) NEXT I LAS=NODE IF DS=1 THEN 1260 ON DS-1 GOSUB 2600.Düğüm noktaları dizisi -------------------NNT=NNS*NNW DIM NNAR(NNT) FOR I=1 TO NNT NNAR(I)=-1: NEXT I '--------.2). TAŞGETİREN 1140 1160 1170 1180 1190 1200 1210 1220 1230 1240 1250 1260 NGCN(IJ)=NTMPI+NTMPJ: NEXT J: NEXT I '---------------.2): GOSUB 2100 IA1=NGCN(I1): IA2=NGCN(I2): IASTP=(IA2-IA1)/IDIV I1=MERG(I.2800.PMN(2*NNT.NOC(2*NNT.Mevcut olmayan düğümler --------FOR KW=1 TO NW: FOR KS=1 TO NS KSW=NS*(KW-1)+KS IF IDBLK(KSW) > 0 GOTO 1200 '-------.4): GOSUB 2100 IB1=NGCN(I1): IB2=NGCN(I2): IBSTP=(IB2-IB1)/IDIV IAA=IA1-IASTP FOR IBB=IB1 TO IB2 STEP IBSTP IAA=IAA+IASTP IF IBB=IAA THEN NNAR(IAA)=-1: GOTO 1220 IF IBB > IAA THEN NNAR(IBB)=IAA ELSE NNAR(IAA)=IBB NEXT IBB: NEXT I '---------.NEN*2) DIM MAT(2*NNT).2800 '----------------------------.

M.2) Bölüm-12-1919 .4)=N4: GOTO 1320 '------------------.1): N2=NOC(I1.3)=N2 NEXT I DIM PM(NE).2) IF (X13*X13+Y13*Y13)<=1.1)=XB(N1.3)=N4: NOC(2*I.2)=N2: MAT(NELM)=IDBLK(KSW) NOC(NELM.1)-X(N4.2)=XB(N1.2) X24=X(N2.2)-X(N3.J) NEXT I X(NODE.1): XP(1.S.PN(NE): ON DS-1 GOSUB 2500.Üçgen eleman ------------------NOC(NELM. TOPCU.2) N3=NOC(I1.3)=N3: NOC(NELM.1*(X24*X24+Y24*Y24) GOTO 1350 NOC(I1.Alt düğümler ---------NODW=NGCN(KSW+KW-1)-NNS-1 FOR JW=1 TO NWD(KW)+1 ETA=-1+2*(JW-1)/NWD(KW) NODW=NODW+NNS: NODS=NODW FOR JS=1 TO NSD(KS)+1 XI=-1+2*(JS-1)/NSD(KS) NODS=NODS+1 NODE=NNAR(NODS) GOSUB 2200: GOSUB 2300 FOR J=1 TO 2 C1=0 FOR I=1 TO 8 C1=C1+SH(I)*XP(I.2) X13=X(N1.1)=N1: NOC(NELM.1):Y24=X(N2.2)=N2 NOC(NELM.3): N4=NOC(2*I.Dörtgen eleman -------------------NOC(NELM.1):Y13=X(N1.2)-X(N4.3000: GOSUB 2400 GOSUB 4000 END '=========== I1.1)=N1: NOC(NELM.1)-X(N3. TAŞGETİREN 1270 1280 1290 1300 1310 1320 1330 1340 1350 1360 1370 2100 2200 FOR KW=1 TO NW:FOR KS=1 TO NS KSW=NS*(KW-1)+KS IF IDBLK(KSW)=0 GOTO 1330 '------------------------------.3)=N1: MAT(NELM)=IDBLK(KSW) NEXT JS: NEXT JW NEXT KS: NEXT KW NE=NELM: IF NEN=4 GOTO 1360 '---------------------------------------------------NE2=NE/2 FOR I=1 TO NE2 I1=2*I-1 N1=NOC(I1.1)=N3: NOC(NELM.2)=N4 NOC(NELM.Mühendisler İçin Sonlu Elemanlar Metodu.J)=C1 NEXT J '------------------------------------------IF JS=NSD(KS)+1 OR JW=NWD(KW)+1 GOTO 1320 N1=NODE: N2=NNAR(NODS+1) N4=NNAR(NODS+NNS): N3=NNAR(NODS+NNS+1) NELM=NELM+1: IF NEN=3 GOTO 1310 '------------------.3)=N3: MAT(NELM)=IDBLK(KSW) NELM=NELM+1: NOC(NELM.3000.I2 kenarı altbölüm sayısı =========== IMIN=I1: IMAX=I2 IF IMIN > I2 THEN IMIN=I2 IMAX=I1 IF (IMAX-IMIN)=1 THEN IDIV=NGCN(IMAX)-NGCN(IMIN) RETURN IDIV=(NGCN(IMAX)-NGCN(IMIN))/NNS RETURN '====== Bloktaki 8 düğümün koordinatları ====== N1=KSW+KW-1 XP(1.

2) XP(7.2)=WR(N1+1.1): XP(2.M.J) THEN CMAX=NOC(N.1)=SR(KSW.X(I.J) IF CMAX < NOC(N.J) THEN CMIN=NOC(N. NEXT J: PRINT #1.1): XP(6.J).2) RETURN '============== Sekil fonksiyonları ================ 2300 SH(1)=-(1-XI)*(1-ETA)*(1+XI+ETA)/4:SH(2)=(1-XI*XI)*(1-ETA)/2 SH(3)=-(1+XI)*(1-ETA)*(1-XI+ETA)/4:SH(4)=(1-ETA*ETA)*(1+XI)/2 SH(5)=-(1+XI)*(1+ETA)*(1-XI-ETA)/4:SH(6)=(1-XI*XI)*(1+ETA)/2 SH(7)=-(1-XI)*(1+ETA)*(1+XI-ETA)/4:SH(8)=(1-ETA*ETA)*(1-XI)/2 RETURN '=============== Yarı bant genişliği =================== 2400 ST=1: ED=NEN IF DS=2 THEN ST=0 IF DS=3 THEN ED=ED*2 IF DS=4 THEN ST=0: ED=ED*2 NBW=0 FOR N=1 TO NE CMIN=NN+1: CMAX=0 FOR J=ST TO ED IF CMIN > NOC(N.1)=XB(N1+NS+2.2) XP(6.1)=XB(N1+NS+1. DS.2)=XB(N1+NS+1.J).1)=WR(N1.1)=WR(N1+1.1): XP(8.J) NEXT J C=(CMAX-CMIN+1) IF NBW < C THEN NBW=C NEXT N '=============== Verilerin Kaydedilmesi =================== INPUT #2. NEXT I FOR I=1 TO NE FOR J=ST TO ED PRINT #1.NOC(I.1): XP(7.3): P4=NOC(WI.Eleman orta düğüm koordinatları -------VI=1: TJ=0: TM=0 FOR I=1 TO NW FOR K=1 TO NWD(I) FOR J=1 TO NS IF IDBLK((I-1)*NS+J)=0 THEN 2520 JM=(NSD(J)*(K-1)) FOR JI=1 TO NSD(J) WI=JM+JI+TJ+TM IF MAT(WI) <> 1 THEN 2510 P1=NOC(WI. NM.1): XP(5.MAT(I).LAS. TOPCU. NEXT J PRINT #1. NE.2) XP(5. TAŞGETİREN XP(2.1): P2=NOC(WI. NBW FOR I=1 TO LAS FOR J=1 TO NDIM PRINT #1. NEXT I PRINT #1.1): XP(3. NEN.1)=XB(N1+1.2)=WR(N1.2) XP(8.Mühendisler İçin Sonlu Elemanlar Metodu.1)=SR(KSW+NS.2)=SR(KSW+NS.2):P3=NOC(WI.2)=XB(N1+1.: NEXT I FOR I=1 TO NE PRINT #1. NDIM.4) Bölüm-12-2020 .2) XP(4.2)=XB(N1+NS+2.2)=SR(KSW. CLOSE #1 RETURN 2500 '-------.2) XP(3.FILE$ OPEN FILE$ FOR OUTPUT AS #1 ND=0: NL=0 PRINT #1.S.1): XP(4.

0)=PM(I):NEXT RETURN X(I.1)=PMN((J).2)=((X(P1. TAŞGETİREN 2510 2520 2530 2600 2610 2620 2700 2710 2720 2730 2800 2810 PN(VI)=WI PMN(VI.2))/2)/2 VI=VI+1 NEXT JI TJ=TJ+(NSD(J)*NWD(I)) NEXT J TG=TJ: TJ=0 NEXT K TM=TM+TG: TJ=0 NEXT I: GOSUB 2710 RETURN TB=0: B=1 FOR J=1 TO NS IF IDBLK(J) <> 0 THEN B=B+NSD(J) NEXT B=B+1 FOR I=1 TO NW JM=0 FOR J=1 TO NS IF IDBLK((I-1)*NS+J)<>0 THEN JM=JM+NSD(J) NEXT FOR K=1 TO NWD(I) FOR J=1 TO NNS IF NNAR(B)<0 THEN 2700 IF NNAR(B)=0 THEN 2610 NNAR(B)=NNAR(B)+JM*K+TB LAS=NNAR(B) B=B+1 NEXT: NEXT TB=TB+JM*NWD(I) NEXT RETURN II=NNAR(B)*(-1): NNAR(B)=NNAR(II) GOTO 2610 J=1: FOR I=1 TO LAS IF X(I.1))/2)/2 PMN(VI.2)+X(P3.1)=((X(P1.2) PM(PN(J))=I:J=J+1 GOTO 2720 IF DS=2 THEN 2600 JM=0: TB=0 FOR I=1 TO NNT IF NNAR(I) < 0 THEN NNAR(I)=NNAR(I)*(-1) NEXT: RETURN DIM TN(NNW) L=1: TB=1: B=1: BC=0 FOR I=1 TO NW IF I <> NW THEN NRW=NWD(I) ELSE NRW=NWD(I)+1 FOR K=1 TO NRW FOR J=1 TO NNS IF NNAR(B) < 0 THEN 2900 IF NNAR(B)=0 THEN 2810 FOR JG=1 TO NGN IF NGCN(JG)=NNAR(B) THEN NGCM(JG)=TB+BC NEXT NNAR(B)=TB+BC: LAS=NNAR(B) BC=BC+2: B=B+1 Bölüm-12-2121 .1)+X(P2.1)+X(P3.2))/2+(X(P2.M.Mühendisler İçin Sonlu Elemanlar Metodu.1): X(I.1)=-1 AND X(I.2)+X(P4.1))/2+(X(P4.2)=PMN((J).2)=-1 THEN 2730 NEXT FOR I=1 TO NE:NOC(I.S. TOPCU.

1)=(X(P3. TOPCU.2)+X(P7.2))/2 X(P5.1)+X(P9.2)+X(P9.4)=P4: NOC(WI.1)=(X(P1.1)=(X(P3.4)=P5: NOC(WI.2)+X(P8.2)=P3 NOC(WI.2)+X(P9.3)=P3 NOC(WI.1))/2:X(P2.2))/2 X(P5.2)=(X(P1.1)=P2: NOC(WI.1)+X(P7.1)=P1: NOC(WI.1))/2:X(P5.2)+X(P8.2)=(X(P3.2))/2 VI=VI+1 NEXT JI TJ=TJ+(NSD(J)*NWD(I)) NEXT J VI=1: TG=TJ: TJ=0: L=L+1 NEXT K TM=TM+TG: TJ=0 NEXT I RETURN:RETURN 4000 '************** SEMAGCİZ **************** '======== EKRAN DÜZENLEME ========= Bölüm-12-2222 .2))/2 X(P8.M.2)=P2: NOC(WI.1))/2:X(P6.6)=P6 NOC(WI.7)=P8: NOC(WI.2)=(X(P1.1))/2:X(P2.0)=P1: NOC(WI.1)=(X(P7.1)+X(P6.1)+X(P9.1)+X(P6.1))/2:X(P4.2) P3=NOC(WI.1)=(X(P1.2)=(X(P2.1)+X(P3.1)=(X(P1.2))/2 X(P6.2)=(X(P1.1)=(X(P1.1)+X(P8.2)+X(P6.8)=P9 X(P2.2))/2 X(P4.2))/2 GOTO 3020 REM"----------------------------------DOKUZ DUGUM P9=P8: P5=P4+1: P6=P5+1: P7=P9-2: P8=P9-1 VI=VI+1 NOC(WI.6)=P7: NOC(WI.3)=P4: NOC(WI. TAŞGETİREN 2900 3000 3010 3020 3030 NEXT TN(L)=BC+TB-2 L=L+1 KDS=1 IF DS=4 THEN KDS=2 FOR R=1 TO NS IF IDBLK((I-1)*NS+R) <> 0 THEN BC=BC+NSD(R)*KDS NEXT R TB=BC+TB: BC=0 NEXT: NEXT RETURN II=NNAR(B)*(-1) NNAR(B)=NNAR(II): GOTO 2810 REM"---------------------------------SEKIZ DÜGÜM L=1: VI=1: TJ=0: TM=0 FOR I=1 TO NW FOR K=1 TO NWD(I) FOR J=1 TO NS IF IDBLK((I-1)*NS+J)=0 THEN 3030 JM=(NSD(J)*(K-1)) FOR JI=1 TO NSD(J) WI=JM+JI+TJ+TM IF MAT(WI) <> 1 THEN 3020 P1=NOC(WI.2)=(X(P7.2)+X(P3.1))/2:X(P8.1))/2:X(P4.1)=(X(P6.2))/2 X(P4.3): P4=NOC(WI.2)=(X(P1.7)=P7: NOC(WI.1))/2:X(P7.2)=(X(P3.2)+X(P8.5)=P6 NOC(WI.5)=P5: NOC(WI.2)+X(P3.1)+X(P3.Mühendisler İçin Sonlu Elemanlar Metodu.8)=P8 X(P2.1): P2=NOC(WI.2)=(X(P6.2))/2 X(P7.S.1)=(X(P4.1)+X(P8.1))/2:X(P5.4) P6=TN(L)+VI: P7=P6+1 P5=P1+1: P8=P4+1 P10=P6: P11=P8: P8=P3: P3=P2: P2=P5 P5=P7: P7=P11: P1=P1: P6=P4: P4=P10 IF DS=4 GOTO 3010 NOC(WI.

Y2) NEXT II FOR II=7 TO 8 X1=X1(NOC(IE.2) X2=X1(NOC(IE.Y1)-(X2.2) LINE (X1.Y1)-(X2.II).II).J)=0: X(I.3*YL WINDOW (X0.K(NN.II+1).X(I.1): Y2=X1(NOC(IE.1): Y1=X1(NOC(IE.NM.10: PRINT USING F$.350) VIEW (82. XMAX LOCATE 23.1)-(80.NDIM).1)-(639.##" ASP=.NDIM).Y2) GOTO 4040 X2=X1(NOC(IE.1): IF YMIN > X(I.2) LINE (X1.J)=0 NEXT J: NEXT I FOR I=1 TO NN: FOR J=1 TO NDIM INPUT #1.Mühendisler İçin Sonlu Elemanlar Metodu.2) FOR I=2 TO NN IF XMAX < X(I.46 LOCATE 16.II).NDIM).348) AA=538*ASP/167 IF XL/YL > AA THEN YL=XL/AA: IF XL/YL < AA THEN XL=YL*AA XMAX=X0+1.NOC(I.Y2) NEXT II: NEXT IE CLS FOR IE=1 TO NE FOR II=1 TO 2 X1=X1(NOC(IE.NEN).1): Y1=X1(NOC(IE. TOPCU.J): NEXT J: NEXT I FOR I=1 TO NN FOR J=1 TO NDIM X1(I.II+1).25 OPEN FILE$ FOR INPUT AS #3 INPUT #3.2) X2=X1(NOC(IE. Y0 IF NEN=9 GOTO 4100 '=========== ELEMAN ÇİZİMİ ================ CLS FOR IE=1 TO NE FOR II=1 TO NEN X1=X1(NOC(IE.2): XMIN=X(1.2) THEN YMIN=X(I.Y1)-(X2.NL DIM X(NN.2) IF II=NEN GOTO 4030 X2=X1(NOC(IE.1) THEN XMIN=X(I.J)=X(I.II+1).2) Bölüm-12-2323 .J) NEXT J: NEXT I XMAX=X(1. TAŞGETİREN 4010 4015 4020 4030 4040 4100 KEY OFF SCREEN 11: F$="####.3: PRINT USING F$.NDIM) '============= DATALAR =============== FOR I=1 TO NN: FOR J=1 TO NDIM DEP(I.3: PRINT USING F$.II).1): Y2=X1(NOC(IE.1): Y1=X1(NOC(IE.3*XL: YMAX=Y0+1.NN. YMAX LOCATE 23.1): IF YMAX < X(I.2) LINE (X1.ND.II+1).350): LINE (80.NBW.YMAX) LOCATE 1.NOC(NE.1): Y2=X1(NOC(IE.NDIM.S.M.NE.1): YMIN=X(1.DEP(NN.1).Y0)-(XMAX.1): Y2=X1(NOC(IE.73: PRINT USING F$.350)-(639.II).NEN.2) THEN YMAX=X(I. X0 LOCATE 22.II).1): YMAX=X(1.1).J) NEXT J: NEXT I FOR I=1 TO NE: FOR J=1 TO NEN INPUT #1.1) THEN XMAX=X(I.X1(NN.2) IF XMIN > X(I.2) NEXT I CLS XL=(XMAX-XMIN): YL=(YMAX-YMIN) X0=XMIN-XL/10: Y0=YMIN-YL/10 LINE (80.II+1).II+1).

"DÜĞÜMSÜZ ÇİZİM İSTERMİSİN < E/H > ".20: INPUT .II).2)-Y0)/(1.II+3).S.A$ IF A$="H" OR A$="h" GOTO 4300 FOR I=1 TO NN ICOL=(100+(538*(X1(I.1): Y1=X1(NOC(IE.1): Y2=X1(NOC(IE.Y2) NEXT II FOR II=1 TO 6 STEP 3 X1=X1(NOC(IE. " DÜĞÜM NUMARALARINI İSTERMİSİN > ".2*XL)))/8 IROW=(168-167*(X1(I.1)-X0)/(1.Y1)-(X2.II).1): Y2=X1(NOC(IE.II+3).2) X2=X1(NOC(IE.II+3).2 NEXT IE '================ DÜĞÜM NUMARALARI =============== 4200 LOCATE 24.ICOL: PRINT I. : NEXT I: LOCATE 24.1).Y1)-(X2.2)).1): Y1=X1(NOC(IE.2) LINE (X1.Y2) NEXT II FOR II=3 TO 8 STEP 3 X1=X1(NOC(IE.II).II).5). TAŞGETİREN LINE (X1.Y2) NEXT II CIRCLE (X1(NOC(IE.2) LINE (X1.X1(NOC(IE..2) X2=X1(NOC(IE. TOPCU.Mühendisler İçin Sonlu Elemanlar Metodu.20 INPUT .II+3).Y1)-(X2.2*YL))/8 LOCATE IROW.A$ IF A$="E" OR A$="e" GOTO 4015 4300 END Bölüm-12-2424 .M.5).

You're Reading a Free Preview

İndirme
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->