LİSANS

2012 – KPSS / GY - GK ÇÖZÜMLERİ
1. Parçada geçen “ölümü geçmek için koşmak.” sözü ile şair ve yazarların eserleri sayesinde öldükten sonra bile hatırlanabilecekleri anlatılmak istenmiştir. Bu anlatım B seçeneğindeki “Eserleriyle sonsuza kadar yaşamaya çalışmak” ifadesinde vardır. CEVAP: B Ek bilgi: Bir sanatçının öldükten sonra da anılması ve eserlerinin varlığını sürdürmesi “kalıcılık” kavramıyla açıklanabilir. 4.

GENEL YETENEK
I. cümlede “içim” ile “narin bir kelebek” kelimeleri arasında benzerlik ilgisi kurulmuş; II. cümlede “mektup” kelimesi “taşıyan” kelimesi ile kişileştirilmiş ve “albatros kanadı”na benzetilmiş; III. cümlede de “ilkbahar”, “fısıldayacak” diyerek kişileştirilmiş; IV. cümlede de yazar kendisini bir “dağcı”ya benzetmiştir. Yani paragrafta imgeler vb. yollarla sanatsal bir anlatım benimsenmiştir. Son cümlede ise düz, nesnel bir ifade karşımıza çıkmaktadır. CEVAP: E Ek bilgi: Bu soru tipi “Aşağıdakilerin hangisinde düşsel ögelere yer verilmemiştir?” veya “Aşağıdakilerden hangisinde sanatlı söyleyiş yoktur?” şeklinde de karşımıza çıkabilir. 7.

TG – 2
Paragrafın geneline bakıldığında IV. cümlede verilen “… mizahın tamamen İnternet ortamına kayacağını ve belki de dergiciliğin biteceğini düşündürüyordu.” ifadesiyle ortaya konan çıkarımın, V. cümlede geçen “… öngörümüzü yalanlayan…” sözüyle doğru olmadığının anlaşıldığını görüyoruz. CEVAP: D Ek bilgi: “Çıkarım” verilen önermelerden ve var olan (ya da var olduğu düşünülen, sanılan) durumlardan zihnin bir sonuç elde edebilmesidir.

2.

Parçada altı çizili olarak belirtilen “yeni sürgünlere eski gövdelerden öz su aktarmak” sözüyle bugünkü sanat eserlerinin oluşumunda “Geçmişteki eser ve sanatçılardan yararlanmak” kastedilmiştir. “yeni sürgünler” sözüyle bugün yazılan eserler kastedilirken “eski gövdelerden öz su aktarmak” ifadesiyle de geçmişteki eserlerden faydalanma vurgulanmıştır. Bu ifade B seçeneğinde yer almaktadır. Parçanın devamındaki “Bir döneme, bir tek anlayışın, bir tek eğilimin egemen olması; edebiyatı darlığa, tekdüzeliğe, zamanla yozlaşmaya, tükenmeye götürür.” ifadesi doğru seçenekle çelişmemekte, aksine sadece dönemin eğilimleri ile yetinmeyip eskilerden de ilham almak gerektiğini anlatarak B seçeneğini doğrulamaktadır. CEVAP: B Ek bilgi: En az iki sözcük ile oluşturulan ve zihinde belli bir anlam kazanılmasını sağlayan söz öbekleri; anlatıma anlam zenginliği, etki vb. katmak için kullanılır.

5.

I. ve III. cümlelerde üslubun tanımı yapılmış; II. cümlede kişisel görüş bildirilerek öznel yargıya yer verilmiş; IV. cümlede güzel yazı yazmanın nitelikleri hakkında bir karşılaştırma, V. cümlede de benzetme ve karşılaştırma yapılmış; V. cümlede kusursuz yazabilmenin ancak egzersizle mümkün olabileceği belirtilerek bir yargı koşula bağlanmıştır. IV. cümledeki ifade kişisel bir görüş belirttiğinden nesnel değil, öznel bir yargıdır. CEVAP: D Ek bilgi: “Nesnel”lik kişisel görüşlerden bağımsız olan düşünceleri ifade ederken “öznel”lik bunun tam tersini ifade eder. “Tanımlama” bir düşünceyi, bir kavramı nitelikleriyle açıklamaktır. “Koşul” bir durum için gerekli olan başka bir durumun olduğunu ifade eder. “Karşılaştırma” ise kişi, nesne ya da düşünceleri benzer veya ayrı yönleriyle ortaya koymaktır.

8. Xyayıncılık

I numaralı “bahsederken” kelimesi “bahis” adı ve “et-” yardımcı eylemiyle kurulmuş bir birleşik eylemdir. “bahis” adı ses düşmesine uğradığı için bitişik yazılmıştır. IV. kelimede de buna benzer bir kullanım söz konusudur. II. ve V. kelimelerde herhangi bir ses olayı olmayıp yazılışları da doğrudur. III. numaralı yerde geçen “sözkonusu” ifadesi de iki farklı kelimeden oluştuğu için “söz konusu” şeklinde ayrı yazılmalıdır. CEVAP: C Ek bilgi: Yardımcı eylemlerle yapılan birleşik eylemler, ses olayına (düşme veya türeme) uğradıklarında bitişik yazılır.

Xyayıncılık 6.

3.

Bir sanatçının yazdıklarının başka bir yazarı hatırlatmaması “özgünlük” kavramıyla açıklanır. Özgün sanatçı başkasını taklit etmeden, kendinden önce yazılanları tekrar etmeden eser oluşturan kişidir. Bu da sanatçının kendine özgü bir tarz yaratmasıyla mümkün olur. CEVAP: A Ek bilgi: “Özlülük” az sözle çok şey anlatma, “Öznellik” kendi görüşünü belirtme “Özenlilik” ise özenli, itinalı olma anlamında kullanılabilir.

I. cümlede edebiyat dergilerinin durumu trafik sıkışıklığına benzetilmiş, II. cümlede çokluğun sanılanın aksine “yerinde saymaktan” kaynaklandığından söz edilmiştir. IV. cümlede sözde soru cümlesine yer verilmiş, V. cümlede içinde bulunulan manzarayı anlamak için fiyatların düşmesi gerektiği söylenerek bir tavsiyede bulunulmuştur. III. cümlede özlemden değil, var olan bir durumdan söz edilmiştir. CEVAP: C Ek bilgi: Sözde soru cümleleri karşıdakinden bir yanıt almak için değil, kendi görüşünü karşıdakine onaylatmak veya çeşitli duyguları daha vurgulu anlatmak için kullanılır.

9.

I numaralı yere tamlayanla tamlanan uzak düştüğü için virgül, II ve III numaralı yerlere sıralama yapıldığı için virgül ve V numaralı yere cümle (yargı) bittiği için nokta konulmalıdır. Zarf - fiillerden sonra herhangi bir noktalama işareti kullanılamayacağı için IV numaralı bölüme herhangi bir noktalama işareti getirilemez. CEVAP: D Ek bilgi: -se/-sa ekinden sonra, bağlaçlardan önce veya sonra herhangi bir noktalama işareti kullanılmaz.

1

Diğer sayfaya geçiniz.

2012 – KPSS / GY - GK ÇÖZÜMLERİ
10. Türkçede p, ç, t, k ünsüzleri ile biten sözcükler ünlü ile başlayan bir ek aldıklarında b, c, d, g ünsüzlerine dönüşür. Ancak tek heceli kimi sözcükler ve dilimize başka dillerden gelen sözcükler ünlü ile başlayan bir ek aldığında ünsüz yumuşamasına aykırılık gösterebilir. Yani seçeneklere baktığımızda altı çizili sözcükler “Tudamayız”, “üsdünde”, “yaradamayız”, “çegimli” hâlini almamıştır. CEVAP: E Ek bilgi: Sonu sert ünsüz ile (f, s, t, k, ç, ş, h, p) ile biten özel isimler, ünlü ile başlayan bir ek aldıkları hâlde yumuşamaya uğramazlar. Örneğin; “Dün Ahmet’i rüyamda gördüm.” cümlesinde bu kural söz konusudur. 15. Birinci ve ikinci cümle basit cümleye, üçüncü cümle sıralı cümleye, son cümle de isim cümlesine örnektir. Parçadaki tüm cümleler kurallıdır ve olumlu cümleye örnektir. CEVAP: C Ek bilgi: Basit cümleler tek bir yargı ifade eden cümlelerken yüklemi isim ya da isim soylu olan cümleler ise isim cümleleridir. Bir cümlenin olumlu ya da olumsuz olması, kişisel bakış açılarına değil, yüklemin belirttiği yargının olumlu ya da olumsuz olmasına bağlıdır. Xyayıncılık Xyayıncılık 14. A seçeneğinde yüklem, B seçeneğinde özne, C seçeneğinde dolaylı tümleç, D seçeneğinde belirtili nesne ve E seçeneğinde zarf tümleci sorulmaktadır. CEVAP: D Ek bilgi: Bir cümlede eylemi gerçekleştiren özne, yapılan işten etkilenen de nesnedir. 18.

TG – 2
Parça sohbet havasında geçen, yazarın kendi düşüncelerini anlattığı tartışmacı anlatım biçimiyle yazılmış, parçada öznel yargılara ve tanık göstermeye başvurulmuş, Proust’un durumu anlatılanlara örnek olarak verilmiş ve yapılan alıntı, doğrudan anlatım şeklinde sunulmuştur. Parçada betimleyici anlatım biçimi yoktur. CEVAP: D Ek bilgi: Betimleyici anlatım biçimi bilimsel paragraflarda değil, sanatsal metinlerde kullanılır ve okuyanın zihninde bir resim oluşturur.

19.

11.

“Özlem” sözcüğü soyut ad, “şey” sözcüğü belgisiz zamir, “gelip” sözcüğü –ip eki almış bir zarf - fiil ve “gibi” sözcüğü benzetme edatıdır. “kılan” sözcüğü isim - fiil değil, -an eki almış bir sıfat - fiildir. CEVAP: C Ek bilgi: Sıfat - fiil eklerini “an-ası mezar dik-ecek-miş” şeklinde kodlayabiliriz.

Parça dikkatle okunduğunda V numaralı cümlenin konu ve anlatım olarak parçayla ilgisiz olduğu görülmektedir. Parçanın genelinde belli bir dönemdeki eserlerin edebî değer taşımadığı, sadece güncel konuları işlediği anlatılırken V. cümlede o dönemin siyasi yapısı vurgulanmıştır. CEVAP: D Ek bilgi: Konuyla ilgisiz, ana fikre ters düşen ve gereksiz yere tekrarlanan yargı, cümle ya da kelimeler anlatım akışını bozar.

16.

12.

Paragrafın son cümlesinde verilen “bu” zamiri kendinden önceki yargıların yerini tutmuştur. Zamirler sözcüklerin yerini tuttuğu gibi kendinden önceki cümleleri ve yargıları da karşılayabilir. CEVAP: D Ek bilgi: İşaret belirten sözcükler (bu, şu, o…) ismin yerini tuttuğunda zamir, ismin önüne gelip ismi işaret ettiğinde sıfat olur.

C seçeneğinde geçen cümlede “ses” sözcüğü gereksiz kullanılmıştır. Çünkü “gürültü” sözcüğü anlamca “ses” sözcüğünü de kapsamaktadır. Bu nedenle C seçeneğinde gereksiz sözcük kullanımından kaynaklanan bir anlatım bozukluğu yapılmıştır. CEVAP: C Ek bilgi: Genel ve özel anlamlı sözcüklerin birlikte ifade edilmesi aynı anlama gelen sözcüklerin birlikte kullanılması veya gereksiz nitelendirmeler yapılması (eski antika, gizli sır… gibi) gereksiz sözcük kullanımına yol açar.

20.

Parçanın sonunda geçen; “Amacı ‘Sihirli lambaya sahip Alaaddin’in bile problemleri vardı.’ diyerek okuru rahatlatmak değil, olanın bitenin farkına varmasını ve düşünmesini sağlamak.” sözüne baktığımızda temel amacın “İnsanların yaşamda olan biteni görmesini sağlamak” olduğunu görebiliriz. CEVAP: D Ek bilgi: Bu tür sorularda parçada sözü edilen kişinin görüş ve eğilimlerine dikkat edilmelidir ve paragrafın tamamı dikkatlice okunmalıdır.

13.

Dizelerdeki “sararmak”, “solmak” ve “akşam olmakta” eylemleri oluş eylemidir. Bunlarda kendiliğinden değişim söz konusudur. “çıkacaksın” ve “bakacaksın” eylemleri ise durum eylemidir. CEVAP: A Ek bilgi: Tüm doğa olayları (yağmur ya da kar yağması, denizin yükselmesi ve alçalması, güneşin doğup batması…) oluş eylemidir. Durum eylemleri ise hareketsiz, durağan vb. durumları anlatan eylemlerdir.

17.

Verilen cümle yüklemi ortak sıralı bir cümledir. Ancak öznelerin biri ikinci tekil, diğeri üçüncü tekil kişi olduğundan tek yüklem yeterli değildir. Cümlenin düzelmesi için “sen de” sözcüğünden sonra “şikâyetçi olursun” eylemi getirilmelidir. CEVAP: E Ek bilgi: Özneleri farklı kişilerin tek yükleme bağlandığı cümlelerde hem yüklem eksikliği hem de özne-yüklem uyumsuzluğu görülür.

21.

Parçanın başından sonuna kadar tiyatro eserinde kullanılan anlatım yollarından bahsedilmiştir. Anlatılanlar dikkate alındığında bu parçanın “Tiyatro eserinde kullanılan anlatım yolları nelerdir?” sorusunun cevabı olduğu görülecektir. CEVAP: E Ek bilgi: “Bu parça aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabıdır?” sorularında paragrafın giriş bölümünün, sorulan soruyla bağlantılı ve uyumlu olmasına dikkat edilmelidir. Diğer sayfaya geçiniz.

2

2012 – KPSS / GY - GK ÇÖZÜMLERİ
22. Ana düşünce bir paragrafın temel amacıdır yani pragraftaki cümlelerden çıkarılan ortak yargıdır. Bu paragrafın genelinde anlatılan biçimcilerin edebî anlayışıdır. Paragrafın “Biçimcilere göre edebî eser” şeklinde başlaması, “Bu nedenle asıl önemli olan...” ifadesi bunu desteklemektedir. Buna göre doğru cevap “D” seçeneğidir. CEVAP: D Ek bilgi: Bu soru tipinde, parçada sözü edilen sanatçının sanat anlayışı ve edebî görüşü tespit edilmeli, paragrafta geçen anahtar sözcük ya da sözcük öbeklerine dikkat edilmelidir. Ek bilgi: “Bu parçada aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?” sorularında paragraf ile seçenekler sürekli denetlenmeli ve karşılaştırılmalı, değinilen yargılar tek tek elenip bulunduktan sonra parçada geçmeyen ifade tespit edilmelidir. 26.

TG – 2
Yazmayı okumakla özdeşleştiren, dolayısıyla masa başında düşünmenin dışarıda yaşamanın doğal uzantısı olduğunu bilen genç yazar için, yazılacak olan yalnızca hayatın içinde yaşadığımız gerçekliğin parçası olarak duranlar değildir.” cümlesi A ve C seçeneklerini, “Alışılmış, onlarca yıldan beri işlenmiş konuları yineleyen öykülerin dergilerde kendilerine yer bulması haklı olarak güçleşir.” cümlesi B seçeneğini, “Genç yazarın yazmaya başladığında kendine soracağı soruların ilki, ‘Ne yazmalıyım?’dır.” cümlesi de D seçeneğini karşılar. Parçada geçen “Genç yazar için, yazılacak olan yalnızca hayatın içinde, yaşadığımız gerçekliğin parçası olarak duranlar değildir.” ifadesi E seçeneğindeki “Genç yazarların, özellikle yaşadıkları gerçekliği yansıtmaları gerektiği” yargısıyla çelişir. CEVAP: E Ek bilgi: “Bu parçadan aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?” sorularında birbirine tamamen zıt iki seçenekten biri doğru cevaptır.

23.

Xyayıncılık

CEVAP: A Ek bilgi: Paragrafın ilk cümlesini bulduğumuz soru tipinde doğru olduğu düşünülen yargının parçanın başına getirilerek okunması ve kendisinden sonraki ifadeyle uyumlu olup olmadığına bakılması gereklidir.

Xyayıncılık 27.

Paragrafa bakıldığında B, C, D, E seçeneklerinin paragrafa giriş cümlesi olamayacakları, ifadelerindeki karşılaştırmalardan ya da sonuç olabilecek yargılar ifade etmelerinden anlaşılmaktadır. Paragrafta ifade edilmeyen “nesir eleştirisi”, “tiyatro eleştirisi” gibi anlatımlar, bizi doğru seçeneğe yani A seçeneğine götürür.

25.

24.

“İnsanlar roman hakkında konuşurken ya çok dikkatli olmak zorunda hissediyorlar kendilerini ya da akıllarına ne gelirse söylemeyi tercih ediyorlar.” cümlesi C seçeneğini, “Romanın hacminin sınırlarının nerede başlayıp nerede bittiği, orijininin nereden geldiği, hangi dönemde ortaya çıktığı, roman yazarının sanat anlayışının değeri veya geçerliliği, anlatıcı ve bakış açısının yazarla ilişkisinin belirsizliği, kişi ve olayları gerçekçi olarak verip verememenin boyutları gibi daha birçok konuda hep farklı düşünceler hâkim olmuştur insanlar arasında.” cümlesi B ve D seçeneklerini, “Bu tür hakkında ne söylenirse söylensin hemen daima istisnaları da beraberinde getirmektedir.” cümlesi de E seçeneğini doğrular. Parçada “Romanın özellikleri ile ilgili herkesçe benimsenen kuralların oluşturulması gerektiği” yargısını karşılayan bir ifade yoktur. CEVAP: A

“Ayrı din, millet, zümrelere bağlı insanlar ve mesleklerin ayırıcı çizgilerinin ötesindeki ortak vasıflara yönelerek İstanbul’un beşerî bütünlüğünü veren mozaiğin ayrıntılarına inmiş.” ifadesi A seçeneğini, “Ölüm korkusunun, onu, hikâyede bir anlamda yaşama ve yazma tutkusu içinde her şeyi unutmaya, belki de ardında yaşayacak bir varlık bırakma endişelerine götürdüğünü” ifadesi C seçeneğini, “yeni, kendine has, büyük şehrin aylaklarına yönelmiş hikâyelerine” ifadesi D seçeneğini, “Hikâyede hayatı, hayatta hikâyeleri yaşamıştır.” ifadesi E seçeneğini karşılar. Parçada B seçeneğinde verilen “Kendisine konan hastalık teşhisinden sonra yazmayı bıraktığına” ifadesiyle ilgili bir yargı olmadığı gibi, “Ölüm korkusunun, onu, hikâyede bir anlamda yaşama ve yazma tutkusu içinde her şeyi unutmaya, belki de ardında yaşayacak bir varlık bırakma endişelerine götürdüğünü, sonunda sıtmalı bir yazma devresine girdiğini görüyoruz.” cümlesinden de anlayacağımız şekilde hastalık teşhisinden sonra yazmaya hız verdiği söylenmektedir. Bu nedenle yazmayı bıraktığından söz edilemez. CEVAP: B Ek bilgi: “Bu parçada aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?” sorularında parçadaki ana fikri ve yaklaşıma ters olan yargı doğru cevabı gösterir.

Paragrafın ilk üç cümlesi gazete yazarları ile ilgiliyken IV numaralı cümleden itibaren edebiyat yazarları ve gazete yazarları arasında bir karşılaştırma yapılmıştır. Yani IV numaralı cümleden itibaren konunun farklı bir yönüne değinilmeye başlanmıştır. İlk üç cümlede yazar diye anılan kişilerin gazete yazarları olduğu belirtilirken IV. cümleden itibaren gazeteci ile edebiyat yazarı arasındaki farklar belirtilmiştir. CEVAP: C Ek bilgi: Paragrafın ikiye bölündüğü kısımda iki bölüm arasında anlamsal ve yapısal bağ bulunmamasına dikkat edilmelidir.

3

Diğer sayfaya geçiniz.

2012 – KPSS / GY - GK ÇÖZÜMLERİ
28. “Çünkü ne doğru okunur eleştiri ne de nitelikli okumalarla onu sürekli geliştirecek okur bulur.” cümlesi A seçeneğini, “Bizim edebiyatımızda en çok eleştiri üstüne konuşmak zordur.” cümlesi B seçeneğini, “Eleştirinin varlığı, sıkıntı üreten bir dünya oluşturur ve bu sıkıntının bir yanı okuru zorlamakla ilgiliyken öbür yanı sürekli kendini yenileme, bir tür sürekli yaşanan doğum sancısı biçiminde kendini gösterir.” cümlesi de C ve D seçeneklerini karşılar. E seçeneğindeki “Eleştirmenlerin yeni yetişenlere destek olmaması” ifadesiyle ilgili parçada herhangi bir değerlendirme yoktur. CEVAP: E Ek bilgi: Paragraftaki sanatçının ya da yazarın eleştirdiği, karşı çıktığı durumlar bulunurken sözde soru cümlelerine dikkat edilmelidir. Bunların yapıca olumlu olanları anlamca olumsuz, yapıca olumsuz olanları anlamca olumludur.
31. - 2. 6- 4 - (3 - 7) . (- 1) + 4@ - 8 =- 2. 6- 4 - (+ 4) + 4 @ - 8 =- 2. 6- 4@ - 8 = 8 -8 = 0 bulunur. CEVAP: C Ek bilgi: İşleme eğer varsa parantezin en iç kısmından başlanır ve işlem sırasına dikkat edilir. (Çarpma, Bölme, Toplama, Çıkarma) –4 34.

TG – 2
H, C ve F ardışık tek tam sayılar ve

H < C < F olduğundan;
+2 +2

H < C < F Dolayısıyla,

dir.

H + 2 = C H - C =- 2 C +2 = F F -C = 2 H + 4 = F H - F =- 4 olur.

( H - C + 1) . ( F - C ) . ( H - F + 3) = = =
^ -2 h

2

-4

= ( - 2 + 1) . (2) . ( - 4 + 3) =- 1.2. - 1 = 2 bulunur. CEVAP: E
çift

32.

(a + 3) 6 $ çift

Ek bilgi: Ardışık TEK ve ÇİFT sayıların aralarındaki fark artış yönünde 2’dir.

Çift

çift

= Çift olduğundan

(a + 3) $ çift bulunur. Dolayısıyla a $ TEK tir.

Xyayıncılık

a +1 $ T +T & Ç ( a - 1 ) 2 $ ( T - T) Ç $ Ç Ç & Ç 2a - 4 $ Ç.T - Ç $ Ç - Ç & Ç a3 + 6 $ TT + Ç $ T + Ç & T -a + 5 $ -T + T & Ç bulunur. Sonuç olarak a 3 + 6 ifadesi kesinlikle bir tek sayıdır. CEVAP: D

29.

III numaralı cümleden sonra “Mesela divan şiiri unutuldu ama divan şiirine işçiliği, ustalığı ile ulaşılması bence İkinci Yeni’de oldu.” ifadesi getirilmelidir. Çünkü bu ifade III numaralı cümleyi örneklemektedir. IV numaralı cümlede ise tersi bir durum verilmiştir. CEVAP: B Ek bilgi: Bu tür sorularda doğru olduğu düşünülen cümle parçadaki yerine getirilerek okunursa soruyu yanlış çözme ihtimali azalır.

Xyayıncılık 35.

Seçenekler incelenirse;

Ek bilgi: Çift sayıların 0 hariç bütün pozitif tam sayı kuvvetleri ÇİFT’tir.

2a7b dört basamaklı sayısı, 1a4b dört basamaklı sayısı cinsinden yazılırsa; 2a7b =
. 5 ile bölümünden kalan "2" dir.

1a4b

+

. 5 ile bölümünden kalan

1030

1030 5 1030 206 0 Kalan J1 1 K + K ^1h 2 K 2 K1 1 K K1 2 L ^2h N1 - 2 1 J 3 N2 O K O O 2O O =K K1O O K O O O L2P P
1

2a7b → sayısının 5 ile bölümünden kalan, 2 + 0 = 2 bulunur. CEVAP: C Ek bilgi: Kalanın sorulduğu sorularda sayıların karşılıkları olarak yerlerine kalan sayılar ele alınabilir.

33.

30.

Parçaya bakıldığında yazar için söylenebilecek en uygun değerlendirme “Eserlerinde gündelik hayatı ve kişileri anlattığı”dır. Paragraf baştan sona sanatçının öykü ve romanlarındaki konuları ve kişileri anlatmaktadır. CEVAP: A Ek bilgi: İçerik ile üslup farklı kavramlardır. İçerik bir eserin neyi anlattığını yani konusunu gösterirken üslup eserin yazılış biçimi, dilin kullanım şeklidir.

J N 3 2 2 =K . O K O 2 1 L P
1

1

=32 = 3 olarak bulunur.
CEVAP: D

Ek bilgi: Üslü sayılarda kesir ile ifade edilen “üs”ler, karekök olarak alınabilir. Örnek: a 2 = a
1

4

Diğer sayfaya geçiniz.

2012 – KPSS / GY - GK ÇÖZÜMLERİ
36. Soruda en büyük sayının en küçük değeri sorulduğundan sayılar birbirine olabildiğince yakın seçilmelidir. 821 4 820 205 1 Kalan

TG – 2
38. Soruda verilen ifadelerden tam kareler oluşturulmaya çalışılırsa; m 2 + n 2 + 4m + 6n + 11 40. 2 x - y = 81 = 3 4 9 x + y = 16 & (3 2) x + y = 2 4 34 = 2x - y 3 2.(x + y) = 2 4 m 2 + 4 m (+ 4 - 4) n 2 + 6 n (+ 9 - 9 ) 4
2

Dört sayıda eşit olursa: 205, 205, 205, 205 (Kalan yok) Sayılar birbirinden farklı olduğu söylendiğinden toplam 821 de değişmeden sayılar birbirinden fazla uzaklaştırılmadan arttırılıp azaltılırsa, 203, 205, 206, 207 sonucu bulunur. CEVAP: E Ek bilgi: “En büyüğü en az veya en küçüğü en çok kaçtır?” şeklinde sorulan sorularda sayılar EŞİT, ARDIŞIK ya da olabildiğince YAKIN seçilmelidir.

( m + 2 ) 2 - 4 + (n + 3 ) 2 - 9 (m + 2) + (n + 3) - 13 + 11 & (m + 2) + (n + 3) - 2 bulunur. Dolayısıyla m + 2 = 0 n+3=0 m =- 2 n =- 3
2 2 2 2

2 . (x + y)

=

x-y 4 x-y 4 (içler - dışlar çarpımı)

2 = x+y

(x + y) . (x - y) = 2.4 x2 - y2 = 8 bulunur. CEVAP: E Ek bilgi: Tabanlar aynı ise üsler oranlanabilir. ax = by am = bn y x = m n

( - 2) + ( - 3) -5 m +n = = =- 5 olur. m -n 1 ( - 2) - ( - 3) CEVAP: A Ek bilgi: x + bx + c olmalıdır.
2

(b’nin yarısının)2

Xyayıncılık

39.

x → Siyah (12 – x) → Beyaz Torbadan art arda iki top çekildiğinde; I. Her ikisinin siyah olma olasılığı; 1. Top x 12 . 2. Top x -1 11

II. Her ikisinin beyaz olma olasılığı; 37.
1 - 3 + 5 - 7 + 9 - 11 + … + 2009 - 2011 1 444 2 44 3 4 < < >
^ -2 h ^ -2 h ^ -2 h ^ -2 h

1. Top

2. Top

Görüldüğü gibi toplamı oluşturan sayıların ikişerli eşitleri “–2” olarak bulunur. Toplamda; Son T. – İlk T. Artış Miktarı +1

12 - x 11 - x . 11 12 x x -1 . 12 11 & 12 - x 11 - x . 12 11 = x. (x - 1) 12 . 11 . 12 . 11 (12 - x) . (11 - x) 41. m değeri denklemi sağladığından; a 2 - 4a + 1 = 0 m 2 - 4m + 1 = 0 m 2 - 4m = - 1 bulunur. (m - 4) . (m - 3) . (m - 1) .m

=

2011 - 1 + 1 = 1006 terim 2 vardır.

1006 Dolayısıyla sonuç: (- 2 ) . 2 = –1006 bulunur. CEVAP: A Ek bilgi: Bu tür sorularda öncelik Son Terim – İlk Terim +1 formulünden Artış Miktarı terim sayısı bulunur; daha sonra ise bulunan terim sayısı artış miktarı ile çarpılıp belirlenen grup sayısına bölünür.

x. (x - 1 ) 10 10 = = = 21 21 (12 - x) . (11 - x) x = 5 bulunur. Dolayısıyla torbada 12 – x = 12 – 5 = 7 adet beyaz top vardır. CEVAP: B Ek bilgi: Olasılık İstenen durum sayısı Toplam durum sayısı (m - 4) .m (m 2 - 4m ) . (m - 3 ) . (m - 1 ) ( m 2 - 4m + 3)

Xyayıncılık

(–1).(–1 + 3) = –1.(2) = –2 bulunur. CEVAP: E Ek bilgi: Denklemi sağlayan değer denklemin bir köküdür. Değişken bulunmadan da sonuç kalıplar oluşturularak bulunur. Diğer sayfaya geçiniz.

Art arda çekme işleminde top sayısı birer birer azalacaktır.

5

2012 – KPSS / GY - GK ÇÖZÜMLERİ
m n + m n 1 +1 2 = = m n 1 -1 0 m n m n + m -n 1 -1 = =04 m -n 1 +1 m n 45. -3 - 6 2+ 3 + 2 15 + 12 5 +1 2 3 . ^ 5 + 1h 5 +1 47. SATIŞ → X % a indirim SATIŞ → 210 TL % a indirim SATIŞ → 147 TL

TG – 2

42.

m > 0, n > 0

- 3 .^ 3 + 2 h
^ 2 + 3h

+

m > 0, n < 0

=- 3 + 2 3 = 3 bulunur. CEVAP: C Ek bilgi: Toplama ya da çıkarma işleminde paydaları birbirlerinden farklı olan kesirler arasında bir işlem yapılırken paydalar ortak katla eşitlendikten sonra işlem yapılır.

Buradan % a indirimin % 30 olduğu bulunur.

m < 0, n < 0

-m n + -n -1 - 1 -2 m = = -n m -1 + 1 0 -m n -m n + n m -1 + 1 = =04 m n -1 - 1 -m n CEVAP: B

Buna göre ilk satış fiyatı x. 70 100 = 210 x " 300 TL dir.

^ % 30 indirim h

m < 0, n > 0

Alış → 250 TL, Satış → 300 TL ise, ilk durumda kâr oranı % 20 bulunur. CEVAP: C Ek bilgi: Kâr = Satış – Alış Kâr Oranı ⇒ Alış 100 (Satış-Alış) x

Sonuç olarak tek bir sonuç vardır. Ek bilgi: x < 0 için |x| = –x |–x| = –x x > 0 için |x| = x |–x| = x’e eşittir.

Xyayıncılık

↓ |x – y| + (y – z) – |z – x| x < y < 0 < z olduğundan, |x – y| = –(x – y) = –x + y |z – x| = z – x ⇒ - x + y + ( y - z) - ( z - x) =- x + y + y - z - z + x = 2y - 2z bulunur. CEVAP: D Ek bilgi: n x n $ n: ÇİFT ⇒ |x| n: TEK ⇒ x

12 6 3 1

Xyayıncılık

43.

4

^x - yh4 + 3 ^y - zh3 - 6 ^z - xh6

46.

Oluşturulacak en küçük boyutlara sahip küpün boyutları ekok(12, 15, 20) = 60 birim bulunur: 15 20 2 _ b 15 10 2 b b ekok (12, 15, 20) = 2 2 .3.5 15 5 3 ` b = 60 5 5 5b b 1 1 a

48.

Ayşen → A Burak → B İsmet → İ

A + B = 26 ………1) B + i = 30 ………2) A +B +i = 14 3 A + B + i = 42 ……3)

12 44. a 2 = 5 a +b b 3 = b +c 4 a " 2k a + b " 5k b " 3k b " 3k olur. 20

15

Üç denklem birlikte çözülecek olursa; A + B = 26 B + İ = 30 A + 2B + İ = 56 A + B + İ = 42

b + c " 4k c"k olur.

Dolayısıyla,

a 2k = a +c 2k + k = 2 bulunur. 3 CEVAP: A

Şekilden de görüleceği üzere, taranmış satır ve sütun hizasında küp içinde bulunan 6 adet tuğla küpün tamamı boya içine batırıldığında hiçbir yüzeyi boyaya maruz kalmayacak olanlardır. Dolayısıyla; 60 . 60 . 60 12 . 15 . 20
5 4 3

Dolayısıyla B = 14 bulunur. B = 14 için A = 12 ve İ = 16 bulunur. Sonuç olarak Ayşen doğduğunda (12 yıl önce) İsmet → 16 – 12 = 4 yaşında olur. CEVAP: B Ek bilgi: Ortalama = Toplam formülü Adet ile bulunur.

= 60 adet tuğla kullanılacak-

tır ve bunlardan 6 tanesinin hiçbir yüzeyinde boya olmayacaktır. CEVAP: E

p Ek bilgi: m = n r m n

ise; p.k r.k alınmalıdır. Ek bilgi: Prizmanın dış yüzeyini oluşturan küpler dışında, iç tarafta kalan küplere bir boya teması olmayacaktır.

6

Diğer sayfaya geçiniz.

2012 – KPSS / GY - GK ÇÖZÜMLERİ
49. Satıcının 100 adet ürünü 100 TL den satın aldığını düşünürsek; 100 ürünü % 20 kâr ile (120 TL) sattığında 100.120 → 12.000 TL kazanır. Fakat tartı % 10 eksik tarttığından 10 adet ürün fazladan satmıştır. Dolayısıyla 10.(120 TL) = 1200 TL daha fazla kazanmıştır. Maliyet → 100.100 TL →10.000 TL Kazanç → 110.120 TL →13200 TL olur. Sonuç olarak gerçekte % 32 kâr elde edilmiştir. CEVAP: D Ek bilgi: Kâr = Satış – Alış Kâr Oranı ⇒ Alış 100 (Satış-Alış) x 52. (2011 [ 2012) . . a b a ≤ b olduğundan; 2011 / c (mod 2012) (2012 [ 2011) . . a b a > b olduğundan; 2011 / b (mod 2012) O hâlde (2011 [ 2011) . . a b a ≤ b olduğundan; 2011 / c (mod 2011) c / 0 bulunur. CEVAP: C Ek bilgi: İşlemde verilen kurallar uygulanmaya çalışılır. → x / y (mod z) x in z ile bölümünden kalan y’dir. d / 2011 c / 2011 54. Doğru soru sayısı = x olsun. Yanlış soru sayısı = y olsun. y adet doğru silinecektir. 4
cx -

TG – 2

y 4

m " net sayısı

2(Net sayısı) – (0,25) (Yanlış soru) = 56 sayısı y c x - m - (0, 25) .y = 56 2 4 2x - 0, 5y - 0, 25y = 56 Buradan 1. denklem 2x - 0, 75y = 56 bulunurken 2. olarak toplam sorusu sayısı " x + y = 50 denklemi bulunur. Şimdi bulduğumuz bu iki bilinmeyenli denklemleri çözelim: 2x - 0, 75y = 56 + - 2/ x + y = 50 2x - 0, 75y = 56 + - 2x - 2y = - 100 - 2, 75y = - 44 y= y= 44 2, 75 4400 = 16 275 CEVAP: C

Xyayıncılık

1. saat → 8V 2. saat → 4V 3. saat → 2V 4. saat → V 3. saatteki hızı 2V ile yol alacak olursa 15V yolun tamamını = 7, 5 saatte alır. 2V Dolayısıyla yolculuk 7,5 – 4 = 3,5 saat daha fazla sürecektir. CEVAP: A Ek bilgi: Zaman = Yol Hız hızları ile toplamda alınan yol 15V dir.

Xyayıncılık

50.

Aracın hızı 8V olarak alınırsa;

53.

4x + 3 y= → y’yi tanımsız yapan değer 2x - 6 Pay 0

Ek bilgi: Net hesaplanırken doğru sa1 yısından yanlış sayısının ’ü çıkarılır. 4

tanımsız olduğundan; x = 3 bulunur.

2x – 6 = 0 2x = 6

4x + 3 y= →x i tanımsız yapan değer 2x - 6 için eşitlik y cinsinden yazılırsa; y. ^2x - 6h = 4x + 3 51. 1 A musluğu 8 saat → 1 saatte doldu8 rur. 1 B musluğu 6 saat → 1 saatte boşaltır. 6 1 saatte I havuzdan; 1 1 1 - = oranında su boşalır. 6 8 24
^3h

2xy - 6y = 4x + 3 2xy - 4x = 6y + 3 x. ^ 2 y - 4 h = 6 y + 3 x= Pay 0 6y + 3 2y - 4

^4h

II. havuz I. havuzun iki katı olduğun1 1 dan, 4 saatte I. havuzun 4. = sı 24 6 1 boşalırken bu su II. havuzun sini 12 doldurur. CEVAP: D Ek bilgi: Dolduran musluk (+) Boşaltan musluk (–) olarak alnır.

ilişkisinden, 2y – 4 = 0

2y = 4

y = 2 bulunur. A = 3, B = 2 için A + B = 3 + 2 = 5 dir. CEVAP: E Ek bilgi: A B Pay (B ≠ 0) Payda

B = 0 için ifade tanımsızdır.

7

Diğer sayfaya geçiniz.

2012 – KPSS / GY - GK ÇÖZÜMLERİ
55.
C

TG – 2
Ek bilgi: Her ayrılan küpte 3 yüzey büyük küpten çıkmış olur. Ek bilgi: Bu tür sorularda ilk olarak verilen bilgilere bakılarak ulaşmak istediğimiz sonucu buluruz.

6

D

5

A 4

H

9

B 2 1 3 2 1 3

İkizkenar üçgende yükseklik kenarortay olduğundan |AD| = 5, |BD| = 18 ise 18 | DH | = = 9 ve dolayısıyla |AH| = 4 2 bulunur. & ABC de öklit bağıntısından; | CH | 2 = | AH | . | HB | h = 4.9 h = 6 bulunur. & 6 dolayısıyla A (DAC) = 5. = 15 br 2 olur. 2 CEVAP: A Ek bilgi: h = p.k Xyayıncılık
h
2
2

59. 57. İki doğrunun kesim noktası için doğru denklemleri ortak çözülür. y = 4x - 7 2x - 3y - 11 = 0 1 44 44 2 4444 3 2x - 3. ^4x - 7h - 11 = 0 - 10x + 10 = 0 x =1 Dolayısıyla y =- 3 bulunur. Xyayıncılık Kesim noktası (1, –3) ile (4, 6) noktasından geçen doğru denklemi; y - y1 x - x1 y - (- 3) x -1 = " = y2 - y1 x2 - x1 4 -1 6 - (- 3) = y +3 9
3

14 ERKEK C şubesi y KIZ

% 70 i erkek olduğuna göre, 14 14 + y = 70 100
20 5

y = 6 bulunur. CEVAP: C Ek bilgi: x değerinin y değerine göre oranı, x şeklinde hesaplanır. x+y

p

k

=

x -1 3

y = 3x - 6 bulunur. x eksenini kestiği nokta y = 0 için x = 2 bulunur. CEVAP: E Ek bilgi: Doğru denklemi, • Bir nokta + Eğim • İki nokta ile de bulunur. B şubesi 60. A şubesi 12 KIZ 8 ERKEK 10 KIZ 10 ERKEK 6 KIZ 56.
y

58.

A ERKEK → x kişi B ERKEK → 10 kişi x + 10 = 18 x = 8 bulunur.

C şubesi

14 ERKEK

x

X

Y Z z

Buradan üç şubede toplam 60 öğrenci olduğu görülür. A KIZ + C KIZ = 12 + 6 = 18 olduğundan 60 360° x = 108° 18 x bulunur. CEVAP: E Ek bilgi: Oran - Orantı yardımı ile 360° lik daire içinde dilim oranı bulunabilir.

Bir katı cismin köşesinden parça çıkarılması hacimde değişiklik yaratır. Fakat söz konusu yüzey alanı olduğunda çıkan her yüzey için içeride bir yüzey oluşacağından yüzey alanı toplamda değişmez. Buna göre: Yüzey alanı " 6. ^6.6h = 216 br 2 olarak bulunur. (değişmez.) CEVAP: A

Grafikten A şubesindeki erkek öğrenci sayısının 8 olduğu bulunur. A şubesi → 8 Erkek 12 Kız 20 kişi 12 A = 20 100

A şubesindeki kız oranı →

A = % 60 bulunur. CEVAP: E

8

Diğer sayfaya geçiniz.

LİSANS
2012 – KPSS / GY - GK ÇÖZÜMLERİ
1. Dokumacılık, ticaret ve hayvancılık Uygurların yerleşik yaşama geçmelerinden önceki süreçte ekonomik etkinlikleri arasındadır. Yerleşik hayata geçilmesiyle birlikte tarım, Uygurların ekonomik etkinlikleri arasına girmiştir. CEVAP: B Ek bilgi: Uygurların yerleşik hayata geçmelerinde Manihaizm inancını kabul etmeleri etkili olmuştur. Bu dinin et yemeyi yasaklayan hükümleri, Uygurların tarımsal faaliyetlerde bulunmalarına ortam hazırlamıştır. 4.

GENEL KÜLTÜR
Selçuklularda İkta Sistemi’nin başındaki görevli olan “pervaneci” ikta topraklarının dağıtılmasından ve sistemin yürütülmesinden sorumludur. Osmanlı Devleti’nde ise Tımar Sistemi’nin başındaki görevli “nişancı”dır. Nişancı da tımar topraklarının dağıtılmasından ve sistemin yürütülmesinden sorumludur. CEVAP: A Ek bilgi: Şehremini: Osmanlı Devleti’nde belediye işlerini yürüten görevlidir. Muhtesip: Çarşı ve pazarlardaki fiyatların denetiminden sorumlu görevlidir. Mültezim: İltizam Sistemi’nde ihaleyi alan kişidir. Defterdar: Osmanlı Devleti’nde mali işlerin başındaki divan üyesidir. 7. –

TG – 2
Esham Senetleri III. Mustafa Döneminde XVIII. yüzyılda iç borçlanma amacıyla düzenlenmiştir.

II. Abdülhamit, Osmanlı-Rus Savaşı’nı gerekçe göstererek anayasanın kendisine verdiği hakkı kullanıp Mebusan Meclisi’ni kapatmış ve Kanunuesasi’yi yürürlükten kaldırmıştır. bu durum Osmanlı Devleti’nde anayasal demokratik hayatın kesintiye uğramasına neden olmuştur. Fakat Sancak Sistemi’nin anayasal demokratik hayatla ilgisi yoktur. 31 Mart Ayaklanması ise anayasal demokratik hayata tepki olarak ortaya çıkmasına rağmen, isyan Hareket Ordusu tarafından bastırılmış ve anayasal demokratik hayat devam etmiştir.

2.

Xyayıncılık

Xyayıncılık

Itri, Türk musikisine büyük katkılar yapmış önemli bir bestekârdır. 42 adet beste yapan Itri, Nevakâr makamını da bulan kişidir. “Tuti-i Mucize-i Guyem” adlı meşhur beste de Itri tarafından bestelenmiştir. CEVAP: D Ek bilgi: – – – – Nefî, Türk Edebiyatının en önemli hiciv şairlerindendir. Nedim, Lale Devri’nin ünlü şairidir. Naima, ilk Osmanlı vakanüvisidir. (resmi tarih yazıcısı) Karacaoğlan, şiirlerini hece ölçüsü ve yaşadığı bölgenin konuşma diliyle yazan halk ozanıdır.

5.

XVIII. yüzyılda Osmanlı Devleti ile Rusya arasında imzalanan Küçük Kaynarca Antlaşması ile Rusya, Osmanlı idaresindeki Ortodoksları himaye etme hakkına sahip olmuştur. Rusya’nın Ortodoks halkı himaye etmek istemesinde, – Osmanlı Devleti’nin iç işlerine karışmak (III) düşüncesi etkili olmuştur. CEVAP: C Ek bilgi: Küçük Kaynarca Antlaşması ile Osmanlı toprağı olan Kırım bağımsız bir yapıya sahip olmuş ve Karadeniz’deki Türk egemenliği sona ermiştir. Anlaşmayla Osmanlı Devleti ilk kez Rusya’ya kapitülasyon vermiştir.

CEVAP: A Ek bilgi: Sancak Sistemi, Osmanlı Devleti’nde hükümdar çocuklarına devlet yönetim tecrübesi kazandırmak amacıyla oluşturulan sistemdir.

8.

6. 3. İslamiyet’ten önceki dönemde Oniki Hayvanlı takvim, Türkler tarafından kullanılmıştır. Türklerin İslamiyet’i kabul etmelerinden sonraki süreçte ise hicri, celali ve rumi takvim kullanılmaya başlanmıştır. CEVAP: E Ek bilgi: Türklerin İslamiyet’i kabul etmeleriyle birlikte hicri takvim kullanılmaya başlanmıştır. Celali takvimi, Ömer Hayyam tarafından Büyük Selçuklu Devleti Döneminde Sultan Melikşah adına düzenlenmiştir. Rumi takvim ise Osmanlı Devleti Döneminde (II. Mahmut Dönemi) kullanılmaya başlanmıştır.

Osmanlı maliyesi XIX. yüzyılda Muharrem Kararnamesiyle iflas ettiğini açıklamıştır. Bunun üzerine Avrupalı alacaklı devletler Osmanlı Ülkesinde Genel Borçlar İdaresini kurarak (Düyun-u Umumiye İdaresi) Osmanlı Devleti’nin gelirlerine el koymuştur. CEVAP: D Ek bilgi: – – Celali İsyanları XVII. yüzyılda çıkmıştır. Kapitülasyonlar XVIII. yüzyılda I. Mahmut Döneminde sürekli hâle getirilmiştir. İrad-ı Cedit hazinesi III. Selim Döneminde XVIII. yüzyılda kurulmuştur.

Coğrafi Keşifler XIV. ve XV. yüzyılda Doğu’nun zenginliklerine ilk elden ulaşmak, dünyayı öğrenmek ve Hristiyanlığı yaymak amacıyla Avrupalıların gerçekleştirdiği keşif hareketleridir. Keşifler Osmanlı Devleti’nin denetiminde bulunan İpek ve Baharat Yolu’nun önemini yitirmesine neden olmuş ve Osmanlı maliyesini XVI. yüzyılda olumsuz etkilemiştir. CEVAP: B Ek bilgi: Rönesans Hareketleri Avrupa’da bilim, kültür ve edebiyat alanındaki gelişmelerdir. Fransız İhtilali ise 1789 yılında gerçekleşmiş olup Avrupa’da monarşik yapılara karşı çıkan demokratik, milliyetçi hareketlerdir.

9

Diğer sayfaya geçiniz.

2012 – KPSS / GY - GK ÇÖZÜMLERİ
9. Osmanlı Devleti, Makedonya, Selanik, Ege adaları ve Dedeağaç’ı Balkan Savaşları sonunda kaybetmiştir. Bu bölgelerin kaybedilmesiyle Balkanlar’da Türk azınlık sorunu ortaya çıkmıştır. Arnavutluk da Osmanlı Devleti’nin Balkan Savaşları’ndaki durumundan faydalanarak bağımsızlığını ilan etmiştir. Fakat Bosna-Hersek 1908 yılında Meşrutiyet’in yeniden ilanı sırasında kaybedilmiştir. CEVAP: E Ek bilgi: 1908 yılında Meşrutiyet’in yeniden ilanı sırasında ortaya çıkan otorite boşluğu sırasında ayrıca Bulgaristan bağımsızlığını ilan etmiş ve Yunanistan Girit’i ilhak etmiştir. Ek bilgi: Batı Trakya, Balkan Savaşları (19121913) sırasında kaybedilmiştir. Mondros Ateşkes Antlaşması ise 1918 yılında imzalanmıştır. 12. Erzurum ve Sivas Kongresi’nde alınan ve son Osmanlı Mebusan Meclisi’nde onaylanarak kabul edilen kararlarda Mondros Ateşkes Antlaşması’nın imzalandığı gün Türk ordusunun elinde bulunan çizginin ulusal sınır olduğu belirtilmiştir. Batum, Musul, Hatay ve İzmir bu sınırlar içerisinde yer almaktadır. Fakat Batı Trakya bu sınırlar içerisinde yer almaz. CEVAP: C 15. Ek bilgi:

TG – 2
Misakımillî kararları son Osmanlı Mebusan Meclisi’nde Felah-ı Vatan Grubu üyelerinin oylarıyla kabul edilmiştir. Bu kararların onaylanması üzerine Anlaşma Devletleri İstanbul’u resmen işgal ederek Mebusan Meclisi’ni dağıtmışlardır.

24 Nisan 1920’de Mustafa Kemal’in Meclise sunduğu ve tarihe “24 Nisan Önergesi” diye geçen kararlarda, – – – – hükûmet kurulmasının gerekliliği (I), TBMM’nin üstünde bir kuvvet olmadığı (II), TBMM’nin kanun yapma ve kanunları yürütme yetkisi olduğu (III), geçici bir hükûmet başkanı tanımanın doğru olmadığı padişahın ve halifenin, Anlaşma Devletleri’nin baskısından kurtulduğu zaman, Meclisin düzenleyeceği yasaya göre hareket etme durumunda olduğu belirtilmiştir. CEVAP: E Ek bilgi: Padişah ve halifenin, Anlaşma Devletleri’nin baskısından kurtulduğu zaman, Meclisin düzenleyeceği yasaya göre hareket etme durumunda olduğunun belirtilmesi TBMM üzerinde hiçbir gücün kabul edilmediğinin açık göstergesidir.

10.

Birinci Dünya Savaşı başlarında tarafsızlığını açıklayan Amerika Birleşik Devletleri daha sonra Anlaşma Devletleri safında savaşa girmiştir. Amerika Birleşik Devletleri’nin bu tutum değişikliğinde ticaret gemilerinin Almanya tarafından batırılması hızlandırıcı bir etkiye neden olmuştur. CEVAP: C Ek bilgi: Amerika Birleşik Devletleri başkanı Wilson, savaş sırasına Wilson İlkeleri’ni yayımlayarak savaş sonunda imzalanacak anlaşmaların programını belirlemiş ancak Anlaşma Devletleri bu ilkelere uymamışlardır.

– Xyayıncılık Xyayıncılık 16. 13. 4-11 Eylül 1919’da toplanan Sivas Kongresi hem toplanış amacı hem de aldığı kararlar bakımından ulusal bir nitelik taşımaktadır. Bu nedenle işgallere karşı bölgesel cemiyetlerin kurulmasında Sivas Kongresi kararları etkili olmamıştır. Kongrede bölgesel nitelikli cemiyetler ulusal hâle getirilmiştir. A, B, C ve E seçeneklerindeki gelişmelerde Sivas Kongresi kararları etkilidir. CEVAP: D Ek bilgi: Sivas Kongresi, Amasya Genelgesi’ndeki çağrı üzerine toplanmış ve yurdun birçok bölgesinden gelen temsilcilerin katılımıyla kararlar almıştır.

14. 11. Kurtuluş Savaşı’nda Peyamısabah, Aydede, Alemdar ve Ümit gibi yayın organları ulusal mücadeleye karşı çıkmıştır. Fakat Albayrak ve Anadolu Ajansı ulusal mücadeleyi desteklemiştir. CEVAP: A Ek bilgi: Albayrak gazetesi Şark Vilayetleri Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti’nin yayın organıdır. Anadolu Ajansı ise 1920 yılında Atatürk’ün isteğiyle Halide Edip öncülüğünde kurulmuştur.

Misakımillî kararları 28 Ocak 1920’de son Osmanlı Mebusan Meclisi’nde oylanarak kabul edilen kararlardır. Bu kararlarda – – – – – – Boğazların durumu, adli ve mali sınırlamaların kaldırılması, bazı bölgelerde halk oyuna müracaat edilmesi, millî sınırların korunması, azınlık hakları, Osmanlı borçlarının ödenmesi CEVAP: B

23 Şubat - 12 Mart 1921 tarihleri arasında toplanan Londra Konferansı’nda Anlaşma Devletleri arasında görüş ayrılıklarının yaşanmasında, – Türk Ordusunun Birinci İnönü Savaşı’nı kazanması (I) etkili olmuştur.

Fakat Ankara Antlaşması’nın imzalanması ve İtalya’nın Anadolu’dan çekilmesi Londra Konferansı’ndan daha sonraki tarihte gerçekleşmiştir. CEVAP: A Ek bilgi: Anlaşma Devletleri, Londra Konferansı’na hem İstanbul Hükûmeti’ni hem de TBMM Hükûmeti’ni birlikte davet ederek çıkabilecek görüş ayrılığından yararlanmak istemiştir. Diğer sayfaya geçiniz.

konularıyla ilgili ilkeler belirlenmiştir.

10

2012 – KPSS / GY - GK ÇÖZÜMLERİ
17. Kars Antlaşması, 13 Ekim 1921 tarihinde Sovyet Rusya’nın isteğiyle Azerbaycan, Ermenistan ve Gürcistan hükûmetleriyle TBMM Hükûmeti arasında imzalanmıştır. Anlaşma ile doğu sınırı kesin bir nitelik kazanmıştır. CEVAP: C Ek bilgi: TBMM Hükûmetinin ilk kez büyük bir devlet tarafından tanındığı anlaşma Moskova Antlaşması’dır. Kars ve çevresinin Türkiye’ye bırakıldığı anlaşma ise Gümrü Antlaşması’dır. Ek bilgi: Soyadı Kanunu’yla Osmanlı Devleti’nin vermiş olduğu rütbe ve nişanlar da yasaklanmıştır. Ek bilgi: – 20. 1934 yılında çıkartılan Soyadı Kanunu’yla ağa, beyzade, hoca, hafız, molla, paşa gibi unvanların kaldırılmasıyla, – – toplumdaki sınıflaşmanın önüne geçme (I), toplumu ayrıştırıcı tutumlara son verme, CEVAP: B 23.

TG – 2
1923 yılında cumhuriyetin ilanıyla birlikte 1921 Anayasası’nda yapılan değişikliklerle – – – – yeni Türk Devleti’nin yönetim şekli (C seçeneği) yeni Türk Devleti’nin başkenti, yeni Türk Devleti’nin resmî dili, yeni Türk Devleti’nin resmî dini CEVAP: C Milletvekillerinin yemin metnindeki dinsel sözcüklerin çıkarılması hükmü 1928 yılında, laiklik ilkesi 1937 yılında, kadınların belediye başkanlığı seçimlerine katılması 1930 yılında

durumları amaçlanmıştır.

anayasada yer almıştır.

– – 18. Balkanlar, Kafkaslar ve Orta Doğu günümüzde sürekli olarak sorunların yaşandığı bölgelerdir. Bu durumun yaşanmasında bu bölgelerin, – – – etnik ve dinî yönden parçalanmış bir yapıya sahip olması (I), Xyayıncılık stratejik bakımdan önemli bir coğrafyada yer alması (II), büyük devletlerin parçalanmasıyla ortaya çıkması (III) CEVAP: E Ek bilgi: Balkanlar ve Orta Doğu’da Osmanlı Devleti’nin Kafkaslar’da Çarlık Rusyası’nın yıkılması belirtilen bölgelerde siyasi otoritenin yeniden kurulamamasında etkili olmuştur. Ek bilgi: Devletçilik ilkesi Cumhuriyet Döneminde ekonomik yapıyla ilgili bir ilkedir.

21.

Kanun önünde, hem aynı dinin farklı mezheplerine mensup olanların hem de farklı dinlere inananların eşitliğinin sağlanması, – – laiklik (I), Xyayıncılık halkçılık (II) 24.

1924 Anayasası’nda yapılan değişikliklerdir. Halifelik ise 1924 yılında kaldırılmıştır.

Cumhuriyet Döneminde, – – Tevhid-i Tedrisat Kanunu’yla öğretim (II), Medeni Kanun’un kabul edilmesiyle hukuk (III)

ilkeleriyle ilgilidir. Laiklik ilkesi din ve mezhep özgürlüğünün sağlanmasıyla ilgiliyken halkçılık eşitlik ilkesini temel alır. CEVAP: D

özellikleri etkili olmuştur.

alanlarında birlik sağlama amacına yönelik çalışmalar yapılmıştır. Fakat alfabe alanında ikili uygulama olmadığı için birlik sağlama amacı da yoktur. CEVAP: A Ek bilgi: Cumhuriyet Döneminde ayrıca, – Ölçü ve tartı sistemlerinin değiştirilmesiyle ekonomi, Miladi takvimin kabul edilmesiyle takvim

22.

Birinci Beş Yıllık Sanayi Planı 1933’te hazırlanmış ve 1934 yılında uygulanmıştır. – – – – Misak-ı İktisadi Kararları 1923 yılında kabul edilmiştir. Âşar vergisi 1925 yılında kaldırılmıştır. Sanayiye Teşvik Kanunu 1927 yılında çıkartılmıştır. Koruyucu Gümrük Politikası Kanunu 1929 yılında çıkartılmıştır. CEVAP: A Ek bilgi: İkinci Beş Yıllık Sanayi Planı 1938 yılında hazırlanmış ancak İkinci Dünya Savaşı’nın çıkması nedeniyle uygulanamamıştır.

19.

24 Temmuz 1923’te imzalanan Lozan Antlaşması’nda – – – Kıbrıs Adası’nın İngiltere’ye bırakılması, Boğazlar’da asker ve silahtan arındırılmış alanlar oluşturulması Azınlıkların Türk vatandaşı sayılması kararları alınmıştır. CEVAP: D Ek bilgi: 1936 yılında imzalanan Montrö Boğazlar Sözleşmesi ile Lozan Antlaşması’nda “Boğazlar’da asker ve silahtan arındırılmış alanlar oluşturulması.” kararı değiştirilmiştir. Montrö ile Türkiye Boğazlar’da asker ve silah bulundurma hakkına sahip olmuştur.

alanlarında birlik sağlamaya yönelik çalışmalar da yapılmıştır.

25.

Lozan Antlaşması’yla yabancılara tanınan adli, mali ve siyasi ayrıcalıklara son verilmesi ulusçuluk anlayışının gereğidir. Bu ilke kapsamında ayrıca Kabotaj Kanunu çıkarılmış, Misak-ı İktisadti Kararları alınmış, Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Kurumu kurulmuştur. CEVAP: B Ek bilgi: Ulusçuluk ilkesi millî birlik ve beraberliği temel alarak ulusal çıkarların ön planda tutulması yönünde politikalar üretilmesini ön görür. Diğer sayfaya geçiniz.

11

2012 – KPSS / GY - GK ÇÖZÜMLERİ
26. Birinci TBMM Döneminde ve İkinci TBMM Döneminin başlarında hükûmet üyeleri Meclis içerisinden milletvekilleri tarafından tek tek oylanarak seçilmekteydi. Bu durum hükûmetin kurulmasını zorlaştırmakta ve hükûmet bunalımlarına neden olmaktaydı. 1923 yılında Kabine Sistemi’ne geçilmesiyle bu sorun aşılmış ve hükûmetin kurulması kolaylaşmıştır. CEVAP: E Ek bilgi: Kabine Sistemi’nde hükûmet üyeleri Meclis içerisinden başbakan tarafından seçilmekte ve cumhurbaşkanı tarafından onaylanmaktadır. – 29. Türkiye, Birleşmiş Milletler’e 1945 yılında üye olmuştur. Türkiye bu kurulun aynı zamanda kurucu üyesidir. CEVAP: E Ek bilgi: – – – Birinci nüfus sayımı 1927’de yapılmıştır. Devlet Demir Yolları ve Limanları İdaresi 1927’de kurulmuştur. Arapça ve Farsça dersler okulların müfredatından 1929’da kaldırılmıştır. Cumhuriyet Merkez Bankası 1930’da kurulmuştur. 32.

TG – 2
Türkiye, yakın jeolojik zamanda oluşmuş genç bir arazidir. Buna bağlı olarak ortalama yükseltisinin fazla olmasından dolayı, akarsuların akış hızı fazla ve aşındırma gücü yüksektir. Bu durumun bir başka sonucu da fay hatlarının yaygın olmasından dolayı sıcak su kaynaklarının ülkemizde yoğun olarak bulunmasıdır. Maden çeşitliliğinin fazla olması ülkemizde farklı jeolojik dönemlere ait araziler bulunduğuna, karstik depremlerin olması ise özellikle Akdeniz Bölgesi’nde eriyebilen kayaçların varlığına (kalker, kireçtaşı) kanıttır. CEVAP: B Ek bilgi: Sıcak su kaynaklarının dağılışı, fay hatlarına paralellik göstermektedir.

27.

Xyayıncılık

– –

uluslararası barış ittifaklarının desteklenmesi (I), yayılmacı ve saldırgan politikalara karşı ortak hareket edilmesi (III) CEVAP: D

CEVAP: C Ek bilgi: Razgrad Olayı’nın yaşanması üzerine İstanbul Üniversitesi öğrencileri durumu protesto etmişlerdir.

durumlarının önemini vurgulamıştır. Ek bilgi: Atatürk’ün dış politikadaki temel ilkesi “Yurtta sulh cihanda sulh! ” anlayışıdır. Türkiye’nin dış politikası bu anlayışa göre şekillenmiştir.

Xyayıncılık

Atatürk, “Uluslararası siyasi güven ortamının gelişimi için ilk ve önemli şart, milletlerin hiç olmazsa barışı koruma fikrinde samimi olarak birleşmeleridir.” sözüyle

30.

Razgrad Olayı 1933 yılında Bulgaristan’ın Razgard şehrinde Türk mezarlarının tahrip edilmesi olayıdır. Bu olay Bulgaristan ile sorun yaşanmasına neden olmuştur.

33.

Ülkemizdeki akarsuların beslenme kaynaklarının ve havzalarına düşen yağış miktarlarının azlığından dolayı taşıdıkları su miktarı azdır. Buna rağmen akış hızlarının yüksek olması akarsuların yatak eğimlerinin fazla olmasından kaynaklanmaktadır. CEVAP: C Ek bilgi: Karadeniz ve Doğu Anadolu Bölgesi akarsularının debileri ve akış hızları yüksektir.

31. 28. Türkiye ile Yunanistan arasında yaşanan Savaş Tazminatı Sorunu 24 Temmuz 1923’te imzalanan Lozan Antlaşması’yla çözümlenmiştir. Kıta sahanlığı sorunu ve hava sahası sorunu günümüzde de varlığını devam ettirmektedir. CEVAP: B Ek bilgi: Yunanistan ile 1930 yılında imzalanan Ahali Mübadele Antlaşması’yla kurulan iyi ilişkiler 1950’li yıllarda Kıbrıs sorunu nedeniyle bozulmuştur. Günümüzde de kıta sahanlığı, hava sahası, Ege adalarının silahlandırılması ve Kıbrıs sorunları varlığını devam ettirmektedir.

Gözlemcinin ulaştığı yerde gurup ve tan süresi daha uzun olduğuna göre kuzey yönde, yerel saat geri olduğuna göre batıya doğru hareket etmiştir.Hem kuzey hem de batı olduğuna göre gözlemci I numaralı ok yönünde hareket etmiştir. CEVAP: E Ek bilgi: Türkiye Kuzey yarım kürede yer aldığı için kuzeye doğru gittikçe çizgisel hız azalır; buna bağlı olarak gurup ve tan süresi artar. Dünya kendi ekseni etrafında batıdan doğuya doğru döner; bu nedenle doğuda yerel saat daima ileridir.

34.

Çiftçi nüfusun tarım alanlarına bölünmesiyle tarımsal nüfus yoğunluğu, toplam nüfusun tarım alanlarına bölünmesiyle de fizyolojik nüfus yoğunluğu elde edilir. Verilen ülkeler arasında I. ülkede oransal farklılığın fazla olması, tarım dışı sektörlerin geliştiğini göstermektedir. CEVAP: A Ek bilgi: Aritmetik nüfus yoğunluğu az, fizyolojik yoğunluk fazla ise bu durumda engebenin fazla olduğunun kanıtıdır.

12

Diğer sayfaya geçiniz.

2012 – KPSS / GY - GK ÇÖZÜMLERİ
35. Ülkemizde tarım alanlarının sınırlı olduğu ve sanayinin gelişmediği bölgelerden, büyük şehirlere göç yaşanmaktadır. I, II, III ve IV numaralı alanlarda bu durum gözlemlenmektedir. V numara ile gösterilen alan ise, ülkemizin sanayileşmiş kentlerinden İzmir’dir. CEVAP: E Ek bilgi: İzmir, Türkiye’nin en önemli ihracat limanıdır. Buna bağlı olarak İzmir’in göç vermesi değil, göç alması gerekmektedir. Ek bilgi: Ülkemizde Doğu Karadeniz ve Erzurum-Kars Bölümlerinde yazın yeşeren gür otlaklarından dolayı büyükbaş mera hayvancılığı gelişmiştir.

TG – 2
Ek bilgi: Doğu Karadeniz’de ormanlar daha fazla olmasına rağmen, ormana dayalı sanayi Batı Karadeniz’de gelişmiştir. Bunun nedeni; ulaşım ve pazarlama olanaklarının Batı Karadeniz’de Doğu Karadeniz’e göre daha çok gelişmiş olmasıdır.

39.

36.

Xyayıncılık

CEVAP: A Ek bilgi: Karadeniz’de yamaç (orografik) yağışlar, Akdeniz’de cephesel (frontal) yağışlar görülür.

Xyayıncılık

Verilen grafikler incelendiğinde, I. grafiğin ait olduğu şehrin en fazla yağışı sonbahar mevsiminde, 2. grafiğin ait olduğu şehrin ise en fazla yağışı kış mevsiminde aldığı görülmektedir. Ülkemizin yağış rejimi düşünüldüğünde I numaralı grafik Karadeniz Bölgesi’nde yer alan Kastamonu iline, II numaralı grafik ise Akdeniz Bölgesinde yer alan Adana iline aittir.

Verilen tarım ürünlerine bakıldığında, şekerpancarı ülkemiz kıyı şeridi haricinde bütün bölgelerimizde yetiştirilmektedir. Diğer tarım ürünleri incelendiğinde fındık Doğu Karadeniz’de, buğday karasal iklim bölgelerinde, turunçgil genel olarak Akdeniz ikliminde, mısır ise Karadeniz iklimi ve sulama olanaklarının geliştiği bölgelerde yetiştirilmektedir. CEVAP: C Ek bilgi: Şeker pancarı ve elma Türkiye iklimine en iyi uyum sağlamış ürünlerin başında gelir.

43.

Türkiye’de iç ticaret potansiyeli oldukça fazladır. Ülkemiz içerisinde sanayi kuruluşlarının dengesiz dağılımı, nüfus yoğunluklarının farklı olması, yetiştirilen tarım ürünlerinin farklı olması ve ulaşım imkânlarının gelişmesine paralel olarak iç ticaret oldukça gelişmiştir. CEVAP: E Ek bilgi: Orta Anadolu’da bulunan şehirler iç ticaretin merkezinde yer almaktadır. İstanbul, İzmir, İzmit, Mersin bu ticaretin geliştiği şehirler arasında gösterilebilir.

40.

Verilen santraller incelendiğinde Elbistan ve Yatağan termik santralleri ülkemizde en çok çıkarılan maden olan linyit ile, Hamitabat ve Ambarlı santralleri doğal gaz ile, Çatalağzı termik santrali ise taş kömürü ile çalışmaktadır. Buna göre santraller ikişerli gruplandırıldığında Çatalağzı termik santrali doğru cevaptır.

44.

37.

Pirinç, sulak arazilerde yetiştirildiği için sivrisineklerin yaydığı sıtma hastalığından dolayı, ekim alanı devlet kontrolündedir. Haşhaşın, uyuşturucu yapımında kullanılmasından dolayı, üretim miktarı devlet kontrolündedir. Tütün ise, kalitesini korumak için devlet kontrolünde ekimi yapılan bir tarım ürünüdür. CEVAP: B Ek bilgi: Karasal iklimlerde yetiştirilen tütünlerde yaprak kalın ve sert olduğu için tütün kalitesi yüksektir. Bu nedenle Doğu Anadolu tütünleri az üretilmesine rağmen en kaliteli tütünlerdir.

CEVAP: C Ek bilgi: Ülkemizde elektrik üretimindeki en büyük pay, doğal gaza aittir.

Ülkemize gelen turist sayısı 2011 yılı istatistiklerine göre 20 milyonu geçmiştir. Dünya ortalamasına göre gelen turist sayısı oldukça fazladır. Ancak turizm gelirlerine bakıldığında, gelen turist sayısına oranla düşük olduğu gözlemlenmektedir. Bunun nedeni ülkemizde kitle turizmi yapılmasıdır. Kitle turizmi sonucunda tatil köyleri ve campingler gelişmiş; ancak ekonomik getiriyi düşürmüştür. CEVAP: D Ek bilgi: En fazla turizm gelirini Marmara Bölgesi elde etmektedir.

41.

Verilen grafik incelendiğinde ülkemiz sanayisinde, % 30 ile gösterilen pay dokuma ve tekstil sanayisine aittir. Son dönemde otomotiv sektöründe çalışanların oranında büyük bir artış olmasına rağmen, en büyük pay hâlen dokuma ve tekstil sanayisine aittir. CEVAP: A Ek bilgi: Ülkemizde sanayi tesislerinin büyük çoğunluğu Marmara Bölgesi’nde toplanmıştır. 45.

38.

Türkiye, küçükbaş hayvan sayısı bakımından Avrupa’da 1. sıradadır. Büyükbaş hayvancılık ise istenilen seviyede değildir. Son dönemde büyükşehirlerin çevresinde besi hayvancılığı yapılmakta ise de geniş alanlarda mera hayvancılığının yapılması üretimin yıldan yıla dalgalanmasına ve üretimde verim düşüklüğüne neden olmuştur. CEVAP: E

Yukarı Kızılırmak Bölümü’nün şehir merkezi Sivas’tır. Sivas, İç Anadolu Bölgesi içerisinde engebe oranı en fazla olan bölümdür ve bu nedenle makineli tarım gelişmemiştir. CEVAP: C Ek bilgi: Türkiye’de tarımda hayvan gücüne duyulan ihtiyacın fazla olması yeryüzü şekillerinden kaynaklanmaktadır.

42.

Seramik, cam, tuğla-kiremit ve çimento sanayinin ham maddesi toprak iken, mobilya sanayinin ham maddesi orman ürünleridir. CEVAP: C

13

Diğer sayfaya geçiniz.

2012 – KPSS / GY - GK ÇÖZÜMLERİ
46. Karadeniz Ereğlisi ülkemizde demir-çelik sanayisinin bulunduğu merkezlerden biridir. Ülkemizde Sivas - Divriği, Malatya - Hekimhan ilçelerinde çıkarılan demir madeninin burada işlenmesinin nedeni, Zonguldak’ta çıkarılan ve sanayide enerji kaynağı olarak kullanılan taş kömürüne yakın olmasıdır. CEVAP: D Ek bilgi: Ülkemizdeki sanayi kolları içinde tesis sayısı en az olan demir-çelik sanayisidir. Çünkü çok büyük sermaye ve yatırım gereklidir. Ek bilgi: – Yeniden evlenmek isteyen kimse, önceki evliliğinin sona ermiş olduğunu ispat etmek zorundadır. Gaipliğine karar verilen kişinin eşi, mahkemece evliliğin feshine karar verilmedikçe yeniden evlenemez. Kaybolanın eşi, evliliğin feshini gaiplik başvurusuyla birlikte veya ayrıca açacağı bir dava ile isteyebilir. – –

TG – 2
Müebbet hapis cezasını gerektiren suçlarda yirmi beş yıl, Yirmi yıldan aşağı olmamak üzere hapis cezasını gerektiren suçlarda yirmi yıl, Beş yıldan fazla ve yirmi yıldan az hapis cezasını gerektiren suçlarda on beş yıl, Beş yıldan fazla olmamak üzere hapis veya adli para cezasını gerektiren suçlarda sekiz yıl geçmesiyle düşer. Ceza zaman aşımı: Bu maddede yazılı cezalar aşağıdaki sürelerin geçmesiyle infaz edilmez: Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalarında kırk yıl. Müebbet hapis cezalarında otuz yıl. Yirmi yıl ve daha fazla süreli hapis cezalarında yirmi dört yıl. Beş yıldan fazla hapis cezalarında yirmi yıl. Beş yıla kadar hapis ve adli para cezalarında on yıl. CEVAP: B Ek bilgi: “Amirin emri” olması Türk Ceza Kanunu’nda ceza sorumluluğunu kaldıran veya azaltan nedenler arasındadır. Ceza sorumluluğunu kaldıran veya azaltan diğer nedenler; kanunun hükmü, meşru savunma ve zorunluluk hâli, hakkın kullanılması ve ilgilinin rızası, sınırın aşılması, cebir ve şiddet, korkutma ve tehdit, haksız tahrik, hata, akıl hastalığı, sağır ve dilsizlik ve geçici nedenler, alkol veya uyuşturucu madde etkisinde olmadır.

Ayrı bir dava ile evliliğin feshi, davacının yerleşim yeri mahkemesinden istenir. – Evlilik sona ermişse, kadın, evliliğin sona ermesinden başlayarak üç yüz gün geçmedikçe evlenemez; doğurmakla süre biter. Kadının önceki evliliğinden gebe olmadığının anlaşılması veya evliliği sona eren eşlerin yeniden birbiriyle evlenmek istemeleri hâlinde mahkeme bu süreyi kaldırır. Akıl hastaları, evlenmelerinde tıbbi sakınca bulunmadığını resmî sağlık kurulu raporuyla anlaşılmadıkça evlenemezler. –

– – – – – Xyayıncılık 51.

47.

Soruda belirtilen grafik incelendiğinde, ülkelerle olan ithalat ve ihracat miktarlarımız verilmiş; ancak ithal ettiğimiz ürünler hakkında herhangi bir bilgi verilmemiştir. CEVAP: B Ek bilgi: Türkiye’nin dış ticaretinde en büyük pay, Almanya’ya aittir Xyayıncılık

50.

48.

I nolu alan Batı Karadeniz’de işaretlen***miş ve bu alanda görülen toprak tipi soğuk, nemli iklim bölgelerinde görülen Podzol topraklardır. II nolu alanda yıkanmış, verimsiz topraklar, “Laterit” bulunmaktadır. III nolu alanda ise demir oranı yüksek, kırmızı renkli “Terra-Rossa” topraklar bulunmaktadır. CEVAP: D Ek bilgi: Ülkemizde farklı kaya türleri ve iklim çeşitliliği nedeni ile toprak türleri çeşitlilik gösterir.

Türk Ceza Kanunu’nun davanın ve cezanın düşürülmesi bölümünde yer alan ifadelere göre; – Sanığın ölümü hâlinde kamu davasının düşürülmesine karar verilir. Ancak, niteliği itibarıyla müsadereye tabi eşya ve maddi menfaatler hakkında davaya devam olunarak bunların müsaderesine hükmolunabilir. Hükümlünün ölümü, hapis ve henüz infaz edilmemiş adli para cezalarını ortadan kaldırır. Ancak müsadereye ve yargılama giderlerine ilişkin olup ölümden önce kesinleşmiş bulunan hüküm, infaz olunur. Genel af hâlinde, kamu davası düşer, hükmolunan cezalar bütün neticeleri ile birlikte ortadan kalkar. Özel af ile hapis cezasının infaz kurumunda çektirilmesine son verilebilir veya infaz kurumunda çektirilecek süre kısaltılabilir ya da adli para cezasına çevrilebilir. Cezaya bağlı olan veya hükümde belirtilen hak yoksunlukları, özel affa rağmen etkisini devam ettirir. Dava zaman aşımı: Kanunda başka türlü yazılmış olan hâller dışında kamu davası; Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektiren suçlarda otuz yıl,

49.

Türk Medeni Kanunu’nun 129. maddesine göre, aşağıdaki kimseler arasında evlenme yasaktır: – Üst soy ile alt soy arasında; kardeşler arasında; amca, dayı, hala ve teyze ile yeğenleri arasında, Kayın hısımlığı meydana getirmiş olan evlilik sona ermiş olsa bile, eşlerden biri ile diğerinin üst soyu veya alt soyu arasında, Evlat edinen ile evlatlığın veya bunlardan biri ile diğerinin alt soyu ve eşi arasında. CEVAP: E

İlk defa 1961 Anayasası’nda yer alan sosyal devlet kavramı, vatandaşlarına asgari yaşama düzeyi sağlamaya, ulusal geliri arttırmaya ve ulusal gelirin adaletli dağılımını sağlamaya çalışan devleti anlatır. Sosyal devlet bu amaçla; kamulaştırma, devletleştirme ve planlama yapar; vergide adaleti sağlar ve vatandaşlarına sosyal haklar verir. 1982 Anayasası’nın 2. maddesinde yer alan hükümlere göre; “Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, millî dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir.” CEVAP: A Ek bilgi: 1982 Anayasası’nın 3. maddesi; Devletimizin bütünlüğü, resmî dili, bayrağı, millî marşı ve Başkentinden bahsetmektedir. Diğer sayfaya geçiniz.

14

2012 – KPSS / GY - GK ÇÖZÜMLERİ
52. 1982 Anaysası’nda yapılan 2011 yılı değişikliğine göre 59. maddeye; “Spor federasyonlarının spor faaliyetlerinin yönetimine ve disiplinine ilişkin kararlarına karşı ancak zorunlu tahkim yoluna başvurulabilir. Tahkim kurulu kararları kesin olup bu kararlara karşı hiçbir yargı mercine başvurulamaz.” hükmü eklenmiştir. CEVAP: A Ek bilgi: “Devlet, her türlü istismara ve şiddete karşı çocukları koruyucu tedbirleri alır.”, “Herkes, kendisiyle ilgili kişisel verilerin korunmasını isteme hakkına sahiptir.”, “Memurlar ve diğer kamu görevlileri, toplu sözleşme yapma hakkına sahiptirler.” ve “Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına bağlı olarak kurulan Kamu Denetçiliği Kurumu idarenin işleyişiyle ilgili şikayetleri inceler.” hükümleri 2010 yılında yapılan anayasa değişiklikleri ile temel hak ve özgürlükler arasına eklenmiştir. Ek bilgi: 83. maddede ayrıca yasama sorumsuzluğu ile ilgili olarak; “Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, Meclis çalışmalarındaki oy ve sözlerinden, Mecliste ileri sürdükleri düşüncelerden, o oturumdaki Başkanlık Divanının teklifi üzerine Meclisce başka bir karar alınmadıkça bunları Meclis dışında tekrarlamak ve açığa vurmaktan sorumlu tutulamazlar.” hükmü yer almaktadır. 55.

TG – 2
1982 Anayasası’nın 114. maddesinde yer alan “Seçimlerde Geçici Bakanlar Kurulu” hükümlerine göre; Türkiye Büyük Millet Meclisi genel seçimlerinden önce, Adalet, İçişleri ve Ulaştırma Bakanları çekilir. Seçimin başlangıç tarihinden üç gün önce; seçim dönemi bitmeden seçimin yenilenmesine karar verilmesi hâlinde ise bu karardan başlayarak beş gün içinde, bu bakanlıklara Türkiye Büyük Millet Meclisi içinden veya dışarıdan bağımsızlar başbakanca atanır. 116’ncı madde gereğince seçimlerin yenilenmesine karar verildiğinde Bakanlar Kurulu çekilir ve Cumhurbaşkanı geçici Bakanlar Kurulunu kurmak üzere bir Başbakan atar. Geçici Bakanlar Kuruluna, Adalet, İçişleri ve Ulaştırma Bakanları Türkiye Büyük Millet Meclisindeki veya Meclis dışındaki bağımsızlardan olmak üzere, siyasi parti gruplarından, oranlarına göre üye alınır. Siyasi parti gruplarından alınacak üye sayısını Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı tespit ederek Başbakana bildirir. Teklif edilen bakanlığı kabul etmeyen veya sonradan çekilen partililer yerine Türkiye Büyük Millet Meclisi içinden veya dışarıdan bağımsızlar atanır. Geçici Bakanlar Kurulu, yenilenme kararının Resmî Gazete’de ilanından itibaren beş gün içinde kurulur. Geçici Bakanlar Kurulu için güvenoyuna başvurulmaz. Geçici Bakanlar Kurulu seçim süresince ve yeni Meclis toplanıncaya kadar vazife görür. Geçici Bakanlar Kurulu oluşturulurken meclis içerisindeki siyasi partilerden eşit sayıda değil, oranlarına göre üye alınır. CEVAP: B Ek bilgi: 116. maddede yer alan Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimlerinin Cumhurbaşkanınca yenilenmesi hükümleri: Bakanlar Kurulunun, 110 uncu maddede belirtilen güvenoyunu alamaması ve 99 uncu veya 111 inci maddeler uyarınca güvensizlik oyuyla düşürülmesi hâllerinde; kırk beş gün içinde yeni Bakanlar Kurulu kurulamadığı veya kurulduğu hâlde güvenoyu alamadığı takdirde Cumhurbaşkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanına danışarak, seçimlerin yenilenmesine karar verebilir. Başbakanın güvensizlik oyu ile düşürülmeden istifa etmesi üzerine kırk beş gün içinde veya yeni seçilen Türkiye Büyük Millet Meclisinde Başkanlık Divanı seçiminden sonra yine kırk beş gün içinde Bakanlar Kurulunun kurulamaması hâllerinde de Cumhurbaşkanı Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanına danışarak seçimlerin yenilenmesine karar verebilir. Yenilenme kararı Resmî Gazete’de yayımlanır ve seçime gidilir.

54.

Türkiye Büyük Millet Meclisi soru, Meclis araştırması, genel görüşme, gensoru ve Meclis soruşturması yollarıyla denetleme yetkisini kullanır. Soru, Bakanlar Kurulu adına, sözlü veya yazılı olarak cevaplandırılmak üzere başbakan veya bakanlardan bilgi istemekten ibarettir.

Xyayıncılık

Genel görüşme, toplumu ve devlet faaliyetlerini ilgilendiren belli bir konunun, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda görüşülmesidir. Soru, Meclis araştırması ve genel görüşme ile ilgili önergelerin verilme şekli, içeriği ve kapsamı ile cevaplandırılma, görüşme ve araştırma yöntemleri Meclis içtüzüğü ile düzenlenir. Ayrıca; gensoru önergesi, bir siyasi parti grubu adına veya en az yirmi milletvekilinin imzasıyla verilir ve Bakanlar Kurulunun veya bir bakanın düşürülmesine yol açar. Meclis soruşturması ise başbakan veya bakanlar hakkında, Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tam sayısının en az onda birinin vereceği önerge ile soruşturma açılması istenebilmesidir. CEVAP: C Ek bilgi: Gensoru ve meclis soruşturmasının yaptırımları vardır. Gensorunun yaptırımı siyasi, meclis soruşturmasının yaptırımı cezaidir. Yani, hakkında gensoru önergesi verilmesi sonucunda yapılan oylamada güvensizlik çıkması hâlinde Bakanlar Kurulu veya bakan görevinden düşürülebilir. Meclis soruşturması sonucunda yapılan oylamada ilgilinin Yüce Divana sevkine karar verilebilir.

53.

1982 Anayasası’nın 83. maddesine göre; seçimden önce veya sonra bir suç işlediği ileri sürülen bir milletvekili, Meclisin kararı olmadıkça tutulamaz, sorguya çekilemez, tutuklanamaz ve yargılanamaz. Ağır cezayı gerektiren suçüstü hâli ve seçimden önce soruşturmasına başlanılmış olmak kaydıyla anayasanın 14 üncü maddesindeki durumlar bu hükmün dışındadır. Ancak, bu hâlde yetkili makam, durumu hemen ve doğrudan doğruya Türkiye Büyük Millet Meclisine bildirmek zorundadır. Türkiye Büyük Millet Meclisi üyesi hakkında, seçiminden önce veya sonra verilmiş bir ceza hükmünün yerine getirilmesi, üyelik sıfatının sona ermesine bırakılır; üyelik süresince zaman aşımı işlemez. Tekrar seçilen milletvekili hakkında soruşturma ve kovuşturma, Meclisin yeniden dokunulmazlığını kaldırmasına bağlıdır. Türkiye Büyük Millet Meclisindeki siyasi parti gruplarınca, yasama dokunulmazlığı ile ilgili görüşme yapılamaz ve karar alınamaz. CEVAP: E

15

Xyayıncılık

Meclis araştırması, belli bir konuda bilgi edinilmek için yapılan incelemeden ibarettir.

Diğer sayfaya geçiniz.

2012 – KPSS / GY - GK ÇÖZÜMLERİ
56. Anayasanın 147. maddesinde yer alan “Üyelerin görev süresi ve üyeliğin düşmesi” hükümlerine göre; Anayasa Mahkemesi üyeleri on iki yıl için seçilirler. Bir kimse iki defa Anayasa Mahkemesi üyesi seçilemez. Anayasa Mahkemesi üyeleri altmış beş yaşını doldurunca emekliye ayrılırlar. Zorunlu emeklilik yaşından önce görev süresi dolan üyelerin başka bir görevde çalışmaları ve özlük işleri kanunla düzenlenir. Anayasa Mahkemesi üyeliği, bir üyenin hâkimlik mesleğinden çıkarılmayı gerektiren bir suçtan dolayı hüküm giymesi hâlinde kendiliğinden; görevini sağlık bakımından yerine getiremeyeceğinin kesin olarak anlaşılması hâlinde de Anayasa Mahkemesi üye tam sayısının salt çoğunluğunun kararı ile sona erer. Üyeler, Anayasa Mahkemesi üyeliğine tekrar seçilemezken; Anayasa Mahkemesi Başkanı Başkanlığa tekrar seçilebilir. CEVAP: D Ek bilgi: Anayasa Mahkemesi Başkanının seçimi ile ilgili hükümler 146. maddede yer almaktadır: “Anayasa Mahkemesi üyeleri arasından gizli oyla ve üye tam sayısının salt çoğunluğu ile dört yıl için bir başkan ve iki başkan vekili seçilir. Süresi bitenler yeniden seçilebilirler.” 58. Dünya üzerinde adil su kullanımı bilincini geliştirmek amacıyla her düzeyde en etkili kararların alınması da dâhil olmak üzere su varlığının korunması, geliştirilmesi, planlamaları, su seviyesi kullanımı yönetimi için kritik yaşam kaynaklarının küresel sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla gerektiğinde siyasi taahhütler gerçekleştirilmesi yolunda çalışan Dünya Su Konseyi, her üç yılda bir farklı bir ülkede Dünya Su Forumu düzenlemektedir. 6. Dünya Su Forumu 12 - 17 Mart 2012 tarihleri arasında Fransa’nın Marsilya şehrinde yapılacaktır. CEVAP: C Ek bilgi: 5. Dünya Su Forumu, 16 - 22 Mart 2009 tarihleri arasında İstanbul’da, 4. Dünya Su Forumu 2006 yılında Meksiko’da, 3. Dünya Su Forumu 2003 yılında Kyoto’da, 2.Dünya Su Forumu 2000 yılında Lahey’de ve 1. Dünya Su Forumu 1997 yılında Marakeş’te düzenlenmiştir. 60.

TG – 2
G-20, Dünyanın en gelişmiş 25 millî ekonomisinden 19’unu ve AB’yi kapsayan, ekonomiden sorumlu devlet bakanlarından ve merkez bankası müdürlerinden veya bunların dengi devlet görevlilerinden oluşan gruptur. Türkiye, ABD, Hindistan, Japonya, Brezilya, Rusya, Almanya, Arjantin, Fransa, Suudi Arabistan, Meksika, Güney Afrika, Birleşik Krallık, Güney Kore, İtalya, Çin, Kanada, Avustralya, Endonezya, Avrupa Birliği Dönem Başkanı ve Avrupa Merkez Bankası Başkanı G-20 ülkelerini oluşturur. 2013 yılında dönem başkanlığını Rusya yapacaktır. CEVAP: B Ek bilgi: Fransa’da yapılan G-20 zirvesinde; 2012’de Meksika, 2013’de Rusya, 2014’de Avustralya’nın ardından Türkiye 2015 yılında G-20 Dönem Başkanlığına alınmıştır.

Xyayıncılık

57.

Mahallî idarelerin seçimleri, beş yılda bir yapılır. CEVAP: D Ek bilgi: Milletvekili genel veya ara seçiminden önceki veya sonraki bir yıl içinde yapılması gereken mahallî idareler organlarına veya bu organların üyelerine ilişkin genel veya ara seçimler, milletvekili genel veya ara seçimleriyle birlikte yapılır. Kanun, büyük yerleşim merkezleri için özel yönetim biçimleri getirebilir. 1982 Anayasası’nda yapılan 2007 yılı değişikliği ile genel seçimlerin yapılma süresi 5 yıldan 4 yıla düşürülmesine rağmen yerel (mahalli) seçimlerin yapılma süresi ile ilgili herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.

59.

Ekonomi Bakanlığının 2011 yılı ülkelere göre ihracat oranları istatistiklerine göre Almanya, en çok ihracat yaptığımız ülke olup bunu Irak, İngiltere, İtalya, Fransa takip etmektedir. Bu liste içerisinde İzlanda yer almamaktadır. CEVAP: E Ek bilgi: Almanya aynı zamanda en çok ithalat yaptığımız ülkedir.

GENEL YETENEK CEVAP ANAHTARI 1. B 2. B 3. A 4. E 5. D 6. C 7. D 8. C 9. D 10. E 1. B 2. D 11. C 12. D 13. A 14. D 15. C 16. C 17. E 18. D 19. D 20. D 21. E 22. D 23. A 24. A 25. B 26. E 27. C 28. E 29. B 30. A 31. C 32. D 33. D 34. E 35. C 36. E 37. A 38. A 39. B 40. E 41. E 42. B 43. D 44. A 45. C 46. E 47. C 48. B 49. D 50. A 51. D 52. C 53. E 54. C 55. A 56. A 57. E 58. E 59. C 60. E

GENEL KÜLTÜR CEVAP ANAHTARI 3. E 4. A 5. C 6. D 7. A 8. B 9. E 10. C 11. A 12. C 13. D 14. B 15. E 16. A 17. C 18. E 19. D 20. B 21. D 22. A 23. C 24. A 25. B 26. E 27. D 28. B 29. E 30. C 31. E 32. B 33. C 34. A 35. E 36. A 37. B 38. E 39. C 40. C 41. A 42. C 43. E 44. D 45. C 46. D 47. B 48. D 49. E 50. B 51. A 52. A 53. E 54. C 55. B 56. D 57. D 58. C 59. E 60. B

16

Xyayıncılık

Diğer sayfaya geçiniz.