P. 1
TS 266 SULAR-İÇME VE KULLANMA SULARI

TS 266 SULAR-İÇME VE KULLANMA SULARI

|Views: 1,687|Likes:
Yayınlayan: delikurt

More info:

Published by: delikurt on Jun 11, 2012
Telif Hakkı:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/14/2012

pdf

text

original

TÜRK STANDARDI

TURKISH STANDARD

TS 266
Nisan 1997

ICS 13.060.20
1. Baskı

SULAR-İÇME VE KULLANMA SULARI Water intended for human consumption

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ Necatibey Caddesi No.112 Bakanlıklar/ANKARA

Bugünkü teknik ve uygulamaya dayanılarak hazırlanmış olan bu standardın, zamanla ortaya çıkacak gelişme ve değişikliklere uydurulması mümkün olduğundan ilgililerin yayınları izlemelerini ve standardın uygulanmasında karşılaştıkları aksaklıkları Enstitümüze iletmelerini rica ederiz. Bu standardı oluşturan Hazırlık Grubu üyesi değerli uzmanların emeklerini; tasarılar üzerinde görüşlerini bildirmek suretiyle yardımcı olan bilim, kamu ve özel sektör kuruluşları ile kişilerin değerli katkılarını şükranla anarız.

Kalite Sistem Belgesi İmalât ve hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren kuruluşların sistemlerini TS EN ISO 9000 Kalite Standardlarına uygun olarak kurmaları durumunda TSE tarafından verilen belgedir.

Türk Standardlarına Uygunluk Markası (TSE Markası) TSE Markası, üzerine veya ambalâjına konulduğu malların veya hizmetin ilgili Türk Standardına uygun olduğunu ve mamulle veya hizmetle ilgili bir problem ortaya çıktığında Türk Standardları Enstitüsü’nün garantisi altında olduğunu ifade eder.

TSEK
Kalite Uygunluk Markası (TSEK Markası) TSEK Markası, üzerine veya ambalâjına konulduğu malların veya hizmetin henüz Türk Standardı olmadığından ilgili milletlerarası veya diğer ülkelerin standardlarına veya Enstitü tarafından kabul edilen teknik özelliklere uygun olduğunu ve mamulle veya hizmetle ilgili bir problem ortaya çıktığında Türk Standardları Enstitüsü’nün garantisi altında olduğunu ifade eder.

DİKKAT!
TS işareti ve yanında yer alan sayı tek başına iken (TS 4600 gibi), mamulün Türk Standardına uygun üretildiğine dair üreticinin beyanını ifade eder. Türk Standardları Enstitüsü tarafından herhangi bir garanti söz konusu değildir. Standardlar ve standardizasyon konusunda daha geniş bilgi Enstitümüzden sağlanabilir. TÜRK STANDARDLARININ YAYIN HAKLARI SAKLIDIR.

ICS 13.060.20

TÜRK STANDARDI

TS 266/Nisan 1997

ÖNSÖZ
− Bu Standard, Türk Standardlarõ Enstitüsü Kimya Hazõrlõk Grubu’nca TS 266:1984’ün revizyonu olarak hazõrlanmõş ve TSE Teknik Kurulu’nun 16 Nisan 1997 tarihli toplantõsõnda kabul edilerek yayõmõna karar verilmiştir. − Bu standardõn hazõrlanmasõnda, milli ihtiyaç ve imkanlarõmõz ön planda olmak üzere, milletlerarasõ standardlar ve ekonomik ilişkilerimiz bulunan yabancõ ülkelerin standardlarõndaki esaslar da gözününde bulundurularak, yarar görülen hallerde, olabilen yakõnlõk ve benzerliklerin sağlanmasõna bu esaslarõn, ülkemiz şartlarõ ile bağdaştõrõlmasõna çalõşõlmõştõr. − Bu standard son şeklini almadan önce; bilimsel kuruluşlar, üretici, imalatçõ ve tüketici durumundaki konunun ilgilileri ile gerekli işbirliği yapõlmõş ve alõnan görüşlere göre olgunlaştõrõlmõştõr.

...................1 .........1 ..... 1 0..................... 23 EK ...Fizikokimyasal Özelliklerin Tayini ...........................2.......................................................................................2 .....................................................................3...........................................Organoleptik Özellik Muayenesi .......KONU............ 1 1....2.........................2...... 22 3...................................................................................................... 6 2 ........................................... MUAYENE VE DENEYLER ...............................................Sõnõflar ......ÖZELLİK................................1 ..................................................................................................MUAYENELER............................3 ........... 27 ............................................................DENEY RAPORU......Ambalâj Muayenesi ....................................................... 6 1.7 ...........3...............................................................................................KONU...11 2............. 11 2................PİYASAYA ARZ.....................6 ..............................................060.......2 ..TARİFLER......................................................................................2...........AMBALAJLAMA ...ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER .......................1............................................22 3............Bakteriyolojik Analizler İçin Numune Alma .........................................................................1........................................ 1 1........2 ..............................22 4 .Fiziksel ve Kimyasal Analizler İçin Numune Alma............................................................................ 3 1....................... 8 2... TARİF..................2 ........ 1 1................................................ 8 2........................1........ MUAYENE VE DENEY MADDE NUMARALARI ......................................................3 ........................1 ............................................ 22 2.........................ÖZELLİKLER..........................................................2 ...................................6 ........................................1 .................................................................................................3.......1 ................................ICS 13.............................. 1 1 .................................. 6 1.....Toksik Maddeler ...............1 ...İŞARETLEME..................................................................................................................7 ....................... 11 2..3 ................... 11 2..............................................KAPSAM .......... 1 0........Yumuşatõlmõş Sõnõf 1 Sular İçin Gerekli Konsantrasyon Değerlerinin Tayini ...22 3 .....................2 ...................................................Organoleptik Özellikler .....................Radyoaktiflik Tayini...5 ... 1 0....2......................................................DEĞERLENDİRME . KAPSAM..........................Yumuşatõlmõş Sõnõf 1 Sular İçin Konsantrasyon Değerleri ....................................... 1 1........................................... 26 ATIF YAPILAN STANDARDLAR ...Suda Fazla Miktarda Bulunmasõ İstenmeyen Maddeler.....................SINIFLANDIRMA..................................4 ...............2......................................................... 11 2........... 1 0...............................................................3.................................................3..................................................5 ......11 2. 1 1................ 4 1.........................DENEYLER ...................................................................................2...........................1 .3 ........................... 21 2................................................2 .NUMUNE ALMA ...... 15 2.......................................................2. 5 1.................Suda Fazla Miktarda Bulunmasõ İstenmeyen Maddelerin Tayini ......SINIFLANDIRMA VE ÖZELLİKLER...NUMUNE ALMA...... 1 1.... 11 2.................... 8 2................................................................Radyoaktiflik Özelliği ..... 9 2..Mikrobiyolojik Özellikler .............................................Fizikokimyasal Özellikler .3 ..20 TÜRK STANDARDI TS 266/Nisan 1997 İÇİNDEKİLER 0 ..............1 ............3 ............4 ....................................1.......................2 ......İçme ve Kullanma Sularõ..................................................................Numunelerin Muhafazasõ ve Korunmasõ .1 .................................................................22 2.....................2...........................2......................Genel Kurallar.

kokular bulunmamalõdõr. 0. tõbbî amaçla kullanõlan sularõ ve analitik lâboratuvarõnda kullanõlan sularõ (TS ISO 3696) kapsamaz.060. sõnõflandõrma ve özelliklerine. bu özelliğin aranmayacağõ anlamõndadõr.2 . Sõnõf 1 . NOT . geçirimli jeolojik teşekküllerde (akifer) toplanan. içme ve kullanma sularõnõ kapsar.1 . Maden suyu (TS 9130) . TARİF.ÖZELLİKLER NOT .1 .1 . içme ve kullanma sularõnõn tarifine.2. galeri vb. debi ve özellikleri mevsimlere göre çok az değişim gösteren.1. sõcaklõk. gõda maddelerinin hazõrlanmasõ (gõda maddesi ile doğrudan temas eden) vb. bataklõk vb.Sõnõflar Bu standard kapsamõna giren sular.SINIFLANDIRMA 1. hidrojen sülfür. 0. içmece suyu ve kaplõca suyu gibi şifalõ sularõ.2. numune alma. 1) 1 . sanayide kullanõlan sularõ (gõda maddesi ile doğrudan temasõ olmayan). dere.İÇME VE KULLANMA SULARI 0 .ICS 13. bir çõkõş noktasõndan sürekli olarak kendiliğinden veya artezyen şeklinde akan. göze. suda çürük. 0. 1) Bu standard metninde atõf yapõlan standardlarõn numaralarõ.2. 1 . 1.Kaynak (Memba) Sularõ Dõşõndaki İçme ve Kullanma Sularõ. yosun.Bu standard metninde bundan sonra “İçme ve Kullanma Sularõ” ifadesi yerine “Su” ifadesi kullanõlmõştõr.2 .2 . yemek yapma. küf.1 . 1.TARİFLER 0.Fizikokimyasal Özellikler Suyun fizikokimyasal özellikleri Çizelge 1’e uygun olmalõdõr. yeraltõ sularõdõr. kuyu. nehir.2. göl.20 TÜRK STANDARDI TS 266/Nisan 1997 SULAR .İçme ve Kullanma Sularõ İçme ve kullanma sularõ. sularõ ile kaynak sularõdõr.3 .Kaynak (Memba) Sularõ Kaynak (memba) sularõ.SINIFLANDIRMA VE ÖZELLİKLER 1. Türkçe ve İngilizce isimleri kapak arkasõnda verilmiştir. põnar. amaçlar için kullanõlan. 1. yayõm tarihleri.Kaynak (Memba) Sularõ olmak üzere iki sõnõftõr. genel olarak.KAPSAM Bu standard.KONU. içme. amonyak.Organoleptik Özellikler Su berrak ve tortusuz olmalõ. orijinal haliyle veya arõtõldõktan sonra bu standardda belirtilen özellikleri sağlayan. yağõşlar ve yüzey sularõ ile taban suyundan büyük ölçüde etkilenmeyen.Çizelgelerde değer sütununda bulunan (-) işareti. temizlik.1 . baraj vb.1 . muayene ve deneyleri ile piyasaya arz şekline dairdir.1. Sõnõf 2 . KAPSAM 0.KONU Bu standard.

5 2 . MAC: Maximum Admissible Concentration Sõnõf 1 Müsaade Edilebilecek Maksimum Değer 4) (MAC) 25 6.ICS 13. mg/l 1) Kapalõ kaplardaki suda pH özelliği aranmaz.5 − Serbest Klor (CI2).1 0. mg Al/l − Kurutma Kalõntõsõ. mg K/l 0.5 − Renk. 4) GL: Guide Level. mg Mg/l 20 175 20 − Sodyum. 1500 500 180°C’da kurutulduktan sonra.5 ≤ pH ≤ 8. µS/cm 3) 25 600 30 − Klorürler mg Cl/l 0. mg Ca /l 30 50 30 − Magnezyum. °C 1) − pH 6. 20°C’da. Ohm/cm cinsinden karşõlõk gelen değer 2500’dür. mg/l 25 250 25 − Sülfatlar.2 − Alüminyum.05 0.060. mg SO4/l 100 200 100 − Kalsiyum.2 Sõnõf 2 Müsaade Edilebilecek Maksimum Değer 4) (MAC) 25 6.5≤pH≤8. mg Na/l 10 12 12 − Potasyum.Suyun Fizikokimyasal Özellikleri TÜRK STANDARDI TS 266/Nisan 1997 Özellik Tavsiye Edilen 4) Değer (GL) 12 − Sõcaklõk.5≤pH≤9.20 ÇİZELGE 1 . mg/l Pt skalasõ 1 20 1 (Pt-Co skalasõ) 5 birim 25 birim 5 birim − Bulanõklõk 2) 400 2000 650 − İletkenlik .2 0. 2) Sudaki mineral madde muhtevasõnõn bir göstergesidir. 3) Yaklaşõk 200 mg/l’nin üzerindeki konsantrasyonda olumsuz tesirler meydana gelebilir.

µg Cu/l Çinko. renk değişmesi ve korozyon oluşturabilir. ilgili coğrafik bölgedeki ortalama sõcaklõğa göre değişir. şebekede 12 saat bekletildikten sonra ve tüketiciye ulaştõğõ noktada bu değer 5000 µg Zn/l olabilir. µg loril sülfat/l Demir.5 2000 1000 50 20 100 veya 3000 100 veya 5000 400 Bulunmamalõdõr. 3) Pompa çõkõşõnda ve/veya arõtma Işlemlerinde ve bunlarõn alt kademelerinde bu değer 100 µg Zn/l’dir. mg kuru kalõntõ/l Çözünmüş veya Emülsifiye Hidrokarbonlar (petrol eteri ekstraksiyonundan sonra) . mg O2/l Kloroformla Ekstrakte Edilebilen Maddeler.060. µg Ag/l 1) 25 0.5 100 10 − − − − − − − − − − − − 1) Klor ile reaksiyona girmeyen tabiî fenoller hariç.2 − − − − − − − Nitratlar. − Su. µg C6H5OH/l Bor. µg P2O5/l Florür. µg Mn/l Bakõr . µg Ba/l Gümüş. 100 3) 2) 2) 3) Sõnõf 2 Müsaade Edilebilecek Maksimum Değer (MAC) 25 0. mineral yağlar. µg/l Fenoller . mg/l Baryum.05 2 0. 4) MAC değeri.Suda Fazla Miktarda Bulunmasõ İstenmeyen Maddeler Sõnõf 1 Madde Tavsiye Edilen Değer (GL) Müsaade Edilebilecek Maksimum Değer (MAC) 50 0. − 3000 µg Cu/l’den daha büyük konsantrasyonlar. şebekede 12 saat bekletildikten sonra ve tüketiciye ulaştõğõ noktada bu değer 3000 µg Cu/l olabilir. µg B/l Yüzey Aktif Maddeler (metilen mavisi ile reaksiyon veren). NOT .5 1 5 0. − Su. mg NO2/l Amonyum.Bu maddelerin bazõlarõnõn suda fazla miktarda bulunmasõ toksik etki meydana getirebilir. µg Zn/l Fosfor. fenol indeksi olarak. ÇİZELGE 2 .05 1 5 0. yanar dönerlilik (opalesans) ve kuma benzer birikintiler oluşturabilir.1 0.3 .20 TÜRK STANDARDI TS 266/Nisan 1997 1. mg N/l Permanganat İndeksi (KMnO4 ile yükseltgenebilir maddeler). µg Fe/l Mangan. 2) Pompa çõkõşõnda ve/veya arõtma Işlemlerinde ve bunlarõn alt kademelerinde bu değer 100 µg Cu/l’dir.5 1000 200 50 20 100 100 400 1000 700 0. suda hoş olmayan bir tat. 3 .5 2000 200 200 50 3000 5000 5000 1500 4) 700 1 300 10 5) 4) 10 0. mg NO3/l Nitritler.1 10 0.ICS 13. − 5000 µg Zn/l’den daha büyük konsantrasyonlar. suda hoş olmayan bir tat. µg F/l (8-12)°C’da (25-30)°C’da Askõda Katõ Madde.2.Suda Fazla Miktarda Bulunmasõ İstenmeyen Maddeler Suda fazla miktarda bulunmasõ istenmeyen maddeler Çizelge 2’ye uygun olmalõdõr. mg NH4/l Kjeldahl Azotu (NO2 ve NO3’daki N hariç).1 0. 5) Sistematik olarak su arõtõmõnda kullanõlmayan gümüşün bu işlem için kullanõlmasõ halinde 80 µg Ag/l’lik MAC değerine izin verilebilir.

Herbisitler. her bir madde ayrõ ayrõ . kurşun konsantrasyonunun 100 µg/l’lik değeri sõk sõk veya önemli miktarda geçmesi durumunda tüketicinin etkilenmesini azaltmak için uygun tedbirler alõnmalõdõr. Numunenin doğrudan veya bir miktar akõtõldõktan sonra alõnmasõ halinde.5 0. µg As/l Kadmiyum. µg Cr/l Cõva.Yukarõdaki Maddelerin Toplamõ Müsaade Edilebilecek Maksimum Değer (MAC) 50 5 50 50 1 50 50 10 10 1) 50 µg Pb/l değeri akan su için verilmiştir.1 0.PCB’ler.4 .Organoklorlu İnsektisitler.1 0.Toksik Maddeler Sõnõf 1 Tavsiye Edilen Değer (GL) bir 0.1 0.2.1 0. 4 . µg Se/l Pestisitler ve İlgili Ürünler.1 0. µg Cd/l Siyanürler. µg Ni/l 1) Kurşun µg Pb/l Antimon. ÇİZELGE 3 .1 0. µg Hg/l Nikel.20 TÜRK STANDARDI TS 266/Nisan 1997 1. her madde ayrõ ayrõ . her bir madde ayrõ ayrõ .Toksik Maddeler Suda bulunabilecek toksik maddeler Çizelge 3’e uygun olmalõdõr.ICS 13.060. µg Sb/l Selenyum. − Kurşun borularõn kullanõldõğõ şebekelerde de suyun bir miktar akõtõlmasõndan sonra alõnacak numunelerde kurşun konsantrasyonu 50 µg/l’yi geçmemelidir. µg/l . µg CN/l Krom.5 Sõnõf 2 Müsaade Edilebilecek Maksimum Değer (MAC) 50 5 50 50 1 50 50 10 10 Madde Arsenik.

100 ml numunede. Sular aşağõdakileri ihtiva etmemelidir: .Mikrobiyolojik Özellikler Sõnõf 1 Özellik Tavsiye Edilen Değer (GL) Müsaade Edilebilecek Maksimum Değer (MAC) Çoklu Tüp Membran Metodu Süzme (ÇTM) Metodu 0 0 ÇTM < 1 ÇTM < 1 Sõnõf 2 Müsaade Edilebilecek Maksimum Değer (MAC) Membran Süzme Metodu 0 0 Çoklu Tüp Metodu (ÇTM) ÇTM < 1 ÇTM < 1 − Toplam Koliformlar . . ÇİZELGE 4 . 2) Ardõşõk numune alma sõrasõnda.37 °C’da 1) 2) 500 100 .Sular. bu değerlerden herhangi birisi devamlõ olarak aşõlõyorsa. .060. Sularõn tam bir mikrobiyolojik analizini yapmak gerekirse Çizelge 5’e ilâve olarak aşağõdaki patojenler için de deney yapõlmalõdõr: . .Fekal bakteriofaglar.37°C’da 20 100 100 . 20 ml numunede 1) - 0 ÇTM < 1 0 ÇTM < 1 ÇTM ≤ 1 ÇTM ≤ 1 NOT .Mikrobiyolojik Özellikler Suyun mikrobiyolojik özellikleri Çizelge 4 ve Çizelge 5’e uygun olmalõdõr. .2.Mikroskopla görülebilecekler gibi diğer organizmalar.22°C’da 1) Dezenfekte sular için karşõlõk gelen bu değerler.5 . 44°C’da − Fekal Streptokok.Toplam Bakteri Sayõsõ Sõnõf 1 Müsaade Tavsiye Edilen Edilebilecek Değer Maksimum (GL) Değer (MAC) Sõnõf 2 Müsaade Edilebilecek Maksimum Değer (MAC) Özellik İçme ve Kullanma Sularõ (Kapalõ Kaplardaki Sular Hariç) İçin Toplam Bakteri Sayõsõ.Entero-virüsler.Algler . 1 mililitre numunede 5 20 20 .22 °C’da 3) Kapalõ Kaplardaki Sular İçin Toplam Bakteri Sayõsõ.20 TÜRK STANDARDI TS 266/Nisan 1997 1. 5 .Patojenik stafilokok. kapalõ kap içerisinde sabit sõcaklõkta muhafaza edilen numune su ile 12 saat Içerisinde ölçülmelidir. bir kontrol yapõlmalõdõr.Salmonella. 1 mililitre numunede 1) 2) 40 10 . suyun işleme tesisinden ayrõldõğõ noktada önemli ölçüde düşük olmalõdõr. 1) Yeterli sayõda numunenin deneye tâbi tutulmasõ şartõyla (% 95 uyumlu sonuçlar).ICS 13.Parazitler. ÇİZELGE 5 . 37°C’da − Fekal Koliformlar − 100 ml numunede. 3) MAC değeri. patojenik organizmalarõ ihtiva etmemelidir. 100 ml numunede Sülfit İndirgeyen Klostridia.

ICS 13.3 . ÇİZELGE 7 .Suyun Radyoaktiflik Özelliği Sõnõf 1 Müsaade Edilebilecek Maksimum Değer (MAC) 1 (0. pCi/l (Bq/l) Tavsiye Edilen Değer (GL) - 1.2.Aşõrõ tâbiî sertlikteki sular. tüketimden önce Çizelge 6’ya uygun olarak yumuşatõlõrsa.Alfa Aktivitesi. pCi/l (Bq/l) .Beta Aktivitesi.Yumuşatõlmõş Sõnõf 1 Sular İçin Konsantrasyon Değerleri Yumuşatõlmõş Sõnõf 1sular için gerekli konsantrasyon değerleri Çizelge 6’ya uygun olmalõdõr.Yumuşatõlmõş Sõnõf 1 Sular İçin Gerekli Konsantrasyon Değerleri Özellik Değer. suyun sodyum muhtevasõ Çizelge 1’de verilen MAC değerinden yüksek olabilir. 1. MUAYENE VE DENEY MADDE NUMARALARI Bu standardda belirtilen özellikler ile muayene ve deney madde numaralarõ Çizelge 8’de verilmiştir. meq NaOH/l 1) Değişik sertlik birimleri arasõndaki dönüşüm faktörleri Ek’de verilmiştir.ÖZELLİK.37) 10 (0. en çok 1) 150 Toplam Sertlik . Bununla birlikte insan sağlõğõnõn korunmasõ için sodyum muhtevasõnõn mümkün olduğu kadar düşük tutulmasõna özen gösterilmelidir.2. ÇİZELGE 6 .5 Alkalilik.060.6 .037) 10 (0.20 TÜRK STANDARDI TS 266/Nisan 1997 1. mg CaCO3/l 0. NOT. 6 .Radyoaktiflik Özelliği Suyun radyoaktiflik özelliği Çizelge 7’ye uygun olmalõdõr.7 .37) Sõnõf 2 Müsaade Edilebilecek Maksimum Değer (MAC) 1 (0.037) Özellik .

2.2.3.2.7 2.4 2.2.14 2.2.1 1.3.4.3 1.Özellik.3.3.3.3.3.2 1.2.3.3.3.3.3.ICS 13.2.2 2.20 TÜRK STANDARDI TS 266/Nisan 1997 ÇİZELGE 8 .2.3.2.2 1.3.10 2.3.3 1.3 1.3.3.2 1.3 1.3.2 1.2.3.2.8 2.5 2.2.060.3.3.3.2.7 2.3.2.2.2.4.2 1.3 1.9 2.4 2.3.3.3.2.3 1.2.4.3 1.11 2.2.2 1.2.4 1. Muayene ve Deney Madde Numaralarõ Özellik Piyasaya Arz Organoleptik Özellikler Fizikokimyasal Özellikler − Sõcaklõk − pH − Renk − Bulanõklõk − İletkenlik − Klorürler − Serbest Klor − Sülfatlar − Kalsiyum − Magnezyum − Sodyum − Potasyum − Alüminyum − Kurutma Kalõntõsõ Suda Fazla Miktarda Bulunmasõ İstenmeyen Maddeler − Nitratlar − Nitritler − Amonyum − Kjeldahl Azotu − Permanganat İndeksi − Kloroformla Ekstrakte Edilebilen Maddeler − Çözünmüş veya Emülsifiye Hidrokarbonlar − Fenoller − Bor − Yüzey Aktif Maddeler − Demir − Mangan − Bakõr − Çinko − Fosfor − Florür − Askõda Katõ Madde − Baryum − Gümüş Toksik Maddeler − Arsenik − Kadmiyum − Siyanürler − Krom − Cõva − Nikel − Kurşun − Antimon − Selenyum − Pestisitler ve İlgili Ürünler Özellik Madde No 3 1.4 1.4.3.2.3 1.3 2.6 2.2.2.3.3.2.2.4 1.3.3.3.1 2.3 1.2.3.4.3 1.3 1.2.2 1.8 2.2.17 2.2.8 2.2 1.3 1.2.19 2.5 2.3 1.3 1.5 2.6 2.3.2.3.4.1 2.3.16 2.4 1.3.2.2 1.3 1.2 1.3.2.2.2.3.14 2.2.3.6 2.3.3.2.3.3.2.2.3.3 1.9 2.10 2.4 1.4 2.2.2.3.2 1.3.2.2.2.2.18 2.2.4.2.3 2.4 1.3 2.3 1.3.2 2.3.4 Muayene ve Deney Madde No 2.3.3.4 1.2.3.1 2.3.2.11 2.3.1 2.4 1.13 2.3.3.2 1.3.2 1.2 1.2.3 1.4.3.2.3.2.2.2.2.3.2.12 2.13 2.3.3.10 7 .3 1.15 2.4 1.12 2.2.2 2.4.9 2.7 2.2.2 2.4.2.2.

5 1.3) verilen metotlarõn uygulanabileceği miktarda olmalõdõr.1 2.) − Numunenin alõndõğõ . ya aynõ zamanda farklõ yerlerden veya farklõ zamanlarda aynõ yerden alõnan kõsõmlarõn birleştirilmesiyle oluşturulabileceği gibi.1 .3.Alfa Aktivitesi .Numune Alma Yerlerinin Seçimi Numune alma yerlerinin seçimindeki temel prensip.2 2 . Numune kabõna iliştirilecek bir etikete en az aşağõdaki bilgiler yazõlmalõdõr.1.4 2.5.2.3.2 2. TS 2536’da belirtilen hususlar geçerlidir.060.3.3.2.3. 8 . kaynak suyu vb. Numuneler polietilen.6 1.1 2.NUMUNE ALMA.NUMUNE ALMA Numune alma ve koruma metotlarõ çok farklõ olduğundan kimyasal ve bakteriyolojik analizler için ayrõ numuneler alõnmalõdõr.1.5.3.7 Muayene ve Deney Madde No 2.1.6 2.2. plastik vb. polivinilklorür (PVC) veya polipropilenden yapõlmõş kaplara konulmalõ ve aynõ cins veya mantar.5.3 2.6 1.2.5 1. tek kõsõm halinde de alõnabilir.Tarih .Fiziksel ve Kimyasal Analizler İçin Numune Alma 2.2 2. toplam su kütlesini tam temsil edebilecek yerin bulunmasõdõr.2 . kauçuk.2. borosilikat cam. gibi uygun kapakla hava ile temasõ kesilecek şekilde kapatõlmalõdõr. alõndõğõ yerdeki sõcaklõğõ − Numunede yapõlmasõ istenilen muayene ve deneyler − Muayene ve deney sonuçlarõnõn değerlendirilebilmesi için gerekli bilgiler − Numunenin alõndõğõ andaki hava şartlarõ ve hava sõcaklõğõ − Numunenin alõndõğõ yerdeki su seviyesi akõş hõzõ − Numuneyi korumak için uygulanan işlemler − Varsa diğer gerekli bilgiler.1.2. Aynõ kaynaktan her iki maksatla da numune alõnacak ise.7.2.5 2.Saat − Numuneyi alanõn kimliği − Numunenin.20 TÜRK STANDARDI TS 266/Nisan 1997 Özellik Mikrobiyolojik Özellikler − Toplam Koliformlar − Fekal Koliformlar − Fekal Streptokok − Sülfit indirgeyen Klostridia Toplam Bakteri Sayõsõ − İçme ve Kullanma Sularõ İçin Toplam Bakteri Sayõsõ − Kapalõ Kaplardaki Sular İçin Toplam Bakteri Sayõsõ Yumuşatõlmõş Sõnõf 1 Sular İçin Gerekli Konsantrasyon Değerleri − Toplam Sertlik − Alkalilik Radyoaktiflik .5 1. Bir yerden tek kõsõm halinde numune alõnmasõ durumunda temsili yer seçimi ve numune alma aşağõda anlatõldõğõ şekilde yapõlõr. Numune. MUAYENE VE DENEYLER 2.7 1. − Numunenin tanõtõlmasõ (şebeke suyu. polietilen tereftalat (PET).5.3. Aşağõda belirtilmeyen durumlarda.3.1 2. bakteriyolojik analize tabi tutulacak numune önce alõnmalõdõr. 2.2.Genel Esaslar Fiziksel ve kimyasal analizler için alõnacak numunenin hacmi deneyler bölümünde (Madde 2.6.Yere ilişkin ayrõntõlõ bilgi .5.3.5 1.ICS 13.6. herhangi bir anda bir yerdeki özelliklerin tespiti için tek bir yerden .5 1.2.3.1 . 2.7. Numune kaplarõ ve kapaklarõ çok iyi temizlenmeli.2.5.1.1 .Beta Aktivitesi Özellik Madde No 1.5 1. numune ile en az üç kere çalkalanmalõ ve hava boşluğu kalmayacak şekilde doldurulmalõdõr.

ana depo çõkõşlarõ ve sisteme bağlõ temsilî musluklar numune alma noktasõ olarak seçilir.3. deneyler için gerekenden daha az su içeriyor ise numune sayõsõ en az deneylere yetecek miktarda artõrõlmalõdõr.1. Klorlanmõş sulardan numune alõnacak ise şişe önce 180°C’da bir saat sterilize edilir.Parti Büyüklüğü ve Alõnacak Numune Sayõsõ Parti Büyüklüğü ( N ) 500’e kadar 501 .2. NOT 2 . Su boşaltmada kullanõlan sistem kimyasal açõdan temiz olmalõdõr. Musluğun bağlõ olduğu borunun çapõ ve uzunluğu dikkate alõnarak.1.1200 1201 .1.ICS 13. Sayma ve ayõrma işlemi Çizelge 9’a göre ayrõlmasõ gereken numune sayõsõna ( n ) erişilinceye kadar sürdürülür.2. r bir tam sayõ değilse tam sayõya yuvarlatõlõr. Sonra musluk kõsõlarak numune kabõ dikkatlice doldurulur. Lâmine Karton Ambalâj.10000 10 000’den fazla Partiden Ayrõlacak Numune Sayõsõ (n) 13 20 32 50 2. tõraşlõ cam kapaklarla sõkõca kapatõlabilen renkli şişeler kullanõlõr. Numune.1 ml olacak şekilde steril şartlarda konulur.20 TÜRK STANDARDI TS 266/Nisan 1997 2.2.2. bardak. ÇİZELGE 9 .2 . Sonra 100 ml’ye 10 mg hesabõyla sodyum tiyosülfat çözeltisi hazõrlanõr. tat ve koku tayinleri haftada en az bir. NOT 1 . 9 . Herhangi bir birimden başlayarak 1. renk. büyük debili ve göllenmiş kaynaklarda gözelerden birine. vb) içeren büyük ambalâj veya damacana sayõsõ parti büyüklüğü (N) kabul edilerek Çizelge 9’da karşõlõk gelen ( n ) değeri kadar büyük ambalaj veya damacana sistematik (NOT-1) olarak ayrõlõr.1.1.Numune alõnmak üzere ayrõlan büyük ambalâjlardan numune birimlerinin ayrõlmasõ: Muayeneye sunulan birimlerin sayõsõ parti büyüklüğü ( N ) kabul edilerek Çizelge 9’da karşõlõk gelen sayõda (n) numune.Bakteriyolojik Analizler İçin Numune Alma 2. kimyasal madde tayinleri ise altõ ayda bir defa yapõlmalõdõr. Bu % 10’luk steril sodyum tiyosülfat çözeltisinden her bir şişeye 0.Çizelge 9’da verilen numune sayõsõ.3 . genellikle 100 ml ..350 ml numune yeterlidir. temiz bir boru yerleştirilip yeterince su akõtõldõktan sonra numune alõnõr. r’inci birim numune olarak ayrõlõr. . musluk tam açõlõr ve şebeke suyunu temsil eden suyun geldiğinden emin olununcaya kadar su akõtõlõr.3 .……. Kaynak (Memba) ve Benzeri Yerlerden Numune Alma Bir pompa veya varsa musluk yardõmõyla buralarõ besleyen dip sularõnõn geldiğinden emin olununcaya kadar su boşaltõlõr.1. Numune kabõ olarak.Genel Esaslar Bakteriyolojik analizler için alõnacak numunenin miktarõ. 2.3.1. .Numune Alma ve Analiz Sõklõğõ Normal şartlarda bulanõklõk. kimyasal madde ve özellikle toksik maddelerin tespiti halinde daha sõk numune alõnmalõ ve analizler tekrarlanmalõdõr. Çizelge 9’da belirtildiği şekilde partiyi oluşturan birimlerin miktarõna göre karşõlarõnda belirtilen sayõda ve aşağõda belirtilen şekilde alõnõr. Damacana ve Benzeri Ambalâjlardan Numune Alma Kaynak suyu işletmesinden bir günde tüketime sunulan aynõ ambalâjlõ sular bir parti sayõlõr.060.2 .Partiyi oluşturan birimler 1’den başlayarak 1.1. Küçük debili kaynaklarda suyun çõktõğõ yere.2.Dağõtõm Sistemlerinden Numune Alma Dağõtõm sistemine su veren tasfiye tesislerinin giriş ve çõkõşõ. Çeşme.Şişe.1.1..……N şeklinde numaralanõr. 120 °C’da 15 dakika sterilize edilir.1 . 2. r (r=N) şeklinde sayõlõr. yukarõda numune alõnmak üzere ayrõlan ambalajlarõn her birinden ve çeşitli yerlerinden olmak üzere eşit miktarlarda alõnõr.Numune olarak alõnacak damacana veya büyük ambalâjlarõn (kasalarõn) ayrõlmasõ: Muayeneye sunulan birimleri (şişe.Kuyu. suyun kirliliğine bağlõ olup.2. lamine karton.1 . 2. Numunelerde müsaade edilmeyen miktarlarda fiziksel özellik. Bardak.

Numune Alma Yerlerinin Seçimi ve Numune Alma Madde 2.2 .Numune kabõ açõldõğõnda.3’deki gibi alõnõr. numune alma yeri olarak seçimi uygun değildir.Akarsu ve Akõntõlardan Numune Alma Suyun sisteme alõndõğõ yer. Sonra suyun akõş hõzõ ayarlanõr.1. Çeşme.1. alt veya üst akõntõ üzerinde bir yerin. Damacana ve Benzerlerinden Numune Alma Madde 2. numune şişesine bir ağõrlõk bağlanõr ve daldõrõlarak doldurulur .2.1.Numune Alma ve Analiz Sõklõğõ Sularõn bakteriyolojik kirlenmesi hakkõnda doğru bilgi verebilmek için numune alma sõklõğõnõn çok iyi seçilmiş olmasõ gerekir.3 .2.2. Numune.160 Fazla olan her bir milyon Önceki grup üst sõnõr için + 50 1) Sistemden alõnacak numunelerin.120 1000001 . Herhangi bir pompa sistemi yoksa. 2. 2.2.1000000 81 . NOT .1. 2. Bu durumda numune şişesini ve numuneyi kirletmemeye çok dikkat etmek gerekir. su ve çamur sõçratmadan dikkatle numune kabõ doldurulur. Musluk tam açõlarak bağlõ bulunduğu boru hattõ temizlenir. Numuneler. Su sõzdõran ve etrafa su sõçratan musluklar numune alma yeri olarak seçilmezler.2.2. ayõn hangi zamanlarõnda ve sistemin nerelerinden alõnacağõ. kapağõnõn kirlenmemesine ve elden kir bulaşmamasõna dikkat edilir. numune sistemden çõkõş noktasõndan alõnõr. Motorlu bir boşaltma sistemi varsa.3 . sistemin özellikleri ve sistemden su alan nüfusun yerleşim durumuna bağlõ olarak yapõlõr.1. dağõtõm sistemlerinden toplanmasõ gereken numune sayõsõ. ÇİZELGE 10 .ICS 13. numune alma yeri olarak seçilir.Dağõtõm Sistemlerinden Numune Alma Ana depo ile doğrudan ilgili olan musluk. içinde hava kabarcõğõ kalmayacak şekilde sõkõca kapatõlõr.1.1. Bot veya benzeri bir araçla numune alõnõyorsa.2.1. Her ay.2. el ile çalõşan bir pompanõn bulunduğu sistemden en az beş dakika pompalama yapõldõktan sonra alõnõr. numune.2. tam karõşõmõn olduğu yerden alõnõr.060.2. numunenin alõnacağõ zamana kadar kapalõ muhafaza edilir. Çizelge 10’da nüfusa göre.2.4 .1. yüzeye yakõn bir derinlikten alõnõr. Analize kadar kapak hiç açõlmamalõdõr. Numune kabõ numune ile boyun kõsmõna kadar doldurulduktan sonra.1’de anlatõlan esaslar bakteriyolojik analizler için numune alma yerlerinin seçimi ve numune alõnmasõnda da geçerlidir. 2.Bakteriyolojik Analizler İçin Aylõk Numune Alma ve Analiz Sõklõğõ Sistemden Su Alan Numune Sayõsõ Nüfus 2000’e kadar 1 2001-5000 2 5001-10000 3-5 10001-50000 6-30 50001-100000 31-50 100001-500000 51-80 500001 .Kuyu. Kaynak (Memba) ve Benzeri Yerlerden Numune Alma Numune. Kap açõldõğõnda. 1) 10 . numune aracõn ön tarafõndan alõnõr. 2. temsili numune alma yeri olarak seçilir.1 . sistemden su alan nüfusa göre tespit edilir. kapağõ aleve tutulabilir.2. yüzeye yakõn yerlerden ve en çok 50 cm derinlikten alõnmalõdõr. 2. Depolar ve Sarnõçlardan Numune Alma Göle karõşan bir kirletici akõntõ varsa.5 .Şişe. her ay alõnmasõ gereken en az numune sayõsõ gösterilmiştir.20 TÜRK STANDARDI TS 266/Nisan 1997 Numune kabõ.Göller. Kõyõya çok yakõn veya sisteme suyun alõndõğõ yerin çok uzağõnda.2 .2000000 121 . 2.2.1.

− Deney hata sõnõrlarõ içerisinde birbirine uyarlõ sonuçlar veren iki paralel tayinin aritmetik ortalamasõ sonuç olarak kabul edilmelidir.DENEYLER 2. (TS ISO 3696) − Kullanõlan bütün reaktifler analitik saflõkta olmalõdõr.pH Tayini Suyun pH değeri TS 3263’e göre tayin edilir.Organoleptik Özellik Muayenesi Sular.2’ye uygun olup olmadõğõna bakõlõr.2. Bulunan sonucun Madde 1.3 . yosun. gerektiğinde numune deriştirilmeli veya seyreltilmelidir.1 .3. küf. indikatör çözeltileri ise TS 2104’e göre hazõrlanmalõdõr. suyun bulunduğu yerde en az 5 kişi tarafõndan koklanarak.2 . bataklõk vb. amonyak. ekşi.3.2. tadõlarak muayene edilir. Bulunan sonuçlarõn Madde 3’e uygun olup olmadõğõna bakõlõr. Sonuçlarõn Madde 1.2.2. deney sonuçlarõnõn hesaplanmasõnda gerekli düzeltmeler yapõlmalõdõr.2 . deney metotlarõnda verilen konsantrasyon aralõklarõnda hazõrlanmalõ ve tayin edilen maddenin numunedeki miktarõ bu aralõğa ayarlanmalõdõr. numune ağzõ sõkõca kapatõlabilen bir cam kaba alõnõr ve mümkün olan en kõsa zamanda laboratuvara getirilir. − Bütün tayinler en az iki numune ile ve paralel olarak yapõlmalõdõr.3. Ayarlõ çözeltilerin konsantrasyonlarõnõn bu standardda belirtilenden farklõ olmasõ halinde. Bulunan sonucun Madde 1. Bu amaçla.20 TÜRK STANDARDI TS 266/Nisan 1997 2. En az 5 kişi tarafõndan muayene edilir.Ambalâj Muayenesi Su ambalâjlarõ bakõlarak ve hacimleri ölçülerek kontrol edilir.2.2’ye uygun olup olmadõğõna bakõlõr.ICS 13. 2. standard çözeltiler TS 546’ya. Numunenin alõndõğõ yerde 5 kişi bulunamadõğõ takdirde. kokular. Çürük.Numunelerin Muhafazasõ ve Korunmasõ Numunelerin muhafazasõ ve korunmasõnda TS 5106’daki kurallar dikkate alõnmalõdõr. İşletme bölgesine hayvan girişi ve kaynak suyuna diğer sularõn karõşmasõ önlenmelidir.2 . 11 . − Deneylerde kullanõlan ve deney metotlarõnda nasõl hazõrlanacağõ belirtilmeyen ayarlõ çözeltiler TS 545’e.3 .1’e uygun olup olmadõğõna bakõlõr.2. 2.1 .Fizikokimyasal Özelliklerin Tayini 2. buruk ve diğer bozuk bir tat bulunup bulunmadõğõ ve tortu olup olmadõğõ tespit edilir.MUAYENELER 2.Renk Tayini Suyun rengi TS 6392’ye göre tayin edilir. − Standard çözeltiler. Bulunan sonucun Madde 1.1 .2 . Kaynak sularõnõn beslendiği ve kaptaj yapõldõğõ yerler suyu her türlü kirlenmelerden koruyacak şekilde yapõlmõş olmalõdõr. hidrojen sülfür.1. 2.3.Sõcaklõk Tayini Suyun sõcaklõğõ 0.2’ye uygun olup olmadõğõna bakõlõr. acõ.5°C yaklaşõmla ölçüm yapõlabilen bir termometre kullanõlarak numunenin alõndõğõ yerde ölçülür. 2.2. tuzlu.2.3.Genel Kurallar − Deneylerde ve çözeltilerin hazõrlanmasõnda damõtõk su veya buna eşdeğer saflõkta su kullanõlmalõdõr.060. 2.3 . 2.2.

0 ml alõnõr.3.060.4. sülfat ve 12 .3.Stok Süspansiyon.4.N4]. damõtõk su doğrudan kullanõlmalõ veya mevcut en sõk gözenekli süzgeç kağõdõndan süzülmelidir.3.4.1 .2.20 2.Spektrofotometre Yaklaşõk 420 nm dalga boyunda ölçüm yapõlabilen ve optik hücrelerinin õşõk yolu 1 cm veya daha uzun olan.4. NOT .4.Prensip Bulanõklõk bulanõklõğõ konsantrasyonuyla doğrusal olarak değişen ve uygun süspansiyon meydana getirebilen bir maddenin değişik konsantrasyonlardaki süspansiyonlarõ ile numunenin doğrudan karşõlaştõrõlmasõyla veya kolorimetrik olarak tayin edilir.3.ICS 13.2. 25 °C ± 3 °C’da 24 saat bekletilir.Bulanõklõk Tayini TÜRK STANDARDI TS 266/Nisan 1997 2. Bu durumda.3. Bu süspansiyon.Genel Laboratuvar Malzemeleri 2.100 nm veya daha küçük gözenekli membran filtre mevcut değilse.4.4.2.2.2.Standard Süspansiyon.2 .4. 100 ml’lik ölçülü balonda. 400 birimlik.H2SO4].Bulanõklõğõ Giderilmiş Su Bir miktar damõtõk su.2 .2 . Sonra işaret çizgisine kadar seyreltilir ve iyice karõştõrõlõr.3. deneyde kullanõlan suya uygulanan işlemler belirtilmelidir.4.4. bulanõklõğõ giderilmiş suda (Madde 2.3. Elde edilen bu stok süspansiyonun bulanõklõk şiddeti 400 birimdir.3. 2.1) çözülür.1 .Reaktifler 2.3.4 . üst kõsõmdaki süspansiyon başka bir balona aktarõlõr. Dipte toplanan katõ kõsõm karõştõrõlmadan. işaret çizgisine kadar seyreltilir ve iyice karõştõrõlõr.2.3.1 . 2. Çözelti ΙΙ ve stok süspansiyon hazõrlandõktan sonra bir ay süreyle kullanõlabilir. Stok süspansiyondan (Madde 2. 100 ml’lik ölçülü balonda.00 g hekzametilentetramin [(CH2)6.Kaolen Süspansiyonu Yaklaşõk 5 g kaolen 1 litre suya ilave edilir.3. işaret çizgisine kadar seyreltilir ve iyice karõştõrõlõr.2. Süspansiyonun dayanõklõlõğõnõ artõrmak için 1 litre süspansiyona 1 g cõva (ΙΙ) klorür (HgCl2) ilave edilir ve iyice karõştõrõlõr. bulanõklõğõ giderilmiş suda çözülür. Çözelti Ι. 100 ml’lik ölçülü balona. veya 2.2. Çözelti ΙΙ:10.Filtreli Fotometre Maksimum geçirgenliği yaklaşõk 420 nm dalga boyunda olan filtre takõlmõş ve optik hücrelerinin õşõk yolu 1 cm veya daha uzun olan. 100 ml’lik ölçülü balonda su ile işaret çizgisine kadar seyreltilir ve iyice karõştõrõlõr. Çözelti Ι: 1.1 . her ay en az bir defa kontrol edilmeli ve önceki deneylerle aynõ sonuçlar elde edilebildiği takdirde kullanõlmalõdõr. deney sonuçlarõ verilirken.4 .3 . 2.3 .3.4.2. deneyin yapõldõğõ lâboratuvarda hidrazinyum hekzametilentetramin yoksa standard süspansiyon olarak kullanõlõr. gözenekleri 100 nm’den küçük olan bir membran filtreden süzülür ve ilk 200 ml’lik süzüntü atõlõr. 2.Nessler Tüpleri.Cihaz ve Malzemeler 2.3.3.3.2. NOT Kaolen süspansiyonu.3.2.3.0 ml Çözelti ΙΙ konulur ve iyice karõştõrõlõr.000 g hidrazinyum sülfat [(NH2)2. 100 birimlik.3. veya 2.2.2.3 .2.3. 5.0 ml Çözelti Ι ve 5.2) 25.2.3.4. iyice çalkalandõktan sonra 24 saat dinlendirilir.3.4. uzun tip 2.2.2.2. 50 ml’lik.

4. numunenin bulanõklõk şiddetine uygun kalibrasyon süspansiyonunun bulanõklõk birimi.2 .2. 13 .2’ye uygun olup olmadõğõna bakõlõr. Numune seyreltilmiş ise.0 17.4.3.4 .3.Spektrofotometrik Ölçmeler Spektrofotometre (Madde 2.Nessler tüpleri ile tayinde. veya . 2.4.Kalibrasyon Eğrisinin Çizilmesi Her bir kalibrasyon süspansiyonunun absorbansõ düşey eksene ve bu değere karşõlõk gelen bulanõklõk şidddeti birim cinsinden yatay eksene işaretlenerek bir kalibrasyon eğrisi çizilir. Numunenin absorbansõ. .3.6 .3.2.4.Nessler Tüpleri İle Tayin 50 ml numune bir Nessler tüpüne konularak. Bulunan sonucun Madde 1. yaklaşõk 420 nm dalga boyunda ölçülür.3.4.2’ye uygun olup olmadõğõna bakõlõr.İşlem TÜRK STANDARDI TS 266/Nisan 1997 2.3.2.Klorür Tayini Klorür tayini TS 4164’e göre yapõlõr.İletkenlik Tayini Suyun iletkenliği TS 9748 EN 27888’e göre tayin edilir.4. 2.4.2.3.0 Bulanõklõk Şiddeti.4.2.2 . Birim 0 5 10 15 20 25 30 35 40 2.4. bulunan değer seyreltme faktörü ile çarpõlõr.2. 2.2.0 2.5 10.5 . 2. numune uygun oranda seyreltilir. Bulanõklõğõ giderilmiş su ile işaret çizgisine kadar seyreltilir ve iyice karõştõrõlõr. bulanõklõğõ giderilmiş su ile sõfõr absorbansa ayarlanõr.Tayin 2.2. 2.3.Spektrofotometrik veya Fotometrik Tayin Uygun miktarda numune kuru bir optik hücreye alõnarak yaklaşõk 420 nm dalda boyunda absorbansõ ölçülür. beyaz bir zemin üzerine sõralanan ve alt-üst edilerek iyice karõştõrõlmõş kalibrasyon süspansiyonlarõyla karşõlaştõrõlõr.3. Bulunan sonucun Madde 1.2.4 .5 .20 2.5 20. ÇİZELGE 11 . sõrasõ ile.4.Kalibrasyon Süspansiyonlarõnõn Hazõrlanmasõnda Kullanõlacak Standard Süspansiyon Miktarlarõ Standard Süspansiyonun Hacmi. kalibrasyon eğrisi yardõmõyla bulunan bulanõklõk birimi.4.ICS 13.2.3) konulur. ml 0.4.5 5.4.4.2. 2.Spektrofotometrik tayinde.3.4.1 .2).2.3.3. Bulunan sonucun Madde 1.Hesaplama ve Sonuçlarõn Gösterilmesi Deney numunesinin bulanõklõk şiddeti.Kalibrasyon Süspansiyonlarõnõn Hazõrlanmasõ 9 adet Nessler tüpüne sõrasõ ile Çizelge 11’de gösterilen hacimlerde standard süspansiyon (Madde 2.0 7.3.2.4. olarak birim cinsinden verilir.2.4.2. Bu işlemden sonra her bir kalibrasyon süspansiyonun absorbansõ.3 .2’ye uygun olup olmadõğõna bakõlõr.0 12.2.5 15. bulanõklõk şiddeti 40 birim olan kalibrasyon süspansiyonunun absorbansõndan fazla ise.1 .060.

platin.Cihaz ve Malzemeler 2.14.2. yaklaşõk 250 ml’lik.3. Bulunan sonucun Madde 1.2. 2. 2.2’ye uygun olup olmadõğõna bakõlõr. sõcaklõğõ (180±5)°C’da tutulabilen 2. Numunenin tamamõ buharlaştõrma kabõna bir defada konulamaz ise.1.2.Kalsiyum Tayini Kalsiyum tayini TS 6228’e göre yapõlõr.3. nikel. Buharlaştõrma kabõ ve muhtevasõ. mg m1 = Kurutma işleminden sonra buharlaştõrma kabõ ve kalõntõnõn kütlesi.060.2.3. daha sonra (180±5)°C’daki etüvde kurutulur. 2.4 .2.Potasyum Tayini Potasyum tayini TS 4530’a göre yapõlõr.3 .2’ye uygun olup olmadõğõna bakõlõr.3.Etüv.3.20 TÜRK STANDARDI TS 266/Nisan 1997 2.3.14.2’ye uygun olup olmadõğõna bakõlõr.2 .12.Magnezyum Tayini Magnezyum tayini TS 6228’e göre yapõlõr. mg/l olarak aşağõdaki formülle hesaplanõr: m1 − m 0 V K= x1000 Burada.2.3.13 . önceden (180±5)°C’da sabit tartõma getirilmiş buharlaştõrma kabõna konularak buhar banyosunda kuruluğa kadar bularlaştõrõlõr.3.2. mg V = Numunenin hacmi.2.2.2.9 . soğutma ve tartma işlemlerine sabit tartõma ulaşõlõncaya kadar devam edilir.1 .2.İşlem (100-250) mg kalõntõ verebilecek miktarda yaklaşõk 200 ml-500 ml numune.2.3.2. Bulunan sonucun Madde 1.2. ml dir.3 . Bulunan sonucun Madde 1.2.7 .2. mo = Buharlaştõrma kabõnõn kütlesi.Genel Lâboratuvar Malzemeleri 2.2 .3.14.2’ye uygun olup olmadõğõna bakõlõr. den yapõlmõş.2. desikatörde soğutulur ve tartõlõr.1.1 .14. 2.1.2’ye uygun olup olmadõğõna bakõlõr. 14 . porselen. 2.2.3.Buharlaştõrma Kabõ. 2. Bulunan sonucun Madde 1. silisyum vb.2’ye uygun olup olmadõğõna bakõlõr.14 . 2. 2. buharlaştõrma neticesinde hacim azaldõkça numunenin kalan kõsmõ ilâve edilir.ICS 13.Sodyum Tayini Sodyum tayini TS 4530’a göre yapõlõr.Kurutma Kalõntõsõ Tayini 2.2.14.Serbest Klor Tayini Serbest klor tayini TS 5489’a göre yapõlõr.2.Desikatör 2.3. Bulunan sonucun Madde 1.Sülfat Tayini Sülfat tayini TS 5095’e göre yapõlõr.14.1.8 .2’ye uygun olup olmadõğõna bakõlõr.2.11 .10 . Bulunan sonucun Madde 1. Kurutma.3. Bulunan sonucun Madde 1.2.3.14.Hesaplama ve Sonuçlarõn Gösterilmesi Kurutma kalõntõsõ (K).Alüminyum Tayini Alüminyum tayini TS 3662’ye göre yapõlõr.3. 2.

Prensip Aktif karbon çoğu organik maddeleri adsorplar. Bu kolon yerine aynõ imkanlarõ sağlayan başka kolonlar da kullanõlabilir. Numunedeki kloroform ekstraktõ muhtevasõ kalõntõ tartõlarak tayin edilir. − Cam boru (a).6.3.3.3. Kolondan alõnan organik madde yüklü aktif karbon uygun şartlarda kurutulduktan sonra.3.Nitrat Tayini Nitrat tayini TS 3308’e göre yapõlõr. 15 . aktif karbonun adsorplayabildiği organik maddeler kolonda tutulurlar.525 cm çapõnda ve 15.2. Flanşa uyacak şekilde 0.2 . Bulunan sonucun Madde 1.1 .6. 7.6. Bulunan sonucun Madde 1. Soxhlet cihazõnda kloroform ile ekstrakte edilir.3. borosilikat camdan.6 .3.Adsorpsiyon Kolonu Şekil 1.Kloroformla Ekstrakte Edilebilen Maddelerin Tayini Bu metotla ancak aktif karbonda adsorplanabilen ve aktif karbondan kloroform ile ekstrakte edilebilen organik madde muhtevasõ tayin edilebilir.5 .3. muhafazasõ 0.3.2.Nitrit Tayini Nitrit tayini TS 7526 EN 26777’ye göre yapõlõr. − Pirinc levhalar ( f ).6. iki adet.3 . 9.794 cm çapõnda üç delikli.060. 7. Şekilde gösterilen adsorpsiyon kolonu aşağõdaki kõsõmlardan meydana gelmiştir.3’e uygun olup olmadõğõna bakõlõr.Suda Fazla Miktarda Bulunmasõ İstenmeyen Maddelerin Tayini 2. − Paslanmaz çelikten yapõlmõş elekler ( e ).Genel Lâboratuvar Malzemeleri 2.953 cm derinliğinde dar ve uzun yivli ve 7.2.62 cm’lik boru için − Flanşlar ( c ).3. Bulunan sonucun Madde 1.3.1 .3. Kloroform. 2.Cihaz ve Malzemeler 2.2 . Metodun uygulanabilirliği ve duyarlõğõ aktif karbon kolonundan geçirilen suyun miktarõna bağlõdõr.2.2. çapõ 7.62 cm’lik boru için.3’e uygun olup olmadõğõna bakõlõr. iki adet.3.5 mg O2/l den fazla organik ve yükseltgenebilen inorganik maddeler eşdeğeri gösteren sulara uygulanõr.635 cm kalõnlõğõnda. kauçuktan yapõlmõş. − Sõzdõrmaz contalar ( d ).3. Belirli hacimde su aktif karbon kolonundan geçirilerek.3.4 .3’e uygun olup olmadõğõna bakõlõr.3 .20 TÜRK STANDARDI TS 266/Nisan 1997 Bulunan sonucun Madde 1.2. 2. iki adet.a ve Şekil 1.3. 0.Kjeldahl Azotu Tayini Kjeldahl azotu tayini TS 7924’e göre yapõlõr. Bu deney TS 2789’a göre kimyasal oksijen ihtiyacõ 3.72 cm − Asbest contalar (b).1 . 2. 0.3.3. 2.2 . 2.259 mm göz açõklõğõnda.ICS 13.905 cm. darasõ belli küçük bir beherde kuruluğa kadar buharlaştõrõlõr.3’e uygun olup olmadõğõna bakõlõr.3. 2.Permanganat İndeksi Tayini Permanganat indeksi tayini TS 6288’e göre yapõlõr.Amonyum Tayini Amonyum tayini TS 7159’a göre yapõlõr.2. 0.62 cm ve uzunluğu 45.62 cm delikli. nipelin merkezdeki deliğe yerleştirilmesine uygun.3.3. Bu metotla toplam organik madde muhtevasõ tayin edilemez.476 cm x 1. iki adet. Bulunan sonucun Madde 1. 2.2’ye uygun olup olmadõğõna bakõlõr. Bulunan sonucun Madde 1.2. 2.875 cm çapõnda. iki adet.b’de bu deney için uygun bir kolon gösterilmiştir.3’e uygun olup olmadõğõna bakõlõr. Çünkü organik maddelerin tamamõ aktif karbon tarafõndan adsorplanamayabilir ve aktif karbonun adsorpladõğõ organik maddelerin tamamõ da kloroform ile ekstrakte edilemeyebilir.3.

2.365 mm’lik aktif karbonun kalõntõsõ 20 mg dan az ise.62 cm. boru bağlantõlarõnda sõzdõrmazlõğõ temin için politetrafloroetilen (PTFE) şerit veya sülüğen (kõrmõzõ kurşun oksit) tozu ile su karõşõmõndan hazõrlanmõş bulamaç kullanõlmalõdõr.Basõnç Kontrol Valfi.3.3.Ekstraksiyon Düzeneği.0.3. Bağlantõlar yapõlmadan önce sõrasõyla gaz yağõ ve deterjanla temizlenmeli ve sonra damõtõk su ile durulanmalõdõr.Aktif Karbon.20 TÜRK STANDARDI TS 266/Nisan 1997 − Sõzõntõlarõ önlemek için levhanõn içine daire şeklinde yiv (derinliği ve genişliği 0.Adsorpsiyon Düzeneğinin Hazõrlanmasõ.0.3.7 .2 .3. kolondan önce yavaş olarak birkaç dakika su geçirilir.3 .6.6 kPa 2.3.08 cm.3. Bağlantõlarõn sõzdõrmaz bir şekilde yapõlmasõna dikkat edilmelidir. 6 adet.6.2) ile ekstrakte edilir ve organik maddeler uzaklaştõrõlõr.3.2) ile ekstrakte edilir.4 . Ekstraksiyon işlemi tamamlandõktan sonra. 3 litrelik damõtma balonu olan . Yaklaşõk dakikada 1 litre hõzla 1000 litre civarõnda su geçirilir.2. Kalõntõ kurutulur ve tartõlõr.3.Reaktifler 2.360 mm’lik ve son olarak 11. 2.54 mm .Elektrikli Isõtõcõ 2.2. kullanõlmadan önce kirlilik deneyi yapõlmalõdõr. ev tipi.3.4.4 .6 .365 mm tane iriliğinde Bu deneyde kullanõlacak aktif karbonun. Şekil 2 . Sonra aynõ şekilde 0.3.794 cm x 5.8 .3. 2.060.Akõş Kontrol Valfi.3 . Boşluk kalmamasõ için. gösterge basõncõ 275. 1. 1 litre kloroformdan. 2.6. Adsorpsiyon kolonunu tutturmak için.3. iki adet.43 cm yüksekliğinde 1.810 mm’lik. damõtma balonundaki kloroform damõtõlõr. Şekil 1. aktif karbon doldurulurken kolon hafifçe titretilmelidir.3.Soxhlet cihazõ. 2. − Galvanize nipeller (g). − Alüminyum civatalar ve vidalar ( h ).3. 1 litre/dakika’ya kadar besleme yapabilen.810 mm’lik aktif karbon doldurulur. Bunun için önce Soxhlet cihazõnõn yan kolonu 154 mm .810 mm’ lik aktif karbon ile doldurulur ve kloroform (Madde 2.1 .a ve Şekil 1.3.54 mm . 2. Flânşla çakõşacak şekilde 0.3.3.Su Sayacõ. Cam borunun üst bağlantõlarõ da tamamlandõktan sonra adsorpsiyon düzeneği deneye hazõr hale getirilmiş demektir. damõtma balonunda geriye kalan 30-40 ml’lik kõsõm damõtõlmamalõ ve bu kõsõm atõlmalõdõr.43 cm yüksekliğinde 1.İşlem 2. adsorpsiyon düzeneğine monte edilir. 0.5 . 1.0. bu aktif karbon kõsõmlarõnõn alõndõğõ ambalajlardaki aktif karbonlar bu deneyde kullanõlabilir.6.573 cm) açõlmõş.3.6. Cam borunun içine 11. 1.810 mm ve 0.6.3.159 cm ve çapõ 8.2. Akõş hõzõndaki küçük değişiklikler dikkate alõnmayabilir.3.Ceketli õsõtõcõ.59 cm’lik. Kalõntõ kurutulduktan sonra tartõlõr ve kütlesi kaydedilir.ICS 13.86 cm yüksekliğinde 0. 22.0.6.3.3. 1.3.1 .Kloroform (CHCI3) Kullanõlmadan önce damõtõlmalõdõr.365 mm’ lik karbon Soxhlete konulur ve ekstrakte edilir.54 mm .3.3.794 cm çapõnda üç delikli. 2.54 mm .6.905 cmx7.2.3.3.3.b Cam borunun alt bağlantõlarõ yapõldõktan sonra. 16 . Boşluklarõ gidermek için aktif karbon bastõrõlmalõdõr.2. 2. Su sayacõnõn çalõşõp çalõşmadõğõ kontrol edilir.0.6. Adsorpsiyon kolonuna ve sisteme tutturulmak için iki ucuna yiv açõlmõş. − Düzeneğin bağlantõlarõ yapõlõrken organik kirleticilerden kaçõnmak gerekir.810 mm’lik aktif karbonun kalõntõsõ 40 mg ve 0.6.6. Sonra istenen akõş hõzõna ayarlanõr. 3 litrelik.6. − Numunenin Kolondan Geçirilmesi İnce aktif karbon tanelerinin sürüklenmesini önlemek için. Bu amaçla.3.6.Cam pamuğu Kullanõlmadan önce Soxhlet cihazõna konulur ve bir kaç defa sifon yapõlarak kloroform (Madde 2.

Hõzlõ buharlaştõrmanõn temini için erlene temiz hava gönderilebilir. Soğutma suyu akõşõ başlatõldõktan sonra. kloroform ile ekstraksiyon işlemine hazõrdõr.Çözünmüş veya Emülsifiye Hidrokarbonlarõn Tayini Çözünmüş veya emülsifiye hidrokarbonlarõn tayini TS 9093’e göre yapõlõr. Ekstraksiyon işlemi tamamlandõktan sonra. 17 .6. Üzerine organik madde yüklü aktif karbonun tamamõ doldurulur.3’e uygun olup olmadõğõna bakõlõr. Darasõ alõnmõş. İnce taneli aktif karbonun kaynama balonuna geçmesini engelemek için ince bir tabaka halinde cam pamuğu yerleştirilir.2. tüpe veya şişeye kantitatif olarak aktarõlõr. Islak aktif karbonla reaksiyona girdikleri için alüminyum veya galvanize metallerden yapõlmõş tepsiler kullanõlmamalõdõr.7 . mg dõr.Aktif Karbonun Kurutulmasõ Yeterli miktarda su geçirildikten sonra adsorpsiyon kolonunun alt ve üst bağlantõlarõ sökülerek cam boru düzenekten ayõrõlõr. Aktif karbonun daha kõsa sürede kurutulmasõ için tepsinin üzerinden 35°C-40°C’da sõcak hava geçirilir. Organik buharlardan ve diğer kirletici kaynaklardan korunmalõdõr. Ekstraksiyon işlemi sõrasõnda ve ilk sifon hareketinden sonra aşõrõ õsõnmalarõ ve sõçramalarõ önlemek için destilasyon balonu hafifçe sallanmalõdõr. aktif karbonun konulacağõ yan kolonun dibindeki delikli cam disk kaldõrõlõr. Damõtma balonu Soxhlet düzeneğinden ayrõlõr. hava almayacak şekilde kapağõ sõkõca kapatõlabilen bir kapta saklanmalõdõr. balonda yaklaşõk 250 ml kloroform kalana kadar damõtõlõr. Sifon hareketi tamamlandõktan sonra ekstraksiyon kolonu tekrar kloroform ile doldurulur.6. Hemen ekstraksiyona başlanmayacak ise. 2. organik madde kayõplarõnõ önlemek için eser miktarda kloroformun kalmasõ tercih edilir. Kapağõ açõk tutularak kuruluğa kadar buharlaştõrõlõr. Borunun içindeki organik madde yüklü aktif karbon. m = Toplam kalõntõ kütlesi mg V = Şekil 1. Bir buhar banyosu üzerinde 15 ml-20 ml kalana kadar buharlaştõrõlõr.6. Damõtma ürünü cam pamuğu üzerinden kantitatif olarak 300 ml’lik bir erlene süzülür. Bu sõrada õsõtõlmamalõdõr. kloroform ile ekstraksiyonlarõ neticesinde elde edilen kalõntõ kütlelerinin toplamõ. sifon hareketi yaptõrõlarak kolondaki kloroform destilâsyon kolonuna geçirilir.3.20 TÜRK STANDARDI TS 266/Nisan 1997 2. Sifon hareketi başlayana kadar kloroform ilavesine devam edilir. ekstraksiyon kolonuna basõnç uygulanarak sifon hareketi başlatõlõr. Kapta kloroform kalõp kalmadõğõ koklanarak anlaşõlõr. 2.2.3.3. 2.5 . Tamamen kurutmak yerine. kurutmak için bir bakõr veya cam tepsi üzerine ince bir tabaka halinde yayõlõr. Düzenli sifonlama gerekli olmamakla beraber.a’daki sistemin su sayacõndan okunan ve aktif korbon kolonundan geçen toplam numune hacmi. Kaynama kolonuna yeterli miktarda cam boncuk veya başka malzemeden yapõlmõş kaynama taşõ konulur. Daha sõcak hava gönderilmemelidir. Kurutulmuş karbon.3. mg/l cinsinden aşağõdaki formül ile hesaplanõr: C= m − (n / 2) V Burada. 35 saat süreyle ekstraksiyon işlemine devam edilir. kütlesi mümkün olduğu kadar az olan küçük bir behere.Aktif Karbonun Kloroformla Ekstraksiyonu Soxhlet cihazõnõn. Kurutma sõrasõnda uçuşma olmamasõna dikkat edilmelidir.Hesaplama ve Sonuçlarõn Gösterilmesi Sudaki kloroformla ekstrakte edilebilen maddeler (C).3. Bulunan sonucun Madde 1. õsõtõcõ çalõştõrõlõr.4.3 .ICS 13. Aktif karbon. l n = Deneyde kullanõlan her iki tane iriliğindeki aktif karbon ambalâjlarõndan alõnan kõsõmlarõn. Aktif karbonun üst seviyesine kadar oldukça hõzlõ bir şekilde kloroform doldurulur.4.3. Bulunan sonucun Madde 1.060.3. Ekstraksiyon ünitesi kendiliğinden sifon hareketi yapmayabilir. Biraz nem kalsa bile daha sonraki işlemler sõrasõnda kaybolacaktõr. serbestçe akabilir duruma gelince kurumuş kabul edilir. Aşõrõ õsõtmamaya dikkat edilerek. kullanõlmamõş aktif karbon görünümünü alõp.2 .3. Aktif karbon temiz bir ortamda kurutulur.3’e uygun olup olmadõğõna bakõlõr.

2.9±0.2 .3. Bu metotla 1.Cihaz ve Malzemeler 2.3.3.3.00 g fenol.025 N sodyum tiyasülfat çözeltisi ile nişasta indikatör çözeltisi varlõğõnda titre edilir. taze kaynatõlmõş ve soğutulmuş su ile 1000 ml’ye seyreltilir.0 ml 0. taze kaynatõlmõş ve soğutulmuş suda çözülür ve 1000 ml’ye seyreltilir. Bu çözeltinin konsantrasyonu aşağõda belirtildiği şekilde belirlenir: 500 ml’lik cam kapaklõ bir erlendeki 100 ml suya 50.0 µg/l’den daha fazla fenol konsantrasyonu tayin edilebilir.3. Serbest bromdan kaynaklanan kahverengi renk kaybolursa.Spektrofotometre Yaklaşõk 460 nm dalga boyunda ölçüm yapõlabilen ve optik hücrelerinin õşõk yolu (1-10) cm olan.Süzme Hunileri.0 ml 0.Genel Lâboratuvar Malzemeleri 2. 10. ml dir.3.ICS 13. 2.Prensip Numunenin damõtõlmasõyla uçucu olmayan maddelerden ayrõlan fenoller.2.3.060.3.3.8.3.0 ml stok fenol çözeltisi ve 10.3. Bu çözelti kullanõlacağõ gün hazõrlanmalõdõr.3.1 . Tanõk çözelti ve stok fenol çözeltisi kullanõlarak hazõrlanan çözelti (fenol çözeltisi). cam kapaklõ. Stok fenol çözeltisinin litrede 1000 mg fenol ihtiva etmesi halinde genellikle bromat-bromür çözeltisinden 10 ml’lik dört kõsõm yeterlidir.Ara Stok Fenol Çözeltisi.8. Tamamen aynõ şartlarda.1 N bromat-bromür çözeltisi kullanõlarak bir tanõk çözelti hazõrlanõr. 18 .8.Stok Fenol Çözeltisi 1.8.6 .3 . kloroform ekstraktõnõn süzülmesi amacõyla kullanõlabilir. ml V3= Fenol çözeltisinin titrasyonunda harcanan tiyosülfat çözeltisinin hacmi.1 pH değerinde.8.2 .3.5 .8.3.3.3.2.2.0 ml stok fenol çözeltisi.3. Stok fenol çözeltisinin konsantrasyonu ( C ). daimi renk elde edilinceye kadar 10.8 . mg fenol/l olarak aşağõdaki formülle hesaplanõr.3. 4-aminoantipirinle renkli kompleks meydana getirir.Reaktifler Bütün reaktifler fenol ve klor ihtiva etmeyen damõtõk su ile hazõrlanmalõdõr.8.3.3. damõtõk su ve 10.Ayõrma Hunileri.8. 7. 1000 ml’lik.2 .20 2. 2.1 .3.0 µg fenol/ml’lik 10.Süzgeç Kâğõdõ Buchner tipi süzme hunileri ve susuz sodyum sülfat yerine. Renkli kompleks sulu çözeltiden kloroform (CHCI3) ile ekstrakte edilir ve 460 nm dalga boyunda absorbansõ ölçülür. 2. politetrafloroetilen (PTFE) musluklu 2.1 N bromat bromür çözeltisi ilave edilir. ml V2= Fenol çözeltisine ilave edilen bromat-bromür çözeltisi hacminin onda biri.842 [(V xV ) − V ] 1 2 3 Burada.8.8. sonra yaklaşõk 1 g potasyum iyodür ilâve edilir. Erlenin kapağõ kapatõlõr ve 10 dakika bekletilir. V1= Tanõk çözeltinin titrasyonunda harcanan tiyosülfat çözeltisi hacmi. 2.3.2. C = 7. Hemen 5 ml konsantre hidroklorik asit katõlõr ve dikkatlice karõştõrõlõr.3.pH metre 2. 0.3.3.4 . 2.8. Buchner tipi 2.Fenol Tayini TÜRK STANDARDI TS 266/Nisan 1997 2.0 ml’lik kõsõmlar halinde bromat-bromür çözeltisi ilâve edilir.2.3 .1 .

3.8. ayarlõ 6. 2.Aminoantipirin Çözeltisi 2.3.8 olmalõdõr. granül halinde.6 . 20 cm’lik hücre için 50 ml çözelti kullanõlarak. kristal 2.13 .Potasyum Ferrisiyanür Çözeltisi 8.3.3.8.3.3.025 N.3.3.3.5 ml 6 N sodyum hidroksit (NaOH) çözeltisi veya 0.5 . Çözelti berrak ve açõk sarõ renkli olmalõdõr.8.3 . iyice karõştõrõlõr.3.3. 2.4 . Çözelti 1 litrelik ayõrma hunisine aktarõlõr. Kloroformun kalan kõsmõ ayõrma hunisine ilave edilir.Bromat-Bromür Çözeltisi. Çözelti.3 . 0.8.3. 100 ml sõcak suda çözülür.Potasyum İyodür (KI). 10 defa daha çalkalanõr ve kloroformun ayrõlmasõ için tekrar beklenir ve kloroform fazõ ayrõlõr.8.9±0.20.3. 0.Sodyum Sülfat (Na2SO4).0 ml aminoantipirin çözeltisi ilâve edilir.0 ml ara stok çözeltisi.12 .8 . 0.Standard Fenol Çözeltisi.5 N amonyak çözeltisi ilâve edilir ve fosfat tampon çözeltisi ile pH değeri 7. 2.0 ml potasyum ferrisiyanür çözeltisi ilave edilir. Yaklaşõk 10 ml fosfat tampon çözeltisi gereklidir.3.2 g salisilik asit.784 g susuz potasyum bromat (KBrO3) suda çözülür. 2. Numune çözeltisi. konsantre.0 g potasyum ferrisiyanür [K3Fe (CN6] suda çözülür ve 100 ml’ye seyreltilir.3.060.8.3.3. susuz.3.3. Bu çözelti kullanõlacağõ gün hazõrlanmalõdõr.Amonyak Çözeltisi.30.1’a ayarlanõr. Bu çözelti hazõrlandõktan sonra bir hafta süreyle kullanõlabilir.0 ml 0. iyice karõştõrõlõr ve renk gelişimi için 3 dakika bekletilir.Hidroklorik Asit.11 .3.10 .ICS 13.3. 3. Her bir kloroform ekstraktõ süzgeç kağõdõndan veya 5 g susuz sodyum sülfat tabakasõ 19 .8.3.10. tanõk çözelti ve kalibrasyon çözeltilerine aşağõdaki işlemler uygulanõr: Çözeltiye. 2. 2.3.9 .205 g sodyum tiyosülfat (Na2S2O3 5 H2O) suda çözülür. taze kaynatõlmõş ve soğutulmuş su ile 500 ml’e seyreltilir.Kloroform (CHCI3) 2.Fosfat Tampon Çözeltisi 104. Bu çözelti hazõrlandõktan sonra 2 saat içinde kullanõlmalõdõr. Sulu çözelti hazõrlamak için 2 g çözünebilir nişasta ve koruyucu olarak 0.5 g K2HPO4 ve 72. 1. CHCI3 ile hemen ekstrakte edilir. 1.3. 3.8.8.Nişasta İndikatör Çözeltisi Sulu çözelti veya nişasta tozu karõşõmõ kullanõlabilir.0 g 4-aminoantipirin suda çözülür ve 100 ml’ye seyreltilir.3.Sodyum Tiyosülfat Çözeltisi. 500 ml damõtõk su (tanõk çözelti) ve 5.3. 2.5 N 35 ml konsantre amonyak su ile 1 litreye seyreltilir. 2.3.8. CHCI3’ün ayrõlmasõ için beklenir ve kloroform fazõ ayrõlõr. 1-5 cm’lik hücreler için 25 ml. Ayõrma hunisine yukarõda belirtilen CHCI3 miktarõnõn yarõsõ ilâve edilir ve en az 10 defa çalkalanõr.20 TÜRK STANDARDI TS 266/Nisan 1997 2.3 g KH2PO4 suda çözülür ve 1 litreye seyreltilir. çözülür ve 1000 ml’ye seyreltilir.3. 12. 10 g potasyum bromür (KBr) kristali ilâve edilir.8.8.3.3. 2.3.3. Çözelti gerekirse süzülür ve kahverengi renkli cam şişede muhafaza edilir.0 µg fenol/ml’lik 50.8.İşlem 500 ml numune veya 50 µg’dan daha fazla fenol ihtiva etmeyecek miktarda ( V ml) 500 ml’ye seyreltilmiş numune 1 litrelik bir behere konulur (numune çözeltisi). 1000 ml’ye seyreltilir ve ayarlanõr.4 g katõ sodyum hidroksit (NaOH) ilâve edilir.4 .40 ve 50 µg fenol ihtiva edecek şekilde 500 ml’lik fenol standard çözeltileri (kalibrasyon çözeltileri) hazõrlanõr.4.3.10 N 2.3.7 . pH değeri 6.3.3. yaklaşõk ρ=1.3.19 g/ml 2.3.

16 . Bulunan sonucun Madde 1.2. 20 . Bulunan sonucun Madde 1.12 .3. Kurutulmuş ekstraktlar.2.3’e uygun olup olmadõğõna bakõlõr.14 .3.2.3.3’e uygun olup olmadõğõna bakõlõr. Bulunan sonucun Madde 1.Arsenik Tayini Arsenik tayini TS 8483’e göre yapõlõr.3. aşağõdaki formülle hesaplanõr: F= Burada.79 ile çarpõlõr.3.Bor Tayini Bor tayini TS 8121’e göre yapõlõr.2.2.3’e uygun olup olmadõğõna bakõlõr. Bulunan sonucun Madde 1. Bulunan sonucun Madde 1.ICS 13.5 . 2.Çinko Tayini Çinko tayini TS 6290’a göre yapõlõr.2. Mikrogram fenol konsantrasyonuna karşõ absorbans değerleri grafiğe geçirilir. Bulunan sonucun Madde 1. 2.3.3’e uygun olup olmadõğõna bakõlõr.3. Bulunan sonucun Madde 1.3’e uygun olup olmadõğõna bakõlõr.3’e uygun olup olmadõğõna bakõlõr.3.8. ml dir. 2.2.Toksik Maddelerin Tayini 2. tanõk deney çözeltisine karşõ 460 nm’de okunur. 2. 2.Fosfor Tayini Fosfor tayini TS 4082’ye göre yapõlõr.15 .3.Mangan Tayini Mangan tayini TS 8090’a göre yapõlõr. Bulunan sonucun Madde 1.3. absorbans ölçümü için temiz hücreler içerisinde toplanõr.3.3’e uygun olup olmadõğõna bakõlõr.20 TÜRK STANDARDI TS 266/Nisan 1997 bulunduran süzme hunisinden süzülür. Bulunan sonucun Madde 1. daha fazla kloroform ilave edilmez.4’e uygun olup olmadõğõna bakõlõr.3.3.1 . 2.3. 2.3’e uygun olup olmadõğõna bakõlõr. m = Kalibrasyon grafiğinden bulunan numunedeki fenol miktarõ µg V = Numunenin orijinal hacmi.2.Yüzey Aktif Maddelerin Tayini Yüzey aktif maddelerin tayini TS 6550 EN 903’e göre yapõlõr.3’e uygun olup olmadõğõna bakõlõr.3.Florür Tayini Florür tayini TS 4234’e göre tayin edilir. Bulunan sonucun Madde 1.3.Gümüş Tayini Gümüş tayini TS 8089’a göre yapõlõr.3.3’e uygun olup olmadõğõna bakõlõr. 2. Bulunan sonucun Madde 1.13 .3.19 .3.Baryum Tayini Baryum tayini TS 4235’e göre yapõlõr.4. 2.4 . 2. 2.3’e uygun olup olmadõğõna bakõlõr.Bakõr Tayini Bakõr tayini TS 6290’a göre yapõlõr.17 .18 . Bulunan sonucun Madde 1.3. Bulunan değer. Numunenin ve kalibrasyon çözeltilerinin absorbansõ.2.3’e uygun olup olmadõğõna bakõlõr. µg/l olarak.Askõda Katõ Madde Tayini Askõda katõ madde tayini TS 7094’e göre yapõlõr. 2.060. dodesil benzen sülfonik asit sodyum tuzunun loril sülfata dönüşüm faktörü olan 0.3.3.3.Hesaplama ve Sonuçlarõn Gösterilmesi Numunedeki fenol ( F ).10 . Bulunan sonucun Madde 1.3.3.2. 2.Demir Tayini Demir tayini TS 8087’ye göre yapõlõr.3.9 .11 .2.2.2.

2. Bulunan sonucun Madde 1.Fekal Streptokok Tayini Fekal streptokok tayini ISO 7899-1 ve ISO 7899-2’ye göre yapõlõr.20 TÜRK STANDARDI TS 266/Nisan 1997 2. 2. Bulunan sonucun Madde 1.4.5’e uygun olup olmadõğõna bakõlõr. Bulunan sonucun Madde 1. 2.4.5. 2.4.3. Bulunan sonucun Madde 1.2 .3.Toplam Koliform Tayini Toplam koliform tayini ISO 9308-1 ve ISO 9308-2’ye göre yapõlõr. 2.060. Bulunan sonucun Madde 1.3.10 .1 .6 .3.4 .4’e uygun olup olmadõğõna bakõlõr.Civa Tayini Civa tayini TS 2537’ye göre yapõlõr. Bulunan sonucun Madde 1. Bulunan sonucun Madde 1.5.5.3. Bulunan sonucun Madde 1. 21 . 2.4. Bulunan sonucun Madde 1. 2.Yumuşatõlmõş Sõnõf 1 Sular İçin Gerekli Konsantrasyon Değerlerinin Tayini 2. 2.2.4’e uygun olup olmadõğõna bakõlõr.5’e uygun olup olmadõğõna bakõlõr.Toplam Sertlik Tayini Suyun toplam sertliği TS 4474’e göre tayin edilir.2.2.5 . 2. 2. Bulunan sonucun Madde 1.2. ISO 9308-1 ve ISO 9308-2’ye göre yapõlõr.5’e uygun olup olmadõğõna bakõlõr.Nikel Tayini Nikel tayini TS 6290’a göre yapõlõr.2. Bulunan sonucun Madde 1.Selenyum Tayini Selenyum tayini TS 8088’e göre yapõlõr.ICS 13.5’e uygun olup olmadõğõna bakõlõr.3 . 2.4.5.2.4’e uygun olup olmadõğõna bakõlõr. poliklorlanmõş bifeniller (PCB’ler) ISO 6468’e göre.4.3.3.Antimon Tayini Antimon tayini TS 4205’e göre yapõlõr.3. 2.Krom Tayini Krom tayini TS 8072’ye göre yapõlõr.4 . 2.3.Siyanür Tayini Siyanür tayini TS 5974’e göre yapõlõr. herbisitler ise TS 7699’a göre tayin edilir.Pestisitler ve İlgili Ürünlerin Tayini Organoklorlu insektisitler TS 2627’ye göre.4’e uygun olup olmadõğõna bakõlõr.2.2.2.5’e uygun olup olmadõğõna bakõlõr. Bulunan sonucun Madde 1.2. Bulunan sonucun Madde 1.2.8 . 2.3 .Kurşun Tayini Kurşun tayini TS 6290’a göre yapõlõr.2.5 .Fekal Koliform Tayini Fekal koliform tayini.3.1 .3.3.4. Bulunan sonuçlarõn Madde 1.4’e uygun olup olmadõğõna bakõlõr. Bulunan sonucun Madde 1.4’e uygun olup olmadõğõna bakõlõr.7 .5 .2.6’ya uygun olup olmadõğõna bakõlõr.2 .4.4.Kadmiyum Tayini Kadmiyum tayini TS 6290’a göre yapõlõr.4’e uygun olup olmadõğõna bakõlõr.6 .3.Sülfit İndirgeyen Klostridia Tayini Sülfit indirgeyen klostridia tayini TS 8019 ve TS 8020’ye göre yapõlõr.6.3.Mikrobiyolojik Özelliklerin Tayini 2. 2.5.4’e uygun olup olmadõğõna bakõlõr.4’e uygun olup olmadõğõna bakõlõr.3.2.3.Toplam Bakteri Sayõsõ Tayini Toplam bakteri sayõsõ tayini TS 9924’e göre yapõlõr.3.9 .

görev ve meslekleri.2. adresi veya tescilli markasõ (ambalâjõn kapaklõ olmasõ halinde bu bilgi kapağa da yazõlmalõdõr. − Deney sonuçlarõnõ değiştirebilecek faktörlerin mahzurlarõnõ gidermek üzere alõnan tedbirler.3. − Standarda uygun olup olmadõğõ. 3 . − Bu standardõn işaret ve numarasõ (TS 266).Beta Aktivitesi Tayini Numunenin beta aktivitesi. sintilasyon sayacõ olan bir yerde (tercihen bir nükleer laboratuvarda) tayin ettirilir.İŞARETLEME Sõnõf 2 sularõn konulduğu ambalâjlar üzerine en az aşağõdaki bilgiler silinmeyecek ve bozulmayacak şekilde yazõlmõş olmalõdõr.1 ve Madde 3’e uygun olmamasõ ve Madde 2.3.3’de belirtilen deneyler uygulandõğõnda elde edilen sonuçlarõn her birinin.7. Bulunan sonucun Madde 1. − Suyun hacmi (ml veya L olarak).).1 .AMBALAJLAMA Sõnõf 2 sular plâstik (PVC. Bulunan sonucun Madde 1.7’ye uygun olup olmadõğõna bakõlõr. 3.2 .6. Geiger sayacõ olan bir yerde (tercihen bir nükleer laboratuvarda) tayin ettirilir. cam.Alfa Aktivitesi Tayini Numunenin alfa aktivitesi.). lamine karton gibi suyun fiziksel ve kimyasal yapõsõnõ değiştirmeyen ve su ile etkileşmeyen ambalâjlar içerisinde piyasaya arz edilir. − Firmanõn kõsa adõ.7.2.Radyoaktiflik Tayini 2. 2.) kaplanmasõ veya tekrar ambalâjlanmasõ durumunda etiket bilgileri tekrar yazõlmayabilir.DENEY RAPORU Deney raporunda en az aşağõdaki bilgiler bulunmalõdõr: − Deneyin yapõldõğõ yerin ve lâboratuvarõn adõ ile. − Uygulanan deney metotlarõnda belirtilmeyen veya mecburi görülmeyen fakat muayene ve deneyde yer almõş olan işlemler.2. − Numunenin tanõtõlmasõ. Bardak şeklindeki ambalâjlarda etiket bilgileri kapak üzerinde yer alõr.4 .6’ya uygun olup olmadõğõna bakõlõr.3.1’e göre alõnan numunelerin her biri için. PET vb.7’ye uygun olup olmadõğõna bakõlõr. deneyi yapanõn ve/veya raporu imzalayan yetkililerin adlarõ.5 . Birden fazla ambalâjõn şeffaf bir malzeme ile (naylon vb.DEĞERLENDİRME Madde 2. 2.2’de belirtilen müsaade edilebilecek maksimum konsantrasyon değerinden fazla olmasõ halinde numunenin alõndõğõ parti standarda aykõrõ sayõlõr.3. − Suyun dolum ve son kullanma tarihleri (etiket veya ambalâjõn uygun bir yerinde).2’ye göre yapõlan muayenelerin sonuçlarõnõn Madde 1. Sõnõf 2 sular ise Madde 3. − Deney tarihi.1 . − Rapor tarih ve numarasõ. − Sonuçlarõn gösterilmesi. 3. − Sağlõk Bakanlõğõnca verilen ruhsatõn tarih ve numarasõ.ICS 13.1’e uygun ambalâjlar içerisinde piyasaya arz edilir. − Suyun kaynağõnõn adõ. Madde 2.7 .20 TÜRK STANDARDI TS 266/Nisan 1997 2. polikarbonat. 22 .Alkalilik Tayini Suyun alkaliliği TS 3790’a göre tayin edilir.2 . 2. Bulunan sonucun Madde 1.2 . 2.2. − Depolama şartlarõ.PİYASAYA ARZ Sõnõf 1 sular ambalâjsõz olarak (dağõtõm sistemleri ile).060. − Deneyde uygulanan standardlarõn numaralarõ. Madde 1.

− Madde 2’deki deneylerin yapõlmõş ve uygun sonuç alõnmõş bulunduğunun belirtilmesi gerekir.91/692/EEC Direktifi .20 TÜRK STANDARDI TS 266/Nisan 1997 4 . istendiğinde standarda uygunluk beyannamesi vermek veya göstermek mecburiyetindedir.ICS 13.Standard Methods for the Examination of Water and Waste Water. 1993 23 .060.80/778/EEC Direktifi .Guidelines for Drinking Water Quality. − Madde 1’deki özelliklere uygun olduğunun. 1985 . YARARLANILAN KAYNAKLAR .ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER Suyun bu standardda belirtilen özelliklere uygun olduğunu beyan eden satõcõ. Bu beyannamede suyun. Geneva. WHO World Health Organization.

Adsorpsiyon Kolunu (Şekil üzerinde yer alan harflere ilişkin açõklamalar Madde 2.060.) 24 .Adsorpsiyon Düzeneği ŞEKİL 1b .ICS 13.3.3.6.2’de verilmiştir.2.20 TÜRK STANDARDI TS 266/Nisan 1997 Absorpsiyon kolonu ŞEKİL 1a .

Ekstraksiyon Düzeneği 25 .ICS 13.060.20 TÜRK STANDARDI TS 266/Nisan 1997 ŞEKİL 2 .

6 Miligram Ca 4.25 10 İngiliz Sertlik Derecesi 0.73 7.060.17 1 40.79 0.56 0.25 0.1 0.08 Milimol Ca 0.70 1 1.025 1 26 .179 0.143 0.ICS 13.20 TÜRK STANDARDI TS 266/Nisan 1997 EK (Bilgi İçin) SU SERTLİĞİ ÖLÇÜM BİRİMLERİ ARASINDAKİ DÖNÜŞÜM ÇİZELGESİ Fransõz Sertlik Derecesi İngiliz Sertlik Derecesi Alman Sertlik Derecesi Miligram Ca Milimol Ca Fransõz Sertlik Derecesi 1 1.43 1.008 5.175 7 Alman Sertlik Derecesi 0.140 5.80 1 0.

Nitrat Miktarõ Tayini” “Methods for the Analysis of Water Determination of the Nitrate Content” “Suyun Analiz Metotlarõ-Alüminyum Miktarõ Tayini-FerronOrtofenantrolin Spektrofotometrik Metodu” “Methods for the Analysis of Water Determination of the Aluminium Content Ferron-Orthophenantroline Spectrophotometric Method” “Su .Determination of Mercury Flameless Atomic Absorption Spectrophotometric and Dithizone Methods” “Su Kalitesi .20 TÜRK STANDARDI TS 266/Nisan 1997 ATIF YAPILAN STANDARDLAR (REFERENCES) TS 545/Ekim 1967 TS 546/Ekim 1967 TS 2104/Ekim 1975 TS 2536/Şubat 1977 TS 2537/Aralõk 1987 “Ayarlõ Çözeltilerin Hazõrlanmasõ” Preparation of Standard Solutions for Volumetric Analysis” “Standard Çözeltilerin Hazõrlanmasõ” “Preparation of Standard Solutions for Colorimetric Analysis” “Belirteçler .Kolorimetrik Askorbik Asit.ICS 13.Özellikler ve Deney Metotlarõ” “Water for Analytical Laboratory Use .Methods of Preparation of Indicator Solutions” “Suyun Analiz Metotlarõ-Numune Alma” “Methods for the Analysis of Water-Sampling” “Suyun Analiz Metotlarõ .Fosfor Tayini .Alevsiz Atomik Absorpsiyon Spektrofotometrik ve Ditizon Metotlarõ” “Methods for the Analysis of Water .Cõva Tayini . Amino İndirgeme ve Molibdovanadofosfat Metotlarõ” “Methods for the Analysis of Water Determination of Phosphorus Content Colorimetric Ascorbic Acid Reduction Method.Determination of Organochlorine Pesticides in Water .Specification and Test Methods” “Suyun Analiz Metotlarõ-Asitlik veya Alkalilik TayiniPotansiyometrik Titrasyon Metodu” “Methods for the Analysis of Water-Determination of Acidity or Alkalinity Potentiometric Titration Method” “Suyun Analiz Metotlarõ .Gas Chromatographic Method” “Suyun Analiz Metotlarõ-Kimyasal Oksijen Gereksinimi Miktarõnõn Tayini ” “Methods for the Analysis of Water Determination of Chemical Oxygen Demand” “Suyun Analiz Metotlarõ . Colorimetric Amino Reduction Method and Colorimetric Molybdovana dophosphate Method” TS 2627/Nisan 1994 TS 2789/Nisan 1977 TS 3263/Eylül 1978 TS 3308/Şubat 1979 TS 3662/Eylül 1981 TS ISO 3696/Nisan 1996 TS 3790/Eylül 1982 TS 4082/Aralõk 1983 27 .Analitik Laboratuvarõnda Kullanõlan .pH Değerinin Tayini” “Methods for Analysis of Water Determination of pH Value” “Suyun Analiz Metotlarõ .Gaz Kromatografik Metot” “Water Quality .Sularda Organoklorlu Pestisit Tayini .Belirteç Çözeltileri Hazõrlama Yöntemleri” “Indicators .060.

Lityum.Gravimetrik.Sampling .Kõsõm 3: Numunelerin Muhafaza ve Taşõnma Kurallarõ” “Water Quality .Part 1 : Determination of Total Cyanide” “Su Kalitesi .Toplam Siyanür Tayini” “Water Quality .Determination of Sulfate Content Gravimetric.N-Diethyl-1.Baryum Tayini .Kalsiyum ve Magnezyum Tayini-Atomik Absorpsiyon Spektrometrik Metot” “Water Quality . Atomic Absorption Spectrophotometric and Colorimetric of Analysis” “Suyun Analiz Metotlarõ .Photometric and Potentiometric Methods” “Suyun Analiz Metotlarõ .Determination of Fluoride Content .Alev Atomik Absorpsiyon Spektrofotometrik Metot” “Methods for the Analysis of Water . Sodium.20 TS 4164/Şubat 1984 TÜRK STANDARDI TS 266/Nisan 1997 “Suyun Analiz Metotlarõ . Sodyum. Potassium Content-Flame Photometric.Determination of Chloride Content .Fotometrik ve Potansiyometrik Metotlar” “Methods for the Analysis of Water .Determination of Barium Content .4-Fenilendiamin ile Titrimetrik Metot” “Water Quality-Determination of Free Chlorine and Total ChlorinePart 1:Titrimetric Method Using N.Determination of Cyanide .Flame Atomic Absorption Spectrophotometric Method” “Suyun Analiz Metotlarõ-Sertlik Tayini-Hesaplama ve EDTA Titrimetrik Analiz Metotlarõ (Tadil:1986-11-11)” “Methods for the Analysis of Water-Determination of Hardness Calculation and EDTA Titrimetric Methods (Amendment:1986-1111) “Suyun Analiz Metotlarõ .Determination of Calcium and Magnesium Atomic Absorption Spectrometric Method” TS 4205/Mart 1984 TS 4234/Nisan 1984 TS 4235/Nisan 1984 TS 4474/Nisan 1985 TS 4530/Haziran 1985 TS 5095/Mart 1987 TS 5106/Mart 1987 TS 5489/Şubat 1988 TS 5974/Eylül 1988 TS 6228/Aralõk 1988 28 . Turbidimetric and Titrimetric Methods” “Su Kalitesi .ICS 13. Potasyum Tayini Alev Fotometrik.Florür Tayini . Türbitimetrik ve Titrimetrik Metotlar” “Methods for the Analysis of Water .Sülfat Tayini .4 Phenylenediamine” “Suyun Analiz Metotlarõ .Mercurimetric and Argentimetric Titration Method and Colorimetric Method” “Suyun Analiz Metotlarõ-Antimon Tayini-Atomik Absorpsiyon Metodu” “Methods for the Analysis of Water-Determination of Antimony Content-Atomic Absorption Method” “Suyun Analiz Metotlarõ .N-Dietil-1.Klorür Tayini .Part 3: Guidance of the Preservation and Handling of Sampling” “Su Kalitesi-Serbest Klor ve Toplam Klor Tayini-Kõsõm 1 N. Atomik Absorpsiyon Spektrofotometrik ve Kolorimetrik Analiz Metotlarõ” “Methods for the Analysis of Water-Determination of Lithium.Numune Alma .060.Merkürimetrik ve Arjantimetrik Titrasyon Metotlarõ ve Kolorimetrik Metot” “Methods for the Analysis of Water .

Flame Atomic Absorption Spectrometric Method” “Su Kalitesi .Toplam Askõda Katõ Madde Tayini” “Water Quality .Krom Tayini .Determination of Chlorinated Phenoxy and Herbicides .Su Rengi Muayene ve Tayin Metotlarõ” “Water Quality .Determination of Ammonium .20 TS 6288/Ocak 1989 TS 6290/Ocak 1989 TÜRK STANDARDI TS 266/Nisan 1997 “Su Kalitesi .Kõsõm : Manuel Spektrofotometrik Metot” “Water Quality . Nikel.Molecular Absorption Spectrometric Method” TS 7699/Aralõk 1989 “Suyun Analiz Metotlarõ .Azot Tayini .Detection and Enumeration of the Spores of Sulfite .Sülfit İndirgeyen Anaerob Bakteri (Clostridia) Sporlarõnõn Aranmasõ ve SayõmõSõvõ Besiyerinde Zenginleştirme Metodu” “Water Quality .Determination of Kjeldahl Nitrogen . Bakõr.Metilen Mavisi İndeksinin (MBAS) Ölçülmesiyle Anyonik Yüzey Aktif Maddelerin Tayini” “Water Quality .Determination of Anionic Surfactants by Measurement of the Methylene Blue Index (MBAS)” “Su Kalitesi .Determination of Cobalt.Method After Mineralisation with Selenium” “Su Kalitesi .Sülfit İndirgeyen Anaerob Bakteri (Clostridia) Sporlarõnõn Aranmasõ ve Sayõmõ .Membran Filtrasyon Metodu” “Water Quality .Detection and Enumeration of the Spores of Sulfite .060.Determination of Chromium Content .Alev Atomik Absorpsiyon Spektrometrik Metot” “Water Quality .Gaz Kromatografik Metot” “Methods for the Analysis of Water .Nitrit Tayini . Cadmium and Lead .1.Selenyum İle Parçalandõktan Sonra Kjeldahl Metodu” “Water Quality .Alevsiz Atomik Absorpsiyon Spektrofotometrik Metot” “Methods for the Analysis of Water .Klorlanmõş Fenoksi Asit Herbisitlerinin Tayini .Examination and Determination of Colour” “Su Kalitesi .Reducing Anaerobes (Clostridia) Part 2: Method by Membrane Filtration” “Suyun Analiz Metotlarõ .Kobalt.Amonyum Tayini .Permanganat İndeksinin Tayini” “Water Quality .Flameless Atomic Absorption Spectrophotometric Method” TS 7924/Şubat 1990 TS 8019/Şubat 1990 TS 8020/Şubat 1990 TS 8072/Mart 1990 29 .Gas Choromatographic Method” “Suyun Analiz Metotlarõ . Kadmiyum ve Kurşun Tayini .Part 1 : Manual Spectrometric Method” TS 6392/Ocak 1989 TS 6550 EN 903/Mart 1996 TS 7094/Mayõs 1989 TS 7159/Mayõs 1989 TS 7526 EN 26777/Nisan 1996 “Su Kalitesi .Determination of Total Suspended Matter” “Suyun Analiz Metotlarõ . Copper.ICS 13.Reducing Anaerobes (Clostridia) Part 1: Method by Enrichment in a Liquid Medium” “Su Kalitesi . Çinko. Nickel.Moleküler Absorpsiyon Spektrometrik Metot” “Water Quality .Determination of Nitrite . Zinc.Determination of Permanganate Index” “Su Kalitesi .

Bor Tayini .Alevsiz Atomik Absorpsiyon Spektrofotometrik Metot” “Methods for the Analysis of Water .Determination of Cobalt Content .Flameless Atomic Absorption Spectrophotometric Method” “Suyun Analiz Metotlarõ .Bacterials Count in Water” “Water Quality .ICS 13.Determination of Arsenic Content .Alevsiz Atomik Absorpsiyon Spektrofotometrik Metot” “Methods for the Analysis of Water .Demir Tayini .Alevsiz Atomik Absorpsiyon Spektrofotometrik Metot” “Methods for the Analysis of Water .Elektriksel İletkenlik Tayini” “Water Quality .Determination of Hydrocarbons” “Maden Suyu-İçilebilir” “Mineral Water” TS 8088/Mart 1990 TS 8089/Mart 1990 TS 8090/Mart 1990 TS 8121/Mart 1990 TS 8483/Ekim 1990 TS 9093/Nisan 1991 TS 9130/Nisan 1991 TS 9748 EN 27888/Nisan 1996 “Su Kalitesi .Selenyum Tayini .Extraction Method” “Suyun Analiz Metotlarõ .Su. Waste Water and Sludge .Flameless Atomic Absorption Spectrophotometric Method” “Suyun Analiz Metotlarõ .Gas Chromatographic Method After Liquid .Sularda Bakteri Sayõmõ” “Water Quality .Arsenik Tayini .Mangan Tayini . Atõk Su ve Çamur Analiz Metotlarõ Hidrokarbonlarõn Tayini” “Water Quality .Liquid Extraction” “Detection and Enumeration of Faecal Streptococci .Determination of Silver Content . Polychloriated “Biphenyls and Chlorobenzenes .Flameless Atomic Absorption Spectrophotometric Method” “Suyun Analiz Metotlarõ .Flameless Atomic Absorption Spectrophotometric Method” “Su Kalitesi .Gümüş Tayini .Determination of Certain Organochlorine Insecticides.Methods for the Analysis of Water.Part 1 : Method by Enrichment in a Liquid Medium” “Detection and Enumeration of Faecal Streptococci .Determination of Selenium Content .20 TS 8087/Mart 1990 TÜRK STANDARDI TS 266/Nisan 1997 “Suyun Analiz Metotlarõ .Ekstraksiyondan Sonra Kolorimetrik Metot” “”Methods for the Analysis of Water .Ekstraksiyondan Sonra Alev Atomik Absorpsiyon Spektrofotometrik Metot” “Methods for the Analysis of Water-Determination of Iron Content Flame Atomic Absorption Spectrophotometric Method After Extraction” “Suyun Analiz Metotlarõ .Determination of Boron Content .060.Colorimetric.Part 2: Method by Membrane Filtration” ISO 7899-1/1984 ISO 7899-2/1984 30 .Determination of Electrical Conductivity” TS 9924/Mart 1992 ISO 6468/1996 “Su Kalitesi .Alevsiz Atomik Absorpsiyon Spektrometrik Metot” “Methods for the Analysis of Water .

20 ISO 9308-1/1990 TÜRK STANDARDI TS 266/Nisan 1997 “Water Quality-Detection and Enumeration of Coliform Organisms.Detection and Enumeration of Coliform Organisms. Thermotolerant Coliform Organisms and Presumptive Escherichia Coli Part 1: Membrane Filtration Method” “Water Quality . Thermotolerant Coliform Organisms and Presumptive Escherichia Coli -Part 2 : Multiple Tube (most probable number) Method” ISO 9308-2/1990 31 .060.ICS 13.

You're Reading a Free Preview

İndirme
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->