P. 1
TS 266 SULAR-İÇME VE KULLANMA SULARI

TS 266 SULAR-İÇME VE KULLANMA SULARI

|Views: 1,687|Likes:
Yayınlayan: delikurt

More info:

Published by: delikurt on Jun 11, 2012
Telif Hakkı:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/14/2012

pdf

text

original

TÜRK STANDARDI

TURKISH STANDARD

TS 266
Nisan 1997

ICS 13.060.20
1. Baskı

SULAR-İÇME VE KULLANMA SULARI Water intended for human consumption

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ Necatibey Caddesi No.112 Bakanlıklar/ANKARA

Bugünkü teknik ve uygulamaya dayanılarak hazırlanmış olan bu standardın, zamanla ortaya çıkacak gelişme ve değişikliklere uydurulması mümkün olduğundan ilgililerin yayınları izlemelerini ve standardın uygulanmasında karşılaştıkları aksaklıkları Enstitümüze iletmelerini rica ederiz. Bu standardı oluşturan Hazırlık Grubu üyesi değerli uzmanların emeklerini; tasarılar üzerinde görüşlerini bildirmek suretiyle yardımcı olan bilim, kamu ve özel sektör kuruluşları ile kişilerin değerli katkılarını şükranla anarız.

Kalite Sistem Belgesi İmalât ve hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren kuruluşların sistemlerini TS EN ISO 9000 Kalite Standardlarına uygun olarak kurmaları durumunda TSE tarafından verilen belgedir.

Türk Standardlarına Uygunluk Markası (TSE Markası) TSE Markası, üzerine veya ambalâjına konulduğu malların veya hizmetin ilgili Türk Standardına uygun olduğunu ve mamulle veya hizmetle ilgili bir problem ortaya çıktığında Türk Standardları Enstitüsü’nün garantisi altında olduğunu ifade eder.

TSEK
Kalite Uygunluk Markası (TSEK Markası) TSEK Markası, üzerine veya ambalâjına konulduğu malların veya hizmetin henüz Türk Standardı olmadığından ilgili milletlerarası veya diğer ülkelerin standardlarına veya Enstitü tarafından kabul edilen teknik özelliklere uygun olduğunu ve mamulle veya hizmetle ilgili bir problem ortaya çıktığında Türk Standardları Enstitüsü’nün garantisi altında olduğunu ifade eder.

DİKKAT!
TS işareti ve yanında yer alan sayı tek başına iken (TS 4600 gibi), mamulün Türk Standardına uygun üretildiğine dair üreticinin beyanını ifade eder. Türk Standardları Enstitüsü tarafından herhangi bir garanti söz konusu değildir. Standardlar ve standardizasyon konusunda daha geniş bilgi Enstitümüzden sağlanabilir. TÜRK STANDARDLARININ YAYIN HAKLARI SAKLIDIR.

ICS 13.060.20

TÜRK STANDARDI

TS 266/Nisan 1997

ÖNSÖZ
− Bu Standard, Türk Standardlarõ Enstitüsü Kimya Hazõrlõk Grubu’nca TS 266:1984’ün revizyonu olarak hazõrlanmõş ve TSE Teknik Kurulu’nun 16 Nisan 1997 tarihli toplantõsõnda kabul edilerek yayõmõna karar verilmiştir. − Bu standardõn hazõrlanmasõnda, milli ihtiyaç ve imkanlarõmõz ön planda olmak üzere, milletlerarasõ standardlar ve ekonomik ilişkilerimiz bulunan yabancõ ülkelerin standardlarõndaki esaslar da gözününde bulundurularak, yarar görülen hallerde, olabilen yakõnlõk ve benzerliklerin sağlanmasõna bu esaslarõn, ülkemiz şartlarõ ile bağdaştõrõlmasõna çalõşõlmõştõr. − Bu standard son şeklini almadan önce; bilimsel kuruluşlar, üretici, imalatçõ ve tüketici durumundaki konunun ilgilileri ile gerekli işbirliği yapõlmõş ve alõnan görüşlere göre olgunlaştõrõlmõştõr.

.......... 1 1... 23 EK .............................Fiziksel ve Kimyasal Analizler İçin Numune Alma............................1 .......4 ....ÖZELLİKLER................. 8 2..............................KAPSAM ............................. 1 1...................1 ........................................... 22 3.3.................................................. 1 0..................... 11 2............2 ...................................................................ÖZELLİK............2 ..........................................3 ..................DEĞERLENDİRME ...Radyoaktiflik Tayini....... 6 1......3 ........ 21 2.Suda Fazla Miktarda Bulunmasõ İstenmeyen Maddelerin Tayini ................................. 1 1 ............2....................................4 ...6 .......................................Genel Kurallar...................20 TÜRK STANDARDI TS 266/Nisan 1997 İÇİNDEKİLER 0 ...22 3..... 1 0...7 .......................2.6 ...........................Toksik Maddeler ..................................................................................2............................. 15 2...............................................2 ............................... 3 1........................................................................1 .... 6 2 .............1 ...........Radyoaktiflik Özelliği .......................... 11 2........................2..........DENEY RAPORU..........................................11 2.......SINIFLANDIRMA VE ÖZELLİKLER..................... 6 1...................................NUMUNE ALMA .. 1 1....İŞARETLEME....................................................................3.......Fizikokimyasal Özellikler ....................................Yumuşatõlmõş Sõnõf 1 Sular İçin Konsantrasyon Değerleri ............................2.1 ......................................... 1 0...........2 ...........................................................................1.Yumuşatõlmõş Sõnõf 1 Sular İçin Gerekli Konsantrasyon Değerlerinin Tayini .................... 22 2.......................................3 .................TARİFLER.... 8 2...................................................Sõnõflar .............................11 2............ 5 1................3.................................. 11 2.......................................... 1 0............ MUAYENE VE DENEYLER .............................................................................................................................2...........................MUAYENELER.....................Bakteriyolojik Analizler İçin Numune Alma ..SINIFLANDIRMA..22 4 ................Mikrobiyolojik Özellikler .................................................1 ...........22 2..........2... 9 2..........................KONU.3.Organoleptik Özellik Muayenesi .......................................................................22 3 ...................3.........................2.......................1 ............................................................................................7 ................................................................................................................................................NUMUNE ALMA.. 8 2.........................................Suda Fazla Miktarda Bulunmasõ İstenmeyen Maddeler.................................................................ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER ..............................KONU.. 11 2...............................................................................2 ...........Numunelerin Muhafazasõ ve Korunmasõ ....DENEYLER .............................................1 ......... TARİF........................................ 1 1...............1 ................................................ 1 1...........Organoleptik Özellikler ..................2 .....................5 ...........................................1 ...2 ......................................2................................................................................... 11 2..................1................2 ..1........3 ................... 27 ...................... MUAYENE VE DENEY MADDE NUMARALARI ..............................................PİYASAYA ARZ.........................AMBALAJLAMA ......İçme ve Kullanma Sularõ............................ 4 1..................3 .................2.Fizikokimyasal Özelliklerin Tayini ............................................................................................................................... 26 ATIF YAPILAN STANDARDLAR ...................1.............................3 ..........................................ICS 13.....................................................060....................................................... 1 1..................................... KAPSAM................................................................................5 ...Ambalâj Muayenesi ................................

1 .2.2. gõda maddelerinin hazõrlanmasõ (gõda maddesi ile doğrudan temas eden) vb.KAPSAM Bu standard. bataklõk vb. yosun.İÇME VE KULLANMA SULARI 0 .ÖZELLİKLER NOT . hidrojen sülfür. içme ve kullanma sularõnõn tarifine. yayõm tarihleri.ICS 13. 0. göze. galeri vb.KONU.060.1 . kuyu. 1 .Kaynak (Memba) Sularõ olmak üzere iki sõnõftõr.KONU Bu standard. geçirimli jeolojik teşekküllerde (akifer) toplanan. 1.Çizelgelerde değer sütununda bulunan (-) işareti. tõbbî amaçla kullanõlan sularõ ve analitik lâboratuvarõnda kullanõlan sularõ (TS ISO 3696) kapsamaz. sõcaklõk.3 . göl.Fizikokimyasal Özellikler Suyun fizikokimyasal özellikleri Çizelge 1’e uygun olmalõdõr. 0.20 TÜRK STANDARDI TS 266/Nisan 1997 SULAR .2 . põnar.1 .1 . 0. TARİF. 1. numune alma. NOT . Maden suyu (TS 9130) . debi ve özellikleri mevsimlere göre çok az değişim gösteren. 1.2.SINIFLANDIRMA 1. 1) 1 . temizlik.2.2 .SINIFLANDIRMA VE ÖZELLİKLER 1. yeraltõ sularõdõr. 1) Bu standard metninde atõf yapõlan standardlarõn numaralarõ. içme ve kullanma sularõnõ kapsar.1.1. amonyak.İçme ve Kullanma Sularõ İçme ve kullanma sularõ. nehir. bir çõkõş noktasõndan sürekli olarak kendiliğinden veya artezyen şeklinde akan. sanayide kullanõlan sularõ (gõda maddesi ile doğrudan temasõ olmayan). küf.1 . yağõşlar ve yüzey sularõ ile taban suyundan büyük ölçüde etkilenmeyen. amaçlar için kullanõlan. yemek yapma. KAPSAM 0.2 . içme. suda çürük. baraj vb. kokular bulunmamalõdõr. sõnõflandõrma ve özelliklerine. bu özelliğin aranmayacağõ anlamõndadõr. dere.1 . Türkçe ve İngilizce isimleri kapak arkasõnda verilmiştir. muayene ve deneyleri ile piyasaya arz şekline dairdir. orijinal haliyle veya arõtõldõktan sonra bu standardda belirtilen özellikleri sağlayan. Sõnõf 2 . içmece suyu ve kaplõca suyu gibi şifalõ sularõ.Organoleptik Özellikler Su berrak ve tortusuz olmalõ.Kaynak (Memba) Sularõ Dõşõndaki İçme ve Kullanma Sularõ. genel olarak. Sõnõf 1 .Kaynak (Memba) Sularõ Kaynak (memba) sularõ.TARİFLER 0. sularõ ile kaynak sularõdõr.Sõnõflar Bu standard kapsamõna giren sular.Bu standard metninde bundan sonra “İçme ve Kullanma Sularõ” ifadesi yerine “Su” ifadesi kullanõlmõştõr.

2 Sõnõf 2 Müsaade Edilebilecek Maksimum Değer 4) (MAC) 25 6. 4) GL: Guide Level. µS/cm 3) 25 600 30 − Klorürler mg Cl/l 0.5 2 . 3) Yaklaşõk 200 mg/l’nin üzerindeki konsantrasyonda olumsuz tesirler meydana gelebilir. Ohm/cm cinsinden karşõlõk gelen değer 2500’dür. mg Na/l 10 12 12 − Potasyum. 2) Sudaki mineral madde muhtevasõnõn bir göstergesidir.Suyun Fizikokimyasal Özellikleri TÜRK STANDARDI TS 266/Nisan 1997 Özellik Tavsiye Edilen 4) Değer (GL) 12 − Sõcaklõk. 1500 500 180°C’da kurutulduktan sonra. °C 1) − pH 6. mg Ca /l 30 50 30 − Magnezyum. 20°C’da. mg Al/l − Kurutma Kalõntõsõ. mg Mg/l 20 175 20 − Sodyum. mg/l Pt skalasõ 1 20 1 (Pt-Co skalasõ) 5 birim 25 birim 5 birim − Bulanõklõk 2) 400 2000 650 − İletkenlik .20 ÇİZELGE 1 .05 0.1 0.5 ≤ pH ≤ 8.5≤pH≤9.5 − Renk.ICS 13.2 − Alüminyum. mg K/l 0.5≤pH≤8. mg/l 25 250 25 − Sülfatlar. mg SO4/l 100 200 100 − Kalsiyum.5 − Serbest Klor (CI2). mg/l 1) Kapalõ kaplardaki suda pH özelliği aranmaz. MAC: Maximum Admissible Concentration Sõnõf 1 Müsaade Edilebilecek Maksimum Değer 4) (MAC) 25 6.060.2 0.

3) Pompa çõkõşõnda ve/veya arõtma Işlemlerinde ve bunlarõn alt kademelerinde bu değer 100 µg Zn/l’dir.ICS 13. − Su. suda hoş olmayan bir tat. µg Fe/l Mangan. µg/l Fenoller .Suda Fazla Miktarda Bulunmasõ İstenmeyen Maddeler Suda fazla miktarda bulunmasõ istenmeyen maddeler Çizelge 2’ye uygun olmalõdõr. 3 .3 .2 − − − − − − − Nitratlar.20 TÜRK STANDARDI TS 266/Nisan 1997 1. mineral yağlar. yanar dönerlilik (opalesans) ve kuma benzer birikintiler oluşturabilir.Suda Fazla Miktarda Bulunmasõ İstenmeyen Maddeler Sõnõf 1 Madde Tavsiye Edilen Değer (GL) Müsaade Edilebilecek Maksimum Değer (MAC) 50 0.05 1 5 0. 100 3) 2) 2) 3) Sõnõf 2 Müsaade Edilebilecek Maksimum Değer (MAC) 25 0. mg/l Baryum.1 10 0.1 0.5 100 10 − − − − − − − − − − − − 1) Klor ile reaksiyona girmeyen tabiî fenoller hariç. µg Ba/l Gümüş. mg N/l Permanganat İndeksi (KMnO4 ile yükseltgenebilir maddeler).05 2 0. µg P2O5/l Florür.060. mg kuru kalõntõ/l Çözünmüş veya Emülsifiye Hidrokarbonlar (petrol eteri ekstraksiyonundan sonra) . şebekede 12 saat bekletildikten sonra ve tüketiciye ulaştõğõ noktada bu değer 3000 µg Cu/l olabilir.2. µg C6H5OH/l Bor. şebekede 12 saat bekletildikten sonra ve tüketiciye ulaştõğõ noktada bu değer 5000 µg Zn/l olabilir.5 1000 200 50 20 100 100 400 1000 700 0.5 2000 1000 50 20 100 veya 3000 100 veya 5000 400 Bulunmamalõdõr. mg O2/l Kloroformla Ekstrakte Edilebilen Maddeler. ÇİZELGE 2 . fenol indeksi olarak.5 2000 200 200 50 3000 5000 5000 1500 4) 700 1 300 10 5) 4) 10 0. ilgili coğrafik bölgedeki ortalama sõcaklõğa göre değişir.5 1 5 0. µg Mn/l Bakõr . µg Cu/l Çinko. mg NO3/l Nitritler. − 5000 µg Zn/l’den daha büyük konsantrasyonlar. suda hoş olmayan bir tat.1 0. µg Zn/l Fosfor. µg B/l Yüzey Aktif Maddeler (metilen mavisi ile reaksiyon veren). µg Ag/l 1) 25 0. 5) Sistematik olarak su arõtõmõnda kullanõlmayan gümüşün bu işlem için kullanõlmasõ halinde 80 µg Ag/l’lik MAC değerine izin verilebilir. − Su. 2) Pompa çõkõşõnda ve/veya arõtma Işlemlerinde ve bunlarõn alt kademelerinde bu değer 100 µg Cu/l’dir. mg NO2/l Amonyum. NOT . 4) MAC değeri. renk değişmesi ve korozyon oluşturabilir. µg loril sülfat/l Demir. µg F/l (8-12)°C’da (25-30)°C’da Askõda Katõ Madde.Bu maddelerin bazõlarõnõn suda fazla miktarda bulunmasõ toksik etki meydana getirebilir. − 3000 µg Cu/l’den daha büyük konsantrasyonlar. mg NH4/l Kjeldahl Azotu (NO2 ve NO3’daki N hariç).

ÇİZELGE 3 . µg As/l Kadmiyum.060. µg CN/l Krom.20 TÜRK STANDARDI TS 266/Nisan 1997 1. µg/l . µg Cd/l Siyanürler.2. kurşun konsantrasyonunun 100 µg/l’lik değeri sõk sõk veya önemli miktarda geçmesi durumunda tüketicinin etkilenmesini azaltmak için uygun tedbirler alõnmalõdõr.Organoklorlu İnsektisitler.1 0. − Kurşun borularõn kullanõldõğõ şebekelerde de suyun bir miktar akõtõlmasõndan sonra alõnacak numunelerde kurşun konsantrasyonu 50 µg/l’yi geçmemelidir.ICS 13.4 .Toksik Maddeler Suda bulunabilecek toksik maddeler Çizelge 3’e uygun olmalõdõr. µg Cr/l Cõva.1 0. µg Hg/l Nikel.Yukarõdaki Maddelerin Toplamõ Müsaade Edilebilecek Maksimum Değer (MAC) 50 5 50 50 1 50 50 10 10 1) 50 µg Pb/l değeri akan su için verilmiştir.Toksik Maddeler Sõnõf 1 Tavsiye Edilen Değer (GL) bir 0. µg Ni/l 1) Kurşun µg Pb/l Antimon.PCB’ler. her madde ayrõ ayrõ . 4 .1 0.5 0.1 0.Herbisitler.1 0.5 Sõnõf 2 Müsaade Edilebilecek Maksimum Değer (MAC) 50 5 50 50 1 50 50 10 10 Madde Arsenik. µg Se/l Pestisitler ve İlgili Ürünler. her bir madde ayrõ ayrõ .1 0. µg Sb/l Selenyum. her bir madde ayrõ ayrõ . Numunenin doğrudan veya bir miktar akõtõldõktan sonra alõnmasõ halinde.

060. 100 ml numunede Sülfit İndirgeyen Klostridia. ÇİZELGE 4 .Salmonella. 2) Ardõşõk numune alma sõrasõnda. 5 .Algler .22°C’da 1) Dezenfekte sular için karşõlõk gelen bu değerler. .Mikrobiyolojik Özellikler Suyun mikrobiyolojik özellikleri Çizelge 4 ve Çizelge 5’e uygun olmalõdõr. bu değerlerden herhangi birisi devamlõ olarak aşõlõyorsa. 20 ml numunede 1) - 0 ÇTM < 1 0 ÇTM < 1 ÇTM ≤ 1 ÇTM ≤ 1 NOT .5 . suyun işleme tesisinden ayrõldõğõ noktada önemli ölçüde düşük olmalõdõr.37 °C’da 1) 2) 500 100 . 1 mililitre numunede 5 20 20 .Sular. Sularõn tam bir mikrobiyolojik analizini yapmak gerekirse Çizelge 5’e ilâve olarak aşağõdaki patojenler için de deney yapõlmalõdõr: .Mikroskopla görülebilecekler gibi diğer organizmalar. 37°C’da − Fekal Koliformlar − 100 ml numunede. patojenik organizmalarõ ihtiva etmemelidir.Entero-virüsler. 1 mililitre numunede 1) 2) 40 10 .Toplam Bakteri Sayõsõ Sõnõf 1 Müsaade Tavsiye Edilen Edilebilecek Değer Maksimum (GL) Değer (MAC) Sõnõf 2 Müsaade Edilebilecek Maksimum Değer (MAC) Özellik İçme ve Kullanma Sularõ (Kapalõ Kaplardaki Sular Hariç) İçin Toplam Bakteri Sayõsõ. Sular aşağõdakileri ihtiva etmemelidir: . .22 °C’da 3) Kapalõ Kaplardaki Sular İçin Toplam Bakteri Sayõsõ. ÇİZELGE 5 .Fekal bakteriofaglar.Patojenik stafilokok. kapalõ kap içerisinde sabit sõcaklõkta muhafaza edilen numune su ile 12 saat Içerisinde ölçülmelidir.Mikrobiyolojik Özellikler Sõnõf 1 Özellik Tavsiye Edilen Değer (GL) Müsaade Edilebilecek Maksimum Değer (MAC) Çoklu Tüp Membran Metodu Süzme (ÇTM) Metodu 0 0 ÇTM < 1 ÇTM < 1 Sõnõf 2 Müsaade Edilebilecek Maksimum Değer (MAC) Membran Süzme Metodu 0 0 Çoklu Tüp Metodu (ÇTM) ÇTM < 1 ÇTM < 1 − Toplam Koliformlar . 44°C’da − Fekal Streptokok. 3) MAC değeri. 1) Yeterli sayõda numunenin deneye tâbi tutulmasõ şartõyla (% 95 uyumlu sonuçlar). 100 ml numunede.37°C’da 20 100 100 . .20 TÜRK STANDARDI TS 266/Nisan 1997 1. bir kontrol yapõlmalõdõr.ICS 13.2. .Parazitler.

Yumuşatõlmõş Sõnõf 1 Sular İçin Gerekli Konsantrasyon Değerleri Özellik Değer.Aşõrõ tâbiî sertlikteki sular. mg CaCO3/l 0. meq NaOH/l 1) Değişik sertlik birimleri arasõndaki dönüşüm faktörleri Ek’de verilmiştir.2. 1.6 . en çok 1) 150 Toplam Sertlik .Beta Aktivitesi. MUAYENE VE DENEY MADDE NUMARALARI Bu standardda belirtilen özellikler ile muayene ve deney madde numaralarõ Çizelge 8’de verilmiştir.37) Sõnõf 2 Müsaade Edilebilecek Maksimum Değer (MAC) 1 (0. tüketimden önce Çizelge 6’ya uygun olarak yumuşatõlõrsa.037) Özellik . NOT. ÇİZELGE 7 .37) 10 (0. ÇİZELGE 6 .3 .037) 10 (0.ÖZELLİK. 6 .20 TÜRK STANDARDI TS 266/Nisan 1997 1.2. suyun sodyum muhtevasõ Çizelge 1’de verilen MAC değerinden yüksek olabilir. pCi/l (Bq/l) .Alfa Aktivitesi.Yumuşatõlmõş Sõnõf 1 Sular İçin Konsantrasyon Değerleri Yumuşatõlmõş Sõnõf 1sular için gerekli konsantrasyon değerleri Çizelge 6’ya uygun olmalõdõr. pCi/l (Bq/l) Tavsiye Edilen Değer (GL) - 1.Suyun Radyoaktiflik Özelliği Sõnõf 1 Müsaade Edilebilecek Maksimum Değer (MAC) 1 (0.060.5 Alkalilik.7 .Radyoaktiflik Özelliği Suyun radyoaktiflik özelliği Çizelge 7’ye uygun olmalõdõr.ICS 13. Bununla birlikte insan sağlõğõnõn korunmasõ için sodyum muhtevasõnõn mümkün olduğu kadar düşük tutulmasõna özen gösterilmelidir.

2 2.2.3 2.2 1.3 1.2.18 2.13 2.3.3.2.1 2.3.2.3.2 2.3 1.3.3.3.4 2.4 1.3.2.3 1.3.3.4 2.14 2.2.4.11 2.3.3 1.20 TÜRK STANDARDI TS 266/Nisan 1997 ÇİZELGE 8 .5 2.4 1.3.3 1.4 1.2.3 1.3.2.2.3 1.2.7 2.8 2.3 1.3.3 1.ICS 13.2.2.2 1.4.2.2.3 2.3 1.2.3.3.6 2.5 2.3.2 1.3.3.2 1.2.2.3.3.3 1.3.3.3.3.4 1.2.2.3.8 2.3. Muayene ve Deney Madde Numaralarõ Özellik Piyasaya Arz Organoleptik Özellikler Fizikokimyasal Özellikler − Sõcaklõk − pH − Renk − Bulanõklõk − İletkenlik − Klorürler − Serbest Klor − Sülfatlar − Kalsiyum − Magnezyum − Sodyum − Potasyum − Alüminyum − Kurutma Kalõntõsõ Suda Fazla Miktarda Bulunmasõ İstenmeyen Maddeler − Nitratlar − Nitritler − Amonyum − Kjeldahl Azotu − Permanganat İndeksi − Kloroformla Ekstrakte Edilebilen Maddeler − Çözünmüş veya Emülsifiye Hidrokarbonlar − Fenoller − Bor − Yüzey Aktif Maddeler − Demir − Mangan − Bakõr − Çinko − Fosfor − Florür − Askõda Katõ Madde − Baryum − Gümüş Toksik Maddeler − Arsenik − Kadmiyum − Siyanürler − Krom − Cõva − Nikel − Kurşun − Antimon − Selenyum − Pestisitler ve İlgili Ürünler Özellik Madde No 3 1.2.4.2.2.3.3 1.2.2.2.2.1 1.3.9 2.2.4 Muayene ve Deney Madde No 2.1 2.9 2.2.2.2 2.3.3.2 1.2.2.12 2.3 1.2.8 2.3 1.2.4.12 2.2.2.4 2.2.2.2.3.3.3.2 1.2.3 1.3.3.3.4.11 2.4.2 1.3.2 1.3.4 1.3 1.5 2.2 2.3.2.3.3.2.2.3.2.9 2.2.10 2.2 1.10 2.6 2.3.2.2 1.Özellik.3 1.2.3.2.7 2.2.4 1.16 2.2.2.3 2.1 2.2.4.2 1.2.2.4 1.3.6 2.2.2 1.3.3.3.3.3.3.4.7 2.2 1.4 1.10 7 .3.14 2.3.2.2.2.2 1.2.19 2.4.1 2.13 2.2.15 2.4.3 1.3.060.2.3.17 2.3.3 1.3.3.3.3.3.4 1.

3.1.Beta Aktivitesi Özellik Madde No 1.5 1.1 2.4 2.6 1.2 2.2 2 .3. Numune kabõna iliştirilecek bir etikete en az aşağõdaki bilgiler yazõlmalõdõr.5 2.7 1.6 1.2 2. Aynõ kaynaktan her iki maksatla da numune alõnacak ise. 2. Numune. TS 2536’da belirtilen hususlar geçerlidir.2.3 2.1 . kaynak suyu vb.NUMUNE ALMA Numune alma ve koruma metotlarõ çok farklõ olduğundan kimyasal ve bakteriyolojik analizler için ayrõ numuneler alõnmalõdõr. ya aynõ zamanda farklõ yerlerden veya farklõ zamanlarda aynõ yerden alõnan kõsõmlarõn birleştirilmesiyle oluşturulabileceği gibi. Aşağõda belirtilmeyen durumlarda. kauçuk.3) verilen metotlarõn uygulanabileceği miktarda olmalõdõr. alõndõğõ yerdeki sõcaklõğõ − Numunede yapõlmasõ istenilen muayene ve deneyler − Muayene ve deney sonuçlarõnõn değerlendirilebilmesi için gerekli bilgiler − Numunenin alõndõğõ andaki hava şartlarõ ve hava sõcaklõğõ − Numunenin alõndõğõ yerdeki su seviyesi akõş hõzõ − Numuneyi korumak için uygulanan işlemler − Varsa diğer gerekli bilgiler.Genel Esaslar Fiziksel ve kimyasal analizler için alõnacak numunenin hacmi deneyler bölümünde (Madde 2. 8 .20 TÜRK STANDARDI TS 266/Nisan 1997 Özellik Mikrobiyolojik Özellikler − Toplam Koliformlar − Fekal Koliformlar − Fekal Streptokok − Sülfit indirgeyen Klostridia Toplam Bakteri Sayõsõ − İçme ve Kullanma Sularõ İçin Toplam Bakteri Sayõsõ − Kapalõ Kaplardaki Sular İçin Toplam Bakteri Sayõsõ Yumuşatõlmõş Sõnõf 1 Sular İçin Gerekli Konsantrasyon Değerleri − Toplam Sertlik − Alkalilik Radyoaktiflik .5.Yere ilişkin ayrõntõlõ bilgi .3.5.1 2. polietilen tereftalat (PET).3.3.Tarih .3.3. tek kõsõm halinde de alõnabilir.2. plastik vb.2.2 .ICS 13. toplam su kütlesini tam temsil edebilecek yerin bulunmasõdõr. gibi uygun kapakla hava ile temasõ kesilecek şekilde kapatõlmalõdõr.1.2.2.1. numune ile en az üç kere çalkalanmalõ ve hava boşluğu kalmayacak şekilde doldurulmalõdõr. Numune kaplarõ ve kapaklarõ çok iyi temizlenmeli.7 Muayene ve Deney Madde No 2.6. borosilikat cam.5 1.2.5.060. Bir yerden tek kõsõm halinde numune alõnmasõ durumunda temsili yer seçimi ve numune alma aşağõda anlatõldõğõ şekilde yapõlõr.1.2. herhangi bir anda bir yerdeki özelliklerin tespiti için tek bir yerden .2.3.5.3.Saat − Numuneyi alanõn kimliği − Numunenin. bakteriyolojik analize tabi tutulacak numune önce alõnmalõdõr.Fiziksel ve Kimyasal Analizler İçin Numune Alma 2.Numune Alma Yerlerinin Seçimi Numune alma yerlerinin seçimindeki temel prensip.1 .5.1 2. polivinilklorür (PVC) veya polipropilenden yapõlmõş kaplara konulmalõ ve aynõ cins veya mantar. MUAYENE VE DENEYLER 2.) − Numunenin alõndõğõ .2.2.5.7.5 1.5 1.1 . − Numunenin tanõtõlmasõ (şebeke suyu.6.Alfa Aktivitesi .7.NUMUNE ALMA. Numuneler polietilen.6 2. 2.3.5 1.5 1.1.

Küçük debili kaynaklarda suyun çõktõğõ yere. musluk tam açõlõr ve şebeke suyunu temsil eden suyun geldiğinden emin olununcaya kadar su akõtõlõr. yukarõda numune alõnmak üzere ayrõlan ambalajlarõn her birinden ve çeşitli yerlerinden olmak üzere eşit miktarlarda alõnõr. 2. Sonra musluk kõsõlarak numune kabõ dikkatlice doldurulur.1. NOT 2 . Musluğun bağlõ olduğu borunun çapõ ve uzunluğu dikkate alõnarak. . Sonra 100 ml’ye 10 mg hesabõyla sodyum tiyosülfat çözeltisi hazõrlanõr.1.Genel Esaslar Bakteriyolojik analizler için alõnacak numunenin miktarõ.1. r (r=N) şeklinde sayõlõr.1 ml olacak şekilde steril şartlarda konulur. vb) içeren büyük ambalâj veya damacana sayõsõ parti büyüklüğü (N) kabul edilerek Çizelge 9’da karşõlõk gelen ( n ) değeri kadar büyük ambalaj veya damacana sistematik (NOT-1) olarak ayrõlõr. Klorlanmõş sulardan numune alõnacak ise şişe önce 180°C’da bir saat sterilize edilir.2.Kuyu.1 .Bakteriyolojik Analizler İçin Numune Alma 2. genellikle 100 ml . r bir tam sayõ değilse tam sayõya yuvarlatõlõr. Çeşme. Herhangi bir birimden başlayarak 1. Numune.Numune olarak alõnacak damacana veya büyük ambalâjlarõn (kasalarõn) ayrõlmasõ: Muayeneye sunulan birimleri (şişe.1. suyun kirliliğine bağlõ olup.1.……. 120 °C’da 15 dakika sterilize edilir.1. tõraşlõ cam kapaklarla sõkõca kapatõlabilen renkli şişeler kullanõlõr. kimyasal madde ve özellikle toksik maddelerin tespiti halinde daha sõk numune alõnmalõ ve analizler tekrarlanmalõdõr.20 TÜRK STANDARDI TS 266/Nisan 1997 2.3 .10000 10 000’den fazla Partiden Ayrõlacak Numune Sayõsõ (n) 13 20 32 50 2.1.. kimyasal madde tayinleri ise altõ ayda bir defa yapõlmalõdõr. tat ve koku tayinleri haftada en az bir..2. Su boşaltmada kullanõlan sistem kimyasal açõdan temiz olmalõdõr. Bu % 10’luk steril sodyum tiyosülfat çözeltisinden her bir şişeye 0.350 ml numune yeterlidir.Şişe.2. ÇİZELGE 9 . Kaynak (Memba) ve Benzeri Yerlerden Numune Alma Bir pompa veya varsa musluk yardõmõyla buralarõ besleyen dip sularõnõn geldiğinden emin olununcaya kadar su boşaltõlõr.3.Çizelge 9’da verilen numune sayõsõ. Çizelge 9’da belirtildiği şekilde partiyi oluşturan birimlerin miktarõna göre karşõlarõnda belirtilen sayõda ve aşağõda belirtilen şekilde alõnõr. Bardak. deneyler için gerekenden daha az su içeriyor ise numune sayõsõ en az deneylere yetecek miktarda artõrõlmalõdõr. ana depo çõkõşlarõ ve sisteme bağlõ temsilî musluklar numune alma noktasõ olarak seçilir. r’inci birim numune olarak ayrõlõr. Lâmine Karton Ambalâj.2. 2.060.ICS 13.1. büyük debili ve göllenmiş kaynaklarda gözelerden birine.1200 1201 . Numunelerde müsaade edilmeyen miktarlarda fiziksel özellik.2 . bardak.1.Parti Büyüklüğü ve Alõnacak Numune Sayõsõ Parti Büyüklüğü ( N ) 500’e kadar 501 . 9 .2 . .Numune alõnmak üzere ayrõlan büyük ambalâjlardan numune birimlerinin ayrõlmasõ: Muayeneye sunulan birimlerin sayõsõ parti büyüklüğü ( N ) kabul edilerek Çizelge 9’da karşõlõk gelen sayõda (n) numune.1.3 .1 . 2. Sayma ve ayõrma işlemi Çizelge 9’a göre ayrõlmasõ gereken numune sayõsõna ( n ) erişilinceye kadar sürdürülür. NOT 1 .2.Partiyi oluşturan birimler 1’den başlayarak 1.3. temiz bir boru yerleştirilip yeterince su akõtõldõktan sonra numune alõnõr. lamine karton.2. Damacana ve Benzeri Ambalâjlardan Numune Alma Kaynak suyu işletmesinden bir günde tüketime sunulan aynõ ambalâjlõ sular bir parti sayõlõr. Numune kabõ olarak. renk.Dağõtõm Sistemlerinden Numune Alma Dağõtõm sistemine su veren tasfiye tesislerinin giriş ve çõkõşõ.……N şeklinde numaralanõr.Numune Alma ve Analiz Sõklõğõ Normal şartlarda bulanõklõk.

alt veya üst akõntõ üzerinde bir yerin.1. sistemden su alan nüfusa göre tespit edilir. her ay alõnmasõ gereken en az numune sayõsõ gösterilmiştir.1.1.3 . su ve çamur sõçratmadan dikkatle numune kabõ doldurulur. Numuneler. numune alma yeri olarak seçilir.2. numune aracõn ön tarafõndan alõnõr.1 . NOT .060. Kõyõya çok yakõn veya sisteme suyun alõndõğõ yerin çok uzağõnda. Kaynak (Memba) ve Benzeri Yerlerden Numune Alma Numune.Kuyu. numune sistemden çõkõş noktasõndan alõnõr.2. Damacana ve Benzerlerinden Numune Alma Madde 2.2.Göller.2.2.2. numune şişesine bir ağõrlõk bağlanõr ve daldõrõlarak doldurulur .1. numune alma yeri olarak seçimi uygun değildir.Şişe.3’deki gibi alõnõr. 2. Su sõzdõran ve etrafa su sõçratan musluklar numune alma yeri olarak seçilmezler. dağõtõm sistemlerinden toplanmasõ gereken numune sayõsõ. 2. 2.2 .2. sistemin özellikleri ve sistemden su alan nüfusun yerleşim durumuna bağlõ olarak yapõlõr.3 .Numune Alma Yerlerinin Seçimi ve Numune Alma Madde 2.2.Akarsu ve Akõntõlardan Numune Alma Suyun sisteme alõndõğõ yer.1000000 81 .2. ayõn hangi zamanlarõnda ve sistemin nerelerinden alõnacağõ.20 TÜRK STANDARDI TS 266/Nisan 1997 Numune kabõ. 1) 10 . numune. Kap açõldõğõnda.2.Numune kabõ açõldõğõnda. Her ay.2.2 . Çizelge 10’da nüfusa göre.1. ÇİZELGE 10 .1. Herhangi bir pompa sistemi yoksa. Sonra suyun akõş hõzõ ayarlanõr.1. Motorlu bir boşaltma sistemi varsa.1. 2. 2. numunenin alõnacağõ zamana kadar kapalõ muhafaza edilir. Numune.1.4 . Analize kadar kapak hiç açõlmamalõdõr.2. Musluk tam açõlarak bağlõ bulunduğu boru hattõ temizlenir.160 Fazla olan her bir milyon Önceki grup üst sõnõr için + 50 1) Sistemden alõnacak numunelerin.ICS 13.2. Bu durumda numune şişesini ve numuneyi kirletmemeye çok dikkat etmek gerekir.120 1000001 . temsili numune alma yeri olarak seçilir.2000000 121 . 2. Depolar ve Sarnõçlardan Numune Alma Göle karõşan bir kirletici akõntõ varsa.Dağõtõm Sistemlerinden Numune Alma Ana depo ile doğrudan ilgili olan musluk. el ile çalõşan bir pompanõn bulunduğu sistemden en az beş dakika pompalama yapõldõktan sonra alõnõr. tam karõşõmõn olduğu yerden alõnõr. Bot veya benzeri bir araçla numune alõnõyorsa. yüzeye yakõn yerlerden ve en çok 50 cm derinlikten alõnmalõdõr.1.Bakteriyolojik Analizler İçin Aylõk Numune Alma ve Analiz Sõklõğõ Sistemden Su Alan Numune Sayõsõ Nüfus 2000’e kadar 1 2001-5000 2 5001-10000 3-5 10001-50000 6-30 50001-100000 31-50 100001-500000 51-80 500001 . içinde hava kabarcõğõ kalmayacak şekilde sõkõca kapatõlõr. kapağõ aleve tutulabilir. Numune kabõ numune ile boyun kõsmõna kadar doldurulduktan sonra. Çeşme.Numune Alma ve Analiz Sõklõğõ Sularõn bakteriyolojik kirlenmesi hakkõnda doğru bilgi verebilmek için numune alma sõklõğõnõn çok iyi seçilmiş olmasõ gerekir. 2. yüzeye yakõn bir derinlikten alõnõr.1’de anlatõlan esaslar bakteriyolojik analizler için numune alma yerlerinin seçimi ve numune alõnmasõnda da geçerlidir.5 . kapağõnõn kirlenmemesine ve elden kir bulaşmamasõna dikkat edilir.

bataklõk vb. 2.3. amonyak.Genel Kurallar − Deneylerde ve çözeltilerin hazõrlanmasõnda damõtõk su veya buna eşdeğer saflõkta su kullanõlmalõdõr. 11 .3 . (TS ISO 3696) − Kullanõlan bütün reaktifler analitik saflõkta olmalõdõr.3 .Renk Tayini Suyun rengi TS 6392’ye göre tayin edilir. 2.3. yosun. Bulunan sonucun Madde 1.Numunelerin Muhafazasõ ve Korunmasõ Numunelerin muhafazasõ ve korunmasõnda TS 5106’daki kurallar dikkate alõnmalõdõr. Çürük.ICS 13.2 . − Deneylerde kullanõlan ve deney metotlarõnda nasõl hazõrlanacağõ belirtilmeyen ayarlõ çözeltiler TS 545’e.DENEYLER 2. kokular. − Deney hata sõnõrlarõ içerisinde birbirine uyarlõ sonuçlar veren iki paralel tayinin aritmetik ortalamasõ sonuç olarak kabul edilmelidir. Bu amaçla.2.2. Numunenin alõndõğõ yerde 5 kişi bulunamadõğõ takdirde. Bulunan sonucun Madde 1.Sõcaklõk Tayini Suyun sõcaklõğõ 0.1 .20 TÜRK STANDARDI TS 266/Nisan 1997 2. indikatör çözeltileri ise TS 2104’e göre hazõrlanmalõdõr.2’ye uygun olup olmadõğõna bakõlõr. 2. acõ.060. gerektiğinde numune deriştirilmeli veya seyreltilmelidir. En az 5 kişi tarafõndan muayene edilir.1’e uygun olup olmadõğõna bakõlõr.3.3.2.1 .Organoleptik Özellik Muayenesi Sular.2 . ekşi. tuzlu. 2.2.2’ye uygun olup olmadõğõna bakõlõr. − Bütün tayinler en az iki numune ile ve paralel olarak yapõlmalõdõr. Kaynak sularõnõn beslendiği ve kaptaj yapõldõğõ yerler suyu her türlü kirlenmelerden koruyacak şekilde yapõlmõş olmalõdõr.2. − Standard çözeltiler.2.3 .2 .5°C yaklaşõmla ölçüm yapõlabilen bir termometre kullanõlarak numunenin alõndõğõ yerde ölçülür. deney sonuçlarõnõn hesaplanmasõnda gerekli düzeltmeler yapõlmalõdõr. Ayarlõ çözeltilerin konsantrasyonlarõnõn bu standardda belirtilenden farklõ olmasõ halinde.pH Tayini Suyun pH değeri TS 3263’e göre tayin edilir.2.Ambalâj Muayenesi Su ambalâjlarõ bakõlarak ve hacimleri ölçülerek kontrol edilir.3. deney metotlarõnda verilen konsantrasyon aralõklarõnda hazõrlanmalõ ve tayin edilen maddenin numunedeki miktarõ bu aralõğa ayarlanmalõdõr.Fizikokimyasal Özelliklerin Tayini 2. 2.1. buruk ve diğer bozuk bir tat bulunup bulunmadõğõ ve tortu olup olmadõğõ tespit edilir. numune ağzõ sõkõca kapatõlabilen bir cam kaba alõnõr ve mümkün olan en kõsa zamanda laboratuvara getirilir.2 .1 . tadõlarak muayene edilir.2. İşletme bölgesine hayvan girişi ve kaynak suyuna diğer sularõn karõşmasõ önlenmelidir. küf. suyun bulunduğu yerde en az 5 kişi tarafõndan koklanarak.2’ye uygun olup olmadõğõna bakõlõr. standard çözeltiler TS 546’ya. Bulunan sonucun Madde 1. Sonuçlarõn Madde 1.2. hidrojen sülfür. 2.MUAYENELER 2. Bulunan sonuçlarõn Madde 3’e uygun olup olmadõğõna bakõlõr.

3.4. 2.4. veya 2.4 . iyice çalkalandõktan sonra 24 saat dinlendirilir.2.4 . deneyin yapõldõğõ lâboratuvarda hidrazinyum hekzametilentetramin yoksa standard süspansiyon olarak kullanõlõr. deney sonuçlarõ verilirken.3.0 ml Çözelti Ι ve 5. her ay en az bir defa kontrol edilmeli ve önceki deneylerle aynõ sonuçlar elde edilebildiği takdirde kullanõlmalõdõr.20 2. 50 ml’lik.2.2 .4. Dipte toplanan katõ kõsõm karõştõrõlmadan. Elde edilen bu stok süspansiyonun bulanõklõk şiddeti 400 birimdir.000 g hidrazinyum sülfat [(NH2)2.4.Filtreli Fotometre Maksimum geçirgenliği yaklaşõk 420 nm dalga boyunda olan filtre takõlmõş ve optik hücrelerinin õşõk yolu 1 cm veya daha uzun olan.4. Çözelti Ι: 1.1 .0 ml Çözelti ΙΙ konulur ve iyice karõştõrõlõr.4.2.Nessler Tüpleri.4.3.1 .3. bulanõklõğõ giderilmiş suda (Madde 2.Bulanõklõğõ Giderilmiş Su Bir miktar damõtõk su.Bulanõklõk Tayini TÜRK STANDARDI TS 266/Nisan 1997 2.Genel Laboratuvar Malzemeleri 2.3.1 .3.2.0 ml alõnõr.4. 25 °C ± 3 °C’da 24 saat bekletilir.H2SO4].3.4. deneyde kullanõlan suya uygulanan işlemler belirtilmelidir.4. Çözelti Ι. Sonra işaret çizgisine kadar seyreltilir ve iyice karõştõrõlõr.00 g hekzametilentetramin [(CH2)6. 100 ml’lik ölçülü balonda.2.2.100 nm veya daha küçük gözenekli membran filtre mevcut değilse. sülfat ve 12 .3. 100 ml’lik ölçülü balonda su ile işaret çizgisine kadar seyreltilir ve iyice karõştõrõlõr.Standard Süspansiyon.2.2. 100 ml’lik ölçülü balonda.2.3.3. Çözelti ΙΙ:10. NOT Kaolen süspansiyonu. gözenekleri 100 nm’den küçük olan bir membran filtreden süzülür ve ilk 200 ml’lik süzüntü atõlõr.2. damõtõk su doğrudan kullanõlmalõ veya mevcut en sõk gözenekli süzgeç kağõdõndan süzülmelidir.2 .1 .3. 2.060. üst kõsõmdaki süspansiyon başka bir balona aktarõlõr.ICS 13.2.3.Stok Süspansiyon.2.3.Reaktifler 2. Süspansiyonun dayanõklõlõğõnõ artõrmak için 1 litre süspansiyona 1 g cõva (ΙΙ) klorür (HgCl2) ilave edilir ve iyice karõştõrõlõr. Stok süspansiyondan (Madde 2. Bu durumda. 400 birimlik.2) 25. işaret çizgisine kadar seyreltilir ve iyice karõştõrõlõr.3.3 .3.2 .2.3. 2.3.1) çözülür. işaret çizgisine kadar seyreltilir ve iyice karõştõrõlõr.Kaolen Süspansiyonu Yaklaşõk 5 g kaolen 1 litre suya ilave edilir. Bu süspansiyon.Prensip Bulanõklõk bulanõklõğõ konsantrasyonuyla doğrusal olarak değişen ve uygun süspansiyon meydana getirebilen bir maddenin değişik konsantrasyonlardaki süspansiyonlarõ ile numunenin doğrudan karşõlaştõrõlmasõyla veya kolorimetrik olarak tayin edilir.3 .4.4.Spektrofotometre Yaklaşõk 420 nm dalga boyunda ölçüm yapõlabilen ve optik hücrelerinin õşõk yolu 1 cm veya daha uzun olan.2. 5.N4]. 2. uzun tip 2. veya 2.2.3. 100 ml’lik ölçülü balona. bulanõklõğõ giderilmiş suda çözülür.3.Cihaz ve Malzemeler 2.2.2.2.3.4. 100 birimlik. NOT .3. Çözelti ΙΙ ve stok süspansiyon hazõrlandõktan sonra bir ay süreyle kullanõlabilir.3 .

0 2.2.Kalibrasyon Süspansiyonlarõnõn Hazõrlanmasõnda Kullanõlacak Standard Süspansiyon Miktarlarõ Standard Süspansiyonun Hacmi.3. ÇİZELGE 11 . 2.2. 2. Bulanõklõğõ giderilmiş su ile işaret çizgisine kadar seyreltilir ve iyice karõştõrõlõr.4.Nessler tüpleri ile tayinde.2.2.5 20.5 . veya .4.5 15.Kalibrasyon Süspansiyonlarõnõn Hazõrlanmasõ 9 adet Nessler tüpüne sõrasõ ile Çizelge 11’de gösterilen hacimlerde standard süspansiyon (Madde 2.0 17.Tayin 2.4.2. numunenin bulanõklõk şiddetine uygun kalibrasyon süspansiyonunun bulanõklõk birimi.2. ml 0.2 .3.3.2.3.2.4 .2’ye uygun olup olmadõğõna bakõlõr.2. numune uygun oranda seyreltilir.Spektrofotometrik veya Fotometrik Tayin Uygun miktarda numune kuru bir optik hücreye alõnarak yaklaşõk 420 nm dalda boyunda absorbansõ ölçülür.5 10.3.3.4.2 . sõrasõ ile.3.Klorür Tayini Klorür tayini TS 4164’e göre yapõlõr.4.5 5.2.4. Numune seyreltilmiş ise.4.İşlem TÜRK STANDARDI TS 266/Nisan 1997 2.6 . 2.2. 13 .4.ICS 13.1 .2’ye uygun olup olmadõğõna bakõlõr.2.Hesaplama ve Sonuçlarõn Gösterilmesi Deney numunesinin bulanõklõk şiddeti.Kalibrasyon Eğrisinin Çizilmesi Her bir kalibrasyon süspansiyonunun absorbansõ düşey eksene ve bu değere karşõlõk gelen bulanõklõk şidddeti birim cinsinden yatay eksene işaretlenerek bir kalibrasyon eğrisi çizilir. Bulunan sonucun Madde 1.20 2. Numunenin absorbansõ.Spektrofotometrik Ölçmeler Spektrofotometre (Madde 2. Birim 0 5 10 15 20 25 30 35 40 2. bulunan değer seyreltme faktörü ile çarpõlõr.4.0 7.2.4. bulanõklõğõ giderilmiş su ile sõfõr absorbansa ayarlanõr.4.1 .4.2.3.0 12.İletkenlik Tayini Suyun iletkenliği TS 9748 EN 27888’e göre tayin edilir. 2. olarak birim cinsinden verilir.3.3.3 . yaklaşõk 420 nm dalga boyunda ölçülür.4.2’ye uygun olup olmadõğõna bakõlõr.2).060.Spektrofotometrik tayinde. .5 .4.Nessler Tüpleri İle Tayin 50 ml numune bir Nessler tüpüne konularak. 2.3. bulanõklõk şiddeti 40 birim olan kalibrasyon süspansiyonunun absorbansõndan fazla ise.4 .3.4.4.2. Bulunan sonucun Madde 1. kalibrasyon eğrisi yardõmõyla bulunan bulanõklõk birimi. 2. Bu işlemden sonra her bir kalibrasyon süspansiyonun absorbansõ. beyaz bir zemin üzerine sõralanan ve alt-üst edilerek iyice karõştõrõlmõş kalibrasyon süspansiyonlarõyla karşõlaştõrõlõr.3.0 Bulanõklõk Şiddeti. Bulunan sonucun Madde 1.3) konulur.2.4.

2.3.3.Cihaz ve Malzemeler 2. 2.1.Potasyum Tayini Potasyum tayini TS 4530’a göre yapõlõr. Bulunan sonucun Madde 1.2’ye uygun olup olmadõğõna bakõlõr. Numunenin tamamõ buharlaştõrma kabõna bir defada konulamaz ise. den yapõlmõş. soğutma ve tartma işlemlerine sabit tartõma ulaşõlõncaya kadar devam edilir.Buharlaştõrma Kabõ.2’ye uygun olup olmadõğõna bakõlõr. silisyum vb. sõcaklõğõ (180±5)°C’da tutulabilen 2.ICS 13.14. 2. nikel.20 TÜRK STANDARDI TS 266/Nisan 1997 2. 2.2.İşlem (100-250) mg kalõntõ verebilecek miktarda yaklaşõk 200 ml-500 ml numune.3.3 .060.Kalsiyum Tayini Kalsiyum tayini TS 6228’e göre yapõlõr.Sülfat Tayini Sülfat tayini TS 5095’e göre yapõlõr.2’ye uygun olup olmadõğõna bakõlõr.2. mg m1 = Kurutma işleminden sonra buharlaştõrma kabõ ve kalõntõnõn kütlesi.Serbest Klor Tayini Serbest klor tayini TS 5489’a göre yapõlõr.2.2 . Kurutma.Etüv.2’ye uygun olup olmadõğõna bakõlõr.2.3.Genel Lâboratuvar Malzemeleri 2.2. 2.1.3.3. Bulunan sonucun Madde 1.2. 2. platin.2. önceden (180±5)°C’da sabit tartõma getirilmiş buharlaştõrma kabõna konularak buhar banyosunda kuruluğa kadar bularlaştõrõlõr.3. daha sonra (180±5)°C’daki etüvde kurutulur. mo = Buharlaştõrma kabõnõn kütlesi.2.3.Magnezyum Tayini Magnezyum tayini TS 6228’e göre yapõlõr.2.9 .13 . mg V = Numunenin hacmi. 2. mg/l olarak aşağõdaki formülle hesaplanõr: m1 − m 0 V K= x1000 Burada.2.3.3.14.2’ye uygun olup olmadõğõna bakõlõr. yaklaşõk 250 ml’lik.2.2.14.1.3 .2.2.14.14.1.Hesaplama ve Sonuçlarõn Gösterilmesi Kurutma kalõntõsõ (K).7 .3.10 .3.14.2.4 .8 .3. 14 .2.Desikatör 2.3.2’ye uygun olup olmadõğõna bakõlõr.2.Kurutma Kalõntõsõ Tayini 2. 2. ml dir. porselen. Bulunan sonucun Madde 1.3. Bulunan sonucun Madde 1.1 . Bulunan sonucun Madde 1.14 . 2.12. Buharlaştõrma kabõ ve muhtevasõ.1 . Bulunan sonucun Madde 1.Alüminyum Tayini Alüminyum tayini TS 3662’ye göre yapõlõr. 2.11 .Sodyum Tayini Sodyum tayini TS 4530’a göre yapõlõr.14.2 . Bulunan sonucun Madde 1.2.2. buharlaştõrma neticesinde hacim azaldõkça numunenin kalan kõsmõ ilâve edilir.2’ye uygun olup olmadõğõna bakõlõr.2. desikatörde soğutulur ve tartõlõr.2.

3’e uygun olup olmadõğõna bakõlõr. Bulunan sonucun Madde 1.2. iki adet.62 cm ve uzunluğu 45.3’e uygun olup olmadõğõna bakõlõr.1 .2 .3. Kolondan alõnan organik madde yüklü aktif karbon uygun şartlarda kurutulduktan sonra.Permanganat İndeksi Tayini Permanganat indeksi tayini TS 6288’e göre yapõlõr.3. 15 . 2. iki adet.3.62 cm’lik boru için − Flanşlar ( c ). − Sõzdõrmaz contalar ( d ).2 .3.3. 0.3’e uygun olup olmadõğõna bakõlõr. çapõ 7.2.3. Şekilde gösterilen adsorpsiyon kolonu aşağõdaki kõsõmlardan meydana gelmiştir. Kloroform.a ve Şekil 1. Bulunan sonucun Madde 1.Adsorpsiyon Kolonu Şekil 1.1 .20 TÜRK STANDARDI TS 266/Nisan 1997 Bulunan sonucun Madde 1.5 . iki adet. 2. 0.953 cm derinliğinde dar ve uzun yivli ve 7. Bu kolon yerine aynõ imkanlarõ sağlayan başka kolonlar da kullanõlabilir. Numunedeki kloroform ekstraktõ muhtevasõ kalõntõ tartõlarak tayin edilir. 2.3.3.Prensip Aktif karbon çoğu organik maddeleri adsorplar.1 .4 .Kloroformla Ekstrakte Edilebilen Maddelerin Tayini Bu metotla ancak aktif karbonda adsorplanabilen ve aktif karbondan kloroform ile ekstrakte edilebilen organik madde muhtevasõ tayin edilebilir.875 cm çapõnda.3.3.ICS 13.b’de bu deney için uygun bir kolon gösterilmiştir. Bulunan sonucun Madde 1.3 .3.2’ye uygun olup olmadõğõna bakõlõr.525 cm çapõnda ve 15.476 cm x 1. 2. 2.3. kauçuktan yapõlmõş.2. aktif karbonun adsorplayabildiği organik maddeler kolonda tutulurlar.3. borosilikat camdan.6.62 cm delikli.2.Amonyum Tayini Amonyum tayini TS 7159’a göre yapõlõr.259 mm göz açõklõğõnda.3. iki adet.3. Bu deney TS 2789’a göre kimyasal oksijen ihtiyacõ 3.905 cm.3’e uygun olup olmadõğõna bakõlõr.3’e uygun olup olmadõğõna bakõlõr. − Pirinc levhalar ( f ). Metodun uygulanabilirliği ve duyarlõğõ aktif karbon kolonundan geçirilen suyun miktarõna bağlõdõr.3. Belirli hacimde su aktif karbon kolonundan geçirilerek.3. 7. iki adet. − Cam boru (a).2.3.6. 2.6. nipelin merkezdeki deliğe yerleştirilmesine uygun. Bulunan sonucun Madde 1.3.5 mg O2/l den fazla organik ve yükseltgenebilen inorganik maddeler eşdeğeri gösteren sulara uygulanõr. 7. Çünkü organik maddelerin tamamõ aktif karbon tarafõndan adsorplanamayabilir ve aktif karbonun adsorpladõğõ organik maddelerin tamamõ da kloroform ile ekstrakte edilemeyebilir.Suda Fazla Miktarda Bulunmasõ İstenmeyen Maddelerin Tayini 2.060. Bulunan sonucun Madde 1. 2.794 cm çapõnda üç delikli.62 cm’lik boru için. Bu metotla toplam organik madde muhtevasõ tayin edilemez.2 .Kjeldahl Azotu Tayini Kjeldahl azotu tayini TS 7924’e göre yapõlõr.Nitrat Tayini Nitrat tayini TS 3308’e göre yapõlõr.6.Genel Lâboratuvar Malzemeleri 2. 0.2.3.6 . muhafazasõ 0.3 . Flanşa uyacak şekilde 0.72 cm − Asbest contalar (b).Nitrit Tayini Nitrit tayini TS 7526 EN 26777’ye göre yapõlõr.635 cm kalõnlõğõnda. 9.Cihaz ve Malzemeler 2.3. darasõ belli küçük bir beherde kuruluğa kadar buharlaştõrõlõr. Soxhlet cihazõnda kloroform ile ekstrakte edilir. 2.2.2. − Paslanmaz çelikten yapõlmõş elekler ( e ).

2.2 . Cam borunun üst bağlantõlarõ da tamamlandõktan sonra adsorpsiyon düzeneği deneye hazõr hale getirilmiş demektir. Kalõntõ kurutulur ve tartõlõr.Basõnç Kontrol Valfi.3.6.3.3.3.3.3.4 .3.2) ile ekstrakte edilir.3.0.6.6. − Düzeneğin bağlantõlarõ yapõlõrken organik kirleticilerden kaçõnmak gerekir.54 mm .3. 1.0.810 mm ve 0.3.2.6. 1 litre kloroformdan.2. Sonra istenen akõş hõzõna ayarlanõr.Aktif Karbon.6 . damõtma balonundaki kloroform damõtõlõr.3.3.8 .6. adsorpsiyon düzeneğine monte edilir.Akõş Kontrol Valfi.08 cm.3.1 . Yaklaşõk dakikada 1 litre hõzla 1000 litre civarõnda su geçirilir. Sonra aynõ şekilde 0.3.3.360 mm’lik ve son olarak 11. 1 litre/dakika’ya kadar besleme yapabilen.3.3.Kloroform (CHCI3) Kullanõlmadan önce damõtõlmalõdõr.5 . aktif karbon doldurulurken kolon hafifçe titretilmelidir. bu aktif karbon kõsõmlarõnõn alõndõğõ ambalajlardaki aktif karbonlar bu deneyde kullanõlabilir.Soxhlet cihazõ.6.3.7 .a ve Şekil 1. 16 . Bu amaçla.810 mm’lik aktif karbonun kalõntõsõ 40 mg ve 0. ev tipi. − Numunenin Kolondan Geçirilmesi İnce aktif karbon tanelerinin sürüklenmesini önlemek için.3. − Alüminyum civatalar ve vidalar ( h ). Boşluklarõ gidermek için aktif karbon bastõrõlmalõdõr. Flânşla çakõşacak şekilde 0.6.54 mm .905 cmx7.3.0.3.3.3. 2.573 cm) açõlmõş. − Galvanize nipeller (g). Şekil 2 . 6 adet.3.1 .54 mm . 3 litrelik. boru bağlantõlarõnda sõzdõrmazlõğõ temin için politetrafloroetilen (PTFE) şerit veya sülüğen (kõrmõzõ kurşun oksit) tozu ile su karõşõmõndan hazõrlanmõş bulamaç kullanõlmalõdõr.6.62 cm.2. 2. Boşluk kalmamasõ için.3.3. 0.365 mm tane iriliğinde Bu deneyde kullanõlacak aktif karbonun.3.43 cm yüksekliğinde 1. kolondan önce yavaş olarak birkaç dakika su geçirilir. damõtma balonunda geriye kalan 30-40 ml’lik kõsõm damõtõlmamalõ ve bu kõsõm atõlmalõdõr.6.6.365 mm’ lik karbon Soxhlete konulur ve ekstrakte edilir.2.3 .6. 2. 1.159 cm ve çapõ 8.6.20 TÜRK STANDARDI TS 266/Nisan 1997 − Sõzõntõlarõ önlemek için levhanõn içine daire şeklinde yiv (derinliği ve genişliği 0.3.810 mm’lik. Bağlantõlarõn sõzdõrmaz bir şekilde yapõlmasõna dikkat edilmelidir. gösterge basõncõ 275.365 mm’lik aktif karbonun kalõntõsõ 20 mg dan az ise.6.Ceketli õsõtõcõ.86 cm yüksekliğinde 0. 3 litrelik damõtma balonu olan .54 mm .3.794 cm x 5. kullanõlmadan önce kirlilik deneyi yapõlmalõdõr.Reaktifler 2.060.0.2. Kalõntõ kurutulduktan sonra tartõlõr ve kütlesi kaydedilir.Elektrikli Isõtõcõ 2.Su Sayacõ. Ekstraksiyon işlemi tamamlandõktan sonra.59 cm’lik.4.Ekstraksiyon Düzeneği. Bunun için önce Soxhlet cihazõnõn yan kolonu 154 mm .810 mm’ lik aktif karbon ile doldurulur ve kloroform (Madde 2.3 . 2. 22. 2.794 cm çapõnda üç delikli. 1. Cam borunun içine 11.3.Cam pamuğu Kullanõlmadan önce Soxhlet cihazõna konulur ve bir kaç defa sifon yapõlarak kloroform (Madde 2.4 . Şekil 1. Adsorpsiyon kolonunu tutturmak için. Akõş hõzõndaki küçük değişiklikler dikkate alõnmayabilir. iki adet.43 cm yüksekliğinde 1.ICS 13.2) ile ekstrakte edilir ve organik maddeler uzaklaştõrõlõr. 2.b Cam borunun alt bağlantõlarõ yapõldõktan sonra.810 mm’lik aktif karbon doldurulur.Adsorpsiyon Düzeneğinin Hazõrlanmasõ.0.İşlem 2. Su sayacõnõn çalõşõp çalõşmadõğõ kontrol edilir. 1.2. Bağlantõlar yapõlmadan önce sõrasõyla gaz yağõ ve deterjanla temizlenmeli ve sonra damõtõk su ile durulanmalõdõr.6 kPa 2. Adsorpsiyon kolonuna ve sisteme tutturulmak için iki ucuna yiv açõlmõş.

organik madde kayõplarõnõ önlemek için eser miktarda kloroformun kalmasõ tercih edilir. mg dõr. kütlesi mümkün olduğu kadar az olan küçük bir behere. kurutmak için bir bakõr veya cam tepsi üzerine ince bir tabaka halinde yayõlõr. 2.6. l n = Deneyde kullanõlan her iki tane iriliğindeki aktif karbon ambalâjlarõndan alõnan kõsõmlarõn.7 . õsõtõcõ çalõştõrõlõr. Aktif karbonun daha kõsa sürede kurutulmasõ için tepsinin üzerinden 35°C-40°C’da sõcak hava geçirilir. aktif karbonun konulacağõ yan kolonun dibindeki delikli cam disk kaldõrõlõr.3.2 . Aşõrõ õsõtmamaya dikkat edilerek. m = Toplam kalõntõ kütlesi mg V = Şekil 1.4. Bu sõrada õsõtõlmamalõdõr. Darasõ alõnmõş.6. mg/l cinsinden aşağõdaki formül ile hesaplanõr: C= m − (n / 2) V Burada.Aktif Karbonun Kurutulmasõ Yeterli miktarda su geçirildikten sonra adsorpsiyon kolonunun alt ve üst bağlantõlarõ sökülerek cam boru düzenekten ayõrõlõr. 2. Bir buhar banyosu üzerinde 15 ml-20 ml kalana kadar buharlaştõrõlõr. Ekstraksiyon ünitesi kendiliğinden sifon hareketi yapmayabilir. Hemen ekstraksiyona başlanmayacak ise.a’daki sistemin su sayacõndan okunan ve aktif korbon kolonundan geçen toplam numune hacmi.Çözünmüş veya Emülsifiye Hidrokarbonlarõn Tayini Çözünmüş veya emülsifiye hidrokarbonlarõn tayini TS 9093’e göre yapõlõr.4.3.3. tüpe veya şişeye kantitatif olarak aktarõlõr.2. Tamamen kurutmak yerine. Hõzlõ buharlaştõrmanõn temini için erlene temiz hava gönderilebilir. Bulunan sonucun Madde 1. Sifon hareketi tamamlandõktan sonra ekstraksiyon kolonu tekrar kloroform ile doldurulur.3 . Kurutma sõrasõnda uçuşma olmamasõna dikkat edilmelidir. kullanõlmamõş aktif karbon görünümünü alõp. Kapta kloroform kalõp kalmadõğõ koklanarak anlaşõlõr.2.060. 35 saat süreyle ekstraksiyon işlemine devam edilir. Organik buharlardan ve diğer kirletici kaynaklardan korunmalõdõr. Kaynama kolonuna yeterli miktarda cam boncuk veya başka malzemeden yapõlmõş kaynama taşõ konulur. Ekstraksiyon işlemi sõrasõnda ve ilk sifon hareketinden sonra aşõrõ õsõnmalarõ ve sõçramalarõ önlemek için destilasyon balonu hafifçe sallanmalõdõr. 17 .20 TÜRK STANDARDI TS 266/Nisan 1997 2. Kurutulmuş karbon. sifon hareketi yaptõrõlarak kolondaki kloroform destilâsyon kolonuna geçirilir. Bulunan sonucun Madde 1. Soğutma suyu akõşõ başlatõldõktan sonra. İnce taneli aktif karbonun kaynama balonuna geçmesini engelemek için ince bir tabaka halinde cam pamuğu yerleştirilir. Islak aktif karbonla reaksiyona girdikleri için alüminyum veya galvanize metallerden yapõlmõş tepsiler kullanõlmamalõdõr. Aktif karbonun üst seviyesine kadar oldukça hõzlõ bir şekilde kloroform doldurulur. kloroform ile ekstraksiyon işlemine hazõrdõr. Ekstraksiyon işlemi tamamlandõktan sonra. Sifon hareketi başlayana kadar kloroform ilavesine devam edilir. 2. Düzenli sifonlama gerekli olmamakla beraber.ICS 13. Daha sõcak hava gönderilmemelidir.3.3’e uygun olup olmadõğõna bakõlõr. kloroform ile ekstraksiyonlarõ neticesinde elde edilen kalõntõ kütlelerinin toplamõ.3.3’e uygun olup olmadõğõna bakõlõr.3.5 . Damõtma ürünü cam pamuğu üzerinden kantitatif olarak 300 ml’lik bir erlene süzülür. Borunun içindeki organik madde yüklü aktif karbon.6.Aktif Karbonun Kloroformla Ekstraksiyonu Soxhlet cihazõnõn.3. Kapağõ açõk tutularak kuruluğa kadar buharlaştõrõlõr. Aktif karbon temiz bir ortamda kurutulur.3. balonda yaklaşõk 250 ml kloroform kalana kadar damõtõlõr. ekstraksiyon kolonuna basõnç uygulanarak sifon hareketi başlatõlõr. serbestçe akabilir duruma gelince kurumuş kabul edilir. Üzerine organik madde yüklü aktif karbonun tamamõ doldurulur. hava almayacak şekilde kapağõ sõkõca kapatõlabilen bir kapta saklanmalõdõr. Biraz nem kalsa bile daha sonraki işlemler sõrasõnda kaybolacaktõr.Hesaplama ve Sonuçlarõn Gösterilmesi Sudaki kloroformla ekstrakte edilebilen maddeler (C). Damõtma balonu Soxhlet düzeneğinden ayrõlõr. Aktif karbon.

8.8 .8.3.0 µg fenol/ml’lik 10.8. V1= Tanõk çözeltinin titrasyonunda harcanan tiyosülfat çözeltisi hacmi.3 .Spektrofotometre Yaklaşõk 460 nm dalga boyunda ölçüm yapõlabilen ve optik hücrelerinin õşõk yolu (1-10) cm olan.Stok Fenol Çözeltisi 1.Genel Lâboratuvar Malzemeleri 2.3.2 .1 N bromat bromür çözeltisi ilave edilir. sonra yaklaşõk 1 g potasyum iyodür ilâve edilir. 2.5 .2. kloroform ekstraktõnõn süzülmesi amacõyla kullanõlabilir.2. daimi renk elde edilinceye kadar 10.8.Ara Stok Fenol Çözeltisi. 10.2 .8.8.3.9±0.3. C = 7.3.4 .0 ml 0.Süzgeç Kâğõdõ Buchner tipi süzme hunileri ve susuz sodyum sülfat yerine.6 .2. 18 .1 .Süzme Hunileri. Bu metotla 1.2.060.3. Stok fenol çözeltisinin litrede 1000 mg fenol ihtiva etmesi halinde genellikle bromat-bromür çözeltisinden 10 ml’lik dört kõsõm yeterlidir.1 pH değerinde. 2.3.0 µg/l’den daha fazla fenol konsantrasyonu tayin edilebilir.8. ml V2= Fenol çözeltisine ilave edilen bromat-bromür çözeltisi hacminin onda biri.20 2. taze kaynatõlmõş ve soğutulmuş su ile 1000 ml’ye seyreltilir. mg fenol/l olarak aşağõdaki formülle hesaplanõr. cam kapaklõ.2.3.3.1 .025 N sodyum tiyasülfat çözeltisi ile nişasta indikatör çözeltisi varlõğõnda titre edilir.3. damõtõk su ve 10. Erlenin kapağõ kapatõlõr ve 10 dakika bekletilir. Renkli kompleks sulu çözeltiden kloroform (CHCI3) ile ekstrakte edilir ve 460 nm dalga boyunda absorbansõ ölçülür.ICS 13.0 ml stok fenol çözeltisi ve 10.1 N bromat-bromür çözeltisi kullanõlarak bir tanõk çözelti hazõrlanõr.3.0 ml 0.3.3 .3.1 .Fenol Tayini TÜRK STANDARDI TS 266/Nisan 1997 2. Tanõk çözelti ve stok fenol çözeltisi kullanõlarak hazõrlanan çözelti (fenol çözeltisi). ml dir. taze kaynatõlmõş ve soğutulmuş suda çözülür ve 1000 ml’ye seyreltilir.0 ml stok fenol çözeltisi. Bu çözeltinin konsantrasyonu aşağõda belirtildiği şekilde belirlenir: 500 ml’lik cam kapaklõ bir erlendeki 100 ml suya 50.Reaktifler Bütün reaktifler fenol ve klor ihtiva etmeyen damõtõk su ile hazõrlanmalõdõr.3. 0. 1000 ml’lik.Prensip Numunenin damõtõlmasõyla uçucu olmayan maddelerden ayrõlan fenoller. 2. 2.Cihaz ve Malzemeler 2.3.Ayõrma Hunileri. Bu çözelti kullanõlacağõ gün hazõrlanmalõdõr. ml V3= Fenol çözeltisinin titrasyonunda harcanan tiyosülfat çözeltisinin hacmi.3.pH metre 2.3. Hemen 5 ml konsantre hidroklorik asit katõlõr ve dikkatlice karõştõrõlõr.842 [(V xV ) − V ] 1 2 3 Burada.3.8.3.3. 4-aminoantipirinle renkli kompleks meydana getirir.3.8. 7.00 g fenol.2 .8.8.3.0 ml’lik kõsõmlar halinde bromat-bromür çözeltisi ilâve edilir.3. Tamamen aynõ şartlarda.2. Stok fenol çözeltisinin konsantrasyonu ( C ).3. Buchner tipi 2. Serbest bromdan kaynaklanan kahverengi renk kaybolursa. 2. politetrafloroetilen (PTFE) musluklu 2.3.

Çözelti.Fosfat Tampon Çözeltisi 104.3.Nişasta İndikatör Çözeltisi Sulu çözelti veya nişasta tozu karõşõmõ kullanõlabilir.3.Aminoantipirin Çözeltisi 2. Yaklaşõk 10 ml fosfat tampon çözeltisi gereklidir.8.8. Çözelti berrak ve açõk sarõ renkli olmalõdõr. 10 g potasyum bromür (KBr) kristali ilâve edilir.025 N. iyice karõştõrõlõr ve renk gelişimi için 3 dakika bekletilir. 12. tanõk çözelti ve kalibrasyon çözeltilerine aşağõdaki işlemler uygulanõr: Çözeltiye.3.3. Sulu çözelti hazõrlamak için 2 g çözünebilir nişasta ve koruyucu olarak 0. konsantre.İşlem 500 ml numune veya 50 µg’dan daha fazla fenol ihtiva etmeyecek miktarda ( V ml) 500 ml’ye seyreltilmiş numune 1 litrelik bir behere konulur (numune çözeltisi).3.0 ml ara stok çözeltisi.3.3.10.4 .3.12 . Ayõrma hunisine yukarõda belirtilen CHCI3 miktarõnõn yarõsõ ilâve edilir ve en az 10 defa çalkalanõr. Numune çözeltisi.3 . 1.3.3.8 .0 µg fenol/ml’lik 50. CHCI3 ile hemen ekstrakte edilir.40 ve 50 µg fenol ihtiva edecek şekilde 500 ml’lik fenol standard çözeltileri (kalibrasyon çözeltileri) hazõrlanõr.3.3.20.5 N 35 ml konsantre amonyak su ile 1 litreye seyreltilir. Çözelti gerekirse süzülür ve kahverengi renkli cam şişede muhafaza edilir.3. pH değeri 6.3.3.3.8.3. iyice karõştõrõlõr.8.8.Sodyum Tiyosülfat Çözeltisi.0 ml 0.3. çözülür ve 1000 ml’ye seyreltilir. Bu çözelti kullanõlacağõ gün hazõrlanmalõdõr.10 . Çözelti 1 litrelik ayõrma hunisine aktarõlõr.30.4.Kloroform (CHCI3) 2.8 olmalõdõr.3. Kloroformun kalan kõsmõ ayõrma hunisine ilave edilir.19 g/ml 2.3.5 N amonyak çözeltisi ilâve edilir ve fosfat tampon çözeltisi ile pH değeri 7. 20 cm’lik hücre için 50 ml çözelti kullanõlarak.5 g K2HPO4 ve 72. 2. 0. CHCI3’ün ayrõlmasõ için beklenir ve kloroform fazõ ayrõlõr.3.Bromat-Bromür Çözeltisi. 1-5 cm’lik hücreler için 25 ml.8.3.3. 2.13 .3. 500 ml damõtõk su (tanõk çözelti) ve 5.8.6 .8.3.4 .3. ayarlõ 6. taze kaynatõlmõş ve soğutulmuş su ile 500 ml’e seyreltilir.Sodyum Sülfat (Na2SO4). 3.Potasyum Ferrisiyanür Çözeltisi 8.0 ml aminoantipirin çözeltisi ilâve edilir.3.1’a ayarlanõr.Standard Fenol Çözeltisi.8. Bu çözelti hazõrlandõktan sonra 2 saat içinde kullanõlmalõdõr.8. 0.5 ml 6 N sodyum hidroksit (NaOH) çözeltisi veya 0.3.8.3.ICS 13. 100 ml sõcak suda çözülür.0 ml potasyum ferrisiyanür çözeltisi ilave edilir. 2.3. 1.11 .7 .3.3. 3.060. 1000 ml’ye seyreltilir ve ayarlanõr.784 g susuz potasyum bromat (KBrO3) suda çözülür.205 g sodyum tiyosülfat (Na2S2O3 5 H2O) suda çözülür. Bu çözelti hazõrlandõktan sonra bir hafta süreyle kullanõlabilir. kristal 2. 2. 2.2 g salisilik asit. 0.4 g katõ sodyum hidroksit (NaOH) ilâve edilir.20 TÜRK STANDARDI TS 266/Nisan 1997 2.3.3.9±0.3.8. susuz. 10 defa daha çalkalanõr ve kloroformun ayrõlmasõ için tekrar beklenir ve kloroform fazõ ayrõlõr. granül halinde. 2.0 g 4-aminoantipirin suda çözülür ve 100 ml’ye seyreltilir. yaklaşõk ρ=1. 2.0 g potasyum ferrisiyanür [K3Fe (CN6] suda çözülür ve 100 ml’ye seyreltilir. Her bir kloroform ekstraktõ süzgeç kağõdõndan veya 5 g susuz sodyum sülfat tabakasõ 19 .3.3.10 N 2.Hidroklorik Asit. 2.Potasyum İyodür (KI). 2.Amonyak Çözeltisi.5 .9 .3.3 .3 g KH2PO4 suda çözülür ve 1 litreye seyreltilir.8.

3’e uygun olup olmadõğõna bakõlõr.3’e uygun olup olmadõğõna bakõlõr.3.3. 2.3’e uygun olup olmadõğõna bakõlõr.Toksik Maddelerin Tayini 2. Bulunan sonucun Madde 1.3. absorbans ölçümü için temiz hücreler içerisinde toplanõr.Arsenik Tayini Arsenik tayini TS 8483’e göre yapõlõr.20 TÜRK STANDARDI TS 266/Nisan 1997 bulunduran süzme hunisinden süzülür. Bulunan sonucun Madde 1.2.Askõda Katõ Madde Tayini Askõda katõ madde tayini TS 7094’e göre yapõlõr. Bulunan sonucun Madde 1.4 .2.3.3.3.5 . Bulunan sonucun Madde 1.4’e uygun olup olmadõğõna bakõlõr.19 .2. Bulunan sonucun Madde 1. dodesil benzen sülfonik asit sodyum tuzunun loril sülfata dönüşüm faktörü olan 0.3’e uygun olup olmadõğõna bakõlõr.3’e uygun olup olmadõğõna bakõlõr. 2.3. 20 .3.Baryum Tayini Baryum tayini TS 4235’e göre yapõlõr.14 .18 . 2.3.3.3.3. 2. aşağõdaki formülle hesaplanõr: F= Burada.3. Bulunan sonucun Madde 1.2.3. 2.3. Bulunan sonucun Madde 1.1 . Bulunan sonucun Madde 1.3.Bor Tayini Bor tayini TS 8121’e göre yapõlõr.3’e uygun olup olmadõğõna bakõlõr.13 .ICS 13.2. 2.2.Gümüş Tayini Gümüş tayini TS 8089’a göre yapõlõr.8.3. Kurutulmuş ekstraktlar. m = Kalibrasyon grafiğinden bulunan numunedeki fenol miktarõ µg V = Numunenin orijinal hacmi.3.3’e uygun olup olmadõğõna bakõlõr.9 .3’e uygun olup olmadõğõna bakõlõr.Mangan Tayini Mangan tayini TS 8090’a göre yapõlõr. tanõk deney çözeltisine karşõ 460 nm’de okunur.3. daha fazla kloroform ilave edilmez.Fosfor Tayini Fosfor tayini TS 4082’ye göre yapõlõr. Bulunan sonucun Madde 1.Bakõr Tayini Bakõr tayini TS 6290’a göre yapõlõr. 2. 2. Bulunan değer.2.3.Yüzey Aktif Maddelerin Tayini Yüzey aktif maddelerin tayini TS 6550 EN 903’e göre yapõlõr.2.12 .3. 2. 2.11 .Florür Tayini Florür tayini TS 4234’e göre tayin edilir. 2.Hesaplama ve Sonuçlarõn Gösterilmesi Numunedeki fenol ( F ).2.3’e uygun olup olmadõğõna bakõlõr.3’e uygun olup olmadõğõna bakõlõr. Numunenin ve kalibrasyon çözeltilerinin absorbansõ.4. Bulunan sonucun Madde 1.16 .Çinko Tayini Çinko tayini TS 6290’a göre yapõlõr. Mikrogram fenol konsantrasyonuna karşõ absorbans değerleri grafiğe geçirilir. Bulunan sonucun Madde 1.15 .2. Bulunan sonucun Madde 1.2.060.3. 2.79 ile çarpõlõr.10 .3’e uygun olup olmadõğõna bakõlõr.3.17 . Bulunan sonucun Madde 1. µg/l olarak.3.2.3.3. 2.2.3’e uygun olup olmadõğõna bakõlõr.Demir Tayini Demir tayini TS 8087’ye göre yapõlõr. ml dir.

3.5. Bulunan sonucun Madde 1.4.Fekal Koliform Tayini Fekal koliform tayini.3.3.4’e uygun olup olmadõğõna bakõlõr.4.2 .5. 2.3. Bulunan sonucun Madde 1.Toplam Sertlik Tayini Suyun toplam sertliği TS 4474’e göre tayin edilir. herbisitler ise TS 7699’a göre tayin edilir.2.4.Nikel Tayini Nikel tayini TS 6290’a göre yapõlõr.1 .4’e uygun olup olmadõğõna bakõlõr.3. 21 .Kadmiyum Tayini Kadmiyum tayini TS 6290’a göre yapõlõr.Sülfit İndirgeyen Klostridia Tayini Sülfit indirgeyen klostridia tayini TS 8019 ve TS 8020’ye göre yapõlõr.4.5.2. Bulunan sonucun Madde 1. Bulunan sonucun Madde 1.6’ya uygun olup olmadõğõna bakõlõr.5’e uygun olup olmadõğõna bakõlõr.3.4.3.6 . 2.Mikrobiyolojik Özelliklerin Tayini 2.Selenyum Tayini Selenyum tayini TS 8088’e göre yapõlõr.5. 2. 2.Kurşun Tayini Kurşun tayini TS 6290’a göre yapõlõr.5’e uygun olup olmadõğõna bakõlõr. 2.3.3.3.2. Bulunan sonucun Madde 1.060.5 . 2.Toplam Koliform Tayini Toplam koliform tayini ISO 9308-1 ve ISO 9308-2’ye göre yapõlõr.3.Siyanür Tayini Siyanür tayini TS 5974’e göre yapõlõr. 2.2. Bulunan sonucun Madde 1.2.ICS 13.9 . poliklorlanmõş bifeniller (PCB’ler) ISO 6468’e göre.4.2.Antimon Tayini Antimon tayini TS 4205’e göre yapõlõr.2 . ISO 9308-1 ve ISO 9308-2’ye göre yapõlõr.4’e uygun olup olmadõğõna bakõlõr. Bulunan sonucun Madde 1. Bulunan sonucun Madde 1.3.5’e uygun olup olmadõğõna bakõlõr.Toplam Bakteri Sayõsõ Tayini Toplam bakteri sayõsõ tayini TS 9924’e göre yapõlõr.7 .6.4 .2. Bulunan sonucun Madde 1. Bulunan sonucun Madde 1.5.8 . 2.3. Bulunan sonucun Madde 1.3 .4’e uygun olup olmadõğõna bakõlõr.2. Bulunan sonucun Madde 1.3.5’e uygun olup olmadõğõna bakõlõr.5’e uygun olup olmadõğõna bakõlõr.4’e uygun olup olmadõğõna bakõlõr.2.10 .Fekal Streptokok Tayini Fekal streptokok tayini ISO 7899-1 ve ISO 7899-2’ye göre yapõlõr.4’e uygun olup olmadõğõna bakõlõr.1 .3.5 .2.3. Bulunan sonucun Madde 1.4’e uygun olup olmadõğõna bakõlõr.4’e uygun olup olmadõğõna bakõlõr.Krom Tayini Krom tayini TS 8072’ye göre yapõlõr.Civa Tayini Civa tayini TS 2537’ye göre yapõlõr. Bulunan sonuçlarõn Madde 1.4. 2.6 . 2. 2.4.4 .Yumuşatõlmõş Sõnõf 1 Sular İçin Gerekli Konsantrasyon Değerlerinin Tayini 2.4. 2.2.2.5 . 2.3 .2.3. 2.Pestisitler ve İlgili Ürünlerin Tayini Organoklorlu insektisitler TS 2627’ye göre.20 TÜRK STANDARDI TS 266/Nisan 1997 2.2.4’e uygun olup olmadõğõna bakõlõr. Bulunan sonucun Madde 1.2.

1 . sintilasyon sayacõ olan bir yerde (tercihen bir nükleer laboratuvarda) tayin ettirilir.6’ya uygun olup olmadõğõna bakõlõr.DENEY RAPORU Deney raporunda en az aşağõdaki bilgiler bulunmalõdõr: − Deneyin yapõldõğõ yerin ve lâboratuvarõn adõ ile. Bardak şeklindeki ambalâjlarda etiket bilgileri kapak üzerinde yer alõr. − Standarda uygun olup olmadõğõ. − Deney sonuçlarõnõ değiştirebilecek faktörlerin mahzurlarõnõ gidermek üzere alõnan tedbirler.) kaplanmasõ veya tekrar ambalâjlanmasõ durumunda etiket bilgileri tekrar yazõlmayabilir.2.DEĞERLENDİRME Madde 2. Madde 2.7. − Uygulanan deney metotlarõnda belirtilmeyen veya mecburi görülmeyen fakat muayene ve deneyde yer almõş olan işlemler.Radyoaktiflik Tayini 2. Madde 1.3’de belirtilen deneyler uygulandõğõnda elde edilen sonuçlarõn her birinin. 2. 2.3.3. Geiger sayacõ olan bir yerde (tercihen bir nükleer laboratuvarda) tayin ettirilir.3. − Numunenin tanõtõlmasõ.7 .ICS 13. deneyi yapanõn ve/veya raporu imzalayan yetkililerin adlarõ.5 . − Suyun hacmi (ml veya L olarak).1 ve Madde 3’e uygun olmamasõ ve Madde 2. polikarbonat.Alfa Aktivitesi Tayini Numunenin alfa aktivitesi. Birden fazla ambalâjõn şeffaf bir malzeme ile (naylon vb. − Suyun kaynağõnõn adõ. 3 . Bulunan sonucun Madde 1.20 TÜRK STANDARDI TS 266/Nisan 1997 2.PİYASAYA ARZ Sõnõf 1 sular ambalâjsõz olarak (dağõtõm sistemleri ile).Beta Aktivitesi Tayini Numunenin beta aktivitesi. PET vb.3.2’ye göre yapõlan muayenelerin sonuçlarõnõn Madde 1. − Deney tarihi. Sõnõf 2 sular ise Madde 3. 2.2.7’ye uygun olup olmadõğõna bakõlõr.1 .AMBALAJLAMA Sõnõf 2 sular plâstik (PVC.). lamine karton gibi suyun fiziksel ve kimyasal yapõsõnõ değiştirmeyen ve su ile etkileşmeyen ambalâjlar içerisinde piyasaya arz edilir. 3.2 .İŞARETLEME Sõnõf 2 sularõn konulduğu ambalâjlar üzerine en az aşağõdaki bilgiler silinmeyecek ve bozulmayacak şekilde yazõlmõş olmalõdõr.). 22 . 3.1’e göre alõnan numunelerin her biri için.2. − Sağlõk Bakanlõğõnca verilen ruhsatõn tarih ve numarasõ.1’e uygun ambalâjlar içerisinde piyasaya arz edilir.2.Alkalilik Tayini Suyun alkaliliği TS 3790’a göre tayin edilir.2 .7’ye uygun olup olmadõğõna bakõlõr. − Rapor tarih ve numarasõ. görev ve meslekleri. Bulunan sonucun Madde 1. 2. − Suyun dolum ve son kullanma tarihleri (etiket veya ambalâjõn uygun bir yerinde).060. − Bu standardõn işaret ve numarasõ (TS 266). adresi veya tescilli markasõ (ambalâjõn kapaklõ olmasõ halinde bu bilgi kapağa da yazõlmalõdõr.2 .6. − Firmanõn kõsa adõ. − Depolama şartlarõ.4 . cam. − Deneyde uygulanan standardlarõn numaralarõ.7. Bulunan sonucun Madde 1.2’de belirtilen müsaade edilebilecek maksimum konsantrasyon değerinden fazla olmasõ halinde numunenin alõndõğõ parti standarda aykõrõ sayõlõr. − Sonuçlarõn gösterilmesi.

− Madde 1’deki özelliklere uygun olduğunun. Bu beyannamede suyun.Standard Methods for the Examination of Water and Waste Water. YARARLANILAN KAYNAKLAR . 1985 .060. istendiğinde standarda uygunluk beyannamesi vermek veya göstermek mecburiyetindedir. WHO World Health Organization.ICS 13.ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER Suyun bu standardda belirtilen özelliklere uygun olduğunu beyan eden satõcõ.91/692/EEC Direktifi .20 TÜRK STANDARDI TS 266/Nisan 1997 4 . − Madde 2’deki deneylerin yapõlmõş ve uygun sonuç alõnmõş bulunduğunun belirtilmesi gerekir. 1993 23 .80/778/EEC Direktifi .Guidelines for Drinking Water Quality. Geneva.

060.6.Adsorpsiyon Kolunu (Şekil üzerinde yer alan harflere ilişkin açõklamalar Madde 2.ICS 13.2.) 24 .Adsorpsiyon Düzeneği ŞEKİL 1b .3.2’de verilmiştir.3.20 TÜRK STANDARDI TS 266/Nisan 1997 Absorpsiyon kolonu ŞEKİL 1a .

Ekstraksiyon Düzeneği 25 .060.ICS 13.20 TÜRK STANDARDI TS 266/Nisan 1997 ŞEKİL 2 .

060.179 0.1 0.008 5.143 0.20 TÜRK STANDARDI TS 266/Nisan 1997 EK (Bilgi İçin) SU SERTLİĞİ ÖLÇÜM BİRİMLERİ ARASINDAKİ DÖNÜŞÜM ÇİZELGESİ Fransõz Sertlik Derecesi İngiliz Sertlik Derecesi Alman Sertlik Derecesi Miligram Ca Milimol Ca Fransõz Sertlik Derecesi 1 1.25 10 İngiliz Sertlik Derecesi 0.6 Miligram Ca 4.73 7.56 0.80 1 0.43 1.025 1 26 .25 0.79 0.ICS 13.70 1 1.08 Milimol Ca 0.140 5.17 1 40.175 7 Alman Sertlik Derecesi 0.

Analitik Laboratuvarõnda Kullanõlan .pH Değerinin Tayini” “Methods for Analysis of Water Determination of pH Value” “Suyun Analiz Metotlarõ .Gas Chromatographic Method” “Suyun Analiz Metotlarõ-Kimyasal Oksijen Gereksinimi Miktarõnõn Tayini ” “Methods for the Analysis of Water Determination of Chemical Oxygen Demand” “Suyun Analiz Metotlarõ . Amino İndirgeme ve Molibdovanadofosfat Metotlarõ” “Methods for the Analysis of Water Determination of Phosphorus Content Colorimetric Ascorbic Acid Reduction Method.ICS 13.Methods of Preparation of Indicator Solutions” “Suyun Analiz Metotlarõ-Numune Alma” “Methods for the Analysis of Water-Sampling” “Suyun Analiz Metotlarõ .Belirteç Çözeltileri Hazõrlama Yöntemleri” “Indicators .Kolorimetrik Askorbik Asit.Sularda Organoklorlu Pestisit Tayini .Fosfor Tayini .Gaz Kromatografik Metot” “Water Quality .Nitrat Miktarõ Tayini” “Methods for the Analysis of Water Determination of the Nitrate Content” “Suyun Analiz Metotlarõ-Alüminyum Miktarõ Tayini-FerronOrtofenantrolin Spektrofotometrik Metodu” “Methods for the Analysis of Water Determination of the Aluminium Content Ferron-Orthophenantroline Spectrophotometric Method” “Su .Alevsiz Atomik Absorpsiyon Spektrofotometrik ve Ditizon Metotlarõ” “Methods for the Analysis of Water .060.Specification and Test Methods” “Suyun Analiz Metotlarõ-Asitlik veya Alkalilik TayiniPotansiyometrik Titrasyon Metodu” “Methods for the Analysis of Water-Determination of Acidity or Alkalinity Potentiometric Titration Method” “Suyun Analiz Metotlarõ .Özellikler ve Deney Metotlarõ” “Water for Analytical Laboratory Use .Determination of Organochlorine Pesticides in Water .20 TÜRK STANDARDI TS 266/Nisan 1997 ATIF YAPILAN STANDARDLAR (REFERENCES) TS 545/Ekim 1967 TS 546/Ekim 1967 TS 2104/Ekim 1975 TS 2536/Şubat 1977 TS 2537/Aralõk 1987 “Ayarlõ Çözeltilerin Hazõrlanmasõ” Preparation of Standard Solutions for Volumetric Analysis” “Standard Çözeltilerin Hazõrlanmasõ” “Preparation of Standard Solutions for Colorimetric Analysis” “Belirteçler .Cõva Tayini . Colorimetric Amino Reduction Method and Colorimetric Molybdovana dophosphate Method” TS 2627/Nisan 1994 TS 2789/Nisan 1977 TS 3263/Eylül 1978 TS 3308/Şubat 1979 TS 3662/Eylül 1981 TS ISO 3696/Nisan 1996 TS 3790/Eylül 1982 TS 4082/Aralõk 1983 27 .Determination of Mercury Flameless Atomic Absorption Spectrophotometric and Dithizone Methods” “Su Kalitesi .

Determination of Calcium and Magnesium Atomic Absorption Spectrometric Method” TS 4205/Mart 1984 TS 4234/Nisan 1984 TS 4235/Nisan 1984 TS 4474/Nisan 1985 TS 4530/Haziran 1985 TS 5095/Mart 1987 TS 5106/Mart 1987 TS 5489/Şubat 1988 TS 5974/Eylül 1988 TS 6228/Aralõk 1988 28 .4 Phenylenediamine” “Suyun Analiz Metotlarõ .Baryum Tayini .Sampling .Determination of Cyanide .20 TS 4164/Şubat 1984 TÜRK STANDARDI TS 266/Nisan 1997 “Suyun Analiz Metotlarõ .Determination of Chloride Content .Part 3: Guidance of the Preservation and Handling of Sampling” “Su Kalitesi-Serbest Klor ve Toplam Klor Tayini-Kõsõm 1 N.Flame Atomic Absorption Spectrophotometric Method” “Suyun Analiz Metotlarõ-Sertlik Tayini-Hesaplama ve EDTA Titrimetrik Analiz Metotlarõ (Tadil:1986-11-11)” “Methods for the Analysis of Water-Determination of Hardness Calculation and EDTA Titrimetric Methods (Amendment:1986-1111) “Suyun Analiz Metotlarõ .Mercurimetric and Argentimetric Titration Method and Colorimetric Method” “Suyun Analiz Metotlarõ-Antimon Tayini-Atomik Absorpsiyon Metodu” “Methods for the Analysis of Water-Determination of Antimony Content-Atomic Absorption Method” “Suyun Analiz Metotlarõ .Gravimetrik.Kõsõm 3: Numunelerin Muhafaza ve Taşõnma Kurallarõ” “Water Quality .Florür Tayini .Photometric and Potentiometric Methods” “Suyun Analiz Metotlarõ .Klorür Tayini .Merkürimetrik ve Arjantimetrik Titrasyon Metotlarõ ve Kolorimetrik Metot” “Methods for the Analysis of Water . Sodyum. Potasyum Tayini Alev Fotometrik.4-Fenilendiamin ile Titrimetrik Metot” “Water Quality-Determination of Free Chlorine and Total ChlorinePart 1:Titrimetric Method Using N. Türbitimetrik ve Titrimetrik Metotlar” “Methods for the Analysis of Water .Determination of Sulfate Content Gravimetric.Determination of Barium Content .N-Diethyl-1.Toplam Siyanür Tayini” “Water Quality . Potassium Content-Flame Photometric.Part 1 : Determination of Total Cyanide” “Su Kalitesi . Turbidimetric and Titrimetric Methods” “Su Kalitesi .Sülfat Tayini . Sodium.Lityum.Alev Atomik Absorpsiyon Spektrofotometrik Metot” “Methods for the Analysis of Water .060.N-Dietil-1.Fotometrik ve Potansiyometrik Metotlar” “Methods for the Analysis of Water . Atomik Absorpsiyon Spektrofotometrik ve Kolorimetrik Analiz Metotlarõ” “Methods for the Analysis of Water-Determination of Lithium.Determination of Fluoride Content .Numune Alma .Kalsiyum ve Magnezyum Tayini-Atomik Absorpsiyon Spektrometrik Metot” “Water Quality .ICS 13. Atomic Absorption Spectrophotometric and Colorimetric of Analysis” “Suyun Analiz Metotlarõ .

Nickel.1.Detection and Enumeration of the Spores of Sulfite .Flameless Atomic Absorption Spectrophotometric Method” TS 7924/Şubat 1990 TS 8019/Şubat 1990 TS 8020/Şubat 1990 TS 8072/Mart 1990 29 .Sülfit İndirgeyen Anaerob Bakteri (Clostridia) Sporlarõnõn Aranmasõ ve Sayõmõ .Permanganat İndeksinin Tayini” “Water Quality . Zinc.Amonyum Tayini .Nitrit Tayini .Alev Atomik Absorpsiyon Spektrometrik Metot” “Water Quality .ICS 13.Determination of Chlorinated Phenoxy and Herbicides .Azot Tayini .Membran Filtrasyon Metodu” “Water Quality .Selenyum İle Parçalandõktan Sonra Kjeldahl Metodu” “Water Quality .Determination of Chromium Content .Su Rengi Muayene ve Tayin Metotlarõ” “Water Quality .Toplam Askõda Katõ Madde Tayini” “Water Quality .Sülfit İndirgeyen Anaerob Bakteri (Clostridia) Sporlarõnõn Aranmasõ ve SayõmõSõvõ Besiyerinde Zenginleştirme Metodu” “Water Quality .Metilen Mavisi İndeksinin (MBAS) Ölçülmesiyle Anyonik Yüzey Aktif Maddelerin Tayini” “Water Quality . Çinko. Nikel.Determination of Anionic Surfactants by Measurement of the Methylene Blue Index (MBAS)” “Su Kalitesi .Determination of Permanganate Index” “Su Kalitesi . Bakõr.Determination of Kjeldahl Nitrogen .Gaz Kromatografik Metot” “Methods for the Analysis of Water .Flame Atomic Absorption Spectrometric Method” “Su Kalitesi .20 TS 6288/Ocak 1989 TS 6290/Ocak 1989 TÜRK STANDARDI TS 266/Nisan 1997 “Su Kalitesi .Reducing Anaerobes (Clostridia) Part 2: Method by Membrane Filtration” “Suyun Analiz Metotlarõ .Determination of Ammonium .Examination and Determination of Colour” “Su Kalitesi . Cadmium and Lead . Copper.Gas Choromatographic Method” “Suyun Analiz Metotlarõ .Determination of Total Suspended Matter” “Suyun Analiz Metotlarõ .Krom Tayini .Molecular Absorption Spectrometric Method” TS 7699/Aralõk 1989 “Suyun Analiz Metotlarõ .Method After Mineralisation with Selenium” “Su Kalitesi .Determination of Cobalt.Determination of Nitrite .Moleküler Absorpsiyon Spektrometrik Metot” “Water Quality . Kadmiyum ve Kurşun Tayini .Klorlanmõş Fenoksi Asit Herbisitlerinin Tayini .Kõsõm : Manuel Spektrofotometrik Metot” “Water Quality .Kobalt.Alevsiz Atomik Absorpsiyon Spektrofotometrik Metot” “Methods for the Analysis of Water .Reducing Anaerobes (Clostridia) Part 1: Method by Enrichment in a Liquid Medium” “Su Kalitesi .Part 1 : Manual Spectrometric Method” TS 6392/Ocak 1989 TS 6550 EN 903/Mart 1996 TS 7094/Mayõs 1989 TS 7159/Mayõs 1989 TS 7526 EN 26777/Nisan 1996 “Su Kalitesi .060.Detection and Enumeration of the Spores of Sulfite .

Colorimetric.Part 2: Method by Membrane Filtration” ISO 7899-1/1984 ISO 7899-2/1984 30 .Su.Selenyum Tayini .Determination of Selenium Content .Determination of Cobalt Content .Determination of Silver Content .Mangan Tayini . Waste Water and Sludge .Determination of Arsenic Content .Gas Chromatographic Method After Liquid .Determination of Boron Content .Flameless Atomic Absorption Spectrophotometric Method” “Suyun Analiz Metotlarõ .Alevsiz Atomik Absorpsiyon Spektrofotometrik Metot” “Methods for the Analysis of Water .ICS 13. Atõk Su ve Çamur Analiz Metotlarõ Hidrokarbonlarõn Tayini” “Water Quality .Elektriksel İletkenlik Tayini” “Water Quality .Methods for the Analysis of Water.Part 1 : Method by Enrichment in a Liquid Medium” “Detection and Enumeration of Faecal Streptococci .Alevsiz Atomik Absorpsiyon Spektrofotometrik Metot” “Methods for the Analysis of Water .060.Liquid Extraction” “Detection and Enumeration of Faecal Streptococci . Polychloriated “Biphenyls and Chlorobenzenes .Alevsiz Atomik Absorpsiyon Spektrofotometrik Metot” “Methods for the Analysis of Water .Bacterials Count in Water” “Water Quality .Arsenik Tayini .Ekstraksiyondan Sonra Kolorimetrik Metot” “”Methods for the Analysis of Water .Gümüş Tayini .Sularda Bakteri Sayõmõ” “Water Quality .Alevsiz Atomik Absorpsiyon Spektrometrik Metot” “Methods for the Analysis of Water .Flameless Atomic Absorption Spectrophotometric Method” “Suyun Analiz Metotlarõ .Determination of Electrical Conductivity” TS 9924/Mart 1992 ISO 6468/1996 “Su Kalitesi .Flameless Atomic Absorption Spectrophotometric Method” “Suyun Analiz Metotlarõ .Demir Tayini .Ekstraksiyondan Sonra Alev Atomik Absorpsiyon Spektrofotometrik Metot” “Methods for the Analysis of Water-Determination of Iron Content Flame Atomic Absorption Spectrophotometric Method After Extraction” “Suyun Analiz Metotlarõ .Flameless Atomic Absorption Spectrophotometric Method” “Su Kalitesi .Extraction Method” “Suyun Analiz Metotlarõ .Bor Tayini .20 TS 8087/Mart 1990 TÜRK STANDARDI TS 266/Nisan 1997 “Suyun Analiz Metotlarõ .Determination of Certain Organochlorine Insecticides.Determination of Hydrocarbons” “Maden Suyu-İçilebilir” “Mineral Water” TS 8088/Mart 1990 TS 8089/Mart 1990 TS 8090/Mart 1990 TS 8121/Mart 1990 TS 8483/Ekim 1990 TS 9093/Nisan 1991 TS 9130/Nisan 1991 TS 9748 EN 27888/Nisan 1996 “Su Kalitesi .

060. Thermotolerant Coliform Organisms and Presumptive Escherichia Coli -Part 2 : Multiple Tube (most probable number) Method” ISO 9308-2/1990 31 .20 ISO 9308-1/1990 TÜRK STANDARDI TS 266/Nisan 1997 “Water Quality-Detection and Enumeration of Coliform Organisms. Thermotolerant Coliform Organisms and Presumptive Escherichia Coli Part 1: Membrane Filtration Method” “Water Quality .Detection and Enumeration of Coliform Organisms.ICS 13.

You're Reading a Free Preview

İndirme
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->