T.C.

OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ Tarih Anabilim Dalı

SİVRİHİSAR’IN XIX. YÜZYILDA SOSYO- EKONOMİK DURUMU (TEMETTUAT DEFTERLERİNE GÖRE)

Mehmet Fatih BECERİK YÜKSEK LİSANS TEZİ

Yrd. Doç. Dr. Hasan Hüseyin ADALIOĞLU

ESKİŞEHİR Aralık, 2002

i

YÜKSEK LİSANS TEZ ÖZÜ SİVRİHİSAR’IN XIX. YÜZYILDA SOSYO-EKONOMİK DURUMU (TEMETTUAT DEFTERLERİNE GÖRE) Mehmet Fatih BECERİK Tarih Anabilim Dalı Osmangazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Aralık, 2002 Danışman : Yrd. Doç.Dr. Hasan Hüseyin ADALIOĞLU Osmanlı tarihinin en önemli alanlarından biri de Osmanlı şehirlerinin sosyal tarihidir. Şehirlerin sosyal tarihi ülke ve devletlerin sosyal gelişimini, gelir durumunu, demografik yapısını ortaya koyan önemli bir göstergedir. Osmanlı Devleti’nin işleyişini ve sosyal yapısını iyi anlayabilmek için de Osmanlı şehirlerinin sosyo-ekonomik yapıları incelenmelidir. Şehir araştırmacılarının en önemli kaynakları şüphesiz araştırma yapılan devre ait kronikler, resmi ve özel kaynaklardır. Dolayısıyla bu kaynakların araştırmacılarca iyice tetkik edilmesi gerekmektedir. Anadolu şehirlerinin yapıları, tipleri birbirlerine benzer özellikleri taşıdıkları, yapılmış çalışma ve araştırmalardan anlaşılmaktadır. Tipik bir Anadolu şehri olan Sivrihisar, Anadolu’nun bilinen uygarlıklarından Osmanlı’ya ve günümüze uzanan yolda birçok olaya ve döneme tanıklık etmiştir. İncelediğimiz dönemdeki-19. yüzyılda- Sivrihisar’ın sosyo-ekonomik alandaki en önemli kaynakları Temettuat Defterleridir. Tanzimat ile başlatılan mali ve hukuki alanlardaki değişiklikler ile birlikte vergilerin daha düzenli bir şekilde alınması gündeme gelmiş ve bu amaçla da tahrir çalışmaları yapılmıştır. Halkın emlak, arazi ve gelirlerinin tespit edilerek vergi alınması amacıyla oluşturulan Temettuat Defterleri sayesinde 1844 yılında Osmanlı Devleti’nin sosyo-ekonomik yapısı hakkında bilgi edinmek mümkün olabilmektedir. Biz de Sivrihisar’ın 1844 yılında düzenlenen Temettuat Defterlerini kaynak almak suretiyle şehrin sosyo-ekonomik yapısı hakkında değerlendirmelerde bulunmaya çalıştık. Böylelikle 1844 yılında Sivrihisar’da yaşayanların nüfusları, isim, aile, adı, lakapları ve meslekleri; bu mesleklerden elde edilen gelirler, arazileri, yetiştirdikleri ürünler, hayvanlar ile verdikleri vergiler tespit edilmiştir. Bu defterlerin araştırılmasıyla Sivrihisar gibi pek çok Osmanlı şehri ve bölgesinin sosyo-ekonomik yapısına dair birçok konu gün ışığına çıkacaktır.

ii

ABSTRACT THE SOCIO-ECONOMIC CONDIATION OF SIVRIHISAR IN NINETEEN CENTURY(ACCORDING TO TEMETTUAT REGISTERS)

Mehmet Fatih BECERİK History Main Science Branch Osmangazi University, Institute of Social Sciences December , 2002 The Adviser : Yrd. Doç.Dr. Hasan Hüseyin ADALIOĞLU

One of the most important field of Ottoman history is the sociol history of Ottoman cities. Social history of Ottoman cities is an important indicator of country and states which shows their social development income statues and demografic condiations. To understand the management and social structure of the Ottoman State, the socio-economic structure of these cities should be analyzed. Undoubtfully, the most valuable source of city researchers is written source and special sources which belongs to recorded time. So that, these sources should be analyzed by the researchers carefully. These searches give idea us about the structure of the Anatolian cities’ buildings and similarly of them. A typical Anatolian city, Sivrihisar, witnessed very events from known civilization of Anatolia to Ottoman and until nowadays. In the part of the socioeconomic condiation of Sivrihisar in searched time, the most important source of the city is Temettuat Registers. Starting with Tanzimat, the changing in the part legal and financial lead to take the taxes regularly and for the reason analyzing studies were started. By the help of Temettuat Registers which is formed in order to determine the people’s real estates, lands and incomes, it becomes easier to get information about socio-economic structure. Buy using that cities’ Temettuat Registers, that is established in 1844. Thus ,names, family names, nicknames, jobs, incomes thouse jobs, own lands, agriculturel products, cattles and the taxes collected of the Sivrihisar’s people in 1844 were distinguished from the Temettuat Registers. The socio-economic structure of Ottoman cities just like Sivrihisar will be demonstrated by the analyzing of these Temettuat Registers.

. Doç..iii Osmangazi Üniversitesi......../... Tezin kabul edildiği tarih : .. Bu çalışma. ../... Münevver YILANCI Enstitü Müdürü İmza : . jürimiz tarafından Tarih Anabilim Dalında Yüksek Lisans Tezi olarak kabul edilmiştir. İmza Başkan Danışman Üye Üye Üye Üye : : : : : : Tez ilgili yasa ve yönetmeliklerin öngördüğü teknik ve bilimsel koşulları yerine getirmiş ve aday. yüksek lisans (bilim uzmanlığı)/ doktora/sanatta yeterlik derecesi almaya hak kazanmıştır. Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğüne....... Tarih : .../...... Dr../....

. Çalışmamızda benimsediğimiz yöntem. Şeriyye Sicilleri. Sivrihisar’ın Osmanlı idaresinden itibaren yapısını ve tarihini bilmek için Tahrir Defterleri. Zaman zaman yaşanan bilgi ve belge sıkıntıları konunun uzmanları ile birlikte bertaraf edilmiştir. konunun önemli kaynaklarını. tarih boyunca önemli bir yerleşim birimi olmuştur. Cumhuriyet’ten sonra il olmasıyla Eskişehir’in en önemli ve büyük ilçesi olmuştur. araştırmaları taramak ve incelemek olmuştur. yüzyılına ait önemli bilgileri konu edinen bir tez hazırladık.iv ÖNSÖZ Eskişehir ile Ankara arasında kilit noktalardan birinde yer alan Sivrihisar. 1914’te bağlı bulunduğu Eskişehir sancağının. Meşrutiyet’e kadar Hüdavendigar eyaletine. eksik kalan önemli bir halkanın Temettuat kayıtlarının incelenmesini gerektirmiştir. Tezin birinci bölümünde 19. Bu düşünceden hareketle Temettuat Defterleri’ne dayanmak suretiyle Sivrihisar’ın 19. halen Eskişehir’e bağlı Türk şehir tipini yaşatan önemli bir iç Anadolu yerleşim birimidir. I. Cizye Kayıtları ve Temettuat Defterleri gibi önemli kaynakları taramak. Sivrihisar’la ilgili Tahrir kayıtlarının ve kısmen de olsa Şeriyye sicillerinin incelenmesi. Anadolu’nun en eski uygarlıklarının yolları üzerinde kurulan Sivrihisar’ın esas kuruluşu Bizanslılar zamanında olmuştur. Temettuat Defterleri esas olmak suretiyle hazırladığımız bu tezin giriş bölümünde Sivrihisar’ın fiziki ve beşeri coğrafyası hakkında kısa bir bilgi verilmiştir. Osmanlı idari yapısında kuruluş zamanından itibaren I. incelemek gereklidir. Sivrihisar. Osmanlılar döneminde de bu özelliği ile önemli bir yerleşim birimi olmuştu. yüzyıla gelinceye kadar Sivrihisar’ın kısaca tarihi gelişimi hakkında bilgi verilmiştir. Meşrutiyet’ten sonra Ankara eyaletine bağlanan Sivrihisar. Selçuklular devrinde bir uç kenti olan Sivrihisar.

Ardından şehirdeki sosyal gruplar ile meslekler irdelenerek şehrin sosyal yapısı ortaya çıkarılmaya çalışılmış konunun daha iyi anlaşılması için ok sık sık tablo ve grafiklere yer verilmiştir.v Tezin ikinci bölümünde ise 19. cizye ve a’det-i ağnam (koyun ve keçi) vergisi işlenmiştir. yüzyılda yapılan mali ıslahatlar ve Temettuat Defterlerinin genel yapısı üzerinde durulmuştur. Bundan sonra hane reislerinin isimleri. ve yetiştirilen ürünler ile bunlardan elde edilen gelirler . öşür. aile ve sülale adları ile lakapları tespit edilerek değerlendirmelerde bulunulmuştur. Burada Sivrihisar’da oturanların ziraat ve hayvancılıkla ilişkileri eldeki verilerle ortaya konulmaya çalışılmış değerlendirilmiştir. bu bağlamda vergi-yi mahsusa. yüzyıldan günümüze kadar şehrin nüfusu tespit edilmeye çalışılmıştır. Ayrıca toplanan temettuat ve oranları da bu bölümde zikredilmiştir. Dördüncü bölüm ise Sivrihisar’da zirai hayat ve hayvancılığa ayrılmıştır. Bu kısımda şehirde yaşayanların meslekleri ve mesleki kazançları gruplar halinde ele alınmış ve bu grupların daha iyi anlaşılabilmesi için sık sık tablolara da yer verilmiştir. Beşinci bölümde ise Sivrihisar’ın iktisadi durumu ele alınmıştır. Bu eksikliklerin de ileride bu alanda araştırma yapacak araştırmacılarca giderileceğini ummaktayız. İlk olarak demografik yapısı incelenerek 16. Daha sonra ise hane reislerinden toplanan vergiler hakkında bilgi verilmeye çalışılmış. Tezin sonunda yer alan Ekler kısmında şehrin merkezini ve köylerini gösteren harita ile Temettuat Defterlerinin mahallelere göre dökümü verilmiştir. Tezin hazırlanması sırasında belgelerdeki zorluklar zamanla defterlere ve belgelere aşina olarak ve uzmanlara danışarak konu ile ilgili eksiklikler ise konuyu açıklayıcı kaynak eserlerden yararlanarak giderilmeye çalışılmıştır. Tezin hazırlanmasında her ne kadar en iyisi yapılmaya çalışıldı ise yine de eksikliklerin vaki olacağı muhakkaktır. Üçüncü bölümde Sivrihisar’ın sosyal yapısına ilişkin bilgiler değerlendirilmiştir.

yine arşiv dairesinde yardımlarını esirgemeyen arşiv personeline özellikle Ayhan Özyurt’a. okuma ve tetkikinde yardımcı olan değerli meslektaşım Arş. sevgi. Mehmet Topal’a. Öncelikle konunun kabulü sonrasında yardımlarını esirgemeyen değerli hocam Yrd. maddi imkanları ile beni destekleyen değerli dostum Yusuf Özkan’a. Sivrihisar alan araştırmamız sırasında yardımcı olan araştırmacı yazar.vi Tezimizin hazırlanmasında emekleri geçenlere şükranlarımızı sunmak en içten borcumuzdur. İl Meclis Üyesi Ahmet Atmaca’ya. arşiv belgelerinin tasnif. avukat yazar Orhan Keskin’e. Dr. Doç.Görevlisi Zekayi Mete’ye. Doç. Dr. yardımlarını esirgemeyen danışman hocam Yrd. özellikle de tezimin hazırlanmasında çalışmalarımın başından sonuna kadar ilgi. fikir ve görüşlerini benimle paylaşan. Hasan Hüseyin Adalıoğlu’na teşekkürlerimi arz ederim. Mehmet Fatih BECERİK Aralık 2002 .

04.2002 M. Lise 1995-1999 1992-1995 Osmangazi Üniversitesi.H. Öğretmenliği Kişisel Bilgiler Doğum Yeri ve Tarihi Yabancı Dil : İstanbul – 30.1978 : İngilizce . Tarih Bölümü Kağıthane İ. Sosyal Bilimler ve Edebiyat İş/İstihdam 2000.Lisesi.vii ÖZGEÇMİŞ Mehmet Fatih BECERİK Yüksek Lisans Tarih Anabilim Dalı Eğitim Ls.B.E.

...............................................2................................ BÖLÜM ŞEHRİN KISA BİR TARİHÇESİ VE İDARİ YAPISI 1....1......................... xv EKLER LİSTESİ ....................................................................................... iii ÖNSÖZ ...........4..................................................................... Temettuat Defterleri ...................5............. vii TABLOLAR LİSTESİ ...1...........1 1............2....................2........................................................................... Hazırlanışı ......................................... Tanzimat Öncesindeki Teşebbüsler ............................. 13 2...................................... 4 1..............1261 Temettuat Sayımları .1... 8 2........................... 14 2..3...................................... ii DEĞERLENDİRME KURULU ENSTİTÜ ONAYI ...... 11 2........................1................................. 19 ........... 6 1.....................................................................................2...... 17 2...1.................. 19.......................................1..................................................1.......................... xi KISALTMALAR LİSTESİ ........................................................................................................................................................................................................................................................1..... Sivrihisar’ın İdari Yapısı ..........1......................... Yüzyılda Mali Islahat Teşebbüsleri .. 4 1................................................... BÖLÜM TEMETTUAT DEFTERLERİ 2. 17 2..............2.............1..................................................................................... Müşirlik Nizamı .... Mahiyeti .......................................................................2.................. 1 SİVRİHİSAR’IN FİZİKİ VE BEŞERİ COĞRAFYASI........................................... 10 2............ xvi GİRİŞ ......... i ABSTRACT......................................................... 16 2......................... Muhassıllıkların Kurulması ................................................... Osmanlılar’a Kadar Sivrihisar ...................................................... iv ÖZGEÇMİŞ .......................... Tanzimat Fermanında Mali Islahat ....................................................2.......................... 10 2..................................1............................viii İÇİNDEKİLER ÖZ ..................................................................... Sivrihisar’ın Tarihçesi...... Osmanlılar Döneminde Sivrihisar ....1............................

............................................................3........3. Yiyecek ve İçecek Maddeleri Üretenler ...................... Taşımacılıkla/Nakliyecilikle Uğraşanlar ............ Mahallelerde Kullanılan Aile. Ticaretle Uğraşanlar ......... Görevliler ...........3............4.................3.... Meslekleri Belli Olmayanlar ............. Mahalleler ve Demografik Yapıları ..2............1....3..... Dokumacılıkla Uğraşanlar ...................... 36 3... Lakaplar .....................................3..3.............. 47 3......... Hane Reislerinin Meslekleri ...............4........................3..................1..............3........2.............1........................1.......................... Şekli Özellikleri ve Metodu .. İşçiler ..................... Sivrihisar’ın Mahalleleri......................... 54 3........ Dini Görevliler ...3..............................................3.................3...... Sanayi ve Ticaret Alanında Uğraşanlar............3............................4...........................2... 53 3....... Deri İşi ile Uğraşanlar ........ 49 3...... Askeri............... 55 3........... 51 3..... 33 3..........3............2............... Şahıs Adları ve Lakaplar .8..................................................................... 42 3..............1.........1......................... Ziraatle Uğraşanlar ...... 54 3...3.2....3.................... Çeşitli Hizmetlerde Uğraşanlar ............................................................3....3............ Giyim Eşyası Üreten ve Satanlar ............... İdari ve Sosyal Alanda Hizmet Verenler .................................3..............2......... 25 3..................... 20 3.............3...3.......7.....................ix 2.......................................................1....................... BÖLÜM ŞEHRİN SOSYAL YAPISI 3....................3.................................... 57 .. 51 3.........5.... 25 3.............3..................... 45 3... 57 3......... 50 3..5........4.1..........2..................... 54 3......... 56 3............... Kullanılan Aile ve Şahıs Adları ..............3..... Şehrin Tahmini Nüfusu .............................6......2.............. 42 3.................3.......................................... 49 3......3.......3..48 3.......... ve Demografik Yapıları ............................................... 52 3......2.. İnşaatla Uğraşanlar ..3..............................3.....................4.................................................................3.................3.......6.... Köyler.... Madeni Eşya Üretenler ........ 46 3..... 44 3..... Eğitim Alanında Hizmet Verenler .........1.. Köyleri ve Nüfusu .........

..... 96 5.............................3..........3. Tarlalardan Alınan Kira Gelirleri ..2.............................................................................................................................. 84 5.........2...4............................3...................................................1................................3.......................................................4....................................................................... 89 5.......................................... A’det-i Ağnam Resmi .................................. Toprağın Etnik Yapıya Göre Dağılımı ..3..... 88 5........................................................................... 101 KAYNAKLAR .................................... 62 4............. 67 4..............1......2..................... 95 5........................................................4.......................2......................... 92 5............................................................ Şehirde Toprağın Mahallelere Göre Dağılımı ........... 105 EKLER.. Hayvancılıktan Elde Edilen Gelirler ..........4................ 111 ......................1.......3.........1... Cizye ........................ Ziraatten Elde Edilen Gelirler .........4............................. 75 5........... Ürünlerden Alınan Öşürler ..............................3............... 72 4.....x 4..4...... Vergiyi Mahsusa ...........2.............. 65 4................................... Öşür (A’şar) .... Binalardan Alınan Kira Gelirleri ......................................................................... Vergiler .....3........ Yetiştirilen Ürünler .................... 87 5....................................... 88 5.............3................................1.............................................. BÖLÜM ZİRAAT VE HAYVANCILIK 4........................................................................................................ 80 5....................3...4.............. Köylere Göre Temettuat Dağılımı ............................... Kira Gelirleri ........................................ Mahallelere Göre Temettuat Dağılımı ........ 82 5............................................................................ 84 5.................................................. Hayvancılık .. 98 SONUÇ ...................3...... Halkın Gelir Kaynakları............................................ BÖLÜM İKTİSÂDİ DURUM 5...1.. 92 5.................3....

..... 35 Tablo 3 : Sivrihisar’da Yaşayan Milletlere Göre Hane Sayıları ................... 36 Tablo 4 : Klasik Dönemde Sivrihisar Nüfusu .............................................................................................................. 58 Tablo 30 : Müslümanların Meslekleri ................................... 50 Tablo 18 : Dokumacılıkla Uğraşanlar .... 37 Tablo 5 : Sivrihisar Mahalleleri ve Nüfusu ................ 58 Tablo 29 : Gayri Müslimlerin Meslekleri ........................... 45 Tablo 12 : Gayri Müslim Hane Reislerinin Kullandıkları Lakaplar ............................................................................. 44 Tablo 11 : Müslüman Hane Reislerinin En Çok Kullandıkları Lakaplar ..................................................... 40 Tablo 7 : Sivrihisar Köylerinin Nüfusu ............................................ 51 Tablo 20 : Madeni Eşya Üretenler ....................................................................................................................................................................................................... 56 Tablo 27 : Çeşitli Hizmetlerde Uğraşanlar ............................................................................................................ 53 Tablo 22 : İnşaatla Uğraşanlar ....................... 52 Tablo 21 : Ticaretle Uğraşanlar ......xi TABLOLAR LİSTESİ Tablo 1 : Sivrihisar’ın Mahalleleri........................................................................................................................................................................................ 55 Tablo 25 : Eğitim Alanında Hizmet Verenler .............................................................................................................................................. 57 Tablo 28 : Meslekleri Belli Olmayanlar ................................................................. 53 Tablo 23 : Taşımacılıkla/Nakliyecilikle Uğraşanlar ...................................................................... 42 Tablo 9 : Mahallelerde Kullanılan Hane Reislerinin Adları ............................................................................................................ 41 Tablo 8 : Köylerin Belli Başlı Yıllardaki Nüfusu ............... 39 Tablo 6 : Nüfusun Belli Başlı Tarihlerdeki Durumu .... İdari ve Sosyal Alanda Hizmet Verenler .................................................................. 50 Tablo 19 : Yiyecek ve İçecek Maddeler Üretenler ........................... 48 Tablo 16 : Giyim Eşyası Üreten ve Satanlar............................................ 59 .................... 54 Tablo 24 : Dini Görevliler ..................................................................................................................... 45 Tablo 13 : Meslek Gruplarının Dağılımı .................................. 32 Tablo 2 : Sivrihisar’ın Köyleri ................................................................................................................................... 46 Tablo 14 : Ziraatle Uğraşanlar............ 49 Tablo 17 : Deri İşi İle Uğraşanlar ................................... 44 Tablo 10 : Gayri Müslim Hane Reislerinin Adları ................47 Tablo 15 : İşçiler ............................ 55 Tablo 26 : Askeri............................................

.................... 65 Tablo 33 : Toprağın Etnik Yapıya Göre Dağılımı ........................ 83 Tablo 53 : Köy ve Hane Başına Düşen Temettuat............................................................................................................................................................. 88 Tablo 59 : Tarlalardan Alınan kiralar ............................................................................................ 71 Tablo 41 : Tarlalardan Elde Edilen Kazançları ................................... 89 Tablo 60 : Tohumluklardan Elde Edilen Gelirler ............................................................. 80 Tablo 50 : Temettuatın Etnik Yapıya Göre Dağılımı ....... 74 Tablo 44 : Mahalle Başına Düşen Ayni Öşürler ......................................... 77 Tablo 47 : Hayvanların Etnik Yapıya Göre Dağılımı (Büyükbaş) .... 68 Tablo 36 : Yetiştirilen Baklagiller ............................ 79 Tablo 48 : Hayvanların Etnik Yapıya Göre Dağılımı (Küçükbaş) .. 69 Tablo 38 : Tahıllardan Elde Edilen Kazançlar.............................................................. 74 Tablo 45 : Mahalle Başına Düşen Bedelen Öşürler ..................................................................................................... 63 Tablo 32 : Toprakların Mahallelere Dağılımı ................................................................................ 68 Tablo 35 : Yetiştirilen Tahıl Ürünleri ............... 81 Tablo 51 : Mahallelerde Hane Başına Düşen Temettuat ..................................................... 70 Tablo 39 : Baklagillerden Elde Edilen Kazançlar .......................... 72 Tablo 42 : Aynen Alınan Öşürler ................................................................................................... 66 Tablo 34 : Yetiştirilen Tarla Ürünler ....................................................... 79 Tablo 49 : Mahallelerin Temettuat Dağılımı .. 87 Tablo 58 : Binalardan Alınan Kiralar ...................xii Tablo 31 : Ziraatle İlgili Tarlalar ........................................................................................................................................................................................................................................... 82 Tablo 52 : Köylerin Temettuat Dağılımı ................................................................................. 84 Tablo 54 : Hayvan Başına Elde Edilen Hasılat ............................ 92 ...................................................................... 75 Tablo 46 : Hayvanların Mahallelere Göre Dağılımı ...................................................................................... 90 Tablo 61 : Hane Reislerinin Diğer Gelirleri .......................................................... 71 Tablo 40 : Sınai Bitkilerden Elde Edilen Kazançlar ............................................................................... 86 Tablo 56 : Hayvanlardan Elde Edilen Kazancın Etnik Yapıya Dağılımı ............................................ 73 Tablo 43 : Bedelen Alınan Öşürler ................................................... 85 Tablo 55 : Hayvanlardan Elde Edilen Gelirlerin Dağılımı ........................ 87 Tablo 57 : Ziraatten Elde Edilen Gelirler ..................................... 91 Tablo 62 : Hanelerde Vergiye Tabi Diğer Yazılı Olanlar ............................................. 68 Tablo 37 : Yetiştirilen Sınai Bitkiler........

..................................................................... 94 Tablo 64 : Gayri Müslimlerin Cizye Evrakları ....xiii Tablo 63 : Mahallelerin Vergi-yi Mahsusa Dağılımı..................................... 99 ...... 98 Tablo 65 : A’det-i Ağnam Resminin Dağılımı ..................................................

......................66 ....................xiv ŞEKİLLER LİSTESİ Şekil 1: Toprağın Tasarrufu ..............................................................................64 Şekil 2: Toprağın Etnik Yapıya Göre Dağılımı..........................

Ü.g.g. : Bilim ve Sanat Vakfı C.xv KISALTMALAR LİSTESİ a. : Yayınları yay. : adı geçen eser a. : Hazırlayan İ.VRD.VRD. : Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi MAD. : Sayfa S.B. : Maliye Varidatı ML.D.Ü.md.m.TMT. : İslam Ansiklopedisi İ.T. : Maliyeden Müdevver Defterler MEB : Milli Eğitim Bakanlığı ML.İ.V.Ü. : Dipnot nr.A.y. : Bakınız BSV.D.l. : Cilt çev. : adı geçen tez A. : Sayı TTK : Türk Tarih Kurumu vd. : Yayınlayan .Ü.F.S.F. : Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Dergisi B.Ü.F.E. : Kamil Kepeci M.A.g. : İstanbul K. : Başbakanlık Osmanlı Arşivi Bkz.t. : Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi Haz.g.E.Ü. : Numara s. : İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İ. : İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi İ.e. : Anadolu Üniversitesi A. : adı geçen madde a.E. : Çeviren D.C. : yayınlanmamış yüksek lisans tezi Yay. : Maliye Varidatı Temettuat Defterleri n.O.A. : adı geçen makale a. : ve diğerleri y.K.t.İ.F. : İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İst.F.

.............................................................................................................. 123 EK – 7 : Mahallelerde Temettuatın Dağılımı ... 113 Ek – 4 : Mahallelerde Mesleklerin Dağılımı ................................... 118 EK – 5 : Mahallelerde Arazilerin Dağılımı ................................................... 126 EK -9 : Mahallelerin Ayrıntılı Dökümü ....................................................... 112 EK – 3 : Mahallelerde Kullanılan İsimler ...................................................................................................... 111 EK – 2 : Temettuat Defteri Baş Sayfa Örneği ... 125 EK – 8 : Köylerde Temettuatın Dağılımı....................................................... 128 ......................... 122 EK – 6 : Mahallelerde Hayvanların Dağılımı ................................................................................................................................xvi EKLER LİSTESİ EK – 1 : Sivrihisar Haritası .........................

1457.2 Çok eski dönemlerde Tanrıça Kybele (Magna Mater)’nin ana kült merkezi olan Pessinus (Ballıhisar). İstanbul 1997.C. Ankara 1997. “Anadolu’da Kybele Tapınımı”. Eskişehir 1991. a.D. Kılıçaslan.m. s. “Pessinus”. 2583. 5 Devreker.1. Daha sonraları IV. D. Eczacıbaşı Sanat Ansiklopedisi. s. 6 Yurt Ansiklopedisi..190.8. TTK Yay.g. Halime Doğru. a. a.111.1. s. Osmanlılar’a Kadar Sivrihisar Adını sivri kayalarından alan Sivrihisar’ın bilinen en eski adı Amuryum’dur. Doğru.. A. BÖLÜM ŞEHRİN KISA BİR TARİHÇESİ VE İDARİ YAPISI 1.209.3 M.. Yapı-Endüstri Merkezi Yay.1. md.5 Buna rağmen Anadolu’da yerli tanrıça ve Pessinus’un idolü (diopetes) olan Kybele’ye6 ibadet devam etmişti. 3 John Devreker.. Yüzyılda Hristiyanlık yörede kesin olarak yerleşince Kybele kültü yasaklanmış. ünlü Kral yolu üzerinde bulunan bir yerleşim yeri olması nedeniyle ilk çağdan beri önemini korumuştur.g. A.g.3. Hristiyanlığın ortaya çıkışından sonra. 204-205 yıllarında Roma’ya taşınan4 Kybele’nin ardından kült merkezi yavaş yavaş önemini kaybetmiştir.1 Sivrihisar.. Roma yolculuğundan sonra Ana Tanrıça’nın ünü imparatorluk sınırlarına yayılmıştı.Eğitim Sağlık Araştırma Çalışmaları Vakfı Yay. Dorylaion’dan Eskişehir’e. günün erken saatlerinde buralarda törenler düzenlenmiştir. ve XVI.7. s.1-4.. a.27. 7 Çapar.s..Ü. C. Anadolu yaylasında Ana Tanrıça için tahtlar ve sunaklar yapılmış.Ö.e.T.g.2921. s. Ana Tanrıça’yı bünyesinde bulundurduğu için Anadolu halk üzerinde manevi üstünlük kazanmış oldu.Ü. Hristiyanlığı benimsemiş olanlar ise Kybele geleneğinden kurtulamamış her iki inanışın da izini taşıyan mezhepler ortaya çıkmıştır. Yüzyıllarda Sivrihisar Nahiyesi.e. s.e. a. Ankara 1979. şehrin merkezi durumunda idi.XXIX. yeni dini yaymak üzere Anadolu’yu dolaşan havari Saint Paul’ün tüm çabalarına rağmen Kybele kültü Pessinus merkez olmak üzere Sivrihisar ve Eskişehir çevresinde gücünü korumuş oldu. Sivrihisar’ın Tarihçesi 1. C. s. F.g. . a.4 1.7 Ayrıca Roma. Suzan Albek. XV.. s. s.g.1457. 4 Ömer Çapar. Pessinus’taki 1 2 Şemseddin Sami. s.m.

Anadolu (Anatolia).e.g.T. s. 15 Keskin. 16 Keskin.büyüdükçe Pessinus gerilemiş.. s.C. a. s. 10 Ramsay. 1071 Malazgirt zaferinden sonra Süleyman Şah komutanlığındaki Türk orduları Sivrihisar’ı zaptetmiş ve şehre siyah kayaları sebebiyle Karahisar adını vermişlerdir.g.18 8 9 Doğru.Ö. Anadolu’nun Tarihi Coğrafyası (Çev. 17 Yurt Ansiklopedisi.g.e.16 özellikle II. 14 Doğru.e. s. Kılıçarslan zamanında Bizans sınırında hızla artan Türkmen yerleşmesi sırasında da Türk nüfusuna ev sahipliği yapmış.g. Sifrihisar ve Sivrihisar adlarını almıştır. a.g. Justiniapolis’i vermiş fakat yeni şehri Pessinus’un olduğu yere değil. s. . a. s.8 Justiniapolis-Sivrihisar’ın o zamanki adı. a. a. MEB Yay.17 yerleşim birimlerinde ibadethaneler yaptırılmıştır. s.11 yeni kurduğu şehre kendi adını. A. Ankara 1980. C.. İst. a. s.243.Ö. 12 Nejat İşcan. M. 18 Doğru. Kılıçarslan.XIX.1961. D. Ramsay.g.g.14 Selçuklu kültür düzeyinin yüksek olduğu Sivrihisar’ın Türkler ile teması Abbasiler’in hizmeti dönemlerindeki akınlarla olmuştur. a.8. s.Ü. a.M.27. a.g. Doğru. s.2850.18. bölgenin ekonomik merkez olduğu gibi Bizans askeri yolundaki istihkam silsilesinin de bir unsuru olmuştur.245. Buna rağmen Justiniapolis.. Yüzyılda Bizans imparatoru Justinianus yeniden canlandırmak istemiş. bugünkü Sivrihisar’ın bulunduğu yere kurmuştur.9 Pessinus.e.8. 204 yılında parlak durumunu kaybettikten sonra.13 Sivrihisar’da başka yerleşim yerlerinin de Bizans döneminde nüfuslandığı anlaşılmaktadır. Eskişehir 2000. Mihri Pektaş).13.10 Bu devirde Palia veya Spalia denilen bölgeyi IV. s.15 Anadolu Selçukluları yönetiminde uç beyliği olduğu bilinen Sivrihisar. Fotoğraflarla Sivrihisar-Justiniapolis.13. 13 İlter. “Sivrihisar Yöresi Araştırmaları”.g.12 Pessinus’u gölgede bırakan Justiniapolis sonradan Seferihisar. W. a.5 tapınak yıkılmıştır. 11 Fügen İlter. fakat hiçbir zaman tamamıyla boş kalmamıştır.e.g.e.md. 25’te Roma egemenliğine geçmiş ve Roma’nın Galatya eyaleti sınırlarına alınmıştı.7.9.17.m.9. M.e. s. s.e.F Eski ÖnasyaAkdeniz Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü Dergisi.

g..1. sınırda bulunan bir yerleşim yeri olduğu için sık sık el değiştirmiştir.24 Ancak I. 24 Doğru.20.e.6 Türk tarihinde büyük rol oynayan Oğuz boylarından Kınık.. s.10.. a. Eskişehir 1960. 25 Özalp.e. Türkiye’nin İktisadi ve İctimai Tarihi. Murat’ın başa geçmesiyle Ankara ve Sivrihisar yeniden ele geçirilmiştir.21 Osman Gazi zamanında Osmanlı idaresinde bulunduğu. s.61.10. s. Eymür ve Avşar boylarının Sivrihisar’a yerleşmesi. Sivrihisar.g. Orhan Bey zamanında Çobanoğlu Timurtaş’tan 1334 yılında satın alındığı bilinen Sivrihisar23. Orhan Bey’in vefatından sonra Karamanoğulları’nın eline geçmişti. a. s. Osmanlı Devleti’nin kuruluş yıllarındaki olaylarda Beypazarı ile birlikte Karamanoğulları’nın mülkü sayılmıştır.25 Yıldırım Bayezid zamanında Anadolu’da toprak kaybına uğramış olan beyler. 21 Doğru. C.20 Osmanlılar Döneminde Sivrihisar 1. buranın tarihi önemini artırmaktadır. Cem Yay.. 22 Keskin. Öte taraftan Ankara’da Ahilerin egemenliğine geçmişti. 23 Tahsin Özalp. s.20. kaynaklarda belirtilen Sivrihisar22 Karamanoğulları’nın saldırıları ile el değiştirmiştir. s. Doğru.g. Keskin. a.g. a.e.19 Sivrihisar.g. Ankara savaşında Timur’a 19 20 Mustafa Akdağ. Sivrihisar Tarihi. Karkın.2 Osmanlı Devleti ile Karamanoğulları Beyliği. Anadolu Selçuklu Devleti’nin yıkılması üzerine kurulan beyliklerden Karamanoğulları Beyliği.61. doğuda kurulmuş olan ve batıya doğru ilerleyen Timur devletinin hizmetine girerek kaybettikleri yerleri geri alma çabası içine girmişti. İstanbul 1995. s.e. Anadolu’nun hakimiyeti için uzun yıllar karşı karşıya gelmişlerdi. Tam-İş Matbaası. Yıldırım.e.193.1.e. a.10.g. Bahadır Han’ın ölmesinin ardından İran-Moğol İlhanlıları’nın fiilen parçalanması üzerine Sivrihisar’ı kendi sınırlarına dahil etmişti. . a. s..

C. s. İstanbul 1993. I.e..727. Nasreddin Hoca : Ünü dünyayı.8. s. 27 Mehmet Neşri.7 yenilince Timur. a.g. Zaten Çelebi Mehmet’in taht mücadelesini kazandığını öğrenen Karamanoğlu Mehmet Bey hemen idaresi altındaki Sivrihisar’a gelmiş. Türkiye Tarihi. kaynaklarda zikredilmektedir.26 Sivrihisar halkının bu durumdan memnun olmadığı. 30 Besim Darkot. Yücel. Darkot. s.727. 31 Keskin. C.g.469.İ.e.10. MEB Yay. Anadolu Beylikleri ve Akkoyunlu Devletleri. a. s.209.29 Sivrihisar 1415 yılından itibaren kati olarak Osmanlı Devleti’nin toprakları içerisinde yer almıştır.286. . A. Kitab-ı Cihannüma Neşri Tarihi (Yay.V. 1957. s.31 Bunlardan en önemlileri şunlardır: a.g. a.g. Ankara.28 Bunu öğrenen Çelebi Mehmet. a.30 Bundan sonra Sivrihisar. Reşit Unat..A. Seydişehir.2. Anadolu’daki vilayetleri eski beylerine vermiş. Ankara 1989. 29 Özalp.259.323.27 Fetret Devri (1402-1412) sırasında kardeşleri ile mücadele ederek bu mücadeleyi kazanan Çelebi Mehmet başa geçtiğinde Sivrihisar.Y..m.Hakkı Uzunçarşılı. Köymen). Karaman’a gelmiş ve yapılan mücadele sonunda Karamanoğlu Mehmet’i esir almıştır. Ankara 1969. C.. özellikle de Türk dünyasını sarmış. s.32 b. s. İslam Ansiklopedisi. TTK Yay. Osmanlı Devleti’nin içinde siyasi yapısıyla değil kültürel ve sosyal yapısıyla katkıda bulunmuş ve birçok ünlü insan yetiştirmiştir. s. İstanbul 1966. 28 Akdağ. hikmet ve mizah aleminin en çok bilinen ve sevilen seçkin siması olan Nasreddin Hoca hakkında yazılan kaynakların ekseriyeti onun Sivrihisar’ın Hortu köyünde doğduğunu 26 İ. TTK Yay. D. “Sivrihisar”. Ali Sevim.e. daha sonra da Bursa’ya akın yapıp şehri kuşatmıştı. Kırşehir. s.11. Çandarlı Kara Halil Hayreddin Paşa : Osmanlı Devletinin kuruluş döneminde önemli işler başararak Çandarlı sülalesinin etkin rol oynama sürecini başlatan kişi olmuştur.g. hâlâ Karamanoğulları’nın elinde idi. Sivrihisar da Karamanoğlu beyliğine kalmıştı. Yapılan anlaşma ile Karamanoğlu Beyliği Akşehir. “Çandarlı”. 32 Münir Aktepe. çünkü zulüm ile yönetildikleri.e. Niğde ve Sivrihisar gibi önemli yerleşim yerlerini terke mecbur kalmıştır. a. M.62. TTK Yay. Doğru. s.17.

Selçuklular zamanında uç kenti. Bayezid zamanında vezirlik rütbesi geri verilmiştir. s.35 Bunlardan başka Yunus Emre. İmparatorun burayı şehir yapmasıyla büyümüş.g. 267. s. a.g.. s. 38 Özalp.36 1.e.g. a. Nasreddin Hoca’nın torunlarından olduğu söylenmektedir. a. s.. Osmanlı İmparatorluğunda Yaya-Müsellem-Taycı Teşkilatı. Bizans zamanında M.2. Hızır Bey : İstanbul’un ilk kadısı ve şehremini olan Hızır Bey’in Sinan Paşa : Hızır Bey’in oğlu olan Sinan Paşa veziriazamlık yapmış.g.e. Eskişehir 1978. 35 Doğru. Vehbi Cem Aşkun. Eskişehir ve Uluları.e. Mehmet zamanında sipahiye yazılan yerler bu defterlere geçirilmemiştir.Ö.. Fatih’in vefatından sonra II. 60-61. 2850. c.. AkçeHalkbilim Araştırmaları Merkezi Yay.g.g. Keskin.e. 39 Doğru. 36 Özalp. Eren Yay.34 d. a.8 belirtmektedirler.62. s. Kadı Celâleddin.e...g. md. Keskin. 11-12. .. ardından Fatih zamanında Sivrihisar’da kadılığa atanmıştır. 204 yılına kadar Pessinus’tan küçük olan Justiniapolis (Sivrihisar). Seyyid Nurettin gibi büyük Anadolu erenlerinin de Sivrihisar’da yetiştikleri çeşitli kaynaklarda zikredilmektedir. ticaret yolları üzerine inşa edilerek gelişmesi sağlanmıştır.g.8386. devletlerin idari birimleri içinde yer almıştır. Tapu Tahrir 33 34 Keskin.. s.11. s.g. a. Sivrihisar’ın İdari Yapısı Adını dağlardaki dorukların sivri kayalarından alan Sivrihisar bugüne kadar değişik kültürlerin. uç beyliği olarak vazife gören Sivrihisar37 Karamanoğulları Beyliği’nin burayı almasıyla özellikle Karamanoğlu Mehmet Bey’in idari üssü idi. a. s. Aziz Mahmut Hüdayi. Keskin. 18.. Doğru. s. 288-292. s. 37 Yurt Ansiklopedisi. İstanbul 1990.e.33 Aslında büyük bir âlim olan Nasreddin Hoca meseleleri nüktedan bir dille etrafına anlatan kültür dünyamızın önemli simalarından olmuştur.. 88.e. a. a. 266-286. a. s.e. Şeyh Baba Yusuf.38 Osmanlı Devleti zamanında ise Orhan Bey’in yaptırdığı yaya tahrirlerinde Sivrihisar’ın yayalık ve müsellemlik alanları Sultanönü Sancağına bağlı olduğu halde39 I.

Osmanlı Tarihi.g. 40 Doğru.. Ankara 1961. s. yüzyılda nahiyede bugün hala isimlerini koruyabilen köyler göz önüne alınarak çizilmeye çalışılan sınır. TTK Yay.44 1877 yılında belediyesi kurulan Sivrihisar45 1914’te Eskişehir sancağına Mihalıççık ile bağlanan iki kazadan biri olmuş.Ü. Sakarya ırmağına kadar Sivrihisar nahiyesi içinde yer almıştır. s.105.1. a. s. 46 Kemal H.182. 43 Coşkun Çakır. ve 16.46 Cumhuriyetle birlikte Eskişehir ilinde kalmış47 ve bugüne kadar Eskişehir’in en büyük ilçelerinden biri olmuştur.40 15. Bu zaman diliminde eyaletin değişik kaymakamlık ve muhassıllığına bağlı olmuştur. Yay. C.2391.11. Islahat Fermanından (1856) sonra kabul edilen yeni vilayet kanununa göre yapılan uygulamada Ankara vilayetinin merkez sancağına bağlı bir kaza durumuna getirilmiştir. s.. 45 Yurt Ansiklopedisi. Mehmet zamanında kesin olarak 1415’te Osmanlı sınırlarına alınmış olmasıdır.. İst. ve XVI. Yüzyılda. s. İncelediğimiz dönemde Bilecik kaymakamlığına. Küre Yay. A. Dolayısıyla geciken organizasyon nedeni ile buraya ayrı bir statü uygulamak zorunlu olmuş ve Hüdâvendigâr sancağına bağlanmıştır.14. bugünkü Polatlı köyleri arasında yer almaktadır.. 47 Darkot. Edebiyat Fak.42 19. Batıdaki sınır daha esnektir. Yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu’nun İskan Siyaseti ve Aşiretlerin Yerleştirilmesi. s. Memâlik-i Osmaniye’nin Tarih ve Coğrafya Lügati.9 defterlerinde Hüdâvendigâr Sancağına bağlı olan Sivrihisar’ın Sultanönü Sancağına dahil edilmemesinin nedeni.7. XVIII. s. s. XV. a. Ottoman Population (1830-1914). Yüzyıldaki Durumuna Genel Bakış”. Ankara 1997. MAD. . Yücel Özkaya. BOA.m.. s.. Uzunçarşılı.63. 9061. Tarihte Eskişehir Sempozyumu (2-4 Kasım 1998).md. Eskişehir 2001.. yüzyıla kadar Hüdâvendigâr eyaletine bağlı bir nahiye (nefs) olarak kalmıştır.41 Osmanlı Devleti’nde iskan hareketlerinin etkilendiği yerlerden biri olan Sivrihisar. “Sivrihisar’ın XIX. Madison 1985. Kuzeyde Porsuk çayı engel teşkil etmemiş.g. s. 42 Yusuf Halaçoğlu. Karpat. The University of Winconsin Press. 41 Doğru..727. Güney ve güneydoğu sınırı Sakarya ırmağı ile doğal olarak sınırlanmış olmakla beraber bazı köyler. 2001. Tanzimat Dönemi Osmanlı Maliyesi.14. Dersaadet 1313. a. günümüzdeki kaza sınırından oldukça geniştir. bir süre önce muhassıllık döneminde Eskişehir Muhassıllığına43 bağlı olmuştur.239-240. Mihalıççık yayalık alanları dışında kalan köyler.e. nr. TTK Yay.g. 44 Ali Cevad. Sultanönü sancağının Karacaşehir nahiyesinin bittiği yerde Sivrihisar nahiyesi başlamıştır. Güneybatıda böyle doğal sınır bulunmamaktadır.437. şehrin sürekli el değiştirmesi ve I. s.

Yimpaş Holding Yay.E.209. s. “Türkiye’de Muhtarlık Teşkilatının Kurulması Üzerine Bir İnceleme”. C. Çadırcı. Öztürk.1. XXXIV. s. C. 19. II. Sultan II Mahmut Reformları Semineri. Osmanlı İmparatorluğunda İlk Nüfus Sayımı 1831. 1 Ahmet Akgündüz.81-84. Osmanlı’nın Batı’ya açılmasıyla değişime uğramıştır. 19. batıya yakınlaştırma gayretine girmiştir. S. s. 3 vergi tahsili ve askerlik durumunun netleşmesi için arazi tahrirleri yapıldığı. Başvekalet İstatistik Umum Müdürlüğü.F. Tanzimat Döneminde Anadolu Kentlerinin Sosyal ve Ekonomik Yapıları. 3 Akgündüz. II.10 2. TTK Yay.7-10. Tarih Araştırma Merkezi Yay. s. Mahmut’un son dönemlerinde maliyede yenileşme çabalarına girilerek vergi tahsilinde bazı yenilikler yapıldığı. . BÖLÜM TEMETTUAT DEFTERLERİ 2.1. Viyana kuşatmasını takiben Osmanlı devlet erkanı gözlerini muhteşem geçmişten güçlü düşmanlarının örnekliğine çevirmişlerdi.1. s. Tanzimat Öncesindeki Teşebbüsler Bozulan nizamı eski haline getirme çabalarının bulunduğu ıslahat layihalarının muhtevası. T. Mahmut mümkün olduğunca devleti batı normlarına uydurmaya. “Sultan II. ancak köklü bir reform denemesine Tanzimat Fermanı ile birlikte girildiği görülmektedir. yüzyılda ciddi olarak değişikliğe uğramıştı.4 bunun tamamlanamaması üzerine nüfus sayımının yapıldığı5 bilinmektedir.. iltizamla yönetilen bir kısım hazine gelirlerinin doğrudan tahsil edildiği. Bu değişikliğe paralel olarak da II.409.g. Mahmut Döneminde Yapılan Nüfus Tahrirleri”. Yozgat 2000. Said Öztürk.C.133-136. 2 Musa Çadırcı.1. 4 Mahir Aydın.19.Ü.2 Islahat teşebbüsleri için Tanzimat’ın beklenmediği. Ankara 1943. Neşriyatı. Ankara 1991. Ankara 1970. Yozgat Temettuat Defterleri. Yüzyılda Mali Islahat Teşebbüsleri 2. Belleten. s.e.1 Uzun süredir savaşa dayanan bir ekonomi anlayışından vazgeçerek verimlilik esasına dayanan yeni bir iktisadi anlayışa geçemeyen Osmanlı devlet adamlarının görüşleri. İstanbul 1990.20. İ. 5 Enver Ziya Karal. a.

.l. Değişim ve yenileşme her ne kadar kendi içinden gelen bir zorunluluk olmasa da. arazi. 10 Furat.B.1.l.g. İ.2. A.20.194. s.11 Tanzimat. .t. a.1990. 7 Abdüllatif Şener. Aydın Güzelhisarı’nin Sosyal ve İktisadi Yapısı (1844). Osmanlı Mali Tarihi Hakkında Tetkikler. ticaret ve temettuatına nispetle ve binde hesabıyla verginin tahsili kararlaştırılmıştır.e. 1992.Ü. İstanbul 2001..541-542. s. Çünkü geniş münbit topraklara sahip bir tarım ülkesi olan Osmanlı Devleti bu toprakların iyi bir şekilde işlenmesiyle bir hububat ihracatçısı olabilirdi.1.g.e. C.8 Bunun için Tanzimat-ı Hayriye’ye de numune olmak üzere Hüdâvendigâr ve Gelibolu sancaklarında tahrir denemesi yapılmış.B. y. a. a. Feza Gazetecilik AŞ. Bunun için tarımsal gelişmenin gerçekleşmesi yönünde bir dizi politikalar üretilmiş ve uygulanmaya çalışılmıştır.10 2. İst. s. Osmanlı Devleti Tarihi.t. Tanzimat Fermanı’nda Mali Islahat Tanzimat hareketi aslında batılılaşma hareketinin bütün Osmanlı kurumlarına yansıtılması ve ülke meselelerine bu suretle cevap hareketi idi. 8 Arzu Tozduman.11. Tozduman. İst.t.y. Bu açıdan Tanzimat Fermanı diğer adıyla Gülhane Hattı Hümayunu bir dönüm noktası idi.E. vergi mükelleflerinin ellerine senelik vergilerinin miktarını gösteren bir senet verilmesi ve iki taksitte ödenecek olan bu verginin mahkeme sicillerine de kaydedilmesi kararlaştırılmıştır.94. Yay.g. Bu verginin mali yılbaşı olan Mart ayında toplanması. 11 Şener..E. İşaret Yay.11.9 fakat bu iki sancaktaki sayım işlemleri 1254 yılı Mart ayına yetiştirilemediğinden gelecek sene yine bu sistemi uygulamak üzere eski sisteme dökülmüştür. s.11 Adil vergilemenin gerçekleşmesi için örfi vergilerin kaldırılarak yerine tek bir vergi “an cemaatin”6 vergi konulmuştur. değişim ve yenileşmenin çok önemli bir simgesi idi. Özellikle de öncü sektör kabul edilen tarım kesiminin istenen gelişmeyi 6 Bir cemiyet üzerine tarh olunan toptan bir verginin o cemiyet üyeleri arasında kazanç ve servete göre taksim ve tevzi olunmasıdır. s. Öztürk..S. a. s.10. Mahmut’un ölümü ile duraklamıştır.t. “Osmanlı Maliyesi”.Ü. Ankara 1989.Hamdi Furat.S. İ. Mübahat S. s. s.21. İstanbul 1999. 9 Akgündüz. yenileşme gereğinin öncüsü ve kalkınmanın motoru olarak Osmanlı tarımı görülmekteydi. s. Bkz. TTK Yay.9-10. Tanzimat Dönemi Osmanlı Vergi Sistemi. n.7 Sadece barış zamanlarında toplanmak üzere herkesin emlak.y. Temettuat Defterlerine Göre Üsküb’ün Sosyal ve Ekonomik Tarihi.. Ancak gelecek sene de bu teşebbüs Mehmet Ali Paşa ayaklanması ve II.y. Kütükoğlu.2.. Ziya Karamursal.g.

Tanzimat’ın temelini teşkil etmekteydi ve idari alanda yapılan ıslahat.13 Başta tarım sektörü olmak üzere diğer sektörlerde de yeni bir vergi sistemi uygulanması gündeme gelen yeni düşünce ile güdülen gaye refahın artırılması ve ülkenin mamur.e. Uygulamada Anadolu ve Rumeli’de bulunan her bir kazanın örfi vergi olarak çeşitli isimler altında bir senede vermekte oldukları miktar tespit edilecek. Rumeli’de Gelibolu sancaklarında uygulanmaya konulmuş ve bu maksatla tahrire başlanmıştır. Aslında II.Bildiriler.24-94. “Tanzimat’ın Uygulanması ve Sosyal Tepkiler”.Reşit Paşa ve Dönemi Semineri. 14 Akgündüz. Tanzimat dönemi mali reformlara bakıldığında geleneksel vergi sisteminin değişime uğradığı önemli bir dönemdir. Tanzimat’la kendini bulmuştur. a.12 Maliyede ıslahat. Belleten.s..g. s.. Bunlardan biri de maliyede merkezileşme idi. tesviye ve tahsili için Tanzimat Fermanı’nın muhtevasında önemli yer teşkil etmekteydi. Verginin adil tarh.. insanlarında daha rahat ettirilmesi idi.g. C.. Öztürk. .e. s. s.112.12 sürdürebilmesi için bir dizi mali düzenlemelere girişilmiştir. 13 Halil İnalcık. Öztürk. “Tanzimat Döneminde İktisadi Düşüncenin Teşekkülü”. Ankara 1964. TTK Yay.14 12 Akgündüz. Ülke genelinde uygulanmadan önce Anadolu’da Hüdâvendigar. Rıfat Önsoy.Ankara 1987. Çakır. Mahmut’un son zamanlarında başlayan bu usul. Vergi sisteminin en büyük değişikliklerinden biri de çeşitli isimlerle alınan örfi vergilerin kaldırılıp tek bir verginin getirilmesiydi. s. s. mali merkeziyetçiliğin uygulanmasında bir araç olarak görülmekteydi. a. Dolayısıyla oluşturulan ilk kanunlar da tahrir-i emlak ve vergiye ait kanunlardı. M. a. hesaplanan miktardan bazı indirimler yapıldıktan sonra bulunan miktar tek bir vergi olarak kaza ahalisinden ilgili kişiler vasıtasıyla tahsil edilecektir.g. 9293.XXVIII. Bu merkeziyetçiliğin önemli bir neticesi iltizam usulüne derhal son verilmesiydi.e.23.627.22.

s. vergide getirilmesi düşünülen yenilikler gerçekleştirilememiş. Silistre. Bununla birlikte daha sonra bu alanın genişletilmesi düşünülüyordu.g. s. a.15 3 Kasım 1839’da okunan Tanzimat Fermanı’ndaki vergi prensipleri gereği yani vergide servet esasına göre herkesin devlete vergi ödemesi için her şeyden evvel emlak ve nüfus tahriri yapılması gerekliydi.e. İşte Temettuat defterleri bu sayımlar sonucu oluşmuştur. Öztürk.25.24. Bunları uygulamak üzere tanıtımlar yapacaklardı. . Muhassıllıkların Kurulması Tanzimat’ın mali açıdan uygulanması amacıyla muhassıllıklar kurulmuştu(1840). Öztürk. papaz gibi) ile birlikte halka Tanzimat’ı tanıtmak idi. Rumeli. Öztürk.e. Zaten ilk görevleri gittikleri yerlerde o yerlerin ileri gelenleri (muhtar. Muhassıllar eyalet yönetimi dışında merkeze bağlı olup çok fazla imtiyaza sahiptirler.3.17 2. Aydın.g. Bunun yanında verginin belirlenip dağıtım ve diğer işlerin görüşülüp 15 16 Akgündüz. Bu sebeple Osmanlı Devletinin bölgelerinin..16 Tanzimat’ın getirmeye çalıştığı yeni mali sistemin bütün ülkede uygulanması istenmekle birlikte bu mümkün olmamıştır. Dolayısıyla Tanzimat’ın getirdiği yeni mali düzen önce Anadolu ve Rumeli’de bazı eyaletlerde yani Hüdâvendigâr.13 Ancak tahrir çalışmalarından netice alınamadığından. Çünkü çok uzak mesafede bulunan mahaller yetiştirilemeyeceğinden geçici olarak bu bölgeler istisna tutulmuş ve tehir edilmesi yoluna gidilmiştir. a. 17 Akgündüz.23. Muhassıllara vazifelerini bildiren talimat-ı seniyyeler verilmişti..e. Vidin ve Selanik eyaletlerinde uygulamaya konulmuştur. Konya.g. Akgündüz. eyaletlerinin tamamının temettuat defterleri bulunmamaktadır. s. Biga. a. zira iltizam usulü feshedilerek yerine tesis olunacak usulüne göre vergilerin tahsili için emlak ve nüfusun belirlenmesi gerekiyordu. Edirne.. Ankara. eski örfi vergilerin iltizam usulüyle tahsiline devam edilmiştir. Sivas.1. imam.

s. Bu düzenlemede valilerin.e.e. a.41-42.18 Muhassılların diğer bir görevleri de nüfus ve emlak tahriri yapmaları idi.g. s. 22 Çakır. Hoşnutsuzluk nedeniyle bir kısmı azledilmiş. 20 Şener. Akgündüz. a. .12. kendilerine bağlı oldukları sancaklara hükmetmesi sağlanarak eski usule dönülmüştür. yetersiz görülenlerin yerleri değiştirilmiş ya da muhassıllıklar birleştirilmiştir. s.. 21 Çakır. Müşirlik Nizamı Muhassıllıkların kaldırılmasına rağmen tahrirle ilgili meclislerin.19 Tüm çabalara rağmen muhassıllar görevlerini istenildiği ölçüde gerçekleştirememiştir.t.42-44. Öztürk. maliye ve mülkiye memurlarının görevleri devam etmiştir. Tanzimat’ın uygulandığı (Dahil-i Tanzimat) yerlerde yapılan bu sayımlar sonucunda Emlak ve Arazi ve Hayvanat Defterleri adıyla bilinen defterler teşekkül etmiştir. a.47. Tüm bu olumsuz gelişmelerden dolayı vergi tahsili içinde muhassıllık denemesi kısa sürmüş ve bir süre sonra 1842 yılı başında ilga edilmiştir...g..1. Öztürk. a.4..22 Valilerin maiyetlerine bir defterdar. her sancağa birer kaymakam ve kazalara ise halkın içinden seçilen yetenekli ve namuslu birer müdür tayin edilmiştir.. Furat. ürünlerin zamanında satılamaması.g..20 Muhassılların görevlerini ihmali yanında bunlara istinaden bir gelişme olarak bazı yerlerde halkın gerçek gelirini saklaması.26.e.27. Kendilerine bağlanan umutlar boşa çıkmış.47. a. 1840 (1256) yılı başlarından itibaren muhassıllar yönetmelik gereği yanlarına verilen katiplerle birlikte mal ve emlak sayımına başlamışlardır. s. Akgündüz. a. Daha önce oluşturulan Meclis-i Muhassilîn’in adı Memleket Meclisleri olarak değiştirilmiştir.g.14 kararlaştırılması için Muhasıllık Meclisleri (Meclis-i Muhassilîn) oluşturmaları gerekiyordu. s.g.e. 18 19 Çakır.e. a.21 2. s.g. birçok muhassıldan memnun kalınmamıştır. Eyaletlerde yeni bir düzenleme ile Müşirlik Nizamı getirilmiştir.e. s.g. ulaşımın yeterli olmaması gibi nedenlerden ötürü tebaa mağdur edilmiştir.

. 7) Silistre. Bu bölgeler: 1) Konya. Yedi-sekiz ay süre ile şehir ve kasabalarda dolaşan imar meclisi üyeleri. 3) Bolu.188.e. Batum). kendilerinden layihalar istenmiştir. Teşkil edilen her bölgeye meclis üyeleri gönderilirken kendilerine yapacakları işlere ilişkin birer de talimat verilmiştir..t. bunun için de her eyaletin malumat sahibi ileri gelenlerinden biri müslüman diğeri hristiyan (gayrimüslim kastedilmekte) iki kişi İstanbul’a çağrılmıştır. a. Tozduman.17. 9) Selanik. Kamusu Türki. 26 Çadırcı.g. Temsilcilerin sundukları layihalar ışığında devleti en çok uğraştıran hususun yolsuzluklar olduğu meydana çıkmış. Alınan bu layihalar incelenmiş ve görüşmelerin bir sonucu olarak verginin ıslahı için doğru bir şekilde yeniden emlak ve temettu tahririnin yapılmasına karar verilmiştir. 10 Mayıs 1845’te memleketin her tarafından vücûh24 ve kocabaşılar25 İstanbul’a gelmiş ve bulundukları eyaletin imarı ve ahalinin refahı ve rahatının temini için görüşlerine müracaat edilmiş.27 İmar Meclisi üyelerinin diğer bir vazifeleri de yapılacak emlak ve temettuat sayımına nezaret etmekti.1487. Bkz. s.44. s.e.23 Tanzimat hareketi çerçevesinde yapılan çalışmaların hedefine ulaşmaması üzerine başka çözüm yolları aranmış. Meclis-i Vâlâ’da yapılan bir müzakerede memleket dahilinde genel bir ıslahatın yapılabilmesi için eyaletlerinin meselelerinin bilinmesi gerektiği. 2) Hüdâvendigâr. Osmanlı Tarih Lügatı.. İstanbul 1986. 10) Elviye-i Selâse (Kars.g. buralarda tespit ettikleri yolsuzluk ve uygunsuzlukları raporlar halinde İstanbul’a göndermişlerdir. Bu münasebetle devlet on bölgeye ayrılmıştır. s..26 Bu görüşmelerin sonuçlarından biri de emlak ve temettu tahrirleri için ülke çapında denetimini gerçekleştirecek olan geçici İmar Meclisleri kurulmasıdır. 5) İzmir. İmar Meclisleri bir başkan ve iki üyeden meydana gelmiştir. s. s.15 1842 yılı Mart ayından itibaren yeniden iltizam sistemine dönülmüştü. 4) Sivas. a.:Ş. 8) Üsküp. 27 Çadırcı. s.516.g. önde olan. imam. a. Ardahan. İleri gelen. 25 Hristiyan köy muhtarı. .1999.. 6) Niş.e.g. Dersaadet 1317.: Mithat Sertoğlu. a. Sami. Enderun Yay. Bkz. bu konudaki gerekli değişiklikler ve düzenlemeler yapabilmenin 23 24 Şener.

g.1. s. s. s.. Senelik kazanç üzerinden senelik kazanç üzerinden % 1. .40. a.5. a. her köyün ve mallarının imam ve muhtarları ile reaya bulunan mahallelerin papazları ve kocabaşıları marifetiyle ve ziraat müdür vekilleri nezaretinde yapılacaktı. Öztürk. s. Akgündüz.31 Bu tedbirlere rağmen kazançla tarh edilen vergi arasındaki nispetsizlikler ve uygunsuzluklar devam etmiştir. Öztürk. Dahil edilen bölgelerde ise hemen sayımlar yapılıyordu..30 1261 sayımında taşrada sayım yapılan bölgelerden ilk etap numune olarak bir köyün defteri. Daha önceki sayımda sahip olunan menkul ve gayrimenkul malların kıymetleri veriliyordu.28 2.29 b) Bu sayım için merkezden görevliler gönderilmeyecekti.t.39.e.g..e. s. c) Hazırlanan defterler muhtar.39.5’ten % 55’e kadar vergi tarh edilişine rastlanılmıştır. 32 Tozduman. 31 Akgündüz..t. 30 Akgündüz.23. imam varsa kocabaşılar ve papazlar tarafından mühürlenecekti.16 ahalinin verebileceği vergi ile ticaret temettuatlarının bilinmesine bağlı olduğu kanaatine varılmıştır. Öztürk.32 28 29 Tozduman. Bu sayımı diğerinden ayıran hususlar ise şunlardır : a) Bu sayımda kişinin sahip olduğu menkul ve gayri menkul mallarının 1260 yılı gerçek geliri ile 1261 yılının tahmini geliri verilmiştir. a. Sayım.g. a. 1261 Temettuat Sayımları 1261 (1845) sayımında ülkenin bütün bölgeleri Tanzimat uygulamalarına dahil edilmemiştir. a..g. Uygun olmayan defterler Maliye Nezareti’ne gönderilerek burada asıl numune defterlerde belirtilen hususlara riayet edilmeden tanzim edilen defterlere gerekli açıklamalar yazılarak tekrar mahallesine geri gönderiliyordu.g. Ardından kaza meclisinde kontrol edilecek sonra da sancak kaymakamına ya da vali ve defterdara teslim edilecekti. Meclis-i Vâlâ’ya geliyor ve burada usul ve kaidesine muvafık olup olmadığına bakılıyordu.e.14.

a. ikincisi de özellikle 19. İmar Meclisi memurları. ve 19.33 Vergi mükelleflerinin maddi imkanları. arazi. Öztürk.g.34 Çalışmamızın kaynağını ve esas noktasını oluşturan Temettuat defterleri 1845 yılında yapılan bu tahrirlerin sonuçlarını ihtiva etmektedir. hayvanat ve temettuat sayımları sonucu ortaya çıkan Temettuat defterleri serisidir... merkeze geri çağrılmalarından dolayı tahrir yapılmayan bölgeler için ellerinde bulunan tahrir talimatnamesinin bir suretini orada bırakarak tahrir sayımının valiler denetiminde yapılması kararlaştırılmıştır. yüzyılda yapılan Tahrir defterleri serisi.17 Emlak ve temettu tahriri için Maliye Nezareti Ceride Muhasebesi kalemi teşkil edilmiş.2. 2. ceride muhasebecisi ve mümeyyiz-i ûlâ adı verilen görevliler tayin edilmişti.1.41. yüzyılda imparatorluğun önemli bir kesiminde emlak.e.g. Sayımın uzun sürmesi sebebiyle bir yıl geçtiği halde sayım yapılamadığından Temettuat defterleri gelmeyen yerler olmuştur. s.41. yüzyıldaki iki defter serisi vardır. Mahiyeti Osmanlı taşrasının anlaşılması yönündeki çalışmalara imkan tanıması açısından 16. Öztürk. Akgündüz. Temettuat Defterleri 2. 33 34 Akgündüz. . kazançları ve şahsi hayatlarında meydana gelen değişikliklerin her yıl izlenmesi öngörülmüş ve tahsilat döneminden birkaç ay önce başlanılarak bu değişikliklerin tespit edilmesi ve tashih edilmiş halinde defterlerin gönderilmesi kararlaştırılmıştır. a.2.e. Bunlardan birincisi 16. s.

bu toprakları iyi tanımak istemesi. ahalinin refaha kavuşturulması. böylece de devletin gelirlerinin artırılarak son zamanlarda gittikçe bozulan gelir gider dengesinin tesis edilmesi için köklü değişiklikler yapılması yolunda çalışmalara başlanılmıştır. 19. s.IX.18 Tanzimat’a kadar değişik adlarla ahaliden alınan vergilerin yerine ikame edilen temettu sayımları.. TTK Yay. 37 M.I.Bildiriler. Temettu tahririnden esas.m.Milli Arşiv Şûrası. s. 1826(H. TTK.395. Hüdavendigar Livası Sayım Defterleri. hayvanları. a. s. Osmanlı Sosyal ve İktisadi Tarihi Kaynaklarından Temettu Defterleri (Belleten C. yüzyıl ortaları Osmanlı sosyal ve iktisadi tarihi için son derece önemli bilgiler içermektedir. tüccar ve esnaf ise yıllık gelirlerini belirten defterler tutulması emredilmiştir38. I.14-16. 36 Ömer Lütfi Barkan. 1241) tarihinde II. herkesin kazancına ve mal varlığına göre devlete belirli miktarlarda vergi vermeleri ve bunun bir düzene konularak belirlenen usullere göre vergi tahsilidir.225’ten ayrı basım). Zeki Pakalın. Mahmut zamanında ihdas edilen ihtisab resmidir37. C. s.. “Osmanlı Arşivinde Bulunan Temettuat Defterleri”. hükmettiği geniş zaman aralığında ülkedeki devlet imkanlarını tespit etmek istemesi şeklinde sıralanabilir36. şöhreti. Ankara 1995. C. MEB Yay. Tanzimat Fermanı’ndan sonra Osmanlı Devleti’nde ağır verginin hafifletilip. sultanların nüfus ve arazi hakkında bilgi sahibi olmak istemesi. Ankara 1998.2. Osmanlı Tarih Terimleri ve Deyimleri Sözlüğü. arazisi.. 38 Mustafa Serin. 19 Aralık / Zilkade 1255 (1839) tarihinde çıkarılan bir talimatla muhassıllar nezaretine her yerde halkın ismi.g. s. Ankara 1988. Temettu vergisinin esası. 39 Serin. s. Daha önce de belirtildiği gibi 1255 (1839)’ten 1275 (1858)’e kadar temettu vergisi “an cemaatin” tevzi olunan verginin bir kısmını teşkil etmek şartıyla “bileşik vergi” arasında görülmüştür39.717. . Ağustos 1995. 35 Kütükoğlu.35 Bir yerde tahrir yapılmasının en önemli nedenleri.719. İstanbul 1975.

447 defterden oluşturmaktadır. Rumeli. arazi ve temettu vergileri getirilmiştir. 41 . Bu verginin adı daha sonraları “kazanç vergisi”ne çevrilmiştir40.. S. 43 Akgündüz.m.g. Temettu vergisi ise.19 Daha sonraları temettu vergisi hakkında 1323 (1907)’te çıkarılan bir nizamnamede ise temettu vergisinin. Daha önce de belirtildiği üzere bu defterler sayesinde devlet yöneticileri ülkenin mevcut iktisadi imkan ve potansiyeller. Silistre. Öztürk. Bu bilgileri bugün bu alanda araştırma yapanlar gün ışığına çıkarmaktadırlar. Vidin.. Buna göre şehirler civarındaki binalardan tahrir anında konulan değer üzerinden % 4. Türk Dünyası Tarih Dergisi.542. 42 Öztürk. liva. Hüdâvendigâr. s. a. Yüzyılda Söğüd’ün Sosyo-Ekonomik Yapısı”.4’ü kadar arazi vergisi alınacaktır. Bu bölgeler şunlardır: Ankara.g.720. İstanbul 1995. Çakır.. Kütükoğlu. s. Cezayir-i Bahri Sefid.sunulmuştur43.e. Netice itibariyle vergi konusunda yeni bir uygulamanın yapılması. Tozduman. 1277 (1860/61)’de memleket dahilinde kısım kısım başlanan tahrirlerin sonucunda gerçekleşebilmiş ve belirli oranlarda toplanacak olan emlak. Bolu. a. “XIX.K) tasnifi içerisinde rastlanan Temettuat defterleri asıl itibariyle bu yıldan itibaren araştırmacılara 9 katalog halinde –17.m.52.g. a. a. tüccar ve esnafın yıllık gelirinden % 3 olarak tahsil edilecektir41. C. s.29. Üsküp. sanat ve hırfet erbabından Mart ve Eylül aylarında olmak üzere yılda iki taksit halinde alınması kararlaştırılmıştır.29.50. Niş. Edirne. a. 1998 yılına kadar Maliyeden Müdevver Defterler (MAD) ve Kamil Kepeci (K.g.. s.e. Aydın. s. kaza merkezlerinde ve nüfusu iki bini aşan yerlerde ticaret.g. Tanzimat ülkenin bütününde uygulanmadığından Temettuat defterleri de Tanzimat’ın cari olduğu bölgeleri kapsamaktadır. Konya.18. 40 Serin. içtimai lideri ve demografik yapısı hakkında bilgi sahibi olmaktaydılar42.t.106. vilayet. s.. Erzurum. Selanik. gelir sağlayan binaların yıllık gelirinden ek olarak % 4 oranında emlak vergisi üzerinde bina bulunmayan arsa ve arazilerden kıymetinin % 0.

Bununla birlikte bu alanda araştırma yapanların bazıları araştırma bölgelerindeki mahalle ve köyler için ayrı ayrı defter tutulmadığını belirtmiştir. 46 Serin.52.. muhtar vb. muhtarı evvel ve sânilere.724-25. 1261 tarihli defterlerde müslümanların yazılması imam.e.2.m. görevlilerden başlanmış ve gelir getiren malların sayımı yapılmıştır.. Defterlerin büyük bir kısmında hane reisleri kaydedilmeden önce hane numaraları da yazılmıştır. 44 Akgündüz. Mahalli idareciler tarafından yapılan bu sayımların 1256 yılında yapılan defterlerin sonunda muhassıl.2. emlak katibi ve meclis azalarının mühürleri bulunmaktadır. “Hüdâvendigâr eyaleti dahilinde kâin Bilecik Sancağı kaimmakamlığı mülhakâtından nefs-i Seferihisar kasabasında Hacı Eshab mahallesinde sakin ahalilerin. Temettuat defterlerinin terekküp tarzı şu şekildedir: Defterlerin ilk sayfasında sırasıyla eyalet. müftü. sancak. s. Kısmen de olsa 1256 tarihli defterlere rastlanmaktadır44...396. Tezimizin kaynağını oluşturan defterlerde mahalleler ve köylerin herbirinin defterlerinin ayrı ayrı olduğu gözükmektedir. s. a. 2. büyük yerler ile birden fazla mahalleden oluşan köyler ayrı ayrı defterleri kaydedilmiştir45.. Kütükoğlu. a. s.”47 Köy ve mahallelerde yazıma genellikle imam.20 Defterlerin çoğu yeni sayımı (1261) kapsadığından 1261 tarihli sayıma aittir. kasaba. 45 . Öztürk.g. mahalle veya çiftliğin adı yazılmıştır46.g.g.e. gayri müslimlerin yazılması ise kocabaşı ve papazların sorumluluğunda olup defterlerin sonlarında onların mühürleri bulunmaktadır. a. Hazırlanışı Temettuat defterlerinde yerleşim birimleri ayrı ayrı belirtilmiş. kaza adları kaydedildikten sonra tahriri yapılan köy.

2.s. TMT.21 2.nr. s.VRD. 49 BOA. ML. Daha çok filan oğlu filan tarzı benimsenmiştir.nr. BOA. ML.2. Bu ifade yazılırken kişiyi en iyi tanımlayacak ifadeler seçilmiştir.. s. s. TMT. nr. s. b) belirtildikten sonra köy veya mahallesi verilmektedir.TMT.9132.. defterdar ve imar meclisi memurlarına 1256 sayımında olduğu gibi.. nr.VRD.3.”49 şeklindeki bu ayrıntı mutlaka belirtiliyordu. nr. Defterlerin kapağına zaman zaman defteri yazan katibin ismi ve defterin Başta tutulan defterin nereye ait olduğu yani eyaleti.TMT. çalışmaları hızlandırmak amacıyla vali. 51 BOA.9159. .9143...VRD. ML. sancağı ve kazası a) yazılış tarihi verilmektedir. ML. “Hüdâvendigâr (kaymakamlığı) defterdir. Mesela “mahalle-i mezburda sakin Köse oğlu Ali Efendi” gibi. 1261 sayımlarında da bir temettuat defteri numunesi ile soru cevap şeklinde layiha gönderilmiştir. ML.2.TMT.2.2.VRD. Bu genel başlıktan sonra vergi mükellefi kişinin Hane 1 Numro 1 eyaleti dahilinde kâin Bilecik Seferihisar Sancağı kaimmakamlığı Hazinedar mülhakâtından Nefsi kasabasında mahallesinde sakin ahalilerin emlak ve arazi ve temettuatlarını mübeyyin c) şeklinde hane numara.”48 Köy veya mahalle gayri müslim ise defterin başında “.50 Bazen de baba adı belirtilmeden “mahalle-i mezburede sakin Koca Arap Süleyman”51 gibi toplum içinde 47 48 BOA. isim ve şöhreti yazılmaktadır. Benli mahallesinde mütemekkin ehli zimmînin emlak ve arazi.VRD.16. Şekli Özellikleri ve Metodu Tahrir çalışmaları devam ederken. 9146. Mesela Sivrihisar’ın Hazinedar Mahallesinin temettuat defterinin baş kısmında şu ifadelere yer verilmektedir. 50 BOA. Gerek bu örnek defterde gerekse 1261 tarihli tutulan Temettuat defterlerinde şu metod takip edilmiştir.92121.

“Beypazarlı. nr. “Oğlu” yerine “zâde” terimi de kullanılıyordu.VRD. Kavacıklı Mustafa”55 Gayri müslim ve mükellef olduğu cizye dilimi yani.VRD.TMT. Aşağıda 1261 sayımında Sivrihisar’ın Çopuk mahallesinde Kırımlı oğlu Osman’ın emlak ve arazi ve temettu kayıtlarında her üç vergi birlikte gözükmektedir. Vergi mükellefi zaman zaman kardeşi. s.TMT. 55 BOA. 52 53 BOA. Bunlar dışında kişi yer ismi ile tanınıyorsa o şekilde yazılıyordu.2. s. aşarın ve âdet-i ağnam vergisinin miktarı eğik bir şekilde kaydedilmektedir. s. ML. 1261 tarihli sayımda kişinin mesleği ekseriyet itibariyle yazılmıştır. BOA.TMT. nr. 56 BOA.VRD. Mesleklerin yazılmış olması.9146.9110.TMT. oğlu veya hizmetkarı ile birlikte yazılabiliyordu. ML. ilgili bölgede zanaat dallarının gelişimini ve gelir dağılımında zanaat sahiplerinin yerini tespit açısından önem arz etmektedir.22 tanınan lakabıyla yazılıyordu.2 54 BOA. TMT. s. s.9146. ML. Mükelleflerin isimlerinin üzerine “sene-i sabıkada” yani geçen senede tahakkuk eden vergi-yi mahsusanın. ML.9125. . “Mahallei mezburede sakin Zaimzâde Hasan Bey”52 gibi. nr.VRD. “Dersiâm Hacı Yakup” gibi54.53 Kişinin tanımlamasında mesleği ön plana geçiyorsa mesleği ile birlikte zikrediliyordu.56 Sene-i sabıkada vergi-yi mahsusadan bir senede vermiş olduğu Guruş 130 Aşar ve rüsumi olarak vermiş olduğu Hınta Öşrü Bağ Kile Şinik Guruş 3 1 2 Guruş 44 A’dât-ı Ağnam Rusûmu Guruş Para 3 8 46 0 49 8 Kişinin bir mesleği varsa isminin üzerine eğik bir tarzda yazılmaktadır.3. nr. edna.7.9. nr.9117. evsat veya a`lâ olduğu belirtiliyordu. ML.VRD.

tütün tarlası.23 d) İsmin altına şahsın bütün mal varlıkları. öşürleri yazılmıştır. kök boya. Ayrıca mahalle ve köylerin yerleşim düzeninde genellikle dini veya etnik farklılıklar dikkate alınmış. a. bahçesi. dükkan icarı. diğer gelirleri toplamı alt alta yazılarak bir vergi mükellefinin genel kazancını ifade eden toplam yazılmaktadır. kazançları. Ortak gayrimenkullerin gelirinden öşürler ve diğer ortağın hissesi düşüldükten sonra geri kalanı gelir olarak kaydedilmiştir. Kişinin herhangi bir malı yoksa bu durum kaydedilmiş ve vergi tahakkuk ettirilmemiştir. bu sebeple müslim veya gayri müslim kesim. dutluk/ böceklik. bağı. hane reisinden başka çalışanlar varsa onların da adları. pirinç.g. işletilmediği kişilerin hassaları ve kazançları ile birlikte verilmiştir. . Vergiye tabi mal varlıkları olan bir köy veya miktarı verilmektedir58.57 e) belirtilmiştir. hububat dışında ekim alanlarının çeşidi (arazilerin pamuk. f) Hanede.48. hamam vb. bu arazilerin dönüm olarak miktarı ve 1260 yılı gerçek geliri ile 1261 yılı tahmini geliri alt alta yazılarak toplanmaktadır. Arazilerin ekili veya nadasa bırakıldığı. ekili ve nadasa bırakılan arazisi.e. öbek öbek yazılmaktadır. Kişinin mukataa hasılatı. g) sonra bu ibarenin altına kişinin varsa mesleğinden elde edilen gelirle. tımar bedeli ve hisse gelirleri de buraya alınmaktardır. Şahsın tarlası. s. mal Son olarak “mecmû’undan bir senede tahminen temettuâtı” denildikten varlıkları. Gayrimenkuller bölümünde kişi şehirli ise sahip olduğu dükkan.. Hayvanların sağımlık (sağmal). Sıra ile önce gayrimenkuller yazılmaktadır. dutluk/harir bahçesi olup olmadığı) mutlaka belirtilmiştir. han. âsiyâb (değirmen). Bunların müstakil veya ortaklık yoluyla işletilip. cehrilik adıyla hususi bir kısım arazileri. Öztürk. afyon. kısır (dölsüz) olup olmadıkları da mahalledekiler mükelleflerin tamamı deftere kaydedildikten sonra köy ve mahallelerin toplam temettu’u ve vergi Akgündüz. Mükellef hane reislerinin ekseriyeti erkek nüfusu teşkil etmekle birlikte zaman zaman dul kadınlar ve yetim çocukların yazıldıkları kayıtlara da rastlanılmaktadır. ayrı ayrı 57 Daha sonra hane sahiplerinin sahip oldukları hayvanlar ayrıntılı olarak ele alınmaktadır. gayrimenkulleri varsa gelirleriyle verilmektedir.

S.Ü. içerik ve kaynak olması bakımından bize fikir veren pek çok temettuat çalışmalarından.S.Ü. Mehmet Ekincikli.Ü. Yüzyılda Bir Anadolu Kenti Eskişehir Kazasının Sosyal ve Ekonomik Durumu..l. y.168.l.B.l.59 58 59 Akgündüz. “1845 yılında Selanik (Temettuattualara Göre). Kaya Bayraktar.. Tarih ve Toplum. tezlerinden faydalandık. İ.E. İ. Levent Akgünlü.y.y. İstanbul 1997.l.28..B.B.E. Çalışmamızı hazırlarken şekil. Bunlardan bazıları şunlardır: M. XIX.B. y.y.. İ. İstanbul 1997.e.Ü.t. Maliye Nezareti Temettuat Defterlerine Göre 1844 Yılında Çorlu Silivri ve Ereğli Kazalarının Sosyo Ekonomik Durumu.t.Ali Gökaçtı. Maliye Nezareti Temettuat Defterlerine Göre 1844 Yılında Bolu Kazasının Sosyal ve Ekonomik Durumu.t.S.S.Ü. s.S.B. İlbeyi Özer. y.. XIX.l.E. a.y.48-49.S. y.t.y. İ. C. Temettuat Defterlerine Göre Mudurnu Kazasının Sosyo Ekonomik Yapısı 1261(1844). Yüzyılın Ortalarında Muğla’nın Sosyo Ekonomik Yapısı. Mehmet Karakaş. İstanbul 2001.15-22. İ. y. İstanbul 1995.. Ahmet Coşkun.E.B. İstanbul 2000.Ü.24 sayıma tabi tutulmuş ve ayrı ayrı defterlere veya aynı mahalle/köyde iseler bir defterin ayrı ayrı kısımlarına yazılmıştır. biçim. s. s.t. V.. y.t..y. Maliye Nezareti Temettuat Defterlerine Göre 1844 Yılında Erzurum Ovası’nın Sosyal ve Ekonomik Durumu. Öztürk. İstanbul 1996..l.E.g. İstanbul 1995. Darende Tanzimat Döneminde Bir Anadolu Şehri. İstanbul 1997. İ.E. Şeyma Yılmaz. .

kendi gelenekleri ve yaşam tarzları ayrı ve farklı cemaatleri içinde barındırmıştır.1.g. Türkiye’nin Sosyal ve Ekonomik Tarihi (1071-1920).6. kamu düzeninin korunması için alınan bir tedbirden kaynaklandığı bilinmektedir. S. BÖLÜM ŞEHRİN SOSYAL YAPISI 3.158. . Müslim ve gayri müslimler kendilerine ait mahallelerde ikamet olunmaktaydılar.1 Osmanlı şehirlerinde yapılan gözlemlerden biri de genellikle müslümanlar ile gayri müslimlerin ayrı mahallelerde yerleşim yerlerinde oturmalarıydı.103104. s.4 Osmanlı şehirlerinin temel yerleşme birimi olan mahalleler. Halil İnalcık). a..m. s. Mahalleler ve Demografik Yapıları Osmanlı şehrinde mahalle. Dergah Yay. Ankara 1980. 4 Ergenç. Ayrıca ibadet yeri ve pazar yeri bütün mahallelerin ortak faaliyeti gerektiğinde açılan ve genişletilen cemaat merkezini teşkil etmektedir.63. Türk İktisat Tarihi.1. BSV Yay.m.25 3. 2 Ergenç. Divan. İstanbul 1999. Sivrihisar’ın Mahalleleri. s. 5 Ergenç.4. “Osmanlı Devleti’nin Nüfus ve İskan Politikası”.1.2 Yerleşim düzeninde müslim ve gayri müslimlerin iç içe yaşamaları tercih olunan bir durum değildi. şehir yaşamında bu zümrelerin bir bütünü ile birlikte ortak yaşam oluşturmalarına engel olmamıştır.69. aynı mescidde ibadet eden bir cemaatin aileleri ile yerleştikleri şehir kesimi olarak algılanmıştır. s.g. Osmanlı Araştırmaları. s.70.5 Osmanlı Devleti’nde en küçük idari birimleri oluşturan mahallelerin başında imamlar bulunmaktaydı. “Osmanlı Şehrinde Esnaf Örgütlerinin Fizik Yapıya Etkileri” (Ed. Bu durumun bir sınıf yapılanmasının gereğinden değil. İstanbul 2000. Şti. Bu düzen.. İstanbul 1994.. Yay. mahallenin yönetici ve temsilcisi olarak kadı tarafından 1 Özer Ergenç. C. “Osmanlı Şehrindeki Mahallenin İşlevi ve Nitelikleri Üzerine”. a.3 Bundan başka bazı meslek mensupları da kendi mesleklerinin adlarıyla anılan mahallelerde/köylerde oturmuşlardır. 3 Gülfettin Çelik. İmam. sosyal düzenin. Meteksan Ltd. s. Ahmet Tabakoğlu.70. Köyleri ve Nüfusu 3. Osman Okyar.

Bu arada kuruluşundan (1072) bugüne Türk kentlerinin tüm özelliklerini taşıyan Sivrihisar’da XV. Keskin. 8 Köylerle ilgili defterlerin numaraları bibliyografya kısmında verilmiştir. çarşı-kapan. 9128. s. Muhtar ise başlangıçta imama vekalet edebilecek.6 Günümüzde şehirlerin sosyal yaşamı ile ilgili monografileri gibi çalışmalar. Uzun bir geçmişe sahip olmayan ancak itinalı bir şekilde artan bu çalışmalarla monografileri eksik. 94143. 9121. 9155. meslek sahiplerinin yoğun olduğu yerleşim yerleri oluşturmuşlardır.. . 9168.60. pazaryeri. a. Sivrihisar’ın (Seferihisar) Temettuat defterleri katalogunda ML. Ancak bu tarihlerde mahalle sayısının 22’den daha fazla olduğu yine o tarihlerdeki kayıtlı defterlerden anlaşılmaktadır. 9111.VRD. 9160. ve XVI. az ya da olmayan şehirlerin durumları ortaya çıkacaktır.e. hamam.8 Her bir defterin bir mahalleyi/köyü içerdiği defterlere göre 1844-45 yıllarında Sivrihisar’ın 22 mahallesi gözükmektedir. koduyla yayınlanan ve şehir merkezinin mahallelerinin kaydedildiği 9110. 6 7 Tabakoğlu. 9125.TMT.26 atanırdı. yüzyılda görüldüğü üzere kale. s. 9126.160.e. 9137. medrese ve cami merkezli oluşu ile birlikte tek vücut yerleşmeler halinde idi. 9165. 9172 numaralı 22 adet defter ile araştırmamızın doğrudan konusunu teşkil etmeyen ancak bazı durum değerlendirmelerinde yararlandığımız köylerle ilgili 45 adet Temettuat defterinden elde edilmiştir. 9144. Araştırmamızın ana kaynağı olan Temettuat defterleri incelendiğinde Osmanlı şehir yapısındaki sistemin Sivrihisar mahalleleri için de geçerli olduğu görülecektir. 9146.. Osmanlı Devleti’nin sosyal ve iktisadi tarihini ortaya koyacak çalışmalardır.g. 9132. kervansaray. 9140. hanlar.g. 9112. Sivrihisar’da müslim ve gayri müslimler ayrı yerleşim yerlerinde yaşamışlar. cami cemaatinin seçkin kişisini ifade etmekteydi. 9171. 9159.7 Çalışmamızın esasını ortaya çıkaran veriler. a.

2.VRD. 11 Doğru. Yenice. Gazi Sinan.VRD. 1845’li yıllarda farklı isimleri taşıyan mahallelerin varlığı nasıl olur? Bizce bu sorun mahalle adlarının şeriyye sicillerinde eksik ya da yanlış okunmasından ileri gelmesi ile açıklanabilir.e. 18904. 1261 (1845) yılına ait nüfus vukuat defterinde farklı olan mahalle sayıları temettu sayımlarına eklendiğinde sayı 28’e çıkmaktadır. MAD. Kethüda. nr 9128. K. s. nr.g.4. Bu arada öncelikle bilinen en eski Osmanlı kayıtlarından itibaren Sivrihisar’ın mahalleleri ve adetlerini belirtmek gerekir. Hacı Eskici .. Kutbettin. TMT. Kılıç. Ancak az önce de belirttiğimiz gibi bu defterlerde hane reislerinin gayri menkullerin/tarlalarının ortaklaşa kullanılmasından dolayı gösterilen hisselerden. Dolayısıyla bu kayıtlarla temettu kayıtlarının karşılaştırılarak sorunun ortadan kalkacağını düşünmekteyiz. s. Demirci.9140. Burada aklımıza takılan soru şudur: 1830’lu yıllarda farklı. ortaklıklardan o yıllarda iki mahallenin daha olduğu gözükmektedir. s. Hazinedar. Tapu Tahrir defterlerine göre 1486 ve 1521’de 24 mahalle gözükmektedir. Hacı Hasan. nr. Tatlar.12 Bu mahalle adlarının yarısı (15 tanesi) temettuat sayımlarındaki kayıtlarda geçen mahalle adları ile aynıdır. Hacı Ashab.K. nr.12. a. 9110. ML. nr.6364. Hisar..27 Defteri olan mahalleler şunlardır: Araklı.e.12-13. Orta. Çopuk.9160. Benli. s. Elmalı. 13 Bu mahalleler 1263 yılındaki cizye defterlerinde de geçmektedir. 1850’li yıllara ait şeriyye sicillleri ve sayımlarına göre de 31 mahallesi gözükmektedir. 10 .11 Bu mahallelerin isimleri daha sonraki kayıtlarda da ekseriyetle geçmektedir. Faruklar. 13 BOA.18. Bunlar Kubbeli 9 ve Gedik’10tir.g. s. Camiikebir. 14 BOA. ML. 139-140. s. Müslim Akdoğan.14 9 BOA. Kubbeli. Karabaş. a. TMT. BOA. Burada farklı mahalleler gayrimüslim mahalleler olan Ay. Hacı Veysi. Şeyh Baba Yusuf. 12 Özkaya. Tahtalı ve Zımmi Akdoğan’dır. nr.

Hacı Veysi. Ankara 1311. Mescid-i Veledi İhtiyar.139-140. Kayalu. Şimdi de yine tahrir kayıtlarından itibaren adları bilinen mahallelerin kısaca adlarına değinelim. Elmalı.18904. s. Tatlar. Hacı Veysi. Benli. ve Gedük Hacı İshak. Hafız-ı Cami (camii kebir).K.324. Çapaklu. 1311 (1894)’e ait Ankara Salnamesinde mahalle sayısı 30’dur.28 Yine aynı tarihlere yakın tarihli olduğunu düşündüğümüz tarihsiz bir arşiv belgesinde15 29 mahalle gözükmektedir. Tahrir defterlerine göre 1486 ve 1521 yıllarındaki mahalleler şunlardır: Kılınç. Gazi Sinan. Bu muallak durumun cevabı ilerleyen zamanlarda yapılacak çalışmalarla daha net ortaya çıkacaktır. Hacı Ashab. Camiikebir.16 Temettu sayımlarıyla oluşan defterlerde ortaya çıkmayıp da mezkur arşiv belgelerinde olduğu gözüken mahallelerle ilgili bu farklılığın nedenleri şöyle sıralanabilir: a) Gerçekten de adı geçmeyen. Kethüda. Araklu. s. Hazinedar. Faruklar. Hacı Eskici. Akdoğan.17 1844 yılında Temettuat. Ankara Vilayeti Mahsus Salnamesi. Koyuncu. Kazaz Sinan. a. 12 Defa. 17 Doğru. Çopuk Demirci. Cami Mahallesi. nr. Ay. Cizye ve Nüfus Vukuat defterlerine göre ise mahallelerin adları şöyledir: Araklı. Ermeniyan. Hazinedar. Çubuk. 15 16 BOA.e. zikredilmeyen ve defterleri olmayan Veya da sayımı yapılmış ancak ya başka tasnif arasında yer almış. Hacı Hasan. K. Hacı Kutbeddin. Bu defterin tarihi hakkında net bir yargıya varmak doğru olmamakla birlikte tahmini olarak Osmanlı Devleti’ni dış göçlerden etkilendiği bir zaman dilimi olan Kırım Savaşı sonrasına ait gözükmektedir. Ahi Fahreddin. Demirci. Hacı Minnet.g. b) tasnifi yapılmamış ve bunlardan ötürü ortaya çıkmamıştır.. Hacı Hasan. Burada farklı olarak diğer defterlerde olmayan Çaklı ve Yeni Reaya adında iki mahalle gözükmektedir. . Elmalı. Yenice (Seyyid Mahmud). ya da mahallelerin temettu sayımı yapılmamış ve bundan dolayı da defteri olmamıştır.

12-13. Şeyh Baba Yusuf. Yenice. Orta. Müselleme. Bu doğrultuda araştırdığımız dönemde mahalle sayısını 28 olarak ele almayı uygun bulduk. Yenice.19 Cumhuriyet döneminde ise idari taksimatta mahalle sayısı -bazı mahalleler birleştirilerek. Hacı Eskici. Hacı Hasan. Tabaklar. Tekye. Gedik. . Karabaşı. Hacı Hasan. Kubbeli.20 Araştırmamızda verilerimiz öncelikle Temettuat defterlerinde yer alan mahallelerle ilgilidir. s. Hisar. Kubbeli.13’e indirilmiştir. Hacı Veysi. Şeyh Yusuf. Nehasizyam. Müslim Akdoğan. Zimmi Akdoğan. Camiikebir. Faruklar. Geduk. Kethüda.63. Bu kayıtlardaki mahalle adları şöyledir: Ay. Karabaşlı. Camii Kebir. Hızırbey ve Yunus Emre.Hacı Eskici.324. Kutbettin Çapuk. Hacı Veysi. Orta. Müslim Akdoğan. Bugün de aynı sayıda olup ve aynı adla anılan mahalleler şunlardır: Demirci. Tekye mahallesi gözükmektedir. Demirci. Şeyh. Gazi Sinan. Müselleme.g. Bunlar.29 Hisar. Kepen. Kılınç. Karabaşlı. Gedik. Elmalu. Camiikebir. Kılıç. 18 19 Özkaya. Semercu (Demurcu). bu kayıtlarda geçen farklı mahalleler zikredilmemiştir. Karabaşlı. Kurşunlu. Hayaklı? (Çapanlı olabilir). Faruklar. Bazı noktalarda yukarı adı geçen arşiv kayıtlarından da faydalanılmıştır. Hilm. Hasleddin. Tahtalı. Cumhuriyet. Kılıç. Zimmi Akdoğan. Gedük. Tatlar. Ancak salnamelerde. Yenice. Karacalar. Araklı. Çapanlu. Kutbettin. Hazinedar. Une.m. Burada ikişer adet Une. Ay. a.18 1311 (1893) yılı Ankara salnamesinde gözüken mahalle adları aynen Temettuat defterlerinde geçtiği gibidir. Kethüda. s. Benli. Hacı Ashab. Kethuda. 1852 yılındaki şeriyye sicilleri kayıtlarında gözüken mahallelerin adlarının bir kısmı farklı bir kısmı da aynıdır. Elmalı. Tekye. Hazinedar. 20 Keskin. Yeni Mahalle (Reaya)..e. Kabak.Hanlar.. Araklu. s. a.g. Akdoğan.Elmalı. Akdoğan. Hacı İshak. Tatlar. Ankara Vilayeti Mahsus Salnamesi. Yenice. Tahtalı.

s. Demirci (80 hane). a.e. Şeyh Baba Yusuf. Faruklar gibi nüfus bakımından küçük mahalleler de küçük mahalle tipi yerleşim yerleri olmuşlardır. Ay. Gazi Sinan (19 hane). Tahtalı.57. c) Yalnızca müslümanların yaşadığı mahalleler ki bunlar ise bu iki grup dışında kalan mahallelerdir.. Ay.30 Elimizdeki bu verilere dayanarak ortaya çıkardığımız demografik yapı ile ilgili sonuçları şu şekilde belirtebiliriz. Hacı Eskici (75 hane) mahalleleri izlemektedir. Şeyh Baba Yusuf (98 hane). Orta b) Gayri müslimlerle müslümanların birlikte yaşadığı mahalleler : Yenice. Hacı Veysi. . Bu verilerden hareketle mahallelere ortalama olarak 63 hane düşmektedir. Benli. Bu mahalleler ile daha önce kurulup da adları 21 Keskin.21 b) Sinan. Hacı Hasan. Ay (105 hane). Kılıç. Sivrihisar mahallelerinin nasıl isimlendirildiği konusunda bilgi veren yeterli sayıda kaynak yoktur. Defterlere göre mahalleleri etnik ve dini bakımdan üç kısma ayırmak mümkündür. Kılıç gibi nüfus bakımından büyük mahalleler büyük mahalle tipi. Şey Baba Yusuf. Tatlar. Elmalı. Gazi edilen boylardan isimlerini almışlardır. Çopuk (Çubuk). Zimmi Akdoğan. Faruklar. a) Yalnızca gayri müslimlerin yaşadığı mahalleler: Benli. Kılıç. Hisar. Tahtalı (79 hane). Hacı Eskici. Müslim Akdoğan. Bu mahalleyi sırasıyla Benli (105 hane). Ancak bilinenlere göre mahalleleri dört grupta incelemek mümkündür: a) Eski Mahalleler : Bu mahalleler eski Türkmen akınları sonucunda iskan Kişi ismi verilen mahalleler : Hacı Ashab. Araklı. Kılıç (85 hane). Sivrihisar’ın en kalabalık mahallesi 214 hane ile Yenice mahallesidir. Akdoğan (müslim ve zımmi).g. Kutbettin. Gazi Sinan. Hacı Hasan (29 hane) mahalleleridir. En seyrek nüfusa sahip mahalleler ise Hisar (7 hane). Mahallelerden Yenice. Yenice (diğer adı Seyyid Mahmud).

müslümanlarla yaşadıkları mahalleler Kılıç. Gedik. Ermeniler’in müstakil oldukları mahalleler Benli. 15. Hazinedar. yüzyıllarda Ermenilerin ve Rumlar’ın olduğu.. Ay.g.31 değişen bazı mahalleler buralarda mescid yaptıran ve önemli işlerde bulunanların isimleri ile tanınmaktadır. Yenice ve Müslim Akdoğan'dır. d) Gayri Müslim Mahalleleri : Sivrihisar’ın Türkler’in ve Osmanlılar’ın eline geçmesi ile buralarda az da olsa Yahudi ve Rumlar’ın olduğu. Tahtalı Orta ve Zimmi Akdoğan. Kethüda gibi. ve 16 yüzyıllarda Ermeniler’in bir mahalle kuracak nüfusa sahip olduğu bilinmektedir. Camiikebir gibi. Ermeniler’in ise bu yıllarda küçüklü büyüklü şekilde şehrin yükseğinde dağların eteğinde müstakil mahalleler kurdukları. ve 16. Meslekle ilgili mahalleler : Belli bir meslek grubunun çoğunlukta olduğu c) veya kurucularının mesleklerine ithafen bu adları alan mahallelerdir. Gayrı müslim mahallelerinin isimlerinin menşei ise kesin olarak bilinmemektedir.e. s. a. Daha sonraları buraya gelen Yahudiler’in kurmuş olduğu mahallenin adı Yeni Mahalle (Yeni Reaya) olmuştur ki bu da onların çok fazla geçmişinin olmadığını zaten belli etmektedir. 15. 22 Keskin. Yapmış oldukları 1882 tarihli kilisenin büyük ve tek oluşu da ibadet için ortaklaşa bir yerde toplanmaları bir arada yaşamalarının bir göstergesidir. . bunun yanında da bazı müslüman mahallelerinde yaşadıkları bilinmektedir.58. Demirci.22 Bunlarla birlikte bir dini yapıyla adlandırılan mahalleleri de bu grupta işaret edebiliriz. İncelediğimiz dönemdeki kayıtlarda Rumlar ve Yahudiler’e ilişkin bir işaret bulunmamaktadır. Bu kilisenin varlığı bugün için devam etse de içi harap haldedir ve turizme açılmayı beklemektedir23.

s.32 Tablo 1: Sivrihisar'ın Mahalleleri-1845 Mahalleler 1 Araklı 2 Ay 3 Benli 4 Camiikebir 5 Çopuk 6 Demirci 7 Elmalı 8 Faruklar 9 Gazi Sinan 10 Gedik 11 Hacı Ashab 12 Hacı Eskici 13 Hacı Hasan 14 Hacı Veysi 15 Hazinedar 16 Hisar 17 Karabaş 18 Kethuda 19 Kılıç 20 Kubbeli 21 Kutbettin 22 Müslim Akdoğan 23 Orta 24 Şeyh Baba Yusuf 25 Tahtalı 26 Tatlar 27 Yenice 28 Zimmi Akdoğan Defter No 9121 * 9132 9173 9110 9128 9140 9125 9162 * 9159 9165 9111 9117 9143 9137 9168 9160 9126 * 9144 9171 * 9112 * 9155 9146 * 23 Agos Gazetesi. 26 Mayıs 2000. 5. .1.

Köylerden başka vergi veren yerleşim birimleri de mezraalardır. 24 25 Doğru. 1110 (1690) tarihli bir avarız kaydında ise Sivrihisar’a bağlı 58 köy kaydı geçmektedir. herbirinin başında bir kadı bulunan “kazalar”a ayrılmıştı..24 13. İstanbul 1993. yüzyılda Anadolu’ya gelen Türkmenler. Osmanlı İmparatorluğunda. Ancak bu köylerin 4-5 haneden 70-80 haneye çıktıkları görülmektedir.. Bu köylerin 88 adedinin ismi günümüze kadar kullanılmıştır. yayalık alanda ve vakıf toprağında kurulduğu görülmektedir.507. .5-6. bu şekilde oluşturulan ve aynı özelliğe sahip bulunan köylerin araya gelmesi ile nahiyeler sınırlandırılmıştır. ve 16.33 3. İsimleri değişmeyen köyler Günyüzü nahiyesinde yoğunlaşmıştır. yüzyıllardaki Sivrihisar tahrir defterlerinde 143 adet köy ismi tespit edilmiştir.26 15. temettu çalışmalarında da çok farklılık arzetmeyecektir. Daha sonra yapılacak olan sayım ve tahrir. yerleşebilmek için rahat ve güvenli mekanlar aramışlardı. Boğaziçi Yay. Osman Turan.. ve 16. Osmanlı Devleti döneminde köy kavramının tarifi net olarak belli değilse de “karye” olarak vesika ve defterlerde belirtilmiştir. Selçuklu Tarihi ve Türk İslam Medeniyeti. yüzyıldaki kayıtlara bakıldığında Sivrihisar köylerinin sipahi toprağında. Bir İçbatı Anadolu ve uç vilayeti olan Eskişehir’de de Türk nüfusunun yerleşmesi büyük çapta gerçekleşmiştir.280.. Bu göç dalgaları sırasında Batı Anadolu ve İçbatı Anadolu’ya yerleşilmiş ve çok sayıda köyler kurulmuştur.1. İstanbul 1969. Köyler ve Demografik Yapıları 15. s. s.25 Osmanlı taşra teşkilatı idaresine göre eyalete bağlı sancaklar.2. Moğol tehlikesinden uzakta olabilmek için Batı Anadolu ve uçlarda Bizans sınırını zorlayarak iskan edebilmek. Selçuklular Zamanında Türkiye. Kazalarda bulunan köyler idari ve coğrafi sınırlarla çevrili bölgelere taksim olunmuş. Mezraalar. Turan Neşriyat Yurdu Yay. s.. köy özelliği taşımamakla birlikte bazen oldukça kalabalık nüfusa sahip olabilmekteydiler.27 Bu köy adlarının çoğu tahrir kayıtlarında da geçmektedir.

33 Daha önce Sivrihisar’a bağlı belde olan Günyüzü. s. Karacaviran. Kocaş. 1852 yılındaki sicil kayıtlarında 47 köyü gözükürken30 1311 (1893) yılına ait bir salnamede 90 köyü gözükmektedir. 30 Özkaya. Halilbağı. Dümrek.. nr.K. s. Dümrek ve Nasreddin Hoca (Hortu) beldeleri ile toplam 60 köyü ve 27 yaylası vardır.56. 28 BOA. BOA. a. s55.Ortaklar. ML. (Güğem).324.7-9. İlyas Paşa. vd. 29 BOA. s.Ekik. Zey.32 Bugünkü idari teşkilata göre ise Kaymaz. İğdecik. Demirci. K. ML. Mülk. Karacakaya ve Adahisar. Kultan. 32 Üzümeri. Kızılcavian. İsrailbağı.. Böğürtlen. Ballıhisar.g.g.. 1216.Gürsöğüt. a. Kurt Şeyh.31 Kaza olarak ilk kuruluşunda 116 köyü ve Günyüzü adlı bir nahiyesi olan Sivrihisar’ın 1950’deki idari taksimatta Günyüzü ve Kaymaz nahiyesi dahil toplam 87 köyü mevcuttu. Karaburhan. Yüzyıllarda. Sadıkbağı.s. ve XVI. 2794. . Kaymaş. 31 Ankara Vilayeti Mahsus Salnamesi s.34 1255-1259 (1838-1843) yıllarına ait vergi kayıtlarına dahil edilen köylerin adedi 50’dir. Karkı. Karaca Ahmet Sultan. Karadat. 28 1261-1262 (1845-1846) yılları bir aşar kaydında ise temettu sayımlarında bulunmayan üç köy adı zikredilmektedir. Bu köylerden bazılarının adlarındaki viran kelimesi ören kelimesi ile değişime uğrayarak günümüze gelmiştir.151. Hortu. md. Tuğray. Her bir köyün ayrı bir defterde zikredildiği köyler şunlardır: Ahiler. Yalnızçam.. Karkın. a. Hatuncuk.. Ancak Sivrihisar köylerinin bu kadar olmadığı hem daha önceki hem de daha sonraki arşiv kayıtlarından anlaşılmaktadır. İbikseydi. s. Dinek.11-16. nr.g.14. Tatar. nr. Gğüm. Bayulu (muhtemelen Babullu).e. Babadat. Ertan. Memik. Polatlı da Ankara’nın bir ilçesi olmuştur. VRD. Biçer.176. ve Beylikova bugün Eskişehir’in ilçeleri.29 1844 yılına ait olan ve konumuzun ana kaynağını teşkil eden Temettuat defterlerine göre 45 adet köy vardır.VRD. Tekeviran.m. 26 27 Doğru. XV. İlikviran. Sarıkavak. Kapulu. 33 Keskin. Çaykoz.

35 Tablo 2: Sivrihisar'ın Köyleri Köyler Ahiler Babadat Ballıhisar Bayulu Biçer Böğürtlen Çaykoz Demirci Dinek Dümrek Elinviran Elçik Ertan Güğüm Gürsöğüt Halilbağı Hatuncuk Hortu İbik Seydi İğdecik İlyas Paşa İsrail Bağı Kapulu Karaburhan Karaca Ahmet Sultan Karacakaya ve Adahisar Karacaviran Karadat Karkı Karkın Kaymas Kızılcaviran Kocaş Koltan Kurt Şeyh Mülk Memik Ortaklar Sadıkbağı Sarıkavak Tatar Tekeviran Tuğray Yalnızçam Zey Defter no 9122 9134 9120 9163 9174 9145 9167 9133 9172 9153 9118 9141 9119 9136 9170 9116 9115 9158 9108 9150 9164 9175 9130 9148 9127 9156 9114 9129 9177 9166 9131 9157 9154 9124 9138 9161 9169 9151 9123 9135 9109 9139 9176 9113 9152 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 .

Köylerde ise önceleri gayri müslim unsurlar yaşamış olsa da bu yıllarda köylerde gayri müslim unsur yaşamamaktadır. “1830 Sayımına Göre Ankara Şehir Merkezi Üzerine Bir Araştırma”. ve temettuat defterleri ile toprak sayımı için yapılan nüfus sayımlarında hep genel bir ifade ile faal erkek nüfusu verilmekte34 ve bununla da vergi yükümlüleri ile tahsil edilecek vergi yükü belirlenmektedir. son yüzyıl için cizye. nüfus. Kitabevi Yay. . C. Şehrin Tahmini Nüfusu Temettuat defterleri dikkate alındığında Sivrihisar mahallelerindeki hane sayısı 1321. Osmanlı Devleti’nde ilk nüfus sayımı olarak bilinen 1831 tarihli sayımda da erkek nüfus sayılmıştır. 458’i gayri müslimlere aittir.109. Tahrir. s. Ancak mahallerle ilgili bölümde belirtildiği gibi defterleri olmayan mahallelerin hane sayısı ile birlikte toplam hane sayısı 1698’e çıkmaktadır. Aradaki bu farkın önemli olmasından ötürü araştırmamızda bu sayıyı kullanacağız.35. Sivrihisar mahallelerindeki hanelerin 1240’ı müslümanlara. İleride eğer defteri olmayan köylerle ilgili bilgiler gün ışığına çıkarsa bu eksikliğin telafi edileceğini ümit ediyoruz. cizye.. Bu sayımın da temel amacı verginin yeniden tadil ve tesviyesine uygun olarak nüfusu belirlemekti.1. Bir başka deyişle hanelerden % 73’ü müslümanlara. Tanzimat Döneminde Bir Anadolu Şehri Bilecik. s.36 3. İstanbul 1995. % 27’si gayri müslimlere aittir.3. Osmanlı Araştırmaları. İstanbul 1955. temettuat kayıtları ile salnamelerdir.35 34 Musa Çadırcı. avarız ve cizye kayıtları.1. 35 Sait Öztürk. Tablo 3: Sivrihisar'da Yaşayan Milletlere Göre Hane Sayıları Hane Sayıları Müslümanlara Ait Hane Sayısı Gayri Müslimlere Ait Hane Sayısı Toplam Hane Sayısı Mahalleler 1240 458 1698 % 73 27 100 Köyler 1324 0 1324 % 100 0 100 Toplam 2564 458 3022 Nüfus ile ilgili birinci el kaynaklar klasik dönem için tahrir. avarız. köylerindeki hane sayısı 1327’dir. Köylerin hane sayısı ile ilgili tüm eksikliklere rağmen defterlerde geçen sayılarda başka kullanabileceğimiz kayıt yoktur.

1521’de 3739’dur. a. tahmini değerlerden ortaya çıktığını belirtmekte yarar vardır. İstanbul 2001..F. her vergi hanesinin 5 kişiden oluştuğu36 görüşünden hareketle Sivrihisar merkez ve köylerine ait nüfus tahminlerini yapmış bulunmaktayız. s.93. s.32. s. tımarlı sipahi. İstanbul 1979.37 1572-78’deki yıllara ait kayıtlarda da 5200 civarında nüfus gözükmektedir. s.Ü. Bunun için Osmanlı’nın birçok yerinde olduğu gibi Sivrihisar’da da yapılan bu nüfus tahminlerin tam olarak hesap edilmesi mümkün gözükmemekte.39 Sivrihisar’ın 1590 yılı nüzul dağıtımı sırasında 1032 avarız hanesi ile tahminen 5160 nüfusu gözükmektedir.12-14. 38 Hüseyin Aslan. Kaknüs Yay.. . C. büyük beylerin maiyetindekilerin ve bazen medrese talebelerinin kaydedilmemiş olması dikkat çekicidir. 39 Arslan. Lütfi Barkan.e. akıncı.138-139. s.38 Klasik dönem kayıtlarında birçok küçük şehirlerde kale muhafızı. yörük gibi askeri vazifeleri olan kimseler kayıtlı oldukları halde Edirne ve Bursa gibi büyük şehirlerde bulunması lazım gelen garnizonların. 37 Doğru.e.332. Göç ve Sürgün. İ. Nejat Göyünç “Hane Deyimi Hakkında”. a. saray ve konak müntesiplerinin. ancak ortaya çıkan birbirine yakın rakamların farklı oluşunun. s. Tarih Dergisi. yy Osmanlı Toplumunda Yönetim.X.136-138. İskan.g.40 Tablo 4: Klasik Dönemde Sivrihisar'ın Nüfusu 1486 3512 1521 3739 1572-78 5200 1590 5160 36 Ö.g. E. 16. Ayrıca bu devir şehirlerinde miktarları büyük yekün teşkil etmesi lazım gelen kölelerin de bu sayımlarda kaydedilmemiş olması da göze çarpmaktadır. Nüfus.37 Klasik dönem vergi kayıtları ile araştırmamıza kaynak teşkil eden kaynaklardan genel nüfus rakamlarına ulaşmak için ülkemiz sosyal tarihçiliğinin öncüsü kabul edilen Ömer Lütfi Barkan tarafından öne sürülen ve genellikle de kabul gören. “Tarihi Demografi Araştırmaları ve Osmanlı Tarihi”. İstanbul 1953. Türkiyât Mecmuası. Sivrihisar’ın bilinen en erken tarihli tahrir kayıtlarındaki nüfusu 1486’da 3512.

. İ.38 Ondokuzuncu yüzyıla gelindiğinde ise nüfus rakamlarında ciddi bir farklılık görülmemiştir.96. 154-155. 4013’ü gayri müslimlere aittir. a.515 nüfusu vardır. 13 Defa. Ankara 1313.126-127.892 3989 186 -----------36. 41 Karal. 3993 gayri müslim toplam 11.169.Ü. Anadolu’da Tanin.596 2044 93 Toplam 31.e.e. s.41 Bu sayı müslüman erkek nüfusa aittir. Bunun dışında cizye ve nüfus vukuat defterlerinden isimleri ile hane sayılarını tesbit ettiğimiz 6 mahalle daha ardır ki bunlarla beraber 1698 hane olmaktadır ki bu durumda şehir merkez nüfusu yaklaşık olarak 8500 kadar olduğu söylenebilir. 43 Ankara Vilayet Mahsus Salnamesi. 42 Karpat. İstanbul 1964. 1327/907 tarihli salnameye göre ise 7552 müslim.296 1945 93 -----------------------------------18. İstanbul 1325. . 44 Ankara Vilayeti Mahsus Salnamesi. Yay.733 Lütfi Göçer.334 17. 46 Ahmet Şerif. 1260-1261/1844-1845 yıllarını kapsayan temettuat sayımlarında bu tarihlerde mevcut olan 21 müslüman 1 gayri müslim mahallesinde toplam 1321 vergi hanesi bulunmaktadır. İstanbul 1327. 12 Defa. 1313/895 yılına ait Ankara salnamesinde mahallelerde toplam 12.44 Bu yıllar arasındaki nüfus değişikliğinin göçlerde açıklanması gereklidir. 45 Ankara Vilayeti Mahsus Salnamesi 15. 1247/1831 tarihli nüfus sayımında kaza genelinde toplam 6290 erkek nüfusu kaydedilmiştir. s.g. s.270.45 Yine bu yıllarda Anadolu’yu gezen Anadolu’da Tanin gazetesi yazarı Ahmet Şerif’e göre Sivrihisar’daki nüfus şöyledir: Erkek Müslüman Ermeni Musevi ----------------Toplam 40 Kadın 15.43 1318/1900 tarihli salnameye göre ise 5549 müslüman. Ankara 1318.06746 16. a.031 nüfus mevcut olup bu sayının 8018’i müslümanlara. Defa. – 42 1881/82 1893 arasında mahalle ve köylerde toplam 29983 kişi gözükmektedir. XV-XVII.. s. Asırlarda Osmanlı İmparatorluğunda Hububat Meselesi ve Hububattan Alınan Vergiler.g.132. s. s. s. 3821 gayri müslim nüfus gözükmektedir. Yaklaşık olarak erkek nüfus nisbetinde kadın nüfusunun eklendiğimizde kaza nüfusu 12580 olmaktadır.

169 ile 1.47 Sivrihisar’da söz ettiğimiz gayri müslim unsurlar Ermeniler olup 1895’te 4013. (Haz. Museviler. İstanbul 1983. Göyünç. Ankara 1999. s. s. Azmi Süslü.671 arasında değişen Ermeni nüfusu mevcuttu. C.161. Çetin Börekçi). TTK Yay. 100. Yıl Üniversitesi Rektörlüğü Yay. Burada görülen farklılık Museviler’in oluşudur.39 Bu nüfusa köylerin dahil olduğu açıktır. Ankara 1990. 1914 yılında bağlı olduğu Eskişehir sancağında toplam 8592 Ermeni mevcuttu.21-22. 1910’da 3989 nüfusa sahiptir. Osmanlı İdaresinde Ermeniler. Anadolu’da Tanin.. Gültepe Yay.234. Ermeniler ve 1915 Tehcir Olayı.104.I. Romanya muhacirleri olup kurdukları köyde ziraatle meşgul olmuştur.48 Tablo 5: Sivrihisar Mahalleleri ve Nüfusu-1845 Hane Sayısı Tahmini Nüfus Defter No Adet Kişi 30 150 9121 105 525 * 105 525 9132 31 155 9173 66 330 9110 80 400 9128 68 340 9140 31 155 9125 28 140 9162 * 19 95 9159 75 375 9165 29 145 9111 48 240 9117 36 180 9143 7 35 9137 63 315 9168 73 365 9160 85 425 9126 65 325 * 54 270 9144 53 265 9171 62 310 * 98 490 9112 79 395 * 28 140 9155 214 1070 9146 66 330 * 1698 8490 Mahalleler 1 Araklı 2 Ay 3 Benli 4 Camiikebir 5 Çopuk 6 Demirci 7 Elmalı 8 Faruklar 9 Gazi Sinan 10 Gedik 11 Hacı Ashab 12 Hacı Eskici 13 Hacı Hasan 14 Hacı Veysi 15 Hazinedar 16 Hisar 17 Karabaş 18 Kethuda 19 Kılıç 20 Kubbeli 21 Kutbettin 22 Müslim Akdoğan 23 Orta 24 Şeyh Baba Yusuf 25 Tahtalı 26 Tatlar 27 Yenice 28 Zimmi Akdoğan Yekün 47 48 Ahmet Şerif. Bu yıllarda Osmanlı Devleti’nde ise 1. .40-41. s.

Doğru. .64-65.g. s.40 Cumhuriyetten sonra 1927 yılında merkezi 4352 olan Sivrihisar’ın 1950’de ise 6615 kişi nüfusu vardı. 1990’da merkezi 10490. Yüzyıl başlarında Sivrihisar’ın 143 köyü bulunmaktadır. zaim ve yayalık alanlarda olmak üzere köylerin toplam nüfusu 17.113. Ancak bu sayının köylerin gerçek nüfus olmadığı daha öncede açıklandığı gibi açıktır. a. s. Temettuat sayımlarında ortaya çıkan köy adları. 1521’de sipahi.022’dir.50 1260-61/1844-45 temettu sayımlarında defteri olan 45 köyün toplam nüfusu 6635’tir.. geneli 55961.g. vergi haneleri ve toplam nüfus şu şekildedir: 49 50 Keskin.49 Nüfusun azalması köylerin idari taksimatla yeni ilçe olan beldelere dağıtımından dolayı olmuştur. a. geneli 37 297. Tablo 6: Nüfusun Belli Başlı Tarihlerdeki Durumu 1521 3739 20761 1831 12580 1844-45 8500 15150 1907 11515 36635 1927 4352 31498 1950 6615 44281 2000 10547 25758 Merkez Genel Şehir merkezi için kullanılan kaynakları dikkate alarak yapılan çalışmada 16. geneli ise 31644 kişi nüfusu olmuştur. 1980’de merkezi 9541..547.e. 2000 yılında ise merkezi 10.e. Buna rağmen defteri olmayan köyler için nüfus verisi ortaya çıkarmak mümkün değildir.

41 Tablo 7: Sivrihisar Köylerinin Nüfusu Köyler Ahiler Babadat Ballıhisar Bayulu Biçer Böğürtlen Çaykoz Demirci Dinek Dümrek Elinviran Elçik Ertan Güğüm Gürsöğüt Halilbağı Hatuncuk Hortu İbik Seydi İğdecik İlyas Paşa İsrail Bağı Kapulu Karaburhan Karaca Ahmet Sultan Karacakaya ve Adahisar Karacaviran Karadat Karkı Karkın Kaymas Kızılcaviran Kocaş Koltan Kurt Şeyh Mülk Memik Ortaklar Sadıkbağı Sarıkavak Tatar Tekeviran Tuğray Yalnızçam Zey Yekün Hane Sayısı Tahmini Nüfus Adet Kişi 18 90 50 250 22 110 8 40 15 75 20 100 24 120 32 160 54 270 66 330 25 125 42 210 7 35 9 45 54 270 18 90 41 205 91 455 17 85 21 105 17 85 33 165 94 470 24 120 15 75 26 130 26 130 21 105 13 65 24 120 72 360 14 70 53 265 10 50 19 95 52 260 20 100 9 45 19 95 18 90 18 90 7 35 24 120 22 110 43 215 1327 6635 Defter No 9122 9134 9120 9163 9174 9145 9167 9133 9172 9153 9118 9141 9119 9136 9170 9116 9115 9158 9108 9150 9164 9175 9130 9148 9127 9156 9114 9129 9177 9166 9131 9157 9154 9124 9138 9161 9169 9151 9123 9135 9109 9139 9176 9113 9152 * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 .

1. ancak 1980’lere gelindiğinde nüfusta azalma başlamıştır. genellikle aile veya sülale adlarıyla birlikte kaydedilmiştir. Bunun nedeni de 1854 Kırım Savaşı sonunda Kafkaslar’dan gelen dış göçlerin buralara da iskan edilişidir. yüzyıllar arasında nüfusu genel bir değerlendirmeye tabi tuttuğumuzda durağan özelliklere çok daha yakın olmakla birlikte kısmi bir nüfus artışı görülmektedir. Şahıs Adları ve Lakaplar 3.42 1907’deki salnameye göre 25120 olan nüfus. Bu durum aslında pek çok Osmanlı şehri için geçerlidir. yüzyılda nüfus artışının hızlandığı görülmektedir. Mahallelerde Kullanılan Aile. Bu adlardan günümüzde hâlâ kullanılanları mevcuttur. . Burada bilinmesi gereken bu azalmanın köylerden şehre göçü ile. Kullanılan aile. 3. 2000’de de 15211 olmuştur. 1927’de 27144. 2000’li yıllara gelindiğinde bu azalma devam etmiştir. a.e. ilçe yapılan beldelere birçok köyün idari olarak bağlanmasından kaynaklandığıdır. 1980’de 46420 1990’da 26807.64.. şahıs adları ile lakaplar bizlerin Sivrihisar kazasında 51 Keskin. Kişilerin bugünkü anlamda soyadları. s.g. Kullanılan Aile ve Şahıs Adları Temettuat defterlerinde vergi mükellefi olarak kaydedilen şahıslar.51 Tablo 8: Köylerin Belli Başlı Yıllardaki Nüfusu 1521 17022 1844 6635 1907 25120 1927 27144 1950 37666 1980 46420 1990 26807 2000 15211 Sivrihisar’ın 16-20. 1950’de 37666. Sivrihisar’ın 19. Cumhuriyet döneminde de artış devam etmiş. Çünkü bu durum Osmanlı Devleti’nin öteden beri süregelen nüfus probleminden kaynaklanmaktadır. olan aile adları önemli bir veridir.2.2.

nr. Çalık oğlu (5 adet). s. Mustafa. “Ondokuzuncu Yüzyıl Ortalarında Ödemiş Kasabasının Sosyo Ekonomik Özellikleri”. a. Sarraç oğlu (5 adet). Türkmen oğlu (5 adet). Natır oğlu (5 adet). s. Sivrihisar’da müslüman 1173 hane reisinin en fazla kullandığı adları ve adetlerini şu şekilde belirtebiliriz.VRD. Yahya oğlu (5 adet). TMT.. Kütükoğlu. Mehmed. Dört halifeden ilk üçünün adları Bekir (Ebu Bekir). Çavuş oğlu (6 adet) Köse oğlu (5 adet). İbrahim gibi dini bakımından değer verilen şahısların adları olmuştur. .318. Bu prosedüre göre ilgili şahsın eğer varsa önce aile adı yazılmaktaydı. Hüseyi. Bu aile adlarından sonra genellikle “oğlu” kelimesi gelirdi.1-4.5. Ahmed. En çok kullanılan adlar Muhammed. Akgüzeli oğlu (5 adet). Ömer ve Osman bunlara nazaran daha az verilen adlardandır. İktisat Fakültesi Mecmuası. Köfter oğlu (8 adet).43 oturanların hem sosyal yapısı hem de mesleki ve ekonomik faaliyetleri hakkında az da olsa fikir sahibi olmamızı sağlamaktadır.s.e.Ü.9146. Hasan.52 Sivrihisar mahallerindeki hane reislerinin bir prosedür dahilinde deftere kaydedildiği dikkati çekmektedir.13. Aydın oğlu (4 adet). 52 Tevfik Güran. Arab oğlu (5 adet). Bu durum muhtemelen yazımı yapan katibin tercihinden ya da o şahsın bu şekildeki ifadesinden ileri gelmiştir. Tosun oğlu (5 adet). Demirci oğlu (4 adet). İ. Süleyman. ML. İstanbul 1985. Mıkırdıç oğlu (4 adet) Yangöz oğlu (4 adet)’dur. Ali. s.g. Bazen bunun yerine”zâde” “veledi”. s. 53 BOA. Tombak oğlu (6 adet) Kuzucu oğlu ( 7 adet). “bin” veya “nin” (Ali’nin Hüseyin gibi) tabiri kullanılırdı. Gayri müslimlerde ise en çok kullanılan aile adları Nursuz oğlu (5 adet). C 41. Kullanılan aile adlarının çok farklı olmasına rağmen aralarında daha fazla kullanılanların bir kısmı şunlardır: Süleyman oğlu (14 adet). Bıçakcı oğlu. Aile adlarından sonra hane reislerinin adları kaydedilmiştir. Ekmekçi Ali oğlu53 gibi.398-389. Bu aile adı ilgili şahsın geleneksel bir şekilde tevarüs eden mesleğine işaret edebilirdi. Sivrihisar’da islami unsurları taşıyan tipik bir Anadolu şehri olduğundan adlar da İslami şahıs adları daha yoğun olmuştur.

Kirekos ve Kefork’tur. Kör. Çoban gibi. Tekerci. Babullu. Uzun.Deli. Ayrıca lakaplarında bu defterlerde kayıtlı olması sosyal yapıya ilişkin önemli ipuçlarından biridir. Hane reislerinin mesleklerini belirten lakaplar da mevcuttu. Agop. Kasap. Kalaycı. . Artin. Lakapların kullanılması hane reislerini diğer hane reislerinden ayıran bir unsur olabilmekte idi.2. Demirci. Lakaplar Aile ve şahıs adlarının yanı sıra hane reislerinin lakaplar da kullandıkları görülmektedir. Günyüzülü gibi. Nalbant. Tablo 10: Gayri Müslim Hane Reislerinin Adları Karabet 23 Agop 23 Artin 10 Kirekos 9 Kefork 8 Kirkor 7 Diğer 73 Toplam 148 3. Ekmekçi. Ayaşlı. Sağır gibi. Aşık. Çaykozlu. Sürücü. Mihalıçlı. Kullanılan lakaplar kişinin ruh halini veya fiziki yapısını yansıtabilmekteydi.2. Soytarı.44 Tablo 9: Mahallelerdeki Kullanılan Hane Reislerinin Adları Ali 124 Hasan 71 Mustafa 118 Osman 56 Mehmet 117 Halil 54 Hüseyin 100 Ömer 47 Ahmet 79 Diğer 278 Süleyman 77 İbrahim 72 Toplam 1173 Sivrihisar’da yaşayan gayri müslim unsurlar olan Ermeniler’in en fazla kullandıkları adlar Karabet. Bunun yanı sıra kişilerin mensup olduğu bölge veya etnik ayrılığı da lakap olarak kullanılmıştı. Arap.

. Fakı. Muhtar-ı Evvel (19 adet). Hane Reislerinin Meslekleri Temettuat defterlerinin bize vermiş olduğu en önemli verilerden biri de hane reislerinin meslekleridir. Yetim (27 adet). Bu şekilde dönemin mesleki hayatı ile ekonomik ve sosyal yapısı hakkında bilgiler elde edilmektedir. Hafız (10 adet). Muhtar-ı Sâni (16 adet). Milletbaşı ve Kör’dür. Dersiam. Müslüman hane reisleri tarafından en fazla kullanılan lakaplar Hoca (23 adet). dini ve ictimai alandaki görevlilerin yaptıkları işlerden dolayı aldıkları lakaplar vardı. Kabasakal. Derviş. Hacı. Hoca. Hafız. Uzun. Nalbant. Hacı (54 adet).45 İdari. Esseyyid. Muhtar-ı Sani gibi.Sâni 16 Muhtarı Evvel Hafız 19 10 Yetim 27 Sivrihisar’da yaşayan gayri müslimlerin çok fazla lakap kullanmadıkları görülmektedir. Muhtar-ı Evvel. Molla (22 adet). Kocabaş Sani. Saraydar. Osmanlı toplumunda genellikle aile adları ile değil de uğraştıkları mesleklerle tanınan gayri müslimlerin Sivrihisar’daki durumu farklıdır.3. Tablo 11: Müslüman Hane Reislerinin En Çok Kullandıkları Lakapları Hacı 54 Hoca 23 Molla 22 Muhtarı. Gayri müslimlerin kullandıkları lakaplar Yetim (3 adet). Tablo 12: Gayri Müslim Hane Reislerinin Kullandıkları Lakaplar Kabasakal 1 Kocabaş Sâni 1 Kör 1 Milletbaşı Nalbant Saraydar 1 1 1 Uzun 1 Yetim 3 Toplam 10 3.

2 100 3. Ziraatle Uğraşanlar Ziraatle uğraşan grubun başında erbabı ziraat denilen küçük üreticiler (259 adet) gelmektedir.4 2. kendi aralarında şu şekilde gruplandırabiliriz: a) Ziraatle uğraşanlar b) İşçiler c) Sanayi ve ticaret uğraşanlar d) Çeşitli hizmetlerde uğraşanlar e) Meslekleri olmayanlar Tablo 13: Mesleki Grupların Dağılımı Meslek Grubu Ziraat İşçiler Zenaat Grubu Görevliler Çeşitli Hizmetlerde Çalışanlar İşsizler Toplam Sayısı 275 209 522 125 29 162 1321 % 20. Daha sonra sırasıyla hayvancılıkla uğraşan ashabı ağnam (13 adet). .3.8’ini oluşturmaktadır. değirmenci (1 adet) erbabı ağnam (1 adet).1 12. Yani şehirde her beş hane reisinden biri ziraatçidir.8 15.5 9.1. büyük üretici olarak bilinen ashabı çiftlikat (1 adet) izlemektedir.46 Sivrihisar’da yaşayan hane reislerinin mesleklerini.8 39. Ziraatle uğraşanların toplam sayısı 275 olup genel toplamın % 20.

Tablakar (1 adet).2.47 Tablo 14: Ziraatle Uğraşanlar Mahalleler 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Araklı Benli Camiikebir Çopuk Demirci Elmalı Faruklar Gazi Sinan Hacı Ashab Hacı Eskici Hacı Hasan Hacı Veysi Hazinedar Hisar Karabaş Kethuda Kılıç Kutbettin Müslim Akdoğan Şeyh Baba Yusuf Tatlar Yenice Yekün Ashabı Ashabı Erbabı Erbabı Ağnam Çiftlikat Değirmenci Ağnam Ziraat Yekün 1 8 9 1 5 13 25 9 2 2 20 3 3 8 7 8 8 6 21 1 1 4 19 1 87 259 6 13 25 11 3 2 21 3 3 8 7 13 8 6 21 9 19 1 87 275 2 1 1 5 3 13 1 1 1 3. Seyis (1 adet).3. genel toplamın % 15. Bu gruba dahil olan mesleklerin başında ameleler (117 adet) gelmektedir. İşçiler Sivrihisar’da işçi olarak çalışanların sayısı 209 olup. hizmetkarlar (25 adet) izlemektedir. Sığırtmaç (1 adet). Diğerleri ise şunlardır: Tellak (2 adet). Bunu sırasıyla çoban (59 adet).8’ini oluşturmaktadır. .

(94 adet) (77 adet) (12 adet) (69 adet) (53 adet) (144 adet) (24 adet) (47 adet) Yekün Araklı Tatlar Hisar Benli Kılıç . Sanayi ve Ticaret Alanında Uğraşanlar Sivrihisar’da sanayi ve ticaret alanında uğraşanlar 522 adet olup genel toplamın % 39. Bu grup kendi içinde şu şekilde kategorize edilebilir: a) Giyim eşyası üreten ve satanlar b) Deri işi ile uğraşanlar c) Dokumacılıkla uğraşanlar d) Yiyecek ve içecek maddeleri üretenler e) Madeni eşya üretenler f) Ticaretle uğraşanlar g) İnşaatla uğraşanlar h) Taşımacılıkla Nakliyecilikle Uğraşanlar Bunları kısaca açıklayalım.3.5’ine tekabül eder ki meslek grupları içinde sayıca en önde olan gruptur.3.48 Tablo 15: İşçiler Müslim Akdoğan Şeyh Baba Yusuf Hacı Ashab Hacı Hasan Camiikebir Hacı Eskici Gazi Sinan Hacı Veysi Hazinedar Kutbettin Faruklar Kethuda Karabaş Demirci Çopuk Yenice 1 2 Elmalı 1 Ari 2 3 4 5 6 7 8 Hidmetkar Amele Çoban Hidmetkar Sayis Sığırtmaç Tablakar Tellak Yekün 5 2 1 10 4 1 8 7 2 1 7 1 3 2 4 1 1 1 3 1 3 4 1 2 1 5 1 1 3 2 2 4 1 2 3 9 1 10 4 2 3 2 1 1 2 5 1 18 3 6 1 1 1 1 1 8 18 5 11 8 5 6 4 1 9 4 7 5 7 15 15 8 8 1 26 4 5 15 117 20 59 23 1 1 35 209 3.

buradaki hayvancılığın da önemli bir göstergesidir. mesleklerin ne kadar yaygın olduğunu göstermektedir. Giyim Eşyası Üreten ve Satanlar Bu grubun başında 42 adetle terziler (37 usta. 5 kalfa) ve 47 adetle yemeniciler (30 usta. 12 şakirt) gelmektedir ki bu sayılar.49 3. debbağ kalfası (16 adet) ve keçe üreten keçeci (21 adet). semer üreten semerciler (2 adet) takip etmektedir.3. papuççu (3 adet).3. Tatlar Yenice Yekün 4 2 2 1 Araklı Benli Kılıç .1.3. papuççu şakirdi (1 adet) gelmektedir. 15 kalfa. Daha sonra ise çorapçı (4 adet).2. Tablo 16: Giyim Eşyası Üreten ve Satanlar Müslim Akdoğan Şeyh Baba Yusuf 1 1 3 1 1 5 2 Hacı Ashab Hacı Hasan Camiikebir Hacı Eskici Gazi Sinan Hacı Veysi Hazinedar Hisar Kutbettin Faruklar Kethuda Karabaş Demirci Elmalı Çopuk 1 Çorapçı 2 Papuççu 3 Pabuççu Şakirdi 4 Terzi 5 Terzi Kalfası 6 Yemenici 7 Yemenici Kalfası 8 Yemenici Şakirdi Yekün 1 1 1 1 8 2 3 1 1 1 1 2 1 8 1 1 2 1 1 2 1 1 3 1 2 2 3 1 1 3 2 5 3 3 1 10 1 5 5 9 4 1 1 5 5 7 5 7 7 3 1 3 1 2 1 1 1 1 2 37 5 2 30 3 15 1 2 10 96 3. keçeci kalfası (5 adet) gelmektedir. Bunları sırasıyla binek hayvanlarına eğer takımı yapan saraç (5 adet).3. Deri işi ile uğraşan mesleklerin yoğun oluşu. Deri İşi İle Uğraşanlar Bu grubun başında deri tabaklayan debbağ (28 adet).

iplik boyayan boyacılar (5 adet).3. tiftik dokuyan tiftikçiler (3 adet) ve mutaf (1 adet) girmektedir. Tablo 18: Dokumacılıkla Uğraşanlar Müslim Akdoğan Şeyh Baba Yusuf Hacı Hasan Hacı Ashab Camiikebir Hacı Eskici Gazi Sinan Hacı Veysi Hazinedar Kutbettin Faruklar Kethuda Karabaş Demirci Çopuk Yenice 1 2 3 4 Bezzaz Boyacı Mutaf Tiftikçi Yekün 1 1 1 1 1 2 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 12 Yekün 3 5 1 3 Elmalı Araklı Tatlar Hisar Benli Kılıç Yekün 2 Araklı Tatlar Hisar Benli Kılıç .3. Dokumacılıkla Uğraşanlar Bu gruba ise bezzaz (3 adet).50 Tablo 17: Deri İşi İle Uğraşanlar Müslim Akdoğan Şeyh Baba Yusuf Hacı Ashab Hacı Hasan Camiikebir Hacı Eskici Gazi Sinan Hacı Veysi Hazinedar Kutbettin Faruklar Kethuda Karabaş Demirci Çopuk Yenice 3 1 4 Elmalı 1 Debbağ 2 Debbağ Kalfası 3 Keçeci 4 Keçeci kalfası 5 Sarraç 6 Semerci 5 2 1 2 1 5 6 3 1 1 1 1 2 5 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 3 2 1 1 2 5 4 2 2 2 3 2 1 1 5 2 1 1 28 16 21 5 5 1 1 1 11 2 3 2 3 3 8 2 1 10 3 5 Yekün 77 3.3.

Bunları sırasıyla bakırcı (1 adet). koku. demirci kalfası (8 adet) gelmektedir. dünbükçü (1 adet). Daha sonra sırasıyla ekmek üreten etmekçiler (7 adet).3. kasap çırağı (1 adet). iplik satan attarlar (10 adet) gelmektedir.3.3. kafesçi (1 adet). kalaycı kalfası (1 adet).5.51 3. ihtisap kantarcısı (1 adet). kahve üreten kahveci (7 adet). kasap (8 adet). iğne.3. Yekün Araklı Tatlar Hisar Benli Kılıç .4 Yiyecek ve İçecek Maddeleri Üretenler Yiyecek ve içecek üretenlerin başında bakkallar (25 adet) ve baharat. kasap kalfası (4 adet) ve manav (1 adet) takip etmektedir. Tablo 19: Yiyecek ve İçecek Maddeleri Üretenler Müslim Akdoğan Şeyh Baba Yusuf Hacı Ashab Hacı Hasan Camiikebir Hacı Eskici Gazi Sinan Hacı Veysi Hazinedar Kutbettin Faruklar Kethuda Karabaş Demirci Çopuk Yenice 2 1 1 1 3 6 7 8 1 4 2 1 Elmalı 1 Attar 2 Bakkal 3 Etmekçi 4 Etmekçi 5 6 7 8 9 1 1 1 2 1 1 2 3 1 1 1 1 1 1 1 1 4 2 1 1 1 1 4 1 2 2 10 25 7 Kalfası Kahveci Kasap Kasap Çırağı Kasap Kalfası Manav Yekün 1 2 1 2 1 1 1 3 3 1 1 1 1 1 1 1 4 3 4 3 2 1 6 1 2 2 3 1 11 5 4 1 4 10 69 3. nalbant şakirdi (1 adet) izlemektedir. kuyumcu (2 adet). kalaycı (6 adet). Madeni Eşya Üretenler Bu grubun başında ise demir işleri ile uğraşan demirci (23 adet). etmekçi kalfası (6 adet).

Redhouse. İstanbul 1992. mahalle aralarında ufak tefek eşya satan kişi. boğçacı (41 adet).6. mum satan mumcu (1 adet)’dur. Ticaretle Uğraşanlar Bu grupta yer alanlar eski eşya alıp satan eskici (38 adet). çerçi54 (20 adet).3. Bu grupta dikkati çeken husus ziraatle meslek olarak uğraşmayan gayri müslimlerin özellikle bu alanda gayret göstermeleridir. tütün satan duhancı (10 adet). Çağrı Yay. 54 Çerçi. çerçilerin hepsi ve tüccarların çoğunluğu gayri müslimlerden oluşmaktadırlar. tüccar (34 adet). s. Turkish and English Lexicon.3. Yekün Araklı Tatlar Hisar Benli Kılıç .717.52 Tablo 20: Madeni Eşya Üretenler Müslim Akdoğan Şeyh Baba Yusuf Hacı Ashab Hacı Hasan Camiikebir Hacı Eskici Gazi Sinan Hacı Veysi Hazinedar Kutbettin Faruklar Kethuda Karabaş Demirci Çopuk Yenice 1 1 2 Elmalı 1 Bakırcı 2 Demirci 3 Demirci 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 2 3 1 5 1 2 1 2 1 23 8 1 1 1 6 1 2 8 1 kalfası 4 Dünbükçü 5 İhtisap 6 7 8 9 10 Kantarcısı Kafesçi Kalaycı Kalaycı Kalfası Kuyumcu Nalbant Şakirdi Yekün 1 1 3 1 2 3 2 1 1 5 1 1 2 8 1 1 5 1 10 1 8 3 3 2 1 11 Nalbant 53 3. Mahalle arasında bohça ile eşya satan boğçacıların hepsi.

dülger kalfası (4 adet).3. dülger şakirdi (1 adet) ile inşaatta çalışan bina yapıcıları (8 adet) ve çilingir (1 adet)’dir.3. İnşaatla Uğraşanlar Bu gruptakiler ise kereste işi ile uğraşan dülger(10 adet).7.53 Tablo 21: Ticaretle Uğraşanlar Müslim Akdoğan Şeyh Baba Yusuf Hacı Ashab Hacı Hasan Camiikebir Hacı Eskici Gazi Sinan Hacı Veysi Hazinedar Kutbettin Faruklar Kethuda Karabaş Demirci Çopuk Yenice 2 3 1 1 7 Elmalı 1 2 3 4 5 6 Boğçacı Çerçi Duhancı Eskici Mumcu Tüccar Yekün 35 15 5 9 5 3 2 2 2 2 1 1 4 1 1 2 2 3 2 1 1 1 2 1 1 2 1 5 2 2 8 1 2 1 1 8 11 2 6 1 1 1 1 1 5 3 2 1 1 2 4 2 9 46 20 10 38 1 34 64 5 5 4 2 14 149 3. Tablo 22: İnşaatla Uğraşanlar Müslim Akdoğan Şeyh Baba Yusuf Hacı Ashab Hacı Hasan Camiikebir Hacı Eskici Gazi Sinan Hacı Veysi Hazinedar Kutbettin Faruklar Kethuda Karabaş Demirci Çopuk Yenice 1 3 4 Elmalı Yekün 1 10 4 1 8 24 Yekün Araklı Araklı Tatlar 1 1 Hisar Benli Kılıç 1 Çilingir 2 Dülger 3 Dülger Kalfası 4 Dülger şakirdi 5 Yapıcı Yekün 1 1 1 2 2 3 1 1 1 1 1 1 2 1 1 5 1 1 1 2 1 3 1 1 1 1 Tatlar Hisar Benli Kılıç .

meşayıhı izam (1 adet). Taşımacılıkta/Nakliyecilikle Uğraşanlar Bu grupta ise binek hayvanlarını kullanarak nakliye işi ile uğraşan kiracılar (43 adet).3. müezzin (3 adet). sürücü (1 adet) yer almaktadır. dini ve sosyal yapılarda hisseleri bulunan mütevelliler (5 adet)’dir. Dini Görevliler Bu görevlilerin başında mahalle.4. Bunlar: a) Dini görevliler (66 adet) b) Eğitim alanında hizmet verenler (10 adet) c) Askeri. idari ve içtimai alanda hizmet verenler (49 adet) Bunları kısa kısa açıklayalım. tekkelerde görev yapan tekyeneşin (3 adet).1.8. zaviyedar (1 adet). 3.3. hafız (2 adet). arabacı (1 adet). araba kiracıları (2 adet). Yekün Araklı Tatlar Hisar Benli Kılıç . köy ve yaylalarda görev yapan imamlar (47 adet) gelmektedir.4.3.3. Tablo 23: Taşımacılıkla/Nakliyecilikle Uğraşanlar Müslim Akdoğan Şeyh Baba Yusuf Hacı Hasan Hacı Ashab Camiikebir Hacı Eskici Gazi Sinan Hacı Veysi Hazinedar Kutbettin Faruklar Kethuda Karabaş Demirci Çopuk Yenice 2 5 5 Elmalı 1 Araba Kiracısı 2 Arabacı 3 Kiracı 4 Sürücü 1 1 4 4 2 3 1 2 3 1 3 1 2 1 3 1 1 5 4 2 1 3 1 2 1 3 1 5 4 1 1 1 4 5 3 3 1 43 1 47 Yekün 3. Diğerleri ise kayyum (1 adet). cami katibi (3 adet).54 3. Görevliler Bu gruptakileri üçe ayırmak mümkündür.

4.2. Eğitim Alanında Hizmet Verenler Bu grupta mahallelerde insanların eğitimi ile uğraşan müderris (7 adet) mektep hocaları (2 adet) ve dersiâm (1 adet) bulunmaktadır.3. Tablo 25: Eğitim Alanında Hizmet Verenler Müslim Akdoğan Şeyh Baba Yusuf Hacı Ashab Hacı Hasan Camiikebir Hacı Eskici Gazi Sinan Hacı Veysi Hazinedar Kutbettin Faruklar Kethuda Karabaş Demirci Çopuk 1 Dersiam 2 Mektep 1 1 1 2 2 1 1 2 Hocası 3 Müderris Yekün 1 1 2 2 1 1 1 Yenice Yekün 1 2 7 10 Elmalı Araklı Tatlar Hisar Benli Kılıç Yenice Yekün 1 1 1 2 3 3 3 5 47 66 Elmalı Araklı Tatlar Hisar Benli Kılıç .55 Tablo 24: Dini Görevliler Müslim Akdoğan Şeyh Baba Yusuf Hacı Ashab Hacı Hasan Camiikebir Hacı Eskici Gazi Sinan Hacı Veysi Hazinedar Kutbettin Faruklar Kethuda Karabaş Demirci Çopuk 1 Kayyum 2 Meşayıhı İzam 3 Zaviyedar 4 Hafız 5 Cami Hatibi 6 Müezzin 7 Tekyeneşin 8 Mütevelli 9 İmam Yekün 1 1 1 4 4 1 5 7 6 8 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 2 2 2 3 3 4 4 1 1 1 2 1 2 2 4 1 4 5 2 3 1 1 3 9 3 3 3 4 3.

kethüda (3 adet). yeniçeri zabitlerinden muhzır (1 adet). Bunların dışındakiler ise emniyet görevlileri zaptiyeler (10 adet). İdari ve Sosyal Alanda Hizmet Verenler Müslim Akdoğan Şeyh Baba Yusuf Hacı Ashab Camiikebir Hacı Eskici Hacı hasan Gazi Sinan Hacı Veysi Hazinedar Kutbettin Faruklar Kethuda Karabaş Demirci Çopuk Yenice 1 2 1 1 1 1 1 1 9 Elmalı 1 Asiyabı Yeniçeri 2 Askeri Müstahdem 3 Askeri Sipahi 4 Bekçi 5 Dideban İhtisabı 6 Kaza Müdürü 7 Kethuda 8 Kocabaşı sani 9 Mecnun 10 Milletbaşı 11 Muhtarı Evvel 12 Muhtarı Sani 13 Muhzır 14 Müdür Katibi 15 Odabaşı 16 Sai 17 Tımarlı Süvari 18 Zaptiye 19 Ziraat Müdürü Yekün 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 5 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20 19 1 1 1 1 1 10 1 51 1 1 1 1 1 2 3 2 2 4 1 2 2 2 2 2 3 3 2 5 1 2 2 3 5 3. muhtar-ı sâni (19 adet).3. odabaşı (1 adet). askeri müstahdem (4 adet).56 3. didebân ihtisabı (1 adet). haber piyadesi olan sâ’i (1 adet).4. müdür katibi (1 adet).3. kocabaşı sâni (1 adet). Askeri. İdari ve Sosyal Alanda Hizmet Verenler Bu grubun başında toplamda ve yüzde hesaplarında başka meslekleri de olduğundan dolayı dahil etmediğimiz (muhtar 1 adet) muhtar-ı evvel (20 adet). bekçi (5 adet). Çeşitli Hizmetlerde Uğraşanlar Yekün Araklı Tatlar Hisar Benli Kılıç . değirmen askeri olan asiyabı yeniçeri (1 adet).Az önce de belirttiğimiz gibi özellikle sayımlarda yardımcı olan bu idari yetkililerin başka meslekleri de vardır. askeri sipahi (1 adet). tımarlı süvari (1 adet). ziraat müdürü (1 adet)’dür. kaza müdürü (1 adet).3. Tablo 26: Askeri. milletbaşı (1 adet) gelmektedir.5.

berber kalfası (1 adet). kayıp olanlar mefkud (1 adet) izlemektedir. yazılmayan ve bizim belirsiz (45 adet) diye belirttiğimiz grup vardır.6. seele-dilenci (1 adet). duyuru yapan dellalar (2 adet). dul (3 adet). emekli tekaüt (3 adet). duhan (tütün) kıyıcısı (2 adet).3. talebe (17 adet). berber şakirdi (1 adet). duhanfurüz (tütün parlatıcısı) (1 adet). Bunları sırasıyla yetim (23 adet).57 Bu gruptakiler ise toplumda farklı hizmetlerde bulunan mesleklere sahip hane reisleridir. ihtiyar (2 adet). Tablo 27: Çeşitli Hizmetlerde Uğraşanlar Müslim Akdoğan Şeyh Baba Yusuf Hacı Ashab Hacı Ashab Hacı Hasan Camiikebir Gazi Sinan Hacı Veysi Hazinedar Kutbettin Faruklar Kethuda Karabaş Demirci Çopuk Yenice 1 1 2 Elmalı 1 Berber 2 Berber Kalfası 3 Berber Şakirdi 3 1 1 1 1 4 2 1 2 1 2 18 1 1 4 Dellal 5 Duhan Kıyıcısı 6 Duhanfuruz 7 Hamamcı 8 Kahveci Tabii Yekün 1 1 1 1 2 4 1 2 1 1 1 4 2 2 4 1 4 1 1 2 2 1 1 3 29 3. Yekün Araklı Tatlar Hisar Benli Kılıç . Berber (18 adet). Ardından defterlerde meslekleri. Meslekleri Belli Olmayanlar Bu grubun başında 55 kişi ile fakir ve ianeyle geçinenler vardır. hamamcı (1 adet) kahveci tâbii/ çalışanı (3 adet)’dır.

boğçacılık(bohçacılık) ve tüccarlıkta yoğunlaşmışlardır. Gayri müslimlerin ise gerek yaşadığı coğrafyadan gerekse Osmanlı toplumundaki genel yapısından dolayı daha çok zanaat ve ticaret işlerinde özellikle de çerçicilik.58 Tablo 28: Mesleği Belli Olmayanlar Müslim Akdoğan Şeyh Baba Yusuf Hacı Ashab Hacı Hasan Camiikebir Hacı Eskici Gazi Sinan Hacı Veysi Hazinedar Kutbettin Faruklar Kethuda Karabaş Demirci Çopuk Yenice 1 8 2 Elmalı 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Alil Belirsiz Firari Mefkud Seele Talebe Tekaüt Fakir/İane Dul İhtiyar Yetim Yekün 1 4 1 4 2 2 3 2 1 1 7 1 1 1 1 1 3 1 3 1 5 1 1 2 1 1 1 3 1 2 1 5 2 1 1 8 1 4 16 10 7 1 2 2 4 7 8 5 1 1 7 1 3 3 3 2 1 11 12 6 11 3 1 2 6 3 2 2 2 1 1 2 2 1 2 3 4 1 1 1 1 6 1 4 4 45 7 1 1 2 17 2 3 15 55 3 2 2 23 32 161 Meslek gruplarını incelediğimizde tarım ve ziraat işlerini müslümanların yaptıkları gözlenmektedir. Tablo 29: Gayri Müslimlerin Meslekleri 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Amele Belirsiz Boğçacı Çerçi Dülger Eskici Fakir/ianeyle Hizmetkar Kasap Kalfası Kocabaşı Sani Kuyumcu Milletbaşı Nalbant Odabaşı Pabuççu Terzi Terzi kalfası Tüccar Yapıcı Yetim Yekün Benli 10 35 15 1 5 3 8 1 2 3 1 8 2 9 2 2 107 1 7 1 12 2 2 1 7 1 18 Kılıç Müslim Akdoğan 1 1 6 1 Yenice 2 Yekün 13 1 41 20 1 6 3 10 2 1 2 1 3 1 2 10 2 25 3 3 150 1 3 1 2 1 11 Yekün Araklı Tatlar Hisar Benli Kılıç . Ayrıca Sivrihisar’daki var olan kuyumcular da gayrimüslim Ermeniler’dir.

59 Tablo 30: Müslümanların Meslekleri Müslim Akdoğan Şeyh Baba Yusuf Hacı Ashab Hacı Hasan Camiikebir Hacı Eskici Gazi Sinan Hacı Veysi Hazinedar Kutbettin Faruklar Kethuda Karabaş Demirci Çopuk Yenice 1 13 2 1 5 13 1 1 1 4 1 10 1 25 5 44 18 1 1 3 5 3 1 1 59 4 28 16 1 2 23 8 1 2 1 8 20 3 1 1 1 1 87 Elmalı 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 Ağnam Taciri 6 Alil 4 Amele 104 Araba Kiracısı 2 Arabacı 1 Ari Hidmetkar 5 Ashabı Ağnam 13 Ashabı çiftlikat 1 Asiyabı Yeniçeri 1 Askeri Müstahdem 4 Askeri Sipahi 1 Attar 10 Bakırcı 1 Bakkal 25 Bekçi 5 Belirsiz 45 Berber 18 Berber Kalfası 1 Berber Şakirdi 1 Bezzaz 3 Boyacı 5 Cami Hatibi 3 Çapul 1 Çilingir 1 Çoban 59 Çorapçı 4 Debbağ 28 Debbağ Kalfası 16 Değirmenci 1 Dellal 2 Demirci 23 Demirci kalfası 8 Dersiam 1 Dideban İhtisabı 1 Duhan Kıyıcısı 2 Duhancı 10 Duhanfuruz 1 Dul 3 Dülger 9 Dülger Kalfası 4 Dülger şakirdi 1 Dünbükçü 1 Erbabı Ağnam 1 Erbabı Ziraat 259 Eskici 32 1 5 4 7 2 7 2 3 4 1 3 1 3 2 5 3 2 1 1 3 1 10 4 1 4 18 3 1 2 3 6 4 104 1 1 1 2 1 1 2 1 5 1 1 1 1 1 1 2 4 3 1 1 4 1 1 2 2 1 3 2 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 5 3 1 2 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 8 5 5 13 25 9 3 2 1 2 1 2 20 3 2 1 3 2 8 1 7 8 2 8 5 6 1 21 4 1 19 1 4 1 1 1 2 2 1 3 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 3 1 5 1 2 1 2 1 1 2 1 4 1 2 1 1 1 1 5 4 2 4 9 2 2 2 1 3 1 6 1 5 2 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 4 1 2 1 1 1 4 1 3 1 5 2 1 1 1 1 1 4 1 2 2 2 2 1 1 1 2 10 1 3 9 4 1 1 1 259 32 Yekün Araklı Tatlar Hisar Benli Kılıç .

60 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 Etmekçi 7 Etmekçi Kalfası 6 Fakir/İaneyle 44 Firari 7 Haffaf 1 Hafız 2 Hamamcı 1 Hidmetkar 13 İhtisap Kantarcısı 1 İhtiyar 2 İmam 47 Kafesçi 1 Kahveci 7 Kahveci Tabii 3 Kalaycı 6 Kalaycı Kalfası 1 Kasap 8 Kasap Çırağı 1 Kasap Kalfası 2 Kayyum 1 Kaza Müdürü 1 Keçeci 21 Keçeci kalfası 5 Kethuda 3 Kiracı 43 Mahbu 1 Muhzır 1 Manav 1 Mecnun 1 Mefkud 1 Mektep Hocası 2 Meşayıhı İzam 1 Muhtar 1 Muhtarı Evvel 20 Muhtarı Sani 19 Mumcu 1 Mutaf 1 Müderris 7 Müdür Katibi 1 Müezzin 3 Mütevelli 5 Nalbant 5 Nalbant Şakirdi 1 Pabuççu Şakirdi 1 Sai 1 Sarraç 5 Seyis 1 Sebzevatçı 5 Seele 1 Semerci 2 Sığırtmaç 1 Süpürgeci 1 Sürücü 1 Tablakar 1 Talebe 17 1 2 1 1 2 6 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 4 1 3 1 1 3 1 2 1 4 1 1 1 1 1 6 1 1 15 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 7 6 52 7 1 2 1 13 1 2 47 1 7 3 6 1 8 1 2 1 1 21 5 3 43 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 7 1 3 5 5 1 1 1 5 1 5 1 2 1 1 1 1 17 1 1 1 1 4 5 1 1 6 1 1 2 3 4 3 1 1 1 1 2 4 2 1 1 3 3 3 1 1 1 3 1 2 3 1 3 1 1 1 1 2 1 1 2 3 1 1 4 3 1 2 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 4 1 1 4 3 5 2 1 1 1 1 2 2 3 1 1 1 1 1 2 5 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 3 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 .

61 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 Tekaüt Tekyeneşin Tellak Terzi Terzi Kalfası Tiftikçi Tımarlı Süvari Tüccar Yapıcı Yemenici Yemenici Kalfası Yemenici Şakirdi Yetim Zaptiye Zaviyedar Ziraat Müdürü Yekün 3 3 2 27 3 3 1 9 5 30 15 2 20 10 1 1 1205 30 1 1 2 1 3 1 1 2 3 1 1 8 1 1 1 1 3 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 3 1 1 3 5 3 3 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 3 1 2 2 3 1 2 3 3 2 27 3 3 1 9 5 30 15 1 1 4 2 1 1 2 1 31 66 81 68 32 28 19 74 29 48 36 7 2 20 10 1 1 1 1 63 71 73 54 41 98 28 196 1173 2 1 3 2 3 1 .

Tarih Enstitüsü Neşriyatı.L.62 4. Asırma Osmanlı İmparatorluğu’nda Zirai Ekonominin Hukuki ve Mali Esasları.5 dönüm arazileri bulunmaktadır. Ekili olmayan tarlaların nadasa bırakılmış olduğu ve neredeyse ekili tarlalar kadar büyüklük arzettiği gözükmektedir.I. ekili olmayan. XXIII. Barkan.2 Toprakların 4150 dönümü mezru yani ekili. s. topraktan daha fazla imkanı sağlayan rotasyon sistemleri idi. Şehirde Toprağın Mahallelere Göre Dağılımı Sivrihisar’da hane sahiplerinin toplam olarak 11. BÖLÜM ZİRAAT VE HAYVANCILIK 4. C.92. C. s. Ankara.1 Bugün dönüm ortalama 1000 m2 olarak kabul edilmektedir.2’sini de nadasa bırakmıştır. Bilindiği gibi toprağın azalan verim gücünü yenilemenin en basit yollarından biri de toprağı dinlendirmek yani nadasa bırakmaktır. . İstanbul 1943. 2 Halil İnalcık. Böylece her yıl toprakların önemli bir bölümü boş bırakılıyordu. Toprağı boş bırakma süresi daha çok bir yıldı. “Osmanlılar’da Raiyyet Rüsumu”. ve XVI.8’ini ekmiş % 43. nadasa bırakılmış tarlalar ise % 30 gibi büyük oranlara karşılık gelmektedir.1. rotasyon sistemlerinin uygulanıp uygulanmadığını bilememekle birlikte nadasa bırakılmış toprağın büyüklüğüanlattığımız sebeplerden ötürü-anlaşılmaktadır. Osmanlı işçisi daha çok toprağını iki ya da üç yılda bir dinlendirerek verim gücünü kazandırmaya çalışıyordu. Bu sistemler nisbeten yoğun ve tarımın gelişmiş olduğu bölgelerin verimli topraklarında kullanılmıştır. XV. 1 Ö. Toprağın verim gücünü artırmanın diğer bir şekli ise belirli aralıklarla her yıl toprağa değişik ürünler ekerek. İ. Hüdâvendigâr Livası kanunlara göre boyu ve genişliği normal adımlarla 40’ar adım olan bir saha. Belleten. Dönüm. s. alan olarak tarif edilmiştir.8.3 Sivrihisar’da temettu sayımlarından.140. Kanunlar.F. Yani toprak sahipleri ziraatla ilgili olan topraklarının % 56.E. Toplam toprak miktarına göre ise ekili alan tarlalar % 40’a. 3430 dönümü ise gayri mezru (ekili olmayan) tarlalardır.582.Ü.

Yüzyıl Tarım Ekonomisi. en az Hacı Eshab (12 dönüm). Eren Yay. Demirci. Mahalle başına 205 dönüm ekili alan düşer ki Yenice. 87 75 189 342 91 15 65 12 139 38 35 65 120 97 184 80 166 50 193 15 1372 3430 107 97 296 448 149 29 65 15 262 60 60 144 130 173 237 80 273 61 276 39 1509 4510 10 Hacı Eskici 11 Hacı Hasan 12 Hacı Veysi 13 Hazinedar 14 Hisar 15 Karabaş 16 Kethuda 17 Kılıç 18 Kutbettin 19 Müslim Akdoğan 20 Şeyh Baba Yusuf 21 Tatlar 22 Yenice Yekün Tabloya baktığımızda ekili alanların en çok Yenice (1509 dönüm). Demirci (488 dönüm). İstanbul 1998.88-89. Mahalle başına 155. Kethüda ve Kutbettin mahallelerinin dışında kalan mahalleler bu ortalamanın altında kalmaktadır. ve Tatlar (15 dönüm) mahalleleridir. s. Tatlar (39 dönüm) mahallelerinde olduğu görülmektedir. 3 Tevfik Güran.9.Hacı Eskici.63 Tablo 31: Ziraatle İlgili Tarlalar Mahalleler Araklı Benli Camiikebir Çopuk Demirci Elmalı Faruklar Gazi Sinan Hacı Eshab Mezru Tarla Dönüm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Gayri Mezru Tarla D. Çopuk (15 dönüm) mahallelerinde. 19.41 dönüm düşmektedir ki bu da tarımla ilgili toprakların toplam içinde hane başına düşen en büyük kısmını oluşturduğunu bize göstermektedir.59 dönüm arazi düşmektedir. . Yine ekili alanlar hane başına 3. hane başına da 2. en az ise Hacı Eshab (15 dönüm). Çopuk. Nadasa bırakılan araziler ise en çok Yenice (1372 dönüm) ve Demirci (342 dönümdür) mahallerinde. Şeyh Baba Yusuf.

64

Bu kısım da en son olarak gayri müslimlerin zirai alanlarına değinmek gerekir. Gayri müslimlerin ne ekili ne de nadasa bırakılmış arazileri mevcut değildir. Toplam arazilerin 1305 dönümünde ise bağcılık yapılmaktadır. Genel toplamın % 11,7’sine tekabül etmektedir. Bostan alanları ise hane sahiplerinin kendi ihtiyaçlarını karşılayacak ölçüde domates, hıyar, biber gibi sebzeler yetiştirilen alanlar olup geniş bir ölçekle işlenmemiştir. Bostan tarlaları 430 dönüm olup toplam arazinin % 3,8’i gibi diğer tarlalardan küçük bir yüzdeye sahiptir. Buradan anlaşılan da Osmanlı iktidarının dayanmış olduğu ilkelerden iaşe (provizyonizm) ilkesi gereğince4 mahalle ve köy sakinleri önce kendi ihtiyaçlarını karşılamışlar, daha sonra da pazara götürüp satmışlardır. Kazaların ihtiyacı giderilmedikçe de dışarıya satmamışlar, devlet de zaten böyle bir duruma müsaade etmemiştir.5 Tasarruf edilen toprak birimlerinden çayırlar 1449 dönüm ve % 13 ile üçüncü büyük dilime sahiptir. Daha sonra ise 11,5 dönüm ile bahçe ve 3 dönüm ile cehri, 2 dönüm ile haşhaş tarlaları gelmektedir. Şekil 1 : Toprağın Tasarrufu
Bağ; 1305; 12% G. Mezru; 3430; 32% Bostan; 430; 4% Çayır; 1449; 13% Diğer; 16,5; 0%

Bağ Bostan Çayır Diğer Mezru G. Mezru

Mezru; 4150; 39%

4

Mehmet Genç, Osmanlı İmparatorluğu’nda Devlet ve Ekonomi, Ötüken Yay, İstanbul 2000, s.6162. 5 Genç, a.g.e, s.61.

65

Tablo 32: Toprakların Mahallelere Dağılımı
Mahalleler Mezru Tarla Dönüm 107 97 296 448 149 29 65 15 262 60 60 144 130 173 237 80 273 61 276 39 1509 4510 Gayri Mezru Tarla D. 87 75 189 342 91 15 65 12 139 38 35 65 120 97 184 80 166 50 193 15 1372 3430 Bağ Dönüm 63 145 28 53 57 62 30 20 13 55 20 61 25 15 44 67 107 57 43 77 28 235 1305 64 430 603 1449 11,5 3 2 43 8 36 6 23 10 1 Bostan Dönüm 21 11 32 52 8 9 11 2 43 25 3 33 8 290 13 5 3 319 9 9 48 8 31 2 9 0,5 Çayır Dönüm. 5 27 26 35 1 3 Bahçe Dönüm Cehri Korusu Dönüm Haşhaş Dönüm

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Araklı Benli Camiikebir Çopuk Demirci Elmalı Faruklar Gazi Sinan Hacı Eshab

10 Hacı Eskici 11 Hacı Hasan 12 Hacı Veysi 13 Hazinedar 14 Hisar 15 Karabaş 16 Kethuda 17 Kılıç 18 Kutbettin

Müslim Akdoğan
19

Şeyh Baba Yusuf
20 21 Tatlar 22 Yenice

Yekün

4.2. Toprağın Etnik Yapıya Göre Dağılımı 11140,5 dönüm arazinin 10911,5 dönümü müslümanlara 229 dönümü ise gayri müslimlere aittir. Bir başka söyleyişle % 97,9’u müslümanlara, % 21,1’de gayri müslimlere aittir.

66

Şekil 2: Toprakların Etnik Yapıya Göre Dağılımı

Gayrimüslimlere ait araziler 2,1%

Müslümanlara ait araziler 97,9%

Toprağın hane başına düşen ortalamasına baktığımızda ortaya çıkan sonuçlar şunlardır: Müslümanlarda hane başına 9,28 dönüm toprak düşerken gayri müslimlerde 1,56 dönüm toprak düşmektedir. Müslümanların sahip olduğu en büyük arazi grubu ekili alanlardır (4510 dönüm). Ardından, nadasa bırakılmış araziler (3430 dönüm), çayırlar (1449 dönüm), ve bağcılık yapılan alanlar (1076 dönüm) gelmektedir. Gayri müslimlerin sahip olduğu araziler ise ziraatle ilgili değil de bağcılık yaptıkları alanlar olup 229 dönümden ibarettir.

Tablo 33: Toprağın Etnik Yapıya Göre Dağılımı
Mezru Tarla Etnik Grup Müslümanlar Gayri Müslimler Toplam % 4510 40,4 3430 30,7 Dönüm 4510 Gayri Mezru Tarla D. 3430 Bağ Dönüm 1076 229 1305 11,6 430 3,8 1449 13 16,5 1,4 Bostan Dönüm 430 Çayır Dönüm. 1449 Diğer Toplam Dönüm 16,5 10911,5 229 11140,5 100 97,9 2,1 100 %

Tarih Boyunca Ermeniler. pirinç b. peynir gibi ürünlerle ilgili bililer kayıtlarda yazılı değildir. mercimek c.75. Tarla Ürünleri (Bitkisel Üretim) a.67 Osmanlı Devleti’nde Ermeniler’in sanat ve ticaretle. burçak. 4. Sınai Bitkiler : Haşhaş. a. s. kimnon (kimyon) 2. 1. Truva Yay.6 Sivrihisar’da da bu durum geçerli olup ticaret ve sanatkarlıkla geçimlerini sağladıklarını görmekteyiz. Hayvan ürünleri Bu ürünlerle ilgili bilgileri temettuat sayımlarında şahısların isimlerinin üzerinde bulunan o şahsın verdiği ayni ve bedeli öşürlerinden anlamaktayız.45. Güran. mimari ve kuyumculukla ilgili kabiliyetlerinin var olduğu bilinmektedir. Baklagiller : Fasülye. . Bağ ve bahçe ürünleri 3.. afyon. şair (arpa). Bağ ve bahçelerde ne yetiştirildiğine ilişkin bilgi ile hayvanlardan elde edilen at.. s. duhan (tütün). Tahıllar : Hınta (buğday).3.g. süt. 6 7 Sadi Kocaş.e. Ankara 1970. Eldeki verilerle yalnızca tarla ürünlerine ait ayrıntıları zikretmek mümkündür. Sadece bağcılıkla uğraşmışlardır. nohut. Hem bu özelliklerinden hem de ziraate elverişli arazilerinin olmayışından dolayı zirai üretimleri söz konusu değildir. darı. Yetiştirilen Ürünler Sivrihisar’da yetiştirilen tarım ürünlerini Osmanlı tarım istatikçilerinin yaptığı gibi7 şu şekilde sıralayabiliriz.

Tablo 35: Yetiştirilen Tahıl Ürünleri-1844 Tahıllar Buğday Arpa Burçak Toplam Kile 13643 3843.4 15.5 17957.e. Bkz. Osmanlı Tarih Lügati.F.165 8352. 187. bakla (40 kıyye).3 17956.3 kile).4 2.F Yay. Enderun Yay.) . Tarih Lugati. Hinz.39 464929. a.7 100 Kile. Tablo 36: Yetiştirilen Baklagiller-1844 Baklagiller Fasulye Nohut Baklagiller Toplam 8 Kıyye 5 210 40 255 Kilo 6.6 327. Mithat Sertoğlu. Hınz.415 269. bir cins hububat ölçüsü olup imparatorluğun muhtelif yerlerinde farklı kıymette olmuştur.1 Sivrihisar’da yetiştirilen en önemli tarla ürünü olan tahıllar şunlardır: Buğday (13643).m.656 kg..g. İst. s.(Haz.165 % 1.43 51.E.. Kepeci.258.5 255 6510 6765 Kıyye9 Kilo10 460717. a.83 13265.260. arpa (3843.V. “İslam’da Ölçü Sistemleri” .5 470. Bunun yanında karşımıza şinik ifadesi çıkmıştır ki bu da kilenin dörtte biridir. 1 kile=20 İstanbul okkası=25..g.s. 1990.32 327. fasülye (5 kıyye). Kamil Kepeci.33 469397. Esas olarak İstanbul kilesi baz alındığından biz de bu hesabı kullandık.68 Tablo 34: Yetiştirilen Tarla Ürünleri Ürünler Tahıllar Baklagiller Sınaî Bitkiler Toplam Kile8 17957. s. 30. W. 9 Kıyye. Türklük Araştırmaları Dergisi. okka adı verilen eski ağırlık ölçüsü olup baklagil ve sınai ürünlerin ölçümünde kullanılmıştır ve 1282 grama eşittir. 10 Kile ve kıyye ölçülerinin kg’ye çevirerek hesapların kolaylaşmasına çalıştık.M.İstanbul 1986.Ü.02 % 76 21. Bkz.8 Kilo 353054.C.8 98608..49.9 82.5 kile) ve burçak (470. İstanbul 1952. s.6 100 Yetiştirilen baklagilleri ise şu şekilde belirtebiliriz: Nohut (210 kıyye). s.

(Haz. pirinç.) .Türki.91 Mahalle kayıtlarında yer almayan ancak doğrudan konumuz olmasa da köylerde yetiştirilen farklı ürünler vardır. nohut c)Sınai bitkiler : Kimyon.Sami. s.) Bûy.305. Birçok su kaynağına sahip havzalarda pirinç yetiştirmek kadar doğal bir üretim olamayacağı açıktır. Mahallelerde yetişen ürünler köyler de yetiştirilmekte olup bunların ölçüleri ve hasılatları mahallerden farklı olabilmektedir. bûy.325 Kıyye 6505 Kilo 8345. mercimek. Ş. arpa. güzel koku demektir. Yani mahalellerde yetişip yetişmediği ile ilgili kayıtlar bulunmayan ancak köylerin kendi ihtiyaçlarını ve iaşelerini sağlayan ürünler ürettikleri açıktır. Bahçe Ürünleri : Soğan Bu ürünlerden dikkatimizi en çok çeken pirinçtir.415 8352. alaf.69 Yetiştirilen sınai bitkiler ise kimyon. haşhaş. penbe (pamuk) 2. (Haz. tütün ve büydur.12 Bu bitkilerden kimyon ve bûyun ölçüsü verilmiş olup diğerlerinin ise kendilerinden kazanılan hasılatı yazılmakta iktifa edilmiştir. burçak. Tarla Ürünleri a)Tahıllar : Buğday. afyon. Daha sonraki yıllara ait 11 12 Cehri boya kökü demektir. cehri 11. Bitki olarak da kendisinden boya imal edilen bir bitki olmalıdır. Güzel koku çıkarılan bir bitki olsa gerektir. darı. K. Tablo 37: Yetiştirilen Sınâi Bitkiler-1844 Bitkiler Kimyon Afyon Haşhaş Tütün Cehri Bûy Toplam 5 6510 6. b)Baklagiller : Fasülye. Ancak günümüzde maalesef pirinç üretimi o yıllardakinden daha azdır. Köylülerin yetiştirdiği ürünler şunlardır: 1.

13 14 Şemseddin Sami.59 kile tahıl. Tablo 38: Tahıllardan Elde Edilen Kazançlar-1844 Hububat Buğday Arpa Burçak Toplam Birim Değeri 13. Genel toplamda ise 17957.9 1 100 Baklagillerden fasülyenin kıyyesi 14 kuruş. Bunlara göre yıllık toplam 13643 kile buğdaydan 177205 kuruş.3 17956.5 kuruş.) .70 kayıtlarda.24 kile tahıl ile 9467. Yıllık toplam 255 kıyye baklagilden 195 kuruş hasılat elde edilmiştir.8 Hasılat/Krş 177205 28945 2145 208295 % 85.5 kile arpadan 28945 kuruş. 157. baklanın kıyyesi 0.5 kuruştur. meyva ve sebzelerin de yeterince yetiştirildiği zikredilmektedir. arpanın kilesi 8 kuruş. Bu hesaplar hazırlanırken şu usul takip edilmiştir.5 kile tahıldan 448. Kamusu’l Âlam.6 kıyye baklagil düşmektedir.95 kuruş hasılat.14 Bu değerlendirmelerden çıkabilecek önemli sonuçlar şunlardır: Mahalle başına 816.932.5 kuruş kazanç elde edilmiştir. nohutun kıyyesi 5 kuruş. bu sayımlarda olmayan veya az yer alan pamuk.5 8 2 Kile 13643 3843. s. Defterlerde yazılmış olan öşür bedelleri on ile çarpılarak esas hasılat bulunmuş. 3843.5 470. hane başına 13. Yani her mahalleye ortalama 11. daha sonra da mahalle ve hane başına düşen hasılat ve ölçüler hesaplanmıştır.13 Mahallelerde yetiştirilen ürünlerden elde edilen kazançları aynı sıra ile vermeye çalışacağız. 470.3 kile burçaktan da 2145 kuruş hasılat elde edilmiştir. Daha önce de belirttiğimiz gibi tahıl ürünleri kile ile ölçülmekte idi. burçağın kilesi de 2 kuruştur.1 13.2582. (Haz. Tahıllardan buğdayın kilesi 13. cehri.68 kuruş hasılat düşmektedir ki bu veriler bize tahıl üretiminin Sivrihisar’da önemli bir yeri olduğunu göstermektedir.

5 kuruş.8 0.9 Sınai bitkilerden yetiştirilen kimyonun kıyyesi 1 kuruş. . 1845’te 23812 kuruş ve diğerlerinden (haşhaş. tütün ve cehrinin ölçüsü olmayıp bedelen hasılatı yazılmıştır. 1845’te 173 kuruş. 1845’te ise 26903 kuruş. Tablo 40: Sınâi Bitkilerden Elde Edilen Kazançlar-1844 Ürünler Kimyon Bûy Afyon Tütün Haşhaş Cehri Toplam Kıyye 6505 5 6510 Hasılat/Krş 6505 60 1172. afyon. Bu alanların dışında olan bahçelerden 1844’te 370 kuruş.5 kuruş hasılat elde edilmiştir. haşhaş.3 0. bu arazilerden de kazançlar sağlanmıştır.9 Bunların dışında bağcılık ve bostancılık ile çok az da olsa çayır. Sınai bitkilerden toplam 6510 kıyyeden 9372.6 12.8 99. Bu ürünlerden bazılarının değerlerinin ve hasılatlarının tam olarak yansıtılmadığı kanaatindeyiz.4 17.9 10. 1845’te de 247. cehri) ise 1844’te 2887.5 % 68. çayırlardan 1844’te 11675 kuruş. bahçe işleri ile de uğraşılmış. Bunun için bazı tarlaların 1844 ve 1845 yıllarında bariz farklıklar gösterdiğini söyleyebiliriz. Afyon. bûyun kıyyesi 12 kuruştur.8 99.5 kuruş hasılat elde edilmiştir.2 53.71 Tablo 39: Baklagillerden Elde Edilen Kazançlar-1844 Hububat Fasulye Bakla Nohut Toplam Birim Değeri 14 0.5 kuruş. bostanlık alanlarda ise 1844’te 19852.5 5 Kıyye 5 40 210 255 Hasılat/Krş 70 20 105 195 % 35. Bağcılıkta 1844’te toplam 27980 kuruş.5 1635 80 9452. 1845’te ise 23126 kuruş hasılat elde edilmiştir.

bûydan kıyye başına 12 kuruş alınmıştır. tarlanın çeşidine göre değişmektedir.03 kile.5 kuruş alınmıştır.5 Tarlanın Cinsi Bağ Bahçe Bostan Çayır Haşhaş Afyon Cehri Toplam Dönüm 1305 11. Buğdaydan 1364.5 430 1449 2 3 3200.5 kuruş.5 80 62765 1845 Hasılat/Krş 26903 173 23126 23812 175.) . baklagiller grubundan nohuttan 21 kıyye. burçaktan 47.5 4.4 kile.1.72 Tablo 41: Tarlalardan Elde Edilen Kazançlar 1844 Hasılat/Krş 27980 370 19852. Baklagillerden olan nohuttan kıyye başına 5 kuruş.3 kile. Ürünlerden Alınan Öşürler Sivrihisar’da yetiştirilen tarla ürünlerinden. Öşür.15 Sivrihisar’da öşürün aynen alındığı buğdaydan kile başına 13. Bu durum yetiştirilen mahsule. bakladan 0. (Haz.5 11675 1635 1172. bunların dışında kalan bûydan 0. Devlet için çok önemli bir gelir kaynağı olan öşürün esası mahsulden aynen alınması idi. arpadan 8 kuruş. ileride vergiler bölümünde detaylı olarak anlatılacaktır. Sınai bitkilerin içinde yer alan kimyondan kıyye başına 1 kuruş. onda bir demek olup ürünlerden elde edilen hasılatın onda biri halk tarafından devlete veriliyordu.5 kıyye.5 kıyye öşür alınmıştır. 15 Öşür. fasülyeden 14 kuruş. Bununla birlikte bedelen de alınmaktaydı. bakladan 4 kıyye. Bunların bedel olarak karşılığı 216065 kuruş olup bunun sadece 54 kuruşu gayri müslimlere aittir. arpadan 384.3.5 72 74261. bağ ve bahçe alanlarındaki hasılattan alınan öşürler de Temettuat defterlerinde belirtilmiştir. burçaktan 2 kuruş alınmıştır. fasülyeden 0.

25 3 20.8 118 36.5 3 3 288 34 4.25 21 484.75 0. haşhaştan 163.25 8 20 4 2 6 3 0.5 10 1.5 Bedelen alınan öşürler tarla gruplarına göre şu şekildedir.5 223 243 514.5 3 3 288 107 4 107 4 12 83 12 83 9 72 9 72 Öşrü Öşrü Bakla Öşrü Buy Burçak Kıyye Guruş Kile Kuruş Kıyye Kuruş Kıyye Kuruş Kile Kuruş Kıyye Kuruş Kıyye Kuruş Kimyon Arpa Nohut Fasulye 5 2 2 12 10 5 2 2 12 10 20 4.25 1618 498.5 1086 124.5 4 26.5 1 2.5 5922. .5 0.25 6 17721 650.73 Tablo 42: Aynen Alınan Öşürler Mahalleler Buğday Kile Guruş 1 Araklı Benli 2 Camiikebir 3 Çopuk 4 Demirci 5 Elmalı 6 Faruklar 7 Gazi Sinan 8 Hacı Eshab 9 Hacı Eskici 10 14.5 974.5 347 27 1219.5 kuruş.3 287 8.5 0.5 2 90.5 Hazinedar 13 36.4 99 4 2 6. afyondan 117.5 0.25 0. 5588.25 0.25 21 19 11.5 181 0. çayırdan 1167.75 74 38 1.6 203 1 1.5 4 144 1180 384 2995 21 10.5 Yenice 22 Yekün 1364 13. cehriden 8 kuruş.25 Kethuda 16 49 Kılıç 17 103 Kutbettin 18 20 Müslim 19 Akdoğan Şeyh Baba Yusuf 74.25 16.5 77.8 110 6.75 662 1392.25 4 2.1 124 39 5. Toplamda 6277 kuruş olup 688.5 kuruşu müslümanlara aittir.5 Hisar 14 44.25 828.25 68 18 7.5 493 607. Bir oranlama toplam bedelen öşürün % 11’i gayri müslimlerden % 89’u müslümanlardan alınmıştır.5 7 0.38 27 25. Bağdan 2798 kuruş.5 Karabaş 15 72.95 20 Tatlar 9.5 2 27.5 650.25 2 2 16 2 14.75 8 14 11 Hacı Hasan 17 Hacı Veysi 12 38.2 50 190 153 91 21 10.5 2.5 0.5 kuruş.75 25.5 47 214.5 10 3.5 14 4 4 0.8 34 4.25 kuruş. bahçeden 37 kuruş. bostandan 198525 kuruş.8 252.4 163 4.5 7 32.5’u gayri müslimlere.5 201 54 354.5 27 0.75 1.25 67.

5 28 68. Başına 62 805.5 9 8 Öşrü Bahçe Öşrü Bostan 37.1 kuruş). haşhaş öşrü (7.5 Öşrü Afyon Öşrü Haşhaş 7.5 kuruşla en başta gelirken onu sırasıyla arpa (136.15 .23 kuruş).5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Hacı Eskici 11 Hacı Hasan 12 Hacı Veysi 13 Hazinedar 14 Hisar 15 Karabaş 16 Kethuda 17 Kılıç 18 Kutbettin 19 20 Şeyh Baba Yusuf 21 Tatlar 22 Yenice Yekün Müslim Akdoğan Öşürlerin mahalle başına bedel olarak düşen miktarları şu şekildedir: Aynen alınan öşürlerden buğday 805.5 30 84.75 Diğer Kuruş 1.5 1985.6 29.5 136.5 133 3.5 94 70 131 18 172. kimyon (29. bakla ve bûy toplam olarak 1. bostan öşürü (90.5 58 7.18 kuruş). diğerleri (bahçe ve cehri öşrü toplam 2.5 12 10 10 91 243.5 66 35 166 26 135.5 148 123 201 105 94.5 70 444.56 kuruş).04 kuruş).25 59 163.5 Kimyon Kıyye Guruş 29.13 kuruş).5 76 74 14 21 21 51 5 54 18.74 Tablo 43: Bedelen Alınan Öşürler Mahalleler Araklı Benli Camiikebir Çopuk Demirci Elmalı Faruklar Gazi Sinan Hacı Eshab Öşrü Bağ 49 494 50 77 123 104 49. fasülye.75 31 11 32 15 6 15 3 22.13 9.1 Burçak Kile Guruş 2. Bedelen alınan öşürler ise şu şekilde sıralanabilir: Bağ öşrü (127.15 kuruş) izlemektedir.32 kuruş).5 116.25 8 719 1168 117.5 5 4. diğerleri (nohut. çayır öşrü (53. Tablo 44: Mahalle Başına Düşen Ayni Öşürler Buğday Kile Guruş Mh.5 81 39.43) afyon öşrü (5.56 Arpa Kile Guruş 17.5 2798 37 5 123.25 108 25 510.5 25.5 Öşrü Cehri Öşrü Çayır 6 33 57.

Demirci ve Çopuk mahalleleri olup diğer mahalleler bu ortalamanın altındadır.181 1.43 Öşrü Bahçe Öşrü Bostan Öşrü Cehri Öşrü Çayır Öşrü Afyon Öşrü Haşhaş Bu verilerden hareketle ayni öşürlerde mahalle başına düşen ortalama 982. Büyük Baş Hayvan a) Sağmal inek b) Kara sığır ineği c) Boz inek d) Kısır inek e) Öküz f) Tosun g) Dana h) Buzağı ı) Sağmal manda i) Erkek manda 410.4.09 5. Kethüda.36 53. Hayvancılık Sivrihisar’da yetiştirilen hayvanlar ve adetleri şu şekildedir: Hayvan Türü (Baş) 1.31 kuruş olup bu ortalamanın üzerinde ise Yenice. Demirci.5 1 5 297 675 6 46 6 88 56 Sayısı (Adet) 2425 . Şeyh Baba Yusuf. 4. Benli mahalleleri yer almaktadır. Bedeli öşürlerin toplamda mahalle başına düşen bedel 285.75 Tablo 45: Mahalle Başına Düşen Bedelen Öşürler(kuruş) Öşrü Bağ Mahalle Başına 127.33 7.24 0.68 90. Hacı Eskici.11 kuruş olup bu ortalamanın üzerinde Yenice. Kutbettin Kethüda. Hacı Eskici.

56 erkek manda.5 kısrak. 32.76 j) Manda danası k)Manda düvesi l) Kısır manda m) Katır n) Kısrak o) Kısır kısrak ö) Bargir (Beygir) p) Merkep r) Tay 2. . Küçükbaş Hayvan a) Sağmal keçi b) Sağmal tiftik keçisi c) Sağmal siyal kıl keçisi d) Erkek keçi e) Erkek tiftik keçisi f) Erkek siyah kıl keçisi g) Sağmal koyun h) Erkek koyun ı) Oğlak (Tiftik oğlağı dahil) i) Kuzu Toplam : 8 1 45 10 33. 8 manda danası.5 33 201 590 3 61916 3509 128 48 8905 360 23 13475 19705 5533 12405 64516 Hayvanların mahallelere göre dağılımı Tablo 47’teki gibidir. 3 tay. 206 kısır inek. Bu hayvanlardan 47637. 45 kısır manda. 1 manda düvesi. 408 sağmal inek. 1 karasığır ineği. 539 merkep. 85 sağmal manda. 9 katır. 25 kısır kısrak. 5 boz a) inek.5’i müslümanlara (% 74) ait iken 16879’u (%26) da gayri müslimlere aittir. 671 öküz. Müslümanların sahip oldukları hayvanlar şunlardır : Büyükbaş hayvanlar : 100 bargir.

5 3 1 3 3 1 2 Oğlak Re's Kısrak Kısır Kısrak Re's 10 Hacı Eskici 11 Hacı Hasan 12 Hacı Veysi 13 Hazinedar 14 Hisar 15 Karabaş 16 Kethuda 17 Kılıç 18 Kutbettin 19 Müslim Akdoğan 20 Şeyh Baba Yusuf 21 Tatlar 22 Yenice Yekün .5 2 6 2 1 2 14 3 8 46 6 3 92 207 5 1 10 1 4 1 3 1 6 4 11 5 2 19 9 2 5 5 4 1 Tosun Dana Buzağı Re's Re's Re's 1 1 8 17 34 9 1 Kısır İnek Re's Boz İnek Re's Kara Sığır İneği Re's Katır Re's Keçi Sağmal Erkek Re's 71 338 120 160 318 217 34 49 31 174 85 68 85 26 132 249 210 133 169 53 787 3509 Re's Re's 200 1789 118 266 724 355 43 127 26 376 222 244 199 64 374 591 421 370 301 150 1945 8905 71 323 120 159 298 191 33 32 24 156 85 67 71 26 102 247 207 127 169 53 797 3358 6 33.77 Tablo 46: Hayvanların Mahallelere Göre Dağılımı Mahalle Adı Bargir Re's İnek Sağmal Re's 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Araklı Benli Camiikebir Çopuk Demirci Elmalı Faruklar Gazi Sinan Hacı Ashab 67 1 6 6 5 2 9 1 8 1 2 3 6 12 13 8 12 10 6 2 13 29 35 20 3 5 3 37 9 7 17 8 13 24 14 18 5 25 9.5 4 33 2 2 3 1 1 4 2 2 3 4 2 6 1 3 2 1 1 2 1.5 29 201 107 409.

5 19 5 1 1 4 1 2 3 3 7 3 5 1 1.5 4 2 15 5 1 2 1 1 1 1 2 4 3 1 4 4 6 1 2 1 4 8 2 10 3 Re's Re's Re's Kısır Manda Re's 26 44 23 35 32 24 6 13 7 38 10 18 8 12 31 33 22 26 19 37 10 14 89 8 56 8 1 14 45 116 590 48 23 128 360 175 126 307 175 13 2 14 26 48 23 10 32 54 26 2 3 2 48 4 12 32 19 41 21 9 50 13 47 2 223 675 3 1 1 1 Merkep Re's Siyah Kıl Keçi Re's Erkek Siyah Kıl Keçi Re's Tiftik Keçi Sağmal Re's Tiftik Keçi Erkek Re's Oğlak Öküz Re's Tay Re's Re's 316 482 214 707 1184 664 103 152 31 626 299 323 282 141 605 951 567 842 276 626 111 2903 12405 Re's 25 .78 Tablo 46: Hayvanların Mahallelere Göre Dağılımı Koyun Sağmal Re's 836 484 164 707 1205 635 103 183 54 734 334 323 388 141 667 951 567 863 436 626 111 2963 13475 Erkek Re's 314 1640 160 875 1621 723 75 352 68 1041 527 460 464 161 1177 1318 935 1493 539 825 335 4602 19705 Manda Kuzu Sağmal Erkek Dana Düve Re's 1 4 5 8.

(3424. 48 sağmal siyah kıl keçisi. 207 erkek tiftik keçisi. 1 kısır inek.5 Boz Kara Sığır İneği Katır Re's Kısrak Müslüman Gayri Müslim Toplam 100 101 201 Mahalleler Kısır Kısrak Re's Manda Sağmal Erkek Dana Düve Re's Re's Re's Re's 85 4 89 56 8 1 56 8 1 Kısır Manda Re's 45 539 51 45 590 671 4 675 3 3 Merkep Re's Öküz Re's Tay Re's Toplam Yüzde (%) Re's 5037. 2072 erkek keçi.5 1 33. Tablo 47: Hayvanların Etnik Yapıya Göre Dağılımı(Büyükbaş) Mahalleler Bargir Re's İnek Sağmal Tosun Dana Buzağı Re's Re's Re's Re's 408 2 410 6 46 6 6 46 6 Kısır İnek İnek Re's 206 1 207 5 1 Re's 5 Re's 1 9 1 10 Re's 32. 23 erkek siyah kıl keçisi. 13278 erkek koyun. 4 öküz. . 8959 kuzu. 4 sağmal Küçükbaş Hayvanlar : 482 sağmal keçi. oğlak. 6833 erkek keçi. 3446 kuzu. 9948 sağmal koyun.5 93 7 100 Müslüman Gayri Müslim Toplam 25 8 33 Tablo 48: Hayvanların Etnik Yapıya Göre Dağılımı(Küçükbaş) Mahalleler Keçi Koyun Siyah Kıl Erkek Siyah Tiftik Keçi Keçi Kıl Keçi Sağmal Re's 8959 3446 Tiftik Keçi Erkek Re's 207 153 360 Oğlak Toplam Re's 151 24 175 Yüzde (%) Sağmal Erkek Oğlak Sağmal Erkek Kuzu Müslüman Gayri Müslim Toplam Re's 3027 482 3509 Re's Re's Re's 6833 3249 9948 2072 8905 109 3358 3527 Re's 13278 6427 Re's Re's Re's 91 37 128 45743 16348 62091 74 26 100 48 48 23 23 13475 19705 12405 Gayri müslimlerin sahip oldukları hayvanlar ise şunlardır : a) Büyükbaş hayvanlar : 101 bargir. 37 sağmal tiftik keçisi.79 b) Küçükbaş hayvanlar : 3027 sağmal keçi. 91 sağmal tiftik. 51 merkep. 153 erkek tiftik keçisi. 133 oğlak. b) koyun. 1 katır. 6427 erkek koyun. 1 kısrak.5 302 5339. 2 sağmal inek. 8 kısır kısrak. 3527 sağmal manda.

5 62929 18624.5 12300 69839 18645 34761 36325 10125.5 . Buna göre Sivrihisar mahallelerinin temettuatları şu şekildedir: Tablo 49: Mahallelerin Temettuât Dağılımı Mahalleler 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 Temettuat Araklı Ay Benli Camiikebir Çopuk Demirci Elmalı Faruklar Gazi Sinan Gedik Hacı Eshab Hacı Eskici Hacı Hasan Hacı Veysi Hazinedar Hisar Karabaş Kethuda Kılıç Kubbeli Kutbettin Müslim Akdoğan Orta Şeyh Baba Yusuf Tahtalı Tatlar Yenice Zimmi Akdoğan Yekün 22066 150336 25791 49727 73989. yekünü alınmıştır.5 226354.5 19905 25459. kazanç demektir. BÖLÜM İKTİSADİ DURUM 5. Mahallelere Göre Temettuat Dağılımı Temettu gelir. Temettuat çoğulu olup hane reislerinin kazançlarının toplamını ifade etmektedir.5 56532 59481 78714 56284 42307.1.80 5.5 62107.5 1212603. Temettuat defterlerinde her mahallenin son sayfasında o mahalleye ait hane reislerinin hepsinin kazançlarının toplamı.

5 % 82 18 100 Hane Başına 848. Karabaş. Yenice. Şeyh Baba Yusuf (642. Elmalı.8 kuruş). Daha sonra sırasıyla Benli (150336 kuruş). Hazinedar (1009 kuruş) gelmektedir. Bir başka deyişle % 82’si müslümanlara. Şeyh Baba Yusuf. Kılıç.1 Toplam hesaplamalara dayanarak gayri müslimlerin müslümanlardan daha çok kazandıkları ortaya çıkmaktadır. Mahallelerin temettuat dağılımlarına baktığımızda en fazla kazancın Yenice mahallesinde (226354. Demirci (73989. Yenice (1057. Kethüda. Kılıç (78714 kuruş).3 kuruş). Kutbettin (1042.9 kuruş)’dır. Mahalle başına en az temettuat düşen mahaller ise Faruklar (642 kuruş).5 kuruş). % 18’de gayri müslimlere aittir. Çopuk. Kutbettin.5 kuruşu müslümanlara.7 kuruş).Müslim Toplam Temettuat 997580. Hacı Hasan (642.74 kat daha iyidir.13 1472. Durumları müslümanlardan yaklaşık 1.5 215023 1212603.5 kuruş) ve Eskici (69839 kuruş) gelmektedir. 215023 kuruşu ise gayri müslimlere aittir. Daha sonra Benli (1431. Hacı Eskici. Mahallelerde kişi başına en fazla temettuat düşen mahalle 7 haneli Hisar mahallesidir (1446. Demirci.81 Toplam temettuatın 996562.1 kuruş). Mahalle başına 55072 kuruş temettuat düşmektedir ki bu ortalamayı geçen mahalleler şunlardır: Benli. . Tablo 50: Temettuâtın Etnik Yapıya Dağılımı Etnik Grup Müslim G.5 kuruş) olduğu görülmektedir.

nr.9 724.8 926 1042.2 647.5 kuruş temettuat gözükmektedir.4 924. TMT.2 1009 1446.82 Tablo 51: Mahallelerde Hane Başına Düşen Temettuât Mahalleler 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Araklı Ay Benli Camiikebir Çopuk Demirci Elmalı Faruklar Gazi Sinan 19 75 29 48 36 7 63 73 85 65 54 53 62 98 79 28 214 66 1698 Hane Sayısı 30 105 105 31 66 80 68 31 28 22066 150336 25791 49727 73989.5 62929 18624.3 798.3 642 909.3 814.5 226354. Tespit edebildiğimiz en büyük yanlışlık temettuat toplamlarının defterlerin sonlarında yazılmış olan toplamlarla pek azı hariç uygunluk göstermemesidir.2 1057.5 1431.3 931.5 56532 59481 78714 56284 42307.8 - 10 Gedik 11 Hacı Eshab 12 Hacı Eskici 13 Hacı Hasan 14 Hacı Veysi 15 Hazinedar 16 Hisar 17 Karabaş 18 Kethuda 19 Kılıç 20 Kubbeli 21 Kutbettin 22 Müslim Akdoğan 23 Orta 24 Şeyh Baba Yusuf 25 Tahtalı 26 Tatlar 27 Yenice 28 Zimmi Akdoğan Yekün Burada bir hususu belirtmekte yarar vardır.3 642.9 753. . 9140.17.9 913.5 1212603.5 62107.VRD.1 665.1 642. Bu farklılığın zaman zaman 10. ML.1 5.5 12300 69839 18645 34761 36325 10125. Köylere Göre Temettuat Dağılımı Sivrihisar’ın sayımının yapıldığı köylerinde toplam 1479422.2. Temettuat defterlerinde yaptığımız araştırmalar sonucunda tespit ettiğimiz bazı yanlışlıkları zikretmek gerekir. s.7 831.5 Temettuat Hane Başına Düşen 735.5 19905 25459. Köylerin temettuat dağılımı şu şekildedir: 1 BOA.000 kuruşa kadar çıktığı tespit edilmiştir.5 897.

5 77064 41378 8521 17006 21207.5 1479422.5 19384 39594 52085 55774 40548 39379.5 6894 9057 55548 36817 25366 109505 16559 10561.5 30667 8706.83 Tablo 52: Köylerdeki Temettuât Dağılımı Köyler 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 Ahiler Babadat Balihisar Bayulu Biçer Böğürtlen Çaykoz Demirci Dinek Dümrek Elçik Elinviran Ertan Güğüm Gürsöğüt Halilbağı Hatuncuk Hortu İbik Seydi İğdecik İlyas Paşa İsrail Bağı Kapulu Karaburhan Karacakaya ve Adahisar Karaca Ahmet Sultan Karacaviran Karadat Karkı Karkın Kaymas Kızılcaviran Kocaş Kultan Kurt Şeyh Mülk Memik Ortaklar Sadıkbağı Sarıkavak Tatar Tekeviran Tuğray Yalnızçam Zey Yekün Temettuatı 11982.5 12375 8845 23715 17663 59229.5 15668 35204 93099 9701.5 9869 12328 43135.5 10332 78266.5 63037 13768.5 .5 14300 25172.5 38589 15133.5 16701 37342 92343.

Hayvanların baş hesabı hasılatı şu şekildedir : Büyükbaş hayvanlar: Sağmal inek. 309645 kuruştur. hane başına da 234. sağmal karasığır ineği. sağmal ve erkek tiftik keçisi. sağmal ve erkek siyah kıl keçisi.1. Sayımı yapılan 45 köyden toplanan temettuattan köy başına 32876. Kapulu (92343.5 32876.86 5. Hayvancılıktan elde edilen temettuat (kazanç).3. En fazla temettuatı olan köyler Hortu (109505 kuruş).5)’dur. Hayvancılıktan Elde Edilen Gelirler Sivrihisar’da gelir elde edilen hayvanları şu şekilde sıralayabiliriz. Kaymaz (93099 kuruş). sağmal ve erkek keçi. Tablo 53: Köy ve Hane Başına Düşen Temettuât Toplam Temettuat Köy Başına Hane Başına 1479422. sağmal manda .8 kuruş.05 kuruş temettuat düşmektedir ki yalnızca 19 köy bu ortalamayı geçmektedir. b) Küçükbaş hayvanlar : Sağmal ve erkek koyun. Halkın Gelir Kaynakları 5.4 kuruş düşmektedir.84 Sivrihisar köylerinde bu yıllarda gayri müslimlerin yaşamadığını daha önce belirtmiştik.05 114.3. a) kısrak. Ayrıca köylerde hane başına 115. Bu da toplam kazancın yaklaşık % 25’ine tekabül etmekte olup mahalle başına 14074.6 kuruş düşmektedir.

85 Tablo 54 : Hayvan Başına Elde Edilen Hasılat Hayvanlar Sağmal İnek Sağmal Keçi Sağmal Koyun Sağmal tiftik keçisi Sağmal Siyah Kıl Keçisi Erkek Koyun Erkek Keçi Erkek Tiftik Keçisi 7. erkek koyun (50622 kuruş) sağmal .5 kuruş (% 20) elde etmişlerdir.09 kuruş düşmektedir. Daha sonra sağmal koyun (67651 kuruş).5 40 75 Burada da görüldüğü gibi en çok hasılat 75 kuruşla kısrak.4 kuruş düşerken. en fazla gelir 80050 kuruşla erkek keçiden elde edilmiştir. Hayvancılıktan elde edilen gelirin etnik bakımdan durumu ise şu şekildedir.5 10 7. Müslümanlarda hane başına 210. Burada da görüldüğü gibi gayri müslimlerin hayvancılıktan kazancı müslümanların kazancının 2 katı kadardır.5 kuruşla erkek koyun ve erkek kıl keçisinden elde edilmiştir.5 2. Hayvancılıktan toplamda keçi (35090) gelmektedir. Müslümanlar hayvancılıktan kazanç 247143.5 kuruş (%80) olurken gayri müslimler de 62501. gayri müslimlerde ise 428.5 Sağmal Manda Kısrak Hasılat (Baş) 25 10 5 10 2. 40 kuruşla sağmal mandadan elde edilirken en az hasılat 2.

1 4 5 8. Re's 71 338 120 160 318 217 34 49 31 174 85 68 85 26 132 249 210 133 169 53 787 3509 Keçi Sağmal Has.5 2500 10013 1 25 Kara Sığır İneği Re'sHas.5 128 1280 360 2833 126 1260 307 2303 1 1 4 1 2 3 40 40 160 40 80 120 13 130 2 20 14 140 Manda Sağmal Re's Has.5 3 1 75 150 107 225 75 Re's Has.5 150 450 2432 2 3 1 150 225 75 2 6 150 450 3 150 1 2 1.5 14 89 120 280 120 200 40 60 560 3560 48 345 23 57.5 107 410 150 50 325 725 875 500 75 125 75 925 225 175 400 200 325 575 350 450 125 625 237. 836 484 164 707 1205 635 103 183 54 734 334 323 388 141 667 951 567 863 436 626 111 2963 13475 1555 2410 1070 3525 7420 4435 515 905 270 3670 1670 1615 1940 605 3295 4755 2836 4340 2180 3270 555 14815 67651 Re's Koyun Erkek Has.80 Tablo 55: Mahallelerdeki Hayvanların Gelirlerinin Dağılımı Mahalle Adı İnek Sağmal Re's Has.5 19 5 40 160 200 340 760 200 26 260 48 345 23 57. Kısrak Sağmal Re's Has. 710 3380 1200 1600 3180 2170 340 490 310 1740 850 680 850 260 1320 2490 2100 1330 1690 530 7870 35090 Erkek Re's 200 1789 118 266 724 355 43 127 26 376 222 244 199 64 374 591 421 370 301 150 1945 8905 Has 2000 17890 1180 2660 7240 3550 430 1270 260 3760 2220 2440 1990 640 3740 5910 4210 3700 3010 1500 19450 89050 2 6 33. 785 4100 400 2187 4052 1807 188 875 170 2603 1303 1145 1162 403 3008 3627 2237 3633 1499 1958 837 12644 50622 3 7 3 5 1 1. Siyah Kıl ErkekSiyah Keçi Kıl Keçi Tiftik Keçi Sağmal Tiftik Keçi Erkek 314 1640 160 875 1621 723 75 352 68 1041 527 460 464 161 1177 1318 935 1493 539 825 335 4602 19705 10 Hacı Eskici 11 Hacı Hasan 12 Hacı Veysi 13 Hazinedar 14 Hisar 15 Karabaş 16 Kethuda 17 Kılıç 18 Kutbettin 19 Müslim Akdoğan 20 Şeyh Baba Yusuf 21 Tatlar 22 Yenice Yekün 1 25 . Re's Has. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Araklı Benli Camiikebir Çopuk Demirci Elmalı Faruklar Gazi Sinan Hacı Ashab 6 2 13 29 35 20 3 5 3 37 9 7 17 8 13 24 14 18 5 25 9. Re's Has. Re's Has.5 Re's Has.

5 % 74 26 100 Gelir Getiren Hayvan 33914.5 Hasılat/Kuruş 26903 23126 23812 410331.9 84.80 Tablo 56: Hayvanlardan Elde Edilen Kazacın Etnik Yapıya Dağılımı Etnik Grup Müslüman Gayri Müslim Toplam Toplam Hayvan 47637. bahçe çayır ve mezru tarlalardan elde edilen gelirler yer Tablo 57: Ziraatten Elde Edilen Gelirler Türü Bağ Bostan Çayır Mezru Tarla Diğer Toplam Dönüm 1305 430 1449 4510 16.3 100 Bu verilere göre en fazla gelir ekili alanlardan (410331.5 485593 Yüzde(%) 5.54 4.5 309645 % 80 20 100 5.5 kuruş (% 1. Etnik yapıya göre baktığımızda ise müslümanların ziraatten 479579 kuruş (% 98.5 kuruş) elde edilmiştir. gayri müslimlerin ise 7214.3.76 4.2.5 62501.5).5) kazandıkları görülmektedir.5 kuruş) elde edilmiştir. En az gelir ise bahçe ve cehri korusundan (1425.5 7710.5 1420.5 12772 46686.710.5 16879 64516.5 % 73 27 100 Hasılat 247143. Ziraatten Elde Edilen Gelirler Ziraatten elde edilen gelirler.5 kuruş hasılat elde edilmiştir. bağ. Nadasa bırakılan araziler bu toplama dahil edilmemiştir. Sivrihisar’da 7. Bu gelirler içinde almaktadır.5 dönüm araziden 486793.5 0. toplam temettuatın % 40’ına tekabül etmektedir. .

3. Bu gayri menkullerden elde edilen kira hasılatları şu şekildedir: Tablo 58: Binalardan Alınan Kiralar Cinsi Değirmen Hane Odası Dükkan Hamam Kahvehane Vakıf Dükkan Hane Odası Karhane Kuzatı Mağaza Toplam Kira Hasılatı 5441 780 2088 3000 40 215 360 650 105 12679 Binalardan alınan kiraların toplamı 12679 kuruş olup bu da toplam temettuatın % 1’ine karşılık gelmektedir.1. mağaza. hane adası. En fazla kira getiren gayri menkuller değirmenler (5441 . 5.81 Buradan anlaşılan müslümanların ziraatle çok daha fazla uğraştığı. vakıf dükkanı. Binalardan Alınan Kira Gelirleri Kira geliri getiren binaları şu şekilde sıralamak mümkündür: Değirmen (asiyab). dükkan. Bu verilerden hane reislerinin sahip olduğu menkul ve gayri menkullerin neler oldukları. gayri müslimlerin ise hem yerleşim yerlerinin fiziki yapısından hem de Osmanlı Devleti’nin her yerinde olduğu gibi karakterlerinden dolayı ziraatten çok ticaret ve sanatkarlıkla uğraştıkları görülmektedir. hamam.3.3. kahvehane.3. han. Kira Gelirleri Sivrihisar’da Temettuat defterlerinden anlaşıldığı üzere hane reislerinin sahip oldukları menkul ve gayri menkul varlıklarının kazandırdığı kira gelirleri de önemli bir yer teşkil etmektedir. ne kadar kazandıkları ortaya çıkmaktadır. 5.

Her ne kadar ziraat gelirleri içine girse de kira gelirleri arasında saydığımız bir gelir grubu da hane reislerinin başka hane reislerine vermiş oldukları tohumluklardan elde ettikleri kazançlardır. haşhaş. Bu gelirlerin hepsi müslümanlara aittir. altı aylık kazanç getirdikleri ve buna göre kazanç vergi verdikleri bilinmektedir. kimyon . arpa (şair). Kiralanan tarlalar ekili alanlar (1606. Ayrıca değirmenlerin su kaynaklarının bulunduğu köylerde olduğunu ve sahiplerinin mahallelerde oturduklarını da belirtmeyiz.82 kuruş) olmuştur.2.3. Bu tohumluklar buğday (hınta). Sivrihisar’da su kaynaklarının oldukça çok olduğunu daha önce de belirtmiştik.5 2728 4392 Ayrıca kendilerinin sahip olduğu tarlalarında kiraya verilerek kazanç elde edilmiştir.3. üç aylık. Bu su değirmenlerinin bugün için mevcudiyeti maalesef -pirinç üretimindeki gibi.5 1606.kalmamıştır.3’üne tekabül etmektedir. Tablo 59: Tarlalardan Alınan Kiralar Tarla Cinsi Kiraya Verdiği Tarla Kiraladığı Mezru Tarla Kiraladığı Bostan Toplam Hasılatı 57. Bu. Ayrıca su gücüyle çalışan bu değirmenlerin çalışma durumuna göre aylık. 5. Tarlalardan Alınan Kira Gelirleri Tarlalardan alınan kiralar 4392 kuruş olup toplam temettuatın % 0.5 kuruş) ile bostanlardır (2728 kuruş). tarlaların ise niteliği belli olmayıp sadece “kiraya verdiği tarla” şeklinde kaydedilmiştir.

5 kuruşla kimyon. 954 kuruşla haşhaş ve 54 kuruşla bûy izlemektedir.5 945 202.5 423 72 18 459 166.5 268. 1641.5 166.5 13.5 450 Buy 27 27 236.5 136 85.83 ve bûydur. onu 1768. Bunlar toplam temettuata dahil olup toplam temettuatın %13’üne karşılık gelmektedir. Bu gelirleri önem sırasına göre şu şekilde sıralayabiliriz: .5 378 1768.5 823.5 11151 90 126 720 27 697.5 774 954 54 1641. Tablo 60: Tohumluklardan Elde Edilen Gelirler Mahalleler 1 Araklı 2 Benli 3 Camiikebir 4 Çopuk 5 Demirci 6 Elmalı 7 Faruklar 8 Gazi Sinan 9 Hacı Eshab 10 Hacı Eskici 11 Hacı Hasan 12 Hacı Veysi 13 Hazinedar 14 Hisar 15 Karabaş 16 Kethuda 17 Kılıç 18 Kutbettin 19 Müslim Akdoğan 20 Şeyh Baba Yusuf 21 Tatlar 22 Yenice Yekün Başkasına Verdiği Tohumluk-Kuruş Buğday Haşhaş Arpa Kimyon 181 486 182.5 kuruşla arpa.5 108 81 1468 180 40.5 54 Bu gelirler dışında kalan ve hane reislerinin de diğer meslekleri olarak belirttiğimiz gelirler vardır.5 18 90 1341 2524 63 819 236 364. Bu tohumluklardan en fazla kazancı 11151 kuruşla buğday sağlamış olup.

Ayrıca hane reisleri ile aynı çatıyı.5 8775. üvey annesi. annesi. haneyi paylaşıp vergiye muhatap olan çalışanları da zikretmek gerekir.5 25382.5 kuruşla kiracılık ve 25382.5 kuruş) ve ahzı ita/alışveriş (67224 kuruş) gelmektedir.5 800 700 315 305 300. kardeşi.5 300 300 200 10 88086 Bu gelirlerden en çok kazanç sağlayan 26880. Çünkü hanede geliri olan herkesin vergiye muhatap olduğu görülmektedir.5 7224 1342 900. Daha sonra ise araba kiracılığı (14350.Bu kişiler hane reislerinin oğlu.84 Tablo 61: Hane Reislerinin Diğer Gelirleri Gelirler Kiracılık Ağnam Ticareti Araba kiracılığı Arabacılık Ahzı ita(Alış veriş) Tekaüt(Emeklilik) Odun Çekiciliği Ticaret Yemenicilik Bağ Sürümü Zaviyedarlık Kitabetlik Sürücülük Duhanfuruzluk(Tütün Biçiciliği) Amelelik Tevlid Toplam Hasılat/Kuruş 26880. üvey oğlu. babalığı hatta hizmetkarı olabilmekteydi.5 kuruşla ağnam ticaretidir.5 14350. . dayısı.5 kuruş) arabacılık (8775. Bunların yıllık kazançları 49208 kuruş olup genel toplamın ve vergilerin içine dahil edilmiş ancak araştırmamızda detaylı olarak incelenmemiştir.

85

Tablo 62: Hanelerdeki Vergiye Tabi Diğer Yazılı Olanlar Mahalleler 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Araklı Ay Benli Camiikebir Çopuk Demirci Elmalı Faruklar Gazi Sinan Gedik Hacı Eshab Hacı Eskici Hacı Hasan Hacı Veysi Hazinedar Hisar Karabaş Kethuda Kılıç Kutbettin Müslim Akdoğan Orta Şeyh Baba Yusuf Tahtalı Tatlar Yenice Zimmi Akdoğan Yekün Hanedeki Vergiye Tabi Yazılı Olanlar Temettuatı 1475 4521 1040 1153 1614 1343 1228 1240 1577 609 3123 2332 400 2413,5 2800 4875,5 909 3509 388 12658 49208

5.4. Vergiler 5.4.1. Vergi-yi Mahsusa Bu, vergi mükellefinin bir sene önce ödediği vergi miktarını göstermektedir. Şahsın isminin hemen üstüne “sene-i sabıkada vermiş olduğu vergiyi mahsusa” şeklinde yazılan verginin buraya yazılmasının sebebi, halkın geliri ile ödediği vergi arasında eğer varsa bir hakkaniyetsizliği tespit etmektedir.

86

Tanzimat’ın hemen ardından tahsiline başlanan bu verginin iktisadi güce göre dağılımının sağlanması için 1844 yılında devletin büyük bölümünde temettuat tahrirleri yapılmıştır. Gerçekten de bu tahrirler gerek bölgeler gerekse kişiler arası dağılımının son derece adaletsiz olduğunu ortaya çıkarmıştır.2 Tanzimat idarecileri tarafından örfi vergiler yerine ikame edilen ve “an

cemaatin vergi”, “vergü”, “komşuca alınan vergü”, “vergi-yi mahsusa” gibi muhtelif adlar verilen bu vergi,3 köy muhtar ve kocabaşılarıyla zabtiye askeri tarafından tahsil edilerek muhassıllara teslim ediliyordu. Bu verginin tahsili 1260 yılına (1844) kadar “rûz-ı hızır” ve “rûz-ı kasım” olarak iki taksitte yapılıyordu. Fakat bu iki zaman da vergi tahsilatı için uygun değildi. Bu nedenle bu tarihden sonra verginin çiftçilerden , (eshabı ziraat) ürünün elde edilmesinden sonra, sanayici, tüccar ve esnaftan ise sene içinde, sene başından sonuna kadar, taksitler halinde tevziatı ve tahsilatı kararlaştırılmıştır.4 1844 yılında Sivrihisar’da toplanan vergi-yi mahsusanın toplamı 106828 kuruş olarak defter sonlarındaki toplamların icmalinde gözükmektedir. Ancak daha önce temettuat toplamlarında değindiğimiz yanlış hesaplamalar burada da ortaya çıkmaktadır. Bizim hesaplamamıza göre toplanan vergi-yi mahsusa 105484 kuruştur ki arada 1344 kuruşluk fark vardır. Yapmış olduğumuz değerlendirmelerde hesaplamış olduğumuz vergiyi mahsusa rakamını kullandık. Buna göre mahalle başına 4794,72 kuruş, hane başına 79,85 kuruş düşmektedir. Mahalle ortalamalarının altında Benli, Demirci, Elmalı, Hacı Eskici, Kılıç, Kutbettin ve Yenice mahallelerinin dışında kalan mahalleler kalmaktadır. Müslümanların ödedikleri vergiyi mahsusa toplamın % 74’üne, gayrimüslimlerinki ise % 26’sına tekabül etmektedir.

2

Tevfik Güran, Tanzimat Döneminde Osmanlı Maliyesi Bütçeler ve Hazine Hesapları (1841-1861), Yay, Ankara 1989, s.12. 3 Öztürk, a.g.e., s.174. 4 Süleyman Sudi, Defter-i Muktesid, İstanbul 1307, C.1, s.91-92; Güran, a.g.e., s.145, Kütükoğlu, a.g.m., s.541,542.

87

Mahallelere baktığımızda en çok vergi-yi mahsusayı veren mahalle Yenice (17296 kuruş)’dur. En az vergiyi mahsusa veren mahalle ile Hisar (512 kuruş)’dur. Mahallelerde hane başına en fazla vergi-yi mahsusa 186,68 kuruşla Benli mahallesinde, en az vergi-yi mahsusa ise 40,95 kuruşla Hacı Eshab mahallesinde ödenmiştir.
Tablo 63: Mahallelerin Vergi-yi Mahsusa Dağılımı Mahalleler 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 Araklı Ay Benli Camiikebir Çopuk Demirci Elmalı Faruklar Gazi Sinan Gedik Hacı Eshab Hacı Eskici Hacı Hasan Hacı Veysi Hazinedar Hisar Karabaş Kethuda Kılıç Kutbettin Kubbeli Müslim Akdoğan Orta Şeyh Baba Yusuf Tahtalı Tatlar Yenice Zimmi Akdoğan Yekün Mahalle Başına Hane Başına Vergi-yi Mahsusa 1631 19601 2540 4740 7304 5279 1510 1617 778 5329 1832 3551 1896 512 4286 4384 6296 5322 3752 4770 1258 17296 105484 4799,27 79,85 Hane Başına 54,36 186,68 81,94 71,82 91,3 77,63 48,71 57,75 40,95 71,05 63,17 73,98 52,67 73,14 68,03 60,05 74,07 98,55 70,79 48,67 44,93 80,82 Yüzde (%) 1,55 18,6 2,41 4,5 6,92 5 1,43 1,53 0,73 5,05 1,73 3,37 1,8 0,48 4,06 4,15 5,97 5,04 3,56 4,52 1,2 16,4 100 -

Vergi-yi mahsusanın eksik olarak durumuna baktığmızda müslümanların hane başına 66,87 kuruş, gayri müslimlerin de 184,32 kuruş ödediğini görmekteyiz.

md. İ.g.937.A.md.A. a.e. Kütükoğlu. a.e..9 Çoğulu a’şâr olan öşürün Osmanlı Devleti’nde Tanzimat’a kadar toprağın verim gücü ve sulama imkanına göre 1/3 ilâ 1/10 arasında değişmiş. Öşür (Â’şar) Lügat olarak “onda bir” veya “on cüzde bir cüz”5 anlamı taşımakla birlikte terim olarak mutlaka onda bir yerine kullanılmamıştır. s. s. . s. a. a.g. Güran.g. MEB Yay.g. s.531. Barkan. s.. “Öşür”.72-74.485. Bayrak Şamil Yay.2. 8 A. nehir ve kaynak gibi insan emeğini gerektirmeyen bir su ile sulanıyorsa bunda normal ve tam öşür. Mahsullerin onda birinden alınan vergi olarak bilinen öşürün asırdan asıra ve zamandan zamana türlü kalıplara sokularak nisbeti artırılmış ve lafzının anlamına mutabakatı kaldırılmıştır.. 9 Ziya Kazıcı. 7 Ö.. 5..4..e. s. s.m. Ziya Karamursal.432. c. 12 Barkan.m.Barkan. Tanzimat’tan 1277 (1861) yılına kadar çeşitli gel gitlerin yani iltizam usulünün bir 5 6 Şemseddin Sami. a. Arazinin yağmur.e.e. s. İstanbul 1965. a. a.g.10 Ancak bu uygulama verim gücü ve sulama imkanı farklı toprakları aynı oranda vergilendirmek gibi bir adaletsizliği ve devlet için vergi kaybına yol açmıştır. şayet arazi daha çok insan emeğine dayanan sularla sulanmış ise böyle bir araziden yarım öşür alınması gerekmektedir.. 10 Güran. Osmanlılar’da Vergi Sistemi. Tanzimat’la birlikte bütün bölgelerde 1/10 oranı geçerli olmuştur. Kütükoğlu.88 Kazançları müslümanların yaklaşık 2 katı olan gayri müslimlerin bu vergiyi müslümanların yaklaşık 3 katı kadar ödediğini söyleyebiliriz.L. Grohmann.165.s.g.6 Bu vergilerin Osmanlı Devleti’nde daha ziyade mahalli örf ve adetlere.32-34.g.487.g.. 11 Sudi.. “Öşür”. s. s. a.15.15.g.533. İ.9. mali veya iktisadi mülahazalara dayandığı da belirtilmektedir. .488. s. İstanbul 1977. a..7 Mefhum olarak daha önceki dinlerde de var olan8 öşrün nisbeti tahsil edilen zirai mahsuldeki insan emeğinin durumuna göre değişmektedir.

burçak. s.e.. XIII. alaf gibi). Tahıl ürünleri (buğday. “Osmanlı İmparatorluğunda Cizye” (Çev. çayırlardan ise bedelen alınmıştır. kendilerine bahşedilen himayeye karşılık eda edecekleri bu verginin mahiyet itibariyle Mısırlılar. S. s. devletin ictimâi yapısında ve maliyesinde oluşturduğu tahripler ile Cumhuriyet devrine kadar devam etmiş ve Cumhuriyet’ten sonra 1925’te kaldırılmıştır. C. S.607.607. Sudi.m. bûy gibi) aynen alınırken bağ ve bahçelerden.16 Cizyeye bazen haraç da denmiştir.611. mal.124.65-67. Belleten.605. a. a. a. Cizye Esasen yetişkin gayri müslim erkeklerden (murahıkîn) alınan baş vergisi olan cizyeye murahık hükmünü haiz olmayanlarla. Romalılar ve Sasaniler devrinde İran’da mevcut olduğu da belirtilmektedir. 15 Nedkoff. ihtiyarlarla ruhban ve papazlar dahil değildi.g.14 İslam’a göre ehli zimmet olanlar kendi dini konumlarından başka İslam ceza kanunun da hükmü altında idiler. Bunlar medeni kanun bakımından müslümanlarla aynı haklara sahiptiler ve ticaret yapabilecek. Şinasi Altındağ).15 İslam Devleti’nin yalnızca müslüman olmayan tebası.11 Öşürün tahsilindeki olumsuzluklar. 17 Nedkoff. mülk sahibi olabilecek ve kanunen de muteber olan işleri görebileceklerdi. Mahiyetine nazaran daha ziyade arazi vergisi şeklinde ise de adam başına taksim edildiği için bir baş vergisi karakteri kazanmış ve bundan dolayı da cizye adı verilmiştir. baklagiller (nohut. s. zimmiler. arpa.32. fasülye.g. s. bakla gibi) ve sınai ürünlerden (kimyon.m. Nedkoff.C.12 Ürünlerden aynen alındığı gibi bedelen de alınabilen öşürün 1844 yılında Sivrihisar’da uygulanışı da aynı istikamette olmuştur.g. Ankara 1994. amelmande (çalışamaz).m.4. 16 Nedkoff.13 5.17 13 14 Ürünlerden alınan öşürler için bkz. s.g.89 uygulanıp bir uygulanmaması öşürün devlet için vergi kayıplarını artırmada önemli rol oynamıştır. a.3. B.. .

t.90 Üç derece olarak alınan cizyenin miktarı üst sınıfdan zenginler (a’lâ) için 60.. s. Cizye defterine göre gayri müslimler toplam olarak 9 mahallede sakindirler. Bunlar. a.g. Gedik Kılıç. 20 Güran.130-132. Bu nedenle cizye kayıtlarına ilişkin bilgileri bu defterden22 aktaracağız.. s.e. orta halliler (evsat) için 30. 18 19 Tozduman.21 Uygulamasına 1271 mali yılından itibaren başlanan bu vergi. Zimmi Akdoğan.g. Sudi.m.18 Daha önceleri değişen oranlarda tahsil edilmekte idi. a. alt sınıf (ednâ) için 15 kuruştu. 22 BOA.534.14.. Kütükoğlu. s.124-131.g. her cemaatin mensup olduğu dini kurum memurları ve esnaf kethüdaları aracılığıyla tahsil edilerek hazineye teslim edilmekteydi.20 1856 tarihli Islahat Fermanı. Diğer gayri müslim mahallerine ait defterler yoktur. Orta.e.15. 18904.e. a. Bu hesap 1834’ten sonra ortaya çıkmıştı. . Bu mahalleler sadece kendilerine ait mahalleler ile müslümanların da yaşadığı mahallelerdir.g. nr. Nedkoff.g.g. Müslim Akdoğan. Aynı yıllarda yapılan bir cizye defterinde ise cizye dökümü ayrı ayrı verilmiştir. gayri müslim nüfus için de askerlik yükümlülüğünü getirmiş ve cizye uygulaması kaldırılmıştır. 21 Sudi. MAD. Benli.19 Tanzimat döneminde ilk olarak bu verginin her cemaatin kendi dini reisi aracılığıyla toplanması esası getirilmişti. Yenice.m. Ancak gayri müslimlerin askere alınmaları uygun bulunmayarak uygulamada cizyeye yakın olan ve daha önce iane-i askeriye adındaki bedelat-ı askeriye (askerlik bedelleri) adı altında nakdi bir ödeme yükümlülüğü getirilmiştir. a. Tahtalı.. a. Ayrıntılı bilgi için bkz. Merkezden defter şeklinde muhassıllara gönderilen cizye listeleri. s. s. Ay..627. her şahsın ödeyeceği vergiye ilave edilerek tahsil ediliyordu. s. Kullanmış olduğumuz Temettuat defterlerinde sadece bir gayri müslim mahalle ile üç müslüman mahallede sakin olan ehli zimminin evrakları kaydedilmiştir.. a.

216’sı edna olmak üzere toplam 561 kişinin evrakı mevcuttur. 2’si mecnun. 12’si çalışamaz.4. Tablo 64: Gayri Müslimlerin Cizye Evrakları(1847) * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Mahalleler Ay Benli Gedik Kılıç Müslim Akdoğan Orta Tahtalı Yenice Zimmi Akdoğan Yabancı Reaya Toplam Kuruş A'la 8 16 7 4 9 15 2 11 2 74 4440 Evsat 51 68 3 10 7 24 47 15 33 13 271 9030 Edna 36 52 2 7 26 37 9 31 16 216 3240 Toplam 95 136 3 19 18 59 99 26 75 31 561 15810 Kuruş 2550 3780 90 750 555 1650 2865 705 2115 750 15810 * 5. 1’i alil. 1’i ama. 1’i firari ve 2’side bilinmemektedir. 271’i evsat. evsat sınıfı 9030 kuruş. Bu defterlerde evrakı belirtilmeyenlerin 333’ü dışarıda. Âdet-i Ağnam Resmi Arapça koyun anlamına gelen “ganem”in çoğulu olan “ağnam”. nazırlara ve mültezimlere verilen fermanlarda gösterilir ve . Toplam olarak 15810 kuruş cizye vergisi alınan gayri müslimlerden a’lâ sınıfı 4440 kuruş. Cizye defterine göre mahallelerde sakin gayri müslimden toplam 915’nin kaydı vardır.91 Ayrıca 1263 (1847) yılında Sivrihisar’da iş icabı sakin olan reaya da cizye defterlerine kaydedilmiştir. 2’si dilenci. edna sınıfı 3240 kuruş vermiştir. Cizye evraklarından orta sınıfın daha çok olduğu gözükmektedir. koyun ve keçiden nakden alınan bir vergiyi ifade etmekteydi. Osmanlı vergi literatüründe.4. Bunun miktarı her sene müdürlere. Bunlardan yabancı reaya dahil 74’ü a’lâ.

Tanzimat’ın başlangıcında koyunlardan alınan önemli bir vergi olan “ondalık ağnamın” verginin kaynağını tahrip edici bir etki yapmasından dolayı 1273 (1854) yılında bu uygulamadan vazgeçilmiş.45 kuruş. a.5 kuruş – hayvan başına – alınmıştır.e.5’ine tekabül etmekte olup mahallelere göre dağılımı şu şekildedir: 23 24 Karamursal. a. Toplanan a’dât-ı ağnam resimleri (vergileri) 6676 kuruş 1 para olup mahalle başına 330. s. hane başına ise yaklaşık 5 kuruş düşmektedir. Anadolu’da ise 1.53..e. koyunların ve keçilerin sağladığı hasılat üzerinden vergi alınması kararlaştırılmıştır. Hilmi Yücelen.. 1275 (1856) mali yılından itibaren başlayan 2-4 kuruşluk uygulama Rumeli’de işleme alınmış.24 Sivrihisar Temettuat defterlerinde a’det-i ağnam vergisi dediğimiz bu vergi koyun ve keçi başına 4 para25 olarak alınmıştır.177. s. Türk Mali Tarihine Toplu Bir Bakış. Toplanan bu meblağ toplam temettuatın % 0.15-16. nakit olarak koyun başına 5 kuruş olarak alınmaya başlamıştı. paralar alınırdı. s.23 Tanzimat’la birlikte bu vergi de.92 ona göre sayım yapılır.g. Farsça bir kelime olup parça demektir ve kuruşun 1/40’ına eşittir.g. İstanbul 1973. Güran. 25 Para ya da pâre. .

5 17 226 2042 103 131 37.5 20 71. en az toplandığı mahalle de Hacı Eshab (17.5 1008 6454 6676 A.5 212 282 150 249 63. . Bu verginin müslümanlardan toplanan kısmı 6168 kuruş 9 para (%92) iken.5 335.5 358 169.5 1 A’det-i ağnam resminin en çok toplandığı mahalle Yenice mahallesi (1130.5 60 196. gayri müslimlerden toplanan kısmı ise 537 kuruş 32 para (%8) olmuştur.5 210.5 kuruşu 6 para) olurken.5 kuruş 16 para) mahallesidir.5 60 268 152 248 180 132 257 56 906 4760.93 Tablo 65: A'dât-ı Ağnam Rusûmu Mahalleler 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 Araklı Ay Benli Camiikebir Çopuk Demirci Elmalı Faruklar Gazi Sinan Gedik Hacı Eshab Hacı Eskici Hacı Hasan Hacı Veysi Hazinedar Hisar Karabaş Kethuda Kılıç Kubbeli Kutbettin Müslim Akdoğan Orta Şeyh Baba Yusuf Tahtalı Tatlar Yenice Zimmi Akdoğan Yekün * Kuruş 86 425.A.R Para 148 412 48 172 264 442 142 64 36 256 52 216 249.

94

SONUÇ İç Anadolu’da Ankara ile Eskişehir arasında yer alan Sivrihisar, tarihte bir çok uygarlığa ve bir çok olaya tanıklık etmiştir. Bizans döneminden itibaren gelişmeye başlayan şehir, Selçuklu ve Osmalılar’ın ilk dönemlerinde uç beyliği gibi görev yapmıştır. Osmanlı ve Karamanoğlu beylikleri arasında sık sık el değiştiren Sivrihisar, Çelebi Mehmed devrinden itibaren Osmanlı Devleti’nde nahiye ve kaza merkezi olmuştur. Osmanlı Devleti’nin ilk eyaletlerinden Hüdâvendigar eyaletine I. Meşrutiyete kadar bağlı olmuş, bu tarihten itibaren idari reformlerla birlikte Ankara eyaletine bağlanmıştır. 1914’te Eskişehir sancağının iki kazasından biri olan Sivrihisar, Cumhuriyet’le birlikte Eskişehir’in en büyük ilçelerinden olmuştur. İlçenin ekonomik açıdan kazandığı durum, Temettuat defterlerinden

anlaşılmaktadır. Esasında Osmanlı Devleti’nde 19. yüzyılda vergi sisteminde değişiklik yaparak maliyeyi düzeltmek üzere hazırlanan bu defterler, Sivrihisar’ın ekonomik hayatı ile birlikte sosyal ve kültürel hayatın ışık tutan bilgiler de vermektedir. Temettuatlara göre Sivrihisar’ın durumu şu şekilde izah edilebilir: Bu defterlere göre 1844 yılında Sivrihisar merkezinde 22 mahalle mevcuttur. Ancak ilgili bölümlerde de açıklandığı üzere bu rakamın eksikliği o yıllardaki başka arşiv kaynaklarından anlaşılmaktadır. Buna 19. yüzyıl ortalarına Sivrihisar’ın mahalle sayısı 28, nüfusu da yaklaşık olarak 8500’dür. Bu nüfusun %74’ü müslüman, %26’sı gayri müslimdir. Kazaya bağlı köylerden defteri olanların nüfusunu defteri olmayanlar için nispet kabul edersek yaklaşık olarak 14000 rakamını buluruz. Kaza ile beraber bu nüfus 22500’e tekabül eden bu rakam bize şehrin o yıllardaki yaklaşık nüfusunu vermektedir. Bu yıllarda köylerde gayri müslim unsur yaşamamaktadır. Şehirde yaşayan gayri müslim halk Ermeni’dir. Osmanlı Devleti’nin her tarafında olduğu gibi ayrı mahallelerde iskan edilmişlerdir.

95

İncelenen dönemde Sivrihisar ahalisinin büyük bir kısmının Anadolu’nun pek çok yerinde olduğu gibi yaygın olarak Mehmet, Ali, Mustafa, İbrahim, Hüseyin, Ahmet, Süleyman, Halil, Ömer, Osman gibi İslamın büyük şahsiyetlerinin adlarını taşıdıkları görülmektedir. Bunun yanında şehirde yaşayan hane reislerinin kullandığı Hacı, Hoca, Molla, Bıçakçı gibi lakaplar, ekonomik ve sosyal göstergeleri ifade eden en önemli göstergelerdir. Şehirde yaşayan gayri müslim unsur olan Ermeniler’in en çok kullandığı adlar ise Karabet, Kefork, Artin’dir. Şehirde sanayi ve ticaret alanında çalışan pek çok esnaf vardır. Bu esnaf grubu şehir nüfusunun % 32,3’ünü oluşturmaktadır. Diğer taraftan şehrin % 19,6’sını ziraatla uğraşanlar, % 9,6’sını görevliler,% 9,3’ünü de mesleği olmayanlar oluşturmaktadır. Esnaf arasında en çok giyim eşyası ve yiyecek üreten ve satanlarla tüccarlar yaygındır. Buna karşılık inşaatla uğraşanlar daha azdır. Sivrihisar’da halkın geçim kaynaklarını, meşgul oldukları mesleklerinden sağladıkları gelirlerin dışında ziraat, ortakçılık, kiracılık ve ağnam ticareti gibi gelirler oluşturmaktadır. Şehirde gelir seviyeleri en yüksek meslek sahipleri ise esnaflar ve tüccarlar olup bunları çiftçiler izlemektedir. Şehirdeki zirai hayat ve hayvancılık, halkın iktisadi yaşamında önemli bir yer tutmaktadır. Sivrihisar’da ziraatla uğraşanların daha çok orta ölçekli tarla işleten hane reisleri olduğu tespit edilmiştir. Mesleği çiftçilik olanların yanı sıra şehirde hemen hemen her hanenin en azından kendisine yetecek kadar bağ, bostan veya bahçeye sahip olup buralarda küçük çaplı ziraat yaptıkları bilinmektedir. Hane sahiplerinin sahip olduğu araziler kendi arasında mezru(ekili) ve gayri mezru(nadas), bağ, bahçe ve bostan olarak ayrılmıştır. Bu arazilerden en büyük dilimler, ekili(%40) ve nadasa(%30) bırakılmış alanlara aittir. Gayri müslimlerin ise ne ekili, ne de nadas alanlara sahibiyeti gözükmemektedir. Bu durum gayri müslimlerin Sivrihisar’da yerleştikleri alanların fiziki olarak tarıma elverişli olmamasından da kaynaklandığı görülmemektedir. Sivrihisar’da yetiştirilen ürünler içinde özellikle hububat ekimi dikkat çekmektedir. Buna göre 1844 yılında şehirde sırasıyla en çok buğday, arpa, kimyon, burçak yetiştirilmiştir. Bunlar dışında bir önceki yıla ait öşürlerden ise tütün ve cehri yetiştirildiği anlaşılmaktadır. Bu yıllarda köylerde ise şehirde yetiştirilen ürünlerin yanı sıra özellikle su kaynaklarının yakınlarında pirinç ve meyva yetiştirildiği köylerle ilgili

96

kayıtlardan anlaşılmaktadır. Zaten su değirmenleri de bu su kaynaklarının olduğu köylerde yapılmıştır. Bu değirmenlere ve yetiştirilen ürünlere sonraki dönemlerde devletin her eyaletine şamil salnamelerdeki kayıtlarda da rastlamamıza karşın günümüzde maalesef değirmenlerin olmadığını ve bazı ürünlerin yetiştirilmediğini tespit etmiş bulunmaktayız. Çiftçiliğin yanında bölgenin tabiat şartları gereği hayvancılık da şehrin ekonomisinde önemli bir yer tutmaktaydı. Mahalle sakinleri tarafından 1844 yılı itibariyle 61916 adet küçükbaş, 2425 adet büyükbaş hayvan yetiştirilmiştir. Bu da şehrin civar bölgelerinde yapılan hayvancılığın önemli bir geçim vasıtası olduğunun tespit edilmesi bakımından önem taşımaktadır. Şehirde yaşayan gayri müslim halk topluluğu Ermeniler’e gelince büyük bir çoğunluğu orta hallidir. Gayri müslimlerin en bariz özelliği ise üçte ikilik kısmının ticaret ve sanatla uğraşmalarıdır. Müslüman ahalinin yaklaşık 1,75 katı kazanç sağlamaktadırlar. Sivrihisar’ın 22 mahallesinde yaşayan hane reisinden 1844 yılında vergi-yi mahsusa, öşür, a’deti ağnam ve gayri müslimlerden alınan cizye olmak üzere dört çeşit tahsil edilen vergiler arasında miktar olarak en fazla yekün tutanı vergi-yi mahsusadır. Halkın ödemekle yükümlü olduğu vergi-yi mahsusa adıyla bilinen an cemaatin vergisinin ise aynı yıllarda Anadolu’nun diğer bölgelerinden alınan vergi-yi mahsusa gibi yüksek olduğu anlaşılmaktadır. 1844 yılında şehir halkı, kazancının % 8,72’sini vergi-yi mahsusa adıyla devlete vergi vermiştir. Diğer yandan aynen ve bedelen alına öşür vergisinin miktarı 1844 yılında 27883,5 kuruşu bulmuştur. Aynen alınan öşürlerin % 82’si sadece buğdaydan alınmıştı. Arpadan alınan öşür, % 13,8’i kimyondan alınan öşür ise % 3’ü bulmuştu. Halkın yetiştirdiği küçükbaş hayvanlardan alınan a’deti ağnam vergisinin ise diğer vergilere nazaran pek yüksek oranlarda alınmadığı anlaşılmaktadır. 1844 yılında toplam 6676 kuruş a’deti anam vergisi ödemiştir.

dokumacılık gibi Osmanlı şehrinin klasik iş kollarının gelişmiş olduğu ve zirai üretimle hayvancılığın şehrin ekonomisinde önemli yer tuttuğu da ifade edilmelidir. Bunlar içinde dericilik. medrese. mektep. hem de aşağı yukarı 1844 yılında toplanan miktara yakın cizye vergisinin ödendiği ortaya çıkmaktadır. çeşme. faaliyetlerini ticaret ve ziraatin sağladığı imkanlarla sürdürebilmişlerdir. Tüm bu verilerden hareketle 1844 yılınde Sivrihişsar’da özellikle çiftçilik.edna) olarak toplanmış olup en çok evraka sahip grup ise evsat yani orta sınıf olmuştur. . Bu deftere göre de 1844 yılında muhtemelen 15810 kuruş cizye toplanmış olmalıdır. Büyük bir kısmı Selçuklu ve Osmanlılar’ın parlak devirlerinden kalan ve günümüze kadar gelen bir çok cami ve mescid.97 Gayri müslimlerden alınan baş vergisi olan cizye ise üç sınıf (â’la. Bütün bunların şehrin iktisadını yükselttiği ve bunun da neticede sosyal ve kültürel müesseselerin kurulmasını sağladığı unutulmamalıdır. türbe ve zaviye ile günümüzde varlığı olmasa da en azından Cumhuriyet dönemine intikal eden kütüphane ve su değirmenleri. Nitekim bu çalışmamızda da yer verdiğimiz ve bu yıllara yakın 1847 tarihli cizye defterinden hem defteri olmayıp karşımıza çıkmayan mahalleler tespit edilmiş. evsat. Defterlerde cizye miktarının rakam olarak belirtilmemesinin muhtemelen o yıllara ait yapılmış olan cizye defterlerinden kaynaklanmıştır. ticaret ve zanaat sahiplerinin şehrin ekonomisinde önemli bir yer tuttuğu görülmektedir.

R. 9124. 9155. 9123. W. Nuri(2001). 9134. 9171. 9153. İstanbul. 9170.9161 d) Maliye Nezareti Varidatı (ML. 9117. 9109. İstanbul. 9141. 9128. 3. 9130. 9112. 9136. 9131. 9160. 9135.TMT) aa)Mahalleler No:9110. 9125. 9158. . Tarih Vakfı Yurt Yay. Tarih Terimleri ve Deyimleri Sözlüğü. İstanbul. 9126. 9120. 9150. 9154. SÜLEYMAN SÛDİ (1307). C. 15. 6019 c) Maliyeden Müdevver Defterler (MAD) No: 18904. 9114. Çağrı Yay. _________________(1311). 9139. Osmanlı. 9113. 9164. C.1216. M.3. ____________________________ (1327). 9151. 2. 9137. 9111. Dersaadet. 9168. b) Kamil Kepeci Tasnifi (K. 9169. Eski Eserler Ankara Vilayeti Mahsus Salnamesi (1313). 9161. 9163. 9143. 9118. 9167. ALİ CEVAD (1313). İstanbul Tanin Matbaası.98 KAYNAKLAR 1. 9165. 9157. (1992). 9177. Kamus-i Türki. 9174. İstanbul. 9144.K) No: 2794. 9159.İstanbul. Ankara. Anadolu’da Tanin. 9145. 9179.I. 9127.VRD. 9122. Ankara. Arşiv Belgeleri a) Maliye Nezareti Temettuat Defterleri (MLD. İstanbul C. 9119. Memalik-i Osmaniye’nin Tarih ve Coğrafya Lügati. 9133. 9172. 9140. 9175. 9173. ŞEMSEDDİN SAMİ (1317).4. AHMET ŞERİF (1325). REDHOUSE. Turkish and English Lexicon. Defa. Defa. Ankara. 9166. 9162. İstanbul. 9146. A2 Defa.Zeki (1971). Defteri Muktesid.. Dersaadet. 9115. 9148. Başvuru Eserleri ve Lügatler AKBAYAR. 9156. 9121. Osmanlı Yer Adları Sözlüğü. C.1-2. Kamusu’l Âlam. 9152. 9116. ___________________________ (1318). 6364. 9138.VRD) No: 176. PAKALIN. 13. ab)Köyler No: 9108. 9132.

Nüfus. AYDIN. Mahmut Döneminde Yapılan Nüfus Tahrirleri”. İstanbul. Ahmet. İ. Tarih Araştırma Merkezi.209-211. İstanbul. S. s. İstanbul. MEB Yay. Süreli Yayınlar Agos Gazetesi.3. “Öşür”.İ. İstanbul. s. “Sultan II. Suzan (1991). Hüseyin (2001). Cem Yay. İst.S. Yimpaş Holding Yay. C. Türkiyât Mecmuası. C.A. TTK Yay. s. s. Mustafa (1995).F. AKGÜNLÜ.E. Diğer Eserler Ahmet ŞERİF (1999). . Çetin Börekçi).E. Anadolu’da Tanin (Haz. Yozgat Temettuat defterleri.. XV ve XVI. y. ARSLAN. Asırda Osmanlı İmparatorluğu’nun Zirai Ekonominin Hukuki ve mali Esasları. Yüzyılda Osmanlı Toplumunda Yönetim. Göç ve Sürgün. “Çandarlı”. C.. Kent Araştırmaları Bibliyografyası. ALBEK. Anadolu Yayıncılık AŞ. İstanbul.Ü.. “Eskişehir”. AŞKIN. Ömer Lütfi (1943). Eskişehir ve Uluları.Ü. s.Ü. Kaknüs Yay.1. İstanbul.. C.B. İstanbul.81-106. C. XIX. s. Ankara.Levent (2001).2391-2946. “Tarihi Demografi Araştırmaları ve Osmanlı Tarihi”.. Ankara. İ.l. 4. Türkiye’nin İktisadi ve İctimai Tarihi. _________ (1964).1.y. Tarih Vakfı Yay. AKDAĞ.A. Yüzyılın Ortalarında Muğla’nın Sosyo Ekonomik Yapısı..9. Türkiyât Enstitüsü Neşriyatı.99 TÜRKİYE TARİH VAKFI(2001).t.485-488. Eskişehir.1. İ. C. İskan. ÖZTÜRK (2000). 26 Mayıs 2000.E. Sultan II Mahmut ve Reformları Semineri (Bildiriler). Vehbi Cem (1978). V. A. Münir (1993). Yozgat. Mahir (1991). 5.X. Ömer Lütfi (1951-1953).V. C. İstanbul. BARKAN.Ü. AKTEPE.1-26.4.. YURT ANSİKLOPEDİSİ (1982). Eğitim Sağlık Araştırma Çalışmaları Vakfı Yay. Dorylaion’dan Eskişehir’e. M. Akçe-Halkbilim Araştırma Merkezi Yay..I..F. BARKAN. Kanunlar. İ. 16. Yay.. D. AKGÜNDÜZ. İstanbul.

y. BSV Yay.D. Besim (1966). Musa (1970).y. TTK Yay.B.109-132. s. “Osmanlı Devleti’nin Nüfus ve İskan Politikası” Divan. S. İstanbul. “Osmanlı Şehrinde Esnaf Örgütlerinin Fiziki Yapıya Etkileri”. s. Maliye Nezareti Temettuat Defterlerine Göre 1844 Yılında Çorlu.IV.l. C. Ahmet (1997). Ankara. Halime (1990). y.I. İstanbul.. S. İ. Yüzyıllarda Sivrihisar Nahiyesi. İstanbul.A. Tanzimat Döneminde Anadolu Kentlerinin Sosyal ve Ekonomik Yapıları.A. Hüdavendigar Livası Sayım Defterleri. _____________ (1991).l. s.. C.100 BARKAN (1998).y. Maliye Nezareti Temettuat Defterlerine Göre 1844 Yılında Erzurum Ovası’nın Sosyal ve Ekonomik Durumu.191-210. YapıEndüstri Merkezi Yay. TTK.63.Ü. EKİNCİKLİ. y.1. Eczacıbaşı Sanat Ansiklopedisi. Osmanlı Araştırmaları.1457-1458. BAYRAKTAR. TTK Yay. XXXIX.. _____________ (1980). s. “1830 Genel Sayımına Göre Ankara Şehir Merkezi Üzerine Bir Araştırma”. ________________(1997).Ü.C.1-4. Gülfettin (1999).S.69-78. İ..127. DOĞRU. Osmanlı İmparatorluğu’nda Yaya-Müsellem-Taycı Teşkilatı.t.3. İ. “Türkiye’de Muhtarlık Teşkilatının Kurulması Üzerine Bir İnceleme”.E. Ankara. İ. ______________ (1994). İstanbul.F. COŞKUN. S. s. DEVREKER.B. İstanbul ÇAPAR.133-136.. ERGENÇ.E. S. XXXIV.. Mehmet (1995). Temettuat Defterlerine Göre Mudurnu Kazasının Sosyo-Ekonomik Yapısı 1261 (1844).. Osmanlı Araştırmaları. İstanbul. Tanzimat Dönemi Osmanlı Maliyesi.T. İstanbul. Eren Yay. Ankara.S. “Osmanlı Şehrindeki Mahallenin İşlevi ve Nitelikleri Üzerine”. ÇADIRCI. “Pessinus”. Silivri ve Ereğli Kazalarının Sosyo Ekonomik Durumu.y. İstanbul.l. Belleten. Türkiye’nin Sosyal ve Ekonomik Tarihi. DARKOT. Dergisi.E. C. “Sivrihisar”. İstanbul. Ömer (1979) “Anadolu’da Kybele Tapınımı”.409-420. John (1997). Yay. s. TTK Yay. Ankara. Özer (1980).t. ÇELİK. C.. Coşkun (2001). Meteksan Limited Şirketi Yay. Ankara.6.103-109. . s.B.Ü. Cilt 10.. Ankara. XV.. ve XVI.Ü. s.t. İstanbul. Kaya (1996). Küre Yay. ÇAKIR.

S.Ü. _______________(1983).E. Osmanlı İdaresinde Ermeniler. s.Ü.E. s.32.15-22.A.. GÜRAN. İNALCIK Halil (1964). Nejat (1979). İstanbul. A. “1845 Yılında Selanik (Temettuatlara Göre)”. Gültepe Yay.301-318. s.112. 19.. y.9. s.y..41. s. s. M. İNALCIK (1959).y. (1964).. Mehmet (2000). “İslam’da Ölçü Sistemleri” (Çev. Tarih Dergisi. İ. . “Ondokuzuncu Yüzyıl Ortalarında Ödemkiş Kasabasının SosyoEkonomik Özellikleri”. HINZ. GENÇ.F.Ü.Ali (1997). İktisat Fakültesi Mecmuası.1-82. Eski Önasya-Akdeniz Medeniyetleri Enstitüsü Dergisi. “Hane Deyimi Hakkında”. Yüzyıl Osmanlı Tarım Ekonomisi. İstanbul.V. Belleten.575-610. XVIII. GROHMANN.B.. y. “Osmanlılarda Raiyyet Rüsumu”. “Sivrihisar Yöresi Araştırmaları”.E. İ. “Öşür”.XIX. XXVIII.M.B. _________ (1995). KARAKAŞ.F.C. _________ (1998). C. Hamdi (2001). İLTER. Mehmet (1995). Tarih ve Toplum. A. Ankara. Eren Yayıncılık.Ü.t.S. s. Belleten. “Tanzimat’ın Uygulanması ve Sosyal Tepkiler”.F. Maliye Nezareti Temettuat Defterlerine Göre 1844 Yılında Bolu Kazasının Sosyal ve Ekonomik Durumu. Fotoğraflarla Sivrihisar-Justiniapolis. HALAÇOĞLU. TTK Yay.101 FURAT. s.1-4. Marmara Türklük Araştırmaları Dergisi.28. C. C.t. C.E. İ. İstanbul.l.627İŞCAN.XXIII. s. Temettuat Defterlerine Göre Üsküb’ün Sosyal ve Ekonomik Tarihi. İstanbul C. Tanzimat Döneminde Osmanlı Maliyesi: “Bütçeler ve Hazine Hesapları (1841-1861). Ötüken Yay.Ü. Acar Sevim).l. s. MEB Yay. F. Ekkişehir. Lütfi (1964). Walther (1990). Ankara.Ü. TTK. İ.. Yay. Asırlarda Osmanlı İmparatorluğunda Hububat Meselesi ve Hububattan Alınan Vergiler.485-488. A.168.13-49. Nejat (2000). s. XVII. Yay. s. Anadolu (Anatolia). İstanbul. İstanbul. GÖKAÇTI. Tevfik (1989). C. Ankara.. İstanbul. İstanbul. GÖYÜNÇ. İ. İstanbul.Ü. İ.T. Ankara. İ. Fügen (1980). İstanbul. İstanbul. GÖÇER.F. C.. Ankara. Osmanlı İmparatorluğu’nda Devlet ve Ekonomi. s.. Yusuf (1997). Yay.D... Yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu’nun İskan Siyaseti ve Aşiretlerin Yerleştirilmesi.331-348.92.

KÜTÜKOĞLU.2. Ankara 1987.Ağustos 1995. ÖZKAYA.C. Ahmet (1997). Madison. “Tanzimat Döneminde İktisadi Düşüncenin Teşekkülü”. Osmanlı Sosyal ve İktisadi Tarihi Kaynaklarından Temettu Defterleri (Belleten. İstanbul. (1995). ÖZALP. KOCAŞ.R. Eskişehir.32. C. Eskişehir.. İstanbul.106. M. Ankara.559-652. Ankara.102 KARAL. TTK Yay. . ÖZER.29-32. Osmanlı İmparatorluğunda İlk Nüfus Sayımı 1831. Sayı 225’ten ayrı basım). Köymen). “Sivrihisar’ın XIX. s. C. B. “XIX. “Osmanlı Maliyesi”. Ankara. KARAMURSAL. TTK Yay. Enver Ziya (1943). The Universitiy Of Winconsin Press. Ankara.2. s. Yüzyılda Söğüd’ün Sosyo-Ekonomik Yapısı” Türk Dünyası Tarih Dergisi... Tam-İş Matbaası. Ankara. Ankara. Reşit Paşa ve Dönemi Semineri. KAZICI Ziya (1977).. Osmanlılar’da Vergi Sistemi. İstanbul.A.15-19. Tanzimat Döneminde Bir Anadolu Şehri Bilecik.(1995). Sadi (1970). Mehmet NEŞRİ (1957). Bayrak Şamil Yay. F. s.Ü. Rifat (1987). TTK Yay. s.513-547. KARPAT. İstanbul s. A.. Neşri Tarihi (yay. ______________________ (1999). T. Unat. Kemal H. Osmanlı Mali Tarihi Hakkında Tetkikler. _____________(1995). Mübühat S. Tahsin (1960). Orhan (2001).VIII. Kitabevi Yay.91-96. ÖNSOY. Burak Matbaacılık. NEDKOFF. Ankara. Feza Gazetecilik AŞ Yay. s. Belleten. Osmanlı Devleti Tarihi. KESKİN. İlbeyi(2000). TTK Yay. Tarih Boyunca Ermeniler.E. Kitab-ı Cihannüma. Bildiriler. s. Tarihte Eskişehir Sempozyumu (2-4 Kasım 1998). Ottoman Population (1830-1914). KILIÇARSLAN. Yay. Şinasi Altındağ).LIX. Eskişehir. Yücel (2001). Darende Tanzimat Döneminde Bir Anadolu Şehri(1844). C. Ziya (1989). ÖZTÜRK Said (1995).C.F.. “Osmanlı İmparatorluğunda Cizye” (Çev. Yüzyıldaki Durumuna Genel Bakış”. Cristoff (1944). Bütün Yönleriyle Sivrihisar. Sivrihisar Örf ve Adetleri. M. İstanbul. Truva Yay. Sivrihisar Tarihi. Başvekalet İstatistik Umum Müdürlüğü Neşriyatı.

I. Ankara.E.l.. Selçuklular Zamanında Türkiye. Faruk (1955). İ. Türk Mali Tarihine Toplu Bir Bakış ve Maliyeci Şairler Antolojisi. Ahmet (2000). TTK Yay. vd. SEVİM. Türk İktisat Tarihi. Yaşar YÜCEL (1989). s. “Sivrihisar”.. İstanbul. (1998).. Dergah Yay. YILMAZ Şeyma.y.. İ.S.. SÜMER. Ankara.. . Anadolu’nun Tarihi Coğrafyası (Çev.V. TURAN. ALİ.103 RAMSAY.E. Yüzyılda Bir Anadolu Kenti Eskişehir Kazasının Sosyal ve Ekonomik Durumu. Osman (1969).Hakkı (1961). Anadolu Beylikleri ve Akkoyunlu-Karakoyunlu Devletleri. İşaret Yay. İstanbul. Yıl Üniversitesi Rektörlüğü Yay. İstanbul.. Ermeniler ve 1915 Tehcir Olayı.l. İstanbul. Milli Arşiv Şurası Bildirileri. Enderun Yay. (1961). İstanbul.. İ.S.t. Türkiye Ansiklopedisi.M.. Boğaziçi Yay. SERTOĞLU. YÜCELEN. Mustafa (1998). Arzu (1992).B. Osmanlı Tarihi. SERİN.. Nilüfer Matbaası. İstanbul.t. Selçuklu Tarih ve Türk İslam Medeniyeti. Ankara C. Hilmi (1973).y. Oğuzlar. Ekrem. “Osmanlı Arşivinde Bulunan Temettuat Defterleri”. Ankara.B. Abdüllatif (1990). Tanzimat Dönemi Osmanlı Vergi Sistemi. Mithat (1986). Türkiye Tarihi. UZUNÇARŞILI (1969). C. Mihri PEKTAŞ). ŞENER. İstanbul. TABAKOĞLU. TOZDUMAN. İstanbul. UZUNÇARŞILI.Ü. MEB Yay. (1943). SÜSLÜ. W. İstanbul. Azmi (1990).. y. TURAN (1971). y. Ankara. Osmanlı Tarih Lügati.Ü.I ÜZÜMERİ. İstanbul. TTK Yay.717-728.151-153. s. Ankara. 100. XIX. Aydın Güzelhisar’ın Sosyal ve İktisadi Yapısı (1844). TTK Yay.

104 EK-1: Sivrihisar İlçe Haritası .

105 EK-2: Temettuat Defteri Baş Sayfa Örneği .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful