T.C.

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
İŞLETME ANABİLİM DALI

ZAMAN SERİLERİNDE DURAĞANLIK ANALİZİ VE İHRACATIN GSMH İÇİNDEKİ PAYI ÜZERİNE BİR UYGULAMA

YÜKSEK LİSANS TEZİ

Muzaffer AKINCI

TEZ YÖNETİCİSİ Yrd. Doç. Dr. Cavit YEŞİLYURT

KARS–2008

T.C. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ’NE

Muzaffer AKINCI’ ya ait “Zaman Serilerinde Durağanlık Analizi ve İhracatın GSMH İçindeki Payı Üzerine Bir Uygulama” konulu bu çalışma; yapılan tez savunma sınavı sonunda jüri tarafından Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği uyarınca değerlendirilerek, İşletme Anabilim Dalında Yüksek Lisans tezi olarak oy………………… ile kabul edilmiştir.

… / … / 2008 Öğretim Üyesinin Ünvanı, Adı ve Soyadı Yrd. Doç. Dr. Cavit YEŞİLYURT Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Ali KUTLU Yrd. Doç. Dr. Adem ÜZÜMCÜ İmza ………………….. ………………….. …………………..

Bu tezin kabulü Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim Kurulunun … / … / 200… tarih ve ………. / ………. / sayılı kararı ile onaylanmıştır. UYGUNDUR … / … / …

Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü

İÇİNDEKİLER Sayfa No: ÖZET ............................................................................................................................ I ABSTRACT.................................................................................................................II ÖNSÖZ ...................................................................................................................... III KISALTMALAR ....................................................................................................... IV TABLO LİSTESİ ....................................................................................................... VI ŞEKİL LİSTESİ ...................................................................................................... VIII SİMGE LİSTESİ........................................................................................................ IX GİRİŞ ........................................................................................................................ 1-3 BİRİNCİ BÖLÜM ZAMAN SERİLERİ 1. Zaman Serileri.......................................................................................................... 4 1.1. Verilerin Temel Özellikleri ............................................................................... 4 1.2. Nicel ve Nitel Veriler ........................................................................................ 4 1.3. Yatay Kesit, Zaman Serisi ve Panel Verileri .................................................... 5 1.4. Zaman Serileri Analizi ...................................................................................... 5 1.5. Zaman Serisi Grafiği ......................................................................................... 6 1.6. Zaman Serisi Bileşenleri ................................................................................... 7 1.6.1. Uzun Dönem Eğilimi (Trend) ..................................................................... 8 1.6.2. Mevsimlik (Seasonal) Dalgalanmalar ......................................................... 8 1.6.3. Konjonktürel (Cyclical) Dalgalanmalar...................................................... 8 1.6.4. Düzensiz (Irregular) Hareketler .................................................................. 9 1.7. Veri Üretme Süreci (Data Generation Process-DGP)....................................... 9 1.8. Stokastik Süreçler ............................................................................................. 9 1.9. Fark Denklemleri ............................................................................................ 11 1.9.1. Fark Denklemleri ve Çözümleri................................................................ 11 1.9.2. Zaman Serilerinin Geciktirilmesi ve İlerletilmesi..................................... 13 1.9.3. Gecikme İşlemcisi..................................................................................... 14 1.9.4. Gecikme Polinomu.................................................................................... 15 1.10. Korelasyon Ölçüleri ...................................................................................... 15 1.10.1. Kovaryans ve Korelasyon ....................................................................... 16

..1...2....3........11....... 48 2..11............. Dickey-Fuller (DF) Testi.......... 19 1..............1............................................. DF Testleri İle Birleşik Hipotez Testi............. Tek Değişkenli Zaman Serisi Modelleri ......1 τ Sınaması........... Φ 3 ve Sınaması τˆ β Test İstatistikleri.....1......4....................................................2.................. Sahte (Spurious) Regresyon..... 53 2....3....2..... Genişletilmiş Dickey-Fuller (ADF) Testi ...1.......... Karma Otoregresif Hareketli Ortalama Süreci (Autoregressive Moving Average Process-ARMA)... Durağanlık Analizi: Birim Kök Testi .....................1.............3. 25 1........3............................................. AR(2) Sürecinin Özellikleri .......2.........................3................................................................. Q İstatistikleri: Portmanteau Testleri ............................................. Homojen Durağan Olmayan Süreç (Autoregressive Integrated Moving Average Process-ARIMA) ..................1.... Box Jenkins (BJ) Yöntemi ...................... 37 1................................. Φ1 ve Sınaması τˆμ Test İstatistikleri .. 44 2........ Otokovaryans ve Otokorelasyon ...2. MA(1) Sürecinin Özellikleri ................2...........4.................................................2...................... 32 1.................................10.11.........3............. 24 1........1..4........... Örneklem Otokorelasyon Katsayısının İstatistiksel Anlamlılığı.1.....3.11....1.................1) Sürecinin Özellikleri........4......4..2..........................1..................4............... Otoregresif Süreç (Autoregressive Process-AR) ....1................................. 51 2..... Trend Durağanlık ve Fark Durağanlık ......... 24 1........... 42 2.................. 28 1........................................11..........4...........4.........1.......10......... ARMA(1........ Zaman Serilerinde Durağanlık Analizi .............2....1...1..........11...................... 55 2........ 23 1....................11...11.....4.......................................10............ 34 1.11...4.............3........................ 44 2..... 48 ˆ 2... 33 1. MA(q) Sürecinin Özellikleri ............11.........................11......................1...................... 39 1...................................... 22 1......q) Sürecinin Özellikleri. 20 1................. AR(1) Sürecinin Özellikleri ..........1....................................................... Durağanlık Analizi: Korelogram Testi.1...............................12...........3......... 51 2... Örneklem Otokorelasyon Fonksiyonu (Autocorrelation Function-ACF) ........... 23 1........ 36 1......................... Kısmi Otokorelasyon Fonksiyonu (Partial Autocorrelation Function-PACF)................... Otoregresif Sürecin Derecesinin Belirlenmesi....................... AR(p) Sürecinin Özellikleri .. MA(2) Sürecinin Özellikleri ................ 30 1............................ 55 .. ARMA(p......11.................................. Korelasyonun İstatistiksel Anlamlılığı......2.....................1.................... 47 2............ Hareketli Ortalama Süreci (Moving Average Process-MA)................ 45 2...................... 40 İKİNCİ BÖLÜM ZAMAN SERİLERİNDE DURAĞANLIK ANALİZİ 2... 39 1. 31 1.................2..........10.........2....................10...11...............................4...........................1........11...................... 31 1.........

....................................................1..............1.......................................5..................................................................4..........................................................................................1......... LIHR Serisi İçin ADF Testi ................................................................. 84 KAYNAKLAR ....5................5............................4....... LIHR Serisi İçin KPSS Testi ..............................4............................................................................ LIHR Serisi İçin Durağanlık Analizi: Korelogram Testi...........................................5......... LIHR Serisi İçin Ng-Perron Testi ....1............................................................................... LIHR Serisi İçin τ Sınaması .... 69 3..................................... LIHR Serisi İçin Phillips-Perron (PP) Testi.................... 69 3.............LIHR Serisi İçin Box Jenkins (BJ) Yöntemi ..................2....................................... LIHR Serisi İçin Durağanlık Analizi: Birim Kök Testi ...........................................................5.4........ 58 2... 66 3........ Ng-Perron Testi................3.... 72 ˆ 3..5.........................................1.............. 63 3................4................. 101 .... 77 3..... 76 3......................5......... 57 2................... 74 3..... KPSS Testi .............3............... Uygulamada Kullanılan Yöntem.....4....5................... 69 3.......................................................................6...................... 61 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM İHRACATIN GAYRİ SAFİ MİLLİ HASILA (GSMH) İÇİNDEKİ PAYI ÜZERİNE UYGULAMA 3................5..... 87 EKLER.....................5..................6... 64 3.....2............... LIHR Serisi İçin Φ1 ve Sınaması τˆμ Test İstatistikleri.............. 63 3............................. 78 3.................................2....3..................................................4..................2......................................................... 79 SONUÇ .... İhracatın Gayri Safi Milli Hasıla (GSMH) İçindeki Payı Üzerine Uygulama ............... LIHR Serisi İçin Φ 3 ve Sınaması τˆβ Test İstatistikleri..................1......... 60 2................. 91 ÖZGEÇMİŞ . 63 3.............5.... Uygulama Serisi ..... Phillips-Perron (PP) Testi . LIHR Serisi İçin ADF-GLS (Nokta Optimal) Testi..... ADF-GLS (Nokta Optimal) Testi ............ 75 3........3........... Uygulamanın Amacı ....

Bir zaman serisi. Çalışmada teorik bilgilere yer verilmesinin yanında bunların daha kolay anlaşılması için şekillerle desteklenmiştir. öngörü. Eğer seri durağan değil ise. Bu yüzden serilerin önce birim kök içerip içermediğinin sınanması gerekir. Zaman serisi ile ilgili analiz yapılma amacı ise. ANAHTAR KELİMELER: Zaman serileri. yani birim köklü ise önce durağanlaştırılmalıdır. gözlem kümesince temsil edilen gerçeğin anlaşılması ve zaman serisindeki değişkenlerin gelecekteki değerlerinin doğru bir şekilde öngörülmesidir. Box-Jenkins yöntemi. I . durağanlık. fark alma. Bu anlamda veri oluşum sürecini belirleme ve dolayısıyla modellemede kullanılan uygun bir öngörü yöntemi olan Box-Jenkins yöntemi kullanılmıştır. Bunun için en pratik yol da fark alma tekniğidir. Özellikle finansal zaman serilerinin analizlerine duyulan yoğun talep dinamik ekonometri bağlamında “Finansal Ekonometri” ve “Zaman Serisi Ekonometrisi” disiplinlerinin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Ayrıca teorik olarak anlatılan konular gerçek bir seri üzerinde uygulanarak açıklanmıştır. serinin durağanlığı önemlidir. İstatistiki sonuç çıkarımlar açısından. ilgilenilen bir büyüklüğün zaman içerisinde sıralanmış ölçümlerinin bir kümesidir. birim kök.ÖZET Zaman serileri analizinde son yıllarda görülen hızlı gelişmeler dinamik ekonometrik teorinin gelişmesine önemli katkılar sağlamıştır.

has been used to determine data forming process. in other words it has unit root. Aim of time series analysis is to realize the truth represented by observations set and to forecast future values of variables in time series accurately. If the serie is not stationary. which is a proper forecast method used in modelling. KEY WORDS: Time series. Stationary of the series is important with regards of statistical results. unit root. Besides theorical information.ABSTRACT Rapid developments in time series analysis in recent years have contributed development of econometrics theory. Particularly significant demand on financial time series analysis in regards of dynamic econometrics has caused to emerge “Financial Econometrics” and “Time Series Econometrics” disciplines. stationary. Box-Jenkins method. Subjects. which are explained theoretically. The practical way of that is differentiation of the serie. differentiation II . forecast. illustrations have been used for the sake of explicit definition. In this respect it is necessary to test whether series have unit root. serie must be converted to stationary form. Box-Jenkins method. A time serie is a set of measurements of an observation concerned and arranged timely. have been implemented over real time series.

Bu konuda farklı disiplinlerde çalışan bilim adamlarının katkıları oldukça fazladır. 2008 Muzaffer AKINCI III . Dr. Zaman serilerinde durağanlık çok önemli bir kavramdır. Cavit YEŞİLYURT’a. Zaman serisi modelleme teknikleri metodolojisi anlatılmış. Zaman serileri analizi. Bu teknikler yardımıyla zaman serilerinin durağan olup olmadığının anlaşılması önemli ölçüde kolaylaşmıştır. Durağan olmayan zaman serileri üzerinde çalışmak araştırmacıyı yanlış yollara yönlendirebilir. Bunun için bu veriler üzerinde çalışırken serinin durağanlaştırılması gerekmektedir. Eviews 5. KARS. Elde edilecek tahminler gerek ülke ekonomisi gerekse işletme temelinde yapılacak geleceğe dönük planlama işlerini kolaylaştırır. Çalışmanın sonunda gerçek veriler kullanılarak. Bir olguya ilişkin değişken ya da değişkenlerin zaman içinde yapılan ölçümleri ya da gözlemleri zaman serisini oluşturur. hiçbir zaman yardım ve desteğini esirgemeyen Özgür POLAT’ a ve bana rahat ve huzurlu bir çalışma ortamı sağlayan aileme teşekkürü bir borç bilirim. geçmiş dönemlere ilişkin gözlem değerleri yardımıyla geçmişi açıklayarak geleceğe dönük tahminler yapmayı amaçlar. Günümüzde istatistik ve matematikteki gelişmelere bilgisayar programlarının ilavesiyle birlikte zaman serileri analizlerinde önemli mesafe kat edilmiştir.1 paket programı yardımıyla bir uygulama yapılmıştır. kurallar ve yasalar ortaya koyarken temel çıkış noktası olarak gözlenmiş olayları esas almıştır. Doç. Tez danışmanlığımı yapan değerli hocam Yrd. Düzenli bir zaman içerisinde gözlenen ardışık verilere zaman serisi denir. Bu çalışmada zaman serileri hakkında genel bilgiler verildikten sonra konuyla ilgili teorik bilgilere yer verilmiştir. İnsanoğlu değişik düzenlemeler. modellemede önemli bir yere sahip olan durağanlık kavramı üzerinde durulmuş ve durağanlıkla ilgili testlere yer verilmiştir.ÖNSÖZ Eskiden beri gözlenemeyen unsurların ortaya konulmasında rakamlar etkin bir yöntem olarak kullanılmıştır. Bilgisayar teknolojisindeki gelişmeler ile birlikte yazılımdaki gelişmelere bağlı olarak istatistiksel ve ekonometrik tekniklerde de azımsanmayacak gelişmeler olmuştur.

KISALTMALAR ACF ADF AIC AR ARIMA ARMA BJ Cor Cov DF DGP DLIHR DLIHRF : : : : : : : : : : : : : Otokorelasyon Fonksiyonu Genişletilmiş Dickey-Fuller Birim Kök Testi Akaike Bilgi Kriteri Otoregresif Süreç Otoregresif Entegre Hareketli Ortalama Süreci Otoregresif Hareketli Ortalama Süreci Box.Jenkins Yöntemi Korelasyon Kovaryans Dickey-Fuller Birim Kök Testi Veri Üretme Süreci Farkı Alınmış Logaritmik İhracatın GSMH İçindeki Payı Serisi Farkı Alınmış Logaritmik İhracatın GSMH İçindeki Payı Öngörü Serisi DW EKK GLS GSMH LB : : : : : Durbin Watson İstatistiği En Küçük Kareler Yöntemi Genelleştirilmiş En Küçük Kareler Yöntemi Gayri Safi Milli Hasıla Ljung-Box Q İstatistiği IV .

LIHR LIHRF MA MIC OEKK PACF PP SIC SSRr SSRu Var : : : : : : : : : : : Logaritmik İhracatın GSMH İçindeki Payı Serisi Logaritmik İhracatın GSMH İçindeki Payı Öngörü Serisi Hareketli Ortalama Süreci Modifiye Edilmiş Bilgi Kriteri Olağan En Küçük Kareler Yöntemi Kısmi Otokorelasyon Fonksiyonu Phillips-Perron Birim Kök Testi Schwarz Bilgi Kriteri Kısıtlı Denklemin Kalıntı Kareler Toplamı Kısıtsız Denklemin Kalıntı Kareler Toplamı Varyans V .

.....................1 : İhracatın GSMH İçindeki Payı (%) ..... 64 Tablo 3......... 69 Tablo 3............... 70 Tablo 3............... 71 Tablo 3.......................1 : n...........4 : ACF ve PACF’ nin Teorik Davranışları ........ 75 Tablo 3........................ 78 Tablo 3............... 13 Tablo 1... 78 VI ............................................................................... 74 ˆ Tablo 3................................................................3 : Trendli Model Kalıntılarının Serisel Korelasyon Testi ....... 72 Tablo 3........................19 : Birinci Farkı Alınan LIHR Serisi İçin ADF-GLS Testi ..........................9 : LIHR Serisinin Düzey Değerleri İçin τˆμ Testi .......................TABLO LİSTESİ Sayfa No: Tablo 1.7 : Trendsiz Model Sonuçları.........16 : LIHR Serisinin Düzey Değerleri İçin KPSS Testi ...................................14 : Trendsiz PP Birim Kök Test Sonuçları ................. 77 Tablo 3.................18 : LIHR Serisinin Düzey Değerleri İçin ADF-GLS Testi ........................... 13 Tablo 1..2 : Trendli Model Sonuçları.... 72 Tablo 3....11 : LIHR Serisinin Düzey Değerleri İçin τ Testi..............................................................3 : Bir Değişkenin İlerletilmesi.... 77 Tablo 3............................................... 41 Tablo 3......12 : Birinci Farkı Alınan LIHR Serisi İçin τ Testi .......................................5 : LIHR Serisinin Düzey Değerleri İçin τˆβ Testi ............................76 Tablo 3........... 76 Tablo 3... 74 Tablo 3..... 73 Tablo 3.................17 : Birinci Farkı Alınan LIHR Serisi İçin KPSS Testi.......2 : Bir Değişkenin Geciktirilmesi ..........................................4 : LIHR Serisi İçin Φ 3 Testi ....................13 : Trend Değişkenli PP Birim Kök Test Sonuçları.8 : LIHR Serisi İçin Φ1 Testi ............... 75 Tablo 3....... ...................................... 14 Tablo 1.................................................................. 70 Tablo 3........15 : Birinci Farkı Alınan LIHR Serisi İçin PP Testi.................. Farkın Alınmasında Fark Denklemi Açılımı .....................................6 : Birinci Farkı Alınan LIHR Serisi İçin τˆβ Testi ..................................... 74 ˆ Tablo 3..............10 : Birinci Farkı Alınan LIHR Serisi İçin τˆμ Testi................

.......... 79 Tablo 3.....22 : ARIMA(1....Tablo 3......20 : LIHR Serisinin Düzey Değerleri İçin Ng-Perron Testi .. 79 Tablo 3.... 82 VII .....1.21 : Birinci Farkı Alınan LIHR Serisi İçin Ng-Perron Testi .............0) Model Kalıntılarının Serisel Korelasyon Testi ...............

............... 44 Şekil 2...........2 : Zaman Serisi Bileşenleri ............. 65 Şekil 3....... 65 Şekil 3......................................................... 68 Şekil 3............7 : Öngörü Serisi (DLIHRF) İle Gerçek Seri (DLIHR) Grafiği.......0) Modeli Hata Terimlerinin Korelogramı ............................ 48 Şekil 3...........1 : Zaman Serisi Grafiği .5 : Trend Durağan ve Fark Durağan Seriler .. 46 Şekil 2........ 17 Şekil 2................................... 82 Şekil 3.................................3 : Pozitif ve Negatif Kovaryanslar ...............................................................4 : Birinci Farkı Alınan LIHR Serisinin Korelogramı ................1 : Durağan Bir Zaman Serisi Grafiği .......... 6 Şekil 1........ 43 Şekil 2......1 : LIHR Serisinin Zaman Yolu Grafiği. 83 VIII ........................... 7 Şekil 1.....4 : Durağan Bir Seri Korelogramı ............................................................... 66 Şekil 3......................................2 : Birinci Farkı Alınan LIHR Serisinin Zaman Yolu Grafiği ...................................................................................2 : Durağan Olmayan Bir Zaman Serisi Grafiği......6 : Modelin Öngörü Performansı......................................................................1................................ 46 Şekil 2..3 : Durağan Olmayan Bir Seri Korelogramı.....3 : LIHR Serisinin Korelogramı ......................................................5 : ARIMA(1... 81 Şekil 3....ŞEKİL LİSTESİ Sayfa No: Şekil 1....

Gecikme İçin Kovaryans Örnek Ortalaması Varyansın Tahmin Değeri Otokorelasyon Fonksiyonu ∑ ΔYt : : : : : : : : μ σ2 γ0 γk y ˆ σ2 ρk IX .SİMGE LİSTESİ L LM Yt t T E(Yt) F(Yt) f(Yt) et IID Tt Mt Kt Dt Δ : : : : : : : : : : : : : : : : Gecikme İşlemcisi Lagrange Çarpanları Rassal Değişken Zaman Zaman Serisinin Son Değeri Yt Zaman Serisinin Beklenen Değeri Dağılım Fonksiyonu Yoğunluk Fonksiyonu Hata Terimi (Kalıntı Terimi) Bağımsız ve Aynı Dağılımlı Trend Etkisi Mevsimsellik Etkisi Konjonktürel Etkiler Düzensiz Hareketler Serinin Farkı Toplam Alma İşlemcisi Yt Zaman Serisinin Birinci Derece Farkı Ortalama Varyans Durağanlık Varsayımı Altında Varyans Durağanlık Varsayımı Altında k.

t 2 H0 H1 ˆ ρk ρ ( X .rXY : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : Örneklem Korelasyon Katsayısı X Değişkeninin Standart Sapması X Değişkeninin Örneklem Standart Sapması Y Değişkeninin Standart Sapması Y Değişkeninin Örneklem Standart Sapması Otokovaryans Fonksiyonu Yokluk Hipotezi Alternatif Hipotez Otokorelasyon Fonksiyonu Tahmin Değeri X ve Y Değişkenleri Arasındaki Korelasyon Test İstatistiği Tablo Değeri Standart Hata Kısmi Otokorelasyon Fonksiyonu AR Sürecinin Parametresi Kesme Terimi MA Sürecinin Parametresi AR Sürecinin Derecesi MA Sürecinin Derecesi Entegrasyon İşlemi Gözlem Sayısı Serbestlik Derecesi Ki-Kare Dağılımı Deterministik Trend Kalıntıların Kümülatif Toplamı Tutarlı Uzun Dönem Varyans Tahmincisi KPSS Test İstatistiği σX SX σY SY γ t1.Y ) tr tt Se Φ kk φ δ ≡ β0 θ p q ∆d n k χ2 t St s 2 (l ) ˆ η X .

zt S (α ) : : : : : : : 1’ ler ve Deterministik Trendden Oluşan Vektör Kalıntı Kareler Toplamı ADF-GLS (Nokta Optimal) Test İstatistiği Tau İstatistiği Stokastik Hata Terimi Determinasyon Katsayısı t Tablo Değeri PT τ ut ≡ ε t R2 tt XI .

Zaman serisi analizi. Bir zaman serisi ise. . Teorik olarak istatistik ve ekonometri bilimlerinde yapılan çalışmalar fazla olmakla birlikte uygulama alanı çok geniştir. bilgisayar teknolojisi ile paket programların oldukça gelişmiş olduğu günümüzde ortaya çıkmış olması anlamlıdır. kestirimde bulunulacak değişkenin geçmiş zaman serisini kullanarak gelecek değerlerin kestirimi için model geliştirmede kullanılır. belirli zaman aralıklarında gözlenen bir olay hakkında geleceğe yönelik tahmin kurmada kullanılan bir yöntemdir. Zaman serileri analizi. Tıp. Serinin ana eğilimini ve özelliklerini yansıtacağı düşünülen bir model seçilir ve var olduğu seri değerleri kullanılarak modelin parametreleri yaklaşık olarak bulunur. Ancak bilgisayar ortamında yapılabilecek işlerdir. ilgili değişkene ait zaman serisinin analiz edilmesi. Serinin gelecekte de aynı özellikleri koruyacağı ve aynı eğilimi göstereceği varsayılarak. mühendislik. Bu konuda birçok alanda farklı çalışmalar yapılmıştır. politika yapımı ve öngörü için kullanılabilirken. Zaman serisi analizlerini klasik işlemlerle yapmak güçtür. nüfus tahminlerinde ve diğer bilim dallarındaki kullanımıyla her gün biraz daha önem kazanmaktadır. belirlenen model yardımı ile gelecek dönem değerleri kestirilmeye çalışılır. serinin ana eğiliminin ve özelliklerinin belirlenmesine dayanır. Geleneksel ekonometrik modeller yapısal analiz. bir değişkene ilişkin zamana göre sıralanmış gözlem değerleridir. Model geliştirme.GİRİŞ Gözlem sonuçlarını zaman ve mekan vasıflarına göre sıralı bir şekilde gösteren sayı dizileri olarak tanımlanan seriler. Dolayısıyla zaman serisi analizlerinin. işletme ve ekonomi gibi daha birçok alanda bu konuda yapılmış çalışmalar bulunmaktadır. Özellikle ekonomik büyüklüklerin analizinde. zaman serisi modelleri daha çok öngörü için kullanılmaktadır. toplanan verilerin sınıflandırılmasıyla oluşur.

2 . Bu da özellikle yapacakları politika değişikliklerinin ne gibi sonuçlar verebileceğini önceden görmek isteyen politika belirleyici otoriteler için çok önemlidir. tek bir serinin yapısını belirlemeyi amaçlayan “tek değişkenli zaman serileri analizleri” ve iki veya daha fazla sayıda seri arasındaki ilişkileri tespit etmeyi amaçlayan “çok değişkenli zaman serileri analizleri” olarak iki gruba ayırmak mümkündür. Tek değişkenli zaman serisi modelleri ile sınırlandırılan doğrusal zaman serisi modelleri otoregresif süreç. Ayrıca otoregresif entegre (bütünleşmiş) hareketli ortalama süreçleri için Box Jenkins model kurma süreci üzerinde durulacaktır. serinin yapısını ortaya koymayı amaçlayabileceği gibi serinin gelecek ya da gözlemlenmemiş geçmiş değerlerinin saptanmasını da hedefleyebilir. zaman serisi modellerinde fark denklemleri ve gecikme işlemcisi ile gecikme polinomunun önemi vurgulanacak. Bu teknikler yardımıyla zaman serilerinin durağan dışılığının çözümü önemli ölçüde kolaylaşmıştır. Değişkenlerin zaman içinde belli bir değere doğru yaklaşması olarak tanımlanan durağanlık. Durağan olmayan değişkenler bir veya daha fazla sayıda fark alınarak durağan hale gelirler ve durağan olmak için alındıkları fark kadar bütünleşik oldukları söylenir. Bu bölümde zaman serileri analizi için oldukça önemli olan veri üretme süreci ve stokastik süreç üzerinde durulacak. bir şokun etkilerinin kalıcı olması nedeniyle başlı başına aranan bir özellik iken yapısal ekonometrik modellerde de sahte regresyon tuzağına düşmemek için gereklidir. zaman serileri kullanılarak yapılan araştırmalarda serilerde bulunması istenen bir özelliktir. Bilgisayar teknolojisindeki gelişmeler ile birlikte yazılımdaki gelişmelere bağlı olarak istatistiksel ve ekonometrik tekniklerde de önemli gelişmeler olmuştur. Bu çalışmanın birinci bölümünde genel olarak zaman serisinin tanımı ve özellikleri anlatılacak ve zaman serilerini genel anlamda tanımaya yardımcı olacak matematiksel gösterimi ve bileşenleri ifade edilecektir. hareketli ortalama süreci ve karma otoregresif hareketli ortalama süreç ile homojen durağan olmayan süreç modelleri anlatılacaktır.Zaman serileri analizlerini. korelasyon ölçüleri tanıtılacaktır. Serilerin bütünleşme dereceleri birim kök (veya durağanlık) sınamaları olarak adlandırılan sınamalar yardımıyla belirlenir. Durağanlık zaman serisi öngörü modellerinde. Tek değişkenli zaman serileri analizi.

3 .1 paket programı kullanılarak. Üçüncü bölümde ise Eviews 5. İhracatın Gayri Safi Milli Hasıla (GSMH) içindeki payı (%) serisi üzerinde uygulama yapılacaktır.İkinci bölümde zaman serilerinin belirli sayıda gecikme için hesaplanan otokorelasyonların grafiksel analizi ve serilerin kabaca durağan olup olmadıkları hakkında bilgi sahibi olunmasına yardımcı olan korelogram testi ile formel birim kök testleri tanıtılacaktır.

1995. 1. Enflasyon oranı. The Analysis of Time Series: An Introduction. Zaman serisinde ilgilenilen özellik bir değişkendir. Dolayısıyla zaman serisi.2. milli gelir gibi ekonomik göstergelere ait verilerin kullanılması. Veri toplama yöntemlerinden birisi önceden toplanmış bilgileri kullanmaktır. döviz kuru. Çalışma alanına ait bilgilerin sayısal ifadeleri verileri meydana getirir. Zaman 1 Chris Chatfield. Gelecekteki değişkenleri tahmin eden modeller geliştirdiği için zaman serisi analizi önemlidir 1 . 4-5. 4 .1. Verilerin Temel Özellikleri Ekonometrik araştırmaların aşamalarından birisi ekonomik modeli oluşturan değişkenlerin sayılarla ifade edilebilir hale getirilmesidir. Veri sağlanamayan konularda amprik çalışmaların yapılması zordur. Bu nedenle incelenen iktisadi ilişkide yer alan değişkenlerle ilgili verilerin derlenmesi modelin kuruluşu aşamasında önem kazanmaktadır. 2005. Nicel ve Nitel Veriler Sürekli sayılarla ifade edilen gözlemlerin oluşturduğu veriler nicel verilerdir. Örneğin istatistik yıllıklarından ihracat. Diğer bir yöntem ise gözlem yaparak ölçme işlemidir 2 . Bu değişken zaman içerisinde çeşitli nedenlere bağlı olarak farklı değerler alır.BİRİNCİ BÖLÜM ZAMAN SERİLERİ Bir zaman serisi bir veya daha fazla zaman değişkenini kapsayan bir veri kümesidir. 1. faiz haddi. s. s. zaman sırasına konmuş veri kümesi olarak ifade edilebilir. 1. Nobel Yayın Dağıtım. milli gelir gibi veriler nicel verilere birer örnektir. Zaman Serileri Analizi. Örneğin değişik dönemlerde işletmenin satış analizlerinin yapılabilmesi için satış rakamlarının gözlenmesi. Newyork: Chapman and Hall. Ankara. 2 Mustafa Sevüktekin ve Mehmet Nargeleçekenler.

İstanbul. 289. Zaman Serileri Analizi Gözlem sonuçlarının zaman vasfının (değişkeninin) şıklarına göre sıralanmasıyla elde edilen seriye “zaman serisi” denir 5 . 1. Gözlem değerlerinin elde ediliş biçimine göre zaman serileri kesikli ve sürekli zaman serileri olarak gruplandırılır.3….}. 2000. Yatay kesit verilerinin zaman serisi gözlemlerine sahip olduğu durumda derlenen veriler ise panel verileridir. Newyork. 1996. T= N veya T=Z şeklinde seçilmiş ise {Xt : t Є T} Kerry Patterson. s.±1. ±3…}= Z olarak alınabildiği gibi T = R. Zaman serileri ekonomi. Introduction to Econometrics. Buradaki T indis kümesi genel olarak T= {1. yıllık ve daha uzun dönemli aralıklarla derlenir.e. 3 5 . haftalık para arzı. mühendislik. Aylık işsizlik.3…}= N. Newyork.1] gibi sürekli aralıklar olarak seçildiğinde {Xt : t Є T} zaman serisine sürekli zaman serisi adı verilir. Bir veya daha fazla değişkeni zaman içinde inceleyerek derlenen veriler zaman serisi verileridir 4 .1] gibi sürekli aralıklar da olabilir. ±2. 1. haftalık. Uygulamalı İstatistik 2. Eğer T indis kümesi T= {0. Çok sayıda ülkenin yıllar itibariyle enflasyon oranlarının incelenmesi için ele alınan veriler panel verilere örnek gösterilebilir. T bir indis kümesi olmak üzere. T= {0.2. Zaman Serisi ve Panel Verileri Tek bir zaman noktasında çok sayıda ülkeyi. 5 Özer Serper. Filiz Kitabevi. Maddala. Çok sayıda ülkenin 2006 yılındaki enflasyon oranları yatay kesit verilerine örnektir. 4 Patterson.g. otomobil sahibi olup olmadığı gibi değişkenler nitel değişkenlere örnek gösterilebilir. Eğer T indis kümesi T = R veya T= [0. bireyi inceleyerek derlenen veriler yatay kesit verileridir. An Introduction to Applied Econometrics : A Time Series Approach. Zaman serisi verileri günlük. Great Britain.S.4. 525. 6 G. sağlık gibi birçok farklı alanlarda derlenmekte ve toplanmaktadır. eğitim.2.1. s. 24. Yatay Kesit.zaman sınırlı değerler alan veriler ise nitel verilerdir 3 . seriler zaman serilerine örnek gösterilebilir 6 . Macmillan Publishing Company. Tüketim harcamaları ile ilgili yapılan bir araştırmada tüketicinin cinsiyeti. işletmeyi. aylık.3. T= [0. günlük sipariş sayıları vb. çeyrek yıllık (üç aylık). 25. 1992. bir zaman serisi {Xt : t Є T}şeklinde ifade edilir. a. s. Türkiye’ de 1980-2006 yılları arasındaki enflasyon oranları zaman serisi örneğidir. s.

T şeklinde belirtilir. 2003.e. Zaman Serisi Grafiği Zaman serileri genel olarak kartezyen koordinatlı bir grafikle gösterilir. t = 1.g. Grafiğin yatay ekseninde zaman değişkeninin şıkları.ye zaman serisi denir 7 . Ankara. a. Zaman değişkeninin şıkları genellikle. Bu görsel gösterim zaman serisinin sayısal verilerinden açıkça görünmeyen özelliklerini görmede kolaylık sağlar 8 .1 Zaman Serisi Grafiği Yılmaz Akdi. Zaman Serileri Analizi (Birim Kökler ve Kointegrasyon). Yt gözlem değerlerini eşleştirmek suretiyle zaman serisinin grafiği çizilebilir. Şekil 1. Burada T zaman serisinin örneklem boyutunu ifade eder.5.….…. dikey ekseninde bu şıklar itibariyle Y değişkeninin aldığı değerler olan gözlem değerleri Yt yer alır. 7 6 . İlk sütunda zaman vasfının şıkları. 1. Zaman serileri iki sütundan oluşur. Belirlenen eşit aralıklı t zaman noktaları (t = 1. s. Yt .…. ikinci sütunda ise olayın aldığı değerler belirtilir. 2. s. 11. Ekonomik büyüklükleri gösteren zaman serileri zamanın belirli aralıklarında ölçüldüğünden kesikli zaman serileri olarak incelenirler. Bıçaklar Kitabevi. 8 Patterson. T) ile bu zaman noktalarında zamana bağlı Y değişkeninin aldığı Y1. 25.

3. a.2) (1. a. Bu faktörlerden her birinin olay üzerindeki etkileri farklı yön ve şiddette olabileceği gibi. Zaman Serisi Bileşenleri Zaman serilerinin grafikleri incelendiğinde. Dt eşitliği söz konusudur 11 . 292.g. Zaman serisinin gözlem değerleri (Yt ) bu faktörlerin Yt = Tt. -Düzensiz (random walk) hareketler olmak üzere dört temel faktörden kaynaklandığı bilinmektedir 9 . 11 Sevüktekin ve Nargeleçekenler.e.1.1) şeklindeki çarpımlarından oluştuğu varsayılmaktadır. Newyork. 293.2 Zaman Serisi Bileşenleri Kaynak: Serper. s. (1. 10 7 . aynı yön ve şiddette de olabilmektedir 10 . 34. Bu düzensiz hareketlerin temelde. s. 2004. Uygulamalı İstatistik 2. Dt mevsimsellik olmayacağı için bu serilerde Yt = Tt. -Konjonktürel (cyclical) dalgalanmalar. John Wiley &Sons. s. Mt. 9 Walter Enders. serinin gidişinde bazı düzensizliklerle karşılaşılmaktadır. Yıllık zaman serilerinde Şekil 1. Applied Econometrics Time Series. Serper. -Uzun dönem eğilimi (trend). Kt. Kt. -Mevsimlik ( seasonal) dalgalanmalar. s.g.6.e.

insan alışkanlıkları. a. s. Bu faktörlerin etkisiyle seride kısa dönemde ufak çaplı sapmalar olabilir. Mevsimlik ( Seasonal) Dalgalanmalar Birçok zaman serisi belirli dönemlerde mevsimsel faktörlerin etkisi altındadır 13 . refah döneminden durgunluk dönemine ve durgunluk döneminden refah dönemine geçiş noktalarının analizi önem kazanmaktadır 16 .e. a. Refah dönemlerinde ekonomik göstergelerde artış olurken. Çünkü dalgalanmaların uzunluğu yani iki maksimum veya iki minimum nokta arasındaki zaman aralığı hep aynıdır. Zaman serilerinde mevsimselliğin ortaya çıkışında hava şartları.g. Zaman serisinin uzun dönemde belli bir yöne doğru gösterdiği eğilime trend denir 12 . 12 13 Serper.g.e.e. 8 . Uzun Dönem Eğilimi (Trend) İktisadi faaliyetlerin her biri zaman içerisinde çeşitli faktörlerden etkilenir. a.2. Yaz aylarında soğuk içecek satışlarının artması mevsimselliğe örnek gösterilebilir. resmi veya dini bayramlar gibi birçok faktör etkili olur.6.3. 15.6. 12.g. Konjonktürel (Cyclical) Dalgalanmalar Konjonktürel hareketler daha çok ekonominin veya sektörlerin refah ya da durgunluk dönemlerini içerir 15 . a. 14.e. Bir zaman serisindeki tekrarlanan döngüsel hareketlere mevsimsel dalgalanma denir 14 . s.e. s.1.g. 1. 14 Serper. fakat uzun dönemde ana eğilim sabittir.6. 293. 15 Sevüktekin ve Nargeleçekenler. Sevüktekin ve Nargeleçekenler. Konjonktürel hareketler düzensizdir ve periyodik değildir. Bunun sonucunda üretim faaliyetlerinin trendi artış yönünde olur. s. Konjonktürel hareketler içeren zaman serilerinin analizinde. Konjonktürel kalıplar ile mevsimsel kalıplar arasında benzerlik olmasına rağmen mevsimsel hareketler nispeten daha düzenli ve periyodiktir. 16 Sevüktekin ve Nargeleçekenler. Zamanla nüfusun sürekli olarak artması kişi başına milli gelirin artmasına ve buna bağlı olarak hayat standardının yükselmesine neden olur. Mevsimlik dalgalanmalar döngüsel olduğu gibi aynı zamanda periyodiktir. durgunluk dönemlerinde azalışlar olabilir.g. 1. a.1. s. 294.

e. Zaman serisi analizlerinde gerçekleşme (yani gözlenen örneklem değerleri) ve süreç arasındaki ilişki istatistiksel hipotez testlerindeki örneklem ve anakütle ilişkisine benzer 19 . s.g. s.7. Bu hareketlerin ne zaman hangi şiddette çıkacağı önceden tahmin edilemez. 1. Burada tam olarak bilinemeyen.6. Zaman serileri analizinde süreç ve gerçekleşme terimleri arasında temel bir ayırım vardır. Gözlenen bir zaman serisindeki gerçek değerler aslında bu değerleri üreten belirli bir sürecin gerçekleşmesidir. 11. a. Gerçek hayatta birçok süreç yapılarında bir rassal veya stokastik yapı vardır. 1. Dolayısıyla bu tür verileri içeren modeller ekonometrik teori tarafından formüle edilip daha sonra ekonometrik teknikler kullanılarak test edilirken teorinin kendisi bu verileri tanımlamada yetersiz kalmaktadır.e.1. Ekonomik verilerin stokastik (olasılıksal) süreçler tarafından yaratıldığı düşünülmektedir. araştırılan herhangi bir model için hangi değişkenlerin ilgili.e.4. 9 . Zaman serileri analizinin amacı. seriyi oluşturan herhangi bir süreç (yani anakütle) modelini tanımlamak için bu sürecin gerçekleşmelerini (yani örneklemini) kullanmaktır. Veri Üretme Süreci (Data Generation Process-DGP) Genelde zaman serileri olarak gözlenen verileri tanımlayan ekonomik süreç hakkında sahip olduğumuz bilgi sınırlıdır. 296. hangi değişkenlerin ilgisiz olduklarını belirleyen süreç hakkında tam bilgi sunamaz.g.g. Ekonometrik teori. 19 Sevüktekin ve Nargeleçekenler. a. değişken aynı olarak kalabilirdi. çok sayıda değişken ve parametre içeren karmaşık bir süreçten söz etmek mümkündür 18 . s. Buradaki süreç stokastik (olasılıksal) üretme sürecidir. Stokastik Süreçler Zaman serileri için olasılık modellerinin diğer tanımı stokastik süreçlerdir. Bir değişkenin belirli bir noktadaki belirli bir gerçekleşmesi özü itibariyle bir rassal değişkenden sadece bir olabilir sonuçtur. Stokastik süreç hem reel fiziksel süreç hem de onun matematiksel modeli olarak algılanır. fakat gerçekleşme aynı olmayacaktır.8. Rassal süreç 17 18 Serper. Eğer tarih yeniden yazılmış olsa idi. 40. Patterson. a. Düzensiz (Irregular) Hareketler Rassal nedenlerle veya geçici olarak ortaya çıkan hareketlere düzensiz hareketler denir 17 .

Bununla birlikte T sonsuz bir set oluşturduğundan stokastik sürecin olasılık yapısını tanımlamak için sonsuz boyutta bir dağılıma ihtiyaç duyulur.T .g. Analizdeki ilk adım özet istatistiklerin formülasyonudur ancak asıl amaç model kurarak serinin yapısını açıklamaktır.g. Geleneksel istatistikte anakütle ve örneklem gibi kavramların zaman serisindeki karşılıkları stokastik süreç ve gerçekleşme dir. a. Ytn) ile bütünüyle ifade edilir. Bu momentler. varyans ve otokovaryans fonksiyonları olarak adlandırılan birinci ve ikinci momentlerdir 22 . tn gibi bir veri setinin Yt1. Stokastik sürecin olasılıklı yapısı bütün n değerleri ve T’nin herhangi bir alt seti (t1. s.5) Chatfield. Rassal değişken { Yt } dizisinin olasılık yapısı bir stokastik sürecin birleşik dağılımı ile tanımlanır. Bir stokastik süreçteki değişkenin her bir değeri bir olasılık dağılımından rassal olarak çekildiğinden rassal bir değişkendir ve belirli bir olasılık dağılımına göre oluştuğu varsayılmaktadır. Otokovaryans γ t1. 28. Bir stokastik süreci tahmin etmenin bir yolu t1. s. a.t 2 = Cov(Yt1 .….…. Belirli bir t dönemindeki rassal değişken Yt’ nin dağılım ve yoğunluk fonksiyonları sırasıyla F(Yt) ve f(Yt) ile gösterilir 21 .e. s. 27. Sevüktekin ve Nargeleçekenler. a. 20 21 (1. Burada T süreçte tanımlanan zaman noktalarının bir setidir. 22 Chatfield. Ortalama μ t = E (Yt ) Varyans σ 2 = var(Yt ) ve Yt1 ileYt2 arasındaki kovaryansı. Yt 2 ) = E [(Yt1 − E (Yt1 ))(Yt 2 − E (Yt 2 ))] şeklinde yazılabilir. Stokastik süreci tanımlamanın diğer yolu ise momentlerini oluşturmaktır. Dolayısıyla bir stokastik süreç matematiksel olarak zaman aralıklarına göre dizilmiş rassal değişkenlerin bir birikimidir.3) (1.…. 10 . stokastik süreç olarak isimlendirilen bir teorik sürecin gerçekleşmesi olarak düşünülür.g. ortalama. tn) için birleşik dağılım F(Yt1. 44.…. Ytn birleşik olasılık dağılımını tanımlamaktır.e.….e.kavramı ile stokastik süreç kavramı eş anlamlıdır 20 . Zaman serisi analizlerinin temel amacı gözlenen serideki bilgilerden yararlanarak stokastik sürecin özellikleri hakkında bilgi edinmektir. Reel olarak gözlenen bir zaman serisi Yt. t=1.4) (1.2.

Sevüktekin ve Nargeleçekenler. t günündeki bir hisse senedi fiyatı et . bir rassal yürüyüş modelidir 25 . Fark Denklemleri Zaman serilerinin geleneksel kullanımı. Fark denklemleri ile doğrusal zaman serisi modellerinin uygun tahminleri elde edilir. Dizinin öngörülen bileşenleri gelecek içinde tahmin edilebileceğinden bir dizinin dinamik yolu devam ettirilerek önraporları geliştirilir. 2005. Y = f(t) . Ankara. Bir zaman serisi değişkeni (Y). beklenen değeri sıfır olan rassal kalıntılardır. 1. 25 Aziz Kutlar. s.9.7) Yt . 1. t’ nin bir fonksiyonu olarak tanımlansın. Fark Denklemleri ve Çözümleri Zaman serisi analizlerinde kullanılan denklemler fark denklemi matematiğine dayanır. 252. Tahmin edilen denklemler uygun bir biçimde ekonomik verilerin yorumunda ve hipotez testlerinde kullanılabilir. Y = f(t) 23 24 (1. Uygulamalı Ekonometri. Denklemde Yt1 ile Yt2 arasındaki kovaryans γ t1.6) olur 23 . Yt + k ) = E [(Yt − E (Yt ))(Yt + k − E (Yt + k ))] (1.e.8) Chatfield. 11 . s.9. a. hisse senedi fiyatlarının değerini ortaya koyan model stokastik bir fark denklemi temeline dayanır: Yt = Yt −1 + et veya Burada Yt − Yt −1 = et veya ΔYt = et (1.e. 67.1.g. Bir stokastik sürecin dağılımı değişkenin birinci ve ikinci momentleri ile ortaya konulabilir ve her iki moment zamanın bir fonksiyonudur.t 2 ile gösterilmiştir. Nobel Yayın Dağıtım.g. Örneğin hisse senedi fiyatlarındaki günlük değişmelerin ortalamasının sıfıra eşit olduğu varsayıldığında. Bu ifade Yt ile k sayıda gecikmeli Yt+k arasındaki kovaryansın gösterilmesi için kullanıldığında.2. 29. t = 1. Aynı seri üzerinde farklı gözlemler arasındaki kovaryanslar otokovaryans olarak bilinir. bir değişkenin geçmişteki değerlerine dayanarak zaman yolunu önraporlamaktır 24 .. Fark denklemlerinin en basit şekli.. s. γ kt = Cov(Yt .Zaman serisi modellemesinde kovaryanslar önemlidir.T’ dir.. a..

f(t+k-1) = Yt+k -Yt+k-1 (1. Yt-2 .9) (1.Yt* = f(t*+1) . a. Y’ de böyle bir özel değer için Yt* olarak tanımlanır.10) (1. Y’ nin t döneminden bir dönem ilerisi için farkı.11) olur. Ardışık 1.f(t*) yazılabilir. Benzer biçimde k dönemlik bir artış veya azalış dikkate alındığında Y’ nin değeri ∆Yt+k = f(t+k) .f(t*) yazılabilir. fark almanın iki kere yapılması veya birinci farkın tekrar farkının alınması anlamına gelir. ∆Yt = f(t) .12) bir dizi şeklinde yazılabilir. Yt = f(t) fonksiyonel ilişkisinde t’ nin ardışık ve özdeş aralıklarla bir değerler dizisi oluşturulduğunda t için { Yt } dizisi {…Yt-3 .ilişkisinde eğer t. Benzer şekilde k dönem ilerisi için farkı. Δ (ΔYt ) = Δ2Yt (1. s.f(t) = Yt+1 -Yt ∆Yt+2 = f(t+2) . 69-70-71.….13) Bu durumda. Yt+k } ile tanımlanır. Yani Yt* = f(t*) Yt*+k = f(t*+k) olur. İkinci fark alma. (1.g. Yt+1.14) 26 Sevüktekin ve Nargeleçekenler.….f(t+1) = Yt+2 -Yt+1 ……………………………………………………… * (1. Yt*+k . Yani farkın farkı veya farkın karesidir.Yt* = f(t*+k) . Δ2Yt = Δ (Yt − Yt −1 ) = (Yt − Yt −1 ) − (Yt −1 − Yt − 2 ) = Yt − 2Yt −1 + Yt − 2 şeklinde yazılabilir 26 . Yt = f(t)’ in n. t* gibi herhangi bir özel değeri alırsa.e.f(t-1) = Yt -Yt-1 ∆Yt+1 = f(t+1) . Yt*+1 . farklar. farkını ∆n almak için kullanılacak tablo aşağıda gösterilmiştir. 12 .

benzer bir işlemle gerçekleştirilir. i. 13 .Tablo1. USA. Denklemin Katsayıları 1 1 2 3 4 1 1 1 1 Kaynak: Sevüktekin ve Nargeleçekenler.1 n. Tablo 1. Gecikme ve ilerletme için L işlemcisi kullanılır 27 . s. i. Zaman Serilerinin Geciktirilmesi ve İlerletilmesi Bir değişkenin geciktirilmesi veya ilerletilmesi. 72. Yıllık veriler için yıllık büyüme oranı (Yt -Yt-1) / Yt-1 kullanılacağından verilerin geciktirilmesi önem kazanmaktadır 28 . John Wiley &Sons. 2004. a. Zaman Serileri Analizi. Patterson. 32. s. gecikme için Yt-i alt imi kullanılarak geriye doğru.g. Tsay.2 Bir Değişkenin Geciktirilmesi t 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Yt 10 12 13 14 15 17 20 22 23 25 Yt-1 10 12 13 14 15 17 20 22 23 (∆Yt) / Yt-1 2/10 1/12 1/13 1/14 2/15 3/17 2/20 1/22 2/23 27 28 Ruey S. 1 1 4 1 3 6 ….e. ilerletme için Yt+i alt imi kullanılarak ileriye doğru hareket biçiminde ifade edilebilir. s. 1. 36. Analysis of Financial Time Series.2.9. Farkın Alınmasında Fark Denklemi Açılımı Fark Alma Derecesi 0 1 2 3 4 ….

Örneğin. 29 30 Patterson.Bu oranlar 100 ile çarpılarak yüzde değerler biçiminde yorumlanabilir.17) anlamına gelir. Gecikme İşlemcisi Gecikme işlemcisi Li Yt = Yt −i şeklinde tanımlanır. Tablo 1. i.e.16) Aynı zamanda L0Yt = Yt (1.g.g. ilerletmesi anlamına gelir 30 .15) olmaktadır.e. L−2Yt = Yt + 2 (1. s. i negatif olduğunda işlem Yt nin i. Daha çok bir zaman serisinin geciktirilmesi ile ilgilenilse de bazen bir zaman serisinin ilerletilmesi ile de ilgilenilir 29 .9. Yt yi i dönem geciktirme ile aynı anlama gelir. Patterson. s. L1Yt = Yt −1 ve L4Yt = Yt − 4 (1.3 Bir Değişkenin İlerletilmesi Yt 10 12 13 14 15 17 20 22 23 25 Yt+1 12 13 14 15 17 20 22 23 25 - 1. Dolayısıyla Yt değişkenine uygulanan L’ nin pozitif bir kuvveti. 34. Örneğin Yt için yıllık büyüme oranı t= 8 de (2/20) *100 = 10 yüzde 10 olarak ifade edilebilir. 14 . a.3. a. 33.

e. L1 genellikle L olarak yazılır ve Li L j Yt = Li + j Yt = Yt −(i + j ) dir 32 . 108-109.g.22) 1.9.4.10. Yt − φ1Yt −1 − φ 2Yt − 2 − . dereceden gecikme polinomu φ (L ) yi tanımlamaktadır 34 .e.g.Yani L0 . a. 34 Patterson. 34. (1 − φ1 L − φ 2 L2 .24) (1. a..20) Li L j Yt = Li ( L j Yt ) = Li Yt − j = Yt −i − j • Gecikme işlemcisinin negatif kuvveti ilerletilme anlamına gelir. 34... Yt ’ yi değişmeden aynen bırakan özdeşlik operatörüdür 31 . 33 Sevüktekin ve Nargeleçekenler. dereceden bir denklem . s. a.23) Gecikme işlemcisi L denkleme eklendiğinde. 1. Polinomun derecesi polinomdaki L’ nin en yüksek gücü tarafından belirlenmektedir. Yt parantezine alarak bu ifade.21) (1. − φ p Yt − p (1. a. • • Bir sabit değerin gecikmesi yine bir sabit değerdir. (1. Gecikme Polinomu Gecikme polinomu L’nin doğrusal bir fonksiyonudur. Gecikme işlemcisi kullanılarak p. Bu tür 31 32 Patterson.g.g. 15 .e. Gecikme işlemcisinin özellikleri 33 .18) Lc = c Gecikme işlemcisinin dağılma özelliği vardır.. L− i Yt = Yt +i (1. s.e. (1. 34.19) ( Li + L j )Yt = Li Yt + L j Yt = Yt −i + Yt − j • Gecikme işlemcisi için çarpmanın birleşme kuralı vardır.. (1. Korelasyon Ölçüleri İstatistikte değişkenler arasında birlikte hareket etmenin veya birlikteliğin büyüklüğünü ölçmeye çalışan birçok betimsel istatistik söz konusudur.. − φ p Lp Yt şeklinde yazılabilir. Bu p.25) şeklinde yazılabilir. Patterson. s. s. Yt − φ1 LYt − φ 2 L2Yt − .)Yt = φ ( L)Yt (1.

a. X ve Y’ nin birlikte görülme olasılığıdır 38 . a.g. X ve Y gibi iki rassal değişken dikkate alındığında. Başka bir ifadeyle korelasyon ölçülerinin temel mantığı kovaryans matematiğine dayanır. s.10. 1. s.e.g.1.g. Her ne kadar kovaryans yalın haliyle birlikteliğin önemi hakkında çok fazla net bilgi vermese de korelasyon hesaplanmasında temel bileşen durumundadır.istatistikler genelde bir değişkenin değerlerindeki değişmenin başka bir değişkenin değerlerindeki değişme ile benzer veya farklı bir değişme seyri veya eğilimi gösterip göstermediğini belirmede yardımcı olur. 214.e. Y ) = E[( X − E ( X ))(Y − E (Y ))] = ∑∑ Pij ( X i − E ( X ))(Y j − E (Y )) i =1 j =1 [ ] (1. Buna karşılık zaman serisi analizlerinde. 35 36 Tsay. Bu nedenle korelasyon testlerinde değişkenler arasında nedensel bir ilişki aranmaz. Kovaryans’ ın karşılığı Otokovaryans. Kovaryans ve Korelasyon Herhangi iki rassal değişken arasında birlikteliğin veya birlikte değişimin mutlak bir ölçüsü kovaryans ile ifade edilir 36 . Determinasyon Katsayısı’ nın karşılığı Portmanteau (Q İstatistikleri) dur. Sevüktekin ve Nargeleçekenler. 64. 16 . 25. kısmi korelasyon. Değişkenler arasındaki değişme eğer aynı yönde bir eğilim gösteriyorsa ölçeğin değerinin pozitif. s. korelasyon. N N Cov( X . s. a. Kısmi Korelasyon’ un karşılığı Kısmi Otokorelasyon. 214. 38 Sevüktekin ve Nargeleçekenler.e. kovaryans değişkenlerin her ikisinin beklenen değerlerinden (ortalamalarından) sapmalarının çarpımlarının beklenen değeridir 37 . determinasyon katsayısı gibi birliktelik ölçüleri sayılabilir.g. farklı yönlerde değişim gösteriyorsa negatif ve değişmenin yönü saptanamıyorsa veya değişkenler arasında tam bir bağımsızlık söz konusu ise ölçeğin değerinin sıfır olması beklenir 35 . a. Dolayısıyla sebep-sonuç ilişkisi beklenmez.26) Burada Pij . 37 Patterson.e. Korelasyon’ un karşılığı Otokorelasyon. Genelde kullanılan korelasyon analizleri. kovaryans.

X ve Y değişkenlerinin ortalamaları civarındaki sapmaların aritmetik ortalamasını alarak yeniden tanımlandığında 40 . Y ) = 0 olur 42 .e. Irwin/ McGraw-Hill International Edit. Eğer X’ in değeri ortalamasının üstünde fakat Y’ nin değeri ortalamasının altında ise ya da tersi durum söz konusu ise kovaryans negatif olacaktır 39 . a.27) Eğilimsiz bir kovaryans ölçeğine ulaşabilmek için serbestlik derecesi dikkate alınır. 26. Cov ( X . Y ) = 1 N ∑(X i =1 N i − X )(Yi − Y ) (1. 17 . Şekil 1. 26. a. Cov ( X .Her iki değişken aynı zamanda onun ortalamasının altında ve üstünde yer alıyorsa kovaryans pozitif olacaktır. 214. 1998. Singapore. Eğer değişkenler arasında tam bir bağımsızlık varsa kovaryans yine sıfır çıkar.3 Pozitif ve Negatif Kovaryanslar (a) Pozitif Kovaryans (b) Negatif Kovaryans Kaynak: Sevüktekin ve Nargeleçekenler. Econometric Models and Economic Forecasts. 42 Tsay. Dolayısıyla eğilimsiz kovaryans tahmincisi 41 . s. Y ) = 1 N ∑ ( X i − X )(Yi − Y ) N − 1 i =1 (1. 41 Pindyck ve Rubinfeld. Benzer şekilde eğer iki değişken arasında ilişki yoksa ortalamadan sapmaların arasında da bir ilişki olmadığı anlamına gelir. Zaman Serileri Analizi. 214. a. s.g.e. S. Rubinfeld. Bu ifade sezgisel olarak bir değişkenin değerindeki değişmenin diğer değişkenin değerindeki değişmelerle bir alakası olmadığını söyler. Pindyck R. L. Fakat kovaryans ölçüsü değişkenler arasındaki değişimin bir ölçüsüdür.g.28) X ve Y gibi iki değişken gerçek anlamda bağımsız ise Cov ( X . Bu durumda 39 40 Sevüktekin ve Nargeleçekenler. 25. s. ve D.g.e.. s. Kovaryans. s.

Dolayısıyla değişkenler arasındaki doğrusal bağımlılığın nispi veya oransal bir ölçüsünü elde edebilmek için korelasyona başvurulur.e. Korelasyon katsayısının bu ölçeği -1 ile +1 değerleri arasında değişkenlik gösterir. Newyork. 215. değişkenlerden birindeki bir standart sapma değişimin diğer değişkendeki bir standart sapma ile birlikteliğin bir ölçüsüdür. rXY = veya rXY = Cov ( X . 18 .Hill Companies. 2004. Y ) Var ( X )Var (Y ) Cov ( X . Y ) ρ ( X . Sıfıra yaklaştıkça birlikteliğin derecesi düşer.da bağıntının doğrusal olmadığı anlamına gelir 43 . Y ) S X SY Cov( X . 23.32) 43 44 Sevüktekin ve Nargeleçekenler. a. s.e.Y ) = = σ XσY (1.. Doğrusal ilişkinin gücünü ölçer 44 . 46 Patterson. Örneklem standart sapma değerleri S X ve S Y SX = ∑(X i − X )2 N −1 (1.29) ile tanımlanan anakütle katsayısına karşılık iki değişken arasındaki örneklem otokorelasyon katsayısı. Gujarati Damodar N. Korelasyon katsayısı. 71. The McGraw.g.g.31) biçiminde yazılabilir. Basic Econometrics. s. s. Y ) Var ( X )Var (Y ) = Cov( X . 25-26. a.30) (1.29) Anakütle korelasyon katsayısı yada Pearson korelasyon katsayısı olarak adlandırılan bu korelasyon ölçüsünde σ X ve σ Y sırasıyla X ve Y’ nin standart sapmalarını gösterir 45 .g. Denklem (1. a. s. Bu durumda da tam bağımsızlık söz konusudur 46 . Burada σ X ≡ S X ve σ Y ≡ S Y ’ dir. Y ) σ XσY (1. Cov ( X . Ölçek -1 veya +1’ e ne kadar yaklaşırsa birlikteliğin derecesi o kadar yüksektir.e. Tam sıfır olma halinde ise değişkenler ya tam olarak bağımsızdırlar ya da doğrusal olmayan bir ilişkiye sahiptirler. 45 Tsay.

ve SY = ∑ (Y i − Y )2 N −1 (1. Denklem (1. Forecasting Principles and Applications. S. Newyork. gerek küçük örneklem hacimlerinde gerekse daha düşük korelasyon katsayısı değerlerinde bir değerlendirme yapma gereğini ortaya çıkarır.32) ve (1.1. 48 47 19 .10.) H 1 = rxy ≠ 0 (İki değişken arasında istatistiksel olarak anlamlı bir birliktelik vardır. a. Korelasyonun İstatistiksel Anlamlılığı X ve Y gibi iki değişken arasındaki korelasyon katsayısı yüksek çıksa bile.31)’ de yerine yazılarak yeniden düzenlendiğinde 47 .33) örneklem korelasyon katsayısı olan denklem (1. s.33) şeklinde hesaplanmaktadır.g. s. 26. Irwing McGraw-Hill Comp. A. Delurgio. 1.1. n−2 (1. Herhangi iki değişken arasında hesaplanan korelasyon katsayısının istatistiksel olarak anlamlı olup olmadığını test edebilmek için aşağıdaki adımlar izlenir: • Hipotezler tanımlanır: H 0 = rxy = 0 (İki değişken arasında istatistiksel olarak anlamlı bir birliktelik yoktur.34) i − X ) 2 ∑ (Yi − Y ) 2 i =1 rXY . 59-60.e. 1998. X ve Y arasındaki basit korelasyon katsayısı olarak adlandırılır 48 . birlikteliğin istatistiksel anlamlılığı. N rXY = ∑(X i =1 i − X )(Yi − Y ) N ∑(X i =1 N (1.35) r0 = 0 ve Ser = tr = r 1− r2 n−2 Pindyck ve Rubinfeld.) • Test istatistiği hesaplanır: tr = r − r0 Ser 1− r2 olmak üzere.

1. a. Otokovaryans ve otokorelasyon analizleri geleneksel istatistikteki kovaryans ve korelasyon mantığına göre geliştirilir. 26. Özellikle ekonomik zaman serisi verilerinde bir ve iki gözlemli ve çok nadir olarak üç değerli gecikmeler arasında korelasyonun varlığı gözlenir. Otokorelasyon katsayıları otokovaryans katsayılarına dayanılarak hesaplanır. s.36) Sevüktekin ve Nargeleçekenler. Michael Creel. Mutlak değerce t r ≤ t t ise iki değişken arasındaki korelasyon katsayısının istatistiksel olarak anlamlı olmadığını söyleyen H 0 hipotezi reddedilemez 49 . a. 51 Tsay. Yt + k ) = Cov(Yt . 50 49 20 . 2005. Yt + k ) = E [(Yt − μ Y )(Yt + k − μ Y )] (1. 219. otokorelasyon olarak genelleştirilir 51 .10. • • Seçilen anlamlılık düzeyinde kritik tablo değeri bulunur(tt). Durağan stokastik süreç için k gecikmeli otokovaryans.g. Econometrics. Otokovaryans ve Otokorelasyon Herhangi bir değişkenin zaman boyunca ölçülmesi durumunda serideki gözlemlerin bir veya bir kaçı ya da daha fazlası birbirinden etkilenecektir. Hesaplanan test istatistiği ile bulunan tablo değeri karşılaştırılır. Yt − k ) Cov (Yt . Yt + k ) = ∑ (Yt − Y )(Yt + k − Y ) / T t =1 T −k t =1. genellikle zaman serilerinde rastlanılan bir durumdur 50 . Dept.T k = 0. Yt zaman serisi değişkeni ile onun geçmiş değerleri Yt-i arasındaki korelasyon. 130. s.… Cov(Yt . ±2. Cov(Yt .g.e.olur.2.2. Universitat Autonoma de Barcelona. Of Economics and Economic History. Burada temel farklılık yalnızca tek bir değişken ele alınmakta ve bu değişkenin kendi değerleri arasında gecikmeli korelasyonlar hesaplanmaktadır. Başka bir ifadeyle serinin çeşitli sayıdaki gecikmeli değerleri arasında genelde korelasyonun varlığı gözlenir. s. ±1.e.…. Yatay kesit verilerinde de karşılaşılabileceği gibi.

otokorelasyonun. 21. 21 .g. Otokorelasyon fonksiyonu korelasyonu (birlikteliği) ölçmektedir. otokovaryans/varyans olduğunu gösterir. s. 1997. E [(Yt − μ Y )(Yt + k − μ Y )] Yt serisindeki … Yt-k .39) ρk = olarak bulunur 53 . s. Yt +k ) = σY σY t (1.e. Cov (Yt . k gecikmeli bir anakütle otokorelasyon fonksiyonunu. modelleme sürecinde oldukça yararlı bilgiler sunmaktadır 52 . γk γ0 (1. Cov(Yt .Stokastik sürecin bütün bir tasvirini elde edebilmek için olasılık dağılımına dayanan gerçek durumu tanımlayabilmek için otokorelasyon fonksiyonu. otokovaryans tanımından hareketle şöyle yazmak mümkündür. USA.37) t +k Elde edilen bu son ifadenin paydasındaki durağan bir süreç için varyans anlamına gelir. Cochrane. 221.…Yt+k… yakın komşu veri noktaları arasındaki ρk = E (Yt − μ Y ) 2 E (Yt + k − μ Y ) 2 [ ][ ] Cov(Yt . Yt Yt+1 . Yt + k ) = γ k Var (Yt ) = γ 0 (1. Yt + k ) σY 2 bu ifade. Yani t dönemindeki standart sapma ile t+k dönemindeki standart sapma eşittir.38) O halde.40) 52 53 Sevüktekin ve Nargeleçekenler. John H.…Yt-1 . Time Series for Macroeconomics and Finance. σY = σY t t +k (1. a.

Washington DC. Bell. (1986). ρ k yerine ˆ ˆ örnek y . s. Örneklem Otokorelasyon Fonksiyonu (Autocorrelation Function-ACF) Anlamlı bir otokorelasyon durumunda seride durağan dışılık söz konusudur. Denklem (1. s. Williams.g. Yukarıda tanımlanan otokorelasyon katsayısı denkleminde otokorelasyon fonksiyonu oldukça pür teorik bir yapıya sahiptir. 89.43) Otokorelasyon fonksiyonunun simetrik olması nedeniyle ( ρ k = ρ − k ) korelasyon pozitif ve negatif yer değiştirmeler için aynıdır. varyans. Joseph Henry Press. Miller. Ele alınan durağan bir seride örnek ortalama. σ 2 ve ρ k değerleri hesaplanır.42) T −k ˆ ρk = ∑(y t =1 t − y )( yt + k − y ) t ∑(y t =1 T − y) 2 (1.e. μ . Yavaş bir şekilde azalan otokorelasyonların varlığı durağan dışılığın göstergesidir 54 .1. var yans David A. Ancak sınırlı sayıdaki gözlem için bir stokastik süreci tasvir eder. 54 22 . 1997.10. Robert B. 55 Pindyck ve Rubinfeld.43)’ den otokorelasyon = otoko var yans olduğu görülür 56 . s. Dickey. otokorelasyon değerleri kullanılarak gerçek veri üreten sürecin parametreleri tahmin edilir.41) σˆ 2 = ∑ T t =1 ( yt − y)2 T (1. Sayı: 40. y= ∑y t =1 T t T (1. Chaos Theory Tamed. 1. “Unit Roots in Time Series Models: Tests and Implications” The American Statistician. 56 Garnett P. 12-26. a. 495. William R. σ 2 .3. Uygulamada ise otokorelasyon fonksiyonunun bir tahmini hesaplanır ve bu örneklem otokorelasyon fonksiyonu olarak adlandırılır 55 .

Φ kk = ρ (Yt . (1.. Yt −k / Yt −1 . Kısmi otokorelasyonlar. 27. 57 58 Tsay. 23 . • ACF (k ) Se ACF ( k ) (1. s. Kısmi Otokorelasyon Fonksiyonu (Partial Autocorrelation Function-PACF) Otokorelasyon fonksiyonu zaman serisindeki iki nokta arasındaki ilişkiyi araştırmaya yarar.3..Yt −k +1 ) korelasyon katsayısıdır.e. 1. Burada SeACF(k). 233.10.1. ACF(k)’ nın yaklaşık olarak standart hatası ve T gözlem sayısını ifade eder.g. • Otokorelasyon katsayıları için test istatistiği.1.. a. Yt − 2 . Yt −2 .g. Yt − k +1 koşulunda Yt ile Yt-k arasındaki fonksiyonunun değerlerinden yararlanılarak elde edilir 58 . a.46) Bu ifadeden görüldüğü gibi Φ kk .e. Örneklem otokorelasyon katsayılarının bu çerçevede belirli sayıda ortalaması sıfır olan bir anakütleden gelip gelmediğine bakılabilir. diğer zaman gecikmelerinin etkisini arındırarak Yt ile Yt-k arasındaki birlikteliğin derecesini ölçer.45) Hesaplanan t istatistiği t-tablo değerinden büyükse anakütle otokorelasyon katsayısının sıfır olduğu hipotezi reddedilir 57 .44) t ACF ( k ) = hesaplanır. s. k .. • Hipotezler tanımlanır: H 0 = ρk = 0 H1 = ρ k ≠ 0 • Otokorelasyon katsayısı için : SeACF(k) ≈ 1/ T standart hataları hesaplanır. otokorelasyon (1.10. Sevüktekin ve Nargeleçekenler.4. Kısmi otokorelasyonlar. Yt −1 . Örneklem Otokorelasyon Katsayısının İstatistiksel Anlamlılığı Örneklem otokorelasyon katsayısının yaklaşık sıfır ortalamalı ve 1 / T standart sapmalı bir normal eğri ile örnekleme dağılımına sahip olduğu söylenebilir.

32. ρ j i =1 k −1 (1.1. a. McGraw-Hill International Edit. Johnston ve J. 1997. Yt = δ + φ1Yt −1 + et t = 1. j − Φ kk Φ k −1.50) Bu birinci derece otoregresif süreçte δ bir kesme parametresi. 204.11. Bu tip gecikmiş bağımlılığı gösteren istatistiksel model örneği aşağıdaki eşitlikte olduğu gibi birinci derece otoregresif bir süreç ile verilmektedir. et-1.11. Yt-2. Bu denklem birinci derece otoregresif J.2. Çalışmada ele alınacak zaman serisi modelleri tek değişkenli bir zaman serisinin kendi geçmiş değerleri ve hata paylarına göre kurulan modeller olacaktır.k-1 için (1. Dinardo. et-2. s. bu Yt değişkeninin gelecek değerlerini öngörmede yararlı olur. ρ k −1 j =1 k −1 1 − ∑ Φ k −1 . Örneğin bir gecikmeli ve temiz dizi kalıntılı doğrusal bir fonksiyon tanımlandığında bu birinci derece otoregresif AR(1) süreç anlamına gelir 59 . et.…) (1. Zaman serisi yaklaşımında bir ekonomik değişkenin ilgili cari değerleri o değişkenin geçmiş değerleri ile ilişkilendirilir. ekonomik değişkenlerin gelecekteki değerlerini öngörmektir. φ1 -1 ile +1 arasında değer aldığı varsayılan bilinmeyen parametre ve et ortalaması sıfır sabit bir varyansla σ 2 korelasyonsuz bir hata terimidir 60 . Econometric Methods.….49) Modelleme bu değişkenlerle ele alınacaktır. 59 24 . k − j j=1. Yt = f(Yt-1.e. Newyork.3.2.g. Tek Değişkenli Zaman Serisi Modelleri Ekonomik verilerin analiz amaçlarından biri de. 60 Tsay.….….T (1. Otoregresif Süreç (Autoregressive Process-AR) Zaman serisi modellemesinde Yt gibi bir ekonomik değişkenin geçmiş değerlerinden elde edilen bilgi. f(…) gecikmelerin sayısı ve hata terimleri için bir yapıdır. 1. Zaman serisi modelleri bu geçmiş değerleri kullanarak aynı değişkenin gelecekte alabileceği değerleri öngörmeye çalışır.Φ kk = ρ k − ∑ Φ k −1 . s.48) 1.47) Φ kj = Φ k −1.

62 61 25 . φ1 . zaman serisinin Y1.…’ e bağlı olabilir. Y3. Zaman serisi modelleri bir başlangıç noktasından sınırsız bir geçmişte başlayan ve sınırsız bir gelecekte de devam edecek olan Yt’ nin oluşum süreci varsayımına dayanır. Hata terimi et ortalaması sıfır sabit bir varyansla σ 2 korelasyonsuz rassal değişkenler olarak varsayılır 63 . 527. 642. s. Learning and Practicing Econometics.51) Burada δ bir kesme parametresi ve stokastik süreç olan Yt’ nin ortalamasını gösterir 62 . Bundan başka geçmiş ve gelecekteki rassal değişkenler örnek gözlemlerinde Y1. Bu istatistiksel model yapısı AR(1) süreci olarak tanımlanır 61 .e.G. 1. Yani { et } temiz dizidir.…. Bir ekonomik değişken için zaman serisi istatistiksel modeli tanımlandığında. a.g. varyans ve kovaryansının hesaplanması önem taşımaktadır. φ2 . C. Dolayısıyla p. AR(1) Sürecinin Özellikleri Zaman serisi analizlerinde. Griffths.1. YT oluşum sürecinin mahiyetini tam anlamıyla bilmek güçtür. 528. Yt yalnızca Yt-1’e bağlı değil ayrıca Yt-1. Hill ve G. fakat iki rassal değişken arasındaki k sayıda ilerlemeye veya gecikmeye bağlı olduğu varsayılır.1. zaman serisi değişkeni Yt’ nin ortalama. Yt-3. Eğer sürecin otoregresif olduğu tahmin edilse bile birinci derece otoregresif süreçten daha karmaşık olması muhtemeldir. John Wiley&Sons.g. Y2. Çünkü Yt yalnızca kendi ve bir önceki dönemdeki değerine (Yt-1) ve bir rassal kalıntıya bağlıdır. s.11. Bu varsayım değişkenin geçmiş değerlerinden yola çıkarak gelecek değerlerini öngörmek için önemli bir varsayımdır. Ayrıca Yt ve Yt+k gibi herhangi iki rassal değişken arasındaki kovaryansın zamana bağlı olmadığı.…. + φ p Yt − p + et (1. Pindyck ve Rubinfeld. Y2. Judge. bugün ve gelecek değerlerine bakmadan aynı ortalama ve varyansa sahip oldukları varsayılır. 1993.E.….YT olduğu gibi aynı olasılık yoğunluk fonksiyonunu takip eder. Dolayısıyla bütün rassal değişkenlerin geçmiş. Y3.. a. Çünkü örneklem gözlemlerinin Pindyck ve Rubinfeld. R. φ p ’ ler bilinmeyen otoregresif parametrelerdir. Newyork.zaman serisi modelidir. s. dereceden bir otoregresif sürecin istatistiksel modeli AR(p) şu şekilde gösterilebilir: Yt = δ + φ1Yt −1 + φ 2Yt − 2 + . Yt-2..e. 63 W.

g. denklem (1. Bu varsayımla seri ortalamadan sapmalar cinsinden tanımlanmış olur. AR(1) sürecinde Yt’ nin varyansını bulmak için. Yani E(Yt ) = E(Yt-1 ) =…= μ olur 65 .e.oluşturduğu veri üretme süreci rassal değişkenin geleceğini ele almıyorsa.52)’ de sabit terim δ = 0 olduğu varsayıldığında. Yt’ nin ortalaması μ = 0 olacaktır. Denklem (1. E (Yt ) = E (δ + φ1Yt −1 + et ) E (Yt ) = E (δ + φ1Yt −1 ) + E (et ) E (Yt ) = E (δ + φ1Yt −1 ) (1. 528.55) 64 65 Sevüktekin ve Nargeleçekenler. Ortalamadaki bu tanımlama serinin varyansını ve kovaryansını etkilemez 67 . Yt = φ1Yt −1 + et (1.54) sonucu elde edilir. bu durumda örneklem verilerine dayanan öngörüler güvenilmez olur 64 . 26 . μ = δ + φ1 μ E (Yt ) = μ = δ /(1 − φ1 ) (1. Pindyck ve Rubinfeld.g.52)’ yi δ = 0 varsayımı dikkate alınarak yeniden yazıldığında. AR(1) süreci için ortalama. 66 Pindyck ve Rubinfeld. varyansı bütün dönemlerde aynı olmalıdır. a. 127.e.53) Bir zaman serisinin gözlenebilecek sonuçları Yt bütün dönemler için aynı olasılık yoğunluk fonksiyonuna sahipse. Yani ( Yt − μ )’ e ulaşılmış olur. s. varyans ve kovaryanslar. 67 Sevüktekin ve Nargeleçekenler. s. s. a.e.g. Yt = δ + φ1Yt −1 + et et ~ IID(0.52) Denklemde Yt’ nin beklenen değeri alındığında. a. bu durumda Yt’ nin ortalaması. σ 2 ) (1. 126.g. Otoregresif parametrenin değeri | φ1 | < 1 ise süreç durağan olarak kabul edilir 66 . a. 527. s.e.

s. a.59) olarak hesaplanmaktadır. 2 Var(Yt) = σ Y = Var (φ1Yt −1 + et ) = φ12Var (Yt −1 ) + Var (et ) 2 σ Y = φ12σ Y2 + σ e2 (Yt-1 ile et bağımsızdır) (1. Yt − k ) = φ1k σ Y k=0. Yt −1 ) = E [(Yt − E (Yt )(Yt −1 − E (Yt −1 )] = E (Yt Yt −1 ) E(Yt) = 0 olduğu için = E [(φ1Yt −1 + et )Yt −1 ] 2 = φ1 E (Yt −1 ) + E (et Yt −1 ) 2 = φ1σ Y (Yt-1 ile et bağımsızdır) (1. İki tarafın varyansı alındığında . Yt’ nin ortalama ve varyansının bütün dönemler için aynı olmasına ek olarak zaman serisi değişkenlerinin zaman boyunca kovaryanslarının sabit olduğu varsayılır.57) Bu kovaryans bütün rassal değişkenler için aynıdır. 34. Birer dönem gecikmeli kovaryans ise. Benzer şekilde Yt ile Yt-k arasındaki kovaryans γ k ile gösterilir ve t’ ye bağlı değildir.g.… (1. 27 .e.olacaktır.60) 68 Tsay. Cov (Yt . Yt −3 ) = E (Yt − 2Yt −3 ) = φ1σ Y (1.2.56) = σ e2 /(1 − φ12 ) = γ 0 olur 68 . 2 Cov (Yt −1 . Dolayısıyla k gecikmeli kovaryanslar. Buradan Yt’ nin varyansı. Yt − 2 ) = E (Yt −1Yt − 2 ) = φ1σ Y 2 Cov (Yt − 2 .1.58) sonucunu verir. 2 σ Y = σ e2 /(1 − φ12 ) = γ 0 (1. 2 γ k = Cov (Yt .

Kovaryanslar değişkenlerin ölçü birimlerine bağlı oldukları için sorgulamak zordur 70 . s. s. 28 .g.2. 74 Pindyck ve Rubinfeld. Cor (Yt . s.g. Yt ile Yt-k arasındaki korelasyon. 26.2. 72 Pindyck ve Rubinfeld.… (1. 65.61) ile verilir 69 . a. AR(2) Sürecinin Özellikleri k = 1. s.63) ifadesi serinin otokorelasyon fonksiyonu olarak bilinir 72 . 528.62) ile hesaplanmaktadır 71 .2.62)’ den görülmektedir.e. İkinci derece bir otoregresif süreç AR(2).e.e.e. Yt = δ + φ1Yt −1 + φ 2Yt − 2 + et et ~ IID(0.e. a. 71 Tsay. ρ k = φ1 ρ k −1 = φ1k korelogram olarak adlandırılır 73 .e. 2 γ k = φ1γ k −1 = σ Y φ1k = φ1k γ 0 k=0. a.g. s. 529.1.g. σ 2 ) (1. 209.… (1.g. Bu yüzden bu problemin üstesinden gelebilmek için Yt ile Yt-k arasındaki korelasyon hesaplanabilir. ±1.… (1. a. Bununla beraber diğer serilerde daha genel otoregresif süreçler gerekebilir. Yt − k ) Var (Yt )Var (Yt − k ) = ρk = γk γ0 k= 0. 73 Johnston ve Dinardo. Patterson. Ayrıca k = 0 için ρ = 1 olacağı denklem (1. a. a. Otokorelasyon ve otokovaryans katsayıları sıfır gecikme civarında simetrik oldukları için ρ − k = ρ k ’ dır. Bunun grafiksel çizimi Birinci dereceden otoregresif zaman serisi modelleri birçok ekonomik zaman serisini tanımlamada yeterli olabilir. s.64) ile verilir 74 .1.11. Dolayısıyla sadece pozitif gecikmeleri dikkate almak yeterlidir. ±2.g. 1. 530. 69 70 Pindyck ve Rubinfeld.k gecikmeli otokovaryans katsayısı. Yt − k ) = Cov(Yt . AR(1) süreci için otokorelasyon katsayısı.

AR(2) sürecinde zaman serisi Yt’ nin ortalaması. a.e.g. Johnston ve Dinardo. δ = μ = 0 olduğunu varsayarak. E (Yt ) = E (δ + φ1Yt −1 + φ 2Yt − 2 + et ) E (Yt ) = δ + φ1 μ + φ 2 μ (1.e.68) γ 2 = φ1γ 1 + φ 2 γ 0 ve k≥2 için genel olarak yazılacak olursa. AR(2) sürecinin durağan olması için.67) γ 1 = φ1γ 0 + φ 2 γ 1 E (Yt − 2Yt ) = E [Yt − 2 (φ1Yt −1 + φ 2Yt − 2 + et )] (1.g. s. 530.69) γ k = φ1γ k −1 + φ 2 γ k −2 (1. Yt’ nin varyansı ve kovaryansı.66) yazılır 75 .65) veya E (Yt ) = μ = δ /(1 − φ1 − φ 2 ) (1.70) 75 76 Pindyck ve Rubinfeld. s. 29 . E (Yt 2 ) = E [Yt (φ1Yt −1 + φ 2Yt − 2 + et )] γ 0 = φ1γ 1 + φ 2 γ 2 + σ e2 E (Yt −1Yt ) = E [Yt −1 (φ1Yt −1 + φ 2Yt − 2 + et )] (1. a. φ1 + φ2 < 1 φ2 .φ1 < 1 φ2 <1 koşulları sağlanmalıdır 76 . E (Yt − k Yt ) = E [Yt − k (φ1Yt −1 + φ 2Yt − 2 + et )] (1. 210.

modellerin sağ tarafında yer alan değişkenler açısından fark vardır.3.… (1. Genel olarak AR(p) süreci.11.e.. a.e..1.69) eşanlı olarak çözüldüğünde.g. γ0 = bulunur 77 . Dolayısıyla en küçük kareler (EKK) tahmincisi tutarlı bir tahmin üretir... Denklem (1.73) ile geleneksel model [Yt = E (Yt ) + et ] arasında. Gerçek hayatta sürecin derecesi hakkında çoğu zaman belirsizlik söz konusudur. a. s.Denklem (1.71) Bu sonuçlar ayrıca otokorelasyon fonksiyonu ρ k ’ nın çıkarılmasında da kullanılır. 136. s. + φ p Yt − p + et (1. 79 Sevüktekin ve Nargeleçekenler. a. s. k = 3.68). 531. (1. 4. Pindyck ve Rubinfeld. AR(p) Sürecinin Özellikleri Yt değişkeninin gözlenen örneklem değerleri bir AR süreci tarafından üretildiği varsayılsın.g.73) Denklem (1. Yt = δ + φ1Yt −1 + φ 2Yt − 2 + .67). 30 . ρ k = φ1 ρ k −1 + φ 2 ρ k − 2 olur 78 . 531.e. AR(2) süreci için otokorelasyon fonksiyonu (ACF).g. Eğer kalıntı et korelasyonsuz rassal değişken ise bu durumda denklem (1. (1 − φ 2 )σ e2 (1 + φ 2 ) (1 + φ 2 ) 2 − φ12 [ ] (1.73)’ ün sağ tarafındaki değişkenler rassal bağımlı değişkenin gecikmeli değerlerinden oluştuğu için rassaldır.72) 1. Otoregresif süreç durağan ise ortalaması μ ile gösterilir ve zamanla değişmez 79 . Bu nedenle Yt’ nin gecikmeli değerleri yalnızca et’ nin gecikmeli değerlerine bağlı ve cari hata terimi et ile korelasyonsuzdur.73)’ün sağ tarafındaki Yt’ nin gecikmeli değerleri ile de korelasyonsuz olacaktır. E (Yt ) = E (Yt −1 ) = E (Yt − 2 ) = . (1. = E (Yt − p ) = μ olur. 77 78 Pindyck ve Rubinfeld.

s. Otoregresif Sürecin Derecesinin Belirlenmesi (1. Aynı şekilde kısmi otokorelasyon katsayıları iki gecikme için sıfırdan farklı.75) Burada korelasyonsuz rassal hata terimi et ortalaması sıfır ve sabit bir varyansa 80 81 Tsay. hata payının cari ve geçmiş dönem değerlerinin ağırlıklı ortalaması ile ifade eden bir süreçtir 83 .11. diğer gecikmelerin etkisi sabit kalmak koşuluyla Yt ile herhangi bir k gecikmesinde oluşturulan Yt-k gözlemleri arasındaki korelasyon anlamına gelir.1.. + φ p μ μ = δ /(1 − φ1 − φ 2 − . 31 . a. s. Hareketli Ortalama Süreci (Moving Average Process-MA) Hareketli ortalama süreci bir zaman serisinin t dönemindeki değerini. 39.g. 1. 83 Pindyck ve Rubinfeld.g. p gecikmeden sonra anlamsız ise sürecin derecesinin p olduğu söylenir 82 . diğerleri için sıfırdan farklı değilse süreç AR(1) sürecidir.2. − φ p ) olur 80 .74) Otoregresif sürecin derecesinin belirlenmesinde kısmi otokorelasyon fonksiyonu kullanılır 81 . 1..e. 41. Yt = μ + et + θ1et −1 + θ 2 et − 2 + . a.g.. 82 Tsay. Genel olarak MA(q) süreci. s.O halde ortalama. + θ q et − q (1. Kısmi otokorelasyon katsayısı.4. Yt üzerinde etkili olan gecikmelerde kısmi otokorelasyon katsayısının sıfırdan farklı yani istatistiki olarak anlamlı olması gerekir.. μ = δ + φ1 μ + φ 2 μ + .11. Kısmi otokorelasyon katsayıları bir gecikme için sıfırdan farklı. 211-212.g.e.e.. s. Johnston ve Dinardo. a. Kısmi otokorelasyon katsayıları p gecikmeye kadar anlamlı. a.. 522.e. diğerleri için sıfırdan farklı değilse süreç AR(2) sürecidir.

USA.80) D. Yt − 2 ) = E [(et + θ1et −1 )(et − 2 + θ1et −3 )] (1.75)’ e dikkat edilirse AR(p) modelinden farklı olarak kesme parametresi δ yerine μ kullanılmıştır. 85 Tsay. Yt − k ) = E [(Yt − μ )(Yt − k − μ )] Cov(Yt . Var (Yt ) = E (Yt − μ ) 2 γ 0 = σ e2 (1 + θ 12 ) Yt ile Yt-1 arasındaki kovaryans. Cov(Yt . θ i (i=1. 51.77) sürecin varyansı 85 .…. Yt = μ + et + θ1et −1 (1. Denklem (1. Pollock. a. 1999. Cov(Yt .11. s. Yt − k ) = E [(et + θ1et −1 )(et − k + θ1et − k )] (1.1. A Handbook of Time Series Analysis Signal Processing and Dynamics.sahiptir 84 .q) bilinmeyen parametrelerdir.e. G.2. 1.2. Yt −1 ) = E [(Yt − μ )(Yt −1 − μ )] Cov(Yt . Cov(Yt .78) γ 1 = θ 1σ e2 Yt ile Yt-2 arasındaki kovaryans ise.79) γ2 = 0 k sayıda gecikme dikkate alındığında. Yt −1 ) = E [(et + θ1et −1 )(et −1 + θ1et − 2 )] (1.76) sürecin ortalaması. S. s.g. Yt − 2 ) = E [(Yt − μ )(Yt − 2 − μ )] Cov(Yt . 517. 84 32 . MA(1) Sürecinin Özellikleri En basit hareketli ortalama süreci olan MA(1) aşağıdaki gibi gösterilir. E (Yt ) = μ (1. Academic Press.

Cov(Yt . ⎧ θ1 γ k ⎪1 + θ 2 1 ρk = =⎨ γ0 ⎪ 0 ⎩ k =1 (1. 524. a.11. s. Diğer verilerle herhangi bir korelasyon yoktur 86 . Var (Yt ) = σ e2 (1 + θ 12 + θ 22 ) (1.g. 89 Pindyck ve Rubinfeld.e. E (Yt ) = μ sürecin varyansı. Yt = μ + et + θ1et −1 + θ 2 et − 2 sürecin ortalaması.g.2. s. 655. MA(1) sürecinin otokorelasyon fonksiyonu 88 .2.83) ile ifade edilir 89 . a.e.81) Dolayısıyla k>1 bütün gecikmelerde MA(1) sürecinin kovaryansı γ k ile aynı biçimde gösterilebilir. MA(1) sürecinin otokorelasyon fonksiyonu ise gecikme k=1’ den sonra kesilmektedir 87 .g. a. 88 Pindyck ve Rubinfeld. s. 524. Yt −1 ) = E [(et + θ1et −1 + θ 2 et − 2 )(et −1 + θ1et − 2 + θ 2 et −3 )] 86 87 (1. a. s.85) Pindyck ve Rubinfeld.γk = 0 (1. 33 . Griffiths.e. Yani k>1 olduğu bütün durumlarda kovaryanslar sıfıra eşittir.84) = γ0 Yt ile Yt-1 arasındaki kovaryans ise.83) (1.g.e. Hill ve Judge. MA(2) Sürecinin Özellikleri İkinci derece hareketli ortalama süreci MA(2) denklem (1. 524. Bu durumda MA(1) sürecinin yalnızca bir dönemlik bir belleğe sahip olduğu yani Yt’ nin yalnızca Yt −1 ve Yt+1 ile korelasyonlu olduğu söylenir.82) k 〉1 1.

γ 1 = θ 1σ e2 + θ 1θ 2σ e2 = σ e2 (θ 1 + θ 1θ 2 ) Yt ile Yt-2 arasındaki kovaryans ise. Durağan sonlu dereceden bir MA süreci için bu durum her zaman geçerlidir. Cov(Yt . Pindyck ve Rubinfeld.89) ρ1 = ρ2 = θ1 (1 + θ 2 ) 1 + θ12 + θ 22 θ2 1 + θ12 + θ 22 k>2 için (1. 1. Yt −3 ) = E [(et + θ1et −1 + θ 2 et − 2 )(et −3 + θ1et − 4 + θ 2 et −5 )] (1. MA(2) sürecinin otokorelasyon fonksiyonu ise. Yt − 2 ) = E [(et + θ1et −1 + θ 2 et − 2 )(et − 2 + θ1et −3 + θ 2 et − 4 )] (1. s. s. 90 91 Sevüktekin ve Nargeleçekenler. Cov(Yt . (1.g. 524.88) (1.e.g. a.3. 34 .92) ρk = 0 bulunur 91 .e. Yt − k ) = γ k = 0 olur 90 . Cov(Yt . a.90) (1.2. 144-145. MA(q) Sürecinin Özellikleri MA(1) ve MA(2) süreçlerinde sürecin ortalaması.87) γ3 = 0 O halde k dönem gecikmeli kovaryans. varyansı ve kovaryansları sonlu olduğu ve zamanla değişmediği için durağan oldukları söylenir.86) γ 2 = θ 2σ e2 Yt ile Yt-3 arasındaki kovaryans ise.91) (1.11.

s. a.. + θ qθ q − k et2− k − q ] (1..2. Burada et ortalaması sıfır. + θ q2σ e2 [ ] γ 0 = σ e2 (1 + θ12 + .…. dereceden hareketli ortalama süreci.g.93) olarak yazılır 92 .q. 95 Sevüktekin ve Nargeleçekenler.. + θ q et − q )(et − k + θ1et − k −1 + θ 2 et − k − 2 + .g....95) Hata terimi et bağımsız ve korelasyonsuz olarak varsayıldığı için bütün çapraz çarpım terimlerinin beklenen değeri sıfırdır 94 . 523. 657..g..e.q için. Var (Yt ) = γ 0 = E (Yt − μ ) 2 (1.e..…. a. 522. Pindyck ve Rubinfeld. k>q için. 147. + θ q et − q (1. a... s. γ i = E[ (et + θ1et −1 + θ 2 et − 2 + . θ2. + θ q et − k − q ) ] =E[ θ k et2− k + θ k +1θ1et2− k −1 + θ k + 2θ 2 et2− k − 2 + . Hill ve Judge. = σ e2 + θ12σ e2 + . + θ q2 et2− q + 2θ1θ 2 et −1et −2 + .96) Farklı tarihlerdeki et’lerin çarpımlarının beklenen değeri sıfır olduğu için eşitlikten çıkarılır ve θ 0 birim değer olarak tanımlanır.e.. 92 93 Pindyck ve Rubinfeld. + θ q2 ) olur 93 . sabit varyanslı ve korelasyonsuz hata terimi ve (θ1. k=1.e. s.. Yt = μ + et + θ 1et −1 + θ 2 et − 2 + . a. (1.. s. 35 .g.94) = E et2 + θ12 et2−1 + .. 94 Griffiths. E (Yt ) = μ sürecin varyansı.. γ k ’nın tanımından ortak tarihli et’ lerin de beklenen değeri sıfır olduğu için eşitlikten çıkarılır 95 . θq) parametreleri herhangi bir reel sayıdır. MA(q) sürecinin ortalaması.

g. γ 0 = σ e2 (1 + θ12 + θ 22 ) γ 1 = σ e2 (θ 1 + θ 1θ 2 ) γ 2 = θ 2σ e2 γ 3 = γ 4 = . ⎧(θ k + θ k +1θ1 + θ k + 2θ 2 + .86) ve (1. 98 Pindyck ve Rubinfeld. 96 Bir süreç zayıf veya kovaryans durağan ise.2.. q (1. Karma Otoregresif Hareketli Ortalama Süreci (Autoregressive Moving Average Process-ARMA) Amprik çalışmalarda araştırmacının karşılaştığı durumlardan birisi veri üretme sürecini teşhis etmek ve sonrasında zaman serisi verilerinin gerçekleşmelerini kullanarak karşılık gelen istatistiksel modeli tanımlamaktır.99) k〉q olur 97 . Burada otokorelasyon fonksiyonu q gecikmeden sonra sıfırdır.11. + θ qθ q − k ⎪ ⎪ 1 + θ12 + θ 22 + .. ⎧θ k + θ k +1θ1 + θ k + 2θ 2 + .98) (θ 1 . a. s.g. Sıfırdan farklı ve çok uzun olmayan gecikmelerde hesaplanan otokorelasyonlar MA sürecinin derecesini belirlemede yardımcı olur 98 .Bu durumda.97) MA(2) sürecindeki denklem (1. q k〉q (1...2.... 36 . (1. a.. s.e. + θ q2 ρk = ⎨ ⎪ 0 ⎪ ⎩ k = 1.... θ q ) ’ nun herhangi bir değeri için MA(q) süreci kovaryans durağan 96 olarak ifade edilir. + θ qθ q −i )σ e2 ⎪ γi = ⎨ 0 ⎪ ⎩ k = 1. Yt ile Yt+k arasındaki kovaryans gözlemlerin tarihi olan t’ ye değil...85). 1...87)’ de ifade edildiği gibi. = 0 (1.3. 527.e. θ 2 .... gözlemlerin zaman ayırımı uzunluğu olan k’ ya bağlıdır. 148.. MA(q) süreci için otokorelasyon fonksiyonu.. 97 Sevüktekin ve Nargeleçekenler.

102) En basit karma otoregresif hareketli ortalama süreci ARMA(1.1)’ dir. − φ p ) (1. + θ q 0 μ= δ (1 − φ1 − . Denklem (1.. Pindyck ve Rubinfeld.e. Bir zaman serisi verileri için hem otokorelasyon hem de kısmi otokorelasyon fonksiyonları belirli bir gecikmede kesilmeyerek sıfıra doğru çok yavaş hareket edebilir. 37 . hem de MA bileşenleri p.3. Başka bir ifadeyle zaman serisi modeli hem AR. E (Yt ) = μ = δ + φ1 μ + .100)’ ün beklenen değeri alındığında. + θ q et − q (1.103) Eğer δ = 0 ise özdeş olarak seri Yt ortalamadan sapma formunda ise sürecin varyansı. Yt = δ + φ1Yt −1 + et + θ1et −1 (1. ve q...101) Bu sonuç ayrıca durağanlık için gerekli koşulu da belirtir.1. Yt = δ + φ1Yt −1 + ..e. 1. hata terimi et.. γ 0 = Var (Yt ) = E (Yt − μ ) 2 99 100 Pindyck ve Rubinfeld. Yt’ nin ortalaması. 535.. + φ p μ + 0 + θ 1 0 + .1) Sürecinin Özellikleri (1. ARMA(1. a.g.. + φ p Yt − p + et + θ 1et −1 + . E(et) = 0 ve Var (et ) = σ e2 ile korelasyonsuz rassal değişkenlerdir (Süreç durağan ise ortalama μ ’ ye eşittir). s. dereceden olmak üzere ARMA(p. Yani.100) Burada kesme terimi δ . φ1 + φ 2 + ..Bir model için hesaplanan otokorelasyonlar ( ρ k ) ileri gecikmelerde sıfıra doğru bir azalma gösterir ancak kısmi otokorelasyonların hesaplanmasında çok kısa süreli gecikmelerde kesilme oluyorsa otoregresif sürecin daha baskın olduğu söylenir. s. a..q) olarak tanımlanır ve şu şekilde gösterilir 99 ....g. 535. Bu durumda zaman serisi hem otoregresiflik hem de hareketli ortalama bileşenlerini aynı anda içerebilir.11. + φ p 〈1 koşulunun sağlanması gerekir 100 .

γ 0 = E (φ1Yt −1 + e t +θ1et −1 ) 2 = φ12 γ 0 + 2φ1θ1 E (Yt −1et −1 ) + σ e2 + θ12σ e2 Bu ifade de. s. s. Bu ifade de et-1. 535..e. a.g.106) (1.109) ρ k = γ k / γ 0 = φ1 ρ k −1 olur 102 . a.105) γ 2 = E (Yt − 2Yt ) = E [(Yt − 2 (φ1Yt −1 + et + θ1et −1 )] = φ1γ 1 ve (1. Kovaryanslar ise γ 1 . Yukarıdaki ifade düzenlendiğinde.. ρ1 = γ 1 (1 + φ1θ1 )(φ1 + θ1 ) = γ0 (1 + θ12 + 2φ1θ1 ) k≥2 (1. Pindyck ve Rubinfeld. γ 1 = E (Yt −1Yt ) = E[Yt −1 (φ1Yt −1 + et + θ1et −1 )] ⎛ (1 + φ1θ1 )(φ1 + θ1 ) ⎞ 2 ⎟σ e =⎜ ⎜ ⎟ 1 − φ12 ⎝ ⎠ = φ1γ 0 + θ 1σ e2 (1. γ0 = (1 + θ12 − 2φ1θ1 ) 2 σe (1 − φ12 ) (1.104) elde edilir 101 . γ k sırasıyla.. 101 102 Pindyck ve Rubinfeld. Yt-2 veya et-2 ile korelasyonlu değildir. 38 .107) γ k = φ1γ k −1 k≥2 Otokorelasyon fonksiyonu. γ 2 ..g. 536. γ 0 (1 − φ12 ) = σ e2 (1 + θ 12 − 2φ1θ 1 ) ve φ1 < 1 ise varyans.108) (1. E (Yt −1et −1 ) = E [(φ1Yt − 2 + et −1 + θ1et − 2 )et −1 ] = E (et2−1 ) = σ e2 ile tanımlanır.e.

228.ARMA(1. + φ p Yt − p + ∆d Yt + et + θ 1et −1 + .. Pindyck ve Rubinfeld.. Böyle zaman serilerine entegre süreç adı verilir. s.q) Sürecinin Özellikleri Daha yüksek dereceden süreçler için.1) süreci AR ve MA bileşenlerinin bir kombinasyonudur. a. a.g.2. 1.e. + θ q et − q (1. Burada ∆d entegrasyon işlemi anlamına gelir 105 . ARMA(p. MA süreci bir dönemlik belleğe sahip olduğu için.11. Bu nedenle otokorelasyon fonksiyonu hem AR hem de MA sürecinin özelliklerini birlikte gösterir.. 538.. Yt = φ1Yt −1 + . ∆Yt = Yt . 1. γ k = φ1γ k −1 + φ 2 γ k − 2 + . Ancak gerçek hayattaki zaman serilerinin çoğu zaman boyunca değişen belirli bir stokastik sürecin özelliklerini taşıması nedeniyle durağan değildir 104 .112) şeklindedir.g. q sürecin hareketli ortalama kısmının belleğidir. ARMA(p. 537. s. Homojen Durağan Olmayan Süreç (Autoregressive Integrated Moving Average Process-ARIMA) Seriler durağan sürece sahip olduğu varsayımından hareketle AR. s.4.110) ρ k = φ1 ρ k −1 + φ 2 ρ k − 2 + . Genel ifadesi.113) Pindyck ve Rubinfeld.e.111) ile gösterilebilir.g... + φ p γ k − p Otokorelasyon fonksiyonu.. k ≥ q+1 (1. bir gecikmeden sonra AR bileşeninin etkisiyle otokorelasyon fonksiyonu azalan bir davranış sergiler.3. + φ p ρ k − p k ≥ q+1 (1. a.Yt-1 103 104 (1.. 105 Johnston ve Dinardo. Ancak bu zaman serilerini durağanlaştırmak için serinin bir veya daha fazla farkını almak suretiyle dönüştürme işlemi gerçekleştirilebilir. k ≥ q+1 için otokorelasyon fonksiyonu ve kovaryansları pür otoregresif sürecin özelliklerini gösterir 103 .q) sürecinin kovaryansı.11. d=1 için. 39 . MA ve ARMA süreçleri yukarıda ifade edilmiştir.e.

s. 109 Kutlar. Kalıntılar beyaz gürültü (temiz dizi) özelliğini gösteriyorsa yani sabit bir ortalama ve varyansa sahipse modelin uygunluğuna karar verilir.2Yt-1 + Yt-2 (1.Jenkins (BJ) Yöntemi Box.114) 1.olur. Zaman serisinin modelini kurmada ortaya çıkan problem.Jenkins yöntemi uygulanmaktadır. Avcı Ofset.. Jenkins G. Box G. 2. 3. 106 107 Maddala. Ekonometri. d. Bunun için serinin korelogramı çizilir. Time Series Analysis: Forecasting and Control. 40 . s. Introduction to Econometrics. 2005. ∆2 Yt = ∆(YtYt-1) = Yt . Box. 19. 1976. Box-Jenkins yöntemi 107 durağan zaman serilerinin modellemesinde kullanılır. Aşama: Tahmin Birinci aşamadaki değerlendirmeler ışığında belirlenen ARIMA modeli tahmin edilir.g. Aşama: Belirlenme Bu aşamada uygun p. AR(p) veya ARMA(p. Yöntem dört aşamadır 108 : 1.e. M.P. Serinin korelogramından MA(q). 429-430. s. Bir seride bu değerlerin bulunmasında Box. Bunun için regresyonun hata terimlerinin korelogramı incelenir.q) süreçlerinden hangisine uygun olduğu tespit edilir. 270.12. d=2 için. q değerleri belirlenir. a. kısmi otokorelasyon fonksiyonu herhangi p zirveden sonra kesintiye uğrayıp sıfırlanıyorsa modelin bir AR(p) olduğu veya her iki fonksiyonda aşamalı olarak zirveye ulaşıyor ve ondan sonra aynı tarzda azalıyorsa modelin ARMA(p. Eğer otokorelasyon fonksiyonu herhangi q zirveye sahip ve ondan sonra kesintiye uğruyor ise modelin q mertebede MA(q). en uygun p.q) olduğu söylenir 109 . q değerlerinin seçimidir. Holden Day.. Aşama: Uygunluk Testi Bu aşamada tahmin edilen regresyonun (ARIMA modelinin) incelenen seriye uygun olup olmadığı araştırılır. San Francisco. s. 542.Jenkins yaklaşımı. 108 Recep Tarı. zaman serisi verilerinin analizinde en yaygın kullanılan yöntemlerden biridir 106 .E. d. İstanbul.

Kaynak: Sevüktekin ve Nargeleçekenler. Aşama: Öngörü Tahmin edilen ARIMA modeli ile öngörü yapılmaktadır.q) Kısmi Otokorelasyon Fonksiyonu (PACF) Azalarak kaybolur* q gecikme sonra kesilir Azalarak kaybolur ve q gecikme sonra kesilir p gecikme sonra kesilir Azalarak kaybolur Azalarak kaybolur ve p gecikme sonra kesilir * Azalma (yaklaşık olarak) üstel (geometrik) veya bir sinüs dalgası şeklinde olabilir.4’ te gösterilmektedir. 41 . Durağan modeller için otokorelasyon ve kısmi otokorelasyon fonksiyonlarının teorik davranışı Tablo 1. 168. Tablo 1.4. Zaman Serileri Analizi. s.4 ACF ve PACF’ nin Teorik Davranışları Model Otokorelasyon Fonksiyonu (ACF) AR(p) MA(q) ARMA(p.

“Türkiye’de Enflasyon ve Ekonomik Büyüme İlişkisi (1924-2002)”.1) Gecikme mesafesine bağlı kovaryans: γ k = E [(Yt − μ )(Yt − k − μ )] (bütün t değerleri için) k:gecikme mesafesi Bir durağan zaman serisinde ard arda gelen iki değer arasındaki fark zamanın kendisinden kaynaklanmamakta. Zaman serileri analizinde. varyansı ve kovaryansı zaman içinde sabit kalıyorsa o serinin durağan olduğu söylenir. (2004). Bu durumda standart t istatistikleri ve R2 değerleri olduğundan daha yüksek çıkar 1 . 59-75. Bu sebeplerden ötürü zaman serileri ile çalışıldığında ilk aşamada serilerin durağanlık analizlerinin yapılması gerekmektedir. s. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi.g. Bundan 1 2 Enders. s. oluşturulacak regresyonun sonuçları gerçekçi olmamaktadır ve durağan olmayan (nonstationary) serilerin kullanılması regresyona tabi tutulan değişkenler arasında sahte (spurious) ilişkiye neden olur. a. s. 42 . Ayrıca durağan olmayan serilerde oluşan geçici bir şok kalıcı belleğe neden olur..İKİNCİ BÖLÜM ZAMAN SERİLERİNDE DURAĞANLIK ANALİZİ Zaman serisi verileri kullanılan çalışmalarda serilerin durağan (stationary) olmaları önemlidir. durağan olmayan serilerle çalışıldığında. Gazi Üniversitesi.e. 171. 797. zaman serileri ile çalışırken. H. Bu nedenle. Herhangi bir Yt serisinin durağan olma şartları şu şekilde özetlenebilir 3 : Sabit aritmetik ortalama Sabit varyans : E (Yt ) = μ : Var (Yt ) = E (Yt − μ ) 2 = σ 2 (2.g. Bir zaman serisinin ortalaması. sadece zaman aralığından kaynaklanmaktadır. a. Terzi. 3 Gujarati. Sayı: 3. Bu da serilerin belli bir değere yaklaşmasını yani durağanlığını engeller.e. öncelikle serilerin durağanlığının test edilmesi gerekmektedir 2 . Değişkenler arasında anlamlı bir ilişki yoksa bile anlamlı bir ilişki varmış gibi görünür.

s. Bir serideki birim kök sayısı serinin durağan olana dek alınması gereken fark sayısına eşittir. 529. 6 Johnston ve Dinardo. 215.g. 805. a. 43 . dereceden durağandır denir ve I(1) olarak gösterilir.g. Ancak gerçek dünyadaki zaman serilerinin çoğu durağan değil ve dolayısıyla serilerin ortalaması zamanla değişmektedir. Zaman serilerinin uygun bir modele oturtulabilmesi için bu serilerin önce durağan hale getirilmesi gerekir 4 . a.e. Bir serinin durağan olup olmadığını anlamanın iki yolu vardır 6 : 1.e. Introduction to Econometrics. Yt serisi 1 farkı alınınca durağan oluyorsa seri 1. a. 2. Genel olarak seri d kez farkı alınınca durağan oluyorsa seri d. dereceden durağandır denir ve I(d) ile gösterilir 5 . s. Şekil 2.Serinin korelogramının incelenmesi.e. s.Birim kök testleri uygulanması. Gujarati. 252.1 Durağan Bir Zaman Serisi Grafiği Kaynak: Maddala. 4 5 Kutlar. Bu koşullardan birisi sağlanmadığında serinin durağan olmadığı söylenir.dolayı serinin ortalaması zamanla değişmemektedir. Durağan olmayan seriler birim kök (unit root) içerirler. s.g.

2003. Journal of Econometrics. Introduction to Econometrics.e. 171. Baltagi. Korelogram. 2. Granger ile Newbold’ un önerdikleri gibi 8 . Durağan olmayan bir zaman serisinin. Sayı: 2. Regresyon çıktılarına bakıldığında R2 yeterince yüksek ve t istatistikleri anlamlıdır. a. Blackwell Publishing. 241. 9 Enders. 557. (1974). A Companion to Theoretical Econometrics.e. fakat DW (Durbin Watson) istatistik değeri küçüktür. s. otokorelasyon fonksiyonunun seçilen gecikme sürecinde tahmin edilen veya hesaplanan değerini AC ile gösterilen sütunda belirtir. s. P. kısmi korelasyonların ve Q istatistiklerinin birlikte hesaplattırıldığı özellikle k sayıda gecikmenin serinin istatistiksel olarak anlamlı bir katsayı üretip üretmediğini korelogram vasıtasıyla takip etmek mümkündür 10 . durağan olmayan bir zaman serisine göre regresyonu oluşturulduğunda standart t ve F sınamaları sınama süreçleri geçerli değildir 9 . UK. Granger. R2>DW ise tahmin edilen regresyonun sahte olduğundan şüphelenmek için gevşek bir kuraldır.g. s. Durağanlık Analizi: Korelogram Testi Örneklem otokorelasyonlarının. 2. 111-120. yapılan tahminde sahte (spurious) regresyonu ortaya çıkarır 7 .1. 44 . Newbold.2. a.J.2 Durağan Olmayan Bir Zaman Serisi Grafiği Kaynak: Maddala. C. Sahte (Spurious) Regresyon Zaman serisi kullanarak oluşturulan regresyonda durağan olmayan serilerin kullanılması. Eğer seri belirli bir ortalama 7 8 Badi H.Şekil 2. Fakat sonuçların bir ekonomik anlamı bulunmamaktadır. 10 Sevüktekin ve Nargeleçekenler.g. s.W. s. 530. “Spurious Regressions in Econometrics”.

241.g. 392. a. Burada tt 0. ACF (k ) 2 2 LB =n (n+2) ∑ ≈ χm n−k k =1 m (2. s. 13 Tsay. Econometrics. 45 . a.05 anlamlılık düzeyinde t tablo değeri (1.Se PACF ( k ) ) güven sınırlarını göstermektedir. 27.96). Q İstatistikleri: Portmanteau Testleri Q istatistikleri bir grup otokorelasyon katsayısının sıfırdan anlamlı bir şekilde farklı olup olmadığını test etmeye yarayan bir istatistiktir13 . 229.e. 2008.etrafında dalgalanmıyorsa. AC sütunu sıfıra ne kadar yakınsa söz konusu zaman serisi için durağanlık veya temiz dizi olma özelliği daha fazla ağırlık kazanır. Springer-Verlag.g.e. Ekonometri paket programı Eviews’ ta kullanılan Q istatistiği de Ljung-Box Q istatistiğidir. seçilmiş anlamlılık düzeyinde ki-kare tablosundaki kritik Q değerini aşarsa bütün örneklem otokorelasyonlarının sıfır 11 12 Sevüktekin ve Nargeleçekenler.e. s.1. yukarıya veya aşağıya doğru eğilimliyse otokorelasyon fonksiyonunun korelogramı yüksek bir değerden başlayıp yavaş yavaş sönüyorsa bu serinin durağan olmadığı düşünülür.2) Bu test istatistiğinin istatistiksel olarak anlamlı olup olmadığını anlayabilmek için k serbestlik derecesi ile ki-kare tablo değeri karşılaştırılır 15 .Se ACF ( k ) ) ve ± (t t . Korelogramda otokorelasyon ve kısmi otokorelasyon grafiklerinde kesikli çizgi ± (t t . İstatistiksel olarak anlamlı otokorelasyonların varlığı serinin durağan dışılığını yansıtır11 . a. s. Özellikle bu istatistiklerden en fazla kullanılan BoxPierce Q istatistiği ve bu istatistiğin orta sayıdaki veriler için nispeten zayıf olması nedeniyle geliştirilen Ljung-Box Q istatistiğidir. Berlin Heidelberg.g.e. Baltagi. 15 Badi H.g. Otokorelasyon katsayılarının anlamlılık testleri Q istatistikleri ile gerçekleştirilir. Test istatistiği tablo değerinden küçükse Q istatistik değerinin anlamlı olmadığı yani serinin durağan olduğu sonucuna varılır. Bu amaçla geliştirilen farklı Q istatistikleri söz konusudur. 2. 14 Tarı. SePACF ( k ) kısmi otokorelasyon katsayısının standart hatasıdır12 . 358. Se ACF (k ) otokorelasyon katsayısının standart hatası. a.2. Eğer hesaplanan Q değeri. Sevüktekin ve Nargeleçekenler. Bu istatistik şu şekilde hesaplanır 14 . s. s.

4 Durağan Bir Seri Korelogramı 46 .olduğunu ifade eden sıfır hipotezi reddedilir ve bunların en azından bazılarının önemli olduğu söylenebilir.3 Durağan Olmayan Bir Seri Korelogramı Şekil 2. Şekil 2.

durağan olmayan zaman serisi için kurulacak regresyon denkleminde. zaman serisi modeline trend bir regresör olarak ilave edilerek gerekli analizler yapılır.3) Burada Yt zaman serisi. serinin sahip olduğu deterministik trend etkisiyle ortalamasının değişmesi.g. deterministik trend yoksa stokastik trend olması muhtemeldir. a. M. σ 2 )’ dir.3. 1998 s. Burada Yt-1 stokastik trend.4) (2.2. Trend durağan olmayan süreçler için durağanlaştırma iki temel yaklaşımla gerçekleştirilmektedir16 .e. s.g. S ve I. t deterministik trend. Gerçekte durağan bir zaman serisinde. 4.e. Trend Durağanlık ve Fark Durağanlık Durağan olmayan zaman serilerinde durağan dışılığın nedenleri serilerdeki deterministik trend veya stokastik trenddir. Unit Root Cointegration and Structural Change. 47 . Cambridge University Press. et ~ IID(0. et ~ IID(0. seri trend (zaman) üzerine regrese edilir. Birinci yaklaşım. Modelin her iki tarafında birinci fark alındığında varsayım gereği durağan olmayan Yt serisi durağan hale gelecektir 18 . σ 2 ) durağan stokastik olarak tanımlansın. Kim. İkinci yaklaşımda ise. a. Bir zaman serisinin sahip olduğu deterministik trend yapısı zaman yolu grafiği kullanılarak ortaya konulabilir. zaman serisini durağan dışı gösterir. Eğer durağan olmayan zaman serisinde. 17 Gujarati. Daha sonra bu regresyondan elde edilen kalıntılar üzerinde analizler yapılır. 821. Cambridge. Durağan olmayan zaman serisindeki stokastik trend yapısı dışlanarak seri durağanlaştırılır. Yt − Yt −1 = et (1 − L)Yt = et ∆Yt = et (2. 18 Enders. Örneğin basit bir pür rassal yürüyüş serisi Yt = Yt −1 + et (2.5) 16 Maddala G. 167. s. Bu durağanlaştırma işlemi fark alma olarak tanımlanmaktadır. Yt = μ + βt + et bileşendir 17 .

birim kök içermediği (durağan olduğu) alternatif hipotezine karşı sınamadır 21 . Printice Hall. Bir zaman serisinin uzun dönemde sahip olduğu özellik. s. Genişletilmiş Dickey Fuller (ADF) ve Phillips-Perron (PP) birim kök testleridir. ADF-GLS (Nokta Optimal) ve Ng-Perron birim kök testleri de kullanılmaktadır. serinin birim kök içerdiği (durağan olmadığı) boş hipotezine karşı.5 Trend Durağan ve Fark Durağan Seriler Kaynak: J. Harris. Durağanlık Analizi: Birim Kök Testi Bir değişkenin durağan olup olmadığını veya durağanlık derecesini belirlemede kullanılan en geçerli yöntem birim kök testidir 20 . 1995. 2.4. a. 48 . Dinardo. a. Johnston ve J. Gujarati. 2. Dickey-Fuller (DF) Testi Dickey Fuller (DF) yaklaşımı. Uygulamada en fazla kullanılan birim kök testleri Dickey Fuller (DF). s.e. Şekil 2.e.Bu fark alma işlemi ile zaman serisi stokastik bileşenden arındırılarak hata teriminin özelliklerini alması sağlanır 19 . değişkenin bir 19 20 Johnston ve Dinardo. 221.4. Londra. s.g. Using Cointegration Analysis in Econometric Modelling.g. Bu testlerin yanı sıra KPSS (Kwiatkowski-Phillips-SchmidtShin). D. 802.1. s. 21 R. 221. 28. I. Econometric Methods.

ilgili hipotezler durağan olmama durumunu ifade eder. s. Bu bir önceki dönemde iktisadi değişkenin değerinin ve dolayısıyla o dönemde maruz kaldığı şokun olduğu gibi sistemde kalması anlamına gelir. Bu model birinci dereceden otoregresif AR(1) modelidir. ρ = 1 olduğunda ϕ = 0 olacaktır ve böylece ΔYt = Yt − Yt −1 = u t olacağından. Gujarati. Yt değişkeninin bu dönemde aldığı değerin geçen dönemdeki değeri olan Yt-1 ile ilişkisi.8)’ e göre H0 : ϕ = 0 olup. Bu testte bilinen t istatistiği. τ (tau) istatistiği (DF-test istatistiği) 22 23 (2. Bu durumda artık sıfır hipotezi ϕ = 0 olarak tanımlanır. Yt serisinin birinci farkları durağan olacaktır 23 . Eğer ρ katsayısı bire eşit bulunursa birim kök sorunu (durağan olmama durumu) ortaya çıkmaktadır ve model Yt = Yt −1 + u t (2.6)’ ya göre H0: ρ = 1 ve denklem (2. geçmiş dönemlerdeki şoklar belli bir süre etkilerini sürdürseler de.e.g. serinin her dönemde aldığı değerin daha önceki dönemlerdeki değerleriyle regresyonunun bulunması gerekmektedir.e. 49 .6) şeklinde ifade edilir. Burada ut kalıntı terimidir. Bu şokların kalıcı nitelikte olması serinin durağan olmaması ve zaman içinde gösterdiği trendin stokastik olması anlamına gelir. Bu nedenle serinin nasıl bir süreçten geldiğini anlamak için.9) Tarı. Bu amaçla geliştirilen birim kök testi ile serilerin durağan olup olmadıkları belirlenebilmektedir. 393-394. bu etki giderek azalacak ve kısa bir dönem sonra tamamen ortadan kalkacaktır 22 .8) ΔYt = Yt − Yt −1 ’ dir.önceki dönemde aldığı değerinin. Denklem (2.6) nolu denklem başka bir biçimde şu şekilde de yazılabilir: ΔYt = ( ρ − 1)Yt −1 + u t = ϕ Yt-1+ ut (2. bu dönemi nasıl etkilediğinin belirlenmesiyle ortaya çıkarılabilir. 814.g. a. Eğer ρ katsayısı birden küçük çıkarsa. Yt = ρYt −1 + u t (2. s.7) şeklini almaktadır. (2. a. Bunun için uygulanan test DickeyFuller (DF) testidir.

29 Bentzen Jan ve Engsted Tom. Dickey-Fuller testinde kullanılan başlıca regresyon kalıpları şunlardır: Sabit terimsiz model Sabit terimli model Sabit terimli ve trendli model : ΔYt = ϕYt −1 + u t : ΔYt = β 0 + ϕYt −1 + u t : ΔYt = β 0 + β1t + ϕYt −1 + u t (2. dereceden bütünleşik (entegre) olduğu söylenir ki bu onların otoregresif yapılarının bir birim köke sahip olduğu anlamındadır. Fuller. Eğer τ istatistiği mutlak değerce ( τ ) MacKinnon kritik değerinin mutlak değerinden küçükse. s. Sayı: 18. Sayı: 74. 26 Tümay Ertek. a. 182. Journal of the American Statistical Association. 366.e. 25 24 50 . 27 Gujarati. Böyle süreçlerin 1. 2. D. 1996. (1992). s. buna Genişletilmiş Dickey Fuller (ADF) sınaması adı verilir 27 . H0 hipotezi reddedilemez ve serinin durağan olmadığı (birim kök içerdiği) sonucuna varılır 26 . τ (tau) istatistiklerinin kritik değerleri Dickey ve Fuller tarafından Monte Carlo benzetimleriyle tablolaştırılmıştır 25 . s. W. Birçok iktisadi zaman serisi durağan sürece sahip olmazlar.12) Burada t zaman ya da genel eğilim değişkenidir. Beta Yayınları. İstanbul. Bu nedenle τ istatistiği MacKinnon kritik değerleri ile karşılaştırılır. 387. 427-431.e.e. τˆμ ve τˆβ istatistikleri kullanılır 28 .g. s. Ekonometriye Giriş. a. s.g.A. s. (1979). a. 182. 28 Enders. Bu çeşit durağan olmama durumu tüm değişkenlerin birinci farklarının alınmasıyla sıklıkla ortadan kaldırılır 29 . Dickey. Bir serinin Enders. Eğer ut hata terimi ardışık bağımlı ise kullanılacak regresyon modeli aşağıdaki gibidir: ΔYt= β 0+ β 1t+ ϕ Yt-1+ α i ∑ ΔYt − i +ut i =1 m (2. No.10) (2. “Distribution of the Estimators for Autoregressive Time Series With a Unit Root”.11) (2.g. 817. dolayısıyla belli bir zaman sürecinde stokastik (olasılıklı) olarak değişen trend etrafında dağılırlar. ˆ Dickey Fuller testinde kullanılan yukarıdaki üç model için sırasıyla τ . Institute Of Economics Aarhus School of Business.13) bu modele DF sınaması uygulanırsa. “Short and Long Run Elasticities in Energy Demand: A Cointegration Approach”.olarak adlandırılır ve τ istatistiklerinin değerlendirilmesinde bilinen t testi yapılamaz (çünkü hesaplanan t değeri büyük örneklerde bile t dağılımına uymaz) 24 .A.

32 Patterson. τ Sınaması Bir test istatistiği ve uygun bir alternatif seçerken. H0 : ϕ =0 ⇒ Yt= Yt-1+ut ve seri I(1) H1 : ϕ <0 ⇒ ρ <1 DF sınamasında sabit terimsiz modelde. s.g. Alternatif hipotezin ϕ <0 olması nedeniyle kritik değerler negatiftir 32 .4.birinci farkı durağan ise bu seriye birinci dereceden bütünleşik seri denir ve I(1) ile gösterilir.1. a. Patterson. Böylece durağan olmayan bir seri farkları alınarak durağan hale getirilir 30 .1. ΔYt= ϕ Yt-1+ut (2. Durağan seriler bir şoktan sonra ortalamasına geri döner. Eğer seriyi durağan yapmak için iki defa fark almak gerekiyorsa (yani farkın farkını almak gerekiyorsa) I(2) ve d fark almak gerekirse I(d) olarak yazılır.g.4.g.e. boş ve alternatif hipotezler bu şekilde olmaktadır. Dickey-Fuller tarafından 30 31 Tarı.14) olur.1. Φ1 ve Sınaması τˆμ Test İstatistikleri Birim kök sınamasında ele alınan üç farklı modeldeki katsayıların birlikte anlamlılığının testine izin veren bir test olan Φ testi. s. 227-228-229. 405. modelin her iki yanından Yt-1 çıkarıldığında ve ϕ = ρ -1 tanımı yapıldığında. zaman serilerinin niteliği göz önüne alınmalıdır. s. 51 . ˆ 2.2. Bir bütünleşik zaman serisi stokastik bir trende ya da bir birim köke sahiptir. 210. 2.e. ρ =1 ise yani birim kök varsa ϕ =0 olur. Ancak bütünleşik zaman serileri uzun dönemde bile şok öncesi düzeylerine geri dönemezler 31 . a. Kesmesi olmayan Yt= ρ Yt-1+ut ρ =1 olan AR(1) modeli için. zaman serilerindeki herhangi bir şokun sürekli olacağının göstergesidir. a.e. Durağan olmayan bütünleşik seriler.

230. s. H 0 : β 0 = 0 ve ϕ = 0 33 34 Hilal Bozkurt. 37. Zaman Serileri Analizi. Bursa. Dolayısıyla ˆ eğer Yt’ nin ortalaması sıfırdan farklı ise τ testi için geçerli regresyon ΔYt= ϕ Yt-1+ut uygun bir başlangıç noktası değildir. Ekin Kitabevi.geliştirilmiş olup. a. uzun dönemde Yt = β 0 /(1 − ρ ) olacaktır. Dolayısıyla Yt eşit olasılıkla pozitif veya negatif bir yürüyüş sergileyebilir. 230.15) (2. Bu durum özellikle alternatif hipotez altında kısıtlayıcıdır. Yt= β 0+ ρ Yt-1+ ut Bu ifade yeniden ΔYt= β 0+ ϕ Yt-1+ut (2. Geçerli regresyon şöyle olur. Bu regresyon için uygun boş hipotez 35 . Çünkü hem boş hipotez hem de alternatif hipotez altında Yt sıfır ortalamaya sahiptir.g. Bu ifade β 0 ≠ 0 olduğunda sıfırdan farklıdır. 36 ΔYt= β 0+ ϕ Yt-1+ut idi. yani kayma yoktur. Burada geçerli regresyon alternatif hipotez altında Yt’ nin sıfırdan farklı bir ortalamaya sahip olmasına olanak tanınmış olur. kısıtlı ve kısıtsız modellerin karşılaştırılmasına yönelik bir F istatistiğidir 33 . Bu şekilde alternatif hipotezin sıfırdan farklı bir ortalamaya sahip olmasına olanak tanınmış olur 34 . τˆ testi için geçerli hipotez ΔYt= ϕ Yt-1+ut şeklinde ifade edilmiştir. Burada ϕ = ρ -1 olarak tanımlanır. 35 Patterson. H 0 : β 0 = 0 ve ϕ = 0 olmaktadır.g. Önceden yürüyüşün ne yönde olacağını bilmek mümkün değildir. s. Çünkü durağan bir süreç sık sık ortalamasını aşağıdan ve yukarıdan kesmektedir. Bu boş hipotez altında Yt pür rassal yürüyüş 36 tarafından yaratılmaktadır.e.16) şeklinde yazılabilir. Bu ifade Yt =Yt-1+ ut yani pür rassal yürüyüş sürecidir. Patterson. 2007. Geçerli regresyon kesme içerecek şekilde genişletilmelidir. 52 . Çünkü ρ <1 ise ut’ nin beklenen değeri sıfıra eşitlendiğinde.e. β 0 = 0 ve ϕ = 0 olması halinde ΔYt= ut yani Yt -Yt-1= ut . s. a. Bu regresyon kısıtlayıcıdır.

Eğer verilerde trend varsa τˆ ve τˆμ geçerli bir başlangıç noktası değildir. s.17) Bozkurt. τ ve τˆμ için birim kökün alternatifi sırası ile Yt= ρ Yt-1+ut ve Yt= β 0+ ρ Yt-1+ ut’ de ρ <1 olmasıdır. ΔYt= β 0+ β 1t+ ϕ Yt-1+ut 37 38 (2. Pür rassal yürüyüş sürecine kesme terimi eklenerek. β 0 = 0 reddedilmemiş olduğundan kesme içermeyen en kısıtlı modele (Yt= ρ Yt-1+ut ) geçmek mümkündür 39 .e. Yt= β 0 +Yt-1 + ut şeklini alır. Aksi halde seride gözle görülür bir trend olacaktır ve bu durumda geçerli olduğu ileri sürülen hipotez doğru başlangıç noktası olmayacaktır. a.e. Eğer boş hipotez ( H 0 : β 0 = 0 ve ϕ = 0 ) reddedilmezse. Gerçekte kayan rassal yürüyüş biçimsel olarak devre dışı bırakılmasa da ϕ = 0 iken β 0 ≈ 0 olması beklenir. Ancak bu modellerde trend yaratmak için bir mekanizma yoktur. 2. Burada β 0 bir kayma terimidir. uzun dönemde Yt bir sabit sayı olan β 0 /(1 − ρ ) ’ a doğru yönelme eğilimindedir 40 . Φ 3 ve Sınaması τˆβ Test İstatistikleri τˆ ve τˆμ test istatistiklerinin alternatif hipotezlerindeki modeller ekonomik ˆ zaman serilerinin tipik özelliği olan trend davranışını içermemektedir. 39 Patterson. s. a. ut’ nin belirli gerçekleşmesi ne olursa olsun Yt-1 ile kıyaslandığında Yt’ deki değişme olacaktır.g. 230. DF Φ1 sınaması kullanılarak birleşik boş hipotez testi uygulanır.3. 232.g.g. 40 Patterson. a. Bu alternatif hipotez altında üç olasılık söz konusudur: H 1 : β 0 ≠ 0 ve ϕ ≠ 0 (durağan) H 1 : β 0 ≠ 0 ve ϕ = 0 (kayan rassal yürüyüş) 38 H 1 : β 0 = 0 ve ϕ ≠ 0 (durağan) Burada β 0 = 0 ve ϕ = 0 ya da β 0 ≠ 0 / β 0 = 0 ve ϕ <0 olarak beklenir. s.4. β 0 kadar 53 .1. 38. Daha uygun geçerli regresyon.e.H 1 : β 0 ≠ 0 ve/veya ϕ ≠ 0 olacaktır 37 .

Eğer serinin zaman yolu grafiğinden deterministik trend içerdiği açıkça gözleniyorsa H 1c pek muhtemel değildir. Bu şekilde alternatif hipotezlerden herhangi birinin doğru olması nedeniyle H 0 reddedilebilir. Seride açıkça bir trend yoksa ve alternatif hipotez altında ortalama sıfırdan farklı ise Φ1 41 Patterson. ϕ ) = ( β 0 . Burada ϕ = ρ -1’ dir.0) şeklinde yazılabilir. Bu durumda boş hipotezi reddetmeye yönelik sadece H 1a kalmaktadır. H 0 : ( β 0 . β1 . ϕ = 0 olması nedeniyle birim kök vardır. β 1 . a. β 1 .olacaktır 41 . H 1b : ( β 0 . deterministik trend var. H 1b : ϕ = 0 ve β1 ≠ 0 . s. 54 .0. β 1 . ϕ ) = ( β 0 . uygun başlama noktası kesme ve deterministik trend içeren geçerli regresyon. H 1a ’ da deterministik trend vardır.0. β 1 =0 olması nedeniyle deterministik trend yoktur anlamına gelmektedir.0) birim kök ve deterministik trend var.g. H 1c ’ de deterministik trend yoktur. Düzeyde bu durumun ortaya çıkması pek muhtemel değildir. 233. Φ 3 ve sınaması τˆβ test istatistikleridir. β 1 . Çünkü H 1c ’ de trend yaratacak bir mekanizma yoktur. Boş hipotez. Bu durum fark entegre edildiğinde Yt’ nin düzeyinin β 0t cinsinden bir terim ve β 1t 2 cinsinden bir terim içereceği anlamına gelir. serinin niteliği göz önüne alınmalıdır. Bu hipoteze göre ΔYt= β 0+ β 1t + ut’ dir. Bu iki alternatif hipotez birim kökü reddetme açısından birbirine benzemekte ancak deterministik trend açısından birbirinden ayrılmaktadır. Yani Yt deterministik bir trend etrafında durağandır.e. Örneğin seride bir trend mevcutsa. ϕ ) birim kök ve deterministik trend yok. H 1c : ( β 0 . ϕ ) = ( β 0 . ϕ ) = ( β 0 . Bu alternatif hipotezlerden sadece biri birim köklüdür. Bu boş hipotez üç nedenden biri ile reddedilebilir: H 1a : ( β 0 . β 1 . ϕ ) birim kök yok. Geriye H 1a ve H 1c kalmaktadır. Bu sıfır hipotezi. Bir test istatistiği ve uygun alternatif seçimi yapılırken.

20) (2. s. a. Serilerin zaman yolu grafiğine bakılarak ve düzey ve birinci fark otokorelasyonlarının grafiği çizilerek hangi test istatistiği ve uygun alternatifin seçileceğine şekilsel olarak karar verilebilir 42 . r kısıtların sayısıdır 44 . Seride açıkça görünen bir ˆ trend yok ve alternatif hipotez altında ortalama sıfır ise τ istatistikleri uygun başlangıç noktası olacaktır. 238-239. SSRu kısıtsız denklemin kalıntı kareler toplamı. (1981).4. 233-234.g..2.g.g. modelin kalıntılarının otokorelasyonu incelenerek yardım alınabilir. 43 42 55 .4. Genişletilmiş Dickey-Fuller (ADF) Testi AR(p) süreci şu şekilde ifade edildiğinde. k kısıtsız denklemdeki katsayıların sayısı.ve sınaması τˆμ test istatistikleri uygun başlangıç noktasıdır. 2.19) verileri yaratan süreç denklem (2. sıfırdan farklı olacaktır. bu halde vt = φ 2Yt − 2 + .e. + φ p Yt − p + ε t (2. T gözlem sayısı. Sayı: 49... Alternatif olarak Patterson. 45 Patterson.. Yt = μ + φ1Yt −1 + φ 2Yt − 2 + . s.A Fuller.1. Bu nedenle AR(1) modelinin uygun olup olmadığı konusunda. D.18) Burada. a. s. Yt = μ + φ1Yt −1 + vt kullanılmış ise. β1 ve ϕ parametrelerini birleşik olarak test etmek için geleneksel ekonometride Wald-F istatistiği olarak bilinen aşağıdaki test sürecini önermiştir: F= ( SSRr − SSRu ) / r SSRu /(T − k ) (2. SSRr kısıtlı denklemin kalıntı kareler toplamı. + φ p Yt − p + ε t (2. a. 37-38. gecikmeli Yt değerlerinin mevcudiyeti nedeniyle.21) olacak ve vt ile vt-1’ in k>1 için otokorelasyonları.e. s. 44 Bozkurt. “Likelihood Ratio Statistics for Autoregressive Time Series with a Unit Root” Econometica. 1057-1072. DF Testleri İle Birleşik Hipotez Testi Dickey ve Fuller 43 çalışmalarında β 0 .e. 2.A Dickey ve W.4.19) olmasına rağmen AR(1) modeli. Sıfırdan farklı otokorelasyonlar var ise AR modelinin derecesi arttırılabilir45 .

49 Gujarati.…. 817.g.g.24) (2. Bilgi kriterleri otoregresif gecikmenin derecesini belirlerken fonksiyonel biçimdeki gecikmelerin sayısını mümkün olduğunca minimize etmeye çalışmaktadır. Schwarz Bilgi Kriteri (SIC) için f (T ) =ln(T) alınmaktadır. a. a.23) Yt = μ + (φ1 + φ 2 )Yt −1 − φ 2 (Yt −1 − Yt − 2 ) + ε t ile aynıdır. p gecikmede hesaplanan varyans değeri.g. Uygun gecikme sayısı için aşağıdaki ifade kullanılır 47 : ˆ IC ( p) = T ln σ 2 ( p ) + p[ f (T )] p=1. Akaike Bilgi Kriteri (AIC) ve Schwarz Bilgi Kriteri (SIC)’ dir. s. σ 2 ( p) . a. Patterson. Asimptotik olarak(T → ∞ ) SIC bilgi kriteri. p>1 olduğunda AR(2) modeli ele alındığında.e. AIC bilgi kriterine göre daha doğru sonuçlar verir ancak sonlu örneklemlerde AIC bilgi kriteri çok sık başvurulan bir yöntemdir. ΔYt = μ + ϕYt −1 + α 1 ΔYt −1 + ε t (2. 240. 56 .e. Literatürde gecikme uzunluğunun belirlenmesinde çeşitli kriterler de kullanılmaktadır. Akaike Bilgi Kriteri (AIC) için f (T ) =2 alınırken.p* (2. Buradan AR sürecinin derecesi iki ise regresyon modeline ΔYt −1 teriminin eklenmesi gerektiği sonucuna varılır. s. Yt = μ + φ1Yt −1 + φ 2Yt − 2 + ε t Bu ifade (2.e. Bu yaklaşımda yüksek bir gecikme derecesi belirlenerek kalıntılarda sıfırdan farklı otokorelasyon olmayıncaya dek gecikme derecesi azaltılarak uygun model geliştirilebilir 46 .g. Bunlardan en çok kullanılanları. 46 47 Sevüktekin ve Nargeleçekenler.25) ifadesine ulaşılır. 239.modelde yer alan gecikmelerin istatistiksel anlamlılıklarına dayanan genelden özele yaklaşımı kullanılmasıdır. 290-291. Burada ϕ = φ1 + φ 2 − 1 ve α 1 = −φ 2 dir 48 . Standart DF modeli α1 katsayılı ΔYt −1 ile “genişletilmiş” tir 49 . f (T ) ’ nin farklı seçimleri farklı bilgi kriterlerini vermektedir.22) ˆ Burada. a. s. 48 Patterson. Her iki taraftan Yt −1 çıkarıldığında. p[ f (T )] modelin artan gecikmeleri için ceza fonksiyonudur. s.e.

304. s. 41.e. “Testing for a Unit Root in Time Series Regression”.e. birim kök hipotezini inceleyen istatistiki testlere olan ilgiyi arttırmıştır 52 . Ancak literatürde başka birim kök testleri de mevcuttur 51 .g.4. a.e. ΔYt = μ + ϕYt −1 + ∑ α j ΔYt − j + βt + ε t j =1 p (2. B. Bu durumu daha iyi anlamak için şu regresyonlar dikkate alınır 54 . 52 Bozkurt. Sevüktekin ve Nargeleçekenler. a. 53 Enders. a.28) Patterson.g.3. Modele deterministik trend ilave edildiğinde. Phillips.g. 229. Phillips-Perron (PP) Testi Zaman serilerinin bir çoğunun durağan bir sürece sahip olmamaları. s.Genel olarak ADF(p) modeli. 2. 54 Peter C. 335-346. ΔYt = μ + ϕYt −1 + ∑ α j ΔYt − j + ε t j =1 p (2. Phillips ve Perron (1988) Dickey-Fuller’ ın hata terimleri ile ilgili varsayımını genişletmişlerdir. modele gecikmeli değerler ekleyerek Dickey-Fuller testini otokorelasyon problemine karşı düzeltmiştir. Sayı: 75. Dickey-Fuller birim kök testi hata terimlerinin istatistiki olarak bağımsız olduklarını ve sabit varyansa sahip olduklarını varsayar. 51 50 57 . Genişletilmiş Dickey Fuller testi. (1988). s. 1 ~ ~ ~ ~ y t = μ + β (t − T ) + α y t −1 + u t 2 (2.e.26) şeklini alır.27) olur ve tüm test prosedürleri aynı şekilde uygulanır 50 . Pierre Perron. Biometrika. Uygulamada en çok kullanılan birim kök testi Dickey-Fuller birim kök testidir. ˆ ˆ ˆ yt = μ + αyt −1 + u t . s. 240. s. a.g. Phillips-Perron birim kök testi ise hata teriminin zayıf derecede bağımlı olmasına ve heterojen olarak dağılmasına izin vermektedir 53 . Bu sayede otokorelasyon sorunu ortaya çıkmamaktadır.

s. katsayıların ˆ y t = y t −1 + u t (2. (1989). Boş hipotezdeki durağanlık trend durağanlıktır. 57 Schwert G.4. Dolayısıyla LM istatistiğinin oluşumu önemlidir. s. s. “Testing the Null Hypothesis of Stationarity Against the Alternative of a Unit Root: How Sure Are We That Economic Time Series Have a Unit Root?”.B. Buna göre serilerin durağan olup olmadıklarına ~ ˆ karar verilir. Phillips-Perron denklemlerdeki α ve β katsayılarının testi için test istatistiklerini oluşturmuşlardır. 147-159. İstanbul. KPSS Testi KPSS (Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin) testinde amaç gözlenen serideki deterministik trendi arındırarak serinin durağan olmasını sağlamaktır 56 . 269. Karun Nemlioğlu. KPSS testi LMc testi ile benzer biçimde belirlenmektedir58 . Phillips ve Perron.Burada T gözlem sayısını ut hata terimlerinin dağılımını göstermekte olup bu hata teriminin beklenen değeri sıfıra eşittir (E(u)=0). Sayı: 7. Phillips-Perron birim kök testi test istatistikleri Genişletiliş DickeyFuller (ADF) test istatistiği için kullanılan kritik tablo değerleri ile karşılaştırılarak sıfır hipotezleri kabul veya reddedilir.. Sayı: 54.g. Çünkü seriler trendden arındırılmışlardır. Journal of Econometrics. Bu testte kurulan birim kök hipotezi ADF testinde kurulan hipotezlerden farklıdır. serinin trend durağanlığını gösterir. s. buna karşın alternatif hipotez ise seride birim kök olduğunu ve durağan olmadığını ima eder. (1992). “Tests for Unit Roots: A Monte Carlo Investigation”. Trendden arındırılan seride birim kök olmaması. Phillips & Peter Schmidt and Yongcheol Shin. 159-178. 58 Patterson. Journal of Business and Economic Statistics. 2. 31. 56 55 58 .29) sürecinde oluştuğu hakkındaki H0 hipotezini test etmek için Dickey Fuller’ in τ istatistiğinin geliştirilmiş bir biçimini üretmişlerdir 55 . LM testinde boş hipotez.4. Sıfır hipotezi serinin durağan olduğunu ve birim kök içermediğini. a. Fakat burada hata terimleri arasında içsel bağlantının (serial correlation) olmadığı veya homojenlik varsayımı gerekli değildir. KPSS testinin en önemli özelliği 1 veya daha büyük bir MA yapısı içeren serilerde ADF’ nin aksine gücünün azalmamasıdır 57 . Denis Kwiatkowski & Peter C.e. rassal yürüyüşün sıfır A. Birim Kök Analizinin Temelleri. Beşir Kitabevi. 2005.

σ u2 ) göstermektedir.varyansa sahip olduğunu ve serinin deterministik trend. al. σ e2 ) ve ut ~ IID(0. KPSS test istatistiğinin hesaplanabilmesi için.m. s. l ) ∑ et et − s t =1 s =1 t = s +1 (2.….g. l ) . t deterministik trend. Bartlett penceresidir ve şu şekilde tanımlanır 59 : w( s. rassal yürüyüş ve durağan kalıntılar toplamından oluştuğunu ima eder.32) Burada S t kalıntıların kümülatif toplamı. l ) = 1 − s /(l + 1) (2. 164. Durağanlık hipotezinde ut’ nin varyansının sıfır olduğunu ( σ u2 =0) varsayar. 59 .T l T (2.33) s 2 (l ) = T −1 ∑ et2 + 2T −1 ∑ w( s.35) 59 Kwiatkowski and et.31) Burada wt modelin rassal yürüyüşü. seri regresyon yöntemiyle deterministik trendden ve kesme teriminden arındırılarak bu denklemden elde edilen kalıntıların varyansının sıfıra eşit olup olmadığını sınayan şu test istatistiği hesaplanır: ˆ η = T − 2 ∑ S t2 / s 2 (l ) t =1 T (2. s 2 (l ) kalıntılar birbirleriyle korelasyonlu olabilecekleri için tutarlı bir uzun dönemli varyans tahmincisidir ve aşağıdaki şekilde tanımlanır: S t = ∑ et t =1 T T t=1.2.30) (2. a. Yt = β t + wt + et wt = wt −1 + u t (2.34) Burada w( s. et durağan kalıntıları (et ~ IIDN(0.

s. α = 1 boş hipotezi tahmin edildikten sonra elde edilen kalıntı kareleri toplamıdır. Elliott. ADF-GLS testi uygulanabilmesi için serinin kesme ve trendden arındırılması gerekmektedir. Burada α =1+ c / T olarak hesaplanmaktadır. yt zt G. 1’ ler ve deterministik trendden oluşan vektördür). Burada S (α ) kalıntı kareleri toplamı. y t = d t + αyt −1 + ε t (2. H. Seride kesme ve trend gözleniyorsa c = -13. :α = 1 ~ H1 :α = α < 1 H 0 ~ şeklindedir.38) şeklinde hesaplanır. (1996). ~ = y − β 'z yt t t (2. Seride sadece kesmenin olması durumunda c = -7. ADF-GLS (Genelleştirilmiş En Küçük Kareler ADF) için kullanılan model kalıbı. J. ADF-GLS testi için kurulacak hipotez.4. Sayı: 64. “Efficient Tests for an Autoregressive Unit Root” Econometrica. ADF-GLS (Nokta Optimal) Testi ADF-GLS (Nokta Optimal) Birim Kök Testi uygulanması için serilerde. deterministik trend veya kesmenin olması koşulu aranmaktadır 60 .37) modeli OEKK (Olağan En Küçük Kareler) yöntemi ile tahmin edilir. T. Stock. 813-836. 60 60 . Rothenberg ve J. Trendden arındırma işlemi için y td = y t − β ' z t olmak üzere. S (1) . β ' ’ yi bulabilmek için ~ üzerine ~ regrese edilmelidir.t)’ olarak hesaplanmaktadır ( zt . Nokta Optimal testi. Seride trend yoksa sadece kesme varsa o zaman bu vektör zt =(1)’ olacaktır. burada zt =(1.5 alınır. 2 PT = [S (α ) − α S (1)] / s AR (2.5.36) Burada dt deterministik kısım ve ε t gözlenemeyen ancak ortalaması sıfır varsayılan hata sürecidir.2.0 alınmaktadır.

(1 − α L) y t ) y y y ~ ~ ( ~1 . 435-463. yt zt ~ ~ ( ~1 . (1 − α L) y 2 . al. 1519-1554... “Useful Modifications to Some Unit Root Tests with Dependent Errors and Their Local Asymptotic Properties”. s. a. d MZ α = (T −1 (YTd ) 2 − s 2 ) /( 2κ ) MZ td = MZ α × MSB MSB d = (κ / s 2 )1 / 2 (2. ~2 .. Ng-Perron Testi (2.~ ve ~ şöyle tanımlanır.6. ~t ) = ( z1 . Econometrica.41) olmak üzere. Bunun yanında bilgi kriterleri AIC ve SIC modele dahil edilen gecikmelerde minimum olmalıdır. ~2 ... (1 − α L) z t ) z z z Trendden ve kesmeden arındırılmış y td serisine standart ADF uygulanır 61 . DF testlerinde bu durum çok büyük bir sorun yaratmamaktadır..42) Hesaplamada. Phillips-Perron birim kök testinde ortaya çıkan hata teriminin hacmindeki çarpıklığın düzeltilmesi için geliştirilmiştir 62 . s. (1 − α L) z 2 . Ng ve P. Ng. 63 S. 2.. Perron.. The Review of Economic Studies.. PP testinde serilerde negatif hareketli ortalama yapısı olduğunda. NG Perron testi bu nedenle PP testlerini ve bilgi kriterlerini modifiye etmektedir 63 . büyük oranda hata teriminde örneklem çarpıklığı olmaktadır. P. Sayı: 63..m. (2001). s.40) Ng-Perron birim kök testi.. ~t ) = ( y1 .43) Elliott and et. (1996).g. 62 61 61 .39) (2. Birim kök testleri otoregresif gecikme mertebesinin seçimi ile alakalıdır. “Lag Lenght Selection and the Construction of Unit Root Tests with Good Size and Power”.. Perron ve S. ADF testi gibi bir regresyon denklemi kurulur: Δy t = dt + β 0 y t −1 + ∑ β j y t − j + etk j =1 k (2. T κ = ∑ (Yt d1 ) 2 / T 2 − t =2 (2.... 831..4. Sayı: 69.

ˆ ˆ β (1) = ∑ β i 1 k (2. a.44) ˆ ∑e T 2 tk ˆ σ k2 = (T − k ) −1 (2. Bu aşamadan sonra test istatistikleri denklem (2. Modifiye edilen bu bilgi kriteri MIC olarak gösterilir ve aşağıdaki formülle hesaplanır: ˆ MIC (k ) = ln(σ k2 ) + Burada. 62 . CT (τ T (k ) + k ) T − k max (2. Bu test ADFGLS (Nokta Optimal) testin modifiye edilmiş durumudur.49) (2.42) deki formüllere göre bulunabilir.48) ˆ ˆ τ T (k ) = (σ k2 ) −1 β 02 ∑t =k max +1 yt2−1 ve T (2. 64 Ng ve Perron.45) (2.46) t = k +1 ˆ ˆ s 2 = σ k2 /(1 − β (1)) 2 hesaplanır. MPTd seride sadece kesmenin ve kesme ve trendin birlikte olması durumuna göre aşağıdaki şekilde hesaplanır: ⎧(c 2κ − c T −1 (YTd ) 2 ) / s 2 ⎪ MPTd = ⎨ d 2 2 −1 2 ⎪(c κ + (1 − c )T (YT ) ) / s ⎩ xt = { } 1 xt = { .50) ˆ ˆ2 σ k2 = (T − k max ) −1 ∑t =k max +1 etk T AIC kriterinin modifiye edilmiş hali MAIC için CT =2 ve SIC kriterinin modifiye edilmiş hali MSIC için CT =In(T-kmax) alınarak bulunur 64 .g. t } 1 ise ise (2.m.47) AIC ve SIC bilgi kriterlerini MA yapısı göz önünde bulunduracak şekilde modifiye edilmiştir. s.Buradan. 1529. Ng-Perrron testinde kullanılan dördüncü test MPTd testidir.

kurum ve kuruluşlara ait kesin bütçe değerleri. a. Eski GSMH serisi yeni kapsama göre revize edilerek 1968 yılına kadar geriye dönük yeni bir seri elde edilmiştir 1 . s. Türkiye İstatistik Kurumu Matbaası. 1 2 TÜİK. imal ve istihraç edilen mallardan yapılan ihracat kapsanmaktadır 2 . 1979 ve 1985 input-output tablolarından alınan teknik katsayılar ve 1987 yılının gösterge ve ağırlıkları kullanılmıştır. İstatistik Göstergeler 1923-2006. Bu çalışmalarda TÜİK’ in cari anketlerinden elde edilen kesin sonuçlar.1. 3. Ankara. Uygulamanın Amacı 1923-2006 yılları arasındaki ihracatın GSMH içindeki payı (%) verileri kullanılarak serinin durağanlığını incelemek ve durağanlık analizi sonucunda serinin nasıl bir süreçle türediğini gösteren zaman serisi modeli yardımıyla serinin bir sonraki yıla (2007 yılı) ilişkin alacağı değeri öngörmektir. 63 . 423.ÜÇÜNCÜ BÖLÜM İHRACATIN GAYRİ SAFİ MİLLİ HASILA (GSMH) İÇİNDEKİ PAYI ÜZERİNE UYGULAMA Uygulamada Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan İstatistik Göstergeler (1923-2006)’ de yer alan İhracatın Gayri Safi Milli Hasıla (GSMH) içindeki payı verileri kullanılmıştır. 1973. s. İhracat bilgilerinde ise ülke içinde üretilen. Uygulama Serisi 1990 yılında başlatılan çalışmalarla GSMH hesapları üçer aylık dönemler itibariyle hesaplanmaya başlanmış ve 1968 olan temel yıl da 1987 yılına kaydırılmıştır. Ayrıca daha önce yapılan yıllık hesaplamalara dahil edilemeyen bazı maddeler ve ekonomik alt sektörlerde sisteme dahil edilmek suretiyle kapsam genişletilmiştir. TÜİK.g.e. 2007.636. 1968.2. 3.

3.1 İhracatın GSMH İçindeki Payı(%) İhracatın GSMH içindeki payı (%) 8.8 8. Seri.5 4 5. LLC.4 21.2 10 7. USA.7 13. Paket programa ilişkin ayrıntılı bilgiler ekte verilmiştir 3 .8 4.7 4 3 3.9 12.5 12.4 13.9 4 4.1 3.9 İhracatın GSMH içindeki payı (%) 9.3 2 2.2 10.6 7.3 8.2 9.3 6. ekonometri paket programı Eviews 5.7 3.1 11.1 5.5 4.4 Yıllar 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 Yıllar 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 Yıllar 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 Yıllar 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Kaynak: TÜİK.9 11.9 3.8 İhracatın GSMH içindeki payı (%) 3.6 7.6 9. Tablo 3.9 19.1 14. Uygulamada Kullanılan Yöntem Serinin durağanlık analizi.5 19. korelogram testi ve literatürde en fazla kullanılan birim kök testleri ile yapılmıştır.3.6 3.8 2.7 7.3 5.9 4. 2005.1 8.9 4.1 User’s Guide.6 8.2 9 8.9 21.1 paket programına ilişkin daha ayrıntılı bilgi Eviews 5. 434-435.6 13. İstatistik Göstergeler 1923-2006.1 9.2 İhracatın GSMH içindeki payı (%) 5.6 7. Durağanlık analizi sonrasında zaman serisi modellemesinde en uygun öngörü yöntemi olan Box-Jenkins (BJ) yöntemi kullanılarak 2007 yılı ihracatın GSMH içindeki payı (%) verisi öngörülmeye çalışılmıştır.4 2.4 10 9.7 2.4 4 2. 64 .6 13.3 3. s.8 7.7 9.9 9. 3 Eviews 5.7 12.6 8.9 3.7 7.8 9.7 2.3 6 5 5.7 2.9 11. Quantitative Micro Software.1 yardımıyla analiz edilmiştir.4 11.9 10.3 6.9 8.1 20.8 21.3 4.7 12.7 6.

verilerin belli bir ortalama etrafında dalgalanmadığı ve bu yüzden durağan olmadığı söylenebilir.1’ dedir.2 Birinci Farkı Alınan LIHR Serinin Zaman Yolu Grafiği 65 . Şekil 3.1’ de yer almaktadır. Şekil 3. Serinin zaman yolu grafiği incelendiğinde.1 LIHR Serinin Zaman Yolu Grafiği 84 gözlemden oluşan logaritmik ihracatın GSMH içindeki payı (LIHR) verilerinin zaman yolu grafiği Şekil 3.Serileri olası değişen varyans ve kısmen de otokorelasyona karşı koruyabilmek için logaritmik dönüşümleri alınmaktadır. Logaritması alınan ihracatın GSMH içindeki payı (LIHR) serisinin görünümü Şekil 3.

kısmi korelasyonların (PAC) ve Q istatistiklerinin birlikte hesaplattırıldığı özellikle k sayıda gecikmenin serinin istatistiksel olarak anlamlı bir katsayı üretip üretmediğini korelogram vasıtasıyla takip etmek mümkündür. Serinin birinci farkları alınınca belli bir ortalama etrafında dalgalandığı ve durağan hale geldiği söylenebilir.4. 3. LIHR Serisi İçin Durağanlık Analizi: Korelogram Testi Örneklem otokorelasyonlarının (AC).Şekil 3. Şekil 3.3 LIHR Serisinin Korelogramı 66 .2’ de birinci farkı alınan LIHR serisinin zaman yolu grafiği görülmektedir.

otokorelasyon fonksiyonunun korelogramı yüksek bir değerden başlayıp yavaş yavaş sönmekte ve bu serinin durağan olmadığı fikrini vermektedir.906 = 8. otokorelasyon fonksiyonunun seçilen 36 gecikme sürecinde tahmin edilen veya hesaplanan değerini AC ile gösterilen sütunda belirtir. AC sütunu sıfıra ne kadar yakınsa söz konusu zaman serisi için durağanlık veya temiz dizi olma özelliği daha fazla ağırlık kazanır. Korelogramdan da açıkça görüleceği gibi k=36 gecikme için hesaplanan ACF(k) ve PACF(k)’ lar güven aralığının dışına çıktığı için H0 hipotezi reddedilir. Yani anlamlı bir otokorelasyon ve kısmi otokorelasyon olduğuna karar verilir. ± (t t .Se ACF (k ) ) ile hesaplanır. Yani birinci gecikme için hesaplanan otokorelasyon katsayısı istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. İstatistiksel olarak anlamlı bu otokorelasyonlar serinin durağan dışılığını yansıtır. t t =1. tACF(1) = şeklinde 0. 391.e.109) = ± 0. O halde serinin durağan olmadığını söylemek mümkündür.311 > t t =1. dışına taşıyor ise var demektir 4 .96 ile karşılaştırıldığında tACF(1) = 8.Se ACF (k ) ) = ± (1.g.05 anlamlılık düzeyinde kritik tablo hesaplanır.311 0. Şekil 3.96*0. İstatistiksel olarak anlamlı otokorelasyonların varlığı olasılık (probability) sütunundan görülmektedir. 67 .3’ de otokorelasyon katsayıları için güven aralıkları ise.96 olduğundan boş hipotez reddedilir.165 Birinci gecikme için hesaplanan otokorelasyon katsayısı için hesaplanan t değeri. a. Örneklem otokorelasyon fonksiyonu bu bölgenin içinde olursa.109 9. Örneklem hacmi T=84 gözlemden oluştuğu için otokorelasyon katsayısının standart hatası. Se ACF (k ) = 1 84 = 1 = 0. Kısmi otokorelasyon fonksiyonu 4 Tarı.109 0. Bu çizgilerin oluşturduğu alan.213 olacaktır. Logaritmik ihracatın GSMH içindeki payı (LIHR) verilerinin korelogramı. Seri belirli bir ortalama etrafında dalgalanmadığı için. s.Şekil 3. ± (t t . istatistiksel bakımdan önemli bir anakütle otokorelasyon fonksiyonu yok.3’ deki dikey çizgiler %95 kabul bölgesini göstermektedir.

PAC’ ye bakıldığında, k =1 için Y ile Y-1 arasında bir ilişki (otokorelasyon) olduğu görülmektedir. Bu durum, serinin durağan olmadığına işaret etmektedir. Birinci farkı alınan LIHR serisinin korelogramı Şekil 3.4’ de verilmektedir. Burada istatistiki olarak anlamlı otokorelasyonların kalmadığı, seride kalıcı belleğin ortadan kalktığı ve dolayısıyla serinin durağan hale geldiği görülmektedir.

Şekil 3.4 Birinci Farkı Alınan LIHR Serisinin Korelogramı

68

3.5. LIHR Serisi İçin Durağanlık Analizi: Birim Kök Testi 3.5.1. LIHR Serisi İçin ADF Testi

Seride azalan ve artan bir trendin mevcut olduğu dikkate alındığında uygun başlangıç noktası kesme ve deterministik trend içeren regresyon ile Φ 3 ve sınaması τˆβ test istatistikleridir.
3.5.1.1. LIHR Serisi İçin Φ 3 ve Sınaması τˆβ Test İstatistikleri

Genelden özele yaklaşımı kullanılarak bağımlı değişken ( ΔLihr )’ in 12. gecikmesine kadar olan tüm gecikmelerini regresyon modeline dahil etmek suretiyle istatistiki olarak anlamlı gecikme katsayısını buluncaya dek istatistiki olarak anlamsız gecikmelerin modelden dışlanması ile Tablo 3.2 elde edilmiştir. Tablo 3.2’ den bağımlı değişkenin 8. gecikmesinin %5 anlamlılık düzeyinde istatistiki olarak anlamlı olduğu (p=0,02<0,05) görülmektedir. Dolayısıyla nihai modelin bağımlı değişkenin 8. gecikmesini içerecek şekilde oluşturulduğunda elde edilecek kalıntıların serisel korelasyonlu olup olmadığının incelenmesi gerekmektedir.
Tablo 3.2 Trendli Model Sonuçları

69

Bu modelin kalıntılarında serisel korelasyonun varlığının test edilmesinde hipotezler,

H 0 : Serisel korelasyon yok

H 1 : Serisel korelasyon var.
Tablo 3.3’ de verilen Breusch-Godfrey Serial Correlation LM test sonuçlarına göre Obs*R-squared (gözlem sayısı ile determinasyon katsayısının çarpımı) değeri 7,966 çıkarken p değeri 0,78 olmuştur. Bu p değeri H 0 hipotezinin reddedilemeyeceğini ve modelin kalıntılarında serisel korelasyonun olmadığını gösterir.
Tablo 3.3 Trendli Model Kalıntılarının Serisel Korelasyon Testi

Tablo 3.4 LIHR Serisi İçin Φ 3 Testi

Tablo 3.4’ de elde edilen F istatistiği (2,912), %5 anlamlılık düzeyinde tablo değeri 5 ile karşılaştırıldığında, 2,912 <6,606 olduğu görülür. Bu sonuç H 0 hipotezinin reddedilemeyeceğini ve seride birim kökün varlığına işaret eder.

H 0 = ( β 0 , β1 , ϕ ) = ( β 0 ,0,0) birim kök var H 1 = ( β 0 , β1 , ϕ ) = ( β 0 , β1 , ϕ ) birim kök yok, deterministik trend var.
Φ 3 testi sonucunda seride birim kökün ve stokastik trendin varlığı ortaya çıkmıştır. Seride deterministik trendin var olup olmadığını doğrulamak içinse Tablo 3.2’ deki trend

5

Patterson, a.g.e, s. 234.

70

o zaman farkı alınan sayı kadar serinin birim kök içerdiği sonucuna varılır. Tablo 3. τ istatistiği mutlak değerce ( τ ) MacKinnon kritik değerinin mutlak değerinden çeşitli anlamlılık düzeylerinde küçük olduğunda H0 hipotezi reddedilemez ve serinin durağan olmadığı sonucuna varılır.390<3. H 0 : β1 = 0 H 1 : β1 ≠ 0 Tek yanlı olduğu için daha güçlü olan τˆβ testi yapıldığında.e.g. a. 2. 238.42 olduğu görülür. Bu H 0 hipotezinin reddedilemeyeceği ve seride deterministik trendin olmadığı anlamına gelir.5 LIHR Serisinin Düzey Değerleri İçin τˆβ Testi * MacKinnon (1996) tek taraflı olasılık değerleri Bu t tablo değerleri standart t tablo değerleri değildir. H0 = ϕ = 0 H1 = ϕ < 0 Burada boş ve alternatif hipotezler sırasıyla seride birim kökün var olduğunu ve var olmadığını ifade eder. 6 71 . 7 Patterson.390) %5 anlamlılık düzeyinde t tablo değeri 6 ile karşılaştırıldığında 7 . Serinin farkı alınarak aynı karşılaştırma yapıldığında τ istatistiği mutlak değerce ( τ ) MacKinnon kritik değerinin mutlak değerinden çeşitli anlamlılık düzeylerinde büyük çıkarsa.değişkeninin t istatistiği değeri (2. s. Seride birim kökün varlığı nedeniyle karşılaştırmada standart t tablo değerleri kullanılmaz.

5.7’ deki gibi olduğu bulunur.6’ dan serinin birinci farkı alındığında τ istatistiğinin (-8. Trendsiz modelin kaç gecikmeli olacağını belirlemek için Φ 3 testinde izlenen süreç tekrar edilir.1. 72 . 3. 12 gecikme ile başlanarak ve anlamsız gecikmeleri düşürerek devam edildiğinde tüm gecikmeler düştüğü ve nihai modelin Tablo 3. Tablo 3. Φ 3 testi için tahmin edilen modelden trendi düşürerek model tekrar tahmin edilir.2.7 Trendsiz Model Sonuçları H 0 : Serisel korelasyon yok H 1 : Serisel korelasyon var.Tablo 3.263) mutlak değerce ( τ ) MacKinnon kritik değerinin mutlak değerinden %1.6 Birinci Farkı Alınan LIHR Serisi İçin τˆβ Testi * MacKinnon (1996) tek taraflı olasılık değerleri Tablo 3. LIHR Serisi İçin Φ1 ve Sınaması τˆμ Test İstatistikleri Deterministik trendin katsayısı anlamsız bulunduğu için Φ 3 testi deterministik trendi dikkate almayan Φ1 testini uygulamanın daha iyi olduğunu ifade eder. %5 ve %10 anlamlılık düzeylerinde büyük olması nedeniyle serinin bir birim kök içerdiği sonucuna varılır.

e. Patterson.e.g.46 olduğundan H 0 reddedilemez.8’ de elde edilen F istatistiği (0.308). %5 anlamlılık düzeyinde tablo değeri ile karşılaştırıldığında. 0. a. 73 . H 0 : β 0 = 0 ve ϕ = 0 (birim kök var) H 1 : β 0 ≠ 0 ve/veya ϕ ≠ 0 (birim kök yok) Hipotezleri altında Φ1 testi yapıldığında. Hesaplanan test istatistiği. Tablo 3.857 <4. Obs*Rsquare=11. Bu H 0 hipotezinin reddedilemeyeceği ve kesme teriminin anlamsız olduğu anlamına gelir. %5 anlamlılık düzeyinde t tablo değeri 9 ile karşılaştırıldığında. 8 β 0 kesme teriminin anlamlığına bakıldığında.8 LIHR Serisi İçin Φ1 Testi Tablo 3.857). 231. 8 9 Patterson. 238. a.Geçerli modelin kalıntılarında serisel korelasyon olup olmadığının anlaşılması amacıyla serisel korelasyon 12 gecikme ile uygulanmıştır.86 olduğu görülür.7’ deki kesme teriminin t istatistiği değeri (1. s. Bu sonuç H 0 hipotezinin reddedilemeyeceğini ve seride birim kökün varlığına işaret eder.735 ve p=0. 1.308<2. serisel korelasyon yoktur. H0 : β0 = 0 H1 : β 0 ≠ 0 Tablo 3.740 olduğu görülür. s.g.

10’ dan serinin birinci farkı alındığında τ istatistiğinin (-8.9 LIHR Serisinin Düzey Değerleri için τˆμ Testi Tablo 3.11 LIHR Serisinin Düzey Değerleri İçin τˆ Testi * MacKinnon (1996) tek taraflı olasılık değerleri 74 .129) mutlak değerce ( τ ) MacKinnon kritik değerinin mutlak değerinden %1. LIHR Serisi İçin τˆ Sınaması Tablo 3.1. 3.5.10 Birinci Farkı Alınan LIHR Serisi İçin τˆμ Testi * MacKinnon (1996) tek taraflı olasılık değerleri Tablo 3.3. Boş hipotez reddedilmediği için β 0 = 0 olduğundan kesme içermeyen en kısıtlı modele geçmek mümkündür. H 0 : ϕ = 0 (birim kök var) H 1 : ϕ < 0 (birim kök yok) Tablo 3.Tek yanlı olduğu için daha güçlü olan τˆμ testi yapıldığında. %5 ve %10 anlamlılık düzeylerinde büyük olması nedeniyle serinin bir birim kök içerdiği sonucuna varılır.

%5 ve %10 anlamlılık düzeylerinde büyük olması nedeniyle serinin bir birim kök içerdiği sonucuna varılır.2. H 1 alternatif hipotez ise. %1.12 Birinci Farkı Alınan LIHR Serisi İçin τˆ Testi * MacKinnon (1996) tek taraflı olasılık değerleri Tablo 3. seride birim kökün olmadığını ve serinin durağan olduğunu ifade eder.13 Trend Değişkenli PP Birim Kök Test Sonuçları * MacKinnon (1996) tek taraflı olasılık değerleri PP test istatistiği (-1.Tablo 3. 3. Ancak bu modelde yer alan trend değişkeninin istatistiki olarak anlamsız olduğu göz önüne alınırsa modelden trend değişkeninin çıkarılması gerektiği anlaşılır. seride birim kökün varlığını ve serinin durağan olmadığını. 75 . mutlak değerce küçük olduğu görülmektedir.87). %5 ve %10 anlamlılık düzeylerinde kritik değerlerle karşılaştırıldığında. Bu sonuç H 0 : ϕ = 0 boş hipotezinin reddedilemeyeceğini ve seride birim kökün olduğunu dolayısıyla serinin durağan olmadığını gösterir.12’ den serinin birinci farkı alındığında τ istatistiğinin (-8. H 0 : ϕ = 0 (birim kök var) H 1 : ϕ < 0 (birim kök yok) Tablo 3. LIHR Serisi İçin Phillips-Perron (PP) Testi Phillips-Perron (PP) birim kök testinde hipotezler aşağıdaki gibidir. Burada H 0 boş hipotezi.172) mutlak değerce ( τ ) MacKinnon kritik değerinin mutlak değerinden %1.5.

%5 ve %10 anlamlılık düzeylerinde kritik değerlerle karşılaştırıldığında.15 Birinci Farkı Alınan LIHR Serisi İçin PP Testi * MacKinnon (1996) tek taraflı olasılık değerleri Tablo 3. seride birim kökün varlığını ve serinin durağan olmadığını ifade eder. birinci farkı alınan LIHR serisinin durağan hale geldiğini ifade etmektedir. seride birim kökün olmadığını ve serinin durağan olduğunu.Tablo 3.3 LIHR Serisi İçin KPSS Testi KPSS birim kök testinde hipotezler aşağıdaki gibidir. %1. test istatistiğinin mutlak değerce kritik değerlerden büyük olduğu görülmektedir. mutlak değerce küçük olduğu görülmektedir.14 Trendsiz PP Birim Kök Test Sonuçları * MacKinnon (1996) tek taraflı olasılık değerleri Tablo 3. H 1 alternatif hipotez ise.15. 3. H 0 : Seri durağandır.14 Trendsiz PP birim kök test sonuçlarından PP test istatistiği (-1.55). Tablo 3. %1.127). birim kök vardır. birim kök yoktur H 1 : Seri durağan değildir. Burada H 0 boş hipotezi. Çünkü PP test istatistiği (-8. Buradan serinin bir birim kök içerdiği sonucuna varılır.5. %5 ve %10 anlamlılık düzeylerinde kritik değerlerle karşılaştırıldığında. Buradan serinin birim kök içerdiği ve durağan olmadığı görülür. 76 .

seride birim kökün varlığını ve serinin durağan olmadığını.4 LIHR Serisi İçin ADF-GLS (Nokta Optimal) Testi ADF-GLS birim kök testinde hipotezler aşağıdaki gibidir.27).16’ ya göre. test istatistiği (0.5. 3. seride birim kökün olmadığını ve serinin durağan olduğunu ifade eder. test istatistiği (0.17 Birinci Farkı Alınan LIHR Serisi İçin KPSS Testi * Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin (1992.16 LIHR Serinin Düzey Değerleri İçin KPSS Testi Tablo 3. H 1 alternatif hipotez ise. Tablo 1) Düzey değerleri için yapılan KPSS birim kök test sonuçlarını gösteren Tablo 3. Seri birim kök içermektedir ve durağan değildir. LIHR serisinin birinci farkı alınarak yapılan KPSS testinin sonuçlarını gösteren Tablo 3.03).17’ ye göre. H 0 : ϕ = 0 (birim kök var) H 1 : ϕ < 0 (birim kök yok) 77 . kritik değerlerden küçük olduğu için H 0 reddedilemez ve birinci farkı alınan serinin durağan olduğu dolayısıyla LIHR serisinin bir birim kök içerdiği sonucuna ulaşılır.Tablo 3. Burada H 0 boş hipotezi. kritik değerlerden büyük olduğu için H 0 reddedilir ve H 1 kabul edilir.

Burada H 0 boş hipotezi. seride birim kökün varlığını ve serinin durağan olmadığını.18’ de LIHR serisinin düzey değerleri için ADF-GLS test istatistiği (-1.19 Birinci Farkı Alınan LIHR Serisi İçin ADF-GLS Testi * Elliott-Rothenberg. Tablo 1) Tablo 3.5 LIHR Serisi İçin Ng-Perron Testi Ng-Perron birim kök testinde hipotezler aşağıdaki gibidir. H 1 alternatif hipotez ise.Tablo 3. 3.53).18 LIHR Serinin Düzey Değerleri İçin ADF-GLS Testi Tablo 3.19. H 1 : Seri durağandır. birinci farkı alınan LIHR serisinin durağan hale geldiğini ifade etmektedir.5. %1.Stock (1996. birim kök vardır. Tablo 3. mutlak değerce küçük olduğu görülmektedir. H 0 : Seri durağan değildir. birim kök yoktur 78 . %5 ve %10 anlamlılık düzeylerinde kritik değerlerle karşılaştırıldığında. seride birim kökün olmadığını ve serinin durağan olduğunu ifade eder. Bu sonuç H 0 : ϕ = 0 boş hipotezinin reddedilemeyeceğini ve seride birim kökün olduğunu dolayısıyla serinin durağan olmadığını gösterir.

Tablo 3. Tablo 1) Tablo 3.20’ deki Ng-Perron test istatistiklerini MZa ve MZt sütunlarındaki kritik değerlerle karşılaştırmak birim kök testi için yeterlidir. LIHR serisinin Şekil 3. kritik değerlerden mutlak değerce büyük olduğu için birinci farkı alınan LIHR serisinin birim kökünün olmadığı ve durağan olduğu sonucuna varılır. Korelogramdaki ACF grafiği.Tablo 3. Her iki sütun içinde test istatistikleri. Bu da seride bir birim kök olduğunu gösterir. Tablo 1) Tablo 3. kritik değerlerden mutlak değerce küçük olduğu için LIHR serisinin birim kökünün olduğu ve durağan olmadığı sonucuna varılır. LIHR Serisi İçin Box Jenkins (BJ) Yöntemi 1. Durağan I(1) LIHR serisinin AR ve MA durumunu araştırmak için. birinci farkları ile durağan olduğu yapılan korelogram ve birim kök testlerinden anlaşılmıştır. Bu durum modelde MA’ nın derecesinin sıfır olduğunu göstermiştir yani seri hareketli 79 .21 Birinci Farkı Alınan LIHR Serisi İçin Ng-Perron Testi * Ng-Perron (2001. Aşama: Belirlenme Logaritmik ihracatın GSMH içindeki payı (LIHR) serisinin düzey değerleri ile durağan olmayıp.6.Perron testi sonuçları verilmektedir. otokorelasyon değerlerinin giderek azalan bir yapıda olduğunu göstermektedir.20 LIHR Serinin Düzey Değerleri İçin Ng-Perron Testi * Ng-Perron (2001. Burada test istatistikleri.21’ de birinci farkı alınan LIHR serisi için Ng.3’ deki korelogramına bakılır. 3.

0) yapısına sahip olduğuna karar verilmiştir. Δlihrt = 0. Aşama: Tahmin Bu aşamada öncelikle tespit edilen modelin parametre tahminlerinin yapılması gerekmektedir.007 + 0. bu değerlerin sıfıra yakın olmaları da modelin uygun olduğunun bir işaretidir. Kalıntılar beyaz gürültü (temiz dizi) özelliğini gösteriyorsa yani sabit bir ortalama ve varyansa sahipse denklem (3.1) Tahmin modelinin oluşturulmasının ardından modelin kalıntılarının test edilmesi gerekir. Yani AR(1) durumu söz konusudur. Modelin uyum iyiliği göstergesi olan Akaike bilgi kriteri (AIC) ve Schwarz bilgi kriteri (SIC) değerleri sırasıyla -0. Hesaplanan bu değerler modelde yerine yazılarak tahmin modeli oluşturulur.1)’ deki modelin uygunluğuna karar verilir. 2. Bunun için hata terimlerinin korelogramı incelenir. Modelde AR ve MA’ nın derecelerine karar verildikten sonra modelde kullanılan parametre değerleri hesaplanır. kısmi otokorelasyon çubuklarında sadece k =1 için olan %95 aralığın dışında kaldığı diğer gecikmelerde ise giderek azaldığı görülmektedir.1. Aşama: Uygunluk Testi (3.073 bulunmuş olup. 80 .102Δlihrt −1 + et olur. Serinin PACF grafiğine bakıldığında ise birinci gecikme değerinin yüksek olduğu. Bu durum modelin tipik bir otoregresif yapıda ve gecikmenin k =1 olduğunu gösterir.ortalamaya sahip değildir. Böylece serinin ARIMA(1. İlgili korelogram Şekil 3. Tahmin edilen model.5’ de görülmektedir. Logaritması alınmış ihracatın GSMH içindeki payı serisinin durağanlaştırılması için bir defa farkı alındığından fark derecesinin d =1 olduğu anlaşılmıştır. 3.132 ve -0.

1. otokorelasyon ve kısmi otokorelasyon çubuklarının hepsinin %95 aralığı içinde kaldığı görülecektir.0) Modeli Hata Terimlerinin Korelogramı Korelogram incelendiğinde.5 ARIMA(1. 81 . Dolayısıyla bu model uygundur ve öngörü için kullanılabilir.Şekil 3.

4 -.22 ARIMA(1.4 .0) Model Kalıntılarının Serisel Korelasyon Testi Modelin kalıntılarında serisel korelasyonun varlığının test edilmesinde hipotezler. H 0 : Serisel korelasyon yok H 1 : Serisel korelasyon var.6 1930 1940 1950 1960 DLIHRF 1970 1980 ± 2 S.1.813714 0.Tablo 3.48>0.221000 0.896970 0. Breusch-Godfrey Serial Correlation LM test sonuçlarını gösteren Tablo 3. . 2007 yılı için öngörü yapılabilir.1055 0.48 olmuştur. Aşama: Öngörü 1923-2006 dönemi verilerine dayalı olarak tahmin edilen modeli kullanarak. 4.171334 109. Bu değerin sıfıra yakın olması öngörünün gerçek seri ortalamasını izlemekte başarılı 82 .2 -. 0.2 Forecast: DLIHRF Actual: DLIHR Forecast sample: 1923 2010 Adjusted sample: 1925 2007 Included observations: 82 Root Mean Squared Error Mean Absolute Error Mean Abs.E.05 olduğu için). Percent Error Theil Inequality Coefficient Bias Proportion Variance Proportion Covariance Proportion 0.000000 0.22’ ye göre Obs*R-squared (gözlem sayısı ile determinasyon katsayısının çarpımı) değeri 11. 1990 2000 Şekil 3.578 çıkarken p değeri 0.6’ dan görüleceği gibi öngörünün iyiliğini gösteren ölçüt Theil eşitsizlik katsayısı (Theil Inequality Coefficient)’ nın bir parçası olan yan oranı (Bias Proportion)’ dır. Bu model öngörü için kullanılabilir. Bu p değeri H 0 hipotezinin reddedilemeyeceğini ve modelin kalıntılarında serisel korelasyonun olmadığını gösterir ( H 0 hipotezini kabul etme olasılığı.6 Modelin Öngörü Performansı Şekil 3.0 -.186286 .6 .

6 .4 -.8 .011=3.4 .063+0.62’ dir.g.e. Aşamada tahmin edilen model kullanılarak 2007 yılı için ihracatın GSMH içindeki payını tahmin etmek mümkündür. 3.6 30 40 50 60 70 80 90 00 10 DLIHR Şekil 3.04 -. s. Bu değer LIHR (logaritmik ihracatın GSMH içindeki payı) serisinin 2006 yılı değerine eklendiğinde 3.02 -.olduğuna işaret eder 10 . a. DLIHRF .00 -.08 . öngörü serisinin 2007 yılı ihracatın GSMH içindeki payına ilişkin öngörüsü %21.2 .7 Öngörü Serisi (DLIHRF) İle Gerçek Seri (DLIHR) Grafiği Şekilden açıkça görüldüğü gibi ön raporlar gerçek serileri öngörebilmektedir.074 (LIHRF) olarak bulunur.0 -.2 -. 10 Pindyck ve Rubinfeld.06 .1 paket programı yardımıyla bulunan 2007 yılı değişim öngörüsü 0.011 olmuştur. 83 . Eviews 5.06 30 40 50 60 70 80 90 00 10 .02 . Model yardımıyla yapılacak öngörüde bağımlı değişken Δlihrt ( lihrt − lihrt −1 ) olduğu için bulunacak değer 2007 yılı değeri olmayıp 2007 ile 2006 arasındaki farkın öngörüsü olacaktır. Bunu grafiksel olarak görmek için önraporlanan seri ile gerçek serinin yan yana grafiği çizilebilir. 211. 2.074 değerinin logaritmik dönüşümü yapıldığında.04 .

basit şekli ile bir regresyon modeline benzemesine rağmen temel varsayımlarda birbirlerinden ayrılmaktadır. Çalışmada tek değişkenli zaman serisi modelleri ile sınırlandırılan doğrusal zaman serisi modelleri otoregresif süreç. zaman serisi modelleme teknikleri anlatılarak modellemede önemli bir yere sahip olan durağanlık kavramı üzerinde durulmuş ve durağanlıkla ilgili testlere yer verilmiştir. önceki dönemlere ait gözlemlerin incelenmesi ve ileriye dönük tahmin yapabilmenin mümkün olmasıdır. incelenen bir değişkenin şimdiki ve geçmiş dönemdeki gözlem değerlerini kullanarak sonraki dönemlerde alacağı değerlerin hangi güven sınırları arasında gerçekleşebileceğini ortaya koymak için yapılan çalışmalardır. Tahminlerin yapılabilmesine olanak sağlayan verilerin elde edilmesinin en uygun yolu zaman serisi analizidir. üretime. Bu çalışmada zaman serileri hakkında genel bilgiler verilerek. istatistik ve ekonomi gibi bilim dallarında geniş bir uygulama alanına sahiptir. Günümüzde var olan rekabetle baş edebilmek ve gelişmeyi devam ettirebilmek için firmaların günlük satışlara. Devletler de gelecekteki gelirlerini ve giderlerini hesaplayabilmek için planlar yapar. Zaman serisi.SONUÇ Yaşantısını sürdürmek ve geliştirmek için aileler. Geçmiş yıllara ait verilere sahip olunduğunda zaman serileri yardımıyla bu verileri kullanarak gelecek yıllar hakkında öngörüde bulunulabilir. yatırıma ve pazarlamaya ilişkin ileriye yönelik planlar yapmaları gereklidir. İktisat ve işletme alanlarında zaman serilerinin önem kazanmasının sebebi. Zaman serileri. Bir regresyon modelinde bağımsız değişken konumundaki değişkenler zaman serilerinde bağımlı değişken olarak karşımıza çıkar. hareketli ortalama süreci ve karma otoregresif 84 . Çok geniş bir uygulama alanına sahip zaman serileri. Zaman serileri analizi. zaman içinde gözlenen ölçümlerin bir dizisidir. firmalar ve uluslar geleceğe yönelik planlar yapmak zorundadırlar. Olayları ve aralarındaki ilişkileri öngörmeksizin geleceğe ilişkin planlar yapmak mümkün olmaz.

Eğer stokastik süreç zaman boyunca sabitse yani seri durağan ise serinin geçmiş değerleri kullanılarak seriye ait sabit katsayılı bir model elde etmek ve öngörü yapmak mümkündür. Zaman serisi modellemesinde kullanılan ve uygun bir öngörü yöntemi olan BoxJenkins (BJ) yaklaşımı ile ülkemizdeki ihracatın GSMH içindeki payı serisi 85 . Gerek tek bir seriye ilişkin öngörülerde. serinin geçmiş ve gelecek yapısını basit bir cebirsel modelle ifade etmek mümkün olmaz. Zaman serisi analizinde süreç durağan değilse. Bir zaman serisi modeli geliştirildiğinde. orijinal veri üretme süreçlerinin durağan olması şartını gerektirir. ADF-GLS (Nokta Optimal) ve Ng-Perron birim kök testleri uygulanmıştır. Bunun için ilk adım olarak durağan olmayan bir zaman serisini durağan hale dönüştürecek dönüşümler hakkında bilgi sahibi olunması gereklidir. elde edilen stokastik sürecin zamana bağlı olarak değişip değişmediğinin bilinmesi gereklidir. Bir zaman serisini durağan hale getirmek için fark alma işleminin kullanılması Box-Jenkins tarafından yaygın hale getirilmiştir.hareketli ortalama süreç ile homojen durağan olmayan süreç modelleri anlatılmaktadır. veriler bir dönüşüm yardımıyla durağan hale getirilmeye çalışılır. Zaman serisi analizinde bakılması gereken temel istatistiksel özellik. Uygulamada Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan istatistik göstergelerden olan Türkiye’ de ihracatın gayri safi milli hasıla (GSMH) içindeki payı (%) 1923-2006 yıllık değerleri kullanılmıştır. Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin (KPSS). Bu testler sonucunda serinin düzey değerlerinin durağan olmadığı ancak birinci farklarının durağan olduğu yani serinin bir birim kök içerdiği tespit edilmiştir. Ayrıca otoregresif entegre (bütünleşmiş) hareketli ortalama süreçleri için Box Jenkins model kurma süreci üzerinde durulmuştur. gerekse değişkenler arasındaki ilişkilerin tanımlanmasında serilerin durağan olmaları şartı aranmaktadır. Eğer stokastik sürecin niteliği zaman boyunca değişiyorsa yani seri durağan değilse.1 paket programı yardımıyla durağanlık analizi için korelogram testi ve en çok kullanılan birim kök testleri olan Genişletilmiş Dickey-Fuller (ADF). Eviews 5. Çünkü birçok istatistiksel model. En yaygın dönüşüm çalışmada bahsedildiği gibi fark alma işlemidir. PhillipsPerron (PP). Bu durum I(1) anlamına gelmektedir. durağanlıktır. Bu yöntemde seride kaç tane birim kök varsa o kadar fark alma işlemi yapılır.

Böylece 2007 yılı için önraporlanan ihracatın gayri safi milli hasıla (GSMH) içindeki payı % 21. 86 . Son aşama olan öngörü aşamasında.0) modeli hata terimlerinin (kalıntılarının) temiz dizi (beyaz gürültü) olup olmadığı yani sabit bir ortalama ve varyansa sahip olup olmadığı araştırılmış ve hata terimlerinin temiz dizi olduğu yapılan korelogram testi ile görülmüştür.62 olarak tahmin edilmiştir. Seriye uygun olduğu düşünülen ARIMA(1.modellenmeye çalışılmıştır. Yöntem. Başarılı bir tahmin için yöntemin safhaları uygulanarak verilere en uygun ARIMA veri üretme süreci bulunmuştur. q değerleri tespit edilen bu modelin parametre tahminleri yapılarak modelin uygun olup olmadığı test edilmiştir.1. serinin bütünüyle kendi geçmiş bilgisine dayanarak tahmin yapmaya yöneliktir. Öngörü serisinin grafiğine bakıldığında da model seçiminin doğruluğu görülmüştür. Box Jenkins (BJ) yöntemi kullanılarak serinin ARIMA(1. Böylelikle öngörü için kurulan modelin doğruluğu desteklenmiş olup uygunluk testi sonucunda tahmin modelinin öngörü için uygun olduğu anlaşılmıştır. p.1.0) yapısında olduğu tespit edilmiştir. d. verilere en uygun bulunan zaman serisi modelinin önraporlaması yapılmıştır.

Barcelona. JENKINS. Michael.. G. CHATFIELD.. Tom. s.. John H. 2005. Blackwell Publishing.. Springer-Verlag. BENTZEN. Chapman and Hall. Hilal. Time Series Analysis: Forecasting and Control. Badi H. BOX. COCHRANE. Sayı: 18.. BOZKURT. Yılmaz. Of Economics and Economic History. Newyork. BALTAGI. USA. Ekin Kitabevi.. Newyork. CREEL. 2003. 87 . P.. M. Berlin Heidelberg. DELURGIO. Bıçaklar Kitabevi.1998. 2.Comp. UK. Badi H. 1995. 1997. 2003. Zaman Serileri Analizi. Jan ve ENGSTED. Zaman Serileri Analizi (Birim Kökler ve Kointegrasyon). “Short and Long Run Elasticities in Energy Demand: A Cointegration Approach”. Econometrics. Irwing McGraw-Hill. (1992). 2007. The Analysis of Time Series: An Introduction. Dept. San Francisco. Econometrics. Barcelona. Time Series for Macroeconomics and Finance.KAYNAKLAR AKDİ. Bursa. BALTAGI. Institute Of Economics Aarhus School of Business. A Companion to Theoretical Econometrics. 2008. Ankara. E. Holden Day. 1976. G. Forecasting Principles and Applications. S. A. Chris.

R. ENDERS. Ekonometriye Giriş. 1997. C.A. Beta Yayınları. GUJARATI.813-836.. 12-26.. T. 1996. ve DINARDO. İstanbul. D. Econometrica. 88 . Using Cointegration Analysis in Econometric Modelling.. Journal of Econometrics. 366. Newyork.A. Printice Hall. 111-120. “Distribution of the Estimators for Autoregressive Time Series With a Unit Root”. W. C. J. “Likelihood Ratio Statistics for Autoregressive Time Series with a Unit Root” Econometica. Econometric Methods. Learning and Practicing Econometrics.A. JUDGE. 1. MILLER. D. 427-431. s.1057-1072. Journal of the American Statistical Association. Uygulamalı Ekonometri. JOHNSTON. John Wiley &Sons. J. 1993. Londra. John Wiley&Sons. HILL ve G.. Sayı: 64. (1974). FULLER. 1995. Robert B. s. Newyork. Damodar N. ve STOCK. ERTEK. G.. (1996)... W. (1986). (1979). E. J. KUTLAR. s.. The McGraw-Hill Comp.J. J. David A. DICKEY. Tümay. BELL. Newyork.. “Efficient Tests for an Autoregressive Unit Root”. Nobel Yayın Dağıtım. 4. Newyork. Sayı: 49. D. GRIFFITHS. (1981). H. William R. GRANGER. Sayı: 74. W. ROTHENBERG. Walter.. Aziz. W . No. NEWBOLD P. Sayı: 40. Sayı: 2. 2005. Basic Econometrics. G. Applied Econometrics Time Series.. I. 2004. R. 2004.DICKEY. McGrawHill International Edit..A. HARRIS.. DICKEY. s... Ankara. FULLER. “Spurious Regressions in Econometrics”. ELLIOTT. s.. “Unit Roots in Time Series Models: Tests and Implications” The American Statistician.

. Macmillan Publishing Company. Econometrica. Singapore. SERPER. İstanbul. B.“Useful Modifications to Some Unit Root Tests with Dependent Errors and Their Local Asymptotic Properties” The Review of Economic Studies. (1996).. PERRON. PHILLIPS. & SCHMIDT Peter ve SHIN. Beşir Kitabevi. P.. “Testing the Null Hypothesis of Stationarity Against the Alternative of a Unit Root: How Sure Are We That Economic Time Series Have a Unit Root?”. A Handbook of Time Series Analysis Signal Processing and Dynamics. No. Peter C.. Peter C. s. G. Journal of Business and Economic Statistics. Filiz Kitabevi. ve PERRON. I.1519-1554. s. Econometric Models and Economic Forecasts. G. M.. R. MADDALA. A. ve NG.. 1998. 1999. Sayı: 7. USA. 147-159. PATTERSON. An Introduction to Applied Econometrics : A Time Series Approach. Denis & PHILLIPS.KWIATKOWSKI. Sayı: 75. 335-346. 69. 2005. s. Kerry.B. s. ve KIM. Cambridge University Press. Academic Press. Özer. (1988). Pierre. Yongcheol. PINDYCK.L. Uygulamalı İstatistik 2. S. Cambridge. 2000. RUBINFELD. Biometrika. MADDALA. 159-178. (2001). SCHWERT. “Testing for a Unit Root in Time Series Regression”. S. D. PERRON. 435-463. “Lag Lenght Selection and the Construction of Unit Root Tests with Good Size and Power”. Great Britain. Irwin/ McGraw-Hill International Edit. S. S. NG. S. Unit Root Cointegration and Structural Change. 1992. P. S. ve D. Sayı: 63. POLLOCK.. İstanbul. NEMLİOĞLU. G. (1992). “Tests for Unit Roots: A Monte Carlo Investigation”. 1996. Birim Kök Analizinin Temelleri. Karun. 2. Newyork. (1989). G. Sayı: 54. s. 1998. 89 . Newyork.. Introduction to Econometrics. Journal of Econometrics.

TERZİ. Avcı Ofset.SEVÜKTEKİN. TÜİK. Garnett. WILLIAMS. H. 59-75. Recep. Cilt: 6. 90 . Sayı: 3. Washington DC. (2004). Ankara. Türkiye İstatistik Kurumu Matbaası. İstanbul. Mustafa ve NARGELEÇEKENLER. Analysis of Financial Time Series.. USA. Joseph Henry Press. Ankara. s. Ekonometri. 2004. TARI. Nobel Yayın Dağıtım. 2005.. P. John Wiley &Sons. Chaos Theory Tamed. TSAY. “Türkiye’de Enflasyon ve Ekonomik Büyüme İlişkisi (1924-2002)”. 2005. 1997. Zaman Serileri Analizi. Mehmet. 2007. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. Ruey. İstatistik Göstergeler 1923-2006. S.

1 Program Açılım Penceresi Bir çalışma dosyası oluşturmak için.1 yardımıyla yapılmıştır.EK. Ekran 1. 91 . File (dosya) menüsünden. İlgili program komutları ve uygulamaları aşağıdaki şekilde özetlenmiştir.Eviews El Kitabı Bu çalışmada zaman serisi analizlerine ilişkin sayısal çözümlemeler ekonometri paket programlarından Eviews 5. new (yeni)-workfile (çalışma dosyası) seçeneği işaretlenir.

3 Dosya Açma Penceresi 92 . başlangıç ve bitiş tarihleri girilir.Ekran 1. Ekran 1.2 Program Komutu Penceresi Çalışma dosyası oluştur (workfile create) penceresinden verilerin sıklığı.

93 .Ekran 1.5 Veri Girme Penceresi Veri girişi hücrelere yapılır.4 Komut Satırı İle Dosya Açma Penceresi Çalışma dosyası oluşturmanın bir diğer yolu ise komut satırına Create (oluştur) komutu ile serinin başlangıç ve bitiş tarihini girmektir. Ekran 1.

7 Yt ve Gecikmesi Yt-1 İle İlerlemesi Yt+1 Değişkenlerinin Komut Penceresinden Oluşturulmasını Gösteren Pencere Yt değişkeninin gecikmesi ve ilerlemesinin komut penceresinden oluşturulması 94 .Ekran 1. Ekran 1.6 Grafik Çizme Penceresi View (görünüm) menüsünün altında Graph (grafik) ile serinin grafiği çizilir.

Ekran 1. 95 .8 Yt ve Gecikmesi Yt-1 İle İlerlemesi Yt+1 Değişkenlerinin Seri Yarat Komutu İle Oluşturulmasını Gösteren Pencere Quick (hızlı) menüsünden Generete Series (seri yarat) tıklanarak çıkan bu pencereye seriyi oluşturacak denklemin yazılması suretiyle de bir seriden başka seriler de yaratmak mümkündür.

birinci ve ikinci farklarında çizilir. 96 . Korelogramda serinin içermesi istenen gecikme sayısı belirtilir.Ekran 1. serinin düzeyinde. Korelogram.9 Serinin Korelogramını Çizme Penceresi Seri açıkken View (görünüm) menüsünün altındaki Correlogram tıklarak korelogram penceresi açılır.

trendli ve kesmeli. 97 . Düzey ve fark değerleri seçilir. kesmesiz seçenekleri ile birim kök testi yapılır.10 Serinin Birim Kök Testlerini Uygulama Penceresi Birim kök testlerinin seçimi yapılır. Bilgi kriteri seçimi yapılır. Kesmeli.Ekran 1.

Ekran 1.11 Kalıntıların Serisel Korelasyon Testi Penceresi

Model kurulduktan sonra View (görünüm) menüsünün içinde, residual tests (kalıntı testleri) in altında Serial Correlation LM Testi seçilir.

Ekran 1.12 Parametre Testleri Penceresi

Model kurulduktan sonra View (görünüm) menüsünün içinde, coefficient tests (parametre testleri) in altında Wald Coefficient Restrictions Testi seçilir.

98

Ekran 1.13 Φ Testleri İçin Wald Testi

Wald Coefficient Restrictions testi tıklandığında çıkan bu pencereye parametrelerin örnek kısmında gösterildiği gibi girişi yapılır.

Ekran 1.14 Regresyon Denklemi Kurma Penceresi

Quick (hızlı) menüsünden Equation Estimation (denklem tahmini) penceresinden regresyon denklemi kurulabilir.

99

Ekran 1.15 Öngörü Penceresi

Model penceresinden forecast (öngörü) tıklanır. Forecast name (öngörü adı) serinin adının sonuna “f” eklenmiş olarak gelir. Buradan öngörü metodunun dinamik veya statik yöntemlerden hangisi ile yapılacağı seçilir. Son olarak öngörünün örneklem aralığı (forecast sample) girilir.

100

ÖZGEÇMİŞ 1982 Kocaeli ili İzmit ilçesinde doğdu. 2003 Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi. 1993 İzmit Leyla Atakan İlkokulunu bitirdi. 2004 Türkiye İstatistik Kurumu Kars Bölge Müdürlüğünde TÜİK Uzman Yardımcısı olarak görev yapmaya başladı. 1999 İzmit Atılım Lisesini bitirdi. Ekonometri Bölümünden mezun oldu. 2006 Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalında Yüksek Lisans sınavını kazandı. 101 . 1996 İzmit Ulugazi Ortaokulunu tamamladı.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful