P. 1
Zaman Serilerinde Duraganlik Analizi Ve Ihracatin Gsmh Icindeki Payi Uzerine Bir Uygulama Stationary Analysis in Time Series and an Application on Share in Gnp of Export

Zaman Serilerinde Duraganlik Analizi Ve Ihracatin Gsmh Icindeki Payi Uzerine Bir Uygulama Stationary Analysis in Time Series and an Application on Share in Gnp of Export

|Views: 283|Likes:
Yayınlayan: er2rule

More info:

Published by: er2rule on May 29, 2012
Telif Hakkı:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/22/2015

pdf

text

original

T.C.

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
İŞLETME ANABİLİM DALI

ZAMAN SERİLERİNDE DURAĞANLIK ANALİZİ VE İHRACATIN GSMH İÇİNDEKİ PAYI ÜZERİNE BİR UYGULAMA

YÜKSEK LİSANS TEZİ

Muzaffer AKINCI

TEZ YÖNETİCİSİ Yrd. Doç. Dr. Cavit YEŞİLYURT

KARS–2008

T.C. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ’NE

Muzaffer AKINCI’ ya ait “Zaman Serilerinde Durağanlık Analizi ve İhracatın GSMH İçindeki Payı Üzerine Bir Uygulama” konulu bu çalışma; yapılan tez savunma sınavı sonunda jüri tarafından Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği uyarınca değerlendirilerek, İşletme Anabilim Dalında Yüksek Lisans tezi olarak oy………………… ile kabul edilmiştir.

… / … / 2008 Öğretim Üyesinin Ünvanı, Adı ve Soyadı Yrd. Doç. Dr. Cavit YEŞİLYURT Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Ali KUTLU Yrd. Doç. Dr. Adem ÜZÜMCÜ İmza ………………….. ………………….. …………………..

Bu tezin kabulü Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim Kurulunun … / … / 200… tarih ve ………. / ………. / sayılı kararı ile onaylanmıştır. UYGUNDUR … / … / …

Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü

İÇİNDEKİLER Sayfa No: ÖZET ............................................................................................................................ I ABSTRACT.................................................................................................................II ÖNSÖZ ...................................................................................................................... III KISALTMALAR ....................................................................................................... IV TABLO LİSTESİ ....................................................................................................... VI ŞEKİL LİSTESİ ...................................................................................................... VIII SİMGE LİSTESİ........................................................................................................ IX GİRİŞ ........................................................................................................................ 1-3 BİRİNCİ BÖLÜM ZAMAN SERİLERİ 1. Zaman Serileri.......................................................................................................... 4 1.1. Verilerin Temel Özellikleri ............................................................................... 4 1.2. Nicel ve Nitel Veriler ........................................................................................ 4 1.3. Yatay Kesit, Zaman Serisi ve Panel Verileri .................................................... 5 1.4. Zaman Serileri Analizi ...................................................................................... 5 1.5. Zaman Serisi Grafiği ......................................................................................... 6 1.6. Zaman Serisi Bileşenleri ................................................................................... 7 1.6.1. Uzun Dönem Eğilimi (Trend) ..................................................................... 8 1.6.2. Mevsimlik (Seasonal) Dalgalanmalar ......................................................... 8 1.6.3. Konjonktürel (Cyclical) Dalgalanmalar...................................................... 8 1.6.4. Düzensiz (Irregular) Hareketler .................................................................. 9 1.7. Veri Üretme Süreci (Data Generation Process-DGP)....................................... 9 1.8. Stokastik Süreçler ............................................................................................. 9 1.9. Fark Denklemleri ............................................................................................ 11 1.9.1. Fark Denklemleri ve Çözümleri................................................................ 11 1.9.2. Zaman Serilerinin Geciktirilmesi ve İlerletilmesi..................................... 13 1.9.3. Gecikme İşlemcisi..................................................................................... 14 1.9.4. Gecikme Polinomu.................................................................................... 15 1.10. Korelasyon Ölçüleri ...................................................................................... 15 1.10.1. Kovaryans ve Korelasyon ....................................................................... 16

..... 42 2......4..... 44 2................ ARMA(p...10.......4.......... MA(q) Sürecinin Özellikleri ..............4..... AR(2) Sürecinin Özellikleri .. Dickey-Fuller (DF) Testi... 39 1............ 23 1.....2........11..................3... Otoregresif Sürecin Derecesinin Belirlenmesi..............3.................................................................................. Örneklem Otokorelasyon Katsayısının İstatistiksel Anlamlılığı.. Trend Durağanlık ve Fark Durağanlık .......................... 51 2........................... 22 1........................... 24 1......................1.......................2................................1..................... Tek Değişkenli Zaman Serisi Modelleri ............................. 51 2..4....11........... 31 1. 48 2..............................................................................................................................3................2............2........ Φ1 ve Sınaması τˆμ Test İstatistikleri ................. 45 2...............................3...............................1..............3...... 25 1... 53 2................ Box Jenkins (BJ) Yöntemi ........10.....11...........10.. Sahte (Spurious) Regresyon. 37 1...................................1........................................11...........................1........4.. Genişletilmiş Dickey-Fuller (ADF) Testi ....1 τ Sınaması................10...........2...........1................... Örneklem Otokorelasyon Fonksiyonu (Autocorrelation Function-ACF) ......... Otoregresif Süreç (Autoregressive Process-AR) .............. 39 1........................ 48 ˆ 2......1............q) Sürecinin Özellikleri.1.3.....................4........... MA(1) Sürecinin Özellikleri .................4........................ Homojen Durağan Olmayan Süreç (Autoregressive Integrated Moving Average Process-ARIMA) .......2...................... AR(p) Sürecinin Özellikleri .............................................................2. 44 2....1.... ARMA(1. Korelasyonun İstatistiksel Anlamlılığı........ 33 1.11.... 19 1..................................1.......... 31 1.1. 55 .. Φ 3 ve Sınaması τˆ β Test İstatistikleri.1) Sürecinin Özellikleri........ Durağanlık Analizi: Birim Kök Testi .....11.................. AR(1) Sürecinin Özellikleri . Karma Otoregresif Hareketli Ortalama Süreci (Autoregressive Moving Average Process-ARMA)...................................................10........ DF Testleri İle Birleşik Hipotez Testi...............2...........................................3..............12...........................11. 24 1.............1........................................................ 36 1.................... Zaman Serilerinde Durağanlık Analizi .....4..... Otokovaryans ve Otokorelasyon .............11........1....................1..2............................................... 34 1......11.....4......................... Durağanlık Analizi: Korelogram Testi.... Hareketli Ortalama Süreci (Moving Average Process-MA)...1..1.................. 20 1. 23 1.... 55 2......... Q İstatistikleri: Portmanteau Testleri .11............ 28 1............ 32 1... Kısmi Otokorelasyon Fonksiyonu (Partial Autocorrelation Function-PACF).1.2.........................................................11........11...3.........11...........2.............................3.. 47 2.....4.............1...........2.11........4......... 40 İKİNCİ BÖLÜM ZAMAN SERİLERİNDE DURAĞANLIK ANALİZİ 2. 30 1.............1........... MA(2) Sürecinin Özellikleri ....

............................................ 64 3.........3.....5..................1..3.. 79 SONUÇ .. LIHR Serisi İçin Φ 3 ve Sınaması τˆβ Test İstatistikleri........ 77 3............................. ADF-GLS (Nokta Optimal) Testi ......................................................6............. 91 ÖZGEÇMİŞ ..... 74 3......... Ng-Perron Testi................5....................................... 84 KAYNAKLAR ..5..............................2....................... Phillips-Perron (PP) Testi .................5..........6................................ 72 ˆ 3......... LIHR Serisi İçin Phillips-Perron (PP) Testi..4.......5........................... LIHR Serisi İçin Durağanlık Analizi: Korelogram Testi................................4...... Uygulamada Kullanılan Yöntem... 60 2...........................3......................................................1......5...1...... 58 2................................................................................ 87 EKLER..........4....................5................ 66 3........ 63 3.....LIHR Serisi İçin Box Jenkins (BJ) Yöntemi ............................... LIHR Serisi İçin Durağanlık Analizi: Birim Kök Testi ......4........................................ LIHR Serisi İçin KPSS Testi ........... LIHR Serisi İçin Ng-Perron Testi ................... 76 3......................................... 63 3......................................... 75 3....................2....2...............................................................3................................ LIHR Serisi İçin τ Sınaması .. LIHR Serisi İçin ADF-GLS (Nokta Optimal) Testi.... 69 3..................... KPSS Testi ..................................... İhracatın Gayri Safi Milli Hasıla (GSMH) İçindeki Payı Üzerine Uygulama ........................................................... LIHR Serisi İçin Φ1 ve Sınaması τˆμ Test İstatistikleri..........1..................................5................................................5.........................4......................4...... 78 3.......... Uygulama Serisi ................................... 57 2............. Uygulamanın Amacı ....................................................................................... 101 ..2....................... 61 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM İHRACATIN GAYRİ SAFİ MİLLİ HASILA (GSMH) İÇİNDEKİ PAYI ÜZERİNE UYGULAMA 3.. 63 3...1.........5................ 69 3....... 69 3.........1...........5................................ LIHR Serisi İçin ADF Testi ..4....................................................

Zaman serisi ile ilgili analiz yapılma amacı ise. birim kök. ANAHTAR KELİMELER: Zaman serileri. Çalışmada teorik bilgilere yer verilmesinin yanında bunların daha kolay anlaşılması için şekillerle desteklenmiştir. yani birim köklü ise önce durağanlaştırılmalıdır. İstatistiki sonuç çıkarımlar açısından. Eğer seri durağan değil ise. Bu anlamda veri oluşum sürecini belirleme ve dolayısıyla modellemede kullanılan uygun bir öngörü yöntemi olan Box-Jenkins yöntemi kullanılmıştır. gözlem kümesince temsil edilen gerçeğin anlaşılması ve zaman serisindeki değişkenlerin gelecekteki değerlerinin doğru bir şekilde öngörülmesidir. Bir zaman serisi. fark alma. Özellikle finansal zaman serilerinin analizlerine duyulan yoğun talep dinamik ekonometri bağlamında “Finansal Ekonometri” ve “Zaman Serisi Ekonometrisi” disiplinlerinin ortaya çıkmasına neden olmuştur. ilgilenilen bir büyüklüğün zaman içerisinde sıralanmış ölçümlerinin bir kümesidir.ÖZET Zaman serileri analizinde son yıllarda görülen hızlı gelişmeler dinamik ekonometrik teorinin gelişmesine önemli katkılar sağlamıştır. serinin durağanlığı önemlidir. öngörü. durağanlık. I . Bu yüzden serilerin önce birim kök içerip içermediğinin sınanması gerekir. Ayrıca teorik olarak anlatılan konular gerçek bir seri üzerinde uygulanarak açıklanmıştır. Box-Jenkins yöntemi. Bunun için en pratik yol da fark alma tekniğidir.

has been used to determine data forming process. Aim of time series analysis is to realize the truth represented by observations set and to forecast future values of variables in time series accurately. In this respect it is necessary to test whether series have unit root. A time serie is a set of measurements of an observation concerned and arranged timely. serie must be converted to stationary form. in other words it has unit root. unit root. illustrations have been used for the sake of explicit definition. which are explained theoretically. Box-Jenkins method. Stationary of the series is important with regards of statistical results. stationary. Subjects. Box-Jenkins method. Besides theorical information. KEY WORDS: Time series. Particularly significant demand on financial time series analysis in regards of dynamic econometrics has caused to emerge “Financial Econometrics” and “Time Series Econometrics” disciplines. have been implemented over real time series. If the serie is not stationary.ABSTRACT Rapid developments in time series analysis in recent years have contributed development of econometrics theory. which is a proper forecast method used in modelling. The practical way of that is differentiation of the serie. forecast. differentiation II .

Eviews 5. Doç. Zaman serileri analizi. Dr. Düzenli bir zaman içerisinde gözlenen ardışık verilere zaman serisi denir. hiçbir zaman yardım ve desteğini esirgemeyen Özgür POLAT’ a ve bana rahat ve huzurlu bir çalışma ortamı sağlayan aileme teşekkürü bir borç bilirim. Zaman serilerinde durağanlık çok önemli bir kavramdır. Tez danışmanlığımı yapan değerli hocam Yrd. Durağan olmayan zaman serileri üzerinde çalışmak araştırmacıyı yanlış yollara yönlendirebilir. Bu konuda farklı disiplinlerde çalışan bilim adamlarının katkıları oldukça fazladır. kurallar ve yasalar ortaya koyarken temel çıkış noktası olarak gözlenmiş olayları esas almıştır. Bunun için bu veriler üzerinde çalışırken serinin durağanlaştırılması gerekmektedir. Günümüzde istatistik ve matematikteki gelişmelere bilgisayar programlarının ilavesiyle birlikte zaman serileri analizlerinde önemli mesafe kat edilmiştir. İnsanoğlu değişik düzenlemeler. Bu teknikler yardımıyla zaman serilerinin durağan olup olmadığının anlaşılması önemli ölçüde kolaylaşmıştır.1 paket programı yardımıyla bir uygulama yapılmıştır. Cavit YEŞİLYURT’a. Zaman serisi modelleme teknikleri metodolojisi anlatılmış. Çalışmanın sonunda gerçek veriler kullanılarak.ÖNSÖZ Eskiden beri gözlenemeyen unsurların ortaya konulmasında rakamlar etkin bir yöntem olarak kullanılmıştır. KARS. Bir olguya ilişkin değişken ya da değişkenlerin zaman içinde yapılan ölçümleri ya da gözlemleri zaman serisini oluşturur. 2008 Muzaffer AKINCI III . Bu çalışmada zaman serileri hakkında genel bilgiler verildikten sonra konuyla ilgili teorik bilgilere yer verilmiştir. modellemede önemli bir yere sahip olan durağanlık kavramı üzerinde durulmuş ve durağanlıkla ilgili testlere yer verilmiştir. geçmiş dönemlere ilişkin gözlem değerleri yardımıyla geçmişi açıklayarak geleceğe dönük tahminler yapmayı amaçlar. Bilgisayar teknolojisindeki gelişmeler ile birlikte yazılımdaki gelişmelere bağlı olarak istatistiksel ve ekonometrik tekniklerde de azımsanmayacak gelişmeler olmuştur. Elde edilecek tahminler gerek ülke ekonomisi gerekse işletme temelinde yapılacak geleceğe dönük planlama işlerini kolaylaştırır.

Jenkins Yöntemi Korelasyon Kovaryans Dickey-Fuller Birim Kök Testi Veri Üretme Süreci Farkı Alınmış Logaritmik İhracatın GSMH İçindeki Payı Serisi Farkı Alınmış Logaritmik İhracatın GSMH İçindeki Payı Öngörü Serisi DW EKK GLS GSMH LB : : : : : Durbin Watson İstatistiği En Küçük Kareler Yöntemi Genelleştirilmiş En Küçük Kareler Yöntemi Gayri Safi Milli Hasıla Ljung-Box Q İstatistiği IV .KISALTMALAR ACF ADF AIC AR ARIMA ARMA BJ Cor Cov DF DGP DLIHR DLIHRF : : : : : : : : : : : : : Otokorelasyon Fonksiyonu Genişletilmiş Dickey-Fuller Birim Kök Testi Akaike Bilgi Kriteri Otoregresif Süreç Otoregresif Entegre Hareketli Ortalama Süreci Otoregresif Hareketli Ortalama Süreci Box.

LIHR LIHRF MA MIC OEKK PACF PP SIC SSRr SSRu Var : : : : : : : : : : : Logaritmik İhracatın GSMH İçindeki Payı Serisi Logaritmik İhracatın GSMH İçindeki Payı Öngörü Serisi Hareketli Ortalama Süreci Modifiye Edilmiş Bilgi Kriteri Olağan En Küçük Kareler Yöntemi Kısmi Otokorelasyon Fonksiyonu Phillips-Perron Birim Kök Testi Schwarz Bilgi Kriteri Kısıtlı Denklemin Kalıntı Kareler Toplamı Kısıtsız Denklemin Kalıntı Kareler Toplamı Varyans V .

.............................2 : Trendli Model Sonuçları................3 : Trendli Model Kalıntılarının Serisel Korelasyon Testi ........ Farkın Alınmasında Fark Denklemi Açılımı . 78 Tablo 3...........10 : Birinci Farkı Alınan LIHR Serisi İçin τˆμ Testi............. 76 Tablo 3..................................... ............................... 78 VI ...4 : LIHR Serisi İçin Φ 3 Testi ................. 73 Tablo 3...........19 : Birinci Farkı Alınan LIHR Serisi İçin ADF-GLS Testi .....1 : İhracatın GSMH İçindeki Payı (%) ..............................................8 : LIHR Serisi İçin Φ1 Testi .3 : Bir Değişkenin İlerletilmesi................14 : Trendsiz PP Birim Kök Test Sonuçları .......................17 : Birinci Farkı Alınan LIHR Serisi İçin KPSS Testi.. 70 Tablo 3....................................... 14 Tablo 1............................1 : n................... 72 Tablo 3.. 13 Tablo 1...............9 : LIHR Serisinin Düzey Değerleri İçin τˆμ Testi ........2 : Bir Değişkenin Geciktirilmesi ......... 69 Tablo 3.............13 : Trend Değişkenli PP Birim Kök Test Sonuçları..... 64 Tablo 3...................................................... 71 Tablo 3.......... 41 Tablo 3...........76 Tablo 3............................12 : Birinci Farkı Alınan LIHR Serisi İçin τ Testi .......... 74 ˆ Tablo 3....................................................... 75 Tablo 3..........11 : LIHR Serisinin Düzey Değerleri İçin τ Testi........ 74 ˆ Tablo 3..................15 : Birinci Farkı Alınan LIHR Serisi İçin PP Testi........................................... 13 Tablo 1............. 75 Tablo 3................ 70 Tablo 3...........5 : LIHR Serisinin Düzey Değerleri İçin τˆβ Testi ...........TABLO LİSTESİ Sayfa No: Tablo 1.............................7 : Trendsiz Model Sonuçları....4 : ACF ve PACF’ nin Teorik Davranışları . 77 Tablo 3......................................................................6 : Birinci Farkı Alınan LIHR Serisi İçin τˆβ Testi .............................................................. 72 Tablo 3....18 : LIHR Serisinin Düzey Değerleri İçin ADF-GLS Testi ........................................................................................................16 : LIHR Serisinin Düzey Değerleri İçin KPSS Testi ......... 77 Tablo 3............................ 74 Tablo 3...................

........... 79 Tablo 3...1....... 79 Tablo 3.Tablo 3......21 : Birinci Farkı Alınan LIHR Serisi İçin Ng-Perron Testi ..... 82 VII .........20 : LIHR Serisinin Düzey Değerleri İçin Ng-Perron Testi ..0) Model Kalıntılarının Serisel Korelasyon Testi ...............22 : ARIMA(1......

....................1 : Zaman Serisi Grafiği ...........................................................1.................................... 65 Şekil 3... 83 VIII ........................................................................................3 : Durağan Olmayan Bir Seri Korelogramı................................ 6 Şekil 1.........................5 : ARIMA(1.......................1 : Durağan Bir Zaman Serisi Grafiği ............... 44 Şekil 2..... 17 Şekil 2.....................2 : Birinci Farkı Alınan LIHR Serisinin Zaman Yolu Grafiği .............. 65 Şekil 3................................................. 82 Şekil 3...4 : Durağan Bir Seri Korelogramı ..............2 : Durağan Olmayan Bir Zaman Serisi Grafiği...3 : LIHR Serisinin Korelogramı ............................ 66 Şekil 3...5 : Trend Durağan ve Fark Durağan Seriler .2 : Zaman Serisi Bileşenleri ..... 7 Şekil 1...4 : Birinci Farkı Alınan LIHR Serisinin Korelogramı ................................................ 46 Şekil 2.......7 : Öngörü Serisi (DLIHRF) İle Gerçek Seri (DLIHR) Grafiği...................................... 68 Şekil 3.......... 81 Şekil 3.......... 43 Şekil 2.. 48 Şekil 3.........................................1 : LIHR Serisinin Zaman Yolu Grafiği.............0) Modeli Hata Terimlerinin Korelogramı ..6 : Modelin Öngörü Performansı............. 46 Şekil 2.....................................3 : Pozitif ve Negatif Kovaryanslar .......................ŞEKİL LİSTESİ Sayfa No: Şekil 1..............................................

Gecikme İçin Kovaryans Örnek Ortalaması Varyansın Tahmin Değeri Otokorelasyon Fonksiyonu ∑ ΔYt : : : : : : : : μ σ2 γ0 γk y ˆ σ2 ρk IX .SİMGE LİSTESİ L LM Yt t T E(Yt) F(Yt) f(Yt) et IID Tt Mt Kt Dt Δ : : : : : : : : : : : : : : : : Gecikme İşlemcisi Lagrange Çarpanları Rassal Değişken Zaman Zaman Serisinin Son Değeri Yt Zaman Serisinin Beklenen Değeri Dağılım Fonksiyonu Yoğunluk Fonksiyonu Hata Terimi (Kalıntı Terimi) Bağımsız ve Aynı Dağılımlı Trend Etkisi Mevsimsellik Etkisi Konjonktürel Etkiler Düzensiz Hareketler Serinin Farkı Toplam Alma İşlemcisi Yt Zaman Serisinin Birinci Derece Farkı Ortalama Varyans Durağanlık Varsayımı Altında Varyans Durağanlık Varsayımı Altında k.

t 2 H0 H1 ˆ ρk ρ ( X .rXY : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : Örneklem Korelasyon Katsayısı X Değişkeninin Standart Sapması X Değişkeninin Örneklem Standart Sapması Y Değişkeninin Standart Sapması Y Değişkeninin Örneklem Standart Sapması Otokovaryans Fonksiyonu Yokluk Hipotezi Alternatif Hipotez Otokorelasyon Fonksiyonu Tahmin Değeri X ve Y Değişkenleri Arasındaki Korelasyon Test İstatistiği Tablo Değeri Standart Hata Kısmi Otokorelasyon Fonksiyonu AR Sürecinin Parametresi Kesme Terimi MA Sürecinin Parametresi AR Sürecinin Derecesi MA Sürecinin Derecesi Entegrasyon İşlemi Gözlem Sayısı Serbestlik Derecesi Ki-Kare Dağılımı Deterministik Trend Kalıntıların Kümülatif Toplamı Tutarlı Uzun Dönem Varyans Tahmincisi KPSS Test İstatistiği σX SX σY SY γ t1.Y ) tr tt Se Φ kk φ δ ≡ β0 θ p q ∆d n k χ2 t St s 2 (l ) ˆ η X .

zt S (α ) : : : : : : : 1’ ler ve Deterministik Trendden Oluşan Vektör Kalıntı Kareler Toplamı ADF-GLS (Nokta Optimal) Test İstatistiği Tau İstatistiği Stokastik Hata Terimi Determinasyon Katsayısı t Tablo Değeri PT τ ut ≡ ε t R2 tt XI .

belirlenen model yardımı ile gelecek dönem değerleri kestirilmeye çalışılır. zaman serisi modelleri daha çok öngörü için kullanılmaktadır. belirli zaman aralıklarında gözlenen bir olay hakkında geleceğe yönelik tahmin kurmada kullanılan bir yöntemdir. politika yapımı ve öngörü için kullanılabilirken. . Model geliştirme. bilgisayar teknolojisi ile paket programların oldukça gelişmiş olduğu günümüzde ortaya çıkmış olması anlamlıdır. Geleneksel ekonometrik modeller yapısal analiz. Dolayısıyla zaman serisi analizlerinin. toplanan verilerin sınıflandırılmasıyla oluşur. Ancak bilgisayar ortamında yapılabilecek işlerdir. bir değişkene ilişkin zamana göre sıralanmış gözlem değerleridir. Serinin ana eğilimini ve özelliklerini yansıtacağı düşünülen bir model seçilir ve var olduğu seri değerleri kullanılarak modelin parametreleri yaklaşık olarak bulunur. mühendislik. Tıp. Bir zaman serisi ise. Bu konuda birçok alanda farklı çalışmalar yapılmıştır. Zaman serileri analizi. işletme ve ekonomi gibi daha birçok alanda bu konuda yapılmış çalışmalar bulunmaktadır. Serinin gelecekte de aynı özellikleri koruyacağı ve aynı eğilimi göstereceği varsayılarak. kestirimde bulunulacak değişkenin geçmiş zaman serisini kullanarak gelecek değerlerin kestirimi için model geliştirmede kullanılır. serinin ana eğiliminin ve özelliklerinin belirlenmesine dayanır. Zaman serisi analizlerini klasik işlemlerle yapmak güçtür. Teorik olarak istatistik ve ekonometri bilimlerinde yapılan çalışmalar fazla olmakla birlikte uygulama alanı çok geniştir. ilgili değişkene ait zaman serisinin analiz edilmesi. Zaman serisi analizi. Özellikle ekonomik büyüklüklerin analizinde. nüfus tahminlerinde ve diğer bilim dallarındaki kullanımıyla her gün biraz daha önem kazanmaktadır.GİRİŞ Gözlem sonuçlarını zaman ve mekan vasıflarına göre sıralı bir şekilde gösteren sayı dizileri olarak tanımlanan seriler.

2 . zaman serisi modellerinde fark denklemleri ve gecikme işlemcisi ile gecikme polinomunun önemi vurgulanacak. serinin yapısını ortaya koymayı amaçlayabileceği gibi serinin gelecek ya da gözlemlenmemiş geçmiş değerlerinin saptanmasını da hedefleyebilir. Durağan olmayan değişkenler bir veya daha fazla sayıda fark alınarak durağan hale gelirler ve durağan olmak için alındıkları fark kadar bütünleşik oldukları söylenir. Ayrıca otoregresif entegre (bütünleşmiş) hareketli ortalama süreçleri için Box Jenkins model kurma süreci üzerinde durulacaktır. Serilerin bütünleşme dereceleri birim kök (veya durağanlık) sınamaları olarak adlandırılan sınamalar yardımıyla belirlenir. Bu da özellikle yapacakları politika değişikliklerinin ne gibi sonuçlar verebileceğini önceden görmek isteyen politika belirleyici otoriteler için çok önemlidir. hareketli ortalama süreci ve karma otoregresif hareketli ortalama süreç ile homojen durağan olmayan süreç modelleri anlatılacaktır. Bu bölümde zaman serileri analizi için oldukça önemli olan veri üretme süreci ve stokastik süreç üzerinde durulacak. korelasyon ölçüleri tanıtılacaktır. tek bir serinin yapısını belirlemeyi amaçlayan “tek değişkenli zaman serileri analizleri” ve iki veya daha fazla sayıda seri arasındaki ilişkileri tespit etmeyi amaçlayan “çok değişkenli zaman serileri analizleri” olarak iki gruba ayırmak mümkündür. zaman serileri kullanılarak yapılan araştırmalarda serilerde bulunması istenen bir özelliktir. Bu teknikler yardımıyla zaman serilerinin durağan dışılığının çözümü önemli ölçüde kolaylaşmıştır. Değişkenlerin zaman içinde belli bir değere doğru yaklaşması olarak tanımlanan durağanlık. Bilgisayar teknolojisindeki gelişmeler ile birlikte yazılımdaki gelişmelere bağlı olarak istatistiksel ve ekonometrik tekniklerde de önemli gelişmeler olmuştur. Bu çalışmanın birinci bölümünde genel olarak zaman serisinin tanımı ve özellikleri anlatılacak ve zaman serilerini genel anlamda tanımaya yardımcı olacak matematiksel gösterimi ve bileşenleri ifade edilecektir. Tek değişkenli zaman serisi modelleri ile sınırlandırılan doğrusal zaman serisi modelleri otoregresif süreç. Durağanlık zaman serisi öngörü modellerinde. Tek değişkenli zaman serileri analizi. bir şokun etkilerinin kalıcı olması nedeniyle başlı başına aranan bir özellik iken yapısal ekonometrik modellerde de sahte regresyon tuzağına düşmemek için gereklidir.Zaman serileri analizlerini.

İhracatın Gayri Safi Milli Hasıla (GSMH) içindeki payı (%) serisi üzerinde uygulama yapılacaktır. Üçüncü bölümde ise Eviews 5. 3 .1 paket programı kullanılarak.İkinci bölümde zaman serilerinin belirli sayıda gecikme için hesaplanan otokorelasyonların grafiksel analizi ve serilerin kabaca durağan olup olmadıkları hakkında bilgi sahibi olunmasına yardımcı olan korelogram testi ile formel birim kök testleri tanıtılacaktır.

Bu nedenle incelenen iktisadi ilişkide yer alan değişkenlerle ilgili verilerin derlenmesi modelin kuruluşu aşamasında önem kazanmaktadır. döviz kuru. 2 Mustafa Sevüktekin ve Mehmet Nargeleçekenler. 1. faiz haddi. Bu değişken zaman içerisinde çeşitli nedenlere bağlı olarak farklı değerler alır. Gelecekteki değişkenleri tahmin eden modeller geliştirdiği için zaman serisi analizi önemlidir 1 . 1. 2005. Zaman 1 Chris Chatfield. s. The Analysis of Time Series: An Introduction.BİRİNCİ BÖLÜM ZAMAN SERİLERİ Bir zaman serisi bir veya daha fazla zaman değişkenini kapsayan bir veri kümesidir.2. 1. Çalışma alanına ait bilgilerin sayısal ifadeleri verileri meydana getirir. zaman sırasına konmuş veri kümesi olarak ifade edilebilir. Zaman serisinde ilgilenilen özellik bir değişkendir. Örneğin değişik dönemlerde işletmenin satış analizlerinin yapılabilmesi için satış rakamlarının gözlenmesi. Veri toplama yöntemlerinden birisi önceden toplanmış bilgileri kullanmaktır. Nicel ve Nitel Veriler Sürekli sayılarla ifade edilen gözlemlerin oluşturduğu veriler nicel verilerdir. milli gelir gibi veriler nicel verilere birer örnektir. 1995. Verilerin Temel Özellikleri Ekonometrik araştırmaların aşamalarından birisi ekonomik modeli oluşturan değişkenlerin sayılarla ifade edilebilir hale getirilmesidir. Newyork: Chapman and Hall. Veri sağlanamayan konularda amprik çalışmaların yapılması zordur. 4 . milli gelir gibi ekonomik göstergelere ait verilerin kullanılması. 4-5. Nobel Yayın Dağıtım. Enflasyon oranı. Diğer bir yöntem ise gözlem yaparak ölçme işlemidir 2 . Zaman Serileri Analizi. Dolayısıyla zaman serisi. Örneğin istatistik yıllıklarından ihracat.1. s. Ankara.

25.4. Maddala. 6 G. Gözlem değerlerinin elde ediliş biçimine göre zaman serileri kesikli ve sürekli zaman serileri olarak gruplandırılır. 24. Macmillan Publishing Company. Aylık işsizlik. T= {0. Türkiye’ de 1980-2006 yılları arasındaki enflasyon oranları zaman serisi örneğidir. Tüketim harcamaları ile ilgili yapılan bir araştırmada tüketicinin cinsiyeti. 1992. seriler zaman serilerine örnek gösterilebilir 6 .3…. haftalık para arzı. 289. Buradaki T indis kümesi genel olarak T= {1. ±2.1. Çok sayıda ülkenin 2006 yılındaki enflasyon oranları yatay kesit verilerine örnektir. Eğer T indis kümesi T = R veya T= [0. An Introduction to Applied Econometrics : A Time Series Approach.1] gibi sürekli aralıklar olarak seçildiğinde {Xt : t Є T} zaman serisine sürekli zaman serisi adı verilir. Yatay kesit verilerinin zaman serisi gözlemlerine sahip olduğu durumda derlenen veriler ise panel verileridir. İstanbul.3…}= N. a. T= [0. Zaman Serileri Analizi Gözlem sonuçlarının zaman vasfının (değişkeninin) şıklarına göre sıralanmasıyla elde edilen seriye “zaman serisi” denir 5 .g. Zaman serileri ekonomi. çeyrek yıllık (üç aylık). günlük sipariş sayıları vb. Newyork.3. Zaman Serisi ve Panel Verileri Tek bir zaman noktasında çok sayıda ülkeyi.±1. Newyork. Eğer T indis kümesi T= {0. haftalık. mühendislik. Filiz Kitabevi. Yatay Kesit. ±3…}= Z olarak alınabildiği gibi T = R. Uygulamalı İstatistik 2. Bir veya daha fazla değişkeni zaman içinde inceleyerek derlenen veriler zaman serisi verileridir 4 . 2000. 1996. otomobil sahibi olup olmadığı gibi değişkenler nitel değişkenlere örnek gösterilebilir. T= N veya T=Z şeklinde seçilmiş ise {Xt : t Є T} Kerry Patterson. Zaman serisi verileri günlük. eğitim. s. s. işletmeyi. s. T bir indis kümesi olmak üzere.}.e. Introduction to Econometrics. 5 Özer Serper. aylık. Çok sayıda ülkenin yıllar itibariyle enflasyon oranlarının incelenmesi için ele alınan veriler panel verilere örnek gösterilebilir.zaman sınırlı değerler alan veriler ise nitel verilerdir 3 .2. yıllık ve daha uzun dönemli aralıklarla derlenir. 525. 4 Patterson.S. 1. 3 5 . 1.2. bireyi inceleyerek derlenen veriler yatay kesit verileridir. Great Britain. sağlık gibi birçok farklı alanlarda derlenmekte ve toplanmaktadır.1] gibi sürekli aralıklar da olabilir. bir zaman serisi {Xt : t Є T}şeklinde ifade edilir. s.

Ekonomik büyüklükleri gösteren zaman serileri zamanın belirli aralıklarında ölçüldüğünden kesikli zaman serileri olarak incelenirler. Yt gözlem değerlerini eşleştirmek suretiyle zaman serisinin grafiği çizilebilir. 8 Patterson. t = 1. Ankara.T şeklinde belirtilir. Zaman Serisi Grafiği Zaman serileri genel olarak kartezyen koordinatlı bir grafikle gösterilir. T) ile bu zaman noktalarında zamana bağlı Y değişkeninin aldığı Y1. Zaman Serileri Analizi (Birim Kökler ve Kointegrasyon). 2003. dikey ekseninde bu şıklar itibariyle Y değişkeninin aldığı değerler olan gözlem değerleri Yt yer alır. Zaman serileri iki sütundan oluşur.g. 7 6 . 2. s. 11. Zaman değişkeninin şıkları genellikle. Bıçaklar Kitabevi. Grafiğin yatay ekseninde zaman değişkeninin şıkları. Belirlenen eşit aralıklı t zaman noktaları (t = 1. ikinci sütunda ise olayın aldığı değerler belirtilir.…. Şekil 1.ye zaman serisi denir 7 . İlk sütunda zaman vasfının şıkları. Burada T zaman serisinin örneklem boyutunu ifade eder. 1. 25. Bu görsel gösterim zaman serisinin sayısal verilerinden açıkça görünmeyen özelliklerini görmede kolaylık sağlar 8 .e.5. Yt .…. s.….1 Zaman Serisi Grafiği Yılmaz Akdi. a.

2 Zaman Serisi Bileşenleri Kaynak: Serper.e. Zaman serisinin gözlem değerleri (Yt ) bu faktörlerin Yt = Tt. aynı yön ve şiddette de olabilmektedir 10 . 34. a. John Wiley &Sons. Newyork. Applied Econometrics Time Series.1) şeklindeki çarpımlarından oluştuğu varsayılmaktadır. s.6. (1. Dt eşitliği söz konusudur 11 . Mt. 10 7 . Bu düzensiz hareketlerin temelde. s. Uygulamalı İstatistik 2. 292.g. Kt. -Mevsimlik ( seasonal) dalgalanmalar. -Düzensiz (random walk) hareketler olmak üzere dört temel faktörden kaynaklandığı bilinmektedir 9 . serinin gidişinde bazı düzensizliklerle karşılaşılmaktadır. s.1.e. -Uzun dönem eğilimi (trend). Yıllık zaman serilerinde Şekil 1. 3. Kt.g. 2004. Bu faktörlerden her birinin olay üzerindeki etkileri farklı yön ve şiddette olabileceği gibi. s. -Konjonktürel (cyclical) dalgalanmalar. 9 Walter Enders. Serper. a. Dt mevsimsellik olmayacağı için bu serilerde Yt = Tt.2) (1. 293. 11 Sevüktekin ve Nargeleçekenler. Zaman Serisi Bileşenleri Zaman serilerinin grafikleri incelendiğinde.

Zamanla nüfusun sürekli olarak artması kişi başına milli gelirin artmasına ve buna bağlı olarak hayat standardının yükselmesine neden olur. Zaman serilerinde mevsimselliğin ortaya çıkışında hava şartları. 1. Uzun Dönem Eğilimi (Trend) İktisadi faaliyetlerin her biri zaman içerisinde çeşitli faktörlerden etkilenir. 12 13 Serper. 1. Konjonktürel hareketler içeren zaman serilerinin analizinde. Konjonktürel hareketler düzensizdir ve periyodik değildir. s. a. resmi veya dini bayramlar gibi birçok faktör etkili olur.3.g. Zaman serisinin uzun dönemde belli bir yöne doğru gösterdiği eğilime trend denir 12 . Çünkü dalgalanmaların uzunluğu yani iki maksimum veya iki minimum nokta arasındaki zaman aralığı hep aynıdır.e.g. refah döneminden durgunluk dönemine ve durgunluk döneminden refah dönemine geçiş noktalarının analizi önem kazanmaktadır 16 . 294.e.e. Bu faktörlerin etkisiyle seride kısa dönemde ufak çaplı sapmalar olabilir.6. 15 Sevüktekin ve Nargeleçekenler. 14.g. Refah dönemlerinde ekonomik göstergelerde artış olurken. Konjonktürel (Cyclical) Dalgalanmalar Konjonktürel hareketler daha çok ekonominin veya sektörlerin refah ya da durgunluk dönemlerini içerir 15 .6.g. a. Bunun sonucunda üretim faaliyetlerinin trendi artış yönünde olur. a. 12. insan alışkanlıkları.1. Mevsimlik dalgalanmalar döngüsel olduğu gibi aynı zamanda periyodiktir. 16 Sevüktekin ve Nargeleçekenler.1. Bir zaman serisindeki tekrarlanan döngüsel hareketlere mevsimsel dalgalanma denir 14 .e. s. 293.g. a.2. Konjonktürel kalıplar ile mevsimsel kalıplar arasında benzerlik olmasına rağmen mevsimsel hareketler nispeten daha düzenli ve periyodiktir.e. s. Yaz aylarında soğuk içecek satışlarının artması mevsimselliğe örnek gösterilebilir. s. s. 15. Mevsimlik ( Seasonal) Dalgalanmalar Birçok zaman serisi belirli dönemlerde mevsimsel faktörlerin etkisi altındadır 13 . durgunluk dönemlerinde azalışlar olabilir. a.6. fakat uzun dönemde ana eğilim sabittir. 14 Serper. 8 . Sevüktekin ve Nargeleçekenler.

Bu hareketlerin ne zaman hangi şiddette çıkacağı önceden tahmin edilemez. çok sayıda değişken ve parametre içeren karmaşık bir süreçten söz etmek mümkündür 18 .4. 11. Buradaki süreç stokastik (olasılıksal) üretme sürecidir. Patterson. s. Zaman serisi analizlerinde gerçekleşme (yani gözlenen örneklem değerleri) ve süreç arasındaki ilişki istatistiksel hipotez testlerindeki örneklem ve anakütle ilişkisine benzer 19 . Stokastik süreç hem reel fiziksel süreç hem de onun matematiksel modeli olarak algılanır. 1.6. 40. a. 9 . Zaman serileri analizinin amacı.1.g. a. s. hangi değişkenlerin ilgisiz olduklarını belirleyen süreç hakkında tam bilgi sunamaz. Burada tam olarak bilinemeyen. araştırılan herhangi bir model için hangi değişkenlerin ilgili. Ekonomik verilerin stokastik (olasılıksal) süreçler tarafından yaratıldığı düşünülmektedir. Düzensiz (Irregular) Hareketler Rassal nedenlerle veya geçici olarak ortaya çıkan hareketlere düzensiz hareketler denir 17 .e. 19 Sevüktekin ve Nargeleçekenler.g. 1. Eğer tarih yeniden yazılmış olsa idi.g. Rassal süreç 17 18 Serper. Veri Üretme Süreci (Data Generation Process-DGP) Genelde zaman serileri olarak gözlenen verileri tanımlayan ekonomik süreç hakkında sahip olduğumuz bilgi sınırlıdır. Gerçek hayatta birçok süreç yapılarında bir rassal veya stokastik yapı vardır.8.e. Bir değişkenin belirli bir noktadaki belirli bir gerçekleşmesi özü itibariyle bir rassal değişkenden sadece bir olabilir sonuçtur. seriyi oluşturan herhangi bir süreç (yani anakütle) modelini tanımlamak için bu sürecin gerçekleşmelerini (yani örneklemini) kullanmaktır. fakat gerçekleşme aynı olmayacaktır.e. Ekonometrik teori.7. Dolayısıyla bu tür verileri içeren modeller ekonometrik teori tarafından formüle edilip daha sonra ekonometrik teknikler kullanılarak test edilirken teorinin kendisi bu verileri tanımlamada yetersiz kalmaktadır. s. Zaman serileri analizinde süreç ve gerçekleşme terimleri arasında temel bir ayırım vardır. a. Gözlenen bir zaman serisindeki gerçek değerler aslında bu değerleri üreten belirli bir sürecin gerçekleşmesidir. 296. Stokastik Süreçler Zaman serileri için olasılık modellerinin diğer tanımı stokastik süreçlerdir. değişken aynı olarak kalabilirdi.

a.g.2.kavramı ile stokastik süreç kavramı eş anlamlıdır 20 . Reel olarak gözlenen bir zaman serisi Yt.e. Ytn birleşik olasılık dağılımını tanımlamaktır. 22 Chatfield. varyans ve otokovaryans fonksiyonları olarak adlandırılan birinci ve ikinci momentlerdir 22 .g. s. Analizdeki ilk adım özet istatistiklerin formülasyonudur ancak asıl amaç model kurarak serinin yapısını açıklamaktır. Yt 2 ) = E [(Yt1 − E (Yt1 ))(Yt 2 − E (Yt 2 ))] şeklinde yazılabilir.….3) (1. s.e.T .t 2 = Cov(Yt1 . a. Ytn) ile bütünüyle ifade edilir. tn) için birleşik dağılım F(Yt1. t=1. Stokastik süreci tanımlamanın diğer yolu ise momentlerini oluşturmaktır. Bununla birlikte T sonsuz bir set oluşturduğundan stokastik sürecin olasılık yapısını tanımlamak için sonsuz boyutta bir dağılıma ihtiyaç duyulur. a. s. Geleneksel istatistikte anakütle ve örneklem gibi kavramların zaman serisindeki karşılıkları stokastik süreç ve gerçekleşme dir. Rassal değişken { Yt } dizisinin olasılık yapısı bir stokastik sürecin birleşik dağılımı ile tanımlanır. Sevüktekin ve Nargeleçekenler. Otokovaryans γ t1. Bir stokastik süreçteki değişkenin her bir değeri bir olasılık dağılımından rassal olarak çekildiğinden rassal bir değişkendir ve belirli bir olasılık dağılımına göre oluştuğu varsayılmaktadır. 20 21 (1.…. ortalama. 44. 28.….g.e. Burada T süreçte tanımlanan zaman noktalarının bir setidir. Bir stokastik süreci tahmin etmenin bir yolu t1. Dolayısıyla bir stokastik süreç matematiksel olarak zaman aralıklarına göre dizilmiş rassal değişkenlerin bir birikimidir.…. tn gibi bir veri setinin Yt1. Zaman serisi analizlerinin temel amacı gözlenen serideki bilgilerden yararlanarak stokastik sürecin özellikleri hakkında bilgi edinmektir. 27.5) Chatfield. Stokastik sürecin olasılıklı yapısı bütün n değerleri ve T’nin herhangi bir alt seti (t1. Bu momentler.4) (1.…. 10 . Ortalama μ t = E (Yt ) Varyans σ 2 = var(Yt ) ve Yt1 ileYt2 arasındaki kovaryansı. stokastik süreç olarak isimlendirilen bir teorik sürecin gerçekleşmesi olarak düşünülür. Belirli bir t dönemindeki rassal değişken Yt’ nin dağılım ve yoğunluk fonksiyonları sırasıyla F(Yt) ve f(Yt) ile gösterilir 21 .

t = 1..T’ dir. bir değişkenin geçmişteki değerlerine dayanarak zaman yolunu önraporlamaktır 24 . Örneğin hisse senedi fiyatlarındaki günlük değişmelerin ortalamasının sıfıra eşit olduğu varsayıldığında. Nobel Yayın Dağıtım.g. Denklemde Yt1 ile Yt2 arasındaki kovaryans γ t1. 1.Zaman serisi modellemesinde kovaryanslar önemlidir. bir rassal yürüyüş modelidir 25 . s. Fark Denklemleri Zaman serilerinin geleneksel kullanımı..9. Bir stokastik sürecin dağılımı değişkenin birinci ve ikinci momentleri ile ortaya konulabilir ve her iki moment zamanın bir fonksiyonudur.2. Bu ifade Yt ile k sayıda gecikmeli Yt+k arasındaki kovaryansın gösterilmesi için kullanıldığında.e. s. Y = f(t) .. t’ nin bir fonksiyonu olarak tanımlansın.e. 25 Aziz Kutlar. t günündeki bir hisse senedi fiyatı et . 11 . γ kt = Cov(Yt . Y = f(t) 23 24 (1. 67.g. Fark denklemlerinin en basit şekli. a. Uygulamalı Ekonometri. 1. s. Aynı seri üzerinde farklı gözlemler arasındaki kovaryanslar otokovaryans olarak bilinir.. Bir zaman serisi değişkeni (Y). 2005. Fark denklemleri ile doğrusal zaman serisi modellerinin uygun tahminleri elde edilir. Yt + k ) = E [(Yt − E (Yt ))(Yt + k − E (Yt + k ))] (1. a. Fark Denklemleri ve Çözümleri Zaman serisi analizlerinde kullanılan denklemler fark denklemi matematiğine dayanır. beklenen değeri sıfır olan rassal kalıntılardır.1.t 2 ile gösterilmiştir.8) Chatfield.6) olur 23 .7) Yt . Ankara.9. hisse senedi fiyatlarının değerini ortaya koyan model stokastik bir fark denklemi temeline dayanır: Yt = Yt −1 + et veya Burada Yt − Yt −1 = et veya ΔYt = et (1. Dizinin öngörülen bileşenleri gelecek içinde tahmin edilebileceğinden bir dizinin dinamik yolu devam ettirilerek önraporları geliştirilir. Sevüktekin ve Nargeleçekenler. 29. Tahmin edilen denklemler uygun bir biçimde ekonomik verilerin yorumunda ve hipotez testlerinde kullanılabilir. 252.

12 . a. t* gibi herhangi bir özel değeri alırsa.f(t*) yazılabilir.….f(t) = Yt+1 -Yt ∆Yt+2 = f(t+2) . Y’ nin t döneminden bir dönem ilerisi için farkı.Yt* = f(t*+k) . Benzer biçimde k dönemlik bir artış veya azalış dikkate alındığında Y’ nin değeri ∆Yt+k = f(t+k) .11) olur.f(t+1) = Yt+2 -Yt+1 ……………………………………………………… * (1.10) (1. s. farkını ∆n almak için kullanılacak tablo aşağıda gösterilmiştir.g. Yt*+k . Yt = f(t) fonksiyonel ilişkisinde t’ nin ardışık ve özdeş aralıklarla bir değerler dizisi oluşturulduğunda t için { Yt } dizisi {…Yt-3 . Δ (ΔYt ) = Δ2Yt (1. 69-70-71.f(t-1) = Yt -Yt-1 ∆Yt+1 = f(t+1) . Yani farkın farkı veya farkın karesidir.e.12) bir dizi şeklinde yazılabilir. (1. Yt = f(t)’ in n. Yt-2 . Benzer şekilde k dönem ilerisi için farkı. Yt+1.….f(t*) yazılabilir. Yt+k } ile tanımlanır.9) (1.f(t+k-1) = Yt+k -Yt+k-1 (1. Yt*+1 . farklar.13) Bu durumda.Yt* = f(t*+1) . ∆Yt = f(t) .ilişkisinde eğer t. Ardışık 1.14) 26 Sevüktekin ve Nargeleçekenler. İkinci fark alma. Yani Yt* = f(t*) Yt*+k = f(t*+k) olur. Δ2Yt = Δ (Yt − Yt −1 ) = (Yt − Yt −1 ) − (Yt −1 − Yt − 2 ) = Yt − 2Yt −1 + Yt − 2 şeklinde yazılabilir 26 . fark almanın iki kere yapılması veya birinci farkın tekrar farkının alınması anlamına gelir. Y’ de böyle bir özel değer için Yt* olarak tanımlanır.

gecikme için Yt-i alt imi kullanılarak geriye doğru. Tablo 1. 13 . Yıllık veriler için yıllık büyüme oranı (Yt -Yt-1) / Yt-1 kullanılacağından verilerin geciktirilmesi önem kazanmaktadır 28 .9. s. s. Patterson. Denklemin Katsayıları 1 1 2 3 4 1 1 1 1 Kaynak: Sevüktekin ve Nargeleçekenler. 1 1 4 1 3 6 …. Tsay.2 Bir Değişkenin Geciktirilmesi t 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Yt 10 12 13 14 15 17 20 22 23 25 Yt-1 10 12 13 14 15 17 20 22 23 (∆Yt) / Yt-1 2/10 1/12 1/13 1/14 2/15 3/17 2/20 1/22 2/23 27 28 Ruey S. 36.1 n. Zaman Serilerinin Geciktirilmesi ve İlerletilmesi Bir değişkenin geciktirilmesi veya ilerletilmesi. Analysis of Financial Time Series. 72. John Wiley &Sons. 32. ilerletme için Yt+i alt imi kullanılarak ileriye doğru hareket biçiminde ifade edilebilir. 2004. Zaman Serileri Analizi. benzer bir işlemle gerçekleştirilir.Tablo1. i.e. Farkın Alınmasında Fark Denklemi Açılımı Fark Alma Derecesi 0 1 2 3 4 …. 1. Gecikme ve ilerletme için L işlemcisi kullanılır 27 .2.g. a. s. i. USA.

15) olmaktadır. Dolayısıyla Yt değişkenine uygulanan L’ nin pozitif bir kuvveti. 34. ilerletmesi anlamına gelir 30 .16) Aynı zamanda L0Yt = Yt (1.g. a. s. Örneğin. s. 29 30 Patterson. L1Yt = Yt −1 ve L4Yt = Yt − 4 (1. i. Gecikme İşlemcisi Gecikme işlemcisi Li Yt = Yt −i şeklinde tanımlanır.Bu oranlar 100 ile çarpılarak yüzde değerler biçiminde yorumlanabilir.9. Tablo 1.3 Bir Değişkenin İlerletilmesi Yt 10 12 13 14 15 17 20 22 23 25 Yt+1 12 13 14 15 17 20 22 23 25 - 1. a. Patterson.g. Örneğin Yt için yıllık büyüme oranı t= 8 de (2/20) *100 = 10 yüzde 10 olarak ifade edilebilir.17) anlamına gelir.e. Yt yi i dönem geciktirme ile aynı anlama gelir. L−2Yt = Yt + 2 (1. Daha çok bir zaman serisinin geciktirilmesi ile ilgilenilse de bazen bir zaman serisinin ilerletilmesi ile de ilgilenilir 29 .e. 14 .3. i negatif olduğunda işlem Yt nin i. 33.

19) ( Li + L j )Yt = Li Yt + L j Yt = Yt −i + Yt − j • Gecikme işlemcisi için çarpmanın birleşme kuralı vardır..4. dereceden bir denklem . − φ p Yt − p (1.g. Bu p. Yt − φ1Yt −1 − φ 2Yt − 2 − .22) 1. Gecikme Polinomu Gecikme polinomu L’nin doğrusal bir fonksiyonudur. 34.. Patterson. L− i Yt = Yt +i (1. 33 Sevüktekin ve Nargeleçekenler.10.Yani L0 .20) Li L j Yt = Li ( L j Yt ) = Li Yt − j = Yt −i − j • Gecikme işlemcisinin negatif kuvveti ilerletilme anlamına gelir. (1.e. dereceden gecikme polinomu φ (L ) yi tanımlamaktadır 34 .e. 108-109.. a. Gecikme işlemcisinin özellikleri 33 . Bu tür 31 32 Patterson.. 34. Yt − φ1 LYt − φ 2 L2Yt − .)Yt = φ ( L)Yt (1. s. Yt ’ yi değişmeden aynen bırakan özdeşlik operatörüdür 31 .e. (1 − φ1 L − φ 2 L2 . a. • • Bir sabit değerin gecikmesi yine bir sabit değerdir. (1.g.21) (1. Gecikme işlemcisi kullanılarak p. 15 .24) (1.. s. 34.25) şeklinde yazılabilir. 1. L1 genellikle L olarak yazılır ve Li L j Yt = Li + j Yt = Yt −(i + j ) dir 32 . (1. s.23) Gecikme işlemcisi L denkleme eklendiğinde.g.18) Lc = c Gecikme işlemcisinin dağılma özelliği vardır.e. Polinomun derecesi polinomdaki L’ nin en yüksek gücü tarafından belirlenmektedir.9. − φ p Lp Yt şeklinde yazılabilir.. a.g. Korelasyon Ölçüleri İstatistikte değişkenler arasında birlikte hareket etmenin veya birlikteliğin büyüklüğünü ölçmeye çalışan birçok betimsel istatistik söz konusudur. a. 34 Patterson. Yt parantezine alarak bu ifade. s.

Y ) = E[( X − E ( X ))(Y − E (Y ))] = ∑∑ Pij ( X i − E ( X ))(Y j − E (Y )) i =1 j =1 [ ] (1. kovaryans değişkenlerin her ikisinin beklenen değerlerinden (ortalamalarından) sapmalarının çarpımlarının beklenen değeridir 37 . 16 . 25. korelasyon. a. a. kısmi korelasyon. Sevüktekin ve Nargeleçekenler.26) Burada Pij . 1. 64. Dolayısıyla sebep-sonuç ilişkisi beklenmez. Kısmi Korelasyon’ un karşılığı Kısmi Otokorelasyon.g. a.g.g. s. Başka bir ifadeyle korelasyon ölçülerinin temel mantığı kovaryans matematiğine dayanır. Kovaryans ve Korelasyon Herhangi iki rassal değişken arasında birlikteliğin veya birlikte değişimin mutlak bir ölçüsü kovaryans ile ifade edilir 36 .1. 38 Sevüktekin ve Nargeleçekenler. determinasyon katsayısı gibi birliktelik ölçüleri sayılabilir. 214. farklı yönlerde değişim gösteriyorsa negatif ve değişmenin yönü saptanamıyorsa veya değişkenler arasında tam bir bağımsızlık söz konusu ise ölçeğin değerinin sıfır olması beklenir 35 .e. Her ne kadar kovaryans yalın haliyle birlikteliğin önemi hakkında çok fazla net bilgi vermese de korelasyon hesaplanmasında temel bileşen durumundadır. s. Determinasyon Katsayısı’ nın karşılığı Portmanteau (Q İstatistikleri) dur. 214. kovaryans.g.10. a.istatistikler genelde bir değişkenin değerlerindeki değişmenin başka bir değişkenin değerlerindeki değişme ile benzer veya farklı bir değişme seyri veya eğilimi gösterip göstermediğini belirmede yardımcı olur. Genelde kullanılan korelasyon analizleri.e. 35 36 Tsay.e. Korelasyon’ un karşılığı Otokorelasyon. X ve Y’ nin birlikte görülme olasılığıdır 38 . s. N N Cov( X . Kovaryans’ ın karşılığı Otokovaryans. s. Bu nedenle korelasyon testlerinde değişkenler arasında nedensel bir ilişki aranmaz. 37 Patterson. Buna karşılık zaman serisi analizlerinde. X ve Y gibi iki rassal değişken dikkate alındığında. Değişkenler arasındaki değişme eğer aynı yönde bir eğilim gösteriyorsa ölçeğin değerinin pozitif.e.

a.28) X ve Y gibi iki değişken gerçek anlamda bağımsız ise Cov ( X .g. Fakat kovaryans ölçüsü değişkenler arasındaki değişimin bir ölçüsüdür. 26. s. Bu durumda 39 40 Sevüktekin ve Nargeleçekenler. Pindyck R.e. 1998. Bu ifade sezgisel olarak bir değişkenin değerindeki değişmenin diğer değişkenin değerindeki değişmelerle bir alakası olmadığını söyler. Singapore. s.e. Dolayısıyla eğilimsiz kovaryans tahmincisi 41 . Eğer X’ in değeri ortalamasının üstünde fakat Y’ nin değeri ortalamasının altında ise ya da tersi durum söz konusu ise kovaryans negatif olacaktır 39 . s.Her iki değişken aynı zamanda onun ortalamasının altında ve üstünde yer alıyorsa kovaryans pozitif olacaktır. 42 Tsay. Zaman Serileri Analizi. Y ) = 0 olur 42 . 214. 41 Pindyck ve Rubinfeld.e.. 26. Y ) = 1 N ∑(X i =1 N i − X )(Yi − Y ) (1. Benzer şekilde eğer iki değişken arasında ilişki yoksa ortalamadan sapmaların arasında da bir ilişki olmadığı anlamına gelir.g. 214. Rubinfeld. X ve Y değişkenlerinin ortalamaları civarındaki sapmaların aritmetik ortalamasını alarak yeniden tanımlandığında 40 . Irwin/ McGraw-Hill International Edit. a. 25. L. 17 . Cov ( X .3 Pozitif ve Negatif Kovaryanslar (a) Pozitif Kovaryans (b) Negatif Kovaryans Kaynak: Sevüktekin ve Nargeleçekenler. S. ve D.g. a. Cov ( X . Kovaryans. s. Y ) = 1 N ∑ ( X i − X )(Yi − Y ) N − 1 i =1 (1. Econometric Models and Economic Forecasts. Şekil 1.27) Eğilimsiz bir kovaryans ölçeğine ulaşabilmek için serbestlik derecesi dikkate alınır. Eğer değişkenler arasında tam bir bağımsızlık varsa kovaryans yine sıfır çıkar. s.

s. değişkenlerden birindeki bir standart sapma değişimin diğer değişkendeki bir standart sapma ile birlikteliğin bir ölçüsüdür. 23. a.e. Burada σ X ≡ S X ve σ Y ≡ S Y ’ dir.g. 71..Y ) = = σ XσY (1. s. Bu durumda da tam bağımsızlık söz konusudur 46 . Y ) ρ ( X . a. s.30) (1. Dolayısıyla değişkenler arasındaki doğrusal bağımlılığın nispi veya oransal bir ölçüsünü elde edebilmek için korelasyona başvurulur.g.29) ile tanımlanan anakütle katsayısına karşılık iki değişken arasındaki örneklem otokorelasyon katsayısı. Doğrusal ilişkinin gücünü ölçer 44 . Y ) Var ( X )Var (Y ) Cov ( X . 45 Tsay. 2004. Korelasyon katsayısı. Korelasyon katsayısının bu ölçeği -1 ile +1 değerleri arasında değişkenlik gösterir. Örneklem standart sapma değerleri S X ve S Y SX = ∑(X i − X )2 N −1 (1. a. 25-26. s. Newyork.32) 43 44 Sevüktekin ve Nargeleçekenler. Sıfıra yaklaştıkça birlikteliğin derecesi düşer.31) biçiminde yazılabilir. Y ) σ XσY (1. Gujarati Damodar N. Cov ( X .29) Anakütle korelasyon katsayısı yada Pearson korelasyon katsayısı olarak adlandırılan bu korelasyon ölçüsünde σ X ve σ Y sırasıyla X ve Y’ nin standart sapmalarını gösterir 45 . The McGraw.e. 46 Patterson. Denklem (1. rXY = veya rXY = Cov ( X . Y ) S X SY Cov( X .da bağıntının doğrusal olmadığı anlamına gelir 43 . Y ) Var ( X )Var (Y ) = Cov( X .g.e. Ölçek -1 veya +1’ e ne kadar yaklaşırsa birlikteliğin derecesi o kadar yüksektir. 215.Hill Companies. Tam sıfır olma halinde ise değişkenler ya tam olarak bağımsızdırlar ya da doğrusal olmayan bir ilişkiye sahiptirler. Basic Econometrics. 18 .

n−2 (1.35) r0 = 0 ve Ser = tr = r 1− r2 n−2 Pindyck ve Rubinfeld. Irwing McGraw-Hill Comp. 48 47 19 .33) şeklinde hesaplanmaktadır.) H 1 = rxy ≠ 0 (İki değişken arasında istatistiksel olarak anlamlı bir birliktelik vardır.ve SY = ∑ (Y i − Y )2 N −1 (1. birlikteliğin istatistiksel anlamlılığı. Denklem (1. gerek küçük örneklem hacimlerinde gerekse daha düşük korelasyon katsayısı değerlerinde bir değerlendirme yapma gereğini ortaya çıkarır.1. Forecasting Principles and Applications. A. s. 1. 1998.e.g. N rXY = ∑(X i =1 i − X )(Yi − Y ) N ∑(X i =1 N (1. s.33) örneklem korelasyon katsayısı olan denklem (1.34) i − X ) 2 ∑ (Yi − Y ) 2 i =1 rXY . a. Herhangi iki değişken arasında hesaplanan korelasyon katsayısının istatistiksel olarak anlamlı olup olmadığını test edebilmek için aşağıdaki adımlar izlenir: • Hipotezler tanımlanır: H 0 = rxy = 0 (İki değişken arasında istatistiksel olarak anlamlı bir birliktelik yoktur.31)’ de yerine yazılarak yeniden düzenlendiğinde 47 . Newyork.1.10. X ve Y arasındaki basit korelasyon katsayısı olarak adlandırılır 48 .) • Test istatistiği hesaplanır: tr = r − r0 Ser 1− r2 olmak üzere.32) ve (1. 59-60. Korelasyonun İstatistiksel Anlamlılığı X ve Y gibi iki değişken arasındaki korelasyon katsayısı yüksek çıksa bile. S. 26. Delurgio.

51 Tsay.olur. • • Seçilen anlamlılık düzeyinde kritik tablo değeri bulunur(tt). Universitat Autonoma de Barcelona. ±1. a. Otokovaryans ve otokorelasyon analizleri geleneksel istatistikteki kovaryans ve korelasyon mantığına göre geliştirilir. Başka bir ifadeyle serinin çeşitli sayıdaki gecikmeli değerleri arasında genelde korelasyonun varlığı gözlenir.36) Sevüktekin ve Nargeleçekenler. otokorelasyon olarak genelleştirilir 51 . 26. genellikle zaman serilerinde rastlanılan bir durumdur 50 .g. Econometrics. Hesaplanan test istatistiği ile bulunan tablo değeri karşılaştırılır. Dept. s. Özellikle ekonomik zaman serisi verilerinde bir ve iki gözlemli ve çok nadir olarak üç değerli gecikmeler arasında korelasyonun varlığı gözlenir. 130. 219.… Cov(Yt .T k = 0. Yatay kesit verilerinde de karşılaşılabileceği gibi. a.2. Yt + k ) = E [(Yt − μ Y )(Yt + k − μ Y )] (1.2. Yt + k ) = Cov(Yt . Cov(Yt . ±2.e. Yt − k ) Cov (Yt . Otokorelasyon katsayıları otokovaryans katsayılarına dayanılarak hesaplanır.10. Yt zaman serisi değişkeni ile onun geçmiş değerleri Yt-i arasındaki korelasyon.….e. s. Yt + k ) = ∑ (Yt − Y )(Yt + k − Y ) / T t =1 T −k t =1. 50 49 20 . 2005. Of Economics and Economic History. Burada temel farklılık yalnızca tek bir değişken ele alınmakta ve bu değişkenin kendi değerleri arasında gecikmeli korelasyonlar hesaplanmaktadır. s. Mutlak değerce t r ≤ t t ise iki değişken arasındaki korelasyon katsayısının istatistiksel olarak anlamlı olmadığını söyleyen H 0 hipotezi reddedilemez 49 . Otokovaryans ve Otokorelasyon Herhangi bir değişkenin zaman boyunca ölçülmesi durumunda serideki gözlemlerin bir veya bir kaçı ya da daha fazlası birbirinden etkilenecektir. 1.g. Durağan stokastik süreç için k gecikmeli otokovaryans. Michael Creel.

Yt +k ) = σY σY t (1. 1997.39) ρk = olarak bulunur 53 . Yt Yt+1 . Cochrane. USA. 21 . k gecikmeli bir anakütle otokorelasyon fonksiyonunu. s. 21.e. Otokorelasyon fonksiyonu korelasyonu (birlikteliği) ölçmektedir. Time Series for Macroeconomics and Finance.Stokastik sürecin bütün bir tasvirini elde edebilmek için olasılık dağılımına dayanan gerçek durumu tanımlayabilmek için otokorelasyon fonksiyonu. a. John H. Cov(Yt . otokovaryans/varyans olduğunu gösterir. σY = σY t t +k (1.40) 52 53 Sevüktekin ve Nargeleçekenler.37) t +k Elde edilen bu son ifadenin paydasındaki durağan bir süreç için varyans anlamına gelir.…Yt-1 . 221.38) O halde. modelleme sürecinde oldukça yararlı bilgiler sunmaktadır 52 . Yt + k ) σY 2 bu ifade. Cov (Yt . otokovaryans tanımından hareketle şöyle yazmak mümkündür. otokorelasyonun. s. Yani t dönemindeki standart sapma ile t+k dönemindeki standart sapma eşittir. Yt + k ) = γ k Var (Yt ) = γ 0 (1. γk γ0 (1.…Yt+k… yakın komşu veri noktaları arasındaki ρk = E (Yt − μ Y ) 2 E (Yt + k − μ Y ) 2 [ ][ ] Cov(Yt .g. E [(Yt − μ Y )(Yt + k − μ Y )] Yt serisindeki … Yt-k .

Dickey. 12-26. 55 Pindyck ve Rubinfeld. Sayı: 40. (1986). s.g. σ 2 ve ρ k değerleri hesaplanır. 1.3. Ancak sınırlı sayıdaki gözlem için bir stokastik süreci tasvir eder. William R. ρ k yerine ˆ ˆ örnek y . Bell.10. Williams.43) Otokorelasyon fonksiyonunun simetrik olması nedeniyle ( ρ k = ρ − k ) korelasyon pozitif ve negatif yer değiştirmeler için aynıdır. “Unit Roots in Time Series Models: Tests and Implications” The American Statistician. Robert B.43)’ den otokorelasyon = otoko var yans olduğu görülür 56 .42) T −k ˆ ρk = ∑(y t =1 t − y )( yt + k − y ) t ∑(y t =1 T − y) 2 (1.e. Denklem (1. μ . Örneklem Otokorelasyon Fonksiyonu (Autocorrelation Function-ACF) Anlamlı bir otokorelasyon durumunda seride durağan dışılık söz konusudur. 54 22 . 1997. varyans. Uygulamada ise otokorelasyon fonksiyonunun bir tahmini hesaplanır ve bu örneklem otokorelasyon fonksiyonu olarak adlandırılır 55 . Joseph Henry Press. Chaos Theory Tamed. otokorelasyon değerleri kullanılarak gerçek veri üreten sürecin parametreleri tahmin edilir. Miller. var yans David A.1. Yavaş bir şekilde azalan otokorelasyonların varlığı durağan dışılığın göstergesidir 54 . Yukarıda tanımlanan otokorelasyon katsayısı denkleminde otokorelasyon fonksiyonu oldukça pür teorik bir yapıya sahiptir.41) σˆ 2 = ∑ T t =1 ( yt − y)2 T (1. s. s. y= ∑y t =1 T t T (1. Ele alınan durağan bir seride örnek ortalama. 495. 56 Garnett P. 89. σ 2 . Washington DC. a.

. ACF(k)’ nın yaklaşık olarak standart hatası ve T gözlem sayısını ifade eder. k . Kısmi Otokorelasyon Fonksiyonu (Partial Autocorrelation Function-PACF) Otokorelasyon fonksiyonu zaman serisindeki iki nokta arasındaki ilişkiyi araştırmaya yarar. • ACF (k ) Se ACF ( k ) (1. • Otokorelasyon katsayıları için test istatistiği.10. (1.3.1.g. Yt −2 . Yt −1 .e. • Hipotezler tanımlanır: H 0 = ρk = 0 H1 = ρ k ≠ 0 • Otokorelasyon katsayısı için : SeACF(k) ≈ 1/ T standart hataları hesaplanır. Yt − 2 . Örneklem otokorelasyon katsayılarının bu çerçevede belirli sayıda ortalaması sıfır olan bir anakütleden gelip gelmediğine bakılabilir. Örneklem Otokorelasyon Katsayısının İstatistiksel Anlamlılığı Örneklem otokorelasyon katsayısının yaklaşık sıfır ortalamalı ve 1 / T standart sapmalı bir normal eğri ile örnekleme dağılımına sahip olduğu söylenebilir.4. Kısmi otokorelasyonlar. s.1.g. 57 58 Tsay. otokorelasyon (1. 233...46) Bu ifadeden görüldüğü gibi Φ kk . 23 .10.. Yt −k / Yt −1 . Sevüktekin ve Nargeleçekenler.45) Hesaplanan t istatistiği t-tablo değerinden büyükse anakütle otokorelasyon katsayısının sıfır olduğu hipotezi reddedilir 57 . 27. s. Kısmi otokorelasyonlar. Yt − k +1 koşulunda Yt ile Yt-k arasındaki fonksiyonunun değerlerinden yararlanılarak elde edilir 58 .Yt −k +1 ) korelasyon katsayısıdır. diğer zaman gecikmelerinin etkisini arındırarak Yt ile Yt-k arasındaki birlikteliğin derecesini ölçer. a.44) t ACF ( k ) = hesaplanır.e. a. Burada SeACF(k). 1. Φ kk = ρ (Yt .

11. Newyork. bu Yt değişkeninin gelecek değerlerini öngörmede yararlı olur. 32. s. 204. f(…) gecikmelerin sayısı ve hata terimleri için bir yapıdır. et-2. et-1. Örneğin bir gecikmeli ve temiz dizi kalıntılı doğrusal bir fonksiyon tanımlandığında bu birinci derece otoregresif AR(1) süreç anlamına gelir 59 . Zaman serisi yaklaşımında bir ekonomik değişkenin ilgili cari değerleri o değişkenin geçmiş değerleri ile ilişkilendirilir. Yt = δ + φ1Yt −1 + et t = 1. McGraw-Hill International Edit. 1997. Johnston ve J. ekonomik değişkenlerin gelecekteki değerlerini öngörmektir. 60 Tsay. Econometric Methods. Tek Değişkenli Zaman Serisi Modelleri Ekonomik verilerin analiz amaçlarından biri de. s.11. a.…) (1.T (1. et. 59 24 . ρ k −1 j =1 k −1 1 − ∑ Φ k −1 .2. k − j j=1. Zaman serisi modelleri bu geçmiş değerleri kullanarak aynı değişkenin gelecekte alabileceği değerleri öngörmeye çalışır.49) Modelleme bu değişkenlerle ele alınacaktır. Bu tip gecikmiş bağımlılığı gösteren istatistiksel model örneği aşağıdaki eşitlikte olduğu gibi birinci derece otoregresif bir süreç ile verilmektedir.e.g.…. Yt = f(Yt-1. Otoregresif Süreç (Autoregressive Process-AR) Zaman serisi modellemesinde Yt gibi bir ekonomik değişkenin geçmiş değerlerinden elde edilen bilgi.1.k-1 için (1. Bu denklem birinci derece otoregresif J. ρ j i =1 k −1 (1.…. φ1 -1 ile +1 arasında değer aldığı varsayılan bilinmeyen parametre ve et ortalaması sıfır sabit bir varyansla σ 2 korelasyonsuz bir hata terimidir 60 .…. Yt-2.47) Φ kj = Φ k −1. j − Φ kk Φ k −1.48) 1. Çalışmada ele alınacak zaman serisi modelleri tek değişkenli bir zaman serisinin kendi geçmiş değerleri ve hata paylarına göre kurulan modeller olacaktır. 1.2. Dinardo.Φ kk = ρ k − ∑ Φ k −1 .50) Bu birinci derece otoregresif süreçte δ bir kesme parametresi.3.

1993.zaman serisi modelidir. Y3.YT olduğu gibi aynı olasılık yoğunluk fonksiyonunu takip eder. φ1 . 528. Yani { et } temiz dizidir. Bir ekonomik değişken için zaman serisi istatistiksel modeli tanımlandığında.e.1. Zaman serisi modelleri bir başlangıç noktasından sınırsız bir geçmişte başlayan ve sınırsız bir gelecekte de devam edecek olan Yt’ nin oluşum süreci varsayımına dayanır. Dolayısıyla bütün rassal değişkenlerin geçmiş. Y2. Çünkü örneklem gözlemlerinin Pindyck ve Rubinfeld. zaman serisi değişkeni Yt’ nin ortalama. varyans ve kovaryansının hesaplanması önem taşımaktadır.1. Judge. Bu istatistiksel model yapısı AR(1) süreci olarak tanımlanır 61 . YT oluşum sürecinin mahiyetini tam anlamıyla bilmek güçtür. + φ p Yt − p + et (1. John Wiley&Sons.e. Yt-2. s. Yt-3. s. Ayrıca Yt ve Yt+k gibi herhangi iki rassal değişken arasındaki kovaryansın zamana bağlı olmadığı. φ p ’ ler bilinmeyen otoregresif parametrelerdir.G. a. fakat iki rassal değişken arasındaki k sayıda ilerlemeye veya gecikmeye bağlı olduğu varsayılır. Y2. AR(1) Sürecinin Özellikleri Zaman serisi analizlerinde.…. Bundan başka geçmiş ve gelecekteki rassal değişkenler örnek gözlemlerinde Y1. 1. Learning and Practicing Econometics. C. Dolayısıyla p. Hata terimi et ortalaması sıfır sabit bir varyansla σ 2 korelasyonsuz rassal değişkenler olarak varsayılır 63 .…. Çünkü Yt yalnızca kendi ve bir önceki dönemdeki değerine (Yt-1) ve bir rassal kalıntıya bağlıdır. Hill ve G. 642. Bu varsayım değişkenin geçmiş değerlerinden yola çıkarak gelecek değerlerini öngörmek için önemli bir varsayımdır.51) Burada δ bir kesme parametresi ve stokastik süreç olan Yt’ nin ortalamasını gösterir 62 .g.E. 63 W.…’ e bağlı olabilir.. 527. Yt yalnızca Yt-1’e bağlı değil ayrıca Yt-1. s. bugün ve gelecek değerlerine bakmadan aynı ortalama ve varyansa sahip oldukları varsayılır.11. Newyork. zaman serisinin Y1. 62 61 25 . Eğer sürecin otoregresif olduğu tahmin edilse bile birinci derece otoregresif süreçten daha karmaşık olması muhtemeldir. Y3. Pindyck ve Rubinfeld. a. R.g.…. dereceden bir otoregresif sürecin istatistiksel modeli AR(p) şu şekilde gösterilebilir: Yt = δ + φ1Yt −1 + φ 2Yt − 2 + .. φ2 . Griffths.

AR(1) süreci için ortalama. a. a.g. σ 2 ) (1.oluşturduğu veri üretme süreci rassal değişkenin geleceğini ele almıyorsa. 127. Ortalamadaki bu tanımlama serinin varyansını ve kovaryansını etkilemez 67 . s. bu durumda Yt’ nin ortalaması.e. E (Yt ) = E (δ + φ1Yt −1 + et ) E (Yt ) = E (δ + φ1Yt −1 ) + E (et ) E (Yt ) = E (δ + φ1Yt −1 ) (1. Yani E(Yt ) = E(Yt-1 ) =…= μ olur 65 .g. varyansı bütün dönemlerde aynı olmalıdır.g. 26 . a.e. μ = δ + φ1 μ E (Yt ) = μ = δ /(1 − φ1 ) (1. 67 Sevüktekin ve Nargeleçekenler. Yani ( Yt − μ )’ e ulaşılmış olur.55) 64 65 Sevüktekin ve Nargeleçekenler. Bu varsayımla seri ortalamadan sapmalar cinsinden tanımlanmış olur. Yt = φ1Yt −1 + et (1. a.52)’ yi δ = 0 varsayımı dikkate alınarak yeniden yazıldığında. varyans ve kovaryanslar. 528. Yt’ nin ortalaması μ = 0 olacaktır.e. Denklem (1.52)’ de sabit terim δ = 0 olduğu varsayıldığında. Yt = δ + φ1Yt −1 + et et ~ IID(0.53) Bir zaman serisinin gözlenebilecek sonuçları Yt bütün dönemler için aynı olasılık yoğunluk fonksiyonuna sahipse. s. Pindyck ve Rubinfeld. 527.e.g. 126.54) sonucu elde edilir. Otoregresif parametrenin değeri | φ1 | < 1 ise süreç durağan olarak kabul edilir 66 . s. 66 Pindyck ve Rubinfeld.52) Denklemde Yt’ nin beklenen değeri alındığında. denklem (1. AR(1) sürecinde Yt’ nin varyansını bulmak için. bu durumda örneklem verilerine dayanan öngörüler güvenilmez olur 64 . s.

Buradan Yt’ nin varyansı. Yt −1 ) = E [(Yt − E (Yt )(Yt −1 − E (Yt −1 )] = E (Yt Yt −1 ) E(Yt) = 0 olduğu için = E [(φ1Yt −1 + et )Yt −1 ] 2 = φ1 E (Yt −1 ) + E (et Yt −1 ) 2 = φ1σ Y (Yt-1 ile et bağımsızdır) (1.olacaktır.60) 68 Tsay.57) Bu kovaryans bütün rassal değişkenler için aynıdır. 2 γ k = Cov (Yt . Birer dönem gecikmeli kovaryans ise. 2 Var(Yt) = σ Y = Var (φ1Yt −1 + et ) = φ12Var (Yt −1 ) + Var (et ) 2 σ Y = φ12σ Y2 + σ e2 (Yt-1 ile et bağımsızdır) (1. Yt − k ) = φ1k σ Y k=0. Yt −3 ) = E (Yt − 2Yt −3 ) = φ1σ Y (1.1.58) sonucunu verir. 2 σ Y = σ e2 /(1 − φ12 ) = γ 0 (1. s. 2 Cov (Yt −1 . İki tarafın varyansı alındığında . 27 . Yt’ nin ortalama ve varyansının bütün dönemler için aynı olmasına ek olarak zaman serisi değişkenlerinin zaman boyunca kovaryanslarının sabit olduğu varsayılır. Dolayısıyla k gecikmeli kovaryanslar.… (1.59) olarak hesaplanmaktadır. 34.2. Yt − 2 ) = E (Yt −1Yt − 2 ) = φ1σ Y 2 Cov (Yt − 2 . Benzer şekilde Yt ile Yt-k arasındaki kovaryans γ k ile gösterilir ve t’ ye bağlı değildir.56) = σ e2 /(1 − φ12 ) = γ 0 olur 68 .e. Cov (Yt . a.g.

64) ile verilir 74 .g.… (1.11. Yt − k ) = Cov(Yt .g. s.62) ile hesaplanmaktadır 71 .61) ile verilir 69 .2. Yt = δ + φ1Yt −1 + φ 2Yt − 2 + et et ~ IID(0. s.63) ifadesi serinin otokorelasyon fonksiyonu olarak bilinir 72 . AR(1) süreci için otokorelasyon katsayısı. 69 70 Pindyck ve Rubinfeld. Patterson.e. s. a. ±2. Bunun grafiksel çizimi Birinci dereceden otoregresif zaman serisi modelleri birçok ekonomik zaman serisini tanımlamada yeterli olabilir.2. 528. Bu yüzden bu problemin üstesinden gelebilmek için Yt ile Yt-k arasındaki korelasyon hesaplanabilir. a.e. ±1.… (1.… (1. 71 Tsay.g.k gecikmeli otokovaryans katsayısı. 72 Pindyck ve Rubinfeld. 74 Pindyck ve Rubinfeld.62)’ den görülmektedir. ρ k = φ1 ρ k −1 = φ1k korelogram olarak adlandırılır 73 . 209.g. a. 529.e. Otokorelasyon ve otokovaryans katsayıları sıfır gecikme civarında simetrik oldukları için ρ − k = ρ k ’ dır. AR(2) Sürecinin Özellikleri k = 1.2. Yt − k ) Var (Yt )Var (Yt − k ) = ρk = γk γ0 k= 0. İkinci derece bir otoregresif süreç AR(2). s. Kovaryanslar değişkenlerin ölçü birimlerine bağlı oldukları için sorgulamak zordur 70 .g.g. 28 .e.e. Ayrıca k = 0 için ρ = 1 olacağı denklem (1. 530. Dolayısıyla sadece pozitif gecikmeleri dikkate almak yeterlidir. a. 73 Johnston ve Dinardo.1. a.1. Cor (Yt . Bununla beraber diğer serilerde daha genel otoregresif süreçler gerekebilir. σ 2 ) (1. 26. Yt ile Yt-k arasındaki korelasyon. s. s. a.e. 1. 2 γ k = φ1γ k −1 = σ Y φ1k = φ1k γ 0 k=0. 65.

Yt’ nin varyansı ve kovaryansı. s.67) γ 1 = φ1γ 0 + φ 2 γ 1 E (Yt − 2Yt ) = E [Yt − 2 (φ1Yt −1 + φ 2Yt − 2 + et )] (1. E (Yt − k Yt ) = E [Yt − k (φ1Yt −1 + φ 2Yt − 2 + et )] (1. E (Yt 2 ) = E [Yt (φ1Yt −1 + φ 2Yt − 2 + et )] γ 0 = φ1γ 1 + φ 2 γ 2 + σ e2 E (Yt −1Yt ) = E [Yt −1 (φ1Yt −1 + φ 2Yt − 2 + et )] (1. 29 . a. 210. φ1 + φ2 < 1 φ2 .AR(2) sürecinde zaman serisi Yt’ nin ortalaması.69) γ k = φ1γ k −1 + φ 2 γ k −2 (1.65) veya E (Yt ) = μ = δ /(1 − φ1 − φ 2 ) (1.g.g.66) yazılır 75 .70) 75 76 Pindyck ve Rubinfeld.e. δ = μ = 0 olduğunu varsayarak. AR(2) sürecinin durağan olması için. a. 530.φ1 < 1 φ2 <1 koşulları sağlanmalıdır 76 .e. s. E (Yt ) = E (δ + φ1Yt −1 + φ 2Yt − 2 + et ) E (Yt ) = δ + φ1 μ + φ 2 μ (1.68) γ 2 = φ1γ 1 + φ 2 γ 0 ve k≥2 için genel olarak yazılacak olursa. Johnston ve Dinardo.

a.. + φ p Yt − p + et (1. k = 3. (1.e. Dolayısıyla en küçük kareler (EKK) tahmincisi tutarlı bir tahmin üretir. 30 . Denklem (1. s. (1 − φ 2 )σ e2 (1 + φ 2 ) (1 + φ 2 ) 2 − φ12 [ ] (1. 531. s. Eğer kalıntı et korelasyonsuz rassal değişken ise bu durumda denklem (1.69) eşanlı olarak çözüldüğünde. 77 78 Pindyck ve Rubinfeld.72) 1.68)... γ0 = bulunur 77 .1. Gerçek hayatta sürecin derecesi hakkında çoğu zaman belirsizlik söz konusudur.g. 136. Bu nedenle Yt’ nin gecikmeli değerleri yalnızca et’ nin gecikmeli değerlerine bağlı ve cari hata terimi et ile korelasyonsuzdur. s. ρ k = φ1 ρ k −1 + φ 2 ρ k − 2 olur 78 .g. modellerin sağ tarafında yer alan değişkenler açısından fark vardır.71) Bu sonuçlar ayrıca otokorelasyon fonksiyonu ρ k ’ nın çıkarılmasında da kullanılır.g. AR(p) Sürecinin Özellikleri Yt değişkeninin gözlenen örneklem değerleri bir AR süreci tarafından üretildiği varsayılsın.Denklem (1. = E (Yt − p ) = μ olur.73) Denklem (1. a. AR(2) süreci için otokorelasyon fonksiyonu (ACF). E (Yt ) = E (Yt −1 ) = E (Yt − 2 ) = .e. 531..73) ile geleneksel model [Yt = E (Yt ) + et ] arasında.… (1.67). Pindyck ve Rubinfeld.3. Otoregresif süreç durağan ise ortalaması μ ile gösterilir ve zamanla değişmez 79 .11. (1. Yt = δ + φ1Yt −1 + φ 2Yt − 2 + . 4. a.73)’ün sağ tarafındaki Yt’ nin gecikmeli değerleri ile de korelasyonsuz olacaktır.73)’ ün sağ tarafındaki değişkenler rassal bağımlı değişkenin gecikmeli değerlerinden oluştuğu için rassaldır. 79 Sevüktekin ve Nargeleçekenler.e. Genel olarak AR(p) süreci.

.11. p gecikmeden sonra anlamsız ise sürecin derecesinin p olduğu söylenir 82 .e. s. + θ q et − q (1..g. 82 Tsay. 1.g. a. Aynı şekilde kısmi otokorelasyon katsayıları iki gecikme için sıfırdan farklı. s. Yt üzerinde etkili olan gecikmelerde kısmi otokorelasyon katsayısının sıfırdan farklı yani istatistiki olarak anlamlı olması gerekir. − φ p ) olur 80 .11. Otoregresif Sürecin Derecesinin Belirlenmesi (1.e. 211-212. hata payının cari ve geçmiş dönem değerlerinin ağırlıklı ortalaması ile ifade eden bir süreçtir 83 . diğer gecikmelerin etkisi sabit kalmak koşuluyla Yt ile herhangi bir k gecikmesinde oluşturulan Yt-k gözlemleri arasındaki korelasyon anlamına gelir.1.e. a.g.2. μ = δ + φ1 μ + φ 2 μ + .4. 41. Hareketli Ortalama Süreci (Moving Average Process-MA) Hareketli ortalama süreci bir zaman serisinin t dönemindeki değerini. Yt = μ + et + θ1et −1 + θ 2 et − 2 + . + φ p μ μ = δ /(1 − φ1 − φ 2 − .. a. 31 . s.g. Kısmi otokorelasyon katsayısı. s. 83 Pindyck ve Rubinfeld. Kısmi otokorelasyon katsayıları bir gecikme için sıfırdan farklı. 522. 39. Genel olarak MA(q) süreci.75) Burada korelasyonsuz rassal hata terimi et ortalaması sıfır ve sabit bir varyansa 80 81 Tsay.. a. Kısmi otokorelasyon katsayıları p gecikmeye kadar anlamlı. Johnston ve Dinardo. diğerleri için sıfırdan farklı değilse süreç AR(1) sürecidir. 1..74) Otoregresif sürecin derecesinin belirlenmesinde kısmi otokorelasyon fonksiyonu kullanılır 81 . diğerleri için sıfırdan farklı değilse süreç AR(2) sürecidir..e.O halde ortalama.

sahiptir 84 . a.75)’ e dikkat edilirse AR(p) modelinden farklı olarak kesme parametresi δ yerine μ kullanılmıştır. s. S. Pollock.1. Var (Yt ) = E (Yt − μ ) 2 γ 0 = σ e2 (1 + θ 12 ) Yt ile Yt-1 arasındaki kovaryans. s. Denklem (1.11. 517. Cov(Yt . 1999.80) D. Yt −1 ) = E [(et + θ1et −1 )(et −1 + θ1et − 2 )] (1. USA.77) sürecin varyansı 85 . 1.2. Yt − k ) = E [(et + θ1et −1 )(et − k + θ1et − k )] (1.78) γ 1 = θ 1σ e2 Yt ile Yt-2 arasındaki kovaryans ise.76) sürecin ortalaması. θ i (i=1.2. Academic Press. Yt − 2 ) = E [(et + θ1et −1 )(et − 2 + θ1et −3 )] (1. MA(1) Sürecinin Özellikleri En basit hareketli ortalama süreci olan MA(1) aşağıdaki gibi gösterilir. Yt − k ) = E [(Yt − μ )(Yt − k − μ )] Cov(Yt . Yt = μ + et + θ1et −1 (1. Cov(Yt . Yt − 2 ) = E [(Yt − μ )(Yt − 2 − μ )] Cov(Yt . 84 32 .79) γ2 = 0 k sayıda gecikme dikkate alındığında. 51.g. Yt −1 ) = E [(Yt − μ )(Yt −1 − μ )] Cov(Yt . E (Yt ) = μ (1. A Handbook of Time Series Analysis Signal Processing and Dynamics.….q) bilinmeyen parametrelerdir.e. Cov(Yt . G. 85 Tsay.

MA(2) Sürecinin Özellikleri İkinci derece hareketli ortalama süreci MA(2) denklem (1. 524.e. Diğer verilerle herhangi bir korelasyon yoktur 86 . s.g. a. 88 Pindyck ve Rubinfeld. Var (Yt ) = σ e2 (1 + θ 12 + θ 22 ) (1. 655.e.83) (1. Yt = μ + et + θ1et −1 + θ 2 et − 2 sürecin ortalaması. 524. Yani k>1 olduğu bütün durumlarda kovaryanslar sıfıra eşittir. a. E (Yt ) = μ sürecin varyansı.g. a. s.83) ile ifade edilir 89 . Hill ve Judge. 524. a. Cov(Yt .g.2.11.γk = 0 (1. s.e. MA(1) sürecinin otokorelasyon fonksiyonu ise gecikme k=1’ den sonra kesilmektedir 87 . ⎧ θ1 γ k ⎪1 + θ 2 1 ρk = =⎨ γ0 ⎪ 0 ⎩ k =1 (1. MA(1) sürecinin otokorelasyon fonksiyonu 88 .2. s.g. Griffiths. Yt −1 ) = E [(et + θ1et −1 + θ 2 et − 2 )(et −1 + θ1et − 2 + θ 2 et −3 )] 86 87 (1.82) k 〉1 1.84) = γ0 Yt ile Yt-1 arasındaki kovaryans ise. 33 .85) Pindyck ve Rubinfeld.81) Dolayısıyla k>1 bütün gecikmelerde MA(1) sürecinin kovaryansı γ k ile aynı biçimde gösterilebilir. 89 Pindyck ve Rubinfeld. Bu durumda MA(1) sürecinin yalnızca bir dönemlik bir belleğe sahip olduğu yani Yt’ nin yalnızca Yt −1 ve Yt+1 ile korelasyonlu olduğu söylenir.e.

1.e. varyansı ve kovaryansları sonlu olduğu ve zamanla değişmediği için durağan oldukları söylenir. 524.86) γ 2 = θ 2σ e2 Yt ile Yt-3 arasındaki kovaryans ise. Pindyck ve Rubinfeld. MA(2) sürecinin otokorelasyon fonksiyonu ise. a.11.g. Durağan sonlu dereceden bir MA süreci için bu durum her zaman geçerlidir.3.e. a. Yt − 2 ) = E [(et + θ1et −1 + θ 2 et − 2 )(et − 2 + θ1et −3 + θ 2 et − 4 )] (1.γ 1 = θ 1σ e2 + θ 1θ 2σ e2 = σ e2 (θ 1 + θ 1θ 2 ) Yt ile Yt-2 arasındaki kovaryans ise. MA(q) Sürecinin Özellikleri MA(1) ve MA(2) süreçlerinde sürecin ortalaması. 90 91 Sevüktekin ve Nargeleçekenler. (1. Cov(Yt . Yt −3 ) = E [(et + θ1et −1 + θ 2 et − 2 )(et −3 + θ1et − 4 + θ 2 et −5 )] (1. Cov(Yt .88) (1.2. 34 . s.90) (1.92) ρk = 0 bulunur 91 . Yt − k ) = γ k = 0 olur 90 .87) γ3 = 0 O halde k dönem gecikmeli kovaryans.91) (1. 144-145.g.89) ρ1 = ρ2 = θ1 (1 + θ 2 ) 1 + θ12 + θ 22 θ2 1 + θ12 + θ 22 k>2 için (1. s. Cov(Yt .

.g.…. 35 .e.q için. 523.e.93) olarak yazılır 92 .... θ2.. E (Yt ) = μ sürecin varyansı. Yt = μ + et + θ 1et −1 + θ 2 et − 2 + . s.g.e. + θ q et − k − q ) ] =E[ θ k et2− k + θ k +1θ1et2− k −1 + θ k + 2θ 2 et2− k − 2 + .. s. Burada et ortalaması sıfır.…. sabit varyanslı ve korelasyonsuz hata terimi ve (θ1. (1. s. + θ q2σ e2 [ ] γ 0 = σ e2 (1 + θ12 + .2. k=1. 657. dereceden hareketli ortalama süreci.g.e.. a. MA(q) sürecinin ortalaması... s. 147.q. + θ q et − q )(et − k + θ1et − k −1 + θ 2 et − k − 2 + . a. = σ e2 + θ12σ e2 + . Pindyck ve Rubinfeld. 92 93 Pindyck ve Rubinfeld..g.94) = E et2 + θ12 et2−1 + .. a. Hill ve Judge.. + θ q2 et2− q + 2θ1θ 2 et −1et −2 + . θq) parametreleri herhangi bir reel sayıdır.. + θ q et − q (1.95) Hata terimi et bağımsız ve korelasyonsuz olarak varsayıldığı için bütün çapraz çarpım terimlerinin beklenen değeri sıfırdır 94 .... a. 522.96) Farklı tarihlerdeki et’lerin çarpımlarının beklenen değeri sıfır olduğu için eşitlikten çıkarılır ve θ 0 birim değer olarak tanımlanır. 94 Griffiths. k>q için. 95 Sevüktekin ve Nargeleçekenler. + θ q2 ) olur 93 . γ k ’nın tanımından ortak tarihli et’ lerin de beklenen değeri sıfır olduğu için eşitlikten çıkarılır 95 . Var (Yt ) = γ 0 = E (Yt − μ ) 2 (1. + θ qθ q − k et2− k − q ] (1. γ i = E[ (et + θ1et −1 + θ 2 et − 2 + .

.g. θ 2 . 148. 36 .. Sıfırdan farklı ve çok uzun olmayan gecikmelerde hesaplanan otokorelasyonlar MA sürecinin derecesini belirlemede yardımcı olur 98 . + θ qθ q − k ⎪ ⎪ 1 + θ12 + θ 22 + .. + θ qθ q −i )σ e2 ⎪ γi = ⎨ 0 ⎪ ⎩ k = 1.. q k〉q (1. a.85). ⎧θ k + θ k +1θ1 + θ k + 2θ 2 + . 527.g..99) k〉q olur 97 ..3..... 98 Pindyck ve Rubinfeld.. a. s. 96 Bir süreç zayıf veya kovaryans durağan ise.Bu durumda. MA(q) süreci için otokorelasyon fonksiyonu..2.e.. ⎧(θ k + θ k +1θ1 + θ k + 2θ 2 + . 1. θ q ) ’ nun herhangi bir değeri için MA(q) süreci kovaryans durağan 96 olarak ifade edilir. s. + θ q2 ρk = ⎨ ⎪ 0 ⎪ ⎩ k = 1.. γ 0 = σ e2 (1 + θ12 + θ 22 ) γ 1 = σ e2 (θ 1 + θ 1θ 2 ) γ 2 = θ 2σ e2 γ 3 = γ 4 = . q (1..87)’ de ifade edildiği gibi...98) (θ 1 .. Yt ile Yt+k arasındaki kovaryans gözlemlerin tarihi olan t’ ye değil..97) MA(2) sürecindeki denklem (1.e.11. = 0 (1.86) ve (1. Karma Otoregresif Hareketli Ortalama Süreci (Autoregressive Moving Average Process-ARMA) Amprik çalışmalarda araştırmacının karşılaştığı durumlardan birisi veri üretme sürecini teşhis etmek ve sonrasında zaman serisi verilerinin gerçekleşmelerini kullanarak karşılık gelen istatistiksel modeli tanımlamaktır. 97 Sevüktekin ve Nargeleçekenler..2. (1. gözlemlerin zaman ayırımı uzunluğu olan k’ ya bağlıdır. Burada otokorelasyon fonksiyonu q gecikmeden sonra sıfırdır.

.g.e. dereceden olmak üzere ARMA(p.101) Bu sonuç ayrıca durağanlık için gerekli koşulu da belirtir. Yt = δ + φ1Yt −1 + .. 535.11. Yt’ nin ortalaması.q) olarak tanımlanır ve şu şekilde gösterilir 99 . s.. Bu durumda zaman serisi hem otoregresiflik hem de hareketli ortalama bileşenlerini aynı anda içerebilir. s. Denklem (1.e. + θ q et − q (1.. φ1 + φ 2 + . Yt = δ + φ1Yt −1 + et + θ1et −1 (1... − φ p ) (1. Bir zaman serisi verileri için hem otokorelasyon hem de kısmi otokorelasyon fonksiyonları belirli bir gecikmede kesilmeyerek sıfıra doğru çok yavaş hareket edebilir. + θ q 0 μ= δ (1 − φ1 − . 535.g.103) Eğer δ = 0 ise özdeş olarak seri Yt ortalamadan sapma formunda ise sürecin varyansı. hata terimi et.1. 1. E (Yt ) = μ = δ + φ1 μ + .1) Sürecinin Özellikleri (1. + φ p 〈1 koşulunun sağlanması gerekir 100 .1)’ dir. Yani.100)’ ün beklenen değeri alındığında.100) Burada kesme terimi δ .. hem de MA bileşenleri p.3..102) En basit karma otoregresif hareketli ortalama süreci ARMA(1. E(et) = 0 ve Var (et ) = σ e2 ile korelasyonsuz rassal değişkenlerdir (Süreç durağan ise ortalama μ ’ ye eşittir).. a.. ARMA(1.. + φ p μ + 0 + θ 1 0 + .Bir model için hesaplanan otokorelasyonlar ( ρ k ) ileri gecikmelerde sıfıra doğru bir azalma gösterir ancak kısmi otokorelasyonların hesaplanmasında çok kısa süreli gecikmelerde kesilme oluyorsa otoregresif sürecin daha baskın olduğu söylenir. Başka bir ifadeyle zaman serisi modeli hem AR. Pindyck ve Rubinfeld. γ 0 = Var (Yt ) = E (Yt − μ ) 2 99 100 Pindyck ve Rubinfeld. + φ p Yt − p + et + θ 1et −1 + . ve q. 37 .. a.

. γ k sırasıyla. γ0 = (1 + θ12 − 2φ1θ1 ) 2 σe (1 − φ12 ) (1. γ 1 = E (Yt −1Yt ) = E[Yt −1 (φ1Yt −1 + et + θ1et −1 )] ⎛ (1 + φ1θ1 )(φ1 + θ1 ) ⎞ 2 ⎟σ e =⎜ ⎜ ⎟ 1 − φ12 ⎝ ⎠ = φ1γ 0 + θ 1σ e2 (1.107) γ k = φ1γ k −1 k≥2 Otokorelasyon fonksiyonu...g. γ 2 . Pindyck ve Rubinfeld.105) γ 2 = E (Yt − 2Yt ) = E [(Yt − 2 (φ1Yt −1 + et + θ1et −1 )] = φ1γ 1 ve (1.106) (1.104) elde edilir 101 . Bu ifade de et-1.108) (1. s.109) ρ k = γ k / γ 0 = φ1 ρ k −1 olur 102 . Yt-2 veya et-2 ile korelasyonlu değildir. γ 0 (1 − φ12 ) = σ e2 (1 + θ 12 − 2φ1θ 1 ) ve φ1 < 1 ise varyans. 535.γ 0 = E (φ1Yt −1 + e t +θ1et −1 ) 2 = φ12 γ 0 + 2φ1θ1 E (Yt −1et −1 ) + σ e2 + θ12σ e2 Bu ifade de.e. ρ1 = γ 1 (1 + φ1θ1 )(φ1 + θ1 ) = γ0 (1 + θ12 + 2φ1θ1 ) k≥2 (1.. a. s.g. Kovaryanslar ise γ 1 . 536. Yukarıdaki ifade düzenlendiğinde.e. E (Yt −1et −1 ) = E [(φ1Yt − 2 + et −1 + θ1et − 2 )et −1 ] = E (et2−1 ) = σ e2 ile tanımlanır. 38 . a. 101 102 Pindyck ve Rubinfeld.

Homojen Durağan Olmayan Süreç (Autoregressive Integrated Moving Average Process-ARIMA) Seriler durağan sürece sahip olduğu varsayımından hareketle AR.. bir gecikmeden sonra AR bileşeninin etkisiyle otokorelasyon fonksiyonu azalan bir davranış sergiler. s.112) şeklindedir. q sürecin hareketli ortalama kısmının belleğidir. k ≥ q+1 için otokorelasyon fonksiyonu ve kovaryansları pür otoregresif sürecin özelliklerini gösterir 103 . Böyle zaman serilerine entegre süreç adı verilir.. Ancak gerçek hayattaki zaman serilerinin çoğu zaman boyunca değişen belirli bir stokastik sürecin özelliklerini taşıması nedeniyle durağan değildir 104 . γ k = φ1γ k −1 + φ 2 γ k − 2 + . 1. k ≥ q+1 (1.g.3..4.. Yt = φ1Yt −1 + . ∆Yt = Yt .Yt-1 103 104 (1. ARMA(p. 228.. 105 Johnston ve Dinardo.1) süreci AR ve MA bileşenlerinin bir kombinasyonudur.e.113) Pindyck ve Rubinfeld. 39 .. a. a. + φ p γ k − p Otokorelasyon fonksiyonu.2. Pindyck ve Rubinfeld.ARMA(1.e. 1.g.e.11. MA ve ARMA süreçleri yukarıda ifade edilmiştir..11. 537. Ancak bu zaman serilerini durağanlaştırmak için serinin bir veya daha fazla farkını almak suretiyle dönüştürme işlemi gerçekleştirilebilir. + θ q et − q (1.111) ile gösterilebilir. + φ p Yt − p + ∆d Yt + et + θ 1et −1 + . 538. MA süreci bir dönemlik belleğe sahip olduğu için.110) ρ k = φ1 ρ k −1 + φ 2 ρ k − 2 + . d=1 için. Bu nedenle otokorelasyon fonksiyonu hem AR hem de MA sürecinin özelliklerini birlikte gösterir. Genel ifadesi.g. s.q) Sürecinin Özellikleri Daha yüksek dereceden süreçler için. Burada ∆d entegrasyon işlemi anlamına gelir 105 . ARMA(p. a. s.q) sürecinin kovaryansı.. + φ p ρ k − p k ≥ q+1 (1.

19. 270. ∆2 Yt = ∆(YtYt-1) = Yt . d. q değerlerinin seçimidir. Jenkins G. s. Bunun için regresyonun hata terimlerinin korelogramı incelenir.E. Introduction to Econometrics. Box G. Aşama: Belirlenme Bu aşamada uygun p. Yöntem dört aşamadır 108 : 1. Aşama: Tahmin Birinci aşamadaki değerlendirmeler ışığında belirlenen ARIMA modeli tahmin edilir. Ekonometri. Box. zaman serisi verilerinin analizinde en yaygın kullanılan yöntemlerden biridir 106 . Avcı Ofset. a. q değerleri belirlenir. Bunun için serinin korelogramı çizilir.12. Serinin korelogramından MA(q). Eğer otokorelasyon fonksiyonu herhangi q zirveye sahip ve ondan sonra kesintiye uğruyor ise modelin q mertebede MA(q).e. İstanbul. s. 108 Recep Tarı. 2005. Bir seride bu değerlerin bulunmasında Box. Aşama: Uygunluk Testi Bu aşamada tahmin edilen regresyonun (ARIMA modelinin) incelenen seriye uygun olup olmadığı araştırılır.. Kalıntılar beyaz gürültü (temiz dizi) özelliğini gösteriyorsa yani sabit bir ortalama ve varyansa sahipse modelin uygunluğuna karar verilir.114) 1.P. Time Series Analysis: Forecasting and Control. 429-430. kısmi otokorelasyon fonksiyonu herhangi p zirveden sonra kesintiye uğrayıp sıfırlanıyorsa modelin bir AR(p) olduğu veya her iki fonksiyonda aşamalı olarak zirveye ulaşıyor ve ondan sonra aynı tarzda azalıyorsa modelin ARMA(p. 40 . 3.. d=2 için. Holden Day.2Yt-1 + Yt-2 (1. 106 107 Maddala.Jenkins (BJ) Yöntemi Box.q) olduğu söylenir 109 . Zaman serisinin modelini kurmada ortaya çıkan problem.Jenkins yaklaşımı. M.olur. 2. s. 109 Kutlar. s. 1976.q) süreçlerinden hangisine uygun olduğu tespit edilir. AR(p) veya ARMA(p. d. Box-Jenkins yöntemi 107 durağan zaman serilerinin modellemesinde kullanılır.Jenkins yöntemi uygulanmaktadır. en uygun p. 542.g. San Francisco.

Durağan modeller için otokorelasyon ve kısmi otokorelasyon fonksiyonlarının teorik davranışı Tablo 1. Zaman Serileri Analizi.4 ACF ve PACF’ nin Teorik Davranışları Model Otokorelasyon Fonksiyonu (ACF) AR(p) MA(q) ARMA(p. 41 . Kaynak: Sevüktekin ve Nargeleçekenler. s.4’ te gösterilmektedir. Tablo 1.4. Aşama: Öngörü Tahmin edilen ARIMA modeli ile öngörü yapılmaktadır. 168.q) Kısmi Otokorelasyon Fonksiyonu (PACF) Azalarak kaybolur* q gecikme sonra kesilir Azalarak kaybolur ve q gecikme sonra kesilir p gecikme sonra kesilir Azalarak kaybolur Azalarak kaybolur ve p gecikme sonra kesilir * Azalma (yaklaşık olarak) üstel (geometrik) veya bir sinüs dalgası şeklinde olabilir.

Zaman serileri analizinde. Değişkenler arasında anlamlı bir ilişki yoksa bile anlamlı bir ilişki varmış gibi görünür. “Türkiye’de Enflasyon ve Ekonomik Büyüme İlişkisi (1924-2002)”. Bir zaman serisinin ortalaması. Bu nedenle.. zaman serileri ile çalışırken. a. varyansı ve kovaryansı zaman içinde sabit kalıyorsa o serinin durağan olduğu söylenir. H. a. Sayı: 3.İKİNCİ BÖLÜM ZAMAN SERİLERİNDE DURAĞANLIK ANALİZİ Zaman serisi verileri kullanılan çalışmalarda serilerin durağan (stationary) olmaları önemlidir. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. s. Bundan 1 2 Enders. Terzi. (2004). oluşturulacak regresyonun sonuçları gerçekçi olmamaktadır ve durağan olmayan (nonstationary) serilerin kullanılması regresyona tabi tutulan değişkenler arasında sahte (spurious) ilişkiye neden olur. 3 Gujarati. 797. Bu da serilerin belli bir değere yaklaşmasını yani durağanlığını engeller.1) Gecikme mesafesine bağlı kovaryans: γ k = E [(Yt − μ )(Yt − k − μ )] (bütün t değerleri için) k:gecikme mesafesi Bir durağan zaman serisinde ard arda gelen iki değer arasındaki fark zamanın kendisinden kaynaklanmamakta. s. Bu durumda standart t istatistikleri ve R2 değerleri olduğundan daha yüksek çıkar 1 .e.g. 59-75. 171. durağan olmayan serilerle çalışıldığında.g. sadece zaman aralığından kaynaklanmaktadır. öncelikle serilerin durağanlığının test edilmesi gerekmektedir 2 . Gazi Üniversitesi. 42 . s. Bu sebeplerden ötürü zaman serileri ile çalışıldığında ilk aşamada serilerin durağanlık analizlerinin yapılması gerekmektedir. Ayrıca durağan olmayan serilerde oluşan geçici bir şok kalıcı belleğe neden olur. Herhangi bir Yt serisinin durağan olma şartları şu şekilde özetlenebilir 3 : Sabit aritmetik ortalama Sabit varyans : E (Yt ) = μ : Var (Yt ) = E (Yt − μ ) 2 = σ 2 (2.e.

e.e. 2. 805. Gujarati. 43 . Yt serisi 1 farkı alınınca durağan oluyorsa seri 1.g. Genel olarak seri d kez farkı alınınca durağan oluyorsa seri d. Ancak gerçek dünyadaki zaman serilerinin çoğu durağan değil ve dolayısıyla serilerin ortalaması zamanla değişmektedir. s.g.e. Durağan olmayan seriler birim kök (unit root) içerirler. a.Serinin korelogramının incelenmesi. Zaman serilerinin uygun bir modele oturtulabilmesi için bu serilerin önce durağan hale getirilmesi gerekir 4 . Bir serinin durağan olup olmadığını anlamanın iki yolu vardır 6 : 1.1 Durağan Bir Zaman Serisi Grafiği Kaynak: Maddala. dereceden durağandır denir ve I(1) olarak gösterilir. 215. Şekil 2. a. 252. s. Bu koşullardan birisi sağlanmadığında serinin durağan olmadığı söylenir.Birim kök testleri uygulanması.g. dereceden durağandır denir ve I(d) ile gösterilir 5 . 6 Johnston ve Dinardo. a. s. 529. Introduction to Econometrics.dolayı serinin ortalaması zamanla değişmemektedir. 4 5 Kutlar. Bir serideki birim kök sayısı serinin durağan olana dek alınması gereken fark sayısına eşittir. s.

Baltagi. durağan olmayan bir zaman serisine göre regresyonu oluşturulduğunda standart t ve F sınamaları sınama süreçleri geçerli değildir 9 . Regresyon çıktılarına bakıldığında R2 yeterince yüksek ve t istatistikleri anlamlıdır.1. 2003. Korelogram.Şekil 2. s.e.2 Durağan Olmayan Bir Zaman Serisi Grafiği Kaynak: Maddala. Durağan olmayan bir zaman serisinin. s. Introduction to Econometrics. fakat DW (Durbin Watson) istatistik değeri küçüktür.W. 44 . s. 2. A Companion to Theoretical Econometrics. (1974). R2>DW ise tahmin edilen regresyonun sahte olduğundan şüphelenmek için gevşek bir kuraldır. Durağanlık Analizi: Korelogram Testi Örneklem otokorelasyonlarının. Newbold. 10 Sevüktekin ve Nargeleçekenler. 557. a. a.2. Sayı: 2. Journal of Econometrics. P. 9 Enders. kısmi korelasyonların ve Q istatistiklerinin birlikte hesaplattırıldığı özellikle k sayıda gecikmenin serinin istatistiksel olarak anlamlı bir katsayı üretip üretmediğini korelogram vasıtasıyla takip etmek mümkündür 10 . 530. “Spurious Regressions in Econometrics”. 241. UK.g. 171. 111-120. Sahte (Spurious) Regresyon Zaman serisi kullanarak oluşturulan regresyonda durağan olmayan serilerin kullanılması. yapılan tahminde sahte (spurious) regresyonu ortaya çıkarır 7 . otokorelasyon fonksiyonunun seçilen gecikme sürecinde tahmin edilen veya hesaplanan değerini AC ile gösterilen sütunda belirtir. s. C. Blackwell Publishing.e.J. Fakat sonuçların bir ekonomik anlamı bulunmamaktadır. Granger.g. 2. s. Granger ile Newbold’ un önerdikleri gibi 8 . Eğer seri belirli bir ortalama 7 8 Badi H.

a. seçilmiş anlamlılık düzeyinde ki-kare tablosundaki kritik Q değerini aşarsa bütün örneklem otokorelasyonlarının sıfır 11 12 Sevüktekin ve Nargeleçekenler. Berlin Heidelberg. Bu amaçla geliştirilen farklı Q istatistikleri söz konusudur. 2.e. 2008.Se ACF ( k ) ) ve ± (t t . Econometrics.g. Otokorelasyon katsayılarının anlamlılık testleri Q istatistikleri ile gerçekleştirilir. SePACF ( k ) kısmi otokorelasyon katsayısının standart hatasıdır12 . Burada tt 0.e. Sevüktekin ve Nargeleçekenler. 27.1.e. 241.Se PACF ( k ) ) güven sınırlarını göstermektedir. 13 Tsay. a. Baltagi.05 anlamlılık düzeyinde t tablo değeri (1.2) Bu test istatistiğinin istatistiksel olarak anlamlı olup olmadığını anlayabilmek için k serbestlik derecesi ile ki-kare tablo değeri karşılaştırılır 15 . Özellikle bu istatistiklerden en fazla kullanılan BoxPierce Q istatistiği ve bu istatistiğin orta sayıdaki veriler için nispeten zayıf olması nedeniyle geliştirilen Ljung-Box Q istatistiğidir. s. 358. a.96). Springer-Verlag. a. 15 Badi H. İstatistiksel olarak anlamlı otokorelasyonların varlığı serinin durağan dışılığını yansıtır11 . s. 229. yukarıya veya aşağıya doğru eğilimliyse otokorelasyon fonksiyonunun korelogramı yüksek bir değerden başlayıp yavaş yavaş sönüyorsa bu serinin durağan olmadığı düşünülür. 45 . AC sütunu sıfıra ne kadar yakınsa söz konusu zaman serisi için durağanlık veya temiz dizi olma özelliği daha fazla ağırlık kazanır.etrafında dalgalanmıyorsa.g. Korelogramda otokorelasyon ve kısmi otokorelasyon grafiklerinde kesikli çizgi ± (t t . Ekonometri paket programı Eviews’ ta kullanılan Q istatistiği de Ljung-Box Q istatistiğidir. Test istatistiği tablo değerinden küçükse Q istatistik değerinin anlamlı olmadığı yani serinin durağan olduğu sonucuna varılır.g.g. Bu istatistik şu şekilde hesaplanır 14 . Se ACF (k ) otokorelasyon katsayısının standart hatası. 392. Eğer hesaplanan Q değeri. s. s. 14 Tarı.e. s. Q İstatistikleri: Portmanteau Testleri Q istatistikleri bir grup otokorelasyon katsayısının sıfırdan anlamlı bir şekilde farklı olup olmadığını test etmeye yarayan bir istatistiktir13 . ACF (k ) 2 2 LB =n (n+2) ∑ ≈ χm n−k k =1 m (2.2.

olduğunu ifade eden sıfır hipotezi reddedilir ve bunların en azından bazılarının önemli olduğu söylenebilir.3 Durağan Olmayan Bir Seri Korelogramı Şekil 2.4 Durağan Bir Seri Korelogramı 46 . Şekil 2.

Gerçekte durağan bir zaman serisinde. Örneğin basit bir pür rassal yürüyüş serisi Yt = Yt −1 + et (2.e. Daha sonra bu regresyondan elde edilen kalıntılar üzerinde analizler yapılır. Kim. serinin sahip olduğu deterministik trend etkisiyle ortalamasının değişmesi.5) 16 Maddala G. Bir zaman serisinin sahip olduğu deterministik trend yapısı zaman yolu grafiği kullanılarak ortaya konulabilir. a. 167. deterministik trend yoksa stokastik trend olması muhtemeldir. S ve I.g. 4. zaman serisi modeline trend bir regresör olarak ilave edilerek gerekli analizler yapılır. Burada Yt-1 stokastik trend.e. 17 Gujarati. seri trend (zaman) üzerine regrese edilir. Yt − Yt −1 = et (1 − L)Yt = et ∆Yt = et (2. 821. a. et ~ IID(0.g. Cambridge University Press. Trend Durağanlık ve Fark Durağanlık Durağan olmayan zaman serilerinde durağan dışılığın nedenleri serilerdeki deterministik trend veya stokastik trenddir. zaman serisini durağan dışı gösterir. Bu durağanlaştırma işlemi fark alma olarak tanımlanmaktadır. 47 .4) (2. Unit Root Cointegration and Structural Change. İkinci yaklaşımda ise. σ 2 ) durağan stokastik olarak tanımlansın. σ 2 )’ dir.2. Trend durağan olmayan süreçler için durağanlaştırma iki temel yaklaşımla gerçekleştirilmektedir16 . 1998 s. 18 Enders. Yt = μ + βt + et bileşendir 17 . durağan olmayan zaman serisi için kurulacak regresyon denkleminde. t deterministik trend. s. Birinci yaklaşım.3. Durağan olmayan zaman serisindeki stokastik trend yapısı dışlanarak seri durağanlaştırılır. Eğer durağan olmayan zaman serisinde. Cambridge.3) Burada Yt zaman serisi. Modelin her iki tarafında birinci fark alındığında varsayım gereği durağan olmayan Yt serisi durağan hale gelecektir 18 . s. et ~ IID(0. M.

s. s.4. 2. Genişletilmiş Dickey Fuller (ADF) ve Phillips-Perron (PP) birim kök testleridir. Econometric Methods. 48 .e. 221. Harris. a. I. değişkenin bir 19 20 Johnston ve Dinardo. s. Durağanlık Analizi: Birim Kök Testi Bir değişkenin durağan olup olmadığını veya durağanlık derecesini belirlemede kullanılan en geçerli yöntem birim kök testidir 20 . birim kök içermediği (durağan olduğu) alternatif hipotezine karşı sınamadır 21 . 2. 802.5 Trend Durağan ve Fark Durağan Seriler Kaynak: J. Londra. Johnston ve J. Şekil 2. Printice Hall.e. 1995. Dinardo. Dickey-Fuller (DF) Testi Dickey Fuller (DF) yaklaşımı. Uygulamada en fazla kullanılan birim kök testleri Dickey Fuller (DF). ADF-GLS (Nokta Optimal) ve Ng-Perron birim kök testleri de kullanılmaktadır. 21 R. Bir zaman serisinin uzun dönemde sahip olduğu özellik. Using Cointegration Analysis in Econometric Modelling. 28. Gujarati. 221. a.4. Bu testlerin yanı sıra KPSS (Kwiatkowski-Phillips-SchmidtShin).g.Bu fark alma işlemi ile zaman serisi stokastik bileşenden arındırılarak hata teriminin özelliklerini alması sağlanır 19 . s. D.g.1. serinin birim kök içerdiği (durağan olmadığı) boş hipotezine karşı.

ilgili hipotezler durağan olmama durumunu ifade eder.6) şeklinde ifade edilir. Burada ut kalıntı terimidir. Yt değişkeninin bu dönemde aldığı değerin geçen dönemdeki değeri olan Yt-1 ile ilişkisi.7) şeklini almaktadır. Bunun için uygulanan test DickeyFuller (DF) testidir. ρ = 1 olduğunda ϕ = 0 olacaktır ve böylece ΔYt = Yt − Yt −1 = u t olacağından.önceki dönemde aldığı değerinin.e. Yt serisinin birinci farkları durağan olacaktır 23 . Bu model birinci dereceden otoregresif AR(1) modelidir. Bu durumda artık sıfır hipotezi ϕ = 0 olarak tanımlanır. Bu amaçla geliştirilen birim kök testi ile serilerin durağan olup olmadıkları belirlenebilmektedir. Bu testte bilinen t istatistiği.e. 814. Eğer ρ katsayısı bire eşit bulunursa birim kök sorunu (durağan olmama durumu) ortaya çıkmaktadır ve model Yt = Yt −1 + u t (2. Bu bir önceki dönemde iktisadi değişkenin değerinin ve dolayısıyla o dönemde maruz kaldığı şokun olduğu gibi sistemde kalması anlamına gelir. geçmiş dönemlerdeki şoklar belli bir süre etkilerini sürdürseler de. Gujarati.g.g.6)’ ya göre H0: ρ = 1 ve denklem (2. bu etki giderek azalacak ve kısa bir dönem sonra tamamen ortadan kalkacaktır 22 . a. Yt = ρYt −1 + u t (2. Denklem (2. τ (tau) istatistiği (DF-test istatistiği) 22 23 (2.6) nolu denklem başka bir biçimde şu şekilde de yazılabilir: ΔYt = ( ρ − 1)Yt −1 + u t = ϕ Yt-1+ ut (2. Eğer ρ katsayısı birden küçük çıkarsa. 49 . bu dönemi nasıl etkilediğinin belirlenmesiyle ortaya çıkarılabilir. serinin her dönemde aldığı değerin daha önceki dönemlerdeki değerleriyle regresyonunun bulunması gerekmektedir.9) Tarı. s. Bu şokların kalıcı nitelikte olması serinin durağan olmaması ve zaman içinde gösterdiği trendin stokastik olması anlamına gelir. Bu nedenle serinin nasıl bir süreçten geldiğini anlamak için. 393-394. a. s.8) ΔYt = Yt − Yt −1 ’ dir.8)’ e göre H0 : ϕ = 0 olup. (2.

Institute Of Economics Aarhus School of Business. ˆ Dickey Fuller testinde kullanılan yukarıdaki üç model için sırasıyla τ . İstanbul.e. s. H0 hipotezi reddedilemez ve serinin durağan olmadığı (birim kök içerdiği) sonucuna varılır 26 . “Distribution of the Estimators for Autoregressive Time Series With a Unit Root”. s. 817. “Short and Long Run Elasticities in Energy Demand: A Cointegration Approach”. Dickey-Fuller testinde kullanılan başlıca regresyon kalıpları şunlardır: Sabit terimsiz model Sabit terimli model Sabit terimli ve trendli model : ΔYt = ϕYt −1 + u t : ΔYt = β 0 + ϕYt −1 + u t : ΔYt = β 0 + β1t + ϕYt −1 + u t (2. 27 Gujarati. 2. s. No. dolayısıyla belli bir zaman sürecinde stokastik (olasılıklı) olarak değişen trend etrafında dağılırlar.e. Eğer τ istatistiği mutlak değerce ( τ ) MacKinnon kritik değerinin mutlak değerinden küçükse.13) bu modele DF sınaması uygulanırsa. Ekonometriye Giriş.e.10) (2. (1979). s. a. 387. Sayı: 18.A.g. 182.12) Burada t zaman ya da genel eğilim değişkenidir. D.olarak adlandırılır ve τ istatistiklerinin değerlendirilmesinde bilinen t testi yapılamaz (çünkü hesaplanan t değeri büyük örneklerde bile t dağılımına uymaz) 24 . Sayı: 74. W. Bir serinin Enders. 29 Bentzen Jan ve Engsted Tom.A.g. Birçok iktisadi zaman serisi durağan sürece sahip olmazlar. dereceden bütünleşik (entegre) olduğu söylenir ki bu onların otoregresif yapılarının bir birim köke sahip olduğu anlamındadır. 427-431. 26 Tümay Ertek. s. 366. Fuller. (1992).g. 28 Enders.11) (2. Bu nedenle τ istatistiği MacKinnon kritik değerleri ile karşılaştırılır. τˆμ ve τˆβ istatistikleri kullanılır 28 . τ (tau) istatistiklerinin kritik değerleri Dickey ve Fuller tarafından Monte Carlo benzetimleriyle tablolaştırılmıştır 25 . Eğer ut hata terimi ardışık bağımlı ise kullanılacak regresyon modeli aşağıdaki gibidir: ΔYt= β 0+ β 1t+ ϕ Yt-1+ α i ∑ ΔYt − i +ut i =1 m (2. a. Böyle süreçlerin 1. Dickey. 25 24 50 . s. 182. buna Genişletilmiş Dickey Fuller (ADF) sınaması adı verilir 27 . a. Beta Yayınları. Journal of the American Statistical Association. 1996. Bu çeşit durağan olmama durumu tüm değişkenlerin birinci farklarının alınmasıyla sıklıkla ortadan kaldırılır 29 .

g. Φ1 ve Sınaması τˆμ Test İstatistikleri Birim kök sınamasında ele alınan üç farklı modeldeki katsayıların birlikte anlamlılığının testine izin veren bir test olan Φ testi. boş ve alternatif hipotezler bu şekilde olmaktadır. s.1. Böylece durağan olmayan bir seri farkları alınarak durağan hale getirilir 30 . a. Alternatif hipotezin ϕ <0 olması nedeniyle kritik değerler negatiftir 32 . τ Sınaması Bir test istatistiği ve uygun bir alternatif seçerken.g.4. s. Eğer seriyi durağan yapmak için iki defa fark almak gerekiyorsa (yani farkın farkını almak gerekiyorsa) I(2) ve d fark almak gerekirse I(d) olarak yazılır. 51 . s. Durağan seriler bir şoktan sonra ortalamasına geri döner. Bir bütünleşik zaman serisi stokastik bir trende ya da bir birim köke sahiptir. ΔYt= ϕ Yt-1+ut (2. Dickey-Fuller tarafından 30 31 Tarı.14) olur.4. zaman serilerinin niteliği göz önüne alınmalıdır. 2. 227-228-229. 405. ρ =1 ise yani birim kök varsa ϕ =0 olur. Kesmesi olmayan Yt= ρ Yt-1+ut ρ =1 olan AR(1) modeli için.1. 32 Patterson.g.e.birinci farkı durağan ise bu seriye birinci dereceden bütünleşik seri denir ve I(1) ile gösterilir. ˆ 2. Durağan olmayan bütünleşik seriler. Ancak bütünleşik zaman serileri uzun dönemde bile şok öncesi düzeylerine geri dönemezler 31 .2. modelin her iki yanından Yt-1 çıkarıldığında ve ϕ = ρ -1 tanımı yapıldığında.1.e. a.e. H0 : ϕ =0 ⇒ Yt= Yt-1+ut ve seri I(1) H1 : ϕ <0 ⇒ ρ <1 DF sınamasında sabit terimsiz modelde. zaman serilerindeki herhangi bir şokun sürekli olacağının göstergesidir. Patterson. 210. a.

36 ΔYt= β 0+ ϕ Yt-1+ut idi. Yt= β 0+ ρ Yt-1+ ut Bu ifade yeniden ΔYt= β 0+ ϕ Yt-1+ut (2. Dolayısıyla ˆ eğer Yt’ nin ortalaması sıfırdan farklı ise τ testi için geçerli regresyon ΔYt= ϕ Yt-1+ut uygun bir başlangıç noktası değildir. uzun dönemde Yt = β 0 /(1 − ρ ) olacaktır. a. Bu regresyon için uygun boş hipotez 35 . s.g. 2007. β 0 = 0 ve ϕ = 0 olması halinde ΔYt= ut yani Yt -Yt-1= ut . Bu regresyon kısıtlayıcıdır. Çünkü ρ <1 ise ut’ nin beklenen değeri sıfıra eşitlendiğinde. 37.e. Bu ifade β 0 ≠ 0 olduğunda sıfırdan farklıdır. Geçerli regresyon şöyle olur. τˆ testi için geçerli hipotez ΔYt= ϕ Yt-1+ut şeklinde ifade edilmiştir. H 0 : β 0 = 0 ve ϕ = 0 33 34 Hilal Bozkurt. Geçerli regresyon kesme içerecek şekilde genişletilmelidir. 35 Patterson. 230.15) (2. Bursa. Patterson. Çünkü durağan bir süreç sık sık ortalamasını aşağıdan ve yukarıdan kesmektedir. Önceden yürüyüşün ne yönde olacağını bilmek mümkün değildir. Bu durum özellikle alternatif hipotez altında kısıtlayıcıdır. H 0 : β 0 = 0 ve ϕ = 0 olmaktadır. Dolayısıyla Yt eşit olasılıkla pozitif veya negatif bir yürüyüş sergileyebilir. Çünkü hem boş hipotez hem de alternatif hipotez altında Yt sıfır ortalamaya sahiptir. s. 230.16) şeklinde yazılabilir. kısıtlı ve kısıtsız modellerin karşılaştırılmasına yönelik bir F istatistiğidir 33 .e.geliştirilmiş olup. Bu şekilde alternatif hipotezin sıfırdan farklı bir ortalamaya sahip olmasına olanak tanınmış olur 34 . Burada ϕ = ρ -1 olarak tanımlanır. 52 . Ekin Kitabevi. Bu ifade Yt =Yt-1+ ut yani pür rassal yürüyüş sürecidir. s.g. yani kayma yoktur. a. Zaman Serileri Analizi. Burada geçerli regresyon alternatif hipotez altında Yt’ nin sıfırdan farklı bir ortalamaya sahip olmasına olanak tanınmış olur. Bu boş hipotez altında Yt pür rassal yürüyüş 36 tarafından yaratılmaktadır.

a. 230.e. 40 Patterson.g. DF Φ1 sınaması kullanılarak birleşik boş hipotez testi uygulanır.e. s. s. Pür rassal yürüyüş sürecine kesme terimi eklenerek.4. Eğer verilerde trend varsa τˆ ve τˆμ geçerli bir başlangıç noktası değildir. Yt= β 0 +Yt-1 + ut şeklini alır. 2. ut’ nin belirli gerçekleşmesi ne olursa olsun Yt-1 ile kıyaslandığında Yt’ deki değişme olacaktır.g. uzun dönemde Yt bir sabit sayı olan β 0 /(1 − ρ ) ’ a doğru yönelme eğilimindedir 40 . β 0 kadar 53 . Gerçekte kayan rassal yürüyüş biçimsel olarak devre dışı bırakılmasa da ϕ = 0 iken β 0 ≈ 0 olması beklenir. τ ve τˆμ için birim kökün alternatifi sırası ile Yt= ρ Yt-1+ut ve Yt= β 0+ ρ Yt-1+ ut’ de ρ <1 olmasıdır. 232.1.e. a. a.17) Bozkurt. 39 Patterson. β 0 = 0 reddedilmemiş olduğundan kesme içermeyen en kısıtlı modele (Yt= ρ Yt-1+ut ) geçmek mümkündür 39 .3. s. Bu alternatif hipotez altında üç olasılık söz konusudur: H 1 : β 0 ≠ 0 ve ϕ ≠ 0 (durağan) H 1 : β 0 ≠ 0 ve ϕ = 0 (kayan rassal yürüyüş) 38 H 1 : β 0 = 0 ve ϕ ≠ 0 (durağan) Burada β 0 = 0 ve ϕ = 0 ya da β 0 ≠ 0 / β 0 = 0 ve ϕ <0 olarak beklenir. Aksi halde seride gözle görülür bir trend olacaktır ve bu durumda geçerli olduğu ileri sürülen hipotez doğru başlangıç noktası olmayacaktır. Ancak bu modellerde trend yaratmak için bir mekanizma yoktur. Daha uygun geçerli regresyon. Eğer boş hipotez ( H 0 : β 0 = 0 ve ϕ = 0 ) reddedilmezse. Burada β 0 bir kayma terimidir. Φ 3 ve Sınaması τˆβ Test İstatistikleri τˆ ve τˆμ test istatistiklerinin alternatif hipotezlerindeki modeller ekonomik ˆ zaman serilerinin tipik özelliği olan trend davranışını içermemektedir.g. 38.H 1 : β 0 ≠ 0 ve/veya ϕ ≠ 0 olacaktır 37 . ΔYt= β 0+ β 1t+ ϕ Yt-1+ut 37 38 (2.

Boş hipotez. 54 . β 1 . Burada ϕ = ρ -1’ dir. β 1 . a. Φ 3 ve sınaması τˆβ test istatistikleridir. β 1 =0 olması nedeniyle deterministik trend yoktur anlamına gelmektedir. ϕ ) = ( β 0 .0) birim kök ve deterministik trend var. β 1 . Düzeyde bu durumun ortaya çıkması pek muhtemel değildir. Bu sıfır hipotezi. Bu hipoteze göre ΔYt= β 0+ β 1t + ut’ dir. Bir test istatistiği ve uygun alternatif seçimi yapılırken. Bu durum fark entegre edildiğinde Yt’ nin düzeyinin β 0t cinsinden bir terim ve β 1t 2 cinsinden bir terim içereceği anlamına gelir. Yani Yt deterministik bir trend etrafında durağandır. s. ϕ ) birim kök yok. H 1b : ( β 0 . Geriye H 1a ve H 1c kalmaktadır. H 1a ’ da deterministik trend vardır. Bu alternatif hipotezlerden sadece biri birim köklüdür. H 0 : ( β 0 .0. Bu durumda boş hipotezi reddetmeye yönelik sadece H 1a kalmaktadır. H 1c ’ de deterministik trend yoktur. ϕ = 0 olması nedeniyle birim kök vardır. β 1 . Bu şekilde alternatif hipotezlerden herhangi birinin doğru olması nedeniyle H 0 reddedilebilir. deterministik trend var. H 1b : ϕ = 0 ve β1 ≠ 0 . H 1c : ( β 0 . ϕ ) = ( β 0 . β1 . 233. Eğer serinin zaman yolu grafiğinden deterministik trend içerdiği açıkça gözleniyorsa H 1c pek muhtemel değildir. ϕ ) = ( β 0 .0. ϕ ) = ( β 0 .g. serinin niteliği göz önüne alınmalıdır.olacaktır 41 .e.0) şeklinde yazılabilir. Seride açıkça bir trend yoksa ve alternatif hipotez altında ortalama sıfırdan farklı ise Φ1 41 Patterson. Bu iki alternatif hipotez birim kökü reddetme açısından birbirine benzemekte ancak deterministik trend açısından birbirinden ayrılmaktadır. Örneğin seride bir trend mevcutsa. β 1 . uygun başlama noktası kesme ve deterministik trend içeren geçerli regresyon. Bu boş hipotez üç nedenden biri ile reddedilebilir: H 1a : ( β 0 . Çünkü H 1c ’ de trend yaratacak bir mekanizma yoktur. ϕ ) birim kök ve deterministik trend yok.

D. Alternatif olarak Patterson.21) olacak ve vt ile vt-1’ in k>1 için otokorelasyonları. Sıfırdan farklı otokorelasyonlar var ise AR modelinin derecesi arttırılabilir45 .e. r kısıtların sayısıdır 44 . s. modelin kalıntılarının otokorelasyonu incelenerek yardım alınabilir. s. Sayı: 49. SSRr kısıtlı denklemin kalıntı kareler toplamı. Yt = μ + φ1Yt −1 + φ 2Yt − 2 + . 45 Patterson. (1981).A Dickey ve W.19) olmasına rağmen AR(1) modeli. + φ p Yt − p + ε t (2.. “Likelihood Ratio Statistics for Autoregressive Time Series with a Unit Root” Econometica..18) Burada. s.4. 37-38. DF Testleri İle Birleşik Hipotez Testi Dickey ve Fuller 43 çalışmalarında β 0 .. 1057-1072. 43 42 55 . 238-239. 44 Bozkurt. k kısıtsız denklemdeki katsayıların sayısı. Seride açıkça görünen bir ˆ trend yok ve alternatif hipotez altında ortalama sıfır ise τ istatistikleri uygun başlangıç noktası olacaktır.g. 2. 2. a. β1 ve ϕ parametrelerini birleşik olarak test etmek için geleneksel ekonometride Wald-F istatistiği olarak bilinen aşağıdaki test sürecini önermiştir: F= ( SSRr − SSRu ) / r SSRu /(T − k ) (2. + φ p Yt − p + ε t (2. Genişletilmiş Dickey-Fuller (ADF) Testi AR(p) süreci şu şekilde ifade edildiğinde. Serilerin zaman yolu grafiğine bakılarak ve düzey ve birinci fark otokorelasyonlarının grafiği çizilerek hangi test istatistiği ve uygun alternatifin seçileceğine şekilsel olarak karar verilebilir 42 . SSRu kısıtsız denklemin kalıntı kareler toplamı.20) (2.4. 233-234.ve sınaması τˆμ test istatistikleri uygun başlangıç noktasıdır. gecikmeli Yt değerlerinin mevcudiyeti nedeniyle..1. Bu nedenle AR(1) modelinin uygun olup olmadığı konusunda. Yt = μ + φ1Yt −1 + vt kullanılmış ise.e.19) verileri yaratan süreç denklem (2.g. a. a. T gözlem sayısı.e. bu halde vt = φ 2Yt − 2 + .g. s.2. sıfırdan farklı olacaktır.4.A Fuller.

e.24) (2.g.p* (2. Patterson. Uygun gecikme sayısı için aşağıdaki ifade kullanılır 47 : ˆ IC ( p) = T ln σ 2 ( p ) + p[ f (T )] p=1.25) ifadesine ulaşılır. a. f (T ) ’ nin farklı seçimleri farklı bilgi kriterlerini vermektedir. Akaike Bilgi Kriteri (AIC) için f (T ) =2 alınırken. Burada ϕ = φ1 + φ 2 − 1 ve α 1 = −φ 2 dir 48 .e. p[ f (T )] modelin artan gecikmeleri için ceza fonksiyonudur. 46 47 Sevüktekin ve Nargeleçekenler. σ 2 ( p) .…. Bunlardan en çok kullanılanları. p>1 olduğunda AR(2) modeli ele alındığında. a.e.23) Yt = μ + (φ1 + φ 2 )Yt −1 − φ 2 (Yt −1 − Yt − 2 ) + ε t ile aynıdır. Buradan AR sürecinin derecesi iki ise regresyon modeline ΔYt −1 teriminin eklenmesi gerektiği sonucuna varılır. 239. 48 Patterson. ΔYt = μ + ϕYt −1 + α 1 ΔYt −1 + ε t (2. a. s. s. s. a.g. 49 Gujarati. Her iki taraftan Yt −1 çıkarıldığında. Yt = μ + φ1Yt −1 + φ 2Yt − 2 + ε t Bu ifade (2.22) ˆ Burada. 817.e. 56 .g. 240. Bilgi kriterleri otoregresif gecikmenin derecesini belirlerken fonksiyonel biçimdeki gecikmelerin sayısını mümkün olduğunca minimize etmeye çalışmaktadır.g. s. Literatürde gecikme uzunluğunun belirlenmesinde çeşitli kriterler de kullanılmaktadır. 290-291. Schwarz Bilgi Kriteri (SIC) için f (T ) =ln(T) alınmaktadır. p gecikmede hesaplanan varyans değeri.modelde yer alan gecikmelerin istatistiksel anlamlılıklarına dayanan genelden özele yaklaşımı kullanılmasıdır. Asimptotik olarak(T → ∞ ) SIC bilgi kriteri. AIC bilgi kriterine göre daha doğru sonuçlar verir ancak sonlu örneklemlerde AIC bilgi kriteri çok sık başvurulan bir yöntemdir. Akaike Bilgi Kriteri (AIC) ve Schwarz Bilgi Kriteri (SIC)’ dir. Bu yaklaşımda yüksek bir gecikme derecesi belirlenerek kalıntılarda sıfırdan farklı otokorelasyon olmayıncaya dek gecikme derecesi azaltılarak uygun model geliştirilebilir 46 . Standart DF modeli α1 katsayılı ΔYt −1 ile “genişletilmiş” tir 49 .

Genel olarak ADF(p) modeli. Dickey-Fuller birim kök testi hata terimlerinin istatistiki olarak bağımsız olduklarını ve sabit varyansa sahip olduklarını varsayar.g. 53 Enders. birim kök hipotezini inceleyen istatistiki testlere olan ilgiyi arttırmıştır 52 . a.26) şeklini alır. 335-346. modele gecikmeli değerler ekleyerek Dickey-Fuller testini otokorelasyon problemine karşı düzeltmiştir. s. Sevüktekin ve Nargeleçekenler.g.e.3.e. a. 240.e. 2.e. Phillips-Perron birim kök testi ise hata teriminin zayıf derecede bağımlı olmasına ve heterojen olarak dağılmasına izin vermektedir 53 . Phillips ve Perron (1988) Dickey-Fuller’ ın hata terimleri ile ilgili varsayımını genişletmişlerdir.27) olur ve tüm test prosedürleri aynı şekilde uygulanır 50 . B. ΔYt = μ + ϕYt −1 + ∑ α j ΔYt − j + βt + ε t j =1 p (2. 52 Bozkurt. s. a. 304. 229. s. ΔYt = μ + ϕYt −1 + ∑ α j ΔYt − j + ε t j =1 p (2. ˆ ˆ ˆ yt = μ + αyt −1 + u t . Pierre Perron. s. (1988). Biometrika. 51 50 57 .g.g.4.28) Patterson. Modele deterministik trend ilave edildiğinde. Uygulamada en çok kullanılan birim kök testi Dickey-Fuller birim kök testidir. a. s. Phillips. Ancak literatürde başka birim kök testleri de mevcuttur 51 . Bu durumu daha iyi anlamak için şu regresyonlar dikkate alınır 54 . “Testing for a Unit Root in Time Series Regression”. 54 Peter C. 41. 1 ~ ~ ~ ~ y t = μ + β (t − T ) + α y t −1 + u t 2 (2. Phillips-Perron (PP) Testi Zaman serilerinin bir çoğunun durağan bir sürece sahip olmamaları. Sayı: 75. Bu sayede otokorelasyon sorunu ortaya çıkmamaktadır. Genişletilmiş Dickey Fuller testi.

“Testing the Null Hypothesis of Stationarity Against the Alternative of a Unit Root: How Sure Are We That Economic Time Series Have a Unit Root?”.29) sürecinde oluştuğu hakkındaki H0 hipotezini test etmek için Dickey Fuller’ in τ istatistiğinin geliştirilmiş bir biçimini üretmişlerdir 55 . Phillips-Perron denklemlerdeki α ve β katsayılarının testi için test istatistiklerini oluşturmuşlardır. Sayı: 54. Fakat burada hata terimleri arasında içsel bağlantının (serial correlation) olmadığı veya homojenlik varsayımı gerekli değildir. Journal of Business and Economic Statistics. “Tests for Unit Roots: A Monte Carlo Investigation”. 269. Birim Kök Analizinin Temelleri. buna karşın alternatif hipotez ise seride birim kök olduğunu ve durağan olmadığını ima eder.4. Denis Kwiatkowski & Peter C.4. Journal of Econometrics. Sıfır hipotezi serinin durağan olduğunu ve birim kök içermediğini. KPSS testi LMc testi ile benzer biçimde belirlenmektedir58 . 159-178. Trendden arındırılan seride birim kök olmaması. s. Boş hipotezdeki durağanlık trend durağanlıktır. (1989). Bu testte kurulan birim kök hipotezi ADF testinde kurulan hipotezlerden farklıdır. KPSS Testi KPSS (Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin) testinde amaç gözlenen serideki deterministik trendi arındırarak serinin durağan olmasını sağlamaktır 56 .e. 31. İstanbul. s. (1992).Burada T gözlem sayısını ut hata terimlerinin dağılımını göstermekte olup bu hata teriminin beklenen değeri sıfıra eşittir (E(u)=0). Buna göre serilerin durağan olup olmadıklarına ~ ˆ karar verilir. Karun Nemlioğlu. 56 55 58 . a. rassal yürüyüşün sıfır A. 58 Patterson. Çünkü seriler trendden arındırılmışlardır. KPSS testinin en önemli özelliği 1 veya daha büyük bir MA yapısı içeren serilerde ADF’ nin aksine gücünün azalmamasıdır 57 . Phillips & Peter Schmidt and Yongcheol Shin. 2005.B. Sayı: 7. 147-159.g. Dolayısıyla LM istatistiğinin oluşumu önemlidir. s. s. serinin trend durağanlığını gösterir. Beşir Kitabevi. LM testinde boş hipotez. Phillips-Perron birim kök testi test istatistikleri Genişletiliş DickeyFuller (ADF) test istatistiği için kullanılan kritik tablo değerleri ile karşılaştırılarak sıfır hipotezleri kabul veya reddedilir. 57 Schwert G.. katsayıların ˆ y t = y t −1 + u t (2. Phillips ve Perron. 2.

33) s 2 (l ) = T −1 ∑ et2 + 2T −1 ∑ w( s. l ) . 164.…. et durağan kalıntıları (et ~ IIDN(0. a. Bartlett penceresidir ve şu şekilde tanımlanır 59 : w( s. seri regresyon yöntemiyle deterministik trendden ve kesme teriminden arındırılarak bu denklemden elde edilen kalıntıların varyansının sıfıra eşit olup olmadığını sınayan şu test istatistiği hesaplanır: ˆ η = T − 2 ∑ S t2 / s 2 (l ) t =1 T (2. σ u2 ) göstermektedir. Durağanlık hipotezinde ut’ nin varyansının sıfır olduğunu ( σ u2 =0) varsayar.30) (2. al.varyansa sahip olduğunu ve serinin deterministik trend. l ) = 1 − s /(l + 1) (2.g. s. s 2 (l ) kalıntılar birbirleriyle korelasyonlu olabilecekleri için tutarlı bir uzun dönemli varyans tahmincisidir ve aşağıdaki şekilde tanımlanır: S t = ∑ et t =1 T T t=1. t deterministik trend. Yt = β t + wt + et wt = wt −1 + u t (2.31) Burada wt modelin rassal yürüyüşü.T l T (2.34) Burada w( s.2. l ) ∑ et et − s t =1 s =1 t = s +1 (2. σ e2 ) ve ut ~ IID(0. rassal yürüyüş ve durağan kalıntılar toplamından oluştuğunu ima eder.35) 59 Kwiatkowski and et. 59 .32) Burada S t kalıntıların kümülatif toplamı.m. KPSS test istatistiğinin hesaplanabilmesi için.

Rothenberg ve J.5 alınır. T.0 alınmaktadır. 813-836. S (1) .2. Seride trend yoksa sadece kesme varsa o zaman bu vektör zt =(1)’ olacaktır. Burada α =1+ c / T olarak hesaplanmaktadır. β ' ’ yi bulabilmek için ~ üzerine ~ regrese edilmelidir.37) modeli OEKK (Olağan En Küçük Kareler) yöntemi ile tahmin edilir. ~ = y − β 'z yt t t (2. s. burada zt =(1. deterministik trend veya kesmenin olması koşulu aranmaktadır 60 . “Efficient Tests for an Autoregressive Unit Root” Econometrica. H. :α = 1 ~ H1 :α = α < 1 H 0 ~ şeklindedir. Seride sadece kesmenin olması durumunda c = -7. 1’ ler ve deterministik trendden oluşan vektördür). yt zt G. Sayı: 64.36) Burada dt deterministik kısım ve ε t gözlenemeyen ancak ortalaması sıfır varsayılan hata sürecidir. Seride kesme ve trend gözleniyorsa c = -13. Stock.t)’ olarak hesaplanmaktadır ( zt . Nokta Optimal testi.38) şeklinde hesaplanır. ADF-GLS (Nokta Optimal) Testi ADF-GLS (Nokta Optimal) Birim Kök Testi uygulanması için serilerde. J. (1996).5. 2 PT = [S (α ) − α S (1)] / s AR (2. Elliott. ADF-GLS testi için kurulacak hipotez. ADF-GLS testi uygulanabilmesi için serinin kesme ve trendden arındırılması gerekmektedir. y t = d t + αyt −1 + ε t (2.4. α = 1 boş hipotezi tahmin edildikten sonra elde edilen kalıntı kareleri toplamıdır. ADF-GLS (Genelleştirilmiş En Küçük Kareler ADF) için kullanılan model kalıbı. Burada S (α ) kalıntı kareleri toplamı. 60 60 . Trendden arındırma işlemi için y td = y t − β ' z t olmak üzere.

. 2. ~t ) = ( y1 . Ng-Perron Testi (2. d MZ α = (T −1 (YTd ) 2 − s 2 ) /( 2κ ) MZ td = MZ α × MSB MSB d = (κ / s 2 )1 / 2 (2. “Lag Lenght Selection and the Construction of Unit Root Tests with Good Size and Power”... Ng. The Review of Economic Studies. DF testlerinde bu durum çok büyük bir sorun yaratmamaktadır.. T κ = ∑ (Yt d1 ) 2 / T 2 − t =2 (2. büyük oranda hata teriminde örneklem çarpıklığı olmaktadır. “Useful Modifications to Some Unit Root Tests with Dependent Errors and Their Local Asymptotic Properties”. (2001). Perron ve S. s.. Phillips-Perron birim kök testinde ortaya çıkan hata teriminin hacmindeki çarpıklığın düzeltilmesi için geliştirilmiştir 62 . Perron.43) Elliott and et. Ng ve P. Econometrica. 62 61 61 .. (1 − α L) z 2 . s.39) (2. ADF testi gibi bir regresyon denklemi kurulur: Δy t = dt + β 0 y t −1 + ∑ β j y t − j + etk j =1 k (2. 1519-1554.42) Hesaplamada. a. NG Perron testi bu nedenle PP testlerini ve bilgi kriterlerini modifiye etmektedir 63 .. s.. Birim kök testleri otoregresif gecikme mertebesinin seçimi ile alakalıdır.. P. (1996). ~t ) = ( z1 .6.m. Sayı: 69... 63 S. (1 − α L) y 2 . 435-463..40) Ng-Perron birim kök testi.g. ~2 .41) olmak üzere.~ ve ~ şöyle tanımlanır.. ~2 . PP testinde serilerde negatif hareketli ortalama yapısı olduğunda.. 831.. Sayı: 63. yt zt ~ ~ ( ~1 . al. Bunun yanında bilgi kriterleri AIC ve SIC modele dahil edilen gecikmelerde minimum olmalıdır.4.. (1 − α L) y t ) y y y ~ ~ ( ~1 . (1 − α L) z t ) z z z Trendden ve kesmeden arındırılmış y td serisine standart ADF uygulanır 61 .

42) deki formüllere göre bulunabilir. Bu aşamadan sonra test istatistikleri denklem (2.45) (2. s. Modifiye edilen bu bilgi kriteri MIC olarak gösterilir ve aşağıdaki formülle hesaplanır: ˆ MIC (k ) = ln(σ k2 ) + Burada. t } 1 ise ise (2. 64 Ng ve Perron.m.g.Buradan. Bu test ADFGLS (Nokta Optimal) testin modifiye edilmiş durumudur. a.48) ˆ ˆ τ T (k ) = (σ k2 ) −1 β 02 ∑t =k max +1 yt2−1 ve T (2. 62 . ˆ ˆ β (1) = ∑ β i 1 k (2. Ng-Perrron testinde kullanılan dördüncü test MPTd testidir.46) t = k +1 ˆ ˆ s 2 = σ k2 /(1 − β (1)) 2 hesaplanır. 1529.44) ˆ ∑e T 2 tk ˆ σ k2 = (T − k ) −1 (2.49) (2. MPTd seride sadece kesmenin ve kesme ve trendin birlikte olması durumuna göre aşağıdaki şekilde hesaplanır: ⎧(c 2κ − c T −1 (YTd ) 2 ) / s 2 ⎪ MPTd = ⎨ d 2 2 −1 2 ⎪(c κ + (1 − c )T (YT ) ) / s ⎩ xt = { } 1 xt = { .50) ˆ ˆ2 σ k2 = (T − k max ) −1 ∑t =k max +1 etk T AIC kriterinin modifiye edilmiş hali MAIC için CT =2 ve SIC kriterinin modifiye edilmiş hali MSIC için CT =In(T-kmax) alınarak bulunur 64 .47) AIC ve SIC bilgi kriterlerini MA yapısı göz önünde bulunduracak şekilde modifiye edilmiştir. CT (τ T (k ) + k ) T − k max (2.

Eski GSMH serisi yeni kapsama göre revize edilerek 1968 yılına kadar geriye dönük yeni bir seri elde edilmiştir 1 .636. İstatistik Göstergeler 1923-2006. 423. 1979 ve 1985 input-output tablolarından alınan teknik katsayılar ve 1987 yılının gösterge ve ağırlıkları kullanılmıştır. 3. 1973.2. 1 2 TÜİK. kurum ve kuruluşlara ait kesin bütçe değerleri. Ayrıca daha önce yapılan yıllık hesaplamalara dahil edilemeyen bazı maddeler ve ekonomik alt sektörlerde sisteme dahil edilmek suretiyle kapsam genişletilmiştir. Ankara. 63 . Bu çalışmalarda TÜİK’ in cari anketlerinden elde edilen kesin sonuçlar.ÜÇÜNCÜ BÖLÜM İHRACATIN GAYRİ SAFİ MİLLİ HASILA (GSMH) İÇİNDEKİ PAYI ÜZERİNE UYGULAMA Uygulamada Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan İstatistik Göstergeler (1923-2006)’ de yer alan İhracatın Gayri Safi Milli Hasıla (GSMH) içindeki payı verileri kullanılmıştır. Uygulamanın Amacı 1923-2006 yılları arasındaki ihracatın GSMH içindeki payı (%) verileri kullanılarak serinin durağanlığını incelemek ve durağanlık analizi sonucunda serinin nasıl bir süreçle türediğini gösteren zaman serisi modeli yardımıyla serinin bir sonraki yıla (2007 yılı) ilişkin alacağı değeri öngörmektir. Uygulama Serisi 1990 yılında başlatılan çalışmalarla GSMH hesapları üçer aylık dönemler itibariyle hesaplanmaya başlanmış ve 1968 olan temel yıl da 1987 yılına kaydırılmıştır.e.g. imal ve istihraç edilen mallardan yapılan ihracat kapsanmaktadır 2 . 1968. s.1. a. 3. s. 2007. İhracat bilgilerinde ise ülke içinde üretilen. TÜİK. Türkiye İstatistik Kurumu Matbaası.

6 13. USA. 2005.1 9.7 3.7 2.9 11.1 5.9 21. korelogram testi ve literatürde en fazla kullanılan birim kök testleri ile yapılmıştır.3.1 İhracatın GSMH İçindeki Payı(%) İhracatın GSMH içindeki payı (%) 8.1 8.3 6.7 7.9 4.6 7.2 9.8 2. 64 .7 7.9 9.6 9. Paket programa ilişkin ayrıntılı bilgiler ekte verilmiştir 3 .9 3.1 yardımıyla analiz edilmiştir.8 9. LLC.1 User’s Guide.8 İhracatın GSMH içindeki payı (%) 3.1 14.9 4 4.2 10 7. Uygulamada Kullanılan Yöntem Serinin durağanlık analizi.5 19.4 4 2.7 6.9 3.7 13.3 2 2.8 7.6 8.7 9.4 10 9.4 21.3 8. İstatistik Göstergeler 1923-2006.4 11.2 İhracatın GSMH içindeki payı (%) 5.1 paket programına ilişkin daha ayrıntılı bilgi Eviews 5.3 3.2 10.5 4.5 12.4 Yıllar 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 Yıllar 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 Yıllar 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 Yıllar 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Kaynak: TÜİK.7 4 3 3.8 21.7 2.3 4.7 12.9 8. Quantitative Micro Software. s.4 2.3 6 5 5.6 13.3 6. 3 Eviews 5.6 7.9 İhracatın GSMH içindeki payı (%) 9.6 8.9 12.7 2.2 9 8.7 12.3. Seri.4 13.1 11. 434-435.8 8. Durağanlık analizi sonrasında zaman serisi modellemesinde en uygun öngörü yöntemi olan Box-Jenkins (BJ) yöntemi kullanılarak 2007 yılı ihracatın GSMH içindeki payı (%) verisi öngörülmeye çalışılmıştır. ekonometri paket programı Eviews 5.9 10.6 7.3 5.6 3.8 4. Tablo 3.1 3.1 20.9 4.9 11.5 4 5.9 19.

Serinin zaman yolu grafiği incelendiğinde.1 LIHR Serinin Zaman Yolu Grafiği 84 gözlemden oluşan logaritmik ihracatın GSMH içindeki payı (LIHR) verilerinin zaman yolu grafiği Şekil 3.Serileri olası değişen varyans ve kısmen de otokorelasyona karşı koruyabilmek için logaritmik dönüşümleri alınmaktadır.1’ dedir. Logaritması alınan ihracatın GSMH içindeki payı (LIHR) serisinin görünümü Şekil 3.2 Birinci Farkı Alınan LIHR Serinin Zaman Yolu Grafiği 65 .1’ de yer almaktadır. Şekil 3. verilerin belli bir ortalama etrafında dalgalanmadığı ve bu yüzden durağan olmadığı söylenebilir. Şekil 3.

3.4.2’ de birinci farkı alınan LIHR serisinin zaman yolu grafiği görülmektedir. kısmi korelasyonların (PAC) ve Q istatistiklerinin birlikte hesaplattırıldığı özellikle k sayıda gecikmenin serinin istatistiksel olarak anlamlı bir katsayı üretip üretmediğini korelogram vasıtasıyla takip etmek mümkündür. LIHR Serisi İçin Durağanlık Analizi: Korelogram Testi Örneklem otokorelasyonlarının (AC).3 LIHR Serisinin Korelogramı 66 . Serinin birinci farkları alınınca belli bir ortalama etrafında dalgalandığı ve durağan hale geldiği söylenebilir.Şekil 3. Şekil 3.

s.96 ile karşılaştırıldığında tACF(1) = 8.165 Birinci gecikme için hesaplanan otokorelasyon katsayısı için hesaplanan t değeri.Şekil 3. 391. a. 67 . Örneklem hacmi T=84 gözlemden oluştuğu için otokorelasyon katsayısının standart hatası.96*0.96 olduğundan boş hipotez reddedilir. Kısmi otokorelasyon fonksiyonu 4 Tarı.213 olacaktır. İstatistiksel olarak anlamlı bu otokorelasyonlar serinin durağan dışılığını yansıtır.109) = ± 0.3’ de otokorelasyon katsayıları için güven aralıkları ise.311 > t t =1. t t =1. otokorelasyon fonksiyonunun korelogramı yüksek bir değerden başlayıp yavaş yavaş sönmekte ve bu serinin durağan olmadığı fikrini vermektedir.e. otokorelasyon fonksiyonunun seçilen 36 gecikme sürecinde tahmin edilen veya hesaplanan değerini AC ile gösterilen sütunda belirtir.g.109 9. Yani birinci gecikme için hesaplanan otokorelasyon katsayısı istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. İstatistiksel olarak anlamlı otokorelasyonların varlığı olasılık (probability) sütunundan görülmektedir.Se ACF (k ) ) = ± (1.3’ deki dikey çizgiler %95 kabul bölgesini göstermektedir.Se ACF (k ) ) ile hesaplanır. Korelogramdan da açıkça görüleceği gibi k=36 gecikme için hesaplanan ACF(k) ve PACF(k)’ lar güven aralığının dışına çıktığı için H0 hipotezi reddedilir.109 0. O halde serinin durağan olmadığını söylemek mümkündür. dışına taşıyor ise var demektir 4 . AC sütunu sıfıra ne kadar yakınsa söz konusu zaman serisi için durağanlık veya temiz dizi olma özelliği daha fazla ağırlık kazanır.311 0.906 = 8. Bu çizgilerin oluşturduğu alan. Se ACF (k ) = 1 84 = 1 = 0. Seri belirli bir ortalama etrafında dalgalanmadığı için. Şekil 3. Yani anlamlı bir otokorelasyon ve kısmi otokorelasyon olduğuna karar verilir.05 anlamlılık düzeyinde kritik tablo hesaplanır. istatistiksel bakımdan önemli bir anakütle otokorelasyon fonksiyonu yok. tACF(1) = şeklinde 0. Örneklem otokorelasyon fonksiyonu bu bölgenin içinde olursa. Logaritmik ihracatın GSMH içindeki payı (LIHR) verilerinin korelogramı. ± (t t . ± (t t .

PAC’ ye bakıldığında, k =1 için Y ile Y-1 arasında bir ilişki (otokorelasyon) olduğu görülmektedir. Bu durum, serinin durağan olmadığına işaret etmektedir. Birinci farkı alınan LIHR serisinin korelogramı Şekil 3.4’ de verilmektedir. Burada istatistiki olarak anlamlı otokorelasyonların kalmadığı, seride kalıcı belleğin ortadan kalktığı ve dolayısıyla serinin durağan hale geldiği görülmektedir.

Şekil 3.4 Birinci Farkı Alınan LIHR Serisinin Korelogramı

68

3.5. LIHR Serisi İçin Durağanlık Analizi: Birim Kök Testi 3.5.1. LIHR Serisi İçin ADF Testi

Seride azalan ve artan bir trendin mevcut olduğu dikkate alındığında uygun başlangıç noktası kesme ve deterministik trend içeren regresyon ile Φ 3 ve sınaması τˆβ test istatistikleridir.
3.5.1.1. LIHR Serisi İçin Φ 3 ve Sınaması τˆβ Test İstatistikleri

Genelden özele yaklaşımı kullanılarak bağımlı değişken ( ΔLihr )’ in 12. gecikmesine kadar olan tüm gecikmelerini regresyon modeline dahil etmek suretiyle istatistiki olarak anlamlı gecikme katsayısını buluncaya dek istatistiki olarak anlamsız gecikmelerin modelden dışlanması ile Tablo 3.2 elde edilmiştir. Tablo 3.2’ den bağımlı değişkenin 8. gecikmesinin %5 anlamlılık düzeyinde istatistiki olarak anlamlı olduğu (p=0,02<0,05) görülmektedir. Dolayısıyla nihai modelin bağımlı değişkenin 8. gecikmesini içerecek şekilde oluşturulduğunda elde edilecek kalıntıların serisel korelasyonlu olup olmadığının incelenmesi gerekmektedir.
Tablo 3.2 Trendli Model Sonuçları

69

Bu modelin kalıntılarında serisel korelasyonun varlığının test edilmesinde hipotezler,

H 0 : Serisel korelasyon yok

H 1 : Serisel korelasyon var.
Tablo 3.3’ de verilen Breusch-Godfrey Serial Correlation LM test sonuçlarına göre Obs*R-squared (gözlem sayısı ile determinasyon katsayısının çarpımı) değeri 7,966 çıkarken p değeri 0,78 olmuştur. Bu p değeri H 0 hipotezinin reddedilemeyeceğini ve modelin kalıntılarında serisel korelasyonun olmadığını gösterir.
Tablo 3.3 Trendli Model Kalıntılarının Serisel Korelasyon Testi

Tablo 3.4 LIHR Serisi İçin Φ 3 Testi

Tablo 3.4’ de elde edilen F istatistiği (2,912), %5 anlamlılık düzeyinde tablo değeri 5 ile karşılaştırıldığında, 2,912 <6,606 olduğu görülür. Bu sonuç H 0 hipotezinin reddedilemeyeceğini ve seride birim kökün varlığına işaret eder.

H 0 = ( β 0 , β1 , ϕ ) = ( β 0 ,0,0) birim kök var H 1 = ( β 0 , β1 , ϕ ) = ( β 0 , β1 , ϕ ) birim kök yok, deterministik trend var.
Φ 3 testi sonucunda seride birim kökün ve stokastik trendin varlığı ortaya çıkmıştır. Seride deterministik trendin var olup olmadığını doğrulamak içinse Tablo 3.2’ deki trend

5

Patterson, a.g.e, s. 234.

70

a. H0 = ϕ = 0 H1 = ϕ < 0 Burada boş ve alternatif hipotezler sırasıyla seride birim kökün var olduğunu ve var olmadığını ifade eder. τ istatistiği mutlak değerce ( τ ) MacKinnon kritik değerinin mutlak değerinden çeşitli anlamlılık düzeylerinde küçük olduğunda H0 hipotezi reddedilemez ve serinin durağan olmadığı sonucuna varılır. Tablo 3.g. Bu H 0 hipotezinin reddedilemeyeceği ve seride deterministik trendin olmadığı anlamına gelir.değişkeninin t istatistiği değeri (2.5 LIHR Serisinin Düzey Değerleri İçin τˆβ Testi * MacKinnon (1996) tek taraflı olasılık değerleri Bu t tablo değerleri standart t tablo değerleri değildir.390) %5 anlamlılık düzeyinde t tablo değeri 6 ile karşılaştırıldığında 7 . H 0 : β1 = 0 H 1 : β1 ≠ 0 Tek yanlı olduğu için daha güçlü olan τˆβ testi yapıldığında. o zaman farkı alınan sayı kadar serinin birim kök içerdiği sonucuna varılır. 6 71 .390<3. 238.e. 7 Patterson. s. Seride birim kökün varlığı nedeniyle karşılaştırmada standart t tablo değerleri kullanılmaz.42 olduğu görülür. 2. Serinin farkı alınarak aynı karşılaştırma yapıldığında τ istatistiği mutlak değerce ( τ ) MacKinnon kritik değerinin mutlak değerinden çeşitli anlamlılık düzeylerinde büyük çıkarsa.

6’ dan serinin birinci farkı alındığında τ istatistiğinin (-8. 12 gecikme ile başlanarak ve anlamsız gecikmeleri düşürerek devam edildiğinde tüm gecikmeler düştüğü ve nihai modelin Tablo 3.7 Trendsiz Model Sonuçları H 0 : Serisel korelasyon yok H 1 : Serisel korelasyon var. Tablo 3.6 Birinci Farkı Alınan LIHR Serisi İçin τˆβ Testi * MacKinnon (1996) tek taraflı olasılık değerleri Tablo 3. %5 ve %10 anlamlılık düzeylerinde büyük olması nedeniyle serinin bir birim kök içerdiği sonucuna varılır. LIHR Serisi İçin Φ1 ve Sınaması τˆμ Test İstatistikleri Deterministik trendin katsayısı anlamsız bulunduğu için Φ 3 testi deterministik trendi dikkate almayan Φ1 testini uygulamanın daha iyi olduğunu ifade eder.263) mutlak değerce ( τ ) MacKinnon kritik değerinin mutlak değerinden %1.1. 3. Trendsiz modelin kaç gecikmeli olacağını belirlemek için Φ 3 testinde izlenen süreç tekrar edilir.7’ deki gibi olduğu bulunur. Φ 3 testi için tahmin edilen modelden trendi düşürerek model tekrar tahmin edilir.2. 72 .Tablo 3.5.

238.308<2. 1. serisel korelasyon yoktur. H 0 : β 0 = 0 ve ϕ = 0 (birim kök var) H 1 : β 0 ≠ 0 ve/veya ϕ ≠ 0 (birim kök yok) Hipotezleri altında Φ1 testi yapıldığında.g. H0 : β0 = 0 H1 : β 0 ≠ 0 Tablo 3. Obs*Rsquare=11.7’ deki kesme teriminin t istatistiği değeri (1.308). Bu sonuç H 0 hipotezinin reddedilemeyeceğini ve seride birim kökün varlığına işaret eder.g.857 <4. s. 231.857).Geçerli modelin kalıntılarında serisel korelasyon olup olmadığının anlaşılması amacıyla serisel korelasyon 12 gecikme ile uygulanmıştır. 8 β 0 kesme teriminin anlamlığına bakıldığında.46 olduğundan H 0 reddedilemez. Tablo 3. Bu H 0 hipotezinin reddedilemeyeceği ve kesme teriminin anlamsız olduğu anlamına gelir.8’ de elde edilen F istatistiği (0. %5 anlamlılık düzeyinde tablo değeri ile karşılaştırıldığında. 0.735 ve p=0.740 olduğu görülür. a.8 LIHR Serisi İçin Φ1 Testi Tablo 3. 73 .e. Hesaplanan test istatistiği.e. 8 9 Patterson. %5 anlamlılık düzeyinde t tablo değeri 9 ile karşılaştırıldığında.86 olduğu görülür. s. Patterson. a.

9 LIHR Serisinin Düzey Değerleri için τˆμ Testi Tablo 3. H 0 : ϕ = 0 (birim kök var) H 1 : ϕ < 0 (birim kök yok) Tablo 3.10 Birinci Farkı Alınan LIHR Serisi İçin τˆμ Testi * MacKinnon (1996) tek taraflı olasılık değerleri Tablo 3.Tek yanlı olduğu için daha güçlü olan τˆμ testi yapıldığında. 3. LIHR Serisi İçin τˆ Sınaması Tablo 3.11 LIHR Serisinin Düzey Değerleri İçin τˆ Testi * MacKinnon (1996) tek taraflı olasılık değerleri 74 .129) mutlak değerce ( τ ) MacKinnon kritik değerinin mutlak değerinden %1.3.5. %5 ve %10 anlamlılık düzeylerinde büyük olması nedeniyle serinin bir birim kök içerdiği sonucuna varılır. Boş hipotez reddedilmediği için β 0 = 0 olduğundan kesme içermeyen en kısıtlı modele geçmek mümkündür.1.10’ dan serinin birinci farkı alındığında τ istatistiğinin (-8.

75 .Tablo 3. Bu sonuç H 0 : ϕ = 0 boş hipotezinin reddedilemeyeceğini ve seride birim kökün olduğunu dolayısıyla serinin durağan olmadığını gösterir. seride birim kökün varlığını ve serinin durağan olmadığını. %5 ve %10 anlamlılık düzeylerinde büyük olması nedeniyle serinin bir birim kök içerdiği sonucuna varılır. 3.13 Trend Değişkenli PP Birim Kök Test Sonuçları * MacKinnon (1996) tek taraflı olasılık değerleri PP test istatistiği (-1. seride birim kökün olmadığını ve serinin durağan olduğunu ifade eder.12 Birinci Farkı Alınan LIHR Serisi İçin τˆ Testi * MacKinnon (1996) tek taraflı olasılık değerleri Tablo 3. LIHR Serisi İçin Phillips-Perron (PP) Testi Phillips-Perron (PP) birim kök testinde hipotezler aşağıdaki gibidir. Ancak bu modelde yer alan trend değişkeninin istatistiki olarak anlamsız olduğu göz önüne alınırsa modelden trend değişkeninin çıkarılması gerektiği anlaşılır. %1. %5 ve %10 anlamlılık düzeylerinde kritik değerlerle karşılaştırıldığında. Burada H 0 boş hipotezi.5.87).2. H 1 alternatif hipotez ise.12’ den serinin birinci farkı alındığında τ istatistiğinin (-8. H 0 : ϕ = 0 (birim kök var) H 1 : ϕ < 0 (birim kök yok) Tablo 3. mutlak değerce küçük olduğu görülmektedir.172) mutlak değerce ( τ ) MacKinnon kritik değerinin mutlak değerinden %1.

%1. H 0 : Seri durağandır. birinci farkı alınan LIHR serisinin durağan hale geldiğini ifade etmektedir.127). H 1 alternatif hipotez ise. seride birim kökün varlığını ve serinin durağan olmadığını ifade eder. 3. %1. %5 ve %10 anlamlılık düzeylerinde kritik değerlerle karşılaştırıldığında.14 Trendsiz PP birim kök test sonuçlarından PP test istatistiği (-1. seride birim kökün olmadığını ve serinin durağan olduğunu. 76 . Buradan serinin bir birim kök içerdiği sonucuna varılır. Tablo 3.15 Birinci Farkı Alınan LIHR Serisi İçin PP Testi * MacKinnon (1996) tek taraflı olasılık değerleri Tablo 3. Buradan serinin birim kök içerdiği ve durağan olmadığı görülür.55).Tablo 3. %5 ve %10 anlamlılık düzeylerinde kritik değerlerle karşılaştırıldığında. Çünkü PP test istatistiği (-8.5.14 Trendsiz PP Birim Kök Test Sonuçları * MacKinnon (1996) tek taraflı olasılık değerleri Tablo 3.15. Burada H 0 boş hipotezi. birim kök yoktur H 1 : Seri durağan değildir. test istatistiğinin mutlak değerce kritik değerlerden büyük olduğu görülmektedir. birim kök vardır. mutlak değerce küçük olduğu görülmektedir.3 LIHR Serisi İçin KPSS Testi KPSS birim kök testinde hipotezler aşağıdaki gibidir.

Tablo 1) Düzey değerleri için yapılan KPSS birim kök test sonuçlarını gösteren Tablo 3. kritik değerlerden küçük olduğu için H 0 reddedilemez ve birinci farkı alınan serinin durağan olduğu dolayısıyla LIHR serisinin bir birim kök içerdiği sonucuna ulaşılır.17 Birinci Farkı Alınan LIHR Serisi İçin KPSS Testi * Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin (1992.17’ ye göre.27). seride birim kökün varlığını ve serinin durağan olmadığını. Burada H 0 boş hipotezi. test istatistiği (0. seride birim kökün olmadığını ve serinin durağan olduğunu ifade eder. H 0 : ϕ = 0 (birim kök var) H 1 : ϕ < 0 (birim kök yok) 77 . Seri birim kök içermektedir ve durağan değildir.03). LIHR serisinin birinci farkı alınarak yapılan KPSS testinin sonuçlarını gösteren Tablo 3. test istatistiği (0.5.Tablo 3.16’ ya göre.16 LIHR Serinin Düzey Değerleri İçin KPSS Testi Tablo 3.4 LIHR Serisi İçin ADF-GLS (Nokta Optimal) Testi ADF-GLS birim kök testinde hipotezler aşağıdaki gibidir. H 1 alternatif hipotez ise. 3. kritik değerlerden büyük olduğu için H 0 reddedilir ve H 1 kabul edilir.

Burada H 0 boş hipotezi. mutlak değerce küçük olduğu görülmektedir. birim kök vardır. birim kök yoktur 78 . seride birim kökün olmadığını ve serinin durağan olduğunu ifade eder. H 1 alternatif hipotez ise.5. H 1 : Seri durağandır. birinci farkı alınan LIHR serisinin durağan hale geldiğini ifade etmektedir. Tablo 3. 3.5 LIHR Serisi İçin Ng-Perron Testi Ng-Perron birim kök testinde hipotezler aşağıdaki gibidir. Bu sonuç H 0 : ϕ = 0 boş hipotezinin reddedilemeyeceğini ve seride birim kökün olduğunu dolayısıyla serinin durağan olmadığını gösterir. %1. seride birim kökün varlığını ve serinin durağan olmadığını. Tablo 1) Tablo 3.53). %5 ve %10 anlamlılık düzeylerinde kritik değerlerle karşılaştırıldığında.18’ de LIHR serisinin düzey değerleri için ADF-GLS test istatistiği (-1.Tablo 3. H 0 : Seri durağan değildir.18 LIHR Serinin Düzey Değerleri İçin ADF-GLS Testi Tablo 3.19 Birinci Farkı Alınan LIHR Serisi İçin ADF-GLS Testi * Elliott-Rothenberg.Stock (1996.19.

21’ de birinci farkı alınan LIHR serisi için Ng.6. Korelogramdaki ACF grafiği. kritik değerlerden mutlak değerce küçük olduğu için LIHR serisinin birim kökünün olduğu ve durağan olmadığı sonucuna varılır. Burada test istatistikleri.Tablo 3. birinci farkları ile durağan olduğu yapılan korelogram ve birim kök testlerinden anlaşılmıştır. Durağan I(1) LIHR serisinin AR ve MA durumunu araştırmak için. otokorelasyon değerlerinin giderek azalan bir yapıda olduğunu göstermektedir. Tablo 1) Tablo 3.20 LIHR Serinin Düzey Değerleri İçin Ng-Perron Testi * Ng-Perron (2001. kritik değerlerden mutlak değerce büyük olduğu için birinci farkı alınan LIHR serisinin birim kökünün olmadığı ve durağan olduğu sonucuna varılır.Perron testi sonuçları verilmektedir.3’ deki korelogramına bakılır.20’ deki Ng-Perron test istatistiklerini MZa ve MZt sütunlarındaki kritik değerlerle karşılaştırmak birim kök testi için yeterlidir. 3. Aşama: Belirlenme Logaritmik ihracatın GSMH içindeki payı (LIHR) serisinin düzey değerleri ile durağan olmayıp. LIHR serisinin Şekil 3. Her iki sütun içinde test istatistikleri. LIHR Serisi İçin Box Jenkins (BJ) Yöntemi 1. Bu da seride bir birim kök olduğunu gösterir. Tablo 1) Tablo 3. Tablo 3. Bu durum modelde MA’ nın derecesinin sıfır olduğunu göstermiştir yani seri hareketli 79 .21 Birinci Farkı Alınan LIHR Serisi İçin Ng-Perron Testi * Ng-Perron (2001.

Aşama: Uygunluk Testi (3. 2. Böylece serinin ARIMA(1.5’ de görülmektedir. 80 . İlgili korelogram Şekil 3. kısmi otokorelasyon çubuklarında sadece k =1 için olan %95 aralığın dışında kaldığı diğer gecikmelerde ise giderek azaldığı görülmektedir.073 bulunmuş olup. Bunun için hata terimlerinin korelogramı incelenir.1) Tahmin modelinin oluşturulmasının ardından modelin kalıntılarının test edilmesi gerekir.132 ve -0. Serinin PACF grafiğine bakıldığında ise birinci gecikme değerinin yüksek olduğu. Modelde AR ve MA’ nın derecelerine karar verildikten sonra modelde kullanılan parametre değerleri hesaplanır. Tahmin edilen model.ortalamaya sahip değildir. Aşama: Tahmin Bu aşamada öncelikle tespit edilen modelin parametre tahminlerinin yapılması gerekmektedir.0) yapısına sahip olduğuna karar verilmiştir. Δlihrt = 0.102Δlihrt −1 + et olur. Modelin uyum iyiliği göstergesi olan Akaike bilgi kriteri (AIC) ve Schwarz bilgi kriteri (SIC) değerleri sırasıyla -0. Logaritması alınmış ihracatın GSMH içindeki payı serisinin durağanlaştırılması için bir defa farkı alındığından fark derecesinin d =1 olduğu anlaşılmıştır. 3. Bu durum modelin tipik bir otoregresif yapıda ve gecikmenin k =1 olduğunu gösterir. Hesaplanan bu değerler modelde yerine yazılarak tahmin modeli oluşturulur.1.1)’ deki modelin uygunluğuna karar verilir. bu değerlerin sıfıra yakın olmaları da modelin uygun olduğunun bir işaretidir. Yani AR(1) durumu söz konusudur.007 + 0. Kalıntılar beyaz gürültü (temiz dizi) özelliğini gösteriyorsa yani sabit bir ortalama ve varyansa sahipse denklem (3.

1. Dolayısıyla bu model uygundur ve öngörü için kullanılabilir. otokorelasyon ve kısmi otokorelasyon çubuklarının hepsinin %95 aralığı içinde kaldığı görülecektir.5 ARIMA(1.Şekil 3.0) Modeli Hata Terimlerinin Korelogramı Korelogram incelendiğinde. 81 .

6 .186286 . H 0 : Serisel korelasyon yok H 1 : Serisel korelasyon var.48 olmuştur. Bu değerin sıfıra yakın olması öngörünün gerçek seri ortalamasını izlemekte başarılı 82 . 2007 yılı için öngörü yapılabilir. 4.22’ ye göre Obs*R-squared (gözlem sayısı ile determinasyon katsayısının çarpımı) değeri 11.6 1930 1940 1950 1960 DLIHRF 1970 1980 ± 2 S. Bu model öngörü için kullanılabilir.896970 0.000000 0.2 Forecast: DLIHRF Actual: DLIHR Forecast sample: 1923 2010 Adjusted sample: 1925 2007 Included observations: 82 Root Mean Squared Error Mean Absolute Error Mean Abs.0 -. 1990 2000 Şekil 3. Aşama: Öngörü 1923-2006 dönemi verilerine dayalı olarak tahmin edilen modeli kullanarak.4 -. Bu p değeri H 0 hipotezinin reddedilemeyeceğini ve modelin kalıntılarında serisel korelasyonun olmadığını gösterir ( H 0 hipotezini kabul etme olasılığı.E.0) Model Kalıntılarının Serisel Korelasyon Testi Modelin kalıntılarında serisel korelasyonun varlığının test edilmesinde hipotezler.6’ dan görüleceği gibi öngörünün iyiliğini gösteren ölçüt Theil eşitsizlik katsayısı (Theil Inequality Coefficient)’ nın bir parçası olan yan oranı (Bias Proportion)’ dır.05 olduğu için).22 ARIMA(1.1.48>0.1055 0. 0.Tablo 3.578 çıkarken p değeri 0. Breusch-Godfrey Serial Correlation LM test sonuçlarını gösteren Tablo 3.4 .221000 0.171334 109.6 Modelin Öngörü Performansı Şekil 3. .813714 0. Percent Error Theil Inequality Coefficient Bias Proportion Variance Proportion Covariance Proportion 0.2 -.

211. Model yardımıyla yapılacak öngörüde bağımlı değişken Δlihrt ( lihrt − lihrt −1 ) olduğu için bulunacak değer 2007 yılı değeri olmayıp 2007 ile 2006 arasındaki farkın öngörüsü olacaktır.0 -.011=3.olduğuna işaret eder 10 . 3.011 olmuştur.06 .02 .4 -.06 30 40 50 60 70 80 90 00 10 .04 . DLIHRF . 83 .2 . Bu değer LIHR (logaritmik ihracatın GSMH içindeki payı) serisinin 2006 yılı değerine eklendiğinde 3.074 değerinin logaritmik dönüşümü yapıldığında.063+0.6 30 40 50 60 70 80 90 00 10 DLIHR Şekil 3.e. Eviews 5.g.7 Öngörü Serisi (DLIHRF) İle Gerçek Seri (DLIHR) Grafiği Şekilden açıkça görüldüğü gibi ön raporlar gerçek serileri öngörebilmektedir. Bunu grafiksel olarak görmek için önraporlanan seri ile gerçek serinin yan yana grafiği çizilebilir. öngörü serisinin 2007 yılı ihracatın GSMH içindeki payına ilişkin öngörüsü %21.6 .074 (LIHRF) olarak bulunur. 10 Pindyck ve Rubinfeld. Aşamada tahmin edilen model kullanılarak 2007 yılı için ihracatın GSMH içindeki payını tahmin etmek mümkündür.2 -.04 -.00 -.8 .02 -.4 . s.62’ dir. 2. a.1 paket programı yardımıyla bulunan 2007 yılı değişim öngörüsü 0.08 .

firmalar ve uluslar geleceğe yönelik planlar yapmak zorundadırlar. zaman içinde gözlenen ölçümlerin bir dizisidir. Devletler de gelecekteki gelirlerini ve giderlerini hesaplayabilmek için planlar yapar. Olayları ve aralarındaki ilişkileri öngörmeksizin geleceğe ilişkin planlar yapmak mümkün olmaz. yatırıma ve pazarlamaya ilişkin ileriye yönelik planlar yapmaları gereklidir. Çok geniş bir uygulama alanına sahip zaman serileri. hareketli ortalama süreci ve karma otoregresif 84 . istatistik ve ekonomi gibi bilim dallarında geniş bir uygulama alanına sahiptir. üretime. Zaman serileri analizi. Bir regresyon modelinde bağımsız değişken konumundaki değişkenler zaman serilerinde bağımlı değişken olarak karşımıza çıkar. Zaman serisi. önceki dönemlere ait gözlemlerin incelenmesi ve ileriye dönük tahmin yapabilmenin mümkün olmasıdır. Tahminlerin yapılabilmesine olanak sağlayan verilerin elde edilmesinin en uygun yolu zaman serisi analizidir. zaman serisi modelleme teknikleri anlatılarak modellemede önemli bir yere sahip olan durağanlık kavramı üzerinde durulmuş ve durağanlıkla ilgili testlere yer verilmiştir. İktisat ve işletme alanlarında zaman serilerinin önem kazanmasının sebebi. Zaman serileri.SONUÇ Yaşantısını sürdürmek ve geliştirmek için aileler. Bu çalışmada zaman serileri hakkında genel bilgiler verilerek. Çalışmada tek değişkenli zaman serisi modelleri ile sınırlandırılan doğrusal zaman serisi modelleri otoregresif süreç. incelenen bir değişkenin şimdiki ve geçmiş dönemdeki gözlem değerlerini kullanarak sonraki dönemlerde alacağı değerlerin hangi güven sınırları arasında gerçekleşebileceğini ortaya koymak için yapılan çalışmalardır. basit şekli ile bir regresyon modeline benzemesine rağmen temel varsayımlarda birbirlerinden ayrılmaktadır. Geçmiş yıllara ait verilere sahip olunduğunda zaman serileri yardımıyla bu verileri kullanarak gelecek yıllar hakkında öngörüde bulunulabilir. Günümüzde var olan rekabetle baş edebilmek ve gelişmeyi devam ettirebilmek için firmaların günlük satışlara.

durağanlıktır. orijinal veri üretme süreçlerinin durağan olması şartını gerektirir.hareketli ortalama süreç ile homojen durağan olmayan süreç modelleri anlatılmaktadır. PhillipsPerron (PP). Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin (KPSS). veriler bir dönüşüm yardımıyla durağan hale getirilmeye çalışılır. Eğer stokastik sürecin niteliği zaman boyunca değişiyorsa yani seri durağan değilse. Çünkü birçok istatistiksel model. Uygulamada Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan istatistik göstergelerden olan Türkiye’ de ihracatın gayri safi milli hasıla (GSMH) içindeki payı (%) 1923-2006 yıllık değerleri kullanılmıştır. Eğer stokastik süreç zaman boyunca sabitse yani seri durağan ise serinin geçmiş değerleri kullanılarak seriye ait sabit katsayılı bir model elde etmek ve öngörü yapmak mümkündür. Zaman serisi modellemesinde kullanılan ve uygun bir öngörü yöntemi olan BoxJenkins (BJ) yaklaşımı ile ülkemizdeki ihracatın GSMH içindeki payı serisi 85 . gerekse değişkenler arasındaki ilişkilerin tanımlanmasında serilerin durağan olmaları şartı aranmaktadır. Gerek tek bir seriye ilişkin öngörülerde. ADF-GLS (Nokta Optimal) ve Ng-Perron birim kök testleri uygulanmıştır. Bu durum I(1) anlamına gelmektedir. Bir zaman serisi modeli geliştirildiğinde. Bunun için ilk adım olarak durağan olmayan bir zaman serisini durağan hale dönüştürecek dönüşümler hakkında bilgi sahibi olunması gereklidir. elde edilen stokastik sürecin zamana bağlı olarak değişip değişmediğinin bilinmesi gereklidir. Bir zaman serisini durağan hale getirmek için fark alma işleminin kullanılması Box-Jenkins tarafından yaygın hale getirilmiştir. Zaman serisi analizinde bakılması gereken temel istatistiksel özellik. serinin geçmiş ve gelecek yapısını basit bir cebirsel modelle ifade etmek mümkün olmaz. Eviews 5. Ayrıca otoregresif entegre (bütünleşmiş) hareketli ortalama süreçleri için Box Jenkins model kurma süreci üzerinde durulmuştur. En yaygın dönüşüm çalışmada bahsedildiği gibi fark alma işlemidir. Bu testler sonucunda serinin düzey değerlerinin durağan olmadığı ancak birinci farklarının durağan olduğu yani serinin bir birim kök içerdiği tespit edilmiştir. Bu yöntemde seride kaç tane birim kök varsa o kadar fark alma işlemi yapılır.1 paket programı yardımıyla durağanlık analizi için korelogram testi ve en çok kullanılan birim kök testleri olan Genişletilmiş Dickey-Fuller (ADF). Zaman serisi analizinde süreç durağan değilse.

Son aşama olan öngörü aşamasında.modellenmeye çalışılmıştır.0) yapısında olduğu tespit edilmiştir. Box Jenkins (BJ) yöntemi kullanılarak serinin ARIMA(1.0) modeli hata terimlerinin (kalıntılarının) temiz dizi (beyaz gürültü) olup olmadığı yani sabit bir ortalama ve varyansa sahip olup olmadığı araştırılmış ve hata terimlerinin temiz dizi olduğu yapılan korelogram testi ile görülmüştür. p. serinin bütünüyle kendi geçmiş bilgisine dayanarak tahmin yapmaya yöneliktir.1. 86 . d.62 olarak tahmin edilmiştir. Böylece 2007 yılı için önraporlanan ihracatın gayri safi milli hasıla (GSMH) içindeki payı % 21. Böylelikle öngörü için kurulan modelin doğruluğu desteklenmiş olup uygunluk testi sonucunda tahmin modelinin öngörü için uygun olduğu anlaşılmıştır. verilere en uygun bulunan zaman serisi modelinin önraporlaması yapılmıştır. Yöntem. q değerleri tespit edilen bu modelin parametre tahminleri yapılarak modelin uygun olup olmadığı test edilmiştir.1. Başarılı bir tahmin için yöntemin safhaları uygulanarak verilere en uygun ARIMA veri üretme süreci bulunmuştur. Seriye uygun olduğu düşünülen ARIMA(1. Öngörü serisinin grafiğine bakıldığında da model seçiminin doğruluğu görülmüştür.

JENKINS. Barcelona. 2005. A Companion to Theoretical Econometrics. Hilal. Yılmaz. Blackwell Publishing. 1995. 1997. S. 2003. USA. Michael. P. COCHRANE. Springer-Verlag. UK. Zaman Serileri Analizi (Birim Kökler ve Kointegrasyon). Econometrics. s. Dept. John H.. 2003. DELURGIO. Econometrics. Newyork. Chapman and Hall. Ekin Kitabevi. 2. 1976. 2007.. M. Time Series Analysis: Forecasting and Control. Badi H. Forecasting Principles and Applications..KAYNAKLAR AKDİ. The Analysis of Time Series: An Introduction. A.Comp. Time Series for Macroeconomics and Finance. Ankara. “Short and Long Run Elasticities in Energy Demand: A Cointegration Approach”. BENTZEN. G. E. 2008.. Of Economics and Economic History. Newyork. Sayı: 18. Institute Of Economics Aarhus School of Business. Irwing McGraw-Hill. BALTAGI. Jan ve ENGSTED. San Francisco.. Zaman Serileri Analizi. BOZKURT. BALTAGI. 87 . Barcelona. (1992). G... Bıçaklar Kitabevi. BOX. Chris. Bursa. Tom. Holden Day. CHATFIELD. Badi H. Berlin Heidelberg.1998. CREEL.

2004. D. ERTEK. Newyork. McGrawHill International Edit. I. (1974). C. William R. The McGraw-Hill Comp.A. Learning and Practicing Econometrics. GUJARATI. John Wiley &Sons. JOHNSTON. W.A. s. Using Cointegration Analysis in Econometric Modelling.. (1979). W. s... 427-431.. NEWBOLD P. John Wiley&Sons. Ankara..A. Beta Yayınları. Sayı: 64. Applied Econometrics Time Series..A. “Likelihood Ratio Statistics for Autoregressive Time Series with a Unit Root” Econometica. 1993. KUTLAR. No. Newyork. Robert B. D. Econometrica... ve DINARDO. J. 111-120. Walter. BELL. E. 1995. Ekonometriye Giriş. DICKEY. W. R. R. T.1057-1072. 12-26. 4.. GRANGER. JUDGE. Londra. s. J. s. Aziz. (1981). “Spurious Regressions in Econometrics”. 88 . G. ENDERS. “Unit Roots in Time Series Models: Tests and Implications” The American Statistician. Basic Econometrics. ve STOCK. G. 1997. FULLER. (1996). Sayı: 74.. “Distribution of the Estimators for Autoregressive Time Series With a Unit Root”. Tümay. H. J. W .J..DICKEY. Damodar N. DICKEY. D. Printice Hall. HILL ve G.813-836. Newyork.. Sayı: 40.. (1986). “Efficient Tests for an Autoregressive Unit Root”. Newyork. Nobel Yayın Dağıtım. J. FULLER. Journal of the American Statistical Association. ELLIOTT. ROTHENBERG. Uygulamalı Ekonometri. David A. HARRIS. İstanbul. Sayı: 49. Journal of Econometrics. s. 2004. 1996. GRIFFITHS. 366.. MILLER. 2005. Econometric Methods. C. 1... Sayı: 2.

147-159. Peter C. P. 2000.. Academic Press. Introduction to Econometrics. Pierre.“Useful Modifications to Some Unit Root Tests with Dependent Errors and Their Local Asymptotic Properties” The Review of Economic Studies. USA. İstanbul. G. P. 2.. Newyork. s. ve NG. & SCHMIDT Peter ve SHIN.1519-1554. 2005. SCHWERT. A Handbook of Time Series Analysis Signal Processing and Dynamics. Journal of Business and Economic Statistics. D. 335-346. Uygulamalı İstatistik 2. Sayı: 7. G. Singapore. 1998. Özer. MADDALA. 435-463. (1988). RUBINFELD. (1992). “Tests for Unit Roots: A Monte Carlo Investigation”. 1996. ve PERRON.KWIATKOWSKI. “Testing for a Unit Root in Time Series Regression”. 159-178. ve D. Birim Kök Analizinin Temelleri. 1998. Peter C.. (1996). A. M. MADDALA. PINDYCK. s. 69. (2001). Filiz Kitabevi. Sayı: 63. Yongcheol. Sayı: 54.B. s. Kerry. “Testing the Null Hypothesis of Stationarity Against the Alternative of a Unit Root: How Sure Are We That Economic Time Series Have a Unit Root?”. I. Journal of Econometrics. s. Unit Root Cointegration and Structural Change.. 89 . Great Britain. NG. “Lag Lenght Selection and the Construction of Unit Root Tests with Good Size and Power”.. SERPER. G. İstanbul. G. S. S. (1989). Biometrika. Irwin/ McGraw-Hill International Edit. POLLOCK. Econometrica.. Sayı: 75.. PATTERSON. Newyork. s. S. S. Cambridge University Press. R. Beşir Kitabevi.L. NEMLİOĞLU. ve KIM. Macmillan Publishing Company. S. 1999. B. No. PHILLIPS. An Introduction to Applied Econometrics : A Time Series Approach. Denis & PHILLIPS. Cambridge. 1992. PERRON. S. Econometric Models and Economic Forecasts.. Karun. PERRON.

Nobel Yayın Dağıtım. İstatistik Göstergeler 1923-2006. Avcı Ofset. Ankara. Zaman Serileri Analizi. 2004. (2004). s. Mehmet. P. Garnett. 90 . TERZİ. S. Joseph Henry Press. Sayı: 3. Türkiye İstatistik Kurumu Matbaası. 2005. Ankara. H.SEVÜKTEKİN. 59-75.. Recep. Ruey.. WILLIAMS. TSAY. TÜİK. 2005. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. İstanbul. Ekonometri. 1997. Chaos Theory Tamed. Analysis of Financial Time Series. 2007. Cilt: 6. Mustafa ve NARGELEÇEKENLER. TARI. Washington DC. John Wiley &Sons. USA. “Türkiye’de Enflasyon ve Ekonomik Büyüme İlişkisi (1924-2002)”.

1 Program Açılım Penceresi Bir çalışma dosyası oluşturmak için. İlgili program komutları ve uygulamaları aşağıdaki şekilde özetlenmiştir.1 yardımıyla yapılmıştır. File (dosya) menüsünden.EK. 91 . Ekran 1. new (yeni)-workfile (çalışma dosyası) seçeneği işaretlenir.Eviews El Kitabı Bu çalışmada zaman serisi analizlerine ilişkin sayısal çözümlemeler ekonometri paket programlarından Eviews 5.

3 Dosya Açma Penceresi 92 .2 Program Komutu Penceresi Çalışma dosyası oluştur (workfile create) penceresinden verilerin sıklığı. Ekran 1.Ekran 1. başlangıç ve bitiş tarihleri girilir.

4 Komut Satırı İle Dosya Açma Penceresi Çalışma dosyası oluşturmanın bir diğer yolu ise komut satırına Create (oluştur) komutu ile serinin başlangıç ve bitiş tarihini girmektir. Ekran 1.5 Veri Girme Penceresi Veri girişi hücrelere yapılır. 93 .Ekran 1.

7 Yt ve Gecikmesi Yt-1 İle İlerlemesi Yt+1 Değişkenlerinin Komut Penceresinden Oluşturulmasını Gösteren Pencere Yt değişkeninin gecikmesi ve ilerlemesinin komut penceresinden oluşturulması 94 .6 Grafik Çizme Penceresi View (görünüm) menüsünün altında Graph (grafik) ile serinin grafiği çizilir. Ekran 1.Ekran 1.

Ekran 1.8 Yt ve Gecikmesi Yt-1 İle İlerlemesi Yt+1 Değişkenlerinin Seri Yarat Komutu İle Oluşturulmasını Gösteren Pencere Quick (hızlı) menüsünden Generete Series (seri yarat) tıklanarak çıkan bu pencereye seriyi oluşturacak denklemin yazılması suretiyle de bir seriden başka seriler de yaratmak mümkündür. 95 .

birinci ve ikinci farklarında çizilir. 96 . Korelogram. serinin düzeyinde.9 Serinin Korelogramını Çizme Penceresi Seri açıkken View (görünüm) menüsünün altındaki Correlogram tıklarak korelogram penceresi açılır. Korelogramda serinin içermesi istenen gecikme sayısı belirtilir.Ekran 1.

10 Serinin Birim Kök Testlerini Uygulama Penceresi Birim kök testlerinin seçimi yapılır. kesmesiz seçenekleri ile birim kök testi yapılır. trendli ve kesmeli.Ekran 1. Kesmeli. Düzey ve fark değerleri seçilir. 97 . Bilgi kriteri seçimi yapılır.

Ekran 1.11 Kalıntıların Serisel Korelasyon Testi Penceresi

Model kurulduktan sonra View (görünüm) menüsünün içinde, residual tests (kalıntı testleri) in altında Serial Correlation LM Testi seçilir.

Ekran 1.12 Parametre Testleri Penceresi

Model kurulduktan sonra View (görünüm) menüsünün içinde, coefficient tests (parametre testleri) in altında Wald Coefficient Restrictions Testi seçilir.

98

Ekran 1.13 Φ Testleri İçin Wald Testi

Wald Coefficient Restrictions testi tıklandığında çıkan bu pencereye parametrelerin örnek kısmında gösterildiği gibi girişi yapılır.

Ekran 1.14 Regresyon Denklemi Kurma Penceresi

Quick (hızlı) menüsünden Equation Estimation (denklem tahmini) penceresinden regresyon denklemi kurulabilir.

99

Ekran 1.15 Öngörü Penceresi

Model penceresinden forecast (öngörü) tıklanır. Forecast name (öngörü adı) serinin adının sonuna “f” eklenmiş olarak gelir. Buradan öngörü metodunun dinamik veya statik yöntemlerden hangisi ile yapılacağı seçilir. Son olarak öngörünün örneklem aralığı (forecast sample) girilir.

100

ÖZGEÇMİŞ 1982 Kocaeli ili İzmit ilçesinde doğdu. Ekonometri Bölümünden mezun oldu. 2003 Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi. 1993 İzmit Leyla Atakan İlkokulunu bitirdi. 1996 İzmit Ulugazi Ortaokulunu tamamladı. 1999 İzmit Atılım Lisesini bitirdi. 2006 Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalında Yüksek Lisans sınavını kazandı. 2004 Türkiye İstatistik Kurumu Kars Bölge Müdürlüğünde TÜİK Uzman Yardımcısı olarak görev yapmaya başladı. 101 .

You're Reading a Free Preview

İndirme
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->