ÖN SÖZ

Toplumsal değerlere aykırı kabul edilen ve söylenildiğinde kötü izlenimler uyandıran kelime ve ifadelerin bu etkiyi en aza indiren kelime ve ifadelerle değişimine “güzel adlandırma” adı verilir. Bütün dillerde görülebilen güzel adlandırma, bir varlığı veya kavramı bilinen yaygın ismiyle söylemek yerine, daha ahlakî ve değer yargılarına uygun bir tarzda ve daha yumuşak bir ifadeyle söylemek için “örtmece kelimeler” de denen farklı kelimelerle dile getirmektir. Batı dillerinde kullanılan “euphemism” terimi, amaçları yönünden açık ve gizli euphemismler diye ikiye ayırt edilir. Bu araştırmamızda euphemism teriminin karşılığı olarak güzel adlandırma terimini tercih ettik. Anlamını göz önüne alarak “örtmece kelime” terimi gizli euphemismler için kullanılabilir. Kullanımı hoş karşılanmayan kelimeler, çeşitli konulardaki toplumsal hassasiyeti gösterir. Güzel adlandırmanın ortaya çıkış sebebini toplumun inancına, ahlâkî yapısına, geleneğine, örf ve âdetlerine bağlamamız mümkündür. Bu değerlere aykırı kabul edilen kelime ve kavramların ifade edilmesi toplum tarafından tepkiyle karşılanır. Toplumun bir parçası olan kişinin bu tepkiyle karşılaşmaması için güzel adlandırma yoluyla oluşmuş kelimeleri kullanması; aynı hareket veya kavramı dinleyenlerin de anlayabileceği farklı bir üslupla dile getirmesi zorunludur. Bu açıdan, bir dili kullanan insanların ahlak anlayışlarını, bazı değer yargılarını veya inançlarını, toplumun tabu saydığı olay, nesne ve kavramları ortaya çıkarmak, toplumsal nezaket ve inceliğini tespit edebilmek için o dilde yer alan güzel adlandırmalardan faydalanmak gerekir. Bu araştırmamızın amacı, özellikle Anadolu ağızlarında kullanılan ortak güzel adlandırmaları ortaya çıkarmak, bu ifade tarzına hangi durumlarda başvurulduğunu belirlemektir. Güzel adlandırmalar, toplumda hangi ahlakî değerlerin ön plana çıktığını, bu değerlere aykırı kabul edilen davranış ve varlıkların neler olduğunu, bu davranış ve varlıkların ifade edildiği kelimelerin yerine ne tür kelimelerin kullanıldığını ve bu kelimelerin nasıl ortaya çıktığını tespit etmemize olanak sağlayacaktır. Güzel adlandırmayla ilgili görülen “edebi kelam, örtmece kelime veya ifade, güzelleme, hüsn-i ta`bîr” gibi terimlerin güzel adlandırmayla benzerliklerini ve

I

farklılıklarını; argo ve güzel adlandırma arasındaki benzerlikleri ve farklılıkları tespit etmek için güzel adlandırmayla ortaya çıkmış kelimeleri belirlemek gerekir. Bunun için başta Derleme Sözlüğü olmak üzere, Türkçe Sözlük ve çeşitli Anadolu ağızlarından derlenmiş metinleri içeren eserleri tarayarak bulabildiğimiz güzel adlandırma örnekleri çalışmamızın malzemesini oluşturmaktadır. Konumuzla ilgili olarak daha önce yapılmış çalışmalarda tespit edilmiş güzel adlandırma örnekleri de sözlüğümüzde yer alan kelimelere dahil edilmiştir. Bir dilde güzel adlandırma ile ortaya çıkmış bütün kelimelerin eksiksiz bir sözlüğünü oluşturmak mümkün değildir. Çünkü bu ifade tarzı devam eden, kalıcı olmayan bir ifade tarzıdır. Her zaman ve mekân içerisinde farklı kişiler, isimlerini anmayı sakıncalı gördükleri varlık veya kavramları farklı şekilde ifade ederek bunlar için yeni kelimeler kullanıyor olabilirler. Ayrıca güzel adlandırma amacıyla da ortaya çıkmış olsa, anlamı iyice yerleşmiş bir kelime artık örtmece kelime olmaktan çıkmış olabilir. Güzel adlandırma her zaman kelime değişikliği şeklinde değil, farklı kelime grupları veya cümle boyutunda da olabilmektedir. Bu gerçekler ve ayrıca hepsini taramanın zorluğu, zaman darlığı gibi sebeplerle Anadolu Ağızlarından derlenmiş metinleri içeren tüm eserleri tarayamadık. Muhtemel eksikliklerin hoş görüleceğini umuyoruz. Güzel adlandırma ve örtmece kelimelerle ilgili kaynakların yetersiz oluşu ve bu konuda pek fazla araştırma yapılmamış olması, Türkçede var olan güzel adlandırmaların tespitinde güçlüklerle karşılaşmamıza sebep olmuştur. Bu araştırmamızın, bundan sonraki çalışmalarda Türkçedeki güzel adlandırmalara sözlüklerde yeterince yer verilmesi ve öneminden dolayı ağız incelemelerinde konunun ele alınması için bir başlangıç olmasını temenni ediyoruz. Çalışmaya katkılarından dolayı değerli hocalarım Yard. Doç. Dr. Ercan ALKAYA’ya, Prof. Dr. Ahmet BURAN’a ve beni Türkçede güzel adlandırma konusu üzerinde çalışmaya teşvik eden, çalışmanın her aşamasında bana yol gösteren danışman hocam Doç. Dr. Ahat ÜSTÜNER’e teşekkürü bir borç bilirim.

Ahmet GECEKUŞU

II

Ç NDEK LER Sayfa No ÖN SÖZ……………………………………………………………………...……. Ç NDEK LER…………………………………………………………………… KISALTMALAR…………………………………………………………………. ÖZET……………………………………………………………………………… GRŞ 1. GÜZEL ADLANDIRMA…………………………………………….…… 2. GÜZEL ADLANDIRMA VE ARGO……………………………………. 3. GÜZEL ADLANDIRMA LE EDEB SANATLAR ARASINDAK LG ……………………………………………………………………………… 1. BÖLÜM 1. 1. GÜZEL ADLANDIRMANIN ORTAYA ÇIKIŞ SEBEPLER …… 1.1.1. Hastalıklarla lgili Güzel Adlandırmalar………………………… 1.1.2. Korkuyla lgili Güzel Adlandırmalar…………………………….. 1.1.3. Ahlâkî Değerle lgili Güzel Adlandırmalar……………………… 1.1.4. nançla lgili Güzel Adlandırmalar………………………………. 1.1.5. Kusurları Gizlemeye Bağlı Güzel Adlandırmalar……………… 2. BÖLÜM 2.1. GÜZEL ADLANDIRMALARIN YAPISAL ÖZELL KLER ……… 2.1.1. Basit Kelimeler…………………………………………………… 2.1.2. Türemiş Kelimeler…………………………………………………. 2.1.3. Birleşik Kelimeler………………………………………………….. 2.1.4. Deyim Halindeki Güzel Adlandırmalar………………………….. 2.2. GÜZEL ADLANDIRMALARDA ALINTI KEL MELER………….. 54 54 57 59 62 67 21 21 29 33 43 47 18 1 15 I III V VI

3. BÖLÜM 3.1. Güzel Adlandırmaların Anlam Özellikleri……………………………. 71

III

GÜZEL ADLANDIRILAN KAVRAMLAR D Z N ………………………….3.2..1. SONUÇ…………………………………………………………………………… KAYNAKLAR…………………………………………………………………… SÖZLÜK…………………………………………………………………………. 3.3. 72 73 74 76 78 80 146 IV .1.1. Güzel Adlandırmalarda Anlam Daralması……………………….1. Güzel Adlandırmalarda Anlam Kayması…………………………. Güzel Adlandırmalarda Anlam Genişlemesi……………………… 3.

S. agt.KISALTMALAR KBAYA KA UA KYA ZBK A NYA DA EAK TS DS TAÜ DLT TDK age. s. F. Baskil ve Ağın Yöresi Ağızları : Kars li Ağızları : Uşak li Ağızları : Kütahya Ve Yöresi Ağızları : Zonguldak-Bartın-Karabük lleri Ağızları : Nevşehir ve Yöresi Ağızları : Diyarbakır Ağzı : Elazığ Ağzına has kelimelerin yapı ve anlam özellikleri : Türkçe Sözlük : Derleme Sözlüğü : Türk Argosu Üzerinde ncelemeler : Divanü Lûgati’t-Türk : Türk Dil Kurumu : Adı geçen eser : Adı geçen makale : Adı geçen tez : Farsça : Fransızca : ngilizce : Almanca : Sayı : Sayfa : Büyük Argo Sözlüğü V . BAS : Keban. Alm. ng. Fr. agm.

Yapıları bakımından basit kelimelerin sayısı türemiş ve birleşik kelimelere göre daha azdır. duygu ve düşüncelerini ortama ve kişiliğine uygun olarak serbestçe tercih ettiği kelime ve ifadelerle dile getirir. varlık ve hareketler için güzel adlandırmaya başvurulduğunu göz önüne alarak. köken ve anlam özellikleri bakımından inceledik. Alıntı VI . Daha resmî ve kibar ortamlarda konuların arz edilebilir hale getirilme işlemine güzel adlandırma denir. çeşitli kültürel sebepleri ortaya konulmaya çalışılmıştır. bu kelimeleri yapı. Güzel adlandırma için birçok alıntı kelime de kullanılmıştır. Ayrıca kelimelerin hangi kavram. Toplum tarafından söylenmesi sakıncalı görülen kelimelerin yerine farklı kelimeler kullanarak düşüncelerini örtülü bir şekilde ifade eder. dinleyenlerin de anlayabileceği daha yumuşak bir ifade veya kelimelerle söylenmesi anlamındadır. Türkçede örtülü ifade yollarını. Türkçenin kelime türetme gücü güzel adlandırmalarda kullanılan türemiş kelimelerde de kendini göstermektedir.ÖZET Yüksek Lisans Tezi Güzel Adlandırma Ahmet GECEKUŞU Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Güzel adlandırma terimi. güzel adlandırma gayesiyle ortaya çıkan kelimeleri ve bu kelimelerin ortaya çıkış sebeplerini tespit etmektir. letişimde söylenmesi toplum tarafından kabul görmeyen ifadelerin. Türkçe Sözlük ve Anadolu ağızlarından derlenmiş bir kısım metinlerde yer alan güzel adlandırma yoluyla oluşmuş kelimeleri tespit ederek. toplum tarafından hoş karşılanmayan her hangi bir kavramı. Anlam bakımından. şte bu çalışmada amaç. Bütün dillerde konuşmacı. toplumumuzun tabu gibi gördüğü şeyleri belirlemeye çalıştık. Derleme Sözlüğü. güzel adlandırma için kullanılan kelimeler içinde farklı bir anlam verilmiş kelimelerin oranı oldukça fazladır. varlığı veya hareketi ifade eden kelime veya ifadeler yerine.

örtmece kelimeler. hırsızlık) inançla da ilgilidir. çirkin. Birçok güzel adlandırmayı bu iki grupta değerlendirebiliriz. Anahtar kelimeler: Güzel adlandırma.kelimelerden yeni kelimeler türetilmiş. ahlâkî değerlerle ilgili güzel adlandırmalar ve inançla ilgili güzel adlandırmalar olmak üzere dört ana gruba ayrılır. söylenmesi dinen sakıncalı görülen veya hurafelerden dolayı ortaya çıkan korku veya çekince sebebiyle adları söylenmeyen varlık ve kavramlarla ilgilidir. korkuyla ilgili güzel adlandırmalar. argo. Söylenmemesi gereken kelime ile bir başka kelime arasındaki benzerlikler birçok güzel adlandırmanın ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Korkuyla ilgili güzel adlandırmalar inançla da yakından ilgilidir. kusurları gizlemeye bağlı güzel adlandırmalar. Tespit ettiğimiz güzel adlandırmalar Tük toplumunun incelik ve nezâketinin aynasıdır. Hastalıklar içerisinde en fazla “verem” sözcüğü için güzel adlandırma yoluna gidilmiştir. dil – kültür ilişkisi VII . Bu grup içerisinde yer alan bazı kavramlar (zina. kaba olaylar. peri gibi yaratıkların isminin anılmaması korkudan çok inanç kaynaklıdır. nesne veya varlıklar toplumun nezâket anlayışının sonucu güzel adlandırmalarla ifade edilmektedir. Korku bazen ahlâkî değerlerle de ilgili olabilir. Hortlak. edeb-i kelâm. Bu gruptaki birleşik kelimelerin oranı basit ve türemiş kelimelere oranla daha fazladır. Ahlâkî değerlerle ilgili güzel adlandırmalar görgü kuralları ve toplumsal incelikle yakından ilgilidir. Güzel adlandırmalar içerisinde % 9. Olumsuz çağrışımlar uyandıran kelimelerden kaçınıldığı ve bu kelimelere toplum tarafından yasak konulduğu görülmektedir. davranışlar. ğrenç. hüsn-i ta`bîr.96’dır. Korkuyla ilgili güzel adlandırmaların oranı % 10. Kusurları gizlemeye bağlı güzel adlandırmalar içerisinde daha çok bedensel eksiklikler ve bazı doğal vücut fonksiyonları yer almaktadır.05’lik bir oran. Güzel adlandırmalar. türetilen bu kelimelere yeni anlamlar yüklenmiştir. rüşvet. Hayâlî yaratıklar veya uğursuz kabul edilen bazı hayvanlarda da güzel adlandırma yoluna başvurulmuştur.

or motions. root. Also cancepts. creatures or motions that is seen unpleasant by society. Finding some words which have been produced through nicely naming in texts collected by collecting dictionaries. we tried to find taboas in or society. The word derivation power of Turkish shows its power again in nicely naming. New words have been derivated from these received ones. and thatolian accents. Also many received words have been used in nicely naming. the rate of words that are given different meanings in words used for nicely naming is sa high.SUMMARY Master Thesis Euphemism Ahmet GECEKUŞU University of Fırat The Institute of Social Secience And Postgraduate Study in Turkish Language and Literature The term of nicely naming doesn’t mean words or statements that states any concepts. VIII . the speaker atates his feelings and thoughts freely appropiate to the envivanment he is in and his personality. In All languages. The numbers of simple words due to their structure are less than derivative and compound ones. but it means using a softer statement or words that can easily understood by the cudience. creatures. and meaning. Instead of some words seen incanvenient by the society he expresses his thoughts in an obscure way by using differat words. the aim is to find the obscure statements in Turkish. and now meaning have been assigned to newly derivaled words. Turkish dictionary. Various cultural reasons of some words that aren’t used by the society during the cammication are studied to find. In this issue. The process of making subjects presentable in formal and polite envivanment is nicely naming. we studied on these words cansidering their st vucturc. In meaning. to find some words that are revealed through the aim of nicely naming and to find the reasons of these words to be revealed.

the similarities between the word that shouldn’t beused and the other one have let nicely naming accur. the latter is that nicely naming including hiding faults. theft are also related to the faith. Key Words: Euphemism. slang.05 of nicelig naming is related to the superstitions in religin br fear and drawback because of the omen. actually there are physical lacks and some natural body fuuctions. The terms in nicely naming that we have found is the mirror of the Turkish society’s politeness. bribe. Nicely naming including fear is much more related to the faith. In disecses the word mostly needs to apply nicely naming is tuberculosis. language and culture relationship IX . In nicely naming includiny tiding faults.It is seen that there is preventation from some words that have negative association and they are prohibited by society. We can take in to account huge runge of nicely naming in these two groups.96 in this group the rate of compound word is pretty much than the simple and derivative words. Nicely naming including ethical concepts is closely related to the rules of good manners and objects or creatures are stated by nicely naming as a result of politeness of society Some concepts in this grup such as adultery. the latter is that nicely naming including fear. but related to the faith. Sometime fear may be related to the ethical concepts. Not mentianing the names of same creatures like ghosts and fairies is not related to the fear. literary utterance. For some imaginary creatures or omenous animals agaih nicely naming is appued. The rate of nicely naming related to the fear is % 10. the third one is nicely naming including ethical cancepts and the last one is that nicely naming incuding faith. % 9. metaphor. There are four veasans of chaosing nicely.

299 ve 199 Berke Vardar. o dili konuşanların inançlarına. Dilbilgisi ve Dilbilim Terimleri Sözlüğü. Euphemismus. Ancak Türkçenin bu alandaki zenginliği konusunda yapılan çalışmaların yeterli olduğunu söylemek mümkün değildir. Dünyayı sahip olduğumuz kelimelerin ölçüsünde anlamlandırabiliriz ve dağarcığımızda bulunan kelimeler kadarıyla anlayabiliriz.1 Batı dillerinde genellikle “euphemism” terimi ile karşılanan “güzel adlandırma” veya “örtmece” terimini Berke Vardar şöyle tanımlamaktadır: “örtmece (Alm. Toplumda dilimizle tanınır ve toplumu dilimizin çizdiği sınırlar içerisinde tanırız. ABC Kitap evi. Euphemism) dolaysız bir biçimde söylenmesi uygun görülmeyen bir olguyu örterek dolaylı yoldan anlatma (Örn. Bu tür ifadelerin. ruhî inceliklerine ve kibarlıklarına birinci derecede ışık tuttuğu göz önüne alınırsa. stanbul 1988. 163 1 .GRŞ 1. Açıklamalı Dilbilim Terimleri Sözlüğü. iğrenilen öğeler taşıyan sözcükler yerine. Cinleri belirtmek için iyi saatte olsunlar demek). Eskiden beri bütün dillerde görülen güzel adlandırmalar Türkçede de çokça görülen ifade şekilleridir. Herhangi bir araştırma yapılmadan bile dikkatli bir bakışla Türkçede “ölüm” veya “ölmek” yerine onlarca farklı ifadenin kullanıldığını görmek mümkündür. bu çağrışımları engelleyecek başkaca 1 2 Mehmet Hengirmen. ahlâk anlayışlarına. Toplum içinde uyumlu ve ahenkli bir hayat sürebilmenin bağlı olduğu dilimizi yani konuşmalarımızı da toplumun bu konudaki kurallarına göre biçimlendirmemiz gerekir. ng. “örtmece” terimi için güzel adlandırmaya göndermede bulunmaktadır. Euphemism) Anlamı ve çağrışımı korkulan. Eskilerin edeb-i kelam adını verdikleri “güzel adlandırma” genellikle “örtmece ” ile eş anlamlı sayılmaktadır.”2 Mehmet Hengirmen de güzel adlandırma için şu tanımı yapmıştır: (Alm. Euphemisme. bu sahadaki araştırmaların ne kadar önemli olduğu kendiliğinden anlaşılır. s. Fr. sevilmeyen.Ankara 1999. s. GÜZEL ADLANDIRMA Anlama ve algılamanın en önemli kaynağı dildir. Dilbilim terimleri ile ilgili sözlük yazarlarından Mehmet Hengirmen. Euphemisme. Euphemismus. ng. Kullanmış olduğumuz kelimeler düşünce ve davranışlarımızın ölçüsüdür. Fr.

3 Görüldüğü gibi iki terim için yapılan tanım da anlam itibariyle aynıdır. “Bir hazanî renk çökmüşken ruh-i gül-gūnuna Güller açtı öksürük her dem leb-i pür-hūnuna.sözcüklerin kullanılması. Örneğin verem yerine ince hastalık denmesi. Edebiyat Lügatı.” Yazar.” beyitleri yer alır.” şeklindeki beyti ile kendisinin hastalıktan dolayı kan tüküren hemşirezâdesi için söylediği. çünkü edebiyatta fazla bir etki meydana getirmeyen sanatlar zararlı sayılır. uygun görülmek için kendine has kelimelerin temin edemeyeceği bazı fazla yararlar üretmelidir. şimdi sağ değil sanırım. s. “Bütün kebâire tiryâki bir kopuk tanırım Ne oldu bilmiyorum. mecazî bir söz dizisi ile tasvir edilmesinden ibarettir. buna “asâlet” ve “mümtaziyet” isimlerinin verildiğini de belirtir. “ fadenin mübtezel ve bayağı ifadelerden münezzeh bulunmasıdır. 199 Tahir-ül Mevlevî.” diye tanımlayarak. ölçülülük ve kendine has sözlerle kazanılamayan bazı fazla yararların sağlanmasıdır. Halbuki zihin yorgunluğu ne kadar çoğalırsa etki o oranda azalır. bize daha çok zevk verir. Mecazî tabirler. güzel adlandırmaların eskiden beri kullanılageldiğini ortaya koymaktadır. age. Verdiği örnekler arasında Mehmet Akif’in fuhşa düşkün biri için söylediği. anlamın yüzünü bir örtü altına gizleyerek arayıcı bakışlarımızı daha çok çeker. Enderun kitap evi.. düşüncenin gittikçe daralan ifade şekli olduğundan ölçülülük derecesini aşmadıkça doğal olarak bizi yorar. 40 2 . Mecazî tabirler. Tâhir-ül Mevlevî edeb-i kelâmı. Bundan başka mecazî tabirler. tanıma ek olarak şu açıklamaları yapar: “Edeb-i kelâmın makbul şartları açıklık.” 3 4 Mehmet Hengirmen. s. bu şekilde ölçülülük de gerekli şartlardandır. bakışımızın işlemesine engel olmamak için oldukça şeffaf olmalıdır. stanbul 1984. Eskilerin “edebi kelam” için yaptıkları tanımların da bu tanımlara yakın bir anlam taşıması. Sosyal etkileşimde dilin kullanım yöntemlerini inceleyen bilim dalı olan sosyodilbilimin konusunu oluşturan bu ifade tarzı Türkçede eskiden beri görülen bir ifade şeklidir.4 Süleyman Fehmi de edeb-i kelâm için şu tanımı yapmaktadır: “Anlama etki ve kuvvet vermek yahut değersizlik ve bayağılığını gizlemek gibi bazı yararlarını sağlamak için bir düşüncenin özel bir kelimeyle değil. fakat bu örtü.

Ali Yıldırım. Dünü ve Bugünüyle Harput Sempozyumu. çirkin.Süleyman Fehmi’nin verdiği örnekler arasında da Fuzuli’nin “Hūr.468 6 5 3 . 273-275 Ahat Üstüner. dinî ve örfî değerlerine aykırı kabul edilen ve söylenildiğinde korku. Elazığ 2004. Güzel adlandırmanın kelime grubu ve cümle boyutunda görüldüğünü de göz önüne alırsak. Bir terim olarak “örtmece” ile “güzel adlandırma” terimleri eş anlamlı tutulmuştur. ürkme. “Harput ağzına has kelimelerin yapı ve anlam özellikleri”. resmî ortamlarda arzedilebilir hâle getirilme işlemi gerçekleşir. bu tür ifade şekilleri için “örtmece kelime” ifadesinin kullanılması. Hazırlayan: Doç. kırıcı. Elazığ 1998. ürkme. düşünce ve duyguların gizlenmesi bulunmaktadır. ahlâka aykırı kabul edilen veya söylenmesi ayıp sayılan varlık. s. Dr. Güzel adlandırma sayesinde toplumun veya bireyin korku.6 Yukarıdaki tanım ve örneklerden de. Konuşma esnasında ortama uygun olarak terbiyeli.)” beyti dikkat çekmektedir. yaygın olan isminden farklı kelime veya ifadelerle dile getirilir. iğrenme gibi kötü izlenim ve çağrışımlarının önlenmesi sağlanmaya çalışılır. sert ve kabul edilmeyen bir ifadenin yerine daha yumuşak bir ifade kullanılmış olur. 455 . Dile getirilmek istenen konu veya düşünceler içerisinde yer alan yasaklanmış / hoş görülmeyen kelime ve ifadelerin güzel adlandırma ile herhangi bir dolambaçlı sözle söylenmesi sayesinde. Ancak “güzel Süleyman Fehmi. kelimeden büyük güzel adlandırmaları karşılamayacağı için eksik kalmaktadır. Edebiyat. kırıcı ve tatsız durumların. ürkme ve iğrenme gibi kötü izlenimler uyandıran ifadelerin bu etkiyi en aza indiren kelimelerle veya ifadelerle dile getirilmesi olayıdır. iğrenme yaratan şeylerin. Güzel adlandırmanın oluşum sebepleri içerisinde korku. güzel adlandırmanın sadece kelimelerden ibaret olmadığı. s. toplum tarafından üzücü. saygılı davranmak. kaba sayılan sözcük veya ifadelerin aynı anlam alanı içerisinde kabullenilebilir sözcük veya ifadelerle değişimi. kötülük getireceğine inanılan bir varlığın adını söylememek için o varlık veya durum bilinen. (Huriler arzu gözünü açıp baktılar ki Zehra’nın gözünün nuru gelir. dîde-i iştiyâk açıp müterassıd oldu ki nūr-ı dîde-i Zehra gelir. muhtelif kelime grupları şeklinde veya cümle boyutunda olabileceği anlaşılmaktadır. Güzel adlandırma yoluyla. toplumun ahlâkî.5 Güzel adlandırma.

Zamma. Belki bu ifade tarzına bağlı olarak ortaya çıkan kelimelere “örtmece kelime” demek mümkündür. uzaklaştırmamak ya da aldatmak amacıyla kullanılan kelime veya ifadeleri verebiliriz. nsan yaşamına son verme. dinsel güdüleme amaçlı bir örtmece vardır. fiyat ayarlaması denmesi de aynı biçimde gerçek iletiyi örten ve alıcıyı yanıltmayı amaçlayan dil oyunu örnekleridir. cinayet kelimelerinin karşılığı olarak da “ötenazi” kullanılmakta ve bu sözcük intihar ve cinayet kelimelerinin acımasızlığını örtmektedir. Açık euphemismler olmak üzere ikiye ayırt edilmektedir. Bu terim ancak kelimelerle gerçekleştirilen güzel adlandırmaların karşılığı olarak düşünülebilir. 1. anlatılmak istenenden ziyade anlatılan üzerinde çağrışım yaptırır.adlandırma” kavramının. bu anlatım tarzının bütün ürünlerinin ifadesi mümkün olmaz. Aynı şekilde intihar. oluşan hayata saldırı “kürtaj” kelimesiyle örtülmeye çalıştırılmıştır. 4 . ürkme. 7 Süleyman Fehmi.7 Örtmece kelime ve güzel adlandırmada toplum tarafından hoş karşılanmayan kelimelerin dolaylı ifadeleri vardır. Gizli euphemismler ve 2. ticarî alanda tüketiciyi ürkütmemek. age. güzel adlandırmanın daha çok estetik kaygılarla yapıldığı öne çıkarılmakta ve bu ifade şekillerine edebî sanatlar arasında yer verilmektedir. Salatalık yerine kullanılan “körpe badem” ifadesi bunun bir örneğidir. anne karnında cinayet. “örtmece” değil de. slamcı kesimin faiz yerine kâr payı demesinde aynı dil oyunu. Gizli euphemizmlere tıp alanında ortaya çıkıp kullanılagelen bir çok terimi dahil edebiliriz. Açıklık veya kapalılık bakımından ve örtülü ifadenin maksadı bakımından güzel adlandırmaları ikiye ayırmak mümkündür. Eski eserlerde. iğrenme gibi duyguları uyandıran kelimelerin örtülü ifade edilmesiyle birlikte sözleri gizlemeye yönelik de olabilir. Nitekim terimin batı dillerindeki karşılığı olan euphemismler. Gizli euphemismlere örnek olarak. “örtmece kelime” terimiyle eş değer tutulması durumunda. Güzel adlandırmayla ortaya çıkan kelime. Güzel adlandırmanın yapılış amacı korku.

Sosyal alanda yer alan. fakat “yaşlılar yurdu” demek yerine. Herhangi bir kavram veya olay bilinen isminden farklı bir isimle anılırken. Örneğin Reichsaltersheim (=imparatorluk yaşlılar yurdu) anlamını taşıyan mekânlar yaşlı insanların zehirlenerek katledildikleri yerlerdir.”8 Açık euphemizmlerde gerçek iletiyi örten dil oyunu yoktur. aldatmaya yönelik olarak da yapılmış olsa. Huzur evlerinin aslında yaşlı insanlarımıza pek huzur verici yerler oldukları söylenemez. “gizli euphemizmler”e batı dillerinde bilhassa II. ancak bu ifadeler toplumu yanıltmaya yönelik de olabilir. “gizli euphemizm” örneğini ise “huzur evi” terimi oluşturmaktadır. 598. bu tür ifadeler kandırmaya. bir his ve değer yargısını da içeren anlamlarının olduğu açıktır. Bu dönemlerde Almanya’da yalan sayılabilecek yüzlerce “gizli euphemizmler” propaganda aracı olarak kullanılagelmekteydi. aralarındaki çeşitli çağrışımlardan dolayı okuyan veya dinleyenin asıl maksadı rahatlıkla anlaması esastır. Kelimelerin veya söz öbeklerinin sadece dilbilgisel anlamlarının değil aynı zamanda bazı dilbilimcilerin imalı anlam diye adlandırdıkları bir duyguyu ifade eden bir içerme. “Mesela Bosna savaşı sırasında Boşnaklara uygulanan katliam Sırplar tarafından “etnik temizlik” olarak adlandırılmıştır. sonuçta kötü ve hoş olmayan bir şeyi güzel ifadelerle dile getirmiş olması dolayısıyla güzel adlandırmalardan ayrı tutmak doğru olmaz. s. Ancak. Hitler döneminde. Yanıltmaya ya da aldatmaya yönelik bir adlandırmayı “güzel” kavramıyla birlikte kullanmak uygun düşmediği düşünülebilir. yalan ve yanlış adlandırmalar bütün dillerde görülmektedir.Güzel adlandırmada toplum tarafından hoş karşılanmayan kelimelerin yerine örtülü bir ifadenin kullanılmasıyla olumsuzluğun telafi edilmesinden söz edilebilir. yapılmakta olan zulümler. 8 Hayriye Bilginer. Güzel adlandırmalarda maksat anlaşılmamak değildir. “Batı dillerinde ve Türkçede güzel adlandırmalar”. Dünya savaşı yılları Almanya’sında rastlanmaktadır. “huzur evi” demek yöneticiler tarafından tercih edilmektedir. Açık euphemizmlerde üzüntü. S. fakat güzelleştirilmiş kelimeler arkasına gizlenmeye çalışılmıştır. yalan. Güzel olmayan. kabalık ve çirkinliklerin etkisini en aza indirmek için dolaylı bir biçimde ifade etmek söz konusudur. Ekim 2001. Türk Dili Dergisi. 443–444 5 .

müphem olabileceğini söyleyebiliriz. C. *Gölhisar – Burdur…) 4. (Gökdere *Akdağmadeni – Yozgat) 3. Ovasaray – Çorum. Ağlı *Küre. çıban gibi hastalıklara verilen ad. Saman yığını. (Bağıllı *Eğridir – Isparta. Hayvan yiyeceğinin saklandığı yer. Bağıllı *Eğridir – Isparta. C. . Büğdüz. Soğuktan ileri gelen bir çeşit hastalık. Ahır. davranış ve söylemlerimizin sınırlarını belirler.Afyon. Sancaklıboz – Manisa…) 2. s. Yüksek Lisans Tezi. (Giremez *Araç – Kastamonu) 2. (*Emirdağ – Afyon. s. çığ. Güney *Yeşilova. *Iğdır – Kars) 6. Ayrıca aynı dili konuşan toplumlarda herhangi bir yöreye ait olan güzel adlandırmanın başka bir yöreye yabancı.”9 şeklindeki tanımlarda yer alan “müphem” sözcüğü. . Ceza evi. Sığır ve koyunlarda sıcak ve yağlılıktan ileri gelen bir hastalık (.Rize ve çevresi. Dağdan yuvarlanan büyük kar yığını.“Euphemism (güzel söyleme veya örtmece). nsanlar güzel söylemeyi gücendirmekten kaçınmak için kullanırlar. (Çankırı. Çepni *Şarkışla – Sivas.X. Yayla *Tefenni – Burdur. Hacettepe Üniveristesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.Uşak.Kastamonu. . As a Reflection of Culture on Language. s.Kayseri) DS. (Ulubey *Senirkent – Isparta. *Boğazlıyan – Yozgat) DS. lyas. . (Hasanlar *Milas – Muğla) 3. (Gerede – Bolu. *Eğridir. Eğret. Kozluca *Keçiborlu – Isparta…) 8. Kapalı yer. ( *Merzifon ve köyleri – Amasya) 2.IV. Oldukça kibar bir dilin kullanılmasını gerektiren resmî 9 Ümit Söylemez. Güdül *Ayaş.Sivas. müphem veya dolambaçlı bir ifadedir (veya ifadenin kullanımıdır). yani maksadın dinleyen / okuyan tarafından net olarak anlaşılmaması daha çok kültürel farklılık gösteren toplumlar için düşünülebilir. Ankara 1993. Öşek *Boyabat – Sinop.3908 Dam: 1. “Euphemism”. (Önsen – Maraş) 3. . pervasız bir sözün veya uygun olmayan bir gerçeğin yerine konan yumuşak. C. ğdecik. (Ersis *Yusufeli – Artvin) 7.I. Herhangi bir yörede güzel adlandırma olarak kullanılan bir sözcük başka bir yörede farklı anlamlarda kullanılabilmektedir. Toplum. Parasız pulsuz. Yara.Uşak. Baca. Şıhlar *Kızılcahamam – Ankara) 4. Oda. ambar. Tifo. 35 6 . Değişik yörelerde farklı anlamlarda kullanılan sözcüklerden bazıları şunlardır: Tığ:1. *Elbistan – Maraş. *Yıldızeli – Sivas. büyük oranda toplumun görgü kurallarını bilmeye bağlıdır. köy evi. (*Emirdağ – Afyon) 5.109 Güzel adlandırma toplumsal yaşayışın ürünüdür. (. *Mucur – Kırşehir) DS. Karamanlı *Tefenni. *Safranbolu – Zonguldak. kulübe. Elazığ. s.Çorum. Toprak damlı ev. “Güzel adlandırmayı anlayabilmek. Yaylada sütlerin saklandığı yer. . (Kunduzlu. *Sütçüler.1348 Ağrı: 1.

Doğan Aksan da Türkçede kullanılan güzel adlandırılmaları aynı sebeplere bağlamaktadır. Güzel adlandırma ve sebepleri konusunda yabancı dilbilimcilerin tespitleri de yukarıda yer verdiğimiz yerli araştırmacıların tanım ve tespitlerinden pek farklı değildir: Ullmann’a göre güzel adlandırmaya gidilmesinin birinci nedeni.. doğal vücut fonksiyonları. s. doğa üstü olaylara karşı duyulan korkularla ilgili görülebilir. “tuvalete gitmek” yerine “ihtiyaç gidermek” gibi güzel adlandırmalar bu gruba misal gösterilebilir. iğrenç durumlarda incelik göstermeyi ele almaktadır. ayıp sayılan terimlerin dolaylı ifadelerle dile getirilmesidir. kırıcı. yasak ilişkiler ve zihinsel rahatsızlıklar ile ilgili kelimeler tabu alanlarının büyük bir bölümünü oluştururlar. değerlerinin veya o toplumun bir parçasının aynasıdır. 37 Hayriye Bilginer. üzücü. Üzüntüye sebep olan. genellikle toplumun değer yargılarına bağlanmaktadır. Tabu. belirli hastalıklar. s. Hemen hemen bütün kültürlerde cinsellik. eş cinsellik. insanların doğal ve doğa üstü olaylara karşı olan korkularıdır. korkulan kavramların yerine kullanılan güzel adlandırmaları belirleyen toplumdur. Görülüyor ki güzel adlandırmanın ortaya çıkış nedenleri. tatsız.”11 Tabu. Günümüz insanı dahi “cinler” anılacağı zaman “iyi saatte olsunlar” demektedir. fakat ahlâka aykırı sayılan kavramları ifade etmek için kullanılan güzel adlandırmada (özellikle cinsellik konusunda) tabunun etkisi daha fazladır. Güzel adlandırmaya yol açan bir üçüncü neden ise ahlâka aykırı. agm.. yapılması hoş görülmeyen davranışlara yasak getirmekle birlikte bu davranışların doğrudan ifade edilmesine de yasak getirir.ortamlarda konuşmacılar sıkça kelime dağarcığını iyileştirme diye adlandırılabilecek bu yolu kullanırlar. Tabu kelimeler veya söz öbekleri bir toplumun düşüncelerinin. Toplum tarafından hoş 10 11 Ümit Söylemez. “öldü” yerine “Hakka yürüdü”. Güzel adlandırmaya yol açan ikinci neden olarak Ullmann.10 Resmi olmayan ortamlarda konuşmalarımızı etkileyen tabuları geri plana iter ve onları ifade etmek için uygun kelime seçme konusunda daha hassas davranırız. Güzel adlandırmanın ortaya çıkış sebepleri arasında en başta tabu yer almaktadır. ölüm. Bu tür kaçınılan bir ifadenin en kibar (belki de en az fark edilir) biçimde söylenmesi yönündeki kibarlık eğilimi güzel söylemenin bir diğer bölümüdür. 441 7 . agt. ayıp sayılan.

TS. s. gerekir. olumsuz bir durumu daha hoş sözlerle izah edebilmek. C. (*Bor – Niğde) DS. *Bor – Niğde. : Dalavere. (Yayla *Tefenni – Burdur.II. C. Güzel adlandırma ile anlatılmak istenenlerin dinleyenler tarafından anlaşılması : Uydurma. .I. s. s. *Çarşamba -Samsun. *Lüleburgaz – Kırklareli) DS. TS.I. . Bu açıklamalardan hareketle güzel adlandırmanın özelliklerini şu şekilde sıralayabiliriz: 1.XXII. gerçek olmayan.I.4014 Ar damarı çatlamak: Utanma hissi kalmamak.1224 zayıf. TS. beceriksiz. Bu durumda çoğunlukla alıntı kelimelerden faydalanılır: Dirayetsiz Entrika Hemoroyit : Bilgi ve tecrübesi olmayan. s. böylece bu olumsuz havayı dağıtabilmek için bilinçli olarak yapılır: Boğazsak (boğazlı) : Obur. Karaözü *Gemerek – Sivas.Ordu. Güzel adlandırma. s.841 : Basur. olumsuz bir hava yaratan varlık. C. Demirkapı *Susurluk – Balıkesir Yenice *Emet – Kütahya. Lice – Diyarbakır…) DS.130 2.672 8 . kavram veya olayları ifade eden deyimlerin yerine başka deyimlerin kullanılmasıdır: şişgin olmah C.VIII. s.2843 3.II. *Düzce – Bolu.728 Düzmece Kısmık s. sahte.çel . Hesinke *Merzifon – Amasya. yüzsüz olmak. pinti.I. C. dalkavukluk yapmak.X. (Uluşiran *Şiran – Gümüşhane) DS. C. s. iktidarsız. C. s. Güzel adlandırma. : Kin tutmak. hoş olmayan.görülmeyen davranışları yerine getiren ya da söylemleri kullanmaktan sakınmayan bireyler zamanla toplumun bir parçası olmaktan uzaklaşırlar. TS. (*Kemalpaşa – zmir. C.4729 Türküsünü çağırmak : Birine hoşlanacağı sözler söylemek. C. Sincan *Divriği. kabiliyetsiz.770 : Cimri. pisboğaz. Bazı güzel adlandırma eş anlamlı kelimelerden faydalanılarak yapılır. utanç duyulacak şeyleri hiç sıkılmadan yapar olmak. hile. TS.

C. olmak.I. : Genel ev.600 : Yabancı (Çaltı *Gelendost – Isparta) DS. kibar olmayı gerektiren karşıt cinsiyetlerin bulunduğu Def-i hâcet Aleste : Abdest bozma. TS. TS. C. C.1019 Güzel adlandırma. kelime grubu veya cümle hâlinde olabilir.398 Ayağa çıkmak DS. Güzel adlandırmaya. büyük abdestini yapma.2975 : Peklik.1399 : Meme. s. C.4. TS.II. s. Güzel adlandırma kelime. s.I. s. kabızlık. s. fahişe.IV. C. 9 .I.211 (Yukarıseyit ortamlarda kaba ifadelerden sakınmak için başvurulan bir ifade tarzıdır: 7. C. Güzel adlandırma.I. s. cinsel tabu kabul edilen.II. TS. kısaca cinsel yasakları gerçek isimleri Ayağı dışarı : : Bozuk Orospu ahlâklı. kişinin kendisini veya dinleyicisini utançtan veya diğer duygusal rahatsızlıklardan korumak için başvurulur: Umumhâne nkıbâz Göğüs 5. s.397 6. (*Karaman *Çal – – Konya) Denizli) ile anmamak için yapılabilir: DS. C.

3156). Kefen sözcüğü yerine çadır (DS.1557). s.IX. C.VII.4013) sözcükleri kullanılmaktadır. sin (DS. C. s. gök-saray” ifadeleri ile tanıtılmıştır. hıdırlık (DS. Bu destanda mezar için. C. tef (DS. s. s.XII. C. lahit (TS. kabristan (TS.1032). “Mezar kavramı Türklerde ilk olarak “saray” sözü şeklinde destanlarda ve halk edebiyatlarında görülmektedir. C.2357).III.1467).III. yakasız gömlek (DS.4745).Korkuyla ilgili güzel adlandırmaların sayısı oldukça fazladır.VII. C. “saray kertme ev”. C. kabir(TS. s.II. Bunların içerisinde sadece “ölüm” ve “ölmek” kavramlarını ifade eden güzel adlandırmalar şunlardır: son nefesini verdi ayrıldı hayata gözlerini kapadı hakka yürüdü bizi bıraktı can verdi irtihal etti vefat etti sonsuzluğa gitti günlerini doldurdu kara toprağa girdi dar-ı bakaya irtihal etti hayatı sona erdi hakkın rahmetine kavuştu rahmetli oldu sizlere ömür hayatını kaybetti toprak oldu gitti yitirdik mevta oldu ahirete göç etti daha iyi bir hayata geçti ömrü vefa etmedi yaşama veda etti son uykuya yattı ebediyete intikal etti yaratıcısının yanına gitti Türkçede ölüm ve ölmek sözcükleri yerine kullanılan güzel adlandırmaların yanında kefen ve mezar sözcükleri için de pek çok güzel adlandırma kullanılmaktadır. C. C. türbelik (DS. C. 10 . s. C.1841). karadam (DS. kara toprak (TS. s.X. mezar.XI.” Manas Han’ın mezarı.3637). s. mezarlık sözcüğü yerine hece taşı (DS. s.1547).4128).II.X. s. C. s. “ak-saray. C.2641). Mezar sözcüğü de ölüm gibi üzücü bir kavramı doğrudan hatırlattığı için bu kavram için güzel adlandırma yoluna başvurulmuştur. karayer (TS.II. C.1465).VIII. s. s. melez (DS. s. Ölüm ve ölümü apaçık belirten ifadeler yerine kullanılan güzel adlandırmaların temel sebebini korkuyla beraber inanca da bağlayabiliriz.II.2325).

agm. Zor kabul edilir bir durumun anlatılmasında zor kabul edilir kelimeler ve ifadeler kullanmak acımıza acı katacaktır. Deyişbilim Sempozyumu Bildirileri). s. mimara hacet kalmadı. Gözlerim yollarda seni beklerim. Yapıldı çeşm-i sarayım. Denizli. 12 Yüksel Ersan. s. fade edilmek istenmeyen olaylar veya nesneler. Yüksel Ersan’ın Sivas ili “Yukarı Tekke Mezarlığındaki” mezar taşlarından derlemiş olduğu mezar taşı yazılarında kullanılan güzel adlandırma örnekleri şunlardır: “Mekânım dağlar başı oldu. Gelmeyeceğini bildiğim halde.”13 Ölüm kavramının acı ve üzüntü verici durumunu hafifletici bir ifade olan “ecel şerbetini içmek” deyimi güzel adlandırmalar içerisinde en fazla göze çarpan örneklerdendir. Üzücü olayları dolaylı bir şekilde ifade eden güzel adlandırmalar olumsuz etkiyi hafifletici bir görevle karşımıza çıkar. çtim ecel şerbetini. Yazın. ölüm kavramını ifade etmede kelimeleri veya ifadeleri kullanırken seçici olmamıza sebep olmuştur. Temmuz 2001. Bunları kabul etmesek bile yaşamın bir bölümünde bunlarla karşılaşmama şansımız yok gibidir. Çok daha kuzeydeki Türk destanlarında ise. Bu adlandırmalar mezar taşı yazılarına da yansımıştır.12 Ölümün zor kabul edilir oluşu “ölüm” sözcüğü için birçok güzel adlandırmanın ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Dil. “Mezar Taşı Yazılarında Güzel Adlandırma Kullanımı”. Mezar taşı yazılarında ölümün acısı şerbetle tatlandırılmaya çalışılmıştır. 259 11 . hayatımızın bir parçasıdır. Yüzyıla Girerken Yazında Dil Kullanımları (I. 21. Pamukkale Üniveristesi FenEdebiyat Fakültesi Batı Dilleri ve Edebiyatı Bölümü. taş saray yerine “taş balat” ismi kullanılmıştır”. lokmana hacet kalmadı. Kuşlar son şarkıyı besteler dalda Son yolcu kaybolur hazanlı yolda. 244 13 Yüksel Ersan. seyrana hacet kalmadı.. Mezar taşı yazılarında ölümün soğukluğu ve zor kabul edilir oluşu.yani “balkonlu saray” denmektedir.

s. “Köktürk metinlerinde. Ölümün dehşeti. 44 12 . delirmiş) sözcüğü güzel adlandırma kapsamında değerlendirilebilir. Bu çalışmayla kergek bolmak (kergek olmak) deyiminin “ölmek” kavramını bir somutlaştırmayla dile getiren deyim aktarmalı (Fr. kergek’in bıldırcın türünden. Ankara 1996. kanatlarını gererek uçan bir kuşun adı olduğunu kanıtlarıyla ortaya koymaktadır. korkunçluğu ve ümitsizliğini Yunus Emre’nin ilk şiirlerinde güzel adlandırılmış ifadelerle görebiliriz. delirmek” anlamında da kullanılmaktadır. Yunus Emre’nin ölüm ve fanilik konularını içeren şiirlerinde bir çok güzel adlandırma örneklerine rastlayabiliriz. “boyda ne uç bar. (Ulusta çokluk yüzünden tükenme yoktur).”14 “uç” sözcüğü DLT’de bir nesnenin tükenmesi anlamındadır. 18 Besim Atalay. Türkçenin Sözvarlığı. Gök dininde (Şamanizm) ölen kimsenin ruhunun kuş ya da böcek olarak uçtuğuna inanıldığını belirten araştırıcı. C. aynı yazıtlarda “ölmek” yerine uçmak eyleminin de kullanıldığına dikkati çekmektedir. bu deyim daha önceki araştırmacılarca “gerek olmak. s. Engin Yayın evi. “Ölmek” sözcüğü yerine kullanılan bir başka güzel adlandırma örneği ise “kergek bolmak” ifadesidir. Aynı metinlerde “ölmek” kavramıyla ilgili sözcükler ve kergek bolmak üzerinde uzun bir çalışma yayımlayan Osman Nedim Tuna.III. lüzumlu olmak” ve “ölmek” biçiminde açıklanmış bulunmaktaydı.” 15 “uçmak” sözcüğü günümüzde “aklını yitirmek. 14 15 Doğan Aksan. yakınlarına hürmet ve nezaket anlayışı hâkimdir. DLT Tercümesi. Metaphorique) bir anlatım olduğu kanıtlanmıştır.Ölümün olumsuz anlamını ortadan kaldırmak mümkün olmasa bile olumlu çağrışımlardan yararlanarak oluşturulan yeni anlamın olumsuz etkiyi hafiflettiğini görebiliriz. dört yerde kergek bolmak deyimi geçmekte. Toplumun uygun görmediği davranışları sergileyen ve toplumun söylenmesini yasakladığı veya hoş karşılamadığı sözleri söylemekte pervasız olan kişiler için kullanılan uçmuş (aklını kaçırmış. Mezar taşı yazılarında kullanılan güzel adlandırmalarda ölen kişiye saygı.

Yunus Emre. Yunus Emre’nin son (ermişlik.”16 Son dizede “ölüm” sözcüğünü karşılayan “yatmak” sözcüğü Yunus Emre’nin şiirlerinde sıkca kullandığı güzel adlandırma örneklerindendir. Son dizede ölüm sözcüğüyle birlikte kullanılmış olmasına rağmen “yatmak” (TS.IV. olgunluk) şiirlerinde ölümü umursamazlık vardır. C. 116-117 13 . Bu şiirlerinde de ölüm kavramını değişik güzel adlandırmalarla ifade etmiştir: 16 Ahmet Kabaklı. ölmek kavramını karşılayan güzel adlandırmadır. s. Gitmiş gözünün karası Hem işi yoktur durası Kefen bezinin paresi Sünğüğe sarılmış yatar Buradaki “gözünün karası gitmek” ifadesi. Toker Yayınları. Yatmak sözcüğü de ölen kişiyi belirtmektedir.“Vardım bunların katına Baktım ecel heybetine Nice yiğit murâdına Ermeyüben ölmüş yatar Yukarıdaki dörtlükte “ölüm” sözcüğü yerine “ecel” şeklinde bir güzel adlandırmaya başvurulmuştur. Vuslat ümidiyle bütün korkularını içinden atmıştır. stanbul 1971. s.3162) sözcüğü de ölen kişiyi belirtmek için kullanılan bir başka güzel adlandırma örneğidir. Atları izi tozulu Önleri tabıl-bazılı l güne hükmü yazılı Şol muhteşem beğler yatar.

s.4128) yerine kullanılan güzel adlandırmadır. Güzel adlandırmaları toplumun geçmiş yaşantılarına. milletin kültürüne bağlayabiliriz. örf. Şol bir iki arşun bezin ne yeni var ne yakası Kaftan edüben eğnüme sarayım andan varayım “Yakasız gömlek”. s. diğer milletlerle ve kültürlerle ilişkilerine kısaca. kefen (DS. adet ve geleneklerine. s.III. Beslediğüm nâzik teni terk etmeye derdim anı Kara toprağa ben anı karayım andan varayım”17 Yukarıdaki dizede “kara toprak” mezar (TS.XI. age. C. s. Canalıcı hod geliser emaneti ver deyiser Ben emaneti ıssına vereyim andan varayım “Can alıcı”. C. C.“Dostdan haber geldi bana durayım andan varayım Kurbanlığa bu canumu vireyim andan varayım “Can vermek” (TS. Yunus Emre’nin ölüm sözcüğü yerine kullanılan güzel adlandırmaların yanında.. s.II. 116-117 14 . Yukarıdaki dizede “yakasız bez” kefen sözcüğü yerine kullanılan güzel adlandırma örneğidir. C. ölümü doğrudan hatırlatan mezar ve kefen sözcükleri için de güzel adlandırma yoluna başvurulduğunu görmekteyiz. Azrail (DS. tarihine. dinine.I.854) yerine kullanılan güzel adlandırma örneklerinden birini bizlere vermektedir.1557) sözcüğü yerine kullanılmış güzel adlandırmadır.423) ölmek sözcüğünü karşılamakta ve ölümün acısını az da olsa hafifletmektedir. 17 Ahmet Kabaklı.

stanbul 2002.2. çünkü bunların hepsi 18 Türkçe Sözlük. 4. s. Özellikle söz içerisinde argoyu güzel adlandırmalardan rahatlıkla ayırt edebiliriz. Argo. 2. Serseri ve külhanbeylerinin hayata karşı umursamazlıkları argonun sulu. Bu tanımdan hareketle argo yüksek statüdeki insanların kullanım alanı dışındadır. Bu belirsizliği ortadan kaldırmak için argonun genel özelliklerini şöyle sıralayabiliriz: 1. Kelimelerin argo olup olmadığını belirlemek bazen çok güç olabilir. Fakat argo terimlerin güzel adlandırma olarak kullanımında çok fazla seçici olmak ve dikkat etmek gerekmektedir. Olaylarla birlikte özellikle cinsel organlara karşı da sıkılmaz bir tavır ve normalin üstünde bir hayal gücüyle çok faklı adlandırmalar ortaya koymaktadır.I. C. Güzel adlandırma ve argo fonksiyonları bakımından farklı olmalarına rağmen tabu görüşleri ifade etmede kullanılırlar. Resmî olmayan ortamlarda kullanılan argo. rahatlıkla kullanabildiğimiz veya kullanmakta tereddüt Argo. 139 15 . yaşamın her alanında meydana gelen olaylarla birlikte nesnelere karşı da alaylı bir bakış açısıyla yaklaşmıştır. 3. Argo. Argo. varlığını bu ortamlarda sürdürür. Milli Eğitim Basımevi. ciddî olamayan ortamlarda zenginleşir ve varlığını sürdürür. ettiğimiz sözcüklerin eş anlamlılarıdır. Ölüm gibi acı bir olayı ifade etmede bile alaycı bakış acısını görebiliriz. GÜZEL ADLANDIRMA VE ARGO Argo kelimesi “serseri ve külhanbeylerinin kullandıkları söz”18 anlamındadır. şakacı ve gülünç bir dil olmasına yol açmıştır. Belirgin olan argo ifadeler ve güzel adlandırmaları birbirinden ayırmak çok güç olmayabilir. Argo. Argo sözcükler. hayata gülünç bir bakış açısıyla bakar. 5. ciddi ve resmi hiçbir olayı ifade etmekte kullanılmaz. aynı sosyal grupta olan insanlar tarafından kullanılır. Argo ifadeler toplumsal yaşayışa aykırılığı ifade eder.

Ama argoda rahatsızlık verici bir kullanımdan kaçınmak için “genel ev” veya “kerhane” kelimesi yerine “mektep” kelimesi tercih edilir. çiçek. C.III. hastalık (TS.III. derikanat.I.134) manasına gelip argo bir ifade olmasına rağmen “çalmak” sözcüğünün suç ifade eden yönünü tamamiyle ortadan kaldırmasa bile bu suçu hafifletmektedir.IV. “Mektep” kelimesinin normalde okul manasına geldiğini biliriz. Bazen güzel adlandırmaya benzeyen havadan sudan konuşmalara rastlarız. C. “küçük oğlan” gibi terimler kullanmak daha uygun olmakta ve doğrudan “penis” denilmesinin iğrençliğini ortadan kaldırmaktadır. C. kefen (DS.230). kurt (DS. yarasa (DS. taşlı köy. C.535). C. s. akrep (DS. Altıboğumlu.I. “araklamak” sözcüğü “çalmak” (TS. Bir şeyi şakacı veya daha hafif bir manada nakletmek bir yere kadar konuşmacıya daha rahat ve özgür bir atmosferde konuşma imkânı sunar. Argoda cinsel organları belirtmek için kullanılan bazı ifadeler “penis” sözcüğüne göre daha az iğrenç ve kaba görülmektedir. çadır. 16 . s. s. s.1032).IV. dikkulak. Örneğin erkek cinsel organı olan “penis” ifadesi yerine “ufaklık”.resmî olmayan ifadelerdir ve sosyal statüleri eşit olan insanların kullanabileceği sözlerdir.I. C.100). Argo terimler düzgün ve uygun bir şekilde kullanılmadıkça sadece güzel adlandırmanın kibarlığını zedelemez.2269) tabiri “işten atılmak” ifadesine göre daha yumuşak ve şakacı bir tabir olmasından dolayı konuşmacının ve dinleyicinin üzerinde çok fazla olumsuz bir etki yaratmaz.1434). aynı zamanda sizi dinleyen insanları gücendirebilecek terbiyesizce bir ifade gibi görülebilir. Erkeğin cinsel organı için kullanılan “penis” çok daha kaba ve iğrenç bir sözcüğün yerini alıp güzel adlandırma şeklinde kullanılabilir. s. C. Bu tür konuşmalar genellikle alt sınıf ve bazı tabulardan rahatsız olan gruplar içinde olur. s. s. Güzel adlandırma ve argonun ortak yönlerinden biri de söylenmek istenmeyen ifadenin şekilsel özelliklerini içeren sözcüklerle dile getirilmesidir. mezar (TAÜ . Bazen “pasaportunu eline vermek” (TS. Bunun için “işten atıldı” yerine “pasaportunu eline verdiler” sözü daha çok tercih edilir.

s.1488); eli büyük, ayı (DS, C.V, s.1715); gezgin, uykuda gezen (DS, C.VI, s.2023); kuyruklu, akrep (DS, C.VIII, s.3020); anadan doğma, çırılçıplak (TS, C.I, s.119); avuç açmak, dilenmek (TS, C.I, s.184) gibi ifadeler güzel adlandırma içerisinde şekilsel özellikler gösteren ifadelerden bazılarıdır. Güzel adlandırma gibi argoda da söylenmesi uygun olmayan tabu kavramların şekilsel özellikleriyle karşımıza çıktığı görülür. Servi altı (mezar, gömüt), kaldırım kuşu (kaldırım, sokak, durak gibi yerleri kendisine iş yeri edinen hırsız, yan kesici; sokak fahişesi, müşterisini sokakta bulmayı alışkanlık edinmiş fahişe), içeri düşmek (hapse girmek, ceza evine konulmak) gibi sözler argo olmakla birlikte güzel adlandırma sınırları içerisinde değerlendirilebilecek ifadelerdir. Halkın gündelik hayatında belirli nesne ve hareketlerin dile getirilmesi, duygu ve düşüncelerin belirtilmesi sırasında, bu unsurların dış yapıları, görünümleri argo ifadelerde öne çıkar. Bu ifadelerde kişinin dış görünüşü ile birtakım varlık ve eşyalar arasında kurulan benzerliklerden faydalanılır. Bu benzetmelerde güzel adlandırmalarda temel kaygıyı oluşturan güzellik ve estetik kaygısı yer almaz. Argocu oldukça sade, yalın, doğal bir mantıkla ve çok rahat bir şekilde hiç sakınmadan bu benzetmelerden yararlanır. “Böylece bazı insanların özellikle bazı organlarının veya vücutlarının bazı bölümlerinin dış yapıları, yeryüzündeki bazı bitkilerin meyve veya ürünlerinin görünümlerine dayanan biçimsel özellikleriyle ilişkilendirilmek yoluyla yeni anlamlar kazandırılmış birçok kelime argoya katılmıştır.”19 Ceza evinin güzel adlandırmada en fazla kabul gören karşılığı “içeri” sözcüğüdür. “ceza evi” (TS, C.II, s.1334) için kullanılan güzel adlandırmalar içerisinde bakış açısından kaynaklanan ifade zıtlığı görülmemektedir. Bu sözcüğün argodaki karşılıkları arasında hem “aslan yatağı” (BAS, s.45) hem de “it deliği” (BAS, s.153) karşılığının bulunması, söz konusu olan ifade zıtlığının bir göstergesidir. Güzel adlandırmayı argodan ayırabilmenin en önemli yolu toplumsal hassasiyeti bilmektir. Dinleyiciyi kırmamak, üzmemek, iğrendirmemek; konuşmacıyı toplumdan soyutlamamak için yasak olan kelimenin veya kelime grubunun yerine kullanılan bütün ifadeler güzel adlandırma kapsamındadır.
19

Halil Ersoylu; Türk Argosu Üzerinde ncelemeler, Leyla ile Mecnun Yayıncılık, stanbul 2004, s. 50

17

3. GÜZEL ADLANDIRMA LE EDEBÎ SANATLAR ARASINDAK

LG

Bir nesneyi veya olayı daha farklı bir isimle, farklı sözlerle güzel ifade etmek kaygısıyla yapılan güzel adlandırma, eski eserlerin bir kısmında edebî sanatlar arasında yer alır.20 Güzel adlandırmalarda bazen, varlık veya olayı ifade için başka dillerdeki karşılıkları olan alıntı kelimelerden faydalanılır. Bir kısım güzel adlandırmalarda kullanılan kelimeler, dilde başka bir anlamla yer almaz, sadece yaygın ismi söylenmeyen nesneyi karşılar, ya da o nesnenin adı yerine kullanılırlar. Ancak söylenmeyen kelimenin yerini tutan bu söz veya sözcüklerden bir kısmının cümle içinde yeni bir anlam kazanmaları söz konusudur. Bu tür güzel adlandırmalarda benzetme, kinaye, mecazlı ifade gibi diğer bir takım edebî sanatlardan yararlanılır. Yeni bir anlam kazanmış bu kelimelerde, yeni anlamla kelimenin asıl anlamı arasında bir takım ilgiler, benzerlikler bulunur. Dolayısıyla güzel adlandırmalarda benzetme çeşitlerinden açık istiare, mecaz-ı mürsel ve kinaye gibi söz sanatlarına rastlamak mümkündür. Mecâz-ı mürsel, “Bir sözü benzetme amacı gütmeden gerçek anlamı dışında başka bir anlamda kullanma sanatı” diye tanımlanır. Atasözü ve deyimlerde çok rastlanan bu edebî sanata, deyimler halinde görülen güzel adlandırmalarda da sıkça rastlanmaktadır. Hasan Aktaş’ın bu sanat için verdiği örneklerden biri, anlamı güzel adlandırmayla ortaya çıkmış bir kelimedir: “Gözlerinde aksi bir derin hiçin Kanadın yayılmış çırpınmak için Bu kış yolculuk var diyorsa için Beni de beraber al anneciğim” Necip Fazıl Kısakürek Dörtlüğünde “yolculuk” kelimesi, “ölüm” yerine kullanılarak mecâz-ı mürsel sanatı yapılmıştır.21 Sözlüğümüzde yer alan kelimelerden güzel adlandırma için mecâz-ı mürsel sanatı ile yeni bir anlam kazanmış olan kelimelerden bir kaçı şunlardır: Evraksız: Namussuz, şerefsiz
20 21

Süleyman Fehmi, age. Hasan Aktaş, Edebî Sanatlar, mge Kitap evi, Konya 2002, s. 38 - 41

18

Acı yer: Ölü evi Açık ağız: Geveze Fırlama: Piç Ar damarı yırtılmak: Utanmamak, terbiyesizlik etmek Ahiret uykusu: Ölüm Güzel adlandırma amacıyla oluşturulmuş, yani yeni bir anlam kazandırılmış kelimelerin bir kısmında da edebî sanatlardan kinaye sanatı görülmektedir. Kinaye, benzetme amacı taşımadan hem gerçek, hem de mecâzî anlamla kullanılan bir kelimenin söz içinde daha çok mecâzî anlamıyla yer almasıdır.22 Örtmece kelimelerde söz içinde kelimeye yüklenen asıl anlam yeni anlamdır ki bu anlam kelimenin mecaz anlamıdır. Kelimenin asıl anlamı kaybolmasa bile, kastedilen anlam kesinlikle yerini tuttuğu kelimenin anlamıdır. Güzel adlandırmalardan; “Alkışçı: Dalkavuk Algı: Rüşvet Allanmak: Sarkıntılık etmek Antika: Garip, tuhaf Arkadaş: Eş Atıcı: Asılsız konuşan Eli uzun: Hırsız” gibi kelimeler kinaye sanatına örnek olarak verilebilecek kelimelerin bir kısmıdır. Güzel adlandırmalarda kelimelere yeni bir anlam kazandırılırken, söz konusu nesne, durum veya olayı adlandıran kelimenin gerçek anlamı arasındaki benzerlikten faydalanılır. Dolayısıyla edebî sanat olarak bu ifadelerde daha çok benzetme sanatları bulunur. Bu benzetmeler de benzetmenin gelişmiş şekli olan ve sadece benzeyenle yapılmaktadır. Açık istiare denilen bu edebî sanat klasik şiirimizdeki mazmunlarda da görülür. “Benzeyen unsurun isminin, benzetilen ismin yerini tutacak şekilde kullanılması” denebilecek bu edebî sanatın tanımı, güzel adlandırmaların tanımına da büyük yakınlık gösterir. Sözlüğümüzde yer alan kelimelerden açık istiare sanatı taşıyan sözcüklerden bir kısmı şunlardır:
22

Hasan Aktaş, age., s. 42 - 46

19

işe yaramayan Çiğleşmek: Yersiz. 20 . Çalışmamızın temel amacını oluşturmadığı için. mecâz-ı mürsel ve açık istiare edebî sanatlarının görüldüğünü tespit ederek bunlara birkaç örnek vermeyi yeterli görüyoruz.Ayaz: Kel Batkın: Müflis Boş: Cahil. bu bölümde güzel adlandırmalarda en çok kinaye. kaba davranışlarda bulunmak Bu edebî sanatların dışında bir kısım güzel adlandırmaların bünyesinde diğer benzetme çeşitleri olan edebî sanatları taşıyan güzel adlandırma örneklerini tespit etmek de mümkündür.

Güzel adlandırmanın yapısında olan naziklik ya da dolaylı yoldan ifade etme hastalıklar için de kabul görür ve yıpratıcı olmaz. güzelağrı (DS.3726).1979). HASTALIKLARLA LG L GÜZEL ADLANDIRMALAR Hastalıklarla ilgili güzel adlandırmalar daha çok tedavisi olmayan ya da tedavisi uzun süreli olan hastalıklar için kullanılır. s. GÜZEL ADLANDIRMANIN ORTAYA ÇIKIŞ SEBEPLER Güzel adlandırmanın yapıldığı yerleri inceleyebiliriz: 1. Tüberküloz ve cüzzam gibi bazı terimler bulaşıcı hastalık olmalarından dolayı kullanımları kısıtlanmış kelimelerdir.3011). 2. ince ağrı (DS. 1.II. s.VIII. s. Hastalıklarla lgili Güzel Adlandırmalar Korkuyla lgili Güzel Adlandırmalar Ahlâkî Değerlerle lgili Güzel Adlandırmalar nançla lgili Güzel Adlandırmalar Kusurları Gizlemeye Bağlı Güzel Adlandırmalar ve yapılış sebeplerini şu başlıklar altında 1. gözel hastalık (DS. sütçe (DS. C. tüberküloz (TS.VI. kel hastalık (DS. 21 .66).I.2732).1392). C. s. s. Bu tür kelimeler insanları korku ve üzüntüye sevk edebileceği için bu kelimelerin yerine dolaylı yoldan hastalığı ifade eden kelimeler kullanılmalıdır. 1. akarca (DS. 3. s. s.VII. s. Hastalık adının söylenmemesi ya da güzel adlandırmayla ifade edilmesi hastanın düşüncesinin farklı yöne kaymasına sebep olur.1. 4. ince hastalık (TS. C.VIII. 5. s.VI. C. C. C.VI. C.I.2243). C.X. gelincik (DS. kurudan (DS. BÖLÜM 1.139). C. 1. s.2537).2178). Örneğin “verem” yerine halk arasında birçok örtülü ifade kullanılmaktadır: “adı belirsiz (DS. C.

IV.3347).I.XI. s. C. kif (DS. Örneğin “frengi” hastalığı “kötü yara (DS.”24 23 Yüksel Ersan.IX. Aynı cümle içerisinde geçen “hastalığa yenik düşmek” “ölmek” sözcüğünü karşılayan örtülü bir ifadedir. Eşini toprağa verdikten sonra kendini evine hapseden Sinan Çelmen.3762). s.1394).VIII. s. Edebe aykırı ve utandırıcı bazı hastalıkları dolaylı yoldan ifade etmeye çabalarız. Hastalıklarla. s. s. Hastalıklarla ilgili bazı gazetelerde yer alan güzel adlandırmalar şu şekildedir: “Çok sevdiği eşinin ölümünden sonra evine kapanan ve dört yıldır hiç dışarı çıkmayan Siverekli Sinan Çelmen (50) üzüntüden kör oldu. s. Güzel adlandırma bazı hastalıklarda kibarlık gerekçesiyle ortaya çıkar. s. şerbetleme (DS. adı batası (DS. ayığ (DS.2870).XI. Ankara 2000.2983). yeyilme (DS. Doktora Tezi. Der Internationalen Bezıehungen und Des Gesundhcıtswesens Im Deutschen und Türkıschen. C. “atipik hücre çoğalması” ifadelerini kullanarak hastalığın daha katlanılabilir olacağı inancındadır. Güzel adlandırma bu yönüyle korkulu ve üzücü bir durumu hafifletici etkisiyle karşımıza çıkar.VIII. s. öpke avrûu (DS.65). C. yenirce (DS. Çelmen eşiyle mutlu bir 24 yıl geçirdi. Hatice Çelmen’in yakalandığı amansız hastalığa yenik düşmesine kadar sürdü. Hacettepe Üniveristesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.2943).IX.II. külleme (DS.C.4246)” şeklinde adlandırılır. özellikle veremle ilgili güzel adlandırma örneklerine yazılı basınımızda sıkça rastlarız. C.3030). 75 22 . Alltagssprache und in den Fachsprachen Der Politik.4260)” denmesi de kanser hastalığının üzücü durumunu az da olsa hafifletici bir ifade olur. s. C. s. Kanser yerine “incitme beni (TS. s.417)” sözcükleri “verem” yerine kullanılan güzel adlandırma örnekleridir. C. s. C. C.”23 Yukarıdaki ifadede geçen “amansız hastalık” kanser yerine kullanılan güzel adlandırma örneğidir. örken (DS. agt. C. Bu mutluluk. s. C.I. C. 92 24 Ümit Söylemez. yaşadığı üzüntü sonucu geçen yıl iki gözünü de kaybetti. s. Doktorlar kanser kelimesini kullanmak yerine “tümör”.VIII.X. “hücre büyümesi”.3343). “Toprağa vermek” sözünde ise ölüm ve ölmek sözcüklerinden kaçınıldığı için olumsuz etkiyi hafifletici bir durum söz konusudur..

cin çarpmak. Korkuyla birlikte inancın da sebep olduğu güzel adlandırmalardan biri de “çalınmak” sözcüğüdür. Dr.. s. Necla Akkaya. “Sara” yerine kullanılan “al basma (DS. s. hepatit. C.111).”25 Yukarıdaki paragrafta “verem” yerine “ince hastalık” la birlikte “tüberkülozun” da kullanıldığını görüyoruz. bazı çevrelerin Tüberküloz aşısının etkinlik oranını tartıştığını. C.2943) sözcüğü sıklıkla kullanılan tıp terimi olarak güzel adlandırma şeklinde karşımıza çıkmaktadır. Çalınmak sözcüğüyle birlikte “değiştirme” sözcüğünde de korku ve inancın güzel adlandırmalardaki etkisini görebiliriz.“Tüberkülozun tarihçesi bir bakıma insanlığın. tutalga (DS. dışarlık (DS. nme inmek. agt. C.I.IV. C.I. Özellikle sara hastalığı için bu tür kullanımlar yaygındır. s. s. 93 Yüksel Ersan.IX. s.207).1055) gibi anlamları olan “çalınmak” sözcüğünde korku ve inanca dayalı örtülü ifadelerin en güzel örneklerden birini görebiliriz. tıbbın tarihçesi gibidir. C.”26 “Verem” yerine kullanılan “tüberküloz” (TS. “Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nin “Sürekli Tıp Eğitimi Sempozyumu” çerçevesinde düzenlediği “Çocuk ve Erişkinde Bağışıklama Sempozyumu”nda konuşan uzmanlar çocukların yüzde 90’ının aşılanması halinde hastalıklara karşı tam koruma sağlanacağını vurguladı. C.3998). gürbüz ve sağlam bir çocuğun birden bire zayıflayarak tanınmayacak hale gelmesi (Şeytanın değiştirdiğine 25 26 Yüksel Ersan. bu oranın sıfır ile yüzde 80 arasında olduğunun yaygın kanı olduğunu belirtti. enfeksiyon” gibi terimler toplum tarafından kabul gören güzel adlandırmalardır.III. deli olmak. agt. Raşitizm hastalığı.IV. 1882’de Koch’un basili tanımlaması sadece umutsuz ince hastalığın tedavisinde önemli bir adım olmadı. 91 23 .3303). CA. Doktorlar arasında kullanılan “tüberküloz.1473)” gibi adlandırmalar korku ve hurafelerin sebep olduğu örtülü ifadelerdir. s. Bazı hastalıklar için kullanılan terimsel ifadeler halk arasında yaygınlık göstermektedir. ağrı tutmak (DS. ölmek üzere olan bir hastanın dili peltekleşmek (DS. bakteriyoloji ve enfeksiyon hastalıklarında da çığır açtı. oynatmak (DS. Bazı hastalıklarda korku ve hurafelerin sebep olduğu güzel adlandırma olayı görülmektedir. C. hemoroid. Bağışıklama uzmanı Prof. s.. s.X. s.

“ishal” sözcüğü yerine “sürgün (DS. bozgun (DS. Onun yerine kullanılan “bebek beklemek (TS. Örneğin.4407).IV.3720). Deli. C. Örneğin Türkçede “kusmak” yerine “istifrağ etmek” (TS.1402) sözcüğünün güzel adlandırma olarak kabul görmesinde korkudan çok inancın rolü vardır. “Hastalığınız nedir?” ya da “Ağrınız var mı?“ gibi cümlelerin yerine “Herhangi bir rahatsızlık hissediyor musunuz?” veya “Rahatsızlığınız nedir?” gibi cümleler kullanırlar. üzmemek için “hasta” sözcüğü yerine “rahatsız” veya “kendini iyi hissetmemek” gibi ifadeleri kullanırlar. C. s.751) sözcükleri kullanılır.II. s. sıraca. C.II. yüklü (DS. hangi sözcüğün veya söz öbeğinin ne tür bir güzel adlandırma olduğuna karar vermek bazen çok güç olabiliyor.II.XII. kemik veremi. akıl hastası için kullanılan “çalınmak” sözcüğünün oluşum sebebini bazen hastalıktan çok inanca bağlayabiliriz. C. s.I. bozguna düşmek (DS. C.X. s. Hastalıklarla ilgili veya bir hastalığın ismini söylememek için kullanılan bir güzel adlandırma aynı zamanda korku.I. C.4328) gibi güzel adlandırmalar daha çok tercih edilir ve bu sözcükler “hamile” sözcüğüne göre daha nazik ve kibar bir söyleyiş şekli olarak kabul görür. s.I.280). s.65 : Verem. DS. s.751).inanılır. s. s. Güzel adlandırmaların sınırlarını belirlemek. ağır ayaklı (DS. Tespit ettiğimiz kelime veya deyim halindeki güzel adlandırmalardan hastalıklarla ilgili olan güzel adlandırmalar şunlardır: adı batası adı bellisiz : Köstebek de denilen çıban.1425) daha çok tercih edilir. Bu sözcüğün anlamını “cin çarpmak” la ilişkilendirdiğimiz zaman inançla birlikte korkunun etkisini de bu güzel adlandırmanın ortaya çıkış sebepleri arasında görebiliriz.XI. DS. s. C. Türkçede “hamile olmak” tercih edilen bir ifade şekli değildir.) anlamlarına gelen “değiştirme” (DS. Doktorlar da bu tür güzel adlandırmaları kullanırlar. Bu tür güzel adlandırmalar görgü ve nezaket anlayışımızın sonucudur. Türkçede hamile kadın için kullanılan birçok nazik ve kibar ifade tarzı vardır.66 24 . nsanlar birbirlerini rahatsız etmemek. C. C. C. inanç ve ahlâkî düşünceyle de ilgili olabiliyor.

TS. C. DS.139 akıl hastalığı aklını bozmak al basma : Delilik.I. C. 3) Sonradan görmelerdeki gurur. sarası olan. s. s. DS.417 : Boğmaca. 2) Oğlanlık da denilen ateşli bir çocuk hastalığı.II. TS.I.535 Dedim ucadan. C. TS.XII. 2) Sara hastalığı. s. TS. C. s. s.111 : Tifo. 4) Deri veremi. delirmek.I. DS.109 : 1) Kemik veremi. 3) Daima akan çıban. C.I. DS. kahredici. sıraca.I. C. s. s.I.213 : Verem. s. s. DS. s. C. s. DS. s.I.IV. C.III.68 : 1) Loğusa kadınlarda görülen bir hastalık. s. 4) Akrep.I.I.adını eller alsın ağrı tutmak ağrı akarca : 1) Müzmin yara. C. s. C.220 : Kötürüm.833 : 1) Öldürücü.4488 25 .1586 : Saralı. s. C.66 : Sara hastalığına yakalanmak. fistül. s.65 : Üzerine düştüğü konudan başka bir şey düşünemez olmak. loğusa humması.1402 diyabet dönük dutargalı : Şeker hastalığı. DS.I. C. 2) Bulaşıcı beyin hastalığı (hayvanlarda). cüzzam. inme inmiş. s. C. şeker. Çiçehden gızılcadan K A.421 2) Azrail.854 : rinli kabarcıklar dökerek yüzde izler bırakan ateşli.IV. DS. DS.I. 5) Bel soğukluğu. DS. (Şeytanın değiştirdiğine inanılır.I. 5) Domuz. C.) DS.207 alınmış alkın ayığ büyük öksürük can alıcı çiçek : Felçli. Sesin çıhmaz bacadan. 3) Yılan. 3) Öldürücü hastalık. şımarıklık. DS. C. s.I.276 değiştirme : 1) Raşitizm hastalığı. Allah seni gurtarsın. ağır ve bulaşıcı bir hastalık. C. C. TS. C. s. DS. : Cüzzam hastalığı.680. cinnet. 2) Gürbüz ve sağlam bir çocuğun birden bire zayıflayarak tanınmayacak hale gelmesi. kibir.

C. s. s. C.2581 26 . s.1755 gelincik : 1) Verem. nüzul. DS.1980 : Kolera hastalığı.1394 : Felç. C.2356 : Kemik veremi. DS.2180 : Verem hastalığı. fâsid. C.1091 hıcılayık hınam içağrısı ileze ili ince ağrı ince hastalık incitme beni inme issice kabaram : Boğmaca.II. DS. s. TS. s. DS. s. kalp hastalığı. s. 6) Lenfa düğümü iltihabı. DS.VII.VI.VI. 7) Yüzde olan bir çeşit çıban. C. ağrı. 3) Ağır hasta.2178 : Karasevda denilen akıl hastalığı. s. C. C. TS. peri. 2) Kötülük eden.2521 : Hayâlet. DS. DS. 3) Yılancık hastalığı.engi engin : 1) Nezle. 2) Bademcik iltihabı. DS. müfsid.2503 : Veremli. C. 3) Sancı. fenâ. cin. DS.II. s. s. DS.VI. C. C. TS. C.VI. 4) Arpacık denilen bir çeşit göz hastalığı. s.VII. C. C. DS.2522 : Verem.2559 : Üzüntüden olan sinir hastalığı. hastalıklı. 2) Kalp hastalığı. DS. C.VI. alçak. DS. durumu ölüme yakın olan (kimse). DS. C.2243 : 1) Kötü.VII.1400 : Verem. 2) Genellikle çene altının ve yüzün şişmesiyle beliren hastalık.VI. s. C. DS. C. C. C. bir çeşit delilik. DS.VIII. 3) Anormal hastalıklara veya kanserli urlara verilen isim.V. TS.VII.VII.V.II. s. s.1753 : 1) Diş nezlesi. C.1392 : Kanser hastalığı. C. s. s. s.2537 : Akciğer veremi.1980 gelincikleme göğertme gözel hastalık gözenti güzelağrı habis : Heyecandan ileri gelen bir çeşit sinir hastalığı.II. 5) Böbrek hastalığı.VII. boyun sıracası. s.VI. s.2362 : Dizanteri ya da kolera hastalığı. s. 4) Felç. 8) Süt çocuklarında görülen öldürücü bir çeşit hastalık. s.2113 : Verem.VII. DS.1979 9) Bir çeşit mantar.

III. DS.1894 : Kötürüm. TS. TS.III. C. s. s.III. DS.2864 : Frengi hastalığı. kan çıbanı. DS. hastalıklı. DS. bronşitli. C. TS. DS. C. C.III.2252 miskin hastalığı (illeti) : Cüzzam.IX.2637 : Tifo hastalığı. C. C. DS. s.karamübarek karabakma karayatalığ kel hastalık kızdırma kızılcık kif kirli paçavra köme kötü yara kuruyel kuruburu kurudan kusah kuşkuyruğu külleme lepra malûl oturag öğkenli öpke avruu örde örken pamukçuk : Şirpençe. s. s. s.VIII. DS. C. C. s.IX.3315 : Verem. C. DS. DS. s. DS.2651 : Kuşpalazı. s. C. C. DS. DS. C. DS. s.3011 : Verem hastalığı. DS. s.2870 : Kolera hastalığı. DS. DS. C. s. C.3486 : Frengi. s. belsoğukluğu gibi hastalık. s.4573 : 1) Büyük çıban. pamuğa benzer. C. C.VIII.2732 : Sıtma. C.3344 : 1) Verem hastalığı.III.VIII.3030 : Cüzzam. 2) Öksürük.2956 : Frengi.3564 27 .VIII. s. DS. dil. 2) Difteri.VIII. s.2289 : Zatürree hastalığı.IX. s. C.3013 : Dizanteri. C.IX.3016 : Frengi hastalığı. hasta. s. DS. s. s. C.VIII. 2) Bir çeşit çiçek hastalığı. s.X.3403 : Katarakt olmak. C. DS.3011 : Kolera. DS.VIII. DS. aft. s.TS. C. DS.1993 paryandı perde inmek punta seçime : Kızamık hastalığı.2880 : Kızamık hastalığı. ağız ve boğaz çevresinde ortaya çıkan.3343 : Rüşvet. s. kötürüm. s. s.IX.2983 : Romatizma. DS. C.VIII.VIII.VIII. s.3295 : Süreğen öksürüklü. C.VIII. C. C. TS. difteri. C.1854 : lletli. s.IX. C.VIII. iltihaplı bir mantar hastalığı.XII. C. göz görmez olmak.3347 : Daha çok bebeklerde görülen.2862 : 1) Kızamık hastalığı. sakat. s. s.IX.VIII. DS.VIII.VIII.2654 : Verem.

DS.XII. DS. C. C.4753 : 1) Tifo.4316 : Frengi ve bel soğukluğu gibi cinsi münasebetlerle bulaşan (hastalık).3998 : Felç olmak. C. C. s. s. C. 3) Zatürree. C. C. DS.3961 : 1) Bir çeşit çıban.XII.XI. C. 2) Şirpençe.X.XI. TS.XI. s. s. 2) Tifo. s. C. felç. C. 2) Yoksul.4078 : 1) Hasta. s. C.s.X. DS. s. C. DS. s.XI.XII.4768 2) Kabakulak. felç. C.3336 28 . 4001 : Verem. C. DS. 3) Humma.XII. DS.X.IV.X.4053 : Zatürree.3962 : Kötürüm. C.X.4267 : Veba. C.XI.XII. DS. s.4246 : Kanser.IV.3675 : Tifo. s. s. 2) Akciğer hastalığı. C. s.XI.3888 : 1) Tifo. DS.XI. s. s.X. TS. DS. DS.sedef hastalığı sırtı yarma sökel ter terleme terletme tilkiburnu topaç topak töker tutaklık tutalga tutulmak tüberküloz uzunöksürük üşütme vahıtsız yatağan yatalık yenirce yeyilme yıldırım yumrucak zührevi : Sedefi andıran pulcukların belirmesiyle ortaya çıkan bir deri hastalığı. s. DS. DS. C. DS.4260 : nme. C. C.X.2474 : Şarbon hastalığı.X. 2) Tifo. DS. DS. s. s. C. 4) Zatürree. TS.4775 : Sara hastalığı.3619 : 1) Humma. ateşli bir hastalık. s. s. 3) Cüzzam. DS.IV. C. DS. 2) Zatülcenp.4816 : 1) Humma ve benzeri ateşli hastalık. 3) Zatülcenp. DS. DS. s. 4) Sakat. s.2943 : Boğmaca.4199 : 1) Frengi.3893 : Koltuk altında çıkan kan çıbanı.X.X. C. s.3931 : Kötürüm. DS. s. DS. C.4801 : nme.3979 : Sara hastalığı. C. s. 5) Öldürücü grip.

maviye çalar renk. Tabu kavramları ifade etmenin yollarından biri de güzel adlandırmadır. “Türkçe’de örtmece sözlükler üzerine bir araştırma”. elbiz” gibi ifadeler kullanılmaktadır. diğer yandan “esrarengiz”.II. bazılarını ise gizlemek amacıyla kullanılmaktadır. 16 28 Türkçe Sözlük. Milli Eğitim Basımevi. s. 1. “tanrıya adanmış” anlamları olan “tabu”. gökçe” ifadeleri içerisinde “gökçe” sözcüğünün anlamı “gökle ilgili. Dil. latif”28 şeklimdedir. Bununla birlikte hayatını kaybeden kişiye saygı duymak veya hayatını kaybeden kişinin yakınlarının üzülmesine sebep olmamak için böyle bir kavramın ifade edilmesinde güzel adlandırma yoluna gidilmektedir. Aralık 1996. Söylenmesi hoş karşılanmayan veya yasak kabul edilen kavramlar “tabu” olarak görülür.”27 Tabu sayılan kavramları üç grupta değerlendirmek mümkündür: Korkuyla ilgili tabular. 50. “tehlikeli” ve “belirsiz” anlamlarında kullanılmaktadır.1. bazı duygu ve düşünceleri ifade etmek. stanbul 2002. can alıcı. Korkuyla ilgili tabular beraberinde korkuyla ilgili güzel adlandırmaları getirmektedir. S. 1021 29 . Dinî inanışa göre kötü ruhların başı olarak nitelenen varlık olan “şeytan” sözcüğü yerine “iblis. s. C. Ölüm kavramını ifade eden güzel adlandırmaların temelinde korku ve inanç yatmaktadır. Dil Dergisi. Bir yandan “kutsal”. 2. semavi. albız. Bu sözcüğün Azrail sözcüğü 27 Işıl nce Özyıldırım. KORKUYLA LG L GÜZEL ADLANDIRMALAR Korkunun sebep olduğu güzel adlandırmalar genellikle “ölüm” kavramıyla ilgilidir. Bazı kavram ve nesnelerin varlıkları kabul edilse bile söylenmesi hoş karşılanmaz. “yasak”. Azrail için kullanılan “alıcı. mekir nekir. teccel. Ullmann ise günümüzde “tabu” sözcüğünün anlamının iki zıt yönde algılandığını vurgulamaktadır. ahlâkî düşünceyle ilgili tabular ve üzüntüye sebep olan kavramlarla ilgili tabular. güzel. “Tabu sözcüğü aslında Polonezce bir sözcük olup “yasak olan” veya “kaçınılan şey” anlamında kullanılmaktaydı.

X. uğursuz sayıldığı için “gelincik” gibi güzel bir adla alınan hayvanın Anadolu ağızlarında “gelin kadın” .XII. “Korkudan kaynaklanan güzel adlandırmalar yalnızca dinî konularla sınırlı kalmamakta aynı zamanda korkulan veya uğursuz sayılan bazı hayvanlar için de kullanılmaktadır. s. s.XI. C. yılanın bazı yörelerde “şerbetli sürüngen” olarak anılması. “güzelce” gibi adları da vardır. öldürücü bir böcek türüne “karadul”. C. şeytan cin gibi varlıkların olduğuna inanmayan kimseler için bu kavramlar korku yaratmaz ve dolayısıyla böyle bir inanca sahip olmayanlar bu tür sözcükleri kullanmaktan kaçınmazlar. C. sayıp (DS. agm. s. hortlak” sözcükleri yerine “ubur (DS. gezer (DS.3559). Üçok’a göre. C. C. Korkuyla ilgili güzel adlandırmaların temelinde inanç yer alır. Ayrıca “cadı. iblis (TS.. Azrail.4036). Birçok dilde tabu olan hayvanlardan biri de “arı” dır.VII.VI. s. Azrail. s. obur (DS. s. s. ili (DS.VI. 29 Işıl nce Özyıldırım.IX.XI. C. Örneğin.1963). C. C. ürküldüğü. s. Türkçe’ de “baykuş” denilen kuşa Anadolu’da “hayırlı kuş”. Korkunun inanca bağlılığı sadece dinî konularla ilgili değildir.4019). C. s.4590). geçkin (DS. Aynı şekilde.3356). s.2522).2419)” sözcükleri tercih edilmektedir. C. C. uçuk (DS.II.2022).1324).yerine kullanılan bir güzel adlandırma oluşunun sebebini korkudan çok toplumun inancına bağlayabiliriz. mekir nekir (DS. cin gibi sözcüklerin güzel adlandırmaya konu olmasının sebebini inanca bağlayabiliriz. yırtıcı bir kuşa “akbaba” adı verilmesi de örtmece sözcük örnekleridir.”29 Biz bu araştırmamızda uğursuzluk kavramının inançla ilgili olduğunu düşünerek uğursuz sayılan hayvanlar için kullanılan güzel adlandırmaları inançla ilgili güzel adlandırmalar grubuna dahil ettik. Türklerde de böyle bir inanışın eskiden beri var olduğunu bugün Anadolu’nun kuzey bölgelerinde arıya “arı sineği” denilmesinden anlıyoruz.XII. s.3261). 18 30 .VII.4781)” sözcükleri kullanılmaktadır. C. “mal kadını” gibi adlar verilmesi. hotik (DS. Türkçede “cin” sözcüğü yerine “umacı (DS. öşek (DS. s. şeytan. s. “mal gelini”.IX.

749 dünyaya vedâ etmek : Ölmek. kurt için “dağdaki” şeklinde güzel adlandırmalar mevcuttur. C.V. DS.I. Bu güzel adlandırmalar insanlara zararı dokunabilecek görünüm itibariyle korkulan hayvanlar için kullanılır. C. TS.1324 dünyaya gözlerini kapamak(yummak) : Ölmek. uzun (DS. devasız hastalık.Uğursuz sayılan hayvanların dışında inançtan kaynaklanmayan bir korku duyulan hayvanlar için kullanılan örtülü ifadeleri bu grup içerisinde değerlendirdik. zelzele. DS. C.I. s. 2) Öldürücü. ferik.XI. C. C. s. C. s.I. C. uzunböcü (DS.XII. C.XI. Örneğin “yılan” için “evren (DS. DS. TS.280 : Birdenbire bayılmak. TS.749 el çekmek elbiz engebe esiren : Ölmek.4790). 2) Şeytan. s.V.1752 : Kuduz köpek.421 2) Azrail. s. s. s.III.V. DS. C. TS. C. C. kehten bakan” . kahredici. C. Akrep için kullanılan güzel adlandırmalar içerisinde “altıboğumlu. yerdegezen (DS.III.I.369 : 1) Öldürücü. 3) Öldürücü hastalık. Yılan gibi akrebin de insanlar için ölüme sebep olabilecek bir hayvan olmasından dolayı örtülü ifadeleri mevcuttur. terkili” ifadelerini görebiliriz.V. Bunların dışında yengeç için “adı kötü. kuyruklu. s. DS. gaban. s. Sözlüğümüze dahil ettiğimiz kelime ve deyimler arasında korkuyla ilgili olduğunu düşündüğümüz güzel adlandırma örnekleri şunlardır. s.1782 31 . TS. DS. TS. C.432 : Kefen. alıcı Allah emri ansızına uğramak atılıp gitmek can alıcı cansız at çadır : 1) Azrail. s. DS.223 : Birdenbire ölmek.854 : Tabut. s. DS. s. ölmek. s. C. s.215 : Deprem. slamiyete göre isminin anılması hoş karşılanmayan “domuz” sözcüğünü inançla ilgili güzel adlandırmalara dahil edebiliriz. gara canavar. s. C.I. s.4053).I. s.1032 bir avuç toprak olmak : Ölmek. C. C. DS. DS. C. s.I.I.185 dağdagezen (dağdaki) : 1) Kurt. düşman. C. 2) Domuz. toprağa kavuşmak. gısdırgaç”.I.804 : 1) Sümüklü böcek.III. C. domuz için “adıyaman. dağdagezen.1813).4250)” şeklinde güzel adlandırmalar kullanılmaktadır. s.1704 : Felaket. hınzır.I.

ölmek. TS.VIII. eceli gelmek.1841 : 1) Kurt.VI. sin.2119 gözü toprağa bakmak: Ölmek üzere olmak. C.1198 : Mezar taşı. TS.XII.1074 hayata gözlerini yummak (kapamak) : Ölmek. C. DS. TS.1465 : Ölüm. s. s.XII. s. 2) (kadınlar için) Doğum vakti gelmek.1846 : Ölüm. sanduka. DS. zararlı hayvanlar. DS.4666 : Akrep. C. C. DS.4672 kara toprağa aş olmak : Mezara girmek. TS. DS. s.VII. ölmek. C. s.3020 : Mezar.evran [evren] ferik gidergelmez göcemek : Büyük yılan.II. s. C.2907 32 .II. DS. TS. s. DS. C.VII. s. s. sin. C. TS.IX.2357 : Dünyadan âhirete göçme. s.V. DS.3308 2) Çocukları korkutmak için uydurulmuş hayali yaratık. C. s.V. s. C. 2) Ölü. C.II. sonu gelmek. s. ölüm. C. idam etmek.VIII. 3) Tutukevi.2641 : Ölüm.1049 günleri sayılı (olmak ) : Bir kimsenin ölümü yakın (olmak). C.II.IX. s.2380 salaca sallandırmak sallantı sarıoğlan : 1) Tabut. domuz vb. vefat.1415 : Mezar. C. s. TS. TS. ölmek.II. C. C. DS.VI. DS.1073 günü yetmek (gelmek) : 1) Vâdesi tamam olmak. s. TS. C.III. C. s. s. C. DS. gömülmek. s.2074 : Ölmek.III. ölmek.II.2427 : Deprem DS.II. TS. TS. s. s. DS. s. s.VIII.2201.XII. C.IV. DS. TS.IV.4535 : Mezar. C. C. s. C. s.1813 : Sarı akrep. kara toprak.4664 : Asmak. TS. DS.XII. toprak. umacı. C. DS.VIII. kabir. s. ecel.2325 : Mezarlık. C. C.1467 : Mezarlık.1547 : Ölüm.III.1197 hayatıyla ödemek hece taşı hıdırlık irtihâl kabir kabristan karadeve karadam karayazı karayer karayol kuyruklu lahit öcü : Hayatına mal olmak.II.II. C. TS. C. s. C.2642 : Mezar.3308 ruhunu teslim etmek : Can vermek.2655 : Akrep. s. s. s. C.

s. yalan. C. faiz. ölmek. cinsellik. şeytana çarpılmak. C.XI. idam sehpası.4036 :Yılan. korkutan şey.2907 : Ölmek. C. TS. DS. TS. s. s. DS. peri tarafından çarpılmak.IV.4027 : Cin. TS. DS. s.XII.XI. 1.XI. vücut uzuvları ve yasak ilişkilerle ilgilidir. C. ölümü yakın olmak.3861 : Akrep. dedikodu.IV. gömülmüş olmak.XI.XI. s. DS.XI. TS. s.3797 : Kefen. C. s. işemek) ve organ adları (kıç. Bunlarla birlikte hırsızlık. C. C.4019 : Cin. DS. DS. DS. s. Bazı doğal vücut fonksiyonları (kusmak. C. C. C. C. s. s. peri örneği. s.IV. 3. C. vurulup ölmek. C. DS. yaratık. Kaba yada iğrenç sayılabilecek sözcüklerin örtülü bir 33 . AHLÂKÎ DEĞERLE LG L GÜZEL ADLANDIRMALAR Güzel adlandırmalar içerisinde büyük bir orana sahip olan ahlâkî değerlerle ilgili güzel adlandırmalar daha çok doğal vücut fonksiyonları. rüşvet gibi kavramların yerine kullanılan örtülü ifadeler de ahlâkî değerlerle ilgili güzel adlandırmalardır.3036 : Darağacı.4745 : Deprem. C.4753 : Ölümü yakın görülmek.4053 : Boğmaca. DS. DS. C.4026 : 1) Cine.2907 : Gömülmek. cin çarpması.2907 : Hortlak. s. 2) Hastalığa tutulmak. TS. ömrü sona ermek. s. s.XI.IV.4026 : Sara. toprağa karışmak.XII. C. s. s.4053 : Eceli gelmek. C. C. DS. s.IV.X.XII. C.2907 : Ölmek.tabanı genişlemek tef tehlike terkili toprağa bakmak toprağa düşmek toprağa girmek toprak olmak ubur uğrağa gelmek uğrak uğramak umacı uzunböcü uzun uzunöksürük vâdesi gelmek yağlı ip yerdegezen : Ölmek.4250 1. DS.3099 : Yılan. s. TS. DS.4790 : Yılan.IV. meme) dolaylı bir şekilde ifade edilir.X.XI. s.

VII.3880). ayağı bozuk. “memişhane” gibi sözcüklerin kullanıldığını görmekteyiz. ekti.IX. hoşu (DS. s. “kaka” yerine “büyük aptes”. alakırık” şeklinde ifadeler kullanılmaktadır. C.IV. C.1701). s. “kusmak” yerine “istifra etmek”.4446). ayağı garıncalı.4754). ekti (DS. “idrar”. ortaya düşmek (TS.519). katkılı. “orospu” yerine “hayat kadını”.2180 TS. “kabine”. s. agm. ayakçı karısı.X. C.1713). “oo”.biçimde ifade edilmesinde insanların terbiyeli olma çabası yatmaktadır.I. s.VI.”30 Edep duygusu güzel adlandırma için zengin bir kaynaktır. sinek (DS. vesikalı (TS. s. kaynaşık. Örneğin “oruspu“ yerine “seçme (DS. çalık. s. C. “kerhane” yerine “genelev”. yollu” ifadeleri halk arasında daha çok tercih edilmektedir.3976). Aynı şekilde “çiş” yerine “ küçük aptes”. “Örneğin. Bu sözcükler içerisinde argo sözcüklerle benzerlik gösteren ya da argo kabul edilen sözcükler de güzel adlandırma kapsamındadır. C. Bu sözcükleri çekinmeden söyleyen kişilerin ahlâkîliği tartışılır.4698). s. başdan çıkgın (DS. C. Toplum tarafından yasaklanmış cinsel ilişki içerisinde olan kadını ifade etmek için güzel adlandırma kullanılmıştır. güvende (DS.V. “basen”.V. âlufte. ara virdi. C. koket (TS. malta (DS. “kalça” veya “kıç” yerine “kaba et”.XII. tensuz (DS.3114).. s. “ayakyolu”. emeksiz.2180). s.X. s. s. toylun (DS. C. C. s.347). piç yerine “gayri meşru çocuk”.I. C. “meme” yerine “göğüs”. C. s. s.822). C. C. “çıkarmak” sözcüklerinin kullanılması da aynı çabanın ürünleridir. “tuvalet” terimlerini incelediğimizde kaba olarak kabul edilen ve konuya dikkati çeken “helâ” veya “kenef” sözcükleri yerine “tuvalet”.3564). Yasak ilişki sonucu doğan çocuk için ise “piç” kelimesi yerine “evlilik dışı çocuk. besmelesiz.1715).2417). ters ayakkabı (DS. C.II. “abdesthane”. bulduk. fırlama. s. 19 34 . döl. handan. “dışkı”. ellenmiş dillenmiş (TS. C. “yüznumara”. C. sümbül.2240). s. C.X. “lavabo”. Bu sözcükleri doğrudan ifade etmeme ya da dolaylı bir biçimde söyleme insanların ahlâklı olma çabasını göstermektedir.III. eli beratlı (DS. “ gaita”. s. “piç” sözcüğünü doğrudan söylemektense o sözcüğü gülünç ya da alaylı bir yolla ifade etmek ahlâkî açıdan daha uygun görülür.3071). “küçük su”. aspak (DS.III. Cinsellik.XII.II. vücut uzuvları ve tuvalet terimleriyle ilgili olan sözcüklerden doğrudan söz edilmesi toplum tarafından ayıp sayılır. bandırmalı (DS. başı dışarı. “wc”. s. s. C. eksiklik. 30 Işıl nce Özyıldırım.XII.

C. s. s.XI. uclamak. C. irdelemeyh. C.VII.I. s. s. s. mişmişçi. C. müzevir” ifadeleri güzel adlandırma olarak kullanılmaktadır. yemek (DS.1546). oğur (DS. s. uçurgan (DS. C. s. s. C. kırmacını almak (DS. kaydırmak uğrulamak. C.I. s. “öldürmek” sözcüğü yerine becermek (TS.4080). C.222).2833). s. aktarmak. s. C.3058). s. C.4020).4027). işini bitirmek (TS.2309). kıvırmak (TS.XI. Dolandırıcılık. “yalancı” yerine “abacı (DS. ucu (DS. s. hozancı (DS. s.3271).203).II. C. s. TS. s. s.I.VII. C. C. C.4782)” şeklinde örtülü ifadeler kullanılmaktadır.2425). C.IV. çalma ve öldürme gibi suç eylemlerinin isimleri dolaylı olarak söylenilir. s.281).1436). C.XII. C.VIII. s.IX.4591). atıcı (TS.4241)” ifadeleri 35 . söylenti. ufatmak (DS. ozan. aparmak.1436). C. C. s. s.I.5). s. Dedikodu yerine “indir kaldır. çalmak kadar zararlı değildir. s.IX. C.X. C. C.4781).294 .VIII.2989). uğru (DS. s. s.811). uz (DS. menedilmek (DS. “yalan” yerine “hikâye.XI. C. yaygan. oğurlamah. tandırlama (DS.I.179). katakulli (TS. ütücü (DS.1676). kara çalmak (TS. uçurmak. C.II. Dedikoduyla ve dedikodu yapan kişilerle ilgili çok sayıda güzel adlandırma mevcuttur. eli çakır. C.3610)”. Aşırmak (izinsiz bir şey almak). s. s.2847). üç kâğıtçı (TS. “yalan söylemek” yerine “atmak (TS.35). defterini dürmek.I.II. kubuduk (DS.3007)”.X. C. ötürük (DS. s. aburgaşık (DS.XII.XII. oğru (DS. dedikoducu yerine “ağzı kara. C. s. C. C.I. Türkçede “cânî” ve “öldürmek” kavramıyla ilgili pek çok güzel adlandırma görülmektedir. C. C. işini görmek (TS. C. uyutmak” sözcükleri “çalmak” sözcüğünün suç unsurunu az da olsa hafifletmektedir.3269). s.X.II.2988). guyruhlu. can almak (TS. s. s. afartmak.XI. götürmek.4052)”. yatak (DS.I. kıtır atmak (DS.XI. avkırmak. çakıştırıcı. Anadolu ağızlarında “hırsız” yerine “arakçı (DS. C. C.4013). s. ıskırtmak. hava vurmak (DS. s.II. s. ayyar (TS. laf atmak (DS.IX. s.3819)”. kubur (DS. türetmek (DS. eli uzun (TS. öşek.1582). s. araklamak. s. “dolandırıcı” yerine “alkaçıcı (DS. Çalmak yerine kullanılan “abartmak. C.175).IX.VIII. C.I. C.I. Çünkü her ikisinin de bir şekilde eylemi ifade etmesine rağmen “aşırmak” sözcüğü genellikle şakacı veya güldürücü bir duygu ile kullanılır.4199)”. C. afsunlamak.134). C.I.XI. alaklamak. “Cânî” sözcüğü yerine “sındırıcı (DS.VIII. s.Ahlâkî açıdan uygun görülmeyen bir konu ise dedikodudur.421). yarışık vermek” .3360).

s. 5) ftiracı. DS. dolandırıcı. DS. Bunun gibi birçok kelime birden fazla gruba dahil edilebilir. C. Bu ifadeler kullanım yerine göre argo ya da güzel adlandırma olabilirler. DS. övünen.I.116 : 1) Ara bozucu.I.I.222 36 . C. kara haber vermekten hoşlanan kimse. s. C. DS. bedavadan geçinen.I. Bu gibi ifadeler o kişi için güzel bir adlandırma olur. 3) Kavgacı.I. inanç. çekinmez. dedikoducu.65 : 1) Boşboğaz. Güzel adlandırmalar toplumdan bağımsız olarak düşünülmemelidir.I. hastalık. Ahlâkî değerle ilgili güzel adlandırma örnekleri: abartmak abdestsiz açıkçı ad çekici ad çekmek ağzı açık ağzı kara : Aşırmak. C.I.59 : 1) ftiracı. DS. sır tutmaz. Bu grup içerisinde değerlendirilen bazı güzel adlandırmalar diğer gruplarla (korku. s. DS. senli-benli. s. saygısız.118 ağzı yelli akşamcı aktarma alkaçıcı : Yüksekten atan. Bu ifadenin yerine “nalları dikti” (BAS.163 : Kaçırıcı.I.I. C.kullanılmaktadır.I. Toplumun büyük bir tepkisine sebep olan “öldürme” eylemi için güzel adlandırma yoluna pek fazla başvurulmamış ve bu eylem istenilmeyen kişilerin ölümü ile sonuçlanınca argo ifadelerden yaralanma yoluna gidilmiştir. 2) Hırsız. s. C. C. C. kovcu.30) ifadesinin kullanılması toplum tarafından daha çok tercih edilir. 2) Yaygaracı. Toplumun büyük bir kesimi tarafından tepkiyle karşılanan birinin ölümü için “Allah’ın rahmetine kavuştu” ifadesi güzel adlandırma olarak kabul görmez ve bu ifadeyi kullanan kişiye de büyük bir tepki gösterilir. dövüşken. Örneğin “faiz” ve “rüşvet” için kullanılan güzel adlandırmaların ahlâkî düşünceyle ilgili olmasının sebebi inanca dayanmaktadır. s. kusur) ilgili güzel adlandırmalarla ilişkili görülebilir.65 : Bir kişi ve bir aile için kötü şeyler söylemek. DS. DS.17 : Beleşçi. DS. 4) Yalancı. s. çalmak. C. s. s. s.79 : Çalma. DS. C. s. müzevvir. geveze. s. 2) Kötü. C.118 : Her akşam içki içmeyi âdet ve alışkanlık haline getirmiş olan.12 : Korkmaz. TS.I.

C.III. TS.488 baştan çıkmak (çıkarmak) : Kötü yola sapmak.165 : Gizli dost. TS. C. C. flört. C. C. TS. TS.I. C. şakşakçı. s. ayartmak. serseri.98 allanmak alûfte âmiyâne anadan doğma anasının kızı aparmak : Sarkıntılık etmek. derbeder kadın. s.I. derbeder. TS.301 : Temiz olmayan.I. aşırmak. s.I. TS.I.224 : ffetsiz. s. C. adice.I. s. DS. kimsenin haberi olmadan alıp götürmek. alıp kaçmak. düşkün kadın. s. fitneci.397 : Birinin ırzına geçmek.168 : Asılsız şeyler uydurup söyleyen. s. s.119 : Bakire olmayan kız. s. TS. s.I. DS. C. s.130 arakçı arayışçı aspak aşırmak aşna fişna atıcı ayağa çıkmak başına çökmek : Hırsız.alkışçı : Birinin her yaptığını. DS. her söylediğini beğenip öven.I. C. TS. ahlâkı bozulmak. s.I. C.117 : Çırılçıplak. C.I. s. kabul eden ve doğru diye herkese kabul ettirmeye çalışan kimse.253 : Çalmak. C. s.I. ayak takımına yakışır tarzda. C. habersiz götürmek.I. C.175 : Orospu olmak. DS. haşarı. TS. C. yalancı.445 : Dedikoducu.294 . C.1045 1) Gelip geçici aşklar peşinden koşan kimse. TS. s.266 besmelesiz bire bin katmak cebine indirmek çakıştırıcı çapkın : Çocuklar hakkında “piç” manasında kullanılan bir sövme.559 yola sürüklemek. s. C.I. C.112 : Bayağı.I. 2) Haylaz. s.I. dalkavuk. s.I. s. s.I. yaramaz. C. mübâlağa etmek.134 : Dedikoducu. TS. DS. DS.I. DS. yüzsüz olmak. DS.284 ar damarı çatlamak : Utanma hissi kalmamak.I. s. utanç duyulacak şeyleri hiç sıkılmadan yapar olmak. kötü 37 . s. C.306 : Bir şeyi olduğundan fazla göstermek. s. TS. oynaş.347 : Çalmak. TS. C. DS.I.I. C. TS. C.349 : ( para için ) Hakkı olmadığı halde kendine mal etmek.II.

s.706 : Evlilik dışı ilişki kuran erkek veya kadın. s. C. TS.609 : çki içmek. s. DS.IV.1217 : Doğru yoldan sapma.V. s. C. TS.769 : Uydurma. azma. C. iffetsiz (kadın).1768 : Kötü kadın. evlatlık.I. C. TS. şerefsiz (kimse).811 : Kötü şöhretli. s. dolap.I. s. TS. TS. s.1716 : Hırsız. el açmak eli çakır eli uzun ellenmiş dillenmiş emeksiz ergi eteğine eğri evlilik dışı evraksız genel ev : Dilenmek.1796 : Meşru olmayan. TS.513 Utanmaz. C. C. C. DS. C. s. C.753 : Hile.I.770 TS.I.989 38 . s.çenesi kuvvetli çilesiz dalalet dekolte dem çekmek demagoji dilci dili güllü dost tutmak dost düşkün düzen düzmece : Çok konuşan. TS. C. s. DS.XII. s. s.803 : Hırsız.I.822 : 1) Üvey evlat. umumhâne.I. s.I.I.1732 3) Evlilik dışı çocuk.614 : Halk dalkavukluğu. s. C.III. TS. çıkma.1813 : Resmî olarak izin verilmiş fuhuş yeri. C.1492 : Yüze karşı iyi konuşan fakat arkadan kötü olan kimse.791 eğri bakmak(eğri gözle bakmak) : Kin. s. sahte. DS. ikiyüzlü. TS. TS. s. s. C.II. söz söylemekten yorulmayan. geveze.1494 : (Erkek veya kadın) Evlilik dışı ilişki kurmak. C. s.I.V. C. C. C.I. s.I. yolunu şaşırma. s. DS. C. DS. C. 2) Hizmetçi.V.577 : Açık saçık. DS. TS. C. hiddet veya kötü düşünce ile bakmak. işret etmek. s. DS.4495 : Fahişe.IV. itibardan düşmüş. C.615 : Laf taşıyarak ara açmaya çalışan kimse. kerhâne.I.I.V. s. TS. ahlâksız (Kimse). DS. TS.V. gerçek olmayan. TS. C. C. kanuna uymayan. s.876 : Namussuz.I. C. C. TS.705 : Değer ve haysiyetini kaybetmiş. piç. s.I. s. gayri meşru.

C. s. DS.2283 TS. s. arsız. C.VIII. C. s. s. TS.1464 kaçamak kara çalmak kara katkılı kaydırmak kaynaşık kazancı kefelâlesi kıdım kılınmak kınalı : Hoş karşılanmayacak bir şeyi ara sıra gizlice yapma.2684 : Çalmak. 2) Evlilik dışı çocuk.VIII.II. s.II. C. s.II.2799 : Ahlâksız.VIII. C.1441 kabak çiçeği gibi açılmak : Çekingenlik ve utangaçlıktan sıyrılarak aşırı davranışlarda bulunmak. DS. C.II.VII.2637 : 1) Karışık.2705 : Dilenci. hafif mizaçlı. DS.VII. piç.VII. DS. uçarı. C.2564 : Şaka ve birtakım yalanlarla birini kandırmak ve gülünç duruma düşürerek eğlenmek. s. zina etmek. piç.1435 : Faiz.VIII. s. DS. s.VII. TS. oynak kadın. C.VIII. C.2164 : Kötü yola düşen kadın. C.VIII. leke.1471 : Birine iftira etmek. boyun eğmek. 2540 : Aralarında gizlice anlaşmak.VIII. C. keyfince hareket eden. TS. s. s.2787 : Yaltaklanmak. DS. DS. TS.VI. s.1151 harama uçkur çözmek : Nikâhsız olarak birisiyle cinsi münâsebette bulunmak. C. s. arı olmayan.VI.2710 : Utanmaz. C. çingene. s. DS. TS. C.2805 39 . DS. C.1187 : Irza geçmek. DS. DS. s.2719 : Rüşvet.II. C. birinin adını kötüye çıkarmak. DS.II. DS.2272 : Piç. hileli.görüşmek güvende handan haram : Gizlice cinsel ilişkide bulunmak. C. C. s. s.VIII.II. s. hoppa. C. TS. C. DS. C. C.2528 : Dedikodu. s.VIII. kaçırmak.1546 : ftira. Havâî ilişmek indir kaldır işi pişirmek işlenti işletmek : Arzu ve hevesine uyan.2240 : Babası belli olmayan. DS.2699 : Yosma.VII. DS. s. s. s. C. s.

umursamaz. uygunsuz işler yapan. TS. C. s. yakışıksız. saygısız. s. pervasız.II. namusuna zarar gelmek.2883 olmak. edep veya haya duygularına aykırı.1770 kucaktan kucağa dolaşmak (gezmek) : (kadın için) Pek çok kimsenin sevgilisi laf atmak lâubali lüpcü mayası bozuk mektep görmemiş mezhebi geniş muhabbet tellalı : Yalan söylemek.XII. C. C.2060 : Söz götürüp getiren. s. sokağa düşmek. C.2180 : kiyüzlülük.kirlenmek kirtik : (Kadın için) Irzına geçilmek.III. s. konularda fazla serbest ve hoşgörülü olan (kimse).III. C. C.III.III. C. TS. s. uygunsuz bir iş yapmak.3269 : (Kadın için) Fahişe olmak. DS. s. s. rüşvetçi. sahte. soysuz. s. s. s. DS. C. DS. C. sarhoş.1932 : Namus. TS.IX. C. C.III. C. s. ahlâk vb.3058 : Kayıtsız. s. C. s. kötü yaradılışlı. C. TS. TS. TS. cahil. terbiyesi kıt.IX. TS. TS.4618 : Kanun dışı cinsel ilişki kurmak.III. C.XII.III.1946 40 . ara bozan. 2) Rüşvet alan kimse. s. rüşvet yiyen. bu işi meslek edinmiş kimse.VIII.2091 : Çalmak. C. C. ciddiyetsiz. s. s.III.III. C.II.2054 : Açık saçık. iffet. s. beleşçi. aykırı.1848 : 1) Hazır yiyici. onlarla düşüp kalkmak. TS. DS. C.1916 : Kaba. kazanç karşılığı olarak ) Kötü.1972 : Bir erkeğin bir kadınla buluşmasını sağlayan. C.2070 : çkili. rüşvet alan. TS. C.3302 mercimeği fırına vermek : Gizlice aşk ilişkisi kurmak. TS. s.III. s. DS. TS.III. C.2008 münasebette bulunmak : Cinsi yaklaşımda bulunmak. orta malı olmak.4601 : Yakışıksız bir davranışta bulunmak.III. TS.III.IX. saygısız. DS. yakışıksız. s.2049 mürtekip müstehcen müzevir müzmehel nâne yemek naylon oğrulamah ortaya düşmek oynadanlıh oynamak : ( para. TS. s. TS. s.2083 : Düzme. DS.IX.1700 : Rüşvet.3095 : Karaktersiz.

karaktersiz. s. s. s.2289 salmağ seçme sölegen söz sav sümbül sütü bozuk : 1) Gebe kadın çocuğunu düşürmek. DS.X.III. saygısızca. çaşıt. aşağılık. DS.3709 : Kötü soydan gelmiş kimse. s.3819 : Edepsizce.XII. yüzsüz. TS. rüşvet verilmek.IX. soysuz. C. DS.IX. s.4721 : Onurlu. 2) Sersem. geveze. C. piç.IV.IX. DS.3814 : Dedikodu.IX. kötü soydan gelen (kimse).X.XII. C. s.4640 : 1) Sıkılmaz. 2) Yellenmek. C.X. C. söylediklerini yineleyerek alay etmek. DS. C.3329 : Kötü kadın. s. asılsız söz. s. s. C. C. C. DS.3373 : Rüşvetle iş yapılmak.3839 : kiyüzlü adam.2282 2)Utanmadan. s. C. s. DS.X. C. s. sıkılmadan her şeyi konuşan.3751 : Dalkavuk. s.3341 : Rüşvet.3302 : 1) Geveze.3677 : Dedikodu. s. utanmaz. TS. gaz çıkarmak. C.X. DS.X. DS. DS. TS. s.2256 : Kendini beğenmiş. s. s. C.X. s. aptal. C.2640 şaşıt şatafatçı şişgin talaşmak tandırlama taşbaşı tava kapağı tensuz : Söz taşıyan. DS.X. DS. kibirli.3324 : Birinin yaptıklarını.3354 : Sütü bozuk.3564 : Çok konuşan. C. C. C.IX.X. arlanmaz. s. 3) Dedikodu. C.3305 : Birisini kandırıp bir başkasına karşı kışkırtmak.3422 perdesi yırtık (sıyrık): Utanmaz. C. kavga etmek. s.4667 : Kötü yolda kadın. DS. DS. DS. s. s. yüze gülen.III. s. C.3327 : Ara bozucu. s.IX. DS.IX. DS. s. C.X. dırıltı. DS.3787 : Boğuşmak. C.3845 : Kötü (kadın için). DS.IX. TS. DS. kibirli. C. fitne. C.XII.IX.3685 : Evlilik dışı doğan çocuk. C. C. DS. C.3880 41 . DS.X.III. s. DS. s.oynaşmak ozan öğütlemek ökünmek ölçer önlük örünç özü kara para dönmek payalı pek yüzlü : Kadın ve erkek nikahsız yaşamak.

DS.IV. sefih.4023 : Genel ev. C. C. C.4014 uygunsuz ünlenmek üstüne yatmak vesikalı : Kötü yola sapmış (kadın için).XI. s. s. DS.4290 42 .3071 yakınlık göstermek : Cinsel birleşmeye yanaşmak. 2) Onurlanmak.X.XI. s. s.X.2989 türküsünü çağırmak : Dalkavukluk yapmak.XII.4129 yakınlık yollu : Cinsel ilişki. C. DS. C.IV. C. s.4049 : 1) Dile düşmek. C. burnu büyük. C.3946 : Uydurmak. DS. C.IV. DS. kibirlenmek. erkek.4013 : Çeşitli eğlencelere düşkün.2959 : Cinsel yaklaşmada bulunmak. 2) Beceriksiz. yoldan çıkmış.XII.X.4077 : Kendisine fuhuş için resmî makamlarca izin verilmiş kadın.4129 : Kötü yola düşmüş kadın. s.4754 : Kibirli. DS. C.XI. DS.4022 : Hırsız.IV. s.4066 : Borcunu ödememek. çirkin veya zararlı hareketler yapan. s. DS. s. C.3892 : Kötü yolda kadın. TS. s. aldığını geri vermemek. s. DS. DS. DS. TS. aşırmak. DS. ahlâk sız. C.terkisalat ters ayakkabı tok türetmek uçarı uçkur çözmek uçurgan uçurmak umumhâne ustalık uygunsuz : 1) Terbiyesiz. terbiyesiz. s. s.XI. s.XI.2975 : Kurnazlık. C. TS. C. s. adı kötüye çıkmak. s. C.4043 : Kötü davranışlarda bulunan. C. s. C.4781 : Çalmak. düzencilik.XI. DS.XI.XI.X. DS. TS. C. DS. çapkın.XI. s. C. s.

1. 1. 4. NANÇLA LG L GÜZEL ADLANDIRMALAR Bu gruba giren güzel adlandırmaların bir kısmı ilâhî varlıkların isimleriyle ilgilidir. Bu isimlerin saygı ve hürmet nedeniyle söylenmemesi veya söylenildiğinde inançlarına göre saygı bildiren sözcüklerle birlikte kullanılmaması toplum tarafından hoş karşılanmaz. lahi varlıkların isimleri bazı toplumlarda tabu olarak kabul edilir ve dolaylı bir söylem kullanılır. Bu dolaylı söylem ngilizce’de “Lord” Fransızca’da “Sergneur” ve diğer modern biçimleriyle bulunmaktadır. Bu durum müslümanlarda aynı olmasa da bazı durumlarda ve yerlerde Tanrı’nın isminin söylenmesinden dikkatle kaçınılır. Ayrıca, Tanrı’ nın adını her duyduklarında inançlarını ifade etmek için kendiliğinden birkaç kelime söylerler.31 Türkçe’de Allah’ın isminin doğrudan kullanılması kaçınılan bir durum değildir. Bazen Allah’ın ismiyle birlikte celle ve alâ, celle şânuhû, celle calâlühû şeklinde sözler kullanılır. Bu gibi sözlerin Tanrı veya Allah isimleriyle birlikte kullanılmaması tepkiyle karşılanmaz. Allah ya da Tanrı adı yerine kullanılan bazı sözler güzel adlandırma sayılabilir. “Allah adı yerine, “Rahman”, ”esirgeyici”, ”Rahim”, “bağışlayıcı”, “Reuf”, “şefik”, “merhametli”, “Rab”, “Mevla”, “hüda”, “sahip, efendi”, “Hakteala”, “inkârı mümkün olmayan yüksek varlık”, “Halik-i azam”, “Büyük yaratıcı”, “Cenabı Hak”, “ nkarı mümkün olmayan varlık”, “Halik- i Lemyezel”, “ebedî yaratıcı” gibi güzel adlar kullanılır.”32 Bu grup içerisinde değerlendirilebilecek bir konu da “sara hastalığı” dır. Halk arasındaki bir inanışa göre “cin çarpması” olarak görülen bu hastalığın yerine “ağrı tutmak (DS, C.I, s.111), eser (DS, C.V, s.1780), tutalga (DS, C.X, s.3998), tutalık, uğrak (DS, C.XI, s.4026)” sözcükleri kullanılır. “cin çarpmak” sözcüğü yerine kullanılan “çalınmak (DS, C.III, s.1055), erişmek (DS, C.V, s.1773), erlenmek (DS, C.V, s.1775), uğraklı (DS, C.XII, s.4782), uğramak (DS, C.XI, s.4027)” sözcükleri içerisinde “uğraklı” sözcüğü “sara hastalığı” yerine kullanılan “uğrak” sözcüğü ile ilgili olup cin çarpmak ve sara hastalığını inanç yönünden birbirine bağlamaktadır.
31 32

Ümit Söylemez; agt., s. 32 Işıl nce Özyıldırım; agm., s. 17

43

Cin, peri, hortlak gibi sözcüklerin tabu sayılmasının kaynağında da inanış vardır. nanıştan kaynaklanan bir korkuyla bu gibi kavramların dile getirilmemesi dolayısıyla bu sözcüklerin yerine kullanılan örtülü ifadeleri, korkuyla ilgili güzel adlandırmalar grubuna dahil edebiliriz. Cin, peri gibi varlıkların hayâlî olduğunu düşünen bir insanın bunlara karşı herhangi bir korku duymadan, bunları dolaysız bir biçimde ifade etmesi mümkündür. Halk arasında bazı hayvanların adlarının anılmasının uğursuzluk getireceğine inanılır. Türkçe Sözlükte, “uğursuzluk” sözcüğü “Bazı olaylarda görülen ve insana kötülük getirdiğine inanılan belirti veya bazı nesnelerde var olduğuna inanılan güç, kademsizlik” şeklinde anlamlandırılmıştır.33 Halk arasında ismi anıldığı zaman uğursuzluk getireceğine inanılan “baykuş” ve “yarasa” gibi hayvanların adları yerine pek çok güzel adlandırma kullanılmaktadır. “Yarasa” yerine “akşamcık kuşu, deri kanat, karanlık kuşu, kayış kanat, kelebek, peçeçe, gece kuşu” sözcükleri kullanılmaktadır. Baykuş sözcüğü yerine kullanılan güzel adlandırmalardan bazıları şu şekildedir: “çön kuşu, cönk kuşu, gılınkuş, gonguluk hacı kuşu, hayırlı kuş, hümmatun, hüpbükkuş, ishak, kılın, kuğuruk, kukumav, malkadın, muratçık, ören kuşu, pılavıcık, poğuş, uğu, uğu kuşu, ulukuş, viranguşu, yapalah, devletli” nançla ilgili güzel adlandırmaların bazıları korkuyla da ilgili olabilir. Bu güzel adlandırmalar iki grup içinde de değerlendirilebilir. nanca bağlı olarak oluşmuş güzel adlandırmalar: ahiret uykusu akşamcık kuşu alıcı asık can alıcı : Ölüm. TS, C.I, s.55 : Yarasa. DS, C.I, s.162 : 1) Azrail. 2) Öldürücü, devasız hastalık. DS, C.I, s.215 : 1) Faiz. 2) Çingene. DS, C.I, s.342 : 1) Öldürücü, kahredici. TS, C.I, s.421 2) Azrail. 3) Öldürücü hastalık. DS, C.III, s.854
33

ahireti (öbür dünyayı) boylamak : Ölmek. TS, C.I, s.55

Allah’ın davetine icabet etmek : Ölmek, dünyayı terk etmek. TS, C.I, s.104

Türkçe Sözlük, TDK Yayınları, Ankara 1988, s. 1512

44

çalınmak

: 1) Cin çarpmak. 2) Ölmek üzere olan hastanın dili peltekleşmek. 3) Deli olmak. DS, C.III, s.1055

dağdagezen (dağdaki) : 1) Kurt. 2) Domuz. DS, C.III, s.1324 don değişmek dünyadan göçmek ecel şerbeti içmek erişmek erlenmek erleşikli esürük gara canavar gecekuşu geçinmek gergek bulmak gezer gılınkuş goncolos gökçe hacıkuşu hayırlı kuş hınzır hümmatun hüpbükkuş iblis ili ilişik iliyer ishak karanlıkkuşu : Ölmek. DS, C.IV, s.1559 : Ölmek. TS, C.I, s.748 : Ölmek. TS, C.I, s.776 : Şeytan, cin çarpmak. DS, C.V, s.1773 : Cin çarpmak. DS, C.V, s.1775 : Cin çarpmış. DS, C.V, s.1775 : 1) Cin, peri çarpmış (kimse). 2) Saralı. DS, C.V, s.1787 : Domuz. DS, C.VI, s.1918 : Yarasa. DS, C.VI, s.1958 : Ölmek. DS, C.VI, s.1962 : Ölmek. DS, C.VI, s.2000 : 1) Cin, peri, ölü ruhu v.b. hayâlî şeyler. 2) Geceleri kötü niyetle dolaşan kimse. DS, C.VI, s.2022 : Baykuş. DS, C.VI, s.2042 : Hortlak. DS, C.VI, s.2100 : 1) Melek. 2) Azrail. DS, C.VI, s.2135 : Baykuş. DS, C.VII, s.2248 : Baykuş. DS, C.VII, s.2317 : 1) Domuz. 2) Pis ve katı yürekli, gaddar, hain. TS, C.I, s.1243 : Baykuş. DS, C.VII, s.2450 : Baykuş. DS, C.VII, s.2450 : Şeytan. TS, C.II, s.1324 : Hayâlet, cin, peri. DS, C.VII, s.2522 : Boş inanca göre cin çarpmış kimse. DS, C.VII, s. 2527 : Boş inanca göre cinli, perili, uğursuz yer. DS, C.VII, s.2529 : Baykuş. DS, C.VII, s.2555 : Yarasa. DS, C.VIII, s.2651

45

C. peri.2701 : Ölmek. s. C. DS. domuz vb. s. C. DS. s. abartma.3618 : Şeytan. s.X. 2) Hortlak. C. DS.XII. C.2201.XII.4781 : Çarpılmış.2982 : Baykuş.VIII. s. DS. DS. s. C.IX.4590 : Domuz yavrusu.3269 orak öcü : Cin.VIII. DS. DS. 2761 : Baykuş.2992 : Büyücülük. DS.2798 : Cin.3285 : 1) Kurt. C.VIII.XI. s. C. C.IX. C.IX. DS. cin. umacı. DS. C. s.3559 : Yarasa.4028 : Baykuş. DS.4783 : Baykuş. s. s. C.2716 : Domuz. DS. DS.XI. C. C.IX. C.4609 2) Nedeni bilinmeyip cinlerin çarptığına inanılan hastalık. s. s.2760. peri çarpması. DS.3856 : Cin.VIII.III. s. DS. s. DS. s. s.3220 : Hortlak. C.3113 : 1) Cin. s.VIII. şeytan.3212 : Baykuş. C. DS. s. s. C.3040 : Baykuş. s.3346 : 1) Dedikodu. C.XII. DS.VIII. s. C.2926 : Domuz.XII. s. 2) Erkek domuz.IX. DS. C. DS. DS. C. DS.IX. DS. DS. DS. 2) Hortlak. s.VIII.3308 ören kuşu öşek sayıp sırsıra teccel uçuk uğraklı uğu uğukuşu ulukuş : Baykuş. C.2726 : 1) Fare.IX.3261 : 1) nanışa göre cin. cadılık yapmak.IX. s.3356 : Peri. C. s. C. DS. s. C. C. s.IX. s. şeytan gibi hayâlî yaratıklar. C.X. zararlı hayvanlar. DS. s. C. DS. C. C.3308 2) Çocukları korkutmak için uydurulmuş hayali yaratık.IX.2722 : Yarasa. inmeli (kimse).VIII.kayış kanat keçinmek kehten bakan kelebek kesegen kılın korkut kötü hayvan kukumav küpe binmek malkadın mekir nekir moza muratçık obur oğrak : Yarasa.X. TS. DS. s.VIII. DS.4782 : Baykuş.4035 46 .VIII.XII. s.

sakatlık. açık ağızlı. özür. korkak. toplum içinde adının anılması yasaklanan bazı doğal vücut fonksiyonları. C. ayıp. s.XII. “sağır ve dilsiz” yerine “ahraz”. sağır. Fakat bu gibi eksiklikleri olan insanlar kendileri için kullanılan “engel“ ve “eksiklik” sözcüklerini kabul etmemekte. 1. DS. gevşek davranma. DS. DS.”. C. DS. çömez. Topal sözcüğü yerine “aksak”. beceriksiz sözcüğü yerine 47 . Bu grupta bedensel eksiklikler. C.4817 1. “topallamak” yerine “bacağını çekmek” ifadesi daha çok tercih edilir. beceriksiz. Tembel sözcüğü yerine “yavaşak. “sağır” sözcüğü yerine kullanılan “işitme engelli“ gibi ifadeler güzel adlandırma olarak kullanılmaktadır.XI.4121 : Büyücü. 5. sakatlıklar. olumsuz. tedbirsizlik. insanların yapısından kaynaklanan davranışsal bozukluklar gibi konulara ait güzel adlandırmalar yer almaktadır. s. s. Bazı durumlarda güzel adlandırma olarak nitelendirdiğimiz sözcüklerin bedensel eksiklikleri olan insanları rahatsız ettiği görülür. geveze gibi sözcükler özellikle toplum içerisinde kullanıldığı zaman insanları rahatsız eder ve onların gücenmesine ve alınmasına sebep olur.” (TS. s. noksan. kabahat. C. taksîrât. ihmâl. dilsiz yerine “kazak” şeklinde kullanılan ifadeler insanların bu eksikliklerini hissedip üzülmemesi için ortaya çıkmış güzel adlandırmalardır. sin. “kör” sözcüğü yerine kullanılan “görme engelli”.II. dilsiz) olan kişilere bu eksikliklerini hissettirmemek için güzel adlandırma yoluna başvurulmuştur. abahan. topal.XII. yersiz davranış.4817 : Büyü yapmak. gevşeklik gösterme. suç. hata. C.XI. bu eksikliklerini vücudun diğer organlarıyla veya duyularıyla kapattıklarını dile getirmektedirler.4105 : Cehennem. “kör olmak” yerine “gözü sönmek”. s. KUSURLARI G ZLEMEYE BAĞLI GÜZEL ADLANDIRMALAR Kusur sözcüğü “eksiklik. cimri. Tembel.1803) anlamlarını karşılamaktadır. Bedensel eksiklikleri (kör.viranguşu yağız yer yazıcı yazmak : Baykuş.

I. bozguna düşmek.4407 : Tembel. budala. tersi bozuk. kamaşık. 2) Aptal.I.97 : Kötürüm. DS. Doğal vücut fonksiyonu olan “ kusmak” sözcüğü için de “böhürmek. C. yüklü. C. avgın“. 2) kör. değgin. 3) Şaşı. DS.23 : 1) Boşboğaz.4418 : 1) Bunak.365 : Kel.204 : 1) Sakat.I. ötürmek.187 : Saç çıkmayan baş.85 : Gebe. hantal vücut. DS. s. TS. âmâ.213 : Kör. C.XII. DS. C. DS. C.113 : Aybaşı (kadınlarda). s. öğmek. 2) Akılsız.I. s. s. 2) Bacakları çarpık.40 : 1) Dilsiz. şivil. sık sık gelerek rahatsız eden bir hastalığı olan. yürek etmek şeklinde güzel adlandırmalar kullanılmaktadır.I. s. iyindirik. saçsız. s.I. gelişi güzel konuşan.I. s.I.149 : Korkak. törlemek. yakı” gibi sözcükler güzel adlandırma olarak kullanılmaktadır. cılız. sağır ve dilsiz. C. DS.I. kıtmır. DS.I. C. s. s. DS.133 : Beceriksiz. DS.I. kaytarmak. 3) Tembel. C.I. özağrısı.58 : Kel. C. miskin. DS.141 : Korkak. uyuşuk. geveze sözcüğü yerine “yün ağız. gözleri görmez.I. s. C. sürgün. abızambak “gibi güzel adlandırmalar kullanılmaktadır. TS. C.40 : Şişman. TS. seyrek saçlı baş. s. s. s. budala. C. öğümek.XII. kel.409 : 1) Zayıf. salak. DS. C. TS.“akbakan. güveleme. “ishal“ sözcüğü yerine “bozgun. ağın.I. 2) Yalancı. C. DS. geveze. s. s. Kusurları gizlemek için kullanılan güzel adlandırma örnekleri: abızambak açık ağız ağbaş ağır ayaklı ağır canlı ( kanlı ) ağır gövde ahraz akbakan akgöz alagöz alazlık alîl aklın âmâ anahalı atakçı ayaz aydaş : Saçma sapan. C. C. korkak sözcüğü yerine “kısmık. s.410 48 .I. C. s. s. DS. ahmak. DS. istifrağ etmek. 3) illetli. C. ahmak.I. ağzaçık”.

yüreksiz. C. 2) Göz yaşı.I. kabahat. s. DS.V. TS.I. TS.I.1660 : Edep ve terbiye bakımından örtülmesi gereken yerler. TS.II. s. iktidarsız. hayız. C.1398 : 1) Kadınlarda ay başı.I. C.1608 : Çok konuşan.501 : Çok oturan. günah. beceriksiz. s. C.XII. zayıf. C.456 : Zamanında evlenememek. s. DS. C. DS. TS. s. C.751 : shal olmak. DS. s. C. C. kısa boylu. C.I. DS. kabiliyetsiz.767 : Açgözlü. C. s. s. geveze.I.749 : shal. s.1650 : Cüce. mide bulantısı. ishal olmak: 49 . C. s. C. TS.I.II. TS.1286 : Sersem. C. DS. C.V. evde kalmak. C.215 : Sinirli. TS. bey olmak) : Midesi bozulmak. s. C. s.484 : Çirkin yüzlü.II. s.1689 bayrambeyi olmak (beğ olmak. DS. s.435 : Suç. DS. C. DS. ödlek.472 : Bilmeden karşısındakini gücendirecek söz söylemek.II. DS. s. s. pot kırmak. s. regl.I.681 : Fakir.4453 : Obur.I. âdet.672 : shal. TS.II. s. sinir nöbeti geçiren. s. s. tamahkâr.485 : Cimri. DS. s. C.IV.419 : Korkak. TS. TS. C. TS. DS.III. cahilce ve iş bozucu söz söylemek.IV. avanak.228 : Kambur.779 : Kusmuk.I. tembel. C.babalanmak babalı bacağını çekmek bağrı geçmek bahîl bellik boğazsak bozalak bozgun bozguna düşmek böhürmek cam göz cebi cürüm çam devirmek çehre züğürdü çömez dedem akıllı dem dirayetsiz diyare durumsuz ebe ecene edep yeri eğşümük : Öfkelenmek. s. C. DS. C.V.728 : Kel. TS.751 : Kusmak. C. C. C.II.215 : Topallamak.II. pisboğaz. s. aksayarak yürümek.I. s. bunak. s. s.615 : Bilgi ve tecrübesi olamayan.I. DS. hasis.

C. kötü vasıflı olduğu geçük gelişmek gezgin gızıl göğüslü gövdeli göz buğu gözü sönmek hamamcı olmak hasıl hazan hemoroyit horasan hoylu hüküm giymek hükümlü ılat ılğın ılkış ırşat (irşat) : htiyar. o birahi buni. TS.2470 : Şaşı. iri. cezâ verilmiş olan.1298 : Hüküm giymiş olan. TS. C.VI. DS.1963 : Şişmanlamak.71 foyası meydana çıkmak : Gizlenen kötülük ortaya çıkmak. DS.I.1020 : 1) Hâmile. DS. s. ihtilam olmak. DS. dengesiz ( kimse).VII. DS. s.VII.2464 : Korkak.VII. s. s.1049 : Gusül aptesti alması gerekmek. gülmeyen. C. s. s.VI. C. s. pinti.ekşi eli sıkı erişkin firiklemeğ : Hoşa gitmeyen. s.II. TS.1039 : Körlük. TS. C. DS. TS. normal olmayan (akıl için).VI. s.VI.1300 : Kekeme. DS.II. s.II. cüsseli.VII. somurtkan. DS.VII.2167 2) Vücutlu. C.VII. s.V. s. s. C. C. C.I.1870 anlaşılmak. s. C. gidi çocuh. TS. cimri. C. s. C. s.VII. C. DS. TS.1772 : Çok şiddetli ishal olmak. maskesi düşmek. DS. s. C. DS.2473 : Çirkin. TS. s. TS. bili. C.801 : Çok tutumlu. s. asık. s. C. C.821 : htiyar. C. s.940 Bahi her şeyi görmiş. 2) Aç gözlü (kimse).2409 : Yarı deli.II. Da foyasi medana çıhacah.2299 : 1) Fakir. s. s. s.II. C.II. C. C.1224 : Eksik.2023 : Tembel.2322 : Basur.VII. s.2422 : Mahkemece cezalandırılmak. DA.1137 : Şişman (kimse). s.1983 : Uykuda gezen (kimse).II. C. DS. C.II. DS. DS. C. DS. C. s. DS. TS. mahkûm.2070 : ri memeli (kadın). C.VI. suratsız.2176 : Kör olmak.V.2488 50 .VI.

2709 : 1) Dilsiz. aptal (kimse).1678 : (Kadın için) Ay başı halinde olan. s. s.3105 : Cimri.2844 : şe yaramaz. DS. elinden bir şey gelmez. TS.III. s. C. s. s.VIII. C. C. lafazan. uyuşuk.1495 : Beceriksiz.2583 : Geveze.II.s. s.3243 : Özürlü. eksik. DS. C.2847 : Cimri. s. mıymıntı. s. cimri.VIII.IX.1759 : Kaba. şişman. TS.1864 : Avanak. tembel. C. DS. s.IX.2613 : Gebe olmak. DS.VIII.3084 . s. pinti. C. TS. tembel. C. C.2699 : Kusmak.XII. lekeli. TS.1324 : Sünnetsiz erkek.VIII. şapşal. TS.VIII. çıkarmak. DS.4586 : Beceriksiz. C. DS.2848 : Kıyafeti kötü olan kimse.III.1700 : Çocuksuz aile. hımbıl. C. C.3217 : Hastalık. s.3114 : Pinti.VIII. DS. C.IX.VIII. s. tembel. kadın yaradılışlı adam.VIII. C. s. s. uyuşuk. değersiz. DS. s. DS. DS. C.IX.2847 : Kel hastalığı. s. DS. C. iz bırakmak. C. DS. C.IX. DS. TS. s. biçimsiz. C. s. s. s.VIII. aptal.2843 : Şaşkın.2709 : Cimri. C. DS.2667 : Topal. s. DS. DS. s.XII. C. C. TS. C. C.II. TS. lafa boğan.II. C.3280 : Dalgacı. sünepe.II.VIII.1675 : Yalan söylemek.IX. C. DS. DS. s. s.4617 51 . C. C.II. C. C. patlak göz.3243 : Uyuşuk.VIII. sakat kalmak.ibiş kabıklı (kabuklu) kalabalık ağızlı kamaşık karnı olmak kaydur kaytarmak kazak kısmık kıssa kıtıpiyos kıtır atmak kıtır kıtmır kıyafet düşkünü kirli körocak kubat lokma göz mahmıt malyemez mantıcı miskin muhannet nedir kalmak nedirli omzu düşük oya : Alık. C. s.2710 2) Sünnetsiz adam.2987 : ri ve dışarı fırlamış göz.II. s.IX. kötü. DS.VIII. DS. DS. sersem. s. s. DS.1993 : Korkak.VIII. s.

s.IV.3321 DS. DS.IV. 3) Tanrı. C. s.XII. TS.IV. C. pasaklı.3698 : Kör. s. C. DS.4010 52 . DS. s.2712 : Akılsız. s.IX. bön. DS. C.IV. s. s. s. s. C. C. C. DS. C. C.3984 : Cimri. aptal. s. s.3371 : Giyimine dikkat etmeyen. 2) Deli. C.2672 : Korkak.3842 4) Az konuşan. cesaretsiz. şişmanca.X. C. sürgün olmak. DS. DS.IX. DS. s.IX. 3) Yaramaz (çocuk için).2904 : 1) Bağırsak bozulmak. C.X. s.XII. C.3605 : Yüzdeki çil. s. s.IX.ozan öğmek öğünsüz ökçesiz özen paçası düşük sıkı sis sislenmek sofra surat düşkünü şaşa şehla tabansız tankuş tat tekdamar tepegöz tığ tombul toplu törlemek tutak tutumsuz tüm : 1) Geveze. DS.2899 : Vücutça dolgun. 2) şemek (çocuk ya da hayvan için). katlanamayan. C. 2) Kekeme. yüreksiz.XII. lekelenmek.X. s.3841. s. TS. DS.X.3325 : Kör.2939 : Saf. kavgacı. 3) Dedikodu. s.3908 : 1) Şişman.XII. s. s. C. DS.3862 : 1) Sakar (kimse). C. DS.X. C. C. s.3305 : Kusmak. TS. s. 2) Sersem. C.4621 : Doymak bilmeyen. s.3882 : Parasız pulsuz. ödlek. C. DS.4737 : 1) Dilsiz.X. DS. C. s. s. DS. C. DS. C. C. s.3751 : Az ve hoşa gidecek şekilde şaşı (göz). s.IV. DS.X. etine dolgun. TS. C.X.3998 : Müsrif. C.4698 : Yüz çillenmek.4747 2) Korkak. dolgun.2246 : Cimri.X.XII. toplu.IX. DS. 2) Etli. C. dırıltı. C. DS.X.4698 : Kalça. DS. TS.3654 : Çirkin.4741 : 1) Cılız.III. TS. 2) Herkese çatan.XII.X.3324 : 1) Korkak. DS. 2) Bir şeye dayanamayan. s.

C.uçgun uçuhlu üst üstü kirlenmek yaka yakalı yolsuz yünağız : Bunak.XI.XI.XI. ( kadın için).4076 : Kadın memesi. DS.4291 : Geveze.4331 53 .4074 : Aybaşı olmak. C. DS. DS. s. C. s. C.4127 : ri memeli kadın. C.4021 : Korkak. s. korkulu. DS. s.XI. C.4781 : Aybaşı (kadınlarda).XII. C. DS.XI. DS.XI. s. s. DS. C. s.XI. DS. s.4127 : Parasız.

“yazmak” sözcüğünün “büyücülük yapmak” sözcüğünü örtülü bir şekilde ifade etmesine sebep olmuştur. C. 1. *Şavşat – Artvin) (DS. 1. yoksul olan insanların içinde bulunmuş oldukları durum. BÖLÜM 2. Güzel adlandırmalar. bu varlık ve kavramların karşılığı olan kelimeler.4074 Yazmak : Büyü yapmak. 1. Basit kelimeler içerisinde değerlendirebileceğimiz güzel adlandırmalardan bazıları şu şekildedir: Üst : Aybaşı (kadınlarda). Hazan sözcüğünde de fakir. Tokat. Bazı varlık ve nesneler arasındaki benzerliklerden faydalanılarak. Basit kelimeler bölümünde yer alan kelimeler anlam bakımından daha çok farklı bir anlam verilmiş kelimelerdir. tabiatın canlılığını yitirmesine benzetilmiştir. Çiçek hastalığının “çiçek” şeklinde adlandırılmasının sebebi. Kurşunlu – Çankırı.2. (*Antakya – Hatay) DS. GÜZEL ADLANDIRMALARIN YAPISAL ÖZELL KLER 2.XII. Bu güzel adlandırmayla söylenmek istenmeyen “büyü yapmak” sözcüğü dolaylı bir anlatımla “yazmak” şeklinde ortaya çıkmıştır. s.4817 Büyü yapmak slâm dini tarafından yasaklanmış olduğu için büyü işiyle ilgilenenlere toplum tarafından hoş bakılmamıştır. 54 . BAS T KEL MELER Güzel adlandırmalar içerisinde kök halinde olan kelimeler bu guruba girer. Büyünün bir çeşidi olan “muska yazmak”. toplumun düşünme gücünün ürünüdür. (*Eğridir köyleri – Isparta. s. C. sonbaharda ağaçlarının yapraklarının dökülmesine. Bozan – Eskişehir. farklı bir anlamla isimleri söylenmeyen varlıkların isimleri yerine kullanılabilmektedir. bu hastalığın yüzde bırakmış olduğu izlerle “çiçek” arasındaki şekilsel benzerliktir.XI. Alibeyli *Alaşehir – Manisa.

mirezlile de bole laf ede. (*Bergama. hankı anama deyon demiş. beyhûde. Zarşat. C. U A. s. U A.370 55 . TS. hırsız.483 “Uğrı” sözcüğü eğer hırsızlık kelimesi yerine hafifletici bir ifade olarak kullanılıyorsa güzel adlandırmalara dahil edilebilir. Kastamonu. C. gizlice almak” (DS. s.ananın adı ne demiş.I. .447 2) Cüzzam. hastalık (ilenmelerde): Elinde kolunda babalar çıksın.Ogru (uğrı): Hırsız.IX. biri kendi anam. s. veba. bir işe yaramayan. TS. . Amasya. “çalmak. Selim – Kars. C. s. C. s.232 .II.XII.4438 boş : Bilgisiz. rişli – Bayburt * Sarıkamış. s. Keskin – Eskişehir. s.I. C. Oğurlamah. faydasız. dert. kötü itlere kuşlar gibi uçtuk.4610) anlamındaki sözcük. câhil. s. “Beçkem urup atlaka Uygurdakı tatlaka Ogrı yavvuz ıtlaka Kuşlar kibi uçtımız Atlara beçkem vurarak Uygurdaki Tatlara. C.” DLT. demiş garı.biri gocamın anası.3269 DLT’de “ogrı” şeklinde ve “hırsız.XII. demiş.232 baba : 1) Büyük ve onulmaz çıban. . gayesiz. DS.ene. Trabzon. Köşker – Kırşehir.gızım senin gaç anan va. mânâsız. hırsızlık” anlamında kullanılan uğru kelimesi şu dörtlük içerisinde geçmektedir. *Bornova – zmir. Osmaniye – Adana) DS. Şabanözü *Polatlı – Ankara. ana : Kaynana. yörede bilinmeyen veya kullanılmayan “hırsızlık” kelimesinin karşılığı ise güzel adlandırma sayılamaz.

erkeğe eşlik eden kadın. C.1575 : Koca. s. yapmam. C.dam : 1) Dansta kavalyenin eşi. pasak: sümük (DS.946 : Erkeğin cinsiyet organı. şart eyliyirem.II. TS. somurtkan. s. s.615 : Hoşa gitmeyen. göğüs: meme (TS. C. DS.” K A.I. 56 . erim mar.IV. benim dama tabi bakmamışınızdır.II. 2) Göz yaşı. C.IX.XII.2202 Farklı bir anlam verilerek güzel adlandırma düşüncesiyle kullanılan kelimeler arasında.314 var. yani. C. s. DS.216 gaf guş : Patavatsızlık. TS. U A.582 . NYA.801 : Rakı. ole horman duyuyom ben de.225 dem ekşi düz döl er : 1) Kadınlarda ay başı. zindan. s. Erine dedi “men sende galmıyacam. C.1019) gibi kelimeleri de sayabiliriz. dörd dene gızım mar. s.4482 çünkü. C. TS. yersiz ve zamansız söylenen söz veya yapılan davranış. gülmeyen. asık.I. C.IV. s. regl. bi de olum mar. DS. Ahşam geldi eve. TS. s. 3) Ahır. bi daa danam mar. s. s. iyisi başga da anam mar bacım mar. zevc.I. s. s.1643 : Piç. C.I.VI. âdet. s. 2) Hapishâne. TS. C. C. DS. ceza evi. pot.3404). hayız. s.842 Beçara nahırçının arvadı bahdı ki heç buna tenezül eleyen yohdu.

3269 Uygunsuz : Kötü davranışlarda bulunan. (*Bor-Niğde) DS. (Yayla *Tefenni-Burdur. pisboğaz” anlamlarından başka bir anlamda kullanılmamaktadır. yoldan çıkmış. TÜREM Ş KEL MELER Türkçe kelimelerden türeyip dilde farklı bir anlamda kullanılmayan güzel adlandırmaları bu gurup içerisinde değerlendirebiliriz. Ordu. Yenice *Emet-Kütahya. Oğrulamak (oğrılamak) : Çalmak. pinti. Türetilmiş güzel adlandırmaları şu şekilde örneklendirebiliriz. Sincan *Divriği.1672 “Kısmak” fiilinden türetilen bu sözcük halk arasında “cimri.Ordu) DS. *Lüleburgaz-Kırklareli) DS. s.II.IV. TS. hasis” sözcüklerini karşılayan sıfat olarak kullanılmaktadır. TS. Demirkapı *SusurlukBalıkesir. 2. hasis. s. Uygunsuz: Kötü yola sapmış (kadın için). çel. (Vona. 1. Karaözü *Gemerek-Sivas. C. C. C. s. ahlâksız.IX. C. 728 “boğaz” isminden “-sak” yapım ekiyle türetilen “boğazsak” sözcüğü Türkçede “obur. s.II. 4049 Kısmık: Harcamaktan hoşlanmayan cimri. çirkin veya zararlı hareketler yapan terbiyesiz. pinti. (Amasya-Gaziantep-Ankara) (oğrulamak).2. Bu sözcük Anadolu ağızlarında adlaşmış sıfat olarak görülmektedir.XI. *Bor –Niğde.2989 “Uymak” fiilinden türetilmiş “uygun” sözcüğünün olumsuz şekli olarak karşımıza çıkmaktadır. C. Boğazsak (boğazlı): Obur. s. pisboğaz. 57 .

s. intikal (TS. C. Anlama kabiliyeti az olan. s. Akçalar. gerçek olmayan. s.126) anlamını kazanmıştır. C. C. bu fiile “. 2. feraset. s. katı (TS. TS.I.VII. Büyüklenmek : Kendini büyük görmek. s.4525 “istemek fiilinden “-ci” fiilden isim yapım ekiyle türetilen isteci ismi “dilenci” anlamından başka bir anlamda kullanılmamaktadır. “Düzme” ismine getirilen “–ce” isimden isim yapım ekiyle oluşturulan “düzmece” sözcüğü “uydurma. *Seydişehir-Konya. C. C.412 “Büyük” ismine getirilen isimden fiil yapım ekiyle oluşturulan “büyüklenmek sözcüğü “böbürlenmek” manasından başka bir manada kullanılmamaktadır. anlama kabiliyeti az olan. kalın kafalı gabî.770 Uydurmak anlamında da olan “düzmek” fiiline getirilen “–me” fiilden isim yapım ekiyle kelime.I. DS. TS. TS. Hâlden anlamayan. taklit (TS. Erkinis *Yusufeli-Artvin. kalın kafalı. C.I. Trabzon ilçe ve köyleri. gabî. *Ermenek. idrak.I.I. s.126) manasına gelip bu sözcüğe getirilen “-sız” olumsuzluk bildiren isimden isim yapım ekiyle kelime. Anlayışsız : 1. gerçek olmayan sahte.iş” fiilden isim yapım eki getirilerek “ anlayış” kelimesi oluşturulmuştur.413 58 . Düzmece : Uydurma.steci (isteyici): Dilenci.I. *Fethiye ve köyleri *Milas-Muğla) DS. *Mut ve köyleri. s. Uluşiran* Siran-Gümüşhane. C. (*Alaşehir. sahte. Anlayış sözcüğü akıl erdirme. s. TS. övünerek büyüklük taslamak. yalandan yapılmış. C.XII. C. tabiatı veya bir eserdeki güzelliği anlama ve kavrama. s. halden anlamayan. katı .770) anlamını kazanmıştır. sahte” anlamını kazanıp güzel adlandırma şeklinde karşımıza çıkmıştır. gerçek olmayan.I. uydurulmuş.126 “ an” ismine getirilen “ – la” isimden fiil yapım ekiyle “anlamak” fiili.Manisa.çel.2554 .

*Alaşehir-Manisa. s. C. eğer hayvan karardıysa bahtının kötü.Gaziantep. *Erciş-Van.çel) DS.XI. çenesi düşük. (*Karaman-Konya) DS. *Kilis. s.II.Konya). s.Çayağzı. C. ağzı gevşek sözcükleri yerine kullanılan “yünağız” ifadesi yün ve ağız sözcükleri ile birleşik yapı oluşturmaktadır. boşboğaz. B RLEŞ K KEL MELER Güzel adlandırmalar içerisinde büyük bir orana sahip birleşik yapılı güzel adlandırmalar daha çok kalıplaşmış ifadelerle kendini gösterir. Tokat.2. (Çanakkale) DS.4331. s. Niğde. Karayer (karayol) 1. C. 1. Hacıilyas.2655. C. Koyulhisar-Sivas. *Şavşat-Artvin.XI. (Beylerli-Denizli. 3. 59 .” (Bu hayvanın üzerine bir kimseye ait bir şeyi örtüp. Cehennemin dibi ( lençlerde kullanılır). Sakarya) DS. * skilip-Çorum. Torbalı. Amasya. Yeniköy-Balıkesir. Bozan-Eskişehir.Elazığ) DS.VIII. Tavşanlı*. beyazlaşmışsa iyi olduğuna inanılır).488 Ulukuş : Baykuş. 2.zmir. Mezar. Yünağız: Geveze. (Honaz-Denizli. Hafik. *Bozdoğan–Aydın. gömüt. lafazan. Tepeköy*. *Ermenek.4053 Boğmaca hastalığının en belirgin özelliklerinden biri olan öksürük ve bu öksürüğün uzun bir şekilde nöbetleşe devam etmesi bu kelimelerin birleşik bir yapı oluşturarak boğmaca hastalığını dolaylı bir biçimde ifade etme imkânını bizlere sunmuştur.4035 nançla ilgili güzel adlandırmalar içerisinde yer alan bu kelime “ulu” ve “kuş” sözcükleriyle birleşik bir yapı oluşturmuş ve uğursuzluk getireceğine inanılan “baykuş” sözcüğünü dolaylı bir biçimde dile getirmiştir. C. Uzunöksürük : Boğmaca. (Hacıhamzalı *Tarsus. biraz bekledikten sonra açılır. Geveze. s. (*Ağın.XI. Bu grupta olan güzel adlandırmaları şu şekilde örneklendirebiliriz: Bahtabakan : Bukalemun: “Bahta bakan benim talihimi kara gösteriyor.

I. korkunç. Güzel adlandırmayla ortaya çıkmış bazı birleşik kelimeler şunlardır: abdesthâne ağbaş akbakan akgözlü alabacak alabaş akgözlü . s. C. “adı” sözcüğündeki “–ı” eki iyelik eki olarak görülmektedir. DS.65 Hoş karşılanmayan. korkularını hafifletmeyebilirler. s. helâ. : Ayakyolu.I. C. C. (Dişli * Bolvadin-Afyon) DS.Adıyaman: 1.IV. Domuz. uğursuz adam. (Çankırı) 3. iğrenç kabul edilen varlık veya nesneyi doğrudan çağrıştırmasıdır. herşeyde gözü olan. korkulan. DS. insan içine girmeyen. Acı anlatan ünlem. Ayı. 3. ara bozucu. müthiş. s.85 : Beceriksiz. C. s.I. budala. C. 2) Fesat. küçük çocuk. saçsız. DS.141 : 1) Açgözlü. Bu gibi sözcüklerin doğrudan çağrışım yaptırmasındaki sebep sık kullanılmış olmasıdır. hırçın. hırçın. ahmak. Serseri. *Bor. DS.I. Adının söylemesinde sakınca görülen şeyler için kullanılır. DS. kaba. dehşet veren. DS. yabani. s.67 Yaman: Kötü. C.I. Bir çeşit yara. s.Niğde) 3. tuvalet. sıkıntılarını. DS.172 : 1) Karısının başkalarıyla ilgisine göz yuman adam.3121 Korkulan bir hayvan veya üzüntü verici bir hastalık adının yerine ad sözcüğüyle birlikte kullanılan yaman sözcüğü birleşik kelime oluşturup dolaylı bir anlatım sağlamaktadır. kötü olan varlık veya nesnenin adının da kötü olmasının sebebi üzücü. 2) Fesat. C.150 : Ahlâksız. C. dönek. 2.I.I. s. TS. Derleme sözlüğünde “ adı” sözcüğünün dört farklı anlamı olduğu belirtilmektedir: 1. (Gaziantep) 2. fena. 4.150 60 . (*Pınarbaşı-Kayseri.I. C.173 : 1) Açgözlü.5 : Kel. Sık kullanılan güzel adlandırmalar zamanla dolaylı ifade etme özelliğini kaybedip insanların üzüntülerini.TS. s.I. s. herşeyde gözü olan. s. C. hoş olmayan.

Onun için “yağız yer” veya “kara yer” güzel adlandırmaları dolaylı olarak ölüm. *Reyhanlı ve Amik ovası Türkmenleri-Hatay. Bununla ilgili bir başka örnek ise akrep sözcüğü yerine kullanılan “ altı boğumlu” ifadesidir. Tekeler-Aydın. mezar veya cehennem sözcüklerini hatırlatmaktadır.Kayseri) DS. C. Ayrıca Derleme Sözlüğünde ayrı yazılan farklı tamlama şekillerinden oluşmuş aşağıdaki güzel adlandırmalar da hem anlam hem yapı itibariyle birleşik kelimelere benzemelerinden dolayı bunlara dahil edilebilir. Yani güzel adlandırmalar içinde birleşik kelimelerin sayısı oldukça fazladır. C.Çanakkale) DS. sin. nançla ilgili güzel adlandırmalar içerisinde değerlendirilen “kayış kanat” sözcüğü “ yarasa” nın perde şeklinde olan deri kanadının ortaya çıkarmış olduğu birleşik yapılı güzel adlandırmadır. s. Altı boğumlu: Akrep. C. *Bünyan. 61 . s. C.I. kara haber (bir ölüm veya felaket haberi). *Pınarbaşı.VIII. (Çine. s. esmer” anlamı da bulunur. Tavaklı * Ezine. s. “Kara” sözcüğü korku ve üzüntü ifade eden sözcükler yerine pek çok güzel adlandırma olayında kullanılmış bir sözcüktür. Beyova-Çankırı. Kayış kanat: Yarasa. kan çıbanı). Yani yağız sözcüğünün bize hatırlattığı ilk kavram “kara”dır. ecel). kara yere gitmek (ölmek). karamübarek (şirpençe. kara toprağa aş olmak (ölmek).XI. karadam (mezar). (*Bozdoğan.Bu tür örnekler çoğaltılabilir. karayazı (ölüm) vb. (TS.IV. (*Ağın-Elazığ) DS.230 Akrebin alt kısmında bölüm bölüm bir şişkinliğin olması akrep sözcüğü yerine “ altı boğumlu” şeklinde bir güzel adlandırma kullanılmasına sebep olmuştur. Yağız yer: Cehennem. *Gemerek-Sivas. Karadeve (ölüm.4121 Yağız sözcüğünün anlam alanı içerisinde “siyah at” ve “yiğit” olmakla birlikte “kızılla kara arası renk.3098) Bizde en fazla çağrışım uyandıran yönü “kara” kavramını karşılama yönüdür. Çepni.2701 Güzel adlandırmanın bir özelliği de söylenmek istenmeyen sözcüklerin belirtmiş oldukları varlık veya nesneleri şekilsel özellikleriyle ifade edebilmesidir.Aydın. Akkışla.

4022 büyüklük taslamak : Kendini üstün görmeye çalışmak. DS.4066 yasdıhlı konuşmak : kiyüzlülük etmek. Genellikle birden fazla sözcükten oluşan deyimler nadir olarak tek bir sözcükle de karşımıza çıkmaktadır. Çok görülen bu örneklerden bazıları şu şekildedir: baştan çıkmak (çıkarmak): Kötü yola sapmak. kelime grubu veya deyimlerin yerine kullanılabilirler. Güzel adlandırmalarda söylenildiğinde olumsuz bir etki yaratacak olan varlık kavram ve durumların karşılığında bu olumsuz etkiyi hafifletebilecek deyimlerin kullanıldığını görüyoruz. C. DEY M HAL NDEK GÜZEL ADLANDIRMALAR Kaçınılan söz veya sözcükleri ifade etmede deyimlerden sıkça faydalanırız. DS. Güzel adlandırmalar ve deyimler aynı dili konuşan insanların düşünme biçimini. C. s.II.XI.4192 uçkur çözmek : Cinsel yaklaşmada bulunmak.485) deyimi güzel adlandırma örneğidir.413 Bu kalıplaşmış ifade yasak olmayan bir cinsel yaklaşımı belirtmekte. C. 559 : Kin tutmak. C.2.4066 : 1.226 başına çökmek şişgün olmah ünlenmek : Birinin ırzına geçmek. fakat “haram” ve “uçkur çözmek” ifadeleri birlikte kullanıldığı ve kalıplaştığı için “harama uçkur çözmek” ifadesi “uçkur çözmek” ifadesindeki “yasak olmayan cinsel ilişki” anlamını zamanla ortadan kaldırmaktadır.I. Evlenemeyen kişinin üzücü durumunu doğrudan belirten “evde kalmak” deyimi yerine kullanılan “bağrı geçmek” (DS. adı kötüye çıkmak. Deyim halindeki güzel adlandırmalar. s. 62 .XI. DS. kötü yola sürüklemek. C. 2) Onurlanmak. Sözcüklerin yan anlamlarının kullanılması güzel adlandırmaların deyimler şeklinde ortaya çıkmasına sebep olmuştur. s. dünya bakışını.II. kelime. C. 1. DS. TS. gelenek ve göreneklerini yansıtır.XI. ayartmak.Dile düşmek. s.XI s. bu konuda önemli bilgiler çıkarabiliriz. C. s. (*Bor-Niğde) DS. kibirlenmek. böbürlenmek. C. s. inançlarını.I. Yalnızca deyimlerine dayanarak bir toplumun bütün kültürünü inceleyebilir. 4. TS. ahlâkı bozulmak.

(Kuzuculuk * Dörtyol-Hatay) 2.1813) deyimi somutlaştırmayla ortaya çıkmış güzel adlandırma örneklerinden biridir. nefret etmek yerine “yaka silkmek”.II.”34 Deyimlerdeki somutlaştırma eğilimi güzel adlandırmaların ortaya çıkmasına katkıda bulunmuştur. TS. C. s. deyimlerini kullanarak olumsuz bir olayı veya kavramı dolaylı bir şekilde ifade edebiliriz. C.1813) Adı batasıca (adını eller alsın): 1. Deyimlerdeki somutlaştırma eğilimiyle ortaya çıkmış bazı güzel adlandırmalar şunlardır: eli uzun (TS. *Dörtyol-Hatay) 4. Türkçenin Gücü. s.811) eli sopalı (TS. bencil insanları anlatan örtülü ifadedir. C. kiyüzlülük etmek yerine “nabza göre şerbet vermek”. s. Kuzuculuk. Bilgi Yayın evi.Anlama. Güzel adlandırma sayılabilecek deyimlerde somutlaştırmanın önemli rol oynadığı görülmektedir. *Göksun-Maraş. Akrep. 93 63 .Adana) 3. s. idrak edebilme yetisi zayıf olan biri için “kalın kafalı” sözü yerine kullanılan “ben derim bayram haftası. Oğlanlık da denilen ateşli bir çocuk hastalığı. C. “Yağmur olsa kimsenin tarlasına yağmaz” ve “Ne kokar ne bulaşır. *Andırın. anlatımı güç durumların somut kavramlar aracılığıyla örneklendirilerek anlatılmasıdır. “Bir durum bir olay. Eylemlerle kurulmuş deyimler şeklindeki güzel adlandırma örneklerine sıkça rastlarız. o anlar mangal tahtası” ifadesi cümle seviyesinde sayılabilecek örtülü ifadedir.” Sözleri sadece kendini düşünen. Türkçede yaltaklanmak yerine kullanılan “kuyruk sallamak” (TS. *Pazarcık. Somutlaştırma.I. 34 Doğan Aksan.811) kuyruk sallamak (TS. Ankara 2001. dilenmek yerine “avuç açmak”. Foyası meydana çıkmak (Gizlenen kötülük ortaya çıkmak. (Baklalı.II. (Gaziantep. maskesi düşmek.II. s.940) şeklindeki güzel adlandırmayı “takke düştü.I. *Elbistan. usanmak. Müzmin yara. C. bir duygu anlatılırken benzeri bir somut örnek yaratmak üzere onu adeta belli bir olayla sahneye koyma yoluna gidilir. s. dalkavukluk etmek yerine “el etek öpmek”. Yılan. kötü vasıflı olduğu anlaşılmak. kel göründü” Şeklinde de ifade edebiliriz.

s. *Elbistan. delirmek. s. s. dedikoducu. TS. 4) Yalancı. TS. mütekebbir. ağız bozmak.349 : Kendini beğenmiş.I. s.I. ( Akışla *BünyanKayseri) DS.111 : 1) Ara bozucu. * Andırın. Konya ve köyleri.I. Antalya) 5. C.I. TS.96 : Sara hastalığına yakalanmak. s. s. C. s.I.(Gaziantep.68 : Çırılçıplak. s. C.22 Somutlaştırma ve benzetme yoluyla söylenmeyecek sözleri söylenebilir hale getirme deyimlerde de güzel adlandırma yoluyla kendini göstermiştir. C.66 Adı batası: Köstebek de denilen çıban. çıldırmak.I. TS. C. (*Afşin. C. delirmek. 4) Yalancı. kemik veremi.119 : Kurnaz. C. TS.I.55 :Üzerine düştüğü konudan başka bir şey düşünemez olmak.68 aklını yitirmek anadan doğma anasının gözü : Delirmek. işini bilir.I. s. C.I.I. Kelime. kelime grubu ya da söz karşılığı olarak kullanılan güzel adlandırma şeklindeki deyimlerden bazılarını şu şekilde sıralayabiliriz: ağır hastalık ağız dağıtmak ağrı tutmak ağzı kara : Tehlikeli ( öldürücü ) hastalık. DS. C.402 Allah’ın davetine icabet etmek : Ölmek. DS. yüzsüz olmak. TS.I. s. C. s. C. 3) Kavgacı. Domuz. s.118 ahiret uykusu aklını bozmak : Ölüm.68 aklını kaçırmak (kaybetmek) : Deli gibi olmak. TS. s.I. *Göksun ve köyleri. 2) Kötü. * Karaman. C. dünyayı terk etmek.130 bire bin katmak burnu havada : Bir şeyi olduğundan fazla göstermek. DS. ağzına geleni söylemek. çıldırmak. s. dövüşken.I. açıkgöz. TS. s. C.65 Adı batsın (batası): Hoşa gitmeyen kötü olan bir varlığın veya bir nesnenin adı anıldığı zaman söylenilen lânetleme sözü. kara haber vermekten hoşlanan kimse. TS. C. C.104 ar damarı çatlamak : Utanma hissi kalmamak. utanç duyulacak şeyleri hiç 64 . hiç bir şey beğenmeyen. kovcu. mübâlağa etmek. *Pazarcık-Maraş) DS. C.I. TS. TS. TS. s.120 sıkılmadan yapar olmak. 5) ftiracı.I.I. s.I. sıraca. C.40 : Küfretmek.

TS. C. s. (*Elmalı-Antalya) DS.424 : Ölmek. ftiracı. s.413 can vermek cana kıymak canı çıkmak çenesi kuvvetli ad çekici ad çekmek : Ölmek. ( ncirköy-*Fethiye-Muğla). müzevvir.C.I. ruhunu teslim etmek. s.65. TS. TS.423 : Adam öldürmek. böbürlenmek. s. gafasını kesi ali. s. 65 . : 1. 2.65. C. Yaygaracı. s. cinayet işlemek. geveze. *Fethiye.I. : Bir kişi veya aile için kötü şeyler söylemek. C.110 : Çok konuşan. KBAYA.I.Muğla) DS. ( ncirköy.I.I. TS. s.425 orda canı çıhi. söz söylemekten yorulmayan.C. C.I.büyüklük taslamak : Kendini üstün göstermeye çalışmak.

05 60 9.65 54 13.68 99 10.28 19 3.96 162 1.42 36 7.72 55 4.35 198 1.88 102 3.08 594 66 .44 51 6.85 57 11.81 12 3.56 690 40.83 116 25.02 15 6.74 174 2.Güzel adlandırmanın yapıldığı yerleri beş gruba ayırmıştık.36 198 46.05 134 13. ncelediğimiz kelimeler içerisinde bu gruplara dahil olan güzel adlandırmaların oranlarını şematik olarak şu şekildedir: Basit kelimeler Yüzde Adet Türemiş kelimeler Yüzde Adet Birleşik kelimeler Yüzde Adet Yüzde Adet Ahlâkî değerlerle ilgili güzel adlandırmalar Korku ile ilgili güzel adlandırmalar Hastalıklarla ilgili güzel adlandırmalar Kusurları gizlemeye bağlı güzel adlandırmalar nançla ilgili güzel adlandırmalar 7. Yapılarına göre güzel adlandırmaları.87 324 54.24 374 21.28 108 3. genellikle tek kelime halinde olmayan deyimleri dahil etmezsek üç grupta değerlendirebiliriz.93 814 0.

s. güzel ağrı. gelincik. C. s. akarca. onunla aynı anlamı olan yabancı kelimenin söylenmesi ise ince ve güzel ifade sayılmaktadır.1848 Arapça bir sözçük olan “ lâubâli” sözcüğü ahlâkî düşünceyle ilgili güzel adlandırma olup “kayıtsız. ince hastalık. pervasız. bu sözcükler eşanlamlı olsa bile. kabir.1841 Lâhit sözcüğü mezar sözcüğünün tam olarak eşanlamlısı olmasa bile halk arasında mezar sözcüğü yerine kullanılmaktadır. öpke avrûu. saygısız. ciddiyetsiz. TS. 2. anlamı herkesçe bilinen yaygın isimleri kaba ve çirkin. güzel hastalık. 67 . pervasız” sözcüklerini dolaylı olarak ifade etmektedir. Toplumun düşüncesine göre. anılması hoş olmayan varlık ve kavramların. Alıntı kelimeler güzel adlandırma olarak kullanılabileceği gibi söylenmemesi gereken bir söz de olabilir. Güzel adlandırma amacıyla kullanılan alıntı kelimeler. umursamaz. sütçe. söylenmek istenmeyen Türkçe kelimelerin eşanlamlılarıdır.III. TS. “Kusmak” sözcüğü yerine kullanılan “istifrağ etmek” iğrenmeyi hafifletebilecek bir sözcüktür. kel hastalık.III. umursamaz. mezar. üstü tonoz ve kapakla kapatılmış olan mezar. Lâubâli : “Bana ne” diyerek hiçbir şeyi kendine vazife edinmeyen. ârı hastalığı. C. adı batası. Arapça bir sözcük olan “verem” yerine halk arasında “adı bellisiz. Mezar sözcüğü alıntı bir kelime olmasına rağmen olumsuz çağrışımlar uyandıran bir sözcüktür. Güzel adlandırmalar içerisinde var olan alıntı kelimeleri şu şekilde örneklendirebiliriz: Lâhit: Kenarları taş. ciddiyetsiz.2. “Ölüm. ayığ” şeklinde güzel adlandırmalar kullanılmaktadır. ölme” sözcüklerinin kullanılmasından dolayı ortaya çıkan üzüntüyü “irtihâl” sözcüğü hafifletmektedir. GÜZEL ADLANDIRMALARDA ALINTI KEL MELER Güzel adlandırmalar içerisinde alıntı kelimelerin sayısı oldukça fazladır. örken. saygısız. söylenmesi. kayıtsız. tuğla ve harçla örülmüş. ince ağrı. sanduka.

TS. TS.1243 nançla ilgili güzel adlandırmalar içerisinde değerlendirilen “hınzır” sözcüğü aynı zamanda “domuz” sözcüğünün insanlar üzerinde yaratabileceği korku. rüşvet alan. s. s.2054 Arapça bir sözcük olan “ mürtekip” sözcüğü ahlâkî düşünce ve inançla ilgili güzel adlandırmalardandır. Hemoroyit : * Basur. Ölüm kavramıyla ilgili Arapça birçok kelime güzel adlandırma olarak kullanılmaktadır. C.2068 Sıkça rastladığımız bir sözcük olan “müteveffa” Arapça kökenli bir sözcük olup ölmüş olan insanların yakınlarını daha fazla üzmemek ya da üzüntülerini hafifletmek için kullanılan alıntı bir sözcüktür. alçak.III. rüşvetçi.II.II. C. Ölmek yerine kullanılan “ vefat etmek. kazanç karşılığı olarak) Kötü. TS. rahmetli olmak” bu güzel adlandırmalardan bazılarıdır. rüşvet ve rüşvetle ilgili kavramların ifade edilebilmesi için alıntı kelimelerden yararlanmaktadır. Nâmert : Korkak. C.2081 Farsça bir sözcük olan “nâmert” sözcüğü sıkça kullanılan ahlâkî düşünceyle ilgili güzel adlandırmalardandır.Hınzır : Domuz. karaktersiz.III. mevta olmak. Toplum. uygunsuz işler yapan. ölü. Âmâ : Kör.1224 Fransızca bir sözcük olan “hemoroyit” sözcüğü “basur” sözcüğünün kabalığını hafifletmektedir. dinî açıdan yasak olan “rüşvet” sözcüğünün kullanılmasını hoş karşılamamakta. endişe ve iğrençliği hafifletmektedir. s.113 Arapça bir sözcük olan “âmâ” sözcüğü insanların kusurlarını gizlemek için ortaya çıkmış güzel adlandırmadır. rüşvet yiyen. TS. C. C. s. mert olmayan.III. s. 68 . Mürtekip : (Para.I. C. insaniyetsiz. TS. Müteveffâ : ( nsan için) ölmüş. s. TS.

( ğneciler *Mudurnu – Bolu) DS. Bu güzel adlandırmada söylenmek istenmeyen kelimenin daha genel bir ifade tarzıyla ortaya çıktığını söyleyebiliriz.2283 Dinen yasaklanan bütün şeyleri ifade eden haram sözcüğü “piç” sözcüğünü karşılamak için toplum tarafından anlam yüklenerek oluşturulmuş güzel adlandırmadır.VII. 69 . s. C.Haram: Piç.

76 441 25.Kökenlerine göre incelediğimiz güzel adlandırmaları şematik olarak şu şekilde gösterebiliriz: Türkçe Alıntı Yüzde Adet Yüzde Adet Yüzde Adet Ahlâkî değerlerle ilgili güzel adlandırmalar Korku ile ilgili güzel adlandırmalar Hastalıklarla ilgili güzel adlandırmalar nançla ilgili güzel adlandırmalar 29.34 198 55 815 45 667 70 .22 107 6.05 60 5 74 9.02 104 4.93 814 6.99 59 10.05 134 Kusurları gizlemeye bağlı güzel adlandırmalar 7.12 91 13.74 174 4.72 70 11.94 162 7.95 103 3.17 373 54.

Güzel adlandırmalardaki anlam olaylarını belirlemek oldukça güçtür.52 67 8. Anlam kaymaları da. Kelimelerin anlamının güzel adlandırma esnasında değiştiği. GÜZEL ADLANDIRMALARIN ANLAM ÖZELL KLER Bütün dillerde bazı sözcüklerin anlamlarında zamanla değişiklikler meydana gelir. s. Anlamdan Anlatıma Türkçemiz. gerçek anlamlarından kayarak yeni bir anlam vermek üzere kalıplaşması olayına anlam kayması (anlam değişmesi) adı verilir. “Sözcüklerin. Bir sözcüğün dar bir anlamdan daha geniş bir anlama geçmesine ise anlam genişlemesi denmektedir.87 46.Türkçe Alıntı Basit kelimeler Yüzde Adet 4. alıntı kelimelerin dışındaki kelimelerin hemen hepsinde. Sözcüklerin zaman içerisinde kaybettiği ve kazandığı anlamı tespit etmekle 35 Muhittin Bilgin. Çok anlamlı bir sözcüğün tek anlamlı hale gelmesi veya geniş anlamlı bir sözcüğün daha sınırlı bir anlamı kapsar duruma gelmesine anlam daralması denir. anlam daralması. anlam kötüleşmesi ve 2. BÖLÜM 3. 45-48 71 .69 440 16. 1. daha önce yansıtmış olduğu kavram alanlarından büyük bir bölümünün farklılaştığı görülür. anlam genişlemesi ve anlam kayması gibi isimlerle ifade edilir.56 250 690 Birleşik kelimeler Yüzde Adet 20.30 40.08 286 594 Yüzde 55 45 Adet 815 447 3. Bir sözcük nesnenin bir bölümünü gösterirken zamanla güzel adlandırma amacıyla kullanıldığında yeni bir anlam kazanmış olur. gerçek anlamlarının dışında. Kültür Bakanlığı Yayınları. Ankara 2002.”35 Güzel adlandırma ile oluşan kelimelerin büyük bölümünde. bir benzerlikten yararlanılarak başka bir anlamı verecek şekilde kullanılması esastır.36 131 198 Türemiş kelimeler Yüzde Adet 29.79 308 19. 1.84 13. Genel olarak anlam olayları dediğimiz sözcüklerdeki bu anlam değişiklikleri. anlam iyileşmesi diye ikiye ayrılır.

Helâ. TS. C. s. GÜZEL ADLANDIRMALARDA ANLAM DARALMASI Anlam daralması bazen çok anlamlı bir sözcüğün bazı anlamlarını kaybetmesi. s. ergenlik yaşına gelmiş adam. C. *Bor – Niğde) DS. *Merzifon – Amasya.birlikte bu sözcüklerin hangi zaman dilimi içinde toplumun ne kadarı tarafından güzel adlandırma olarak kullanıldığını ortaya çıkarmak.842. (. s.V.Manisa ve çevresi).I. 3. daha önce bütününü ifade ettiği bir nesnenin zamanla bir bölümünü anlatır duruma gelmesi veya bazı sözcüklerin yan anlamlarından birini yitirmesi ile ortaya çıkarlar. Bazı kelimelerin anlam daralmasıyla ortaya çıkan bir kısım güzel adlandırmalar şunlardır: Lâvabo : 1. işler yapan kimse. pas. Güzel adlandırmalardaki anlam olaylarını “anlam daralması. Maksutlu *Şarkışla.Koca. müstahdem. 2. kişi. güzel adlandırma sayılabilecek sözcüklerin veya ifadelerin bazen daha önceki anlamından sıyrılmasıyla ortaya çıktığı görülmektedir.II. (.1849 Er : 1) Erkek. bulaşık yıkamaya yarayan tesisat.3404 72 . tuvalet. TS. oda. Kir. sıcak ve soğuk su musluklarıyla donatılmış.Kastamonu. sümük.1764 Hizmetli : Kapıcılık. Çamoağa *Divriği. *Taşköprü . ayak yolu. Karkıncık *Artova – Tokat. Bu anlam olayının bazen de. Hacıilyas *Koyulhisar – Sivas.IX. odacılık v. porselen. 1. 2. Anlam daralmasıyla ortaya çıkmış güzel adlandırmaların sayısı çok olmamakla birlikte bu gruptaki sözcüklerin daha çok bazı anlamlarının zamanla ortadan kalkmasıyla oluştuğunu görmekteyiz. (*Iğdır – Kars) DS. *Antakya – Hatay. *Yerköy – Yozgat. yüz.Isparta. . 1. küf. anlam genişlemesi ve anlam kayması” olmak üzere üçe ayırabiliriz. Keskin. 2.Erzurum.III. C. C. C.b. Bu tesisatın bulunduğu yer.1270 Pasak : 1) Salya. Tokat – Eskişehir. Kum taşı. hademe. insanoğlu. emaye veya saçtan yapılmış. TS. s. 3. s. el. başlı başına bir araştırma konusu olabileceğinden bu bölümde güzel adlandırmalardaki anlam değişikliklerini sınırlı örneklerle gösterebildik.

Terbiyesiz.1983 : Koca. GÜZEL ADLANDIRMALARDA ANLAM GEN ŞLEMES Anlam olaylarının bir başka türü olan anlam genişlemesi. *Düzce – Bolu. eş. anlam itibariyle bir nesnenin bir bölümünü anlatırken zamanla o nesnenin bütününü anlatır duruma gelmesine anlam genişlemesi denir. C.Burdur. DS. anlam daralmasının aksine bazı sözcüklerin anlamında zaman içerisinde meydana gelen genelleşmeyi ifade eder. uyuşuk.I. DS. . s.3892 : 1. C. C. adi.16 : Aşağılık. zevc.2085 : Meme. TS. C. s. Anlam genişlemesiyle oluşmuş güzel adlandırmalardan bazıları şunlardır: Terkisalat Oturak : 1. 1. s.I. s. *Alayunt – Kütahya.1019 : Zevce. TS. açgözlü.VI.842 : Şişmanlamak. 73 . basit. Hela.X. (Maksutlu *Şarkışla – Sivas) 2. alçak. ayakyolu. C.I. s. *Akyazı çevresi – Sakarya. C. TS. Bu olayda bütünün bir barçasını anlatan bazı sözcüklerin zaman içerisinde bütünü ifade edecek bir anlam kazandığını görmekteyiz. Güzel adlandırmalardaki anlam daralmasında sözcüğün zamanla karşıladığı nesne veya kavramın bir parçasını karşılar duruma geldiğini görmekteyiz. s. Beceriksiz.II. Lazımlık. DS. (Alâaddin *Acıpayam – Denizli) DS. C. Anlam genişlemesi bu yönüyle anlam kaymasından ayrılmaktadır. Sözcüklerin anlam genişlemesinde daha önce var olan anlamının ortadan kalkmadığı görülmektedir. cimri. (*Eğridir köyleri – Isparta. (Alâaddin *Acıpayam – Denizli) 2. C.abdal bayağı er gelişmek gişi göğüs harem : Tamahkâr. karı. Bir sözcüğün.VI. s. *Susurluk – Balıkesir.II. 2. eş. s. Güzel adlandırmalar içerisinde anlam genişlemesiyle ortaya çıkmış sözcüklerin sayısı oldukça azdır. TS.1157 3.274 : Koca.

yüzü.4 Terkisalat Oturak : 1. Bugün Türkiye Türkçesi yazı dilinde yalnız. Namazın şartlarından biri. s. C.Sinop. s. bir tutumu.3892 : 1.Kastamonu -Çankırı.I. gaita. C. C. elleri ve dirsekleriyle beraber kolları yıkama. s.III. . C. *Akyazı çevresi – Sakarya. “üzülmek” sözcüğü “inme inmek” (DS. *Merzifon – Amasya…) DS. Ankara 2000.XI. bir insana dert olacak bir davranışı. *Susurluk – Balıkesir.X.IX.4799). *Ladik – Samsun. TDK Yayınları. s.Kastamonu -Çankırı. başın dörtte birini meshetme ve topuklarıyla birlikte ayakları yıkama. aşındırmaya benzeterek bir somutlaştırmaya gidilmiş. (*Eğridir köyleri – Isparta. *Düzce – Bolu.3295-3296 Abdest : 1. bir kimseye dert.IX. Terbiyesiz. 215 74 . anlamında görülmekte. *Ladik – Samsun. bir nesneyi kırmaya. 36 Bugün “üzmek” fiilinden türetilen “üzgün” sözcüğü hasta (DS.” kullanılmaktadır. üzüntü vermeyi anlatması bu türden bir gelişmenin tanığıdır. s. 3. 2. bir kelimenin anlamını yitirerek yeni bir kavramı yansıtır hale gelmesi olayıdır. (Alâaddin *Acıpayam – Denizli) DS. 1. C. koparmaya. Lazımlık. kesmek. s. GÜZEL ADLANDIRMALARDA ANLAM KAYMASI Anlam kayması. ayakyolu. bu anlamın yüzyıllar boyunca geçerli olduğu göze çarpmaktadır. *Merzifon – Amasya…) DS. Beceriksiz. insan için kullanılması. . uyuşuk. . *Alayunt – Kütahya.Sinop. . Bu anlam olayı içerisinde değerlendirilebilecek bazı güzel adlandırmaların benzetme ya da somutlaştırma yoluyla ortaya çıktığı görülmektedir. TS. Helâ. bu somutlaştırma genelleşince anlam değişmesine yol açmıştır.XII. Dışkı. C. (Maksutlu *Şarkışla – Sivas) 2. Anadolu ağızlarında sıkça rastladığımız güzel adlandırmalarda anlam kayması olayı genellikle belirli bir yöreye ait olarak gelişmektedir. aktarmalı bir anlamla.. “Türkçedeki üzmek eylemi Köktürk yazıtlarında kırmak.Burdur. C. Her Yönüyle Dil. Namaz gibi ibadetlerden önce.3295-3296 3. (Alâaddin *Acıpayam – Denizli) 2.4086) anlamında 36 Doğan Aksan. s.

(Bayburt *Selim – Kars) DS. (*Mersin ve köyleri – çel) DS. C.Yozgat) DS.Yozgat) 2. C.III. Güzel adlandırmalarda anlam iyileşmesi olayı söz konusu olamaz. s. s. s. (. (. (Aliköy *Çaycuma – Zonguldak) DS. s. TS. C. (Kars ve köyleri) DS. C. Fakir. C.XII.II.3692 75 .1018 : Aklı az. akılsız. C.4686 : Sidik torbası.X.1032 : Uykuda gezen (kimse).VI.Bu grupta anlam iyileşmesi ve anlam kötüleşmesi şeklinde anlam değişikliklerine rastlıyoruz. Anlam kayması yoluyla ortaya çıkmış güzel adlandırma örneklerinden bazılarını şu şekilde sıralayabiliriz: Çadır Gezgin Hazan Göçmek Seyrek Suluk : Kefen.VII. s. Çünkü anlamı iyi olan bir sözcüğün söylenmesinde her hangi bir sakınca görülmemekte ve güzel adlandırma yoluna gidilmemektedir.2023 : 1.2322 : Ölmek. s. Anlam kötüleşmesi olayında ise istenmeyen bir durumu ifade etmek için dolaylı bir anlatım yoluna gidilmiştir.Açgözlü (kimse).

toplumsal incelikten kaynaklanmakta ve toplumun bu tutumu bireylerin olayları. Korkuyla ilgili güzel adlandırmalar inançla da yakından ilgilidir. Korku bazen ahlâkî değerlerle de ilgili olabilir. Hortlak. olumsuz etkiyi bir nebze ortadan kaldıracak kelimelerle ifade edilmesidir.SONUÇ Batı dillerinde “euphemism” adı verilen güzel adlandırma. Özellikle “baykuş” sözcüğü için pek çok güzel adlandırma yoluna başvurulduğunu görmekteyiz. söz konusu nesne veya durumun edebe ve inanca uygun. Tespit ettiğimiz birçok güzel adlandırmayı bu iki grupta değerlendirmek mümkündür. Hayâlî yaratıklar veya uğursuz kabul edilen bazı hayvanlardan bahsedilirken de güzel adlandırma yoluna başvurulmuştur.96’dır. Uğursuz kabul edilen hayvanların isimlerinde güzel adlandırmaya gidilmesinin temelinde inanç yatmaktadır. çoğu zaman toplumun tepkisinden korkulduğu için söylenmemektedir. insanlar üzerinde olumsuz çağrışımlar uyandıran ve toplum tarafından adeta yasak konulan söz veya kelimelerin yerine. Güzel adlandırma ile gerçekleşen ifadelerdeki incelik. peri gibi yaratıkların isminin anılmaması korkudan çok inanç kaynaklıdır. söylenmesi dinen sakıncalı görülen veya hurafelerden dolayı ortaya çıkan korku veya çekince sebebiyle söylenmeyen kelimeler yer almaktadır. varlıkları dile getirme şekillerine yön vermektedir.05’lik bir orana sahip olan inançla ilgili güzel adlandırmalar bölümünde. Söylenmemesi gereken söz. Bu gruptaki birleşik kelimelerin oranı basit ve türemiş kelimelere oranla daha fazladır. Tespit ettiğimiz güzel adlandırmalar içerisinde % 9. Söyleniş amaçları ve söylendikleri ortamlar farklı olmakla beraber argo sözcüklerle güzel adlandırmaları kesin şekilde ayırmak oldukça 76 . Güzel adlandırmaların içerisinde korkuyla ilgili güzel adlandırmaların oranı % 10. Olaylar ve kavramların güzel adlandırma ile ifade edilmesi bireyin dile katmış olduğu bir inceliktir.

nesne veya varlıklar toplumun nezaket anlayışının sonucu güzel adlandırmalarla ifade edilmiştir. ğrenç. Güzel adlandırmalar içinde. Kusurları gizlemeye bağlı güzel adlandırmalar içerisinde daha çok bedensel eksiklikler ve bazı doğal vücut fonksiyonları yer almaktadır. türetilen bu kelimelere yeni anlamlar yüklenmiştir. Argo olan bir sözcük aynı zamanda güzel adlandırma maksadıyla kullanılabilmektedir. çirkin. Bu grup içerisinde bazı kavramlar (zina. hırsızlık) aynı zamanda inançla da ilgilidir. davranışlar. Tespit ettiğimiz güzel adlandırmalar Tük toplumunun incelik ve nezaketinin aynasıdır. Türkçede güzel adlandırma için daha çok yeni kelimeler türetilmiş. rüşvet. 77 .güçtür. kaba olaylar. bu tür ifadeler daha çok toplumun düşünme gücünün ürünü olduğu için. Söylenmemesi gereken kelime ile bir başka kelime arasındaki benzerlikler birçok güzel adlandırmanın ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Sözlük kısmında ortaya koyduğumuz güzel adlandırmalar Türkçede çok sayıda güzel adlandırmanın varlığını göstermektedir. Yapılarına göre güzel adlandırmalarda basit kelimelerin sayısı diğerlerine göre (türemiş ve birleşik kelimeler) daha azdır. Türkçenin kelime türetme gücü güzel adlandırmalarda da kendini göstermiştir. farklı bir anlam verilmiş kelimelerin oranı oldukça fazladır. Bazı hastalıklar (hemoroyitbasur gibi) kaba görülen vücut organlarını hatırlattığı için kusurları gizlemeye bağlı güzel adlandırma grubuna dahil edilebilir. Birçok alıntı kelime ile de birleşik kelime oluşturularak varlık ve olayların söylenmek istenmeyen isimlerinin yerini tutacak şekilde kullanılmıştır. Ahlâkî değerlerle ilgili güzel adlandırmalar görgü kuralları ve toplumsal incelikle yakından ilgilidir. Hastalıklar içerisinde en fazla “verem” sözcüğü için güzel adlandırma yoluna gidilmiştir.

Ankara 1993 12. Türkçenin Sırları. Kars li Ağızları. Ekim 2001 10. Bilginer. mge Kitap evi. Ahmet. Ankara 1999 7. Münir. Ankara 2000 4. Ankara 2002 13. Erten. Hacettepe Ünviversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Mehmet Emin. Ankara 2000 3. Hulki. Ahmet Bican. Baskil ve Ağın Yöresi Ağızları. stanbul 2002 6. Temmuz 2001 16. TDK Yayınları. Yapı Kredi Yayınları. Buran. Bilgi Yayınevi. Yazın. Ankara 1988 78 . “Batı dillerinde ve Türkçede güzel adlandırmalar”. Hasan. Bilgin. Eren. Edebî Sanatlar. 598. Tuncer. Ankara 1996 2. TDK Yayınları. Diyarbakır Ağzı. Ankara 1997 11. Kütahya Ve Yöresi Ağızları. Türk Dili Dergisi. Leyla ve Mecnun Yayınları. Nihad Sâmi. stanbul 1996 8. Türkçenin Sözvarlığı. Aktunç. Ankara 2000 15. Kültür Bakanlığı Yayınları. Yüksel. Konya 2002 5. Ersan. Doğan. TDK Yayınları. Aksan. 21. Derleme Sözlüğü. Ersoylu. S. Her Yönüyle Dil. Ersan. Halil. Aktaş. Ankara 1994 18. Deyişbilim Sempozyumu Bildirileri). Engin Yayınevi. Kubbealtı Neşriyat. Pamukkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Batı Dilleri ve Edebiyatı Bölümü. “Mezar Taşı YazılarındaGüzel Adlandırma Kullanımı”. Doğan. Banarlı. Doktora Tezi. Muhittin. Euphemısmus ın der Alltagssprache und ın den Fachsprachen der Politik. stanbul 2004 17. Zonguldak – Bartın – Karabük lleri Ağızları. Anlamdan Anlatıma Türkçemiz. Yüksel. Besim. TDK Yayınları. TDK Yayınları. Yüzyıla Girerken Yazında Dil Kullanımları (I. Hayriye. Ankara 2002 9. Türkçenin Gücü. Dil. Aksan. Ankara 1997 14. Aksan. TDK Yayınları. DLT Tercümesi.KAYNAKLAR 1. Gülensoy. Keban. Büyük Argo Sözlüğü. Ercilasun. Doğan. TDK Yayınları. Atalay. TDK Yayınları. Türk Argosu Üzerinde ncelemeler. der Internatıonalen Bezıehungen und des Gesundheıtswesens ım Deutschen und Türkıschen.

Gürer. Söylemez. ABC Kitap evi. Nevşehir ve Yöresi Ağızları. Edebiyat Lügatı. Türkçe Sözlük. TDK Yayınları. Yüksek Lisans Tezi. as a Reflectıon of Culture on Language. Mehmet.19. Euphemism. Toker Yayınları. Vardar. Ankara 1988 27. 1996 24. Hazırlayan: Doç. Açıklamalı Dilbilim Terimleri Sözlüğü. stanbul 1984 29. Ümit. “Harput ağzına has kelimelerin yapı ve anlam özellikleri”. Süleyman Fehmi. 50. Ankara 1994 23. Dünü ve Bugünüyle Harput Sempozyumu. Ahmet. Enderun kitap evi. Dil Dergisi. Hecettepe Üniviversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Ali Yıldırım. Işıl nce. “ Türkçede örtmece sözcükler üzerine bir araştırma”. Dilbilgisi ve Dilbilim Terimleri Sözlüğü. Edebiyat. TDK Yayınları. Dr. Uşak ili Ağızları. Türkçe Sözlük. stanbul 1988 79 . Üstüner. Korkmaz. Yunus Emre. Ankara 1999 21. Kabaklı. MEB Yayınları. S. Ankara 2002 20. Tahir-ül Mevlevî. Aralık. Hengirmen. Özyıldırım. Ahat. Zeynep. Elazığ 2004 26. Ankara 1993 25. Engin Yayınları. stanbul 2002 28. TDK Yayınları. stanbul 1971 22. Berker. Elazığ 1998 30. Gülsevin.

tabii ihtiyacını gidermek. yalan yanlış söyleyen. s.45 : Duyduğu sözü. gördüğü olayı sabredemeyerek söyleyen. C. C. 3) ftira etmek. DS.8 abartmak abdal abdallanmak abdest abdest bozmak abdesthâne abdestsiz abırsız abızambak : Aşırmak.I. C.I. C. C. s. cimri.4 : Şişman. DS.I. DS. çalmak. s. C. gelişi güzel konuşan. C.I.I. semiz. s. DS. DS. “abı zambah gonuşma. s. C.23 “padşaım.32 : Yalancı.12 : Tamahkâr. çoh Allah heyirli etsin. s. DS. C.I. s. DS.16 : Dilenmek.4 : Küçük ya da büyük abdestini yapmak. C. TS. kötü adam. s.47 80 .39 : Zakkum ağacı. 2) Bir şeyi birisine zorla vermek. s.I. TS. Ben sennen atın ne olduğunu soririm. analık.” K A. çekinmez.35 : Üvey anne. C. C. C. helâ. DS. DS.I.I. C.I. DS. hayasız.I. s. s. s.I. etli. DS.I. s. DS. s. C.16 : Dışkı. TS.I. DS. C. s. saygısız. DS.I. s.22 : Saçma sapan.5 : Korkmaz.23 : Üvey abla. DS. açgözlü. gaita. DS. C. C. C.17 : Utanmaz.” çocuh dir. senli-benli. 2) Bedavadan yiyip içen. boşboğaz. s.5 : 1) Çirkin bir kızı veya kötü bir malı kandırma yolu ile birine yamamak. s.178 abiriz (abrez) ablalık abuk aburgaşık abuş acar acı ağaç acığaz : Abteshâne. s.5 : 1) Atıcı.6 : Sersem.I. TS.SÖZLÜK aba atmak abacı abamak : Kendisini kurtarmak için suçu başkasına yüklemek.I.I.5 : Ayakyolu. s. s.I. ayakyolu. tuvalet. C.I.

DS. DS. salak. beyinsiz. sıraca.59 : (kadın için) Kıyafet ve davranışlarında fazla serbest ve pervasız olmak. DS. C.I.I.I.65 : Verem. aşırmak. C.58 : 1) Boşboğaz.I. s. para. DS.I. s. DS.I. DS.I. aşırmak. 2) Aptal.I.65 : Kusur. s. s. kemik veremi. 5) Domuz.I. s. C. C. C. C.65 : Orospu.54 : Helâ. C. C. hata. C. DS. s. s.I. sallapati adam. s. s. C.66 : 1) Ayı. s. C.68 : Aptal. s. sersem. bedavadan geçinen. 2) Yaygaracı.81 : Köpek. s.53 : Ölü evi. C.acı su acı yer aç çardak açık ağız açıkçı açılıp saçılmak ad çekici ad çekmek addırık adem adı batası adı bellisiz adı kötü adıyaman adını eller alsın : 1) Çıban.I. irin.I.I.67 : 1) Müzmin yara. DS. s. 2) Oğlanlık da denilen ateşli bir çocuk hastalığı. s. geveze. şaşkın. C. C.I. kahpe.79 : Bir iş yapana ücretinden başka verilen şey.70 : Cerahat. s.19 : 1) ftiracı. DS.I. DS. 3) Yılan. C. C. C. s. müzevvir.69 : Hırsızlık etmek. C. TS.66 : Yengeç. C. DS. s.I. sivilce ve yanığın içindeki sarı su.58 : Beleşçi. 2) Rakı. s.79 : Kel. 3) Tembel.I.I. DS.85 81 . DS. s. 2) Domuz.69 : riyarı. DS. DS.65 : Köstebek de denilen çıban. s. s. 4) Akrep.71 : Hırsızlık etmek. 3) Bir çeşit yara. saçsız. C. DS. çalmak. s. DS.69 : Akılsız. C.I.66 afacan afal afalak afalsız afartmak afgan afsunlamak ağ açmak ağaca ağacalık ağbaş : Bir şeyin zehir gibi acı olduğunu anlatmakta kullanılır. s. C. DS. DS.I.I. s.70 : Kadınlar âdet gördükten sonra hamama gidip temizlenmek.I. DS.I. s.I. C.I.65 : Bir kişi ve bir aile için kötü şeyler söylemek. DS. DS. C. DS. DS.I. çalmak. s. C. C. DS.

s.40 : Borcunu geç ödeyen. DS. s. DS. s. 5) ftiracı. U A. uyuşuk.95 : Küfretmek. s.I.117 : 1) Ara bozucu. s. ben aır hasdalandım. C. s.I.I. C. DS.118 : Daima akan yara.I. C. bakıma muhdecin deyo. TS. C.281 ağırlıklı ağız bağı ağız dağıtmak ağız kokusu ağrı tutmak ağrı ağrıya yatmak ağzı açık ağzı dolu ağzı kara : Gebe. s. s. s. DS. s.I. s.XII.40 şole oldu bole oldu. s.91 : Şişman. s. sövmeyi huy edinmiş. C. C.I. DS. C. s. DS.4407 : Tembel.I. C. ağız bozmak. C. s.79 : Gebe. C. dövüşken.I.I.I. elinden kolay kolay para çıkmayan.131 : Ölüm. kötü. kara haber vermekten hoşlanan kimse.91 : Yalancı şahitlik yapacak kimseye verilen rüşvet. s. söven. C. C.I. DS. s. yüklü. C. C. TS. 4) Yalancı. DS. ahmak.I. geveze. C. 2) Kötü. DS. iğrenç söz.97 : Sara hastalığına yakalanmak. C. DS. C. C. TS. C. sağır ve dilsiz. C.I. miskin. dedikoducu. DS.96 : Küfür. 2) Hırsız.I. hantal vücut.126 : Balgam. övünen. C.125 : Gübre. s. kovcu. fışkı. s. DS.I. DS. s. DS.111 : 1) Boşboğaz.55 82 .ağı çiçeği ağır ayaklı ağır canlı ( kanlı ) ağır elli ağır gövde ağır hastalık : Zakkum.111 : Tifo. 2) Akılsız. s. DS.129 : Küçük çocuk çiş etmek.55 : 1) Dilsiz.I. TS. DS. C.I. C.133 ahireti (öbür dünyayı) boylamak : Ölmek. sır tutmaz.I. s.116 : Kaba konuşan. C. doğurması yakın. yüklü. DS.40 : Tehlikeli ( öldürücü ) hastalık.I.109 : Tifo hastalığına tutulmak.I.I. DS. s. 3) Kavgacı.118 ağzı yelli aharca ahbun ahırak ahıtmak ahiret uykusu ahraz : Yüksekten atan. DS. TS. ağzına geleni söylemek.I.I. s. s.

çok bilmiş. budala. 5) Bel soğukluğu. maymun iştahlı. s. DS.149 : 1) Açgözlü. s. C. s.I.I. TAÜ . dönek. s. C.164 : Çabuk meyleden.I. C.I. 3) Daima akan çıban. s. DS.I. C. duygusuyla hareket eden.150 : Çokbilmiş kadın. DS.I. 2) Fesat.22 : Delilik. DS. C. TS. kelleni kesecem” diyir. cinnet. C. sebatsız.139 : Beceriksiz.I. C. s.68 aklını kaçırmak (kaybetmek) : Deli gibi olmak. çıldırmak. s.I. TS.I. C. DS. s. Yoh yapamazsan” diyir.59 “Eğer bu üş dene sözümü yaparsan sen benim ailemsin. 2) Bünyece zayıf. budala. C.I. s. DS. DS.I. s. eş. DS.I. delirmek. s. s. C.144 : Korkak. sebatsız. tembel kimse. TS.150 : Kararsız.150 : Bilgiç. DS. ahmak. C.aile : Zevce. DS. C.150 : Sidik.65 : Lazımlık. s. 2) Bulaşıcı beyin hastalığı (hayvanlarda). C.I. C.I.I. DS. K A.4410 : 1) Sinsice hareket eden insan veya hayvan. C. cüzzam. “geldim mi senin boynunu.XII.139 : 1) Kemik veremi. s. herşeyde gözü olan. dönek.154 : Muaşeret adabını bilmeyen. s. s. delirmek.I. TS. C. ikiyüzlü. DS. fistül. 2 Beyaz kartal. DS. s. s. 2) Ağırkanlı.141 : 1) Leylek. s.68 83 .I.190 ak ana akyavaş akak akar akıllı akarca : Üvey ana. s. s.139 akarcalı akbakan akca hacı akgöz akgözlü akıd akıdık akıl gülü akıl hastalığı akıldak akılgan akıtmak akkaya bülbülü aklını bozmak : 1) Başkasının malına zarar veren kimse. oturak. C. hastalıklı kimse. DS. hırçın. DS. DS. sıraca.I.155 :Üzerine düştüğü konudan başka bir şey düşünemez olmak.137 : radesiz. C. C. kaba adam. C. 4) Deri veremi.I. s.151 : şemek.

79 : Yarasa. DS.I. s. menhûs. sarhoşluğu ve mahmurluğu devam eden.163 : 1) Loğusa kadınlarda görülen bir hastalık. DS. C. yani ahsakgalları toplar. geveze. C.I.I. s. uğursuz adam.I. bön bön bakmak. s. DS. köy ihtiyar heyetinin başı.I. NYA.I. s. muannid. zıt. DS. ah ellerin suya batırırsın. muhtar.I. s. DS.I. kibir. giderler gızın babasının evine. C. 2) Sara hastalığı. DS. 2) Bozgun. C. C. DS. C. DS.175 : 1) Döneklik. C. TS. babama elçi gönder.177 84 . 2) Kötü. DS. şüpheli adam veya iş. 2) Ahmak. DS. hırçın. 3) Ters. nirde gozel gorsen ahlın yitirirsin. s. s. iki taraflı. dönek. uğursuz. çıldırmak. s.162 : Geceki sarhoşluktan henüz kurtulmamış. bin gidelim Benli Dülber. C. s. C.I.172 : 1) Karısının başkalarıyla ilgisine göz yuman adam. loğusa humması. titiz. C.159 : Köy ihtiyarı. C. K A.I. C.207 ala ağız ala ala bakmak alabacak alabaş alabula alaca alacalık : Ara bozucu.170 : Aptal. boşboğaz. DS.78 : Çalma. alık alık. kargaşalık. s. s. ikiyüzlü.I.75 Gız diyer ki “madem ki alacahsın.” Babası elçileri yani ahsakgalları toplar. s. s.174 : Hapishâne. TS. C. s. aptal.I. C.171 : Ahlâksız.173 : kiyüzlü.68 havız başında oturursun. dönek. s. s. C. C. ikiyüzlülük. şımarıklık. s.285 aksi akşamcı akşamcık kuşu akşamdan kalma aktarma al basma : 1) Huysuz. s. 3) Sonradan görmelerdeki gurur. TS.181 akmık ak sakal : Atmık.I. sersem. TS. fenâ. giderler gızın babasının evine. TS.aklını yitirmek : Delirmek.I.I. inatçı. muhâlif.I. ara bozucu.76 : Her akşam içki içmeyi âdet ve alışkanlık haline getirmiş olan. sperma.

C. s. devasız hastalık. s.206 alazlık albaba albız alcıkarı alçak alduruk alemşat aleste algı algın algıncılık alguncu alıcı alıcısı tutmak alık alınmış alîl alkaçıcı alkın : Saç çıkmayan baş.I. C. s. edepsiz kadın. gözleri görmez. DS. s.I. s.alakırık alaklamak alakuş alaylı alazlama : 1) Kanun dışı evlilikten doğan çocuk.I. DS. 2) El. C. C.211 : Rüşvet. C. nâmert. C.I. s. palavracı. ahlâkı kötü. s. 2) Açıkgöz. s. DS. sık sık gelerek rahatsız eden bir hastalığı olan. DS. piç. kel. s. C. DS.214 : 1) Azrail. meczup. s.I.97 : Kaçırıcı. DS.I. C. C. s. C. s. su yolu.I. s. 3) illetli.I.I. C.I. DS.I.215 : Öldürücü hastalığa yakalanmak. tabiatı bozuk. s.216 : Sözünde durmayan.220 : 1) Sakat.204 : Beddua.190 : Çalmak. aşırmak. DS. C. DS.I. DS. kızartılar.94 2) Lağım. C.I. s. dönek. kibirli.210 : Ara bozucu. yalancı. DS.I. s.I. C. C. s.214 : Hırsızlık. DS. TS. DS.I.I.I. inme inmiş.I. DS.213 85 . DS. s. 2) kör. TS.I.88 : Kendini beğenmiş. s.I. C.211 : Yalancı. s.207 : Şeytan. DS. DS. 2) Öldürücü.XII. s. ganimet.I. s. DS.191 : Bilgiç kadın.208 : Aşağılık kimse. C. C. TS.I.222 : Kötürüm. DS. C. s. ayak ve yüzün kızarıp şişmesiyle meydana gelen hastalık. C. C. C.4415 : Lağım temizleyici. C.204 : 1) Yüzde ve vücutta çıkan çıbanlar.I. s. dolandırıcı. DS. yılancık. DS.217 : Felçli. soysuz.208 : Şirret. işini bilir. C. DS.191 : Yaygaracı. s.212 : 1) Aklı alınmış. ama. C. ikiyüzlü.

II. zelzele. C.232 : ffetsiz. s. DA. işe yaramaz. NYA. ikisinin de gözi ama böle gezilermiş.228 : Akrep. DS. s.114 2) Halden anlamaz.I.I.1466 Tam Bayrama on gün kalır kalmaz ihrama girdıh.I. s.I.TS. C. DS. Allah’ın Evi’ni tavaf ettıhtan sora gettıh Medine’ye. s. C.I. s. TS.I. C. DS.I. hiç acımayan.230 : Uğursuz adam.I. DA.I. TS. s.223 : Kâbe. kabul eden ve doğru diye herkese kabul ettirmeye çalışan kimse. C.112 : Hırsız. s.81 O herif öyle deyinci herif geri dönmüş. her söylediğini beğenip öven.I. s.104 allahlık allanmak allı pullu alnı alnına altıboğumlu altı parmak alûfte alvurcu âmâ : Elinden hiç bir iş gelmez. C.237 âmiyâne amoral amoralizm : Bayağı.117 86 . s. cana kıyıcı. s. C.I. DS. saf. s. s.235 : Kör. TS. C. C. s. C. C.107 Allah’ın davetine icabet etmek : Ölmek.alkışçı : Birinin her yaptığını. “garı” demiş “yolda ben bi ama buldum bahar kor” demiş. adice. DS.224 : Mayıs böceği. s. TS. şakşakçı. s. C.225 : Yüzde yüz faizle. beyazlar geydıh. C. C.113 Bir gün bi karı koca. DS. düşkün kadın.I. kendi halinde (kimse). C. dünyayı terk etmek. TS. budala.105 : Sarkıntılık etmek.98 allah emri Allah’ ın Evi : Deprem. zalim. s. TS.I.135 amansız : 1) Aman vermez.117 : Ahlâka aykırı. s. C. öldürücü. Ordaki ziyaretleri. TS. s. s.I. TS. TS.I. dalkavuk. C. s. s. DS.I. DS. ayak takımına yakışır tarzda. C. gelin böceği.I.117 : Ahlâk dışıcılık. ahlâk dışı.

DS. üvey ana.120 : Aybaşı (kadınlarda).I. açıkgöz. Ana etinde geziyerim. 2) Terbiyesiz. K A. C.I. kahpe. C. ne etmegim var.232 . babam geldı ahşam o gadar yorulmuşum. Ele bi dağı yedi bu andırlar.126 87 . TS. TS.249 anasının gözü anasının kızı andır : Kurnaz.121 tabi analığım onun teyzası. Çır çıplah. s. dışarı tökersin. utanmaz arsız. s. mirezlile de bole laf ede. Bah bah elbisem de heç. C. s. K A. s. TS. C. s.261 : Erkeklerdeki yaş dönümü.120 : Bakire olmayan kız. KBAYA. slamlardan gorhiyerim ”Ben yemın etdim ki kimseye demam. DS. DS. s. s. s. DS. orospu. işini bilir. demiş garı.119 : Çırılçıplak gezmek. Yedi gün yedi gece ac susuz yatarsın. C. anadan nemli.4418 : Öksüz. 3) Genel ev. s. s.” Dedi ki “ben sana bi şey ögredürüm. kötü. Dedi ki “gedersin şindi sen gamiren. demiş.I. TS. Hep siçenner yiyer tahılımi. iğrenç.232 anadan doğma ana etinde gezmek : Çırılçıplak. s.I. biri kendi anam.I. miskin.I. C. C. s.I.253 : Pis. TS. s. s. katı. s.ananın adı ne demiş. çirkin. uğursuz. C. hankı anama deyon demiş. TS. DS. C. . DS.106 2) Kaynana. s. geder ambarrıyı alurum.I.228 anaforcu anahalı anakız analık : Yolsuz kazanç peşinde koşan kimse. hantal.249 : 1) Ana yerini tutan kadın . U A.I. s.XII. DS. C. .123 : Halden anlamayan.227 andız andil andropoz anlayışsız : 1) ffetsiz kadın. yuhusuz galmışım. elbisen toplar.I. “Onun üçün ne aşım var.biri gocamın anası.I. C. tembel.261 : Sümüklü. U A.ene. .ana : Kaynana.gızım senin gaç anan va. s. C. C.I.259 Efendime söyliyem.

s. C. TS. s.I. utanç duyulacak şeyleri hiç an damarı yırtılmak : Namus ve iffetini kaybetmek. gelir padişaha şikat eliyir ki “munnar menim devemi aparıplar. helâ. C. C.I. C. DS. C. DS.294 .280 : Birdenbire ölmek.272 apsâne : Helâ. habersiz götürmek.290 sıkılmadan yapar olmak. C. Bunnar hırhızdılar. C. grip. DS. kayırıcı olmak. C.I. C.138 : Hırsız. s.I. s. DS.I.284 Bu da çoh gezir.I. C.I. C. bahır ki bulabilmedi. s. alıp kaçmak.I.325 aralarından kara kedi geçmek : Herhangi bir sebeple birbirine gücenmek. aşırmak. C. C.I.I. C.I.I. s. DS.293 : Ara bozan.142 : Karı. s. patırtı.299 : Dedikoducu.297 : Katır. gayrimeşru çocuk.I. C. TS.317 : Yıkanma yeri. s.283 : Çalmak.I.” K A. s.134 : Çalmak. s. C. destek olmak.I. s.134 küsmek. gürültücü. s. DS.280 : Garip. C. DS. DS. C.TS. s. DS.I. TS. C. s.I.I. C.317 : Geveze. aşırmak. s. DS. DS. TS.282 : Apteshâne.I. C. C. C. s. arka kapıdan çıkmak : (Hastahane için) Ölmek. s. eş. münâfık. ölüm iyisi. geçici olarak iyileşen hasta. s. DS.I. DS. s. aptesâne. TS. DS. s. C. s.130 ar damarı çatlamak : Utanma hissi kalmamak. s.258 ara hastalığı ara kedisi arakçı araklamak : Nezle.301 : Gürültülü kavga. yüzsüz olmak.128 : Rakı ve benzeri alkollü içkiler. gusülhâne.I. DS.I.142 88 . C.ansız ansızına uğramak antika anzarot apana aparmak : Piç. DS. s.320 : Koruyucu. s. TS.I. s.I. acayip.295 : Hırsız. s. TS. DS.132 aralık iyisi arap işi arayışçı arbede arıkçı arıkıran arınak arka olmak arkadaş : Ölmeden önce. her zaman rastlanamayacak kadar tuhaf.I.

I.334 : Kendini gizleyip rol yapan.371 : 1) Yalan söylemek.I. DS. DS. s. TS. DS. s.368 : Asılsız şeyler uydurup söyleyen. yardım istemek. DS. s. C.I. C.362 : Gizli dost. C. C. olduğu gibi görünmeyen kimse. s. flört. C. C.369 : Birdenbire bayılmak. oynaş. C. C. yalancı. s.I. s. C.I.179 : Meni.367 : Bunamak. s. DS.175 : Yersiz. DS. s. DS.I.369 : Tartışmak.arpacık arsatan artçardak artık artis asar asık aspak aşağı aşırmak aşret aşna fişne at balığı atah getirmek atak atakçı atalık ateş gömleği ateş pare atıcı atık lakırdı atılıp gitmek atışmak atlatmak atmak Atmık Avanta avkırmak avruz avuç açmak : Taze.I. s.I. oturak. âdi.I.I. C.375 : Çalmak. s. C.184 89 .I.332 : Helâ. C. 2) çki içmek. DS. 2) Çingene. s.I. C. C.168 : Su aygırı. kimsenin haberi olmadan alıp götürmek. kötü kimse. DS. s. DS. s. C.I. s.I. C. DS.165 : Çabukça yüzgöz olup senli benli konuşan kimse. s. s. bilmeden tahmin ederek söylemek. ağız kavgası etmek.364 : Geveze. s.I.161 : Çalmak. TS. C.342 : Temiz olmayan. DS. C.176 : Aklını kaybetmek. s.I. ölmek. C.I.386 : Lazımlık. s.I.365 : Kızıl hastalığı. C. s. DS. TS.I.I. s.391 : Dilenmek. DS. C. s. s.I.340 : 1) Faiz. TS.I. apteshâne. utanmaz. s.168 : Arsız.330 : Arsız. C.367 : Bir cilt hastalığı. işsiz.365 : 1) Kayınbaba. s. 2) Üvey baba. C.I.I. TS. s.I.334 : Kızlığını gayrimeşru kaybeden kız. TAÜ . döl. DS. C. s. DS. derbeder kadın.365 : 1) Âvâre. TS.364 : 1) Bunak. DS. C. yalancık. mübâlağacı. aşırmak. TS. DS. utanmaz. s. 2) Yalancı. DS. C. DS. s.I. DS. 2) Hile. s.I.347 : Alçak. C. aylak. değersiz. C. bayağı.I.I. ufak hıyar. C. DS. yalancı. densiz söz.

DS.XII. s. TS. s.I.408 : Kel. DS. sinir nöbeti geçiren. s. C.I. C. DS.II. DS. s. DS.4431 : Orospu olmak. şaki. C. 3) Şaşı. C. kötü. s.I. C. şuursuz. C. s. C. DS. C. C.I. s.I. hastalık (ilenmelerde): Elinde kolunda babalar çıksın. C. göz boyayıp aldatmağa çalışan. s. s. C. ayak yolu. s. s.447 2) Cüzzam. s. TS. seyrek saçlı baş. 2) Dönek.397 : Gebe.I. 3) Terbiyesiz.I. KBAYA. TS.I. s.I. DS. C. dert.398 : Bozuk ahlâklı. s.409 : 1) Zayıf. s.I. s. DS. C. C.XII. değişken.I. DS. kepaze. s.428 : şine hile karıştıran. s.XII. s. DS. s.175 : Rüşvet. TS. s. s. DS.407 : 1) Deli. s. DS. s. C.402 : 1) htiyar. 5) Aşağılık. hilebaz.4435 : Boşboğaz. DS.I.215 90 .417 : Zina yapmak. C. C. yaşlı. 2) Bacakları çarpık.I. DS. C. hileci. fahişe. s.I. TS. s.398 .422 : Edepsiz. C. C.215 : Üvey baba.I. DS.I. DS. veba. s. C. 4) Nâmussuz.I.XII.426 : Kalleşlik etmek. DS.189 sabaleyin misafir ayah yoluna geder. C. DS. helâ.203 : 1) Büyük ve onulmaz çıban.410 : Verem.215 : Sinirli.I. C.4438 babalanmak babalı babalık : Öfkelenmek. DS. koca.200 : Uygunsuz. edepsiz.I. s. DS. TS.I. C. C. DS.429 : Maymun iştahlı. karaktersiz. utanmaz. karaktersiz.ayağ yolu ayağ ayağa çıkmak ayağı ağır ayağı ağırlı ayağı dışarı ayak eskisi ayakçı ayan ayarsız ayaz aydaş ayığ ayipleşmek aymaz ayna tutmak aynacı aynasız ayran ağızlı ayran gönüllü ayvat ayyar baba : Aptesâne.I. C. TS.406 2) Zakkum.398 : Rezil. cılız.403 : Haydut. hamile.I.398 : Yüklü. s. geveze.4435 : Helâ.433 : Dolandırıcı. DS.I.I. C. C. C. s.

II. (Bu hayvanın üzerine.I.II. C. s. TS. s.I.II.II. DS. C. C. C.241 : Cimri.213 : Falcı.I. s. ishal olmak: 91 .496 : Aptes bozmak. TS.495 : Mayıs böceği. C. s. fakir.I.II. s.215 bağı bağını koparmak bağrıbütün bağrı geçmek bahar bahîl bahtabakan : Büyü. s. C.II.II. DS. s. C.220 : Hür.492 : Beyaz siyah renkli bir yılan. biraz bekledikten sonra açılır. DS.485 : Gusülhâne. C. s.487 : Cimri. eğer hayvan karardıysa bahtının kötü.216 bacası tütmez olmak : Yuvası dağılmak.485 : Zamanında evlenememek. s.219 : Merhametsiz (kimse). TS. C. DS. fakirleşmek.II. TS. s. yok olmak.488 bakım evi bakımcı bakla balaban balıklamak balkırmak balon uçurmak balyemez banal bandırmalı : Bakıma muhtaç. C. TS. kimsesiz.512 : Bayağı. serbest kalmak. DS. s.I.I. DS. s. TS. TS.bacağını çekmek bacak çekiştirmek bacaksız : Topallamak.456 : Ölüm durumunda.228 : Bukalemun : Bahtabakan benim talihimi kara gösteriyor. işi bozulmak. ihtiyar ve sakatların bakıldıkları. büyücülük. s.XII. s.II.I. ilgisini kesmek.584 bardelhana : Genelev. C. efsun. komada olmak. s. adi.II. s. C. DS.530 bayrambeyi olmak (beğ olmak. DS. DS. s. C.4438 : Yaşından büyük davranışları olan çocuklar için söylenir. beyazlaşmışsa iyi olduğuna inanılır DS.242 : Orospu. C. C. kaldıkları yer. s. hasis. C. C. aksayarak yürümek. DS. s. s.II.II.II. s. DS. s. hafif meşrep kadın. C. C. C.519 Hediği çok yeyip bayram beyi olmuş. bey olmak) : Midesi bozulmak. C.393 : Asılsız bir haberi yaymak. DS.II.505 : Balgam çıkarmak. s. C.I. C. malını yemeyen. DS. gözbağı. bir kimseye ait bir şeyi örtüp. TS. evde kalmak: Alinin kızının bağrı geçti. DS.

605 .554 : Pezevenk. sıradan. s.289 : Kambur. s. hiç bir özelliği olmayan. s. hayvânî. DS.284 : Hayvanca. C. DS. TS. müflis. s. Kız bu oglani çok begeni. işini bitirmek.530 basit basra başbaş başdan çıkgın başıdışarı başına çökmek : Bayağı. C.280 : Kısa boylu.XII.I. TS.II.I. sevimsiz erkek. s.I. DS. DS. C. DS. alçak. s.4453 : Ortadan kaldırmak. C.78 baştankara başyoldaşı batkın bayağı baykara bebek beklemek beberûhî becermek bedelsiz bedmâye behîmî bekrî bel belermek beli açılmak bellik bertaraf etmek : Koma halinde hasta: Ahmet baştan kara yatıyor. C. bardil]: Orospu.I. s. basit. C. DS. C. s.281 : Bedeli olmayan. C. s.XII. s. C. TS. TS. sarhoş. C. TS.I.272 : Aşağılık.581 : Hamile olmak. bedeli ödenmeden yapılan. DS. s. s. C.II.614 : drarını tutamaz hale gelmek. C. ahlâkı bozulmak.XII. sütü bozuk. s. C. DS. TS.567 : Borçlarını ödeyemez hale gelmiş ( kimse ). s.II.266 O küçeden de her gün padişahın ogli geçimiş. C.II.I. s. ayartmak. DS. kaba. çok hoşuna gidi. DS.bardel [bardal. TS.251 : Kanser hastalığı. içkiye düşkün. C.566 : Zevce.288 : şemek.I.II. fâhişe. s. 2) Soytarı. C. TS. defetmek.I. DS. TS.559 : Birinin ırzına geçmek. s. TS.I. TS. C. s. s.305 baştan çıkmak (çıkarmak) : Kötü yola sapmak.II. TS. s.II. s.285 : Çok içki içen. C. C. Fakat baştan çıhartmasının mümkün olamıyacagına inani. adi.282 : Soysuz.I. C. kötü yolda (kadın). DA. s.I. s.II. TS.559 yola sürüklemek.II. s. pespaye. ırzına geçmek. DS.I. C. s. eş.274 : 1) Deli.I. karı. C. s. C.I. maskara.II. C. TS. s.4446 : Evli olupta orospuluk yapan kadın. s. kötü 92 .288 : Meni.280 : Öldürmek. C. C. sperma. C.4450 . hayvan gibi. DS.554 : Yoldan çıkmış.

II. s. TS.670 : Kadınların cinsiyet organı. DS. DS. DS. gayesiz. DS. C.besmelesiz bezirgân bezzeke bıçkın bıstık bıtık bızık bire bin katmak bitirim boğazı kara boğazsak bostan boş boyanmak boylu boynuzlamak bozalak bozgun bozguna düşmek böcük böcekçi böhürmek bölme buç buğdaycık otu bujma : Çocuklar hakkında “piç” manasında kullanılan bir sövme. C.II. DS. DS. s.II. kabadayı. s. C. çapkın. TS. C.II.II.II.780 : Sümük.I. C.II.306 : Yahudilere verilen ad.370 : Zıkkımlanmak. s. DS. s. C. s. s.I. beyhûde. TS.I. s.317 : Sümüklü böcek. C. C.755 : Kusmak.II. salatalık. s. mânâsız. C.653 : Başıboş.185 böğürtlen çıkarmak : Kusmak. s. C. s. DS.742 : Bilgisiz. C. s. s. câhil.777 : Eşek kengeri.319 : Fare yavrusu. s. C.II.II. faydasız. makat. DS.377 : Kel.II. s.671 : Sidik. TS.II. s. s.767 : Evlerde yıkanmak için ayrılan yer. DS. s. DS.728 : Hıyar. bir işe yaramayan.768 : Kıç. s. külhanbeyi.II. C. tuttuğunu koparan. C. tecrübeli. TS.I. s.746 : ( kadın ) Kocasını başka bir erkekle aldatmak.751 : Kötü kadın. C.675 : Bir şeyi olduğundan fazla göstermek. C.727 : Obur. DS.I. banyo.745 : Gebe. s. s.II. DS.I.I. C. s. C. C.II.I.355 : Boğazı koyu renkli bir çeşit tarla faresi.783 bir avuç toprak olmak : Ölmek. DS. C.II. pisboğaz. TS. s.349 : Yaman. DS.II.4463 .25 93 . DS. s. TS. DS. mübâlağa etmek.II.XII. toprağa kavuşmak. s.757 : Pezevenk. C. s.II. C. TAÜ . C. C. DS. s. haylaz. DS. C. TS. s. C. C. DS. C.751 : shal olmak.749 : shal.

TS. böbürlenmek. mağrur. TS. s.397 Dokdora gitduk! “Tasiyon olmuş gozun gormez” dedi.I. C.424 can borcu (olmak) (ödemek) : Uğruna seve seve vereceği bir “can”ı olmak. C. DS. s.I. C. TS. 3) Öldürücü hastalık.854 : Öldürmek.413 büyüklük taslamak : Kendinî üstün göstermeye çalışmak. s.421 2) Azrail.423 : Ölmek.I. öpücük. TS.833 TS. öpüş. TS. KBAYA. s. s. C.5 : Boğmaca. C. C. TS. TS.I. C. DS. C. C. tamahkâr.397 : Enemek. cinayet işlemek.402 : Öpme.403 : Dışkı. TS. s.417 : Açgözlü.786 : Piç. s. C.II. TS.419 olmak. telef etmek. Şinci bu da bulud gelen goriya. ZBK A. C.I.278 cana kıymak : Adam öldürmek. ihsan. bulunan çocuk.111 bulutlu burmak burnu havada bûse büyük abdest büyük öksürük : yi görmeyen. DS. bulanık ( göz ). s.I. s. TS. gaita. dumanlı görmek.I. K A. can (ı) boğazına gelmek : Ölecek hale gelmek.421 can çekişmek can korkusu can vermek : Ölmek üzere bulunmak.421 ölmek. bu şekile can verdi.I. C. yaşla dolmak.III. s. s. mütekebbir. s.787 : ( Göz için ) yi görmemek. s.I. s. s.421 : Ölüm korkusu. s. C. s.I.401 : Kendini beğenmiş. s. s.II. C. s. s. C. dumanlı gören.423 şu zuvahlarda ingıliya ingıliya can verdi. ölüm halinde olmak. C. s. helak etmek. C.I.I. s.I.421 can alıcı can almak : 1) Öldürücü. s. C.I. C. TS. TS.II. TS. iğdiş etmek.I.86 Allah taala bunun duasını gabıl eledi. TS. C. hiç bir şey beğenmeyen. TS. TS.bulaşma bulduk bulutlanmak : Tezek. C. DS.I. ölmek üzere 94 .I. câize cam göz : Bahşiş. kahredici.

C. C.I. s. TS. kurum. TS.I. cahilce ve iş bozucu söz söylemek.1045 : Deli. eda.” K A. 2) Zevce muameleleri yapılmak üzere alınan esir kız. TS.I. TS. C.1049 : Anası babası belli olmayan.110 : Canını. eli boş. çalar beni.canı çıkmak cansız cansız at carbazan (carbıcı) câriye : Ölmek. pot kırmak. s. C.I.425 orda canı çıhi. s.860 : 1) Eskiden parayla satılıp alınan hizmetçi kız. 3) Deli olmak.III. s.1032 : Üremek. s. yüreksiz. hırsız.472 : Kefen. C.445 : Hapishâne.I. TS.433 cebi delik cebîn cebine indirmek ceza evi cinleri tutmak cürüm çadır çakışma çakıştırıcı çalak çalık çalım çalınmak : Züğürt. s.).I.462 : Suç. yayılmak (hastalık.432 : Tabut. s. C. s. s. C.I.III. TS. Dedim ki “sıhmiyim ki beni vurur.I. s.452 : Çıldırmak. s. s.III. DS. diyeler ki cinin de gövdesi sağug olurmiş. yara hk. ölü.1055 çam devirmek : Bilmeden karşısındakini gücendirecek söz söylemek. C. s.484 95 . s. DS. C. C.1045 : Dedikoducu.445 : Korkak. caka. halayık. kadın. parasız. DS. C.480 : 1) Cin çarpmak.1054 : Gösterişli tavır. C. delirmek. s.III. C. C. s. s.I.432 : Eli uzun. TS.III. TS. TS. Elimi bele arhasına goydum.I. s.III. s. odalık. Geldi yanıma ki çıhdi. gafasını kesi ali. Arhasına goyanda bir bele baş yohari yüzüme bahdi. ödlek.I. canı olmayan. TS. hayatını kaybetmiş. günah. C. TS. ruhunu teslim etmek. s. C. fitneci. DS. DS.435 : ( para için ) Hakkı olmadığı halde kendine mal etmek. TS. KBAYA.I. C. kabahat. C. DS.236 2) Ölmek üzere olan hastanın dili peltekleşmek. s.III. DS. C.

s.I.I. serseri. C.334 : Sidik. yüzsüz olmak. TS.III. TS.1148 : Hayvanları çiftleştirmek EAK. : rinli kabarcıklar dökerek yüzde izler bırakan ateşli. Allah seni gurtarsın.III. s. s. çopur ( kimse ). Çiçehden gızılcadan çiçek bozuğu TS. s. C.I. C. yaramaz. C.III. s.I. s. C. söz söylemekten yorulmayan. s. ağır ve bulaşıcı bir hastalık. s.1286 : Baykuş.488 : Yüznumara. s.III. 2) Haylaz. ahlâksız (Kimse). geveze. C.I.I. yersiz ve kaba davranışlarda bulunmak. utanç duyulacak şeyleri hiç çehre züğürdü çelebi çenesi kuvvetli çeşme çevirmek çiçek : Çirkin yüzlü. DS. DS. s.I. s. s. s. derbeder. Sesin çıhmaz bacadan. tembel.276 : Çiçek hastalığından dolayı yüzü bozulmuş. s.çapkın çarak çatık : 1) Gelip geçici aşklar peşinden koşan kimse. DS. DS. DS. TS.1282 : Çok oturan.III.1118 : Çok konuşan. s. TS. haşarı.540 : Utanmaz. yokluk.III. C.1288 : Baykuş.535 Dedim ucadan. C.501 : Homoseksüel erkek. TS. C. C. C. TS.I.1080 : Asık suratlı. C. s. C.I. s. TS. s. TS. DS. ukalâ. C.III. DS.1276 : Ölüm. C. yüzü gülmez. C. DS. C. s. C. DS.130 ar damarı çatlamak : Utanma hissi kalmamak. 96 . DS.496 sıkılmadan yapar olmak.1281 : Cinsi münasebette bulunmak.III. yakışıksız olmak.539 çiğleşmek çilesiz çok bilmiş çödürük çökel çökeşmek çömez çön kuşu cönk kuşu : Olgun bir kimseye yakışmayan.I.III.1217 : Her hususta haklı çıkmasını bilen kimse. TS. s. C.513 : Yüznumara. C. kurnaz.III.1288 K A. s.535 çiğ kaçmak (düşmek) : Yersiz.

benim dama tabi bakmamışınızdır. C.1401 : 1) Raşitizm hastalığı.I. C. yapmam. s. yani. C. s.225 damarı bozuk damarı kırık daşlı köy daylı dedem akıllı def-i hâcet defnetmek defteri dürülmek değgin değiştirme : Soysuz. “çay otu” var. mezarlık. namussuz kadın. TS. s. TS. gömmek. DS.çöplenmek çör çöş dağgülü : Kendine menfaat sağlamak. s. C.1350 : Mezar. ceza evi. DS. U A.1295 : Gelincik.296 dağdagezen (dağdaki) : 1) Kurt. DS.1324 dalalet dam : Doğru yoldan sapma. s. C. TS. C.1291 : Hırsız.I.IV. 2) Gürbüz ve sağlam bir çocuğun birden bire zayıflayarak tanınmayacak hale gelmesi. s.) DS. 2) Domuz. ole horman duyuyom ben de. C. C. TS. C. “dav ılfırı” deriz biz.III. yolunu şaşırma. orospu. DS. “uflar” sarı olmuyo mu? “lele” ye gırmızı derler. toprağa vermek. s.III. s. C.I. büyük abdestini yapma.600 : (ölüyü) Mezara koymak. C.601 : shal.XII. s.III.IV. s. C.1398 : Abdest bozma.I.III. C. s. 2) Hapishâne. DS. s.1389 : Sersem. s.IV. s. “dağ gülü” vardır. yani “ada çayı” dedimiz çay. DS. yuvarlak yuvarlak gırmızı olur.1377 : Şeytan. zindan. arlanmaz.601 : Ölmek. DS.558 : Şeytan.1325 dağlarda şey var.1402 97 .582 . bi daa danam mar. DS. sarı.577 : 1) Dansta kavalyenin eşi. çıkma. C. C. azma. DS. TS. s. cibilliyetsiz. avanak.4482 çünkü.IV. TS.IV. C. C. C. s.1350 : Utanmaz.I. erkeğe eşlik eden kadın. DS. s. s. “dav ılfırı”. “dağ lelesi” “kekik” vadır. s.IV.I. s. öldürmek. 3) Ahır. DS. (Şeytanın değiştirdiğine inanılır. bunak. U A.I.

deişTirme oluverise.609 : 1) Kadınlarda aybaşı. çocuK. bunu da gördük. TS. DS. ama nasıl ağırlıınnan geldi “çocu ve! çocu ve!” dedi. TS.1473 : Akıl ve ruh hastalıklarından birine yakalanmak. C.1491 : Laf taşıyarak ara açmaya çalışan kimse. C. C. mafolur. s. s.IV.615 : çki içmek.1494 : Ölmek: Her şeyi dünyada bıraktı. ben de bobası zan (nedip). DS.IV. DS. annesi. s. s.annesi gan ter içinde kalır. s. s. ama nasıl gelmişle böle. C. DS. s. hayız. ölüyo. âdet.IV. bildiğinden şaşmayan. C.I. kırk gün sona öldü çocuk. s. s.I. hiç yüzü bell olmacak bi çocuk buluyon yanında. s.1492 : Yüze karşı iyi konuşan fakat arkadan kötü olan kimse. DS.I. C. kendinî beğenmiş. çocunu ver.1501 98 . C. KYA. çocuk. C. s. DS. regl. dindirdi gitti. veyahuT da değiştirmi gibi olur.IV. bobası gılıında gelmiş. C. C. vercam derke çocu. işe. işret etmek. eğerkini bunu işe dip de. gece yarsı gelmişle böle.IV.1434 : Baykuş.619 : Yarasa. C. TS. dutup o gelene çocu vereversen o zaman deişTiriliyo. DS.I. 2) Göz yaşı. s. TS. s. C.IV.614 : Halk dalkavukluğu.1443 : Aptes bozmak.1488 : Sarmaşık çiçeği. DS. DS. s.IV. TS.I. s. çocunu var dedii zaman.I. s.IV.141 dekolte dem dem çekmek demagoji demlenmek derikanat devletli dışarı çıhmah dışarılık olmak dışarlık dik başlı dikkulak dilberdudağı dilci dili güllü dindirmek : Açık saçık. TS. yaşameyo.650 : Kurt. yani çocuk deişTirme oldu.IV.IV. DS.1473 : natçı. s. C.1473 : Sara hastalığı. ikiyüzlü.615 : çki içmek. çocu enna benna böle yani çeşiTli. C. C. C.

1536 : Manda. C. s. s.1584 : Cüzzam hastalığı. govuladı. çevik. yeniyo govuladı..1559 : (Erkek veya kadın) Evlilik dışı ilişki kurmak.253 dombey göle yaTdı mı. DS.70 döl döndermek döner dönük döşürücü dudak sarkıtmak dumanlı : Piç. şeker. s.1520 : Şeker hastalığı. s.IV. zayıf. TS. birisi yemek getirdi. C. C. şuraya iniveridik. DS.I.672 : Açıkgöz.IV.681 : Şeytan. DS.IV. s. : shal. s. C. DS.148 don değişmek dost tutmak dost : Ölmek.1586 : Dilenci. C.705 Bu üç sefer herifler kapıyi çali.IV. C.I. allah gali.1517 : Sırıtmak. iktidarsız. DS.1532 : Rahim. özellikle esrar sarhoşu. C. yanına elle yaTdı mı. DA.1591 : Somurtmak. ben esgere gidince. C. buynuzları baTdı mı. TAÜ .I. öküz vuruşdurmak.IV. C. birisi tatli. TS. dombey vuruşdurmak.IV.706 : Evlilik dışı ilişki kuran erkek veya kadın. C.1530. TS. C. dölyatağı. s. KYA. Birisi kadeyif. s. U A.I. s.726 : çki sarhoşu. C. De i heralda bunarın dostudur. DS. TS. C.IV. C. uyuşturucu. TS. DS. kabiliyetsiz. kurnaz.I.IV.I. C. s.dirayetsiz diribaş diş ağartmak diyabet diyare dizban (dizman) doğânah dombey : Bilgi ve tecrübesi olamayan. herkes bire dombey besledi.1551 esgiden hemen bole düün oldu mu. s. garşılıklı vuruşduruladı. beceriksiz.1575 : Kusmak EAK : Gusülhâne. s. s. TS. s. s. s.IV.108 99 . s. C.I. denek oynamak. s. yeniyo. s. DS. DS. s. DS.680.

s.XII. DS.1638 : Değer ve haysiyetini kaybetmiş. C. DS. s.I. s. TS.1627 : Ölmek. C. C. s. s.IV. s.I. C. s. C. kısa boylu. s.I. DS. s. s. DS. C. itibardan düşmüş. DS.1607 : Fakir.IV. DS.I. TS.V.785 : Hizmetçilik yapmak. TS. C.IV. geveze.749 dünyaya vedâ etmek : Ölmek. dolap.26 : Sara. K A. urufu şad olsun.1667 : Sihir. DS. s. DS.776 : Cüce.I. C. TS.V.V. yanaşma. s. C.748 : Ölmek. s. TS. s. C. TS.769 : Uydurma. şindi bütün düvellere garşı cihangiridi.1611 : Saralı. s. C. C. sahte.IV.322 dünyaya gözlerini kapamak(yummak) : Ölmek. s. s.4488 : Uşak. C.I.781 2) Çoban köpeği. C. DS. s.1608 : Çok sarhoş. C. DS.1660 : Fitne.duraksız durucak durumsuz dut dutalga dutargalı dutma düldül dünyadan göçmek dünyadan gitmek : Sebatsız.V. s. s. s. DS. s.1643 : Hile.753 : Rakı.I. DS.I.1604 : Sidik: Durucağını dutamaz oldu.1650 : Ölmek.779 : 1) Kabadayı. Atatürh irehmetdih dünyadan getmeseydi.770 : Çok konuşan.749 düş azmak düşkün düz düzen düzmece ebe ecel şerbeti içmek ecene ecevit edep yeri efe efsûn eğleşmek : htilam olmak.I. C. TS. TAÜ . TS. s. C. dönek. hizmetçi. C. büyü. DS.1612 : Eşek.V.1680 100 . TS.IV.1660 : Edep ve terbiye bakımından örtülmesi gereken yerler. sarası olan. C. s. TS.I.IV.IV. C. aşırı ölçüde içkili. C. C.IV. s. C. DS. C. gerçek olmayan. s.

Eger ben ergisem. 3) Serseri. s. C. DS. TS.1701 : Ölmek.1702 : 1) Sümüklü böcek. atlatmak. C.1691 : Kibirli. düşman. güvenilmez. doğruluktan uzak. yüze gülücü. s.I. 2) Pezevenk. şımarık. kapatma. s.1689 : Kendini beğenmiş kimseler. hiddet veya kötü düşünce ile bakmak. s. 2) Şeytan. TS. C. s. mide bulantısı. s.V.228 eğri bakmak (eğri gözle bakmak) : Kin. TS.V.591 : Gaspetmek.791 eğşümük ekâbir ekdi ekebir [ekemen] ekmek ekşi ekti el çekmek el açmak el bebek gül bebek el darlığı el koymak elöpen elağız elbiz : Kusmuk. gülmeyen. piç. C.I. K A.805 : Kertenkele.V. C. DS. savuşmak. s. C. 2) Yanaşma. TS. TS. s. C.V.eğri : Söz ve hareketlerinde doğru ve kararlı olmayan. s. C.yahut vurğuna gelmişsem ganım gatlim ükümete helal olsun.I.I.797 : Hoşa gitmeyen. s. C. TS. DS. C.803 : Cimrilik. TS. s. yalan söyleyen. asık. bir bi şey soyğuna gelmişsem.1704 101 . C.791 Dedi ki “pekey” dedi “san doğru söyleduğen eger bi yerden isbat oldusa ki sen ya bi egri adamsın.1692 : Birini bırakıp kaçmak.I. ya bi şeye seni vuracağum. DS. s. somurtkan. TS.V.” Dedim “her ne edürsen et. C. s. C. C. gururlu. s. s. yolsuz birleşmelere aracılık eden (kimse).I. DS. TS.1726 : 1) Dedikoducu. s.795 : 1) Yetim çocuk. 4) ikiyüzlü. s. C.I. ya bir hırsızluğa geldin.I. DS. TS. başıboş.V. öksüz.803 : Nazlı. C.801 : 1) Metres. C. s.804 : Dilenmek.V.I.I. 2) Başkasının sözüne inanan (kimse). DS.

Eli uzunnuh eleme. DS. s. tasa. s. edepsiz. hodbinlik. evlatlık. s.1752 : 1) Nezle. iffetsiz (kadın). Sen iki daş isdemişdin. keder. C. Men sana üş deve ükü verirem.I. DS. C. DS.V.V. s. DS. C. hilekâr. piç. DS. durumu ölüme yakın olan (kimse).V. gurur. kendinî beğenme.1753 : 1) Diş nezlesi. şerit. kaygı. s. C.elem eli bayraklı eli beratlı : Istırap.811 Dördünciye el uzadanda dedi dur. dert. C.1718 : Zorba. 3) Sancı.819 : Şirret.1713 : Kötü şöhretli.1764 102 . s. C. C.V. hile.V. s. tembel. TS. s. s. C. s. C. üzüntü.1715 eli büyük eli çakır eli sıkı eli sinan eli sopalı eli uzun : Ayı.810 : 1) Halkın kötü gördüğü ve suç saydığı işlerde çok becerikli (insan). TS.I. 2) Ahlâk bakımından düşük kadın.XII. 2) Hizmetçi. U A.V. cimri.4495 : Yeşil soğan. TS. bencillik.I. s.358 eli yüzü yünmüş elkalem ellenmiş dillenmiş emeksiz emirsultan enâniyet engebe engi engin : Arsız. DS.V. s.1732 3) Evlilik dışı çocuk. C.1715 : Hırsız. TS.821 : Yalancı. C. K A. 2) Bademcik iltihabı. C. C. TS.198 : Beceriksiz. s. s.841 : Tenya. C. TS. ağrı.1755 entrika eptespozan : Dalavere.V.I. 3) Ağır hasta. DS. s.V. kavgacı. DS. 4) Felç. C. s. C.I. s. s. C. DS. ‘yırtık’ kişi.V. C.I. C. s. acı. pinti.1716 : Çok tutumlu. C. DS. DS.V.I. DS.1736 : Benlik. s. TS.I.822 : 1) Üvey evlat.833 : Felaket.811 : Hırsız. 2) Genellikle çene altının ve yüzün şişmesiyle beliren hastalık. s. TS. egoistlik. s.

Ahşam geldi eve. s.V. s. 2) Delilik. DS.er : Koca. s. s.1780 : 1) Delişmen. surat asarak küfretmek.1791 : Kötü kadın. s. dörd dene gızım mar.842 Beçara nahırçının arvadı bahdı ki heç buna tenezül eleyen yohdu. DS. DS. C.1773 : ki kişi arasında söz geritip götürmek. DS. s.V.V. DS. s. C. C.1796 103 .216 ergi erişkin erişmek eriştirmek erkit erlenmek erleşikli erotik esemeli eser eserli esiren eskihasır eski : Fahişe. zevc.V. C.V.V. TS.1768 : htiyar.V. s. C. DS. peri çarpmış (kimse). iyisi başga da anam mar bacım mar.1786 : Sarhoş.” K A. Erine dedi “men sende galmıyacam. şart eyliyirem.V. DS.1787 : Surat asmak. DS.1784 eskilik esma çalgını esneksiz esrük esürük eşgimek eteğine eğri : Kadının ahlâken düşük olması. C. s. s.1775 : Cin çarpmış. DS. C.I. aptal. 4) Gösterişli. s.V.1785 : Ağzı bozuk. s. DS.314 var. C. C. cin çarpmak. 3) Saralı olan (kimse). 2) Saralı. C.849 : Deli. s.1772 : Şeytan. DS.V.1780 : Kuduz köpek. C.1773 : Vücut organlarından birinin sakatlık ya da noksanlığı. C. s.XII. C. DS. s. C.V.1785 : Sersem. s. s. 2) Sarhoş. TS.V. saygısız.V. C. C. bi de olum mar. s. 2) Kenelerin yaptığı bir çeşit koyun. edep dışı.4498 : 1) Cin. s. s.V. erim mar. C. s. C. C. DS. s.I. C. keçi ve davar hastalığı. propilozmos. DS. DS. s. C.V.1774 : Cin çarpmak.1775 : Açık saçık. DS.1782 : Kulunç hastalığı. DS.V. 3) Tavuk biti. cinsiyetle.V. NYA. DS.1784 : 1) Kene.V.1779 : 1) Sara. s. müstehcen. DS. C. şehvetle ilgili. DS.V.

DS. C.1853 : Görüş ve düşüncelerini sık sık değiştiren. C.II. TS.886 : Aldatılmak. aldanmak. s. s. kötü vasıflı olduğu fütursuz gaban gaf : Umursamaz. bili. s.II. çekinmez. TS. s. DS. DS.946 104 . kararsız. C.1839 : Sarı akrep.VI. C. gidi çocuh. kanuna uymayan. TS.V.V. s. s.940 Bahi her şeyi görmiş.1870 : Kadınla erkek arasıdaki hissi yakınlık.II. C.V. C. pot. s. inatçı olan çocuk. C.1846 : Aksi.II.895 : Kınkanatlılardan kara benekli. C. Da foyasi medana çıhacah.V.1816 : Helâ.925 : Çok şiddetli ishal olmak. C. s. tuvalet. TS. DS. TS. C. DA. TS. kurtçukları yediği için faydalı sayılan bir böcek. DS.944 : Yaban domuzu.II.I.934 anlaşılmak.II.890 : Boş ve mânâsız söz.1813 : Büyük yılan. TS. C. C. saplantı. C. s. gelip geçici. s.887 : Ölümlü. sebatsız. DS. sonu gelen ve yok olan. DS. C. s. s. C.71 foyası meydana çıkmak : Gizlenen kötülük ortaya çıkmak.876 : Namussuz. DS. TS. aldırmaz. DS. kırmızı renkte. DS. s. s. s. TS. s.1802 : Meşru olmayan. C. TS. TS. gayri meşru. s.868 : Şişmanca. C. yersiz ve zamansız söylenen söz veya yapılan davranış.II. s.I. maskesi düşmek. o birahi buni. TS.1798 : Bir kimsenin karısı. şerefsiz (kimse).V.1813 : Satışta aşırı.II. C. s. bezip usanmaz. C.II.V. C. s.V. eşi. TS. C.V.V. etine dolgun. s.917 : Piç.eteklemek etine yarı ev şenliği evdesthâne evlilik dışı evraksız evran [evren] fâhiş fiyat faka basmak fâni fasarya fatmacık ferik fındık biber fırdöndü fırlama fikrisâbit firiklemeğ flört : Dalkavukluk etmek.II.1884 : Patavatsızlık. C.II. C. s.918 : nsanın kendisini tesirinden kurtaramadığı değişmez düşünce. normalin üstündeki fiyat. s. s.

ganere ganmaz gapgapıcu gapıkızı gara canavar garsoniyer gaydırmak gaytar gaytarmak gecekuşu geçinmek

: Yüznumara. DS, C.VI, s.1911 : Anlayışsız. DS, C.VI, s.1914 : Yağmacı. DS, C.VI, s.1916 : Hizmetçi. DS, C.VI, s.1916 : Domuz. DS, C.VI, s.1918 : Bazı erkeklerin evlilik dışı münasebetler için tuttukları özel ev. TS, C.II, s.956 : Yalan söylemek. DS, C.VI, s.1944 : Hırsız. DS, C.VI, s.1951 : stifra etmek. DS, C.VI, s.1952 : Yarasa. DS, C.VI, s.1958 : Ölmek. DS, C.VI, s.1962 biz esKidan altı gardaşTıh. birısı geçındı. Kemalı tanırsız. kemalın babası geçındı. beş gız sağ. KBAYA, s.136

geçinti geçkin geçük gedâ geder gedik gelinaba gelinana gelincik

: Dilenci. DS, C.VI, s.1963 : Cin, peri. DS, C.VI, s.1963 : htiyar. DS, C.VI, s.1963 : 1) Dilenci. 2) Fakir, yoksul. TS, C.II, s.974 : Merkep. DS, C.VI, s.1966 : Ağzı yamuk (kimse). DS, C.VI, s.1967 : Yenge. DS, C.VI, s.1978. : Üvey anne. DS, C.VI, s.1979 : 1) Verem. 2) Kalp hastalığı. 3) Yılancık hastalığı. 4) Arpacık denilen bir çeşit göz hastalığı. 5) Böbrek hastalığı. 6) Lenfa düğümü iltihabı, boyun sıracası. 7) Yüzde olan bir çeşit çıban. 8) Süt çocuklarında görülen öldürücü bir çeşit hastalık. DS, C.VI, s.1979 9) Bir çeşit mantar. DS, C.VI, s.1980

gelincikleme gelişmek

: Heyecandan ileri gelen bir çeşit sinir hastalığı. DS, C.VI, s.1980 : Şişmanlamak. DS, C.VI, s.1983

105

geliştirmek geme

: 1) Dayak atmak. 2) Azarlamak, paylamak, laf çakıştırmak. DS, C.VI, s.1984 : 1) Fare. 2) Bir çeşit köstebek. 3) Büyük dişli (kimse). 4) Boyu büyümeyen katır. 5) Koyunların üzerinde bulunan bit. DS,C.VI, s.1986

genel ev geniş mezhepli gergek bulmak geş olmak gevik gevilmek gez (gezinti) gezelemek gezenti gezer gezginci gezinmek gıcıklanmak gılınkuş gırık

: Resmî olarak izin verilmiş fuhuş yeri, umumhâne, kerhâne. TS, C.II, s.989 : Toplum tarafından ayıp sayılan, iyi karşılanmayan şeylere göz yuman, ahlâkî değerlere karşı kayıtsız. TS, C.II, s.990 : Ölmek. DS, C.VI, s.2000 : Ölmek. DS, C.VI, s.2007 : Rüşvet. DS, C.VI, s.2011 : Eğilmek, çarpılmak. DS, C.VI, s.2012 : Ayakyolu, yüznumara. DS, C.VI, s.2019 : şemek. DS, C.VI, s.2021 : 1) Sebzelerde en çok baklada bulunan bir çeşit böcek. 2) şsiz, serseri. DS, C.VI, s.2022 : 1) Cin, peri, ölü ruhu v.b. hayâlî şeyler. 2) Geceleri kötü niyetle dolaşan kimse. DS, C.VI, s.2022 : şsiz. DS, C.XII, s.4508 : Yüznumaraya gitmek. DS, C.VI, s.2023 : Cinsi istek uyanmak. TS, C.II, s.1003 : Baykuş. DS, C.VI, s.2042 : Babası belli olmayan çocuk, piç. DS, C.VI, s.2057 sevgili. DS, C.VI, s.2057 bi de aşam olmuş bunun azına ıcıh çorba ahıtmış, koşeye depmiş. gırın biri gelmiş. avrad ınan almış satmış. NYA, s.135

gırık ( gırıg, gırıh ) : Kadının yasaya ve töreye aykırı olarak ilgi kurduğu erkek,

gısdırgaç gızdırma gızıl

: Yengeç. DS, C.VI, s.2062 : Sıtma hastalığı. DS, C.VI, s.2070 : Tembel. DS, C.VI, s.2070

106

gicimik giciyik gidergelmez gişi

: Uyuz hastalığı. DS, C.VI, s.2071 : Ekzama hastalığı. DS, C.VI, s.2073 : Ölüm. DS, C.VI, s.2074 : Koca, eş. DS, C.VI, s.2085 sen bunun mayişını ver. bu gişisını işi gerıda galdığını onu da parasını ver. KBAYA, s.84

gitmek

: Ölmek. TS, C.II, s.1010 dedim ya bizim koden bi ben ölüyüm, seyreyle benim çoluu çocuu gali. e! gecinden versin ya, gec olsa da gidecik gec olmasa da. hemen gidecik biz. vakıtlıykan. U A, s.343

giydirmek gocaoğlan goncolos gongoyu dikmek gonguluk goşu

: Ağır sözler söylemek, hakaret etmek. TS, C.II, s.1013 : Ayı. DS, C.VI, s.2089 : Hortlak. DS, C.VI, s.2100 : Ölmek. DS, C.VI, s.2101 : Baykuş. DS, C.VI, s.2101 : Hayvan. NYA, s.208 hokümet bize heç bi yol vermi. goşu yoh. çoğunun goşusu ( hayvanı ) yoh, yıhıldıdı hayvan a! NYA, s.208

göcemek göçmek

: Ölmek. DS, C.VI, s.2119 : Ölmek. TS, C.II, s.1018 Elesger deye çarnaçar, Herkez ekdiğini biçer, Gelen gonar, gonan göçer, Agıbetin yalan dünya. K A, s.270

göçmek

: Çökmek, yıkılmak, batmak. TS, C.II, s.1018 Bu koyin evleri çok goçdü bu sofular mahallesinin. Z.B.K A, s.176 hade, deprem oldu, evle damla göşTü. deprem oldu, evle damla göşTü. KYA, s.229

göğertme

: Kolera hastalığı. DS, C.VI, s.2113

107

2148 : Gücenmek. TS. C.2167 2) Vücutlu. DS. yere gapanıyo. DS. üsTüne gurt.2176 : Verem.VI.1049 108 . TS.VI. s. DS.1046 : Ölmek. hırsız.1027 : Gizlice cinsel ilişkide bulunmak.II. s. darılmak. C.II. s. s. K A.1049 gözü toprağa bakmak: Ölmek üzere olmak. C. s. atılyo. C. DS.II. 2) Azrail.II.VI.227 göğüslü gökçe gökyeşil gömeç gönül koymak görüşmek götürmek gövdeli göz açıcı göz buğu gözel hastalık gözenti gözleri kapanmak gözlerini kapamak gözsüz gözü dışarıda : ri memeli (kadın). TS.1052 : Kör olmak. cüsseli. s. TS. s. C. C.II.2180 : Ölmek. Çiynim de bel götüsün. zina etmek. iri. el götüsün Mezerimi oğul gazsın Gözüme torpah töhsün.II.VI. s. TS. s. C. TS. TS. TS. C. C. s. TS. s. C. C.2139 : Mezar. s. s.II. s.1020 : 1) Melek.VI. C. s. s.VI.1047 : Utanmaz. C.2178 : Karasevda denilen akıl hastalığı.1038 : 1) Hâmile. C. s.I. C. C. C. arlanmaz (kimse).II. DS.VI. s. s.1050 Özüm ele el götüsün. s.1019 eltisinin memesini soruyo. El yisin.göğüs : Meme.2164 : Öldürmek.VI. s. DS. DS. C.II. DS.2175 : Körlük.2184 : Evine ve eşine bağlı olmayıp başka kadınlarla ilişki kuran.1039 : Yankesici.2135 : Zehirli. KYA. C. C. s.II.VI. C.II. TS. C.1047 gözüne kara toprak dolmak (girmek) : Ölmek. alınmak.323 gözünü yummak gözü sönmek : Ölmek.VI. TS. TS. DS. s. DS. o gösünü soruyo. yok etmek. yeşil kertenkele. s.

s. eceli gelmek. C.2216 : Salatalık. fâsid. TS. s.II.2202 : Çiş yapmak. DS. helâ. C. DS.VI. ölmek. C. C. DS.2224 : Gündüzleri içki içen kimse. s. C. C.2201 : Romatizma. yaltaklık yapan kimse. C.2204 : Dedikoducu kadın. TS. DS. cimri. s.VI.VI.VI.VI.VI. DS. : Zampara. C. hıyar. DS. DS.gözündeki olmak gundahçı gurtulmak guruyel guş guşak açmak guyruğlu guyruhlu guzulamak gücük güççük güdük gül gülbeser güllük gümbürdemek gümüşgöz gündüzcü : Canı istediği şeyi elde edememekten meydana gelen bir çeşit sinir hastalığı. s. s.2211 : Faiz. s.2201 : Erkeğin cinsiyet organı. s.VI. C. C.2204 : Hayvanlar için doğurmak EAK.VI. DS. DS.VI.2240 : Kötü yola düşen kadın. DS. s.1083 : Verem hastalığı.2217 : 1) Beygir. C. C. TS. s.VI.2243 : 1) Kötü.VI. s. sonu gelmek.VI. DS. çapkın. s. fenâ. s.1091 hâcet yeri : Ayakyolu. DS. DS. C. C. DS.2184 : kiyüzlü. s. s. at.II.VI. DS. C. C. DS.1074 güveleme güvende güzâf güzelağrı güzellik habis : shal. C.2240 : Boş. s. C.II. C.II.2209 : En küçük rakı şişesi.II. DS. beyhûde. C.VI.1073 günü yetmek (gelmek): 1) Vâdesi tamam olmak.VI. 2) Yüznumara. TS. 2) (kadınlar için) Doğum vakti gelmek. C. mânâsız.1093 109 . s. s.VI.2202 : Akrep. TS. s. para canlısı. s. C. alçak. s. 3) Anormal hastalıklara veya kanserli urlara verilen isim.2220 : Ölmek. DS. müfsid.II. C. s. C.VI. s.2243 : Şark çıbanı.2195 : Doğurmak. TS. DS. s. 2) Kötülük eden.DS.VI.VI.1076 günleri sayılı (olmak ): Bir kimsenin ölümü yakın (olmak). C.2221 : Açgözlü.VI. s. C.2214 : Meni. s.

DS.II.1157 Argadaşdar. s.135 harama uçkur çözmek : Nikâhsız olarak birisiyle cinsi münâsebette bulunmak.1118 : kiyüzlü.2257 : Gusül aptesti alması gerekmek. zavallı. TS. perişan etmek. s.II. TS. DS. C.II. s. öksürük. C. C.hacıkuşu hadlamak hafif hakîkatsız hakir haklamak halasa halasız hamamcı olmak hambelek handan hap haplamak haram : Baykuş. değersiz.VII.2283 TS. karı. haraza harem : Ciğer hastalığı. C. s. C. Bi de bir nahırçı varıdı. s.II. hakkından gelmek. hoppa.II. s.2250 : Ciddî ve ağırbaşlı olmayan. DS. C.VII. DS. s. Bu nahırçının ayilesi de hamama gitmişdi. öldürmek.1137 : Küçük çocuklarda karın ve vücut şişmesiyle beliren bir çeşit çocuk hastalığı.VII.1099 : Vefâsız. s. DS.2257 : Akılsız. s. piç.2285 : Zevce. s. DS.1151 ondan sora iki tana harama uçkurunu çozmamış adam bulurlar bi göla veyahut bi süyün içına götururlar işta o taşları bırahırlar.VII. C. C. s.VII. esgi devirde bir padşah varıdı.VII. ihtilam olmak. s. TS.VII.2280 : Piç. yanı arvadı faytona mindi. Bir gün bunun baş heremisi. DS. s. DS. TS.1117 : Yenmek.2297 : Şişman (kimse). DS.314 hasanbalığı hasıl hastânelik olmak : Kertenkele. s.1171 110 . hamama getdi. s.VI.1148 : Rüşvet vermek. C. C. C. s. DS. hiçe sayılan. s. s. DS.II. eş. TS. s. s. C.VII.2265 : Babası belli olmayan. s.2299 : Çok dayak yemek. C. KBAYA. TS. TS. C.2272 : Bir içimlik afyon. C. C. galebe çalmak.1116 : Hor görülen. C.VII.VII. TS. K A.2248 : Ölmek. s. C.II.II. C. C.I.

KBAYA. TS.VII. C. ölmek.II.VII.2313 : Erkeklik bezi. DS. s. s. C. C. DS. C. s. s. C.2309 : Arzu ve hevesine uyan. 2) Açgözlü (kimse). külhanbeyi.VII.289 hazan hezimet hece taşı hemoroyit hengâme hıcılayık hıdırlık hınam hınbıl : 1) Fakir.2317 : Arayıp sormayan.2306 : Yalan söylemek.VII. s. keyfince hareket eden.haşhaş hatma hava vurmak havâî havuç haya : Aile mezarlığı.2302 : Başta meydana gelen şiş. o günkü hükumetin luzom etdii zaman vurucu gırıcısı. DS. C. s. kavga. C. oraya o camiyi yapdırmış o günkü hükumetin önderleri.1206 nihayet. uçarı.II. hafif mizaçlı. TS. s. TS. DS.2356 : Mezarlık. s. kaynaşma. DS. s.II.1224 : 1) Gürültü.2357 : Kemik veremi. C. TS. TS. haylaz.II. s.II.VII.1187 : Hayvanlarda bulunan kurt.VII. 2) Savaş. DS. s. C. C. C.1241 : Mezar taşı. âsî. ondan sona hayatını gayb etTı. s. patırtı.2322 : Bozgun. DS. TS. s. s. gözumuzu açTıh açalı bi gaç sene onun yanında yaşadıh. C. TS. C. vefâsız. serkeş.2363 111 . DS. şâkî.1192 hayata gözlerini yummak (kapamak) : Ölmek.II. s.1198 : Baykuş. C. DS. s.2321 2) Haydut.2362 : Eşek. C. husye. serseri. hoppa. U A. DS. TS.VII.1197 hayatını kaybetmek : Ölmek. s. C.VII. harp.II. C.VII. ur. s. büyük mağlûbiyet. kargaşa. TS.1203 : 1) Yardakçı (kimse). C.VII. C. s.VII. şamata. DS.2325 : Basur. C. s. C. s.II. haytalar ki. büyük yenilgi. ondan sora o hastalandı. s. s.1226 : Boğmaca.II. DS. haytalar diyorlar.103 hayatıyla ödemek hayırlı kuş hayırsız hayta : Hayatına mal olmak.VII.

DS. C. s.VII.hınzır hıra hızan hicran himen hizmetli halak ağızlı horasa horasan horozabla horozik hoşamadı hoşamatçı hoşu hotik hoylu hoyrat hozan hozancı hörül olmak husûmet huzûr evi hüküm giymek hükümlü hümmatun hüpbükkuş : 1) Domuz.VII. DS. TS. TS. C.1294 : Mahkemece cezalandırılmak. DS.VII.VII. 5) Yoksul. TS. DS.1243 : Frengi çıbanı. s. C.1262 : Kapıcılık.2422 : 1) Yakışıksız.VII. odacılık vb.2416 : Kötü kadın. s.II. C. hasis.2409 : Yeşil kertenkele.1270 : Boşboğaz. TS. s. DS. DS. 2) Miskin. s.1291 : Yaşlı. TS.VII.2412 : Boğmaca hastalığı. C. C.2450 : Baykuş. s. C. kızlık zarı.2383 : Bekâret zarı. s.I.1298 : Hüküm giymiş olan. s. DS.VII. dengesiz ( kimse).2256 : Büyü. C. müstahdem.2412 : Sözüne güvenilmeyen. s. kimsesiz kişilerin sığındıkları ve bakıldıkları yer.2450 112 . C. hortlak.2436 : Hasımlık. DS. s.VII. tembel.2423 : Çok konuşan.2425 : Yalan söyleyen. gaddar. s. DS.II. cezâ verilmiş olan. s. DS. DS.VII.II. 3) Görgüsüz. s.VII. s.VII.VII.2416 : Dalkavuk. hademe. DS. C. C.VII. C. 4) Cimri.1300 : Baykuş. düşmanlık. C. mahkûm. s.VII. 2) Pis ve katı yürekli. s. geveze. C. s. s. C. ikiyüzlü DS. C.VII. hain.2425 : Çok sarhoş olmak. s. C. s. s. C. C. normal olmayan (akıl için). C. işler yapan kimse.VII.2381 : ltihap.2419 : Yarı deli. DS. DS. C.2368 : 1) Açgözlü. 2) Tembel. 3) Cimri. C.2417 : Cadı. DS. DS. s. sonradan görmüş (kimse).II. C.VII. çirkin. adâvet.VII.2409 : Eksik. s.II. s.VII.II. s. C. s. DS. TS. C. TS. DS. C.

verem olmak. C. C. DS.138 içeri atmak içeri düşmek içerili içinden okumak idâre etmek idaresiz : Hapsetmek.II. TS. şeytan. hımbıl. TS. s. DS.1333 : Bir işi örtbas etmek. C.1340 : dâre etmesini bilmeyen.VII. yok etmek. s.II. s.VII. s. DS.1334 : Hapse girmek.VII. C. C.II. C. 2503 : Hapishâne.1341 : Eziyet çekerek hastalanmak. : Kemik veremi. C. DS. C. TS.2504 : Sessiz bir şekilde küfretmek. TS.2473 : Çirkin.1334 bu safar millat.VII. DS. s. DS.1324 : Bir kimseyi ortadan kaldırmak. C. s. C.241 : Kinci.II. C.1316 : Alık. TS. gevşek (kimse). DS. C. C.ılat ılğın ılkış ırşat (irşat) ıskırtmak ıskıtça ıslatmak ibiş iblis icâbına bakmak iç pınar içağrısı içeri : Kekeme.II. s. C.VII.VII. s. s. TAÜ . C.2470 : Şaşı.2521 : Hayâlet. şapşal. C. s.II. DS. DS. TS.1326 : Hamam. s. peri. TS. s.VII. lânet etmek.VII.II. DS. TS. o şeda toplanmışlar böyügları ki “yav sen niya sen bu adamı iftıra içın gaç aydır içarda tutmuşsun. C. s.1324 : Şeytan. s. s. s. DS. göz yummak.2488 : Çalmak.2507 : Dizanteri ya da kolera hastalığı. C.2518 : Beddua etmek. zindana atmışsın. hastalıklı.2517 : Cin.VII. TS. cin. ceza evine konulmak.2522 ğlemek iki canlı ilancıh ilbiz ilenmek ileze ili 113 .VII. s.2492 : Dövmek. C. DS. C. s. s.2492 : Verem. s.II.II. DS.VII.2511 : Hamile EAK. acava dorği mı acava yalan mi?” KBAYA.VII. dayak atmak. s.II.VII. TS. C. s. suratsız. s. s. s. s.VII. DS. C.1370 : Veremli. C. C. beceriksiz.2464 : Korkak.

s.ilinti ilişik ilişmek iliyer iliyertemi ilmece imamevi imiklemek inah inâyet ince ağrı ince hastalık : 1) Açgözlü. DS. s.VII.1392 Üç yaşina kadar bu çocuk anali babali böyimiş. s.II. s. zang ölümüne gel. C.II. s. peri tarafından çarpılmış olan. DS. beddua. s. DS. aniden gebe git.2537 : Akciğer veremi. C. TS. Kari ölmiş.1399 : Beddua.1400 : lenme.II.2526 : Boş inanca göre cin çarpmış kimse. Bi gün bi ince hastalıh karısıni sarmiş. uğursuz yer. DS.2533 : Boğmak.2538 : Kanser hastalığı. s.II. perili.2546 : Dedikodu yapmak. s. bilmem ne yani.VII.VII.2529 : Kızamık hastalığı. TS.VII. ihsan.VII.II.250 iplicek irdelemek : 1) Karaciğer ve gırtlakta meydana gelen bir çeşit hastalık. DS. C. C. C. s. DS. burda intiza edele. C. 2540 : Sümük. DS. TS.2528 : Boş inanca göre cinli.79 incibar incitme beni indir kaldır ingil inkıbâz inkisâr inme intizâr : Bir çeşit çıbancık.VII. nüzul. s.1394 : Dedikodu. C. lütuf.VII. şerit.VII. C.VII.1391 : Verem. C. s. s. s. 2) Tenya. C.2532 : Kadınlara özgü ceza evi. 2537 : Yardım. TS. kalp hastalığı. s. gahrolası. C. s. DS. s.2545. kayırma. s. C. s. DS.. C. cierinden yansın naha inşallah. s. s. iyilik. len buraya bakma yau.2547 114 . s. 2527 : Irza geçmek. Adam elinden geleni yapmiş. TS.VII. yemen çıbanı.II. kabızlık.1399 : Felç. DS. bu şekilde. s.VII. C.VII.VII. boş inanca göre cin. C. C. DA. C. s. Fakat karıyi bir türli bu hastalıhtan kurtaramamiş. C. TS.2542 : Peklik.VII. DS. TS. DS. 2) Rüşvet.VII.1408 bi de sövele. C. s.2536 : Boğmaca hastalığı. U A.II. C. DS. C. dele.2529 : Sinir hastası olan. C. DS. DS.

bole istifa etme. s.VII.2568 : Öldürme. s.VII. C. C.2554 : Baykuş.II. s.2564 : Şaka ve birtakım yalanlarla birini kandırmak ve gülünç duruma düşürerek eğlenmek.2555 : Verem. TS.VII. C. DS. DS. C. C. DS. TS. s. C.2568 : Soğuk. s. s.1452 iyi saatlerde olsunlar : Cinlerin ve bundan kinaye olarak kötü adamların isimleri jetonu geç düşmek : Geç anlamak.336 istismâr işi pişirmek işini bitirmek işini görmek işlenti işletmek iteli itici itilmek itlâf iycik iyindirik : Menfaatlenme. misiri gabul etmedi. C. C. C. s.II. C. çolak. s. C. s.1415 : Rüşvet alma.VII. s. sıtma deye bi hasdalık varımış.1429 : Aralarında gizlice anlaşmak. s.VII. s. TS. s. ne demek istediğini hemen kavrayamamak. TS. sararma. TS.irtihâl irtikâp isbir isdeci (isteci) isdenmek ishak issice istifrağ istifrağ etmek : Dünyadan âhirete göçme.II. s.VII. ölüm.II.II.2559 : Kusma. C. C.1441 : Felçli.II. DS.II. TS.2554 : Dilenci.2573 : Bağırsak bozukluğu hastalığı.II. C.1415 : Yalancı.II. C. DS.VII.1449 : Yaltaklanan kimse.1436 : Faiz. s. TS.VII.227 o zaman hasdalık meydana gelmiş. beğenilmeyen. s. DS.1447 : Defolmak. TS. yok etme.II.1460 115 .4525 : Dilenmek.II. C. s.1436 : Öldürmek.1425 O misirlerden beş altı tene yeduğunen başladı benim yüregim isdifra etmeğe.XII. s. kay.2574 anıldığında söylenir. s. K A. s. DS. DS. s. C. vefat. telef etme. C.II. s. beyazleşme. ishal. TS. C. o zaman karınnarı şişiyomuş.VII. s. C. s. sömürme. C. TS.2554 . C.VII.II.1435 : Birini öldürmek. TS. DS. DS.1425 : Kusmak. C. karınnarı şişme. C. s. TS. U A. TS. sevimsiz. s. Çünkü ac adam. DS.

lafa boğan.II. TS.II.1463 : Kusur. s.II. TS. TS.1478 : Ayakyolu. s. TS. uygunsuz iş veya davranış.II.VIII. s. lafazan.II.1492 : (Çocuk dilinde) pislik. DS. sokak. çirkin.2578 : Üzüntüden olan sinir hastalığı. s. TS.II. cadı.2577 : Sağrı butları.57 116 .II. s. TS.1471 : Tıp öğretiminde üzerinde çalışma yapmak için kullanılan insan veya hayvan ölüsü.II. s.II. s. TS. s. TS. s. TS.VIII. s. küfretmek. C. TS. C. kalçalar. s. helâ. s.II. aklını kaybetmek. TS. DS. DS. s.II.II. C. bir çeşit delilik. sin. C.1471 : Delirmek. s. TS.1464 kabak çiçeği gibi açılmak : Çekingenlik ve utangaçlıktan sıyrılarak aşırı davranışlarda bulunmak.1465 : Hoş karşılanmayacak bir şeyi ara sıra gizlice yapma. C.2581 : Sünnetsiz erkek. budala. sokak fahişesi. huysuz.2577 : Lağım. C. C.2593 : Bahşiş.VIII.II. DS. TS. C. C. DS. C. C. C.1495 : Geveze.1464 kabak doğramak kabaram kabıklı (kabuklu) kabir kabristan kaçamak kaçırmak kadavra kademhâne kafayı çekmek kaftar kahve parası kaka kakavan kaknem kalabalık ağızlı kalaylamak kaldırım kuşu : Yalan söylemek.1494 : Huysuz. TAÜ . C.1496 : Kaldırım. s. s. s. C. TS. C. abdesthâne. C. s. s. suç. bunak.2583 : Mezar. sevimsiz kimse. durak gibi yerleri kendisine iş yeri edinen hırsız. hata.1478 : çki içmek.1495 : Sövmek. TS. C. aksi.VIII. s. yankesici .kaameti artırmak kab kaba etler kabahat : Aşırı davranmaya başlamak.II. DS.249 : htiyar. s. C.1467 : Mezarlık. s. müşterisini sokakta bulmayı alışkanlık edinmiş fahişe. C. ceset.II. s. C. C. TAÜ .1494 : Kendini beğenmiş. azıtmak.VIII.VIII.

dar. C.VIII. palavra.II. C. s.1513 : Beceriksiz.II. s.II.55 : (Bir şeyi) Habersizce almak. s. TS. s. yaralamak. TS. KYA. s. ben çog eyi hatırliyem bele ikindiden sora gec vahıt. C. C.1519 117 .134 kantin : Yalan. C. C. öldürmek. C. TAÜ . DS.96 e. s. TAÜ . kan dökülmek.185 kan akmak :Kanlı kavga olmak . C.VIII. kan içinde bırakmak. Yitleriğiz uluşmaya K A. s. DS. Bunla gan yaladı.2618 : (Bir şey) Habersizce alınmak. Kimsa isan deyib de gapısını açmazla ve gonuşmazla. s. yalancı. Kahah kan töhahın. s. DA. s. Seni çekem bir pühsene.1520 kanat biçmek kanat kanatlanmak kanatlandırmak : Kibirlenmek. kan dökmek (dökülmek) : Öldürmek.1498 kaltaban kamaşık : Nâmussuz. C. DS. TS. ikindinen mogrıb arasi. ZBK A. s.2613 öldürmek. TS. ölümlere sebep olmak. hani biz dar vahıt de idıh. dediler dar vahıtta geldi. çalmak. çalınmak. Cesetden ayırman canı. s.1521 : Zâlim olmak. s. ölümlere sebep olmak. DS.1518 Ahdı Üseyinin ganı. uyuşuk.II. s.kaldırım mühendisi : şsiz güçsüz dolaşan kimseler hakkında alay yollu kullanılır.2628 kana boyamak (bulamak) : Vurulup kanı akmak.2618 : Yüznumara. s. tembel.263 kanına girmek kan içmek kan yalamak : Ölümüne sebep olmak. TS.II.1519 : Zâlim olmak. kafir deyo kun dedi gare serden eyliK gan dökdüm. hile. gare serden eyliK verisen eyi sulf olurun deyo. vemesseniz sulf olmam deyor arkadeşle dedi.II.II.VIII. TS.55 Benim nenem dedi ya haci sen. şarlatan. Paçacı isanla deyi. s. C. C. s.VIII. bunla. TS.

1547 : Hamam böceği. TS.1538 : Prezervatif. iftira eden. s. C. s.1548 : ftira. s.VIII.II.1552 : Hırsız. DS. C. TS. ah halimim gara tobraklan altına beş gün oldun bön. DS. C. KYA. s. C. C.2645 : Şirpençe. s. C. difteri. kara çalan .1548 : Suçlu.2633 : Kovmak. s. s.2907 kara yere girmek kara yüzlü kara karabacak karabakma karacı karadam karakaçan karalamak karamancı karanlıkkuşu karası elinde karayatalığ karayazı : Ölmek. kan çıbanı. lekelemek. s. C. TS.2637 : Sığır. C.II. s. TS. 2637 : Kuşpalazı. s. DS.2637 : Bir kimseye işlemediği bir suçu yükleyen. C. DS. DS.VIII.2651 : Mezar. DS.2650 : Yarasa. ölmek. TS. C. s. DS. DS. DS. yağmacı. gömülmek. C.VIII.VIII.VIII. haydut. C.2644 : Hayvanlarda (özellikle sığırlarda ) olan şarbon hastalığı. günahkâr.II. s.VIII. DS.XII. TS.VIII. benim on dana derdim va hankısına yanen.II. s. ecel. DS. s.VIII. s. C. s.II. s. s.1546 : Ölüm.VIII. s. C.VIII.II.2651 : ftiracı. şaki. DS.1543 : Birine iftira etmek. birinin adını kötüye çıkarmak. DS. kabir. C. C. DS.2641 : Sıpa. s. C. kötü bir şeyi yüklemek.kapınmak kapıyı göstermek kaput (kapot) kara çalmak karadeve kara haber kara heççe karakabarcık karamübarek kara toprak : Dilenmek.VIII. s. s. lekeli.4535 118 . TS.II.II.1549 : Mezar. s.225 kara toprağa aş olmak: Mezara girmek.VIII. C.2642 : Bir ölüm veya felaket haberi. s.VIII. C. C.VIII. C.IV. TS. TS. C.1557 sizin bi derdinîz va. TS. uzaklaştırmak. C. s. s. TS. DS. leke. eşek yavrusu. C. C. s. C.2645 : Kara çalmak.2654 : Ölüm.2635 .II.1548 : Tifo hastalığı.II.

VIII.II.2681 : Hile. kıç. C.VIII. C. salak (kimse).VIII. toprak. s.1582 : 1) Karışık. DS.283 karayol kargadüleğ karnı olmak karpuz karşı taraf kartal kaşmer katakulli katkılı kaybetmek : Ölüm.VIII. C. ( kadın veya kızda ) iri meme. C. arı olmayan.2669 : Kertenkele. DS.II. s. s. s. C. inek. s. on bir yaşında. DS. TAÜ .2703 : Yosma. K A. acı hıyar. s. DS. DS. Annemi de gaybetdim. düşman.VIII.VIII. Çocuh. s. TS. ayrılmak v. aldatma.2684 : (ölüm. tuzak.VIII. s. s.2701 : Ölmek. ayrı düşmek. C. C.2699 : Yarasa. C.2655 : Ebu Cehil karpuzu. DS.karayer : Mezar. s. s.b. s.2658 : Gebe olmak. piç. C. s. DS. C.2667 : Kalça. s. DS. DS.VIII.1595 Onan sora bu Hurşid Efendi de. Ahmet Bey vurdurmuş.2705 119 . C. DS. s. s. TS.1547 gara yerler galın olu gaza gaza derin olu urlara gidenner yalan olu. Ben de çocuh. Orada Posofda geziyorum. s. C.VIII. C. KYA. C. biz şindilik tehir ettirdik o işi başga bi zamana bıragdık. TS.VIII. s. kara toprak.2702 : Ölmek. DS. 2) Evlilik dışı çocuk. hileli.II.2702 : Çok süt veren manda. DS.VIII. dalavere.2701 : Hırsız.VIII. yalan.VIII. s.217 bi de televizyon göndercekledi. TS. ile) Ayrılmak.26 : Hasım.1570 : Yaşlı erkek manda. Emin Bey de duyuyor ki Erseli vurmuşlar. C. s. kaçırmak. DS.154 kaydırmak kaydur kayış kanat kayışçı kayıvermek kaykılmak kaymak ağacı kaynaşık : Çalmak.II. arkadaşımızı gaybetdik bu arada da. oynak kadın. C. DS. s. s.2699 : Topal. C.VIII. C. Aptal. U A. sin.

VIII.2814 120 .kaytarmak kaytaz kazak kazancı keçebaş keçeyi suya atmak keçinmek kefelâlesi kehten bakan kel hastalık kelebek kendine kıymak kenef kepeği tükenmek kesegen kesim evi kesit kestanecik kezenti kıcır kemiği kıdım kılın kılınmak kınalı : Kusmak. göreneksiz veya gıpdi yerine geçiyo yapdırmayan. s. o bideyi veya yeme yapdırmam ilazım. s.VIII. C. C.VIII.VIII. C. s. C.VIII. s. s. DS. s.II.1642 : Başıboş.2710 : Davarlarda olan akciğer hastalığı. s. s.2715 : Ar veya namusu hiçe saymak. DS.VIII.2798 : Yaltaklanmak. C. DS. intihar etmek. DS.1610 : Ölmek. s. DS. TS.VIII.2710 2) Sünnetsiz adam. TS. s. abdesthane. s.2716 : Utanmaz. boyun eğmek. 2) Erkek domuz. C. C. TS. C. C. DS. C. s.4545 TS. C. DS.2726 : Kendini öldürmek.2836 : Saçsız. C.VIII.VIII.1639 : Öksüz.2719 : Domuz. hela. s.2732 : Yarasa. 2761 : Mezbaha.2709 : 1) Dilsiz. DS. s.2787 : Baykuş.1627 : Ayakyolu.II. s.XII. s. DS. s.2760.VIII.2709 : 1) Hırsız. C. DS.VIII.II. kel. s.2745 : 1) Fare. DS.1629 : Ölmek.VIII. C.VIII.2784 : Rüşvet. U A. DS.VIII. C. 2) Dolandırıcı.VIII.2780 : Kalça kemiği.VIII. DS. C. s. C. s. C.II.VIII. s.VIII. arsız. C. s. 3) Savsak. s. çingene. s. DS. işsiz güçsüz. TS.2805 yoğsa da eşden dosdan beş on milyon bulmam. DS. DS. s. kimsesiz.2799 : Ahlâksız. DS. C.361 kır serdarı kır : Serseri.VIII. s. DS. C. C. C. C. C.II.2709 : Dilenci. çıkarmak. DS.VIII. başıboş dolaşan kimse.VIII.2722 : Verem. DS. DS. C.VIII.2765 : Prostat. s. DS. DS. s. C. C. s.

s. kıran.2844 : şe yaramaz. kan alınca geçen bir hastalık. ordan çekip geliyor babasının koyüne. C. DS.2848 : 1) Aşırmak.cendehleri guyladılar. DS. çalmak.II.177 gah Benli Dülber bi gayfe bişir.1662 : Buzağı dişi denilen ve bitki köklerini kesen böcek.2847 : Kel hastalığı. s. aptal (kimse). DS. kötü.II.1675 : Yalan söylemek.2843 : Şaşkın. sünepe.2829 : Sığırların dil ya da kuyruk altında olan. C.2850 2) Uydurup söylemek. C.1666 Ertesi günü haber geldi ki valla hepisini gırmışlar.VIII. pinti. s.VIII. TS. gayfey içiyor. kökünü kazımak. değersiz. DS. o da gayfe bişiriyor. bulaşıcı hastalık v. s.II.2843 : Cimri. s. danaburnu.2833 : Menenjit. Damlara da hele ateş verillerdi. TS. s. C. den) Çok sayıda insan ölmek.VIII. C. mahvetmek.2822 : (savaş.II.1678 121 . DS. için ) Öldürmek. C.2831 : Öldürmek. s.2847 : Cimri. yok olmak.b. C. C. C. Geldik ki Allah vere. alayını gırıyollar. TS. s. C. bulaşıcı hastalık vb. C.VIII. C.VIII. DS. C. C.181 kırılmak kırım kırkıcı kırlangıç kırmacını almak kısma kısmık kıssa kıtıpiyos kıtır atmak kıtır kıtmır kıvırmak kıyafet düşkünü : (Savaş.II. s. C. s. sonunu almak DS. s.VIII. C.kırgın kırmak : Toptan ölüme götüren bulaşıcı hastalık. TS. s.VIII.VIII.II. Heş de biri yoh. s. katliam. DS. NYA.VIII. DS. TS. C.1661 : Toplu olarak öldürme.VIII.1676 : Kıyafeti kötü olan kimse. s.VIII. s. s. DS. s. K A. s.Geldik. s. rehmetlik Habunan Nuro kivra arabalarınan daşıdı. TS. DS.

s.VIII. s.VIII.2883 : Kaynana.2870 : Şişmanlamak.VIII. C. C. C. C. C. s. C. s.VIII.VIII.II.1680 : Sıtma.1691 : Soğuk algınlığından ölmek.49 kızıllık kızılyel kızlaryoldaşı kızlık kibar hastalığı kif kilo almak kireçlemek kirlenmek kirli kirli çıkı (çıkın) kirli paçavra kirtik kocagelin kocalık kocaoğlan koket kokoz kola konuşmak korkut koşuşmak : Tembellik. C. C.2869 : Frengi hastalığı. s. DS.II. C. DS.2891 : Sidik. DS. C. TS. DS. şeytan gibi hayâlî yaratıklar. C. helâ. C. s.VIII.VIII.2892 : Hafifmeşrep kadın. C. C.II. s. DS. s.2880 : Rüşvet.VIII. s. manevi kız.2864 kızılcık hoşafı içirmek : Dayak atmak. DS. sopayla dövmek.1732 : Cin.II.2868 : Üvey kız. TS. C. s.VIII. s.II.1714 : Ayakyolu. TAÜ .VIII. s. C. arsızlık.s. s.2862 : Hüsnüyusuf.2867 : Kertenkele. C. TS.1700 : Fakir görünen fakat çok para biriktiren kişi.2868 : Cinsel sapıklık (erkeklerde). C. TS. s.1701 : Kolera hastalığı. DS. s. s. çinkaranfili. DS. C. C.1713 : Züğürt.VIII.kıyıcı kızdırma kızhanım kızılyörük kızılcık : Kıyan. yosma. DS.2935 122 .VIII. DS.2866 : Albümin hastalığı. s. TS. C.VIII. s.2867 : 1) Kızamık hastalığı. 2) Bir çeşit çiçek hastalığı. TS. bir kenarda mutlaka birikmiş parası bulunan kimse. s. s. s. esirgemeyen.II. s. namusuna zarar gelmek.2907 : Flört etmek. s. C.II. s.4562 : Ayı. C.XII. DS.2926 : Hayvanlar çiftleşmek. DS. DS.VIII. C.2862 : Yılancık hastalığı.1700 : (Kadın için) Ay başı halinde olan. s. C. DS. gaddar.II.VIII.VIII. DS. C. DS. TS. s. s. DS. DS. C.VIII.2876 : (Kadın için) Irzına geçilmek. TS. DS. merhametsiz.VIII.

VIII. C. C.VIII.2977 : Yaşayışı cemiyetin ahlâk kurallarına uymayan kadın. C. s. C. s.3025 : Baykuş.II. C.VIII.2938 : Sidik torbası.VIII. s. C. C. DS.3011 : Ölü. s. s. abartılı söz ya da yalan söyleyen. s.1759 : Yılancık hastalığı. s.2961 : Çocuksuz aile. yüze gülen. s. DS.kovalamak kovuk kömbel köme köpüklü körocak köstü kötü kadın kötü olmak kötü yolda olmak kötü hayvan kötü yara kubat kubuduk kubur : Söz getirip götürmek.II. C. biçimsiz. DS. s. s.1770 kötü yola düşmek (sapmak) : Kötü kadın olmak. s.VIII. DS.VIII. DS. s. s. DS. C.2989 olmak.1779 : Boğazında ur olan kimse.2983 : Kaba.II.VIII.VIII.2992 : Oğlancı. C.2956 : Kızamık hastalığı. C. C. DS.2940 : Şişman. TS.II.II. DS.3011 : Verem hastalığı. C. C.2987 : Yalan. s.VIII. şişman. s. DS. sinirli (kimse).VIII. C. TS.1764 kucaktan kucağa dolaşmak (gezmek) : (kadın için) Pek çok kimsenin sevgilisi kuşkaldıran küçül kuğuruk kukumav kulampara kursaklı kursaksız kuruyel kuruburu kurudan kurukan : Dalkavuk. s. C.2982 : Frengi. DS.2956 : Çabuk öfkelenen.4574 : 1) Züppe. DS. s. C. C. s. C. TS. s. DS. TS. s. küfürler savuran.VIII. bu benim gardaşımın garısı kötü yoldadır.101 : Domuz. DS.VIII.VIII. C. C. TS.3009 : Akılsız. TS. KBAYA. onlarla düşüp kalkmak. s.2991 : Baykuş. DS.VIII. DS. s.3011 123 . orospu. C.II. C. s. C. DS. s. DS. C.VIII.VIII.XII.VIII.1763 : Kötü kadın olmak.1763 : (kadın) Kötü yola düşmek. DS. 2) Büyük fare. C.VIII. DS.2988 : Yalan.VIII. C.3009 : Romatizma.VIII. s. DS. s. s. DS. s.3013 : Dizanteri.

C. C. s. işemek. pervasız. saygısız. DS. C.4573 : Ayak yoluna gitmek. ciddiyetsiz.kurum satmak kusah kuşak çözmek kuşak tazelemek kuşça kuşdiri kuşkuyruğu kutes kuyrugli kuyruk sallamak kuyruklu kut kemiği küçük abdest küpe binmek külah sallamak külleme küllük künyesini okumak küt laf atmak laf işitmek lafazan lafı güzâf lahit lâkayt lâubali lavabo lazımlık : Büyüklenmek. DS. TS. C. C. s.III. TS.VIII. s.1850 124 .III. s.II. s.1801 : Kolera.III. DS. C. zehirli bir böcek.3040 : Dalkavukluk. DS. s. boş söz. s.II.VIII. DS. C. DS. s. sarı kuyruklu. umursamaz.3015 : Yeşil kertenkele.II.III. sanduka.3031 : Ayıplarını ortaya koyarak bir kimseye sövmek. gösteriş yapmak. gururlanmak. C. s. C. s. s. ilgisiz.1839 : Çok fazla konuşan. s. C. TS.1839 : Mezar. DS. C.3058 : Azarlamak.4574 : Küçük hıyar. C. s. s. kayıtsız.1828 : Kötürüm. C. TS. TS.VIII. cadılık yapmak. 2) Difteri.VIII. yardakçılık etmek. s.3016 : Tutsakevi.3052 : Yalan söylemek. TS. s. C. s.1841 : Aldırış etmeyen. C. ayakyolu.3020 : Yaltaklanmak.II.II.1817 : Büyücülük.3017 : şeme ihtiyacı. s. C.VIII. s. DS. TS. tuvalet.3017 : Akrebe benzer eğri. C. DS.XII. C. C.VIII.1848 : Helâ. s.1813 : Akrep. C. C.VIII.1849 : Oturak.1842 : Kayıtsız. işemek. C. çiş. umursamaz. TS. C.IX.VIII. geveze. s. DS. DS. yersiz. DS. C.3014 : Ayakyoluna gitmek. paylamak. s. DS. C. s. TS. C. TS.3020 : Kalça. TS.TS. idrar.III.III.1823 : Frengi hastalığı. DS.III.3030 : Ayakyolu. s.VIII. DS. TS.VIII. helâ.VIII.VIII. s. s.XII.III. sakat. s.1840 : Manasız. s. C. C. kabir.3015 : 1) Büyük çıban.

s.III. s. hasta.3154 : Kefen. DS. TS. cimri. s. s. C.1892 : Baykuş. s.4591 : Döl suyu. s. C. aptal. TS. ölü. DS. C. TS. C.3167 : Ölmüş müslüman erkek. s.XII.1894 : Cimri. DS.3116 : Akılsız.IX. C. canlı. C.III.3140 : 1) Cin.1948 mercimeği fırına vermek : Gizlice aşk ilişkisi kurmak. s. DS. DS. cahil.IX. DS.1854 : ri ve dışarı fırlamış göz. C.III. DS. s. C. TS. iffetsiz. s. C.3117 : Deli.3113 : Hayvan vebası. s. DS.3156 : Çok gezen. nutfe.3095 : Çürük. C. DS. C. hastalıklı.3157 : Ayakyolu helâ. s. s. C. C.XII. DS.III. TS.IX. s. C. DS. DS. soysuz. DS. TS.IX.3113 : Kötü kadın. C. şeytan.IX. C. DS. C.IX.IX. C. bel suyu.1932 : Çamuru çok özlü. C. DS.3118 : Pinti. sperma. s. s. s. C. boz toprak.3139 : Karaktersiz.IX. terbiyesi kıt. DS. s.IX. DS. C. patlak göz.III. s. C. s. TS. bozuk. s.XII.1864 : 1) Hazır yiyici.3114 : lletli.3114 : Çoban köpeği.IX.4586 : Maskara. C. DS. DS. s. C. s.IX.4591 : Fare.IX.III.3098 : Avanak.1946 125 .III. ahmak. TS. C. C. s. iş yapmayan ev kadını. s. DS. kötü yaradılışlı. s.1916 : Davranışları serserice olan. C. s. DS.IX. kötürüm.IX. 2) Rüşvet alan kimse. s.IX.1941 : Öldürülmek.IX.IX. 2) Hortlak.IX. C. C.4590 : Kaba. beleşçi.XII.3135 : Etine dolgun. DS. s.III.III.3084 . sakat. TS.3105 : Aşağılık ve düzenci kimse. s. s.lepra lokma göz lüpcü macaralı mahmıt malın gözü malkadın malkıran malta malûl malyemez manakadı manav mancınıklı mantıcı mat maya gibi (mayalı) mayası bozuk mayhoş mekir nekir mektep görmemiş melektoprak melez melik memişhana meni menedilmek mere merhûm : Cüzzam. saygısız. C. C.

kadın yaradılışlı adam.IX.III.1993 miskin miskinhâne : Beceriksiz. s. rüşvet alan.3217 : Zararlı insan ya da hayvan. C. C. TS. yakışıksız. rüşvetçi. s.III.1993 : Cüzzam hastalığına tutulanların şehir halkı ile temas ettirmemek ve tedavilerini yapmak için yapılmış yer. DS. iffet. DS. TS. C. C. C. C. s. C.III. hareketlerinden kuşku duyulan.IX. uygunsuz işler yapan.3220 : Baykuş. elinden bir şey gelmez. edep veya haya duygularına aykırı.3220 : Girdiği eve sevindirici haber getirdiğine inanılan. s.III.3212 : Bir erkeğin bir kadınla buluşmasını sağlayan. s. C. aykırı. C. s. DS.III.IX.IX. C. C. TS. konularda fazla serbest ve hoşgörülü olan (kimse).2054 : Açık saçık.146 mervan mesek metameli mezhebi geniş milcan mimli : Eşek.III.1986 miskin hastalığı (illeti) : Cüzzam. bir merkebe gine. geydirilyo. merkebe bi adam bindirilyor. TS.2008 : Korkak. s. yakışıksız.3173 : Namus. rüşvet yiyen. gadı oyunu çıkarılır. TS.IX. s.1972 : Öksüz.IX. TS. C. DS. s. s. gene onun da golları şöle üsTünden balanıyo. DS. bu işi meslek edinmiş kimse.3171 : Yetim.3171 : Uğursuz. DS. s.2060 126 .3224 münasebette bulunmak : Cinsi yaklaşımda bulunmak. s. TS.IX. DS. C. DS. sık sık elinden kaza çıkan. s. C. C. KYA. s. tembel.III. C.3204 : Domuz yavrusu. s. baş belası. DS. kelebeğe benzer kahverengi bir böcek. uyuşuk. s.IX.III. mimlenmiş. ahlâk vb. C. s. DS. TS.1948 sona bi tane de gadı oyunu.1993 mişmişçi moza muhabbet tellalı muhannet munzur muratçık muştucu : Dedikoducu. C.merkep : Eşek. s. C. mıymıntı. s.III.TS. s.III.IX. TS.3198 : Kötü olarak bilinen. C. s. kazanç karşılığı olarak ) Kötü.2049 mürtekip müstehcen : ( para.IX.

3269 oğraş oğru : Savaş. çekiştirmek.4605 : Hortlak.III. s.XII. DS. DS.3234 namazsız nâmert nâne yemek naşal naylon nazlıkara necâset nedir kalmak nedirli nem nene netameli obur odalık oğlanlık olmak oğlanlık oğrak : Aybaşı durumunda bulunan (kadın).IX. C. kusurunu. DS.III. DS.3269 : Hırsız.3243 : rin. TS. s. C.III.s. s.2081 : Yakışıksız bir davranışta bulunmak. C. s.III.IX.IX. TS. TS. s.3241 : Düzme.IX.XII. TS.IX. s. s. eksik.IX.müştülemek müteveffa müzevir müzmehel nakış toplamak : Fitlemek. peri çarpması. s. s. C. kirlilik.3243 : Özürlü.III. DS.IX. DS. alçak.3261 : Eskiden bir erkeğin nikahsız olarak aldığı kadın.3268 : 1) nanışa göre cin. cariye. C. DS. s. s. C. C. incelemek.III.IX. DS. DS. sarhoş.III.III. s. TS. C. ara bozan. insaniyetsiz. C. C. C. eksiğini.3245 : Üvey anne. s.IX. C. mert olmayan. DS. s.2147 : Havale geçirmek. s.2104 : Hastalık. C. DS.3268 : Havale.2081 : Korkak. C. s. karaktersiz.4601 : Görüştüğü kimsenin. DS. s. DS.2091 : Gözbebeği. s. C. C. C.3246 : Kel. DS.3242 : 1) Pislik. mundarlık. C.XII.IX. C. ölü. C.IX. s. TS. girdiği evin. ters. C. TS. DS. DS. DS.IX.4609 2) Nedeni bilinmeyip cinlerin çarptığına inanılan hastalık.IX. 2) Dışkı. uygunsuz bir iş yapmak. 2) Şaşı. sakat kalmak. C. dedikodu konusu yapmak için dikkatle bakmak. s. lekeli.3269 127 . TS.2083 : 1) Kör. s. C. s. kazurat.2070 : çkili.IX.s. iz bırakmak. sahte. C. s.2068 : Söz götürüp getiren.3231 : ( nsan için) Ölmüş. C.

3296 : Kötürüm. s.3303 128 . TS. konuşmasını bilmeyen. DS. C. makat. C.IX.3276 : Şişman.IX. 2) Lazımlık. DS. orta malı olmak.3302 : Kanun dışı cinsel ilişki kurmak. sözünü. C. görgüsüz.IX. DS.3302 : Sara hastalığına tutulmak. C. DS. s. C. DS. DS.4617 : kiyüzlülük. C. s. DS. s. s.4618 : Küçük çocuklarda olan havale hastalığı.IX. kibirli. s.3295 : Dalgacı.3295.IX.XII. TS. C. 3) Kıç. DS. C. C. tembel. DS.3289 : (Kadın için) Fahişe olmak.XII.3270 : Hırsız. s.2171 : Cin. kaba saba kimse. DS.3285 : Bilgiçlik taslamak. DS.3302 : Kadın ve erkek nikahsız yaşamak. DS.XII. 4) Kötürüm.3294 : 1)Helâ. C.2180 : Aldatmak. C. s. DS. C. s. TAÜ .IX. s.IX.IX. gizlice almak. C.IX. DS. yalan söylemek. DS.IX. C. s. s.III.3287 : Kaba. DS.IX. C.3286 : Gerçek olmayan. C. C. C. s. C. DS. DS. C.oğrulamak oğulluk oğur oğurlamah okutmak olacak oldacı omzu düşük omzu sopalı ondört yapmak onurlu operasyon orak oranlamak orannama ordubozan ordulu orman gülü ortalık ağrısı ortaya düşmek otlatmak oturak oturag oya oynadanlıh oynama oynamak oynaşmak oynatmak : Çalmak. C. s. DS. DS.IX. C.IX. DS. yalan. s.3284 : Ameliyat.XII. s. s. C. DS.3271 : Çalmak. C. s.IX. s. DS.IX. gelişmeye elverişli olan. s.IX. DS.IX.3280 : Düşünmeden konuşan.3288 : Hödük. sersem. s.3277 : Uyuşuk. s.22 : Bulaşıcı hastalık. büyümeye.4610 : Surat asmak.IX. C.3269 : Üvey oğul.IX. sokağa düşmek.3280 : Bir işi baştan savma yapmak. s.IX.3283 : Çalımlı.4614 : Varis hastalığı. s.IX.IX.III. s. C. C. ayakyolu. s. DS. s.3276 : Üvey. C. s. s. DS.

III.3319 : Doymak bilmeyen. C. s. s.3353 : Rüşvet. zararlı hayvanlar. DS.3343 : Rüşvet.IX. DS. DS.IX. C. C. kızgın. s.3344 : Baykuş.3324 : 1) Korkak. s. s. aptal. C.IX.3327 : Ara bozucu.3355 : 1) Dedikodu. s. C. s. fitne. domuz vb. s. dırıltı.IX.3315 : Kusmak. 2) Öfkeli öfkeli ve üsteleyerek konuşmak. kusmak. s. C. katlanamayan.3341 : Verem. DS.IX. DS.3356 : Ölmek.IX. C. DS.3347 : 1) Kavga etmek. C. DS.IX.IX. bronşitli.IX. C. C. s. C.4621 : Midesi bulanmak. C. s. söylediklerini yineleyerek alay etmek.3354 : 1) Sarhoş.3321 : Yüz şişmesi hastalığı.3311 : Dövmek. TS.IX. s. DS. s. C. s.ozan ozanlık öcü : 1) Geveze.IX.2201.XII. C. C.IX.IX. C.IX. s. C. DS. C.IX. DS. C. C.IX. s.IX. s. DS.3358 129 . C. C. umacı.3308 ödüllü öfelemek öğkenli öğmek öğümek öğünsüz öğütleme öğütlemek ökçesiz ökünmek ölçer önlük öpke avruu örde ören kuşu örken örülmek örünç ösrük öşek ötmek : 1) Dertli. 3) Dedikodu. s.3308 2) Çocukları korkutmak için uydurulmuş hayali yaratık. zavallılık. s.IX. DS. 2) Sersem. abartma. C. s. DS.3305 : 1) Kurt. s.3323 : Birisini kandırıp bir başkasına karşı kışkırtmak.3346 : 1) Verem hastalığı. s. DS.3325 : Birinin yaptıklarını.IX.3313 : Süreğen öksürüklü. DS.IX. 2) Gevezelik.IX. DS. C. C. yaralı. 2) Öksürük.IX. 2) Korkudan şaşırmış (kimse). DS. DS. DS. s. C. DS. DS.3329 : Kötü kadın. 2) Öfkeli. s. DS.3305 : 1) Düşkünlük. DS. DS.IX.IX. 2) Hortlak. s. s. 2) Bir şeye dayanamayan. DS.

2246 : Aptes yapmak.3360 : shal. C. s. C. TS. TS.IX. s. C. sürgün olmak. s.IX. pas. DS. s. C. s.IX. DS. DS. 3) Saygıdeğer hanımlara verilen ad.III.3368 : Kör. s. DS.3376 : Giyimine dikkat etmeyen. TS. iltihaplı bir mantar hastalığı. C. s. TS. aşırmak. s. DS.3404 : 1) Baba. pamuğa benzer. s. TS. ağabey.IX.IX.XII.2269 pazdamah (pazlamak): Sövmek.2269 : 1) Salya. C. dil.3359 : Yalan. 2) Kir. tekdir edilmek.3405 : Ölmek. sürgün. kötü soydan gelen (kimse).IX.III.2256 : Vurgun.2282 pasaportunu eline vermek : şten çıkarmak. 2) Büyük kardeş.III. s. C. s. s. yırtık. TS.IX.2) Kimse görmeden almak. küf. s.3418 : 1) Eski püskü. sümük.III. DS.III. C. s. DS. çok azarlanmak. DS. s. TS.4640 : Azarlamak. kovmak. C. verip veriştirmek. 2) Perişan. DS. s. C. DS.IX. kibirli. C.3371 : Sütü bozuk. C. pasaklı.3417 130 .III. C.III.3403 : (kız veya kadın için ) Bakışları ile bir erkeğe ümit ve cesaret vermek. s. s. rüşvet verilmek.3373 : Üstüne başına bakmayan. C. DS. s. s. C.IX. s.ötürmek ötürük özağrısı özen özü kara paçalı paçası düşük pahlamak pamukçuk : 1) shal. aft. kazanç.IX.3389 TS.2255 papara (paparasını) yemek : Paylanmak. kokmak.2278 : Yarasa. DS. para dönmek parti paryandı pas vermek pasak paşa patrav olmak payalı paylamak peçeçe pejmürde : Rüşvetle iş yapılmak. TS. C. pasaklı.3380 : Daha çok bebeklerde görülen.2243 pamuklanmak : 1) Ekşimek. 4) Konuk. s. C. C. C.III. TS. ağız ve boğaz çevresinde ortaya çıkan.IX.2267 : Kızamık hastalığı. s. s. C.III.IX. DS. 2) Bayatlamak.IX.III. C. C. C. dağınık. DS. C. s. DS. C.3413 : Kendini beğenmiş.IX.2252 pabucunu eline vermek : Kovmak.

III. TS. C.2347 kavuşmak. C. bu adam rahmete getti. s.IX.3440 : Rakı. 3443 : 1) Hasta olmak.III. s. C. utanmaz.IX. C.2307 piyaz doğramak poğuç popo postunu taramak pot punta rahim : Bir amaç için iltifatta bulunmak. C. C.III. yalandan övmek.3466 : (Çocuk dilinde) Kaba et. Bu öli.4643 : Kabız. sıkılmadan her şeyi konuşan. s. C. s.pek yüzlü penis perde inmek perilikari perklik petkin pılavıcık pırna pilavı karmak pipi : 1) Sıkılmaz.3473 : Zatürree hastalığı.98 perdesi yırtık (sıyrık): Utanmaz. s.2306 bi piri fani da makatTa oturmuş. s. s. KBAYA. DA. s.3436 : Baykuş. DS. TAÜ .3472 : Lazımlık.2319 : Dövmek.245 : Baykuş.III.3486 : Döl yatağı. DS. C. C. s.2289 : Falcı. s.2282 2)Utanmadan.2348 portakal (<Fr. TS. TS.27 rahmet-i Rahman’a kavuşmak : Ölmek. C. DS.IX. DS. s. TS. s.2289 pirifani ( pir-i fani ) : htiyar.III. Üçinci gece ahşam üsti bu adam çoh fena oldi. bi sıhatTa bi kelime gonuşi. C.IX. ki gece de orda yatti. C. göz görmez olmak.III. DS. Vala ondan sora ahşam beş oldi. s. C. 2) Belaya çatmak.IX. TAÜ . TS. s.IX. rahmetlik: “Allah’ın rahmetine kavuşmuş” manasında. s. C. çok yaşlı ( kimse ).III. C. yüzsüz. yüze gülmek. C. arlanmaz. s. s. Allah’ın rahmetine rahmete gitmek : Ölmek.III.3431 : Lazımlık. C. s. TS. TS. s. s. DS. s.2348 131 .3452 : (Çocuk dilinde) Erkeklik organı.IX. s. TS.s. ölmüş kimseleri saygıyla anarken kullanılır. DS.2286 : Katarakt olmak. Portugal) : ( Kadın veya kızda ) Meme. TS. DS. Şişti dere tepe. C.IX. DS. kıç.III. DS. yalan söylemek.3422 : Erkelik organı. s.XII.III.IX. C. s. TS. C.123 rahmetli. C. DS.IX.

X. TS. C. gaz çıkarmak. ölmek. DS. C. s. şoförin de omuzina koydi ay dedi.XII. C. C. s.4658 oradan zeman geşdi.XII. lazımlık. mefat itmiş sizlere ömür. DS. 2) Yellenmek. C. DS. C. 2) Sidik.III.3563 : Besleme kız. s. ora gibi aletdirik filan olmaz burda koy yirinde tabi. s. iki çocunan gaynanam burda galmış dul olmuş. TS. s. gevezelik. C.4664 : Boş laf. 3) Tutukevi. C.XII . s.151 ruhunu teslim etmek: Can vermek. s. C. DS. s. seslenmiyoruh gayrı. C. 2) Ölü. 2) Köpek pisliği. NYA. s.X. DA. s.2427 : Deprem DS.3506 : Şarap. idam etmek. Orda valla şoför kaldırdi kendinî.X. TAÜ . teslim oldi. DS. s.XII. s. rahmet yadı bi gice.164 atmış birde şemsi yastıman bi cümbüş yapdı bene. yararsız söz.3511 : 1) Gübre. C. rametli oldu.IX. ahretlik. DS. Oruya nasi koydi. s.X.X.107 ruyalanmak seci sadıç sadır sağsı sakametli sakat sakırğa salaca salata sallandırmak sallantı salmağ : Cinsel düş görmek.4666 : 1) Gebe kadın çocuğunu düşürmek. U A. Hazreti Hüseyin’in imamina.bi de horantam mar evelinden gaynatam irametlik seferi billikde gayıb olmuş. uzatti iki sandyenin arasina. s.XII. DS. DS. C. DS.4661 : Oturak. DS. s. s. garannıh bir gice. DS. bu koyden idi.IV.3517 : 1) Çıban ya da yara kabuğu.269 rahmet : Yağmur. Elini koydi hocanın. C. NYA. onu ben özay gönlüm gibi bole barmaklarımnan çaların. Orda teslim oldi.2380 teslim olmak : Ölmek.X.4667 132 . C. s.3519 : 1) Tabut.32 : Asmak.3515 : Uğursuz. s. s.3518 : Hamam böceği.

2474 : Salya. C.X. s. C. s. DS. katil.4690 : Ölmek.3588 : Mezar. DS. DS. C.XII. C. C.IV.XII.X.salt sanıldak sarıayaklı sarıcaarı sarıoğlan sarmak sayılcı sayıp sazağan sazak seçime seçme seçmelik sedef hastalığı sel senli benli sergen gezen servi altı : Deli. s.3615 : Bozulmaya başlamış.3610 : Kanser.X. C.X. eşekarısı. s. s. DS.3564 : Gübrelik. 2) Ağır cezaya uğramak. s. s.4677 : Çok konuşan. C.XII.3562 : Frengi. yara.XII.X.XII. C.XII. C.295 : Sıçan. DS.XII. s. DS. TS. s.X. gömüt. akılsız. DS.3592 sevi seyrek seyrik sıkı sındırıcı sınnan sıraca sıracalı sırasını savmak sırımsak : Öksüz. DS.4690 : Pis. s. C. C. C. s.TS. s.X. DS. DS. fare. s.X. C. C. felçli kimse. laubali. s. DS. C. DS. TS. sopayla dövmek.3544 : Akrep.35 sapha vurmak (sapalamak) : Birini dolandırmak. DS.3559 : Küçük kan çıbanı.4672 : Değnekle.3547 : Dilenci.XII. takaza etmek.3605 : Öldüren. DS.X.3564 : Kötü yolda kadın.X. C.XII. C. TAÜ . geveze. DS. C.XII. s. s. DS. C. DS. C. s. C.XII. yakınmak. tükürük. DS. s. s. s. s. belsoğukluğu gibi hastalık.X. s. DS.3540 serzenişte bulunmak : Sitem etmek. C. s. DS. DS.X.4677 : Sedefi andıran pulcukların belirmesiyle ortaya çıkan bir deri hastalığı. C.IV. bayatlamış. s.4669 : Uğursuz. s.X.4676 : Peri. DS. C. s.4687 : Cimri. irin.4691 133 . s. DS.3544 : Bal yapmayan arı.4667 : Bedeni titreyen. s. cin. C. C.XII. C. DS.4680 : Teklifsiz.XII.X.4690 : Deli. C. C. s. s.I. DS. yetim. s.3594 : Aklı az.4686 : Kılkurdu. DS.2507 sesi semadan gelmek : 1) Ölmek. DS. C.

s. söz. C. DS.XII.3657 : Ölmek.IV. s.X. DS. s. DS.X. C.X. DS.X. C. DS.3618 : Şarbon hastalığı.X. s. DS. s. bel suyu.IV.3654 : Ağılı yılan. gusülhâne. s. ateşli bir hastalık. s. s.X.IV.2568 : Ayakyolu. C.3685 : Erkek üreme hücrelerinin meydana getirdiği sıvı. DS. s. C. C.2571 : Ev içinde küçük banyo. s.3675 : Çok konuşan. s. C.X. s.3688 : Ayakyoluna gitmek. 3) Zatürree.3650 : Cimri. s. s.3677 : Laf. cadı. DS.2603 : şemek.4700 : Don yerine kullanılan parçasız küçük külot. C. C. DS. TS. DS. DS. TS.X.3641 : 1) Kötü yolda kadın.X. s.3639 : Hayvanı işkence ile öldürmek. helâ.3702 134 .X.XII. C.2608 : 1) Sidik torbası. C.X. 2) Tifo. DS. C. s. s. derisi siyah olan.3637 : Odalardaki küçük banyo. C. C. küçük abdest yapmak. C. C. dedikodu. s. s. 2) Yüreği kötülükle dolu kadın.3684 : Dedikodu.4698 : Yüzdeki çil.3620 : rinli küçük çıban.4703 : 1) Humma.X. C.XII.4698 : Zenci. TS. DS.XII.3653 : Kalça. 4) Sakat.XII. C. geveze. s. lekelenmek. C. C. s. DS. DS.sırnak sırsıra sırtı yarma sıtar sızıgan sin sineklik sinirlemek sinek sis sislenmek siyâhî siyek siymen slip soba sofra sokak sorutmak sökel sölegen söylenti söz sav sözebesi sperma su dökmek sueleği suüstüne çıkmak : Sır saklamayan.X. C. DS.4694 : Kabir. C. C. DS. dedikoducu.3619 : Tanrı. bevletmek. C.XII. DS. 5) Öldürücü grip. s. DS.X.4691 : Yarasa. meni. mesane. C. gusülhâne.X.X. C. s. DS.X. DS. s.XII. s. 2) Kadının dişilik organı. DS.4698 : Yüz çillenmek. DS. s. s. TS. C. er suyu. s. DS.3685 : Geveze. C.IV.

3726 : Kötü soydan gelmiş kimse. C.3708 : Evlilik dışı doğan çocuk.IV.3762 : Bahşiş. s. TS.X.X. DS. süvari deyala buna.140 : Çok konuşmak. DS. o zaman süvariymiş guya o süvari denen şe. 3) Gusülhâne. karı. s. DS. çaşıt.3754 : Dalkavuk. DA. C. DS.170 Gidi bi kapiya da. s. C.69 süleymancık sümbül sürgün sütçe sütü bozuk süvari vurdurmak süvari : Kertenkele. ona da girmi. DS. s. s.3720 : Verem.3687 : Bir çeşit kertenkele. DS. 2) Sidiktorbası. DS.DS. piç. DS. s.X.X.3787 şakıma şaşa şaşıt şavşat şatafatçı şefşeli şehla şenlik şerbetleme şerbetlik şişgin 135 . rakı. s. s.). C. s.X.X. s. C.X. C.3760 : Frengi. C. s.3756 : Az ve hoşa gidecek şekilde şaşı (göz). s.XII. C. DS.X. C. DS.X. C. C.3704 : Suratsız. yüze gülen. DS.IV.X. DA.X. DS.sucu sultan suluk surat düşkünü suva sücce sükümsüz : Ak alkollü içkiler (şarap.XII. vb. soysuz. s. C.s. DS. s.3728 : Pantolona dikilen büyük yama.3709 : shal. yama yama üzerine. s.3702 : Verem. C. s. helâ DS. C.2640 : Pantolona eskimeden yama yaptırmak.3698 : Ayakyolu. yama yama üzerine. s. C. DS.3736 : Kör. aşağılık. s. DS. o da buyur edi. C. DS. C. DS. şu pantoluy dizinde bir gaç dane yama.X. C.4707 : 1) Vücutta suyu depo ettiği sanılan kesecik. TS.XII. DS. C. DS.X.4721 : Deli.3762 : Onurlu. C. C. C. s.X. karaktersiz. DS.X. Gidi bi kapiyi çali.X.X.3751 : Deli.X. C. ZBK A. s. s.3692 : Çirkin. s. s.4715 Efendim. bahi ele sükümsüz bi kari çıhti ki dişari.3751 : Söz taşıyan. s. s. s. kibirli. C.X.2672 : Eş.

s.3797 : Korkak.XII.X. s. 3) Tanrı. asılsız söz.XII.4734 : Alacak. C.X. C. C. C. C.99 : Kabristan.3845 : 1) Babasız çocuk. 2) Kekeme.3808 : Boğmak. DS.3842 4) Az konuşan. DS. C. K A.4729 : Ölmek. s. 2) Deli. s.2767 : Öğünmek. C. hırpalamak.4741 : Kıtlık.4742 : kiyüzlü adam. taaret almaya giderken. DS.X.3841. DS. TS. perişan. s. C.XII. s. ödlek.IV.3841 : 1) Dilsiz. takke. C. cesaretsiz. alacak. s.3821 : Akılsız. s. s. DS. DS. ayakyolu.3789 : Şap hastalığı.3814 : Ahır.X.X.3798 : Abdest bozduktan sonra yapılan temizlik. mezarlık. s.X.XII. s. C. DS. s. DS. s. karışık.3832 : Dağınık. DS. TAÜ . DS. C. TAÜ . s. saygısızca.196 takınak takıntı talamak talaşmak tam tamu tandırlama tankuş olmak tankuş taraş târumar tasarlanmak taşbaşı taşlık taşlı köy taşra tat tatlılık tava kapağı tay : Borç.şişgün olmah şişmek şivil tabak tabanı genişlemek tabansız taç taharet almak : Kin tutmak. s. C. borç. C. s.X. DS.X.3850 taşlı köyü boylamak : Hayatı sona ermek. C.X. DS. darmadağın. mezarlık. TAÜ . s. ölmek. s. C. kavga etmek. C. DS.100 136 . 2) Üvey çocuk. C. s.100 : Yüznumara. yüreksiz.IV. s. s. DS. TS. DS.X. s. s. s. C. s. s.3837 : Edepsizce. C. s.X.3839 : Kabristan.2722 Bir gün smail Çavuş ebdes.X. DS. C.3796 : Ölmek. DS. C.XII. DS. s. C. C.IV.4737 : Yaltaklanma.X. s. C.XII.3816 : Cehennem.4735 : Boğuşmak.X.3788 : shal.3819 : Sersemlemek. DS. yekden bu adam öğüne çıhdı. C. C. s.3818 : Dedikodu. DS. DS.X.X.X. DS. s. C. DS.2712 : Fes.X. DS. TS.

2) Akciğer hastalığı. s. C. C. 2) Yıkılmak. s. C. DS. DS. DS. yalan olduğunu söyleme. C.X. C.4752 : Tifo. uyruk.3862 : Yalanlama.3890 : Akrep. s.3861 : Emekli.4753 : 1) Tifo. C. TS.X. 3) Humma.TS. Ara sıra balıa çıkiya işde. DS. C. C.XII.X. TS.X.4751 : Kötü (kadın için).3888 : Sığır.4747 2) Korkak.3880 : 1) Sakar (kimse).4745 : Deprem. s. C.3892 : 1) Tifo. s. DS. C.IV. sandalnan.X. DS. kavgacı. C. DS.X.X.3880 : 1) Soysuzlaşmak. C.X. s. C. DS. C. C.3893 : Kötü yolda kadın.X.3894 3) Suçlu. C. s. s. s. s. DS. DS. s.3875 : Hamamböceği.IV.2795 : Şeytan. ishal.4754 : 1) Gübre.X. s. 2) Beceriksiz. yozlaşmak. C. s. DS.B.3895 137 . s.4753 : 1) Terbiyesiz.3856 : Kefen.tebaa teccel tef tehlike tekaüt ( teka üd ) : Bir devletin idaresi altında bulunanların tamamı. DS. erkek. DS. s.XII.XII. C. 3) Çalmak. s.X.IV. 2) nsan ya da hayvan dışkısı. DS.XII. s. DS. C. C.X. s. DS. C.XII. 3) Yaramaz (çocuk için).K A.X. DS. 2) Zatülcenp. C.XII. s.113 tekdamar tekzip tellemek temesük tenkurdu tenmek tensuz tepegöz tepelemek ter tereke terkili terkisalat terleme terletme ters ayakkabı ters tersibozuk terslemek : 1) Cılız. motornan. Z. DS. DS. s.X.2821 : Sigara içmek. C.3894 : Sürgün. s. DS.XII. DS. s. 2) Herkese çatan. s.XII. C. DS.2814 Vemedük zatı ilkokulda çıkdı berbecilie vidük. s. s.X.3882 : Vurup öldürmek. s.3871 : Faiz. DS. çökmek. Amca tekavid.4754 : Pislemek (hayvanlar için). C. s. C.

şişmanca. ölümü yakın olmak. s. C.3976 138 . tecrübesiz.2907 : Ölmek. s. s.X. s.2904 : Ölümü yakın görülmek.terslik testis tevekkel tevkif etmek tığ tırıltı tırtırdamı tilkiburnu tok tombul tomruk topaç topak toplu toprağa bakmak toprağa düşmek toprağa girmek : 1) Ters olma hali. TS. C.3908 : Dışkı.4760 : Ayakyolu. acemi. DS. DS.128 fahırsın elinde haşlın olmıyo geş goca demiyon topran altına giriyon bu derdin yüzünden. s. s. s.X.X. s.3957 : Kötürüm. s.2907 Atladım girdim baga Başım degdi yapraga Ben seni alacagam Meger girem topraga DA.IV. s. C. TS.X. toplu.4768 2) Kabakulak. s.2856 : Er bezi. s. s.3962 : Vücutça dolgun. vurulup ölmek. C. DS.2864 : Deli gibi. s.3902 : Suçluyu tutuklamak. burnu büyük.IV. C. TS. C. aksilik. TS. C. s. s. C.129 toprağa vermek toprak olmak toraman toy toylun : Ölüyü gömmek TS. TS. s. C.IV.2899 : Tutukevi. n olacah mut ölümüne geden. gömülmüş olmak. DS. DS. ölmek.IV. pislik.X. toprağa karışmak.X. s.IV. s.2907 : Gömülmek. C.X. TS. DS.2873 : Parasız pulsuz. s. C.IV. C. C. DS. s. NYA. C.X. DS. helâ. 2) Etli. s. dolgun. dikbaşlılık.TS. etine dolgun. C. DS. 2) Tersçe davranış.XII.3961 : 1) Bir çeşit çıban.3931 : Kibirli. C.3968 : Genç olduğu için bilgisiz ve beceriksiz olan.XII. DS. C.X.3946 : 1) Şişman.IV. kaçık. TS. C. C. C. DS. TS. olgunlaşmamış. s. s. C.IV.3925 : Koltuk altında çıkan kan çıbanı.IV. C.IV. s. TS. C.X.2907 : Ölmek.IV.2912 : Yosma.2907 : Sarhoş. DS. gıl gındap melmekatın içi.

4781 : Korkak. C.4021 : Cinsel yaklaşmada bulunmak. DS. s.4781 : Hırsız. C. C. C.XI.s. s. C. dost. s.XII. korkulu.X. C. peri.XI.4013 : Hortlak. DS.4023 : At. s.X.XII. C. s. C. alıp götürmek.4014 139 . DS.XII. DS.IV. sefih. s. çalım. s. DS. DS. DS.3998 : 1) Hizmetçi. s. göçmek. s. C.4781 : Cin. DS. C.X. DS. TS. s.IV. DS. s.4782 : Cin. s. DS.4022 : Yapı. s. C. DS. s.XI.XII.4020 : Çeşitli eğlencelere düşkün. DS.4011 : Mezarlık. C. C. işçi. aşırmak.XI. şımarıklık. s. C.4024 : Bit.2959 : Bunak. C.4019 : Çalmak.4026 türküsünü çağırmak : Dalkavukluk yapmak. sürgün olmak. s. DS. s.4000 : Felç olmak. TS. C. C.X. s. s. katır vb.2943 : Saf. 4001 : Müsrif. C. s. C.X.töker törlemek tulum turma tutak tutaklık tutalga tutma tutulmak tutumsuz tüberküloz tüm tünemek türbelik türetmek ubur uclanmak ucu uçarı uçgun uçkur çözmek uçmak uçuhlu uçuk uçurgan uçurmak ufacık ufaklık ufatmak uğrağa gelmek : Kötürüm. DS. DS. DS.3984 : Dik kafalılık. DS. DS. s. DS.X. s.X. s. s.3995 : Cimri.XI. s. C.IV. C. DS.4024 : Abartmak.4781 : Çalmak. s. 2) Metres. eşek. C.XI. C.XII. C.X.XI. C. C.4775 : Sara hastalığı. C.4010 : Ölmek.X.3979 : 1) Bağırsak bozulmak. yalan söylemek. peri tarafından çarpılmak. DS.3998 : Sara hastalığı.X. DS. duvar vb. uşak. C. DS.4019 : Yankesici.XII . çapkın. C. 2) şemek (çocuk ya da hayvan için).3988 : Tutukevi. C.X. TS. C. s.XI. s. yıkılmak. DS.X. usta hırsız. DS. çökmek.2939 : Verem. s.4013 : Uydurmak.X.XI. s. bön. DS. DS.

DS. ahlâk sız. kavga çıkaran.XI.IV. düzencilik. s. C. s. DS. DS.XI.4036 : Genelev. s. DS.XII. C.4782 : 1) Cine. cin çarpması. peri örneği. DS.XI. s.uğurlamak. C.IV. s. C. TS.4048 : Kötü davranışlarda bulunan.4026 : Çarpılmış.2989 : Kötü yola sapmış (kadın için).XI. C. DS. DS. s. TS. s. C.XII.4043 : Yolsuzluk. 2) Erkek cinsel ilişkide bulunmak. s. s. onun bunun ardına takılan. başkasının sözüyle davranan. DS.2982 : 1) Kız kaçırmak. DS. s. s.XI.XI.XI. TS. s. s. C. C. C. C. C. C. C. C. 2) Hastalığa tutulmak.2975 : Kurnazlık.4784 : Kuma. DS. C. s. s. DS.4051 : Kişiliksiz. dolandırıcı. DS.IV.4035 : Cin.XI. s. bön. s. yaratık.4034 : Baykuş.IV. şeytana çarpılmak. s.4790 : Eşek. s. kokmak. DS. DS. TS. hileci. inmeli (kimse). DS.4790 : Hırsız.XI. DS.4057 140 . düzenbaz. 2) Geçimsiz. C.4027 : Çalmak. çürümek.XI. C.XI.4027 : Baykuş. DS. C. terbiyesiz. C. yolkesen.4051 : Çalmak. serseri. DS. DS.XI.4028 : Baykuş. s. C.4027 : Hırsız. tembel. s.3007 : çki içmek.4052 : Yılan.XI. korkutan şey. C.4049 : 1) Aptal.XI. DS.XII.4053 : Yalancı.uğrak uğraklı uğramak uğru uğrulamak uğu uğukuşu ulmak uluca ulukuş umacı umumhâne ustalık usulsüzlük uydurmak uygunsuz uygunsuz uysal uyuntu uyutmak uz uzunböcü uzun kulaklı uzun uzunöksürük üç kağıtçı üçlemek : Sara.3003 : Yılan. uyuşuk (insan ve hayvan için). s.IV. DS. s. aşırmak. C.XI. s. çirkin veya zararlı hareketler yapan. s. C. C. s. takılan. C.XII. s.4783 : Bozulmak.4053 : Boğmaca. C.XII. TS. yoldan çıkmış.XI. DS. C.XI.

Feryatda galdı.IV. ömrü sona ermek. DS.IV. C.XI.XI. s. C. aldatıcı.3037 : 1) Hasta. C. TS. eli sıkı. DS. C.IV.XII. vajina vahıtsız var yemez : Döl yatağı yolu. s. C. s. 2) Yoksul. s.3052 141 . DS.XI.250 üst üste vurmak üstü kirlenmek üstüne yatmak üşencek üşütme ütücü üzeriyüklü üzgün üzülmek vâdesi gelmek : Aybaşı (kadınlarda). TS. aldığını geri vermemek.XI. s. DS. s. C.IV.XI.XII. C. K A. s.XI.XI. C. TS.4077 : Zatürree. ( kadın için).ünlenmek üryan : 1) Dile düşmek. s. katlamak. s. C. DS. DS.4799 : nme inmek. s. O anda iki tene incir yaprağı bir ardına bir önne. TS. DS.XI. C. 2) Onurlanmak.4074 : Fiyatı arttırmak. C.263 vagina.4066 : Çıplak. s. s. DS. hazne. C. Üryan galdı.4086 : Eceli gelmek.4076 : Borcunu ödememek. eklemek. C. adı kötüye çıkmak.4085 : Hasta.3022 : Aybaşı olmak. DS. C.4801 : Cimri.IV.3036 kütahya yolunda vademiz yetdi azrail canımızı aldı da gitdi eşimi dostumu perişan etdi ağlayın dostlarım bana ağlayın salımın ucuna allar bağlayın adım menderesdi gülbeydi eşim genç yaşda karardı daım güneşim ardımdan meleşir anam kardeşim gelin dostlar gelin bana ağlayın salımın ucuna foçu bağlayın U A. DS.3018 Hazreti Ademin de üzerinden hülleler alındı. s.4077 : Tembel. s. s. C. s. DS.XI. C.4080 : Gebe.4078 : Dolandırıcı. kibirlenmek. pinti. TS. s. s.

s. şunnadan bunnadan gurtarılmış sayılır gari. nebim yallı diller imiş ezelde garannıh bi yire. DS.XI. DS. maluh varmış yal lı.4178 : Dışkısını yapmak. C. C. ishal. C. s.4121 : Darağacı. C. C. s. KYA. s. C. C. s. TS.4127 : ri memeli kadın. NYA. DS. s. sin. Aşam gırhın ohutduh. C.146 yakınlık göstermek : Cinsel birleşmeye yanaşmak.3099 : Kadın memesi. TS. C. DS.4118 : Cehennem. DS. DS. s. DS.140 vesikalı viranguşu yağ bağlamak yağız yer yağlı ip yaka yakalı yakasız gömlek yakı : Kendisine fuhuş için resmî makamlarca izin verilmiş kadın.4812 2) Uşak. DS. C. C. hizmetçi.XI. s. DS. DS. DS. DS. C.XI.XI. C.4129 : Cinsel ilişki. s. s. metres. s. C. C. s.XI. DS.4175 : Dedikoducu.XI.4160 : Yaltaklanmak. idam sehpası.XI.XI. C.4147 “gel ardıma bin gotürim” dimiş.4179 142 . yana varıncı. s.XI.4128 ondan sonı yani her türlü şee.IV.4171 : Baykuş.4129 : Soymak.3062 bi yü r arısına dutuldu.4128 : Sürgün. NYA. s. DS. s. s. çalmak. DS. s.vefât : ( Yalnız insan için ) Ölüm.XI.4129 yanaşma yanlamak yapalah yapıntı yapmak : 1) Kapatma. s. s. C. s. pislemek. hani bi yakaya urumıcak gibi olur.XII.XI.IV. C.IV. DS. s. s.XII. şöyle bi elini saldırmış “samur samur giymissin kuklümüsün ne” dimiş. TS. DS.XI. s.4105 : Şişmanlamak.XI. bi yallı delıne gotürmüş. maluğun delıne.XI. DS. C. C. C.4127 : Kefen.4811 : Sırtlan.XI.XI.141 yakın gitmek yakınlık yalınlamak yallı : Cinsel ilişkide bulunmak. heç mefası yoh kimsenin. s. ortalık karıştıran. üş gunden soğna mefat itdi.3071 : Baykuş. kötülükleden. gırkTan sora o yatak da sökülür.

C. yaratıcı. C. DS.XI.XI. DS. s. C. s. toprakta gömülü bulunmak. s. DS.XI.XI.XI. DS. C. s.4817 : Rüşvet vermek.4817 : Kabakulak. C.yaradan yaramışlık etmek yaranmak yarışık vermek yaslamak yatağan yatak yatalık yatık yatmak : Allah.332 yasdıhlı konuşmak : kiyüzlülük etmek. U A.XI. DS. Tanrı. C. söz taşıyan. s.4241 : 1) Frengi. C. DS. DS.3141 : Dalkavukluk etmek. C. mesela bizim köyümüzde sultan karacamet türbesi va.4200 : Bir yerde. s. 4) Zatürree. s. ismini daşıyan. s. DS. DS. K A. TS.3162 mesela bunun üç yerde oldu söyleniyo. s. C. DS. DS.4192 yaygan yazgılı yazıcı yazma yazmak yedirmek yemek yemeklik yenirce yerdegezen : Dedikoducu. DS. 2) Tifo.4199 : 1) Humma ve benzeri ateşli hastalık. C.4241 : Rüşvet. C. s. yoktan var eden. DS.4250 Bu ele yatdı ki yere ki.XII. C. s.XII. 2) Şirpençe. s.4218 : Büyü yapmak. s. mezarlın içerisinde.XI. C. C.253 yere bakan : Sinsi.XI. C. Geder getmez emen bileğne yapışdı.XI. C.4216 : Büyücü.XII. ikiyüzlü. DS. C.4186 : Dövmek. s.4199 : Oturak.XII. s. Çekdi. felç.IV.XI. s. DS. s. 3) Zatülcenp.XI.4180 : Yaltaklanmak.IV. TS. ölmüş olmak. fakat rivayete göre hangisinde yatdı belirsiz.4180 : Dedikodu etmek. s. C.XI. Halîk. C.4209 : Karayazılı.XI.4222 : Öldürmek. s.4815 : nme.XI. şöyle ayni yerde gezen kimi. s. 3) Cüzzam. DS. DS. s. C. C.XI. s. DS. ördek. DS. dara elinnen aldı.4246 : Yılan. C. s.4816 : Dolandırıcı.4250 143 . mezarda. DS.XI. s.

zelzele. s.119 144 . DS. DS. s. hastalığı hızla ilerlemek. C.4260 : nme. s. s. DS. s. felç. s.XI.4289 : Kötü yola düşmüş kadın. s. Hepsi bi yüznumaraydi. C.XI.4298 : Veba. KYA.4291 : Ölümü yaklaşmak. odasi ayridi. tuvalet. DS. s. s. s. söz taşıyan.XI. s.4322 : Gebe. kovcu.XI.4267 : Antepçıbanı.4289 : Ölüme yakın.4333 : Yüze gülerek ağızdan söz alan.XI.4271 : şten çıkarmak.XI. DS.IV. s. s.4290 : Parasız.XI.4317 : 1) Bir çeşit baykuş. s. DS. C. TS. s. s. s.4316 : yileşmeyen çıban. 2) Küçük bir çeşit ev kertenkelesi.3286 “diyi o senın yüznumarada söladığın şe senın sakalının üzerında. s. C. DS.4328 : Geveze. s.XI.XI.148 yeşillik yeyilme yeyim yıldırım yıllık yol vermek yolbasar yolcu yollu yolsuz yolu doğrultmak yordanlı yortma yumrucak yumurcak yusufçuk yüklü yünağız yürek etmek yüzlekçi yüz numara : Hıyar.XI. C.IV. hepsi bi şedi. s. DS. DS.4297 : Lağım. C. C. C.XI. DS.4331 : Kusmak. DS. C.4291 : Deli. s. s.XI. C. helâ. DS.XI. DS.4256 : Kanser. DS. s. C.XI.XI.XI.4260 : Rüşvet. C. C. s.” KBAYA.4337 : Ayakyolu. C. DS.XI. DS. DS. DS. TS.XI. başladı ileri geri gitme.158 Herkesin evi. DS. C. C. C. DA. hanı yer sarsıntısından. C.4292 : Haydut.XI. DS.3198 sona bi de bakTık ki taksi böle sallanırkan.gerideki arabaya vurucam deye ben de fireni basıyon.XI. C. C. s. C.yer sarsıntısı : Deprem. C.

aşağılanan.XI.228 adamcaza yardımcı olcen.XI.XI.IV.4366 : Kaba. tahıl yoh. Evde un yoh. DS. DS. yüznumaraya götürcem şeklinde bi tanesi unun da parasını çalmış. C. KYA. s. alçak. K A.Beni içeri aldiler. s. DS.3308 Zamananın birisinde bir fuhara varıdı.4345 : Hor. K A. C. Bir yüz nümere kimi bir yer vardı. C.166 zal zelîl : Deli. TS. C. Ama fuhara çoh zelil idi.XI.4402 145 . s.IV. s.4835 : şsiz. C. biz kimiydi.4375 : Frengi ve bel soğukluğu gibi cinsi münasebetlerle bulaşan (hastalık). onursuz (kimse). DS.3336 : Ölmek.XII. TS. s. Orıya gapatdiler. C. DS.252 zıfırı bitirmek zılgıt zıpkın zührevi züyüt olmak : Ölmek. s. C. Ayni bu seneler kimi. s. s. s. s. aşağılanmış. hakir.

çalgını. ilinti : adıyaman. gökçe : amiyâne : amoral : amoralizm : anahalı. tankuş : alabacak. terkili : afal.GÜZEL ADLANDIRILAN KAVRAMLAR D Z N açgözlü ayı akrep aptal akılsız ahlâksız ahmak azrail adice ahlâk dışı ahlâk dışıcılık aybaşı adi alçak asık suratlı azma açık saçık arsız anlayışsız ağzı yamuk azarlamak akciğer veremi azıtmak aldatma azarlanmak arabozucu : abdal. guyruğlu. ahraz. papara yemek :müzevir aybaşı olan (kadın) : kirli. uysal : afalsız. kıssa. kursaksız. gümüşgöz. eli büyük. gocaoğlan : adını eller alsın. sarıoğlan. esma. seyrek. cam göz. dem : aşağı. müstehcen : eli yüzü yünmüş : ganmaz : gedik : geliştirmek. zelil : çatık : dalalet : dekolte. kınalı. çilesiz. erotik. bayağı : aşağı. hızan. ferik. altıboğumlu. paylamak : ince hastalık : kâmeti arttırmak : katakulli :laf işitmek. banal. uygunsuz : alabaş. namazsız 146 . hazan. halasız. açgözlü. can alıcı. manav : alıcı. mahmıt.

hacı kuşu. ulukuş. intizâr : ansızına uğramak : atah geçirmek : atakçı. hümmatun. horasa : balkırmak : bölme : büyük öksürük. hıcılayık. devletli. ala ağız. hüpbükkuş. kılın. hayırlı kuş. uzun öksürük : büyüklük taslamak : çön kuşu. kakavan : albaba. ören kuşu. açık ağız. ağzı açık. pilavıcık. gongoluk. allahlık.ameliyat ahır aybaşı olmak acem büyü yapmak büyücü bedavacı boşboğaz balgam budala beddua birdenbire ölmek bunamak bunak büyü balgam çıkarmak banyo boğmaca böbürlenmek baykuş : operasyon : tam : üstü kirlenmek : toy : yazmak : yazıcı : abacı. dedem akıllı. ayran ağızlı. kuğuruk. açıkçı : acığaz. mal kadın. gılın kuş. efsûn. kaftar. halak ağızlı : ahırak : akbakan. muratçık. uğu. yapalah bencillik beygir basur beceriksiz beddua etmek boğmak boş söz beleşçi : enâniyet : güllük : hemoroyit : idaresiz. poğuç. ishak. yusufçuk. inkisâr. cönk kuşu. viran guşu. inah. talamak : lafı güzaf : lüpçü büyücülük yapmak : küpe binmek 147 . horozik. kukumav. terkisalat : ilenmek : imiklemek. akgöz. uçgun : bağı.

uçlanmak. korkut. aşırmak. sinnek : kadavra : oğrak. esürük : geçkin. yalınlamak çokbilmiş çalma çırılçıplak çırılçıplak gezmek çingene : akıl gülü. malyemez. uçurmak. hoyrat. erlenmek : ecene : el darlığı : erleşikli. bahil. var yemez : akarca. tutuk. gümüş göz. umacı : hotik. kaftar. akılgan. afsunlamak. kıvırmak. kıtmır. uçuk. alaylı : aktarmak : anadan doğma : ana etinde gezmek : asık 148 . uyutmak. eli sıkı. ilbiz. tenmek. araklamak. cinsel sapıklık (erkeklerde) : kibar hastalığı kaydırmak. ıskırtmak. erişmek. uğrak : yağız yer : abartmak. dönük. hızan. aparmak. oğrulamak. balyemez. sıkı. sayıp. mantıcı. kısmık. lepra. avkırmak. miskin hastalığı (illeti) yenirce : boş : cana kıymak : çalınmak. orak. gezer. ili. alaklamak. afartmak. uyutmak. uğrulamak. mekir nekir. baba. kanatlandırmak.baş belası bilgiçlik taslamak bulaşıcı hastalık bronşit bayatlamak bayatlamış boğuşmak cimri cüzzam cahil cinayet işlemek cin çarpmak cüce cimrilik cin çarpmış cin cadı ceset cin çarpması cehennem çalmak : munzur : oranlamak : ortalık ağrısı : öğkenli : pamuklanmak : sırımsak : talaşmak : abdal.

surat düşkünü : iteli : kanatlanmak : küçük abdest : maceralı : müştülemek : sis : sislenmek : uçarı : uğraklı : ulmak : üryan : abdallanmak. adını eller alsın. baykara. avuç açmak. sallantı. çalak. yapıntı. büyük abdest. kaknem. alık. kesegen. kazak. tırıltı. kuş kaldıran. alabacak. ütücü. zal : bertaraf etmek 149 . duraksız : akıl hastalığı. şatafatçı : allah emri. atlatmak. aklını kaçırmak (kaybetmek). kötü hayvan : ağzı kara. mimişçi. cinleri tutmak. kaçırmak : alkaçıcı. ayyar. kapınmak : abdest. hoşamatçı. yer sarsıntısı : ayarsız. dağdagezen. mancınıklı. yordanlı. aklını yitirmek. arayışçı. esemeli. necâset : adıyaman. eser. yatak : alkışçı. akıdık. gaban. gara canavar. ayarsız.çirkin yüzlü çarpılmak çiş yapmak çirkin çolak çalınmak çiş çürük çekiştirmek çil çillenmek çapkın çarpılmış çürümek çıplak dilenmek dışkı domuz dedikoducu dilsiz dönek delilik delirmek dolandırıcı dalkavuk deprem deli defetmek : çehre zügürdü : gevilmek : guşak açmak : ırşat ( irşat). isdenmek. sırnak. salt. yayvan : ahraz. kaytoz. el açmak. sıracalı. ala ağız. Elazığ. şahvat. çalınmak. kabaram : aklını bozmak. tat : akar akıllı. tehlike. şerefli. hınzır kehten bakan. çakıştırıcı.

gedâ. tandırlama : tekâüt : irdelemek. söz sav. geçinti. güdük. yaramışlık doğurmak : gurtulmak dedikoducu (kadın): guyruhlu doğurmak (hayvanlar için): guzulamak dengesiz düşmanlık dövmek dizenter dedikodu emekli dedikodu yapmak defolmak düşman dayak atmak difteri dik başlılık edepsiz evde kalmak eşek edepsizce fışkı fesat felçli faiz fahişe fikirleşmek falcı : hoylu : husûmet : ıslatmak. temesük : ayağı dışarı. iteli. uzun kulaklı : taşbaşı : ahbun : ak gözlü : alınmış. öşek söylenti. öfelemek. mervan. kuruburu : ndir kaldır. işlenti. geder. külah sallamak.dalkavukluk döl yatağı dilenci dolandırmak : demogoji : doğanah. yarışık vermek : itilmek : karşı taraf : kızılcık hoşafı içirmek : kuş kuyruğu : terslik : ayarsız. türküsünü çağırmak. isdeci (isteci). hınbıl. yaslanmak : iç ağrısı. sanıldak : asık. kaldırım kuşu : bacası tütmez olmak : bakımcı. ergi. aymaz. berkep. kazancı : sapha vurmak (sapalamak) etmek dalkavukluk etmek : eteklemek. perilikarı 150 . postunu taramak. eli bayraklı : bağrı geçmek : büldül. rahim : döşürücü.

şerbetleme. inme. eli uzun. ebe. küllenme. kantin. arıkçı. ceza evi. kalabalık ağızlı. çöş. ozan. oğru. salaca. ölçer : engebe : engi. sineklik. soba. yerince : konuşmak : ortaya düşmek : tutuşmak. sazak. gövdeli. ağırlıklı. üzülmek : ara hastalığı : arı kıran. göz açıcı. ayağı ağır. iki canlı. kötü yara.fakir fitne felâket felç frengi çıbanı frengi flört etmek fahişe kadın felç olmak grip geveze gusülhâne genelev gasp etmek gevezelik gübrelik gübre hâmile hırsız hastalıklı hapishâne hırsızlık hile haydut hileci hâmile olmak hayvânî homoseksüel hizmetçi : durumsuz. bahar. hozan. uğru. uz : akarcalı : alaca. uçurgan. entrika. yünağız : arınak. içeri. kaytaz. yüklü : ağzı açık. yatağan : hıra : kif. çenesi kuvvetli. karamancı. gedâ. suluk : bardelhana. hazan : ecevit. dam. gaytar. lafazan. eli çakır. hayta. ayağı ağırlı. seçime. tomruk : algıncılık : avanta. karacı. katakulli : ayakçı. düzen. carbazan. umumhâne : el koymak : ozanlık. alvurcu. boylu. üzeri yüklü. salata : seçmelik : ters : ağır ayaklı. kutes. atak. döner. zührevi. yol basar : aynacı : bebek beklemek : behîmî : çelebi : gapı kızı 151 .

hakaret etmek hortlak hayvan hoppa hain hapsetmek hapse girmek hayâlet hâmile olmak hileli hödük hasta hıyar hademe ırzına geçmek ırzına geçilmek iftira etmek irin iftiracı işemek ikiyüzlü inatçı ikiyüzlülük iffetsiz içki içmek ihtiyar ishal olmak işsiz ishal

: giydirmek : goncolas, hotik, mekir nekir, obur, öşek, ubur : goşu : hafif, havâî : hınzır : içeri atmak : içeri düşmek : ili : karnı olmak : katkılı : orman gülü : üzgün : yeşillik : hizmetli : başına çökmek, becermek, ilişmek : kirlenmek : aba atmak, abamak, kara çalmak : acı su, afgan, nem, sıraca : ad çekici, ağzı kara, karacı : akıntı, belermek, gezelemek, kuşak çözmek, kuşak tazelemek, su dökmek, törlemek : akıdık, ala ağız, alabula, alemşat, dili güllü, ekdi, gundahçı, halasa, hoşamadı, tava kapağı, yere bakan : aksi, dik başlı : alacalık, oynadanlık : alûfte, ellenmiş dillenmiş, malın gözü : atmak, dem çekmek, demlenmek, kafayı çekmek, üçlemek : ayan, geçük : bayrambeyi olmak, bozguna düşmek, fikirlemeğ, törlemek : zıpkın : bozgun, güvelemek, iyindirik, ötürmek, özağrısı, sürgün, tersi bozuk, yakı

152

ihtilam olmak ihtiyar işsiz iltihap iftira idam etmek idam sehpası ikiyüzlülük etmek işten çıkarmak kusur kemik veremi kel küfretmek küfür korkak külot kaba adam kör kötürüm kaynana kurnaz küsmek katır kızıl hastalığı kalleşlik etmek karaktersiz komada olmak kanser karı kambur kusmak

: düş azmak, hamamcı olmak : erişkin : gezginci : hicran : kara : sallandırmak : yağlı ip : yasdıhlı konuşmak : yol vermek : adem : adı batası, akarca, hınam, ilahcıh : ağbaş, alazlık, ayaz, bozalak, kır, netameli : ağız dağıtmak, içinden okumak, kalaylamak : ağız kokusu : akgöz, cebin, ılgın, muhannet, ökçesiz, tabansız, uçuhlu : slip : akkaya bülbülü : alîl, âmâ, naşal, özen, şaşa : alkın, küt, malül, topaç, toker : ana, analık, kocagelin : anasının gözü, diribaş : aralarından kara kedi geçmek : arap işi : ateş gömleği : ayna tutmak : aynasız, namert : bacak çekiştirmek : basra, incitmebeni, sınan, yeyilme : baş yoldaşı, ev şenliği, harem, şenlik : bellik : böğürtlen çıkarmak, böhürmek, döndermek, gaytarmak, istiğfar etmek, kaytarmak, öğmek, öğümek, yürek etmek

153

kıç kefen kurt kusmuk kibirli koca kuduz (köpek) kerhâne kolera körlük kör olmak kızlık zarı kekeme kinci kayırma kabızlık kusma kalçalar kibirlenmek kovmak kan çıbanı kalça kendini öldürmek kalça kemiği katliam kızamık kabız kin tutmak kâtil kekeme kıtlık

: buç, oturak, popo : çadır, melez, tef, yakasız gömlek : dağda gezen, dik kulak : eğşümük : ekebir, onurlu, payalı, şişgin, tok : er, gişi : esiren : genelev : göğerten, iç ağrısı, kirli paçavra, kusah : göz buğu : gözü sönmek : himen : ılat : içerili : inâyet : inkîbâz : istifrağ : kaba etler : kanat biçmek, ünlenmek : kapıyı göstermek, papucunu eline vermek, pasaportunu eline vermek : kara mübarek : karpuz, kut kemiği, sofra : kendine kıymak : kıcır kemiği : kırım : kızılcık, köme, paryandı : perklik : şişgin olmah : sındırıcı : tat : tatlılık

154

kab. seçme. böcük. önlük. yaka : gül : hece taşı : hıdırlık. malta. kıyıcı : bitkin : daşlı köy. sağsı : algın. yortma : akak. sinnek. kabir. yanaşma : göğüs. tutma. ayran gönüllü : algın : ara kedisi : bağrı bütün. pektin. kabristan. taşlı köy. başdan çıkgın. karadam. türbelik : hükümlü : mat : miskin : tutumsuz : ayarsız. uygunsuz. bandırmalı. portakal. kötü kadın. kötü yolda olmak : zılgıt : kulumpara 155 . kara toprak. servi altı : defnetmek : dombey : Ekti. bardel. taşlık. oturak. lahit. andız. evraksız : addırık. avruz. kötü yola düşmek (sapmak).kaçık kuma kurnazlık kişiliksiz karayazılı lazımlık lağım maymun iştahlı meczup münâfık merhametsiz müflis mezar mezara koymak manda metres meme meni mezar taşı mezarlık mahkum menenjit mıymıntı müsrif namussuz orospu : tevekkel : uluca : ustalık : uyuntu : yazgılı : akıldak. güvende. başı dışarı. vesikalı oynaş orospu olmak onursuz oğlancı : aşna fişne : ayağa çıkmak. damarı kırık. gömeç.

Ramet-i Rahmana kavuşmak. dünyadan göçmek. irtihal. geş olmak. kırmak. don değişmek. bir avuç toprak olmak. kan içmek. atılıp gitmek.toprak olmak. arka kapıdan çıkmak. alıcı : ahiret uykusu. hayata gözerini yummak (kapamak). haklamak. patrav olmak. Allah’ın davetine icabet etmek. can alıcı : anakız. günü yetmek (gelmek). geçinmek. sesi semadan gelmek. gözünü yummak. işini bitirmek. gözlerini kapama gözüne kara toprak dolmak. kana boyamak (bulamak) . vefat : ahireti (öbür dünyayı) boylamak. milcan. çökel. dünyaya veda etmek. can vermek. kırmacını almak ölü ölümlü örtbas etmek öldürme öldürülmek : cansız.oturak ölü evi öldürücü hastalık ölüm ölmek : yatık : acı yer : ağır hastalık. dünyaya gözlerini kapamak (yummak). köpeği tükenmek. kara yol. kan dökmek (dökülmek). kayıvermek. gonyoyu dikmek. rahmete gitmek. sırasını savmak. gümbürdemek. dünyadan gitmek. müteveffâ. götürmek. defteri dürülmek. işini görmek. gergek bulmak. göçmek. hayatını kaybetmek. toprağa girmek öldürücü öksüz ölüm iyisi öpücük öldürmek : amansız. teslim olmak. sevi : aralık iyisi : bûse : can almak. dindirmek. salaca : fâni : idare etmek : itlâf : menedilmek 156 . ecel şerbeti içmek. canı çıkmak. kara toprağa aş omak. kurukan. karayazı. kara deve. sorutmak. ötmek. gider gelmez. keçinmek. gözleri kapanmak. merhûm. ruhunu teslim etmek. kara yere girmek. el çekmek. gitmek. hayatıyla ödemek. kesit. kaykılmak. hadlamak.

sucu : ağacalık. paçası düşük : târumâr : yapmak : acı su. ansız. örde. katkılı. kirtik. besmelesiz. haram. yedirmek : irtikâp : mürtekip : para dönmek : abdestsiz. örünç. algı. ağız bağı. ekdi. gırık. mektep görmemiş : abızambak : abuk. anzarat. sümbül :alakuş : baş baş. böcekçi. esneksiz. pırna. bulduk.özürlü piç palavracı pezevenk pervasız olmak pisboğaz parasız perişan etmek palavra prezervatif prostat patlak göz pasaklı perişan pislemek rakı rüşvet rezil romatizma rüşvet vermek rüşvet alma rüşvetçi rüşvet verilmek saygısız saçma sapan sersem sersemlemek salak suçlu : nedirli : alakırık. ilinti. ekti : açılıp saçılmak : boğazsak : cebi delik : haklamak : kantin : kaput (kapot) : kestanecik : lokma göz : paçalı. fırlama. yemeklik : ayak eskisi : guruyel : haplamak. çalık. gevik. döl. emeksiz. ayağ. omzu düşük : tankuş olmak : açık ağız : ters saraya yakalanmak: ağrı tutmak 157 . düz. kıdım.

gülbeser : bujma. kazak : karabacak. bızık. esrük. toraman : bezzeke. damarı bozuk. pasak : cürüm : dudak sarkıtmak : dutargalı. eser. elbiz : bostan. kocalık. ingil. oğraş : istismâr : kabıklı (kabuklu). atmık. çödürük. müzmehel. eserli. sadır : tenmek : akmık. kır serdarı : gızdırma : hengâme. mayası bozuk : tepegöz : alîl. eserli. tutalık : nedir kalmak : alçak. dutalga. ösrük.suratsız söven sidik soysuzlaşma sperma sütü bozuk sara hastalığı sakat kalmak soysuz sakar sakat sarkıntılık etmek saf sümüklü sarhoş sümüklüböcek salatalık sümük suç somurtmak saralı surat asmak somurtkan saplantı sebatsız serseri sıtma savaş sömürme sünnetsiz sığır sıpa : sükümsüz : ağzı dolu : akıd. esürük : okutmak : ekşi : fikrisâbit : fırdöndü : gezenti. meni : özü kara : al basma. hayta. bedmâye. sökel : allanmak : tüm : baykara : bekrî. bel. tereke : karakaçan 158 . durucak. dışarlık.

korkut. ağır gövde.sünepe sidik torbası sövmek salya sıçan şişman : kıtıpiyos : kavuk. üşencek : ağrı. terletme. artçardak. ayvat. karayatalığ. abrez. oldacı. dizban. apana. etine yarı. miskin. gezinmek. ganere. balıklamak. akyavaş. gızıl. güllük. küllük. uyuntu. dışarı çıhmah. kilo almak. iblis. hasıl. andır. ağır canlı (kanlı). kanat. eli bayraklı : aydaş. hâcet yeri. kömbel. naşal. toplu : albız. pazdamah : sel : sergen gezen : acar. pahlamak tembel tifo topallamak tezek tabut : açık ağız. evdesthâne. daylı. el kalem. terleme. aç çardak. çömez. lavabo. yatalak : bacağını çekmek : bulaşma : cansız at. kola. elbiz. ayağ yolu. hoyrat. kademhâne. teccal : alcıkarı. kubat. apsâne. çarak. mekir nekir. çeşme. ter. tırtırdamı. şehlâ : diyabet : el bebek gül bebek : evraksız : gelişmek. gez (gezinti). salaca tifoya yakalanmak : ağrıya yatmak 159 . kanat. kenef. hızan. oya. suluk : künyesini okumak. çör. kamaşık. yağ bağlamak : güzellik : ılkış : ibiş : seci : tulum : abdesthâne. sökel. yüznumara şeytan şirret şaşı şeker hastalığı şımarık şerefsiz şişmanlamak şark çıbanı şaşı şapşal şarap şımarıklık tuvalet tuvalet ihtiyacını gidermek: abdest bozmak. tombul. memişhâne. su eleği. def-i hâcet.

artis. andır. ıskıtça. isbir : adı kötü : adını eller alsın. âsar. issice. yumrucak : iğlemek : ileze : abacı. uzunböcü. atıcı. ağzı yelli. ağzı kara. ayığ. âletse. perdesi yırtık : aksi. hozancı. gelincik. kelebek. gelinana. nene : atalık. alabacak. aburgaşık. sücce. gözsüz. tüberküloz : baba. kayış kanat. laûbâli : türetmek : ablalık : analık. atakçı. babalık : kızlık : tay : olacak : adı belirsiz. yanaşma : düzmece : gicimik : hatma : kamaşık : lakayt. kaltaban. derikanat. gözel hastalık.tuvalete gitmek topal tembellik terbiyesiz utanmaz uğursuz ukala uşak uydurma uyuz ur uyuşuk umursamaz uydurmak üvey abla üvey anne üvey baba üvey kız üvey çocuk üvey verem veba verem olmak veremli yalancı yengeç yılan yarasa : su üstüne çıkmak : kaydır : kızıllık : terkisalât : abırsız. ak ana. kefelâlesi. kurudan. kel hastalık. alık. üç kağıtçı. pek yüzlü. karanlık kuşu. sarı ayaklı : çok bilmiş : dutma. sakâmetli. ince ağrı. yerdegezen : akşamcık kuşu. eli sinan. altı parmak. sütçe. sırsıra 160 . gecekuşu. kubuduk. sokak. arsatan.. peçece. güzel ağrı.

koket. orannama. karacı : hayta : kantin. toylun : kılınmak. kubur. görüşmek : boyanmak : eli sopalı : gücük : hakir : kokoz : küçül : punta. piyaz doğramak. hava vurmak. katakulli. kabak doğramak. ayan : aile. ufatmak : gapgapıcu. yatalık : siyâhî yaltaklanan (kimse): iycik 161 . kıtır atmak. otlatmak. yanlamak : mesek : pek yüzlü : salmağ : tekzip : ucu : usulsüzlük : acı ağaç : ağı çiçeği. laf atmak. sökel. kuyruk sallamak. ötürük : kaynaşık. üşütme.yılancık yetim yaltaklanma yüzsüz olmak yalan söylemek yağmacı yardakçı yalan yosma yaltaklanmak yetim yüzsüz yellenmek yalanlama yankesici yolsuzluk zakkum ağacı zakkum zevce (karı) zalim zina yapmak zıkkımlanmak zorba zampara zavallı züğürt züppe zatürre zenci : alazlama : ekdi : taraş : ar damarı çatlamak : atmak. gaydırmak. arkadaş : amansız : ayipleşmek.

1978 162 .ÖZGEÇM Ş Kimlik Bilgileri Adı Soyadı Mesleği ş Adresi Eğitim Durumu lkokul Ortaokul Lise Lisans : Vali Tevfik Gür lköğretim Okulu (Elazığ) : Elazığ Ortaokulu : Sağlık Meslek Lisesi (Elazığ) : Fırat Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü : Ahmet GECEKUŞU : Öğretmen : Cengiz Topel lköğretim Okulu Karakoçan/ELAZIĞ Doğum Tarihi : 05.08.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful