P. 1
Güzel adlandırma

Güzel adlandırma

|Views: 345|Likes:
Yayınlayan: Faruk Yazar

More info:

Published by: Faruk Yazar on May 26, 2012
Telif Hakkı:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/19/2013

pdf

text

original

ÖN SÖZ

Toplumsal değerlere aykırı kabul edilen ve söylenildiğinde kötü izlenimler uyandıran kelime ve ifadelerin bu etkiyi en aza indiren kelime ve ifadelerle değişimine “güzel adlandırma” adı verilir. Bütün dillerde görülebilen güzel adlandırma, bir varlığı veya kavramı bilinen yaygın ismiyle söylemek yerine, daha ahlakî ve değer yargılarına uygun bir tarzda ve daha yumuşak bir ifadeyle söylemek için “örtmece kelimeler” de denen farklı kelimelerle dile getirmektir. Batı dillerinde kullanılan “euphemism” terimi, amaçları yönünden açık ve gizli euphemismler diye ikiye ayırt edilir. Bu araştırmamızda euphemism teriminin karşılığı olarak güzel adlandırma terimini tercih ettik. Anlamını göz önüne alarak “örtmece kelime” terimi gizli euphemismler için kullanılabilir. Kullanımı hoş karşılanmayan kelimeler, çeşitli konulardaki toplumsal hassasiyeti gösterir. Güzel adlandırmanın ortaya çıkış sebebini toplumun inancına, ahlâkî yapısına, geleneğine, örf ve âdetlerine bağlamamız mümkündür. Bu değerlere aykırı kabul edilen kelime ve kavramların ifade edilmesi toplum tarafından tepkiyle karşılanır. Toplumun bir parçası olan kişinin bu tepkiyle karşılaşmaması için güzel adlandırma yoluyla oluşmuş kelimeleri kullanması; aynı hareket veya kavramı dinleyenlerin de anlayabileceği farklı bir üslupla dile getirmesi zorunludur. Bu açıdan, bir dili kullanan insanların ahlak anlayışlarını, bazı değer yargılarını veya inançlarını, toplumun tabu saydığı olay, nesne ve kavramları ortaya çıkarmak, toplumsal nezaket ve inceliğini tespit edebilmek için o dilde yer alan güzel adlandırmalardan faydalanmak gerekir. Bu araştırmamızın amacı, özellikle Anadolu ağızlarında kullanılan ortak güzel adlandırmaları ortaya çıkarmak, bu ifade tarzına hangi durumlarda başvurulduğunu belirlemektir. Güzel adlandırmalar, toplumda hangi ahlakî değerlerin ön plana çıktığını, bu değerlere aykırı kabul edilen davranış ve varlıkların neler olduğunu, bu davranış ve varlıkların ifade edildiği kelimelerin yerine ne tür kelimelerin kullanıldığını ve bu kelimelerin nasıl ortaya çıktığını tespit etmemize olanak sağlayacaktır. Güzel adlandırmayla ilgili görülen “edebi kelam, örtmece kelime veya ifade, güzelleme, hüsn-i ta`bîr” gibi terimlerin güzel adlandırmayla benzerliklerini ve

I

farklılıklarını; argo ve güzel adlandırma arasındaki benzerlikleri ve farklılıkları tespit etmek için güzel adlandırmayla ortaya çıkmış kelimeleri belirlemek gerekir. Bunun için başta Derleme Sözlüğü olmak üzere, Türkçe Sözlük ve çeşitli Anadolu ağızlarından derlenmiş metinleri içeren eserleri tarayarak bulabildiğimiz güzel adlandırma örnekleri çalışmamızın malzemesini oluşturmaktadır. Konumuzla ilgili olarak daha önce yapılmış çalışmalarda tespit edilmiş güzel adlandırma örnekleri de sözlüğümüzde yer alan kelimelere dahil edilmiştir. Bir dilde güzel adlandırma ile ortaya çıkmış bütün kelimelerin eksiksiz bir sözlüğünü oluşturmak mümkün değildir. Çünkü bu ifade tarzı devam eden, kalıcı olmayan bir ifade tarzıdır. Her zaman ve mekân içerisinde farklı kişiler, isimlerini anmayı sakıncalı gördükleri varlık veya kavramları farklı şekilde ifade ederek bunlar için yeni kelimeler kullanıyor olabilirler. Ayrıca güzel adlandırma amacıyla da ortaya çıkmış olsa, anlamı iyice yerleşmiş bir kelime artık örtmece kelime olmaktan çıkmış olabilir. Güzel adlandırma her zaman kelime değişikliği şeklinde değil, farklı kelime grupları veya cümle boyutunda da olabilmektedir. Bu gerçekler ve ayrıca hepsini taramanın zorluğu, zaman darlığı gibi sebeplerle Anadolu Ağızlarından derlenmiş metinleri içeren tüm eserleri tarayamadık. Muhtemel eksikliklerin hoş görüleceğini umuyoruz. Güzel adlandırma ve örtmece kelimelerle ilgili kaynakların yetersiz oluşu ve bu konuda pek fazla araştırma yapılmamış olması, Türkçede var olan güzel adlandırmaların tespitinde güçlüklerle karşılaşmamıza sebep olmuştur. Bu araştırmamızın, bundan sonraki çalışmalarda Türkçedeki güzel adlandırmalara sözlüklerde yeterince yer verilmesi ve öneminden dolayı ağız incelemelerinde konunun ele alınması için bir başlangıç olmasını temenni ediyoruz. Çalışmaya katkılarından dolayı değerli hocalarım Yard. Doç. Dr. Ercan ALKAYA’ya, Prof. Dr. Ahmet BURAN’a ve beni Türkçede güzel adlandırma konusu üzerinde çalışmaya teşvik eden, çalışmanın her aşamasında bana yol gösteren danışman hocam Doç. Dr. Ahat ÜSTÜNER’e teşekkürü bir borç bilirim.

Ahmet GECEKUŞU

II

Ç NDEK LER Sayfa No ÖN SÖZ……………………………………………………………………...……. Ç NDEK LER…………………………………………………………………… KISALTMALAR…………………………………………………………………. ÖZET……………………………………………………………………………… GRŞ 1. GÜZEL ADLANDIRMA…………………………………………….…… 2. GÜZEL ADLANDIRMA VE ARGO……………………………………. 3. GÜZEL ADLANDIRMA LE EDEB SANATLAR ARASINDAK LG ……………………………………………………………………………… 1. BÖLÜM 1. 1. GÜZEL ADLANDIRMANIN ORTAYA ÇIKIŞ SEBEPLER …… 1.1.1. Hastalıklarla lgili Güzel Adlandırmalar………………………… 1.1.2. Korkuyla lgili Güzel Adlandırmalar…………………………….. 1.1.3. Ahlâkî Değerle lgili Güzel Adlandırmalar……………………… 1.1.4. nançla lgili Güzel Adlandırmalar………………………………. 1.1.5. Kusurları Gizlemeye Bağlı Güzel Adlandırmalar……………… 2. BÖLÜM 2.1. GÜZEL ADLANDIRMALARIN YAPISAL ÖZELL KLER ……… 2.1.1. Basit Kelimeler…………………………………………………… 2.1.2. Türemiş Kelimeler…………………………………………………. 2.1.3. Birleşik Kelimeler………………………………………………….. 2.1.4. Deyim Halindeki Güzel Adlandırmalar………………………….. 2.2. GÜZEL ADLANDIRMALARDA ALINTI KEL MELER………….. 54 54 57 59 62 67 21 21 29 33 43 47 18 1 15 I III V VI

3. BÖLÜM 3.1. Güzel Adlandırmaların Anlam Özellikleri……………………………. 71

III

Güzel Adlandırmalarda Anlam Daralması………………………. Güzel Adlandırmalarda Anlam Genişlemesi……………………… 3.1.1.3. SONUÇ…………………………………………………………………………… KAYNAKLAR…………………………………………………………………… SÖZLÜK…………………………………………………………………………. 72 73 74 76 78 80 146 IV .1.1.2.3.. 3. GÜZEL ADLANDIRILAN KAVRAMLAR D Z N …………………………. Güzel Adlandırmalarda Anlam Kayması………………………….

S. Baskil ve Ağın Yöresi Ağızları : Kars li Ağızları : Uşak li Ağızları : Kütahya Ve Yöresi Ağızları : Zonguldak-Bartın-Karabük lleri Ağızları : Nevşehir ve Yöresi Ağızları : Diyarbakır Ağzı : Elazığ Ağzına has kelimelerin yapı ve anlam özellikleri : Türkçe Sözlük : Derleme Sözlüğü : Türk Argosu Üzerinde ncelemeler : Divanü Lûgati’t-Türk : Türk Dil Kurumu : Adı geçen eser : Adı geçen makale : Adı geçen tez : Farsça : Fransızca : ngilizce : Almanca : Sayı : Sayfa : Büyük Argo Sözlüğü V . BAS : Keban. ng. Fr. s. agt.KISALTMALAR KBAYA KA UA KYA ZBK A NYA DA EAK TS DS TAÜ DLT TDK age. Alm. F. agm.

şte bu çalışmada amaç. varlık ve hareketler için güzel adlandırmaya başvurulduğunu göz önüne alarak.ÖZET Yüksek Lisans Tezi Güzel Adlandırma Ahmet GECEKUŞU Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Güzel adlandırma terimi. güzel adlandırma gayesiyle ortaya çıkan kelimeleri ve bu kelimelerin ortaya çıkış sebeplerini tespit etmektir. Daha resmî ve kibar ortamlarda konuların arz edilebilir hale getirilme işlemine güzel adlandırma denir. Toplum tarafından söylenmesi sakıncalı görülen kelimelerin yerine farklı kelimeler kullanarak düşüncelerini örtülü bir şekilde ifade eder. varlığı veya hareketi ifade eden kelime veya ifadeler yerine. letişimde söylenmesi toplum tarafından kabul görmeyen ifadelerin. Bütün dillerde konuşmacı. toplum tarafından hoş karşılanmayan her hangi bir kavramı. çeşitli kültürel sebepleri ortaya konulmaya çalışılmıştır. Alıntı VI . duygu ve düşüncelerini ortama ve kişiliğine uygun olarak serbestçe tercih ettiği kelime ve ifadelerle dile getirir. Ayrıca kelimelerin hangi kavram. Güzel adlandırma için birçok alıntı kelime de kullanılmıştır. güzel adlandırma için kullanılan kelimeler içinde farklı bir anlam verilmiş kelimelerin oranı oldukça fazladır. bu kelimeleri yapı. toplumumuzun tabu gibi gördüğü şeyleri belirlemeye çalıştık. köken ve anlam özellikleri bakımından inceledik. Türkçenin kelime türetme gücü güzel adlandırmalarda kullanılan türemiş kelimelerde de kendini göstermektedir. Anlam bakımından. Türkçe Sözlük ve Anadolu ağızlarından derlenmiş bir kısım metinlerde yer alan güzel adlandırma yoluyla oluşmuş kelimeleri tespit ederek. dinleyenlerin de anlayabileceği daha yumuşak bir ifade veya kelimelerle söylenmesi anlamındadır. Derleme Sözlüğü. Yapıları bakımından basit kelimelerin sayısı türemiş ve birleşik kelimelere göre daha azdır. Türkçede örtülü ifade yollarını.

Bu gruptaki birleşik kelimelerin oranı basit ve türemiş kelimelere oranla daha fazladır. Korku bazen ahlâkî değerlerle de ilgili olabilir. kaba olaylar. nesne veya varlıklar toplumun nezâket anlayışının sonucu güzel adlandırmalarla ifade edilmektedir. kusurları gizlemeye bağlı güzel adlandırmalar. davranışlar. peri gibi yaratıkların isminin anılmaması korkudan çok inanç kaynaklıdır. dil – kültür ilişkisi VII . rüşvet.96’dır. örtmece kelimeler. Söylenmemesi gereken kelime ile bir başka kelime arasındaki benzerlikler birçok güzel adlandırmanın ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Birçok güzel adlandırmayı bu iki grupta değerlendirebiliriz. Hortlak. edeb-i kelâm. Korkuyla ilgili güzel adlandırmalar inançla da yakından ilgilidir. söylenmesi dinen sakıncalı görülen veya hurafelerden dolayı ortaya çıkan korku veya çekince sebebiyle adları söylenmeyen varlık ve kavramlarla ilgilidir. Hayâlî yaratıklar veya uğursuz kabul edilen bazı hayvanlarda da güzel adlandırma yoluna başvurulmuştur.kelimelerden yeni kelimeler türetilmiş. Kusurları gizlemeye bağlı güzel adlandırmalar içerisinde daha çok bedensel eksiklikler ve bazı doğal vücut fonksiyonları yer almaktadır. ahlâkî değerlerle ilgili güzel adlandırmalar ve inançla ilgili güzel adlandırmalar olmak üzere dört ana gruba ayrılır. Bu grup içerisinde yer alan bazı kavramlar (zina. Olumsuz çağrışımlar uyandıran kelimelerden kaçınıldığı ve bu kelimelere toplum tarafından yasak konulduğu görülmektedir. ğrenç. hırsızlık) inançla da ilgilidir. korkuyla ilgili güzel adlandırmalar.05’lik bir oran. Anahtar kelimeler: Güzel adlandırma. Tespit ettiğimiz güzel adlandırmalar Tük toplumunun incelik ve nezâketinin aynasıdır. Ahlâkî değerlerle ilgili güzel adlandırmalar görgü kuralları ve toplumsal incelikle yakından ilgilidir. Güzel adlandırmalar. Güzel adlandırmalar içerisinde % 9. çirkin. Hastalıklar içerisinde en fazla “verem” sözcüğü için güzel adlandırma yoluna gidilmiştir. Korkuyla ilgili güzel adlandırmaların oranı % 10. argo. hüsn-i ta`bîr. türetilen bu kelimelere yeni anlamlar yüklenmiştir.

The process of making subjects presentable in formal and polite envivanment is nicely naming. Turkish dictionary. we tried to find taboas in or society. and thatolian accents. New words have been derivated from these received ones. and meaning. The word derivation power of Turkish shows its power again in nicely naming. Also many received words have been used in nicely naming. to find some words that are revealed through the aim of nicely naming and to find the reasons of these words to be revealed. the aim is to find the obscure statements in Turkish. Finding some words which have been produced through nicely naming in texts collected by collecting dictionaries. In meaning. the speaker atates his feelings and thoughts freely appropiate to the envivanment he is in and his personality.SUMMARY Master Thesis Euphemism Ahmet GECEKUŞU University of Fırat The Institute of Social Secience And Postgraduate Study in Turkish Language and Literature The term of nicely naming doesn’t mean words or statements that states any concepts. the rate of words that are given different meanings in words used for nicely naming is sa high. The numbers of simple words due to their structure are less than derivative and compound ones. VIII . Instead of some words seen incanvenient by the society he expresses his thoughts in an obscure way by using differat words. creatures. and now meaning have been assigned to newly derivaled words. or motions. root. Various cultural reasons of some words that aren’t used by the society during the cammication are studied to find. we studied on these words cansidering their st vucturc. creatures or motions that is seen unpleasant by society. Also cancepts. but it means using a softer statement or words that can easily understood by the cudience. In this issue. In All languages.

The rate of nicely naming related to the fear is % 10. the latter is that nicely naming including hiding faults. The terms in nicely naming that we have found is the mirror of the Turkish society’s politeness. slang. % 9. In nicely naming includiny tiding faults. Not mentianing the names of same creatures like ghosts and fairies is not related to the fear.05 of nicelig naming is related to the superstitions in religin br fear and drawback because of the omen. There are four veasans of chaosing nicely. In disecses the word mostly needs to apply nicely naming is tuberculosis. literary utterance. For some imaginary creatures or omenous animals agaih nicely naming is appued. but related to the faith. the latter is that nicely naming including fear.It is seen that there is preventation from some words that have negative association and they are prohibited by society. Key Words: Euphemism. actually there are physical lacks and some natural body fuuctions. metaphor.the similarities between the word that shouldn’t beused and the other one have let nicely naming accur. language and culture relationship IX . Nicely naming including fear is much more related to the faith. Nicely naming including ethical concepts is closely related to the rules of good manners and objects or creatures are stated by nicely naming as a result of politeness of society Some concepts in this grup such as adultery.96 in this group the rate of compound word is pretty much than the simple and derivative words. Sometime fear may be related to the ethical concepts. We can take in to account huge runge of nicely naming in these two groups. theft are also related to the faith. the third one is nicely naming including ethical cancepts and the last one is that nicely naming incuding faith. bribe.

bu çağrışımları engelleyecek başkaca 1 2 Mehmet Hengirmen. Fr.Ankara 1999. Herhangi bir araştırma yapılmadan bile dikkatli bir bakışla Türkçede “ölüm” veya “ölmek” yerine onlarca farklı ifadenin kullanıldığını görmek mümkündür. Euphemismus. Cinleri belirtmek için iyi saatte olsunlar demek). Dilbilim terimleri ile ilgili sözlük yazarlarından Mehmet Hengirmen. bu sahadaki araştırmaların ne kadar önemli olduğu kendiliğinden anlaşılır. Bu tür ifadelerin. Açıklamalı Dilbilim Terimleri Sözlüğü. ABC Kitap evi. o dili konuşanların inançlarına. Ancak Türkçenin bu alandaki zenginliği konusunda yapılan çalışmaların yeterli olduğunu söylemek mümkün değildir. Kullanmış olduğumuz kelimeler düşünce ve davranışlarımızın ölçüsüdür. “örtmece” terimi için güzel adlandırmaya göndermede bulunmaktadır. 163 1 . Euphemisme. ahlâk anlayışlarına. ng.1 Batı dillerinde genellikle “euphemism” terimi ile karşılanan “güzel adlandırma” veya “örtmece” terimini Berke Vardar şöyle tanımlamaktadır: “örtmece (Alm. Dünyayı sahip olduğumuz kelimelerin ölçüsünde anlamlandırabiliriz ve dağarcığımızda bulunan kelimeler kadarıyla anlayabiliriz. Fr. 299 ve 199 Berke Vardar. Euphemism) dolaysız bir biçimde söylenmesi uygun görülmeyen bir olguyu örterek dolaylı yoldan anlatma (Örn. Euphemismus.GRŞ 1. s. ruhî inceliklerine ve kibarlıklarına birinci derecede ışık tuttuğu göz önüne alınırsa. sevilmeyen. Euphemisme. Toplumda dilimizle tanınır ve toplumu dilimizin çizdiği sınırlar içerisinde tanırız. Dilbilgisi ve Dilbilim Terimleri Sözlüğü. GÜZEL ADLANDIRMA Anlama ve algılamanın en önemli kaynağı dildir. s.”2 Mehmet Hengirmen de güzel adlandırma için şu tanımı yapmıştır: (Alm. Eskiden beri bütün dillerde görülen güzel adlandırmalar Türkçede de çokça görülen ifade şekilleridir. Eskilerin edeb-i kelam adını verdikleri “güzel adlandırma” genellikle “örtmece ” ile eş anlamlı sayılmaktadır. iğrenilen öğeler taşıyan sözcükler yerine. Euphemism) Anlamı ve çağrışımı korkulan. stanbul 1988. Toplum içinde uyumlu ve ahenkli bir hayat sürebilmenin bağlı olduğu dilimizi yani konuşmalarımızı da toplumun bu konudaki kurallarına göre biçimlendirmemiz gerekir. ng.

Örneğin verem yerine ince hastalık denmesi. Halbuki zihin yorgunluğu ne kadar çoğalırsa etki o oranda azalır. Enderun kitap evi. “Bir hazanî renk çökmüşken ruh-i gül-gūnuna Güller açtı öksürük her dem leb-i pür-hūnuna. fakat bu örtü. 40 2 . Edebiyat Lügatı.. tanıma ek olarak şu açıklamaları yapar: “Edeb-i kelâmın makbul şartları açıklık. Verdiği örnekler arasında Mehmet Akif’in fuhşa düşkün biri için söylediği. Tâhir-ül Mevlevî edeb-i kelâmı. bakışımızın işlemesine engel olmamak için oldukça şeffaf olmalıdır. mecazî bir söz dizisi ile tasvir edilmesinden ibarettir. 199 Tahir-ül Mevlevî. buna “asâlet” ve “mümtaziyet” isimlerinin verildiğini de belirtir. bize daha çok zevk verir. anlamın yüzünü bir örtü altına gizleyerek arayıcı bakışlarımızı daha çok çeker. düşüncenin gittikçe daralan ifade şekli olduğundan ölçülülük derecesini aşmadıkça doğal olarak bizi yorar. Eskilerin “edebi kelam” için yaptıkları tanımların da bu tanımlara yakın bir anlam taşıması. çünkü edebiyatta fazla bir etki meydana getirmeyen sanatlar zararlı sayılır. Mecazî tabirler.” diye tanımlayarak. s. “ fadenin mübtezel ve bayağı ifadelerden münezzeh bulunmasıdır.4 Süleyman Fehmi de edeb-i kelâm için şu tanımı yapmaktadır: “Anlama etki ve kuvvet vermek yahut değersizlik ve bayağılığını gizlemek gibi bazı yararlarını sağlamak için bir düşüncenin özel bir kelimeyle değil. güzel adlandırmaların eskiden beri kullanılageldiğini ortaya koymaktadır. Bundan başka mecazî tabirler. Sosyal etkileşimde dilin kullanım yöntemlerini inceleyen bilim dalı olan sosyodilbilimin konusunu oluşturan bu ifade tarzı Türkçede eskiden beri görülen bir ifade şeklidir. stanbul 1984.” 3 4 Mehmet Hengirmen.” Yazar. uygun görülmek için kendine has kelimelerin temin edemeyeceği bazı fazla yararlar üretmelidir.sözcüklerin kullanılması.” şeklindeki beyti ile kendisinin hastalıktan dolayı kan tüküren hemşirezâdesi için söylediği. “Bütün kebâire tiryâki bir kopuk tanırım Ne oldu bilmiyorum. bu şekilde ölçülülük de gerekli şartlardandır.3 Görüldüğü gibi iki terim için yapılan tanım da anlam itibariyle aynıdır. ölçülülük ve kendine has sözlerle kazanılamayan bazı fazla yararların sağlanmasıdır. s. şimdi sağ değil sanırım. Mecazî tabirler.” beyitleri yer alır. age.

Ali Yıldırım. yaygın olan isminden farklı kelime veya ifadelerle dile getirilir.6 Yukarıdaki tanım ve örneklerden de. dinî ve örfî değerlerine aykırı kabul edilen ve söylenildiğinde korku. dîde-i iştiyâk açıp müterassıd oldu ki nūr-ı dîde-i Zehra gelir. Dile getirilmek istenen konu veya düşünceler içerisinde yer alan yasaklanmış / hoş görülmeyen kelime ve ifadelerin güzel adlandırma ile herhangi bir dolambaçlı sözle söylenmesi sayesinde. muhtelif kelime grupları şeklinde veya cümle boyutunda olabileceği anlaşılmaktadır. kaba sayılan sözcük veya ifadelerin aynı anlam alanı içerisinde kabullenilebilir sözcük veya ifadelerle değişimi.468 6 5 3 . s. Ancak “güzel Süleyman Fehmi. ürkme. Edebiyat. kırıcı ve tatsız durumların. Güzel adlandırma yoluyla. kelimeden büyük güzel adlandırmaları karşılamayacağı için eksik kalmaktadır. saygılı davranmak. resmî ortamlarda arzedilebilir hâle getirilme işlemi gerçekleşir. düşünce ve duyguların gizlenmesi bulunmaktadır. “Harput ağzına has kelimelerin yapı ve anlam özellikleri”.Süleyman Fehmi’nin verdiği örnekler arasında da Fuzuli’nin “Hūr. çirkin. Dr. güzel adlandırmanın sadece kelimelerden ibaret olmadığı. kötülük getireceğine inanılan bir varlığın adını söylememek için o varlık veya durum bilinen. iğrenme yaratan şeylerin. (Huriler arzu gözünü açıp baktılar ki Zehra’nın gözünün nuru gelir. ürkme. Güzel adlandırma sayesinde toplumun veya bireyin korku. Güzel adlandırmanın oluşum sebepleri içerisinde korku. ahlâka aykırı kabul edilen veya söylenmesi ayıp sayılan varlık. bu tür ifade şekilleri için “örtmece kelime” ifadesinin kullanılması. Hazırlayan: Doç. toplum tarafından üzücü. 273-275 Ahat Üstüner.)” beyti dikkat çekmektedir. Elazığ 1998. Dünü ve Bugünüyle Harput Sempozyumu. s. Elazığ 2004. Konuşma esnasında ortama uygun olarak terbiyeli.5 Güzel adlandırma. kırıcı. iğrenme gibi kötü izlenim ve çağrışımlarının önlenmesi sağlanmaya çalışılır. sert ve kabul edilmeyen bir ifadenin yerine daha yumuşak bir ifade kullanılmış olur. 455 . Bir terim olarak “örtmece” ile “güzel adlandırma” terimleri eş anlamlı tutulmuştur. toplumun ahlâkî. Güzel adlandırmanın kelime grubu ve cümle boyutunda görüldüğünü de göz önüne alırsak. ürkme ve iğrenme gibi kötü izlenimler uyandıran ifadelerin bu etkiyi en aza indiren kelimelerle veya ifadelerle dile getirilmesi olayıdır.

fiyat ayarlaması denmesi de aynı biçimde gerçek iletiyi örten ve alıcıyı yanıltmayı amaçlayan dil oyunu örnekleridir. 1. Aynı şekilde intihar. 7 Süleyman Fehmi. Eski eserlerde. anne karnında cinayet. iğrenme gibi duyguları uyandıran kelimelerin örtülü ifade edilmesiyle birlikte sözleri gizlemeye yönelik de olabilir. Bu terim ancak kelimelerle gerçekleştirilen güzel adlandırmaların karşılığı olarak düşünülebilir. oluşan hayata saldırı “kürtaj” kelimesiyle örtülmeye çalıştırılmıştır. ticarî alanda tüketiciyi ürkütmemek. 4 . nsan yaşamına son verme. Güzel adlandırmayla ortaya çıkan kelime. Salatalık yerine kullanılan “körpe badem” ifadesi bunun bir örneğidir. dinsel güdüleme amaçlı bir örtmece vardır. Güzel adlandırmanın yapılış amacı korku. Açık euphemismler olmak üzere ikiye ayırt edilmektedir. cinayet kelimelerinin karşılığı olarak da “ötenazi” kullanılmakta ve bu sözcük intihar ve cinayet kelimelerinin acımasızlığını örtmektedir. “örtmece” değil de. Belki bu ifade tarzına bağlı olarak ortaya çıkan kelimelere “örtmece kelime” demek mümkündür. anlatılmak istenenden ziyade anlatılan üzerinde çağrışım yaptırır.adlandırma” kavramının. güzel adlandırmanın daha çok estetik kaygılarla yapıldığı öne çıkarılmakta ve bu ifade şekillerine edebî sanatlar arasında yer verilmektedir. Nitekim terimin batı dillerindeki karşılığı olan euphemismler.7 Örtmece kelime ve güzel adlandırmada toplum tarafından hoş karşılanmayan kelimelerin dolaylı ifadeleri vardır. Gizli euphemismler ve 2. Açıklık veya kapalılık bakımından ve örtülü ifadenin maksadı bakımından güzel adlandırmaları ikiye ayırmak mümkündür. age. Gizli euphemismlere örnek olarak. uzaklaştırmamak ya da aldatmak amacıyla kullanılan kelime veya ifadeleri verebiliriz. ürkme. bu anlatım tarzının bütün ürünlerinin ifadesi mümkün olmaz. “örtmece kelime” terimiyle eş değer tutulması durumunda. slamcı kesimin faiz yerine kâr payı demesinde aynı dil oyunu. Zamma. Gizli euphemizmlere tıp alanında ortaya çıkıp kullanılagelen bir çok terimi dahil edebiliriz.

Örneğin Reichsaltersheim (=imparatorluk yaşlılar yurdu) anlamını taşıyan mekânlar yaşlı insanların zehirlenerek katledildikleri yerlerdir. Kelimelerin veya söz öbeklerinin sadece dilbilgisel anlamlarının değil aynı zamanda bazı dilbilimcilerin imalı anlam diye adlandırdıkları bir duyguyu ifade eden bir içerme. 8 Hayriye Bilginer. aralarındaki çeşitli çağrışımlardan dolayı okuyan veya dinleyenin asıl maksadı rahatlıkla anlaması esastır. sonuçta kötü ve hoş olmayan bir şeyi güzel ifadelerle dile getirmiş olması dolayısıyla güzel adlandırmalardan ayrı tutmak doğru olmaz. S. Açık euphemizmlerde üzüntü. Güzel olmayan. Hitler döneminde. yalan. Dünya savaşı yılları Almanya’sında rastlanmaktadır. ancak bu ifadeler toplumu yanıltmaya yönelik de olabilir.Güzel adlandırmada toplum tarafından hoş karşılanmayan kelimelerin yerine örtülü bir ifadenin kullanılmasıyla olumsuzluğun telafi edilmesinden söz edilebilir. fakat “yaşlılar yurdu” demek yerine. “gizli euphemizmler”e batı dillerinde bilhassa II. Sosyal alanda yer alan. Ekim 2001. Huzur evlerinin aslında yaşlı insanlarımıza pek huzur verici yerler oldukları söylenemez. kabalık ve çirkinliklerin etkisini en aza indirmek için dolaylı bir biçimde ifade etmek söz konusudur. bir his ve değer yargısını da içeren anlamlarının olduğu açıktır.”8 Açık euphemizmlerde gerçek iletiyi örten dil oyunu yoktur. yalan ve yanlış adlandırmalar bütün dillerde görülmektedir. aldatmaya yönelik olarak da yapılmış olsa. Herhangi bir kavram veya olay bilinen isminden farklı bir isimle anılırken. 598. Yanıltmaya ya da aldatmaya yönelik bir adlandırmayı “güzel” kavramıyla birlikte kullanmak uygun düşmediği düşünülebilir. bu tür ifadeler kandırmaya. “Mesela Bosna savaşı sırasında Boşnaklara uygulanan katliam Sırplar tarafından “etnik temizlik” olarak adlandırılmıştır. Güzel adlandırmalarda maksat anlaşılmamak değildir. Türk Dili Dergisi. “huzur evi” demek yöneticiler tarafından tercih edilmektedir. yapılmakta olan zulümler. Bu dönemlerde Almanya’da yalan sayılabilecek yüzlerce “gizli euphemizmler” propaganda aracı olarak kullanılagelmekteydi. “gizli euphemizm” örneğini ise “huzur evi” terimi oluşturmaktadır. “Batı dillerinde ve Türkçede güzel adlandırmalar”. fakat güzelleştirilmiş kelimeler arkasına gizlenmeye çalışılmıştır. s. 443–444 5 . Ancak.

Değişik yörelerde farklı anlamlarda kullanılan sözcüklerden bazıları şunlardır: Tığ:1. Yüksek Lisans Tezi.1348 Ağrı: 1. *Sütçüler. Sığır ve koyunlarda sıcak ve yağlılıktan ileri gelen bir hastalık (. s.3908 Dam: 1. pervasız bir sözün veya uygun olmayan bir gerçeğin yerine konan yumuşak. kulübe. C. *Boğazlıyan – Yozgat) DS. köy evi.Rize ve çevresi. (Çankırı. (*Emirdağ – Afyon. Büğdüz. (Önsen – Maraş) 3. *Elbistan – Maraş. Ağlı *Küre. Yayla *Tefenni – Burdur. (Bağıllı *Eğridir – Isparta. Soğuktan ileri gelen bir çeşit hastalık. Elazığ. Sancaklıboz – Manisa…) 2. Baca. 35 6 .”9 şeklindeki tanımlarda yer alan “müphem” sözcüğü. Yara.Uşak. (*Emirdağ – Afyon) 5. Güney *Yeşilova. büyük oranda toplumun görgü kurallarını bilmeye bağlıdır. Kapalı yer. müphem olabileceğini söyleyebiliriz. *Gölhisar – Burdur…) 4. Ankara 1993. *Safranbolu – Zonguldak. (Ersis *Yusufeli – Artvin) 7. .“Euphemism (güzel söyleme veya örtmece). ( *Merzifon ve köyleri – Amasya) 2. (. Toplum. C. s. çıban gibi hastalıklara verilen ad.Afyon. ğdecik. müphem veya dolambaçlı bir ifadedir (veya ifadenin kullanımıdır). As a Reflection of Culture on Language. Toprak damlı ev. s. Ceza evi. (Giremez *Araç – Kastamonu) 2. Ayrıca aynı dili konuşan toplumlarda herhangi bir yöreye ait olan güzel adlandırmanın başka bir yöreye yabancı. . .Kastamonu.Kayseri) DS. “Güzel adlandırmayı anlayabilmek.Çorum. *Yıldızeli – Sivas. Çepni *Şarkışla – Sivas. (Ulubey *Senirkent – Isparta. Hacettepe Üniveristesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. (Gökdere *Akdağmadeni – Yozgat) 3. C. *Iğdır – Kars) 6. Ovasaray – Çorum.Uşak. (Hasanlar *Milas – Muğla) 3. çığ. Dağdan yuvarlanan büyük kar yığını. Ahır. Saman yığını. Kozluca *Keçiborlu – Isparta…) 8. Eğret. davranış ve söylemlerimizin sınırlarını belirler. Bağıllı *Eğridir – Isparta.IV. *Mucur – Kırşehir) DS.Sivas. Öşek *Boyabat – Sinop. (Kunduzlu. ambar. *Eğridir. yani maksadın dinleyen / okuyan tarafından net olarak anlaşılmaması daha çok kültürel farklılık gösteren toplumlar için düşünülebilir.I. s. .109 Güzel adlandırma toplumsal yaşayışın ürünüdür. nsanlar güzel söylemeyi gücendirmekten kaçınmak için kullanırlar. Herhangi bir yörede güzel adlandırma olarak kullanılan bir sözcük başka bir yörede farklı anlamlarda kullanılabilmektedir. Karamanlı *Tefenni. . lyas. Şıhlar *Kızılcahamam – Ankara) 4. . “Euphemism”. Tifo. Oldukça kibar bir dilin kullanılmasını gerektiren resmî 9 Ümit Söylemez. Parasız pulsuz. (Gerede – Bolu.X. Yaylada sütlerin saklandığı yer. Güdül *Ayaş. Oda. Hayvan yiyeceğinin saklandığı yer.

ortamlarda konuşmacılar sıkça kelime dağarcığını iyileştirme diye adlandırılabilecek bu yolu kullanırlar. Hemen hemen bütün kültürlerde cinsellik. Güzel adlandırmanın ortaya çıkış sebepleri arasında en başta tabu yer almaktadır. doğal vücut fonksiyonları. Üzüntüye sebep olan. doğa üstü olaylara karşı duyulan korkularla ilgili görülebilir. fakat ahlâka aykırı sayılan kavramları ifade etmek için kullanılan güzel adlandırmada (özellikle cinsellik konusunda) tabunun etkisi daha fazladır. 37 Hayriye Bilginer. insanların doğal ve doğa üstü olaylara karşı olan korkularıdır. iğrenç durumlarda incelik göstermeyi ele almaktadır. genellikle toplumun değer yargılarına bağlanmaktadır. Görülüyor ki güzel adlandırmanın ortaya çıkış nedenleri.”11 Tabu. belirli hastalıklar.10 Resmi olmayan ortamlarda konuşmalarımızı etkileyen tabuları geri plana iter ve onları ifade etmek için uygun kelime seçme konusunda daha hassas davranırız. korkulan kavramların yerine kullanılan güzel adlandırmaları belirleyen toplumdur. üzücü. tatsız. Günümüz insanı dahi “cinler” anılacağı zaman “iyi saatte olsunlar” demektedir. ölüm.. agt. Doğan Aksan da Türkçede kullanılan güzel adlandırılmaları aynı sebeplere bağlamaktadır. ayıp sayılan terimlerin dolaylı ifadelerle dile getirilmesidir. s. Tabu. ayıp sayılan. “öldü” yerine “Hakka yürüdü”. 441 7 . kırıcı. agm. Güzel adlandırma ve sebepleri konusunda yabancı dilbilimcilerin tespitleri de yukarıda yer verdiğimiz yerli araştırmacıların tanım ve tespitlerinden pek farklı değildir: Ullmann’a göre güzel adlandırmaya gidilmesinin birinci nedeni.. yapılması hoş görülmeyen davranışlara yasak getirmekle birlikte bu davranışların doğrudan ifade edilmesine de yasak getirir. eş cinsellik. Toplum tarafından hoş 10 11 Ümit Söylemez. “tuvalete gitmek” yerine “ihtiyaç gidermek” gibi güzel adlandırmalar bu gruba misal gösterilebilir. s. Güzel adlandırmaya yol açan ikinci neden olarak Ullmann. yasak ilişkiler ve zihinsel rahatsızlıklar ile ilgili kelimeler tabu alanlarının büyük bir bölümünü oluştururlar. değerlerinin veya o toplumun bir parçasının aynasıdır. Güzel adlandırmaya yol açan bir üçüncü neden ise ahlâka aykırı. Tabu kelimeler veya söz öbekleri bir toplumun düşüncelerinin. Bu tür kaçınılan bir ifadenin en kibar (belki de en az fark edilir) biçimde söylenmesi yönündeki kibarlık eğilimi güzel söylemenin bir diğer bölümüdür.

s. Sincan *Divriği.VIII. TS. Karaözü *Gemerek – Sivas.770 : Cimri. s. C. : Kin tutmak. kabiliyetsiz. (Uluşiran *Şiran – Gümüşhane) DS.XXII.728 Düzmece Kısmık s. (*Kemalpaşa – zmir. s.2843 3. yüzsüz olmak. Bu açıklamalardan hareketle güzel adlandırmanın özelliklerini şu şekilde sıralayabiliriz: 1. C.I. Güzel adlandırma ile anlatılmak istenenlerin dinleyenler tarafından anlaşılması : Uydurma. s. C. TS. (Yayla *Tefenni – Burdur. TS.4729 Türküsünü çağırmak : Birine hoşlanacağı sözler söylemek. *Çarşamba -Samsun. Güzel adlandırma. : Dalavere. . *Lüleburgaz – Kırklareli) DS.I.II. Güzel adlandırma. C.672 8 . hile. s. *Düzce – Bolu. s. hoş olmayan. olumsuz bir hava yaratan varlık.çel . kavram veya olayları ifade eden deyimlerin yerine başka deyimlerin kullanılmasıdır: şişgin olmah C. utanç duyulacak şeyleri hiç sıkılmadan yapar olmak. iktidarsız.Ordu.841 : Basur.II. Lice – Diyarbakır…) DS. gerekir. C.130 2. . C. s. C. dalkavukluk yapmak. C. beceriksiz.görülmeyen davranışları yerine getiren ya da söylemleri kullanmaktan sakınmayan bireyler zamanla toplumun bir parçası olmaktan uzaklaşırlar. Hesinke *Merzifon – Amasya. TS. sahte.1224 zayıf. Bu durumda çoğunlukla alıntı kelimelerden faydalanılır: Dirayetsiz Entrika Hemoroyit : Bilgi ve tecrübesi olmayan. *Bor – Niğde. (*Bor – Niğde) DS.X.4014 Ar damarı çatlamak: Utanma hissi kalmamak.I. böylece bu olumsuz havayı dağıtabilmek için bilinçli olarak yapılır: Boğazsak (boğazlı) : Obur. Demirkapı *Susurluk – Balıkesir Yenice *Emet – Kütahya. gerçek olmayan. pinti. s. TS. olumsuz bir durumu daha hoş sözlerle izah edebilmek.I. Bazı güzel adlandırma eş anlamlı kelimelerden faydalanılarak yapılır. pisboğaz.

C. C.397 6.600 : Yabancı (Çaltı *Gelendost – Isparta) DS. s. TS. : Genel ev. s. 9 . C.II.398 Ayağa çıkmak DS. olmak.1019 Güzel adlandırma.I.4. s.II. C.211 (Yukarıseyit ortamlarda kaba ifadelerden sakınmak için başvurulan bir ifade tarzıdır: 7. fahişe. s. kişinin kendisini veya dinleyicisini utançtan veya diğer duygusal rahatsızlıklardan korumak için başvurulur: Umumhâne nkıbâz Göğüs 5.2975 : Peklik. TS. TS.I. kelime grubu veya cümle hâlinde olabilir. büyük abdestini yapma. cinsel tabu kabul edilen. C. (*Karaman *Çal – – Konya) Denizli) ile anmamak için yapılabilir: DS. TS. Güzel adlandırma. Güzel adlandırmaya.IV. s. C. kibar olmayı gerektiren karşıt cinsiyetlerin bulunduğu Def-i hâcet Aleste : Abdest bozma. s.I.I. Güzel adlandırma kelime. s. kabızlık. kısaca cinsel yasakları gerçek isimleri Ayağı dışarı : : Bozuk Orospu ahlâklı. C.1399 : Meme.

s. 10 . Bu destanda mezar için.1547).2641). Mezar sözcüğü de ölüm gibi üzücü bir kavramı doğrudan hatırlattığı için bu kavram için güzel adlandırma yoluna başvurulmuştur. C. tef (DS. C.2357). kara toprak (TS. s.X.VII.” Manas Han’ın mezarı. karayer (TS. karadam (DS. kabir(TS. C. hıdırlık (DS. C. s. yakasız gömlek (DS.II. mezarlık sözcüğü yerine hece taşı (DS. kabristan (TS. s. C.VIII.1557). C. Ölüm ve ölümü apaçık belirten ifadeler yerine kullanılan güzel adlandırmaların temel sebebini korkuyla beraber inanca da bağlayabiliriz. s.X.4013) sözcükleri kullanılmaktadır.II.2325). “saray kertme ev”. gök-saray” ifadeleri ile tanıtılmıştır.1465). s.II. Bunların içerisinde sadece “ölüm” ve “ölmek” kavramlarını ifade eden güzel adlandırmalar şunlardır: son nefesini verdi ayrıldı hayata gözlerini kapadı hakka yürüdü bizi bıraktı can verdi irtihal etti vefat etti sonsuzluğa gitti günlerini doldurdu kara toprağa girdi dar-ı bakaya irtihal etti hayatı sona erdi hakkın rahmetine kavuştu rahmetli oldu sizlere ömür hayatını kaybetti toprak oldu gitti yitirdik mevta oldu ahirete göç etti daha iyi bir hayata geçti ömrü vefa etmedi yaşama veda etti son uykuya yattı ebediyete intikal etti yaratıcısının yanına gitti Türkçede ölüm ve ölmek sözcükleri yerine kullanılan güzel adlandırmaların yanında kefen ve mezar sözcükleri için de pek çok güzel adlandırma kullanılmaktadır.3156).3637). lahit (TS. s. s.III. C.IX. C. türbelik (DS.XII.4128).1841).II.4745). C.III.1032). C. sin (DS. C.VII. melez (DS. C. C.1467). s. s. s. “ak-saray. s. “Mezar kavramı Türklerde ilk olarak “saray” sözü şeklinde destanlarda ve halk edebiyatlarında görülmektedir. s. Kefen sözcüğü yerine çadır (DS.Korkuyla ilgili güzel adlandırmaların sayısı oldukça fazladır. s.XI. mezar. C.

Deyişbilim Sempozyumu Bildirileri).. Gelmeyeceğini bildiğim halde. agm. mimara hacet kalmadı. Bu adlandırmalar mezar taşı yazılarına da yansımıştır. Çok daha kuzeydeki Türk destanlarında ise. Temmuz 2001. Mezar taşı yazılarında ölümün soğukluğu ve zor kabul edilir oluşu.yani “balkonlu saray” denmektedir. Yazın. lokmana hacet kalmadı. hayatımızın bir parçasıdır. Pamukkale Üniveristesi FenEdebiyat Fakültesi Batı Dilleri ve Edebiyatı Bölümü. s.”13 Ölüm kavramının acı ve üzüntü verici durumunu hafifletici bir ifade olan “ecel şerbetini içmek” deyimi güzel adlandırmalar içerisinde en fazla göze çarpan örneklerdendir. Üzücü olayları dolaylı bir şekilde ifade eden güzel adlandırmalar olumsuz etkiyi hafifletici bir görevle karşımıza çıkar.12 Ölümün zor kabul edilir oluşu “ölüm” sözcüğü için birçok güzel adlandırmanın ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Kuşlar son şarkıyı besteler dalda Son yolcu kaybolur hazanlı yolda. “Mezar Taşı Yazılarında Güzel Adlandırma Kullanımı”. Mezar taşı yazılarında ölümün acısı şerbetle tatlandırılmaya çalışılmıştır. fade edilmek istenmeyen olaylar veya nesneler. s. Gözlerim yollarda seni beklerim. ölüm kavramını ifade etmede kelimeleri veya ifadeleri kullanırken seçici olmamıza sebep olmuştur. seyrana hacet kalmadı. çtim ecel şerbetini. 259 11 . Yapıldı çeşm-i sarayım. 244 13 Yüksel Ersan. Yüksel Ersan’ın Sivas ili “Yukarı Tekke Mezarlığındaki” mezar taşlarından derlemiş olduğu mezar taşı yazılarında kullanılan güzel adlandırma örnekleri şunlardır: “Mekânım dağlar başı oldu. 21. Dil. taş saray yerine “taş balat” ismi kullanılmıştır”. Denizli. Bunları kabul etmesek bile yaşamın bir bölümünde bunlarla karşılaşmama şansımız yok gibidir. 12 Yüksel Ersan. Zor kabul edilir bir durumun anlatılmasında zor kabul edilir kelimeler ve ifadeler kullanmak acımıza acı katacaktır. Yüzyıla Girerken Yazında Dil Kullanımları (I.

“Köktürk metinlerinde. Ölümün dehşeti. Türkçenin Sözvarlığı. Ankara 1996. Metaphorique) bir anlatım olduğu kanıtlanmıştır. bu deyim daha önceki araştırmacılarca “gerek olmak. Aynı metinlerde “ölmek” kavramıyla ilgili sözcükler ve kergek bolmak üzerinde uzun bir çalışma yayımlayan Osman Nedim Tuna. Yunus Emre’nin ölüm ve fanilik konularını içeren şiirlerinde bir çok güzel adlandırma örneklerine rastlayabiliriz.Ölümün olumsuz anlamını ortadan kaldırmak mümkün olmasa bile olumlu çağrışımlardan yararlanarak oluşturulan yeni anlamın olumsuz etkiyi hafiflettiğini görebiliriz.” 15 “uçmak” sözcüğü günümüzde “aklını yitirmek. (Ulusta çokluk yüzünden tükenme yoktur). kergek’in bıldırcın türünden. Bu çalışmayla kergek bolmak (kergek olmak) deyiminin “ölmek” kavramını bir somutlaştırmayla dile getiren deyim aktarmalı (Fr. s. Mezar taşı yazılarında kullanılan güzel adlandırmalarda ölen kişiye saygı. aynı yazıtlarda “ölmek” yerine uçmak eyleminin de kullanıldığına dikkati çekmektedir. yakınlarına hürmet ve nezaket anlayışı hâkimdir.”14 “uç” sözcüğü DLT’de bir nesnenin tükenmesi anlamındadır. DLT Tercümesi. delirmek” anlamında da kullanılmaktadır. “Ölmek” sözcüğü yerine kullanılan bir başka güzel adlandırma örneği ise “kergek bolmak” ifadesidir. delirmiş) sözcüğü güzel adlandırma kapsamında değerlendirilebilir. Gök dininde (Şamanizm) ölen kimsenin ruhunun kuş ya da böcek olarak uçtuğuna inanıldığını belirten araştırıcı. C. “boyda ne uç bar.III. 44 12 . lüzumlu olmak” ve “ölmek” biçiminde açıklanmış bulunmaktaydı. korkunçluğu ve ümitsizliğini Yunus Emre’nin ilk şiirlerinde güzel adlandırılmış ifadelerle görebiliriz. kanatlarını gererek uçan bir kuşun adı olduğunu kanıtlarıyla ortaya koymaktadır. 18 Besim Atalay. Toplumun uygun görmediği davranışları sergileyen ve toplumun söylenmesini yasakladığı veya hoş karşılamadığı sözleri söylemekte pervasız olan kişiler için kullanılan uçmuş (aklını kaçırmış. Engin Yayın evi. 14 15 Doğan Aksan. s. dört yerde kergek bolmak deyimi geçmekte.

Yatmak sözcüğü de ölen kişiyi belirtmektedir. ölmek kavramını karşılayan güzel adlandırmadır. stanbul 1971. 116-117 13 . Toker Yayınları.“Vardım bunların katına Baktım ecel heybetine Nice yiğit murâdına Ermeyüben ölmüş yatar Yukarıdaki dörtlükte “ölüm” sözcüğü yerine “ecel” şeklinde bir güzel adlandırmaya başvurulmuştur. Gitmiş gözünün karası Hem işi yoktur durası Kefen bezinin paresi Sünğüğe sarılmış yatar Buradaki “gözünün karası gitmek” ifadesi. Yunus Emre.3162) sözcüğü de ölen kişiyi belirtmek için kullanılan bir başka güzel adlandırma örneğidir. s.”16 Son dizede “ölüm” sözcüğünü karşılayan “yatmak” sözcüğü Yunus Emre’nin şiirlerinde sıkca kullandığı güzel adlandırma örneklerindendir. Bu şiirlerinde de ölüm kavramını değişik güzel adlandırmalarla ifade etmiştir: 16 Ahmet Kabaklı. Yunus Emre’nin son (ermişlik. C.IV. s. Son dizede ölüm sözcüğüyle birlikte kullanılmış olmasına rağmen “yatmak” (TS. Atları izi tozulu Önleri tabıl-bazılı l güne hükmü yazılı Şol muhteşem beğler yatar. olgunluk) şiirlerinde ölümü umursamazlık vardır. Vuslat ümidiyle bütün korkularını içinden atmıştır.

adet ve geleneklerine.“Dostdan haber geldi bana durayım andan varayım Kurbanlığa bu canumu vireyim andan varayım “Can vermek” (TS.XI. s.I. 116-117 14 . s. Şol bir iki arşun bezin ne yeni var ne yakası Kaftan edüben eğnüme sarayım andan varayım “Yakasız gömlek”. Canalıcı hod geliser emaneti ver deyiser Ben emaneti ıssına vereyim andan varayım “Can alıcı”. dinine. Azrail (DS. 17 Ahmet Kabaklı.1557) sözcüğü yerine kullanılmış güzel adlandırmadır.II. Beslediğüm nâzik teni terk etmeye derdim anı Kara toprağa ben anı karayım andan varayım”17 Yukarıdaki dizede “kara toprak” mezar (TS. ölümü doğrudan hatırlatan mezar ve kefen sözcükleri için de güzel adlandırma yoluna başvurulduğunu görmekteyiz.423) ölmek sözcüğünü karşılamakta ve ölümün acısını az da olsa hafifletmektedir.4128) yerine kullanılan güzel adlandırmadır.854) yerine kullanılan güzel adlandırma örneklerinden birini bizlere vermektedir.. Yunus Emre’nin ölüm sözcüğü yerine kullanılan güzel adlandırmaların yanında. s. s. tarihine. C. Güzel adlandırmaları toplumun geçmiş yaşantılarına. örf. milletin kültürüne bağlayabiliriz. s. age. kefen (DS. Yukarıdaki dizede “yakasız bez” kefen sözcüğü yerine kullanılan güzel adlandırma örneğidir. C. diğer milletlerle ve kültürlerle ilişkilerine kısaca. C. C.III.

Ölüm gibi acı bir olayı ifade etmede bile alaycı bakış acısını görebiliriz. şakacı ve gülünç bir dil olmasına yol açmıştır. çünkü bunların hepsi 18 Türkçe Sözlük. Argo. Milli Eğitim Basımevi. 3. Argo. ettiğimiz sözcüklerin eş anlamlılarıdır. 4. Argo sözcükler. 139 15 . Olaylarla birlikte özellikle cinsel organlara karşı da sıkılmaz bir tavır ve normalin üstünde bir hayal gücüyle çok faklı adlandırmalar ortaya koymaktadır. Argo. Güzel adlandırma ve argo fonksiyonları bakımından farklı olmalarına rağmen tabu görüşleri ifade etmede kullanılırlar. Argo ifadeler toplumsal yaşayışa aykırılığı ifade eder. yaşamın her alanında meydana gelen olaylarla birlikte nesnelere karşı da alaylı bir bakış açısıyla yaklaşmıştır. ciddi ve resmi hiçbir olayı ifade etmekte kullanılmaz. Kelimelerin argo olup olmadığını belirlemek bazen çok güç olabilir. 5. Belirgin olan argo ifadeler ve güzel adlandırmaları birbirinden ayırmak çok güç olmayabilir. Resmî olmayan ortamlarda kullanılan argo. GÜZEL ADLANDIRMA VE ARGO Argo kelimesi “serseri ve külhanbeylerinin kullandıkları söz”18 anlamındadır. C. s.I. hayata gülünç bir bakış açısıyla bakar.2. stanbul 2002. 2. ciddî olamayan ortamlarda zenginleşir ve varlığını sürdürür. aynı sosyal grupta olan insanlar tarafından kullanılır. rahatlıkla kullanabildiğimiz veya kullanmakta tereddüt Argo. varlığını bu ortamlarda sürdürür. Bu belirsizliği ortadan kaldırmak için argonun genel özelliklerini şöyle sıralayabiliriz: 1. Argo. Özellikle söz içerisinde argoyu güzel adlandırmalardan rahatlıkla ayırt edebiliriz. Fakat argo terimlerin güzel adlandırma olarak kullanımında çok fazla seçici olmak ve dikkat etmek gerekmektedir. Bu tanımdan hareketle argo yüksek statüdeki insanların kullanım alanı dışındadır. Serseri ve külhanbeylerinin hayata karşı umursamazlıkları argonun sulu.

s. C. Bazen güzel adlandırmaya benzeyen havadan sudan konuşmalara rastlarız.IV. Argoda cinsel organları belirtmek için kullanılan bazı ifadeler “penis” sözcüğüne göre daha az iğrenç ve kaba görülmektedir. kurt (DS. s. Erkeğin cinsel organı için kullanılan “penis” çok daha kaba ve iğrenç bir sözcüğün yerini alıp güzel adlandırma şeklinde kullanılabilir. Örneğin erkek cinsel organı olan “penis” ifadesi yerine “ufaklık”.III. s. C. mezar (TAÜ . yarasa (DS. s.III. aynı zamanda sizi dinleyen insanları gücendirebilecek terbiyesizce bir ifade gibi görülebilir. C.134) manasına gelip argo bir ifade olmasına rağmen “çalmak” sözcüğünün suç ifade eden yönünü tamamiyle ortadan kaldırmasa bile bu suçu hafifletmektedir. s. kefen (DS. Bir şeyi şakacı veya daha hafif bir manada nakletmek bir yere kadar konuşmacıya daha rahat ve özgür bir atmosferde konuşma imkânı sunar.1434). Bunun için “işten atıldı” yerine “pasaportunu eline verdiler” sözü daha çok tercih edilir.I.230).I. “Mektep” kelimesinin normalde okul manasına geldiğini biliriz.IV. dikkulak.100). Altıboğumlu. Bu tür konuşmalar genellikle alt sınıf ve bazı tabulardan rahatsız olan gruplar içinde olur. C. Bazen “pasaportunu eline vermek” (TS. “küçük oğlan” gibi terimler kullanmak daha uygun olmakta ve doğrudan “penis” denilmesinin iğrençliğini ortadan kaldırmaktadır. derikanat.I.1032). s. C. C. akrep (DS. çadır. Güzel adlandırma ve argonun ortak yönlerinden biri de söylenmek istenmeyen ifadenin şekilsel özelliklerini içeren sözcüklerle dile getirilmesidir.535). 16 . taşlı köy. Argo terimler düzgün ve uygun bir şekilde kullanılmadıkça sadece güzel adlandırmanın kibarlığını zedelemez. hastalık (TS.2269) tabiri “işten atılmak” ifadesine göre daha yumuşak ve şakacı bir tabir olmasından dolayı konuşmacının ve dinleyicinin üzerinde çok fazla olumsuz bir etki yaratmaz. çiçek. s.resmî olmayan ifadelerdir ve sosyal statüleri eşit olan insanların kullanabileceği sözlerdir. C. “araklamak” sözcüğü “çalmak” (TS. Ama argoda rahatsızlık verici bir kullanımdan kaçınmak için “genel ev” veya “kerhane” kelimesi yerine “mektep” kelimesi tercih edilir.

s.1488); eli büyük, ayı (DS, C.V, s.1715); gezgin, uykuda gezen (DS, C.VI, s.2023); kuyruklu, akrep (DS, C.VIII, s.3020); anadan doğma, çırılçıplak (TS, C.I, s.119); avuç açmak, dilenmek (TS, C.I, s.184) gibi ifadeler güzel adlandırma içerisinde şekilsel özellikler gösteren ifadelerden bazılarıdır. Güzel adlandırma gibi argoda da söylenmesi uygun olmayan tabu kavramların şekilsel özellikleriyle karşımıza çıktığı görülür. Servi altı (mezar, gömüt), kaldırım kuşu (kaldırım, sokak, durak gibi yerleri kendisine iş yeri edinen hırsız, yan kesici; sokak fahişesi, müşterisini sokakta bulmayı alışkanlık edinmiş fahişe), içeri düşmek (hapse girmek, ceza evine konulmak) gibi sözler argo olmakla birlikte güzel adlandırma sınırları içerisinde değerlendirilebilecek ifadelerdir. Halkın gündelik hayatında belirli nesne ve hareketlerin dile getirilmesi, duygu ve düşüncelerin belirtilmesi sırasında, bu unsurların dış yapıları, görünümleri argo ifadelerde öne çıkar. Bu ifadelerde kişinin dış görünüşü ile birtakım varlık ve eşyalar arasında kurulan benzerliklerden faydalanılır. Bu benzetmelerde güzel adlandırmalarda temel kaygıyı oluşturan güzellik ve estetik kaygısı yer almaz. Argocu oldukça sade, yalın, doğal bir mantıkla ve çok rahat bir şekilde hiç sakınmadan bu benzetmelerden yararlanır. “Böylece bazı insanların özellikle bazı organlarının veya vücutlarının bazı bölümlerinin dış yapıları, yeryüzündeki bazı bitkilerin meyve veya ürünlerinin görünümlerine dayanan biçimsel özellikleriyle ilişkilendirilmek yoluyla yeni anlamlar kazandırılmış birçok kelime argoya katılmıştır.”19 Ceza evinin güzel adlandırmada en fazla kabul gören karşılığı “içeri” sözcüğüdür. “ceza evi” (TS, C.II, s.1334) için kullanılan güzel adlandırmalar içerisinde bakış açısından kaynaklanan ifade zıtlığı görülmemektedir. Bu sözcüğün argodaki karşılıkları arasında hem “aslan yatağı” (BAS, s.45) hem de “it deliği” (BAS, s.153) karşılığının bulunması, söz konusu olan ifade zıtlığının bir göstergesidir. Güzel adlandırmayı argodan ayırabilmenin en önemli yolu toplumsal hassasiyeti bilmektir. Dinleyiciyi kırmamak, üzmemek, iğrendirmemek; konuşmacıyı toplumdan soyutlamamak için yasak olan kelimenin veya kelime grubunun yerine kullanılan bütün ifadeler güzel adlandırma kapsamındadır.
19

Halil Ersoylu; Türk Argosu Üzerinde ncelemeler, Leyla ile Mecnun Yayıncılık, stanbul 2004, s. 50

17

3. GÜZEL ADLANDIRMA LE EDEBÎ SANATLAR ARASINDAK

LG

Bir nesneyi veya olayı daha farklı bir isimle, farklı sözlerle güzel ifade etmek kaygısıyla yapılan güzel adlandırma, eski eserlerin bir kısmında edebî sanatlar arasında yer alır.20 Güzel adlandırmalarda bazen, varlık veya olayı ifade için başka dillerdeki karşılıkları olan alıntı kelimelerden faydalanılır. Bir kısım güzel adlandırmalarda kullanılan kelimeler, dilde başka bir anlamla yer almaz, sadece yaygın ismi söylenmeyen nesneyi karşılar, ya da o nesnenin adı yerine kullanılırlar. Ancak söylenmeyen kelimenin yerini tutan bu söz veya sözcüklerden bir kısmının cümle içinde yeni bir anlam kazanmaları söz konusudur. Bu tür güzel adlandırmalarda benzetme, kinaye, mecazlı ifade gibi diğer bir takım edebî sanatlardan yararlanılır. Yeni bir anlam kazanmış bu kelimelerde, yeni anlamla kelimenin asıl anlamı arasında bir takım ilgiler, benzerlikler bulunur. Dolayısıyla güzel adlandırmalarda benzetme çeşitlerinden açık istiare, mecaz-ı mürsel ve kinaye gibi söz sanatlarına rastlamak mümkündür. Mecâz-ı mürsel, “Bir sözü benzetme amacı gütmeden gerçek anlamı dışında başka bir anlamda kullanma sanatı” diye tanımlanır. Atasözü ve deyimlerde çok rastlanan bu edebî sanata, deyimler halinde görülen güzel adlandırmalarda da sıkça rastlanmaktadır. Hasan Aktaş’ın bu sanat için verdiği örneklerden biri, anlamı güzel adlandırmayla ortaya çıkmış bir kelimedir: “Gözlerinde aksi bir derin hiçin Kanadın yayılmış çırpınmak için Bu kış yolculuk var diyorsa için Beni de beraber al anneciğim” Necip Fazıl Kısakürek Dörtlüğünde “yolculuk” kelimesi, “ölüm” yerine kullanılarak mecâz-ı mürsel sanatı yapılmıştır.21 Sözlüğümüzde yer alan kelimelerden güzel adlandırma için mecâz-ı mürsel sanatı ile yeni bir anlam kazanmış olan kelimelerden bir kaçı şunlardır: Evraksız: Namussuz, şerefsiz
20 21

Süleyman Fehmi, age. Hasan Aktaş, Edebî Sanatlar, mge Kitap evi, Konya 2002, s. 38 - 41

18

Acı yer: Ölü evi Açık ağız: Geveze Fırlama: Piç Ar damarı yırtılmak: Utanmamak, terbiyesizlik etmek Ahiret uykusu: Ölüm Güzel adlandırma amacıyla oluşturulmuş, yani yeni bir anlam kazandırılmış kelimelerin bir kısmında da edebî sanatlardan kinaye sanatı görülmektedir. Kinaye, benzetme amacı taşımadan hem gerçek, hem de mecâzî anlamla kullanılan bir kelimenin söz içinde daha çok mecâzî anlamıyla yer almasıdır.22 Örtmece kelimelerde söz içinde kelimeye yüklenen asıl anlam yeni anlamdır ki bu anlam kelimenin mecaz anlamıdır. Kelimenin asıl anlamı kaybolmasa bile, kastedilen anlam kesinlikle yerini tuttuğu kelimenin anlamıdır. Güzel adlandırmalardan; “Alkışçı: Dalkavuk Algı: Rüşvet Allanmak: Sarkıntılık etmek Antika: Garip, tuhaf Arkadaş: Eş Atıcı: Asılsız konuşan Eli uzun: Hırsız” gibi kelimeler kinaye sanatına örnek olarak verilebilecek kelimelerin bir kısmıdır. Güzel adlandırmalarda kelimelere yeni bir anlam kazandırılırken, söz konusu nesne, durum veya olayı adlandıran kelimenin gerçek anlamı arasındaki benzerlikten faydalanılır. Dolayısıyla edebî sanat olarak bu ifadelerde daha çok benzetme sanatları bulunur. Bu benzetmeler de benzetmenin gelişmiş şekli olan ve sadece benzeyenle yapılmaktadır. Açık istiare denilen bu edebî sanat klasik şiirimizdeki mazmunlarda da görülür. “Benzeyen unsurun isminin, benzetilen ismin yerini tutacak şekilde kullanılması” denebilecek bu edebî sanatın tanımı, güzel adlandırmaların tanımına da büyük yakınlık gösterir. Sözlüğümüzde yer alan kelimelerden açık istiare sanatı taşıyan sözcüklerden bir kısmı şunlardır:
22

Hasan Aktaş, age., s. 42 - 46

19

Çalışmamızın temel amacını oluşturmadığı için. işe yaramayan Çiğleşmek: Yersiz. kaba davranışlarda bulunmak Bu edebî sanatların dışında bir kısım güzel adlandırmaların bünyesinde diğer benzetme çeşitleri olan edebî sanatları taşıyan güzel adlandırma örneklerini tespit etmek de mümkündür. 20 .Ayaz: Kel Batkın: Müflis Boş: Cahil. mecâz-ı mürsel ve açık istiare edebî sanatlarının görüldüğünü tespit ederek bunlara birkaç örnek vermeyi yeterli görüyoruz. bu bölümde güzel adlandırmalarda en çok kinaye.

VIII. Tüberküloz ve cüzzam gibi bazı terimler bulaşıcı hastalık olmalarından dolayı kullanımları kısıtlanmış kelimelerdir.VI. C.3726). Hastalıklarla lgili Güzel Adlandırmalar Korkuyla lgili Güzel Adlandırmalar Ahlâkî Değerlerle lgili Güzel Adlandırmalar nançla lgili Güzel Adlandırmalar Kusurları Gizlemeye Bağlı Güzel Adlandırmalar ve yapılış sebeplerini şu başlıklar altında 1. Hastalık adının söylenmemesi ya da güzel adlandırmayla ifade edilmesi hastanın düşüncesinin farklı yöne kaymasına sebep olur. 5. s.I. C. C.VI. sütçe (DS. C. kurudan (DS.VIII. s. akarca (DS.2537). tüberküloz (TS. Bu tür kelimeler insanları korku ve üzüntüye sevk edebileceği için bu kelimelerin yerine dolaylı yoldan hastalığı ifade eden kelimeler kullanılmalıdır. 2. 4. kel hastalık (DS. 1. C. C.3011). ince hastalık (TS. BÖLÜM 1. s.1979). C.II.1. GÜZEL ADLANDIRMANIN ORTAYA ÇIKIŞ SEBEPLER Güzel adlandırmanın yapıldığı yerleri inceleyebiliriz: 1.66). gözel hastalık (DS.139). s. s. 21 . s. HASTALIKLARLA LG L GÜZEL ADLANDIRMALAR Hastalıklarla ilgili güzel adlandırmalar daha çok tedavisi olmayan ya da tedavisi uzun süreli olan hastalıklar için kullanılır.1392).2243).I.VII. Güzel adlandırmanın yapısında olan naziklik ya da dolaylı yoldan ifade etme hastalıklar için de kabul görür ve yıpratıcı olmaz. s. güzelağrı (DS.X. C. s. Örneğin “verem” yerine halk arasında birçok örtülü ifade kullanılmaktadır: “adı belirsiz (DS. 1. s. C. gelincik (DS.2732). ince ağrı (DS. 1.2178).VI. s. C. 3.

.3347). s. Örneğin “frengi” hastalığı “kötü yara (DS.”23 Yukarıdaki ifadede geçen “amansız hastalık” kanser yerine kullanılan güzel adlandırma örneğidir. s.”24 23 Yüksel Ersan. Alltagssprache und in den Fachsprachen Der Politik. s. Doktorlar kanser kelimesini kullanmak yerine “tümör”. C. s. Eşini toprağa verdikten sonra kendini evine hapseden Sinan Çelmen. “Toprağa vermek” sözünde ise ölüm ve ölmek sözcüklerinden kaçınıldığı için olumsuz etkiyi hafifletici bir durum söz konusudur. Güzel adlandırma bazı hastalıklarda kibarlık gerekçesiyle ortaya çıkar. s. C. Edebe aykırı ve utandırıcı bazı hastalıkları dolaylı yoldan ifade etmeye çabalarız. 75 22 .XI.1394). örken (DS. s.IV. yeyilme (DS. “hücre büyümesi”. Hastalıklarla.I. Bu mutluluk. Hastalıklarla ilgili bazı gazetelerde yer alan güzel adlandırmalar şu şekildedir: “Çok sevdiği eşinin ölümünden sonra evine kapanan ve dört yıldır hiç dışarı çıkmayan Siverekli Sinan Çelmen (50) üzüntüden kör oldu. C. adı batası (DS. Der Internationalen Bezıehungen und Des Gesundhcıtswesens Im Deutschen und Türkıschen. Doktora Tezi.X.VIII. C. s.C.65). Hatice Çelmen’in yakalandığı amansız hastalığa yenik düşmesine kadar sürdü. s.2870). agt.VIII. C. C.4260)” denmesi de kanser hastalığının üzücü durumunu az da olsa hafifletici bir ifade olur. Aynı cümle içerisinde geçen “hastalığa yenik düşmek” “ölmek” sözcüğünü karşılayan örtülü bir ifadedir. C.I. kif (DS.2943). “atipik hücre çoğalması” ifadelerini kullanarak hastalığın daha katlanılabilir olacağı inancındadır. C. s. C. Ankara 2000. C. 92 24 Ümit Söylemez.2983). Kanser yerine “incitme beni (TS. ayığ (DS. s. s.3343).3762). Güzel adlandırma bu yönüyle korkulu ve üzücü bir durumu hafifletici etkisiyle karşımıza çıkar. s. Çelmen eşiyle mutlu bir 24 yıl geçirdi.3030). Hacettepe Üniveristesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.XI.IX.417)” sözcükleri “verem” yerine kullanılan güzel adlandırma örnekleridir. yaşadığı üzüntü sonucu geçen yıl iki gözünü de kaybetti. C. öpke avrûu (DS. şerbetleme (DS.4246)” şeklinde adlandırılır.II. s.IX. s. külleme (DS.VIII. özellikle veremle ilgili güzel adlandırma örneklerine yazılı basınımızda sıkça rastlarız. yenirce (DS.

Doktorlar arasında kullanılan “tüberküloz.IV.I. tıbbın tarihçesi gibidir. “Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nin “Sürekli Tıp Eğitimi Sempozyumu” çerçevesinde düzenlediği “Çocuk ve Erişkinde Bağışıklama Sempozyumu”nda konuşan uzmanlar çocukların yüzde 90’ının aşılanması halinde hastalıklara karşı tam koruma sağlanacağını vurguladı. s.”25 Yukarıdaki paragrafta “verem” yerine “ince hastalık” la birlikte “tüberkülozun” da kullanıldığını görüyoruz. dışarlık (DS.1055) gibi anlamları olan “çalınmak” sözcüğünde korku ve inanca dayalı örtülü ifadelerin en güzel örneklerden birini görebiliriz.IV. Bazı hastalıklar için kullanılan terimsel ifadeler halk arasında yaygınlık göstermektedir.IX. s. 91 23 . s. C. s.“Tüberkülozun tarihçesi bir bakıma insanlığın.2943) sözcüğü sıklıkla kullanılan tıp terimi olarak güzel adlandırma şeklinde karşımıza çıkmaktadır. bazı çevrelerin Tüberküloz aşısının etkinlik oranını tartıştığını. C. C. Çalınmak sözcüğüyle birlikte “değiştirme” sözcüğünde de korku ve inancın güzel adlandırmalardaki etkisini görebiliriz.3998). agt. hepatit.. enfeksiyon” gibi terimler toplum tarafından kabul gören güzel adlandırmalardır. s. s. Necla Akkaya. Bazı hastalıklarda korku ve hurafelerin sebep olduğu güzel adlandırma olayı görülmektedir. Bağışıklama uzmanı Prof. ölmek üzere olan bir hastanın dili peltekleşmek (DS. C. cin çarpmak. “Sara” yerine kullanılan “al basma (DS.1473)” gibi adlandırmalar korku ve hurafelerin sebep olduğu örtülü ifadelerdir. Dr. Korkuyla birlikte inancın da sebep olduğu güzel adlandırmalardan biri de “çalınmak” sözcüğüdür. 93 Yüksel Ersan.III. 1882’de Koch’un basili tanımlaması sadece umutsuz ince hastalığın tedavisinde önemli bir adım olmadı. nme inmek.I.3303). tutalga (DS. gürbüz ve sağlam bir çocuğun birden bire zayıflayarak tanınmayacak hale gelmesi (Şeytanın değiştirdiğine 25 26 Yüksel Ersan. C. C.207). oynatmak (DS.X.111). bakteriyoloji ve enfeksiyon hastalıklarında da çığır açtı. s. hemoroid. s. CA. ağrı tutmak (DS. s. bu oranın sıfır ile yüzde 80 arasında olduğunun yaygın kanı olduğunu belirtti. Raşitizm hastalığı. agt. Özellikle sara hastalığı için bu tür kullanımlar yaygındır. deli olmak.. C.”26 “Verem” yerine kullanılan “tüberküloz” (TS.

ağır ayaklı (DS.XI.II. nsanlar birbirlerini rahatsız etmemek.I. bozguna düşmek (DS. s. DS.1402) sözcüğünün güzel adlandırma olarak kabul görmesinde korkudan çok inancın rolü vardır. Güzel adlandırmaların sınırlarını belirlemek.751) sözcükleri kullanılır.XII.X. s. s. üzmemek için “hasta” sözcüğü yerine “rahatsız” veya “kendini iyi hissetmemek” gibi ifadeleri kullanırlar. Hastalıklarla ilgili veya bir hastalığın ismini söylememek için kullanılan bir güzel adlandırma aynı zamanda korku. Tespit ettiğimiz kelime veya deyim halindeki güzel adlandırmalardan hastalıklarla ilgili olan güzel adlandırmalar şunlardır: adı batası adı bellisiz : Köstebek de denilen çıban. Türkçede “hamile olmak” tercih edilen bir ifade şekli değildir.1425) daha çok tercih edilir.IV. C. yüklü (DS. C. kemik veremi. hangi sözcüğün veya söz öbeğinin ne tür bir güzel adlandırma olduğuna karar vermek bazen çok güç olabiliyor. C. Deli. “ishal” sözcüğü yerine “sürgün (DS.II.inanılır. DS.4407). C. s.I. “Hastalığınız nedir?” ya da “Ağrınız var mı?“ gibi cümlelerin yerine “Herhangi bir rahatsızlık hissediyor musunuz?” veya “Rahatsızlığınız nedir?” gibi cümleler kullanırlar. Onun yerine kullanılan “bebek beklemek (TS. Bu tür güzel adlandırmalar görgü ve nezaket anlayışımızın sonucudur.751). bozgun (DS. Örneğin. Doktorlar da bu tür güzel adlandırmaları kullanırlar. C. s. s. s. akıl hastası için kullanılan “çalınmak” sözcüğünün oluşum sebebini bazen hastalıktan çok inanca bağlayabiliriz.) anlamlarına gelen “değiştirme” (DS. Türkçede hamile kadın için kullanılan birçok nazik ve kibar ifade tarzı vardır. s. s. C. C. C. inanç ve ahlâkî düşünceyle de ilgili olabiliyor. sıraca. C. s. C.II. Örneğin Türkçede “kusmak” yerine “istifrağ etmek” (TS.I.4328) gibi güzel adlandırmalar daha çok tercih edilir ve bu sözcükler “hamile” sözcüğüne göre daha nazik ve kibar bir söyleyiş şekli olarak kabul görür.280).66 24 . Bu sözcüğün anlamını “cin çarpmak” la ilişkilendirdiğimiz zaman inançla birlikte korkunun etkisini de bu güzel adlandırmanın ortaya çıkış sebepleri arasında görebiliriz.65 : Verem.3720).

s. 2) Sara hastalığı. C. s. DS. 2) Gürbüz ve sağlam bir çocuğun birden bire zayıflayarak tanınmayacak hale gelmesi. s. Çiçehden gızılcadan K A.I.4488 25 . s.1402 diyabet dönük dutargalı : Şeker hastalığı. kahredici.65 : Üzerine düştüğü konudan başka bir şey düşünemez olmak. s. DS.854 : rinli kabarcıklar dökerek yüzde izler bırakan ateşli. C. C. s.680. 3) Sonradan görmelerdeki gurur. s.I. C. s. cinnet. 4) Deri veremi. Sesin çıhmaz bacadan. C. DS.I. DS. DS. DS. şeker. C. delirmek.adını eller alsın ağrı tutmak ağrı akarca : 1) Müzmin yara.I. kibir. 3) Öldürücü hastalık. sarası olan. s.276 değiştirme : 1) Raşitizm hastalığı. s.213 : Verem.207 alınmış alkın ayığ büyük öksürük can alıcı çiçek : Felçli. 5) Bel soğukluğu.535 Dedim ucadan. s. fistül. 3) Yılan.IV. C. TS. TS.I.1586 : Saralı.111 : Tifo. TS. şımarıklık.XII. cüzzam. 4) Akrep. DS.II. s.IV. 2) Oğlanlık da denilen ateşli bir çocuk hastalığı.) DS. s. C. TS.I.I. DS. DS.I.I. C. s. s.I.I. TS. ağır ve bulaşıcı bir hastalık. C. s. C. Allah seni gurtarsın. C. inme inmiş.I.I. C.139 akıl hastalığı aklını bozmak al basma : Delilik.109 : 1) Kemik veremi. sıraca.220 : Kötürüm. C. s.421 2) Azrail. loğusa humması. (Şeytanın değiştirdiğine inanılır. : Cüzzam hastalığı.417 : Boğmaca. s.68 : 1) Loğusa kadınlarda görülen bir hastalık. C. 3) Daima akan çıban.III. C. s.66 : Sara hastalığına yakalanmak. 5) Domuz. DS. C.833 : 1) Öldürücü. DS. DS. C. 2) Bulaşıcı beyin hastalığı (hayvanlarda).

6) Lenfa düğümü iltihabı. 4) Felç. DS.1980 gelincikleme göğertme gözel hastalık gözenti güzelağrı habis : Heyecandan ileri gelen bir çeşit sinir hastalığı. 3) Yılancık hastalığı. s. DS.VII. boyun sıracası. hastalıklı. C. C.2356 : Kemik veremi. s. s. 2) Bademcik iltihabı.VII. DS.2362 : Dizanteri ya da kolera hastalığı.VI. 8) Süt çocuklarında görülen öldürücü bir çeşit hastalık. DS. C. C.2243 : 1) Kötü.2503 : Veremli. fâsid. s. fenâ.2581 26 . C. C.VII. DS.VII. alçak. C. s. s. C. s. TS.II. DS. DS. C. 2) Genellikle çene altının ve yüzün şişmesiyle beliren hastalık. s.II. 4) Arpacık denilen bir çeşit göz hastalığı. s. TS. peri.2522 : Verem. s.II. TS.VIII. DS.VII. s.1400 : Verem.1392 : Kanser hastalığı. s.2113 : Verem. C.1980 : Kolera hastalığı.2180 : Verem hastalığı. C. s. nüzul.VII. DS. DS.VII. C. s.1979 9) Bir çeşit mantar.V.2178 : Karasevda denilen akıl hastalığı. s.1753 : 1) Diş nezlesi. C. C. TS. 7) Yüzde olan bir çeşit çıban.1091 hıcılayık hınam içağrısı ileze ili ince ağrı ince hastalık incitme beni inme issice kabaram : Boğmaca.2559 : Üzüntüden olan sinir hastalığı. bir çeşit delilik.2521 : Hayâlet.1394 : Felç. DS.VI.V. müfsid. durumu ölüme yakın olan (kimse).VI. DS. C. 2) Kötülük eden. C. C. 3) Anormal hastalıklara veya kanserli urlara verilen isim. s. kalp hastalığı.2537 : Akciğer veremi.VI. C. C. DS.VI. DS. C.1755 gelincik : 1) Verem. s. 3) Sancı. s. DS. s. s. C. 3) Ağır hasta.VI. DS. DS.II. 2) Kalp hastalığı. cin. ağrı. 5) Böbrek hastalığı.VI. s.engi engin : 1) Nezle.

TS. C. C. iltihaplı bir mantar hastalığı.3011 : Verem hastalığı.2732 : Sıtma. 2) Bir çeşit çiçek hastalığı. DS. 2) Öksürük. DS. DS. s.VIII. s. s. DS. aft. difteri.karamübarek karabakma karayatalığ kel hastalık kızdırma kızılcık kif kirli paçavra köme kötü yara kuruyel kuruburu kurudan kusah kuşkuyruğu külleme lepra malûl oturag öğkenli öpke avruu örde örken pamukçuk : Şirpençe.IX.4573 : 1) Büyük çıban.VIII. C. kan çıbanı. s.3315 : Verem. DS. C. DS.IX.VIII. s. kötürüm.TS.VIII. s. s. C.III. C.3564 27 .VIII. C. TS.VIII. DS. s. C. DS. pamuğa benzer.VIII. s.2289 : Zatürree hastalığı. DS.IX. s. DS. C. dil.IX. s. C. s.2252 miskin hastalığı (illeti) : Cüzzam. C.2637 : Tifo hastalığı. C.3016 : Frengi hastalığı. DS. s. s. C. C. C. s. DS. hasta.3030 : Cüzzam. DS.2862 : 1) Kızamık hastalığı. s. TS. C.VIII. 2) Difteri.X.3295 : Süreğen öksürüklü. TS. C.VIII. DS.3486 : Frengi.VIII. s.VIII.VIII.IX. s.1854 : lletli.2956 : Frengi.III.3011 : Kolera.IX.1894 : Kötürüm. DS.XII. s. s.IX.3013 : Dizanteri. C. C. s. C.III. s. s.III. s. DS. DS. sakat. C. DS.2983 : Romatizma. DS. ağız ve boğaz çevresinde ortaya çıkan.3344 : 1) Verem hastalığı.2651 : Kuşpalazı.VIII.1993 paryandı perde inmek punta seçime : Kızamık hastalığı. belsoğukluğu gibi hastalık. s. C. hastalıklı. s.2864 : Frengi hastalığı.VIII. DS. C. C. DS. C. s. s. C.2880 : Kızamık hastalığı. s. DS. C. DS.III.2654 : Verem. C.VIII.3403 : Katarakt olmak.2870 : Kolera hastalığı. göz görmez olmak.3347 : Daha çok bebeklerde görülen. bronşitli.3343 : Rüşvet. C. DS.

DS. DS. s.2943 : Boğmaca.X.X. C.XII. DS. DS. C. 2) Şirpençe.X.X.X. C.4775 : Sara hastalığı.XII.4078 : 1) Hasta.4053 : Zatürree.X. C. 5) Öldürücü grip.3893 : Koltuk altında çıkan kan çıbanı.3931 : Kötürüm. 2) Zatülcenp.XII. C. C.2474 : Şarbon hastalığı. DS. C.XI.3979 : Sara hastalığı.sedef hastalığı sırtı yarma sökel ter terleme terletme tilkiburnu topaç topak töker tutaklık tutalga tutulmak tüberküloz uzunöksürük üşütme vahıtsız yatağan yatalık yenirce yeyilme yıldırım yumrucak zührevi : Sedefi andıran pulcukların belirmesiyle ortaya çıkan bir deri hastalığı. s. DS.3961 : 1) Bir çeşit çıban. 4) Sakat. C. C. s. DS. s.4199 : 1) Frengi. DS. s.s. C. 4001 : Verem.3675 : Tifo. s.X.X. C.4753 : 1) Tifo.4768 2) Kabakulak. s. s. DS.XI. C. DS. C. DS. s. 2) Tifo.IV.XI. DS.4260 : nme. 2) Yoksul. 2) Akciğer hastalığı. s. s.3619 : 1) Humma. C. DS. s. s. C.X. s. s. s. TS.XI.XI.3998 : Felç olmak. DS. C. 3) Zatülcenp. DS. TS. 3) Zatürree. 3) Humma. 4) Zatürree. C.4816 : 1) Humma ve benzeri ateşli hastalık.3962 : Kötürüm. s.X.XI.4316 : Frengi ve bel soğukluğu gibi cinsi münasebetlerle bulaşan (hastalık). s.4801 : nme. s.XII. s. 3) Cüzzam. s. C. C. DS. s. DS. DS. DS.XI. 2) Tifo. C. C. C. DS.4267 : Veba. felç.3336 28 . TS. ateşli bir hastalık.IV.XII. C. DS.4246 : Kanser. C.3888 : 1) Tifo. DS.IV. C. felç. s. s.

gökçe” ifadeleri içerisinde “gökçe” sözcüğünün anlamı “gökle ilgili. 2. Azrail için kullanılan “alıcı. 50. albız. stanbul 2002. güzel. s. Bununla birlikte hayatını kaybeden kişiye saygı duymak veya hayatını kaybeden kişinin yakınlarının üzülmesine sebep olmamak için böyle bir kavramın ifade edilmesinde güzel adlandırma yoluna gidilmektedir. “Türkçe’de örtmece sözlükler üzerine bir araştırma”. semavi. Bu sözcüğün Azrail sözcüğü 27 Işıl nce Özyıldırım. “tehlikeli” ve “belirsiz” anlamlarında kullanılmaktadır.”27 Tabu sayılan kavramları üç grupta değerlendirmek mümkündür: Korkuyla ilgili tabular. can alıcı. Ölüm kavramını ifade eden güzel adlandırmaların temelinde korku ve inanç yatmaktadır. ahlâkî düşünceyle ilgili tabular ve üzüntüye sebep olan kavramlarla ilgili tabular. elbiz” gibi ifadeler kullanılmaktadır. Bazı kavram ve nesnelerin varlıkları kabul edilse bile söylenmesi hoş karşılanmaz. Korkuyla ilgili tabular beraberinde korkuyla ilgili güzel adlandırmaları getirmektedir. 1021 29 . bazı duygu ve düşünceleri ifade etmek. Milli Eğitim Basımevi. Tabu kavramları ifade etmenin yollarından biri de güzel adlandırmadır. S. s. Dinî inanışa göre kötü ruhların başı olarak nitelenen varlık olan “şeytan” sözcüğü yerine “iblis. diğer yandan “esrarengiz”. 16 28 Türkçe Sözlük. Bir yandan “kutsal”. 1. “yasak”. maviye çalar renk.1. Dil Dergisi. teccel. Söylenmesi hoş karşılanmayan veya yasak kabul edilen kavramlar “tabu” olarak görülür. C. bazılarını ise gizlemek amacıyla kullanılmaktadır. mekir nekir. Aralık 1996. KORKUYLA LG L GÜZEL ADLANDIRMALAR Korkunun sebep olduğu güzel adlandırmalar genellikle “ölüm” kavramıyla ilgilidir. Ullmann ise günümüzde “tabu” sözcüğünün anlamının iki zıt yönde algılandığını vurgulamaktadır. latif”28 şeklimdedir. “Tabu sözcüğü aslında Polonezce bir sözcük olup “yasak olan” veya “kaçınılan şey” anlamında kullanılmaktaydı. Dil.II. “tanrıya adanmış” anlamları olan “tabu”.

Örneğin. “güzelce” gibi adları da vardır.1963).VII.4781)” sözcükleri kullanılmaktadır. sayıp (DS. s. C.XI. Korkuyla ilgili güzel adlandırmaların temelinde inanç yer alır.X. 29 Işıl nce Özyıldırım.. C. s. uğursuz sayıldığı için “gelincik” gibi güzel bir adla alınan hayvanın Anadolu ağızlarında “gelin kadın” . ürküldüğü. C. ili (DS. C.VII. Birçok dilde tabu olan hayvanlardan biri de “arı” dır.IX.”29 Biz bu araştırmamızda uğursuzluk kavramının inançla ilgili olduğunu düşünerek uğursuz sayılan hayvanlar için kullanılan güzel adlandırmaları inançla ilgili güzel adlandırmalar grubuna dahil ettik. C.3559). agm.2522). C. “Korkudan kaynaklanan güzel adlandırmalar yalnızca dinî konularla sınırlı kalmamakta aynı zamanda korkulan veya uğursuz sayılan bazı hayvanlar için de kullanılmaktadır. hotik (DS. s. uçuk (DS. Korkunun inanca bağlılığı sadece dinî konularla ilgili değildir.yerine kullanılan bir güzel adlandırma oluşunun sebebini korkudan çok toplumun inancına bağlayabiliriz.XII. C.XII. C. Türkçede “cin” sözcüğü yerine “umacı (DS. 18 30 . gezer (DS. s. geçkin (DS. s. şeytan. Ayrıca “cadı. yırtıcı bir kuşa “akbaba” adı verilmesi de örtmece sözcük örnekleridir.1324).IX. Türklerde de böyle bir inanışın eskiden beri var olduğunu bugün Anadolu’nun kuzey bölgelerinde arıya “arı sineği” denilmesinden anlıyoruz. Azrail. şeytan cin gibi varlıkların olduğuna inanmayan kimseler için bu kavramlar korku yaratmaz ve dolayısıyla böyle bir inanca sahip olmayanlar bu tür sözcükleri kullanmaktan kaçınmazlar. C.4590). s.3356).2022).2419)” sözcükleri tercih edilmektedir. s. s. cin gibi sözcüklerin güzel adlandırmaya konu olmasının sebebini inanca bağlayabiliriz. Azrail. “mal kadını” gibi adlar verilmesi. Aynı şekilde. s.4019). Türkçe’ de “baykuş” denilen kuşa Anadolu’da “hayırlı kuş”. C. mekir nekir (DS. obur (DS. öşek (DS.XI.4036).3261). iblis (TS.VI. hortlak” sözcükleri yerine “ubur (DS. öldürücü bir böcek türüne “karadul”. yılanın bazı yörelerde “şerbetli sürüngen” olarak anılması. s. C.VI. s. “mal gelini”. C.II. s. s. Üçok’a göre.

s.V. DS. domuz için “adıyaman. s.I. C.1704 : Felaket.4790). toprağa kavuşmak.804 : 1) Sümüklü böcek. C. kehten bakan” . Bu güzel adlandırmalar insanlara zararı dokunabilecek görünüm itibariyle korkulan hayvanlar için kullanılır. düşman. C. ölmek.432 : Kefen.1032 bir avuç toprak olmak : Ölmek. s. TS. s. DS. C.I.1813). TS. C. s. C. C. Sözlüğümüze dahil ettiğimiz kelime ve deyimler arasında korkuyla ilgili olduğunu düşündüğümüz güzel adlandırma örnekleri şunlardır. C.I. TS. C.I. s. alıcı Allah emri ansızına uğramak atılıp gitmek can alıcı cansız at çadır : 1) Azrail. C.I. kahredici. DS.749 el çekmek elbiz engebe esiren : Ölmek. DS. yerdegezen (DS.I. DS. s. 3) Öldürücü hastalık. s. s. ferik.854 : Tabut. C. s. Akrep için kullanılan güzel adlandırmalar içerisinde “altıboğumlu. s.4250)” şeklinde güzel adlandırmalar kullanılmaktadır. TS.Uğursuz sayılan hayvanların dışında inançtan kaynaklanmayan bir korku duyulan hayvanlar için kullanılan örtülü ifadeleri bu grup içerisinde değerlendirdik.I. Bunların dışında yengeç için “adı kötü. C. C. TS.I.749 dünyaya vedâ etmek : Ölmek.4053). DS. DS.223 : Birdenbire ölmek. gaban. hınzır. kurt için “dağdaki” şeklinde güzel adlandırmalar mevcuttur. uzun (DS. DS.369 : 1) Öldürücü. C. devasız hastalık.280 : Birdenbire bayılmak.V. 2) Öldürücü. 2) Şeytan.III.1782 31 . C. Örneğin “yılan” için “evren (DS. s.XII. s.1752 : Kuduz köpek. s. kuyruklu.XI. TS.I. DS. DS. dağdagezen.XI.I. 2) Domuz. C.421 2) Azrail. zelzele. C. C. s. terkili” ifadelerini görebiliriz. gısdırgaç”.V. slamiyete göre isminin anılması hoş karşılanmayan “domuz” sözcüğünü inançla ilgili güzel adlandırmalara dahil edebiliriz. uzunböcü (DS.215 : Deprem. s. C. s. gara canavar.III. s. Yılan gibi akrebin de insanlar için ölüme sebep olabilecek bir hayvan olmasından dolayı örtülü ifadeleri mevcuttur. s. s.185 dağdagezen (dağdaki) : 1) Kurt.V. C.1324 dünyaya gözlerini kapamak(yummak) : Ölmek.III.

2357 : Dünyadan âhirete göçme. TS.VIII. C. DS. s. kabir. C. C. s. C. C.2380 salaca sallandırmak sallantı sarıoğlan : 1) Tabut. s.1841 : 1) Kurt. C.VIII. C. TS.XII.2119 gözü toprağa bakmak: Ölmek üzere olmak. umacı. ölüm.VII.1465 : Ölüm.XII. C. C. ölmek.2907 32 . C. vefat. s. TS.III. s. C.1197 hayatıyla ödemek hece taşı hıdırlık irtihâl kabir kabristan karadeve karadam karayazı karayer karayol kuyruklu lahit öcü : Hayatına mal olmak.VII.1049 günleri sayılı (olmak ) : Bir kimsenin ölümü yakın (olmak). TS. DS.4664 : Asmak.3308 ruhunu teslim etmek : Can vermek.II. C. s. eceli gelmek.evran [evren] ferik gidergelmez göcemek : Büyük yılan. sonu gelmek. kara toprak.IX. s. sin. C. sin. toprak. s.II. DS.2427 : Deprem DS.II. gömülmek.4535 : Mezar. DS. s. ölmek.2641 : Ölüm. DS.II. s. s. 2) Ölü.1073 günü yetmek (gelmek) : 1) Vâdesi tamam olmak. C. s. idam etmek. s. s. s.III.V. s.II. ölmek. s. DS. C. TS. C.II. DS.IX. C. 3) Tutukevi. s. s. DS.II.2655 : Akrep.3020 : Mezar.II. s. TS.1467 : Mezarlık. DS. C. domuz vb.3308 2) Çocukları korkutmak için uydurulmuş hayali yaratık.1547 : Ölüm.2074 : Ölmek. DS. C. DS. C. DS. s. sanduka.VIII.4672 kara toprağa aş olmak : Mezara girmek. s. C.1198 : Mezar taşı. C.V.1846 : Ölüm. TS. TS. C.VI. C. s.2642 : Mezar. TS. s. TS. ölmek. 2) (kadınlar için) Doğum vakti gelmek. s. DS.IV.1813 : Sarı akrep. TS.III. TS. DS. s. C. C.1074 hayata gözlerini yummak (kapamak) : Ölmek.4666 : Akrep. TS. ecel. C.2325 : Mezarlık.VIII. C. s.XII.2201.XII.1415 : Mezar.IV. C. zararlı hayvanlar.II. DS. TS. C. s.VI. s. s.

s. TS. C. vücut uzuvları ve yasak ilişkilerle ilgilidir. s.2907 : Ölmek. C. DS. C. s. C. C. 3. s. 2) Hastalığa tutulmak. vurulup ölmek.3797 : Kefen. DS.IV.4026 : 1) Cine. Bunlarla birlikte hırsızlık. s.4026 : Sara. s. gömülmüş olmak.4250 1.4053 : Boğmaca.X. peri örneği. toprağa karışmak. dedikodu. s. AHLÂKÎ DEĞERLE LG L GÜZEL ADLANDIRMALAR Güzel adlandırmalar içerisinde büyük bir orana sahip olan ahlâkî değerlerle ilgili güzel adlandırmalar daha çok doğal vücut fonksiyonları. DS. s.XII.IV. DS. DS.3861 : Akrep. s. ömrü sona ermek. yalan. cinsellik. DS.4036 :Yılan. C.XII. işemek) ve organ adları (kıç. DS. TS. DS. korkutan şey.X. DS.2907 : Gömülmek. idam sehpası.tabanı genişlemek tef tehlike terkili toprağa bakmak toprağa düşmek toprağa girmek toprak olmak ubur uğrağa gelmek uğrak uğramak umacı uzunböcü uzun uzunöksürük vâdesi gelmek yağlı ip yerdegezen : Ölmek. s. TS. rüşvet gibi kavramların yerine kullanılan örtülü ifadeler de ahlâkî değerlerle ilgili güzel adlandırmalardır. s. ölümü yakın olmak. Kaba yada iğrenç sayılabilecek sözcüklerin örtülü bir 33 .4019 : Cin.4053 : Eceli gelmek. C. 1.XI.2907 : Ölmek. s. s. TS. C. s.XI. C.XII. C. cin çarpması. s. C.3099 : Yılan.IV.XI. Bazı doğal vücut fonksiyonları (kusmak. peri tarafından çarpılmak. DS.XI. C. C.4027 : Cin.4753 : Ölümü yakın görülmek. C. C. şeytana çarpılmak. ölmek. meme) dolaylı bir şekilde ifade edilir.4745 : Deprem.IV. C.XI. s.3036 : Darağacı. yaratık. faiz.IV. TS.4790 : Yılan.XI. s.XI. DS. s. C. DS. DS.IV. C. C. TS. s.2907 : Hortlak.XI.

“kaka” yerine “büyük aptes”. güvende (DS. C. C. ortaya düşmek (TS. s.VII. C.I. kaynaşık.”30 Edep duygusu güzel adlandırma için zengin bir kaynaktır.III. s. bandırmalı (DS. “orospu” yerine “hayat kadını”. ayağı bozuk. başdan çıkgın (DS. s. çalık.2180 TS. koket (TS. “dışkı”. sümbül. toylun (DS. “kusmak” yerine “istifra etmek”. C. ekti. C. C. ara virdi. C.II. s. emeksiz. C.XII.IV. Bu sözcükleri doğrudan ifade etmeme ya da dolaylı bir biçimde söyleme insanların ahlâklı olma çabasını göstermektedir. s. ayakçı karısı.3114). Bu sözcükleri çekinmeden söyleyen kişilerin ahlâkîliği tartışılır.XII. “lavabo”. s. ayağı garıncalı.3880). “kerhane” yerine “genelev”. C.1713). başı dışarı. s. sinek (DS. “basen”. malta (DS. C. s.XII. “ayakyolu”. “kabine”. C. “meme” yerine “göğüs”. Cinsellik. Aynı şekilde “çiş” yerine “ küçük aptes”.4446). s. ekti (DS. s.I.IX. s.2240).519). “yüznumara”. besmelesiz. tensuz (DS. ters ayakkabı (DS. fırlama. s. C. “küçük su”. ellenmiş dillenmiş (TS. “kalça” veya “kıç” yerine “kaba et”. döl. s. eli beratlı (DS. eksiklik. aspak (DS. Bu sözcükler içerisinde argo sözcüklerle benzerlik gösteren ya da argo kabul edilen sözcükler de güzel adlandırma kapsamındadır.3976). piç yerine “gayri meşru çocuk”. “abdesthane”. “oo”. s. 19 34 . Yasak ilişki sonucu doğan çocuk için ise “piç” kelimesi yerine “evlilik dışı çocuk.4698). “tuvalet” terimlerini incelediğimizde kaba olarak kabul edilen ve konuya dikkati çeken “helâ” veya “kenef” sözcükleri yerine “tuvalet”. yollu” ifadeleri halk arasında daha çok tercih edilmektedir. C.3564). C.X. 30 Işıl nce Özyıldırım. handan.X. s.822). C. vücut uzuvları ve tuvalet terimleriyle ilgili olan sözcüklerden doğrudan söz edilmesi toplum tarafından ayıp sayılır.2417). s. C. C. “Örneğin.347).. “wc”. Toplum tarafından yasaklanmış cinsel ilişki içerisinde olan kadını ifade etmek için güzel adlandırma kullanılmıştır.biçimde ifade edilmesinde insanların terbiyeli olma çabası yatmaktadır. s.III. C. alakırık” şeklinde ifadeler kullanılmaktadır. “idrar”. “çıkarmak” sözcüklerinin kullanılması da aynı çabanın ürünleridir. “piç” sözcüğünü doğrudan söylemektense o sözcüğü gülünç ya da alaylı bir yolla ifade etmek ahlâkî açıdan daha uygun görülür. hoşu (DS. s. katkılı.1715). “memişhane” gibi sözcüklerin kullanıldığını görmekteyiz.X.VI. vesikalı (TS.4754).2180).V.3071).II. s. âlufte.V. “ gaita”.1701). Örneğin “oruspu“ yerine “seçme (DS. bulduk. agm.

ucu (DS. s. uclamak.1436).XI.294 . yarışık vermek” . kubuduk (DS. s.XI.2425). ozan. s.4080).Ahlâkî açıdan uygun görülmeyen bir konu ise dedikodudur. s.I. s.3610)”.1582). dedikoducu yerine “ağzı kara. s. afartmak. s. C.XII. C. C.II. can almak (TS.I. yaygan. uçurgan (DS. çalma ve öldürme gibi suç eylemlerinin isimleri dolaylı olarak söylenilir. s. oğru (DS.2833).VIII. guyruhlu.4199)”. C.I. s. yemek (DS.4013). s.II.4591). s.II. Aşırmak (izinsiz bir şey almak). uçurmak.I.XI. C.3271). hava vurmak (DS. uğru (DS. s.203). atıcı (TS.VIII.2989).I. “yalan söylemek” yerine “atmak (TS. ıskırtmak.IX. C.1546). C. çalmak kadar zararlı değildir.4241)” ifadeleri 35 . C. s. ayyar (TS. C. laf atmak (DS. kıtır atmak (DS. C. C.XI. alaklamak.4782)” şeklinde örtülü ifadeler kullanılmaktadır. s. s.3007)”.I. TS. “dolandırıcı” yerine “alkaçıcı (DS. s. “yalancı” yerine “abacı (DS.811). “Cânî” sözcüğü yerine “sındırıcı (DS.3058).X. C. ufatmak (DS. s.X. C. C. s.XII. C. s.1436).179).222).I. C. C. C. müzevir” ifadeleri güzel adlandırma olarak kullanılmaktadır. mişmişçi.II. Türkçede “cânî” ve “öldürmek” kavramıyla ilgili pek çok güzel adlandırma görülmektedir. işini bitirmek (TS. Dedikodu yerine “indir kaldır.4052)”. Çünkü her ikisinin de bir şekilde eylemi ifade etmesine rağmen “aşırmak” sözcüğü genellikle şakacı veya güldürücü bir duygu ile kullanılır. afsunlamak. söylenti. aktarmak.I. götürmek. avkırmak.175). s. C.4781).1676). tandırlama (DS. s.I.VII.IV. s. üç kâğıtçı (TS. s. hozancı (DS. s. s. işini görmek (TS. “öldürmek” sözcüğü yerine becermek (TS. s.4020). aparmak.421). oğur (DS.35). ütücü (DS. C. s. katakulli (TS. C.3819)”. aburgaşık (DS. C. irdelemeyh. Çalmak yerine kullanılan “abartmak. C.2847). kara çalmak (TS. defterini dürmek. s.IX. yatak (DS. s. C. kubur (DS. s. s. uyutmak” sözcükleri “çalmak” sözcüğünün suç unsurunu az da olsa hafifletmektedir. s. s.X. araklamak. C.XI. s. türetmek (DS.281). C. C. uz (DS. C.134). s. menedilmek (DS. “yalan” yerine “hikâye. s.VIII. öşek. eli uzun (TS.2309). s. C. C. C. C. C.4027). C.I.XII.VIII.II. eli çakır.3360).IX.I. kırmacını almak (DS.IX.2988). C. C.VII. C. kıvırmak (TS. çakıştırıcı. kaydırmak uğrulamak. Anadolu ağızlarında “hırsız” yerine “arakçı (DS. Dedikoduyla ve dedikodu yapan kişilerle ilgili çok sayıda güzel adlandırma mevcuttur. s.5).3269). C. oğurlamah. s. ötürük (DS. C.XI. Dolandırıcılık.

senli-benli. kusur) ilgili güzel adlandırmalarla ilişkili görülebilir. Bunun gibi birçok kelime birden fazla gruba dahil edilebilir. Ahlâkî değerle ilgili güzel adlandırma örnekleri: abartmak abdestsiz açıkçı ad çekici ad çekmek ağzı açık ağzı kara : Aşırmak. Örneğin “faiz” ve “rüşvet” için kullanılan güzel adlandırmaların ahlâkî düşünceyle ilgili olmasının sebebi inanca dayanmaktadır. dövüşken. DS. kara haber vermekten hoşlanan kimse.I. 2) Yaygaracı. Güzel adlandırmalar toplumdan bağımsız olarak düşünülmemelidir. s.I.116 : 1) Ara bozucu. 4) Yalancı. s.12 : Korkmaz. çekinmez.I.222 36 .65 : 1) Boşboğaz. s. DS. s. bedavadan geçinen. TS. C.118 : Her akşam içki içmeyi âdet ve alışkanlık haline getirmiş olan. dedikoducu. C. C.kullanılmaktadır. Bu ifadeler kullanım yerine göre argo ya da güzel adlandırma olabilirler. C. Bu ifadenin yerine “nalları dikti” (BAS. s.163 : Kaçırıcı. C.I.I. müzevvir. 5) ftiracı.118 ağzı yelli akşamcı aktarma alkaçıcı : Yüksekten atan. DS.I. C. s. 2) Kötü. dolandırıcı. saygısız. Toplumun büyük bir kesimi tarafından tepkiyle karşılanan birinin ölümü için “Allah’ın rahmetine kavuştu” ifadesi güzel adlandırma olarak kabul görmez ve bu ifadeyi kullanan kişiye de büyük bir tepki gösterilir. C. C. DS. C. övünen. s.I. C. s. s.79 : Çalma. geveze. çalmak. C. inanç. DS. 2) Hırsız. s. DS. s. 3) Kavgacı. kovcu.59 : 1) ftiracı. s.I.I.17 : Beleşçi.I.30) ifadesinin kullanılması toplum tarafından daha çok tercih edilir. hastalık.I. Bu grup içerisinde değerlendirilen bazı güzel adlandırmalar diğer gruplarla (korku. DS. Toplumun büyük bir tepkisine sebep olan “öldürme” eylemi için güzel adlandırma yoluna pek fazla başvurulmamış ve bu eylem istenilmeyen kişilerin ölümü ile sonuçlanınca argo ifadelerden yaralanma yoluna gidilmiştir. DS. DS.65 : Bir kişi ve bir aile için kötü şeyler söylemek. Bu gibi ifadeler o kişi için güzel bir adlandırma olur. sır tutmaz. DS.

C. TS. dalkavuk.I. C. DS. TS.I.I. DS. ayak takımına yakışır tarzda.349 : ( para için ) Hakkı olmadığı halde kendine mal etmek. C.224 : ffetsiz.294 . s.I.I.I. C.I. s. s.266 besmelesiz bire bin katmak cebine indirmek çakıştırıcı çapkın : Çocuklar hakkında “piç” manasında kullanılan bir sövme. derbeder kadın. C. C. yüzsüz olmak.III.119 : Bakire olmayan kız.301 : Temiz olmayan. s. TS. TS. s. TS. yaramaz. haşarı. C. C. düşkün kadın. DS.alkışçı : Birinin her yaptığını. TS. 2) Haylaz.I.I. habersiz götürmek.I. s. s.559 yola sürüklemek.I.II. C.I. TS.I. C. flört.134 : Dedikoducu. TS.112 : Bayağı. s. s. TS. C. C. C. s. C.I. kimsenin haberi olmadan alıp götürmek. TS. TS. yalancı. C. s.445 : Dedikoducu. C. s. DS. C. DS.306 : Bir şeyi olduğundan fazla göstermek. DS.I. alıp kaçmak. her söylediğini beğenip öven. C.I. C. s.I. s. C. s. ahlâkı bozulmak. serseri. s. aşırmak.397 : Birinin ırzına geçmek. oynaş.I.I. kabul eden ve doğru diye herkese kabul ettirmeye çalışan kimse. C. mübâlağa etmek. TS. DS.168 : Asılsız şeyler uydurup söyleyen. C.98 allanmak alûfte âmiyâne anadan doğma anasının kızı aparmak : Sarkıntılık etmek. s. s. derbeder.347 : Çalmak.284 ar damarı çatlamak : Utanma hissi kalmamak.175 : Orospu olmak.1045 1) Gelip geçici aşklar peşinden koşan kimse. s.117 : Çırılçıplak. s. DS. TS. TS.I.488 baştan çıkmak (çıkarmak) : Kötü yola sapmak. C. adice. kötü 37 .I.253 : Çalmak. fitneci. s. utanç duyulacak şeyleri hiç sıkılmadan yapar olmak.130 arakçı arayışçı aspak aşırmak aşna fişna atıcı ayağa çıkmak başına çökmek : Hırsız. DS. ayartmak. s. s.165 : Gizli dost. şakşakçı.

TS. yolunu şaşırma.609 : çki içmek.I.989 38 . DS. TS. C. C. s. 2) Hizmetçi.I. C.803 : Hırsız. dolap.I. C. s. s. C.V. s. s. azma. C. C. gerçek olmayan.811 : Kötü şöhretli.I.IV. işret etmek. DS. piç.1768 : Kötü kadın.I. C.1796 : Meşru olmayan. C. s. C.I. kanuna uymayan. kerhâne. C.4495 : Fahişe. s.I. TS. DS.I. s. C. ikiyüzlü.753 : Hile. s. s.1732 3) Evlilik dışı çocuk. s. el açmak eli çakır eli uzun ellenmiş dillenmiş emeksiz ergi eteğine eğri evlilik dışı evraksız genel ev : Dilenmek.XII.876 : Namussuz.V.I. C. TS.770 TS. TS.çenesi kuvvetli çilesiz dalalet dekolte dem çekmek demagoji dilci dili güllü dost tutmak dost düşkün düzen düzmece : Çok konuşan. TS. C. DS.I. söz söylemekten yorulmayan.513 Utanmaz. DS. s. çıkma. s. DS. C. s. geveze. TS.I. C. hiddet veya kötü düşünce ile bakmak. ahlâksız (Kimse).II.IV. s. s. C. TS. s. iffetsiz (kadın).I.822 : 1) Üvey evlat.1217 : Doğru yoldan sapma.705 : Değer ve haysiyetini kaybetmiş.614 : Halk dalkavukluğu. DS. C. C.V. C. TS.V. şerefsiz (kimse).III.706 : Evlilik dışı ilişki kuran erkek veya kadın.1716 : Hırsız. C. TS. TS. C. evlatlık.1813 : Resmî olarak izin verilmiş fuhuş yeri. s.I. s. s. umumhâne. s. TS. C. DS. TS. DS. s. s.577 : Açık saçık.I. gayri meşru.1494 : (Erkek veya kadın) Evlilik dışı ilişki kurmak. TS.791 eğri bakmak(eğri gözle bakmak) : Kin. s.1492 : Yüze karşı iyi konuşan fakat arkadan kötü olan kimse.769 : Uydurma. TS. C.V.615 : Laf taşıyarak ara açmaya çalışan kimse. s. C. sahte. itibardan düşmüş.I.

C. C.2684 : Çalmak.2787 : Yaltaklanmak. DS. C.VIII.2710 : Utanmaz. keyfince hareket eden.VIII.1151 harama uçkur çözmek : Nikâhsız olarak birisiyle cinsi münâsebette bulunmak. s. C. TS.II.2164 : Kötü yola düşen kadın. DS.VIII. s. s.2799 : Ahlâksız. DS. s.VIII. s.II. DS. Havâî ilişmek indir kaldır işi pişirmek işlenti işletmek : Arzu ve hevesine uyan. TS.VIII. 2540 : Aralarında gizlice anlaşmak. C. uçarı. DS. s.VI. çingene. s.2564 : Şaka ve birtakım yalanlarla birini kandırmak ve gülünç duruma düşürerek eğlenmek.1435 : Faiz. DS. s. DS. C.görüşmek güvende handan haram : Gizlice cinsel ilişkide bulunmak. arı olmayan. DS. hoppa. C. DS. C. TS. C.II. C. DS. s. DS. s. C. piç. piç. C.VII. C.VIII. C. s.II. TS.VII. kaçırmak. s.VIII.2240 : Babası belli olmayan.2283 TS.2705 : Dilenci.2719 : Rüşvet. zina etmek. s.VIII. s. hileli. boyun eğmek.2528 : Dedikodu.1464 kaçamak kara çalmak kara katkılı kaydırmak kaynaşık kazancı kefelâlesi kıdım kılınmak kınalı : Hoş karşılanmayacak bir şeyi ara sıra gizlice yapma.2699 : Yosma.1441 kabak çiçeği gibi açılmak : Çekingenlik ve utangaçlıktan sıyrılarak aşırı davranışlarda bulunmak. C.II. hafif mizaçlı. s.VII. oynak kadın.II.VI. DS. leke.VII. C. s. arsız. DS. DS. C. s.2272 : Piç.2637 : 1) Karışık. C. 2) Evlilik dışı çocuk. s. s. s. TS.VII. s.1187 : Irza geçmek. DS. C. s.2805 39 .1546 : ftira.II. TS. C. C.VIII. C. s. birinin adını kötüye çıkarmak. C.1471 : Birine iftira etmek. DS.

iffet. s. TS. s. rüşvet yiyen. s. s.3302 mercimeği fırına vermek : Gizlice aşk ilişkisi kurmak.2070 : çkili. s. TS. TS.III. C. C.III.2883 olmak. namusuna zarar gelmek.III.IX. C. TS. TS. DS. C. kötü yaradılışlı. sarhoş. ahlâk vb. s. s. s. TS.2091 : Çalmak.VIII. s. saygısız.III. DS. sokağa düşmek. C. C.XII. DS.3058 : Kayıtsız.III. terbiyesi kıt.IX. TS.III.III. ara bozan. TS. onlarla düşüp kalkmak. DS. edep veya haya duygularına aykırı. ciddiyetsiz. yakışıksız. beleşçi.2054 : Açık saçık. uygunsuz işler yapan. s.3269 : (Kadın için) Fahişe olmak. C.III. s. s. DS.III.1848 : 1) Hazır yiyici.IX. C.III. aykırı. sahte.1770 kucaktan kucağa dolaşmak (gezmek) : (kadın için) Pek çok kimsenin sevgilisi laf atmak lâubali lüpcü mayası bozuk mektep görmemiş mezhebi geniş muhabbet tellalı : Yalan söylemek. s.4618 : Kanun dışı cinsel ilişki kurmak.III. s. C.2060 : Söz götürüp getiren.2180 : kiyüzlülük. s.2083 : Düzme. s. DS. TS. umursamaz.1932 : Namus. C.1972 : Bir erkeğin bir kadınla buluşmasını sağlayan. yakışıksız. C. bu işi meslek edinmiş kimse. s. TS. C. s. saygısız. C.XII.1700 : Rüşvet. C. TS. s. rüşvetçi. DS.III. TS. TS. C. konularda fazla serbest ve hoşgörülü olan (kimse). cahil.1916 : Kaba. C. kazanç karşılığı olarak ) Kötü. C.2008 münasebette bulunmak : Cinsi yaklaşımda bulunmak. orta malı olmak. s. soysuz. s.II.kirlenmek kirtik : (Kadın için) Irzına geçilmek. pervasız. s.2049 mürtekip müstehcen müzevir müzmehel nâne yemek naylon oğrulamah ortaya düşmek oynadanlıh oynamak : ( para.IX.1946 40 . TS.3095 : Karaktersiz. C. C. rüşvet alan. uygunsuz bir iş yapmak. C.4601 : Yakışıksız bir davranışta bulunmak. 2) Rüşvet alan kimse.II. TS. C. C.III.

3341 : Rüşvet.3564 : Çok konuşan.3845 : Kötü (kadın için). gaz çıkarmak.X. C.IX. s.3685 : Evlilik dışı doğan çocuk. kötü soydan gelen (kimse). s. C.3302 : 1) Geveze. C.XII.X. C.IX.IX. C. söylediklerini yineleyerek alay etmek. C. soysuz.3305 : Birisini kandırıp bir başkasına karşı kışkırtmak. s. karaktersiz. C. DS. s. DS. s.X. yüzsüz. yüze gülen.3880 41 .3839 : kiyüzlü adam. s.III. s. asılsız söz. TS. C. DS. DS.2289 salmağ seçme sölegen söz sav sümbül sütü bozuk : 1) Gebe kadın çocuğunu düşürmek.III.X. dırıltı. DS. s.3709 : Kötü soydan gelmiş kimse. C. TS. s. C. DS.IX.IX. s. DS. DS.X.IX.4667 : Kötü yolda kadın. DS. s. C. C. C.XII. DS. s.3324 : Birinin yaptıklarını. TS. C.4640 : 1) Sıkılmaz.3787 : Boğuşmak. utanmaz. TS.4721 : Onurlu. arlanmaz. s.X. DS. C.3354 : Sütü bozuk.3373 : Rüşvetle iş yapılmak. C.oynaşmak ozan öğütlemek ökünmek ölçer önlük örünç özü kara para dönmek payalı pek yüzlü : Kadın ve erkek nikahsız yaşamak. aptal. DS. C.X. C. DS.X. s. 3) Dedikodu.3329 : Kötü kadın. s. DS. DS. s.2640 şaşıt şatafatçı şişgin talaşmak tandırlama taşbaşı tava kapağı tensuz : Söz taşıyan. sıkılmadan her şeyi konuşan.X.III. geveze. s. C. DS. saygısızca. C. DS. C.X. DS. s. 2) Yellenmek. aşağılık. s. fitne. DS. s. s. C.3819 : Edepsizce.2282 2)Utanmadan.X. kibirli. C. C.3751 : Dalkavuk. s. s. kavga etmek. piç. DS. çaşıt. DS. s. s.3814 : Dedikodu. s. C.IV.XII.3677 : Dedikodu.3422 perdesi yırtık (sıyrık): Utanmaz.IX. DS. C.IX.IX. DS. kibirli. s. rüşvet verilmek. 2) Sersem. C.2256 : Kendini beğenmiş.3327 : Ara bozucu.

C. C. aşırmak. DS. kibirlenmek. s. erkek.XI. DS.3892 : Kötü yolda kadın.4129 : Kötü yola düşmüş kadın. DS. DS. s. C. s. C.4129 yakınlık yollu : Cinsel ilişki. ahlâk sız. s.XI. 2) Onurlanmak. düzencilik. C.XI.XII. C. s.4023 : Genel ev. s. TS.IV.XI. TS. C. s. DS.4754 : Kibirli. s.3071 yakınlık göstermek : Cinsel birleşmeye yanaşmak.X.terkisalat ters ayakkabı tok türetmek uçarı uçkur çözmek uçurgan uçurmak umumhâne ustalık uygunsuz : 1) Terbiyesiz.4290 42 . C. C.X.XI.XI.4013 : Çeşitli eğlencelere düşkün. s.4043 : Kötü davranışlarda bulunan. terbiyesiz.IV. DS.2989 türküsünü çağırmak : Dalkavukluk yapmak. s.XII. C. s. C. s. sefih. çapkın.IV. DS.XI. DS. DS. C. s. s. DS. s. C.4066 : Borcunu ödememek.4781 : Çalmak.X. s. C.4049 : 1) Dile düşmek. aldığını geri vermemek.X. DS. s.XI. C. C. TS. C.2975 : Kurnazlık.3946 : Uydurmak. çirkin veya zararlı hareketler yapan. C. s. yoldan çıkmış. DS. DS.4014 uygunsuz ünlenmek üstüne yatmak vesikalı : Kötü yola sapmış (kadın için). C. 2) Beceriksiz.4022 : Hırsız. TS. DS.4077 : Kendisine fuhuş için resmî makamlarca izin verilmiş kadın. DS.XI. adı kötüye çıkmak. s.IV.2959 : Cinsel yaklaşmada bulunmak. burnu büyük.

1. 1. 4. NANÇLA LG L GÜZEL ADLANDIRMALAR Bu gruba giren güzel adlandırmaların bir kısmı ilâhî varlıkların isimleriyle ilgilidir. Bu isimlerin saygı ve hürmet nedeniyle söylenmemesi veya söylenildiğinde inançlarına göre saygı bildiren sözcüklerle birlikte kullanılmaması toplum tarafından hoş karşılanmaz. lahi varlıkların isimleri bazı toplumlarda tabu olarak kabul edilir ve dolaylı bir söylem kullanılır. Bu dolaylı söylem ngilizce’de “Lord” Fransızca’da “Sergneur” ve diğer modern biçimleriyle bulunmaktadır. Bu durum müslümanlarda aynı olmasa da bazı durumlarda ve yerlerde Tanrı’nın isminin söylenmesinden dikkatle kaçınılır. Ayrıca, Tanrı’ nın adını her duyduklarında inançlarını ifade etmek için kendiliğinden birkaç kelime söylerler.31 Türkçe’de Allah’ın isminin doğrudan kullanılması kaçınılan bir durum değildir. Bazen Allah’ın ismiyle birlikte celle ve alâ, celle şânuhû, celle calâlühû şeklinde sözler kullanılır. Bu gibi sözlerin Tanrı veya Allah isimleriyle birlikte kullanılmaması tepkiyle karşılanmaz. Allah ya da Tanrı adı yerine kullanılan bazı sözler güzel adlandırma sayılabilir. “Allah adı yerine, “Rahman”, ”esirgeyici”, ”Rahim”, “bağışlayıcı”, “Reuf”, “şefik”, “merhametli”, “Rab”, “Mevla”, “hüda”, “sahip, efendi”, “Hakteala”, “inkârı mümkün olmayan yüksek varlık”, “Halik-i azam”, “Büyük yaratıcı”, “Cenabı Hak”, “ nkarı mümkün olmayan varlık”, “Halik- i Lemyezel”, “ebedî yaratıcı” gibi güzel adlar kullanılır.”32 Bu grup içerisinde değerlendirilebilecek bir konu da “sara hastalığı” dır. Halk arasındaki bir inanışa göre “cin çarpması” olarak görülen bu hastalığın yerine “ağrı tutmak (DS, C.I, s.111), eser (DS, C.V, s.1780), tutalga (DS, C.X, s.3998), tutalık, uğrak (DS, C.XI, s.4026)” sözcükleri kullanılır. “cin çarpmak” sözcüğü yerine kullanılan “çalınmak (DS, C.III, s.1055), erişmek (DS, C.V, s.1773), erlenmek (DS, C.V, s.1775), uğraklı (DS, C.XII, s.4782), uğramak (DS, C.XI, s.4027)” sözcükleri içerisinde “uğraklı” sözcüğü “sara hastalığı” yerine kullanılan “uğrak” sözcüğü ile ilgili olup cin çarpmak ve sara hastalığını inanç yönünden birbirine bağlamaktadır.
31 32

Ümit Söylemez; agt., s. 32 Işıl nce Özyıldırım; agm., s. 17

43

Cin, peri, hortlak gibi sözcüklerin tabu sayılmasının kaynağında da inanış vardır. nanıştan kaynaklanan bir korkuyla bu gibi kavramların dile getirilmemesi dolayısıyla bu sözcüklerin yerine kullanılan örtülü ifadeleri, korkuyla ilgili güzel adlandırmalar grubuna dahil edebiliriz. Cin, peri gibi varlıkların hayâlî olduğunu düşünen bir insanın bunlara karşı herhangi bir korku duymadan, bunları dolaysız bir biçimde ifade etmesi mümkündür. Halk arasında bazı hayvanların adlarının anılmasının uğursuzluk getireceğine inanılır. Türkçe Sözlükte, “uğursuzluk” sözcüğü “Bazı olaylarda görülen ve insana kötülük getirdiğine inanılan belirti veya bazı nesnelerde var olduğuna inanılan güç, kademsizlik” şeklinde anlamlandırılmıştır.33 Halk arasında ismi anıldığı zaman uğursuzluk getireceğine inanılan “baykuş” ve “yarasa” gibi hayvanların adları yerine pek çok güzel adlandırma kullanılmaktadır. “Yarasa” yerine “akşamcık kuşu, deri kanat, karanlık kuşu, kayış kanat, kelebek, peçeçe, gece kuşu” sözcükleri kullanılmaktadır. Baykuş sözcüğü yerine kullanılan güzel adlandırmalardan bazıları şu şekildedir: “çön kuşu, cönk kuşu, gılınkuş, gonguluk hacı kuşu, hayırlı kuş, hümmatun, hüpbükkuş, ishak, kılın, kuğuruk, kukumav, malkadın, muratçık, ören kuşu, pılavıcık, poğuş, uğu, uğu kuşu, ulukuş, viranguşu, yapalah, devletli” nançla ilgili güzel adlandırmaların bazıları korkuyla da ilgili olabilir. Bu güzel adlandırmalar iki grup içinde de değerlendirilebilir. nanca bağlı olarak oluşmuş güzel adlandırmalar: ahiret uykusu akşamcık kuşu alıcı asık can alıcı : Ölüm. TS, C.I, s.55 : Yarasa. DS, C.I, s.162 : 1) Azrail. 2) Öldürücü, devasız hastalık. DS, C.I, s.215 : 1) Faiz. 2) Çingene. DS, C.I, s.342 : 1) Öldürücü, kahredici. TS, C.I, s.421 2) Azrail. 3) Öldürücü hastalık. DS, C.III, s.854
33

ahireti (öbür dünyayı) boylamak : Ölmek. TS, C.I, s.55

Allah’ın davetine icabet etmek : Ölmek, dünyayı terk etmek. TS, C.I, s.104

Türkçe Sözlük, TDK Yayınları, Ankara 1988, s. 1512

44

çalınmak

: 1) Cin çarpmak. 2) Ölmek üzere olan hastanın dili peltekleşmek. 3) Deli olmak. DS, C.III, s.1055

dağdagezen (dağdaki) : 1) Kurt. 2) Domuz. DS, C.III, s.1324 don değişmek dünyadan göçmek ecel şerbeti içmek erişmek erlenmek erleşikli esürük gara canavar gecekuşu geçinmek gergek bulmak gezer gılınkuş goncolos gökçe hacıkuşu hayırlı kuş hınzır hümmatun hüpbükkuş iblis ili ilişik iliyer ishak karanlıkkuşu : Ölmek. DS, C.IV, s.1559 : Ölmek. TS, C.I, s.748 : Ölmek. TS, C.I, s.776 : Şeytan, cin çarpmak. DS, C.V, s.1773 : Cin çarpmak. DS, C.V, s.1775 : Cin çarpmış. DS, C.V, s.1775 : 1) Cin, peri çarpmış (kimse). 2) Saralı. DS, C.V, s.1787 : Domuz. DS, C.VI, s.1918 : Yarasa. DS, C.VI, s.1958 : Ölmek. DS, C.VI, s.1962 : Ölmek. DS, C.VI, s.2000 : 1) Cin, peri, ölü ruhu v.b. hayâlî şeyler. 2) Geceleri kötü niyetle dolaşan kimse. DS, C.VI, s.2022 : Baykuş. DS, C.VI, s.2042 : Hortlak. DS, C.VI, s.2100 : 1) Melek. 2) Azrail. DS, C.VI, s.2135 : Baykuş. DS, C.VII, s.2248 : Baykuş. DS, C.VII, s.2317 : 1) Domuz. 2) Pis ve katı yürekli, gaddar, hain. TS, C.I, s.1243 : Baykuş. DS, C.VII, s.2450 : Baykuş. DS, C.VII, s.2450 : Şeytan. TS, C.II, s.1324 : Hayâlet, cin, peri. DS, C.VII, s.2522 : Boş inanca göre cin çarpmış kimse. DS, C.VII, s. 2527 : Boş inanca göre cinli, perili, uğursuz yer. DS, C.VII, s.2529 : Baykuş. DS, C.VII, s.2555 : Yarasa. DS, C.VIII, s.2651

45

2) Hortlak. cin. s. domuz vb. C. s.3618 : Şeytan. DS.IX. C. C. DS. s. DS. DS. C.IX.VIII.3356 : Peri. DS. C.XII. s. s. C.XII.IX.IX. s.3040 : Baykuş. s. DS. C. s. s. C. C. C.IX. DS.3559 : Yarasa. zararlı hayvanlar.3346 : 1) Dedikodu. DS. s. abartma. DS. DS. s. C. C. C. s.4590 : Domuz yavrusu. C. DS. C.3308 2) Çocukları korkutmak için uydurulmuş hayali yaratık. DS.3285 : 1) Kurt. DS. s. s. DS. s.4035 46 .VIII. C.XII. DS.IX. 2) Erkek domuz.3856 : Cin.VIII. C. DS.2201.2722 : Yarasa.2982 : Baykuş.VIII. şeytan. s. s. peri çarpması.2760. DS.4028 : Baykuş. s.VIII. s. C.XII. s.VIII.XI.XI. DS.4782 : Baykuş. C. C. DS. C.IX.X.4783 : Baykuş.VIII. DS.3269 orak öcü : Cin.2726 : 1) Fare. DS.2798 : Cin.2716 : Domuz. s. C.2701 : Ölmek. C. s. DS.X. 2761 : Baykuş. C. s. DS.3113 : 1) Cin. C.3261 : 1) nanışa göre cin. DS. s. DS. C.4781 : Çarpılmış. inmeli (kimse).3308 ören kuşu öşek sayıp sırsıra teccel uçuk uğraklı uğu uğukuşu ulukuş : Baykuş. s. C. s.IX. C. DS. TS. s.III. DS.2926 : Domuz. s. s.2992 : Büyücülük.X. s. DS.VIII.3212 : Baykuş. cadılık yapmak. peri.4609 2) Nedeni bilinmeyip cinlerin çarptığına inanılan hastalık.3220 : Hortlak.VIII. şeytan gibi hayâlî yaratıklar. DS.XII. C. C. umacı.IX. C. s.VIII.IX. 2) Hortlak.kayış kanat keçinmek kehten bakan kelebek kesegen kılın korkut kötü hayvan kukumav küpe binmek malkadın mekir nekir moza muratçık obur oğrak : Yarasa. DS.

“kör” sözcüğü yerine kullanılan “görme engelli”. hata. gevşeklik gösterme. açık ağızlı. dilsiz) olan kişilere bu eksikliklerini hissettirmemek için güzel adlandırma yoluna başvurulmuştur. abahan. C. sakatlıklar. sin. olumsuz. çömez. s. yersiz davranış. DS. taksîrât.1803) anlamlarını karşılamaktadır. “topallamak” yerine “bacağını çekmek” ifadesi daha çok tercih edilir. insanların yapısından kaynaklanan davranışsal bozukluklar gibi konulara ait güzel adlandırmalar yer almaktadır. “sağır ve dilsiz” yerine “ahraz”. DS. s.4817 : Büyü yapmak.” (TS.”.XII. sakatlık. bu eksikliklerini vücudun diğer organlarıyla veya duyularıyla kapattıklarını dile getirmektedirler.4105 : Cehennem.XI. C. Fakat bu gibi eksiklikleri olan insanlar kendileri için kullanılan “engel“ ve “eksiklik” sözcüklerini kabul etmemekte. kabahat. korkak.II. C. 1. topal. s.XI. ihmâl. Tembel sözcüğü yerine “yavaşak. s. geveze gibi sözcükler özellikle toplum içerisinde kullanıldığı zaman insanları rahatsız eder ve onların gücenmesine ve alınmasına sebep olur. Topal sözcüğü yerine “aksak”.XII. sağır. cimri. Bu grupta bedensel eksiklikler. noksan. s. “sağır” sözcüğü yerine kullanılan “işitme engelli“ gibi ifadeler güzel adlandırma olarak kullanılmaktadır. beceriksiz sözcüğü yerine 47 . DS.4817 1. 5. özür.4121 : Büyücü. dilsiz yerine “kazak” şeklinde kullanılan ifadeler insanların bu eksikliklerini hissedip üzülmemesi için ortaya çıkmış güzel adlandırmalardır. suç. gevşek davranma.viranguşu yağız yer yazıcı yazmak : Baykuş. KUSURLARI G ZLEMEYE BAĞLI GÜZEL ADLANDIRMALAR Kusur sözcüğü “eksiklik. “kör olmak” yerine “gözü sönmek”. DS. ayıp. tedbirsizlik. Bedensel eksiklikleri (kör. C. beceriksiz. Bazı durumlarda güzel adlandırma olarak nitelendirdiğimiz sözcüklerin bedensel eksiklikleri olan insanları rahatsız ettiği görülür. Tembel. C. toplum içinde adının anılması yasaklanan bazı doğal vücut fonksiyonları.

40 : 1) Dilsiz. korkak sözcüğü yerine “kısmık. uyuşuk. avgın“.I. C.I.I.365 : Kel.4418 : 1) Bunak. s. s. geveze sözcüğü yerine “yün ağız. gelişi güzel konuşan. DS.I. C. s. özağrısı. s. TS.113 : Aybaşı (kadınlarda). C.409 : 1) Zayıf. ağzaçık”. TS. kaytarmak. sık sık gelerek rahatsız eden bir hastalığı olan. C. C.58 : Kel. C. DS.I.XII. sağır ve dilsiz. s. ötürmek. hantal vücut. DS. C. DS. C. yüklü.I. DS.149 : Korkak.I. C.I. ahmak. budala. kıtmır. iyindirik. gözleri görmez. s. törlemek. salak.213 : Kör. C.“akbakan. cılız.I. s.204 : 1) Sakat.XII. Doğal vücut fonksiyonu olan “ kusmak” sözcüğü için de “böhürmek. 2) Bacakları çarpık. şivil. 3) Şaşı. DS. C.I. saçsız.133 : Beceriksiz. s. geveze. Kusurları gizlemek için kullanılan güzel adlandırma örnekleri: abızambak açık ağız ağbaş ağır ayaklı ağır canlı ( kanlı ) ağır gövde ahraz akbakan akgöz alagöz alazlık alîl aklın âmâ anahalı atakçı ayaz aydaş : Saçma sapan.187 : Saç çıkmayan baş.I. 3) Tembel.I. TS. 2) kör. C. s. öğmek. bozguna düşmek. abızambak “gibi güzel adlandırmalar kullanılmaktadır. C.I. ağın. s. C. budala. 2) Aptal. “ishal“ sözcüğü yerine “bozgun. değgin. tersi bozuk. sürgün. yürek etmek şeklinde güzel adlandırmalar kullanılmaktadır.I. s. C. DS. ahmak. miskin. güveleme. s. s.85 : Gebe. 2) Yalancı. kel. 3) illetli. âmâ.23 : 1) Boşboğaz. C. s. C. s. s.4407 : Tembel.I.410 48 . DS.97 : Kötürüm. 2) Akılsız. TS. s. DS. öğümek. DS. DS. DS. yakı” gibi sözcükler güzel adlandırma olarak kullanılmaktadır. s. DS. C.I. seyrek saçlı baş. kamaşık. DS.141 : Korkak. istifrağ etmek.40 : Şişman.

s.I. avanak. TS. s. s. C. TS. tembel. TS.615 : Bilgi ve tecrübesi olamayan. hasis.I. s.II. C.419 : Korkak. C.215 : Topallamak. pot kırmak. sinir nöbeti geçiren.II. C. s. C.V. C.I. s. aksayarak yürümek. DS.767 : Açgözlü. iktidarsız. TS. tamahkâr.435 : Suç. DS. kabahat.I. DS. C. s.779 : Kusmuk. s. s. DS.III. C. DS. C. s.484 : Çirkin yüzlü.I. C. TS. ödlek. DS. s. C.II.1660 : Edep ve terbiye bakımından örtülmesi gereken yerler. C. C. s. s. DS. mide bulantısı. TS.V.V.I. TS.II. C.485 : Cimri. zayıf.I. günah.II.751 : shal olmak. C.681 : Fakir. beceriksiz. C. C. DS.1689 bayrambeyi olmak (beğ olmak. 2) Göz yaşı. C. s. TS.I. s. C.672 : shal.1286 : Sersem. s. DS.751 : Kusmak. C. DS.1650 : Cüce.XII. evde kalmak. C. bunak. s. regl. hayız. s.456 : Zamanında evlenememek.babalanmak babalı bacağını çekmek bağrı geçmek bahîl bellik boğazsak bozalak bozgun bozguna düşmek böhürmek cam göz cebi cürüm çam devirmek çehre züğürdü çömez dedem akıllı dem dirayetsiz diyare durumsuz ebe ecene edep yeri eğşümük : Öfkelenmek. DS. s. DS.II. s. TS. C. s. âdet.IV.1398 : 1) Kadınlarda ay başı. C.I.II. kısa boylu.215 : Sinirli. bey olmak) : Midesi bozulmak.IV. geveze.749 : shal.I. s. DS. C.728 : Kel.4453 : Obur. C. C.I. DS. TS.501 : Çok oturan. TS. cahilce ve iş bozucu söz söylemek. yüreksiz. s. kabiliyetsiz. s. s. pisboğaz.I. TS.472 : Bilmeden karşısındakini gücendirecek söz söylemek. s.1608 : Çok konuşan. ishal olmak: 49 .228 : Kambur.

C. C. TS. DS.2470 : Şaşı.2473 : Çirkin. C. s. s. s. s. s. cüsseli. 2) Aç gözlü (kimse).VI. C.VII. gidi çocuh.I.71 foyası meydana çıkmak : Gizlenen kötülük ortaya çıkmak.VII. s.1020 : 1) Hâmile. s. C.VI. s. iri.2299 : 1) Fakir. DS. s.1300 : Kekeme. C. o birahi buni. DS.VII.2176 : Kör olmak. C. s. maskesi düşmek. s. C.II. suratsız.VII.1983 : Uykuda gezen (kimse). C. DS. s. C. s. C.VI. DS.II.1870 anlaşılmak. DS. C. s.1039 : Körlük. s. s.2322 : Basur.VII. C. C. s.VI. s.2070 : ri memeli (kadın). cimri. TS.V.VII. ihtilam olmak.2464 : Korkak. C. C. DS. DA. dengesiz ( kimse). s.2422 : Mahkemece cezalandırılmak.2167 2) Vücutlu.VI.1772 : Çok şiddetli ishal olmak. s.I.VII.II.1963 : Şişmanlamak. DS. s. DS.801 : Çok tutumlu. C. TS. DS.II. TS. DS. C. C. C. TS.940 Bahi her şeyi görmiş. normal olmayan (akıl için). kötü vasıflı olduğu geçük gelişmek gezgin gızıl göğüslü gövdeli göz buğu gözü sönmek hamamcı olmak hasıl hazan hemoroyit horasan hoylu hüküm giymek hükümlü ılat ılğın ılkış ırşat (irşat) : htiyar.VII. C. C.VI. C. gülmeyen. cezâ verilmiş olan. DS.II.V.II. Da foyasi medana çıhacah.2023 : Tembel. DS. pinti. s. TS.II. TS.2488 50 .821 : htiyar.ekşi eli sıkı erişkin firiklemeğ : Hoşa gitmeyen. TS. somurtkan. bili. C. mahkûm.1298 : Hüküm giymiş olan.2409 : Yarı deli. s. C. s. DS. TS. DS.1224 : Eksik.1049 : Gusül aptesti alması gerekmek. s. TS. asık. s. C.1137 : Şişman (kimse). DS. s.II.

II. s.XII. C. lafa boğan. s.3114 : Pinti. C. değersiz. C. TS.VIII.VIII.VIII. lekeli. s. s. DS. sünepe.VIII.VIII.3280 : Dalgacı. s.2613 : Gebe olmak. TS.2847 : Cimri. uyuşuk. DS. DS. çıkarmak. C. kadın yaradılışlı adam.3084 . s.ibiş kabıklı (kabuklu) kalabalık ağızlı kamaşık karnı olmak kaydur kaytarmak kazak kısmık kıssa kıtıpiyos kıtır atmak kıtır kıtmır kıyafet düşkünü kirli körocak kubat lokma göz mahmıt malyemez mantıcı miskin muhannet nedir kalmak nedirli omzu düşük oya : Alık.VIII. s. s.VIII. DS. hımbıl.VIII.2987 : ri ve dışarı fırlamış göz. s.IX. C.IX. elinden bir şey gelmez. lafazan. DS. s. s.II. DS. DS. C.II. DS.1993 : Korkak.1678 : (Kadın için) Ay başı halinde olan. C. C. TS.IX. C. s. şişman.1759 : Kaba. C.IX. s. DS.1495 : Beceriksiz.VIII.s.2844 : şe yaramaz. DS. s.VIII.3243 : Özürlü. C.VIII. C.3217 : Hastalık. s. TS. aptal. s.2709 : 1) Dilsiz. TS. DS. TS. DS. C. DS.3105 : Cimri. s.2847 : Kel hastalığı. C.2843 : Şaşkın.2710 2) Sünnetsiz adam.1864 : Avanak. C. tembel.XII.1700 : Çocuksuz aile. sersem.2583 : Geveze. s.III. tembel. s.II. DS.VIII. C.IX. C. s. C. eksik. DS. C. DS. DS. cimri.1675 : Yalan söylemek.1324 : Sünnetsiz erkek. kötü. s. s. TS. C. mıymıntı.IX.4586 : Beceriksiz. s.II. patlak göz. TS. DS. DS. C. C.2699 : Kusmak.III. iz bırakmak. sakat kalmak. DS. pinti.2667 : Topal. s. şapşal. s. DS.II. C. aptal (kimse). C. tembel. C. s. s.2848 : Kıyafeti kötü olan kimse. s.VIII. C. C. s.2709 : Cimri. C. uyuşuk. C. biçimsiz.IX.4617 51 . C. DS.3243 : Uyuşuk.

s. s. TS.3882 : Parasız pulsuz. 3) Yaramaz (çocuk için).XII. s.3305 : Kusmak. DS. C. aptal.3998 : Müsrif. C.IX. s.4698 : Kalça.X. etine dolgun. DS.3984 : Cimri.4747 2) Korkak. cesaretsiz. DS.X. s. C.IV. DS.3698 : Kör. s.X.4621 : Doymak bilmeyen. C. s.3841.3654 : Çirkin.IX. C. C.IV.2672 : Korkak. C. DS. 2) Etli. DS. dırıltı. DS. s.3605 : Yüzdeki çil. C.4741 : 1) Cılız. C. s. s.4737 : 1) Dilsiz.IX. s. DS.2904 : 1) Bağırsak bozulmak.X.X. s.4698 : Yüz çillenmek.XII. DS. 2) Kekeme. DS. DS.X. s. s. şişmanca.2899 : Vücutça dolgun.X.X. 2) Deli.IV. C. 3) Tanrı. C. DS.3908 : 1) Şişman. DS. C. C. C.XII. DS. DS.3371 : Giyimine dikkat etmeyen.3324 : 1) Korkak. DS. TS. C. C. TS. C. s. DS. s. C. 2) Bir şeye dayanamayan.XII. lekelenmek. C.ozan öğmek öğünsüz ökçesiz özen paçası düşük sıkı sis sislenmek sofra surat düşkünü şaşa şehla tabansız tankuş tat tekdamar tepegöz tığ tombul toplu törlemek tutak tutumsuz tüm : 1) Geveze. TS. C. ödlek. s.XII.X.3862 : 1) Sakar (kimse). 2) Herkese çatan.3751 : Az ve hoşa gidecek şekilde şaşı (göz).XII.III. 3) Dedikodu.IX.2246 : Cimri.4010 52 . C. yüreksiz.2712 : Akılsız. DS. C. s. s. C. s.X. DS. s.IV. 2) Sersem. dolgun. s.IX. DS. TS. katlanamayan. C. C.3321 DS. s. toplu.3325 : Kör. 2) şemek (çocuk ya da hayvan için). s. bön. s. C. s. s. s. sürgün olmak.X.2939 : Saf. C.3842 4) Az konuşan. pasaklı. C. DS.IV. TS. kavgacı.

4291 : Geveze.XI. s. C. C. DS.4074 : Aybaşı olmak.XI. DS. s.XI. s. C. C. DS.4127 : ri memeli kadın. DS.4021 : Korkak. DS. C. C.4127 : Parasız. DS.4331 53 .4076 : Kadın memesi. DS. DS.XI. s. C.XI. s. s.uçgun uçuhlu üst üstü kirlenmek yaka yakalı yolsuz yünağız : Bunak. s.4781 : Aybaşı (kadınlarda). ( kadın için).XI.XII. C.XI. s. korkulu.

Çiçek hastalığının “çiçek” şeklinde adlandırılmasının sebebi. bu varlık ve kavramların karşılığı olan kelimeler. Kurşunlu – Çankırı. 1. tabiatın canlılığını yitirmesine benzetilmiştir. C. *Şavşat – Artvin) (DS. Basit kelimeler içerisinde değerlendirebileceğimiz güzel adlandırmalardan bazıları şu şekildedir: Üst : Aybaşı (kadınlarda). Bazı varlık ve nesneler arasındaki benzerliklerden faydalanılarak. yoksul olan insanların içinde bulunmuş oldukları durum. Bozan – Eskişehir.2. toplumun düşünme gücünün ürünüdür.4817 Büyü yapmak slâm dini tarafından yasaklanmış olduğu için büyü işiyle ilgilenenlere toplum tarafından hoş bakılmamıştır. (*Eğridir köyleri – Isparta.XII. sonbaharda ağaçlarının yapraklarının dökülmesine. Bu güzel adlandırmayla söylenmek istenmeyen “büyü yapmak” sözcüğü dolaylı bir anlatımla “yazmak” şeklinde ortaya çıkmıştır. Tokat. bu hastalığın yüzde bırakmış olduğu izlerle “çiçek” arasındaki şekilsel benzerliktir. (*Antakya – Hatay) DS.4074 Yazmak : Büyü yapmak. “yazmak” sözcüğünün “büyücülük yapmak” sözcüğünü örtülü bir şekilde ifade etmesine sebep olmuştur. BÖLÜM 2. s. 54 .XI. s. Alibeyli *Alaşehir – Manisa. farklı bir anlamla isimleri söylenmeyen varlıkların isimleri yerine kullanılabilmektedir. Basit kelimeler bölümünde yer alan kelimeler anlam bakımından daha çok farklı bir anlam verilmiş kelimelerdir. GÜZEL ADLANDIRMALARIN YAPISAL ÖZELL KLER 2. C. Güzel adlandırmalar. 1. Büyünün bir çeşidi olan “muska yazmak”. BAS T KEL MELER Güzel adlandırmalar içerisinde kök halinde olan kelimeler bu guruba girer. 1. Hazan sözcüğünde de fakir.

veba. Zarşat. mânâsız. s.Ogru (uğrı): Hırsız.447 2) Cüzzam. s. .IX. demiş garı. hankı anama deyon demiş.” DLT. mirezlile de bole laf ede. C. *Bornova – zmir. bir işe yaramayan.4438 boş : Bilgisiz.biri gocamın anası.XII. gayesiz. Selim – Kars. s. s. ana : Kaynana.3269 DLT’de “ogrı” şeklinde ve “hırsız. Osmaniye – Adana) DS. (*Bergama.ananın adı ne demiş.ene. biri kendi anam. faydasız. TS.4610) anlamındaki sözcük. s. gizlice almak” (DS.gızım senin gaç anan va. rişli – Bayburt * Sarıkamış.I. beyhûde. . “çalmak. hırsız.370 55 . hastalık (ilenmelerde): Elinde kolunda babalar çıksın.483 “Uğrı” sözcüğü eğer hırsızlık kelimesi yerine hafifletici bir ifade olarak kullanılıyorsa güzel adlandırmalara dahil edilebilir. demiş. C. Trabzon. kötü itlere kuşlar gibi uçtuk. hırsızlık” anlamında kullanılan uğru kelimesi şu dörtlük içerisinde geçmektedir. TS.I. DS. . C. câhil.232 . Keskin – Eskişehir. s.II. “Beçkem urup atlaka Uygurdakı tatlaka Ogrı yavvuz ıtlaka Kuşlar kibi uçtımız Atlara beçkem vurarak Uygurdaki Tatlara. Oğurlamah. C. s. Amasya. Köşker – Kırşehir. U A. s. C. U A. Şabanözü *Polatlı – Ankara. yörede bilinmeyen veya kullanılmayan “hırsızlık” kelimesinin karşılığı ise güzel adlandırma sayılamaz. C. dert.232 baba : 1) Büyük ve onulmaz çıban.XII. Kastamonu.

s. s.IV. Ahşam geldi eve. C. NYA. U A.IV. 2) Göz yaşı. s. C.IX. C.I. somurtkan. C. yapmam. C. regl. dörd dene gızım mar.” K A.842 Beçara nahırçının arvadı bahdı ki heç buna tenezül eleyen yohdu.II. s.dam : 1) Dansta kavalyenin eşi. ole horman duyuyom ben de.225 dem ekşi düz döl er : 1) Kadınlarda ay başı.VI. s. s. şart eyliyirem. C. âdet. s. zevc. DS. DS.I. iyisi başga da anam mar bacım mar.I. C. göğüs: meme (TS. asık. Erine dedi “men sende galmıyacam. yersiz ve zamansız söylenen söz veya yapılan davranış. s.801 : Rakı. bi daa danam mar. s. yani. TS. TS. TS. 2) Hapishâne.I. erim mar. TS.582 . s. s. DS. C. s. gülmeyen.II.XII. C. DS. erkeğe eşlik eden kadın.1575 : Koca.946 : Erkeğin cinsiyet organı.4482 çünkü.615 : Hoşa gitmeyen.1019) gibi kelimeleri de sayabiliriz. 3) Ahır. pot. hayız.1643 : Piç. bi de olum mar. C.3404). C. pasak: sümük (DS. 56 . s.2202 Farklı bir anlam verilerek güzel adlandırma düşüncesiyle kullanılan kelimeler arasında.216 gaf guş : Patavatsızlık. TS. ceza evi.314 var. zindan. benim dama tabi bakmamışınızdır. s.

çel. s. C. pisboğaz” anlamlarından başka bir anlamda kullanılmamaktadır. Sincan *Divriği. ahlâksız.Ordu) DS.II. çirkin veya zararlı hareketler yapan terbiyesiz. Uygunsuz: Kötü yola sapmış (kadın için). Ordu. pinti. 3269 Uygunsuz : Kötü davranışlarda bulunan. (*Bor-Niğde) DS. Oğrulamak (oğrılamak) : Çalmak. pisboğaz.IX. C. 2. *Bor –Niğde. TS. (Vona. TS. Boğazsak (boğazlı): Obur. Bu sözcük Anadolu ağızlarında adlaşmış sıfat olarak görülmektedir. s.2989 “Uymak” fiilinden türetilmiş “uygun” sözcüğünün olumsuz şekli olarak karşımıza çıkmaktadır. C. yoldan çıkmış. Yenice *Emet-Kütahya.II.1672 “Kısmak” fiilinden türetilen bu sözcük halk arasında “cimri. 728 “boğaz” isminden “-sak” yapım ekiyle türetilen “boğazsak” sözcüğü Türkçede “obur. (Amasya-Gaziantep-Ankara) (oğrulamak). 57 . 1. Karaözü *Gemerek-Sivas. hasis” sözcüklerini karşılayan sıfat olarak kullanılmaktadır. pinti.IV. TÜREM Ş KEL MELER Türkçe kelimelerden türeyip dilde farklı bir anlamda kullanılmayan güzel adlandırmaları bu gurup içerisinde değerlendirebiliriz. C. *Lüleburgaz-Kırklareli) DS. (Yayla *Tefenni-Burdur. Demirkapı *SusurlukBalıkesir. s.XI. C. 4049 Kısmık: Harcamaktan hoşlanmayan cimri. s. s. Türetilmiş güzel adlandırmaları şu şekilde örneklendirebiliriz. hasis.2.

TS. TS. gerçek olmayan sahte. katı (TS. kalın kafalı gabî. intikal (TS.Manisa. C. C. Trabzon ilçe ve köyleri. *Ermenek. s. Anlayışsız : 1. halden anlamayan. *Fethiye ve köyleri *Milas-Muğla) DS. Akçalar. kalın kafalı. Hâlden anlamayan. s.I. Anlama kabiliyeti az olan.4525 “istemek fiilinden “-ci” fiilden isim yapım ekiyle türetilen isteci ismi “dilenci” anlamından başka bir anlamda kullanılmamaktadır. uydurulmuş. sahte” anlamını kazanıp güzel adlandırma şeklinde karşımıza çıkmıştır. s. s.126) manasına gelip bu sözcüğe getirilen “-sız” olumsuzluk bildiren isimden isim yapım ekiyle kelime. taklit (TS.413 58 .126) anlamını kazanmıştır. yalandan yapılmış.I. sahte. C. Büyüklenmek : Kendini büyük görmek.I. gerçek olmayan.steci (isteyici): Dilenci.126 “ an” ismine getirilen “ – la” isimden fiil yapım ekiyle “anlamak” fiili. C. anlama kabiliyeti az olan. Düzmece : Uydurma. C. övünerek büyüklük taslamak. feraset. katı . s.770 Uydurmak anlamında da olan “düzmek” fiiline getirilen “–me” fiilden isim yapım ekiyle kelime. tabiatı veya bir eserdeki güzelliği anlama ve kavrama.I. Uluşiran* Siran-Gümüşhane.I.I.iş” fiilden isim yapım eki getirilerek “ anlayış” kelimesi oluşturulmuştur. Erkinis *Yusufeli-Artvin. gerçek olmayan. s. (*Alaşehir. bu fiile “. 2.çel. s.I.2554 .XII. idrak.412 “Büyük” ismine getirilen isimden fiil yapım ekiyle oluşturulan “büyüklenmek sözcüğü “böbürlenmek” manasından başka bir manada kullanılmamaktadır. “Düzme” ismine getirilen “–ce” isimden isim yapım ekiyle oluşturulan “düzmece” sözcüğü “uydurma. C.770) anlamını kazanmıştır. s. TS. C. *Mut ve köyleri.VII. C. C. Anlayış sözcüğü akıl erdirme. gabî. TS. DS. *Seydişehir-Konya. s.

*Erciş-Van. Uzunöksürük : Boğmaca. Geveze. *Ermenek.2. s.VIII. Yeniköy-Balıkesir.II.Konya).XI. * skilip-Çorum. Bozan-Eskişehir.4035 nançla ilgili güzel adlandırmalar içerisinde yer alan bu kelime “ulu” ve “kuş” sözcükleriyle birleşik bir yapı oluşturmuş ve uğursuzluk getireceğine inanılan “baykuş” sözcüğünü dolaylı bir biçimde dile getirmiştir. 59 . C.zmir. (Beylerli-Denizli. Hafik. s. Tokat. Tavşanlı*.2655. Mezar. C. Hacıilyas. (Honaz-Denizli. B RLEŞ K KEL MELER Güzel adlandırmalar içerisinde büyük bir orana sahip birleşik yapılı güzel adlandırmalar daha çok kalıplaşmış ifadelerle kendini gösterir. (*Karaman-Konya) DS.XI.Elazığ) DS. (Hacıhamzalı *Tarsus.4331. Bu grupta olan güzel adlandırmaları şu şekilde örneklendirebiliriz: Bahtabakan : Bukalemun: “Bahta bakan benim talihimi kara gösteriyor. Torbalı. beyazlaşmışsa iyi olduğuna inanılır).XI. s. çenesi düşük. (*Ağın. Karayer (karayol) 1. *Alaşehir-Manisa.4053 Boğmaca hastalığının en belirgin özelliklerinden biri olan öksürük ve bu öksürüğün uzun bir şekilde nöbetleşe devam etmesi bu kelimelerin birleşik bir yapı oluşturarak boğmaca hastalığını dolaylı bir biçimde ifade etme imkânını bizlere sunmuştur. 3. *Kilis. ağzı gevşek sözcükleri yerine kullanılan “yünağız” ifadesi yün ve ağız sözcükleri ile birleşik yapı oluşturmaktadır. C.Gaziantep. C. gömüt. s. (Çanakkale) DS.çel) DS.488 Ulukuş : Baykuş. eğer hayvan karardıysa bahtının kötü. C. lafazan.” (Bu hayvanın üzerine bir kimseye ait bir şeyi örtüp.Çayağzı. s. biraz bekledikten sonra açılır. boşboğaz. Cehennemin dibi ( lençlerde kullanılır). Niğde. Tepeköy*. Sakarya) DS. Koyulhisar-Sivas. 2. Amasya. 1. Yünağız: Geveze. *Bozdoğan–Aydın. *Şavşat-Artvin.

budala. Güzel adlandırmayla ortaya çıkmış bazı birleşik kelimeler şunlardır: abdesthâne ağbaş akbakan akgözlü alabacak alabaş akgözlü . DS. s. s.172 : 1) Karısının başkalarıyla ilgisine göz yuman adam. Acı anlatan ünlem. (Gaziantep) 2. s. Domuz. C. DS. DS.IV. helâ. korkunç. hoş olmayan. korkularını hafifletmeyebilirler. C.I.I. saçsız.85 : Beceriksiz. herşeyde gözü olan. *Bor. hırçın. (Çankırı) 3.150 60 . herşeyde gözü olan. dönek.I. ahmak. korkulan.I. Bu gibi sözcüklerin doğrudan çağrışım yaptırmasındaki sebep sık kullanılmış olmasıdır. C.65 Hoş karşılanmayan. insan içine girmeyen. tuvalet. ara bozucu. DS. C. (Dişli * Bolvadin-Afyon) DS. 2) Fesat. 4.3121 Korkulan bir hayvan veya üzüntü verici bir hastalık adının yerine ad sözcüğüyle birlikte kullanılan yaman sözcüğü birleşik kelime oluşturup dolaylı bir anlatım sağlamaktadır.I. küçük çocuk.173 : 1) Açgözlü. s.Niğde) 3. 2. fena. 2) Fesat. kaba. s.150 : Ahlâksız. 3. müthiş. kötü olan varlık veya nesnenin adının da kötü olmasının sebebi üzücü. dehşet veren. iğrenç kabul edilen varlık veya nesneyi doğrudan çağrıştırmasıdır.TS. Ayı. C. s.67 Yaman: Kötü. yabani.I. TS. Bir çeşit yara.141 : 1) Açgözlü. uğursuz adam. C. C. Adının söylemesinde sakınca görülen şeyler için kullanılır. sıkıntılarını. s. hırçın. : Ayakyolu. Derleme sözlüğünde “ adı” sözcüğünün dört farklı anlamı olduğu belirtilmektedir: 1.Adıyaman: 1.I. DS. DS. (*Pınarbaşı-Kayseri. s. s. Serseri. DS. s.5 : Kel.I. C. C. Sık kullanılan güzel adlandırmalar zamanla dolaylı ifade etme özelliğini kaybedip insanların üzüntülerini.I. “adı” sözcüğündeki “–ı” eki iyelik eki olarak görülmektedir. C.

kara toprağa aş olmak (ölmek). karadam (mezar). kara yere gitmek (ölmek). Beyova-Çankırı. (*Ağın-Elazığ) DS. Altı boğumlu: Akrep.4121 Yağız sözcüğünün anlam alanı içerisinde “siyah at” ve “yiğit” olmakla birlikte “kızılla kara arası renk. ecel). karamübarek (şirpençe. C.2701 Güzel adlandırmanın bir özelliği de söylenmek istenmeyen sözcüklerin belirtmiş oldukları varlık veya nesneleri şekilsel özellikleriyle ifade edebilmesidir. nançla ilgili güzel adlandırmalar içerisinde değerlendirilen “kayış kanat” sözcüğü “ yarasa” nın perde şeklinde olan deri kanadının ortaya çıkarmış olduğu birleşik yapılı güzel adlandırmadır.Bu tür örnekler çoğaltılabilir. “Kara” sözcüğü korku ve üzüntü ifade eden sözcükler yerine pek çok güzel adlandırma olayında kullanılmış bir sözcüktür.Aydın.VIII.I. *Pınarbaşı.Kayseri) DS. s. C. sin.3098) Bizde en fazla çağrışım uyandıran yönü “kara” kavramını karşılama yönüdür. s.XI. Ayrıca Derleme Sözlüğünde ayrı yazılan farklı tamlama şekillerinden oluşmuş aşağıdaki güzel adlandırmalar da hem anlam hem yapı itibariyle birleşik kelimelere benzemelerinden dolayı bunlara dahil edilebilir. *Gemerek-Sivas. Tekeler-Aydın. C. Yani yağız sözcüğünün bize hatırlattığı ilk kavram “kara”dır. Yağız yer: Cehennem. 61 . esmer” anlamı da bulunur. kan çıbanı). Onun için “yağız yer” veya “kara yer” güzel adlandırmaları dolaylı olarak ölüm. karayazı (ölüm) vb. *Bünyan. Akkışla. (*Bozdoğan. mezar veya cehennem sözcüklerini hatırlatmaktadır. *Reyhanlı ve Amik ovası Türkmenleri-Hatay. (Çine. (TS.IV. Karadeve (ölüm. Tavaklı * Ezine. C.230 Akrebin alt kısmında bölüm bölüm bir şişkinliğin olması akrep sözcüğü yerine “ altı boğumlu” şeklinde bir güzel adlandırma kullanılmasına sebep olmuştur. Yani güzel adlandırmalar içinde birleşik kelimelerin sayısı oldukça fazladır. kara haber (bir ölüm veya felaket haberi). s. Bununla ilgili bir başka örnek ise akrep sözcüğü yerine kullanılan “ altı boğumlu” ifadesidir. Çepni. s. Kayış kanat: Yarasa.Çanakkale) DS.

226 başına çökmek şişgün olmah ünlenmek : Birinin ırzına geçmek. 2) Onurlanmak. 4.I.XI.XI s. Deyim halindeki güzel adlandırmalar.4022 büyüklük taslamak : Kendini üstün görmeye çalışmak. kelime. TS. Sözcüklerin yan anlamlarının kullanılması güzel adlandırmaların deyimler şeklinde ortaya çıkmasına sebep olmuştur.Dile düşmek.XI. kibirlenmek. DS. DS.XI. Evlenemeyen kişinin üzücü durumunu doğrudan belirten “evde kalmak” deyimi yerine kullanılan “bağrı geçmek” (DS. C. ayartmak. fakat “haram” ve “uçkur çözmek” ifadeleri birlikte kullanıldığı ve kalıplaştığı için “harama uçkur çözmek” ifadesi “uçkur çözmek” ifadesindeki “yasak olmayan cinsel ilişki” anlamını zamanla ortadan kaldırmaktadır. s. DS. Genellikle birden fazla sözcükten oluşan deyimler nadir olarak tek bir sözcükle de karşımıza çıkmaktadır. s. s.413 Bu kalıplaşmış ifade yasak olmayan bir cinsel yaklaşımı belirtmekte.II. Çok görülen bu örneklerden bazıları şu şekildedir: baştan çıkmak (çıkarmak): Kötü yola sapmak. Yalnızca deyimlerine dayanarak bir toplumun bütün kültürünü inceleyebilir. kelime grubu veya deyimlerin yerine kullanılabilirler. (*Bor-Niğde) DS.II. inançlarını. DEY M HAL NDEK GÜZEL ADLANDIRMALAR Kaçınılan söz veya sözcükleri ifade etmede deyimlerden sıkça faydalanırız. TS. adı kötüye çıkmak. Güzel adlandırmalarda söylenildiğinde olumsuz bir etki yaratacak olan varlık kavram ve durumların karşılığında bu olumsuz etkiyi hafifletebilecek deyimlerin kullanıldığını görüyoruz. dünya bakışını. C. gelenek ve göreneklerini yansıtır. 62 . ahlâkı bozulmak.2. 559 : Kin tutmak. böbürlenmek. 1. C. kötü yola sürüklemek. C. Güzel adlandırmalar ve deyimler aynı dili konuşan insanların düşünme biçimini. s. DS.I. s. C.4192 uçkur çözmek : Cinsel yaklaşmada bulunmak. C.4066 yasdıhlı konuşmak : kiyüzlülük etmek. s. C. C.4066 : 1.485) deyimi güzel adlandırma örneğidir. bu konuda önemli bilgiler çıkarabiliriz.

o anlar mangal tahtası” ifadesi cümle seviyesinde sayılabilecek örtülü ifadedir. C. C. usanmak. C.811) eli sopalı (TS. kötü vasıflı olduğu anlaşılmak.1813) deyimi somutlaştırmayla ortaya çıkmış güzel adlandırma örneklerinden biridir. “Bir durum bir olay.I. *Andırın. Türkçenin Gücü.1813) Adı batasıca (adını eller alsın): 1. Güzel adlandırma sayılabilecek deyimlerde somutlaştırmanın önemli rol oynadığı görülmektedir.Anlama. dilenmek yerine “avuç açmak”.II. Eylemlerle kurulmuş deyimler şeklindeki güzel adlandırma örneklerine sıkça rastlarız.811) kuyruk sallamak (TS. s. Ankara 2001. (Gaziantep. C. kel göründü” Şeklinde de ifade edebiliriz. Türkçede yaltaklanmak yerine kullanılan “kuyruk sallamak” (TS. s. *Göksun-Maraş. bencil insanları anlatan örtülü ifadedir. kiyüzlülük etmek yerine “nabza göre şerbet vermek”.II. deyimlerini kullanarak olumsuz bir olayı veya kavramı dolaylı bir şekilde ifade edebiliriz. *Pazarcık.Adana) 3. Akrep. s.” Sözleri sadece kendini düşünen.940) şeklindeki güzel adlandırmayı “takke düştü. “Yağmur olsa kimsenin tarlasına yağmaz” ve “Ne kokar ne bulaşır. *Elbistan. Deyimlerdeki somutlaştırma eğilimiyle ortaya çıkmış bazı güzel adlandırmalar şunlardır: eli uzun (TS. *Dörtyol-Hatay) 4. TS. Kuzuculuk. dalkavukluk etmek yerine “el etek öpmek”.”34 Deyimlerdeki somutlaştırma eğilimi güzel adlandırmaların ortaya çıkmasına katkıda bulunmuştur. maskesi düşmek. C. (Baklalı. 34 Doğan Aksan. Müzmin yara. Foyası meydana çıkmak (Gizlenen kötülük ortaya çıkmak. bir duygu anlatılırken benzeri bir somut örnek yaratmak üzere onu adeta belli bir olayla sahneye koyma yoluna gidilir. s.II. idrak edebilme yetisi zayıf olan biri için “kalın kafalı” sözü yerine kullanılan “ben derim bayram haftası. Yılan. s. anlatımı güç durumların somut kavramlar aracılığıyla örneklendirilerek anlatılmasıdır.I. s. nefret etmek yerine “yaka silkmek”. Bilgi Yayın evi. Oğlanlık da denilen ateşli bir çocuk hastalığı. Somutlaştırma. 93 63 . (Kuzuculuk * Dörtyol-Hatay) 2.

çıldırmak. Konya ve köyleri.68 aklını yitirmek anadan doğma anasının gözü : Delirmek.I.I.111 : 1) Ara bozucu. C.66 Adı batası: Köstebek de denilen çıban. 5) ftiracı. 2) Kötü. C.349 : Kendini beğenmiş. işini bilir. s.I. dünyayı terk etmek.I.65 Adı batsın (batası): Hoşa gitmeyen kötü olan bir varlığın veya bir nesnenin adı anıldığı zaman söylenilen lânetleme sözü. s.I. C. s.I.68 aklını kaçırmak (kaybetmek) : Deli gibi olmak.55 :Üzerine düştüğü konudan başka bir şey düşünemez olmak. TS.I. * Karaman. TS. s. *Göksun ve köyleri. yüzsüz olmak. utanç duyulacak şeyleri hiç 64 . * Andırın. s. DS. dedikoducu.I. hiç bir şey beğenmeyen. DS. s. açıkgöz. DS. delirmek. (*Afşin. s. C.I. 4) Yalancı. TS.(Gaziantep. C. ( Akışla *BünyanKayseri) DS.I. C. s. kara haber vermekten hoşlanan kimse.40 : Küfretmek.130 bire bin katmak burnu havada : Bir şeyi olduğundan fazla göstermek. C.I. TS. C. TS. *Pazarcık-Maraş) DS.118 ahiret uykusu aklını bozmak : Ölüm. s. s. s. TS. s. kelime grubu ya da söz karşılığı olarak kullanılan güzel adlandırma şeklindeki deyimlerden bazılarını şu şekilde sıralayabiliriz: ağır hastalık ağız dağıtmak ağrı tutmak ağzı kara : Tehlikeli ( öldürücü ) hastalık.96 : Sara hastalığına yakalanmak. ağız bozmak.I. s.104 ar damarı çatlamak : Utanma hissi kalmamak. TS.I. C. mütekebbir. C.68 : Çırılçıplak.I. 4) Yalancı. ağzına geleni söylemek. çıldırmak. 3) Kavgacı.I. s. delirmek. Domuz. C. Kelime.I.402 Allah’ın davetine icabet etmek : Ölmek. C. C. TS. s. C.22 Somutlaştırma ve benzetme yoluyla söylenmeyecek sözleri söylenebilir hale getirme deyimlerde de güzel adlandırma yoluyla kendini göstermiştir. Antalya) 5. s.I. s. C. kemik veremi. C. TS.119 : Kurnaz. C. kovcu. TS. TS.120 sıkılmadan yapar olmak. dövüşken. mübâlağa etmek. *Elbistan. TS. sıraca.

413 can vermek cana kıymak canı çıkmak çenesi kuvvetli ad çekici ad çekmek : Ölmek. böbürlenmek. (*Elmalı-Antalya) DS. s.C. Yaygaracı. ( ncirköy. geveze.423 : Adam öldürmek. KBAYA. s. s. söz söylemekten yorulmayan. ftiracı.65. : Bir kişi veya aile için kötü şeyler söylemek.C. s.65. C. : 1.I.I.424 : Ölmek. C. s.I. gafasını kesi ali. 2. müzevvir. TS. 65 .425 orda canı çıhi. C.110 : Çok konuşan.Muğla) DS. TS.I. ruhunu teslim etmek. cinayet işlemek. s. s. TS. *Fethiye.I. ( ncirköy-*Fethiye-Muğla). TS.büyüklük taslamak : Kendini üstün göstermeye çalışmak.I. C.

74 174 2.65 54 13.05 134 13.88 102 3.35 198 1.96 162 1.72 55 4.83 116 25.24 374 21.81 12 3.87 324 54.28 108 3.93 814 0.56 690 40. Yapılarına göre güzel adlandırmaları.44 51 6.36 198 46.05 60 9.85 57 11. ncelediğimiz kelimeler içerisinde bu gruplara dahil olan güzel adlandırmaların oranlarını şematik olarak şu şekildedir: Basit kelimeler Yüzde Adet Türemiş kelimeler Yüzde Adet Birleşik kelimeler Yüzde Adet Yüzde Adet Ahlâkî değerlerle ilgili güzel adlandırmalar Korku ile ilgili güzel adlandırmalar Hastalıklarla ilgili güzel adlandırmalar Kusurları gizlemeye bağlı güzel adlandırmalar nançla ilgili güzel adlandırmalar 7.Güzel adlandırmanın yapıldığı yerleri beş gruba ayırmıştık. genellikle tek kelime halinde olmayan deyimleri dahil etmezsek üç grupta değerlendirebiliriz.28 19 3.08 594 66 .42 36 7.02 15 6.68 99 10.

söylenmesi. Güzel adlandırma amacıyla kullanılan alıntı kelimeler. adı batası. C. ciddiyetsiz. söylenmek istenmeyen Türkçe kelimelerin eşanlamlılarıdır. saygısız. pervasız. GÜZEL ADLANDIRMALARDA ALINTI KEL MELER Güzel adlandırmalar içerisinde alıntı kelimelerin sayısı oldukça fazladır. s. pervasız” sözcüklerini dolaylı olarak ifade etmektedir. kel hastalık. ince hastalık. akarca. onunla aynı anlamı olan yabancı kelimenin söylenmesi ise ince ve güzel ifade sayılmaktadır. 67 . sütçe. saygısız. anılması hoş olmayan varlık ve kavramların. bu sözcükler eşanlamlı olsa bile. umursamaz.III. mezar. TS. Toplumun düşüncesine göre. ârı hastalığı. ölme” sözcüklerinin kullanılmasından dolayı ortaya çıkan üzüntüyü “irtihâl” sözcüğü hafifletmektedir. umursamaz. “Ölüm. s. TS.III. güzel ağrı. kabir.2.1848 Arapça bir sözçük olan “ lâubâli” sözcüğü ahlâkî düşünceyle ilgili güzel adlandırma olup “kayıtsız. Lâubâli : “Bana ne” diyerek hiçbir şeyi kendine vazife edinmeyen. Alıntı kelimeler güzel adlandırma olarak kullanılabileceği gibi söylenmemesi gereken bir söz de olabilir. 2.1841 Lâhit sözcüğü mezar sözcüğünün tam olarak eşanlamlısı olmasa bile halk arasında mezar sözcüğü yerine kullanılmaktadır. Arapça bir sözcük olan “verem” yerine halk arasında “adı bellisiz. gelincik. “Kusmak” sözcüğü yerine kullanılan “istifrağ etmek” iğrenmeyi hafifletebilecek bir sözcüktür. örken. Mezar sözcüğü alıntı bir kelime olmasına rağmen olumsuz çağrışımlar uyandıran bir sözcüktür. Güzel adlandırmalar içerisinde var olan alıntı kelimeleri şu şekilde örneklendirebiliriz: Lâhit: Kenarları taş. anlamı herkesçe bilinen yaygın isimleri kaba ve çirkin. kayıtsız. öpke avrûu. ince ağrı. güzel hastalık. C. üstü tonoz ve kapakla kapatılmış olan mezar. sanduka. ayığ” şeklinde güzel adlandırmalar kullanılmaktadır. ciddiyetsiz. tuğla ve harçla örülmüş.

C.Hınzır : Domuz. rüşvet alan. s. C. karaktersiz. s.III. TS. TS.113 Arapça bir sözcük olan “âmâ” sözcüğü insanların kusurlarını gizlemek için ortaya çıkmış güzel adlandırmadır. 68 . Ölüm kavramıyla ilgili Arapça birçok kelime güzel adlandırma olarak kullanılmaktadır. rahmetli olmak” bu güzel adlandırmalardan bazılarıdır. C.II.II. endişe ve iğrençliği hafifletmektedir. TS. insaniyetsiz. s.III. C. Hemoroyit : * Basur. mevta olmak.I. kazanç karşılığı olarak) Kötü. C. rüşvet ve rüşvetle ilgili kavramların ifade edilebilmesi için alıntı kelimelerden yararlanmaktadır.2068 Sıkça rastladığımız bir sözcük olan “müteveffa” Arapça kökenli bir sözcük olup ölmüş olan insanların yakınlarını daha fazla üzmemek ya da üzüntülerini hafifletmek için kullanılan alıntı bir sözcüktür.III. Âmâ : Kör. Toplum. rüşvet yiyen. s. uygunsuz işler yapan. mert olmayan. Mürtekip : (Para.1224 Fransızca bir sözcük olan “hemoroyit” sözcüğü “basur” sözcüğünün kabalığını hafifletmektedir. ölü. TS. s. alçak. TS. dinî açıdan yasak olan “rüşvet” sözcüğünün kullanılmasını hoş karşılamamakta. Ölmek yerine kullanılan “ vefat etmek.2054 Arapça bir sözcük olan “ mürtekip” sözcüğü ahlâkî düşünce ve inançla ilgili güzel adlandırmalardandır.1243 nançla ilgili güzel adlandırmalar içerisinde değerlendirilen “hınzır” sözcüğü aynı zamanda “domuz” sözcüğünün insanlar üzerinde yaratabileceği korku. Nâmert : Korkak. s.2081 Farsça bir sözcük olan “nâmert” sözcüğü sıkça kullanılan ahlâkî düşünceyle ilgili güzel adlandırmalardandır. TS. rüşvetçi. Müteveffâ : ( nsan için) ölmüş. C.

( ğneciler *Mudurnu – Bolu) DS.VII. s.2283 Dinen yasaklanan bütün şeyleri ifade eden haram sözcüğü “piç” sözcüğünü karşılamak için toplum tarafından anlam yüklenerek oluşturulmuş güzel adlandırmadır. Bu güzel adlandırmada söylenmek istenmeyen kelimenin daha genel bir ifade tarzıyla ortaya çıktığını söyleyebiliriz.Haram: Piç. 69 . C.

93 814 6.17 373 54.99 59 10.22 107 6.76 441 25.05 134 Kusurları gizlemeye bağlı güzel adlandırmalar 7.95 103 3.74 174 4.34 198 55 815 45 667 70 .72 70 11.02 104 4.12 91 13.05 60 5 74 9.94 162 7.Kökenlerine göre incelediğimiz güzel adlandırmaları şematik olarak şu şekilde gösterebiliriz: Türkçe Alıntı Yüzde Adet Yüzde Adet Yüzde Adet Ahlâkî değerlerle ilgili güzel adlandırmalar Korku ile ilgili güzel adlandırmalar Hastalıklarla ilgili güzel adlandırmalar nançla ilgili güzel adlandırmalar 29.

Bir sözcüğün dar bir anlamdan daha geniş bir anlama geçmesine ise anlam genişlemesi denmektedir. BÖLÜM 3. anlam daralması. Genel olarak anlam olayları dediğimiz sözcüklerdeki bu anlam değişiklikleri.36 131 198 Türemiş kelimeler Yüzde Adet 29. Sözcüklerin zaman içerisinde kaybettiği ve kazandığı anlamı tespit etmekle 35 Muhittin Bilgin.30 40. 1. Kültür Bakanlığı Yayınları.08 286 594 Yüzde 55 45 Adet 815 447 3. daha önce yansıtmış olduğu kavram alanlarından büyük bir bölümünün farklılaştığı görülür. 45-48 71 .69 440 16. Güzel adlandırmalardaki anlam olaylarını belirlemek oldukça güçtür. Ankara 2002. Bir sözcük nesnenin bir bölümünü gösterirken zamanla güzel adlandırma amacıyla kullanıldığında yeni bir anlam kazanmış olur. s.52 67 8. Anlam kaymaları da.56 250 690 Birleşik kelimeler Yüzde Adet 20. alıntı kelimelerin dışındaki kelimelerin hemen hepsinde. gerçek anlamlarından kayarak yeni bir anlam vermek üzere kalıplaşması olayına anlam kayması (anlam değişmesi) adı verilir.79 308 19. bir benzerlikten yararlanılarak başka bir anlamı verecek şekilde kullanılması esastır. “Sözcüklerin. GÜZEL ADLANDIRMALARIN ANLAM ÖZELL KLER Bütün dillerde bazı sözcüklerin anlamlarında zamanla değişiklikler meydana gelir.84 13. Anlamdan Anlatıma Türkçemiz. anlam kötüleşmesi ve 2.”35 Güzel adlandırma ile oluşan kelimelerin büyük bölümünde.Türkçe Alıntı Basit kelimeler Yüzde Adet 4. Kelimelerin anlamının güzel adlandırma esnasında değiştiği. 1. anlam genişlemesi ve anlam kayması gibi isimlerle ifade edilir. anlam iyileşmesi diye ikiye ayrılır. gerçek anlamlarının dışında. Çok anlamlı bir sözcüğün tek anlamlı hale gelmesi veya geniş anlamlı bir sözcüğün daha sınırlı bir anlamı kapsar duruma gelmesine anlam daralması denir.87 46.

I. başlı başına bir araştırma konusu olabileceğinden bu bölümde güzel adlandırmalardaki anlam değişikliklerini sınırlı örneklerle gösterebildik. ayak yolu. 1. el. C. porselen.1764 Hizmetli : Kapıcılık.b. Anlam daralmasıyla ortaya çıkmış güzel adlandırmaların sayısı çok olmamakla birlikte bu gruptaki sözcüklerin daha çok bazı anlamlarının zamanla ortadan kalkmasıyla oluştuğunu görmekteyiz. anlam genişlemesi ve anlam kayması” olmak üzere üçe ayırabiliriz. 3. ergenlik yaşına gelmiş adam. Bu anlam olayının bazen de.3404 72 . bulaşık yıkamaya yarayan tesisat. 2.Manisa ve çevresi). sümük. (. TS. *Merzifon – Amasya. Maksutlu *Şarkışla.1270 Pasak : 1) Salya. odacılık v. sıcak ve soğuk su musluklarıyla donatılmış. s.842.birlikte bu sözcüklerin hangi zaman dilimi içinde toplumun ne kadarı tarafından güzel adlandırma olarak kullanıldığını ortaya çıkarmak. s. TS. 3. daha önce bütününü ifade ettiği bir nesnenin zamanla bir bölümünü anlatır duruma gelmesi veya bazı sözcüklerin yan anlamlarından birini yitirmesi ile ortaya çıkarlar. C. kişi.Erzurum.V. *Antakya – Hatay.1849 Er : 1) Erkek. s. 1. Kir.II. C. s. pas. Keskin. 2. tuvalet. oda.Koca. Tokat – Eskişehir. güzel adlandırma sayılabilecek sözcüklerin veya ifadelerin bazen daha önceki anlamından sıyrılmasıyla ortaya çıktığı görülmektedir. 2. Bu tesisatın bulunduğu yer. küf. .Isparta. insanoğlu. Bazı kelimelerin anlam daralmasıyla ortaya çıkan bir kısım güzel adlandırmalar şunlardır: Lâvabo : 1. müstahdem. *Taşköprü .Kastamonu. (*Iğdır – Kars) DS. Karkıncık *Artova – Tokat. (. *Bor – Niğde) DS. yüz. emaye veya saçtan yapılmış. TS. C. hademe.III. s. Güzel adlandırmalardaki anlam olaylarını “anlam daralması. Çamoağa *Divriği. *Yerköy – Yozgat. işler yapan kimse.IX. C. Hacıilyas *Koyulhisar – Sivas. GÜZEL ADLANDIRMALARDA ANLAM DARALMASI Anlam daralması bazen çok anlamlı bir sözcüğün bazı anlamlarını kaybetmesi. Helâ. Kum taşı.

C.2085 : Meme. s. Terbiyesiz.Burdur. C. (Alâaddin *Acıpayam – Denizli) 2. uyuşuk. 1. TS. s. Beceriksiz. TS. Sözcüklerin anlam genişlemesinde daha önce var olan anlamının ortadan kalkmadığı görülmektedir. *Susurluk – Balıkesir.842 : Şişmanlamak. eş. C. Lazımlık. 2. (Alâaddin *Acıpayam – Denizli) DS. Güzel adlandırmalardaki anlam daralmasında sözcüğün zamanla karşıladığı nesne veya kavramın bir parçasını karşılar duruma geldiğini görmekteyiz. Bir sözcüğün.16 : Aşağılık.II. s. (Maksutlu *Şarkışla – Sivas) 2. s.1019 : Zevce.1157 3.VI. anlam daralmasının aksine bazı sözcüklerin anlamında zaman içerisinde meydana gelen genelleşmeyi ifade eder.274 : Koca. C. karı. s. *Akyazı çevresi – Sakarya. ayakyolu. DS. DS. C. alçak. TS. Hela. Güzel adlandırmalar içerisinde anlam genişlemesiyle ortaya çıkmış sözcüklerin sayısı oldukça azdır.3892 : 1.I.1983 : Koca. anlam itibariyle bir nesnenin bir bölümünü anlatırken zamanla o nesnenin bütününü anlatır duruma gelmesine anlam genişlemesi denir. cimri. C. basit. eş. *Alayunt – Kütahya. açgözlü. 73 . *Düzce – Bolu. GÜZEL ADLANDIRMALARDA ANLAM GEN ŞLEMES Anlam olaylarının bir başka türü olan anlam genişlemesi. zevc. adi. Bu olayda bütünün bir barçasını anlatan bazı sözcüklerin zaman içerisinde bütünü ifade edecek bir anlam kazandığını görmekteyiz. (*Eğridir köyleri – Isparta. s. .II. C.I. Anlam genişlemesiyle oluşmuş güzel adlandırmalardan bazıları şunlardır: Terkisalat Oturak : 1. Anlam genişlemesi bu yönüyle anlam kaymasından ayrılmaktadır. s. DS.VI. C.abdal bayağı er gelişmek gişi göğüs harem : Tamahkâr. TS.X.I. s.

Beceriksiz. 1. C. Helâ. anlamında görülmekte. Namazın şartlarından biri. *Merzifon – Amasya…) DS. C.” kullanılmaktadır. bu anlamın yüzyıllar boyunca geçerli olduğu göze çarpmaktadır.III. GÜZEL ADLANDIRMALARDA ANLAM KAYMASI Anlam kayması. bir insana dert olacak bir davranışı. bir tutumu. *Akyazı çevresi – Sakarya. s.I. (Maksutlu *Şarkışla – Sivas) 2. gaita. aşındırmaya benzeterek bir somutlaştırmaya gidilmiş. s. C. Ankara 2000. Bugün Türkiye Türkçesi yazı dilinde yalnız. (Alâaddin *Acıpayam – Denizli) 2. *Ladik – Samsun. . üzüntü vermeyi anlatması bu türden bir gelişmenin tanığıdır. s. elleri ve dirsekleriyle beraber kolları yıkama. s. bir nesneyi kırmaya. bir kelimenin anlamını yitirerek yeni bir kavramı yansıtır hale gelmesi olayıdır.Kastamonu -Çankırı. (*Eğridir köyleri – Isparta. bir kimseye dert. bu somutlaştırma genelleşince anlam değişmesine yol açmıştır.3892 : 1. C. 3. s. .XII. 2.Sinop. kesmek.Kastamonu -Çankırı. Terbiyesiz. insan için kullanılması. aktarmalı bir anlamla. uyuşuk. s. *Alayunt – Kütahya. Anadolu ağızlarında sıkça rastladığımız güzel adlandırmalarda anlam kayması olayı genellikle belirli bir yöreye ait olarak gelişmektedir. Namaz gibi ibadetlerden önce. koparmaya. Bu anlam olayı içerisinde değerlendirilebilecek bazı güzel adlandırmaların benzetme ya da somutlaştırma yoluyla ortaya çıktığı görülmektedir. *Ladik – Samsun. *Düzce – Bolu.IX. . C. (Alâaddin *Acıpayam – Denizli) DS.Burdur.4 Terkisalat Oturak : 1. .X.XI.Sinop. *Merzifon – Amasya…) DS. 215 74 . Dışkı..IX. *Susurluk – Balıkesir. TDK Yayınları. “Türkçedeki üzmek eylemi Köktürk yazıtlarında kırmak. başın dörtte birini meshetme ve topuklarıyla birlikte ayakları yıkama.4086) anlamında 36 Doğan Aksan. s.3295-3296 Abdest : 1. 36 Bugün “üzmek” fiilinden türetilen “üzgün” sözcüğü hasta (DS.3295-3296 3. C. TS. C.4799). yüzü. Her Yönüyle Dil. ayakyolu. “üzülmek” sözcüğü “inme inmek” (DS. Lazımlık.

Açgözlü (kimse). TS.VII. Çünkü anlamı iyi olan bir sözcüğün söylenmesinde her hangi bir sakınca görülmemekte ve güzel adlandırma yoluna gidilmemektedir.4686 : Sidik torbası.Yozgat) 2. s. (.X. s.XII. s. Güzel adlandırmalarda anlam iyileşmesi olayı söz konusu olamaz. C. s. (Aliköy *Çaycuma – Zonguldak) DS. akılsız.II. (*Mersin ve köyleri – çel) DS.1032 : Uykuda gezen (kimse). C. s. Anlam kötüleşmesi olayında ise istenmeyen bir durumu ifade etmek için dolaylı bir anlatım yoluna gidilmiştir.Bu grupta anlam iyileşmesi ve anlam kötüleşmesi şeklinde anlam değişikliklerine rastlıyoruz.1018 : Aklı az.Yozgat) DS.2023 : 1.2322 : Ölmek. (. C. Anlam kayması yoluyla ortaya çıkmış güzel adlandırma örneklerinden bazılarını şu şekilde sıralayabiliriz: Çadır Gezgin Hazan Göçmek Seyrek Suluk : Kefen. C. (Kars ve köyleri) DS. (Bayburt *Selim – Kars) DS.III. s. Fakir.VI. C.3692 75 . C.

Söylenmemesi gereken söz. Güzel adlandırma ile gerçekleşen ifadelerdeki incelik. söz konusu nesne veya durumun edebe ve inanca uygun. insanlar üzerinde olumsuz çağrışımlar uyandıran ve toplum tarafından adeta yasak konulan söz veya kelimelerin yerine.96’dır. Özellikle “baykuş” sözcüğü için pek çok güzel adlandırma yoluna başvurulduğunu görmekteyiz.SONUÇ Batı dillerinde “euphemism” adı verilen güzel adlandırma. Tespit ettiğimiz güzel adlandırmalar içerisinde % 9. toplumsal incelikten kaynaklanmakta ve toplumun bu tutumu bireylerin olayları. Güzel adlandırmaların içerisinde korkuyla ilgili güzel adlandırmaların oranı % 10. peri gibi yaratıkların isminin anılmaması korkudan çok inanç kaynaklıdır. Olaylar ve kavramların güzel adlandırma ile ifade edilmesi bireyin dile katmış olduğu bir inceliktir. varlıkları dile getirme şekillerine yön vermektedir. söylenmesi dinen sakıncalı görülen veya hurafelerden dolayı ortaya çıkan korku veya çekince sebebiyle söylenmeyen kelimeler yer almaktadır. olumsuz etkiyi bir nebze ortadan kaldıracak kelimelerle ifade edilmesidir. Uğursuz kabul edilen hayvanların isimlerinde güzel adlandırmaya gidilmesinin temelinde inanç yatmaktadır. çoğu zaman toplumun tepkisinden korkulduğu için söylenmemektedir. Söyleniş amaçları ve söylendikleri ortamlar farklı olmakla beraber argo sözcüklerle güzel adlandırmaları kesin şekilde ayırmak oldukça 76 . Korku bazen ahlâkî değerlerle de ilgili olabilir. Hortlak. Korkuyla ilgili güzel adlandırmalar inançla da yakından ilgilidir.05’lik bir orana sahip olan inançla ilgili güzel adlandırmalar bölümünde. Bu gruptaki birleşik kelimelerin oranı basit ve türemiş kelimelere oranla daha fazladır. Hayâlî yaratıklar veya uğursuz kabul edilen bazı hayvanlardan bahsedilirken de güzel adlandırma yoluna başvurulmuştur. Tespit ettiğimiz birçok güzel adlandırmayı bu iki grupta değerlendirmek mümkündür.

Türkçenin kelime türetme gücü güzel adlandırmalarda da kendini göstermiştir. Birçok alıntı kelime ile de birleşik kelime oluşturularak varlık ve olayların söylenmek istenmeyen isimlerinin yerini tutacak şekilde kullanılmıştır. Sözlük kısmında ortaya koyduğumuz güzel adlandırmalar Türkçede çok sayıda güzel adlandırmanın varlığını göstermektedir. rüşvet. 77 . Bu grup içerisinde bazı kavramlar (zina. Yapılarına göre güzel adlandırmalarda basit kelimelerin sayısı diğerlerine göre (türemiş ve birleşik kelimeler) daha azdır. Söylenmemesi gereken kelime ile bir başka kelime arasındaki benzerlikler birçok güzel adlandırmanın ortaya çıkmasına sebep olmuştur. türetilen bu kelimelere yeni anlamlar yüklenmiştir. hırsızlık) aynı zamanda inançla da ilgilidir. ğrenç. davranışlar. Tespit ettiğimiz güzel adlandırmalar Tük toplumunun incelik ve nezaketinin aynasıdır. Bazı hastalıklar (hemoroyitbasur gibi) kaba görülen vücut organlarını hatırlattığı için kusurları gizlemeye bağlı güzel adlandırma grubuna dahil edilebilir. Güzel adlandırmalar içinde. Türkçede güzel adlandırma için daha çok yeni kelimeler türetilmiş. farklı bir anlam verilmiş kelimelerin oranı oldukça fazladır. nesne veya varlıklar toplumun nezaket anlayışının sonucu güzel adlandırmalarla ifade edilmiştir. kaba olaylar.güçtür. bu tür ifadeler daha çok toplumun düşünme gücünün ürünü olduğu için. Ahlâkî değerlerle ilgili güzel adlandırmalar görgü kuralları ve toplumsal incelikle yakından ilgilidir. Kusurları gizlemeye bağlı güzel adlandırmalar içerisinde daha çok bedensel eksiklikler ve bazı doğal vücut fonksiyonları yer almaktadır. Argo olan bir sözcük aynı zamanda güzel adlandırma maksadıyla kullanılabilmektedir. çirkin. Hastalıklar içerisinde en fazla “verem” sözcüğü için güzel adlandırma yoluna gidilmiştir.

Ankara 2002 9. Hulki. Kültür Bakanlığı Yayınları. Ankara 1999 7. Eren. Banarlı. Ankara 1994 18. Kars li Ağızları. Keban. der Internatıonalen Bezıehungen und des Gesundheıtswesens ım Deutschen und Türkıschen. “Mezar Taşı YazılarındaGüzel Adlandırma Kullanımı”. Ankara 1997 14. Bilginer. stanbul 1996 8. Ercilasun. Yüzyıla Girerken Yazında Dil Kullanımları (I. TDK Yayınları. Besim. Bilgin. Ekim 2001 10. Ankara 1988 78 . Doğan. Ersan. Ersan. Doğan. Hasan. Türkçenin Gücü. Doğan. Muhittin. Atalay. Aktaş. “Batı dillerinde ve Türkçede güzel adlandırmalar”. Tuncer. 598. Türkçenin Sırları. TDK Yayınları. Ankara 1993 12. Aksan. Buran. Aksan. Aksan. Yapı Kredi Yayınları. Konya 2002 5. Türkçenin Sözvarlığı. Ankara 2000 4. Ahmet Bican. Ankara 1996 2.KAYNAKLAR 1. Anlamdan Anlatıma Türkçemiz. stanbul 2004 17. Yüksel. stanbul 2002 6. mge Kitap evi. Gülensoy. Doktora Tezi. Hayriye. Kubbealtı Neşriyat. TDK Yayınları. Ersoylu. Nihad Sâmi. Dil. Hacettepe Ünviversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Türk Dili Dergisi. Halil. Münir. Türk Argosu Üzerinde ncelemeler. TDK Yayınları. DLT Tercümesi. Aktunç. Ankara 1997 11. TDK Yayınları. S. Pamukkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Batı Dilleri ve Edebiyatı Bölümü. Temmuz 2001 16. Ankara 2002 13. TDK Yayınları. Her Yönüyle Dil. Yazın. Derleme Sözlüğü. Yüksel. Euphemısmus ın der Alltagssprache und ın den Fachsprachen der Politik. 21. Ankara 2000 3. Engin Yayınevi. Ankara 2000 15. Kütahya Ve Yöresi Ağızları. TDK Yayınları. Büyük Argo Sözlüğü. Zonguldak – Bartın – Karabük lleri Ağızları. TDK Yayınları. Diyarbakır Ağzı. Deyişbilim Sempozyumu Bildirileri). Edebî Sanatlar. Ahmet. Baskil ve Ağın Yöresi Ağızları. Mehmet Emin. Erten. Leyla ve Mecnun Yayınları. Bilgi Yayınevi.

Ali Yıldırım. Açıklamalı Dilbilim Terimleri Sözlüğü. Elazığ 1998 30. Özyıldırım. Vardar. Yüksek Lisans Tezi. Ankara 1994 23. Euphemism. Nevşehir ve Yöresi Ağızları. Türkçe Sözlük. Ankara 2002 20. Ahmet. stanbul 1984 29. Zeynep. Işıl nce. Engin Yayınları. Dünü ve Bugünüyle Harput Sempozyumu. Türkçe Sözlük. Kabaklı. stanbul 1971 22. Üstüner. Edebiyat Lügatı. ABC Kitap evi. Süleyman Fehmi. S. Gürer. Enderun kitap evi. Ankara 1993 25. Ümit. Edebiyat. Korkmaz. “ Türkçede örtmece sözcükler üzerine bir araştırma”. “Harput ağzına has kelimelerin yapı ve anlam özellikleri”. Tahir-ül Mevlevî. Ahat.19. TDK Yayınları. Ankara 1999 21. Elazığ 2004 26. Dilbilgisi ve Dilbilim Terimleri Sözlüğü. TDK Yayınları. 50. Gülsevin. Hecettepe Üniviversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. as a Reflectıon of Culture on Language. TDK Yayınları. Hazırlayan: Doç. Mehmet. Söylemez. Dil Dergisi. Dr. Uşak ili Ağızları. stanbul 2002 28. Berker. Yunus Emre. Toker Yayınları. MEB Yayınları. stanbul 1988 79 . Aralık. Ankara 1988 27. Hengirmen. 1996 24.

s. C.” çocuh dir. kötü adam. gelişi güzel konuşan. s. çoh Allah heyirli etsin. C. s.I. TS.I. C. Ben sennen atın ne olduğunu soririm. s.39 : Zakkum ağacı. DS.4 : Şişman.12 : Tamahkâr.I.5 : 1) Atıcı. tuvalet. 2) Bir şeyi birisine zorla vermek.47 80 .5 : Ayakyolu.178 abiriz (abrez) ablalık abuk aburgaşık abuş acar acı ağaç acığaz : Abteshâne. TS. s.23 “padşaım. C. ayakyolu. analık. 2) Bedavadan yiyip içen.5 : Korkmaz. TS. DS.I. cimri.I.I. C. s. “abı zambah gonuşma.I. TS.32 : Yalancı.I. C.I.I. s.16 : Dışkı. semiz.I. DS.45 : Duyduğu sözü. saygısız.16 : Dilenmek. C. 3) ftira etmek. C. s.I. açgözlü.5 : 1) Çirkin bir kızı veya kötü bir malı kandırma yolu ile birine yamamak. tabii ihtiyacını gidermek. DS. DS.I. s. hayasız. s. s.17 : Utanmaz. C. s. çalmak. senli-benli. çekinmez. s.8 abartmak abdal abdallanmak abdest abdest bozmak abdesthâne abdestsiz abırsız abızambak : Aşırmak.I. s. yalan yanlış söyleyen. gördüğü olayı sabredemeyerek söyleyen.I. DS. s. C. C. DS. boşboğaz. C. DS. gaita. DS. DS. s.I. etli.35 : Üvey anne. s. helâ.I. C.” K A. DS.6 : Sersem. C.22 : Saçma sapan. DS. DS.I. DS. s. C.23 : Üvey abla.4 : Küçük ya da büyük abdestini yapmak. C. C. C. DS.I. s. s. DS.SÖZLÜK aba atmak abacı abamak : Kendisini kurtarmak için suçu başkasına yüklemek. C. C.I. s.

s.I. s.acı su acı yer aç çardak açık ağız açıkçı açılıp saçılmak ad çekici ad çekmek addırık adem adı batası adı bellisiz adı kötü adıyaman adını eller alsın : 1) Çıban.I. 2) Domuz. C. DS. para. 2) Yaygaracı.69 : Akılsız. 3) Bir çeşit yara. DS.59 : (kadın için) Kıyafet ve davranışlarında fazla serbest ve pervasız olmak. C. s. DS. C. aşırmak. s.54 : Helâ.I.70 : Kadınlar âdet gördükten sonra hamama gidip temizlenmek.65 : Köstebek de denilen çıban. C. DS. C. C. 2) Rakı. DS. sivilce ve yanığın içindeki sarı su. DS.I. DS. s. s. C. 5) Domuz.I. DS.65 : Verem.66 : 1) Ayı. C. s. irin. 2) Oğlanlık da denilen ateşli bir çocuk hastalığı. DS. DS. s. C. kahpe. s.I.66 afacan afal afalak afalsız afartmak afgan afsunlamak ağ açmak ağaca ağacalık ağbaş : Bir şeyin zehir gibi acı olduğunu anlatmakta kullanılır. çalmak.I. DS. s. DS. DS.I. 4) Akrep. C. DS.79 : Bir iş yapana ücretinden başka verilen şey. DS. DS.53 : Ölü evi. DS. s.I. müzevvir. 2) Aptal. s. C.I. DS. DS.I. DS. DS. s. C. sıraca.I.I. s. çalmak. C. şaşkın. C.70 : Cerahat.65 : Kusur.67 : 1) Müzmin yara. salak.65 : Orospu. bedavadan geçinen. s. C.I. C. s. C. C. aşırmak.I. kemik veremi. C.19 : 1) ftiracı. DS. beyinsiz. geveze. 3) Yılan.85 81 .79 : Kel.I. s. saçsız.65 : Bir kişi ve bir aile için kötü şeyler söylemek. DS.I. s.58 : Beleşçi. s. C.I. s.71 : Hırsızlık etmek. TS.69 : riyarı.69 : Hırsızlık etmek. sallapati adam.I. C.I.58 : 1) Boşboğaz. s. DS. DS. C. C.81 : Köpek. s.I.I. sersem.I. s. 3) Tembel. hata.I.I.66 : Yengeç.68 : Aptal. s. s.I. C. s. C. C.

s. C. iğrenç söz. s.91 : Şişman. fışkı.XII.4407 : Tembel. C. s.I.131 : Ölüm. C.ağı çiçeği ağır ayaklı ağır canlı ( kanlı ) ağır elli ağır gövde ağır hastalık : Zakkum.I. s. s.91 : Yalancı şahitlik yapacak kimseye verilen rüşvet.118 ağzı yelli aharca ahbun ahırak ahıtmak ahiret uykusu ahraz : Yüksekten atan. U A. yüklü. dedikoducu. s.281 ağırlıklı ağız bağı ağız dağıtmak ağız kokusu ağrı tutmak ağrı ağrıya yatmak ağzı açık ağzı dolu ağzı kara : Gebe. ahmak. C. C. hantal vücut. DS. C. DS.133 ahireti (öbür dünyayı) boylamak : Ölmek. s.I.117 : 1) Ara bozucu.95 : Küfretmek. C.111 : Tifo. DS. s. C.I.I. s. DS.I.126 : Balgam. DS. 2) Hırsız. miskin. C.40 şole oldu bole oldu.I. s. C. C. s. 2) Kötü. C.I.125 : Gübre. DS.I.I. ağzına geleni söylemek.I. elinden kolay kolay para çıkmayan. s. C. 4) Yalancı.I.40 : Tehlikeli ( öldürücü ) hastalık. C. uyuşuk. C.97 : Sara hastalığına yakalanmak. s. s.I. sır tutmaz. s. dövüşken. kötü. DS. DS. s. bakıma muhdecin deyo. DS. ağız bozmak. kara haber vermekten hoşlanan kimse. C. DS. s. s. geveze.I.40 : Borcunu geç ödeyen. TS. C. C. C. övünen. C.I. DS. 5) ftiracı. DS. sövmeyi huy edinmiş.118 : Daima akan yara. yüklü. söven. DS.55 82 .I. C.I.96 : Küfür. DS. DS. C.129 : Küçük çocuk çiş etmek. s. s. s. C. 3) Kavgacı.55 : 1) Dilsiz.I.116 : Kaba konuşan.I. DS.I. TS. doğurması yakın. ben aır hasdalandım. TS.111 : 1) Boşboğaz. s. sağır ve dilsiz. 2) Akılsız. s. DS. TS. DS.I.79 : Gebe.I. TS. s.109 : Tifo hastalığına tutulmak.I. DS. kovcu. s. C.

TS.149 : 1) Açgözlü. 2) Bünyece zayıf.155 :Üzerine düştüğü konudan başka bir şey düşünemez olmak.139 : Beceriksiz. Yoh yapamazsan” diyir. tembel kimse. cinnet.150 : Bilgiç.144 : Korkak. TAÜ . C. C. s.I. DS. DS.154 : Muaşeret adabını bilmeyen. budala.150 : Çokbilmiş kadın. DS.I.I. 3) Daima akan çıban.I. s. kaba adam.150 : Kararsız.I. 2) Ağırkanlı. s. s. s.I.65 : Lazımlık.XII. DS. C.I.I. s. s.I. ahmak. C.190 ak ana akyavaş akak akar akıllı akarca : Üvey ana.68 83 .164 : Çabuk meyleden. 2) Fesat.151 : şemek. dönek. C. cüzzam.I. DS. sebatsız. DS.59 “Eğer bu üş dene sözümü yaparsan sen benim ailemsin. 2 Beyaz kartal.68 aklını kaçırmak (kaybetmek) : Deli gibi olmak. oturak. C. “geldim mi senin boynunu. DS. 2) Bulaşıcı beyin hastalığı (hayvanlarda). 5) Bel soğukluğu. delirmek. DS.I. delirmek. C.I. s. TS. C. eş. s. K A.139 akarcalı akbakan akca hacı akgöz akgözlü akıd akıdık akıl gülü akıl hastalığı akıldak akılgan akıtmak akkaya bülbülü aklını bozmak : 1) Başkasının malına zarar veren kimse. s.4410 : 1) Sinsice hareket eden insan veya hayvan.I. çok bilmiş. dönek. C. C. DS. C. DS. s. kelleni kesecem” diyir. C. C. TS. s. TS. ikiyüzlü. C. hastalıklı kimse. budala. C. hırçın.139 : 1) Kemik veremi. s.aile : Zevce.I. herşeyde gözü olan. duygusuyla hareket eden. maymun iştahlı. çıldırmak. DS. C. s. C. C.22 : Delilik.141 : 1) Leylek. s. s. DS. sıraca.I. s. DS. s. s. s. s.I. DS. DS. C.I. DS.I. C.150 : Sidik.137 : radesiz. sebatsız. fistül.I. 4) Deri veremi. s.

s. DS.159 : Köy ihtiyarı. loğusa humması.aklını yitirmek : Delirmek. şüpheli adam veya iş. C. ara bozucu. C.” Babası elçileri yani ahsakgalları toplar.I.I. TS. giderler gızın babasının evine.285 aksi akşamcı akşamcık kuşu akşamdan kalma aktarma al basma : 1) Huysuz. 2) Ahmak. C. yani ahsakgalları toplar.I. nirde gozel gorsen ahlın yitirirsin. s.174 : Hapishâne. C. C. dönek. muannid.I. sperma.78 : Çalma. s. köy ihtiyar heyetinin başı.I. DS. TS. C. s. C.75 Gız diyer ki “madem ki alacahsın. uğursuz adam.162 : Geceki sarhoşluktan henüz kurtulmamış. s. sarhoşluğu ve mahmurluğu devam eden. C. babama elçi gönder. dönek. 2) Sara hastalığı. s. iki taraflı. C. bön bön bakmak. alık alık. 2) Kötü.I. ah ellerin suya batırırsın.170 : Aptal. NYA.172 : 1) Karısının başkalarıyla ilgisine göz yuman adam.I. C. DS.I. s. K A.163 : 1) Loğusa kadınlarda görülen bir hastalık. 2) Bozgun. çıldırmak. giderler gızın babasının evine.I. ikiyüzlü. s.173 : kiyüzlü.I. s. uğursuz. s. s.68 havız başında oturursun. s.I. 3) Sonradan görmelerdeki gurur.I.I. 3) Ters.177 84 . geveze. muhtar. inatçı. menhûs. DS. boşboğaz. s. C. DS. s.I. DS. hırçın.I. DS. ikiyüzlülük. C. TS. DS.181 akmık ak sakal : Atmık. aptal. sersem. DS.207 ala ağız ala ala bakmak alabacak alabaş alabula alaca alacalık : Ara bozucu. DS. fenâ. s.I.79 : Yarasa. titiz. kargaşalık. muhâlif.171 : Ahlâksız. bin gidelim Benli Dülber. s. C. C. zıt. şımarıklık. C. s.76 : Her akşam içki içmeyi âdet ve alışkanlık haline getirmiş olan. kibir. C.175 : 1) Döneklik. DS. TS. s. TS.

kibirli. DS. C.207 : Şeytan. DS. tabiatı bozuk. C. 3) illetli. s. s.I. devasız hastalık. palavracı.190 : Çalmak. DS. DS.I. edepsiz kadın.I.I.I.88 : Kendini beğenmiş.215 : Öldürücü hastalığa yakalanmak. s. DS. s.210 : Ara bozucu. C.I.I. C. aşırmak. s.216 : Sözünde durmayan. DS. s.I. s.204 : 1) Yüzde ve vücutta çıkan çıbanlar. DS. ganimet.212 : 1) Aklı alınmış. C. C. s. TS. C. s. DS. yılancık.211 : Yalancı. nâmert. s. gözleri görmez.I. DS. C.220 : 1) Sakat. TS. C. piç. kel. C. DS. işini bilir.I. DS. C. 2) El. s. s. C. s. kızartılar. C. meczup.208 : Aşağılık kimse. s.I.I. DS.I. C. DS. C.I.191 : Bilgiç kadın. ahlâkı kötü. s. C.I. DS. 2) Açıkgöz.alakırık alaklamak alakuş alaylı alazlama : 1) Kanun dışı evlilikten doğan çocuk.I. C. yalancı. DS. C.97 : Kaçırıcı. C. ayak ve yüzün kızarıp şişmesiyle meydana gelen hastalık.214 : 1) Azrail. C. DS. C.208 : Şirret.I. s.I.191 : Yaygaracı. C. 2) kör. s. s.I. DS.I.XII.I. s.4415 : Lağım temizleyici. s. DS. s.211 : Rüşvet. DS. ikiyüzlü. C. 2) Öldürücü. inme inmiş. s. C.222 : Kötürüm.206 alazlık albaba albız alcıkarı alçak alduruk alemşat aleste algı algın algıncılık alguncu alıcı alıcısı tutmak alık alınmış alîl alkaçıcı alkın : Saç çıkmayan baş. TS.I.94 2) Lağım.I. s.217 : Felçli. dönek. dolandırıcı.204 : Beddua.214 : Hırsızlık. soysuz. s.I. sık sık gelerek rahatsız eden bir hastalığı olan. s. C. su yolu. DS. ama. DS. DS.213 85 .

s.104 allahlık allanmak allı pullu alnı alnına altıboğumlu altı parmak alûfte alvurcu âmâ : Elinden hiç bir iş gelmez. s. s.107 Allah’ın davetine icabet etmek : Ölmek. TS.I. DS. C. DS. s. saf. s. DA. C. s. s. Ordaki ziyaretleri. cana kıyıcı.237 âmiyâne amoral amoralizm : Bayağı. kendi halinde (kimse). DS. dünyayı terk etmek. TS. zelzele.105 : Sarkıntılık etmek.228 : Akrep.I.235 : Kör. TS.I.81 O herif öyle deyinci herif geri dönmüş.TS. s.I.I.I.I. s. C. s.I. DS.117 86 .225 : Yüzde yüz faizle. s.I. s. DS. C.I. işe yaramaz. s. TS.II. C. düşkün kadın. dalkavuk. budala. TS.117 : Ahlâka aykırı. C. s.alkışçı : Birinin her yaptığını.I. C.I. s. TS. C. ayak takımına yakışır tarzda. şakşakçı.230 : Uğursuz adam. TS. C.223 : Kâbe. DS. NYA. C.135 amansız : 1) Aman vermez.113 Bir gün bi karı koca. “garı” demiş “yolda ben bi ama buldum bahar kor” demiş. s. Allah’ın Evi’ni tavaf ettıhtan sora gettıh Medine’ye. beyazlar geydıh. zalim. C. hiç acımayan. s.I. C. C.224 : Mayıs böceği.117 : Ahlâk dışıcılık. DS. C. kabul eden ve doğru diye herkese kabul ettirmeye çalışan kimse. TS. öldürücü. C. DS.1466 Tam Bayrama on gün kalır kalmaz ihrama girdıh. s.I.114 2) Halden anlamaz. ikisinin de gözi ama böle gezilermiş.98 allah emri Allah’ ın Evi : Deprem. DA. gelin böceği. ahlâk dışı. TS. C. C. s.232 : ffetsiz. s.I.112 : Hırsız. C. her söylediğini beğenip öven. adice. s.I.I.

s. DS.gızım senin gaç anan va. Ana etinde geziyerim.I. C. üvey ana. hantal. çirkin.121 tabi analığım onun teyzası. KBAYA. geder ambarrıyı alurum. Çır çıplah. ne etmegim var. C. elbisen toplar.259 Efendime söyliyem. s. babam geldı ahşam o gadar yorulmuşum.119 : Çırılçıplak gezmek. . biri kendi anam. s. . utanmaz arsız. s. DS. TS. s. açıkgöz. C. s.253 : Pis. hankı anama deyon demiş. C. C. TS. Yedi gün yedi gece ac susuz yatarsın.I. iğrenç.232 . s. s.261 : Sümüklü. TS. K A. C. Dedi ki “gedersin şindi sen gamiren. K A. s. s.” Dedi ki “ben sana bi şey ögredürüm. Hep siçenner yiyer tahılımi. C. DS.120 : Aybaşı (kadınlarda). s. s. s. 2) Terbiyesiz.I.ana : Kaynana. s. Bah bah elbisem de heç.XII. tembel. kötü.227 andız andil andropoz anlayışsız : 1) ffetsiz kadın.ananın adı ne demiş.I.I. demiş garı. slamlardan gorhiyerim ”Ben yemın etdim ki kimseye demam.261 : Erkeklerdeki yaş dönümü. DS. Ele bi dağı yedi bu andırlar.I. DS. demiş.I.ene.120 : Bakire olmayan kız. C.4418 : Öksüz. .I. kahpe. C. DS. C.I. s. anadan nemli.I. TS.I. işini bilir. miskin. C. C. s. dışarı tökersin.249 anasının gözü anasının kızı andır : Kurnaz.123 : Halden anlamayan.228 anaforcu anahalı anakız analık : Yolsuz kazanç peşinde koşan kimse. katı. yuhusuz galmışım. U A. DS. mirezlile de bole laf ede. orospu. 3) Genel ev. U A. C. “Onun üçün ne aşım var.249 : 1) Ana yerini tutan kadın . uğursuz. s.232 anadan doğma ana etinde gezmek : Çırılçıplak.I.126 87 .106 2) Kaynana.biri gocamın anası. TS. TS. s.

C. s. TS. DS. C. C. s. DS.142 88 . C.I. gürültücü. aptesâne. alıp kaçmak. s.325 aralarından kara kedi geçmek : Herhangi bir sebeple birbirine gücenmek. C. C. s. DS. C. DS. s.I. C. C.134 : Çalmak. s.299 : Dedikoducu.293 : Ara bozan.138 : Hırsız. C.I. s.294 .I. s. DS. s.I. s.297 : Katır. DS.I. utanç duyulacak şeyleri hiç an damarı yırtılmak : Namus ve iffetini kaybetmek. acayip. s. s. s. C. TS. s.I. s. DS.I. C. DS. geçici olarak iyileşen hasta.283 : Çalmak.130 ar damarı çatlamak : Utanma hissi kalmamak. DS. s.I.I.I. habersiz götürmek.I.I. yüzsüz olmak. TS.TS. DS. TS. DS. kayırıcı olmak. DS. ölüm iyisi.I.128 : Rakı ve benzeri alkollü içkiler. s. TS. münâfık. C. C. s. C.290 sıkılmadan yapar olmak. gelir padişaha şikat eliyir ki “munnar menim devemi aparıplar. s.320 : Koruyucu. C. patırtı. DS. C. helâ.ansız ansızına uğramak antika anzarot apana aparmak : Piç. s. s.I.142 : Karı. s.272 apsâne : Helâ.132 aralık iyisi arap işi arayışçı arbede arıkçı arıkıran arınak arka olmak arkadaş : Ölmeden önce. TS.I.317 : Yıkanma yeri.I. grip.I. gusülhâne. DS. gayrimeşru çocuk. s. C.280 : Birdenbire ölmek. arka kapıdan çıkmak : (Hastahane için) Ölmek. C.284 Bu da çoh gezir. DS. C. her zaman rastlanamayacak kadar tuhaf. destek olmak.317 : Geveze.I.I. DS.I. C.I. Bunnar hırhızdılar.301 : Gürültülü kavga.134 küsmek. C. aşırmak. C. s.295 : Hırsız. s.258 ara hastalığı ara kedisi arakçı araklamak : Nezle.I.” K A. bahır ki bulabilmedi. DS. TS.280 : Garip. s.I. C. aşırmak. eş.282 : Apteshâne. C.I.

I.330 : Arsız. utanmaz. C.367 : Bir cilt hastalığı. C. oturak. mübâlağacı. DS. C. s. s.I. aylak. TS. C. C. kimsenin haberi olmadan alıp götürmek. C.I.I. ufak hıyar. yardım istemek.I. s.334 : Kızlığını gayrimeşru kaybeden kız. s. DS. DS.371 : 1) Yalan söylemek. kötü kimse.375 : Çalmak. DS. DS. 2) çki içmek.I. C. s. DS.I. DS.161 : Çalmak.184 89 . C.I. s. s. DS. s.I.I. s. DS. TS.I.arpacık arsatan artçardak artık artis asar asık aspak aşağı aşırmak aşret aşna fişne at balığı atah getirmek atak atakçı atalık ateş gömleği ateş pare atıcı atık lakırdı atılıp gitmek atışmak atlatmak atmak Atmık Avanta avkırmak avruz avuç açmak : Taze. C. DS. C. DS.334 : Kendini gizleyip rol yapan. TS.369 : Tartışmak.386 : Lazımlık.I. TAÜ . 2) Üvey baba. TS. s.I. âdi. s. s. DS.I. 2) Çingene. s. s. ağız kavgası etmek.365 : 1) Âvâre.I. C. s. değersiz. C. yalancık.364 : Geveze. s.362 : Gizli dost. oynaş.367 : Bunamak.332 : Helâ. aşırmak.I. yalancı. bilmeden tahmin ederek söylemek. C.I.I. DS. s. flört. 2) Hile. C. TS. s. DS. C.I.347 : Alçak. DS.364 : 1) Bunak.165 : Çabukça yüzgöz olup senli benli konuşan kimse. olduğu gibi görünmeyen kimse.175 : Yersiz. s. derbeder kadın. ölmek. C. DS. C.176 : Aklını kaybetmek. s.I. C. DS. C.I. s. s. C. C. DS.I. döl. 2) Yalancı.I. yalancı. C.168 : Arsız. s.342 : Temiz olmayan.I. DS.369 : Birdenbire bayılmak. TS.340 : 1) Faiz. C. densiz söz. C. DS.179 : Meni.I. C.I. s. C. s. s. s.368 : Asılsız şeyler uydurup söyleyen. C. C.I. s. bayağı.168 : Su aygırı. utanmaz. apteshâne.391 : Dilenmek.365 : Kızıl hastalığı. DS. DS. s. C. TS. işsiz.I.I. s.365 : 1) Kayınbaba.

I. TS. TS. DS. s.4435 : Helâ. s. C.I. karaktersiz. C. KBAYA. 3) Terbiyesiz.398 : Yüklü.200 : Uygunsuz.407 : 1) Deli.I.409 : 1) Zayıf. DS.189 sabaleyin misafir ayah yoluna geder. cılız. s. DS. s. C. s. s. hamile. veba. DS. DS.ayağ yolu ayağ ayağa çıkmak ayağı ağır ayağı ağırlı ayağı dışarı ayak eskisi ayakçı ayan ayarsız ayaz aydaş ayığ ayipleşmek aymaz ayna tutmak aynacı aynasız ayran ağızlı ayran gönüllü ayvat ayyar baba : Aptesâne. değişken.I.406 2) Zakkum.397 : Gebe.I. C. C.433 : Dolandırıcı. hilebaz. DS. s. DS.I.215 : Üvey baba. C. s.I. s. TS. C. C. C.175 : Rüşvet.I. DS. C. DS. DS. koca. s.4438 babalanmak babalı babalık : Öfkelenmek. C. C.I. C. hileci.215 : Sinirli. C. DS.I. C. edepsiz. s.408 : Kel. C. DS.417 : Zina yapmak. 4) Nâmussuz. C.XII. s. s. DS.XII.398 : Bozuk ahlâklı.410 : Verem. şaki.I.215 90 . C. hastalık (ilenmelerde): Elinde kolunda babalar çıksın. DS. fahişe.I. DS.I. C. s. DS. seyrek saçlı baş.XII. s. DS.429 : Maymun iştahlı.I. C.I. C. 2) Bacakları çarpık. C. C.402 : 1) htiyar. ayak yolu. geveze.426 : Kalleşlik etmek. yaşlı. s.I. s.398 : Rezil. 2) Dönek. DS. kötü. C.I. s.I. s. s.203 : 1) Büyük ve onulmaz çıban.I.428 : şine hile karıştıran. s.403 : Haydut. DS.I. DS.I. sinir nöbeti geçiren. s. s. s.I. C. TS.I. s.4431 : Orospu olmak. helâ. utanmaz. C. s. s. 5) Aşağılık.4435 : Boşboğaz. dert.447 2) Cüzzam. göz boyayıp aldatmağa çalışan.II.422 : Edepsiz. s. 3) Şaşı.XII. TS. C. şuursuz. C. DS. TS. DS. s. kepaze.I. C. TS. karaktersiz. s.398 .

serbest kalmak.505 : Balgam çıkarmak. ishal olmak: 91 .I. TS. C. s.I. C. C. s. (Bu hayvanın üzerine. malını yemeyen. C.II. beyazlaşmışsa iyi olduğuna inanılır DS.215 bağı bağını koparmak bağrıbütün bağrı geçmek bahar bahîl bahtabakan : Büyü.519 Hediği çok yeyip bayram beyi olmuş. DS. C. işi bozulmak. s. gözbağı. DS.I. DS. C.512 : Bayağı. ihtiyar ve sakatların bakıldıkları. C.I.II. adi. s. TS. s. s. DS.II. s. TS. C.II. bir kimseye ait bir şeyi örtüp.I. evde kalmak: Alinin kızının bağrı geçti.216 bacası tütmez olmak : Yuvası dağılmak. DS. hasis. hafif meşrep kadın.II. ilgisini kesmek. DS. TS. s.492 : Beyaz siyah renkli bir yılan. C.II. DS. efsun. yok olmak. DS.241 : Cimri. büyücülük. C. aksayarak yürümek. s. C. DS. s.II. biraz bekledikten sonra açılır. TS. s.I.II. bey olmak) : Midesi bozulmak. s.II.456 : Ölüm durumunda.II.487 : Cimri. s. kaldıkları yer. C.213 : Falcı.228 : Bukalemun : Bahtabakan benim talihimi kara gösteriyor. s. TS.bacağını çekmek bacak çekiştirmek bacaksız : Topallamak. DS. DS. s. C. s. fakirleşmek. DS. s. s.219 : Merhametsiz (kimse). C.I.488 bakım evi bakımcı bakla balaban balıklamak balkırmak balon uçurmak balyemez banal bandırmalı : Bakıma muhtaç. C.530 bayrambeyi olmak (beğ olmak. TS. s.220 : Hür.496 : Aptes bozmak.242 : Orospu.4438 : Yaşından büyük davranışları olan çocuklar için söylenir. DS. s. s. kimsesiz. fakir. s.485 : Zamanında evlenememek. C. C.584 bardelhana : Genelev.II. C.495 : Mayıs böceği. C.I. eğer hayvan karardıysa bahtının kötü. C.393 : Asılsız bir haberi yaymak. TS. DS.II. C. C.II.485 : Gusülhâne. komada olmak.XII.II. C. s.

2) Soytarı. s. C. s.I.II. DS. sıradan.305 baştan çıkmak (çıkarmak) : Kötü yola sapmak.I.554 : Pezevenk.78 baştankara başyoldaşı batkın bayağı baykara bebek beklemek beberûhî becermek bedelsiz bedmâye behîmî bekrî bel belermek beli açılmak bellik bertaraf etmek : Koma halinde hasta: Ahmet baştan kara yatıyor. s.4450 .I.XII. C.XII.284 : Hayvanca.II. C. TS. DS. C.II. s. TS. s. C.288 : şemek.282 : Soysuz. DS. C. C. kötü 92 . s. C.I. s.I. eş.614 : drarını tutamaz hale gelmek. C. sarhoş.I. s. C. DS. TS. Kız bu oglani çok begeni. C.I. DS. hayvânî. s. müflis. s.I. TS. TS. C. s. DS. C. s.I. s.288 : Meni.II.274 : 1) Deli. s. içkiye düşkün.II. C. C. maskara. C.II. Fakat baştan çıhartmasının mümkün olamıyacagına inani.4446 : Evli olupta orospuluk yapan kadın.559 yola sürüklemek. TS. DS. C. TS. DS. C. DS.II.280 : Kısa boylu. C.bardel [bardal. TS.I. basit. C.530 basit basra başbaş başdan çıkgın başıdışarı başına çökmek : Bayağı. karı. sevimsiz erkek.I.I.289 : Kambur. TS. DS.II.280 : Öldürmek. bardil]: Orospu. alçak.272 : Aşağılık.251 : Kanser hastalığı. C. s.567 : Borçlarını ödeyemez hale gelmiş ( kimse ). s. fâhişe. DS. s. ahlâkı bozulmak. C. s. DS. s.581 : Hamile olmak. s. sperma. çok hoşuna gidi. DS. C. ayartmak. sütü bozuk. C.554 : Yoldan çıkmış. s. C.281 : Bedeli olmayan. adi. DA. s. s.559 : Birinin ırzına geçmek. işini bitirmek. TS. s.266 O küçeden de her gün padişahın ogli geçimiş. bedeli ödenmeden yapılan. defetmek.I. kötü yolda (kadın). hiç bir özelliği olmayan.566 : Zevce. kaba.I. TS. C.605 .II. s. ırzına geçmek. TS. TS. s. C. pespaye.II. TS.4453 : Ortadan kaldırmak.XII. s. hayvan gibi. s.285 : Çok içki içen.

II. s.I.319 : Fare yavrusu. s.4463 . DS. DS.II. s. C. s.II. DS. beyhûde.besmelesiz bezirgân bezzeke bıçkın bıstık bıtık bızık bire bin katmak bitirim boğazı kara boğazsak bostan boş boyanmak boylu boynuzlamak bozalak bozgun bozguna düşmek böcük böcekçi böhürmek bölme buç buğdaycık otu bujma : Çocuklar hakkında “piç” manasında kullanılan bir sövme. s. DS. TS. kabadayı. C.I. s. TS. s. s. C.I.783 bir avuç toprak olmak : Ölmek. C. C.727 : Obur. TS. s. DS. s. s.II.751 : Kötü kadın. s. TS. DS.II.767 : Evlerde yıkanmak için ayrılan yer. s.751 : shal olmak. DS. C.II. DS. haylaz.675 : Bir şeyi olduğundan fazla göstermek. C. faydasız. C. çapkın.746 : ( kadın ) Kocasını başka bir erkekle aldatmak.749 : shal. s. DS.I. C. C.I. s.728 : Hıyar. s. TS.II.I. câhil. s. C. C.742 : Bilgisiz. C.I. s. salatalık. C.653 : Başıboş. s. C.II.777 : Eşek kengeri.768 : Kıç.25 93 .757 : Pezevenk. s. TAÜ .670 : Kadınların cinsiyet organı.349 : Yaman.185 böğürtlen çıkarmak : Kusmak. C.355 : Boğazı koyu renkli bir çeşit tarla faresi. banyo. TS.I.II.II. C. s.377 : Kel.745 : Gebe. C. gayesiz. s.II. DS. TS. s. tuttuğunu koparan. mübâlağa etmek.780 : Sümük.II. C. DS. toprağa kavuşmak.370 : Zıkkımlanmak. bir işe yaramayan. C. DS.671 : Sidik. DS. DS.II.II. DS.II. C. C.II. s. DS. s. C. DS.II.317 : Sümüklü böcek. DS. C.XII.II. C. s. C. s. DS.755 : Kusmak. mânâsız. C. pisboğaz. s. tecrübeli.II.306 : Yahudilere verilen ad. makat. C. s. TS. DS. külhanbeyi.

423 şu zuvahlarda ingıliya ingıliya can verdi. s. K A.397 Dokdora gitduk! “Tasiyon olmuş gozun gormez” dedi. C.I. s. s. s.421 2) Azrail. C.413 büyüklük taslamak : Kendinî üstün göstermeye çalışmak. bulanık ( göz ). öpücük.424 can borcu (olmak) (ödemek) : Uğruna seve seve vereceği bir “can”ı olmak. TS. C.402 : Öpme.II.421 can alıcı can almak : 1) Öldürücü.I.421 ölmek.II.421 can çekişmek can korkusu can vermek : Ölmek üzere bulunmak. s.I. ölüm halinde olmak.I. DS. s. s.111 bulutlu burmak burnu havada bûse büyük abdest büyük öksürük : yi görmeyen. s. ölmek üzere 94 .86 Allah taala bunun duasını gabıl eledi. bulunan çocuk. TS.I. s. 3) Öldürücü hastalık. C.787 : ( Göz için ) yi görmemek.I. s. C. s. C. C. DS. hiç bir şey beğenmeyen.I.bulaşma bulduk bulutlanmak : Tezek.397 : Enemek. C. TS. tamahkâr. bu şekile can verdi. TS. mütekebbir.I.III. TS. C. s. TS. s. TS. C.278 cana kıymak : Adam öldürmek.401 : Kendini beğenmiş.I. TS.5 : Boğmaca. TS. s. TS.854 : Öldürmek. dumanlı gören. C.417 : Açgözlü. mağrur.421 : Ölüm korkusu. DS.I. câize cam göz : Bahşiş. böbürlenmek.423 : Ölmek. TS. s.833 TS. s. s.419 olmak. telef etmek. TS. yaşla dolmak. C. C. s. s.I. cinayet işlemek. C. ihsan. gaita. can (ı) boğazına gelmek : Ölecek hale gelmek. KBAYA.I.I.786 : Piç. s. helak etmek. C. TS. C.403 : Dışkı. öpüş.I. DS. ZBK A. TS. C.II.I. s. C. s.I. C. kahredici. TS. TS. dumanlı görmek. iğdiş etmek.I. C. s. s. Şinci bu da bulud gelen goriya. C.

C.445 : Hapishâne. s.III.I. C.435 : ( para için ) Hakkı olmadığı halde kendine mal etmek.1054 : Gösterişli tavır.432 : Eli uzun. s. C. DS.1049 : Anası babası belli olmayan.433 cebi delik cebîn cebine indirmek ceza evi cinleri tutmak cürüm çadır çakışma çakıştırıcı çalak çalık çalım çalınmak : Züğürt. C.III.I. s. s. s.484 95 . günah. pot kırmak.). yara hk. TS. s.472 : Kefen. ruhunu teslim etmek. hırsız. C.480 : 1) Cin çarpmak. s.III.III. s. DS.I.I. KBAYA. s. çalar beni. yüreksiz. TS. C. Arhasına goyanda bir bele baş yohari yüzüme bahdi. C. TS. C. DS. C. s. TS. parasız. s.860 : 1) Eskiden parayla satılıp alınan hizmetçi kız.I.I. hayatını kaybetmiş.I. 2) Zevce muameleleri yapılmak üzere alınan esir kız. delirmek. C. TS. TS. C.462 : Suç. eda.236 2) Ölmek üzere olan hastanın dili peltekleşmek. gafasını kesi ali.432 : Tabut.I. C. C. Elimi bele arhasına goydum. TS. yayılmak (hastalık. TS. C. s. canı olmayan. TS.I.1045 : Deli. DS. C. DS.110 : Canını. s. s.452 : Çıldırmak. kadın. s. Dedim ki “sıhmiyim ki beni vurur. s.” K A. s. 3) Deli olmak. TS. ölü. s. Geldi yanıma ki çıhdi. s. C. kurum. s. odalık. TS. ödlek. fitneci.1045 : Dedikoducu. caka. eli boş. DS.canı çıkmak cansız cansız at carbazan (carbıcı) câriye : Ölmek.1032 : Üremek.425 orda canı çıhi. C. s. cahilce ve iş bozucu söz söylemek. TS.I.I. halayık. C. C.445 : Korkak. DS.I.III.1055 çam devirmek : Bilmeden karşısındakini gücendirecek söz söylemek. diyeler ki cinin de gövdesi sağug olurmiş. kabahat.III.III.

ağır ve bulaşıcı bir hastalık.III. s.276 : Çiçek hastalığından dolayı yüzü bozulmuş. C.III.III. DS. TS. s.I.III.I.I. DS.I. C.III.III. TS. s.496 sıkılmadan yapar olmak. C. C. s. C. s.I. C. s.535 çiğ kaçmak (düşmek) : Yersiz. C. C. yokluk.III. söz söylemekten yorulmayan. ukalâ.1281 : Cinsi münasebette bulunmak. Allah seni gurtarsın.1282 : Çok oturan. : rinli kabarcıklar dökerek yüzde izler bırakan ateşli. DS. DS. utanç duyulacak şeyleri hiç çehre züğürdü çelebi çenesi kuvvetli çeşme çevirmek çiçek : Çirkin yüzlü. C. s. TS.1276 : Ölüm. geveze. TS. 2) Haylaz. TS.501 : Homoseksüel erkek. tembel. C.1286 : Baykuş. s. s. serseri. C.1080 : Asık suratlı. yaramaz.I. Sesin çıhmaz bacadan.1148 : Hayvanları çiftleştirmek EAK.1288 K A. s.513 : Yüznumara. s. yüzü gülmez. C. s.III. DS. 96 . C.540 : Utanmaz. C. s.334 : Sidik. TS. yakışıksız olmak.539 çiğleşmek çilesiz çok bilmiş çödürük çökel çökeşmek çömez çön kuşu cönk kuşu : Olgun bir kimseye yakışmayan.I.I. C. yüzsüz olmak. Çiçehden gızılcadan çiçek bozuğu TS.I. DS. DS.130 ar damarı çatlamak : Utanma hissi kalmamak. haşarı. DS. s. s. C.535 Dedim ucadan. yersiz ve kaba davranışlarda bulunmak.1118 : Çok konuşan. s.1288 : Baykuş.1217 : Her hususta haklı çıkmasını bilen kimse. kurnaz.çapkın çarak çatık : 1) Gelip geçici aşklar peşinden koşan kimse. s. derbeder. s. s. C.488 : Yüznumara. TS. çopur ( kimse ). TS. C. DS.I.III.III. s. s. ahlâksız (Kimse). C. C. TS. DS.

) DS. yolunu şaşırma.IV. DS. s. s.1398 : Abdest bozma. “dağ gülü” vardır. “dav ılfırı”.I. arlanmaz.558 : Şeytan. DS. gömmek. “çay otu” var. s. TS. s. C.4482 çünkü.I. C. DS. çıkma.1389 : Sersem.IV. s. DS. s.1402 97 . s.600 : (ölüyü) Mezara koymak. s. s. yani “ada çayı” dedimiz çay. U A.III. (Şeytanın değiştirdiğine inanılır. “dav ılfırı” deriz biz. C. mezarlık.I. DS. TS.I. TS. C. s.I.çöplenmek çör çöş dağgülü : Kendine menfaat sağlamak. C. s. C.I.601 : shal.225 damarı bozuk damarı kırık daşlı köy daylı dedem akıllı def-i hâcet defnetmek defteri dürülmek değgin değiştirme : Soysuz. “dağ lelesi” “kekik” vadır. C. bi daa danam mar. TS.III.IV. s.1295 : Gelincik.582 . DS.1350 : Utanmaz. U A. s. C. C. s.1401 : 1) Raşitizm hastalığı.IV.1291 : Hırsız.III. yuvarlak yuvarlak gırmızı olur.XII.1325 dağlarda şey var. bunak. 3) Ahır.III. s.577 : 1) Dansta kavalyenin eşi. avanak. toprağa vermek. DS. C. C. “uflar” sarı olmuyo mu? “lele” ye gırmızı derler. azma. C. öldürmek. namussuz kadın.I.IV. DS. 2) Hapishâne. C. DS. TS. cibilliyetsiz. s. C. 2) Domuz.296 dağdagezen (dağdaki) : 1) Kurt. büyük abdestini yapma. erkeğe eşlik eden kadın.1350 : Mezar. s. orospu.IV.601 : Ölmek. C.1324 dalalet dam : Doğru yoldan sapma. yapmam. zindan. sarı. C.1377 : Şeytan. s. 2) Gürbüz ve sağlam bir çocuğun birden bire zayıflayarak tanınmayacak hale gelmesi. s. TS. ole horman duyuyom ben de. ceza evi. benim dama tabi bakmamışınızdır. C. yani. s. C. DS. DS.

annesi.650 : Kurt. çocuK. TS. DS. dindirdi gitti. TS.IV. s. C. ama nasıl ağırlıınnan geldi “çocu ve! çocu ve!” dedi. kırk gün sona öldü çocuk. regl. çocunu ver. C. s.1491 : Laf taşıyarak ara açmaya çalışan kimse. deişTirme oluverise. bobası gılıında gelmiş. C. yaşameyo. DS. eğerkini bunu işe dip de.IV. s.I.609 : 1) Kadınlarda aybaşı. s.IV. DS. ben de bobası zan (nedip). ölüyo. âdet. C.1473 : Sara hastalığı. çocu enna benna böle yani çeşiTli.annesi gan ter içinde kalır. çocunu var dedii zaman. TS. C.I. C.IV. çocuk. DS. s. vercam derke çocu. s. mafolur.IV.IV.I.I. C. C. s. hiç yüzü bell olmacak bi çocuk buluyon yanında. dutup o gelene çocu vereversen o zaman deişTiriliyo. s. s. işret etmek. kendinî beğenmiş. s.1492 : Yüze karşı iyi konuşan fakat arkadan kötü olan kimse.1488 : Sarmaşık çiçeği. s. C. s. TS. DS. DS. gece yarsı gelmişle böle. C. s.I. DS.1494 : Ölmek: Her şeyi dünyada bıraktı.1434 : Baykuş. C.1501 98 . yani çocuk deişTirme oldu. s.IV.615 : çki içmek. s.I.619 : Yarasa. C. ikiyüzlü. ama nasıl gelmişle böle. C.IV. 2) Göz yaşı. C.614 : Halk dalkavukluğu.IV. C.1473 : Akıl ve ruh hastalıklarından birine yakalanmak.1473 : natçı. DS. TS. TS. C. veyahuT da değiştirmi gibi olur.1443 : Aptes bozmak. DS. hayız. DS. s.615 : çki içmek. s. bunu da gördük. işe.IV. bildiğinden şaşmayan. KYA.141 dekolte dem dem çekmek demagoji demlenmek derikanat devletli dışarı çıhmah dışarılık olmak dışarlık dik başlı dikkulak dilberdudağı dilci dili güllü dindirmek : Açık saçık.

C. s.I.70 döl döndermek döner dönük döşürücü dudak sarkıtmak dumanlı : Piç.IV. s. s.1536 : Manda.706 : Evlilik dışı ilişki kuran erkek veya kadın.IV.253 dombey göle yaTdı mı. s. s. C. s. s.IV. beceriksiz. şeker. kabiliyetsiz. s. ben esgere gidince. s. iktidarsız.680.IV.1532 : Rahim. C.IV. öküz vuruşdurmak.1559 : (Erkek veya kadın) Evlilik dışı ilişki kurmak. özellikle esrar sarhoşu. : shal. yeniyo govuladı. birisi yemek getirdi. kurnaz.705 Bu üç sefer herifler kapıyi çali. s. s. C.I. garşılıklı vuruşduruladı. DS. TS. C.dirayetsiz diribaş diş ağartmak diyabet diyare dizban (dizman) doğânah dombey : Bilgi ve tecrübesi olamayan. TS. yeniyo. DS. DS.1551 esgiden hemen bole düün oldu mu. allah gali. DS. DS. DS.I.1586 : Dilenci. U A. C.IV. Birisi kadeyif. C. çevik. TS. C. C.726 : çki sarhoşu. DA.. C.I.I. TAÜ . s.IV.1530.672 : Açıkgöz. govuladı. s. s.IV. buynuzları baTdı mı. zayıf.I. C.1520 : Şeker hastalığı. KYA.681 : Şeytan.IV. C. DS. DS. s. TS. DS. De i heralda bunarın dostudur. herkes bire dombey besledi. denek oynamak.148 don değişmek dost tutmak dost : Ölmek. dölyatağı. uyuşturucu.1517 : Sırıtmak. şuraya iniveridik. s. birisi tatli.1584 : Cüzzam hastalığı. s. C. DS.1591 : Somurtmak. C. s. C. TS.108 99 . C.1575 : Kusmak EAK : Gusülhâne. yanına elle yaTdı mı. s. s. TS. dombey vuruşdurmak.I.

1643 : Hile.753 : Rakı.V. DS.I. TS.781 2) Çoban köpeği. sarası olan.I.776 : Cüce.1667 : Sihir.V. DS. s. C. s.770 : Çok konuşan. s. C.IV. şindi bütün düvellere garşı cihangiridi.1612 : Eşek. TS. TS.1638 : Değer ve haysiyetini kaybetmiş.1611 : Saralı.1604 : Sidik: Durucağını dutamaz oldu. dönek.XII. TAÜ . TS. DS. C. s. yanaşma. s.IV. TS. DS. geveze. C. s. dolap. C.V. C.1627 : Ölmek. s. s. C. K A. DS.V.1608 : Çok sarhoş.1680 100 . DS. s.I. Atatürh irehmetdih dünyadan getmeseydi.1660 : Fitne. C.IV.I.1607 : Fakir.1650 : Ölmek. s. DS.4488 : Uşak. TS. s. DS.749 düş azmak düşkün düz düzen düzmece ebe ecel şerbeti içmek ecene ecevit edep yeri efe efsûn eğleşmek : htilam olmak.IV. s. s. aşırı ölçüde içkili. C.749 dünyaya vedâ etmek : Ölmek. kısa boylu.duraksız durucak durumsuz dut dutalga dutargalı dutma düldül dünyadan göçmek dünyadan gitmek : Sebatsız. gerçek olmayan. C.IV. s. TS. itibardan düşmüş. C. C.785 : Hizmetçilik yapmak.769 : Uydurma. C. s. C.IV.322 dünyaya gözlerini kapamak(yummak) : Ölmek. hizmetçi.IV. s.1660 : Edep ve terbiye bakımından örtülmesi gereken yerler.I. C. C. s. C. C. s.I.779 : 1) Kabadayı. s. C. s. s. DS.I. urufu şad olsun.I. sahte. DS.26 : Sara. TS. C. DS.V. s. DS. TS. büyü. s.I. C.748 : Ölmek. TS. s. s. DS. C.I. C.IV. s. C. DS.

s.V.V.eğri : Söz ve hareketlerinde doğru ve kararlı olmayan.I. DS. düşman. piç. atlatmak.I.791 Dedi ki “pekey” dedi “san doğru söyleduğen eger bi yerden isbat oldusa ki sen ya bi egri adamsın. TS. s.1726 : 1) Dedikoducu. C. TS. s. ya bi şeye seni vuracağum. yüze gülücü. güvenilmez. s. 2) Yanaşma.V. bir bi şey soyğuna gelmişsem. C. DS.795 : 1) Yetim çocuk.V.V. 2) Pezevenk. 4) ikiyüzlü. asık. Eger ben ergisem. C.I. C.805 : Kertenkele. doğruluktan uzak.591 : Gaspetmek. s. 2) Şeytan. somurtkan. s. s. TS.V. C. C. s.791 eğşümük ekâbir ekdi ekebir [ekemen] ekmek ekşi ekti el çekmek el açmak el bebek gül bebek el darlığı el koymak elöpen elağız elbiz : Kusmuk.1691 : Kibirli. TS. C. s.1689 : Kendini beğenmiş kimseler. DS. s. s. öksüz. 3) Serseri. DS. TS. DS. savuşmak. 2) Başkasının sözüne inanan (kimse).804 : Dilenmek.I.yahut vurğuna gelmişsem ganım gatlim ükümete helal olsun. kapatma. C.803 : Cimrilik.1701 : Ölmek.1704 101 . yolsuz birleşmelere aracılık eden (kimse). DS. s. şımarık. gülmeyen. C. C. C. s.801 : 1) Metres. başıboş.I.797 : Hoşa gitmeyen. TS. ya bir hırsızluğa geldin.1692 : Birini bırakıp kaçmak. yalan söyleyen. s. C. TS.” Dedim “her ne edürsen et.V. hiddet veya kötü düşünce ile bakmak.I. s. gururlu. C. mide bulantısı.1702 : 1) Sümüklü böcek. K A.I.803 : Nazlı. s. C. s. C.228 eğri bakmak (eğri gözle bakmak) : Kin.I. C. DS. s. TS. C. TS.I. TS.I.

1715 : Hırsız.1753 : 1) Diş nezlesi. s.V.1718 : Zorba. K A. C. s.V. DS. TS.1764 102 . s. cimri. s. s.I. C. C. DS. 3) Sancı. C. evlatlık. Sen iki daş isdemişdin.elem eli bayraklı eli beratlı : Istırap. DS.I. TS. DS.1713 : Kötü şöhretli. C. durumu ölüme yakın olan (kimse).I. TS. s. üzüntü. hodbinlik. 3) Ağır hasta. DS.V. U A.841 : Tenya. s. C.I.819 : Şirret. Eli uzunnuh eleme. s. ağrı. s. kaygı.I.1736 : Benlik. hile. s.1715 eli büyük eli çakır eli sıkı eli sinan eli sopalı eli uzun : Ayı.198 : Beceriksiz. bencillik. s. s. pinti. 2) Ahlâk bakımından düşük kadın. s. TS. C. iffetsiz (kadın). şerit. tasa. s. C.I. DS. C. acı. DS.1752 : 1) Nezle. C.1755 entrika eptespozan : Dalavere. 2) Hizmetçi. s. s.1716 : Çok tutumlu. egoistlik.V.4495 : Yeşil soğan. TS. s. C.I.V. DS. C. C. hilekâr.XII. C. C.810 : 1) Halkın kötü gördüğü ve suç saydığı işlerde çok becerikli (insan). C. 4) Felç. dert. keder. s.V. TS. Men sana üş deve ükü verirem.V. C. edepsiz. s. C.358 eli yüzü yünmüş elkalem ellenmiş dillenmiş emeksiz emirsultan enâniyet engebe engi engin : Arsız. tembel. C.V.811 : Hırsız. kendinî beğenme. s. DS.1732 3) Evlilik dışı çocuk.821 : Yalancı. TS.I.V. gurur. 2) Genellikle çene altının ve yüzün şişmesiyle beliren hastalık. piç. DS. 2) Bademcik iltihabı. DS.822 : 1) Üvey evlat. TS. C. kavgacı. ‘yırtık’ kişi. s.V.833 : Felaket.V. DS.811 Dördünciye el uzadanda dedi dur. s.

1785 : Ağzı bozuk. s. s.1768 : htiyar. s. s. 4) Gösterişli.” K A.V.1780 : 1) Delişmen. s. s. müstehcen.1775 : Cin çarpmış. s. C.1787 : Surat asmak. DS.I. C. s. bi de olum mar. C.1775 : Açık saçık. TS. DS. s. DS. DS. DS. DS. s.1773 : Vücut organlarından birinin sakatlık ya da noksanlığı. DS. DS. C. DS. DS.314 var. DS.V. DS.V.849 : Deli. DS. edep dışı.842 Beçara nahırçının arvadı bahdı ki heç buna tenezül eleyen yohdu. s. erim mar. C. s. 2) Delilik. C. s. 2) Sarhoş. C. s. zevc. şart eyliyirem.1773 : ki kişi arasında söz geritip götürmek. C. s. C.V.V.1791 : Kötü kadın.1786 : Sarhoş. s. C. DS. DS.V.V.V.V. DS.V.V. aptal. s.I. s. s. peri çarpmış (kimse). s.1796 103 . C. saygısız.1779 : 1) Sara. dörd dene gızım mar. surat asarak küfretmek. s. 2) Saralı. C.1784 : 1) Kene. C. C. C.V. cinsiyetle. DS.1772 : Şeytan.V. Ahşam geldi eve.V. DS. DS. C.216 ergi erişkin erişmek eriştirmek erkit erlenmek erleşikli erotik esemeli eser eserli esiren eskihasır eski : Fahişe. NYA. s. C. s. C. cin çarpmak. Erine dedi “men sende galmıyacam.V.1774 : Cin çarpmak. TS. 3) Saralı olan (kimse). C.1785 : Sersem.XII.V.V. DS.V. C.1784 eskilik esma çalgını esneksiz esrük esürük eşgimek eteğine eğri : Kadının ahlâken düşük olması. C. propilozmos.1780 : Kuduz köpek.V.4498 : 1) Cin.1782 : Kulunç hastalığı. C. şehvetle ilgili. s. keçi ve davar hastalığı. 2) Kenelerin yaptığı bir çeşit koyun. iyisi başga da anam mar bacım mar. 3) Tavuk biti.er : Koca.

kırmızı renkte. TS. s.VI. TS.934 anlaşılmak.II.1813 : Büyük yılan.890 : Boş ve mânâsız söz. kötü vasıflı olduğu fütursuz gaban gaf : Umursamaz. aldırmaz.eteklemek etine yarı ev şenliği evdesthâne evlilik dışı evraksız evran [evren] fâhiş fiyat faka basmak fâni fasarya fatmacık ferik fındık biber fırdöndü fırlama fikrisâbit firiklemeğ flört : Dalkavukluk etmek.71 foyası meydana çıkmak : Gizlenen kötülük ortaya çıkmak. TS. s. TS. s. s. DS. s. C.1839 : Sarı akrep.II. gelip geçici.868 : Şişmanca.V. DS.944 : Yaban domuzu. C.I.II. C. s. DS. inatçı olan çocuk. Da foyasi medana çıhacah. C. C.V.V. DS. s.II. DS. şerefsiz (kimse). s. o birahi buni.1846 : Aksi.1870 : Kadınla erkek arasıdaki hissi yakınlık. DS.886 : Aldatılmak. s.876 : Namussuz. DS. C. s.1813 : Satışta aşırı. kararsız. TS. s.887 : Ölümlü. saplantı. s.I. aldanmak.V. s.925 : Çok şiddetli ishal olmak.II. s. TS.1884 : Patavatsızlık. s. yersiz ve zamansız söylenen söz veya yapılan davranış.895 : Kınkanatlılardan kara benekli. C. C. s. etine dolgun. normalin üstündeki fiyat. s. kanuna uymayan. C. C.940 Bahi her şeyi görmiş. sonu gelen ve yok olan.1816 : Helâ. C. s. C.II.1798 : Bir kimsenin karısı. s. bezip usanmaz. maskesi düşmek. tuvalet.II. C.II. pot. TS. s. TS. sebatsız.918 : nsanın kendisini tesirinden kurtaramadığı değişmez düşünce. TS.V. C. s. eşi. C.1802 : Meşru olmayan. TS. gidi çocuh. DS. gayri meşru. s.V. TS. s. C. TS. kurtçukları yediği için faydalı sayılan bir böcek. C. C.1853 : Görüş ve düşüncelerini sık sık değiştiren.946 104 . C.V. s. çekinmez.II.V. C. DA.II.917 : Piç. C. C.V.II. bili. DS. DS. C. TS.

ganere ganmaz gapgapıcu gapıkızı gara canavar garsoniyer gaydırmak gaytar gaytarmak gecekuşu geçinmek

: Yüznumara. DS, C.VI, s.1911 : Anlayışsız. DS, C.VI, s.1914 : Yağmacı. DS, C.VI, s.1916 : Hizmetçi. DS, C.VI, s.1916 : Domuz. DS, C.VI, s.1918 : Bazı erkeklerin evlilik dışı münasebetler için tuttukları özel ev. TS, C.II, s.956 : Yalan söylemek. DS, C.VI, s.1944 : Hırsız. DS, C.VI, s.1951 : stifra etmek. DS, C.VI, s.1952 : Yarasa. DS, C.VI, s.1958 : Ölmek. DS, C.VI, s.1962 biz esKidan altı gardaşTıh. birısı geçındı. Kemalı tanırsız. kemalın babası geçındı. beş gız sağ. KBAYA, s.136

geçinti geçkin geçük gedâ geder gedik gelinaba gelinana gelincik

: Dilenci. DS, C.VI, s.1963 : Cin, peri. DS, C.VI, s.1963 : htiyar. DS, C.VI, s.1963 : 1) Dilenci. 2) Fakir, yoksul. TS, C.II, s.974 : Merkep. DS, C.VI, s.1966 : Ağzı yamuk (kimse). DS, C.VI, s.1967 : Yenge. DS, C.VI, s.1978. : Üvey anne. DS, C.VI, s.1979 : 1) Verem. 2) Kalp hastalığı. 3) Yılancık hastalığı. 4) Arpacık denilen bir çeşit göz hastalığı. 5) Böbrek hastalığı. 6) Lenfa düğümü iltihabı, boyun sıracası. 7) Yüzde olan bir çeşit çıban. 8) Süt çocuklarında görülen öldürücü bir çeşit hastalık. DS, C.VI, s.1979 9) Bir çeşit mantar. DS, C.VI, s.1980

gelincikleme gelişmek

: Heyecandan ileri gelen bir çeşit sinir hastalığı. DS, C.VI, s.1980 : Şişmanlamak. DS, C.VI, s.1983

105

geliştirmek geme

: 1) Dayak atmak. 2) Azarlamak, paylamak, laf çakıştırmak. DS, C.VI, s.1984 : 1) Fare. 2) Bir çeşit köstebek. 3) Büyük dişli (kimse). 4) Boyu büyümeyen katır. 5) Koyunların üzerinde bulunan bit. DS,C.VI, s.1986

genel ev geniş mezhepli gergek bulmak geş olmak gevik gevilmek gez (gezinti) gezelemek gezenti gezer gezginci gezinmek gıcıklanmak gılınkuş gırık

: Resmî olarak izin verilmiş fuhuş yeri, umumhâne, kerhâne. TS, C.II, s.989 : Toplum tarafından ayıp sayılan, iyi karşılanmayan şeylere göz yuman, ahlâkî değerlere karşı kayıtsız. TS, C.II, s.990 : Ölmek. DS, C.VI, s.2000 : Ölmek. DS, C.VI, s.2007 : Rüşvet. DS, C.VI, s.2011 : Eğilmek, çarpılmak. DS, C.VI, s.2012 : Ayakyolu, yüznumara. DS, C.VI, s.2019 : şemek. DS, C.VI, s.2021 : 1) Sebzelerde en çok baklada bulunan bir çeşit böcek. 2) şsiz, serseri. DS, C.VI, s.2022 : 1) Cin, peri, ölü ruhu v.b. hayâlî şeyler. 2) Geceleri kötü niyetle dolaşan kimse. DS, C.VI, s.2022 : şsiz. DS, C.XII, s.4508 : Yüznumaraya gitmek. DS, C.VI, s.2023 : Cinsi istek uyanmak. TS, C.II, s.1003 : Baykuş. DS, C.VI, s.2042 : Babası belli olmayan çocuk, piç. DS, C.VI, s.2057 sevgili. DS, C.VI, s.2057 bi de aşam olmuş bunun azına ıcıh çorba ahıtmış, koşeye depmiş. gırın biri gelmiş. avrad ınan almış satmış. NYA, s.135

gırık ( gırıg, gırıh ) : Kadının yasaya ve töreye aykırı olarak ilgi kurduğu erkek,

gısdırgaç gızdırma gızıl

: Yengeç. DS, C.VI, s.2062 : Sıtma hastalığı. DS, C.VI, s.2070 : Tembel. DS, C.VI, s.2070

106

gicimik giciyik gidergelmez gişi

: Uyuz hastalığı. DS, C.VI, s.2071 : Ekzama hastalığı. DS, C.VI, s.2073 : Ölüm. DS, C.VI, s.2074 : Koca, eş. DS, C.VI, s.2085 sen bunun mayişını ver. bu gişisını işi gerıda galdığını onu da parasını ver. KBAYA, s.84

gitmek

: Ölmek. TS, C.II, s.1010 dedim ya bizim koden bi ben ölüyüm, seyreyle benim çoluu çocuu gali. e! gecinden versin ya, gec olsa da gidecik gec olmasa da. hemen gidecik biz. vakıtlıykan. U A, s.343

giydirmek gocaoğlan goncolos gongoyu dikmek gonguluk goşu

: Ağır sözler söylemek, hakaret etmek. TS, C.II, s.1013 : Ayı. DS, C.VI, s.2089 : Hortlak. DS, C.VI, s.2100 : Ölmek. DS, C.VI, s.2101 : Baykuş. DS, C.VI, s.2101 : Hayvan. NYA, s.208 hokümet bize heç bi yol vermi. goşu yoh. çoğunun goşusu ( hayvanı ) yoh, yıhıldıdı hayvan a! NYA, s.208

göcemek göçmek

: Ölmek. DS, C.VI, s.2119 : Ölmek. TS, C.II, s.1018 Elesger deye çarnaçar, Herkez ekdiğini biçer, Gelen gonar, gonan göçer, Agıbetin yalan dünya. K A, s.270

göçmek

: Çökmek, yıkılmak, batmak. TS, C.II, s.1018 Bu koyin evleri çok goçdü bu sofular mahallesinin. Z.B.K A, s.176 hade, deprem oldu, evle damla göşTü. deprem oldu, evle damla göşTü. KYA, s.229

göğertme

: Kolera hastalığı. DS, C.VI, s.2113

107

s. el götüsün Mezerimi oğul gazsın Gözüme torpah töhsün.VI.II. C.1047 : Utanmaz. C. s.2184 : Evine ve eşine bağlı olmayıp başka kadınlarla ilişki kuran. DS.göğüs : Meme.II. s.VI. TS. s. DS. DS.VI. s. C. C. C.1049 108 . zina etmek.VI. C. s. cüsseli. C.2176 : Verem. TS.1019 eltisinin memesini soruyo.1046 : Ölmek. o gösünü soruyo.II. C. Çiynim de bel götüsün. DS.II. C.VI. TS. TS. TS.VI. s.1039 : Yankesici.1027 : Gizlice cinsel ilişkide bulunmak. s. C.323 gözünü yummak gözü sönmek : Ölmek. TS. C.1052 : Kör olmak. El yisin.II. TS. s. DS.2178 : Karasevda denilen akıl hastalığı. iri.1038 : 1) Hâmile. s. DS. C. üsTüne gurt. C. C. s.II. s.2175 : Körlük.1020 : 1) Melek. TS. s. TS. C. yere gapanıyo.2135 : Zehirli.II. yeşil kertenkele. s.2180 : Ölmek. K A. alınmak. C. DS. s.II.VI.2164 : Öldürmek.VI. TS. C. s. s. DS. hırsız. atılyo. s. s.II. C. arlanmaz (kimse). C. TS.II.VI.2148 : Gücenmek.1047 gözüne kara toprak dolmak (girmek) : Ölmek.1049 gözü toprağa bakmak: Ölmek üzere olmak. s. s.VI.II. C. DS. DS. darılmak. s. KYA.I. s.227 göğüslü gökçe gökyeşil gömeç gönül koymak görüşmek götürmek gövdeli göz açıcı göz buğu gözel hastalık gözenti gözleri kapanmak gözlerini kapamak gözsüz gözü dışarıda : ri memeli (kadın). 2) Azrail. C.2167 2) Vücutlu. s. TS. yok etmek.1050 Özüm ele el götüsün.2139 : Mezar. C.

s. C. TS.VI. DS.VI. s. C.1076 günleri sayılı (olmak ): Bir kimsenin ölümü yakın (olmak). DS. DS. TS. C. 2) Yüznumara.2214 : Meni. s.VI. TS.VI.VI. C. eceli gelmek. C.2184 : kiyüzlü. C.2204 : Hayvanlar için doğurmak EAK. C.VI.1074 güveleme güvende güzâf güzelağrı güzellik habis : shal. s. s. s. DS.VI.1083 : Verem hastalığı.VI. C. cimri.2195 : Doğurmak.2211 : Faiz. C. DS. C.2204 : Dedikoducu kadın.2220 : Ölmek. sonu gelmek. s. DS. 3) Anormal hastalıklara veya kanserli urlara verilen isim. ölmek.II. s.II. s. C. DS.II. s. DS. C. s.2216 : Salatalık.VI.VI.VI. s. fâsid.2202 : Çiş yapmak. DS. C.VI.VI. C. müfsid. hıyar.1093 109 . TS.2201 : Erkeğin cinsiyet organı. : Zampara. C.2243 : 1) Kötü. C. s.2240 : Boş.2202 : Akrep.2221 : Açgözlü. s. s.VI. 2) (kadınlar için) Doğum vakti gelmek. s. C.VI. s. C. C. DS. DS. yaltaklık yapan kimse. C. DS. C.2243 : Şark çıbanı. DS.2201 : Romatizma.II. s. C. s. C.1073 günü yetmek (gelmek): 1) Vâdesi tamam olmak. s. çapkın. beyhûde.2240 : Kötü yola düşen kadın.VI. at. para canlısı.II. s. s. C. DS.2209 : En küçük rakı şişesi.VI.II. TS.VI. DS.VI.VI. s. s.2224 : Gündüzleri içki içen kimse. s. helâ.gözündeki olmak gundahçı gurtulmak guruyel guş guşak açmak guyruğlu guyruhlu guzulamak gücük güççük güdük gül gülbeser güllük gümbürdemek gümüşgöz gündüzcü : Canı istediği şeyi elde edememekten meydana gelen bir çeşit sinir hastalığı. DS.1091 hâcet yeri : Ayakyolu. mânâsız. TS.2217 : 1) Beygir. DS. alçak. 2) Kötülük eden. s. C. DS. fenâ. DS. C.DS.

2250 : Ciddî ve ağırbaşlı olmayan. C.2248 : Ölmek.2257 : Akılsız.314 hasanbalığı hasıl hastânelik olmak : Kertenkele.2257 : Gusül aptesti alması gerekmek. s.VII.2297 : Şişman (kimse). s. s. s. s. C. C. C. zavallı. s.VII.1118 : kiyüzlü.II. s. C. C. s. perişan etmek.VII.1157 Argadaşdar. TS. Bir gün bunun baş heremisi. DS.VII.2280 : Piç. s. Bi de bir nahırçı varıdı. C. K A. hamama getdi. s.135 harama uçkur çözmek : Nikâhsız olarak birisiyle cinsi münâsebette bulunmak. C. DS.1151 ondan sora iki tana harama uçkurunu çozmamış adam bulurlar bi göla veyahut bi süyün içına götururlar işta o taşları bırahırlar.II. s. TS. öldürmek.1137 : Küçük çocuklarda karın ve vücut şişmesiyle beliren bir çeşit çocuk hastalığı. TS. galebe çalmak. DS.1099 : Vefâsız.VII.1148 : Rüşvet vermek. TS. DS. haraza harem : Ciğer hastalığı. DS.II. s. s. eş.I. s. s. hakkından gelmek. esgi devirde bir padşah varıdı.II. yanı arvadı faytona mindi.1116 : Hor görülen.II. DS.VII. DS. C.VI.VII. C. hoppa. TS.II.VII. s.VII. C. öksürük. TS. s. DS.2285 : Zevce. C.2265 : Babası belli olmayan. ihtilam olmak.II. s. DS.1117 : Yenmek. s. piç.1171 110 .hacıkuşu hadlamak hafif hakîkatsız hakir haklamak halasa halasız hamamcı olmak hambelek handan hap haplamak haram : Baykuş. TS. C. TS. s. s. değersiz. C. hiçe sayılan.II. karı. C. C.VII.2272 : Bir içimlik afyon. C.2283 TS. C. KBAYA.2299 : Çok dayak yemek. C. C. DS. DS. s. Bu nahırçının ayilesi de hamama gitmişdi.

C.VII.1187 : Hayvanlarda bulunan kurt. DS. s. s. C.2363 111 . C.289 hazan hezimet hece taşı hemoroyit hengâme hıcılayık hıdırlık hınam hınbıl : 1) Fakir. s.1224 : 1) Gürültü.VII. s.2321 2) Haydut. s. C.1241 : Mezar taşı. s. C. DS. serkeş. TS. külhanbeyi. s. s. gözumuzu açTıh açalı bi gaç sene onun yanında yaşadıh.2362 : Eşek. keyfince hareket eden. TS.1226 : Boğmaca. C. U A. s.1192 hayata gözlerini yummak (kapamak) : Ölmek.2357 : Kemik veremi. C. o günkü hükumetin luzom etdii zaman vurucu gırıcısı.VII.II. serseri.2325 : Basur. C. 2) Savaş. DS. C. TS. TS. DS.2309 : Arzu ve hevesine uyan. s. hoppa. ölmek.2322 : Bozgun. DS. uçarı. TS. C.II.VII. DS. C. s. C.II. s.VII.1197 hayatını kaybetmek : Ölmek.II. s. vefâsız. büyük yenilgi. s. DS.2317 : Arayıp sormayan. C.2306 : Yalan söylemek. harp. DS.1206 nihayet. DS. âsî. KBAYA. kargaşa.VII. C. C. s.103 hayatıyla ödemek hayırlı kuş hayırsız hayta : Hayatına mal olmak. şamata. ondan sona hayatını gayb etTı. s. s.2313 : Erkeklik bezi. TS.II.VII.II. C. s. oraya o camiyi yapdırmış o günkü hükumetin önderleri.II. ondan sora o hastalandı.2356 : Mezarlık.VII.II. s. hafif mizaçlı. kavga. C. C. şâkî.VII. patırtı. büyük mağlûbiyet. husye.VII.1198 : Baykuş. s.VII. ur.2302 : Başta meydana gelen şiş. C.1203 : 1) Yardakçı (kimse). DS. s. haytalar ki. kaynaşma. TS.II. haytalar diyorlar. haylaz. C. TS.VII. C. s.haşhaş hatma hava vurmak havâî havuç haya : Aile mezarlığı. DS. 2) Açgözlü (kimse). DS. s. TS.

DS. dengesiz ( kimse). DS. 2) Pis ve katı yürekli. DS. s. hasis.II. s.VII.2419 : Yarı deli.1291 : Yaşlı. DS.2381 : ltihap.2383 : Bekâret zarı.II.VII. TS.VII. odacılık vb.1270 : Boşboğaz. gaddar.1298 : Hüküm giymiş olan.VII. hortlak.2450 112 . TS.2425 : Yalan söyleyen.2436 : Hasımlık. C.1243 : Frengi çıbanı.I.VII. 3) Görgüsüz. DS. C.VII. s. kimsesiz kişilerin sığındıkları ve bakıldıkları yer. s. s.VII.2425 : Çok sarhoş olmak.1294 : Mahkemece cezalandırılmak. TS. C.II. TS. 2) Tembel. s.II. s.2412 : Sözüne güvenilmeyen. 3) Cimri. C. C. DS. s.II. geveze. DS. C. s. TS. tembel.VII. mahkûm. s. 5) Yoksul. çirkin.2423 : Çok konuşan. C.VII. s.2422 : 1) Yakışıksız. C.VII.VII. s.II.2256 : Büyü. C. işler yapan kimse.VII. DS. s. kızlık zarı.hınzır hıra hızan hicran himen hizmetli halak ağızlı horasa horasan horozabla horozik hoşamadı hoşamatçı hoşu hotik hoylu hoyrat hozan hozancı hörül olmak husûmet huzûr evi hüküm giymek hükümlü hümmatun hüpbükkuş : 1) Domuz. 2) Miskin.2416 : Kötü kadın. DS. C.2450 : Baykuş. s. C. s. C. hain. DS. 4) Cimri.VII. ikiyüzlü DS.VII. C. s. cezâ verilmiş olan. DS. DS. DS. müstahdem. TS. DS.VII. C. C.VII. s. C.2417 : Cadı. DS. s. sonradan görmüş (kimse). s. s. C. normal olmayan (akıl için). C.2409 : Eksik. DS. C.2416 : Dalkavuk.VII. s. DS. düşmanlık. s. adâvet. s.1300 : Baykuş. TS. s. DS. C. C. C. C. C.2368 : 1) Açgözlü. C. C.VII.2412 : Boğmaca hastalığı. s.VII. hademe.1262 : Kapıcılık.2409 : Yeşil kertenkele. s.

C. cin.1334 bu safar millat.II.1333 : Bir işi örtbas etmek. dayak atmak. DS.1326 : Hamam. DS. C. s. verem olmak. DS.1316 : Alık.2517 : Cin. C.VII.2492 : Dövmek. ceza evine konulmak. DS.2518 : Beddua etmek. DS. DS. C. DS.1341 : Eziyet çekerek hastalanmak.2488 : Çalmak. TS. şapşal.2507 : Dizanteri ya da kolera hastalığı.2473 : Çirkin. TS. C. s. s.1324 : Şeytan.1324 : Bir kimseyi ortadan kaldırmak. C. DS. C.VII. C. DS.VII. s. s.2504 : Sessiz bir şekilde küfretmek. C. C. DS. C.2464 : Korkak. beceriksiz.II. DS. s.II. s.2522 ğlemek iki canlı ilancıh ilbiz ilenmek ileze ili 113 . C. TS. TS. TAÜ . s.II.VII.II. o şeda toplanmışlar böyügları ki “yav sen niya sen bu adamı iftıra içın gaç aydır içarda tutmuşsun. s.1370 : Veremli. gevşek (kimse).II. s. s. C. C. hımbıl. şeytan. suratsız.2511 : Hamile EAK. C. C.ılat ılğın ılkış ırşat (irşat) ıskırtmak ıskıtça ıslatmak ibiş iblis icâbına bakmak iç pınar içağrısı içeri : Kekeme. s. acava dorği mı acava yalan mi?” KBAYA. peri. s. s. s. DS. TS. DS. yok etmek.II.138 içeri atmak içeri düşmek içerili içinden okumak idâre etmek idaresiz : Hapsetmek.II. C. s. göz yummak.VII. C. C.2492 : Verem. s. s.VII. TS. s. : Kemik veremi.VII. s. s. hastalıklı.VII.II.2470 : Şaşı. DS.241 : Kinci.2521 : Hayâlet. s. lânet etmek.1334 : Hapse girmek.VII.VII. zindana atmışsın. C.II. s.VII. s. C. s. TS.VII. TS. C. 2503 : Hapishâne. TS.VII.VII.1340 : dâre etmesini bilmeyen. s. C. TS. C.

uğursuz yer.2529 : Kızamık hastalığı. s. s. C. s. s. s. DS. burda intiza edele. C. 2527 : Irza geçmek. aniden gebe git. s.1399 : Felç. 2537 : Yardım. C. C. nüzul.2536 : Boğmaca hastalığı.2547 114 .VII. C.1408 bi de sövele.VII. Fakat karıyi bir türli bu hastalıhtan kurtaramamiş.1392 Üç yaşina kadar bu çocuk anali babali böyimiş. C. TS.2533 : Boğmak.VII. C.VII. DS. s.VII. s. C.II. C. C. TS. C. iyilik. perili.VII. dele.2528 : Boş inanca göre cinli.250 iplicek irdelemek : 1) Karaciğer ve gırtlakta meydana gelen bir çeşit hastalık.II. s. s. s.1399 : Beddua. DS. C. DS. bu şekilde. s.VII.. DS. C. Kari ölmiş. C. s.2529 : Sinir hastası olan. TS. Adam elinden geleni yapmiş. s.II.1391 : Verem. len buraya bakma yau. C.2538 : Kanser hastalığı. TS. DS. lütuf. C. s.VII. DS. DA. kayırma. DS. TS.II. DS. s. DS.VII. 2540 : Sümük.1400 : lenme.2545.II. s. TS. s.VII.2532 : Kadınlara özgü ceza evi. zang ölümüne gel. s. C.VII. kalp hastalığı.VII. DS. gahrolası.79 incibar incitme beni indir kaldır ingil inkıbâz inkisâr inme intizâr : Bir çeşit çıbancık. beddua. s.1394 : Dedikodu. C. C. kabızlık.2542 : Peklik. s. şerit.II. cierinden yansın naha inşallah. s. U A. DS.VII.VII. peri tarafından çarpılmış olan. s. ihsan.II. DS. bilmem ne yani. TS. 2) Rüşvet. 2) Tenya. s. DS.ilinti ilişik ilişmek iliyer iliyertemi ilmece imamevi imiklemek inah inâyet ince ağrı ince hastalık : 1) Açgözlü. C.2537 : Akciğer veremi.2546 : Dedikodu yapmak. Bi gün bi ince hastalıh karısıni sarmiş. C. DS. boş inanca göre cin.2526 : Boş inanca göre cin çarpmış kimse.VII. yemen çıbanı. C.

s. karınnarı şişme. sevimsiz.VII. C. C.1449 : Yaltaklanan kimse. telef etme. K A. C.227 o zaman hasdalık meydana gelmiş.XII. s. DS.336 istismâr işi pişirmek işini bitirmek işini görmek işlenti işletmek iteli itici itilmek itlâf iycik iyindirik : Menfaatlenme.VII. TS. DS. s.VII. vefat. s.VII.II.II.1425 O misirlerden beş altı tene yeduğunen başladı benim yüregim isdifra etmeğe.2568 : Öldürme. TS. s.2554 . s. DS. s. C.II. ölüm.2554 : Baykuş.II. C.2564 : Şaka ve birtakım yalanlarla birini kandırmak ve gülünç duruma düşürerek eğlenmek.1435 : Birini öldürmek. s.2554 : Dilenci. C. sararma.2573 : Bağırsak bozukluğu hastalığı. TS. C.II.VII. ishal. TS. C. s.VII. DS. s. s. TS. s.1429 : Aralarında gizlice anlaşmak.II.VII. DS. C.1415 : Rüşvet alma. C. s. sömürme. C.VII.II. s. C. TS. TS. TS. ne demek istediğini hemen kavrayamamak.1436 : Faiz. C.2559 : Kusma.VII.irtihâl irtikâp isbir isdeci (isteci) isdenmek ishak issice istifrağ istifrağ etmek : Dünyadan âhirete göçme. C.II.1441 : Felçli. C. s.2574 anıldığında söylenir.II.VII. C. TS. beğenilmeyen.1436 : Öldürmek. C. DS. s. s. C. s. s. s. TS. C. Çünkü ac adam. çolak.1447 : Defolmak. beyazleşme.2555 : Verem.1452 iyi saatlerde olsunlar : Cinlerin ve bundan kinaye olarak kötü adamların isimleri jetonu geç düşmek : Geç anlamak. bole istifa etme.1425 : Kusmak. s. C. sıtma deye bi hasdalık varımış. C. s.2568 : Soğuk. TS. TS. misiri gabul etmedi. C. DS.II. s. DS. C. DS. s. yok etme. s. s. o zaman karınnarı şişiyomuş.4525 : Dilenmek. DS.II.II.1415 : Yalancı.1460 115 . TS. C.II. U A. kay. DS.

C.II. s.kaameti artırmak kab kaba etler kabahat : Aşırı davranmaya başlamak. C. s. s. yankesici . sokak fahişesi. sevimsiz kimse. azıtmak. C.II. DS. C.VIII. TS.VIII. kalçalar. bir çeşit delilik. cadı. s. lafazan.II. TS. s. TS. C. s. C.VIII. C. s. C. TS. s.II. TS. suç. s. DS.2593 : Bahşiş.II. C. C. TAÜ .1478 : çki içmek.VIII. C. aksi. helâ. TS.II.1496 : Kaldırım. bunak. TS. s.2577 : Sağrı butları.1495 : Geveze. DS.57 116 . uygunsuz iş veya davranış.1471 : Tıp öğretiminde üzerinde çalışma yapmak için kullanılan insan veya hayvan ölüsü.1478 : Ayakyolu. s. aklını kaybetmek. C. s.249 : htiyar. müşterisini sokakta bulmayı alışkanlık edinmiş fahişe. hata. TS. s.II.1464 kabak doğramak kabaram kabıklı (kabuklu) kabir kabristan kaçamak kaçırmak kadavra kademhâne kafayı çekmek kaftar kahve parası kaka kakavan kaknem kalabalık ağızlı kalaylamak kaldırım kuşu : Yalan söylemek.1494 : Kendini beğenmiş. C. TS. lafa boğan. s. s.1495 : Sövmek. TS.II. huysuz. budala. TS.2581 : Sünnetsiz erkek. s. abdesthâne. sin. C.1463 : Kusur.II.2577 : Lağım. C. C. s. sokak.1465 : Hoş karşılanmayacak bir şeyi ara sıra gizlice yapma. DS.VIII.2583 : Mezar. ceset.2578 : Üzüntüden olan sinir hastalığı.1494 : Huysuz.VIII.II. TS. C.1464 kabak çiçeği gibi açılmak : Çekingenlik ve utangaçlıktan sıyrılarak aşırı davranışlarda bulunmak. TS. C.II. küfretmek. durak gibi yerleri kendisine iş yeri edinen hırsız. C. C. s.1471 : Delirmek. s. s.1492 : (Çocuk dilinde) pislik.II.II. TS. TAÜ . DS. çirkin.1467 : Mezarlık. s. C. TS. s. DS.II. s.II.

uyuşuk. ben çog eyi hatırliyem bele ikindiden sora gec vahıt.VIII. TS. DS. DS. s. dediler dar vahıtta geldi. s. s.kaldırım mühendisi : şsiz güçsüz dolaşan kimseler hakkında alay yollu kullanılır.II. C. s. palavra.II. vemesseniz sulf olmam deyor arkadeşle dedi. TS. Kahah kan töhahın.VIII. s.1520 kanat biçmek kanat kanatlanmak kanatlandırmak : Kibirlenmek. DS. çalmak. C. dar.134 kantin : Yalan. Cesetden ayırman canı. s.55 : (Bir şeyi) Habersizce almak.2618 : Yüznumara. ikindinen mogrıb arasi. kafir deyo kun dedi gare serden eyliK gan dökdüm. yalancı. s. s. bunla. ölümlere sebep olmak.II.2618 : (Bir şey) Habersizce alınmak. C. TS.1513 : Beceriksiz.II. C. s. Seni çekem bir pühsene. tembel. C. C. TAÜ .96 e.VIII.1521 : Zâlim olmak. s. s. TS. s. C. C. s. Yitleriğiz uluşmaya K A. öldürmek. hile. s.2628 kana boyamak (bulamak) : Vurulup kanı akmak. çalınmak. ZBK A.II. KYA. C.263 kanına girmek kan içmek kan yalamak : Ölümüne sebep olmak. gare serden eyliK verisen eyi sulf olurun deyo. s.VIII.1518 Ahdı Üseyinin ganı. kan dökmek (dökülmek) : Öldürmek. yaralamak.1519 : Zâlim olmak. Bunla gan yaladı. TAÜ . kan içinde bırakmak.2613 öldürmek. TS. TS. Paçacı isanla deyi.55 Benim nenem dedi ya haci sen. kan dökülmek. DS. ölümlere sebep olmak. DA.1498 kaltaban kamaşık : Nâmussuz.1519 117 .II. Kimsa isan deyib de gapısını açmazla ve gonuşmazla. C. hani biz dar vahıt de idıh. C. TS. s. şarlatan. s.II.185 kan akmak :Kanlı kavga olmak .

lekeli. DS. DS. 2637 : Kuşpalazı. TS. TS. C. leke.VIII. gömülmek.VIII.2637 : Bir kimseye işlemediği bir suçu yükleyen. TS. kötü bir şeyi yüklemek. s. ecel. TS.2633 : Kovmak. C.II. KYA. s. C. C.1548 : Tifo hastalığı. benim on dana derdim va hankısına yanen. TS. DS. C. DS. s.1538 : Prezervatif. s.2645 : Şirpençe.VIII. yağmacı.VIII.VIII.4535 118 .2654 : Ölüm. DS.1552 : Hırsız. DS. C.2635 . s.II. s. difteri. C.2645 : Kara çalmak. s. C. s.II. s.2651 : ftiracı.VIII. TS.VIII. s. eşek yavrusu.2650 : Yarasa. DS.VIII. s. DS.1543 : Birine iftira etmek.VIII. s. TS. C.II. DS.2907 kara yere girmek kara yüzlü kara karabacak karabakma karacı karadam karakaçan karalamak karamancı karanlıkkuşu karası elinde karayatalığ karayazı : Ölmek. C. C. C.II.XII.II. s. lekelemek. kan çıbanı.1546 : Ölüm.VIII. C. haydut. s.II. DS. uzaklaştırmak.VIII.2644 : Hayvanlarda (özellikle sığırlarda ) olan şarbon hastalığı. s. s. ah halimim gara tobraklan altına beş gün oldun bön. C. ölmek.VIII. s.1549 : Mezar. DS. C. s. TS. kara çalan . TS. C. günahkâr. birinin adını kötüye çıkarmak.2651 : Mezar.1547 : Hamam böceği. C. C.VIII. s.IV. s. s. C.1548 : Suçlu. TS. kabir.kapınmak kapıyı göstermek kaput (kapot) kara çalmak karadeve kara haber kara heççe karakabarcık karamübarek kara toprak : Dilenmek. DS. TS. s.2642 : Bir ölüm veya felaket haberi. C. DS.2637 : Sığır. C. s. s.1548 : ftira.II.II. DS.2641 : Sıpa. iftira eden. s. şaki. DS. C. C. C.225 kara toprağa aş olmak: Mezara girmek.II. C.1557 sizin bi derdinîz va. s. s. C.VIII.

ayrılmak v.II. on bir yaşında. Orada Posofda geziyorum. C. s. s. Annemi de gaybetdim. s.2684 : (ölüm.1547 gara yerler galın olu gaza gaza derin olu urlara gidenner yalan olu. U A. C. Ben de çocuh. C.II. s.VIII. TS.2702 : Çok süt veren manda. s. s. inek.VIII. DS.2681 : Hile. salak (kimse). s. s. aldatma. Aptal. acı hıyar.2703 : Yosma. C.2658 : Gebe olmak. DS. toprak.283 karayol kargadüleğ karnı olmak karpuz karşı taraf kartal kaşmer katakulli katkılı kaybetmek : Ölüm. K A.2699 : Yarasa. oynak kadın. DS.VIII. 2) Evlilik dışı çocuk. arkadaşımızı gaybetdik bu arada da.VIII. s. ile) Ayrılmak.VIII. DS. Ahmet Bey vurdurmuş.VIII. C.2701 : Ölmek.VIII. s.VIII. s. DS. C. DS. DS. yalan. DS. C. kara toprak.2701 : Hırsız. C.VIII.2702 : Ölmek. C. s.VIII. C.2669 : Kertenkele.2655 : Ebu Cehil karpuzu. biz şindilik tehir ettirdik o işi başga bi zamana bıragdık.1595 Onan sora bu Hurşid Efendi de. TS.2705 119 .karayer : Mezar. s. s. tuzak. s.26 : Hasım. C. arı olmayan. TS. s. düşman. TAÜ . Emin Bey de duyuyor ki Erseli vurmuşlar. ayrı düşmek. s. piç. C.2667 : Kalça. kıç. DS.VIII.1570 : Yaşlı erkek manda. s. TS.b. s. kaçırmak. DS.II. s.VIII. sin. C. DS. C. C. DS.VIII. ( kadın veya kızda ) iri meme. s. C. DS. s. Çocuh.1582 : 1) Karışık. C. KYA.II. C. dalavere.2699 : Topal. DS.154 kaydırmak kaydur kayış kanat kayışçı kayıvermek kaykılmak kaymak ağacı kaynaşık : Çalmak.VIII. hileli.217 bi de televizyon göndercekledi.

2732 : Yarasa.VIII.VIII.2719 : Domuz. s.VIII.VIII. s. s. C. C.2798 : Yaltaklanmak.2799 : Ahlâksız.2787 : Baykuş. C.VIII.361 kır serdarı kır : Serseri.II. C. DS. DS. s. TS.XII. C.VIII. C.VIII. DS. çıkarmak. DS. DS. s. arsız.2709 : 1) Dilsiz. C.VIII.2715 : Ar veya namusu hiçe saymak. DS.1642 : Başıboş. C.2765 : Prostat. s.II. TS. DS. o bideyi veya yeme yapdırmam ilazım. başıboş dolaşan kimse. s.VIII. s.II.1627 : Ayakyolu. s. işsiz güçsüz. s. s. C. s. s. s. C.VIII. s.1639 : Öksüz. DS. C.2709 : Dilenci. göreneksiz veya gıpdi yerine geçiyo yapdırmayan.2745 : 1) Fare. C.VIII. s. DS.kaytarmak kaytaz kazak kazancı keçebaş keçeyi suya atmak keçinmek kefelâlesi kehten bakan kel hastalık kelebek kendine kıymak kenef kepeği tükenmek kesegen kesim evi kesit kestanecik kezenti kıcır kemiği kıdım kılın kılınmak kınalı : Kusmak.2784 : Rüşvet. DS.1610 : Ölmek. s. TS.2760.VIII. C.VIII.2805 yoğsa da eşden dosdan beş on milyon bulmam. s. hela. DS. s. s. s.2836 : Saçsız. s.VIII. C.VIII. 2761 : Mezbaha.2780 : Kalça kemiği. DS. C. DS.2814 120 . C. s. s.VIII. çingene. DS.2710 2) Sünnetsiz adam.VIII. C.1629 : Ölmek. TS. boyun eğmek. DS. DS. s. DS.II. C. C. C. DS.VIII.2722 : Verem.2716 : Utanmaz. C. kimsesiz. DS. s. 2) Erkek domuz. C.4545 TS. intihar etmek. C.II. C.VIII. 3) Savsak. U A.2710 : Davarlarda olan akciğer hastalığı.VIII. s. kel. C.VIII. abdesthane. C. C.2709 : 1) Hırsız. C. DS.2726 : Kendini öldürmek. s. 2) Dolandırıcı.VIII. DS. DS. DS. s.

1661 : Toplu olarak öldürme. TS. TS.2831 : Öldürmek. için ) Öldürmek.kırgın kırmak : Toptan ölüme götüren bulaşıcı hastalık. s. s.1675 : Yalan söylemek.2850 2) Uydurup söylemek.VIII. C. s. s.II.2843 : Cimri.VIII.VIII.II. C. DS. çalmak.VIII. C. kökünü kazımak. s.VIII.2847 : Kel hastalığı.VIII.VIII. s. s. rehmetlik Habunan Nuro kivra arabalarınan daşıdı. sünepe. den) Çok sayıda insan ölmek. TS.177 gah Benli Dülber bi gayfe bişir.VIII.2848 : 1) Aşırmak. gayfey içiyor. bulaşıcı hastalık vb.2843 : Şaşkın. s.II. aptal (kimse). DS. pinti. NYA.II. C. C. C.2829 : Sığırların dil ya da kuyruk altında olan. mahvetmek. s.2847 : Cimri.b. ordan çekip geliyor babasının koyüne. danaburnu. s. DS. Heş de biri yoh. DS.II. C. bulaşıcı hastalık v. C.VIII. DS. TS. s. C.VIII.1666 Ertesi günü haber geldi ki valla hepisini gırmışlar.cendehleri guyladılar. katliam. TS.181 kırılmak kırım kırkıcı kırlangıç kırmacını almak kısma kısmık kıssa kıtıpiyos kıtır atmak kıtır kıtmır kıvırmak kıyafet düşkünü : (Savaş. Geldik ki Allah vere. C. sonunu almak DS. s. kötü. alayını gırıyollar. C. DS. s. s. kıran. s. s.VIII.Geldik. C.2844 : şe yaramaz. TS. yok olmak. C.1662 : Buzağı dişi denilen ve bitki köklerini kesen böcek.2833 : Menenjit. DS. s. Damlara da hele ateş verillerdi. o da gayfe bişiriyor.II. s. DS. C. değersiz. C. s. kan alınca geçen bir hastalık. DS.1678 121 . C.2822 : (savaş. C. K A. DS.1676 : Kıyafeti kötü olan kimse.

çinkaranfili. arsızlık. TS. DS.2907 : Flört etmek. DS.II.VIII. C.VIII. s. TS.2867 : 1) Kızamık hastalığı.2866 : Albümin hastalığı. C. TS.VIII. s. C. C. DS. helâ. s.2891 : Sidik. s. s.VIII. sopayla dövmek. s. DS. s. DS. C. DS.VIII.2935 122 .2862 : Yılancık hastalığı.1691 : Soğuk algınlığından ölmek. DS.VIII.2880 : Rüşvet. C. manevi kız. DS. C.VIII.1713 : Züğürt.1701 : Kolera hastalığı. s. C.2864 kızılcık hoşafı içirmek : Dayak atmak.2867 : Kertenkele. s.2869 : Frengi hastalığı. s.II.II. TS. C. DS. TS.VIII. TS.II. gaddar. s. C.2876 : (Kadın için) Irzına geçilmek. DS.2868 : Üvey kız.s.II. C.VIII. DS.VIII. C.4562 : Ayı. DS. s. DS.2862 : Hüsnüyusuf.2926 : Hayvanlar çiftleşmek. s.1680 : Sıtma. DS.1700 : (Kadın için) Ay başı halinde olan. C.2868 : Cinsel sapıklık (erkeklerde).XII. TS. C. namusuna zarar gelmek.II. C. s. C. DS. C. C.VIII. C. C.1700 : Fakir görünen fakat çok para biriktiren kişi. DS.2883 : Kaynana.VIII.1732 : Cin.VIII. TS. şeytan gibi hayâlî yaratıklar.VIII. s. DS. DS. s. C. s. C. C. esirgemeyen.2870 : Şişmanlamak. s. C. yosma.VIII.2892 : Hafifmeşrep kadın.VIII. bir kenarda mutlaka birikmiş parası bulunan kimse.VIII. s. s. s. C. merhametsiz. DS. s. TAÜ . s.kıyıcı kızdırma kızhanım kızılyörük kızılcık : Kıyan.II. 2) Bir çeşit çiçek hastalığı.1714 : Ayakyolu. s. C. s.VIII.II.49 kızıllık kızılyel kızlaryoldaşı kızlık kibar hastalığı kif kilo almak kireçlemek kirlenmek kirli kirli çıkı (çıkın) kirli paçavra kirtik kocagelin kocalık kocaoğlan koket kokoz kola konuşmak korkut koşuşmak : Tembellik. C. s. s.

2977 : Yaşayışı cemiyetin ahlâk kurallarına uymayan kadın. C. bu benim gardaşımın garısı kötü yoldadır. TS. DS. DS. C.VIII. C. C. s. s. DS.VIII.101 : Domuz. C.3009 : Akılsız. C. TS.VIII.3025 : Baykuş. DS. DS.VIII. s.VIII. C. s.II.2940 : Şişman. C. s.II. küfürler savuran.VIII. DS. C. s.II. s.1779 : Boğazında ur olan kimse.VIII. DS.2956 : Kızamık hastalığı. DS. C.VIII. C. DS. s.2988 : Yalan. C. C.VIII.4574 : 1) Züppe.II.2991 : Baykuş. TS. DS. DS. C. s.2938 : Sidik torbası. DS. DS.kovalamak kovuk kömbel köme köpüklü körocak köstü kötü kadın kötü olmak kötü yolda olmak kötü hayvan kötü yara kubat kubuduk kubur : Söz getirip götürmek.2983 : Kaba. KBAYA. orospu. s. DS. DS. DS. DS. C. C. TS. onlarla düşüp kalkmak. s.VIII. s.2987 : Yalan. yüze gülen. s. C.3011 : Ölü.VIII. TS.1770 kötü yola düşmek (sapmak) : Kötü kadın olmak.2961 : Çocuksuz aile. C. s. s.1763 : Kötü kadın olmak. C.VIII.1763 : (kadın) Kötü yola düşmek.VIII.VIII. C.VIII.2989 olmak.VIII. C. C. s. s.II.1764 kucaktan kucağa dolaşmak (gezmek) : (kadın için) Pek çok kimsenin sevgilisi kuşkaldıran küçül kuğuruk kukumav kulampara kursaklı kursaksız kuruyel kuruburu kurudan kurukan : Dalkavuk. s. C. s.3013 : Dizanteri. s. C. DS. 2) Büyük fare. abartılı söz ya da yalan söyleyen.2982 : Frengi.3011 : Verem hastalığı. C. C. C. şişman. s.1759 : Yılancık hastalığı. s.VIII. s. s.2956 : Çabuk öfkelenen. biçimsiz.3011 123 .II.VIII.2992 : Oğlancı. TS.VIII. s. s. s. sinirli (kimse). s. DS. DS.XII.3009 : Romatizma.VIII. DS.

helâ. s. s. DS. DS.1839 : Mezar. C. TS.1817 : Büyücülük. C. DS. s.kurum satmak kusah kuşak çözmek kuşak tazelemek kuşça kuşdiri kuşkuyruğu kutes kuyrugli kuyruk sallamak kuyruklu kut kemiği küçük abdest küpe binmek külah sallamak külleme küllük künyesini okumak küt laf atmak laf işitmek lafazan lafı güzâf lahit lâkayt lâubali lavabo lazımlık : Büyüklenmek.VIII. C. s. C. s. C.1840 : Manasız. TS.VIII. DS. s. 2) Difteri. boş söz. ayakyolu. umursamaz. DS. s.III. s.III. kabir. cadılık yapmak. C.III. sakat. s.1828 : Kötürüm.VIII. yardakçılık etmek. C.3015 : 1) Büyük çıban.II. sanduka.VIII. s. C. s. s. DS. ciddiyetsiz.VIII. DS. zehirli bir böcek. C. TS. C.III. tuvalet.IX. s.VIII.VIII.1839 : Çok fazla konuşan.VIII. C. umursamaz. C. geveze. s. TS.3015 : Yeşil kertenkele.3031 : Ayıplarını ortaya koyarak bir kimseye sövmek. idrar. TS.III.1848 : Helâ. TS. DS. DS. DS. C. sarı kuyruklu.VIII. C.4574 : Küçük hıyar.II.XII.3020 : Yaltaklanmak. işemek. C. saygısız. çiş. DS. s.1841 : Aldırış etmeyen. s. kayıtsız.VIII. gururlanmak. C. ilgisiz. DS.3017 : Akrebe benzer eğri.1813 : Akrep. C.3016 : Tutsakevi. C. s. DS.1850 124 . DS. TS. s. paylamak.3052 : Yalan söylemek.III. C. C.3017 : şeme ihtiyacı.III.4573 : Ayak yoluna gitmek. C. C. s.3030 : Ayakyolu.1849 : Oturak. işemek. C. C.VIII. s.1823 : Frengi hastalığı.3014 : Ayakyoluna gitmek. TS.1842 : Kayıtsız. DS. s.II.3040 : Dalkavukluk. TS.II. gösteriş yapmak. pervasız.III. s. s. s. s.XII.1801 : Kolera. s. C.TS. C.3020 : Kalça. TS.VIII. s. TS. s.II. C. C. yersiz. TS.3058 : Azarlamak.

III.4590 : Kaba.III.IX. DS. s.1916 : Davranışları serserice olan.III. DS. sakat. C. DS. TS.3157 : Ayakyolu helâ. bozuk. DS.IX. 2) Hortlak.IX.3116 : Akılsız. DS. patlak göz. s. s. s.3156 : Çok gezen. C. C. DS. TS. hasta. nutfe. C. C.III. s. ölü.IX.1941 : Öldürülmek. s. C. C. kötürüm. s. hastalıklı.4591 : Döl suyu.3118 : Pinti. C. DS.IX. C. s. C.3098 : Avanak. sperma. DS. s.3113 : Kötü kadın. s. ahmak. canlı. C. şeytan.1864 : 1) Hazır yiyici.IX.IX.3167 : Ölmüş müslüman erkek. C. TS. iffetsiz.3117 : Deli. C. s.3139 : Karaktersiz.XII. C. C. DS.4586 : Maskara. beleşçi. DS.3114 : Çoban köpeği. soysuz. aptal. s. terbiyesi kıt. s. cahil.1854 : ri ve dışarı fırlamış göz.III. DS. s. DS.IX.3114 : lletli. 2) Rüşvet alan kimse. s. kötü yaradılışlı. C. TS. TS. s. C.4591 : Fare. TS. boz toprak.IX.IX. TS.3105 : Aşağılık ve düzenci kimse. s. s. C. bel suyu.III.III. C. TS.XII. DS. C. cimri.IX. C. C. DS. s. C. saygısız. s.1932 : Çamuru çok özlü.XII. DS.IX.1948 mercimeği fırına vermek : Gizlice aşk ilişkisi kurmak. s. s.IX.IX.III. C. C. iş yapmayan ev kadını. C.3095 : Çürük. DS. DS. s.III. C.XII. DS. s.3154 : Kefen. DS.lepra lokma göz lüpcü macaralı mahmıt malın gözü malkadın malkıran malta malûl malyemez manakadı manav mancınıklı mantıcı mat maya gibi (mayalı) mayası bozuk mayhoş mekir nekir mektep görmemiş melektoprak melez melik memişhana meni menedilmek mere merhûm : Cüzzam.IX. s.1894 : Cimri.IX. s.3113 : Hayvan vebası. C. s. DS.3084 . C.IX. s.3135 : Etine dolgun. C. s.1892 : Baykuş.IX. DS.3140 : 1) Cin. s. s.1946 125 . C. TS. DS.

TS. yakışıksız. s.3224 münasebette bulunmak : Cinsi yaklaşımda bulunmak. s. s.3204 : Domuz yavrusu.3198 : Kötü olarak bilinen.3212 : Bir erkeğin bir kadınla buluşmasını sağlayan. s. C. s.merkep : Eşek. merkebe bi adam bindirilyor. rüşvet alan.III. s. geydirilyo. hareketlerinden kuşku duyulan. mimlenmiş.3171 : Uğursuz.III. TS. DS. gene onun da golları şöle üsTünden balanıyo. TS.2054 : Açık saçık. TS. s.IX. DS.III.146 mervan mesek metameli mezhebi geniş milcan mimli : Eşek. C. DS. KYA.1986 miskin hastalığı (illeti) : Cüzzam.2049 mürtekip müstehcen : ( para. yakışıksız. s. C. kazanç karşılığı olarak ) Kötü. s. mıymıntı.3217 : Zararlı insan ya da hayvan. s. DS.TS. TS.IX. DS. C.IX. C.IX. C.IX. C.IX. C. baş belası.1993 miskin miskinhâne : Beceriksiz. C. C.III.2060 126 . C. C. s. edep veya haya duygularına aykırı.III. s. elinden bir şey gelmez. s.IX. DS. C. rüşvetçi. C.3173 : Namus. s. bu işi meslek edinmiş kimse. rüşvet yiyen. TS.3220 : Baykuş.III. C. konularda fazla serbest ve hoşgörülü olan (kimse).IX. gadı oyunu çıkarılır. tembel. aykırı. DS. C. kadın yaradılışlı adam.III.III. s.1993 mişmişçi moza muhabbet tellalı muhannet munzur muratçık muştucu : Dedikoducu. TS. DS. s. ahlâk vb. TS.III. C. kelebeğe benzer kahverengi bir böcek.1948 sona bi tane de gadı oyunu. s.IX. DS.2008 : Korkak. sık sık elinden kaza çıkan. TS. bir merkebe gine. C. DS.IX. s.3220 : Girdiği eve sevindirici haber getirdiğine inanılan. C. s.III.1993 : Cüzzam hastalığına tutulanların şehir halkı ile temas ettirmemek ve tedavilerini yapmak için yapılmış yer. s. C. iffet. uyuşuk. uygunsuz işler yapan.3171 : Yetim. s.1972 : Öksüz.

DS. TS. alçak.IX.3261 : Eskiden bir erkeğin nikahsız olarak aldığı kadın.IX.III. C. s. kusurunu.III. mert olmayan. s. DS.IX. TS.XII. C.2147 : Havale geçirmek. 2) Şaşı. C.IX. C. C.2070 : çkili.IX. incelemek.2081 : Yakışıksız bir davranışta bulunmak. sarhoş.IX. s.IX. DS. DS. C. DS.müştülemek müteveffa müzevir müzmehel nakış toplamak : Fitlemek.III. C.3243 : Özürlü. DS. TS. TS.3269 oğraş oğru : Savaş. s. DS.2091 : Gözbebeği.3242 : 1) Pislik. eksik.2083 : 1) Kör. TS. DS. DS. C. C. TS. DS. DS. C. s. C. C. TS. DS. DS.3268 : Havale. s.2104 : Hastalık.3231 : ( nsan için) Ölmüş. mundarlık. C.IX. insaniyetsiz.IX. s.XII. DS. eksiğini.IX. çekiştirmek.s. s.IX. C.III.2068 : Söz götürüp getiren. iz bırakmak. karaktersiz. s. s.III.III. s.III.IX. kirlilik. C. C. s. sahte. s. C.s. sakat kalmak. C. s. cariye.3246 : Kel. TS.XII. C.4601 : Görüştüğü kimsenin.3269 : Hırsız. s. dedikodu konusu yapmak için dikkatle bakmak.3234 namazsız nâmert nâne yemek naşal naylon nazlıkara necâset nedir kalmak nedirli nem nene netameli obur odalık oğlanlık olmak oğlanlık oğrak : Aybaşı durumunda bulunan (kadın). C.3241 : Düzme. s. C. 2) Dışkı. lekeli. ölü. ters. s. C. C. s. girdiği evin. s. kazurat.3243 : rin. DS. DS. s. C. C. s. uygunsuz bir iş yapmak.III.3269 127 .4609 2) Nedeni bilinmeyip cinlerin çarptığına inanılan hastalık. s.IX. peri çarpması.3268 : 1) nanışa göre cin.3245 : Üvey anne.4605 : Hortlak. ara bozan. s.2081 : Korkak.IX. DS.

s. C.3280 : Düşünmeden konuşan.XII.2171 : Cin. s. yalan söylemek. C.IX.IX.3294 : 1)Helâ. DS. C. DS.3302 : Kanun dışı cinsel ilişki kurmak. C. ayakyolu. s.oğrulamak oğulluk oğur oğurlamah okutmak olacak oldacı omzu düşük omzu sopalı ondört yapmak onurlu operasyon orak oranlamak orannama ordubozan ordulu orman gülü ortalık ağrısı ortaya düşmek otlatmak oturak oturag oya oynadanlıh oynama oynamak oynaşmak oynatmak : Çalmak. s.3276 : Üvey.IX. C. s. s.3302 : Sara hastalığına tutulmak. sözünü. C. C. s.3271 : Çalmak.IX. C. C. s. C.3269 : Üvey oğul. s.4610 : Surat asmak. DS. 3296 : Kötürüm. yalan.2180 : Aldatmak. C. s.IX. DS. gelişmeye elverişli olan. s. s. DS.22 : Bulaşıcı hastalık. C.IX. s.IX.IX. 2) Lazımlık.XII. DS.3295 : Dalgacı. C.3285 : Bilgiçlik taslamak.3270 : Hırsız. s. C. DS.4617 : kiyüzlülük. DS. C. DS. C.IX. s. görgüsüz.3277 : Uyuşuk.IX.III.IX. sokağa düşmek.4618 : Küçük çocuklarda olan havale hastalığı. DS. s. s. 4) Kötürüm.3287 : Kaba. s. C.III. s. C.3295. DS. sersem.3288 : Hödük. DS.XII. DS. C.IX. s. s. C.3276 : Şişman. DS. DS. C. s. orta malı olmak.IX. kibirli. DS.3289 : (Kadın için) Fahişe olmak.XII. s. DS. s.3303 128 .IX.4614 : Varis hastalığı. C. DS. TS.IX. DS. DS.3280 : Bir işi baştan savma yapmak. s. DS. tembel. s. C. s.IX. TAÜ . C.IX. gizlice almak.IX. DS. s. DS. C. makat. DS.3302 : Kadın ve erkek nikahsız yaşamak.IX.IX.3286 : Gerçek olmayan. kaba saba kimse. TS. DS. C. 3) Kıç. büyümeye.3284 : Ameliyat.IX.IX.3283 : Çalımlı. C. C. konuşmasını bilmeyen. DS. s.

3341 : Verem.XII. C. TS.3313 : Süreğen öksürüklü.3321 : Yüz şişmesi hastalığı.2201. C.IX.3323 : Birisini kandırıp bir başkasına karşı kışkırtmak. s. s. s. DS. C. 2) Öfkeli öfkeli ve üsteleyerek konuşmak.IX. zavallılık.3343 : Rüşvet. DS.IX.3356 : Ölmek. DS.3324 : 1) Korkak.3344 : Baykuş. C. 2) Öfkeli. 2) Sersem. C. zararlı hayvanlar. DS. C. s.IX. C.III. s. kızgın. C. C. 2) Gevezelik. C. DS.IX.4621 : Midesi bulanmak. s.3353 : Rüşvet.IX. kusmak.3347 : 1) Kavga etmek. bronşitli. s.IX. DS. 2) Hortlak. DS. DS. s. s.3325 : Birinin yaptıklarını. C. C. C.IX. DS. C. s.IX. C.3308 2) Çocukları korkutmak için uydurulmuş hayali yaratık. DS. 2) Öksürük.3311 : Dövmek. katlanamayan. söylediklerini yineleyerek alay etmek. fitne. s. s.IX. DS. DS. s. dırıltı. s. C. DS. DS. C. DS.IX.3355 : 1) Dedikodu.IX. s.3305 : 1) Düşkünlük.3346 : 1) Verem hastalığı. C. DS.IX. yaralı. C.IX. 2) Korkudan şaşırmış (kimse).IX. C.3327 : Ara bozucu. DS.3305 : 1) Kurt. s. s.IX.3319 : Doymak bilmeyen. s. domuz vb. s. C. DS. umacı. s. C. s. s. DS. aptal.IX. s. DS. C. DS. DS.IX.IX.ozan ozanlık öcü : 1) Geveze.3358 129 .IX.IX. C. DS.IX. C. 3) Dedikodu.IX. DS. C. DS.3354 : 1) Sarhoş. s.3329 : Kötü kadın. s.IX. s.3308 ödüllü öfelemek öğkenli öğmek öğümek öğünsüz öğütleme öğütlemek ökçesiz ökünmek ölçer önlük öpke avruu örde ören kuşu örken örülmek örünç ösrük öşek ötmek : 1) Dertli.3315 : Kusmak. 2) Bir şeye dayanamayan. abartma.

s.III.IX. s.IX. TS.ötürmek ötürük özağrısı özen özü kara paçalı paçası düşük pahlamak pamukçuk : 1) shal. s.3373 : Üstüne başına bakmayan. s.III.III. TS.III.III.2) Kimse görmeden almak.2267 : Kızamık hastalığı. DS. s. tekdir edilmek.3404 : 1) Baba. s.3376 : Giyimine dikkat etmeyen. DS. para dönmek parti paryandı pas vermek pasak paşa patrav olmak payalı paylamak peçeçe pejmürde : Rüşvetle iş yapılmak. DS. C. yırtık. C.IX. C. kovmak. DS.III. C.IX.2256 : Vurgun.3368 : Kör.IX. rüşvet verilmek.3371 : Sütü bozuk.IX. DS.2269 : 1) Salya.3360 : shal. DS. C. C. TS. C.3405 : Ölmek. C.IX. s.IX. C. s. C. TS. s. DS.2269 pazdamah (pazlamak): Sövmek. TS. C.3359 : Yalan.3418 : 1) Eski püskü. 4) Konuk. dil. DS. ağız ve boğaz çevresinde ortaya çıkan. C. DS. C.2278 : Yarasa. TS. 2) Büyük kardeş. küf. s. TS.IX. C. pamuğa benzer.IX. aft. iltihaplı bir mantar hastalığı. C. DS. pasaklı. s.3403 : (kız veya kadın için ) Bakışları ile bir erkeğe ümit ve cesaret vermek. C. s.2282 pasaportunu eline vermek : şten çıkarmak. C.2246 : Aptes yapmak.2243 pamuklanmak : 1) Ekşimek.3389 TS. pasaklı. s. dağınık.3417 130 . sürgün. TS.III. 3) Saygıdeğer hanımlara verilen ad. C. DS.III. C. s. s.3413 : Kendini beğenmiş. C. kazanç. C. s. TS. s. C. s. C. sümük. DS. kötü soydan gelen (kimse). DS. aşırmak. s. s. pas. kokmak.III.3380 : Daha çok bebeklerde görülen. s.IX. C.2255 papara (paparasını) yemek : Paylanmak. s. 2) Perişan.IX. ağabey. verip veriştirmek. 2) Bayatlamak. DS. C.4640 : Azarlamak. 2) Kir. sürgün olmak.IX. kibirli.IX.XII. s. s. DS. s.2252 pabucunu eline vermek : Kovmak.III. çok azarlanmak.

C. yalan söylemek. s. DS.3466 : (Çocuk dilinde) Kaba et. s.III. 3443 : 1) Hasta olmak.2289 : Falcı. 2) Belaya çatmak.III. DS.2319 : Dövmek. C. s. C.III. DS.2348 portakal (<Fr. DS. s.3436 : Baykuş. s. C. Allah’ın rahmetine rahmete gitmek : Ölmek.III.2282 2)Utanmadan. TAÜ .IX.III. kıç.3486 : Döl yatağı. C. s. C. C. Üçinci gece ahşam üsti bu adam çoh fena oldi.98 perdesi yırtık (sıyrık): Utanmaz. s.IX. DS. C.III. s. s. DS. DS.2306 bi piri fani da makatTa oturmuş. Bu öli.IX. TS.123 rahmetli. C. sıkılmadan her şeyi konuşan.2307 piyaz doğramak poğuç popo postunu taramak pot punta rahim : Bir amaç için iltifatta bulunmak. C. DS. s. TS. s. bu adam rahmete getti. Vala ondan sora ahşam beş oldi.IX. C.III. ki gece de orda yatti. s.3472 : Lazımlık.IX. Şişti dere tepe. yalandan övmek. s. C. C. TS. DS. s. C. C.3473 : Zatürree hastalığı. rahmetlik: “Allah’ın rahmetine kavuşmuş” manasında.III. bi sıhatTa bi kelime gonuşi. C. s. TS. utanmaz. C. s.IX.3431 : Lazımlık.2347 kavuşmak. C. DS. göz görmez olmak.IX. s.3452 : (Çocuk dilinde) Erkeklik organı. C. TS. s. çok yaşlı ( kimse ). TS. KBAYA. s. s. C. s.245 : Baykuş.III. s. DS. ölmüş kimseleri saygıyla anarken kullanılır.XII. TS. DA.3440 : Rakı. yüze gülmek.IX. Portugal) : ( Kadın veya kızda ) Meme. TS. arlanmaz. yüzsüz. TAÜ .2289 pirifani ( pir-i fani ) : htiyar. s.pek yüzlü penis perde inmek perilikari perklik petkin pılavıcık pırna pilavı karmak pipi : 1) Sıkılmaz.IX.s.2348 131 .III.4643 : Kabız. s.2286 : Katarakt olmak. C.IX. TS. TS.27 rahmet-i Rahman’a kavuşmak : Ölmek.3422 : Erkelik organı.

3518 : Hamam böceği. TS.4667 132 . s. Orda valla şoför kaldırdi kendinî. şoförin de omuzina koydi ay dedi. Hazreti Hüseyin’in imamina.X. DS.151 ruhunu teslim etmek: Can vermek. idam etmek. DS. DS. s. 2) Ölü. ora gibi aletdirik filan olmaz burda koy yirinde tabi. C.32 : Asmak. seslenmiyoruh gayrı. C. s. C. C. C. s.4664 : Boş laf.III. DS.3519 : 1) Tabut. s. DS. yararsız söz. ölmek. onu ben özay gönlüm gibi bole barmaklarımnan çaların. C. C.2380 teslim olmak : Ölmek. C.X. C. 2) Sidik.3515 : Uğursuz. bu koyden idi. C. 2) Köpek pisliği. mefat itmiş sizlere ömür. C.4661 : Oturak. Orda teslim oldi. NYA. s. s. rametli oldu.3506 : Şarap. gevezelik. lazımlık.XII. garannıh bir gice.2427 : Deprem DS. s.bi de horantam mar evelinden gaynatam irametlik seferi billikde gayıb olmuş. TS. s.107 ruyalanmak seci sadıç sadır sağsı sakametli sakat sakırğa salaca salata sallandırmak sallantı salmağ : Cinsel düş görmek. teslim oldi.XII. C. DS. C. DS. Elini koydi hocanın.3511 : 1) Gübre. NYA. s.269 rahmet : Yağmur.IX. DS. s.X. s. s. DA.4666 : 1) Gebe kadın çocuğunu düşürmek. s. rahmet yadı bi gice. 2) Yellenmek. U A.3563 : Besleme kız. s. C.X.XII . uzatti iki sandyenin arasina.XII. DS. 3) Tutukevi. DS. s. TAÜ .XII.4658 oradan zeman geşdi.X. gaz çıkarmak. s. s. ahretlik. DS. iki çocunan gaynanam burda galmış dul olmuş.164 atmış birde şemsi yastıman bi cümbüş yapdı bene.X. s.3517 : 1) Çıban ya da yara kabuğu. Oruya nasi koydi.IV.

3588 : Mezar. C. C.3562 : Frengi.4686 : Kılkurdu.X.2474 : Salya.TS. C. C. DS.4669 : Uğursuz.XII.XII. C. TS. s. geveze. felçli kimse. s.3564 : Gübrelik. C.X. s. sopayla dövmek. C.4690 : Ölmek.35 sapha vurmak (sapalamak) : Birini dolandırmak. C. s.4676 : Peri.4690 : Pis. s. s.3547 : Dilenci. DS. C.3605 : Öldüren. s.I.XII. s. TAÜ . DS. cin. C. s. katil. DS. DS. DS. s.X. C. C.XII. s. DS. C.XII. DS.3592 sevi seyrek seyrik sıkı sındırıcı sınnan sıraca sıracalı sırasını savmak sırımsak : Öksüz. DS. DS. s. C. irin. s. DS. s.XII.X.3544 : Bal yapmayan arı.4677 : Sedefi andıran pulcukların belirmesiyle ortaya çıkan bir deri hastalığı. bayatlamış.X.3559 : Küçük kan çıbanı.XII. s. DS. DS.3594 : Aklı az. C. takaza etmek. s. C. s. TS. C.4677 : Çok konuşan. C. yara. C.3540 serzenişte bulunmak : Sitem etmek. s. s. s. s. s.4690 : Deli. DS. gömüt.4691 133 . DS.2507 sesi semadan gelmek : 1) Ölmek.4672 : Değnekle. DS. eşekarısı. 2) Ağır cezaya uğramak. akılsız. s.XII. s.3615 : Bozulmaya başlamış. C. s.3544 : Akrep. DS. DS. DS. DS. C. s.4680 : Teklifsiz.X. DS.X. belsoğukluğu gibi hastalık.X. C.3610 : Kanser.X. yakınmak.IV. s.X. laubali.3564 : Kötü yolda kadın.295 : Sıçan. DS. DS. C. DS.X.XII.4667 : Bedeni titreyen.X. C.X.XII.salt sanıldak sarıayaklı sarıcaarı sarıoğlan sarmak sayılcı sayıp sazağan sazak seçime seçme seçmelik sedef hastalığı sel senli benli sergen gezen servi altı : Deli. yetim. C. DS. s. C.XII.XII. C. tükürük. s. C.X. s. C. fare. DS. s. C.IV. DS.4687 : Cimri.XII.

gusülhâne. 2) Kadının dişilik organı. C. s. s. C. DS. C. C. s. DS.IV. DS. s. C.4700 : Don yerine kullanılan parçasız küçük külot. s. C.3619 : Tanrı. s. DS. dedikodu.3637 : Odalardaki küçük banyo. söz. ateşli bir hastalık.XII. 2) Tifo. TS.3685 : Erkek üreme hücrelerinin meydana getirdiği sıvı. C. C. DS. s. bevletmek.2571 : Ev içinde küçük banyo.X. lekelenmek. C. küçük abdest yapmak. C.3620 : rinli küçük çıban. DS.3702 134 .X. C. 5) Öldürücü grip. DS. DS. geveze.X. DS. s.X.X. TS.3684 : Dedikodu. TS. s. DS.X. s. DS.3650 : Cimri.3685 : Geveze. C.X.2568 : Ayakyolu. DS.IV. C.XII.X. C. C.3639 : Hayvanı işkence ile öldürmek.sırnak sırsıra sırtı yarma sıtar sızıgan sin sineklik sinirlemek sinek sis sislenmek siyâhî siyek siymen slip soba sofra sokak sorutmak sökel sölegen söylenti söz sav sözebesi sperma su dökmek sueleği suüstüne çıkmak : Sır saklamayan. s. helâ. DS. 3) Zatürree.4703 : 1) Humma.3675 : Çok konuşan. s. C. s. C.4698 : Yüzdeki çil.3653 : Kalça.4694 : Kabir. C.IV. s. s.3641 : 1) Kötü yolda kadın. DS.XII. DS. C. s.XII. C. cadı.IV. 2) Yüreği kötülükle dolu kadın. DS. s.2608 : 1) Sidik torbası. C. DS. s.4691 : Yarasa. s. meni. C.3677 : Laf. C. s.4698 : Yüz çillenmek.3657 : Ölmek. DS. DS.XII. s. bel suyu. C.3618 : Şarbon hastalığı.X. er suyu. s.X.XII. derisi siyah olan. s.X.XII. DS. mesane. dedikoducu. DS. s.X.3654 : Ağılı yılan. C. s. gusülhâne.2603 : şemek. s.X.X. TS.X.X. DS.3688 : Ayakyoluna gitmek. s. C. DS. DS. C. 4) Sakat.X. C.4698 : Zenci. s.

DS. DS. çaşıt. DS.3709 : shal. C. DS. DS. TS. DS.X.X.X. C. C. C. DS. C.2640 : Pantolona eskimeden yama yaptırmak.2672 : Eş.X.3692 : Çirkin. s. s. süvari deyala buna.X. DS. DS. C. s. DS. s.X. soysuz. s. Gidi bi kapiyi çali.X.X.3754 : Dalkavuk.3687 : Bir çeşit kertenkele. C. C.X. DS. s. s. C. s. C. o zaman süvariymiş guya o süvari denen şe. s.DS.3698 : Ayakyolu. C. C.XII.3704 : Suratsız. C. C.3762 : Bahşiş. s.IV.3726 : Kötü soydan gelmiş kimse. yama yama üzerine. s. s.X. DS. s. DS. C. bahi ele sükümsüz bi kari çıhti ki dişari. C. yüze gülen. s.X. C.4721 : Deli.4707 : 1) Vücutta suyu depo ettiği sanılan kesecik.3751 : Söz taşıyan. s. C. s. o da buyur edi. DA.3756 : Az ve hoşa gidecek şekilde şaşı (göz). ona da girmi. DS.3736 : Kör. s. karı.69 süleymancık sümbül sürgün sütçe sütü bozuk süvari vurdurmak süvari : Kertenkele.3787 şakıma şaşa şaşıt şavşat şatafatçı şefşeli şehla şenlik şerbetleme şerbetlik şişgin 135 . DA. s. s. aşağılık. C. s.XII.3760 : Frengi. DS. DS. ZBK A. 3) Gusülhâne.X. karaktersiz.X. C.IV.170 Gidi bi kapiya da. C.sucu sultan suluk surat düşkünü suva sücce sükümsüz : Ak alkollü içkiler (şarap.4715 Efendim. helâ DS. s. C.3728 : Pantolona dikilen büyük yama. DS. s. DS. 2) Sidiktorbası. DS.). şu pantoluy dizinde bir gaç dane yama.3702 : Verem.3762 : Onurlu. piç.X. DS. s.X. s.X. s.X.140 : Çok konuşmak. vb. s. C.3751 : Deli. rakı.3720 : Verem. yama yama üzerine.X. kibirli.XII.X. TS.3708 : Evlilik dışı doğan çocuk. C.s.

DS.X. s. DS.IV.3841 : 1) Dilsiz. s.4741 : Kıtlık.3789 : Şap hastalığı.X.X. 3) Tanrı. TAÜ . s. darmadağın. C. C. C. s. s. C.100 : Yüznumara.X.3821 : Akılsız. DS. s.X. mezarlık. C. kavga etmek.X. TS. s. s. TS.XII. perişan. s.X. DS. C. DS.2712 : Fes.X. C. DS. s. s. DS.X.100 136 . DS. TAÜ .3818 : Dedikodu.99 : Kabristan. DS.3816 : Cehennem. taaret almaya giderken.XII.X. s. C.3814 : Ahır. C.X. C. C. 2) Deli. s.3797 : Korkak. takke.3798 : Abdest bozduktan sonra yapılan temizlik.X. s. s. s. ödlek.IV. borç. C.3837 : Edepsizce.3819 : Sersemlemek. C. cesaretsiz.X. C.X. C. s. DS.3808 : Boğmak.4737 : Yaltaklanma. C. alacak. DS. asılsız söz. s.X. C. DS.XII.4729 : Ölmek. C. C. s. s. ölmek.IV. s. C. s.2722 Bir gün smail Çavuş ebdes. s. s. C. DS. DS.3842 4) Az konuşan.2767 : Öğünmek.196 takınak takıntı talamak talaşmak tam tamu tandırlama tankuş olmak tankuş taraş târumar tasarlanmak taşbaşı taşlık taşlı köy taşra tat tatlılık tava kapağı tay : Borç. 2) Üvey çocuk. s. DS. hırpalamak.3832 : Dağınık.XII. 2) Kekeme. C.3788 : shal. s.4734 : Alacak. mezarlık. DS. DS.3841. DS.4742 : kiyüzlü adam.şişgün olmah şişmek şivil tabak tabanı genişlemek tabansız taç taharet almak : Kin tutmak. ayakyolu. DS.XII. DS. s. C. C. TS. K A.X.3850 taşlı köyü boylamak : Hayatı sona ermek.XII. s. saygısızca. DS. yüreksiz. karışık.3796 : Ölmek. TAÜ .3839 : Kabristan. s. yekden bu adam öğüne çıhdı.X. DS. C.X.4735 : Boğuşmak. C.3845 : 1) Babasız çocuk. C. DS. DS. s. s.

s. kavgacı.XII. s. C. DS.X. s. C. C. yalan olduğunu söyleme.3895 137 .3893 : Kötü yolda kadın.X.tebaa teccel tef tehlike tekaüt ( teka üd ) : Bir devletin idaresi altında bulunanların tamamı. C. C. DS. s. s. DS. C. s. C. 2) Zatülcenp. DS. DS. DS.X. DS. yozlaşmak. DS.3890 : Akrep. DS.X.4753 : 1) Terbiyesiz. 3) Çalmak. uyruk.XII. s.4747 2) Korkak. s. erkek. C. DS.3880 : 1) Sakar (kimse).K A.2821 : Sigara içmek. s.3894 : Sürgün.IV.IV. s.XII. C. 3) Humma. DS.XII. DS.X. 3) Yaramaz (çocuk için). C.3894 3) Suçlu. s. C. C. DS.4753 : 1) Tifo. s. DS. C. s. s. DS.XII.X. Ara sıra balıa çıkiya işde.X. C.4751 : Kötü (kadın için). C.TS. s.4754 : Pislemek (hayvanlar için).3888 : Sığır.XII. s.4754 : 1) Gübre.3856 : Kefen. DS.3882 : Vurup öldürmek.X. Z.IV. s. 2) Herkese çatan. TS. C. sandalnan.XII. 2) Akciğer hastalığı. C. C. DS.113 tekdamar tekzip tellemek temesük tenkurdu tenmek tensuz tepegöz tepelemek ter tereke terkili terkisalat terleme terletme ters ayakkabı ters tersibozuk terslemek : 1) Cılız. 2) Beceriksiz. s.X.3892 : 1) Tifo. 2) Yıkılmak. s.XII.3871 : Faiz.4745 : Deprem. DS. C. DS. s. DS. s. DS.3861 : Emekli.X. C.3875 : Hamamböceği.4752 : Tifo. DS. TS.X.X. C.X. s. C. Amca tekavid.B.3862 : Yalanlama. motornan.X. s. s. çökmek. C. DS. s. s.3880 : 1) Soysuzlaşmak.2814 Vemedük zatı ilkokulda çıkdı berbecilie vidük.X. 2) nsan ya da hayvan dışkısı.2795 : Şeytan. C. C. ishal. s. C.

C. C. C. DS.XII. TS. TS. DS. C. 2) Tersçe davranış.3957 : Kötürüm. C. s. DS. s.X.IV. C. s. s. s. DS. TS.4760 : Ayakyolu. acemi.X. C. etine dolgun.3902 : Suçluyu tutuklamak. s.X.IV. tecrübesiz. s. gıl gındap melmekatın içi. pislik. C.IV. s.2907 : Ölmek. vurulup ölmek. DS. s.X.2907 Atladım girdim baga Başım degdi yapraga Ben seni alacagam Meger girem topraga DA.IV. TS.3961 : 1) Bir çeşit çıban. burnu büyük. toprağa karışmak. C. C.X. s. s.2907 : Ölmek. DS. DS.IV. s. s.3925 : Koltuk altında çıkan kan çıbanı. s. toplu.2907 : Gömülmek. dikbaşlılık. C. s.3962 : Vücutça dolgun.2907 : Sarhoş.IV.2873 : Parasız pulsuz.2856 : Er bezi. ölmek. TS. s. C. gömülmüş olmak.2864 : Deli gibi. ölümü yakın olmak. C. DS. s. DS.128 fahırsın elinde haşlın olmıyo geş goca demiyon topran altına giriyon bu derdin yüzünden.3931 : Kibirli. s.4768 2) Kabakulak.3946 : 1) Şişman. olgunlaşmamış. C.IV.2912 : Yosma. NYA.X.IV. C. C. TS.IV. aksilik.IV.TS.129 toprağa vermek toprak olmak toraman toy toylun : Ölüyü gömmek TS.3968 : Genç olduğu için bilgisiz ve beceriksiz olan. C. TS. TS. n olacah mut ölümüne geden. s. C. C. C. DS.3908 : Dışkı. C. şişmanca.X. helâ.X.3976 138 . s.XII. C.2899 : Tutukevi. 2) Etli. DS. dolgun.terslik testis tevekkel tevkif etmek tığ tırıltı tırtırdamı tilkiburnu tok tombul tomruk topaç topak toplu toprağa bakmak toprağa düşmek toprağa girmek : 1) Ters olma hali.IV.X. DS.2904 : Ölümü yakın görülmek. C. kaçık. s. s. TS. s. s.X. s.

C. DS. peri.X. s.X. C.s. işçi. C. s. C.X. DS. C. C. s. s. s.2943 : Saf. korkulu. sürgün olmak. s.XI.4022 : Yapı. DS. s.4013 : Hortlak. DS. C.2959 : Bunak.XI. s.X. DS. C. C. DS. şımarıklık.IV. DS.XI. s. C. katır vb. DS.4775 : Sara hastalığı. DS.4019 : Çalmak.3998 : 1) Hizmetçi.töker törlemek tulum turma tutak tutaklık tutalga tutma tutulmak tutumsuz tüberküloz tüm tünemek türbelik türetmek ubur uclanmak ucu uçarı uçgun uçkur çözmek uçmak uçuhlu uçuk uçurgan uçurmak ufacık ufaklık ufatmak uğrağa gelmek : Kötürüm. göçmek.4011 : Mezarlık. s.4020 : Çeşitli eğlencelere düşkün. DS. DS. C. duvar vb.XII.X. TS. 2) Metres. s.X.X.2939 : Verem. uşak.XII. s. C. DS.3995 : Cimri. DS. çökmek. aşırmak. TS.IV. C.4021 : Cinsel yaklaşmada bulunmak. s. alıp götürmek.XII.X. DS. bön. s.4019 : Yankesici. s. s. C. DS.3984 : Dik kafalılık.XI.4781 : Hırsız. sefih.4026 türküsünü çağırmak : Dalkavukluk yapmak.4024 : Abartmak.XI.4782 : Cin.XII. s. DS.4010 : Ölmek. C. s. eşek.4000 : Felç olmak. C. s. C.3988 : Tutukevi. DS.3979 : 1) Bağırsak bozulmak. DS.X. s. DS. s.4014 139 . s. çapkın. C.X. C.XII. s. C. C. C. 4001 : Müsrif.X.3998 : Sara hastalığı.XI. s. 2) şemek (çocuk ya da hayvan için).4781 : Korkak. C. DS.4024 : Bit.XI. s.4013 : Uydurmak. C. DS. dost. usta hırsız. s. C. DS.IV. DS.4023 : At. DS. C.X. C. yıkılmak. s. DS. yalan söylemek.X.XI. s. çalım. C. DS.XI. DS. C.XII . s. C. TS. s. peri tarafından çarpılmak. DS. C.4781 : Çalmak.4781 : Cin.

terbiyesiz. kokmak.XI. 2) Hastalığa tutulmak.4043 : Yolsuzluk.4790 : Eşek.XI. s. düzenbaz. kavga çıkaran. DS.4036 : Genelev. s.XII.3003 : Yılan.4034 : Baykuş.XI. s. DS.IV. s. başkasının sözüyle davranan.XI. yaratık.XI.uğrak uğraklı uğramak uğru uğrulamak uğu uğukuşu ulmak uluca ulukuş umacı umumhâne ustalık usulsüzlük uydurmak uygunsuz uygunsuz uysal uyuntu uyutmak uz uzunböcü uzun kulaklı uzun uzunöksürük üç kağıtçı üçlemek : Sara.3007 : çki içmek. C. s.XII.4053 : Yalancı.XII. C. s. s.2982 : 1) Kız kaçırmak. düzencilik. peri örneği. C. C.XI. DS. korkutan şey. C. uyuşuk (insan ve hayvan için). s.4051 : Çalmak. onun bunun ardına takılan.4784 : Kuma. C. DS. DS.XII. TS.XI.4049 : 1) Aptal. DS. çürümek. s. s. C. s. C.XI. s. C. C. C. C. DS. C. TS.XI. C.2989 : Kötü yola sapmış (kadın için). serseri. s. C. şeytana çarpılmak. C.4783 : Bozulmak. C. DS. DS. ahlâk sız. s. C.4027 : Baykuş.IV. DS. C.4053 : Boğmaca. DS.XI. DS. s. çirkin veya zararlı hareketler yapan. C. aşırmak. DS. hileci.IV. inmeli (kimse).XII.XI.XI. TS.XI. yoldan çıkmış. s. s.4027 : Çalmak. s. TS.XI.XI. bön. takılan. DS.XI. s. TS. s. s. s. yolkesen.uğurlamak.XI.4028 : Baykuş. C. s.IV. C.2975 : Kurnazlık. DS. s. s. C. dolandırıcı. s. cin çarpması.4782 : 1) Cine.4052 : Yılan.IV.4057 140 . DS. DS. C. DS. C.4026 : Çarpılmış.4035 : Cin. DS.4048 : Kötü davranışlarda bulunan. 2) Geçimsiz. 2) Erkek cinsel ilişkide bulunmak.4027 : Hırsız.4790 : Hırsız. DS. C. tembel. DS. s.4051 : Kişiliksiz. C. DS.

3018 Hazreti Ademin de üzerinden hülleler alındı. C. DS. DS. s. C. pinti.4078 : Dolandırıcı. 2) Onurlanmak.3036 kütahya yolunda vademiz yetdi azrail canımızı aldı da gitdi eşimi dostumu perişan etdi ağlayın dostlarım bana ağlayın salımın ucuna allar bağlayın adım menderesdi gülbeydi eşim genç yaşda karardı daım güneşim ardımdan meleşir anam kardeşim gelin dostlar gelin bana ağlayın salımın ucuna foçu bağlayın U A.IV.4799 : nme inmek.XII.3052 141 . K A. s. s. s.250 üst üste vurmak üstü kirlenmek üstüne yatmak üşencek üşütme ütücü üzeriyüklü üzgün üzülmek vâdesi gelmek : Aybaşı (kadınlarda). s. O anda iki tene incir yaprağı bir ardına bir önne.4080 : Gebe.4076 : Borcunu ödememek. C.XI. aldatıcı. C. C. C. eklemek.XI. C. TS.3037 : 1) Hasta.263 vagina. kibirlenmek.IV. DS. vajina vahıtsız var yemez : Döl yatağı yolu. s.4801 : Cimri. C.XII.4077 : Zatürree.4086 : Eceli gelmek.ünlenmek üryan : 1) Dile düşmek.XI.4077 : Tembel. C.4074 : Fiyatı arttırmak. aldığını geri vermemek. s.4066 : Çıplak. s. DS. C. Üryan galdı. C. DS. 2) Yoksul. TS. adı kötüye çıkmak. DS. DS. s. C. DS. TS. DS. C. s. s.IV. DS.4085 : Hasta. s.XI. TS. s. s. eli sıkı.IV. hazne.XI.XI. s.3022 : Aybaşı olmak. TS.IV. C.XI. C. DS. C.XI. ömrü sona ermek. s. katlamak. s. s. Feryatda galdı. ( kadın için).XI.

4105 : Şişmanlamak.4128 ondan sonı yani her türlü şee. pislemek. maluh varmış yal lı. ortalık karıştıran. C.4129 : Cinsel ilişki. s. s. NYA. üş gunden soğna mefat itdi. C. DS. DS. s. s. TS.3062 bi yü r arısına dutuldu. C.4121 : Darağacı. şöyle bi elini saldırmış “samur samur giymissin kuklümüsün ne” dimiş. s. DS. s.XI. s. hani bi yakaya urumıcak gibi olur. s. yana varıncı.3099 : Kadın memesi. C. şunnadan bunnadan gurtarılmış sayılır gari. s.4129 yanaşma yanlamak yapalah yapıntı yapmak : 1) Kapatma. s. metres.XI.XI. s.XI.XII. C. kötülükleden.XII. s. C.4127 : ri memeli kadın. s.XI.XI. hizmetçi. C.XI. s.IV.4171 : Baykuş. C. C. DS. C. TS. DS. s. C. heç mefası yoh kimsenin.4811 : Sırtlan. C.XI. KYA.146 yakınlık göstermek : Cinsel birleşmeye yanaşmak. Aşam gırhın ohutduh. s.XI. DS. s. sin.4129 : Soymak. ishal. DS. s. DS. nebim yallı diller imiş ezelde garannıh bi yire. C. DS.4147 “gel ardıma bin gotürim” dimiş. TS. C.IV. çalmak.4178 : Dışkısını yapmak.XI.4118 : Cehennem. C.140 vesikalı viranguşu yağ bağlamak yağız yer yağlı ip yaka yakalı yakasız gömlek yakı : Kendisine fuhuş için resmî makamlarca izin verilmiş kadın. C. s. s.4128 : Sürgün.XI.4179 142 .141 yakın gitmek yakınlık yalınlamak yallı : Cinsel ilişkide bulunmak.4175 : Dedikoducu. DS. DS.XI.XI. C.XI. s.4127 : Kefen. gırkTan sora o yatak da sökülür. DS. C. idam sehpası. C. bi yallı delıne gotürmüş.XI.4160 : Yaltaklanmak. DS.vefât : ( Yalnız insan için ) Ölüm. DS. s. NYA.3071 : Baykuş. DS. s. C. DS. maluğun delıne.XI. s. C. DS. DS.4812 2) Uşak.IV.

4816 : Dolandırıcı. C. DS. s. s.XI. DS. C. DS. s. s. DS.4192 yaygan yazgılı yazıcı yazma yazmak yedirmek yemek yemeklik yenirce yerdegezen : Dedikoducu. C. DS.XII. s.XI. C. DS. mezarlın içerisinde. U A.XI.4817 : Kabakulak. C.XI. s. s. C. C.XI.4200 : Bir yerde.4199 : 1) Humma ve benzeri ateşli hastalık. C. s.4186 : Dövmek. s. C. 2) Tifo.yaradan yaramışlık etmek yaranmak yarışık vermek yaslamak yatağan yatak yatalık yatık yatmak : Allah.XI.4180 : Dedikodu etmek.4180 : Yaltaklanmak.4246 : Yılan. fakat rivayete göre hangisinde yatdı belirsiz. yoktan var eden.XI. DS.4241 : Rüşvet.XI.XI.XI.4815 : nme. ördek. yaratıcı. DS. s. s. DS. DS. C. DS. s. DS. ismini daşıyan.4250 Bu ele yatdı ki yere ki. DS. C. şöyle ayni yerde gezen kimi. s. söz taşıyan.XII.4241 : 1) Frengi. dara elinnen aldı. C. C. mesela bizim köyümüzde sultan karacamet türbesi va. C. s.3162 mesela bunun üç yerde oldu söyleniyo. s.XII. s. Tanrı.XI. Halîk. DS. TS.XI. DS. 3) Cüzzam.4250 143 .XI. 3) Zatülcenp.XII. Geder getmez emen bileğne yapışdı.4209 : Karayazılı.4817 : Rüşvet vermek. s. toprakta gömülü bulunmak. ikiyüzlü. Çekdi. C.4218 : Büyü yapmak.IV. mezarda.4222 : Öldürmek. s. DS. C.3141 : Dalkavukluk etmek. s. C. C. DS. ölmüş olmak. DS. K A. s. TS. C. felç. s.XI. 2) Şirpençe. s.253 yere bakan : Sinsi. C. DS.4199 : Oturak. 4) Zatürree.XI.XI. s. C.IV. DS. C. s.332 yasdıhlı konuşmak : kiyüzlülük etmek.4216 : Büyücü.

KYA. s.XI. DS.XI.XI.XI.4289 : Ölüme yakın. C. s.4289 : Kötü yola düşmüş kadın.” KBAYA. s.XI. s.XI. s.XI.4322 : Gebe. s. zelzele.4337 : Ayakyolu.4333 : Yüze gülerek ağızdan söz alan. s. C.XI.XI. felç.4260 : Rüşvet. C.4291 : Ölümü yaklaşmak. C.3286 “diyi o senın yüznumarada söladığın şe senın sakalının üzerında. s. s. C. C. 2) Küçük bir çeşit ev kertenkelesi. hastalığı hızla ilerlemek. tuvalet. DS. hepsi bi şedi. DS.4317 : 1) Bir çeşit baykuş.4260 : nme.XI.IV.148 yeşillik yeyilme yeyim yıldırım yıllık yol vermek yolbasar yolcu yollu yolsuz yolu doğrultmak yordanlı yortma yumrucak yumurcak yusufçuk yüklü yünağız yürek etmek yüzlekçi yüz numara : Hıyar. C. TS. C. C. DS.XI. DS.yer sarsıntısı : Deprem.3198 sona bi de bakTık ki taksi böle sallanırkan.XI.4256 : Kanser.XI.XI.4271 : şten çıkarmak. kovcu. s. DS. DS.XI. s. DS. DS. s. s.4331 : Kusmak.4267 : Antepçıbanı. C. C. C.119 144 . helâ.4316 : yileşmeyen çıban. DS. s.4328 : Geveze. s.XI. s. odasi ayridi. C. DS.XI. DS. C. söz taşıyan.4291 : Deli. DS. Hepsi bi yüznumaraydi. s. s.XI. hanı yer sarsıntısından. C.4290 : Parasız. C. C. başladı ileri geri gitme.IV. TS.4292 : Haydut. C. DS. s. DA. s. s. C. s.gerideki arabaya vurucam deye ben de fireni basıyon. s.XI. DS.158 Herkesin evi.4297 : Lağım.4298 : Veba. DS. C. DS.XI. C. C. s. s. DS. DS. DS.

Ayni bu seneler kimi. Ama fuhara çoh zelil idi.IV.4375 : Frengi ve bel soğukluğu gibi cinsi münasebetlerle bulaşan (hastalık). K A.252 zıfırı bitirmek zılgıt zıpkın zührevi züyüt olmak : Ölmek. DS. Evde un yoh. DS.XI. s. s.4402 145 . DS. biz kimiydi. onursuz (kimse).166 zal zelîl : Deli.XI. s.3308 Zamananın birisinde bir fuhara varıdı.XI.3336 : Ölmek. yüznumaraya götürcem şeklinde bi tanesi unun da parasını çalmış. tahıl yoh. s. s. C. Orıya gapatdiler. C. aşağılanan. alçak.XII. s.Beni içeri aldiler.4366 : Kaba. s. C. K A. C. TS.XI. DS. aşağılanmış. KYA. s.IV.4835 : şsiz. s. DS. TS.228 adamcaza yardımcı olcen. C. C.4345 : Hor. s. C. Bir yüz nümere kimi bir yer vardı. hakir.

dem : aşağı. hazan.GÜZEL ADLANDIRILAN KAVRAMLAR D Z N açgözlü ayı akrep aptal akılsız ahlâksız ahmak azrail adice ahlâk dışı ahlâk dışıcılık aybaşı adi alçak asık suratlı azma açık saçık arsız anlayışsız ağzı yamuk azarlamak akciğer veremi azıtmak aldatma azarlanmak arabozucu : abdal. gümüşgöz. guyruğlu. can alıcı. sarıoğlan. namazsız 146 . kınalı. uysal : afalsız. ferik. papara yemek :müzevir aybaşı olan (kadın) : kirli. müstehcen : eli yüzü yünmüş : ganmaz : gedik : geliştirmek. açgözlü. terkili : afal. ilinti : adıyaman. esma. cam göz. bayağı : aşağı. çalgını. manav : alıcı. halasız. tankuş : alabacak. kursaksız. paylamak : ince hastalık : kâmeti arttırmak : katakulli :laf işitmek. eli büyük. gocaoğlan : adını eller alsın. mahmıt. kıssa. çilesiz. uygunsuz : alabaş. zelil : çatık : dalalet : dekolte. erotik. banal. hızan. gökçe : amiyâne : amoral : amoralizm : anahalı. altıboğumlu. seyrek. ahraz.

ameliyat ahır aybaşı olmak acem büyü yapmak büyücü bedavacı boşboğaz balgam budala beddua birdenbire ölmek bunamak bunak büyü balgam çıkarmak banyo boğmaca böbürlenmek baykuş : operasyon : tam : üstü kirlenmek : toy : yazmak : yazıcı : abacı. uçgun : bağı. gılın kuş. ulukuş. gongoluk. kaftar. hıcılayık. hümmatun. horozik. ören kuşu. yapalah bencillik beygir basur beceriksiz beddua etmek boğmak boş söz beleşçi : enâniyet : güllük : hemoroyit : idaresiz. uğu. muratçık. ishak. devletli. akgöz. ayran ağızlı. cönk kuşu. ala ağız. allahlık. açıkçı : acığaz. ağzı açık. açık ağız. inkisâr. kılın. viran guşu. talamak : lafı güzaf : lüpçü büyücülük yapmak : küpe binmek 147 . hüpbükkuş. horasa : balkırmak : bölme : büyük öksürük. yusufçuk. poğuç. hacı kuşu. efsûn. kuğuruk. inah. uzun öksürük : büyüklük taslamak : çön kuşu. intizâr : ansızına uğramak : atah geçirmek : atakçı. mal kadın. kakavan : albaba. kukumav. dedem akıllı. pilavıcık. halak ağızlı : ahırak : akbakan. hayırlı kuş. terkisalat : ilenmek : imiklemek.

afartmak. erişmek. uyutmak. akılgan. alaklamak. uğrulamak. umacı : hotik. uğrak : yağız yer : abartmak. araklamak.baş belası bilgiçlik taslamak bulaşıcı hastalık bronşit bayatlamak bayatlamış boğuşmak cimri cüzzam cahil cinayet işlemek cin çarpmak cüce cimrilik cin çarpmış cin cadı ceset cin çarpması cehennem çalmak : munzur : oranlamak : ortalık ağrısı : öğkenli : pamuklanmak : sırımsak : talaşmak : abdal. sıkı. oğrulamak. esürük : geçkin. uçuk. hoyrat. tutuk. yalınlamak çokbilmiş çalma çırılçıplak çırılçıplak gezmek çingene : akıl gülü. ilbiz. aşırmak. kıvırmak. balyemez. uyutmak. kanatlandırmak. kısmık. miskin hastalığı (illeti) yenirce : boş : cana kıymak : çalınmak. sinnek : kadavra : oğrak. lepra. sayıp. mekir nekir. aparmak. gezer. gümüş göz. uçlanmak. kaftar. mantıcı. eli sıkı. alaylı : aktarmak : anadan doğma : ana etinde gezmek : asık 148 . cinsel sapıklık (erkeklerde) : kibar hastalığı kaydırmak. var yemez : akarca. bahil. ili. avkırmak. afsunlamak. korkut. hızan. malyemez. ıskırtmak. dönük. erlenmek : ecene : el darlığı : erleşikli. uçurmak. kıtmır. baba. orak. tenmek.

dağdagezen. kesegen. tırıltı. eser. gara canavar. şatafatçı : allah emri. adını eller alsın. necâset : adıyaman. tehlike. yayvan : ahraz. gaban. Elazığ. baykara. arayışçı. cinleri tutmak. mimişçi. kabaram : aklını bozmak. kaytoz. zal : bertaraf etmek 149 . sallantı. tat : akar akıllı. el açmak. kaçırmak : alkaçıcı. şahvat.çirkin yüzlü çarpılmak çiş yapmak çirkin çolak çalınmak çiş çürük çekiştirmek çil çillenmek çapkın çarpılmış çürümek çıplak dilenmek dışkı domuz dedikoducu dilsiz dönek delilik delirmek dolandırıcı dalkavuk deprem deli defetmek : çehre zügürdü : gevilmek : guşak açmak : ırşat ( irşat). kazak. büyük abdest. çalınmak. ala ağız. sıracalı. yapıntı. yordanlı. yatak : alkışçı. duraksız : akıl hastalığı. yer sarsıntısı : ayarsız. aklını kaçırmak (kaybetmek). aklını yitirmek. ayarsız. kötü hayvan : ağzı kara. akıdık. salt. alabacak. surat düşkünü : iteli : kanatlanmak : küçük abdest : maceralı : müştülemek : sis : sislenmek : uçarı : uğraklı : ulmak : üryan : abdallanmak. çalak. esemeli. mancınıklı. çakıştırıcı. avuç açmak. kuş kaldıran. şerefli. hınzır kehten bakan. ütücü. hoşamatçı. atlatmak. isdenmek. kapınmak : abdest. kaknem. alık. ayyar. sırnak.

kuruburu : ndir kaldır. eli bayraklı : bağrı geçmek : büldül. külah sallamak. söz sav. hınbıl. kaldırım kuşu : bacası tütmez olmak : bakımcı. geder. geçinti. postunu taramak. mervan. işlenti. gedâ. sanıldak : asık. yarışık vermek : itilmek : karşı taraf : kızılcık hoşafı içirmek : kuş kuyruğu : terslik : ayarsız. yaramışlık doğurmak : gurtulmak dedikoducu (kadın): guyruhlu doğurmak (hayvanlar için): guzulamak dengesiz düşmanlık dövmek dizenter dedikodu emekli dedikodu yapmak defolmak düşman dayak atmak difteri dik başlılık edepsiz evde kalmak eşek edepsizce fışkı fesat felçli faiz fahişe fikirleşmek falcı : hoylu : husûmet : ıslatmak. iteli. berkep. ergi. güdük. perilikarı 150 .dalkavukluk döl yatağı dilenci dolandırmak : demogoji : doğanah. öfelemek. tandırlama : tekâüt : irdelemek. türküsünü çağırmak. isdeci (isteci). rahim : döşürücü. temesük : ayağı dışarı. öşek söylenti. kazancı : sapha vurmak (sapalamak) etmek dalkavukluk etmek : eteklemek. aymaz. uzun kulaklı : taşbaşı : ahbun : ak gözlü : alınmış. yaslanmak : iç ağrısı.

eli çakır. sazak. entrika. düzen. içeri. ayağı ağırlı. uz : akarcalı : alaca. yerince : konuşmak : ortaya düşmek : tutuşmak. çöş. lafazan. kötü yara. tomruk : algıncılık : avanta. döner. küllenme. arıkçı. ceza evi. katakulli : ayakçı. gedâ. dam. uçurgan. üzeri yüklü. yol basar : aynacı : bebek beklemek : behîmî : çelebi : gapı kızı 151 . kantin. yünağız : arınak. hazan : ecevit. kalabalık ağızlı. gaytar. seçime. ozan. soba. çenesi kuvvetli. eli uzun. karamancı. karacı. kaytaz. inme. oğru. yüklü : ağzı açık. hayta. yatağan : hıra : kif. bahar. ölçer : engebe : engi. kutes. hozan. üzülmek : ara hastalığı : arı kıran. ayağı ağır. şerbetleme. ebe. alvurcu.fakir fitne felâket felç frengi çıbanı frengi flört etmek fahişe kadın felç olmak grip geveze gusülhâne genelev gasp etmek gevezelik gübrelik gübre hâmile hırsız hastalıklı hapishâne hırsızlık hile haydut hileci hâmile olmak hayvânî homoseksüel hizmetçi : durumsuz. iki canlı. boylu. salata : seçmelik : ters : ağır ayaklı. salaca. sineklik. carbazan. suluk : bardelhana. zührevi. göz açıcı. umumhâne : el koymak : ozanlık. atak. gövdeli. uğru. ağırlıklı.

hakaret etmek hortlak hayvan hoppa hain hapsetmek hapse girmek hayâlet hâmile olmak hileli hödük hasta hıyar hademe ırzına geçmek ırzına geçilmek iftira etmek irin iftiracı işemek ikiyüzlü inatçı ikiyüzlülük iffetsiz içki içmek ihtiyar ishal olmak işsiz ishal

: giydirmek : goncolas, hotik, mekir nekir, obur, öşek, ubur : goşu : hafif, havâî : hınzır : içeri atmak : içeri düşmek : ili : karnı olmak : katkılı : orman gülü : üzgün : yeşillik : hizmetli : başına çökmek, becermek, ilişmek : kirlenmek : aba atmak, abamak, kara çalmak : acı su, afgan, nem, sıraca : ad çekici, ağzı kara, karacı : akıntı, belermek, gezelemek, kuşak çözmek, kuşak tazelemek, su dökmek, törlemek : akıdık, ala ağız, alabula, alemşat, dili güllü, ekdi, gundahçı, halasa, hoşamadı, tava kapağı, yere bakan : aksi, dik başlı : alacalık, oynadanlık : alûfte, ellenmiş dillenmiş, malın gözü : atmak, dem çekmek, demlenmek, kafayı çekmek, üçlemek : ayan, geçük : bayrambeyi olmak, bozguna düşmek, fikirlemeğ, törlemek : zıpkın : bozgun, güvelemek, iyindirik, ötürmek, özağrısı, sürgün, tersi bozuk, yakı

152

ihtilam olmak ihtiyar işsiz iltihap iftira idam etmek idam sehpası ikiyüzlülük etmek işten çıkarmak kusur kemik veremi kel küfretmek küfür korkak külot kaba adam kör kötürüm kaynana kurnaz küsmek katır kızıl hastalığı kalleşlik etmek karaktersiz komada olmak kanser karı kambur kusmak

: düş azmak, hamamcı olmak : erişkin : gezginci : hicran : kara : sallandırmak : yağlı ip : yasdıhlı konuşmak : yol vermek : adem : adı batası, akarca, hınam, ilahcıh : ağbaş, alazlık, ayaz, bozalak, kır, netameli : ağız dağıtmak, içinden okumak, kalaylamak : ağız kokusu : akgöz, cebin, ılgın, muhannet, ökçesiz, tabansız, uçuhlu : slip : akkaya bülbülü : alîl, âmâ, naşal, özen, şaşa : alkın, küt, malül, topaç, toker : ana, analık, kocagelin : anasının gözü, diribaş : aralarından kara kedi geçmek : arap işi : ateş gömleği : ayna tutmak : aynasız, namert : bacak çekiştirmek : basra, incitmebeni, sınan, yeyilme : baş yoldaşı, ev şenliği, harem, şenlik : bellik : böğürtlen çıkarmak, böhürmek, döndermek, gaytarmak, istiğfar etmek, kaytarmak, öğmek, öğümek, yürek etmek

153

kıç kefen kurt kusmuk kibirli koca kuduz (köpek) kerhâne kolera körlük kör olmak kızlık zarı kekeme kinci kayırma kabızlık kusma kalçalar kibirlenmek kovmak kan çıbanı kalça kendini öldürmek kalça kemiği katliam kızamık kabız kin tutmak kâtil kekeme kıtlık

: buç, oturak, popo : çadır, melez, tef, yakasız gömlek : dağda gezen, dik kulak : eğşümük : ekebir, onurlu, payalı, şişgin, tok : er, gişi : esiren : genelev : göğerten, iç ağrısı, kirli paçavra, kusah : göz buğu : gözü sönmek : himen : ılat : içerili : inâyet : inkîbâz : istifrağ : kaba etler : kanat biçmek, ünlenmek : kapıyı göstermek, papucunu eline vermek, pasaportunu eline vermek : kara mübarek : karpuz, kut kemiği, sofra : kendine kıymak : kıcır kemiği : kırım : kızılcık, köme, paryandı : perklik : şişgin olmah : sındırıcı : tat : tatlılık

154

evraksız : addırık. önlük. bardel. kötü yolda olmak : zılgıt : kulumpara 155 . güvende. vesikalı oynaş orospu olmak onursuz oğlancı : aşna fişne : ayağa çıkmak. seçme. andız. bandırmalı. kıyıcı : bitkin : daşlı köy. sinnek. kötü yola düşmek (sapmak). servi altı : defnetmek : dombey : Ekti. uygunsuz. pektin. malta. kab. avruz. türbelik : hükümlü : mat : miskin : tutumsuz : ayarsız. tutma. portakal. kabir. taşlık. gömeç. başdan çıkgın. kötü kadın. yortma : akak. sağsı : algın. oturak. kabristan. kara toprak. damarı kırık. böcük. yaka : gül : hece taşı : hıdırlık. ayran gönüllü : algın : ara kedisi : bağrı bütün. taşlı köy. lahit. karadam. başı dışarı. yanaşma : göğüs.kaçık kuma kurnazlık kişiliksiz karayazılı lazımlık lağım maymun iştahlı meczup münâfık merhametsiz müflis mezar mezara koymak manda metres meme meni mezar taşı mezarlık mahkum menenjit mıymıntı müsrif namussuz orospu : tevekkel : uluca : ustalık : uyuntu : yazgılı : akıldak.

sırasını savmak. atılıp gitmek. göçmek. Allah’ın davetine icabet etmek. can vermek. ruhunu teslim etmek. kırmacını almak ölü ölümlü örtbas etmek öldürme öldürülmek : cansız. gitmek. vefat : ahireti (öbür dünyayı) boylamak. hayatını kaybetmek. arka kapıdan çıkmak. işini görmek. gonyoyu dikmek. kesit. sevi : aralık iyisi : bûse : can almak. alıcı : ahiret uykusu. götürmek. gözünü yummak. kara yol. çökel. ecel şerbeti içmek. karayazı. don değişmek. sorutmak. toprağa girmek öldürücü öksüz ölüm iyisi öpücük öldürmek : amansız. geçinmek. el çekmek. keçinmek. günü yetmek (gelmek). geş olmak. kan dökmek (dökülmek). haklamak.toprak olmak. işini bitirmek. gergek bulmak. gider gelmez. kana boyamak (bulamak) . patrav olmak. hayatıyla ödemek. bir avuç toprak olmak. köpeği tükenmek. canı çıkmak. gümbürdemek. merhûm. kan içmek. hayata gözerini yummak (kapamak). milcan. sesi semadan gelmek. ötmek. salaca : fâni : idare etmek : itlâf : menedilmek 156 . dünyadan göçmek. rahmete gitmek. kaykılmak. kurukan. kırmak. dünyadan gitmek. kara yere girmek. gözleri kapanmak. can alıcı : anakız. müteveffâ. hadlamak. Ramet-i Rahmana kavuşmak. kara deve. defteri dürülmek. dindirmek.oturak ölü evi öldürücü hastalık ölüm ölmek : yatık : acı yer : ağır hastalık. gözlerini kapama gözüne kara toprak dolmak. dünyaya veda etmek. teslim olmak. kayıvermek. kara toprağa aş omak. dünyaya gözlerini kapamak (yummak). irtihal.

omzu düşük : tankuş olmak : açık ağız : ters saraya yakalanmak: ağrı tutmak 157 . yedirmek : irtikâp : mürtekip : para dönmek : abdestsiz. ayağ. sucu : ağacalık. fırlama. esneksiz. paçası düşük : târumâr : yapmak : acı su. kıdım.özürlü piç palavracı pezevenk pervasız olmak pisboğaz parasız perişan etmek palavra prezervatif prostat patlak göz pasaklı perişan pislemek rakı rüşvet rezil romatizma rüşvet vermek rüşvet alma rüşvetçi rüşvet verilmek saygısız saçma sapan sersem sersemlemek salak suçlu : nedirli : alakırık. ağız bağı. anzarat. döl. algı. çalık. ilinti. örde. mektep görmemiş : abızambak : abuk. emeksiz. yemeklik : ayak eskisi : guruyel : haplamak. sümbül :alakuş : baş baş. kirtik. bulduk. düz. böcekçi. gevik. besmelesiz. ekti : açılıp saçılmak : boğazsak : cebi delik : haklamak : kantin : kaput (kapot) : kestanecik : lokma göz : paçalı. haram. örünç. ekdi. gırık. ansız. katkılı. pırna.

sadır : tenmek : akmık. gülbeser : bujma. bel. dışarlık. eser. müzmehel. atmık. mayası bozuk : tepegöz : alîl. eserli. oğraş : istismâr : kabıklı (kabuklu). ingil. eserli. bızık. tereke : karakaçan 158 . bedmâye. tutalık : nedir kalmak : alçak. kır serdarı : gızdırma : hengâme. meni : özü kara : al basma. damarı bozuk. çödürük. kocalık. dutalga. hayta. kazak : karabacak. elbiz : bostan. pasak : cürüm : dudak sarkıtmak : dutargalı. ösrük.suratsız söven sidik soysuzlaşma sperma sütü bozuk sara hastalığı sakat kalmak soysuz sakar sakat sarkıntılık etmek saf sümüklü sarhoş sümüklüböcek salatalık sümük suç somurtmak saralı surat asmak somurtkan saplantı sebatsız serseri sıtma savaş sömürme sünnetsiz sığır sıpa : sükümsüz : ağzı dolu : akıd. toraman : bezzeke. durucak. sökel : allanmak : tüm : baykara : bekrî. esrük. esürük : okutmak : ekşi : fikrisâbit : fırdöndü : gezenti.

akyavaş. dizban. ter. toplu : albız. salaca tifoya yakalanmak : ağrıya yatmak 159 . karayatalığ. el kalem. ağır gövde. terletme. sökel. lavabo. korkut. iblis. kömbel. andır. ayağ yolu. pazdamah : sel : sergen gezen : acar. evdesthâne. kilo almak. balıklamak. kademhâne. yüznumara şeytan şirret şaşı şeker hastalığı şımarık şerefsiz şişmanlamak şark çıbanı şaşı şapşal şarap şımarıklık tuvalet tuvalet ihtiyacını gidermek: abdest bozmak. ganere. dışarı çıhmah. gez (gezinti). yatalak : bacağını çekmek : bulaşma : cansız at. suluk : künyesini okumak. güllük. su eleği. naşal. apsâne. kenef. uyuntu. yağ bağlamak : güzellik : ılkış : ibiş : seci : tulum : abdesthâne.sünepe sidik torbası sövmek salya sıçan şişman : kıtıpiyos : kavuk. üşencek : ağrı. kamaşık. oya. gezinmek. def-i hâcet. teccal : alcıkarı. oldacı. şehlâ : diyabet : el bebek gül bebek : evraksız : gelişmek. kubat. hâcet yeri. artçardak. tırtırdamı. daylı. ağır canlı (kanlı). abrez. gızıl. hoyrat. tombul. memişhâne. mekir nekir. etine yarı. hasıl. terleme. çör. ayvat. kanat. miskin. eli bayraklı : aydaş. apana. elbiz. aç çardak. kola. pahlamak tembel tifo topallamak tezek tabut : açık ağız. küllük. hızan. çeşme. kanat. çarak. çömez.

andır. kaltaban. artis. ağzı yelli. gelincik. yumrucak : iğlemek : ileze : abacı. peçece. pek yüzlü. hozancı. uzunböcü. kefelâlesi. derikanat. isbir : adı kötü : adını eller alsın. yanaşma : düzmece : gicimik : hatma : kamaşık : lakayt. sütçe. kayış kanat. kubuduk. alabacak. gelinana. alık. sırsıra 160 . ıskıtça. ağzı kara. tüberküloz : baba. gözel hastalık. perdesi yırtık : aksi. yerdegezen : akşamcık kuşu.. âsar. kurudan. güzel ağrı. altı parmak. eli sinan. aburgaşık. sokak. âletse. kel hastalık. atıcı. issice. atakçı. kelebek. ayığ. ak ana. nene : atalık. arsatan. laûbâli : türetmek : ablalık : analık. sakâmetli.tuvalete gitmek topal tembellik terbiyesiz utanmaz uğursuz ukala uşak uydurma uyuz ur uyuşuk umursamaz uydurmak üvey abla üvey anne üvey baba üvey kız üvey çocuk üvey verem veba verem olmak veremli yalancı yengeç yılan yarasa : su üstüne çıkmak : kaydır : kızıllık : terkisalât : abırsız. sücce. üç kağıtçı. karanlık kuşu. sarı ayaklı : çok bilmiş : dutma. gecekuşu. gözsüz. babalık : kızlık : tay : olacak : adı belirsiz. ince ağrı.

kubur. otlatmak.yılancık yetim yaltaklanma yüzsüz olmak yalan söylemek yağmacı yardakçı yalan yosma yaltaklanmak yetim yüzsüz yellenmek yalanlama yankesici yolsuzluk zakkum ağacı zakkum zevce (karı) zalim zina yapmak zıkkımlanmak zorba zampara zavallı züğürt züppe zatürre zenci : alazlama : ekdi : taraş : ar damarı çatlamak : atmak. laf atmak. katakulli. yatalık : siyâhî yaltaklanan (kimse): iycik 161 . yanlamak : mesek : pek yüzlü : salmağ : tekzip : ucu : usulsüzlük : acı ağaç : ağı çiçeği. kabak doğramak. görüşmek : boyanmak : eli sopalı : gücük : hakir : kokoz : küçül : punta. üşütme. orannama. koket. ayan : aile. ötürük : kaynaşık. gaydırmak. piyaz doğramak. kıtır atmak. toylun : kılınmak. karacı : hayta : kantin. arkadaş : amansız : ayipleşmek. kuyruk sallamak. hava vurmak. ufatmak : gapgapıcu. sökel.

ÖZGEÇM Ş Kimlik Bilgileri Adı Soyadı Mesleği ş Adresi Eğitim Durumu lkokul Ortaokul Lise Lisans : Vali Tevfik Gür lköğretim Okulu (Elazığ) : Elazığ Ortaokulu : Sağlık Meslek Lisesi (Elazığ) : Fırat Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü : Ahmet GECEKUŞU : Öğretmen : Cengiz Topel lköğretim Okulu Karakoçan/ELAZIĞ Doğum Tarihi : 05.08.1978 162 .

You're Reading a Free Preview

İndirme
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->