T.C.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

MEGEP
(MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ)

İNŞAAT TEKNOLOJİSİ

BİLGİSAYARLA TEMEL PLANI ÇİZİMİ 1

ANKARA, 2009

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;  Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 02.06.2006 tarih ve 269 sayılı Kararı ile onaylanan, Mesleki ve Teknik Eğitim Okul ve Kurumlarında kademeli olarak yaygınlaştırılan 42 alan ve 192 dala ait çerçeve öğretim programlarında amaçlanan mesleki yeterlikleri kazandırmaya yönelik geliştirilmiş öğretim materyalleridir (Ders Notlarıdır). Modüller, bireylere mesleki yeterlik kazandırmak ve bireysel öğrenmeye rehberlik etmek amacıyla öğrenme materyali olarak hazırlanmış, denenmek ve geliştirilmek üzere Mesleki ve Teknik Eğitim Okul ve Kurumlarında uygulanmaya başlanmıştır. Modüller teknolojik gelişmelere paralel olarak, amaçlanan yeterliği kazandırmak koşulu ile eğitim öğretim sırasında geliştirilebilir ve yapılması önerilen değişiklikler Bakanlıkta ilgili birime bildirilir. Örgün ve yaygın eğitim kurumları, işletmeler ve kendi kendine mesleki yeterlik kazanmak isteyen bireyler modüllere internet üzerinden ulaşabilirler. Basılmış modüller, eğitim kurumlarında öğrencilere ücretsiz olarak dağıtılır. Modüller hiçbir şekilde ticari amaçla kullanılamaz ve ücret karşılığında satılamaz.

 

İÇİNDEKİLER
AÇIKLAMALAR .......................................................................................................iii GİRİŞ ........................................................................................................................... 1 ÖĞRENME FAALİYETİ-1......................................................................................... 3 1. YIĞMA TEMELLER .............................................................................................. 3 1.1. Çizim Sınırları ................................................................................................... 3 1.2. Temeller ile İlgili Standart ve Yönetmelikler ................................................... 4 1.3. Yığma Temel Tanımı ve Elemanları ................................................................. 4 1.4. Yığma Temel Planı Çizimi................................................................................ 8 1.4.1.Temel Duvarlarını Çizmek.......................................................................... 8 1.5. Yığma Temel Kesiti Çizimi ............................................................................ 10 1.6. Yığma Temel Donatı Çizimi ........................................................................... 13 1.7 . Yığma Planı Bilgileri Yazım ve Anted Çizimi .............................................. 14 UYGULAMA FAALİYETİ................................................................................... 16 ÖĞRENME FAALİYETİ–2 ...................................................................................... 19 2. TEKİL (MÜNFERİT) TEMELLER ...................................................................... 19 2.1. Çizim Sınırları ................................................................................................. 19 2.1.1. Katman Ayarları ....................................................................................... 20 2.1.2. Tekil (münferit) Temel Planı Çizimi........................................................ 23 2.1.3 Kolonların Çizimi...................................................................................... 24 2.1.4. Temel ve Bağ Kirişlerinin Çizimi ............................................................ 25 2.2. Tekil (münferit) Temel Kesiti Çizimi ............................................................. 27 2.3. Tekil (münferit) Temel Donatı Detayı Çizimi ................................................ 30 2.3.2. Bağ Kiriş Donatı Çizimi BK ……..(30*50) ............................................ 33 2.4. Temel Planı Bilgileri Yazımı ve Anted Çizimi............................................... 34 UYGULAMA FAALİYETİ................................................................................... 39 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME......................................................................... 40 ÖĞRENME FAALİYETİ–3 ...................................................................................... 42 3.SÜREKLİ (MÜTEMADİ) TEMELLER ................................................................ 42 3.1. Çizim Sınırları ................................................................................................. 42 3.1.1. Katman Ayarları ....................................................................................... 43 3.1.2. Tanımı ...................................................................................................... 43 3.2. Sürekli Temel Planı Çizimi ............................................................................. 45 3.2.1. Akslarını Çizmek...................................................................................... 45 3.2.2. Bilgisayarla Aks Çizimi ........................................................................... 45 3.2.3. Kolonların Çizimi..................................................................................... 46 3.3. Sürekli (mütemadi) Temel Kesiti Çizimi ........................................................ 50 3.4. Sürekli (mütemadi) Temel Donatı Detayı Çizimi ........................................... 52 3.5. Sürekli (mütemadi) Temel Planı Bilgileri Yazımı ve Anted Çizimi............... 58 UYGULAMA FAALİYETİ................................................................................... 62 ÖĞRENME FAALİYETİ–4 ...................................................................................... 65
i

..................... 68 4........2............................ 97 CEVAP ANAHTARLARI......... Birleşik Temel Planı Bilgileri Yazımı ve Anted Çizimi ........T2................................ 98 KAYNAKÇA .........4.......2..4.......................................... 92 MODÜL DEĞERLENDİRME .....1...........................................................2..................................... 87 4............................ Kolonların Çizimi............... Çizim Sınırları ............................ 67 4............(30*50) ............ 99 ii ................................................4..................1.T14(160/130) Donatı Yerleşimi .....4....................1..................2.....................3.......................... T1.1............................... 76 4........................................... 65 4...3................................................. 65 4........................................................................5.......2....................... 67 4................4............ 82 4.....................1.. BİLEŞİK TEMELLER.................................................................................. BS4(130/ 400) Bileşik Sömel Çizimi İşlem Sırası...................................................................................... Bileşik Temel Planı Çizimi .........................4................................................................ 88 UYGULAMA FAALİYETİ........... Bağ Kiriş Donatı Çizimi BK …….............2...........4.... 68 4............................ 66 4.. Tanımı .2......2........... Bilgisayarla Kolon Çizimi İşlem Basamakları..............3................ 85 4............................................ Bileşik Temel Donatı Detayı Çizimi................................................. 73 4..................................... Aksları Çizmek.................... 84 4......... 67 4............................. Bilgisayarla Aks Çizimi ......................................... 66 4....................................... Katman Ayarları ...4...................................... DAS1(55/50) Duvar Altı Sömel Çizimi İşlem Sırası............. 95 UYGULAMA FAALİYETİ.......................................................1.. Bileşik Temel Kesiti Çizimi................

 Bilgisayarla yığma temel planı. kazandığınız bilgi ve beceriler ölçülerek öğretmeniniz tarafından değerlendirileceksiniz.  Bilgisayarla bileşik temel planı. kesiti ve detaylarını çizebileceksiniz. ve uygulama testi yaparak.  Bilgisayarla tekil(münferit) temel planı.  Bilgisayarla mütemadi (sürekli) temel planı. kesiti ve detaylarını çize bileceksiniz. beceri ve uygulamalarınızı değerlendirebileceksiniz. programlarla ilgili kitaplar ve dokümanlar. kesit ve detaylarını çizebileceksiniz. projeksiyon cihazı ve donanımı. uygun laboratuar ortamı. meslek ile ilgili kuruluşlar Modül içeriğinde yer alan faaliyetleri tamamladıktan sonra.  Bilgisayarla kazık temel planı. CAD programlarını çalıştırabilecek kapasitede bilgisayar donanımı. bilgisayarla yığma. MODÜLÜN AMACI EĞİTİM ÖĞRETİM ORTAMLARI VE DONANIMLARI ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME iii . paket programlar. 40/32(+40/32 uygulama tekrarı yapılmalı) Bilgisayarla Zemin Kat Planı modülünü başarmış olmak Bilgisayarla temel planı çizmek Genel Amaç Gerekli ortam sağlandığında. kesit ve detaylarını çizebileceksiniz.AÇIKLAMALAR AÇIKLAMALAR KOD ALAN DAL/MESLEK MODÜLÜN ADI MODÜLÜN TANIMI SÜRE ÖN KOŞUL YETERLİK 581MSP026 İnşaat Teknolojisi Alanı Mimari Yapı Teknik Ressamlığı Bilgisayarla Temel Planı Çizimi 1 Temel planının bilgisayar programını kullanarak çizme becerilerinin anlatıldığı öğrenme materyalidir. mütemadi ve bileşik temel planlarını yönetmelik ve standartlara uygun olarak çize bileceksiniz. tekil. Amaçlar Gerekli ortam sağlandığında. ve detaylarını çizebilecektir. verilen ölçme araçları ile kazandığınız bilgi. Modül sonunda ölçme aracı (ölçme testleri).

bilgisayar desteği ile standart ve yönetmeliklere uygun teknik resim kuralları içinde temel planı çizmenize yardımcı olacaktır. Bu nedenle inşaat sektörü sürekli gelişme göstermektedir. çeşitli meslek alanlarını bir araya getirerek yeni meslek dallarını ortaya çıkarmıştır. kendisini sürekli geliştirme bilincini taşımalıdır. Yapılacak binanın kat planları çizilirken temel plan da statik proje kapsamında çizilir. zaman içerisinde gelişmekte ve insan onuruna yakışan bir hâl almaktadır. bilgisayarlı çizim programına hâkim olmalı. Bunları sektörde faaliyet gösteren mühendis. ancak bu konu ile ilgili tüm bilgileri almanızda fayda vardır. İnşaat sektörü. Projelerin çizimleri belirli kurallara göre yapılmaktadır. bunun sonucu olarak iyi bir teknik ressam. Bu modül. Bu nedenle yetişmiş eleman ihtiyacı artmaktadır. İnsanlık. yeryüzünde var olduğu günden bugüne kadar olumsuz dış etki ve tehlikelerden korunmak için barınak ihtiyacı duymuştur. Yapıların inşa edilebilmesi için öncelikle projelerin çizilmesi gerekir. mimar. Bu modülü başarı ile tamamladığınızda ve kendinizi konu hakkında geliştirdiğinizde inşaat sektöründe çalışabilecek yeterliliğe sahip olacaksınız. Bu ihtiyaç. Ülkemizde de inşaat sektörü hızla gelişmekte. 1 . Bilgisayarlı çizim kullanımı mimaride artık vazgeçilemeyecek bir ihtiyaç olmaktadır. tekniker ve teknisyenler çizmektedir. en hızlı ve verimli kullanmanıza olanak sağlayacak bilgilerle hazırlanmıştır.GİRİŞ GİRİŞ Sevgili Öğrenci. Bilgisayar ortamındaki cad programı. bu alanda mesleki yeterliliğe sahip eleman ihtiyacı doğmaktadır.

2 .

1. ARAŞTIRMA    Okulunuzda önceden çizimleri yapılmış yığma temel planlarını temin ederek inceleyiniz. konuların araştırmasını yapınız. Farklılıklar varsa bunun nedenlerinin araştırmasını yapınız. Kaynak kitaplardan donatıların yerleşmesi.1. çeşidi vb. Eğer bu sınırlar projeye uygun olarak ayarlanmaz ise aynı projeye ait çizimler tamamlandıkça ekranımızın yetmeyecek ve farklı bir dosyada çalışmamızı sürdürme zorunluluğu getirecek veya yeniden limits ayarı yapma ihtiyacı doğacaktır. Resim 1. YIĞMA TEMELLER 1. bilgisayar ile yığma temel planı. çapı. Çizim sınırları her bilgisayarlı çizim başlangıcında mutlaka yapılmalıdır.2 : Çizim sınırlarını (limits) aktifleştirme 3 .ÖĞRENME FAALİYETİ-1 AMAÇ ÖĞRENME FAALİYETİ-1 Bu öğrenme faaliyeti ile gerekli ortam sağlandığında. kesit ve detaylarını çizebileceksiniz. Çevrenizdeki mimarlık bürolarından uygulanmış yığma temel planlarını temin ederek inceleyiniz.1.2). Çizim Sınırları Çizim sınırları ile ilgili bilgiler için “Bilgisayarla Çizime Hazırlık” modülüne bakınız (Resim 1. Resim 1.1 : Çizim sınırlarını (limits) ayarlama Resim 1.

3: Katman (layer) ayarları 1. Yapının bu yüklerini güvenle taşıyan ve zemine yayarak aktaran yapı elemanlarına temel denir. çizgi kalınlığı ve rengini ayarlama olanağı sunulur. Resim 1. Katman ayarları yapılırken Layer propertiyes manager diyalog kutusu kullanılır bu kutuda bize katmanların ismi. Daha geniş bilgi için “Bilgisayarla Zemin kat Planı Çizimi ’ modülüne bakınız. Temeller ile İlgili Standart ve Yönetmelikler Temeller konusunda. Bayındırlık ve İskan Bakanlığının kuruluş ve görevleri hakkındaki 3194 sayılı İmar Kanunu’nun ilgili maddelerini inceleyiniz.Katman ayarları: Katman ayarları ile ilgili bilgiler için “Bilgisayarla Zemin Kat Plan Çizimi ve Bilgisayarla Kesit Çizimi” modüllerine bakınız (Resim 1. 1. Yapılar da oturduğu zemine kendi ağırlığı ile ve hareketli yüklerle basınç yaparlar.2.3). çizgi tipi.3. 4 . Yığma Temel Tanımı ve Elemanları Yeryüzünde her cisim ağırlığı kadar toprağa ya da oturduğu yüzeye basınç yapar.

Yapının oturacağı temel zemini. farklı oturmalar gözlenebilir. Yapı üzerine gelen yükler dikkate alınarak temel sistemi seçilir. Bu sistemler.betonarme duvar kalınlığı ise en az 30 cm olmalıdır. kazık temellerdir. Yığma yapı temel şekilleri: Temel duvarı. Bu amaçla yapılan temel elemanlarına sömel denir. Bu derinliğe don seviyesi denir. taş veya betonarmeden yapılabilir. ------Tesviyebeto nu ------Y alıtım ------K ab orum etonu ------G robeton ------B kaj lo ------Ze in m ------Tesviyebe tonu ------Y alıtım ------K abeto orum nu ------G ton robe ------B lokaj ------Z in em a. bileşik. yığma. radye. Taş duvar kalınlığı en az 50cm .Betonarme duvar temeli Şekil 1. Bunu önlemek ve yükü daha geniş bir alana yaymak için kolon ve duvarların alt kısımlarının genişletilmesi gerekir. değişik özeliklere sahip olacağından her zemin türüne göre zemin deneyleri (zemin etüdü) yapılır. sürekli. Kolonlara veya duvarlara gelen yükler doğrudan zemine aktarıldığında yapıdaki oturma fazla olur. Bu nedenle temel yatağı belirli bir derinlikte olmalıdır. yapının yükü duvar tarafından taşınarak zemine iletilir.2: Yığma yapı temelleri 5 .Temelin oturacağı zemine ise temel yatağı denir.1 Sömel çeşitleri Yapının oturduğu zemine sızan sular donma etkisi yapar ve bunun sonucunda yapıda istenmeyen sonuçlar ortaya çıkar. Yığma yapı sisteminde. tekil. Bu nedenle duvarların altına boydan boya sömel yapılır. Taş duvar temeli b. Şekil 1.

Bir yığma yapıya ait temelin planında. kesiti ve perspektifinden de anlaşılacağı üzere sömel duvar altına inşa edilir(Şekil 1.Şekil 1.2’ de görüldüğü gibi iki farklı şekilde yığma yapı düzenlenmektedir. 6 .3).

kesit ve planı plan 7 .3: Bir yığma yapıya ait temelin perspektif.temel perde duvarı dogal zemin seviyesi söm el persfektif tem el perde duvarı dogal zemin seviyesi söm el A-A KESİTİ tem el perde duvarı A A söm el Şekil 1.

4.5’te uygulandığı gibidir. Şekil 1.4 ve Şekil 1. Line komu çalıştırılarak tüm dış duvarların dış yüzeyi çizilir. Temel duvarı katmanı aktif hâle getirilir. Ofset komutu çalıştırılarak dış duvardan içeri doğru 50 cm temel duvarı çizilir. Yığma Temel Planı Çizimi 1.4. Temel duvar. içeri doğru 50 cm genişliğinde iç taşıyıcı duvarlar ortalanarak iç temel duvarları 50 cm olacak şekilde düzenlenir. İç taşıyıcı duvarlar ortalanacak şekilde temel duvarı 50 cm kalınlığında iç temel duvarları çizilir.1. İç taşıyıcı duvar katmanı aktif hâle getirilerek taşıyıcı duvar izleri kesikli çizgi ile çizilir oluşturulan çizimler Şekil 1. dış duvarların dış yüzlerinden başlanarak.  Bilgisayarla yığma temel duvarı çizimi işlem basamakları:       Zemin kat planı copy komutu ile kopyalanır.Temel Duvarlarını Çizmek Temel duvar çizimi yapılırken maddeler hâlinde aşağıda sıralanan işlemler yapılır.4: Temel kazı alanı ve taşıyıcı dış duvar izi çizimi 8 .1.

Şekil 1. Dolgu olan kısımların çizimini yapmak için önceden hazırladığımız dolgu katmanı aktif hâle getirilir ve line komutu ile dolgu alanları köşegenleri birleştirilerek dolgu alanı çizimi yapılır. duvarlar ortalanarak sömel çiziminin yapılmasıdır.6’da dolgu alanı çizimi uygulanmıştır.Şekil 1. 9 .5: Temel iç duvarları ve taşıyıcı duvar izleri çizimi   Duvar sömelleri çizimi yapılırken dikkat edilecek husus.

6: Dolgu alanı çizimi 1. Kesitler mümkün olduğunca bakış doğrultuları dikkate alınarak aynı pafta üzerinde çizilir. 10 .5. temel planında da aynı yerden geçirilir.  Kesilen ve görünüşte kalan tüm taşıyıcı duvarlar bakış doğrultusu yönünde line komutu ile çizilir.Şekil 1. Kat planında geçirilen kesit çizgileri.  Bilgisayarla yığma temel kesiti çizimi işlem basamakları:  Kesit çiziminde kullanılacak katman aktif hâle getirilir. Yığma Temel Kesiti Çizimi Düşey ve yatay yönde kesit çizgileri planda çizilir bu işlemi takip ederek düşey ve yatay kesitleri oluşturulur. bir planın anlaşılır olması ve kullanılan malzemelerin bilinmesi açısından oldukça önemlidir. Bilindiği üzere kesitler.

Taşıyıcı duvarlar.7: Taşıyıcı duvarların ve sömellerin çizimi   Uygun taramalar. zemin kat döşemesinden yukarıya 1-2cm devam ettirildikten sonra kesilir. Su basman kotuna göre zemin kat döşemesi çizilir. 11 . Temel duvarı zemin kat döşemesinden başlayıp. Düzenleme (modifay) komutlarından faydalanılarak gerekli düzenlemeler yapılır. Zemin taramaları döşeme taraması vb. Planda uygun mesafede zemin çizgisi çizilir. sömel üstüne kadar çizilir.       Temel duvarı ve sömeller uygun katmanlar çalıştırılarak line komutu ile bakış doğrultusu yönünde taşınır(Şekil 1. Şekil 1.8). Alt ve üst kotlarına göre sömeller oluşturulur. tüm taramalar yapılır(Şekil 1.7). örneğin duvar taraması ve sömel taramaları hatch komutu kullanılarak yapılır.

İç ölçülendirme. dış ölçülendirme. 12 .8: Taramaların çizimi       Ölçülendirme ayarları dimension alt komutları altındaki style komutu kullanılarak yapılır. kotlu ölçülendirme katmanları aktif hâle getirilerek linear dimension ve continius dimension komutları kullanılarak yapılır. Cephe hareketleri ve toplam cephe ölçüsünü veren dış ölçülendirme yapılır. Yazı katmanı aktif hâle getirilerek yazılar. Sömel. temel duvar ve dolgu kısımlarını gösterecek şekilde iç ölçülendirme yapılır.Şekil 1. text komutu çalıştırılarak uygun açıda ve yükseklikte yazılır. Kotlu ölçülendirme yapılır.

00 -20 50 50 0.6. B 13 .00 -95 -20 -70 -100 -100 -95 -70 A-A KESİTİ B Toprak dolgu Toprak dolgu B-B KESİTİ A +50 0.10).00 -100 A Toprak dolgu Toprak dolgu Toprak dolgu Toprak dolgu ------Tesviye betonu ------Yalıtım ------Koruma betonu ------Grobeton ------Blokaj ------Zemin Toprak dolgu Şekil 1.9: Ölçülendirmeler ve yazılar 1. taş duvar temel uygulanacak ise sömel inşasında ve duvar altına inşa edilen elemanlarda demir donatı kullanılmaktadır. Bu donatılar hesap edilerek düzenlenir(Şekil 1. Yığma Temel Donatı Çizimi Yığma temellerde donatı.------Tesviye betonu ------Yalıtım ------Koruma betonu ------Grobeton ------Blokaj ------Zemin 0.

Yığma Planı Bilgileri Yazım ve Anted Çizimi Anted çizimi. yığma temel genişliği 80 cm olduğundan 8 adet 14mm’lik boy demiri kullanılmıştır. text komutu çalıştırılarak çizim adı ve ölçeği yazılır. 14 . L=30+30+70+70+(kanca boyu) L=60+140+5+5 L=210 cm 1. Temel uygulamalarında donatı pas payı 5cm olarak alınır.10: Yığma temel donatı detayı Bizim çizdiğimiz. line komutu ile çizim tamamlanır.10’da çizildiği gibi donatı detayı düzenlenir. Anted çizimi yapılırken anted dış çizgi katmanı aktif hâle getirilir.Şekil 1. Şekil 1. Etriye açılımı. planın ölçeği ve adı yazılarak anted çizimi tamamlanır.7 .

00 -20 50 50 0.11 Yığma temel planı antedi 15 .00 -95 -20 -70 -100 -100 -95 -70 A-A KESİTİ B Toprak dolgu Toprak dolgu B-B KESİTİ A +50 0.------Tesviye betonu ------Yalıtım ------Koruma betonu ------Grobeton ------Blokaj ------Zemin 0.00 -100 A Toprak dolgu Toprak dolgu Toprak dolgu Toprak dolgu ------Tesviye betonu ------Yalıtım ------Koruma betonu ------Grobeton ------Blokaj ------Zemin Toprak dolgu B TEMEL PLANI ÖLÇEK: 1/50 Şekil 1.

150 /150 100 /210 5*17*30 1 2 3 4 MUTFAK 90 /210 ANTRE 90 /210 SALON 90 /210 150 /150 80 /210 HOL 90 /210 90 /210 50 /50 50 /50 BALKON 80 /210 YATAK ODASI BANYO Şekil 1.12: Zemin kat planı 150 /150 16 . Verilenler.00 Su basman yüksekliği=85 cm Temel derinliği=80cm Sömel yüksekliği=30 cm Ölçek=1/50 yapının taşıyıcı duvarları ve ölçüler planda verilmiştir.UYGULAMA FAALİYETİ UYGULAMA FAALİYETİ Aşağıda zemin kat planı verilmiş yığma binanın temel planını kurallara uygun olarak çiziniz. Temel duvar genişliği=50 cm Sömel genişliği=70cm Döşeme üst kotu=0.

Aşağıdakilerin hangisinde döndür çevir komutu doğru olarak verilmiştir? A) Trim B) Rotate C) Line D) Erase 3. Aşağıdakilerin hangisinde taş duvar kalınlığı doğru olarak verilmiştir? A) 30cm B) 50cm C) 25cm D) 45cm 2. aşağıdaki soruları cevaplayarak belirleyiniz..ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Bu faaliyet kapsamında hangi bilgileri kazandığınızı. Aşağıda verilen sorularda doğru olduğunu düşündüğünüz bir seçeneği işaretleyiniz. 17 .” Cümlesindeki boşluğa aşağıdaki değerlerden hangisi getirlmelidir? A) 1/50 B) 1/100 C) 1/25 D) 1/20 4. “Yığma temel planı …………. A) 8 adet 14 mm B) 6 adet 14mm C) 8 adet 12mm D) 6 adet 12mm 5. Eksik olduğunuz konulara dönerek tekrarlayınız.Yığma temel yapımında betonarme duvar kalınlığı ne kadar olmalıdır? A) 30 cm B) 20 cm C) 15 cm D) 40 cm DEĞERLENDİRME Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız ve doğru cevap sayınızı belirleyerek kendinizi değerlendiriniz. Tüm soruları doğru yanıtladıysanız diğer faaliyete geçiniz.ölçeğinde çizilir. Aşağıdakilerden hangisinde genişliği 80 cm olan temellerde kullanılan boyuna donatı adedi doğru verilmiştir. 1.

aşağıdaki değerlendirme ölçeğine göre değerlendiriniz.PERFORMANS DEĞERLENDİRME Çizim için gerekli temel bilgileri alarak paket programı çalıştırmayı. Gerçekleşme düzeyine göre evet – hayır seçeneklerinden uygun olanı kutucuğa işaretleyiniz. 18 .Hayır sayısı Hayır DEĞERLENDİRME Değerlendirme sonucunda eksik olduğunuzu tespit ettiğiniz konuları. faaliyete dönerek tekrar ediniz. Modül adı Amaç Konu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ Genel İnşaat Teknolojisi Öğrencinin Bilgisayarla yığma temel planı kesit ve Adı soyadı detaylarını çizebileceksiniz. GÖZLENECEK DAVRANIŞLAR Evet Uygulamaya başlamadan önce gerekli olan bilgisayar Programını yapılacak çizime göre ayarladınız mı? Çizim sınırlarını belirlediniz mi? Yığma temel tanımı ve elemanlarını örgendiniz mi? Temel duvarını çizdiniz mi? Dış duvar üzerinden temel kesitlerini çizdiniz mi? Yığma temel donatı detaylarını çizdiniz mi? Ölçülendirmeleri yaptınız mı? Temel plan ve kesit bilgilerini yazdınız mı? Antedi çizdiniz mi? Toplam Evet . Bilgisayarla Temel Planı Çizimi -1 Sınıfı/Nu.

Çizim Sınırları Çizim sınırları ile ilgili bilgiler için “Bilgisayarla Çizime Hazırlık” modülüne bakınız (Resim 1. 2. Çevrenizdeki mimarlık bürolarından uygulanmış tekil(münferit) temel planlarını temin ederek inceleyiniz. Resim 2. 1.2: Çizim sınırlarını (limits) aktifleştirme 19 .1: Çizim sınırlarını (limits) ayarlama Resim 2. çeşidi vb. TEKİL (MÜNFERİT) TEMELLER 2.1.2). Eğer bu sınırlar projeye uygun olarak ayarlanmaz ise aynı projeye ait çizimler tamamlandıkça ekranımız yetmeyecek ve farklı bir dosyada çalışmamızı sürdürme zorunluluğu getirecek veya yeniden limit ayarı yapma ihtiyacı doğacaktır.. konuların araştırmasını yapınız.1. ARAŞTIRMA    Okulunuzda önceden çizimleri yapılmış tekil(münferit)temel planlarını temin ederek inceleyiniz. Kaynak kitaplardan donatıların yerleşmesi.ÖĞRENME FAALİYETİ–2 AMAÇ ÖĞRENME FAALİYETİ–2 bilgisayar ile Bu öğrenme faaliyeti ile gerekli ortam sağlandığında. çapı. Çizim sınırları her bilgisayarlı çizim başlangıcında mutlaka yapılmalıdır. kesit ve detaylarını çizebileceksiniz. tekil(münferit)temel planı. Farklılıklar varsa nedenlerinin araştırmasını yapınız .

  Temellerde demirlerin toprakla temas etmemesi için alta 5cm kalınlığında 250 kg/m3 dozlu bir grobeton tabakası serilir.1.2. temel tipi münferit temel şeklinde seçilir. Katman Ayarları Katman ayarları ile ilgili bilgiler için “Bilgisayarla Zemin Kat Plan Çizimi ve Bilgisayarla Kesit Çizimi” modüllerine bakınız (Resim 1. emniyet gerilmesinin büyük olduğu taktirde.1. Katman ayarları yapılırken layer propertiyes manager diyalog kutusu kullanılır. Bu kutuda bize katmanların ismi. çizgi kalınlığı ve rengini ayarlama olanağı sunulur. Daha geniş bilgi için “Bilgisayarla Zemin Kat Planı Çizimi ’ modülüne bakınız. Demirler alt tarafa yerleştirilir (Şekil 2. Resim 2.3).1). Münferit temellerde yükseklik ve teçhizat hesapla tayin olunur. Bu temeller her kolonun altına ayrı ayrı düzenlenir. 20 .3: Katman (layer) ayarları Tanımı: Zeminin sağlam. Genellikle kare veya dikdörtgen tabanlı yapılır. çizgi tipi.

Kolon ve perdelerin düşey donatıları.3’teki gibi uygulanır. 21 .2). sömel üstünde bitiyorsa bağ kirişleri buraya Şekil 2. Şekil 2. eğer donatılar sömel altına kadar iniyor ise bağ kirişler şekil 2.2’deki gibi.donatı yerleşimi Şekil 2. Ancak eğer yapı bitişik nizamda planlanmış ise temel tek yönde ortalanır(Şekil 2.2: Sömellerin tek ve çift yönde ortalanması Temellerdeki farklı oturmaları önlemek ve deprem etkisiyle oluşacak yanal kuvvetlere karşı koymak için temeller bağ kirişleri ile birbirlerine bağlanırlar.1 Tekil temel tipleri Kolonların altına yerleştirilen temeller her iki yönde de ortalanmalıdır. Bağ kirişleri en az 30*30 cm boyutlarında düzenlenir.

sömel kolon bağ kirişler Şekil 2.4’ te görüldüğü gibi projelendirilir. sömel kolon bağ kirişler Şekil 2.4: Sömele uygulanan bağ kirişi 22 .3: Sömel üstünde uygulanan bağ kirişi Ancak kolon ve perde düşey donatıları sömel altına kadar iniyor ise bağ kirişleri bu noktada uygulanır. Şekil 2.

Akslar düşeyde rakamlar.2. Dikey akslara. Aksların çizimi bu şekilde tamamlanır. Akslarını Çizmek Zemin kat planından faydalanarak akslar alınır. A B C D 1 1 2 2 3 4 3 4 5 6 5 6 A B C D Şekil 2. Bu işlem sırası takip edilerek çizim tamamlanır.1.2.1. 2. Yatay akslara da harfler verilir bu işlem de yine text komutu kullanılarak yapılır.1. Tekil (münferit) Temel Planı Çizimi 2. bu isimler daire içerisine alınarak gösterilir.1. Çizilen ilk aksımız copy komutundan mesafe girerek kopyalanır. Bilgisayarla Aks Çizimi         Layer komutunda aks katmanı aktif hâle getirilir.5 ’teki gibi çizilir. Projedeki ölçülerden faydalanarak dikey akslardan ilki çizilir çizme işlemi line komutuyla yapılır. numaralar verilir bu işlemde text komutu kullanılarak yapılır. Bu işlemler yatay aksların çiziminde de aynen tekrarlanır.2.2. Düşey ve yatay akslar 1/50 ölçekli olarak autocad komutları kullanılarak şekil 2. Harf ve numaralar daire içine alınarak gösterilir daire çizmek için circle komutu kullanılır.2.5: Düşey ve yatay aksların 1/50 ölçeğinde çizimi 23 . yatayda harfler ile karşılıklı isimlendirilir.

Rectangle komutu aktif hâle getirilir.2. kopyalanacak yapı elamanı seçilir ve alt komutlardan multiple aktif hâle getirilir. hassas ve hatasız olabilmesi için kenetleme modunun mutlaka açık olması gerekir. Kolon ölçüleri ve ismi text komutu aktif hâle getirilerek yazılır. Döndür çevir komutu rotate komutudur. autocad komutları     24 . Mimari çizimlerde midpoint(orta nokta). boyutlar girilerek kolon çizilir. İstenilen mesafelerde kolonlar kopyalanır. endpoint(uç noktası) komutlarını kullanmak. uygulanarak çizilir. Bu işlemi bilgisayarda yapmak için copy komutu aktif hâle getirilir. Kenetleme komutlarına topluca objetc snap(OSNAP durum çubugu) komutu ismi verilir. Kolonlar temel planı dikkate alınarak çoklu kopyalama ile kopyalanır. döndürme işlemi yapılır. çizim kalitesini ve hızını artırır. Kolonların çizimi yapılırken.6’da görüldüğü gibi kolonlar 1/50 ölçeğinde çizilir. Bu işlem sırası takip edilerek Şekil 2. Bilgisayarla Kolon Çizimi İşlem Basamakları:   Projeye uygun boyutlandırma işlemi yapılır. Önceden çizimi ve taraması yapılmış kolonları döndür çevir komutu kullanılarak.3 Kolonların Çizimi Zemin kat planından faydalanılarak ölçüleri alınan kolonlar.1.

line komutu ile temeller mesafe girerek çizilir.1.A B C D 1 1 2 2 3 4 3 4 5 6 5 6 A B C D Şekil 2. Temel ve Bağ Kirişlerinin Çizimi Her kolonun altına belirlenen ölçülerde temeller çizilir.6: Kolonların 1/50 ölçeğinde çizimi 2. Düzenleme komutlarından faydalanarak çizim tamamlanır.8    Temel katmanı aktif hâle getirilir. Bağ kirişi katmanı aktif hâle getirilir ve 30*30 ölçülerinde bağ kirişleri çizilir. İki kolon arasında mesafe çok az ise bileşik temel çizimi yapılır. Şekil 2. Bu çizimlerde de autocad komutlarından faydalanarak hızlı ve hatasız çizim tamamlanır. 25 .4.7 ve 2.

26 .A B C D 1 1 2 2 3 4 3 4 5 6 5 6 A B C D Şekil 2. hızlı ve hatasız çizim yapmak için oldukça önemlidir. Bu çakışmanın hassas ve hatasız çizilmesi için osnap komutlarını kullanmak.7: Sömellerin çizimi    Temel bağ kirişleri ile bir birine bağlanır. Bağ kirişlerinin eksen çizgisiyle kolonların ağırlık merkezleri çakışması gerekir.

Kat planında geçirilen kesit çizgileri.A B C D 1 1 2 2 3 4 3 4 5 6 5 6 A Şekil 2.2. bir planın anlaşılır olması ve kullanılan malzemelerin bilinmesi açısından oldukça önemlidir. düşey ve yatay yönde kesit çizgileri planda çizilir bu işlemi takip ederek düşey ve yatay kesitleri oluşturulur bilindiği üzere kesitler . 27 .8: Bağ kirişlerin çizimi B C D 2. Bilgisayarla Tekil(münferit) Temel Kesiti Çizimi İşlem Basamakları   Kesit çiziminde kullanılacak katman aktif hâle getirilir. Kesitler mümkün olduğunca bakış doğrultuları dikkate alınarak aynı pafta üzerinde çizilir. temel planında da aynı yerden geçirilir. Kesilen ve görünüşte kalan tüm taşıyıcı duvarlar bakış doğrultusu yönünde line komutu ile çizilir. Tekil (münferit) Temel Kesiti Çizimi İki yönde.

Şekil 2.  Planda uygun mesafede zemin çizgisi çizilir. Bağ kirişleri ve sömeller uygun katmanlar çalıştırılarak line komutu ile bakış doğrultusu yönünde taşınır (şekil 2.10’da olduğu gibi çizim devam ettirilir. Bağ kirişlerinin ölçüleri temel alt hizasından alınarak bağ kirişlerinin çizimi tamamlanır.9 A B C D 1 1 2 2 3 4 3 4 5 6 5 6 A B C D Şekil 2.  Düzenleme (modifay) komutlarından faydalanılarak gerekli düzenlemeler yapılır.  Temel alt kotları ile üst kotlarına göre temeller oluşturulur. temel üstünden başlayıp 1-2 cm devam ettirildikten sonra kesilir.9). Kolonlar.  Alt ve üst kotlarına göre sömeller oluşturulur. Şekil 2.9: Temel alt ve üst kotlarına göre oluşturulması     Kesilen ve görünüşte kalan tüm kolon ve bağ kirişleri bakış doğrultusu yönünde taşınır. 28 .

11’deki gibi uygulanır.10:Bağ kiriş ve kolonların oluşturulması D Modifay komutları kullanarak gerekli düzenlemeler yapılır ve kesitler şekil 2. 29 .A B C D 1 1 2 2 3 4 3 4 5 6 5 6 A B C Şekil 2.

Tekil temellerde donatı her iki yönde ızgara şeklinde yerleştirilir.A B C D 1 1 2 2 3 4 3 4 5 6 5 6 A B C D Şekil 2. Temellerde kalıp içerisine önce hariçte hazırlanan düz demir ve pilye demirleri. Temel orta bölgesinde basınç fazla olacağından donatı orta bölgede sıkıştırılır. Sıkıştırma yapılırken temel orta pabucu 8 eşit parçaya bölünür ve 4 parçasına donatının %60-70’i yerleştirilir. Donatı aralığı maksimum 20 cm alınır (Şekil 2.12).11: Tekil(münferit ) temel düşey ve yatay kesitlerinin çizimi 2. Tekil (münferit) Temel Donatı Detayı Çizimi Temellere konulacak donatı demirlerinin tanzim şekilleri. 30 .3. Hem sıkıştırma bölgesindeki hem de diğer bölgelerdeki donatı yerleştirilirken aralıklar kendi aralarında eşit alınırlar. kalınlık ve adetleri inşaat mühendisleri tarafından hesaplanır. sonra kolon filizleri bağlanır.

plandan tespit edilerek 1/20 ölçeğinde çizilir. 31 sıklaştırma bölgesi B ..A B A sıklaştırma bölgesi Şekil 2.. Ölçülendirmeleri yapılır ve her iki yönde de kesiti çizilir. T2. Temel pabucun da her iki yönde sıkıştırma bölgesi ve donatı adedi hesaplanır.3.5 Sıkıştırma bölgesi b=12. T1.T14 (160/130) Donatı Yerleşimi Donatısı çizilecek kolon ve temel pabucu. Plana donatıların çizimi yapılır..5*4=50 cm Sıkıştırma bölgesi=50 cm 2a=100-50 2a=50cm =25 cm 2.12: Tekil temellerde donatı yerleşimi A-A Kesit yönü 160/8 =20 cm Sıkıştırma bölgesi b=20*4=80cm 2a=160-80 2a=80cm =40 cm B-B Kesit yönü 100/8=12.1.

5 cm 7-1=6 adet donatı adedi32.6 seçilen 2 adet 2+1=3 adet Donatı hesapları yapılarak donatı yerleştirilir donatı çapları 16 mm olarak alınır. 32 .25*4=65 cm donatı adedi=65/10=6.14’de demir donatılarının çizimi uygulanmıştır.3Ø16/20 A A 6Ø16/10 3Ø16/20 3Ø16/20 3Ø16/20 7Ø16/10 Şekil 2.13: Tekil temel çizimi A-A Kesit yönü 160/8=20 cm Sıkıştırma bölgesi b=20*4=80 Donatı adedi=80/10=8 8-1=7 adet 2a=160-80 2a =80 =40 Donatı adedi=40/20=2 2+1=3 adet B-B Kesit yönü 130/8=16.5 cm Sıkıştırma bölgesi b=16.5/20=1. Şekil 2.5 seçilen 7 2a=130-65 2a=65 =32.

Düz demirler çizilir. Donatıların kısmi ve toplam boyları yazılır. Bağ kirişinin poz numarası yazılır. En kesiti çizilir.3. Etriye adetleri hesaplanarak çizilir..3Ø16/20 A A 6Ø16/10 3Ø16/20 3Ø16/20 3Ø16/20 7Ø16/10 Şekil 2. Ölçülendirme yapılır. Bağ Kiriş Donatı Çizimi BK …….14: Tekil(Münferit) temel donatı çizimi 2. 33 . Donatı açılımları yapılır. Örnek olarak BK1(30*50) bağ kirişinin çizimi şekil 2.(30*50)         Bağ kirişin düşey kesiti plandan yararlanılarak çizilir.15’te uygulanmıştır.2.

A A A BK1(50*30) BK1(50*30) 2Ø16 2Ø16 L=210 L=210 A-A KESİTİ 40 20 8 8 20 55Ø8 L=136 Şekil 2.Demir donatı çizimini hızlı ve doğru yapmak için donut komutundan faydalanmanız gerekir.4. Temel Planı Bilgileri Yazımı ve Anted Çizimi 34 .15: Bağ kiriş detay çizimi 40 2. *Bağ kiriş detayı çizimi 1/20 ölçeğinde çizilir.

Txte Formating diyalog kutusundan daha kolay ve hızlı yapılır. Plan ve kesit çizimini tamamladığınız tekil(münferit) planın ölçülendirme işlemlerini yapmak için öncelikle dimensiyon style komutu çalıştırılarak iç ve dış ölçü ayarları yapılır. Yığma temel planı ölçülendirme kuralları. Şekil 2. anlaşılır ve tam olmalıdır.16’da uygulaması görülmektedir.2 ve 5. Şekil 5. yazı yüksekliği.3’te uygulandığı gibi yazılar elemanların üzerine yazılır. -85-75 -85-75 -30 -25 -30 -25 A B C D 1 1 2 2 3 4 3 4 5 6 5 6 A B C D Şekil 2. Autocad programı ile yazı yazmak için text komutu çalıştırılır ve gerekli yazı ayarları yapılır. yazı rengi ayarları yapılır. 35 . Kotlu ölçülendirmeler de aynı plan içerisinde yer almaktadır.16: Düşey ve yatay aksların 1/50 ölçeğinde çizimi Planın tamamlayıcı unsurlarından birisi de yazıların tam ve eksiksiz olarak yazılmasıdır. bu ölçülendirmelerde de aynen uygulanır. Ölçüler verilirken açık.Planın amacına ulaşması için ölçülendirmesi ve açıklayıcı bir takım bilgilerin mutlak suretle yazılması gerekir. Burada yazı tipi.

17: Temel elemanlarının yazılışı 36 .17). adı yazılarak anted çizimi tamamlanır(Şekil 2. Şekil 2. Temelin ölçeği.Anted bilgileri ve kesit bilgileri de text komutu kullanılarak yazılır.

KOLON BAĞ KİRİŞİ SÖMEL -85-75 -85-75 -30 -25 -30 -25 A B C D 1 T1(160 /80 ) SA1(60 /30) BK 1(50*3*) SB1(30 /60) BK 1(50*3*) SC1(30 /60) BK 1(50*3*) 1 SD1(60 /30) T4(160 /80 ) T2(130 /110 ) T3(130 /110 ) 2 SA2(60 /30) T5(160 /130 ) BK 1(50*3*) SB2(60 /30) T6(160 /130 ) BK 1(50*3*) SC2(60 /30) BK 1(50*3*) SD2(60 /30) T8(160 /130 ) BK 1(50*3*) 2 BK 1(50*3*) T7(160 /130 ) SC3(30 /60) BK 1(50*3*) SD3(30 /60) T12(160 /80 ) 3 4 3 4 T11(160 /80 ) SA4(60 /30) SB4(60 /30) BK 1(50*3*) T9(160 /130 ) T10(160 /130 ) BK 1(50*3*) SC4(30 /60) SD5(60 /30) T15(160 /130 ) 5 6 SA5(30 /60) 5 6 SC6(60 /30) BK 1(50*3*) BK 1(50*3*) T13(160 /80 ) T14(160 /130 ) A B C D Şekil 2.18: Tekil (münferit) temel planının yazıları 37 .

KOLON BAĞ KİRİŞİ SÖMEL -85-75 -85-75 -30 -25 -30 -25 A B C D 1 T1(160 /80 ) SA1(60 /30) BK 1(50*3*) SB1(30 /60) BK 1(50*3*) SC1(30 /60) BK 1(50*3*) 1 SD1(60 /30) T4(160 /80 ) T2(130 /110 ) T3(130 /110 ) 2 SA2(60 /30) T5(160 /130 ) BK 1(50*3*) SB2(60 /30) T6(160 /130 ) BK 1(50*3*) SC2(60 /30) BK 1(50*3*) SD2(60 /30) T8(160 /130 ) BK 1(50*3*) 2 BK 1(50*3*) T7(160 /130 ) SC3(30 /60) BK 1(50*3*) SD3(30 /60) T12(160 /80 ) 3 4 3 4 T11(160 /80 ) SA4(60 /30) SB4(60 /30) BK 1(50*3*) T9(160 /130 ) T10(160 /130 ) BK 1(50*3*) SC4(30 /60) SD5(60 /30) T15(160 /130 ) 5 6 SA5(30 /60) 5 6 TEMEL PLANI ÖLÇEK:1/50 SC6(60 /30) BK 1(50*3*) BK 1(50*3*) T13(160 /80 ) T14(160 /130 ) A B C D Şekil 2.19:Tekil (münferit) temel planı antedi 38 .

39 .00 Su basman yüksekliği=85 cm Temel derinliği=80cm Sömel yüksekliği=50 cm Ölçek=1/50 Bağ kirişler=30*30 Kolonlar= 40*40 Aks ölçüler planda verilmiştir. Verilenler.UYGULAMA FAALİYETİ UYGULAMA FAALİYETİ Aşağıda zemin kat planı verilmiş yığma binanın temel planını kurallara uygun olarak çiziniz. Temel duvar genişliği=50 cm Sömel genişliği=100/100 Döşeme üst kotu=0.

Tüm soruları doğru cevapladıysanız modül değerlendirmeye geçiniz. Eksik olduğunuz konulara dönerek tekrarlayınız. aşağıdaki soruları cevaplayarak belirleyiniz..Aşağıdakilerin hangisinde temellerde pas payı doğru olarak verilmiştir? A) 5cm B) 2.Kolonların altına yerleştirilen her iki yönde ortalanmamalıdır. Aşağıdakilerin hangisinde minimum bağ kiriş ölçüsü doğru olarak verilmiştir? A) 30*30 cm B) 50*30 cm C) 25*40 cm D) 45*45 cm 2.5cm C) 4cm D) 3cm 3.” Cümlesindeki boşluğa aşağıdaki değerlerden hangisi getirilmelidir? A) 1/50 B) 1/100 C) 1/25 D) 1/20 4.ölçeğinde çizilir. A) Doğru B)Yanlış DEĞERLENDİRME Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız ve doğru cevap sayınızı belirleyiniz. “Tekil temel donatı detayı …………. Aşağıda verilen sorularda doğru olduğunu düşündüğünüz bir seçeneği işaretleyiniz. 40 .ÖLÇME DEĞERLENDİRME ÖLÇME VEVE DEĞERLENDİRME Bu faaliyet kapsamında hangi bilgileri kazandığınızı. 1.. Aşağıdakilerden hangisinde bağ kiriş etriye donatı aralığı doğru verilmiştir? A) 8 cm B) 20 cm C) 25 cm D) 10 cm 5.

faaliyete dönerek tekrar ediniz. 41 . DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ Genel İnşaat Teknolojisi Modül adı Öğrencinin Bilgisayarla tekil (münferit)temel planı Amaç Adı soyadı kesit ve detaylarını çizebileceksiniz.hayır seçeneklerinden uygun olanı kutucuğa işaretleyiniz.Hayır sayısı DEĞERLENDİRME Hayır Değerlendirme sonucunda eksik olduğunu tespit ettiğiniz konuları. Gerçekleşme düzeyine göre evet .PERFORMANS DEĞERLENDİRME Aşağıda hazırlanan değerlendirme ölçeğine göre yaptığınız uygulamayı değerlendiriniz. Bilgisayarla Temel Planı Çizimi -1 Konu Sınıfı/Nu GÖZLENECEK DAVRANIŞLAR Evet Uygulamaya başlamadan önce bilgisayar 1 programını yapılacak çizime göre ayarladınız mı? Çizim sınırlarını belirlediniz mi? 2 Tekil temel tanımı ve elemanlarını öğrendiniz mi? 3 Aksları çizdiniz mi? 4 Tekil temelleri ve bağ kirişleri çizdiniz mi? 5 Tekil temel donatı detaylarını çizdiniz mi? 6 Ölçülendirmeleri yaptınız mı? 7 Temel plan ve kesit bilgilerini yazdınız mı? 8 Antedi çizdiniz mi? 9 Toplam Evet .

SÜREKLİ (MÜTEMADİ) TEMELLER 3. Kaynak kitaplardan donatıların yerleşmesi.2). her bilgisayarlı çizim başlangıcında mutlaka yapılmalıdır.2: Çizim sınırlarını (limits) aktifleştirme 42 . Çizim Sınırları Çizim sınırları ile ilgili bilgiler için “Bilgisayarla Çizime Hazırlık” modülüne bakınız (Resim 3. bilgisayar ile sürekli (mütemadi) temel planı.1. Çevrenizdeki mimarlık bürolarından uygulanmış sürekli(mütemadi) temel planlarını temin ederek inceleyiniz.1. ARAŞTIRMA    Okulunuzda önceden çizimleri yapılmış sürekli(mütemadi) temel planlarını temin ederek inceleyiniz. 3.ÖĞRENME FAALİYETİ–3 AMAÇ ÖĞRENME FAALİYETİ–3 Bu öğrenme faaliyeti ile gerekli ortam sağlandığında. çapı.1: Çizim sınırlarını (limits) ayarlama Resim 3. konuların araştırmasını yapınız. kesit ve detaylarını çizebileceksiniz. Varsa farklılıkların nedenlerinin araştırmasını yapınız . çeşidi vb. Resim 3. Eğer bu sınırlar projeye uygun olarak ayarlanmaz ise aynı projeye ait çizimler tamamlandıkça ekranımızın yetmeyecek ve farklı bir dosyada çalışmamızı sürdürme zorunluluğu getirecek veya yeniden limit ayarı yapma ihtiyacı doğacaktır. 3. Çizim sınırları.

kirişlerin tersi yönde yerleştirilmesine dikkat edilmelidir.1. Katman Ayarları Katman ayarları ile ilgili bilgiler için “Bilgisayarla Zemin Kat Plan Çizimi ve Bilgisayarla Kesit Çizimi” modüllerine bakınız (Resim 1. boyuna olarak üzerine gelen yüklere nazaran simetrik şekillerde tertiplenmiştir. münferit temellere nazaran daha elverişidirler ancak maliyeti daha fazladır.2. Açıklık ortalarında demirler üst üste.3. Zeminin orta sağlamlıkta ve yapı yükünün fazla olduğu durumlarda uygulanması doğru olur. Resim 3. Katman ayarları yapılırken Layer propertiyes manager diyalog kutusu kullanılır bu kutuda bize katmanların ismi. Sürekli temeller. Binanın bağlantısı bakımından mütemadi temeller. Tanımı Zemininin sağlam olmadığı. çizgi tipi. Yük şekli nedeniyle donatının. mesnetler ise alt altadır. durumlarda sürekli(mütemadi) temeller yapma zorunluluğu ortaya çıkar.3). kolonlar arasındaki farklı oturmaları azaltmak ve yeterli yük aktarımlarını sağlayabilmek amacıyla düzenlenir.3: Katman (layer) ayarları 3.1. Mütemadi temellerde temel. 43 . çizgi kalınlığı ve rengini ayarlama olanağı sunulur.1.

Tek yönlü sürekli(mütemadi) temel perspektifi verilmiştir(Şekil 3. Sürekli temel planı tek ve çift yönlü olarak çizilir( Şekil 3. Binanın durumuna göre tek ve ya çift yönlü düzenlenir. Şekil 3. aks boyunca uzanan kolonlar altına kesintisiz düzenlenen temellerdir.1:Tek yönlü sürekli(mütemadi) temel perspektifi 44 .Bunlar.1 ).2).

Bu işlemler yatay aksların çiziminde de aynen tekrarlanır.2.2. 3. Harf ve numaralar daire içine alınarak gösterilir.3’teki gibi çizilir. Aksların çizimi bu şekilde tamamlanır.Şekil 3. Bu isimler daire içerisine alınarak gösterilir. Yatay akslara da harfler verilir bu işlem de yine text komutu kullanılarak yapılır. Akslarını Çizmek Zemin kat planından faydalanarak akslar alınır. Bilgisayarla Aks Çizimi          Layer komutunda aks katmanı aktif hâle getirilir. Daire çizmek için circle komutu kullanılır. Bu işlem sırası takip edilerek çizim tamamlanır. yatayda harfler ile karşılıklı isimlendirilir. 45 .1. Düşey ve yatay akslar 1/50 ölçekli olarak autocad komutları kullanılarak Şekil 3. numaralar verilir bu işlem de text komutu kullanılarak yapılır. Sürekli Temel Planı Çizimi 3. Dikey akslara. Projedeki ölçülerden faydalanarak dikey akslardan ilki çizilir çizme işlemi line komutuyla yapılır Çizilen ilk aksımız copy komutundan mesafe girerek kopyalanır.2. Akslar düşeyde rakamlar.2.2:Tek ve çift yönlü sürekli temel planı 3.

3.3.A A A A 1 1 1 1 1 1 1 1 A A A A Şekil 3. Kolonlar temel planı dikkate alınarak çoklu kopyalama ile kopyalanır.2. Bu işlemi bilgisayarda yapmak için copy komutu aktif hâle getirilir.3: Düşey ve yatay aksların 1/50 ölçeğinde çizimi 3. Bilgisayarla Kolon Çizimi İşlem Basamakları   Projeye uygun boyutlandırma işlemi yapılır. Kolonların Çizimi Zemin kat planından faydalanarak ölçüleri alınan kolonlar autocad komutları uygulanarak çizilir.2. kopyalanacak 46 . Rectangle komutu aktif hâle getirilir. boyutlar girilerek kolon çizilir.4.

5.3.4: Kolonların 1/50 ölçeğinde çizimi 3. Döndür çevir komutu rotate komutudur. A A A A 1 1 1 1 1 1 1 1 A A A A Şekil. İstenilen mesafelerde kolonlar kopyalanır. Kolon ölçüleri ve ismi text komutu aktif hâle getirilerek yazılır. döndürme işlemi yapılır. hassas ve hatasız olabilmesi için kenetleme modunun mutlaka açık olması gerekir. Kenetleme komutlarına topluca objetc snap(OSNAP durum çubuğu) komutu ismi verilir.4’te görüldüğü gibi kolonlar 1/50 ölçeğinde çizilir. Kolonların çizimi yapılırken. 47 . Bu işlem sırası takip edilerek Şekil 3.    yapı elamanı seçilir ve alt komutlardan multiple aktif hâle getirilir. Mimari çizimlerimizde midpoint(orta nokta). Bilgisayarla Kesintisiz Sömellerin Çizimi  Uygun katman aktif hâle getirilir. Önceden çizimi ve taraması yapılmış kolonları döndür çevir komutu kullanılarak.2. endpoint(uç noktası) komutlarını kullanmak çizim kalitesi ve hızını artırır.

5: Kolonların altına kesintisiz sömellerin çizimi .   Line komutu çalıştırılır.5). mesafe girilerek akslar boyunca uzanan kolonların altına kesintisiz sömel çizilir. Planda enine ve boyuna kesit çizgileri zemin kat planından aynen alınarak ve uygun katman aktif hâle getirilerek çizilir. Düzenleme komutları kullanılarak gerekli düzenlemeler yapılır (Şekil 3. A B C D 4 4 3 3 2 2 1 1 A B 48 C D Şekil 3.

A B C D 4 4 3 3 2 2 1 1 A B C D Şekil 3.6: Betonarme duvar çizimi 49 .6’da uygulandığı gibi çizilir. Yanlardan gelecek toprak basıncına karşı dış kolonlar arasında 25 cm kalınlığında betonarme duvarlar. betonarme duvar katmanı aktif hâle getirilerek ve mesafe girilerek betonarme duvar çizimi Şekil 3.

temel planda da aynı yerden geçirilir. Bilgisayarla sürekli temel kesiti çizimi işlem basamakları:              Kesit çiziminde kullanılacak katman aktif hâle getirilir.7). Temel kesitlerini tamamlamak için aşağıdaki işlem basamakları takip edilerek şekil 3. Alt ve üst kotlarına göre sömeller oluşturulur. Kat planında geçirilen kesit çizgileri. Sürekli (mütemadi) Temel Kesiti Çizimi Düşey ve yatay yönde kesit çizgileri planda çizilir. Kesilen ve görünüşte kalan tüm kolonlar bakış doğrultusu yönünde taşınır. Düzenleme (modifay ) komutlarından faydalanılarak gerekli düzenlemeler yapılır.8’in çizimi tamamlanır. Bu işlem takip edilerek düşey ve yatay kesitleri oluşturulur. Planda uygun mesafede zemin çizgisi çizilir.1).3. Sömeller uygun katmanlar çalıştırılarak. Kesilen ve görünüşte kalan tüm taşıyıcı duvarlar bakış doğrultusu yönünde line komutu ile çizilir. Bilindiği üzere kesitler bir planın anlaşılır olması ve kullanılan malzemelerin bilinmesi açısından oldukça önemlidir. Betonarme duvar kesitleri çizilir. Kesitler mümkün olduğunca bakış doğrultuları dikkate alınarak aynı pafta üzerinde çizilir.3. Uygun taramalar yapılır. line komutu ile bakış doğrultusu yönünde taşınır(Şekil 3. 50 . Kolonlar. temel üstünden başlayıp zemin kat döşemesinden 1-2 cm devam ettikten sonra kesilir. Su basman kotuna göre zemin kat döşemesi çizilir. Temel alt kotları ile üst kotlarına göre temeller oluşturulur (Şekil 3.

7: Kesitlerde temellerin oluşturulması 51 .1 2 3 4 D D C C B B A A 1 2 3 4 Şekil 3.

Pilyeler 60 derecelik açı ile kirişlerin tersine yukarı doğru kıvrılırlar(Şekil 52 . kalınlık ve adetleri inşaat mühendisleri tarafından hesaplanır.1 2 3 4 D D C C B B A A 1 2 3 4 Şekil 3. Sürekli (mütemadi) Temel Donatı Detayı Çizimi Temellere konulacak donatı demirlerinin tanzim şekilleri. Temellerde kalıp içerisine önce hariçte hazırlanan düz demir ve pilye demirleri.8: Kesitlerde kolonların ve betonarme duvar kesitlerinin çizimi 3. sonra kolon filizleri bağlanır. Sürekli temellerde kullanılan donatı düz pilye ve etriyelerdir.4.

2). Şekil 3.5).3.9).11: Temellerde etriye sıklaştırma mesafeleri Detay çizimi yarken şu işlem basamakları takip edilir: 53 . diğer bölgelerde ise 20 cm olur(Şekil 4. L1 /7=55 L1 /7=55 L2 /4=75 30 245 130 35 6Ø16 L=665 35 190 Şekil 3.10: Temellerde pilye kıvrım ve geçiş oranları Sürekli temellerde etriyeler kolonlara yakın bölgelerde L/5 mesafesi kadar sıkıştırılır. A A B C SA1(30/ 60) SB1(30/ 60) SC1(30/ 60) ST1 40/ 100) 6 Ø12 6 Ø12 6 Ø12 6 Ø12 6 Ø12 6 Ø12 6 Ø12 6 Ø12 6 Ø12 SIKIŞTIRMA BÖLGESİ SIKIŞTIRMA BÖLGESİ Şekil 3.9: Temel pilyelerinde kıvrım açıları Pilyeler iki kolon arasında L/7’ den. yan temel pabucuna geçişte ise L/4’ten kırılır(Şekil 4. sıkıştırma bölgesinde donatı aralığı minimum 10 cm.

Pilyelerin yerleri ve yan temel papucuna geçiş mesafeleri hesaplanır ve düşey kesite yerleştirilir. txte komutlarından faydalanılarak çizim tamamlanır. Etriye adetleri hesaplanarak çizilir. modify. En kesit çizilir. Donatıların kısmi ve toplam boyları yazılır. Ölçülendirmeler yapılır. SB1(30/ 60) SC1(30/ 60) 12Ø16 6 Ø12 6 Ø12 6 Ø12 6 Ø12 6 Ø12 6 Ø12 6 Ø12 SIKIŞTIRMA BÖLGESİ 90 L /5=78 118Ø10/ 10-20 L=260 30 90 6Ø12 10 10 30 Şekil 3.12: Sürekli temellere donatı yerleşimi 54 . dimensiyon. Plandan yaralanarak temel pabucunun ve kolonların düşey kesitleri çizilir. Düz demirler çizilir.          Uygun katmanlar aktif hâle getirilir ve drav. Temel ve kolon pozları yazılır. Etriye sıklaştırma ve orta bölgelerin mesafeleri hesaplanır. Donatı açılımı yapılır.

SC1(30/ 60) 12Ø16 6 Ø12 6 Ø12 6Ø12 90 10 10 30 90 118Ø10/ 10-20 L=260 30 Şekil 3.13: Sürekli temellerde etriye açılımı 55 .

A1(30/ 60) SB1(30/ 60) ST1 40/ 100) 6 Ø12 12 6 Ø12 6 Ø12 6 Ø12 6 Ø12 SIKIŞTIRMA BÖLGESİ SIKIŞTIRMA BÖLGESİ L /5=78 180 6Ø16 L=624 Şekil 3.14: Sürekli temellerde etriye sıklaştırma bölgeleri 56 .

15: Sürekli temellere donatı yerleşimi ve açılımları 57 .L1 /7=55 L1 /7=55 L2 /4=75 30 245 130 35 6Ø16 L=665 35 190 A A B C SA1(30/ 60) SB1(30/ 60) SC1(30/ 60) 12Ø16 ST1 40/ 100) 6Ø12 6Ø12 6Ø12 6Ø12 6Ø12 6Ø12 6Ø12 6Ø12 6Ø12 SIKIŞTIRMA BÖLGESİ L /5=78 SIKIŞTIRMA BÖLGESİ 90 L /5=78 118Ø10/ 10-20 L=260 6Ø12 10 10 30 90 30 180 6Ø16 201 30 245 6Ø16 130 35 L=665 35 35 L=624 35 173 165 6Ø16 190 160 35 L=540 35 30 585 6Ø12 30 L=615 6Ø12 L=615 475 6Ø12 L=554 30 6Ø12 L=554 30 585 6Ø12 L=615 30 6Ø12 L=615 475 Şekil 3.

58 . Kotlu ölçülendirmeler de aynı plan içerisinde yer almaktadır.10 6 1 L 64 8 Ø6 = 2 21 0 3 0 2 56 1 L 6 5 4 Ø6 = 6 10 3 3 5 3 5 10 9 10 6 3 5 3 5 3 5 13 7 1 56 1 L 5 0 6 Ø6 = 4 3 5 3 0 55 6 1 L65 8 Ø2 = 1 3 0 6 1 L 54 Ø2 = 5 6 1 L 65 45 Ø2 = 1 7 3 0 6 1 L54 Ø2 = 5 3 0 55 6 1 L65 8 Ø2 = 1 3 0 6 1 L65 45 Ø2 = 1 7 Şekil 3. anlaşılır ve tam olmalıdır. Sürekli (mütemadi) Temel Planı Bilgileri Yazımı ve Anted Çizimi Planın amacına ulaşması için ölçülendirmesi ve açıklayıcı bir takım bilgilerin mutlak suretle yazılması gerekir.17’de uygulaması görülmektedir. Plan ve kesit çizimini tamamladığınız sürekli(mütemadi) planın ölçülendirme işlemleri için öncelikle dimensiyon style komutu çalıştırılarak iç ve dış ölçü ayarları yapılır. Ölçüler verilirken açık.5.16: Sürekli temellerde pilye ve düz demir açılımı 3. Yığma temel planı ölçülendirme kuralları bu ölçülendirmelerde de aynen uygulanır. Şekil 3.

yazı rengi ayarları yapılır.A A A A 1 -85 -160 -110 1 1 1 1 1 1 1 A Şekil 3. Autocad programı ile yazı yazmak için text komutu çalıştırılır ve gerekli yazı ayarları yapılır.17: Sürekli temel planı yazıları A A A Planın tamamlayıcı unsurlarından birisi de yazıların tam ve eksiksiz olarak yazılmasıdır. 59 . Text formating diyalog kutusundan daha kolay ve hızlı yapılır. Buradan yazı tipi. yazı yüksekliği.

00 -165 2 3 4 -160 D -85 -160 -110 C B .A KESİTİ 1 -85 -85 -110 0.Anted bilgileri ve kesit bilgileri de text komutu kullanılarak yazılır.B KESİTİ A B A 1 2 Şekil 3.18: Sürekli temel planı kesiti yazı ve ölçüleri 60 B D C A B A B 3 4 .00 -85 -110 -160 -165 -85 A .18 ). 25 cm betonarme duvar 0. Temelin ölçeği. adı yazılarak anted çizimi tamamlanır( Şekil 3.

19: Sürekli temel planı antedi 61 B D C A B A B 3 4 SÜREKLİ TEMEL PLANI ÖLÇEK:1/ 50 .00 -165 2 3 4 -160 D -85 -160 -110 C B .00 -85 -110 -160 -165 -85 A .A KESİTİ 1 -85 -85 -110 0.25 cm betonarme duvar 0.B KESİTİ A B A 1 2 Şekil 3.

Temel duvar genişliği=50 cm Sömel genişliği=100/100 Döşeme üst kotu=0. 62 .UYGULAMA FAALİYETİ UYGULAMA FAALİYETİ Aşağıda zemin kat planı verilmiş binanın sürekli(mütemadi) temel planını kurallara uygun olarak çiziniz.00 Su basman yüksekliği=85 cm Temel derinliği=80cm Sömel yüksekliği=50 cm Ölçek=1/50 Bağ kirişler=30*30 Kolonlar= 40*40 Aks ölçüler planda verilmiştir. Verilenler.

L/5 D) L/4.L/5 4. L/7 C) L/7.yan temel papucuna geçişte ise……… ‘ten kırılır. 63 . Eksik olduğunuz konulara dönerek tekrarlayınız. Tüm soruları doğru cevapladıysanız modül değerlendirmeye geçiniz.Aşağıdakilerin hangisinde sıkıştırma bölgesinde minimum donatı aralığı doğru olarak verilmiştir? A) 25cm B) 10cm C) 40cm D) 30cm 3.ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Bu faaliyet kapsamında hangi bilgileri kazandığınızı. L/4 B) L/5.Sürekli temellerde etriyeler kolonlara yakın bölgelerde hangi mesafede sıkıştırılır? A) L/4 B) L/5 C) L/8 D) L/7 DEĞERLENDİRME Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız ve doğru cevap sayınızı belirleyiniz. “Sürekli temellerde pilyeler iki kolon arasında…….. Aşağıdakilerden hangisinde sıkıştırma bölgeleri dışında kalan bölgelerde etriye donatı aralığı doğru verilmiştir? A) 8 cm B) 20 cm C) 25 cm D) 10 cm 5. aşağıdaki soruları cevaplayarak belirleyiniz..” Cümlesinde boş bırakılan yerlere aşağıdaki değerlerden hangileri getirilmelidir? A) L /7 . Aşağıdakilerin hangisinde pilye kırma açısı doğru olarak verilmiştir? A) 55 derece B) 60 derece C) 33 derece D) 45 derece 2. 1. Aşağıda verilen sorularda doğru olduğunu düşündüğünüz bir seçeneği işaretleyiniz.

PERFORMANS DEĞERLENDİRME Aşağıda hazırlanan değerlendirme ölçeğine göre yaptığınız uygulamayı değerlendiriniz. Gerçekleşme düzeyine göre evet - hayır seçeneklerinden uygun olanı kutucuğa işaretleyiniz.

DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ Genel İnşaat Teknolojisi Modül adı Öğrencinin Bilgisayarla sürekli (mütemadi) temel planı kesit ve detaylarını Amaç Adı soyadı çizebileceksiniz. Bilgisayarla Temel Planı Çizimi -1 Konu Sınıfı/Nu GÖZLENECEK DAVRANIŞLAR Evet Uygulamaya başlamadan önce bilgisayar 1 programını yapılacak çizime göre ayarladınız mı? Çizim sınırlarını belirlediniz mi? 2 Sürekli temel tanımı ve elemanlarını örgendiniz mi? 3 Aksları çizdiniz mi? 4 Sürekli temelleri ve betonarme duvarları çizdiniz mi? 5 Sürekli temel donatı detaylarını çizdiniz mi? 6 Ölçülendirmeleri yaptınız mı? 7 Temel plan ve kesit bilgilerini yazdınız mı? 8 Antedi çizdiniz mi? 9 Toplam Evet - Hayır sayısı DEĞERLENDİRME

Hayır

Değerlendirme sonucunda eksik olduğunu tespit ettiğiniz konuları, faaliyete dönerek tekrar ediniz.

64

ÖĞRENME FAALİYETİ–4
AMAÇ

ÖĞRENME FAALİYETİ–4

Bu öğrenme faaliyeti ile gerekli ortam sağlandığında, bilgisayar ile bileşik temel planı, kesit ve detaylarını çizebileceksiniz..

ARAŞTIRMA
   Okulunuzda önceden çizimleri yapılmış bileşik temel planlarını temin ederek inceleyiniz. Çevrenizdeki mimarlık bürolarından uygulanmış bileşik (mütemadi) temel planlarını temin ederek inceleyiniz. Farklılıkların nedenlerinin araştırmasını yapınız . Kaynak kitaplardan donatıların yerleşmesi, çapı, çeşidi vb. konuların araştırmasını yapınız.

4. BİLEŞİK TEMELLER
4.1. Çizim Sınırları
Çizim sınırları ile ilgili bilgiler için “Bilgisayarla Çizime Hazırlık” modülüne bakınız (Resim 1.1 Resim 1.2). Çizim sınırları her bilgisayarlı çizim başlangıcında mutlaka yapılmalıdır. Eğer bu sınırlar projeye uygun olarak ayarlanmazsa aynı projeye ait çizimler tamamlandıkça ekranımızın yetmeyecek ve farklı bir dosyada çalışmamızı sürdürme zorunluluğu getirecek veya yeniden limit ayarı yapma ihtiyacı doğacaktır. .

Resim 4.1: Çizim sınırlarını (limits) ayarlama

Resim 4.2: Çizim sınırlarını (limits) aktifleştirme

65

4.1.1. Katman Ayarları Katman ayarları ile ilgili bilgiler için “Bilgisayarla Zemin Kat Plan Çizimi ve Bilgisayarla Kesit Çizimi” modüllerine bakınız (Resim 1.3). Katman ayarları yapılırken Layer propertiyes manager diyalog kutusu kullanılır bu kutuda bize katmanların ismi, çizgi tipi, çizgi kalınlığı ve rengini ayarlama olanağı sunulur. Daha geniş bilgi için “Bilgisayarla Zemin kat Planı Çizimi ’ modülüne bakınız.

Resim 4.3: Katman (layer) ayarları

4.1.2. Tanımı
Zemini çok sağlam olmayan ve zemin emniyet gerilmesinin az olduğu ve bitişik nizamda inşa edilecek yapılarda bileşik temeller kullanılır. Bitişik temellerde tekil, sürekli temel elemanları bir arada uygulanır. Özellikle kolon mesafeleri birbirine çok yakın ise tek sömel düzenlenir. Buna da bileşik temel denir. Bileşik temel planının, görünüşü ve perspektifi Şekil 4.1’de uygulandığı gibidir. Donatı hesabı, inşaat mühendisleri tarafından yapılır, hangi temel tipi uygulanacak ise donatı hesabı yapılır ve projelendirilir. Temellerde demirlerin toprakla temas etmemesi için alta 5cm kalınlığında 250 kg/m3 dozlu bir grobeton tabakası serilir. 66

1. Dikey akslara. daire çizmek için circle komutu kullanılır. Bileşik Temel Planı Çizimi 4. Bu işlemler yatay aksların çiziminde de aynen tekrarlanır. 67 .2. Aksları Çizmek Zemin kat planından faydalanarak akslar alınır. Çizilen ilk aksımız copy komutundan mesafe girerek kopyalanır. görünüş ve perspektifi 4.2. Görünüş persfektif plan Şekil 4.Bu temeller ayrı ayrı düzenlenir.1.2. Bileşik sömel plan. Harf ve numaralar daire içine alınarak gösterilir. Projedeki ölçülerden faydalanarak dikey akslardan ilki çizilir çizme işlemi line komutuyla yapılır. Aksların çizimi bu şekilde tamamlanır. Bilgisayarla Aks Çizimi         Layer komutunda aks katmanı aktif hâle getirilir. Genellikle kare veya dikdörtgen tabanlı olarak yapılır.2. Bu işlem sırası takip edilerek çizim tamamlanır. 4. numaralar verilir bu işlem de text komutu kullanılarak yapılır. Yatay akslara da harfler verilir bu işlem de yine text komutu kullanılarak yapılır.

Düşey ve yatay akslar 1/50 ölçekli olarak autocad komutları kullanılarak şekil 4.2 ’deki gibi çizilir. Akslar düşeyde rakamlar, yatayda harfler ile karşılıklı isimlendirilir, bu isimler daire içerisine alınarak gösterilir.

A

B

C

D

1

1

2

2

3 4

3 4

5 6

5 6

A

B

C

D

Şekil 4.2: Düşey ve yatay aksların 1/50 ölçeğinde çizimi

4.2.3. Kolonların Çizimi
Zemin kat planından faydalanarak ölçüleri alınan kolonlar autocad komutları uygulanarak çizilir.

4.2.4. Bilgisayarla Kolon Çizimi İşlem Basamakları
 Projeye uygun boyutlandırma işlemi yapılır. Rectangle komutu aktif hâle getirilir, boyutlar girilerek kolon çizilir. 68

 

  

Kolonlar temel planı dikkate alınarak çoklu kopyalama ile kopyalanır. Bu işlemi bilgisayarda yapmak için copy komutu aktif hâle getirilir, kopyalanacak yapı elemanı seçilir ve alt komutlardan multiple aktif hâle getirilir. İstenilen mesafelerde kolonlar kopyalanır. Önceden çizimi ve taraması yapılmış kolonları döndür çevir komutu kullanılarak döndürme işlemi yapılır. Döndür çevir komutu rotate komutudur. Kolonların çizimi yapılırken, hassas ve hatasız olabilmesi için kenetleme modunun mutlaka açık olması gerekir. Kenetleme komutlarına topluca objetc snap(OSNAP durum çubuğu) komutu ismi verilir. Mimari çizimlerimizde midpoint(orta nokta), endpoint(uç noktası) komutlarını kullanmak çizim kalitesi ve hızını artırır. Kolon ölçüleri ve ismi text komutu aktif hâle getirilerek yazılır. Bu işlem sırası takip edilerek Şekil 4.3’ te görüldüğü gibi kolonlar 1/50 ölçeğinde çizilir. Uygun katman aktif hâle getirilerek bitişik nizam olan cepheye sürekli temel çizilir.

A

B

C

D

1

1

2

2

3 4

3 4

5 6

5 6

A

B

C

D

Şekil 4.3: Kolonların ve sürekli temel in 1/50 ölçeğinde çizimi

69

Çizilecek tüm elemanlara uygun katmanlar aktif hâle getirilir ve draw komutlarından faydalanılarak aşağıdaki maddeler uygulanır, plan çizimi tamamlanır.  Her kolonun altına uygun ölçülerde sömel yapılır.  Birbirine yakın olan kolonların altına uygun ölçülerde bileşik sömel çizilir.  25 cm’lik betonarme duvarlar çizilir.  50*40 cm ebadında duvar altı sömeller çizilir.  Hatch komutu ile duvar taraması yapılır.  Sömeller bağ kirişleri ile bir birine bağlanır.  Bağ kirişlerin eksen çizgileri ile kolonların ağırlık merkezlerinin çakışması gerekir(Şekil 4.5).

A

B

C

D

1

1

2

2

3 4

3 4

5 6

5 6

A

B

C

D

Şekil 4.4: Kolonların ve sömellerin in 1/50 ölçeğinde çizimi

70

A B C D 1 1 2 2 3 4 3 4 5 6 5 6 A B C D Şekil 4.5: Bağ kirişinin 1/50 ölçeğinde çizimi 71 .

6: Duvar altı sömellerin 1/50 ölçeğinde çizimi 72 .A B C D 1 1 2 2 3 4 3 4 5 6 5 6 A B C D Şekil 4.

Bilindiği üzere kesitler bir planın anlaşılır olması ve kullanılan malzemelerin bilinmesi açısından oldukça önemlidir. 73 .7: Bağ kirişlerin 1/50 ölçeğinde çizimi 4.3. Bileşik Temel Kesiti Çizimi Düşey ve yatay yönde kesit çizgileri planda çizilir bu işlemi takip ederek düşey ve yatay kesitleri oluşturulur.A B C D 1 1 2 2 3 4 3 4 5 6 5 6 A B C D Şekil 4.

A B C D 1 1 2 2 3 4 3 4 5 6 5 6 A B C D Ş ekil 4.Kat planında geçirilen kesit çizgileri. Düzenleme (modifay )komutlarından faydalanılarak gerekli düzenlemeler yapılır. temel planında da aynı yerden geçirilir.1). Planda uygun mesafede zemin çizgisi çizilir. Temel alt kotları ile üst kotlarına göre temeller oluşturulur(Şekil 3. line komutu ile bakış doğrultusu yönünde taşınır(şekil 3.8: Temel alt ve üst kotlarına göre oluşturulması 74 .1). Bilgisayarla bileşik temel kesiti çizimi işlem basamakları:        Kesit çiziminde kullanılacak katman aktif hâle getirilir. Bağ kirişleri ve sömeller uygun katmanlar çalıştırılarak. Kesitler mümkün olduğunca bakış doğrultuları dikkate alınarak aynı pafta üzerinde çizilir. Kesilen ve görünüşte kalan tüm taşıyıcı duvarlar bakış doğrultusu yönünde line komutu ile çizilir. Alt ve üst kotlarına göre sömeller oluşturulur.

Bağ kirişlerinin ölçüleri temel alt hizasından alınarak bağ kirişlerinin çizimi tamamlanır.     Kesilen ve görünüşte kalan tüm kolon ve bağ kirişleri bakış doğrultusu yönünde taşınır. A B C D 1 1 2 2 3 4 3 4 5 6 5 6 A B C D Şekil 4.. Kolonlar. Şekil 4.2: Bağ kiriş ve kolonların oluşturulması 75 .2’deki gibi çizim devam ettirilir. temel üstünden başlayıp 1-2 cm devam ettirildikten sonra kesilir.

3:Tekil(münferit ) temel düşey ve yatay kesitlerinin çizimi 4.00 -85 -110 -165 -85 -160 ------Tesviye betonu ------Yalıtım ------Koruma betonu ------Grobeton ------Blokaj ------Zemin 1 2 SA2(60 /30) T5(160 /130 ) 3 A ------Tesviye betonu ------Yalıtım ------Koruma betonu ------Grobeton ------Blokaj ------Zemin 4 SA2(60 /30) T5(160 /130 ) SC3(30 /60) T5(160 /130 ) SA5(30 /60) 5 6 SA5(30 /60) SA2(60 /30) T13(160 /80 ) SA2(60 /30) T5(160 /130 ) T5(160 /130 ) SA2(60 /30) T5(160 /130 ) A B B Şekil 4. Pilye ve etriyelerdir. Temellerde kalıp içerisine önce hariçte hazırlanan düz demir ve pilye demirleri. sonra kolon filizleri bağlanır.4. kalınlık ve adetleri inşaat mühendisleri tarafından hesaplanır.4 76 B A B C D 1 SA2(60 /30) T5(160 /130 ) SA2(60 /30) T5(160 /130 ) 2 SC3(30 /60) SA2(60 /30) T11(160 /80 ) SA2(60 /30) 3 4 A SC4(30 /60) SA2(60 /30) 5 6 C D . Bileşik Temel Donatı Detayı Çizimi Temellere konulacak donatı demirlerinin tanzim şekilleri. Sürekli temellerde kullanılan donatı düz. Pilyeler 60 derece’lik açı ile kirişlerin tersine yukarı doğru kıvrılırlar. ------Tesviye betonu ------Yalıtım ------Koruma betonu ------Grobeton ------Blokaj ------Zemin 0.3’teki gibi uygulanır.Modifay komutları kullanılarak gerekli düzenlemeler yapılır ve kesitler şekil 4.00 -85 -110 -160 -165 0. Şekil 4.

6: Temellerde etriye sıklaştırma mesafeleri Detay çizimi yaparken şu işlem basamakları takip edilir:  Uygun katmanlar aktif hâle getirilerek draw.5). Sıkıştırma bölgesinde donatı aralığı minimum 10 cm. L1 /7=55 L1 /7=55 L2 /4=75 30 245 130 35 6Ø16 L=665 35 190 Şekil 4. modify.5: Temellerde pilye kıvrım ve geçiş oranları Sürekli temellerde etriyeler kolonlara yakın bölgelerde L/5 mesafesi kadar sıkıştırılır. 77 .  Plandan yaralanarak temel pabucunun ve kolonların düşey kesitleri çizilir. text komutlarından faydalanarak çizim tamamlanır.Şekil 4. yan temel pabucuna geçişte ise L/4’ten kırılır(Şekil4.4: Temel pilyelerinde kıvrım açıları Pilyeler iki kolon arasında L/7’ den. diğer bölgelerde ise 20 cm olur(Şekil 4. SB1(30/ 60) SC1(30/ 60) SA1(30/ 60) ST1 40/ 100) 6 Ø12 6 Ø12 6 Ø12 6 Ø12 6 Ø12 6 Ø12 6 Ø12 6 Ø12 6 Ø12 SIKIŞTIRMA BÖLGESİ L /5=78 SIKIŞTIRMA BÖLGESİ L /5=78 Şekil 4. imension.6).

En kesit çizilir. Temel ve kolon pozları yazılır. Pilyelerin yerleri ve yan temel pabucuna geçiş mesafeleri hesaplanır ve düşey kesite yerleştirilir. Düz demirler çizilir. Donatı açılımı yapılır donatıların kısmi ve toplam boyları yazılır. Etriye adetleri hesaplanarak çizilir.        Ölçülendirmeler yapılır. Etriye sıklaştırma ve orta bölgelerin mesafeleri hesaplanır. 78 .

A A B C SA1(30/ 60) SB1(30/ 60) SC1(30/ 60) ST1 40/ 100) 6Ø 12 6Ø12 6Ø12 6Ø 12 6Ø 12 6Ø12 6Ø12 6Ø 12 6Ø12 SIKIŞTIRMA BÖLGESİ SIKIŞTIRMA BÖLGESİ SB 30/ 60) 1( SC 30/ 60) 1( 12Ø 16 6Ø 2 1 6Ø 2 1 6Ø 2 1 6Ø 2 1 6Ø 2 1 6Ø 2 1 6Ø 2 1 S IKIŞTIR A M BÖ E LG Sİ 90 L/5=78 118Ø 10-20 10/ L=260 6Ø 12 10 10 30 90 30 Şekil 4.7: Sürekli temellere donatı yerleşimi 79 .

SC1(30/ 60) 12Ø16 6 Ø12 6 Ø12 6Ø12 90 10 10 30 90 118Ø10/ 10-20 L=260 30 Şekil 4.8: Sürekli temellerde etriye açılımı SA1(30/ 60) SB1(30/ 60) ST1 40/ 100) 6 Ø12 12 6 Ø12 6 Ø12 6 Ø12 6 Ø12 SIKIŞTIRMA BÖLGESİ SIKIŞTIRMA BÖLGESİ L /5=78 180 6Ø16 L=624 Şekil 4.9: Sürekli temellerde etriye sıklaştırma bölgeleri 80 .

L1 /7=55 L1 /7=55 L2 /4=75 30 245 130 35 6Ø16 L=665 35 190 A A B C SA1(30/ 60) SB1(30/ 60) SC1(30/ 60) 12Ø16 ST1 40/ 100) 6Ø12 6Ø12 6Ø12 6Ø12 6 Ø12 6 Ø12 6Ø12 6Ø12 6Ø12 SIKIŞTIRMA BÖLGESİ L /5=78 SIKIŞTIRMA BÖLGESİ 90 L /5=78 118Ø10/ 10-20 L=260 6Ø12 10 10 30 90 30 180 6Ø16 201 30 245 6Ø16 130 35 L=665 35 35 L=624 35 173 165 6Ø16 190 160 35 L=540 35 30 585 6Ø12 30 L=615 6Ø12 L=615 475 6Ø12 L=554 30 6Ø12 L=554 30 585 6Ø12 L=615 30 6Ø12 L=615 475 Şekil 4.10: Sürekli temellere donatı yerleşimi ve açılımları 81 .

. 82 . Ölçülendirmeleri yapılır ve her iki yönde de kesiti çizilir.11: Sürekli temellerde pilye ve düz demir açılımı 4. T1..10 6 1 L 64 8 Ø6 = 2 21 0 3 0 2 56 1 L 6 5 4 Ø6 = 6 10 3 3 5 3 5 10 9 10 6 3 5 3 5 3 5 13 7 1 56 1 L 5 0 6 Ø6 = 4 3 5 3 0 55 6 1 L65 8 Ø2 = 1 3 0 6 1 L 54 Ø2 = 5 6 1 L 65 45 Ø2 = 1 7 3 0 6 1 L54 Ø2 = 5 3 0 55 6 1 L65 8 Ø2 = 1 3 0 6 1 L65 45 Ø2 = 1 7 Şekil 4.T14(160/130) Donatı Yerleşimi Donatısı çizilecek kolon ve temel pabucu plandan tespit edilerek 1/20 ölçeğinde çizilir. Temel pabucun da her iki yönde sıkıştırma bölgesi hesaplanır. Temel pabucunun her iki yönde donatı adedi hesaplanır.1.4. Plana donatıların çizimi yapılır.T2.

5 seçilen 7 2a=130-65 2a=65 =32. Şekil 4.12: Tekil temel çizimi A-A Kesit yönü 160/8=20 cm Sıkıştırma bölgesi b=20*4=80 Donatı adadi=80/10=8 8-1=7 adet 2a=160-80 2a =80 =40 Donatı adedi=40/20=2 2+1=3 adet B-B Kesit yönü 130/8=16.6 seçilen 2 adet 2+1=3 adet Donatı hesapları yapılarak donatı yerleştirilir.5/20=1.3Ø16/20 A A 6Ø16/10 3Ø16/20 3Ø16/20 3Ø16/20 7Ø16/10 Şekil4.25*4 =65 cm donatı adedi=65/10=6.3’te demir donatılarının çizimi uygulanmıştır. Donatı çapları 16 mm olarak alınır.5 cm Sıkıştırma bölgesi b=16. 83 .5 cm 7-1=6 adet donatı adedi32.

Ölçülendirme yapılır. 84 . Bağ kiriş detayı çizimi 1/20 ölçeğinde çizilir.3Ø16/20 A A 6Ø16/10 3Ø16/20 3 Ø 1 6 /2 0 3 Ø 1 6 /2 0 7 Ø 1 6 /1 0 Şekil 4. Düz demirler çizilir. Bağ kirişinin poz numarası yazılır. BK1(30*50) bağ kirişinin çizimi Şekil 4. Bağ Kiriş Donatı Çizimi BK …….13: Tekil(Münferit) temel donatı çizimi 4.2. Donatı açılımları yapılır. En kesiti çizilir. Etriye adetleri hesaplanarak çizilir..4.(30*50)            Bağ kirişin düşey kesiti plandan yararlanılarak çizilir. Donatıların kısmi ve toplam boyları yazılır.14’te uygulanmıştır. Demir donatı çizimini hızlı ve doğru yapmak için donut komutundan faydalanmanız gerekir.

Ölçülendirme yapılır.          Plandan yararlanılarak temel papucunun ve kolonların düşey kesiti çizilir. Etriye adetleri hesaplanarak çizilir.14: Bağ kiriş detay çizimi 4. Kesite donatılar çizilir. Pilyelerin büküm yerleri ve yan temel papucuna geçiş mesafeleri hesaplanarak ve çizmiş olduğumuz düşey kesite yerleştirilir. BS4(130/ 400) Bileşik Sömel Çizimi İşlem Sırası Uygun katmanlar ve draw komutlarından faydalanarak aşağıdaki maddeler sırasıyla uygulanır.4. Dimensiyon style aktif hâle getirilerek ölçü ayarları yapılır.A A A B K 1( 5 0*3 0) B K 1 ( 50 *3 0) 2 Ø 16 2 Ø 16 L=210 L = 21 0 A -A K E S İT İ 40 20 8 8 20 55Ø 8 L=136 40 Şekil 4. 85 . Düz demirler çizilir. Etriye sıklaştırması ve orta bölge mesafesi hesaplanır.3. En kesiti çizilir.

Temel ve kolon pozları yazılır.15:Birleşik sömel çizimi 86 . A A A -A KES İTİ S B3( 30 /60) A B S4( 130 /400) S C3( 30 /60) 12Ø 16 A 56 30 93 35 35 205 6 Ø 16 L=484 30 6Ø 12 A -A KES İTİ 390 Ø 12 6 Ø 16 L=450 6Ø 12 30 6Ø 12 390 6 Ø 16 L=450 6Ø 12 120 21 Ø 10 / 10 L=320 120 10 10 30 Şekil 4.   Donatı açılımı yapılır. Donatıların kısmi ve toplam boyları text komutu çalıştırılarak yazılır.

4. Dimensiyon style aktif hâle getirilerek ölçü ayarları yapılır. Etriye adetleri hesaplanarak çizilir. Donatıların kısmi ve toplam boyları text komutu çalıştırılarak yazılır. 87 . Ölçülendirme yapılır. Temel ve kolon pozları yazılır.            Plandan yararlanılarak temel pabucunun ve kolonların düşey kesiti çizilir. Etriye sıklaştırması ve orta bölge mesafesi hesaplanır.4.4. Kesite donatılar çizilir. Düz demirler çizilir. DAS1(55/50) Duvar Altı Sömel Çizimi İşlem Sırası Uygun katmanlar ve draw komutlarından faydalanarak aşağıdaki maddeler sırasıyla uygulanır. Donatı açılımı yapılır. En kesiti çizilir.

Ölçüler verilirken açık. 88 . Birleşik Temel Planı Bilgileri Yazımı ve Anted Çizimi Planın amacına ulaşması için ölçülendirilmesi ve açıklayıcı birtakım bilgilerin mutlak suretle yazılması gerekir. bu ölçülendirmelerde de aynen uygulanır.SF1(30 /60) SF4(30 /60) DAS1(55/ 50) 20 20 535 2Ø16 535 2Ø16 L=575 L=575 20 20 40 8 20 40 8 20 15Ø8 L=136 Şekil 4. Şekil 4.16: DAS1(55/50) Duvar altı sömel çizimi 4.5. Plan ve kesit çizimini tamamladığınız sürekli(mütemadi) planın ölçülendirme işlemlerini yapmak için öncelikle dimension style komutu çalıştırılır. Kotlu ölçülendirmeler de aynı plan içerisinde yer almaktadır. iç ve dış ölçü ayarları yapılır.17’de uygulaması görülmektedir . anlaşılır ve tam olmalıdır. Yığma temel planı ölçülendirme kuralları.

Buradan yazı tipi. yazı yüksekliği. Şekil 5.------Tesviye betonu ------Yalıtım ------Koruma betonu ------Grobeton ------Blokaj ------Zemin 0. adı yazılarak anted çizimi tamamlanır ( Şekil 4.17: Bileşik temel planı yazıları Planın tamamlayıcı unsurlarından birisi de yazıların tam ve eksiksiz olarak yazılmasıdır. elemanların üzerine yazılır. yazı rengi ayarları yapılır. 89 B A B C D -165 1 SA2(60 /30) T5(160 /130 ) SA2(60 /30) T5(160 /130 ) 2 SC3(30 /60) SA2(60 /30) T11(160 /80 ) SA2(60 /30) 3 4 A SC4(30 /60) SA2(60 /30) 5 6 C D . Text formating diyalog kutusundan daha kolay ve hızlı yapılır.00 -85 -110 -160 -165 -85 0.18 ). Temelin ölçeği. Anted bilgileri ve kesit bilgileri de text komutu kullanılarak yazılır.1ve 5.00 -85 -110 -85 -160 ------Tesviye betonu ------Yalıtım ------Koruma betonu ------Grobeton ------Blokaj ------Zemin 1 2 SA2(60 /30) T5(160 /130 ) 3 A ------Tesviye betonu ------Yalıtım ------Koruma betonu ------Grobeton ------Blokaj ------Zemin 4 SA2(60 /30) T5(160 /130 ) SC3(30 /60) T5(160 /130 ) SA5(30 /60) 5 6 SA5(30 /60) SA2(60 /30) T13(160 /80 ) SA2(60 /30) T5(160 /130 ) T5(160 /130 ) SA2(60 /30) T5(160 /130 ) A B B Şekil 4.2’de uygulandığı gibi yazılar. Autocad programı ile yazı yazmak için text komutu çalıştırılır ve gerekli yazı ayarları yapılır.

18: Bileşik temel planı kesiti yazı ve ölçüleri 90 B A B C D 1 SA2(60 /30) T5( /130) 160 SA2(60 /30) BK(30*30) BK(30*30) BK(30*30) 2 T5( /130) 160 BK(30*30) SC3(30 /60) SA2(60 /30) T11(160/80 ) SA2(60 /30) 3 4 A SC4(30 /60) BK(30*30) SA2(60 /30) SA2(60 /30) T5( /130) 160 T5(160/130) SA2(60 /30) T5( /130) 160 5 6 C D .00 -85 -110 -85 -165 -160 ------Tesviye betonu ------Yalıtım ------Koruma betonu ------Grobeton ------Blokaj ------Zemin 1 T5( /130) 160 BK(30*30) 2 SA2(60 /30) BK(30*30) 3 A ------Tesviye betonu ------Yalıtım ------Koruma betonu ------Grobeton ------Blokaj ------Zemin 4 SA2(60 /30) T5( /130) 160 SC3(30 /60) BK(30*30) BK(30*30) BK(30*30) 5 6 SA5(30 /60) BK(30*30) T5(160 /130 ) SA5(30 /60) SA2(60 /30) T13(160 /80 ) A B B Şekil 4.00 -85 -110 -160 -165 -85 0.------Tesviyebetonu ------Yalıtım ------Korumabetonu ------Grobeton ------Blokaj ------Zemin 0.

00 -85 -110 -85 -160 ------Tesviye betonu ------Yalıtım ------Koruma betonu ------Grobeton ------Blokaj ------Zemin 1 T5(160 /130 ) BK(30*30) 2 SA2(60 /30) BK(30*30) 3 A ------Tesviye betonu ------Yalıtım ------Koruma betonu ------Grobeton ------Blokaj ------Zemin 4 SA2(60 /30) T5(160 /130 ) SC3(30 /60) BK(30*30) BK( 30*30) BK(30*30) 5 6 SA5( /60) 30 BK( 30*30) T5(160 /130 ) SA5( /60) 30 SA2(60 /30) T13( /80 ) 160 A B B Şekil 4.------Tesviyebetonu ------Yalıtım ------Koruma betonu ------Grobeton ------Blokaj ------Zemin 0.00 -85 -110 -160 -165 -85 0.19: Bileşik temel planı antedi 91 B A B C D -165 1 SA2( /30) 60 T5(160 /130 ) SA2( /30) 60 BK(30*30) BK(30*30) 2 T5(160 /130 ) SC3( /60) 30 SA2( /30) 60 T11( /80 ) 160 SA2( /30) 60 3 4 A SC4(30 /60) BK( 30*30) SA2( /30) 60 SA2( /30) 60 T5(160 /130 ) T5(160 /130 ) SA2( /30) 60 T5(160 /130 ) 5 6 C D TEMEL PLANI ÖLÇEK:1/50 .

Temel duvar genişliği=50 cm Sömel genişliği=100/100 Döşeme üst kotu=0.00 Su basman yüksekliği=85 cm Temel derinliği=80cm Sömel yüksekliği=50 cm Ölçek=1/50 Bağ kirişler=30*30 Kolonlar= 40*40 Aks ölçüler planda verilmiştir.UYGULAMA FAALİYETİ UYGULAMA FAALİYETİ Aşağıda zemin kat planı verilmiş binanın bileşik temel planını kurallara uygun olarak çiziniz. Verilenler. 92 .

aşağıdaki soruları cevaplayarak belirleyiniz. Eksik olduğunuz konulara dönerek tekrarlayınız. Aşağıdakilerin hangisinde bileşik sömellerde pilye kırma açısı doğru olarak verilmiştir? A)55 derece B) 60 derece C) 33 derece D) 45 derece 2. Aşağıda verilen sorularda doğru olduğunu düşündüğünüz bir seçeneği işaretleyiniz. Aşağıdakilerin hangisinde bağ kiriş boyutu doğru verilmiştir? A) 25/50cm B) 20/45cm C) 40/40 cm D) 30/50 cm 3.ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Bu faaliyet kapsamında hangi bilgileri kazandığınızı. 93 . Bileşik temellerde pilyeler kolonlara yakın bölgelerde hangi mesafede sıkıştırılır? A) L/5 B) L/4 C) L/8 D) L/7 DEĞERLENDİRME Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız ve doğru cevap sayınızı belirleyiniz. Aşağıdakilerin hangisinde duvar altı sömel boyutları doğru olarak verilmiştir? A) 55/50 cm B) 25/25cm C) 40/45 cm D) 60/130 cm 5. Tüm soruları doğru cevapladıysanız modül değerlendirmeye geçiniz. Aşağıdakilerden hangisi bileşik sömellerde kullanılan etriye çapıdır? A) 8 mm B) 10 mm C) 12mm D) 16 mm 4. 1.

94 . DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ Genel İnşaat Teknolojisi Modül adı Öğrencinin Bilgisayarla bileşik temel planı kesit ve Amaç Adı soyadı detaylarını çizebileceksiniz. Gerçekleşme düzeyine göre evet .Hayır sayısı DEĞERLENDİRME Hayır Değerlendirme sonucunda eksik olduğunu tespit ettiğiniz konuları.hayır seçeneklerinden uygun olanı kutucuğa işaretleyiniz. Bilgisayarla Temel Planı Çizimi -1 Konu Sınıfı/Nu GÖZLENECEK DAVRANIŞLAR Evet Uygulamaya başlamadan önce bilgisayar 1 programını yapılacak çizime göre ayarladınız mı? Çizim sınırlarını belirlediniz mi? 2 Bileşik temel tanımı ve elemanlarını öğrendiniz mi? 3 Aksları çizdiniz mi? 4 Bileşik temelleri ve betonarme duvarları çizdiniz mi? 5 Bileşik temel donatı detaylarını çizdiniz mi? 6 Ölçülendirmeleri yaptınız mı? 7 Temel plan ve kesit bilgilerini yazdınız mı? 8 Antedi çizdiniz mi? 9 Toplam Evet . faaliyete dönerek tekrar ediniz.PERFORMANS DEĞERLENDİRME Aşağıda hazırlanan değerlendirme ölçeğine göre yaptığınız uygulamayı değerlendiriniz.

MODÜL DEĞERLENDİRME MODÜL DEĞERLENDİRME Aşağıdaki performans testi ile modülle kazandığınız yeterliliği ölçebilirsiniz. Bilgisayarla tekil (münferit)temel planı kesit ve detaylarını çizebileceksiniz. iç duvar üzerinde temel kesitini çizdiniz mi? Balkon ve teras olan kısımlarda temel kesitini çizdiniz mi? Ölçülendirme yaptınız mı? Temel planı ve kesit bilgilerini yazdınız mı? Tekil plan akslarını çizdiniz mi? Kolon ve bağ kirişlerini çizdiniz mi? Tekil temel kesitlerini çizdiniz mi? Tekil temel donatı detaylarını çizdiniz mi? Tekil temel ölçülerini yaptınız mı? Tekil temel planı yazı ve antedini yaptınız mı? Sürekli plan akslarını çizdiniz mi? 95 . Bilgisayarla bileşik temel planı kesit ve detaylarını çizebileceksiniz. Başlangıç saati Zaman Bitiş saati Harcanan süre GÖZLENECEK DAVRANIŞLAR Evet 1 Uygun programı çalıştırdınız mı? 2 Limits ayarlarını yaptınız mı? 3 Katman ayarlarını yaptınız mı? 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Hayır Temeller ile ilgili standart ve yönetmelikleri araştırdınız mı? Yığma temel tanımı ve elemanlarını öğrendiniz mi? Temel duvarlarını çizdiniz mi? Temel kazı alanın. PERFORMANS TESTİ Öğrencinin Modül adı Genel İnşaat Teknolojisi Bilgisayarla yığma temel planı kesit ve detaylarını çizebileceksiniz. Bilgisayarla sürekli (mütemadi) temel Adı soyadı Amaç planı kesit ve detaylarını çizebileceksiniz. Gerçekleşme düzeyine göre evet – hayır seçeneklerinden uygun olanı kutucuğa işaretleyiniz. temel hatılını. Bilgisayarla Temel Planı Çizimi -1 Konu Sınıf /Nu.

Kendinizi yeterli görüyorsanız bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz. 96 .18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Kolonları ve devam eden kirişleri çizdiniz mi? Sürekli temel kesitlerini çizdiniz mi? Sürekli temel donatı detaylarını çizdiniz mi? Sürekli temel ölçülerini yaptınız mı? Sürekli temel planı yazılarının antedini yaptınız mı? Birleşik temel aks ve kolonlarını çizdiniz mi? Birleşik temel hasır donatılarını çizdiniz mi? Birleşik temel kesitlerini çizdiniz mi? Birleşik temel donatılarını çizdiniz mi? Birleşik temel ölçülerini yaptınız mı? Birleşik temel planı yazıları ve antedini yaptınız mı? Çizimlerinizi verilen sürede yaptınız mı? Toplam Evet .Hayır sayısı DEĞERLENDİRME Performans testi değerlendirmesi sonucunda eksik olduğunuz konuları yeniden tekrar ederek eksik bilgilerinizi tamamlayınız.

900 300 200 400 200 200 730 200 200 100 150 80 300 200 905 400 97 80 150 100 730 .00 Su basman yüksekliği=85 cm Temel derinliği=80cm Sömel yüksekliği=50 cm Ölçek=1/50 Bağ kirişler=50*30 Aks ölçüler planda verilmiştir. tekil.UYGULAMA FAALİYETİ UYGULAMA FAALİYETİ Kolon ölçüleri 60/30 olan aşağıdaki plan taslağının. Verilenler. sürekli ve birleşik temel planlarını çiziniz. Temel duvar genişliği=50 cm Sömel genişliği=100/100 Döşeme üst kotu=0. Aşağıda zemin kat planı verilmiş binanın birleşik temel planını kurallara uygun olarak çiziniz.

Tüm soruları doğru yanıtladıysanız diğer modüle geçebilirsiniz.CEVAP ANAHTARLARI CEVAP ANAHTARLARI ÖĞRENMEFAALİYETİ-1’İNCEVAPANAHTARI 1 2 3 4 5 B B A A A ÖĞRENMEFAALİYETİ-2‘NİNCEVAPANAHTARI 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 A A D B A B B A B B ÖĞRENMEFAALİYETİ–3’ÜNCEVAPANAHTARI ÖĞRENMEFAALİYETİ-4‘ÜNCEVAPANAHTARI 1 2 3 4 5 DEĞERLENDİRME Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız ve doğru cevap sayınızı belirleyerek kendinizi değerlendiriniz. 98 B D A A A . Eksik olduğunuz konulara dönerek tekrarlayınız.

MEGEP. GÜNGÖR Yüksel. Bilgisayarla Çizime Hazırlık Modülü. Milli Eğitim Basımevi.  99 . 2003. MEB. Cilt 1. ve X.  Yapı Ressamlığı IX. İstanbul. Yapı Bilgisi. Sınıf İş ve İşlem Yaprakları.KAYNAKÇA KAYNAKÇA  OYMAEL Sabit. Devlet kitapları İstanbul-2005. MEB Yayınları. Ankara. 2008.