T.C.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

MEGEP
(MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ)

İNŞAAT TEKNOLOJİSİ

BİLGİSAYARLA TEMEL PLANI ÇİZİMİ 1

ANKARA, 2009

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;  Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 02.06.2006 tarih ve 269 sayılı Kararı ile onaylanan, Mesleki ve Teknik Eğitim Okul ve Kurumlarında kademeli olarak yaygınlaştırılan 42 alan ve 192 dala ait çerçeve öğretim programlarında amaçlanan mesleki yeterlikleri kazandırmaya yönelik geliştirilmiş öğretim materyalleridir (Ders Notlarıdır). Modüller, bireylere mesleki yeterlik kazandırmak ve bireysel öğrenmeye rehberlik etmek amacıyla öğrenme materyali olarak hazırlanmış, denenmek ve geliştirilmek üzere Mesleki ve Teknik Eğitim Okul ve Kurumlarında uygulanmaya başlanmıştır. Modüller teknolojik gelişmelere paralel olarak, amaçlanan yeterliği kazandırmak koşulu ile eğitim öğretim sırasında geliştirilebilir ve yapılması önerilen değişiklikler Bakanlıkta ilgili birime bildirilir. Örgün ve yaygın eğitim kurumları, işletmeler ve kendi kendine mesleki yeterlik kazanmak isteyen bireyler modüllere internet üzerinden ulaşabilirler. Basılmış modüller, eğitim kurumlarında öğrencilere ücretsiz olarak dağıtılır. Modüller hiçbir şekilde ticari amaçla kullanılamaz ve ücret karşılığında satılamaz.

 

İÇİNDEKİLER
AÇIKLAMALAR .......................................................................................................iii GİRİŞ ........................................................................................................................... 1 ÖĞRENME FAALİYETİ-1......................................................................................... 3 1. YIĞMA TEMELLER .............................................................................................. 3 1.1. Çizim Sınırları ................................................................................................... 3 1.2. Temeller ile İlgili Standart ve Yönetmelikler ................................................... 4 1.3. Yığma Temel Tanımı ve Elemanları ................................................................. 4 1.4. Yığma Temel Planı Çizimi................................................................................ 8 1.4.1.Temel Duvarlarını Çizmek.......................................................................... 8 1.5. Yığma Temel Kesiti Çizimi ............................................................................ 10 1.6. Yığma Temel Donatı Çizimi ........................................................................... 13 1.7 . Yığma Planı Bilgileri Yazım ve Anted Çizimi .............................................. 14 UYGULAMA FAALİYETİ................................................................................... 16 ÖĞRENME FAALİYETİ–2 ...................................................................................... 19 2. TEKİL (MÜNFERİT) TEMELLER ...................................................................... 19 2.1. Çizim Sınırları ................................................................................................. 19 2.1.1. Katman Ayarları ....................................................................................... 20 2.1.2. Tekil (münferit) Temel Planı Çizimi........................................................ 23 2.1.3 Kolonların Çizimi...................................................................................... 24 2.1.4. Temel ve Bağ Kirişlerinin Çizimi ............................................................ 25 2.2. Tekil (münferit) Temel Kesiti Çizimi ............................................................. 27 2.3. Tekil (münferit) Temel Donatı Detayı Çizimi ................................................ 30 2.3.2. Bağ Kiriş Donatı Çizimi BK ……..(30*50) ............................................ 33 2.4. Temel Planı Bilgileri Yazımı ve Anted Çizimi............................................... 34 UYGULAMA FAALİYETİ................................................................................... 39 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME......................................................................... 40 ÖĞRENME FAALİYETİ–3 ...................................................................................... 42 3.SÜREKLİ (MÜTEMADİ) TEMELLER ................................................................ 42 3.1. Çizim Sınırları ................................................................................................. 42 3.1.1. Katman Ayarları ....................................................................................... 43 3.1.2. Tanımı ...................................................................................................... 43 3.2. Sürekli Temel Planı Çizimi ............................................................................. 45 3.2.1. Akslarını Çizmek...................................................................................... 45 3.2.2. Bilgisayarla Aks Çizimi ........................................................................... 45 3.2.3. Kolonların Çizimi..................................................................................... 46 3.3. Sürekli (mütemadi) Temel Kesiti Çizimi ........................................................ 50 3.4. Sürekli (mütemadi) Temel Donatı Detayı Çizimi ........................................... 52 3.5. Sürekli (mütemadi) Temel Planı Bilgileri Yazımı ve Anted Çizimi............... 58 UYGULAMA FAALİYETİ................................................................................... 62 ÖĞRENME FAALİYETİ–4 ...................................................................................... 65
i

.............................................3................................................... 67 4.................5.... Bileşik Temel Donatı Detayı Çizimi......... 66 4.......T2......................... 67 4....2..................T14(160/130) Donatı Yerleşimi ....................4...................... 73 4........... Birleşik Temel Planı Bilgileri Yazımı ve Anted Çizimi .. Katman Ayarları .......................................................................... 66 4............4............................ 87 4..........................................4................................................................2...............2.............................................1.... T1..................................................4............................... Bileşik Temel Kesiti Çizimi.....................................................2...... Bilgisayarla Kolon Çizimi İşlem Basamakları............. 65 4....2......... BİLEŞİK TEMELLER....................................4....1....................(30*50) ............ 92 MODÜL DEĞERLENDİRME ................................ 65 4................2.............. Kolonların Çizimi............................... 98 KAYNAKÇA ................................................. Tanımı ...................................... 68 4.. Aksları Çizmek.................. BS4(130/ 400) Bileşik Sömel Çizimi İşlem Sırası..2.............1. 97 CEVAP ANAHTARLARI............................ 67 4...... 85 4........... 76 4................ 99 ii ............................. 68 4........................................... 95 UYGULAMA FAALİYETİ...................................1................... 88 UYGULAMA FAALİYETİ...........2..................................................................... Bilgisayarla Aks Çizimi ......... 82 4..... 84 4........4........................... Bağ Kiriş Donatı Çizimi BK …….................................4........................................1....... DAS1(55/50) Duvar Altı Sömel Çizimi İşlem Sırası......... Bileşik Temel Planı Çizimi ..1........................................4........ Çizim Sınırları .............3................3...............................................................................................................

 Bilgisayarla mütemadi (sürekli) temel planı.  Bilgisayarla tekil(münferit) temel planı. ve uygulama testi yaparak. kesiti ve detaylarını çizebileceksiniz. ve detaylarını çizebilecektir. kesit ve detaylarını çizebileceksiniz. kazandığınız bilgi ve beceriler ölçülerek öğretmeniniz tarafından değerlendirileceksiniz. 40/32(+40/32 uygulama tekrarı yapılmalı) Bilgisayarla Zemin Kat Planı modülünü başarmış olmak Bilgisayarla temel planı çizmek Genel Amaç Gerekli ortam sağlandığında. kesit ve detaylarını çizebileceksiniz. MODÜLÜN AMACI EĞİTİM ÖĞRETİM ORTAMLARI VE DONANIMLARI ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME iii . verilen ölçme araçları ile kazandığınız bilgi. Amaçlar Gerekli ortam sağlandığında. projeksiyon cihazı ve donanımı.  Bilgisayarla kazık temel planı. mütemadi ve bileşik temel planlarını yönetmelik ve standartlara uygun olarak çize bileceksiniz. uygun laboratuar ortamı.  Bilgisayarla bileşik temel planı.  Bilgisayarla yığma temel planı. paket programlar. bilgisayarla yığma. beceri ve uygulamalarınızı değerlendirebileceksiniz.AÇIKLAMALAR AÇIKLAMALAR KOD ALAN DAL/MESLEK MODÜLÜN ADI MODÜLÜN TANIMI SÜRE ÖN KOŞUL YETERLİK 581MSP026 İnşaat Teknolojisi Alanı Mimari Yapı Teknik Ressamlığı Bilgisayarla Temel Planı Çizimi 1 Temel planının bilgisayar programını kullanarak çizme becerilerinin anlatıldığı öğrenme materyalidir. tekil. programlarla ilgili kitaplar ve dokümanlar. Modül sonunda ölçme aracı (ölçme testleri). meslek ile ilgili kuruluşlar Modül içeriğinde yer alan faaliyetleri tamamladıktan sonra. CAD programlarını çalıştırabilecek kapasitede bilgisayar donanımı. kesiti ve detaylarını çize bileceksiniz.

Bu nedenle inşaat sektörü sürekli gelişme göstermektedir. İnsanlık. bilgisayarlı çizim programına hâkim olmalı. yeryüzünde var olduğu günden bugüne kadar olumsuz dış etki ve tehlikelerden korunmak için barınak ihtiyacı duymuştur. İnşaat sektörü. kendisini sürekli geliştirme bilincini taşımalıdır. çeşitli meslek alanlarını bir araya getirerek yeni meslek dallarını ortaya çıkarmıştır. Bunları sektörde faaliyet gösteren mühendis. Bu modül. tekniker ve teknisyenler çizmektedir.GİRİŞ GİRİŞ Sevgili Öğrenci. bunun sonucu olarak iyi bir teknik ressam. Bu modülü başarı ile tamamladığınızda ve kendinizi konu hakkında geliştirdiğinizde inşaat sektöründe çalışabilecek yeterliliğe sahip olacaksınız. Bu nedenle yetişmiş eleman ihtiyacı artmaktadır. zaman içerisinde gelişmekte ve insan onuruna yakışan bir hâl almaktadır. ancak bu konu ile ilgili tüm bilgileri almanızda fayda vardır. Bilgisayarlı çizim kullanımı mimaride artık vazgeçilemeyecek bir ihtiyaç olmaktadır. bilgisayar desteği ile standart ve yönetmeliklere uygun teknik resim kuralları içinde temel planı çizmenize yardımcı olacaktır. Yapıların inşa edilebilmesi için öncelikle projelerin çizilmesi gerekir. bu alanda mesleki yeterliliğe sahip eleman ihtiyacı doğmaktadır. en hızlı ve verimli kullanmanıza olanak sağlayacak bilgilerle hazırlanmıştır. Ülkemizde de inşaat sektörü hızla gelişmekte. 1 . mimar. Yapılacak binanın kat planları çizilirken temel plan da statik proje kapsamında çizilir. Projelerin çizimleri belirli kurallara göre yapılmaktadır. Bu ihtiyaç. Bilgisayar ortamındaki cad programı.

2 .

ARAŞTIRMA    Okulunuzda önceden çizimleri yapılmış yığma temel planlarını temin ederek inceleyiniz.1. Kaynak kitaplardan donatıların yerleşmesi. Çizim sınırları her bilgisayarlı çizim başlangıcında mutlaka yapılmalıdır. çapı. Resim 1.1 : Çizim sınırlarını (limits) ayarlama Resim 1. Resim 1. Çizim Sınırları Çizim sınırları ile ilgili bilgiler için “Bilgisayarla Çizime Hazırlık” modülüne bakınız (Resim 1. bilgisayar ile yığma temel planı. 1. kesit ve detaylarını çizebileceksiniz. Farklılıklar varsa bunun nedenlerinin araştırmasını yapınız.1. konuların araştırmasını yapınız.ÖĞRENME FAALİYETİ-1 AMAÇ ÖĞRENME FAALİYETİ-1 Bu öğrenme faaliyeti ile gerekli ortam sağlandığında. Çevrenizdeki mimarlık bürolarından uygulanmış yığma temel planlarını temin ederek inceleyiniz. Eğer bu sınırlar projeye uygun olarak ayarlanmaz ise aynı projeye ait çizimler tamamlandıkça ekranımızın yetmeyecek ve farklı bir dosyada çalışmamızı sürdürme zorunluluğu getirecek veya yeniden limits ayarı yapma ihtiyacı doğacaktır.2 : Çizim sınırlarını (limits) aktifleştirme 3 . YIĞMA TEMELLER 1. çeşidi vb.2).

3). Yığma Temel Tanımı ve Elemanları Yeryüzünde her cisim ağırlığı kadar toprağa ya da oturduğu yüzeye basınç yapar. Daha geniş bilgi için “Bilgisayarla Zemin kat Planı Çizimi ’ modülüne bakınız. Yapının bu yüklerini güvenle taşıyan ve zemine yayarak aktaran yapı elemanlarına temel denir. Temeller ile İlgili Standart ve Yönetmelikler Temeller konusunda. çizgi kalınlığı ve rengini ayarlama olanağı sunulur. 1.3.Katman ayarları: Katman ayarları ile ilgili bilgiler için “Bilgisayarla Zemin Kat Plan Çizimi ve Bilgisayarla Kesit Çizimi” modüllerine bakınız (Resim 1. Resim 1. Katman ayarları yapılırken Layer propertiyes manager diyalog kutusu kullanılır bu kutuda bize katmanların ismi. çizgi tipi.3: Katman (layer) ayarları 1. Yapılar da oturduğu zemine kendi ağırlığı ile ve hareketli yüklerle basınç yaparlar.2. 4 . Bayındırlık ve İskan Bakanlığının kuruluş ve görevleri hakkındaki 3194 sayılı İmar Kanunu’nun ilgili maddelerini inceleyiniz.

Yapı üzerine gelen yükler dikkate alınarak temel sistemi seçilir. kazık temellerdir. Bu nedenle duvarların altına boydan boya sömel yapılır. ------Tesviyebeto nu ------Y alıtım ------K ab orum etonu ------G robeton ------B kaj lo ------Ze in m ------Tesviyebe tonu ------Y alıtım ------K abeto orum nu ------G ton robe ------B lokaj ------Z in em a. Bu amaçla yapılan temel elemanlarına sömel denir.Betonarme duvar temeli Şekil 1. Kolonlara veya duvarlara gelen yükler doğrudan zemine aktarıldığında yapıdaki oturma fazla olur. Yığma yapı temel şekilleri: Temel duvarı. Taş duvar kalınlığı en az 50cm . taş veya betonarmeden yapılabilir. Bu derinliğe don seviyesi denir. Şekil 1. yapının yükü duvar tarafından taşınarak zemine iletilir. radye. Yığma yapı sisteminde. değişik özeliklere sahip olacağından her zemin türüne göre zemin deneyleri (zemin etüdü) yapılır. Bu sistemler. Taş duvar temeli b. Yapının oturacağı temel zemini.Temelin oturacağı zemine ise temel yatağı denir.1 Sömel çeşitleri Yapının oturduğu zemine sızan sular donma etkisi yapar ve bunun sonucunda yapıda istenmeyen sonuçlar ortaya çıkar.2: Yığma yapı temelleri 5 . Bunu önlemek ve yükü daha geniş bir alana yaymak için kolon ve duvarların alt kısımlarının genişletilmesi gerekir. sürekli. bileşik. yığma. farklı oturmalar gözlenebilir. tekil.betonarme duvar kalınlığı ise en az 30 cm olmalıdır. Bu nedenle temel yatağı belirli bir derinlikte olmalıdır.

2’ de görüldüğü gibi iki farklı şekilde yığma yapı düzenlenmektedir. Bir yığma yapıya ait temelin planında.Şekil 1. kesiti ve perspektifinden de anlaşılacağı üzere sömel duvar altına inşa edilir(Şekil 1. 6 .3).

temel perde duvarı dogal zemin seviyesi söm el persfektif tem el perde duvarı dogal zemin seviyesi söm el A-A KESİTİ tem el perde duvarı A A söm el Şekil 1. kesit ve planı plan 7 .3: Bir yığma yapıya ait temelin perspektif.

4. dış duvarların dış yüzlerinden başlanarak. Line komu çalıştırılarak tüm dış duvarların dış yüzeyi çizilir. İç taşıyıcı duvar katmanı aktif hâle getirilerek taşıyıcı duvar izleri kesikli çizgi ile çizilir oluşturulan çizimler Şekil 1.4.Temel Duvarlarını Çizmek Temel duvar çizimi yapılırken maddeler hâlinde aşağıda sıralanan işlemler yapılır. Temel duvar. İç taşıyıcı duvarlar ortalanacak şekilde temel duvarı 50 cm kalınlığında iç temel duvarları çizilir. Şekil 1.  Bilgisayarla yığma temel duvarı çizimi işlem basamakları:       Zemin kat planı copy komutu ile kopyalanır.1. içeri doğru 50 cm genişliğinde iç taşıyıcı duvarlar ortalanarak iç temel duvarları 50 cm olacak şekilde düzenlenir.5’te uygulandığı gibidir. Ofset komutu çalıştırılarak dış duvardan içeri doğru 50 cm temel duvarı çizilir. Temel duvarı katmanı aktif hâle getirilir. Yığma Temel Planı Çizimi 1.4 ve Şekil 1.4: Temel kazı alanı ve taşıyıcı dış duvar izi çizimi 8 .1.

Şekil 1. duvarlar ortalanarak sömel çiziminin yapılmasıdır.Şekil 1. 9 .6’da dolgu alanı çizimi uygulanmıştır.5: Temel iç duvarları ve taşıyıcı duvar izleri çizimi   Duvar sömelleri çizimi yapılırken dikkat edilecek husus. Dolgu olan kısımların çizimini yapmak için önceden hazırladığımız dolgu katmanı aktif hâle getirilir ve line komutu ile dolgu alanları köşegenleri birleştirilerek dolgu alanı çizimi yapılır.

temel planında da aynı yerden geçirilir. 10 .6: Dolgu alanı çizimi 1. Kesitler mümkün olduğunca bakış doğrultuları dikkate alınarak aynı pafta üzerinde çizilir. Yığma Temel Kesiti Çizimi Düşey ve yatay yönde kesit çizgileri planda çizilir bu işlemi takip ederek düşey ve yatay kesitleri oluşturulur.  Bilgisayarla yığma temel kesiti çizimi işlem basamakları:  Kesit çiziminde kullanılacak katman aktif hâle getirilir. Kat planında geçirilen kesit çizgileri. Bilindiği üzere kesitler. bir planın anlaşılır olması ve kullanılan malzemelerin bilinmesi açısından oldukça önemlidir.Şekil 1.5.  Kesilen ve görünüşte kalan tüm taşıyıcı duvarlar bakış doğrultusu yönünde line komutu ile çizilir.

Şekil 1.7: Taşıyıcı duvarların ve sömellerin çizimi   Uygun taramalar. Zemin taramaları döşeme taraması vb. Temel duvarı zemin kat döşemesinden başlayıp.7). zemin kat döşemesinden yukarıya 1-2cm devam ettirildikten sonra kesilir.       Temel duvarı ve sömeller uygun katmanlar çalıştırılarak line komutu ile bakış doğrultusu yönünde taşınır(Şekil 1. Planda uygun mesafede zemin çizgisi çizilir. Taşıyıcı duvarlar. örneğin duvar taraması ve sömel taramaları hatch komutu kullanılarak yapılır. sömel üstüne kadar çizilir. 11 . Düzenleme (modifay) komutlarından faydalanılarak gerekli düzenlemeler yapılır. Alt ve üst kotlarına göre sömeller oluşturulur. Su basman kotuna göre zemin kat döşemesi çizilir. tüm taramalar yapılır(Şekil 1.8).

Şekil 1. 12 . dış ölçülendirme. Cephe hareketleri ve toplam cephe ölçüsünü veren dış ölçülendirme yapılır. Kotlu ölçülendirme yapılır.8: Taramaların çizimi       Ölçülendirme ayarları dimension alt komutları altındaki style komutu kullanılarak yapılır. İç ölçülendirme. Yazı katmanı aktif hâle getirilerek yazılar. text komutu çalıştırılarak uygun açıda ve yükseklikte yazılır. kotlu ölçülendirme katmanları aktif hâle getirilerek linear dimension ve continius dimension komutları kullanılarak yapılır. temel duvar ve dolgu kısımlarını gösterecek şekilde iç ölçülendirme yapılır. Sömel.

10). Bu donatılar hesap edilerek düzenlenir(Şekil 1. taş duvar temel uygulanacak ise sömel inşasında ve duvar altına inşa edilen elemanlarda demir donatı kullanılmaktadır.00 -100 A Toprak dolgu Toprak dolgu Toprak dolgu Toprak dolgu ------Tesviye betonu ------Yalıtım ------Koruma betonu ------Grobeton ------Blokaj ------Zemin Toprak dolgu Şekil 1.9: Ölçülendirmeler ve yazılar 1.00 -20 50 50 0.00 -95 -20 -70 -100 -100 -95 -70 A-A KESİTİ B Toprak dolgu Toprak dolgu B-B KESİTİ A +50 0. Yığma Temel Donatı Çizimi Yığma temellerde donatı. B 13 .6.------Tesviye betonu ------Yalıtım ------Koruma betonu ------Grobeton ------Blokaj ------Zemin 0.

Temel uygulamalarında donatı pas payı 5cm olarak alınır. line komutu ile çizim tamamlanır. planın ölçeği ve adı yazılarak anted çizimi tamamlanır. L=30+30+70+70+(kanca boyu) L=60+140+5+5 L=210 cm 1. text komutu çalıştırılarak çizim adı ve ölçeği yazılır. Yığma Planı Bilgileri Yazım ve Anted Çizimi Anted çizimi.10’da çizildiği gibi donatı detayı düzenlenir.10: Yığma temel donatı detayı Bizim çizdiğimiz.Şekil 1. Etriye açılımı. 14 . Anted çizimi yapılırken anted dış çizgi katmanı aktif hâle getirilir. Şekil 1.7 . yığma temel genişliği 80 cm olduğundan 8 adet 14mm’lik boy demiri kullanılmıştır.

00 -95 -20 -70 -100 -100 -95 -70 A-A KESİTİ B Toprak dolgu Toprak dolgu B-B KESİTİ A +50 0.11 Yığma temel planı antedi 15 .00 -100 A Toprak dolgu Toprak dolgu Toprak dolgu Toprak dolgu ------Tesviye betonu ------Yalıtım ------Koruma betonu ------Grobeton ------Blokaj ------Zemin Toprak dolgu B TEMEL PLANI ÖLÇEK: 1/50 Şekil 1.00 -20 50 50 0.------Tesviye betonu ------Yalıtım ------Koruma betonu ------Grobeton ------Blokaj ------Zemin 0.

Temel duvar genişliği=50 cm Sömel genişliği=70cm Döşeme üst kotu=0. 150 /150 100 /210 5*17*30 1 2 3 4 MUTFAK 90 /210 ANTRE 90 /210 SALON 90 /210 150 /150 80 /210 HOL 90 /210 90 /210 50 /50 50 /50 BALKON 80 /210 YATAK ODASI BANYO Şekil 1. Verilenler.00 Su basman yüksekliği=85 cm Temel derinliği=80cm Sömel yüksekliği=30 cm Ölçek=1/50 yapının taşıyıcı duvarları ve ölçüler planda verilmiştir.12: Zemin kat planı 150 /150 16 .UYGULAMA FAALİYETİ UYGULAMA FAALİYETİ Aşağıda zemin kat planı verilmiş yığma binanın temel planını kurallara uygun olarak çiziniz.

aşağıdaki soruları cevaplayarak belirleyiniz.ölçeğinde çizilir. 17 . Aşağıdakilerden hangisinde genişliği 80 cm olan temellerde kullanılan boyuna donatı adedi doğru verilmiştir. 1. Aşağıdakilerin hangisinde taş duvar kalınlığı doğru olarak verilmiştir? A) 30cm B) 50cm C) 25cm D) 45cm 2.Yığma temel yapımında betonarme duvar kalınlığı ne kadar olmalıdır? A) 30 cm B) 20 cm C) 15 cm D) 40 cm DEĞERLENDİRME Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız ve doğru cevap sayınızı belirleyerek kendinizi değerlendiriniz.” Cümlesindeki boşluğa aşağıdaki değerlerden hangisi getirlmelidir? A) 1/50 B) 1/100 C) 1/25 D) 1/20 4.. Eksik olduğunuz konulara dönerek tekrarlayınız. A) 8 adet 14 mm B) 6 adet 14mm C) 8 adet 12mm D) 6 adet 12mm 5. Tüm soruları doğru yanıtladıysanız diğer faaliyete geçiniz. Aşağıda verilen sorularda doğru olduğunu düşündüğünüz bir seçeneği işaretleyiniz.Aşağıdakilerin hangisinde döndür çevir komutu doğru olarak verilmiştir? A) Trim B) Rotate C) Line D) Erase 3.ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Bu faaliyet kapsamında hangi bilgileri kazandığınızı. “Yığma temel planı ………….

Modül adı Amaç Konu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ Genel İnşaat Teknolojisi Öğrencinin Bilgisayarla yığma temel planı kesit ve Adı soyadı detaylarını çizebileceksiniz. GÖZLENECEK DAVRANIŞLAR Evet Uygulamaya başlamadan önce gerekli olan bilgisayar Programını yapılacak çizime göre ayarladınız mı? Çizim sınırlarını belirlediniz mi? Yığma temel tanımı ve elemanlarını örgendiniz mi? Temel duvarını çizdiniz mi? Dış duvar üzerinden temel kesitlerini çizdiniz mi? Yığma temel donatı detaylarını çizdiniz mi? Ölçülendirmeleri yaptınız mı? Temel plan ve kesit bilgilerini yazdınız mı? Antedi çizdiniz mi? Toplam Evet . aşağıdaki değerlendirme ölçeğine göre değerlendiriniz. 18 .Hayır sayısı Hayır DEĞERLENDİRME Değerlendirme sonucunda eksik olduğunuzu tespit ettiğiniz konuları. faaliyete dönerek tekrar ediniz. Bilgisayarla Temel Planı Çizimi -1 Sınıfı/Nu.PERFORMANS DEĞERLENDİRME Çizim için gerekli temel bilgileri alarak paket programı çalıştırmayı. Gerçekleşme düzeyine göre evet – hayır seçeneklerinden uygun olanı kutucuğa işaretleyiniz.

. Çizim Sınırları Çizim sınırları ile ilgili bilgiler için “Bilgisayarla Çizime Hazırlık” modülüne bakınız (Resim 1. 2. Farklılıklar varsa nedenlerinin araştırmasını yapınız . konuların araştırmasını yapınız. Çizim sınırları her bilgisayarlı çizim başlangıcında mutlaka yapılmalıdır. ARAŞTIRMA    Okulunuzda önceden çizimleri yapılmış tekil(münferit)temel planlarını temin ederek inceleyiniz.2).2: Çizim sınırlarını (limits) aktifleştirme 19 . Resim 2. Kaynak kitaplardan donatıların yerleşmesi. çeşidi vb. çapı. 1. tekil(münferit)temel planı.1. kesit ve detaylarını çizebileceksiniz.ÖĞRENME FAALİYETİ–2 AMAÇ ÖĞRENME FAALİYETİ–2 bilgisayar ile Bu öğrenme faaliyeti ile gerekli ortam sağlandığında. Çevrenizdeki mimarlık bürolarından uygulanmış tekil(münferit) temel planlarını temin ederek inceleyiniz. TEKİL (MÜNFERİT) TEMELLER 2.1.1: Çizim sınırlarını (limits) ayarlama Resim 2. Eğer bu sınırlar projeye uygun olarak ayarlanmaz ise aynı projeye ait çizimler tamamlandıkça ekranımız yetmeyecek ve farklı bir dosyada çalışmamızı sürdürme zorunluluğu getirecek veya yeniden limit ayarı yapma ihtiyacı doğacaktır.

emniyet gerilmesinin büyük olduğu taktirde.   Temellerde demirlerin toprakla temas etmemesi için alta 5cm kalınlığında 250 kg/m3 dozlu bir grobeton tabakası serilir. temel tipi münferit temel şeklinde seçilir. Katman Ayarları Katman ayarları ile ilgili bilgiler için “Bilgisayarla Zemin Kat Plan Çizimi ve Bilgisayarla Kesit Çizimi” modüllerine bakınız (Resim 1. Daha geniş bilgi için “Bilgisayarla Zemin Kat Planı Çizimi ’ modülüne bakınız.1). Genellikle kare veya dikdörtgen tabanlı yapılır. Bu temeller her kolonun altına ayrı ayrı düzenlenir. Resim 2. Demirler alt tarafa yerleştirilir (Şekil 2.1. 20 .3). çizgi tipi. çizgi kalınlığı ve rengini ayarlama olanağı sunulur. Bu kutuda bize katmanların ismi.2.1. Katman ayarları yapılırken layer propertiyes manager diyalog kutusu kullanılır. Münferit temellerde yükseklik ve teçhizat hesapla tayin olunur.3: Katman (layer) ayarları Tanımı: Zeminin sağlam.

2). 21 .2’deki gibi. Bağ kirişleri en az 30*30 cm boyutlarında düzenlenir.donatı yerleşimi Şekil 2. Kolon ve perdelerin düşey donatıları.2: Sömellerin tek ve çift yönde ortalanması Temellerdeki farklı oturmaları önlemek ve deprem etkisiyle oluşacak yanal kuvvetlere karşı koymak için temeller bağ kirişleri ile birbirlerine bağlanırlar. eğer donatılar sömel altına kadar iniyor ise bağ kirişler şekil 2. Şekil 2. Ancak eğer yapı bitişik nizamda planlanmış ise temel tek yönde ortalanır(Şekil 2. sömel üstünde bitiyorsa bağ kirişleri buraya Şekil 2.1 Tekil temel tipleri Kolonların altına yerleştirilen temeller her iki yönde de ortalanmalıdır.3’teki gibi uygulanır.

Şekil 2.4: Sömele uygulanan bağ kirişi 22 .3: Sömel üstünde uygulanan bağ kirişi Ancak kolon ve perde düşey donatıları sömel altına kadar iniyor ise bağ kirişleri bu noktada uygulanır.4’ te görüldüğü gibi projelendirilir. sömel kolon bağ kirişler Şekil 2.sömel kolon bağ kirişler Şekil 2.

Dikey akslara. Aksların çizimi bu şekilde tamamlanır.2. yatayda harfler ile karşılıklı isimlendirilir. bu isimler daire içerisine alınarak gösterilir. Akslarını Çizmek Zemin kat planından faydalanarak akslar alınır.5: Düşey ve yatay aksların 1/50 ölçeğinde çizimi 23 .2. 2.2. Bu işlem sırası takip edilerek çizim tamamlanır.1. Bu işlemler yatay aksların çiziminde de aynen tekrarlanır. Akslar düşeyde rakamlar.2. Bilgisayarla Aks Çizimi         Layer komutunda aks katmanı aktif hâle getirilir. Tekil (münferit) Temel Planı Çizimi 2.1.1. A B C D 1 1 2 2 3 4 3 4 5 6 5 6 A B C D Şekil 2. Çizilen ilk aksımız copy komutundan mesafe girerek kopyalanır. Yatay akslara da harfler verilir bu işlem de yine text komutu kullanılarak yapılır. Harf ve numaralar daire içine alınarak gösterilir daire çizmek için circle komutu kullanılır. Projedeki ölçülerden faydalanarak dikey akslardan ilki çizilir çizme işlemi line komutuyla yapılır. Düşey ve yatay akslar 1/50 ölçekli olarak autocad komutları kullanılarak şekil 2.1.2.5 ’teki gibi çizilir. numaralar verilir bu işlemde text komutu kullanılarak yapılır.

autocad komutları     24 . Mimari çizimlerde midpoint(orta nokta).2.6’da görüldüğü gibi kolonlar 1/50 ölçeğinde çizilir. hassas ve hatasız olabilmesi için kenetleme modunun mutlaka açık olması gerekir. İstenilen mesafelerde kolonlar kopyalanır. çizim kalitesini ve hızını artırır. kopyalanacak yapı elamanı seçilir ve alt komutlardan multiple aktif hâle getirilir. Kenetleme komutlarına topluca objetc snap(OSNAP durum çubugu) komutu ismi verilir.3 Kolonların Çizimi Zemin kat planından faydalanılarak ölçüleri alınan kolonlar. Kolon ölçüleri ve ismi text komutu aktif hâle getirilerek yazılır. Rectangle komutu aktif hâle getirilir. Önceden çizimi ve taraması yapılmış kolonları döndür çevir komutu kullanılarak. Bu işlem sırası takip edilerek Şekil 2. endpoint(uç noktası) komutlarını kullanmak. boyutlar girilerek kolon çizilir. Döndür çevir komutu rotate komutudur. döndürme işlemi yapılır.1. Kolonlar temel planı dikkate alınarak çoklu kopyalama ile kopyalanır. Bu işlemi bilgisayarda yapmak için copy komutu aktif hâle getirilir. Bilgisayarla Kolon Çizimi İşlem Basamakları:   Projeye uygun boyutlandırma işlemi yapılır. Kolonların çizimi yapılırken. uygulanarak çizilir.

Düzenleme komutlarından faydalanarak çizim tamamlanır.A B C D 1 1 2 2 3 4 3 4 5 6 5 6 A B C D Şekil 2. line komutu ile temeller mesafe girerek çizilir. Şekil 2. İki kolon arasında mesafe çok az ise bileşik temel çizimi yapılır. Bağ kirişi katmanı aktif hâle getirilir ve 30*30 ölçülerinde bağ kirişleri çizilir.6: Kolonların 1/50 ölçeğinde çizimi 2.7 ve 2. Temel ve Bağ Kirişlerinin Çizimi Her kolonun altına belirlenen ölçülerde temeller çizilir. 25 . Bu çizimlerde de autocad komutlarından faydalanarak hızlı ve hatasız çizim tamamlanır.4.1.8    Temel katmanı aktif hâle getirilir.

Bağ kirişlerinin eksen çizgisiyle kolonların ağırlık merkezleri çakışması gerekir. hızlı ve hatasız çizim yapmak için oldukça önemlidir.A B C D 1 1 2 2 3 4 3 4 5 6 5 6 A B C D Şekil 2. 26 .7: Sömellerin çizimi    Temel bağ kirişleri ile bir birine bağlanır. Bu çakışmanın hassas ve hatasız çizilmesi için osnap komutlarını kullanmak.

Kesitler mümkün olduğunca bakış doğrultuları dikkate alınarak aynı pafta üzerinde çizilir. Kesilen ve görünüşte kalan tüm taşıyıcı duvarlar bakış doğrultusu yönünde line komutu ile çizilir. Bilgisayarla Tekil(münferit) Temel Kesiti Çizimi İşlem Basamakları   Kesit çiziminde kullanılacak katman aktif hâle getirilir. temel planında da aynı yerden geçirilir. 27 . Tekil (münferit) Temel Kesiti Çizimi İki yönde.A B C D 1 1 2 2 3 4 3 4 5 6 5 6 A Şekil 2. düşey ve yatay yönde kesit çizgileri planda çizilir bu işlemi takip ederek düşey ve yatay kesitleri oluşturulur bilindiği üzere kesitler .8: Bağ kirişlerin çizimi B C D 2. bir planın anlaşılır olması ve kullanılan malzemelerin bilinmesi açısından oldukça önemlidir.2. Kat planında geçirilen kesit çizgileri.

 Alt ve üst kotlarına göre sömeller oluşturulur. Kolonlar. Şekil 2.  Düzenleme (modifay) komutlarından faydalanılarak gerekli düzenlemeler yapılır. 28 .9: Temel alt ve üst kotlarına göre oluşturulması     Kesilen ve görünüşte kalan tüm kolon ve bağ kirişleri bakış doğrultusu yönünde taşınır.9 A B C D 1 1 2 2 3 4 3 4 5 6 5 6 A B C D Şekil 2.10’da olduğu gibi çizim devam ettirilir.  Planda uygun mesafede zemin çizgisi çizilir. Şekil 2. Bağ kirişleri ve sömeller uygun katmanlar çalıştırılarak line komutu ile bakış doğrultusu yönünde taşınır (şekil 2.9). temel üstünden başlayıp 1-2 cm devam ettirildikten sonra kesilir. Bağ kirişlerinin ölçüleri temel alt hizasından alınarak bağ kirişlerinin çizimi tamamlanır.  Temel alt kotları ile üst kotlarına göre temeller oluşturulur.

11’deki gibi uygulanır. 29 .A B C D 1 1 2 2 3 4 3 4 5 6 5 6 A B C Şekil 2.10:Bağ kiriş ve kolonların oluşturulması D Modifay komutları kullanarak gerekli düzenlemeler yapılır ve kesitler şekil 2.

sonra kolon filizleri bağlanır. Hem sıkıştırma bölgesindeki hem de diğer bölgelerdeki donatı yerleştirilirken aralıklar kendi aralarında eşit alınırlar. Tekil temellerde donatı her iki yönde ızgara şeklinde yerleştirilir. Sıkıştırma yapılırken temel orta pabucu 8 eşit parçaya bölünür ve 4 parçasına donatının %60-70’i yerleştirilir.11: Tekil(münferit ) temel düşey ve yatay kesitlerinin çizimi 2. Tekil (münferit) Temel Donatı Detayı Çizimi Temellere konulacak donatı demirlerinin tanzim şekilleri. Donatı aralığı maksimum 20 cm alınır (Şekil 2.A B C D 1 1 2 2 3 4 3 4 5 6 5 6 A B C D Şekil 2. 30 . kalınlık ve adetleri inşaat mühendisleri tarafından hesaplanır.12). Temellerde kalıp içerisine önce hariçte hazırlanan düz demir ve pilye demirleri.3. Temel orta bölgesinde basınç fazla olacağından donatı orta bölgede sıkıştırılır.

.3.5*4=50 cm Sıkıştırma bölgesi=50 cm 2a=100-50 2a=50cm =25 cm 2. Ölçülendirmeleri yapılır ve her iki yönde de kesiti çizilir. 31 sıklaştırma bölgesi B .T14 (160/130) Donatı Yerleşimi Donatısı çizilecek kolon ve temel pabucu.12: Tekil temellerde donatı yerleşimi A-A Kesit yönü 160/8 =20 cm Sıkıştırma bölgesi b=20*4=80cm 2a=160-80 2a=80cm =40 cm B-B Kesit yönü 100/8=12. plandan tespit edilerek 1/20 ölçeğinde çizilir. T2. Plana donatıların çizimi yapılır...1. T1. Temel pabucun da her iki yönde sıkıştırma bölgesi ve donatı adedi hesaplanır.5 Sıkıştırma bölgesi b=12.A B A sıklaştırma bölgesi Şekil 2.

5 cm 7-1=6 adet donatı adedi32.3Ø16/20 A A 6Ø16/10 3Ø16/20 3Ø16/20 3Ø16/20 7Ø16/10 Şekil 2.5 cm Sıkıştırma bölgesi b=16.5/20=1. 32 .14’de demir donatılarının çizimi uygulanmıştır. Şekil 2.5 seçilen 7 2a=130-65 2a=65 =32.25*4=65 cm donatı adedi=65/10=6.6 seçilen 2 adet 2+1=3 adet Donatı hesapları yapılarak donatı yerleştirilir donatı çapları 16 mm olarak alınır.13: Tekil temel çizimi A-A Kesit yönü 160/8=20 cm Sıkıştırma bölgesi b=20*4=80 Donatı adedi=80/10=8 8-1=7 adet 2a=160-80 2a =80 =40 Donatı adedi=40/20=2 2+1=3 adet B-B Kesit yönü 130/8=16.

Bağ Kiriş Donatı Çizimi BK …….. 33 .2. En kesiti çizilir. Donatıların kısmi ve toplam boyları yazılır.15’te uygulanmıştır. Etriye adetleri hesaplanarak çizilir. Donatı açılımları yapılır.3.(30*50)         Bağ kirişin düşey kesiti plandan yararlanılarak çizilir. Örnek olarak BK1(30*50) bağ kirişinin çizimi şekil 2. Düz demirler çizilir. Ölçülendirme yapılır. Bağ kirişinin poz numarası yazılır.3Ø16/20 A A 6Ø16/10 3Ø16/20 3Ø16/20 3Ø16/20 7Ø16/10 Şekil 2.14: Tekil(Münferit) temel donatı çizimi 2.

A A A BK1(50*30) BK1(50*30) 2Ø16 2Ø16 L=210 L=210 A-A KESİTİ 40 20 8 8 20 55Ø8 L=136 Şekil 2. Temel Planı Bilgileri Yazımı ve Anted Çizimi 34 .4. *Bağ kiriş detayı çizimi 1/20 ölçeğinde çizilir.Demir donatı çizimini hızlı ve doğru yapmak için donut komutundan faydalanmanız gerekir.15: Bağ kiriş detay çizimi 40 2.

Şekil 2. Autocad programı ile yazı yazmak için text komutu çalıştırılır ve gerekli yazı ayarları yapılır. anlaşılır ve tam olmalıdır. Txte Formating diyalog kutusundan daha kolay ve hızlı yapılır. -85-75 -85-75 -30 -25 -30 -25 A B C D 1 1 2 2 3 4 3 4 5 6 5 6 A B C D Şekil 2. 35 . Şekil 5. Kotlu ölçülendirmeler de aynı plan içerisinde yer almaktadır. Burada yazı tipi. yazı yüksekliği.2 ve 5.Planın amacına ulaşması için ölçülendirmesi ve açıklayıcı bir takım bilgilerin mutlak suretle yazılması gerekir. yazı rengi ayarları yapılır.16: Düşey ve yatay aksların 1/50 ölçeğinde çizimi Planın tamamlayıcı unsurlarından birisi de yazıların tam ve eksiksiz olarak yazılmasıdır. bu ölçülendirmelerde de aynen uygulanır.16’da uygulaması görülmektedir. Plan ve kesit çizimini tamamladığınız tekil(münferit) planın ölçülendirme işlemlerini yapmak için öncelikle dimensiyon style komutu çalıştırılarak iç ve dış ölçü ayarları yapılır. Yığma temel planı ölçülendirme kuralları.3’te uygulandığı gibi yazılar elemanların üzerine yazılır. Ölçüler verilirken açık.

Anted bilgileri ve kesit bilgileri de text komutu kullanılarak yazılır.17: Temel elemanlarının yazılışı 36 . adı yazılarak anted çizimi tamamlanır(Şekil 2.17). Temelin ölçeği. Şekil 2.

18: Tekil (münferit) temel planının yazıları 37 .KOLON BAĞ KİRİŞİ SÖMEL -85-75 -85-75 -30 -25 -30 -25 A B C D 1 T1(160 /80 ) SA1(60 /30) BK 1(50*3*) SB1(30 /60) BK 1(50*3*) SC1(30 /60) BK 1(50*3*) 1 SD1(60 /30) T4(160 /80 ) T2(130 /110 ) T3(130 /110 ) 2 SA2(60 /30) T5(160 /130 ) BK 1(50*3*) SB2(60 /30) T6(160 /130 ) BK 1(50*3*) SC2(60 /30) BK 1(50*3*) SD2(60 /30) T8(160 /130 ) BK 1(50*3*) 2 BK 1(50*3*) T7(160 /130 ) SC3(30 /60) BK 1(50*3*) SD3(30 /60) T12(160 /80 ) 3 4 3 4 T11(160 /80 ) SA4(60 /30) SB4(60 /30) BK 1(50*3*) T9(160 /130 ) T10(160 /130 ) BK 1(50*3*) SC4(30 /60) SD5(60 /30) T15(160 /130 ) 5 6 SA5(30 /60) 5 6 SC6(60 /30) BK 1(50*3*) BK 1(50*3*) T13(160 /80 ) T14(160 /130 ) A B C D Şekil 2.

KOLON BAĞ KİRİŞİ SÖMEL -85-75 -85-75 -30 -25 -30 -25 A B C D 1 T1(160 /80 ) SA1(60 /30) BK 1(50*3*) SB1(30 /60) BK 1(50*3*) SC1(30 /60) BK 1(50*3*) 1 SD1(60 /30) T4(160 /80 ) T2(130 /110 ) T3(130 /110 ) 2 SA2(60 /30) T5(160 /130 ) BK 1(50*3*) SB2(60 /30) T6(160 /130 ) BK 1(50*3*) SC2(60 /30) BK 1(50*3*) SD2(60 /30) T8(160 /130 ) BK 1(50*3*) 2 BK 1(50*3*) T7(160 /130 ) SC3(30 /60) BK 1(50*3*) SD3(30 /60) T12(160 /80 ) 3 4 3 4 T11(160 /80 ) SA4(60 /30) SB4(60 /30) BK 1(50*3*) T9(160 /130 ) T10(160 /130 ) BK 1(50*3*) SC4(30 /60) SD5(60 /30) T15(160 /130 ) 5 6 SA5(30 /60) 5 6 TEMEL PLANI ÖLÇEK:1/50 SC6(60 /30) BK 1(50*3*) BK 1(50*3*) T13(160 /80 ) T14(160 /130 ) A B C D Şekil 2.19:Tekil (münferit) temel planı antedi 38 .

UYGULAMA FAALİYETİ UYGULAMA FAALİYETİ Aşağıda zemin kat planı verilmiş yığma binanın temel planını kurallara uygun olarak çiziniz.00 Su basman yüksekliği=85 cm Temel derinliği=80cm Sömel yüksekliği=50 cm Ölçek=1/50 Bağ kirişler=30*30 Kolonlar= 40*40 Aks ölçüler planda verilmiştir. Temel duvar genişliği=50 cm Sömel genişliği=100/100 Döşeme üst kotu=0. 39 . Verilenler.

5cm C) 4cm D) 3cm 3..Kolonların altına yerleştirilen her iki yönde ortalanmamalıdır. 40 .. Aşağıdakilerin hangisinde minimum bağ kiriş ölçüsü doğru olarak verilmiştir? A) 30*30 cm B) 50*30 cm C) 25*40 cm D) 45*45 cm 2. Aşağıdakilerden hangisinde bağ kiriş etriye donatı aralığı doğru verilmiştir? A) 8 cm B) 20 cm C) 25 cm D) 10 cm 5.” Cümlesindeki boşluğa aşağıdaki değerlerden hangisi getirilmelidir? A) 1/50 B) 1/100 C) 1/25 D) 1/20 4. Eksik olduğunuz konulara dönerek tekrarlayınız.ölçeğinde çizilir. “Tekil temel donatı detayı …………. A) Doğru B)Yanlış DEĞERLENDİRME Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız ve doğru cevap sayınızı belirleyiniz. Tüm soruları doğru cevapladıysanız modül değerlendirmeye geçiniz. Aşağıda verilen sorularda doğru olduğunu düşündüğünüz bir seçeneği işaretleyiniz. aşağıdaki soruları cevaplayarak belirleyiniz.ÖLÇME DEĞERLENDİRME ÖLÇME VEVE DEĞERLENDİRME Bu faaliyet kapsamında hangi bilgileri kazandığınızı. 1.Aşağıdakilerin hangisinde temellerde pas payı doğru olarak verilmiştir? A) 5cm B) 2.

Gerçekleşme düzeyine göre evet . faaliyete dönerek tekrar ediniz.hayır seçeneklerinden uygun olanı kutucuğa işaretleyiniz.PERFORMANS DEĞERLENDİRME Aşağıda hazırlanan değerlendirme ölçeğine göre yaptığınız uygulamayı değerlendiriniz. Bilgisayarla Temel Planı Çizimi -1 Konu Sınıfı/Nu GÖZLENECEK DAVRANIŞLAR Evet Uygulamaya başlamadan önce bilgisayar 1 programını yapılacak çizime göre ayarladınız mı? Çizim sınırlarını belirlediniz mi? 2 Tekil temel tanımı ve elemanlarını öğrendiniz mi? 3 Aksları çizdiniz mi? 4 Tekil temelleri ve bağ kirişleri çizdiniz mi? 5 Tekil temel donatı detaylarını çizdiniz mi? 6 Ölçülendirmeleri yaptınız mı? 7 Temel plan ve kesit bilgilerini yazdınız mı? 8 Antedi çizdiniz mi? 9 Toplam Evet . DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ Genel İnşaat Teknolojisi Modül adı Öğrencinin Bilgisayarla tekil (münferit)temel planı Amaç Adı soyadı kesit ve detaylarını çizebileceksiniz.Hayır sayısı DEĞERLENDİRME Hayır Değerlendirme sonucunda eksik olduğunu tespit ettiğiniz konuları. 41 .

2). çeşidi vb. bilgisayar ile sürekli (mütemadi) temel planı. her bilgisayarlı çizim başlangıcında mutlaka yapılmalıdır. Varsa farklılıkların nedenlerinin araştırmasını yapınız . Resim 3. konuların araştırmasını yapınız.1: Çizim sınırlarını (limits) ayarlama Resim 3.2: Çizim sınırlarını (limits) aktifleştirme 42 .1.SÜREKLİ (MÜTEMADİ) TEMELLER 3.1. Çizim sınırları. Çevrenizdeki mimarlık bürolarından uygulanmış sürekli(mütemadi) temel planlarını temin ederek inceleyiniz. kesit ve detaylarını çizebileceksiniz. 3. çapı. 3. Kaynak kitaplardan donatıların yerleşmesi. Eğer bu sınırlar projeye uygun olarak ayarlanmaz ise aynı projeye ait çizimler tamamlandıkça ekranımızın yetmeyecek ve farklı bir dosyada çalışmamızı sürdürme zorunluluğu getirecek veya yeniden limit ayarı yapma ihtiyacı doğacaktır. Çizim Sınırları Çizim sınırları ile ilgili bilgiler için “Bilgisayarla Çizime Hazırlık” modülüne bakınız (Resim 3.ÖĞRENME FAALİYETİ–3 AMAÇ ÖĞRENME FAALİYETİ–3 Bu öğrenme faaliyeti ile gerekli ortam sağlandığında. ARAŞTIRMA    Okulunuzda önceden çizimleri yapılmış sürekli(mütemadi) temel planlarını temin ederek inceleyiniz.

Katman Ayarları Katman ayarları ile ilgili bilgiler için “Bilgisayarla Zemin Kat Plan Çizimi ve Bilgisayarla Kesit Çizimi” modüllerine bakınız (Resim 1.1. Sürekli temeller. Resim 3.1. çizgi kalınlığı ve rengini ayarlama olanağı sunulur. kirişlerin tersi yönde yerleştirilmesine dikkat edilmelidir.3: Katman (layer) ayarları 3. münferit temellere nazaran daha elverişidirler ancak maliyeti daha fazladır.3. Zeminin orta sağlamlıkta ve yapı yükünün fazla olduğu durumlarda uygulanması doğru olur. boyuna olarak üzerine gelen yüklere nazaran simetrik şekillerde tertiplenmiştir. durumlarda sürekli(mütemadi) temeller yapma zorunluluğu ortaya çıkar.1. Tanımı Zemininin sağlam olmadığı. Yük şekli nedeniyle donatının. kolonlar arasındaki farklı oturmaları azaltmak ve yeterli yük aktarımlarını sağlayabilmek amacıyla düzenlenir. mesnetler ise alt altadır. çizgi tipi. Binanın bağlantısı bakımından mütemadi temeller. Mütemadi temellerde temel.3).2. 43 . Açıklık ortalarında demirler üst üste. Katman ayarları yapılırken Layer propertiyes manager diyalog kutusu kullanılır bu kutuda bize katmanların ismi.

Şekil 3.1 ). Tek yönlü sürekli(mütemadi) temel perspektifi verilmiştir(Şekil 3. Sürekli temel planı tek ve çift yönlü olarak çizilir( Şekil 3. aks boyunca uzanan kolonlar altına kesintisiz düzenlenen temellerdir.2).1:Tek yönlü sürekli(mütemadi) temel perspektifi 44 . Binanın durumuna göre tek ve ya çift yönlü düzenlenir.Bunlar.

2. Bu isimler daire içerisine alınarak gösterilir. 45 . Akslar düşeyde rakamlar. Projedeki ölçülerden faydalanarak dikey akslardan ilki çizilir çizme işlemi line komutuyla yapılır Çizilen ilk aksımız copy komutundan mesafe girerek kopyalanır. 3.1. Daire çizmek için circle komutu kullanılır.2. Akslarını Çizmek Zemin kat planından faydalanarak akslar alınır. Bilgisayarla Aks Çizimi          Layer komutunda aks katmanı aktif hâle getirilir. Düşey ve yatay akslar 1/50 ölçekli olarak autocad komutları kullanılarak Şekil 3. Bu işlem sırası takip edilerek çizim tamamlanır.2. yatayda harfler ile karşılıklı isimlendirilir. Sürekli Temel Planı Çizimi 3. Yatay akslara da harfler verilir bu işlem de yine text komutu kullanılarak yapılır.Şekil 3. Dikey akslara. Bu işlemler yatay aksların çiziminde de aynen tekrarlanır. numaralar verilir bu işlem de text komutu kullanılarak yapılır. Harf ve numaralar daire içine alınarak gösterilir.2.3’teki gibi çizilir. Aksların çizimi bu şekilde tamamlanır.2:Tek ve çift yönlü sürekli temel planı 3.

boyutlar girilerek kolon çizilir. Bilgisayarla Kolon Çizimi İşlem Basamakları   Projeye uygun boyutlandırma işlemi yapılır.A A A A 1 1 1 1 1 1 1 1 A A A A Şekil 3. Kolonlar temel planı dikkate alınarak çoklu kopyalama ile kopyalanır. Rectangle komutu aktif hâle getirilir.4.3: Düşey ve yatay aksların 1/50 ölçeğinde çizimi 3. kopyalanacak 46 . 3. Bu işlemi bilgisayarda yapmak için copy komutu aktif hâle getirilir.2.2.3. Kolonların Çizimi Zemin kat planından faydalanarak ölçüleri alınan kolonlar autocad komutları uygulanarak çizilir.

2. İstenilen mesafelerde kolonlar kopyalanır. döndürme işlemi yapılır.3.4’te görüldüğü gibi kolonlar 1/50 ölçeğinde çizilir. Kolon ölçüleri ve ismi text komutu aktif hâle getirilerek yazılır. endpoint(uç noktası) komutlarını kullanmak çizim kalitesi ve hızını artırır. Kolonların çizimi yapılırken. A A A A 1 1 1 1 1 1 1 1 A A A A Şekil.    yapı elamanı seçilir ve alt komutlardan multiple aktif hâle getirilir. Önceden çizimi ve taraması yapılmış kolonları döndür çevir komutu kullanılarak. Döndür çevir komutu rotate komutudur. hassas ve hatasız olabilmesi için kenetleme modunun mutlaka açık olması gerekir. Mimari çizimlerimizde midpoint(orta nokta). Bu işlem sırası takip edilerek Şekil 3.5. 47 . Kenetleme komutlarına topluca objetc snap(OSNAP durum çubuğu) komutu ismi verilir.4: Kolonların 1/50 ölçeğinde çizimi 3. Bilgisayarla Kesintisiz Sömellerin Çizimi  Uygun katman aktif hâle getirilir.

5). Planda enine ve boyuna kesit çizgileri zemin kat planından aynen alınarak ve uygun katman aktif hâle getirilerek çizilir.   Line komutu çalıştırılır. Düzenleme komutları kullanılarak gerekli düzenlemeler yapılır (Şekil 3. mesafe girilerek akslar boyunca uzanan kolonların altına kesintisiz sömel çizilir. A B C D 4 4 3 3 2 2 1 1 A B 48 C D Şekil 3.5: Kolonların altına kesintisiz sömellerin çizimi .

6’da uygulandığı gibi çizilir. betonarme duvar katmanı aktif hâle getirilerek ve mesafe girilerek betonarme duvar çizimi Şekil 3. Yanlardan gelecek toprak basıncına karşı dış kolonlar arasında 25 cm kalınlığında betonarme duvarlar.6: Betonarme duvar çizimi 49 . A B C D 4 4 3 3 2 2 1 1 A B C D Şekil 3.

50 . Uygun taramalar yapılır. Betonarme duvar kesitleri çizilir. Kat planında geçirilen kesit çizgileri. Kesilen ve görünüşte kalan tüm taşıyıcı duvarlar bakış doğrultusu yönünde line komutu ile çizilir. Planda uygun mesafede zemin çizgisi çizilir.7). Kesitler mümkün olduğunca bakış doğrultuları dikkate alınarak aynı pafta üzerinde çizilir. Sömeller uygun katmanlar çalıştırılarak. Düzenleme (modifay ) komutlarından faydalanılarak gerekli düzenlemeler yapılır. Bu işlem takip edilerek düşey ve yatay kesitleri oluşturulur. Sürekli (mütemadi) Temel Kesiti Çizimi Düşey ve yatay yönde kesit çizgileri planda çizilir. Su basman kotuna göre zemin kat döşemesi çizilir.3. Alt ve üst kotlarına göre sömeller oluşturulur. Temel kesitlerini tamamlamak için aşağıdaki işlem basamakları takip edilerek şekil 3. Kesilen ve görünüşte kalan tüm kolonlar bakış doğrultusu yönünde taşınır. temel üstünden başlayıp zemin kat döşemesinden 1-2 cm devam ettikten sonra kesilir. Temel alt kotları ile üst kotlarına göre temeller oluşturulur (Şekil 3. temel planda da aynı yerden geçirilir. Kolonlar.8’in çizimi tamamlanır. Bilgisayarla sürekli temel kesiti çizimi işlem basamakları:              Kesit çiziminde kullanılacak katman aktif hâle getirilir.1). Bilindiği üzere kesitler bir planın anlaşılır olması ve kullanılan malzemelerin bilinmesi açısından oldukça önemlidir.3. line komutu ile bakış doğrultusu yönünde taşınır(Şekil 3.

7: Kesitlerde temellerin oluşturulması 51 .1 2 3 4 D D C C B B A A 1 2 3 4 Şekil 3.

kalınlık ve adetleri inşaat mühendisleri tarafından hesaplanır. Sürekli (mütemadi) Temel Donatı Detayı Çizimi Temellere konulacak donatı demirlerinin tanzim şekilleri.1 2 3 4 D D C C B B A A 1 2 3 4 Şekil 3. Temellerde kalıp içerisine önce hariçte hazırlanan düz demir ve pilye demirleri. Sürekli temellerde kullanılan donatı düz pilye ve etriyelerdir.4. sonra kolon filizleri bağlanır.8: Kesitlerde kolonların ve betonarme duvar kesitlerinin çizimi 3. Pilyeler 60 derecelik açı ile kirişlerin tersine yukarı doğru kıvrılırlar(Şekil 52 .

9).11: Temellerde etriye sıklaştırma mesafeleri Detay çizimi yarken şu işlem basamakları takip edilir: 53 . A A B C SA1(30/ 60) SB1(30/ 60) SC1(30/ 60) ST1 40/ 100) 6 Ø12 6 Ø12 6 Ø12 6 Ø12 6 Ø12 6 Ø12 6 Ø12 6 Ø12 6 Ø12 SIKIŞTIRMA BÖLGESİ SIKIŞTIRMA BÖLGESİ Şekil 3.10: Temellerde pilye kıvrım ve geçiş oranları Sürekli temellerde etriyeler kolonlara yakın bölgelerde L/5 mesafesi kadar sıkıştırılır.5). sıkıştırma bölgesinde donatı aralığı minimum 10 cm. yan temel pabucuna geçişte ise L/4’ten kırılır(Şekil 4. Şekil 3.3.2). diğer bölgelerde ise 20 cm olur(Şekil 4.9: Temel pilyelerinde kıvrım açıları Pilyeler iki kolon arasında L/7’ den. L1 /7=55 L1 /7=55 L2 /4=75 30 245 130 35 6Ø16 L=665 35 190 Şekil 3.

Donatı açılımı yapılır. Plandan yaralanarak temel pabucunun ve kolonların düşey kesitleri çizilir. Temel ve kolon pozları yazılır. Etriye sıklaştırma ve orta bölgelerin mesafeleri hesaplanır. En kesit çizilir. Etriye adetleri hesaplanarak çizilir. Donatıların kısmi ve toplam boyları yazılır.          Uygun katmanlar aktif hâle getirilir ve drav. txte komutlarından faydalanılarak çizim tamamlanır. dimensiyon. modify.12: Sürekli temellere donatı yerleşimi 54 . Ölçülendirmeler yapılır. SB1(30/ 60) SC1(30/ 60) 12Ø16 6 Ø12 6 Ø12 6 Ø12 6 Ø12 6 Ø12 6 Ø12 6 Ø12 SIKIŞTIRMA BÖLGESİ 90 L /5=78 118Ø10/ 10-20 L=260 30 90 6Ø12 10 10 30 Şekil 3. Düz demirler çizilir. Pilyelerin yerleri ve yan temel papucuna geçiş mesafeleri hesaplanır ve düşey kesite yerleştirilir.

13: Sürekli temellerde etriye açılımı 55 .SC1(30/ 60) 12Ø16 6 Ø12 6 Ø12 6Ø12 90 10 10 30 90 118Ø10/ 10-20 L=260 30 Şekil 3.

A1(30/ 60) SB1(30/ 60) ST1 40/ 100) 6 Ø12 12 6 Ø12 6 Ø12 6 Ø12 6 Ø12 SIKIŞTIRMA BÖLGESİ SIKIŞTIRMA BÖLGESİ L /5=78 180 6Ø16 L=624 Şekil 3.14: Sürekli temellerde etriye sıklaştırma bölgeleri 56 .

15: Sürekli temellere donatı yerleşimi ve açılımları 57 .L1 /7=55 L1 /7=55 L2 /4=75 30 245 130 35 6Ø16 L=665 35 190 A A B C SA1(30/ 60) SB1(30/ 60) SC1(30/ 60) 12Ø16 ST1 40/ 100) 6Ø12 6Ø12 6Ø12 6Ø12 6Ø12 6Ø12 6Ø12 6Ø12 6Ø12 SIKIŞTIRMA BÖLGESİ L /5=78 SIKIŞTIRMA BÖLGESİ 90 L /5=78 118Ø10/ 10-20 L=260 6Ø12 10 10 30 90 30 180 6Ø16 201 30 245 6Ø16 130 35 L=665 35 35 L=624 35 173 165 6Ø16 190 160 35 L=540 35 30 585 6Ø12 30 L=615 6Ø12 L=615 475 6Ø12 L=554 30 6Ø12 L=554 30 585 6Ø12 L=615 30 6Ø12 L=615 475 Şekil 3.

Sürekli (mütemadi) Temel Planı Bilgileri Yazımı ve Anted Çizimi Planın amacına ulaşması için ölçülendirmesi ve açıklayıcı bir takım bilgilerin mutlak suretle yazılması gerekir. Ölçüler verilirken açık. Şekil 3. 58 .17’de uygulaması görülmektedir. Kotlu ölçülendirmeler de aynı plan içerisinde yer almaktadır. Plan ve kesit çizimini tamamladığınız sürekli(mütemadi) planın ölçülendirme işlemleri için öncelikle dimensiyon style komutu çalıştırılarak iç ve dış ölçü ayarları yapılır.10 6 1 L 64 8 Ø6 = 2 21 0 3 0 2 56 1 L 6 5 4 Ø6 = 6 10 3 3 5 3 5 10 9 10 6 3 5 3 5 3 5 13 7 1 56 1 L 5 0 6 Ø6 = 4 3 5 3 0 55 6 1 L65 8 Ø2 = 1 3 0 6 1 L 54 Ø2 = 5 6 1 L 65 45 Ø2 = 1 7 3 0 6 1 L54 Ø2 = 5 3 0 55 6 1 L65 8 Ø2 = 1 3 0 6 1 L65 45 Ø2 = 1 7 Şekil 3.5. anlaşılır ve tam olmalıdır. Yığma temel planı ölçülendirme kuralları bu ölçülendirmelerde de aynen uygulanır.16: Sürekli temellerde pilye ve düz demir açılımı 3.

yazı rengi ayarları yapılır.17: Sürekli temel planı yazıları A A A Planın tamamlayıcı unsurlarından birisi de yazıların tam ve eksiksiz olarak yazılmasıdır. Autocad programı ile yazı yazmak için text komutu çalıştırılır ve gerekli yazı ayarları yapılır. Text formating diyalog kutusundan daha kolay ve hızlı yapılır. yazı yüksekliği. 59 . Buradan yazı tipi.A A A A 1 -85 -160 -110 1 1 1 1 1 1 1 A Şekil 3.

18: Sürekli temel planı kesiti yazı ve ölçüleri 60 B D C A B A B 3 4 .00 -85 -110 -160 -165 -85 A .18 ). adı yazılarak anted çizimi tamamlanır( Şekil 3.A KESİTİ 1 -85 -85 -110 0.00 -165 2 3 4 -160 D -85 -160 -110 C B .Anted bilgileri ve kesit bilgileri de text komutu kullanılarak yazılır. Temelin ölçeği.B KESİTİ A B A 1 2 Şekil 3. 25 cm betonarme duvar 0.

25 cm betonarme duvar 0.B KESİTİ A B A 1 2 Şekil 3.00 -165 2 3 4 -160 D -85 -160 -110 C B .00 -85 -110 -160 -165 -85 A .A KESİTİ 1 -85 -85 -110 0.19: Sürekli temel planı antedi 61 B D C A B A B 3 4 SÜREKLİ TEMEL PLANI ÖLÇEK:1/ 50 .

UYGULAMA FAALİYETİ UYGULAMA FAALİYETİ Aşağıda zemin kat planı verilmiş binanın sürekli(mütemadi) temel planını kurallara uygun olarak çiziniz. Temel duvar genişliği=50 cm Sömel genişliği=100/100 Döşeme üst kotu=0. Verilenler. 62 .00 Su basman yüksekliği=85 cm Temel derinliği=80cm Sömel yüksekliği=50 cm Ölçek=1/50 Bağ kirişler=30*30 Kolonlar= 40*40 Aks ölçüler planda verilmiştir.

. aşağıdaki soruları cevaplayarak belirleyiniz.Sürekli temellerde etriyeler kolonlara yakın bölgelerde hangi mesafede sıkıştırılır? A) L/4 B) L/5 C) L/8 D) L/7 DEĞERLENDİRME Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız ve doğru cevap sayınızı belirleyiniz. Eksik olduğunuz konulara dönerek tekrarlayınız. Aşağıdakilerin hangisinde pilye kırma açısı doğru olarak verilmiştir? A) 55 derece B) 60 derece C) 33 derece D) 45 derece 2. L/5 D) L/4.L/5 4. Tüm soruları doğru cevapladıysanız modül değerlendirmeye geçiniz.. 1.Aşağıdakilerin hangisinde sıkıştırma bölgesinde minimum donatı aralığı doğru olarak verilmiştir? A) 25cm B) 10cm C) 40cm D) 30cm 3. “Sürekli temellerde pilyeler iki kolon arasında…….yan temel papucuna geçişte ise……… ‘ten kırılır. Aşağıda verilen sorularda doğru olduğunu düşündüğünüz bir seçeneği işaretleyiniz.” Cümlesinde boş bırakılan yerlere aşağıdaki değerlerden hangileri getirilmelidir? A) L /7 .ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Bu faaliyet kapsamında hangi bilgileri kazandığınızı. L/7 C) L/7. Aşağıdakilerden hangisinde sıkıştırma bölgeleri dışında kalan bölgelerde etriye donatı aralığı doğru verilmiştir? A) 8 cm B) 20 cm C) 25 cm D) 10 cm 5. 63 . L/4 B) L/5.

PERFORMANS DEĞERLENDİRME Aşağıda hazırlanan değerlendirme ölçeğine göre yaptığınız uygulamayı değerlendiriniz. Gerçekleşme düzeyine göre evet - hayır seçeneklerinden uygun olanı kutucuğa işaretleyiniz.

DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ Genel İnşaat Teknolojisi Modül adı Öğrencinin Bilgisayarla sürekli (mütemadi) temel planı kesit ve detaylarını Amaç Adı soyadı çizebileceksiniz. Bilgisayarla Temel Planı Çizimi -1 Konu Sınıfı/Nu GÖZLENECEK DAVRANIŞLAR Evet Uygulamaya başlamadan önce bilgisayar 1 programını yapılacak çizime göre ayarladınız mı? Çizim sınırlarını belirlediniz mi? 2 Sürekli temel tanımı ve elemanlarını örgendiniz mi? 3 Aksları çizdiniz mi? 4 Sürekli temelleri ve betonarme duvarları çizdiniz mi? 5 Sürekli temel donatı detaylarını çizdiniz mi? 6 Ölçülendirmeleri yaptınız mı? 7 Temel plan ve kesit bilgilerini yazdınız mı? 8 Antedi çizdiniz mi? 9 Toplam Evet - Hayır sayısı DEĞERLENDİRME

Hayır

Değerlendirme sonucunda eksik olduğunu tespit ettiğiniz konuları, faaliyete dönerek tekrar ediniz.

64

ÖĞRENME FAALİYETİ–4
AMAÇ

ÖĞRENME FAALİYETİ–4

Bu öğrenme faaliyeti ile gerekli ortam sağlandığında, bilgisayar ile bileşik temel planı, kesit ve detaylarını çizebileceksiniz..

ARAŞTIRMA
   Okulunuzda önceden çizimleri yapılmış bileşik temel planlarını temin ederek inceleyiniz. Çevrenizdeki mimarlık bürolarından uygulanmış bileşik (mütemadi) temel planlarını temin ederek inceleyiniz. Farklılıkların nedenlerinin araştırmasını yapınız . Kaynak kitaplardan donatıların yerleşmesi, çapı, çeşidi vb. konuların araştırmasını yapınız.

4. BİLEŞİK TEMELLER
4.1. Çizim Sınırları
Çizim sınırları ile ilgili bilgiler için “Bilgisayarla Çizime Hazırlık” modülüne bakınız (Resim 1.1 Resim 1.2). Çizim sınırları her bilgisayarlı çizim başlangıcında mutlaka yapılmalıdır. Eğer bu sınırlar projeye uygun olarak ayarlanmazsa aynı projeye ait çizimler tamamlandıkça ekranımızın yetmeyecek ve farklı bir dosyada çalışmamızı sürdürme zorunluluğu getirecek veya yeniden limit ayarı yapma ihtiyacı doğacaktır. .

Resim 4.1: Çizim sınırlarını (limits) ayarlama

Resim 4.2: Çizim sınırlarını (limits) aktifleştirme

65

4.1.1. Katman Ayarları Katman ayarları ile ilgili bilgiler için “Bilgisayarla Zemin Kat Plan Çizimi ve Bilgisayarla Kesit Çizimi” modüllerine bakınız (Resim 1.3). Katman ayarları yapılırken Layer propertiyes manager diyalog kutusu kullanılır bu kutuda bize katmanların ismi, çizgi tipi, çizgi kalınlığı ve rengini ayarlama olanağı sunulur. Daha geniş bilgi için “Bilgisayarla Zemin kat Planı Çizimi ’ modülüne bakınız.

Resim 4.3: Katman (layer) ayarları

4.1.2. Tanımı
Zemini çok sağlam olmayan ve zemin emniyet gerilmesinin az olduğu ve bitişik nizamda inşa edilecek yapılarda bileşik temeller kullanılır. Bitişik temellerde tekil, sürekli temel elemanları bir arada uygulanır. Özellikle kolon mesafeleri birbirine çok yakın ise tek sömel düzenlenir. Buna da bileşik temel denir. Bileşik temel planının, görünüşü ve perspektifi Şekil 4.1’de uygulandığı gibidir. Donatı hesabı, inşaat mühendisleri tarafından yapılır, hangi temel tipi uygulanacak ise donatı hesabı yapılır ve projelendirilir. Temellerde demirlerin toprakla temas etmemesi için alta 5cm kalınlığında 250 kg/m3 dozlu bir grobeton tabakası serilir. 66

Bu temeller ayrı ayrı düzenlenir.1. Harf ve numaralar daire içine alınarak gösterilir. Çizilen ilk aksımız copy komutundan mesafe girerek kopyalanır. Bu işlemler yatay aksların çiziminde de aynen tekrarlanır. Projedeki ölçülerden faydalanarak dikey akslardan ilki çizilir çizme işlemi line komutuyla yapılır.2. numaralar verilir bu işlem de text komutu kullanılarak yapılır. Yatay akslara da harfler verilir bu işlem de yine text komutu kullanılarak yapılır. Dikey akslara. Bilgisayarla Aks Çizimi         Layer komutunda aks katmanı aktif hâle getirilir.1. 4. Bu işlem sırası takip edilerek çizim tamamlanır. Aksların çizimi bu şekilde tamamlanır. Bileşik Temel Planı Çizimi 4. Genellikle kare veya dikdörtgen tabanlı olarak yapılır. daire çizmek için circle komutu kullanılır. Görünüş persfektif plan Şekil 4. Aksları Çizmek Zemin kat planından faydalanarak akslar alınır.2. görünüş ve perspektifi 4.2. 67 .2. Bileşik sömel plan.

Düşey ve yatay akslar 1/50 ölçekli olarak autocad komutları kullanılarak şekil 4.2 ’deki gibi çizilir. Akslar düşeyde rakamlar, yatayda harfler ile karşılıklı isimlendirilir, bu isimler daire içerisine alınarak gösterilir.

A

B

C

D

1

1

2

2

3 4

3 4

5 6

5 6

A

B

C

D

Şekil 4.2: Düşey ve yatay aksların 1/50 ölçeğinde çizimi

4.2.3. Kolonların Çizimi
Zemin kat planından faydalanarak ölçüleri alınan kolonlar autocad komutları uygulanarak çizilir.

4.2.4. Bilgisayarla Kolon Çizimi İşlem Basamakları
 Projeye uygun boyutlandırma işlemi yapılır. Rectangle komutu aktif hâle getirilir, boyutlar girilerek kolon çizilir. 68

 

  

Kolonlar temel planı dikkate alınarak çoklu kopyalama ile kopyalanır. Bu işlemi bilgisayarda yapmak için copy komutu aktif hâle getirilir, kopyalanacak yapı elemanı seçilir ve alt komutlardan multiple aktif hâle getirilir. İstenilen mesafelerde kolonlar kopyalanır. Önceden çizimi ve taraması yapılmış kolonları döndür çevir komutu kullanılarak döndürme işlemi yapılır. Döndür çevir komutu rotate komutudur. Kolonların çizimi yapılırken, hassas ve hatasız olabilmesi için kenetleme modunun mutlaka açık olması gerekir. Kenetleme komutlarına topluca objetc snap(OSNAP durum çubuğu) komutu ismi verilir. Mimari çizimlerimizde midpoint(orta nokta), endpoint(uç noktası) komutlarını kullanmak çizim kalitesi ve hızını artırır. Kolon ölçüleri ve ismi text komutu aktif hâle getirilerek yazılır. Bu işlem sırası takip edilerek Şekil 4.3’ te görüldüğü gibi kolonlar 1/50 ölçeğinde çizilir. Uygun katman aktif hâle getirilerek bitişik nizam olan cepheye sürekli temel çizilir.

A

B

C

D

1

1

2

2

3 4

3 4

5 6

5 6

A

B

C

D

Şekil 4.3: Kolonların ve sürekli temel in 1/50 ölçeğinde çizimi

69

Çizilecek tüm elemanlara uygun katmanlar aktif hâle getirilir ve draw komutlarından faydalanılarak aşağıdaki maddeler uygulanır, plan çizimi tamamlanır.  Her kolonun altına uygun ölçülerde sömel yapılır.  Birbirine yakın olan kolonların altına uygun ölçülerde bileşik sömel çizilir.  25 cm’lik betonarme duvarlar çizilir.  50*40 cm ebadında duvar altı sömeller çizilir.  Hatch komutu ile duvar taraması yapılır.  Sömeller bağ kirişleri ile bir birine bağlanır.  Bağ kirişlerin eksen çizgileri ile kolonların ağırlık merkezlerinin çakışması gerekir(Şekil 4.5).

A

B

C

D

1

1

2

2

3 4

3 4

5 6

5 6

A

B

C

D

Şekil 4.4: Kolonların ve sömellerin in 1/50 ölçeğinde çizimi

70

5: Bağ kirişinin 1/50 ölçeğinde çizimi 71 .A B C D 1 1 2 2 3 4 3 4 5 6 5 6 A B C D Şekil 4.

A B C D 1 1 2 2 3 4 3 4 5 6 5 6 A B C D Şekil 4.6: Duvar altı sömellerin 1/50 ölçeğinde çizimi 72 .

Bilindiği üzere kesitler bir planın anlaşılır olması ve kullanılan malzemelerin bilinmesi açısından oldukça önemlidir. Bileşik Temel Kesiti Çizimi Düşey ve yatay yönde kesit çizgileri planda çizilir bu işlemi takip ederek düşey ve yatay kesitleri oluşturulur.3.A B C D 1 1 2 2 3 4 3 4 5 6 5 6 A B C D Şekil 4. 73 .7: Bağ kirişlerin 1/50 ölçeğinde çizimi 4.

Kesilen ve görünüşte kalan tüm taşıyıcı duvarlar bakış doğrultusu yönünde line komutu ile çizilir. Bilgisayarla bileşik temel kesiti çizimi işlem basamakları:        Kesit çiziminde kullanılacak katman aktif hâle getirilir. temel planında da aynı yerden geçirilir. Düzenleme (modifay )komutlarından faydalanılarak gerekli düzenlemeler yapılır. Kesitler mümkün olduğunca bakış doğrultuları dikkate alınarak aynı pafta üzerinde çizilir.8: Temel alt ve üst kotlarına göre oluşturulması 74 . Temel alt kotları ile üst kotlarına göre temeller oluşturulur(Şekil 3.1).1).Kat planında geçirilen kesit çizgileri. Planda uygun mesafede zemin çizgisi çizilir. Alt ve üst kotlarına göre sömeller oluşturulur. A B C D 1 1 2 2 3 4 3 4 5 6 5 6 A B C D Ş ekil 4. line komutu ile bakış doğrultusu yönünde taşınır(şekil 3. Bağ kirişleri ve sömeller uygun katmanlar çalıştırılarak.

A B C D 1 1 2 2 3 4 3 4 5 6 5 6 A B C D Şekil 4.     Kesilen ve görünüşte kalan tüm kolon ve bağ kirişleri bakış doğrultusu yönünde taşınır. temel üstünden başlayıp 1-2 cm devam ettirildikten sonra kesilir. Şekil 4. Bağ kirişlerinin ölçüleri temel alt hizasından alınarak bağ kirişlerinin çizimi tamamlanır..2’deki gibi çizim devam ettirilir.2: Bağ kiriş ve kolonların oluşturulması 75 . Kolonlar.

Pilye ve etriyelerdir. sonra kolon filizleri bağlanır. kalınlık ve adetleri inşaat mühendisleri tarafından hesaplanır. Sürekli temellerde kullanılan donatı düz. Pilyeler 60 derece’lik açı ile kirişlerin tersine yukarı doğru kıvrılırlar.00 -85 -110 -165 -85 -160 ------Tesviye betonu ------Yalıtım ------Koruma betonu ------Grobeton ------Blokaj ------Zemin 1 2 SA2(60 /30) T5(160 /130 ) 3 A ------Tesviye betonu ------Yalıtım ------Koruma betonu ------Grobeton ------Blokaj ------Zemin 4 SA2(60 /30) T5(160 /130 ) SC3(30 /60) T5(160 /130 ) SA5(30 /60) 5 6 SA5(30 /60) SA2(60 /30) T13(160 /80 ) SA2(60 /30) T5(160 /130 ) T5(160 /130 ) SA2(60 /30) T5(160 /130 ) A B B Şekil 4.4.00 -85 -110 -160 -165 0.Modifay komutları kullanılarak gerekli düzenlemeler yapılır ve kesitler şekil 4. Şekil 4. Temellerde kalıp içerisine önce hariçte hazırlanan düz demir ve pilye demirleri.4 76 B A B C D 1 SA2(60 /30) T5(160 /130 ) SA2(60 /30) T5(160 /130 ) 2 SC3(30 /60) SA2(60 /30) T11(160 /80 ) SA2(60 /30) 3 4 A SC4(30 /60) SA2(60 /30) 5 6 C D .3:Tekil(münferit ) temel düşey ve yatay kesitlerinin çizimi 4. ------Tesviye betonu ------Yalıtım ------Koruma betonu ------Grobeton ------Blokaj ------Zemin 0. Bileşik Temel Donatı Detayı Çizimi Temellere konulacak donatı demirlerinin tanzim şekilleri.3’teki gibi uygulanır.

diğer bölgelerde ise 20 cm olur(Şekil 4. text komutlarından faydalanarak çizim tamamlanır. yan temel pabucuna geçişte ise L/4’ten kırılır(Şekil4.4: Temel pilyelerinde kıvrım açıları Pilyeler iki kolon arasında L/7’ den.6).Şekil 4. modify.5: Temellerde pilye kıvrım ve geçiş oranları Sürekli temellerde etriyeler kolonlara yakın bölgelerde L/5 mesafesi kadar sıkıştırılır.  Plandan yaralanarak temel pabucunun ve kolonların düşey kesitleri çizilir. 77 . L1 /7=55 L1 /7=55 L2 /4=75 30 245 130 35 6Ø16 L=665 35 190 Şekil 4.6: Temellerde etriye sıklaştırma mesafeleri Detay çizimi yaparken şu işlem basamakları takip edilir:  Uygun katmanlar aktif hâle getirilerek draw. SB1(30/ 60) SC1(30/ 60) SA1(30/ 60) ST1 40/ 100) 6 Ø12 6 Ø12 6 Ø12 6 Ø12 6 Ø12 6 Ø12 6 Ø12 6 Ø12 6 Ø12 SIKIŞTIRMA BÖLGESİ L /5=78 SIKIŞTIRMA BÖLGESİ L /5=78 Şekil 4. imension. Sıkıştırma bölgesinde donatı aralığı minimum 10 cm.5).

Temel ve kolon pozları yazılır. Düz demirler çizilir.        Ölçülendirmeler yapılır. Etriye sıklaştırma ve orta bölgelerin mesafeleri hesaplanır. Pilyelerin yerleri ve yan temel pabucuna geçiş mesafeleri hesaplanır ve düşey kesite yerleştirilir. Etriye adetleri hesaplanarak çizilir. En kesit çizilir. Donatı açılımı yapılır donatıların kısmi ve toplam boyları yazılır. 78 .

A A B C SA1(30/ 60) SB1(30/ 60) SC1(30/ 60) ST1 40/ 100) 6Ø 12 6Ø12 6Ø12 6Ø 12 6Ø 12 6Ø12 6Ø12 6Ø 12 6Ø12 SIKIŞTIRMA BÖLGESİ SIKIŞTIRMA BÖLGESİ SB 30/ 60) 1( SC 30/ 60) 1( 12Ø 16 6Ø 2 1 6Ø 2 1 6Ø 2 1 6Ø 2 1 6Ø 2 1 6Ø 2 1 6Ø 2 1 S IKIŞTIR A M BÖ E LG Sİ 90 L/5=78 118Ø 10-20 10/ L=260 6Ø 12 10 10 30 90 30 Şekil 4.7: Sürekli temellere donatı yerleşimi 79 .

8: Sürekli temellerde etriye açılımı SA1(30/ 60) SB1(30/ 60) ST1 40/ 100) 6 Ø12 12 6 Ø12 6 Ø12 6 Ø12 6 Ø12 SIKIŞTIRMA BÖLGESİ SIKIŞTIRMA BÖLGESİ L /5=78 180 6Ø16 L=624 Şekil 4.9: Sürekli temellerde etriye sıklaştırma bölgeleri 80 .SC1(30/ 60) 12Ø16 6 Ø12 6 Ø12 6Ø12 90 10 10 30 90 118Ø10/ 10-20 L=260 30 Şekil 4.

L1 /7=55 L1 /7=55 L2 /4=75 30 245 130 35 6Ø16 L=665 35 190 A A B C SA1(30/ 60) SB1(30/ 60) SC1(30/ 60) 12Ø16 ST1 40/ 100) 6Ø12 6Ø12 6Ø12 6Ø12 6 Ø12 6 Ø12 6Ø12 6Ø12 6Ø12 SIKIŞTIRMA BÖLGESİ L /5=78 SIKIŞTIRMA BÖLGESİ 90 L /5=78 118Ø10/ 10-20 L=260 6Ø12 10 10 30 90 30 180 6Ø16 201 30 245 6Ø16 130 35 L=665 35 35 L=624 35 173 165 6Ø16 190 160 35 L=540 35 30 585 6Ø12 30 L=615 6Ø12 L=615 475 6Ø12 L=554 30 6Ø12 L=554 30 585 6Ø12 L=615 30 6Ø12 L=615 475 Şekil 4.10: Sürekli temellere donatı yerleşimi ve açılımları 81 .

10 6 1 L 64 8 Ø6 = 2 21 0 3 0 2 56 1 L 6 5 4 Ø6 = 6 10 3 3 5 3 5 10 9 10 6 3 5 3 5 3 5 13 7 1 56 1 L 5 0 6 Ø6 = 4 3 5 3 0 55 6 1 L65 8 Ø2 = 1 3 0 6 1 L 54 Ø2 = 5 6 1 L 65 45 Ø2 = 1 7 3 0 6 1 L54 Ø2 = 5 3 0 55 6 1 L65 8 Ø2 = 1 3 0 6 1 L65 45 Ø2 = 1 7 Şekil 4. Ölçülendirmeleri yapılır ve her iki yönde de kesiti çizilir. Temel pabucunun her iki yönde donatı adedi hesaplanır. Temel pabucun da her iki yönde sıkıştırma bölgesi hesaplanır.4. Plana donatıların çizimi yapılır. T1.. 82 ..T14(160/130) Donatı Yerleşimi Donatısı çizilecek kolon ve temel pabucu plandan tespit edilerek 1/20 ölçeğinde çizilir.1.11: Sürekli temellerde pilye ve düz demir açılımı 4.T2.

5 seçilen 7 2a=130-65 2a=65 =32.5 cm Sıkıştırma bölgesi b=16.3Ø16/20 A A 6Ø16/10 3Ø16/20 3Ø16/20 3Ø16/20 7Ø16/10 Şekil4. Donatı çapları 16 mm olarak alınır.12: Tekil temel çizimi A-A Kesit yönü 160/8=20 cm Sıkıştırma bölgesi b=20*4=80 Donatı adadi=80/10=8 8-1=7 adet 2a=160-80 2a =80 =40 Donatı adedi=40/20=2 2+1=3 adet B-B Kesit yönü 130/8=16.5 cm 7-1=6 adet donatı adedi32.5/20=1. 83 .25*4 =65 cm donatı adedi=65/10=6.6 seçilen 2 adet 2+1=3 adet Donatı hesapları yapılarak donatı yerleştirilir.3’te demir donatılarının çizimi uygulanmıştır. Şekil 4.

84 . Düz demirler çizilir.2. Donatıların kısmi ve toplam boyları yazılır. Ölçülendirme yapılır. BK1(30*50) bağ kirişinin çizimi Şekil 4. Bağ Kiriş Donatı Çizimi BK …….(30*50)            Bağ kirişin düşey kesiti plandan yararlanılarak çizilir.3Ø16/20 A A 6Ø16/10 3Ø16/20 3 Ø 1 6 /2 0 3 Ø 1 6 /2 0 7 Ø 1 6 /1 0 Şekil 4.. Bağ kiriş detayı çizimi 1/20 ölçeğinde çizilir. En kesiti çizilir. Demir donatı çizimini hızlı ve doğru yapmak için donut komutundan faydalanmanız gerekir.4.13: Tekil(Münferit) temel donatı çizimi 4. Etriye adetleri hesaplanarak çizilir. Bağ kirişinin poz numarası yazılır.14’te uygulanmıştır. Donatı açılımları yapılır.

BS4(130/ 400) Bileşik Sömel Çizimi İşlem Sırası Uygun katmanlar ve draw komutlarından faydalanarak aşağıdaki maddeler sırasıyla uygulanır. Kesite donatılar çizilir. 85 . Etriye adetleri hesaplanarak çizilir.A A A B K 1( 5 0*3 0) B K 1 ( 50 *3 0) 2 Ø 16 2 Ø 16 L=210 L = 21 0 A -A K E S İT İ 40 20 8 8 20 55Ø 8 L=136 40 Şekil 4.14: Bağ kiriş detay çizimi 4. Etriye sıklaştırması ve orta bölge mesafesi hesaplanır. Ölçülendirme yapılır. Pilyelerin büküm yerleri ve yan temel papucuna geçiş mesafeleri hesaplanarak ve çizmiş olduğumuz düşey kesite yerleştirilir.4. Dimensiyon style aktif hâle getirilerek ölçü ayarları yapılır.          Plandan yararlanılarak temel papucunun ve kolonların düşey kesiti çizilir. Düz demirler çizilir. En kesiti çizilir.3.

   Donatı açılımı yapılır. Donatıların kısmi ve toplam boyları text komutu çalıştırılarak yazılır. A A A -A KES İTİ S B3( 30 /60) A B S4( 130 /400) S C3( 30 /60) 12Ø 16 A 56 30 93 35 35 205 6 Ø 16 L=484 30 6Ø 12 A -A KES İTİ 390 Ø 12 6 Ø 16 L=450 6Ø 12 30 6Ø 12 390 6 Ø 16 L=450 6Ø 12 120 21 Ø 10 / 10 L=320 120 10 10 30 Şekil 4. Temel ve kolon pozları yazılır.15:Birleşik sömel çizimi 86 .

Düz demirler çizilir.            Plandan yararlanılarak temel pabucunun ve kolonların düşey kesiti çizilir. Donatı açılımı yapılır. 87 . En kesiti çizilir.4.4. DAS1(55/50) Duvar Altı Sömel Çizimi İşlem Sırası Uygun katmanlar ve draw komutlarından faydalanarak aşağıdaki maddeler sırasıyla uygulanır. Dimensiyon style aktif hâle getirilerek ölçü ayarları yapılır. Etriye adetleri hesaplanarak çizilir. Temel ve kolon pozları yazılır. Etriye sıklaştırması ve orta bölge mesafesi hesaplanır. Kesite donatılar çizilir.4. Donatıların kısmi ve toplam boyları text komutu çalıştırılarak yazılır. Ölçülendirme yapılır.

Plan ve kesit çizimini tamamladığınız sürekli(mütemadi) planın ölçülendirme işlemlerini yapmak için öncelikle dimension style komutu çalıştırılır. Ölçüler verilirken açık. iç ve dış ölçü ayarları yapılır.16: DAS1(55/50) Duvar altı sömel çizimi 4. Yığma temel planı ölçülendirme kuralları.17’de uygulaması görülmektedir . 88 .SF1(30 /60) SF4(30 /60) DAS1(55/ 50) 20 20 535 2Ø16 535 2Ø16 L=575 L=575 20 20 40 8 20 40 8 20 15Ø8 L=136 Şekil 4. anlaşılır ve tam olmalıdır. Şekil 4. bu ölçülendirmelerde de aynen uygulanır. Kotlu ölçülendirmeler de aynı plan içerisinde yer almaktadır. Birleşik Temel Planı Bilgileri Yazımı ve Anted Çizimi Planın amacına ulaşması için ölçülendirilmesi ve açıklayıcı birtakım bilgilerin mutlak suretle yazılması gerekir.5.

------Tesviye betonu ------Yalıtım ------Koruma betonu ------Grobeton ------Blokaj ------Zemin 0. Autocad programı ile yazı yazmak için text komutu çalıştırılır ve gerekli yazı ayarları yapılır.17: Bileşik temel planı yazıları Planın tamamlayıcı unsurlarından birisi de yazıların tam ve eksiksiz olarak yazılmasıdır. yazı yüksekliği. Buradan yazı tipi.2’de uygulandığı gibi yazılar.1ve 5.00 -85 -110 -160 -165 -85 0. elemanların üzerine yazılır.00 -85 -110 -85 -160 ------Tesviye betonu ------Yalıtım ------Koruma betonu ------Grobeton ------Blokaj ------Zemin 1 2 SA2(60 /30) T5(160 /130 ) 3 A ------Tesviye betonu ------Yalıtım ------Koruma betonu ------Grobeton ------Blokaj ------Zemin 4 SA2(60 /30) T5(160 /130 ) SC3(30 /60) T5(160 /130 ) SA5(30 /60) 5 6 SA5(30 /60) SA2(60 /30) T13(160 /80 ) SA2(60 /30) T5(160 /130 ) T5(160 /130 ) SA2(60 /30) T5(160 /130 ) A B B Şekil 4. Anted bilgileri ve kesit bilgileri de text komutu kullanılarak yazılır. Şekil 5. adı yazılarak anted çizimi tamamlanır ( Şekil 4. 89 B A B C D -165 1 SA2(60 /30) T5(160 /130 ) SA2(60 /30) T5(160 /130 ) 2 SC3(30 /60) SA2(60 /30) T11(160 /80 ) SA2(60 /30) 3 4 A SC4(30 /60) SA2(60 /30) 5 6 C D . Temelin ölçeği. yazı rengi ayarları yapılır. Text formating diyalog kutusundan daha kolay ve hızlı yapılır.18 ).

18: Bileşik temel planı kesiti yazı ve ölçüleri 90 B A B C D 1 SA2(60 /30) T5( /130) 160 SA2(60 /30) BK(30*30) BK(30*30) BK(30*30) 2 T5( /130) 160 BK(30*30) SC3(30 /60) SA2(60 /30) T11(160/80 ) SA2(60 /30) 3 4 A SC4(30 /60) BK(30*30) SA2(60 /30) SA2(60 /30) T5( /130) 160 T5(160/130) SA2(60 /30) T5( /130) 160 5 6 C D .00 -85 -110 -160 -165 -85 0.00 -85 -110 -85 -165 -160 ------Tesviye betonu ------Yalıtım ------Koruma betonu ------Grobeton ------Blokaj ------Zemin 1 T5( /130) 160 BK(30*30) 2 SA2(60 /30) BK(30*30) 3 A ------Tesviye betonu ------Yalıtım ------Koruma betonu ------Grobeton ------Blokaj ------Zemin 4 SA2(60 /30) T5( /130) 160 SC3(30 /60) BK(30*30) BK(30*30) BK(30*30) 5 6 SA5(30 /60) BK(30*30) T5(160 /130 ) SA5(30 /60) SA2(60 /30) T13(160 /80 ) A B B Şekil 4.------Tesviyebetonu ------Yalıtım ------Korumabetonu ------Grobeton ------Blokaj ------Zemin 0.

00 -85 -110 -85 -160 ------Tesviye betonu ------Yalıtım ------Koruma betonu ------Grobeton ------Blokaj ------Zemin 1 T5(160 /130 ) BK(30*30) 2 SA2(60 /30) BK(30*30) 3 A ------Tesviye betonu ------Yalıtım ------Koruma betonu ------Grobeton ------Blokaj ------Zemin 4 SA2(60 /30) T5(160 /130 ) SC3(30 /60) BK(30*30) BK( 30*30) BK(30*30) 5 6 SA5( /60) 30 BK( 30*30) T5(160 /130 ) SA5( /60) 30 SA2(60 /30) T13( /80 ) 160 A B B Şekil 4.19: Bileşik temel planı antedi 91 B A B C D -165 1 SA2( /30) 60 T5(160 /130 ) SA2( /30) 60 BK(30*30) BK(30*30) 2 T5(160 /130 ) SC3( /60) 30 SA2( /30) 60 T11( /80 ) 160 SA2( /30) 60 3 4 A SC4(30 /60) BK( 30*30) SA2( /30) 60 SA2( /30) 60 T5(160 /130 ) T5(160 /130 ) SA2( /30) 60 T5(160 /130 ) 5 6 C D TEMEL PLANI ÖLÇEK:1/50 .------Tesviyebetonu ------Yalıtım ------Koruma betonu ------Grobeton ------Blokaj ------Zemin 0.00 -85 -110 -160 -165 -85 0.

00 Su basman yüksekliği=85 cm Temel derinliği=80cm Sömel yüksekliği=50 cm Ölçek=1/50 Bağ kirişler=30*30 Kolonlar= 40*40 Aks ölçüler planda verilmiştir. Temel duvar genişliği=50 cm Sömel genişliği=100/100 Döşeme üst kotu=0. Verilenler. 92 .UYGULAMA FAALİYETİ UYGULAMA FAALİYETİ Aşağıda zemin kat planı verilmiş binanın bileşik temel planını kurallara uygun olarak çiziniz.

Eksik olduğunuz konulara dönerek tekrarlayınız. 1. Aşağıdakilerin hangisinde bileşik sömellerde pilye kırma açısı doğru olarak verilmiştir? A)55 derece B) 60 derece C) 33 derece D) 45 derece 2. Aşağıdakilerin hangisinde bağ kiriş boyutu doğru verilmiştir? A) 25/50cm B) 20/45cm C) 40/40 cm D) 30/50 cm 3. Aşağıdakilerden hangisi bileşik sömellerde kullanılan etriye çapıdır? A) 8 mm B) 10 mm C) 12mm D) 16 mm 4. 93 .ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Bu faaliyet kapsamında hangi bilgileri kazandığınızı. Bileşik temellerde pilyeler kolonlara yakın bölgelerde hangi mesafede sıkıştırılır? A) L/5 B) L/4 C) L/8 D) L/7 DEĞERLENDİRME Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız ve doğru cevap sayınızı belirleyiniz. Aşağıdakilerin hangisinde duvar altı sömel boyutları doğru olarak verilmiştir? A) 55/50 cm B) 25/25cm C) 40/45 cm D) 60/130 cm 5. Tüm soruları doğru cevapladıysanız modül değerlendirmeye geçiniz. Aşağıda verilen sorularda doğru olduğunu düşündüğünüz bir seçeneği işaretleyiniz. aşağıdaki soruları cevaplayarak belirleyiniz.

faaliyete dönerek tekrar ediniz. DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ Genel İnşaat Teknolojisi Modül adı Öğrencinin Bilgisayarla bileşik temel planı kesit ve Amaç Adı soyadı detaylarını çizebileceksiniz. 94 .Hayır sayısı DEĞERLENDİRME Hayır Değerlendirme sonucunda eksik olduğunu tespit ettiğiniz konuları. Gerçekleşme düzeyine göre evet .hayır seçeneklerinden uygun olanı kutucuğa işaretleyiniz. Bilgisayarla Temel Planı Çizimi -1 Konu Sınıfı/Nu GÖZLENECEK DAVRANIŞLAR Evet Uygulamaya başlamadan önce bilgisayar 1 programını yapılacak çizime göre ayarladınız mı? Çizim sınırlarını belirlediniz mi? 2 Bileşik temel tanımı ve elemanlarını öğrendiniz mi? 3 Aksları çizdiniz mi? 4 Bileşik temelleri ve betonarme duvarları çizdiniz mi? 5 Bileşik temel donatı detaylarını çizdiniz mi? 6 Ölçülendirmeleri yaptınız mı? 7 Temel plan ve kesit bilgilerini yazdınız mı? 8 Antedi çizdiniz mi? 9 Toplam Evet .PERFORMANS DEĞERLENDİRME Aşağıda hazırlanan değerlendirme ölçeğine göre yaptığınız uygulamayı değerlendiriniz.

Gerçekleşme düzeyine göre evet – hayır seçeneklerinden uygun olanı kutucuğa işaretleyiniz. iç duvar üzerinde temel kesitini çizdiniz mi? Balkon ve teras olan kısımlarda temel kesitini çizdiniz mi? Ölçülendirme yaptınız mı? Temel planı ve kesit bilgilerini yazdınız mı? Tekil plan akslarını çizdiniz mi? Kolon ve bağ kirişlerini çizdiniz mi? Tekil temel kesitlerini çizdiniz mi? Tekil temel donatı detaylarını çizdiniz mi? Tekil temel ölçülerini yaptınız mı? Tekil temel planı yazı ve antedini yaptınız mı? Sürekli plan akslarını çizdiniz mi? 95 . Bilgisayarla bileşik temel planı kesit ve detaylarını çizebileceksiniz.MODÜL DEĞERLENDİRME MODÜL DEĞERLENDİRME Aşağıdaki performans testi ile modülle kazandığınız yeterliliği ölçebilirsiniz. Bilgisayarla Temel Planı Çizimi -1 Konu Sınıf /Nu. PERFORMANS TESTİ Öğrencinin Modül adı Genel İnşaat Teknolojisi Bilgisayarla yığma temel planı kesit ve detaylarını çizebileceksiniz. Bilgisayarla sürekli (mütemadi) temel Adı soyadı Amaç planı kesit ve detaylarını çizebileceksiniz. Başlangıç saati Zaman Bitiş saati Harcanan süre GÖZLENECEK DAVRANIŞLAR Evet 1 Uygun programı çalıştırdınız mı? 2 Limits ayarlarını yaptınız mı? 3 Katman ayarlarını yaptınız mı? 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Hayır Temeller ile ilgili standart ve yönetmelikleri araştırdınız mı? Yığma temel tanımı ve elemanlarını öğrendiniz mi? Temel duvarlarını çizdiniz mi? Temel kazı alanın. temel hatılını. Bilgisayarla tekil (münferit)temel planı kesit ve detaylarını çizebileceksiniz.

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Kolonları ve devam eden kirişleri çizdiniz mi? Sürekli temel kesitlerini çizdiniz mi? Sürekli temel donatı detaylarını çizdiniz mi? Sürekli temel ölçülerini yaptınız mı? Sürekli temel planı yazılarının antedini yaptınız mı? Birleşik temel aks ve kolonlarını çizdiniz mi? Birleşik temel hasır donatılarını çizdiniz mi? Birleşik temel kesitlerini çizdiniz mi? Birleşik temel donatılarını çizdiniz mi? Birleşik temel ölçülerini yaptınız mı? Birleşik temel planı yazıları ve antedini yaptınız mı? Çizimlerinizi verilen sürede yaptınız mı? Toplam Evet . 96 . Kendinizi yeterli görüyorsanız bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz.Hayır sayısı DEĞERLENDİRME Performans testi değerlendirmesi sonucunda eksik olduğunuz konuları yeniden tekrar ederek eksik bilgilerinizi tamamlayınız.

900 300 200 400 200 200 730 200 200 100 150 80 300 200 905 400 97 80 150 100 730 . Temel duvar genişliği=50 cm Sömel genişliği=100/100 Döşeme üst kotu=0. Verilenler.UYGULAMA FAALİYETİ UYGULAMA FAALİYETİ Kolon ölçüleri 60/30 olan aşağıdaki plan taslağının. tekil. sürekli ve birleşik temel planlarını çiziniz.00 Su basman yüksekliği=85 cm Temel derinliği=80cm Sömel yüksekliği=50 cm Ölçek=1/50 Bağ kirişler=50*30 Aks ölçüler planda verilmiştir. Aşağıda zemin kat planı verilmiş binanın birleşik temel planını kurallara uygun olarak çiziniz.

98 B D A A A . Eksik olduğunuz konulara dönerek tekrarlayınız.CEVAP ANAHTARLARI CEVAP ANAHTARLARI ÖĞRENMEFAALİYETİ-1’İNCEVAPANAHTARI 1 2 3 4 5 B B A A A ÖĞRENMEFAALİYETİ-2‘NİNCEVAPANAHTARI 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 A A D B A B B A B B ÖĞRENMEFAALİYETİ–3’ÜNCEVAPANAHTARI ÖĞRENMEFAALİYETİ-4‘ÜNCEVAPANAHTARI 1 2 3 4 5 DEĞERLENDİRME Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız ve doğru cevap sayınızı belirleyerek kendinizi değerlendiriniz. Tüm soruları doğru yanıtladıysanız diğer modüle geçebilirsiniz.

Bilgisayarla Çizime Hazırlık Modülü. 2003. ve X. Milli Eğitim Basımevi. Ankara.  99 . Sınıf İş ve İşlem Yaprakları. MEB Yayınları.  Yapı Ressamlığı IX. İstanbul. Devlet kitapları İstanbul-2005. MEB. GÜNGÖR Yüksel. Yapı Bilgisi.KAYNAKÇA KAYNAKÇA  OYMAEL Sabit. 2008. Cilt 1. MEGEP.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful