T.C.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

MEGEP
(MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ)

İNŞAAT TEKNOLOJİSİ

BİLGİSAYARLA TEMEL PLANI ÇİZİMİ 1

ANKARA, 2009

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;  Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 02.06.2006 tarih ve 269 sayılı Kararı ile onaylanan, Mesleki ve Teknik Eğitim Okul ve Kurumlarında kademeli olarak yaygınlaştırılan 42 alan ve 192 dala ait çerçeve öğretim programlarında amaçlanan mesleki yeterlikleri kazandırmaya yönelik geliştirilmiş öğretim materyalleridir (Ders Notlarıdır). Modüller, bireylere mesleki yeterlik kazandırmak ve bireysel öğrenmeye rehberlik etmek amacıyla öğrenme materyali olarak hazırlanmış, denenmek ve geliştirilmek üzere Mesleki ve Teknik Eğitim Okul ve Kurumlarında uygulanmaya başlanmıştır. Modüller teknolojik gelişmelere paralel olarak, amaçlanan yeterliği kazandırmak koşulu ile eğitim öğretim sırasında geliştirilebilir ve yapılması önerilen değişiklikler Bakanlıkta ilgili birime bildirilir. Örgün ve yaygın eğitim kurumları, işletmeler ve kendi kendine mesleki yeterlik kazanmak isteyen bireyler modüllere internet üzerinden ulaşabilirler. Basılmış modüller, eğitim kurumlarında öğrencilere ücretsiz olarak dağıtılır. Modüller hiçbir şekilde ticari amaçla kullanılamaz ve ücret karşılığında satılamaz.

 

İÇİNDEKİLER
AÇIKLAMALAR .......................................................................................................iii GİRİŞ ........................................................................................................................... 1 ÖĞRENME FAALİYETİ-1......................................................................................... 3 1. YIĞMA TEMELLER .............................................................................................. 3 1.1. Çizim Sınırları ................................................................................................... 3 1.2. Temeller ile İlgili Standart ve Yönetmelikler ................................................... 4 1.3. Yığma Temel Tanımı ve Elemanları ................................................................. 4 1.4. Yığma Temel Planı Çizimi................................................................................ 8 1.4.1.Temel Duvarlarını Çizmek.......................................................................... 8 1.5. Yığma Temel Kesiti Çizimi ............................................................................ 10 1.6. Yığma Temel Donatı Çizimi ........................................................................... 13 1.7 . Yığma Planı Bilgileri Yazım ve Anted Çizimi .............................................. 14 UYGULAMA FAALİYETİ................................................................................... 16 ÖĞRENME FAALİYETİ–2 ...................................................................................... 19 2. TEKİL (MÜNFERİT) TEMELLER ...................................................................... 19 2.1. Çizim Sınırları ................................................................................................. 19 2.1.1. Katman Ayarları ....................................................................................... 20 2.1.2. Tekil (münferit) Temel Planı Çizimi........................................................ 23 2.1.3 Kolonların Çizimi...................................................................................... 24 2.1.4. Temel ve Bağ Kirişlerinin Çizimi ............................................................ 25 2.2. Tekil (münferit) Temel Kesiti Çizimi ............................................................. 27 2.3. Tekil (münferit) Temel Donatı Detayı Çizimi ................................................ 30 2.3.2. Bağ Kiriş Donatı Çizimi BK ……..(30*50) ............................................ 33 2.4. Temel Planı Bilgileri Yazımı ve Anted Çizimi............................................... 34 UYGULAMA FAALİYETİ................................................................................... 39 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME......................................................................... 40 ÖĞRENME FAALİYETİ–3 ...................................................................................... 42 3.SÜREKLİ (MÜTEMADİ) TEMELLER ................................................................ 42 3.1. Çizim Sınırları ................................................................................................. 42 3.1.1. Katman Ayarları ....................................................................................... 43 3.1.2. Tanımı ...................................................................................................... 43 3.2. Sürekli Temel Planı Çizimi ............................................................................. 45 3.2.1. Akslarını Çizmek...................................................................................... 45 3.2.2. Bilgisayarla Aks Çizimi ........................................................................... 45 3.2.3. Kolonların Çizimi..................................................................................... 46 3.3. Sürekli (mütemadi) Temel Kesiti Çizimi ........................................................ 50 3.4. Sürekli (mütemadi) Temel Donatı Detayı Çizimi ........................................... 52 3.5. Sürekli (mütemadi) Temel Planı Bilgileri Yazımı ve Anted Çizimi............... 58 UYGULAMA FAALİYETİ................................................................................... 62 ÖĞRENME FAALİYETİ–4 ...................................................................................... 65
i

........................................................................ 82 4...........................4......................... 73 4......................................4.....1....................2............................................ 68 4........................ Kolonların Çizimi... DAS1(55/50) Duvar Altı Sömel Çizimi İşlem Sırası...........2...1..2............................. Aksları Çizmek........1....... 87 4..... Bileşik Temel Kesiti Çizimi........ 76 4.........4.............5..........2....4. 97 CEVAP ANAHTARLARI..............2................. Bağ Kiriş Donatı Çizimi BK ……......................4................................................................................... Bilgisayarla Kolon Çizimi İşlem Basamakları......................................................... 99 ii ...1....................... Bileşik Temel Donatı Detayı Çizimi..........................................................................................................................................4.......... 98 KAYNAKÇA ........................................ 65 4.....................................1..................................... 95 UYGULAMA FAALİYETİ......... BİLEŞİK TEMELLER.......................................2..... 68 4........................ 88 UYGULAMA FAALİYETİ.... 67 4. Tanımı ............................T2.................................................................3................................................................. 92 MODÜL DEĞERLENDİRME .... Katman Ayarları .............................4..... 67 4......................................... Çizim Sınırları .....(30*50) .........1............................................ Bilgisayarla Aks Çizimi ..................3.............................4........... 85 4......... Birleşik Temel Planı Bilgileri Yazımı ve Anted Çizimi .........2...................... 67 4........ BS4(130/ 400) Bileşik Sömel Çizimi İşlem Sırası.................2..... Bileşik Temel Planı Çizimi ...... 66 4.....................................3................................................................... T1.......... 84 4.................................... 66 4.....................................T14(160/130) Donatı Yerleşimi ..... 65 4................

ve detaylarını çizebilecektir.  Bilgisayarla kazık temel planı. kesiti ve detaylarını çize bileceksiniz. meslek ile ilgili kuruluşlar Modül içeriğinde yer alan faaliyetleri tamamladıktan sonra.AÇIKLAMALAR AÇIKLAMALAR KOD ALAN DAL/MESLEK MODÜLÜN ADI MODÜLÜN TANIMI SÜRE ÖN KOŞUL YETERLİK 581MSP026 İnşaat Teknolojisi Alanı Mimari Yapı Teknik Ressamlığı Bilgisayarla Temel Planı Çizimi 1 Temel planının bilgisayar programını kullanarak çizme becerilerinin anlatıldığı öğrenme materyalidir. verilen ölçme araçları ile kazandığınız bilgi.  Bilgisayarla bileşik temel planı. kesit ve detaylarını çizebileceksiniz.  Bilgisayarla tekil(münferit) temel planı. beceri ve uygulamalarınızı değerlendirebileceksiniz. uygun laboratuar ortamı. bilgisayarla yığma. Modül sonunda ölçme aracı (ölçme testleri). mütemadi ve bileşik temel planlarını yönetmelik ve standartlara uygun olarak çize bileceksiniz. paket programlar. kazandığınız bilgi ve beceriler ölçülerek öğretmeniniz tarafından değerlendirileceksiniz. CAD programlarını çalıştırabilecek kapasitede bilgisayar donanımı. kesit ve detaylarını çizebileceksiniz. MODÜLÜN AMACI EĞİTİM ÖĞRETİM ORTAMLARI VE DONANIMLARI ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME iii . projeksiyon cihazı ve donanımı. ve uygulama testi yaparak.  Bilgisayarla yığma temel planı. kesiti ve detaylarını çizebileceksiniz. programlarla ilgili kitaplar ve dokümanlar.  Bilgisayarla mütemadi (sürekli) temel planı. 40/32(+40/32 uygulama tekrarı yapılmalı) Bilgisayarla Zemin Kat Planı modülünü başarmış olmak Bilgisayarla temel planı çizmek Genel Amaç Gerekli ortam sağlandığında. Amaçlar Gerekli ortam sağlandığında. tekil.

Bu nedenle yetişmiş eleman ihtiyacı artmaktadır. bilgisayarlı çizim programına hâkim olmalı. kendisini sürekli geliştirme bilincini taşımalıdır. Yapıların inşa edilebilmesi için öncelikle projelerin çizilmesi gerekir. İnşaat sektörü. Ülkemizde de inşaat sektörü hızla gelişmekte. Bunları sektörde faaliyet gösteren mühendis. Bu modül. Bu ihtiyaç. bunun sonucu olarak iyi bir teknik ressam. ancak bu konu ile ilgili tüm bilgileri almanızda fayda vardır. Bilgisayar ortamındaki cad programı. çeşitli meslek alanlarını bir araya getirerek yeni meslek dallarını ortaya çıkarmıştır. Bilgisayarlı çizim kullanımı mimaride artık vazgeçilemeyecek bir ihtiyaç olmaktadır. 1 . bu alanda mesleki yeterliliğe sahip eleman ihtiyacı doğmaktadır. Bu modülü başarı ile tamamladığınızda ve kendinizi konu hakkında geliştirdiğinizde inşaat sektöründe çalışabilecek yeterliliğe sahip olacaksınız. Yapılacak binanın kat planları çizilirken temel plan da statik proje kapsamında çizilir. bilgisayar desteği ile standart ve yönetmeliklere uygun teknik resim kuralları içinde temel planı çizmenize yardımcı olacaktır. mimar. en hızlı ve verimli kullanmanıza olanak sağlayacak bilgilerle hazırlanmıştır. zaman içerisinde gelişmekte ve insan onuruna yakışan bir hâl almaktadır. Projelerin çizimleri belirli kurallara göre yapılmaktadır. yeryüzünde var olduğu günden bugüne kadar olumsuz dış etki ve tehlikelerden korunmak için barınak ihtiyacı duymuştur. tekniker ve teknisyenler çizmektedir.GİRİŞ GİRİŞ Sevgili Öğrenci. Bu nedenle inşaat sektörü sürekli gelişme göstermektedir. İnsanlık.

2 .

2). Farklılıklar varsa bunun nedenlerinin araştırmasını yapınız. bilgisayar ile yığma temel planı. Çevrenizdeki mimarlık bürolarından uygulanmış yığma temel planlarını temin ederek inceleyiniz. ARAŞTIRMA    Okulunuzda önceden çizimleri yapılmış yığma temel planlarını temin ederek inceleyiniz. Resim 1.1.2 : Çizim sınırlarını (limits) aktifleştirme 3 . Kaynak kitaplardan donatıların yerleşmesi. Eğer bu sınırlar projeye uygun olarak ayarlanmaz ise aynı projeye ait çizimler tamamlandıkça ekranımızın yetmeyecek ve farklı bir dosyada çalışmamızı sürdürme zorunluluğu getirecek veya yeniden limits ayarı yapma ihtiyacı doğacaktır.ÖĞRENME FAALİYETİ-1 AMAÇ ÖĞRENME FAALİYETİ-1 Bu öğrenme faaliyeti ile gerekli ortam sağlandığında. çeşidi vb.1. 1.1 : Çizim sınırlarını (limits) ayarlama Resim 1. Çizim Sınırları Çizim sınırları ile ilgili bilgiler için “Bilgisayarla Çizime Hazırlık” modülüne bakınız (Resim 1. konuların araştırmasını yapınız. çapı. Resim 1. YIĞMA TEMELLER 1. Çizim sınırları her bilgisayarlı çizim başlangıcında mutlaka yapılmalıdır. kesit ve detaylarını çizebileceksiniz.

2. çizgi kalınlığı ve rengini ayarlama olanağı sunulur. Yapının bu yüklerini güvenle taşıyan ve zemine yayarak aktaran yapı elemanlarına temel denir.3). Yığma Temel Tanımı ve Elemanları Yeryüzünde her cisim ağırlığı kadar toprağa ya da oturduğu yüzeye basınç yapar. Katman ayarları yapılırken Layer propertiyes manager diyalog kutusu kullanılır bu kutuda bize katmanların ismi. Resim 1.Katman ayarları: Katman ayarları ile ilgili bilgiler için “Bilgisayarla Zemin Kat Plan Çizimi ve Bilgisayarla Kesit Çizimi” modüllerine bakınız (Resim 1.3: Katman (layer) ayarları 1. Daha geniş bilgi için “Bilgisayarla Zemin kat Planı Çizimi ’ modülüne bakınız.3. çizgi tipi. Bayındırlık ve İskan Bakanlığının kuruluş ve görevleri hakkındaki 3194 sayılı İmar Kanunu’nun ilgili maddelerini inceleyiniz. 1. Temeller ile İlgili Standart ve Yönetmelikler Temeller konusunda. Yapılar da oturduğu zemine kendi ağırlığı ile ve hareketli yüklerle basınç yaparlar. 4 .

Betonarme duvar temeli Şekil 1. kazık temellerdir. Bu amaçla yapılan temel elemanlarına sömel denir.Temelin oturacağı zemine ise temel yatağı denir. ------Tesviyebeto nu ------Y alıtım ------K ab orum etonu ------G robeton ------B kaj lo ------Ze in m ------Tesviyebe tonu ------Y alıtım ------K abeto orum nu ------G ton robe ------B lokaj ------Z in em a. Yığma yapı sisteminde. farklı oturmalar gözlenebilir. değişik özeliklere sahip olacağından her zemin türüne göre zemin deneyleri (zemin etüdü) yapılır. bileşik. Yapı üzerine gelen yükler dikkate alınarak temel sistemi seçilir.1 Sömel çeşitleri Yapının oturduğu zemine sızan sular donma etkisi yapar ve bunun sonucunda yapıda istenmeyen sonuçlar ortaya çıkar.betonarme duvar kalınlığı ise en az 30 cm olmalıdır. Yığma yapı temel şekilleri: Temel duvarı. yığma. Taş duvar kalınlığı en az 50cm . radye.2: Yığma yapı temelleri 5 . yapının yükü duvar tarafından taşınarak zemine iletilir. Şekil 1. tekil. Bu sistemler. Bu derinliğe don seviyesi denir. Kolonlara veya duvarlara gelen yükler doğrudan zemine aktarıldığında yapıdaki oturma fazla olur. Bunu önlemek ve yükü daha geniş bir alana yaymak için kolon ve duvarların alt kısımlarının genişletilmesi gerekir. Yapının oturacağı temel zemini. Bu nedenle temel yatağı belirli bir derinlikte olmalıdır. Bu nedenle duvarların altına boydan boya sömel yapılır. Taş duvar temeli b. taş veya betonarmeden yapılabilir. sürekli.

3). kesiti ve perspektifinden de anlaşılacağı üzere sömel duvar altına inşa edilir(Şekil 1. Bir yığma yapıya ait temelin planında. 6 .2’ de görüldüğü gibi iki farklı şekilde yığma yapı düzenlenmektedir.Şekil 1.

kesit ve planı plan 7 .3: Bir yığma yapıya ait temelin perspektif.temel perde duvarı dogal zemin seviyesi söm el persfektif tem el perde duvarı dogal zemin seviyesi söm el A-A KESİTİ tem el perde duvarı A A söm el Şekil 1.

Ofset komutu çalıştırılarak dış duvardan içeri doğru 50 cm temel duvarı çizilir. Temel duvarı katmanı aktif hâle getirilir.1. dış duvarların dış yüzlerinden başlanarak. Temel duvar. İç taşıyıcı duvarlar ortalanacak şekilde temel duvarı 50 cm kalınlığında iç temel duvarları çizilir.4.5’te uygulandığı gibidir.4. Line komu çalıştırılarak tüm dış duvarların dış yüzeyi çizilir.Temel Duvarlarını Çizmek Temel duvar çizimi yapılırken maddeler hâlinde aşağıda sıralanan işlemler yapılır. İç taşıyıcı duvar katmanı aktif hâle getirilerek taşıyıcı duvar izleri kesikli çizgi ile çizilir oluşturulan çizimler Şekil 1.1.4: Temel kazı alanı ve taşıyıcı dış duvar izi çizimi 8 . Şekil 1. içeri doğru 50 cm genişliğinde iç taşıyıcı duvarlar ortalanarak iç temel duvarları 50 cm olacak şekilde düzenlenir.4 ve Şekil 1.  Bilgisayarla yığma temel duvarı çizimi işlem basamakları:       Zemin kat planı copy komutu ile kopyalanır. Yığma Temel Planı Çizimi 1.

Şekil 1. Dolgu olan kısımların çizimini yapmak için önceden hazırladığımız dolgu katmanı aktif hâle getirilir ve line komutu ile dolgu alanları köşegenleri birleştirilerek dolgu alanı çizimi yapılır.6’da dolgu alanı çizimi uygulanmıştır.5: Temel iç duvarları ve taşıyıcı duvar izleri çizimi   Duvar sömelleri çizimi yapılırken dikkat edilecek husus. 9 . Şekil 1. duvarlar ortalanarak sömel çiziminin yapılmasıdır.

Yığma Temel Kesiti Çizimi Düşey ve yatay yönde kesit çizgileri planda çizilir bu işlemi takip ederek düşey ve yatay kesitleri oluşturulur. bir planın anlaşılır olması ve kullanılan malzemelerin bilinmesi açısından oldukça önemlidir.5. temel planında da aynı yerden geçirilir. 10 .  Bilgisayarla yığma temel kesiti çizimi işlem basamakları:  Kesit çiziminde kullanılacak katman aktif hâle getirilir.  Kesilen ve görünüşte kalan tüm taşıyıcı duvarlar bakış doğrultusu yönünde line komutu ile çizilir. Kat planında geçirilen kesit çizgileri. Kesitler mümkün olduğunca bakış doğrultuları dikkate alınarak aynı pafta üzerinde çizilir.6: Dolgu alanı çizimi 1. Bilindiği üzere kesitler.Şekil 1.

Düzenleme (modifay) komutlarından faydalanılarak gerekli düzenlemeler yapılır.       Temel duvarı ve sömeller uygun katmanlar çalıştırılarak line komutu ile bakış doğrultusu yönünde taşınır(Şekil 1. 11 . Taşıyıcı duvarlar. tüm taramalar yapılır(Şekil 1. zemin kat döşemesinden yukarıya 1-2cm devam ettirildikten sonra kesilir. Temel duvarı zemin kat döşemesinden başlayıp.7: Taşıyıcı duvarların ve sömellerin çizimi   Uygun taramalar. Su basman kotuna göre zemin kat döşemesi çizilir. Planda uygun mesafede zemin çizgisi çizilir.8). Şekil 1. Alt ve üst kotlarına göre sömeller oluşturulur. sömel üstüne kadar çizilir.7). örneğin duvar taraması ve sömel taramaları hatch komutu kullanılarak yapılır. Zemin taramaları döşeme taraması vb.

Kotlu ölçülendirme yapılır. Cephe hareketleri ve toplam cephe ölçüsünü veren dış ölçülendirme yapılır. Yazı katmanı aktif hâle getirilerek yazılar. dış ölçülendirme.Şekil 1. Sömel.8: Taramaların çizimi       Ölçülendirme ayarları dimension alt komutları altındaki style komutu kullanılarak yapılır. text komutu çalıştırılarak uygun açıda ve yükseklikte yazılır. kotlu ölçülendirme katmanları aktif hâle getirilerek linear dimension ve continius dimension komutları kullanılarak yapılır. İç ölçülendirme. 12 . temel duvar ve dolgu kısımlarını gösterecek şekilde iç ölçülendirme yapılır.

00 -95 -20 -70 -100 -100 -95 -70 A-A KESİTİ B Toprak dolgu Toprak dolgu B-B KESİTİ A +50 0. Yığma Temel Donatı Çizimi Yığma temellerde donatı. taş duvar temel uygulanacak ise sömel inşasında ve duvar altına inşa edilen elemanlarda demir donatı kullanılmaktadır.6. Bu donatılar hesap edilerek düzenlenir(Şekil 1.00 -20 50 50 0. B 13 .9: Ölçülendirmeler ve yazılar 1.00 -100 A Toprak dolgu Toprak dolgu Toprak dolgu Toprak dolgu ------Tesviye betonu ------Yalıtım ------Koruma betonu ------Grobeton ------Blokaj ------Zemin Toprak dolgu Şekil 1.10).------Tesviye betonu ------Yalıtım ------Koruma betonu ------Grobeton ------Blokaj ------Zemin 0.

7 .10: Yığma temel donatı detayı Bizim çizdiğimiz. Temel uygulamalarında donatı pas payı 5cm olarak alınır. Anted çizimi yapılırken anted dış çizgi katmanı aktif hâle getirilir.10’da çizildiği gibi donatı detayı düzenlenir. Etriye açılımı. Şekil 1. L=30+30+70+70+(kanca boyu) L=60+140+5+5 L=210 cm 1. Yığma Planı Bilgileri Yazım ve Anted Çizimi Anted çizimi. yığma temel genişliği 80 cm olduğundan 8 adet 14mm’lik boy demiri kullanılmıştır. planın ölçeği ve adı yazılarak anted çizimi tamamlanır.Şekil 1. 14 . line komutu ile çizim tamamlanır. text komutu çalıştırılarak çizim adı ve ölçeği yazılır.

11 Yığma temel planı antedi 15 .------Tesviye betonu ------Yalıtım ------Koruma betonu ------Grobeton ------Blokaj ------Zemin 0.00 -100 A Toprak dolgu Toprak dolgu Toprak dolgu Toprak dolgu ------Tesviye betonu ------Yalıtım ------Koruma betonu ------Grobeton ------Blokaj ------Zemin Toprak dolgu B TEMEL PLANI ÖLÇEK: 1/50 Şekil 1.00 -20 50 50 0.00 -95 -20 -70 -100 -100 -95 -70 A-A KESİTİ B Toprak dolgu Toprak dolgu B-B KESİTİ A +50 0.

12: Zemin kat planı 150 /150 16 .UYGULAMA FAALİYETİ UYGULAMA FAALİYETİ Aşağıda zemin kat planı verilmiş yığma binanın temel planını kurallara uygun olarak çiziniz.00 Su basman yüksekliği=85 cm Temel derinliği=80cm Sömel yüksekliği=30 cm Ölçek=1/50 yapının taşıyıcı duvarları ve ölçüler planda verilmiştir. 150 /150 100 /210 5*17*30 1 2 3 4 MUTFAK 90 /210 ANTRE 90 /210 SALON 90 /210 150 /150 80 /210 HOL 90 /210 90 /210 50 /50 50 /50 BALKON 80 /210 YATAK ODASI BANYO Şekil 1. Verilenler. Temel duvar genişliği=50 cm Sömel genişliği=70cm Döşeme üst kotu=0.

” Cümlesindeki boşluğa aşağıdaki değerlerden hangisi getirlmelidir? A) 1/50 B) 1/100 C) 1/25 D) 1/20 4. Eksik olduğunuz konulara dönerek tekrarlayınız. 1.. aşağıdaki soruları cevaplayarak belirleyiniz. A) 8 adet 14 mm B) 6 adet 14mm C) 8 adet 12mm D) 6 adet 12mm 5. Aşağıdakilerden hangisinde genişliği 80 cm olan temellerde kullanılan boyuna donatı adedi doğru verilmiştir.ölçeğinde çizilir. 17 . Tüm soruları doğru yanıtladıysanız diğer faaliyete geçiniz.Aşağıdakilerin hangisinde döndür çevir komutu doğru olarak verilmiştir? A) Trim B) Rotate C) Line D) Erase 3. Aşağıdakilerin hangisinde taş duvar kalınlığı doğru olarak verilmiştir? A) 30cm B) 50cm C) 25cm D) 45cm 2. Aşağıda verilen sorularda doğru olduğunu düşündüğünüz bir seçeneği işaretleyiniz.Yığma temel yapımında betonarme duvar kalınlığı ne kadar olmalıdır? A) 30 cm B) 20 cm C) 15 cm D) 40 cm DEĞERLENDİRME Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız ve doğru cevap sayınızı belirleyerek kendinizi değerlendiriniz.ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Bu faaliyet kapsamında hangi bilgileri kazandığınızı. “Yığma temel planı ………….

18 . Modül adı Amaç Konu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ Genel İnşaat Teknolojisi Öğrencinin Bilgisayarla yığma temel planı kesit ve Adı soyadı detaylarını çizebileceksiniz. Gerçekleşme düzeyine göre evet – hayır seçeneklerinden uygun olanı kutucuğa işaretleyiniz.PERFORMANS DEĞERLENDİRME Çizim için gerekli temel bilgileri alarak paket programı çalıştırmayı. faaliyete dönerek tekrar ediniz.Hayır sayısı Hayır DEĞERLENDİRME Değerlendirme sonucunda eksik olduğunuzu tespit ettiğiniz konuları. GÖZLENECEK DAVRANIŞLAR Evet Uygulamaya başlamadan önce gerekli olan bilgisayar Programını yapılacak çizime göre ayarladınız mı? Çizim sınırlarını belirlediniz mi? Yığma temel tanımı ve elemanlarını örgendiniz mi? Temel duvarını çizdiniz mi? Dış duvar üzerinden temel kesitlerini çizdiniz mi? Yığma temel donatı detaylarını çizdiniz mi? Ölçülendirmeleri yaptınız mı? Temel plan ve kesit bilgilerini yazdınız mı? Antedi çizdiniz mi? Toplam Evet . Bilgisayarla Temel Planı Çizimi -1 Sınıfı/Nu. aşağıdaki değerlendirme ölçeğine göre değerlendiriniz.

1. Resim 2. Çizim Sınırları Çizim sınırları ile ilgili bilgiler için “Bilgisayarla Çizime Hazırlık” modülüne bakınız (Resim 1.ÖĞRENME FAALİYETİ–2 AMAÇ ÖĞRENME FAALİYETİ–2 bilgisayar ile Bu öğrenme faaliyeti ile gerekli ortam sağlandığında. ARAŞTIRMA    Okulunuzda önceden çizimleri yapılmış tekil(münferit)temel planlarını temin ederek inceleyiniz. Kaynak kitaplardan donatıların yerleşmesi. 2. Eğer bu sınırlar projeye uygun olarak ayarlanmaz ise aynı projeye ait çizimler tamamlandıkça ekranımız yetmeyecek ve farklı bir dosyada çalışmamızı sürdürme zorunluluğu getirecek veya yeniden limit ayarı yapma ihtiyacı doğacaktır. tekil(münferit)temel planı. TEKİL (MÜNFERİT) TEMELLER 2.1: Çizim sınırlarını (limits) ayarlama Resim 2. Çizim sınırları her bilgisayarlı çizim başlangıcında mutlaka yapılmalıdır. Çevrenizdeki mimarlık bürolarından uygulanmış tekil(münferit) temel planlarını temin ederek inceleyiniz.. çapı. Farklılıklar varsa nedenlerinin araştırmasını yapınız . çeşidi vb. 1. kesit ve detaylarını çizebileceksiniz.2).2: Çizim sınırlarını (limits) aktifleştirme 19 . konuların araştırmasını yapınız.1.

Daha geniş bilgi için “Bilgisayarla Zemin Kat Planı Çizimi ’ modülüne bakınız. temel tipi münferit temel şeklinde seçilir. çizgi kalınlığı ve rengini ayarlama olanağı sunulur. Demirler alt tarafa yerleştirilir (Şekil 2. Genellikle kare veya dikdörtgen tabanlı yapılır.2.1.1. Resim 2.   Temellerde demirlerin toprakla temas etmemesi için alta 5cm kalınlığında 250 kg/m3 dozlu bir grobeton tabakası serilir. 20 . Bu temeller her kolonun altına ayrı ayrı düzenlenir. emniyet gerilmesinin büyük olduğu taktirde. Katman Ayarları Katman ayarları ile ilgili bilgiler için “Bilgisayarla Zemin Kat Plan Çizimi ve Bilgisayarla Kesit Çizimi” modüllerine bakınız (Resim 1. Katman ayarları yapılırken layer propertiyes manager diyalog kutusu kullanılır.1).3: Katman (layer) ayarları Tanımı: Zeminin sağlam. çizgi tipi.3). Bu kutuda bize katmanların ismi. Münferit temellerde yükseklik ve teçhizat hesapla tayin olunur.

2: Sömellerin tek ve çift yönde ortalanması Temellerdeki farklı oturmaları önlemek ve deprem etkisiyle oluşacak yanal kuvvetlere karşı koymak için temeller bağ kirişleri ile birbirlerine bağlanırlar. 21 .1 Tekil temel tipleri Kolonların altına yerleştirilen temeller her iki yönde de ortalanmalıdır. sömel üstünde bitiyorsa bağ kirişleri buraya Şekil 2. Ancak eğer yapı bitişik nizamda planlanmış ise temel tek yönde ortalanır(Şekil 2. Kolon ve perdelerin düşey donatıları. eğer donatılar sömel altına kadar iniyor ise bağ kirişler şekil 2. Bağ kirişleri en az 30*30 cm boyutlarında düzenlenir. Şekil 2.3’teki gibi uygulanır.2).donatı yerleşimi Şekil 2.2’deki gibi.

3: Sömel üstünde uygulanan bağ kirişi Ancak kolon ve perde düşey donatıları sömel altına kadar iniyor ise bağ kirişleri bu noktada uygulanır.sömel kolon bağ kirişler Şekil 2.4: Sömele uygulanan bağ kirişi 22 . Şekil 2. sömel kolon bağ kirişler Şekil 2.4’ te görüldüğü gibi projelendirilir.

Yatay akslara da harfler verilir bu işlem de yine text komutu kullanılarak yapılır. Bu işlem sırası takip edilerek çizim tamamlanır.2.1.5 ’teki gibi çizilir. numaralar verilir bu işlemde text komutu kullanılarak yapılır. Akslarını Çizmek Zemin kat planından faydalanarak akslar alınır.5: Düşey ve yatay aksların 1/50 ölçeğinde çizimi 23 . Tekil (münferit) Temel Planı Çizimi 2. Dikey akslara. Aksların çizimi bu şekilde tamamlanır. Bilgisayarla Aks Çizimi         Layer komutunda aks katmanı aktif hâle getirilir.1.2. Akslar düşeyde rakamlar.2. A B C D 1 1 2 2 3 4 3 4 5 6 5 6 A B C D Şekil 2. Çizilen ilk aksımız copy komutundan mesafe girerek kopyalanır.1.2. 2. Projedeki ölçülerden faydalanarak dikey akslardan ilki çizilir çizme işlemi line komutuyla yapılır. bu isimler daire içerisine alınarak gösterilir.1. yatayda harfler ile karşılıklı isimlendirilir. Düşey ve yatay akslar 1/50 ölçekli olarak autocad komutları kullanılarak şekil 2. Harf ve numaralar daire içine alınarak gösterilir daire çizmek için circle komutu kullanılır. Bu işlemler yatay aksların çiziminde de aynen tekrarlanır.2.

Önceden çizimi ve taraması yapılmış kolonları döndür çevir komutu kullanılarak. Kenetleme komutlarına topluca objetc snap(OSNAP durum çubugu) komutu ismi verilir. İstenilen mesafelerde kolonlar kopyalanır.2. hassas ve hatasız olabilmesi için kenetleme modunun mutlaka açık olması gerekir. endpoint(uç noktası) komutlarını kullanmak. Döndür çevir komutu rotate komutudur. Kolonlar temel planı dikkate alınarak çoklu kopyalama ile kopyalanır. Rectangle komutu aktif hâle getirilir. Bu işlem sırası takip edilerek Şekil 2. autocad komutları     24 . Kolon ölçüleri ve ismi text komutu aktif hâle getirilerek yazılır. kopyalanacak yapı elamanı seçilir ve alt komutlardan multiple aktif hâle getirilir. döndürme işlemi yapılır. Bilgisayarla Kolon Çizimi İşlem Basamakları:   Projeye uygun boyutlandırma işlemi yapılır.1. çizim kalitesini ve hızını artırır. Kolonların çizimi yapılırken. Mimari çizimlerde midpoint(orta nokta).6’da görüldüğü gibi kolonlar 1/50 ölçeğinde çizilir. uygulanarak çizilir.3 Kolonların Çizimi Zemin kat planından faydalanılarak ölçüleri alınan kolonlar. boyutlar girilerek kolon çizilir. Bu işlemi bilgisayarda yapmak için copy komutu aktif hâle getirilir.

1. Temel ve Bağ Kirişlerinin Çizimi Her kolonun altına belirlenen ölçülerde temeller çizilir.8    Temel katmanı aktif hâle getirilir. Düzenleme komutlarından faydalanarak çizim tamamlanır.A B C D 1 1 2 2 3 4 3 4 5 6 5 6 A B C D Şekil 2. İki kolon arasında mesafe çok az ise bileşik temel çizimi yapılır. Bağ kirişi katmanı aktif hâle getirilir ve 30*30 ölçülerinde bağ kirişleri çizilir. Şekil 2.7 ve 2. Bu çizimlerde de autocad komutlarından faydalanarak hızlı ve hatasız çizim tamamlanır.4.6: Kolonların 1/50 ölçeğinde çizimi 2. 25 . line komutu ile temeller mesafe girerek çizilir.

Bu çakışmanın hassas ve hatasız çizilmesi için osnap komutlarını kullanmak. Bağ kirişlerinin eksen çizgisiyle kolonların ağırlık merkezleri çakışması gerekir. hızlı ve hatasız çizim yapmak için oldukça önemlidir.A B C D 1 1 2 2 3 4 3 4 5 6 5 6 A B C D Şekil 2. 26 .7: Sömellerin çizimi    Temel bağ kirişleri ile bir birine bağlanır.

Kesitler mümkün olduğunca bakış doğrultuları dikkate alınarak aynı pafta üzerinde çizilir. Bilgisayarla Tekil(münferit) Temel Kesiti Çizimi İşlem Basamakları   Kesit çiziminde kullanılacak katman aktif hâle getirilir. bir planın anlaşılır olması ve kullanılan malzemelerin bilinmesi açısından oldukça önemlidir.A B C D 1 1 2 2 3 4 3 4 5 6 5 6 A Şekil 2. Tekil (münferit) Temel Kesiti Çizimi İki yönde.8: Bağ kirişlerin çizimi B C D 2. düşey ve yatay yönde kesit çizgileri planda çizilir bu işlemi takip ederek düşey ve yatay kesitleri oluşturulur bilindiği üzere kesitler . Kat planında geçirilen kesit çizgileri. Kesilen ve görünüşte kalan tüm taşıyıcı duvarlar bakış doğrultusu yönünde line komutu ile çizilir. 27 .2. temel planında da aynı yerden geçirilir.

Şekil 2.  Alt ve üst kotlarına göre sömeller oluşturulur. 28 .9 A B C D 1 1 2 2 3 4 3 4 5 6 5 6 A B C D Şekil 2.  Düzenleme (modifay) komutlarından faydalanılarak gerekli düzenlemeler yapılır. Şekil 2.  Planda uygun mesafede zemin çizgisi çizilir. Bağ kirişleri ve sömeller uygun katmanlar çalıştırılarak line komutu ile bakış doğrultusu yönünde taşınır (şekil 2. Kolonlar.  Temel alt kotları ile üst kotlarına göre temeller oluşturulur.10’da olduğu gibi çizim devam ettirilir.9). temel üstünden başlayıp 1-2 cm devam ettirildikten sonra kesilir.9: Temel alt ve üst kotlarına göre oluşturulması     Kesilen ve görünüşte kalan tüm kolon ve bağ kirişleri bakış doğrultusu yönünde taşınır. Bağ kirişlerinin ölçüleri temel alt hizasından alınarak bağ kirişlerinin çizimi tamamlanır.

A B C D 1 1 2 2 3 4 3 4 5 6 5 6 A B C Şekil 2.10:Bağ kiriş ve kolonların oluşturulması D Modifay komutları kullanarak gerekli düzenlemeler yapılır ve kesitler şekil 2. 29 .11’deki gibi uygulanır.

3.A B C D 1 1 2 2 3 4 3 4 5 6 5 6 A B C D Şekil 2.12). Tekil temellerde donatı her iki yönde ızgara şeklinde yerleştirilir. Donatı aralığı maksimum 20 cm alınır (Şekil 2. Sıkıştırma yapılırken temel orta pabucu 8 eşit parçaya bölünür ve 4 parçasına donatının %60-70’i yerleştirilir.11: Tekil(münferit ) temel düşey ve yatay kesitlerinin çizimi 2. kalınlık ve adetleri inşaat mühendisleri tarafından hesaplanır. sonra kolon filizleri bağlanır. Hem sıkıştırma bölgesindeki hem de diğer bölgelerdeki donatı yerleştirilirken aralıklar kendi aralarında eşit alınırlar. Temellerde kalıp içerisine önce hariçte hazırlanan düz demir ve pilye demirleri. 30 . Tekil (münferit) Temel Donatı Detayı Çizimi Temellere konulacak donatı demirlerinin tanzim şekilleri. Temel orta bölgesinde basınç fazla olacağından donatı orta bölgede sıkıştırılır.

T2... Ölçülendirmeleri yapılır ve her iki yönde de kesiti çizilir.5 Sıkıştırma bölgesi b=12. T1.1.T14 (160/130) Donatı Yerleşimi Donatısı çizilecek kolon ve temel pabucu. Plana donatıların çizimi yapılır.5*4=50 cm Sıkıştırma bölgesi=50 cm 2a=100-50 2a=50cm =25 cm 2.3.12: Tekil temellerde donatı yerleşimi A-A Kesit yönü 160/8 =20 cm Sıkıştırma bölgesi b=20*4=80cm 2a=160-80 2a=80cm =40 cm B-B Kesit yönü 100/8=12. Temel pabucun da her iki yönde sıkıştırma bölgesi ve donatı adedi hesaplanır.A B A sıklaştırma bölgesi Şekil 2. 31 sıklaştırma bölgesi B .. plandan tespit edilerek 1/20 ölçeğinde çizilir.

32 .5 cm 7-1=6 adet donatı adedi32.5/20=1.5 cm Sıkıştırma bölgesi b=16. Şekil 2.14’de demir donatılarının çizimi uygulanmıştır.5 seçilen 7 2a=130-65 2a=65 =32.13: Tekil temel çizimi A-A Kesit yönü 160/8=20 cm Sıkıştırma bölgesi b=20*4=80 Donatı adedi=80/10=8 8-1=7 adet 2a=160-80 2a =80 =40 Donatı adedi=40/20=2 2+1=3 adet B-B Kesit yönü 130/8=16.3Ø16/20 A A 6Ø16/10 3Ø16/20 3Ø16/20 3Ø16/20 7Ø16/10 Şekil 2.25*4=65 cm donatı adedi=65/10=6.6 seçilen 2 adet 2+1=3 adet Donatı hesapları yapılarak donatı yerleştirilir donatı çapları 16 mm olarak alınır.

3. Donatı açılımları yapılır..(30*50)         Bağ kirişin düşey kesiti plandan yararlanılarak çizilir. Düz demirler çizilir. Örnek olarak BK1(30*50) bağ kirişinin çizimi şekil 2. En kesiti çizilir.2.14: Tekil(Münferit) temel donatı çizimi 2.15’te uygulanmıştır. Bağ kirişinin poz numarası yazılır. Etriye adetleri hesaplanarak çizilir. Bağ Kiriş Donatı Çizimi BK …….3Ø16/20 A A 6Ø16/10 3Ø16/20 3Ø16/20 3Ø16/20 7Ø16/10 Şekil 2. 33 . Ölçülendirme yapılır. Donatıların kısmi ve toplam boyları yazılır.

A A A BK1(50*30) BK1(50*30) 2Ø16 2Ø16 L=210 L=210 A-A KESİTİ 40 20 8 8 20 55Ø8 L=136 Şekil 2.4.Demir donatı çizimini hızlı ve doğru yapmak için donut komutundan faydalanmanız gerekir.15: Bağ kiriş detay çizimi 40 2. Temel Planı Bilgileri Yazımı ve Anted Çizimi 34 . *Bağ kiriş detayı çizimi 1/20 ölçeğinde çizilir.

yazı yüksekliği. Burada yazı tipi. 35 .Planın amacına ulaşması için ölçülendirmesi ve açıklayıcı bir takım bilgilerin mutlak suretle yazılması gerekir. Şekil 2. Şekil 5. anlaşılır ve tam olmalıdır. -85-75 -85-75 -30 -25 -30 -25 A B C D 1 1 2 2 3 4 3 4 5 6 5 6 A B C D Şekil 2.2 ve 5. Plan ve kesit çizimini tamamladığınız tekil(münferit) planın ölçülendirme işlemlerini yapmak için öncelikle dimensiyon style komutu çalıştırılarak iç ve dış ölçü ayarları yapılır. bu ölçülendirmelerde de aynen uygulanır. Yığma temel planı ölçülendirme kuralları. Kotlu ölçülendirmeler de aynı plan içerisinde yer almaktadır.16’da uygulaması görülmektedir. Autocad programı ile yazı yazmak için text komutu çalıştırılır ve gerekli yazı ayarları yapılır. Ölçüler verilirken açık. Txte Formating diyalog kutusundan daha kolay ve hızlı yapılır.3’te uygulandığı gibi yazılar elemanların üzerine yazılır.16: Düşey ve yatay aksların 1/50 ölçeğinde çizimi Planın tamamlayıcı unsurlarından birisi de yazıların tam ve eksiksiz olarak yazılmasıdır. yazı rengi ayarları yapılır.

Şekil 2. Temelin ölçeği.Anted bilgileri ve kesit bilgileri de text komutu kullanılarak yazılır.17: Temel elemanlarının yazılışı 36 . adı yazılarak anted çizimi tamamlanır(Şekil 2.17).

18: Tekil (münferit) temel planının yazıları 37 .KOLON BAĞ KİRİŞİ SÖMEL -85-75 -85-75 -30 -25 -30 -25 A B C D 1 T1(160 /80 ) SA1(60 /30) BK 1(50*3*) SB1(30 /60) BK 1(50*3*) SC1(30 /60) BK 1(50*3*) 1 SD1(60 /30) T4(160 /80 ) T2(130 /110 ) T3(130 /110 ) 2 SA2(60 /30) T5(160 /130 ) BK 1(50*3*) SB2(60 /30) T6(160 /130 ) BK 1(50*3*) SC2(60 /30) BK 1(50*3*) SD2(60 /30) T8(160 /130 ) BK 1(50*3*) 2 BK 1(50*3*) T7(160 /130 ) SC3(30 /60) BK 1(50*3*) SD3(30 /60) T12(160 /80 ) 3 4 3 4 T11(160 /80 ) SA4(60 /30) SB4(60 /30) BK 1(50*3*) T9(160 /130 ) T10(160 /130 ) BK 1(50*3*) SC4(30 /60) SD5(60 /30) T15(160 /130 ) 5 6 SA5(30 /60) 5 6 SC6(60 /30) BK 1(50*3*) BK 1(50*3*) T13(160 /80 ) T14(160 /130 ) A B C D Şekil 2.

19:Tekil (münferit) temel planı antedi 38 .KOLON BAĞ KİRİŞİ SÖMEL -85-75 -85-75 -30 -25 -30 -25 A B C D 1 T1(160 /80 ) SA1(60 /30) BK 1(50*3*) SB1(30 /60) BK 1(50*3*) SC1(30 /60) BK 1(50*3*) 1 SD1(60 /30) T4(160 /80 ) T2(130 /110 ) T3(130 /110 ) 2 SA2(60 /30) T5(160 /130 ) BK 1(50*3*) SB2(60 /30) T6(160 /130 ) BK 1(50*3*) SC2(60 /30) BK 1(50*3*) SD2(60 /30) T8(160 /130 ) BK 1(50*3*) 2 BK 1(50*3*) T7(160 /130 ) SC3(30 /60) BK 1(50*3*) SD3(30 /60) T12(160 /80 ) 3 4 3 4 T11(160 /80 ) SA4(60 /30) SB4(60 /30) BK 1(50*3*) T9(160 /130 ) T10(160 /130 ) BK 1(50*3*) SC4(30 /60) SD5(60 /30) T15(160 /130 ) 5 6 SA5(30 /60) 5 6 TEMEL PLANI ÖLÇEK:1/50 SC6(60 /30) BK 1(50*3*) BK 1(50*3*) T13(160 /80 ) T14(160 /130 ) A B C D Şekil 2.

39 .UYGULAMA FAALİYETİ UYGULAMA FAALİYETİ Aşağıda zemin kat planı verilmiş yığma binanın temel planını kurallara uygun olarak çiziniz. Verilenler. Temel duvar genişliği=50 cm Sömel genişliği=100/100 Döşeme üst kotu=0.00 Su basman yüksekliği=85 cm Temel derinliği=80cm Sömel yüksekliği=50 cm Ölçek=1/50 Bağ kirişler=30*30 Kolonlar= 40*40 Aks ölçüler planda verilmiştir.

. Aşağıdakilerden hangisinde bağ kiriş etriye donatı aralığı doğru verilmiştir? A) 8 cm B) 20 cm C) 25 cm D) 10 cm 5. 40 .” Cümlesindeki boşluğa aşağıdaki değerlerden hangisi getirilmelidir? A) 1/50 B) 1/100 C) 1/25 D) 1/20 4.Aşağıdakilerin hangisinde temellerde pas payı doğru olarak verilmiştir? A) 5cm B) 2.Kolonların altına yerleştirilen her iki yönde ortalanmamalıdır. Eksik olduğunuz konulara dönerek tekrarlayınız. Aşağıda verilen sorularda doğru olduğunu düşündüğünüz bir seçeneği işaretleyiniz.ölçeğinde çizilir. A) Doğru B)Yanlış DEĞERLENDİRME Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız ve doğru cevap sayınızı belirleyiniz.5cm C) 4cm D) 3cm 3.ÖLÇME DEĞERLENDİRME ÖLÇME VEVE DEĞERLENDİRME Bu faaliyet kapsamında hangi bilgileri kazandığınızı.. 1. “Tekil temel donatı detayı …………. aşağıdaki soruları cevaplayarak belirleyiniz. Tüm soruları doğru cevapladıysanız modül değerlendirmeye geçiniz. Aşağıdakilerin hangisinde minimum bağ kiriş ölçüsü doğru olarak verilmiştir? A) 30*30 cm B) 50*30 cm C) 25*40 cm D) 45*45 cm 2.

Gerçekleşme düzeyine göre evet . Bilgisayarla Temel Planı Çizimi -1 Konu Sınıfı/Nu GÖZLENECEK DAVRANIŞLAR Evet Uygulamaya başlamadan önce bilgisayar 1 programını yapılacak çizime göre ayarladınız mı? Çizim sınırlarını belirlediniz mi? 2 Tekil temel tanımı ve elemanlarını öğrendiniz mi? 3 Aksları çizdiniz mi? 4 Tekil temelleri ve bağ kirişleri çizdiniz mi? 5 Tekil temel donatı detaylarını çizdiniz mi? 6 Ölçülendirmeleri yaptınız mı? 7 Temel plan ve kesit bilgilerini yazdınız mı? 8 Antedi çizdiniz mi? 9 Toplam Evet .PERFORMANS DEĞERLENDİRME Aşağıda hazırlanan değerlendirme ölçeğine göre yaptığınız uygulamayı değerlendiriniz.Hayır sayısı DEĞERLENDİRME Hayır Değerlendirme sonucunda eksik olduğunu tespit ettiğiniz konuları. DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ Genel İnşaat Teknolojisi Modül adı Öğrencinin Bilgisayarla tekil (münferit)temel planı Amaç Adı soyadı kesit ve detaylarını çizebileceksiniz. faaliyete dönerek tekrar ediniz. 41 .hayır seçeneklerinden uygun olanı kutucuğa işaretleyiniz.

Varsa farklılıkların nedenlerinin araştırmasını yapınız .1.ÖĞRENME FAALİYETİ–3 AMAÇ ÖĞRENME FAALİYETİ–3 Bu öğrenme faaliyeti ile gerekli ortam sağlandığında.SÜREKLİ (MÜTEMADİ) TEMELLER 3. Çevrenizdeki mimarlık bürolarından uygulanmış sürekli(mütemadi) temel planlarını temin ederek inceleyiniz. 3. kesit ve detaylarını çizebileceksiniz.1.2: Çizim sınırlarını (limits) aktifleştirme 42 . çapı. Çizim Sınırları Çizim sınırları ile ilgili bilgiler için “Bilgisayarla Çizime Hazırlık” modülüne bakınız (Resim 3. Resim 3. bilgisayar ile sürekli (mütemadi) temel planı. Kaynak kitaplardan donatıların yerleşmesi. çeşidi vb. konuların araştırmasını yapınız. her bilgisayarlı çizim başlangıcında mutlaka yapılmalıdır.2). Eğer bu sınırlar projeye uygun olarak ayarlanmaz ise aynı projeye ait çizimler tamamlandıkça ekranımızın yetmeyecek ve farklı bir dosyada çalışmamızı sürdürme zorunluluğu getirecek veya yeniden limit ayarı yapma ihtiyacı doğacaktır. 3. ARAŞTIRMA    Okulunuzda önceden çizimleri yapılmış sürekli(mütemadi) temel planlarını temin ederek inceleyiniz.1: Çizim sınırlarını (limits) ayarlama Resim 3. Çizim sınırları.

mesnetler ise alt altadır. Binanın bağlantısı bakımından mütemadi temeller. çizgi tipi.3. boyuna olarak üzerine gelen yüklere nazaran simetrik şekillerde tertiplenmiştir.3: Katman (layer) ayarları 3. Mütemadi temellerde temel.1. durumlarda sürekli(mütemadi) temeller yapma zorunluluğu ortaya çıkar.2.1. kirişlerin tersi yönde yerleştirilmesine dikkat edilmelidir. Resim 3. Tanımı Zemininin sağlam olmadığı. Katman ayarları yapılırken Layer propertiyes manager diyalog kutusu kullanılır bu kutuda bize katmanların ismi. Yük şekli nedeniyle donatının. çizgi kalınlığı ve rengini ayarlama olanağı sunulur.3).1. Katman Ayarları Katman ayarları ile ilgili bilgiler için “Bilgisayarla Zemin Kat Plan Çizimi ve Bilgisayarla Kesit Çizimi” modüllerine bakınız (Resim 1. Zeminin orta sağlamlıkta ve yapı yükünün fazla olduğu durumlarda uygulanması doğru olur. Açıklık ortalarında demirler üst üste. 43 . münferit temellere nazaran daha elverişidirler ancak maliyeti daha fazladır. Sürekli temeller. kolonlar arasındaki farklı oturmaları azaltmak ve yeterli yük aktarımlarını sağlayabilmek amacıyla düzenlenir.

Sürekli temel planı tek ve çift yönlü olarak çizilir( Şekil 3.1 ).Bunlar. Tek yönlü sürekli(mütemadi) temel perspektifi verilmiştir(Şekil 3. Şekil 3.2).1:Tek yönlü sürekli(mütemadi) temel perspektifi 44 . Binanın durumuna göre tek ve ya çift yönlü düzenlenir. aks boyunca uzanan kolonlar altına kesintisiz düzenlenen temellerdir.

Bu işlem sırası takip edilerek çizim tamamlanır. Akslar düşeyde rakamlar.2. Sürekli Temel Planı Çizimi 3. yatayda harfler ile karşılıklı isimlendirilir.Şekil 3. numaralar verilir bu işlem de text komutu kullanılarak yapılır.2. Yatay akslara da harfler verilir bu işlem de yine text komutu kullanılarak yapılır. Harf ve numaralar daire içine alınarak gösterilir.2. Aksların çizimi bu şekilde tamamlanır. Daire çizmek için circle komutu kullanılır. Bilgisayarla Aks Çizimi          Layer komutunda aks katmanı aktif hâle getirilir.2. Bu işlemler yatay aksların çiziminde de aynen tekrarlanır.2:Tek ve çift yönlü sürekli temel planı 3.3’teki gibi çizilir. Dikey akslara. Akslarını Çizmek Zemin kat planından faydalanarak akslar alınır. 3. Düşey ve yatay akslar 1/50 ölçekli olarak autocad komutları kullanılarak Şekil 3. Projedeki ölçülerden faydalanarak dikey akslardan ilki çizilir çizme işlemi line komutuyla yapılır Çizilen ilk aksımız copy komutundan mesafe girerek kopyalanır.1. Bu isimler daire içerisine alınarak gösterilir. 45 .

Kolonların Çizimi Zemin kat planından faydalanarak ölçüleri alınan kolonlar autocad komutları uygulanarak çizilir.4.2. Bu işlemi bilgisayarda yapmak için copy komutu aktif hâle getirilir. Rectangle komutu aktif hâle getirilir. 3.3. Kolonlar temel planı dikkate alınarak çoklu kopyalama ile kopyalanır. Bilgisayarla Kolon Çizimi İşlem Basamakları   Projeye uygun boyutlandırma işlemi yapılır. boyutlar girilerek kolon çizilir.3: Düşey ve yatay aksların 1/50 ölçeğinde çizimi 3. kopyalanacak 46 .A A A A 1 1 1 1 1 1 1 1 A A A A Şekil 3.2.

İstenilen mesafelerde kolonlar kopyalanır. Mimari çizimlerimizde midpoint(orta nokta). Kenetleme komutlarına topluca objetc snap(OSNAP durum çubuğu) komutu ismi verilir. Kolonların çizimi yapılırken. A A A A 1 1 1 1 1 1 1 1 A A A A Şekil.4: Kolonların 1/50 ölçeğinde çizimi 3.5. döndürme işlemi yapılır. hassas ve hatasız olabilmesi için kenetleme modunun mutlaka açık olması gerekir. 47 . Önceden çizimi ve taraması yapılmış kolonları döndür çevir komutu kullanılarak. Bu işlem sırası takip edilerek Şekil 3. Kolon ölçüleri ve ismi text komutu aktif hâle getirilerek yazılır.    yapı elamanı seçilir ve alt komutlardan multiple aktif hâle getirilir. Bilgisayarla Kesintisiz Sömellerin Çizimi  Uygun katman aktif hâle getirilir.2.4’te görüldüğü gibi kolonlar 1/50 ölçeğinde çizilir.3. endpoint(uç noktası) komutlarını kullanmak çizim kalitesi ve hızını artırır. Döndür çevir komutu rotate komutudur.

5). Düzenleme komutları kullanılarak gerekli düzenlemeler yapılır (Şekil 3. Planda enine ve boyuna kesit çizgileri zemin kat planından aynen alınarak ve uygun katman aktif hâle getirilerek çizilir.5: Kolonların altına kesintisiz sömellerin çizimi . A B C D 4 4 3 3 2 2 1 1 A B 48 C D Şekil 3. mesafe girilerek akslar boyunca uzanan kolonların altına kesintisiz sömel çizilir.   Line komutu çalıştırılır.

betonarme duvar katmanı aktif hâle getirilerek ve mesafe girilerek betonarme duvar çizimi Şekil 3.6: Betonarme duvar çizimi 49 . A B C D 4 4 3 3 2 2 1 1 A B C D Şekil 3.6’da uygulandığı gibi çizilir. Yanlardan gelecek toprak basıncına karşı dış kolonlar arasında 25 cm kalınlığında betonarme duvarlar.

temel üstünden başlayıp zemin kat döşemesinden 1-2 cm devam ettikten sonra kesilir. Sürekli (mütemadi) Temel Kesiti Çizimi Düşey ve yatay yönde kesit çizgileri planda çizilir. Kesitler mümkün olduğunca bakış doğrultuları dikkate alınarak aynı pafta üzerinde çizilir. temel planda da aynı yerden geçirilir. Temel kesitlerini tamamlamak için aşağıdaki işlem basamakları takip edilerek şekil 3. Kesilen ve görünüşte kalan tüm taşıyıcı duvarlar bakış doğrultusu yönünde line komutu ile çizilir.1).8’in çizimi tamamlanır.3. Alt ve üst kotlarına göre sömeller oluşturulur. Su basman kotuna göre zemin kat döşemesi çizilir. Kolonlar. Bilindiği üzere kesitler bir planın anlaşılır olması ve kullanılan malzemelerin bilinmesi açısından oldukça önemlidir. Bu işlem takip edilerek düşey ve yatay kesitleri oluşturulur. Düzenleme (modifay ) komutlarından faydalanılarak gerekli düzenlemeler yapılır. Betonarme duvar kesitleri çizilir.7). line komutu ile bakış doğrultusu yönünde taşınır(Şekil 3. Kesilen ve görünüşte kalan tüm kolonlar bakış doğrultusu yönünde taşınır. Planda uygun mesafede zemin çizgisi çizilir. Temel alt kotları ile üst kotlarına göre temeller oluşturulur (Şekil 3. Sömeller uygun katmanlar çalıştırılarak. Kat planında geçirilen kesit çizgileri. Bilgisayarla sürekli temel kesiti çizimi işlem basamakları:              Kesit çiziminde kullanılacak katman aktif hâle getirilir.3. 50 . Uygun taramalar yapılır.

1 2 3 4 D D C C B B A A 1 2 3 4 Şekil 3.7: Kesitlerde temellerin oluşturulması 51 .

8: Kesitlerde kolonların ve betonarme duvar kesitlerinin çizimi 3. Sürekli temellerde kullanılan donatı düz pilye ve etriyelerdir. Pilyeler 60 derecelik açı ile kirişlerin tersine yukarı doğru kıvrılırlar(Şekil 52 . kalınlık ve adetleri inşaat mühendisleri tarafından hesaplanır.4. Temellerde kalıp içerisine önce hariçte hazırlanan düz demir ve pilye demirleri. Sürekli (mütemadi) Temel Donatı Detayı Çizimi Temellere konulacak donatı demirlerinin tanzim şekilleri. sonra kolon filizleri bağlanır.1 2 3 4 D D C C B B A A 1 2 3 4 Şekil 3.

3.9: Temel pilyelerinde kıvrım açıları Pilyeler iki kolon arasında L/7’ den. sıkıştırma bölgesinde donatı aralığı minimum 10 cm.5).9). diğer bölgelerde ise 20 cm olur(Şekil 4. A A B C SA1(30/ 60) SB1(30/ 60) SC1(30/ 60) ST1 40/ 100) 6 Ø12 6 Ø12 6 Ø12 6 Ø12 6 Ø12 6 Ø12 6 Ø12 6 Ø12 6 Ø12 SIKIŞTIRMA BÖLGESİ SIKIŞTIRMA BÖLGESİ Şekil 3. Şekil 3.11: Temellerde etriye sıklaştırma mesafeleri Detay çizimi yarken şu işlem basamakları takip edilir: 53 .2).10: Temellerde pilye kıvrım ve geçiş oranları Sürekli temellerde etriyeler kolonlara yakın bölgelerde L/5 mesafesi kadar sıkıştırılır. yan temel pabucuna geçişte ise L/4’ten kırılır(Şekil 4. L1 /7=55 L1 /7=55 L2 /4=75 30 245 130 35 6Ø16 L=665 35 190 Şekil 3.

          Uygun katmanlar aktif hâle getirilir ve drav. dimensiyon. Ölçülendirmeler yapılır. txte komutlarından faydalanılarak çizim tamamlanır. Temel ve kolon pozları yazılır. Etriye adetleri hesaplanarak çizilir. Etriye sıklaştırma ve orta bölgelerin mesafeleri hesaplanır. En kesit çizilir.12: Sürekli temellere donatı yerleşimi 54 . SB1(30/ 60) SC1(30/ 60) 12Ø16 6 Ø12 6 Ø12 6 Ø12 6 Ø12 6 Ø12 6 Ø12 6 Ø12 SIKIŞTIRMA BÖLGESİ 90 L /5=78 118Ø10/ 10-20 L=260 30 90 6Ø12 10 10 30 Şekil 3. Donatıların kısmi ve toplam boyları yazılır. modify. Düz demirler çizilir. Donatı açılımı yapılır. Plandan yaralanarak temel pabucunun ve kolonların düşey kesitleri çizilir. Pilyelerin yerleri ve yan temel papucuna geçiş mesafeleri hesaplanır ve düşey kesite yerleştirilir.

13: Sürekli temellerde etriye açılımı 55 .SC1(30/ 60) 12Ø16 6 Ø12 6 Ø12 6Ø12 90 10 10 30 90 118Ø10/ 10-20 L=260 30 Şekil 3.

A1(30/ 60) SB1(30/ 60) ST1 40/ 100) 6 Ø12 12 6 Ø12 6 Ø12 6 Ø12 6 Ø12 SIKIŞTIRMA BÖLGESİ SIKIŞTIRMA BÖLGESİ L /5=78 180 6Ø16 L=624 Şekil 3.14: Sürekli temellerde etriye sıklaştırma bölgeleri 56 .

15: Sürekli temellere donatı yerleşimi ve açılımları 57 .L1 /7=55 L1 /7=55 L2 /4=75 30 245 130 35 6Ø16 L=665 35 190 A A B C SA1(30/ 60) SB1(30/ 60) SC1(30/ 60) 12Ø16 ST1 40/ 100) 6Ø12 6Ø12 6Ø12 6Ø12 6Ø12 6Ø12 6Ø12 6Ø12 6Ø12 SIKIŞTIRMA BÖLGESİ L /5=78 SIKIŞTIRMA BÖLGESİ 90 L /5=78 118Ø10/ 10-20 L=260 6Ø12 10 10 30 90 30 180 6Ø16 201 30 245 6Ø16 130 35 L=665 35 35 L=624 35 173 165 6Ø16 190 160 35 L=540 35 30 585 6Ø12 30 L=615 6Ø12 L=615 475 6Ø12 L=554 30 6Ø12 L=554 30 585 6Ø12 L=615 30 6Ø12 L=615 475 Şekil 3.

Plan ve kesit çizimini tamamladığınız sürekli(mütemadi) planın ölçülendirme işlemleri için öncelikle dimensiyon style komutu çalıştırılarak iç ve dış ölçü ayarları yapılır.10 6 1 L 64 8 Ø6 = 2 21 0 3 0 2 56 1 L 6 5 4 Ø6 = 6 10 3 3 5 3 5 10 9 10 6 3 5 3 5 3 5 13 7 1 56 1 L 5 0 6 Ø6 = 4 3 5 3 0 55 6 1 L65 8 Ø2 = 1 3 0 6 1 L 54 Ø2 = 5 6 1 L 65 45 Ø2 = 1 7 3 0 6 1 L54 Ø2 = 5 3 0 55 6 1 L65 8 Ø2 = 1 3 0 6 1 L65 45 Ø2 = 1 7 Şekil 3.5. Şekil 3.16: Sürekli temellerde pilye ve düz demir açılımı 3. Sürekli (mütemadi) Temel Planı Bilgileri Yazımı ve Anted Çizimi Planın amacına ulaşması için ölçülendirmesi ve açıklayıcı bir takım bilgilerin mutlak suretle yazılması gerekir. anlaşılır ve tam olmalıdır. 58 . Kotlu ölçülendirmeler de aynı plan içerisinde yer almaktadır.17’de uygulaması görülmektedir. Yığma temel planı ölçülendirme kuralları bu ölçülendirmelerde de aynen uygulanır. Ölçüler verilirken açık.

A A A A 1 -85 -160 -110 1 1 1 1 1 1 1 A Şekil 3. yazı rengi ayarları yapılır. Buradan yazı tipi. yazı yüksekliği. Text formating diyalog kutusundan daha kolay ve hızlı yapılır.17: Sürekli temel planı yazıları A A A Planın tamamlayıcı unsurlarından birisi de yazıların tam ve eksiksiz olarak yazılmasıdır. 59 . Autocad programı ile yazı yazmak için text komutu çalıştırılır ve gerekli yazı ayarları yapılır.

Anted bilgileri ve kesit bilgileri de text komutu kullanılarak yazılır.00 -85 -110 -160 -165 -85 A . adı yazılarak anted çizimi tamamlanır( Şekil 3. Temelin ölçeği.B KESİTİ A B A 1 2 Şekil 3.18 ).00 -165 2 3 4 -160 D -85 -160 -110 C B . 25 cm betonarme duvar 0.A KESİTİ 1 -85 -85 -110 0.18: Sürekli temel planı kesiti yazı ve ölçüleri 60 B D C A B A B 3 4 .

19: Sürekli temel planı antedi 61 B D C A B A B 3 4 SÜREKLİ TEMEL PLANI ÖLÇEK:1/ 50 .00 -85 -110 -160 -165 -85 A .A KESİTİ 1 -85 -85 -110 0.25 cm betonarme duvar 0.00 -165 2 3 4 -160 D -85 -160 -110 C B .B KESİTİ A B A 1 2 Şekil 3.

Temel duvar genişliği=50 cm Sömel genişliği=100/100 Döşeme üst kotu=0. Verilenler.00 Su basman yüksekliği=85 cm Temel derinliği=80cm Sömel yüksekliği=50 cm Ölçek=1/50 Bağ kirişler=30*30 Kolonlar= 40*40 Aks ölçüler planda verilmiştir.UYGULAMA FAALİYETİ UYGULAMA FAALİYETİ Aşağıda zemin kat planı verilmiş binanın sürekli(mütemadi) temel planını kurallara uygun olarak çiziniz. 62 .

1. L/4 B) L/5.. 63 . Aşağıda verilen sorularda doğru olduğunu düşündüğünüz bir seçeneği işaretleyiniz. Aşağıdakilerin hangisinde pilye kırma açısı doğru olarak verilmiştir? A) 55 derece B) 60 derece C) 33 derece D) 45 derece 2.yan temel papucuna geçişte ise……… ‘ten kırılır.Aşağıdakilerin hangisinde sıkıştırma bölgesinde minimum donatı aralığı doğru olarak verilmiştir? A) 25cm B) 10cm C) 40cm D) 30cm 3. Eksik olduğunuz konulara dönerek tekrarlayınız. Aşağıdakilerden hangisinde sıkıştırma bölgeleri dışında kalan bölgelerde etriye donatı aralığı doğru verilmiştir? A) 8 cm B) 20 cm C) 25 cm D) 10 cm 5. aşağıdaki soruları cevaplayarak belirleyiniz.ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Bu faaliyet kapsamında hangi bilgileri kazandığınızı. “Sürekli temellerde pilyeler iki kolon arasında…….L/5 4. L/7 C) L/7.Sürekli temellerde etriyeler kolonlara yakın bölgelerde hangi mesafede sıkıştırılır? A) L/4 B) L/5 C) L/8 D) L/7 DEĞERLENDİRME Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız ve doğru cevap sayınızı belirleyiniz. Tüm soruları doğru cevapladıysanız modül değerlendirmeye geçiniz.” Cümlesinde boş bırakılan yerlere aşağıdaki değerlerden hangileri getirilmelidir? A) L /7 . L/5 D) L/4..

PERFORMANS DEĞERLENDİRME Aşağıda hazırlanan değerlendirme ölçeğine göre yaptığınız uygulamayı değerlendiriniz. Gerçekleşme düzeyine göre evet - hayır seçeneklerinden uygun olanı kutucuğa işaretleyiniz.

DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ Genel İnşaat Teknolojisi Modül adı Öğrencinin Bilgisayarla sürekli (mütemadi) temel planı kesit ve detaylarını Amaç Adı soyadı çizebileceksiniz. Bilgisayarla Temel Planı Çizimi -1 Konu Sınıfı/Nu GÖZLENECEK DAVRANIŞLAR Evet Uygulamaya başlamadan önce bilgisayar 1 programını yapılacak çizime göre ayarladınız mı? Çizim sınırlarını belirlediniz mi? 2 Sürekli temel tanımı ve elemanlarını örgendiniz mi? 3 Aksları çizdiniz mi? 4 Sürekli temelleri ve betonarme duvarları çizdiniz mi? 5 Sürekli temel donatı detaylarını çizdiniz mi? 6 Ölçülendirmeleri yaptınız mı? 7 Temel plan ve kesit bilgilerini yazdınız mı? 8 Antedi çizdiniz mi? 9 Toplam Evet - Hayır sayısı DEĞERLENDİRME

Hayır

Değerlendirme sonucunda eksik olduğunu tespit ettiğiniz konuları, faaliyete dönerek tekrar ediniz.

64

ÖĞRENME FAALİYETİ–4
AMAÇ

ÖĞRENME FAALİYETİ–4

Bu öğrenme faaliyeti ile gerekli ortam sağlandığında, bilgisayar ile bileşik temel planı, kesit ve detaylarını çizebileceksiniz..

ARAŞTIRMA
   Okulunuzda önceden çizimleri yapılmış bileşik temel planlarını temin ederek inceleyiniz. Çevrenizdeki mimarlık bürolarından uygulanmış bileşik (mütemadi) temel planlarını temin ederek inceleyiniz. Farklılıkların nedenlerinin araştırmasını yapınız . Kaynak kitaplardan donatıların yerleşmesi, çapı, çeşidi vb. konuların araştırmasını yapınız.

4. BİLEŞİK TEMELLER
4.1. Çizim Sınırları
Çizim sınırları ile ilgili bilgiler için “Bilgisayarla Çizime Hazırlık” modülüne bakınız (Resim 1.1 Resim 1.2). Çizim sınırları her bilgisayarlı çizim başlangıcında mutlaka yapılmalıdır. Eğer bu sınırlar projeye uygun olarak ayarlanmazsa aynı projeye ait çizimler tamamlandıkça ekranımızın yetmeyecek ve farklı bir dosyada çalışmamızı sürdürme zorunluluğu getirecek veya yeniden limit ayarı yapma ihtiyacı doğacaktır. .

Resim 4.1: Çizim sınırlarını (limits) ayarlama

Resim 4.2: Çizim sınırlarını (limits) aktifleştirme

65

4.1.1. Katman Ayarları Katman ayarları ile ilgili bilgiler için “Bilgisayarla Zemin Kat Plan Çizimi ve Bilgisayarla Kesit Çizimi” modüllerine bakınız (Resim 1.3). Katman ayarları yapılırken Layer propertiyes manager diyalog kutusu kullanılır bu kutuda bize katmanların ismi, çizgi tipi, çizgi kalınlığı ve rengini ayarlama olanağı sunulur. Daha geniş bilgi için “Bilgisayarla Zemin kat Planı Çizimi ’ modülüne bakınız.

Resim 4.3: Katman (layer) ayarları

4.1.2. Tanımı
Zemini çok sağlam olmayan ve zemin emniyet gerilmesinin az olduğu ve bitişik nizamda inşa edilecek yapılarda bileşik temeller kullanılır. Bitişik temellerde tekil, sürekli temel elemanları bir arada uygulanır. Özellikle kolon mesafeleri birbirine çok yakın ise tek sömel düzenlenir. Buna da bileşik temel denir. Bileşik temel planının, görünüşü ve perspektifi Şekil 4.1’de uygulandığı gibidir. Donatı hesabı, inşaat mühendisleri tarafından yapılır, hangi temel tipi uygulanacak ise donatı hesabı yapılır ve projelendirilir. Temellerde demirlerin toprakla temas etmemesi için alta 5cm kalınlığında 250 kg/m3 dozlu bir grobeton tabakası serilir. 66

numaralar verilir bu işlem de text komutu kullanılarak yapılır.2. Görünüş persfektif plan Şekil 4. görünüş ve perspektifi 4. Yatay akslara da harfler verilir bu işlem de yine text komutu kullanılarak yapılır.1.2. Aksların çizimi bu şekilde tamamlanır. Genellikle kare veya dikdörtgen tabanlı olarak yapılır. Bu işlemler yatay aksların çiziminde de aynen tekrarlanır. 4. Aksları Çizmek Zemin kat planından faydalanarak akslar alınır.1. Bileşik Temel Planı Çizimi 4. Harf ve numaralar daire içine alınarak gösterilir. Projedeki ölçülerden faydalanarak dikey akslardan ilki çizilir çizme işlemi line komutuyla yapılır. Bileşik sömel plan. Bilgisayarla Aks Çizimi         Layer komutunda aks katmanı aktif hâle getirilir. Bu işlem sırası takip edilerek çizim tamamlanır. daire çizmek için circle komutu kullanılır. Çizilen ilk aksımız copy komutundan mesafe girerek kopyalanır. Dikey akslara. 67 .Bu temeller ayrı ayrı düzenlenir.2.2.

Düşey ve yatay akslar 1/50 ölçekli olarak autocad komutları kullanılarak şekil 4.2 ’deki gibi çizilir. Akslar düşeyde rakamlar, yatayda harfler ile karşılıklı isimlendirilir, bu isimler daire içerisine alınarak gösterilir.

A

B

C

D

1

1

2

2

3 4

3 4

5 6

5 6

A

B

C

D

Şekil 4.2: Düşey ve yatay aksların 1/50 ölçeğinde çizimi

4.2.3. Kolonların Çizimi
Zemin kat planından faydalanarak ölçüleri alınan kolonlar autocad komutları uygulanarak çizilir.

4.2.4. Bilgisayarla Kolon Çizimi İşlem Basamakları
 Projeye uygun boyutlandırma işlemi yapılır. Rectangle komutu aktif hâle getirilir, boyutlar girilerek kolon çizilir. 68

 

  

Kolonlar temel planı dikkate alınarak çoklu kopyalama ile kopyalanır. Bu işlemi bilgisayarda yapmak için copy komutu aktif hâle getirilir, kopyalanacak yapı elemanı seçilir ve alt komutlardan multiple aktif hâle getirilir. İstenilen mesafelerde kolonlar kopyalanır. Önceden çizimi ve taraması yapılmış kolonları döndür çevir komutu kullanılarak döndürme işlemi yapılır. Döndür çevir komutu rotate komutudur. Kolonların çizimi yapılırken, hassas ve hatasız olabilmesi için kenetleme modunun mutlaka açık olması gerekir. Kenetleme komutlarına topluca objetc snap(OSNAP durum çubuğu) komutu ismi verilir. Mimari çizimlerimizde midpoint(orta nokta), endpoint(uç noktası) komutlarını kullanmak çizim kalitesi ve hızını artırır. Kolon ölçüleri ve ismi text komutu aktif hâle getirilerek yazılır. Bu işlem sırası takip edilerek Şekil 4.3’ te görüldüğü gibi kolonlar 1/50 ölçeğinde çizilir. Uygun katman aktif hâle getirilerek bitişik nizam olan cepheye sürekli temel çizilir.

A

B

C

D

1

1

2

2

3 4

3 4

5 6

5 6

A

B

C

D

Şekil 4.3: Kolonların ve sürekli temel in 1/50 ölçeğinde çizimi

69

Çizilecek tüm elemanlara uygun katmanlar aktif hâle getirilir ve draw komutlarından faydalanılarak aşağıdaki maddeler uygulanır, plan çizimi tamamlanır.  Her kolonun altına uygun ölçülerde sömel yapılır.  Birbirine yakın olan kolonların altına uygun ölçülerde bileşik sömel çizilir.  25 cm’lik betonarme duvarlar çizilir.  50*40 cm ebadında duvar altı sömeller çizilir.  Hatch komutu ile duvar taraması yapılır.  Sömeller bağ kirişleri ile bir birine bağlanır.  Bağ kirişlerin eksen çizgileri ile kolonların ağırlık merkezlerinin çakışması gerekir(Şekil 4.5).

A

B

C

D

1

1

2

2

3 4

3 4

5 6

5 6

A

B

C

D

Şekil 4.4: Kolonların ve sömellerin in 1/50 ölçeğinde çizimi

70

5: Bağ kirişinin 1/50 ölçeğinde çizimi 71 .A B C D 1 1 2 2 3 4 3 4 5 6 5 6 A B C D Şekil 4.

A B C D 1 1 2 2 3 4 3 4 5 6 5 6 A B C D Şekil 4.6: Duvar altı sömellerin 1/50 ölçeğinde çizimi 72 .

7: Bağ kirişlerin 1/50 ölçeğinde çizimi 4. Bilindiği üzere kesitler bir planın anlaşılır olması ve kullanılan malzemelerin bilinmesi açısından oldukça önemlidir.A B C D 1 1 2 2 3 4 3 4 5 6 5 6 A B C D Şekil 4. Bileşik Temel Kesiti Çizimi Düşey ve yatay yönde kesit çizgileri planda çizilir bu işlemi takip ederek düşey ve yatay kesitleri oluşturulur.3. 73 .

line komutu ile bakış doğrultusu yönünde taşınır(şekil 3. Alt ve üst kotlarına göre sömeller oluşturulur.8: Temel alt ve üst kotlarına göre oluşturulması 74 .Kat planında geçirilen kesit çizgileri. Kesitler mümkün olduğunca bakış doğrultuları dikkate alınarak aynı pafta üzerinde çizilir. Bilgisayarla bileşik temel kesiti çizimi işlem basamakları:        Kesit çiziminde kullanılacak katman aktif hâle getirilir. A B C D 1 1 2 2 3 4 3 4 5 6 5 6 A B C D Ş ekil 4. Kesilen ve görünüşte kalan tüm taşıyıcı duvarlar bakış doğrultusu yönünde line komutu ile çizilir.1). Bağ kirişleri ve sömeller uygun katmanlar çalıştırılarak. temel planında da aynı yerden geçirilir. Temel alt kotları ile üst kotlarına göre temeller oluşturulur(Şekil 3. Düzenleme (modifay )komutlarından faydalanılarak gerekli düzenlemeler yapılır. Planda uygun mesafede zemin çizgisi çizilir.1).

    Kesilen ve görünüşte kalan tüm kolon ve bağ kirişleri bakış doğrultusu yönünde taşınır. A B C D 1 1 2 2 3 4 3 4 5 6 5 6 A B C D Şekil 4. Kolonlar. temel üstünden başlayıp 1-2 cm devam ettirildikten sonra kesilir.2’deki gibi çizim devam ettirilir. Şekil 4.2: Bağ kiriş ve kolonların oluşturulması 75 .. Bağ kirişlerinin ölçüleri temel alt hizasından alınarak bağ kirişlerinin çizimi tamamlanır.

3:Tekil(münferit ) temel düşey ve yatay kesitlerinin çizimi 4.3’teki gibi uygulanır. Temellerde kalıp içerisine önce hariçte hazırlanan düz demir ve pilye demirleri. kalınlık ve adetleri inşaat mühendisleri tarafından hesaplanır. Bileşik Temel Donatı Detayı Çizimi Temellere konulacak donatı demirlerinin tanzim şekilleri.00 -85 -110 -165 -85 -160 ------Tesviye betonu ------Yalıtım ------Koruma betonu ------Grobeton ------Blokaj ------Zemin 1 2 SA2(60 /30) T5(160 /130 ) 3 A ------Tesviye betonu ------Yalıtım ------Koruma betonu ------Grobeton ------Blokaj ------Zemin 4 SA2(60 /30) T5(160 /130 ) SC3(30 /60) T5(160 /130 ) SA5(30 /60) 5 6 SA5(30 /60) SA2(60 /30) T13(160 /80 ) SA2(60 /30) T5(160 /130 ) T5(160 /130 ) SA2(60 /30) T5(160 /130 ) A B B Şekil 4. sonra kolon filizleri bağlanır. ------Tesviye betonu ------Yalıtım ------Koruma betonu ------Grobeton ------Blokaj ------Zemin 0. Şekil 4. Pilyeler 60 derece’lik açı ile kirişlerin tersine yukarı doğru kıvrılırlar.Modifay komutları kullanılarak gerekli düzenlemeler yapılır ve kesitler şekil 4.4 76 B A B C D 1 SA2(60 /30) T5(160 /130 ) SA2(60 /30) T5(160 /130 ) 2 SC3(30 /60) SA2(60 /30) T11(160 /80 ) SA2(60 /30) 3 4 A SC4(30 /60) SA2(60 /30) 5 6 C D . Pilye ve etriyelerdir.00 -85 -110 -160 -165 0.4. Sürekli temellerde kullanılan donatı düz.

77 .Şekil 4. imension.5: Temellerde pilye kıvrım ve geçiş oranları Sürekli temellerde etriyeler kolonlara yakın bölgelerde L/5 mesafesi kadar sıkıştırılır.5). yan temel pabucuna geçişte ise L/4’ten kırılır(Şekil4. SB1(30/ 60) SC1(30/ 60) SA1(30/ 60) ST1 40/ 100) 6 Ø12 6 Ø12 6 Ø12 6 Ø12 6 Ø12 6 Ø12 6 Ø12 6 Ø12 6 Ø12 SIKIŞTIRMA BÖLGESİ L /5=78 SIKIŞTIRMA BÖLGESİ L /5=78 Şekil 4. diğer bölgelerde ise 20 cm olur(Şekil 4.  Plandan yaralanarak temel pabucunun ve kolonların düşey kesitleri çizilir. modify.4: Temel pilyelerinde kıvrım açıları Pilyeler iki kolon arasında L/7’ den. Sıkıştırma bölgesinde donatı aralığı minimum 10 cm. L1 /7=55 L1 /7=55 L2 /4=75 30 245 130 35 6Ø16 L=665 35 190 Şekil 4.6: Temellerde etriye sıklaştırma mesafeleri Detay çizimi yaparken şu işlem basamakları takip edilir:  Uygun katmanlar aktif hâle getirilerek draw.6). text komutlarından faydalanarak çizim tamamlanır.

Düz demirler çizilir. Temel ve kolon pozları yazılır. Pilyelerin yerleri ve yan temel pabucuna geçiş mesafeleri hesaplanır ve düşey kesite yerleştirilir. Etriye adetleri hesaplanarak çizilir. Etriye sıklaştırma ve orta bölgelerin mesafeleri hesaplanır. 78 . Donatı açılımı yapılır donatıların kısmi ve toplam boyları yazılır. En kesit çizilir.        Ölçülendirmeler yapılır.

A A B C SA1(30/ 60) SB1(30/ 60) SC1(30/ 60) ST1 40/ 100) 6Ø 12 6Ø12 6Ø12 6Ø 12 6Ø 12 6Ø12 6Ø12 6Ø 12 6Ø12 SIKIŞTIRMA BÖLGESİ SIKIŞTIRMA BÖLGESİ SB 30/ 60) 1( SC 30/ 60) 1( 12Ø 16 6Ø 2 1 6Ø 2 1 6Ø 2 1 6Ø 2 1 6Ø 2 1 6Ø 2 1 6Ø 2 1 S IKIŞTIR A M BÖ E LG Sİ 90 L/5=78 118Ø 10-20 10/ L=260 6Ø 12 10 10 30 90 30 Şekil 4.7: Sürekli temellere donatı yerleşimi 79 .

SC1(30/ 60) 12Ø16 6 Ø12 6 Ø12 6Ø12 90 10 10 30 90 118Ø10/ 10-20 L=260 30 Şekil 4.8: Sürekli temellerde etriye açılımı SA1(30/ 60) SB1(30/ 60) ST1 40/ 100) 6 Ø12 12 6 Ø12 6 Ø12 6 Ø12 6 Ø12 SIKIŞTIRMA BÖLGESİ SIKIŞTIRMA BÖLGESİ L /5=78 180 6Ø16 L=624 Şekil 4.9: Sürekli temellerde etriye sıklaştırma bölgeleri 80 .

10: Sürekli temellere donatı yerleşimi ve açılımları 81 .L1 /7=55 L1 /7=55 L2 /4=75 30 245 130 35 6Ø16 L=665 35 190 A A B C SA1(30/ 60) SB1(30/ 60) SC1(30/ 60) 12Ø16 ST1 40/ 100) 6Ø12 6Ø12 6Ø12 6Ø12 6 Ø12 6 Ø12 6Ø12 6Ø12 6Ø12 SIKIŞTIRMA BÖLGESİ L /5=78 SIKIŞTIRMA BÖLGESİ 90 L /5=78 118Ø10/ 10-20 L=260 6Ø12 10 10 30 90 30 180 6Ø16 201 30 245 6Ø16 130 35 L=665 35 35 L=624 35 173 165 6Ø16 190 160 35 L=540 35 30 585 6Ø12 30 L=615 6Ø12 L=615 475 6Ø12 L=554 30 6Ø12 L=554 30 585 6Ø12 L=615 30 6Ø12 L=615 475 Şekil 4.

1.T14(160/130) Donatı Yerleşimi Donatısı çizilecek kolon ve temel pabucu plandan tespit edilerek 1/20 ölçeğinde çizilir..T2.10 6 1 L 64 8 Ø6 = 2 21 0 3 0 2 56 1 L 6 5 4 Ø6 = 6 10 3 3 5 3 5 10 9 10 6 3 5 3 5 3 5 13 7 1 56 1 L 5 0 6 Ø6 = 4 3 5 3 0 55 6 1 L65 8 Ø2 = 1 3 0 6 1 L 54 Ø2 = 5 6 1 L 65 45 Ø2 = 1 7 3 0 6 1 L54 Ø2 = 5 3 0 55 6 1 L65 8 Ø2 = 1 3 0 6 1 L65 45 Ø2 = 1 7 Şekil 4. Temel pabucun da her iki yönde sıkıştırma bölgesi hesaplanır. Temel pabucunun her iki yönde donatı adedi hesaplanır.4. Ölçülendirmeleri yapılır ve her iki yönde de kesiti çizilir.. Plana donatıların çizimi yapılır. 82 . T1.11: Sürekli temellerde pilye ve düz demir açılımı 4.

5 cm 7-1=6 adet donatı adedi32. 83 .5 seçilen 7 2a=130-65 2a=65 =32.25*4 =65 cm donatı adedi=65/10=6.5 cm Sıkıştırma bölgesi b=16. Şekil 4.3Ø16/20 A A 6Ø16/10 3Ø16/20 3Ø16/20 3Ø16/20 7Ø16/10 Şekil4.3’te demir donatılarının çizimi uygulanmıştır.12: Tekil temel çizimi A-A Kesit yönü 160/8=20 cm Sıkıştırma bölgesi b=20*4=80 Donatı adadi=80/10=8 8-1=7 adet 2a=160-80 2a =80 =40 Donatı adedi=40/20=2 2+1=3 adet B-B Kesit yönü 130/8=16. Donatı çapları 16 mm olarak alınır.6 seçilen 2 adet 2+1=3 adet Donatı hesapları yapılarak donatı yerleştirilir.5/20=1.

Ölçülendirme yapılır. Demir donatı çizimini hızlı ve doğru yapmak için donut komutundan faydalanmanız gerekir. Etriye adetleri hesaplanarak çizilir.3Ø16/20 A A 6Ø16/10 3Ø16/20 3 Ø 1 6 /2 0 3 Ø 1 6 /2 0 7 Ø 1 6 /1 0 Şekil 4.13: Tekil(Münferit) temel donatı çizimi 4. Donatıların kısmi ve toplam boyları yazılır.. Bağ Kiriş Donatı Çizimi BK …….14’te uygulanmıştır. BK1(30*50) bağ kirişinin çizimi Şekil 4. Bağ kiriş detayı çizimi 1/20 ölçeğinde çizilir.(30*50)            Bağ kirişin düşey kesiti plandan yararlanılarak çizilir. En kesiti çizilir.2.4. Donatı açılımları yapılır. Düz demirler çizilir. 84 . Bağ kirişinin poz numarası yazılır.

Etriye adetleri hesaplanarak çizilir. Dimensiyon style aktif hâle getirilerek ölçü ayarları yapılır. En kesiti çizilir. Pilyelerin büküm yerleri ve yan temel papucuna geçiş mesafeleri hesaplanarak ve çizmiş olduğumuz düşey kesite yerleştirilir.          Plandan yararlanılarak temel papucunun ve kolonların düşey kesiti çizilir.A A A B K 1( 5 0*3 0) B K 1 ( 50 *3 0) 2 Ø 16 2 Ø 16 L=210 L = 21 0 A -A K E S İT İ 40 20 8 8 20 55Ø 8 L=136 40 Şekil 4. BS4(130/ 400) Bileşik Sömel Çizimi İşlem Sırası Uygun katmanlar ve draw komutlarından faydalanarak aşağıdaki maddeler sırasıyla uygulanır. Etriye sıklaştırması ve orta bölge mesafesi hesaplanır. Kesite donatılar çizilir.3.4. Düz demirler çizilir. 85 . Ölçülendirme yapılır.14: Bağ kiriş detay çizimi 4.

Temel ve kolon pozları yazılır.15:Birleşik sömel çizimi 86 . A A A -A KES İTİ S B3( 30 /60) A B S4( 130 /400) S C3( 30 /60) 12Ø 16 A 56 30 93 35 35 205 6 Ø 16 L=484 30 6Ø 12 A -A KES İTİ 390 Ø 12 6 Ø 16 L=450 6Ø 12 30 6Ø 12 390 6 Ø 16 L=450 6Ø 12 120 21 Ø 10 / 10 L=320 120 10 10 30 Şekil 4.   Donatı açılımı yapılır. Donatıların kısmi ve toplam boyları text komutu çalıştırılarak yazılır.

Donatıların kısmi ve toplam boyları text komutu çalıştırılarak yazılır. Dimensiyon style aktif hâle getirilerek ölçü ayarları yapılır. Etriye adetleri hesaplanarak çizilir. En kesiti çizilir.4. Ölçülendirme yapılır. Kesite donatılar çizilir. Donatı açılımı yapılır. Temel ve kolon pozları yazılır. DAS1(55/50) Duvar Altı Sömel Çizimi İşlem Sırası Uygun katmanlar ve draw komutlarından faydalanarak aşağıdaki maddeler sırasıyla uygulanır. 87 .            Plandan yararlanılarak temel pabucunun ve kolonların düşey kesiti çizilir. Düz demirler çizilir.4. Etriye sıklaştırması ve orta bölge mesafesi hesaplanır.4.

Şekil 4. iç ve dış ölçü ayarları yapılır. Kotlu ölçülendirmeler de aynı plan içerisinde yer almaktadır. Plan ve kesit çizimini tamamladığınız sürekli(mütemadi) planın ölçülendirme işlemlerini yapmak için öncelikle dimension style komutu çalıştırılır. 88 . Ölçüler verilirken açık. bu ölçülendirmelerde de aynen uygulanır.16: DAS1(55/50) Duvar altı sömel çizimi 4.5. Yığma temel planı ölçülendirme kuralları.SF1(30 /60) SF4(30 /60) DAS1(55/ 50) 20 20 535 2Ø16 535 2Ø16 L=575 L=575 20 20 40 8 20 40 8 20 15Ø8 L=136 Şekil 4. anlaşılır ve tam olmalıdır.17’de uygulaması görülmektedir . Birleşik Temel Planı Bilgileri Yazımı ve Anted Çizimi Planın amacına ulaşması için ölçülendirilmesi ve açıklayıcı birtakım bilgilerin mutlak suretle yazılması gerekir.

elemanların üzerine yazılır. yazı rengi ayarları yapılır. Text formating diyalog kutusundan daha kolay ve hızlı yapılır. Buradan yazı tipi.00 -85 -110 -85 -160 ------Tesviye betonu ------Yalıtım ------Koruma betonu ------Grobeton ------Blokaj ------Zemin 1 2 SA2(60 /30) T5(160 /130 ) 3 A ------Tesviye betonu ------Yalıtım ------Koruma betonu ------Grobeton ------Blokaj ------Zemin 4 SA2(60 /30) T5(160 /130 ) SC3(30 /60) T5(160 /130 ) SA5(30 /60) 5 6 SA5(30 /60) SA2(60 /30) T13(160 /80 ) SA2(60 /30) T5(160 /130 ) T5(160 /130 ) SA2(60 /30) T5(160 /130 ) A B B Şekil 4. Temelin ölçeği.00 -85 -110 -160 -165 -85 0. Autocad programı ile yazı yazmak için text komutu çalıştırılır ve gerekli yazı ayarları yapılır.2’de uygulandığı gibi yazılar.1ve 5.18 ). yazı yüksekliği. 89 B A B C D -165 1 SA2(60 /30) T5(160 /130 ) SA2(60 /30) T5(160 /130 ) 2 SC3(30 /60) SA2(60 /30) T11(160 /80 ) SA2(60 /30) 3 4 A SC4(30 /60) SA2(60 /30) 5 6 C D . adı yazılarak anted çizimi tamamlanır ( Şekil 4. Anted bilgileri ve kesit bilgileri de text komutu kullanılarak yazılır. Şekil 5.------Tesviye betonu ------Yalıtım ------Koruma betonu ------Grobeton ------Blokaj ------Zemin 0.17: Bileşik temel planı yazıları Planın tamamlayıcı unsurlarından birisi de yazıların tam ve eksiksiz olarak yazılmasıdır.

00 -85 -110 -85 -165 -160 ------Tesviye betonu ------Yalıtım ------Koruma betonu ------Grobeton ------Blokaj ------Zemin 1 T5( /130) 160 BK(30*30) 2 SA2(60 /30) BK(30*30) 3 A ------Tesviye betonu ------Yalıtım ------Koruma betonu ------Grobeton ------Blokaj ------Zemin 4 SA2(60 /30) T5( /130) 160 SC3(30 /60) BK(30*30) BK(30*30) BK(30*30) 5 6 SA5(30 /60) BK(30*30) T5(160 /130 ) SA5(30 /60) SA2(60 /30) T13(160 /80 ) A B B Şekil 4.00 -85 -110 -160 -165 -85 0.------Tesviyebetonu ------Yalıtım ------Korumabetonu ------Grobeton ------Blokaj ------Zemin 0.18: Bileşik temel planı kesiti yazı ve ölçüleri 90 B A B C D 1 SA2(60 /30) T5( /130) 160 SA2(60 /30) BK(30*30) BK(30*30) BK(30*30) 2 T5( /130) 160 BK(30*30) SC3(30 /60) SA2(60 /30) T11(160/80 ) SA2(60 /30) 3 4 A SC4(30 /60) BK(30*30) SA2(60 /30) SA2(60 /30) T5( /130) 160 T5(160/130) SA2(60 /30) T5( /130) 160 5 6 C D .

00 -85 -110 -85 -160 ------Tesviye betonu ------Yalıtım ------Koruma betonu ------Grobeton ------Blokaj ------Zemin 1 T5(160 /130 ) BK(30*30) 2 SA2(60 /30) BK(30*30) 3 A ------Tesviye betonu ------Yalıtım ------Koruma betonu ------Grobeton ------Blokaj ------Zemin 4 SA2(60 /30) T5(160 /130 ) SC3(30 /60) BK(30*30) BK( 30*30) BK(30*30) 5 6 SA5( /60) 30 BK( 30*30) T5(160 /130 ) SA5( /60) 30 SA2(60 /30) T13( /80 ) 160 A B B Şekil 4.00 -85 -110 -160 -165 -85 0.------Tesviyebetonu ------Yalıtım ------Koruma betonu ------Grobeton ------Blokaj ------Zemin 0.19: Bileşik temel planı antedi 91 B A B C D -165 1 SA2( /30) 60 T5(160 /130 ) SA2( /30) 60 BK(30*30) BK(30*30) 2 T5(160 /130 ) SC3( /60) 30 SA2( /30) 60 T11( /80 ) 160 SA2( /30) 60 3 4 A SC4(30 /60) BK( 30*30) SA2( /30) 60 SA2( /30) 60 T5(160 /130 ) T5(160 /130 ) SA2( /30) 60 T5(160 /130 ) 5 6 C D TEMEL PLANI ÖLÇEK:1/50 .

UYGULAMA FAALİYETİ UYGULAMA FAALİYETİ Aşağıda zemin kat planı verilmiş binanın bileşik temel planını kurallara uygun olarak çiziniz. 92 . Verilenler.00 Su basman yüksekliği=85 cm Temel derinliği=80cm Sömel yüksekliği=50 cm Ölçek=1/50 Bağ kirişler=30*30 Kolonlar= 40*40 Aks ölçüler planda verilmiştir. Temel duvar genişliği=50 cm Sömel genişliği=100/100 Döşeme üst kotu=0.

Bileşik temellerde pilyeler kolonlara yakın bölgelerde hangi mesafede sıkıştırılır? A) L/5 B) L/4 C) L/8 D) L/7 DEĞERLENDİRME Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız ve doğru cevap sayınızı belirleyiniz. 93 . Aşağıdakilerin hangisinde bağ kiriş boyutu doğru verilmiştir? A) 25/50cm B) 20/45cm C) 40/40 cm D) 30/50 cm 3. Aşağıdakilerin hangisinde duvar altı sömel boyutları doğru olarak verilmiştir? A) 55/50 cm B) 25/25cm C) 40/45 cm D) 60/130 cm 5. Tüm soruları doğru cevapladıysanız modül değerlendirmeye geçiniz. Aşağıdakilerden hangisi bileşik sömellerde kullanılan etriye çapıdır? A) 8 mm B) 10 mm C) 12mm D) 16 mm 4. Aşağıda verilen sorularda doğru olduğunu düşündüğünüz bir seçeneği işaretleyiniz.ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Bu faaliyet kapsamında hangi bilgileri kazandığınızı. 1. Eksik olduğunuz konulara dönerek tekrarlayınız. Aşağıdakilerin hangisinde bileşik sömellerde pilye kırma açısı doğru olarak verilmiştir? A)55 derece B) 60 derece C) 33 derece D) 45 derece 2. aşağıdaki soruları cevaplayarak belirleyiniz.

hayır seçeneklerinden uygun olanı kutucuğa işaretleyiniz. Bilgisayarla Temel Planı Çizimi -1 Konu Sınıfı/Nu GÖZLENECEK DAVRANIŞLAR Evet Uygulamaya başlamadan önce bilgisayar 1 programını yapılacak çizime göre ayarladınız mı? Çizim sınırlarını belirlediniz mi? 2 Bileşik temel tanımı ve elemanlarını öğrendiniz mi? 3 Aksları çizdiniz mi? 4 Bileşik temelleri ve betonarme duvarları çizdiniz mi? 5 Bileşik temel donatı detaylarını çizdiniz mi? 6 Ölçülendirmeleri yaptınız mı? 7 Temel plan ve kesit bilgilerini yazdınız mı? 8 Antedi çizdiniz mi? 9 Toplam Evet . DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ Genel İnşaat Teknolojisi Modül adı Öğrencinin Bilgisayarla bileşik temel planı kesit ve Amaç Adı soyadı detaylarını çizebileceksiniz. faaliyete dönerek tekrar ediniz.PERFORMANS DEĞERLENDİRME Aşağıda hazırlanan değerlendirme ölçeğine göre yaptığınız uygulamayı değerlendiriniz. 94 . Gerçekleşme düzeyine göre evet .Hayır sayısı DEĞERLENDİRME Hayır Değerlendirme sonucunda eksik olduğunu tespit ettiğiniz konuları.

Bilgisayarla sürekli (mütemadi) temel Adı soyadı Amaç planı kesit ve detaylarını çizebileceksiniz. Bilgisayarla bileşik temel planı kesit ve detaylarını çizebileceksiniz. Başlangıç saati Zaman Bitiş saati Harcanan süre GÖZLENECEK DAVRANIŞLAR Evet 1 Uygun programı çalıştırdınız mı? 2 Limits ayarlarını yaptınız mı? 3 Katman ayarlarını yaptınız mı? 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Hayır Temeller ile ilgili standart ve yönetmelikleri araştırdınız mı? Yığma temel tanımı ve elemanlarını öğrendiniz mi? Temel duvarlarını çizdiniz mi? Temel kazı alanın. PERFORMANS TESTİ Öğrencinin Modül adı Genel İnşaat Teknolojisi Bilgisayarla yığma temel planı kesit ve detaylarını çizebileceksiniz. temel hatılını. Bilgisayarla tekil (münferit)temel planı kesit ve detaylarını çizebileceksiniz. Gerçekleşme düzeyine göre evet – hayır seçeneklerinden uygun olanı kutucuğa işaretleyiniz. iç duvar üzerinde temel kesitini çizdiniz mi? Balkon ve teras olan kısımlarda temel kesitini çizdiniz mi? Ölçülendirme yaptınız mı? Temel planı ve kesit bilgilerini yazdınız mı? Tekil plan akslarını çizdiniz mi? Kolon ve bağ kirişlerini çizdiniz mi? Tekil temel kesitlerini çizdiniz mi? Tekil temel donatı detaylarını çizdiniz mi? Tekil temel ölçülerini yaptınız mı? Tekil temel planı yazı ve antedini yaptınız mı? Sürekli plan akslarını çizdiniz mi? 95 . Bilgisayarla Temel Planı Çizimi -1 Konu Sınıf /Nu.MODÜL DEĞERLENDİRME MODÜL DEĞERLENDİRME Aşağıdaki performans testi ile modülle kazandığınız yeterliliği ölçebilirsiniz.

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Kolonları ve devam eden kirişleri çizdiniz mi? Sürekli temel kesitlerini çizdiniz mi? Sürekli temel donatı detaylarını çizdiniz mi? Sürekli temel ölçülerini yaptınız mı? Sürekli temel planı yazılarının antedini yaptınız mı? Birleşik temel aks ve kolonlarını çizdiniz mi? Birleşik temel hasır donatılarını çizdiniz mi? Birleşik temel kesitlerini çizdiniz mi? Birleşik temel donatılarını çizdiniz mi? Birleşik temel ölçülerini yaptınız mı? Birleşik temel planı yazıları ve antedini yaptınız mı? Çizimlerinizi verilen sürede yaptınız mı? Toplam Evet . Kendinizi yeterli görüyorsanız bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz.Hayır sayısı DEĞERLENDİRME Performans testi değerlendirmesi sonucunda eksik olduğunuz konuları yeniden tekrar ederek eksik bilgilerinizi tamamlayınız. 96 .

sürekli ve birleşik temel planlarını çiziniz. tekil.UYGULAMA FAALİYETİ UYGULAMA FAALİYETİ Kolon ölçüleri 60/30 olan aşağıdaki plan taslağının. Verilenler.00 Su basman yüksekliği=85 cm Temel derinliği=80cm Sömel yüksekliği=50 cm Ölçek=1/50 Bağ kirişler=50*30 Aks ölçüler planda verilmiştir. Aşağıda zemin kat planı verilmiş binanın birleşik temel planını kurallara uygun olarak çiziniz. Temel duvar genişliği=50 cm Sömel genişliği=100/100 Döşeme üst kotu=0. 900 300 200 400 200 200 730 200 200 100 150 80 300 200 905 400 97 80 150 100 730 .

Tüm soruları doğru yanıtladıysanız diğer modüle geçebilirsiniz. Eksik olduğunuz konulara dönerek tekrarlayınız. 98 B D A A A .CEVAP ANAHTARLARI CEVAP ANAHTARLARI ÖĞRENMEFAALİYETİ-1’İNCEVAPANAHTARI 1 2 3 4 5 B B A A A ÖĞRENMEFAALİYETİ-2‘NİNCEVAPANAHTARI 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 A A D B A B B A B B ÖĞRENMEFAALİYETİ–3’ÜNCEVAPANAHTARI ÖĞRENMEFAALİYETİ-4‘ÜNCEVAPANAHTARI 1 2 3 4 5 DEĞERLENDİRME Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız ve doğru cevap sayınızı belirleyerek kendinizi değerlendiriniz.

 99 .  Yapı Ressamlığı IX. Bilgisayarla Çizime Hazırlık Modülü. ve X. MEGEP. MEB. Ankara. 2003. Milli Eğitim Basımevi. Devlet kitapları İstanbul-2005. MEB Yayınları. Cilt 1. Yapı Bilgisi.KAYNAKÇA KAYNAKÇA  OYMAEL Sabit. İstanbul. Sınıf İş ve İşlem Yaprakları. 2008. GÜNGÖR Yüksel.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful