T.C.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

MEGEP
(MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ)

İNŞAAT TEKNOLOJİSİ

BİLGİSAYARLA TEMEL PLANI ÇİZİMİ 1

ANKARA, 2009

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;  Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 02.06.2006 tarih ve 269 sayılı Kararı ile onaylanan, Mesleki ve Teknik Eğitim Okul ve Kurumlarında kademeli olarak yaygınlaştırılan 42 alan ve 192 dala ait çerçeve öğretim programlarında amaçlanan mesleki yeterlikleri kazandırmaya yönelik geliştirilmiş öğretim materyalleridir (Ders Notlarıdır). Modüller, bireylere mesleki yeterlik kazandırmak ve bireysel öğrenmeye rehberlik etmek amacıyla öğrenme materyali olarak hazırlanmış, denenmek ve geliştirilmek üzere Mesleki ve Teknik Eğitim Okul ve Kurumlarında uygulanmaya başlanmıştır. Modüller teknolojik gelişmelere paralel olarak, amaçlanan yeterliği kazandırmak koşulu ile eğitim öğretim sırasında geliştirilebilir ve yapılması önerilen değişiklikler Bakanlıkta ilgili birime bildirilir. Örgün ve yaygın eğitim kurumları, işletmeler ve kendi kendine mesleki yeterlik kazanmak isteyen bireyler modüllere internet üzerinden ulaşabilirler. Basılmış modüller, eğitim kurumlarında öğrencilere ücretsiz olarak dağıtılır. Modüller hiçbir şekilde ticari amaçla kullanılamaz ve ücret karşılığında satılamaz.

 

İÇİNDEKİLER
AÇIKLAMALAR .......................................................................................................iii GİRİŞ ........................................................................................................................... 1 ÖĞRENME FAALİYETİ-1......................................................................................... 3 1. YIĞMA TEMELLER .............................................................................................. 3 1.1. Çizim Sınırları ................................................................................................... 3 1.2. Temeller ile İlgili Standart ve Yönetmelikler ................................................... 4 1.3. Yığma Temel Tanımı ve Elemanları ................................................................. 4 1.4. Yığma Temel Planı Çizimi................................................................................ 8 1.4.1.Temel Duvarlarını Çizmek.......................................................................... 8 1.5. Yığma Temel Kesiti Çizimi ............................................................................ 10 1.6. Yığma Temel Donatı Çizimi ........................................................................... 13 1.7 . Yığma Planı Bilgileri Yazım ve Anted Çizimi .............................................. 14 UYGULAMA FAALİYETİ................................................................................... 16 ÖĞRENME FAALİYETİ–2 ...................................................................................... 19 2. TEKİL (MÜNFERİT) TEMELLER ...................................................................... 19 2.1. Çizim Sınırları ................................................................................................. 19 2.1.1. Katman Ayarları ....................................................................................... 20 2.1.2. Tekil (münferit) Temel Planı Çizimi........................................................ 23 2.1.3 Kolonların Çizimi...................................................................................... 24 2.1.4. Temel ve Bağ Kirişlerinin Çizimi ............................................................ 25 2.2. Tekil (münferit) Temel Kesiti Çizimi ............................................................. 27 2.3. Tekil (münferit) Temel Donatı Detayı Çizimi ................................................ 30 2.3.2. Bağ Kiriş Donatı Çizimi BK ……..(30*50) ............................................ 33 2.4. Temel Planı Bilgileri Yazımı ve Anted Çizimi............................................... 34 UYGULAMA FAALİYETİ................................................................................... 39 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME......................................................................... 40 ÖĞRENME FAALİYETİ–3 ...................................................................................... 42 3.SÜREKLİ (MÜTEMADİ) TEMELLER ................................................................ 42 3.1. Çizim Sınırları ................................................................................................. 42 3.1.1. Katman Ayarları ....................................................................................... 43 3.1.2. Tanımı ...................................................................................................... 43 3.2. Sürekli Temel Planı Çizimi ............................................................................. 45 3.2.1. Akslarını Çizmek...................................................................................... 45 3.2.2. Bilgisayarla Aks Çizimi ........................................................................... 45 3.2.3. Kolonların Çizimi..................................................................................... 46 3.3. Sürekli (mütemadi) Temel Kesiti Çizimi ........................................................ 50 3.4. Sürekli (mütemadi) Temel Donatı Detayı Çizimi ........................................... 52 3.5. Sürekli (mütemadi) Temel Planı Bilgileri Yazımı ve Anted Çizimi............... 58 UYGULAMA FAALİYETİ................................................................................... 62 ÖĞRENME FAALİYETİ–4 ...................................................................................... 65
i

............ Birleşik Temel Planı Bilgileri Yazımı ve Anted Çizimi ......... 97 CEVAP ANAHTARLARI....................................................1.............................3...................... Bileşik Temel Kesiti Çizimi...................1..........................1............................... 65 4....... 84 4....................... Bileşik Temel Planı Çizimi ........................................................................................4............2....4................................ 65 4........................... Kolonların Çizimi.............. Bilgisayarla Aks Çizimi ...........................(30*50) ............ 85 4....... BS4(130/ 400) Bileşik Sömel Çizimi İşlem Sırası.4... Bileşik Temel Donatı Detayı Çizimi................................................... T1............. 76 4. 67 4........................... 87 4..4.........................1..................... 67 4......................... Bağ Kiriş Donatı Çizimi BK …….2...........4................... 92 MODÜL DEĞERLENDİRME .......2............... 98 KAYNAKÇA ....................... 73 4...........................................4........................................2.............................. Aksları Çizmek.......... 68 4.....4......................2...... BİLEŞİK TEMELLER.................... 66 4.2...........................................2........................................................................ 66 4......4.................................................. Katman Ayarları ........................................... DAS1(55/50) Duvar Altı Sömel Çizimi İşlem Sırası.... 82 4................................ 88 UYGULAMA FAALİYETİ.....................1.............................. 67 4............................... 95 UYGULAMA FAALİYETİ...... 99 ii ........................ Bilgisayarla Kolon Çizimi İşlem Basamakları...3........T14(160/130) Donatı Yerleşimi .............................................................. Tanımı ...................................3......................................................5..............................................................1...... Çizim Sınırları ........................... 68 4...................T2.............2..........................................

mütemadi ve bileşik temel planlarını yönetmelik ve standartlara uygun olarak çize bileceksiniz.  Bilgisayarla bileşik temel planı. uygun laboratuar ortamı. ve uygulama testi yaparak.  Bilgisayarla tekil(münferit) temel planı. 40/32(+40/32 uygulama tekrarı yapılmalı) Bilgisayarla Zemin Kat Planı modülünü başarmış olmak Bilgisayarla temel planı çizmek Genel Amaç Gerekli ortam sağlandığında. Amaçlar Gerekli ortam sağlandığında. bilgisayarla yığma. programlarla ilgili kitaplar ve dokümanlar.  Bilgisayarla mütemadi (sürekli) temel planı. Modül sonunda ölçme aracı (ölçme testleri). kesiti ve detaylarını çizebileceksiniz. kazandığınız bilgi ve beceriler ölçülerek öğretmeniniz tarafından değerlendirileceksiniz.  Bilgisayarla kazık temel planı. paket programlar.  Bilgisayarla yığma temel planı.AÇIKLAMALAR AÇIKLAMALAR KOD ALAN DAL/MESLEK MODÜLÜN ADI MODÜLÜN TANIMI SÜRE ÖN KOŞUL YETERLİK 581MSP026 İnşaat Teknolojisi Alanı Mimari Yapı Teknik Ressamlığı Bilgisayarla Temel Planı Çizimi 1 Temel planının bilgisayar programını kullanarak çizme becerilerinin anlatıldığı öğrenme materyalidir. kesit ve detaylarını çizebileceksiniz. CAD programlarını çalıştırabilecek kapasitede bilgisayar donanımı. projeksiyon cihazı ve donanımı. tekil. MODÜLÜN AMACI EĞİTİM ÖĞRETİM ORTAMLARI VE DONANIMLARI ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME iii . verilen ölçme araçları ile kazandığınız bilgi. beceri ve uygulamalarınızı değerlendirebileceksiniz. kesit ve detaylarını çizebileceksiniz. kesiti ve detaylarını çize bileceksiniz. meslek ile ilgili kuruluşlar Modül içeriğinde yer alan faaliyetleri tamamladıktan sonra. ve detaylarını çizebilecektir.

İnsanlık. Bu modül. çeşitli meslek alanlarını bir araya getirerek yeni meslek dallarını ortaya çıkarmıştır. bilgisayarlı çizim programına hâkim olmalı. Yapılacak binanın kat planları çizilirken temel plan da statik proje kapsamında çizilir. Ülkemizde de inşaat sektörü hızla gelişmekte. Bu modülü başarı ile tamamladığınızda ve kendinizi konu hakkında geliştirdiğinizde inşaat sektöründe çalışabilecek yeterliliğe sahip olacaksınız. Bilgisayar ortamındaki cad programı. İnşaat sektörü. bilgisayar desteği ile standart ve yönetmeliklere uygun teknik resim kuralları içinde temel planı çizmenize yardımcı olacaktır. Bu nedenle inşaat sektörü sürekli gelişme göstermektedir. yeryüzünde var olduğu günden bugüne kadar olumsuz dış etki ve tehlikelerden korunmak için barınak ihtiyacı duymuştur. 1 . mimar. Yapıların inşa edilebilmesi için öncelikle projelerin çizilmesi gerekir. bunun sonucu olarak iyi bir teknik ressam. Projelerin çizimleri belirli kurallara göre yapılmaktadır. zaman içerisinde gelişmekte ve insan onuruna yakışan bir hâl almaktadır.GİRİŞ GİRİŞ Sevgili Öğrenci. Bunları sektörde faaliyet gösteren mühendis. tekniker ve teknisyenler çizmektedir. bu alanda mesleki yeterliliğe sahip eleman ihtiyacı doğmaktadır. Bu nedenle yetişmiş eleman ihtiyacı artmaktadır. en hızlı ve verimli kullanmanıza olanak sağlayacak bilgilerle hazırlanmıştır. Bilgisayarlı çizim kullanımı mimaride artık vazgeçilemeyecek bir ihtiyaç olmaktadır. Bu ihtiyaç. ancak bu konu ile ilgili tüm bilgileri almanızda fayda vardır. kendisini sürekli geliştirme bilincini taşımalıdır.

2 .

Resim 1. çeşidi vb.ÖĞRENME FAALİYETİ-1 AMAÇ ÖĞRENME FAALİYETİ-1 Bu öğrenme faaliyeti ile gerekli ortam sağlandığında. Çizim Sınırları Çizim sınırları ile ilgili bilgiler için “Bilgisayarla Çizime Hazırlık” modülüne bakınız (Resim 1. konuların araştırmasını yapınız. çapı. kesit ve detaylarını çizebileceksiniz. bilgisayar ile yığma temel planı. Farklılıklar varsa bunun nedenlerinin araştırmasını yapınız.2 : Çizim sınırlarını (limits) aktifleştirme 3 .1. Çizim sınırları her bilgisayarlı çizim başlangıcında mutlaka yapılmalıdır.2). 1.1 : Çizim sınırlarını (limits) ayarlama Resim 1. Kaynak kitaplardan donatıların yerleşmesi. Çevrenizdeki mimarlık bürolarından uygulanmış yığma temel planlarını temin ederek inceleyiniz. ARAŞTIRMA    Okulunuzda önceden çizimleri yapılmış yığma temel planlarını temin ederek inceleyiniz.1. YIĞMA TEMELLER 1. Eğer bu sınırlar projeye uygun olarak ayarlanmaz ise aynı projeye ait çizimler tamamlandıkça ekranımızın yetmeyecek ve farklı bir dosyada çalışmamızı sürdürme zorunluluğu getirecek veya yeniden limits ayarı yapma ihtiyacı doğacaktır. Resim 1.

4 . Katman ayarları yapılırken Layer propertiyes manager diyalog kutusu kullanılır bu kutuda bize katmanların ismi.Katman ayarları: Katman ayarları ile ilgili bilgiler için “Bilgisayarla Zemin Kat Plan Çizimi ve Bilgisayarla Kesit Çizimi” modüllerine bakınız (Resim 1. çizgi kalınlığı ve rengini ayarlama olanağı sunulur. Bayındırlık ve İskan Bakanlığının kuruluş ve görevleri hakkındaki 3194 sayılı İmar Kanunu’nun ilgili maddelerini inceleyiniz. Daha geniş bilgi için “Bilgisayarla Zemin kat Planı Çizimi ’ modülüne bakınız. Yapının bu yüklerini güvenle taşıyan ve zemine yayarak aktaran yapı elemanlarına temel denir. Yığma Temel Tanımı ve Elemanları Yeryüzünde her cisim ağırlığı kadar toprağa ya da oturduğu yüzeye basınç yapar.3.3: Katman (layer) ayarları 1.2. Yapılar da oturduğu zemine kendi ağırlığı ile ve hareketli yüklerle basınç yaparlar. 1. Resim 1. çizgi tipi. Temeller ile İlgili Standart ve Yönetmelikler Temeller konusunda.3).

farklı oturmalar gözlenebilir. kazık temellerdir. tekil. Bu nedenle duvarların altına boydan boya sömel yapılır. yığma. yapının yükü duvar tarafından taşınarak zemine iletilir. Yığma yapı sisteminde. Yapı üzerine gelen yükler dikkate alınarak temel sistemi seçilir. sürekli. Yapının oturacağı temel zemini. Taş duvar kalınlığı en az 50cm .Betonarme duvar temeli Şekil 1.2: Yığma yapı temelleri 5 . Yığma yapı temel şekilleri: Temel duvarı.Temelin oturacağı zemine ise temel yatağı denir. taş veya betonarmeden yapılabilir. değişik özeliklere sahip olacağından her zemin türüne göre zemin deneyleri (zemin etüdü) yapılır. Şekil 1. Kolonlara veya duvarlara gelen yükler doğrudan zemine aktarıldığında yapıdaki oturma fazla olur. radye. Bu sistemler.betonarme duvar kalınlığı ise en az 30 cm olmalıdır. Bu derinliğe don seviyesi denir.1 Sömel çeşitleri Yapının oturduğu zemine sızan sular donma etkisi yapar ve bunun sonucunda yapıda istenmeyen sonuçlar ortaya çıkar. Taş duvar temeli b. bileşik. ------Tesviyebeto nu ------Y alıtım ------K ab orum etonu ------G robeton ------B kaj lo ------Ze in m ------Tesviyebe tonu ------Y alıtım ------K abeto orum nu ------G ton robe ------B lokaj ------Z in em a. Bunu önlemek ve yükü daha geniş bir alana yaymak için kolon ve duvarların alt kısımlarının genişletilmesi gerekir. Bu nedenle temel yatağı belirli bir derinlikte olmalıdır. Bu amaçla yapılan temel elemanlarına sömel denir.

6 . Bir yığma yapıya ait temelin planında. kesiti ve perspektifinden de anlaşılacağı üzere sömel duvar altına inşa edilir(Şekil 1.Şekil 1.2’ de görüldüğü gibi iki farklı şekilde yığma yapı düzenlenmektedir.3).

kesit ve planı plan 7 .temel perde duvarı dogal zemin seviyesi söm el persfektif tem el perde duvarı dogal zemin seviyesi söm el A-A KESİTİ tem el perde duvarı A A söm el Şekil 1.3: Bir yığma yapıya ait temelin perspektif.

Yığma Temel Planı Çizimi 1.1. Temel duvar. Temel duvarı katmanı aktif hâle getirilir. Ofset komutu çalıştırılarak dış duvardan içeri doğru 50 cm temel duvarı çizilir. dış duvarların dış yüzlerinden başlanarak.5’te uygulandığı gibidir. Şekil 1.  Bilgisayarla yığma temel duvarı çizimi işlem basamakları:       Zemin kat planı copy komutu ile kopyalanır.4: Temel kazı alanı ve taşıyıcı dış duvar izi çizimi 8 .Temel Duvarlarını Çizmek Temel duvar çizimi yapılırken maddeler hâlinde aşağıda sıralanan işlemler yapılır.4. içeri doğru 50 cm genişliğinde iç taşıyıcı duvarlar ortalanarak iç temel duvarları 50 cm olacak şekilde düzenlenir.4. İç taşıyıcı duvar katmanı aktif hâle getirilerek taşıyıcı duvar izleri kesikli çizgi ile çizilir oluşturulan çizimler Şekil 1. İç taşıyıcı duvarlar ortalanacak şekilde temel duvarı 50 cm kalınlığında iç temel duvarları çizilir. Line komu çalıştırılarak tüm dış duvarların dış yüzeyi çizilir.1.4 ve Şekil 1.

5: Temel iç duvarları ve taşıyıcı duvar izleri çizimi   Duvar sömelleri çizimi yapılırken dikkat edilecek husus.Şekil 1.6’da dolgu alanı çizimi uygulanmıştır. 9 . Dolgu olan kısımların çizimini yapmak için önceden hazırladığımız dolgu katmanı aktif hâle getirilir ve line komutu ile dolgu alanları köşegenleri birleştirilerek dolgu alanı çizimi yapılır. Şekil 1. duvarlar ortalanarak sömel çiziminin yapılmasıdır.

10 . Kat planında geçirilen kesit çizgileri.5. Yığma Temel Kesiti Çizimi Düşey ve yatay yönde kesit çizgileri planda çizilir bu işlemi takip ederek düşey ve yatay kesitleri oluşturulur. Bilindiği üzere kesitler. bir planın anlaşılır olması ve kullanılan malzemelerin bilinmesi açısından oldukça önemlidir.Şekil 1. Kesitler mümkün olduğunca bakış doğrultuları dikkate alınarak aynı pafta üzerinde çizilir.6: Dolgu alanı çizimi 1. temel planında da aynı yerden geçirilir.  Bilgisayarla yığma temel kesiti çizimi işlem basamakları:  Kesit çiziminde kullanılacak katman aktif hâle getirilir.  Kesilen ve görünüşte kalan tüm taşıyıcı duvarlar bakış doğrultusu yönünde line komutu ile çizilir.

tüm taramalar yapılır(Şekil 1. Su basman kotuna göre zemin kat döşemesi çizilir. Zemin taramaları döşeme taraması vb. Alt ve üst kotlarına göre sömeller oluşturulur. örneğin duvar taraması ve sömel taramaları hatch komutu kullanılarak yapılır. sömel üstüne kadar çizilir. Temel duvarı zemin kat döşemesinden başlayıp. Şekil 1. Taşıyıcı duvarlar.8).       Temel duvarı ve sömeller uygun katmanlar çalıştırılarak line komutu ile bakış doğrultusu yönünde taşınır(Şekil 1.7).7: Taşıyıcı duvarların ve sömellerin çizimi   Uygun taramalar. Planda uygun mesafede zemin çizgisi çizilir. zemin kat döşemesinden yukarıya 1-2cm devam ettirildikten sonra kesilir. 11 . Düzenleme (modifay) komutlarından faydalanılarak gerekli düzenlemeler yapılır.

text komutu çalıştırılarak uygun açıda ve yükseklikte yazılır. Cephe hareketleri ve toplam cephe ölçüsünü veren dış ölçülendirme yapılır. İç ölçülendirme. temel duvar ve dolgu kısımlarını gösterecek şekilde iç ölçülendirme yapılır. Sömel. Yazı katmanı aktif hâle getirilerek yazılar.8: Taramaların çizimi       Ölçülendirme ayarları dimension alt komutları altındaki style komutu kullanılarak yapılır.Şekil 1. dış ölçülendirme. 12 . kotlu ölçülendirme katmanları aktif hâle getirilerek linear dimension ve continius dimension komutları kullanılarak yapılır. Kotlu ölçülendirme yapılır.

------Tesviye betonu ------Yalıtım ------Koruma betonu ------Grobeton ------Blokaj ------Zemin 0.00 -100 A Toprak dolgu Toprak dolgu Toprak dolgu Toprak dolgu ------Tesviye betonu ------Yalıtım ------Koruma betonu ------Grobeton ------Blokaj ------Zemin Toprak dolgu Şekil 1.9: Ölçülendirmeler ve yazılar 1.00 -95 -20 -70 -100 -100 -95 -70 A-A KESİTİ B Toprak dolgu Toprak dolgu B-B KESİTİ A +50 0. Bu donatılar hesap edilerek düzenlenir(Şekil 1.6. taş duvar temel uygulanacak ise sömel inşasında ve duvar altına inşa edilen elemanlarda demir donatı kullanılmaktadır. B 13 .00 -20 50 50 0. Yığma Temel Donatı Çizimi Yığma temellerde donatı.10).

7 . yığma temel genişliği 80 cm olduğundan 8 adet 14mm’lik boy demiri kullanılmıştır. Temel uygulamalarında donatı pas payı 5cm olarak alınır. 14 . Yığma Planı Bilgileri Yazım ve Anted Çizimi Anted çizimi.10’da çizildiği gibi donatı detayı düzenlenir.Şekil 1. Anted çizimi yapılırken anted dış çizgi katmanı aktif hâle getirilir.10: Yığma temel donatı detayı Bizim çizdiğimiz. text komutu çalıştırılarak çizim adı ve ölçeği yazılır. line komutu ile çizim tamamlanır. planın ölçeği ve adı yazılarak anted çizimi tamamlanır. Etriye açılımı. Şekil 1. L=30+30+70+70+(kanca boyu) L=60+140+5+5 L=210 cm 1.

------Tesviye betonu ------Yalıtım ------Koruma betonu ------Grobeton ------Blokaj ------Zemin 0.00 -100 A Toprak dolgu Toprak dolgu Toprak dolgu Toprak dolgu ------Tesviye betonu ------Yalıtım ------Koruma betonu ------Grobeton ------Blokaj ------Zemin Toprak dolgu B TEMEL PLANI ÖLÇEK: 1/50 Şekil 1.00 -20 50 50 0.00 -95 -20 -70 -100 -100 -95 -70 A-A KESİTİ B Toprak dolgu Toprak dolgu B-B KESİTİ A +50 0.11 Yığma temel planı antedi 15 .

Temel duvar genişliği=50 cm Sömel genişliği=70cm Döşeme üst kotu=0.UYGULAMA FAALİYETİ UYGULAMA FAALİYETİ Aşağıda zemin kat planı verilmiş yığma binanın temel planını kurallara uygun olarak çiziniz. 150 /150 100 /210 5*17*30 1 2 3 4 MUTFAK 90 /210 ANTRE 90 /210 SALON 90 /210 150 /150 80 /210 HOL 90 /210 90 /210 50 /50 50 /50 BALKON 80 /210 YATAK ODASI BANYO Şekil 1.12: Zemin kat planı 150 /150 16 . Verilenler.00 Su basman yüksekliği=85 cm Temel derinliği=80cm Sömel yüksekliği=30 cm Ölçek=1/50 yapının taşıyıcı duvarları ve ölçüler planda verilmiştir.

aşağıdaki soruları cevaplayarak belirleyiniz.. Tüm soruları doğru yanıtladıysanız diğer faaliyete geçiniz. A) 8 adet 14 mm B) 6 adet 14mm C) 8 adet 12mm D) 6 adet 12mm 5. “Yığma temel planı …………. Aşağıda verilen sorularda doğru olduğunu düşündüğünüz bir seçeneği işaretleyiniz. 17 . Aşağıdakilerin hangisinde taş duvar kalınlığı doğru olarak verilmiştir? A) 30cm B) 50cm C) 25cm D) 45cm 2. Eksik olduğunuz konulara dönerek tekrarlayınız.Aşağıdakilerin hangisinde döndür çevir komutu doğru olarak verilmiştir? A) Trim B) Rotate C) Line D) Erase 3.Yığma temel yapımında betonarme duvar kalınlığı ne kadar olmalıdır? A) 30 cm B) 20 cm C) 15 cm D) 40 cm DEĞERLENDİRME Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız ve doğru cevap sayınızı belirleyerek kendinizi değerlendiriniz. 1. Aşağıdakilerden hangisinde genişliği 80 cm olan temellerde kullanılan boyuna donatı adedi doğru verilmiştir.ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Bu faaliyet kapsamında hangi bilgileri kazandığınızı.” Cümlesindeki boşluğa aşağıdaki değerlerden hangisi getirlmelidir? A) 1/50 B) 1/100 C) 1/25 D) 1/20 4.ölçeğinde çizilir.

Gerçekleşme düzeyine göre evet – hayır seçeneklerinden uygun olanı kutucuğa işaretleyiniz. 18 . Bilgisayarla Temel Planı Çizimi -1 Sınıfı/Nu. GÖZLENECEK DAVRANIŞLAR Evet Uygulamaya başlamadan önce gerekli olan bilgisayar Programını yapılacak çizime göre ayarladınız mı? Çizim sınırlarını belirlediniz mi? Yığma temel tanımı ve elemanlarını örgendiniz mi? Temel duvarını çizdiniz mi? Dış duvar üzerinden temel kesitlerini çizdiniz mi? Yığma temel donatı detaylarını çizdiniz mi? Ölçülendirmeleri yaptınız mı? Temel plan ve kesit bilgilerini yazdınız mı? Antedi çizdiniz mi? Toplam Evet .PERFORMANS DEĞERLENDİRME Çizim için gerekli temel bilgileri alarak paket programı çalıştırmayı.Hayır sayısı Hayır DEĞERLENDİRME Değerlendirme sonucunda eksik olduğunuzu tespit ettiğiniz konuları. aşağıdaki değerlendirme ölçeğine göre değerlendiriniz. Modül adı Amaç Konu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ Genel İnşaat Teknolojisi Öğrencinin Bilgisayarla yığma temel planı kesit ve Adı soyadı detaylarını çizebileceksiniz. faaliyete dönerek tekrar ediniz.

ARAŞTIRMA    Okulunuzda önceden çizimleri yapılmış tekil(münferit)temel planlarını temin ederek inceleyiniz.1.2: Çizim sınırlarını (limits) aktifleştirme 19 .. çeşidi vb. 1. tekil(münferit)temel planı. TEKİL (MÜNFERİT) TEMELLER 2.1: Çizim sınırlarını (limits) ayarlama Resim 2. Eğer bu sınırlar projeye uygun olarak ayarlanmaz ise aynı projeye ait çizimler tamamlandıkça ekranımız yetmeyecek ve farklı bir dosyada çalışmamızı sürdürme zorunluluğu getirecek veya yeniden limit ayarı yapma ihtiyacı doğacaktır. kesit ve detaylarını çizebileceksiniz. Çizim sınırları her bilgisayarlı çizim başlangıcında mutlaka yapılmalıdır.ÖĞRENME FAALİYETİ–2 AMAÇ ÖĞRENME FAALİYETİ–2 bilgisayar ile Bu öğrenme faaliyeti ile gerekli ortam sağlandığında. Kaynak kitaplardan donatıların yerleşmesi. 2.1. çapı. Çizim Sınırları Çizim sınırları ile ilgili bilgiler için “Bilgisayarla Çizime Hazırlık” modülüne bakınız (Resim 1.2). konuların araştırmasını yapınız. Resim 2. Farklılıklar varsa nedenlerinin araştırmasını yapınız . Çevrenizdeki mimarlık bürolarından uygulanmış tekil(münferit) temel planlarını temin ederek inceleyiniz.

1). temel tipi münferit temel şeklinde seçilir.3). Resim 2.2.1.   Temellerde demirlerin toprakla temas etmemesi için alta 5cm kalınlığında 250 kg/m3 dozlu bir grobeton tabakası serilir. Bu temeller her kolonun altına ayrı ayrı düzenlenir. emniyet gerilmesinin büyük olduğu taktirde.3: Katman (layer) ayarları Tanımı: Zeminin sağlam. Genellikle kare veya dikdörtgen tabanlı yapılır. çizgi kalınlığı ve rengini ayarlama olanağı sunulur. Katman ayarları yapılırken layer propertiyes manager diyalog kutusu kullanılır. Münferit temellerde yükseklik ve teçhizat hesapla tayin olunur.1. 20 . Daha geniş bilgi için “Bilgisayarla Zemin Kat Planı Çizimi ’ modülüne bakınız. Bu kutuda bize katmanların ismi. Demirler alt tarafa yerleştirilir (Şekil 2. çizgi tipi. Katman Ayarları Katman ayarları ile ilgili bilgiler için “Bilgisayarla Zemin Kat Plan Çizimi ve Bilgisayarla Kesit Çizimi” modüllerine bakınız (Resim 1.

Bağ kirişleri en az 30*30 cm boyutlarında düzenlenir. 21 .1 Tekil temel tipleri Kolonların altına yerleştirilen temeller her iki yönde de ortalanmalıdır. Ancak eğer yapı bitişik nizamda planlanmış ise temel tek yönde ortalanır(Şekil 2.2: Sömellerin tek ve çift yönde ortalanması Temellerdeki farklı oturmaları önlemek ve deprem etkisiyle oluşacak yanal kuvvetlere karşı koymak için temeller bağ kirişleri ile birbirlerine bağlanırlar. Şekil 2.3’teki gibi uygulanır. eğer donatılar sömel altına kadar iniyor ise bağ kirişler şekil 2.donatı yerleşimi Şekil 2. Kolon ve perdelerin düşey donatıları.2). sömel üstünde bitiyorsa bağ kirişleri buraya Şekil 2.2’deki gibi.

sömel kolon bağ kirişler Şekil 2. sömel kolon bağ kirişler Şekil 2.4: Sömele uygulanan bağ kirişi 22 . Şekil 2.3: Sömel üstünde uygulanan bağ kirişi Ancak kolon ve perde düşey donatıları sömel altına kadar iniyor ise bağ kirişleri bu noktada uygulanır.4’ te görüldüğü gibi projelendirilir.

2. Akslar düşeyde rakamlar.1. bu isimler daire içerisine alınarak gösterilir.2.5: Düşey ve yatay aksların 1/50 ölçeğinde çizimi 23 . Bilgisayarla Aks Çizimi         Layer komutunda aks katmanı aktif hâle getirilir. Tekil (münferit) Temel Planı Çizimi 2. Akslarını Çizmek Zemin kat planından faydalanarak akslar alınır.5 ’teki gibi çizilir. Bu işlemler yatay aksların çiziminde de aynen tekrarlanır. Yatay akslara da harfler verilir bu işlem de yine text komutu kullanılarak yapılır. Projedeki ölçülerden faydalanarak dikey akslardan ilki çizilir çizme işlemi line komutuyla yapılır. numaralar verilir bu işlemde text komutu kullanılarak yapılır. Dikey akslara.2. Düşey ve yatay akslar 1/50 ölçekli olarak autocad komutları kullanılarak şekil 2. A B C D 1 1 2 2 3 4 3 4 5 6 5 6 A B C D Şekil 2. Harf ve numaralar daire içine alınarak gösterilir daire çizmek için circle komutu kullanılır. Aksların çizimi bu şekilde tamamlanır.1.2. Bu işlem sırası takip edilerek çizim tamamlanır. 2.1.2. yatayda harfler ile karşılıklı isimlendirilir. Çizilen ilk aksımız copy komutundan mesafe girerek kopyalanır.1.

döndürme işlemi yapılır. boyutlar girilerek kolon çizilir. Kolon ölçüleri ve ismi text komutu aktif hâle getirilerek yazılır. Mimari çizimlerde midpoint(orta nokta). kopyalanacak yapı elamanı seçilir ve alt komutlardan multiple aktif hâle getirilir. Kolonlar temel planı dikkate alınarak çoklu kopyalama ile kopyalanır. Kenetleme komutlarına topluca objetc snap(OSNAP durum çubugu) komutu ismi verilir. Bilgisayarla Kolon Çizimi İşlem Basamakları:   Projeye uygun boyutlandırma işlemi yapılır. İstenilen mesafelerde kolonlar kopyalanır. Döndür çevir komutu rotate komutudur.3 Kolonların Çizimi Zemin kat planından faydalanılarak ölçüleri alınan kolonlar. Kolonların çizimi yapılırken. çizim kalitesini ve hızını artırır.1.2. hassas ve hatasız olabilmesi için kenetleme modunun mutlaka açık olması gerekir. endpoint(uç noktası) komutlarını kullanmak. Rectangle komutu aktif hâle getirilir. Önceden çizimi ve taraması yapılmış kolonları döndür çevir komutu kullanılarak. uygulanarak çizilir.6’da görüldüğü gibi kolonlar 1/50 ölçeğinde çizilir. Bu işlemi bilgisayarda yapmak için copy komutu aktif hâle getirilir. autocad komutları     24 . Bu işlem sırası takip edilerek Şekil 2.

A B C D 1 1 2 2 3 4 3 4 5 6 5 6 A B C D Şekil 2. 25 . Düzenleme komutlarından faydalanarak çizim tamamlanır. Bu çizimlerde de autocad komutlarından faydalanarak hızlı ve hatasız çizim tamamlanır.4.1. Temel ve Bağ Kirişlerinin Çizimi Her kolonun altına belirlenen ölçülerde temeller çizilir. Şekil 2. İki kolon arasında mesafe çok az ise bileşik temel çizimi yapılır.7 ve 2. line komutu ile temeller mesafe girerek çizilir.8    Temel katmanı aktif hâle getirilir.6: Kolonların 1/50 ölçeğinde çizimi 2. Bağ kirişi katmanı aktif hâle getirilir ve 30*30 ölçülerinde bağ kirişleri çizilir.

hızlı ve hatasız çizim yapmak için oldukça önemlidir. 26 . Bağ kirişlerinin eksen çizgisiyle kolonların ağırlık merkezleri çakışması gerekir.7: Sömellerin çizimi    Temel bağ kirişleri ile bir birine bağlanır. Bu çakışmanın hassas ve hatasız çizilmesi için osnap komutlarını kullanmak.A B C D 1 1 2 2 3 4 3 4 5 6 5 6 A B C D Şekil 2.

2. düşey ve yatay yönde kesit çizgileri planda çizilir bu işlemi takip ederek düşey ve yatay kesitleri oluşturulur bilindiği üzere kesitler . temel planında da aynı yerden geçirilir. Kesilen ve görünüşte kalan tüm taşıyıcı duvarlar bakış doğrultusu yönünde line komutu ile çizilir. 27 . Bilgisayarla Tekil(münferit) Temel Kesiti Çizimi İşlem Basamakları   Kesit çiziminde kullanılacak katman aktif hâle getirilir.8: Bağ kirişlerin çizimi B C D 2. bir planın anlaşılır olması ve kullanılan malzemelerin bilinmesi açısından oldukça önemlidir. Kesitler mümkün olduğunca bakış doğrultuları dikkate alınarak aynı pafta üzerinde çizilir.A B C D 1 1 2 2 3 4 3 4 5 6 5 6 A Şekil 2. Kat planında geçirilen kesit çizgileri. Tekil (münferit) Temel Kesiti Çizimi İki yönde.

 Temel alt kotları ile üst kotlarına göre temeller oluşturulur.9 A B C D 1 1 2 2 3 4 3 4 5 6 5 6 A B C D Şekil 2. temel üstünden başlayıp 1-2 cm devam ettirildikten sonra kesilir. 28 .  Planda uygun mesafede zemin çizgisi çizilir.9: Temel alt ve üst kotlarına göre oluşturulması     Kesilen ve görünüşte kalan tüm kolon ve bağ kirişleri bakış doğrultusu yönünde taşınır.  Düzenleme (modifay) komutlarından faydalanılarak gerekli düzenlemeler yapılır. Bağ kirişleri ve sömeller uygun katmanlar çalıştırılarak line komutu ile bakış doğrultusu yönünde taşınır (şekil 2.  Alt ve üst kotlarına göre sömeller oluşturulur. Kolonlar.10’da olduğu gibi çizim devam ettirilir. Bağ kirişlerinin ölçüleri temel alt hizasından alınarak bağ kirişlerinin çizimi tamamlanır. Şekil 2.9). Şekil 2.

29 .11’deki gibi uygulanır.A B C D 1 1 2 2 3 4 3 4 5 6 5 6 A B C Şekil 2.10:Bağ kiriş ve kolonların oluşturulması D Modifay komutları kullanarak gerekli düzenlemeler yapılır ve kesitler şekil 2.

Hem sıkıştırma bölgesindeki hem de diğer bölgelerdeki donatı yerleştirilirken aralıklar kendi aralarında eşit alınırlar.3. 30 .A B C D 1 1 2 2 3 4 3 4 5 6 5 6 A B C D Şekil 2. Donatı aralığı maksimum 20 cm alınır (Şekil 2. Temellerde kalıp içerisine önce hariçte hazırlanan düz demir ve pilye demirleri. Tekil (münferit) Temel Donatı Detayı Çizimi Temellere konulacak donatı demirlerinin tanzim şekilleri. Temel orta bölgesinde basınç fazla olacağından donatı orta bölgede sıkıştırılır. sonra kolon filizleri bağlanır. Sıkıştırma yapılırken temel orta pabucu 8 eşit parçaya bölünür ve 4 parçasına donatının %60-70’i yerleştirilir.11: Tekil(münferit ) temel düşey ve yatay kesitlerinin çizimi 2.12). Tekil temellerde donatı her iki yönde ızgara şeklinde yerleştirilir. kalınlık ve adetleri inşaat mühendisleri tarafından hesaplanır.

5 Sıkıştırma bölgesi b=12. Temel pabucun da her iki yönde sıkıştırma bölgesi ve donatı adedi hesaplanır....12: Tekil temellerde donatı yerleşimi A-A Kesit yönü 160/8 =20 cm Sıkıştırma bölgesi b=20*4=80cm 2a=160-80 2a=80cm =40 cm B-B Kesit yönü 100/8=12. plandan tespit edilerek 1/20 ölçeğinde çizilir. T2.1.A B A sıklaştırma bölgesi Şekil 2. 31 sıklaştırma bölgesi B .T14 (160/130) Donatı Yerleşimi Donatısı çizilecek kolon ve temel pabucu.5*4=50 cm Sıkıştırma bölgesi=50 cm 2a=100-50 2a=50cm =25 cm 2.3. Plana donatıların çizimi yapılır. Ölçülendirmeleri yapılır ve her iki yönde de kesiti çizilir. T1.

6 seçilen 2 adet 2+1=3 adet Donatı hesapları yapılarak donatı yerleştirilir donatı çapları 16 mm olarak alınır.3Ø16/20 A A 6Ø16/10 3Ø16/20 3Ø16/20 3Ø16/20 7Ø16/10 Şekil 2.5 seçilen 7 2a=130-65 2a=65 =32.5 cm 7-1=6 adet donatı adedi32. 32 .5/20=1. Şekil 2.14’de demir donatılarının çizimi uygulanmıştır.25*4=65 cm donatı adedi=65/10=6.5 cm Sıkıştırma bölgesi b=16.13: Tekil temel çizimi A-A Kesit yönü 160/8=20 cm Sıkıştırma bölgesi b=20*4=80 Donatı adedi=80/10=8 8-1=7 adet 2a=160-80 2a =80 =40 Donatı adedi=40/20=2 2+1=3 adet B-B Kesit yönü 130/8=16.

33 . Örnek olarak BK1(30*50) bağ kirişinin çizimi şekil 2. Etriye adetleri hesaplanarak çizilir.. Donatıların kısmi ve toplam boyları yazılır.15’te uygulanmıştır. Bağ Kiriş Donatı Çizimi BK …….14: Tekil(Münferit) temel donatı çizimi 2.3. Düz demirler çizilir.2.3Ø16/20 A A 6Ø16/10 3Ø16/20 3Ø16/20 3Ø16/20 7Ø16/10 Şekil 2. Ölçülendirme yapılır. Donatı açılımları yapılır. En kesiti çizilir.(30*50)         Bağ kirişin düşey kesiti plandan yararlanılarak çizilir. Bağ kirişinin poz numarası yazılır.

15: Bağ kiriş detay çizimi 40 2.Demir donatı çizimini hızlı ve doğru yapmak için donut komutundan faydalanmanız gerekir. A A A BK1(50*30) BK1(50*30) 2Ø16 2Ø16 L=210 L=210 A-A KESİTİ 40 20 8 8 20 55Ø8 L=136 Şekil 2. Temel Planı Bilgileri Yazımı ve Anted Çizimi 34 .4. *Bağ kiriş detayı çizimi 1/20 ölçeğinde çizilir.

Txte Formating diyalog kutusundan daha kolay ve hızlı yapılır. Burada yazı tipi. Şekil 2. Autocad programı ile yazı yazmak için text komutu çalıştırılır ve gerekli yazı ayarları yapılır.2 ve 5. -85-75 -85-75 -30 -25 -30 -25 A B C D 1 1 2 2 3 4 3 4 5 6 5 6 A B C D Şekil 2. Plan ve kesit çizimini tamamladığınız tekil(münferit) planın ölçülendirme işlemlerini yapmak için öncelikle dimensiyon style komutu çalıştırılarak iç ve dış ölçü ayarları yapılır.16’da uygulaması görülmektedir. yazı rengi ayarları yapılır. 35 . Kotlu ölçülendirmeler de aynı plan içerisinde yer almaktadır. yazı yüksekliği. bu ölçülendirmelerde de aynen uygulanır. Ölçüler verilirken açık.3’te uygulandığı gibi yazılar elemanların üzerine yazılır. anlaşılır ve tam olmalıdır. Yığma temel planı ölçülendirme kuralları.16: Düşey ve yatay aksların 1/50 ölçeğinde çizimi Planın tamamlayıcı unsurlarından birisi de yazıların tam ve eksiksiz olarak yazılmasıdır. Şekil 5.Planın amacına ulaşması için ölçülendirmesi ve açıklayıcı bir takım bilgilerin mutlak suretle yazılması gerekir.

adı yazılarak anted çizimi tamamlanır(Şekil 2.17: Temel elemanlarının yazılışı 36 .17). Şekil 2. Temelin ölçeği.Anted bilgileri ve kesit bilgileri de text komutu kullanılarak yazılır.

KOLON BAĞ KİRİŞİ SÖMEL -85-75 -85-75 -30 -25 -30 -25 A B C D 1 T1(160 /80 ) SA1(60 /30) BK 1(50*3*) SB1(30 /60) BK 1(50*3*) SC1(30 /60) BK 1(50*3*) 1 SD1(60 /30) T4(160 /80 ) T2(130 /110 ) T3(130 /110 ) 2 SA2(60 /30) T5(160 /130 ) BK 1(50*3*) SB2(60 /30) T6(160 /130 ) BK 1(50*3*) SC2(60 /30) BK 1(50*3*) SD2(60 /30) T8(160 /130 ) BK 1(50*3*) 2 BK 1(50*3*) T7(160 /130 ) SC3(30 /60) BK 1(50*3*) SD3(30 /60) T12(160 /80 ) 3 4 3 4 T11(160 /80 ) SA4(60 /30) SB4(60 /30) BK 1(50*3*) T9(160 /130 ) T10(160 /130 ) BK 1(50*3*) SC4(30 /60) SD5(60 /30) T15(160 /130 ) 5 6 SA5(30 /60) 5 6 SC6(60 /30) BK 1(50*3*) BK 1(50*3*) T13(160 /80 ) T14(160 /130 ) A B C D Şekil 2.18: Tekil (münferit) temel planının yazıları 37 .

KOLON BAĞ KİRİŞİ SÖMEL -85-75 -85-75 -30 -25 -30 -25 A B C D 1 T1(160 /80 ) SA1(60 /30) BK 1(50*3*) SB1(30 /60) BK 1(50*3*) SC1(30 /60) BK 1(50*3*) 1 SD1(60 /30) T4(160 /80 ) T2(130 /110 ) T3(130 /110 ) 2 SA2(60 /30) T5(160 /130 ) BK 1(50*3*) SB2(60 /30) T6(160 /130 ) BK 1(50*3*) SC2(60 /30) BK 1(50*3*) SD2(60 /30) T8(160 /130 ) BK 1(50*3*) 2 BK 1(50*3*) T7(160 /130 ) SC3(30 /60) BK 1(50*3*) SD3(30 /60) T12(160 /80 ) 3 4 3 4 T11(160 /80 ) SA4(60 /30) SB4(60 /30) BK 1(50*3*) T9(160 /130 ) T10(160 /130 ) BK 1(50*3*) SC4(30 /60) SD5(60 /30) T15(160 /130 ) 5 6 SA5(30 /60) 5 6 TEMEL PLANI ÖLÇEK:1/50 SC6(60 /30) BK 1(50*3*) BK 1(50*3*) T13(160 /80 ) T14(160 /130 ) A B C D Şekil 2.19:Tekil (münferit) temel planı antedi 38 .

00 Su basman yüksekliği=85 cm Temel derinliği=80cm Sömel yüksekliği=50 cm Ölçek=1/50 Bağ kirişler=30*30 Kolonlar= 40*40 Aks ölçüler planda verilmiştir. Temel duvar genişliği=50 cm Sömel genişliği=100/100 Döşeme üst kotu=0. 39 .UYGULAMA FAALİYETİ UYGULAMA FAALİYETİ Aşağıda zemin kat planı verilmiş yığma binanın temel planını kurallara uygun olarak çiziniz. Verilenler.

A) Doğru B)Yanlış DEĞERLENDİRME Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız ve doğru cevap sayınızı belirleyiniz. 1. 40 . Aşağıda verilen sorularda doğru olduğunu düşündüğünüz bir seçeneği işaretleyiniz.5cm C) 4cm D) 3cm 3.Aşağıdakilerin hangisinde temellerde pas payı doğru olarak verilmiştir? A) 5cm B) 2..ölçeğinde çizilir. aşağıdaki soruları cevaplayarak belirleyiniz. “Tekil temel donatı detayı …………. Aşağıdakilerden hangisinde bağ kiriş etriye donatı aralığı doğru verilmiştir? A) 8 cm B) 20 cm C) 25 cm D) 10 cm 5. Tüm soruları doğru cevapladıysanız modül değerlendirmeye geçiniz.ÖLÇME DEĞERLENDİRME ÖLÇME VEVE DEĞERLENDİRME Bu faaliyet kapsamında hangi bilgileri kazandığınızı. Eksik olduğunuz konulara dönerek tekrarlayınız.” Cümlesindeki boşluğa aşağıdaki değerlerden hangisi getirilmelidir? A) 1/50 B) 1/100 C) 1/25 D) 1/20 4..Kolonların altına yerleştirilen her iki yönde ortalanmamalıdır. Aşağıdakilerin hangisinde minimum bağ kiriş ölçüsü doğru olarak verilmiştir? A) 30*30 cm B) 50*30 cm C) 25*40 cm D) 45*45 cm 2.

Hayır sayısı DEĞERLENDİRME Hayır Değerlendirme sonucunda eksik olduğunu tespit ettiğiniz konuları. Bilgisayarla Temel Planı Çizimi -1 Konu Sınıfı/Nu GÖZLENECEK DAVRANIŞLAR Evet Uygulamaya başlamadan önce bilgisayar 1 programını yapılacak çizime göre ayarladınız mı? Çizim sınırlarını belirlediniz mi? 2 Tekil temel tanımı ve elemanlarını öğrendiniz mi? 3 Aksları çizdiniz mi? 4 Tekil temelleri ve bağ kirişleri çizdiniz mi? 5 Tekil temel donatı detaylarını çizdiniz mi? 6 Ölçülendirmeleri yaptınız mı? 7 Temel plan ve kesit bilgilerini yazdınız mı? 8 Antedi çizdiniz mi? 9 Toplam Evet .PERFORMANS DEĞERLENDİRME Aşağıda hazırlanan değerlendirme ölçeğine göre yaptığınız uygulamayı değerlendiriniz.hayır seçeneklerinden uygun olanı kutucuğa işaretleyiniz. faaliyete dönerek tekrar ediniz. Gerçekleşme düzeyine göre evet . 41 . DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ Genel İnşaat Teknolojisi Modül adı Öğrencinin Bilgisayarla tekil (münferit)temel planı Amaç Adı soyadı kesit ve detaylarını çizebileceksiniz.

1. ARAŞTIRMA    Okulunuzda önceden çizimleri yapılmış sürekli(mütemadi) temel planlarını temin ederek inceleyiniz.2: Çizim sınırlarını (limits) aktifleştirme 42 . Eğer bu sınırlar projeye uygun olarak ayarlanmaz ise aynı projeye ait çizimler tamamlandıkça ekranımızın yetmeyecek ve farklı bir dosyada çalışmamızı sürdürme zorunluluğu getirecek veya yeniden limit ayarı yapma ihtiyacı doğacaktır.ÖĞRENME FAALİYETİ–3 AMAÇ ÖĞRENME FAALİYETİ–3 Bu öğrenme faaliyeti ile gerekli ortam sağlandığında. 3. 3. çeşidi vb. konuların araştırmasını yapınız. Varsa farklılıkların nedenlerinin araştırmasını yapınız .1: Çizim sınırlarını (limits) ayarlama Resim 3. Resim 3. Çizim Sınırları Çizim sınırları ile ilgili bilgiler için “Bilgisayarla Çizime Hazırlık” modülüne bakınız (Resim 3.1. her bilgisayarlı çizim başlangıcında mutlaka yapılmalıdır. Çizim sınırları. çapı.SÜREKLİ (MÜTEMADİ) TEMELLER 3. Çevrenizdeki mimarlık bürolarından uygulanmış sürekli(mütemadi) temel planlarını temin ederek inceleyiniz. Kaynak kitaplardan donatıların yerleşmesi.2). kesit ve detaylarını çizebileceksiniz. bilgisayar ile sürekli (mütemadi) temel planı.

boyuna olarak üzerine gelen yüklere nazaran simetrik şekillerde tertiplenmiştir.1. durumlarda sürekli(mütemadi) temeller yapma zorunluluğu ortaya çıkar. Yük şekli nedeniyle donatının. Zeminin orta sağlamlıkta ve yapı yükünün fazla olduğu durumlarda uygulanması doğru olur.3: Katman (layer) ayarları 3. 43 .3). Resim 3. Açıklık ortalarında demirler üst üste. Katman Ayarları Katman ayarları ile ilgili bilgiler için “Bilgisayarla Zemin Kat Plan Çizimi ve Bilgisayarla Kesit Çizimi” modüllerine bakınız (Resim 1. çizgi kalınlığı ve rengini ayarlama olanağı sunulur.1. Katman ayarları yapılırken Layer propertiyes manager diyalog kutusu kullanılır bu kutuda bize katmanların ismi. Tanımı Zemininin sağlam olmadığı. kirişlerin tersi yönde yerleştirilmesine dikkat edilmelidir. Mütemadi temellerde temel. çizgi tipi. Sürekli temeller.1. kolonlar arasındaki farklı oturmaları azaltmak ve yeterli yük aktarımlarını sağlayabilmek amacıyla düzenlenir.2.3. Binanın bağlantısı bakımından mütemadi temeller. mesnetler ise alt altadır. münferit temellere nazaran daha elverişidirler ancak maliyeti daha fazladır.

1 ).2). Sürekli temel planı tek ve çift yönlü olarak çizilir( Şekil 3.1:Tek yönlü sürekli(mütemadi) temel perspektifi 44 . Tek yönlü sürekli(mütemadi) temel perspektifi verilmiştir(Şekil 3. aks boyunca uzanan kolonlar altına kesintisiz düzenlenen temellerdir. Binanın durumuna göre tek ve ya çift yönlü düzenlenir.Bunlar. Şekil 3.

Dikey akslara. Yatay akslara da harfler verilir bu işlem de yine text komutu kullanılarak yapılır. Sürekli Temel Planı Çizimi 3. Bu işlemler yatay aksların çiziminde de aynen tekrarlanır. Bilgisayarla Aks Çizimi          Layer komutunda aks katmanı aktif hâle getirilir. numaralar verilir bu işlem de text komutu kullanılarak yapılır. Aksların çizimi bu şekilde tamamlanır. yatayda harfler ile karşılıklı isimlendirilir. 45 .2.2. 3.Şekil 3.3’teki gibi çizilir.2:Tek ve çift yönlü sürekli temel planı 3. Akslar düşeyde rakamlar.2.1. Bu isimler daire içerisine alınarak gösterilir. Projedeki ölçülerden faydalanarak dikey akslardan ilki çizilir çizme işlemi line komutuyla yapılır Çizilen ilk aksımız copy komutundan mesafe girerek kopyalanır. Bu işlem sırası takip edilerek çizim tamamlanır.2. Harf ve numaralar daire içine alınarak gösterilir. Akslarını Çizmek Zemin kat planından faydalanarak akslar alınır. Düşey ve yatay akslar 1/50 ölçekli olarak autocad komutları kullanılarak Şekil 3. Daire çizmek için circle komutu kullanılır.

3: Düşey ve yatay aksların 1/50 ölçeğinde çizimi 3. 3. Rectangle komutu aktif hâle getirilir.2. kopyalanacak 46 .3. Bu işlemi bilgisayarda yapmak için copy komutu aktif hâle getirilir.4. Kolonlar temel planı dikkate alınarak çoklu kopyalama ile kopyalanır.2. Bilgisayarla Kolon Çizimi İşlem Basamakları   Projeye uygun boyutlandırma işlemi yapılır.A A A A 1 1 1 1 1 1 1 1 A A A A Şekil 3. boyutlar girilerek kolon çizilir. Kolonların Çizimi Zemin kat planından faydalanarak ölçüleri alınan kolonlar autocad komutları uygulanarak çizilir.

A A A A 1 1 1 1 1 1 1 1 A A A A Şekil. Önceden çizimi ve taraması yapılmış kolonları döndür çevir komutu kullanılarak. hassas ve hatasız olabilmesi için kenetleme modunun mutlaka açık olması gerekir. Döndür çevir komutu rotate komutudur. Kolonların çizimi yapılırken.2. Kenetleme komutlarına topluca objetc snap(OSNAP durum çubuğu) komutu ismi verilir. endpoint(uç noktası) komutlarını kullanmak çizim kalitesi ve hızını artırır.4: Kolonların 1/50 ölçeğinde çizimi 3.5.    yapı elamanı seçilir ve alt komutlardan multiple aktif hâle getirilir. Mimari çizimlerimizde midpoint(orta nokta).4’te görüldüğü gibi kolonlar 1/50 ölçeğinde çizilir. döndürme işlemi yapılır.3. Bu işlem sırası takip edilerek Şekil 3. İstenilen mesafelerde kolonlar kopyalanır. 47 . Bilgisayarla Kesintisiz Sömellerin Çizimi  Uygun katman aktif hâle getirilir. Kolon ölçüleri ve ismi text komutu aktif hâle getirilerek yazılır.

   Line komutu çalıştırılır. Düzenleme komutları kullanılarak gerekli düzenlemeler yapılır (Şekil 3. A B C D 4 4 3 3 2 2 1 1 A B 48 C D Şekil 3. mesafe girilerek akslar boyunca uzanan kolonların altına kesintisiz sömel çizilir. Planda enine ve boyuna kesit çizgileri zemin kat planından aynen alınarak ve uygun katman aktif hâle getirilerek çizilir.5: Kolonların altına kesintisiz sömellerin çizimi .5).

6’da uygulandığı gibi çizilir.6: Betonarme duvar çizimi 49 . betonarme duvar katmanı aktif hâle getirilerek ve mesafe girilerek betonarme duvar çizimi Şekil 3. Yanlardan gelecek toprak basıncına karşı dış kolonlar arasında 25 cm kalınlığında betonarme duvarlar. A B C D 4 4 3 3 2 2 1 1 A B C D Şekil 3.

temel üstünden başlayıp zemin kat döşemesinden 1-2 cm devam ettikten sonra kesilir. Betonarme duvar kesitleri çizilir. Kesilen ve görünüşte kalan tüm taşıyıcı duvarlar bakış doğrultusu yönünde line komutu ile çizilir.1). Bilgisayarla sürekli temel kesiti çizimi işlem basamakları:              Kesit çiziminde kullanılacak katman aktif hâle getirilir. Sürekli (mütemadi) Temel Kesiti Çizimi Düşey ve yatay yönde kesit çizgileri planda çizilir. Planda uygun mesafede zemin çizgisi çizilir. temel planda da aynı yerden geçirilir. Kat planında geçirilen kesit çizgileri. Kolonlar.3. line komutu ile bakış doğrultusu yönünde taşınır(Şekil 3.8’in çizimi tamamlanır. Temel alt kotları ile üst kotlarına göre temeller oluşturulur (Şekil 3. Alt ve üst kotlarına göre sömeller oluşturulur. 50 .3. Kesitler mümkün olduğunca bakış doğrultuları dikkate alınarak aynı pafta üzerinde çizilir. Sömeller uygun katmanlar çalıştırılarak. Bilindiği üzere kesitler bir planın anlaşılır olması ve kullanılan malzemelerin bilinmesi açısından oldukça önemlidir. Su basman kotuna göre zemin kat döşemesi çizilir. Bu işlem takip edilerek düşey ve yatay kesitleri oluşturulur. Uygun taramalar yapılır. Kesilen ve görünüşte kalan tüm kolonlar bakış doğrultusu yönünde taşınır. Temel kesitlerini tamamlamak için aşağıdaki işlem basamakları takip edilerek şekil 3.7). Düzenleme (modifay ) komutlarından faydalanılarak gerekli düzenlemeler yapılır.

7: Kesitlerde temellerin oluşturulması 51 .1 2 3 4 D D C C B B A A 1 2 3 4 Şekil 3.

kalınlık ve adetleri inşaat mühendisleri tarafından hesaplanır.4.1 2 3 4 D D C C B B A A 1 2 3 4 Şekil 3.8: Kesitlerde kolonların ve betonarme duvar kesitlerinin çizimi 3. Sürekli temellerde kullanılan donatı düz pilye ve etriyelerdir. Sürekli (mütemadi) Temel Donatı Detayı Çizimi Temellere konulacak donatı demirlerinin tanzim şekilleri. sonra kolon filizleri bağlanır. Pilyeler 60 derecelik açı ile kirişlerin tersine yukarı doğru kıvrılırlar(Şekil 52 . Temellerde kalıp içerisine önce hariçte hazırlanan düz demir ve pilye demirleri.

A A B C SA1(30/ 60) SB1(30/ 60) SC1(30/ 60) ST1 40/ 100) 6 Ø12 6 Ø12 6 Ø12 6 Ø12 6 Ø12 6 Ø12 6 Ø12 6 Ø12 6 Ø12 SIKIŞTIRMA BÖLGESİ SIKIŞTIRMA BÖLGESİ Şekil 3. diğer bölgelerde ise 20 cm olur(Şekil 4.5).2). sıkıştırma bölgesinde donatı aralığı minimum 10 cm.3.9: Temel pilyelerinde kıvrım açıları Pilyeler iki kolon arasında L/7’ den.9). Şekil 3. yan temel pabucuna geçişte ise L/4’ten kırılır(Şekil 4.11: Temellerde etriye sıklaştırma mesafeleri Detay çizimi yarken şu işlem basamakları takip edilir: 53 . L1 /7=55 L1 /7=55 L2 /4=75 30 245 130 35 6Ø16 L=665 35 190 Şekil 3.10: Temellerde pilye kıvrım ve geçiş oranları Sürekli temellerde etriyeler kolonlara yakın bölgelerde L/5 mesafesi kadar sıkıştırılır.

modify. Temel ve kolon pozları yazılır. Pilyelerin yerleri ve yan temel papucuna geçiş mesafeleri hesaplanır ve düşey kesite yerleştirilir.          Uygun katmanlar aktif hâle getirilir ve drav. Etriye sıklaştırma ve orta bölgelerin mesafeleri hesaplanır. Düz demirler çizilir. En kesit çizilir.12: Sürekli temellere donatı yerleşimi 54 . Etriye adetleri hesaplanarak çizilir. Ölçülendirmeler yapılır. Donatıların kısmi ve toplam boyları yazılır. txte komutlarından faydalanılarak çizim tamamlanır. Plandan yaralanarak temel pabucunun ve kolonların düşey kesitleri çizilir. Donatı açılımı yapılır. dimensiyon. SB1(30/ 60) SC1(30/ 60) 12Ø16 6 Ø12 6 Ø12 6 Ø12 6 Ø12 6 Ø12 6 Ø12 6 Ø12 SIKIŞTIRMA BÖLGESİ 90 L /5=78 118Ø10/ 10-20 L=260 30 90 6Ø12 10 10 30 Şekil 3.

SC1(30/ 60) 12Ø16 6 Ø12 6 Ø12 6Ø12 90 10 10 30 90 118Ø10/ 10-20 L=260 30 Şekil 3.13: Sürekli temellerde etriye açılımı 55 .

14: Sürekli temellerde etriye sıklaştırma bölgeleri 56 .A1(30/ 60) SB1(30/ 60) ST1 40/ 100) 6 Ø12 12 6 Ø12 6 Ø12 6 Ø12 6 Ø12 SIKIŞTIRMA BÖLGESİ SIKIŞTIRMA BÖLGESİ L /5=78 180 6Ø16 L=624 Şekil 3.

15: Sürekli temellere donatı yerleşimi ve açılımları 57 .L1 /7=55 L1 /7=55 L2 /4=75 30 245 130 35 6Ø16 L=665 35 190 A A B C SA1(30/ 60) SB1(30/ 60) SC1(30/ 60) 12Ø16 ST1 40/ 100) 6Ø12 6Ø12 6Ø12 6Ø12 6Ø12 6Ø12 6Ø12 6Ø12 6Ø12 SIKIŞTIRMA BÖLGESİ L /5=78 SIKIŞTIRMA BÖLGESİ 90 L /5=78 118Ø10/ 10-20 L=260 6Ø12 10 10 30 90 30 180 6Ø16 201 30 245 6Ø16 130 35 L=665 35 35 L=624 35 173 165 6Ø16 190 160 35 L=540 35 30 585 6Ø12 30 L=615 6Ø12 L=615 475 6Ø12 L=554 30 6Ø12 L=554 30 585 6Ø12 L=615 30 6Ø12 L=615 475 Şekil 3.

10 6 1 L 64 8 Ø6 = 2 21 0 3 0 2 56 1 L 6 5 4 Ø6 = 6 10 3 3 5 3 5 10 9 10 6 3 5 3 5 3 5 13 7 1 56 1 L 5 0 6 Ø6 = 4 3 5 3 0 55 6 1 L65 8 Ø2 = 1 3 0 6 1 L 54 Ø2 = 5 6 1 L 65 45 Ø2 = 1 7 3 0 6 1 L54 Ø2 = 5 3 0 55 6 1 L65 8 Ø2 = 1 3 0 6 1 L65 45 Ø2 = 1 7 Şekil 3.5. Kotlu ölçülendirmeler de aynı plan içerisinde yer almaktadır. Ölçüler verilirken açık. Yığma temel planı ölçülendirme kuralları bu ölçülendirmelerde de aynen uygulanır. Şekil 3.17’de uygulaması görülmektedir. anlaşılır ve tam olmalıdır. Sürekli (mütemadi) Temel Planı Bilgileri Yazımı ve Anted Çizimi Planın amacına ulaşması için ölçülendirmesi ve açıklayıcı bir takım bilgilerin mutlak suretle yazılması gerekir. 58 . Plan ve kesit çizimini tamamladığınız sürekli(mütemadi) planın ölçülendirme işlemleri için öncelikle dimensiyon style komutu çalıştırılarak iç ve dış ölçü ayarları yapılır.16: Sürekli temellerde pilye ve düz demir açılımı 3.

yazı yüksekliği.A A A A 1 -85 -160 -110 1 1 1 1 1 1 1 A Şekil 3. Autocad programı ile yazı yazmak için text komutu çalıştırılır ve gerekli yazı ayarları yapılır. yazı rengi ayarları yapılır. Text formating diyalog kutusundan daha kolay ve hızlı yapılır. 59 . Buradan yazı tipi.17: Sürekli temel planı yazıları A A A Planın tamamlayıcı unsurlarından birisi de yazıların tam ve eksiksiz olarak yazılmasıdır.

Anted bilgileri ve kesit bilgileri de text komutu kullanılarak yazılır.18 ).00 -165 2 3 4 -160 D -85 -160 -110 C B .00 -85 -110 -160 -165 -85 A . Temelin ölçeği.A KESİTİ 1 -85 -85 -110 0.18: Sürekli temel planı kesiti yazı ve ölçüleri 60 B D C A B A B 3 4 .B KESİTİ A B A 1 2 Şekil 3. 25 cm betonarme duvar 0. adı yazılarak anted çizimi tamamlanır( Şekil 3.

25 cm betonarme duvar 0.00 -165 2 3 4 -160 D -85 -160 -110 C B .B KESİTİ A B A 1 2 Şekil 3.A KESİTİ 1 -85 -85 -110 0.19: Sürekli temel planı antedi 61 B D C A B A B 3 4 SÜREKLİ TEMEL PLANI ÖLÇEK:1/ 50 .00 -85 -110 -160 -165 -85 A .

Temel duvar genişliği=50 cm Sömel genişliği=100/100 Döşeme üst kotu=0.00 Su basman yüksekliği=85 cm Temel derinliği=80cm Sömel yüksekliği=50 cm Ölçek=1/50 Bağ kirişler=30*30 Kolonlar= 40*40 Aks ölçüler planda verilmiştir. 62 . Verilenler.UYGULAMA FAALİYETİ UYGULAMA FAALİYETİ Aşağıda zemin kat planı verilmiş binanın sürekli(mütemadi) temel planını kurallara uygun olarak çiziniz.

Eksik olduğunuz konulara dönerek tekrarlayınız. “Sürekli temellerde pilyeler iki kolon arasında……. 63 . aşağıdaki soruları cevaplayarak belirleyiniz. Aşağıdakilerden hangisinde sıkıştırma bölgeleri dışında kalan bölgelerde etriye donatı aralığı doğru verilmiştir? A) 8 cm B) 20 cm C) 25 cm D) 10 cm 5.L/5 4.. L/5 D) L/4.ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Bu faaliyet kapsamında hangi bilgileri kazandığınızı. Aşağıdakilerin hangisinde pilye kırma açısı doğru olarak verilmiştir? A) 55 derece B) 60 derece C) 33 derece D) 45 derece 2.Sürekli temellerde etriyeler kolonlara yakın bölgelerde hangi mesafede sıkıştırılır? A) L/4 B) L/5 C) L/8 D) L/7 DEĞERLENDİRME Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız ve doğru cevap sayınızı belirleyiniz..yan temel papucuna geçişte ise……… ‘ten kırılır. L/4 B) L/5. 1. Tüm soruları doğru cevapladıysanız modül değerlendirmeye geçiniz. Aşağıda verilen sorularda doğru olduğunu düşündüğünüz bir seçeneği işaretleyiniz.” Cümlesinde boş bırakılan yerlere aşağıdaki değerlerden hangileri getirilmelidir? A) L /7 . L/7 C) L/7.Aşağıdakilerin hangisinde sıkıştırma bölgesinde minimum donatı aralığı doğru olarak verilmiştir? A) 25cm B) 10cm C) 40cm D) 30cm 3.

PERFORMANS DEĞERLENDİRME Aşağıda hazırlanan değerlendirme ölçeğine göre yaptığınız uygulamayı değerlendiriniz. Gerçekleşme düzeyine göre evet - hayır seçeneklerinden uygun olanı kutucuğa işaretleyiniz.

DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ Genel İnşaat Teknolojisi Modül adı Öğrencinin Bilgisayarla sürekli (mütemadi) temel planı kesit ve detaylarını Amaç Adı soyadı çizebileceksiniz. Bilgisayarla Temel Planı Çizimi -1 Konu Sınıfı/Nu GÖZLENECEK DAVRANIŞLAR Evet Uygulamaya başlamadan önce bilgisayar 1 programını yapılacak çizime göre ayarladınız mı? Çizim sınırlarını belirlediniz mi? 2 Sürekli temel tanımı ve elemanlarını örgendiniz mi? 3 Aksları çizdiniz mi? 4 Sürekli temelleri ve betonarme duvarları çizdiniz mi? 5 Sürekli temel donatı detaylarını çizdiniz mi? 6 Ölçülendirmeleri yaptınız mı? 7 Temel plan ve kesit bilgilerini yazdınız mı? 8 Antedi çizdiniz mi? 9 Toplam Evet - Hayır sayısı DEĞERLENDİRME

Hayır

Değerlendirme sonucunda eksik olduğunu tespit ettiğiniz konuları, faaliyete dönerek tekrar ediniz.

64

ÖĞRENME FAALİYETİ–4
AMAÇ

ÖĞRENME FAALİYETİ–4

Bu öğrenme faaliyeti ile gerekli ortam sağlandığında, bilgisayar ile bileşik temel planı, kesit ve detaylarını çizebileceksiniz..

ARAŞTIRMA
   Okulunuzda önceden çizimleri yapılmış bileşik temel planlarını temin ederek inceleyiniz. Çevrenizdeki mimarlık bürolarından uygulanmış bileşik (mütemadi) temel planlarını temin ederek inceleyiniz. Farklılıkların nedenlerinin araştırmasını yapınız . Kaynak kitaplardan donatıların yerleşmesi, çapı, çeşidi vb. konuların araştırmasını yapınız.

4. BİLEŞİK TEMELLER
4.1. Çizim Sınırları
Çizim sınırları ile ilgili bilgiler için “Bilgisayarla Çizime Hazırlık” modülüne bakınız (Resim 1.1 Resim 1.2). Çizim sınırları her bilgisayarlı çizim başlangıcında mutlaka yapılmalıdır. Eğer bu sınırlar projeye uygun olarak ayarlanmazsa aynı projeye ait çizimler tamamlandıkça ekranımızın yetmeyecek ve farklı bir dosyada çalışmamızı sürdürme zorunluluğu getirecek veya yeniden limit ayarı yapma ihtiyacı doğacaktır. .

Resim 4.1: Çizim sınırlarını (limits) ayarlama

Resim 4.2: Çizim sınırlarını (limits) aktifleştirme

65

4.1.1. Katman Ayarları Katman ayarları ile ilgili bilgiler için “Bilgisayarla Zemin Kat Plan Çizimi ve Bilgisayarla Kesit Çizimi” modüllerine bakınız (Resim 1.3). Katman ayarları yapılırken Layer propertiyes manager diyalog kutusu kullanılır bu kutuda bize katmanların ismi, çizgi tipi, çizgi kalınlığı ve rengini ayarlama olanağı sunulur. Daha geniş bilgi için “Bilgisayarla Zemin kat Planı Çizimi ’ modülüne bakınız.

Resim 4.3: Katman (layer) ayarları

4.1.2. Tanımı
Zemini çok sağlam olmayan ve zemin emniyet gerilmesinin az olduğu ve bitişik nizamda inşa edilecek yapılarda bileşik temeller kullanılır. Bitişik temellerde tekil, sürekli temel elemanları bir arada uygulanır. Özellikle kolon mesafeleri birbirine çok yakın ise tek sömel düzenlenir. Buna da bileşik temel denir. Bileşik temel planının, görünüşü ve perspektifi Şekil 4.1’de uygulandığı gibidir. Donatı hesabı, inşaat mühendisleri tarafından yapılır, hangi temel tipi uygulanacak ise donatı hesabı yapılır ve projelendirilir. Temellerde demirlerin toprakla temas etmemesi için alta 5cm kalınlığında 250 kg/m3 dozlu bir grobeton tabakası serilir. 66

Bu temeller ayrı ayrı düzenlenir. 67 . Çizilen ilk aksımız copy komutundan mesafe girerek kopyalanır. görünüş ve perspektifi 4. 4. numaralar verilir bu işlem de text komutu kullanılarak yapılır. daire çizmek için circle komutu kullanılır. Dikey akslara. Bileşik Temel Planı Çizimi 4.2.2.1. Projedeki ölçülerden faydalanarak dikey akslardan ilki çizilir çizme işlemi line komutuyla yapılır. Görünüş persfektif plan Şekil 4.2. Harf ve numaralar daire içine alınarak gösterilir.1. Yatay akslara da harfler verilir bu işlem de yine text komutu kullanılarak yapılır. Bu işlem sırası takip edilerek çizim tamamlanır. Genellikle kare veya dikdörtgen tabanlı olarak yapılır.2. Bilgisayarla Aks Çizimi         Layer komutunda aks katmanı aktif hâle getirilir. Bu işlemler yatay aksların çiziminde de aynen tekrarlanır. Aksların çizimi bu şekilde tamamlanır. Bileşik sömel plan. Aksları Çizmek Zemin kat planından faydalanarak akslar alınır.

Düşey ve yatay akslar 1/50 ölçekli olarak autocad komutları kullanılarak şekil 4.2 ’deki gibi çizilir. Akslar düşeyde rakamlar, yatayda harfler ile karşılıklı isimlendirilir, bu isimler daire içerisine alınarak gösterilir.

A

B

C

D

1

1

2

2

3 4

3 4

5 6

5 6

A

B

C

D

Şekil 4.2: Düşey ve yatay aksların 1/50 ölçeğinde çizimi

4.2.3. Kolonların Çizimi
Zemin kat planından faydalanarak ölçüleri alınan kolonlar autocad komutları uygulanarak çizilir.

4.2.4. Bilgisayarla Kolon Çizimi İşlem Basamakları
 Projeye uygun boyutlandırma işlemi yapılır. Rectangle komutu aktif hâle getirilir, boyutlar girilerek kolon çizilir. 68

 

  

Kolonlar temel planı dikkate alınarak çoklu kopyalama ile kopyalanır. Bu işlemi bilgisayarda yapmak için copy komutu aktif hâle getirilir, kopyalanacak yapı elemanı seçilir ve alt komutlardan multiple aktif hâle getirilir. İstenilen mesafelerde kolonlar kopyalanır. Önceden çizimi ve taraması yapılmış kolonları döndür çevir komutu kullanılarak döndürme işlemi yapılır. Döndür çevir komutu rotate komutudur. Kolonların çizimi yapılırken, hassas ve hatasız olabilmesi için kenetleme modunun mutlaka açık olması gerekir. Kenetleme komutlarına topluca objetc snap(OSNAP durum çubuğu) komutu ismi verilir. Mimari çizimlerimizde midpoint(orta nokta), endpoint(uç noktası) komutlarını kullanmak çizim kalitesi ve hızını artırır. Kolon ölçüleri ve ismi text komutu aktif hâle getirilerek yazılır. Bu işlem sırası takip edilerek Şekil 4.3’ te görüldüğü gibi kolonlar 1/50 ölçeğinde çizilir. Uygun katman aktif hâle getirilerek bitişik nizam olan cepheye sürekli temel çizilir.

A

B

C

D

1

1

2

2

3 4

3 4

5 6

5 6

A

B

C

D

Şekil 4.3: Kolonların ve sürekli temel in 1/50 ölçeğinde çizimi

69

Çizilecek tüm elemanlara uygun katmanlar aktif hâle getirilir ve draw komutlarından faydalanılarak aşağıdaki maddeler uygulanır, plan çizimi tamamlanır.  Her kolonun altına uygun ölçülerde sömel yapılır.  Birbirine yakın olan kolonların altına uygun ölçülerde bileşik sömel çizilir.  25 cm’lik betonarme duvarlar çizilir.  50*40 cm ebadında duvar altı sömeller çizilir.  Hatch komutu ile duvar taraması yapılır.  Sömeller bağ kirişleri ile bir birine bağlanır.  Bağ kirişlerin eksen çizgileri ile kolonların ağırlık merkezlerinin çakışması gerekir(Şekil 4.5).

A

B

C

D

1

1

2

2

3 4

3 4

5 6

5 6

A

B

C

D

Şekil 4.4: Kolonların ve sömellerin in 1/50 ölçeğinde çizimi

70

5: Bağ kirişinin 1/50 ölçeğinde çizimi 71 .A B C D 1 1 2 2 3 4 3 4 5 6 5 6 A B C D Şekil 4.

A B C D 1 1 2 2 3 4 3 4 5 6 5 6 A B C D Şekil 4.6: Duvar altı sömellerin 1/50 ölçeğinde çizimi 72 .

3.7: Bağ kirişlerin 1/50 ölçeğinde çizimi 4. 73 . Bileşik Temel Kesiti Çizimi Düşey ve yatay yönde kesit çizgileri planda çizilir bu işlemi takip ederek düşey ve yatay kesitleri oluşturulur.A B C D 1 1 2 2 3 4 3 4 5 6 5 6 A B C D Şekil 4. Bilindiği üzere kesitler bir planın anlaşılır olması ve kullanılan malzemelerin bilinmesi açısından oldukça önemlidir.

Kesitler mümkün olduğunca bakış doğrultuları dikkate alınarak aynı pafta üzerinde çizilir. Alt ve üst kotlarına göre sömeller oluşturulur. Düzenleme (modifay )komutlarından faydalanılarak gerekli düzenlemeler yapılır.1).1). Bağ kirişleri ve sömeller uygun katmanlar çalıştırılarak.Kat planında geçirilen kesit çizgileri. Planda uygun mesafede zemin çizgisi çizilir. Bilgisayarla bileşik temel kesiti çizimi işlem basamakları:        Kesit çiziminde kullanılacak katman aktif hâle getirilir. temel planında da aynı yerden geçirilir. A B C D 1 1 2 2 3 4 3 4 5 6 5 6 A B C D Ş ekil 4.8: Temel alt ve üst kotlarına göre oluşturulması 74 . Temel alt kotları ile üst kotlarına göre temeller oluşturulur(Şekil 3. line komutu ile bakış doğrultusu yönünde taşınır(şekil 3. Kesilen ve görünüşte kalan tüm taşıyıcı duvarlar bakış doğrultusu yönünde line komutu ile çizilir.

Kolonlar.2: Bağ kiriş ve kolonların oluşturulması 75 . temel üstünden başlayıp 1-2 cm devam ettirildikten sonra kesilir.2’deki gibi çizim devam ettirilir. Bağ kirişlerinin ölçüleri temel alt hizasından alınarak bağ kirişlerinin çizimi tamamlanır.. A B C D 1 1 2 2 3 4 3 4 5 6 5 6 A B C D Şekil 4. Şekil 4.     Kesilen ve görünüşte kalan tüm kolon ve bağ kirişleri bakış doğrultusu yönünde taşınır.

Şekil 4.00 -85 -110 -160 -165 0. ------Tesviye betonu ------Yalıtım ------Koruma betonu ------Grobeton ------Blokaj ------Zemin 0.4 76 B A B C D 1 SA2(60 /30) T5(160 /130 ) SA2(60 /30) T5(160 /130 ) 2 SC3(30 /60) SA2(60 /30) T11(160 /80 ) SA2(60 /30) 3 4 A SC4(30 /60) SA2(60 /30) 5 6 C D . Bileşik Temel Donatı Detayı Çizimi Temellere konulacak donatı demirlerinin tanzim şekilleri. Temellerde kalıp içerisine önce hariçte hazırlanan düz demir ve pilye demirleri.4.3’teki gibi uygulanır.Modifay komutları kullanılarak gerekli düzenlemeler yapılır ve kesitler şekil 4. Sürekli temellerde kullanılan donatı düz. Pilyeler 60 derece’lik açı ile kirişlerin tersine yukarı doğru kıvrılırlar.00 -85 -110 -165 -85 -160 ------Tesviye betonu ------Yalıtım ------Koruma betonu ------Grobeton ------Blokaj ------Zemin 1 2 SA2(60 /30) T5(160 /130 ) 3 A ------Tesviye betonu ------Yalıtım ------Koruma betonu ------Grobeton ------Blokaj ------Zemin 4 SA2(60 /30) T5(160 /130 ) SC3(30 /60) T5(160 /130 ) SA5(30 /60) 5 6 SA5(30 /60) SA2(60 /30) T13(160 /80 ) SA2(60 /30) T5(160 /130 ) T5(160 /130 ) SA2(60 /30) T5(160 /130 ) A B B Şekil 4. kalınlık ve adetleri inşaat mühendisleri tarafından hesaplanır. Pilye ve etriyelerdir. sonra kolon filizleri bağlanır.3:Tekil(münferit ) temel düşey ve yatay kesitlerinin çizimi 4.

Şekil 4.4: Temel pilyelerinde kıvrım açıları Pilyeler iki kolon arasında L/7’ den.5: Temellerde pilye kıvrım ve geçiş oranları Sürekli temellerde etriyeler kolonlara yakın bölgelerde L/5 mesafesi kadar sıkıştırılır.6: Temellerde etriye sıklaştırma mesafeleri Detay çizimi yaparken şu işlem basamakları takip edilir:  Uygun katmanlar aktif hâle getirilerek draw. L1 /7=55 L1 /7=55 L2 /4=75 30 245 130 35 6Ø16 L=665 35 190 Şekil 4.6).5).  Plandan yaralanarak temel pabucunun ve kolonların düşey kesitleri çizilir. text komutlarından faydalanarak çizim tamamlanır. modify. SB1(30/ 60) SC1(30/ 60) SA1(30/ 60) ST1 40/ 100) 6 Ø12 6 Ø12 6 Ø12 6 Ø12 6 Ø12 6 Ø12 6 Ø12 6 Ø12 6 Ø12 SIKIŞTIRMA BÖLGESİ L /5=78 SIKIŞTIRMA BÖLGESİ L /5=78 Şekil 4. 77 . diğer bölgelerde ise 20 cm olur(Şekil 4. Sıkıştırma bölgesinde donatı aralığı minimum 10 cm. yan temel pabucuna geçişte ise L/4’ten kırılır(Şekil4. imension.

Etriye adetleri hesaplanarak çizilir.        Ölçülendirmeler yapılır. Düz demirler çizilir. Donatı açılımı yapılır donatıların kısmi ve toplam boyları yazılır. En kesit çizilir. Pilyelerin yerleri ve yan temel pabucuna geçiş mesafeleri hesaplanır ve düşey kesite yerleştirilir. 78 . Temel ve kolon pozları yazılır. Etriye sıklaştırma ve orta bölgelerin mesafeleri hesaplanır.

7: Sürekli temellere donatı yerleşimi 79 .A A B C SA1(30/ 60) SB1(30/ 60) SC1(30/ 60) ST1 40/ 100) 6Ø 12 6Ø12 6Ø12 6Ø 12 6Ø 12 6Ø12 6Ø12 6Ø 12 6Ø12 SIKIŞTIRMA BÖLGESİ SIKIŞTIRMA BÖLGESİ SB 30/ 60) 1( SC 30/ 60) 1( 12Ø 16 6Ø 2 1 6Ø 2 1 6Ø 2 1 6Ø 2 1 6Ø 2 1 6Ø 2 1 6Ø 2 1 S IKIŞTIR A M BÖ E LG Sİ 90 L/5=78 118Ø 10-20 10/ L=260 6Ø 12 10 10 30 90 30 Şekil 4.

9: Sürekli temellerde etriye sıklaştırma bölgeleri 80 .8: Sürekli temellerde etriye açılımı SA1(30/ 60) SB1(30/ 60) ST1 40/ 100) 6 Ø12 12 6 Ø12 6 Ø12 6 Ø12 6 Ø12 SIKIŞTIRMA BÖLGESİ SIKIŞTIRMA BÖLGESİ L /5=78 180 6Ø16 L=624 Şekil 4.SC1(30/ 60) 12Ø16 6 Ø12 6 Ø12 6Ø12 90 10 10 30 90 118Ø10/ 10-20 L=260 30 Şekil 4.

10: Sürekli temellere donatı yerleşimi ve açılımları 81 .L1 /7=55 L1 /7=55 L2 /4=75 30 245 130 35 6Ø16 L=665 35 190 A A B C SA1(30/ 60) SB1(30/ 60) SC1(30/ 60) 12Ø16 ST1 40/ 100) 6Ø12 6Ø12 6Ø12 6Ø12 6 Ø12 6 Ø12 6Ø12 6Ø12 6Ø12 SIKIŞTIRMA BÖLGESİ L /5=78 SIKIŞTIRMA BÖLGESİ 90 L /5=78 118Ø10/ 10-20 L=260 6Ø12 10 10 30 90 30 180 6Ø16 201 30 245 6Ø16 130 35 L=665 35 35 L=624 35 173 165 6Ø16 190 160 35 L=540 35 30 585 6Ø12 30 L=615 6Ø12 L=615 475 6Ø12 L=554 30 6Ø12 L=554 30 585 6Ø12 L=615 30 6Ø12 L=615 475 Şekil 4.

82 .10 6 1 L 64 8 Ø6 = 2 21 0 3 0 2 56 1 L 6 5 4 Ø6 = 6 10 3 3 5 3 5 10 9 10 6 3 5 3 5 3 5 13 7 1 56 1 L 5 0 6 Ø6 = 4 3 5 3 0 55 6 1 L65 8 Ø2 = 1 3 0 6 1 L 54 Ø2 = 5 6 1 L 65 45 Ø2 = 1 7 3 0 6 1 L54 Ø2 = 5 3 0 55 6 1 L65 8 Ø2 = 1 3 0 6 1 L65 45 Ø2 = 1 7 Şekil 4. Ölçülendirmeleri yapılır ve her iki yönde de kesiti çizilir.1.T2..4..T14(160/130) Donatı Yerleşimi Donatısı çizilecek kolon ve temel pabucu plandan tespit edilerek 1/20 ölçeğinde çizilir. Temel pabucun da her iki yönde sıkıştırma bölgesi hesaplanır. T1. Temel pabucunun her iki yönde donatı adedi hesaplanır. Plana donatıların çizimi yapılır.11: Sürekli temellerde pilye ve düz demir açılımı 4.

83 .6 seçilen 2 adet 2+1=3 adet Donatı hesapları yapılarak donatı yerleştirilir. Donatı çapları 16 mm olarak alınır.5 cm 7-1=6 adet donatı adedi32.25*4 =65 cm donatı adedi=65/10=6.3’te demir donatılarının çizimi uygulanmıştır.5 seçilen 7 2a=130-65 2a=65 =32. Şekil 4.3Ø16/20 A A 6Ø16/10 3Ø16/20 3Ø16/20 3Ø16/20 7Ø16/10 Şekil4.5/20=1.12: Tekil temel çizimi A-A Kesit yönü 160/8=20 cm Sıkıştırma bölgesi b=20*4=80 Donatı adadi=80/10=8 8-1=7 adet 2a=160-80 2a =80 =40 Donatı adedi=40/20=2 2+1=3 adet B-B Kesit yönü 130/8=16.5 cm Sıkıştırma bölgesi b=16.

Etriye adetleri hesaplanarak çizilir.. Bağ Kiriş Donatı Çizimi BK ……. En kesiti çizilir. Bağ kirişinin poz numarası yazılır.2. Ölçülendirme yapılır. BK1(30*50) bağ kirişinin çizimi Şekil 4. Demir donatı çizimini hızlı ve doğru yapmak için donut komutundan faydalanmanız gerekir.14’te uygulanmıştır.13: Tekil(Münferit) temel donatı çizimi 4.4. Donatı açılımları yapılır.3Ø16/20 A A 6Ø16/10 3Ø16/20 3 Ø 1 6 /2 0 3 Ø 1 6 /2 0 7 Ø 1 6 /1 0 Şekil 4.(30*50)            Bağ kirişin düşey kesiti plandan yararlanılarak çizilir. Bağ kiriş detayı çizimi 1/20 ölçeğinde çizilir. Düz demirler çizilir. 84 . Donatıların kısmi ve toplam boyları yazılır.

Dimensiyon style aktif hâle getirilerek ölçü ayarları yapılır. Ölçülendirme yapılır.4.          Plandan yararlanılarak temel papucunun ve kolonların düşey kesiti çizilir. Etriye adetleri hesaplanarak çizilir.A A A B K 1( 5 0*3 0) B K 1 ( 50 *3 0) 2 Ø 16 2 Ø 16 L=210 L = 21 0 A -A K E S İT İ 40 20 8 8 20 55Ø 8 L=136 40 Şekil 4. Etriye sıklaştırması ve orta bölge mesafesi hesaplanır. Kesite donatılar çizilir.3. BS4(130/ 400) Bileşik Sömel Çizimi İşlem Sırası Uygun katmanlar ve draw komutlarından faydalanarak aşağıdaki maddeler sırasıyla uygulanır. Pilyelerin büküm yerleri ve yan temel papucuna geçiş mesafeleri hesaplanarak ve çizmiş olduğumuz düşey kesite yerleştirilir.14: Bağ kiriş detay çizimi 4. En kesiti çizilir. 85 . Düz demirler çizilir.

   Donatı açılımı yapılır. A A A -A KES İTİ S B3( 30 /60) A B S4( 130 /400) S C3( 30 /60) 12Ø 16 A 56 30 93 35 35 205 6 Ø 16 L=484 30 6Ø 12 A -A KES İTİ 390 Ø 12 6 Ø 16 L=450 6Ø 12 30 6Ø 12 390 6 Ø 16 L=450 6Ø 12 120 21 Ø 10 / 10 L=320 120 10 10 30 Şekil 4. Temel ve kolon pozları yazılır. Donatıların kısmi ve toplam boyları text komutu çalıştırılarak yazılır.15:Birleşik sömel çizimi 86 .

Düz demirler çizilir.4. 87 . Etriye sıklaştırması ve orta bölge mesafesi hesaplanır.4. Donatı açılımı yapılır. Etriye adetleri hesaplanarak çizilir. Temel ve kolon pozları yazılır.            Plandan yararlanılarak temel pabucunun ve kolonların düşey kesiti çizilir. Dimensiyon style aktif hâle getirilerek ölçü ayarları yapılır. Donatıların kısmi ve toplam boyları text komutu çalıştırılarak yazılır. Kesite donatılar çizilir.4. DAS1(55/50) Duvar Altı Sömel Çizimi İşlem Sırası Uygun katmanlar ve draw komutlarından faydalanarak aşağıdaki maddeler sırasıyla uygulanır. Ölçülendirme yapılır. En kesiti çizilir.

Ölçüler verilirken açık.16: DAS1(55/50) Duvar altı sömel çizimi 4.17’de uygulaması görülmektedir . Yığma temel planı ölçülendirme kuralları.SF1(30 /60) SF4(30 /60) DAS1(55/ 50) 20 20 535 2Ø16 535 2Ø16 L=575 L=575 20 20 40 8 20 40 8 20 15Ø8 L=136 Şekil 4. Birleşik Temel Planı Bilgileri Yazımı ve Anted Çizimi Planın amacına ulaşması için ölçülendirilmesi ve açıklayıcı birtakım bilgilerin mutlak suretle yazılması gerekir. anlaşılır ve tam olmalıdır. 88 . Kotlu ölçülendirmeler de aynı plan içerisinde yer almaktadır. Şekil 4.5. bu ölçülendirmelerde de aynen uygulanır. Plan ve kesit çizimini tamamladığınız sürekli(mütemadi) planın ölçülendirme işlemlerini yapmak için öncelikle dimension style komutu çalıştırılır. iç ve dış ölçü ayarları yapılır.

2’de uygulandığı gibi yazılar.------Tesviye betonu ------Yalıtım ------Koruma betonu ------Grobeton ------Blokaj ------Zemin 0.00 -85 -110 -85 -160 ------Tesviye betonu ------Yalıtım ------Koruma betonu ------Grobeton ------Blokaj ------Zemin 1 2 SA2(60 /30) T5(160 /130 ) 3 A ------Tesviye betonu ------Yalıtım ------Koruma betonu ------Grobeton ------Blokaj ------Zemin 4 SA2(60 /30) T5(160 /130 ) SC3(30 /60) T5(160 /130 ) SA5(30 /60) 5 6 SA5(30 /60) SA2(60 /30) T13(160 /80 ) SA2(60 /30) T5(160 /130 ) T5(160 /130 ) SA2(60 /30) T5(160 /130 ) A B B Şekil 4. Temelin ölçeği.1ve 5. adı yazılarak anted çizimi tamamlanır ( Şekil 4. Text formating diyalog kutusundan daha kolay ve hızlı yapılır. 89 B A B C D -165 1 SA2(60 /30) T5(160 /130 ) SA2(60 /30) T5(160 /130 ) 2 SC3(30 /60) SA2(60 /30) T11(160 /80 ) SA2(60 /30) 3 4 A SC4(30 /60) SA2(60 /30) 5 6 C D . Anted bilgileri ve kesit bilgileri de text komutu kullanılarak yazılır. elemanların üzerine yazılır.00 -85 -110 -160 -165 -85 0. Autocad programı ile yazı yazmak için text komutu çalıştırılır ve gerekli yazı ayarları yapılır. yazı yüksekliği.17: Bileşik temel planı yazıları Planın tamamlayıcı unsurlarından birisi de yazıların tam ve eksiksiz olarak yazılmasıdır. Şekil 5. Buradan yazı tipi.18 ). yazı rengi ayarları yapılır.

18: Bileşik temel planı kesiti yazı ve ölçüleri 90 B A B C D 1 SA2(60 /30) T5( /130) 160 SA2(60 /30) BK(30*30) BK(30*30) BK(30*30) 2 T5( /130) 160 BK(30*30) SC3(30 /60) SA2(60 /30) T11(160/80 ) SA2(60 /30) 3 4 A SC4(30 /60) BK(30*30) SA2(60 /30) SA2(60 /30) T5( /130) 160 T5(160/130) SA2(60 /30) T5( /130) 160 5 6 C D .00 -85 -110 -160 -165 -85 0.00 -85 -110 -85 -165 -160 ------Tesviye betonu ------Yalıtım ------Koruma betonu ------Grobeton ------Blokaj ------Zemin 1 T5( /130) 160 BK(30*30) 2 SA2(60 /30) BK(30*30) 3 A ------Tesviye betonu ------Yalıtım ------Koruma betonu ------Grobeton ------Blokaj ------Zemin 4 SA2(60 /30) T5( /130) 160 SC3(30 /60) BK(30*30) BK(30*30) BK(30*30) 5 6 SA5(30 /60) BK(30*30) T5(160 /130 ) SA5(30 /60) SA2(60 /30) T13(160 /80 ) A B B Şekil 4.------Tesviyebetonu ------Yalıtım ------Korumabetonu ------Grobeton ------Blokaj ------Zemin 0.

00 -85 -110 -85 -160 ------Tesviye betonu ------Yalıtım ------Koruma betonu ------Grobeton ------Blokaj ------Zemin 1 T5(160 /130 ) BK(30*30) 2 SA2(60 /30) BK(30*30) 3 A ------Tesviye betonu ------Yalıtım ------Koruma betonu ------Grobeton ------Blokaj ------Zemin 4 SA2(60 /30) T5(160 /130 ) SC3(30 /60) BK(30*30) BK( 30*30) BK(30*30) 5 6 SA5( /60) 30 BK( 30*30) T5(160 /130 ) SA5( /60) 30 SA2(60 /30) T13( /80 ) 160 A B B Şekil 4.19: Bileşik temel planı antedi 91 B A B C D -165 1 SA2( /30) 60 T5(160 /130 ) SA2( /30) 60 BK(30*30) BK(30*30) 2 T5(160 /130 ) SC3( /60) 30 SA2( /30) 60 T11( /80 ) 160 SA2( /30) 60 3 4 A SC4(30 /60) BK( 30*30) SA2( /30) 60 SA2( /30) 60 T5(160 /130 ) T5(160 /130 ) SA2( /30) 60 T5(160 /130 ) 5 6 C D TEMEL PLANI ÖLÇEK:1/50 .00 -85 -110 -160 -165 -85 0.------Tesviyebetonu ------Yalıtım ------Koruma betonu ------Grobeton ------Blokaj ------Zemin 0.

UYGULAMA FAALİYETİ UYGULAMA FAALİYETİ Aşağıda zemin kat planı verilmiş binanın bileşik temel planını kurallara uygun olarak çiziniz.00 Su basman yüksekliği=85 cm Temel derinliği=80cm Sömel yüksekliği=50 cm Ölçek=1/50 Bağ kirişler=30*30 Kolonlar= 40*40 Aks ölçüler planda verilmiştir. 92 . Temel duvar genişliği=50 cm Sömel genişliği=100/100 Döşeme üst kotu=0. Verilenler.

aşağıdaki soruları cevaplayarak belirleyiniz. Aşağıda verilen sorularda doğru olduğunu düşündüğünüz bir seçeneği işaretleyiniz. Tüm soruları doğru cevapladıysanız modül değerlendirmeye geçiniz. Aşağıdakilerden hangisi bileşik sömellerde kullanılan etriye çapıdır? A) 8 mm B) 10 mm C) 12mm D) 16 mm 4. Aşağıdakilerin hangisinde bileşik sömellerde pilye kırma açısı doğru olarak verilmiştir? A)55 derece B) 60 derece C) 33 derece D) 45 derece 2. Eksik olduğunuz konulara dönerek tekrarlayınız. Aşağıdakilerin hangisinde bağ kiriş boyutu doğru verilmiştir? A) 25/50cm B) 20/45cm C) 40/40 cm D) 30/50 cm 3. Aşağıdakilerin hangisinde duvar altı sömel boyutları doğru olarak verilmiştir? A) 55/50 cm B) 25/25cm C) 40/45 cm D) 60/130 cm 5. 1. 93 . Bileşik temellerde pilyeler kolonlara yakın bölgelerde hangi mesafede sıkıştırılır? A) L/5 B) L/4 C) L/8 D) L/7 DEĞERLENDİRME Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız ve doğru cevap sayınızı belirleyiniz.ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Bu faaliyet kapsamında hangi bilgileri kazandığınızı.

Gerçekleşme düzeyine göre evet .Hayır sayısı DEĞERLENDİRME Hayır Değerlendirme sonucunda eksik olduğunu tespit ettiğiniz konuları. DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ Genel İnşaat Teknolojisi Modül adı Öğrencinin Bilgisayarla bileşik temel planı kesit ve Amaç Adı soyadı detaylarını çizebileceksiniz. 94 . Bilgisayarla Temel Planı Çizimi -1 Konu Sınıfı/Nu GÖZLENECEK DAVRANIŞLAR Evet Uygulamaya başlamadan önce bilgisayar 1 programını yapılacak çizime göre ayarladınız mı? Çizim sınırlarını belirlediniz mi? 2 Bileşik temel tanımı ve elemanlarını öğrendiniz mi? 3 Aksları çizdiniz mi? 4 Bileşik temelleri ve betonarme duvarları çizdiniz mi? 5 Bileşik temel donatı detaylarını çizdiniz mi? 6 Ölçülendirmeleri yaptınız mı? 7 Temel plan ve kesit bilgilerini yazdınız mı? 8 Antedi çizdiniz mi? 9 Toplam Evet . faaliyete dönerek tekrar ediniz.hayır seçeneklerinden uygun olanı kutucuğa işaretleyiniz.PERFORMANS DEĞERLENDİRME Aşağıda hazırlanan değerlendirme ölçeğine göre yaptığınız uygulamayı değerlendiriniz.

temel hatılını. Bilgisayarla bileşik temel planı kesit ve detaylarını çizebileceksiniz.MODÜL DEĞERLENDİRME MODÜL DEĞERLENDİRME Aşağıdaki performans testi ile modülle kazandığınız yeterliliği ölçebilirsiniz. Başlangıç saati Zaman Bitiş saati Harcanan süre GÖZLENECEK DAVRANIŞLAR Evet 1 Uygun programı çalıştırdınız mı? 2 Limits ayarlarını yaptınız mı? 3 Katman ayarlarını yaptınız mı? 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Hayır Temeller ile ilgili standart ve yönetmelikleri araştırdınız mı? Yığma temel tanımı ve elemanlarını öğrendiniz mi? Temel duvarlarını çizdiniz mi? Temel kazı alanın. Bilgisayarla sürekli (mütemadi) temel Adı soyadı Amaç planı kesit ve detaylarını çizebileceksiniz. Bilgisayarla Temel Planı Çizimi -1 Konu Sınıf /Nu. PERFORMANS TESTİ Öğrencinin Modül adı Genel İnşaat Teknolojisi Bilgisayarla yığma temel planı kesit ve detaylarını çizebileceksiniz. Gerçekleşme düzeyine göre evet – hayır seçeneklerinden uygun olanı kutucuğa işaretleyiniz. iç duvar üzerinde temel kesitini çizdiniz mi? Balkon ve teras olan kısımlarda temel kesitini çizdiniz mi? Ölçülendirme yaptınız mı? Temel planı ve kesit bilgilerini yazdınız mı? Tekil plan akslarını çizdiniz mi? Kolon ve bağ kirişlerini çizdiniz mi? Tekil temel kesitlerini çizdiniz mi? Tekil temel donatı detaylarını çizdiniz mi? Tekil temel ölçülerini yaptınız mı? Tekil temel planı yazı ve antedini yaptınız mı? Sürekli plan akslarını çizdiniz mi? 95 . Bilgisayarla tekil (münferit)temel planı kesit ve detaylarını çizebileceksiniz.

Hayır sayısı DEĞERLENDİRME Performans testi değerlendirmesi sonucunda eksik olduğunuz konuları yeniden tekrar ederek eksik bilgilerinizi tamamlayınız.18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Kolonları ve devam eden kirişleri çizdiniz mi? Sürekli temel kesitlerini çizdiniz mi? Sürekli temel donatı detaylarını çizdiniz mi? Sürekli temel ölçülerini yaptınız mı? Sürekli temel planı yazılarının antedini yaptınız mı? Birleşik temel aks ve kolonlarını çizdiniz mi? Birleşik temel hasır donatılarını çizdiniz mi? Birleşik temel kesitlerini çizdiniz mi? Birleşik temel donatılarını çizdiniz mi? Birleşik temel ölçülerini yaptınız mı? Birleşik temel planı yazıları ve antedini yaptınız mı? Çizimlerinizi verilen sürede yaptınız mı? Toplam Evet . Kendinizi yeterli görüyorsanız bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz. 96 .

Verilenler.UYGULAMA FAALİYETİ UYGULAMA FAALİYETİ Kolon ölçüleri 60/30 olan aşağıdaki plan taslağının.00 Su basman yüksekliği=85 cm Temel derinliği=80cm Sömel yüksekliği=50 cm Ölçek=1/50 Bağ kirişler=50*30 Aks ölçüler planda verilmiştir. tekil. Aşağıda zemin kat planı verilmiş binanın birleşik temel planını kurallara uygun olarak çiziniz. sürekli ve birleşik temel planlarını çiziniz. 900 300 200 400 200 200 730 200 200 100 150 80 300 200 905 400 97 80 150 100 730 . Temel duvar genişliği=50 cm Sömel genişliği=100/100 Döşeme üst kotu=0.

Eksik olduğunuz konulara dönerek tekrarlayınız. 98 B D A A A .CEVAP ANAHTARLARI CEVAP ANAHTARLARI ÖĞRENMEFAALİYETİ-1’İNCEVAPANAHTARI 1 2 3 4 5 B B A A A ÖĞRENMEFAALİYETİ-2‘NİNCEVAPANAHTARI 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 A A D B A B B A B B ÖĞRENMEFAALİYETİ–3’ÜNCEVAPANAHTARI ÖĞRENMEFAALİYETİ-4‘ÜNCEVAPANAHTARI 1 2 3 4 5 DEĞERLENDİRME Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız ve doğru cevap sayınızı belirleyerek kendinizi değerlendiriniz. Tüm soruları doğru yanıtladıysanız diğer modüle geçebilirsiniz.

Bilgisayarla Çizime Hazırlık Modülü. MEGEP. GÜNGÖR Yüksel. Sınıf İş ve İşlem Yaprakları. 2008.  Yapı Ressamlığı IX. Ankara. 2003. MEB Yayınları. İstanbul. ve X. Devlet kitapları İstanbul-2005.  99 . Milli Eğitim Basımevi. Yapı Bilgisi.KAYNAKÇA KAYNAKÇA  OYMAEL Sabit. Cilt 1. MEB.