T.C.

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ ANABİLİM DALI İNSAN KAYNAKLARI PROGRAMI YÜKSEK LİSANS TEZİ

UÇAK KAZALARININ NEDENİ OLARAK İNSAN HATALARINI AZALTMADA EKİP KAYNAK YÖNETİMİ

Murat TERZİOĞLU

Danışman Yard.Doç.Dr. Cemile GÜRÇAY

2007

Yemin Metni

Yüksek Lisans Tezi olarak sunduğum “Uçak Kazalarının Nedeni Olarak İnsan Hatalarını Azaltmada Ekip Kaynak Yönetimi” adlı çalışmanın, tarafımdan, bilimsel ahlak ve geleneklere aykırı düşecek bir yardıma başvurmaksızın yazıldığını ve yararlandığım eserlerin bibliyografyada gösterilenlerden oluştuğunu, bunlara atıf yapılarak yararlanılmış olduğunu belirtir ve bunu onurumla doğrularım.

....../...../....... Murat TERZİOĞLU

ii

YÜKSEK LİSANS TEZ SINAV TUTANAĞI Öğrencinin Adı ve Soyadı Anabilim Dalı Programı Tez Konusu Sınav Tarihi ve Saati

:Murat TERZİOĞLU :Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri :İnsan Kaynakları :Uçak Kazalarının Nedeni Olarak İnsan Hatalarını Azaltmada Ekip Kaynak Yönetimi :

Yukarıda kimlik bilgileri belirtilen öğrenci Sosyal Bilimler Enstitüsü’nün …………………….. tarih ve ………. Sayılı toplantısında oluşturulan jürimiz tarafından Lisansüstü Yönetmeliğinin 18.maddesi gereğince yüksek lisans tez sınavına alınmıştır. Adayın kişisel çalışmaya dayanan tezini ………. Dakikalık süre içinde savunmasından sonra jüri üyelerince gerek tez konusu gerekse tezin dayanağı olan Anabilim dallarından sorulan sorulara verdiği cevaplar değerlendirilerek tezin, BAŞARILI DÜZELTME RED edilmesine Ο Ο* Ο** OY BİRLİĞİ ile OY ÇOKLUĞU ile karar verilmiştir. Ο Ο

Jüri teşkil edilmediği için sınav yapılamamıştır. Öğrenci sınava gelmemiştir. * Bu halde adaya 3 ay süre verilir. ** Bu halde adayın kaydı silinir. *** Bu halde sınav için yeni bir tarih belirlenir.

Ο*** Ο**

Evet
Tez burs, ödül veya teşvik programlarına (Tüba, Fullbrightht vb.) aday olabilir. Tez mevcut hali ile basılabilir. Tez gözden geçirildikten sonra basılabilir. Tezin basımı gerekliliği yoktur. Ο Ο Ο Ο

JÜRİ ÜYELERİ …………………………… …………………………… …………………………… □ Başarılı □ Başarılı □ Başarılı □ Düzeltme □ Düzeltme □ Düzeltme □Red □Red □Red

İMZA …………… ………....... …. ……….

iii

ÖZET Tezli Yüksek Lisans Tezi Uçak Kazalarının Nedeni Olarak İnsan Hatalarını Azaltmada Ekip Kaynak Yönetimi Murat TERZİOĞLU T.C. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı İnsan Kaynakları Programı Yüksek Lisans Tezi

Havacılığın ilk yıllarında kazaların çoğu uçakların teknik sorunları nedeniyle meydana gelmiştir. Teknolojik gelişmelere paralel olarak daha güvenilir ve emniyetli uçaklar yapılması ile teknik sebeplerden dolayı meydana gelen uçak kaza ve olaylarında büyük azalma olmuş ve uçuş emniyetinde önemli bir aşama kaydedilmiştir. Gelişen teknoloji ile beraber; uçaklara ve uçuş teçhizatlarına karşı güvenin artması sonucu insan hatalarının neden olduğu olaylarda artış gözlenmiş, havacılığın temel kural ve becerileri değişmemesine rağmen pilotun görevine yeni sorumluluklar ilave olmuş, pilot aklını ve fiziksel gücünü kullanan işçi pozisyonundan sistem yöneticisi durumuna geçmiştir. Teknoloji geliştikçe, insan kaynaklı kazaları en aza indirmek için pilotların uçuş esnasındaki etkinliğini azaltacak sistemler geliştirilmiş, ancak bu sistemleri etkin bir şekilde kullanabilmek için pilotların bilgi ve becerileri konusunda daha farklı bir eğitime tutulmaları ihtiyacı doğmuştur. Gerek uçağın içinde gerekse dışında mevcut olan çevre, yazılım, donanım ve bilgi ile hepsinin temeli olan insanı içeren tüm kaynakların uçuş görevinin emniyetli ve etkin bir şekilde icra edilebilmesine yönelik olarak kullanılabilmesi için Ekip Kaynak Yönetimi-EKY (Crew Resource Management-CRM) programları geliştirilmiştir. Pilotların bir uçuş görevinin başarısı için EKY becerilerinin ne kadar farkında olduğunun tespitine yönelik olarak yapılan bu çalışmada; havacılıkta ekip, kaynak, yönetim, kaza, tehdit, tehlike, risk, bilgi ve insan faktörü gibi

iv

kavramları ve bu kavramların birbirleriyle olan ilişkisi açıklanmış, pilotların ve uçuş görevinin yapılmasına katkı sağlayan ekibin insan faktöründen dolayı hata yapma potansiyellerinin azaltılmasına katkı sağladığı düşünülen EKY becerileri tanıtılmış, bir uçuş görevinde insan hatasının azaltılması, insan faktöründen kaynaklanan uçak kaza ve olaylarının önlenmesi konusunda EKY becerilerinin katkılarının neler olduğu sorularına cevap aranmıştır. Anahtar Kelimeler: 1) Ekip, 2) Kaza, 3) Risk, 4) Hata, 5) İnsan Faktörü

v

more responsilities have been added to the pilot’s mission. management. human error-caused accidents have increased. knowledge and human and their interrelations are explanied. into a system manager. As a result of the increasing reliance on the planes and flying devices brought by technological developments. accident. Although the basic rules and principles of aeronautics have remained the same. effectively in order to conduct vi . Crew Resource Management . conducted to determine how much pilots are aware of the CRM for a successful flight mission. resource. threat. but a need for a different approach of education in terms of knowledge and skill has appeared in order to make pilots use these systems effectively. converting the pilot from a worker using his mind and body. marking an important progress in the flying safety. terms such as crew. software.ABSTRACT Thesis for Master of Human Resources Human Errors As A Cause of Aircraft Accidents Can Be Reduced Through Crew Resource Management Murat TERZİOĞLU Dokuz Eylul University Institute Of Social Sciences Department of Management Most of the accidents in the early years of aeronautics came as a result of technical problems in air planes. new systems to lower activity of pilot during flight have been developed in order to decrease human error-caused accidents. hardware. CRM skill which is considered to help the potential of pilots and crew to make mistake due to human factor diminish is and conditions within and outside the air plane. In this study. including human. danger. In line with the technological developments which have allowed to design safer and reliable planes. As technology develops. risk. there has been a significant decrease in the number of the incidents and accidents caused by technical problems.CRM has been developed to use all the resources. knowledge flight mission safely.

Key words: 1) Crew. 2) Accident.described. 5) Human Factor vii . 4) Mistake. the contribution of CRM skills for decreasing human errors in flights. preventing human-error accidents has been questioned. 3) Risk.

...........2.... Radar Kontrolörleri............ KAZA KAVRAMI VE HAVACILIKTA KAZA ............................................ 10 1.................................... xvii BİRİNCİ BÖLÜM EKİP KAYNAK YÖNETİMİ İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR 1..İÇİNDEKİLER YEMİN METNİ ........... 25 1................ 29 1..........2....... 15 1.... Havacılıkta Kaza Kavramı ......... Kazalarda İnsan Faktörü.......3............... Havacılıkta Ekip.ii TUTANAK......................2..................2...................... 32 1..................................2...... Kaza Kavramı ...................... 18 1..............................2............... 25 1............... Kazalarda Yönetim Faktörü ....................2.... 29 1......................... 17 1....3....... KAYNAK KAVRAMI VE HAVACILIKTA KAYNAK ................3...................3................................................................................................................................................................4...1.................................. Kaynak Kavramı ................1............ 20 1...... 33 viii ......... 1 1...3................. Hava Aracı Bakım Ekibi ..... Havacılıkta Kaynak...........................2............................................................................................ Kazalarda Görev Faktörü................................................................... 23 1.............4..... Kazalarda Makine Faktörü..xii TABLOLAR LİSTESİ .... 33 1........................................................1..........................................xv GİRİŞ............ Kaptan Pilotun Yetki ve Sorumlulukları ......... Ekip Kavramı ..................................2...........................1....................................................... 26 1................................... Hava Trafik Kontrolörleri ........... 1 1............. 29 1................................vi İÇİNDEKİLER .....................................................3....2...............................................................1........................................................ EKİP KAVRAMI VE HAVACILIKTA EKİP......................................................3...........5....3.................2...................................................................................................................2..3..................................1......2. 24 1............................... 32 1.............2..iv ABSTRACT .............................................2.......................................2.2.......................... Kaza Üreten Faktörlerin Birbirleriyle İlişkisi ............................2..6..iii ÖZET ......1.........2............................2.............................2........................................................... Pilotlar ve Uçuş Ekipleri .................................................................... viii KISALTMALAR...........................3............... 17 1................................. 31 1...............xiv ŞEKİLLER LİSTESİ ................................................... Uçuş Planlayıcıları .........................3.................5.................................... Kazalarda Çevre Faktörü........2................................1...................................................2......1..........2......2.....................................

........... 84 1...... HATA KAVRAMI VE HAVACILIKTA HATA .......................................................... 112 2.......... Uçuş Emniyet Görevlileri ...... 35 1......5.................................3................... YÖNETİM KAVRAMI VE HAVACILIKTA YÖNETİM .............8...1................................. Personel Aileleri.......5......8........ 117 2...................... 134 2............... 90 İKİNCİ BÖLÜM EKİP KAYNAK YÖNETİMİ 2............5............. Havacılıkta Hata ........................3..3......... EKİP KAYNAK YÖNETİMİ KAVRAMININ OLUŞUMU ................2.......5....................................... 34 1............................2.......................... 34 1............. Ekip Kaynak Yönetimi Becerilerinin Belirlenmesi ............... Bilgi Kavramı ve Yönetimi...........1.................................. Yönetim Kavramı ................ Görev Analizi (Mission Analysis) . İNSAN FAKTÖRÜ VE HAVACILIKTA İNSAN .........3......2......... İletişim (Communication) ...2.. İnsan Faktörü................... EKİP KAYNAK YÖNETİMİNİN GELİŞİMİ VE SAFHALARI................................7........2.......2.......8......... 35 1..................2.....5..................4......4.................. Risk Kavramı ............................... Havacılıkta İnsan Faktörü......................................... 142 ix ......... 85 1......... 132 2.......................................5......... 60 1.... 112 2...........2.............2....... 67 1.............................6... 71 1. Havacılıkta Yönetim. 63 1...... Havacılıkta Bilgi ve Yönetimi .....4.............................................2..... Liderlik (Leadership) ...2.......5......1......... 60 1..........................1.......................8................................3.. 96 2...... 109 2............... 104 2............. 47 1.................2.....................................................7..........2.........1................6.................................. Uçuş Sağlık Ekipleri.................... 67 1......2.........................1.......2..... Havacılıkta Risk ......... 84 1.......................1....... 56 1................... İnsan Faktörünün Kavramsal Modeli .. 109 2...........................4...................2.....5.....................................4................................................7...2.....................................................6.... 134 2.....1..............................5.............................5..7...................... EKİP KAYNAK YÖNETİMİNİN HEDEFLERİ VE TANIMI ........... EKİP KAYNAK YÖNETİMİNDE BECERİLER ...... RİSK KAVRAMI VE HAVACILIKTA RİSK ..........6.................................. BİLGİ KAVRAMI VE HAVACILIKTA BİLGİ...8..................3......... 47 1.............................................4... Kendine Güven (Assertiveness) . İletişim Kavramı ve Havacılıkta İletişim..... İletişimin Fonksiyonları....... Ekip Kaynak Yönetimi Becerileri........5..5................................... 42 1.............................................. 98 2........ Hata Kavramı....1..................................1......................... 35 1.........2....

..1..2........... 196 3..2..... Karar Verme Süreci ......... 147 2................ Durum Muhakemesi Yeteneğinin Kaybı. EKİP KAYNAK YÖNETİMİNE TEPKİLER ........... Durum Muhakemesi (Situational Awareness)...2.... Uçuş Yönetimi ve Ekip Kaynak Yönetimi...........4........ 160 2...... 157 2................ ARAŞTIRMA METODU .............5........................................ 196 3...................... İletişim Matrisi ........... ARAŞTIRMANIN AMACI VE ÖNEMİ ...6...........5....................................... 195 3.............2................... 191 2...1.................. 187 2...........................11.............................1........9...5..............2........................ ARAŞTIRMANIN SINIRLILIKLARI .........6.........................5........ Otomasyon ve Ekip Kaynak Yönetimi.5.......8....................... 170 2....... Emniyet Kültürü ve Ekip Kaynak Yönetimi .................. H01 Hipotezinin Test Edilmesi.... ARAŞTIRMANIN HİPOTEZLERİNİN TEST EDİLMESİ.......... Verilerin Toplanması.......5.............................1................................... 154 2...........3....... Yorgunluk... 193 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM EKİP KAYNAK YÖNETİMİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA 3... 197 3...... 209 3...4............. ARAŞTIRMADAN ELDE EDİLEN BULGULAR ................1............... Durumun Tanımlanması .7..... 198 3............7................................11..........2...................................6....................... 175 2. ARAŞTIRMANIN VARSAYIMLARI.... 195 3....................................2.11...............................6..5... 171 2.................11..............6..... 166 2. 184 2........ Karar Verme (Decision Making)........ 151 2...... İletişim Stilleri ............. 209 x ....1.5........ 188 2........3......... ARAŞTIRMA HAKKINDA BİLGİ ....3..........6..5.............................. 155 2...............................4............................ 198 3..................5...........4.2.. MODERN HAVACILIK VE EKİP KAYNAK YÖNETİMİ.........10........................ 199 3................. 165 2..........................................2...........8........ Araziye Kontrollü Uçuş Kazaları (CFIT) ....................2..........................5..................6..................................2..........5...2................2..............7..3.6.................. Uyum Yeteneği / Esneklik (Adaptability/Flexibility) .......................5..........2........................5......... 162 2..4.......5.2........ Evren ve Örneklem Seçimi ......... Stres.................6.............................. EKİP KAYNAK YÖNETİMİNIN ÇALIŞMA DÖNGÜSÜ ... Muhabere ve İletişim ....5........ 182 2......... Verilerin Analizi..............4.....6......................2.... 197 3. 198 3............ 168 2. ARAŞTIRMANIN HİPOTEZLERİ. 188 2.......................6......................... Oryantasyon Bozukluğu....................2....2..........7...5......................................2...................5...3........ Karar Vermeyi Geliştirici Yöntemler ..................................6.....2.....

.......8.. 222 3...............13...........4...............8........ 218 3. 269 DİZİN ................. 234 3................ 233 3............................................................. 237 KAYNAKLAR .............7........................................................................................................................................................................8.................................... H02 Hipotezinin Test Edilmesi............11....... 275 xi .......... 247 EK.... H04 Hipotezinin Test Edilmesi............... 228 3..........6.................................................................12.8.............. 229 3..... H07 Hipotezinin Test Edilmesi............ H011 Hipotezinin Test Edilmesi.................................................................... H08 Hipotezinin Test Edilmesi................................................................... H012 Hipotezinin Test Edilmesi..8................................8................................8..........8........3........... 231 3.............2............ 235 SONUÇ VE DEĞERLENDİRME ..... 213 3.... H010 Hipotezinin Test Edilmesi........................................3.. 226 3.......................................8...............................9................................................8......... H03 Hipotezinin Test Edilmesi..10............... H05 Hipotezinin Test Edilmesi..................8.. H06 Hipotezinin Test Edilmesi........... 215 3......... H09 Hipotezinin Test Edilmesi..................................... H013 Hipotezinin Test Edilmesi........... 225 3..................................................................8.........................5..............................................8....

SHEL Amerika Birleşik Devletleri Gelişmiş Yeterlilik Programı (Advanced Qualification Program) Bakınız Crew Resource Management (bkz. EKY) Kokpit Ses Kayıt Cihazı (Cocpit Voice Recorder) Dijital Uçuş Bilgi Kaydedici (Digital Flight Data Recorder) Geliştirilmiş Yere Yakınlık İkaz Sistemi (Enhanced Ground Proximity Warning System) Ekip Kaynak Yönetimi (bkz. CRM CVR DFDR EGPWS EKY FAA FMS GPWS ICAO IFR IMC JAA JAR LOFT M. NASA NTSB s. Liveware xii .Ö.KISALTMALAR ABD AQP bkz. Enviroment. Hardware. CRM) ABD Federal Havacılık Enstitüsü (The Federal Aviation Administration) Uçuş Yönetimi Sistemi (Flight Management System) Yere Yakınlık İkaz Sitemi (Ground Proximity Warning System) Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı (International Civil Aviation Authority) Aletli Uçuş Kuraları (Instrument Flight Rules) Aletli Uçuş Meteorolojik Şartları (Instrument Meteorological Conditions) Avrupa Birleşik Havacılık Otoritesi (Joint Aviation Authorities) Avrupa Birleşik Havacılık Gereklilikleri (Joint Aviation Requirements) Benzetilmiş Uçuş Hattı Eğitimi (Line Oriented Flight Training) Milattan Önce National Aeronautics and Space Administration (Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay İdaresi) Amerikan Ulusal Taşımacılık Emniyet Kurulu (National Transportation Safety Board) Sayfa No Software.

SOP) Standart Operation Procedures (bkz.SHU SOP TCAS VFR Standart Harekat Usuleri (bkz. SHU) Havada Çarpışmayı Önleyici Sistem (Traffic Alert and Collision System) Görerek Uçuş Kuraları (Visual Flight Rules) xiii .

.......................................202 Tablo 13: Uçuşta kendinizi ne sıklıkla sinirli ve stresli hissedersiniz ? ......................................................... ...................38 Tablo 4: Eformasyon ve Bilgi Kavramları .............171 Tablo 10: Hatalı Davranış Biçimleri ve Çözüm Önerileri .....................................................206 Tablo 21: Havacılıkta geçirilen yıl..207 Tablo 22: Mevcut Pozisyon ....................205 Tablo 18: Ekip Kaynak Yönetimi Eğitimi aldınız mı? ....19 Tablo 3: Verilerin Enformasyona Dönüşümünde Beş Adım .........206 Tablo 20: Eğitim alınan yerler..............................................................................................................................................................................................................................................................................199 Tablo 12: Hangi sıklıkla uçuş ekibi ile ters düşmekten kaçınırsınız ?..............................................................................................................................TABLOLAR LİSTESİ Tablo 1: Takım ve Ekip Arasındaki Farklar................Ölümlü Kazalar .........................143 Tablo 9: Tüm Dünyadaki Hava Yolları .........................................203 Tablo 15: Hangi tip liderle çalışıyorsunuz?......................74 Tablo 7: Uçuşun Safhalarında Pilot Hatalarının Dağılımı .............202 Tablo 14: Hangi tip liderle çalışmak istersiniz?.............83 Tablo 8: İletişim Fonksiyonları ve Problem Sahaları .........204 Tablo 17: Eğitimlerin Kalitesi Hakkındaki Memnuniyet..............................173 Tablo 11: A Bölümüne İlişkin Frekans ve Yüzde Tabloları.....................................................................207 xiv ...............9 Tablo 2: Dört M’in Tipik Karakteristikleri ..............................................................................................71 Tablo 6: Kazalara Sebep Olan Uçuş Ekibi Hataları.......................................206 Tablo 19: Ekip Kaynak Yönetimi Eğitimi hakkındaki değerlendirmenizi belirtiniz..................................................39 Tablo 5: Hatalar ile ihlaller arasındaki temel farklılıklar .... ..........203 Tablo 16: Uçuş Görevinin Yapılmasına Etki Eden Öğeler.......................................................................207 Tablo 23: Mevcut Statü ................

.....................27 Şekil 11: Bir Kazanın Hatalar Zinciri ......24 Şekil 10: Hatalar Zinciri.........................................................................................................17 Şekil 5: Kaza Üreten Faktörler (5M) .......................................................................62 Şekil 15: Risk Yönetimi Mantığı......................................................................................................................................................................................92 Şekil 26: İnsan Faktörü Kavramsal Modeli ......................................................................................................................................................................................70 Şekil 20: İsveç Peyniri Modeli...................................................................115 Şekil 32: Destekçi Ekip Üyesi Modeli .............................................................................................................................................................................20 Şekil 6: Kontrol Sistemi Olarak 5 M Faktörleri ..........................................................90 Şekil 24: SHEL Modeli....23 Şekil 9: Arıza Oluşumu Modeli ............................................................................................................................................44 Şekil 14: Havacılıkta Tehdit ve Hata Yönetimi Modeli .............................................37 Şekil 13: Aklın Oluşumu .....................................................................................................................................4 Şekil 2: Kokpit..........................................................................................86 Şekil 23: Zaman İçinde Kaza Nedenleri .....................................28 Şekil 12: Veri ve Enformasyon İlişkisi.............................................92 Şekil 25: Bailey’in İnsan Performansı Modeli .................ŞEKİLLER LİSTESİ Şekil 1: Takım ve Mercek Yaklaşımı ..............................112 Şekil 30: Maslow’un İhtiyaçlar Hiyerarşisi................21 Şekil 7: Emniyet Sınırı ...................................................................................68 Şekil 17: Kaza Riski Eğrisi...................................................................................................................................................................................................68 Şekil 18: Shappel ve Wiegmann’ın Emniyetsiz Harekatlar Akış Şeması....................136 xv .........................................................69 Şekil 19: Hata tiplerine göre ABD Donanması Uçak kazaları.....................................................................................64 Şekil 16: Gelişigüzel.......................................................................................................................113 Şekil 31: Görev Analizi ....77 Şekil 22: Dünya Genelinde Uçak Kazalarının Ana Sebepleri .128 Şekil 33: Genel İletişim Modeli ....................76 Şekil 21: Uçuş Ekibi Hataları Modeli..............................................22 Şekil 8: Kaza Oranları ...................................................................................................97 Şekil 28: SHEL Modeli ve Ekip Ögelerinin Etkileşimi ....... Sistematik ve Seyrek Hatalar ..................................13 Şekil 4: Kazanın Meydana Gelişi.........................................................................102 Şekil 29: EKY Becerileri .............................93 Şekil 27: Becerilerin Değişimi ................................................................................13 Şekil 3: Ekip Olarak Kokpit .........

.....................151 Şekil 35: Durum Muhakemesi..184 xvi ............179 Şekil 41: Karar Verme Modeli (Hızlandırılmış çözüm)............................................................................................................................................................................Şekil 34: İletişim Matrisi ......167 Şekil 37: Stres Seviyesi ......................................................................169 Şekil 38: Ölümle Sonuçlanan Kazalardaki Hata Tipleri ..............159 Şekil 36: Yorgunluk Hata Oranı ................................................................................................174 Şekil 39: Karar Verme Tiplerinin Sınıflandırması........................................................................................................................................................................................181 Şekil 42: EKY Döngüsü ..........................................................177 Şekil 40: Karar Verme Modeli..............

GİRİŞ İnsanoğlu tarih boyunca uçma fikrini hayalinde hep canlı tutmuş ve onun gizemini çözebilmek için birçok girişimlerde bulunmuştur. Asırlar boyu bilim adamlarından sihirbazlara, askerlerden maceraperestlere kadar pek çok insan gökyüzüne çıkmanın yollarını aramıştır. Bu noktada havacılığın yazılı tarihinin Leonardo Da Vinci’nin 1490 yılında yaptığı kanat tasarımlarıyla başladığı da kabul edilmektedir. Çin Mitolojosi’nde M.Ö. 1500’lerde uçan makineler ve insan taşıyan uçurtmalardan bahsedilmektedir. 1632 yılında Hezarfen Ahmet Çelebi’nin İstanbul’da yaptığı uçuş gibi ilkel kanatlar kullanarak uçma girişiminde bulunan insanlar ve bunlarla ilgili de sayısız efsaneler bulunmaktadır. 1783’de Montgolfier Kardeşler’in ilk balon uçuşu ile gökyüzü insanlara yeni bir boyut ile açılmış, 1852’de Henri Giffard tarafından balona itiş kuvveti eklenmesiyle ilk hava gemisi icat edilmiştir. Wright kardeşlerin North Carolina’daki Kill Devil tepelerinde kendi yaptıkları uçakla 17 Aralık 1903’ de gerçekleştirdikleri ve sadece 12 sn süren ilk uçak uçuşu, havacılık tarihini yeniden şekillendirmiştir. Ulaşılması güç bir hayalin gerçeğe dönüşmesiyle birlikte son 100 yılda uçaklar ve havacılık teknolojisi baş döndürücü hızla gelişimine devam etmiştir. Bir kez gökyüzüne ulaştıktan sonra daha hızlı, daha yüksek ve daha konforlu uçuşlar yapmayı hayal etmeyi sürdüren insanoğlu arayışlarına devam etmiş ve Wright kardeşlerin basit uçağından günümüzün yüksek teknoloji cihazlar ile donatılmış modern uçaklarına gelinmiştir. Havacılık teknolojisindeki bu gelişmelere paralel olarak uçak kazalarında da artış olmuştur. Uçak kazalarının teknik arızalar, kuş çarpması, meteorolojik koşullar, insan ve yönetim faktörleri gibi pek çok nedenleri vardır. Havacılığın başlangıç yıllarında ve ticari hava taşımacılığının ilk yıllarında kazaların çoğu uçağın teknik sorunları sonucu meydana gelmiştir. Havacılık endüstrisi havacılığın başlangıcından bu yana çok büyük gelişmeler kaydetmiştir. Uçak teknolojisindeki bu gelişmeler uçağı tehlikeli olmaktan çıkartmış, teknik arızalardan dolayı meydana gelen uçak kazalarının sayısını önemli ölçüde azaltmıştır. Uçak kaza ve olaylarını önleme yönünde başarılı gelişmeler elde edilmişse de, uçakların daha karışık ve detaylı hale gelmesiyle teknik alanda elde edilen bu başarı uçak kaza ve olaylarını önlemede yeterli olmamıştır. Mühendislerin daha çok deneyim elde etmesi ile uçaklar ve motorları daha güvenilir olmuş, uçuş emniyetinde aşama kaydedilmiştir. Bununla beraber uçuş teçhizatına karşı güvenin artması sonucu insan hatalarının neden

xvii

olduğu kaza ve olaylarda artış gözlenmiştir. Son 40 yılda havada ve yerde meydana gelen kazaların analiz edilmesi sonucunda, uçak kaza ve olaylarına sebep olan faktörün insan olduğu, kaza ve olayların %70-80 oranında sebeplerinin insan faktöründen kaynaklandığı tespit edilmiştir. Geçmişte kaza ve olay incelemeleri önce teknik arızalar daha sonra uçuş ekibi hataları üzerinde yoğunlaşmakta iken nedenler ağırlıklı olarak pilot hatasına bağlanmıştır. Günümüzde ise insan faktörü sistemin bir parçası olan pilot hatasının, bir neden değil sonuç olduğu anlaşılmıştır. Havacılıkta hayati prensip olarak kabul edilen kural ve beceriler, eskiden olduğu gibi bu günde geçerlidir. Ancak pilotun görevine yeni sorumluluk ve beceriler ilave olmuştur. Gelişmelere bağlı olarak modern uçakların pilotları, kokpitte kendileri için yararlı olabilecek kaynakların tümünü yönetecek şekilde yönetimsel becerilerini geliştirmek zorunda kalmışlardır. İnsan performasını geliştirme çabaları kapsamında, insan hatasını önleme ve kontrol, havacılığın en önde gelen alanlarından birini oluşturmuş, geleneksel anlayıştaki pilot hatası yerine, modern anlayışta emniyete daha geniş bir açıdan yaklaşılarak insan hatası kavramı incelenmeye başlanmıştır. Buradan hareketle insanın olduğu yerde hata olacağı ve bu hatayı asgari kabul edilebilir ölçüler içerisine çekmek için insanın üzerinde yeni baskılar oluşturmak yerine onu eğiterek sonuca ulaşmanın daha doğru yol olacağı yaklaşımı kabul edilerek Ekip Kaynak Yönetimi - EKY (Crew Resource Management - CRM) eğitim programları geliştirilmiştir. Günümüzde gelinen noktada uçak kazalarını azaltmanın yolu insana ait faktörlerden kaynaklanan nedenlerin azaltılmasından geçmektedir. Uçak kazalarında insan faktörünün kişisel boyutu yanında, kaynakların görevin icrası için maksimum verimlilikte ve emniyetli bir uçuş için uygun kullanımını içeren yönetim faktörü boyutu da önemli bir yere sahiptir. EKY insan başta olmak üzere eldeki tüm kaynakları emniyetli ve etkin bir uçuş hedefi doğrultusunda yönlendirmek amacındadır. Bu hedefe varmak için kimin haklı olduğu değil, neyin doğru olduğu, birlikte çalışmanın neden gerektiği, birlikte çalışırken nasıl davranmak gerektiği gibi hususlar ön plana çıkmaktadır. Neye ihtiyacımız var, ne zaman ihtiyacımız var, nasıl yapılacak gibi soruların cevapları EKY ile bulunmaya çalışılmaktadır. Günümüzde EKY, emniyetli ve yüksek performanslı uçuş görevlerinin yapılmasında çok önemli bir paya sahip olmaya başlamıştır. İnsan makinelerle çalıştığı sürece kimi zaman kendisi ile kimi zaman diğer bireylerle kimi zaman da sistemle çatışmaya girmekte

xviii

ve doğal olarak hata yapmaktadır. Bu çatışmaları yaşayan bireyin görev sorumluluğu; emniyet, etkinlik ve ekonomi ile sıkı ilişki içerisindedir. Birey bu sorumluluğu yerine getirmek için ekip içinde rol almak ve rolünü başarı ile yerine getirmek zorundadır. Çalışmanın birinci bölümünde ekip, kaza, kaynak, bilgi, yönetim, risk, hata ve insan faktörü kavramları ile havacılıktaki anlamları üzerinde durularak EKY’nin kavsamsal çerçevesi çizilmiştir. İkinci bölümde EKY’nin oluşumu, hedefleri, tanımı, gelişimi ve becerileri ile EKY’nin çalışma döngüsü üzerinde durulmuştur. Ayrıca EKY ile emniyet kültürü, otomasyon ve uçuş yönetimi arasındaki ilişki incelenmiştir. Üçüncü bölümde ise, Türk havacılık sektöründe hava yollarında calışan pilotların EKY becerilerine olan farkındalıklarına yönelik bir araştırma yapılmış, araştırmanın oluşturulan hipotezleri test edilerek sonuç ve değerlendirmeler bölümünde açıklanıp, tartışmaya açılmıştır.

xix

BİRİNCİ BÖLÜM EKİP KAYNAK YÖNETİMİ İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR 1.1. EKİP KAVRAMI VE HAVACILIKTA EKİP 1.1.1. Ekip Kavramı İnsanların birlikte çalışmasının kaynağı, kişinin yaptığı işin kendisi için öngörülen süre içinde bitirilemeyeceğinin farkına varmasında yatmaktadır1. İnsanlar arasında yardımlaşma ve dayanışma, insanlık tarihi kadar eskidir. Araştırmacılar, tarih öncesi çağlardaki kabilelerden günümüzün en modern ve karmaşık yapılı şirketlerine kadar her tür birlikte çalışma şekillerini incelemiş, birlikte çalışmanın başarı ve başarısızlık nedenleri ile dinamiklerini ortaya koymuşlardır. Geçmişte sanayileşmiş bir dünyanın yerini, günümüzde bilginin, zamanın ve insanın değerli olduğu bir dünya almıştır. Bunun doğurduğu çarpıcı sonuç, ekip olarak birlikte çalışma kavramın önemli hale gelmesine neden olmuştur2. 1970’li ve 1980’li yıllarda birlikte çalışmanın gelişimi ve performansı üzerinde çalışmalara daha fazla ağırlık verilerek iş yerinde kişiler arası ilişkiler, karar verme ve performansa yönelik çalışmalar yapılmıştır3. Bireyleri ve organizasyonları ekip çalışmasına iten en temel neden, elde edilen sonuçların üstün niteliği olmuştur. Bunlar; • • • • Verimliliğin artması, İletişim kalitesinin yükselmesi, Yüksek performans gereken işlerde başarı kazanılması, Kaynakların etkin kullanımının gerçekleşmesidir4.

Otobüs bekleyen bir yolcu sırası, birlikte bir şeyler içen bir küme insan, grev yapan sinirli bir işçi kalabalığı, kürek çeken sekiz kişi, ameliyat yapan doktorlar ve bir uçağı uçuran pilotlar düşünüldüğünde bunlardan hangisine grup, hangisine takım,

1 2

Phil Baguley, Teams and Team-Working, Transet Limited, Coventry, England, 2004, s.5. Acar Baltaş, Değer Katan Ekip Çalışması, Ekip Üyesinin El Kitabı, Remzi Kitapevi, 2. Basım, İstanbul, 2004, s.6-7. 3 Sheila Simsarian Webber, Richard J.Klimoski, “Crews: Adistinct Type Of Work Team, Journal of Business and Psychology”, Vol.18, No.3, Spring 2004, s. 261. 4 Acar Baltaş, Ekip Çalışması ve Liderlik, Remzi Kitapevi, 6. Basım, İstanbul, 2005, s.26-27.

1

hangisine ekip denilebilir5. Gerçekten bunları birbirinden ayıran belirleyici özellikleri bulmamıza bazı sorular yardımcı olabilir6. • • • • • Kaç kişiden oluşmaktadır? Ne kadar sıklıkta bir araya gelinir? Geçici ya da sürekli bir topluluk mudur? Neyi başarmayı hedeflemişlerdir? Bu insanlar gönüllü olarak mı yoksa zorunlu olarak mı bir aradadır?

Topluluk, kalabalık, grup, ekip, takım, aile, kulüp, toplanma, konferans, şirket, birlik, firma, organizasyon, kurum gibi bir araya gelen insanları tanımlayan kavramlar anlamlarındaki farklılıklara rağmen grup anlamında kullanılırlar. Genelde topluluk ve kalabalıkları ayıran en önemli özellik sayısal büyüklüğü, büyük bir sayıda insan kitlesini ifade etmesi ve sayıca limitsiz olmasıdır. Topluluk ya da kalabalığı oluşturan insanların paylaştıkları bir hedef genellikle yoktur olsa bile ya geneldir ya da temel olarak en alt seviyededir7. Grubun ise daha küçük ve sayıca limitli bir büyüklüğü vardır. Bazı psikologlar grupları; az sayıda, kalabalık olmayan, devamlı yüz yüze temas kuran bireylerden oluşan asli gruplar ve daha fazla sayıda bireyden oluşan, üyelerin birbirleri hakkında belirli bir tasfire ya da net bir fikre sahip olmadığı, nispeten daha büyük olan tali gruplar olmak üzere ikiye ayırmaktadırlar. İdari ve fonksiyonel yapıya sahip bir iş birliği ya da bünye olan organizasyonlar, çalışma hayatında yer alan tali gruplara önemli bir örnektir. Belirli bir hedefe yönelik sistematik bir düzenleme içerir. Sık sık organizasyonla eş anlamlı olarak kullanılan kurum; kuruluş, örgüt ya da dernekler gibi yardımlaşma, eğitim ve çeşitli konulara destek gibi amaçlar için kurulan kamu hizmetlerinden birisidir. Birçok küçük çalışma grubu büyüyerek organizasyona dönüşür ve sonuç olarak kurumsallaşır. Organizasyonların hepsi olmasa da çoğu kurumdur8. Bir insan topluluğunun grup olabilmesi için ortak bir ideolojisi, norm, değer ve kader bağımlılığının olması, iki ya da daha çok kişiden oluşması, üyeleri arasında etkileşim ve karşılıklı bağımlılık bulunması9, geçmişi, bu günü ve geleceğini içeren

5 6

John Adair, Etkili Takım Kurmak, Babıali Kültür Yayıncılığı, İstanbul, 2005, s.13. Baguley, a.g.e., s.6-7. 7 Y.a.g.e., s.8-9. 8 Adair, a.g.e., s.22. 9 Güler İslamoğlu, “KalDer Forum Nisan-Mayıs-Haziran”, 2001, KalDer, 2006, s.2. http://www.kalder.org.tr/preview_content.asp?contID=678&tempID=1&regID=2, Erişim: 15.08.2006.

2

a.160-161. Sabah Yayınları. 14 Meydan Larousse. a. Takım kelimesi. Sabah Yayınları. Takım.261. bireylerin ortak bir hedef doğrultusunda. Takım. Aslında takım grubun özel bir çeşididir. insanlar tarafından değişik sebeplerle değişik anlamlarda kullanılmıştır13. hedef ya da ilgi alanları vardır. a. s. 15 Adair.e.14-17. görüşleri ve çıkarları bir olan.4.20. Genellikle tek başına.e... aralarında hedefleri konusunda.. Bir amaç etrafında toplanan insanların oluşturduğu takım adını verilen daha da özel bir grup vardır. Kollektif birlik algısı vardır. 13 Baguley. s. aynı yerde bulunan.g. a. • Grup bilinci: Üyeler kendilerini bir grup olarak görürler. • Birbirine bağlılık: Üyelerin. birbirine uyan ve birbirini görev bakımından tamamlayan insanlar topluluğudur 14 .g. Takımlar görevleri başarmada 10 11 Webber.aşamalarının olması gerekmektedir 10 . Grup. s. 1992.g. birbirlerini etkiler ve tepki verirler. Grubun büyüklüğü ve gücü karşılıklı etkileşim ve karşılıklı farkındalık imkanıyla sınırlıdır. s.e. Meydan Larousse..125. • Birimsel tarzda tavır içinde hareket etmek: Grup tek kişilik bir organizasyon görünümünde çalışabilir. Cilt 19. tıpkı birbirlerine tam anlamıyla uyan ve birlikte bir netice oluşturan yap boz oyununun parçaları gibi. Büyük Lügat Ve Ansiklopedi. s. meslek görev ve yetenekleriyle birbirlerini tamamladığı bir gruptur 15 . Klimoski. 12 Adair. Bir insan topluluğu grup olarak tanımlanabilmek için şu özelliklere sahip olmalıdır12: • Tanımlanabilir bir üyelik: İki ya da daha fazla ismen veya tip olarak tanımlanabilir kişi topluluğu. Büyük Lügat Ve Ansiklopedi. birbirleriyle bilinçli bir özdeşleşmede bulunurlar. • Etkileşim: Üyeler birbirleriyle görüş alışverişinde bulunur. s.g. 1992. bazen de grup kelimesiyle eş anlamlı kullanılır. yönetim ve yöneticiler üstünde aynı zamanda etkide bulunmak için imkanlarını bir araya getiren kişilerin oluşturduğu topluluk veya birliktir11. 3 . Cilt 8. ortak çıkarları veya ortak inançları benimsemiş olan. • Ortak hedef düşüncesi: Üyelerin aynı ortak görev. işbirliğini yapmalarını sağlayacak bağların bulunduğu.e. grubu oluşturmadaki ortak amaçlarını başarıya ulaştırmak için birbirlerinin yardımına ihtiyaçları vardır.

16 17 18 19 20 Tamer Keçecioğlu. insanların • • • • • • bireysel performanslarının ortak bir gayret için kullanılmasının potansiyelini sağlar. Geniş bir amaç yelpazesini başarmak. s. ortak hedef ve tamamlayıcı katılım. Çok iyi yönlendiren bir lider. Tanımında yer alan iki standart. Alfa Basım Yayım Dağıtım Ltd...14. Birlikte hareket eden kişileri tanımlamak için kullanılan takım kelimesi öküz veya at takımlarından gelmektedir17. Adair.19. Sonuçların sorumluluğunu beraber kabul etme vardır. İstanbul.g. Tarihsel süreçte takım kelimesi Anglo Saksonlar tarafından aile ve çoluk çocuk anlamında da kullanılmıştır.12. s. Bir takımda.s. a.g. Öküzlerin birbirine bağlandıklarında daha iyi çektiklerinin fark edilmesiyle birlikte sıra halinde koşuya sürülmüş bir kaç hayvana da takım denilmiştir. performansı hedeflere odaklayan bir araçtır. a.e.s. hedeflerin odaklandığı bir mercek gibi amaçlara ulaşmada Takım.12.a. Şekil 1’de belirtilen becerilerin takım içinde kullanılması ile amaçlanan hedefe daha güçlü varılabileceği görülmektedir19 . Keçecioğlu. 2004.g. Coventry. takım kavramının vazgeçilmezleridir18. Teams and Team-Working.Şti. Takım Oluşturmak.e. Baguley. 4 . Ortak kararlar. Birlikte çalışma. s. duyumsayan üyelerden oluşur16. Y. 2000.aktif olarak hep birlikte çalışma sorumluluğunu hisseden. Üyeleri yada organizasyon tarafından belirlenmiş hedefler. Transet Limited. Şekil 1: Takım ve Mercek Yaklaşımı Kaynak: Phil Baguley.e...2. süreçler esnasında yönetim hatalarını azaltmak için takımlardan yararlanılmaktadır20.125. England. a. Çok iyi bir iletişim..g. s.e. Takım.

takım. Ekibi oluşturan üyelerin kaliteli olması ekibinde kaliteli olacağını anlamına gelmez ve ekibin kalitesini belirlemez. s. beceri. teknik yeterlilik. Ekip.6-7. Bunlar. Ekip paylaşılan bir misyonu ve toplu bir sorumluluğu içermektedir27.140. Sabah Yayınları. 2004. deneyimi içeren kişisel yetkinlik ile duygusal olgunluk olmak üzere iki farklı yönü vardır..7..g. kişisel faktörler ve davranışlar olarak daha farklıdır22. a. • Ekip olarak uyumlu çalışma becerilerinin geliştirilmesidir. Baltaş. iyi ve uygun toprağa ekilmesi ve düzenli olarak bakımının yapılması da gerekmektedir. Büyük Lügat Ve Ansiklopedi. doğruluğunu tartışmadan kesinlikle benimseyebilecekleri ortak bir değer sisteminin varlığı. 21 22 23 24 25 26 27 Baltaş.e.g. Ekip.e. Dolayısıyla. a. kendilerini sorumlu gördükleri ortak bir amaca ulaşmak için çalışan.g. üyelerinin bir uzmanlık alanının olması. • Ekip üyelerinin. İyi ürün elde etmek için tohumun kaliteli olması kadar. 1992. bir hedefe ulaşmak için sürekli etkileşim ve yardımlaşma içinde bulunan iki veya daha fazla bireyden oluşan 23 . gruptan veya takımdan çevre. 5 . Ekip bir insan grubudur.3. s. bunlardan bir ekip oluşturmak her zaman mümkün olmayabilir. yetkinlikleri kadar önemlidir. Aksi taktirde üst düzey mesleki donanımlara sahip olmanın fazlaca bir önemi yoktur. Cilt 6 s. s..264. fakat insanları bir grup olarak bir araya getirebilmek mümkün olsa da. Meydan Larousse. birbirlerini desteklemesi.s. İslamoğlu. İslamoğlu. Bu nedenle iki kavram birbirinin yerine kullanılmamalıdır. Webber. aynı görevde işleri paylaşmış kişiler topluluğudur 24 . Bir takımın ekip olarak tanımlanabilmesi için.264. ekip kalitesine ve yönetim kalitesine bağlıdır.İngilizce’deki “team” kelimesine karşılık olarak Türkçe’de.e.g. birbirlerinin ne demek istediğini anlaması ve göreve başlamadan evvel planlanan şeyleri değişen durumlar esnasında uygulayabilme becerisi olmalıdır25. s.2. yüksek ekip performansıyla insanların uyum içinde çalışması bireysel kaliteye.s.e. ekip yada grup kavramının kullanıldığı görülmektedir21. birbirlerini tamamlayıcı becerilere sahip küçük bir insan topluluğudur. Klimoski. ekibi oluşturanların birbiriyle uyumuna bağlıdır. Ekip kalitesinin iki boyutu vardır. Kişinin duygusal olgunluğu. Webber. İstanbul. Klimoski. a. a. bir tür tohum toprak ilişkisi gibidir. Ekip. Çünkü ekip çalışması bireyi ekibi ve yönetimi içine almaktadır 26 . 2004. Bireysel kalitenin birbirini tamamlayan bilgi. Ekip çalışması..

g. Açıklık. 28 29 30 Baltaş. Başarılı Ekip Oluşturma. s.a. Yapıcı rekabet ve yapıcı çalışmalar görülür. Ekip süreçlerinde ve çalışmalarında yer almasından ve kendi çalışma yaşamını etkileyen kararların alınmasına katılmasından dolayı her üye ekip hakkında bir sahiplik ve kontrol duygusu taşır.25. Y. • • • • • • • Rol ve sorumluluklar açıktır ve tanımlanmıştır.Ekibin bağlı olduğu ve üyelerinin de kendi öz değerleriyle örtüşen ortak değer sisteminin olması gerekir. 2004. Yeni yollar deneme konusunda istek vardır. Bireysel fikir. Etkili ekipleri karakterize eden en az beş özellik bulunmaktadır. Açık ve heyecan veren amaçlar söz konusudur.e. • Sağlıklı bir çatışma derecesi ve yaratıcılık Yaratıcılık ve yüksek nitelikli çözümler üretildiği zaman çatışma sağlıklıdır. Ortak çıkarlar. Bir ekipte. istek veya duyguların kontrol altına alındığı. 1993. Weiss. dürüstlük ve güven duygusu hakimdir. Ortak değer sistemi ekip üyelerinin kendilerine ve birbirlerine güvenmesiyle. • Anlaşmaya dayalı çalışma. • Kendi kendine oluşan bağlılık.14. istek ve yeteneklerini yansıtan karar ve eylemler üretir.. İstanbul. ihtiyaç. Reprosel Matbaa Hizmetleri. değerler ve tarih etrafında biçimlenirler30. Ekip kalitesinin yükselmesi ortak değerler sisteminin varlığı ve ekip olarak uyumlu çalışma becerisini geliştirmekle mümkün olacaktır28. bireylerin istediklerini zorlanmadan ve zorlamadan elde etmesiyle ve sorunları krizsiz çözme kararlılığı ile oluşur ve gelişir. 6 . s. Ekip üyeleri o grubun üyesi olmaktan mutluluk duyar29. Doğru biçimde yönetilen anlaşmazlıklar sorunlara yaratıcı çözümler bulunmasını sağlar.6-7. çatışmaların anlaşma ile çözülebildiği bir ekip karar alma süreci her üyenin çıkar. s. Donald H.

e. Takımların verimli toplantılar yürüttüğü. etkileme gücüne sahip bir kişi olmak önemlidir. katkıların toplamından daha fazla performansa götürecek sinerji oluşumu zayıftır. Etkili bir iletişimin var olması için ekip üyelerinin birbirlerine saygı ve güven duyması. ekip üyelerinin birbirileri ile ve ekibin bütünüyle özdeşleştiği bir karşılıklı saygı ve yarar atmosferinde çalışırlar. 1993. Ekip üyeleri sahip oldukları bilgileri kendilerine saklamak yerine başkalarıyla paylaşarak bildiklerini ya da yapabileceklerini anlatarak birbirleriyle iş birliği yapmaya ve tüm ekip faaliyetlerinde birlikte çalışmaya istekli davranmalıdır. Ekiplerde ise üyeler arasında yüksek düzeyde eşgüdüm vardır ve bu eşgüdümlü çabaların sonucu pozitif sinerji doğar 32 .14. ortak vizyonu sorunları çözmek olan tüm ekip üyeleri birbirlerine karşı duyarlı olmalıdır.. fakat ekiplerin açık tartışmalarla birlikte sorun çözücü bir işlevinin olduğu. • Yetki verme Yetki verme. Takımda üyeler birbirleri ile sadece kendi sorumluluklarını yerine getirebilmek için bilgi paylaşmak ve karar verirken yardımcı olmak amacıyla etkileşimde bulunurlar. hem ekip hem takımda bireysel sorumluluk olduğu takımların bilgiyi paylaştığı ama ekiplerin toplu performans hedefledikleri görülmektedir. Yetki vermenin var olması için liderik ve sorumluk paylaşılmalı. İslamoğlu.• İletişim Etkili bir iletişim olmadan bu yukarıda belirtilen özellikler ortaya çıkamaz.3. Weiss.s. birbirlerinin ve ekibin ihtiyaçlarına karşı duyarlı olması gerekir. Bu nedenle. s. Çünkü kritik anlarda 31 32 Donald H. 7 .. Ekipler. Başarılı Ekip Oluşturma. aynı zamanda bunu yaparken ekip üyelerinin ihtiyaç ve çıkarlarının karşılanmasında da etkilidirler31. Kararlar alma ve bu kararlar uyarınca hareket edebilme kadar. Ekipler sadece işle ilgili hedeflere ulaşılmasında değil. Eğer ekip iyi çalışırsa en iyi çalışan bireyin performansından daha iyi bir netice alınabilir. Yani. Bir iş yapılırken herkesin çabasını birleştirmesine gerek duyulmayabilir.. İstanbul. a. takım performansı bütün takım üyelerinin bireysel katkılarının salt toplamından oluşur. Reprosel Matbaa Hizmetleri. işin içine katmaktan öte bir şeydir. Üst düzeyde iş görebilmesi için bir ekipte belirli koşullarının olması gerekir.g.

ekibin hedefine ulaşması sadece bir amaç değil. yani bireylerin ilişki kurma ihtiyacından dolayı meydana gelirler. Diğer taraftan.s. Arkadaşlık amacıyla ve ortak ilgi alanları çerçevesinde oluşurlar. a. Resmi olmayan takımlarda. 35 Y. fakat ekiplerin içinde resmi olmayan gruplar olabilir. fakat sadece resmi takımlar ekiptirler. en iyi çözümün bulunmasında çok önemli bir adımdır33. 8 .36. resmi olmayan gruplar tamamen kendi arzuları ile örgüt üyelerinin ortak ilgi alanlarından dolayı ortaya çıkar.“Uçuş Ekibi Kaynak Yönetimi: Uçuş Ekipleri Tarafından Kaynak Yönetimi Programlarının Uygulanmasında Karşılaşılan Sorunların Tespit ve Çözümüne İlişkin Bir Araştırma”. Fakat. tek tek bireylerin performans toplamlarından daha fazladır.. Fakat. bir proje yürütmek gibi resmi olarak açıklanmış amaçlar için oluşurlar.e. ekipler belirli bir görevi yerine getirmek. Kısaca. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Resmi olmayan takımlar üyelerin sosyal ihtiyaçlarına cevaben oluşurlar ve bu grupların devam etmesi için herhangi bir görevin olması gerekmez. Adana.g. Bu durumda. s. Kısaca. Resmi takımlar örgüt tarafından kurulup kendilerine belirli bir görev verilen iş gruplarıdır. s. takım üyeleri işlerini bitirdikten sonra da biraraya gelirler ve bu nedenle daha uzun sürelidirler. ekibin varlığı için gerekli bir nedendir. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Resmi olmayan takımlar ise iş ortamında kendiliğinden sosyal ihtiyaçları karşılamak için kurulan gruplardır.aynı probleme yönelmiş bir kaç farklı beyin. Bu nedenle. Ekip ile takım arasındaki farkın daha iyi anlaşılabilmesi için resmi ve resmi olmayan takım tanımlarına da açıklık getirmek gerekir. Ekip üyeleri genellikle belirli bir görev için seçilip görev bitiminde dağıldıkları için ekipler resmi olmayan takımlara göre daha kısa ömürlüdürler. Ekipler ise bu tip resmi olmayan amaçlar için oluşmazlar. Bu farklı çözüm önerileri. Bu nedenle ekipteki bireylerin bireysel çabalarının sonucu ulaşılan performans düzeyi. 2003.. 34 İslamoğlu. çünkü asıl amaçları olan organizasyonun kendilerine verdiği görev 33 Dinçer Elbaşı.4.a. birkaç farklı çözüm önerebilecektir. ancak üyeleri arasında sinerji ve paylaşılan bir hedefe baş koyma anlayışı var ise ekip olabilirler.4.g. Takımlar. ekibi herhangi bir takımdan ayıran en önemli özellik üyelerinin birbirine bağımlı olmaları ve başarıya ulaşmak için hep birlikte baş koymuş olmalarıdır34. takımlar sosyal amaçlardan dolayı. bütün iş ekipleri takımdır. Ekiplerde karşılıklı sorumluluk ve belirli bir amaç vardır ve liderlik rolü paylaşılmaktadır35. bir ekipte görev bitiminde ekip üyeleri birbirlerini bir daha görmeyebilirler.e.

Üyeler sıradan işleri yaparlar. Bu nedenle.s. Üyelerin sayısı sabittir. üyeler arasında bir sosyal çekicilik oluşturmak her zaman mümkün olmayabilir. Üyelerin birbirlerini anlama becerisi temel özelliktir. s. Ekip kavramını takım kavramından ayıran temel farklılıkları tablo 1’de şöyle sıralayabiliriz. Ekipler organizasyon hedeflerine ulaşmak amacıyla kuruldukları için üyeleri ekip dışından bir kişi tarafından belirlenebilir.. a. a.3-4. Üyeler birbirlerinin duygu ve düşüncelerini anlamak zorunda değildir. Tablo 1: Takım ve Ekip Arasındaki Farklar TAKIM Üyelerde belirli bir uzmanlık aranmaz. Mücadele ya da etkinliğe katılanların geri planda bulunan ve onlara destek veren bütün üyeleri kapsar. nöbet ekipleri gibi ekipler görev bitiminde dağılabilir ve ileride tekrar bir ihtiyaç olduğunda yine aynı üyeler veya tamamen farklı üyelerle yeniden kurulabilir36.den uyarlanmıştır..e. s. Kaynak: Webber. Türk dilinde yüklenmiş her hangi bir olumsuz anlamı yoktur. Bu durum genelde görev ekipleri için geçerlidir. çalışanlardan bir ekip kurmak mümkün olsa dahi. Üyeler arasında bağlılık zayıftır. Üyeler değişen ortamlarda dahi planlanan işleri yapma becerisine sahiptir. 2004. Üyelerin sayısı ihtiyaca göre azalıp artabilir. Klimoski. ve Baltaş.g.7.264. Türkçe’de ayaktakımı ya da çaylak takımı gibi olumsuz anlamlarda kullanılabilmektedir. Üyelerin rol ve sorumlulukları uzmanlıklarına Üyelerin rol ve sorumlulukları belirlidir. Başarı ya da başarısızlık ön planda görünen üyelere aittir. Başarı ve başarısızlık ekibin tüm üyelerine aittir. 9 . Sadece mücadele ya da etkinlik için sahaya çıkan üyeleri kapsar. Üyeler arasında sıkı bir bağlılık vardır. göre belirli olmasına rağmen genişleyebilen bir yapıya sahiptir. EKİP Üyeler en az bir konuda uzmandır ve yeri doldurulamaz.g.e.sona ermiştir. Uçuş ekipleri. 36 İslamoğlu.

Gerek çift kişilik uçaklarda gerekse tek kişilik uçaklarda bulunan tüm pilotların kokpit dışında bulunanlarla. uçuş emniyet görevlileri. Havacılıkta ekip. Bireyler tek başlarına mükemmel olsalar bile ekip olarak mükemmel çalışmayabilirler. Bir uçuş görevinin icrasında. radar kontrolörleri. Ancak havacılıkta bazen bireysel gayretin maksimum düzeyde kullanılması ekibin başarısını olumsuz etkiler.s.35. hava trafik kontrolörleri. anormal durumlarda kontrolü ele alabilecek birey kalmamasına da yol açabilir39. Ekibin başarılı olması için ekip üyelerinin yapabileceklerinin en iyisini yapması gerekir. uçuş esnası ve uçuş sonrasını içeren tüm safhalarda pilotlara yardımcı olan.2006. EKY bir uçuşun başarıyla gerçekleşmesi için katkıda bulunan herkesi ekip kavramının içine dahil etmektedir.. Basılmamış Ders Notu.canaktan. 38 Uçuş Ekibi Kaynakları Yönetimi.4.K.2. Hiç kimse bir işi tek başına gerçekleştiremez. Bir uçakta mürettebat olarak tanımlanan uçuş ekibini temel olarak kokpitte uçağı uçurmakla görevli pilotlar ve onlara yardımcı olan uçak ve görev tipine göre diğer personel oluşturur. kokpitin dışındakilerin ise kokpit ile uyum içinde olmaları gerekmektedir38.htm. bir uçuş görevini icra etmek için ortaklaşa çalışan bireylerden oluşur.e.org/yonetim/yonetim-teorileri/tarihsel-bakis. Dolayısıyla bir uçağı uçurmakla görevli mürettebat ile uçuşu destekleyen her birey havacılıkta bir uçuş görevinin yapılabilmesi için oluşan ekibin bir üyesidir. fakat tek başına yeterli değildir. Çünkü herkesin maksimum gayretle çalışması karşılıklı kontrolü engelleyeceği gibi.18. http://www. Bireysel yetenekler uçuş perfomansı için gereklidir.g. 2005.1. uçuş öncesi. sağlık ekipleri ve aileler havacılıkta ekibin bir parçasıdır. bakım ekipleri. 39 Elbaşı. a. Havacılıkta Ekip İnsan ihtiyaçlarını karşılayacak mal ve hizmet üretmek ve sunmak için faaliyette bulunan bir örgüt 37 olarak var olan organizasyonlarda gerek sivil havacılıkta gerekse bir kamu hizmeti olan askeri havacılıkla ilgili yapılanmada EKY’nin en kritik kaynağı ekiplerdir.1-2. s. Havacılıkta bu bireylerin fiziki alanları tamamen farklı ortamları içermektedir. uçakta bulunan pilotlar dışındaki diğer mürettebat ile. Hv.K. 37 Coşkun Can Aktan. “Yönetim Biliminin Doğuşu: Tarihsel Bakış”. s. kule personeli. Her görevin yapılmasında ve başarılmasında mutlaka diğer insanlarada ihtiyaç vardır. 10 . Kokpitte bulunan pilotlar uçağı uçurma görevini üstlenmiş olmalarına rağmen tek başlarına görevin yapılabilmesi için yeterli değillerdir.1. dolaylı ya da dolaysız olarak uçuş görevinin başarısını etkileyen uçuş planlayıcıları. Erişim:16.

a. tabii olarak liderlik rolüdür.g. ekip davranışlarını iyi anlayabilmek ve yalnızca ekip içinde anlamlı hale gelen aşağıda belirtilen bazı karakteristik özellikler vardır.35. Ekiplerde liderin rolü bazen resmidir bazen de grubun içinden çıkan ve resmi bir rütbesi olmayan bir lider gibi de gayri resmidir. Rol.49-50.e. Bir uçuş ekibinde en yüksek statüyü taşıyan rol. Rol belirsizliği bireyin kendisinden bekleneni tam olarak anlayamaması durumudur. Ekipler.. fiziksel ve psikolojik olarak kimin ekibe dahil kimin hariç olduğunu belirlememizi sağlar. Ekip üyelerinden ne tür davranışların beklendiğini basitçe ortaya koyarlar. ekip de kendi kabul edilebilir davranışlarını çizer ve bunun dışına çıkanları uyarır.e. s.e. Rol davranışı. Bu kavram davranışları aydınlatır. Feldman. Kaptanın rolü yasal olarak belirlenmiştir. bir kişinin başkalarıyla ilişki halindeki davranışının sıfatıdır. bazılarında ekip içi ilişkilerdeki başarı rolü tanımlar. Sosyal olarak kabul edilebilir davranışlar nasıl yazılı olmadan belirlenebiliyorsa.g. Rol. Y.51. Lider. 1. Aynı zamanda psikososyal davranışlar da ekip limitlerini belirler. Normlar üzerinde tartışılmaz ve yaptırımları çok güçlüdür. Normlar ekibin zor durumların altından kolaylıkla kalkmasını sağlarlar. “The Development and Enforcement of Group Norms Academy of Management Review”. Ekibin merkezi değerlerini ve ekibi bir arada tutan değerleri açıkça belirlerler43. Ekip üyelerinin arasında utanç verici problemlerin olmasını engellerler. a. takım ya da ekibin içinde yerine getirilmesi beklenen davranışlar bütünüdür. ekibin lideridir. 9.. Kaptan.. 40 41 Adair. dolaylı veya doğrudan gruptaki hiyerarşinin başıdır42. Gerekirse yardımcı pilot bu rolü üstlenebilir. Bazı ekiplerde görevi tam olarak yerine getirmek rolü tanımlarken. Roller aynı zamanda statü ve grup ya da organizasyonlarda ki sosyal pozisyonla da bağlıdır41. ya da ekibin tanımlamasına bırakılmıştır.47. 43 Daniel C. Jan.. 1984. Limitler.Bir uçuş görevinin emniyetli ve etkin olarak yapılabilmesi için ekip olarak çalışabilmek. Diğer roller organizasyonların tanımlamasına. bir grup. bu rolleri kendileri belirlerler. Vol. 42 Elbaşı. p. No.a. s. 11 . role uygun olduğu düşünülen hareket biçimidir 40 . Ekip üyelerinin davranışlarını düzenlemek için yazılı olmadan koyulmuş kurallar bütününe “Norm” denir.g. Hava yollarında roller çoğunlukla belirlenmiştir. s.

en yüksek statüye sahip olduklarını düşünmektedirler. dolayısıyla en etkin güce sahip bireydir ve alt statüdeki bireyler ona tabidirler. Örneğin askeri uçaklarda yüksek rütbeli pilot. Bir uçuş görevinin yapılabilmesi için pek çok bilgiye ve bunları sağlayan pek çok kişye ihtiyaç vardır. Otoritenin tam belirlenmediği durumlarda kaza oranı yükselir. s.e. 44 45 Tom Wolfe. s. düşük rütbeli pilot ise kaptan olarak uçuyorsa kimin otoritesinin geçerli olacağı tartışma konusu olmuş ve kazalara sebep olmuştur. durumun fark edilip düzeltilmesi zorlaşır.g. Tom Wolfe “The Right Stuff” adlı eserinde net belirlenmemiş statülerin bir uzay programındaki etkilerini anlatır. ikinci pilot olarak. The Right Stuff. 1979. uçuşta devam eder ve uçuş sonunda değerlendirilir. Otorite. Sosyal etki. Newyork. ekip düşüncesini bozacağı için sessiz kalmayı tercih ederler. pozitif ve negatif etkileri vardır. 12 . Astronot olacak pilotlar hazırlık programındaki en yüksek statüye sahip olduklarını düşünürlerken. Tıpkı roller ve statülerde bazı davranış beklentilerini beraberinde getirirler.37. Tatminkar bir iş çıkması imkansız hale gelir44 . Ekip üyeleri çalışma esnasında diğer üyelere fazlaca güvenir ve daha az çalışır. Tüm bireyler aynı durumda olduğundan.45 Grup düşüncesi fikri Janis tarafından 1984’te ortaya atılmıştır. Straus and Giroux. a. Pozitif etki “sosyal kolaylaştırma” olarak adlandırılır. Williams ve Harkins’in belirledikleri negatif etki ise “sosyal tembellik” olarak adlandırılır. Farklı çözümler üretme konusunda isteksiz davranırlar. Bireyler ekibe fazlaca bağlı olduğunda önerileri tartışmasız kabul ederler.96. ekip aktiviteleri ile oluşur.. Böylelikle ekip bireyleri arasında statü çatışması başlar. Benzer şekilde otorite çok güçlü kullanıldığı için düşmekte olan uçağa yardım edemeyen yardımcı pilotlar görülmüştür. Kokpitte statü pozisyonla belirlenir. Kaptan en yüksek statüye. Elbaşı. Lider fikrini söyledikten sonra farklı bir fikir söylemek. teknik olarak otorite güç ve etkinliğin doğru olarak kullanılmasıdır. Uçuş görevi şekil 2’de görüldüğü sadece kokpitte bulununan pilotların kendi kendilerine yapabilecekleri bir faaliyet değildir. uçuş doktorları da astronotların uzaya çıkamayacağına karar veren makam olduklarından. Ekip üyesi diğer üyelerin kendi tarafında olduğunun bilincinde ise performans artar. ekip kuruluşunda bireyler arasındaki değerlendirmeyi sağlarlar. Published by Farrar. Bu bilgiler uçuşa başlamadan önce alınır. Latene.Statüler.

crm-devel. “Eliminating Cockpit-Caused Accidents”.org/resources/paper/last/last. Error-Tolerant Crew Procedures for The Year 2000. şekil 3’de görüldüğü gibi ekip olarak çalışıldığı.10.org/resources/paper/last/last.10. Erişim: 30. Şekil 3: Ekip Olarak Kokpit Kaynak: Steve Last. Erişim: 30.htm 13 . 2005. www.2006.crm-devel.htm Kokpitte bulunan mürettebat tarafından bilinen gerçekler. 2005. England. “Eliminating Cockpit-Caused Accidents”. kaptanın ekibin lideri olduğu ve ekip üyelerinin bir organizasyonun parçası olarak teknik ve düzen açısından birbirine pek çok noktadan bağlı olduğudur. www. England.2006. Error-Tolerant Crew Procedures for The Year 2000.Şekil 2: Kokpit Kaynak: Steve Last.

Ekip çalışmasında herkesin değişik sorumlulukları vardır. Bilgiler. 48 THY. ekibin durumu nasıl tanımladığına bağlıdır. Ekipte tayin edilmiş lidere uyan kişilerden beklenen davranışlar yasal yönetime itaat. Hava yolu organizasyonları pilotlara mümkün olan en iyi koşullarda ekip çalışmasını kabullenmiş bireylerle birlikte görev yapma imkanı sağlamalıdır. tecrübelerini aktarmak gibi konuları kapsar.45.43. Bu şekilde profesyonel uçuş ekibi doğabilecek durumlara ilişkin karar ve önerileri verebilecek kapasiteye ulaşmış olur. Değişik durumlar ortaya çıktığında ekip elemanlarından birisi liderlik rolünü üzerine alır ve diğer ekip üyeleri bu elemanın çabalarını desteklemek için harekete geçerler. uçak performansı.Bu gerçekler tartışmaya açılamaz. Unutulmamalıdır ki. Ekip Kaynak Kullanımı Hazırlama Dersleri.g. uçak yapısal olarak uçabilecek durumda olmasına. sorumluluğun da bir ekip elemanından diğer ekip elemanına yer değiştirdiği görülebilir. teknik yeterlilik.48 Uçuş ekibinin durum değerlendirme niteliği. görevlerin kabulü ve üzerine düşen işleri yerine getirmek. son kararı vermek47. Geçmiş yıllarda ölümcül uçak kaza ve olayları incelendiğinde. Kaza yalnızca pilotun başarısızlığından değil. Her hangi bir durumda kazanın sebebi uçak veya bireysel olarak pilot değil.s. 14 .38..e. s. mürettebat kendini büyük bir problemin içinde bulmuş. Ekiple yapılan görevlerde deneyim ve yeterlilik tek başına hiç bir anlam taşımamaktadır. uçuş aletleri ve telsiz iletişiminden toplanır. İyi durum değerlendirmesi yapan uçuş ekibi devamlı olarak değişen durumları gözden geçirir ve gereken düzeltmeleri yapar. Ekip içinde kaptanın görevi standart usullere uygun olarak uçuşu yönetmek. a.1991. Türk Hava Yolları (THY). Ders Notları. beceri ve uzmanlığa sahip bireylerin bu bilgilerini paylaşıp. pilotların eğitim seviyeleri ve sağlık durumları iyi olmasına rağmen ekip olarak kaynaklar uygun kullanılamadığı için kaza önlenememiştir46. kendi eğitim durumları ve geçmiş deneyimlerine göre ekip üyelerince bireysel bazda değerlendirilir ve diğer ekip üyeleri ile iletişim yolu ile paylaşılır. ekibin bu avantajdan faydalanmasıdır. Bunlardan birisi şans diğeri ise konu ile ilgili olarak özel bilgi. ekibin bir sebeple ritmi kaybetmesi yüzünden olmuştur. klasik idarecilik sorumluluğunu kabul etmek.1991. deneyim gibi önemli vasıfların yanında ekip 46 47 Elbaşı. İstanbul. Eğer bir uçuş ekibi iyi bir performans göstermişe bunun iki nedeni olabilir. Ekip hedefini elde etmeye çalışırken. kesinleşen kararları hem sözle hem de hareketlerle desteklemek aynı zamanda tedbiri ve kontrolü elden bırakmamaktır. s. ekiptir.

Bu sorumlulukları onunla paylaşacak başka bir kişi olmamıştır. Uçuşla ilgili tüm kararları vermek.doc. Havacılığın ilk yıllarında. sigortacıları.ruhuna sahip olmak ve EKY becerilerini kullanmayı bilmek uçak kaza ve olaylarını önlemede önemli rol oynamaktadır49.39. Hava aracına kumanda eden pilota uluslar arası havacılık uygulamasında ve mevzuatta hava aracı kumandanı (aircraft commander) veya kumanda eden pilot (pilot in command). Havacılığın başlangıcında tek pilotla uçurulan hava araçlarından başka hava aracı yok iken. Havacılık endüstrisinin gelişimi ile birlikte yardımcı pilot. hava aracının ve hava aracında bulunan her şeyin emniyetinden uçuş süresince sorumludur.1. uçuş planlayıcılar. hava aracının kaptanı olarak uçuş görevininin icrasından. Türk sivil havacılık mevzuatında ve uygulamasında da “kaptan pilot” veya kanunda kullanılan tabirle “sorumlu kaptan pilot” denilmektedir50. kabin görevlileri. Erişim: 12. hava aracı gemilere benzetilmiş ve bunun için hava gemisi olarak adlandırılmıştır. “ Sivil Hava Aracı Kumandanının veya Kaptanın Yetki ve Sorumlulukları” http://www. havada yalnız başına. s.org/documents/SIVILHAVAARACININKUMANDANININHAKVEYETKILERI.. Kaptan Pilotun Yetki ve Sorumlulukları Hava aracının emniyetle. can ve mal güvenliğini sağlayacak surette sevk ve idaresinden ve görevin tamamlanmasından birinci derecede sorumlu kişi hava aracının kumandanı yani pilottur. bagaj ve yük ilgililerini. Karar ve eylemleri sadece kendisini ve hava aracını değil.10. trafik kontrolörleri ve teknisyenler gibi hava aracı operasyonunda rol alan kişilere yenileri eklenmiştir. Yaşar Öztürk. 1.3.talpa. Hava aracının kumadanı. hava aracının sahibini. uçuş mühendisi. hava aracının kaptanı da bir gemi kaptanına benzer rol ve fonksiyonlara sahip olmuş ve uçuş sırasında uçağının tam olarak kontrolüne sahip olan pilot. hava aracının kumandanı veya kaptanın yetki ve sorumluluklarıda olmamaıştır. yolcularını.e.g. 15 .2006. etkili haberleşme araç ve vasıtalarından ve karar verirken kendisine yardımcı olacak birisinden yoksun olarak uçmuş ve hava aracının emniyetinden de sorumlu tutulmuştur. a. hava trafik 49 50 Elbaşı. uygulamak ve uygulatmakla yükümlüdür. Bu yeni aktörlerin yanında haberleşme araçları ve metodları da baş döndürücü bir hızla gelişmiş ve hava aracı kumandanının diğer bir idade ile kaptanın karar ve yetkileri sorgulanmaya başlanmıştır. Bu benzerlik nedeniyle.

ABD’nin 1938 yılında koymuş olduğu kurallarla yapılmış ve hava aracı kumadanının hukuki otoritesi düzenlenmiştir.e.org. kaptan pilotun genel yetki ve sorumlulukları düzenlenmiştir. Bu madde hükmüne göre. http://www. olağan üstü durumlarda gereken önlemleri almaya yetkilidir” denilmiştir.kontrolörlerini. “sorumlu kaptan pilot hava aracının. Ancak uygulanabilirliği ölçüsünde genel hukuk kuralları içerisinde bir uygulama söz konusu idi. Erişim: 20. Türk Sivil Havacılık Kanunu. can ve mal güvenliğini sağlayacak surette sevk ve idaresinden birinci derecede sorumlu olup. kural koyucuları ve bu listeye dahil edilebilecek birçok kişi ve kuruluşları etkileyecektir. yeryüzündeki üçüncü kişileri. Uluslararası metinlerde kullanılan “uçak kumandanı” yerine “sorumlu kaptan pilot” sözcüğü kullanılan kanunun bu ifadesinden. “kaptanın yetki ve sorumlulukları” içinde kabul edilmiştir52.htm. 1970 tarihli Lahey ve 1971 tarihli Montreal sözleşmeleri hükümleri saklıdır denilerek.2006. Her ekip elemanı kendi ekip pozisyonunun gerektirdiği bilgi ve ehliyete sahip ve görevini aktif olarak planlamak ve yürütmekten sorumludur. Havacılığın ilk yıllarından itibaren uzun bir süre hava aracı kumandanının statüsü. Buna rağmen uçusun sorumlu kaptanı uçuşun tüm olarak idaresinden ve gözetiminden sorumludur. s.12. maddesinde Türkye’nin katılmış olduğu 1963 tarihli Tokyo. a. Kanunun 105. Uçuş ekibi içerisinde kaptanın rolü özel bir sorumluluk taşır.. hava aracının yapımcısını.g. kaptan pilotun hava aracının sevk ve idaresinden birinci derecede sorumlu olduğu ancak onunla birlikte diğer mürettebatında sorumlu olduğu anlamı çıkmaktadır. hava sahasında uçtuğu ülkenin ve tescilinde bulunduğu ülkenin havacılık otoritelerini.tr/content/turkish/uyeler/KANUN/TURKSIV.1. maddesinde. Bu konudaki ilk hukuki düzenleme. uçuş sırasında hava aracının operasyonunda. 16 . adı geçen uluslar arası sözleşmelerde yer alan hükümler de.tursab. hak ve yetkileri ile sorumluluklarının bir hukuki temeli mevcut değildi. Türkiye’de yürürülülükte olan 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunun 100. Bu makama 51 52 Öztürk. diğer uçuş mürettebatı üzerinde ve uçuş sırasındaki görevleri üzerinde sınırsız otoriteye ve tam kontrole sahip olduğu belirtilerek hukuki bir zemine oturtulmuştur51. ABD’den sonra hava aracı kumandanının hukuki statüsünü düzenleyen kurallar diğer ülkelerde de zamanla yürürlüğe konulmuştur. Bu kurallarla hava aracı kumandanının uçuş operasyonu ve uçuş güvenliği için nihayi yetkili ve sorumlu olduğu.

Kaza Önleme Ders Notu. Kazaları önlemek için kaza potansiyeli olan kaynakları tanımak ve bu kaynakların yarattığı tehtidi tehlikeli durum meydana gelmeden önce yok etmek gerekir.2. ne şiddette olacağı veya zararı. bazen gelişigüzel tek bir sebepten de meydana gelebildiği görülmüştür53. mürettebatını ve ekibi oluşturan diğer bireyleri uçuşu gerçekleştirecek birer personel olarak değil. onun tekrar kaza ve olay yaratmasına mani olunabilir. 2nci Ana Jet Üs Uçuş Eğitim Merkezi K.saygı duyulması her zaman zorunludur. EKY becerilerinin öğrenilmesi ve tatbik edilmesi hiç bir şekilde kaptanın otoritesini azaltmaz.2. s. 1995. durum demektir. ekibin bir parçası olarak görmelidir. s.15. kaza ve olayların sebeplerinin her durumda birbiri ile irtibatlı olmadığı. 1.K. kaza ve olayların analizi yapıldığında.8. Kaza Kavramı Kaza. Şekil 4: Kazanın Meydana Gelişi Kaynak: Hv. can veya mal kaybına veya zararına neden olan kötü olay. Gerçekte etkin bir kaptan bu becerileri ekibin performansını en üst düzeye çıkartmak için kullanır.lığı Uçuş ve Yer Emniyet Okul Komutanlığı. nasıl olacağı veya gelişeceği. İzmir. İnsan. ne zaman olacağı.lığı. nerede olacağı veya oluşacağı. ne kadar kişinin ne oranda zarar göreceği kesin olarak bilinemez. Geçmiş kaza ve olayların dikkatli bir şekilde analiz edilmesiyle gerçek neden bulunarak. Kaptanlar. Bununla beraber.1. KAZA KAVRAMI VE HAVACILIKTA KAZA 1. Kazaların oluşumunu engellemek için tamamen tehlikeden arındırılmış bir ortam düşünmek neredeyse olanaksızdır.K. 17 . malzeme ya da doğal kaynaklı nedenlerle can veya mal kaybına veya zararına yol açan kazaların. Kazaların meydana gelmesine neden olan kaynaklar önceden tespit edilerek kaza yaratma ihtimali olan tehlikeli durumlar kontrol altınarak tehlikeler ne kadar 53 Kaza Önleme Ders Notu.

İzmir. 1995.K. 54 55 Kaza Önleme Ders Notu. Her bir sebep tek başına ele alındığında genellikle önemsiz olarak görülebilir.kontrol edilmeye çalışılsa da insanın olduğu yerde alınan risklere bağlı olarak hata olma veya bir arızanın meydana gelme olasılığı her zaman vardır. Ancak en geniş kullanma alanı olan tanım Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı (ICAO) tarafından geliştirilmiş olanıdır 55 . 59 Kaza Önleme Ders Notu. 58 Y. tipik olarak birçok farklı sebebin kombinasyonudur. uçuş emniyetini etkileyen ya da etkileme ihtimali bulunan kaza dışı olaydır 57 . s. Başka bir tanımla bir kazanın neredeyse meydana geldiğini gösteren koşulların bulunduğu olaydır. Uçuş Emniyet Programları Yönetim El Kitabı. 2 nci Ana Jet Üs Uçuş Eğitim Merkezi K. s.lığı. 57 Y. uçağın çalıştırılmasından.e. s.g.lığı Uçuş ve Yer Emniyet Okul Komutanlığı. uçaktan ayrılan parçalardan her hangi biri veya doğrudan uçağın etkisi ile temasa maruz kalarak zarar vermesi. Ancak. Birçok değişik tanımı vardır. alınan risk seviyesi ile de doğrudan ilişkilidir54. olaylar zinciri tamamlanmadan önce bu sebepleri belirlemeyi ve ortadan kaldırmayı hedefler. s. s. 56 Kaza-Kırım İnceleme Kitabı.3. Emniyet veya kaza önleme programları. S.g. Kazaları sıfıra indirmek mümkünmüdür diye sorulduğunda cevap teorik olarak mümkündür olsa bile gerçek bunun mümkün olamayacağıdır. 1995. Makine kendi kendine durup dururken arıza yapmaz bir yerinde mutlaka insan etkisi vardır.a. Şekil 4’de görüldüğü gibi tehlike içeren bir görevin yerine getirilmesi esnasında hata yapma veya arıza meydana gelme ihtimali dolayısıyla da kaza ve olay meydana gelme olasılığı.9. Kaza.g.C. uçağın tamamen kayıp veya tamamen ulaşılamadığı durumlar olarak tanımlanmıştır56. diğer sebeplerle bir araya geldiği zaman bir kazaya sebep olan ve ilgisiz gibi görülen zinciri tamamlayabilir59.K.. 18 . Kaza incelemesinde ilk akla gelen temel sebepler pilot hatası veya malzeme hatasıdır58.2.e. Bir kazanın nadiren tek bir sebebi vardır. Uçuş ve Yer Emniyet Okul Komutanlığı. uçağın hasar gördüğü veya yapısal bir arızanın olduğu her hangi bir durumda birinin ölümcül veya ciddi bir şekilde yaralanması.27. Görevin karmaşık ya da basit olması da olasılığın seviyesini belirler. bir uçağın uçuş ile ilgili olarak belli bir ölçüde hasarını veya yaralanmaları ifade eder. a. Havacılıkta Kaza Kavramı Uçak kazası. Uçak olayı ise bir uçağın kullanılmasıyla ilgili olan.8. Bu sonucu yaşanan kaza ve olaylar göstermektedir. Kazalar.9. 1.2.Hava Kuvvetleri Komutanlığı 2 nci Ana Jet Üs Komutanlığı. T.a..e. İzmir. Hv.21. bir kişinin uçağa uçuş amacıyla binmesinden kişinin uçağı terk etmesine kadar geçen süre içinde.

Tablo 2: Dört M’in Tipik Karakteristikleri İNSAN Yaş Boy Ağırlık Sağlık Durumu Deneyimler Yaradılış Özellikleri Kişilik Özellikleri Yorgunluk V.ve Neş.ve Neş. Tablo 2’de dört M’in her biri ile ilgili bir 60 Richard H.Herhangi bir görev de risk çok düşük tutulabilir ama sıfıra indirgemek imkansızıdır. 19 . Çevre (Medium). Wahington.5. Hava Kuvvetleri Komutanlığı. Makine (Machine). Havacılık doğası itibariyle tehlikelidir.8 Bir uçuş ortamında sürekli olarak dört faktör vardır.b. Etimesgut. Ankara.b. s.lüğü.s.Wood. Çoğu havacılık tehlikesi bir olayla veya bir kaza ile sonuçlanmayabilir.1975. Jeppesen sanderson Training Products. s.Bas. İnsan (Man). s.Bas. Bu çerçevede insana güven duymak gerekir. MAKİNE İniş Takımı Tipi Kanat Tipi Bakım Durumu Yakıt Durumu Yük Durumu Seyir Hızı Aydınlatma Motor Tipi V.Md. M’lerin birindeki değişiklik öbürlerini de etkiler. Hv. Hava Eğitim Komutanlığı.1975.lüğü. Aviation Safety Programs. Zaten havacılığın kendisinin bir risk olduğu düşünülürse. Hava Kuvvetleri Komutanlığı. Bunlar. Ankara. Bu dört faktöre İngilizce isimleri M harfiyle başladığı için dört M faktörü denilmektedir. 61 Uçuş Emniyet Programları Yönetim El Kitabı. ÇEVRE Günün Saati Isı Derecesi Rüzgar Yönü Rüzgar Hızı Hava Tahmini Pist Durumu Meydan İrtifası Ay durumu V. Bu güven ihtiyacı uçak icat edildiği günden beri çok fazla değişikliğe uğramadan günümüzde de devam etmektedir61. ya yetersiz olarak dizayn edilmiştir ya uygun olarak üretilmemiştir ya pilot tarafından gerektiği şekilde kullanılmamıştır ya da uçağa yanlış bakım yapılmıştır. aynı kapasite ve limitlerle Kaynak: Hava Psikolojisi. Kazalar genellikle kullanılan malzemenin kendisinden çok onun kullanılış biçimiyle ilişkili olup bütün kazaların sebepleri ise insanlarla bağlantılıdır. 62 Hava Psikolojisi. Meydana gelen kazalarda uçak.b. risk sıfıra indirilemediğine göre kazaları da sıfıra indirmek imkansızdır 60 .57. Hava Eğitim Komutanlığı. GÖREV İdari Uçuş Yolcu Taşıma Kargo Taşıma Akrobasi Test Uçuşu Tecrübe Uçuşu Paraşüt Atlatma Kontrol Uçuşu V. A Management Handbook. Aralarındaki karşılıklı etkileşimin önemini ortaya çıkartmak gerekmektedir. ve Görev (Mission)dir.Md. 1997. Bu faktörlerin her biri ile ilgili özellikler.b.17. bir uçuş görevini tanımlamak için derli toplu bir yol ve usul sağlar 62 . Hv.

2. Kaza Önleme Ders Notu.lığı. Tabloya göz atılırsa dört M’in her birinin çeşitli şekillerde değişebileceği gerçeği hemen anlaşılır. bir acil duruma dönüştürüp bir kazanın olmasına neden olabilir. Kazalar genelde. 2nci Ana Jet Üs Uçuş Eğitim Merkezi K. Verilen yanlış yön bilgisi. bir karşı rüzgar. İnsanlı ya da insansız uçuşlar insanın. Bu faktörlerin aralarındaki etkileşimi şekil 5’deki gibi belirtmek mümkündür. insansız hava araçları da yine yerden insanlar tarafından yönlendirilmektedir.10. Kazalarda İnsan Faktörü Günümüzde insansız hava araçları kullanılmaya başlanmış olsa da halen daha hava araçlarının hemen hemen tamamında insanlar kullanılmakta. görev ve bunların sevk ve idaresi gibi tüm faktörler arasındaki karşılıklı etkileşim sonucunda meydana gelmektedir. Bir uçuş görevinin icrasında en önemli unsur. ortam. uçuş faaliyetinin emniyetle yerine getirilerek görevin başarılmasında en önemli etken olduğu görülmektedir. s.1. Aynı zamanda bir uçuşun emniyetle bitirilip bitirilemeyeceği konusu ile yakından ilgili olan dört M’e. 1995.2. Araştırmanın konusu olan pilotlar. Şekil 5: Kaza Üreten Faktörler (5M) Kaynak: HKK Uçuş ve Yer Emniyet Okul Komutanlığı. makine. Yönetim (Management) faktörünü de eklediğimiz zaman havacılıkta kaza üreten faktörler 5M faktörü olarak genel bir tanımlamaya tabi tutulabilir. uçak tipine göre tek kişilik uçaklarda bir pilot olabildiği gibi nakliye ve bazı jet uçaklarında birden fazla pilotu içerebilir. insan. 1. arızalı bir alet ya da pist üzerindeki bir engel. bir pilot için rahat bir uçuşu.miktar örnek durum verilmiştir. uçağı uçuran pilotlar ve hava da ve yerde uçuş görevinin başarılması için 20 . İzmir.

g. a. 1995. Erişim: 12. belirli bir kişiliği ve ruh hali vardır. Günümüzde havacılık kazalarının incelenmesi konusunda geniş bir uygulama alanı bulan 5M faktörlerinde insan ögesi merkezi bir koordinatör görevini yerine getirmektedir. Her uçuş görevinin başarısında pilotların bu iyilik hallerinin insan hatasını azaltma da önemli bir husus olduğunu kabul edilmektedir63.asp. s.2. s. Robert Baron. İzmir.iflyamerica. Daytona Beach. s. uçuşu sağlayan ekip üyelerinin birinin ya da birkaçının görev sorumluluklarında kontrolün azaldığı durumlarda meydana gelir. The Aviation Consulting Group. dolayısıyla uçak söz konusu olduğunda çoğunlukla bu insan pilot olmaktadır. The Human Performance Stiuation Awareness and Automation Technology Conference. daha önceki tecrübe ve eğitimleri bellidir. Sistem istenen cevaplar alındığı sürece dengeli bir sistemdir. 2nci Ana Jet Üs Uçuş Eğitim Merkezi K. Belirli durumlarda 63 64 Hava Psikolojisi.15. Faktörler arasındaki karşılıklı etkileşim ve ilişkiden Şekil 6: Kontrol Sistemi Olarak 5 M Faktörleri Kaynak: HKK Uçuş ve Yer Emniyet Okul Komutanlığı.15. Kazaya neden olabilecek olağan dışı durumlarda düzeltici işlem yapacak yegane unsur insandır.2006 65 Kaza Önleme Ders Notu.lığı. dolayı her yeni durum diğer faktörün etkilenmesini sağlar ve kendi de cevap verir. Kaza Önleme Ders Notu.. “Why are Routine Flight Operations killing Pilots and their Passengers?”. 65 Şekil 6’da belirtildiği gibi. 2004. Kazalar. Bu özellikler daha da arttırılabilir. 21 . sistemde her bir faktör birbiriyle ilişki içindedir ve birbirinden girdi alır. Pilotların yaşı.08.s.org/routine_flight_operations.onları destekleyen diğer ekip üyeleridir.e. Kazalar genelde pilotların zaaflarından kurtulmanın yolunu tam bilememesi ve bilişsel becerilerin yeterince iyi kullanılamamasının yarattığı tehditlerden oluşmaktadır64.6. http://www.

2006 Kazalar.dynamicflight. http://www. Erişim: 18. uçuş gereklilikleri pilot kapasitesini geçtiği zaman meydana gelir.08. http://www.com/avcfibook/instruction_techniques/. Bu iki faktör emniyet sınırını oluşturur. Yapılan kaza incelemelerine. olaylar karşısında akılcıl kararlar verebilecek düzeydeki kabul edilebilir iş yükü sınırını belirleyen yüklenme kapasitesi karmaşık ve önceden bilinmeyen etkenlerle değişmekte ve insanın aynı anda yapılabilecek iş yükü ve işlevselliği belirleyen anlık kapasitesi ölçülüp doğru veri alınamamaktadır. “Tecniques of Flight instructors”.istenen cevap alınamıyorsa sistem bozulmuştur ve denge.dynamicflight. Sistemin belli bir kapasitesi vardır. İnsanın güvenilirliğini iki faktör sekteye uğratmaktadır 66 . Çok veya karışık yüklemeler kontrolün kaybolmasına neden olabilir. göre şekil 8’de görüldüğü gibi bir uçuş görevinin en riskli safhalarını uçuş ekibinin en dikkatli olması gereken kalkış ve ilk tırmanış ile iniş safhalarıdır.08. İnsan sistemdeki en karmaşık ögedir. s. Erişim: 18. Şekil 7: Emniyet Sınırı Kaynak: “Tecniques of Flight instructors” . 66 67 Kaza Önleme Ders Notu.2006 22 . Şekil 7’de görüldüğü gibi emniyet sınırı yaklaşma ve iniş safahalarında en düşüktür.com/avcfibook/instruction_techniques/. Bu iki sebep insanı kazalarda birinci sebep faktörü yapmaktadır.16. Bu noktada meydana gelecek bir acil ya da beklenmeyen bir durum pilotun kapasitesinin dışına çıktığında kaza ya da olaya neden olma ihtimali yüksektir67. İnsanın. değişik bilgi ve cevaplar yoluyla tekrar sağlanmalıdır.

2. Arzu edilen emniyet seviyesini sağlamak için buna uygun bakım ve kontrol programlarının belirli safhada ortaya çıktığı görülmektedir69. Erişim: 18. Bu makinenin özellikleri temelde uçuş emniyetine artıracak yönde belirlenmiştir.6.. Makine ile ilgili ayrıntılar insan performansı ve kaza önleme konularını incelemek isteyen kişiler için oldukça ilginçtir. Kaza Önleme Ders Notu.e.2.com/avcfibook/instruction_techniques/.e.Şekil 8: Kaza Oranları Kaynak: “Tecniques of Flight instructors” . a. 23 . Uçağın bir parçasının ömrü süresince arızaların normal olarak üç 68 69 Hava Psikolojisi. Bir uçağın teknolojisi arttıkça kullanılan cihazlar daha detaylı ve karmaşık olmaya başlamaktadır. s.g. http://www. Makinenin tipi nedir? Bakım durumu nedir? Ağırlığı ne kadardır? Ne kadar yakıtı vardır? Minumum ve maksimum sürati nedir? Bu ve benzeri sorular bir kazayı anlamaya çalışırken akla gelen pek çok sorunun bir kaçıdır. a. geliştirilmesi gerekmektedir. Teknolojideki gelişmelere rağmen hala tasarım.2006 1.g. Kazalarda Makine Faktörü Eğer bir insan uçacaksa uçabilen bir makineye ihtiyacı vardır. Havacı davranışlarını inceleyen bir kişi.dynamicflight.. s.2. üretim veya bakım alanında pek çok tehlikeler devam etmektedir. yapılan davranışı değerlendirebilmek için uçulmakta olan uçakla ilgili ayrıntıları bilmek zorundadır68.12-13.08.

g.• Genellikle ömrünün ilk günlerinde ortaya çıkan yetersiz tasarım ve üretimden kaynaklanan başlangıç arızalar. doğal ve insan yapısı olmak üzere iki şekilde ele alınmaktadır71. tamamen insan kontrolü dışındadır. İzmir. İnsan yapısı ise fiziki çevre ve fiziki olmayan çevre olmak üzere ikiye 70 71 Hava Psikolojisi. ortam gece ya da gündüz olabilir.13.e. Kaza üreten faktörler olarak çevre. kötü ışıklandırılmış ya da yanlış işaretli olabilir. 24 .2. a.lığı. Bu safhaları ifade eden arıza oluşumu modeli Şekil 9’da olduğu gibi tipik bir banyo küveti şeklinde gösterilebilir. parçanın takıldığı üniteye veya kullanım şekline uyumundan dolayı meydana gelen beklenmedik arızalar. 2nci Ana Jet Üs Uçuş Eğitim Merkezi K. Kaza Önleme Ders Notu.e. Şekil 9: Arıza Oluşumu Modeli Kaynak: HKK Uçuş ve Yer Emniyet Okul Komutanlığı. hava..g. vb. hava. Her ortamın uçusu etkileyen özellikleri vardır. 1995. Kazalarda Çevre Faktörü Uçaklar havada. Kaza Önleme Ders Notu. yağmur. Hava açık. rüzgar. ısı derecesi fazla ya da az. • Bir parçanın yıpranması sonucunda meydana gelen arızalardır. Doğal çevrenin ortaya çıkardığı ısı. 1..3. arazi ve diğer ortam özelliklerini göz önünde bulundurmadan her hangi bir uçuş görevini planlayamaz70. s. Doğal çevre.2. kapalı ya da rüzgarlı. a.6. Bir pist engebeli. s. arazi yapısı ve diğer doğal olaylardır. Bunların önüne geçilemeyeceği için bunlardan uzak durulacak ortamlar seçilmelidir. Deniz çalkantılı ve kuvvetli akıntılı olabilir. • Genellikle faydalı ömür süresini azaltan. karada ve denizde çalışırlar. Pilotlar hiç kuşkusuz rüzgar.13. s.

İnsan ve makine üzerindeki yüklerin belirli bir seviyenin üzerine artırılması emniyetle çalışan bir sistem üzerinde olumsuz etki yapar.2. yeterli eğitim ve kontrol. Maksimum emniyet ve etkinlikle görevin icra edilmesi. Fiziki çevre insan yapısı olan tesisi ve malzemeyi kapsar. insanda muhakeme hataları. Kazalarda Görev Faktörü Her uçuşun bir amacı vardır.6. Hv.s. motivasyon gibi birçok faktörü yönetim işlevleri çerçevesinde yönetmekten sorumludur. Kazalarda Yönetim Faktörü Kaynakların tahsisini sadece yönetim yapabildiği için.ayrılır.1994. 1.2.2. Sadece işi yapan değil işi yaptıran. organizasyon felsefe ve emniyet kültürü ile doğrudan bağlantılıdır ve bir görevin yerine getirilmesinde ne kadarlık bir riskin kabul edilebileceği konusunda karar verecek olan makam organizasyonun üst yönetimidir.5-6. Uçuş ve Yer Emniyet Okul Komutanlığı. 25 . bu seviyeden itibaren. (Basılmamış Ders Notu). Bir havacılık organizasyonunda emniyet herkesin işidir. talimat v. Herkesin kendi hatalarının yaratacağı sonuçların farkında olması ve ondan kaçınmak için çaba harcaması gerekmektedir. malzemede arıza ve hasarların meydana gelmesi ihitmali vardır73. Fiziki olmayan çevre ise sistemin nasıl çalışması gerektiğini belirleyen emir. 1. usulleri kapsar. Uçuş Emniyet ve Felsefe Kavramı.. ortaya çıkan tehlikelerin yarattığı risklerin değerlendirilmesi gerekir. s. a.2. Uçuşun tam olarak anlaşılması görevle ilgili bilgilerin tam olarak bilinmesine ihtiyaç gösterir 72 . s. yani yönetim de. Görev hazırlığı yapılabilmesi için görevin ayrıntılarının bilinmesi ve ona göre görevi etkileyen tehditlerin analiz edilip.4.5. Görev planlaması yapılırken tehditlerin yaratacağı tehlikeler ve bu tehlikelerin kabul edilmesiyle alınan risklerin organizasyon yararına yönetilmesi görevin yapılıp yapılmamasına doğrudan etki edeceğinden alınan aşırı risk kaza olma ihtimaline de etki edecektir. Havacılığı ele aldığımızda.g. Yönetim uygun çalışma ortamı. organizasyondaki herkesin 72 73 Hava Psikolojisi.e. İnsanların doğal yapılarındaki özelliklerinden dolayı değişikliklere uyum sağlamak istememesi ya da gerekli tedbirleri almak için motivasyonlarının yetersiz olmasından dolayı çevre faktörü kazalarda önemli rol oynamaktadır.K.K. 2nci Ana Jet Üs Uçuş Okul Komutanlığı. uçuş esnasında. Bir sistemin etkinliği arzu edilen emniyette çalışmasına bağlıdır. bir organizasyonda emniyet ve kaza önleme sorumluluğu da yönetimdedir. İster yolcu taşıma ister yük taşıma isterse askeri bir görev olsun bir iş başarmak amacındadırlar. doğru tesis ve donanım.

2. Aynı şekilde. Emniyet kültürü ferdi olmayıp. Yönetim ve çalışanlar tarafından yaratılır ve ortaklaşa paylaşılır. Teorik ve Ampirik Yaklaşım.4. Yönetimin kazaları engellemek için bir emniyet kültürü oluşması yönünde faaliyet göstermesi gerekir. 26 .6.15. bir değerler ve davranışlar sistemi. pilotlar tarafından özgürce verilen kararların doğruluğu kazaların azalması yönünde katkı sağlayacaktır. saydığımız beş kaza faktörünün ara yüzlerindeki problemlerden kaynaklanmaktadır.e. a. İnsan uyum sağlayabilen bir yapıya sahiptir. görevin yapılıp yapılmamasında verilecek kararlarda ortak bir anlayış yaratacaktır. pilot üzerine artan ölçüde gerginlik ve baskı yaratabilir. Bu da onun yeteri kadar eğitim görmediği ya da hazır olmadığı bir durumun içerisine girmesine ve hata yapmasına sebep olabilir. 76 Erdinç Bahtışen.. Emniyet. Ancak hepsinin de üzerinde organizasyon politikasını yapan ve kaynakları organizasyonun hedefleri doğrultusunda kullanan yönetim vardır.2. Organizasyondaki bu emniyet kültürü. Ankara. Yönetimin organizasyon menfaatlerini ilgilendiren pilot kararlarının sonuçları açısından pilotlara eşit mesafede yaklaşması ile. Bir tanesi içindeki bir 74 İsmail Bakan. 2001. İnsan makinenin tasarımı ve imalatından kaynaklanan birçok yetersizliği telafi edebilir. Kazaların oluşumunda genellikle tek bir olay değil bir olaylar zinciri rol oynamaktadır. Paylaşılan alışkanlıklar ve benimsenen davranış tutum ve değerler o organizasyonun kültürüdür 74 . Her unsur birbiriyle etkileşim içindedir. 1. “Uçak Kazalarında İnsan Faktörü ve Kokpit Ekibi Performansının Geliştirilmesine Yönelik Uçuş Emniyet Yönetim Uygulamaları”. uçuş ekibinin performansının düşmesine ve hata yapmasına sebep olan unsurlarının neler olduğu. Çetin Bedestenci. 2004. bir yaşayış şeklidir. Birçok sistemde olduğu gibi. Yönetimin.28. Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. bir unsurun içerisindeki bir tehlike ortadan kaldırıldığı zaman. Bunun için ise yönetime büyük görevler düşmektedir. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). yapılır ve çalıştırılır.emniyetin farkına varması için bu temel motivasyonunu yerine getirmekten sorumludur. görevin üç temel öğesi olan insan. Dolayısıyla makinenin bir arızası gerçekte insan hatasıdır. Kaza Üreten Faktörlerin Birbirleriyle İlişkisi Bir makine insan tarafından tasarlanır. s. diğerleri üzerindeki etkisi de azalacaktır. s. makine ve çevre bütünleşmesini ihtiva eder. havacılıkta da tehlikeler. Aktüel Yayınları. Bir görev tipi. uçak kaza ve olaylarının azaltılması için bu konulara yönelik olarak nasıl bir organizasyon yapısı oluşturması ve emniyet politikasının ne olması gerektiği konusunda yeri önemlidir76. Bilinen bir çevresel tehlikeyi ortadan kaldırmamak veya ondan kaçınmamak da bir insan hatasıdır75.g. Tuba Büyükmeşe. s. 75 Kaza Önleme Ders Notu. Örgüt Kültürü.

2003.1-2. Kazanın oluşumuna neden olacak olayları bilmeden yaratan uçuş ekiplerinin bu durumu engelleme şansı mevcuttur.. Hatalar zinciri kavramı insan kaynaklı hataların oluşturduğu bir sıralı hatalar zincirinin bir kaza veya olayla neticelenmesini açıklamaktadır. Şekil 10’da görüldüğü gibi olaylar zinciri makine. NATO AEW E-3A Component. Hatalar zinciri. s. Crew Training International Inc. problemleri. s. • Makine: Kullanıcının görevi esnasında makineden kaynaklanan. NATO AEW E-3A Component. 27 . bu zinciri bazen bilerek bazen de farkına varmadan yeni halkalar eklerler.. Crew Training International Inc. hepsinin de içinde bulunabileceği bir kaza zincirini başlatabilir. USA. görevin yapılmasındaki önceliklerin dikkat yoğunluğu. TN. Kazalar genellikle bir hatalar zincirinin sonucunda meydana gelir. • İnsan faktörü: Durum muhakemesi.tehlike. Kazalarda çok az oranda çok açık önlenemez sebepler vardır. Uçuş ekipleri 77 Crew Resource Management Initial Course. USA. karar verme ve koordinasyondan belirlenmesi.1-3. iletişim. Memphis. Uçuş ekipleri. 2003. Memphis. operasyonel faktör ve insan faktörü olmak üzere iki bölüme ayrılabilir. uygulama ve insan faktörü olmak üzere üç temel unsuru içermektedir77. • Uygulama: Döküman ve kontrol listelerinde belirtilen standart usullerin uygulanması esnasında yapılan eksikliklerden kaynaklanan problemleri. motor arızası. telsiz arızası vb. Şekil 10: Hatalar Zinciri Kaynak: Crew Resource Management Initial Course. radar arızası. TN. kaynaklanan problemleri içerir.

tarafından otuzdan fazla kaza üzerine yapılan araştırmada uçuş ekipleri kazaya neden olabilecek hatalar zincirinin en az üçünün. Flight Safety International. daha önce yaşanmış kazaların aynı şekilde neticelenme olasılığı aynı değildir. 2005. Bu hususları belirten kaza raporları. birçok durumda benzeri yaşanmamış olayları aktardığından ve içinde çok farklı faktörlerin bulunmasından dolayı. Ekip Kaynak Yönetimi Sunumu. 28 . Proprietary Information. 1993. “The Error Chain”. ortalama olarak yedisinin farkına varmıştır. Bu zincirin sadece bir halkasını bile. Kaza raporlarında sorunların nasıl artmaya başladığı. kaynakları uygun kullanımı ve etkin risk yönetimidir. uçuş emniyet töloransının nasıl azaldığı. 11 nci Hava Ulaştırma Ana Üs K. sistem güvenilirliğinin neden kalmadığı. H-1-1. Tanımlanabilen bir veya daha fazla hata halkası tüm hatalar zincirinin tanımlaması için ortam oluşturabilir78. Ankara. olayların ne şekilde kontrolden çıktığı. Bir kazanın hatalar zinciri şekil 11’de olduğu gibi gösterilebilir. Şekil 11: Bir Kazanın Hatalar Zinciri Kaynak: Mehmet Mailmail.lığı. Çünkü bir kazaya sebep olan faktörlerin. Bu sebeple uçuş ekiplerinden beklenen. nerede hata yapıldığı gibi konular belirtilmektedir. kazalar ve olaylar arasında karşılaştırma ya da kıyaslama yapmak kolay değildir. s.hatalar zincirindeki halkaları tanımak için eğitilse ve ne yapacağını bilse dahi. aynı şartlar oluştuğunda yine aynı bir kazaya 78 Crew Resource Management Workshop. Hatalar zincirini oluşturan halkaların bir tanesinin veya daha fazlasının ortamda görülüyor olması kazaya sebep olacağı anlamına gelmese de riskin artmasına sebep olabilir. bu kişilerin zor bir durumu kontrol altında tutmak için ihtiyaç duyulan kritik kaynakları nasıl kullandıklarını göstermektedir. Kaza raporları içindeki incelemeler kimlerin olaya karıştığını. Flight Safety Int. yakalamış olmak olayın gelişimini tamamen değiştirebilir.

3.. KAYNAK KAVRAMI VE HAVACILIKTA KAYNAK 1. Kaynak Kavramı Kaynak. trafik ekibi gibi unsurları içeren insan ile çevre. 29 . süratin. bir acil durumla 79 80 kullanma Elbaşı. Bu yüzden bir uçuş ortamında kaynakların ne olduğu tüm ekip tarafından çok iyi bilinmelidir.e.3. çevre gibi akla gelebilecek her şey kaynakları oluşturmaktadır. belki de çok basit olarak kabul edilebilecek bir saat arızası veya titreşimin büyük bir arızanın habercisi olduğu erken farkedilebilir. Nitekim bir uçuş görevi esnasında derhal irtifanın (deniz seviyesinden olan yükseklik). iyi kullanılması problemlerin şiddetlenmesini önleyecektir. Uçuşu etkileyen tüm kaynakların farkına varılması.sebebiyet vereceğini söylemek zordur. bakım ekibi. Çalışmada insan kaynağı üzerinde durularak insan kaynağını içeren temel unsur pilotlar üzerinde yoğunlaşılacaktır. Bir görevin icrası için gerekli olan ve görevin başarı ile yapılıp yapılmamasını etkileyen insan. Her ne olursa olsun detaylı kaza raporları. bilgi. görevin yapılabilmesi için gerekli olan unsurları içerir. Havacılıkta Kaynak Bir uçuş görevinin emniyetli ve etkin olarak yerine getirilebilmesi için havacılıkta kullanılan kaynakları yazılım. Y. emniyetli ve etkin bir uçuş için anahtar becerileri oluşturur80.g.2.3. görülen bir arızanın domino efekti etkisiyle büyümeye başlamadan engellenmesi sağlanabilir.1. Diğer bir ifade ile. görevin planlanma aşamasında araştırma ve incelemede yararlanılan araçları. Eğer kaynaklar iyi değerlendirilirse. uçuş ekibi. etkin ve emniyetli bir uçuş görevinin icrası için diğer insan kaynakları pilot. 1. insan ve bilgi olmak üzere beş ana grupta toplayabiliriz. beceri.53. donanım. 1. bulunulan mevkinin en yakın uygun meydana uzaklığının uçuş ekibi tarafından her an değerlendirilmesi gerekir. çevre.a. Bu unsurların farkına varılması ve etkin kullanılması görevin başarısının ya da başarısızlığının temelini oluşturur. makine. yazılım ve donanım kaynaklarını becerileri üzerinde durulacaktır. meydana gelen olayın derinlemesine görüntüsünü sunarlar ve kritik emniyet faktörlerini tanımlayarak gelecekte olabilecek kazaları önlemede katkı sağlarlar79. alet. bu kaynakların yönetimi ve kullanımı. s. İnsan kaynağı olarak pilotların.3. Dolayısıyla hızlı bir analiz yaparak kaynakların farkına varılıp yönetilmesi. s.

uçuş emniyet yetkilileri son yıllarda kazalarda insan faktörünü araştırılırken evlere kadar incelenmiştir. s. aynı şekilde görevin başarısız olarak sonuçlandırılmasında ve kötü olaylarla birlikte kazalarda da rol oynayabilmektedir. ortamda her zaman olan ancak kullanılıp kullanılmaması farkındalığa bağlı olan en değerli kaynaktır. en yakın uygun meydanı bulup oraya yönelmek ve diğer uçuş birimleri ile temas kurup niyetinizi ileterek onlara bilgi vermek gereklidir 81 . zaman vb. Navigate.xx. Y. uçuş kuleleri. göreve destek sağlayan radarlar. Donanım. yazılım. donanım ve çevreden gelen veriler ile enformasyonlar oluşturur.4. Bu kaynaklar yapılan uçuş görevinin niteliğine göre değişir.karşılaşıldığında “Uç. 2001. Bul. 81 82 Kern.. Bilginin kaynağını ise. Bununla ilgili olarak. kaynakları her hangi bir acil durum esnasında zaman baskısından dolayı tanımlayamadığını göstermiştir 82 . telsizler ve her türlü teçhizat donanımın parçasıdır. Bilgi. Görevin başarılı olmasında etken olan kaynaklar. bir görevin yapılabilmesi için gerekli teçhizatı içerir. Yazılım kullanılan her türlü döküman. çalışma ortamının insan bünyesine etkilerini de çevre içerisinde ele alınmaktadır. insan. güneş. çeklist. içindeki bir ünite de olabilir. yakıt. İnsan ise bir uçuş görevinin yapılmasına dolaylı ya da dolaysız olarak etki eden tüm personeli kapsar. insan faktörünün kavramsal modeli SHEL modelinden yola çıkarak yazılım. İlet (Aviate. 30 . Communicate)” usullerini uygulayarak. çevre. hava durumu. Uçak üç boyutlu değişken bir ortamda uçmaktadır.a.e. uçağı emniyetli bir şekilde uçurup. Dolayısı ile çevre denilince bu ortamın özellikleri akla gelmekle beraber. insan ve bunların hepsinin farkına varılmasını sağlayan bilgi olmak üzere beş ana başlık altında toplamak mümkündür. bilgi. Bu teçhizat uçağın kendisi olabildiği gibi. İnsan kaynağı kapsamında yer alan aktörler şu şekilde sıralanabilmektedir. Tüm bu işlemleri yapabilmek için mevcut kaynakların çok iyi değerlendirilip kullanılması gerekmektedir. Askeri bir uçuşta kaynaklara silah sistemlerini de eklemek gerekir. Dolayısıyla havacılık sektöründe meydana gelen uçak kaza ve olayları ile bunların sonuçlarının araştırılmasında mevcut kaynakların kullanımı çok önemlidir. s. yazılı dökümanlar. donanım. Araştırmalar çoğu uçuş ekibinin bir uçuş görevinde kullanılan uçak sistemleri.g. engebeler. Bahsedilen kaynakları. cihazlardan gelen bilgiyi içeren araçlar olmak üzere bilgi sağlayan her şeyi içerir.

• • • • • • • • Pilotlar ve uçuş ekipleri Uçuş planlayıcıları Hava trafik kontrolörleri Radar kontrolörleri Hava aracı bakım ekibi Uçuş emniyet görevlileri Uçuş sağlık ekipleri Personel aileleri Yukarıda yer alan tüm aktörlerin.1. Hv.K. Dolayısıyla her birinin yeterlilikleri veya yetersizlikleri bir görevin başarısında olumlu ya da olumsuz rol oynayabilir. s.K. İzmir. iki pilotla bazıları da iki pilot ve uçuş mühendisi ile uçurulabilir. Sivil havacılığın gelişmesi ile hem pilotlar hem de kabin ekipleri ve uçuş mühendisleri sürece dahil olmuştur. Serdar Şentürk. Bazı uçaklar tek pilotla bazıları. zaman içerisinde edinilen tecrübeler en büyük eğitimdir. Çünkü. Basılmamış Ders Notu . Her ne kadar yeni teknoloji eseri sistemler pilotun iş yükünü azaltıyor gibi görünse de her bir sistem ayrı ayrı ele alındığında durum böyle değildir. Pilotlar ve Uçuş Ekipleri Bir hava aracının uçurulması en az o hava aracını tasarlamak ve üretmek kadar zordur. Başlangıçta bu belgeler yeterli görülmekle beraber.2.4. 31 . aldıkları eğitimin sonucunda uçağın her türlü sistemini tam olarak kullanabilir ve uçağı emniyetle uçurabilir anlamına gelen sertifikalar almaktadırlar. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Teknoloji geliştikçe bu tasarımlar da gelişmiş ve pilotun iş yükünü azaltır hale gelmiştir. Bu yüzden tüm bu aktörlerin birbirleriyle ilişkileri. 83 84 Uçuş Ekibi Kaynakları Yönetimi. görev gerekliliklerinin karşılıklı olarak anlaşılması ve eldeki kaynakların farkına varılarak etkin kullanılabilmesi için önem arz etmektedir83. Uçuş Ekibi Kaynakları Yönetimi “.3. Bir uçuş ekibinin içerisindeki pilotlar ve uçakta yer alan mürettebat eğitilmeye ihtiyaç duyulan öncelikli hedef kitledir. Havacılık mühendisleri daha tasarım aşamasında uygun kullanım için gerekli planları yapmışlar ve uçakları pilotların kullanımına sunmuşlardır. zihinsel süreçler hızlı bir şekilde artış göstermiştir. uçuşa ve pilota doğrudan ya da dolaylı olarak katkıları söz konusudur. s. Bahsedilen tüm aktörler ve bu kişilerin aileleri insan unsurunu oluşturan kaynakların bir parçasıdır 84. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. 1. Ankara. 2003.63. Pilotlar. “Türk Kara Havacılığında.

kaptanlara uçuş görevini başlatma ya da başlatmama kararını vermede doğrudan etkisi vardır. yük posta taşıyan organizasyonlar ile gerçek ve tüzel kişilere ait işletmelerin ticari hava taşımacılığı faaliyetlerinde. Hava Trafik Kontrolörleri Özellikle ABD Ulusal Ulaştırma ve Güvenlik Kurulu (NTSB) tarafından yapılan kaza araştırmaları istatistiklerine göre.htm. Uçuş Planlayıcıları Uçuş planlayıcıları (dispatch) uçuş harekat uzmanlarıdır. Halbuki pilotlar ve uçuş ekibi açısından ele alınacak asıl kısım uçuşun öncesi ve sonrasıdır. yanlış karar verme ve liderlik eksikliği gibi insan hatalarından kaynaklandığı sonucuna varılmıştır. Yapılan kaza incelemelerinde uçak kazalarının birçoğunun.2006 32 . uçuş görevinin uluslararası sivil havacılık standartlarına uygun bir şekilde planlamasından. hava sahası içinde. Erişim 10.Her hangi bir hava aracı içerisinde bir yerden bir yere yolculuk yaparken. mürettebatın ve diğer personelin yerine getireceği bir çok görev vardır. kabin memurları ve uçuş planlayıcıları bir araya gelerek yapılacak uçuş görevine ait konuları görüşürler.com/dispatch. yolcu tarafından algılanan kısım sadece uçuş zamanıdır. pilotların ve hava aracında bulunan uçuş ekibinin yaptığı hataları en aza indirmek için eğitimler esnasında bu konuların işlenmesi önem taşımaktadır. görevin yapılıp yapılmamasına uçuşla etki eden her türlü durum. Bir uçuş görevinin yapılabilmesi için görevin ayrıntıları masaya yatırılır ve görevi etkileyen tehditler değerlendirilir. her türlü hava aracı ile tarifeli veya tarifesiz seferler yaparak. iletişim problemleri. kontrolünden sorumludurlar 85 .2. Bir uçuş görevi öncesinde. 1.3. Bu gerçekten hareketle. Uçuş planlamacılarının doğru bilgiler elde ederek. eğitim yolu ile değişikliğe uğratılması ve bu sayede emniyetli bir uçuşun yapılabilmesidir. Eğitimlerde amaç pilotların yanlış tutum ve davranışlarının.2. Uçuş planlama görevi tamamen bilgilerin değerlendirilmesi sürecidir. pilotların. Teknolojik gelişmenin bir sonucu olarak 85 http://www. ücret karşılığında yolcu. başta uçuş emniyeti olmak üzere. yönetiminden. Uçuş öncesi brifing bu görevlerden en önemlisidir. Uçuş öncesi brifingte pilotlar. Bu brifing esnasında.3.hurkus.2. 1.3. uçuşların planlanması ve takibinde.09. hava trafik kontrolörlerinin sebep olduğu kazaların yüzdesi oldukça düşüktür. görev yapılacaksa karşılaşılabilecek durumlar karşısında alınacak önlemler incelenir. Bir uçuş görevinin yapılabilmesi için.

Bir hava aracı yerde ve yerden kesildikten sonra yerle iletişimini. Radar Kontrolörleri Genellikle hava trafiğini düzenleme faaliyetinin bir parçası olarak görev yapan radar kontrolörleri.a. değildir. uçuştan evvel başlamaktadır..5. idamesi bakım ekipleri tarafından yerine getirilmektedir. Hiyerarşik açıdan.s.2. Bu da üstü örtülü de olsa bir yönetim sorunu ya da yönetim eksikliğini gündeme getirmektedir. Yoğun meteorolojik şartlarda veya yoğun hava trafiği olan bir hava sahasındaki uygun yönlendirmeleri kazaların önüne geçilmesinde büyük önem taşımaktadır87.g. Bilgileri pilota iletme esnasındaki ses tonu. Bakım ekiplerinin amacı. Bunun anlamı gelecek günlerde ekip kaynakları arasında yer alan hava trafik kontrolörleri hiç bir kazaya sebep olmayacaktır. 1. 33 ..g.a.4. bir hava aracını tam ve sağlam olarak uçuşa vermektir.3. s. Lider kim olacak? Yerdeki kontrolör mü? Yoksa gökyüzündeki pilot mu? Büyük bir sorun gibi görünen problemin aslında çözümü EKY uygulamalarından geçmektedir. Ses tonunun verdiği güven. sürekli ve zamanında bilgi aktarımı pilot için inanılmaz bir güven kaynağıdır. hava trafik kontrolörleri vasıtası ile sağlamaktadır.60.e. her iki kaynaklar dizininin birbirleri için orada oldukları bilinciyle davranmasıyla bu sorunun üstesinden gelinmektedir86. Hava Aracı Bakım Ekibi Fabrikasında üretilen bir hava aracı kullanılmaya başlandıktan itibaren.52. gökyüzünde hava aracı içerisinde uçan bir pilot ile yerdeki kontrolör arasında bir bağ bulunmamasına rağmen. önlerindeki ekrandan yukarıdaki hava aracını takip edebilme ve yönlendirme kabiliyetine sahiptir. yapılan uçuşun güvenliği gereği eşit hiyerarşik düzeylerde bir araya gelmektedirler. ilgili hava alanına iniş ve kalkış esnasında en son bilgileri pilota iletmekle sorumludur. önceden konulmuş ve uygulama aşamasında uyulması gereken kuralların olması. Uçuş sonrasında ise pilotların bakım ekiplerine karşı sorumluluğu ortaya çıkmaktadır. Bakım ekibinin pilotlara karşı sorumluluğu. Kule personeli. 86 87 Şentürk.bu tip kazalar daha da azalmıştır.e. Y. Hava trafiğinin düzenlenmesinde pilotun yerdeki tek desteği radar kontrolörleridir. vurgulamaları ve verdiği bilgilerin içeriği herhangi bir kazaya sebebiyet vermemesi açısından çok büyük önem taşımaktadır.2. İletişim kanallarının açık olması. 1.3.

Tedavi yöntemleri ile hastanın istirahat dönemindeki faaliyetleri diğer tıp doktorlarından biraz farklılık göstermektedir.3. Y. uçuş sonunda hava aracında meydana gelen arızalarla ilgili detaylı ve yeterli bilgiyi bakım ekiplerine formlar yolu ile ve gerekirse sözlü olarak da iletmelidir.6. her iki kaynak düzeyinde sorumluluğun yerine getirilmediği görülmüştür.. uçuş emniyeti için devamlı talimatlar hazırlamak ve güncelliğini muhafaza etmek.e.g.7. Geçmişte meydana gelen ölümcül kazalar incelendiğinde. karşılılı bilgi alışverişini zaman ve mekan gözetmeksizin yapmak mecburiyetindedirler88 . Uçuş doktorları havacılıkla uğraşan personele yönelik özel eğitim almış insanlardır. Bir uçuş esnasında en küçük bir bilgi bile o hava aracının ve içindeki insanların hayatlarını kurtarmaya yeterli olabilir.e. teşkilatlanma içerisinde bu konuya özel olarak değinilmekte ve ihtisas görevi haline getirilmektedir.2. s. emir ve talimatlara uygun standart bir şekilde yürütülmesini takip ve kontrol etmek. düzeltici tedbirler hakkında teklif ve tavsiyelerde bulunmak.. Uçuş Emniyet Görevlileri Esasen uçuş emniyeti.3. Uçuş emniyet görevlileri olarak adlandırılan personelin görevleri. pilotlar. Aynı şekilde pilotlar. 34 . hava aracı kullanımına ait özel hususlar hakkında bakım ekibi tarafından bilgilendirilmelidir. havacılığı yaşam tarzı haline getirmiş havacılık çalışanları. Böyle bir duruma neden olmamak için iletişim kanallarının her zaman açık olması ve ilişkilerde samimiyete özen gösterilmesi gerekmektedir. s.61-62. her seviyedeki insan kaynaklarının görevi olmasına rağmen. 1. bir sonraki uçuşta. a. Uçuş Sağlık Ekipleri Havacılıkta her yıl ya da yaşa göre altı ayda bir yapılması zorunlu sağlık muayeneleri ile günlük uçuş öncesi muayeneler uçuş sağlık ekipleri tarafından gerçekleştirilmektedir. uçuş emniyetini aksatan hususları tespit etmek ve teklifte bulunmak olarak sıralanabilir89. uçuş emniyeti bakımından bakım ve uçuş faaliyetlerinin yönerge.2. Bu düşünceden hareketle. Örneğin sert iniş yapan bir pilotun.Hava aracı uçuşa verildiğinde. 1.g.a. Örneğin baş ağrısı çeken bir devlet memuruna uygun bir ağrı kesici verildikten sonra işine devam edebileceği söylenmesine rağmen bir uçucunun verilen ilaca bağlı olarak uçuşu 88 89 Şentürk. iniş takımı arızasından dolayı gövde üzerine iniş yapılarak pilot ve yolcuların ölmesine sebebiyet veren kazalarla karşılaşılmıştır. durumu her hangi bir nedenle bakım ekiplerine iletmemesi sonucu.55-60.

1. Bilgi. 2005. Bir pilotun yapabileceği spor türü ve beslenmesi de yine sağlık ekiplerini ilgilendirmekte ve emniyetli bir uçuşun yapılması için büyük önem taşımaktadır90. T. 93 Şentürk.4. uçucunun bizzat kendisinin sorumluluğu olan bu faktörlerden kaçınma yöntemlerini bulma işini ailelerle paylaşmak gerekmektedir93 .g.e. s. 1996. Hava Sınıf Okulları ve Teknik Eğitim Merkezi Komutanlığı Basım Evi. genel anlamda düşünme.C. Uygulamada. Personel Aileleri İnsanlar mesleklerini uygularken bazı güçlüklerle karşılaşmaktadırlar. okuma. Havacılıkta sağlık denilince yorgunluk. Bu konuda en büyük görevlerden birisi de ailelere düşmektedir.81.g. yargılama..8. teşhis ve tedavi yoluna gitmektedir. a. İzmir. a. Bu güçlükler. araştırma.. Eskişehir. s. gözlem ve deney sonucunda elde edilen düşünsel ürün ya da öğrenilen şey olarak tanımlanmıştır. Hava Kuvvetleri Komutanlığı 1 nci Taktik Hava Kuvvetleri Komutanlığı. Türk Hava Kuvvetlerinde Uçuş Emniyeti. Ailevi yaşantısında problemi olan bir pilotun zor şartlar altında kritik kararlar vermesini beklemek yanıltıcı olur. 1. Bu kararları alacak meslek grubuna ait pilotların hem sağlıklı olması hem de stresten uzak bir şekilde görevlerini icra etmeleri gerekmektedir. özellikle bazı mesleklerde çok çeşitli ve fazla sayıda faktörün etkisiyle ortaya çıkmaktadır. Çocuğunun rahatsızlığını veya eşi ile tartışmasını düşünerek uçuşa çıkan bir pilotun performansı oldukça düşük olacaktır. psikolojik durum gibi bir çok özel durumda bu konunun içerisine dahil edilmektedir. akıl yürütme. Filo Komutanına Tavsiyeler. s. s.1.2. 92 Timothy T. Bilgi. stres.4. hayati ve aktiviteye yönelik karar ve davranışlar içermektedir91. Bilgi Kavramı ve Yönetimi Bilgi kavramı Latince “informatio” kökünden gelmekte olup. Ailelerin görev başarısını olumlu ya da olumsuz yönde etkilediği net olarak bilinmektedir92.Timmons.3. 35 .60-61.e. Yapılan muayeneler esnasında uçuş tabipleri tek tek. pilotlara sağlık durumunu sormakta ve şüpheli bir durum var ise. biçimlendirme ve haber verme eylemi olarak tanımlanmaktadır.. hassasiyet isteyen mesleklerin içerisinde en önde gelenlerinden kabul edilen pilotluk. Esasen. BİLGİ KAVRAMI VE HAVACILIKTA BİLGİ 1. belirli bir formda 90 91 Şentürk.kesilebilmektedir.145. çok kısa sürede ani.62-63.

(Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi).Lusa. Bilgi Çağında Yönetim..8. 2002. Veri: Latince kökenli olan veri kavramı. “Datum” datanın tekil halidir ve verilen anlamını taşır102. 101 Barutçugil. 99 Kesheng Wang.38 100 İsmet Barutçugil. Anne Wheeler. Knowledge Management Strategy and Technology.Bellaver. Bilgiye ilişkin kavramlar arasındaki farklılığın anlaşılabilmesi ve her bir kavramın ne amaçla kullanılacağının belirlenebilmesi için kavramların tek tek açıklanmasında yarar vardır97. 4. Tapir Academic Pres.1996 s. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.01.D. 2005. Her biri bilgi işleme sürecinin değişik aşamalarında çıktı olarak kabul edilen bu kavramlar anlam bakımından birbirinden farklı ürünledir 96 . TAKAV Matbaası. 2001.g. özellikle veri ve enformasyon ile akıl kavramına yüklediği anlamla çoğu zaman karıştırılmaktadır.1. seçilmiş. Ankara.e. Bilgi Yönetimi.baskı. s.2006. 2002. rakam gibi sembollerle ifade edilmesidir 98 . Barış Yayınları. 2003. USA. Vol. Gönül Budak. İstanbul. 98 Karen Gianetto. s. çeşitli biçimlerde toplanmış. s.g. baskı. 2000. BilgiTeknolojileri ve Örgütsel Değişim. genellikle çok büyük miktardadır ve daha çok bir bütünün anlamlandırılmamış parçalarıdır99.14.57.60. 104 T. 2. Kariyer Yayıncılık. http://informationr. Erişim: 12. İlter Akat.1. Trondheim. John M. İzmir. s. Ankara.No. 102 Richard F..Wilson.Rustung Hjelmervik. özümlenmemiş.57. hesaplamalar ve yorumların yapılması için kullanılan ve enformasyon için kaynak oluşturan mesajlar olarak ele alınabilir104. Bilgi çok boyutlu bir kavram olması nedeniyle. 97 Derya Alimanoğlu Yemişci. temel olarak deneyimlere ya da araştırmalara dayananan103..html. İzmir. Artech House. çizim. Knowledge Management Toolkit. Bernt Bremdal. 94 95 Adem Öğüt. yapılan işlemlerin belli biçimlerde tutulmuş kayıtları olarak tanımlanmaktadır101. “The Nonsense of Knowledge Management”. s. a. Nobel Basımevi. Veri.2. 2002. s. Bir başka açıyla veri. O. Çoğu kez kendi başlarına anlamları ve içerikleri yoktur 100 .. Günümüzde bilgi. 103 Yemişci.3. Veriler ham halde bulunur.e. October 2002. s.işlenmiş ve elde eden için anlamlı olan yönetsel kararlar açısından gerekli olduğu varsayılan veya gerçek değeri olan veri demektir94. s.net/ir/8-1/paper144. a. yorumlanmamış ve işlenmemiş gözlemlerin harf. s. Enformasyonun temel amacı anlaşılabilir. 96 Türksel Kaya Bensghir. Gülay Budak. Gower Publishing Limited. Enformasyon: Latin kökenli bir kelime olan enformasyon kelimesinin kökünü “bilgi vermek” oluşturur. İşletme Yönetimi. Fakülteler Kitapevi. Introduction to Knowledge Management.9. Information Research (Electronic Journal). üretenin.8. Veri aynı zamanda “verilenler” anlamına gelen “data” kelimesi ile ifade edilir. değişik anlamlarda ve farklı biçimlerde kullanılmakta. yayanın ve tüketenin insan olduğu en önemli kaynaklardan biridir 95 . “Bilgi Yönetim Sisteminin Performans Değerlendirme Üzerine Etkileri”. 36 .

g.1.57.3. ortaya çıkan veri boşlukları dikkate alınarak gerekli düzeltme yapılır. 105 106 Bellaver. Şekil 12: Veri ve Enformasyon İlişkisi Kaynak : Richard F. Lusa.net/ir/8-1/paper141. s. hangi amaçla toplandığı açık hale getirilir.e. yazılı veya sözlü mesajdır. http://informationr.g. s. 107 France Bouthilier. Tablo 3’de belirtildiği gibi veriler. Enformasyon değerlendirilmiş.Bellaver. a. daha sonra analiz edilir ve veri analizinin birimleri açık hale getirildikten sonra hatalar elenir.html. Şekil 12’de veri ve enformasyon arasındaki ilişki görülmektedir.2006 37 .e. Barutçugil. Veriden çok daha zengin bir içeriğe sahip olan enformasyon. enformasyonun aktarılması.g.9. Erişim: 22. Bu çalışma sonucunda veri parçacıkları anlamlandırılmış enformasyona dönüştürülür. gönderenin ve alıcının varlığını gerekli kılar. ilgili yolcular için bir başkası tarafından düzenlenmiştir. Kathleen Shearer..8..”Understanding Knowledge Management and İnformation Management: The Need for An Emprical Perspective” Information Research (Electronic Journal). önce öz hale getirilerek yararsız derinlikte olanları elenir. s. Örnek verilen enformasyon. geçerli kılınmış ve yararlı veriler arasındaki anlamlı ilişkiyi ifade eder107.28. John M. Düzenlemesi bir başkası tarafından yapılır ve genellikle sadece ilgili kişi için anlam taşır. Düzenlenmiş veri olarak tanımlanan enformasyon “bir biçim içinde olmak” anlamını taşır. Lusa. a. Her iletişim sürecinde olduğu gibi mesajın yani. s.filtre edilmiş ve karar vermede kullanılmaya uygun verileri birleştirmektir 105 . Vol. Örneğin “10:45 TK 305 ANKARA 201” ifadesi uçakla seyahat eden yolcular için bir anlam taşıyacaktır.. October 2002.02. a. Verilerin enformasyon biçimine dönüşümü beş temel aşamayı kapsar.e. No. Enformasyonun temel amacı mesajı alan kişinin algılamasını değiştirebilmektir 106.

68-75. Bilgi sadece belgelerde değildir.10-12. veri ve enformasyondan çok daha fazladır ve genel olarak bilinen ve kabul edilmiş gerçekler.2002. 114 Bengü Çapar.. Diğer bir ifade ile bilgi anlamlı enformasyonu ifade eder113. 2001. Techniques and People” Journal of Knowledge Managemend.. Bilgi. 108 109 Öğüt.php?nt?=257 . s. Verilerin hangi amaçla toplandığı açık hale getirilir. Bilgi kararlara ve davranışlara yol gösterir. s.g. Bilginin ana kaynağı olan veriler tek başına anlam taşımazlar. Hatalar elenir. “Bilgi yönetimi: Nasıl bir İnsan Gücü?”. Yaşam boyu öğrenme ve deneyim yardımı ile elde edilen bilgi olgudur111.g.04. tecrübeler ve çalışmalarla ortaya çıkar112 . Bu bakış açısıyla enformasyonun bilgiye dönüşümü zaman içinde gerçekleşir. Bu tanımlamalara bakarak bilgi ile ilgili şu genellemeler yapılabilmektedir114. Knowledge and Wisdom”. Veriler işlenerek karar alma sürecine destek sunacak şekilde anlamlı bir biçime getirilmek üzere analiz edilerek enformasyon haline getirilir 110 . http://www. http://darkwing. s.e. Erişim 10.Bhatt .. “İnformation. Veriler analiz edilir. uygulama ve normlarda da bilgi yer almaktadır. Kültüre bağlı alışkanlık.e.12. knowledge kavramları ile ifade edilmektedir108. fikirler ve ilkelerden oluşur109. The Knowledge Management Toolkit.uoregon. a. no1.e.42.e. information.org/cm/pages/Imklgos. Yemişci.edu/~otecdata-wistom.bilgiyönetimi. 112 Data. Bilgi: Türkçede çoğu zaman İngilizce data. Kaynak: Amrit Tiwana. a.g. Second edition.10. 111 Barutçugil. s. 2005 113 Ganesh D. s. Prentice hall PTR..5.”Knowledge Management in Organizations: Examining the İnteraction Between Tecnologies.2005 38 . a. ortaya çıkan veri boşlukları dikkate alınır.htm Erişim 28. Bilgi enformasyonun daha yüksek düzeyde açık ve kabul görmüş halidir.g.4. Vol. Bireysel anlamda biçimlendirilmiş enformasyon ise bilgi olarak tanımlanabilir.Tablo 3: Verilerin Enformasyona Dönüşümünde Beş Adım VERİ ÜZERİNDE YAPILACAK İŞLEM Özetleme (Condensed) Kavramsallaştırmak (Contextualized) Hesaplama (Calculated) Sınıflandırma (Categorized) Düzeltme (Corrected) Veriler öz SONUÇ hale getirilerek yararsız derinlikte olanlar elenir. s. Veri analizinin birimleri açık hale getirilir. kazanım.USA.58. Bilgi. a. 110 Öğüt.

The Knowledge Management Toolkit. tasarım. Yaşamın her alanındaki eylemlerin karar verme sürecinin temelini. 115 Ganessh Bhatt “Managing Strategies for Induvusual Knowledge and Organizational Knowledge” Journal of Knowledge Management. Vol.• • • Bilginin temelini veri ve enformasyon oluşturur. kitaplarda ve dökümanlarda biçimlendirme Ele geçirilmiş. açık hale getirilmiş. biçimde kolaylıkla paketlenebilen BİLGİ Eyleme geçmeyi sağlayan enformasyon Tahminler ve durumsal değerlendirmeler yapmayı sağlayan enformasyon Anlaşılması güç. Tablo 4’de enformasyon ve bilgi kavramlarına ait karşılaştırmalar yer almaktadır.1. s. enformasyon organize edilmiş veriler kümesi. Grayson. C. Simon&Schuster. ND Jackson. Tablo 4: Eformasyon ve Bilgi Kavramları ENFORMASYON İşlenmiş veri Gerçeklerin basitçe sunumu Açık. No. If We Only Knew What We Know – The Transfer of Internal Knowledge and Best Practice.38. enformasyon ve bilgiyi bir arada tanımlamak gerekirse.25. Veri. 2002. planlama. bilgi teşkil eder. Second edition. düzeltilmesi ve hesaplanması ile elde edilme Sahibinin güvenilirliğinden bağımsız Bilgi sistemleri ile başarılı biçimde elde etme Büyük miktarda veriden çıkarılan anlam Verilerden geliştirme. 2002. New York: The Free Pres. bilgi ise anlam kazanmış enformasyon olarak ifade edilmektedir 115 . veri ham gerçekler. yapılandırılmış. biçimlendirilmiş. kısmen yapılandırılmış Deneyimsel sezgiler. 116 Carla O’Dell. tahminler. yeniden kullanılabilir. Enformasyonun rasyonel bir biçimde akıl süzgecinden geçmesi ve yorumlanması ile ortaya çıkar. karşılaşılan sorunlar ve bunların çözümleri ile yayılma Sahibine bağımlılık Daha çok biçimsel olmayan kanallarla elde etme Akılcı karar verme. 39 . 30-34. Prentice hall PTR. Enformasyonun bilgiye dönüşümü kavramlar arasındaki farkların karşılaştırılması ile daha açık görülmektedir. doğru zamanda doğru bilgileri doğru kişilere aktarmanın ve performansın artırılması için bilginin harekete geçirilmesine ve çalışanlarca paylaşılmasına yardımcı bilinçli bir stratejidir116. elde etme ve veri tabanlarında. karışık. basit Verilerin özetlenmesi. başarılar. USA. s. hatalar ve süreç içerisinde öğrenme yolu ile oluşma ve ortak akıl paylaşılarak biçimlenme Sıklıkla deneyimleri aracılığyla çalışanların beyinleinde oluşma Kaynak: Amrit Tiwana.6. 1988. Bilgi Yönetimi: Çok sayıda yaklaşım ve bakış açısıyla tanımlanmış olan ve genel kabul görmüş bir tanımından söz etmek son derece güç olan. s. teşhis ve sezgisel karar verme Deneyimler.

biçimlendirilmesi. Bilginin kaynağına.15-28. Sorular ve cevaplar etkinleşir. Karen M Linde. Bilgi yönetimi tanımı yapılırken. Pearson Education International.60-65 123 J. bireyseldir. bir disiplin.23.7. Ekip elemanları uzmanlıklarını paylaşmaya ve geliştirmeye teşvik edilir. 124 Helen Hasan and Maen AL-Hawari. transfer edilmesi ve paylaşılması kolay olan 117 118 Cevat Celep. Vol. görevin hedef ve süreçlerini daha iyi anlamalarını. 2003. 121 Gianetto. Açık bilgi. s-25. s. Lefrere P. Bilgi yönetimi ile enformasyon ağları ve iletişim mekanizmalarını yoğun biçimde kullanılarak ihtiyaç duyulan enformasyonun araştırılması ve ona ulaşılması yönünde daha az zaman harcanır.g. var olan gereksinimlere karşılık verilmesi. 2003. a. bilgi paylaşımının gelişimini sağlar. “Management Styles and Performance: A Knowlwdge Space Framework”. iletilmesi. s. Fikir üretimi gelişir ve karar verme subjektif yaklaşımlardan çok objektif bilgiye dayanır. Bireyin beyninde yer alan ve paylaşılması son derece güç olan.Jillinda Kidwell. Ankara.Organizasyonda deneyim ve yetenekler aracılığıyla kazanılan ortak bilginin tanımlanması ve kullanılması117. iletilmesi ve transfer edilmesi güçtür123.e. s. Bilgi yönetimi değişim mühendisliği. edinilmiş bilgi servetinin belirlenmesi ve geliştirilmesi. Örtük bilgi. 2004. düzenleme ve kullanma biçimine göre sınıflandırılması mümkündür122. Yoğun bilgi paylaşımı ile görevin ve faaliyetlerin etkinliği yükselir ve işlevsel ihtiyaçların karşılanmasındaki başarı artar121 İyi bir bilgi yönetimi için.. resimler ya da diğer araçlarla ifade edilebilen.Jones.13 122 Barutçugil. Bilgi Yönetimi.7. Long Range Planning. sadece uzmanlar ya da ulaşılabilir veri tabanları bilgisi ile sınırlı sayısal bir ağ değildir120.e. USA. Awad.28. a. Başarılı bir bilgi yönetimi ekip üyelerinin.. s. 120 Yemişci. 119 Elias M. s. sözler. No:4.. kavrama çoğu kez farklı anlamlar yüklenildiği için. 40 . felsefi bir yaklaşım. Hassan Ghaziri. Vander. Kaynağına göre bilgi. açık bilgi ve net bilgi olarak sınıflandırılır.e. s. Wheeler.g. karmaşık teknik bir sorunun nasıl çözüleceğini bilmek gibi kişinin uzman bilgisine ve deneyimine dayanan soyut bilgidir 124 . a. özeldir. G. yeni fırsatlar için yaratılan kritik süreç bilgi yönetimi olarak adlandırılmaktadır118. kaliteli çalışma ilişkilerinin oluşmasını.g. Bu nedenle bilginin farkına varabilmek ve bilgiden daha iyi yararlanabilmek için bir sınıflandırmaya gitmek gerekmektedir.P. “Applying Corparate Knowlwedge Management Practices in Higher Education”. Sandra L Johnson. veri ve enformasyon temelli bir yaklaşım. entelektüel sermaye. niteliğine. Educase Quartlerly. Başak Matbaacılık. örtük bilgi. bilgi yönetiminin ne olduğu kadar ne olmadığını da önemlidir119. 2000. Knowledge Management. işlevselliğine. No. s. Anı yayıncılık. bilginin farkında olunmalıdır.4.126. Quintas. “ Knowledge Management: A Strategic Agende”. Vol 30. Journal Of Knowledge Management..

Kaynağını eğitim ve gözlemlerle üretilen senaryo ve modeller oluşturur ve sorunları çözmeye çalışırken başvurulan genelleme. Johnson. Niteliğine göre bilgi. Bireysel bilgi.g. 41 . a. iç müşteri olan çalışanların ve dış müşterilerin sayısını. değer ve inançları yönlendirmeyi.bilgidir.. Pragmatik bilgi. bağlılığını ve organizasyon ile yaptığı işin yoğunluğunu gösteren bilgidir. Yapısı gereği akıl.. organizasyon tarafından içselleştirilmiş ve yatırıma dönüştürülmüş halini ifade eden bilgidir. Stratejik bilgi türü. Vander. Otomatik bilgi.e. Teknik bilgi (know-how) bu tür bilgidir. Müşteri bilgisi. Çünkü bilgi seviyesi aşılmış ve bireysel bir yapı ortaya çıkmıştır. genelde. Sistematik bilgi.g. hedef belirlemeyi. Yapısal bilgi. Bireyin beyninde yer alan bu birikimin 125 126 Kidwell. ne zaman ve ne için bilgisini içermekte olup tanımlamaya yönelik bir bilgi türüdür126. açık bilgi ile aynı anlamda kullanılmaktadır. Linde. İşlevselliğine göre bilgi. Yemişci. kaynağını eğitim ve talimatlar oluşturur ve bilinçli olarak kullanılan kurallar. Bilginin açık hale getirilmiş olması onun net bilgi olduğunu ifade etmez. a. Daha bireyselleşmiş bir yapıya sahip olduğundan tanımlanması bilgi kadar kolay değildir. kaynağını okuma yapma ve tartışma oluşturur ve vizyon oluşturmayı. Akıl: Bilginin farkına varıldıktan sonra kullanılmasında araç olan akıl bütünleştirilmiş bilgi olarak ele alınabilir. enformasyon ya da bilgi gereği yaratılamaz ve paylaşılması son derece güçtür. Net bilgi. yapısal bilgi ve müşteri bilgisi olarak sınıflandırılır. bir faaliyeti gerçekleştirmek ya da nasıl yapılacağına ait yöntemlerin açıklanmış adımlarını ifade eden bilgidir. Düzenlenme ve kullanma biçimine göre bilgi. karar vermeyi sağlar. içselleşmiş bilgidir. niteliklerini ve yetkinliklerini ifade eden bilgidir. pragmatik ve otomatik bilgi olmak üzere dört grupta incelenmektedir.125.e. idalist.s. İfade eden bilgi. ifade eden. Düşünmeden gerçekleştirilen eylemler yani rutin davranışlar bu tür bilgidir. Yöntemsel bilgi.29. model ve düzenlenmiş biçimde gerçeği algılamayı sağlar. gerçekler ve kavramlardır. sistematik. İdealist bilgi. davranışlar aracılığıyla fark edildiği anlaşılabilen bilgidir. kişinin meslekte bulunduğu sürenin uzunluğunu.14. Bilgi temelli çözümler olarak ele alındığında akıl. yöntemsel ve stratejik bilgi olarak sınıflandırılabilir. bireysel bilgi. çok sayıda ve birbirinden farklı durumlarda uygulanabilecek yaklaşım ve değerler olarak ele alınabilir. veri. s.

a. enformasyondan farklı olarak tahminler yapmak ya da durumsal değerlendirmeler için kullanılabilir..e. İnsan Kaynakları. yorumlama. yön bulma. enformasyon akışı yardımı ile bilgi yaratılmasını sağlar. bilgi ile fiziki ve akli durumdan yoğun bir şekilde etkilenir129.aktarılması için sadece bilgi ve tecrübelerin aktarılması yeterli değildir. peşin hükümler.43 Margaret Palmer. Winters. bir uçuş görevi esnasında alınan kararların başarısı bilgiyi almaya ve yönetmeye bağlıdır128.. yaş ve diğer faktörler. 129 Robert A. kaliteli bir enformasyon sağlanabileceği anlamını taşımamaktadır. Bu bakış açısıyla havacılıkta bilgi. Bu nedenle verilerin etkin dönüşüm süreçlerinden geçirilerek enformasyon biçimine dönüştürülmesi zorunluluktur 130 . yorgunluk. davranışlar.e. Bu verilerin enformasyona dönüşebilmesi. USA. s. Yeterli bilgi olmadan doğru kararlar alınamayacağı için. Söz konusu aktarım için gözlem.g. Bilgiyi algılama ve kısa veya uzun süreli hafızada saklama. Görev ve uçuş planlaması. Hjelmervik. Bireyler arası ve organizasyonlar arası iletişim. Endeavur Books.7. algılama ve idrak etme şeklimiz bilgiyi kavramamızı ve kararlarımızı etkilemektedir. 131 Barutçugil. dikkatimizin nereye odaklandığı. motivasyon. çeşitli yollarla değer kazanmalarıyla mümkün olmaktadır. zihnimizde bir modelini veya resmini oluşturma aşamasında bilgi çok önemli rol oynamaktadır.4. Uçuşun planlamasında bitirilmesine kadar geçen süreçte verilen kararların tamamı elde edilen bilgilerin sonucunda alınır. Havacılıkta bir görevin planlanabilmesi için pek çok veriye ihtiyaç vardır. Doğan Şahiner) 1993. stres. Kenneth T. s. Havacılıkta Bilgi ve Yönetimi Çevremizde olup bitenlerin. s. Bu sayede olayları ve durumları muhakeme etmeyi sürdürebilmekteyiz. s. Gerçekte verilerin toplanmış olması.. yorum ve tasarlama da gerektirir127. Bir uçuş görevi aslında tamamen bilginin yönetilmesi sürecidir. 1997. Rota Yayınları. Aviation Safety The Human Factor. Bu özelliği nedeniyle havacılıkta bilginin eyleme geçmeyi sağlayan enformasyon olduğu söylenebilir. beceriler.43-44.g. Bu işlemler hafıza. enformasyonların anlamlı ve yararlanabilir şekilde bir araya getirilmesidir 131 . (Çev. önceki öğrenilenler.4. a. dalgınlıklar.2. Dolaysıyla bilgiyi kullanabilmek için iyi kavramak gereklidir. O anki zihinsel durumumuz. Örneğin. 42 . iletişim ve sistem parametrelerinin muhafazası için aletlerin gözlenmesi bu işlemleri içerir.58. Bilgi. meteoroloji istasyonu 127 128 Wang. s. 1. a.Alkov.e.g. 130 Yemişci. kişilikler. düşünme ve karar vermede kullandığımız yöntemler kavrama işlemleri olarak adlandırılır.

nasıl çözüm ürettiği ve nasıl geri besleme sağladığı konusundaki yöntemlerin öğrenilmesi. çevrede var olan değişkenlerin ve olayların arasındaki ilişkilerin akılsal bir sürec olarak yapılandırılmasını ifade eder. Kogan Page Limited. Havacılıkta bilgi. kontrol listeleri gibi yararlanılabilir araçlara aktarılmaktadır132. John Blackwel. Özellikle bir ekiple çalışırken elde edilen örtük bilgi son derece değerlidir. bir bilgiyi başka bir alana taşıma ve yararlanabilme yeteneğini ifade eden bireysel bir kimyadır ve bilginin içselleştirilmesi ile oluşur134. uçuş görevinin yapılmasını sağlayan ekibin her bir ögesinin. Uçuş görev ekipleri özellikle kaptanlar karar vermekle yükümlü oldukları için bilgiyi kolaylıkla değerlendirip yöneterek aklı en iyi biçimde kullanmak zorundadır 135 . iletişim.60. s.. deneyimsel sezgiler. Havacılıkta kullanılan en önemli bilgi türüdür. neden bilinmesi gerektiğine dair soruların cevaplanması için veri. Bu bilgi akıl süzgecinden geçirilerek karar verilir. verinin akla 132 133 Yemişci.g. Havacılıkta akıl. 135 Bellaver. RoyDe Lubit. a. enformasyon. Uçuş öncesi birifingte görevi tehdit eden hususlar değerlendirilirken meteorolojiden gelen enformasyon bilgiye dönüşür. L. 2001. el kitapları.g. Vol 29.43.6. Sezgiler.e. Havacılıkta muhakeme. Lusa. prosedürler. dökümanlar. ekip üyelerinin nelere odaklanacağına ilişkin bir rehber sağlarken örtük bilginin gelişmesine destek olur133 . No: 4. 2001. karşılaşılan sorunlar ve bunların çözümleri ile yayılmaktadır. Ekibin sorunları nasıl belirlediği. Çevreden edinilen deneyimlerin bilinçsiz bir şekilde süzülmesi ile kazanılan örtük bilgi. Gamble. Ekip üyesi uzmanlar iş görme süreçlerinde içsel bilgilerini yani akıllarını kullanırlar ve sonuçlara hiç çaba harcamıyorlarmış gibi ulaşırlar136. a. anlamanın rehberidir ve anlama da aklı besler. güvenilir ve birbirine uygun sonuçlar üretilmesiyle karakter değiştirip akla dönüşmesidir. a. Bu yayılım sonunda bilgi. London. s.e.164-168 134 Barutçugil.e. 43 . s. s.. “Tacit Knowledge and knowledge Management: The keys to Sustainable Compatitive Advantage” Organizational Dynamics.10. bilginin. ilişkiler ve yorum temelinde tekrar tekrar kullanılması. 136 Paul R.g. bilgi ve akıl arasındaki ilişki. Knowledge Management. s. Bir başka değişle pilotlar karmaşık yapılı bir sistem içerisinde kendi algılamalarına uygun olarak çıkarımlar yapar ve bu onların örtük bilgisini oluşturur. Knowledge. yargılara ulaşmak için sezgileri ifade eder.. Bir başka bakış açısıyla.elindeki verileri enformasyona dönüştürerek uçuş planlamasında kullanılacak hale getirir. Dolayısıyla uçuş görevi ekibini oluşturan ekip üyesi uzmanların konularını düşündüğü değil bildiği varsayılır. Şekil 13’de uçuşta neyin.

ekip üyeleri tarafından. s. Havacılıkta bilgiye sahip olmak yalnız başına bir anlam ifade etmez. kullanılmasını ve sonuçlarının değerlendirilmesini içeren bilinçli ve devamlı bir süreçtir. diğer taraftan piramidin bilgi bölümü neyin bilinmesi gerektiğine ilişkin bilgiyi ifade etmektedir. yorumlanması. s. Alexander Lazslo. Journal of knowledge Management.4. Bir uçuş görevi esnasında. Şekil 13: Aklın Oluşumu Kaynak: Tom Knight and Trevor Howes. “Knowledge Management”. “Evolving Knowledge for Development: The Role of Knowledge Management in A Changing World”. Şekildeki piramitte yer alan veri ve enformasyon bölümü bilinmesi gerekenleri göstermekte. Bu bilgilerin amaca yönelik olarak kullanılması yani yönetilmesi gereklidir. paylaşılmasını. korunması ve bunun sonucunda ortaya çıkan sonucun yeniden bilgi olarak 137 Kathia Castro Laszio. Butterworth Heinemann. 2003. London. bir uçuş görevi esnasında doğru zamanda doğru kararlar verebilmek için bilginin farkına varılmasını. 2002.13. Piramit aynı zamanda bilgi ve ilgili kavramlar arasındaki hiyerarşik yapıyı da yansıtmaktadır. 44 .405. Piramidin en üstünde yer alan akıl bölümü ise neden bilinmesi gerektiğine ilşkin soruyu yanıtlamaktadır137. Havacılıkta bilgi yönetimi. Akıl oluşana kadar her aşamada kavramlar yapısal değişimlere uğramakta ve bir üst aşamadaki kavram ortaya çıkmaktadır.dönüşmesi süreci ve bu süreç içerisinde her adımda gerçekleşen faaliyetlerin anlamı görülmektedir. Vol 6.n. dağılımı ve kullanımı.. bilginin tanımlanması.

4.g. Uygulamalarda vb. No 12. arasıdır.De Jarnett. yani bilimsel olarak yaratılan bilginin görev alanına transferini sağlamaktır. ekip üyelerinin kafasında bulunan örtük. bilgi paylaşımı ve ekip üyelerinin birbirlerinin fikirlerini kullanması esası üzerine kurulmuştur. bilgi yönetimi sosyoloji. görevin iç ve dış çevresinde yer alan bilgiye ilişkin işlemler oluşturur. • Havacılıkta bilgi yönetimi havacılık kültürüdür. sürekli bir uygulamadır. • Havacılıkta bilgi yönetiminin amacı. yararlanılmaktadır. açık bilginin dolaşımını sağlayarak..3. İnformation Strategy.e. görevin etkinliği ve emniyetine katkı yapacak doğru kişilere en uygun biçimde ulaştırarak. Temel çaba bilgiyi üretken kılmak. a. prosedürlerde yer alan açık. Görev ekibini oluşturan kişilerin doğru bilgiye doğru zamanda erişmesini ve uygulamasını sağlamaktır. s. 45 . iletişim psikoloji. Bilgi yönetimi sistemi her organizasyonun ve çalışanlarının göreve yönelik özel gereksinimleri doğrultusunda oluşturulur ve gözden geçirilir. “Knowledge The Latest Thing”. işbirliği. mühendislik alanlarından 138 139 L. Çapar. Bu özelliği ile genel problemleri çözmek üzere geliştirilmiş bir süreç ve işlemler bütünü değil devamlılık gerektiren bir süreçtir. Bir havacılık görevi esnasında her ekip üyesinin yaptığı göreve mahsus olarak değişik kültürleri vardır. kaynakların hedefe etkin ve sürekli olarak yöneltilmesiyle ekip içindeki örtük bilgiyi açığa çıkartarak. • Havacılıkta bilgi yönetiminin konusunu. ekibin özellikle de pilotların durum muhakemesini artırmak ve doğru karar vermeyi sağlamaktır. Havacılıkta bilgi yönetimi için çok büyük önem taşıyan havacılık kültürü bilgi paylaşımı esasına dayanır. Havacılıkta bilgi yönetiminin özellikleri aşağıda belirtildiği şekide sıralanabir139. • Havacılıkta teknolojisi. s. Bilgi ve iletişim teknolojileri ile ekibin yaratıcılığını birleştirerek problemlere hızlı ve isabetli çözümler bulunmasını sağlamaktır. disiplinler dil bilimi.yaratılması gerekir 138 . 1996. • Havacılıkta bilgi yönetimi bir kerelik değil. Uçuş emniyetinin görev esnasında artmasına katkı sağlar. Bu kültürler arasında ortak nokta havacılık kültürüdür. örtük bilginin açığa çıkarılmasını sağlayarak görev için önemli ve kritik olan bilginin görevin icrası için en verimli biçimde kullanılmasını.

bilgi paylaşımı ve ortak kullanımı.No. Bilginin toplanması.7 . Roelofs. • Zamanındalık: Görev bilgisi istendiği an kullanılabilir. yeni bilginin sisteme geri besleme ile entegrasyonu taktiksel süreçtir. Jon Surmacz.10. öğretilmesi. Bilgi yönetim süreçlerinin stratejik değeri. 46 . Havacılıkta bilgi yönetimi sürecini Taktiksel Süreç ve Stratejik Süreç olmak üzere iki gruba ayırmak mümkündür140. yapılandırılması ve sürekliliğinin sağlanması ile ise stratejik süreçtir. Bilgi yönetiminin bir uçuş görevinin icrasına sağlayacağı yararları belirli başlıklar altında toplayarak gruplandırmak mümkündür. “Knowledge Managememnt in The HRD Office: A Comparision of Three Cases”. s. böylece zaman ve emek tasarrufu sağlanır. bilginin cesaretli ve teşvik edilmiş bir biçimde akması. Journal of Workplace Learnıng. Bilgi stratejisi ile genel stratejinin uyumlaştırılması.com/research/knowledge/edit/kmabcd.286-295. Vol. Megan Santotus.2005. ekip üyelerinin sahip oldukları bilginin öneminin kendileri tarafından anlaşılması. bilginin kullanılabilir ve buna bağlı olarak yararlanılabilir yapıya kavuşturulmasıyla ölçülebilir. öğrenme. teknoloji. Böyle bir yaklaşımla ortaya çıkacak yararlar dört ana başlık altında ifade edilebilmektedir.De Jong. çalışma sürecinin bir parçası olarak örtük bilginin açığa çıkarılması. Jan A. Bu bir uçağın içi ya da uçuş kulesi olabilir. havacılık bilgi kültürünün yaratılması ve bilgi teknolojilerine dayanmaktadır. Havacılıkta yüksek performans gösteren bilgi yönetimi sitemi ayrıca. Böylelikle enformasyonun dağıtımındaki kayıplar ortadan kaldırılarak gerekli olan anda bilginin kullanılması sağlanır141. bilgi kaynaklarının değerlendirilmesi. Bu durum görev ihtiyaçlarına yanıt vermeyi hızlandırır. “The ABC’s of Knowledge Management” Http://www.• Havacılıkta bilgi yönetimi liderlik. Kullanılabilirlik: Görev bilgisi ihtiyaç duyulan her yerde kullanılabilir. Bilgi daima potansiyel bir değere sahiptir.cio.2000. yaratılan değerden öğrenme. Erişim: 19. Fakat potansiyel değerin fayda sağlayacak biçime dönüştürülmesi için faaliyetlere konu oluşturması gerekmektedir. düzen.html.12. değer yaratmak üzere kullanılması. Ulaşılabilirlik: Tüm ekip üyeleri kendi rollerine ilişkin olarak var olan görev bilgisi ve deneyime rahatlıkla ulaşabilirler. Eric C. • • • Farkındalık: Tüm ekip üyeleri bilgiyi bulmak için nereye gideceğini bilir. ihtiyaç duyulmayan 140 141 Renée Filius. kalitesinin artması. kurumsal işlemlere destek.

Emet Gürel. en yalın ifadeyle bir amaca ulaşma yolunda girişilen işlerin ve faaliyetlerin toplamıdır 143 . s. Ankara.5. Bir faaliyete yönetim denilebilmesi için şu dört unsuru içermelidir.. Amaçsız olarak bir araya gelmiş kimselerin faaliyeti yönetim kavramının kapsamı dışında kalır. Şentürk.e.5. a.e.1619. başkalarından neyi. organizasyonu.a. koordinasyonu. ne zaman ve neyle yapacakları konusunda emir ve talimat alıp uygularlara ise yönetilenler adı verilir146. • • 142 143 144 145 146 Bilimsel Çalışmalar Öncesi Dönem Klasik Yönetim Kuramı Gianetto. Nobel Yayın Dağıtım. şimdi nerede bulunduğumuzu. s. Siyasal Kitapevi. 3. Türk Hava Kuvvetlerinde Uçuş Emniyeti. Yönetsel düşüncenin tarihsel gelişimi. Wheeler. Ankara. Yönetim. bir grup insanın veya birden fazla insan grubunun bir araya gelmiş olmasıdır. 2006. 1. gelecekteki olası gelişmeleri ortaya koymak ve yönetim kavramını anlayabilmek için önem arz etmektedir. Bunlardan birinci unsuru belli bir amacın olmasıdır. İkinci unsuru. yürütülmesi. Ne yapacağını öngörmenin oldukça zor olduğu insan unsuru ile uğraşmakta olan yönetim. Demet Gürüz. s. geçmişte nerede olduğumuzu.1. Baskı. Yönetim Bilimi.. YÖNETİM KAVRAMI VE HAVACILIKTA YÖNETİM 1. Yönetsel düşüncenin tarihsel gelişimini incelemek.g. bir amacı gerçekleştirmek ve sürdürebilmek için. Ali Öztekin. Yönetim işlemine katılan kimseler yöneten ve yönetilen olarak iki grupta toplanır. Bu nedenle insan odaklı bir kavram olan yönetim.145. nasıl.g. Yönetim Kavramı Gücünün ve kapasitesinin bir sınırının olması ve gereksinimlerini giderme arayışı insanları çevresindeki diğer insanlarla işbirliği içinde olmaya yöneltmiştir. nasıl.e.8. kontrolü ve personelin eğitimi yolunda harcanan çabalarının bütünüdür144. Bir veya bir grup insana neyi.g. 47 . nerede yapacakları hususunda emir ve talimat verenlere yönetici. insan doğasının ve yaşamını sürdürme amacının bir sonucu olarak gündeme gelmiştir. 17-18. dördüncü ve son unsuru ise faaliyettir145. tüm kaynakları en etkin ve verimli bir şekilde kullanarak.2005. faaliyetlerin planlanması. Yönetim ve Organizasyon. iki ya da daha çok kişinin bir araya gelerek. Üçüncü unsuru işbirliğini sağlamak.13. a.s. s.süreçlerin elenerek faaliyet verimliliğinin artırılması ve uçuş maliyetlerinin düşürülmesi konularında fayda sağlayan önemli bir araçtır142..

htm.e. 5000’li yıllara kadar uzandığını ve zaman içerisinde gelişme gösterdiğini belirtmektedirler.2006 48 . Tarihin başlangıcından sanayi devrimine kadar olan ve yönetim anlayışında geleneksel dönem olarakta bilinen bu dönemde. ilk çağda Eski Yunan felsefesinin yönetim alanında temel olarak kabul edildiği. Neoklasik Yönetim Kuramı antitez. Bu dönem ilk ve orta çağlarda düşünürlerin iş. Örgütsel Değişmenin Yöntemi.canaktan.htm. yüzyılın başından itibaren bir bilim dalı olarak kabul görmeye başlamıştır. Yönetim insan ilişkilerinin olduğu her yerde ve zamanda var olmuştur.canaktan. din ve askerlik eksenleri üzerinde yoğunluk kazanmıştır. Gürel. Sokrat. çalışma ve ticari faaliyetler ve yönetimle ilgili fikir ve görüşleri ile yöneticilerin verdikleri öğütleri kapsayan bir felsefe kimliğinde olmuştur149. 20. Sümerlilerin ticari ilişkilerde. s. Tarihçiler yönetim düşüncesinin ilk çağda yaşamış medeniyetlerde dahi var olduğunu. Klasik Yönetim Kuramı: Modern ekonomi biliminin kurucusu Adam Smith’in 1776 yılında yayınlanan işbölümü ve uzmanlaşma ile ilgili düşüncelerini içeren “Milletlerin Zenginliği” adlı eseri. http://www. Erişim:16. Eflatun ve Aristo gibi düşünürlerin eserlerinin yönetim felsefelerinin gelişimine önemli katkılar sağladığı bilinmektedir 148 . a. Taylor’u kabul ederler.g.. “Yönetim Biliminin Doğuşu: Tarihsel Bakış”. Değişim Yönetimi Yaklaşımları ise ideal yönetim anlayışı olarak değerlendirilebilmektedir147.58.org/yonetim/yonetim-teorileri/tarihsel-bakis.Ö. http://www. Ankara.2006 Özcan Yeniçeri. Nobel Yayın Dağıtım. Ancak yönetim.08. Taylor’un 1911 yılında yayınladığı. başlangıcının M. s. Coşkun Can Aktan. Modern Yönetim Kuramı sentez. genellikle toprak.08.51.• • • Neoklasik Yönetim Kuramı Modern Yönetim Kuramı Değişim Yönetimi Yaklaşımları dahilinde ele alınabilmektedir. “Yönetim Biliminin Doğuşu: Tarihsel Bakış”. Bilimsel Çalışmalar Öncesi Dönem: Yönetimin tarihi insanlık tarihi kadar eskidir. 2002. yönetim ve organizasyon faaliyetleri. Mısırlıların piramitlerin yapımında görev yapan yöneticilerinin yönetimde geçerli olan ilkeler ve kayıtlara sahip olduğu. Erişim:16.org/yonetim/yonetim-teorileri/tarihsel-bakis. tarihsel gelişimi insanlığın var oluşuna dek uzanan bir olgu olan organizasyon ve yönetim teorisinin bilimsel bir araştırma alanı olarak ortaya çıkmasına önemli katkılar sağlamıştır 150 . Bilim adamları ve araştırmacıların büyük bir çoğunluğu modern yönetim biliminin kurucusu olarak Amerikalı mühendis Frederick W. organizasyonlarda etkinlik için ekonomik kaynakların en etkin olarak 147 148 149 150 Gürüz. Coşkun Can Aktan. Klasik Yönetim Kuramı tez.

Erişim: 16.80. • • • • • • • Bir işin bölümlere ayrılması ve çalışanların o alanda uzmanlaşması.g. Organizasyonda tüm yetki ve sorumlulukların merkezde ve yöneticilerde toplanması. Almanya’da Maximillian Weber adında bir sosyolog Bürokrasi Yaklaşımı olarak adlandırılan geniş bir organizasyon yapısı için rasyonel ilkeler ortaya koymuştur154. Bir işin düşünme. Belirli bir işten bir kişinin sorumlu tutulması. s. Erişim: 16.htm. Bilimsel yönetimin ilkelerini ortaya koyan Taylor’u takiben Henri Fayol. 151 Coşkun Can Aktan.canaktan. organizasyonların yönetim tarzları ile iş yörme potansiyelleri arasında paralellik olduğunu ifade eden Genel Yönetim Yaklaşımı. Bilimsel Yönetim Yaklaşımının devamı ve tamamlayıcısı olarak nitelenebilmektedir153. Yönetimi ilk kez bilimsel bir araştırma alanı olarak inceleyen. Gürel. yönetim ve organizasyon olgularını kapsamlı bir şekilde inceleyerek daha büyük ve karışık organizasyon yapılarında yönetimin nasıl olması gerektiği ile ilgilenmiş ve Genel Yönetim Yaklaşımı ile yönetsel çalışmaları belirli işlevlere ayırarak yönetimde..canaktan. http://www. uygulama ve denetleme aşamalarının ayrı kişiler ya da üniteler tarafından yapılması. Bilimsel Yönetim Teorisi: Taylorizm. İşe uygun personelin bilimsel yöntemlerle seçilmesi. koordinasyon ve kontrol fonksiyonlarının önemi üzerinde durmuştur 152 . organize etme. planlama. a. Organizasyonda hiyerarşik bir yapı oluşturulması. 49 .08. “Bürokratik Yönetim Teorisi: Weberizm”.org/yonetim/yonetim-teorileri/taylor. “Resmi Organizasyon Ve Yönetim Teorisi: Fayolizm”. bilimsel ilkelere.htm.e.nasıl kullanılabileceğini içeren Bilimsel Yönetimin İlkeleri (The Principles of Scientific Management) adlı eseri yönetim alanında yazılmış klasik yönetim düşüncesi olarak da bilinen dönemin. Personelin bilimsel ilkeler doğrultusunda eğitiminin sağlanması.2006 152 Coşkun Can Aktan .org/yonetim/yonetim-teorileri/fayolizm. 154 Coşkun Can Aktan. tasarım. Yönetim kavramının evrenselliği ve yaşamsallığına dikkat çekerek organizasyonu bütünsel bir bakış açısıyla ele alan. “Klasik Organizasyon ve Yönetim Teorisi” . http://www. Taylor yönetim ilkelerini şöyle açıklamıştır151.08. Taylor ve Fayol’un ABD’de yönetim üzerinde çalışmalar yaptığı dönemde.2006 153 Gürüz. felsefelere ve politikalara dayalı yönetim uygulamalarının ilk kez gündeme gelmesini sağlayan kişi olarak anılan Taylor’un görüşleri literatürde Bilimsel Yönetim Yaklaşımı ya da Taylorizm olarak adlandırılmaktadır. en önemli eserlerden biri ve hatta ilki olarak kabul edilmiştir.

a..org/yonetim/yonetim-teorileri/weberizm. a. bürokrosiyi ussal-yasal yetkiye dayanan bir organizasyon tipi olarak tanımlanmıştır155. organizasyon için iyi olan her şey insan içinde iyidir düşüncesini savunmuştur.08. İnsan İlişkileri Yaklaşımı. belirli pozisyonda olma ile doğuştan kazanılan ve kişisel bir niteliği olan geleneksel yetki.76.80-83. Bilimsel Yönetim Yaklaşımı. sosyoloji. Allah vergisi beceri ve nitelikleri kullanarak diğer kişileri davranışlara yönelten karizmatik yetki ve hukuk devleti gibi demokratik ve yasal düzenlemelerin olduğu toplumlarda geçerli ve meşru bir niteliğe sahip olan ussal-yasal yetkinin varlığından söz eden Weber.2006 Gürüz.canaktan.a. sosyal psikoloji varsayımlarına dayanan İnsan İlişkileri Yaklaşımı ya da diğer adıyla Davranışsal Yaklaşım geliştirilmiştir.e.84.. kendine söyleneni yapan ve rasyonel olduğuna inanılan sisteme uyan pasif bir unsur olarak görülmüştür156. insan boyutunun dışındaki öğeler üzerinde durarak. s. Organizasyonu kapalı sistem anlayışı ile değerlendiren ve bu nedenle de çevre etkileşimi üzerinde durulmayan Klasik Yönetim Kuramına göre insan.Geniş organizasyonlarda uzmanlaşma. Neoklasik Yönetim Kuramı: Yönetim literatüründe Davranışsal Yönetim Kuramı olarakta bilinen Neoklasik Yönetim Kuramı. hiyerarşi ve kuralların önemi üzerinde durulan Bürokrasi Yaklaşımında. yapı ile insan davranışları arasındaki ilişkileri incelemek.e. organizasyon içinde ortaya çıkan sosyal oluşumları ve özelliklerini tanımak ve kısaca yöneticiye kullanabileceği yeni araç ve kavramlar vermektir157. insan faktörü ile insan ilişkileri üzerinde durmuş ve organizasyonda insan davranışını ve insanı davranışa yönelten nedenleri konu edinmiştir. Dolayısıyle kuramın ana fikri bir organizasyon yapısı içinde çalışan insan unsurunu anlamak. yönetsel yetki konusu analitik bir bakış açısıyla ele alınmış ve bürokrosi kavramı ile yetkinin ortaya çıkış şekli üzerinde durulmuştur. Y. 50 . 16.htm.e.g. s. bu davranışların bilimsel olarak incelenmesi ABD’de yapılan Hawthorne araştırmaları ile başlamıştır. Genel Yönetim Yaklaşımı ve Bürokrosi Yaklaşımı olmak üzere birbirine uyumlu öğretileri içeren Klasik Yönetim Kuramı. onun yeteneklerinden azami ölçüde yararlanabilmek. Krallıkla yönetilen toplumlarda olduğu gibi.. Gürel. s. Western Electric şirketinde yapılan yıllar süren deneyler sonucunda psikoloji.g.g. Y. organizasyonda yer alan insan ve onun oluşturduğu sosyal ilişkiler konusunun 155 156 157 http://www. Organizasyon ve insan davranışları arasındaki ilişki toplumsal yaşamın başlangıcından bu yana bilinmekle birlikte.

e. İnsan İlişkileri Yaklaşımı ve İnsan Kaynaklarını Kullanma Yaklaşımı olmak üzere iki yaklaşımı içeren. organizasyon içinde insanın nasıl davrandığını. Yukarıdaki iki görüşü birleştirmeye çalışan Modern Yönetim Kuramına göre klasik görüş fazla katı. etkinlik ve düzen üzerinde dururken. bununla beraber organizasyon kapalı sistem anlayışı ile ele alınarak organizasyon .çevre etkileşimi üzerinde duran Modern Yönetim Kuramının doğmasını sağlamıştır158. İnsan ilişkileri yaklaşımının yönetim alanın da en önemli katkısı.önemi vurgulanmış. s. iş. Organizasyonlarda insan öğesinin öneminin artması ile insan unsurunu anlamaya yönelik yapılan araştırmalar sonucunda organizasyon ile insan davranışları arasındaki ilişkileri açıklamaya yönelik modeller geliştirilmiş ve Çevresel-Davranışsal Yaklaşım olarakta bilinen İnsan Kaynaklarını Kullanma Yaklaşımı ortaya çıkmıştır. Neoklasik Kuram ise “insan için iyi olan her şeyin organizasyon için iyi olduğu” görüşünü savunmuştur. her iki kuramın da organizasyonların biçimsel ve doğal yapılarını incelemede yetersiz kalmaları. İnsan Kaynaklarını Kullanma Yaklaşımı. Klasik Kuram. Neoklasik Yönetim Kuramı. statü ve tanınma gereksinimlerine paralel bir nitelik arz ettiği varsayımına dayanmaktadır.. neden o şekilde davrandığını ve organizasyon ile davranış arasındaki ilşkiyi açıklaması olmuştur. organizasyonun etkinliğini belirleyen temel unsurun insan olduğu düşüncesine dayanan Neoklasik Yönetim Kuram ile birlikte. Modern Yönetim Kuramı: Klasik Yönetim Kuramı rasyonellik. doyum sağlama ve uğraşı isteyen amaçlara ulaşma arzularının benimsenme. İnsan İlişkileri Yaklaşımının çağdaş bir uzantısı olarak değerlendirilen. organizasyonu bütünsel bir bakış açısıyla ele alan ve organizasyon . Gürel. insan unsurunun özellikleri davranışlar. 51 .çevre etkileşimi üzerinde durulmamıştır. “organizasyon için iyi olan her şeyin insan içinde en iyi olduğu” görüşünü. insanın sosyal bir varlık olduğunu aşırı derecede uzmanlaştırmanın çalışanları tekdüze işler yapmaya ittiğini ve bu nedenle de çalışanların doyumu kendi içlerinde oluşturdukları sosyal ilişkilerde bulmaya çalıştıklarını ortaya çıkarmıştır. kararlara katılma ve iş doyumu gibi kavramlara önem vermiştir. yönetime. a.86-87. Ancak. insan sosyal ve duygusal bir varlık olarak ele alınmış.g. güdüleme. insanların kendidini geliştirme. insan öğesinin önemi artmış. 158 Gürüz.

Cilt 20 s.380. Sistem ve sistemin faaliyette bulunduğu çevre arasında malzeme. durumların ve gelişmelerin incelenmesinde kullanılan bir düşünce tarzıdır. birbirleriyle aralarında bağlıklar ve etkileşim halinde olan elemanların oluşturduğu bir bütündür. bu arada insan unsuruna da önemle yer verilmelidir160. Karşılıklı bağımlılık ilişkisi içindeki bileşenler bir araya gelerek anlamlı bir bütün oluşturmaktadırlar. belirli olayların. Erişim: 16. “Neo-Klasik Organizasyon Ve YönetimTeorileri”. başka olaylarla ve sistemlerle ilişkilendirerek inceleme olanağı veren. Aralarında ilişkiler bulunan işlevsel parçaların oluşturduğu bir topluluk olan sistem. Modern Yönetim Kuramına özgü bir yaklaşım olan Sistem Yaklaşımı.8. mantıksal bütünlüğe ve tutarlılığa sahip fikir ve prensipler toplamıdır. çalışma ve özellikleri itibariyle. Bir ölçüde hiyerarşi ve otorite zorunludur159. birbirlerine bağımlı olan iki veya daha fazla parça ve alt sistemlerden oluşan. Şentürk. Alt sistem. Çevreyle olan iletişimleri ve etkileşimlerine göre sistemleri açık sistemler ve kapalı sistemler olarak ikiye ayırmak mümkündür.canaktan. olayları ve sistemleri bir çerçeve içinde ele alma. belirli bir sınırı olan. Bu anlamıyla sistem. Sistem yaklaşımının hareket noktasını oluşturan sistem. alt sitem ve üst sistem. 161 Coşkun Can Aktan. enerji ve bilgi alışverişi sözkonusuysa.. İster yalın ister karmaşık olsun tüm sistemler. örgütlenmiş ve bölünmez bir bütün olarak tanımlanmaktadır. alt sistemlerin bileşenlerinden meydana gelmektedir.08. Sabah Yayınları.htm.neoklasik görüş ise fazla gevşek ve belirsizdir.g.e. s. sistemi meydana getiren alt sistemlerin işlevsel ve eşgüdümlü bir şekilde faaliyet göstermeleri ile olanaklıdır. Yapısal açıdan ele alındığında sistemi oluşturan elemanların karşılıklı ilişki içinde oldukları görülebilmektedir. bu tür 159 160 Meydan Larousse. Bu nedenle sistem kavramının alt ve üst sistem kavramları ile birlikte düşünülmesi gerekmektedir. açık ve kapalı sistem.a.org/yonetim/yonetim-teorileri/neo-klasik. entropi ve negatif entropi olarak detaylandırılmaktadır. sistemi oluşturan çeşitli parçaları ifade etmektedir. diğer sistemlerden ayrılabilen.2006 52 . Bu bağlamda üst sistem. 1992. sinerji ve holizm. Her sistem alt sistemlerin bileşenlerinden oluşmakla birlikte. Bir sitemin sağlıklı ve etkin işleyişi. aynı zamanda kendisinden daha büyük ve daha kapsayıcı bir sistemin alt sistemi olarak işlev göstermektedir. pek çok bileşenin bir araya gelerek oluşturdukları ve bileşenlere kıyasla daha kompleks bir niteliğe sahip olan bir bütünü ifade etmektedir. Sistem yaklaşımı ile ilgili kavramlar. Büyük Lügat Ve Ansiklopedi. http://www. 1960 ve 1970’lerde organizasyon ve yönetim alanında Sistem Yaklaşımı adı verilen yeni bir yaklaşım gündeme gelmiştir161.

verimlilik ve etkinliği artırmak için tüm faktörlerin bir arada kullanılması ve ortak enerjiyte dönüştürülmesi anlamına gelmektedir. Bu bağlamda negatif entropi. entropiye uygundur. Açık sistemin karşıtı olarak nitelenebilen kapalı sistem ise. sonucun ortaya çıkmasına bileşik şekilde kaltkıda bulunmasıdır. Sinerjik yönetim. sistemin kendisini oluşturan parçaların toplamından daha fazlasını ifade etmesi anlamına gelmektedir. sistemin bozulması ve ölmesi anlamına gelmektedir. iki veya daha fazla etkenin. aksamaların yaşanması ve sonunda faaliyetlerin durması. Sinerjik olarak bilinen holizm. temelde Sistem yaklaşımı üzerine inşa edilmiş bir yaklaşımdır ve Sistem Yaklaşımını tamamlayıcı bir niteliğe sahiptir. her birinin tek tek etkilerinin toplamından daha büyük ve güçlü olmasıdır. zamana ve mekana bağlı olarak değişebileceğini savunur ve organizasyon yöneticilerinin içinde bulundukları koşuları baz alarak hareket ettikleri taktirde başarılı olacaklarının altını çizmektedir. Başlı başına bir disiplin olmanın ötesinde olayların ve durumların incelenmesinde kullanılan bir düşünce tarzı ve yöntemi olarak yönetim kuramlarını birleştirmek amacıyla ortaya atılmış olan Sistem Yaklaşımı. bilgi ve materyal ile entropiye dayanma gücü elde etmesi ve olumsuz gidişatı önlemesi durumunu açıklamaktadır. yerini her zaman her yerde geçerli bir örgüt yapısının olmadığı düşüncesini temel alan Durumsallık Yaklaşımına bırakmıştır. Sinerji. Sinerjiyi karakterize eden özellik. İş yapma yeteneği olmayan enerjiyi ifade eden entropi. Organizasyonu bir sistem olarak ele alan Durumsallık Yaklaşımı. çevrelerinde yaşanan değişimlere paralel olarak değişmekte ve kendilerini uyarlamaktadırlar. Hem alt sistemler. Çevreleriyle etkileşim içinde olan açık sitemler. Kapalı sistemler çevreyle ilişki ve etkileşim içinde olmadıkları için. Koşulsallık Yaklaşımı olarakta anılan Durumsallık Yaklaşımı. ortak sonuçta rol oynayan etkenlerin etkisinin. sistemin faaliyette bulunduğu çevre ile arasında herhangi bir alışverişin ve etkileşimim olmaması durumunu ifade etmektedir. bir sistemde faaliyetlerin bozulması. Kavram matematiksel şekide “2 + 2 > 4” olarak ifade edilebilmektedir. Dolayısıyla organizasyonların birer açık sistem olmaları ve entropiyi önleyecek mekanizmalar geliştirmeleri gerekmektedir. organizasyonun çevreden aldığı enerji. organizasyon ile ilgili her şeyin duruma. hem de organizasyon ve çevre arasındaki 53 . Böylesi bir durumda sistemin entropiye karşı direnme gücünü ifade eden negatif entropi gündeme gelmekte ve sistemin devamlılığını sağlamaktadır.sistemler açık sistem olarak adlandırılmaktadırlar.

Moden Yönetim Kuramı. Değişim Yönetimi Yaklaşımları: Tez. Gürel. Durumdallık Yaklaşımı. organizayonun değişen ve özel açıklığa açıklığa kavuşturmaktadır. ilişki kalıplarını tanımlama ve değişen görünümü sergileme arayışında olan Durumsallık Yaklaşımı. En iyi çözümün olmadığını ve her problemin kendi şartları içinde ele alınıp değerlendirilmesi gerekliliğine işaret eden Durumsallık Yaklaşım. yönetim olgusunun günümüzdeki görünümünü ifade etmektedir. anti tez ve sentez olarak nitelenen yaklaşımları takiben gündeme gelen ve 1990’lı yıllarda iş dünyasının kullanımına sunulan. yönetimin durumun gerekliliklerine göre hareket etme ve karar verebilme potansiyelini ifade etmektedir. bir organizasyonun verimlilik ve etkinlik yönünden en üst performansa ulaşması amacıyla en iyi ve en doğru yöntemleri arayarak bulması ve kendine uyarlamasıdır. tez ile anti tezi birleştirerek sentez yaratmayı amaçlamış ve Sistem Yaklaşımı ve Duramsallık Yaklaşımı olarak iki yaklaşımdan oluşmuştur. Kıyaslama. Yeniden Yapılanma ve Örgütlenme. tüm örgütü anlamak için doğrudan bir model yaratmaktayken. Kıyaslama (Benchmarking). durumlarda nasıl yönetileceğini Yaklaşımı. her organizasyonun alt sistemleri ve çevresiyle tek ve benzersiz olduğu.g.etkileşimi anlama. Değişim yönetimi. Küçülme. Sistem Yaklaşımı. Uygulama bazında aralarında farklılıklar kadar benzerlikler de olan Değişim Yönetimi Teknikleri.87-100. zamanı ve vizyonu birbiriyle uyumlu ve etkin kullanabilmeye yönelik kararlar alma ve uygulatma süreçlerinin toplamı olarak tanımlanabilmektedir.e. yönetimlerin bilinçli olarak aldıkları kararlar ve uyguladığı stratejiler ile organizasyonun verimlilik ve etkinliğini kaynakların 162 Gürüz. organizazyonda değişimi gerçekleştirmek amacıyla başta insan kaynağı olmak üzere tüm kaynakları. Sürekli Gelişme. mükemmelin ve idealin hayata geçmesi anlamına gelen. Bir organizasyonun. Toplam Kalite Yönetimi. a. organizasyon Durumsallık yönetimlerinin karşılaştıkları durumlar ve sınırlamalara uyarlanabilme yeterliliklerine ilişkin bir beceri olarak tanımlanabilmektedir. Yeniden Süreçlenme. organizasyonların çok değişkenli doğasını vurgulamakta. Öğrenen Organizasyon kapsamında incelenebilmektedir.. dolayısıyla organizasyonun yönetim aşamasında kendi kendini baz alması gerektiğini ileri sürmektedir162. s. diğer bir organizasyonun ya da organizasyonların en iyi işleyen yönlerini belirlemesi ve kendine örnek olarak alması anlamına gelmektedir. Küçülme (Downsizing). 54 .

Japonca “Sürekli Gelişme” anlamına gelen Kaizen. Öğrenen Organizasyon (Learning Organization). süreçlerin temelden yeniden düşünülmesi ve radikal bir biçimde yeniden tasarlanması olarak tanımlanmıştır. iş süreçleri ile ürün ve hizmetlerin iyileştirilmesini amaçlayan felsefedir. s. Coşkun Can Aktan.e. Konya.g. örgüt yönetimlerine çevresel değişimlere uyarlama potansiyellerini konusunda gösteren tekniğidir. sistemi daha rasyonel ve verimli kılmaya yönelik çabalarını ifade etmektedir163. değiştikleri ve geliştikleri varsayımına 163 164 Gürüz.canaktan. çalışanların kaliteyi iyileştirme çabalarının sorumluluğunu üstlenmeleri ile organizasyonda sürekli gelişmeye ve değişime dayanan bir yönetim akımıdır. fakat sistemleri fiilen geliştiren yönetici olmayan personeldir165. Kuzucular Ofset. Toplam Kalite Yönetimi (Total Quality Management). Aslında bir yaşam felsefesi olan Toplam Kalite Yönetimi. a. öğrenerek büyüdükleri. 1986 yılında Japon Masaaki Imai. Bir organizasyonun içerisinde iş ve sistem geliştirme yönetimin sorumluluğudur. daha az kaynakla daha çok iş yapmayı hedefleyen bir yönetim tekniğidir. Özünde kalite kavramı yatmaktadır.htm. Yeniden artırma Yapılanma yol ve Yeniden değişim Örgütlenme yönetimi (Restructuring and Reorganization).27.org/yonetim/yonetim-teorileri/yeni-teoriler.. Gürel.08. “Organizyon Ve Yönetim Teorileri Alanında Çağdaş Yaklaşımlar”. http://www. Erişim: 16. 1999. Bir işin tüm özelliklerini ve işe ait problemleri bilen tek yetkili o işle ilgili personel olduğu için ara ve üst kademe yöneticilerin. Değişim Mühendisliği olarak da bilinen bu yaklaşım.101-104. Yönetimlerin problemleri analiz ederek. Sürekli Gelişme (Kaizen) kavramı.azaltılması ile ilişkilendiren. Bir organizasyon içerisinde yatay ve dikey koordinasyonun çok hızlı ve etkili bir şekilde gerçekleşmesi mümkün olur ise o organizasyondan başarı kaçınılmaz olacaktır. değişim yönetiminde temel ilkelerden birisi olarak kabul edilmiştir164. problemi çözecek makam ile yaşayan makamın koordinasyonu ön plana çıkarması gerekmektedir. Yeniden Süreçlenme (Reengineering). organizasyonların insanlar gibi yaşadıkları. s. Toplam Kalite Yönetimi. 55 . Kalite en yalın ifade ile amaca uygunluk demektir. bilginin pratiğe uygulanması sürecinin tamamen yeniden yapılanması ile ilgili bir değişim yönetimi tekniğidir.2006 165 Mahmut Tekin. Kaizen -The Key to Japan’s Competive Success (Japonya’nın Rekabetçi Başarısının Anahtarı) başlığını taşıyan kitap ile birlikte ortaya çıkmış ve yeni organizasyon ve yönetim felsefesinin önemli kavramlarından birisi olmuştur.

Yönetimin bilimsel olarak temellerini atan Taylor’un ilkeleri günümüz organizasyonlarına dahi ışık tutmaktadır. organize edilmesi. 1. elde edilmesi ve transferi konusunda elverişli bir ortama ve kültüre sahip bir yapıdır. yüksek düzeyde uzmanlık bilgisine ve mesleki deneyime sahip bir birey tarafından değil. 2001. Margaret j. Dolayısıyla. İnsan öğesinde kaliteyi yakalamak. Adem Öğüt. Ankara. 1993. Havacılıkta Yönetim Havacılıkta yönetim. uyguladıkları yönetim tarzıdır. başarılı yönetimin ise bir sanat olduğu unutulmadan. Yönetim faaliyetlerinde değişimin hızını yakalamak. çağa ayak uymak büyük bir çabayı da beraberinde getirmektedir.dayanan bir Değişim Yönetimi yaklaşımıdır. Ahmet Kovancı. 2003.26. verimli ve emniyetli olarak gerçekleştirebilmek için uçuşla ilgili tüm kaynakların planlanması. Nobel Basımevi. a. Yönetimin bir bilim. Palmer. Öğrenen Organizasyon. s. İstanbul.75. Bütün sorun ve sorulara uygun çözüm ve cevapları bilen yöneticiden.g. s. bir uçuş faaliyetini etkin.. 2. Çağdaş organizasyonların yönetimi. Bilgi çağıyla birlikte yönetim ve yönetici kavramının sanayi toplumunda genel kabul gören anlamında ciddi bir farklılık oluşmuştur. Reprosel Matbaa Hizmetleri. 56 . tanımlayan ve çözüm aşamasında diğer çalışanların katkılarını birleştiren yöneticiye doğru gerçekleşen bir dönüşüm söz konusudur. beceri ve yeteneklerle donatılmış olmasına bağlıdır. Yöneticilerin yaşadığı sorunların temel nedeni.61.104-107. Sistem Yayıncılık. Toplam Kalite Yönetimi. farklı yönetim modellerini uygulamaları da normal karşılanmıştır168.5. Gürel. Bilgi Çağında Yönetim. yöneticilerin olaylara geniş pencereden bakabilmeleri gerekmektedir. hem yeni şeyler öğrenebilen hem geri bildirimi algılayabilen ve yorumlayabilen bir niteliğe sahiptir166. bilginin ortaya çıkarılması.2. sorun ve soruları tayin eden. s. 166 167 168 169 Gürüz. farklı alanlarda eğitim almış ve liyakatli bireylerden teşekkül eden ekiplerce sağlanmakta ve ekibin bilgileri ve deneyimleri sınanmış üyeleri görev performansının artmasına yönelik olarak yeteneklerini birleştirmektedirler169.baskı. Yönetim teori ve uygulamalarındaki farklılıklar modern yönetim teorilerinden birisi olan durumsallık yaklaşımını ortaya çıkarmış ve bu yaklaşım ile organizasyonların içinde bulundukları durum ve döneme bağlı olarak.e. Performans Değerlendirmeleri. s. faaliyetlerde etkin bir rol oynayabilmek günümüzde her şeyden önce yöneticilerin en yeni bilgi. Organizasyonların çalıştırdıkları personelin mesleki gelişimlerine yatırım yapmalarının akıllıca bir tutum167 olacağı düşüncesi Taylor’dan günümüze kadar uzanmaktadır.

e. Yapılan araştırmalar meydana gelen kazaların azımsanmayacak bir oranının sevk ve idare yöntemlerinin yetersizliğinden kaynaklandığını göstermektedir. ne zaman.23. bu hataların olabilirliğini yükseltmektedir171. nasıl yapması gerektiği eğer belirlenebilirse en verimli çalışma şekli elde edilmiş olacaktır. a. Şentürk.canaktan. 170 171 172 173 Coşkun Can Aktan.s.yöneltilmesi ve kontrol edilmesidir 170 . Kişilerin kabiliyetleri ölçüsünde.18. katkı esnasında pilotlardan birisi iş yapamaz duruma gelir ise.htm. Bürokrasi Yaklaşımına uygun hiyerarşiyi içeren yetki ve sorumluluklar kanun ve yönetmeliklerle tanımlanmasına rağmen.12. Bir uçuş görevinde hedef.org/yonetim/yonetim-teorileri/tarihsel-bakis. Taylor’un çalışmalarındaki hedefi bir işin en verimli nasıl yapılacağının yolunun bulunmaya çalışılması olmuştur172. 1997. Dolayısıyle en uygun iş tanımının yapılarak kimin. kontrol tedbirleri. s.. koordinasyon ve kontrol fonksiyonlarını sırası geldiğinde yerine getirme sorumluluğu vardır. bir işi en hızlı ve en verimli bir şekilde yapabilecek seviyeye ulaştırılması için geliştirilip eğitilmesi hem çalışanların hem de yönetimin en önemli hedefi olarak kabul edilmelidir173. Bu sorumluluk Bürokrasi Yaklaşımından hareketle bir hiyerarşiye dayanan yetkilendirme ile yerine getirilebilmektedir. Bilimsel Yönetimin İlkeleri. çalışmaları belirli işlevlere yönetim faliyetlerini birbirini izleyen belirli fonksiyonlardan oluşan bir süreç olarak gören Genel Yönetim Yaklaşımına göre bir uçuş görevinin yapılabilmesine katkı sağlayan öğelerin hepsinin planlama. diğer pilot ve ekibin diğer sağlayabilmelidirler. neyi.s. ne maksatla. Konya. Sevk ve idarenin konusunun eğitim. En küçük hataların bile insan hayatının kaybına neden olabildiği havacılıkta sevk ve idare hatalarının geri döndürülemez ya da ortadan kaldırılamaz sonuçları söz konusudur. Eğer görev tamamlanmasına ayırarak.2006 Şentürk. organize etme. 57 . bir işin en uygun nasıl yapılması gerektiğinin tüm kaynaklar düzeyinde saptanması olarak belirlenebilir.e..g. http://www. havacılıkta hiyerarşiyi. Frederick Taylor. geri besleme usulleri ve yönetimin esas konusu insan olması.g. yöneten ve yönetilenlerin rolleri yapılan görevin o anki durumuna göre değişmekte olduğundan kesin kurallarla tanımlamak mümkün olamamaktadır. Bir uçuş görevinin başarı ile yapılmasını sağlayan öğelerin her birisinin konusunda uzman olmasına rağmen birbirlerinin eksikliklerini tamamlayıcı özellikleri öğeleri onun sorumluluklarını Yönetsel da alarak görevin de vardır. “Yönetim Biliminin Doğuşu: Tarihsel Bakış” .8. 16. a. Yönetim kuramları bir uçuş görevinin emniyetli ve etkin olarak yapılabilmesi açısından incelendiğinde Bilimsel Yönetimin temel ilkelerinin hali hazır durumda korunduğu görülmektedir. Servet Ofset. öğretim.

Bir sistem bir diğerine göre bazen üst bazen de alt sitem olarak görev yapabilmektedir. istenen zamanda ve istenen kalitede bir ekip olarak çalışarak uçağı gideceği yere uçurmaktır176. Ders Notları. insanın nasıl davrandığı ve neden o şekilde davrandığı konuları üzerinde duran İnsan İlişkileri Yaklaşımı ile insanların kendini geliştirme. a. Havacılıkta yönetim farklı sistemler arasındaki uyumun yaratılması için gösterilen faaliyettir.45. Türk Hava Yoları. s. “Klasik Organizasyon ve Yönetim Teorisi . Bir uçuş görevinin emniyet ve etkinlikle başarılması için değişen durum ve içinde bulunulan şartlara göre hareket etmek gerekmektedir.2006 176 Ekip Kaynak Kullanımı Hazırlama Dersleri.htm.canaktan. Dolayısıyle havacılıkta bir görevin icrası esnasıda hiyerarşinin yatay ya da dikey organizasyon yapısı yerine. uçuş görevinin gerçekleşmesi değişik alt ve üst sistemlerin birbirleriyle uyumlu ilişkisine bağlıdır. benimsenme. negatif entropi yaratan ve sinerjik özelliğe sahip olmalıdır. Hava sahası içinde bulunan sistemler benzer amaçlara hitap etmesine rağmen her zaman aynı şekilde etkileşim göstermezler. statü ve tanınma gereksinimleri üzerinde duran İnsan Kaynaklarını Kullanma Yaklaşımı. Bir uçuş faaliyetini sistem olarak ele aldığımızda. Oysa herkes birbirinin yanlışını düzeltirse varılmak istenen hedefe yanlışsız ulaşılacak veya yanlışlar kısıtlanmış olacaktır. doyum sağlama ve uğraşı isteyen amaçlara ulaşma arzularının. matriks organizasyon yapısı mantığı ile sağlanabileceği düşünülmektedir174. Bir uçuş görevi esnasında durumun 174 175 Şentürk. Herkesin yalnızca kendi göreviyle ilgilendiği durumlarda diğer görevlerde oluşabilecek aksamalar tüm uçuşun akışını değiştirebilir. Unutulmaması gereken hedef.g. Eğer bu konuda denge sağlanamaz ise.İlişkiler her hangi bir yatay yada dikey bilinen hiyerariye bağlı olmaksızın kendi özel hiyerarşik saygı kuralları içerisinde oluşur. İnsanın sosyal bir varlık olduğu. İyi yönetilen bir ekipte. http://www.18. özellikle uçağın kokpitinde herkes birbirinin görevini üstlenebilecek durumda olmalıdır. Coşkun Can Aktan.s. Bir havacılık görevinin icrası esnasında.. bu defa herkes birbirinin hatasını gözeteceğinden kendi görevlerinde hata yapma olasılığı artacaktır.e. Erişim:16. 1991. Havacılıkta her sistem açık. İstanbul. ekip çalışması ve her ekip üyesinin kendi uzmanlıklarıyla tamamlayıcı bir işbirliğine gitmesi önem arzetmektedir175.20. bir havacılık görevinin yapılmasında gerekli olan işbirliği ve saygı ortamının oluşmasına katkı sağlamaktadır. Bilimsel Yönetim Teorisi: Taylorizm” . görev bölümleri arasındaki ilişkinin kesin çizgilerle ayrılması ve her öğenin kendi işinde uzmanlaşması görüşü yerine.org/yonetim/yonetim-teorileri/taylor. 58 .

Havacılığın ilk yıllarından bu yana bir havacılık çalışanının. radar kontrolörünün birbirleriyle hiyerarşik bağı ya hiç bulunmamakta ya da dolaylı olarak bulunmaktadır. yapacağı işler geleneksel olarak bir sonraki nesile aktarılmış ve sonuç olarak görülmüştür ki standart usullerin gerekliliğine duyulan ihtiyaç gün geçtikçe artmıştır. Pilot ve uçuş ekibinin bu teşkilat ile doğrudan veya dolaylı olarak bir bağlantısı yoktur. uçakların çarpışmalarını önlemek. elde edinilen bu tecrübelerin gelecek görevlerde emniyet ve etkinlik olarak olumlu yönde kullanılması. Bu yüzdendir ki geliştirilen kurallar. uçaklar arasındaki ayrımları sağlamak. her hangi bir ekip üyesinin görevini yapamaması durumunda gerektiğinde radikal kararlar alarak değişen her duruma göre görevin gerektirdiği istekleri yapabilecek anlayışta olma konularını içeren Değişim Yönetimi Yaklaşımları. Yerdeki ve havadaki personelin EKY konusunda eğitim görmüş olmaları uçuşun emniyeti açısından çok önemlidir. bir uçuş görevinin emniyetli ve etkin olarak yapılmasına katkı sağlamaktadır. En üst düzey performansa ulaşmaya katkı sağlayan en iyi uygulamaların tespit edilmesi. yalın ve kaliteli bir yönetim anlayışını sürekli kılma. en iyi çözümün olmadığı ve her problemin kendi şartları içinde ele alınıp değerlendirilmesi gerektiğine işaret etmektedir. çevresel değişimlere karşı kaynakların kullanımında etkinliği artırıcı tedbirler alma. 1979 yılında NASA’nın katkıları ile oluşturulan EKY 59 . EKY’nin aktörleri arasında uyumlu bir ortam yaratarak uçuş faaliyetinin etkin ve emniyetli olarak gerçekleşmesini hedeflemektedir. bakım ekibinin. kule personelinin. Bu sorunun çözümünde EKY’ye duyulan ihtiyacın önemi büyüktür. kanunlar ve standart uygulama usulleri havacılık çalışanlarına benimsetilmeye çalışılmıştır. Bazı ölümcül kazalar.gerekliliklerine göre hareket etme ve karar verebilme potansiyelini ifade eden Durumsallık Yaklaşımı. hava trafik teşkilatı ile ile pilotlar arasındaki anlaşmazlıklardan ötürü ortaya çıkmıştır. uçakların engellerden emniyetle geçmelerini temin etmek ve hava trafiğini intizamlı bir şekilde hızlandırmak ve devam ettirmektir. EKY’nin aktörlerinden hava trafik görevlilerinin asıl görevi. Bu da uçuş faaliyetinin emniyetle icrasında bir yönetim sorunun gündeme getirmektedir. Bilgi transferi içeren etkin bir iletişim uçuş emniyeti için esastır. Havacılıktaki yönetim anlayışı. Dolayısıyla yer ve hava personeli arasındaki ilişkilerin ve iletişimin uygun şartlarda sağlanabilmesi için kuralların çok iyi oluşturulmasına ve koyulan kuralların çok iyi uygulanmasına gerek vardır. Bir uçuş faliyetininin gerçekleşmesi esnasında uçuş doktorunun.

..15. s. RİSK KAVRAMI VE HAVACILIKTA RİSK 1. yönetici olarak liderlik yetenekleri sayesinde organizasyonda diğer birimlerle işbirliği sağlayarak etkin ve emniyetli bir uçuş görevini yönetir. 180 Uçuş Emniyet Programları Yönetim El Kitabı.1. Tehlike. Dolayısıyla. 1. bir ekip çalışması gerektiren uçuş görevi esnasında. personelin liderlik özellikleri ve yönetme kabiliyetleri önem kazanmaktadır179. kaynakları etkili biçimde kullanabilen. Bu anlamda yönetici.Şerif Şimşek. Bu gün liderlik özelliklerinden yoksun etkin bir kaptan düşünülemez.e. Yönetim ve Organizasyon. 179 M. Yazılım. EKY’de her zaman için bir ekip anlayışı içinde çalışmak işin gereği açısından zorunludur. s. Günay Ofset.6. dağlar. Met/Er Matbaası. Genel olarak bakıldığında yönetim düşüncesinin gelişmesindeki her adımda yer alan yaklaşımlar havacılıkta yönetim uygulamalarında farklı zamanlar. insan ve bilgiden oluşan kaynakların varlığının ya da yokluğunun yaratacağı tehlikelerin yarattığı riskleri görmek için nelerin tehdit olduğu nelerin tehdit olmadığını iyi bilmek gerekmektedir. İstanbul 1979.g.32.14. a.23. a. tehlikeye neden olan kaynakları ifade eder. 178 Şentürk. Risk Kavramı Tehdit. değişik çözümler yaratarak teknik bilgiye ve kaynaklardan elde ettiği bilgi ile nitelikli insan unsurunu yönetebilecek faktörlerin ne olduğunu bulma ve uygulamada hüner ve bilgiye sahip bir kişi olarak kabul edilir 178 . s.Baskı. donanım.projesi sonucunda yönetimin izleyeceği yollar ve personelin eğitilmesi konusunda büyük adımlar atılmıştır177. binalar. Risk ise bir olayın meydana geliş ihtimali ve eğer meydana gelirse ciddiyet derecesi olarak tanımlanabilir 180 . Bu nedenle bir uçuş görevinin en önemli yöneticisi olan kaptan başta insan kaynağı olmak üzere tüm kaynakları en etkili bir şekilde kullanabilmek için hem davranış bilimleri alanındaki son gelişmelerden haberdar hem de organizasyonda insancıl ilişkileri ile en iyi şekide yürütebilecek liderlik kapasitesi ve yeteneğine sahip olmalıdır. Kaptan. kötü hava şartları tehditlerin büyük bölümünü 177 Erol Eren. 6. 60 . Bir uçuş görevinin planlanmasından sona ermesine kadar geçen süre içerisinde karşılaşılan tehdit kaynakları ve oranları incelendiğinde bunların çevre ile ilgili olanları genellikle arazi şartları. 2001.e.6.g. Yani tehditlerin değerlendirilmesidir. hiçbir hasar veya yaralanmaya sebep olmayan ancak hasar ve yaralanma potansiyeli olduğu açıkça görülen olay veya durumdur. durumlar ve oranlarda uygulandığı görülmektedir. çevre. Konya. s. İşletme Örgütleri Açısından Yönetim Psikolojisi.

uçuş planlama faaliyetleri dış tehditleri oluşturur. bakım. İnsanın tehditleri algılayabilmesi için tehditleri ifade eden bilgileri algılaması gerekmektedir. 61 .Wilhelm. arazi yapısı. Dış ve iç tehditlerin yanı sıra tehditlere karşı EKY temelli tepkilerde bir kazanın oluşumuna etki etmektedir. binalar). Çevre. 3 182 Robert L Helmrich. Çalışmada tehditlerin farkına varabilmemiz için öncelikle insan kaynağı üzerinde durulması gerektiği. 1999.. Alışmadık hava trafik malumatı. Şekil 14’de oluşturulan Tehdit ve Hata Yönetimi Modeline göre. In Proceeding of The Tenth International Symposium on Aviation Psychology (p. Görevin oluşturduğu baskı181.677682) Columbus. http://bmj. yer ekibi). hava durumu. sistem arızaları. insan kaynağındaki sorun çözüldüğü zaman diğer tehditlerin tehlikelerinin değerlendirlmesi aşamasında daha az hata yapılacağı emniyetli ve etkin bir uçuş yapılabileceği hususu üzerinde durulmaktadır. BMJ 2000. hava trafik emirleri. John A. planlama. Beklenen olaylar karşısında daha önceden yapılan görev analizleri ile tedbir almak 181 Robert L. Erişim: 12. “Models of Threat.320:781-785 (18 March).com/cgi/content/full/320/7237/731. hava alanı şartları gibi beklenen durumlar. Uçak arızası. Bu tehditlerin yarattığı tehlikelerin riskleri EKY becerilerinin etkin kullanılması yoluyla azaltılarak emniyetli bir uçuş yapılabileceği gibi bir uçak kazasına da yol açabilir182.2006. Helmreich. “On Error Management: Lessons from Aviation”. Uçak dışı hatalar (hava trafik kontrol. dış tehditleri algılamadaki ekibin yapacağı hatalar sonucu oluşur. Error and CRM in Flight Operations”. Kötü hava şartları. Daha sonra donanımdan kaynaklanan uçak ve sistem arızaları ile hava trafiğinin yönetilmesi için kullanılan techizatların arızaları gelmektedir. James R. Klinect.06. yanlış dökümanların kullanılması ya da doğru dökümanların yanlış kullanılması gibi yazılıma dayalı tehditler gelmektedir. Helmreich tarafından yapılan araştırmaya göre bir uçuş görevinde karşılaşılabilecek tehdit alanları aşağıdaki gibi belirlenmiştir. • • • • • • Arazi(dağlar. 2. bakım. s. görev baskısı gibi beklenmeyen durumlar ile kokpitin dışında hava trafiği.bmjjurnals. donanım ve yazılımdan kaynaklanan tehditlerin tamamı insanı ve insan hatasını kapsamakta ve en önemli tehditin insan olduğu gerçeğini ortaya çıkarmaktadır. Takiben alışılmadık usullerin kullanılması.oluşturmaktadır. s. İç tehditler ise. Bilginin algılanıp değerlendirilememesi ise tehditlerin farkına varılamamasına yol açmaktadır.

185 ICAO. s. göze alındıkları zaman potansiyel yararlarına rağmen o risklere karşı koymak ve böylece riskin kabul edilip edilmeyeceğine karar vermektir 183 .g.Error and Crew Resource Management”.e.27.Asleigh C.10. Kabul edilebilir risk yargısı genellikle subjektiftir ve çeşitli kültürler ve topluluklar arasında olduğu kadar benzer organizasyonlar arasında dahi farklılıklar olduğu görülür 185 . Merrit. s. doğru olarak belirlenmiş olan bilinen rikler. Yapılması gereken. s.Klinect.25. Helmreich. Birincisi. a. s. “Culture. Erişim: 10. The University of Texas at Austin. http://www. amaçsız riskler.daha kolay olmakla beraber beklenmeyen olayların karşısında verilen tepkiler EKY becerilerinin etkin kullanılmasına bağlı olarak değişebilmektedir.. Kaza Önleme Ders Notu. Risk yönetimi koruyucu vasıflar taşır ve kayıpları azaltmayı hedefler184.e.com/culture%20error%20and%20crm. 62 .2006 Doğru olarak değerlendirildiğinde. Risk yönetimi kavramı. riskin değişken dereceleri vardır.33. tehlike sahalarının belirlenmesi ve bu tehlikelerin elimine edilmesi veya kaçınılması için gerekli önlemlerin alınmasını içerir. dördüncüsü bu riske girildiği taktirde 183 184 Uçuş Emniyet Programları Yönetim El Kitabı.aviationcrm. üçüncüsü beklenen hiç bir yararı olmayan sebepsiz yere aldığımız anlamsız.Wilhelm. John A. a.g. ikincisi bilmeden ya da yanlış değerlendirme yaptığımız bilinmeyen riskler. Şekil 14: Havacılıkta Tehdit ve Hata Yönetimi Modeli Kaynak: Robert L. Riskler dört kategoride değerlendirilir..pdf.3. James R. Department Of Psychology.

33. Organizasyonun amaçlarıyla ters düşmeyecek tavsiyelerde bulunabilmak için risk yönetimine sistemli bir yaklaşım uygulanmalıdır.g. dolayısıyla da adı risk yönetimidir. bir uçuş görevinin yapılıp yapılmamasına karar verilirken tehlikelerin yaratacağı risklerin kaza olma olasılığına karşı kabul edilebilirliğinin nasıl sorgulanabileceği görülmektedir. 2nci Ana Jet Üs Uçuş Okul Komutanlığı. uçuşun riskini azaltmayı ve hata yapma olasılığını en aza indirmeyi amaçlamaktadır189. ICAO Press. Helmreich. 2000. 1. Bazı riskler kabul edilebilir. Eğer risk kabul edilebilir seviyede. Managemet and Organization. Risk kararları yönetim kararlarıdır. a. Risk her zaman vardır. İnsan hayatı ve fiziksel varlıkların kaybının maliyetinin önemli olduğu hava yolları gibi büyük organizasyonlarda risk yönetimi şarttır. a.e. eğer risk giderilemez ya da azaltılamaz ise görevin iptali yönünde karar verilmesi gerektiği görülmektedir.Basılmamış Ders Notu. Montreal. hava trafik kontrol.13-15 Uçuş Emniyet Programları Yönetim El Kitabı. Risk yönetimi kararları mantıksal bir yol izler. giderilebilir ya da azaltılabilir durumda ise görevin yapılması. Havacılıkta beklenen risklere. 1995.257. Beklenmeyen risklere.10. Human Factors Digest No..29-30.. Londan. beklenen veya beklenmeyen olaylar ile iç ve dış tehditler sonucu oluşur. bakım ve uçuş planlama örnek gösterilebilir 187 . s.g. Circular 247. kötü hava şartları.L.6. 1993. British Medical Journal. ICAO.2.insana belli bir yarar sağlayacak olan bir amaç uğruna risktir. Yarar o kadar büyüktür ki riske girmeye değeceği değerlendirilir186. Hv. arazi yapısı. s. Organizasyonun hedefleri ve mümkün olan kaynakların her yönünün analiz edildiği bir yaklaşım risk yönetimiyle ilgili tavsiyelerin organizasyon amaçlarının tamamlayıcısı olması ve gerçekçi olması bakımından en iyi seçeneği sunar188. 63 . England. Çeşitli zamanlarda değişik çalışma gruplarının uçuşun en riskli safhaları üzerinde yaptıkları çalışmalar ve araştırmalar sonunda yayımladıkları önlemler. Risk yönetimi uçuş emniyetini artırmak için havacılık alanına uygulandığında 190 temel risk yönetimi teorisi aşağıdaki kabullere dayanmaktadır • • • . s. R. 186 187 188 189 190 Uçuş Emniyet Programları Yönetim El Kitabı.K Uçuş ve Yer Emniyet Okul Komutamnlığı. Sistem Emniyeti.49. bazıları giderilebilir ve bazıları da kabul edilebilir seviyeye kadar azaltılabilir. meydanın durumu örnek oluşturabilir. Havacılıkta Risk Risk. On Error Management: Lessons from Aviation. s. s. Şekil 15’de verilen risk yönetim mantığı şemasında.e. Human Factors.K.

şiddetini ve buna maruz kalmayı göz önüne almaktır. Circular 247. Bu değerlendirmeyi yapmanın bir yolu meydana geliş olasılığını. Aksi taktirde kararlar yanlış bilgilere dayanarak verilir. Bu. s. Montreal: ICAO Press. ‘den uyarlanmıştır. Risk yönetimi temel olarak dört evreden oluşmaktadır191. Human Factors. s. 64 . Human Factors. Digest no.e. hayati önem taşıyan ve genellikle uygun yapılmayan ya da hiç yapılmayan bir basamakatır. Management and Organizasyon.e. s. Bir kaza veya olayın meydana gelmesinin veya tekrarlanmasının önlenmesinde tehlikenin 191 192 Sistem Emniyeti.51.g.10..Şekil 15: Risk Yönetimi Mantığı Kaynak: ICAO.g. Bunlar şunlardır: • • • • Tehlike analizi ve değerlendirmesi Risk değerlendirme Tehlikenin giderilmesi Tehlikenin azaltılması Tehlike analizi ve değerlendirmesi: Tehlikenin değerlendirilmesi risk yönetiminde ilk basamağı olup içinde bulunulan durumun doğru değerlendirilmesini yapmayı içerir. 1993.3. a.13-15. a. Sonuç olarak risk yönetim kararları ya tam olmayan bilgilerle ya da hiç bilgi olmaksızın alınabilir 192 . Uçuş Emniyet Programları Yönetim El Kitabı..

. a. bunların kontrol altına alınması veya ortadan kaldırılması önemli bir basamaktır. 65 .13-15.13-15.g. ya bu görevdeki risk gerçekten kabul edilebilir olmasına rağmen siz kabul etmek istemiyorsunuz ya da bu görevdeki tehlikeleri elimine etmek veya azaltmak için herhangi bir harekette bulunmamayı 193 194 tercih ediyorusunuz ve görevi iptal ediyorsunuz anlamına Sistem Emniyeti. Risk değerlendirme: Risk yönetiminin ikinci basamağını oluşturur ve içinde bulunulan riski almaya hazır olup olmadığımızı kendi kendinize sormaktır.g. fiziksel ve psikolojik durum gibi bir çok açıdan bakmaktadır ve kaptanın temel amacı da insan hatasının azaltılmasıdır193.a. Tehlikenin azaltılması:Tehlike giderilermiyorsa etkisini azaltma yoluna gidilir. 195 Uçuş Emniyet Programları Yönetim El Kitabı. s.g. verimli iş yükü paylaşımı. Zira kaptan kaza ve olaylara.53. İçinde bulunulan durumun değerlendirilmesinde eğer riskin kabul edilebileceği sonucuna varılırsa o zaman uçuşa devam edilebilir195.e. meydana gelecek tehlikenin ihtimalini ya da meydana geldiği taktirde tehlikenin ciddiyetini azaltmaktır. s. 196 Y. risklerin yüksek ve kabul edilemez olarak kalacağı yargısına varılırsa ve tehlikenin giderilmesi veya azaltılması çabalarından sonra toplam risk kabul edilemez kalırsa. ekibin görevlendirilmesi.belirlenerek..e.e. a. Burada tehlikenin doğasıyla ilgili elde edilen bilginin doğruluğu ve bilginin kullanılmasına yönelik istek hayati önem taşımaktadır194. Buradan da anlaşılacağı üzere risk almadaki emniyet faktörü bir ölçü değil bir yargıdır.e. doğru karar görevin iptal edilmesi veya riski kabul edilebilir seviyeye çekmek için sistemin değiştirilmesidir197. s. Tehlikenin giderilmesi: Üçüncü basamak tehlikelerin her birine bakmak ve giderilebilecek durumda olanları bulmaktır196. Hedef belli bir tehlikenin ortaya çıkma zamanını. 197 Sistem Emniyeti. s..e. Risk analizi sonucunda verilen kararlar. Böylelikle düşünce ve uygulama alanları arasında iletişim sağlanır. Bunu yapmakla tehlikeyle bağlantılı emniyet tedbirleri geliştirerek toplam risk değerlendirmesini kabul edilebilir bir seviyeye çekmek amaçlanmaktadır. Sistem emniyeti dahilinde insan faktörüne yönelik tehlike analizinde en büyük görev kaptana düşmektedir.g.g.13-15.53. Tehlikelerin doğru değerlendirilmesine dayalı olarak. s. Usullerin ve eğitimin geliştirilmesi ile öncelikli telkinin nerede yapılacağı konularında kritik ve risk taşıyan noktalaı ortaya çıkarılır..a. Tehlikeyi araştıran mantık temel olarak “Böyle olursa ne olur?” egzersizidir. a.. Y.

198 199 Uçuş Emniyet Programları Yönetim El Kitabı.55.e. a. Bu eğilim. Uygun araç yokluğu: Görevi yapabilecek daha uygun bir hava aracının olmamasıdır. iş yapıldığı sürece riskli davranışı görmeme hatta ödüllendirme durumunu ortaya çıkarır. s. • Motivasyon: Görevi yapmak şirket için para kazanmak anlamına geldiğinden büyük bir istekle görevi yapmayı istemektir. • Disiplinsizlik: Kuralların kendisi için değil diğer insanlar için olduğunu düşünmektedir. 66 . bakımcılar vardır. Havacılıkta yöntemden ziyade sonuçların ödüllendirildiği görülmektedir. • Harekete göz yumulması: Standatlar göz artı edilerek yapılan bu tip görev uçuşlarına organizasyon göz yumar ve kusurlu görmezler. • Küçük risk büyük yarar: Alınan küçük riskin çok büyük yararlar getireceği düşüncesidir.. yarın geç olabilir durumdadır.g. Kendine verilen görevi müsaade edilen maksimum ağırlığın üzerinde yükle kalkarak. s. Y.. müsade edilen hava şartlarının altında uçarak yapan bir pilot olması mümkünmüdür? Bu gerçekten olabilir mi? Pilotların riske girmesine sebep olacabilecek nedenlerini şöyle sıralayabiliriz199. Bunlardan herhangi birisinin davranışı bizi kazaya götürebilir.g. Yöneticilerin baskısı: Yöneticilerin bu görevin yapılması konusunda ısrarcı olduklarının bilinmesidir. Hepimiz biliyoruz ki riske giren kestirmeden alelacele iş yapan pilotlar. Bu durumda insanlar niçin riske girerler sorusunu kendimize sormamız gerekecektir.58-59. Eğer mantığa rağmen kabul edilemez riski olan bir görevi yapmak için ısrar ederseniz kendinizle kumar oynuyorsunuz demektir198. Eğer bir kaza olursa o zaman dikkat edilir. • • Bilgisizlik veya eğitimsizlik: Limitlerin neden konulduğunu bilmemek. Eğer bilgisizlik ve eğitimsizlikten kaynaklanıyor ve yönetim harekete göz yumuyorsa bu bizim yönetim sistemimimzden kaynaklanıyor anlamına gelmektedir.a. • • Zaman baskısı: Görev şimdi yapılmalıdır.gelmektedir. Eğer disiplisizliğe bağlı olarak görev yapılıyorsa o pilotu işten çıkartmak gerekir.e. motivasyon açısından bakacak olursak elimizde çok iyi bir pilotumuz var ancak onun isteği yanlış yöndedir ve onu her zaman kazanabiliriz.

2nd Edition. 203 Y. tecrübe seviyesine. yerine getirilen veya getirilmeyen davranışlar insan hatası olarak tanımlanır201. 204 Robert A. hiç beklenmedik bir zamanda.75. The Field Guide to Human Error ınvestigations. İnsan hatası tesadüfi değildir. kaza ve olayların meydana gelme olasılığını artırır.. France. Hatalar emniyet limitlerini azaltır.1. Merritt. 67 . Ashgate Publishing. Profesional and National Cultures”. s. yapılan görevler ve görev ortamı sistemli olarak hata ile bağlantılıdır. 1998. olgunluğuna veya motivasyonuna bakmaksızın beklenmedik kişiler tarafından. İkincisi. 202 Sidney Dekker. Hatalar gelişigüzel.3. Birincisi. Asleigh C. s. otomasyona dayalı ve kendini kontrol edebilen karmaşık sistemlerin daha etkin olabildiği düşünülmektedir 202 . Endeavor Books.s. “Error and Ressource Management Across Organizational. Bir kaza veya olayın meydana gelmesi için tehlikenin olduğu bir durumda risk alınması neticesinde hata yapılması veya arızanın meydana gelmesi gerekmektedir. Wilhelm. hatadan arındırılmış bir ortamdan söz etmek mümkün görülmemektedir. (Şekil 16) 200 Airbus Industrie.1. sistematik veya seyrek de olabilir. insanların kararsız davranışlarını kontrol etmek ve hataları engellemek için modern. İnsan hatasını incelerken üç temel faktör dikkate alınmalıdır.g. İnsan hatasına yeni bakış açısı ise. Helmreich. İnsan hatası kaza sebeplerinin en önemlisidir. Üçüncü olarak da. Aviation Safety – The Human Factor. HATA KAVRAMI VE HAVACILIKTA HATA 1. 2005.e. Cornwall. aynı tip hataların sebepleri temelde çok farklı olabilir. s. s. Büyük bir kazaya neden olan bir hata başka bir durumda hiçbir olaya sebep olmayabilir204.a. Hata Kavramı Hata genel olarak kasıtlı olmayan davranışlar olarak tanımlanır 200 . ACRM Cokpit Crew Tranee’s Booklet. Alkov. (Basılmamış Eğitim Bülteni). uzmanlığına. 201 Robert L.7. İnsan hatası araştırmaların sonucu değil. Hatalar dizayn kaynaklı veya operatör kaynaklı (insan hatası) olarak sınıflandırılabilir. insan hatası başarısızlıkların sebebi değil sorunların belirtisi ve sebebidir. Kullanılan araçlar. İnsan hatasını değişik bakış açıları ile açıklamak mümkündür. İnsan faktörü penceresinden bakılacak olursa. benzer hataların sonuçları farklı olabilir.1. John A. Çürük Elma (The Bad Apple Theory) diye bilinen teoriye göre. beklenmedik hatalar yapılabilir. Toulouse. 1999. kurallardan ve standart usullerin gerektirdiği durumlardan sapmalara götüren. Niyetlerden. başlangıç noktasıdır203.7.7. Casper. Airbus Industrie Training&Flight Operation Support Division. 1997.61. insanın yaradılışından gelen yetersizlikler hoş olmayan süprizler yaratabilir. sistemden kaynaklanmayan.

Hv. İstatistikler yedi aksilik/yanlış bir araya geldiğinde kazaların kaçınılmaz olduğunu göstermiştir. Hawkins. Human Factor in Flight.16 Teorik olarak bir insan hata yapmadan üç hatalı durumla meşgul olabilir.47. Şekil 17’de görüldüğü gibi hata/arıza sayısı arttıkça arttıkça kaza riski de artmaktadır. Ana Jet Üs Uçuş Okul Komutanlığı. Bu nokta stres limitidir. Ashgate Publishing. (Basılmamış Ders Notu). Sistematik hatalar bol uygulama yaparak giderilebilir. Bu durumda sisteme ilave yük konulursa bu noktadan itibaren hatalar ortaya çıkacaktır. Seyrek hatalar ise iyi bir performans sonrasında oluşurlar ve önceden tahmin edilmeleri oldukça güçtür205. 2001. s. 1995). 205 İnsan Hataları. 1996. Bu durum kartopuna benzetilebilir.13-14 68 . s. Bir görevin bütün güçlükleri bir araya gelince olaylar zinciri denilen bir noktaya gelinir.K. Şekil 16: Gelişigüzel. Olağandışı durum sayısı artıkça insanın hata yapma riski ve ihtimalide artar.Kaza Önleme. s. 2. Uçuş ve Yer Emniyet Okul Komutanlığı 2. İzmir. Toplanan hataların kaza ile neticelenme olasılığı ise yüksektir. Sistematik ve Seyrek Hatalar Kaynak: Frank H. Ana Jet Üs Uçuş Okul Komutanlığı. Şekil 17: Kaza Riski Eğrisi Kaynak: Uçuş ve yer emniyet okul komutanlığı.Gelişigüzel hatalar eğitimle düzeltilebilirler.(Basılmamaış Ders notu.K.

69 .g. Kazalara insan hatalarının neden oluştuğu düşünüldüğünde ortaya birçok soru çıkmaktadır.Olaylar zinciri prensibine göre.16. alkol gibi nedenlerden mi oldu? Konuyla ilgili yeterli eğitim aldı mı? Almadı ise bu eğitim noksanlığından kim sorumludur? Niçin? Şekil 18: Shappel ve Wiegmann’ın Emniyetsiz Harekatlar Akış Şeması Kaynak: Southern California safety Instute.(Basılmamış Ders Notu). Örneğin: • • • • Kişi fiziksel ve zihinsel olarak yeterli mi? Değilse niçin değildir? Organizasyona girişte yeterli kriterlere dikkat edildi mi? Hata. belirli bir hata/arıza kazaya yol açabilir ya da açmayabilir. 206 Bahtışen. ortaya koymak ve düzeltici işlemi uygulamak gerekmektedir. 2000.37. s. Bu nedenle kazaya sebep olmayan hatalar çok iyi incelenmeli ve kaza sebebi gibi dikkate alınmalıdır 206 . a. İnsanı hatalı davranışa nelerin sürüklediğini belirlemek için insan hatalarının temelinde nelerin yattığını incelemek. yorgunluk.e.. Aviation Psychology. s.

The Human Factor. bir kişinin bir şeyi yapmayı unuttuğu zaman meydana gelir..7 70 . İhmal. Aviation Safety .a.Alkov. Yanılgı ise bir kimsenin bir şeyi yapmaya niyetlendiği halde yanlış yapmasıdır.Emniyetsiz harekatları bir modelle açıklayan emniyetsiz harekatlar akış şeması Şekil 19’da görülmektedir. Bu modelde emniyetsiz harekatlar üç genel kategoriye ayrılmış ve gruplanmıştır. Endeavor Books. Birinci grup emniyetsiz yönetimi içermekte olup ne olmuş veya ne yapılmış olduğunu tanımlamaktadır. s. emniyetsiz şartın oluşmasına sebep olan durumu ortaya koymaktadır. İkinci grup emniyetsiz şartları içermekte olup.g.1997.78. kurallardan ve standartlardan sapmalar ihlal 207 olarak adlandırılır 207 . Emniyetli harekat usullerinden. Üçüncü grup ise insan eğilimine göre emniyetsiz davranışları sınıflandırmaktadır. Hatalara benzer sonuçları olan diğer bir sınıf olaylarda ihlallerdir. s. 1998. Bu son grupta yer alan temel emniyetsiz davranış tipleriyle ilgili olarak ABD donanması uçak kazaları çalışmalarından ortaya çıkan sonular şekil 19’da görülmektedir. Bazı durumlarda farkına varmadan ihlaller Airbus Industrie.e. tavsiye edilen uygulamalardan. Casper. Şekil 19: Hata tiplerine göre ABD Donanması Uçak kazaları Kaynak: Robert A.

82 1. davranışları. Her ne kadar hatalar ile ihlaller arasında bazen ayrım yapmak güç olsa da. Casper. insanların havacılıkta insan hatası unsuruna eğilmeleri yirmibeş otuz seneyi geçmemektedir.1999.2. Aviation Safety-The Human Factor. s. İnsanlar kurallara aykırı hareket etme eğilimindedirler. bağımsızdır. potansiyel olarak emniyetsizlik oluşturan bu iki davranış arasındaki önemli farklılıklar tablo 5’de özetlenmiştir. fakat kötü sonuçları olabilecek davranışlardan da kaçınırlar. İhlalel hataya yatkınlık genellikle yaş normları yatkınlığın ve örgüt ve kültürünü cinsiyetle değiştirerek azaltılabilir. yaş ve yakından ilişkisi vardır. Kaynak: Robert A. Tablo 5: Hatalar ile ihlaller arasındaki temel farklılıklar HATALAR Kasıtlı değildir.Alkov. Endeavor Books.gerçekleşmesine karşın çoğu ihlaller kasıtlı olarak yapılmaktadır. Havacılıkta Hata İnsanlığın çok eski zamanlardan beri uçuşla ilgilendiği bilinmektedir. Yönetim faktörlerden kaynaklanır katında ve/veya iş yerinde yanlış veya davranışlar. olasılığı azaltılabilir. Sadece sabötörler kötü sonuçlanacak hareketlere girişirler.7. Çoğunlukla sorunlardan eksik bilgi. dayalı Çoğunlukla İHLALLER Genellikle kasıtlıdır. sosyal Çalışma hayatının normal evresinde. Uçuşla ilgili bilimsel yaklaşımların başlangıcını Wright Kardeşlerin ilk uçuşu olarak kabul edilmektedir. Bu konunun bu kadar gecikmiş olmasının nedeni ise pilotluğun çok büyük bir beceri gerektiren bir bir şövalyelik mesleği olduğunun düşünülmesi ve hatanın pilota yakıştırılamamasından kaynaklanmaktadır. bilgilendirmeye kaynaklanır. cesaretlendiren) inançları. 2nd Ed. motivasyoına ve dayalı inançlar. İkinci Dünya Savaşından 71 . yaşlı kadınlar yapmazlar. sosyal normlar ve örgüt kültürü tarafından şekillendirilir. Havacılık alanında kısa zamanda büyük gelişmeler olmasına rağmen. Genç erkekler Hatalarla ilgili bilgileri ilerleterek hata İhlaller ancak ihlal yapmaya iten (hatta cinsiyet gibi demografik faktörlerden ihlal yapar.

Potansiyel hatalar bir kaza oluşmadan çok önce sistemde mevcuttur ve çoğunlukla karar vericiler ve yöneticiler tarafından beslenirler. Emniyet çabaları potansiyel hataların tespit edilmesine ve çözümlenmesine 208 209 Hava Psikolojisi. Fakat hata insana özgü olduğu için. Tüm havacılık camiasında yapılan hatalar dikkate alınacak olursa. III.7 210 Bahtışen. kısa dönemde performans duruma adapte edilir. insan davranışları veya kararlarının sonuçlarının ortaya çıkması uzun zaman. ihlal.g. önemli olan hatalardan ders almak ve performansı geliştirmektirr 209 . a.. s. Çok yetenekli kişiler bile hata yapabilirler. Sonuçlarının görülme zamanına bağlı olarak havacılıkta hatalar. yerel şartlar gibi çeşitli faktörlerle birleşerek savunmayı yıkmadan önce uzun süre saklı kalabilirler. Kazalardan kurtulmak için ideal çözüm tüm kaza kaynaklarını ortadan kaldırmaktır. hata.g.21. yapılan hata ve düzeltici işlem öğrenilir ve gelecek sefer kullanılmak üzere saklanır.e. Bu tür hataların zarar verici sonuçları. gibi uçuş görevinin yapılmasına doğruda katkı sağlayan personelden kaynaklanan ve olumsuz etkisi anında hissedilen aktif hatalar ve olumsuz sonuçları görülmeden uzun bir süre saklı kalan potansiyel hatalar olarak sınıflanırılabilir. performans ve emniyet arasındaki ilişki gerçekte göründüğü kadar basit değildir.. Sistem emniyet duvarının aşılmasının temelinde yatan neden mekanik arıza veya kullanıcı hataları değil karar verme seviyesinde yapılan hatalardır.g. a. İnsan hatası.. a. kaza ile sonuçlanmayan pek çok hata yapılmaktadır. s. kontrolör. bu gerçekçi bir yaklaşım değildir. Potansiyel hatalar sistem savunmasını aşan aktif hatalardır. bazen de yıllar alabilir. Potansiyel hatalarda. Teknik problemler veya olumsuz sistem şartları tarafından tetiklendiği zaman ortaya çıkar. Çok sayıda insan ve mekanik elemanlar arasındaki tam bir koordinasyonu gerektiren karmaşık sosyoteknik sistemlerde kazalar tek başına savunma duvarını yıkmaya yeterli olmayan birkaç hatanın/arızanın ardarda oluşmasından kaynaklanmaktadır. s. Böylece gelecekte daha fazla hata tespit etme ve daha iyi düzeltici tedbirler uygulama yeteneği kazanılır210.. 72 . Hatalar tespit edildiğinde. Bunun uzun dönem kazancı da vardır. Potansiyel hatalar örgütün üst seviyesindeki yöneticilerin kararları neticesinde meydana gelirler. Airbus Industrie.e. genellikle pilot.e. İkinci Dünya Savaşı ve sonrasında ise bu konu ciddiyetle ele alınmaya başlanılmıştır208.evvel pek az kişi ve havacılık organizasyonu uçuş problemleri ile ilgilenmiştir.

uçucu personelin sıklıkla yaptığı hataların başında gelmektedir214.” BMJ 2000. zayıf program veya bilinen tehlikelerin gözardı edilmesi şeklinde karşımıza çıkabilen bu hatalara bazen kaynak yetersizliği bazen de kabiliyet yetersizliği ile uygun olmayan veya zayıf bilgi neden olabildiği gibi. Ancak bunun yeterli olmadığı. a. s. insan hatasına yönelik havacılık emniyetinin geliştirilmesi için uygulamaya dönük yazılı kuralların geliştirilmesinin yeterli olacağı düşünülmüştür. irtifa kleransını yanlış anlama.e. En iyi yönetilen organizasyonlarda bile verilen bazı kararların. • Uygulama hatası. konuşmayı kaçırma. Alt seviye yönetim hataları.1.. usül yetersizlikleri. Uçuşun kendisi her zaman arıza ve hatalara gebedir. insanın yanlılığına ve sınırlarına maruz olduğu için emniyetsiz olduğu gözlenebilmektedir. http://bmj.06. uçakta otomasyonu devreye koyamama.19 Robert L. 211 212 ICAO. a. zira aktif hatalar sadece buz dağının su üstünde görülen kısmını oluşturur211. 214 Helmreich. uçuş planlama bilgisayarına yanlış değer girme. s.com/cgi/content/full/320/7237/731. “On Error Management: Lessons from Aviation. usul ve yönergeleri ihlal etme. • İletişim hatası. 73 .e.2006.320:781-785 (18 March). • Yeterlilik hatası.g.bmjjurnals. takip edilmesi gereken usulleri uygulayamama. karar vermedeki hata riski gereksiz yere artırır.. bilgi veya beceri eksikliği sebebiyle hata yapma. Örneğin kötü hava şartlarının olduğu yere doğru uçma. 213 Bahtışen.782. Helmreich. • Karar verme hatası. Erişim: 12. zayıf planlama veya uygulamalar da neden olabilmektedir. 2000. yanlış bilgi aktarma veya yanlış yorumlama. kontrol listesini ezberden okuma.yönlendirilmelidir. s. Bir uçuş görevi esnasında pilotların yaptığı bireysel hata tipleri ve örnekleri aşağdaki gibidir.g. NASA tarafından yapılan araştırmalara göre uçak kaza ve olaylarının %70’inden fazlasında insan hatası faktörünün ön plana çıktığı 212 gerçeği uçağı uçuran personelin ve uçuş ortamının incelenmesi gerekliliğini ortaya koymaktadır213. s.1. • Usullerden sapma. Başlangıçta. yazılı kuralların insan hatalarının azaltmada yeterince etkili olmadığı görülmüştür. Circular 247.

Havacılıkta uçak kaza ve olaylarının nedeninin genel olarak uçuş ekibi hatası olmasından dolayı insan hatasını incelerken. buton ve siviçlerin kullanımı ile ilgili parmak becerilerini içeren hatalardır. Bunları şöyle açıklayabiliriz. Kabiliyetler. 2001. 1978-1994 yılları arasında ABD’de 169 büyük sayılabilecek uçak kazası meydana gelmiş ve bu 169 kazanın 113 tanesinin kazalara sebep olan uçuş ekibi hataları açısından analizinin sonucu Tablo 6’daki gibidir.34.Donnelley &Sons Company.2. İlk sağlık muayeneleri Birinci Yöntemsel Teknikler: Bunlar uçağın sistemlerini kullanmak için kullanılan Dünya Savaşı yıllarında yapılmaya başlanmıştır. uçuş kumandalarını ve gaz kolunu uygun kullanmamak sonucu uçağı perdövites (aerodinamik olarak uçamama) yapmak yada süzülüş hattını yakalayamamak gibi algı hataları. bir ekip olarak yapılan hatalar ve nedenlerinin incelenmesi ihtiyacı ortaya çıkmaktadır.216. “Does Cocpit Management Training Reduce Aircrew Error?”. Yöntemsel Teknikler. Culture.R. 215 216 Kern. Newyork. Bu hatalar. R. Bu kapsamda temel uçuş faaliyetinde etken olan insan hataları havacılık hatalarının hiyerarşisi şeklinde altı bölümde kategorilendirilmiştir. A. Enviroment. Bununla beraber otomasyonun da etkisi ile uçaklar daha karışık hale gelmişlerdir. 1991. uçuş planını uygularken ya da kötü hava şartları ile karşılaşıldığında verilen karar hataları olmak üzere üç ana kategoride değerlendirir 215 . iniş takımlarını koymama ya da almama gibi usul hataları. McGraw-Hill. Australia. Motivasyon ve Bilgidir.CRM. Yargı Gerektiren Kararlar. Ekip hataları. s. Algısal Beceriler. International Society of Air Safety Investigators.E. Canberra. Controlling Pilot Error. s. In Proceeding 10th International Seminar.35. 74 . Teknolojinin gelişmesiyle uçaklar ve sistemleri uçuş ekibinin hata yapma olasılıklarını azaltıcı yönde geliştirilmiştir. 2001. s. • • Kabiliyetler: Sağlıkla ilgili yeteneklerdir.Diehl. Tablo 6: Kazalara Sebep Olan Uçuş Ekibi Hataları Kaynak: Tony Kern.

hatalar olaylar zincirinin başlamasına neden olur. xıv. • Algısal Beceriler: İyi el ve göz koordinasyonu gerektiren lövye ve direksiyon kullanım becerileridir. oluştuğu an ve sonrası yapılmaktadır 218 müzakere edilip hata önleme programları .1950’lerden sonra kokpit dizayn standartları geliştirilerek. Havacılıkta hatalardan arınmak için öncelikle eğitim ile hata önleme programlarının geliştirilmesine çalışılmış daha sonra yapılan hataları kötü sonuçlar doğurmadan önleyebilmek için hata yönetimi prensipleri uygulanmıştır. haftalar. 1960’lardan itibaren modern simülatörlerin geliştirilmesiyle beraber otomasyonun yarattığı kolaylılarla bu becerilere olan ihtiyaç iş yükünün azaltılması yönünde olmuştur. olayların meydana gelmesinin nedenlerinin sıralandırılmasında kulanılan “İsveç Peyniri (Swiss Cheese)” modeli bize yorgunluk. 2001. Havacılıkta hata belirtisi göstermeyen ihmaller. araştırmalarında ekip yönetim kararları.a. rahatlık. • Yargı gerektiren kararlar: Uçuş tecrübesi ve bilgiye dayalı zihinsel veya 1970’lerden itibaren tanımlanmaya başlanılmış ve kaza bilişsel kararları içerir. 75 . s. Kern.e. çeklist haline cokpit usulleri geliştirilmiştir. Şekil 20’de görüldüğü gibi. s. En az bilinen bu hatalar kokpit kayıt cihatlarının kullanılmaya başlanılmasıyla. • Bilgi: İkinci Dünya Savaşı sonrasında havacılık alanında genel bilgiye ağırlık verilmeye başlanılmış askeri ve sivi havacılık organizasyonlarında eğitim programları yüksek öğrenim standartlarına getirilmiştir217. günler. uzun bir zamana yayılabildiği için hiç umulmayan bir anda kaza ve olayın gerçekleşmesine neden olur. Halen ise.35-39. meydana gelen olaylar analiz edilerek yapılan brifinglerle hataların meydana gelmesi ve tekrar oluşmasını engelleyici tedbirler alınılmaya çalışılmaktadır. 217 218 Kern. durum muhakemesi ve insan insan faktörü kavramlarına değinilmeye başlanılmışltır..xvıı. Bir uçak kaza veya olayı hakkında yapılan durum değerlendirmesi çalışmaları ile olayın öncesi. Hata belirtisi göstermeyen ihmalleri saatler. 2001. hastalık.g. • Motivasyon: Pilot adaylarının kişilik ve profillerini gözlemleyen pisikolojik enstrümanlardan biri olan mental testler İkinci Dünya Savaşının başlangıç yıllarında kulanılmaya başlanılmıştır. 219 Y. s. durum muhakemesi kaybı gibi tüm performansı etkileyen faktörlerin etkileşimini açıklamaktadır219.

Linda M. • • • Önceliklerini belirle zamanını ve iş yükünü yönet.gov/docs/508/docs/cami/00_28. • Ekip çalışmasına önem ver. • Kendi yeteneklerinin sınırlarını bil.9. Uçuş ekibinin bireysel hataları önlemeye yönelik başlıca bilmesi gerekenleri aşağıdaki şekilde sıralamak mümkündür220.hf. 2000. “Controlled Flight Into Terrain: A Study of Pilot Perspectives in Alaska” Civil Aeromedical InstituteFederal Aviation Administration. 220 Airbus Industrie. Peterson. Her an hata yapabileceğini bekle ve davranışlarını buna göre ayarla. Gerçeklere kulak ver kişisel egona yenik düşme. 76 . Oklahoma. İkazları. Kevin W. ACRM Cockpit Crew Trainee’s Booklet. http://www. Richard C. s. Hata yönetimi ekipler için daha kolaydır. brifingleri ve çapraz kontrolleri kullan.3.pdf.Şekil 20: İsveç Peyniri Modeli Kaynak: Larry L. Williams. s. Hatalardan ders al. Başkalarının da senin deneyimlerinden yararlanmasını sağla.2006 Havacılıkta bireysel seviyede hata yönetimi.12. Bailey. ya hataların olma olasılığını azaltmaya ya hata önlemeye ya da yapılan hatanın harekata yönelik ters bir etki yaratmadan önce tespit edilmesi ve düzeltilmesi veya tekrar eden hataların şiddetini azaltmaya yönelik önlemlerin alınmasıdır.faa. olayları rapor et. Erişim: 21. Thompson.

Ekip seviyesinde hata yönetiminin iki elemanı. s. Şekil 21: Uçuş Ekibi Hataları Modeli uçuş ekip ilişkin modelde uçuş ekibi hataları beş kategoride Kaynak: Robert L. James R. Hatayı azaltmanın amacı hataların oluşumunu sınırlandırmak iken. Helmrich ve Foushee tarafından oluşturulan. 1999. hatanın etkisini azaltmanın amacı da hatanın sebep olabileceği olumsuz etkilerinin sınırlandırılmasıdır.677-682) Columbus.3. 77 . In Proceeding of The Tenth International Symposium on Aviation Psychology (p. Error and CRM in Flight Operations”. Klinect. “Models of Threat. Wilhelm.• Kural ve usullere bağlı kal ve her zaman çeklist kullan. Helmrich. John A. Şekil 21’deki hatalarını ve sonuçlarına belirlenmiştir. hatayı azaltma ve hatanın etkisini azaltmadır.

78 . • Operasyonal Karar Hataları (Operational Decision): Ani değişen hava durumu.direksiyon becerilerinin yetersizliğinin yarattığı hatalardır. yanlış seyrüsefer yapma. yanlış piste inme gibi durumları meydana getirir. Yapılan bu hatalara karşı ekibin tepkisi ise üç kategoride belirlenmiştir. • Beceri Hataları (Proficiency): Bilgi eksiliği ve uçağı kumada ettirtmeyi gerektiren lövye . • Usul Hataları (Procedural): Çeklist usullerini uygulamada. • Önemsiz (Inconsequential): Uçuş emniyetine etkisi yönünden hata önemsizdir. • Yakalama (Trap): Hatalar bir zarara sebebiyet vermeden önce yakalanır ve düzeltici işlem yapılmasısır.• Kasıtlı Hatalar (Intentional Noncompliance): SHU’ya ve yazılı kurallara uymamak ve bilerek yapılan ihlalalerdir. otomasyona aşırı güvenme vb. • İşlem Hatası (Fail to Respond): Ekibin hataya karşı tepkisinin ihmal ya da yanlış tespitten dolayı sonuçların başarısız olması durumu. • Kötüleştirme (Exacerbate): Hata tespit edilmesine rağmen hataya karşı ekibin çözüm tepkisinin yada tepkisizliğinin durumu daha da kötüye götürmesi durumudur. uçuş yönetimi bilgisayarına yanlış bilgi girmede yapılan niyet edilenle yapılanın farklı olduğu yanılgı ve ihmalledir. Hata tiplerini ve ekibin hatalara karşı tepkisini belirttikten sonra hataların sonuçları üç kategoride belirlenmiştir. • İletişim Hataları (Communication): Gerek kokpit içinde gerekse hava trafik kontrolü gibi unsurlarla kokpit dışında yapılan enformasyon alışverisinin doğru yapılmamasından kaynaklanan iletişim hatalarıdır. ansızın ortaya çıkan ve SHU’da kapsanmamış durumları içeren karar hatalarıdır. • Arzu Edilmeyen Uçak Durumu (Undesired Aircraft State): Hatanın sonuçları yakıtın azalması. yanlış yaklaşma.

İlave Hatalar (Additional Error): Yapılan hataların çözümlerinde yapılan hataların sonucu yeni yeni ilave hataların çıkmasına neden olur.

Arzu edilmeyen durumlara karşı yapılabilecek durumlar üç kategoride belirlenmiştir. • Hafifletme (Mitigate): Durumun etkilerinin uçuş emniyetine katkı

sağlayacak şekilde hafifletilebilir. • Kötüleştirme (Exacerbate): Yapılan iyileştirme çabaları sonucu durumun daha da kötüye gidebilir. • İşlem Hatası (Fail to Respond): Ekibin hataya karşı tepkisinin ihmal ya da yanlış tespitten dolayı sonuçların başarısız olması durumu. Uçağın arzu edilmeyen durumları karşısında yapılan işlemlerin sonuçları üç kategoride belirlenmiştir. • • İyileştirme (Recovery): Tehlikenin yarattığı risk bertafaf edilir. İlave Hatalar (Additional Error): Yapılan hataların çözümlerinde yapılan hataların sonucu yeni yeni ilave hataların çıkmasına neden olur. • Olay ya da Kaza (Incident/Accident): Yapılan hatalar ve çözümleri yetersiz kalır ve olay ya da kaza meydana gelir221. Uçuş tarihine bakıldığında öğretmen pilot ve standardize pilotlarının genellikle hata bulucu olarak rol oynadıkları görülmektedir. Son çalışmalarda öğretmen ve standardize pilotlarının hata yönetimine yönlendirilmelerine çaba gösterilmektedir. Öğretmen ve standardize pilotlarının rolündeki bu değişikliği yapmak kolay değildir. Yıllar boyunca hatayı yakalama ve düzeltme üzerine yoğunlaşan bir anlayışı taşıyan pilotları hata yönetimini gözlemleyen insanlar haline getirmek geçekten zordur. Çünkü bu yeni sistem öğretmenleri ve standardize pilotlarını, pilotlara kontrol uçuşlarında veya eğitimlerde daha yüksek notlar vermeye zorlamaktadır. Değerlendirilen kişi hata yapar ve uçuş ekibinin diğer üyeleri bu hatayı fark edip düzeltir ise olumsuz bir not alınmamaktadır. Amaç kaza yapmayı engellemek ve uçak olaylarını azaltmaktır. Sonuçta uçuşun her safhasında ekip

221

Robert L. Helmrich, James R. Klinect, John A. Wilhelm, “Models of Threat, Error and CRM in Flight Operations”, In Proceeding of The Tenth International Symposium on Aviation Psychology (p.677682) Columbus, 1999, s.2-3.

79

işbirliğini destekleyen ve oluşturan bu alışkanlık hata zincirindeki kazayı oluşturma potansiyelini azaltmada olumlu şekilde katkı sağladığı değerlendirilmektedir. Ancak, uçuşta yapılan tüm hataların uçuş ekibinin diğer elemanları tarafından fark edilip düzeltilmesi ve düzeltme sebebiyle öğretmen pilot veya standardize pilotu tarafından hatanın göz ardı edilmesi her zaman kabul görecek bir uygulama değildir. Hatanın derecesi ve önemine bağlı olarak uçuş esnasında veya uçuş sonunda kritik edilebilir veya ilave eğitim yapılmasını gerektirebilir yahut kabul edilemez bir hata olarak değerlendirilebilir. Diğer açıdan kontrol uçuşu sırasında iyi bir işbirliği oluşturmuş ekip, muhtemelen o uçuştan sonra farklı kişilerle farklı meydanlara uçacaklardır. Hataların diğer pilotlar tarafından telafi edilmesi sadece o sorti ile kısıtlı kalmış olabilir. Benzeri durumlar öğretmen veya standardize pilotunun pek çok kritere bağlı olarak karar vermesini gerektiren hususlar olacaktır222. İnsan hatası değerlendirilirken genellikle uçak kaza ve olaylarına bakılır ve hatalar kaydedilir. Her zaman uygulanan normal usuller, değerlendirmeye en az tabi tutulan usulledir. Olması gerekene göre oldukça az oranda önemsenmiş ve kayıt altına alınmıştır. Son derece önemli olan normal usulleri kayıt altına almadan ve değerlendirmeden anlamlı bir sonuca ulaşmak mümkün görülmemektedir. Bu hataların değerlendirilmesi ile elde edilen tecrübeler çoğu kez hayat kurtarıp, kaza ve olayları önlemeye imkan verebilir223. Aşağıda belirtilen operasyonel ve insan kaynaklı ipuçlarının bir veya bir kaçı hatalar zincirinin her zaman oluşabileceğini ve dikkat edilmesi gerektiğini göstermektedir. Hatalar zincirinin elemanlarını bilmek ve teşhis etmek, kişiye uçuştaki risklere karşı önlem almada yardımcı olacaktır. Ancak bilinmesi gereken bir hususta, hatayı tespit etmenin tek başına bir kazayı engelleyemeyeceğidir. Tanımlama ve teşhis etme, yükselen riski ikaz eden bir uyarı olarak algılanmalıdır. Operasyonel İpuçları • zamanı, Hedef kriterleri yakalayamamak: Daha önceden belirlenmiş, tanımlanmış sürat, yaklaşma minumumları, irtifa ve baş muhafazası, uçak

hedeflere uçak veya ekip olarak ulaşamamaktır. Bu hedefler beklenen ulaşma

222 223

B.J. Sexton, L.R. Hhelmreich, “Analyzing Cockpit Communication: The Links Between Language, Performance, Error and Worklod”, 1999, s.4. Elbaşı, a.g.e., s.19.

80

konfigürasyonu, uçuş planları, usuller ve ekip tarafından oluşturulan veya ekipten beklenen diğer hedefler olabilir. • Yazılı olmayan, kabul görmemiş usulleri uygulamak: Anormal durum ve

acil şartlarda uygulanması gereken usul ve maddeleri içeren yönerge ve kuralların dışına çıkmaktır. Çok özel durumlarda bu gerekebilir ama olayların çoğu bunun aksini söylemektedir. Bu yüzden usullerin dışına çıkan ekibin, problemi tam olarak algılayıp algılamadığına ve ellerindeki olanakların tamamını kullanıp kullanmadıklarına bakmak gerekir. Ekibin, yapılması gerekeni sadece o yolla sağlayacağı kanısında olması ve bunlara karşın kişilerin yalnız ve çekingen olması önlenmelidir. • Standart Harekat Usulleri(SHU) dışına çıkmak: Bilerek veya bilmeden

SHU’nun dışına çıkmaktır. İyi tanımlanmış SHU problem çözme için sinerji içeren yaklaşımları içerir. Zor durumlarda, zamanın önemli olduğu hallerde, etkili ve kalıcı çözümler sağlar. Bu SHU’nun bütün problemleri çözeceği anlamına gelmez. Ancak oldukça etkin bir başlama noktasıdır. SHU’nun dışına çıkmak riski arttırır. • Limitleri veya minumumları ihlal etmek: Direktifler, yönergeler ve çok daha kısıtlayıcı uçuş dökümanları tarafından belirlenmiş asgari operasyon limitlerini bilerek veya bilmeden ihlal etmektir. Bu, hava şartlarını, kullanma limitlerini, ekip çalışma ve dinlenme limitlerini, sistem limitlerini, sürat kısıtlamalarını vb. kapsar. Ekibin hareketlerinin, değişiklik yapmanın mümkün olmadığı veya makul olmadığı noktanın ötesine kadar devam etmesidir. Eve bir an evvel ulaşma arzusu programı uygulama veya yönetim baskısı, gurur hissi, bu davranışın sebepleridir. • Uçağı kimsenin uçurmaması: Pilotlardan hiçbirinin uçağın durumunu kontrol etmemesidir. Uçağı uçurmak uçuş ekibi için en yüksek önceliği gerektirir. Diğer işlerle aşırı meşgul olma veya görev bölümü yapılamaması tehlikeli sonuçlar doğurur. • Kimsenin diğer hava trafiğini kontrol etmemesi: Bu konu önceliklerin belirlenmesini gerektirir. Bir pilotun dışarıdaki trafiği kontrol etmek yerine kokpit içi ile ilgilenmesi ve bunu terminal sahasında yapması uçuş emniyeti için en büyük tehlikelerden biridir224.

224

A.T. Kern, Redefining Airmanship, Cloth. McGraw Hill, UK, 1997, s.247.

81

İnsan Kaynaklı İpuçları • Yetersiz iletişim: Eksik iletişim; bilgiyi, fikirleri, önerileri veya soruları

yanlış anlama, kafa karışıklığı veya aynı fikirde olmama gibi fikrin çeşitli sebeplerle saklanması neticesinde oluşur. Bir pilotun veya ekipten bir kişinin bilgiyi saklaması, olay hakkında soru sormaması, hatalar zincirinin bir halkasını teşkil eder. Eğer uçuş ekibinden birisi diğerinin iletişimi engellediğine inanıyorsa bu hatalar zincirini kuvvetlendirir. • Belirsizlik: İki bağımsız kaynağın birbirini doğrulamaması, belirsizliğe

neden olur. Bu belirsizlik saatlerde kişilerde, dökümanlarda, hislerde ve ilgili göstergelerle uyumlu çalışmayan kontrol kumandalarında olabilir. • Çözümlenmemiş uyumsuzluklar: Fikirlerde, alınan bilgide, oluşan

şartların içindeki çatışmaları önleyememektir. • Kaygı veya dikkatin dağılması: Dikkatin bir yöne yönelmesi diğerlerinin

dışlanmasına, dikkate alınmamasına neden olur. Bu yönelişle birlikte, bir veya daha fazla dikkat dağıtıcı husus dikkatin uçuştan kopmasına neden olabilir. Yoğun uçuş trafiğinin içinde beklentilerin artması nedeniyle iş yükünün ağırlaşması, fırtınalı bir hava, anormal ve emercensi durumlar dikkatin dağılmasına sebep olan nedenlere örnek gösterilebilir. Dikkatin dağılması; kişisel problemler, dikkatini verememe, yorgunluk veya aşırı rahatlıktan, kendine aşırı güvenden dolayı da olabilir. • Düzensizlik veya fikir sahibi olmamak: Olağandışı bir durum sırasında

emin olmamak, telaş veya şaşkınlıktır. Bu duruma uçağın geriside kalmak, bilgi eksikliği veya tecrübesizlik neden olur. Baş ağrısı, mide rahatsızlığı veya heyecanlı olma, performansın düşmesine neden olabilecek sebeplerdir225. Teksas Üniversitesi, 1987 ve 1998 yılları arasında üç havayolu

organizasyonunda, 184 pilot ve 314 maddeyi kapsayan bir araştırma yapmış ve yapılan araştırma neticesinde genel olarak çeklist kullanımı, otomasyon ve uçak kullanımı hataların daha çok yapıldığı konular olarak tespit edilmiştir. Yaygın olarak yapılan bu hatalar uçuşun safhalarına dağıtıldığında alçalma, yaklaşma ve iniş safhalarında yoğunlaştığı görülmüştür. Tablo 7’de ilginç bir sonuç olarak uçuş öncesi ve rule bölümünde de yoğun hatalar yapıldığı, bu hataların genellikle çeklist kullanımı, otomasyon, dökümantasyon, yanlış şalter ve kumanda ayarını kapsadığı

225

Kern, a.g.e.,s.249

82

fakat burada yapılan hataların önem derecesinin diğer safhalara göre oldukça düşük (%7) olduğu görülmüştür. Tablo 7: Uçuşun Safhalarında Pilot Hatalarının Dağılımı

Kaynak: J.R. Klinect, J.A. Wilhelm, R.L. Helmreich, Threat and Error Management: Data from Line Oğperations Safety Auits, In Proceeding of the 10th International Symposiun on Aviation Psychology, Colombus: Ohio State University, 1999, s.683. Bu gün havacılıkta, kokpit görünümü neredeyse bir bilgisayar ekranı haline gelmiş olmasına rağmen pilotlar hala başroldedir. Çünkü imal edilen uçaklar, insan kalitesinde bir kararı verecek düzeye, değişen şartlara uyum sağlama kabiliyetine henüz erişememiştir. Bu konuda insanların kişisel görüşleri ne şekilde olursa olsun modern havacılık sektöründe uçuş ekibinin rolü, emniyetli ve etkin uçuş görevini yapabilmek için teçhizatın ve insanların yönetilmesine doğru yönelmiş, pilot becerileri belirgin bir şekilde değişiklik göstermeye başlamıştır. Pek çok uçak olayından sonra, üstün bir pilot becerisine ihtiyaç duyulmadan uçakların emniyetle uçurulabileceği gerçeği ortaya çıkmıştır. Bu olaylar başlangıçta önemsiz sayılan problemlerle başlamış, fakat, yanlış karar, kötü iletişim, yanılgı ve kötü yönetimin katkısı ile felakete dönüşmüştür. İstatistiklere bakıldığında tüm ticari hava yolu kaza ve olaylarının yüzde %75’e yakını ekibin mevcut kaynakları etkin bir şekilde kullanamamasından meydana gelmiştir. Kaza ve olaylardaki insan hataları kişiler arası iletişim eksikliğinden meydana gelmiştir. Helmreich, Klinect ve Wilhelm’in üç ayrı hava yolu organizasyonu üzerinde yaptığı araştırmalarda, harici tehditler, uçuş ekibi hataları ve uçuş ekibinin EKY

83

bilgi akışını sağlama. İnsan Faktörü İnsan faktörleri konusundaki çalışmalar. oluşturduğu ve muhafaza ettiği araçlar. ürettiği. Ama bu etmenlerin sıklıkları ve tipleri hava yolu organizasyonlarına göre değişir.1. bir yönetim hatası olsa dahi insan hatası olarak değerlendirilmeye devam edilecektir. 227 Alkov. Helmreich. Bunlar karşılıklı kontrol eksikliği ve yanlış kullanımdan kaynaklanan hatalardır. makine. 2005.1999. kullandığı. liderlik.davranışları üzerinde araştırma yapmışlar. • • • Normal uçuşlarda harici tehditler ve ekip hataları kaçınılmazdır. 2 nci Ana Jet Üs Komutanlığı.L.A. s. Etkin olan ve etkin olmayan bir çok EKY davranışı kayıtlara geçirilmiş olmakla beraber. Tasarım aşamasında makinelere insan hatalarını giderici bir nitelik kazandırılarak olağan dışı ve anormal durumlarda iş yükünün arttığı günümüzün modern ve karmaşık sitemlerinde kaza olma olasılığı azaltılmaya çalışılmaktadır. İnsan faktörü denildiğinde anlatılmak istenen aslında insan. Yaklaşma ve iniş. Colombus: Ohio State University. s. 683-688. İzmir. ve çevre arasındaki karşılıklı ilişkidir. yüzyılın sonlarında başlamıştır227. insanoğlu ile kendi yarattığı.8. bir makine dizayn amacını aşan bir görevde kullanıldığında meydana gelen bir kazanın nedeni. aletler ve sistemler arasındaki etkileşimin araştırılması olarak tanımlanabilir 228 . S. 84 . • • En yaygın hatalar otomasyon ve çeklist hatalarıdır.105. dikkat. Deneyimsizlik ve karar hataları hatalardır. harici tehditler. Uçuş ve Yer Emniyet Okul Komutanlığı. soru sorma. Wilhelm. 228 Uçuş Emniyeti İnsan Faktörü Kitabı. R. tasarladığı. 1. J.1. Çoğunlukla uçuş ekipleri hatalara karşı tepki vermekte gecikmişlerdir. Kuralları bilerek çiğneme en çok rastlanan hatadır. bu araştırmadan şu sonuçlar elde edilmiştir226. 19. işlettiği. ekip hataları ve bunların doğurduğu sonuçlar açısından en riskli safhalardır. Bununla bereber. ayrıntılı planlama olarak karşımıza çıkmaktadır. 1999. Bunun yanında hataların doğurduğu sonuçları ise telafi edebilmişlerdir. Klinect. 226 ise uçuş ekibinin yönetmekte en çok zorlandıkları J.R. İNSAN FAKTÖRÜ VE HAVACILIKTA İNSAN 1. In Proceeding of the 10th International Symposiun on Aviation Psychology. tehdit ve hata yönetiminde en önemli EKY davranışları. İnsan faktörleri.8. ekipmanlar. Threat and Error Management: Data from Line Operations Safety Auits.

Uçağın yapısındaki ve 229 230 231 232 233 234 Uçuş Emniyeti İnsan Faktörü Kitabı.İnsan faktörleri incelenen çevre. Havacılıkta insan faktörü uçuş ve kabin ekibini. İnsan Faktörü-1. eğitim. Aviation Psychology.107.27.3. iletişim vb.. Basılmamış Ders Notu.. (Yayınlaşmış Yüksek Lisans Tezi). s. 2000. Bu çalışmalar öncelikle.8. Bu araştırmalardan önce. s.) ve insani çevre (idare. s.8. İnsan performansını.g. Y.e. Tanım olarak insan faktörü. bu alanın uçuş emniyeti bakımından birinci hedef olarak ele alınması doğal bir gereklilik halini almaktadır233.g. kumanda ve göstergelerin boyut. 85 . arazi.g.2. Yıldırım Açıkel. SCSI. Uçuş söz konusu olduğunda ise insan.e. İnsan Faktörleri çalışmalarının havacılık sektöründeki temelleri ekipman dizaynı ve insan performansı alanındaki çalışmalarla II. a. 1.e. makine ilişkisinden kastedilen pilot. Havacılıkta İnsan Faktörü 1950’li yılarda turbojet uçakların ulaşım sektörüyle tanışması ile hava yolu taşımacılığında kazalarda büyük bir düşüş yaşanmıştır. kokpit tasarımı ve mürettebat performansından dolayı oluşan kazaların önlenmesi amacıyla yapılmıştır.2. şirket yönetimini. İnsanların herşeye uyum sağlayabileceği düşüncesi birçok tasarımın oluşturulmasına rehberlik etmiş fakat zamanla. insanların işleriyle ve kullandıkları donanımlarla olan etkileşimlerinin düşünülenden çok daha karmaşık olduğu görülmüştür. kanun koyucuları ve bu camiadaki tüm insanları kapsamaktadır. Kayseri. s. şekil ve yerleşimlerine ek olarak çoğunlukla psikolojik başka unsurların da etkilediği saptanmıştır234. Bahtışen. a.g. 2004. Southern California Safety Institute.. s.Dünya Savaşı sırasında yapılmıştır. Uçak kazalarında insan faktörü en büyük orana sahip neden olarak ortaya çıktığına göre.e. sistem mühendisliği çerçevesinde beşeri bilimlerin sistemli bir şekilde uygulanması suretiyle insanlar 230 ve onların faaliyetleri arasında ilişkişilerin optimizasyonu disiplinidir . vb. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. s.) den meydana gelen. a. insan ile bu nesne ve sistemlerin kullanıldığı çevre arasındaki ilişkiyi araştıran bir disiplindir229. uçak bakım mühendislerini..1. Tanımında geçen faaliyetler sözcüğü kişiler ve davranışları arasındaki ilişkileri kapsamaktadır. irtifa. uçak ve çevre arasındaki ilişkidir232. uçuş planlayıcılarını. doğal çevre (hava.a. birçok kişi insanların çevresiyle olan etkileşimleri hakkında oldukça basit bir bakış açısına sahipti. “Duygusal Zekanın Askeri Uçuş Eğitiminin Başarısına Etkisi ve Uçuş Eğitimi Alan Pilot Adayları Üzerinde Bu Etkiyi Ölçen Bir Araştırma”. İnsan faktörü mühendisliğinin temel amacı emniyet ve verimliliği içeren sistemin etkinliğidir231. kule operatörlerini.

313. donanım sorunları yüzünden azalan kaza oranları güvenilirliğin arttığının göstergesi olmuştur. Şekil 22’deki grafik 1989 yılına kadar meydana gelan kazaların sebeplerini göstermektedir.5-6. 1999. 235 236 Şentürk.motorlarındaki kaygıların azalması ile dikkatler. uçuş emniyetini tehdit eden diğer faktörlere yönelmiştir. s. Federal Havacılık Enstitüsü (The Federal Aviation Administration-FAA) ve Amerikan Ulusal Havacılık Araştırma Enstitüsünün (The National Aeronautics and Space Administration-NASA) tarafından yapılan araştırmalar sonucunda 1970’li yıllardan bu güne kadar incelenen büyük kaza kırımlarda insan faktörü oranının %60 ile %80 arasında olduğu görülmüştür236. pilotun iş yükünü de azaltan çok başarılı işler yapmaları. Ray Fuller.g. Diğer 86 . Yıllar geçtikçe havacılık mühendisleri güvenililirlik problemini çözme. Havacılığın ilk yıllarında pilotun algılaması ve yetenekleri güvenilebilecek tek kaynaktı. NTSB tarafından yapılan kaza araştırmalarında elde edilen bulgular. kritik safhalarda ekip koordinasyonunun nasıl başarısız olduğunu göstermektedir. Görüleceği üzere uçuş ekibinden kaynaklanan insan hataları %70’ten fazla bir oranı teşkil etmektedir. Şekil 22: Dünya Genelinde Uçak Kazalarının Ana Sebepleri 1959-1979 0 10 20 30 40 50 60 70 80 1980-1989 Kaza Oranı (%) Havaalanı/ATC Uçuş Ekibi Bakım Uçak Meteoroloji Kaynak: Neil Johnston. Fakat insan hataları yüzünden meydana gelen kaza oranları aynı oranda azalma gösterememiştir. Crew Resource Management Training. Pilot hatalarının anlaşılabilmesi ve azaltılabilmesi için oldukça fazla çalışma yapılmıştır. daha iyi uçak performansı ve emniyetin yanı sıra. Aviation Psychology in Paractice.e. s. Federal Aviation Regulations (FAR 120-51b 2) Ferderal Aviation Administration (FAA). s. Yapılan araştırmalara göre dünyada gerçekleşen kazaların pek çoğunun insan hatalarından kaynaklandığı bilinmektedir235. (Boeing Company) USA.2.Nick McDonald. a.1995.. Ashgate Publishing Company. Washington.

yere yakınlık ikaz sitemini (Ground Proximity Warning System. iniş takım lambasındaki arıza sebebiyle otomatik pilotun kazara devreden çıktığını fark etmemiş ve uçak çok düşük bir alçalma oranıyla bataklığa düşmüştür. Air Force Instruction. • Bir uçuş ekibi. Bir uçuş ekibi. Depatmant of defence (DOD). 1998. s.GPWS) dikkate almadıklarından minumum irtifanın altına inerek dağa çarpmışlardır.Meydana gelen olayların çok azı önlenmesi ya da düzeltilmesi imkansız olaylar ve arızalar sebebiyle meydana gelmiştir237. havacılık ilişkilerinde esnek ve en değerli ancak performansını ters yönde etkileyen 237 Cockpit/Crew Resource Management Training Program. • Bir uçuş ekibi. • Kaptan. kar fırtınası varken kalkış takatını doğru şekilde ayarlayamamış. kaptan uçağın perdövites (aerodinamik olarak havada tutunamamak) olduğunu değerlendirirememiş ve uçak Potamac nehrine düşmüştür. Bu kazada. Yukarıda belirtilen yaşanmış kazalardan da anlaşılacağı üzere. • Buz çözücü (de-icing) kolaylıkları hakkında bilgileri olduğu halde. uçuşla ilgisi olmayan telsiz muhaberesi nedeniyle çeklist maddelerini tamamlayamamış ve flapları kalkış durumun ayarlamadan kalkış yapmış ve uçak kalkıştan hemen sonra yere vurmuştur. • Bir yardımcı pilot. yanlış meydana indiğini uçak park yerine geldikten sonra fark etmiştir. uçuş ekibi kalkışa teşebbüs etmiş.5. insan öğesi. 1986 yılında ICAO A26-9 “Uçuş Emniyeti ve İnsan Faktörü” isimli çözümü ortaya koymuştur. kanatları buzlanmış olan uçak kalkışı takiben düşmüştür. kişilerin yaşayarak öğrenmesi yerine yaşanmış olaylardan sonuç ve dersler çıkartarak öğrenmesi yoluyla havacılıkta emniyeti artırmak olmuştur. yardımcı pilot ve kontrolör arasındaki yakıt durumu ile ilgili olarak koordinesiz. Andrews AFB. Meydana gelen uçak kazalarından örnekler vererek insan faktörü konusunu daha iyi şekillendirmek faydalı olacaktır. AFI 11-290. Bununla elde edilmek istenen sonuç. Bu örneklerden bazıları şöyledir. 87 . Air Force Flight Standarts Agency. • Bir uçuş ekibi. karmaşık ve uzun muhabere sonucunda uçak yakıtsız kalarak düşmüştür. alçalma planlarını ve uçağın meydana göre durumunu yeterince değerlendiremeyip. kabin ekibinin yolcu olarak uçan pilotların uyarılarını • kaptana aktarmalarına müsaade edilmediğinden olay engellenememiştir.

s. s. tutatmaktadır243.g. a.. s. a. Circular 227. planlama.47 244 Training Of Operational Personnel in Human Factors. olabilmektedir.47. usuller ve çevresiyle ilişkileriyle ilgilidir.g. İnsan faktörünü pilot hatası kavramına indirgemek kaza nedeni olan diğer unsurları gözden kaçırmak veya gizlemek anlamına gelmektedir 241 . bunları öğrenmek. İnsan hatasından kaynaklanan kaza denilince akla hep pilot gelmektedir. Pilotun sağlık problemleri de bu bakım. Her geçen gün biraz daha önem kazanan insan davranışları ile ilgilenmektedir.1-1.1 239 Human performance & Limitations.1. insan faktörü insanlarla. 242 İnsan Faktörü-1. İnsan davranışlarıyla ilgili bilgiye olan ihtiyaç daha karışık ve modern uçak sistemlerinin gelişmesiyle daha da artmıştır.g. “Pilot Hatası” teriminin kazaların önlenmesinde hiçbir katkısı olmamakla birlikte aslında genellikle de verimi düşürücü bir etkisi vardır. Havacılık psikolojisi araştırmalarına göre. s. a. Uçuşun hangi safhasında.2 88 . İnsan tanımının içine sadece pilot değil.5-6. hangi gruba ait insanların uçuşa doğrudan veya dolaylı olarak etkisi olduğunu incelemek ihitiyacı doğmaktadır240. Human Factors Digest No. HAMEYVAK Yayın Organı. Halbuki pilot uçuşu gerçekleştiren bir çok insandan birisi. kokpitte olanıdır. 2001. tasarımdan. Bu sistemlerin başarısı. Havacının kendisine özgü çevresine uyumu için yaptığı girişimlerle ilgili yönleri insan faktörünün incelenmesi yönünden önemlidir. s. insanların çalışma ve yaşam ortamlarıyla. kimin hatalı olduğunu ve sistemdeki bozulmanın nerede olduğunu kısmen göstermekle birlikte pilotun neden hata yaptığını.e.etmenler arasında en kolay incinebilen ögedir. onların ekipman. Türk Hava Yoları A.( Basılmamış Eğitim Bülteni) THY. önemli yer organzasyon.. Bu nedenle geçmişte insan faktörü pilot hatası ile eşdeğer görülmüştür. Joint Aviation authorities Airline Transpot Pilot’s Licence Theoretical Manuel. 1993. Uçuş Noktası. Montreal: ICAO Press. Aynı zamanda diğer insanlarla olan ilişkiler de aynı öneme sahiptir244. 241 Muzaffer Çetingüç. Oxford Aviation Training. 1996. yönetim. Fakat gerçek bundan farklıdır239.. 240 Şentürk.e.O. çalıştırmak. Çünkü bu terim hatanın nerede olduğunu. Uçuş Güvenliğinde Havacılık Tıbbının Yeri”. döküman ve çeklistlere ait pek çok başka neden bağlamda Havacılık psikolojisi. ICAO. s. uçusun gerçekleşmesini sağlayan diğer tüm unsurlar da girmektedir. Oxford.3. Pilotu hata yapmaya zorlayan sistemdeki insanlarla ilişkilendirilen bir hata. Yıllar boyunca kazaların büyük bir çoğunluğu optimum insan performansının yeterince kullanılmamasından meydana gelmiş ve bu genel olarak “pilot hatası” şeklinde sınıflandırılmıştır 238 . yetersiz bir eğitimden kaynaklanabileceği gibi 242 . 243 Çetingüç. Kazaları genellikle pilotların yaptığı doğrudur. s. yanlışın neden olduğuna ve neyin yanlış olduğuna ilşkin bilgi vermez. bakımlarını yapmak ve yönetmekle yükümlü olan insan faktörüne 238 İnsan Faktörü-1: Temel İnsan Faktörü Kavramları. Ocak-Şubat 2006..e. “Havacılık Tıbbı.

Bu yüksek orandaki pilot hatasını kabullenmek istemiyorsak sistemdeki insan faktörleri ilişkileri hakkında daha çok bilgi edinip bunlardan faydalanmamız gerekmektedir245. kokpitte yapılabilecek hataların bertaraf edilmesi için otomasyona yönelinmiş. UK. Rhona Flin. Safety Sicience 41. bildiklerimizden tam olarak faydalanabilmek. İnsanlar çoğu zaman fonksiyonel sistem elemanları olarak aksar ve başarısız olurlar. Günümüzden 2000 yıl önce yaşayan Romalı filozof Çiçero’nun söylediği gibi “hata insandır”. hava trafik kontrol. Hata yapmak insana mahsusdur. 89 . İnsanlarla makineler ve insanlarla insanlar arasındaki karşılıklı bağıntıyı hiç bir konu modern uçuculuk kadar açıkça belirtemez. İnsan hatasının havacılık sektöründe yok edilmesi. a. fevkalade karmaşık ve gelişmiş sistemlerin en önemli parçası haline gelmiştir. insan davranışları hakkında daha fazla ve doğru bilgiye sahip olmak. havacılıkta bakım. 247 Paul O’Connor. nükleer santral.bağlıdır. s. 2001. s. Hiç kuşkusuz. ındustrial Psychology Group. s. Bu değişen boyutla beraber insan hatasını azaltmada bir diğer tartışma ise yüksek eğitim ve öğretim standardı ile hataların düşürülebileceği düşüncesi olmuştur246. bu ve benzeri sistemler gökyüzünün daha emniyetli olması için fayda sağlamakla beraber yeni yeni pilot hatalarının oluşmasına neden olmuşlar ve pilot hatalarında insan faktörünün etkisinin boyutu değişmiştir. Old Aberden. gemicilik. Bu gerçeği çok yüksek oranda pilot hatasından kaynaklanan kazalar kadar gözler önüne seren başka bir bulguya rastlanmamaktadır.e. Bununla beraber. alışılagelmiş işleri insanların elinden alırken beklenmedik ve alışılmışın dışındaki problemlerin çözümünde insanların özgün kabiliyetleri önem kazanmaya başlamıştır. ix-xvii. demiryolları. bu günkü sistemlerin emniyetle kullanımı için daha faydalı olabilecektir. University of Aberdeen.3. Department of Psychology. Crew Resorce management Training for Offshore oil production Teams. uzay ve havacılık gibi insan ve teknoloji iletişiminin yoğun 245 246 Hava Psikolojisi. kendisi zaten yüksek teknoloji ürünü olan uçaklara yere çarpmayı önleyici (Ground Proximity Warning System – GPWS) ve havada çarpışmayı önleyici (Traffic Alert and Collision Avoidance System – TCAS) gibi sistemler eklenmiştir. Teknolojideki gelişme ve otomasyon neticesi makineler bilinen.g. Bu günün uçuş ekibi. Havacılık. denizden petol çıkarma247. Günümüzün uçuş sistemlerinin çoğunun verimliliği onları kullanan insanlarla sınırlanmış bulunmaktadır. Kern. 2003. 112. King’s College..

e. kaza nedenlerindeki toplam insan faktörü oranı ortalama olarak %97’lere ulaşmaktadır. Randolph AFB. İnsan Faktörünün Kavramsal Modeli İnsan faktörü.. Introduction To Cockpit/Crew Resource Management. ilgi alanı “insan” olduğu için. 90 . Casper.3. 252 Richard H. Boing Commertial Airplane Grup.g. 1.Wood.e. Ancak bu evrede insana yeterli özen ve önem gösterilmemesinden dolayı uçak kaza ve olaylarındaki insan nedenlerindeki artış insan faktörü oranını yükseltmiştir249.2.47. Boing Training Departmanet. en fazla sorunlarla karşılaşılan konudur. Uçak kazası İstatistiklerinde %70 ‘den fazla uçuş ekibi nedenine dayanan uçak kazalarına diğer bakım ve hava trafik kontrolör nedenli olanlarda ilave edilince. s...g. Bunun 248 249 Aviation Psychology. CRM Background and Philosophy. s.olarak yaşandığı sosyoteknik sistemlerde insan faktörleri mühendisleinin çabalarına gittikçe artan oranda gereksinim duyulmuştur248.8. 1998. 1991. Şekil 23’de görüldüğü gibi günümüzde teknolojideki gelişmeler mekanik arızalara bağlı makine nedenli uçak kazalarının azalmasını sağlamıştır. s. (Basılmamış Eğitim Bülteni).3. Problemi inkar bunlardan biridir. Şekil 23: Zaman İçinde Kaza Nedenleri Kaynak: AETC student Guide. uçak kazalarında insan faktörünün payı Birinci Dünya Savaşından beri değişmemiştir 250 .a.g.4.e. s. 250 Çetingüç. a. Bu durumda insan faktörüne yönelme ihtiyacı pek çok bakımdan birbiri ile yakın ilişkide olan emniyet ve verimliliği kapsayan sistemin etkinliği ve ekiplerin sağlığı olmak üzere iki temel alanda önem kazanmıştır251. Günümüzün yeni ve gelişmiş teknoloji sistemlerinde meydana gelen kazaların maliyeti oldukça yükselmiştir. Nitekim. March 1998. WY: Endeavor Books. a. Teknolojik gelişmelere paralel olarak uçaklar mükemmeliyet sınırına dayanmış ama onları yöneten insanlar fazla değişmemiştir. Bunun çeşitli nedenleri vardır252. Aviation Safety Programs – A management Handbook. 251 İnsan Faktörü-1.23. s. s.3.

Uçak kazaları analizlerine kullanılan 4M (Machine. Çetingüç. Bir diğeri ise mühendislerle rekabettir. Diğer bir neden geçmiş deneyimlerdir. Ancak bütün bunların kanıtlanması oldukça güçtür. Environment.g.g. İnsan faktörü somut ve ölçülebilir verilere dayandırılamaz. Çünkü insan faktörleri genelikle kanıt bırakmazlar. pilot yorgunluğundan şüphelenebilir. Hardware.e. s. o pilotların neden uçmalarına izin verildiği sorusunu akla getirmektedir. İnsan faktörü uzmanı kazaların araştırılmasında sonuçlara varırken.a. a.e. ekip çalışmasının yetersizliğinden bahsedebilir veya kimseyi memnun etmeyen sebeplerden söz edebilir. 91 . Bir kaza sonunda olanları açıklayacak kimse bulunamazsa. Çünkü kabul etmek.47 255 İnsan Faktörü-1..e. a. uçuculuk hayatı boyunca da kişinin fizyolojik ve psikolojik durumunu devamlı takibe almak. Man) ve insan faktörünün kavramsal modeli olan SHEL (Software. 4M modeli ve modele Yönetimin (Management) ilavesi ile oluşturulan 5M modelinden farklı olarak 1972 yılında Elwyn Edwards tarafından geliştirilen SHEL modeli. Seçme aşamasında pilot adaylarını psikomotor ve psikolojik testlere tabi tutmak. Bir pilotun neden belirli bir şekilde hareket ettiğine veya etmediğine dair ipucu olabilecek her hangi bir şeyi belgelerde bulmak çok nadir gerçekleşen bir olaydır. s. Olumsuz davranışların meydana gelmeden önce tespit edilmesi ancak geçmişteki davranışların incelenmesi ve yorumlanmasıyla elde edilebilir.. Mission. 253 254 Bahtışen.13.g. Liveware) modelinde insan hep en önemli unsur olarak öne çıkmaktadır254. olabilecek olumsuzlukları önlemede etkili bir yol olabilir. hiçbir pilot da kendisinin veya diğer pilotların problemleri olduğunu kabul etmek istememektedir. Medium. Bu bakımdan insan faktörü uzmanları ile çalışmalarını kanıtlara ve deneylere dayandıran mühendisler arsında rekabet ve çekişme yaşanagelmektedir253. araştırmacıların bulguları birer varsayımdan veya söylemden öteye gidemeyecektir. s. insan temelli olarak insan faktörünün daha iyi anlaşılması ve konuya kademeli bir yaklaşım sağlanması açısından önemlidir255.bir nedeni de insan faktörünü problemlerinin açıkça tartışılmaya yanaşılmamasıdır.3.. Hiç kimsenin herhangi bir zayıflığını kabul etmek istememesi gibi.

NASA Langley Research Center. 1997. Çevre (Context) ve Görev (Activity) olmak üzere üç unsuru içermektedir257. Model.3. 2002. s. “Defining The Relationship Between Human error Classes and Technology Intervention Strategys”.12. Şekil 25: Bailey’in İnsan Performansı Modeli Kaynak: Douglas A. Şekil 24’de yer alan Edwards modelinde insan faktörlerini. Edwards’ın yazılım. USA.12. Endeavor Books.Şekil 24: SHEL Modeli Kaynak: Robert A. s. kontrol listeleri) ve donanım (alet. Esa Rantanen. Aviation Safety The Human Factor. ekipman) arasındaki etkileşim olarak tanımlamıştır 256 . s.Alkov. 256 257 Alkov. insan ve çevre unsurlarını içeren SHEL Modelinin yanında Bailey tarafından önerilen insan performans modeli de kabul gören modeller arasındadır. donanım. NASA Langley Research Center. 92 . 2002.Wiwgmann. insan ile insanın belirli bir çevre içinde kullandığı yazılım (bilgisayar programları. s.Wiwgmann. İnsan (human). Aviation Research lab Institute of Aviation. Esa Rantanen.4 Douglas A. Aviation Research lab Institute of Aviation. Defining The Relationship Between Human error Classes and Technology Intervention Strategys.1997.

Modeldeki blokların kenarları düzgün değildir. 2002. (Basılmamış eğitim bülteni. Donanım (Hardware).. s. İnsan (Liveware) unsurlarının baş harflerinin birleşmesinden meydana gelmektedir. SHEL kısaltması Yazılım (Software). Oluşturulan modelin merkezinde en kritik olduğu kadar en esnek de olan “insan” vardır. West Sussex. Blokların birbirleri ile uygunluğu ya da uygunsuzluğu blokların kendi karakteristikleri yanında bunların birbirleriyle olan ilşikilerine de bağlıdır. a. İnsan performansını büyük ölçüde etkileyen bu karakteristiklerden bazıları fiziksel ölçü ve 258 CAP 719. Çevre (Environment). Uyumun elde edilebilmesi için merkezdeki elemanın karakteristiklerinin anlaşılması esastır. s. CRM Background and Philosophy. İnsan performans olarak önemli değişiklikler göstermeye eğilimlidir ve genel terimlerle ifade edilebilen pekçok limitlere sahiptir 259 .1). Daha sonra Hawkins tarafından geliştirilen Edwards’ın SHEL modeli Şekil 26’daki gibi gösterilmektedir258.3. 259 İnsan Faktörü-1. s.İnsan performansını anlatan Şekil 25’de belirtilen Bailey modeli yerine Edwards’ın SHEL modeli insan faktörünü açıklamakta daha fazla kabul görmüştür.3. • • • • Yazılım (Software) Donanım (Hardware) Çevre (Enviroment) İnsan (Liveware) Şekil 26: İnsan Faktörü Kavramsal Modeli Kaynak: Boing Commertial Airplane Grup.e. Funtemantal Human Factors Concepts. (Peviously ICAO Digest No. 1998). Modelin ağırlık merkezinde “insan” bulunmaktadır ve merkezdeki bu insana nazaran bir uygunsuzluk insan hatası kaynağı olabilmektedir. Boing Training Departmanet. 93 .g.3. Civil Aviation Authority.

Bu etkileşim hakkında çalışma yapan mesleklere örnek olarak eğitim uzmanları. stres.g.şekil ihtiyaçlar. 262 İnsan Faktörü-1. pilotlar için kokpit gösterge ve kontrol düğmelerinin veya operatör ve bakım mühendisleri için makine ve aletlerin tasarımını en uygun hale getirme amacını taşımaktadır263.g. sağlık. çeklistler.. a. semboloji ve bilgisayar programları gibi insan-sistem arasındaki fiziksel olmayan unsurları kapsar 260 . • İnsan – Donanım (L-H) İlişkisi Yaygın olarak insan-makina ilişkisi olarak bilinen insan-donanım etkileşimi hakkındaki çalışmalar. Alkov.4. En ideal şartlarda. sembollerin. 1999. en önemli faktör ise. parçaları birleştirmede kullanılan diyagramlar açık ve net değilse. eğitim özetlerinin ve bilgisayar programlarının tasarım ve yazılımını içerir.4. insan faktörleri mühendisleri veya ergonomistlerin ilgi alanına giren bir konudur ve koltuk dizaynı. Kavramsal modeli oluşturan SHEL elemanları arasındaki ilişki aşağıdaki şekilde açıklanabilir. kontrol listelerinin. s.3.e. operatör veya bakım mühendisi ekipmana ve insana zarar verebilecek hatalar yapabilirler. eğitim literatürünün.a..a. s.. Bu ilişkide problemler genellikle daha örtülüdür ve dolayısıyla çözümleri de daha zordur262. kişilik. s. yazarlar ve bilgisayar programcıları verilebilir.3. Eğer kullanım kılavuzları belirsiz.e. • İnsan – Yazılım (L-S) İlişkisi İnsan-Yazılım (L-S) ilişkisi eğitim uzmanları ve bilgisayar programcılarının ilgi alanıdır ve eğitim müfredatı. 263 Alkov.1999. algılama.e. bilgi işleme kapasitesi.g. Uçak tipi dikkate alınmaksızın. İnsan doğasının uyum özelliğinden dolayı L-H sistemindeki bazı eksikliklerin bertaraf edilmesine 260 261 Y. alet göstergeleri ve ekranlarda kullanılan semboller standart hale getirilip.4. s. Bu etkileşim talimnamelerin. yorgunluk ve karar verme sürecidir. kokpit/kumanda göstergelerin veya uçuş aletlerinin kullanıcıyla uyumlu hale getirilmesini amaçlar264. uçak el kitapları. Yazılı talimatlarda karışıklık yaratmamak için standart terminoloji kullanılmalıdır. 264 Y. aynı bilgiyi ifade etmeleri sağlanmalıdır 261 . s. insan ile diğer unsurlar arasındaki etkileşimdir. İnsan faktörlerinin kavrasamsal modeli SHEL’in en önemli unsuru insan olup. 94 . çevredeki elemanlar merkezdeki insan elemanı ile uygun hale getirilmeli ve birleştirilmelidir. İşitsel ve görsel eğitim araçları kullanıcıda açık ve net bir anlayış oluşturmalıdır.

g. Sosyolog ve psikologlar. Ancak durum her zaman böyle değildir. s.e. a. s. • İnsan – Çevre (L-E) İlişkisi İnsan-Çevre (L-E) ilişkisi havacılık fizyolojisi uzmanları ile yaşam destek teçhizatları uzmanlarının çalışma sahasıdır. uçuş ekipman sahasını ve kabin tasarımını içine alır266. 95 . Bu durum tasarımcıların dikkatli olmasını gerektiren potansiyel bir tehlike meydana getirmektedir265.e.3.g... s. Havacılıkta bu etkileşim. 269 Alkov. Uçuş teçhizatı ile kabin dizaynı gibi konular yanında.. Havacılık geniş politik ve ekonomik kısıtlamalarla çevrili olduğundan çeşitli çevresel değişkenler L-E ilişkisini etkilemektedir268.4.4 268 İnsan Faktörü-1. 1999. Alkov. 270 Y. s.e. EKY.g. grup iletişimi. s.e. davranış ve performansın belirlenmesinde rol oynar. sosyologlar ve sosyal psikologların üzerinde durdukları ilişkidir269. 1999.4. Eğer birey yetkinse bu bireylerden oluşan ekibin de yetkin olduğu varsayılabilir.rağmen tamamen ortadan kaldırılması mümkün değildir. Uçuş personeli ekip olarak hareket eder ve ekip etkileri.4. pek çok değişik kişi ve birimin katkısı ile gerçekleştirilen bir uçuş görevinin başarılmasında insan faktörünü ifade etmek için kullanılan SHEL modelindeki insan. 271 İnsan Faktörü-1. ekip çalışmasına engel olan unsurları araştırmaktadırlar 270 . Bir sonraki bölümde bu yaklaşımla ilgili açıklamalara yer verilecektir.g. a. s. ekip olarak bir arada çalışan insanlar arasındaki etkileşimi ele almakta olup EKY’nin ilgi alanını oluşturmaktadır271.insan ilşkilerinden kaynaklanan problemleri çözmek için ortaya çıkan bir yaklaşımdır. illüzyon gibi çevre koşularının neden olduğu giderilebilir hataları da içerir267. Bu etkileşim insanlar arasındaki ilişkilerle ilgilidir.4.. 267 Y.a. s. a.4.e.a.g.. • İnsan – İnsan (L-L) İlşkisi Psikologlar.. 265 266 İnsan Faktörü-1. L-L ilşkisi.

2001. Helmreich. stres altında sakinliği ile temsil edilen pilot.g. otoriterliği. Uçaklar geliştikçe ve daha karmaşık hale geldikçe.B.R. Bu dönemler de uçak kazalarının sebepleri genellikle uçak ya da motor arızasına bağlanmıştır.İKİNCİ BÖLÜM EKİP KAYNAK YÖNETİMİ 2. NJ.g. Assessment for Decision.Hackman. 96 . 2 nci Dünya Savaşıyla beraber uçakların hava savaşlarında kullanımının artması ve sivil havacılığın daha da gelişmeye başlamasıyla yüksek eğitimli pilot ihtiyacı artmıştır 4 .7.283. Helmreich. Havacılık alanında gelişmeler askeri alanda başlamıştır.a. 5 Hackman.e. Özellikle mürettebatı 10 kişiye kadar genişleyen çok ekipli uçakların kullanılması ile ekip 1 J.Fishman. s. Rutgery Universitiy.R. R. 4 Y. a. 2 Hackman. EKİP KAYNAK YÖNETİMİ KAVRAMININ OLUŞUMU Havacılıkta ekip kavramı değerlendirilirken uçuşun tarihsel gelişimine bakmak gerekmektedir 1 . s. 3 Kern. iş yükünü azaltmak ve hata yapma ihtimalini düşürmek amacıyla bir yardımcı pilot desteği doğmuştur.1.L. s. Yirminci yüzyılın başlarında ilk uçuşu yapan Wright kardeşlerin pilotluk anlayışı ile modern anlamda pilot anlayışını karşılaştırdığımızda..e. s..283. İlk hava savaşı 1911 yılında Libya’da İtalyan’lar ile Türk’ler arasında 1 nci Dünya Savaşında yapılmıştır. New Brunswick. Bununla birlikte ilave edilen bu pilot ekibin bir parçası olmaktan çok destek olan fazladan bir eleman olarak değerlendirilmiştir5. 1987. USA. Assessing The Behavior and Performance of Teams in Organizations: The Case of Air Transport Crew.Peterson&D. cesareti.Helmreich. Yardımcı pilot ihtiyacı askeri uçuşlarda ise kol düzeni ile sağlanmıştır. havacılığın ilk yıllarında bir takım kişisel özellikleri. 1 nci Dünya Savaşından sonra devletlerin kaza istatistikleri ile ilgilenmeye başlaması ve sivil havacılığın gelişmesi ile beraber yolcuların yaşam risklerinin tartışılması havacılıkta insan faktörü ile ilgilenilmesini başlatmıştır. güçlü.. O günün şartlarına göre havacılık bilgisine sahip olan pilotlar bakım ekibi ile çok iyi bir işbirliği içindeydiler ve aralarında çok iyi bir uyum vardı3. İlk zamanlarda pilotlar motorun ve uçağın limitlerini biliyordu ve onlar için sadece hava durumu önemliydi. kuvvetli ve cesaretli bir insan imajı ile bütünleştirilmiştir2.e. In D. a.283.11. pilotun kabiliyetinin kısıtlı olması ve hata yapma eğiliminin artması. s. Bu dönemde yetişen pilotların farkında oldukları sadece yerçekimi kuvveti ve kendilerine tehdit olan düşman pilotlar ile onların silahlarıydı ve pilotların hemen hemen hepsi mükemmel risk yöneticileriydi.g.

koordinasyonu kavramı ortaya çıkmıştır.s.. s. zayıf organizasyonlar.g.e. Takım çalışması kavramı üzerinde durulan bu çalışma o yıllarda önemsenmemiş ve ihmal edilmiştir. 2001. 1948 ile 1951 yılları arasında meydana gelen 7518 uçak kaza ve olayı incelenerek yapılan analiz sonucunda Uçak Kazalarının Nedeni Olarak Zayıf Takım Çalışması (Poor Teamwork as a Cause of Aircraft Accidents) adlı çalışma raporu hazırlamıştır.1991. THY Ekip Kaynak Programı Hazırlama Dersleri. Şekil 27: Becerilerin Değişimi Kaynak: THY. ekibinin Yapılan iyi araştırmalar 2 nci Dünya Savaşından sonraki yıllarda uçak kazalarının ana özellikle kaynakları kullanamamasından doğan insan hatası olduğunu göstermiştir6.a. 1951 yılında ABD Hava Kuvvetlerinde.6. 6 7 Kern. personel hataları ve zayıf takım çalışmasının uçak kazalarının temel nedeni olduğu ve insan ögesinin etkili takım çalışması ile birleştirilmesi ile kaza oranlarının düşürülebileceği belirtilmiştir. Ekip Kaynak Kullanım Programı Kurallar ve Araçlar. Havacılık mühendisleri insan-makine ilişkisinin öneminin farkına varmış ve ergonomik tasarımları ön plana çıkartarak uçağın etkin ve emniyetli bir şekilde uçurulması için insan kabiliyetinin ve gerekli kaynakların nedeninin etkin uçuş kullanılması ekibinin. s. Yapılan bu çalışmadan uzun süre sonra uçak kazalarının önlenmesinde konu yeniden ekip kavramı ile gündeme gelmiştir7. yönünde de çalışmaya kokpit başlamışlardır.3. 97 . Y.11. Bu çalışmada.

Crew Resource Management Program. a. Bu kaza tipik bir EKY kazasıdır.. s. modern. diğer bir ifade ile insan hatası faktörünü daha iyi anlayarak ekip performansını geliştirmeyi ve uçak kaza ve olaylarını önlemeyi hedefler10. Aircraft Accident Report.5-6. NTSB Idetification. iyi teçhizatla donatılmış ve bakımı iyi yapılmış bir uçağın 59 sent değerindeki bozuk bir lambanın yüzünden yere çarpmasına engel olamamıştır11.7C. Depatment of The Navy.s. FL. s.5. DCA73AZ005 14 CFR Part 121 Scheduled Operation of Eastern Air Lines Inc. USA. 1972 yılının 29 Aralık gecesi. bir uçuş görevinin emniyetini ve etkinliğini artırmak için maksimum ekip koordinesi ve en uygun risk yönetimi ile hataları asgariye indirecek önlemlerin alınması 9 . Aircraft: LOCKHEED 1011. mevcut kaynakları etkin bir şekilde kullanmayı bilmeyi gerektiren yönetim 8 tecrübesinin en üst seviyesinde geliştirilmesine duyulan ihtiyaç artmıştır .2. tüm dikkatin bu lambaya yönelmesi sebebiyle ekibin uçağın alçalışını fark etmemesi kaza sebebi olarak bildirilmiştir. EKİP KAYNAK YÖNETİMİNİN HEDEFLERİ VE TANIMI EKY.g. Dijital (Glass) kokpit çağı olarak adlandırılan dönemde ise temel uçuş becerisi en az düzeyde. 1972. Ortaya çıkan bu yeni ihtiyacın karşılanabilmesi için gerekli becerileri içeren bir eğitim programına ihtiyaç duyulmuş ve bu program EKY olarak son halini almıştır. Andrews AFB. 2. Washington DC. bir Lockheed L-1011 uçağı. temel uçuş becerisi gün geçtikçe gelişmiş ve bu dönemde teknik bilgiye duyulan ihtiyaç artmıştır. Daha sonra yapılan bir açıklamada burun iniş takımının durumunu gösteren lambanın yanmaması. Departmant of The Air Force Air Force Flight Standards Agency. Registration: N310EA. 2001. 8 9 Şentürk. 1972 in Miami. 98 .e. 11 National Transportation Safety Board.2. December 1998 . ikinci öncelik olarak teknik bilgi ve en üst seviyede ise yönetim becerileri kaptan pilottan beklenilir olmuştur. OPNAV INSTRUCTION 1452. December 29. Kaza raporunda uçuş ekibinin uçuşun son dört dakikasında uçuş aletlerini yeterince kontrol etmemesi ve beklenmeyen hafif bir alçalmayı fark etmemesi nedeniyle kazanın gerçekleştiği açıklanmıştır. Profesyonel. AAR 73-14. Jet motorunun icat edilmesi ile birlikte gelişmiş hava araçları imal edilmeye başlanmış.Şekil 27’de görüldüğü gibi havacılığın ilk yıllarında kaptan pilotun temel uçuş becerisinin en yüksek seviyede olması beklenmiştir. AT-M-06A. USA. 10 Crew Resource Management (CRM) Basic Concepts. Bununla beraber. Nitekim. Washington. 163 yolcusu ve 13 kişilik ekibi ile birlikte Miami uluslararası hava alanına 19 mil kala düşmüş ve 99 yolcu ve beş kişilik uçuş ekibi hayatını kaybetmiştir. İçinde bulunduğumuz dönemde ilgili hava aracına ait teknik bilgiler dökümanlarda mevcut olup bir hava aracının nasıl uçurulması gerektiği çok iyi bilinmektedir. iyi eğitilmiş bir ekip.

99 .L. kendisi ve ekibin başarılı teşebbüsünün en önemli fakrörünün EKY olduğunu söylemiş. July 19. bir DC-10 uçağı. 1. 13 J. 2001. gerekli olan tüm kaynakların farkına vararak onları kullanabilme ve tüm bunları zaman baskısının yarattığı stres altında yapabilme becerilerinin kazanılması14 ve böylece uçak kazalarının önlenmesi konusunda katkı sağlaması hedeflenmektedir15.K.L. 1989 (NTSB AAR 90-06) Washington DC.. 14 Kern. olayları analiz etme ve doğru kararlar verebilme. McDonnel Douglas. Askeri havacılıkta ise hedef. Wiener. Sioux City. olay meydana geldikten sonra EKY prensiplerini etkinlikle ve bilinçle nasıl uyguladıklarını ve dört becerikli havacının nasıl becerikli bir ekibe dönüştüğünü anlatmıştır13. s. bombanın belirlenen noktaya bırakılması ya da bir kargonun zamanında yerine teslim edilmesidir.g. DC-10-10 Sioux Gateway Airport. AAR 90-06.e. 1990. Helmreich (Eds. Örnek olaylardan da anlaşılacağı gibi pilotların görevlerinin icrası esnasında karşılaştıkları problemleri çözebilmesi için iletişim kanallarının sürekli açık olması ve daha iyi karar vermeleri gerekmektedir. Iowa.19 Temmuz 1989’da. 15 Y. Foreword. kısmen kontrol altına alarak pekçok yolcunun hayatını kurtarmışlardır12. Bu kişiler neredeyse indirilmesi imkansız hale gelmiş bir uçağı zorlukla da olsa. Bu esnada organizasyon yolcunun konforunu ve huzurunu düşünerek uçuş görevinin tamamlanmasını hedeflemektedir. United Airlines Flight 232. s. Kanki & R. In E. 1993.51. bir motorunu ve uçağın hidrolikle çalışan tüm kumandalarını kaybetmesi sebebiyle Sioux City’ye acil alçalma yaparak piste inmeye çalışırken yere çarpmış. USA. Bu kazanın raporunda kaptan.). Temel olarak EKY şu konuların başarısına katkı sağlamaktadır. 12 National Transportation Safety Board.15.G. Aircraft Accident Report.a. 285 yolcudan 110 ve 11 kişilik mürettebattan bir kişi hayatını kaybetmiştir. hidrolik sisteminin tamamını. deneysel ve operasyonel tecrübelerin sonucu EKY eğitim programlarının bir ekibin üyesi olma usullerini içermesi. CA: Academic Press. B. Cockpit Resource Management. Lauber. Hedeflerin başarılması: Yapılan uçuş görevinin hedefi bir ticari hava yolu şirketi için A noktasından B noktasına emniyetli ve etkin olarak gidebilmektir. San Diego. Kısacası. DC-10 uçağının kaptanı Al Haynes. s. insan hatalarını azaltması. yardımcı pilot ve uçuş mühendisi ile uçakta yolcular arasında bulunan bir DC-10 uçuş öğretmeninin performansı ve işbirliği anlatılmıştır.4.

e.4.2. ölmeyen ve yaralanmayan mürettebatla birlikte.1.K. iyi eğitilmiş ekip için aktif bir eğitim sistemi programı oluşturulmasıdır16. Chapter 4. ekip olarak verilen zayıf kararlar. 2001. Teknolojik gelişmeye bağlı olarak teknik sorunlardan kaynaklanan kazalarda düşme eğilimi mevcuttur. NASA’nın yapmış olduğu bir araştırmaya göre.2. Basılmamış Ders Notu. CAP 737.19 EKY. Organizasyon kültürü: EKY bilgi. Güvenli ve etkin şekilde. s. Crew Resource Management (CRM) Training. West Sussex. UK. 2006.. Bir uçuş görevinin başarı ile yapılabilmesi teknik bilgi ve beceri ile kişisel bilgi ve beceriye dayanmaktadır. kazaya uğramayan bir uçak. s. 20 CAP 737. Aynı düşme eğilimini insan faktöründen kaynaklanan kaza ve olaylarda da yakalayabilmek için uçucuların eğitimine ve hata yapma eğilimlerinin yoğunlaştığı konulara yönelme ihtiyacı doğmuştur18. 18 Uçuş Ekibi Kaynakları Yönetimi. Düşme eğiliminin devam edeceğine ilişkin beklenti kuvvetlidir. tepkileri ve kararları sebep olmuştur. 2001. Hv. s. insanların hareketleri. 5. Her iki beceri gerekli ise de uçak kazalarının çoğu kişisel becerilerde yapılan hatalardan kaynaklanmaktadır. 6. yetersiz liderlik yönetimi. etkin olmayan bir iletişim. s.5.g. CRM Instructiors (CRMI) and CRM Instructor-Examiners (CRMIES). yakıt tasarrufu gibi kaynakların emniyetli ve etkin kullanılmasıdır. 100 . uçuş görevlerini başarmak için teçhizat. uçuş görevinin iyi eğitimli iki pilot yerine uçuşu destekleyen tüm ekip tarafından gerçekleştirilmesi demektir. Eğitimde etkinlik: Daha fazla iletişim. yetersiz planlama ve kaynak yönetimi ile ilişkili olmuştur. Safety regulation Group. s. chapter 1. Guidance for Flight Crew. prosedürler ve insanı içeren tüm kullanılabilir kaynakların etkili kullanımını 20 ve birden fazla uçuş personelinin uyguladığı. insan kaynaklı kazaların çoğu. Pek çok kazaya uçak sistemlerindeki onarılamaz ya da giderilemez arızalar değil. Kaza istatistikleri insan performansını geliştirici eğitimlerin önemini göstermektedir. 3. Etkin yönetim: Uçuş görevlerinin tamamlanması esnasında insan faktörünün farkına varılıp ekibin ve görevin yönetilmesidir. s. pilot kararlarını 16 17 Kern.K. 4.1 19 Crew Resource Management (CRM) Basic Concepts. becerilerini organizasyonun kültürü ile birleştirerek potansiyel kaza ve olayları engellenmesidir17. Hataların fark edilmesi: EKY becerilerini kullanarak elde edilen gerekli bilgiyi kullanarak uçak olay ve kazalarına neden olan hataların farkına varılmasıdır. Kaynakların korunması: Hasarlanmayan. Ankara. yolcu ve insanlar. UK Civil Aviation Authority. a.

Bu zincirin her hangi bir halkasında hata yapılmış olabilir. s. İletişim yönetimin taşındığı araç olduğundan kokpit yönetiminde kritik faktördür. Zincirin halkalarından birinde yapılan hata düzeltilmediği taktirde.1. aksi taktirde problemin büyümeye devam edeceği durumları sıklıkla yaşıyor olmasıdır.g. Sivil ve askeri organizasyonlar. ortalama iki zor kararla karşılaşan pilotların eğitimi ve uçuşu destekleyen ekip üyeleri ile ilişkileri havacılık tarihi boyunca hiç bu günkü kadar insanı ve insan ilişkilerini inceleyen bilimlere ihtiyaç duymamıştır 21 . uçuş harekat uzmanları ve bakım personelini de dahil edilmişllerdir. Bir uçuş görevinde pek çok insan değişik safhalarda rol alır.. Emniyetli bir uçuşun gerçekleşmesine dolaylı ya da dolaysız olarak etki eden başlıca insan ögeleri şunlardır. eğitime kabin ekiplerini.e. Pilotları diğer araç ve benzeri vasıtaları kullanan kişilerden farklı kılan özellik. Her uçuşta asgari bir. eğitim programlarını el ve ayak becerisinin ötesine taşımaya. 101 . • • • • • • • • Pilotlar ve Uçuş Ekibi Uçuş Planlayıcıları Hava Trafik Kontrolörleri Radar Kontrolörleri Hava Aracı Bakım Ekibi Uçuş Sağlık Ekipleri Uçuş Emniyet Görevlileri. Emniyetli bir uçuş yapılabilmesi için birden fazla bileşenin bir araya gelmesi gerekir. Eğer bu hata ilişkisi düzelmez veya düzeltilemez ise uçak kazasına sebebiyet verecek noktaya kadar ulaşacaktır. problemin anında çözülmesi gerektiği. Hem kokpitin içindekiler hem de dışındakiler arasındaki iletişimdir. İnsanlar bu sistemin çalışabilmesi için bir faaliyet zinciri oluşturur. Personel Aileleri 21 Uçuş Ekibi Kaynakları Yönetimi. ve geliştirmeye yönelmişlerdir. a. hata diğer halkalara sirayet edecektir. Havacılık sektöründe son yirmi yıl içerisinde büyük gelişme gösteren Ekip Kaynak Yönetimi (EKY) ve Benzetilmiş Uçuş Hattı Eğitimi-BUHE (Line Oriented Flight Training-LOFT) gibi eğitim programları ile daha önce sadece pilotların eğitiminin yeterli olduğu düşünülürken.ifade eder. Bu bileşenler insanlar ve makinelerden oluşmakta ve bilgi ile değerlendirilmektedir.

edu/~jshields/CRM/shell_model. verimli ve emniyetli olarak başarılması için bir uçakta bulunan. FAA. EKY. 2001. 1991.11. personel ve bilgiden oluşan tüm kaynakların etkin olarak yönetilmesidir.s. Erişim: 20.6. http://people. Şekil 28: SHEL Modeli ve Ekip Ögelerinin Etkileşimi Kaynak: Josh Shields. Belirtilen her kaynak uçuş faaliyetine doğrudan ya da dolaylı katkı sağlamakta ve belirli bir oranda etki etmektedir. Bir uçuş görevinin emniyetle yapılabilmesi için insan. tecrübelerin aktarılabilmesi için bir uçuş görevinin yapılmasına etki eden ekip üyelerinin birbirleri ile etkişimini SHEL Modeli İle şekil 28’deki gibi açıklamak mümkündür.2006. araç gereç ve personel (kendileri ve diğerleri) gibi kaynakların 22 23 Kern. diğer ekip üyelerinin desteği ile otoritenin görevli kaptan tarafından sağlandığını anlatatan terimdir23. Washington DC. kokpit içi ve dışındaki tüm kaynakların kullanıldığı. bir uçuş harekatının. “The SHEL Model”.Kaynakların başarılı ve işbirliği içinde kullanılabilmesi. s. yazılım. Advisory Circular 120-51. donanım. EKY ekip koordinasyonunun ve iletişimin sağlandığı. Ferderal Aviation Administration (FAA).htm. 102 . “CRM Advisory Circular” dökümanı EKY’yi “güvenli uçuş operasyonu için anormal ve tehlikeli durumlarda meteoroloji gibi dış etmenlerin yanında ekip işine yarayacak bilgi.aero. CRM Training. donanım ve enformasyondan oluşan mevcut kaynakların etkin kullanılması gerekmektedir 22 .und.xxii.

1987.6. Amerikan Ulusal taşımacılık Emniyet Kurulunun (National Transportation Safety Board. Yöneticinin belirlenemeyeceği bu ortamda emniyetli bir uçuş için yapılması gereken en iyi durum kimin.Y. cokpit Resource Training (NASA Conference Publication 2455.K. s. Her birinin uçuşa katkısı farklı olan bu bireyler arasında uçuş gibi önemli bir konuda kimin yönetici olması gereği konusundaki belirsizliğin ortadan kaldırılması ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Bir uçuş görevi esnasında düşünülmesi gereken diğer bir husus ise. havacılıkta kazaları ve uçak kırımlarını önleyebilmek için insan faktörünü daha iyi anlamaya çalışarak.6. J. durum ve gerçek profesyonellikle ilgili olarak gerekli becerileri içeren bir eğitim programına ihtiyaç duyulmuş ve bu program EKY şemsiyesinin altında geliştirilmiştir27. Uçuş Ve yer Emniyet Bülteni.g. 2001.5 27 Kern. Nasa Ames Research Center.e. CA. neyi. Hava trafiğinin artmasıyla meydana gelen uçak olay ve kaza sayısı da artmaktadır. 24 25 CRM Training. İstanbul. Moffett Field. Buradan çıkan sonuç her geçen yıl artan hava trafiğine paralel olarak kaza oranlarınında artacağı ve bu duruma bir çare bulunması gerektiğidir28. Pasifik çevresinde ise %7’dir. Genel olarak bakıldığında uçuşun her safhasında doğrudan veya dolaylı olarak bir araya gelen bu unsurlar arasında hem yatay hem de dikey bir hiyerarşik yapı gözlemlenmemekle beraber matris organizasyon yapısı görülmektedir. Emniyet Tartışması. Advisory Circular 120-51. Bunun için ise uçuşa doğrudan veya dolaylı etkisi bulunan yukarıda belirtilen herkesin görevini gerektiği şekilde yerine getirmesi için bilgi. EKY’yi “uçuş faaliyetini etkinlikle ve verimlilikle gerçekleştirmek için bilgi. 28 Mehmet Ali Bozkurt. USA. 4.. Lauber.Lauber. Eylül-Ekim 1997.W. ne zaman ve nasıl yapacağını çok iyi bilmesidir. mevcut bilgilerle önümüzdeki birkaç yıllık döneme ilişkin tahminde bulunulduğunda 1994-2103 yılları arasında küresel hava trafik büyüme oranın %52 olarak tahmin edilmektedir. 103 . In H. Orlady & Foushee. Avrupa ve Kuzey Amaerika2da büyüme hızı %4. Cockpit Resource Management: Background Studies and Rationale. s.bireysel ve takım çalışması halinde verimli kullanımı” şeklinde açıklamaktadır 24 . Bu da hava trafiğinin yaklaşık üç kat artacağına işaret etmektedir. 1997. s. DOD.NTSB) bir uzmanı John K. a.xxii. s. s. uçuşun gerçekleşmesine dolaylı ya da dolaysız olarak etki eden yukarıda belirtilen başlıca insan ögeleri arasındaki ilişkiyi sağlayan hiyerarşik bağlantıdır. ekibin daha iyi bir performans göstermesi için çaba göstermektir 26. T. 26 Cockpit/Crew Resource Management Training Program. Özellikle hava trafik tahminlerini inceleyerek. teçhizat ve insan dahil olmak üzere mevcut olan bütün imkanları kullanmak” olarak tanımlamaktadır25. EKY.H.

. sorumlulukların dağılımı. 2. John A.. “Kokpit Kaynak Yönetimi” projesine dayanmaktadır 31 . Bu proje kapsamında yapılan araştırmada.. Merritt. İlk dönemlerde. • Durum Yönetimi (Attitute Management) : Tehlikeli durumların kontrolü ve tanımlanması metodları ve davranış stillerini. Y.& Wilhelm. EKİP KAYNAK YÖNETİMİNİN GELİŞİMİ VE SAFHALARI EKY’nin geçmişteki kökleri.a. s. karar verme ve liderlik alanlarında olduğu ortaya konmuştur. havacılık endüstrisinin gelişmiş olduğu Amerika Birleşik Devletlerinde. Bu çalışma ve bunu takip eden diğer çalışmalar esnasında EKY geliştirilmeye başlanmış ve insanlarda farkındalık yaratan davranış değişikliğine yol açması gereken eğitimi geliştirme süreci başlamıştır. 31 Helmreich. “The Evolution of Crew resource Management Training in Commercial Aviation”.. USA. Robert L.Bu amaçlarla geliştirilen ve EKY kavramının olgunlaşmasını sağlayan programlar kısaca şöyledir: • Dikkat Yönetimi (Attention Management): Dikkat dağıtıcı şeylerin farkına varmak ve hata zincirinin oluşmasından sakınma görevlerini. Seminerlerden oluşan bu eğitim tamamıyla psikologların katılımı ile etkinleştirilmiştir.6. s. 104 . liderlik ve takım yönetimi görevlerini. International Journal of Aviation Psychology. İlk kapsamlı eğitim programı 1981 yılında United Airlines tarafından başlatılmıştır. • Stres yönetimi (Stres Management): Yaşamın kendisinden ve uçuş esnasında kaynaklanan streslerle başa çıkabilme stratejilerini. insan kaynaklı kazaların oluşmasındaki büyük yanlışların kişiler arası iletişim.e. Ashleigh C. a.1.g.e.g. içerir. temelde 29 30 Tony Kern. • Ekip Yönetimi (Crew Management): Doğru iletişimin önemini öğretme. 1999. • Risk Yönetimi (Risk Management): Operasyonel tehlikelerin nicel ve nitel bilgiler ışıgında rasyonel olarak değerlendirilmesini 29. s. • Mürettebat Farkındalık ve Karar Verme (Aircrew Awereness and Desicion Making-AADM) • • • • Performans Geliştirme Programı (Performance Enhancement Program-PEP) İnsan Performansı Geliştirme (Human Performance Enhancement-HPE) Takım Kaynakları Yönetimi (Team Resource Management-TRM) Acil Durum Takım Yönetimi ( Emergency Team Management-ETM)30. 1979 yılında NASA tarafından desteklenen.41.3.

s.e.psikolojik ağırlıklı eğitimler yapılarak psikolojik test ve liderlik gibi genel konulara ağırlık verilmiş. bir şahsın pilot olduktan sonra davranışlarını değiştirmektense. durum muhakemesi ve stres yönetimi konularında yoğun seminerleri içermekte olan eğitimlerin adı “Kokpit Kaynak Yönetimi” yerine “Ekip Kaynak Yönetimi” olarak değiştirilmiştir. bir defalık çözüm olmayıp.e.22. Yeni çalışma grubu ile temel eğitim. 34 Şentürk. Sadece sınıf ortamında ders verilerek yapılan bu eğitimlerin çok başarılı olduğunu düşünmek yanıltıcı olabilir33.g. Örneğin. uzun vadede düşünülmesi ve tüm uçuş ekiplerine çalışma hayatı boyunca her evrede uygulanması gereken... Önde gelen diğer bir hava yolu şirketi American Airlines 32 33 Şentürk. pilotluk becerileri. a. 1986 yılında kurulan çalışma grubunun ortaya çıkardığı en önemli veri EKY’nin eğitimini uçuş eğitimi ile bütünleşik olarak verilerek. s. akıl ve beden sağlığı ile havacılık hakkında derinlemesine bilgi eğitimlerini içeren Yönetim. kokpitte paylaşımcı ve katılımcı bir yönetimin nasıl olması gerektiği konusunda eğitilmeye başlanmışlardır. a. Başlangıçta EKY yaklaşımını ifade etmek için kullanılan tanımlamalarda ve terimlerde bir standart sağlanamamıştır.22 35 Professionalism. bildiğini dahi söylemekten kaçınan ikinci pilot veya acemi sayılabilecek yeni eğitim görmüş pilotların davranışlarını değiştirmek olmuştur. Liderlik ve Kaynak Yönetimi (Introduction to Command / Leadership/ Resource Management – C/L/R) olarak ortaya koymuştur35.g. kaptan pilotlardan çekinen. sistem bilgisi.. hali hazırda ABD ve dünyadaki diğer ülkelerin EKY eğitiminin temelini oluşturmuştur. brifing stratejileri.23.e. pilot olma süreci içerisinde belirli davranış kalıpları içinde yetiştirmenin daha uygun olacağı olmuştur.g. s. 1986 yılında ikinci çalışma grubunu kurmuştur. 1979 yılında ortaya çıkarılan eğitim programına nazaran katılımcılığı ön plana çıkaran 1986 eğitim programı. Bunun yanı sıra kaptan pilotlar da eğitimin bir parçası olarak eski katı davranışlarından uzaklaşarak. entellektüel merak. NASA. Operational Integrity and Excellence in Introduction to Command / Leadership / 105 . Y. eğitim esnasında danışmanlardan yardım alınarak pilotların yönetimdeki liderlik özelliklerini geliştirilmeye çalışılmıştır32. ekip oluşturma. Bu yıllarda ABD ve dünyanın çoğu ülkesinde havayolu şirketleri genişlemiş ve çoğu şirket de EKY eğitim programını benimsemiş ve uygulamaya başlamıştır34.a. önde gelen hava yolu şirketi Unided Airlines EKY’yi. Bu eğitim programlarının amacı.

.21. Resource Management (C/L/R). Havacılık alanında EKY içeriğine sahip pek çok program geliştirilmiş olup başlangıçta sadece yalnız bireysel eğitimleri ve uçuş okullarında verilen karar verme becerisi programlarını içeren. United Airlines. ADM’den bu günün EKY anlayışına geçtiğimizde dikkat. Flight Deck. 39 Tony Kern. 36 Flight Crew Responsibility. TX. a. s. s.e. a. 1990’lı yıllara gelindiğinde EKY. havacılık kültürünün özelliklerini de ihtiva etmiş ve organizasyon kültürü oluşturularak emniyet ön plana çıkarılmıştır.uçuş yönetim kurallarını içeren “Flight Deck” adlı yayınında konuyu benzer şekilde ele alarak uygun görev ve sorumluluk dağılımı. Dolayısıyla eğitim programlarına.g.12.g. 37 Şentürk. mantık dahilinde öncelikler listesi oluşturma. 106 . bakım personeli.1. tüm faaliyetlerin ekiple açık iletişim sonucu geçekleştirilmesi. kaptan pilot liderliğinde hareket edilmesi kurallarını içeren eğitim programını ortaya koymuştur36. uçuş için gerekli bilgilerin düzgün kullanımı. Teksas Üniversitesinde Havacılık Araştırmaları Projesini (Aerospace Research Project) yürüten Robert Helmeich’ e göre EKY’nin doğduğu 1979 yılından günümüze kadar gelişmesi beş nesilde gerçekleştirmiştir ve gelişmeye devam etmektedir39. kabin görevlileri.e. a. Dallax. American Airlines. düşünsel durum ve risk sorunları gibi konuların sık yapılan hataları önlemede bir araç olarak kullanılmaya çalışıldığı görülmektedir. Günümüzde EKY ilerleyen havacılık sektöründe gelişen bir bilim dalıdır. Bu da EKY’nin temel taşlarını oluşturmuştur37. EKY. hava trafik personeli ve uçuş planlama pesoneli de dahil olmuştur. Havacılıkta Karar Verme (Aeronautical Decision Making-ADM) programları pilotun davranışlarını ve durumu algılamasını hedefleyen bilişsel psikolji dalı ile ilişkilendirilmiş eğitimler olmuştur. ekip. sivil havacılık otoriteleri uçak kaza ve olaylarını azaltmaya yönelik fikirleri daha çok benimsemeye başlamışlardır.12. 38 Uçuş Ekibi Kaynakları Yönetimi. daha önceleri yaygın olarak bilinen ekip işbirliği ve kazalarda insan faktörü kavramlarına yeni bir yaklaşım getirmekte ve değişik boyutlar kazandırmaktadır 38 . s. stres. s. Flight Operations. 1981.e. Proprietary Information. önemsiz olanlarla gereğinden fazla vakit harcamama. sorunları itina ile ele alma. Havacılık sektörüne ayrılan ekonomik bütçeler daraldıkça ve kaynaklar azaldıkça. s.. önemli cihazların ve sistemlerin kontrolü.23. 1996.g.

• İkinci Nesil – Ekip Kaynak Yönetimi NASA. brifing yapma stratejileri. bu çalışmaya pek çok havayolu organizasyonu programlarına EKY’yi dahil ederek katılmıştır. uçuş planlayıcıları ve hava trafik personelinin uçuşa olan ve kaynakların yönetilmesindeki etkileri dikkate 40 41 Kern.g. güvenlik. bireysel yönetim şekilleri ve kişiler arası becerileri kullanarak problem sahalarının farkında olmayı sağlayabilmek olmuştur40. 2001. Pilotların yanında tüm uçuş mürettebatının ekibe dahil edilmesiyle 42 daha önce adı “Kokpit Kaynak Yönetimi” olan programın adı “Ekip Kaynak Yönetimi” olarak değiştirilmiş. uçuş ekipleri herhangi bir benzetilmiş tehlikeyi simülatörde yaratılan senaryolar ile uygulamaktaydılar. Bu dönemde. 2001. 42 Kern. s. a. Helmreich. yoğun bir seminer çalışması ve seminere katılanlardan ibaret kalmıştır. Bu programların temel amacı.13. durum muhakemesi ve stres yönetimi becerilerinin öğretilmesinin yanında hala uçuşla ilgisi olmayan oyun ve eğitim programları da devam etmiştir. Ancak. Programlar Kokpit Kaynak Yönetimi (Cockpit Resource Management) olarak tarif edilmiş. Merritt. ikinci nesil..• Birinci Nesil – Kokpit Kaynak Yönetimi İlk EKY eğitimi yönetimsel becerileri artırmaya yönelik programlardan oluşmuştur. ihmal edilmeyecek oranda pilot grubu. a. endüstrinin diğer dallarında da çok geniş kullanım alanı bulmuştur43. daha özelleşmiş bir şekilde havacılıkla ilgilenerek pilotların yanı sıra uçuş ekiplerine yönelmiştir.g. 107 . Bu amaca ulaşmak için uçuşla ilgisi bulunmayan oyun ve testlerden faydalanılmıştır. s. • Üçüncü Nesil – Ufku Genişletme Üçüncü nesil sadece uçağın emniyeti ile ilgilenmemiş uçuş ortamı ile ilgilenip uçuşun verimli ve etkin olmasına yönelmiştir. Bakım ekibi. Wilhelm. Bu programların amacı genç uçuculardaki güven eksikliğini gidermek ve tecrübeli uçuculardaki otoriter yaklaşımları değiştirmek olmuştur.12.s. Wilhelm.e.e. İkinci nesil aynı zamanda tıp.Merritt.. 1986 yılında başka bir çalışma başlatmış. genelde kabul görmüş teknik ve çalışmalara rağmen. ulaşım vb.13. temel eğitimlerin içerisinde yoğun seminerlerle pekiştirilen ekip oluşturma. s. 43 Helmreich. kişilikleriyle oynandığı gerekçesiyle bu eğitimlere yoğun tepki göstermişlerdir41. 20. Bu dönemde yapılan uygulamalarda Benzetilmiş Uçuş Hattı Eğitimleri-BUHE (Line Oriented Flight Training-LOFT) ile.

1990’ın ilk yıllarında EKY emniyeti ve organizasyonel kültürü de içine almış ve ekibin hareketlerini etkileyen faktörlerin havacılık sistemi içerisine girmesini sağlamıştır.s. • Dördüncü Nesil – Bütünleştirme ve Usul Haline Getirme Federal Havacılık İdaresi (The Federal Aviation Administration-FAA) 1990 yılında eğitim ve değerlendirmede İleri Değerlendirme Programını (Advanced Qualification Program) başlatmıştır. Eric L. Renee Stiles. pilotların belirgin kabiliyetlerini ve davranışlarını daha etkin kullanmaları için teknik eğitimler ile birleştirilmiş. Theodore Speroff. F.vol 82. İnsan hataları kaçınılmazdır. s. Örneğin. 44 45 Kern.William R.France. Crew Resource Management training Clinicans’s Reactions and Attitudes. 46 Daniel J. Eğitimde geniş esneklik sağlamak amacıyla EKY ve Benzetilmiş Uçuş Hattı Eğitimi (BUHE) programları birbirine entegre edilerek. Aynı zamanda EKY. Merritt. hataları erken tespit etmek ve hataların sonuçlarının etkisini minimize edebilmek için hatalara karşı tedbir olarak geliştirilmiştir 46 .g. a. eğitimlerde savunulan alışkanlık ve tedbirler ile oluşan hatalardan kaçınmaktır. Bu sebeple. • Beşinci Nesil – Tehdit Değerlendirilmesi ve Hata Yönetimi Beşinci nesil EKY programında öncü olan fikir insan hatasının her yerde ve kaçınılmaz olduğunun kabul edilmesi olmuştur. Aorn Journal. Merritt. meydana gelen hataların sonuçlarını hafifletmektir. Wilhelm. a. August 2005. 108 . s. Dördüncü nesil EKY.Seddon.s..e. Wilhelm. İkincisi. EKY hatalardan kaçınmak.No 2.215.alınmıştır44.g.13. EKY bir karşı tedbirler seti olarak ele alınmıştır. Birinci tedbir. hatalar önlenemez derecede büyümeden yakalanıp engel olmaktır. Son tedbir ise. hata yapmaya neden olabilecek olumsuzluklardan.Grogan.. Örneğin.e. Margaret r. Helmreich. 47 Helmreich. serbest kılınmayan bir irtifaya alçalmadan önce alçalma planının kontrol edilmesiyle yapılacak olan hatanın daha önceden yakalanması trajik bir kazayı önleyebilir47. EKY eğitimi ekiplerin simülatör eğitimlerindeki resmi değerlendirmenin yanında denetleme ve sertifikasyon için zorunlu bir program haline gelmiştir. personel eğitimindeki tüm ekipmanlar programa dahil edilmiş.22.Andrew Gaffney. 2005.21. insan faktörünün daha geniş tanınması ve değerlendirilmesine yönelinmiştir. Pek çok havacılık organizasyonu bu konsepti kendi listelerine usul olarak dahil etmiştir. durum muhakemesi güçlü tutarak kaçınılmalıdır. 2001. insan hatalarını azaltma faktörü olarak eğitimlerde zorunluluk haline getirilmiştir45.Nixon.

Bu çalışma. Seamster. Ekip Kaynak Yönetimi Becerilerinin Belirlenmesi EKY’nin programının içerisinde yer alan beceriler. beşinci nesil gibi tehdit ve hata yönetimi konularını içeren programlardan oluşacağı düşünülmektedir. 3. EKY becerileri 48 49 Elbaşı. yazılım.006 51 Crew Resource Management. s. Erişim 12. The İnternational Journal of Aviation Psychology.15. Lawrence Erbaum Associates..org/resources/paper/Training%20CRM%20skills%20seametal99. yorgunluk.Beşinci nesil EKY. http://www. strese sebep olan faktörlerin tespitine yönelik deneysel kararları ve bunların sonuçlarını da içermektedir48. Bunun içerisinde insan performasının sınırları da vardır. s. teknik olmayan davranışları içeren bu becerilerin görev peformansının belirlenmesinde önemli etkisi vardır.htm . Bu davranışlar bireylerin veya ekiplerin gözlenebilir davranışlarıdır ve elde edilen EKY becerileri ile bu davranışların farkına varılıp olumlu yönde geliştirilmesi sağlanabilir.pdf.5.07. http://www.2. Lynne Martin. Bununla beraber bilinen tehditlere teknolojinin gelişmesine paralel olarak otomasyondan kaynaklanan yeni tehditler eklenmektedir. Neil Krey’s CRM Devolopers..96. http://www. s.1. EKİP KAYNAK YÖNETİMİNDE BECERİLER 2.crm-devel.10.2006 109 . insan performansını en iyi şekilde kullanarak emniyetli uçuş görevleri yapmaktır53. Elena S.2006 52 Rhona Flin. Bu yeni otomasyondan kaynaklanan tehditlerin yarattığı tehlikelerin görülmesi ve otomasyondan kaynaklanan hataların azaltılması yönünde Altıncı nesil EKY’nin Otomasyon EKY olarak karşımıza çıkması muhtemeldir49.17. 50 Crew Resource Management. a.raes-hfg.5. Transport Canada. Behavioral Markers for Crew Resource Management: A Review of Current Practice. 53 Thomas L.Federal Aviation Administration. fazla iş yükü. Prentiss. 2.e. Altıncı nesil EKY’nin.1. uçuş görevinin etkinliği ve emniyetini artırmak amacıyla optimum olarak kullanılması ve yönetilmesi51.org/resources/misc/transcan/transcan1. Havacılıkta kazaların ve olayların azalmasına veya güvenliğin artmasına katkı sağlayan. hata yönetimi için strateji oluşturmayı ve geliştirmeyi dikkate almaktır. Implementing CRM Skills within crew training programs.2001. çevre insan ile bilgiyi içeren 50 tüm kaynakların. Erişim: 10. uçuş emniyetini artırmak ve kaza oranlarını azaltmak hedeflerine yönelik olarak ortaya konulan becerilerdir 52 . 1999. USA.crm-devel. s. donanım.com/reports/crm-now.htm . A Paper By The CRM standing Group of The Royal Aeronutical Society. acil durumlar gibi stres faktörlerinin sebep olduğu hatalar ile idrak etmeye ilişkin hataları tanımlamanın yanı sıra. İyi organize edilmiş davranışları içeren bu becerilerin hedefi. Edens. London. Frank A. s.2001. Erişim: 10. s. 11(1).03.g. Kern. 1998. Inc.

Özel durumlar 54 B. belirlenmiş gözlemlenebilir davranışları açıkça tanımlaması. 1998. Goeters. Dieckmann. 14-18 September 1998. basit terimler içerip. R. 55 Klampfer. Sextone. Durum muhakemesi ve karar verme 3. G. hedef gruplar. P. liderlik ve yönetim becerileri. L. durum muhakemesi ve karar verme ise bilişsel beceriler olarak tanımlanmıştır56.e..11. yetenek ve bilginin varlığının davranışlarda görülmesinin sağlaması. K. Klampfer. Taggart ve Butler tarafından geliştirilen Line/Los Checklist (LLC) metoduyla belirlenen insanın teknik olmayan becerilerini içeren EKY davranışlarını altı kategoride toplamaktadır. sonuçları nedensel ilişkilerle gösterebilmesi.Lauche. Sextone. sistem bilgisi ve prosedürleri bildiği kabul edilmiştir.Hörmann. B. Bir uçuş görevindeki başarı ve başarısızlığı etkileyen unsurlar. kültür incelemesi gibi çoklu kaynaklardan gelen verilerin analizi ile elde edilebilir. R. olay analizleri. Paper Presented at The 23rd Conference of the European Association for Aviation Pyschology. araştırmalar. s. 2001. The European Joint Aviation Requirements (JAR) tarafından teknik olmayan becerilerin değerlendirilmesi ve eğitimi için duyulan ihtiyaç üzerine NONTECHS adında bir konsorsiyum kurulmuştur. R. Helmreich. P. durum muhakemesi ve karar verme olarak dört karegoriye ayrılmıştır. 110 . Vienna. A Generic Structure of Non-Technical Skills for Training and Assessment. açık tanımlamalar yapılabilmesi gibi özellikleri ile EKY becerilerinin belirlenmesinde önemli fayda sağlamıştır55. K. Bu konsorsiyum tarafından teknik olmayan beceriler. Zurih. Bunlardan koordinasyon ile liderlik ve yönetim sosyal beceriler olarak. Staender. Otomasyon yönetimi 4. Flin. a. A.Field. Field. Lauche. iş analizleri.Fletcher.Hausler. Wilhelm.L. Kelllo. 56 R. Flin. Fletcher. içinde bulunduğu çevre ile ilgili belirli bir dili yansıtıp.6. S. tavır ve kişilik özellikleri içermemesi.g. 1. simülatör çalışmaları. s.Staender. Takım yönetimi ve iletişimi 2. Davranış işaretlemesi metodu ile yapılan araştırmalar. s. Helmreich.Amacher. Swiss Air raining Cenre. Helmreich. Amacher. uçak olay raporlama sistemleri.Flin. görüşmeler.Enhancing Performance in High Risk Enviroments: Recommendations for The Use of Behavioural Markers.Dieckmann. H. 6-11.dediğimiz bu davranışlar çeşitli Davranışsal İşaretleme (Behavioral Markers) yöntemleri ile gruplar halinde yapılandırılarak kendi içinde sınıflandırılmıştır54.Martin. koordinasyon. Yapılan tüm değerlendirmelerde pilotların teknik becerileri ve kabiliyetlerinin sahip olduğu. Hausler. kaza araştırması.1.

Görev analizi (Mission Analysis) 2. Durum Muhakemesi (Situational Awareness) 7. s. 61 Y.e. 1. planlama ve karar verme olarak.a. Uyum Yeteneği ve Esneklik (Adaptability – Flexibility) 3. Lane. bilgi yönetimi.98. Kişiler arası (Interpersonel) Beceriler: Takım çalışması. liderlik ve lideri takip. liderlik. s. 2. grup iklimi olarak şekillendirilmiştir59. grup iklimi ve liderlik ve lideri takip etme becerilerini 58 içerir. Bilişsel (Cognitive) Beceriler: Problem tanıma. iletişim. s. Çalışmada EKY becerileri yukarıda belirtilen yedi başlık altında incelenmektedir.98. Y. Martin.98. işyükü yönetimi. iletişim. s. s. 1.97. stres yönetimi ve işbirliği olmak üzere beş grupta toplamışlardır61.5. Karar Verme (Decision Making) 5.g.g.a..e.e..e.g.101. 60 Y.g. Kendine Güven ( Assertiveness) 6. 111 . Teknik yeterlilik 6. Şekil 29’da görüldüğü gibi EKY becerilerinin temel elementlerini görev analizi ve 57 58 Flin. Bu gruplandırmaya baktığımızda TARGETs çalışması ile yapılan gruplandırmanın içeriği ile temel olarak aynı olduğu görülmektedir. a.a.. görev önceliklendirme ve iş yükü yönetimini becerilerini. Liderlik (Leadership) 4. bilişsel beceriler: durum muhakemesi. Salas. 59 Rhona. Fowlkes. Lynne.e. Hepsinin gözlemlenmesi57 LLC’nin dışında Seamster ve Edens tarafından geliştirilen EKY davranışları değerlendirme sistemine göre EKY becerileri iki kategoriye ayrılmıştır.. kişilerarası beceriler: ekip koordinesi. Franz ve Oser tarafından yapılan Targeted Acceptable Responses to Generated Events or Task (TARGETs) isimli çalışmayla kritik EKY becerileri aşağıda belirtildiği şekilde yedi grupta toplanmıştır. Daha sonra bu beceriler iki ana grup altında kalmaya devam etmesine rağmen içeriklerinde gelişmeler olmuş. İletişim (Communication)60 Antersijn ve Verhoef ise 1995 yılında yaptıkları çalışma ile teknik olmayan becerileri iş durumu.g. a..

s. David Rogers. Ekip Kaynak Yönetimi Becerileri 2. durum muhakemesi.5. zihinsel ya da yaratıcı beceriler olabilir. 2.Challenge 2006. otomatik olarak gerçekleştirilen davranışlar. SAIC. Bir uçuş görevinin etkinliği ve emniyeti kokpitte bulunan pilotların ve görevin yapılmasına destek sağlayan diğer ekibin beceri ve 62 JAA Airline Transpot Pilot’s Licence Learning Objectives for The Theoritical Knowledge Training. The Netherlands. Kapasite potansiyel yetenek demektir. ana elementlerini kendine güven.040-1. el becerileri.2. Bunlar.liderlik.2. March 2006’ dan uyarlanmıştır. 2000. uyum yeteneği ve esneklik.1.Third Anual NASA PM Conference. iletişim. Project Management. Görev Analizi (Mission Analysis) Her insanın belirli kapasite ve yeteneği vardır. Eğitim programları özellikle tüm uçuş görevlerinin başarısında etkili olarak uygulanması ve EKY becerilerinin değerlendirilmesi ile gelişmiştir. Avrupada uçuş harekatı ve lisanslarından sorumlu Joint Aviaton Authorities (JAA) pilotların teknik olmayan becerilerinin değerlendirilmesi gerekliliğini. kritik elementini ise karar verme becerisi oluşturmaktadır. insan faktörü eğitimlerine önem verilmesini ve EKY eğitimlerinin her pilot tarafından alınması gerektiğini belirtmektedir62. 112 . Joint Aviation Authorities (JAA). Şekil 29: EKY Becerileri Kaynak:Turning Experts into Expert Teams.5.

66 George Boeree. Yöneticinin Klavuzu Yönetme.s. Abraham Maslow Biography. K. insanları amaçlarına yönelten içsel kuvvettir ve sadece bireyin kendisi tarafından yönlendirilebilir. s. 65 Asker Yönetici İnsan. Maslow’un beş kategoride topladığı ihtiyaçlar teorisisindeki hiyerarşik düzen öncelik sırasına göre Şekil 30’da görüldüğü gibidir66.Basımevi ve Basılı Evrak Depo Müdürlüğü. Ankara. Erişim: 24. Çalışanların daha fazla çaba sarf etmelerini sağlamak için olumlu iş ortamı yaratılmasını sağlayan 64 . İstanbul. 1995.K. ekibi bir harekette bulunmaya veya istenen bir davranış biçimini tercihe sevk eden itici kuvvet ve faktörlerin personele kazandırılması olan motivasyon65.2007 63 Margaret Palmer.html. En geniş kabul gören ve yönetim pratiği üzerinde önemli etkileri olan teorilerinden biri.62.ship. (çev. 64 Kate Kenan. 1996. Doğan Şahiner). Abraham Maslow Biography. Erişim: 24. Kara Kuvvetleri Komutanlığı.2007 113 .15.yeteneklerinin toplamına bağlıdır.03.edu/cgboer/maslow. Bu ihtiyacı diğer ihtiyaçlardan ve başka şeylerden tamamen soyutlamak mümkün olmadığından onu oluşturan şeyin ne olduğunu saptamak zordur. İnsan Kaynakları. (çev.142.html. Rota Yayınları. Şekil 30: Maslow’un İhtiyaçlar Hiyerarşisi Kaynak: George Boeree.edu/cgboer/maslow. Winters.ship.03. Kenneth T. s. Remzi Kitapevi. http://webspace. http://webspace.Ergin Koparan). EKY’nin temel işlevlerinden birisi bu yetenek ve becerilerin sinerji yaratacak şekilde kullanılmasına katkı sağlayacak motivasyonu yaratmaktır63. 1993.

. a. Bireylerin ihtiyaçları sürekli değiştiği ve kişiden kişiye farklılık gösterdiği için insanları motive etmek karmaşık bir iştir. her şeyden önce güvenlik istediğini. otoriter bir yönetimin ve başlıca motive edici unsurun korku olduğunu X Teorisi ile ifade etmiş. insanlarla iyi ilişkiler ve topluluk içinde kabul görme. 5. insanların işlerinde sorumluluk aradıklarını. Y Teorisinin yönetim tarz ve uygulamalarına getirdiği bakış açısına William Ouchi tarafından geliştirilen Z Teorisi ise yeni ve modern bir yaklaşım getirmiştir.1. Douglas McGregor insanların çalışmaktan nefret ettiğini. güçlülük. Bir görev analizi esnasında ekibin ihtiyaçlarının tespiti ve karşılanması ile amaca ve göreve yönlendirilmesi motivasyon açısından dinamik bir süreçtir ve amaca ulaşıncaya kadar devamlılık gösterir67. destekleyici liderlik ve katılımcı yönetimin önemli olduğunu ifade etmiştir. başarı. gerektiği gibi yöneltildikleri takdirde istenen amaçlara kendiliklerinden yöneldiklerini ileri sürerek. Güvenlik İhtiyacı: Hem fiziksel hem de psikolojik anlamda emniyet. s. dinlenme ve fiziksel rahatlık halini sürdürmek. 4. Maslow’un teorisinin temeli bu ihtiyaçlardan hangisinin ağır bastığının kişiden kişiye değiştiği. su. otoriter kontrol değil. Kendini gerçekleştirme ihtiyacı: Kendini tamamlama. Uçuş motivasyonu pilotun davranışını görevle ilgili amaçlara yönelten tutumla ilgilidir. Güven ve incelik kavramlarına dayanan Z Teorisine göre.g. Maslow’un teorisine göre pilotların alt seviyedeki ihtiyaçlarının karşılanmış olduğunu düşünürsek motivasyon kaynağı olarak saygı ve kendini gerçekleştirme ihtiyaçları üzerinde durulması gerektiği görülür. Fizyolojik İhtiyaçlar: Yiyecek. Y Teorisi ile de insana saygıya dayanan. bireylerin motivasyonunun sağlanması ve çabasının verimli bir şekilde koordine 67 Asker Yönetici İnsan. bunun da hangi ihtiyaçların yeterli ölçüde karşılandığına bağlı olarak adım adım gerçekleştiğidir. yeterlilik ve yetkinlik. 2. 3. Bu yüzden brifingler esnasında ekibini göreve motive etmeye çalışan pilotların işi kolay değildir. Sevgi ve aidiyet ihtiyacı: İlgi ve sosyal etkinlik. Saygı ihtiyacı: Onur. verimin yükselmesine daha çok çalışmak değil. 114 . insanlar bir arada daha etkili çalıştığı. bütün potansiyelini kullanma isteğidir.142.e. hava.

ekibi ve uçuş kaynaklarını koordine etme.g. s. uçuş esnasında gözlem ve yenileme.g. Görev analizinin Şekil 31’deki aşamaları.edilmesi katkı sağladığı ifade edilmektedir68. Görev analizi. İyi bir görev planlaması yapamamak ya da durum değiştiğinde planlamayı revize edememek başarısız bir göreve yol açabilir. s. görevden önce. Power Point Sunumu. görev sonrası gözden geçirmedir. gözlemleme ve uygun tahsis etme yeteneğidir. görev esnasında ve görev sonrasında olmak üzere üç bölümde gerçekleşmektedir. Şekil 31’de görüldüğü gibi görevin tüm aşamalarında neler olabileceğinin planlanması ve organize edilmesi. olaylarla ilgili geri besleme sağlama ve tekrar etme demektir.15-21.e.e. bunun da uygun davranış biçimleri ile yapılması gerekmektedir 69 . Uçuş öncesi yapılan analiz kapsamlıdır ve tüm ekip için beklentileri 68 69 Palmer. Şekil 31: Görev Analizi Kaynak: Royal Aeronatical Society. 2001. a. Asker Yönetici İnsan..142. Brifingler esnasında kaptan tarafından Z Teorisinden hareketle iyi bir yönetim sergilemek ve görev motivasyonunun sağlanması amacıyla. a. mevcut durumun gözlemlenmesi. Bunlar ön görev organizesi ve planlama. ekibin belli bir hedefe yönlendirilmesi için gereken ortamın sağlanarak hedefe yöneltilmesi.. 115 .

39. görev gereksinimlerini ve kısıtlamalarını ortaya koyar. Uçuş öncesi.1. önceki kararların sonuçlarını değerlendirir. Örneğin terziler insanların elbiselerine. Herhangi bir şekilde beklenmeyen ama olma ihitimali gözardı edilemeyen durumlara karşı hazırlıklı olmayı sağlar. a. berberler saçlarına dikkate ederler. http://wwwnt. Uçuş esnasında yapılan analiz ise. Belli mesleklerdeki kişiler meslekleriyle ilgli şeylere giderek daha fazla dikkat ederler. ekibe ne ummaları gerektiği konusunda tavsiyelerde bulunur.06. Pensacolada. Uçuşun planlanabilmesi için tüm tehditler incelenir. Brifinglerde temel olarak uçuş mürettebatı bulunur fakat duruma göre meteoroloji yetkilileri. Bu noktada.ortaya koyar..navy. ekibi uçuş konseptindeki değişikliklerden haberdar eder. USA. Çünkü diğer ekip üyelerinin vereceği bilgiler uçuş planlamacıları tarafından yazılı olarak alınmış ve uçuş bu bilgiler ışığında planlanmıştır. Bir tiyatro salonunu küçük bir deliği bir saniye açıp kapayarak bir tiyatrocuya gösterdiğinizde seyirci yoğunluğunu. Naval Aviation Schools Comand. Case Study. uzun ve kısa dönemli planları belirler.e. İniş zamanında iniş meydanının meteorolojik olarak uygun olmama riski var ise uygun yedek meydan seçimi ve yakıt planlaması yapılır. s. Uçuş ekibide görev esnasında devamlı olarak uçağın içinde ve 70 Mission Analysis.cnet. Brifingte ilgili konular ve durum tüm üyeler tarafından değerlendirilir. s. 116 . iyi ve dikkatli hazırlanmış bir brifing.mil/crm/crm/stand_mat/seven_skills/MA. Görev öncesi yapılan analiz.asp Erişim: 12. mevcut planları eleştirir ve yeniler.2006 71 Elbaşı. bir itfaiyeciye gösterdiğinizde ise salonda kaç kapı olduğunu algıladığı tespit edilmiştir. Uçuş harekat uzmanlarının temin ettiği bilgiler planlamaları doğrultusunda tehditlerin yarattığı tehlikeler analiz edilir ve ortaya çıkan riskin kabul edilip edilemeyeceğine karar verilir. uçuş sonrasında yine ekip ruhunu destekleyecek öneriler ve eleştiriler. Örneğin meteorolojik durum görevi yapmaya müsait değilse ya müsait olması beklenir ya da başka bir meydana uçuş planlanır. kaptan pilot tarafından nihayi karar verilir. Burada kaptan pilotun kararları kimlere ihtiyaç olduğunu belirler.g. Eğer ortaya çıkan risk kabul edilemez ise riskin düşürülmesi için tedbirler alınır. Fl. uçuş sırasında ekip duygusunu kuvvetlendirecek hareketler. belirli yaşam koşulları bize bazı şeylere özellikle dikkat etmeyi öğretir. Belirli ortamlar. Bu ve buna benzer tüm konular uçuş öncesi brifingte konuşulup karara bağlanması gereken konulardır 70 . kaptanın ekip performansı üzerindeki etkisini artırır71. brifing esnasında ekip üyeleri katılımcı olmalıdır. uçuş planlama görevlileri ve bakım ekibi de katılabilir.

org/yonetim/insan-yonetim/liderlik. Mission Analysis. Görev sonrası yapılan analiz.5. görev paylaşımı ve yetki devri yaparak herkesin görevini ve hedefleri belirleyen.e. Liderler bütünsel resmi görüp ve bu geniş bakış açısını başkalarıyla birlikte dile getirirler. daima dikkatlidir72. a. Çabuk kararların verilmesine ihtiyaç duyulan beklenmedik ve ani değişen durumlara karşı önceden hazırlıklı olmak uçuş öncesi yapılan hazırlıklarla mümkün olacaktır74. İnsan Yönetimi ve Liderlik. tüm görevi tartışır. Liderlik (Leadership) Liderlik kişilik gücü ve belli hünerle insanların sizi izlemesini sağlamaktır76.09.55. http://www. durum değerlendirmesi. 2005. s. İstanbul.2. 117 . Diğer bir deyişle kaynakları mükemmel kullanan ve kullandıranlardır. Küçük Şeyler. Uçuş ekibinin. Sistem Yayıncılık. s. 77 Can Aktan. s.1. s.g. Lider.e.canaktan. geleceğe dair önlem ve tavsiyeler belirlenerek tecrübelerin değerlendirilmesine olanak sağlanır73. Case Study. 265. Uçuş sonrasında ise tüm mürettebatın ve gereken uzman üyelerin katılımı ile dibriging diye adlandırılan seçici bir uçus sonu özeti gecikmeksizin yapılır. İletişim.2006. planları geliştiren.htm. s. Bu.2. karar verme ve kişilik türü önemli liderlik becerileridir. s. 75 Kern. Meydana gelen olay veya acil durum uçak ve uçuş ekibi yere emniyetle indikten sonra kritik edildiğinde elde edilen sonuçlar ve çıkarılacak dersler. ekip liderliği ve lidere uyum.63. oluşan durumlara ekibin daha kolay uyum sağlamasına yardım eder. karar veren. Uçuş ekibi değişimleri fark eder.2. a. 74 Elbaşı. 76 Keenan. Örneğin. değişiklikleri kabul eden ve hataları düzelten insanlardır. problemleri çözmeye çalışan. 72 73 Üstün Dökmen. ileriye dönük planlama yapan bir ekip hiçbir zaman aşırı iş yüküne maruz kalmayabilir ancak kendilerini performans olarak uçağın gerisinde kalmasına müsaade eden ekip tekrar aynı performansa ulaşmak için çabalarını ikiye katlamak zorunda kalabilir.. Erişim:15. uçuşun ilk safhalarındaki performansının daha sonraki davranışlarına da belirgin bir etkisi olabilir.g. 2.dışında olanların farkında olmak zorundadır.16. Böylelikle insanların çalışmalarını uyumlu bir şekilde koordine eden ortak bir amaç yaratırlar77. 1997.. yeni modeller oluşturma ve gelecekte olabilecek durumlara karşı hazırlıklı olunmasına yardımcı olacaktır75.

. a. Naval Aviation Schools Comand. Pensacolada. yöneticilik ise sadece durumu kontrol eder82. Yani. yöneten ve koordine eden. görevledirmeleri yapmalı.e. yönlendirme ve mürerrebatı bir ekip olarak çalışmaya teşvik etme yeteneğidir mürettebatının performansından sorumludur. Görevin kritik noktalarına hakim olmalı.cnet. İstanbul.Yönetim ve liderlik sıklıkla birbiri ile karıştırılmakta olup birbirlerinin yerine kullanılan kavramlardır78.63. emirler vermektir 81 . faaliyetlerini yönlendirmeli ve koordine etmeli. sorumluluk almak ve emirler vermekten ibaret olduğunu düşünür..e. önerilere açık. geribesleme yapabilen. Sinem Gül).asp Erişim: 12. s. s. a. (Çev. profesyonel bir ortam sağlamalı ve bunu devam ettirmelidir..2. Bir lider. görev verebilen. Rekabette Üstünlüğün Sırrı: İnsan. İnsanlara ne yapmaları gerektiğini söylemek işe yarayabilir ama insanların kendilerini işe vermelerini ve işlerini canla başla yapmalarını sağlamayabilir79.06. yönetimi bir olayı veya durumu kontrol etme ya da idare etme olarak tanımlamıştır. Fl. Yöneticinin Klavuzu Yönetme. mürettebata performansıyla ilgili geri besleme sağlamalı.88. 1996. fakat olması gerektiği görüşü benimsenmektedir. 118 . mürettebatın 84 . s. uçuş ekiplerinin faaliyetlerini tanımlama. 2001. yönetici ve lider kavramlarını aynı anlamda kullanmışlar ve her yöneticinin bir lider olduğunu doğal olarak kabul etmişlerdir 80 .e. Jeffrey Pfeffer. s. Fakat hiç beklenilmeyen bir durumla karşılaşıldığında gerçek bir liderliğe ihtiyaç vardır. Liderlik. s. 84 Leadership. s.g.2006 85 Leadership. mürettebattan görevle ilgili gerekli bilgiyi istemeli. 81 Kate Keenan.14. 83 Şentürk.g. Cem Ofset. http://wwwnt. 1995. Remzi Kitapevi. mürettebatın onlardan bekleneni anladığından emin olmalıdır. görevin nasıl gerçekleştirileceği bilgisine sahip olan liderdir85. Klasik düşünürler. örnek olarak alınan. İnsanların çoğu yöneticiliğin.15. a.69-70. 82 Tony Kern. (çev.e.. 80 Şimşek. kararlı.mil/crm/crm/stand_mat/seven_skills/LD. s. Case Study. USA. Bu gün. mürettebatı görev bilgisiyle donatmalı. s. Etkili bir lider. her yöneticinin mutlaka bir lider olmadığı.Ergin Koparan). Bir uçuş görevinde her şey yolunda giderse sadece yönetim yeterlidir. Case Study. mürettebatı bilgili tutabilen.g.g. herkesin ne olup bittiğini anlamasını sağlayacak şekilde idare edip. a.1. Webster. ilham verir ve performansın artmasını sağlar. saygılı. Havacılıkta lider sıfatı kazandıran özelliklerden birisi de ekip tarafından izlenmek ve 78 79 Kern.69-70.navy. Havacılıkta liderlik. ekip ruhu yaratan. bir uçuş görevi esnasında kaptanın başarılı olabilmesi için otoritesini kurup devam ettirmesine yardım edecek liderlik özelliklerine sahip olması gerekmektedir83. profesyonel ortam sağlayan. Yönetmek.

. 119 . Konusunda uzmandır ve başkalarına aktardığı işlerin bile ayrıntıları hakkında bilgi sahibidir. a. 89 Kern. bu yetkisini kullanması esnasında uyması gereken Yetki verme (delegation). Acar Baltaş. s.desteklenmektir. duyduklarını yorumlar. pilotaj hünerleri örnek alınan yeterli bir pilottur. Bir uçuş ekibinde yardımcı pilotlar. 2003. işbirliği hususlarını içeren bu günün yönetim anlayışında ve görev planlamasında mutlaka kazanılması gereken bir beceri olarak ifade edilmektedir88. Yeterlilik: Lider yaptığı işi bilir. 2001. a. Disiplinli dinleme çok karışık ya da sıradan olarak düşünülen konuların daha iyi anlaşılmasını ve iletişim sağlar. Bilmediğini bilir..6. Ekip Liderinin El Kitabı. duygularını denetleyebilen. EKY’nin en önemli becerilerden ve temelini oluşturan liderlik. İletişim ve Dinleme Meziyetleri: Liderler sözcük çeşidine ve geniş bir kelime bilgisine sahip olmaya yatkındırlar.g. a. insan ilşkilerinde başarılı kişilerdir87 .e.e.e. Kavramların her birisi öğrenilebilir ve gelişen her kabiliyet iyi bir lider olma yolunda fayda sağlar90. duygu ve önyargılarının bir kişinin söyledikleriyle bozulmasına izin vermezler. Bu liste cesaret kırıcı gibi görünse de bir rehber olarak alınabilir. kişisel ve grup güveni sağlarlar. s.g. 88 Şentürk. 86 87 Asker Yönetici İnsan.82. Rekabette Fark Yaratan Ekip Çalışması. 56 90 Elbaşı. Liderler dinler. idare etmek (directing). Ama bu belirli bir zorunluluktan değil de isteyerek yapılan faaliyettir86. değerlendirir ve kişisel fikir. Liderler. Bu unsurların gerçekleştirilebilmesi için bir liderin sahip olması gerektiği düşünülen aşağıdaki belirtilen niteliklere bakıldığında açıklanan kavramların EKY performansı ile ne derece ilgili olduğu görülecektir. Remzi Kitapevi. s. Ne kadar yeterli iseniz diğerleri de o kadar pozisyon ve fikirlerinize saygı duyacaktır. işbirliği (coordinating) gibi kritik unsurlar vardır89. uçuş mühendisleri de işlerinde yeterli olmalıdır.. bilmek için çaba göstermekten çekinmez ya da bilene danışır. komuta. s. s. Bir kaptan pilot öncelikle diğer ekip üyelerine güven aşılayan. işinde uzman.142. 48. Amerikan Deniz Kuvvetleri tarafından yapılan bir araştırmanın sonuçlarını açıklayan “Aircrew Coordination Training Case Study Development Handbook” a göre liderlik özelliklerine sahip olduğu düşünülen bir liderin.g. Alçak gönüllüdür ve öğrenmeye ve kendini geliştirmeye her zaman açıktır. Diğerleri yeterliliği hissedebilir ve yeterli pilota başta kendi mürettebatı olmak üzere hava trafik üniteleri ve yer personeli tarafından saygı gösterilir.

Az bilgiye dayanan kararları vermek kolaydır ama sonuçları genellikle beklentileri karşılamaz. liderin kişisel davranışlarının yüksek standartlarına sahip olmalarını ve bu standartları bütün durumlarda uygulamalarını gerektirir. Sorumluluk Duygusu: Liderler sorumluluğu kişisel arzuların üstünde tutarlar. Dugusal Sağlamlık: Liderler. Liderin kararlarının yol göstericisi. Hemen temin edilebilir durumdaki bilgiler yaşanan durumla ilgili yetersiz veya yanlış bir bakış açısı sunabilirler. Problemlere çözüm bulmada daima iyimser ve kendilerinden emindirler. yetersiz bilgiyle de olsa. Kararlılık: Liderin kararlılığı ekip üyelerinin verilen görevi yapmasına doğrudan etki eden temel unsurdur. Böylece takip edenler liderin hareketlerine güvenebilirler. görevin selametini göz önüne alarak geniş bir açıdan olaylara bakar ve en önemlisi hızlı karar alır. Liderler. misyonun tamamını kapsayan bütün görevlerde hevesli olmalıdır. Ahlak: Ahlak liderlikte anahtar rol oynar. pozisyonlarını kişisel ve özel ayrıcalıklar için kullanmazlar. Baskı altında da olsa. Kişisel problemlerinin kararlarını değiştirmesine kesinlikle izin vermemelidirler. boşboğazlığı ve kötü düşülmüş bir hareketi hemen mazur göreceklerdir ama aşırı çekingenliği ve kararsızlığı kabul etmeyeceklerdir. Profesyonel ahlak. Lider olayları ve koşuları en iyi şekilde gözlemleyen ve değerlendiren kişidir. Takip edenler. Bilgi toplar analiz eder. eğer diğerlerini kontrol etmeyi umuyorlarsa kendilerini kontrol etmelidirler. İmaj: Bir lider olayları olumlu tarafından görebilmeyi bilmeli ve pozitif bir imaja sahip olmalıdır. doğruya en yakın kararı verebilmek ve kararlı olmak bir liderin en önemli özelliğidir.Karar Verme: Etkili bir lider karar vermede yeteneklidir. 120 . Heves: Bir lider. Lider. Azim: Liderliği arzu eden veya başarmış insanlar işlerinde azimlidirler. problem analizinde ve bir karara varırken bütün kaynaklardan gelen bilgileri kullanır. bütün grup etkileşimi ve karar vermenin temelidir. hissettiği sorumluluk duygusudur. liderin işin içinde ve kararlı olduğunu bildikleri zaman otomatik olarak kendilerini göreve verirler ve işlerinden gurur duyarlar. Ekip üyeleri genellikle bir aptallığı. Zorluklara aldırmaksızın görevlerine dört elle sarılırlar ve görev tamamlayıncaya kadar devam ederler.

Esneklik: Bir lider. 121 . Vizyon sahibi olmak: Liderin zihninde onun tecrübesi ve entellektüel birikimin sonucu oluşan geleceğe ait bir plan vardır. memleketlerini. sınırlarını bilir. Bu plan onun daima bir sonraki adıma hazırlıklı olmasını sağlar. o konumda lider olabilmeyi öğrenmek önemlidir. nereye gittiklerini bilmesini sağlar. daima hazır görünürler ve sadece normal dinlenme periyotlarına gereksinim duyarlar. Sonradan pişman olacağı tepkiler vermez. Çünkü ortamın havasını onlar belirler.56. liderlik sorumluluğuna sahip olmanın etkili karar verme için çok önemli olduğunu kavramalıdır. Liderlik sadece resmi olarak verilen bir görev değildir. iki insanın yada iki durumun hiçbir zaman aynı olmadığını anlamak zorundadır. Etkili liderler kişiye ve probleme göre uygun tarzda hareket ederler. Bunlar. astlarının duygularından haberdardır. Mizah. Ayrıca. Ekip içinde hangi konumda olunduğu değil. • • 91 Bilgi akışını düzenleme. verimli ve etkili bir kokpit için pozitif katkı sağlar. DOT/FAA/PM-88/46 Final Report. aile durumlarını ve benzeri bilgileri bilirler. Emniyetli bir uçuşun gerçekleşmesi için liderin uyması gereken esaslar vardır. iç uyumu. Ekip üyelerinin neyi neden yaptıklarının farkında olmasını. Hassasiyet: Liderler kendi psikolojik durumlarının farkında ve diğerleri üzerindeki etkilerine karşı duyarlı olmalıdır. Liderler. Ekip içinde herkes duruma göre bu görevi üstlenebilir92. Mürettebatın görevlerini yönlendirme ve koordine etme. diğer bireylerin psikolojik durumlarını takip etmeli ve onlara yardımcı olmalıdırlar. Aeronutical Decision Making – Cokpit Resource Management. s. Söyledikleri ile davranışları arasında tutarlılık vardır. Jensen. öz güveni ve öz saygısı yüksektir. yüksek düzeyde bir fiziksel ve ruhsal dayanma gücüne sahiptirler. verdiği sözü tutar. R. Onlar astlarının isimlerini. s.9-14. USA. Springfield.Tanıma: İyi liderler çevrelerindeki insanların farkındadırlar ve onları taktir ederler. VA: National Technical Information Service. Ekip üyelerine karşı saygılı ve adil davranır. Ekip dahilindeki her birey karar vermek için sorumluluğu olduğunu bilmelidir. Dayanıklılık: İyi liderler kendilerini nasıl koruyacaklarını bilirler. EKY anlayışında ekibin her üyesi. 1989.91 Tutarlılık ve dürüstlük: Liderin özü sözü birdir. 2001. 92 Kern.S. Dünün çözümü bugün veya yarın için uygun olmayabilir. Mizah: Liderler iyi bir mizah anlayışına sahip olmalıdır.

Kaptan pilotun diğer ekip üyelerine görevler vererek yetkilendirmesi yani yetki devri sorumluluğun da devredildiği anlamına gelmemektedir. Kalp krizi geçiren kaptan pilot. Bilgi ve tecrübeyle. Aşağıdaki örnek olaylar liderlik becerisinin kullanılmasına yönelik ipuçları vermektedir. İyi bir liderlik kokpit gibi. Havacılık ortamında ve uçağın kokpitinde var olan demokrasi hiç bir zaman için gerçek demokrasi değildir. Case Study. Uçakta meydana gelen kumanda arızasından dolayı kalkış süratleri gelmesine ve kalkış kumadası verilmesine rağmen uçak kalkmamaktadır. Bir diğer benzer olay ise kalkış esnasında olmuştur. Kalkış esnasında kumandalar ikinci pilottadır. İkinci pilot ise olayın farkına varmamış ve son yaklaşma esnasında uçak yere çarpmıştır.. s.g. Rütbe yada ünvan yoluyla olan ve tüm sonuç kararlarını veren normal moddaki liderlik atanmış liderliktir.g.e. Bunu hisseden ikinci pilot kaptan pilota kalkıştan vazgeçme (abort) ikazı yapması gerekirken yapmamamış. a.• • Mürettebatı motive etme. 56-59. 96 Kern. Oluşan şartlar bireyi. aynı zamanda ikinci pilotunda o şirkette deneme süresinde olmasının yarattığı stresten dolayı kumandalara müdahele edecek cesareti bulamamasının kazaya sebep olduğu sonucuna varılmıştır. s.3. Kaza incelendiğinde. Leadership. 2001. arızanın farkında olmayan kaptan pilotun “haydi artık kalkış yapalım” ikazı ile kalkışa devam etmiş ve kontrol edilemeyen uçak 93 94 Şentürk. gerçek demokrasinin olmadığı bir ortamda güçlerin birleştirilmesiyle bir sinerji yaratılmasını sağlar 96 .56. Karar vermedir93. tüm ekibe liderlik yapmak veya bulunduğu konumda lider davranışlarını sergilemek zorunda bırakabilir95. 2001.e. 122 . Kaptan pilot her zaman son otoritedir.. s. kaptan pilotun çok otoriter olarak bilinmesi ve yetki devrine müsade edici bir ortam yaratmaması. 95 Kern. Fakat kaynakların etkin kullanımı olan EKY ile diğer ekip üyelerinden gelen bilgi ve potansiyel çözüm önerileri son verilen karar için yol gösterici olmaktadır. kritik bilgiye ulaşmak için uzmanlık ve ihtiyaç ortaya çıktığı zaman ve bilgi ve tecrübe bakımından en kıdemli olanın durumun kontrolünü ele aldığı zaman ortaya çıkan liderlik fonksiyonel liderliktir94. Ekipte bulunan herkes meydana gelen duruma göre lider yada takipçi rolüne bürünebilir. kendinden geçmiş ve gayri ihtiyari olarak ellerini kumandada tutmaya devam etmiştir. s. a.82.

İyi bir liderin kendisini tanıması kişilik yapısını bilmesi gereklidir.44. ikinci pilotun son yaklaşmadaki uçağı görerek tereddütsüz olarak kaptana “dur” diye ikaz etmesi ve kaptan pilotunda bu ikaza uyması ile büyük bir facianın eşiğinden dönülmüştür. İnsanın huyunu. İnsan Yönetme Sanatı. Elbaşı. s. böylelikle 100 başka insanlarınkinden farklı. 56-59. Kendisine yetki verilen ve kalkış yapmakla görevlendirilen ikinci pilot kalkıştan vazgeçme insiyatifini kullanamamış ve kaptana hürmetsizlik yapmamak için kalkışa devam etmiştir. Başka bir olay ise.12-13.40. 99 Herbert N. Hayat Yayıncılık. Davranışları Anlama. Her bireyin kendine göre belirgin duygu düşünce ve davranış şekilleri vardır. durumun gereksinmelerini bilen ve gereksinimleri karşılamak için stratejiler üretip uygulayan kişiler olduğunu göstermektedir98. s. Başkalarını kontrol etmekle görevlendirilmiş bir kimse önce kendini kontrol altına almalıdır99. yer kontrol tarafından ana pisti katediş müsadesi verilmiş ve telsiz konuşmalarının bloke olması ile gerçek talimatın anlaşılamaması ve kendine güven ve alışkanlıklarla birleşen iletişim problemi.g. uçağa.e. (Çev. Bu olay kaptan pilotun yarattığı uyumlu ve rahatlatıcı ortam ile. Veysel Atayman) Remzi Kitrapevi. en etkili şahısların kendilerini tanıyan. huylarla. İstanbul. duyarlılığı ve bedensel gücünü belirleyen etmen de doğumla birlikte getirdiği mizacıdır. Davranışları anlayabilmek için insan denen varlığın deneyimler ve kişiliğin karışımından oluştuğunu kavramak gereklidir. duygularla donatır. Zamanında yetkinin devredilmemesinden dolayı bunlar gibi düzinelerce kaza meydana gelmiş ve uçaklar uçabilecek durumda iken kazalara engel olunamamıştır. ruhsal durumunu. Kişilik kavramına boyutsal yaklaşım getiren günümüz kuramcılarından Costa ve McCrae tarafından 1978’de ilk önce sadece Duygusal Denge (Neutoticism). İnsanlar bu niteliklerle birlikte doğarlar ve onları değiştirmek için ellerinden bir şey gelmez. 1997. 2001.. Çünkü bu kişilik bireyin şahsi benliğini ve kuvvetli kültürel etkenleri yansıtır. 100 Kate Keenan. Bu karışım insanların algılama yeteneklerini etkileyip kendilerine özgü tarzlarda davranmalarına yol açar. pisti kateden uçağın aynı anda inişe gelen başka bir uçak ile çarpışmasına neden olacak iken. Yaradılış gereği doğa insanları karakter özellikleriyle. ikinci pilotun etraf kontrolü görevinin üzerine düşen tarafını tereddütsüz uygulamasını ve yetki devrine ilişkin iyi bir örnek olarak verilebilir97. özgün kişilikleri ve bireysellikleri gelişir . s. 2006.pist sonunda yere çakılmıştır. Sadece yapıyı oluşturan parçalardan bazılarını kendileri biçimlendiririler. Casson. Kişiliğin esası sabit kalır. s. 123 . Araştırmalarda elde edilen veriler. a. Dışa 97 98 Kern. Herkes kendine özgü bir takım karakteristik özelliklerle dünyaya gelir.

• Uzlaşabilirlik: Kişinin davranışlarında çevresine yönelik güven ve duyarlılığı ile çevresel kriterlerle içsel kriterleri hangi oranda kullandığını belirler. biri olup olmadığınızı belirler. ne ölçüde görevine saygılı.saglik. içinden geldiği gibi davranan biri olabilirisiniz. s. kendinizden emin ya da kendisine güvenmeyen kaygılı birisinizdir. Kısacası duygusal yapınız endişeli.Dönüklük (Extroversion) ve Deneyime Açıklık (Openness) kavramlarını kapsayan.12. “Düşük İş Memnuniyetinin İş Performansına Etkisi”. sosyal. bencil mi yoksa özverilimi olduğu. saldırgan. kendini beğenmiş. sanatçı karakterli. atılgan gözü pek olup olmadığı. açık özlü olduğu bu gruba giren özelliklerdendir. 101 Aslıhan Sayın. üzüntü gibi olumsuz duyguları yaşamaya eğimli olma şeklinde tanımlamak mümkündür102. Bu modeldeki kavramlar şöyle açıklanabilir: • Duygusal Denge: Nevrotizm olarakta bilinen bu kavram korku. • Deneyime Açıklık: Kişinin entelektüel ve kültürel alanlara ilgisini ve değişime açıklık derecesini belirler. canlı. 2005. yenilikçimi yoksa muhafazakar mı olduğu. sevecen. söz dinler.2006 103 “Beş Faktör Modelinin İçerdiği temel Boyutlar Nelerdir?” http://www. Kısacası sizin ne ölçüde sıcak. konuşkan biri olup olmadığınızla ilgilidir. http://www.gov. sempatik.tr/kaynaklar/473_1dusuk_is_memnuniyeti. • Dışa Dönüklük: Kişinin sosyal etkileşimlerde ne derece katılımcı ve enerjik olduğunu belirler. Konuşmaktan kaçınan utangaç ya da rahat.280. disiplinli.pdf Erişim:19. açık görüşlü olup olmadığı bu gruba giren özelliklerdendir.10. ne ölçüde güvenilir. kalabalık seven.com/C16S4/duygudurumBozukluklari.sabem.asp#GlossX 124 . atılgan ve arayış içinde biri olduğunuzla ilgilidir. başarıyı amaçlayan.2006 102 Yasemin Duman. Kişinin yumuşak huylu mu. çabuk parlayan birimi. yaratıcı. Karakter ve Kişilik İlişkisi”. tepkisel vb. Kişinin başkalarının sorunlarıyla ilgilenip ilgilenmediğini. Selöuk Aslan. “Duygudurum Bozuklukları İle Huy. içine kapanık ya da sosyal. http://www. özverili alçak gönüllü.pdf. hayalci. Erişim: 15.turbocv. s. daha sonra bu kavramlara Uzlaşabilirlik (Agreebliness) ve Sorumluluk (Conscientiousness) kavramlarını da ekleyerek beş faktörlü bir kişilik modeli geliştirmişlerdir101. aktif. yöntemli biri olduğunu belirler103. düzenli. Ya asabi ya da uysalsınızdır. Türk Psikiyatri Dergisi.com/psikometriktestler. Kişinin mecerayı sevip sevmediği. dirençli. güvenilir birisi olup olmadığını.turkpsikiyatri. öfke. Duyarlı ya da katı. • Sorumluluk: Kişinin hedeflere nasıl odaklandığını belirler.2. Bu özellik ketum.

1998. Genellikle önemli karar verirken 104 105 Keenan.İnsan davranışları bu temel davranış özellikleri ile ilgilidir 104 . USA. kısa sürede netice almayı isteme ve kararlı bir şekilde davranma eğilimindedir. Ekipten kararının desteklenmesini bekler. McGraw Hill. başarı arayıcı gibi değişik lider tanımları yapılmıştır106. • Otokratik (Baskın) Lider: Lider. Genelde kararlarını etkinlikle verir. destekleyici. CA. Konu ile ilgili ya da ilgisiz olsun. önemli bir karar vermeden önce ekibini toplar ve onların düşüncelerini öğrenir. Lider. s.g. • Otoriter Lider: Liderler İkna edici.e. katılımcı. • İhtiyatlı (Mücadeleci Olmayan) Lider: Lider. 1997. göz önünde bulundurur ve kararı açıklar.J. çok planlı bir şekilde yaklaşır. Karar vermeden genellikle diğerlerine danışırlar. değerlendirir ve karar verir. Diğer insanlarla iletişim kurmada herkesin kendi davranış biçimi vardır ve bu davranış biçiminin kolay kolay değişmeyeceği kabul edilmektedir.J. Kendi ihtiyaçlarını. hazır cevap ve açık sözlüdür. Kararının sebeplerini açıklar. Ivancevich. Genellikle etkin kararlar verir. s. soruları cevaplandırır. Her davranış biçiminde şahıslar diğer insanlarla çalışırken etkili veya etkisiz olabilirler105.. farklı seslerin yükselmesi kendisini rahatsız eder. insanlarla iletişim kurmak ister ve istekli davranır. Arzu edilen hareketleri ve neticeleri garanti etmek için olaylara yavaş. Yapılan araştırmalarla insanların diğer insanlarla olan ilşkilerine belirli davranış biçimi ile yaklaştıkları saptanmış ve araştırmacılar. J. bilim adamları tarafından emir verici. Karar vermeden önce ekibin fikrini alır.13-14 Elbaşı.44. Çalışmada dikate alınan liderlik tipleri aşağıda belirtildiği gibidir. Kararını destekleyen fikirlere açıktır. Kararları için sebep gösterir ve soruları cevaplarlar. özellikle de uçuş faaliyeti.352 125 . Genellikle ani karar verirler ve harekete geçmeden bunları açıklama ihtiyacı duyarlar. Uygulancak işin verilen kararla parallel olmasını bekler.Donnelly. 106 H. Tavsiyeleri dinler. onların düşüncelerini akratmasını bekler. Uçuş ekibi kendi kişilik türlerini de tanıyarak diğer insanlarla olan ilişkilerinde daha etkin bir şahsi görünüm sergileme olanaklarını elde edebilirler. Çalışma ortamının istekleri. • Demokratik Lider: Lider. diğerlerini yöneterek elde etmede kararlı ve ısrarlıdır. Genellikle ani karar verirler ve kararlarını açık ve kesin bir şekilde ekip üyelerine iletir ve onlardan kararlara sorun çıkarmadan içtenlikle uymalarını beklerler. onların düşüncelerini öğrenir. Fundementals Of Management. s. a. bu ortamda görevi başarabilmek için değişik kişiliklere bürünmeyi gerektirir. istikrarlılık ister ve sistemli davranır.

bir grup kimliği oluşturmak için farklı kişilik özelliklerini birbirine uydurmak demektir. 126 . 109 Elbaşı. onları tartışmaya davet eder ve öneri bekler. Çoğunluğun fikrini kabul eder. sorunları masaya yatırır. Liderlik eğitimi sırasında liderin varması istenen noktalar. Aksine etkin bir ekip yönetimi için kendi liderlik stillerini nasıl kullanabilecekleri öğretilir. Bu CRM Training Manual for Air Mobility Command.46.53. Kaptan. Kritik durumlarda kaptan etkin liderik yapmasa bile. İş yükünün arttığı durumlarda liderlik güçlerini nasıl farklı şekillerde kullanabilecekleri gösterilir.. Kaptanlar liderlik eğitimi almış olsalar bile. Dolayısıyla görev ve sorumlulukların bütünleştirilmesi olarak tanımlanan ekip yapısının yanında ekip içindeki kişilik özellikleri de önemlidir 108 . bir hava yolu organizasyonunun sahip olacağı en önemli kaynaktır.e. kazanılmadığının farkındadır.g. 1994.. kişilik faktörü yüzlerce farklı lider rolünün ortaya çıkmasına sebep olmaktadır. Liderlik yeteneğine sahip bir kaptan.. Lider inanılırlığını bilinçli bir çabayla ve örnek bir kişilik ile ortaya koyar ve zamanla inanılır hale gelir109. Önemli olan ekip olduğu için iş ve sorumluluklar konusunda kendisine yardım edilir. bu noktaya ulaşmaya çalışırken izlenebilecek kabul edilebilir yollar belirginleştirilirse kişiliklerin liderlik teknikleri üzerindeki etkisi en aza indirilebilir. s. Aynı zamanda atanmış lider olmayan ekip elemanları da durum değişikliklerini takip ederek ve gerektiğinde yanlış bir durumu düzeltmek için ısrarlı bir şekilde davranarak ekibin çabasına aktif olarak katkıda bulunmaktan sorumludur. s. Bir çok kimse bir pilotun kaptanlığa terfi ettirilmesiyle birlikte idarecilik otoritesinin etkinliğinin. EKY ile pilotlara yeni bir liderlik stili öğretilmez. bir uçuş ekibi oluşturmak demek. Flight Safety International. ona önceden güvenmiş ve liderliğini kabul etmiş ekip üyeleri tarafından desteklenir ve yönlendirilir. Problemi grubun önüne getirir. Farklı kişilikleri bir araya getirmek.ekibin görüşünü alır. Bir hava yolu organizasyonunda kaptanlardan beklenen yalnızca uçağı uçurmak değildir. Çoğunluğun vereceği ve baskın olan kararı uygular107. uçuş güvenliği. a. Elbaşı. Pek çok kaptanın liderlik rolleri ile ilgili net bir fikri yoktur. 9-10. a. Uçuş ve yer ekiplerinin tamamı benim isteklerim doğrultusunda hareket etmelidir” şeklinde algılarlar. Uyum içinde çalışması için yönlendirilmiş bir ekibin nasıl daha kolay ve etkin çalışabileceğini görmesi sağlanır. yolcu rahatlığı ve servis kalitesi gibi organizasyonun çıkarlarınıda düşünmekten 107 108 sorumludur. s. ekonomi.g. gerisi beni ilgilendirmez” şeklinde algılarken. Bazı kaptanlar liderliği “ben uçağı kullanmaktan sorumluyum.e. bazı kaptanlar “ben buranın tek sorumlusuyum.

e. s. 113 Kern.Smith. huzursuzlukları kontrol altına alacak bir katalizör görevi görecektir111.93 112 Elbaşı. lideri takip etmenin özellikleri üzerinde fazla durulmamaktadır.42. Etkili liderler ekibine güvendiklerini göstermek ve onların üzerlerindeki baskıyı azaltmak için onları her şeyden haberdar ederler ve şartlar değiştiğinde vazivenin yerine getirilmesi için gereksinimleri belirlemede fikir beyan etmelerine izin veririler.g. liderlikten bahsetmek mümkün olmaz. Alınan bir kararın nedenlerini ekibe bildirirseniz. Gerçekte. ekibin performansını en üst düzeye çıkarmak için kullanır112. 110 111 kendi kişiliğinizle çelişse bile ona uymak zorunda kalınabilir. İzmir.46. 127 .durum organizasyonda görevli herkesin birbirine karşı yetki ve sorumlulukları olduğunu ve bireylerden çok ekip ruhununun önemli olduğunu gösterdiği gibi kaptanın liderlik fonksiyonunun önemini gösterir. iyi bir ekip üyesi olmak iyi bir lider olmaktan daha zordur. Çünkü liderin olaylar karşısındaki davranışları adapte olabilmelidir. Jeffry F.e. Eğer kendisini destekleyenler ve takip edenler olmaz ise.g. Liderlik özelliği kadar lidere uyum ve takip özelliğide önemlidir. etkin bir kaptan bu becerileri.55. Doğru ve uygun bilgi gereksiz baskıyı ortadan kaldıracak.. Hava Sınıf Okulları ve Teknik Eğitim Merkezi Komutanlığı Basımevi. İyi bir destekçi olmak. s. s. uçuşun tüm olarak idaresinden ve gözetiminden sorumludur. Liderlik becerisi tek başına ele alınmamalıdır. Bu çok kolay bir şey değildir. Uçuş ekibi içinde kaptanın rolü özel bir sorumluluk taşır. Değişik durumlar ortaya çıktığında ekip üyelerinden biri liderlik rolünü üzerine alır ve diğer ekip arkadaşları bu çabalarını desteklemek için harekete geçerler. 2006. Lidere uyum (Followership) başarılı bir EKY için olması gereken temel becerilerden biridir113. EKY becerilerinin öğrenilmesi ve tatbik edilmesi hiç bir şekilde kaptanın otoritesini azaltmaz. Her ekip elemanı. İyi liderlik vasfına sahip bir kaptan. a.a. İyi bir ekip üyesi olaylara ve kişilere kolay Y. düşük iş yükü ile çalışılan durumlarda uçuş ekibini bir ekip haline getirerek.. s. kendi pozisyonunun gerektirdiği bilgi ve ehliyete sahip ve görevini aktif olarak planlamak ve yürütmekten sorumlu olmasına rağmen uçuşun sorumlu kaptanı. Ekipte her üye sorumluluklarının bilincinde olarak hareket etmelidirler. ağır iş yükü ile çalışan durumlara hazırlayan kişidir110. 2001. Maalesef liderlik konusuna değinilirken sadece lider olmanın özellikleri üzerinde durulmasına rağmen. onların ekibin önemli öğesi olduklarını hissettirirsiniz. Filo Komutanına Tavsiyeler. Bu makama saygı duyulması her zaman zorunludur.

ne aktiftir ne de kararların alınmasında fikrini beyan eder. Irwin Press. As Quoted in R. Vasat bir performans sergilerler. rahatsız olurlar ve hemen hemen her konuda gruba uyar ve her kararı ikna edici bulurlar.Gurphy. aynı zamanda hayırcı olan vazgeçirici (alienated follower) tiptir.E.Bir ekibi desteklemek. A two. Tam bir şirket adamıdır.Hughes. Bu tipler. Gelen verilere karşı yetersiz ve ilgisizidirler.Dimensional Model of Follower Behavior. p. Kelly’nin Şekil 32’de gösterilen modeli lideri takip etmede ve uyum sağlamada kullanılan yaklaşım tiplerini anlatmaktadır. Evetçi tipin karşıtı ise. kaynaşmak ve sinerji yaratmak ve dolayısıyle iyi bir ekip üyesi olmak için. Leadership: Enhancing the lessons of Experience. R. Ekibe fazla bir katkısı olmamasına 128 . belkide en tehlikeli tiptir. Sessizce oturur ve kendisine düşen çeklist görevlerini yapar. İllinois. Kaderci (sheep) tip. Çok aktif görünmelerine rağmen her zaman liderin tarafında ve her ne olursa olsun onun kararlarını düşünmeden politik olarak onaylarlar. Şekil 32: Destekçi Ekip Üyesi Modeli Kaynak: R. and G. Bu tipler tanınmalı ve kabul görmeyen hareket ve tavırlarıyla ekip içinde belirlendiği anda ekipten çıkartılmalıdır. Kelly.Ginnett. Homewood. Evetçi (Yes People) tip. bir acil durum esnasında kendilerine ait bir fikir söylemedikleri için tehlikelidirler. Eğer onlara kendi fikirlerini sorarsanız. Kelly’nin dördüncü tip olarak tanımladığı tip ise uyumlu (surviver) tiptir. 1988.229 Kelly’e göre bu modelde beş değişik tip vardır. iletişim becerileri. Genellikle yalın ve eleştirsel düşünen bu tipler başarılı bir ekip çalışmasına zarar verecek tarzda hareket ederek görevi ve ekibi tehlikeye atarlar. fikrini savunmada kararlılık ve olayları önceden görmek sahip olunması gereken yeteneklerdir.

İyi dinleyicidirler. Her organizasyonun kendi kültürü. etkili iletişim becerilerini özellikle etkili dinleme becerilerini kullanmalı. Kaptan aynı zamanda ekip üyelerinin kendi görüşlerini serbestçe ortaya koyabilecekleri ortamı yaratarak bu durumun devamlılığını sağlamalıdır. Kaptan ekibin tayin edilmiş lideridir. kişiler arası iletişimini sağlayan bu esnekliktir. Uçuş çevresi devamlı değişir. eğitim felsefesi. usulleri. Kaptan. emniyetli ve verimli uçuş görevlerinin en çok olması istenilen ekip üyesi tipidir. yönergeleri. standart harekat usulleri. ekip liderliği konsepti bu değişiklikerin olabileceğini kabul eder ve fonsiyonel rollerle bu değişikliklere hitap eder. Bu roller kaptanın otoritesi ve sorumlulukları gözardı edilmeden iletişimle gerektiğinde kendiliğinden ortaya çıkar. planı ve ne yapacağı konusunda ekibe bilgi vermelidir. s. halihazır durumla ilgili en çok bilgi ve beceriye sahip kişidir ve böylece bilgi ve beceri o şahsa o ortamda liderlik rolünü kazandırır. Az bir eğitim ve uygulama ile bu tipler sonuçlandırıcı tipe dönüştürülebilirler. İyi liderlik becerilerinin geliştirilmesi ve uygulanması profesyonel havacıların kariyerlerinin en önemli parçasıdır ve bu beceriler iyi bir kokpitte ekip işbirliği için kesinlikle gereklidir. 2001. Her ekip elemanı fonksiyonel liderlik veya lidere uyum rolünü üstlenebilir. Kaptan görev verirken ve ekibin iş yükünü planlarken ekibin işlemini takip etmeli. tayin edilmiş ve fonsiyonel rollerin her ikisininde olmasını kabul eder. Bunlar yerde öğrenilir ve uçuş ekibi tarafından uçakla birlikte taşınır.72-76. Tayin edilmiş roller mevzuat. Doğru kararı vermede lidere yardımcı olur. Sonuçlandırıcı (effective) tip. ve teknik emirleri vardır. stratejiler. 129 . durumu nasıl tanımladığını. diğer uçuş ekibi ğyelerinin kendi durum tanımlamalarını ortaya koymak. Kaptanın en önemli görevlerinden birisi. Ekibin sinerji yaratmasına katkı sağlar114. Liderlik görevi başarı ile yapabilmek için yetkinin lider ve lidere uyanlar arasında dağıtılmasını içerir. Yerdeki çevre oldukça sabit ve roller çok değişmemektedir. Maalesef çoğu lider tarafından bu tipler tercih edilir. Fonksiyonel lider. Her uçuş atanmış lidere ve fonksiyonel liderlere uyumu içerir. Ekip liderinin aktif bir durum değerlendirmesini. Tanımlamaya göre diğer ekip elemanları da tayin edilmiş lidere uyan kişilerdir. Bu ortamı yaratmanın en iyi başlangıç yeri diğer 114 Kern. cesaret ortamını tesis ederek diğer ekip elemanlarına talimat ve usullerin gerektirdiğinin ötesinde serbestçe katkıda bulunabilecekleri bir ortam yaratmaktır. Ekip lideri. disiplin kuralları. Tayin edilmiş lider rolünde olan kaptan aynı zamanda fonksiyonel liderdir. iyi bir ekip üyesi olmak için en önemli özellik olan fikirlerini savunma özellikleri vardır ve iletişim becerileri yüksektir. görüşlerini belirtmeleri için teşvik edici olmalıdır. gelenek ve emirlerle tespit edilir.rağmen zararı da olmaz.

s.e. s. Bu organizasyonun her türlü kültürel normlarının inşa edilmesini de sağlar. Kern. a. Kara Havacılık Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı.g. 2001. s. Bilgili ekip elemanı kaptana zamanında ve duruma uygun önerilerini temin etmeyi bilir. 130 . Bunları şöyle sıralayabiliriz118. dikkate alındığının güvencesini vermektir116. Seminer sunumu. ben bunu yapacağım şeklinde hiç bir işi açıkta sahipsiz bırakmayacak şekilde belirterek herkesin görev alanını belirler. bir kişi kumandalardaki pilot diğeri ise onun yardımcısıdır.. Aynı zamanda kokpit ve kabin üyeleri ile iletişim bariyerlerini kaldırır ve daima iletişime açık olur. Ekip tarafından sınırlamaların bilinmesi.. Kaptan pilotun sorumluluğu.46.ekip üyesi arkadaşlarla ilişkilerin geçtiği sosyal ortamlardır. beklentilerin belirlenmesi ve otoritenin ihdas edilmesi etkin ve başarılı bir liderlik için gereklidir. Bu tür bir liderlik ortamı eldeki tüm kaynakların en üst seviyede kullanılmasını sağlar ve hatalar zincirinin oluşup bir olaya veya kazaya dönüşme ihtimalini asgariye indirir. Yapılan çalışmalar sonucu.e. Uçuşta bütün kararlar kaptan pilot tarafından verilmeli ve tüm ekip tarafından desteklenmelidir. normları belirler117. Ekibe hakim olabilen bir kaptan dinlemeyi bilir ve diğer ekip elemanlarından gelecek önerileri cesaretlendirir. kaptan pilotun karar verme imkanını ve otoriteyi sağlamasını engelleyecek beş tehlikeli durum belirlenmiştir. kokpitte açık bir iletişim ortamı tesis etmek ve ikinci pilotun tavsiye ve önerilerinin kendisi tarafından değerlendirilip. Kaptan pilotun performansı bir çok faktörden etkilenir. kaptanın sahip olduğu yasal ve nihai otoriteyi ortadan kaldırmaz. Kokpitte. İyi bir lider kimin ne yapacağını zamirler kullanarak. Etkilili kişiler arası iletişim.g. Nihai karar ve yetkinin kullanılması kaptana aittir. 2000. sen bunu yapacaksın. ona içerleme veya kuralların gereksiz bulunduğunda takınılan tavırdır. 115 116 117 118 Elbaşı. • Otorite karşıtlığı: Biri tarafından kendisine ne yapması gerektiği söylendiğinde. Ankara. Etkili liderlik hem liderin hem de ekibin rollerini birlikte üstlenir. Uçuştan önce yapılan brifingte her pilotun uçağı uçurmakla ilgili sorumlulukları belirlenmelidir.64-68. s.8. a. durumları anlamada çok önemli anahtar olduğu için kaptan kişiler arası iletişimi artırıcı teknikleri kullanması önemli kazanımlar sağlayacaktır115. Bu tür bir ortamın yaratılması hiçbir suretle. Seminer sunumu.7. Ekipten liderin beklentilerinin yalın bir şekilde ifadesi olan.

• Fevrilik: Derhal hareket etme ihtiyacı hissedildiğinde ve mevcut sorunun çözülmesi için en iyi çözüm düşünülmeden akla ilk gelenin yapılmasıdır. Burada yapılan birinci hata. kötü gittiğinde de bunun talihsizlik olduğu veya bu durumdan başkasının sorumlu olduğu düşünülür. özellikle mürettebattan bir kişinin soru sormaktan çekinmesi. önemli kararlar alınırken değerlendirilmelidir. 131 . kabin ekibi ve hava trafik ünitesi tarafından verilen bilgiler. Bir olayın tamamen açıklığa kavuşturulması verilecek kararlar için çok önemli olduğundan kaptanlar daima soru sormaya teşvil edici bir ortam yaratmalıdır . Bu durum kaptan pilotun yapması gerekenleri başkalarına devretmesiyle sonuçlanır. kaptan pilotun bir şey olmaz duygusuyla hareket ederek süzülüş hattı göstergesini takip etmemiş olmasıdır. kokpit içi iletişim kuralları gereği kaptan pilota hatalı kullanımı rapor ederek yardım istememiştir119. İkinci pilotun uçağı süzülüş hattı altında idaresi sonucu uçak piste beş 119 Şentürk. • Kadere boyun eğme: Ne yapılırsa yapılsın.e. Böylece herkes tarafından kabul edilen durumun aksine de olsa sahip olunan düşünce açıklıkla söylenebilir. Bu durum bayan pilotlarda da aynı şekilde görülmektedir. a. 1990 yılında. İkinci pilot ise kaynakların etkin ve doğru kullanımı hususunda yetersiz olmakla beraber. s.g. aşağılanma korkusundan olabilir. Doğru kararlar. Liderin kokpit içinde uygun ortamı sağlayarak uçuşun emniyetle devamını sağlama sorumluluğu vardır. Kaptan pilot bir ara ikinci pilota süzülüş hattı göstergesini sormuş mil kala mesafedeki dağlara çarpmıştır. Olaylar iyi gittiğinde bunun şans eseri olduğu. Maçoluk: Diğer insanlardan daha iyi olduğunu kanıtlamak için gereksiz risklere girilmesidir. bir DC-9 Zürih’e ILS Yaklaşmasında iken ikinci pilot süzülüş hattına oturamamış fakat yine de sabit bir açıyla süzülüşe devam etmiştir. Cihazlarda görülen ve uçuş ekibi. Nitekim.83-84. Ekipten. En iyi operasyonel kararların alınabilmesi için diğer personelin bakış açısını değerlendirerek doğruları kabullenmekte çok önemlidir. Uçuş ekibi üyeleri kendi düşüncelerini inatla savunduklarında ortaya fakat takip etmemiştir. değerlendirilen bilginin kalitesine bağlıdır. kişinin başına gelmeyeceğini düşünülerek gereksiz riskleri alması durumudur. • • Bir şey olmaz duygusu: Kazaların. başa geleceklerin fazlaca değiştirilemeyeceğinin düşünüldüğü durumdur.

Şahsi Görev ve Disiplin. ikinci pilotdur. 132 .a. dolayısyla tek bir konuya odaklanıp genel emniyet kurallarından uzaklaşması ve gereksiz yere risk almış olmasıdır121. 122 Hasan Aksay. Şentürk.3.49. durumunuzu devam ettirme yeteneğine aktif bir şekilde katılım istekliliği demektir.82.e. Kendine güven gerektiren durumlar.2.fikir ayrılıklarından kaynaklanan tartışmalar çıkabilecektir120. Kendine güven.86. Bunlar123. Ankara. Kaptan tarafından görevi olumsuz etkileyecek farklı tartışmaların engellenerek başka zamanlarda yapılması sağlanmalıdır. s. s. s. Burada kaptan pilotun hatası. problemi tanımada yetersiz kalması. Bir olayda. uçuş öncesinde yapılan brifingle başlayan uçuşta devam eden ve görev sonu brifingine kadar süren bir süreçtir.e. s. • • Eksiksiz bir birifing veren kaptan pilot ile Soru soran ve kendisini ifade edebilen uçuş görevlisi. a. NASA.Klığı Uçuş ve Yer Emniyet Dergisi. değişen durumlar karşısında kanıtlarla ikna oluncaya kadar durumunuzu 120 121 Y. Yıl 9.g. Uçuşun devamımda. 123 Şentürk. Sayı. kişinin içinden gelerek ve nedenlerini kavrayarak doğru davranışları seçme ve uygulama ortamının yaratılmasıdır. iniş takımlarınn açıldığını gösteren ışığın yanmaması üzerine ikaz lambasına odaklanmış ve uçuşun genel durumunu takip edememiştir. a. Kendine Güven (Assertiveness) Disiplin. liderlik yeteneklerini gereği gibi kullanamaması. ikaz lambası arızasından dolayı yakıtın bittiğinin farkına varılamamış ve uçak piste çok yakın bir yere düşmüştür. kokpitte etkili ve doğru iletişimi artırmak amacıyla. 2. Daha sonra açıklanan kaza raporundaysa arızanın sadece lambada olduğu ifade edilmiştir. Mart 2006. Hv.. DC-8 uçağının kaptan pilotu. Bu nedenle kaptanların ilk görevi ekibin bunu doğru kavrayabilmelerine yardımcı olmaktır122.g. Böylece mürettebatın göreve katkıları uçuş görevinin emniyetle ve etkin bir şekilde yapılması sağlanacaktır. 2006.85. Havacılıkta lidere mutlak itaatle demokrasinin yok edildiği gibi bir düşünce yaygın olarak kabul edilse de disiplin sayesinde pilot sonzuz özgürlüğe sahip olur. Bu durumda asıl sorun olan konular değerlendirildiğinde tartışma yapıcı olur aksi durumda yapılan görevin haricindeki tartışmalar problemleri büyütebilir.5.2. Karar verme ve verilen kararı yapma cesareti ve girişimciliği gösterme. 7500 uçuş mürettebatı üzerinde çeşitli testler yapmış ve EKY ilkelerinde gelişme sağlayabilmek için iki çok önemli faktör tespit etmiştir.e.K.g.

Buna iki zorluk kuralı da denir126. karar ve usullerle ilgili fikir beyan ederek mantıksız gelen teklifleri reddetmek. Unutmamak gerekir ki önemli olan şey doğru olanı yapmaktır. doğruyu savunmak zorunluluktur.8-10. a. 62.Y. İlgili noktaları açıklama ve önerilerde bulunma. Fiziksel nedenlerin yanında psikolojik nedenlerle de oluşabilen tam iş görememezlik durumuna hazırlıklı olmak için iyi bir görev analizi ve yapılan brifinglerde görevlendirme yapmak gereklidir127. ortam yaratması gerekmektedir. 13 133 . Pensacola. 1985. 124 125 Bu durumu çözmek için kaptanların liderlik becerisi yeteneklerini kullanarak uygun bir Elbaşı. herkesin hem fikir olacağı şekilde kimin haklı olduğu yerine neyin doğru olduğu sorusunun cevaplanmasının önemi belirtiliyor olsa da hala uçak içersindeki hiyerarşi büyük bir engel olarak durmaktadır 125 . Temmuz. Neyin doğru olduğunu bırakıp kimin haklı olduğunun tespitine çalışarak zamanı harcamak işbirliğini bozduğu gibi zaman kaynağının uygun kullanılmamasından dolayı uçuş emniyetsizliği yaratacaktır 124 . eksik noktalarla yüzleşme.Mc. bakım ekibinin uyguladığı bir prosedürün. NAVAVSCOLSCOM.Ağustos 1997. Her ne kadar yapılan brifinglerde.e. zor durumlarda verilen kararı uygulamaya devam etme. yardımcı pilot kontrolü ele almalıdır. T. tam iş görememezlik (Incapasitation) durumuna düşmüşsse. Hala tatmin olunmadıysa “ Kaptanım. ICAO’ ya göre uçuşta tam iş görememezlik durumu ( In-Flight Incapatıcıon) “herhangi bir durumun uçuş ekibini sağlık yönünden olumsuz etkilemesi ve uçuşa devam edemeyecek hale gelmesi” şeklinde tanımlanmaktadır.koruma ve belirleme olayıdır. doğru olarak kabul ettiğiniz fikrinizi savunmak ve doğruluğunda iddialı olmak gerekir. Uçuş Ve yer Emniyet Bülteni. Bu kaptanın yetkisine tecavüz demek değildir. B. 2006. sormak. USA.g. Shrewsbury England. Amaç.129.H. s. sorular sormayı ihtiyaç haline getirme. uçuş harekat uzmanının verdiği bir bilginin yanlış ve emniyetsiz olduğuna inanılıyorsa.. 127 İbrahim Başar. Doğruyu savunmak zordur ancak gereklidir. teyit etmemiz gerekir. s. Uç durumlarda eğer pilot iki talebe tepki vermiyorsa. 126 Crew Reource Management Instructor Course Student Guide. Airlife Publishing Limited. bana göre daha müsaade verilmedi” denilebilmelidir. 1997. konuşmak.Allister. Örneğin alçalmaya serbest kılınıp kılınmadığı hususunda kuşku varsa “ Alçalmaya serbesmiyiz?” diye sorulmalıdır. s. Kokpitte yapılan bir işin. s. Eğer uçakta anlaşmazlık var ise daha fazla bilgi gelene kadar en muhafazakar ve emniyet sağlayan tedbirler alınmalıdır. hava trafik kontrolöründen alınan talimatın. “Pilot Kontrolör Muhaberesinde İnsan faktörü”. İstanbul. Crew Resource Management. durumu aydınlığa kavuşturmaktır.

Case Study.2. USA. Van Fleet. s. 128 129 Haçik Poyraz. Kaptan ya da ekibin bir üyesi belirli bir sorunla karşılaştığında. karşımızdaki kişiyi kırmadan ve zor duruma düşürmeden bilgi elde etmenin bir yoludur.Bilinç. Kendine güven ifadeleri tipik olarak yapılması gerekenleri talimatlara ve duruma göre yapma eyleminde bulunmaktır. “Crew Resource management for Teams in The Offshore oil Industry”. fikrin doğruluğunun açıkça yönünden savunulması bir mecburiyettir.2. Ankara. İletişim Kavramı ve Havacılıkta İletişim İletişimin İngilizce ve Fransızca da karşılığı olan “communication”.Şti.4.asp Erişim: 12. 1993. 131 Rhona H.mil/crm/crm/stand_mat/seven_skills/AS. pozitif çözümler arama.2006 130 James K. insanların toplu halde yaşamaya başlamalarından itibaren.5. yöntem veya usuller ihlal ediliyorsa iddiacı veya ısrarlı olmalıdır. İletişim. s. MF Ltd. MCB University Press. Team Performance management Vol 3. Latince de “communis” yani “ortak” kelimesinden gelmektedir. işi yapmak için harekete geçmek olan insiyatif.navy. Bunu ifade edebilmek için ekip üyelerinin dikkatini çekip endişeleri belirtmek. toplumsal etkileşimlerde rol oynayan. 2005. yönerge. (çev. Yapılması gerekenin görülmesi. fakat emniyetli ve iyi idare edilen bir kokpit için hayati öneme hayiz bir beceridir. Kendine güven ve kararlılık insiyatif sahibi olmayı gerektirir. http://wwwnt. Kibarca yapılan ısrarlar. Bilinç var olandan haberdar olma yeteneğidir. Naval Aviation Schools Comand. Başkent Üniversitesi. Ayça Haykır). 1997.4.69 Assertiveness. 134 . Kibarca yapılan bir ısrar çoğu kez üzerinde durulmayan. Yöneticilerin yaptığı 22 Hata.s. bir durumun. No 2. s. Her zaman unutulmaması gereken kimin haklı olduğu değil. yani kaynakların kullanılarak durum muhakemesini ve kendine güveni sağlayacak bilgi elde edilmesidir 128 . 2. zihnindeki bilgileri o sorunu çözebilecek biçimde özenle işler. çözüm önerilerini vermek. Her ekip elemanı “uçuş emniyeti” söz konusu ise. bir münasebetsizlik veya başkasının otoritesine saygısızlık değil.5. sembolik mesajların karşılıklı ulaştırılmasıyla bazı anlamları aralarında paylaşması sürecidir.1.cnet. ılımlı bir ortam yaratıp ekip üyelerini cesaretledirerek onların kendi bilgileri ve deneyimlerine göre gelişen durum karşısında kedi çözümlerini kendisine aktarmasına müsaade etmelidir131. neyin doğru olduğudur. 2005/9. “İnsan Bilinci”. Bütün Dünya.106. Kaptan. ekipten destek ve geri istemek en doğru yöntemlerdir Uçuş ekipleri 129 besleme . olaylara yön verme gücüdür. Pensacolada. Ne yapılması gerektiğine karar verip gerektiğinde olayları yönlendirebilmektir 130 . genel anlamda insanın dünyayı kavraması ve kendi kişisel varlığını anlamasına yarayan zihinsel bir çalışmadır.1. Flin. sayı. Fl.122. İletişim (Communication) 2.06.

9. Rota Yayınları. yüzyıllara.11. eğitim. ve 4. Bireyler arasında ortak bir simgeler sistemiyle gerçekleştirilen anlam ve bilgi alışverişidir 138 .e. a.Bingaman. paylaşma ya da değiş-tokuş etme etkinliğidir. doğru algılanıp anlaşılacak biçimde iletmektir 133 . farklı davranış şekilleri ve sonuçlar yaratmak amacıyla bir noktadan diğer bir yere akması sağlanır. s. İletişim. TDK. 136 Sayers. Yöneticilikte İletişim. İnsan İlişkilerinde İletişim. s. düşünceleri veya bilgileri. Bilgi ya iletilmiştir ya da iletilmemiştir. bir yerden.. konuşmasında dinleyicilere sunacağı tartışmanın oluşturulması ya da biçimlendirilmesi olarak tanımlamıştır. Keenan. 2000. bir makineden bir başkasına herhangi bir ortamdan yararlanarak bilgi göndermektir137... s. İletişim çeşitli amaçlara ulaşmak için sözcüklerin ve belli yüz ifadeleri. 1996. İkna edilmişsinizdir ya da edilmemişsinizdir.Ö. Kısaca iletişişim hedeflere ulaşmadaki başarıyı ya da başarısızlığı belirler ve hedefler yüksek değerlerle bağdaştırıldığında iletişim etkiliği vazgeçilmezdir. Baskı. Epsilon Yayıncılık. (Çev. fiziksel görünüm gibi diğer simgelerin kullanılmasıdır . Böylece iletişim gerçek kimliğini bilgi ile. Bilişim Terimleri Sözlüğü. İletişim bir sanat bir beceridir. Bingaman.g.19. İletişim Yayınları. Yaygın. Mardy Wheeler. 1981. s. s. Ralp Graham. Christine E. karmaşık konulardan birisi ve bir çok kulanım şekli olan iletişime bir an bile ara vermeyiz. Bazı iletişim tanımlarında makineler arasında iletişimden söz edilmektedir. sosyoloji. Bu klasik bakışa göre iletişim inandırıcı olma sanatı. Yeniyüzyıl Kitaplığı. gerçek değerini de bilgi aktarımı ile kazanır132. 137 Aydın Köksalç. bir şeyler ters gitmeye başlamadıkça bu konuda edindiğimiz deneyimler aklımıza gelmez 134 . bir kişiden.Doğan Şahiner). 134 Fran Sayers. Aristo. Birçok sosyal işleve temel teşkil etmektedir. talimatları.62.e. Görevleri yerine getirmek ve ihtiyaçları sağlamak için iletişim kurulur. Ankara. konuşmacının mesajlarını alıcılarda istediği tepkileri yaratmak üzere düzenleme becerisidir135. düşünceleri. Plato ile Aristo’ya kadar uzanır. 135 Ayseli Usluata. İki yönlü bir süreç olarak tanımlandığında ise. duyguları vb. Pınar Ünsal. 2005.İletişim sayesinde bilginin. 135 . 1. 138 Usluata. psikoloji. s. bildirme.g. İletişim canlılar arasında gerçekleşir. İletişim. bilgileri. Ancak bu iletişimin arka planında makinelerin 132 133 Nursel Telman. İletişim yaşamımızın o kadar doğal bir parçasıdır ki.8. 5. a.. s. Böylelikle iletişim ya vardır ya da yoktur kapsamında düşünülür. Graham. Rhetorik adlı yapıtında iletişimi bir konuşmacının. 1993. İletişimi uygulayıcı bir yol olarak düşünmek önemlidir. politika bilimi gibi hemen hemen tüm sosyal bilimlerle ilgilidir. Sözlük tanımlarına bakılırsa iletişim. Anlamışsınızdır ya anlamamışsınızdır. Wheeler. İster yazılı ister sözlü olsun iletişim ve konuşma dili konuları filozofi.42. 136 vücut hareketleri. İletişimin çalışma alanı sayılması M.27.

g.15. Yeniyüzyıl Kitaplığı. Örneğin iletişim kavramı hayvanlar arasındaki ilişkileri (animal iletişim). a.. s. ileti (mesaj) ve alıcı (hedef) ile kanallar ile etkinin (işlev) de katılımıyla. a. ya da insanlar ile teknik araçlar arasındaki ilişkileri (insan-makine-iletişim) ifade etmek amacıyla kullanılmaktadır. canlı varlıklar arasındaki ilişkileri (Bio İletişim). Kaynak ya da gönderici durumundaki bir kişi çevresinden algıladığı bir olayı.e. cihazlardan alınan bilgiler ve onların değerlendirilmesi de o cihaza o yazılımı yapan kişi ile pilot arasındaki bir iletişimdir. Ancak iletişim kavramı daha çok insanlar arası ilişkiyi ve bu amaçla kullanılan araçları nitelemek ve açıklama amacıyla kullanılmaktadır140. İletişim kavramının sınırlı ve kapsamlı olmak üzere iki anlamda kullanıldığı görülmektedir. Kapsamlı anlamda iletişim ise çok çeşitli alanlarda kullanılmaktadır. teknik sistemler arasındaki ilişkileri (teknik iletişim)..istenilen şekilde işlemesini sağlayan bir insan beyni her zaman vardır. bir veriyi. hedef kişi ya da kitlenin. bir iletiyi kodlayıp sinyale dönüştürüp. Dolayısıyle bir uçağın kokpitinde. İletişim sembollerle yürürtülür ve anlamların paylaşılmasını içerir139. okuyarak. İletişim. Gökçe. Sınırlı anlamda iletişim kişiler arası ilişkilere yönelik kullanılmaktadır. 136 .23. s.g.e. İletişim Yayınları. s. İletişim her zaman için en azından üç öğe gerektirir. ya da izleyerek algıladığı 139 140 Telman. belirli bir araç ya da kanal aracılığı ile alıcı durumundaki hedef kişiye ya da kitleye göndermesi. Ünsal. Şekil 33: Genel İletişim Modeli Kaynak: Ayseli Usluata. duyarak. 2000.7-8. beş etkenin tamamlanmasıyla gerçekleşir. Kaynak (gönderici).

bilginin kısa ve zamanında iletilmesi. Helmreich. (Şekil 33) Bu iletişim sürecinde iletiyi engelleyen bir de gürültü öğesi vardır. mesaja kaynak . s. 137 . sadece kokpit içerisindeki iletişim kanallarının kapalı olması nedeniyle büyük ölümcül kazaların önlenemediği görülmüştür 146 . a. Foushee. bakış. s. Uçaklar. faydalı bir geri besleme yeteneğidir. 1988.15.e. Etkili görevlerin gerçekleştirilebilmesi için. Bir kişi mesajı yollar diğeri de alır. karikatür türünde) kodlar iletişim sürecinde kimi kez birbirleriyle yakında ilişkili sesiz ve sesli kanallar aracılığında birlikte gönderilir. İletiyi alan hedef kişinin anlam çıkarmak üzere ileti kodlarını nasıl açtığıda algılanan anlamı kuşkusuz etkileyecektir. CA.63.C. s. In E.22.2006 H.asp Erişim: 12. Communication. Şentürk. her bireyin limitlerini ve yetersizliklerini kokpite taşıması nedeniyle. Weiner & D. hatalardan uzak durmak için. Fl. “Group Interaction and Flight Crew Performance”. San Diago. sözlü iletişimi mecburi hale getirerebilecek şekilde dizayn edilmiştir 145 .navy. s. aynı terminolojiyi. 1. Pensacolada. a. yazılan) kodlar ile sözsüz (mimikler.1. İletinin biçimini oluşturan sözel (konuşulan. 2006. S. gönderilen. bilgiyi. aynı teknik lisanı konuşmak veya konuşmamak bir olayın farklı sonuçlanmasına neden olabilir.L. a. s. Case Study. belli bir anlamı olan bildiridir. emirleri zamanında alma ve verme. Tüm bu süreç çevrede belirli zaman ve yer içinde gerçekleşir. R.1. Kodlar açılırken iletiler hedef durumundaki alıcı kişinin deneyim ve önyargı süzgecinden geçer143. USA. Nitekim kazalar incelendiğinde.kodu açıp anlayıp anlamadığını belirtecek geri bildirimi kodlayarak kaynağa ya da gönderene iletmesi iletişim sürecini açıklamaktadır.g.. İstanbul. resim.. Naval Aviation Schools Comand.mil/crm/crm/stand_mat/seven_skills/CM. Human Factors in Aviation.C.e.g. ikinci pilotun kazaya sebebiyet verecek bir olayı görmüş ya da duymuş olmasına rağmen.g. Etkili Konuşma ve Yazma Rehberi. kişiden kişiye bilgi alışverişi ve durum muhakemesini devam ettirmek için iletişim önemlidir 144 .L. hedef kişinin ya da kitlenin kaynağa ya da iletiye direnmesi türünde ya da dışarıdan gelen fiziksel gürültü ya da ilgi dağılışı türünden engelleme olabilir. Hava Harp Akademisi komutanlığı Yönetim ABD Başkanlığı. taşıyabilir 141 Ayrıca ne söylendiği ve nasıl söylendiği de ayrı ayrı anlamlar Başarılı bir iletişim için mesajın alınması değil. Böylece hedef kişi ya da kitleye birbiriyle ilintili çok sayıda ileti aynı anda gidebilir..16. İletişim basit bir işmiş gibi görünür. İletişimin sağlanabilmesi için gönderici tarafından bilginin açık bir şekilde iletimi. talimatları. http://wwwnt. Bu içten gelen.cnet. USA. doğrulama ve geri besleme 141 142 143 144 145 146 Usluata. Nagel.06. İletişim. İletişim sürecinin önemli bir öğesi olan ileti ya da mesaj söz ya da yazı ile verilen.e. Akademik Press. tarafından yüklenen anlamın algılanması gerekmektedir142. Ayseli Usluata.

Academic Press. M.L. Örneğin. San Diego.2. Cem Ofset. bilginin özetlenmesi. Kanki. Long Island üzerinde yakıtı biterek düşen Avianca Havayollarına ait AVA 052 uçuş numaralı B707B uçak kazası kayıtları incelendiğinde NTBS tarafından en basit seviyede bile. Case Study.g. Michail West.53..88. Kanki. bir uçuş görevinde iletişimin diğer ünitelerle telsiz muhaberesiyle yapılması ve sadece kokpitin içinde mürettebat tarafından kullanılabileceği için havacılıkta daha az kullanılabilen bir formdur.istenmesi. Konuşma sadece eylemlere eşlik etmek değil aynı zamanda eylemlerin kendisidir150. a. E. The Secrets of Succesful Team Management. İletişimin. iletişim konusunda bariz hatalar yapıldığı görülmüştür. London. İletişimin önündeki engellerin farkında olup üstesinden gelmeye çalışmak EKY’nin hedeflerinden birisidir. Etkili iletişimin en büyük düşmanı onun hayalidir.52. alıcı tarafından ise iletişimin onaylanması.147. konuşma. 112. 138 .e. West. İletişimi sağlarken makama ve çevreye bağlı engeller oluşur. (çev. İstanbul. CA. Wiener. USA. geri besleme talep edilmeli. Rekabette Üstünlüğün Sırrı: İnsan. R. Karşı taraf konuşmasını bitirene kadar düşünsel olarak hazırlıklı ve nötr olmak mesajın doğru alınmasına ve anlaşılmasına katkı sağlar 151 . dinleme ve tarafından kabul edilir 149 . s. Jeffrey Pfeffer.Helmreich. Kaza araştırmalarında bir çok girdiden faydalanılmasına rağmen günümüzde Dijital Uçuş Bilgi Kaydedici (Digital Flight Dara Recorder-DFDR) ve Kokpit Ses Kayıt Cihazı (Cocpit Voice Recorder-CVR) kaza esnasında ne olduğunu bize anlatan ana bilgi kaynaklarıdır. Özellikle uçuş ekibi tarafından hava trafik kontrolörüne ne kadar az yakıtlarının kaldığı ve derhal inişe geçmelerinin gereğinin anlatımında iletişim hataları yapılmıştır.G. gerçekte “Bir söz verdim” demektir. Palmer. s. Sinem Gül).G. B.” Ben şunu yapmaya söz veriyorum demek. Dinleme dikkat ve sabır gerektirir. sözsüz olmak üzere üç formu vardır 148 .e. 25 Ocak 1990 tarihinde Bogata’dan John F. bilginin tekrar edilmesi. Kennedy Newyork uluslar arası hava alanına gitmek için kalkan. Sözsüz iletişim. Bu engellerin üstesinden gelmek için aktif bir dinleyici olunmalı. uygun iletişim ve ses tonunun ve standart terminoloji kullanılmalıdır. in “Cockpit resource Management”. Konuşmanın en güçlü olmasa bile çok önemli bir sosyal etki yöntemi olduğu herkes Havacılıkta konuşma kabiliyeti sadece söylemekten ziyade aynı zamanda bazı şeyleri yapmaktır. Dinleme ise belki de en önemli iletişim becerisidir. s. Kazanın oluşum 147 148 149 150 151 Communication. 1995. s. planların ve faaliyetlerin söze dökülmesi. 2004.g. “Communacition and Crew resource Management”. Duncan Baird Publishers. s.L. a. açıklanması ve geri besleme sağlanması gereklidir.T. B. 1993.

Cockpit Resource Management. Robert L. JFK havaalanından pas geçişi takiben. 1991. Cove Neck. 139 . yakıt seviyesi düşük uçağın kontrol edilmesi konusundaki hava trafik kontrolörlerinin trafik akış kontrol usulleri ve sorumlulukları ile uçuş ekibi kordinasyonu ve yabancı uçuş ekiplerindeki lisan yeterliliği 153 yayınlanmıştır.Wiener. National Transportation Safety Board (NTSB). Bir başka neden. Kazayı iletişim açısından incelediğimizde. Üçüncü havada bekleme periyoduna kadar uçuş ekibi hiç bir şekilde.şartlarına bakıldığında çok önemli bazı kritik iletişim bağlantılarının eksik olduğu ortaya çıkmaktadır. uçuş ekibinin yakıt yükünü uygun olarak planlamayıp kullanamadığı ve yakıtları bitmeden önce hava trafik kontrolörüne acil durum yakıt durumları hakkında bilgi vermede iletişim eksikliği yaşandığını göstermiştir.100-101. New york. USA. pilotların uçuş harekat uzmanlarından elde edebilecekleri bilgi kaynaklarını etkin kullanmakta ve yönetmekte hata yaptıkları. Pilotlar ile kontrolörler arasında lisan farklıllığı acil durumlara mahsus olan fazla bilgi sağlanmasını engelleyerek önceden tahmin edilebilir davranış modellerinin eksikliğine yol açmıştır. • Uçağın beş dakikadan daha fazla havada kalamayacağını. The Airline of Columbia. s. January 25. Helmreich. Washington DC. dört motorda durmuş ve uçak hava alanına 16 mil uzaklıkta düşmüştür. pilotlar arasındaki iletişime bakıldığında durum muhakemesini sağlayacak iletişimin olmadığı. 153 Aircraft Accident Report: Avianca. Bu kaza sonrasında FAA tarafından trafik akış yönetimi ve acil durumlarda kontrolörler ve pilotlar arasında standart terminoloji. 1990 (NTSB AAR 91-04). NTSB muhtemel kaza nedenleri olarak. bu zor şartlar altında uçuş ekibinin hava yollarının uçuş planlama sistemi ile temasa gecerek uçuş harekat uzmanlarından yardım talep etmemesidir 152 . Fuel Exhaustion. pilotlar ile hava trafik kontrolörü arasındaki iletişime bakıldığında bilgi aktarımının yapılmadığı görülmektedir. • Yedek meydan olan Boston-Logan uluslararası havaalanına ulaşamayacakları bilgilerini hava trafik kontrolörüne iletmemiştir. HK2016. Kanki. Barbara G. • Yakıtlarının bitmek üzere olduğunu. Academic Press1993. uçuş emniyet konularında uluslararası uçuşlarda planlama. Boing 707-321B. yakıt durumunun bildirilmesi ve özel durumlarda kullanılması gereken terminoloji konusunda pilot ve kontrolör iletişimi. uçağın toplam bir saat 17 dakika olmak üzere tam üç kez hava trafik kontrolörü tarafından havada bekletilmesine yol açmıştır. yakıt gereksinimleri ve uçuş ekibi konularında pilot ve uçuş harekat uzmanlarının sorumlulukları. konularında bildiri 152 Earl L. Kötü hava şartları.

Muhtemel kaza nedeni kaptanın yakıt durumunu takip etmeyerek tüm yakıtın bitmesine sebep olması olarak 154 Aircraft Accident report: NTSB Identification: DCA82AA014 Scheduled 14 CFR Part 121: Air Carrier Operation of United Airlines Inc. kalkıştan vazgeçme süratinin üzerinde olduğu halde. Kule operatörü uçağa 2400 feete alçalmayı ( descent two four zero zero) serbest kılmış. Kalkışta gecikme olacağından 199 sefer sayılı uçak beklerken yakıt tasarrufu için motorlardan birini durdurmuştur. Uçuş ekibi içinde etkin bir iletişim. Yardımcı pilot tereddüt ettiyse de. O sırada 99 sefer sayılı uçak pisttedir ve yerden kesilmek üzeredir. Tekrar çalıştırıldığında ise motor patlamalı çalışmış. ekip koordinasyonu konusunda daima temel esası teşkil etmiştir. Aircraft: McDonnel-Dougles DC-10-10. 3 Şubat 1982’de. Amerikalı uçuş ekibi ile kulede görevli kontrolör arasında meydana gelen bir kelime hatası kazanın önlenemez duruma gelmesine sebep olmuştur. 1982 155 Flight Safety. uçuş ekibi talimatı 400 feete alçalmaya serbestsiniz (descent to four zero zero) olarak anlamıştır. kalkıştan vazgeçmiş. kazadan kurtulan olmamıştır155. Ekip alçalış öncesi tüm usulleri uygulamış ve alçalmaya başlamıştır. 1982 in Philadelphia. Ancak dikkat çeken hususların başında iletişim problemi gelmektedir. kaptanın “mutlaka bizi görüyor ve ona göre alçalma izni veriyorlardır” ifadesi üzerine kontrolöre irtifayı sormamış. United Havayollarının 99 sefer sayılı ve U. Singapur’dan Malezya’nın Kuala Lumpur meydanına giden Flying Tigers 66 uçuş numaralı Boing 747 kargo uçağını uçuran ekibin başına gelmiştir. çalıştırma esnasında motorun arkasında alev uzaması olmuş ve motordan kıvılcımlar çıkmıştır. Kazanın farklı oluş sebepleri vardır. Pa. Uçuş ekibi çok tecrübeli bir kaptan. NTSB tarafından “Ekip İşbirliği” kavramı ilk defa 1978 yılında meydana gelen Portland.. DC. uçak 400 feete alçalırken piste 5 Nm mesafede yaklaşma istikametindeki 654 feetlik tepenin hemen üzerine çarpmış. February 03.S. İkinci olay.13-3 140 . Onun hemen arkasındaki 25 sefer sayılı uçağın kaptanı kule frekansından önündeki uçağı kastederek “sağ motorunda yangın var” diyerek ikaz etmiştir. 18 şubat 1989 yılında. 1994. USA.AIR’in 25 ve 199 uçuş numaralı uçakları birbirlerine çok yakın aralıklarla kalkış için ruleye başlamışlardır. Oregonda United Airlines’ın 173 sefer sayılı uçağının kazası ile ilgili inceleme raporlarında yer almıştır. uçak pistten çıkarak çamura saplanmış ve bir yolcu yaralanmıştır154. Registration: N1814U. ikinci pilot ve alçalmayı başından beri takip eden uçuş mühendisinden oluşmaktadır. s. National Transportation safety Board (NTSB) Washington. Motorunun yandığını sanan 99 sefer sayılı uçağın kaptanı.Çarpıcı iletişim hatalarının yaşandığı iki örnek olay şöyle gerçekleşmiştir.

. Portland OregonAR 79-7) National Transportation safety Board (NTSB). iletişime açık olarak uçuş ekibinin görevlerini yerine getirmek. Dolayısıyle yüksek performanslı ekip içinde iletişimin 156 Aircraft Accident Report. McDonnel Douglas DC-8-61..tespit edilmiştir. İletişim işlevlerinin sözlü alışverişe dayanan ekip aktiviteleri üzerinde merkezi bir önemi vardır. USA. 1979. Bu anlamda iletişim davranışı standart harekat usulleri gibi organizasyonel politikalarla yapılandırabilen ve eğitim ile şekillendirilen bir beceridir. bilgi gönderip alarak. Kaza kayıtları. Sebeplerden biride diğer iki uçuş personelinin ya kritik yakıt durumunu tam olarak anlayamamış ya da kaptana konu hakkındaki endişelerini başarılı bir şekilde iletememiş olmalarıdır156. çapraz kontrol. İşlem değişkenleri. Ekip performansının kendisinin dinamikleri ile ilgilidir. iletişim. ısrarcılık ve katılımcı yönetime ilave olarak kriz yönetimi konuları ile ilgili çok geniş bir sahada EKY problemlerinin olduğunu göstermiştir. İş yükü de bu pozitif ortamlarda daha eşit dağılır. Karar verme. Uçuş ekibi performansı ile ilgili olarak iletişimin iki yönü vardır. planlama.g. iletişimin tarifçilikten çok tanımlayıcı olmasıdır. olguların nasıl iletildikleri ve ekip üyelerinin kendi içlerindeki iletişim stilleri ve kalitesi ile ilgilenir. Ekibin birbirini tanıması iletişim yeteneklerini artırır ve liderlik sorumluluğu taşıyan kişinin ekip ifade eden sözcüklerle. Ancak sadece iletişim yetersizlikleri üzerine yoğunlaşmak tek yönlü bir yaklaşımdır. Chidester ve ekibi tarafından yürütülen tam görev simülasyonu çalışmalarından elde edilen sonuçlara göre.e. Bu yön. koordine etmektir. ekibini koruyan ve iyi performans sağlayan kaptanların olduğu senaryolarda iletişim konusunda çok hafif bir gelişme görülmüştür. hareket tarzını komutlar vererek. Washington DC. çok iyi diyalog içinde olan. 141 . N8082U. İkincisi. zamanında ve doğru bir şekilde gönderilmeli ve alınmalıdır. görev başarma azmine sahip. İletişim modelleri kişisel karakter özelliklerine bağlı olarak yönlendirilebilmektedir. problem çözme ve yönetimsel işlevler gibi koordinasyonun birçok yönü iletişim bilgileri kapsamında analiz edilirler. CVR kayıtlarından elde edilen iletişim ile ilgili bilgiler zor şartlar altında karşılaşılan acil durumlarda iyi ekip işbirliğinin varlığını da ortaya koymuştur157. United Airlines Inc. niyetini belirterek. pozitif terimlerle konuşması performansı yükseltir.52. Ekip üyeleri birlikte veya tek olarak görevleri yerine getirirken bilgi. gözlemleme. İşlem değişkenleri girdiler ve çıktılar arasında aracıdır. 157 Elbaşı. a. performans üzerindeki arabulucu girdi etkileri gibi düşünülebilir. s. Birincisi. İletişimin dinamik doğası uçuşu etkileyen şartların değişimi ile değişir. brifingler.

. çok yönlü ve adapte edilebilir iletişim becerisi ihtiyacını doğurmaktadır. Faushee. çift yönlü bir akış içinde olduğu görülmüştür.e.5.g. Elbaşı. 2. Aynı zamanda problemler. a. Önceden tahmin edilebilir davranış modeli oluşturur. Kişiler arası ilişkiler oluşturur.53. İletişim kavramı. kişiler arasındaki ilişkiler konusunda hassas olmayan kaptanlar. Sürekli birlikte uçan ekiplerin iletişimdeki performans seviyeleri.60. ortaya çıktığı anda çözülebileceği gibi daha büyük problemlere de sebep olabilir. İletişimin ekip performansını etkilediği en az beş yol vardır. İletişimin başlıca anlamı hedefleri yerine getirebilmek için kişilerin hareket tarzları geliştirmesi ve koordine etmesidir159.. iletişimin içeriğidir. Bazı durumlarda da iletişimin kullanıldığı yöntemdir. Dolayısıyle performansı etkileyen iletişim stilleri kişilik özellikleri ile etkileşim içindedir. s. • • • • • Bilgi sağlar. Yapılan çalışmalar uçuş ekipleri içindeki ilişkilerde iletişimin performansı nasıl olumlu yönde etkilediğini göstermektedir. iyi bir iletişim ile uçuştaki tüm görevlerin olması gerektiği gibi yerine getirildiği ya da yetersiz iletişim ile problemlerin oluştuğu görülebilir.4.e. diğer kaptanlara göre yardımcı pilotlarından daha az yardım almışlardır. İletişim tipik olarak çok fonksiyonludur ve örnek olarak alınan bir uçuş tüm boyutlarda ya da tek tek incelenebilir. Görev dikkatini ve durum muhakemesini muhafaza eder.g. s. Her ne kadar uçağın uçurulmasında yüksek derecede standart hale getirilmiş usuller kullanılsa bile. kaptan pilot tarafından yaratılan atmosferin kokpitteki iletişimin kalitesini belirlediğini göstermiştir. Daha otoriter. Bazı durumlarda en önemli olan. Ancak iletişim fonksiyonlarının her biri tipik olarak farklı fonksiyonel problemleri. bir çok fonksiyonu yerine getirdiğinde etkin bir ekip performansı sağlanır. ekip üyeleri ve bir bütün olarak tüm ekibi etkileyen. ilk defa birlikte görev yapan ekiplere oranla daha yüksektir158. İletişim. 142 . Bir uçuş esnasında. a. yetersizlikleri ya da ekip koordinasyonunu 158 159 Kanki . Bir yönetim aracıdır.2.2.genellikle dengeli. Bu durum. içinde bilgi transferinin olduğu dinamik bir işlevdir. İletişimin Fonksiyonları İletişim. uçuş ekiplerinin stilleri ve davranışları arasındaki beklenmedik özellikler ve farklılıklar. daha az performanslı.

Robert L.g. NJ. hava trafik kontrolörleri. Kişiler arası ilişkiler oluşturur. Academic press.Orasanu. Tablo 8: İletişim Fonksiyonları ve Problem Sahaları İletişim Fonksiyonları Bilgi sağlar. İlk olarak tüm ekip için önemli harekat bilgisi sağlar.Wiener. 1990. Bu iletişim fonksiyonlarının her biri kendi alanlarında ayrı bir konu olarak incelenebilir olmasına rağmen çoğu birçok fonksiyonu aynı anda yerine getirir. • Bilgi sağlama İletişimin geleneksel görünümü. İlave olarak bilgi uçak aletlerinden ve dış ortamdan sağlanır. seyrüsefer noktaları ve durum işaretleri mevcuttur.113. Princeton. s.. Görev dikkatini ve durum muhakemesini muhafaza eder. Kanki.46. 143 . Kokpit içinde gözlemlenmesi gereken aşırı çoklukta ayarlar. 1993. Aletlerden elde edilen bilgi genel olarak sayı tarzındadır 160 161 Kanki ve Palmer. durumlar. Üçüncü olarak. Tablo 8’de bu iletişim fonksiyonları ve ihtiva ettikleri problemler incelenmektedir160. s. uçuş harekat uzmanları. Problem Sahaları Bilgi eksikliği ya da yanlış bilgilendirme Kişiler arası problemler Standart olmayan ve tahmin edilemeyen davranış modelleri Çabukluk ve durum muhakemesi eksikiği Liderlik eksikliği ya da yanlış yönlendirme hepsi birlikte Kaynak: Earl L. USA. s. Bu bilgi. İletişim araştırmasında bu fonksiyonların her biri ya da olay analizlerinde incelenebilir161. Barbara G. Önceden tahmin edilebilir davranış modelleri oluşturur.e.azaltan ve kaynakların etkin kullanılmasını engelleyen ihmalleri beraberinde getirir.a. Helmreich. bakım kayıtları ile çeklistler dahil birçok kaynaklardan sağlanır. bir kaptan görev öncesinde hem kabin hem de uçuş ekibini bir araya getirerek görev öncesi bir brifing yaparsa onun bu iletişimi aynı anda birkaç fonksiyon yerine getirir. Örneğin. 46). Cockpit Resource Management. J. lisanın bilgiye yönelik fonksiyonunu ya da bilginin transferini vurgular. Yönetim aracıdır. Shared Mental Models and Crew Decision Making (technical Report No.113. Cognitive Science Laboratory. yönetim tarzının ne olduğu ve nasıl birlikte çalışabilecekleri hakkında öngörüye sahip olunmasını sağlar. kaptanın ekipten ne gibi beklentileri olduğu. kaptanın ekibin geri kalanı ile kişisel bağ kurmasını sağlar. London. döküman ve el kitapları. Princeton University. İkinci olarak.

Basit olarak tekrar edilen bir ifade de onun soru şeklinde sorulması ile teyid edici şekilde kullanılması arasında kritik bir farklılık vardır. yardımcı pilotun kaptanın ne demek istediğini anlamadığını.e. eğer bu ifade yardımcı pilot tarafından artan bir ses tonu şeklinde fakat sıradan bir tekrar anlamında olmayarak kullanılır ise. pilotların aynı bilgi ve becerileri kullanmasını kolaylaştırmıştır. normal ve acil durumlarda pilotun ne yapması gerektiğini göstermek. SHU sadece bilginin ne zaman elde edilmesi gerektiğini ve ona göre hareket edilmesini değil aynı zamanda teyid edilmesi bileşenini de ihtiva eder.46. dikkat ve sonuçları iletişimin fonksiyonu otomatik olarak değiştirlebilir.. amaç ya da alt amaçların saptanmasına. 144 . planlama ve strateji belirlemeyi. Örnek olarak. Çünkü ekip üyeleri normalin dışında ilave daha fazla bilgi toplamalı ve bu bilgileri devam eden problemin çözülmeside kullanmalıdırlar. problemin belirlenmesine. “ Bu. bu da kaptanın okuduğu değeri teyid anlamına gelir. zaman kaybetmeden gerekeni yapmasını sağlamak için kullanmaktadır. Hareket tarzlarının normal ve tekrara yönelik olduğu durumda tüm iletişim alış verişi beklentilerin teyid edilmesi şeklinde oluşarak ezbere yapılan ya da söylenen parçalara dönüşebilir. ne yapacağı konusundaki standartları tüm pilotların yerine getirmesi için geliştirilmiştir. Bilgi sağlama özellikle problem çözme durumlarında hayati önem taşır. İletişim bilgi sağlama sadece iyi bir performans için görev ile ilgili bilgilerin toplanmasını içermez aynı zamanda iletişimin kullanım modeli için de çok önemlidir. iş yükü ve şartlar ne olursa olsun uygun iletişim modellerini kullanan ekiplerin diğerlerine göre daha başarılı ve etkin olduğu görülmüştür. Eğer ifade kaptanın aleti okumasından sonra kullanılır ise. Bu konuşmalar. ne zaman. kullanım yeri. Yapılan çalışmalarda. bilgi toplamayı.s. bu kez de yardımcı pilotun bu değerin normal olup olmadığını sorduğu anlamına gelir. tonlama ve diğer kullanım tarzları bir ifadenin değerlendirilmesi sürecine katkıda bulunmaktadır. Bir model haline getirilmiş davranış tarzlarını içeren SHU.g. Ekip üyeleri arasında görevlerin koordinasyonu. normal değerinde görünüyor” ifadesi eğer yardımcı pilot tarafından soru tarzında kullanılır ise. Standart Harekat Usulleri (SHU) kimin.ve uçuş emniyeti için çok kritiktir. Kısacası. doğruluğu. Kullanılan o anki kelimeler tamamen ayrı olsa bile. a. 162 Orasanu. Konuşma tarzının çeşitleri özellikle problem çözme konuşmalarında belirgindir. tetikte olma ve önceden hazırlıklı olmayı ve açıklamayı içerir162.

daha sağlıklı ve daha yüksek performansta çalıştıkları gözlemlenmiştir.g. 163 Elbaşı.• Kişiler arası ilişkiler oluşturma Bir uçuş görevinin icrası esnasında fikir ayrılıklarının sebep olduğu anlaşmazlıklarda anahtar kural ”kimin haklı olduğu değil neyin doğru olduğudur. iyi bir iletişim ortamı sağlar. yoksa iyi iletişim kuran pilotlar mı performansı arttırır? şeklindedir. aynı anda (altimetre değerlerinin kaptan ve yardımcı pilot tarafından bağlanması) ya da sıralı olarak (normal ve emercensi usullerde olduğu gibi) uygun zamanda yapılmalıdır. s. a. Sonuç olarak. Önceden tahmin edilebilir davranışlar gösteren ekiplerin tesis edilmesi ekip performansını olumlu yönde etkilemektedir. Hangi seçenek tercih edilirse edilsin her ikisinde de bir uçuş görevinin başarısında iletişimin önemi konusu ön plana çıkmaktadır163. Örneğin. Ancak hala performans mı yoksa iletişim mi önce gelmektedir konusunda bir çelişki yaşanmaktadır. Bu çelişki. Sadece belirlenen rollere göre yapılması gerekenler ve uyulması gereken kurallar vardır. iyi performans sahibi pilotlar mı. ekip performansı etkilendiği için ekip kimin kimden ne istediğinin tam olarak belirlenmesiyle üyelerinin görevlerini sıralı. 145 . birlikte görev yapan ekipler arasında iletişim konusunda sorun yaşanmamış konuşulanlarda belli bir oranda azalma olmasına rağmen bilgi doğru olarak transfer edilmiş ve uygun şekilde kulllanılmıştır. • Önceden tahmin edilebilir davranış modelleri oluşturma Karmaşık görev ortamlarında. Kaptanların ve diğer ekip üyelerinin kişiliklerinden kaynaklanabilecek sorunların çözümü iyi bir briging ve iletişim ile çözülebilecektir. Görevler. önceden birlikte görev yapmış ekibin görev yerine getirirken daha etkin. Daha önce birlikte görev yapmamış ekipte. Önceden birlikte görev yapmış ve daha yeni göreve gidecek iki ekip arasında yapılan simülasyon çalışmaları sonucunda.59. alçalma. uçak konfigürasyonunda.. ekip üyeleri birbirlerinin davranış tarzını daha önceden tespit edemekleri için daha düşük performans göstermişlerdir. Kişiler birbirleri ile iletişim kurarken herşeyden önce saygı göstermelidir.” Kokpit içinde kişisel dargınlıklara ve kırgınlıklara yer yoktur.e. zamanında yapması ve yapacaklarının diğer ekip üyeleri tarafından bilinmesi gereklidir. süratinde ve rotada artan fakat kontrol edilebilir şekilde kaptan ve ikinci pilot tarafından sırayla yapılması gereken bir seri uygulamaları gerektirir.

Nihayi sorumluluk sahibi ve yönetim otoritesi olarak kaptan.g. USA. Ginnet. Yale Üniversity. bilginin mevcut ve kolaylıkla oluşabildiği. iniş. “iniş ve uçak kontrolü” gibi konuşmalara pilotlar tarafından öncelik verilmektedir164. konuların ya da dikkatlerin dağılımına. ekip üyelerinin istekli olarak göreve katılmalarını sağlayarak ve yapılması gereken karmaşık eylemlerin düzenli olarak yapılması için uygun direktifler verilerek iletişimi muhafaza 164 165 Elbaşı. Bu performansı açığa çıkartmak için liderlik yapacak. Örneğin. New Haven. acil durum hazırlıkları ve sosyal konulardan oluşmaktadır. bu görevi yerine getirecek kişidir165. durum değerlendirme. değişen durumlarda hangi çeşit iletişim modelleri görev dikkatinin muhafazasına ve etkin bir gözlemlemeye katkıda bulunabileceği önemlidir.. standart usullerin ve ekip beklentilerinin kabul edilebilir ve güvenilir bir nitelikte olduğu.e. İletişim açısından bakıldığında. mevcut bilgilerin uygun sırayla kullanılmasını gerektirmektedir. Unpublished Doctoral Dissertation. Herkesin tahmin edebileceği gibi bazı “sosyal” konuşmalar olayın niteliğine göre diğerlerine göre önemini kaybetmekte. doğru bir durum muhakemesini. First encounters of The Colse Kind: The first meetings of Airline Flight Crews.• Görev dikkatini ve durum muhakemesini muhafaza İletişim fonksiyonlarının biribirinin üstüne binmekte olduğu ve iç içe girdiği görülmektedir. Etkili liderlerin iyi iletişim becerileri vasıtasıyla. 399 146 . • Yönetim aracı olma Gerçek anlamda iletişimin yönetim aracı olması özelliği EKY’nin kalbini oluşturmaktadır. olayların gelişimine göre ve zamana bağlı olarak değişmektedir. s. Bir uçuş görevinde EKY ekip ve görevi koordine etmeyi gerektiren karmaşık bir görevdir. Kokpit içindeki kişiler arası ilişki atmosferinin ekibin birbiri arasında çok iyi bir çalışma ortamı sağlayıcı nitelikte olduğu. R. görev paylaşımını sağlayacak.60. Normal ya da anormal durumlarda ortaya çıkan düşük ya da yüksek işgücü ortamında emniyetle görevin icra edilmesi durumsal farkındalığa bağlıdır. 1987. olaylara yukarıdan bakacak ve tüm işlemleri gözlemleyecek bir yönetici gerekmektedir. problem çözme. tüm ekibin çevrim içinde olduğu ve uçağın önünde gidebilme perpormansına sahip bir ekip olduğunu düşünelim. a. Bunun da ötesinde iyi yönetim ve liderlik becerileri altında toplanan problem çözme becerisi ekip üyeleri arasındaki durum muhakemesinin mevcudiyetine bağlıdır.G. CT. Konuşma konuları uçak içinde. s. problem çözme ve karar verme. uçak kontrolü. Tüm konuşma konuları gruplara ayrıldığında konuşmalar.

D. Moffett Field.3. Çoğu insanın kullandığı dört iletişim stili şunlardır: • Coşkulu: Bu iletişim stili açık sözlü. Ruffell Smith’in simülatör çalışmalarına dayanarak hazırladığı raporda iletişim problemlerinin kaza sebebi olarak performans. Cooper. Moffett Field. CA. Ses tonları. Yapılan eylemler ister tek bir kişi ister bir çok kişiden oluşan ekipler tarafından yapılsın sonuçta bu eylemler bir akış içinde uygulanmalıdır166. Billings. Bu sebepten dolayı iletişim ekip aktivitelerinde önemli bir role sahiptir.etme ve yönetme kabiliyeti geliştirlmelidir. M. NASA araştırmacılarının 1968 işe 1976 yılları arasında hava yolu jet taşımacılığında yaptıkları incelemelerde ekip iletişimi yetersizliğinin teknik yetersizlikten daha yüksek oranda kaza kırımların asıl sebebi olduğu ortaya çıkmıştır 167 . Resource Management on Flight Deck.E. s. yüz ifadeleri ve pozlar yüz yüze iletişim stillerinin farklılaşmasının başlıca unsurlarıdır. Cheaney. eyleme yönelik davranış. Coşkulu işletişim stilili. 1981.K. G.e.4.2. Information Transfer Problems in the Aviation System. hacmini ve stilindeki genel yaklaşımı büyük ölçüde etkiler. J.g.61. USA. s. Hiç bir şüphe yok ki modern bir uçağı kullanma işi. E.P.S. A simulator Study of The Interaction of Pilot Workload with Errors. 2. teknik yetersizlik.5.E. s.000 olayın %70’ine yakınını iletişim problemleri oluşturmaktadır 168 .78482. NASA Ames Resaerch Center. Kişisel öz güven de insanın ses tonunu. her uçuşta insan hayatı üzerine yatırım yapılan yüksek değerde bir meslektir. kendimizi daha iyi tanıma şansına sahip olabiliriz. coşkulu ve özendirici kişiler için tipiktir. Nitekim kendi stilimizi anlarsak. Vigilance and Decisions. a. NASA Ames Research Center. dikkat dağınıklığı gibi problemlerden daha önce geldiği vurgulanmıştır169. Ayrıca diğer insanların iletişim farklılıklarını kavramak da EKY açısından önemli unsurdur. 1979. Son yirmi yılda insan hatalarından meydana gelen kazalarda başlıca faktörlerin %70 ile %80’ı kişiler arası iletişim hataları oluşturmuştur. 1980 CP-2120 168 C. İletişim stillerine ilişkin temel nokta bireysel farklılıkların önemidir. USA. İletişim Stilleri Herkesin kendisine özgü bir iletişim stili vardır. Moffett Field. NASA Technical Paper 1875. 1875 169 H. teklifsizlik (İnsanlara sen diye hitap eder) ve doğal bir ikna yeteneği sergiler. 166 167 Elbaşı.. Proceeding of A NASA / Industry Workshop. Ruffel Smith. göz hareketleri. Lauber. USA. NASA Ames Research Center. CA. NASA’nın Havacılık Emniyet İhbar Sistemine rapor edilen 28. White. CA. 147 . NASA Technical Memorandum 78482.

ilgili ve dinleyici olan kişilere özgüdür. açık. Uçuş ekiplerine dahil pekçok kişi anlaşılmayan hususu kendilerinin beceriksiz olduğunu düşündüreceği varsayımıyla tekrar sormazlar.Vedat Üner) Rota Yayıncılık. s. özellikle kaptanlar tarafından yapılırsa diğer ekip üyeleri için teşvik edici olur. talep edici. Sağlıklı iletişimi yapmak için etkin beceriler vardır. Bilgiyi tam anlamak için tekrar sormak başkalarına örnek olur ve onları da yüreklendirir. Bu. Önceki deneyimlere göre söylenenin anlamını çözmeye çalışmak yerine söylenenin duyulduğundan emin olmak olmak yakıştırma yapmamak gerekir. İstanbul. • Destekleyici: Destekleyici iletişim stili duyarlı. • • Başarılı iletişim için kaynaklar açık tutulmalıdır. Bu beceriler bir uçuş görevinin gerçekleşmesine etki eden herkes için geçerlidir. tek başına vakit geçirmekten hoşlanır ve harekete geçmeden önce uzun süre düşünmeyi yeğler. kesin ve kararlıdır. 1993. ön kabullere sahiptir ve düzenliliği tercih eder. İletişimin anahtarı söylenen veya alınan mesajın anlamıdır. Özenli dinleme. 170 Margaret Palmer. destekleyici iletişimcilerin özellikleridir. Söylenen ifade şüpheli ise açık seçik anlaşılmamışsa soru sorulmalıdır. Yansıtıcı iletişimci görüşlerini biçimsel ve temkinli bir tarzda ifade eder. kuvvetli fikirler ifade eder ve tarafsız ama sorumlu görünür. Destekleyici kişi ihtiyatlıdır ve genellikle dikkat çekici davranışlardan kaçınır.52-53. Bu tür insanlar bir karar almadan önce bir sonuca varmak için ulaşabildikleri bütün enformasyonu dikkate alırlar170. Yönetimde Kadınlar. • Yansıtıcı: Yansıtıcı bir stilde iletişim kuran kişi genellikle sessizdir.• Yönlendirici: Yönlendirici iletişim stili genel olarak dolaysız. Son on yıl içinde ölümle sonuçlanan kazalarda. • Soru sormaktan çekinmemek gerekir. güce dayanmama ve düşünerek temkinli karar alma. Örneğin bir ikinci pilot kaptanına “Yaklaşmaya serbestmiyiz? Ben ATC’nin bizi serbest kıldığını duymadım” diyebilmelidir. verilen talimatlat yanlış anlaşıldığı ve doğrusunu öğrenmek için tekrar soru sormada bir çaba gösterilmediği görülmüştür. 148 . (Çev. Söylenenler iyi dinlenmelidir. Verilen bilgide istenilen vevap yoksa sormak ve cevap istemek gerekir. Yönlendirici iletişimci ciddi bir tutum sergiler. Beverly Hyman.

bir Fransız. hava trafik kontrolörü tarafından verilen bir talimatın yanlış ve emniyetsiz olduğuna inanılıyorsa konuşmak. Ancak çeşitli nedenlerle anlaşılmadığı da olabilir. • Pek çok milletin kültürüne göre kişiler. İyi dinleme becerileri ve bunları aktarma yolu ile iletişimi daha iyiye götürmek olasıdır. • Yetkideki farklılık engel teşkil etmemelidir. Her ekip üyesi hem konuşmacı hem de dinleyicidir. kişi duymak istediği şekilde duyar. kültürel konuları bir kenara iterek emniyeti artıracak şekilde davranmak durumundadır. Acaba söylenen şeyin anlamını karşı taraftaki kişi anladı mı? Hava trafik talimatlarını bir ingiliz verdiği zaman anlaşılmasında bir sorun oluyor mu? Bir Türk. Modern havacılık ortamında gerekli olan ekip koordine seviyesini sağlamak için profesyonel havacıların kokpitteki rütbe ve kültürel konuları bir kenara koymaları gerekir.• Tüm telsiz iletişimi açıkça anlaşılmalıdır. karşısındakinin hatalı olduklarını bilseler bile onlara hataları ile ilgili soru sormazlar. teyit etme tekrar sorma ve fikirleri savunma gibi konularda çekingen davranmamalıdır. 149 . Telsiz konuşmalarının azlığı kokpitte gevşeme ve rahatlık yaratır. sormak. onaylamak ve ikna olmak gerekir. bir Rus bu talimatlara cevap vediği zaman anlaşılıyormu? • Bilgi akışının fazla veya az oluşu da engel teşkil eder. Kokpitte yapılan bir işin. bir şeyi duymak üzere hazırlıklı iken söylenenden farklı olarak beklenti içinde olunması nedeniyle. Aynı şekilde. Çok yoğun telsiz trafiğinin yaşandığı bölgelerde konuşmaların arasına girip isteneni söylemek kolay değildir. Yardımcı pilotlar ve uçuş mühendisleri kaptan tarafından eleştirilme çekincesiyle soru sormakta isteksiz olurlar. Hava trafik kontrolörüne “tekrar edin” diye veya yanındakilere “ne dedi?” diye sormayan pilot yoktur. İyi bir iletişim kurmak için kişi. • Bir mesaj tercüme edilirken anlamını yitirmemelidir. bir İtalyan. • Doğruyu savunmak zordur ama gereklidir. başkaları tarafından nasıl dinlenmek istiyorsa öyle dinlemelidir. Birinci engel söylenenin diğer pilot tarafından anlaşıldığını kabul ederek susmaktır. Uçuş ekipleri iletişimdeki engellerin devamlı olarak bilincinde olmalı. Pek çok uçuş ekibi trafik kontrolörünün vermiş olduğu talimatı doğru kabul edip hiç soru sormama davranışı içinde içindedirler. Profesyonel havacılar ise.

Şu ana kadar açık olarak görülmektedir ki iletişim çok yönlü, değişken bir kavramdır. Sonuç olarak; iletişim, uçuş görevlerinin yerine getirilmesi için gereklidir. Diğer yandan iletişim EKY prensiplerinde kullanılan bir araçtır. Kişinin rolünün, dikkatlerini toplayabilmelerinin kişiliklerinin, düşünce tarzlarının, ustalıklarının, tecrübe derecelerinin çalışma tarzının, profesyonellik seviyelerinin ve diğer kişilik özelliklerinin göstergesidir. Bu özellikler ekip üyelerinin kendi arasındaki davranış ve kordinasyonu olumlu yönde etkilemektedir171. İletişim konusunda yapılan araştırmalarda etkili iletişimin temel prensiplerinin uygulanması esnasında bazı farklılıkların olduğu görülmüştür. Bunun kısa açıklaması standardizasyon ve elastikiyet arasındaki uygulama farklılıklarıdır. Her uçuş ekibinin performansı için her ikiside gereklidir. İletişimde standartlaşmanın belirgin avantajları vardır. Standartlaşma, daha az karmaşa, daha fazla etkinlik, öğretim ve değerlendirmede daha büyük kolaylık demektir. SHU’lerinden taviz verilmeyecek görevler vardır. Ancak elastikiyet, değişik durumda karşılaşılan sorunların yapıcı bir şekilde çözülebilmesi kaynakların kullanımının maksimize edilmesi için gereklidir. Sadece standart usullerin kullanılarak bir uçuş görevinde iletişimin sağlanamayacağı aşağıdaki sebeplerle açıklanmıştır. • İletişim geçişli bir eylem işlevidir. Bundan dolayı sapmalar olmaktadır. Çünkü eyleme katkıda bulunan her bireyin farklı kişiliği, farklı rolü, farklı amaç ve görevleri vardır. Eyleme katkıda bulunanlar birbirlerinin iletişim stillerine, rollerine ve görevlerine aşina oldukça, karşılıklı birbirlerini anlama kabiliyeti de artacaktır. • İletişim işlevleri ekipler içinde ve arasında değişir. Bazı iletişim bağlantıları bir ekip yada alt ekip içinde katılımcıları kapsar. Diğer bazı iletişim bağlantıları da sistem içinde etkisi olan katılımcıları kapsayabilir. • İletişim aynı zamanda bir çok fonksiyonu yerine getirir. Sapmalar mevcuttur. Çünkü iletişim sadece uçuş bilgilerinin belirli parçalarını bir araya getirmez. Aynı zamanda diğer birçok görevin yapılmasına araç teşkil eder. Bir konuşma bir çok fonksiyona hitap eder. • İletişim değişkendir. Çünkü durum ya da olaylar zamana bağlı olarak dinamik bir şekilde değişir.

171

McAllister, a.g.e., s.129.

150

İletişim; kokpit dizaynı, alet, otomasyon seviyesi ve diğer belirgin donanım ve yazılım farklılıklarının meydana getirdiği görev farklılıklarına kendini uyumlu hale getiririr172.

2.5.2.4.4. İletişim Matrisi İyi ve doğru bir iletişim kurmak görevin yapılmasına akışkanlık kazandırır. Bir uçuş görevi esnasında ya bilgi edinilmek istenir ya da başkaları bilgilendirilir. Bazen de başkalarının sizi anlamalarını ve istekleriniz doğrultusunda davranmalarını sağlamanız gerekebilir 173 . Her iki durumda insanların bakış açılarını anlamadaki beceri ya da beceriksizlik başarılı liderlerle başarısız liderler arasındaki ince çizgiyi belirlemektedir. Başkalarını anlamak deyince iletişim yetenekleri ön plana çıkmaktadır. Ünlü Psikoloji bilimcisi Carl Jung, 1921’de insanları psikolojik tipler olarak dörde ayırmıştır. Bunlar; düşünenler, hissedenler, yaratıcılar ve iş yapanlardır. Her organizasyonda bütünü oluşturan bu dört tip insanın dengeli bir şekilde ve zamanında motive edilerek potansiyellerinin en üst düzeyde ortaya çıkarılması ise, başarılı yönetim, liderlik ve iyi bir iletişimle mümkün olabilecektir. Şekil 34’de iletişim matrisi adı altında bir matris görülmektedir. Bu matris kaptan ve ekip üyeleri arasındaki ilişkilere biraz daha açıklık getirmekte, bu iletişim ve ilişkiler de ortamın ve ekip üyelerinin etkisine dikkat çekmektedir. Şekil 34: İletişim Matrisi

Kaynak: Doğan Cüceloğlu, Keşkesiz Bir Yaşam İçin İletişim Donanımları, Remzi kitapevi, 12. Basım, 2003, s.145.
172

173

Kangi,Palmer, a.g.e.,s.133-134. Kate Keenan, İletişim Kurma, (çev.Veysel Atayman), Remzi Kitapevi,1995, s.6.

151

Şekilden de anlaşılacağı üzere bir uçuş görevinde beraber çalışılan insanların oluşturduğu bir ortam söz konusudur. Bu ortamdaki kişiler, hal ve tavırlarıyla veya söyledikleri sözlerle iletişim içine girmektedirler. İşte böyle bir ortam iletişim matrisinin ortam boyutunu oluşturmaktadır. İletişim matrisinin bir de birey boyutu vardır. Birey boyutu kişinin özbenliğinin durumunu belirtmektedir. Matriste belirtilen dört ortam kısaca aşağıdaki gibi ele alınabilir. • Korku ortamı: Matrisin (-) (-) olarak işaretlenmiş bu bölümü sen dikkate alınmaya değmezsin, sende bir bozukluk var, sen değersizsin, beceriksiz ve güvenilmezsin gibi olumsuz mesajlar vermektedir. Örneğin kaptan asık suratla ve insanlara değer vermeden bağırarak emirler vermekte, hakaret etmektedir, ama o ortamda çalışanlar bundan hiç rahatsızlık duymamakta, kaptan bize böyle davranmakta haklı yoksa biz hemen gevşeriz diye düşünmektedir. Kaptan ekibini, ekipte kendisini değerli görmemektedir. Matrisin bu gözünde duygusal zeminde sürekli korku vardır. Bu nedenle matrsisin bu gözüne korku ortamı adı verilmektedir. • Hayal kırıklığı ortamı: Matrisin (-) (+) olarak işaretlenmiş bu bölümü kendilerini insan muamelesine layık görmeyen insanlara, insanca davranılan bir ortamı temsil etmektedir. İnsanlar iyi muamele görürlerse memnun kalacakları sanılır ama gerçek her zaman böyle değildir. Korku ortamına alışmış bu insanlar, korku ortamı kalkınca, iyi muamele eden kişiyi zayıf olarak göreceklerdir. Kendilerine iyi muamele eden kaptanı aciz ve yeteneksiz görerek ona saygı duymayacaklardır. Görevlerini aksatmaya başlayacaklardır. Kaptan da hayal kırıklığı içindedir. Çünkü ekibine iyi muamele edince onların daha şevkli ve istekli olmalarını beklemiştir. Bunun tam tersini görünce hayal kırıklığına uğramıştır. Demek ki insanlara iyi muamele yaramıyor, onlara kötü muamele yapmak gerekiyor, onlar ancak sertlikten anlar duygusu içerisindedir. Her iki tarafta hayal kırıklığı içinde olduğundan matrsisin bu gözüne hayal kırıklığı ortamı adı verilmektedir. • Öfke Ortamı: Matrisin (+) (-) olarak işaretlenmiş bu bölümü, (+) ile gösterilmiş kişilerin (-) ile gösterilen kötü muameleye maruz kaldıkları ortamı ifade etmektedir. Böyle bir ortamda kaptan asık suratlı, hakaret eden bir tavır içinde sağa sola emirler yağdırmaktadır ve bu da ekibin çok gücüne gitmektedir. Ekip üyeleri, ben bu muameleye layık değilim, mevkice daha yüksek olması ona, başka bir insana hakaret etme hakkı vermez diye düşünmekte ve içten içe kızmakta ve kaptana saygı duymamaktadır. Kaptan ise ekibe güleryüz gösterdiği taktirde başına

152

geleceklerden korkmaktadır. Ekibin ters tavırlar içinde olmalarına öfkelenmekte ve kendilerini ne sanıyorlar, adam gibi işlerini yapacaklarına homurdanıyorlar algılaması içine girmektedir. Her iki tarafta öfkeli olduğu için bu ortama öfke ortamı denilmektedir. • Huzur ortamı: Matrisin (+)(+) olarak işaretlenmiş bu bölümü, hem bireyin hem de ortamın olumlu da buluştuğu yeri belirlemektedir. Burada birey kendini (+) ile belirtilen olumlu bir özbenlik değeri içinde görmekte ve ortamdaki diğer kişiler tarafından da (+) olarak, yani olumlu algılanmaktadır. Böyle bir ortam kaptan ekibine, sen varsın, doğalsın, değerlisin, güçlü ve güvenilirsin, saygıya layıksın mesajını vermektedir. Ekip ise bu mesajı içtenlikle kabul ederek gerçekten kendisinin var olduğuna, doğal, değerli, güçlü ve güvenilir, saygıya layık olduğuna inananır. Her iki tarafta hiçbir zorlama olmadan birbirine doğal olarak saygılı ve yardımcıdır. Herkes birbirinin hizmetindedir. Bu ortamda en belirgin duygu huzur olduğu için matrisin bu gözüne huzur ortamı denilmektedir. Matrise dikkat edildiğinde 2 ve 3 numaralı gözler uyumsuz, 1 ve 4 numaralı gözler uyumlu gözlerdir. Uyumsuz gözlerde kişiler arası ilişkilerde sürtüşme fazladır, bu nedenle bu ortamlar sürekli streslidir. Hayal kırıklığı ortamında ekip korku ile yönetilmek isteyecek ve kendisine insan muamelesi yapan kaptanı zayıf görecektir. İnsan muamelesi yapan kaptan nedeniyle ortamda disiplin bozulacak, sorumluluklar gereği gibi yapılmayacak ve emniyetsizlikler artmaya başlayacaktır. Kaptan bu durumda yeni bir yön belirleyecektir bu korku ortamına gidiş yönünde olabileceği gibi, huzur ortamına gidiş yönünde de olabilecektir. Korku ortamına gitmeye karar veren kaptan bu kararını hemen uygulayabilir. Bütün yapacağı suratını asmak ve ekibe bağırıp çağırmak olacaktır. Ancak kaptanın vizyon sahibi biri olarak huzur ortamına geçmeye karar verdiği düşünülürse huzur ortamına geçiş zaman ve gerektirdiğinden bunu hemen başarması mümkün değildir. görevinde korku ortamı istenmese bile tercih edilebilmektedir. Öfke ortamında kendisine saygı duyulmasını bekleyen ekip, kendisine kötü muamele yapan kaptana kızmaktadır. Bu nedenle ortamda gerginlik artmakta, sorunlar büyümekte, disiplin sağlanamamaktadır. Bu ortamda kaptan güçlü olduğu için ekip ancak pasif direnç gösterebilecektir. Bu durumda ne hali varsa görsün yaklaşımını doğurarak ekip kavramından bireyselliğe doğru bir geçiş yaratacaktır. Ekip olmanın yarattığı sinerji yok olacaktır. Ortam korku ortamına doğru dönmeye başlayacaktır. planlama Bu yüzden bir uçuş

153

Aslında bir uçuş ortamında korku ortamı ve huzur ortamı olmak üzere iki kalıcı durum bulunmaktadır. Bu iki farklı ortam iki farklı dünya görüşünü yansıtmaktadır. Korku ortamı, güçlünün güçsüzü korkuttuğu ve ezdiği bir tarzı oluşturmaktadır. Huzur ortamında ise gerçeğe saygı, kişisel bütünlük, görev bilinci gibi insan ilişkilerine yön veren temel değerler vardır. Ekibin her üyesinin bu temel değerlere uyduğu bir ortam vardır. Kaptan ekiple kuracağı ilişki ve iletişim neticesinde bu ortamlardan herhangi birini kendisi hazırlayacaktır. Dolayısıyla tüm kaptanların ekip ile kuracağı ilişkilerde kolay yol olan korku ortamını yaratmayı değil, huzur ortamını yaratmayı seçmesi gerekmektedir. Kaptanın sağlayacağı bu huzur ortamı, ekibin de huzurlu olmasını sağlayacak, bu huzurda emniyetli bir uçuş ortamı yaratacaktır174. 2.5.2.4.5. Muhabere ve İletişim Muhabere, pilotların uçuşu destekleyen diğer ekip elemanları ile iletişiminin sağlanmasıdır. Bu iletişim duruma göre daha önceden belirlenmiş hava trafik işaretleşmeleri kullanılarak yapılabildiği gibi daha çok telsiz aracılığı ile yapılmaktadır. EKY eğitiminin temel esaslarından biri olan muhabere konusu, uçuş emniyetine direk etki eden en önemli hususlardan birisidir. Bu nedenle muhabere kurallarına tam uyulmalı, kokpit içi iletişimde de görevin emniyetle yerine getirilmesi için istenen şartlar korunmalıdır. Doğru ve etkili iletişim, tarafların içten ve bilinçli gayretleri sayesinde gerçekleştiğinden tüm görev sadece kaptan pilota ait değildir175. Kaptan pilot geçici olarak bir durumu fark etmeyebilir. Bu durumda ekibin diğer üyeleri duruma müdahele edebilecek yeterlikte olmalı ve o an için sahip oldukları bilginin önemini bilmelidirler. Kontrolörler ile hatalı iletişim riskini azaltmak için takip edilmesi gereken bazı usuller vardır. Bunlar şöyle sıralayabiliriz176. • • • • • • Muhabere sorumluluğunu devredin Talimatı doğrulayın Nazik olun Tam çağrı adı kullanın Uygun usulleri uygulayın Benzer çağrı adlarına hazırlıklı olun

174 175

Selen Doğan, Çalışan İlşkileri Yönetimi, Kare yayınları, 2005, s.86-92. Şentürk, a.g.e., s.80. 176 Pat Willits et.all., Instrument Commercial Manual, Jeppesen Sanderson Inc., Canada, 1998, s.135

154

2. Anlaşılması kolay ve basit cümleler kurun.2. Bir hava kontrolörünün sorumluluğu. s. Pilotlar da aynı durumdadır. Temmuz.Ağustos 1997. konuşmaları tekrar işlemi yaptırması gerekir. 19 İbrahim Başar. http://www. düşük seviyeli dikkat ve isteksizlik gibi temel insan faktörlerinin etkisi altında iken oluşan durumlarda pilot ve kontrolörlerin. Readback/Hearback. Böyle durumlarda. rutin olarak yapılan normal işlerin aciliyet teşkil etmesi halinde değişen duruma hemen uyum sağlamak gerekmektedir. Sık olarak ummadığımız ifadeleri işitmeyiz. Pilotlar ve hava trafik kontrolörleri gökyüzünün emniyeti ve insan faktöründen kaynaklanan uçak kaza ve olaylarının önlenebilmesi için iletişim becerilerini çok iyi kullanmalı ve birbirlerini çok iyi anlamalıdırlar179. Uçuş Ve yer Emniyet Bülteni. Yayınlanmış talimatı düzeltilmiş şekliyle algılarlar177. ne yapılması isteyebileceğini tahmin ederek hareket etmektedirler. Pilot da bir insandır. 7. Özellikle çok iyi bildikleri ve çok sık uçtukları bölgelerde pilotların kendilerine güvenleri artmaktadır. Bir uçuş görevi esnasında planlamada olmayan. Bu tür olaylarda pilot kontrolörden aldığı değil almayı beklediği cevap üzerine hareket etmektedir.airlinesafety. kontrolörle işbirliği yapmaktır. dalgınlık. İstanbul.2006. Uçuş görevi esnasında 177 178 179 Kemal Şahsuvar.• • • • Tüm talimatları tekrarlayın Kulaklık takın Yapılan tekrarları kontrolörlerin duyduğunu düşünmeyin. beklenmedik durumların ortaya çıkması halinde. İstanbul. Böyle durumlarda pilotların gereksiz acelecilikleri. s.5.H.Y. kontrolörün talimatını tam anlamasa bile tahmini hareket etmeleri tehlikeli durumlar meydana getirkmektedir. herhangi bir olay ya da durum karşısındaki değişime ve değişen durumlara uyum sağlama yeteneği anlamına gelmektedir. Uçuş Ve yer Emniyet Bülteni.htm. T. Mayıs-Haziran 1997.Y. Erişim: 09. doğru uçağa doğru talimatı vermek ve pilotun mesajını dinleyerek bu mesajın doğru alınıp alınmadığından emin olmaktır. Dinlemeye sıra geldiğinde genellikle tahmin ettiklerimizi veya istediklerimizi duyma eğilimi içinde oluruz. “Barriers to Effective Communication: Implications for the Cockpit”. s. Uyum Yeteneği / Esneklik (Adaptability/Flexibility) Kişinin beklenmedik faaliyet.10-12. Pilotlar çoğu zaman kontrolörün ne demek istediğini anlamadıkları halde. Pilot açıkça iletişimi anladığını ifade etmeli ve verilen talimatlara uymalıdır. lisan anlama problemi. Robert Baron. Aksi halde artan trafik yoğunluğuna paralel olarak uçak kazaları da artmaya devam edecektir178. 155 .H. T.5.com/editorials/BarriersToCommunication. dil sürçmesi.10.” Pilot Kontrolör Muhaberesinde İnsan Faktörü”. 1997. 1997. Pilotun sorumluluğu ise.

27. Kaptanın yaptığı brifing genelde standart usullere dayanır ve beklentilerin planlaması şeklindedir. Her hangi bir gecikmede. Eğer şartlar müsaade ediyor ise değişen durum ile ortaya çıkan sorun ekip tarafından ayrıntılı olarak analiz edilerek alternatif çözümler bulunabilecektir. Vol 5.navy. Ekibin kararları değişen her duruma etkili bir şekilde çözüm üretebilecek kadar esnek olmalı ve ekip değişen durumlara uyum sağlamalıdır181. Spring 2004. Helmreich. ekip üyelerinin üzerine düşen görevler yeniden organize edilmeli. beklenmeyen hava şartında ekip üyelerine verilen roller ve onlardan beklenenler değişebilir.1. Yeni fikirlere açık olunmalı.asp Erişim: 12. Durumu analiz etmek ve alternatif çözümler üretmek. Case Study. iç ve dış çevresel değişikliklere uyum sağlanmalıdır. değişen yeni durumlara uyum sağlayıp. tüm ekiple fikir alışverişinde bulunulup. Bunun için değişen duruma göre yeni çözümler geliştilmeli ve uygulamaya geçilmelidir. Team Training and Reource management in Health Care: Current Issues and Future Directions. elde edilen veriler ışığında durumu değerlendirip durum muhakemesini sağlayarak doğru ve etkin kararlar verebilmek gereklidir. http://wwwnt. Brifingi yapılan durumun dışına çıkılmak gerektiğinde her ekip üyesi kendisine verilen görev sorumluluğunu iyi anlamak ve yeni duruma uyum göstermek durumundadır. planlanan meydana hava durumundan dolayı bir iniş yapmak mümkün 180 David M. harward Heaklth Policy Review. Muson. Her ekip üyesinin birbirinin farkındalığını sağlayan zihinsel paylaşım modeline (shared mental model) göre her ekip üyesi bir diğerinin rolünü ve ihitiyaçlarını anlamak ve beklentilere cevap vermek durumundadır180. Görevin başarısı. değişen durumlara göre gereken çözümleri bulmak için kaynakların uygun yönetimine ve davranışların değiştirilmesine bağlıdır. Pensacolada.06. s. Acil durumlarda ekibin fikrini almaya yetecek kadar zaman olmayabilir. Beklenmedik bir durumla karşılaşıldığı zaman önce durulmalı ve durum gözden geçirmelidir. Elde edilen bilgiler değerlendirilerek çözümler üretilmelidir. değildir. değişen duruma göre esnek davranılmalıdır.beklenmeyen iç ve dış etkenlerin yarattığı değişimler karşısında. 181 Adaptability/Flexibility.mil/crm/crm/stand_mat/seven_skills/AF. Bu durumda kaptanın vereceği karar o an için en doğru karar olacaktır. Kararlarda ısrarcı olmayarak. Örneğin. s. baskı altında bile soğukkanlılık devam ettirilmeli.cnet.2006 156 . Fl. alınan kararlarda ekibin desteğini kazanmak her zaman mümkündür. Verilen kararlar değiştirlemez. devamlı analizler yapılmalı. Robert L. USA. No 1. Burada kaptanın yarattığı huzur ortamı ve ekibin kendilerini ifade etme becerileri önemlidir. Naval Aviation Schools Comand.

bir şeyi sezdiğimizin farkına varmamızı sağlayan psikolojik ve fiziksel süreçlerin birleşimidir.g. Vücut dokularından gelen uyarıları alan duyularımız bize uzuvlarımızın yeri ve durumu. Durum Muhakemesi (Situational Awareness) Bilgi toplayarak. s. yoğun dikkat. Görme. Görme. dokunma. 2. işitme. değişen durumda. bir olay veya uyarıcıların varlığı karşısında vermiş olduğu fiziksel tepkidir. Her bir duyumuzun birşeyi sezmek için ihtiyaç duyduğu minimum uyarıcı seviyesi vardır. eğer bir ya da daha fazla duyumuzu kullanarak bir şeyi sezemiyorsak. Sezgi duyularımızın. bu bilgileri işleyip yorumlayarak ve daha sonra bunlarla hareket tarzımızı belirleyerek çevremizle etkileşim içine gireriz. Sezgi ile algı arasında fark olduğu bilinen bir gerçektir. Bu seviye sezginin eşik değeri olarak adlandırılır. Belli çevre özellikleri. bilgi toplamak için kullandığımız birçok farklı duyular da vardır. mevcut 182 183 Alkov. ağır iş yükü ve bu gibi durumlar algılama yeteneklerinde kayıp yaratabilir182. Bazı durumlarda. bir olayı. Bu durum bilgi kaynaklarının iyi kullanılmasını. sezgi eşik seviyesinin çok üstünde olsa bile algılayamayabiliriz. Uçuş ortamında yaygın olarak karşılaşılan fiziksel ve psikolojik stres. işitme ile hareket ve vücut pozisyonuyla ilgili duyular havacılıktaki en önemli duyulardır. 157 .. 1994. havada meydanın açılmasını beklemek ya da yedek meydana gitmek kararı önemli bir karar olacaktır.2.15. İhtiyacımız olan bilgiyi elde etmek için farklı duyulardan faydalanırız. 1997. Kaptan ve ekip bu kararı verirken tüm seçeneklerin ayrıntılı düşünülmeli ve emniyetten taviz vermeden en uygun ve ekonomik karar verilmelidir. Duyularla ilgili yapılan araştırmaların sonucu olarak algılama hakkında bir çok gerçek öğrenilmiştir.e.değil ise. kinestetik (hareket) duyularımız ise. vücudumuzun farklı yerlerini nasıl hareket ettirdiğimiz hakkında bize bilgi verir. a. çoğunlukla o şeyin varlığının farkında değilizdir.6. Durum muhakemesi basit olarak yaşanan anda olup bitenleri algılama becerisi183. iyi bir durum muhakemesini ve karar sürecini ve verilen kararı uygulamak için duruma uyum sağlamayı gerektirir. belli olayları algılama becerimizi etkilemektedir. Bu algılama yeteneklerindeki problemler sonucu etrafta olup bitenlerin farkına varma yeteneğini ifade eden durum muhakemesinin pek çok tanımı vardır. Vestibüler duyumuz sayesinde denge.3-8.5. Flight Safety. Algı ise. hareket ve hızlanmayı sezebiliriz. Olası ruhsal güçleri dikkate almaksızın. s. Ayrıca. koklama ve tat alma beş temel duyuyu oluşturur.

problemleri belirleyip ve yorumlamak gerekir. hava durumuna ve trafik talimatlarına kadar uçuşla ilgili her konuda net bir zihinselliğe sahip olunduğunda gerçekleşir. 187 İyi bir durum muhakemesi. sorunun kaynağı ve doğasını belirleme. neler olduğunu. hem de yakın gelecekte gelişebilecek olayların doğru algılanmasıdır. aşırı yada eksik görev 184 185 186 187 Kern. aldığı enformasyonları görevle birleştirip oluşan bilgiyi değerlendirerek yapılan göreve uygun olarak durumun devam edip etmeyeceğini yorumlamaktadır). stres. Durum muhakemesi. uçuş görevinin başarısında temel etkenlerden biri olması nedeniyle EKY’de esas olarak dikkatin yoğunlaştığı faktörlerden biridir. Birinci aşama. Yetersiz iletişim. s. havada çarpışma. s. a. olaylardan kimin sorumlu olduğunu. uçuş ekibinin zinde olmasından. 2001. gelecekle ilgili bir tahminde bulunmadır (pilot edinilen bilgiyi görev ihtiyaçlarına göre sentez ettikten sonra bir sonuca ulaşıp karar vermektedir)186. kokpitteki göstergelerden ve çevresinden gelen enformasyonları doğrudan toplamaktadır).e.bilgileri kullanabilme kabiliyeti olarak tanımlanabilir 184 . s.17.. Durum muhakemesi. iniş takımları yukarıda iniş. Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). olayların etkisinin ne olduğunu. s. kötü hava şartlarına doğru uçmak gibi genellikle alçak irtifa uçuşlarında meydana gelen olaylar durum muhakemesinin kaybolmasıyla meydana gelen uçak kaza ve olaylarının bir kaçıdır. Alkov. Havacılıkta durum muhakemesi uçağın içinde ve dışında olup bitenleri doğru bir şekilde kavrayabilme kabiliyetini ifade eder 185 . acil durumlar ve diğer rahatsız edici unsurlar. enformasyonların bilgi seviyesine getirilip sentez edilerek anlaşılmasıdır ( pilot.14. 1997. Şentürk. Bunu sağlamak için potansiyel sorunları belirlemek. 2005. stres. Görevin başarısı durum muhakemesinin devam ettirilmesine bağlıdır. dış çevrenin doğru kavranmasının devam ettirilmesi ve yapılması gereken işlemin algılanabilmesi için durumsal farkındalık yeteneği demektir. çevrenin algılanmasıdır (pilot. 229. önceden bilgi sahibi olmak. uçağın pozisyonunun ne olduğunu bilmeyi gerektirir. Sizin uçağınızla ve çevrenizle ilgili olarak hem şu an. hastalık. “Uçuş Ekibi Kaynak Yönetiminde İletişim Sorunları”.g. Bu yeteneğin kazanılması için üç temel aşamanın bilinmesi gerekmektedir. yakıt bitmesi. uçağın performansına.. Yorgunluk. Kırıkkale. Üçüncü aşama. bilgiyi yorumlayabilme. kaybolma. uçuşta tek bir şeye odaklanmaya ve genel olarak dikkatin dağılmasına neden olurlar. Turan Ünal. araziye kontrollü uçuş kazaları. Oryantasyon bozukluğu. İkinci aşama. 158 . Durum muhakemesi.7.

mil/crm/crm/stand_mat/seven_skills/SA. kötüleşen uçuş şartları durum muhakemesinin azalmasını sağlar. Şekil 35’de gösterildiği gibi gelişen olayların değerlendirilmesi yine bireyin geçmiş deneyimlerinden etkilenir ve geçmiş deneyimler gelecekteki davranışları etkiler.7. Bunu başarmak benzer durumları yaşamanın verdiği deneyim ve bilgi ile olabilir. Naval Aviation Schools Comand. USA.s.navy. s. tahminlerde bulunması ve kendi değerlendirmesi ışığında harekete geçirmesidir. Her hangi bir acil durumla etkili bir şekilde müdahele etmek ve ekibin beklenmedik durumlara 188 daha iyi müdahele edebilmesi için durum muhakemesi kritik bir faktördür . baskı.06. Şekil 35: Durum Muhakemesi Kaynak: THY.cnet. tehditlerin ve görevin dinamik etkenlerinin etkisi altında devamlı şekide izlemesi. 159 . ardından bununla ilgili hükümlere varması.asp Erişim: 12. THY Ekip Kaynak Programı Hazırlama Dersleri. Kişinin kendisini ve uçağını uçuşun. Bu değerlendirmedeki dinamik faktörler hem yaşanan anı hemde geleceği kapsamaktadır. Bireyler. Case Study.2006. Ekip Kaynak Kullanım Programı Kurallar ve Araçlar. Durum muhakemesi aynı zamanda bir karar veya hareketi gerektiren bir problemi ortaya çıkaran işaretleri yorumlamak anlamına gelir.1991. 188 Situational Awareness. grup yapısı. Fl. http://wwwnt.1.yükemesi. işaretlerin varlığını sadece farketmenin ötesine gitmelidir ve onların önemini değerlendirmelidir. Pensacolada.

Her durum kendine özgüdür.2. Eğer ekibin ilk tanımı yanlış ise durumun ortaya çıkması ile ekip düzeltme de yapamıyor ise. Uçuşta devamlı durum değerlendirmesi yapmak uçağın uçurulmasında esastır. durumu o anki çevre ve eski deneyimleri ile bağlantı kurarak tanımlar. pilot. s.2. Durum değerlendirmesi uçuşun her safhasında değişiklik gösterir. Daha sonra. Ancak. Uçuş öğrenimi de bilinç seviyesinde başlar ve uçuş becerisi geliştikçe de yavaşça bilinç altına kayar.. Her hangi bir olayda olduğu gibi uçuşta da pilot algıladığı gerçeğe göre. Beynimizin bilinç altı bölümü ise ikinci seviye ve paralel işlemci olarak kabul edilir.5. ancak kalkışta bir motor kaybını teşhis etmek daha kolaydır. Uçuş esnasında kabinde ufak bir tazyik kaçağını bulmak zor. 160 . Bu noktada bilinç kendi varlığından olduğu gibi diğer şeylerin ve durumların da farkındadır. her zaman kendisinin durumu algılama biçimiyle ilişkilidir. yaptığı tanıma göre davranmak durumunda kalır. Bireyin yaptıklarını belirleyen. Ancak ekip mevcut durumda yeterince benzerlik olduğunu algılamışsa daha önce başarılı oldukları aynı tip durumlardaki davranışlarını ortaya koyacaktır. seri işlemci olarak kabul edilir. Kendini çok yavaş ortaya koyan bir arıza çok sinsidir ve rehavet içinde olan bir uçuş ekibi bunu teşhis etmekte geç kalabilir. Diğer bir şekilde ifade edecek olursak. bilinç. a. Söz konusu bu seviye aynı anda birden fazla şeyi yapabilme kabiliyetine sahiptir ve 189 Elbaşı. Beynimizin bilinç bölümü ve bilinç altıdır. Bir uçuş ekibi. kendi tanımlamalarının sağlıklı olup olmadığını kontrol eder ve gerekiyorsa bu tanımlarda düzeltme yaparlar.1. içinde bulunduğu durumun tanımını yapar. Ancak hata olasılığını da daima göz önünde tutmak gerekir.e. ekip çalışmasında hatalar görülmeye başlayacaktır. Bilinç bölümü. Böyle bir durum için değerlendirme yapan bir uçuş ekibi bu tür sinsi belirtileri yakalar ve bir arızanın başladığını tespit eder. deneyimi. 72.6. kendi algılaması ile gerçek arasında bir boşluk olasılığı olduğuna inanırsa. Durumun Tanımlanması Kişiler bir durumu tanımlamak için kişiler arası iletişimden yararlanır. bu durumda doğru algılamayı sağlayacak araştırmayı yapmak zorundadır189. Bu seviye bizim aktif olarak bilgiyi işlediğimiz ve bir şeyi yaparken en iyi olduğumuz noktadır. Benzer durumlarda daha önce başarı ile neticelenen davranış biçimlerini tekrar etme eğilimindedirler. kararı ve değerlendirmesi bireyi sağlıklı bir algılamaya götürür. bilinçaltına nazaran çok daha yavaş olmasına karşın hayal ürünü şeylere ve davranış paterni engellemelerine karşı daha az meyilidir.g. Aldığı eğitim. Durum muhakemesininde iki ana seviyesi vardır.

Warsaw. Bu sorunlar pilotlar üzerinde dikkat toplamayı engelleyici. Aynı anda yapılacak bir çok işin olması durumunda görev yorgunluğu oluşur. Dikkat tehditleri uygun durum muhakemesini önler veya engel olur. s. öncelikleri yanlış belirlemenize sebep olacak tecrübe eksikliği sonucu olur. Eskişehir. Hava Kuvvetlerinde Emnşyet. yönetecek çok iş olduğu veya çevreyi gözlemleme de hataya düştüğü zaman oluşur. İnsan Faktörü Eğitiminde CRM’in önemi.yaptıklarını çok kısa zamanda yapar.190. Ayrıca alışkanlık. hafıza ve beceriler. Ankara. uygun olmayan uçak dizaynı. The Evolution of Crew Resource Management : From Managerial Theory to Safety Tool. Pilotlar yapmayı düşündükleri her şeyi her zaman yapmazlar. araba kullanabilirsiniz ya da uçak uçurabilirsiniz. yüksek iş gücü. 191 Human Faktors Group. Bir çok kazanın sebebi dikkate bağlı tehtidlerden oluşan durum muhakemesi kaybıdır. Anadolu Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksek Okulu. çoğunlukla yöntem ve sistemlerle ilgili bilgiler üzerine yapılır. Oysa sorunlar arka plana atılsalar bile yok olmazlar191.12. Kaza raporları incelendiğinde “böyle bir hata nasıl yapılır?” denebilir. Aynı zamanda alışkanlık 190 İnsan Performasnı ve Limitler Ders Notları. Kokpit içinde aniden yanan bir ikaz ışığına dikkat edilerek uçağın kontrolünün kaybedilmesi gibi. Özellikle zor durumlarda pilotlar çoğunlukla ne yaptıklarını bilmezler ancak yaptıklarını zannederler.1. s. Her durum için değişik kişiler değişik algılar üretirler. profesyonel pilotun bütün sorunlarını uçuşa gelirken arkasında bıraktığı gibi bir inanış vardır. Ancak bilinçaltının ne yaptığını kontrol etmek için bilinç dikkati mutlaka kullanılmalıdır. Uçuş esnasında pek çok durumun hiç bir yerde belirtilmeyen değerlendirmeleri olabilir. dalgınlığa sebep olan birer tehlikedir. Bir sorununun erken ve doğru olarak tanımlanması için sürekli analiz işlemi yapılmalıdır. bilinçli dikkatin öncelik verilen durum ve faaliyetten farklı olarak sınırlı çevresel faktöre verilmesi iyi bir örnek olarak verilebilir192. 192 Yılmaz Üçer. Dikkat tehditleri muhakemenin bilinç seviyesinin bozulduğu. Poland. Bir arızanın yarattığı huzursuzluk duygusunun ve gerginliğin diğer ekip bireyleri ile paylaşılması gerekir. Hatta çoğu pilot “ eğer ben uçsaydım böyle bir şey olmazdı” diye söyleyebilir. 2004.5. 1997. s. Bilinçaltı seviyesinde dikkatle bisiklet sürebilirsiniz. Uçak içinde bir çok işi aynı anda yapabilme becerisi eğitimle geliştiği halde sizin psikolojik durumunuza bağlı olarak günden güne değişiklik gösterir. bilinçaltı seviyesinde tutulurlar. Dünyanın çeşitli ülkelerinden pilotlarla yapılan araştımalarda. Davranış modelleri. 161 . Uçuş eğitimi. Kasım 2002.

Andrews AFB.5. dahası. s. Yanlış uygulamalar genelde keyfi değerlendirme sonucu ortaya çıkar. Bu tür bir davranış kaptanı her şeyi kısa yoldan yapmaya zorlar ve durum değerlendirmesini zayıflatacak ayrıntılar belki gözden kaçabilir. Eğer uçuş ekibi durumun tanımını yanlış yapmış ise yapılacak uygulamalarda yanlış olacaktır. 162 .2. Bu gibi durumlarda. Durum Muhakemesi Yeteneğinin Kaybı Durum muhakemesinin kaybolması insan faktörünün sebep olduğu kazaların ilk sebebi olarak tespit edilmiştir194. Yeni uçuş ekiplerine verilen teknik eğitim. 193 194 Şentürk. karşıdakinin yaptıklarına ilişkin soru sormak. Air TrafficControl Series: Crew Resource Management for Air Traffic Controllers (Basic Concepts). Rehavet. Örneğin iniş takımları aşağıya koymadığınız bir zamanda size aşağıdaymış gibi hissettirebilir193. Yanlış uygulamalar ise durum değelendirmesini yok ederek sonunda riskin oluşmasına ve düzeltme için fırsatların kaybolmasına neden olacaktır. Her şey normal oluştuğu müddetçe bütün uçuş ekipleri can sıkıntısı ile karşı karşıyadır. Bu şartlar altında durum değerlendirmesi zayıflar ve uçuş emniyeti tehlikeye düşebilir. Department of Defense. bireyin kendisine herşeyin normal gideceği. s. a.2. Kokpit ekibinde sorumluluklar her zaman önceden belirlenmeyebilir. Çeşitli sorunlar kaptanın ya da tüm ekip elemanlarının zayıf durum değerlendirmesi yapmasına neden olabilir. AT-M-06A. Özelikle çok deneyimli pilotlar için uzun süreli uçuşlarda can sıkıntısı sık karşılaşılan bir sorundur. 28. Karşımızdaki kişinin bir durumu ortaya koymasının o kişinin algıladıklarıyla ilgili olduğunu unutmamak gerekir.g. Uçuşta bir durum açıklığa kavuşmamış ise kişi kendinden ve uçuş ekibi uygulamalarından kuşku duymağa başlar ve güven duygusu da yok olabilir.9. 1998. hiç bir arızanın çıkmayacağı inancına yönelten bir tatmin duygusudur. Bir kişinin gerçeği algılaması zaman zaman gerçeğin kendisinden farklı olabilir. Kişiler algılamalarına göre. kayıtsız kalınabilir ve gelişebilecek anormal durum ilgi alanı dışına çıkalabilir. Herkesin bir durumla ilgili olarak farklı algılamalarının olduğunun bilinmesi iletişim içinde bulunulan durum için karar verme ve sorunların çözümü yeteneğini arttırır. Kıdemli uçuş ekipleri ile görev yapan deneyimsiz. yeni oluşacak durumlara ilişkin öneriler ve çözümlerde de çekingen davranışlar görülür.6. Air Force Flight Standarts Agency. yeni ekipler genelde kendilerini bir boşluk içinde hissederler. Dalgın olunabilir.defalarca yapılan bir işlemi size yapılmış gibi gösterebilir.e. anlam verdikleri şekilde davranır. 2..

kişilerin aralarında kuracakları etkili bir iletişimdir. Kokpitte sorulacak sorular hiçbir zaman saçma olarak nitelenemez. bir hatalar zinciri oluşturur. kaza olma riski artar. Durum muhakemesinin kaybına bilgi akışının kesilmesi. Telaş.görevinin usul ve kaideleriyle ilgilili yönlerini öğretir.NASA Conference Publication 2455. Durum muhakemesine bağlı olarak karar vermek ve yorum yapmak tamamıyle zihni bir faaliyettir. Kendine güven. karar verme zincirindeki bir sonraki kararın olumsuz etkilenmesine ve hataların büyümesine neden olabilir. bilgiyi algılayamamak. dikkatin dağılmasına neden olan aceleciliktir. p. Öte yandan. Moffett Field. her şey güzel gidecek duygusuna kapılmaktır. Tüm uçuş ekipleri tam ve açık olarak kişisel iletişimi destekleyicisi olmalıdır. • Zayıf iletişim. Aşırı ya da az iş yükü. sıklıkla yapılan işler ve tecrübe sayesinde bana bir şey olmaz duygusuna sahip olmaktır. Kendilerine güven kazandırmak için deneyimsiz uçuş ekipleri soru sorma ihtiyacını hisseder. bilgiyi yanlış anlamak. Kendini aşırı derecede zinde hissetme. NASA Ames Research Center.170. 163 . Durum muhakemesi. Zayıf durum muhakemesinden dolayı karar verme sürecinde yapılacak hatalar. Hatalı bir karar. “CRM Training for Parts 91 and 135 Operations”. Bu durumda. iletişim becerileri ve zamanlama gibi konular. 195 D. bir problemi çözerken tamamen ona odaklanmak ve diğer yapılması gerekenleri unutmaktır. Belirsizlik. USA. uygulama ve deneyim ile elde edilir. düşünceler ekip üyelerine gerektiği gibi aktarılamazsa yanlış anlamaların neden olduğu hatalardır. iş yükünün çokluğu bazı sorumlulukların devredilmesini gerektirmesi azlığı ise işi kimin yapacağının ortada kalmasıdır. Buna zayıf karar verme zinciri de denebilir. Durum muhakemesinin kaybolduğunu gösteren işaretler: • • • • • • Bir yere takılma dalgınlık. CA. In proceedings of the NASA/MAC WorkShop on Cockpit Resource Management. deneyimli uçuş ekipleri ise doğru durum değerlendirme olgusunu koruyabilmek için soru sorarlar. İşte ortaya çıkan bu boşluğu giderecek olan anahtar. Kazalara sebep olan ve durum muhakemesinin kaybolduğunu gösteren işaretleri incelemekte fayda vardır195.Schwartz. 1987. karar verme kabiliyetinin azalması veya kaybolması neden olabilir. bilgi eksikliği ve durumun değerlendirilmesi konusunda hata yapmaktır.

1999.g. ekip görevlerinin gereğinin yerine getirilmemesidir. Yer referansları ile uçağın posizyonu ve hareketlerini karıştırmak.e. • • • • • Uygunsuz usuller. irtifa gibi planlananı gerçekleştirememektir. derhal şu temel konulara geri dönülmesi gerekebilir199. s.7-8. kayba uğradığını veya bunların ikazlarını bilmek kazaların önlenmesinde büyük önem taşır.g. Sonuçları izleyin ve gerekirse kararı değiştirin. beklenilmeyen yakıt sarfiyatı. Durum muhakemesinin azalması veya kaybı.87-101. arzu edilen seviyede ve süratte uçamamaktan. Durum muhakemesinin azaldığını. bağımsız 197 kaynaklar arasında çözümlenmemiş anlaşmazlıklardir . Durum muhakemesi kaybından şüphelenildiğinde. Tüm kaynaklardan bilgi toplayın. 164 . durumun analiz edilmesi. s. s. gaz kolunu ayarlayamamaktan dolayı arzu edilen hedeflere ulaşamamanın doğurduğu yeni problemlerdir. a. Problemler. uçak düz uçarken yatışlı uçuyor hissetmek. Tüm seçenekleri değerlendirin ve en iyi olanı seçin. 175. uzaysal pozisyonunu (spatial disorientation) belirleyememektir198. bilgiyi anlamama. tahmini zaman. Schwartz. Hedeflere ulaşamamak.e..• • Kimsenin uçağı uçurmaması veya herkesin dışarı bakması. standart harekat usullerinin dışında uygulamalara gitmektir196 . Hislere göre davranma. uyarılar başka durumu işaret ettiği halde içten gelen karmaşık duygulara göre hareket etmektir. bilgiyi yanlış yorumlama veya uygun davranış biçimlerini yakın geleceğe yansıtamamayı kapsar. 198 Alkov. s. gerektiğinde öz güven davranışlarının sergilenmesi.7-8. 199 Türk Hava Kuvvetlerinde Uçuş Emniyeti. Hedeflerdeki sapmalar. • • • • • Kumanda kontrolünü sağlayın ve uçağı uçurun. Mevcut zaman içinde sorunu değerlendirin. Durum muhakemesinin kaybı her faaliyette olduğu gibi uçuş faaliyetlerinde de kaza ve olay sebeplerinin en önde gelenini teşkil eder.. a. Durum muhakemesinin kaybı ile mücadele etmek için aktif olarak sorgulama ve görev sürecinin değerlendirilmesi. Durum 196 197 Alkov. görev imajının yenilenmesi gerekir. hareket. 1999.

lığı Uçuş ve Yer Emniyet Semineri. tendonlar.lığı Uçuş ve Yer Emniyet Semineri. Bir kişinin dünya sathına göre hareket ve pozisyonunu yanlış algıladığı. deri altında bulunan alıcılar) sistemlerinden gelen duyusal bilgilerin etkili olarak algılanması. Ankara.6. gözler %80.1-3. vestibüler sistem %15 ve derin duyu sistemi %5 olarak gerçekleşir.muhakemesini devam ettirmek için ise. uçak kontrol ve performans aletlerindeki uçuş parametrelerden herhangi birinin hatalı algılanmasıdır.3. pilotun bir noktaya takılması. tecrübesiz olması birer durum muhakemesi kaybı faktörüdür. Pilotun uçağın kontrolünü bilinç altına devretmesine ve gerçek uçuş durumundan habersiz olarak uçmasına sebep olur201.Atakan Üçgöz. Hv. Ankara. fakat aynı zamanda pozisyon ve hareketi kontrol edebilmek için doğru bir oryantasyon algısına ihtiyacı olduğu durumdur. 2006. bir karışıklık duyusal uyumsuzluğa yol açarak oryantasyon bozukluğuna.K. bütünleştirilmesi ve yorumlanmasına dayanır. Pilotun bir referansa göre doğru olan uçuş koşullarını algılayamaması. Çoğunlukla görüş şartlarının kısıtlı olduğu kapalı havalarda ve gece uçuşlarında meydana gelmektedir. Bunlar kısıtlı görüş şartlarında aletlere ve uçuş görevine olan dikkati ortadan kaldırıp disoryantasyon eğilimini artırır.2. “Oryantasyon Bozukluğunun Genç Pilotlara Tanıtılması”.K. s. havacılıktaki kullanımı ile disoryantasyona ya da tıp dilinde vertigoya uçuş 200 201 C. Bu sistemlerden gelen bilgiler arasında oluşabilecek neden olur200. uzaysal pozisyonunu belirleyememesi (Spatial Disorientation) durumudur.5. kaslar. tüm bilgi kaynaklarını kullanmak. s. Hv.K.Kemal Yüzçelik. R. vestibüler ve derin-duyu (eklemler. iletişim kurmak. Oryantasyon Bozukluğu Oryantasyon. Pilotun dünya yüzeyine göre pozisyonunu denge organlarıyla tam ve bilinçli olarak belirleyemediği bireysel yetersizlik olan oryantasyon bozukluğunun üç tipi vardır. 2006. ve imajınızı devamlı taze tutmak gereklidir. 2. “Oryantasyon Bozukluğunun Genç Pilot/ Pilot Adaylarına Tanıtılması”. 165 .1-3. Başka bir tanımla. Pilotun dikkatinin dağılması. Kazaların sebepleri arasında önemli bir yere sahip olan oryantasyon bozukluğu durum muhakemesi kaybının farklı bir çeşidir. kapsamlı bir brifing yapmak. görsel.K. Denge organlarının oryantasyonu sağlamadaki yüzdeleri. potansiyel sorunları tanımak.

diğer hisleriyle doğrular. 2.4. Disoryantasyon şartlarındaki pilot. Başka bir ifade ile. Yorgunluk Durum muhakemesini zorlaştıran konulardan biri olan yorgunluk.2. Hv. 2006.lığı Uçuş Emniyet Dergisi.5.K.• TİP I (Fark edilmeyen): Pilotun dikkatinin başka yere kayması ile tetiklenir. yeterli dinlenme ve yenilenme imkanı olmaksızın uzun süreli ve monoton veya kısa süreli ve yoğun fiziksel ve zihinsel aktivite sonucu kasların ve beynin çalışma kapasitesinin ve veriminin azalması hali olarak tanımlanabilir. sert kumanda verme. Pilot durumu fark ettiği için disoryantasyonla mücadele usullerini uygulayarak bu durumdan kurtulabilir. Yorgunluk organizma için bir koruma alarmıdır203. Yorgunluk.lığı . Herhangi bir şeyin yanlış gittiğini düşünmez. Daha az karşılaşılan fakat çıkılması güç bir disoryantasyon çeşididir202. • TİP III ( İnkapasitasyon): Görsel yanılgılar. panik. Mayıs 2006. düşündüğü durumu.k. korku ve aletlerin yanlış değerlendirilmesiyle oluşur. Rasyonel düşünme sitemini ortadan kaldıracak kadar tehdit edicidir. Bu durum çapraz kontrolde aksaklık yaratacağı için uçağın gerçek pozisyonunun değerlendirilmesinde zaman kaybına ve meydana gelen yanılgıların pilot tarafından anlaşılamamasına neden olur.K. • TİP II (Fark edilen): Pilot bir problemi olduğunun ve kendi oryantasyon algısı ile aletlerdeki durumun çatıştığının farkındadır. sert baş hareketleri. Tip I çok tehlikeli bir disoryantasyon çeşidi olup genellikle uçak kazası ile sonuçlanır. Uçuş Emniyet Rehberi. duyusal sistemlerin çatışmaları. Yorgunluğa Uçuş Emniyeti Açısından Bakış. 1-5 1nci Ana jet üs K. Pilot problemin farkında olmadığı için düzeltme işlemi yapamaz. organizmada çalışma kapasitesinin daha fazla sürdürülemeyeceğini belirten ve sistemlerde tabii uyaranlara verilen cevapların yetersiz kaldığı durum olarak tanımlanabilir. hiçbir belirtiyi algılayamaz.18. 2005. uçuş emniyeti açısından çok ciddi bir konudur ve bir uçuş görevinde tehdit unsuru olarak insan kaynaklı hataların artmasına neden olur. 166 . ani gaz kolu hareketleri.lığı. 202 203 Serkan Şener. Ankara.k. Yıl 9. Ankara. Gördüğünü.Lığı 112nci Filo Uçuş Emniyet Sb. sayı 50. Hv. s.6. s.

2-3 bira içmiş bir kişiyle aynı etkileri yaşamaktadır. NASA Tecnical Memorandum 88322. s. yorgunluğun ekip performansı üzerindeki etkilerini araştırdığında beklenmedik sonuçlara ulaşmışlardır.. Ekip bu uzun süre içinde birlikte görev yaparak birbirlerini tanımış ve beraber çalışmanın vermiş olduğu uyum ve koordinasyonu kullanmışlardır. 73. Moffett Field.C. a.M. kayıtsız kalma durumlarıdır.Şekil 36: Yorgunluk Hata Oranı Kaynak: Şentürk.K. ancak ilk defa beraber uçan ekibe oranla çok daha az hata yaptığı görülmüştür. Oldukça yorgun olan uçuş ekibinin. s.g. Acomb. Aynı çalışmalar göstermiştir ki. farklı zaman diliminden dolayı vücüdun biyolojik saatinin uyumsuzluklarının 204 205 Şentürk. Short-Haul Duty Cycles . diğer kısmı ise iyice dinlenmiş pilotlardan seçilmiştir. s. NASA.74. Crew Performance as a Function of Exposure to High Density. Baetge.e.. a. Birlikte deneyim yaşamış olmak. 1986.D.g. J. Deneyi uyguladıkları ekiplerin bir kısmı uzunca süre evinden uzakta ve yorgun pilotlardan.Fousse. yorgunluğun vermiş olduğu güçsüzülüğe üstün gelmiştir. Fousse ve ekibi. M. CA. NASA Ames Research Center.Ames Yorgunluk Karşı Tedbir Programı. dinlenmiş. Şekil 36’’da günün saatlerine göre değişen hata payı oranları görülmektedir. 18-20 saat uykusuz kalan bir kişi. tıpta da apati denilen ilgisizlik. Lauber.39 167 . H.205 Diğer bir problem ise jet sarhoşluğudur.B. Bu çalışmalar doğrultusunda pilot yorgunluğunun belirtilen en önemli tehlikesi. pilot yorgunluğu ile ilgili olarak bazı çalışmalar yapmıştır 204 .e. Yorguluk seviyesiyle ters orantılı olarak kumanda kabiliyeti de azalır. USA. Özellikle uzun mesafe uçuşlarından sonra. anormal durumlarda nasıl tepki verecekleri gözlenmiş ve deney neticesinde şaşırtıcı sonuçlar elde edilmiştir. Bu ekiplerle LOFT tipi senaryolar uygulanmış.

nefes alış veriş. iş güvenliği vb. iştahsızlık gibi problemlere neden olan jet sarhoşluğunun etkilerinden kurtulmak için görev öncesi uykunun alınmış olması en önemli ihtiyaçtır.e.lığı Deperlendirme ve Denetleme Başkanlığı. Hv. 2006. s.g.Jensen. kana adrenalin enjekte eder ve enerji kaynağı olur. Alitalia. 168 .Trollip. kan şekeri seviyesinde artış gerçekleşir211. a.18. T. Uzun süreli kronik stres. Akut stresin etkilerini artırır. Stres. İki günden daha az. s.2. 209 Şentürk. s. ülsere ve 206 Müge Şölen Duru. Akut stres. kişisel konumların veya hayat standardının uzun süreli gereksinimlerinin bir sonucu oluşan kronik stres209 olmak üzere iki kategoride incelenebilir210. ilişkiler. farklı zaman dilimindeki bölgede kalınacak ise yeme içme ve uyuma alışkanlıkları asıl biyolojik saate uygun olarak devam ettirilmeye çalışılmalıdır. 1991. 1994. Stres İnsanlarda oluşan gereksinimlere karşı vücudun gösterdiği tepki olarak ifade edilen sonuç stres olarak tanımlanmaktadır. vücut.5.149. s. Yorgunluk. 2.6. gece olduğu halde uyumama.H. Kalp atışı. yorgunluğu yaratan veya artıran etmenleri ortadan kaldırmaktır.5. Richard S. hastalanmalara. Hv.Kh.K. cihaz arızaları. Yorgunlukla Başetmek. Normalde kolaylıkla kontrol edilebilecek bir durumu. Eğer daha uzun süre farklı bir zaman diliminde kalınacaksa.. Roma. Kronik stres daha tehlikelidir. anlık durumların oluşturduğu gereksinimlerin bir sonucu oluşan akut stres ve sağlık. Eğer pilot uçuş öncesi tam olarak istirahat etmemişse ve göreve uykusuz balamışsa. Stres kategorileri arasında biyolojik farklılıklar vardır.K. Uçuş Ve yer Emniyet Bülteni. uykusuzluğa. vb. İstanbul. Uçuşta sıradan insanda dehşet duyumu verebilecek koşullar. kötü hava şartları. Yorgunluğun kesin çözümü ruhsal ve bedensel olarak dinlenmek. 122 208 Uçuş Doktoru ve Uçuş Emniyeti. mevcut duruma karşı bireyi.Y.K.yarattığı problemlere jet sarhoşluğu (jet Lag) denilir. April 2006. s. Ankara. genellikle bu uykusuzluğun görev sırasında daha da kötüleşeceği beklenmelidir206. o zaman dilimine vücut saatininin uyumu sağlamalıdır.Basımevi. Human Factors for General Aviations. Jet sarhoşluğunun şiddeti uçuşa uykusuz başlayan kişilerde daha büyük olmaktadır. a.7-4 211 Türk Hava Kuvvetlerinde Uçuş Emniyeti. uçuculara çoğu zaman olağan gelir 208 . asabiliğe.75 210 Stanley R. 1996.. yapılması zor bir hale getirir. s. Englewood. 33 207 Ulisse. Batıdan doğuya doğru olan seyahatlerde jet sarhoşluğunun daha hızlı gelişmektedir207. ani reaksiyon gösterecek şekilde moda sokar. Jeppesen Sanderson Publication.g.e. Kasım-Aralık 1996. zaman kısıtlamaları.

Şekil 37: Stres Seviyesi Kaynak: Şentürk. Havacılıkta stresin kaynakları. boş zamanlardan nefret etme. hastalılar. Şekil 37’de görüldüğü gibi uyuşukluk. sınırlı hareket alanı. s. tartışmalar. sırada beklemekten nefret etme. Stres optimum seviyenin üzerine çıktığında oryantasyon düşmeye başlar. gürültü ve titreşim. hızlı yemek yeme. panik hali kişinin performansını etkileyerek stres seviyesinin azalmasına ya da artmasına sebep olur. mevcut zamana oranla daha fazla iş planlama. zaman çizelgeleri. diğer insanların cümlelerini tamamlama. maksimum performansı sağlayabilmek için anahtar faktördür. yorgunluk olarak belirtilebilir.74.g. ilaçlar. uyanıklık. s. su kaybı. Stresin görsel belirtileri ise.76.e. Düşük stres bazı durumlarda ortaya çıkar ve uyarılmama durumu.. yolcular. 169 . Yüksek stres seviyesi ise. sıcaklık ve nem. hızlı konuşma. genellikle hızlı 212 Şentürk. a. diyet. oryantasyon seviyesi de düşer. a. heyecan. Fakat çok düşük veya çok yüksek stres seviyeleri oryantasyon bozulmalarına sebep olur.g. Pilotların hayatında yeterli miktarda olması gereken stres. Düşük stres seviyesi ve kullanmakta olunan bilgi miktarı azaldığında. kullanılan bilgi seviyesi bireyin kapasitesini aştığında ortaya çıkar. düşük görüş şartları. irtifa değişiklikleri. sistemin ikazlarının görülmemesine ve acil durumda çabuk ve doğru kararlar alınamamasına neden olabilir.yüksek tansiyona neden olarak bireyin sağlığını tehdit eder212..e. Bu durum aynı zamanda bilginin fazla yüklenmesi olarak da ifade edilir. uçuş korkusu. standartlara erişememe. sıkıntı.

s. Tablo 9’da görüldüğü gibi. Erişim: 12.78.g. Araziye Kontrollü Uçuş Kazaları (CFIT) Büyük ticari uçaklarda kontrollü uçuşlarda yere çarpma (Controlled Filight Into Terrain-CFIT) kazaları en büyük riski oluşturmaktadır 214 . Bir çok profesyonel uçuş organizasyonu. hava trafik kontrolörünün yanlış yönlendirmesi veya yanlış anlama 213 214 Şentürk.org. Uçuşta iş yükü. 216 Şentürk.. “Controlled Flight Into Terrain”. FTP://flightsafety. “Facts About CFIT and ALAs”. s. sıklıkla aynı anda birden fazla iş yapmaya çalışma. 2000.12. diğer insanların yavaş tavırlarına karşı sabırsızlık hissetme.5.2.e. bir uçağın mekanik olarak normal çalışırken istenmeden yere. CFIT. Flight Safety Foundation. araziye kontrollü uçuş kazaları ve buna sebep olan durum muhakemesi kaybı ile ilgili çalışmalar yapmakta ve bunları öncelikli eğitim konusu olarak değerlendirmektedir. Bu durum uçuş ekibinin haritaları hatalı yorumlaması. 215 Ahmet Kaya.. mürettabatın durum muhakemesini kaybettiği ve hava aracının arazi veya su üzerine doğru yol aldığı durumlarda gerçekleşir 215 .6.e.2005. Pilotun yaşadığı stres ve yapmış olduğu hatalar paralellik gösterir. a.1-4. EKY esaslarından uzaklaştıkça GPWS cihazı tek başına uçuşun emniyetle devamı için yeterli olmamış ve tipik bir CFIT kazasıyla sonuçlanan uçak kazaları olmaya devam etmiştir. THY Kalite Güvence Başkanlığı. 170 . CFIT. s. Eylül 2000.hareket etme. dış tehditler ve hata yapma potansiyeli bakımından en çok dikkat çeken safha yaklaşma ve iniş safhasıdır. suya veya engele çarpması olarak tanımlanabilir. 1974 yılında başlayan ve tüm büyük uçaklarda tesisisi zorunlu kılınan yere yakınlık ikaz sistemi (Ground Proximity Warning system-GPWS) ve daha sonra geliştirilen Geliştirilmiş yere yakınlık ikaz sistemi (Enhanced Ground Proximity Warning System-EGPWS) cihazları sayesinde CFIT kazaları azalma yönünde eğilim göstermiş216 fakat. 2. a.g. Araziye kontrollü uçuş kazaları her yıl pek çok uçağı tehdit etmektedir.77. 1987-1996 yılları arasında yapılan incelemelerde kazaların büyük çoğunluğunun araziye kontrollü uçuşlarda meydana geldiği görülmektedir.1. dinlenmek için az zaman ayırma olarak beirtilebilir. gibi sebeplerden kaynaklanabilir. Pilotlar stres yükünün fazla ve fiziksel dayanıklılık kapasitesinin düşük olduğu bu safhada durum muhakemesini artırıcı öntemleri ile bu tehtitleri azaltmalıdır213.6. s.

) Fakat EKY prensiplerinden görev analizi usulleri gerektiği gibi iyi uygulanmayarak iş yükü yönetimine uygun hareket ediilmemiş ve pas geçme ihtimali düşünülmemiştir. GPWS ikazı duyulduğu halde pilotlar derhal tırmanışa geçmek yerine.org/HumanFactorsinFatalAircraftaccidents. Karar verme. A310-300. 2.08. Department of Transpor and Regional Development Bureu of Air Safety Investigation. Seminer Sunumu.Tablo 9: Tüm Dünyadaki Hava Yolları .gov/data_statistics/).5.7. Katmandu) pasgeçme esnasında mürettebat uçağın kontrolünü oto pilota devrederek bölge haritasını açmış. s. ATC müsadesi beklemiş.2006 171 . uçuş yönetimi sistemi (Flight Management System-FMS) için koordinatları belirlemiş ve koordinatları elle girmişlerdir. ilk GPWS ikaz sesinin duyulmasından 15 saniye sonra.narcap. Doğru 217 Human Factors in Fatal Aircraft Accidents. uçak istikametindeki dağa çarpmıştır.Ölümlü Kazalar UÇAK KAZASININ TİPİ CFIT KUMANDA KAYBI HAVADA YANGIN SABOTAJ HAVADA ÇARPIŞMA UÇAK KAÇIRMA BUZLANMA ŞARTLARI İNİŞ WINDSHEAR YAKITIN BİTMESİ DİĞER NEDENLER PİSTE GİRİŞ HATALARI KALKIŞTAN VAZGEÇME TOPLAM TOPLAM ÖLÜMCÜL KAZA SAYISI 36 38 4 5 2 8 5 9 3 7 14 4 1 136 2396 2228 760 607 506 306 162 128 119 113 111 45 3 7484 ÖLÜ SAYISI Kaynak: Kara Havacılık Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı.2.faa. (1992.7. belli bir eylem çizgisini uygulamaya koymaktır218. Kayseri. (Aslında bu bilgi girişi yaklaşma safhasından önce yapılmış olmalıydı. 1996. Karar Verme (Decision Making) Havacılıkta en çok karşılaşılan pilot hataları zayıf yargı ve karar verme hatalarıdır217. Nitekim.pdf Erişim: 12. http://www. (http://www.

2006 221 Y. karar vermeye ekstra zaman harcanması. Sürekli olarak bu davranış içinde hareket eden insan.mil/crm/crm/stand_mat/seven_skills/DM. Schwartz. çapraz kontrol. hataları en aza indirir. USA. a. Fl.asp Erişim: 12. http://wwwnt. Case Study. bir şeyi çabuk yapma. Etkili karar verme mantıksal ve salt değerlendirmeyle mevcut bilgiye dayalı olarak faaliyet yönünü seçme yeteneği anlamına gelmektedir.62. Kaza raporlarından çıkan sonuçlara göre kazaların çoğu zayıf.e. Bunlar: • Bana söylemen gereksiz (Anti-Otorite): Bazı insanlar herhangi bir kimsenin kendilerine ne yapacaklarını söylemesinden hoşlanmazlar. yetersiz. Pensacolada. Bunları yenmek için SHU’larin kullanılması ve mevcut bilgiye dayalı en iyi kararın seçilmesi. yanlış ya da muğlak bilgi.. diğer ekip üyelerini kararlardan haberdar edilmesi ve kararların değerlendirilmesi gerekmektedir. kötü kararlar ise tam tersine riski artırır.navy. rütbe farkı karar vermenin önündeki engellerdir. etkin olmayan kararların neticesinde olmuştur 219 . Ekip çalışması. Naval Aviation Schools Comand.cnet. kişisel bir politika olarak kurallara ve talimatlara direnen bir kişidir.1. s.e. Asla bir durumu 218 219 Keenan. performans baskısı. sabırsızlık (Impulsivity): Bu hemen herşeye düşünmeden tepki gösteren kişileri belirtir. s. sorunun doğrulanması. sorunun tanımlanması. Karar vermede risk problemini yok etmenin başka bir yolu da risk alan insanların davranışlarının kontrol edilmesidir. Muhtemelen hepimizin böyle hissettiği zamanlar vardır. kararların sonuçlarının tahmin edilmesi..170. karar vermek için şartların değerlendirilmesi. bilginin doğru değerlendirilmesi.g. İyi kararlar risk yönetimine güç katar. Zaman.06. Etkili karar verebilmek için.g. • Ani hareket. ABD Federak Havacılık Dairesi (FAA) tarafından yapılan bir araştırmada havacılıkta risk alırken karar verme konusundaki beş tehlikeli davranış belirlenmiştir. s. Zayıf değerlendirme ya da karar verme görevin tamamlanması önündeki en büyük hatadır. karar stratejileri ve tecrübe karar vermeyi etkileyen faktörlerdir220 . olayları ön görebilme yeteneği ve bu üç ögenin temel alındığı risk değerlendirmesi neticesinde gelişir.2 172 . uçuş mürettabatının hazır tutulması. 220 Decision Making. kendine güven davranışlarının sergilenmesi gerekir221. 1996. sorunun değerlendirilmesi.karar verme yeteneği uygun bilginin edinilmesi. s.a.

• Zarar görmezlik. v. s. 1987 ve 1989 yılları arasında meydana gelen kazaların incelenmesi sonucu insan kaynakalı olan kazaların %50’sinden fazlasının verilen yanlış kararlardan meydana geldiği tespit edilmiştir (Şekil 38).e. S. önce düşün Benim başıma da gelebilir Zorlayıcı olmak akıllıca değildir Çeresiz değilim. ÇÖZÜM Kuralları uygula.analiz etmezler veya alternatifleri düşünmezler. s.g.e. Böyle düşünülmese asla uçağa binilmezdi.. Sağduyudan yoksun olan pilotlar kabul edilemez. Korkarsak işimizi yapamayız. Tam güven ve sağduyu arasında ince bir çizgi vardır.g. bir pilot aklındaki düşüncenin tehlikeli olduğunu fark ettiğinde bu tehlikeli düşünceyi yenecek davranışı göstermek zorundadır 223. kader.85. başarabilirim 222 223 Uçuş Emniyet Programları Yönetim El Kitabı. Arıza veya hataya karşı kendini korumak için yetiştirilmiş pilotların ümitsizliğe kapılmayıp değişik alternatifleri değerlendirmesi gerekir222. genellikle doğrudurlar Çok hızlı olma.g. • Çekilme (Resignation): Bu bazen kültürel bir problemdir. Bazı insanların şans. Tablo 10’da belirtildiği gibi. a. s. Tablo 10: Hatalı Davranış Biçimleri ve Çözüm Önerileri HATALI DAVRANIŞ BİÇİMİ Otoriteye karşı gelme (bana söyleme) Atılganlık (çabuk yapalım) Zarar görmezlik (bana birşey olmaz) Maçoluk (yapabilirim) Boyun eğme (ne yapabilirm ki) Kaynak: Elbaşı. a.b.62-63 Prentiss.24. inançları kuvvetlidir. kullanmak zayıf kanı ve faktörleri gerekmektedir. benim başıma gelmez (Ilvulnerability): Bir dereceye kadar herkes kaza olmayacağını düşünebilir. Bu tür pilotlar riskleri daha çok alma eğilimindedirler. 173 . Her görevi bir yarışma olarak kabul ederler ve kendilerini kanıtlamak için ilave risklere girerler. Asla kendilerine zaman tanımazlar.. • Ben yapabilirim (Machoizm): Bazı pilotlar her uçuşu yeteneklerini kanıtlamak için yeni bir ihtiyaç olarak ele alırlar.e.. Belirtilen değerlendirmeleri tehlikeli yenmek yaklaşımları için düzeltici ortadan kaldırmak. a.

Karar verme tek başına bir olay değildir. ekipleri zor durumlarda etkin karar verebilecek şekilde eğitmek gerekmektedir. Ekip tarafından verilmiş bir karar birden fazla kişinin değerlendirmiş olduğu bir karardır. 28. bir anormal durum ikazını değerlendirmek veya sistem arızası ile yedek meydana gitmek arasındaki farklı kararların verilmesini gerektirebilir.E. s. Bu eğitimlerde cevaplaması zor olan soru. Canberra. International Society of Air Safety Investigators. Kimsenin elinde uçuş ekibinin daha iyi bir karar vermesini sağlayacak sihirli değnek yoktur. Bu sebeple. Karar verme. tepki gösterilmesi gerekip gerekmediği. Karar verme bir zihinsel enerji harcamasını gerektiridiğinden ve insanlar her zaman en uygun kararları veremediklerinden. 1991. “Does Cocpit Management Training Reduce Aircrew Error?”. Ekipler değişik kararlar vereblilir ve bu kararlar kendi içlerinde alternatif kararları ve riskleri barındırabilir. probleme ne kadar aşina olunduğu. 10th International Seminar. Havacılık sektörüne yön verenler. zamanın limitli oluşu gibi faktörlerin etkisi altındadır. kokpitte karar vermenin geliştirilmesi için yoğun çaba göstermektedirler. Australia. Bunun için EKY eğitimleri bir yol göstericidir.. uçaklarda otomasyon artmakta ve beklenmeyen anormal durumları önlemeyi kapsayan usuller geliştirilmekte ve bunları çeklistlere dahil etmektedirler.Şekil 38: Ölümle Sonuçlanan Kazalardaki Hata Tipleri Kaynak: DIEHL A. hangi becerilerin öğretilmesi ve bunun nasıl yapılacağıdır. Bir kalkıştan vazgeçme kararı. 174 . Geliştirilen otomasyon sistemleri ile hata yapmayı azaltmada yardımcı olmakla birlikte. uçak üreticileri ve kullanıcısı organizasyonlar karar verme zorunluluğunu mümkün olduğunca azaltmak için çaba göstermektedirler. Bir pilot ne kadar tecrübeli ve bilgi sahibi olursa olsun şartlar müsade ediyorsa ekibin karar vemesi kararın doğruluğu açısından üstünlük sağlayabilir. her ne kadar tek sebep olmasada. hatayı sıfıra indirmesi mümkün olmadığından.

Ekipler daha geniş bir açı ile bakabilir.e. Power point presentation.faa. Karar Verme Süreci Karar verme süreci. The Hauge: Dutch Goverment. s. bireysel çatışmalardan dolayı düşük performans gösterebilir224.. www. Erişim: 12. birden fazla seçenek arasında seçim yapmak olsada kabin tazyikinin kaybolması durumunda alçak iritifaya inmek gibi bazı durumlarda bu tek seçeneğe indirgenebilir. Bütün karar tipleri. Her ne kadar tanımda belirtildiği gibi karar verme. s. Ekipler bazen bireylerden daha kötü kararlar da verebilir.5. 50. Prentiss. alternatifler arasından seçim yapma. Bu kararların en az bir kaç tanesini kritik kararlar oluşturur. durumu tanımlama ve riski tanımlama gibi en azından üç elemanı içerir. Çok göz. üstelik düşük takat ile Washington Ulusal Havaalanından yapılan bir kalkış teşebbüsü sonucu olan uçak kazası veya İspanya’nın Kanarya adalarındaki Tenerife meydanında. Yapılan hatalar paniğe sebep olabilir. 2.7.1.2006. programı takip etmek ve kendilerinin bu iş için doğru kişi olduklarını göstermektir. kendi içerisinde pek çok kararı içermektedir.a.5. el ve zeka kapasitenin artmasını ve daha iyi karar verilmesini sağlar. kaptanın kararlarının ekip tarafından desteklenmsi doğruluğunu pekiştirecektir. Zayıf iletişim problemi. Havacılıkta karar verme.gov/avr/afs. Maalesef çok dikkat gereken bu kararların bazıları felaketle sonuçlanır. uçuşu planlanan şekilde gerçekleştirmek. Tenerife. kaptanın uçağı kabulü ile başlayıp inişten sonra park edinceye kadar geçen süre içinde onlarca kez karar vermek zorunda kalır. yolculara karşı nazik olmak. İş yükünü paylaşır ve tuzakları bertaraf edebilir. Doğru kişi 224 225 Rasmussen. Verdict of The Aircraft Accident Inqury Board Regarding the Accident at Los Rodeos Airport. onları rahat ettirmek. Aeronautical decision Making (AC 60-22). kulak. Ekipler bireylerden daha iyi karar verebilir.10. s. nihayi karar vermesi için yaptığı durum muhakemesini ihtiva eden olayların sıralanması olarak tanımlanabilir. durumun tanımlanmasıyla başlayıp. daha fazla bilgi aktatırır. Kar ve buzla kaplı bir uçakla. Kokpitteki mürettebat. yoğun bir sisin olduğu günde pistin temiz olduğunu teyit etmeden kalkışa teşebüs eden uçağın yerde pisti kateden uçağa çarpması sonucu oluşan kazalar bu felaketlere örnek gösterilebilir225.Kaptan karar vermekten sorumlu kişi olmasına rağmen. 226 L. 1979.g.2. Spain. mevcut durumlara göre pilotun sürekli olarak en iyi seçeneği bulabilmek için sistemli olarak düşünmesi226. Dutch Aircraft Acident Inquiry Board. Hava yolu pilotlarından beklenen. paylaşmama veya anlayamama veya çözüm yolu bulamama gibi sebepler bu sonucu doğurabilir. 175 . 5. Dallas Flight Standarts District Office. farklı fikirler üretir. 1999.

176 . Görerek Uçuş Kuraları (VFR) veya Aletli Uçuş Kuraları (Instrument Flight Rules-IFR) şartlarda yedek meydana gidiş yakıtını. Mutlaka başarmak istemek.olduğunu gösterme çabası bazen emniyeti tehdit eder ve stresli ortamlarda hata yapma potansiyelini artırır. kendini ve uçağını tehlikeli durumlara düşürmesine sebep olabilir. Pilotun bu eğilimi. durumu ve meydana gelen değişiklikleri fark etmemektir. örneğin rotada minumum irtifaların altına inmektir. görerek şartları muhafaza ederek uçağı azami limitlerde kullanmaktır. Bu durumda etrafında ne olup bittiğinin farkında olmayıp yanlış değerlendirmeler yapmaktır. Nitekim. Durum muhakemesini kaybetmek. • Yeterli yakıt olmadan uçmak. uçağın gerisinde kalmanın farkı bir biçimidir. Uçak limitlerinin dışında uçmak. düşünce ve hareketlere bakımından olayların gerisinde kalmaktır. kuralları ve uçuş planını dikkate almamaktır. minumumlara gelindiği halde limitleri zorlayarak inmeye çalışmak veya pas geçmemektir. Hızlı gitmek. oryantasyon kaybına ve illüzyona sebep olmaktır. uçakların üstün pilot becerisi ile olandan daha yüksek performans göstereceğine inanmaktır. • • Uçağın gerisinde kalmak. Alet Uçuşu Meteoroloji (Instrument Meteorological Conditions-IMC) Şartlarda Görerek Uçuş Kuraları (Visual Flight Rules-VFR) ile uçuşu devam ettirmeye çalışmak. pilotlar tarafından bu tehdit ortamları tanımlanmalı ve giderilmelidir. Tecrübe sahibi pilotların çoğu aşağıda belirtilen hataların en az bir veya bir kaçını yapmıştır. Durumu değerlendirememek. • • Limitleri dikkate almamak. • • • • • • Emsal baskısı. durumu değerlendirmek yerine benzer olayları yorumsuzca örnek alarak davranmaktır. bir fikre takılmak ve alternatif fikirleri dikkate almamaktır. Duck-under sendromu.

s. Seçenekler arasında tercih yapmadan önce problemin yapısı ve nedeni değerlendirilmelidir. Ancak analitik amaçla farklı karar seçenekleri değerlendirilirken pratikte verilen uçuş şartına bağlı olarak farklı karar stratejileri yaratılabilir. Bir karar veya şartların yeniden şekillenmesi. Şekil 39: Karar Verme Tiplerinin Sınıflandırması Kaynak: Orasanu ve Fischer. a. pilotun hafızasına güvenerek sıklıkla yaptığı işlerde ezbere iş yapmasıdır227. kolay tespit edilemeyen bir durumda olacağı gibi dijital kokpit uçaklarda olduğu gibi net bir şekilde de görülebilir.. bir göstergenin sarı veya kırmızı ikaz seviyesine düşmesi veya yükselmesi.e. Bu belirtiler bazen sinsi. Bu tür arızalara iyi 227 Prentiss. uçakta bir titreşim hissedilmesi gibi normal şartların dışına çıkıldığında verilir.12-23.• Uçuş planını. farklı bir kararın verilmesi sonucunu doğurabilir. Burada önemli olan kararlar arasındaki geçisin yumuşak olmasıdır. uçuş öncesi kontrolleri ve çeklistleri dikkate almamak. Kokpit kararlarının çoğu bir ikaz lambasının yanıp sönmesi. 1991. Ekibin yeni kararlara uyum sağlamasıdır. 277.g. s. Eğer belirtiler açık ve net ise ekibin arıza veya problemi teşhis etmek için yoğun çaba göstermesi gerekmeyebilir. 177 .

Problemi tesbit etmek için şu sorular yardımcı olur. Çünkü takip eden işlemler için bu tanımlama esas olarak alınacaktır. diğer seçenekler de dikkate alınmalı ve uygulanacak hareket tarzına karar verilmelidir. Zaman yeterli ise. Bunun aksine bazı arıza ve problemlerin teşhisi ve arızanın kaynağı açık olmayabilir. öncelikle ihtiyaçların tanımlanmasını. problem tamamıyla tanımlanmış mıdır? Daha fazla bilgiye ihtiyaç duyulmakta mıdır? sorularıdır. sorusudur. Bu sorulara verilecek cevap. Bu durumda ekip işarların. Değerlendirme yapılırken meydana gelen olumsuzluğun başka neticeler doğurup doğurmayacağına bakmak gerekmektedir.tanımlanmış problemler denilmektedir. Sorulacak bir diğer soru ise. Pilot alabileceği risk seviyesini kendisine soracağı. Bu ikinci kategori arızalar. Bunların yanında problemle ilgili olsun olmasın başka bir problemle karşılaşma olasılığına karşı önleyici tedbirler almak veya problemi en kötü haliyle değerlendirmek yoluyla pilot kararının yönünü belirlemelidir. bu bilgilerle alternatif çözümler üretilmesi. Karar verme mekanizmasını oluşturan faktörler şekil 40’da gösterildiği gibi. Problemin çözümü için bir işlem ve uygulanmasına karar verilen plan mevcutsa. Ne ile karşılaştık? Tanımlayabilirmiyiz? Bu sorular ile problemin yapısı ve birden fazla kaynağı olup olmadığı araştırılmaktadır. en uygun çözümü bulmak için çözümlerin karşılaştırılması ve bunlardan eğer tanımlama doğru ise bununla ilşkili veya buna sebep olabilecek başka bir husus var mıdır? 178 . ikazların ne anlama geldiğini çözmek için çaba sarf etmek zorundadır. Sorulacak bir diğer soru . yakıt. Problemi tespit ettikten sonra tanımlamak ve çözüm üretip karar vermek için birbirine bağlı ve belirli bir düzeni takip eden karar verme mekanizması kullanılır. Uçuş ekibi karar verirken değişik faktörlerin etkisinde kalır. doğru bilgi elde edebilmek için mantıklı bir sıra takip edilmeli. “Problem hayati önemde midir? Görevi etkilemekte midir? Sadece huzursuz edici midir?“ gibi sorularla belirlemelidir. meteoroloji. yorgunluk ve problemin kendisi olmak üzere değişik faktörlerin etkisine bağlıdır. belirtilen sebepler karar verilmesini olumsuz yönde etkileyebilecektir. Şekil 39’da iyi ve kötü tanımlanmış problem tiplerinin sınıflandırması ve karar süreci görülmektedir. gündüz veya gece olup olmadığı. Akılcı karar verme bir mantık sırasını takip eder. iyi tanımlanmamış problemler olarakta değerlendirilir. daha sonra ihtiyac duyulan bilgierin toplanması. Problemi tespit ile tanımlama arasında farklar oluşur. İlk basamak olan bu sorular kritik ve doğru tanımlama için çok önemlidir.

birinin seçilmesi. seçilen çözümün uygunlaması ve sonucunun değerlendirilmesinden oluşur. iniş hakları ve hava durumu gibi durumlar değerlendirilmeli ve en iyi çözüm için birbirleriyle karşılaştırılmalıdır.11-5. s. Şekil 40: Karar Verme Modeli Kaynak: Flight Safety 1994. beklenmeyen ihtiyaçları ön rüzgar nedeniyle yedek yakıtın Daha çok çabuk bilgi biteceğini toplayıp değerlendirmek gibi durumlar karşısında. hemen yeni duruma uyum sağlanmalı ve belirleyerek problem tanımlanmalıdır. yol değiştirmek veya yedek meydana gitmek gibi diğer seçenekler ve etkileride dikkate alınarak alternatif çözümler üretilmelidir. yolcu ihtiyaçları ve iniş hakları üçüncü gibi öncelikler tespit edilip çözümlerden biri seçilerek karar verilmelidir. Verilen bu karar uygulanmalı. Bu çözümler üretilirken karar almayı etkileyecek olan yolcuların varış noktalarına varmaları. sonra değerlendirerek irtifa değiştirmek. bu arada daha ne gibi aksiliklerin olabileceği düşünülmeye devam 179 . uçuş görevinin planlanması esnasında belirtilmeyen ön rüzgar ile karşılaşıldığında değişikliğe neden olan bu durumun önem derecesini tahmin etmek. varıştaki yedek yakıt miktarı. Nitekim. Yakıt konusu birinci. hava durumu ikinci.

Uçuş ekiplerinin günlük olarak karşılaştıkları durumların çoğu yönerge ve usullerde gösterilmiştir. Bunun bir nedeni yakıt maliyetindeki aşırı artışların yarattığı problemlerdir. Muhakeme. uçağı emniyetle bir noktadan diğer bir noktaya tarifeli rotalarda uçurmak olmuştur. 180 . görevle ilgili yönerge ve direktifler. düşük görüş şartlarında hava trafik kontrolörü sizi kalkışa serbest kılmışsa. kuşkulu bir şekilde kalkış rulesine başlamışssanız zayıf bir muhakeme örneği göstermiş olursunuz. siz kalkış pistinin temiz olduğunu kabul edersiniz. uçak ve limitlerini bilme derecesi.277. 1997. görevden beklenenler çabuk karar vermeyi dikte ettirecek 228 Kern. çoğu defa olaylar tam ve açık olmadığı zaman eldeki verilere ve deneyime dayanarak karar vermeyi gerektirir. cevabını almadan. s. Ekibin yapacağı işler açıkça belirtilmiş. Bu gün pilot karar verirken hem uçuş emniyeti hem de ekonomik yönden etkenleri dikkate almak zorundadır. Geçmiş yıllarda pilotun görevi. tecrübe. Eğer kafanızda bir soru varsa ve siz hava trafik kontrolörüne sorup. Zamanında hareket edilebilinecek mi? Ne kadar yakıt ihtiyacı var? Ne kadar ekstra yakıt almak gerekiyor? Hava Trafik gibi kontrolöründen yakıt tasarrufu sağlayacak irtifa ve yolu alınabilinecek mi? sorulara verilebilecek cevaplar. uçağın ve diğer ekip üyelerinin neler yaptıklarına ilişkin bilgilerin pilot tarafından tanınması. Örneğin. Artık pilotlardan beklenen emniyetin yanı sıra etkinlik ve ekonomikliktir. kararın etkileri yapılan planı ne derece amaca ulaştırıyor. kendisinin. Bununla beraber ekipler yönerge ve usullerde belirtilmeyen durumlarla karşılaştıklarında kendi inisiyatifini kullanmalıdır. Zaman yetersizliği. durum muhakemesi. ekibin etkili bir iletişimle durumu teşhis etmesi ve tam olarak tanımlaması. Uçuş esnasında bazı kararları verebilmek için yukarıdaki şekilde açıklandığı gibi bir akış şeması izlemek her zaman mümkün olmaz. Pilot kararı. eğitim seviyesi. kendi inisiyatiflerini kullanmaları istenmemiştir. içinde bulunduğu uçuş ortamına göre. Eğer kalkıştan önce hava trafik kontrolörüne pistin temiz olup olmadığı sorulursa iyi bir muhakeme örneği verilmiş olur. analiz edilmesi ve değerlendirilmesi işlemidir. Eğer verilen karar hatallı ise tekrar başa dönerek alternatif çözümler aranmalıdır. Doğru ve etkili karar verme sürecinde alınan kararların kalitesini oluşturmada.edilerek. ne oranda etkindir değerlendirmelerini yapmak gerekmektedir228. kaptanın liderlik vasıflarını kullanarak gerekli önlemleri almış olmasıyla doğru orantılıdır.

Soru sorulması ve bir fikrin savunulması teşvik edilmelidir.faktörler. Muhakeme ve karar verme işleminde etkili iletişim çok önemlidir. 11.. Diğer çözüm seçeneklerini değerlendirmek için harcanan zaman riski artırır.e.g. karar verilip uygulanmalıdır ve kararın uygulanması sonucu alınacak risk kabul edilebilir düzeyde olmalıdır. Uygulanabilir bir çözüm bulunup. 1994. Sıralamada yapılan yanlış muhakemelerin miktarı arttıkça bunları başkaları da takip eder. Şekil 41: Karar Verme Modeli (Hızlandırılmış çözüm) Şartlar çabuk karar vermeyi gerektirecek şekilde değiştiğinde karar verme modeli de şekil 41’deki gibi Kaynak: Flight Safety. a. Mevcut durum hakkında bilgi 229 Department of Defense. Buyüzden problem şüphe bırakmayacak şekilde tanımlanmalıdır. İnsan beyni muhakeme esnasında olayları bir öncekine dayanarak geliştirir. olarak sıralanabilir. Pilotun muhakeme zinciri uzadıkça emniyetli uçuş seçenekleri de azalır. Bir yanlış muhakemeyi diğer yanlışlar takip eder.11-6.2001. 181 . Verilen kararları diğer ekip üyeleri ile birlikte gözden geçirmek gerekir. s. değişecektir 229. Meydana gelen bir olay neticesinde çabuk karar verilmesi gereken bir durum var ise. Aynı şekilde karar verme mekanizmasında verilen kararlar etkili olmadığında hızlandırılmış şekilde çözüm üretilmesi yoluna gidilmelidir. İnsan faktörünün sebep olduğu olay ve kazalarda neden tek değildir. Daha ziyade nihayi hataya kadar bir dizi olaylar zinciri vardır.s.

takiben gerekli iletişimi kurmak ve başkalarının aynı hataları yapmaması için edinilen tecrübeyi paylaşmaktır. Liderlik becerileri. • Kural temelli kararlar ( Durum-Tepki Karaları) − Vazgeçme/devam etme.5. Uçuş ekipleri kokpitte altı farklı türde karar vermek durumunda kalmaktadır231.2.2. Uçuş ekipleri değişik karar verme durumlarıyla her zaman karşılaşmaktadırlar. Bunun bir yolu “Kalkışa müsaade edildi mi?” gibi direk sorular sormaktır. Bu kararlar genellikle seçenekler arasında tercih yapma şeklinde oluşur. Calderwood. s. önce şartlar ne olursa olsun uçağı uçurmak. Kokpitte uçuş aletlerini çapraz kontrol alışkanlığı yoluyla denetleyerek aletlerin normal işarlar gösterdiğini takip etme pozitif katkı sağlar. C. J. Çünkü kimin otorite olduğu tanımlanmadığı veya ortaya çıkmadığı zaman uçuş ekibi başarısız olacaktır. Bir kısmı ise. farklı seviyelerde çaba göstermeyi gerektiren kararlardır. kalkıştan vazgeçme veya devam etmeye karar verme şeklinde sonucu kesin kararlardır. 2. yaratıcı çözümler üretmeyi. in G.7. R. Bu işlemi mürettebat arasında paylaştırarak belirli zaman dilimleri içerisinde yapmak ve limitlerin dışına çıkan değerleri erken teşhis etmek karar verme kalitesini etkileyecektir230. Tüm kararlar kaptan tarafından verilmelidir.edinmede soru sormak. Eğer problem iyi tanımlanırsa çözüm üretme yolunda etkili adım atılmış olacak ve doğru kararlar verilecektir. Diğer bir yolu. özellikle bu durumlarda faydalıdır. çeklist ve usulleri uygulamak. Decision Making in Action: Models and Methods. 182 .Orasanu. USA. problemi çözmek. sağlıklı bir yoldur. Bilgi alış verişi esnasında durumun tanımlanması konusunda bazı anlaşmazlıklar ortaya çıkabilir. şüphecilik ve meraklı olma. Klein. 1997. Bunların bir kısmı. Rasmussen. NJ. 265. 1993. Norwood. “Yedek yakıtımız var.43. fakat miktarı kontrol edeyim” şeklinde mevcut durumun gündeme gelmesini sağlamaktır. Karar Vermeyi Geliştirici Yöntemler Havacılıkta genel bir kural. yönerge bilgisi Yaratıcı problem çözme Kern .Zsambok. − Tanıma dayanan kararlar • Bilgi temelli kararlar ( İyi tanımlanmış problemlerle ilgili olarak) − Seçenekli kararlar − Programlı kararlar • Bilgi temelli kararlar ( İyi tanımlanmamış problemlele ilgili olarak) − − 230 231 Usul. Deciding and Doing: Decision Making in Natural Contex. s.

Birincisi. Karar verme bireyin psikolojik hazırlığına. geciken mükemmel çözümden daha etkili olacaktır. uçuş ekibini veya kaptanı en fazla zorlayacak kararlardır. Başarılı bir karar için kuraların derinliğine bilinmesine ihtiyaç vardır. Pilot. Her zaman mükemmel çözümü bulmak mümkün değildir. oluşan duruma bilinen kuralları uygulamak yoluyla verilir.. olması gerekenden çok geç uygulandığı için etkili olamamıştır. çözümün ne olduğunun söylenemediği problemlerdir. Karar vermeyi tehdit eden faktörlerden birisi zamanı iyi kullanamamaktır. Bu nedenle verilen kararlar da kişiden kişiye değişmektedir. yakıt tasarrufunu azamiye çıkarma. bir seyrüsefer sisteminde meydana gelen arızayı hava trafik kontrolörüne bildirmek zorundadır. diğeri problemi teşhis edip tanımlamak ve çözüm üretmektir.g. Uçuş emniyetini. Kural temelli kararlar.Görülen altı farklı karar verme şekli. kural temelli kararlara gerektiren kararlardır. Bunu bazı pilotlar uygular bazıları uygulamaz. deneyimlerine kişiliğine ayrılamaz bir şekilde bağlıdır. meydana gelmiş olan sorunun daha da büyümesine neden olabilir. İyi tanımlanmamış problemler. Bu tür problemlere çözüm bulabilmek için iki farklı usul uygulanabilir. Geçmişte verilmiş pekçok iyi karar. disiplinli yaklaşım. İyi tanımlanmış problemlerle ilgili olarak verilen kararlar. En etkili mükemmel çözümü bulma girişimi de kararı olumsuz yönde etkileyecek bir faktördür. 183 . farklı usullerin uygulanmasını ve farklı eğitimlerin alınmasını zorunlu kılmaktadır. bilinen direktif ve yönergelere uygun şekilde verilir.86. Kalkıştan vazgeçme (abort) veya devam etme kararı buna bir örnektir. Zamanında verilmiş iyi bir karar. iyi tanımlanmış problemlele ilgili kararlardır. Bilgi temelli kararlar iki farklı türden oluşmaktadır. Bilgi temelli kararlar. Kararı doğru verdirecek bir sihir olmadığına göre. eğitim ve tecrübe doğru kararı vermeye yardımcı olan unsurlardır232. konu daha iyi anlaşılabilir. meydana gelen durumu tanımlamadan ortaya çıkartığı sonucu bir acil durum kabul ederek çözmeye çalışmak. Problemin ne olduğunu tanımlamak karar vermenin ilk aşaması olduğu hatırlanırsa. Durum aksini gerektirmiyor ise pilot usul ve yönergelere uymalıdır. Bunların ilki. a. İyi tanımlanmamış problemlerle ilgili verilecek olan kararlar.e. nazaran daha fazla zihinsel çaba göstermeyi 232 Elbaşı. Ancak kural açıktır. görev etkinliğini. s. doğru çözümü aynı anda uygulama çabası.

İstanbul. Controlling Pilot Error. Yüzyılda İnsan Yönetimi.s.85. durum muhakemesi ve tehlikeli durumlar karşısında yapılan sorun çözümleyici hareketleri kapsayan becerileri kullanılır. Newyork. Bunu yaparken öncelikle motivasyonun artırılması daha sonra da EKY’nin iletişim. sürekli analiz ve iyileştirme çabalarını kapsadığından bir süreç yönetimidir.2.84. CRM. Bir uçuş görevi devamlı bir takip gerektirdiğinden. 2001. şekil 42’de görüldüğü gibi soruşturma (inquiry).158. 184 . XXI.R. EKY devamlı bir süreçtir ve bir döngü içerisindedir. Culture. Ankara.9. Yönetimde Problem Çözme Teknikleri. EKİP KAYNAK YÖNETİMİNIN ÇALIŞMA DÖNGÜSÜ Uçak kaza ve olaylarını azaltmak için insan kaynağı üzerinde yapılan çalışmalarda en önemli faktörün insan olduğunun anlaşıldığı günümüzde. EKY döngüsü değişik beceri ve ihtiyaçların ekip üyeleri arasında bir sinerji oluşturacak şekilde iyileştirilmesi ve kontrol edilmesini öngörürür. R. belirli bir sona doğru ilerleyen faaliyetler ve işlemler olarak tanımlanmaktadır 234 . Şekil 42: EKY Döngüsü Kaynak: Tony Kern. Enviroment. uçuş görevlerinin bir ekip anlayışı içinde bilgi ve becerilerin en iyi şekilde kullanılarak verimli ve emniyetli bir şekilde yapılabilmesı için sinerji yaratır. insanın verimliliğini azami seviyeye çıkarmak ve insan hatasını azaltmaya yönelik çalışmalardan233 en önemlisi olan EKY. anlaşmazlık çözümü (conflict resolution).Donnelley &Sons Company. 2003. Süreç kavramı sözlüksel olarak ilerleme. belirli bir sonuca götüren kademeli değişim. etüt (critique) ve geri bildirim (feedback) olmak üzere altı temel basamaktan oluşur.s. s. süren bir şey. savunma (advocacy). karar verme (decision making).McGraw-Hill. Alfa Yayınları. 2003. Uçuş esnasında süreçlerin belirlenmesi ve tüm kaynakları kullanılarak etkin kararlar alınmasını sağlar. 233 234 Cüneyt Ülsever. Nobel Yayınları. EKY döngüsü. Temel Çalık.

2001. Olayın ne olduğunun soruşturulması ile başlayan süreç ortaya konulan çözümler şu unsurları içerecek şekilde savunulmalıdır. İlgilenildiği ifade edilen fikirleri savunurken şu beş basamaktan faydalanılabilir. görüşün düşük olmasının da etkisiyle inşaat halindeki paralel piste girerek kalkış yapmaya çalışmış ve kırım yapmıştır. .Fikirleri samimiyetle ifade etmek. Çünkü bir görevin yapılabilmesi için bilgilerin toplanmasını sağlayacak olan verimli soruşturma görev planlaması ve brifing ile başlar235. Kasım 2000’ de Singapur Havayollarına ait bir 747. . Eğer Singapur Hava Yolları pilotu gerçek durumu soruşturmuş olsa idi belki de bu kaza olmayabilirdi.85. . Çünkü ekipteki hiç kimsenin karar alma sürecinde zaman baskısının altında kendisinin kapalı ve anlaşılamaz ifadelerini anlamaya çalışacak vakti yoktur. burada en önemli unsur dürüstlüktür.Saygılı olmak. uçuşta zaman çok değerlidir bu yüzden herkes fikirlerini doğrudan ve saygılı bir şekilde iletmelidir. Örneğin Murat isimli bir pilotla uçuyorsunuz. Murat meydana 10 mil 235 Kern. Bu kaza aynı zamanda eksiksiz bir uçuş öncesi brifing yapılması ihtiyacını göstermektedir.İlgilenilen fikri ifade etmek. tespit ve teyit demektir. olayları irdeleme ve muhakeme etmektir. • Savunma (Advocacy) : Savunma çekincelerin ifadesi.• Soruşturma (Inquiry): Soruşturma. çok kötü hava şartlarında. Olayın ilk raporunda diğer bir hava yolu kaptanı uçağın yanlış piste girdiğini görmesine rağmen Singapur Hava Yollarını ikaz etmemiş ve onun suskunluğu sonucu önlenebilecek bir kaza ölümle sonuçlanmıştır. fikirlerin açıkça ifadesinden sonra çözüme giden yolda hangi firkin uygulanabilir olduğunu samimiyetle bir tartışmaya girmeksizin ifade etmek. 185 . EKY otoritenin paylaşılması ve zamanda saygı ile durumun değerlendirlmesi için iddiaların savunulmasıdır. Ne düşünüldüğünün açıkça söylenmesiyle fikir kombinasyonları birleşerek karar verme sürecinde bir sinerji yaratılacaktır. Önce sorunun varlığını ortaya çıkarmak ve problemi tanımak EKY nin ilk basamağıdır ve EKY döngüsü özgür bir ortamda sorulan sorularla başlar. s. Zamanın çok değerli olduğu herhangi bir olay ya da acil durum karşısında doğru kararlar verilebilmesi için en önemli unsur savunmadır. Söylenilenler doğrudur ve çözümüm bir parçası olarak savunulmaktadır.

.. Çoğu profesyonel uçucu yapılan uçuşun etüdünün yapılmasını önemseyip dikkate almaz. 4. Murat. Sen ne düşünüyorsun? • Anlaşmazlık Çözümü (Conflict Resolution): Bir uçağın kokpitinde uzun müzakereler yapmaya yetecek ne zaman ne de demokrasi vardır. 5. İniş sonrası yazılı formlar doldurulur. Bununla beraber değişik çözümlerin alınması gerekir.. bu meydana daha önce gelmediniz.. 1. hareket eden bir sis tabakası ile beraber hissediyorsunuz. Sıkıntınızı beyan ediniz. Dolayısıyle öncelikle bu değişik çözümlerin tanımlanması gerekir. Değişen durum ve şartlara göre yapılması gerekenler değişebilecektir. Aslında uçuş sonunda yapılacak 30 dakikalık hava durumu hızlı değişiyor ve kendinizi rahatsız 186 . 2. Murat. Bu kararları uygularken daima esnekliği muhafaza etmek gerekir. Murat. Bana göre biz kleransımıza herhangi bir görüş düşüklüğüne karşı devam etmeliyiz. Herkes kendi sorumluluklarını ve görevlerini bilmeli ve ona göre karar sürecine katkıda bulunmalıdır. ben görüş mesafesi düştüğü için IFR kleransı iptal etme kararından rahatsızlık duyuyorum. Murat Ben görüş mesafesi düştüğü için IFR kleransı iptal etme kararından rahatsızlık duyuyorum.kala hava durumu görerek şartlara müsade ettiği için IFR uçuş kleransını iptal etti. Görüş alma. ben rahatsızlık duyuyorum. Daha sonra kimin haklı olduğuna değil neyin doğru olduğuna odaklanmak ve düşüncelerdeki farklılıkları iyi bir şekilde anlamak gerekir. Kibarca durumu anlatın. • Karar verme (Decision Making): EKY’de karar vermek demek emniyetli ve verimli kararlar alabilmek demektir. Öncelikle hitap ettiğiniz kişinin adını yada pozisyonunu beyan ediniz. Karar alma sürecinde tüm ekip üyelerinden gerekli veriler alınmalıdır. Alternatif çözümü üret. ben görüş mesafesi düştüğü için IFR kleransı iptal etme kararından rahatsızlık duyuyorum. 3. Bu süreç işbirliği ile oluşan kararın alınması sürecini kuvvetlendirecektir. Örneğin Murat. Fakat siz tedirginsiniz. • Etüt (Critique): EKY döngüsünün en önemli ve en çok ihmal edilen bölümüdür. Bana göre biz kleransımıza herhangi bir görüş düşüklüğüne karşı devam etmeliyiz.

yapılan hataların bir daha yapılmaması ve karşılaşılacak benzer problemlerde daha kolay ve etkin çözüme gidebilmek için deneyimlerden faydanılması sürecidir. ekibin motivasyonunu arttırmakta önemli rol oynamaktadır. Çünkü. Bu nedenle ekip olarak adlandırılan bu yeni yapı demokratik olmayan uçuş ortamında hoşgörüyü ve esnekliği sağlayarak. ekip işinde bu kişi güdülenmeyebilir. Bu nedenle. 2. çok uzun süredir geleneksel yollarla çalışmaya alışmış kişilerle bunu hayata geçirmek kolay olmayabilir. ekipler sadece karar verme mekanizmasına katılmaya istekli olanlar için caziptir. Ancak bu ortama uygun olmayan kişileri. Bir ekip içinde çalışmak herkes için uygun olmayabilir. yani sosyalleşme güdülerini de 236 Kern. değişik deneyimleri ve uzmanlıkları olan bireylerden oluştukları için yaratıcılık gerektiren görevlerde tek bir bireyin yapabileceğinden daha başarılı olmaktadırlar. kendi kişilkleri ile oynandığını ve kişilikilerinin değiştirilmeye çalışıldığını ileri sürmüşlerdir. kişi bireysel başarılar elde etmek isteyecektir ve ast-üst ilişkileri içinde görevini yapmak veya gelecekte bir terfi elde etmek onun için daha fazla önem taşıyacaktır. Eğer bireyin güç aralığı (power distance) çok yüksek veya çok bireyci (individualist) bir kişi ise. ekiplerin iş yaşamında kaliteyi yükselttiği veya üretkenliği arttırmak için çok önemli bir yöntem olduğu düşünülse bile. ekiplerdeki üye sayısının çokluğu ile orantılı olarak ortaya çıkan daha fazla bilgi alışverişi de yenilikçi önerilerin artıp daha iyi kararlar alınmasına yardımcı olmaktadır. 2001.bir dibrifing onların EKY becerilerinin gelişmesine katkı sağlayacak altın bir fırsatır236. • Geri bildirim (Feedback): EKY döngüsünden elde edilen tecrübeler ile. Ekipler.10. Bu nedenle. Çünkü kişiler kendilerine karar verme yetkisi verilip sorunların çözümünde söz sahibi oldukları müddetçe işlerine daha çok bağlanarak daha kaliteli işler yapıp. s. 187 .85. EKİP KAYNAK YÖNETİMİNE TEPKİLER EKY eğitimleri ilk başladığında bazı pilotlar buna karşı çıkmış. çünkü bu kişiler ekiplerde katılım fırsatını yakalayarak bu güdülerini tatmin etme imkanını bulabileceklerdir. Ayrıca ekipler kişilerin bir gruba ait olma. bu ortamda çalışmaya zorlamak çok da doğru bir karar olmayabilir. verimliliklerini ve üretkenliklerini arttırmaktadırlar. Ayrıca.

İnsanların kişisel kültürel değerleri ekip çalışmasına direnmelerine neden olabilir. profesyonel pilot kültürü. değişik sorunlarını dile getirmemesi ise profesyonel kültürün negatif yönünü oluşturur. kişinin yetiştiği ortamda kazandığı kişilik ve hareketlerine yansıyan kararlarını.org. bireyler arası farklılıklarla başedebilmeyi. stres vb. kendini geliştirmesi. MODERN HAVACILIK VE EKİP KAYNAK YÖNETİMİ 2. Bütün belirtilen olumlu etkilerine rağmen ekiplerin kurulması çok kolay bir süreç değildir. ekiplerin iş tatminini ve bağlılığını arttırdığı görülmüştür. organizasyonda EKY gibi yeni uygulamaların kabul görmesini sağlayacak güçlü ve pozitif bir katkısı vardır.asp?contID=678&tempID=1&regID=2. yönetim ve çalışanlar arasındaki açık iletişimi. işini sevmesi vb. 2001.kalder. Organizasyon kültürünün. Ayrıca. 2. iş tanımındaki görevlerini yerine getirme anlayışı. çünkü insanların eski alışkanlıklarından ve değerlerinden vazgeçmeleri kolay değil ve zaman alıcıdır. emniyeti artırıcı güçlü yaptırımları içeren emniyet kültürüdür.1. organizasyonun kültürü ve milli kültür olmak üzere üç boyutta incelenmektedir. Ekip çalışmasında iyi bir ekip oyuncusu olmak. KalDer. kişinin bireysel ya da işbirliği 237 Güler İslamoğlu. KalDer Forum Nisan-Mayıs-Haziran. bu direnme eskiden beri benimsenmiş olan kültürel unsurlardan da kaynaklanabilir. profesyonel pilot her türlü sorununu arkada bırakmayı bilir anlayışı ile yorgunluk. sürtüşmelere çözümler bulmak için çalışmayı ve grup hedeflerini kişisel hedeflerin önünde tutmayı öğrenmelidirler237. Çünkü geçmişte kişisel başarıların ödüllendirildiği bir sistemden toplu başarıların önemsendiği ve ödüllendirildiği bir sisteme geçiş söz konusudur ve kişilere bu değişimi anlatmak ve öğretmek gerekebilir. http://www.11.karşılayacak bir ortam yaratarak onların motivasyonunu arttırabilirler. Milli kültür ise. Organizasyon kültürü ise. kişisel başarıdan daha önemli olduğu için pilotlar açık ve dürüst olarak iletişim kurmayı. Pilotun kişisel kabiliyetleri. unsurlar profesyonel pilot kültürünü oluşturmaktadır. 188 .tr/preview_content.11. 2006. Pilotun işini sevmesi ve onurlanması gibi motivasyon unsurları profesyonel kültürün pozitif yönünü. Ekiplerin çalışma verimine etkisi konusunda yapılan bir çok araştırmanın sonucunda ekiplerin olumlu katkıları ortaya çıkmış. Emniyet Kültürü ve Ekip Kaynak Yönetimi Havacılıkta kültürü.

com/culture%20error%20and%20crm. s.anlayışı.htm.. resmi iletişimin yanında resmi olmayan iletişimin de gelişmesine neden olmaktadır. hedefe en az kayıp ve en az riskle ulaşmada yönetime yardımcı olur.1. Asleigh C MERRIT. alıştığı organizasyon kültürü ve profesyonel kültüre bağlı olarak farklılık gösterdiğini ifade etmektedir. 2006.10..07. Kütahya. beligin olmayan durumlarda kural ve emirlere uymadaki anlayışını belirler238. Mevcut organizasyon yapısını oluşturan bireylerin. “İşletmedeki Örgütsel Kültür Yapısının Takım Anlayışına Etkisi”. Helmrich... hukuk ve günlük yaşamına yansıyan gelişme sistemidir ve bir toplumdan diğerine değişiklik gösterir. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi)Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Her canlı organizma gibi yaşamak ve ayakta kalmak zorunda olan uçuş organizasyonlarının sadece yapı. Fakat bir kaza meydana gelmeden emniyet aksaklıklarını düzeltmeyi amaçlayan risk yönetim programları vasıtasıyla bu risk kontrol edilebilir.pdf. John A Wilhelm.2006 239 Cemile Gürçay.org/cgurcay1.1-8. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. http://www.isguc. s. s. uçuş görevlerindeki emniyet kültürü ve alışkanlıkların. Kütahya. 189 . strateji ve teknoloji gibi maddi unsurlarla sınırlı kalamayacağı anlaşılmıştır. s. İnsan performansı üzerinde çevresel kısıtlamalar ile çalışma ortamının karmaşıklığının hatanın meydana gelmesindeki kaçınılmazlığı gösterdiğini belirten yazar. ideoloji.. ekiplerin milliyeti.aviationcrm. değer. Organizasyonların sosyal bir yönünün bulunması. Çağdaş emniyet anlayışına göre kaza önleme yaklaşımlarının bir uçuş görevine etki eden tüm bireyler tarafından uygulanması gerekmektedir. James R Klinect..7. Emniyet. Emniyet tüm kaynakların korunması faaliyetidir. 2005. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). department Of Psychology”.8. kültürün emniyete ilişkin pozitif ve negatif etkilerini tanımlamaktadır. genellikle bir toplumun bilgi. Kültür kavramı soyut ve yaşamın her alanı ile karşılıklı etkileşen bir yapıda olması nedeniyle emniyet alanında da kullanılmaktadır241. Bu sayede uygulamada kaza olma olasılığı en aza indirilebilecektir.2006 240 Ayhan Özel. 238 Robert L Helmreich. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. ciddi bir şekilde göz önüne alınması gereken yeni bir faktörün fark edilmesine yol açmıştır239. ”Kurumsal ve Bireysel Faktörlerin Elektronik İletişime Etkisi Üzerine Bir Uygulama”. 241 Sebahattin Özenli. Havacılıkta yok edilmeyen bir risk her zaman mevcuttur. “İşletmelerde Örgüt Kültürü Faktörlerinin Farklı Boyutlarda Oluşmasında Sektörel Farklılığın Etkisi: Hizmet Ve Sanayi Sektörlerindeki Yöneticiler Üzerinde Yapılan Bir Araştırma Sonuçları”. 1970’li yıllara kadar fark edilmeyen insan kaynağının fark edilmesi. Error and Crew Resource Management. resmi veya resmi olmayan yollarla. Erişim: 11. “Culture. Kültür. Erişim: 10. yatay ve çapraz yönde karşılıklı iletişim içinde bulunabilmeleri 240 bir ortak kültürü gerektirmektedir. http://www. dikey. The University of Texas at Austin..

s. Maryland. Thomas Jefferson University School of Medicine and Office of health Policy&Clinical Outcomes. August-November 2000. görevin icrası için kabul edilebilir davranış standartlarını öğrenmesine. 190 .3. 2001.41 244 E. 2000.Scott Geller. Neil I. kontrol etme ve yönetme ile ilgili reaksiyonlar tanımlanmış olmalıdır. Meydana gelen hataların yapısını ve tipini belirleme. Williams. Nash.ahrq. Bir uçuş görevinin icrasında görevi yapan ve destekleyen herkesin aynı inanç etrafında toplanabilmesi. hatayı ve riski engelleme.52. Goldfarb. inançlardan.gov/clinic/ptsafety/chap44. İnsan hem kendini hemde diğerlerini etkileyen tehlikelerin farkına varmalı ve düzeltici tedbirleri almalıdır 244 . organizasyon içindeki ortam ve tecrübe ile ortamdaki tehditlerle ilişkilidir. http://www. Goverment Institutes. 242 243 Helmrich. USA. hissetmeyi. 245 E.2006. Emniyet kültürü gerçeklerle inşa edilir. s. organizasyondaki dış tehditler. 246 Laura Pizzi.10. Kişinin sadece kendisinin zarar görmesini engellemeye çalışması yeterli değildir. Öğretmenleri. EKY. Her organizasyonda yapıcı ve üretken bir emniyet kültürü sağlamak için. Tüm ekip tarafından benimsenen organizasyonun emniyet kültürü organizasyonda EKY kültütünün yerleşmesine katkı sağlayacaktır 243 . Tehdit ve hata yönetimine ilişkin stratejileri öğretme. ekip hataları. Joshua H. Keys to Behavior Based Safety. ortak değerleri düşünmeyi. Joshua H.52. Uluslararası geçerlilikte bir EKY programı yoktur. s. Keys to Behavior Based Safety. ve yaşamayı öğrenmeye katkı sağlar245. herkesin katıldığı ortak bir emniyet kültürü ile mümkün olabilir. • • • • • Güven oluşturma İhlalleri engelleme. Crew Resource Management. 2001. FAA organizasyonların ihtiyaçlarına göre en iyi EKY programının kendileri tarafından yapılabileceğinden hareketle. Emniyet kültürü görünür değildir fakat ortak değerler onu görünür yapmaktadır.Scott Geller. s. s. FSF ALAR Briefing Note. değerlerden ve normlardan oluşur. bir uçuş görevinin icrası için paylaşılan ortak emniyet kültürü içinde çalışanların. Flight Safety Digest. Williams. Emniyet kültürünün geliştirilmesi için bağımsızlıktan bağımlılığa ve karşılıklı bağlılığa olan dönüşümünün farkına varmak önemlidir.htm. David B. 1.Organizasyondaki emniyet kültürü. tehdit ve hata yönetimi eğitimine almak ve bunların mevcut faaliyet 242 ve programlara dahil etmek önem arz etmektedir . USA. Crew Resource Management And Its Applications In Medicine. Maryland. İtimat önemlidir fakat yeterli değildir. erişim 11. organizasyonun emniyet kültürüne göre programların oluşturulmasını desteklemektedir246. Goverment Institutes.

a. Bunun için kişilerin otomasyon eğitimine nasıl yaklaştıkları incelenmelidir.g. Fakat kısa sürede daha fazla otomasyonun daha fazla emniyet anlamına gelmediği görülmüş.e.. 191 .g.2.172. Eski günlerin boş gökyüzü. ilkel seyrüsefer yardımcıları. elektronik techizat. Uçuş emniyetinin artırılması için gelişmesi zorunlu bir saha haline gelen otomasyon. Elbaşı. uçuş yönetim sistemi ile ilgili yazılım ve donanımlar ile uçaktaki pekçok karmaşık sistem eskiden pilotun yaptığı birçok alışılagelmiş pilotluk görevlerini üstlenmişlerdir. organizasyon kültürü ve pilotun geçmişi öncelikli etmendir. aksine otomasyon bir çok tartışmalı konuyu beraberinde getirmiştir.g. s. otomasyon öncesi bilgisayar bilgisi. Otomasyon ve Ekip Kaynak Yönetimi 1950’li yıllarda jet çağına geçilmesiyle birlikte uçak kazalarının büyük oranda insan hatalarından kaynaklandığı dikkat çekmeye başlamıştır.. 249 Amalberti. a. s. Otomasyonun uçuş emniyetini sağlamaya yardımı olduğu gibi durum muhakemesi yeteneğinin ve sistem kontrolünün azalması. Pilotların eğitim seviyesi. Analog sistemli uçaklarda eğitim almış hatta uzun süre bu uçaklarda uçmuş pilotların dijital sisteme geçişleri oldukça uzun süren bir intibak dönemi gerektirmiştir247. kokpit içi ile daha fazla ilgilenme ve ekip koordinasyonu bölme gibi riskleri de beraberinde getirdiği gerçeği de unutulmamalıdır248. Helmreich.87. kullanıcıların kokpitteki iş yükünü azaltmak ve insan hatasını kısmen önlemek üzere geliştirilmiştir.. İnsan-otomasyon ilişkisini anlamak için ekiplerin otomasyonu nasıl kullandıklarına bakmak gerekir.199. eğitim modeli.2. s. uçaklar arasındaki sistem farkı. Seyrüsefer yardımcıları. Ancak bu sistemleri etkin bir şekilde kullanabilmek için pilotların bilgi ve becerileri konusunda daha yoğun eğitimlere tabi tutulmaları gerekmiştir. Modern çağın profesyonel pilotları olarak pilotlardan 247 248 Wiener. a. Yapılan bir araştırmanın sonucuna göre ekip ne kadar iyi olursa olsun sıfır hata ile uçamamakta ve saatte ortalama 3-10 arası hata yapmakta ancak bu hataları bertaraf edebilmektedir249. otopilot.e. Teknoloji geliştikçe insan kaynaklı kazaları en aza indirmek için pilotların uçuş sırasındaki etkinliğini azaltacak sistemler geliştirilmiştir. Modern ve fazla otomatik hale gelmiş ve özellikle bilgisayar destekli kokpiti olan uçaklarla emniyetli uçuş görevleri yapabilmek için pilotun uçuşu idare tarzında bazı değişiklikler yapması kaçınılmaz olmuştur. otomasyona aşırı güven.11.e. yer kontrolörlerinin uçuşa karışmamaları ve uçuşu sınırlayan kaidelerin azlığı artık çok gerilerde kalmıştır. Kanki.

s.a. Cali’de dağlık bir arazide alçalmaktaydı. İnsan faktörü ile ilgilenen otomasyon ve uçak dizayn uzmanları kokpit otomasyonunu uygulamalarının ve uçuş ekibine etkisisini tanımlamakta hala zorlanmaktadırlar. kazalarda pilotlar. Otomasyon-Uçuş sistemlerinin yanlış kullanımı kullanılan modların hangilerinin olduğunun bilinmemesi bir çok CFIT kazalarına neden olmuştur.g. durum muhakemesi yeteneğinin ve sistem kontrolünün azalması. NCR 1777528 192 . Pilotlar genel bir eğilim olarak sistemde önce görünen. 1988. Bunlarda birisi Cali diğeri ise Bogota meydanına aitti. 20 aralık 1995 günü. Ne yazık ki yukarıda verilen örnekler gibi insan arıza hususunda bilgi aktarmadığını fark otomasyon uygunsuzluğu kazaları meydana gelmeye devam etmektedir. Pilotların bu seçimini takiben uçak Bogata’ya doğru dönüşe başladıktan kısa bir süre sonra dağın 250 C. Ohio state University.10 251 Lauber. THY Kalite Güvence Başkanlığı. Controlled Flight Into Terrain. idareci ve kendine bağlı çalışanları arasındaki ilişkiye benzemiştir 250 . Uçak bilgisayarının ana belleğinde iki adet birbirine çok yakın kod yüklü idi. kokpit içi ile daha fazla ilgilenme ve ekip kordinasyonunu bölme gibi riskleri de beraberinde getirdiği tespitini ortaya koymuştur. Bazı otomasyonun edememişlerdir. pilotlar tarafından bilinçli şekilde ve kullanım usullerine uygun şekilde kullanılmadığında başlı başına kaza sebebi olarak ortaya çıkabilir.8 253 Wiener . Columbus. Uçak ve otomasyon yazılımını gerçekleştiren kişilerin tüm iyi niyetlerine rağmen otomasyon insan hatalarını bertaraf edemez hatta bazı durumlarda artırabilir253. FMS’te (Flight Management Sysytem) rota için Cali Beacon’ı ayarlamak istediler. 252 Ahmet Kaya. USA. 2000. 1980’li yılların başlarında otomasyon ile modernize edilmiş uçaklar uçmaya başladığında kaza oranlarında artış kaydedilmiştir.3. s. s. uçak rotasının çok gerilerinde kalmış Bogata Beacon kodunu seçtiler ve uçuş planına yüklediler.9. uçuş ekiplerinin bunun avantaj ve dezavantajlarını değerlendirmesi gerektiği yorumunu getiren Wiener ve ekibi otomasyonun uçuş emniyetini sağlamakta yardımcı olduğu gibi. Otomasyonun yeni nesil uçakların kaçınılmaz bir parçası olması nedeniyle.e. in International Symposium on Aviation Psychology. Replicating Hofsdete: A Study of Pilots in Eighteen Countries. 1989. Merrit. 251. “Amerikan Airlines’a ait bir Boing 757 uçağı.A. Uçakla pilot arasındaki münasebet. Otomatik uçuş sisteminin hatalı yüklenmiş olması da bir başka kaza nedenidir 252 .istenen bilgi ve becerilerde meydana gelen değişikliklere ayak uydurmaktır. Otomasyon. Columbia. otomasyona aşırı güven. Pilotlar..

bir bireyden çok bir ekibin çalışmasıyla mümkün olduğu görülmüştür. Uçuş Yönetimi ve Ekip Kaynak Yönetimi Uçuş yönetimi. 193 . bir uçuş görevinin yapılması faaliyetine uçuş yönetimi denilebilir. iletişim ve liderlik 254 255 NTSB. Çünkü bu konuda eğitilmemişlerdir255. 1950’li yıllardan itibaren sivil havacılık sektörünün gelişmeye başlaması ile uçuş yönetiminin başarısının.yamacına çarptı254.. Kısaca. s.11-13.e. Uçuşun son dakikalarında pilotların otopilotu tamamen devreden çıkarma olanakları söz konusu olmasına rağmen bunu hiç denememişlerdir. pilotların dakikalarca otopilotun reaksiyonuna rağmen inmeye çalışması sebebiyle düştü.g.11. bir uçuş görevini yerine getirebilmek hedefine yönelik olarak gerekli becerilerin bir araya getirilmesi ile kaynakların emniyetli. etkin ve verimli olarak kullanılmasıdır. uçuş disiplinini geliştirmesi zayıf ve güçlü yanlarını tanıması.197. DCA96RA020. Bu maksatla havacılıkta başarılı olabilmek için bireyin kendine güveninin artırması. Sivil hava taşımacılığında jet motorlu uçak dönemine kadar yapılan uçuş görevleri bireysel uçuş görevleri şeklinde olmuştur. Geliştirilen programlarla uçuş yönetiminde insan hatasını azaltmayı amaçlayan emniyetli uçuş görevleri yapılması hedeflenmiştir.3.s. Sherman ve Wiener. Bu programlardan EKY. a.1997. 1995. Uçuş görevinin emniyetini ve verimliliğini artırmak için görevin yapılmasına katkı sağlayan herkesin en az pilotlar kadar görev etkinliği ve karar vermede ellerinde var olan kaynakları ve kapasitelerini etkin kullanmaları gerekmektedir. Amaç. Bir diğer olay da 1994 yılında China Air’a ait A300-600 uçağının Japonya’da Nogaya meydanına alçalması esnasında otopilotun uçağı pas geçirmeye( inişten vaz geçme). 2. Yapılan iş her ne olursa olsun amaç uçuş emniyetini sağlamak ve kaynakların yönetimini daha iyi başarmak olduğuna göre. Dolayısıyla uçuş yönetimi de bireysel pilot kabiliyeti bakış açısıyla değerlendirilmiştir. görev ortamı içerisinde oluşabilecek engelleri tanımak ve bu engelleri aşabilmektir. Bu problemleri çözebilmek maksadıyla bu güne kadar pek çok bilimsel araştırma yapılmış. uçuşla ilgili faaliyetlerde önem verilmesi gereken konu insan faktörüdür. 256 Kern . Havacılık alanındaki gelişmelerle beraber bir uçuş görevinin gerçekleşmesine katkı sağlayan unsurlarda artmıştır. etkin bir ekip lideri olması önem arz etmektedir256. etkili ekip koordinasyonu. Bu artışa paralel olarak insan faktöründen kaynaklanan ve kazalara sebep olan yönetim problemleri de artmaya başlamıştır. çeşitli programlar ve modeller oluşturulmuştur.

eğitimlerin kalitesine yönelik yaklaşımlarını konu alan bir araştırma yapılarak değerlendirmeler yapılmıştır. etkin ve verimli uçuş görevlerinin yapılmasında Çalışmanın üçüncü bölümünde Türk havacılık sektöründeki pilotların uçuş görevlerinin yapılması esnasında EKY’ye dönük becerilere.becerileri konularında ekiplerin eğitilmesinde etkili bir araç olmuş. gün geçtikçe daha önemli hale gelen emniyetli. uçuş yönetimine katkı sağlamıştır. liderlik tiplerine. 194 .

L. İnsan hatasının azaltılmasında önemli bir yeri olan EKY eğitimlerinin pilotlara verilmesi EKY becerilerinin pilotlar tarafından benimsenip kullanılması önemli bir konudur. Yardımcı pilot ise. 1 R.1. J. Araştırmada. Revised version of the Cockpit Management Attitudes Qustionnaire (CMAQ) and CRM Seminer Evaluation Form1 ve Flight Management Attitudes Questionnaire 2. Revised version of the Cockpit Management Atttudes Qustionnaire (CMAQ) and CRM Seminer Evaluation Form. İnsan hatasını azaltmada ve uçak kaza ve olaylarını önlemede. 3. Pilotlar temel olarak kaptan ve yardımcı (ikinci) pilot olarak ayrılmaktadır.E. 2 University of Texas/FMAQ 2. uçak ve uçuş görevi ile ilgili her konuda kaptana yardımcı olan pilot demektir.Gregorich. Kaptanlık literatür bölümünde de açıklandığı üzere uçuştan sorumlu ve karar verici bir makamdır.1 USA/Anglo. ARAŞTIRMA HAKKINDA BİLGİ Sivil havacılık sektörü Türkiye’de son yıllarda hızlı bir şekilde gelişmeye başlamıştır. Türkiye’de çalışan pilotların.Wilhelm. Uçuş ekiplerinin yapıları incelediğinde pilotlar ekiplerin en etkin olan lider elemanlarıdır. ARAŞTIRMANIN AMACI VE ÖNEMİ Araştırma Türk havacılık sektöründe EKY ile ilgili bulgular elde etmek için yapılmıştır. 10/96 195 .A. Bu amaçla. Pilotların eğitim durumu ve tecrübesi uçuş emniyetini birinci dereceden etkilemektedir. NASA/UT Technical Report 88-3.2.ÜÇÜNCÜ BÖLÜM EKİP KAYNAK YÖNETİMİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA 3. Her iki anket de incelenerek Ek’teki anket oluşturulmuştur. Robert Helmreich ile temas kurulmuş ve NASA/UT Technical Report 88-3. Diğer ülkelerde olduğu gibi Türk sivil havayolu taşımacılığının asli pilot kaynağı başta Hava Kuvvetleri olmak üzere Silahlı Kuvvetlerdir. Sektörde sivil kökenli pilotlar da giderek artan bir şekilde yer almaya devam etmektedir. EKY araştırmalarında öncü Teksas Üniversitesi Psikoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof Dr. nasıl ve ne düzeyde bir EKY kültürünün var olduğu belirlenmeye çalışılmıştır. S.0 (International) Pilots2 anket soruları temin edilmiştir. bir uçuş görevi esnasında pilotların kaynakların kullanımı konusunda birbirleriyle. istenilen kriter ve ulaşılacak hedefe yol alırken başta pilotların EKY becerilerine farkındalıklarının ne olduğunu.Helmreich. bu farkındalığın insan hatasını azaltmadaki rolünü. EKY uygulamalarına ilişkin algılarına göre.

H06 Çalışılmak istenilen lider tipi ile çalışılan lider tipi arasında bir ilişki vardır.4. H05 Statüsü pilot olanlar ile statüsü öğretmen ve kontrol/standardize pilotu olanlar arasında EKY becerilerinin farkındalığını anlatan ifadelere katılma dereceleri bakımından fark vardır. başka bir uçuş organizasyonundan alanlar arasında EKY becerilerinin farkındalığını anlatan ifadelere katılma dereceleri bakımından fark vardır. sivil havacılıktaki EKY kültürünün mevcut durumunu ortaya koymak için yeterlidir.görevi doğrudan ve dolaylı olarak destekleyen aktörlerle ve organizayonla ilişkilerininin yöneliktir. Ankete yansıtmaktadır. Seçilen örneklem araştırma evrenini temsil etme bakımından yeterlidir. H02 EKY eğitimini kendi uçuş organizasyonunda kendi eğitmenleri eğitimi alanlarla almayanlar arasında EKY becerilerinin verilen cevaplar anketi yanıtlayanların gerçek görüşlerini aksayan yönlerini tespit etmeye ve çözüm önerilerini üretmeye farkındalığını anlatan ifadelere katılma dereceleri bakımından fark tarafından alanlar ile. 196 . ARAŞTIRMANIN HİPOTEZLERİ H01 EKY vardır. 3.3. H04 Mevcut pozisyonu kaptan olanlar ile mevcut pozisyonu ikinci pilot olanlar arasında EKY becerilerinin farkındalığını anlatan ifadelere katılma dereceleri bakımından fark vardır. 3. konusuna ve soruların çözümüne uygundur. Seçilen araştırma yöntemi araştırmanın amacına. H03 Havacılık sektöründe geçirdiği süre 10 yıl ve daha az olanlar ile 10 yıldan fazla olanlar arasında EKY becerilerinin farkındalığını anlatan ifadelere katılma dereceleri bakımından fark vardır. ARAŞTIRMANIN VARSAYIMLARI Sivil havacılık sektöründeki EKY eğitimine ilişkin ankette yer alan önermeler.

H08 Havacılıkta geçirilen yıl ile çalışılmak istenilen lider tipi arasında bir ilişki vardır. Anket geliştirme sürecinde. Araştırma yapılan pilotlar isimlerinin ve organizasyonlarının açıklanmasına izin vermemişlerdir. 3. aksayan yönleri tespit etmeye ve çözüm önerileri üretmeye dönük olarak gerçekleştirilen betimsel nitelikte bir alan araştırmasıdır. H012 EKY eğitimi alanlar ile almayanlar arasında uçuş yer eğitimlerini oluşturan ögelerin kalitesi bakımından farklılık vardır.6. 3. birbirleriyle ve organizasyonla ilişkilerini.H07 EKY eğitimi alıp almama ile çalışılmak istenilen lider tipi arasında bir ilişki vardır. Araştırma verilerinin sadece anket yöntemiyle toplanılmış. ARAŞTIRMA METODU Sivil havacılık sektöründe pilotların kişisel EKY becerilerinin ne kadar farkında oldukları. Ankette toplanan verilerin güvenilirliği ve geçerliliği veri toplamada kullanılan tekniğin özellikleri ile sınırlıdır. H010 Statü ile lider tipi arasında bir ilişki vardır. ARAŞTIRMANIN SINIRLILIKLARI Bu araştırma sivil havacılık sektöründeki pilotları kapsayacak şekilde yapılmıştır. yüz yüze görüşme yapılamamıştır. samimi olarak cevaplandırılmasını sağladığı düşünülmektedir. literatür taraması ile araştırmanın amacını açıklayabilen soru formları incelenmiş ve yukarıda belirtilen kaynaklarıdan elde 197 .5. Bu durumun soruların bir etki altında kalmadan. H011 EKY eğitimi alanlar ile almayanlar arasında uçuş görevinin yapılmasına dolaylı ya da dolaysız olarak etkisi olan ögeler bakımından farklılık vardır. H09 Mevcut pozisyon ile lider tipi arasında bir ilişki vardır. H013 Kendi uçuş organizasyonunda kendi eğitmenleri tarafından eğitim alanlar ile başka bir uçuş organizasyonunda eğitim alanlar arasında uçuş yer eğitimlerini oluşturan ögelerin kalitesi bakımından farklılık vardır.

Ki – Kare Analizi ile ilişki bulunan değişkenler arasındaki ilişki ve uyum ölçüleri de Gamma ve Kappa katsayıları yardımıyla açıklanmıştır.6. grup farklılılarını incelemek için Mann – Whitney U Testi.0) kullanılarak değerlendirilmiştir. Araştırmanın evreni olarak seçilen bu 2700 pilottan %90 güven ve %5 yanılma ile 247 pilot “Basit Rasgele Örnekleme” Yöntemi ile seçilmiştir.3 Verilerin Analizi Anket uygulaması yoluyla elde edilen veriler bilgisayarda.2. Araştırmanın evreni Türkiye’de sivil havacılık sektöründe çalışan yaklaşık 2700 pilottur. Bu değerlendirmede öncelikle soruların iç tutarlılığı geçerlilik ve güvenilirlik analizi ile incelenmiştir. A bölümünde EKY becerilerine ilişkin.6. D bölümünde EKY eğitimi ve eğitimin verildiği yere ilişkin.1. 3. 198 . Bu soru kağıtları birleştiriletrek Türkçeye çevrilmiş ve ön çalışması yapılarak geçerlilik ile güvenilirliği hesaplanmıştır. Türkiye Havayolu Pilotları Derneğinden (TALPA) edinilen bilgiye göre ise lisans sahibi pilotlardan yaklaşık 2700 tanesinin Hava Yolu Nakliye pilotu olarak çalıştığı öğrenilmiştir. Bu 291 anket içerisinden analiz yapılmayacak durumdaki 24 anket ayıklanarak bulgular 267 anket üzerinden değerlendirilmiştir. ticari ve havayolu olmak 5350 kişiye pilot lisansı verildiği. E bölümünde ise kişisel bilgilere ilşikin soruları içermektedir. “Statistical Program for Social Sciences” (SPSS 9. B bölümüde liderlik tiplerine ilişkin. geri dönüşlerdeki olası eksikler ve hatalı anket olasılıkları hesaplanarak toplam 300 anket basılmış ve elden gönderilmiştir. 3. değişkenler arasındaki ilişkileri incelemek için Ki – Kare Analizi kullanılmış. Daha sonra tüm sorular frekans ve yüzde tablolarıyla açıklanmış. Evren ve Örneklem Seçimi Sivil Havacılık Genel Müdürlügü (SHGM) üzere yaklaşık Lisans Müdürlüğünden alınan bilgiye göre yaklaşık 2005 yılı ikinci yarısı itibarıyla özel. 3. Geriye 291 anket dönmüştür. Beş bölümden oluşturulan anket.6.edilen soru kağıtlarının araştırmanın hipotezlerini desteklediği görülmüştür. C bölümünde uçuş görevinin yapılmasına etki eden öğeler ve alınan eğitimin kalitesine ilişkin. Verilerin Toplanması Sivil havacılık sektörüne bağlı 2700 pilottan rasgele seçilen 247 kişiye ulaşabilmek için.

3% 27 10.0% 100.4% 3.2% 2.5% 99 37.1% 28.9% 15 5.6% 32.3.7% 6.9% 267 100.2% 24 9. Kaptanın sorumlulukları kokpit ve üyeleri arasında A11 kabin koordinasyonu da içerir.7% 264 98.0% etkinlikle görev yapabilirim. 111 41.0% 9 3.2% 11. 27 10.5% 162 60.5% 22.0% 147 55.2% 267 100.8% 61.6% 57 21.0% 18.7% A4 olduğuna inanılsa bile kurallar bozulmamalıdır.0% 100. A12 Acil durumlarda karar hatası 18 6.7.0% 132 49.0% 18.4% 3.7% sorgulamamalıdır.7% 51.0% A7 Ekipten öneri bekleyen kaptan.4% 45 16.4% 93 34.0% 267 100.0% 12 4.5% 4.5% 39 14. ARAŞTIRMADAN ELDE EDİLEN BULGULAR Frekans ve Yüzde Tabloları A Bölümüne İlişkin Frekans ve Yüzde Tabloları: Tablo 11: A Bölümüne İlişkin Frekans ve Yüzde Tabloları.0% 100.9% 7.0% 6 2.1% 267 100.0% Diğer ekip üyeleri ile A10 tartışmaktansa aynı fikirde olmak 75 28.1% 48 18.6% 129 48.2% 2.6% 5.5% 4.9% 16.2% 9 3.4% 267 100.3% 111 41.6% 41.0% 3 1.9% 18 6.1% 1.2% 2.2% 29. 7.0% 9.0% 199 .1% 10.6% 267 100.4% 49.1% 37.5% 22.3% 48.9% 100.2% 87 32.7% 36 13.0% 100.9% daha iyidir.1% 55. 9 3.0% 100.0% Uçuş ekibi kaptanın kararlarını 18 6.8% 18 6. Uygulanması halinde organizasyonun faydasına 18 6.0% 100.6% 32.7% 6.7% 60.2% 29.8% 165 61.1% 10. 30 11. A3 uçuşun kritik safhalarında 48 18.6% 59.3% 267 100.1% 129 48.6% 159 59. Görev performansımı etkilemesi A5 muhtemel konularda görüşümün alınmasını isterim.0% 100.9% 100.4% 3.1% 267 100.8% 34.6% 267 100.5% 13. 60 22.7% 6.9% 78 29. Kaptan ekip üyelerini normal uçuş faaliyetleri ya da acil 6 A2 durumlarda soru sormaya teşvik etmelidir.8% 34.0% 2.5% 264 98.5% 93 34.7% 15 5.5% 13.3% 111 41.6% 14.0% 18.6% 21 7.6% zayıf liderdir. uçağın kumandasını 18 6.5% 36 13.7% 21 7.3% 21.1% 12 4.0% 78 29.2% 20.0% 100.4% 48 18.6% 42. A9 1.1% 6 2.7% 24.2% 60 22.6% 87 32.0% 100.3% 267 100.3% 21. Kesinlikle Katılıyorum Sayı Yüzde Katılmıyorum Tarafsızım Katılıyorum Kesinlikle Katılıyorum Toplam Kayıp Gözlem Genel Toplam Geçerli Geçerli Geçerli Geçerli Geçerli Geçerli Sayı Yüzde Sayı Yüzde Sayı Yüzde Sayı Yüzde Sayı Yüzde Sayı Yüzde Sayı Yüzde Yüzde Yüzde Yüzde Yüzde Yüzde Yüzde Kaptan acil ve olağan dışı A1 durumlarda.0% 3 1.0% 66 24.7% 6.0% 100.8% 267 100.1% 138 51.7% ele almalı ve uçağı uçurmalıdır.6% 41.0% Yorgun olduğum durumda bile.0% Karar verme yeteneğim rutin A8 uçuşlarda olduğu gibi acil 3 durumlarda da iyidir.7% 6.7% 6.3% 48.7% 267 100.6% 5.7% yapabilirim. Diğer ekip üyelerinin iş yükümün A6 artmaya başladığını bilmesine izin veririm.5% 57 21.7% 54 20.

2% 2.3% 21.1% 19.0% 100.0% 6 2. Sorunları çözmek için uçuş ekibi A20 açık bir şekilde birbiriyle konuşmalıdır.0% 120 44.9% 33 12.0% 138 51.4% 126 47.9% 7.2% 2.0% Mürettebat üyeleri uçuş öncesinde ya da uçuş sırasında kendi psikolojik streslerini ya da 6 2.6% 51 19.6% 41. yorgunluk ve hastalık durumunu 3 1. Uçuş ekibi birbirinin stres.1% 42 15.0% 18.9% 267 100.5% 4.5% 13. uçuşa çıktığı zaman her 6 2.1% 267 100. 18 6.0% 135 50.7% 15.5% yaparsam utanırım.3% 30.2% 11.7% 42.5% 4. performansımı 6 2.7% 120 44.0% 100.4% kaptanın kararlarını ve hareketlerini sorgulamamalıdır.7% 51.7% 132 49.4% 49.7% 144 53.0% 267 100.0% 100.2% 11.3% 30 11. 27 10.2 2.4% 3.1% 19.0% 9.2% 96 36.3 A24 kontrolünü alabileceği hiç bir durum yoktur.3% 30.7% 15.0% A23 15 5.1% 1.1% 264 98.2 18 6.9% 39 14.1% 162 60.0% 200 .5% 31.2% 20.5% 267 100.1% 267 100.0 100.0% 36.0% 100.2% 42 15.0% İkinci pilotun tam iş göremezlik (incapacitation) dışında uçağın 57 21.2% 56.4% 3.2% 48 18.1% 1.0% 100.2% A26 fiziksel sorunlarını diğer uçuş üyelerine söylemeye kendilerini mecbur hissetmelidir.7% 18 6.5% 4.6% 14.6 117 43.1% 3 1.7% 6.2% 114 42.4% 264 98. tek 3 1. 48 18.3% 36 13.2% 57 21.2% 45 16. A25 21.0% 100.1% 1. Anormal durumlarda güvendiğim kendimdir.9% 44.4% 60 22.9% 100.0% 100.2% türlü kişisel sorunu arkasında bırakmayı bilir.0% 9.4% 12.6% 267 100.3% 9 3.0 Uçuşta sorunla karşılaşırsam.0% 54 20.5% 22.6% 51.1% 46.3% 15 5.4% 36 13. A22 Kişisel sorunlar.0% Daha az tecrübeli kişilerle A19 çalıştığım zaman performansım 18 6.5% konuşurum.5% 267 100.3% 48.6% 267 100.1% 63 23.7% 129 48.9% 53. Geçerli Geçerli Geçerli Geçerli Geçerli Geçerli Sayı Yüzde Sayı Yüzde Sayı Yüzde Sayı Yüzde Sayı Yüzde Sayı Yüzde Sayı Yüzde Yüzde Yüzde Yüzde Yüzde Yüzde Yüzde 2.5% 123 46.0% A18 33 12.6% 267 100.7% 81 30.1% A21 gösteren işaretlerı gözlemlemelidir.6% 30 11.1% ve durumu için gereklidir.0% 100.9% 100.0% olumsuz yönde etkilenir.2% olumsuz etkiler.9% 267 100.0% 18.1% 37.9% 102 38.7% 6.3% 267 100.1% 1.0% 3 1. Stresli ve yorgun iken daha az 12 4.1% 12 4.4% 12.5% başarılıyımdır.0% Yazılı kurallar uçuşun her safhası 3 1.5% 13.6% 23.1 267 100.1% 1.0% 100.7% 267 100.4% 3.3% 84 31.9% 7.7% 15. Tam anlamıyla profesyonel bir kaptan.8% 44.0% A16 21 7.Kesinlikle Katılıyorum Katılmıyorum Tarafsızım Katılıyorum Kesinlikle Katılıyorum Toplam Kayıp Genel Toplam Gözlem Sayı Yüzde Başarılı bir uçuş görevi her A13 şeyden önce kaptanın uçuş 6 yeterliliğinin ilk işlevidir.9% 53.1% 10.7% 60.9% 17. 3 1.7% 24 9.9% 144 53.4% 51 19.6% 5.5% 267 100.0% 3 1.1% 99 37.7% 9 3.2% 47.0% 100. A14 kimi etkilediğine bakmasızın 12 4.2% 2.4% 81 30.6% 5.7% 6.2% 38.7% 6.2% 111 41.0% A15 Diğer ekip üyelerinin önünde hata 21 7.2% 2.7% 150 56.0% A17 Ekip üyeleri uçuş güvenliğini tehlikeye sokmadığı sürece 9 3. 42 15.1% 24 9.0% 100.9% 44.

2% 120 44.0% 100.2% 84 31.5% 13. İyi iletişim ve ekip koordinasyonu A37 güvenli bir uçuş için teknik yeterlilik kadar önemlidir. 27 10. Ekip Kaynak Yönetimi uçuş A47 güvenliğini ve ekip verimliliğini artırır.5% 13.4% 267 100.0% A44 6 2.5% 180 67.1% 1. Her bir uçuş üyesi diğer üyelerde stres.9% 93 34.3% 267 100.6% 50. yardımcı pilota 6 görevlerini dikte ettirmelidir. Katılmıyorum Tarafsızım Katılıyorum Kesinlikle Katılıyorum Toplam Kayıp Gözlem Genel Toplam Geçerli Geçerli Geçerli Geçerli Geçerli Geçerli Sayı Yüzde Sayı Yüzde Sayı Yüzde Sayı Yüzde Sayı Yüzde Sayı Yüzde Sayı Yüzde Yüzde Yüzde Yüzde Yüzde Yüzde Yüzde A32 3.7% 93 34.3% 21.3% 39 14.0% 1. çünkü 9 tartışmalar tansiyonu artırır ve ekibin verimliliğini azaltır.0% 100.9% 44.7% 267 100.4% 3.3% 21.0% 100.1% 1.0% 12 4.5% 4.4% 54 20.1% 12 4.2% 2.5% 4.0% 100.7% 33. Pilotlar prosedür ve uçuş planlarını sözlü olarak dile A39 getirmeli ve bilginin diğer uçuş üyeleri tarafından anlaşılıp anlaşılmadığından emin olmalıdır.4% 3.0% Düşük iş yükü dönemlerinde kokpit içinde günlük sosyal 9 A35 konuşmalar mürettebatın koordinasyonunu artırabilir.5% 68.2% 159 59. Ekip üyeleri birbirlerini mevcut ve A40 potansiyel iş yüküne karşı hazır 3 tutmalıdır.2% 47. 3.2% 38.0% 183 68.6% 5.6% 126 47.2% 57 21.0% 100.2% 132 49.6% 267 100.9% 7.1% 3 1.7% 30 11.2% 2.4% 153 57. Her bir uçuştan sonra prosedürlerin ve alınan kararların kısa bir brifingle gözden ekibin 3 A42 geçirilmesi koordinasyonunu devam ettirilmesinin ve geliştirlmesinin önemli bir parçasıdır.6% 14.6% 267 100.8% 267 100. hastalık belirtisi olup A36 olmadığına dikkat etmeli ve 6 durumu diğer üyelerle konuşmalıdır.5% 72 27.2% 174 65.4% 49.5% 267 100.5% 111 41.2% 102 38.5% 267 100.4% 3.4% 76.0% Uçuş öncesi brifingi uçuş A45 emniyeti ve etkili ekip yönetimi için önemlidir.0% 100.4% 150 56.9% 44.1% 3 1.0% 100.2% 267 100.2% 11.0% Diğer ekip üyelerinin hareket tarzı A33 ile ilgili olumsuz yorum 6 yapmaktan kaçınmak önemlidir. 2.0 2.2% 11.1% 6 2.2% 2.2% 56.0% 12 4.9% 267 100.4% 3.1% 1.8% 34.1% 1.8% 90 33.5% 57 21.6% 41.6% 9 3.2% 2.3% 267 100.4% 162 60.4% 67.5% 267 100.0% 1. A43 Eğitim kaptanın en önemli 3 sorumluluklarından biridir. Kaptanın sorumlulukları ekip A46 koordinasyonunu ve uçuşu 3 yönetmektir.7% 6.0% 1.4% 12. A34 Kaptan.9% 16.1% 18 6.1% 46.4% 267 100.0% 27.3% 57.7% 51.2% 123 46.2% 135 50.0% 201 .4% 3.5% 31.0% Hasta olsam bile kritik uçuş başarı ile 45 16.0% 100.7% 24.4% 267 100. Pilotlar diğer uçuş üyelerinin A38 sorunlarına karşı duyarlı ve 3 bilinçli olmalıdır.1% 267 100.0% 100.0% 100.2% 36 13.2% 2.7% 60. 1.0% 100.1% 1.1% 1.0% 1.7% A41 manevralarını gerçekleştirebilirim.0% 100.6% 81 30.1% 9 3.7% 267 100.2% 47.5% 13.Kesinlikle Katılıyorum Sayı Yüzde Uçuş ekibi birbirleriyle ters düşmekten kaçınmalıdır.7% 6.5% 36 13.6% 59.4% 12.5% 31.9% 66 24.1% 10.1% 12 4.2% 20.6% 138 51.5% 126 47.3% 111 41.5% 4.1% 84 31.4% 36 13.2% 47. iyi ekip koordinasyonu acil ve olağan dışı durumlarda daha önemlidir.0% 100.5% 13.1% 1.9% 33 12.5% 33 12.2% 204 76.4% 18 6.0% 2.2% 2. Bireyler stres altında daha az verimle çalıştığı için.7% 30 11.1% 9 3.4% 126 47.0% 100.2% 36 13.3% 30.2% 21 7.5% 4.2% 65.0% 100.8% 34.2% 15 5.5% 120 44.1% 1.0% 3 1.6% 41.0% 6 2.0% 100.

0% Geçerli Yüzde 21.9% 10.3% 24.1% 4.1% 100.1% 100.7% 27.5% 100.3% 19.1% 4.0% 16.3% 24.9% 10.7% 27. 202 .0% 16.0% Geçerli Yüzde 10.0% Yukarıdaki tablolar A Bölümü’ndeki her bir maddeye ilişkin katılım derecelerinin sıklık ve yüzdelerini ifade etmektedir.3% 19.5% 100.1% 66.Tablo 12: Hangi sıklıkla uçuş ekibi ile ters düşmekten kaçınırsınız ? Sayı Çok Nadiren Ara Sıra A48 Bazen Sık Sık Çok Sık Toplam 57 66 72 45 27 267 Yüzde 21.1% 66.0% Tablo 13: Uçuşta kendinizi ne sıklıkla sinirli ve stresli hissedersiniz ? Sayı Hiçbir Zaman Ara Sıra A49 Bazen Genellikle Toplam 27 177 51 12 267 Yüzde 10.

%41.9% 27.1% 97.6% 44.0% Araştırmaya katılanların %42.8% 20.8’i C tipi (Karar vermeden genellikle diğerlerine danışırlar. 203 .0% Geçerli Yüzde 42.8% 2.7% 100.2% 97.9% 1. Kararları için sebep gösterir ve soruları cevaplarlar) bir lider ile çalışmaktadırlar.B Bölümüne İlişkin Frekans ve Yüzde Tabloları: Tablo 14: Hangi tip liderle çalışmak istersiniz? Sayı Tip A Tip B Yukarıda belirtilen hangi tip liderle çalışmak istersiniz? Tip C Tip D Toplam Kayıp Gözlem Genel Toplam 18 72 117 54 261 6 267 Yüzde 6.0% Araştırmaya katılanların %44.8% 20.2% 100.5’i genelde A tipi (Genellikle ani karar verirler ve kararlarını açık ve kesin bir şekilde ekip üyelerine iletir ve onlardan kararlara sorun çıkarmadan içtenlikle uymalarını bekler) bir lider ile.0% 43.4’ü ise genelde B tipi (Genellikle ani karar verirler ve harekete geçmeden bunları açıklama ihtiyacı duyarlar.1% 100.8% 2.2% 100. Tablo 15: Hangi tip liderle çalışıyorsunuz? Sayı Tip A Tip B Genelde hangi tip liderle çalışıyorsunuz? Tip C Tip D Toplam Kayıp Gözlem Genel Toplam 111 108 39 3 261 6 267 Yüzde 41. Uygulancak işin verdikleri kararla parallel olmasını beklerler) bir liderle çalışmak istemektedir.0% Geçerli Yüzde 6.4% 14.4% 14.6% 40.5% 41.7% 27.6% 1. göz önünde bulundurur ve kararı açıklarlar. Tavsiyeleri dinler.

7% 24 9.1% 1.1% 42 15. %33. %31.0% 9. %53.0% Personel Aileleri 3 1.2% 267 100.2% 29.8% 52.1’i “Uçuş Emniyet Görevlileri” öğesinin uçuş görevine etkisinin yüksek.1% 19.1% 3 1.0% 100.1% 1.7% 15.5% 267 100.5% 13. %32.0% 100.1% 36 13. %37.0% 123 46.3% 90 33.5% 99 37.1% 46.1% 1.8’i “Pilotlar ve Uçuş Ekipleri” öğesinin uçuş görevine etkisinin çok yüksek olduğunu.1’i ise çok yüksek olduğunu.1% 1.8% 88.8% 267 100.1% 37.4% 3.9’u “Hava Aracı Bakım Ekibi” öğesinin uçuş görevine etkisinin çok yüksek.0% Araştırmaya katılanların.1’i “Radar Kontrolörleri” öğesinin uçuş görevine etkisinin yüksek.1% 1.6’sı “Uçuş Sağlık Ekipleri” öğesinin uçuş görevine etkisinin yeterli.9% 7.1% 37.1% 9 3.0% 100.6% 267 100.6% 23.5’i ise yüksek olduğunu.5% 51 19.0% Radar Kontrolörleri 3 1.2% 2.5% 13.7% 6. %23.5% 31.1% 18 6.7% 42 15.3’ü “Uçuş Planlayıcıları” öğesinin uçuş görevine etkisinin yüksek.1% 10.7% 144 53.1% 1.1% 21 7.6% 32.9% 53.7% 6.8’i “Hava Trafik Kontrolörleri” öğesinin uçuş görevine etkisinin çok yüksek. %37.0% 100. %48. %33. 204 .1% 27 10.1% 99 37.0% 9.2% 3 1.1% 1.7’si ise yüksek olduğunu.7% 15.8% 267 100.0% Uçuş Sağlık Ekipleri 18 6.4% 3.7% 141 52.1% 37.7’si ise yüksek olduğunu.1’i “Personel Aileleri” öğesinin uçuş görevine etkisinin yüksek.1% 6 2.7% 267 100. %37.0% 3 1.7% 60 22.0% 9 3.1% 99 37.7% 33.0% 100.1% 267 100.9% 267 100.1% 63 23. %29.7’si ise çok yüksek olduğunu.0% 100.0% 100.1% 1.7% 33.1% 1.1% 90 33.9% 237 88.0% 100.4% 129 48.0% 90 33.5% 36 13.4% 12. %88. %46.0% 3 1.6% 84 31.7% 33.0% Hava Aracı Bakım Ekibi Uçuş Emniyet Görevlileri 3 1. %33.1% 78 29.C Bölümüne İlişkin Frekans ve Yüzde Tabloları: Tablo 16: Uçuş Görevinin Yapılmasına Etki Eden Öğeler Çok Düşük Sayı Yüzde Pilotlar ve Uçuş Ekipleri Uçuş Planlayıcıları Hava Trafik Kontrolörleri Düşük Yeterli Yüksek Çok Yüksek Toplam Geçerli Geçerli Geçerli Geçerli Geçerli Geçerli Sayı Yüzde Sayı Yüzde Sayı Yüzde Sayı Yüzde Sayı Yüzde Yüzde Yüzde Yüzde Yüzde Yüzde Yüzde 3 1.7% 87 32.4% 24 9. %52.6’sı ise çok yüksek olduğunu düşünmektedir.2’si ise çok yüksek olduğunu.1% 3 1.5% 22.4% 33 12.3% 48.

5% 90 33.8% 100.0% 3 1.7% 16.0% 3 1.0% Simülatör Eğitimi 42 15.7% 24 9.3% 39.0% Araştırmaya katılanların. %24.1% 63 23.7’sinin ise düşük. %30.9% 93 34.5% 13.0% 3 1. %34. %23’ünün çok yüksek. %31.1% 54 20.8’inin “Yer dersleri” hakkındaki memnuniyet derecesi yüksek.5% 90 33.0% 3 1.5% 4.0% 9.1% 60 22.0% Eğtim Materyallerinin 12 4.6% 24.7% 16. %39.7% 15.7% 34.1% 267 100.1% 267 100. 205 .2% 20. %13.6’sının ise çok yüksek.9% 100.1% 267 100. %21.9% 100.0% 261 97.3% 21.1% 81 30.7’sinin yüksek.2% 267 100.8’inin ise yüksektir.6% 264 98.7’sinin yeterli.1’inin “Simulator eğitimi” hakkındaki memnuniyet derecesi yüksek. %34.1% 105 39.Tablo 17: Eğitimlerin Kalitesi Hakkındaki Memnuniyet Çok Düşük Sayı Yüzde Yer Dersleri Düşük Yeterli Yüksek Çok Yüksek Toplam Kayıp Genel Gözlem Toplam Geçerli Geçerli Geçerli Geçerli Geçerli Geçerli Sayı Yüzde Sayı Yüzde Sayı Yüzde Sayı Yüzde Sayı Yüzde Sayı Yüzde Sayı Yüzde Yüzde Yüzde Yüzde Yüzde Yüzde Yüzde 33 12.9% 100.7% 34.0% 6 2.5% 31.9% 100. %39.1% 264 98.8% 42 15.1’inin “Eğitim materyallerinin kullanışlılığı” hakkındaki memnuniyet derecesi yeterli. %33.2’sinin “Dokümanlar” hakkındaki memnuniyet derecesi yeterli.3’ünün “Eğitim Kalitesi” hakkındaki memnuniyet derecesi yüksek.8% 35.5% 23.1’inin ise yeterli.6’sının ise düşük.5% 13.4% 12.7% 15. %35.1% 42 15.8% 36 13.1% 105 39.8% 36 13.0% 3 1.3% 30.1% 1.0% Kullanışlılığı Eğitimin Kalitesi Dökümanlar 33 12.6% 264 98.7% 34.3% 39.2% 84 31.1% 267 100.7% 42 15. %20.9% 264 98.4% 12.6% 90 33.5% 57 21.

9 62. 206 .D Bölümüne İlişkin Frekans ve Yüzde Tabloları: Tablo 18: Ekip Kaynak Yönetimi Eğitimi aldınız mı? Sayı Yüzde Evet Ekip Kaynak Yönetimi Eğitimi aldınız mı? Kayıp Gözlem Toplam Hayır Toplam 99 162 261 6 267 37.0 Araştırmaya katılanların %37.0 Geçerli Yüzde 37.1 60.4% 10.0% Geçerli Yüzde 39.4% 3.2 100. Tablo 20: Eğitim alınan yerler Sayı Kendi uçuş organizasyonumuzda.0% 100. %62.8 2.1’i ise almamıştır. alınan eğitim hakkındaki değerlendirmenizi belirtiniz Yüzde Geçerli Yüzde Faydalı 99 100. davet edilen eğitmenler tarafından Başka bir uçuş organizasyonunda Diğer Kendi uçuş organizasyonumuzda.7 97. kendi eğitmenlerimiz tarafından ve başka bir uçuş organizasyonunda Toplam 39 3 36 10 11 99 Yüzde 39.0% Eğitimi aldığınız yeri/yerleri belirtiniz. Tablo 19: Ekip Kaynak Yönetimi Eğitimi hakkındaki değerlendirmenizi belirtiniz.4% 10.0% Araştırmaya katılanlardan EKY Eğitimi alanların tümü bu eğitimin faydalı olduğunu düşünmektedir.1% 100.1% 11. kendi eğitmenlerimiz tarafından Kendi uçuş organizasyonumuzda.0% 36.0% 36.4% 3.1% 100.1 100.1% 11. Sayı Ekip Kaynak Yönetimi Eğitimi almış iseniz.9’u Ekip Kaynak Yönetimi Eğitimi almış.

0% pozisyonu ikinci pilot. kendi eğitmenlerinden.9% 6.6% 24.Araştırmaya katılanlardan EKY Eğitimi alanların %39.8% 2.7% 6.2% 15.0% 15.4’ü ise başka bir uçuş organizasyonundan almışlardır.4’ü eğitimi kendi uçuş organizasyonlarında. E Bölümüne İlişkin Frekans ve Yüzde Tabloları: Tablo 21: Havacılıkta geçirilen yıl Sayı 0–5 Yıl 6–10 Yıl 10+ Yıl Toplam 15 66 186 267 Yüzde 5. %36.7% 69. Tablo 22: Mevcut Pozisyon Sayı Kaptan Mevcut pozisyonunuz İkinci Pilot Toplam Kayıp Gözlem Toplam Araştırmaya katılanların %70.7% 100.7% 69.9’unun mevcut pozisyonu ise ikinci pilottur.8% 2.1% 100.2% Geçerli Yüzde 75.2% 68.0% Araştırmaya katılanların %69.0% Geçerli Yüzde 5.9% 70.2% 100.7% 100.7% 2. Tablo 23: Mevcut Statü Sayı Statü Pilot Öğretmen Kontrol/Standardize Öğretmen ve Kontrol/Standardize 198 42 18 6 Yüzde 74.3% 207 .6% 24.1’inin 78 183 261 6 267 Yüzde 29.7’sinin havacılıkta geçirdiği yıl 10 yılın üzerindedir. Geçerli Yüzde 29.5% 97.0% mevcut %29.

0881 0.3774 Düzeltilmiş Soru İlişkisi 0.1977 169.1473 -0.2442 168.7715 109.0482 0.6628 Sorular A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A16 A17 A18 A19 A20 A21 A22 A23 A24 A25 A26 A27 A28 A29 A30 A31 A32 A33 A34 A35 A36 208 .3721 168.6588 0.4239 0.6599 0.0814 168.0341 104.5357 107.1540 109.6572 0.6523 0.6707 0.6512 169.1529 Soru Silinirse Alfa 0.6805 0.1981 107.6643 0.9% 1.1325 -0.0586 110.0152 107.2146 109.5349 168.1367 -0.1047 169.0814 168.6560 0.5465 170.4186 170.8294 107.9946 113.9186 169.5465 169.0158 0.1883 0.6592 0.3816 0.0194 0.8721 169.1532 0.6799 0.6630 0.2209 169.0702 0.8140 168.5569 113.0% Araştırmaya katılanların %75’inin statüsü pilottur.8953 170.0182 0.3372 169.6251 111.6583 0.9070 169.9691 103.7079 112.2332 0.3299 111.4121 107.0439 103.2093 169.2335 0.1628 169.4767 168.2877 0.0581 170.6739 0.3303 0.6675 0.0% 100.0310 -0.6447 0.3296 0.9229 112.3372 168.2208 0.6571 0.0000 Soru Silinirse Varyans 102.7209 170.6639 0.8605 170.3140 168.6446 0.4160 113.1% 100.9183 108.6605 0.1252 109. A Bölümüne İlişkin Maddelerin Geçerlilik ve Güvenilirlik Analizi: Soru Silinirse Ortalama 168.7501 112.2791 169.6451 0.2050 0.6733 0.7791 168.6628 170.7548 112.6583 0.6496 0.6767 0.0789 -0.6710 0.7558 168.9638 107.6773 0.6201 106.1977 170.6631 0.7674 169.6720 0.2139 0.6605 0.2173 0.1975 0.9627 107.8256 168.9419 170.Toplam Kayıp Gözlem Toplam 264 3 267 98.2346 110.6604 0.0508 -0.0260 0.6405 108.3642 -0.0479 -0.2151 111.2126 0.0079 0.6636 0.4324 113.5571 109.6779 0.6680 0.0681 -0.6531 0.1417 0.3837 169.6418 112.2642 0.6808 0.0599 106.0802 109.3729 0.6174 114.

6668 168.3023 168.027 -0.6591 Yapılan güvenirlik analizi sonucunda.7667 0.0 7362.5930 170.714 0.118 -0.4691 0.000 SORULAR A26 A27 A28 A29 A30 A31 A32 A33 A34 A35 A36 MANNWHİTNEY U 7249.786 -3.00 ise ölçek yüksek derecede güvenilirdir.6530 0.1.5 6970.00 ≤ α < 0. ARAŞTIRMANIN HİPOTEZLERİNİN TEST EDİLMESİ 3.5 7191.756 0.3488 168.002 0.684 -1.934 P 0.6264 106.226 0.5 7758.000 0.0 Z -6.225 0.484 -0.0 Z -1.626 209 .751 -1.6598 0.168 0.8.5 7870. Güvenirlik katsayısı olan α = 0.9162 106.442 0.0 7492.6668 108.987 -2. SORULAR A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 MANNWHİTNEY U 4702.769 -1. α için kriterler: 0.544 -3.5 7596.5 6300. 0.138 0.2365 105.210 -1.6481 0.4535 168. A bölümündeki ifadelere katılma derecelerinin Ekip Kaynak Yönetimi Eğitimi alınıp alınmamasına göre değerlendirilmesi.6474 0.311 -0.7274 109.161 0.A37 A38 A39 A40 A41 A42 A43 A44 A45 A46 A47 Alfa = 0.123 0.0570 0.8.3435 113. H01 Hipotezinin Test Edilmesi H01 EKY eğitimi alanlarla almayanlar arasında EKY becerilerinin farkındalığını anlatan ifadelere katılma dereceleri bakımından fark vardır.1726 110.4550 0.8605 168.4767 168.5 7618.4601 0.432 0.5233 168.324 0.5116 168.40 ise ölçek güvenilir değildir.5 7825.6774 0.6477 0.0 7168.556 0.2663 0.60 ≤ α < 0.0 6057.6618 0.0 7249.366 -0.080 0.400 -0.3113 0.665 -1.5 7699.1814 -0.80 ise ölçek oldukça güvenilirdir.378 -0.092 0.5 7344.214 -3.3876 105.5 6966.2604 0.2093 168.9366 107.487 P 0.80 ≤ α < 1.0 7101.348 -1.3867 0.728 0.60 ise ölçek düşük güvenilirliktedir.6556 0.589 -0.1279 168.0 5971.069 -1.3768 0.2326 108.6558 0. 0.40 ≤ α < 0.6530 0.034 0.141 0.6668 olarak bulunmuştur. 3. oluşturulan ölçeğin oldukça güvenilir olduğu söylenebilir.0 7695.000 0.0 7191.8654 110. 0.474 -1.3581 0.

008 0.078 Yapılan Mann – Whitney U testine göre.5 6763.595 -0.0 6399.009 0. A13 (Başarılı bir uçuş görevi her şeyden önce kaptanın uçuş yeterliliğinin ilk işlevidir.319 0.006 0.5 6624.0 6970.).).).001 0.5 6331.0 -1.0 6358.149 -2.814 0.010 0.). araştırmaya katılanlardan. A41 (Hasta olsam bile kritik uçuş manevralarını başarı ile gerçekleştirebilirim.447 -2. A14 (Uçuşta sorunla karşılaşırsam. A37 (İyi iletişim ve ekip koordinasyonu güvenli bir uçuş için teknik yeterlilik kadar önemlidir.).004 0.572 -3. yorgunluk ve hastalık durumunu gösteren işaretleri gözlemlemelidir.102 -2.762 -2.354 0.). A38 (Pilotlar diğer uçuş üyelerinin sorunlarına karşı duyarlı ve bilinçli olmalıdır.890 0.333 -2.093 -0.5 7794.132 -4. A35 (Düşük iş yükü dönemlerinde kokpit içinde günlük sosyal konuşmalar mürettebatın koordinasyonunu artırabilir.001 0.0 6750.854 A37 A38 A39 A40 A41 A42 A43 A44 A45 A46 A47 A48 A49 6997.184 0.793 -0.0 7596.5 7497.).002 0.).5 7141. A20 (Sorunları çözmek için uçuş ekibi açık bir şekilde birbiriyle konuşmalıdır.). A23 (Tam anlamıyla profesyonel bir kaptan.016 0.).).0 6615. A39 (Pilotlar prosedür ve uçuş planlarını sözlü olarak dile getirmeli ve bilginin diğer uçuş üyeleri tarafından anlaşılıp anlaşılmadığından emin olmalıdır.919 0. A11 (Kaptanın sorumlulukları kokpit ve kabin üyeleri arasında koordinasyonu da içerir.139 -0.927 -0.868 -0.656 -0.).).).810 0. kimi etkilediğine bakmasızın konuşurum.).425 -2.025 0.032 0.0 6520.410 -3.0 6669.5 5616.780 -4.009 0. A18 (Stresli ve yorgun iken daha az başarılıyımdır.0 7888.896 -2.258 0. 210 .718 -3.5 -2. A4 (Uygulanması halinde organizasyonun faydasına olduğuna inanılsa bile kurallar bozulmamalıdır.005 0.598 -1. A1 (Kaptan acil ve olağan dışı durumlarda. A40 (Ekip üyeleri birbirlerini mevcut ve potansiyel iş yüküne karşı hazır tutmalıdır.000 0.129 -1. A42 (Her bir uçuştan sonra prosedürlerin ve alınan kararların kısa bir brifingle gözden geçirilmesi ekibin koordinasyonunu devam ettirilmesinin ve geliştirilmesinin önemli bir parçasıdır.058 0.245 -2. ikinci pilotları eğitmektir. A21 (Uçuş ekibi birbirinin stres.). uçuşa çıktığı zaman her türlü kişisel sorunu arkasında bırakmayı bilir.435 0. Ekip Kaynak Yönetimi Eğitimi alanlarla almayanlar arasında.0 6417.241 -0. A31 (Kaptanın temel bir görevi. uçağın kumandasını ele almalı ve uçağı uçurmalıdır.000 0.997 -2.760 0.0 6399.0 7920.235 -4.5 5643.5 7965.000 0.A12 A13 A14 A15 A16 A17 A18 A19 A20 A21 A22 A23 A24 A25 7375.5 7587.0 7888.).5 6592.0 5845.

23 1. Kaptanın sorumlulukları kokpit ve kabin üyeleri arasında koordinasyonu da içerir.69 3.70 3.32 143.97 1. 3.74 1.02 1.10 0. Tam anlamıyla profesyonel bir kaptan.48 0.39 4.01 114.10 0.45 4.32 138.57 1.74 1.).54 3.08 0. 97. iyi ekip koordinasyonu acil ve olağan dışı durumlarda daha önemlidir. Sorunları çözmek için uçuş ekibi açık bir şekilde birbiriyle konuşmalıdır.64 141. uçağın kumandasını ele almalı ve uçağı uçurmalıdır.A44 (Bireyler stres altında daha az verimle çalıştığı için.94 4. yorgunluk ve hastalık durumunu gösteren işaretleri gözlemlemelidir.75 113.03 1.18 3.91 4. ikinci pilotları eğitmektir.00 116.11 106.64 141.02 0.74 0. Stresli ve yorgun iken daha az başarılıyımdır.36 4. kimi etkilediğine bakmasızın konuşurum.23 139.55 Sıra Ort.68 137. Uygulanması halinde organizasyonun faydasına olduğuna inanılsa bile kurallar bozulmamalıdır.85 4.36 120.). A48 (Hangi sıklıkla uçuş ekibi ile ters düşmekten kaçınırsınız?) maddeleri bakımından istatistiksel olarak anlamlı bir farklılığın olduğu %5 yanılma (p<0. Pilotlar prosedür ve uçuş planlarını sözlü olarak dile getirmeli ve bilginin Evet Hayır Evet Hayır Evet Hayır Evet Hayır Evet Hayır Evet Hayır Evet Hayır Evet Hayır Evet Hayır Evet Hayır Evet Hayır Evet Hayır Evet Hayır Evet Hayır N 99 162 99 162 99 162 99 162 99 159 99 162 99 162 99 162 99 162 99 162 99 162 99 162 99 162 99 162 Ort.28 3.31 118.30 0. A46 (Kaptanın sorumlulukları ekip koordinasyonunu ve uçuşu yönetmektir.70 4.).05) ile söylenebilmektedir.22 3.89 1.59 124.11 1.73 145. İyi iletişim ve ekip koordinasyonu güvenli bir uçuş için teknik yeterlilik kadar önemlidir. Uçuşta sorunla karşılaşırsam.83 114.36 4.61 4.36 4.64 4.42 A37 A38 A39 211 .46 4.49 0.39 4.00 3.48 3.69 4.95 141.19 4. Uçuş ekibi birbirinin stres.81 110.59 139.44 3. Pilotlar diğer uçuş üyelerinin sorunlarına karşı duyarlı ve bilinçli olmalıdır.50 0. A47 (Ekip Kaynak Yönetimi uçuş güvenliğini ve ekip verimliliğini artırır.55 3.65 Std.55 1.39 111.50 151.67 114.82 140.47 148. uçuşa çıktığı zaman her türlü kişisel sorunu arkasında bırakmayı bilir.44 0.49 0.65 0.00 145.49 0.01 0.53 120.50 0.18 143. Başarılı bir uçuş görevi her şeyden önce kaptanın uçuş yeterliliğinin ilk işlevidir. Düşük iş yükü dönemlerinde kokpit içinde günlük sosyal konuşmalar mürettebatın koordinasyonunu artırabilir.89 107.72 4.78 0. EKY Eğitimi A1 A4 A11 A13 A14 A18 A20 A21 A23 A31 A35 Kaptan acil ve olağan dışı durumlarda.90 0. Kaptanın temel bir görevi.33 3. Sapma 1.

39 4.).85 0.46 116.45 2. A35 (Düşük iş yükü dönemlerinde kokpit içinde günlük sosyal konuşmalar mürettebatın koordinasyonunu artırabilir.64 122. Hasta olsam bile kritik uçuş A41 manevralarını başarı ile gerçekleştirebilirim.71 0.).). A41 (Hasta olsam bile kritik uçuş manevralarını başarı ile gerçekleştirebilirim. iyi ekip koordinasyonu A44 Evet acil ve olağan dışı durumlarda daha önemlidir.67 109.61 143.50 4.39 2. Evet Hayır Evet 99 162 99 162 4.28 139.) maddelerinde.82 162 99 162 99 162 99 162 99 162 4.17 Hayır Her bir uçuştan sonra prosedürlerin ve alınan kararların kısa bir brifingle gözden geçirilmesi ekibin A42 Evet koordinasyonunu devam ettirilmesinin ve geliştirilmesinin önemli bir parçasıdır.56 0.87 0.60 0.82 123.09 116.36 121.67 147.05 144. A46 (Kaptanın sorumlulukları ekip koordinasyonunu ve uçuşu yönetmektir. EKY eğitimi alanların almayanlara göre bu maddelere katılma dereceleri istatistiksel olarak anlamlı biçimde yüksek. A47 (Ekip Kaynak Yönetimi uçuş güvenliğini ve ekip verimliliğini artırır.91 1.77 0.diğer uçuş üyeleri tarafından anlaşılıp anlaşılmadığından emin olmalıdır. 212 .56 2.30 0.15 4.12 4.42 144.86 140.00 115. A4 (Uygulanması halinde organizasyonun faydasına olduğuna inanılsa bile kurallar bozulmamalıdır.).91 139.25 İstatistiksel olarak anlamlı olan maddelerin betimleyici istatistiklerine bakılıp ortalama ve sıra ortalamaları kolonları incelendiğinde. Hayır Bireyler stres altında daha az verimle çalıştığı için.84 0. Hayır Ekip Kaynak Yönetimi uçuş güvenliğini A47 Evet ve ekip verimliliğini artırır.31 4.39 0.19 1.43 0. Hayır Kaptanın sorumlulukları ekip A46 koordinasyonunu ve uçuşu Evet yönetmektir.49 0.82 4.61 4.70 2.63 1. Hayır Hangi sıklıkla uçuş ekibi ile ters A48 Evet düşmekten kaçınırsınız? Hayır 99 4. Ekip üyeleri birbirlerini mevcut ve A40 potansiyel iş yüküne karşı hazır tutmalıdır. diğer maddelerde ise anlamlı biçimde düşüktür.

A23 (Tam anlamıyla profesyonel bir 213 .805 -2.409 -1.313 0.799 0.657 P 0.717 -0.421 0.917 0.599 0. A2 (Kaptan ekip üyelerini normal uçuş faaliyetleri ya da acil durumlarda soru sormaya teşvik etmelidir.054 -1.5 625.0 670.0 337.813 0.687 -0.255 -0.0 684.698 0.194 -0.5 679.2.5 670.456 -0.007 0.374 0.5 648.0 607.225 0.145 0. araştırmaya katılanlardan.204 -0.5 522. A4 (Uygulanması halinde organizasyonun faydasına olduğuna inanılsa bile kurallar bozulmamalıdır.0 607.).116 -0.847 0.215 0.957 0.0 684.029 0.201 -2.467 -0.5 688.727 -0.615 -0.094 0.5 697.435 0.167 0.5 675.000 -0.0 589.341 -1.698 0.034 Yapılan Mann – Whitney U testine göre.0 486.5 553.092 0.329 0.889 -1.389 -0.014 0.5 616.0 544.048 -2.102 0.368 0.829 -1.538 1. SORULAR A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A16 A17 A18 A19 A20 A21 A22 A23 A24 A25 MANNWHİTNEY U 549.054 0.410 0.026 0.0 625.676 -4.224 -0.311 -2.8.0 576.5 508. Ekip Kaynak Yönetimi Eğitimi’ni kendi uçuş organizasyonlarında kendi eğitmenleri tarafından alanlar ile başka bir uçuş organizasyonundan alanlar arasında.087 0.331 -1. A bölümündeki ifadelere katılma derecelerinin Ekip Kaynak Yönetimi Eğitimi alınan yere göre değerlendirilmesi.835 0.5 675.3.0 580.908 0.009 -0.927 -0.5 625.389 -0.976 -1.900 -0.0 562.5 495.538 0.5 553.5 639.615 0.084 0.5 630.117 P 0.844 -2.0 661.240 -0.0 Z -1.5 Z -2.709 -0.0 648.).5 630.180 0.0 486.633 -0.5 652.0 693.5 607.407 0.460 -1.377 0.014 0.883 -0.065 0.000 0.236 -0.5 702.452 0.5 562.5 684.5 630.104 -1.5 526.575 0.028 0.383 -0.187 -0. H02 Hipotezinin Test Edilmesi H02 EKY eğitimini kendi uçuş organizasyonunda kendi eğitmenleri tarafından alanlar ile.756 0.841 0.213 -1. başka bir uçuş organizasyonundan alanlar arasında EKY becerilerinin farkındalığını anlatan ifadelere katılma dereceleri bakımından fark vardır.741 0.0 652.0 693.561 -2.753 -1.823 -1.295 0.000 0.208 -1.0 652.511 SORULAR A26 A27 A28 A29 A30 A31 A32 A33 A34 A35 A36 A37 A38 A39 A40 A41 A42 A43 A44 A45 A46 A47 A48 A49 MANNWHİTNEY U 517.0 612.781 -0.525 -0.5 657.

Uygulanması halinde organizasyonun faydasına olduğuna inanılsa bile kurallar bozulmamalıdır.05) ile söylenebilir. Or.17 39 3.84 28. Kendi Uç.38 43.). A33 (Diğer ekip üyelerinin hareket tarzı ile ilgili olumsuz yorum yapmaktan kaçınmak önemlidir. Or.04 43. Or. Kendi Uç.75 1.02 0.08 39 4.88 Kendi Uç.33 0. Başka Uç. Or.42 39 3.50 0.38 43. Or.25 33. Sıra Sapma Ort. Or. Tam anlamıyla profesyonel bir kaptan. Or.38 0.54 32.00 A33 A38 A44 214 .13 33. Bireyler stres altında daha az verimle çalıştığı için.54 36 3.96 0.77 0. Or.46 36 4.). Or.94 0. Mürettebat üyeleri uçuş öncesinde ya da uçuş sırasında kendi psikolojik streslerini ya da fiziksel sorunlarını diğer uçuş üyelerine söylemeye kendilerini mecbur hissetmelidir.62 36 3. Or. 36 3. 39 3.51 0.31 32. Kendi Uç.00 43.).23 36 3. A44 (Bireyler stres altında daha az verimle çalıştığı için.94 0. uçuşa çıktığı zaman her türlü kişisel sorunu arkasında bırakmayı bilir.48 43. iyi ekip koordinasyonu acil ve olağan dışı durumlarda daha önemlidir.65 48.). 39 3.67 0. iyi ekip koordinasyonu acil ve olağan dışı durumlarda Kendi Uç. Başka Uç. A26 (Mürettebat üyeleri uçuş öncesinde ya da uçuş sırasında kendi psikolojik streslerini ya da fiziksel sorunlarını diğer uçuş üyelerine söylemeye kendilerini mecbur hissetmelidir. Or.73 A2 A4 A23 A26 Başka Uç. Or.). EKY Eğitimi Alınan Yer N Ort. Başka Uç. A38 (Pilotlar diğer uçuş üyelerinin sorunlarına karşı duyarlı ve bilinçli olmalıdır. Başka Uç.00 42. Başka Uç. Başka Uç. Kaptan ekip üyelerini normal uçuş faaliyetleri ya da acil durumlarda soru sormaya teşvik etmelidir. Kendi Uç. A49 (Uçuşta kendinizi ne sıklıkla sinirli ve stresli hissedersiniz?) maddeleri bakımından istatistiksel olarak anlamlı bir farklılığın olduğu %5 yanılma (p<0. 0. Or.54 36 4.75 39 4.27 1.54 32. Pilotlar diğer uçuş üyelerinin sorunlarına karşı duyarlı ve bilinçli olmalıdır.86 32.kaptan. Kendi Uç.08 Std. Or.85 36 4. Diğer ekip üyelerinin hareket tarzı ile ilgili olumsuz yorum yapmaktan kaçınmak önemlidir.92 39 4.06 1. uçuşa çıktığı zaman her türlü kişisel sorunu arkasında bırakmayı bilir.

38 İstatistiksel olarak anlamlı olan maddelerin betimleyici istatistiklerine göre ortalama ve sıra ortalamaları kolonları incelendiğinde.860 0.442 -3.00 36 2. A23 (Tam anlamıyla profesyonel bir kaptan.0 7096.0 7299.0 7272.).779 -0.036 0.798 -0.004 0. Başka Uç.8.5 7452.005 0.0 Z -0.922 -0.0 Z -2.177 -0.137 -2. A26 (Mürettebat üyeleri uçuş öncesinde ya da uçuş sırasında kendi psikolojik streslerini ya da fiziksel sorunlarını diğer uçuş üyelerine söylemeye kendilerini mecbur hissetmelidir.562 -4.917 -4.).56 0. diğer maddelerde ise anlamlı biçimde düşüktür.105 0. 39 2. uçuşa çıktığı zaman her türlü kişisel sorunu arkasında bırakmayı bilir.0 6466.805 -0.000 0. A33 (Diğer ekip üyelerinin hareket tarzı ile ilgili olumsuz yorum yapmaktan kaçınmak önemlidir.258 -0.620 -0.5 7398. başka bir uçuş organizasyonundan alanlara göre bu maddelere katılma dereceleri istatistiksel olarak anlamlı biçimde yüksek.574 0.148 -2.051 -2.098 -4.442 P 0.).040 0.469 -0.123 -1.781 -2.5 5463.265 P 0.355 0.0 6372.107 -2.000 0. 3.0 7123.882 0.0 7150.639 0.002 0.000 0. A38 (Pilotlar diğer uçuş üyelerinin sorunlarına karşı duyarlı ve bilinçli olmalıdır.035 0.33 0.3.) maddelerinde.5 6048.0 6003.925 -0.754 -2.daha önemlidir.0 6093.034 0.658 SORULAR A26 A27 A28 A29 A30 A31 A32 A33 A34 A35 A36 A37 A38 MANNWHİTNEY U 6034. SORULAR A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 MANNWHİTNEY U 7438.797 0.005 0.056 -2.0 6484.5 5782.436 0.5 7240.5 6223.451 0. H03 Hipotezinin Test Edilmesi H03 Havacılık sektöründe geçirdiği süre 10 yıl ve daha az olanlar ile 10 yıldan fazla olanlar arasında EKY becerilerinin farkındalığını anlatan ifadelere katılma dereceleri bakımından fark vardır.005 0.003 0. Uçuşta kendinizi ne A49 sıklıkla sinirli ve stresli hissedersiniz? Kendi Uç.96 42.919 -0.5 5922.190 -1. Or.371 -2.791 215 .5 6543.5 5472.63 33.0 7294.0 5211.055 0.0 6687. A bölümündeki ifadelere katılma derecelerinin havacılıkta geçirilen yıla göre değerlendirilmesi.659 0. Or. EKY Eğitimi’ni kendi uçuş organizasyonlarında kendi eğitmenleri tarafından alanların.5 7119.

315 -4.0 5679.).522 0. A26 (Mürettebat üyeleri uçuş öncesinde ya da uçuş sırasında kendi psikolojik streslerini ya da fiziksel sorunlarını diğer uçuş üyelerine söylemeye kendilerini mecbur hissetmelidir.).5 6093. A22 (Kişisel sorunlar.085 0. A32 (Uçuş ekibi birbirleriyle ters düşmekten kaçınmalıdır. A46 (Kaptanın sorumlulukları ekip koordinasyonunu ve uçuşu yönetmektir.5 7200.185 Yapılan Mann – Whitney U testine göre.).5 -0. sıradan kokpit görevleri ile uğraşmaktansa dinlenirim.).5 6646.061 0.019 0. A11 (Kaptanın sorumlulukları kokpit ve kabin üyeleri arasında koordinasyonu da içerir.791 -1.647 -0.).004 -3. A27 (Teknik yeterlilikler kadar iyi iletişim ve ekip koordinasyonu uçuş emniyeti ve güvenli bir uçuş için önemlidir.039 A39 A40 A41 A42 A43 A44 A45 A46 A47 A48 A49 6682.). A10 (Diğer ekip üyeleri ile tartışmaktansa aynı fikirde olmak daha iyidir.5 6930.5 6385. A47 (Ekip Kaynak Yönetimi uçuş 216 .).409 -0. A28 (Etkili ekip koordinasyonu.168 -0. A5 (Görev performansımı etkilemesi muhtemel konularda görüşümün alınmasını isterim.).706 -1. yorgunluk ve hastalık durumunu gösteren işaretleri gözlemlemelidir. A21 (Uçuş ekibi birbirinin stres.721 -1.025 -2.258 -0.0 6889. A29 (Düşük kokpit iş yükü yoğunluğunda.315 0.).429 0.).).045 0. A9 (Uçuş ekibi kaptanın kararlarını sorgulamamalıdır.5 7398. A16 (Anormal durumlarda tek güvendiğim kendimdir.041 -3.577 -3. A19 (Daha az tecrübeli kişilerle çalıştığım zaman performansım olumsuz yönde etkilenir. çünkü tartışmalar tansiyonu artırır ve ekibin verimliliğini azaltır. A25 (Yazılı kurallar uçuşun her safhası ve durumu için gereklidir. zayıf liderdir.0 6516.640 -0.).0 7479. ekip üyelerinin birbirlerinin kişiliklerini göz önünde bulundurmasını gerektirir.796 0.). A6 (Diğer ekip üyelerinin iş yükümün artmaya başladığını bilmesine izin veririm. A43 (Eğitim kaptanın en önemli sorumluluklarından biridir.5 -1.0 7308.).480 0.890 -2.0 6448.).087 0.109 -2.000 0.).0 7218.5 7182.373 0.0 7002.).398 -1.). A7 (Ekipten öneri bekleyen kaptan.753 0.0 6979.100 0.030 0.0 6579.060 -0.712 -0.).0 7398.002 0. havacılıkta geçirdiği yıl 10 yıl ve daha az olanlar ile 10 yıldan fazla olanlar arasında. performansımı olumsuz etkiler.001 0.). araştırmaya katılanlardan.795 -1.0 5476.004 -2.0 6286.691 0.0 5449.A14 A15 A16 A17 A18 A19 A20 A21 A22 A23 A24 A25 6993.325 0. A4 (Uygulanması halinde organizasyonun faydasına olduğuna inanılsa bile kurallar bozulmamalıdır.343 -0.913 0.305 0. A35 (Düşük iş yükü dönemlerinde kokpit içinde günlük sosyal konuşmalar mürettebatın koordinasyonunu artırabilir.000 0.564 0.

53 0.35 1.00 Std.05) ile söylenebilir.31 3.69 0.11 143.12 0.01 1.85 217 .82 0.06 121. zayıf liderdir.61 139. Kaptanın sorumlulukları kokpit ve kabin üyeleri arasında koordinasyonu da içerir.41 A5 A6 A7 A9 A10 A11 A16 A19 186 4.güvenliğini ve ekip verimliliğini artırır.97 186 4. Yazılı kurallar uçuşun her safhası ve durumu için gereklidir.11 142.69 0.48 186 2. Havacılıkta Geçirilen Yıl Uygulanması halinde organizasyonun faydasına olduğuna inanılsa bile kurallar bozulmamalıdır.44 139.97 0.52 A27 A28 186 4.70 2.66 162.00 1.77 114.47 108.96 0. ekip 10 ve 1010+ 10 ve 1010+ 10 ve 1010+ 10 ve 1010+ 10 ve 1010+ 10 ve 1010+ 10 ve 1010+ 10 ve 1010+ 10 ve 1010+ 10 ve 1010+ 10 ve 1010+ 10 ve 1010+ 10 ve 1010+ 10 ve 1010+ 10 ve 10- N 81 Ort.29 138.00 1. Teknik yeterlilikler kadar iyi iletişim ve ekip koordinasyonu uçuş emniyeti ve güvenli bir uçuş için önemlidir.74 148. performansımı olumsuz etkiler.00 4.81 0.03 1.57 0. Daha az tecrübeli kişilerle çalıştığım zaman performansım olumsuz yönde etkilenir.44 145.93 3.17 127.98 Sıra Ort.13 1.06 120.50 142. Etkili ekip koordinasyonu. 112. Sapma 1.41 4.04 108.13 152.98 81 4.20 0.08 0.96 1.59 A26 186 3.61 81 2. Mürettebat üyeleri uçuş öncesinde ya da uçuş sırasında kendi psikolojik streslerini ya da fiziksel sorunlarını diğer uçuş üyelerine söylemeye kendilerini mecbur hissetmelidir.83 A4 186 3.66 4.50 81 2.55 81 186 81 186 81 3.83 111.39 143. Kişisel sorunlar.21 1.42 3.97 121.56 1.78 139.89 125.06 0. Diğer ekip üyeleri ile tartışmaktansa aynı fikirde olmak daha iyidir. Anormal durumlarda tek güvendiğim kendimdir.41 119.33 A21 A22 A25 186 4.19 1.52 116.83 115.44 1.15 3. Diğer ekip üyelerinin iş yükümün artmaya başladığını bilmesine izin veririm.67 1.50 78 81 81 186 81 186 81 81 4.78 186 2.53 0. yorgunluk ve hastalık durumunu gösteren işaretleri gözlemlemelidir.69 81 3. 3.32 120.00 1.22 141.58 186 4.05 0.98 2.78 0.89 81 4.67 121.10 186 1.61 145.) maddeleri bakımından istatistiksel olarak anlamlı bir farklılığın olduğu %5 yanılma (p<0. Görev performansımı etkilemesi muhtemel konularda görüşümün alınmasını isterim. Uçuş ekibi kaptanın kararlarını sorgulamamalıdır. Ekipten öneri bekleyen kaptan. Uçuş ekibi birbirinin stres.66 1.34 2.

).28 145.11 81 2.) maddelerinde. Uçuş ekibi birbirleriyle ters düşmekten kaçınmalıdır.08 118.üyelerinin birbirlerinin kişiliklerini göz önünde bulundurmasını gerektirir.81 0. sıradan kokpit A29 görevleri ile uğraşmaktansa dinlenirim.52 119.73 115. Düşük kokpit iş yükü yoğunluğunda. havacılıkta geçirilen yıl 10 yılın üzerinde olanlar. diğer maddelerde ise anlamlı biçimde yüksektir.15 186 4. 10+ 10 ve 1010+ 186 4.64 0.84 0. 10 yıl ve daha az olanlara göre bu maddelere katılma dereceleri istatistiksel olarak anlamlı biçimde düşük.71 İstatistiksel olarak anlamlı olan maddelerin betimleyici istatistiklerine göre ortalama ve sıra ortalamaları kolonları incelendiğinde.22 141.56 145. zayıf liderdir.).). çünkü A32 tartışmalar tansiyonu artırır ve ekibin verimliliğini azaltır.78 186 4.85 0.20 116.24 108.95 139. Eğitim kaptanın en önemli A43 sorumluluklarından biridir.96 1. A9 (Uçuş ekibi kaptanın kararlarını sorgulamamalıdır.63 0. A16 (Anormal durumlarda tek güvendiğim kendimdir.8.81 81 3. A10 (Diğer ekip üyeleri ile tartışmaktansa aynı fikirde olmak daha iyidir.42 10 ve 1010+ 10 ve 1010+ 10 ve 1010+ 10 ve 1010+ 10 ve 1010+ 81 3.4.67 140. H04 Hipotezinin Test Edilmesi H04 Mevcut pozisyonu kaptan olanlar ile mevcut pozisyonu ikinci pilot olanlar arasında EKY becerilerinin farkındalığını anlatan ifadelere katılma dereceleri bakımından fark vardır. Kaptanın sorumlulukları ekip A46 koordinasyonunu ve uçuşu yönetmektir.71 1.95 81 3.11 0.48 186 4.98 186 2. 218 .41 186 3.70 108.61 140.13 81 4. Düşük iş yükü dönemlerinde kokpit içinde günlük sosyal A35 konuşmalar mürettebatın koordinasyonunu artırabilir.77 0.59 0.53 81 4.74 186 3.67 141.07 0. Ekip Kaynak Yönetimi uçuş A47 güvenliğini ve ekip verimliliğini artırır. 3. A7 (Ekipten öneri bekleyen kaptan.10 0.12 1.

5 6088.0 6304.567 0.406 0.423 -2.079 -0.947 -0.630 -1.0 6057.327 0.0 4837. uçağın kumandasını ele almalı ve uçağı uçurmalıdır.5 6930.001 0.5 6453.).074 0.0 5868.014 0.765 -2.575 -0.968 -3.051 0. A8 (Karar verme yeteneğim rutin uçuşlarda olduğu gibi acil durumlarda da iyidir.789 -2.5 6565.5 6178.0 6525.309 -0.5 6183.022 -0. A13 (Başarılı bir uçuş görevi her şeyden önce kaptanın uçuş yeterliliğinin ilk işlevidir.5 6808.0 5868.094 0.).457 -1.831 -0.957 0.0 6475.015 0.032 0.149 -0.851 0.000 0.0 Z -5.538 0.053 -0.5 5139.281 0.0 6655.556 -4.5 7033.314 -3.5 5868.053 -1.).0 6403. A11 (Kaptanın sorumlulukları kokpit ve kabin üyeleri arasında koordinasyonu da içerir.021 0.000 0.0 5710.672 0.5 5967.616 -1.957 0.980 -0.5 6700.188 -0.825 -0.5 Z -0.0 6165.0 6570.074 0.425 -1. araştırmaya katılanlardan.306 -3.5 7096.168 -4.A bölümündeki ifadelere katılma derecelerinin mevcut pozisyona göre değerlendirilmesi.0 5494. A1 (Kaptan acil ve olağan dışı durumlarda.0 5922.000 0.0 6930.000 0.022 0.529 0. A16 (Anormal durumlarda tek güvendiğim kendimdir.226 0.5 6844. A18 (Stresli ve yorgun iken daha az başarılıyımdır.351 P 0.444 0.).195 -0.0 5215.786 -0.211 -1.939 0. A23 (Tam anlamıyla profesyonel bir 219 .034 0.189 0.846 0.0 7137.0 6736.).).0 6453.408 -1.299 -1.001 Yapılan Mann – Whitney U testine göre.701 0.5 5391.439 -2.0 5656.177 SORULAR A26 A27 A28 A29 A30 A31 A32 A33 A34 A35 A36 A37 A38 A39 A40 A41 A42 A43 A44 A45 A46 A47 A48 A49 MANNWHİTNEY U 6727.860 -0.5 6921.782 0. yorgunluk ve hastalık durumunu gösteren işaretleri gözlemlemelidir.077 -2.181 P 0.277 -1.648 0.840 -3.0 7110.000 0.100 0.000 0.).5 5953.0 6714.004 0.462 -1.122 -1.432 0.243 0.5 7011.003 0.5 5697.0 7110. A12 (Acil durumlarda karar hatası yapabilirim.193 -2.0 6354.593 -3.483 1. A20 (Sorunları çözmek için uçuş ekibi açık bir şekilde birbiriyle konuşmalıdır. SORULAR A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A16 A17 A18 A19 A20 A21 A22 A23 A24 A25 MANNWHİTNEY U 4140.281 0.016 0.).077 -2.784 -0.753 -0.111 0.011 0. A21 (Uçuş ekibi birbirinin stres.018 0.451 0.645 -2.).5 5944.0 6637.572 -4.674 -2.000 -1.5 4977.372 -2.000 0.0 6768. mevcut pozisyonu kaptan olanlar ile ikinci pilot olanlar arasında.

38 117.).02 4.56 136. A49 (Uçuşta kendinizi ne sıklıkla sinirli ve stresli hissedersiniz?) maddeleri bakımından istatistiksel olarak anlamlı bir farklılığın olduğu %5 yanılma (p<0.16 0.52 3. Pilot Kaptan Stresli ve yorgun iken daha az A18 İkinci başarılıyımdır. Sapma 1.13 2.).82 4.71 0.27 4.).07 117.).).50 Sıra Ort.73 137.74 3. A1 N 78 183 78 183 78 183 78 183 78 183 78 183 78 183 78 183 78 183 Ort.61 120. A40 (Ekip üyeleri birbirlerini mevcut ve potansiyel iş yüküne karşı hazır tutmalıdır.05) ile söylenebilir. Kaptanın sorumlulukları kokpit ve A11 kabin üyeleri arasında koordinasyonu da içerir.01 1. uçuşa çıktığı zaman her türlü kişisel sorunu arkasında bırakmayı bilir.04 1.kaptan.16 1.38 141.33 135.93 101. Pilot Kaptan Anormal durumlarda tek güvendiğim A16 İkinci kendimdir. iyi ekip koordinasyonu acil ve olağan dışı durumlarda daha önemlidir.00 124.02 0.66 3. A48 (Hangi sıklıkla uçuş ekibi ile ters düşmekten kaçınırsınız?). A46 (Kaptanın sorumlulukları ekip koordinasyonunu ve uçuşu yönetmektir.46 3.45 0.90 146.35 4.97 1.52 143.73 4.00 3.31 4.31 3.92 147.96 0.67 0. A42 (Her bir uçuştan sonra prosedürlerin ve alınan kararların kısa bir brifingle gözden geçirilmesi ekibin koordinasyonunu devam ettirilmesinin ve geliştirilmesinin önemli bir parçasıdır.58 147.).09 1.73 105. A44 (Bireyler stres altında daha az verimle çalıştığı için.81 2. Pilot Kaptan Sorunları çözmek için uçuş ekibi A20 açık bir şekilde birbiriyle İkinci konuşmalıdır.07 0.57 1.82 0.57 220 .38 3. Pilot Başarılı bir uçuş görevi her şeyden Kaptan A13 önce kaptanın uçuş yeterliliğinin ilk İkinci işlevidir. Pilot Uçuş ekibi birbirinin stres.58 3. 92. Karar verme yeteneğim rutin A8 uçuşlarda olduğu gibi acil durumlarda da iyidir.15 136.27 124.).77 4.11 1. A35 (Düşük iş yükü dönemlerinde kokpit içinde günlük sosyal konuşmalar mürettebatın koordinasyonunu artırabilir.).55 114.69 Std. Mevcut Pozisyon Kaptan İkinci Pilot Kaptan İkinci Pilot Kaptan İkinci Pilot Kaptan Acil durumlarda karar hatası A12 İkinci yapabilirim.91 0.80 1. A47 (Ekip Kaynak Yönetimi uçuş güvenliğini ve ekip verimliliğini artırır. A39 (Pilotlar prosedür ve uçuş planlarını sözlü olarak dile getirmeli ve bilginin diğer uçuş üyeleri tarafından anlaşılıp anlaşılmadığından emin olmalıdır. 3. uçağın kumandasını ele almalı ve uçağı uçurmalıdır. yorgunluk Kaptan A21 ve hastalık durumunu gösteren İkinci Kaptan acil ve olağan dışı durumlarda.

Tam anlamıyla profesyonel bir kaptan.02 139.64 4.50 0. A16 (Anormal durumlarda tek güvendiğim kendimdir.39 1.12 4.23 2. Hangi sıklıkla uçuş ekibi ile ters A48 düşmekten kaçınırsınız? İkinci Pilot Kaptan İkinci Uçuşta kendinizi ne sıklıkla sinirli ve Pilot A49 stresli hissedersiniz? Kaptan İkinci Pilot İstatistiksel olarak anlamlı olan maddelerin betimleyici istatistiklerine göre ortalama ve sıra ortalamaları kolonları incelendiğinde.72 0.90 1.62 1.09 Ekip Kaynak Yönetimi uçuş A47 güvenliğini ve ekip verimliliğini artırır. Pilot Kaptan İkinci Pilot Kaptan İkinci Pilot Kaptan İkinci Pilot Kaptan İkinci Pilot Kaptan İkinci Pilot Kaptan İkinci Pilot Kaptan İkinci Pilot Kaptan 78 183 78 183 78 183 78 183 78 183 78 183 4.52 0. Kaptanın sorumlulukları ekip koordinasyonunu ve uçuşu yönetmektir. Her bir uçuştan sonra prosedürlerin ve alınan kararların kısa bir brifingle gözden geçirilmesi ekibin koordinasyonunu devam ettirilmesinin ve geliştirilmesinin önemli bir parçasıdır.94 1.46 3.62 140.66 4.46 123.81 0. uçuşa çıktığı zaman her türlü kişisel sorunu arkasında bırakmayı bilir.80 112.94 139.19 149. A12 (Acil durumlarda karar hatası yapabilirim. Ekip üyeleri birbirlerini mevcut ve potansiyel iş yüküne karşı hazır tutmalıdır.98 115.96 2.62 4.36 4.32 0.48 0. Düşük iş yükü dönemlerinde kokpit içinde günlük sosyal konuşmalar mürettebatın koordinasyonunu artırabilir.).25 0.50 103.45 0.07 155.35 4. A46 (Kaptanın sorumlulukları ekip koordinasyonunu ve 221 .39 0.76 0.).80 78 183 78 183 78 183 78 183 4.63 120.13 109.A23 A35 A39 A40 A42 A44 A46 işaretleri gözlemlemelidir.33 4.55 0.08 3.49 0.87 133.27 124.29 0.31 142.58 0.51 4.27 4.54 125.82 108.09 1. Bireyler stres altında daha az verimle çalıştığı için.67 147.83 137.01 0.08 0.71 138.54 3.56 2. Pilotlar prosedür ve uçuş planlarını sözlü olarak dile getirmeli ve bilginin diğer uçuş üyeleri tarafından anlaşılıp anlaşılmadığından emin olmalıdır.47 112. iyi ekip koordinasyonu acil ve olağan dışı durumlarda daha önemlidir.42 4.88 4.

795 0.014 0.083 SORULAR A26 A27 A28 A29 A30 A31 A32 A33 A34 A35 A36 A37 A38 A39 A40 A41 A42 A43 A44 A45 A46 A47 A48 A49 MANNWHİTNEY U 6327.0 5931.5 6385.0 6399.000 0.000 0.462 -2.5 5305.0 6453.008 0.777 -0.252 0.0 5481. mevcut pozisyonu kaptan olanların.396 -3.5 5940.0 4995.0 5566.5 5985.208 -1.017 0.006 0.163 -0.565 -2.677 0.787 -1.0 6507.191 -0.5 6363.0 5373.017 -2. H05 Hipotezinin Test Edilmesi H05 Statüsü pilot olanlar ile statüsü öğretmen ve kontrol/standardize pilotu olanlar arasında EKY becerilerinin farkındalığını anlatan ifadelere katılma dereceleri bakımından fark vardır. 3.739 -0.0 6439.913 -1.516 P 0.001 0.081 0.863 -2.456 -3.059 -0.0 5197.431 -1.146 -0. mevcut pozisyonu ikinci pilot olanlara göre bu maddelere katılma dereceleri istatistiksel olarak anlamlı biçimde yüksek.692 -2.).5 5022.0 6529.867 0.0 4680.0 5701.0 4999.5.0 6255.5 6403.067 -4.0 4756.259 -5.015 0.692 0.279 0.5 6021.016 0.0 6525.5 6502.5 4032.829 0.0 5391.285 0.743 -1.234 0.) maddelerinde.327 -0.0 6331.0 4293.129 222 .094 0.0 5976.000 0.941 -1.245 0. A bölümündeki ifadelere katılma derecelerinin statüye göre değerlendirilmesi.659 -3. A47 (Ekip Kaynak Yönetimi uçuş güvenliğini ve ekip verimliliğini artırır.0 5346.5 5638. SORULAR A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A16 A17 A18 A19 A20 A21 A22 A23 A24 A25 MANNWHİTNEY U 3960.0 6223.082 0.5 4855.735 0.646 -2.104 -4.5 5679.784 0.131 0.5 5692.993 0.167 -3.316 -0.030 0.473 0.003 0.167 -1.5 6381.674 -0.718 -1.511 -3.002 0.uçuşu yönetmektir.5 6183.080 -0.0 5850.002 0.0 5800.951 0.409 -2.004 0.000 0. kaptanlara göre katılma dereceleri anlamlı biçimde yüksektir.700 -1.416 -0.510 0.089 0.5 4972.275 -2.0 5584.380 -1.572 0.069 -0.0 5364.338 -1.758 -2.921 0.489 0.744 0.5 5067.099 -1.953 0.082 -0.532 -3.002 0.009 -0.733 P 0.000 0. diğer maddelerde ise mevcut pozisyonu ikinci pilotların.986 0.0 5454.000 0.0 Z -0.8.076 0.062 -0.5 6187.5 Z -5.078 -0.217 -1.

A48 (Hangi sıklıkla uçuş ekibi ile ters düşmekten kaçınırsınız?) maddeleri bakımından istatistiksel olarak anlamlı bir farklılığın olduğu %5 yanılma (p<0. A44 (Bireyler stres altında daha az verimle çalıştığı için.). A4 (Uygulanması halinde organizasyonun faydasına olduğuna inanılsa bile kurallar bozulmamalıdır. A7 (Ekipten öneri bekleyen kaptan. A30 (Gerçek bir profesyonel hata yapmaz. zayıf liderdir.).05) ile söylenebilir. uçağın kumandasını ele almalı ve uçağı uçurmalıdır.).Yapılan Mann – Whitney U testine göre.).36 0.30 Öğr Knt/Std 66 1.).27 198 3. A21 (Uçuş ekibi birbirinin stres.). A11 (Kaptanın sorumlulukları kokpit ve kabin üyeleri arasında koordinasyonu da içerir. zayıf liderdir.). Sapma 0. iyi ekip koordinasyonu acil ve olağan dışı durumlarda daha önemlidir. Uygulanması halinde organizasyonun faydasına olduğuna inanılsa bile kurallar bozulmamalıdır. Statü Kaptan acil ve olağan dışı durumlarda. statüsü pilot olanlarla öğretmen ve kontrol/standardize olanlar arasında.).). uçağın kumandasını ele almalı ve uçağı uçurmalıdır.68 A1 Öğr Knt/Std 66 A4 A7 Öğr Knt/Std 66 Pilot 198 2.39 108. A13 (Başarılı bir uçuş görevi her şeyden önce kaptanın uçuş yeterliliğinin ilk işlevidir.84 198 4.27 3.). 145.11 140.93 1. Ekipten öneri bekleyen kaptan. A10 (Diğer ekip üyeleri ile tartışmaktansa aynı fikirde olmak daha iyidir. A1 (Kaptan acil ve olağan dışı durumlarda.). A47 (Ekip Kaynak Yönetimi uçuş güvenliğini ve ekip verimliliğini artırır. A38 (Pilotlar diğer uçuş üyelerinin sorunlarına karşı duyarlı ve bilinçli olmalıdır. araştırmaya katılanlardan.30 151. Std.22 1.49 1. A40 (Ekip üyeleri birbirlerini mevcut ve potansiyel iş yüküne karşı hazır tutmalıdır.36 3.11 1.).50 126. A20 (Sorunları çözmek için uçuş ekibi açık bir şekilde birbiriyle konuşmalıdır.). A18 (Stresli ve yorgun iken daha az başarılıyımdır. A37 (İyi iletişim ve ekip koordinasyonu güvenli bir uçuş için teknik yeterlilik kadar önemlidir. A39 (Pilotlar prosedür ve uçuş planlarını sözlü olarak dile getirmeli ve bilginin diğer uçuş üyeleri tarafından anlaşılıp anlaşılmadığından emin olmalıdır.50 93.).).64 223 .). yorgunluk ve hastalık durumunu gösteren işaretleri gözlemlemelidir.78 Sıra Ort.).). Pilot Pilot N Ort. A46 (Kaptanın sorumlulukları ekip koordinasyonunu ve uçuşu yönetmektir. A45 (Uçuş öncesi brifingi uçuş emniyeti ve etkili ekip yönetimi için önemlidir.

25 138.25 1.27 143.32 198 4.25 109.64 Öğr Knt/Std 66 Pilot Öğr Knt/Std 66 4.05 1.47 0.68 Öğr Knt/Std 66 Pilot Öğr Knt/Std 66 4.32 3.18 Pilot 198 3.68 0.48 105.73 Öğr Knt/Std 66 Pilot Pilot Öğr Knt/Std 66 4.24 Öğr Knt/Std 66 1.19 0. Stresli ve yorgun iken daha az başarılıyımdır.18 Öğr Knt/Std 66 Öğr Knt/Std 66 Pilot 198 4.23 140.32 Öğr Knt/Std 66 Pilot Öğr Knt/Std 66 198 2.14 94.72 0.14 109. Bireyler stres altında daha az verimle çalıştığı için.58 0.48 0.41 4. İyi iletişim ve ekip koordinasyonu güvenli bir uçuş için teknik yeterlilik kadar önemlidir.89 Öğr Knt/Std 66 2.64 Öğr Knt/Std 66 Ekip Kaynak Yönetimi uçuş A47 güvenliğini ve ekip verimliliğini artırır.36 4.70 0.77 0.14 126.11 1.68 Pilot 198 4.77 Öğr Knt/Std 66 4.18 148.50 0.45 0.64 Pilot 198 4.47 0. Uçuş öncesi brifingi uçuş emniyeti ve etkili ekip yönetimi için önemlidir.54 0.91 137.82 2. Hangi sıklıkla uçuş ekibi ile ters A48 düşmekten kaçınırsınız? Pilot 198 4. Kaptanın sorumlulukları kokpit ve kabin üyeleri arasında koordinasyonu da içerir.48 0.07 145.70 0.91 110.23 126.47 0.95 116. Kaptanın sorumlulukları ekip koordinasyonunu ve uçuşu yönetmektir.65 4.41 138.86 104.A10 A11 A13 A18 A20 A21 A30 A37 A38 A39 A40 A44 A45 A46 Diğer ekip üyeleri ile tartışmaktansa aynı fikirde olmak daha iyidir. iyi ekip koordinasyonu acil ve olağan dışı durumlarda daha önemlidir.25 139.77 0. Uçuş ekibi birbirinin stres.55 139.59 141.59 150.57 0.91 0. Gerçek bir profesyonel hata yapmaz. Pilotlar prosedür ve uçuş planlarını sözlü olarak dile getirmeli ve bilginin diğer uçuş üyeleri tarafından anlaşılıp anlaşılmadığından emin olmalıdır.82 98.80 224 .61 4.25 112.77 198 4.82 140.80 0.59 141. Başarılı bir uçuş görevi her şeyden önce kaptanın uçuş yeterliliğinin ilk işlevidir.48 0.64 0.50 114.39 1.57 127.04 1.27 198 4. yorgunluk ve hastalık durumunu gösteren işaretleri gözlemlemelidir.52 0.17 0.71 0.50 140.09 Pilot 198 4.32 Pilot 198 4.67 0. Sorunları çözmek için uçuş ekibi açık bir şekilde birbiriyle konuşmalıdır.50 4.50 0.32 Öğr Knt/Std 66 Pilot Pilot 198 4.36 114.85 Öğr Knt/Std 66 3.98 107.35 4. Pilotlar diğer uçuş üyelerinin sorunlarına karşı duyarlı ve bilinçli olmalıdır.45 140.87 1.05 198 4.73 149.55 Pilot 198 1.45 198 4. Pilot 198 2.23 4. Ekip üyeleri birbirlerini mevcut ve potansiyel iş yüküne karşı hazır tutmalıdır.27 109.

İstatistiksel olarak anlamlı olan maddelerin betimleyici istatistiklerine göre ortalama ve sıra ortalamaları kolonları incelendiğinde; A4 (Uygulanması halinde organizasyonun faydasına olduğuna inanılsa bile kurallar bozulmamalıdır.), A30 (Gerçek bir profesyonel hata yapmaz.), A46 (Kaptanın sorumlulukları ekip koordinasyonunu ve uçuşu yönetmektir.), A47 (Ekip Kaynak Yönetimi uçuş güvenliğini ve ekip verimliliğini artırır.) maddelerinde, statüsü öğretmen ve kontrol/standardize olanların, statüsü pilot olanlara göre bu maddelere katılma dereceleri istatistiksel olarak anlamlı biçimde yüksek; diğer maddelerde ise statüsü pilot olanların, statüsü öğretmen ve kontrol/standardize olanlara göre katılma dereceleri anlamlı biçimde yüksektir. 3.8.6. H06 Hipotezinin Test Edilmesi H06 Çalışılmak istenilen lider tipi ile çalışılan lider tipi arasında bir ilişki vardır. Çalışılmak istenen lider tipi ile çalışılan lider tipi arasındaki ilişkinin incelenmesi, Genelde hangi tip liderle çalışıyorsunuz? Tip A Yukarıda belirtilen hangi tip liderle çalışmak istersiniz? Sayı Satır % Tip A 9 50,0 % Tip B 24 33,3% 22,2% 9,2% 54 46,2% Tip C 6 33,3% 15,4% 2,3% 9 12,5% 23,1% 3,4% 15 12,8% Tip D 3 16,7% 100,0 % 1,1% 18 100,0% 6,9% 6,9% 72 100,0% 27,6% 27,6% 117 100,0%

Topla m

Kolon % 8,1% Toplam Sayı Satır % Tip B Kolon % Toplam Tip C Sayı Satır % 3,4% 39 54,2 % 35,1 % 14,9 % 48 41,0

225

% Kolon % Toplam Sayı Satır % Tip D Kolon % Toplam Sayı Satır % Toplam Kolon % Toplam 43,2 % 18,4 % 15 27,8 % 13,5 % 5,7% 111 42,5 % 100, 0% 42,5 % 50,0% 20,7% 30 55,6% 27,8% 11,5% 108 41,4% 100,0 % 41,4% 38,5% 5,7% 9 16,7% 23,1% 3,4% 39 14,9% 100,0 % 14,9% 3 1,1% 100,0 % 1,1% 44,8% 44,8% 54 100,0% 20,7% 20,7% 261 100,0% 100,0% 100,0%

Yukarıdaki çapraz tabloya göre, araştırmaya katılanlardan, D tipi liderle çalışmak isteyenlerin %55,6’sı genelde B tipi liderle çalışmaktadır. Genelde B tipi liderle çalışanların %50’si C tipi liderle çalışmak istemektedir.

Değer Uyum Ölçüsü N Kappa -0,037 261

P 0,185

Yukarıdaki tabloda belirtilen Kappa katsayısına göre çalışılmak istenen lider tipi ile genelde çalışılan lider tipi arasında istatistiksel olarak anlamlı bir uyum olmadığı (p>0,05) %5 yanılma ile söylenebilir. 3.8.7. H07 Hipotezinin Test Edilmesi H07 EKY eğitimi alıp almama ile çalışılmak istenilen lider tipi arasında bir ilişki vardır. Ekip Kaynak Yönetimi Eğitimi alıp almama ile çalışılmak istenen lider tipi arasındaki ilişkinin incelenmesi,

226

Ekip Kaynak Yönetimi Eğitimi aldınız mı? Evet Sayı Tip A Satır % Kolon % Toplam Sayı Tip B Yukarıda belirtilen hangi tip liderle çalışmak istersiniz? Tip C Satır % Kolon % Toplam Sayı Satır % Kolon % Toplam Sayı Tip D Satır % Kolon % Toplam Sayı Satır % Toplam Kolon % Toplam 3 16,7% 3,1% 1,2% 30 41,7% 31,3% 11,8% 42 35,9% 43,8% 16,5% 21 43,8% 21,9% 8,2% 96 37,6% 100,0% 37,6% Hayır 15 83,3% 9,4% 5,9% 42 58,3% 26,4% 16,5% 75 64,1% 47,2% 29,4% 27 56,3% 17,0% 10,6% 159 62,4% 100,0% 62,4%

Toplam

18 100,0% 7,1% 7,1% 72 100,0% 28,2% 28,2% 117 100,0% 45,9% 45,9% 48 100,0% 18,8% 18,8% 255 100,0% 100,0% 100,0%

Yukarıdaki çapraz tabloya göre; araştırmaya katılanlardan Ekip Kaynak Yönetimi Eğitimi alanların %43,8’i C tipi liderle çalışmak istemektedir. A tipi liderle çalışmak isteyenlerin %83,3’ü Ekip Kaynak Yönetimi Eğitimi almamıştır.

227

Değer Pearson Ki – Kare N 4,785 255

Sd 3

P 0,188

Yukarıdaki Ki – Kare tablosuna göre Ekip Kaynak Yönetimi Eğitimi alıp almama ile çalışılmak istenen lider tipi arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişkinin olmadığı (p>0,05) %5 yanılma ile söylenebilir. 3.8.8. H08 Hipotezinin Test Edilmesi H08 Havacılıkta geçirilen yıl ile çalışılmak istenilen lider tipi arasında bir ilişki vardır. Havacılıkta geçirilen yıl ile çalışılmak istenen lider tipi arasındaki ilişkinin incelenmesi, Havacılıkta geçirdiğiniz yıl 10 Yıl ve daha az Yukarıda belirtilen hangi tip liderle çalışmak istersiniz? Tip A Sayı Satır % Kolon % Toplam Sayı Tip B Satır % Kolon % Toplam Sayı Tip C Satır % Kolon % Toplam Tip D Sayı Satır % Kolon % 6 33,3% 7,4% 2,3% 39 54,2% 48,1% 14,9% 24 20,5% 29,6% 9,2% 12 22,2% 14,8% 10+ Yıl 12 66,7% 6,7% 4,6% 33 45,8% 18,3% 12,6% 93 79,5% 51,7% 35,6% 42 77,8% 23,3% 18 100,0% 6,9% 6,9% 72 100,0% 27,6% 27,6% 117 100,0% 44,8% 44,8% 54 100,0% 20,7%

Toplam

228

Toplam Sayı Toplam Satır % Kolon % Toplam

4,6% 81 31,0% 100,0% 31,0%

16,1% 180 69,0% 100,0% 69,0%

20,7% 261 100,0% 100,0% 100,0%

Yukarıdaki çapraz tabloya göre; araştırmaya katılanlardan, havacılıkta geçirdiği yıl 10 yılın üzerinde olanların %51,7’si C tipi liderle çalışmak istemektedir. C tipi liderle çalışmak isteyenlerin %79,5’inin, D tipi liderle çalışmak isteyenlerin %77,8’inin havacılıkta geçirdiği yıl 10 yılın üzerindedir.

Değer Pearson Ki – Kare N 26,056 261

Sd 3

p 0,000

Yukarıdaki Ki – Kare tablosuna göre havacılıkta geçirilen yıl ile çalışılmak istenen lider tipi arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişkinin olduğu (p<0,05) %5 yanılma ile söylenebilir. Değer Gamma İlişki Katsayısı N 0,389 261 Yukarıdaki ilişki katsayısı tablosuna göre, havacılıkta geçirilen yıl ile çalışılmak istenen lider tipi arasında aynı yönlü, anlamlı ve %38,9’luk bir ilişkinin olduğu (p<0,05) %5 yanılma ile söylenebilir. Buna göre havacılıkta geçirilen yıl arttıkça insanların çalışmak istedikleri lider tipi D tipine doğru değişmektedir. 3.8.9. H09 Hipotezinin Test Edilmesi H09 Mevcut pozisyon ile lider tipi arasında bir ilişki vardır. Mevcut pozisyon ile çalışılmak istenen lider tipi arasındaki ilişkinin incelenmesi, P 0,000

229

0% 100.1% 7.8% 28.2% 28.Mevcut pozisyon Kaptan Sayı Tip A Satır % Kolon % Toplam Sayı Tip B Yukarıda belirtilen hangi tip liderle çalışmak istersiniz? Tip C Satır % Kolon % Toplam Sayı Satır % Kolon % Toplam Sayı Tip D Satır % Kolon % Toplam Sayı Toplam Satır % Kolon % Toplam 21 29.7% 51 100.1% 18 35.3% 24.1% 51 70.1% 75 29.0% 7.0% 8.6% Toplam 18 100.0% Yukarıdaki çapraz tabloya göre.0% 44.6% 48.3% 30.0% 255 100.4% 43.3% 20.0% 20.6% 33 64.035 230 .0% 7.4% İkinci Pilot 18 100. A tipi liderle çalışmak isteyenlerin tümü ve B tipi liderle çalışmak isteyenlerin %70.8’inin mevcut pozisyonu ikinci pilottur. Değer Pearson Ki – Kare N 8.610 255 Sd 3 p 0.0% 28.0% 78 68.3% 12.2% 36 31.0% 14.2% 28.7% 44.0% 10.1% 72 100.0% 70. araştırmaya katılanlardan. mevcut pozisyonu kaptan olanların %48’i C tipi liderle çalışmak istemektedir.0% 29.0% 20.0% 100.7% 18.9% 180 70.4% 100.2% 114 100.0% 7.6% 100.

0% 72 100.05) %5 yanılma ile söylenebilir.8.9% 27.7% 4.3% 7.8% 1. Değer Gamma İlişki Katsayısı N -0.5% 38.2% 15 20.7% 5.1% 93 79.2% 22.3% 231 .0% 7.5% 47. çalışanların mevcut pozisyonu ile çalışılmak istenen lider tipi arasında ters yönlü.05) %5 yanılma ile söylenebilir. 3.7% Öğretmen ve Kontrol/Standardize 3 16.8% 5. Statü Pilot Yukarıda belirtilen hangi tip liderle çalışmak istersiniz? Sayı Tip A Satır % Kolon % Toplam Sayı Tip B Satır % Kolon % Toplam Tip C Sayı Satır % Kolon % 15 83. Buna göre mevcut pozisyonu ikinci pilot olanlar A tipi liderle ile çalışmak istemeye eğilimlidirler.8% 57 79.Yukarıdaki Ki – Kare tablosuna göre çalışanların mevcut pozisyonu ile çalışılmak istenen lider tipi arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişkinin olduğu (p<0. Statü ile çalışılmak istenen lider tipi arasındaki ilişkinin incelenmesi.0% 45.1% Toplam 18 100.10.037 Yukarıdaki ilişki katsayısı tablosuna göre.0% 7. H010 Hipotezinin Test Edilmesi H010 Statü ile lider tipi arasında bir ilişki vardır. anlamlı ve %22’lik bir ilişkinin olduğu (p<0.8% 24 20.9% 117 100.220 255 P 0.8% 23.2% 29.0% 27.

0% 19.1% 63 24.021 Yukarıdaki ilişki katsayısı tablosuna göre.7’si C tipi liderle çalışmak istemektedir.05) %5 yanılma ile söylenebilir.3% 8.271 258 P 0.0% 24. A tipi liderle çalışmak isteyenlerin %83.8% 15.3% 51 100.6% 9. Değer Pearson Ki – Kare N 9.0% 100. statüsü pilot olanların %47.8% 19.2% 33. Buna göre statüsü öğretmen ve kontrol/standardize olanlar D tipi liderle ile çalışmak istemeye eğilimlidirler.4% 100.4% 45.0% 30 58.4% 11.1’lik bir ilişkinin olduğu (p<0.8% 258 100.020 Yukarıdaki Ki – Kare tablosuna göre çalışanların statüsü ile çalışılmak istenen lider tipi arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişkinin olduğu (p<0.05) %5 yanılma ile söylenebilir. Değer Gamma İlişki Katsayısı N 0. çalışanların statüsü ile çalışılmak istenen lider tipi arasında aynı yönlü. araştırmaya katılanlardan.3’ünün. C tipi liderle çalışmak isteyenlerin %79.Toplam Sayı Tip D Satır % Kolon % Toplam Sayı Satır % Toplam Kolon % Toplam 36.0% 100. anlamlı ve %27.0% Yukarıdaki çapraz tabloya göre.6% 195 75.0% 75.3% 21 41. 232 .6% 100.815 258 Sd 3 p 0.5’inin statüsü pilottur.

500 7042.61 144.116 -3.61 0. EKY Eğitimi Pilotlar ve Uçuş Ekipleri Evet Hayır Uçuş Planlayıcıları Evet Hayır Hava Trafik Kontrolörleri Radar Kontrolörleri Evet Hayır Evet N 99 162 99 162 99 162 99 Ort.014 0.38 0.72 150. “Hava Trafik Kontrolörleri”.886 0.96 0.83 Sıra Ort 138.8. “Uçuş Planlayıcıları”.463 -0. “Radar Kontrolörleri”.034 0.76 4.36 3. “Pilotlar ve Uçuş Ekipleri”.500 7942.27 Std.000 6088.65 0.3. 4.018 0.93 4.912 Araştırmaya katılanlardan.000 6673.357 -1.98 0.59 233 .17 4.00 126.08 149.50 119. “Uçuş Emniyet Görevlileri” öğelerinin uçuş görevine etkisi bakımından istatistiksel olarak anlamlı bir farklılığın olduğu %5 yanılma (p<0. Sapma 0.500 7956.087 0. Aşağıdaki öğelerin uçuş görevine olan etkilerinin derecesinin Ekip Kaynak Yönetimi Eğitimi alınıp alınmamasına göre değerlendirilmesi.144 -2.05) ile söylenebilir.549 -3.500 6174.000 0.11. H011 Hipotezinin Test Edilmesi H011 EKY eğitimi alanlar ile almayanlar arasında uçuş görevinin yapılmasına dolaylı ya da dolaysız olarak etkisi olan ögeler bakımından farklılık vardır.64 119.91 4. Mann-Whitney U Pilotlar ve Uçuş Ekipleri Uçuş Planlayıcıları Hava Trafik Kontrolörleri Radar Kontrolörleri Hava Aracı Bakım Ekibi Uçuş Emniyet Görevlileri Uçuş Sağlık Ekipleri Personel Aileleri 7326.72 0.444 -2.001 0. Ekip Kaynak Yönetimi Eğitimi alanlar ile almayanlar arasında.000 Z -2.111 P 0.500 6682.714 -0.58 4.

69 144. 234 . “Yer dersleri”. “Radar Kontrolörleri”.75 İstatistiksel olarak anlamlı olan maddelerin betimleyici istatistiklerine göre ortalama ve sıra ortalamaları kolonları incelendiğinde.95 0. “Hava Trafik Kontrolörleri”.000 Araştırmaya katılanlardan.67 0.000 Z -3. H012 Hipotezinin Test Edilmesi H012 EKY eğitimi alanlar ile almayanlar arasında uçuş yer eğitimlerini oluşturan ögelerin kalitesi bakımından farklılık vardır.770 P 0.12. “Simulator eğitimi”.8. “Pilotlar ve Uçuş Ekipleri”. “Dokümanlar” eğitimlerinin kalitesi hakkındaki memnuniyet bakımından istatistiksel olarak anlamlı bir farklılığın olduğu %5 yanılma (p<0.09 122. “Uçuş Emniyet Görevlileri” öğelerinin uçuş görevine etkisinin daha fazla olduğunu düşünmektedir. “Uçuş Planlayıcıları”.96 1.828 -2.500 6885.000 5886.020 0.000 4936.353 -4. “Eğitim materyallerinin kullanışlılığı”. Mann-Whitney U Yer dersleri Simulator eğitimi Eğitim materyallerinin kullanışlılığı Eğitim kalitesi Dokümanlar 6147.000 0. “Eğitim kalitesi”.325 -2.042 0. Uçuş yer eğitimlerinin kalitesi hakkındaki memnuniyetin EKY eğitimi alınıp alınmamasına göre değerlendirilmesi.05) ile söylenebilir.500 6484.001 0. 3.50 122. Ekip Kaynak Yönetimi Eğitimi alanlar ile almayanlar arasında.00 3.032 -3.Hayır Uçuş Emniyet Görevlileri Evet Hayır 162 99 162 4. EKY eğitimi alanlar almayanlara göre.00 4.

00 152.55 117. 149.397 P 0.45 124.24 96 3. 3. Mann-Whitney U Yer dersleri Simulator eğitimi Eğitim materyallerinin kullanışlılığı Eğitim kalitesi Dokümanlar 562.13.586 -1. “Yer dersleri”.116 -3.000 499.81 96 3. “Eğitim kalitesi”.EKY Eğitimi Yer dersleri Evet Hayır Simulator eğitimi Eğitim materyallerinin kullanışlılığı Eğitim kalitesi Evet Hayır Evet Hayır Evet Hayır Dokümanlar Evet Hayır N 99 Ort.61 Std.69 159 2.95 121.06 99 3.88 1.83 162 3. “Eğitim materyallerinin kullanışlılığı”.67 162 3. 3.000 400.500 603.97 Sıra Ort. Ekip Kaynak Yönetimi Eğitimi alanların almayanlara göre.73 162 3.001 235 .8.34 162 3.85 0. Uçuş yer eğitimlerinin kalitesi hakkındaki memnuniyetin Ekip Kaynak Yönetimi Eğitimi alınan yere göre değerlendirilmesi.44 99 3.558 0.264 0. “Simulator eğitimi”.586 -0. Ortalama ve sıra ortalamaları kolonları incelendiğinde.26 Yukarıdaki tabloda istatistiksel olarak anlamlı olan eğitim öğelerinin betimleyici istatistikleri verilmiştir.89 0.113 0.08 111.709 -1. Sapma 0.44 156.087 0.32 1.91 119.36 0.05 142. H013 Hipotezinin Test Edilmesi H013 Kendi Uçuş organizasyonunda kendi eğitmenleri tarafından eğitim alanlar ile başka bir uçuş organizasyonunda eğitim alanlar arasında uçuş yer eğitimlerini oluşturan ögelerin kalitesi bakımından farklılık vardır.88 0.01 0.90 0.99 1.500 594.53 142. “Dokümanlar” eğitimlerinin kalitesi hakkındaki memnuniyetinin daha fazla olduğu söylenebilir.500 Z -1.

Or.05) ile söylenebilir. Ortalama ve sıra ortalamaları kolonu incelendiğinde. 45. Ekip Kaynak Yönetimi Eğitimini kendi organizasyonunda kendi eğitmenleri tarafından alanların. Başka Uç.eğitimi başka bir uçuş organizasyonunda alanlara göre “Dokümanlar” eğitiminin kalitesi hakkındaki memnuniyetinin daha fazla olduğu söylenebilir. sadece “Dokümanlar” eğitiminin kalitesi hakkındaki memnuniyet bakımından istatistiksel olarak anlamlı bir farklılığın olduğu %5 yanılma (p<0. EKY Eğitimi Alınan Yer Dokümanlar Kendi Uç.Araştırmaya katılanlardan. Ekip Kaynak Yönetimi Eğitimi alınan yerler arasında (kendi uçuş organizasyonun da kendi eğitmenleri tarafından – başka bir uçuş organizasyonundan). Sapma 0.67 0.73 29. 236 . Or.63 Yukarıdaki tabloda istatistiksel olarak anlamlı olan eğitim öğesinin betimleyici istatistikleri verilmiştir.85 3.91 N 39 36 Ort. Std.17 Sıra Ort. 3.

ekip olarak bir arada çalışabilmek adına. bir ekip içinde yer alan ve o ekibin atanmış ve fonksiyonel lideri olmak durumunda olan kaptan pilot. havacılık teknolojisindeki gelişmeler paralelinde uçaklara karşı güvenin de artması sonucu kaza nedenleri teknik sebeplerden çok insan hatası kaynaklı olmaya başlamış ve insan hatasının neden olduğu kaza ve olaylarda artış gözlenmiştir. yetersiz planlama. Bu arayışların sonucu oluşturulan EKY programları ile uçuş emniyetinde belirgin bir aşama kaydedilmiştir. Bu çerçevede sürekli değişen şartlara anında uyum göstermek ve bu değişen koşullarda doğru kararlar vermek zorunda kalan pilotlar doğal olarak hata yapabilmektedir. yetersiz kaynak yönetimi ile ilişkili olmuştur. teknik olmayan becerilerin geliştirilmesi ve ekip ruhunu aşılayabilmektir. EKY. ekip olarak verilen zayıf kararlar. etkin olmayan iletişim. yetersiz liderlik. EKY becerilerini 237 . Başlangıçta pilot hatası olarak nitelenen insan hatası üzerinde daha önemle durulmaya başlanılmış ve hatanın sonuçlarından çok nedenleri üzerinde durularak hata yapmayı ya da yapılan hataların etkisini azaltıcı tedbirler arayışına girilmiştir. yazılım.SONUÇ VE DEĞERLENDİRME Havacılığın ilk yıllarında kazaların çoğu uçağın teknik sorunları sonucu meydana gelmiş. Hatalardan kaçınabilmek için. Bu problemlerin çözümü ile güvenli ve etkin uçuş görevlerini başarmak için bütün kaynakların etkili kullanımını ve birden fazla uçuş personelinin uyguladığı pilot kararlarını ifade eden EKY. personel ve bilgiden oluşan tüm kaynakların etkin olarak yönetilmesidir. uçakların yere çarpmadan önce yapısal olarak uçabilir durumda olduğu bununla beraber insanın hatalı uygulamalarından dolayı kazanın önlenemediği açıkça görülmüştür. Yapılan incelemeler sonucunda. EKY’nin ekip anlayışı. emniyet. etkinlik ve ekonomi ile sıkı ilişkiler içinde bulunan kararlarını alırken EKY becerilerini kullanmak durumundadır. uçak kaza ve olaylarında insan hatasını azaltmada aracı olarak 1970’li yılların sonlarından itibaren üzerinde bilim adamları ve uygulayıcılar tarafından yoğun olarak tartışılan bir kavramdır. İçinde insan bulunan bütün sistemlerde hatanın oluşma olasılığı daima mevcuttur. pek çok uçak kazasında. temel uçuş yeteneği ve teknik açıdan çok yetenekli bireyleri bir araya getirmeyi değil. NASA’nın araştırmalarına göre insan kaynaklı hataların çoğu. bir uçuş görevinin verimli ve emniyetli olarak başarılması için gerekli çevre içindeki donanım.

İletişim ve koordinasyon teknikleri durum muhakemesini koordine eder. Karar verme modelleri zaman baskısı. kaynakların farkına varamama. görev sorumlulukları yerine getirmede yetersizlik ile uçuş aletlerini ve olayları takip etmede yetersizlik meydana gelen kaza ve olayların başlıca sebepleri olarak ortaya çıkmaktadır. Hata insan kaynaklı bir sistemde yok edilemez. tehdit ve hatayı sistem içerisinde yönetecek bir model olarak değerlendirmek gerekir. Bu çalışma ile Türk havacılık sektöründe EKY ile ilgili bulgular elde edilmiş ve uçağın emniyetle uçması için pilotlar ve onlarla birlikte faaliyet göstererek bir uçuş görevini doğrudan ya da dolaylı olarak destekleyen aktörler arasındaki ekip çalışması için gerekli olan EKY becerilerine olan farkındalıklar pilotlar açısından incelenlenmiştir. EKY hatayı önleyici tedbir almayı ve hatayı yönetebilmeyi amaçlar. EKY. kısıtlamak ve kaçınmak amacıyla uçuşla ilgili tüm görevlerde karşılaşılan tehditleri yönetmek faaliyetidir. Böylece paylaşılamayan bazı bulguların ilgililer tarafından paylaşılması hedeflenmiştir. yetersiz liderlik ve iletişim. çalışmaya katkıda bulunan pilotların mevcut durumları yapılan anket ile analiz edimiştir. Emir komuta veya liderlik ekipteki bireylerin rollerini belirginleştirir. küçük problemlerle uğraşırken asıl iş olan uçağı uçurmama. Bu güne kadar yapılan araştırmalardan elde edinilen sonuçlara göre. Çalışma. görevi doğrudan ve dolaylı olarak destekleyen aktörlerle ve organizayonla ilişkilerininin aksayan yönlerini tespit etmeye ve çözüm önerilerini üretmeye yöneliktir. Bu çerçevede. insan hatasını azaltmada. bu farkındalığın insan hatasını azaltmadaki rolünü. EKY içerisindeki esas amaçlardan biri alışkanlık ve davranışların farkına varıp şekillendirmek. bilgiyi yönetmedeki yetersizlik. bazı durumlarda yeni biçim vermektir. arzu edilen kriter ve ulaşılmak istenen hedefe yol alırken başta pilotların EKY becerilerinin farkındalıklarının ne olduğunu. EKY eğitimi alanların EKY eğitimi almayanlara göre kendi durumlarının daha çok farkında olduklarını ve ekip çalışması konusunda daha olumlu oldukları 238 . bir uçuş görevi esnasında pilotların kaynakların kullanımı konusunda birbirleriyle. reddedilemez fakat kontrol edilebilir ve yönetilebilir faktördür. öncelikleri belirleyememe. uçak içindeki ve dışındaki faaliyetleri yönlendiren ve kaynakların en uygun kullanımını sağlayan bir modeldir. uçak kaza ve olaylarını önlemede. Bütün bu teknikler hatanın doğuracağı sonuçları bertaraf etmek.insan performansının kısıtlı kapasitesini kullanarak bir emniyet faktörü. yorgunluk ve sınırlı algılamanın etkilerini ortaya çıkarır.

Stres ve yorgunluk durum muhakemesinin bir numaralı düşmanlarıdır.görülmektedir. Tam anlamıyla profesyonel bir pilotun uçuşa çıktığı zaman her türlü kişisel sorununu arkasında bırakacağı düşünülse de bu her zaman mümkün olmayabilir. etkili ve doğru kararlar vermede yetersiz kalacaklarını bilmeleri gerekmektedir. Dolayısıyle acil durumlarda bile bir ekip olunduğunun unutulmaması gerekmektedir. Sorunları çözmek için ekip açık bir şekilde birbiriyle konuşmalıdır. EKY’nin esas noktası hem kokpitin içindekiler hem de dışındakiler arasındaki iletişimdir. Pilotlar usuller ve uçuş planlarını sözlü olarak dile getirmeli ve 239 . Ekiple tartışmaya girmemek gerekir. Uçuş ekibi birbirinin stres. Ekibin kendine güvenmesine ve lider olarak onu kabul edip takip etmesini sağlar. Kaptanın görevlerinden biri tecrübelerini ikinci pilota aktarmak ve onu eğitmektir. Günlük yaşamda herkesin karşılaşabileceği aile içi tartışmalar. Önemli olan kimin haklı olduğu değil neyin doğru olduğu ve o an yapılması gerekeni yapmaktır. Ortada bir sorun var ise kaza zincirine yeni bir halka eklememek için acil çözülmek zorundadır. Öğretmenler vasıtasıyla eğitimini tamamlayan ikinci pilotun tecrübe kazanmasına yardımcı olacak katkıları sağlamaktır. yönetimin taşındığı araç olduğundan ekip yönetiminde kritik faktördür. yorgunluk ve hastalık durumunu gösteren işaretleri gözlemlemelidir. Ne zaman insiyatif kullanılabileceği de yine yazılı kurallarda bir şekilde açıklanmıştır. Başarılı bir görev için kaptanın uçuş yeterliliği her şeyden önemlidir. Uçuş görevi ekiple yapılan bir faaliyettir. Bu yüzden pilot ailelerine sorunları eşlerine aktarmada gerçekçi olmaları ve mübalaa etmeme konusunda büyük görevler düşmektedir. çocuklardan ya da yakın aile fertlerinden birisisin hasta olması vb. Uçuşta nazik olmak iyidir ama nazik olmak sorunları dile getirmemek anlamına gelmez. Bu yüzden pilotlar stresli ve yorgun olduklarında durum muhakemesinde sorun yaşayacaklarını. Bu durum ansızın tam iş görememezlik (incapacitacion) durumuna gelen ya da geldiği fark edilemeyen bir pilotun ya da ekibin bir üyesinin yaratacağı beklenmedik sorunların önceden görülüp tedbir alınmasını sağlayacaktır. Havacılıkta tüm kurallar kanla yazılmıştır. ekibi yönetmesi ve kritik kararlar vermesi düşünülemez. problemler pilotun faaliyetlerini olumsuz etkileyebilecektir. Pilotlar diğer uçuş ekiplerinin sorunlarına karşı duyarlı ve bilinçli olmalıdır. Bu yüzden yazılı kurallara her zaman uymak gerekmektedir. İyi iletişim ve ekip koordinasyonu güvenli bir uçuş için teknik yeterlilik kadar önemlidir. Hasta bir pilotun başarılı bir şekilde uçağı uçurması. İletişim.

Her uçuştan sonra yapılan işin kısa bir birifingle gözden geçirilmesi ekibin koordinasyonunun devam ettirilmesinin ve geliştirilmesinin bir parçasıdır. iyi bir ekip koordinasyonunun acil ve olağan dışı durumlarda önem arz ettiği. başka bir uçuş organizasyonundan alanlar arasında EKY becerilerinin farkındalığını anlatan ifadelere katılma dereceleri bakımından farklılığın olduğu görülmüştür. yüksek profesyonellik standartlarından. Olumlu ve EKY organizasyon iklimine sahip havayolu organizayonları. pilotların diğer ekip üyelerinin sorunlarına karşı duyarlı ve bilinçli olması gerektiği. kaptanın ekip üyelerini normal uçuş faaliyetleri ya da acil durumlarda soru sormaya teşvik etmesi. yorumların zorunlu olarak yapılması gerekiyorsa uçuş sonu brifinginde yapılması konularına farkındalıklarında anlamlı bir farklılığın olduğu görülmüştür. personel tercih kriterleri vardır. uçuş esnasında diğer ekip üyelerinin hareket tarzları ile ilgili olumsuz yorum yapmaktan kaçınılması. bireylerin stres altında daha az verimle çalıştığı. Kaptanın sorumlulukları ekip koordinasyonu ve uçuşu yönetmektir. 240 . Havacılıkta organizasyonlar yaşayan kendine özgü bir yapısı olan kuruluşlardır. İyi bir ekip koordinasyonu acil ve olağan dışı durumlarda daha da önem kazanmaktadır. personelin koordinasyon tarzından becerilerine olan farkındalıklarından teşhis edilebilir. Orada görev yapan insanlar bu ruhtan olumlu ya da olumsuz şekilde etkilenirler. Ekip üyeleri birbirlerini mevcut ve potansiyel iş yüküne karşı hazır tutmalıdır. iş anlayışı. EKY becerilerinin farkındalığı havacılık sektöründe eğitim alınan yere göre değerlendirildiğinde. EKY eğitimini kendi uçuş organizasyonunda alanlar ile almayanlar arasında. Her organizasyonun kensisine has kültürü. EKY eğitimini kendi uçuş organizasyonlarında kendi eğitmenleri tarafından alanlar ile. ekibin uçuş öncesinde kendi psikolojik streslerini ya da fiziksel sorunlarını diğer uçuş ekibi üyelerine söylemeye kendilerini mecbur hissetmeleri. EKY eğitimi alanların almayanlara göre belirtilen bu konulara farkındalıklarının daha fazla olduğu görülmüştür.bilginin diğer ekip üyeleri tarafından anlaşılıp anlaşılmadığından emin olmalıdırlar. Organizasyonların da tıpkı insanlar gibi ruhu olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. yazılı kuralların dışına çıkılmaması. düşünceleri onların Pilotların organizasyon hakkındaki olumlu ya da olumsuz uçuş esnasındaki oluşturduğu davranış biçimlerini etkiler. tam anlamıyla profesyonel bir pilotun uçuşa çıktığı zaman her türlü kişisel sorunlarını arkada bırakmayı bilmesi gerektiği ama bunun her zaman mümkün olamayacağı.

EKY’ye becerileri tecrübe sonucu oluşan deneyimler ya da becerilerin uygulanması sonucu benimsenmiş alışkanlıklardır. diğer ekip üyeleri ile tartışmaktansa her zaman aynı fikirde olmanın daha iyi olduğu. Her hangi bir kaza ya da olay karşıdında ilk şüphe sistem veya uçak arızası ile ilgilidir. 241 . Havacılık tarihinde yaşanmış kaza ve olaylar tecrübenin öneminin yanında bilginin ve EKY becerilerinin de en az tecrübe kadar önemli bir etken olduğu gerçeğini ortaya koymaktadır. Bu yaklaşım hemen hemen her havacılık ortamında aynıdır. diğer ekip üyeleri ile ilgili olumsuz yorum yapmaktan kaçınılması. Aynı eğitimin alınmasına rağmen farkındalıkların farklı olması. ekibin sorunlarını diğer ekip üyelerine söylemeye kendilerini mecbur hissetmesi. Yapılan çalışma ile. Ekipten öneri bekleyen kaptanın. EKY becerilerinin kullanımı ile organizasyonun emniyet kültürünün yarattığı ortamın her uçuş organizasyonunda aynı olmadığı sonucuna varmak mümkündür. havacılık sektöründe 10 yıl ve daha az olanlar ile 10 yıldan fazla olanlar arasında fark olduğu görülmektedir. zayıf bir bir lider olduğu. EKY ile başkalarının yaşadığı tecrübelerin bilimsel bir metodla tüm pilotlara aktarılaması hedeflenmektedir. anormal durumlarda tek güvendiğinin kendisi olduğu konularında havacılık sektöründe 10 yıl üzerinde olanlar. Bu konuda hiç eğitim almamış dahi olsalar bazı becerilere sahip olunabileceği gerçeğinden hareketle. her organizasyonun kendine göre eğitim yaklaşımı sergileyerek standartlarını belirlediği söylenebilir. uçuş ekibinin kaptanın kararlarını sorgulamaması. Fakat. pilotların diğer ekip üyelerinin sorunlarına karşı duyarlı ve bilinçli olması konularına katılma derecelerinin daha da yüksek olduğu görülmüştür. Tecrübeli pilotlar için. Bir pilot hakkında değerlendirme yapılırken ilk sorulan sorulardan birisi pilotun kaç yıldır uçtuğudur. pilot tecrübesiz ise ilk akla gelen insan hatasıdır. profesyonel bir kaptanın her zaman mümkün olmasa bile her türlü kişisel sorununu geride bırakabileceği.Aynı şekilde eğitimi kendi organizasyonlarında kendi öğretmeleri tarafından alan pilotların. başka bir organizasyonda alanlara göre. EKY becerilerinin farkındalığı Havacılık sektöründe geçirilen yıla göre değerlendirildiğinde. Havacılıkta geçirilen süre arttıkça EKY becerilerine olan farkındalığın arttığı ve kazanılan tecrübe ile bütünleştiği düşünülmektedir. EKY eğitim rehberi ve programlarında ortak bir standardın olmadığı. 10 yıl ve daha az olanlara göre daha az katılmaktadırlar.

mevcut pozisyonu ikinci pilot olanlara göre daha fazla katıldığı görülmüştür. kaptanın sorumlulukları ekip koordinasyonunu sağlamak ve uçuşu yönetmek olduğu konularında mevcut pozisyonu kaptan olanların. Kaptan olunca da kendisine itaat edilmesini bekler. bir ekip olarak görev yapıldığı.EKY becerilerinin farkındalığı mevcut pozisyona göre değerlendirildiğinde mevcut pozisyonu kaptan olanlar ile mevcut pozisyonu ikinci pilot olanlar arasında EKY becerilerinin farkındalığı bakımından fark olduğu görülmektedir. statüsü pilot olanlar ile statüsü öğretmen ve kontrol/standardize pilotu olanlar arasında EKY becerilerinin farkındalığı bakımından fark vardır. profesyonel bir pilotun her zaman kişisel sorunlarını arkada bırakmayı bildiğini. Uygulanması halinde organizasyonun faydasına olduğuna inanılsa bile kuralların bozulmaması gerektiği. Eğitimleri boyunca kendisinden mutlak itaat beklenen pilotun durumu. Türk Havacılık sektöründe pilotların kaynağının %95’inin başta Hava Kuvvetleri olmak üzere TSK 242 . kaptan olduktan sonra da kolay kolay değişmez. bu durumda ekip koordinasyonunun daha önemli olduğu. fazla demokratik olmasına rağmen tercih edilmeyen bir liderlik tipidir. Bu tip liderlik yapısının oluşmasına hiyerarşik yapı ve havacılık mesleğinin tarzı müsaade etmemektedir. ekip üyelerinin mevcut ve potansiyel iş yüküne karşı hazır tutulması gerektiği ve iş yükünün yoğun olmadığı zamanlarda soysal konuşmaların mürettebatın koordinasyonunu artırdığını. kaptanın sorumluluklarının ekip koordinasyonu ve uçuşu yönetmek olduğu konularında statüsü öğretmen ve kontrol/standardize pilotu olanların farkındalığının statüsü pilot olanlara göre daha yüksek olduğu görülmektedir. Acil durumlarda karar hatası yapılabileceği. Havacılıkta ihtiyatlı lider tipi. hatanın insana mahsus olduğunu ve gerçek bir profesyonelin de hata yapabileceği. anormal durumlarda tek güvendiklerinin kendileri olmadığı. İkinci pilotların ise. yorgunluk ve hastalık durumunu gösteren işaretleri gözlemlemesi. ekibin koordinasyonunu devam ettirilmesi ve geliştirilmesi için her uçuş sonunda birifing yapılması ve uçuş ekibi ile ters düşmekten kaçınmak gerektiği konularına kaptanlara göre katılma dereceleri daha yüksektir. stresli ve yorgun iken daha az başarılı olduğu. EKY becerilerinin farkındalığı statülere göre değerlendirildiğinde. kaptanın görevinin ekip üyeleri arasında koordinasyonu sağlamak olduğu. karar verme yeteneğinin rutin uçuşlarda olduğu gibi acil durumlarda da iyi olduğu. kaptanın acil ve anormal durumlarda uçağın kumandasını alıp uçurması. uçuş ekibinin stres.

Emir komuta zinciri içerisinde yetişen pilotların alışkanlıklarını kısa sürede değiştirmesi beklenemez. veren demokratik lider tipi ile çalışmak istedikleri 243 . EKY eğitimi alanların %43. tavsiyeleri dinleyip. göz önünde bulundurarak kararını veren demokratik lider tipi ile çalışmak istedikleri görülmektedir. tavsiyeleri dinleyip.olduğu düşünülürse. genellikle ani karar veren ve kararlarını açık ve kesin bir şekilde ekip üyelerine iletip ve onlardan kararlara sorun çıkarmadan içtenlikle uymalarını bekleyen otokrotik lider tipi ile çalışmak istedikleri görülmektedir. sorunları masaya yatıran ve öneri bekleyerek çoğunluğun vereceği ve baskın olan kararı uygulayan ihtiyatlı lider tipi ile çalışmak isteyenlerin. EKY eğitimleri ile sadece kendi kişiliklerinin farkına varmaları sağlanarak iletişim ve yönetim problemlerinde liderlik tipinden dolayı ortaya çıkacak problemler azaltılabilir. genellikle önemli karar verirken ekibin görüşünü alan. genellikle ani karar veren ve harekete geçmeden bunları açıklama ihtiyacı duyan ve kararlari için sebep gösterip ve soruları cevaplayan otoriter lider tipi ile çalıştıkları görülmektedir. Yapılan araştırmada. çalışılmak istenen lider tipi ile genelde çalışılan lider tipi arasında anlamlı bir ilişkinin olmadığı. karar vermeden genellikle diğerlerine danışan.4’ü ise genellikle ani karar veren tipi ile çalışmakta oldukları görülmüştür. EKY eğitimi alıp almama ile çalışılmak istenen lider tipi arasında anlamlı bir ilişki olmamakla beraber. göz önünde ihtiyacı duyan ve kararları için sebep gösterip ve soruları cevaplayan otoriter lider danışan. araştırmaya katılanların %42. otokrotik lider tipinin fazla ön plana çıkması yadsınamaz. EKY eğitimi almayanların %83.5’i genellikle ani karar veren ve kararlarını açık ve kesin bir şekilde ekip üyelerine iletip ve onlardan kararlara sorun çıkarmadan içtenlikle uymalarını bekleyen otokrotik lider tipini. kararını ve harekete geçmeden bunları açıklama Araştırmaya katılanların %43.8’i karar tavsiyeleri dinleyip. Çalışılmak istenen lider tipi ile çalışılan lider tipi arasındaki ilişki incelendiğinde. vermeden genellikle diğerlerine bulundurarak görülmektedir. EKY eğitimi alıp almama ile çalışılmak istenen lider tipi arasındaki ilişki incelendiğinde.3’ü ise.8’i karar vermeden genellikle diğerlerine danışan. Genellikle ani karar veren ve harekete geçmeden bunları açıklama ihtiyacı duyan ve kararları için sebep gösterip ve soruları cevaplayan otoriter lider tipi ile çalışanların ise. göz önünde bulundurarak kararını veren demokratik lider tipi ile çalışmak istedikleri. %41.

mevcut pozisyonu kaptan olanların %48’i karar vermede genellikle diğerlerine danışan.7’si karar vermeden genellikle diğerlerine danışan.8’inin mevcut pozisyonunun ikinci pilot olduğu görülmektedir. pilotlar ve 244 . göz önünde bulundurarak kararını veren demokratik lider tipi ile çalışmak istemektedir. tavsiyeleri dinleyip. tavsiyeleri dinleyip. demokratik liderle çalışmak isteyenlerin %79. mevcut pozisyonu ikinci pilot olanlar genellikle ani karar veren ve kararlarını açık ve kesin bir şekilde ekip üyelerine iletip ve onlardan kararlara sorun çıkarmadan içtenlikle uymalarını bekleyen otokratik lider tipi ile çalışmak istedikleri görülmektedir. Statüsü öğretmen ve kontrol/standardize pilotu olanlar ise. havacılıkta geçirdiği yıl 10 yılın üzerinde olanların %51.7’si karar vermede genellikle diğerlerine danışan. Genellikle ani karar veren ve kararlarını açık ve kesin bir şekilde ekip üyelerine iletip ve onlardan kararlara sorun çıkarmadan içtenlikle uymalarını bekleyen otokrotik lider tipi ile çalışmak isteyenlerin tamamının ve harekete geçmeden bunları açıklama ihtiyacı duyan ve kararları için sebep gösterip ve soruları cevaplayan otoriter lider tipi ile çalışmak isteyenlerin %70. Mevcut statü ile çalışılmak istenen lider tipi arasındaki ilişki incelendiğinde. EKY eğitimi alanlar ile almayanlar arasında uçuş görevinin yapılmasına dolaylı ya da dolaysız olarak etkisi olan ögeler bakımından incelendiğinde. göz önünde bulundurarak kararını veren demokratik lider tipi ile çalışmak istedikleri. sorunları masaya yatıran ve öneri bekleyerek çoğunluğun vereceği ve baskın olan kararı uygulayan ihtiyatlı lider tipi ile çalışma eğilimindedirler. Çalışanların mevcut pozisyonu ile çalışılmak istenen lider tipi arasında bir ilişki olduğu. Mevcut pozisyon ile çalışılmak istenen lider tipi arasındaki ilişki incelendiğinde.5’inin havacılıkta geçirdiği sürenin 10 yılın üzerinde olduğu görülmektedir. genellikle önemli karar verirken ekibin görüşünü alan. buna göre. statüsü pilot olanların %47. Havacılıkta geçirilen yıl ile çalışılmak istenen lider tipi arasında anlamlı bir ilişkinin olduğu ve buna göre havacılıkta geçirilen yıl arttıkça genellikle önemli karar verirken ekibin görüşünü alan.Havacılıkta geçirilen yıl ile çalışılmak istenen lider tipi arasındaki ilişkiye bakıldığında. sorunları masaya yatıran ve öneri bekleyerek çoğunluğun vereceği ve baskın olan kararı uygulayan ihtiyatlı lider tipine doğru bir kayış olduğu görülmektedir. göz önünde bulundurarak kararını veren demokratik lider tipi ile çalışmak istemektedir. tavsiyeleri dinleyip.

42) iyi yönetilerek farkına varılması ile düzeltici emniyet tedbirlerinin alınması gerekmektedir.63). insan hatasını sistem içerisinde yönetecek faktördür. uçuş emniyet görevlileri ögelerinin uçuş emniyetine etkisinin fazla olduğu düşünülmektedir.s. EKY kaynakların devamlı kontrol edilmesini İnsan kaynaklı bir ve uygun hedefe sistemde hata. pilotların EKY becerilerilerinin temel ilkeleri ve kendi kişilikleri ile beklentilerinin farkındalıkları görülmüştür.uçuş ekipleri. bir yaklaşım. simülatör eğitimi. tehditlerin yarattığı tehlikelerin farkına varılarak kabul edilebilir risklerin belirlenmesi (bkz. Tüm bu süreç içerisinde EKY.s. EKY. başka uçuş organizasyonlarında alanlara göre dökümanlar açısından eğitimin kalitesi hakkında memnuniyetinin da fazla olduğu görülmektedir. EKY eğitimi alanlar ile almayanlar arasında uçuş yer eğitimlerini oluşturan ögelerin. eğitimin kalitesi. uçuş planlayıcıları. hava trafik kontrolörleri. bu esnada yapılabilecek hataların (bkz. Kabul edilen bu riskleri iyi yönetmek ve insanın doğası gereği yapabileceği hataları engellemek. modellere bir araç olarak kabul etmek gerekir.s. EKY eğitimi alanların almayanlara göre. Emniyetli bir uçuş görevinin icrası daha çok bireysel çalışma ile değil. Bir uçuş görevinin her safhasında. uçuştaki tüm faaliyetleri yönlendiren ve kaynakların farkına varılıp uygun kullanılmasını sağlayan bir modeldir.109) kullanılması ile farkındalığı sağlayan ve sinerji yaratan devamlı bir emniyet faaliyetidir. becerilerilerinin (bkz.60). eğitimi kendi uçuş organizasyonlarında kendi eğitmenleri ile alanların. yok edilemez. kişilerin birbirlerinin kişilikleri ve beklentilerinin farkına varmaları ile mümkün olacağından.s. EKY tek başına bir sistem. Bir uçuş görevinin yapılabilmesi için her zaman belirli ölçüde kabul edilebilir riskler alınmak zorundadır. dökümanlar hakkındaki memnuniyetinin dafa fazla olduğu görülmektedir. radar kontrolörleri. EKY becerilerini insan performanısının kısıtlı kapasitesini koruyacak bir emniyet faktörü. Uçuş yer eğitimlerinin kalitesi hakkındaki memnuniyetin EKY eğitimi alınan yere göre değerlendirildiğinde. öncelikle tehditlerin bilinmesi (bkz. bireylerin çabasının verimli bir şekilde koordine edilmesine ve çalışanların uzun dönemli bir bakış açısıyla bu yönde teşvik edilmesine EKY becerilerinin kullanılmasının katkı sağlayacağı görülmektedir. kalitesi bakımından farklılık incelendiğinde.s. yok sayılamaz fakat kontrol edilebilir ve yönetilebilir yönlendirecek şekilde yönetilmesini sağlayan bir araç ve sürekli faaliyettir. yapılan hataların büyümeden 245 .71). Yapılan çalışma ile. bir sihirli değnek değildir. eğitim materyallerinin kullanışlılığı. yer dersleri. kaynaklardan gelen bilginin (bkz.

farkına varılıp gerekli tedbirlerin alınmasında EKY becerilerinin uygulanması.184) işletilmesi gerekmektedir. uçuş emniyetine uçak kazalarının nedeni olarak insan hatalarını azaltma yönünde katkılar sağlayacağı değerlendirilmektedir. demir yolları. durumunu ve insan faktörü cephesini değerlendirerek. Bu gün uzay ve havacılık alanında olduğu kadar tıp. EKY konusunda yapılan bilimsel çalışmalar henüz başlangıç safhasındadır. EKY eğitim uzmanlarının yetiştirilmesi ve Türk kültürüne özgü eğitim programlarının geliştirilmesi gereken bir konudur. kavramsal tanımının ötesinde sektöründe profesyonel eğitim programlarına yeterince önem verilmediği değerlendirilmektedir. Bu ölçme yöntemleri gelişme halindedir ve iyileştirilmeye devam edilmektedir. henüz Türk havacılık içeriğinin yeterince tanınmadığı. nükleer tesisler. • Teknolojinin gelişmesi ile beraber dijital hale gelen uçak kokpitlerindeki yarattığı insan hatası tehdidini azaltma yönünde çalışmalar otomasyonun yapılmasının uçuş emniyetine katkı sağlayacağı değerlendirilmektedir. Personel temini üzerinde araştırma yapılması ve belirli politikaların geliştirilmesi gereken bir konudur. Kaza ve olaylarda ekibin performansını. 246 . Araştırmaya ihtiyaç duyulan konular: • Yeni pilot alınırken personel seçme ve yerleştirme sürecinde kullanılan yöntemlerde ekip çalışmasına yatkın kişileri ayırt edebilecek seçme araçlarının kullanılması yararlı olabilir. deniz yoları. Ülkemizde. petrol tesisleri. gibi pilotlarla işbirliği halinde bulunan ekipler içinde EKY ile ilgili özel çalışmalar yapılması gerektiği değerlendirilmektedir. bunun içinde EKY döngüsünün (bkz. Bunlardan biri kişinin davranışlarına ve sistemin emniyetine uzun süreli etkiyi sağlayacak eğitimi saptamaktır. bakım personeli. Resmi ve özel uçuş organizasyonları ile üniversitelerin işbirliği ile yapılacak EKY çalışmalarının.s. Bu çalışmalar doğru sonuçları oluşturacak veri kaynaklarının hazırlanması için son derece önemlidir. itfaiye teşkilatı gibi pek çok alanda kabul gören EKY’de potansiyele ulaşabilmek için hala pek çok araştırma yapılması ve bazı sorulara cevap bulunması gerekmektedir. EKY konusunda daha yapılması gereken pek çok çalışmaya ihtiyaç vardır. uçuş planlayıcıları vb. sınıflandırılması için ölçme yöntemlerine ihtiyaç duyulmaktadır. • EKY programları bir zorunluluk olmasına rağmen. • Uçuşu doğrudan ve dolaylı olarak destekleyen hava trafik kontrolörleri.

BELLAVER Richard F. Babıali Kültür Yayıncılığı. Etkili Takım Kurmak. Casper.. 1997. BAKAN İsmail . Örgüt Kültürü. BEDESTENCİ Çetin. Remzi Kitapevi. İstanbul. Endeavur Books. Rekabette Fark Yaratan Ekip Çalışması Ekip Liderinin El Kitabı... BALTAŞ Acar. ALKOV Robert A. Basım. 2004. Sauthern California Safety Institute. Bilgi Yönetimi. ALKOV Robert A.. LUSA John M. Bası. Artech House. Basım. Aktüel Yayınları. BALTAŞ Acar. 6. 2. Aviation Safety The Human Factor. İstanbul. 4. “Knowledge Management”. BAGULEY Phil. Coventry. BUDAK Gülay.. İşletme Yönetimi. 247 . 2004. Teams and Team-Working... 2004. 1999. Remzi Kitapevi. BÜYÜKMEŞE Tuba.. Kirtland AFB. ALKOV Robert A. İstanbul. USA. England. Remzi Kitapevi. AKAT İlter. 2005. Fakülteler Kitapevi Barış Yayınları. BUDAK Gönül. Endeavor Books. Knowledge Management Strategy and Technology. Ekip Çalışması ve Liderlik. 2003. 1999. 2002. İstanbul. 2nd Edition.. GHAZIRI Hassan. USA. 2005.Baskı. Değer Katan Ekip Çalışması Ekip Üyesinin El Kitabı. Pearson Education International. Transet Limited. Kariyer Yayıncılık. AWAD Elias M. USA. 2004. 2. 2002.KAYNAKLAR KİTAPLAR ADAIR John. Aviation Psychology. BALTAŞ Acar. BARUTÇUGİL İsmet. 2002. Teorik ve Ampirik Yaklaşım. İzmir.. Aviation Safety The Human Factor.

2006.. CELEP Cevat. İstanbul. DÖKMEN Üstün. Çalışan İlşkileri Yönetimi. USA. Knowledge Management Toolkit. Basım. 2005 GÜRÜZ Demet. 1998. 2002. GIANETTO Karen.. Kare yayınları. Nobel Yayınları. Yönetim ve Organizasyon. GÖKÇE Orhan. CA. CÜCELOĞLU Doğan. 6. GÜREL Emet. EREN Erol. Kogan Page Limited. DOĞAN Selen. Ankara. Sistem Yayıncılık. başak matbaacılık. DONNELLY H.. Küçük Şeyler. Bilgi Teknolojileri ve Örgütsel Değişim. Nobel Yayın Dağıtım. Keşkesiz Bir Yaşam için İletişim Donanımları. İstanbul.... İstanbul 1979. İletişim Bilimine Giriş. McGraw Hill. 248 .. ÇALIK Temel.. Ankara. İşletme Örgütleri Açısından Yönetim Psikolojisi.. Gower Publishing Limited. Anı yayıncılık. IVANCEVİCH J. CASSON Herbert N. Bilgi Yönetimi. WHEELER Anne. TAKAV Matbaası. 2001 JOHNSTON Neil.J. 2005.J. Ankara.. İstanbul. London . 12. HAWKINS Frank H. Human Factor in Flight. Aviation Psychology in Paractice. USA. 2005. BLACKWEL L John.1996. 2003. Takım Kimyası ve Mimarisi. GAMBLE Paul R. Ankara. Ashgate Publishing Company. Literatür Yayınları.BENSGHİR Türksel Kaya. FULLER Ray. 2003. 2006. 1995.. McDONALD Nick. Hayat Yayıncılık. Fundementals Of Management. 2001. Ashgate Publishing. Remzi Kitapevi. KEÇECİOĞLU Tamer.Basım. Met/Er Matbaası.. USA. Ankara. Yönetimde Problem Çözme Teknikleri. İnsan Yönetme Sanatı.. 2003. 2000. Knowledge Management.

R. Yöneticinin Klavuzu Yönetme.. Sistem Yayıncılık. Enviroment. Culture. 1981. İstanbul. Simon&Schuster. Takım Oluşturmak. (çev. KERN A.Veysel Atayman). R. 2005. GRAYSON C. 1997. PALMER Margaret j.Ergin Koparan). Bilgi Çağında Yönetim.. Rekabette Üstünlüğün Sırrı: İnsan. KEENAN Kate. UK. Ankara. Büyük Lügat Ve Ansiklopedi.Donnelley &Sons Company.baskı. İstanbul. ÖZTEKİN Ali. Doğan Şahiner). Cem Ofset. WINTERS Kenneth T. Alfa Basım Yayım Dağıtım Ltd. Toplam Kalite Yönetimi. McGraw-Hill. İnsan Kaynakları. (çev. 2. New York.1988. (çev. O’DELL Carla. Newyork. 1992. Performans Değerlendirmeleri.D. KERN Tony. Ankara.Baskı. 3. ÖĞÜT Adem... Rota Yayınları. Remzi Kitapevi. 1997. 1996. 2001.1995.. Bilişim Terimleri Sözlüğü.. KEENAN Kate.KEÇECİOĞLU Tamer. Controlling Pilot Error. KEENAN Kate. Veysel Atayman) Remzi Kitrapevi. KÖKSALÇ Aydın. PALMER Margaret. 2000. The Free Pres. McGraw Hill. İletişim Kurma.Şti. Ankara. Cloth. İstanbul. Siyasal Kitapevi. (çev. Davranışları Anlama.. If We Only Knew What We KnowThe Transfer Of Internal Knowledge and Best Practice. (çev. 1993. İstanbul. Sinem Gül). MEYDAN LAROUSSE. Reprosel Matbaa Hizmetleri. JACKSON N. 2001. Redefining Airmanship.. 1995 249 .CRM. TDK. Remzi Kitapevi. Yönetim Bilimi. 1993 PFEFFER Jeffrey.. İstanbul... 2003. Nobel Basımevi. Sabah Yayınları. KOVANCI Ahmet.T.

USLUATA Ayseli. Bernt. 250 . Jeppesen Sanderson Publication. Prentice Hall PTR. Introduction to Knowledge Management.. TELMAN Nursel. WHEELER Mardy. Bilimsel Yönetimin İlkeleri. Alfa Yayınları.Baskı. İnsan Kaynakları Yönetimi. Baskı. 2005. İnsan İlişkilerinde İletişim. Rota Yayınları. Tapir Academic Pres. TIWANA Amrit. VAN FLEET James K. Hava Sınıf Okulları ve Teknik Eğitim Merkezi komutanlığı Basım Evi.. 2000. GRAHAM Ralp. MF Ltd. 2005. XXI. Yönetim ve Organizasyon. Ankara. Hava Sınıf Okulları ve Teknik Eğitim Merkezi komutanlığı Basım Evi..Rustung. ŞİMŞEK M. 2001. Konya. Toplam Kalite Yönetimi. 2005. Yüzyılda İnsan Yönetimi.Doğan Şahiner). İletişim Yayınları. Ders Kitabı. 2001.. Yöneticilerin yaptığı 22 Hata. Kuzucular Ofset. 2003. 2002. 2003. Second edition. ÜNSAL Pınar. İstanbul.. Filo Komutanına Tavsiyeler. HJELMERVI O. İletişim. Yeniyüzyıl Kitaplığı. Filo Komutanına Tavsiyeler. Konya . JENSEN Richard S. 1. 1991. Konya. Human Factors for General Aviations. SMITH Jeffry F. TROLLIP Stanley R. 1999. TEKİN Mahmut. Ashgate Publishing. TIMMONS Timothy T.Şerif. TAVUKÇUOĞLU Cengiz. USA. 6. WANG Kesheng. Ankara. ÜLSEVER Cüneyt. Kara Harp Okulu Sistem Yönetimi Bilimleri Bölüm Başkanlığı. Bremdal K. Trondheim. SIDNEY Dekker. TAYLOR Frederick. 1993. 1993. Servet Ofset. Ayça Haykır). Yöneticilikte İletişim. The Field Guide to Human Error Investigations. (çev... İzmir. 1997. BINGAMAN Christine E. Epsilon Yayıncılık. Cornwall. (çev.. The Knowledge Management Toolkit.. Günay Ofset. 2006.Şti.SAYERS Fran.. Englewood.. İzmir.

2004 WIENER Earl L. Wahington. Duncan Baird Publishers. Aviation Safety Programs A Management Handbook. Straus and Giroux. Ankara.. Published by Farrar. 251 ... London. 2002. 1997.. Nobel Yayın Dağıtım. HELMREICH Robert L. Başarılı Ekip Oluşturma... The Secrets of Succesful Team Management. YENİÇERİ Özcan. Academic press. 1993 WOLFE Tom. WEST Michail. Jeppesen Sanderson Training Products. Örgütsel Değişimin Yönetimi.. The Right Stuff. 1993. İstanbul. Reprosel Matbaa Hizmetleri.WEISS Donald H. Cockpit Resource Management. WOOD Richard H. London. 1979. KANKI Barbara G. Newyork.

MAKALELER “Crew Reource Management Instructor CourSe Student Guide”. The Airline of Columbia.. Airbus Industrie. Mayıs 2006. USA. Pa. DC. Fuel Exhaustion. Aircraft Accident Report. McDonnel Douglas DC-8-61. Depatment of The Navy.1nci Ana jet üs K. Registration: N1814U. Warsaw. 2006.K. “Şahsi Görev ve Disiplin”.K.lığı Uçuş ve Yer Emniyet Dergisi. Washington DC. 1991 Aircraft Accident report: NTSB Identification: DCA82AA014 Scheduled 14 CFR Part 121: Air Carrier Operation of United Airlines Inc. 2006 252 . Department of Transpor and Regional Development Bureu of Air Safety Investigation. Aircraft Accident Report: Avianca. Basılmamaış Eğitim Bülteni. Aircraft: McDonnel-Dougles DC-10-10. Cove Neck. February 03. Human Faktors Group..K. USA. January 25. “The Evolution of Crew Resource Management : From Managerial Theory to Safety Tool”. Washington DC.lığı. New york. Yıl 9. NAVAVSCOLSCOM. USA.lığı Uçuş Emniyet Dergisi. Pensacola.Lığı 112nci Filo Uçuş Emniyet Sb. USA. Hv. Portland OregonAR 79-7) National Transportation safety Board (NTSB).2. Airbus Industrie Training&Flight Operation Support Division. Hv. 1990 (NTSB AAR 91-04). 1996. USA.K. Washington. Sayı. Toulouse.7C. 1997. Poland. Boing 707-321B. 1982 AKSAY Hasan. “Crew Resource Management Program”. 2006. N8082U. 1998. Yıl 9. s. Ankara. 1982 in Philadelphia. Sayı 50. Mart 2006. 1979. United Airlines Inc.49. OPNAV INSTRUCTION 1452. “Human Factors in Fatal Aircraft Accidents”. “Yorgunluğa Uçuş Emniyeti Açısından Bakış”. National Transportation safety Board (NTSB). HK2016. National Transportation safety Board (NTSB) Washington. 2001. ACRM Cokpit Crew Tranee’s Booklet. Ankara.

2003. Vol.. “Crew Resource Management (CRM) Training. No.”Information Transfer Problems in the Aviation System”. West Sussex. WHITE M. “Emniyet Tartışması”.E. 1981 BOZKURT Mehmet Ali.Y. CA. Andrews AFB. 2006. Crew Resource Management (CRM) Basic Concepts. AT-M-06A.”Knowledge Management in Organizations: Examining The Interaction Between Tecnologies. 1980. NASA Ames Resaerch Center. CRM Instructiors (CRMI) and CRM Instructor-Examiners (CRMIES)”. Safety Regulation Group. Civil Aviation Authority. 1997 CAP 719.H. TN.. Eylül-Ekim 1997. Air Force Instruction.1). COOPER G. İstanbul. Cockpit/Crew Resource Management Training Program. Proceeding of a NASA / Industry Workshop.. LAUBER J. NASA Technical Paper 1875.. USA.K. CA. Andrews AFB. Guidance for Flight Crew. (Peviously ICAO Digest No.D. “Resource Management on Flight Deck”. Moffett Field. December 1998. NATO AEW E-3A Component. Techniques and People” Journal of Knowledge Management. Journal of Knowledge Management.Y. 2002 CAP 737. CHEANEY E.E.. AFI 11-290. 2002.5. Departmant of The Air Force Air Force Flight Standards Agency. 1997 BHATT Ganesh D. Depatmant of defence (DOD). “Managing Strategies for Indivusual Knowledge and Organizational Knowledge”.H.1. “Pilot Kontrolör Muhaberesinde İnsan Faktörü”. UK Civil Aviation Authority.S.. BILLINGS C. Crew Training International Inc. s.6. USA.BAŞAR İbrahim. Vol. West Sussex. “Funtemantal Human Factors Concepts”. 1998. İstanbul. T. 2001. Moffett Field. Uçuş Ve yer Emniyet Bülteni. Crew Resource Management Initial Course. Air Force Flight Standarts Agency. NASA Ames Research Center.. T. No1. Memphis.1-3. 253 . Uçuş Ve yer Emniyet Bülteni. BHATT Ganessh. UK. Temmuz..Ağustos 1997. USA.

International Society of Air Safety Investigators. “The Error Chain. Journal of workplace Learning. “Crew Resource Management for Air Traffic Controllers (Basic Concepts)”.De. 1998 DIEHL A. Uçuş Ve yer Emniyet Bülteni. Vol. 1996. ROELOFS Eric C. Federal Aviation Regulations (FAR 120-51B 2) Ferderal Aviation Administration (FAA).1. 1999. Uçuş Güvenliğinde Havacılık Tıbbının Yeri”. Proprietary Information”. Boing Commertial Airplane Grup. Kasım-Aralık 1996.7. Washington. Verdict of The Aircraft Accident Inqury Board Regarding the Accident at Los Rodeos Airport.12. JONG Jan A. Uçuş Noktası.. Air Force Flight Standarts Agency. Crew Resource Management Workshop. “Yorgunlukla baş etmek”. “Havacılık Tıbbı. 9. DURU Müge Şölen. AT-M-06A. 1993. 1994. No. (Basılmamış eğitim bülteni). 1979. 10th International Seminar. Tenerife. Canberra. Advisory Circular 120-51. Washington DC..H.. 33 Dutch Aircraft Acident Inquiry Board. ÇETİNGÜÇ Muzaffer. Air TrafficControl Series. FELDMAN Daniel C. HAMEYVAK Yayın Organı.1998. Vol. İstanbul. CRM Training. January 1984. 2000. FILIUS Renée.Crew Resource Management Training.Y. No. The Hauge: Dutch Goverment. 254 . Andrews AFB. Boing Training Departmanet.. “The Development and Enforcement of Group Norms” Academy of Management Review. Ocak-Şubat 2006. “Knowledge Management in The HRD Office: A Comparision of Three Cases”. 1991. Proprietary Information.E. CRM Training Manual for Air Mobility Command. s. Spain. Flight Safety International. Department of Defense. Australia. Ferderal Aviation Administration (FAA). “Does Cocpit Management Training Reduce Aircrew Error?”. T. Flight Safety International. 1991. CRM Background and Philosophy.

In E. Paper Presented at The 23rd Conference of The European Association for Aviation Pyschology. 2001. STILES Renee. Team Performance Management. 14-18 September 1998.K.12. LAUBER J. 1986 FRANCE Daniel J.. “Group Interaction and Flight Crew Performance”. NASA Ames Research Center. GAFFNEY F. The İnternational Journal of Aviation Psychology. GELLER E. HÖRMANN H. MARTIN Lynne. 1988 FOUSSE H. “Crew Resource Management Training Clinicans’s Reactions and Attitudes”. San Diago... Vienna. Human Factors in Aviation.. Maryland. CA. August-November 2000.. Short-Haul Duty Cycles”.L... CA. SPEROFF Theodore. 2000. USA.2005. Goverment Institutes. FOUSHEE H. Inc.. August 2005.. FSF ALAR Briefing Note. USA..FLIN R. Crew Resource Management.. No 2. “Facts About CFIT and ALAs”.L.. “Behavioral Markers for Crew Resource Management: A Review of Current Practice”. “Knowledge Management Toolkit”. 1998 FLIN Rhona H. USA.Scott. WHEELER Anne. Weiner & D. 1997 FLIN Rhona. GROGAN Eric L. Erişim: 12. Vol 82. Flight Safety Foundation. HELMREICH R.C. “Crew Performance as a Function of Exposure to High Density.B. Vol 3. “Keys to Behavior Based Safety”. Lawrence Erbaum Associates. “Crew Resource Management For Teams in The Offshore Oil Industry”... ACOMB D. MCB University Press.M.. Akademik Press. GOETERS K.. BAETGE M.org. 255 .. Aorn Journal.. Eylül 2000.C. 2005. Moffett Field.C.Andrew. “A Generic Structure of NonTechnical Skills for Training and Assessment”. SEDDON Margaret R. WILLIAMS Joshua H... Gower Publishing Limited. FTP://flightsafety. NASA Tecnical Memorandum 88322. Flight Safety Digest. USA. 11(1). No 2.. Nagel. NIXON William R. 2001 GIANETTO Karen. MARTIN L.

CT. 2005 HASAN Helen. 1999. HELMRICH Robert L. Ankara. Başkent Üniversitesi. . HELMREICH. Unpublished Doctoral Dissertation. In Proceeding of The Tenth International Symposium on Aviation Psychology (p. International Journal of Aviation Psychology. WILHELM John A. British Medical Journal. “First encounters of The Colse Kind: The first meetings of Airline Flight Crews”. 2000.10. 2001.GINNET R.7. 1987 HACKMAN J. USA.. Robert L. WILHELM John A. WILHELM.677-682) Columbus.L. Ashleigh C. Bütün Dünya”.. "Assessing The Behavior and Performance of Teams in Organizations: The Case of Air Transport Crew. March 1998 256 . HELMREICH Robert L.. MERRITT.G. “Management Styles and Performance: A Knowledge Space Framework” .. ICAO Press. Human Factors. John A. Vol. “Error and Resource Management Across Organizational. ICAO..Yale Üniversity.. Montreal. USA. 1993. New Haven... “The Evolution of Crew Resource Management Training in Commercial Aviation”. sayı. Error and CRM in Flight Operations”. No.. Oxford. Introduction To Cockpit/Crew Resource Management.. HAÇİK Poyraz..HELMREICH R. Human Performance & Limitations.. “On Error Management: Lessons from Aviation”. Human Factors Digest No. AL-HAWARI Maen. “İnsan Bilinci. Randolph AFB. London.. 2003. Journal of Knowledge Management.L. 1997. KLINECT James R. HELMREİCH R. “Models of Threat. New Haven.4. USA.R. 2005/9. Joint Aviation Authorities Airline Transpot Pilot’s Licence Theoretical Manuel. MERRITT Asleigh C. Profesional and National Cultures”. 1999. Oxford Aviation Training.. Yale University. AETC Student Guide. Circular 247. Managemet and Organization. 1984.

2000 Jarnett L.G. in Cockpit Resource Management. (Basılmamış Ders Notu). KANKI. Swiss Air Raining Cenre.. No 12. SEXTONE B. FLETCHER G. FLIN R. CA.DE. WİENER E.. 2000.... The Netherlands.O. Joint Aviation Authorities (JAA). “Enhancing Performance in High Risk Enviroments: “Recommendations for The Use of Behavioural Markers”.. 2004 JAA Airline Transpot Pilot’s Licence Learning Objectives for The Theoritical Knowledge Training. Aeronutical Decision Making – Cokpit Resource Management.. 1993 KAYA Ahmet.R.... THY Kalite Güvence Başkanlığı. İnsan Performasnı ve Limitler Ders Notları. HELMREICH R. HELMREICH R.. FIELD P.L. Anadolu Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksek Okulu. Information Strategy. 2000 KIDWELL J.S.Jillinda. Educase Quartlerly. B. “Communacition and Crew Resource Management”. 1996 JENSEN R. M LINDE Karen. Ohio State University. Eskişehir. “Threat and Error Management: Data From Line Operations Safety Auits”. Colombus. LAUCHE K. HELMREICH R.. 2nci Ana Jet Üs Uçuş Okul Komutanlığı.. 1996.L. 2001 KLINECT J. 10th International Symposiun on Aviation Psychology..1989. HAUSLER R.G. Zurih.A.1996. Academic Press. DOT/FAA/PM-88/46 Final report.. KLAMPFER B. DIECKMANN P.İnsan Faktörü-1: Temel İnsan Faktörü Kavramları. (Basılmamış Eğitim Bülteni) Türk Hava Yoları A. USA. No:4. JOHNSON Sandra L.1999. VANDER. “Applying Corparate Knowlwedge Management Practices in Higher Education”. Springfield.L. AMACHER A.. İstanbul.T. San Diego. National Technical Information Service. USA. 257 . STAENDER S. İzmir. WILHELM J. Uçuş ve Yer Emniyet Okul Komutanlığı. PALMER M.. KANKİ B..L.. İnsan Hataları. “Controlled Flight Into Terrain”. “Knowledge the Latest Thing”.....

King’s College.W. Safety Sicience 41.. In H. Organizational Dynamics. 11 nci Hava Ulaştırma Üs K. National Transportation Safety Board. “Cockpit Resource Management: Background Studies and Rationale”. USA.L. San Diego. FLİN Rhona. 1972. “Ekip Kaynak Yönetimi Sunumu”. in International Symposium on Aviation Psychology..lığı. N..4. No 1.1993. Vol 6. “Cockpit Resource Management”.. cokpit Resource Training (NASA Conference Publication 2455). Ohio state University.G. DC-10-10 Sioux Gateway Airport. Ankara. Replicating Hofsdete: “A Study of Pilots in Eighteen Countries”. Aircraft: LOCKHEED 1011. Nasa Ames Research Center. Journal of Knowledge Management. WIENER In E.LASZİO Kathia Castro. LAUBER J. DCA73AZ005 14 CFR Part 121 Scheduled Operation of Eastern Air Lines Inc. 1972 in Miami. “Team Training and Reource Management in Health Care: Current Issues and Future Directions”. Aircraft Accident Report. LAUBER J. Iowa.. Aircraft Accident Report. Orlady & Foushee.L. Foreword. DCA96RA020 O’CONNOR Paul. University of Aberdeen.K. 1988 MUSON David M. United Airlines Flight 232. MERRİT C. HELMREICH R.. Washington DC. LUBIT RoyDe. 1987.A. Vol 5. Harward Health Policy Review. 1989 (NTSB AAR 90-06) Washington DC. 1995..K. UK. LAZSLO Alexander. Columbus. December 29. Registration: N310EA.. McDonnel Douglas. KANKI B. Sioux City. National Transportation Safety Board. 2003 258 . 2001. FL. Old Aberden. “Crew Resorce management Training for Offshore oil production Teams”. USA. Spring 2004. July 19. 1990. 2002. Moffett Field. MAİLMAİL Mehmet. Vol 29. HELMREICH Robert L. 2005. CA.. “Evolving Knowledge for Development: The Role of Knowledge Management in a Changing World”. No: 4. Department of Psychology. “Tacit Knowledge and Knowledge Management: The keys to Sustainable Compatitive Advantage”. USA. NTSB. USA. NTSB Idetification. Academic Pres. Industrial Psychology Group.

“Readback/Hearback”. “Decision Making in Action: Models and Methods”. ICAO. “ Knowledge Management: A Strategic Agende”... Moffett Field. Uçuş Ve yer Emniyet Bülteni. NASA Conference Publication 2455. 1-5 Training Of Operational Personnel in Human Factors. Circular 227.Y. NJ. Power Point Sunumu. Cognitive Science Laboratory. RASMUSSEN J. Mayıs-Haziran 1997. İstanbul. QUINTAS Lefrere JONES G. “CRM Training for Parts 91 and 135 Operations”.. Princeton. CA. USA. Operational Integrity and Excellence in Introduction to Command / Leadership /Resource Management (C/L/R). Flight Operations. United Airlines. Ankara... Kara Havacılık Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı. Quiutas. Ruffel. 1996. NJ. NASA Ames Research Center. Vol 30. Hv. Yönetimde Kadınlar. in KLEİN Orasanu G. T. Vigilance and Decision”.K. “Uçuş Emniyet Rehberi”. USA. 1993 Professionalism. Montreal. CA. “Shared Mental Models and Crew Decision Making” (Technical Report No. Moffett Field. “Deciding and Doing: Decision Making in Natural Contex”. Vedat Üner) Rota Yayıncılık.46). ICAO Press.1993. Long Range Planning. Norwood. Ankara. 1990 PALMER Margaret. ŞENER Serkan.P. İstanbul.3.lığı . CALDERWOOD R. ZSAMBOK C. Proprietary Information.H. 1997. (çev. 2005. USA. 2001 SCHWARTZ D. J.P. 259 . In proceedings of the NASA/MAC WorkShop on Cockpit Resource Management. 2000 SMİTH H. s.. 1987 Seminer Sunumu. Princeton University. NASA Technical Memorandum 78482. 1979 ŞAHSUVAR Kemal. 1993 Royal Aeronatical Society. USA.ORASANU J. Human Factors Digest No. USA..K. HYMAN Beverly. “A simulator Study of The Interaction of Pilot Workload with Errors.. NASA Ames Research Center.

Spring 2004. Ankara. Insyrument Commercial Manual.. 2002 ÜÇGÖZ R. “Crews: Adistinct Type Of Work Team.Türk Hava Kuvvetlerinde Uçuş Emniyeti. Vol.all. RANTANEN Esa. ÜÇER Yılmaz. Aviation Research Lab Institute of Aviation. Ankara.K. NASA Langley Research Center. “Oryantasyon bozukluğunun genç pilotlara tanıtılması”. 2006 WEBBER Sheila Simsarian. Eskişehir.Atakan..12 YÜZÇELİK C.C. Journal of Business and Psychology”. KLİMOSKİ Richard J. Hv. “Oryantasyon Bozukluğunun Genç Pilot/ Pilot Adaylarına Tanıtılması”. No. Alitalia. WILLITS Pat et. “Defining The Relationship Between Human error Classes and Technology Intervention Strategys”.K. Roma. Basılmamış Ders Notu. Ankara . s.K. Canada. 1 nci Taktik Hava Kuvvetleri Komutanlığı.lığı Uçuş ve Yer Emniyet Semineri. April 2006. 1998 WIWGMANN Douglas A.3. “İnsan Faktörü Eğitiminde CRM’in Önemi”. Hv. 260 ..K. 1996 Uçuş Ekibi Kaynakları Yönetimi.Kemal. 2002. Ankara. Hava Kuvvetleri Komutanlığı. 2006. 2001 ULISSE... 2006.K.lığı Uçuş ve Yer Emniyet Semineri. Hv. T. Jeppesen Sanderson Inc.K.. Hava Kuvvetlerinde Emniyet.18.

2005. 261 . Kayseri. BAHTIŞEN Erdinç. Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). 2006. ”Kurumsal ve Bireysel Faktörlerin Elektronik İletişime Etkisi Üzerine Bir Uygulama”. Kütahya. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). ŞENTÜRK Serdar. Değerlendirme Üzerine Etkileri”. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). 2003. 2005. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). 2004. 2003.. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Kütahya. “Uçuş Ekibi Kaynak Yönetiminde İletişim Sorunları”. Ankara. ÖZEL Ayhan. ÖZENLİ Sebahattin. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. ÜNAL Turan. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. 2005. İzmir. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). ELBAŞI Dinçer.. “Uçak Kazalarında İnsan Faktörü ve Kokpit Ekibi Performansının Geliştirilmesine Yönelik Uçuş Emniyet Yönetim Uygulamaları”... YEMİŞÇİ ALİMANOĞLU Derya. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Adana. “Türk Kara Havacılığında. 2001. “İşletmedeki Örgütsel Kültür Yapısının Takım Anlayışına Etkisi”.TEZLER AÇIKEL Yıldırım. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.“Bilgi Yönetim Sisteminin Performans Kırıkkale. “Uçuş Ekibi Kaynak Yönetimi: Uçuş Ekipleri Tarafından Kaynak Yönetimi Programlarının Uygulanmasında Karşılaşılan Sorunların Tespit ve Çözümüne İlişkin Bir Araştırma”. “Duygusal Zekanın Askeri Uçuş Eğitiminin Başarısına Etkisi ve Uçuş Eğitimi Alan Pilot Adayları Üzerinde Bu Etkiyi Ölçen Bir Araştırma”. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.. Uçuş ekibi Kaynakları Yönetimi”.. Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Ankara. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi).

USA.08.08.navy. Neo-Klasik Organizasyon Ve YönetimTeorileri . Pensacolada. Case Study. “Crew Resource Management”. Erişim:15.htm. AKTAN Coşkun Can. London. Fl.12. AKTAN Coşkun Can.canaktan.İNTERNET “Beş Faktör Modelinin İçerdiği temel Boyutlar Nelerdir?” http://www. Transport Canada. http://wwwnt.org/yonetim/yonetim-teorileri/taylor. AKTAN Can. http://www.htm. http://www. http://www.org/resources/misc/transcan/transcan1. “İnsan Yönetimi ve Liderlik”. Erişim: 16.com/psikometriktestler.2006.mil/crm/crm/stand_mat/seven_skills/AF. Erişim: 16.2006. Naval Aviation Schools Comand.cnet.org/yonetim/yonetim-teorileri/neo-klasik.18.07. Erişim: 16.08. A Paper By The CRM standing Group of The Royal Aeronutical Society.htm.canaktan. “Crew Resource Management”. http://www..org/yonetim/yonetim-teorileri/neo-klasik.2006.org/yonetim/yonetim-teorileri/weberizm.org/yonetim/insanyonetim/liderlik.2006.dynamicflight.2006. Neil Krey’s CRM Devolopers. Klasik Organizasyon ve Yönetim Teorisi .canaktan.08. http://www. Neo-Klasik Organizasyon Ve YönetimTeorileri .2006 Adaptability/Flexibility.2006. Erişim 12. http://www..asp Erişim: 12.10.htm.asp#GlossX Erişim: 02. Erişim:10.06.raes-hfg.htm. 262 . 1999. AKTAN Coşkun Can. Bürokratik Yönetim Teorisi: Weberizm.09. AKTAN Coşkun Can. “Tecniques of Flight instructors” . Erişim: 16.canaktan.2006..canaktan. Bilimsel Yönetim Teorisi: Taylorizm.turbocv.htm..2006.crm-devel. http://www.com/reports/crm-now. Erişim: 18.2006. http://www.com/avcfibook/instruction_techniques/.htm .

08.18.2006. Erişim: 16.03.canaktan.2006.2006..18. 1995. http://www. http://www.edu/cgboer/maslow. AKTAN Coşkun Can. Resmi Organizasyon Ve Yönetim Teorisi: Fayolizm.cnet.2007.canaktan.2006. http://www. http://www. 2000.hf. Case Study. “Barriers to Effective Communication: Implications for the Cockpit”.htm.. Asker Yönetici İnsan. PETERSON Linda M.12. BARON Robert.canaktan. USA.org/yonetim/yonetim-teorileri/yeni-teoriler.navy.Basımevi ve Basılı Evrak Depo Müdürlüğü. “Why are Routine Flight Operations killing Pilots and their Passengers?”. BARON Robert. Erişim:16. http://www.. Kara Kuvvetleri Komutanlığı.06.com/editorials/BarriersToCommunication.asp.10. 2004. AKTAN Coşkun Can..htm.html.AKTAN Coşkun Can. BOEREE George..asp.iflyamerica.mil/crm/crm/stand_mat/seven_skills/AS..pdf.K. Erişim: 263 .2006. Naval Aviation Schools Comand.2006.08. http://wwwnt..htm.. Erişim: 24.org/yonetim/yonetim-teorileri/fayolizm. Erişim: 16. Yönetim Biliminin Doğuşu: Tarihsel Bakış. Fl.airlinesafety.2006.faa. AKTAN Coşkun Can. http://webspace.gov/docs/508/docs/cami/00_28. Assertiveness. “Controlled Flight Into Terrain: A Study of Pilot Perspectives in Alaska” Civil Aeromedical InstituteFederal Aviation Administration. Abraham Maslow Biography. Organizasyon Ve Yönetim Teorileri Alanında Çağdaş Yaklaşımlar..htm. Ankara.canaktan. Daytona Beach.htm.org/yonetim/yonetim-teorileri/tarihsel-bakis. http://www. K. BAILEY Larry L.org/yonetim/yonetim-teorileri/tarihsel-bakis.ship. 09. Pensacolada. Erişim: 12. Erişim: 21.org/routine_flight_operations. The Aviation Consulting Group. WILLIAMS Kevin W. Oklahoma. THOMPSON Richard C.18. Erişim: 12.2006. http://www. Erişim: 16. Yönetim Biliminin Doğuşu: Tarihsel Bakış. The Human Performance Stiuation Awareness and Automation Technology Conference.

mil/crm/crm/stand_mat/seven_skills/CM.2006 HELMREICH Robert L..12. WILHELM John A...2. Erişim: 11. Erişim: 12.07.navy...htm. Naval Aviation Schools Comand. 2001.bmjjurnals.1 .2006.tr/kaynaklar/473_1dusuk_is_memnuniyeti.sabem.dtic.bilgiyönetimi.2006. 320:781-785 (18 March). http://www. “Düşük İş Memnuniyetinin İş Performansına Etkisi”.02.04. Fl.EDENS (Eds. Erişim 28. October 2002. http://www.php?nt?=257 . HELMRICH Robert L.BOUTHILIER France..”Understanding Knowledge Management and Information Management: The Need for an Emprical Perspective”.htm.org/cm/pages/Imklgos..A. DATA.com/culture%20error%20and%20crm.pdf.edu/~jshields/CRM/shell_model. Erişim 10. Error and Crew Resource Management”.2005.05.edu/~otecdatawistom. “Culture.cnet. s. BMJ 2000. http://www. Knowledge and Wistom”.305-331). DUMAN Yasemin.2005. Improving Teamwork in Organizations (p.10.06. http://stinet. “On Error Management: Lessons from Aviation”.06.. http://informationr. Erişim: 22. Case Study.org/cgurcay1. No. KLINECT James R. USA.mil/oai/oai?&verb=getRecord&metadataPrefix=html&identifier=ADA 150359.gov.2006.aero.).asp Erişim: 12. 264 . “Bilgi Yönetimi: Nasıl bir İnsan Gücü?”. MERRIT Asleigh C. “İşletmelerde Örgüt Kültürü Faktörlerinin Farklı Boyutlarda Oluşmasında Sektörel Farklılığın Etkisi: Hizmet Ve Sanayi Sektörlerindeki Yöneticiler Üzerinde Yapılan Bir Araştırma Sonuçları”.1 http://wwwnt.11.isguc.2006. ÇAPAR Bengü. BOWERS C. Vol. Hillsdale.saglik. “Information.und.html. s.uoregon. Communication.2006 GÜRÇAY Cemile..8. In SALAS E. Erişim: 02.net/ir/8-1/paper141. SHEARER Kathleen. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.2006. http://bmj. Erişim: 10. Erişim: 20.aviationcrm. http://people. Information Research (Electronic Journal).com/cgi/content/full/320/7237/731.10. 2005.htm.. Erişim: 15.pdf. http://darkwing. Pensacolada. http://www.

Department of Transpor and Regional Development Bureu of Air Safety Investigation. Pensacolada. Fl.2006.faa.kalder.mil/crm/crm/stand_mat/seven_skills/LD. http://www. http://www.gov/avr/afs Erişim: 12. Pensacolada. USA. KalDer Forum Nisan-Mayıs-Haziran.htm.2006. 2001.asp Erişim: 12.10. Human Factors in Fatal Aircraft Accidents. Dallas Flight Standarts District Office.http://www..narcap.org/HumanFactorsinFatalAircraftaccidents.2006 Mission Analysis. Erişim: 09. s.doc . NASH David B.htm.Erişim: 12. 5. England. Prentiss L.10..09.navy.2006. http://wwwnt.crmdevel.2006. Error-Tolerant Crew Procedures for The Year 2000. 1996.talpa.2006.hurkus.cnet.10. 265 . İSLAMOĞLU Güler. LAST Steve. Power point presentation.com/dispatch.ahrq.org.asp?contID=678&tempID=1&regID=2.pdf. 2005.pdf Erişim: 12.2006. www. http://homepage. Naval Aviation Schools Comand.08.tr/preview_content.06.06.edu/HomePage/Group/HelmreichLAB/Publications/pubfi les/Pub235. Case Study.. PIZZI Laura.. Fl.cnet. www. “ Sivil Hava Aracı Kumandanının veya Kaptanın Yetki ve Sorumlulukları”http://www. 1999. “Eliminating "Cockpit-Caused" Accidents”. ÖZTÜRK Yaşar.navy.gov/clinic/ptsafety/chap44. Erişim 10.10. USA. Naval Aviation Schools Comand. Erişim: 30.htm.2006. GOLDFARB Neil I. Erişim.10.org/resources/paper/last/last. http://wwwnt.utexas.asp Erişim: 12.mil/crm/crm/stand_mat/seven_skills/MA. Case Study. 10. http://www. Erişim 11.06. Thomas Jefferson University School of Medicine and Office of health Policy&Clinical Outcomes. “Aeronautical decision Making (AC 60-22)”.2006.org/documents/SIVILHAVAARACININKUMANDANI NINHAKVEYETKILERI. Leadership.2006.psy.. “Crew Resource Management and Its Applications in Medicine”.

.net/ir/81/paper144.talpa.pdf.02.12. s. “The ABC’s of Knowledge Management” Http://www. SEAMSTER Thomas L. http://homepage.psy.. http://informationr. 1998.navy.10. “Analyzing Cockpit Communication: The Links Between Language.. Erişim: 266 . Karakter ve Kişilik İlişkisi”. USA. PRENTİSS Frank A.2006. Performance. http://www. SHILDS Josh.1..2006. Türk Psikiyatri Dergisi. Erişim: 12.com/C16S4/duygudurumBozukluklari.2006. “Implementing CRM Skills within crew training programs”.2006.cio.2006. SEXTON Brayn.2005. WILSON T.Situational Awareness. Fl.turkpsikiyatri. ASLAN Selçuk.2006.cnet. USA. Vol.06..edu/HomePage/Group/HelmreichLAB/Publications/pubfi les/pub243. Erişim: 12.280. Erişim. “The nonsense of “knowledge management”.2006.No.doc.pdf Erişim:19. s. Yaşar Öztürk.tursab.8.http://www.Robert.crmdevel.12. Federal Aviation Administration.J. EDENS Elena S.org.tr/content/turkish/uyeler/KANUN/TURKSIV. SURMACZ Jon..D.html. Error and Worklod”.03.asp 12.01. 2005. “The SHELL Model”. SAYIN Aslıhan.1. “ Sivil Hava Aracı Kumandanının veya Kaptanın Yetki ve Sorumlulukları”. http://www.htm.pdf.com/research/knowledge/edit/kmabcd.org/resources/paper/Training%20CRM%20skills%20seametal9 9. Information Research (Electronic Journal)..SANTOTUS Megan. http://wwwnt. HELMREICH L. http://www.org/documents/SIVILHAVAARACININKUMANDANI NINHAKVEYETKILERI.utexas. Case Study. Naval Aviation Schools Comand.mil/crm/crm/stand_mat/seven_skills/SA. Erişim: 12. “Duygu Durum Bozuklukları ile Huy. October 2002. Erişim:13. Türk Sivil Havacılık Kanunu.html. Pensacolada. 10.10.Erişim: 19.

2 nci Ana Jet Üs Uçuş Eğitim Merkezi K. 267 . Uçuş ve Yer Emniyet Okul Komutanlığı. USA.Md. İstanbul. Türk Hava Yolları (THY).DİĞER Boing Commertial Airplane Grup.K. CRM Background and Philosophy. Sistem Emniyeti. Flight Deck. Ders Notları. Basılmamış Ders Notu. Etkili Konuşma ve Yazma Rehberi. Uçuş ve Yer Emniyet Okul Komutanlığı. Memphis. İzmir. Hava Kuvvetleri Komutanlığı 1 nci Taktik Hava Kuvvetleri Komutanlığı. USA. Pensacola.1995. Crew Resource Management Initial Course. Crew Training International Inc. 2nci Ana Jet Üs Uçuş Okul Komutanlığı. Basılmamış Ders Notu .K.C. American Airlines.1996.Bas. 2006. İzmir. 2006 Flight Crew Responsibility.1975.K. Hava Kuvvetleri Komutanlığı. Hava Eğitim Komutanlığı. T.1995. Kaza Önleme Ders Notu.1991. 1991. Türk Hava Kuvvetlerinde Uçuş Emniyeti. Ekip Kaynak Kullanımı Hazırlama Dersleri. NAVAVSCOLSCOM. Dallas. Ekip Kaynak Kullanımı Hazırlama Dersleri. Boing Training Departmanet.. İzmir. Eskişehir. 2003. Ankara.4. İstanbul.K Uçuş ve Yer Emniyet Okul Komutamnlığı. NATO AEW E-3A Component. Hv. Hv. Hava Harp Akademisi Komutanlığı Yönetim ABD Başkanlığı.C. Hv.lüğü. (Basılmamış Eğitim Bülteni).ve Neş.Hava Kuvvetleri Komutanlığı 2 nci Ana Jet Üs Komutanlığı. İzmir. Ders Notları. 1998. S. İstanbul. 1981. Uçuş Ekibi Kaynakları Yönetimi. Hava Psikolojisi. Crew Reource Management Instructor Course Student Guide.T. 2005. El Kitabı. Kaza-Kırım İnceleme Kitabı. USA. Türk Hava Yoları. TN.lığı.

HKK Uçuş ve Yer Emniyet Okul Komutanlığı. İzmir. Uçuş Emniyeti İnsan Faktörü Kitabı.Uçuş Emniyet Programları Yönetimi. Ders Notu. 2 nci Ana Jet Üs Komutanlığı. İzmir. Çiğli – İzmir. 1995.C. Uçuş ve Yer Emniyet Okul Komutanlığı. Uçuş Emniyet Ve Felsefe Kavramı. El Kitabı. 268 . 2nci Ana Jet Üs Uçuş Okul Komutanlığı.Hava Kuvvetleri Komutanlığı. T. 2005. 2 nci Ana Jet Üs Komutanlığı. Uçuş ve Yer Emniyet Okul Komutanlığı. 1994.

Ankete göstermiş olduğunuz ilgi ve değerli zamanınızı ayırdığınız için teşekkür eder. topluca değerlendirilerek genel özellikler itibari ile sonuçlar açıklanacaktır. İnsan Kaynakları Yüksek Lisans Programında hazırlamakta olduğum. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. çalışmalarınızda kolaylıklar dilerim.EK Sayın meslektaşım. hiçbir makam ya da kişiye verilmeyecek. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Ana Bilim Dalı. ”Uçak Kazalarının Nedeni Olarak İnsan Hatalarını Azaltmada Ekip Kaynak Yönetimi” konulu tez çalışması ile ilgili bir anket formu hazırlanmış ve size gönderilmiştir. Bu nedenle anket formunda isim veya size ait olan herhangi bir simge vb. belirtmenize gerek yoktur. Murat TERZİOĞLU 269 . Ankete vereceğiniz cevaplar gizli tutulacak. Lütfen anketi mürekkepli/tükenmez kalem kullanarak doldurunuz.

Diğer ekip üyelerinin önünde hata yaparsam utanırım. yorgunluk ve hastalık durumunu gösteren işaretlerı gözlemlemelidir. Ekipten öneri bekleyen kaptan. Ekip üyeleri uçuş güvenliğini tehlikeye sokmadığı sürece kaptanın kararlarını ve hareketlerini sorgulamamalıdır. Kaptan acil ve olağan dışı durumlarda. Anormal durumlarda tek güvendiğim kendimdir. zayıf liderdir.Ekip Kaynak Yönetimi (EKY) Anketi ( Pilotlar) Anketin başarısı soruları mümkün olduğunca samimiyetle cevaplandırmanıza bağlıdır. Başarılı bir uçuş görevi her şeyden önce kaptanın uçuş yeterliliğinin ilk işlevidir. Görev performansımı etkilemesi muhtemel konularda görüşümün alınmasını isterim. halinde organizasyonun faydasına olduğuna inanılsa bile kurallar 5. 8. 2. 10. 14. Tüm bilgiler gizli tutulacaktır. Lütfen aşağıda görmüş olduğunuz derecelendirme ölçeğindeki rakamları kullanarak görüşlerinizi belirtiniz. Yanlış ya da doğru cevap yoktur. 12. Karar verme yeteneğim rutin uçuşlarda olduğu gibi acil durumlarda da iyidir. 13. 7. 3. 18. A. Uygulanması bozulmamalıdır. 21. 6. 4. 20. 9. Sorunları çözmek için uçuş ekibi açık bir şekilde birbiriyle konuşmalıdır. Yorgun olduğum durumda bile. kimi etkilediğine bakmasızın konuşurum. Uçuş ekibi birbirinin stres. Uçuşta sorunla karşılaşırsam. 11. uçuşun kritik safhalarında etkinlikle görev yapabilirim. Diğer ekip üyeleri ile tartışmaktansa aynı fikirde olmak daha iyidir. 270 . 17. 1 Kesinlikle Katılmıyorum 2 Katılmıyorum 3 Tarafsızım 4 Katılıyorum 5 Kesinlikle Katılıyorum 1. Uçuş ekibi kaptanın kararlarını sorgulamamalıdır. Stresli ve yorgun iken daha az başarılıyımdır. Kaptanın sorumlulukları kokpit ve kabin üyeleri arasında koordinasyonu da içerir. Kaptan ekip üyelerini normal uçuş faaliyetleri yada acil durumlarda soru sormaya teşvik etmelidir. Acil durumlarda karar hatası yapabilirim. 15. 16. Daha az tecrübeli kişilerle çalıştığım zaman performansım olumsuz yönde etkilenir. 19. Diğer ekip üyelerinin iş yükümün artmaya başladığını bilmesine izin veririm. uçağın kumandasını ele almalı ve uçağı uçurmalıdır. Aklınıza gelen ilk cevap en iyi cevaptır.

çünkü tartışmalar tansiyonu artırır ve ekibin verimliliğini azaltır. uçuşa çıktığı zaman her türlü kişisel sorunu arkasında bırakmayı bilir. Yazılı kurallar uçuşun her safhası ve durumu için gereklidir. 42. İyi iletişim ve ekip koordinasyonu güvenli bir uçuş için teknik yeterlilik kadar önemlidir. Etkili ekip koordinasyonu. 271 . 30. Her bir uçuş üyesi diğer üyelerde stres. Kişisel sorunlar. Ekip üyeleri birbirlerini mevcut ve potansiyel iş yüküne karşı hazır tutmalıdır. Mürettebat üyeleri uçuş öncesinde yada uçuş sırasında kendi psikolojik streslerini yada fiziksel sorunlarını diğer uçuş üyelerine söylemeye kendilerini mecbur hissetmelidir. 1 Kesinlikle Katılmıyorum 2 Katılmıyorum 3 Tarafsızım 4 Katılıyorum 5 Kesinlikle Katılıyorum 25. Tam anlamıyla profesyonel bir kaptan. Eğitim kaptanın en önemli sorumluluklarından biridir. 23. 38. 32. Düşük iş yükü dönemlerinde kokpit içinde günlük sosyal konuşmalar mürettebatın koordinasyonunu artırabilir. 37. 31. yardımcı pilota görevlerini dikte ettirmelidir. performansımı olumsuz etkiler. 27. Düşük kokpit iş yükü yoğunluğunda. Teknik yeterlilikler kadar iyi iletişim ve ekip koordinasyonu uçuş emniyeti ve güvenli bir uçuş için önemlidir. sıradan kokpit görevleri ile uğraşmaktansa dinlenirim. 36. 40. İkinci pilotun tam iş göremezlik (incapacitation ) dışında uçağın kontrolünü alabileceği hiç bir durum yoktur. 33. Hasta olsam bile kritik uçuş manevralarını başarı ile gerçekleştirebilirim. 28. Uçuş ekibi birbirleriyle ters düşmekten kaçınmalıdır. Diğer ekip üyelerinin hareket tarzı ile ilgili olumsuz yorum yapmaktan kaçınmak önemlidir. ikinci pilotları eğitmektir. Pilotlar prosedür ve uçuş planlarını sözlü olarak dile getirmeli ve bilginin diğer uçuş üyeleri tarafından anlaşılıp anlaşılmadığından emin olmalıdır.22. 24. 34. Kaptan. ekip üyelerinin birbirlerinin kişiliklerini göz önünde bulundurmasını gerektirir. 43. hastalık belirtisi olup olmadığına dikkat etmeli ve durumu diğer üyelerle konuşmalıdır. Her bir uçuştan sonra prosedürlerin ve alınan kararların kısa bir brifingle gözden geçirilmesi ekibin koordinasyonunu devam ettirilmesinin ve geliştirlmesinin önemli bir parçasıdır. 29. 41. Pilotlar diğer uçuş üyelerinin sorunlarına karşı duyarlı ve bilinçli olmalıdır. 35. Kaptanın temel bir görevi. Gerçek bir profesyonel hata yapmaz. 39. 26.

Uçuşta kendinizi ne sıklıkla sinirli ve stresli hissedersiniz ? A. 47.44. Çok sık 49.Genellikle E. Bireyler stres altında daha az verimle çalıştığı için. 48. 46. iyi ekip koordinasyonu acil ve olağan dışı durumlarda daha önemlidir. Ara sıra C. Çok nadiren B. Bazen D. 45. Kaptanın sorumlulukları ekip koordinasyonunu ve uçuşu yönetmektir. Sık sık E. Hiç bir zaman B. Uçuş öncesi brifingi uçuş emniyeti ve etkili ekip yönetimi için önemlidir. Her zaman 272 . Hangi sıklıkla uçuş ekibi ile ters düşmekten kaçınırsınız ? A. Ara sıra C. Bazen D. Ekip Kaynak Yönetimi uçuş güvenliğini ve ekip verimliliğini artırır.

Hava Aracı Bakım Ekibi 6. 1. Liderler genellikle ani karar verirler ve harekete geçmeden bunları açıklama ihtiyacı duyarlar. Lütfen kişisel görüşünüzü en iyi yansıtan cevabı aşağıdaki rakam kodlarına uygun olarak belirtiniz. Uçuş Sağlik Ekipleri 8. kaptanlar lütfen uçuş görevi yönetimi şeklinizi düşününüz. 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Yeterli 4 Yüksek 5 Çok yüksek 1. Kararları için sebep gösterir ve soruları cevaplarlar. Yer dersleri 2. Liderler genellikle önemli karar verirken ekibin görüşünü alırlar. Aşağıdaki iki soruyu cevaplarken. Uygulancak işin verdikleri kararla parallel olmasını beklerler. Uçuş yer eğitimlerinin kalitesi hakkındaki memnuniyetinizi belirtiniz. Genelde en çok hangi tip liderle çalışıyorsunuz ? C. Aşağıda belirtilen her bir öğenin uçuş görevine olan etkisini belirtiniz. Eğitim materyallerinin kullanılışlığı 4. Radar Kontrolörleri 5. Tip A Tip B Tip C Tip D Liderler genellikle ani karar verirler ve kararlarını açık ve kesin bir şekilde ekip üyelerine iletir ve onlardan kararlara sorun çıkarmadan içtenlikle uymalarını bekler. 1. ikinci pilotlar lütfen kaptanları düşününüz. göz önünde bulundurur ve kararı açıklarlar. Uçuş Emniyet Görevlileri 7. Bu bölümdeki sorular Ekip Kaynak Yönetimi hakkındaki değerlendirmenizi görmek için hazırlanmıştır. Uçuş Planlayıcıları 3. Eğitimin kalitesi 5.B. Dökümanlar 273 . Simulatör eğitimi 3. Personel Aileleri 2. Yukarıda belirtilen hangi tip liderle çalışmak istersiniz ? 2. Sorunları masaya yatırırlar ve öneri beklerler. Hava Trafik Kontrolörleri 4. Çoğunluğun fikrini kabul ederler. Pilotlar ve Uçuş Ekipleri 2. Lütfen liderlikle ilgili aşağıdaki açıklamaları okuyunuz ve takiben soruları cevaplayınız. 1. Tavsiyeleri dinler. Karar vermeden genellikle diğerlerine danışırlar.

Eğitimi aldığınız yeri/yerleri belirtiniz. 2. Diğer (Lütfen belirtiniz):___________________ E. HAYIR ise E (Kişisel Bilgiler) bölümüne geçiniz. Paylaşmak istediğiniz diğer görüşleriniz: __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________ ”Zaman ayırdığınız için teşekkür ederim” İletişim Adresi: Hava Kuvvetleri Komutanlığı Eğitim Daire Başkanlığı 06100 Bakanlıklar ANKARA Tel Faks E-Posta : 0 532 3248768 – 0 312 414 3225 : 0 312 4196468 : muratttei@yahoo. Faydasız B. Lütfen Ekip Kaynak Yönetimi Eğitimi ile ilgili aşağıdaki soruları cevaplayınız. Herhangi bir eğitim kurumunda ____5. Ne faydasız. alınan eğitim hakkındaki değerlendirmenizi belirtiniz. A. Kişisel Bilgiler Havacılıkta Geçirdiğiniz Yıl: 0-5______ Mevcut Pozisyonunuz: Statü: Kaptan _____ Pilot_____ 6-10______ İkinci Pilot_____ Öğretmen_____ Kontrol/Standardize_____ 10 +______ F. 1.tr 274 . Eğer Ekip Kaynak Yönetimi Eğitimi almış iseniz. ne faydalı C. Ekip Kaynak Yönetimi Eğitimi aldınız mı? Evet____ Hayır____ Cevabınız EVET ise bir sonraki sorudan devam ediniz.com mterzioglu@hvkk. ____1. Başka bir uçuş organizasyonunda ____4.D. Faydalı 3. kendi eğitmenlerimiz tarafından ____2. Kendi uçuş organizasyonumuzda. davet edilen eğitmenler tarafından ____3.mil. Kendi uçuş organizasyonumuzda.

. 2... 60. 158. 213. 109. 157.. 68. 138. 244... 65. 19......... 31.. 106.. 141.... 11. 66. 159 E ekip v..125 Disiplinsizlik . 89. 33. 237... 270 GPWS.27 Hava trafik kontrolörleri .. 79.. 239.. 130. 26. 67. 92...... 142... 73.. 98. 145. 155. 73... 121.. 254.. 126... 239... 107..... 61. 70.... 90.. 19........ 149.. 81... 100. 243. 241... 14. 1.. 114..... 41. 191.. 252. 32... 131.. 122. 60..... 71.. 164... 7. 237 Durum Değerlendirme . 36.. 190. 161.. 39 Bakım10. 184.. 179.... 61..... 245. 41.... 218.. 110.. 133.. 84. 137.. 233. 189... 275 ... 21.. 184.. 74. 29.. xix.. 84......... 20.. 170. 3.......... 111.. 240...iv.. 103. 114... 18.. 21..... 132 B Bağımlılık . 19.. 183. 147. 99. 41.. 143..... 167. 23. 100....... 58. 268... 25. 1. 133..... 73. xix.... 110. 77. 233...66 Donanım . i. 2. 238. 113.. 193.... 45... 246.. 171 Grup.. 270... 96. 16.. 140.. 133.. 146... 71.. 134...... 171. 105. 193.. 142. 102. 235.... 29..DİZİN A Akıl.. 22. 185.......... 102. 141.. 158.. 132 Farklılık ... 173. 10. 107...... 241.. 175. 38.... 37 Etkin.. 65. 128.... 132.... 46.... 165.... 187. 94. 69. 196. 203. 171. 273 Enformasyon. 75. 238.. 154... 62. 244. 180. 61. 116. 75........ 172..... 5.... 34.. 142. 116.... 101.. 210... 108. 63. 6. 72. 72. 130. 33...... 125..... 242.. 244 Fayol .. 21.. 95 D Değer.. 60. 87.. 246.. 101.... 128.. 45. 126.... 46. 192 Birey .. 187. 157... 43. 48..... 12. 29. 142. 174. 89.. 151.44 Assertiveness ... 86... 33... 189.. 101.... 164. 237 F FAA... 189....... 223. 24. 154. 116... 138... 224.. 42... 106..... 211.. 154.. 237. 63. 78. 241.. 47... 144. 216.. 115... 56... 163 Durum Muhakemesi. 14. 226....... 195. v. 3. 25.192 Çapraz kontrol . 46.. 122.. 96... 89.49 G Görev . 83.... 63. 24. 238... 29. 220. 15. 144.. 195.... 9. 136.. 132.. 86.. 60. 21.. 260... 95. 2... 188. 7... 125. 98. 10.... 102.. 101.. iv..... 87. 237. 77.. 5...... 46. 188. 193....... 145. 190.. 60.. 72... 147. 239...... 233..... 102.. 213... 83.. 197... 272. 236.. 137. 119.. 67.. xii. v.... 145. 11.... 142.... 45.. 129.... 87.. 144... 42... 26.. 89. 171.. 126.. 170...... 32.. 68.. 101.... 102. 82... 17... 33... 98..125 İletişim..... 14.. 22.. 182 Çevre ... 162. 188 EKY .... 71.. 30.. 64. 127... 134. 167.. 143.... 151..... 174.. 7...... 40.. 117....... 111.... 56.. 257.. 153..... 119... 188... 151... 89. 61... 88.... xviii.. 84.. 94. 146.... 9. 238.. 6.. 61.. 84. 100...36... 61. 215.. xii. 161.... 127.. 39.. 184. 100... 152 Demokratik . 191... 115... xix.. 21. 117.. 16........... 172. 214... 101... 107.. 117.. iv..2... 132. xix. 30.. 156. 141... 209..... 172..70 İhtiyatlı .. 45.. 147. 62. 127.. 120. 119. 59.. 139.... 126.. 31. 84.............. 108... iv... 134.. 67. 60.. 10... 198. 234..... 30. 22. 190........ 5. 238. 164. 167.. 44.... 246 Bilgi. 34..182 Çeklist. 259. 166... 34. 127.. 168. 59...... 15... 99............. 172 Faktör. 104. 165. xviii.. 5... 146.. v. 102. 143. 46. 121.. 83. 7.. 105.. 185. 85...... 242.. xvii. 156. 162.. 270 Emniyet .. 1... 31. 43... 235.... 150. 222. 17.... 40. 120.. 141. 135... 97. 144.... 135. 211... 59.. 132.... 143......... 33. 84..... 66. 134.. 63...... 17. 47...... 13.. 126. 106. 85........ 82. 197.. 186. 42..... 111.... 148. 80. 31.. 141.... 215. xix....70. 146. 140..... 217. 28...... 105.. 159... 187... 27... 75... 122.... 240. 1.... 150.. 91..... 178. 12........... 225. 139.. 234.. 119. 98. 174..... 253.... 234... 81. 16... 106.. 175. 106. 250 Hatalar zinciri .. 242... 8..... 25.... 149. 34.... 119. 92. 108. 95. 178.... 168. 12... 105. 163... 96........ 56.. 242.. 111.... 133.... 70. 110............ 96. 2. 271... 78..... 19....... 111. xii. 160.. 30. 212... 129. 214. 267. 143.... xii. 148. 8.... 109.. 149. 187... 101 Havacılık .. 218..... 197... 20. 112.. 33.. 243.... 144.. 196. 104. 261... 78.. 134 İhmal . 111. 64. 184.....31.... 163. 273 Ekip Kaynak Yönetimi.. 111. 143... 156.. 94.. 169.... 181. 1. 85.. 88... 81. 107.. 101. 195... 95. 181... 152 C-Ç Columbia .. 34. 240.......... 111.. 146.. 136..... 192.. 35........ 94.. xix. 86.. 73.. 146.. 188. 60. 48.... 246 Hedef . 151...... 43....... 3.... 120... 56. 159. 75... 95. 145....... 174... 108.. 29.. 221. 14. 99.... 25.. 137 I-İ-J İhlal . 139..... 144.. 198 Hata 27. 93.. 129. 191..19...... 81. 122....

19. 117... 261....... 149. 265 Motivasyon........... xix.. 44. 25. 223... 214. 233.... 191. 262.... 271... 181. 73. 139.... 107.... 264...12....... 138..... 109....... 21.. 223... 225... 88... 133. 134.. 242.. 82......... iv.78 organizasyon 2.. 108 O-Ö Olay .... 92..... 19....... 95..197. 110. 231.. 134.... 172 Otoriter . 70.... 147.... 220.... 82.... 98.......... 66. 143.. 192. 10. 90........ 221.. 152. 20. 113 Muhabere.... 100. 20..... 31.. 261.. 250.120 Kasıtlı.. 90. 262... 74.... 213.... 88.. 171.............. 33............... 249..... 46... 264. 32...... 29.. 221... 138. 90.. 121............. 175. 105.. 249. 151. 33....... 67..... 19......... 27........ 119.. 36.............. 26.. 270......191 Otomasyon. 232.. 269 Standardize... 106... 22.. 128........ 52..... 154. 126...154 Nesil ..... vii....19..... 34... 173... 27 Man......... 87.. 155. 62.. 14... 69....... 119............. 150.... 9.82 Kaynak ii. 71.. 122. 27.. 114.... 129.... 218. 96.. 174... 171. 115.... 21...... 189.. v.... 23...... 161. 1.. 107..... 153. 14. 11... 65.. 110.... 12. 233.... 246. 63... 60. 161................ 242.... 255. 136. 117........ 63.. 222............ 234.... 154. 258...... 109.. 140..... 48.. 213..... 37. 273.... 161..... 97... 64...120 Sosyal iii. 91. 263...v... 135.. 269 İsveç Peyniri Modeli.. 24. 28... 29... 33... 191. 132.... vi.... 195.... 131.......... 266.. 112. 15. 152... 122....... 193. 79...... 251.. 188. 91.... 60... 22. 90........ 11. 105. 11. 113... 91.. 184.. 248... 86...... 68....... 130...... 180.. 118....... 56. 72...... 106. 256.... 26.......... 196... 83. 145. 25. 267.... 86.... v. 102 Sistem xiii.. 125.... 240 Ortam .. 74... 38. 225. 80....... 267 Medium. 23.. 62... 68. 222.. 211..... 26. 163..... 5.. 103.. 80.... 245......... 158......... 63..... 63.....79...... 28... 17. 127.. 189... 74. 121... 253.. 94..........79 Operasyonal....... 10... 112. 99.... 195 SORUMLULUK ... 12.......... 104.. 195. 163... 15...... 252. 239... 228. 87..19...... 89....... 94.......... 91.. 269.. 105.... 89.... 262 M-N Machine .. 52. 189..........ii..... 274 Kaza ........ 153... 195 R Radar kontrolörleri .. 250... 103... 39.....147. 20.......... 183.... 118. 8. 49. 177.... 174..... 125. 75.. 158.... 117. 101.... 111. 87..... 248.. 24. 23.. 209.. 11 S Sağlık ....31.. 225... 253...........107.. 85... 148. 104... 108.125 Öğretmen79.... 111..... 67.. 72.. 222.. 176.... v. 37. 4. 127......... 31.... 172... 250.. 58... 133... 21... 93.... 227. 61...... 160. 83. 159... 148... 93.... 254. 30...... 259. 226... 77.. 27........ 257.... 72. 181..... 20.... 123.... 35......66... 206.. 84.125 otomasyon ... 62. 39.......109... 112. 36.. 257........ xviii.... 29...19.. 44. 44 Kaygı ..... 190.. 236...... 256...... 223.. 36... 49. 104.. 119.. 91 Mission ... 100.. 191....... xii. 12.. 115..... 64. 125........... 19. 112.. 197.... 16......... 143. 248.. 28.... 139. 190. 258. 93... 192... 91 Makine .... 244 P Personel Aileleri . 192 Otorite ... 101 Risk ... 20........... 17.. 4......... 122. 189........... 64... 14. 274 Kararlılık . xviii... 144.... 274 T 276 ...... 92.. 175. 182. 151. 179. 65..30.. 193.. 223... 257 Rol .......... 265... 274 İnsan... 131. 138..76 K Kaptan ... 162..... 38. 18.... 130..... 219. xviii.. 18.. 24........ 196.. 167.. 161....... 74.... 83.... 88. 267 Kendine Güven .. 192....... 126 Liderlik . 107.. 268. 220.. 272... 261...... 154. 119.. 210... 31.. 267 Sivil .... 68... 104.... vii.... 38. 142. 10... 92.. 198 Sorumlu 5... 211.... 13...... 129.. 34. 100. 80...... 188... 191. 270.......19.. 43.. 273 Pilot xviii......... 42.. 117... 96.. 102.185 SHEL ... 141. 106..... 210. 84. 223. 216. 143....... 26. 247... 126..... 8.. 230........ 250. 132 L Lider. 79........ 157... 264. 120........ 108. iv. 76. 235. 204.. 85. iv.. 212.. 22..... iv.71. 64.. 131.. 101.. 133. 167........... 116. 55. 207. 14. 207...... 18.............. 260... xii............ 169... 19... 12.. 15... 133... 242. 99.. 11.. 224.. 249. 238.35. 247.. 21... 184. 195.. 26.. 66.. 19. 232. 174..... 11. 11. 95. 98. 91 Management... 173.. 106. 111.. 91. 56......... 83.... 105................ 80.. 99.. 78 kavram............. 196.. 49........6. 94. 63. 130. 248. 244 Statü ........... 40.. 153 Otokratik.. 168 Savunma.

.. 84... 191... 30. 99. 85. 246 Uçuş planlayıcıları . 146..... 56... 267 Z Zaman. 82. 102.. 155. 86.... 5. 143......... 119 Yönetim. 11....... 19........ 193. 48.... 123... 106.. 20........ 249. 65 Türk Sivil Hava Taşımacılığı . 138. 170. 143. 241. 96....... 60....... 104... 182 Uygulama.. 118..... 37..... 123....... 39 Verimli ......... 261... 250. 36...... 164... v..... 61. 237. 26. 73.78. 73. 26. 80... 18... 62. 49.. 237.....27.... 71... xvii.. 58.. 117... 2. 96. 158. 63. 74. 178.. 129.. 245 Y Yetki verme ...... 248. 103.... 64.. 263. 172. 166........... 107......... 60.. 186..... 98. 1............ 137. 161..... 189.. 94. 100.... 10. 171.... 4. 108. 103. 55. 57. 195. 108.. 139..... v... 114. 133. 61... 180. 194........... 64... 3............... 146...36.... 48. 56...... 87.. 25...... 174......... 14..... 45... 122.. 62.. 9.. xviii.. 75..... 140. 190 Tehlike . 131... 184... 79.... 83. 8...... 87.. 90..195 U-Ü Uçak .... 262. 20..... 7.... 66.... 127 Taylor.... 65. 97..... 238...... 193. 185...31 Usul.... 88.. 180. 175... 65.. 38........ 173. 16...... 57.iv......... 145.. v..66.. 121.. 60... 132........ 165. 57 Tehdit. 110.Takım.. 10...... 49. 101.. v...7.. 103... 90. 70.. 47.. 202.. 274 277 .. 105. 192. 261 V Veri ...... 15..... 56. 47.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful