Numara: İ64 Abone Şeraiti 7".-.-A...* Mm Hmrff i ındb--im Kf. —--tın k, > .--M» . ¦— İM , Maat> Jf / .¦<;¦¦•, ti ı tos .- » Mırtbdii »f.nfya.

lıh»W T Sabahları Çıkar Siyasi Gazete Comarlesi I Kanunuevfll 1934 /»m fcifrrâ noA&e«»vt m «1» ekttttlr** meıigct va faıilata o kadar itûoa almlt olar Boardaloae (Şarki ) &o«a . ,1,,1-h-. Günlük gatı Demokratlık kolay değil! Yancı "."»d'jlar.l.n blıl TSr-ktin | Demokratlı*, ) hakkında b.r yaıı -¦>:'¦-. bunda T.tV şundan (Demokrat) oldujunu anlatmak tein tarihi mimli" fSat.»-nyor. Bu mî «Ilır t fbra - Türklerde hakanla hatun gAkla yerin co<akları —ı; ¦ i ......... .i ı İle (Ajala) anların r&kte rşlerl o, !tuh Hakanın benıerl olan frejata) al-tınrı kal fakir oturur, kal unun 1 - ı. s r . ' 11 - B, -i--" ) İM ¦. - <ı n -kail* aayıtırroış Bu da I iirkl'r İr erkrga gör a kadının daha ı ¦ ¦ ,-ı -I.,-! ı. ı-".ı!.- ı fırın --r-ıpıalarak, daha >ı>Uı.-U ddşuaûldOafl. nU gâatermekte İmi,,. Arkadaştanım bir ((ianeden jirr.n olan bu oıiıalinc bakı-lıraa Türklerin (akiden Demokrat olm dık lanaa inanmak llıımgeli-7 Of. C." jrkı. erkeği kadından yükte k ¦ . ı..l. belki Deraokrat idir (bu da .Öı g-lurör bir dü-f '."ıil.'..¦ yal). Fakal l ioaniBnlı. ki kadım erkekten yük-aak (ulmak kî( (e Dı m ok r altık tiyi! a mır. Tan Demokratlık erkemi ka-dım, b:, ;; :, hGcûgfl bir tutmakla ri'jılai-, bunu yapmak kim imin elinden gelmec (.'jrlı , tabiat bunu ya pma mı ılır. launlauıa ki. n in ıi'i !¦ • ıiııı. kimini aı urlun, kimini çalışkan, kimini be 1 kimini gulet, kimini çirkin erkadar deferli, nakadar yaheak AılA, ««kadar iyi feruk anan olaa dönüp yütüne asra bakmaılar. Bu da («atırlyor, ki tabiat bile ¦aaaalara b*rakerli|i ıtrnıaıı| nereda baldaki bunu b>ı kullar ve¦*^B>lo la* a* atarak? Var vaıua-aV Demokratlık olmıyacah mı «ava •laıaıt ma ««• —.«ak I kt« kabaaa ( garkta t rnkmama yaımaşlan. ylkrlerer yulardı ah art ettşuamuşler. taamaaaaUr , «a mm bu»., ene ab yo,I. Ur (akar,., bal müşteri "Tam kir I'k al l ancak laaaalnrıu > ... (V»"~»ı karşımda şaamaı bir datn tutulmeaıdır. 11'bun. yap* Mira dar kl (Dtmokrat ı Btı l- haıır aramnda (bay, efradı, haıretlarl ) gibi -nidadan adla» ortada kıldi'inışkrn, bu ayırdın j S» terdiği yola da candan. gönülden gıdelin Zatea bunu yaıan arkada| ta bu ndlnraa ortadan balbmaetie boaların ıı . da ortadao kalk-.., d«»ıldlr, -Aa-ma|ka -r »ı-lr,.».karauaada ktaio û. 4*1 .i „, , ba,.rd.«, (-,......i.kı) ma,.,, bakar. . Da.t. ^bam., ama «1... . D yor .. âVfTaaa. cak f*—i Uy.. Vıaa oaoa o-dı|l fiU | mm ki» «taa b»., ifM kaaJan artadaa kaldırd-tıauı |-bı — »ki ca|U.dao kalma — oWi>lık!erla l. .<,.„-.,„ dr oaladaa haldtrmafa (abalamabtv. Çflaka ı .,1.1.kir | Daaıakral ) ,.„..;.. (hah) haıaaakllarlı.

,v„ Zade ıkla, bir I ualaradrrlrr. Türk - ingiliz ticareti Avam kamarasında bir suale verilen cevap Laodr. M KL A| — M. Raa• ' ip an. Aıaoı kamaraaıada Târklfe Üe W Urarrt aıuabadaai akı-. dilip .1 ¦ . - ... hakkında krn-dn.nı aorulan auala .-ı.p «ererek d e rai, tur ki t -— lurk hakûmaıiaiobau Suikast meselesi Macarlar,"Belgrad„ dan tarziye mi istiyecek? italyan gazeteleri ve Macaristan—Milletler cemiyeti konseyinin fevkalâde içtimai ayın beşi nde... Malar faırteleridc yanın mıabtıraaında hi( Matoı Sofvakifi-M. Roma 30 (F. ı.r ,„ l -.11 — Itılyan ,--.-'-1-- • ¦ , I ¦ - ¦ - .lıraıın-da Maearlîlaoı İtha dalil fföırmediklerini aöylOyorlar. tugaaU.r dalll otmndılım aü, lUyurlar tr diyorlar kl ' "Yui[oala«ya, Mar ar Utanılan mrmlektUno ...... ,.r.„...uı kolayea mmıdalnltrdL Vufloalav kakaaotıaia dalılaia alarak ıtnam-larıadaa doiayt Maıar kûkaoMb tarat ya kat a ma Udi».. Milletler C«rrtiyelı t*vkala-de olarak topUmyor C.M»I S0 ( AA. ) — Ukaatar Karum—ma leakal ada ...... ¦ 1 .' urıbiada aaara tnaUaa çaktır. Yugoslav naibi saltanatı hâl* "Londra„da Londra M (A. A.) — M. -1. -donald. bu »bab Bukln|h*m aa-* ı m' ı * ıı .--ılıı-ı . Pranai «e natı *"Pol_ Ur yatuk yemİatlr. Kuvvetin yeni bir galebesi Amerikada sürüp giden harp artık bitiyor Paraguvay hükümeti Milletler cemiyetini dinlemiyor, çünkü Bolivya ordusunu m hizama uğrattı! Aylarda* kari Ccaabl Aatarvkada da*am e«Vo Bo•ı- • Parafuaay harbioia artık t>.iaaak Oıera oldu fa anla,ılıyor. Milletler ı "Şako„ kraılai y E r" ıı d aa tıkan iı ı nûifllih 0t> oarıer. rarajura, a nodaa boyla hareket atckfıai pak fâıal aelatmı, obaya*. -. Farafiı», hurıallari Bolivya orduaunıı hemaa tamamen ma h « ala* İlerdir . la'irra XaiM«alıaaAaıraaa aubkamındaa kan.- ı Hatta bu.ı.yada r*a»a«-n-aar (i-'.ı r^al U. -* ye. yo* harı|hlfc«aı (ikt.** da bit- I Balı-y a CkaaW Baiai '.Sarkmaaka. akrılaaaUaar. at* aaroda bulunanla Mil büıaBıı habarlarl arafıya yaııyaruı: ] miyar. Batı rioayatlara bakılıraa Sa.tıT.(n di, 5ii M |A-A,|— 1 Drvamt 2 İnr£ taMfed* Kış şiddetli olmıyacak, pek hafif geçecekmiş.. "^¦^tı^t?Y'*'"~ * Nmmmamm! '*I|L*b* * ^Wa&^-^H*ammma>!

Sırra* kıyın hmf'H"!

İ'aru. gıutrlertaoi nr,rıya-tmat fakc, hoıraagralya •!¦¦>-Itrinin yaptıkları uıu. trUık-Itı, ri ve knuso-orafik «aıiycli 372 trnrd-a bir •TBio laktau eltağım (&atrr-rau)lır. Bmar.a1<-yt > bu •.<)¦¦ İm 1563 ıtntHiı,.! kı kııa bcnıc-meıı l../ırm ı buna ¦•¦re !tIr'jbıİler.Bİ ittrkU. kcyrl»uu<-lar. 1S63 sraroadckı kırın ao-ğ.lı olduğuna dur hu, bir bayda atDİaledir. ¦ l- . ' I ... F. . .1 biti Ifte bu ¦ i.aladan âlimltrın (¦kardığı Drlicvlar yUBİardır! Baa kuj mu'.ılıl ^ı.t(tk yal-nıt bâr ka, gün dua olacak, fakal bat uıun aürnaıyecck. Kir unu» acBuftda iki uç gün aogok olacak ıı bu arar kııın riah. liyadc yağmur yağacaktır. Icntıın tarakkiyalı. bir kaç tfiin .ih,i iki havai vaııyali lalıAtatûrke bir Armağan Bulgaristandan bir Aralan yavrusu gönderildi Sofya «I | Hııaual t — "Utro. (aıoteıîna t -r— marul »ahfî hayvan ¦ ı 1 ...«-ıı Bubrar fi. Gatef) i,!,:,.. - Cumhuriyeti Rr rba Ur A-alan yavrunu he-dlyr -ir: Bu Aralan yanara tranU> Utan bula gönderil ml|U r. Bakalım ne konuşacaklar ? Malıu t Trakya Komitesi kongre akrfeHiyor .»fyn 30 (Ha-,au'i| — Tdrk «a Vuaaa Trakya-•ının Bulgariıta-na ilhalo mak-¦adilr tr|-hkai eda glrar Trakya kocnltaalnln kse jraai Klnonuev velin doku* luntu «o mı. " - -ı günleri Solyada ık I.r (i.»ı " ¦ Un aebapk kt» Af. Coı-rı.e'.. milaaln Itva ha. yılı hnmmalı bir Iı ali yatla (allamaktadır. Urmlrkat am belerin kanareye ha nrlaamaları »a anrabhaa göndermeleri hakkında da birer tamim |Öndermi|lir. B« toplanma, komitenin 19 uncu koragr etidir. MaarU aaıarıti, ¦¦, ..:.(¦..ı oU-rah i.'.'.ıı Jr -.i-11- muallimlere A gOa ¦aeaunîyet vtrmlrl Makedonyalıları da affediyorlar Sofya 30 IHuaual muhabimla-dao| — Sabık Naıırlardan va ah el fırkaaı liderlerinden tioapodîn Cl(ef .. bir müddrHrnberl " Brrhof(B aj kaıabaaı <ı*arındalu "Kli-turu,. aaaaaatmnda Ikameta ınrmar rdllmı, bu unuyorılıı Buna ..bap Uoapodia "Clcaf., la, vaki İhtarlara rahmin. Makrdon yalılar la gurû,gıaktra va jiıll ban teaab-bılılerde bulunmaktan vaı geçmemiş olmaaaydı aon günlrrda hükürarl ıj-jıir -II.. Makedonyalılardan bir cogıına ı'ı. Bu arada ¦abık Çİfteİ Natırı da of leditmîa, «a "Sofya,, ya dÖnmllı'ıûr. Başvekil Edirne de bekleniyor La.ro- W |Ihmam) — Baarakil Gaoaral t^aaat taaaaaıta Caamartaai (M -\.k.,l, , ba nket «aVe-fli ¦* Paaartoai a. r buraya «arara, olatafafı aaalt aaMImahtodlr. Adliye bakanı Saraçoğlu Şükrü An-karaya gitti Rıhtım Şirketi işi Birkaç faadanbrıı aahrinaiıda bulunan Adliye Vrkili Saraçoğlu Sakra dOa .. . ¦ - trraiyla Ankara ya gitmiştir. Arfllya Vıhık Ma Ankaraya harakrtiaalea a««al ataatyoaaa gi-drrık Faaarbabc* • Oalataaray fu tbol marıaa a-,..(•..,t.r D.|.r taraHaa bakar aldatıra f4n, kahaaaaf» .ata ataaaarak -i.. RaVbaa Sarka*taa aM m*ıak>r*aar tamamca Ktmif pbiaV. aataakal rd.tamlar, «a aairrpo'an 9İİ bayuuifirı olaa la taa tadı kl Ur ki.»», raai. »" . ¦ -1. hükümet .ııı-ı.ı gaf.

mi, kulu».. aLl,ı Maarif Vekilinin aldığı soy adı Maarif Vrkili Abidln. aoy adı olarak " Örmen „ I almifbr. V> buodm höylr ;u İmlayı at araktır: '.!¦>¦ i V k.ı A. Örmen. diğîtıi biliyorıabla. bfllûn bir kışın ni'il .... \-. -,-i'Liılı- evvelden öğrenmek nallmkUa i o bar hj.lı naeşMaaaaatıh ilimler I.r a hodan • ınkn bu haberin doğru cık-mııını lernenni rdrliıa. Çünkü kıa. akir olaa rnciîıl-.-ı tl.-ı ı, .rıhı, to iyi mrt. ¦im değildir. Gürültülü bir kongre Tıp talebe cemiyetinin de ismi değişti... "Tıp, »e**talebe„ kelimelerinin Türkçesi aranacak Polis, kavgacıları ayırmağa mecbur oldu II 11 |LJ j ¦ r ' maW JHd ( ' 3Sma!

Tıp Talrbr ırmîymtlnîn dili i kon «ruınıfeı bir intiba lıp ı.-.'- eeanlyeti lıaaı dfia ..il.it... eoara Halkr.iaJa (ak |«--üllalO bu toaiaata yapmaşlar, bcyrtl ı..... - ban «adak iaaaH ot. ralıaıaa pariaa daret alarak kam» mkcadaaa ae münakaşaya gtriş-miflaeaaı. DOakS i çttmaa Tıp Fakfelieai asa aıaıl talabraladaa Orana» •¦. ıı ¦ ı . ' .ı VoraVra Ur bala, I Oviyal »-a-kalan va rol.t m-«-1<lerl Iş'ro'a Hayali tdarroln y ptı|ı id dia ot» naa yalaualoklar hakhıada aıadaa .. -Ih.IjI »«at tıakitlarda balua-biuş. buna mahaalp Hakkı tafaam. yar va r»|ar Hayati Idara iıaaa •ovap varaaişlardir. V...I.O bir bıamı, II-.nl tda> LUfatı ...*./eVı t+virİMİM Yarım kalan iki kongre "Kıbrıslı talebe,, kongresinde ekseriyet olmada, "Ankara lisesi mezunları cemiyetline ge lince... Ankara —< mrtmmlan eımij atı dıaufidm» Wr aaaanı Daka, Halko-İB-ka maktam gractırkaraa Adaaa k—gray» ac-lik l^kkabenau. la^UataUn almaşbe. mastar. Bu râaalodra rlaaak kare* Ba başattan aaara hoagra ri"K.hnak TiVk Taleko Btrb|ı., ila yaeıBaa Uuaaoar, kl1.pl.ga *» "Ankara Uaeei Mamaları Cemitaver aaeıİmişJerdir. yali,. hangraleriol abdetaark ilıara Crmlyalia aaarllk mraal raporu toplanmışlardır. okunmaş, rapor üıerinda kırmrn Hunlardaa -K.brıalı Onclar CrminahaaB yapılmış, aoara aıadaa .«.«•¦>. aka koagrraa, rkarrıyat albanlaruaıa toplantıya golmaaıış raad.». .(-o. onbeş fBa aoaraya olma m »a i an abkkata aka ar ak da* ka burAk bir •kmiyrtla r—maka-la ı.pıtm ve kcyotı Idara iatt-aabalı lera Itia koarva aa be» fûa arat'aya bar a kılmıştır. bırakılmıştır. 'Ankara Llaeal Mnuolar Cer-ııi'il.. ne ... im -. ,aaı IS.S da. eakl ..-...... rlajyrr efokDünkü maçlar Galatasaray-Fener 0-0 berabere kaldılar Beşiktaş 2-0 İstanbufsporu, Beykoz da 1-0 Vefayı mağlûp ettiler — - ¦âvarat s lifi* Dûn»û '..ı.'ufararaı - Ftnrrbahft matından li.niıin'ı 6tr l"nfi&aı ¦''nfaçiarın fafstlâtı 7 inci tahi/emi'de H-AlRİlİGİÎsF^lBİEİRİI^^ Yugoslav muhtırası, bir okun yaydan fırlamasına benziyor Bu okun nereye isabet edeceğini *e ne lesir yapacağını kr--.hr mel» mümkün değildir

Yaf cilana kok ilanımla ı . .. H.rbfl ....... .... j auhti'a. İHMra kekemrnaı efıklaa eııh* 'Hibem ilmehl.dıı Meatnada Ma-carHıtaa r.ııaı aııMIJ.rıaıa (ark Maral ml ¦'"¦'I Hİı|lı'Bı| t d.> ... I. ... -Jl.'tll"lll|llln l L • . L>( H • ¦¦'¦.¦i i > ı ¦ ı alana >, Mı. t. leyraj ada ... |..a a'ıyı. h(l>d f.. H>rul»Hia ••¦lan al . [ M iatertal »oleflaalıreta, İlin edameht*. ıerhaku)a albaysl >.ra»k «Mi . • ı ¦ • - bulsa aaararaatlar.a -1. |.l>|ı «• a a.'a tıka ıha Bear _ hoknaJaf a*wİBj> »•• |M kt.Mı-.a. .iUbUi b*| .. .. .- rakama ha> .t • -lâfaa k» ,.Mk.l...,. kas «a r. amjBana «...ı. pıraıl M ....... kp- yöı. alaca» byîm — l.|.lkielırrar. Ik»mıl h l'l-alar Dara.* M.U «ar «ara haramı »1 i* a. la a..... •»kafi. «aka Um a..... . .(..,_.ı , ><m ta. HaHa. yv hu •rrıakratı's>*-!•• «laka «-•-•> k i*" Belli d. hu îaia tada k......ıılmaa. ,,.n.ı.. BatıM t.klik,., <K, an lk>ıa>aJr e*Bea*>a**h Çaehi ıı r..m ..i.- r.,.1 ....... ,, . «ar .»katı. kttuk itUl' ıar Ira aı ama .... ı ı....ı ¦ İttik ıra alaaaa laıalaa. Ilalııa» dmtud.r Oaaa lıia 141 falla Itarı*b>a»k •> ¦•-'< ık|H balhi da .... .N.ı .... behleam ıyaa -• latan™ ata birtahım art . akı rrısbiliı Onun )(in borak dı.klkrın ba lal lalın ¦ ka| Hhriada - o.-. hrı miıirmadirra ı4|laBİyı>rdıı Faka! • • «¦•> liip lltıha Baları 4a »ak a fak »a .1 ¦ aidata tcia bunla» ; • «tank ¦¦ i- > .1-J - .1 ' »i* •• .> raeua aauâbraaa, bar aka* laınaa la-Lamaatdı 1 Oha* nnıı iaa MI eritr.fiaı 11 aa laıat tapı. -. - ma Ha hak Uy anı ön Dünyanın en büyük deniz tayyaresi yakında bitiyor... Tayyarenin içinde bir matbah, bir bar, ayrıca radyo salonu ve mükemmel yataklar var dır HABERLER^ __u Atatürke Konyadan telgraf Kotjt 10 (Hum m — Aıtıürb aam.a •aıiln»! mtmıaebrlılı Hü>ıık O* iteri arın ırhnaıı/ ı.kf ,. , .. ( . 1 , . BVjffJ-İ Say adla katin alaaa. (Jalü U lalanı anllu ol. CV. .. 1 ¦.*„,¦,.,_', Sanın Aaco*. £«..n -4raio-.. //.fmı' Dolan "PofİHI I igcblilt. yaiıyoi Ar.uB.nii dünyan '1 «¦ bilyOk <ir u , U(«ğl I I . Touloac'da bit fabrikada yapılmak ¦n'iır re yalanda bi tiril «ok tir. Uçağın ıi" . .1, .11 bu ayın ¦onunda BiKaroıın limanında mora ocak. Fraa-aa il* cenubi Amerika »raunda yoku faaımakta lı . .n . ( aktif. 32 ton "vı- i- olan tın eksv gibi nıakinrde 46 kûjı yol-cnlub cdebilrcektir. Uçak 3? metre l uun. 9 melre yükıektır. Kanatlarımo eni SO metredir, ber biri beygir ı. olan 6 motoru ile ueak. aaatte 230 kilomelrr çabuklukla ve .'i'JÜ raelre yukıektc ııcabile -çektir. '.'..»¦,.n tankla» 27000 Ara btnıîo alabil»ektir. Ucak bu kadar bemin ile harada bîr kalk>|U 4000 kilometreden -ry^f"'^-V"": i Emvali metruke ihale bedelleri ingiB fovdeaındek; oniki taaa birinci aımf yoku kamaran vapurları* birinci -mil kamarala rı kadar bl)yUkldr va ilb yataklıdır Her kamarada lam tertipli t>ir banyo vardır. Ufağın p11' <f¦ ¦ ı ikinci aımf yolculara re uçagıa taiia-lertne m* di ut yerlerden baaka bir tfak, bir bar. bir ıa.cn ve bir radyo yeri bulunuyor. Üolli bar Franıu uçakcııuua admı alacak olan bu tayyare, ıkı aroe erıel yapümaga bas-laumi) v dar 18 milyon franga mal ¦ n-ı-iı Japonlara bomba stıvorlar bomba atmıştır. I bn da baaka bir de bulunmuştur.

dirilmesi mukarrer.. Aakaaa 'ft llİB(lkmi|tu| — Em.ab metrakedea araıi ıhala hıd.llarialn .im. kırk atakeUada laalrilmeai kabkıoda ka**atli falı ...... •¦>• akı. Bnııdaa • ••ut eiflelji lacuıea toprak aabîtn yapmaktır •( bu karar, .aküyle araıi badat la rim a -mrdijı gorüldâgba•iaa dolay) faVaaltaia M~ ı.-. -¦ -ı. kaabalyel atmaal prk ¦Mat! maldır. Badem ağaçları çiçek açmağa başladı Mu£!. >P (A. A.) — VlUytbn "Datra,. .¦ .pil lu» a» kınlıda İdi. Hatta kurularda av bile kaımaaııatı. Ser» gflıırerıfa dalara!) • afcmu.'L> vatmı B toara tarlalar ı-r-lm-,. baıtarıdı. "Dalca., da badem .>!',»- . . >. . bağladı. Bu atat "Datea., da laytla mahaulâ «nubİ yıllara .ora İyidir. rı .. kiloru ı ı- ¦' -r '0 llbruf' ' Z. y tın ChAD/SAT KARŞ/SI*Da] \FİKİRLER. COkü$LtR \ Durmadan ora yan boy! C ddt W laır'rd. |r>m>aa>drV - r. n « ar aklı- ur. ie kaydı ifttr-yalla yaııyorul . Sla l»tar ısaaıa. iatar vı. ı,. miada Muarlı bir dûlfir, takabil ena bathalıadaa ata|tya - -ir ' ı ya kalab. aaıiaıa»*- Ç»mmk y« ı .> r ' ... kartalmak r" aa M» mu ..»— ı yaea kıaıa . ı Fakat e «¦kakaaaa rtabare. ¦¦amale haal'yaa Hıka—.d_r. boya batbac ay leaaala I.Bo. aW ' . &0.. ac kadaı . L . alyerm dr Biamakta İmla. "HsbaaımaA, ,a koa« ıl, aiL> aıadaf '(¦• i-1™ I. f^j-ı4~m aiaadî Mkarlar taeaMaaaa fc.-y armaca .-a..— ,.. Mi aaama ym-kkkU aa. aVfa Icıa arı* arada ta İmamı . . I. ...¦«, M haadkalm . ta•m jHk-k I». 1............ aak. ki/»-|. karar ». ¦ r» .- .1 -. c re bakkıada laaacr caafamıiB. W aai -aamakU larof.a galıfimaı b. r**«*<lı t *~r*m a*. m-afam rmlkr*t ktarern ha. Iknmak bauca bil pulla mamuru da a an at. aaaa. ka aatanr da aalra. aliBaaif he. rW.ab.tw talk İki .. dr idare heyetmka 17.Î lira açığı ai4mf+ yirdl — kı. la. Uakaalp Hakkı kf>a' ı>r baaaa II liaaama ..- | M edaya*, lal t arafım kakal *•N*ı).ı_ b. paaaaıa atulhlat aaaa 1 data» BB*a«l.ı.t.B k«r<tı İdareye alt aaVp olmadat reya k U ¦eyle bw par>am laaıaıa bayatı Idaranio mrau^ıyali altında olduğu ¦> karer •trllmlytlr. Bu aarada, k-ıap mr ıalaaiad.a yloa mlmakaaa la. baalaaııatar. Aaaalıa r... . 11 aflfUrkra man aaalriy*<lı n kok daaraeaaıa MUadfea Ekrem, ya.ac aaykaaB*¦ battıada Atarda blua^ b. ablara yia* i..-.. Cmm* aüdabal. ederek: — Iı-r j,|. kadar b.|. u,.,. T İldi a I krem İla ûmer «iıbirlerla* bleam *t*aialcr -- ., ıl barak**İM kadar dokalaıûş. ¦alaada balıaaae pullun BiU ala ka »fanlar ayeılmn. kaary. • ¦ eemeyl ha» aak İaa tatal «t"^tabjmıkı «am*¦-"»*¦ »¦ Tirh,, .iaeak karart.İıf 4) aaa.aa.lih alusma-r b*bsaıua kabul .« ı.,,ı„ Ba mrraada ramlrana «la Sı Tur'.[rleatl'ilm**! menaubahaa olmaytur. Tıp. ra -talrba. kıl.Bi.IrHain iı Tarhça .......,, hayati Ua•<¦ aramp 1^ «(adıahtaa asara bölAa uca ala rV|iftlrtleaaal harareır ı'aaaa. ataJata aa sal yet ' 1 'T:p tbi.ba h>-rB*am. eiaaaaı kaM •dJmı r,

Baamaa aaa*. bjtkmaa aahayet •eeUa^yti.. Japonya ne istiyor? Taarruz güç, fakat mü" dafaa kolay olsun! Japon Hariciye Nazırı, yabancı milletlerle ihti lâflı işlerin dostça halledileceği ümidindedi . t* Ba Tehya » (A. A.) — H.ı Namrt M " Hkrala ,. Dtyal HatlU alada di| Biyaml dara aa aaa «un ¦.iı' .• 1 ¦.:.'¦ |l.r Bİ. " H " kapa«ya Larama amam iibm-aıiırılı emaiyet ea adasal ı.-ayrıcılplıl aaglam temalar BaM-mo .¦.--laaata cahamıbtamr. B. k.... baftaaıpemda âaâaıâaiıU aaaa) LaaıaVaaa 1. •aeak alaa daaıa he»ı*e amada u• ' ^ a 11 - - • i bahhıads barblrianlı keadl fSı Halka i anladı, ea aonra . 1. Britanya H Amaema Ba yine bu koafcranıa ait (tık ¦Hıîn «Irn koBU|l»a. Japonya n* taklit ettt? Ba heaaymalara» Japon kdjkaraan >»dı 1 mal) 1' *a mlMI tam. darfa. ¦ Icha laeearl aU. de alı mt*. ntleriaı t:de ctaM| a .(..;.... bnaber r „ - ¦ • • aa aataeai iıraı-ı meaaâbim Mham hdmı|a aa.aaaı. '* ba*»* >[1b aa avram aaa*n aaaa eema as<ılara>ıa halambrah ela-haaar bOlOa dr.latlsr l(la tek bir had ..-I.. I.Hl* >'.l,l|lıt "Taarruı gdç. müdafaa kolay oltun SllhaıılaaHB ı)n|ya<Fir.it harekat Mll|lmiı4aa. daaiı kue.at-laelam eaaalı kar amerle ladırıl abki — uhaalana tmreiae («kea a fır ...». ,lal*l İlerde aıarlmak..... aek. kaıafarah a>aaa,,ab kadem mi— hâla aldcga kadar 1—>rıl»a».*ı ee buaaa ı;.o d* lamı . , aıl ...lii tabdıdıal *e murafaa alut ul bir larıda dOıtlUlmılini ıBtlyarur.ta kl bir daıl.t*a drff-rkne t«i"vl» 1*1. lahal hrrhanı la kandl.l mkdaf..a> . Martla kur. ... ımperatarluta anlasa Uattl'rı haydulauu ¦»¦«•!¦ yalla ıtrâyeraa*. Rusya • Japonya mun»-Mbıd Serayal B.aya İla sis. mâaaaa ~ "">-¦• ita-., ha haptah. betler bayi. eylleımİBİlr V-al lanadaki balıh(ıbh m ¦«. 1 re-, laklara ufravahaıııa ılerlemık'r-air. Baadan. beıyıl.Japaa |unna İlerin İfia •eelaunaUyta. (m Baltık devletleri arasında ladır. Şimdi; neti reler bkadı ¦tak. a hanım.) I. el dr rdîlee lenm iylrr Japonyanın ûırtıttmrı... MarıhbıaJanmaı yhaımaD aaTUaınuııa .s yrni dOıgSa biı mu. abed^la ge*(eblea*lrllmBal İ(iaca> beap d—ı-rİar. Gareb Lfillera .. Aaaeriha-m. t—m «!• bota. •MeUrrla >rl*h kriaaina »..-.!«.iaı» ha bal raVnkkrhal .. dmıya Larıa.nı heaayla|t>raeak yeal kır rl.r.İı aalla«naası yapılaaa|iBi amil elmak tatar-at Marvçuho ik*rllyo< Anaya »a Amarikaam mahlrlu1 alh.lrrll. mj Çbb »a mOaaaabelle-nmia amamljealc iyıletrjıiBtlr. Çûa-k4 ¦¦. -ı-.r Japeayaam A. yamadchl iaraa—aa daba iyi aala. ma|. hU><ıel.ku.M Imaaamm* aaa. baV (ta aabaİBrda UarUaU>l „ y^ea .|<<lı|ın 1 'iterıyor. He'ş*y dostça halledilmeli Balarrada Kol a a da .:• ¦•( ., mu tîrar.t ........ i r..... ali yaaıoda İyi bir aaLııye u'«I." ea İki mrmfıkrt araaındahl leeyiyi .h,....|... I) Um ,

hL -Ilrc'a. aaUaam (w aUer. I« O''<».r " — 1 n.ar, ateaalrkaüeekr alaa botun ıblıUlb lalerimillal rloalca hallrdllreriıoi ujuyora m. ÇankO buaım bdyla almaaı bilbB dOaya. da uJaaLaı aran maaaBabatbrıUı ladkıarı . j a Una*». -Mornıng Posl. Japonlara farallar Laadıa İ0 (A. A1 — * Morolny Paat. ¦aaetaai, İL -Hlaala.am ja. ava diyet bmalUymda ab* aayaaa Jap»a ea.akM* k..,, aiaa 1.1.. efibam* har M daba mldareMbtedla Almanya, hava meydanlarını düzeltiyor Berba 90 UM — AJman Hara Bakanlığı. Breala.'da yeni bir layyaro nı-, ¦i.tm yaptlmatı-na *o ' >Kh-ıt 1 mı |Jjdi 11.11 da dûUellJmeiıoe karar .ermi)Ur. Hu akı meydan gemn ncanjanrı Ipn taaıfan ccı!c(.L|.r Letonya, Estonya, l..rvanya Hariciye Nazırları toplanıyor Tailın )0<A,A| - l.ctoaıa. Litvanyi re Eatonya 11. Bakanları 12-9-934 tır,(1 Uıc-rc a atla ima a. ma imanından 1: m- ilk il'1'..ut.- olarak bu glln burada toplanaa aklardır m uiakerc programında baylara «unlar varak*: S.yaaal e* «bonoenık ajanlarca ı| b.rhg.. ticaret b'h ecri-ı 1. ¦ 1 ... ..'..11,-1 v. 1-, memleketi nUkalandıran h»>L. gene I ışlr'lr uluılar araaı taleri. Fransız ordusunda hazırlık PafiıMfA. A.) — Hokûmci tarafından Harbiye Bakanlığının fer katide üStjynr,lan ifia ¦at'nen 8 maaratm av lurıtlc takaim edildiği tebliğ • 1İ..IH |i r I <-,... .i vc lİlbb imalata; 615 bocuk milyon, laeatım 35 mJ-yon. mbn»y< biımeb IS mily on, barırt M milyon |mm adaî fej ihtiyacı 6 bucuk anıryon. italya kralı dondu Brrndııi 30 (A. A ) — İtalya bmb "Somali., dem "Brendiıİ,. ya ..rİm ıtır Kralın bindiği vapur dtniı fıloan ila bar denıı tayyareni fiUeu refakat etmekte .d "Havana,, yine karıştı Laka.an 30 (A. A.) - Ka-mfi Sagna ** S.enfurgoı'-l.r (ok boabaLir patlanan •e Ur (ok teekifatli ur tu elenen tcıaburlcı vukuu OıerİBt) hükûnnal drfl idare ilân *tm|tir. L. Havana 30 (A At-Kantıkkklar âtenne mıitum ii-ynaal deyıaikakkr nekienmek tedar. Pııiıı ticaret mcmurlart bir-liginde arattırma yapanı »e turiitlarn Küba'da hay.llaıının tebJ u budaren ber muauıt propagandam elde et-¦aiatir. Bar emk İrka...... t..... .ddaalatır. Ayıntapta meb'us intihabı hazırlığı AyıalapMlA.».) Dwo ferkatâde olarih lopla Ma Şahfı mccUu meb'ua ¦ ıl.haba trhi| heyetini aecmlallr. Dı'adirr IraHkap deltarlrriai h.ı..-. lısıaHa mr|^uldQr. Suriyeden gelen Türklere yardım Ayıniap M l*Aı — Suriyedea yalan rilea Ilırb . ¦ .-r.- |>f| bayraalan arllb ¦-• rl'miat.r. temin edilmlf ea .a lılhbiyr kaıaama ini'/ datjit.li.lt. Ur aa. hrpsl de mCrt atili r alî yeti yatıÜzüm ve incir satışları lırair *0 (A.A) — Bn ayın 24 âmden 29 uoca yinO 1*.-.... r.r kadar boruda 9 Luraalaı '* k»ru |a kadar 5,111 ca*al Qaum ra i bucuk ku-¦ ¦ı' -r. 17 kuruta l.rc.- 799 laelr re 4 kuruıl aa 177 «ural hurda ıatılmı|tır. Ayıntapta 40 bin gizli nüfus Ayıalap 30 (A.A.I — Gecea eenc Tearm baaındio buyBae kadar nliyetimitda 7«,4ib aaâlı ¦Ohıa, 19.1İ4 aablı etlenme. 34.72» aaklı li.ıı. trabil ı-;ı.,ı - Bu auretle 2M bin olaa . I.ı.ı adınau }00 fala ulaıUfİBr. 935 aeacel yapılarak umumi nüfoa aayımı Icîn aebirdr re kdylerde ıı.nır/ûl.j 1,'n.ıı- b«|lıan>ı|tır. Sağlık Ögıitleri Vatla N — D*a yeea D-hta-lakm taearmdaa llalh.Tİade ı*b ...I h aaaa ha kar, baa-aa Vuliamaa. •a tyl -«* babkmda daffaetl t ' b o 11! *s*aİH|tır. . ¦¦¦¦ ¦¦III.I.H.M .... ....... M. ..H. 1 BHmm

Kuvvetin yeni bir galebesi I inci tm-hıfrdrn devam harp rtahrraal «ala amahtadar. Halbaıki (ab aavkim mrıelerler anua bllha«l mrrhruadr bu'unmaaıaı irap ettirmekledir. SaaıArdrn U.. .rı bir tabım ha. herlere bakılıraa «apkada bir iobı-aam elmat. frr.h IBalleyaam ıdar. marham) "Lapaa_da (*«•¦ dr|.r hartam baharlarda harıaahlaklar ph-aaaaiar. Bafirıa iıaıriınıı . *ftı «o karp alrymmta ammay^kr '!( ¦fıknra.hledu. 1',1-r larallan farayaıaya ardu-bu, !¦¦ 'ıı ı r ı,....... - a(tıRı yrdlfi ¦ ı ¦..... r i-, ordusunun kum. kdilibiaı kufatmak için uf r ilhakla ılır. Bolivyalılar her cephede çekiliyorlar A millik » lA A I — Paıa-ya'ay kikb-^r. B*t>>yelUa na bi-tâa r*phe*> c*k.y.blaeını ıtamıa bıldıraB*hl*mır. Bolivya ReısicOnıhuru levkıf edilmiş Sanlı,a».. - •j,,, IU |A. A.l --Salamaaha. aıa le-bil aAb-r-h bahhıada i.-.-, nmhhraarde bübnm verilmrh baara tayyara Ik *S«aUkraa. a aabladılayi gayrî raaaaİ aaarafa kt^îır. Yeni kah.a. akmdl •Saabyaya, aa bulanmakla alaa aabi aürgBB j, fJa leiae almahlamr. 'Lapaa. dan yalca yayri reaml l.ıL.r . ... "Şaha. dakı Balirya \ •¦ hanııh bir balda hıldıbkrıni bıldUaı.hlcdır. Boüvya hırt» devam edecekmiş Vaauaylaa M (A. A.|—Bakıya. da ııfHa ' - ¦ . ıı'-ıııl ye. rina M. "Sorıaao. im ¦klırlar m"kU ne »r(nırıı „ ... ' 'i 'ı "ır.bari) lf Ira olan ç atıımularındakl mueal'akiyeli daha l. ı ı. n.. Çunks. ti. ¦....¦ıa«e. İalidar mırkline açıklan B(ı2i bir derlet ıi.ırr.. t ¦,.],- yrçml|tir. Bu |arllar ,.ı..lı Boll.ya -.ş de elmalı i(la flddetle htb| acaeaktıı. "Muğla,, da tütün satıcı MufU 34 (A A| — Vıltyet dihllıada lutûa ..¦ , deaam elmeh-'.d.. Yani eİK.kr.e y.lmraı bek. laalya*. Mısırda teşkilâtı esasiye kaldırıldı Kabir* vj A A ı - Kral Faal t-ıkİUeı raaaiya ka kaldu>*a re Mreliıl dafılaa biran bujlkı Iaata n~.iiYunan Meb'usan meclis toplanıyor Atioa 30(llu.ual| — Mcclıli '¦I'-, .i.-.ı bir balta aoara top— l.ıcaUlır Bu toplanma bir bala aOrereb. bu arada Ayandan iade edilen barı kanunlar mfl-rakerc edilecek, ayın on d de-duacü gueıû Cumhur rcİainin no.J.o uataknba ınuBaıeket.ıU rapncayı yemenden nanra marn» Un kcektir Yunanistanda yeni ithalât aistemi AUna 30 (Htııuıi) — Dur» bû natırlar -ı ı .!.>.. ınaLiyc r. ı.-ırı Muayu I'. un 11u,<lu. »un teklif elliği Yunaaitlanın 1 klnunuevvcldcn itibaren tatbik edeceği ycui itlni.it -..-t. -mini mı-* ı ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ .....| aaka bir cebede) karar «erilmetı takarrür •ylcnaiftar. Japonya- Amerika arasında telefon N- y»w 30 (A. A.) — 8000 k ikame tre nıunlnğunda yeni bar Ukfnn kattı 7/11 tarikinde San lrnamako ile t. k

¦anda rakemey- baylıyacaktır. i*C naanknlık Ur g&ıuyroc «lu dolara olacaktır. Leh isyanının yıldönümü Vartova 30 ( A.A) — 1830 Leh ı.. IH. . || y|| llı.ll.lMlU Kil rdilmeklorJiy. ¦I 1 7 A M A N — SÜTUNLAR ARASINDA Kışa karşıEskiden garip teleüller vardı; ı.-ı bol BİUBt ¦ kış sürek-li olurmuş, 11lan gibi— Ki», hakikaten çok korkuluca bir rae »t.mdır Odu d kö-aıur derdi; mangaldın, soba-dao ev«vl b "i, yakar, barunar. Öyle yıllar bdaiıkı rhmııdı para ile oduncu, kömürcü dükkânların kapılarında adela dilenciler kömür dilendik I Di> ««kainiı ki şchrimiıde bir belediye »ar. Fakal belediye bu* ı şeylere bakmıyor! Şehirde ı madığını telkih edea komisyon da jonlerce loptandı re a*ha ye t " İhtikar oraaadifuta. tiyle olduğun., karar verip dağıldı Buoa aka e aular durur. Arlık, k.aa ne dıytbdtr? Kim ağrını acar da bir tek aöı löy-liyebıUr? Bereket versin bu unda gönüllere teaeUl veren bir muide, imdi d ı yrtifti. Bir Fransıı ikea adamı bu yd luşu. hafif geçeceğin,, ünsi eeee-lara tutunarak töıliıyoe Yala ata. degru, oaasnl De atak k. ha Ira) fakar fukarana, yfltû gülecek... Ama. ode ocu lar, »«ı»!.!-. >ı -ı aghyıcaklar-maş! Oe, bc) kısmın keteaı dolup sevineceğine, binlerce eri boşalmaam «e ağlamasınlar t Pek a. ..I. bir hakikattir ki bu d e kış, kara sefalettir Ve kıı». ber yıl haıırlanmıdan gt-r Mka kaya bıtu-lantcık bar kan», refah ayada-. Gûnttk nafakaıım tedarikten acıt bir çok ıs lan kışa. aaad hıırr-Lnıbdırler* İstikbali düşünmek her şeyden evvel, bir m karı ¦ delendir. 11«ıııır İlmimin nıiı jdcsİ, raııacdiyorumki muhal olaa dahî-bîr çok kişilere. büyük bir teselli olacaktır. Taaalb. insan -kan yasamağa teşvik edea aa bû.Jk deaiekt.r. Franmı Umara ı. ba yarden müteşekkir ....---1- |||>1İ| |,t _R. Ramazan ne zaman ? "Ankara., dan bildirildiğine gör a. diyanet işleri reisliği, kinin ue «velin aa kitine ı cum ar-teıı günü ramaıaıı olduğunu Ha e>-Irmııtar a m Etıbba Muhadenet cemiyetinde Et.bba Muhadenet Ceaaiyîb dua Cağaloğluadakı market binalında aylık topUabaıaı yapmıştır. Bu toplantıda r um a mera eh-niD va niıamnamenin on beş maddemde barı dr ğişiklikler yapılmas iltam öden kmru-lir okunmuş, leteailea tadile: .spılru^f Boaydı a tarara oeaaraetae bu Taavta «aa-tig... teehafi etrafındaki faaliyeti me*ıu baha ol-muş. ba buıuıla ıtabedea tetkike tın mı.im.ıı karar altına alınarak içtimaa albaya t varil Yumurta fiatleri oynak Karadeau ısbılkmade yu-murta fiatleri hecaaa bar gen değişmektedir 0, gün e>>el Trabaenda atkata bia işle a mensin yuaaurt» muamelesi aamoy-tar . Aya» fua Orduda yat daoc-¦ 150-160 I ruıa aatklaa yumurta, bir gta avrd 160 170 kuruştan muamele görmüş buna mukabil ytun aynı gün Ineboled» ru. ,„„ıu,(, 250 kuruşa aaldanıştu. Kadro ve maaş Hakimlerle icra memurlarına maaş verilmesi gecikecek gibi.. Yem memurin badroıu kıtım kuım lıtanbul adliyesine tebliğ edilmektedir. Evvelki gün geç «akit adliye Bakanlığındın tıbbı adil n-n.---.c- ile ihtisas) mahkemeleri kadroları tebliğ edilmiştir. Adliye ıcçım eacumenide ağır ta reni Acilin riyaseti altında muatataman faaliyelo devam etmektedir. dığı için. bunlara maaş verilebilmeli kadroların gelmesine mütevekkıf bu t un maktadır. Adliy anlığı, hakimlerle icra memurlarının bu ay da geçen 6 ay kadrosuna göre maaş almaları İcap et

lduğunu bildirdiği halde vilâyet muhasebeciliği bu emrin maaş «ermeğe kâfi gelmediğini bildir nun ûterine Adliye Babaalığı, Malîye Bakanlığına mOracaat ¦İm-ılır Gelecek e tara göre hareke . Yeni kanunlar bugOn başlıyor Son kabul edilen yeni adli kanunla no hepti bu günden İtibaren mevkii mer'İyala geçmekte dir. Muhtelit mahkemede davalar Muhlolİt Törk - Yıman mahkemeli evvelki gün toplanmış va 14 davaya bakmıştır, Bunlardan altın ilmiştir, ki m e i kür davalarda bîtdtn işlenilen tatmin» t yekûnu 250 bin lira îdi Diğer tek dava İte murafaaya bırakılmıştır. Bunlar araaiDda Öç mühim dava vardır, biri, Balıkesir orman o imtiyatına sahip olduğunu iddia eden "Baıil Si f o tay „ tn hükümetimi t de o 60 bin lira iıtiyen davasıdır. Diğeri " EkonotDİdîı „ tarafından "Sındırgı,, ormanları için yine hükümet aleyhine acuna dava avkaf idareli tarafından Yunan hükümeti aleyhine açılan 150 bin liralık davadır. Bu Uç mühim davanın murafaaları gelecek hafta yapıla-çaktır. İhtisas mahkemelerinin müddeti uzatıldı Ihtiıaa ma "kemelerinin faaliyeti kanunla iki buçuk tene daha uıahlmıştır. Bu müddet tarfında bükû-aıct. lütum gûrdüğU yerde itleri at olan ibtittı mahkemelerini kapata tir. Şimdiki halde kapanmam kararla şan ihtisas mahkemesi yoktur. Ma a ma f ıh bu botu ita tetldkat yapılmaktadır. İhracatımız ve Almanya Türk of İt Berlin şubelinden verilen malumata göre, Alman-yıva ithalâb gOçlUkle ilerleyen mad eleri mit, bilhai'a pamuk ilo tabiredir. Bunun lebebi. Türkiyece iılcnen fUliarıa allkadar Alman daireleri tarafından pek fail» layılmasıdır. Pamuk ve tabire ancak Ai. manya tarifindin teapit edilen Batlar dıİreıiude meıkür mem-Lrka te ithal otunabılmrbtedı. Limanda Çinli kaçakçılar! Tahkikat devam ediyor, bir memura isten el çektirildi Geçenlerde lımanımııda bir f ranın vapurundan afyon kaçakçılığı yapdvken raetela mey dana çık abıta ve gümrük müştereken tahkikat devam etmektedir. Afyon kaçaçakçılığı yapanlar aralında, Franııı vapu-lunda çalışan iki Çinlinin de bulunduğu t Bundan başka bir gümrük muayene memurunun da işte mühim rol oynadığı ve muayene ı.anıtlarım e açakçılara vermek luretila eşyanın g6ya muayene edilmiş şekilde gümrükte-n çıkarılmalını temi dilmiş ve bu memura işten el çcktirÜmiştir. Tahkikat devam etmekledir. Karadenizde fırtına hafifledi Karadenizde ki şiddetli fotine y Dilinden yedi vapur Amasra limanına tığmmaya mecbur kal mıştır. "Ege., vapuru yuluna güçlükle devam etmiştir.'Tan., vapuru muhtelif yelere ait yut ka ar yolcuyu ktanbula getirmeğe mecbur olmuştur. Bu yolcular liman reisliğine müracaat ederek mıııkiıl v.m-yete düştüklerini anlı tmışiardır. fta yarlerine g önderile c eklerdi r. Mamıfih Kıradeoİtde fırtına hafiflemiş, birkaç gün evvelki şiddetini kaybetmiştir. Çinîn "Ankara,, Elçiliği Çio hükümeti tarafından N. 'Ho-yoa-Ttu,, ain "Ankara,. EJçiliğina tayin edildiği haber alının Ingiltereye 9 aylık ihracatımız Reımi Ingîliı iı tatil tikle rîaa göre İngiltere Türkiyeden 9 ay İçinde 560790 ıterlinlik ith Geçen yılın ithalatı iıc 473274 ıterhndir. Yioe bu dokut ay içinde logilterenin bütün ecnebi memleketlerden yaptığı ithalat 536780722 ıt rlindir, Tramvaylardan atlamak yasak! Tramvaylar yürürken atlnyanlann polise verilmeleri bildirildi Tramvay şarkeb memurları -na yeaı bir emir vcrüauştır. Bu emre g«ra. Iramraylar giderken atlı r kimoluraa olıuu tramvay ilk poliı noktan ÖnUa-dn durdurularak »balaya lea-liaa eekkace ktar. Ba caıirde, tramvaylara atlı ya o raimi elbitali polaı mamurlarının da aynı ¦ ¦ ..İnle gü-ler ilk poliı karakoluna laakm edalanelen luıumu bUbaata kaydolunmuştur Ba türelle traaıvaylara allı-yaalaıdaa çata alınacak va tramvaylar bili hıraketta ikeo binili inümetinın ÖoQ alınmak îttenileçektir.

Afyon heyeti bugün gidiyor Tdrk - Yugoalav afyon »atış Duka«r(rainde batı .'--...kl.k-ler yapılacağı «e bunun rçiada Bel mûıakerıttı bulunulacağı | ¦ ¦ l'i Bil mUıakereye iştirak etmek üteıe Uç kişilik bir lir yel ne-çilmıştir. Bu heyet uyuşturucu m tahttan aştVmVt Ah Sim.. Habip oğlu Ziya. Iktiaat Vahaietı MüıteşarUrından Hul-ılıd-ıı mürek t bugün Belgrada hareket edecektir. Müıakeredc Yugotlıvya na-maaa Yagonlav Ticaret N»iare had* a «a Afyon iabiaa'mdaa mümaatıller iştirak edacektir. Aldığımn malûmata gfire maıktr mukaveleoİB tadil edilmeline teberi, bu mukavelenin yataloVğın şimdiye kadar geçen tam» a iarfntda bu çok değişiklikler vnkua gelmiş olmasıdır. Bu meyanda akıaı j dâvit variyetleri ve takaslar, kkeringler otla ya çıkmış, ıktı-aadl ahvalde elifişıkh gelmiştir Ba itibarla mukavele •ırnd.kı vasiyete uygun bir bale getirilecek târ. Heyet Belgretta oa gtln kadar kalacak ve bu arada Hraıt-nık atyoa müatahtaral fabr i-kanBı da geldikten acmra Kâ ounucvvaSa oo beşine doğru . şehrimite avdet edecektir. POLİSTE Dünkü yangın 88000 liraya sigortah fabrikada çıkan yangın şüpheli görüldü Zıbıt», dun SA000 liraya ti-goıtalı olan bu cam fabrika-ıının kuunen yanmatı tahkike-bna vaıi iştir. Bu yangın fiyle olmuştur : Etninoauode çiçek puan denilen yarda 32-M aomarıdı Al bert va S iyan biraderlerin tahtı işgal ler loda bar cam ticarethanesi vardır. Dün saat üçte bu binanın ikinci kat pencerelerinden alevler yükselme k t a olduğu görülmüş it aberdir edilmiştir. İtfaiye derhal gektaVş. aı bar ıımıa aeara bâr bura kâğıtlar iki metil moıabbaı kadar bir döş n sonra yangın aöndürüimüa-lür. Yangın tahkikatına Eminönü merket memurluğu vat'iyet etmiş, ilk asfbalardı, bu hca-rethancnİB KkOO liraya aigoj-tah olduğu teabit ed.İmiştif. Zamta. şimdi yangının teba-bini araştırmaktadır. Dün "Al-bert„ «e "Sıyoa,, un malûma-l inada dilmiştir. ..... «.-.*.*" Şerhi er İnsan kibrü nahvetten ne kadar eksiltirse meziyet ve fazilete o kadar ilâve etmiş olur Boardafoue Ştrh p» uu'ı i.- d.! latlamak, kabarmak, ı kii.ı- mil ' gl'6İ llı»ta huylur. aydınlanmıgaa kafaların, kıtır tarifelerin doğu'duğa nakiaala' tayı-labilir. Bunla n/ak mc-tifi wa fa*il*ttam amaları pak dâfik alan intanlarla kârıdır. Maıİaal aa faıilat-len ipıl* kalanlar, ak-liktiklrrinl bafka bir gol' dan telâfi almak i iler ler va onan içi a tahle bir lalam tavırlar takınırlar, bâgâklMk taalarlar, va bananla içlerimin kaflagana ört ek, amamla faıitet ve mnigetten gama gagahkla-"iı fiıtemak Itfarltr. Fakat bu tavırlar, bütün ba göıterifter tahta olduğu için. klmtanin golünden kacmaı. kimtagi mat ve o zavallılar galnıt kendilerini aidatımı olurlar. Belki ana da muvaffak ol-mailar. Çünkü k ir kim-te, bile bile kendini aldatamaz. Şaget bu çeşit tahte. takma gösterişlerle, kibrü nah-vetlerle kendilerini ogalı-ganlar, bir g götlerini açarak doğra gala girmek iılerlerte, hersegden evvel kibrü nahvetten sıgr ılımlar. rü nahvetten eksilen her habbe, meriyet ve fazilet hesabına bir kaıanttır. Meziyet va fazilet, insana hakiki değer verir. Sahte ve bof iddialardan sıy-rıtmak ise hakiki bir değer sahibi olmak yolunda atılacak İlk adımdır. ZAMAN Ölüm uykusu! Bir zavallı, mangalda yanan kömürden öldü Fındıklıda Aydan apartmanı kapıcın Muttalıb. dün. odalında mangal yakmış, bir köşeye çekilip Bir müddet tonra Mnttalib'in uybuıu gelmiş, ağır ağır uyumağa koyulmuştur. Fakat İat« bu uyka Mutta-hbi öiüeae kadar f^tiarnyfcjtûr ? -.w toara apartnnana gelenler. Muttcbbİo uiuıü ile kar-plaşnuşlar va pnliai haberdar etmişlerdir. Adliye «e polis doktorları tarafından yapılan muayene nette etinde Mutlalıbıa mangal IcöennVü iea ı abat leaı 11 k öackl. gl teabit edilmiştir.

Dört otomobil çarpıştı Son yirmi dört aaat İçinde ¦İri yerde otomobil çarpatmaaı olmuştur. Şoför Akili' (üfür Rahmın.n idarelerinde kı otomobiller, Saraçhane başıuda muhalif istikametl gelmekte oldduklaıı bir ıırada, yapılın yanlış bir manevra ile çarpışmışlar, ber ıkıtide parçalan mıstardır, a a a 1931 aantarah etoaaobil ite 2532 numaralı otomobil, dûn Hırbiycdea Beyoğluna doğru süratle gelmekleler İken bunlardan biri diğerinin önüne geçmek İst iride yol «ermek Ürere direksiyonu lormca, çarpışmışlar dar. Mutademe Delillimde har ikası da enunuyelli tarette basara uğramışlardır. Nüfusça m.it olmamıştır. Kadın yüzünden bir cinayet Evvelki gnca. Sislide Etfal hattabnaeni arkasındaki bar bahçedeki kulübede ağv ber cerh vakası olmuştur. Bir bahçe tan kulübesinde olurun Vebbille arkadaşı Talât iFilınvlı öledıabari devam edip gide kadın mevtlesin (."¦¦¦¦¦¦ feıfrf ı,-.' uıtam gönül raıı d*/il\ Bir mütehaıııı daha I Şebİr tİyatıoau. operete brı »ardı. Evvelâ, Şahında başındaki şimdi yatık edilmiş olaa tulûat ba, iğreaç nükteli operetlerle iyi kataaç tınım etti, bundandı çatar a t va gemi asıyı akh. Belediya. tnyleaea tirler*, edilen trakitlere İnat asana diye mİ aedâr, biç aidanş etme-: ,ı açın bu hal davam adi yar. Fakal ber yar aşıkta hareket gibi bu da tadı aı ıe la*mı kaçırdı. Şimdi şehir tiyatrosu ba ¦ sıt eliyle batar dip düıelmesiai istiyor. Ev el. öpere I ıçıa bir yabancı memleketten aMtehaiM getirilmeli ımış I Şehir bclcdiyeaiaıa ııvatlı fakir bütçelinden, bir yabıacıya para ayrılacak. Sanki şclıria ih ile lemia ediliyormuş la, Brta kalan para da bu türelle harcanacsbmışl Operelia dağı), tiyatronun da bir mütehaaaıaa mübtaç olduğunu, şehir tiyatroıunun bugünkü hal ut. Yalanı, bn getirilecek mütehassıs, ne dereceye kadar işe yarayacaktır? Ondan, aa kadar artiıedc ede-cağu? Dekor ve ıkının- masraf, lariyla belediyenin fakır avrbna «ilk olaa operetlere başlamadan evvel bunu dutüamek İttim gclmeı miydi 7 Bit. mütehaıııı değil Şehir Tiyatrosundan bütçeline, kadroluna göre temn iş ieti'Ofut. Şimdiki cu/cuaa içine g.lecek mütehauıı ne yapar 1 Mütehassısa da yatık.... Paramın da yatık L. Gümüş liralar ve maaş Umumi maaş bugün dağıtılacaktır. Darphane mtânsUğB Ista »bul v.liyet mubatebec.lıg-.na ıenıba dta (100) ban Wa vatntiatâr. Memur maaşlın kaim atı «eni paralarla veeikcab. ba mretle ilk Cum huriyet gümüş liraları piyasayı çıkmış olacaktır. Dtğer ban ula, tilerdi da maaşlar yeni para caktar. Dünkü sis Dün sabah şehrimin kalın bir atı tabakııı kaplamış, bu yüıdca Abay ve Şirketi Hayriye vapurla rlin muntaıım yapılamamış-br. den yine kavgaya tutuşmuşlar. Vehbi taşıdığı büyük bir Uçağı çeksrek Talin böğründea va jrkıımılan e ırak Ülera müteaddit yerlermden tehlikeli auret-ta yaratamıştv. Talâtın istimdadına polisler yetişmiş, Vcbbiyi yakalamutlar, 1 «atı da İmtihanı,e nakletmıiUlml. Tılsım hayati tebl.ktdedır. Bir amele yanarak öldü Dua bir amele, dtkkataiıfaği yüıunden elektrik cereyanına kıpılarak vefat etmiştir. Olaa amele. KarakÖyda pası mahılkrainde oturan Sındı-yek 35 ı a«!ırindi Uaaaıldar. Uma.1. yine Karakö, Js. Saf. fel beyin .matara fabrikasında çalışmakta ikeo bir arabk her naulıa elektrik cereyanına ka-pılsasa, aaide kömür haline gelerek vefat etmiştir. Doktorlar tarafından ya palan muayenesinde bu cihet lesbit edilmiş «a defnine nılı.ıl ve. r.lııiL|tı>. — 7 AMAN — ''»«ıı ıı» - -i 1 Zaman Ansiklopedisi

Ekbername muharriri K J ¦'İl I !'¦ ' .1' r. biıi I . - ¦ taı ıh r. ı l.u "ı ıı-lj. <ı arşımda "Ekbcroante,, adlı bir eserden buhsedildiğini gömü;. Ihi tarafından ya-ııldığını merak ttmij İır de ¦niıyamarnif. onun için bunu bird-n loruvor. Ceva bername. Hint imparatoru Ekber aahm veıifi Ebulfar.lın l.ı-ı.ın adı "Ay.Bİ I -imi . dır ve Hmt İmparatorluğunun o ıı-manki dini, siyasi idari tesisat ve teykilâlını iıah eder. Ererin tahririnde kullanılan litan, ton derece musannadır. Eserin bilhaa.ru ikinci bıımı. ço k kıvmrtlidir. Ekbername, Avrukıtın lın niir (İnayeti irtikâba ıaik olmuytuı mmsm ıı Günde bir Kitap Gönül Dili Şairi s Fuat Hu...' Demire.ll) Basan ; Semih l.ûtli Matbaa vc kitaphaneı l|ie bîr ',ı- hitabı ki Terfik ¦ ¦¦- nûl dili yıiri. I f-'ibrrtin 'Rübabı Şlkrıleıi. de da. bin modern bir dua bil olduğu kald* ioo kırk yıl için- yor. Bu aari divaada d* hatim iti bar ile ryİ baaıhnami|tır. aiye yok. Lâkin ölüm f Gönül dilinia) ilkio bacmtaden dunda bir elanı ola babtediaimiı »aninin ne r er imli bir •ah,iy*«l»r için kelin kariha, bir tabiat re bir budrrt hııten oiülmüy İbİdc aahıbı olduğunu f Uı'rrmak içindir. bu dîvanda gııcl yok Gerçi berreete bir mıaraın Çin M- I»"*' daa».k olan ay yük ir Ur r inden daba kıymetli ve iniltiler »ar. Sair. |u çünkü daha uıun «milrlO olduğunu ymi divan çerçeveni adyllyıakr vardır. Fakat bütün methiye çeşnilini de ı bayatı iki üç maaıumrnİD mı ıra Un mamı). Ilkla Nrf'i gi aranna ugı|ibileo bir yalı, Jimrün- gibi değil. Karide d* bu »eya İki kere otrn Bülbül- mı mu meleri a e ylrmlı laıdtn farkındır. İHkadımııra "ai ¦"" »'«rmeb. vırıbil ¦liı eı Klt.pl. (774) , ir, en çek ayk ¦ g 6a ili ıııını halatı ¦aber İçtimai ve I da ıhaaar . tavcı .ı ımı içinde temaı va duyga yok gi atkın alrviyle ya deki ıatırabı a« ı baaka bir pırca £ -etiaİ tel tel yolum yor. Biraı Mora bir a|k trrıneıi ı bir IGrkÛ çırpıyı l-nnı edilmiycn a nalla lam ki aabUldlr. ın>. ysklaaıa, dilardln elka a ü klaala İlidir' aendra ayn yard a bajıl lldaa anuıETidlr. artar. ... aVju. hayhall Bu bir ı. ¦. ..ı .ı .).,. ıi Drmlrrlli. 274 yaiıbat ctmlatir ki iacr ıin leagili, kudretli rdir. Onu tema» eden ¦an yanık, baıan yen İma heyıcaah •Olbulûduı-. Eleri ahu. lavaiye edrrİr. Musikili piyes Üç piyes için büyük hazırlıklar yapıldı 1/ Kânunuevvelde lalanbulda ve 27 Kânunuevvelde Ankara-da oynanacak olan muıikili pi-y cıler hakkında hanrlıklara devam edilmektedir. Ankara muıiki mektebi fan hocalarından Nurullah B. bu İtlerle mrıgul olmak Uıere l>-t.nbul a gelmialir. Bu ıcnc oynanacak üç piyes vardır. İlimleri Tajbebek. Ba-yonder ve Bir Ülkü yoludur. Bayönder eıki bir Türk Er-tc kilinde ıı rfıanı- babıclmcrAnadoluda Seyahat Notlan Yozgaddan geçerken., "Ben gazetelere hiç alâkadar olmam. Benim orensibİm budur!...

Çok ıa)(laııı ağı lifime i[öre Ajık demiryolu kuruu gadın ilen gelenleri ilkönce bu parayı vermeğe anıkıı (hazırın ten loora mrmleketıaıııe gel-rri' ve eısıen daha Avrupaya gitmeden mıaııkı lahııında 'a nı Fiye tin fenel R'indelugUna Münir Hayrı merine ilmiyi ar. Pıtraktım buy ak muaıflıhı-yette l-mı . edilebilmesi için fa-alıırlle çalıyalmaktadır. Say ıh »• tanınana! aeb •¦yeller, memleket ımı t di ..i, de. (a yapılacak tecrübenin muhakkak iyi netice vermesi için çalı|mağa !>¦)! amitlerdir. mm Harice sattığımız elma nekadar? in- .İm ıı 79 — Buradan İskenderiye, Poetsait. Yafa ve Berut hman..rina yapılmakta ola o e Imı ihracatı -alaıı bu a> içinde 70 b n sındıga baliğ olmuştur. Geçen ayda aynı mikta ba levkiyatın 6-DÜmiııdekı Birinci Karnımla b r miktar nokunlayaıağı anlayı-kyor. Bu da ramı liyle İskenderiye pıyaaaaında aaeyva *ati|inın durgun olacağından iteri gelmekledir. Trakyada yeni köyler yapılıyor Tekirdağ 79 — Ali iskan ko milyonu Trakyanın İlkin durumunu görüşüp gerek olan kararları ım-. ara dağd-aanfrar. Komrıyon öyeleıı Çorluya giderek yeni urulan Örenler ve ToıkmcDİi kiiylerİn rıca her birinde 60 yeni ov yaptırılmıı olan daha bey köyü germişle ı dîr. ^ . Memlekette bir haftalık kaçakçılık Ankara 29 (A. \ 1 — Geçen bar balla içeriıinde güm-âk mnahlıza te|kdâtıaa ûçB 61ü 60 kacak(i SJkatakçı hayvanı yakalanmış ve 3.0S9 kilo gümrük kaçağı ve 147 kilo inhisar kaçağı ile ahi m gû*»1*1 mecidiye, 8)5 gömü) kuruy ve 469 TOrk liran elde edılmujtir. I rı-, )Vif«iırı rneaAarr aaal lu'n. demüjler. Sonraları her nrdenıa caymi|lar. Demiryolu da kırk bir kilometre iteden a^crava). Bunu anlatan sayın «muhterem' baylardan birini lalını |öv-le tamamlıyordu: " — Bu. ağlanacak bir iıtir Yoıgadımııın birçok para ba-boUn »ard.r Bunların do ı ta r. ı mir i bu 240.000 lirayı biy ç.rpıda »e-rebîlirlerdİ. Buca lama ılardı bi-IsL . Yoigada demir yoUı ugıamıy olsaydı. bugünkü durgun lehrîn yerinde elbette bambay ka bir "yurl ifiğı.. bulurduk. Bir "doğru,, yu saklıyamayıı : İkiy&ı kırk bin liranın esirgenmesi memleket omık kurumu (trekılatı) Cırrındr rı !¦ tonlarca liralık ısrar yaraları Bçmtatnr. a • » Gerenlerde belediyece (ağrılın profrıde "Yansen., Yoigat için 'Baymdarlığa cok elvensfa bir y r., demekle doğru bir sor Bir boğaı buran iki tepe ûıeıinr boylu boyuna yaslanmıy oaraıına veya aykırı bir bıçim-aiıliğa raıtlaaılmıyor. Gecenin iatedıginir saatinde istediğin Ne bir ıar boya. ¦e bar karmıa rııtlamıyacağı-nııa guvencbıhrıınn Halk bu güvenle (itiaaatla) sç (saadet' içinde yayıyor. Yoıgadın bugün en büyük derdi "yol. eksikliği. Sokaklarının çoğu birer çamur dcniıi. Dört tar beç taslar. Halk fırka», «nünden geçen gcniıc' bir yolu hesaba katman.- memleket ıcınde belli r cadde yok diye-bdkriı İdare amirlerinin makamla-nadan erkline «e evlermden makamlarına otomobille gidip gelm eleri ne fena aeyt Bu aokaklarda yürüyenlerin Karadsniıin fırtınaları arasında dalgalarla çarpujan gemilerden ¦ vurduklarını iyice aniıyabdmek için mutlaka yayan vur um r İl Yorgat halkı, bu yol iyinin bî gün evvel başarılmalını can ve gönülden diliyor. Büyük ümitler bağladığı yeni Belediye reiıi en büyük güvenci (iatinalgAbı) Vali "Hauıı.. nm çali|kanlığı. Yalan, her nedense Valinin gaıetelerle aram pek iyi değil Kim** eodaB is bâkkmda "hava dis,, alamımifK> ı.tıi ir görÜfen galetecı. lere lif aran : — Ben gaıetelerle hiç alâkadar olmam Benim prensibim budur' . Diyen Valine» bu asileri pek seviles Demokratlığına *ıı, de '.'linin Cumhuriyet rejimi hcrıey l", fince " Matbuat,. >aı

PEMDE KÖŞKÜN DEPİNESİ ^ — 52 — — Madam tDovrt) beol boylb bir lefalaHa., belki da SlOrndra harlar a-yb. Gayet iyi ySraadi .ld.|u yıbl gayet a.t-t-l İd, Fakat kradiainla duıt diye . r gS bûtda iaaaolar onan ahlakı m'-nfsm tahtla adaeehUrûae bataklı aafaVIlıfadan milada edrrak k .nığlaamıkla idil... Halbuki bc.4.L.İM hSrmel ediUn nUa kıça.- ..'i- •¦ ahlak ,ı,t., , . madamın ebae m dAherek kada. Icıymıtl kail delildirler. B*a kea. Ii" adeta bir tana gibi aaıma-|- haıataaaıaaam. O cbeıt. ea. km falcıların alı adı a h.riareaaV ayaı ..i.ı^l.adırmvk için layarlifm* 'i-.ıiı.ri,.. »aı — -1- tahlil et-Daa. t • ' ¦ ¦ ¦ bir hakim farta ilalara avuç daluıu para kaptırmasına da nuru olmuy bulunarak tın Be. buau madaana trlılıl edrrkea çak ea-nlml Idiaı. BSM. auh-anakm hıararaal ağlı a aa—ıhtı». baaı m i . . .-. makabil be. da kendilini fena adamları, elin-de. I - i.. .... baırana ödemrb Ulemektı. tbani İdi. bıa.ıeairrb b- tana» ata Ha Kadem Ssa.mda yspaeagı tteart Uç aS-|üneaıl|i>rg.. h,İhama ba lya rıiımrl^ı Ilgını hı kndırallli|tİBl. Banaraalayh (Vohiya)ya (ab İnmat ySatarm-kta d . Ba yayh kaab daima hirmetkİr. gayet terbiyeli, kendili ne har yi edilen hftaaü aıııkabeladan dolayı her »a it «<n-nallar gSrÜMn bu badısın kaaa hara. bSyUı bar ammaaat beahıahğme oaııl iblimal »arcbilirdım. baafaaaı bOyla blr|ey sSyleaayak belki gOleldlm. Ilalbaki bir ahaam daradan dû. sar gibi Madnm boa. fMoaana.t>.> • r ıı alıp eve gal.'iaıı'ı Bir hıır btlyla bir barda balaasp getirildi-(İnden dolayı (Vnklyc) bana giyil aııarı haharılla bahıyar ay ÇmU bara m H^*»**' kar mSddel aeeara (Vaadya) aaa Madaaaıa neid.ad.hl İtibarı aaalmı|tı-l'.'u yabaeaya hadar Madamın yayana mbadayı »o de» artafı u balda mm yıldıht». narı yhaa eaaUat gtbi mnateram aayaSy, WbeaiM bamüjU. Hala ben iıpirtlıma tcerflbılı-rın. baaladıklaa aanra (Vakty.laia ba.a haısi haaame*i bir hal daba avlama. ÇSraka ban bu r-aratla aaadam a arlık fala babtamak arraranis. (V.hi,.| tmtOn hdylS kadınla- gibi ye*»ya ,0, aS>haaı aldagm «betle hama BÜdabalesd*. Hara ba paralardaa da mahrum k atıara tablalIyU bana buabOtO. düaman Oİıa uy lapirlıım. tecrübe lari.a gali o/-e binim e..eh bir fakaata. ibaret Saa**IUffmı ba syüı.lsr Madam ti.ı ..rl. ,'.:.ı teairlal arttır aa.fa başladı Gayel aal yOrehlı olan ¦e haryryc pek çabuk İnanan Madam i. ¦ ı I ¦ :. r »taaıında . ¦ adyledl|lm edaUrio bahıkal ¦al adak. rahlar tarafıma. aOyieadk|ıaa ••¦aa). bağla * Bea iae, babamla I od dr a tiyatrolarında kl tırrObrlarım eanaaı Oyla bîr çok uydurma aollar aoylrmrgr al (¦"¦!' - l|K Madamın yanında yaydığım da bu ."¦ amaktan lonrattL Hala bar lalaara tarrM i-,... hadıntı.ı. ruhları gelip haau|lık. |eyi benim uydurduğum lıtrdim. Fakat bunu ¦ olaam Madam O kadar

eukutu hayale dU|m0a < Ihtlmalkl bu yûıdrn haı çıktı: O cihatta bir ir parafımı hıkiklten yay bu iyin İçinden r turlu bilemiyordum. Muıtantib '(„.,. .1 karımada (Sclİ) bu ıSıl ıııı.ım. avrette lıîvlrmrl aıne "Gaziaymtap,, ta mahsul iyi... Terzilerin ı ayramı-Ayın-tapla ekmek ucuzladı Gaııayıntap 27 ( Huıusl I — Şebrimiı u ...... , cemiyeti, ter* r.lık sanatının Ermenilerden Türklere geçiyioin yirmi birinci yıl dönümünü pek parlak olarak mıylardır. Bu münasebetle ordu ve Halkyurdunüa cemiyet hrııbına ven'cn çay riyafetinde memlek n günde ve m.ne-, m baıçuk kımıelcıi haiar bulunmıu). karı iL.1i rsu-tuklar irat 'drlmıytır. Cay riyafelini müteakip 70 k y-den ibaret bulunan ırmi'.ı' arası eğlentilerini ııat on ikiye kadar devam el t irmiklerdir. Et v* sebze hali Felfdiye, ı yaptırılmakta olan ct ve tebıe halı ınyaatı bilmek ü/eredir. Halin Birinci kanunu n beyinde atılacağı umuluyor. Sebıeçi ve kasapların nakli ıçîn haıırhklara baslanmuylır. Hald satıy itlerini taa-ı*m için bu talimatname kalırla nanak t adı». Fıstık, tûlûn ve Ugüm satışı Mcıhar Ahu' fıstığı bm'in bu sene iyi olup rekolte :kî bin tondur. İhracat Suriye voliyle Ame ika ta ve İstanbul tarikiyle de Avrupaya yapılmakladır. Fiyatlar iyidir. Yine baylııa mahsulâtımı!-dan bnlunan deÜ tütününün bu sene rekoltem 635 tondur. Fiyatlar her ar kırık u-de teşkil edile, kooperalıf.n buna mam olacağı kanaati »nrdar. Bu seoeki rekolte dört trin tona yetiyes kotu uıuıtuerianiı ûıerisdeki ah| verıy pek hararetl dir, linin iyidir. Dımıs-ki ûıûrnûnün kıloıu dokur, hel-v.ıcmın altı ve kara uıtımOn yedi kur Ekmak flatlermde tenzilat Buğday fiatınm düşmesi üıerîne Belediyede toplanan nırb komisyonu t lından ekmek fiallenndr yırm yer para traıltt np "iı'ı Gümrük Mûdu'luğû Mersin itkalit gümrüğü aa-d.ırlyğune lıym edilen Maı-harda. ınh.lal eden seb gümrük müfettişle rinde n H ->.t tayin edilni| ve gelerek iyine baylamıytır, dottııdur. 'Matbu.ıt.. ın de (erili bitir. Bununla beraber 'Haran., ma buıoıünu. vurduğudcğcrlı iyelere bağtalıyağacm*. Vah belki gaıel-î-n arvnuyebali». Kakat yine o gaıeller ve o gateteci-ler memlekete faıdelı u)görenleri sevmeği bilirler vc 'Baran,, gibi çalışkan bir valinin yurt -ığruna riOktugU 1 erimli rmeklal Ur/İ ¦ti v» aukuatı bu '.unu', Matnuırl. |onu haber yere-•Iı ı .-¦ ¦ baıka tür-oldu. lû a n!a I anlarda mı eli hl ime içi I1.'. >a|ka türlü anlattı eki eiosyettrnbıri yrçmi} o'maıına ı tVokiye) İıminı ir titremeye t utulı keuldı, dudakla-mıytı, dedi, ki: Müıtaalık Ffendi. a duaoıan oldofuBu düşmanlığının haııa facia jkyın.ı ¦dım. bakkınııda afiyle-kere aile Irbrar<) bunun «ı.....ı (tabını mütrnklp 'lıyıp müılaatif. rnç kııa nkuımga ıin ınıteıi aynen bu raporda rlen.-/¦¦iıi" ¦ var Kânunu'»»! 1 Eskiler! Yenileri unutmayın! Yunanistan, atİetizm şampiyonluğunu neye medyun?—Yugoslavya il* Romanyanın da bize faikiye tlerindeki ur nedir? Pehlivan küçükMustafal" Vembley „dek, • ıı ı» "i*ı ¦ I enıs turnuvası ile kısa bir mülakat Am^ı, vmes m*,. En zevkli güreşi.. — En iyi pehlivan? — En çok sevdiği yemekler — tş ve aşk bahisleri... LonJraJa uma i a koşan gtntltri emfron* »diyor Bilde ¦[¦ n.-un f.ı-r |i> • .-Ir.ı r Idıret rıfatill (alıyaalır • ıporun eeki lanpiyonları »

rıdır. Hıı.1" hat yerrle bu boylrdar. Fakat idareci ve e, ı n rı1 ¦¦¦¦ btr muta kadı J.. ı i.,, iı,.,. |(. meı. 1l ;-- ¦ ı -r.ı terbetmiy olanla-rın ilimlerine nacak mecmua kol»İyonlarında ı ir;-'.- ¦ ft.aîmlrrl dr kulüp mGıelerini ılıarettr ya göıülOr, ya görül mır. - t: .... -ı. .. ¦ apor aıyaaıeı bir tarafa ataalaıın ¦eyrrtmik içla bllr olaa »- . . yrld.gloİ gûrmıyorur. Mimilİ klflptcrİuio ıpof fubrlr-rinr yardım İçin dairi bcklrmiyrn n kiler de vardır. Biı kendilerine : — Yahu neye birde fa oların gr. tip arayıp aurmaıaınıı. Yrai gracleıimil »ar, janları İm .ı,ıi cdı. ait: idman yaptırımı. Irknıb 6gret.rı: demlyoruı da. Allrtiımde bey «nedir Balkan eamp.yeo» Vo.aaît'ın bunu ûç ı- .- ' Atİnıya (II idi rt'i alan Macar antrraer |5.ıml«g)* madyaa değildir. Yugoılıvya. Romanya, im botaııı califmaklı •* biıa faîk bu* Ilınmakladır. Bunun arbfbi irilir r) İa (yenileri ı yalan bırakmayıp onlarla m*|yul olmaları. rıa . ı ti i-" *'- 'ı ıı(allamalarıdır. Yugoalavyada mubtılil mıattklar dr doktor umanı kaıanmif kimi»if-m ı anlrroörlûk gibi apar ¦ (lırİBİ bili mantaat b*|armıya ça-İı jlıhlar m gördük ' aaaiatanda da d,l... Hirdr bu işleri mrafaataiı verdi rakoıtmra »e ¦ •¦ şampiyon Ömrr Brıim ila Adil Giray Beydin baaltn kimae yok. takı j ili İr (ılr r, ririlcıler. anıkla atlananlar >e aur'at koyucuları geneleve aeyirci blla dryiller. Bugün Balkan aampiynaaaı yitn mûbâm bir organraneyartıı uı-ı.ı.ır almi| bol unu yor m. Bu iyin bayaı.lrrı.ı. ıır. «afal .n. r. J,,« İhtiyaç raidir. Daret edildik.eri naın Iı¦addat atmıden grleceklerİDdca lilpbr etmek iri»miyorva. Bu manaıcbetle apareu akuyıa. calarımııa lam maaaaiyle bir rl-¦neadıa babaadeHm : Lor d Banry hlr, hendiıî 1918 ollmpiyadı 4M raıtra manialı aauplyonıdir. İngiltere alteliım frdaraıyııau İkinri reÎBİ bulunurken de Avrupa'da bir (ol> ıı .. yapmı|lır. 193? Olimpiyatında derece almta-tır. Avı »manda mrbuadır da. Rııimdr ¦ ".hıi'U Hıere Lord Bourghlry yeacVr* manla mı. geçilir re bunun için nanl tik yapılıdıfını i Ötleıiyor. le'--t'r ıporua inhitatında idarecilerle cıhi ıpornlanB bûyllk rolü olduğuna b<ı fetngraf iyi bir mimidir. A. S. 5t"niA Cömerdojtlıt Gnrayle alakadar karileı in.lt bil |4phaaiı kOclıh Uatlalayı laoır-lar. Yapam ku|iıhlU|ııari Ruaıa aryahahade kındlı.nı laruk Mu*lafa derdik. Adrla grin gürunraıT-a Bllılı' II* ir.. I ..İril • sah büyük rakiptin .eaea buçuk Mu ita fa ila g'tıa ihyam Galata-aaray apar hulübüada harf ila|lıaı. - Ne a M-aatal. ded.m. harada •«•. ..7 — Ara ai'B lap-yaeaa a*, •aya envap rrrrV ¦damaıa ballı, baıaıda laktla varea hna.aa'ıaı. •¦iar maaia ? — Her bar. inilin alıma • ¦ ¦¦¦¦ i Ura epsrııılarlfl »ûbbkll yapmana* aa b.lr|im. takat

bu kOctih (ampırınm hayalı ile d- i' ıı '¦• mııak itlim. Uamdaa dAfar gibi aurany* baıladın. — Gür--- aa »aaıle ila re kimin i- ı. - ila ı .. ..ı .. 7 Milli i|-ıruı«ııı alaa yb"|* aır| Kapalı pist müsabakaları Amerika tasalı !'•<• —ı.u>-ı.~.ı ataaer eaCfan ~ Siavrfl _ l/ıl* H".l"i*l1 Alman atletlerinden dünya debatlon robun meni Hamı Hcin-ricb Sateerl .e Atman 1)00 m ctrccıleruadrn Dr. Dcvaeclcrr Arar-r.ka Atlet .im Fcdaratyosaj ta.almdıo Nevyorkta ( Madmıor. Sjuar) da yaraalacaât kapalı pıat Amrrıka fmpiyoaaııraa daıct rdılmifjc-rdir. Bir. y t ıcın ar dun.. rukorla»em Zirerte rr • r de BOO ıı Detcbcrr ıı na verem .o uı. Dünya spor haberleri Bir aaal bey dakika rdea mülki) bir muradrlrdrn »ara St-raayier Lrv.a. «Drylıart T' ma(lûp etmitlk. a a a trasaa rahartmam aa Anaya -0>1 aaetre yampıysaa i - - - "tta-..| yarım aar'a! kotv < • ¦ "Keller. II* bir ragbl matının haftayımında '-" ı.....Iar. a a Düara va Fraaaa yâıaaa |>mpiyon ea rahortmratrrlndrn Tariı »e Puuasaıd A.urtnralyaya turaeye cıkıym. Mı udu m tarikile Fraaaaya avdet *«>r<rkl«raW. a * . "AaU. gaıataa. geyıunâ aa (Ok aiairealar aramada bir m iaa kah a a;mi|tu-. a a a Fraaaa Ski Federaıyonu eıld ddnya fam pi y onları ada • Norrr.ll 'Tauyvald. ı ı ........ mil li lakımı. m anin(• l(ia lutmuflur. o a • lıataı allelleri 1911 meıaiml İçin armmdea lama.U.a b.,'.».ı Inrmr. a a a Arır...I . Raain maııada 3*0000 franktan fail baaılal ataaaaiar O a a Geçen l'aıar Halhavinde yapılan atlettim iı ¦ ı idmanlarına elli TOrh attell «ImlıMr. H.H*IHI.I».4|MIH«IHİM.I«I»I ....... . l .. . ...... "Adana,, Kupa maçlar i Türk Soıl)., arkadafimınn koyduğu kupa maçlarına A danada d*.ar» edilmekten^. Adana Toroı ıpoela Mrruı İdman Yurdu finale k a İmajlardır Bu iki kulüp Adanada kar-ııIiy - «alıp olana mrr jıım-Ic kupa ¦¦ rıteırktir. Spor mehafıli, Mrrain Iclmar. Yurdunun muhakkak galip geleceğim umuyor. ı-..'i' ı I.- ıı- Maalafa kendi berelimle ba|ladım. Fakat ban kını.-'..-,-, bunun irin bıaı I.İllim, oldB. — GOreşla kar. yalibiyatİB, kae ıı-n.....i. ¦. -1 -ı var t Muıtafa durdu, dulunda, bayını yukarı da(ru kaldırıp gölleriaİ ¦Oldu, I -11, .. ¦ (Ula yap — Vallahi böyle bir aual bar|ı-nndi kalacağımı bilaeydim bunnn hıaabını tutardım Beynelmilel mıhlarımı biliyorum. Onbİr galibiyet ve i" mağlubiyetim »ar. — Pakİ. en cok heyelan hiaaet'¦; ı i 'in hanyiıi oldu?

— Benim için en heyecanlı ııIı \ lOpbeaia ilk Balkan mûaabıkalannıla idi. Bilbaaaa Homrole yaptığım BiHubakanıa heyeeraiBi hiç unutamam. — En çok levhle güraflİJin rakibin kimdir V Muıtnfa buna da birden: — Eaattır, diye cevap verdi. J; - - 7. ¦ ı.-ı ¦ Faal. Bu .¦ .1 füre|i 6yle barrami| bir uporcıarfur •» onunla gürta yapmak bî* lavk dir kl anlatamam. — 1 . ı. gûrrfiilrri içinde m \ok takd'r etliğin peh'ivan arkadaaı.' '..i 1 Jıı ¦' Muıtafa burada durdu, düaüomrye bajladı. bea*: — Muılalu bunu dü|UDm< deılııı- Seade bu teaâri bırakan kim İaa bunu rıaıen bilinin, hiç drl¦ÛBiıcdeıı birdea tavap ıar. — Öyhı ı.al blaiB yDraanl bİBiıada aa ma|lu»lır »ar. haOrı balar di ya rakiBİyarum ama ttybyryim ba b4?tk M^.famr la «ah lahlU .-¦ , . pebl vaaaamı adar. — Samrdaa baaba aalarU rahrt yatirırami* Mwl4 raar ya*tar, IaV aıa yapmııadı da Inenm alaaadı|ı aamaalar alur, a ...... aa yapa, a. a? — Vallahi bilmem... Boa ..maaln ¦ ¦ 1 .......... konu|ur, dnlaaını Mutlkiyi •-•-< 1 .... bulunra bir mllaamerayi ka("BIB — La tak andıgıa yemrkler'.e r..... • ¦ • ¦ 111 ııa' — O. hah k*ı hahu 4<r kılar tada, daba eı akıca, halta ealmaim hafta talh'ar yala. M.ı. lafa. talk kebanealal oyla tr.attuı elti ki gar- "lu. ağrım aalaam aaara »t yamrhjarıaı çok M.arlra, kebapları bayılırım. Ormaa hebaI ¦ bahada ma bak kak bir yun bir; aaamaea yemeliyim. ı ¦ dan CİUh va hıpaladıa lalla — lö. ayık eMan mı ? Kdcnb Muetala tay bir yeny bir gaaç kra glbi-kmrdı. laara da mmh .ubiyBrlad.0 uUıai) yün bardan eavap »erdi ; — Gurrfriaia aaln kııpellncdlr, darlır. Ban daba baıkı türlü ıo> k-yeyiıa, benim atlı ıra yap — GUreyti aldugua İçin naıd bir kadmla evlenebilirimi' — Benim ıporcu almamla evle-i'i'lia kadının da ıporea olman Unm değîL Amma o da aporcaı olmuf daha İyi. Elvarlrbi namuıhı kir av kadını olniB. Maıtala banı ccrıp rarirkrBt kulak miaafirî olao sporcular mııa yaklaymıya ba|1ayınea bemen mirıuıı d :J. t,t.r J na »a bDcdk Muatafaya l| hayatından bah.-¦..,.}. baı'ıdım. O, bandan cok aıkâyatfİ; Hali hatırda Tütün İnhiıırın-¦ »...ı Sırf kendi kaıanrımla geçiniyorum. İıi'm yoriKu oldurun yıpmah pek gü( oluyor. Hiçbir aurctle İğimi ihmal slmrk ialrnrdıtinıdrn {are-aiı İyİ idman yapamıyorum. u yaıden iyi heıırlanamıyo-1 um Bu yidiıl- bir yün «poru ter-kedeeeyim de mubıkkab gibidir. Kûıûk •¦ ... . ¦ ' ¦ kulüpten beraber çıktık, ortalık kararmıatı.

F.rc dönerken d Uyunuyordum. Röyle kıymetli Ulidattırın bayallarını daha kolaylıkla kapanmalarını 1. ¦» 1 . 11 '-.i.... eterler TOrk •puluna yerinde bir hlımrt olur. I ¦¦İN ' ' I ... J ¦ F-. l'rj.ur Amerıha/ı / an-j(i " l'ı n»ı. LarknVmda yapılan Fıo/eıyonıl r .. ur.... iflir mlf va Baıaımıılır. Kabn Mail bir havaya ragmea bevaelmıl*l prefeayeael tenle auvaraom itk ma(ı I0OS k,,| , kir aryfrei halabal.y. a nanda VemUey ıtadıada ayaaamıaiır. DAaya prafeeJyameJ -amyaraa. Alma. Na-e-- b. Amerikak Baıaea'ı iı aerıe de kolaylıkla maglgp etm-ftir. Meyhur Tildra yeniden parlak bir mavaffakiyet kaıanmıy v» İn.- h: birinci aıaıf aamply onlardı a "Maı keli, I (0 lelt* da maylüp atıai|. Ur. *VIne*, in "Martin, i yeomoal pek gd( «hama, "Vıoea. en İyi (arman bnkıaaSryıa lamaalardab i gibi oynnmay »e ¦.aU.ıle alkıylaa-B..ıl.r. Çak (akak ayaayaa Aaaa-rikah, Franralı aafa sata ko.*wmBaraa rafanan Iraaaıı hûlüa topları inde • dr bil ly urdu re bu Mir.lla ilk İki oyunu ka adı. Mütemadi ..... vaıiyellrıdra aonra "Vinea. bak ika İr n Oltadan* bir oyunla ve fakat boyOb bir yüclOkle 7-S, 7-4, n-î t.,1 Son nt( "Vlnıa. İl* "lllden,, araaında cereyan *I|L Çabuk oyunu ra mılıhi) arrvial-ri aayraind* " Vınea ., oyununun haılangırından itibara, galibiyeti e* alah. "Vlnea,. an bÖyhk (armama bninni) »e dünyamı ea iyi ovyujKia-lırıadan |M a4du|u*ıu bir defa d ba iapal etflaial.r. Umumi tasnif I - " I Vbaea il-..,, i yal.hiyet • ma« dhay.l. If* ayaa 7» a karnı. 1 - H Naaıaıııa (Alsaa. y ) 4 gıhbiyel I a,.| übıyri. İM oyan (I * karya. 1 - W Tı dan (Ararri. kal 1 talibi.»! I mat ubiy.ı, 97 •yaa 79 a 4 - Marta Pınâ |Fraaaa| 2 galibiyet I a.a|tu.i>rl, 71 ayna M • har yi. i . B. lier.aı (Amerika) 1 galıbiyrt 4 .¦ yet, 71 o»ua 9-1 e barıı. * • Ot Maak.ll* ılngitlerrl I ırılglublı-I. 40 oyun »4 • karat. Parkı 10 |A A.) — Prolea-yorırllcı temi fift muaabalıa-ıında Amerikalı I itilen ve Itart-r Fr ve lıla-.l ¦ ¦ Martin Plaa ile Albert Butke^yi 4-6. 6-2, 2-6, 6-4) va 6-0.....1 ılır. Paria 30 (A. A.) — Profea-yonrllrr teni macında Amerikalı Vinea Franaıı Martin Plaa' yt 46, 1. 4. 6-4. 4-6 va 6-2 vrn mistir. 6 Tarihi Tefrika ¦ 33 SENE Yazan M. Turhan — 7. A M AN — Kâfi Abdülhamit tabancasını çekmişti! "Söyle mel'un, beni niçio aldatmağa kalkıştın? Kardeşim seni nasıl baştan çıkardı? Şimdi onunla ne konuştun?— * - 25 — ¦ i,-.-... s1 .... Eiee-dı ¦ • tana ılcılarla görüştüğü günün üj doğru Ah llilirııırı daırcııne gidip kendi.ile görüşmeği ve Hüseyin Avoi Pay» ile arkadnı armı karşı uyandı bo-' İ etmeği kararlat lirdi. BunuTi için evveli u-timi s ç etmek te Hünkârın ken-diai kabul edip e demiyecesini atümak liıımdı, busebeploha-layıklardan birini Abdûlİtilin dairesine yollayıp va yoklamak istedi, önüne Şeppfrc ılı. Abdülbamit. bu çirkin kaçı t sevme idi, lakat o gün faıla fakat düşünceli idi. Ondan ötürü yaptır-inak İstediği i|l bir baıkauna h s vals etmeğe- lüzu a amir verdi.

— Kıt, dedi, büyük daireye git. Hazinedarlar dan kimi boJuraan beaim şevbetlA efen-dımiai gör ek ııtedığimî afiyle. Kendileri hareme geçmişler mi, beni kabul edebilirler mi? Anla. Şayet a m, niçin kendisini görmeğe geleceğimi anlamak iste ise çok mühim maru-zs tim olduğunu söylesi r. Şeppere ayrıldı, Abdülbamit-ta bir pencereye yana,tı. büyük tarayın Hünkâr dairesi etrafına g uldu, vakit guruba yakındı, havada halıi bar esmerlik belirmeğe bajlaraifb. Kuruntalu ad am, keskin gödenle bu esmerlik İçindeki bütün hareketleri tetkik ediyordu, o sırada Şcppe-ren n, basında yalnıı bir örtü. daireden çıktığını, dört İsrafa baktığını ve Abdülâııı dairesin« lana saklana Veliaht dairesine doğru yollandığını g*rdû. I.lua. halayı*)» verilse emri yanlış anladığını «ardı. aonra böy. la bâr IMhnılle kıtıra gel ı mî y ece. (.ol dı".11' n dil vehme va endişeye kıpıldı. S*PP*rr niçin oraya ftdiİlki yarda va neden l raaık cürebal Abdklbsmlt ba ¦ tinin I yormakla t I |. ,'.cı.ı,ı lUa İıİn rdu. 1.1. lAjı asarl yap-f «alsrlvsıda ?. ¦at" eetriaee b-r.k., hiddet rda- Şafak ka-klıkl ıslı oı anlamışa eavaşıyer asea vardığı neti.-.. Şepperenin Valt aataa abaarak taaaal.hta h-dUa-Isafı-a kek.»*. mat ete» b-aa. Mı ştate etmi-pereV Fakat kcaaaata sescaaİyU gbruşıaak latsmsalal ba kadının V aht, haber vavaa»|« fttmrsiai StssVnl kir tabaka batteauyeeâV rai, anâne enlen ka badnr bit kealtala lorum firlyor-?.. Yabaa her ş* . kaıırlaııaıı| Murat ı !'-¦...¦.- tıba-|aaa Itiaaat baaıl ed.e.h ktada-Baa asttan ftreamıkfB > -¦ baymayı IJ.-.l. asa (Mmefl. Bunları anlamak Isla Şappaeayi löyleiıp.k l.f.mdı v* AW,.l«nıi ha latama ketal ederek şitkie baharatı kekkvesea. Vata ayna pte-eıenııı aalnde ıd.. par d. a a arkam ¦ mklanarak esası kadıaı fÖıtnynrdu Blraı aaara a, yükte* duveriarıa dibi adaluaaarah bay featnrta. an» «aıala. bel kıya kal laya yekti, aetreya , Abdûllıma ıı'-iLu). inala adım ne .İmamı ıi Abd .i'. ¦ '. kOtO kBtâ fûlacek MraeBal mi.ki.ae eakik». Mr baaNfl. at-*-. B-fciaaV S-f»-ee,^ Inaa fa kabart «ermişti: katlu efendimi., blraı . Slt l yana fecc bu âaa I — . - . , s ]*tf savteyeren, Ibaakl sarayı flaşla, kaeoşmaş va ya cevabı alaus gibi dlıtut dav ıfaaıyardu. Abdûlhaaıit şlpke tsa-ı rmed*- anıda ı I — Kknl eeVeea. be hakan kam-Itte alaka T l — Iklael baltanda, «aıadaa I |{ — İyi. ansııl olduaı. Biraı jr-. lakmcU 6j>ba-. | Şak-m. mmm*. tâaaea -aa aa .«tev-eakU «a koyla ktraay anyle- , taga nadan lâıum gvfUyurdu. O rlır.i. g 1-5 . rabıtan mı |l Lakİt kabul I N-kadar mır ordu. lan kaplamı eline bir f aklatman dudakları >n ya

uvandırını| ¦i'- Baldı, eayierlnl ba!ıı ı Jın • M Akd eafw katana- kil Be aektaia aayiea asilerden klraty a Fakal elaadialn ¦ m. ¦ ¦ kapayarak kamtı alarak yaüıeeiee ra-g* aaearaV. Htrtaseea katladı. Cnsaal HlİBlılım. .-ı. | ¦ | I' »Idvjıma ıııdl,' tela| annla karıker, aer t Steeaak bara karak kvkted AkennVaasat. ciriD tun tttkuuri -.m (i.-lıı».|N. kam-(iyi havaya baldırmıyrı. ı— Amet tm eaUeaiae nereden *>-dü*r kastır, «eyle! Va kalmrlıri siHnr aâtUastı k.niinı. kadının İki kâırgi ninni iaduBi|t.. mledı ve ırvap tirdi' — Safla—n (Jı:ır af «adimi — Va ara aa ic—s «alı lapım hraaarr Şsrk, sark, Kamtı, flit akçe kıllansrah kadının cilada Mı ve aeı t¦'•>.,. i.;.. Fakat kıı, pkaa aateau aa itiraf .dıroeda. ae da ba avca aadae üde—>g a§y-NyereV »kda bas. t aesm safa* kaalılıflını ksybetmİtrl. öidAratiyn dAfllIynrdu, aflıı bApkra köpîkn küfür laıarayorda. Şıp parti— da bel karnnaak aaraeaUetsı kaleaUrıaeaa kaa atmıy ¦ Ilı Lakta yiaa tabımnll viata. rtyordu. Abdâlkamit, kaatcı İki ¦erıaıına artaıiyseegİBİ «a essu. kadım ad flit ani yatağı al aal.rınıa ellal paateleese Balana aakta. har tabaaea pkarvk : — Sayla malan, dedi, beal al(in aldatan fa kalkıştı a T Kardeşim eal a.aıl başlan {ifaardı. şimdi aaela aa kaaeştae'- Eflar aöy-— her».oı patlataaafuB. Şapa-re. yattı fi yaedae atsa gda-le lee va abadaki ailtka baktı, reefliai anladı, bnnflı h-taya rra.dan v* Mr yuva tabibi o -¦dan «lastk b.aduaa afla gatdt. yalvatet. — aVkusai. eeeadıaa, marka-aat. HaHnrtie», aaç Işledltt Beni ildaraılyıee|l«iı» aadlşla. bar -İVİl | ( ,.... Aedelh-asrt nilâh. etkian kn.d. •e defa seylarıa kassaıa aaanaa — - j .. yeaaa etli. kar ta¦ala taklidi. Bunu s tıerlas Şap-pera şu hakikati eetaya kaydın — Kat dış I ait. aiıia klmlavla toau|tu|«aaı« va fenama r«oıta aa Baştanlar ktaatase habet — ^ ....i rkaaa tapımaı. dolduklarımı va gördüklerimi krediline haber verirsem beal evteetak. CakilHk «nlat, ptf> tana aytleet, be m yapmışa ada «erâhn. aka hm ¦«. kal mama keyaldam. — Na vakitteaberi ? — 0( aydanbtri. — B-fBn araya (idip na aöy— Sı. »aıraaaıl. gs—tatek ı.ı.dılt i. ve beal naraya ffeederdıklennl haber eerd.s. — Nt dedi ? — Çak teltş .iti, smaa S-apere dadk aa yapap ;«p. kaıdaalaai ¦ moaa in..ın yatiama. Ba gece BBua neaya fitmeal bfltOB Işlariaal .!¦ .ı anabilir. Bir yal an uyder, hânfase kaatadar ı. ... Vaeaıa. yana filaaa. ba aaaa ma»-laka vartada kain«a yal

aa «ayUsket, gnaska firâVaa. Abdiı ' . m. . ı. [¦[,¦¦¦„ w... :»ım alt almıştı, sakla bil aaala kadım •-'ri>lı,ordu — ICaadsaİm. alr |» BM ,i-makkf*ma taaı aiaaad. aaet-k. — laeL — Vana f ece ameamı gAemek-li|lmdt bei. yakmuş, öyleıal ? -Evat — Haydi yevkaa gM. htvvlaka esantla* laantemıya ân yestla «t. Defom, Mr İKTİSAT İŞLERİ Türkiye - İtalya Karşılıklı ihracat ve iktisadî münasebet llatyan muAnrrir/ırınaVı» .M. £(f«re A'ııı.ı "L'Hallu E d U tr-¦ nr.fii.. nramcmııaaıno'a *• llal7¦--n.ı d.', r--ııı «lua iır m aka İr ne|rafmı('ır. 0a makalenin iiılıa.r— Ttrm -itatya iâtıaaa'i ma«Oie*«t'«riı»n olair alan .ı'. • - - ¦ rını . -1. fi „ i (direniş 1 I ' ı. ¦ 11 - İtalya bearİ ¦dene*-betlerini letkik edlnee şu na-licelera varırn. Tlrblyadt hıtibaııraa itnı'ata art koeıtvnjan uaull davara •1.- -1. ¦- ¦ -Bununla baraber Türbiya bokıimeti İMİ le blering ıııtesnlni tatbiki ba şlaauştır. Netiee Irlbarlykı TBrhıyenln ılyaat tlıa peeaup dıeriaa korulmuşran 1 — Emtia mabadalaalala tavlat 2 — Paranın btrir- çıkmaman. Terkiyi hükümeti, yuUrdakt ledblrı aldıktaa aoara hariçten ge* leeak olsa anıtlanıa .-.....-.L tnrilelniai da trıyit aylamlştlr. Tflrblye CDmhuriytti yukardıki ¦artlar' dikilinde hariç devletlerle ticari anlaşmalar yıpmışbr. Ttrkl-> .-m . Frınaa İla 1M4 da yaptığı tîcırl anlaşma TOıkiyaaia -ı .dedir. Gerek (ıhan buhranı «• gerekaa TOrklye blkomebaln aldığı yuks-r.ıî.kı l.dbirlıel delayısll*, Torklya ile ttslya aranndalu ti i mübı-delaler bu «oa yıllarda bir bayb Jıi)mJ|iür. Bu oa yıl Iciada yapılan tatklklara fora, I92S daa Itl-barea TOrklytaİB Ueert bUlaeoaıj kuıvttll iskanlarla aktil bulualıtaabald. aaartdllta İl llıımg-(•ra defti lı.ll.nl gaıetetİ, Tlr-klye ila Iı.İr. ...ı.ı.J. mübadele!-.! kakh,nda bir latauatlk •aşeetsaiatlt. t«U aaaa. babbmaa Tarh rakımmn banan a urbada ItaJyaam larklyay* itkamt 7.23S^0» Tfch llraa-kr. «e Ta.-kiyaala dalyaya lıhalln da t.W.0O» Tflrk Üraaı.l.r l.A.dl.lılga (.b. ba lakamlarTörklyiBİa lehimle almık •aera 1 71100ü liralık Mr fsrk f AatatBrktedır Italyaa MUHeSmlset, ayal mea-da> i-*.-*- balyaaaa Tarklyedaa yaptag. rtkallt IS aılyae İtalya. ntenekr. Va Ttehlya—a halyadna ıtkaUtı M mapan hatysa hketi aldagaaaı kayi «dlyae. Tlryaattato aerbeet bâr batan olmam fcaaabeyla bu iki ittatiatik aramada mOJıInı bir fark atıveuttar. BaauaU beraber Ibrklyaaln haa-•ta|aa uaal«aU talhth al.H<aden :>'ııı tkatl mUpaa ı — ı:.. Italyaa —Ilı- IB)k ,Saarafchu.1 da-pnlmmâa dua atak tadar.

Ilrraat* aarbvat Umaaaada maajaeâa adnmmmn aaara l*.ı.... İtbal edilse Türk amttsBBam ki metini buaa ı ... ad ereeh IMS snoealndaki TOık Italysa ticari BllbadelrlarİBİn keman hamsa ta* vaıOa eHifli aetiettlna varılır. İtalya İle Tlıklyı ırsaıadabi tıeaıl staaaasbstlar, Taaklyeala dlfae eeaebi Sktaslaketlae Is -fapcıflı tâearl Kd-aaabalU.U kıyaa .eJ.klÜ. halyaa-a İMİ tınaalad. Tartara Ua alsa bearl ntıın hali hirin-d daracarl kjfsl ılmekta ML 1* 17 •• İMJ leaekrriada iklaci deetea-gu İnmkybr. 1M2 de İM] da Almaa-va blrtaelllfll kaııamıktadı Bu aene t ........iı Türkiye İle arenada bir tiearl aalaşme aştır. Ba eataşmaaıe aıâdd. fd.r. Be aaleşea» eayeaıade. la. Tevkif a aramadaki mk-Ueıkkr sU sssstm aaieeai-de ea-aayaa »eamktkn 1 — Emtia sslkaaakrlstiaa detr alın taakyst ki.. ... teatim ed.lm.ki.il. khtılag eit-tsmiaı merbut amlia be Muahedeye illflk alarak I kl tatsalda fSmtarllm İştir. Italyı yapılı ti 9 ı llal.ı bı A — Şerbeti İthalat. — Kooteo]aa ılat.ı lan emtia D. a — Yalaıı «rkSletttrln rm lyle İtbal edilecek emtia yet İtibariyle Tur!, m,, r, Italyeya girebilir. Fı emtia «ardırbi, bun I» d •istemine bafllıdıı. Mec mücevherat, eltıe, plâti U ı ¦ - P. I aeli malt bal ban boBtaaJeı U ıtriyat, mOı ve lata balıkI 2 — İl..... I.ka ita Be takat ıiaıeml ynkaeda huk .ı - ¦ ta kaa İla ı t ı. . melıdıı llalyıa itkaUtfttlrl va Ik-rsratşıları Mr itb.Ut va İhracat ı'ln, teretp edaelee ve L o» Maı>a-el* pevicamel cam '' aıei" tarafıadae taatık aluadaktaa teare tetMkalma f-eeaeUe Tlrk ımala;. plan •— aVaeattılarıâa eyea earaı-la. knrekell. b-^.euelea. Ba ealaıaae. - .- h. i. . aetica anea I ¦ >ı- —n"¦¦ der1' "•¦ İlana ı- . - ııkar ederek diyar kl ı Kleting yapılaeab ııhalit yüksek bir refahımı dskil alaaıaı. Çönkl, TUrkiy. emlieea Italysa aaeb—al bmaalarıadaa nifeda almemeklamr. Vs bu ımtia dâflaı taraftaa da karşılıklı takasa ateraa k.lmıblımı. Ba akman ay ib ıfıâs emtia ¦>kadalaaı Ivıaaı belatagı takma» ilmikli i r. ('-.-¦• makabil, bağla Tarh glaarlkUrıada kaş ¦Uına Hrabb emtiası mtvnıttar. Kierleg IBUfı ..... ...ı. ilk sylsı ıtrimde klerlng çarç. v*«l ¦i ıı. -ı '¦¦ Iı ...... . IBrklytya Ithai Atı mllynataees artshilıe. Busunla beraber '- İtballt buauau takaaa labioldaflıı i(i.e.»ı.M mdakllUe. ¦ana ...... Ba ifan..41 kaaaaa aıhaşat *eeataaaa anal kalyaam I - . Uma» IneıyM atta tknMı HıınaM teka-

rlı şaslrmıfc latlynnu. Baflatlar kamleyeeuBsa v.rmgl aae rapora rııarııı. I' ıı de I- fallardan feraa Utarl frealleetn ij ¦em tnelUteee IT.tlAMI toadan Ibarettir Ba stlktsna «.lâOJBft Dİ yani aortta kir kel Italyaa taşkil .--..i- 1 llalyadaa aaara mra ite, kftltereye gaW. Tlrk yal-ııhınııı takal Ukalalar! Beeaduı •a VaaaaUtar. Uta-b-al Ua Breaalal eramnd. batla da Mü dava bar havai kat teali ed'b a>şlU Siyaıl mûnasabal Türkiye - İtalya maaaaakatlari al ¦.....ı" •¦ ı ¦ • - uaaar Terbiyede yaşayan 11171 tlalyna vataadası-dır. BuBİarıa kıamı aram. Utan-balda ve Umlrde bal anmaktadır TovUyı İtalya a>0a—tbaHen 192J teabeel »al va aermal bir fcalâılir. Halyaam Aa ad alada •¦I — h-aled r S.kk..,.. kayafl plaalaea «... ataa ıtatşı'l etvayeekae. be ateeaaaaeeâari kasa. ¦ 1-1 • ¦ t • IBrklya a-».n,a-«a bariatade matbuat İarafıedaı yıpalıa tarafgiıaat aaşrlyat, ber ne kadar rreaıl mnaaaebatlara kaı-l getirmemiş la» de l ...... a da şüphe va endi şa hl.lerinl idame ettirmiştir. 1 Nlaı ı '. • d» ıı.,..,. Vekili Tevflk Raftl ba.la Kamada Ho-aeâbai İla -.p',(. mlUfasRa ba .ılakklmt» kmle itmiştar. Ay» ¦»asabı M Mapamda Ckafi aara-ymdı. Türkiye ila rlalya aramada lh tt Mtaralbk muaheden ımıala e mıstar. Bu muahede gerek Italyaâa «e gavekaa Tlrklş.d» eevınç İle karşılanmıştır. Bu münasebetle Uuasllal Aya» aıediaiada i kaılren tavikinde |ıdebi a&llaei aA>leasiştM ı ¦lı.lı. TOrbiytyı samimi bir hiı bedcaMktcd» V.-l Tarkireaıa ae tlâeg-an. Mlaaelıyıs. Tlrk e*. 11*1 kedats ş^e.t. m.l.k aa miHııaı tlfaı va t h emmi yeti kail I...M kad-arleea kaflil t ala ana bur şef [taıafındaa aa« e İdare alıman kOylk »e* eBıaıu tok Mr m ilk t tir,. Itnlya • Torklya İla gerek dyaal te ferik M lkli.mli aakads ¦•-m mı Mr suratta teşriki ueaalda bulıaamuşlur. . Iflıkiya İle Yenenime Iramada daetaae me. eaaabvlUeta t.ılıialt baynk bar yardım 14-1" muti». Ba mmabtâıâea mar. İtalya Terkiye ¦!..¦>ıtl.ri «aka siyada leketaaaM etmlşllr. Kaa ..Malak «a an İade atuakcdelerl yapalmışbr. adam ve Aaıadola eeMlleri meeeltet. Ikl hükUntt taralından 191? de ' • ı .-I- .im¦¦]ını Ba ¦ncecleleeln I.akay m artine bavaledne lime förl İni emiş lir. Yumurta ihracatı Şarki Nı-.ıriNl b. dar Kan yumurta vı lu ve iç edilmiştir. Çanakkalede Nasıl DurdurduVî? Tafrîka namaramı 8 Yatan: Ahmat Camalettin Fransızların MBuve„ zırhlısı iki dakikada batıp gitmişti... "Buve.,nin mürettebatı da kurtarılamamış, 600 Fransız bahriyelisi boğulmuştu... K.ır.lı.. .1 ''.S sındın bugüne ka-hiıardın 1.372.000 64. SÛ i kilo kabuk, olarak crviı ihraç l'.ıırı l.ı. ı .. ¦ ı I . -1 '-¦ . ı-ı1 ¦ ¦ ı (Namıııyel İBttb-kimını bombardıman ediyordu. -lo(lebtibl„ iaa buçuk Mr ıstınkaa o . latihkâ-mmı ataa allına almafiı. Amiral g-m ı r>n ateş açmamadan on dakika aonra btılüa bir bat gemileri a leş etmekte ve görünüşe ııı ıı ı-ı isabetli atıflar yapmaktaydılar, İstihkâmla miyor ve yahut da bâr iki mermi atıbyordu Fakat ateş asa »um smatak.-meda düşman S taşa hem Sıhhat, nemde faanlük ıbbanyla gittikçe şıd ediyordu Takribea ıtvalde Çanakkale kasabasının güneş ışıkları ile parlaıan evlerime teşkil

mde pek iyi görünen "Çimenlik, istihkâmına ateş açma} olan "Kum Elıtabet. tarh-bat ba istihkâ Ç.fte ve mütoış har »' sl msa>*bade ay-di. Ayni ıam.ula " Trsyönf _ ıtrhbaıda i'-....... utuVkâV mıo» bumbara la rını düşürmekte idi. Bu gemi mulavatsıl batar yaların en korkuncu olan D.r-da böyle düğmekte iken orta çaplı loplaııylada »leş maniam yapan d aşma a topianna cevap «eriyor Ba dakkstlı urua ateaafe ateşi bir müddet dahi devam elti İtede düşman öterinde oc tesir hatı tliğini iyice anlayabilmek mümkün değildi Çünkü hafif bir duruş biraı tiya-d e leş mı» ve top olduğu gibi arıdaki ettaafeye sevketmektr bulunmuştu. Ancak saram aşikâr adı ki 'çımen-lık_ ı infilak neticesinde fena halde başarırda o'mık icap ederdi. Diğer istihkâmlarda şüphesit bay i ¦arar görmüşlerdi. Saat (12) yf altı geçe icra olunan tahribat kâfi gÖeüldü-ğüeden Antaral l Ue Kobek I B. kattm ani Franaıtlars bsrtnri kalbe arsamda a geçerek daha yakından bombardı-maa işine başlamaları işaret-la bildirdi. Bütün bu müddet esnasında mestur düşman toplarda obüsler gilhkçe ateşlerini arttır-makta bulu Ma a malı btaüt gemilerden biç biıiae bu toplardan feaa bar ieabcl vaki olmammb. Fakal V k«t-tındtkı en yem iırblıl»rd»c fAgamemooa) ile ( UlekMU I urbUİBrı faıla ha»sr görmeğe başl Bombardımanın başlamasından on dakika aonra (Erenkö-yu) nün cenubunda bir mevkideki dört lopt n mürekkep(1 S) santimetrelik bar obüs batarye m ateaanî (Ag »msonun (öterine tcatckfaetta -muı ae saat (I2.4S) dr mesafesıaı tayia eylemişti. Müteakiben geçen (23) dakika içinde bu ge iye tamam (12) isabet vaki oldu ki bunlardan beşi borda ıırbı Öterine isabetle bâr riyan ysp msmış. yedi mermi da daha yakan taraflara isabet etmişti. Ba yedi meran. tekne almamı fetkaaiyeanM a kadar tatla hasar yaptıki Süvari düşmana messfesini kaybettirm ek için bir devir yapmağa mecbur oldu ve tekrar eski mevkiiai aldı. -tnflcbsıbl,, de pek ciddi surette rahatsı! edibyordu. 'A. 'nıttıma Anadolu tarafında en d m schrıt-ti bat gemi oldu fm adan Erenköy obüsleri bu gemiye müteveccih bulunu-yordu. Sa at (12.20; de Fran-ııı fırkası İn..". ı hattın nra-ıınılan İleri geçerken (Inflek¦ü Üre-olarak istifade geldi. sibl) ta bsş taraf köprt rin- bîr ıtıbet takı lehnı telgraf (ıhan i edileesıyee bar bale Müteakip oa dakika ıırlntı da kenduunr âç bumbara daha ıtıbet etti «e bnrdttında bulunan iıtimbolu dahi battı. Birinci isab prova köprü üstünü tu tuşturmuş ve orası şiddetle yanmakta bulunmuşlu. Bundan aonra iki taabet da* ba oldu. lakat ş.mdı KB. bat-b ysaa Fraaam hrkaaı artaV kâmi are .aklaşmakta olduğun-dan «e A hı" n n verebue-ceği bütün muavraeta muhtaç bulunduğuadaa (l niU) hedefi olan ıkıntı Hamidıye n-tıhkâmına »teş etmekte devam eyllyordu. Lâkin bu cınada Am minin düştüğü müşkül vıı .rl görerek rc»>-knoı değiştirmesini işaretle bildirdi. Hemen un. um evlenn prota çaaaklıgıaa kadar yükseldiği görüldü. Prata çanaklığı yaralı efratla dolu olduğu arı diri, diri yanmaktan kurtarmak için au-vari karşmndabi Obua bataryasını susturduk t sn aonra hatb harpten çckılatege karar «ermişti Şimdi susarı bm hareketi »»-of ısa d t buran bur ku-ur yapma} olmakniı» icra edebilirdi. Çünk kam arbk derleete bareketiae nihayet vermiş b. Franau Amirak (Cepeıt) Bsşkumandsaın uyaıetınİ alınca "Suffren.. ve "Buve„ ıırbldnrı ile Anadolu sahili tarafından. "Golva,. de "ŞarUMvy., t b-lan da boğaım ortasıada In-,. ; "A. batlarına bir ateş tabası terkctaaek uıere mokn-bt. tab iden ilerlemişti. Fransu fırkası daha ateşe başlı)acak--ııı ooklaya varmadan hem Ça* nakkale hem da ateş manian topları taralından gayet şiddetli bir s t eşit karşı lanmış blar. Bununla beraber Amiral "Ce-prat. büyük bir aecaatla gemlerini .slıhkâ.i..dan(10000| yard a maaile ye kadar soktu. Ağır topları.Iı ı.l.hiâm ar uıe-rina mütecaerkıı aieş ederek görünüş iceler hatıl etmeğe başladı. Bir oüd-det iki tarafın hâkimiyet mii-cadcleıi pek şıddetb oldu. , ki şimdi her nekadar aradaki balaıyalar sırsaaabta ¦aelerde sı l btlyüb ubhkâatlar ¦abahk) berdımsa ila eaâ-mekten çok atak kamışlarda. Boğulan yukarııa doğru uçmuş olaa bir taııaremn 1. m " Çimenlik ., İle "Dardanot., iatıhkâmlarıadn artık topçulsr mevcut değildi. Fakat diğer başlıca bcdefle-rin cüsnlesi ateşe drvam etmekte idiler. Bombardımana iştirak ede (9) ur d; un alenî artık mitli r »im»ğ» başla sarstı Öğleden semra saat (1,4$) da düşmanın ateşi o kadar gevşe-miştiki Amiral (De Robek) gemilerin ti neticeler alacakları yere yaklaşmtları için torpil mıntıkasından ılımı gelen kanalı açmak rayıcı gemüeıe emir vermek u-manınıa hulul ettiğine kanaat eyledi ve btı larama amehya-tına a hasseye elmek ûıere ateşe pim-, mı, olan üçüncü ftr-knnaa b«palaama ku nlnn Fransu fukauoın . emre iti. Defamı aar ««4 1

— 7. A M A N — [ Korkunç Bir Cinnet Y.ı... — Oaa atşaa buhadar mvam ? San ala M( • ¦ v«k • ¦ Onu* aa ¦t ¦ -.ı» .„. İlelebet d-, bir lehle Ula eeaia elmıy»rafını a...l ataa da ıt|»»ıdıı baca b*b«k / l... bd. L.l, . . , de. M. Fakat aaa sorduklarını aalameaışam. • > Ab a ak.. gkıD .oh> kar I Saaa — k... aea aakacej aa bu ıı.dadan vaıgaç 1 Ofr.ameu laıtmdı ki ara. acaalcrca ana" apla «Unda bir oyuncaktın »« efeı aaaa dönecek alaa bile, «rat an-n bir ».uncafı h.lm.fa ntahkum.ua. — Ne a 7 Ibraı — »diyomun budala ' Oyla iae beni .ir,,. Saa aaa naııl tanıdın ' bir arkadaııaıa dkıalu İdi, def.il mi 7 gelip fi-diyordu, dtgil mı 7 Ve aen birgkıa ı - ¦ . .:> k. ,ı ¦ . ,. ı-'!ı|in-dra . O da aana ain aendcı harara tir bahsetti fini «e ıkiaııl tanıştırmıfa amada bu-....... t ., .-J, dıgll ml7 Soarı birj On üçüoGI birle ıll «ir. yrdiniı. içtiniJ yntbnıı balktıaıı »e nihayet bu kadın arala ol dan nelrat vltl»ial .oyleda. d-,.. aai 7 — Kınıoraun bana, yuıonden belli I Fakat, bu aoılerc inandın. Sana m , ı - k ilde ihanet ettifi kaide, ba hareket eri arttıkça art-tıgı halde onu hlU eevlyoraun I F.eat yalnıı aeoi acedifini. yatma aeni • ... >¦¦. - J. I . -. aa-al yaşayan aaacıiodıc-, bab Bdan daha çok ¦•edifİD* dair teminat •erdlkee kendinden geçiyordun, babbına » taştıkça tanıyı andıbra bağlam T I 1 - . II — Zaeabı <«uk. bili» buaları anki iannedi)ordun I Bütün buaUrı ı ••¦ -m ırnden rr' ianin kad-ıina da elylemlş oldufnna inanmıyordun ! Seal, e ılık bıktığı aıkadajından kuatnlmak Ida alal ¦¦ -ı ı kabul etmek iatemirardua. ¦ P Ourm» kabul aL — Yaaaak bue.şlı A., hakikat, naalaaatl E.««. k. kara kpVada i- ' Sende aıranı eaımıştın. Ve. ni Ur ecvfiliye İhtiyacı Tardı. Onu bulmakta «a aea i kovmakta, kem aa m «b* a»a m bar pak U da kevmek-aa t .r. laaa .am.aV Sea maaa kay nı »c pe'ıaaa ba neticeyi kir maanıma gibi karşıladın I Bunun maaamaı aalıyaaaadıa. Ah I Bu dtta-yada İyi olmak baaaa ae fenada, t Tlı|maa ff) kakk babaak laka kar ¦ok rabıbı - h.ffefe arıyor ae bu tfıleakiB meVuıirltıal kile keadlne tehmlle (el ışı. ordu» t Sana : "Savfllla parkta g «eup •.faadafı bur kabeıy» aalerıe- aakraa kıaiıraaaa, kaadıac be adetana, an un la yaşıyor, dedikleri aamaa buna inanmadın I Hiç o Oıel mablak ba der..eler. kadar eukal edar— Na a? yama» da cenah | I .«iıror nam? vjub> aaa 1 cay» kadar (ocuk kılacnhııa afla. «Ilı' Aflam.n İcra a*yli>eee»}mı Balkl bu fA. ya(lırı aeni k er taa it. I'.eet. aaa ean Jeree bu latreaka rogoı f arata. Fakat «evgine »aai I aaktedaB da bılmuatv Oau da hm I )¦ adan dılılmık aram felmrrtt Ibtı horit ballh cuVmaat.. Klmbİ-< ba. rbeimal aaaia akm yotiaa kaaa•ecdv. ¦»! ı yakama! btr •Arlû bırakmıyorda. Oatalik ama | haraca da keaiyocdu. Nike yut e

, gürel eeifilin takrar aaaa gaidL i Ikıaetindaa, ika nal karin den pak nadim fatladu, aaaa' — Ab, dem. biribiriaauia krrmetİBİ anlamak IcİB bu felaket leııaamıal Zataa bleim birlMrimrıdaa l «.i. mm ıı .mkin *ar mı? Naııl olaa ,.L„„- birinde ylaa Uribarlmlıln alacaktık, ebedfyaa klribirlmı1 tini Ve bn|ıauabi beliyi aeee eaee, ' İıtiya ı.> ıı'ı . aldır.m gifla-onun keadb a ddden mııaallat nldujnnu aAytemekten pekinmcdl. San bu noktaya o kadar | aldırmadın. Ularla r aaa İn İdi. Bak, ı hlılerla ne kader doAru ....-.¦< .ı. ' ı F.eet. «»et. aenin eeafilia haklka-. tea ylkaek hilkatti idi. Bir hat» | I|I»b»I|. aan a Ihaatl atmi|H. Et--¦ -¦¦ amma bu aaaıa kıymarlal r 'ar.iii.ua yardım etmişti. Adeta kahir ylıOnden laiuil «a lal» artık ebediyen aaaa doeml tştü. Hay koca ahmak kayl — Oyla . -ı i.--' tora tara kak-mal San hakikaten akmabaıal Bu kadar fenalık «a bu kadar (analar ilinde iyi olmak, yalanı iyilik da-ıı.,-. ak ataklık defti da aıdar? I "' aea yi»a iaaamış, yiae kanoua, ylae aldaamışbnl Hatta bir gün atime tuluşturuıardlgl tab a Ba u kaldı bal Ilı .. ., lı.im •anı ibıoetinia fil,lal öldürecek' tini Aı halam bu budalalığı da yapacaktın! Veya una bu budala-¦ î da yaptıraeaktı' — Bameı nadan la» ladin, yolu» artık hakikati ani.,oı muıua! Ha- ........... Oa. H «. en •aıgececek mialn ? — Vaıgac ~y»trem. «aifeş. Bak.a-, oku belllıaıodan kurtarır kurtaıauı ı- ¦ yine diraab çevirdi. S»ea UaekkUr edeccgİDc, Ûllbia ¦rai tahkir elti. Ne , .ı ne mflmlli|ial bırakb. Va buttu bunları, oa yakın arkadaşıma da leyle ettiği gibi, »rain B»mAtaa»kl İyiliğinde» ceearet «e kaval alarak yapıyor I Vat ger ye«fure, ba ...-.t. «at geç _ DUini kaei mi, yakıa aak mı yuttu 1 Cevap ver «ene, aedea ıa»u-ynraun ? Onun sevgi n»mıne bir bacalet taşUl »dea yaal yeni aaa-.arala.ı olaua t»klik al. iniyor mu 7 Seeia aşkın butla banların bapaindın de mi büyük 7 — Evet! — Ne dedlo 7 Evet - 7 Demek eadaa «ııgeesıtyorvuo, fyle ad 7 — Aıla! — Bu aşk sr/.l pak korkunç bir eİaneL Soy Adı Alanlar Okuyucularımızın Bildikleri Soy Adlarını neşrediyoruz Herke, aay adı almakta devam itmektedir. Bu* ıey aai arım buV aaraa kerllerlmln» IdmlerMI «e aey -.i - - - ¦ i,. - dn neşredilenin Akyel - (.Ikanf tı .Btheacal «-...b. Ferkaa Ah,«l Ajmartaa — Immı. aîaıarı damaktır) 1| banhaıı kutu fabrl-kan mukaaakaaiai Sedat »ı..-. Dıkmaa — Cerrahpaşa beeba-kaBaa. aİBİr r..:ı-l.... ¦ Dr. »Ahmet Sak.» Dikmae. (ney - Cıerabpaa» t..... -•d Baş eeaaeaa Fırldaa Eıeey. Erol — teki mektebi mülkiye muallimlerinde» «a «»ki glmrOh mldarlerladan m et •kari Hayra ddıa bat, Aydofdu — 44 aael ilk okumelik borenea kin inden Samı A. e*fea. Orkkn — Akay kştatmaal ı. -•atım başıaamura Şere'eddia Or-bla.

Ol — Mantara Aaa ge-aau kama-daeı ki-ham Nail Ol Oga - tnklaaı Idaraal Kuru Ctşm» tltla depul.ı Rııı Ogc. lûdllrO Ali Bngadar koeılayena ııl ıı , Amiral Vneaİ ta. kaşıe biradaelert lUhbı hac< Tavlı, «a Sefı ar Tamel »ey adım barlUam.yı kabul enaiş ve taac.ll muamlad IcIb mftraıaal «yitmiştir. Soy Adı Üste» A ekere M . ' » ı — Tkrk «a a .aştırma keıuuaeauB »ay ecl.ı, hakkında bildir dış. I aei aetaılaİB ikimi pareau şudur ı Bayaur. BaygvldL kaygaUlp. Bar»e. Ba»— be.a*|. Beymugav. Bey|e, Begid, be^ka-d BafUp. IVflor—, bayı,, bayındır, H*gic Ba(ırbea, B.ybar», Bıymıa. Uayna, ll-ıl..l. Bayrım. Bayram tuşla -a- Beaay Bnşr, Harun. Baylan. Bay-aep, Bl.l-i.-i ö..tc. H.lll, 11... I»»••. Baryifit. Baıır -ka- Baıaaa. Beçeaa, B.tbafa. Ilafberi, Befdıli, llatdof an. Bej,, tlrgcraııtar, I'-, ka. Baki, Bakil. bekle. Balı - ka -B-kI... Braar. BefcUa, Bele bant. Bal, Belban-Belbea. Belada-1-İta, u. .. Beter, ıı-ik.ı . Ber dibek. Dünkü maçlar Galatasaray-Fener 0-0 berabere kaldılar Zamanın takvimi - Başıktaf - /.tankı Uk mafUn fikeatarO dfln Tahıla ıtadyomuada Galatııeray İle Faa.rb.heayİ karşılaştırdıOyun aaati yaklaştığı lamıa lehınıa aa-ralını beş biaa yakıa bir acylrd ee vlrmlşti. Tam aaal nekese baş bela »¦vali Galatasarayblar. oaları lebjbaede Fenci Jile r taraftarlarınla al kl| vı 'ı.ı nidaları araaında aa-k»y» çıktılar. Hakem Takımlar ¦ uman şlyle ¦ d. - - ¦¦ göruldl : Galatasaray: Avnİ. Laİtfi, Olman, Ibrahia», Nihal. Kadri. Daa..I. Fa.ıl. Selekattia, Müncvaı. NacoVı. ' ' ı -. ij. ı.ı a : HiUamcItln, Yaşar Fasıl, Esat. Ab (Usa. Cava t. Şaban, Fikret. '•':<•'• Naci. NiyaıL Hakimiyet Galatasarayda Oyuaa tam aast oabeşte GalıİBSnıeyın hlcumils başlandı. Feaee blşta Imltlı l.[ ı S¦ I trlhlnee tFaaarbek(.1ıl«el alklamıa makabil »al Iribea (Cılalaıa'e. :.>ar| eşuacalarıaı mlfmadiyıa l'tv •* yarla. Bâr arabk Nıyıııa a aafdan ha. harama» eetsUakf tapa Fikret yıtişafsh basa lakat lop aaeta fitti Yıee I anaHılarıa aas-daa bir hücumlaıı atmyl ılı aıO-eaJead. Bu «aaada Gala bir hOrumla Fener r ... as kadar ..... ... lakat Hüıam baon keımakts f delik cakmsdi. Fanı.lltae takrar mi t da a Mr abın yaptılar. Sabaam mial .ılıfı tapu NıTe«- yabm kir maasladıa a »ula SttL Feaeı meane karlı ayueea ku kıaa-ıada §»••! t.! .• e a- .. d. ha liyadr »-eael.-d kd.ammı ,4-rareraa. 0(ia«A dakikada FaaaL Ceeada aaaa «lakıeıaaVı bir tnn yapay»». Yaşarı» ¦ . . ; ke l»*uhı Ha-lalfer N.f.ıi.e flıvl bir ara pimla [.<-,.!. Niyasl sârdl ve mtaba- Kale Balerine gelen topu Na. d ('.11.1.• ¦ .. t ¦ havai» «iti. Fakat Avalaln gOıel bir ¦Misi bu tekllkjeyl - ..kl.,,., I. Nellcaslr hûcumla/ Oa beşi ad dakikada Feaee kaimi eeledede ysaama kir re vuku KadH

çekek. SeUaateleaa alaVf tapa Faae» bslıdsla Isırlafca va yaka kât maaeledea enrta pkaede- Oa «aeraıuaa. dakrh. 4m Feae. — keekml.H stısam yepm ¦aa maa aeah Ur bacama Muattar lavallu kir aatla avafa attı. Hemae asukaklaada Calımanrıyva aolaaa Daayal İla . aı'». akm da ki. natlca .aaalL. 71 İnsi dnkı-kıda Nıkadm Nnclva yaat>|ı fava-H Cavsl tekti.. Fsbal . ..ı...-.;.. lllacfl dakika. Mlasıvardea aiekajı psala Necdet Fenar kalesiae y.klaşiı. Cekl.fi pili rUaum kıar-taeafc. Otmmaee dakikada Sabama Mr kacamauu Asat harlardı. Oyaa •imd. ıhı taı.Haa kiekale kakım*, yeti »kme gemaaıa ..... «eV yee. «im Sabık s s» Dnayamassm rl HBaamaa mldahı kal «W beravfi yııll Da...İla aıbfı ksae umr.aema AB Rlas va Ceeat m»atvrckee kn.ln.ddai Biıaa »anı a Ceuet sakallanarak ayadan şıklı. tp*ı r.ıı-.u- kir eaaraa'aaa FeBerkler t'ıkıeli ı.n...rK.ı va Riıayı da asgkaf alsıak aa t : alarak oyuna d.vam ediynrl.-Feaee barem kattı şamarı d*rt a (L. I devrenin aea dakikaban Fenci in aleyhini ¦ jii»Bu lirada Feavr baleni r'ınmtır " kurtulan lop Sabama şahm pnyr.tiyle Galntaneray kalesine kadar uıaaı.ur. fakal nalrfrda.~ De«rt bu ¦. I - 11- bil ı o'. İkinci dav r eda.Ibiaei devre I env.ıa akımı ila kışladı... Kadri bu akam »sveba kastı . ı ... ..i. ¦ ¦ . ¦¦, ,ı... A.,.. aarteeek- F'eaer aa kişi ayaeper... Bu lualnrda Cavat ..a. oyeea t rıyer. u| ... |. c. ( • Neyam ¦ «f-- Naci nakic aynaya».. Galabs-¦¦" leırıbi şimdi kimi Onuma dakikada aafdan l Daayai Ham ya... Oa kViaci ^fclkam. «a* kir gel fırmtı İlinde bil Fener hile umunu Lûtfi bamuak Utvrksn lopu Niynıiy» veriyor.. Sıkı bir |0t. top ksleyİ başta» sıyırarak avata fidl Be dakikalarda Fener blraı bibim »».ütünden hOfumılr nıtieadı kıları- «a Ceıat takeaı -. yor- Faaaıbabae ylaa ae hişL. Uûnaambatalz bir müdahale jl Maı dakikada ı — ı.ı.ı.ra. nlcykaae «erllaa (avali Aval ananesi fc»ı.,.,e. MnaıHmla yetiae. rek amfi şaa. aval «I«ya.- B miada aayiiealmdaa harhaİB altafı mala Lattmia bnşı yankye*. İşe pelin madnkalı adiye». Çirk knmmmm Oyun Işkını kabamın ¦-. ı . ¦ başlıyor. •< laeS aaUkada Nrya-dya r.. ...... Kala Cartada elan aş »ıHaam» kahve»- Naanaka şak aksamam aats-yuByl» Fras» kamı e hamsa İt mek.cimle «.. j.ee. mt Galntaaaway kaVemu heeaaUıta aıHıılanlyıı-NaıaV* (. ki.,.. O da 11*11 dı Va ayma baaee.rU aaımlm» haV cum aılua natıcalaeiym-Oyuaua bu sakilde »cUseleD. mesi Beşiktaş haaabma şak İyi bir • ariyeti o'duju muhakkiktir. Taksimdeki dıfte-r maçlar Ba makim mailen nesel ikiaci kum» maşıada Tnpkaas - «ma», doyu i-t\ GalatsaBrny Geac va B. tabaatan da FeeaetUeH J-f ms |t-p •Hile» Beşiktaş - Ltaobulspor maçı ŞerM ,1. yapahsa Beşiktaş - Istınbalspoı mseı da f-ıel elde Be ea*erassu .... ı saat U de yapılması m bada la alaca r kalakaldı sapkamıeb. İrtssdalaper ba kir neden da eekaye pemib. bu— makaM Basık taş Mekmet Al Adana. Eamd ae Nssaai.

—aSTÎ. ¦C''*-*"tf' ak» Unabulıpırtalm yaptı. Beşiktaş mMalaamada kırılan ba ¦kıadaa »Dara oyue mCle.aı.n bir •ek lddnl mta Urda dolaşan top letaobalsporua nuınlı ısın bir .kın.'- Beşiktaş kslaslaa ladL lal a bu işportalarda bara bir er>la|ma •" Beea makabil Bn-şiktatlılır sek dergea aya»ye». Oet.pleH dakikada aakafeaaa Sahih sayan «akmak mııkmiy. tmda hateV U—l ılışır aa kişi oyaaamkU ber.be. ayaas bakam kir «ası-yetta. E .kat mukacım battım a y.pbfı Mltla fcleumlar sanem ılık t nn seyabut -' ¦ ı'-ı. asticaaSs kalıyar. Oyan dablknfn kadar ba »JlNi.f«ULVtl ırj 1 a» m.,1 k,aanı hkıpıl ıtat 1İS0 , ... Taam maba* | S D. 7 'fi1 -il CUMASI!*! İMSAK ^ | D. 23 PH¥ rs 1 70 U-JU iJti.Ia' Bucrunkit hava Yeallkdy rea»t m.vlnmind 1 n elnaıtmiı glıa dün hava 771 o»lımene, en lııla .114, »a aı 7 aVjreea İdi. Hk. hava ac>h alacak ve i M ika metîade e mut' • dil cvaeakHr. Mutlu bit ıı vır. resmî Bura» Abmel l'.el. Paşa aaulahaaem rorfken mülebaı-«¦ Dr. Ceval "Faha n kın «e ealci ktaabad Beledjycıi heyeti Iramiıı mUarn Fuat âVym vejco: Hale hanımla An-kataa a kaymakam Dr. Alî Rı-aa Ee.ın afin 'Akauı.. kitnp-ve c-aıe-Adİlin. eveikıaHr K.dıkö ıda yapıl-Tarafeyae saadet tePamuk satışları iyi Sea hafta içinde Türk pa-Hseriadea epry iş yaU myaaaem balen pakat pamuk siokcı kalmıştır. Dahili iıtiblllcin artması, pamuk piyaaanoıtı y 11 İtselini iştir. Pk» Ltau şekilde dernmadiyer. Bu --ralarda i'---. ¦• yaptıkları şu tel Mr kacom Htkkıaıa ayn|iyl< kir gol herdi la r V» bu «oe»ll« devre ı.L..:., ..... kikim oyaooaa n|-mea BeşlktatiB )ekine (,ı..l..-. İkinci devrede... !- . ¦ . davreate l.tanL.l.p. rl.l.n ytne hlemad» gSreyares. Fakat HOaaÜBİa. Nminaı va Farujun f syrcttl oyunu, irtsaboUpor b Oeaıa-İnimi Mtkestı bırakıyor. Şuna söylemek Ilım kl IstaabBİıpoe Uoba-clm btttıads yılın Ik yor. SalahatHa va Reşat- Bllknna. ScUbattiaBB hlcumlan Beşiktaş kaled İç)» daima tebllkeU. MHsaddîl 1 İlleri ya kelecinin aline geI lyoe vay ab ut »vatla n.tlc» laniyoc. Ba aır.l.rd. Beşiktaşlılar aoldaa yaptıkları bir kaeOmde artara gclıa topa Hakkın m ayağıyla İkinci defa Ltnnbolıpcr kal tel. e •akoj erler... Ltau hu Lnpar lalana ytne m Hale* t bOeumlan MeMr netice »etmiyor «e ba aa retle oya n î-0 Beşik taşın gaübf yebyle actleelanlyoı.

kataBbulapl'la'anB glıal oyna-¦alarma rağmen kocam hattının döct kişi olasım. Enver *¦ !¦ mai ak oyunu gol ıtıkaraUlnM-lı:-m mani oldu. Beşihteş takımı dün amemlyet ıi.i..t. yoıeea va laubali bav oyan nynadı. L'..l...uiı eksik olsa oyanculsrm yerleri batlı bir şekilde ekliyordu. Şeret stadındaki diğer maçlar Sabahleyin yapılan Bc|ihlaş latsnbulapor pcn( takımları maçını 3-a Beşiktaş katsach. O-Jlode» sonra yapılan ildocl küme m - BaylarbeyİBİ 2-1 yeadî. B. takımlın maesada Betiktaş sıkma-dıgındao latsnbolapor hkasea ga ddedildi. Beykoz - Vefa maçı Fener stadında yapılsa Beykoı-Vela birinci takımla» maçını Beykoılular gdııl bir oyunla 1-0 kasandı la e. İkinci kime maçında da Anadolu, II- - . S-l galip ı-ı.ı.. if. S. Huzur ve rai 1 içinae 100 defa traı olmak ancak bir adet HASAN 7~.es »Hfffıir "iumlunrfı.1 Dünyanın biç. Ur yerinde bu kadar mükemmel bir Ira» ¦'--'¦'i.' toktur. Hasın markasını dıkbal nden sakını ait. Deniz yolları İŞLETMESİ Aeantastıı. Kırabay- Keee»bat> Tel 4»»-Sn.be.. aMklraers.a. samav 11.. T. n 11 Mersin yolu ANAFARTA vapum 2 bı-.incıklnun PAZAR lOfd. Mersine kadar (S166) Karadeniz yotu KONYA vapuru I Birine, kanım CUMARTESİ giînıi saat 18 de Hopaya kadar (8165) Ayvabk yolu MERSİN vapuru 1 Birin» kânun CUMARTESİ günü saal 18 de i.-.'-r. kıdar. (81 -.71 memele-söndürür. T epe bap Şehir Tiyatrocunda Madam ^rlV™ San Jen KameSnS perde I - Başlangıç Yaıantan Vik-toryea S»rdo re Emil Mora [•"«.i- ıdea | Svmke Bed.i I' E&kl Fransız tiyatrosunda Şehir tiyatrosu operet kısmı t n.!.11 maline saal 14,5 ta A kşam suvare saat 70 de BU BİR RÜYA Operet 3 perde, Bcıtelıyen Ferdi Yaısn Selma Muhtar H. Süreyya Opereti Komik I il... ['¦¦ıııı iş t rskile Bu akşam 70. 30 da Beşiktaş Sümer tiyatrosunda Karım namusludur Operet J perde Paaaı- akşamı 70,30 da lakırköy Millıyadi tiyatroıunda Karım Namusludur -4100. adet Fmarye Uklısl bayi levham — alıııribür. Ta-bpler.n aamam» ve yırt a m» »yi e^eMkt e tarta* a ışt-kb etmek bbttt I '-I2-9J4. PaıarteM r«ad aut "14. ta "%7J. İcaMaıIIiriyle ber aber Cıbalıde Levanın ve Mübayaal Şsıbeaı MMıl.lıl^ıkoe morartı t etmem rl "8154,. Elektrik radyatör TAM SICAKLIK FİYATLARDA TENZİLÂT C A "T" t p » 1 VERESİYE SATİŞ istanbul İthalât Gümrüğü Müdürlüğünden : 741 Uta İS kuruş bedeli k,tifli Samsun Gümrük Ba» Müdür, lük binası Şimal kısmında İn** cdilt ile 772lira 31 kuruş bedel kesitli kera mezkûr Bas rnûdu^yetle Rezervdi e,yanı bıfıı için ya ak anbar münakaşa ve İha lal Unuı maddesinin A fıkrasına müsteniden pazarlıkla muı Bulduğunda olanların .-..9.14 Ctı aaal 15 te İstanbul İthalat Gümrüğünde müte.ckk n*atau»a müracaatları ilân olunur. "8037

TAKSİM KOOPERATİFİ Dfin acılnuıtır. Takvim Aydcda Caddaıt No. 33 Meşhur ERMİON flıİthali) ,¦>;„,„ gu akkaliyenin her çeşitlerini gayet ehven fıatlarU bula caksıniK. Siparişleriniz süratle evinize gönderilir. İstanbul Evkaf Müdürlüğü İlânları| Yüksek İktisat ve Ticaret Mektebi Müdürlüğünden: 1 — Şişli. Meşrutiyet. Ebe kıt sokak 26 - 28 No. h Valide Apartimanının 7 No. İı Dairesi. 2 — Çarşıda Kürkçülerde 31 No. Iı Dükkân i — H Feracelilerde 4 „ „ Yukarda yaıdı mahaller 935 senesi Mayıs nihayetine kadar kiraya verilmek üıcrc arttırmıya kon uştur. Tutmak isli yenler 3/12/934 Patartesİ günü aaat od beye kadar Evkaf Müdüriyetinde Vakı Akarlar kalemine gelmeleri. "7965,, 1 — 1933-34 Ve daha evvelki ders senelr, mektebin evvelce kısmı sani ve ali isimlerini Yüksek İktisat ve Ticaret ismini almış bulun devrelik tedris müddetini doldurmuş olup meıu d vermemiş olan eski talebenin 1 Birinci Kin unda Ot ? Yeni Postana A. Memduh mağazasının 1935 Cep AJANDA Un Çok temiı olarak çıktı. Fiyatları 30. 35-40. marokenleri 80 • 120 kuruş, cep takvimi 7.5 buru 11, de "is defterim,, çıktı ki çok faydalı malûmat, bir senelik takvim, renkleri defterleri ve hesap cetvellerini havidir. Fiyatı da 20 kuruştur. (5334) Dcremojen Deri hastalıklarından her nevi ekzema, yara. bere. yanık, çatlak, ustura yaraları ve saire ye karşı mücerrep en iyi ilaçtır. 18 inci ra ku-• ''UoQ IELSOĞUKLUĞU '/.Ş^VV* EN |*| İL.fJ ' -f.ROTEJİN dir ' ıaetttlfi(C fCaİkEOt BUEÛHÜIİ ri nihayetlerinde taşımış ve şimdi m kısmının altı liyel imtina nl a n-,? 1934 tarİSİo-ektep erini vc imt.ha-ıa dürt tane foHer yemekten evvel bir çor ha kayığı apcritİD kullanan iştahla yemek yer, yediğini sindirir. ide ve barsaklan kuvvetlenir. Aperitin her ev için elıem bir .'İçtir. Müderris Dr. Raşit Tahsin Bostancıda Tepe mahallesinde hastalarını kabul ediyor. (5177) anVamp DİŞ HEKİMİ < — MÜNEVVER OSMAN HANİM Şak. li, Mnhıı »1 Ncı. W>72 (4SM1 den itibareo altı ay tartında bir müracaat ederek mektep variyetlerini ve adreı na g irmek istediklerini bildirmeleri ve isUdaları tograf il i|tirmel«ri. 2 — Bu suretle müracaat edenlerin 1936 senesinin Eylül ayı nihayetine kadar imtihanlarını bc bcmcbal vermek mecburiyetinde oldukları. 3 — Bu imli banlarınla alâkadarım tedris devrelerini doldurdukları tarihte mer'î olan talima tname hükümleri dairesinde yapılacağı. 4 — 1 Numaralı fıkrada yazık altıaybk müddet İçinde mektep İdaresine müracaat «tmiyenlerİn ve pte 1936 senesi Eylül ayı nihayetine kadar İmtihanlarını her ne sure I-o'ursa olsun bitirr oiycnlcrin bil âhara imtihana girmek haklar n düşeceği ve kayıtlanma bir daha yenilenmemek üıere silincıc. I ilân ohınur. ¦- MVı İstanbul Belediyesi ilânları ] Çubuklu gaz depolarında yaptırılacak 250 şer tonluk 4 adet tank kapalı zarfla münakaşaya konu ur. Talipler şartname almak ve plânlarını görmek üzere her gün levazım müdürlüğüne müracaat e irmek için do 1800 lirakk teminat m.kbuı veya m:ktubiyle teklif mektupla no ı 3- 12- 9 34 Patartesİ günü saat 15 c kadar Daimi Encümene vermelidir. (7740) İmtiyaz sahibi; Ali. Umumi neşriyatı idare eden yazı İşleri müdürü: C. Hikmet. Matbaai Ebüz İstanbul Millî Emlâk Müdürlüğünden: Muhammen bedeli Lira BAKIRKÖY i Sakıt ağacı mahaltesinio kara Mehmet sokağında eski 6 yeni

8 numaralı hanenin II hissesi 750 Peşin para ile HOCAPAŞA: Hocapaşa mahaUesioio Yen i postane caddesinde eski 69 ve yeni 10 numaralı dükkânın 2/3 hissesi 2667 „ . Yukardaki mallar hizalarındaki kıymelkr üzerinden 5-12-934 tarihinde temdiden açık arttırma suretiyle satılacaktır. İsteklilerin muhammen bedelden yüzde yedi buçuk nisbetindeki poy a kçclcriyle müracaatları. M. -8162. Sene: Numara. 165 Abone Şerait. feftt, rrnrlnı IX* Kı IVovîe îtin Ar....-..',» MM** TtltFOM- MSM ZAMAN Maibn.il Eoputy". İstanbul Sabahları Çıkar Siyasi Gazele Katı Her Vct* Pazar Kânunuevvel 1934 Yalmı mevki oe ikbal ile 65. lenmek, fahıi kıymet ve mtıi-tahibi almadığım İtiraf etmek demrk . Marie Letrinıka {Şerhi t Baeu ...,,!„ı-. Bulgar-Yunan hududunda kanlı bir hâdise Günün ~aıııı Düzeleni iyen illerden Mıı >ıl» »ılıı. ba boalar ıa '•"l^l-ı bir sarm faVmek kabil elmas •MlllMl bir taaee. «V 0Uhı ha-e-t -»dar h- ,n, '.!>• kek h4m4r*a«a tak »0» «a* .-.,-(¦- ar. ar. Whe~-...... »ymm* -r~ar- »• .... yattın ya art iter »aıar. fııılanU» 4><rt beriye y*Vy »•?*¦ ra.ra-.rU.l. hıaayarlar. ba mmaa.lırd.a btrhacmm t>bh. htaaa. yık. ba rhalılıhlea . k...ı .vı,.,. |4 -ı Fabal ,..ı- bftyb haamaaaa. ,» 'İ im- |«vMrıı a.dıh. dum .İr Kura.ıı Olar »iaa I»,dikimi» akarlar. hCralrla sal'» tohaeh -|iai raakalaaa adar. Halta an acı •»¦İtaaa'Ur ca|ald>bıa futt dahi yOkeeldıeLal ¦•retah bU.bMuı. ,..i! Kok kavurt llall yıar bu acac M liraya kadar ı.hmtılıı. Ba Hal tak, ham pek tak yûhaıktlr. ÇüokS ı- -ı vapur h M».. ilada „ , ıg . lir. 1)1 bar t ay ur hdmorO iaa oa yedi, oa M kil ı ¦ •<. almıyor. Gaıha-eleria vapur hnaıûruaû daha tem nem aldıkları. maeaM W :la 17 lir..a aldık:.rı da aaabehkakiır Oııkıaıli' ba araı aldıklar, »laaran karıyan {ıkanalar. •ma. metre auhtbuu mim* y ıs kaça •atarlar, hav balda ı. • -, .ınat-aaahla aaraa .!. madden a aa tapar Bmavaartra*. r-.r....ı (.heratukta...... •aaı para «a haıaaartar. Sa kaida ka* hamura eU—aa. bre*.* ka-.- . - damak*» t,ıa ba kadara k -•aal * tapar kOa.it.4i jeoıaa dııath alaa kaka aaaa aral babam ı»ı> yertada alaa vapuı ht» aaûrâafia İki. iki bu (ah antlı yuhaak aabyarlar. H.ı hu tapılacak .:.< har ,»[ dayUaUr, lakal ¦*«*bın lalada* hır Ivrla |ihaatayıı. ¦• liraya rapor komıhru al Buaırn ... li liraya sat. Buadaa b*ı

Ura haıan Ondan ¦ |irl halan -. ¦ s. ¦ da 'M liraya aat Zam'lmay.ı. hı yrr . ı. inha M t kır alif varıı itinde buudaa daha «a<lı ıı.uıi bu tau.ua. İp* an ¦ •( • «yvri Iar, yöıe balaıah hadar atak alaa bu | ıh t .har | a baryı hafbtr yay yaraaaaaaanradar. t.- . . dantel aaaa»». baıaa alma yahal.ra aaldayar. arana* aa tıp ada I .akı- | var * rı ¦*« ara racalr çaa»|mH« baylar Areıtama.a'. har.|i. yapar ¦• bala» elmaya armada. nem f • «a ararvatfah «har. Yal-ır b* hak kim*** takada beladhrraa* rrle4jar taydı »arla. itilâ kar ıı lap'HJıaa j&ra*.k k.l.ıl ala. »ar. Hııt Oyla yalıyor.hi bu kö-raur i(i ı(ıa Iblıaat be bul BalrdltiBİ alel. .ar,a kftklen leaaılıl ataıah (alışacak olarlarıa atının rauılah ualraıadra y<lırırr. <.¦¦-• 2M liraya koh ı ..„, ,. rfl ne aalılır, ae alııyr. buna ıır yapıp >*pıp c Kok könıûr.Or.l b,r (lınal) raQ ya-pıyoelar. yanı aralarlara birlik ad.p aalaııyarlar rai. aa -1- . ¦-1 bala fim. lahal har balda raynr tıai'HıM lOorûal*.«iaden ba,hı bıraey o4aııyaa fa k aeadj yı harı altıa eavherl flb4 aalaaaaıa yal.ı •a bar ura»Iar. Un »alı.. . ur, *hı Mr a*ıaaa •><•'¦" l«aa.. babel alı.a. atıoaa hak hatıaıa tak urvı.<x.|..a k ¦ ra aaı raaa Ufm lala atahaa» alaa meemmkuM. baar. rak r/aavaada* ele ¦ ["..' ı bVt h>| lanınlı bele*.ye mm. lataaai >..... fl »alıl rdar alaa aaeeaı Ha »-rml, of raa"aa »-k iyi edece*ı» •• aak çok kıaioîn yAad f<laee|tai prauo) eder İr. Fotin ima Zade ~M. Pol Kr.ııiM/ Cümlıurreisi ile yemek yedi Beş Türk öldürüldü Bulgar askeri, Yunan toprağına girdi... Bulgarlar, zulümden kaçan bir Türk kafilesini Yunan topraklarının içinde geri çevirdiler! VN.. . | , II...... , — !'.„,.. la'in ¦. - l -.i. .. . batıp Yanan loprıhlanaa Hıka edra TSrklır .i- Mr kafile, B.l|ar aak arl la-ratıadao Yaaaa toprakları n»ı d- lak p aluaoı-ı Hulaar aakarl ha» Turba aidSram, Mr robla-•mı da yaraİBNiylı». lUahaa a.i|la aaa...«ı-r \ >>"•¦ .ıin. adaa IArklar, talak *a ,fikl.n ... reler! Un baraka* ,.< lire kada.ii ar<ta , ı* V.aaa >*e'el..d. J bk. m..r. ıhrle V ¦ Baodaa aarara aaraalevı bakar ıkaa B-ı,ı. aakarl. TaVrkkrrl Yaven I^Br.|> ¦(.o.*r lakaba bayla, r.ıı'ır hvl.lıta âekmı kıla eride Talrhlarl aıahaaaraya anavarfab atmaylartkı. Ywtaa ı.pf.f a ¦ M a ah la. amda T.rhltrle nUlfar aakarl arılarca bir radaaaMaae olaaa f, T4-V-Iar de. baş - t ¦ » . ı ;.ı. . ı tuık aa yarataniBi|lır. Bulgmrlmr, ha, ittfâ krona. re* .ı./«ı / .i. kim alıp leaVar J.'.'lııln.lluı-llılhıı^u,'../.! Har namlaa bu ı.... - ı - , kurtulan bil I mk aaaileel, hldlaayl ıı ¦ ....la'*l .ı ..ı YuntB hadut -.---i... İhkar etM|. ancak bundan aunra mcaelanla farkına taran meıktr karakol, »Iradaki diler dodut karakolu.

rından ılı tardıam aıkae alarak rlı'{«'« ı takibe »aylamla, aıaı umanda riiırdûurıl kal orda ka-maadaBİıyıoa da mllAmat va mielir. Fakat Yunan kavrMlarl yeti {inciye kadar Balyarlar kaadi hudutlarını atmışlar ta İki taraf aratında bir lamat olmaratstı . Yunan hadal kunnıdulıjı, ¦ muhtelit bir komlıyoa reıkll rdilerek htdlaenin tackah olunmaaını Bulgar hudul komindıulıgından talep eyledlg yihl ila UMrehalrtJ Harbiye d* habard raasa». Baya'ıamtal hah ak ta taam* la bu h.-.. rde aykın b»r laeatfl. na flmdlyo h.aa. ,6,111—d,(1 kardadlkyav. * .......¦¦.in I*» (..(,.İM.'M araaıada aataal aU» lamım «eliaaaW ılallluıl ramk-reetekt ha kaimjm "Arma. a>. T—I rrravaaA'ıaaV 'aaaWdkm e*W ¦ınl ¦•erı'lnHkredk'e. Bir suikast daha Sovyet icra Komitesi Divanı âzasından Kirof öldürüldü Maahaoe 1 ıA Aı - Reemaa aâlaarJa|iaı fJkre Savya* atarhem w» bımWı. HyaaH asearaa atasında a Khraf Ualaaral'la ald4Wal m *fH*. Taa-I id. haraâa .»,. aa aUı İnil , |ı . ,>adınlJH tmalrllm.ktedar. Katıl ,ah. . . , ¦ Fahat ı'.»-. ... .. beUı ~( «V. Kıyafet kanunu Hariçteki yabancı teşekküllere mensup olanlar burada hususî kıyafetle f/ezerniveceklrr ranı —- eedVaaıa yas.7maa.ari —aalar.y. anyadVla>a*B adr katı I Kaim 2 imci sanhl/a mV / Türk inkılâbı dersleri Perşembeden itibaren verilmeğe başlıyor Derslerde her istiyen bulunabilecek — Den esnasında alkı> vr tezahürat yok Suikast meselesi Yugoslavya şiddet taraftarı mı? Yugoslavyanın itidale yanaşmadığı haberleri tekzip olunuyor LaaeVa I l A A.) - !>..(. Haralri. yar.taHi.in dlçl-aıeHh aa-habe» ..r.r.aa , Kral -Alekaaadr. m hadbaa aW Yayaaiaevaaaa Utarlar K...... ••»•m* • . •' ¦ ba k k ..de. daa Y-^aalavaa Praaa- ta aarhl aaJaaaı'. '"-i . Um M. ~ Ma h aaaa İd . arauada bir tı ıı a aaaaa otaaaş ta Yayoılavya C— Ikam ila taf/il»«'..ılınman hr.ıfi kah.a»1 <"l Tı acyaal tûrifmetııJam bir mhla ufaıa m. -ı , n ı .... o. •L .a Fart. alahala Suat Türkiye-Fransa arasında askerî ittifakını? "Fransa ve Küçük İtilâf ile Balkan andlaşmasmın birbirlerine yakınlığı sulh için büyük bir zı ¦ : .1 poıta İle ,¦ -¦ Taa I va Taymia. yaıalaleri, TOrblya Hariciye babam Tevfik K Oytu Arana Parlat* vnkubalaa ...-U. teri dolayuûyle ban halırrltr "•¦ mtkledirlcr. 27 !'("" ..ıı. tarihli "Taa„ İtalya (mafıradan frantaytt ve< lilmiytn Itlhijti râeıarından "/•e-rliı, tlaa t iril-n yavaşlık öğütler i ai • U.ınl»a»i|liT ( raddeInUflir ). M. Mahdanald,. (tddetll

l taraftar, oldafo aAyleailaa Praoaî han-dırenaa anılır. 7 inci \ahtfede Mısırda yeni si-'h yasî vaziyet Kral Fuat bütün kuvvetleri -üne aldı Kahir. I (A v ı-----aaaa .aeamea II lam a dof.a K«»l Faal. laşril ta kral faaavetraaam mkk .1 da|a keaaarieri âıeelaa almıy oluy banlar, haUaa »aaılaııvl-bııManaıahlrr Bklaın kanunlar re karamıKret ' • ¦• maler, yaal parlemıatoya tariki eıhtir. gaseleal m, malhmab teriyoe: "İyi bir membadaa aldı|ıoaıı m ¦ ¦ ııı yöre. bugün Parlate bulanan Tetfîk ' i|i.ı Araı, ramyat va mütekabil yardım asarla* bir Fmoııı-TUrlt miaakı aktalmrk Lût/en lanifeyi çtvirinİt Iranda sekiz kişi daha idam edildi Tahra. 1 \ ' , Aahari mahhıme dfla vataa hıyaneti »a ¦ıı-.ı maaeialceiadea nkiı hl^iyl ıı.ımı •.....ı va «ıı haaaea latbtk *d.lmi|tir Vık. heaae S-alaa bsaka haaia Udaaulı sahha. ma.hku kareh eeırJae. aa aeeaalyllr. Sekil hlyi baraal r'ai|lw Ankarada bir Basın k^naresi ¦m.... m. mala fJa*. ya- — hmala Aah arada hh baraa ( Mılbaal } haaOperalara doğru Avrupadan meşhur iki mütehassıs getirildi "Karmen,, sahneye konuluyor — MünürHavri opera için her nesnenin elde olduğunu sövüyor "' ¦-. I-j -ıı.I atrafındıld (a-lıinıaUn detam edllmıhltdir. Operalar ,.,n Çehaalovakvadan mu baaıaı bâr kadın yetirilml|lir. Ilıı dıııota Lorcl,. ı.mm laııyaa bu -ıı ¦- ...... bale .¦ . i..:- meijul olacaktır. Oûo âyladaa ¦¦»'¦ Halkatindt Matmaırl "Hradmaıa,, tarafından dana terıuSrlrıı yapılmıytır. Matn--ı- .-i .-.-¦ .>.¦ ı,m bu İ|a vakıf '•i..:; -¦ Hayrı ve Salim Sırrı larafaadaa alıcı yotlyla lelkik edılmi|lir. 'Iıin -ıbirçok numaralar yapanı ve cok bej*nılnııalir. Hu Uatmaıelden ba|ba Avrupadan "tayeıaıki,, iamlnde bir mQtrhaaaıı daha yrtırllaal«tir kl badı operada da harı i»ler almıştır. Münir Hayrının söylediklori Birkaç (Uadeııberl !...... ¦ bulunan Münir Hayri yafetrellrr.-id iı.batta butunmaylur: Halk evleri, muıik yrnilenDevamı 7 inrî sahİfede Dünyanın en süratli kadın tayyarecisi düşerek öldü Bu ölüm, Fransız tayyart-ciliğini yese düşürdü Parİıl(A-A.) — Meılıur kadın tayyareci "Halan Bu-fer. , dun Sairden aanra tayyare ola' -¦¦ < l'i ..ıl r .mı jıı .ı.. j ı yaparken duya erk -I uı ıı 1' 'i Bu BlOm. Fransa tByynreelli|ınl yere -i-ı»r. r...... tc kaea .jl-r. narın tayyare alanına giderek tayyarecinin

üldauaıi aelâmla-mi|tır. 9i\ yutnda pl-lal -Belye*. i ala» WuW;„ J& . &Un ıa„a,etimde Hrlrn_ ba yıl. 1933 yılında Parla-Saygon «jahnt.m I o**) * tesabbOa eylemi) v* aaatla yapmaya tetebbu, etruiı te -^ura | uy» kilomrlre 184 metre ile I0M metra yâkaehlıf »»ı- k rtu kİlomılrebk bir rdkor elde c;enirtir. yUkaelma rftkoruou kıı.maa*.. »D0«,aaıu eu lUr attl kadını., hu..j... .. .. lajryarrrı. ' Üeld,,e tanınan ı. daha y.royd,. II' h.rjıka»ı fa.yara canbar,.n|erda »atte 44S kilometre 2B lıklar. yapmak .. ...unda tanın- n,-r, i|r bu in h.dın bara rftkn». ..Mı.. bu rıl »rai rakorunu kırİma. Iıırmıylı. .aa/ -«««/«ora tdrSf. dö., n.lı-*ı Irt'âbtlı r.«aıı-./- ZAMAN p 7 I Mısırda bir devrin kapanışı Mısır halkının üç seae devam eden mukavemeti, beğeni İm iyen kanunu esasiyi yıkmıştır Fransa, müttefiklerine sadıktır Fransa, küçük itilafı llalyaya feda etmiyecek -Avrupada bir harp çıkarsa mevzii kalamaz üaku L-^,.11.. kari MV.rtU İıam parlamcalMUBun ladll idildi fi fcaber tarlliyorelu. Bu h*har, Ortriade daralaea k d-rreed. -uhlaadar. Çön** Mrrarda b» akatrio kapandıgum bir rsjlmlo İM* -tti'i-l aalatıy areu. hLtırd* Lnm aaari, I6"- buaır d-ılrlı kaaoau BM' alei bıaluBmıyaa. mcyrtîtiye* idareaim lif* odan bir davlet olda. Kanunu esasi ¦esbrJaad.ktaB »ara BMİaaBcalaal* h**GÜ]yiad*a İlga .«ılaıl, ol o tor ra bu auva Mıatr, Ur bara daha. muhaddambae yaal bir aakU Tartarak rarijaO Ua haıadayıyaı alını lunaaa aaaaial acr* makara1 İdi r| ÇOabO bastaki kaBoaa aaari atanr balkım baaaaa rdaalva*. oaraım latfıyatUnnı l.lnı.n »lirin rJu 1931 e*a*ainda yapılan ba kanama aaaal Mum miUeliai, auhimlyotlrı Uricih karaa*> Uaadafı balda ba baadmiyatJ fak a|a kayıtlarla ballılarda. Onan iril ha lkla cua-r.ıı. bu baBaau lalı aaı dişini, ba baauedaa başaut olaudıfnı Baıııml latihaplara İş akla yöıterdi. Haikıa ıfctaaijı'11 taraf uıdaa lıleroifee. bru-BKBilfrn bir bınunun jûrAmlyrcrfi mshakkakb. una raf ram ba kanun, İcra taevkiiaa koadıı. FJ.alltr.tla LıO.ak eltiyi raabaa aeclmkrl Ua bir parla™oto rOrode getirildi »e ba reyim |λU borla Af aaaa kadar yaşan Cam yeftlbç* M. .. .¦ balkıoiB yani barraaa, t* vaaJ kaBanaa şaraltfcae alıaacat, ,„„,,, Utarda. HaUrakİ öyk tarh. Mıur balkı, ba baauaa eaaalta atışamadı, bOtOe bartteltytı aaa muhıremtll h cadına bir taıîta :'" ¦ ¦ \h„. Syle Ur lakım ı¦¦-. baral oldaki Mısır davım 1931 da kurdulu rrjtml kır.Jı ali al* yıkmaktan başka bir (art b«hıamadı|iDi aaladı vs bu rtjıml yıktı V" ı -1 - ilkaaııau ı itlinin Uya* İla |>ar!aaı*Dtoaan tatHıar dair dün i ı ıı haberin manan bu İdi. Dondee itibar* a MııınU baabyaa " hkfrotlyal laaılaaı . adan aoara n. olacak ? Bugünkü Mim hükümeti. Mıeır halkına n hakbmaı tanımak latifen bir > ¦> Uııı.-t iiIlI.^.il.¦ raflarda* baurlaaacak ea yani bir in (ahdim edilecek olan kanıma ***adaİB, halkı daha alyadı ho|aut edceeh ta oaao lUmıdıoa maıbar nlaalan 1| baaıaa getırtı-ek mah.t"tttr olara*! şüphe n' mı ı Ba İtibarla yeni Mınr başvekili terfik Neam Pasa Uh raalferio yapm.s • * M..İİ.İH tıkılman laıımgalea şayi yıbrnift»r. Nnln Pa,a bundan lonra tarihi raallelerlnto İki etilin i yapmağa baabyarıh •« Mınr l(in yrnl bir kanonu aıaıl haurbyacakbr. Bu ı,lı> aylarca datam ınsctfl mabakkab oldayuadan bu mOddt", Mınnn 1*1? dra başlı,an rııe|iu kayahaıa OcüarO İmlan olacaktır. A A'

Parla 1 (A. A.) — Dış isleri 1 bmlfrm bonuyalurkm mtbmıaa ' »reJuu Damskari beJsams M 1 1 I •al., m «M,., bar stVylaauu İtalya ila yapdamakta alaa kcmmmaalarıa mı mama iye ta şa yan bir aurelle devam etmekle oirlııyunıı kavdedra M. "Ilı. ue oı.ın oa sınığı m ooıamaı. M. "Lâtal.. yundibi aınırlarm korunmannın ıaruri olduğunu büdln ülkelerle kabul atmııı lâıım uyu-nu aöylcmiytıı. Harp mevzii kalamaz M. "Uval„ çıkacak herban-ı-ı bir kanyıkkb vb savasın Avrupalım herhangi bîr kıımına mıınSıaı bil olduğunu beyandan sonra detniftir ki: Fransu -Sovyet beraberliği kamunun faydasına olmak icap eder. Almaoyaya gtSocu, o da bu karfilıkb yardım anllaymaaıaa girmeğe çağ-rıLmıylır ve çağrılacak lir. Alamaya, antlaşmay giren diğer devletlere verilecek teminattan aynı luraUa faydalanacaktır Almanya, silahlanma va sulh 'fiiller., bari) isteğinde olduğunu aoyliyor. Bil kendisinden Avrupada gütmekte oldu-ğum uı aiyaıaya girm-k «urettir 'öılcrini efal ile leyil rlmeaiai istıyoruı. Almanyanın yeniden lilâb-ijnno-r i-, ibdas etmıy u'duğu fJi vanyel karyımda biv bir vccbîle bay İğmiyctrğııuİr gibi bu durumun bize yüklemekle olduğu mükellefiyetlerden de kakmak niye dcğikı. Biı.m Almaııveya yapmu) olduğumu) davel hafisaoedir. Fransa ile A'manya arasında bir topra k meselesi yoktur. Zira. Sar tneıelrai normal bir surette hallolııomsk icap eder. "Sar . da ı eytam meselot>( Reyiâmın normal bir landa yapılmasının Almanyanın hareketine bağlı olduğunu beyan eden M. I.J lde edilecek neticeyi önceden kabul -d il Fransanın, reyiAmın serbeıt bir surette yapılmalını , reylerin giıh olarak verilmesinin temini arzulunda olduğunu vc uluslar aram çerçevesin e girnuyen hic bir şeyi ya peni yatağını aSyle-miştir Üırr* M. "Ldtal. Ilı moaakararia bu'uoi'ablır. HAıalı-ra rdıl-oah |i)l*' araatada, kucak > ı.ı Uı troaıa beya.adaı m'teal a'aa akil araamd* m>l,'*t'k hırııi araıet. ¦ıı ı lm*a d-• -1 alakadar adan bdui alama araıakeva ta -•ayar* ta U aralar fc—' naili mmf Imek ballı hırabtt l-ba lalııaularm Fıaaaa ile TSk.ı. arına d l c- '.d.kı i.- - ı'i'ii yıhı' d- vardıf.,1 Taymu. gaıalrıın.u ' Para* . ¦Buhıblri dr ha haberi faıtlıaİBi ı ¦¦ anma Fraaaa hanriraai al n nuıkâr i. .ı.-ı teyit veya lehıp ta!aad* bu-ae* aa>Vawe>-f.a. tlaa*hl*aV ¦* Dryh Eh.p>*B _ |iı»ı»a» ¦ Craeır* _ »kain ra* Tavtâh »İyi. 4* M. lâva1, arenada rakı. ba'ı kar rl..— ...il. .kk aluedu|uau *S)l*dıkl*a aoara |. aaSlaltayı ilâaa ralıym : '/.!.>.. ili /"raaaa armada m,falı la'ıuiı.ı laamb İmara ı ¦ "i ı-ı»_aınıallgı akı amldr harici aa' ) aatf >aaVı> **tıı*a *a malara' mraamai kr ...... ıMa'aah yapa laktır. Baıaaa ılraa.rr» «ak bâyâh aV. Çâaka ba teinle Fransa, Bal Irk daara-adea Karı ta Akaealı ler *ıaaaa a|ıa bar ıtı fak ııJıllri' trmla rtaıi| alarakıır . — Zaman — Ba galetalarla **rdi|i maîüınai. •ki y Ua • ttal Aaa da'u ıjııa tara(iBdan * artlsa malnmatm tahrif adi İpi., b>ı yahu aldagu aa.ap'ı-yae. A iaa* Uradad.a turvlea ma-lamı. tUrirly- Vrlı ıakı a TnrVl-ye - Fraaaa araaaalahı hafUn takaıyaya apkybfma aa ta ba hr-aıbbü.üe Parirtr (oh iyi kararlan, rhtaodaa İbaraltl. Kak i kal d. baa-dıa ı ¦-. ¦ i olna.k grreklir.

Tevllk Rü|tO Arasın brjyanatı "H; ''.I...... (lir -ı. İnal Harıelt* Maun H. *U*»I_ ta¦alain Terfik Rhaat Arı* iaa M. -Tıt4«ka.y* --d.. lauW, Irdhklaa aoara Terfih RaV* Arama t- ,.-..¦>., hayaadıym. II. ¦ ¦iare kıkıanu damujllr kı ı * — II 1 ...I.... .'...-I.tr. ,,. doat*B* ıı.lı.l.l jı.ı "'.|kl- : ¦ p ıoh mımaua ı.ldum. Ba *arctı-. .-n'. bana t* yırık arka. rl. , .n M. ¦TıluU.ko. ya L . boauıraa Ha ıı kaıırlaauş alda va hiad* ba a-ır..'- yftala meeele-leri elrafıaal* ı.k >!<¦.. ıt> ml| O >Wh. A-laa-aUe va ymlnnİBeamu.-dan aalap h-bayan rhurrm leheih ImılyM. Yaal dıadattae ûmrap daraık.a I.hi *dllaıaml|itr. Doları UdıMİrr doğur amalar. Yeni yeni daMlluklsı temi veya «akı hesaplarla laalıyeal İla Fıanaa Avıupıam sfcraytal daba 11 lenvla ıhUr. Bu aurıtl* mlkua takKar, fırtına tayfun... Filipin adaları bir felâket daha geçirdi . Isveç-te fırtına 110 bin ağacı söktü - Bulgaristan Maoilla 1 (A. A.) — Ctcn gece patlak tere. la,[ma y&-ıBnden Filipin e>*Utl<nndco bır e oğm akarvt ukamstau. Bar adanı ttrnây oa yam ¦ V . kavbol-muytur. Yarak 'iarar ı. bar kat adyoD do'.arda Fırtına 100 bin ağacı *oktü Oılo I (A. A.) — Aaca bu-gon Ögrenildığıa. gAsa, gecu çarşamba gv C*-¦Pİı—da bûldm akran fvtns. BuscrOd tUlyetrnia aıak an-Ubalarmda 100 t-a kadar ağa o ncAmos a» Frrtioadan boıolan teigral ve telefon mnlMbera ve gftr»jy-meleri tekrar bi|Uasi|tır. B ulgarislanda kar yağıyor Safya 30 — Burada havalar fok so«nmu|tur. 2-3 gündea-beri yakan B algarmlaam birçok Kıyafet Kanunu A. nıı. babarlrt* fire, Hoealaı-la pepaalaraa rakaal ılLuılım. mabrtlrrd* yiyip dı|aıada bu a -ır nl. (. :... m. I-., bıhhıadabi k. aua liydtaaı ba hatla \l>. .¦• yö•llAUrektar Bu *r*d* .0.1.* •• (terler de bıtahlUrla. d*fufrlrtEaaatar. yahaaaa mtml.kMa.rd* haîrmaa ltt.1- . Iar. menrup kim-aeleria Thrkiı.da Itr dl icra rema-al kıliada . tısrkbultn rlı.iır.i. . ylyma.1 raya alsısını tıpıaaea rla yaaak alacaktır. Itcıkh »a analık gtbl nakaallarla H|ikkll «aVa eemlystieria babal ...... ,..«-..- .,. •aaaa.d. mlaal.- *la>ak m-mbkelımaa* yekrark ala. aamtbl arda meaaaplan v* *yarrulana<n baaml k,,at.I. . . . I . ,. d, U-klraıli* «ı4ı...U.nı. bajtı ulaiaktır yerlerine kar yağmaktadır. Ter¦"aılrı ..l.-ıl-n B,ağı ılaVt derecedir Avusturalyada mûlhisseller MHbonı 1 (A. A.) — 30 saat durmadan yağan bir ya-ğmıır ,ı. aaatte millik hnda eaen bîr yelden sonra. Melburn kasabası, tarihte görülmedik bir aa baskınına uğra ujtır. Bet kufi Cim üs, bir çokları ycraiı, yuılsuı kal mı}. ağn(lır köklerinden sÖrriUDrüftü Kıyı bovvncıı pak çok yarık (sarar) olduğu bildiriliyor. Melburn 1 (A. A. ) — Su baskiDi yüıündcn 1500 kiyi TOrtsıudur . Zarar 250.000 Sterlin lira sı tahmin ediliyor. Binlerce bay hayvao boğulmuy-Inr. Ban yerlerde irenler yol ortasın da kalmışlarda. I 1. *-» . I... ¦ ^ . ... .» 11...........T «t— ........1İI....I, Yeni imlâ Sonları B. C D ile biten kelimeler Yral hardır İn hebutSariaa •arıla -ı.ı. lamları t ¦ ı ila bilen b*lim*Ur o. ı. ı ı'-' yaşatma alaaı Italar Saartf ı.lHl ı latam 1) <«•*. t) ııkı Ji ılıfaraVa. Mama* ı *.(.¦!. ı ...m.»., a a*, laıılf r.ı ı. tasan I dlyt p Ithrar 1 ulayordu. i.... (imini a-'aa rtaklmiyell

MaVbya ........ ba halama la rtn nalı ımı t\ *. 4 la yaaa»*t* baaliaaıı*». Ba laıMı Iwrl1ı harf -.[.i.».. meebaH,aH bvsV mamahta^r. Bu uaulftn (abuk I »ı ı ¦-¦ -I lüll. nı>: l..ı ı • ıı.. .i i. doal . ılellerıo üaeria-d- daha aıüıı. ı olarak ve Av'ıap* ..h.ı.... hıım'i adoa *Btk}i daabV.hlar. aahileehM iaalm*» ttm*hl*dar. JClctU îtılif' ır* frııaaıa a* UiUI İfa Bafha. mnilmpmm-aanıa ». ...a «a «rira Id.Sk Ur —a.aaaba.dae^ Tevtrfc Ru»t'ı B.rlm« gidiyor Parla I (A. Al - TOrkiy. 1». rieiy» babam Trrfıh Ruyıl Arat. Beebaı yitssad'a laca Havai •jıpimin bir muHıbırlaa beyanalla hataaarab aaaal damları *a aya. anmamla mıavmhrflrrla daaUan ala. a'dat- »var—nad- çak -'JTTJ aldayaan ^,l.r.Hlr. Terf.h KU,t« A-... Bulla* heaallaan* kı amellııl f*patmi| ola* ¦erteılıı ı y.u.n* yltmıktrdlr Onda.. Casatraya doaerıbtır. Deniz silâhları meselesi Fransa, "Vasinglon.. muahedesinin bozulmasına razı değil.. Tokyo (AAI - Caırtıtart gtVa I ıar t ı ı« f ji. Japoo ba. riciye naıırı İL "Hırota.. Fraa-•ao . muaamdassai teklif Ua. eda. mıvecrğını b':rlırmı|lır Mûzakaralardan Omıt yokl Uora MA. A. - Karin. . denıı Lordu ile g£>0|tuklcsı nonrı Amiral "Yamomato.. güleci Isı s dem ir biı " — I luııkıı toplantıdan inim. denil işleri gflrııjmclerınıu kollu bir hıtum* ıdayacağına dair amutlarımın arltıgım diyemem vo takaik gıV rikymeleııaı şuadı daba tyî an aVJOaTOaO., Amerikayi harbe mi sürüklemek istiyorlar Nevyork 1 IA.A) - lycı hr-kaı.a m..ıap ...ada. M. paBgtoaa. maahrdea.nın l*aî-bakk.nrlak. karanla Aasanba-dan liyade alikadar elan tngiHsrr ve HrıllandaniB keodi Ikcaaplarusa Amerika ya yooi kir ¦ uı, t .(.tırılı. «ı .ıı.ı*ı korkmak tadar. " Avusturya Alman toprağıdır „ Avusturyn B:ı şvekili böyle diyor v ..... 1 (A. Al — B*,..bll M. Şaşiay. dJı-ı ımİlamla aph| ¦¦¦i- ..... .... aVakOaaalla ba,aaaamvaıal akayarah diB^Hr Uı " — Avaılmya, b4l4* humı-.kan.l* hart* «a daaUah Iflad* ,*-şaaaar aaaaivt olarak ItOyar. V UlalUı .«..i,. ., Şahl a r* han* araa*raa. AtaMa*,* a*mled* Alm*a manı. taraW. Yaal Aeaalarya Mr Ala... ı„ V* tyU ha Iar ahlar. „ Almanyanın eski Türkiye Sefiri öldü Berlin 1 ( A. A.) — 191S ve 1916 nenelerinde lstanbold a Büyük elci bulunan Kont "LTolff Mettrrmk. SI yaşmda Olmuylur Askerî Fabrikalarda İmalâtı ıslah ve tevsi edenlere nasıl ikramiye verilecek? Ankara I (îclrfuo'a) — Al-kerl fabrikalar ıkıantıya niiara-namesi Şurayı Dsvlelça Utkik edile Bakanlar heyetince kabul edılenaştu Bu mıamoamayt göre. .'Beri fabrikalara mensup labat. mım.ı ae m 1*1* bdr m İare ıkra-¦ıyr şaş verilecektir. i ap-an ip be, kaplık bsr beyel larafiMİan tetkik edla> rek karara bığla.scabtn. Lbrmmıvetlı aklara asahıye-tnd. gOrfilecek bnJırslar m.,ı-tı ik» olmak (Urre, mütcamU uıul ve aUh volevaledenlere ve yeniden btr eter vücuda ¦„'¦'¦" rı'' I l.ı.l.ı, >l. '. I I I ıl ycvmiyelenn.n aylık lutarla'i-mn yOıde yirmi bcşiudcn aşağı olmamak Uıere ikramiye verilecekt

r. Şeı kadar ki bu ikramiye yekûnu maıy, ücr.t veya yevmiyelerin ayuk t.tarmm u< maalırri ge r, emi ye ek t ır Tekfkeİ va mUakU ¦mail t ve tecrübeleri icra edenlere ber ameliyat »c tecrübe i(.n ı'mak-ta oidnblan ma aş. beret veya ,cim .elcim n aylık h inan beş m..I. m frçokemek üıcre ikramiye . tiI-i - klır. İkramiyeler labeiba ve müessese muidurünlıtl laklılt Uıe: '¦' askeri fabrikalar b0l(f-şiadeo vyruVffklif. Millet Meclisinde dün kabul edilen kanun lâyihaları Ankara 1 (Telcfnnla) — Büyük Millet Meclîsi boglln "dün. Kafcl ıHıır-a.ı nın Başkanlığı altın Ciıli nûfoaların kaber verme müddetinin haziran 935 tarihine kadar naatılması hakkındaki liyi a if Bakanıma buıuriylc nOrskerc edilmek Üıtre gelecek celseye bira kumaş Ur. Bundan sonra baval aayrisefer mukavelesine işiırakımn v. Anadolu ajansı ile on seneye ka dar taahhütte bulunmak Özere Dış Bakanlığına sallhiyet verilmesi vc askeri memnu mıntıkalar k na göre iıtrmlâk edilen gayrimenkul emvalin bedellerinin •âdeome I.ı .*. hakkındaki kanun lây ları kabul edılmijtir. Meclis pazartesi günü toplanacaktır' Meclise gelen tezkereler Ankara 1 (Telefonla) — Askeri vc mülki tekaüt kanununun ban maddeleri mucibince yapılan UıliUerîo tazminat veya ikramiye olup nlmarfağının tayini ve Türkiye - Almanya ticaret va • e r ı.-f j.n muahedesine bağlı B tarife bomolidasyon lialcaioin Nisan 1931 mali senesi n ihayetine kadar tatbiki kararlaştırıldı-ğudsn mezkûr kanunun Üçüncü maddesi hükmüne göre keyf i hakkındaki Başvekile! tezkereleri Meclise gelmiştir. Uç aylıklar için emir verildi Ankara 1 (A.A) — Dahiliye Vekaleti hususî idareler tekaüt sardığı, dul ve ökaüılcrin birinci inci Kinun ile Şubat aılıklau -cnlmek üıra 57 vilAyette bulunan 1443 istihkaktı için 73,233 l ra ve Ankara vn İstanbul belediyelerinin 619 mütekait ve öksüzü için de 31.030 lirayı Ziraat ankasına yatırmıştır. Bu nyhklann Birinci kanuna, birinci gOnOnden itibaren verilmca için bo tun vülyetlere emir göndermiştir. Anadolu Ajansı çalışma tarzını izah ve teşekrür ediyor Ankara 1 < A. A.) — Anado-lu Ajansı, bugün BOyok Millet Meclisinin kabul ettiği Ur kanun la yeni bir devreye adım atmış oluyor. Bu kanuna göre Anadolu ajanlının önumüıdeki Martta bit olan mukaveleli un sene için yenilenecektir. Ajana, kendiline güvenini esirgememiş olan Cumhuriyet hükümetine vc bn gOvenı çıkardığı kanun elemiş olan Büyük Millet Meclisine derin aaygı ve minnettarlık duygularını Banarken, bagünkü urumunu kısaca bil. dirmtk biter. "Milli harekltıo, ilk yıllarında kurulan ve büyük önderi, miıîn 'Anadolu Ajansı, adını verdiğ ke içinde milli müdafaa bavadulırinı vermekle işe başlamış ve bugün dünyada en İleri gitmiş a sında yer alarak bütün haberlerini dört kösesine yaymakta vc duııvauuı bütün haberlerini dr ü dirmek, te bulunmuştur. Ajanaımu günda 20/30 bin kelimelik haberler almaktadır. I unların bir bölümü ütkrmitî alâkada iği için gazetelere verilmemektedir. Bu haberler dünya .ıjantlarından veya Cenevre, Paris. Berlin, Dresten, Kahire ve Balkanlard a bulundurduğu hususi muhabirlerinden b.ndiainc gelmekledir. Olkc içinde de yfi> kad ar yerde muhabirleri var-Ar. Ankara ve İstan bulda rn aon sistem telsit alıcı makineleri kurulmuş olduğu gibi havadisle rin dakikası dakikatına Ankara ile istanbul arasında alınıp verilmesini mümkün veren telempri aletleri de konulmuştur. Ajans günde Türkça v* Franaııca olarak dört veya beş aiyaıt bültenden banka ökonorai, ıp^r, m an ve baftnbk posta aervisleri de çı karmak ladır. Ajansımız, bununla da kanaat getİrmiyerek önUmöıde ki Martta |başJıyacak olan ikind on ıcneli re için servislerinde aıasaslı yenilikler yapmak llıer. şimdiden tetkikatn hajlumıatır. Ajana bu vesile İle kendisine ııraıında tenkitlerde bulunmakla beraber asla yardımını esirgem olan Tilrk matbuatına da şükranda bulunmayı bir varile bilir. Bulgaristanda 12 idam kararı Sofya 1 (A. A.) — Orim burumunun cinayetle ittibam olunun 12 uı ıı, Bulgar Makcdooyaıındaki Nevrekopa nakledilmiş bulunan askeri mahkeme tarafından ölüm ccıasına mahkûm *dıL miy'crdir. a benıcr başka mahkemeler devam etmektedir. Kânunuavel 2 — tABAN SÜTUNLAR ARASINDA

Avukatlıkla ihtisas şubeleri Ankara kaba Otlak kallar kanun1 Vekaletinde 1 ni anlattıktı "utıtlıtfı Ibt X Bve> (tınımın Adliyi ' tetkik edildlyi. >onra Vekaletin şubelerine aana. nıak buıuıunda Baroların fikrin ı«•'•fini bildiriyordu. Ba İr.• vehmlIUTSa «ilinila i - • ¦ ı ab alim m • ı ¦ ao kekik», d. re ıktieae kBIm'ncUne ay '¦baları ancak bSvaa fub. lacahtıı. Kûcûk t'klr •• kaaaba larda buna ihtiysr, duşu İm seraktır. Meale keti milde •bhaaaaa an cok laka* ta ectetı maslak lir da a kiri m ¦'' • Oaaa itan berke*, hangi dertlen şikayet adi) arsa, a der d» drrıaaa bulacak matehaesua konar. Gülünden n uıtaripee. gol bakîmi a a; ı t aka laWbka» - - ¦• Hukukçuluk la bir bakıma göre hekimlikten (erkandır. Ihı hangi biı aabrp ydıuDdan daıarı. vifi ¦üdda.al.fb alaa bar kim», bak-ham aaUtmak hpe. hakkım naldaiçin .. kanan huhmlakn tam bir adalet va [taa hatlı Icau İçin hnkukculırdıa lıtifadı adar. He-himlik fardl. (ahu dar t lirimi» dermıa bulmafa şslışıena hukufceu-kak la i,iımal nııtiıossese banan datraalnda darmıa be'mafa ta Hekimlik, ı».- ..- daha (nh faidah .i'.....- ıhllııa l bel» rta* a.ı.ı I. Çünkü ba iımi okıdar raaM.dk akadır beyana ki bir maaa kafama, anjmaı eleV On ikbaaı hr.ISmlerıne ayıemak ıiıı•tada, har mütekamil Midisini da. aa İyi btllyer, ve kıadlalna mâra. aaat ıdaairıa daha fule ofi> •hsye. Hrbımkkle bojla aldatu rbı hukukçulukla da bu Myledü. Hukuk İtml V a kadar genişledi, n kadar ba.udl kl bir tak lama kafa una nfmeı eleV. Oam .(. h.k-h<ukef« de m* • aaa kolimi ıriaa ayırmak İhtiyatı doyuldu «a bu bolum lahabkuk etti. MeeUfla ev oka ll.fi teellok edan kıımıada da ibtilna e. keler i birbiri» Isa ayvıle V Avukatların ıtmda ijİnleri vnı-dıı kl mı işlerinde, bankın da hakuk .,.'.,-.'- derinleşirl ihtîaaı bölümlerinden Kar biri bil' aaa darıca gesiftl*. Oaua itia boa lar 6ı arka a. da laneti bat a*U» yapılmakladır. Birçok memleketlerde aauhai-Inrdan bir bıııaınıo yalan aikkh. Ulak IşUıi] yahaıi licarat ille meşgul aidata gar* «yor. IkUu.. bykılrr.aa kayşaca .,. ıı'maıınJa bit şüphe yak kı fayda vardır. Çûnkti O sayede kırkar, işiae va Ihtlyacıaa gdra avukata maraesst adar. eeun ilim vc ıhı -anamda, akaka etr aflı bar aen«t< imilaaV kek tam. halar. Bu »r -.. j . -1 - Av.betler kaaun .. i-..» ı — ı1 ıı ı • ¦ ¦¦ ba ıı.c İd la da IhUaaalana ayırdıd ehenesiysl "«mı (ek raydahaV. Fakal ba ley d- yakma hama mOnhıiM ı ¦ - , a ; aktu. Hakuk İlmi d-, İlim almak hayıiystUe, büyük kıtaatlar t'tnio adacık i latıbbularımıt daka (ok leegia> facialar. Oaaa İpka AeViye \....,\....bu teşebbO.ünO tek iti har ş>l.ya>rur a-..............-..........................SBekçi ne oldu?

Zabıta kaybolan bir bekçiyi anyor [(...' d-mlryolb den Sılihin kardeş edtiyeya bir İhbar y ylain paralına tenaı bulunman ihtimalin )Up cltıg.ndan baheı Ömer çavuşun II ran 1. • •--i. bîr vardır. Bu paranı ı I -. ı- . Ömer ça aaıak kaı j Oturup Sen jn. , hnılahancıınr yatırmiftu. Salih. Sen Jorj hıltahıacalnde -a. gün yatmif ve çıkmıştır. İşte Salibin cıblıklaa acara ne olduğu va nernya gittiği veya götürüldüğü meçhuldür. Adliye, labıtayı da faaliyete gt-tir mistir. Salih arattırıl maktadır. Tramvaya bir kurban daha Tramvay otobüsü bir kızı çiğnedi .öldürdü Dun Harbiye caddem ut e-»ada ..ne l.cı bar kata emim Bu tramvay römork aadaa atlıyaa bâr Hmaasl kın. tramvay fuhabaıa otobbıaaka aa-denacııne uğ çemurlak a tia.li can verdi Vak'a adiyle olmuşlur Saat on ıkıyı yvçerck, 618 numarah tramvay araban Tak-•im .ıhetıııda doğru »ilmektedir. Tramvay yolcuları araaındn Tünelde oturan 11 yatlarında Satan İımiada bir - m ¦,¦ 11 vardır. Sınan bilet paran vermeden aeyabal rlmrk iıteeıit. fakat r arabk hoaemktbr gi-tOne ılıpınce kaçmak tem tramvay SOrpagop mrıarlıjı önüne ^eldifi bir na I* atiıyt. - 'rm ) ¦ Ba aaradı çak feam har te-ladûf aUrak tramvaym undan yree tramvay auketıac ait 2 numaralı ol obua derlemektedir. Saıaa tramvaydaa all»>ıiKâ. otobııaua «İtina (itmek m* re bulunanı, ul ).ı/ürıi Yunus direksiyonu kırarak kaıayı savuşlurmak ııtcmi|sede l-rauiıu^un kıta çarpsnaıı Sının, bu a>(ir olnbOsUn, acıt (amurlub darbeaioi yer yeateı olduğu yere yn)ılıvrra>i| ve bir bac dakika sonra da terki hayat etmiftİr. Faciaya polis variyet elsnis. müddeiumumilik haberdar edil nasa, fb'crde iat vvap altına almmtflır tahkikata devam edilmektedir. Maçka tramvayı Hıcka tramvayian iatıaya-nunusı V.,^..," eaaaane-haldııılarak Matka m'tsrı.ıns kadar götürülm rore-Icr bsıırlaaıİBM|tır bVr ikt füae kadar inaaata im a-. . ,.• ¦ Yollara çöp atanlar Hal-ıh ya halı anelece, ynllsra (Op ve sair kır n..in ,ıı."ı-l-r kesilen nakdi ceıılar yekûnu Un 'irayı „•-¦ " >'ıMaamaflb gı'ın gaflik(a Belediyenin amirleri daha İyİ ¦ ı ı ¦ -¦¦'--- ı n yarler, ve yallara (üp ve pıılık s k tadır. Adların tescili as> a aka ıı İkinci kânundan evvel tescil yapılamıyor Yeaİ SÖV adlan henUı nıllu Şimdi ilim n'aa'sr ancak kanunu [ıınİnen ıı ı ı. . dsaıelo-riae mûraesat (ddek bunları tescil leeeblcrdir. O samsn ksllıs bir kolaylık olmak Olers evlere matbu beyannameler dajıtılvıaaı ve bunlardan pul psrslaıı alınmnmsıı da uıukı.rerdiı icra işleri aksadı Yeni kadro dolayısiyle kılamadı, eski memur tıtanbnl adliycsİDdeki kadro tebeddGlaü veyoei adil kanunlar dünden itibaren noevkai ta t hıkı gecmia buluornabtadır. Umum İcra daireleri kadrosundan 35 bi|î tamamen vı»i-felcrİDdcn ayrılmış bulunmaktadırlar. Bu yerine 40 Hukuk mcıunu tayin edileceklerdi. Fakat bunlar, bendi tayin edilmediklerinden dün icra da* ireleri muamelâtı sekteye uğramı)

gibi görünmüştür. Vaziyeti natan dikkate alan Müddeiumumilik va icra riyaseti muımelâlı botmamak ifin alel umûm icra itiratlan île hac-li ihtiyati i)lerinİ (amamilc tedvir eltimi.». diğer adi icra işlerini de kabd olduğu kadar idareye . ¦« m ıtır. Yeni tayin edilecek 40 memurun tayin isleri bilip vaıİfc-Itrine başlıyacaklar ramına kaKurbağalı Şirket tramvay isletmeğe karar verdi Kadıköy Gaıhane ve Kurbağalı ve civan halkı ile Kuı-guncuk ahabıi kendi semtleri-dc de tramva i İm e sini talep etıniflcrdi' Gaıhane ve Kurbağalı ve civarında şirket taralından yapdan etütler n.biyel bulmuş ve bu semte amvay işletilmesine kati olarak karar verilen islir¦uısata yakında baılamta. çaktır Osküdard an KuıgUDCu-ğa kadar yeni bir hal insan talebi dc e lmeğe basla-i1 mis o!up bu huıuıtı gelecek ay bir karar verilecektir Posta seferleri tarifesi Kspotlj ıııı.r.ıı. ı..rırl, |pı .11 posta selcrleri tsrifcıinde ban da' •işıhtiklcıc I.KH .1 ,-.r......ı *r denil nakliyatı mâdüıA Ayet, denli yolları işletme Bıt eddin, ınpuıeuluk şlekatl modlııu Muıtafs ve Utanbul denil licnreli mûdû'O '.'.1. ..-.-i. ... 1 -;.ı.-(. (ur heyet teşkil edilerek ddadso itibaren işe dün bir kısım işlere balar şimdilik çalışacaklar dar icra islerinden atığa (ika-"tıpta mahkemeler kadrolarına nakledilen katiplerden iihf ada edilecektir. Bu katipler, bugünde itibarın yiae icra islerinde (alılacaklar, yeni memurlar gelir ge tmeıde. mahkemelerde tayin edildikleri yerlerine geçeceklerdir. Hakimlerle, icra memurlarının kadro vatîyetinin sOpheli olması dolayısiyle, dün maaş alamam ları ihtimalinden bahsediliyordu Adliye bakanlığının, maliye bakanlığı oeıdinde yaptığı teşebnu-ıle hakimlerin icra memurla na kadronun aynen mubatatası ik maaş almaları lemîn edilmiş ve maaşlar dun verilmiştir. Yal-nıt tiplerin kat'j kadroları gelmediği i(ia bunlar dûn maaşlarını alamamışlardır. Bugün kadın gel de bunlarda miatlarını alacaklardır. Talebe fazla Mekteplerde yeniden şubeler açılacak Bu sene faıla müracaat vaki olman dolayisile İlk mekteplerde haddinden fada lalene bul unduğu yazılmıştı. Bu (okluğun önUna geçmek i(in ber ne kadar yeniden batı mektepler a(ilmıesa ds jetin-mitde kî barı mekteplerde yine faıla talebe olduğu görülmüştür. Bu cümleden olarak 1. ?. S, 36 ve 44 üncü mekteplerin her birinde 903 talebe bulunmakl a-dırki. bu miktar bu mekteplere göre pek fazladır. Bu cihet namı dikkate alınmış ve Maarif M niden bir kaç ı.ı'.ı- a , .;.ı karar »ermiştir. Milli Müdafaa Vekâle-f ini ıı yeni adı Alınan malûmata göre. Milli Müdafaa Vekâleti Sfibabaa adını almıştır. "Sû, eıki Türbcede aske Şerhler = Yalnız mevki ve ikbal ile böbürlenmek, şahsî kıymet ve meziyet sahibi olmadığını İtiraf etmek . ,Wı sap -,h Mevki t-r ikbal, gelip getiıt ştfterdîr. Et yo1* set »mevkide bm lu ma m bir kimtte, ber namgi şeeaif amlâmdem • aaaaeıi bırakmak, a mevkide* dûtmek - n.ı-ı-u-.'¦ .-ı 1. kalmbllir. mevki kadar famidir. ikbal içinde gâıam mi<a kimteler vardır ki bir güm içinde ikbale ı ı.ı er. Onun İçim mevki ile, İkbal ila böbürlenmek hiçbir faı/da ver met. Hüner, mevki ve ikbal n'.ı.ırı./j taraflı kitmetler başararak. ~in.li eu> ikbal tırannJ ı kıu e meli-attlerİnİ g&tlererek vc bunlarım vapabıleteği kar iai şeyi m-/-"1 igi bir mam bırakmak . Fakal 'ı ı. mavki va ikbate güvenerek, mevki va İkbale daganarak bobürMar ir? Lecrimıka lenmek, mevki ve ikbalden atak kalınca, intanı en biçimli i vat i gele dSıürür. Mevki ve ikb ali birer kanat gibi kullananlar, onlardan mahrum olunca yükseklerden alçaklara düşerek ktmıldagomıyan, kal-ktnamıgan kutlar eibİ 16-rûnürler. Daha acısı, m^vki ve ikbal ite böbürlenme imkânı < bulunduğa sıralarda insanın basına gelecek

ir. Çünkü yalmn mevki ve ikbale dayanan böbürlenmenin kof bir böbürlenme olduğu kim tenin göt açmaı. Kormaaıktan bay-ka bu çeşit böbürlenmeler şahsi dcğersîttîği ve meıiIhrakiye kaçakçılığı davası Deponun alt ağzından gaz nasıl harcanmış? Yışova Bahar va leek Bekar ilminde İki Mı.n-ıl„rı kOyük kapu-tajda kullanmak i(la alıp falrlk tajda kullandıktın gOmtukıüı ihrakİyedaa mütevellit bıçakçılık divanına dun d* 8 inci ihtiaaa uııhkcmııindı devam edilmiştir. Dün ııat 14 ta telis acıtmış ve geç vakte kadir İ şahit dinlenerek •aktia ge-c otmaaı baasei mıba-menın bugüne bırakılmalına rai met hami olmuştur. DUakll ¦ -l.-Jı- Çauksyn vapurunun birinci kaptım Salih İle İkîaci kaptanı finıım va cukcıbaşı Arif dinlenmiştir. Salih baptan eseüıale şuaları •6.1e mistir: " — Ben utun muedettenbeei Yeşova vı lıab Behar biraderlırin n'j.l.nd" çılışıyoruak Beal İlk on Romsnn dsvat elti. Bu ¦ dsm şirkıtln ıcentetidır. Mutabık kaldıktan *oara İşe bsşladıb. Hu¦uel İş olduŞıı iein iarnıkleri amirleri yapmak mecburi yet inde ı' m evvel muntaıaman sefirl evam -tlıU. Bu iı-f-ı rr.ı.ı il. ıl.ı-ıı. Ulrakıyemiıi umur yerindeki tıanalt mahallinden alırdık.. Bsısn da yalda ıhrakıyıelı kalmamak msnysdan da ihtiyat olarak bir mlkdar tbrabİye alırdık. Yine boyla bir sefarimiıdc idi. Knmanyadaa ihrablye siniştik. Tem harekat edccelimit bir sırada Ronınysdskl acente lıtanbuldan -llı*ı bir emre göre harekst sttik-ten aoara yolda nldıfım ihrakıyeyi dıaiıe - —m - iıl j .m ti. Bittabi be taun itssl atmık mecburiyetinde olduğumdan Ro mınyadsn hırebıt altıktın aoeıa aldırım ihrakiysyi desire döktüm. Bu hadiseden lonra, epey bir ıı.. ' n geçti. Yine bir gOn umur yarandaki tııııııt depolarından Romanyaye gitmek flırre ihr-klyı ¦ İdil. Fakat hare keli mlıdea eı.el ZAMAN Salık kaptanı aılteakip Natım kaptan dinlendi "— Bis ekseriya Kumanyadan da ikrakiyr alırdık ve bir defads orsdaa sltp tınıma ysksmsmgı¦ıı ihıaklyıyl Yeşuıs va teak Ueknne Uaaar şealedabl d-pa memurları Hafimla emriyle cıkerdık. Çaakıyantn (aıkşı bsşıa Arifte deekkıı Baa maamılilrri bekmem aaaa aVaktşe aıeıekar bumda aart ederim. 'ı ... - Ueuamladea av val ...... ala iştik yeagını mCtvabıp depolırı ralkürledılee. (ie minin ibrakiyııi 70 taa gaı lalıap eden bir taaga doldurulur. Va ba tank-İsa Ur botu İte digsr kOrtik bir tank (Betiliyle git makineye .e tır. Bu gaı tankının İdinde Ur de bUrfik banıln depoeu vardır ki bu depo da aekıı. oa teaeke -.-rııın alır. HadiaeeVn aea re Mykk gas tank a.b Bat kıpıklarını mûhmraes ar.. Iskat aN afsmı mü. tıaVssmıfltae. Sea tekrar asideye ı'l"«l" aamea mlalrlarl fena da r ı"e>oıe Ha.da.pvşaya eabae •afi. yaptık, as k'p vakulylv mtbu.lanen Ikrnblyadaa |a<L. Maaş verildi Dün umumi maaş tadı ye edilmeğe başla mime. lir. (Mülkiye) muin mi .... .ı damam*

Hemlebelmsıtia ea kıyaaeth irfan mo. ese nelerinden bari olaa va ba ma-mlaketa pek ( ek değerli siyasi <e idari rical ye-l'.şlırnûş bulunan (Morkryel asi-¦ın 58 sari yd doeıOmOoa i-naauevvelin 4 fmcü Salı günü Yıldudaki Mülkiye mcbtehıııatv kutlulanacağını hıl>e( a' Bİt de lıu ıııllııaıcİMtl*' D« kıym-jti m-:.i-I.ı »aeıuufl lincein-ılc valı*a»şT»'n -u.Haşlan g6-rJmaaat kulluları). -, ıı l n biklı ılı fyögletem tetiri yok *J .m.im gMI resi de/ili Yine aç talebe! mk mıkSapieeı aVvam aeea "TaosV. a yık .a aş lalakayi nemde kar dbaa akma dıymab kjt. H.'l.'ı-.ıı dkşâadlrmekle devaaa saiyae. HarlI Hitaliabmııia bu İşi başarmak .(<¦ bir lebim çarıkrr dbşüadılga dı kabar vaı.liyor. Bu iarelerden bili luhsnlılarda yemek ylyeolaeia merhamatiaa müracaat edaeak fakı* yavruların gıdnlanmatıaı Irmia işıa birer hüşlk yar-lımlınaı almahlv. Hıllkakmaria aş talebeyi da-k y alaa da ı ....... ( vs Ut(ırışeıea. kar şareyi kaş k, .•¦ • ¦ akü ba sayede, mı k teke edaa htalıııe ıvladı kıyslı kerlv'eıek. kin'erca yavruaaaaa mıklep lirasında ,alıfaıak, hayırlı va faydalı bir unıur .im • ı temin nlunacab. Hilali ah »asrin, lekanlalıraa gp. dalnrını alabalaa yurttaşların hamiyatıaa mlraıaat ılasaai vs am-lardaa bireı blşlh yardım İslemeli (ak »Onu p' • Baataım • t-İm aVymadaa çek kediyelev ki. binlerce şarronun t.kbalini bari ir mı Bu klıiık hcdlyeaİB be. vatandaş : o' ı ılın gonOl 1 ¦• ı , ¦ ¦ vs..I.ı......bu yuıdaa Hilâllahmerin mühim varidat lop'ıyarafından emin olmak İst arlı. Havaim kış eldırfu vs g<da lb!¦'•¦ ı bu mı ilimdi ker asevıimaee Issts iaruei aaskaje ., . II. .1..-.Birlı ba .ataa eaei karırlar ver-meaîai w tatbıha geemeam ddıiı Yasa ba anmaaebaıtea uUeaa ederek, bllkaasa. bar la ebe Saffant nia da kkcflk bu.uk demiyerek. keadi 1.I.....I. ı. arkadaşlarına vardım elıal uıalmıaını lımtnni etmeyi bir vsilfs bllirİı. L rereeıkltr araya g hayatını ¦¦ h .- r • • 1 Kok kömürü Fiatler yüzde 40 indirilebilecek Kok komnr ' ı ı olduğunu. I fiyatlarımı Dolma bahta -keli «ok d biı (Ok 1 bo lelettıji ılddelrr leıı ar rica bir lûrû mıafaal'ar alda eyledikten ınara yine klmlıOa tonuau 14 liri g'.bl fshiş bir Oeretla i'i- fı-ı yaırniftık. Bundan başka

bu arşelyjı.:ı. ı.-ı nııırı dikkati abaıısk bu humılın tetkik etmek üıare Belediyede kir knmiıynn teşkil edilmiş oıduluoo dı biber IH iştik. Kora Uy On henül meaaıalne deıımetmıbte olnp kati neticeye saçak bu syın onuns I- varablle•u tanrlm edip Beıe verecektir. Masmı" şimdiye kadir ve telkihlerden (hn-ıln kok bomar* aakırk m.bel.ııde faıla erk ve raporu -¦ne riyaseti i... keıvılıyo . ¦¦ i:, heııp vagsıl şlıhetiı tısındı ylıda .«•¦¦-. tsmln atllfl v* bugünkü fistlrria bn aiıbetts ten.il edilebileceği anlaşılmaktadır. Fakat yukaeıdada kaydıtlifimit veçhile, ınn ksrsr beauı ae ÜÇ aylıklar Uş ayda bir mısş slaalsna altı aylık yoklamaları dua ikmıl edilmiştir. HenOı mBimrlaleri bİtlrmiyenUria da hugaalerde yoklamaları n.t. ....... r. "1.1.1. 0( -ı .. p*f " ı-ı.ı ir.n daf» ıı malarına bu perşemka glaO başleaUecnktar tytam ee Esaksk baakaıaln b*ehH fi.ee kadar •( ayak maaş us pl-r maışlıemı biraı aıuame'eeıae kaşlaraıakŞar. Tercümanlar Belediye te-cümanlara kura ss ııifiı. Bu kura gelecek i( üıiıaıetılıılr lııt.ını I ı,| l, l ' t: r yiransşer derslik tu. Kurlla.da t -11 umanlara teknik malûmatla adabı muaşeret ee tarih dersleri ögretumtlteo-r Kursu bılııenlr» İmtihana tabi (atatacak muvaffak obalara beta rem vesst a verilecek hem r»ı*l dağıtılacaktır. Yeni rotet vc vesikası olmıyaalsr badema ler bk yapamıyacaklaıdır. Büyük seyyah kafılrleleri şubat ortalarına doğru şehrimin gelmeğe başlı aman Ansiklopedisi — r k*aw*>• İnsini - «I ? Gramer Okırvıırvıanaatoarı •—•>•¦ yıllarda dılıalı* mr». ¦ Ü'iaıaı .. k.lıa.aJ kıkk.al. a*l ... (U.a . . - ¦ dH aa.ildl|—I aaUaaak i**,** G**m*r kakaaaaa. aaaa Hiben, ¦* > . H- Eda*.fal . ar*aa-aaa a*hya.*a Oaka narala rı ka a. • Utte ra*hl ı.ı.k.torak» Hiaı r* bfaeaa hrr şataaiaa •..mil al—d. UCiıaklkaa a» ha h.lla. ..i.. lahdıl adildi. S-d, ... d... a.k.ll..,.i .. arafarkta d*, gaepU d* ka.üh kVaa »damlan.! „--,,-.. «İli. Garpla bu il w rrfapfr ala olar. YaaBBİllard ¦ a* EflIlllP •vıelt kallaınia teştalOIfi ra iltihakı İla aışgal oldular. Ariıto katîaııam ıkııauaı laril « »a mün*hhillıri ş*i* Hamarln aürlariadan ra ababl **rrlırd*a Yan»n f**a»rlal tıkırdılar. «¦ı*ıı... davca ... ...... Dienrıiaı İlk aa tara Yuaaa yrsmerİBİ yaptı. Daha «var jelrnler bu eırrl tamamladılar. Kıımıl.il... bu Uır 'İlli. bir kıl' mefUıi olaıdı. Yalan ,aaın itli-blanaı itrrüaı* *drr*k Arrupıda yardı

'...>..... *a t -t: Dooıtaı İle Prlıeiı irilirdi Glrp mır" p.-- ilrrl yldrncdi. Aaı aaırda Saaıhrit Yı 48. nî Adat 29 Teş 934 kil yorar-balia {ok labii halta yin* (fci-tirmılij diye bir ap Irrrüai bari yıımaı Ibilap İşini dertrtletlir-a*l-I İnraalı bu nakil* lr,kll ediyor. Hrllihi ( yrn. *d*ai | hraı hıadL-¦!| hem da Tarhlyedr -„¦..... ne,rıı'n baştır* dardı olıa ııl.ı ra ıra İril ar (oh ıhraaaaly*! »«rlyar. Iı... . tır l|l* bir r " aıa*.d*a> mil tike atada ftûrtaVI aah>M ı!aı|ı tahta* Garka taaara taaar. Mahir aaait aııa. kaya akaya hür ya* a...11ııp o'n..ı O ¦ ı. ıhı da laaaaı* (kUllur| Bantla ka arttıran, rubuau b*ıll,*a. Iıkrinî arın »* |bka*ll.. blrhır çeşit öılii yııılarm h.aı.n hııbirıain bilin. ycıaıl >¦'¦'' haltalıh mte-kılraıı. hraı rıılalt. yaniyaiü ceıkadro h'aıd* Iı." ı ..ı.ı adın Mr arrau. tava ..ı.,— mrm ¦ (Ycai ada ait ı rık.ı — .t m.rmaı Mr aaa* • ı-.h. kabaar «diyar. I ..: « hılı*. ra.bar.rl*. hakki gi*ı boa ylrlıraıyar. Çlmtl W bu* aeUl diba m.'. ıf*.*.!..»; ,.. setalırı aıhtaalm (abat hiç aûakf-yeh.kı kar kalak, .cahaaaad* raallah fıkı. |* bıt,lmı (kültUrlr hâine! elmrk lat.,*n bir r r* bir kaç yııı ıar. Yata" bir araldir (ikan bu m*' buldu .. ı I ı. ¦t n*an*.i emtkUra, gonûl Oldatılkrine, dakUUn ydı «urların* Kabat Mu ¦ u ni ¦ıramda yaictelı htı bul una ah iy-le dah* (aa ahtafı. İçin , . t. ba , .-«¦... ..««- . t' .... *akrt tm l*aa. *aı atH. Bu Ir.ılıMıi aı*^l..ınd. (Yeni Adara) birar (aıla halfaya k*pıl. ava*. 1,'aabü yeııata bl* yeriaeV M|ee bir lllİr haıh«. IMH ie|. Hpa tan. .al.hraa |*l '¦ rak |*r layılır. i ..... .. bu m. hır İki acarda kiy elana* 000.000) *le*al^d.r| ¦¦¦«yer. Ba r*. mm adedin, b ar kayh yaldılh. Ba lale tar rakhıra <an1ıylı|ı *la>*h yarrh. ır... ı.., kitıplırı l«..k- bil. 000.000) ¦alıUoaı E|.r blıde U0.OD01 **B*ı kn'.n.l haadiaviı |.*ıallık ar. ı.'.ıı.rı.n aaa kadd *r raııl alaa, . .ı-iı. . ı : ı ı ı.'..-.. - ¦ ı i- ı ana* r*. Uaee kiyaaiyat Ufalnd* alaalar) yana*- Bar kaftahk al,aai vaalyeti ryl telka »diyar, (fıkra baaıau) ifilia aaua.kı va dayaı,aa aualki) iCiaaiyıl ı.r.....ı.| yîbl aahıkler PEMBE KÖŞKÜN DEFİNESİ — S* — * Mıdaa | Dair* ) hargaa aa-* kıklı* abaaau Bıadır rarirtkaa* lerrhL.l.rl yıpılaaaıaı kt*a*|a b*,1ıaı|tı. Fabal Mainaıal |S*II) ba iı»'.i .i ı ¦ ..Sı* - i fak t ¦'ak fal* *• h**y>a har bala ı d.).-. aoyMyare*. " 'a M- akada, karoaı bar bata» ki... Mıacll aıdaaı (Dona) bUharaa a. MrdOn.ıl I .. - ¦¦ antraıi aladaai (ba H'*ı**p*b ) ıa tabaaaa eelp odU-aaaalai peb lif ad* arı* cAforda Halbuki V.iııı.ı.nS.lı) baaua pak y0( oldulaau aAylIyarak iyi d.ı.1- geri barıhıyerdu uaaka da aa.kaadı ka aıtın. anı ...... alabil aldal. had*, a.alaat LaaİBİ lal.

ıkıUûı,B ı tu parçayı daklao aaaea dada, ktı — y*rty*.*—ı ya Mal» i Vahiye I Bİa ilaaaalaa ¦iı ı-.ıub.l.rl. aoeak aaaalaallaiıl ta al* kla. aOabia aalıb* eeyrak ,i|ı|iıa y..... — Ba '¦¦aaaa laaııaan IfHradıı, aOıtaalib Uıadl. Baa ba leerabalerLa Mıdaa Içlo ı.'Lk.ll bir yıkıl *!aa(a ba|aaak-fıaı •¦ ¦ ı>ı|ıoı aadıa İtibar ra m-n.-kdn mrrl.ı. banl calışıyorduDi. J. bu nrr*ktan kı Uad. be yı her,.,, Tramvay - Otomobil çarpıştı DM UI.. 111 cadeleaode W atıaıblllr l.aaareay ç*>re-ya.) o» otlanabil kaaara uyr*aı,t.r Uuıa de^ «ekaUr fa»f«e M. Aarrabananaa idareaodiki I1M> aaraara . atıaıb-Ua valaton HOaennın ıdırraad'hı tfin*l Irım.arıd.ı l'olı» valaa.U tollel iatıç-•ap allına alaıy alup labkıbal tapmakladır. Fırının bacası tuluktu Tophaaıde Boy>aıkaaeade Ka lale ail M numaralı fırının baca kurumları tulu|muf, ye-Uye n llfa ye tarafından aondu-rUlmOıtttr. Sarhoc olanlar memurları, Valada elurıa ytmiaçi İbrahim. Tak-ıını.l' bakkal Kaplaa va Galetada Arap Abdulkad mimlerinde J, >alı.a ini aarhoç alarak amuraaa ¦l^abatm. »tm*k aaçandaa vabalaamalar v* aa kkrmeyr vermuderma. Tramvaydan düftü H.<U-k4.ll Salih Zeki m-•mde bin. Galata da Neeati B. caddeımde Kapııçı denilen yerde, tramv aya allamak .alemi,, mûvarentıını bulamıyarab dı)>-ve yaralanmıştır. Salih Zeki tedavi için GdmU| ¦ Uyu İn 1 " Iı rinam- L a I ¦ l ır ı luı H Borsa da satışlar I ¦ ı Ulanbul Borıaaında 60 biralık ve on ton yemlik arpa. İSİ tam buğday 3 lo k*,'. 154) tem amaar 21708 kiloda aaa dala karkım yapağı aatılmıytır. Dün yine Istanbuldan Haa-lı.ı ... 6 ton tiftik 19 tonda yapağı ihraç edilmiştir. Yeni tramvaylar Verilen malûmata gör* Kam vay ş-ıhetı avropadan getirteceği arabalarım Kadıköy tramvayları ta tadan kapab olarak sipariş etmeğe karar vermiştir. .ı. .m ıı..ı r Karılerımlıa .... .r •d**ir Fikir Hareketleri ¦. ¦¦ ı ı tâ• w r... - i.-, om HSaeyl. Cabidla cabard.|ı ba d-y*.H Fikir mecmaaaıaıa M lael nlabııı da intişar etmiştir. H-ı aılîlaaakell* (Huaeyla Gahirl)la Soy *dı alarak lYal,m| kelimeai» Bİd.|ına yOrdlh. S yaal va edebi lidaleli|i m*Hm * ¦• C.h *> bayla nar raim ,*h.şwdı. Başatı* aBabaklev şaala-aır ı ı ' n ..... ba¦eht* . u,n., SOmbarl. Illaealar ve Mavi I-.. .... bık ayıtı - IIBıa>in Cabld Yalçın), IBernır Şota , ıHayal Mmlmlt. (Iranda Kan tr PetralL (Kullarla va Uedealyella ma..Ura. M.ıbuat h*,.ı. 11 ak-p Ka*VQ taaaira. KOltârletiaı artlaraaah UUyaa kariUvimlı* lata),a ¦irif. woiiAvit um Mandarin yetişti Vapur ücretlerinin indirilmesi için Vekâlete müracaat edildi fakmt takar **r.lı'.riaı. B*A.Jıl./> <*'*mtwûn a?ir**t tmtmi lıe **ki|

tanbulda altmışlığı 30 tekıenliği 24 >¦ ı.- -ı. 13,5 buçuk liraya satılmakta imiş Yalnız mandarinlerin vapur navlununun yü iğinden ve hava almı-yan anbarlara konularak naklinden tüccar çok müşteki bulunmaktadır. Vapu lar mandarinlerin tonundan be; bra ücrrt ıktadırlar. Bu yûaden lıtanbulda satış fiyatı yüksel n rağbetin aratmakta olduğu iddia edilmektedir. Bunun ..ıı tüccar dörtyol ve ıdı göndermiş v nüracaatta bulur mili yolunda bir dilek kj vilâyete de muşlardır. Tüccar vekâletin buranın bu gücel mahsul variyetini de gör verildiğine güre, laı ¦tu t-...»...... . >. lir* ıı mam. Açık teşekkür Soam aavyili annemiıin c dolayııiU yr'ıb biııat ta gerek** yan ili arılanırım orlak nUn dall aıkadaşlsrımıı* göaterdiblari bu yllurk beraberliklerinden ayrı *yrı ...ır r./- ..- I..1.,, ,.„,.,,,,. . amyjtı eayır yııttrnlıîa delâlaiîal flşHi Etlifaıad* aileai namın. NureddİB ¦ ¦ Vefat Merhum Seril Abdullah'ın btV ylk oflu Seril Haşlaı AbdıdUb. ¦ Ii.ii -ıal 11,M da Emirgaa'dıki yalıaınd* uıun tûretı bir kaıtatıbtan aoara **(¦! n.- Cenaıeai buyOn aaat İÜ da I nyln'dan bBİdırıluak motıble I . .. ¦ gltilrOlceck, oglrn nama» orada lııhadıklan lonra I .-r .'ı.ı .ahmıt ı' - ¦ Aoliude tutarak csirgemiyeceğİ [?ektedir. bu mi (m.H.ııi Bandırmada bir haftalık ihracat Bandırma (rioıu.il — l_ıma-mmııdan yabsncı memleketlere aahirr ve maden ihraıatı de> vam etse ir. Son hafla içinde Almaa baadrau. Sı ar vaporvkt Hamburg ve Berevae-ne 260400 kilo darı. 186.300 kilo puçak ile 30,000 lira kıymetinde 606 ton boraıit madenî ıbraç edilmiştir. Avne a logilîı bandralı Si-ab vapur üe Fransa naa Doagerk Umanına 75.000 lira kı).ı.elinde 15 00 ton borasit madeni gfinderılmiştir. t .ne ba hafta içinde İtalya bandralı Merana «apurıle Ka-tanyn ve Liverno bnaanla.ıaa 400 to n bakla. 200 arpa sevk edilmiştir. led. mi bana tırtrrb bul «ı. gıtm )li. Onua bu a* nal i b*al rıddea ¦: -riya** dueOiBet* ba,ladı. Ben hiçbir meatk aa Maaaama tnriaaa. a**W Mr başhaaaıa lıeıiad* «a a(*b Mr Ut.r aahıbl almayı *hlımd*n bile ı. . 1 ¦ rjuın Oaaa blyle daimi Diren* heyecanlı olmaaı ni-hayat lahaUtlai beıa.*|ı muhakkafata. lan bana gavlyae. lak al ayBpaeataaa, ka kjka leiaaVa a*«I ph*r*gıa. har tOrM baka.) ardam. V..... I (0 . Parıltı. (Eha) * harekat ıiı.k. ?araya galdlyimiıdt. birkaç gün •aara baa (Hani Vırtemll) İla ta-aaştımı Şamanı ItUal ad*ı.a hl ba d-Uhaahyı ilk gordliCa. şlıaden itıb*r*ıı kalb.ıaiB ktadıala* ı. ¦ , ¦ 1 . • - ıı-ılı.ı Allık ırae. UrıUnbarl lahayyOJ atll|im, Brka-aadan haarıl çehl MMM ııaarTka^. boşlaAm. O gaaaka .ıharea hayal benim .( .. Uşlataaa. haçUglal h*lWt-H> • kar dakikam, her aaalim tatlı

Mr lahım L . .. . L ¦ bellimde hasıl - i.- bu Ubrddulfla çabuk (arkı** vardı v* baaa bir yün ş*lk*tli Mr Ub***lmU dcA k - Kaama. (S*l.|. kadama-a maayl (V..ı.-,», Uç flphetil kamaa akrio IçU tamttar ettiğim ma* yaşlı, aklı başıada I..11. I.I • . boranın şekil te aııı-.ı uı,'.. .I.;.l I -lı-ı alı ı ... ¦ aU vc t*bil hıltUn yıaçlır yiM ıa* .(aılini al, rahatı anı ıf.,.1 ber şeydea *tt*l batMaiıia m., j şayi ***** »a Ul*rıl*lı. Her halde Şama *ia* şimaakıa tlvtıy*,im. ki gamc va ı»k ı . . Mr «.kekle e*-lıameb kayaHa ktyak (.ıtmaUr trıınıcŞ. j'ı- almak demeklU. Rea Madamın Maa, u .V.ei.n.il)* kar,ı l.. I.".. . kani meyli blyle keşlrlmiş olmaandaıı malı. Çap aldua, hıııiıl.rıı vr — Hakkmn tu. MaJam be'hl gitlifia rai m>alı*l a a i'.hciıiyi yal abyitdar E.hıl — ,ap*,aa,hl İlli - ' " >kU İlk m alamıyar. Cctabıaı »id.*. Hahlkalen t',..,., |Vrı l*aıl| be.1 ki,..¦ in .' ı.ı. i,.'. fca'aMia*d. eri geldlyini ı.ı 1 ciddi , -.¦ I", dun.. Ç0nkQ l«ı drl.hınlı rııı. çak .ı...... va ciddi yordu rahat bea tecrab aaaa ka ahhyaaeek b*N ¦¦Lak kılla aeaVram h* ai.au* U Maanıılıh baıan h*adlm de .nk ... >. ı- SatılIŞIm adını kibar, ssagu.. m-.- »bibi, Iı hake II açık Mr ye aç İdi. i'..... mvsUa .- aaa çak harı.'.k gaeaaeMaardl. K* aaam «arak, oa kabam tardk Me rhea.ll. Mr faadm beni aakahra kalmak • tin* almıştı. BitI* bir kıaıMlıyl (Veil.mll I gibi İçtimai i *0k**h Mr idam ı***bilirmı İdi f İşle ba aUaameel** 1-n tahıl ta-kat eak attı ar ıa haahn arda. O •*-•<- ha 14. aamaaam kaaaVaa M«*,0 I V.rt.ail | * be|rnd;ra*h . • . •• ı , ' , ı.rda. Onun l(iu batinde, tatrııııd. nallarlar gllı* hat irili ¦ . r. idi (rn. o .. ı. . ¦ ¦ . 'jt, baha f'(iriliği Tütün alıcılarına müjde Hendek ( Huınai) — Bu yıl Hendekte bir milyon kilo tütün yctJşamtbr. Ba lltamktr geçen yıllar çak iyi kurumaş ve öeraen kemen umumi denecek derecede ratrviamıada içen alın-c ,tt- Random aa itibarne >ob-aek olan bu tOtıinlrrımir yeni •atış kanonuna göre demet usulleri inimi. ... idaresinin değerli ekıprrleri tarafından kalka anlatılmakla ve devriler da oma göre yapılma ktadır. Alamlar geçen yıkara aldanmı-yarak şamduUa gelip bar defa • e' -r. ... ı , d ime Udi- İr t Adapazarı Bankası müdürü mahkûm o.du Bandırma ¦ h * < ¦ -- Bundan bir buçuk s) önce rimmr. tine para geçirmek vc sahtekarlık iddiaaıylr adliyece tabi. t evkife alman Adapa'ar ticaret bankan Ilınıl rma şubes. mıdurü Klıım beyin o ıSenandan ben deı en aıhıkew-ra nona ermiş ş*J Bandarma ağır m makkemeu Kâum bryî lıif buçuk srne ağır hapse ve ağır para Cfiasına ve kendi Ürerine ge-çjrdigikır kb!rb.n yuıcllı liranın k«n'ı,iTiıl-n lahtl ermişi, r. Tokatla yol İdleri Tokat 27 il.-.- Turfca!-Tokat aran ı... yapımı bitmiş, çalıyrcı Tokat • Sa arafıoa çevrilmiştir. Niksar yollarmda-ki Çalışma da artırılmıştır, ratiı koprüıü yrni baştan tle Nikssr • Reşadiye arası bir kat daha durcltitmiş olacaktır. Viliyet içindeki yollarla barı ascafeıcr ¦ r kaçak köprüler yemi inmekte vc maskım yer ar de

tdea yapaİanaktaaW. Muallimlerin ycrlej-tirİlmesi bitmedi Tnkat 27 (Husuıi) — Tokat Maarifi rmrinr verilen ilkrofk-lep . ıı .ıin ¦ ., , yerleş! ril-meı . ı ı ¦ Maarif MiHrirü haıta u.du-gundundan nrtı mektep mü-doru kend."ir>< vekâlet etmek-'ed.r Ba »c ar ılkmcktep kıd->olarında bir • bir -İc/.vk'.klc olmamıştır, açıklık veya yeni mua'lim'ıklr merunların yerleştırılmetigecikmiştir. Bandırma için saat Bandırma (lluıuıl) — Belediye nıe.lısi. (..ımh'ir.yet m—y danıoa büyük kir saıt kulesi yaptırmağa karar " ı re btrtçrsıodcn 250 bra ayarmştı Bir çok firmalardan getirilen numunelerden ırç.lrrek ton a<-del bir saat beğcnı.nvş ve satın abnrnrştır. I m m. ı.ı ır Karakoydckı «aatler buyOklügünde olan bu ¦ ı-.t yakında verine konıcakbr. ı.ıı m M.i'i ı'. ¦ i--" . e tifik bir aile hm otm.g* vali.iyor-Onun İçin (Eki) I* nftıh tiame) lecrâbrlrrlnl bırıhmı|a r trrmi,tİm. Çürı, k para baıan inak da yrıen kadınlar, rjab-iird. Vaka ' a, <ik ıû bu i, sel İçin şurıda yakl.İJ V ..lan .1. ... ji karşı 'inııell ıı ... ı ... d* ..ilalarından hırı* (ikmak-olaı|aıaht-r. Fa *r'*» "r-.-k hır r varak. M. t* gpammah r|bar«Uı ^*>|gıkı ma ı.ı —ı •-'«.. <•!•*•¦ çak r ı.....• aali. be. lapırtııarl İn.liberal yç.r.h el ur ¦• m Ua-nı ııhılmamaa. laıımgıUar aldıfı lıır.kaın Ot ta do'ı (Eh.) la ¦ ok ,.,la nuklrlıl madam km aak ı*a la . Şa aaaar k Irrl.dtn v*ı .(anım ranı <*|lnl .ı.ı.nı . -.: Çlakd ha* gOo ay'rakıı .aaı* tr *ha*a ,ıı ı. n gıtaa*hl* >Jık Orada Un vahit kam şakak, kam al. «ŞUar.lı geçaa'hl* adi. İaa a*l*,h M*damıa ıp.ri .•¦¦ 'mu-belerin, arlıh hakıhalı. ıkııya UhtUrı h*l*l aur.lle bıııkma|a kain ıtrdim. aOyıntaıı poy Kasuaııerel . Anm,u memleketlerde kültür iflcrİ -IA¦AN Bulgar kıraathanelerinin hizmeti --a. Bugün Bulgaristanda 2464 kıraathane vardır ve bunların gördüğü hizmet pek büyüktür Bulgar kıraathanelerinin 7o «.Ilık bir hayalı «ardır. Bulgar urlıklil hareketle! ada fak mû-hn t* büıûk r -ı m ın-ıı b ı unan bu kıraathaneler dh emce 1854 -memm-** Loas. jl.MII • ' ZaltSI "il»""1 da !""-• rl-> .* bir inkıta' glete.meh surrt.li bunların adedi 18" •»»""" kadar 150 u bulmuştu-. Deme k oluyor, kı Bulgaristan he-bbi istiklalini kaıanmaıdan (ok rtVel Osmanlı İmparatorluğunun T una ınAyetinde Bulgar kıraathanelerinin adedi yürü grıruif bulunuyordu. Bul Un bu kıraathaneler n ı- • m Islanbulda n ' > ut fcu-1waan Bulgar kıra athanesine bağlı olup. İstanbul kendileri içim bir aerkeı olmuştur. 1876 d* !«•..¦.¦¦¦.. rhı Y«aaf Ur a turban Kıraathane, adlı bir d* meımua (ikanlraı.-lar. ki o devirlerde bu aa

ecaMi-anın iki bsne yak a abonesi olduğu Bnlaaılmahtadır. Bu mcemuaıs o s amanın bütün münevıer Bulgarları yarı yarmış " lalanbuldaki kıraathane ile bunun nafiri an bu mecmua bir nevi I' Ig ¦ akademisi halını almıştırM. ... ..I... Bulgar içtimaiyatÇilarılr Bulgar müverrihleri, Bulgar millisinin yüksek ideallerı-nın buradan doğarak bütün ba lerine buradan ışık saldığını söylerler v< lalanbuldaki Bulgar kıraathanesini, buru o Bulgar u» rukaıı. ı,ı.m.. vo ıkltaadrl baam olarak kabul ederler. Bulgar ,.tktaW kadar h< • Bulgar kıtaathaa<uma batlı b. Bina b.r ırlan. kttllitr »e milli Lirltğ yaratmakla mükellef la-•I bir mnln olduğu atikledir. I'., l'.-ı Bulgar iDunrvverler i Bulgar uyanıkları mevcut kıraathanelerde aıami kudret sarf ederek milli ruhun >>, . lalıımıalard O i40iiular adı ¦ di aı olan Bulgar mıkleplerinin yapmakla mukrilrl bulundukları iıdı vaiifeyi tır ı .ı r> ı neter yspsMf ve yukarıda dr• <'•¦¦; ¦ ı gib>. Bu gar kıraatha-t- 't;. Bulgar i-. ı.'...... .¦ Iu re kc Haranda? muallim rolhrr ovninanStır. Is ahlak n ¦ ¦ .. Bulgar kı..-atbsnel rınd< bu müddet i(ın b>r durgunluk müşahede oiun muştur yerlerde açılan yeni müesseselere ıAab.1 diğer «erlerde barı kıraathanelerin ¦lıl kaldıkları abü-tıirı kapandıkları gürulnıut iıe de bunların larabbi yolunda gösterdikleri umumi iakiıala lrnemiıtir. O tarihlerden ramamnıııa kadar bunların gÖ«-terdıkleri iuki|a( (Öylece bllli-aa e ilir: 1871 den 1880 senesine kadar Hu ,if.'4 : !¦ yea*dea 21 kı-aılhant kurtalasıaatur. |8oO d en 1840 senen tarımda bu yekûna 43: 1991 den 1900 u-rihieve kadar İM daha 20) adel ÜN ed,l.ıat... Böylece 1901 le 1 90$ «-eleri ısrf.nd. yenidea 116; 1V06 ile 1910 seneleri i arlında 179; 1911 le 191Seenclcrt sarfmda 82 :1916 Bu kıraathaneler bundan 15 seuc evvel birleşerek "Bulgarinin kıraathaneler birliği,, namın da bîr birlik meydana getirmişlerdir, ki bugün mevcut kıraathanelerden 268 i istisna edi lecek olursa diğerleri birliğe girerek birliğin i'ııı olmuşlarathanaler da*amnın nasıl büyük bir inkişafa asaıbar olduğunu iıbnl ediyorlar. Bı.mınla iftiha iyiı. Mübalâğanı İddia edcbiliris ki kıraathanelerimi i boy «e faaliyet İtiba-ri,le koması me erin kendilerin* Bygua kıraathanele-rntdes) çok ttkeck bâr aseıkie maHklir. Oalarıa daha g eıuı bir inkifafa marbar olmaları linmdır «r elmalıdır. Bunun ¦(in ise Bulgar milac «verini a agatle bu İ|e vermeli kifıdir „ '*'ı:ı/.ı/j Şe'ıf Bağlar nasıl kurulur? Sıralar arasındaki boşluklara ağaç, domates, bakla gibi şeyler ekilmemelİdir Har miTİ lı, i|lerînia kolaylıkla nı'1 ifln baklana ¦uPtaıam bir şekil d>klliaıla kukında bir fıkır verebilmek için geçen seneki umumi kongrede birlik faaliyetini iıah eden umu mi reı» gospndin " Yaço Mlrbarof . un n..ı-undan |u iıtatİS'iğİ .... j' ır Kıraalhanelcr birlisine dahil batının bulan kıraathanelerin kbtOphaMbrmde 1950 seaeaus-d a anevtut bulunan hılap adedi bir milyon 146 b.. 81* bin esil. lir. 1951 ae netind e yemden doksan bM 415 esir satın alınmıştır: 45b*a 765 eill hediye e dil mıı «r drgıatıınıe 95 cilt yem kılap alınmi|lır. Yanı 19)1 senesinde mevcut kitaplara İMbsa SİS eill ilâve rdılm 1951 senes. tartında bu kitaplardan 14.515 cildi es* bidiği için bir kenara çıkarılnslanda İSİ kasaba ve 2529 köyde,ki cem'an yekûn 2461 hıraalhıne mevcuttur. hane tarafından 10.551 konferans tertip edilmiş »e bunları 752 bin 502 krfi efehrtanstsr . Konferanslar 7299 Oniversit* M diğeı mektepler hocaları la-rafından •rnlmijtir, ki bunla rın 1932 ai ecnebi memleklerden celba dilenler d ir. Ayni sene sar-f.nda 1494 k-ra alhann 5563 matamerte ve 8902 stoeasa tertip <¦ ı VmıjliKıpaaihaneler birliği okuyanlarla okunan kilapları aı bulmakla ve: "Coşuluyor ki İm raathana lerimİıİ yürütmekle mükellef bulunanlara Bulgar hal-kmı okutmak hususunda çok muti um »aıJela tüp eyte-mtkled.r„ demekledir Bununla beraber Bulgar kıraathane-lerımn çok pırlak bir İnkişaf ntihar olduklarını uosleren bu rakımlar karanında umumi birbk reist Gospodİn i"Hleba-'¦' . u ss sn solleri aoylsmıkte hakkı var dar: I - ı.......m.jr birim kıra"radyo PROGRAMl")

2 Kânunuevvel Pazar BÜKREŞ: 11.45 I' »fiıal. '.' H . . .-¦M han l?.M ağla Unu şjasV yo .-...i... llMkaVrıkr. IJ.4İ hal.f sannU KIS h.t-.irr. :4 e» plak. 17 Tıt>W sıUbr. 17,15 Romen "-"ii IT.M lı.ı'Tu» kboIrraok !¦ halli, »•'eli musiki. 1* habrrleı. '." l J*an Marro orket-Irası. 20 kon le ram. M, 70 plak. 70,45 hafta haber leri 71 aıua kl. 77 spor 77.10 ralon •aay" orkt.lr.n. 73 hrbrrler. 7),M aekeılraaırı derin i VARŞOVA ı 17,1* Pıyaaa ysraunıle şarkılar. - Sanlar, 14 Ş..I..I. İhh yar t alan. ]• P...-. ¦¦¦¦hlsl. I« W) Plak. -S-... 71 P-pMer arkeMr anseri 7I.4S Hınerter, 73 Rrklam ve k¦ •dehlyal. 7},)0 Pah. 7A Sarler. 74,65 Dans BH> s.kİsİ. Hıflıı .ımiıinıırılr ya muıiabl veya aod ııjı ... vari Mr tskil »arlllr. Kgan asmalar sıralar ara.ı.da ¦ah) laıla unlar Uarı-aa** d*h< aı aralıkla d.kılUl-ıa* dart na> h— —italıl iııkıl «d>« Bu ıı (•-¦!.- ¦¦¦¦¦ lwa>>kaa|ıanaa arana.a pn katla m»ai" çak halay a -'«a da la- •••>-*• |*a.(t* W nraUı rakı-dı|ıadaB ararı» a pallakla ıu ru'meai çak kalay nrsUr tarr<Ba> aımalann ı.ı.UI |ı <ak as oluru arae)an rpııt k«f aalıedct fTÇİiklaa ¦«"• ıımı L - ı , -r „,„ . fıliıieri¦in baribîrinr j" ,» ••" ¦ vr do-laıuivle almaların hirih'ı!"»'"" yakıl Itibarlle bir utki\ •dar. Bu uaıılda karlaıi aıra lariia iıtanru aırı amaları da Bir ful lı «t ikine! İla dinîmi* ı ura a •asaları ata bar ııa b»la»uri.r kı ha. lakahrda (ili aaralardıkı •<*••:•' h-r k>ıaaa lak ma-t' t irhl bir kuada aVmaklkrler. B- yrkilde alsa ha|laıda ar kar ¦a*>kam»U hikr. dahlra aaata aralara aı»! bir İs-iıııvi «iılml re sıralar 4.1 e-ı ¦»•» »a «.t-4» aa kadıı ata '¦aa (Ora - - arıı ada ı|ardl*r ¦ ı-aur i|»rr> yarlerinde ya ı • pa île «rya kuakU İla çukurlar a«>lır. Sıralar . ¦. .. i. *• aranana bırıkılarah sçıklık, ba| •-•«in'a kuıvehne vs bunun ûıerlrıı nvvıler Mf . I . - - F ¦ I 1 | n» ••it-i .—.-¦¦.-.! ı- -jl---ı için baj-ırıin. .1 ' ı- . ır..... Köklö veya ağılı lar>n aran iki ¦.!¦¦¦» da ıfle-nebîlir. ı, Salran^varl ııaulde iıe ü( aıma kî TkARİ MEKTUPLARI") Bir genç iş arıyor Ba aa» Iıa* ıaı'ıkıaı ınaıl -«serayam. Klmmırn kti'p'ab fl-b bura ialerı tımar (a yar arıyaratn. ¦¦¦¦*.. /smrr f ¦eten "I. H„ ya ™ [ ya kırık olsn yerlrrinden I--. da S 10 aanlin kalaeı kı-r.fırl'r Alnı r-mı.ırii ya asılı koklu çubuğun O oig; fiilıdr, dip faulle göl haaap rdÜmtmrk -aı (öı (ileri.le budanırlsr. Dikilmek aııre bat r •s di6.trık tekilde küktO ve. a? ne ver-dıkl kor liyle bir ev» çapa iliyle uyar bir ' Jı., ı - ..i n dinle t*,'r"m'l rme dikilniye ı açılan çubuler. 23,30ı Dam muıikiJ.

Zamanın takvimi KANUNUEVEL KfmI seaa 1934 Rhi-j lutım 15 2 tisi ¦ı 1 r.r 135J> 3Lhİ Turlu 19 PAZAR Sahaİ 5»ı-24 İMSAK S. D. S. | D. | ! 25 12 w I ~T 5 77 1 ¦)'.!' TlUı -. D. s. D. i|D . |D. r-ii 1.'. \ Ş l 1 Mİ13 — zo ın 42 1 |)8 ir,ı:ı Bu çöp sandığından çektiğimiz ne? H-.-lı .- . .ı ı:--.ı.n- tahin ' I1 . inıaaıytr aldığısın bir mektupta •addp Uıeriadekl bir araaya konulan f£p ı-r ı! ^ ı ¦¦¦ ıı | ¦ .;n:.iı va sahalıları (Öp .-ııııı.ı (dp(Gt«r l.r-, l.l ..ır. t.ıl l ı ... h-:...ı] |Qn • kir aırada mâthi| gOrOlHI hani oldıjıadan (iklv't olunmaktadır. Naıarı dikkati eelbrdcriı. a • * Çarşıdan geçerken: * . * t . . . r ' ı. ¦ .' t ~ \ r.l.rı lı...' iıı* fas o*r t+r •>! ılr dr Bugünkü hava Yesdkfiy raaal mı-rbeıındrn aldıgımıı ıiı.ı.ııın .i., uörc dün bava laıyibi 772 milimetre, en dereceydi. BugUn hava açık olacak ve rfiıgar finsal ialıkamrlindcn muledd esecektir. saha I ı -ı..ı r..¦ m (nju aeılhıir. ı .. ¦. blrba- L ¦. ı. ı. ı ...... bu »kilde haohtl ıloirlms dskuııuyor. yette lu'.ulurken dldje (ukarun yan tırıllarına toprak doldurulur ra al ile £İ)i'U' ııkıt-lı rılır. Bu eanada hühlu (ubuklırm Ur golünün dışarıda balaıaıına va ayılı çubuklar da , -.- bir gO-ııı ı mil-1,'» balmaıiyl ajı yerinin de Ispıak blıaıındaıı 2-3 Matim kadar yukarıda butun naalıDB dikkat 'İmik İs ur, yarıtınn kadar toprakla doldurulduktan ıs baıt irildikten aonra bir miktar ıu ddkOlarrk (u-kur ı,' ı • • lıraı otuımaıı ve köklerie dahi iri t'mıs I' • ¦ ». lonın fukınun ı ,.. , yarın d' yine toprakla doldurulur vr lui"aftıe tııtUnde kal Üıırl de ulab bir kârabrt Icıkil adek ,--.:<¦ ha .1 bir toprakla - ı takdirde bir ı'jn dikmv İ|i ı..-.,.!,„ , alur. Meyvacıhk Erik ağaa nasıl yetişir ? Cerek Asya ve gerek Avrn-ı nl- yabanilerine rast gclinrn bu ağacın menşei tamamiylc kati olarak bilinememekledir. Frikler; diğer mayvaLsrla karılık veyn yalnn olarak ya, hali nde sarf edilmediği gibi rec,el komposto, marmelât, gibi hu-suaatta da sarfı falladır. E riğin, kuru olarak sarfı da epî-ce bîr yekûn tular. Erik, yapraklan evvel ve erken çiçek ayma a rağmen soğuktan korkusu ardır. Onun İçin erik ağaçlarına yimjl memleketlerinde de raıt geli e oralarda bile Cenup veya Cenubu garbi veya Cenubi sarkideki-ler kadar iyi neti celer serdiği g ör ulur. Fakat eriğin en iyi yetiştiği iklim, bağ iklimidir. Erik ağacının kökleri pek derine gide-meı u topraklar eriğe elverişli değildirler. Rutubeti or-la derecede olan ki!fi kum?u veya kireçli tnpraklar, eriğin anu elliği topraklardır. Erikler bç suretle çoğaltılırlar: 1 — Tohumlardan 2 — Fış-kınljrdsn $ — A$ı ile Tohumdan çoğaltma, ancak Ûıerine iyi bir nevi aşılamak üıere soaç «İde etmek için müracaat ed r utul-dûr. Fışkınlar rasıtasile çoğaltma— erik ağaçlarının diplerinden çıkan fıgkınların dikilmesi turelile olur. Bu şekilde elde edilen erik ağaçları, her neka-dar faıla mahsuldar o'makta İs

eler de bunlar, farla fışkın vermek istidadında da ocuklarından ağacın kuvvetinin büyük hır k sarinlur. Ve ağaç kuvvetini muhafaıa rdemjyrrek yorulur. Onun îçîn bu u<ul; pek tavsiye edil ebilecek bir usu değildir. En iyisi, ası ıY çoğaltmaktır. Erkler İçin muvafık olan ası, yapra lem asılarıdır. Her ikisi de ilk ve sonbaharda yapıla bili rt* de sonbaharda yapmak ve tutmadığı takdird e İlkbaharda tekrar elmek daha İyidir. Can. çakal, mürdüm erikleri gibi kuvvetli gövde ve kök husule getiren eriklerin tohumlarının kilmenle elde edilen fidanlar liıerİne, arıu edilen nevi asdanır. Bilhassa kireçti yerler için, anacın mürdüm eriği olması muvafıktır. Erik, iihiiii ı-.ırn şekillere gel-meı. Erik, serbest olarak İm. n-mclidır. Yaloıı basına bir lik tesis edilirse aralarında nevine göre S • 7 metre mesafe bırakmalıdır. Erik ağaçları 3-4 e bir ayıklamıya tabi tutulmalıdır. Erik nevileri; yay olarak yenilir ve reçel ve komposto ve marmalat gibi husuasala veya kurulmıya elverişli olup olmadığına göre üçe ayrdtrlar. Memleketimizin cn mcsSur erikleri: can mOrdUın. türbe, bardak, harman götü, dlcmve frenk, üryanı erikleri olup bilhassa hunl.ır J m son ikisi reçel vc koropostoluktur. Erik ağaçları vasati olarak 40-60 kilo it.c y > j verirler. — ZAMAN — .annnurvrl Tarih, Tefrika 33 SENE Yazan M. Turhan — 26 — Millet kim ve sen kim oluyorsun ki.» Abdülâziz, millet namına hal'edİldiğini söyliyen Redif Paçaya karşı ¦açmalamağa başlamış, fena halde şaşırmıştı... AbJu'h.m.t. erimlerden beri halledemedi,-! «,u..A meçhule artık acaba tıkardıjıiı kanaat «•eh tı •-manii» erteli (ta tahttaa mdırİkrcefaBİ ımıftı, MOıat I feadıa d «rosterd-gi tellj « k»1* "Bo **« gBroımetn yırıo getr ".örülsün, demeti bu hahiksti apaçık goet eriy Gene. adan. bu buluı uıetv m kafama, elfcma— içime elek. prdı. Şeyh AUnrıallH fala Afıtabaı n rd ,, hatırladı ve »onunda »u atal«ri mır Marul. — Mukadderatla 6 ¦üne ge-çumeı Amcam düşüyorsa ben yakmhyoram Oma »eıdıkler>au soylemekdenn» beklemek daha dc-jru tar harekat «utak. n V* erteai ,.111 lukue gelecek boyük taklaları ¦ ıftam bir kala ile karşılamak için erke d »ai jı haıi'landı Halbuki beri taralta belirir vtren başka bir tesadüf, ha-¦ulanmış hadimlete yeni bâr i* bkam et re*.,orda. Abduliriı. ¦aka dola bar «aklite gemisi' aia earaydaa gceaaebılecek bâr nokt ada deuıir atma, olmasın, dan huylanarak aıh gençti ynt-uva doğru II'iiih. A.m pa-)»>ı d»»el Ondan bu neminin nırrdıa geldiğini. r|-çm »arı, yakınlarında demir aorauk oa ogrenmtk Murat de, atat lamanda ona adam yeBıya-rak AbdüJlumıdın bunktn (örnek teşebbuıunde bulu odununu ve akat bu teşebbüsün bir hile ile odüdo geçildiğim bildir-¦Bİflî. Murat efendi, iadece auhanat laaa d,,c boyla Ur ihpırda l.ulu.u.ordu Yuk-aa endişen geçmişti, ertesi gna 4ğ!« üten tabta ç gıaj dj-füoerck • heyecanlı bir haı .c-de- keyf çatıyerda. ifret ediyordu. Fakat rtoMyin Avui Paşa, bar ftbllkİ gibi rüıgtrdao at m kapan bi> adamdı. Veh. •odu gfederd e haberle Hünkara» yaptığı d...t o har aav d.v*4m.d...afku!ıadl. Afc-döÜme. kâr neyle, haber ¦ait alacığına sahip oldu. gelen yaver* kaala olduğunu sfiyliyerak Saraya gitmedi »e onu ge d güoderdıkten »onra hemen aeıaiker kapılına geldi. Sadra»mı, ŞehaaUaaı, M.tbjl. Rcdtf ve Suk snian çağırttı, kararlaaünlaa ifia kasana • g«M aataruaacai Un geldiğin.. yarM kahraa Ab-ddli adıleriaİ tevkif ettirebileceği al Milli il Hepıi korkmuşlar •( hemen muvafakat etmişlerdi. Hüseyin Avni Pasa' yapılacak İsin hakiki mOduru dı W haysiyetle aas eankleriaı veri t orda: Sole y man paaa karhaya «ekte bine Raakf paaa Caaaüa aayu .... .iı- Taş hastaya, Kayae-rib Ahmet paya basık taş 6oundaki dooanmaya gidecek. Har-b^e tal ebesi ssrayıo Beşiktaş cihetini, kışla I s rdakl aıker n AMUÜUı. I.<l M«M ||

¦aacaa» [•• ~<r¦ ı, ı, aafc" W» • . , atkM >¦»»¦»¦»¦«¦ *»t«tl »—*> - *aM,. .41,.. m. r. Dolma Bahc* tarafiaı tutacak. DonaaaaadaB aandallarla aıker ¦•dıri'erek aarayıa deaır tara* fradaa her turla teaaaaı U-ı I- ¦ cek Saray elraluadaki ka*a-kollarda bu'uaan aıber in aiları-latl alınacak. Karjı koyan o'ur-M tılah kullanılacak >e ı. «tunda aarar topa tal lacak. U-taaaWdaa beri tarafa f»<-l»«»' • arak acia köprü aplacak. Yağ. m ur yağıyordu, k p?k denadı. Gece yarımadan Üc aaat aoora Redif paaa. Abdulaıiııo dalremnc. uykudan u yanarak miltfcıj bu korkuya kıpuaauj ola* butta aarayhian d.l-uıl»»-dırme^r hare* de ftg* aakla»-aarra aarebar ede a har kuvvet v* heybetle girdi, keadilini uy andırttı. pek mahım bar ray toylıyeccgini tebliğ ederek hamca 'I (4iı çıkaaatiB-ı ¦ate mUnı talif »eiaMİa. tarUk ve taklrt ile dayan fırladı ea-tanoiaia gftğ&ı değmeleri ç»-*û ah iç pıntaloon-nun ayak bağları du|UklQ. Tahllan indirileceğini halınaa bile getir miyordu, yalau karı-11. . veaaeacU »ortalar t aratanda- f— T'r-bm, W karraaakk haberi alacağını aanıyofdk. Bonunla beraber heyreaadan gAgıU kabarıp iniyordu. Oımanlı tarihinde birçok kereler gafil padişahlar kulağına haykırılar) olan pek ¦Manav camda. f paaa-m da ağranda harardı. hünkAna asrı» p aoruıturmatına meydan »erme dr n o cOraleyi - fa hürmetli bir tavır alarak va hürmet tajıyan bîr tenle - dudak-larıadaa ddktiL — Millet efeadamuı lamra-hato davet edrvor. Knaaaaz. milktıa ba amaunu tebkğa gekban. Kendinden evvel OaenanL lahtına oluraaJardaa biraaci Muetafaya. deh tbrahime. daV> dmKİ Mehmede, ikinci ve dör-dâncU hfaaUfalarla OçuncO Selime bfJyük velveleler içinde aoyte nmtf olan ba cümleyi Ak-dallıiı de pak iyi bilirdi ve ya-oe her padifah gibi o da, bu cıimieyi i}itmemek için beraeyi yapmahlaa çekinasemıatı. Şimdi korktuğu hadiae vuku Uluyordu, kendine milletin anutundan beheoluan) ordu. İlkin j.ı-Lrif gibi oldu, »oara millet laralından tahttan atıl. mak iatenİImeıini aykırı bnln gibi baalarıaı çattı, bir nebi» duıundû, mCteakibea bMİdrtlnndı. Redif panama enlime doğru y k gibi baykardı— Millet kim ve nen kim oluyorıun ki o yok olan millet namına bana ba tAdcrİ eoyllr* Redif paaa, milleti mktı edem bat boy kafalı adama o buyOk hakikati kebmclcrle anlat mayı m&akOl gordd. vııiyctin riddl olduğunu baakn luretl* ifkam etmek iıtadi. alile dcmtılıkı aaamayı v* karadaki aaf taf dıiaV aake-rlcri gnaterd»: — rft* »illet. dedi. topile ve »UııguıGIt niıe meramını İblâğ ediyor. Onun meramını anlamak i AbdOieıiı töğufordu. bağ., rı.otdu trpaaİyordu, ReoU Paaa da denm va karayı işaret etmekte İk nrdu. Aakara 30 ( A. A. > — Aa-kara gBcO altomda bugün " evvelki gün _ lik rançlanna devam edi ldi. Ankara birincili Çankaya ile like bu nene giren Demirıpnı maçı aaat 13 te başladı. Çanka birinci devrede de iki gol çıkardı. Fakat kalımlarına ehemmiyet vermemeleri kendilerine ik i *;ole mal oldu. M içi 6. 2 1..I7 ,>ıi' ı- Bu Spor Ankara Lik maçları Gençler Birli&i Muhafız Gücünü ve Çankaya Demir Sporu mağlûp etti akm yaptdar va km akanların neticem gmel har ara pıa> ila ikinci gollerini de karandıl ar. Oyun daha atkı va ae-ri bir hal almıştı. Gençler birliği berabar-liğ: temin için daha ene k bir ayam oynamak meeborıy»-tmde kakla Ve km daimi ahan-iarra net-erı-nde açıktan vaiıtaaıylv beraberlik galana kırandılar. Ve bu netice de-İlmeden ilk devre bitti. İkinci devrede her İki lakımda neticeyi haıaamok için daha dûagan bar oya* oynamağa çemfrrevd Oyna dab» ııyada Gcnçlerinrlıginın daimi taıyı-kıyte devam ediyor ve bu aradı Mukıfııgılçlule a atUkları laplar boaa r-fiyordu Otunun oabeaıacı dlkikmnda orta muavinden gaıel bir paa alna ea|ıç Sala. hatim gUıel bir lurttı va tamir bir vuruda Gençler -.:<\ *j n ,ı (altlı-vat golünü takımına ka-laadi'dı Bandan tonea ayam kiraı aertirfti Ve kar aki taraf da ba|ka gol ç 'madaa orun 2 • i Gençler Rirlıgıam galibiyetiyle bitti. Aynı kulüplerin ikinci takımları arasında yapdan maçada 2-1 enç'erBrfi.ğ. kmndı lımİrde Lik maçları lımır 1 (A. At— Yapılsnlık maçlarında GAıtepe • Buca sayı yaparaadılar. 0-0 berabere kaldılar Şarkapar maçı ıkı«ı devrede Şarkapar. hitana oyundan çekilmeli riytn yüıüıtO yarıda kalmajbr Hakem Aıiıoğlu İbrahim idi. İlk anda Muhatına gOael bir akıaı maktan çekilen bâr «utla nvut o sert ve seri va çok revkli bir »ürede davam ediyordu. Yedinci dakikada gürel bir akını çelen ka* leci daha yerine dönmeden çekilen bir futla Gençler ilk sayılarını karandılar. Bu golden onra Gençler daha hakim bir vasiyete geldiler. Ve kına paslarla MuhafuGOcu kaleni on

ünde tehlikeli paslar yaratıyorlardı. Oyunun yirminci dakîkaııoda Muhafıılılar bu balkıdan kurtuldular. Sağ açığı topu uşaktan orta bir kafa ile topa Gençlerin ağlarına takb. Yirminci dakikada beraberliği temin etmek Mub afıı-lılarm kurvei m a ne viy elerini yulucltmifti Oıt Oste bir kaç Soyadı alanlar Okuyucularımızın bildirdikleri Soyadlarını neşrediyoruz Obuyucalannuca aldıkları soy adlarını bu tutanlarda muafa tam» a aaarerjtccğis. Bonon için. a man soy am ila «akı itam va memuriyet veya ikametgâh adreslerinden bırınia okunaklı bir şekilde vi'i'ırak i da' r wı 11 e giodenlmeni bilidir. Yeniden »oy adı alanlardaa uioJ'iibi hara Mderenlen • ğıya yasıyoruı: T ur klan — Bel r dua Mil musvinlrrınden Nuri ElgOn— Daimî encuman Alasından Nakiye. Uraı — Belediye Tafta) Hayam Raisi le vtık. Sakay. — Beledi ya nyaaeta* dacm Bahaettin Dayan — Tüccardan Dcrtuj iade İbrahim. Akyol — Beaiaci alay lüfrnk-CİM İne bol ulu Ahmet Er la.— kskasarUr »darcsiOs-küdar Toptas» depona mi ti lal Tahir önder — Maliye mütekaitle, rinden te înhiıar memurlarından Ahmet Hulusi ılecümhuıi-yetgcaçlar edebiyat saha** f*fl mu.: m H, ,. 'I . ... To.demir — Konya kolordo-sa kumandanı General Camii Cahit Uğur — Konya halk firkati rei ti Ferit. Bardakçı — Konya valili Cemal. Harman Kaya —Kamya vah muavini Seiai. Belediye Seyyahın şubesi m...i,.,„ Ragıp Kemal, büyük babalarının samanındım kalma ve aolarıa lan ayrancı oğluna a*M •ami olarak almak latedığiaH. fakat Akay idare-•inde bu baıbaıının hm n dolayı mahkc meya mAracaat edeceğini a6yToaan — Mülga Matbuat Mmlo.iı .e Malkiyo Kaymakamlığından mütekait Nıyası va kardee-nıa oğla allimi Fuat ve aıleai ile Nıyan-nin oğulları Emniyet Sandığımda memur Fuat, Ticaret İn nara d alcba Necatı ve Fikret Ugu.- Mslll Mücadele de Kocaelindc çalifirkeo aahaını belli etmemek maksadile o vaki bu adı kendine miat»ar inim olarak takmış alan rakı lıtaa-bul Mebuıu ŞökrU şimdi bunu aile ismi kabul etmiştir. 8dge — Kaleb ve UUc bal kıl lıMİeri ı»r.h muallimi T««-frk. öıçelik — Polis istihbarat komilerle rinden Mehmet Ali. Alço Alp — Palm santral memuru Necani. E*en — Emniyet müdürlüğü kaçakçılık bûro»u memurların-daa Hikmet Açlan — Pangaltı paka mer-keı memurlarından Huınu. Avukatların tasnifi Aldığtmıı malumata gore Adliye Bakanlığınca hasırlan-makta oUn avukatlar kanunu layiham henüı aafhaım-dadar. Adlıya Bakanbğı, avukatlığın ibliaaa aubclerine ayrılman hu-suıunda Türkıycdeki bütün barolar s» ac aktar Ayrıca, Bakaalık, hangi avukatların hangi ihtisas sshalsrın-da temayül etmiş olduklarına dair karar bata iatıyeccktir. Avukatlarla ceaacı «a bok ok-,u olmak ürere iki bolüme ayrılman büyük tehirler için varit ola tır. Küçük şehırlerda bu tasnife maddeten imkan g6ralrmeaKkledır. Çanakkalede Nasıl Dm-ditrdûk? Tefrika numaranı £ Yatarı: Ahmet Cemalellin Fransız zırhlıları çekiliyor, yerlerine İngiliz gemileri geçiyordu Batan "Buve», nin tayfasını kurtarmağa çalışan küçük vesait şiddetli bir ateşe tutulmuştu... Fırtınalı tir >-ı ı.ı . Frmruıt Fraanı fırkıaiBia aokuldaju «ne-aafede ,«u (*000) yardada Utlh- I" .«r. ı lir.. lıııııın, . mu-, ır alayordu. C'«nîlere tek>»r tekrar ¦ « ı- I - ¦ >akl ı "nuı. (Golv») nh-lıiınıa bış ura'ındt u kadir Ira» blı yara aç «nişti kî , ¦ ¦ une İçeriye gel p iGolva) m- lakınında yardı-

¦sekin IdL Amiral "Opral.m h. ,,. oan-4 birer çit» faıMııa meaavaba 0a «a tak ateş* Mim aaavkH >tf*l »I—alaıl «...ı». ı u ip kvei ' -.. r-fı <|ıiı'dı|ı Hraat» uftava) . .* . -Naaaanra. laUl oana tapa ı .t_.,ı. İJamnapSaa Dana a>aaa-aWaıa boşl»afıe.n»la ant a.»,— Ab-^yet MtuakSvıaıa lop'» e>asa a bayi hıaar fâraavışia laı haıa»ı> k. laaılaıaıı bir kata ftlmış, bayie* uda ila dUaa*a »si l<rtufmu|ta. Dıfre mh id» tSarlmaay) ı -I. ... II* (Gaita) bulunmakla alııp (Cal*st, ıDabhn) tefıaaaiaİB bendıııaı trdrlı almak du. Fıanaıı U un «a ila di gtmia) laf tlı ¦ ballı bar Undan, t sal ¦ A . hatim «tan beaflı ftcaalş ta •a* Ubışt catea ( B«m ı M — «la tuman- aatrı id,ki karitab ın,ııı"!''il »iyah reaklt nı,.«ııaaı bU duman »Otuna (Huı, 1 ma allıa-daa yfika»!dı.lluııııa yoksa lorpll rai oldufu larh adık. ¦¦•¦>l|t<. tııou daha yılkııb •¦ daha .-. ı bar .- ¦> ¦ daataa Hİlu-au tabip »yladlhl ft—Laia eepKaae. I |llfl berbata »laa n **V ynrdn. lanı» ı»ytıl*tı aaeaaa t Bava t ala pak livada tela* »¦• iman (iırııiu)iif Ju. İki dakika aan. ta - olarak lı ,'..... »alarma 1. ¦ ,ı.. ı .v .: ¦-. ı ı, laf illi harp g. mile. lal o yanında bvluaaa yakın mahripltt İla ft"i atlmbatlan nahıl!- ¦»UhaH *ayvavMar. taam leUbat o badar aafthaaa va tam s* U arhhmn ¦aara'ttbaOndan imi. pare ni kast kadir buıtanlabildâ. (fiatt) ala mfl¦. ¦ 111 . im l~" yirnaİkıdaıı da il" -. ı.-.lııl da bırakılan filikalara -¦'-i ".il kalmış olduk lan ada a ıırfclı ila ı -. .1 slnln batın, ı ıı.Jaj. aalaşılayaroa. Çahıbatahta atsa Fıaaau g*aaıl**la»a aHtkHM ışfal atmık •¦ata ¦ ....... n* olan «çaatt Ufillı lıriıı d»ba aleş UMtkılal »tmadaB bı 11- korkunç bir oıaaıara II» karı '«Il.ı ı ı-4»i«lı ......... ¦ İL. ... r |ılaşırotdu. Mabau bu hal laf illa. Urla hleum bankalıa* «aiBi ata-m*4ı. "Oşia_ ıırb'ın. a(Saea tttbanm kam a a «ata ftatial ,d.. kaili b*«b*a *af tarafı.A* şaai Aaadala - ¦ i ¦ elhtUnde lal malık «la aalda baıiuaataed* Ba ılı ı I. . .... .... adı \ -ı ¦ t» "le* • nıalıbl. ıırblıUrı ta-dı. Saat <H*| da meeale (llOOOt »arda alduf.ı halde g'm atıp* hışladılar ve yavaş yatış ılMOOı reroeya yaksaşbla*. Bn frmJ»» arta çaşMa t.plarmı 'Bavt. ala ¦*¦ i...". borlarıaal* afraşmakla ulaa filikalar »s matarbalmubrlplrr ûorin» »t*| adta rfd|«ı»n lopları aleyhin» kallaamakU İdiler. Aııl UlIhhSmlardan •dıl*a nıahahala a d.ee.a ş*dM aVfum. Sa—il* ateş *'m*kt. alaa T*fl*M uıahbas. AJmaalaraa bav Uaa—ta. baraacı Haavlaa,* ulUl-mı olob boraa ÇaBakkaW ganba. ¦um *a yakıaa düşen l»tihk*mı almakla barabo» fam.taria aıvşlndea -o *¦ mOlaaaaır olıaı id<. Htr »akadır bu IılıbhSmı hıdel ı alaa 'VcaeeiM. ı - ' m ka-aaa tmm dah.'lae .-Ulu - aal knmh»e»t»r dlpaıht» ."f ¦ı^l «çatakla atan «yanal a,panal>aa»ter«Uaeaaa ¦ ı.« ¦ »»asm naa MtbkaıaiB artaaıa» dAfüp bir tarafı lahrip .' -.: r-¦¦ haber terlrarda. Baaua arkınnda bulıiBin ¦ ¦'m . tabyasının toplan ha-»ııtda »l'aa »*b*r ııakt hiaaaıa namtasa pah uyaala : ..... ka.ka.., aW..ae»W

Raaaa'l .. k 1 i a e fellnea ' trte...ı.W . mrb'aa - Namaal. •atoa¦ aaaıaı alaş albüm almış loV amma bu .ı ; a i. hiç cetap veraalysedu. " Oıtn _ ıırhlu* Ikinei Hanudıy» ııiıbımıa» »Ilı», yrd| , rttlrmişH. Saat İM İta b-ıea »na*a Rum. iabhbSaHaıa arkamnda Uyâh bîr yanfta şıku as hirbaç aakiha aaara Ihiarl Ha«-.d..* alvş ke**i Baaea sattia» - Oya . ı-iı-.. hedef dr|işHfa*«h .i.,.-.. >lla ateş atmakla olaa Rym»lı uılhblmıaa lan .h (ttt. Ilombardıaanın na laalr İcra -t'}-" ahhatle ı.Mİrcı.-U n0|kminr. Gamı »dvarilr'ıadea baıılart ,..im .«i-- . elan ban IsHhhtmlaraaa babutmıhte ieVyaaler da Amiral (D* Rakettin rap mana aasataa ¦aal at- fytah feçmeh M a'dafa «ada btıtda Li.bkıınlar .Br'aUa fakat al ışl»r uıda aıahal alma km m alışta d*t»m -d , il., kılda bi.iari Hamldly» İm I lıklaı ıım b»*ard»B minin kalmış ol.lafu aşikardı. El'sa ilk alaaa ba»U<hfi daeaeade faal elap lllOOOt ı ••** aııaalıden ateş eraaıkla alna a han. baehiaıa ea yani i — --lartna rafaaaa doedtr t-iı'imı In.ıiıtıbl. aıtria» baa¦ i.ik ı ı ¦ Saat |t.l4)d» 'IrraalMibl. ıırblıııaiB bardın Mlıunda korkuıt bir Işliıl oldu. Baau mıllaahip (Kala I .i.--') dirttaotu ba ¦>> ¦ I. ı.ııı aynı narelle ( Kauaalra > T»yaaalarla <««*p vataaafa haşUd> Bı* şeyeah »aat aoaea. O. W) e* I .....'ıb.) ıa Kaiıf bu m-ı I haal • ' « faik .llı l-.ı.ı.U .... ateşi al'aa f »taemed^iaden Amiral. ¦ hatta meeaf elerini ...... ı ini.... vardı. .Devamı ear Yeni Soyadı listesi Türk Dili araştırma kurumunun tesbit etliği yeni Soyadları Anka.. 1 (A. A,| - Türk dili araıbrma »mumunun x>y •dbrı raakkıedaU Imtcmaia bçuncu k •">¦ |odur Boğeç >*.., .t -,, Bofna-kaakm Bofdl'b». Boidat. Bo-hakça Bohu. Bor, Borak Bora ha», Bur b e. Boyla*. Boıaba. Berat ı Ilınan. İlmin Boıancır. Bolhurl. Boıhııı, Boıulubao. Botuyla, Bmtr yiğit. Bucuğa. Budık. I'nrlaı. Budan-ı.maaah. Bajdaanr. Budaybck -av. Budrat ¦ BuhrUrdree. B o dukraa. Boğahen, Buğalekan. t uğra han. Borat>. Bor «lan Borinkçu. Horu'daı. Bcıııguy. Fotanın. Bovalckia. Boyda), ttulgak, Bulgu -ka , I1-. I-ıı ıı.nı. Bulan, Bur»*, Bulut, Boluk IV iBnr. B&'ungirny, BolcVgiray, Bulut Kuraktın,-ka-. Bur an ula, Burkay. Bortakucİn -ka-, Bur-la| giray. Burul, Burulday, Bu-lakm Bocgıım. Bork Uyaruk. Boru. Borubarı, Bor ilhan, Boru tağteku) bulda Borülcçen*. Borye kuçin - b&rçin -ka. But tanrı, Buyançuh. Buyankara. Buyan temür, Buylabaga, Buy la bullug yargan. Buyruk , Boyun ha n. Buıkan. Burun oğlu-Budun oğlu. Buçgc BOcgflaı. Bûdûı. Bûkcy, Bukin, Bü'bûo •ka, Bürçûn. Bürr, Buğu toğrul, Buhan, Boan, Iiul.ii Bulakm, Burk ek, Bür-kük, Bûrhik kara. Bulu Zrflç. Türk inkılâbı Yugoslavya şid-dersleri det taraftarı mı? 7 inci sahi/eden devam Draama latc'nır ulaalardan bat Ka.ı ... ¦• ¦ ¦¦ ayı ı da ıu . .m» taabil .¦..-,«. ) ("1 n 1 ' '¦ ¦ ..il"1 '" 14 p.r,.aı**. ıı cuaaortaal Ka***, Şuaet 7 ,...--*'.

«al caat, 4 ....... İt paıar, 11 aaJ> II ka.." 14 p-ramıbr U ..—Hal Mana.al laat; II paıar. 14 aak Yueal Krom!. II p*»e*«n*-M.km -ı I'. D rıanıtaal. il pa .. .-. -i. M...- Ta pat—b. Mahmat Faal. Hart ayanda 1 («artan UaS mu\ l •• 1 ı ¦ ı •* aa i aalı ' -> -' KaauL 7 p**f*m*e 4 naartni H» areamba Mak«t l» 71 orrt*mbr. 31 tusarlaai Rrrıp; 14 aaaar, 7* aab Y«a»( Kamalı 78 ı ...... tW ..--..-.i '-1.I.UI I laat n .... ayıada. 4 '.......¦¦ Rırrp j t .....ı.. 7 paıaı, 9 aalı llıkaat; II IMalıaaul ı ••' 11 «umarla*-, İli aalı Yvaul Kemal | II l' -1-......• Mahmut Eaat N tamart.ıl II paıar m.,, ,, 15 Paraaaaba, 17 ............ Mahmul faal. 18 pa»!. W aalı HıhaaeL Haya* ayada ı I paraamfc*. 4 Ihbmal ı i paıar, 1 aak laal Kamal ı t p..».-a-, II ... ¦ ¦İn' Hıhaaıl Eeet ı 19 pau. Yana. Kremi_ İntihap defterlei Bel* ılı n ınlıbap htlırlıklanna daram lylaatcktdeear. But tın Kaymakam İlk lar dahilindeki m llelerin nüfuı defterlerini bararlamlan hakkında »aktıle mahalle ...... ... Urin ¦ eerilen aon muhiti dün i ıtm «İn M,.¦ ¦ "lir. dün Öğleden İtibaren defterlerini meaaup oldukları Kaymahamlıklara . ,,„,vt ı,,. I. rler buyan leIhika toplanacaktır Fakir talebeye yardım H.ialıehmar caamyeti ana defam topi.aba.ada yadı ban fa-br üh mektep taLbamme ya-natac ah »ardım lar «tıaruada honuhama *e o* Uca yi markete kdft ¦¦**«¦. Dflnhl aknem garetelerin-den narinin yaratığı pekıldc ko-••anılanlar ararında lokanta aaiaylc nnden bar veya bea karnı abnmaaı gibi bir pay .1 ı,ı... ..„,„. / inci tahi/eden devam ' '¦ .i • Cbroaleta „ faııttelı lir V " m ı o itinalı •anal naıha Vr.oı " Pal ,. a Ihnaa «vaffah ¦>¦¦—ı* Treni • ısa alaadaf ¦¦ f*** ¦ baeeelil bir hank.t y ıa.laaaa> haaaııa il ıırar al~«rir. G-/ete oim neşriyat, tekzip t-dıliyor LaaaaVa 1 İA.A) — fa,-.... Iıhlaa malamal aktık tan loara. ""i., -i..-. Yufaalae 'Paul. «. M. -Hıhdoaald. tavaiıadaa ırıılaa ıııdal laeıtyalsrrnı rrddıtllj | dair 'Dsylı m--.ı.| r ¦ fiban iddiaları trhtip elmakledlr. "Pavlıç. İn vefllmemesl matal» oldu M. „,!.;- Ilalya. Fnaaa H> kindi arenada ıaOV. -ıu.... ,., amlıaıaal* ı-J». ıa ¦addılıııaa la'- —ı aaW••k M.....a. Mhaataa. hnmrta-a..ıa». Idataa ataman ı • •, Un* raaal Tara»W_ i l.aLaı..- laatl htıa%. Halbnhl ı ........... »ı. m*ıkİM oıu.l.rd. aaa.hiaa> dıılaı ır ııİHİaa hara. yapılaa aa.haatla-m ııyaal (Oram Ultkkl adılmea»bi' ¦ I-». . .ıııı.l. -1.1 . . .. . . , . . ¦. .. .». . - yı p.laaaulhaıl laa.bnOalırindr lalllı. ria l ta.alıa«*a Uda ad i lar d aut M bl-i(ııl*yh hıadlir rlalad* -pavlle.l •irmnlyaıahUrU' fada etmabladtr. Yagaıla* matbaa lı bu ı.n dn|m almadığını. rOahd . ..»ı. 'tlm'ııi. y* hary '

Ira>lk4 anada amıaM.h -laaaaa^a.. aanra 4m llııımaL nln d..W* ««i. . darKL ı..ah aaankal h—a '-|. n> hm rnbarU hıyaaıa a*W had». m*|aı idkha atmrkledar. •fa»*İ(„ U ttalyanlar nuat.adan inNa adıla»a •> atyaal Ular Lûtfî Kikti'nin vasiyetnamesi Parml* ölen e ah. ham nata. Lû'lı Fakrı'nia vamyelnante* tektir odalfna) »e »erİMimuo mulkuiı re edecek olan beye! ftıalarına birer tane gende r limiti ir. Bn mayanda Omvamte rakUkrtJ dr hll.h.ai i, nd,rıl,n Taaıytname tanelini tetkike batlamıylır. HrycI yakında toplana rah miiıakereyı baahyaeaklır. Evkaf kanunu Şanvdlkl - • -1 kanam nlnıaann aaıaael maçana ilkinin aOre ,.^ ,:-.ı'ı-. lla.U hi I ıı ııa mr4*a4dakl ..dd.ı.. tmaa taaı*m«* • tkıııdır Er-alca calbaa.1— hretf rıh o.- . ...... ... ** e*kafta aaaab mlthata mbahlyat •'-rıc-k alan kamıa bn yıl ib>.İUI.u (.w...li.. I.k.l Mhim ıt h a kaa* aa. baaı mnnanlı.km daha tadkl harar reımîarlr, henaan*-Iryh haaaa -arak »al maka». a d.l.r.U madU tnrafaadaa mnaa-hare «a taaaUh ------1 • Operalara doğru / inci tahifeden devam m- ı . .ı ûatna* dn|i*' b*tao*-¦ • •-<*. w fenknandan • • • faaeUıU -lata reımaalfU A anara danrıaıaaı |.ri|->4 hulaaaya* ¦a- "t-., hrla lanm alna a» aakarl ura!ıra»m r* bualarıa a* C" t"m...l.n ıldılrrrk arlar* f" nlatUlaf rfıal anyımra lanınaı kl hail kaahaluı , U-« , alur Tarh yarda. Wr nprrıaın ı.harfi h—an ı<ıa ha* .-.-¦(¦,—-I» h—*> aie«|. aa. rf,„m. NatJİ nesnoler lâzım'* YaptUa aıartırıaalaf tok a(ik ortaya kn.auıtu- kı hır apar* ırla ıllaııı n 'Umanlar •* kir k .^ray, fUP1 — K .„,......... |. , ta ayrı «ı-ı (a|'arda yalı allrna-fdad»ılm.| aa ha >t-a yakıak oha aaa-a' aa ıy Uı., alaaı ¦âUlaı .'•>.) n hargaa aaıh parçaları I »ar»ı»l mmı L ılıaUryo-Urana h^...Ua.t Tarh f-*>.ı •arda*. 1 — SarlrtİM., Yama b* u Içıa yka» yatı rlUrıadı v>ıi|..r"aut ... ..i.. ıırdır. Nımal Vahiı, Vabdat nuri. riıreııllah Setbet adlınaı HERKESİN BEĞENDİĞİ VE HERKESİN ARADlul MUHTIRALI takvimi ragip 1935 Yılına 12 Yaşında giriyor. Geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da en özenli ve en doğru takvi ve heyet bilgilerinden başka herkese gereği olan genel bilgileri de içinde bulundurur. Ay başlangıçları ve sayı'ı ulusal g İstanbul rasathanesinden alınmıştır. CİLTLİ FİAT1 35. Ecza Fiat. 25 Kuruştur. KANAAT KÜTÜPHANESİ m ¦ 'h Muhterem Halkımızın Nazarı dikkatine O.ıUnıtı.1. t Kaauauıanıd* aoy adı kıauauaııa laib-kiaa bi|la-n.-.kl.r. H*r lurk Sı adından W . d* Uaıaaafa m.thm-da*. SayadU»a.a atiaa ** d.|am kântaJa.!.. lar* aa eltrdakı aâfaa k*|.tUııaa aa y'---*a tleaaıi rrtabıaıa aaeaaUrıaıa defirtlr Hantal içte yapıla tan k-r taanan mal -— »'»- «ardar. Hem aayf drfır halh.aua bir ko yidr ika ak. han» aV «aıaaaa tathıkıada .rfc. and.k. mhn«**ırlnrin Sa arak almama* tenaia ahm k Uırr- mi.1.1.1 ba r«l muaafl'Url (ak aa bir unu İcladr pah kucüh bir Bentla tapmağı laahhbl adar. Buadıa

bu'.» C >a' üı *¦ ¦.» adUı ulan nı'ınılıı arllrıatade balunmu* ra draerll kalkımnın .m- ..!.!... - q . '-ı', Adrıı Galılıda \t I.....V-H kar(«ada H .... Ilaaıoda 11.II Na. da 1__TAKDİM EVİ t — Trkalh ılrmanlar ** nabne-Aekara Hulkrrlııde oluı lablotuk plyealer oyuanaıiflır. Kaldı ki bu .,. yiar Balı ellı'in.de okumu) ve yrliiBııf |[rıi(Uri-roiı J. yurda 1. . .¦ bulunuyor. 'Karmen., sohneye konuyoı yıl Halk t-..kaı> httibi umaaulıti-nln fabal ikindi tahntyt konmalı, aı ııt',1 i' "KaiBiııı. n-la atmryı laıarUıai|ür. "Karrorm,. oprran ;.U'iı aahnrya knnarakiır. Eksiğimizi tamamlamak Oprradı (k ılg imli alır baU İrin. arla Aırupad* (uk tanıamı* bir ba'rrİB ulan Mataıaıel *,Hra-rlİDora l^ırel. bu lata he* rkaîfi11 ı. lanamUmaf a el uıatmi|br. OparaniB buyaU bir rutia iatiyaa b.ri.Bİ.Ia'1 icıa d- Ur. -Loaaahl. • I alaıı|Ur Ba yabancı d*garU*ae HalhaalarUr yalnıı yaıdam *lm*hlıa bafka ' -ı- . beklrmenaıkt* dlrla*. En iyi şekilde... Bu haıırlıklara baban mıllahaa-¦11 hayal raporunu fdvla bitiriyor. ¦1 'dr butu.an bu .arlıkla la Karmrı - 1----' lnr ametor guruptan bthI*B(bll*c(k en İyi ,»k,l,l» ¦ - m* n - Wli" i i ur ina aıyoraa,' UButmıyalım kı bu btfıdı laua-...ı.l... alammaıaB ba <ı ra İyi bilınlı Hd!.. il Dişleri Kurtarır! Diş etlerini Kuvvetlen -dirir! Ağı* kokusunu defcdrrl Ağızdaki bütün Haflahh Sinema ve Tiyatro Programlan 11 mm ı ıhı ALKAİAR UMA M* A AIUIUAB mil»: VATKOSU Ol ..«,. • Baa Mr ra Vd.f* *ıf ı liftti aaaf < aV «.» ar* uuı—l /(*••«.. parnaaı . . .1 . VMÜfiln Aaraa. rdıav C>aW ar*' llkluu ara ıc:l!-r ¦ atım r—. d*iUm ladıa f'.l -,..-1,.,. rf. 1*1 paaa «...-.¦. . An ııluılı Or'-ada *—X" Om •*> - — ¦ KAJUkOl . SCkZYYA . HALE •ırlııı.ıB Süreyya Opereti Komik Fahri Bayi» katlraka* Be aktan M. W «fa Bak»rkoy Mili,ad. ü„l, nanaıla Ka'im namutlodu r Oparal S pearda Sah akananı 20J0rfa Şahıadebauı Fa,ah Uyatrumaacla Kakamı* PnDtJyonu

İstanbul Borsası kapanış i.alleH 2 -12 - 1934 ÇEKLER Londra Ne.-Yo»k »25.1i K,f "» 428,71 *,m 174 Parla 11,0* 11,03 '».l.in, Br5h»rl Atma 1,4041 (4,03 ».Bil *I-M 8J.6089 Crorrra 7eWt 1,4573 Sofya Aıaılııdıa utıa *S,61IS uns P». 1»,MS 18,97 Stokhol. vo**; 1,0881 Viyanı Madrit 4J075 MI7S 4.8 «MI Brrlia 1.9?» 5 1,4715 V,,,o.ı 4.» 75 41» tindi,,.,!. H.I--C, 4.Î27İ 7».W40 4,18 79,1490 Kai-rrat Yokobana. SS.H 5,4-»561 l>°b* 2,e7?S nlaakora ıow.ıı It00,7i Nnknt Alı* S.tat Alda •M «1 40 41 banka nn' IM 140 Tahlil rt Senetler A.aUaKapaaatl Ot t lan II 1*11 DıraaMyalı (Erf.-n •* I,t lalan tarlı „ bor<u lahnaı ' ,a* 77,*0 45,05] Anadal- D.,0|. , u 45,03 . „ıi.~..... 49,10 49,74 •VS M Tlrh B II , "m... Bari. RıMıaa ta bu. aaaıa Aralı 57JO 17,54 d 1. *rr ıa IJJ» Tl.» »V* J.ja Tepebatı ŞeUr TıyatroroBd* «.at 20 d* Madam San Jen Komedi 1 yarda 1 - Baılaar-t Yaranları Vikloryaa Sırda *. Emil Uma 5ehlı^TTıjfltrow <) Binne Kanun Hamlet Pek yakında Cemal en Ekran RcaVUariD Dell Dolu Bot**: opereti «abbbbav>a-tybvapvitatH.|aiüZir VAPURCULUK!mikrop! TORK ANONİM ŞİRKETİ İstanbul Acentalığı Liman han, Tdefnn: 2?92S Trabzon yolu Tan 1 Kanama**rai Paıar , -ıı 24 d* Galata raatamıafca bamaeah CadayU Zamenkinh, İMbaK Ayna-enâ4.maan. Oaya. Orda. Gare aaa. iBaberB. CrVrlr. Trabaaa r* Rlırrr. I ¦ ¦...... bııaUra lUrrean CM ar SGrm«a*y* ııfrayaraktır. o/o 100

öldürür! Deniz yolları İŞLETMESİ A........ ı karakfty - Klpr***» 1*1 423*7-Sirk... Mühürdara*d* ¦mn Han lal. 21740 «baan-aı İskenderiye yolu 1/ .'ÎK Vaporu 4 Ban nci ¦ ¦ ¦ nah |M tut 11 de l.k.odr-ıyaye k.dar M"M Dercmojen Her yemekten e**el bir çorba bh|iğı aperitin IraUaoın iflahla yemek yer, yediğni »indirir. M ide ve baraaklan kuvvetlenir. Aperitin her ev îcia elıem bir Üacbr. Deri hsıtalıklnrından her neri ekıema. yara. bere, yanık, çatlak, ontora yaralan re aatraye mücerrep eo iyi îliçfar. Beyaz peynir HASAN zeytinyağını Eııtıl uMli|İ8 oKollt/ını» Ye dinmen ıı aa unun rnrI ı.l ı in nefi» »e k-ıiı pa\ ile çocuk Uranı baynl bnlurBELSOGUKLUĞU VE FRENGİYE VdKnLINMaMlK İÇİN EH /' ÎLatÇ PROTEJİN dır SD «BŞ. HH.CC21NC0C IULUIIUII. yeni eşekler Büyük gazete Bty4ft ı ıı. ı- - . • - - ¦ eayan fayat «Hi. I. ma 18 kar kapak icarda 041 »kıl* aka <tkBM|tu>. Hae batta dana ............ ı bir pakilda Çıkaa bOyUh faieta, her ç-a> |ll okayuruya allkalandıraeab ya* ¦¦Urla lallfar Blu**kt*a-r. Bu aayı-da dört meraklı tafrlh a. allı ....»Irtl nıûaabıka hadra, moda. M nema. Oyatra ..i..' ..... I. ı . , ». dta> ya -rakaabaa dair n-'ikl, yan aa ı l Bn I r M.*W. RahUrU maiahal hakam ya* bifcaaaa taa. BOyab ....... ı . «« ., cuUıiBi.aa laratra ıdarla. ZAMAN Türk Maarif Cemiyetinin Büyük eşya Piyangosu ı.-- - tarihi 14 Kânunuevvel 934. bir bilet I Lira İkramiye kıymeti 23000 Liradır 1 ..l-ı 3000 liralık 10 adet 100 liralık 1 2000 20 „ 50 1 1000 . 50 20 2 750 100 10 I 500 1000 $ m 4 200 4700 1 1 adetlik kutus 7,5 kuruştur ALGOPAN Cevat Soğmk algınlığı, neile, nyatİk. baf ı-r elit ağrıları için an faydalı t<e «iüitHih ilarlır. B -12 lik orijinal madeni kutularda almak üıere Uleyiniı. ^ İnhisarlar U. Müdürlüğünden:^ 1 2 3 4 — 5 — lınır I jitm U tuılan için fenal şartname va penyeleri mu-Ûbinc, 120 beygir kur raimde iki a det Catoyen kapalı ıarf malıle mttaakeııya konulmuştur. Sar .name prorakı O bal ide Leeauea «e Ha bay sal şuI ¦ M .Ilır

Moaakeea l.u'M ı.r.a.ae müsadif Çarnaasba güm*, —t 15«a Oba »ir buna .e Mutavaat şube sade «r ak tır M.a.k.a. tkhyota f.oaiyam afcerrep fabrikalar ara-ade rapzkMa(.adar. Iıata.ı pr are ta tekille..n heyeti tooaiye-maca tatkaki ıra. mün.h... atmaadea Uakal ea ba, gû. evvel tevdii Isı.mdvr. Münakaşaya iştirak edebilecek alanlar yukarıda tayia olu-nan gön ve «»aile kanuna uygun olmak fiatlı tek-lifname ila ", 7,5 muvakkat teminat paraııuı Komiıyona tevdi e Imı tidirler. ( 7095) C İstanbul Belediyesi ilânlan Eeoinooü Kaymakamlığından | Bayı boy olarak bul uu'.p taktı h • kabın aabibi her k iv ııfta ağı .andıma aaUİaeağı ilan olunur "t 11 Avrupada Diplomalarla Mnsaddak Birinciliği ve En Büyük Mükâfatı ve Zafer N işanını Kazanan hasan müstahzaratı Tıbbı Müstahzarat ["¦.... kuvvet «urubu küçük : : : §5 IS 100 150 W flb ......k Pavlı.leKolonya ve Losyonlar fa} D-r««« kaka İmana ç*ekU.. koon.as.lr yaae»n. kytlk. mene;., oerkia çıçekUrUvdea ve ruhu eaa.alardan ıhla. edil Hatan kolonya va losyonları Küçük cep SuiT Orta Dua büyük (iyelerde Büyük 1/24 1/16 1/8 1/4 l/î 1 htrr İlaıan Nema levantaları koloni ant Cam kapaklı meler l/R " 1 " "2 l/B 1/4 1/2 1 Acak Cana kapakb şaşele. 1/8 \ \ 1/2 Kokulu Sabunlar Haaan tuvalet «abunlan küçük m Büyük I l.ı.,n tuvalet aabunu 220 Cr. , 140 . Lüka 250 , . Ilıtan glııenn «abunu Hıran II. aan (îılaerin tabunu gul Tıbbi Sabunlar 25 40 70 130 a I» „ 250 .. 500 ., 130 .. 200 .. 300 100 35 W 100 200 . do 250 •0 . I» . 200 II ıs 35 25 15 10 15 25 20 Krem ve Biryantinler Haaan Kremi Vaıo yağuf Kremi tu,, ienade Lakad Yağı» Ariaatrya l Y$am \mS Yağma b.>yok Şampuan Saç suyu ve sabunlan

Saçtan uıatar, kepekleri *e aikropUn İtale odar • aak im i. Haıan şampuaaı Haaan saç tabu Hatan Trıboftl taç suyu Tıraş Levazımatı Haaaa tıray aabunu „ „ .. Kremi Haaan tıraş UeakUrı 10 adet Hatan tır.) bıcakUrı 1 adet SU 24) 23 m 50 50 İS t vunıu10 25 125 25 M «5 i Çiçek, Gülsuyu ve yağları Haaaa Çrtek araya Hatan Gülsuyu 1/4 1/2 1 1/4 \n> 1 Gülyağı hali* ıa( Haaan Nrrnti ..an.. Haaaa Nano Ruhu Haaan Melııa Ruhu 5 10 1 1 5 10 Gramlık 40 50 60 40 50 60 3O0 550 75 75 300 550 50 50 Diş Müstahzaratı Duyktn m ı gibi yapanı ve duy etlerine ebedi hayat veren ve kanamalını mene den w dış agnımu akikasında durduran. Hı» karır. cuTaaneııne mani oba: Haaaa Di Macunu Dantoa 20 . Soya 30 . Orta 60 Borak 100 Gayet ıı.Um ve aert *e athki Aş fırçalan Nefis Yağlar Kuvvet. • - '.i' nefaaet re amamı ifade eder. Haaan Zeytinyağı M K-j. Z Z i I I * I Temek..*» 17 _ Hatan Hail do P„.fka Hata. fratık Ötaj yağ, Haaan H kaka Hatan bademyağı a * Halan ıa tık yağı Kuç-h tana 25 Gr. 50 ., 1.4 1-2 1 2 Kg. 40 50 75 125 450 1050 75 50 200 20 25 30 40 40 60 100 175 Haşaratı ve Fareleri Öldüren l .. ıa Havın 1'4 Litre 30

Buvuk ambı'lyda "T a (ara Zere M.ıem .. B-gvla, Bu İliklen Hatan tarr rehirl-tı ıkiti hır arada 1/4 1/2 . 1 -4> ı.fı kılrmn Ha^ı. 30 50 80 400 70 10) 60 25 2S 40 40 Glüten Manıulâtt Seker hastalığına vc rayıflamağa mahsus olup şeker hasta, kklarında ton ettibba kongresinin k bul eylediği formOl ûıc-ro tertip edilmiş cok dakik vı- ayırtıdır. I »ireli gürel ve çok taı. Hatan Glüten Gcv.ı-ği Hatan Bademli Glüten ekmeği Glüten Mal ....... 1/2 Una 1/2 Şehriyem 1/2 Dıvabadk l..kolala .. Seken 50 100 250 Gr. 35 55 55 55 55 55 25 450 40 70 150 Özlü Hububat Unları ÇncaaUara ebedi ba bayat va «kkat baha halleta. tatlı, çorba »e pürelerin anılın* yaram ve ıa aefin Hasan Pirine Ö.ü unu H Buğday ör» nişastası .. irmik ör* unu „ PaUtes örfi unu •Arpa I lirlû ,. . Mercimek.. ., .. Berdye ,. .. II Mııır .. m „ Ketaane „ h Faasslr* rtVaVvıt .. ., a Çavdar „ .. Yolaf .. . m örb onlar. !.,-< envm BreVfa.1 bakuıitlrn 2W 500 Cr. 25 (Ararot) 25 25 25 25 25 (Komitavur) 25 25 25 25 25 35 6) 40 30 250 Pudra ve sürmeler Hatan çocuk pudrası teneke kuta Pala" Talk pudra.ı 500 gram kulu . Sürmeai sürme da alık la Sürme lukt lurmedaolıkla büyük Haaan Setüc torları Hasan gaıor toru a . . büyük şişe 4 mudi Hasan karbonatı 100 gram 250 . 500 u Hasan demirhindi huliıaıı Orta a Büyük Muhtelif Müstahzarat Hasan Granto Perıerratıf 6 adet kotu a a - • •-*¦«*• Mamsnkattan o disble 1 Kg stactıtc - 2Kg. _ 25 10 40 25 40 30 50 100 10 20 35 40 60 100

5» 7S 25 4» istanbul ithalât Gümrüğü Müdürlüğünden Müdürlüğümü! yan işleri kalemi İçim yaptırılacak 240 lira bedel keşifti altı doıya dolabı mün unun 18 nci maddesinin A fıkrnuna müsteniden paıarlıkla münakaşaya kootılduğundan talip olanl 16 Birinci Kanuı 934 l'aıar günü taat 14 do İstanbul İthalat Gümrüğünde müteşekkil komisyonu rı İkin olunu'. IÖ"M1J Imı, »er ıa bibi: Al. •ud.ı-ı. I .yatı ıdaro eden yatı işlen Matbaa. ..bum.a Ut. Asliye 6 ine. hukuk ma h> meşinden: İhsan kanım tarafından Büyükçekatecede Mimar Sınan kA>uııJe mukimken ikametgahının mechuliyetianlaşılan Mübadil muhacirlerinden Hüseyin Hakk. ef. aleyhine açılan boşanma dava tının icrası muhakcotc-M 31-12-3 Paıarteai aaal 14.30 da tayin vc bu bapu yanlan davetiye varakan mahkeme divanhan esine ta'ık -1 ı .i.» ve on bt). gtln müddeti* iUaoa Ublıyat ilasını karar verilmiş oldugun-d -terkö* rurı ve «antta yanı Zayi >.thadetnani: 31-32 Dors ydı ÜJıûdar mi birinci ilk mektepten a olduğum 34-395 ..uma,.., hadrtnımemi rayi etlim yeı ni alacağımdan eskilinin '¦ mü yoktue. Üsküdar O poılahditede lıtanbul Asiye maliki"' ¦ altım, hukuk daire-¦ uı.le heyeti hakima hu.u una gvl madığt takdirde g.ya-.oda trbtıg makamın* kaim olmak Bnr* alo ¦¦ . (5386) Sene: ı Numara: 166 Abone Şeraiti I ••¦elik-im K>--UN Km $ ¦JİB ı ı - t") .---ıv" „ ¦ ı IU ¦ ¦ "-.ı.— TM a 1 .--11» .-— — ı- n . - "/ Sokrfr. TTLiroHı »Ut» TIlTVf Kânunuevvel Pazartesi 1934 Mıltmai öıüııiya, istanbul ( Sabahları Çıkar Siyasi Gazete Pklı Her terde i Kamımr aı hür olan adam en Çok esire malik olandır 1 Şerhi 3 aacfi Mhif.de) Günün yatısı Bulgarlar gittikçe azıtıyorlar i ¦ :ı'"inı-:ı göl grıdirra*k ıshtneline katlanan okuyuculırımıı I1 -¦ ı " için ne düfunâûıümüıü ¦i çok bilirler. Blı Bulgarla (etil bir millet olarak tıymıktayıı. Yorulmak bil metler, tabak ladırlar, iyi — ı. j da yaparlar, hallacıdırlar. Fakal bir büyük a k-lıri de tardır, kl o da ölçOıÜı i| (girmeleridir. Bunun mitili dr ikinci Balla .I i' »taşın p dururken »- 'i .lı m Qll elikler in in Oıarlaa •aldırmaları ¦• ba yülden flperden haıaadıkl n bir {of,unu haybelmiı olmılt'idrr. Onun İçindir, ki bendÜarlnl Ur taraftan (aortudurlar, çetindirler, je vı..lirle r| dîye ög rkeu. di Bar taraftın da (takar adımlardır, kendilerinden ubıomık gerektir! ^(Odunda de bulunuru!. Böyle düşünmek*- çok haklı e'dugamuıu har gün (ikan yeni bir vıkı foaıerlyor. Son günlerde Bu de birden Horultu çıkarmaları o kadir çoğaldı, kl bum, Bulgarları iyi tam-mıkla beraber, bir kendi kendimi i- |bu adamlar reye gidiyorlar?) diye katladık. Balgarların bugünkü dişleri, tkiael Balkanlar hır bin gidişe bila b*nr-r oldu. Çünkü

aradı birkaç yere birden eati|iyar >aaldırıyorlar. M-te'a bugünkü 11 tınının İlk aahi'eıiadekj kaberlıre bakın. Buyandan, kaçan tataltı Türkleri ko* • > ı acıf i diye Yunan n r, no kilo metre geçmişler, ora. da k-ıv! >r ¦¦ bir Hgmaeak yer atıyanlarlt adeta mıı etmişle rşılıklı kuifun atmışlar va kaçanları tutup yine kendi ûlk*!eelee gftirmiıler. Bu yÜıdca Yuoa rında ytai bir gÜroI'S tıkman, bııojn bûrüyûp dal budak nlmau Lhllmiı) »irdir. Diğer tirattan da yine Trabyaya gfls attık arını, oralardan yar iatedı leıı-oi de Yunan f aı telcrl ysnyorlır. Yani Bo garla, bir taraftan Yu»nlı'ara »'¦diriyorlar, alı (--r taraftan bit m >n dejerli topraklarımın I» temek kütttblgında bu'unnyorla'. Bum bakıy«.rot da bu adamların eıgrf B> ban'ırda büyük bir ij çıkaracaklarına inantragımıı gaîiyor. Bulgarların bugünkü elletî arakları bağlı taı yette bfiyl- düet kaşeye bite SB'dırmagı kal ddıl.kten tııkı birıey o'maı. Bu-¦a ninniyi m. da, ılı. ¦ u . . Fakat ne yapılım'1! oelnda he lkanlar hırbi mlıaK var. Bu miüet keodınl fagırdı rai, baskıla-tının yapnuyacıklırı şeyleri y una yor. Allı ar kadir tat- İş I ' - n > g-l-n I I... ,-l • k'bıoası •âli' bütün bu düıetecah, Bugtr'ırıa iç ve dıy alyaaetlerlni doğru yo'ı gAtÜrcceb idi. Acaba " CArglyef „ m bu düıV - ı -in > ıj. ıı . ıı - ı yetişmı. yor, yak» yapmak mı .ılrraıyoe' Buau kendilin- lormınn ve keıp atma bir ¦ .- .|. terraeunl iıteroe-ıı.ıı arlık ıırın g» mistir. I I . i.. u. ı. Türk aulhu ¦ever. İtler, bunun İçin Balbanla-da b.rbeıtro çok çitişti ve (alış vor. Ya nıt şura m oı dı •umuta N -r etm'ga I. ki 0 ıı* »brın, dayanmanın. tutmanın ta >ıı İm Iatemcn.n bir tunu tadır. Biti ırtemedı(.ro 1 şeyleri yapın-gı ıor la m alınlar. Kendll-rtne »telce de tOvlemiıtik. Ş mdl 1 -r......in: Bugünkü Turklye bUanl Balkanlar »vaşındakl Türkiye cegildır. BngÜnkO TUrkiya, on dört gonda İki yut bin kişiyi (gniyerrk limite gitmeılnl bilen Türblycdir. Onun için durup daturkta bunu - kim kolunu pay. la.mak İıterae buna golUnOn 11-nUode tatma İldir, bu. ka sdi oıeufaalıııın (tabıdır. Ebüıziga Zada Memurin kanunu için bir encümen Ankara 2 (Telefonla)— Mcc-kale imi-,n kanununa ait ban tadıl tekliflerini müzakere etm ek ıı; re her encümenden İştirak eden Üçer aradan mürekkep olarak bir meınu'in ka-ouıu muvakk ni teşkil edilmiştir. Yunan - Bulgar hududundaki hâdise Yunan hududu takviye edildi İki askerî heyet tahkikat yapıyor ¦ Yunan hükümeti şiddetli bir nota verdi — öldürülen Türklerin cesetleri delik deşik edilmiş — oldu ? — Bulgar hükümetinin tebliği Atina Elciliğimiz hâdise hakkında malûmat istedi ma fırkan tahkikat oeticatini lelgrıfla Harbiye ae iare tine Alınan neticeye goto hadi» »0,ll olmuştur: YunaniıtaıU İltica atmak n-tiyen ve balaban köyünde oturan bîr tOrk kafilesi gece ıı-baha kar tarafından Yunan hududuna girmişlerdir. H diseyi habor alna Bulgar badat karakolları e fradı İm-k-riB takibine ç km.,va Yanan hududunu geçerek huduttan itibaren) 9 küoroetro rçeri de Permin noktalında Türklere ye-Iiş nişlerdir. Bulgarlar burada kendilerini müdafaa etmek iıliyen mülteciler uıerinn atı , açmıılar ve bunla n bc| TArkD öldürmüşlerdir. Yaralı olan dıger Türklerle kadtn ve çocukları da cebren alıp göt

o cesetlerini orada bırak raiflardır. Ctsctlerdeo dördünün atılan kurşunlarla delik deşik ed iği va birinin de - •-Det-anu 7 inci sanı/VdV Yanan »¦m-ı $'t"—£r hmMiıtmaa'ıht—t Katır eiıaauaM l*naaa *•W- ktraattıaaıı laaW<e «aktakgl hlMHUm Bmlgm *ı ıflıııfı ı ı' ı-ı.» JmtJm ••• maWea Atına 2 Hm • il — Bulgarların Uryikalınıl.ııı ks(ip Yuıı-ııııtnn topraklar.m iltica eden W Türk ba-fdemai kovalamak •çın Bulgar aıker-lerinin Yunan toprağına irdik* lerini ve Türkler* dem beş katiyi 61. h**.*.*.» ~m**^lm— dûrerek dıger ka- am «aerar.. k+t.tm rkn ve cot.ua.lari da cebren al.p I göl ırdûbicnni fcilılınt)tştim. tahkikata memur edilen DraRusyada matem *rkezî İcra Komitesi âzasından "Kirof,,un katli umumî ve derin bir teessür uyandırdı r.'ı ...... ? |A-A| — T» aİanaanın bîr hııbümet teblıgında lnnünıil parliıi Leningrat me.kef komitaal yaıgaaı ta saayalnt Satytt Cumhurlyttl'rl Birliği Mrrkeıl it/a loeaıleai üyeli Kl rolün, don akmm »at 16,30 da Le-¦i,..' Sovyet biaaeında oldü ¦lugııaü bildiımektedır. Tahlif, adürenin . «...il. .1..-idamı olduğunu ham.n katilin k.m ol doğunu ¦olamık için müddrlumum.llgia İşe al -ı11.-m aoylemcktedir. Kuenüniıt partili merkel komlttıi »e komiteler metlıti beysnna-malar (ikararak Sovıet Rusya ko-münlıt |iır . m ıı Klr bürük te y-rlnt bonmat bir kayba u(raDrı-amı 7 inei sahifede Londrada yatacak yer kalmadı! Prens Jorj île prenses Morinanın evlenme merasimine milyonlarca halk iştirak etti Afyon telefonu dün açıldı Adana, Antalya ve Mersine de telefon yapılacak Ankara 2 (Ar Nafıa Bıkanlıg.. memleketin birçok merbıılerin. telefonla hükümet met kılma baglımık yolundaki |ı ...in. I.Lı. yük bir bula yürütmektedir. Na'ıa İşleri bakını bay AV bugün telefonla Afyon kırı hu m. lonuşmaşva aeala çok İyi işidildigırı.lı -ı ı.ı.ifn kıtıncını bildirıın;l r. YoİBO « ;ı! (11.1 1 , le l'ılli.r¦ir. Külahta ta Hur» komruulan Bulgarlar işi azıttılar! Sof yada Türklük aleyhinde tezahürat Bulgar hükümeti, kongrede bulunabilmeleri için muallimlere resmen 5 gün izin verdi I "Kırklareli» onlara verilmeli imiş! sedye 11 Horn-t) — GaV-g*. faabıaeaaaua. ıbıiU» teşekküller. frakı Sır gık* gürüamtş abnıaaıaa raprmrı Işı tlddl totmadı|ı nala* şılm.şl.r. S .,. t a «alırda lelhlşçi. I.r- karşı yapılan gl glkl bir çokUn da .Hed.latah ylna latedlklert teçlula faallyıtla bulunmalar ısa ........ edilmiştir, Gü'gtyaf habiaeaıaia ba açık gae 11 • aae a. Bu a... la a da etetiter bir aevtrba ktnâı •eVaavmgıaı ta ba a kamil alarm leı r allında ka' odı|ıa> goatar. m-kleda>. Atmada baulan " EtefteroaVıma.. faıale.iar Trakya komileal aafiı altlarından kilinin beyanatı lıkrimİıi tıyil ilm ir. Bu adım .ki: ™ — Trakya ' < ':.. ¦ ı. . .1. 1. mat larafıadaa f*ah e.l.m.M ay aı ga*a I* hareket e aVaı bit tek kaamle •• m amittin faatışa-emi »kir dit ilmi atı ı»r. Sonta ¦ ııılrııııı.ıl Ilı.radar id. Trahra ...ıt ¦¦ - -mr. ir .1 da yalan şeklen

olmuştur. ¦ ' ¦.. 1 ¦ i. ,..-11,-rın raihdarı İti te ııılaıı da W.<MO dir. Bu •atımlar Iı--aene muataıaman para Musiki değişi mi Dün güzel sesli 40 erkek seçildi, fakat kadın yok! I.ııı-ı lamırdınvberi evlenecekleri r.. den ' .ii'-i! i ¦ '¦ praaı Jorj ile prinaca Marlnanın dû. gOnÜ perşımba gûnü Londrada büıük İt İmi' » y M1 '¦ mışlır. Londra kırk tekit aaattenb-rl uımr'inı;" Mülirebedenberl g&rülmı. yen bîr ıtvinç şehrin içinde goıe tınlıyordu. Bu düğün in III bir bayram m tatil edilmiş £ .i Iı' ¦ ıı -r hapaamış müruru ubur dur. (im! ameleler fabrİbalırdıaaıat edilmişlerdi . Yabancı m e m le kc t la r de n Londıaya grip te yatacak yer ba'am.t»n mitindin . mlkdarı oa bin ¦erer idi. Sıbth hata kaıanrke Ha> raplıbılmeıı HUı çj ışılmıkladır. ¦ yo).ar tutulmu| doku'mû|tü. fıenttt l;.. ı .1,1.1... «..'". .¦.'(¦ ifa maraaira i.-, m./.i .ı.'.n-.ı ana rai in fer inden üırf Sıal oo buçuğa dogro yaşa w ilk ış »alrrt ortalığı çınl'imıga Halkankak-| ba.l.d.. Yapraklar Igltd».. Ot otoDevamı 7 inci sahi/ede Silâh ticaretinin iç yüzü Konferansları körle-tenler tîlâh satımı ile para kazananlar mis! Vaaiglon > (A. A.) — Dogra haber alla darnıhlera güre. aiutb alım, «..'¦¦.ıı İşim..... raştuan iyan 1......1 - . grleerk hafta İşi al bit İrdik t», yenidıa bir tabım şaşılarak hakıkallar ortaya çıkaea|ı ümit ımlıfne. Bu kekikliler, hev halda etranlel bir leair yapteafaiıe. Iı . ı bakıl»», ban şeklrler. bir tabım «lak fıkrlkalarmıa U ea ar Aram baareriBİan te ba arada •> İh arı baraka» baalaraaaa» k lraaa|ı keTaeaklaraV. Ban bu şekttlrrla ¦ ı -¦- t. şeylar ülanne, l -• • r» ollM aban antm» kaatra. planım kabule yanaşanları uaaul-ı"'. tûrklrn ı -:¦¦'..-- "».''¦ nasıla verecek olan büyâk kongıeda üuCunıjfı' 'Çin .-i.'.;' -m "r« ı :.-ı ili» l*'en Ralgar Saf. l eb;.', M. Cdrgı'y./ teretek gayelerinin tahakkuku için çılışırlar, aldıt ve başka memb-ı-Devamı 7 inci \ahifede Dan Halkceinaa nıiuıi »afi gançlt'i aeçma im(ilWnından tîr intiba Muılki değişimi etrafında t malara dıtam • dilmakladır. Dda akşam Ha İka tinde koro İmtihanı • epılmııtır. Bu imtihana 69 trkak, 4 kama İştirak etmiştir. Dünkü imtihanda güle) ı-.lı 40 -rkek aev-lmişlıe. Opeealaı için ayrıcı 40 da kadına ihtiyaç dllaHktsdtr. Fakat şimdiyi kadar ancak 4 kadın kaydedilmiştir- oltam e rıh operalaı alralınd abl hatır. 'ıhlar bitim buluntıya kadar lâtım olan 40 kamada temin rditaerktir. !'..(.., gün daobarl şehrimlıda bulunsa reJııfle MUnÜr Hayrı dun ab-Ttmkı <.enle Ankıraya , ¦-¦ ''¦( — Nejat bit .cc/er ıt'ı- gönül ver mi} t. — Aman.. Onun kadınlara gönülden bafka verecek no si var 7 h

Kimin u'»«I 3 H=A^R^C=f^H^^B=E=R=L=E=R Fiİislin için bir kanunu esası Arapları ve Yahudileri uzlaştırarak teşriî bir mecliste toplamak teşebbüsü K. .1. -i-* gelen hıt<ıl«> |Sre FilIrHn Olkulna bir kaag e«**l vırmık (fin aradık, in,,', fıtkall I. ı ..„-...-¦.. Arap ve Yahudi Önder-I- g0rflfmr|r aa|lamah Bı*r*dır Bu trlgrattan Uf Utırrajn, maad.tu dr.in .ıf.ı.tir FiliatJo* muktabcnııyen ırirır >* Araplarla •.!..-.¦. ı bir arara toplav.r. ılı., nı memlekeHa Idareıln* kanttır a. bir kurullar rü.ndı gıllraıı k ûı-re olduğu «r.l.f.lıı-.r Fakat bu kurultayı ı.... .1. yitirmek içla •ata Araplar »a Yahadliırl* rnroamrk. oaları Ur arara rrlferrâı ¦ ¦-kınlan batmak llumdar. Çünkü Fîtlatin nmuml harbla »asadan brrî laflltı mandarı altındı ramdıiı balda FıllaUnla aıd yerli kaim alaa Araplarla heodJ.rU* Fiil*. tlada şerli bir yurt rdl.en Muarrilerl uılaştırmıb, »a ıralannı balm*l< nMırnkOa olmamıştır. n (itan Vahadilırin para kuvı " • ' ** IngûtareaVa y dedikleri yardım d. '•..... l. I . lirini, araıi ulm alarak j erle ilikli Hal, irim y lerlal lfl*ln*k har k). al ıttahlanaı. katta ye »er, t-.it bau yerlerde ak*eriy*t IrşMI ettiklerini .mi.,. II* y *.rİror, ba itadan ikıda bir ayakUnarak Yahudilerle didişiyor »a bu yarara kanal vakalırda orayorda. Onun İçin Araplarl* Yahudiler ba kadar ar ar birlik»* yaşadıktan halde trrlışımadılar. Beeabar yaşama** alışamadılar. Aradaki dnamaabk re ........ dolayralyle lh< taralı bir araya geri. tarek butun memlekete yarayacak bir tedbir alıoamıyo'da. Anlatılan İngiltere bOkameti vaıiyetla bu şekilde arayıp yltv»*ial bitemedi)) İçin nihayet iki tarah bir araya .ı-¦ .•- harar vermiştir. Bununla b*r*b*e bu İfIra kolay beşanlamıyaray ı mahıkkaktır. Araplar, teşrii bir meıllaİB taşhl la..oldukları balda Yahudilerin taraftar almadıkları aa leadlylao bakılıra* Yahudiler,* Yahudi muhacereti aleyhinde kararlar **rmrıi muhtemel olduyuadan ba tetebbu** muhal.I.ı itt ikleri anlaplır. Fakat lagllterıada bu şi yapmağa karır verdiğin* bakıluıa lala biı aetleaya b.( iginjın, uhmi ek yanlış olmıı. Yugoslavya çabuk karar istiyecek Marsilya suİkasti Fransa - Yugoslavya dostluğunu sağlamlaştırmıştır Karı- 2(A. A.) — Yugoslav Kral naibi prens Paul gar» fecilerin Frantaa başkanı ve dışişleri k le birlikte reisicumhur M. Lebrun i (o neler konutluğu hakkındaki sorgularına karar li yaai nrıa ketin devlet Balkanı neler konuştuğu hakkında hiç bir sSı söylemesine mllısit olmad rmiştir. Siyasi mebalildo Marsilya sui kas tinin Fransıl • Yugotlav dostluğunu ııklujhrd.ğını afiyle m edir. Prens Polun cumhur reisi M. Lebrun Başbakan M. Flanden ve dışişleri bakanı Lâval üc yaptığı ı dan bu mana çıkanlmaktadır. K on uf mu laıda genel siyasal durumun hele bunlar arasında hemen münakaşa iıteyen Macar n otasının gorüşüldüğno oran (ihtimal) verilmektedir. Çûd-kG Lfuılar Kurumunun karar vereceği b müzakere meselesinin, çnk büyük oiyonal ehemmiyeti •¦•¦¦> Ulusla t k urumun* başr u ra -rak ban Macar makamlarının meıuli ye Üerinı açıkça ortaya almas ugoslavyanın da bu i, ı. m çabuk bir karar verilmelini istediği sanılmaktadır. Sovyetlerin Romanya Elçisi Bükreş 2 (A. A.) — Duy Ba kanı M. Titûlesko üçü gün kalmak Aıerc Parittro buraya gelmiştir. M eni Sovyet orta elçisi M. Ostrovt-ki nin itimatnamesini Krala verişinde baıır bulunacaktır . Bükreş'e bu hadiseye büyük bir ehemmiyet verilmektedir. Çünkü onaltı tene türe o bir münase kliğİndan sonra. Ot tr o vaki Romanya ya galen tik Sovyet mümesııbdır. Baltık Devletleri Vaziyetlerini deştirmiyorlar Varşova 2 ( A. A. ) - Pal ajansının lullcn'den iğrendiğine gore Baltık dovktkeri koolrranm o ksal ar aram va ayeti kanosunu) mt üç devletin g6-rmtlermdc tam bir b..l,h olduğunu (O rnrtşlür.

Doğu Avrupası antlaşman-aa dair, bugünkü durumun dr-ğaycinlm • - . ve öç Ballık dev-Ututtn bu aki dnrmHan nm dığnmııavak hasam oamackğm* . - .t.rnı jt.r Koafarana okooooM ktlennc do bakarak Uç devlat araaıoda ki ticaretin genişle t il memn i tetkik rtmıştır. Kooferaaom çao^hoou^alar Ûaa'taamşör" Bir polis müdürü hapsedildi ¦mmnh 2 (A. A.) - -amutken e-kı paka nvodûru M. Ayhnee haptedilmıştir. Kendi* HıUcr-çiler hük ellerine almadan tâate İç Bakanbğa gönderdiği kâr raporda Koosnanstlerlc Naa-yooaJ SorrrrJmO an kara. rrOater-motu İç Bakanı bo raporu bîr kaç gün Ance gArmftş oldılgunu •oyUmıştir. Açik Sözlülük PetroUakabeti Fransız Sosyalistlerinin Reisi bunu istiyor Parts 2 ı» »' — Soayalist portai -r .. ki Looa-Blum. maboaan nsrajmaada daOSSŞtsr b. •H U*aL Almaoyaoıo L"l.»i- aram barını inine çnğv nlacağını »• halta çağrıldığını aflylcdı ve arlı olmayıp kamuya açık bulunduğunu bildirdi Dhyanmri baksama bu deaiO ocak bir sorguda 1 1 I beOv. doğvo d«idek>. .mm. eğer Almany a va Lehiatao buna ya a* şaıatae ra tapacak»' DSİ ? . M. I a . bu , .ıı ŞU k ar şıiı;. • ' ı m (t, ı ; \ "Ba sorgu barşuâkaıı kalacakta... Banan asarma M. L*oo Bium Iiınları >¦ ¦• • * (i< . Bunu bü.yorum Fakat, *>• ot lamanda hükümetin karşı lık vervaak yftklanooda-amchm-rıyetdfle • gunu da tanıyorum. . ünkn. açık ı'.ılui-k yal-an aiyaıl bir m t a lığı değü aynı lamanda gücü Deniz Konuşmaları Laodra 2 ıA Aı — Drşlale*, babanı M Stmon Amerika mu rahbatlarıle buloşaıab ann günlerde Japo a yaptığı ko-naşmaları a ola taraş ve b anlına yeni bir ptin vermediklerini. Japon Amirali Ya ocaota'nuı lagilir l» ı ı bakanüe yapüğı hoetuamalarda da ancak kendi görüş runbJdjl ; n >e |nV kümelim hiç bir laahhul altına koymadığını sAylımıştir. Öyle goıüknyor ki. I -larva Japonlarla Amerikalıları rryujturm.k ic> yaramış oldukları teki.H Japonların verdikleri karşılıktaki teknik talanla! konuşmalara devam edi-ktbıleıeğım gostero . Almanyada nümayişler Berlin 2 (A. A.)—Bütün Al-man . ,l,.ek ledrıaat nteklep-leviada N OnivermUrerem boV • -V i...... . ....... Prag da Alman ÜaisermtoıUM k*rş yapılan taşkın'ıklar şedde Ik yrotoılo adilmârlir. 15 bin köylü toplandı Pariste nümayiş yapmak istiyen köylüler şiddetli nutuklar iradettiler, bir heyet seçtiler PırUtHiMuıil — Fraaıaaıa mab.t ......„de. aıham hayM *aa b. . >..:..¦-¦ maasııe* HW «ar.-... ....... bdaVm*k «... m*<tH» aahh-ditakal "mil aOnuylş > ¦ ı ma ¦ üıerl Par it* g*lmi|l*rdlr. IIDkUıarl.n açık havada bu lapİseO raşaaalarıa. ataal alma» .. ¦arta* bar ıçrjraa mlaaanda ' v *naaşktr *a alaa Batakla* kal **. -..şleeasr. tk tos eUalaraaa Ç.Nçl lırhara ma oımlştir k> "— F.|er Baftmîlıd*kt eumaıte-riya kadar hohi ıwl hnylaaıla r*laaı ırtn laamaşetea tedablri al-ntaıaa, hsşhynnfM . ... riaah k ıh e şap alard.ı.iTiT.' ıhla lli'.hıtam'ı il şut eaahıyrtU o*g.ldlr, mlalrt i^ıadr ı -- koy14lerin müşt.ıek drılleraala İler. ¦Orâlmeaidlr. kayıt u ...o.. ..H. ¦ Bir f. tr: koyla; — Hayat hahkımuı talep noV

yoruı d.,, la r "i.-. ¦1 ır. ı|ır tUı* hak vırilmes» hı,- !¦-...!.¦. r: kinmrden iltihaal Paıir, hdylnleri ilk del. boylı ¦ .| .. Mr h*ldr gSemabUdir. Spekûlâllrlır bilkıua ıea bu|d.f mraelelerlndt Irlat mı bre t mislerdir. Mrmlekctlmbdeo kllomctreterl-uıahlardaa hayalımnla oynamış-lirdir. Onlar bujdar taneıiain k. ,ı.-ı it. peh II milyarlar, bilmedikleri şıy larmUhette ada. Irtin i" .ı-.l . O er geç onların yakalarına yapışmılıdır. i..-. ¦ ¦• . .. ¦ ... .. akşam f>( ¦akit bMlı misler ra aralırıadaa bir bayıl seçerek hOhüraetl* tamam mımur rlmişkrdir. Küllür Bakanlığında iki müdürlük Ankara 2 ( Telc'oala i — Aldsgno maltmata gore, kottur bakanbğında kâri beden terb iyesi atstdarloga diğeri sayma llıtatittık, mtdorllığu olmak Oıare yeniden iki şube açılaaktır. Samsunda yapılan bir haftalık yumnrta ihracatı S m.ımı 2 (A. A-t — Yumur la nııamnameıioln talbikıoa baştsndıgı 22 *on Teorinden beri SIO Almanyaya, 26S sandık ispanyaya, 100 sındık Yuoanistaaa yumurta göo-dcrılmıştir. Akmaayaya goade-nl.nU, enmiş yüksek »oydan-du. Piyatada iyi «e umutlu Ic-mrleı yapan km atlama a mı >* göre yapılan kontroller gOtıyinde ı • . ı .iı ı dış pıynealarda aranmaya başlamıştır. Yumurta işle rinde alının nmtar. goı ' .«de tatta Ticaret Oda a ve arpanın da knatrol allında tutulmam içio bar teklifte bulunacaklar. Samsund a «6z derleme ıstan Samıtın 2 (AA.) — Soı dar-knsek atın k Oy İcra gıda o 200 kytk bc h Ltoyfoıa.k. Lyaa. Çobaam. Balar; koykarus-de dorletnclcr yapmıştır. İngiltere ile Amerika Japonyaya karşı peliyor Va».ogtoo i (A.A.) - Amerika bûkametı Mınçtvka'd* pot-rokan ish sar altına ahamnmn. japoa k«k u oeıd-n-de tekrar protooto elmastır. Bu ısın doğrudan doğruya Mançu-ko 1. ¦....i,-',ı.. n. . esi hakkında Japonların bîfçnk defalar yaptıkları İhlara Amerika aldırma atak tadır. Amer yukardaki teşebbüıt tngiliılcr-le bemaa ¦¦¦ ¦ aynı samanda yaprlrnrştır- Zaamedıldıfıoe fOre UgİlUre hükümeti Mancuko bıaa.ua>* tın m K'a adadan Japonıııı mrııul tutmakta olduğunu Tokyoya bildirmiştir Filistine kanun esası Kudüs 2 (A. \ ı a)ansı r 11.1. ,t,.. . ...... Filistin yfter komiserinin bildirdiğine gAre, bu Olkcte bir denlü buyruktuk ( muhtar iyet ) bağışlanman ıçta duşu o. ılt n yaao byramuaua fkaaao esasi) aaaal olacağa», kratamek ö kanda asap Oadarksrı ila da-nışmaUra başlasa cabt». Çiftçilere Ödünç para Vaşinglon 2 (A A.) — Ödünç akça veren beylik kurumlar a ramı d» İŞ bir lig ı sağlamak ¦¦ .¦ıı.ıı - maksadı - ila Ruıvelt 1 ara imdin kurulsu kommyoa, depo edı m s top/ak atahaulkcıflcdor. odûarç .erebUmtk için ı md.l.k yarva milyar daUrkk bar doaar aer-maye boamasraı ikan .u.muştur. Von Papen Berlİnde Berlin 2 (A. A.) — Almanya-nın Viyaaadakl elçisi M. Von Papen Bakanlarla görüşmek usre buray a gelmiştir. Bcılinde bâr kaç gttn kalacakhr. Rozvell işıİzliği kaldırmaya çalışacak Vafmgtoa 2 ıA Aı - CoMOor-retoi M. Roı.elt pek şakında Vafâogloo'a dönecekte Kedin, ısıtıl.ğı a-bilmek için ya parlamentodan 9 nNlyar dolar istiyecek veya devletin maıraflarını aıallm ak itin, işsıaliğo çara bulnnmannı Iiiimii; tearbbüalcro bıraka-taktır. Reişicumur Atatürk ile Arnavutluk Kralı arasında telyazısı Aakar. I l*. * I — Rei.ieaarru» Atathrh Us Arraamtlak kralı *•-(¦<)>ki ıı i,. . ı.... (ı...ı;rııııi|lı'j . I AraiTailak Krah $»ma)aıl. bMlan Zag. ı naa l'Ş..¦.!•(..... rak arı ya* aelavı ı-'. an laaviml ¦>.-...- enaama-.. - riea «aarlm I... H*ıa. umara K. AıaeaVft larBş* mmmUmmmmm aaa ihaallıaı Kaaml A la tarh

Ankara BSştVa yaarna UM., laekakmraoaa aalayı fı.k.U*. raa>*hamU aks. rak aoaamaad ir**k>arlarlmm kakaaaai nen otktron. 2f Muhacir akını Bir hafta içinde Tekirdağına2000 den fazla muhacir geldi l.hi.dıl l l A. A \ - Mıklll akıa. davam almaktadır. Ba karta yalım gahtn âaOO dan artrk Tna fc aralhmarl ham., lakla nalıhıarm yıılıştşrMrakaaıatr. Rema.şaİM galan maaarlrlıe h.ş >ıo an l* galaHhiamrler. VıUyat araaacirlarm latarlyla gee.ll fMlıl ağ. raşmahta *¦ mahacirlara h iç kir ş.rrf.au ealıgemcdu bar lü.10 aalakla rinı yarla* yitirmekledir. Rizede seller ve fırtına Rlı* 1 |A Al — Diandaaberl şiddetli ki- hrbna İle lagnak kaflasa başlıyao yafmar geea doluya ravtrmiştlr. Ş.hrln her tarah ralar İçinds katmış, derder taamıştır. Ceca etraftaki dağlara kar ,;¦......... Yratış ¦a deoiıdakl lırlına davam ediyor. Almanların alacağı Ankara 2 (Telefonu) — Maliye Bakanlığı ile Alman aaoayi konaoısiyomu mümessili ve Krup fabri kaları dirrktârü Her Baas-berger arannda bir mukavele imıalanmıatır. Bu mukavoleye gire. Alman aanayi konıorai yomunu o movent 9 mıivonluk alacağı 1940 senes ine kadar tecil edilmektedir Sıhhiye bakanlığı seseleri üç Ankara 1 (T.lrl™ı*l~ ShJuı,. -.k4W-H. U.I...ı —ki .1 ... «a asa. t.i-.ı .. aasaktaa mmra tarat aVlavtat İt a. ba haaa.uk. kanana lırltkaa. gayri amal ma........ Oç k..R.ı . . .ıra şı Ba ı.l . a» aaıaraa hsviaaı mail gayr) e-hhl aaıaahı ; kavajad (.brthara, ı ( e* kırnail ı.ı . k.Un. d.hb.lh.... ..HU.:., .ûprBart -ip— -tı •• •> ıı.l.ı Ikıael ramf gayri rahnı .«m. gayri sıhhî mües-kısma ayırdı mim d*ı kam maşla ea taaa aarl -r?i »r. mak.aa a* İnşaat atolya-leH ta. U hakh depolan, faya. tona. Ulur ,. aşaa laknk alan, .r*^a P-şmrrokk .. bakarak*, laultehınelın rualrıaV. ÛçBoeo rnarl (*yH mÂM aanar-¦mılaı ur. hır* fabrikalar^ çaau-(¦rbaaelae, yün. .pl.k ** Ipık d ...... odan va kdmai İepol.n, ¦¦•'.ı.<.|. imalâthanaltrt .ea*kr.dir. Tekirdağında yeni rıhtım Tekudag 2 (AA) — Tefc--daguıda yem yapılacak mkele ve raSlamm praşs va kta-İnamca. ,. .i.1, ..... kar heyet la rafrodao hatırlanmaktadır. Alınan mühendisler iaden Her Za-idel sa hilin haritamnı almıştır. Yeni ıskrleaa ve S000 metre murahbaındsbi rıhtımın 150 bin liraya kadar yapılabilacoği lah-mın edilmekledir. Mevcut iskel nin tamirine başlanmıştır Mecliste bugün, kü müzakereler Ankara 1 (A A ) — ahl'ai aa mklhl lak.-, k»aaaaaaa kal. mıddıleeı asacıbae* yap.laa l.d ..Irrı. Isımia.ı alıp atmadı*, kakkıadahı Beynkklrl teıhoeıı ItegiıH ... - kabar «erme w kayıt ettlrUmı İla ıran 9U tarthiaı bada* trıadUı h*k-I ....... ...... ...Iı.l.rr rdilrrekllr. Üç muhtelif tayin Anbaıa 2 | Tstaloaia t — DavUl Ş&rannda açılan ikinci sınıf aruavnslıge uçttnr» man*, tas Tev al buhıua Mardin rracktufvkûuğuıa Ordu meklnpç— Sam. Ankara Sak bat eaodurk-marnca doktor Mo -h.ttin Ccitl Ktttaky. S-bbat mudürtuğür* U>ıO edlmislerdir Tekirdağ» - Hay-rebolu yolu

Tckurdag 2 (A. A) — Tckir-dağınıo en m ıh. m ökonotnik yolu bulunan ve şimal Trakya-•mı Manoa bağ'ıyan To-kirdağ-ı - Hayrabolu arasındaki şose yapımı ilerlemektedir. Bo yolda Oç silindir an ıi-lındraj yapılmaktadır. Bundan flrke Sara - Çeretkfty yolundaki ailindraj işine devam e dd-mektedir, bo yol pek yakında Çcrkea kSyüne vamcaktir. Himayei Etfalin yardımı Ankara t (A. A ı - H.may**. ; İl al troı iv ılı gıaıl arık'ii U ıoa teşrindin I ilk kan kadar irM çanağa yardım itmiştir. BuaUrın 106 kaata çocuk ve Aydm gıa*l m*rk*ı , -l.k: ¦.- •. * avaayaa* *a tedavi «dıkaıaHr. Ayvvea bâr ahş pa>lıkL|aUı « <*rafta **.aW maay*a* trd.n anammşh» «VI »* ımna r*a*4 mr.brı.a koaşalarmaaB krtıfada stsaıat.r. Sat damla*, kamıada d* kar ,-r. 145 çecu|a ş-k-n o arak 1.2lı kı'.a badava aUl .1., ı .....r Tehir lalebıler ........ aıha.1- Uı. h*e gd* 'SI ;. uçak flfle yrm*|ı vrrllmlşlr. Yardım için ır.ı.dii 'd-. M takir torağa (aaıl*, ,aııı.|i- aı-ki'p ı e-kara y*pjm.a*>r Dank hastalığı koruma mukavelesine iştirakimiz Ankara 2 l Tclefooia ) — Dank haıtalığıno karşı memle-kelleri karşdıkk korumak İçio yapılan m imiı hakkındaki I-,.a. Mıcı.so gci-mişlif. K^rıunıı-ırel SÜTUNLAR ARASINDA — Z A M A N — İhtiyarlık düşmanlığı! A.rupinin kndınlar anımda ibU yarlık düşmanlığı *> kadar almış yÖrtunBş kl kadınlar İhtiyar aa İhtiyarlık 1j1 ladca (İrki daoaa altta»» tereib emy«i>rmi|l Bir Londra ffautrainda ba ûbÜ-oaatkctle şu aatrrlan okudun onları buraya («(iriyorum : •YeabbkU biç ta çirkinlik yoklar. Yalan yaşlı bk, genetik diye aatılır. jençUk dlyn ...>• lir. (İrkla alnr. Zataa bar İddia da, 6.1a değil mi7 "Mlnela mııiı > .11 bîr (Biat bi( la (irkin değildir. Fakal bâr nara), bir ki. I.ı . beni i - ı - ı- . takımraa çirkin ulur. Balondan bir koprfl, irOırldır. Fakat ba betOB köprüye Orta ca|ların şatoları gi bir fftatarİ| verilirse (irkin olur. i .' ..-i fin ıı""', gençliğin güsıll (iadu«ı bl( ta gari d-B.1 Jlr. Zaman kadar laaanı ¦oıliyee, kanayan, gfaclleştlree bhok tur 1.. Memleketi ağaçlandırmak Ingilterede memleketi ağaç İnadım ık l(bı cara buldular. O dı bot yarlara a|a( dikarea dolduaalara küçük, ! uıı"W mükafatlar *trmrk-|Bu mükafat, dönüm başına iki Ingllit liralından beşli yarak dertte h. in m »a bu mükâ tmlıkttin lenginlı şaanal a-muluyor. lagilia glisteler i herk e al bu lıtra lıtifadrya çagıri'bca şu t'üılrri söylüyor; 'Her bo| yeri ağaç dikerek < a d 1 a ti jı ı bin t Silin ekdiklrriol, (otaklırıaıı biyçrrk.., Havada emniyet Dıvrlmltı. tayyara devri denilaa gerektir, Havyarda bavacılık tik-niyeti kavvet buluyor ve bi(bir millet hıvac.bltta geri fkalmak ie-temiyor. Bütün nakil vaaıtaları fibi tayyareler de arada bir takım kıtalara uğramakta *a ba yOıdca tay eciler ya y aralı naubta vay a inmektedirler. Fakat bu katalar.' tay.arrcilige verilin ebamaiyatl ıırra kadar ekalltmiyor, belki arttırıyor. Neden mi 7 Buau anlamık l(Io fu hıklyryi dinIryıo.i p

Bir gOo adamın biri bir deniıaiya aormuş: — Babıa aaınde 61da ' O da cevap vermişi — Daaradcl — Babaaın baban ? — Deoodal — O balda denliden korkmuyor mu.un 7 Deelıci düşürmüş .a bu sefer anal ııraaını o alnı) va Sormuş ! — Sanla babın narada oldu 7 — Vıtakla! — Babanın babalı 7 — Yatakta L — O halde yatığa girmekten korkmuyor m unun 7 Kınanın klane. baaballi rlıjlm ı "Güyan,, da kalan bir vatandaş Hariciye Vekâletinin himayesini bekliyor Tlrk vatıaaaaa Betan* m t mim W kabam fibi çöken mütareke va ı>«rıl aenekrinde Beyeğlunda hır olmuf. Türklüğe hakaret eden sarhoş bir SeocgalU Fransıı neferi ı. '1 IrülmuştU O teman btı hadisenin faili olarak Fransızlar lar fındaa yakalanan Mehmet Hilmi iımınde bir vatandaş on beş tene napte mahkum edelere. ¦Cftyaa . a nefytddm-fU O lamaadaaUrı. ömründe a berunea bet oa be» aaa rai ve nıbkumiyct ar ur «mı binbir ka-b r ve alırap i(erıa ada ödemeğe çalışan bu vatandaş, nihayet yedi ay «vvel Franaa hükümeti tarafınd kanunla affedilerek şerbet' bir ak ılmııtır. Fakat ı| bununla batmem-j. Mehmet Hilmi yeek aydaaber. valanma dönmek imkleıaı bo-laaaad ağı gıbji,. mabkumiyetı do-laymıyic kendiane h-ç bâr if de verilme d. finden açlıkla penç- -l Orada cari uıule göre, bu vatandaşın memleketine döneSürpagopta asrı mahalle Belediye mezarlık kısmı nı parça parça ayırtıp satacak Sürpagop mezarlığına vaı'ı-yet eden belediye ile bu mezarlığa aabip olduğunu iddia ¦lir-ı E/r ikhaneıi atasında tabaddüa eden dava hakkında mahkeme aon kararını »erini,li. Belediye davayı kazandığı cihetle Sürpagop mezarlığına ait tapu ve ikraı seneUerİDİn fonnalit kmal ettirmeğe çalışmaktadır. Bu muamele biter bitme» Sürpagop parça parça (atılacaktır. Burada aart bir şekilde bir nümuoe uıahalletİ vücuda getirilecektir. Sürpıgopta bir mektep binan bîr karakol binası İçin yer ayrılacak, aradaki sokaklar biraı gen olacak ve yeni yapılacak binaların aıhhl (artları haiı ve on binalar olmasına bilhassa ehemm iyet verilecektir. Rami otobüsleri OakOdar - Kadıköy tramvay lanom Bostancıya kadar temdidi liieriue İd otobüs tşeiı kalmış bunl dördünün Fatih-Rami arasında işlemelerine müsaade edilmiş ve seferlere bağlamışlardı. Otobüs sahipleri Beyazı l-Rami arasında işlemek arzusunda bulunmuşların da belediyece kabul edilmemiştir. Afyon heyeti dün gitti Birkaç gün sonra Belgratta toplanacak olan afyon İttihadı kongresinde Tûrkiyeyi temsil ede cek olan beyci dün Belgra-da hareket etmiştir. Heyet afyon inhisarı müdürü umumili Ali Sami, ticaret odası ikinci reîsî Habip iade Ziya. İkt t Vekileti mia>avüi erinden Ulviden mürekkeptir. Heyete Ali Sami riyaset etmekledir. Heyetimiz Belgratta bir ay kadar kalacaktır. Şehitler abidesi K ¦ • - r ı .. ııı ... hi anıyla |n Ms.t şehitlrri abidesi içia açılan ¦i -.1 -ı-l. ... bu Çarşamba kati ota-rak nîbı yellenecek Te'elon şirketinden alnın fail» makaleme bedelleriyle Haseki ha ¦¦ 1 l» yapılacak olan pinponun mQnsks<aıı da bu Sılı biteek lir, bilmesi içİa Paris elçimiı tara-fıodan İstenmesi ve avdeti îçîn pasaportunun alakadar Fransız arafından viıe edilmesine muvafakat edildiğinin bildirilmesi icap çimektedir.

Mehmet Hilmnin. Pangal-tıda Tepe üstünde \ m oğlu sokağında 68 numaralı evde kimseniz kaldığı tçilik yapan fakir ve ihtiyar anası bite gönderdiği b';r mektupla hadiseyi hu şekilde anla tmakta vc 4-2-934 tnrih ve 358 - 657 numara ile lıtanbul vilayeti vasıtasiks Hariciy e vekaletine gön derdiği İstidaya da bugüne kadar cevap alamadığım bildirmektedir. Bu vatanda akir r. İhtiyar anası Bayan Cüliıar, Hariciye vekaletinin kendisini biran evci oğluna kavuşt urmasını beklemektedir. Ihrakiye davası dün devam etti Evvelki gün taktia geç Ovmasından dolayı düne bırakılan Yeşova Bekar ve Isak Behar gümrük (ca sına dûn sabah İhtisas msb-kemeaınde devam edilmiştir Dön de Çankaya genuılnin tayfaları ve hâdisede alâkadar diğer şahitler dinlenmiştir. Mahkeme diğer şahitlerin celbine ve zabıt varakasında imıası olanların mahkemeye celp ile ist malarına ve muhakemenin 11 ikinci Kânun Salı gününe bırakılmasına karar verilmiştir. 9 Ay hapis Sucuk kaçakçısı dün mahkûm oldu Adnan vapuru ateşçilerinden I »'itnı 30 kik> sucuk kaçırırken yakalandığı ve ihtisas mahkemes ildiğini yazmıştık. 8 inci ihtisas mahkemesi dün Talat hakkında kırarını vermiştir. I ıl.ı'm kaçak(ilığı sabit olduğundan 9 ay hapsine ve 116 lira da para cezan alınmasına hüküm Diğer suçlu Ziyanın beraatına karar verilmiştir. Üniversitede Yeni talimatname dün tebliğ edildi Bakanlar heyeti tırafından tasdik edilen yeni Oaivcrsita tal mıtnm'.ı Üniversite)egÖrderilmiştir. Bu sı tim s t esmeye g&c. Üniversite Rektörünün riyasetindeki İdare heyetinden başka bîrde On rsila meclisi teşekkül (tmiflİı. Bu m- I ı. ordinat-yÜ profesörlerden mürekkep «e Maarif Veki riyasetinde yüksek dünlerle meşgul olacak bir heyettir. Türkçe olmıyan sokak isimleri Dahiliye Vekâleti, şehrimizde bu'unan ve atlı Tark olmıyan mıhalle ve aobsk ilimlerinin değiş irilmelini Belediyeye bildirin ştir. Belediye bu huıuıla tetkik a ta I-, .mı;!.'. Bu İŞ nâmerofaj ala barbkte ikm.l edilecektir Gaz şîrkrti memuru I K-nd.ıoe gaı sirkeli memuru süsü vererek ıkı kılşiyi do-hndırmaktsn suçlu Sekip iı-m nde bir üçüncü müstantikliğe verilmiştir. Alaturka plâk yapılmıyor Alaturka musikinin kaldırılması ürerine şehrimizde mevcut plik fabrika ve müesseseleri artık laturka plâk doldurmayı durdurmuşlardır. Plâk sati|iıun mühim bir kısmını alaturka plâklar tetkil etliğinden ba vaziyet karşısında pla kan sahipleri müşkül mevkide kalmışlardır. Bunun üzerine plak oaİKiları birleşerek Ticaret odasına müracaat etmişler ve Avrupadan plâk g rtilmesi huıuınnda odanın tavassudunn İstemişlerdir. Ticaret odan plâk Batıcılarının bu İstek tkik etmekledir. Bir Difteri Nişantaşında Kodaman sokı ğında bir difteri vakan olmaş ve bâr çocuk ba ybıdro es muştur. Bom alâkadarlar beied.ycdea .ikimde tedbir almadığındaa dolayı şikâyette bulunmuılar etcıiaıle te nin bile ölüm hâdıscaindea üç gün sonra yapıldığını iddia eylemişlerdir. Alakadar makamlar llıımge-len tahkikata başladıkları gibi sıhhat müdürlü*., da bu civarda keb tedbiri- r, aksıya başUanaştır. Uman işleri Bir Umum Müdürlük teşkil edilecek Vctılcn maluma ta göre, (ebrimifda * Liman ve Rıhtunlar umum müduriujfu. namında bâr müdürlük ibdıı olunıc aktır. Yem um gerrk Rıbtam şirketi ve gerekse İstanbul, hmîr Lıman şirketi möduılûklerı bağlanacaktır. D ge liman şirketini tasfiye eden heyet de işini b ti mî| ve şirkete ait I ı ..ı i. mu imalâtı ida ctmtgc ('.ıı. e Yeni umum müdürlüğe Itmır liman şirketi ¦ 0 İ0'd Mu U i i a ayos şârket emaml mtfett şi Fskri yıoi muhtemeldir. Ceset dağıldı Bir müddet avvel ölüp gömülen ve bir iki gün evvel de tehirle ne ıck öldüğü şeklinde bir ihba ta ıda a eı-¦ a-ı ıı.ıt va Tıbbı .-lir otopsi ı-.ı-iiör.Her Im.je. m Karagüaa-rûUi mühürcü Ma

JCh oidugundan dağılma ve olopeje ankin görulemrdı.iaden Adliye k.m->u.-.ancsına nakline k arar verilmiştir --- Şerhle, En az hür olan adam en çok esire malik olandır I $crh ve itıiAf Az hür ilan, hii'İyelİn dağarını anlıuamıuan. hû-rigetttn inak kalan adam. bir küriyetîn lallırmıak Ulaaaaz. mim altımdaJu bâlûm mrnkıli a—r f atatmak fikrini gider. Banla ejnfernaY, bunlara emret fikrini yaydırarak, esareti hat göıtererek iılİımar etmek iı fer. Fakat intan. ı tadını Böyleıi, el hîti beslerler, onların gözlerini tahta debdebelerle, Unvanlarla, rütbelerle, servetlerl e boyarlar; onları, ba çeşit alaylarla avuçlarının İçinde tutmak isterler ve tutarlar. Onun için yakarıya naklettiğimiz töt, çok doğrudur. Bir muhitte hüriyet yok mu, orada esir vardır. Bu esirleri eviren, çeviren, kendi maks adı uğrunda kullanan müstebitler vardır. Hur, bir muhil ite antak hür intanlardan teşekkül eder. ZAMAN Fatih civarına bol su verilecek Ba hafta içinde Fatihte yeni tesisat vücude getirilecek Fatih vc civarına verilmekte olaa kalkalı suyu bu semtin ihtiyacına tekabül etmediğin-den Belediye bu civara bir hafta su veremiyecektir. Ba müddet zarfında buralarda yeni te sûat yapılacaktır. Gelecek hafta Patarten günü tekrar ıu verilmeğe başlanacak fakat eskisinde aha fazla miktarda isflle olunacaktır. Haliç Şirketi Belediyenin açtığı davaya bakıldı Haliç şrketile belediye arasında mütekabiien açılan davalara birinci hu'.uk mahkemesinde bakı dı Mukavele mucibince şirketin imtiyazı aldığı tarihten kırk sene aonra bütün tcaitatlle hükü kal etmesi vc her sene belediyeye ¦m l.itmm yüzde sekilini vermesi lânm gelmektedir. B u suretle şirket teşekkülü anından ÜÇ Scoe evveline kadar belediyeye 385 bin Ura ödemiş fakat dan beri belediye hisselerini vermemiştir. İşte .undan tahaddûı eden davada .i-lc di ve vekilleri mahkemede ddıa ve müdafaalarını sordet-mışkr, mahkeme tctk.kıt için 29 Kâououevvele bırakılmıştır. âir Hollanda tayyaresi geldi Djn Ankaradan şehrim ze on sekil kipik bir Hollanda yolcu tayyaresi gelmiştir. Avuılur ya-ya ait olan bu tayyare bugün jibfimiid.il hareketle Yugoslav yaya gidecektir. Ramazan İstanbul Müflûlüğündea: Kânunuevvelin sekiline müsadif Cumartesi günü Ramazanın ibtıdısı old Şayanı teessür Bir mahkumiyet R. i--..w.' ı an birinin neşriyat müdürü o an bir arkadaşımız, gaittede (Actemisya) isminde b Rum kadını hakkında - gal.bı vukuatı zabıtaya ait bir haberden dolayı -hıkaretamiı neşr.ı.- l k ııı-çuyle dün ceza mahkemesinde bir sene bıpİS ve iai yül lira para cezasına mahkûm olmuşlu slektaşın bu mahkûmiyetinden dolayı UessürümUı tabiidir. Kaza yapan Şoför Dün Mahkemede sorguya çekildi Evelki gün Suzan isminde bir kızı çiğneyen Tramvay şi-k ı.ı- !¦ 2 numaralı otobüs şoförü Yunu mahkemesinde saıguya çek i imi; tir. Yunus kasayı anlatarak küçük kına cvveıâ çamurluca çırptığını ve sonra otobüsün Önüne düştüğü iıe de pek anî vukua gelen bu katanın önüne geçemediğini ilâve etmiştir. Sorgu neticesinde şo st bırakılmış ve tahkikat evrabt da müddeiumumiliğe gönderilmiştir. fyögletem tesiri yak •J utsam gönül razı değin Yalova ve Bursa Dflokfi gazeteler şehircilik raDtehtasun M. Royer'in Yalova d a tetkikler yaptık taa sonra memleketine döndüğünü haber veriyor dn. M. Royer Yalovaya giderek orada birkaç gün kalmaş, Ya-lovayı asri bir an şehri yapmak için İp idai bir proje de yaparak Anknraya götürmek üzere Akı* müdürüne vermiş. M. Royerin 'anlatışını göre Yalova iyi hazırlanmış bir proje dairesinde imar edilirse, numune il edecek bir su nehri olur. Zaten Yalovada bazı müesseseler yapdmtşby. Bunlardan bir İn amı lağvedilecek »o bazı yeni müesses e ler yapılacaktır.Franııı mütcbaasısın ba güzel sözleri içinde bizce üzerinde dur kılabilecek mühim bir ookla v Malûm olduğu üzere Akayı a sekti olan Seyrkvefaîn Yalova-yi imar işi İla meşgul olmuş ve orad

paralar harç ederek inşaat ve tesisat yapmıştı. Aradan bîr bayti sene geçtikten sonra Yalovanın İmarına daha büyük bir ehemmiyet verilmesi ka edince, getirilen mütehassıs, orada yapdan ban müesseselerin lağvedileceğini •Öybyor. M. Royer'in sözlerinde bu müessese! e tin niçin lağvına lüzum gördüğü izah olunmıyor. Onun iç iği sebeplerin doğru ohıp olmadığını bil mi-yoruz. Fakat onun bu sözleri bize şunu hatulattı: Acaba Akay idaresi. Yalovanın imarına başlamadan ve bir hayli masrafıar yapmadan evvel böy le bir mütehassıs getirterek hazırlanacak ve karır, landırılacak itnar programı da-ireaİnde h ket etmiş ölseydi daha İsabetli bir yol tutmuş olmaz mıydı? Gelelim İkİncİ meseleye; M. Royer Buraada, büyük fedakarlıklar ve yüz binlerce üralar sarf ile yapılan asri kaplıcadan bahsederken şu solleri şöyüyor: "Borsanın kaynar suları ulakta olduğu İçin yeni yapılan müceseseye gelinceye kadar kuvvetleri i kaybediyorlar I.. Demek ki bu yeni müessese işi asri kaplıca, bilmem kaç yüz bin liranın terfite yaptlcbğı, yap dan maksat ta seyyahlar celbi ve bunların Çekirgenin çelikli ve kükürtlü sularından istifade tmeleri olduğu halde, suların oraya varıncaya ksdar kuvvetlerini kaybetmeleri yüzünden, hiçb ir işe yaramı y aea k I Demek ki bu yiız binlerce İra boşa gitti' Demek kî Bu-ıadada, unların yeni mûeıstscye kuvvetini kaybetmeden gidip gitmiyeceğî teık k , ...m asri kaplıca.11 .n mnı bıjlıııd.l Ne ya ıkl L 1200_sandık Yumurtadan bir tane çürük çıkmadı Bir hafta içmde yumurta muayene komisyonu \70i sandık yumurta ınuıyeae etmiştir. Bu >adıı yumurtanın içinden bir tana bil* çürük çıkmamıştır. Bir hırsız tevkif edildi Kıpı ı çarşıda bir voegıncı dük ânında n yorgan (almakta* suçiu Melun. I dua bsrıacı tuk, cez sorguya çenılmış ve minede suçlunu* tevkifine karar verilmiştir. -i- AMAN KİDUUUtYlI Zaman Ansiklopedisi Oligarşi Okuyucularımızdan biri bir garşiyi, Aristokratlığın bozuluşu garchy «arar. On «acri mûl U- v .1 ; l tadüf rtl rdekr ıh I' labrı ı gore kendi lakim bu hükümet itaatler latarıdı iki kelimeden alınmadır. Birincili < oligoi ) dur ki m ma nalındadır. Ikım.ı a-, •-.-. ,ı ¦ hl H . > metmek m an* w a gebe. Bn iki hehme birle*.ne* mıgarfi tabiri vücut bulur te'ann hakımıvıl '. aunaaını ifade eder Ot-gartİ talan, . . ..¦ i. :. . ... arasındadır Yunan filoıo'u Aritl , olioligarıi deniliı Günde bir Kitap Akş; ;am Haaim üülcl, ı.ı "'. •* temimi bir illi n ı . ıı, ...ıı. Şair ı.ilerin-inini «fka, kadı .-ıl.ıı ı ıl ... .ı-.. ı '-ır:ıı|. Bundan labil nr utabilir ? Gın(ligİ£ en biyik Gmidl, *n büyük levhl, en bûı uk gıdan i|ktır. Her genrln matlah B|kı, muhabbeti, kendl *t haıuıalB arif tir* eek peri gibi güıel kulan tahayyül nltigi Ur d*ıir ..-H - V* birgua ¦¦ (liralıdan kalan yalan gençlik giınlrricin bu hulralırındm İbırrl bulunduf una. kı; itin buaua hoıi-dadckl bulüa l.ııbu.ıtı *a aalaha*

tı B|a|ı .. lı.rı .l.aı. kadar, "inraa re hicran olduğuna gore bu hülyalar ta büyük mıneıi a*r' 'i im: ı Ondıa deljyıdır. kl tabiatındı ¦ur ııtıdıdı olan gtaclırİB İlhamUmu di, -ıı.ı- ışk i-.t l edec. Hafim Nrılhi Bay d* çok Ubil olarak bu yol* gitmiş, mamurn iınin bir kummı ka b tema > -JiI• • ini. balb huııaslarına re afk maıaun-Unna tabUı etmiş. Maam I ¦-naıa har.ii . .İr de içtimai re milli, m*ml*k*tin dırlUriyla a İtki dar ¦lirleri (ar. Bakın, !r ab M alı 11) Cn•aalı mamumraİnİD |U parçaııada Anadolunun bakımım . .. . r haline nanl caadaa gılro bir bâlânla tere Oma a ol a yort Hap boyla bn albraia cıaa yakın yarlari AS. ı-1 m- ırren, yara »ı ¦- »kaklar. Ah, bu Aa ¦ dolunun bakı mm frblr liri Aynı raanıırarnlo bafUagıcı da '•ı |ii:ıu: ı ohuı okumaı gbtbaıuldr canlının bîr mıhıllc huıuııyıt »r aamimlyeliai ne tıeah bir Kad* ÎU tıı-ir -diı or UıaUrhra çeşmeye yorgun teatilerlnl, Ali,ım keıanlı|ında nöbet bekli' yen knUr güneşleri Neıihi Dağıtırlar ba yırdı kar günün krdar.il Baıı ~ı. ı m da ıladraın •eibmta^toaayyankha***» inha.Ur aekıaaUe g-Bııt mıaraUr •**. Hami* 41 -a.. aa haladaki ıC-l-yaeaan) naıaal. maı mmn f. *• m—aı, anrlrraa aı hallaadamı aU. har maımaalırdaadıe. Kail.ıa. aMMobüm hllaaan geçtiğin yari Baaa a yal laan, hl her »oldan mukaddcıt. Bu oima bili Namık Kemalin. btkbUtan bafka ııdld* *• «ok kurralli bir hlml hıaıaılyrtla . ¦ . alas |n Ihl baytlai - lılmrıı ai(la -naaklan uaa|a h.'ırlattı Harın aaıaa adar dikkati, haa han rahia* | Kılblsi ıi».| alaahea anhıahardaB kari I Yal 4a*eiao k . U . t., . r • ¦ hamlyıl " hamama» art bir marnda elma. gr-ıh aramiyata ı»iılaallik bir mrııada baıU-aıaa. dalma L bU İtham rr kurret-b bir brl*md>ı (a bu yoldaki mı-mau lır ruhlar (ıııriad* lautiak derin tıılr bırakır. NHıklm llaflaı Nııihi Beyin "İ1B I ¦ in ı.ı........ bil HIR ı.lıİİn yark, mı*raıaı okuı okuaıaı. nenulır ••••¦¦da mOaaaehat hutrnnıınıııı.ıı rı|rara. darhıl Kr-maBa "balhlai aım-f olur W. o ı,ı-aaUrdaa hirl_ nmn dil— ı Haaim N*mU Bryta anauiibib aeaaaa dagm (Erbaa yaU dtı.'ırl OalBBİl l-[rhl [ ır.ı: bîr maniam**! de (ar. Mıoiümtrıln mr.ıuıııu. Ifır (r lil.r yolu. ¦ daba pak f*af İken karlı *la»| bir kn lifkıl rdiyor. Bu bir hayaldi d. | ildir. Bu mev-luan caalı miaallerıal h-pimiı hır lalcaıl *ık Ifte biyla Ur kılı, oüıel tefbıblı la (aaıir va tarll rttiktrd un poliste Camlardan ne istiyordu? Kammpafada debbagfcane civarında ılı *f*ncham hahve-alnde Mrhof alarah gelea m> : ... Takti ...¦¦ ı . İl* hah-¦enin lamlarım hırdığından po h* taralından derdaal edılmııln

Ete taarruz elmiş Lı. -1 .m i. anının (ikan ve İn.!, giden tramvayla carpif-analar araba deerilmif ve at l a öJmiıttur. Bereket renin ki çocuklara hiçbİrfey o'mamuj ve kaıa da fayiatau atlalılmiftırAlmanyaya ihracatımız Bundan bir müddet evvel Almanya ile bir klcring anla,-maat yapcnıatık. Almanlar ton günl erde tullerimizi çok fazla pahalı r-ulmuflar ve 22 ı . ¦ nicvvel tarihinde de mcmlckeli* milden olan ilhalâtlarını keıi-vermiflcrdi. Bunu müteakip 24 Tcfrini-cvvelde bir komiıyon kurarak fiatleri tetkik ettikten aonra lebdit ve iı-ıı/ı' etmiflerdı. Bu suretle bir çok roalları-mmn (iatlan y&rde IS niıbc-tinde düsnoftU. Bunun ürerine Türk ofiai kan kul Ey ılyah ldıUrlyl* la k.ll, ™. bakan Irır t Aşk re ı«ık, banlar h*p Ilg.a haki. ı • ba malıtaa Fakat ba baklamı kar|wada fraç'rrc t-rrllâp rdra Mydh har ah va rile vardı., hl n da İBBhmde haıaiai » ırrkıaı çı|aiyer<h maı* r* ırkak almafı klmthlb-. ı(U fa dert mıa-ra hafim ntı k Hryia ba alaı da eob İyi takdir etllaia* deUIM ryırdı*! İÇİB krodıMBİ tlbr.h eyleri ı. PEMBE KÖŞKÜN DEFİNESİ -54 Fık-ı maattanaM llJ.a VaUy*) araya |»nrak UırtııUn baıahma ma mam al d* kuataai.h hlÛa.C (Flaryal, (nı kana ha ı ......... ..¦ rKhhıtlı dinsemıftı. i' ¦¦ . Vokiyl ma boadan aaara ¦ i -1 ¦: ,. rolr |*liara a. tabbahala naıaraa fa pah Uda IdL illi". VartrâaD t. akfam ata-tedıı | Vida O. or } faı-anaıaa yaı- fllaırklr fkra Bikaaadaa bi badının brndııinl ta|ııdı|ıaı day-Ot ı..'i- babınla kaifiaıada Marn | Du*« ) o in oda (Vahiy* ) yi fOdd haaahakaa ı — t*an*a aa Ubyaraanaal l> .• - ¦:. II m.. .. kadın kareı laırddlıt (diyordu, |ay*l mötuaııaaa bir •urrtta d*dl, hl: — ı ,.. .;-...ı >t. .... .... daUyı banim balkı hnat*hna.aM h*k. aMdaeabaua.1. ttaaue >fia | ardlaVn aH.a... .... rd...-. Saıa Ual—Mİ (Sebldea bakard^tl., Mı bu kua harfi in. derettd* lOlulklr ll . > ı . . — . l . ¦ . . l l . - .. .- . 1 - .-•*. bu aliller fileri» .ıı... aayrctt* held>, kadıma ıl ¦. aah abh bakarak ı Ma da-m h*TuaV|ıaiıl kat'ıyoo «alayı madaav ¦-..ı.ı. ırrdi. Bu dala da (Vahiy*) a* I.-dl|l .. 1.1 - m ı in .¦ Ur ı ¦¦ ı: j ¦• haadlaınr tamımıLr hahlaa alarak dılikBBİıya . ...nı. dikkatli bakn .. dedi. klı — Şuran Bçıhlen açı|a görülüyor,'Ld Halmaıal (Sali) ılı* f*U(il bag .miflif. S . hıad.Biıl Bavdır-nr|r mavallah ulau«aaauL Fahat akhhalii bıkmışa, hilen Ur haalm da Maka matmaml C*hl rl . r-. - , ark ı . anlar. nV-BBaaaUjh alaka |iM k.har bir aat Ifia, malmaırl (S*U| ,.ı. gflıal (e Irırubıaif bir bıus bular ra rıha mı bayla kaçırmak pah İr muvafıkı rnaal d*fildir. Bu ıdtUr, (Vartımlll İn hayrc-(dal Ur hat daha .....ı.ı. Fakat t¦ y. ı o kadar ı11 Ur miatta *aı aayldyafaa, hl hcoaUi-nc kıırnıfa Uakta yubla- Bak.auı (VrrUaaUl U laıaariçl hadım gteendUaaahl* kfkaa galımııdL Bi. naaaaUyh M«l*yim bar aaala aV *. Bı — lllrn). alı Umalh aldanı-yorıunaı. Bea mal aıaıal (Srlî) ola

kalUU lı,'... ....i ıı.. aynaaBiyoram. tgee o beal hahikateo .n yor.r bra a* unu alflu nımlyaylm? ı ı-ı bw ...ı... Ur oar aı Izmirin imarı İzmirin imar plânını yapan mimar neticeden memnun r »elirinin ar iı ı gelmiştir, «i Doktor dıya gcımiyc fırıat buldu-fum-dan çok memnunum. Belediye-niıîn Irmîrin imarı için tarfet-tıgı devamlı gayret ve faaliyeti lakdir etmemek mümkün değildir. Bence bu faaliyetin en tayanı dikkat nokta» ¦-'-*ı ı.n bütün mahallelerin* de parklar vücude getirmek anutudur. İçtimai noktai naıardan pazar, parklar ve çocuk bahçeleri hayrete değer muvaffakiyettir. Belediyenin imar plânını bu kadar itina ile talbik ettiğinden çok mıl'ı-lı jııı.ınPl hakkında Alman mimarı Yan-ıcn taralından ileri »ürüleu tenkillere gelince^ bence bu tenkitler n kıymeti hakkında bîr fikir edinmek için |kendi*iAdana'da Tasarruf haftası Adana 2 ( A. A | — Ayın 12 tinde başlayacak tatar ruf haftan için şehrimizde büyilk hazırlıkl vardır. Her yıl olduğu gibi bu yıl da bir yerli mallar aergni acdacab ve memleketteki bütl o 'fabrika ve mücı-(eteler aergiye gireceklerdir. Tasarruf haftatı devam ettiği uıca aergi ye giren lırmalar yaptıkları şeyleri çarşıda dolaştıracaklardır. Ta**rı.ı! ve yerli mallar hakkında şehrin münasip yerlerinde konferanslar verilecektir. Samsunda hazırlık Samsun 1 (A. A.) — Bu yılki tasarruf haftasının geçen yıldan .i-1 i'-ı olması için büyük hazı ktadır. nin hamladığı planla eserimi karşılaştırmak kafidir. Plânımın latbibı hakkında şu fikri edind eferruat vc gerekte umumiyet itibariyle belediye fikirlerime tamamen uygun olara k hareket ediyor. Hakkımda göalrrilen bu itimat lan dolayı belediyenize teşekkür borcumdur . — Şehirciliğin ıon temayülleri hakkında b:rnz İzahat verir misiniz ? — Şehirciliğin temayülleri hakkında henüz kat'i Lirşey ¦ı.- "... .... / Şehircilik yeni bir ilimdir, bıııu henüz herkes yeni tetkik etmektedir. Şun» da zikretmek linindir ki belediyeler mimarların fikirlerini kabul etmekte mûf'aûlpe-t eni davranıyorlar. Bu tabada İzmir jehrı meı'ul bir iıtîsnaiyet teşkil ediyor, mea'ul bir ist sna dedim çünkü hiçbir belediye o kadar kısa bir zamandı İzmir belediyesinin meydana getirdiğ ter kadar eterler vü* cuda -rlırrn'.ı-m jl.r. Bugün vücude getirilen bu eserlerin lüzumundan faıla olduğunu iannedealer bulunabilir. Fah at 30 sene soorn bu eterler tamamen normal telâkki edilecektir. mimar plân çizdiği vakit hali düşünmez istikbali düşünür. Müstakbeldeki ihtiyaçları goz Önünd Samsunda tütün mahsulü Samsun 1 (A-A) — Yeni tUtün ürünü, yapılan oranlara göre Samsunda bir milyon sekil yüz bin, B ada ibî milyon 200 bin. Alaçamda altı yut bin kilo olacaktır. Elde balan eski tütünler bitmek üzeredir. Yeni ürünün satın larınn daha başlanmamıştır. Yalnı an kumpanyası Samsun vc Bafrada hevenk halinde altmış bin kilo kadar yeni tütün satın almışl . Pamuk satışları Adana 2 ( A.A) — Pamuk utifUıı biltün memleketi sevindirecek bir haldedir. Yerli pamukla rımızın kilosu 45-45,5 kozanınki 8,5 dan 9 kuruşadrk satılmıştır. İnebolu Halke-vinde hazırlık İnebolu 2 (A.A) - Kaıamı Halkevi - ı maısınsı um bar çelışme programı ha fırlamıştır. T'ıatJ a hasırladığı gibi toyanl yardam kon da yofct*' çocuklar için kitap, e İha**, kundura lem.nıo anmakladır. Mu .ıhı kolu da bandoya ılfltr olarak bir ısı lakımı ialm al-mıya karar vermia ve la girişmiştir. Bunlardan başka haftada Uf defa halka si-nema ş*oater ilecek tir. Tarih ve Lılebıyıt bolu tarafından da oı dılimİt »e any adları hakkında konfrranılar verılccehbr. Aydında tarihi tetkikal Aydın 2 (A A.) — Hal kivisin «ocülGğ&y.* Aydının Sut-tanbı**rı nahiyesinde bulunan Nii arabelcme bur geıınb apaLtaaşUr. Gesanlıya gıeknlcr harabrlen çevreninde bulunan Kaıakh ve F.akıhıtar kûılu'rrı tarafındın sev rşılanmışla* ve tarih bakımından faydalı bilgilerle Aydına dönmüşlerdir Kastamonu tekiz mebus çıkaracak Kastamonu 2 (A. A.f—Vilâ-yetin erkek nüfusunun 155 bin old

uğu Bayılmıştır. Buna gore etkiden yedi mebus çıkaran vilâyetimi! bu sena sekli mebuı çıkarac t içinde Halk Frkaaı Ocak vn Nahiye kongrelerine başlanmıştır Bol uda Kongre Bak. 1 . -\ \ l H ı û.b dagıld. Kongrede tırçoh düek-kr geVeayulmÜftCır laiara hey-etınie dok «e bunlardan Emin bey. ı mı ! . re b*y-eb başkanlığına aeçdmıştır Kongre Ankarada toplanacak ye gidecek mu rahhaslarını da seçmiştir. Murahhaslar üç ki|idir. Muhtarlar kursu Afyon 1 ( A A. ) — H.lke-vınde açılan ve on gün şûran muhtarlar kurıu dün kapaD-mujbr. Muhtarlara e*d* 1 lik bir yensek i enim iş tır. Kendilerine otuı der*, sakil konferans vcrilm.|lir. Muhl ar-Lar k&ylerma donasöaUroV Dil faaliyeti Saman. 1 \ Al — Oldd tavası Samsunda hızla derlemektedir. Halkcvind* >U ra edebiyat ko lunun bütün rı toplanarak bu dil gecesi yapmışlardır Stoaıuada soyadı alanların aayıaı günden adır. ¦ilkmekle raııp «rrdl. Bununla «anki boyla boş lOilarln c***p 1 .' . ı........ıı .lıı Utrml|H. I1. ..i-.-. ı ... ıdıilnd* dilimli; — I |rı M.lıtaı-I (Sili) ...»•-mif olıaydın.. h*ndıa.ııl dalaıa sormak ı.ı.r m f.l.....' Barada |V*hly«| aahia. lafaat k.~.l......ı çah hsraaı oldafuau asUlmah Utiy*n Ur lıbaaaamU |4Wa ve fa |a*kp anal asraka , — SU Mada a» (Dn*r*| akm .. Utıyoeıanaa. aa brhbyl.taBB*? Bara* aı.alhi mııılı aa > .,¦-. a I •. •.. ahaayaa ba eeai (\ ..ı. ¦. ıı I ka bayıılla ı ... '. I. m do k>ıd.rd.. Ba artar ..,» I-, rd. .ı. — Madam (Da***l ara ı.ı.. bir f*y IrlatBİyarum, Ur şey Utemck hatınradBB I - »-.,...... ım Ovabıaı rrral *r anık kik ar-Ayı hralp yalana daram attL fEI«o Vahiy*) i** Buallnla bant altlal teılrr rh.mmlyrt vermedi. ı> mCUlrhıl mOılıhıl gutmakta daram «diyordu. Madam (Dam) d«a bun-Una n* Utedlf i ol pik aU billymdu. Bantır da «ib|rla hım kaadiainib, kem da hrrkraib iatrdi-Jı fryi i«t«b>rkla idi. Yaai Madam (Dovre) den mümkün mertrbr çok para koparmak ar su m oda İdiler h.ımelçi kadın iVrrtemi!) in Mılni.in.iirl ı Seli ) yl ranta Ittibaı ederek İhtiyar kadının ı ...... ¦ ad kaıanBi'fı çalı|lıfına muhakkak . r ı .'. \ . bakıyordu. Il.tmctçi kıdın ; i-.-.i." k*dar kl|ioin böyle Madırnı *obu!m*k I f r, trerüba II* MHyordu. Bi-!:¦ ¦- n. ı- ¦. . \ '-1. ... ; a >.,'.¦,i -. . . lerdro genç IngıtılİB İBİİB kılma-dıfından da «aıln idi, çünkü *tbfı taşın bota gılnardlfinl onra (Voklyr) ban Irvanm ¦• ' >- 1. ctımk ûıer-,ıı.. ı çıktığı uman yine MüıyO (Vrrtrmİll e teeadül atti, İngiliz müheadl* baadiligindeo bilmatçlya tobularak .-ı,... (Vokiye) bunun üıerior daha açıktı konuııoaltB lûıum rUrdıl re — FUandtiB, alı yaalış düşünu->. r. i. ...... bay buda ümit baaliyor¦unui- Malmaırl S.'İ h.çbir aıırrt-I* lir ikalarını d, Madamdan ara. faal 1--. .i .. r rama olarak lir bt drgildır. | Veetemil) Bu dı(a ba «itera bırfi Or hayret rtli, ne de kııdı, . ji mı I — Ya dyle mi ? Dcmekla İktifa rtı. re ı- ¦ .i ıı yanı ura yö. ümege başladı: (Vokiy) lae lOiCndr daramla i — Eter «Is Mıtanıır! (Seli) nın muhabbetini muhatara elmtk Ulîyoraaoıı kendiline hiç bir .lireti* Madam I Done ) den ır Ulbllll OBUR m 'i İli -ıı -

.m... Matmaift "in- ; ¦ - . ¦ r fakat yatından brbUnmlyrcek kadar tecrübelidir ve inıanlaııda pek iyi ta sımaktadır. _ ( Verin... ) Ut sahaya dökerek gülmeğe başladı *e dedi. İdi — Siıİn zaaneltigloiı gibi Mal-maıel (Seli) İle benim aramda hiç bir auıette para balı» geçme alı banim paraya muhtaç oldufuma va otrkinin barıkt-ıı.» paran peşinde koltuğuma Baleden hük or ıuno.1 ? Vokiye riyakarane bir tavır aldı ve dedi. Ut lh \ ı.- .ıı vur Kınııauet«( 5 Görüp bilmediklerimiz Musikinin tarihteki kökleri Musiki nedir ? — Ayrılış kolları — Devirler — Yunan, Roma, Mısıt «misi kileri — Musikinin tar debiyatı — Musiki ve hıristiyanlık Y-nî bîr muıihiye doğru ilerletil bu gül l» id», hakiki muti' bil- bîr gdı ılmıroı. «an *- brynrlmıltl mualki nur dm ba|Unai|. naııl delirtir takip rtmiş • • tekem mel noktaımı oaaıl i " -muşter? Hıınu tMImemlı ti Bugün, işte bu noktaları mer-mubaha ıdvcegîı Tarihle musiki Mııalkİ. ıımi, Latince ".....i İlki > i.-.'..! ka. kelimelerinden alıamıflır. Muaikinm lügatle larifı « ¦. ı - -1 r "birleşen Malar ba heyeti mecmualinin kulağa gelmeli... Dıger bir larİfe gdre de ı "Setlerin melodi, film, arane-ire birletin.'mr. dir. Eabi Yunanlılar, bet aaa'al için bir ilah laaırlardı. bu ilahların totoyla atmıştır n >•¦¦•, ıra.er ı,m Mr aaimaelaVI. Musikide .v,pnıjı.ır Muıhi. .Ih .M. aoblaaudaa ıb-baren. kı. ba larthça aaaH-ı defnidir, b r takam esnalara ger e mtUllH kalkara .ynlmıft». Batı eterler. ¦ - - • 141a ynulmıştır. Boalara "aleti muetkL, "mumO-re laıtıumratelt. denir. Banları kulu veya atadık içine yerleştıritrn tellerin kir kutvet nrlı İle çıkırdıklan »r Bana " mihaniki maliki .. - 1 metanla, ut denmek tir. Na kadar muaikl alıtl varıa, hanların bepaiadea alınan ıea. 11al tonda Isa b.-ı " lami muaibi,. *taa. Geiae.. Mm! t «e Ilıraamami, ma aakta nadan kılae ye da rr»,, «!«.,. ıdı. bu ,.,.t m—bire "b.ı— m—bu., sak te-Mn»k. aacak aa aka ••¦jı«¦¦ aaırlarda aile aal»aUnaa fir-¦ - r ¦ Tabii atılır . . r ¦•b"lı . O lamın bu şıklla adı: ~ o .* uıuiıh lal . | Mm Chambre 1 almu|tnr. Muıikinin labneya g İÇİŞİ bandın lonrıdıı Buna "takne ır.ım kııı. denilmiştir. ( AhtaM tabiiyi yi, ysai ttrtınS. tı'dırım fihî hldııaleti taklit eden mnaibl. lehlit-l muaibi. (Mut. deaıriptite) lamini aleuştıı Irak. hale gara çalaeee k.Ub h*. mtl.yte. —kira. -K-om. —ki. lamı. en..,..) ban I . . n le. .tır Maaibl beyetlerıai mutlak bar tarıa idimi lâı.mdır. Buaaa adına *beyıt reisi, (Chıf dr muaiqu denir. Musikide devirler Birinci de tir IPtr.odt arrhıique) Fj ıbri ilâhların yaptıbları yarkılar.. u şarkılar şiirden ayrılmııdı. Şairlerden biri |iırım İnşat ederken, bar mutıkifinaı ta a şii Ibinei detir. (Ptrlada Spartiatet aa.llttıe ataS. tekit asır ettel aaev-11 alan a—..kı ,..ı.

Ba devri, t-, İsng. ,.U ,.. aa ananml bar.HH.ee. ayrılmaıken. onara'ırı arr.'ma|a be alım iftar. OpBnr» davtt 1 (Penada AtkeauanBe au ( laaaıa_> > M. Klan baş altı San KHi'a başlar, lakı)e aa. Bunlar da şiir la muıikl blrlUrindeo ay ritmi in. M mî bide hakiki lanalin bulunduğu, yahut buluşmağa yaklaşıldığı ısaaı bir kargaşalık ditti ı irde haıp . m büyük şarkılar, dans hataları, o lamana kadar mettut olmıyan aletltr île ç/ılınnıtğa ballandı. Ru Musikinin edebiyatı Mut.kinin belli başlı b>r edebiyatı vardır: Arlılota, Bacchıaı. ..ne, N.comıqua gîbt bOyûk Yuaa 1 ııı'ıt.ırı, muıikiden bshıedeo acflı taerltr vucude gıtlrmlılerdi. Musiki notaları Muırlılırın Papİıüalare taıdıklırı ban muaikl notaları ıtmnnımııa badat gelmiştir. Hana mermerlere hakkettikleri notalar MU.. Ktliıe antikiıi meydin aldıktan annea, din gıyratina dûyco batı plpaılar, bulun bu eabl eterl ri tnpl e mı şiardır. Papııların bu toplayışları bir bakıma İşe yırtmış, lıkır bunlardın alıa muı - ti im bir 111 terilmlştir. Musiki ve hıristiyanlık Hırİıtiyanlıjın baştan gıeındı, ibadetle ¦ - !¦¦ ¦.- brrtbır buluyoıuı. Oörd 1 11 anrda kut telli bir hıriıtiyan olan "Sl Anabıolıe,, dini muıikinin ilk tıaıU trmıllal Bu tanla itki Yunanlılardan kaimi ban şekiller de tardı. Bu adamın lamanına kadar mııai--mı ttmpo malûm değildi Ambro' -r bunu bul muş 1 ur. Hanendelik devri Altıneı anrda kir heyetin hep bir afııdın şarkı lüylrmeai uıull buluooıuşıur. Bundan lonra at kilin el 11 on dördüncü sur a gitgide değişiklik!» birbirini takip etmiştir. Bu tekamül, on UcAntu lana ı-nlınıı ksdar detı •İr. Bu ıırada halk ta şarkı a... mtge başlımıştır. Eakîdta killıa vs liyatrottrdıa bışba yerlerde •d y len mı idi. Onuncu anrda ( Örge ) denilen boakoca bir muıibi aleti bulunmuştur. Bundan lonra digır a lettir da İcat edilmiştir. Fakat bu aletleri uıtaea çalın hemen yok gibidi. Hakiki devir On bışlnri tı on ılımcı asırlar musiki için hakiki bir " yükıcllf detrl. o!nıu|tuı. "Goudimel ne. Rolaad, I ¦ gibi dikilir, bu atrın muıibi hayatına tan . . r. | burayı »eyabı kÜiıe muıiki d altûıt eluyoıdu. Bu de tir, mualki bir Inklllp detridir. tcrdigimiı bu tıtat-lar, kalk Un aldıkları ki yep yeni eserler ırrmrgs ¦uslardır. Muıikinin hnbİkl şeklial bulma-siylı .1.1 menıup'arıaın irticaim İlk ve idi olarak bu devir k eder. Bu irtica, l'ı'.tıtrini nın taıaı¦alu ili bertaraf edilmişin d», muıikinin yeni şeklî killteyn bile girmeğe mBtaffab olmuştur! Opera şekilleri On >lıı. ¦¦¦¦ sırın ortalarına doğru (Opira mod'rne) bendini h tfrmega baş'am i Itslyaa muUkı astatlarından (Moo. tetirde) İbdı ve ilân etmiştir. Muıiki hakkındaki bugünkü ananına teşekkürünü bu adıma borç-Inyuı. Monteteıde muııbiye üyle yeai bir adım atbrmışbr hİ muMkİ bab-. i.-!''.. bütün telakkiler alt herkes bu adamı bir kaçık, bir leeseri Binmiştir. Fakat bütün bunlara rağmen faciada İlk olarak aşkı bu adam ifade edebilmiştir. Montelerde, ııhoede İlk alarak

birçok ktmanlar kullaadıraa adamdır. Bundın başka 'Klavsen. (Coş-vecia) d« ba dıvirde küllini Monte ve ıde'dcu soara bir İnkişaf aırı baş - tir kl, bu deüı tatlar. oraya. ettikçe, < köklesin •alırdı mualki blklki ttctle, bışlaııyan mıınauasalar pek çok dikkate şayiadır. Her m-Bİeketia gü-ıcl sına lifle i araşma giren rini İnce ite d inceye tetkik etmek Itnmdır kı, bu fikir farkları ortayı çıbabilala. Musikide («feole) ter Alman muıiki mektebi (etate) 1 17nü ile 11S3 araıına tıkışan auffa M' 11". Beetkota 1 hayat veren dallaydı Alman aıuı.kiaiı ta ila 1 dan dır. Almanyada ISMdan aoura armoni .1 r lı..ılı ir.] va muıiklds te* it. ittîrap, etleillh aMydan almıştır. Bu tanda en çok Vıkar, ıhon, Sr hu bert, Scbop n, boıüaa bu İhtık lan Biarleaanil-bikt kl <-¦ " - M1 çek n deo ItlbaSehumann. I k*t gıb. lavalW •aHak ofaa-aaard.r. Vagner'ks atatltn tıtfı-i"' artıyı buyd Ha atnUasa-kı. Ve Oİ«eU.a.| atomki ba kortaı haşla alıştı 1 İtalyan mnsiki mekteb Bu oarhlıp, t-iffıb Pireli ¦ en oymadı şen mualki yır alaaıştır. Bu faıılda nrktatradaa liyıde imin ııain* IHhır ftılıdn. Bu devir ..11... CIrmiar., Beltlai. Reaıinı. Verdi gibi CalaaVan a eFransız musiki mektebi Fraamıtsr. ba <!•••*• kar la faılaau.aaa (.h.am şkarOar. Fmnam maamnd (nala sen. lalla Basılana. Itarlrır akaaımiyat •ermetı. ıl.. rt. »ma FraatlI -ecolr.. ü ııti|«ı. kı. ılıdı edilmek îılrntn hidır leeaiı. açık ta timimi atına. Onduk m i. n» 1 asrın ılbıade Frıa-tadı yetişen muaibi aalıtlan şiibIa-dır t ii---l-.il adam. Iıaiıetti. Mine Dıtid vaatlr». Franmılana apsrs seki- Fraa-ıılın. hakiki moaıki sakhdU. Ötere - hamak, kusa kahyan şekkae yaklaşma da snanlklatn tekmJ bari teli .Jil ka tanıtıl. Gaaaod bu aı ab teki a ea ıtrim li, ea hitan ıe aa ....... ¦ . yetidir. ¦ kı Beri şührtl Filanı hakiki adımlar dandır. Bu edimlin musiki demek, hıktır. Gitgide Biıel va dıfaı acı Mı .11 ııl ât - S*.o. m doğru ta ren ılıiıllarfıklrlariae güra - I1.11. hahkı keıtraaiB gıaişırm-ıı llıım gelecektir, lamadadır. İlk musiki notaları Mu* biye ait ilk aatn. boa dua Um dürt koçak ¦•> avveL yani

1490 ». imindi el d» ynıılmi|tar. IS,üda aolaUn çogıltmık İçin blldigimn mühür (--hliadı Uhta kalıplar, daha Han Itri bikir, borlun gibi medeni tevhatır Üaarioe oy.W bahalar ka'Ua. m ıbr. Nata Ut o saman fafttak aaaaak-baUr ştklıaaa id>. SamtsUn ba günkü şablr girmiştir. lilogrıfı msydıaa çıhlıkUa loüıı 1 ..t.ur ts l.emııımııl şdhrsb halı atsa mu-lki ererleri düayaya yıyılaıı|ı bışlaniTİi'. Saa ştbıl ; notayı ıhamıb hıaasosdabı müşkÛ.leel halata. , tolı. pası rki kola ye. ak nasbi mistir. AHiiin.it beynelmilel muaibi, işi. bu detırltri pecirmltttr. Halım Mlaai RADYO PROGRAMI 3 Kânunuevvel Pazartesi ¦» Khs. m k ıv 1 > »m ™ 1) Haterkt. Plâk Z3,«5 kıta.— Plak 14.1S kakvttet. UM pUk İS haafvrana 16.10 Sebubeem asar k rinden kuarlet knatcrl 19 kabir-Ur 19.15 radye ar biati an 70 kon-f..anı -f.ik M M nlâk ?l kamaa banaıri 11.* sarkık piyano kasnı ri Ti easkaal H.K muıık-al. 31) VARŞOVA. İMİ m. 10 Piyano ....... ¦•c-ler 19,lt H-fil baktehaaa mu.hisk M Palı-, ie sarltalar. »74 Sdata*. 71 Kano-k aletlerle koeet r. îl.H Ha tartar. Tl Senloaik arkasfra kan-imI.~ Konferta* 13 Reklam kantar!. 1\is Daaa ditti. — Dana , m m. m . l-.Mı ok halk şarkıları, seri 70,35 Eko-10,55 Küiiür pro-beıler. 11,10 Pik. laıeri. 73,40 İfaca ndı arM.ıı.lr pıgındın. 11 Hat .' 1 '¦1 Orhıatla kol ¦an- Uaıınaj m çalar. •>•• Khs BUDAPEŞTF, 350 m. 1S.M Kora heeaerk 19.00 Data 19,50 Keman kemetri. lllanks Fıkrt) II Fllitia adalarında (alının muaikl parçaUru 71 F.ltdk. Ida-rnır.ıl» apara oekeatrseiBia kanat ri. 7l.«» Haberleı. D.»» Çlagaos arbeaireaı. 14.15 PUk kaaaart. ¦31 Rbı. b-OSKOVA DM m. I7.M Kmleed. peagream. lt,SS Kmınrdu için knnaer. 19.50 Kol katlar l(U kanaat. 71 Yabancı dil-Urds nanrl yst. 115 Khs. MOSKOVA < Stslln ) 341 m, ııj5 Bir se-ara UtnatH 17,10 daaa parçalan va kınam klııır. tVM Ki.. BU GP AT «SJ m. » Plak 70,10 rehUmlar.- Saa-lar 11,30 Bslgıat . a ..... lam-•ıi' nakIL Brigit Helm ile bir mülakat "Kadın aile ocağına merbut olmalıdır..., Maruf Boy. reli bm yılduUı Alman yıldızı "Film ve Kadın kındaki düşüncelerini anlatıyor »İS 1 indin kili olan Brigit Helm. teşfinlaani ba|laa-gıCıııda \—nlnıataaa bir seyahat yapmıştı. .K - - ¦ iılalyoannl gelir gelmtı. Vonan galata muhabir la» i atrafını almışlardı. Yunaa gaıelecilerinden birlaİBİa bu . i. t »'' Ha yapmağı raunffak eldagu mülakatı ¦h.mmiyıtiat blna-

an ışafyı nakleı-.f" -¦ fi Oıara artiat. Yanan Iı mıalskdaşımııın largBİarını açıkça ve tamimi bir suratta cetıp ¡ıran iştir. Belgit Helm. Yu a ani itana seyahati m be hini şu in ratU İıah ayUmlşHf!ı — San çttirmtş olduğum (Vo-ronşıfia sıran) filminin Abanda Uk dtfa gdalrriimetinde hınr bilin ni Içio ı Yunan ılnemacılır birllglaia) daııllni kabul ederek hımca YantaUtana geldim. Eki taytbıtimden o kadar umıuıuu ki tarif ademim. KıjotUll ıtûdya arkadsılırundaa (Rtnıl MûUtr) Ua (Villi Fnç), Yıınınıılını medhedl id* blltrımiyo-Uıdı, BınJıblr aa svtelba gânl memleketi goımega can atıyoe. dum. Burada ancak birkaç güa kılıbilc:ef;ns. Va hemen fBarlıa). aıdet eyliyeeeglm. Orada hanrlın-mskU oUn bir fümdı rolüm var. (ilmin idinin no slsragı hak-kıodaki rusle artiat |u ratabt vermiştir: — Henüz filma lıtm koamımış-ttr. taaıeo çok defa tukubuldujn ûıara torak filmin biteceğine ya lmakUdır. Zınnedcrıem filme Barkarol adı terılcecktir. — Şimdiye kadar çttirdiglnlı filmlerde en Dcgınligİaiı rollerinit hangileridir ? —En begenditim rollerim, Uet-ropolis İle Nlaa Petrovna adlı aiı filmlerdeki la rdir. f.l. . İlk dala rol yaptığım filmdir. Ba film 1915 te çeıri mişt r. O vakit pek ,--ı-. im HenOı 18 y di tam 16 yaşındayım. 17 Mtrt I9JS da " Berlin ,. de doğdum. Ani iamîm Brigit Valıboh dır. — 1. -1 1.; , 1 ıcıli İlminden hangiaini beğeni)ıııııoıı 7 Srıimli artiı ba sual., pah ciı'. di bir turette şu cetabı termlştır: — Hiç biriıiai L . Muharririn cetabir' laanmadı-gıaı tahmin edrrek, ilâveten şutları ıSy lemistir: — Srıll Hlmlerde, şimdiye kadir li'niiı keadima uyar t. Metropolit ile Nına Halrovna'dakİ gi bi Um manaaila kıııdlmv, UbUti-ne, benliğime uyar bir rol bulamı'lım. Hoş o fılmltrl çetırdıgım vakit dans beoül yenid-o yeniye bu lanıta atılmi]lım yat Mu şimdiya kadar çevirdiğim irili fiil mlerin İçinde en gûıel rolümü Kontta d.. Mu.', k.i.t.ıdı goatndigîma kaniim. — San umanlardakl Almıa proddkıiyoou bıkhıadabİ fikriaiı ' — Son 1 - -1111' 1 - Lı. Almınyıdı klfi dtreeeda film yapmıyorum SlUdyolarımııda e,ki faaliyıtteo eser yok. Fakat, kusa mukabil, çıkerdıfımıı tarrlerla hepsi h-ı ¦ ÖHÜdûr. Kıymetli ar-bıt hardcşUrlmdra banlırının ta-tın'anoı ttrkrderek nrf daha fıtla para haaaamak İçin ecnebi mtm-lıkttleılne gitmeterini hiç te doğru bulmuyorum. (Ur n. pabaaın. olursa olıun ben memleket ml ter. kedip eenebi flrnıların vrofıalı İçin hariçte film çetirınıiyrcıglm. Buna rmln olunuı. im. artlıtim. Fakat harşeyde. evvel A 'um 111 m. Memnuniyeti, haber aldıgıoıa güre arkadaşım 1.1hak-

brifil He/01 yan Hırtoy yakında Alm.ı.ıyı avdet eylaamk niyıttada İmiş. Bakmışı Lilyan. Amerikıda ne kader çalıştı la. de yını barıdaki ka'ir mnıafftk olamadı gitti. Nerede burada çevirdiği filmler, nerede Ameri bada enirdigı filml er? — Bîr badında aradtgıaıı m* ¦lyıller hangileridir? — Bîr kırlın ne kidir ı«oV, b. kadar tıbîl olurla, emin ulnnuı kî o kadar leeiml o kıdar olur. Kadını cidden kadın edea ailı aeıgıaa otan mırbutîyrbdir.Hm gün, hattâ diyebilirim hi her ıaal değişen modaya uymalı için vakillerinı, kıaaUrini bırced.n kardeşlerlme ne kadir acırım bilaenid Kadıa, K-r şeyden eııef, İyi bîr İyi bir ana, İyi bir hardeş. vatındaş olmalıdır. Seyıkar Bayılırın.. Film çrtirmedleyı rol halı ılı m adı fim ta. it. , hb [,:n Otuz Senenin Tarihi Geçen hafin Berliode UFA lilm şirk e tini o hoıaıl salonıın-da. fevkalide tarihi ehemmiyeti halı (Otuı Seneoin Taribİ) adlı film, ilk defa olarak da-vetlilcrn güslerilmiştir. Bu film; ş mdiye kadar yapılan tarihi diminin biç birine ben reme-mekt-dir. Meşhur adamların hakiki fo-toarafaarı, sinemaları *• tariki vakıUr. yekdiğerini takip etmekle ir. Bastıca görülen sahneler şunlardır. İmparator (Vükela) in İngiltere Kiralını n-yar eti. Franıuta Joısfin hayatı. Avustnrys Vebabb Frantutı Ferdinindin katli giltıO siman resmi. Fr-ıtaa, Almanya, Ingıllere, İtalya ve sair im ml« ketlerde ki başlıca tarihi takıyı. Umumî harbin şimdiye kadar giıterilmcmlş dehşetli sahnelen. Rus İhb.iı kebiri. (Lcnia ) tin «aferi. Babrl harp (akneleri. ( Verdoo) muharebeleri hakikî tayyare hutura lan ve mubarebeieri. Birbiri arkasına yıkılan tahtlarSon ıe neleri 11 mühim tarihi vakayü En sonra dahi Almanyada ( Hitlerirm ) in la feri göetenl-mcklcdir. Bu film pok büyük bir ntavaf-f.skiyet kılınmıştır. Davetliler mcyanındıi bulunan ecnebi film nyaları m Um tıs ili eri İle CCDCm' gazeteciler ddbi bu filim pek çok beğenmişlerdir. i 1.imdel.ı tsrun ycoiüiVi" bir-hısıa naıarı dikkati celbeyle-mektedir. maaUrda memleketimde dolaşırım. Ara mı Parıtc)gidcrlm. Seneda bir iki dıfa da Ingilleryt sryshat edarlm. Mü'lkat burada hitam butmah-Udır. Cetek Selânikte, gerak Atî-> m, Brigit Hılma büyük Mikser m ra timleri yapılmıştır. Doğruluğunu benut teııik edo med gımiı hıbarlır. naııran Brlgit Helm gcUeek İlk baharda rimiıa gılecektir. Burada bir film çeıİımeıî dahi meııunbabitir, O. w. Ormanlar Hâkimi Çöllerde bin bir tehlike içinde çevrilmiş bir f: oımanlar //dâimi /Ifmina'en üir ıctnı; Arı fonla objrklîf karfi koifiya Meşhur [oka lilm kuıı panyıaı, ııhşi ve yırtıcı hayvanlarla dolu Ai)». Hmdı.im. Malerya, Hindicin te Slaam çillerinde ç-tril bir film tfltudı gebrmiştiı. Filmdeki art i iler Of kişiden Ibı-relbr. Alıl artistler, birbirlıtiyU ıiidi|-r. bırbllUrlnl bu) ıılayan yır* tıeı kıp'-iBİac, arılanlar Ve diğer tıkşi haytanlırdır. Bu filmi yapmak İçi ki la İştir. hepsi habikidir. Bu film şimdira kadar çatrllın ba bk çim filminin I..)."" tıf.teak etmektedir. Fılmıa kar kir mr trvıl-BUa, ta • > 1 kamın tamamın eıiraa yakanda aayda|ıoı.| çOlUr-oW ı«»rıld-|iBi k .Bapıa i a, bar çer-

rdea m ıkn II ar diki a at m Una teaait ettirmiştir. St.ıi-ıa apmatâeUrl birçok ııhalUrda H adMta-aa meabe* alan bap'a-Unaıe kuıamuaı uğrayıp kendıiıeını müıhılâlla faurttrmi|lardır. Ba yâıdıa birçok tiaema ma. narcılı emiş lir. — 7A MAN Kânunuevel ) Tarihi Tefrika 33 SENE Yazan m. Turhan — 27 — Şehzade Murat: "Beni saklayın!,, dîye kadınlara yalvarıyordu Toplan Saray* çerasat) olarak harp vazıyeti alaa lioııial, Saray rıhla» Softa oa an-alaaaa a sker riol. aaaaVJUr. kara tara-f*Kkpanldı>ıa stmgfikr. *iha-yal ooua a|ınva biri vejrd o va başın, copuna dUfbrdiL Şimdi Redif Pata. Tapkapı Sarayına gidilmek Bıere haıırlanmaıını ordu. (ıkıl müıbct veya meafi cevap alamıyordu fıhmMlıiı taktık beraber eam-ınau da kaybetmiş r» mm Anı lamanda Süleyman Papa VeJaaht dıırrı.ee fumişli, Uural efeadaaia gyınd^ılmamnı mtemutb. R mda lakla çıkağını goeerek Ullı Utlı aayık-lıyın bu alkol düşkllol |'h-zade. Ieli| Da odaıma ine trlij ila kendini uy-kndaa ay andırmaları ûıerin* barka örhlu, btraaaoğa baaieoV Yamma g alen kadınlar, aalUaat müjdesini adsa akılb verm.> e-rek bağnşıyarlardı: — Geldskr ilendin*! t. gelflvt Gün dogmadan oraya gelenler *e gelebilenler kim ola-bikrd.?. Murat efendi, taht me selcunio gündüz *a oğla taari aaJladdeeegım biliyordu. Karar bu alkilde İs*. Ba Bebemle ge ce yarmadı a aoara daireline yapılan tiyaretin dûa-maaca bar pay olduğunu re amca»man afta * haber alarak kcadiatai le.k.f ellırmek iıle-dîğiai aandı. derin bîr korku içinde çırpınmaya lara yalvarmağa başlıda. — Aman beni laklayın. bir tarafa gulayıa. galenlere yok ¦Tajaa. Vnkli e dek İbran** de. *aU taaıl müjdem aldığı aada aya şeyi y s pensti, bar ayna düşü-rülme arak köşe bucak saklanmaya va "ben padişahlık istemem, diye bağırıp kaçmağa kalkışmıştı. Onun fendi dc tıpkı öyle yapıyordu, amelenin kendim yakalatmak aatediği ¦ihlUl aaklaaaaak mtayerd u. aa aa yıl* an yor d*. Kadralar, e* hakle aaa tmv kin edebıldıicf. Gelealeria kendisini tahta çıkarmak ut edikl erini anla Ihlar ve giyinebilme-¦ine yardiB elliler. Lâkin tabla çıkacak adamın Ielişi ve ko rka va bir turla geçmiyordu, ikide ber kadmlana amadan kur-bakarak köşeler, kseryord*. peacere perde Unla ftrtammcğc aavepyerd*. Suleymaa pişenin duandan Mflıte yolladığı haber re ışın müstacel olduğuna dair ııkı atkıyı ya efendi Adeta turla giydirildi va yine torla dışarı çıbardak. Suaeymea paşa, keadıai gö-rİT g oştu, selâmladı ve aabyde ««rd. — Mulel. ıall .nal a... .Jkvşlamak içia afead—tı bekbyce. Kulunut da tebrik ederim. la-¦allab şaala, şersfk uma yıllar der e tı İdare bej yorar sunuz. Hüseyin Avni pa|a kulnnut aşağıdadır, leşrifi şabanenite mun-taın Bu söner, götleri fırıl fırd dönen, dudakları titıiycn ve ayaklan geri gen giden Maral efeoH biraı kuvvet varma] olmakla beraber onun aiauicrıode yûı götte/ma olaa bnhranı gideremedi. Tahta çıkacak adam, hem yürüyor, ham etrafına bakıyordu, bırakdaa yi geri döneceği aalajılıyordu. Sükyava* Paşa, aeno ba delice Ukaamrtm. nende leye Bendek i ye ıfc*jlftaJl keyecaa eaari a**ry«raW. venyetıa ağa» hğına raime* gtier y*ı takaa-' saya yaşıyor da. Hüsayia Avai Paşa araba içinde idi, Dıariada avarya adiyle t anılın-, alan aıkerl yağmurluk t Zatea aerl olan \ibrem ba gece bülbülün sertleşmişti. VaUaktia gecıklıgmı görerek homurdanıyo n on Sökymen Paşa da kıpıda a çakmam beriM 'kak gek bildi, diye aöykadi, arabada* aterak kan mam! kırptım Aakerca Balam eardl V* atarlar gibi ko naşta: — Seraaker ha pıtına gideceği!. Vükelâ, orda efendimize biat edecek^rdir, Buyuran, arabaya g irin. Karanlıkla garip bir heybet Iı.urllır. n M..ıı ı rı Avtki paşanın sert anı. Murat efendinin emirlerim kamçılayan yeni bir tmıl olda. Yana titremeğe va eri döaeack İt* ay*lrri ge-er-eğ, bealack. Lâkinaer-ssker. onu. bueg.ae y.pepmmU. Adeta torla arabıya anlrotor-d*. tyle o va- ' dkkate değer b r hâdise oldu. arlık aultaa unvanım

takınmış aaydan Murat, taşımakta olduğu o delilik nişaneleri içinde garip bir uyanıklık gökl riye çevirdi, Sûkymu paşaya şn emn verdi: — Kardeşim Afadul hamide baba* yeniayın, kem alap göbeamfeWee»e gelaua ve bekYaei Hbakar delirmek bıere bulunduğa bar Birada bak Veliahtların tarımı! altındı bulunduûunu galtccğ.ni hatırlıyı* ak kadar aaray an'a-naıına bağlılık göıleriyordu ve ilk emir olmak Oıa di daireaİa* gettrtdaaeaani ıı tı yordu. Süleyman Paşa: "Baş bitimi efrodım t. dadı ve bu yav eeı Hıaakirte iredcai-ai devretu. Hanay m Avai eh Saltan Muradı arabaya soktu Mu-ai etendi d.... a. bir telaş ıçm-le idi. heUyıklar. haremağaları abdeıt alıp bir şeyler ok çalışıyorlar, valde aullanla kadınlar aüsk-niyorlar *a fakal bepsi, yeni ar lan ikbal .ufuklarından bir şeyler ve çok şeylar umarak altı* renkli hülyalar kuruyorlardı. Beri tarafta, Hünkâr dair eei iaa vaveyla göklere çıkıyordu. PcrtcvBaya! başta olmak uzara bûtea kadınlar, aaç-Urmı yok oa a. ka/eeaağalaı. dcVğOBM doğuma dciaş yoeUrd. Yalmı bar kaç kadıa. tkıaci ve beşinci hazinedarlar, kâtip Lb rön-gir ile Nakşı feat kalfa, kök Sürür, bir eîdaja kapanmışlardı, gülüşüyorlardı, eklikleri ardım etlikkri tohumun --r.l , ı mahıülden dolap blrl„r,,ıı tebrik e.il.rlardı. Onla ın ıık aık önünde tnplanlıkları pencereden do-Diını vc aıker dolu kıyıklar gorûıU U korkanc birer gfige Imvaml ayandı-an be kud.et kaynakları, efendi en aleyhinde Çalışmış ola bu ufık kılkn.n yu-rcğ.nde bir kucaklama işüyakı doguruyorCak Devana var [ Hlklyv. Zavallı insanlar ] Kendi kendine löyleniyordu: — Demek Maidayi bitim aptal Şevket alacak kal Tuk. Artık apn rtıman, hamam. yBz bin lira aervet hulyaıına veda etmek icap ediyor) Fakal ahmaklığın atraaı değil I Mnıaffer kendine gel I Mutlaka bir çare bulup bu hakiki m »id elden kaçırmamaksın I •t e • * Ertasi gua Muzaffer Savketİ ziyarete gitti: — Tebrik edeyim mi seni Şevket? Diyordu. Maido ile evlenecek mişıinl — Evet haftnya nişanının var. .van .İn bir eda ile: — Eh ne diyeyim hayırlı olur inşallah I — Ne tuhaf konuşuyorsun I — Ben mi? Neden tuhaf konuşuyormojum ? — Na bileyim ben Muzaffer? Adeta] Maidcyi atmam hoşuna gitmiyor. — Vallahi doğrusunu iıler-aen, seni ae verim de. Hanı onun için. — Beni sevdiğin için mi hoşuna gitmiyor? Eğer bir şey anladımsa arap olayım. — Zarar yok bir şey anlama I Evlendikten sonra anisinin elbet.. O zaman bana hak ver irsin. Şevketin içine bîr kor düş-mOştO. Muzafferin mutlaka bir bildiği vardı. Bunu öğrenmek lâzımdı eğil, evlenecekti. Evlenmeden evvel herkesi dinlemek, her ;-vi iyice tahkik etmek kap cykrdi. Bu düşünce ile Muzaffere ısrar etti. O, o gece nallandı. Sonra sanki hiç kimseni n işitmesini istemiyormuş gibi etrafına endişeli nazarlar fırlattı. Şevketin kulağına urun, u ir şeyler ftsıldsdı. Zavalb Şevket bunları dinledikçe rcnklea renge giriyordu: — Yal Allahaşkına doğru ma söylüyorsun? diyordu. Muzaffer sözlerini şûylo bitirdi: — Hatta benimle ç'kanlmış resimleri bîk vardı. Mektuplarını, resimlerini de geç^nlerda yaktım. Amma ben ona taks-luP k almadım. Çünkü kimkrdeo artık oldoğunn biliyorum. Zenginliğine zengin güzelliğine güıeL Amenn le olduktan sonra I Muzaffer istediği gibi Şevketi zehirlediğinden amin. memnuniyetini belli etmemeğe çalışarak e ine gitti. Şimdi "bir baba doatu,. un-ıaliyle Maİdeye şu mektubu yazmıştı: "Hanım kızım I Şevket isminde birisiyi a evleneceğini duydum, kendi kendime ıı ¦¦ ı.l-'.ı.m

Sizin gibi asil bk aikye bu çapkın ve ahlakının intisabı bana ağır geldi. Merhum pederimden ç iyilik görmDştUm. Bu ¦alırları onun için yazıyorum. Beni tanımanıza hacet yoktor. Yalnız vicd ni yerine getirmek maksadilc size diyorum ki ihbar alımı M İlki k etmeden evlenmeyink. Beyoğlu-nun en fena sokaktan Şevketi tanır. Bu kadın endamlı va kıyafetli genç ıh... Muzafferin bu iki taraflı fitili Şevbcl ile Maide arasında dehşetli gürültülere sebep oldu. İ genç daha nişanlanmadan ayrıldılar. Lâkın Muzaffer Maideyi alabildi mi dersiniz. Ne gezeri Hatla bugün elli yaşına gelmesine r ağmen hâlâ evleneme-mişlir. Çünkü kendaı bir aaa-det yaratmaktan mahrum, baskılarının saadeti attır. Amma bunu kione bilmiyor. Hatta Şevket bugün bile Muzafferi en iyİ arkadaşı zannediyo r, öyle ya, o kendilini ikaz etmeseydi de Maide ile evlenmiş olsaydı kimbılir başına ne feli ketler gelmiş olacaktı- Ve Muzaffer haftanın hiç olmazsa dört gecesini Şevketin evinde geçiri or, fakir ve çirkin bir kadınla evlenmemeğe icbar ettiği Şevketin evinde I Hey kahpe dünya hey I Soyadı listesi Türk Dİli Araştırma Kurumunun tesbit ettiği yeni soyadfarından bir kısım daha Ankara 2 ( A.A. ) — Tüık Dili Araştırma Kurumunun soy adları hakkında bildireceği C. listesîl hilelinin birinci kısmı a sağıdadır, Caf-CBV, Caköha ey, Cınşı, Cırçk. (."'.'. Culıhigüm -ka-. Çaça. Çağatay. Çağrı tekin. Çekse U . Çam tanem, Çapık. Çavdar. Çekçe*. Ç-ag ı. Ç.beık. ı *' Calaysr, Caal.mur, Çata. Cm akağa. Caıks. Çıgıla, Çagsrbryka -ba-, Çaba • Çıka-bey . Çalma. Çama- ' «. ı . Çarboğl, Çavum mirza. Çekim. Çerdik. Çılgı'it, Cagrilekin, Canımkur-Ç -ya. Çağan , Çngri bey. Çaban, Çmii. Çakırbey. Çalbıy, Çam, Çıpar. Çava. Çeçen - Çamuka, Cılkın. Çıkık, Çımtay. Çıagay. Ç* tiama-, Ç pç . Çeke*. Çaaca, ç Ço-cyk. çe pea, ÇagUn, Çavga-tay. çt'fdK. ç-.ek -ka-, Çin-tosun, Çokan, Çorabalur. Çul-pao-k Dafcak, Da-yao. I>. n.-r ı.Dengiz Dip-hakııy, Dogantıınur, Dü|iı -Diker, Dulun • ka -, Duran ursun. Duv urga. Dündar. Darİga -ka-; Daya -ka-. Demirde*. derin. I ... .ı..... D* *al. Dekader, Dulaneeska-. Çurati-travr, Dtrvn. De ye-1 ay*. Dava-hnaur, Dayıkaraca, De a it Derse, Da!bwa, Doreaaa. Dankadır. Iiı.ııı-.ıl. Durman. Du->•>¦-. Düdük. Halk*"vinde konferans ve temsil Halkevinden: Bu gua saat (70.30) da Aky k öykün de Bayan Seaeha BeeVİ tarafuıdaB bonferanı verıkcek arkanı dın lemsıl şubemi İsrafındın (Sıkaryanın Tayyara-Cİai) va (Eski adetler) piyesleri t-er «il c ir. Yer azlığı yüzünden tertip edJea daveti-yek.i mteğı olankr Aky köşkü ic iaksri çevıreaind , den aonra alabilirler. Gece kapı tam (20 de açılacak va çocuk nbcmıyaraktır. Film beşına 300.000 Dolar L. Meşhur Franmı naerganaiye-lerrodco Ldy Poaı geçenkrde bir Alman labitdc etlenmlşli Ho'ivui un meşhur kumpanyalarında* biri, gelecek ilk bahardı iki İlim çevirmek için krndsîoî angaje e ir. Filmlerin isimleri keauz belli değildir. Ba I . ber biri için Uy Poan, W) OOO Da lar yanı 4.SOO.0OO lıau. ı Frangı ala-eakta-L. HoUva la dedikodular şimdiden lıişlamıştır. Çanakkalede fNasıl Dunlurdıik*? Tefrika numaran' 7 Yatan: Ahmet Cemalettin Amiral gemisinin civarında torpil görüldüğü haber verildi İHmhaaala* bar aakanar vabM vakti ahaş kaamakla ılı..!., de I.ı blbaliB barkaeamlyeeah bar kala Şifcalş al ma Baklan eekkâraV Btaa-aaaasyk taryal »omkam aaaekea koram tmamlm aetkm bav «m aaaea sera ımkmıaas. fakal Uktma .. h.-„ ,_-a-. , ._ı,, B-lkc ş.-s.ı,.! -a. kan. be*alaa vaau s binen ayviplin- akmtaa ilmini ır so akı ae. yuk arı asyraalaııh e« pil âl ş>allataı<şla>d. Saat (1.10; Ilı {II arnaaaaa anlamı kaabiya lnr|Mlleraen kurlul-mak İşin vakit vakit lae nlalae eaaeab gvrl g laı|ı asaefcae alayae. İse ek. Bekkcı gemilin (BavaİBİa battığı Baklan* bir loenll stlıttıkları glhi ilfar Ikl bayaıulu kaıkanıl Inrpılınl ita âsBİıla ylıü-as çıkardılar kl (Ag .1.1.1*11 vs ...ı.ı. altimkel-krı n . 11 - yara bualan pallatmala çalıştı. O vanada illi 1140001 yarda battım n ..i ..im ılmekla alaa Amiral gemini "Kula fjlıa bat, İn civarıaea kik aabik larpU ffaVa*-auga kak., varilal. Saal HM* ta

-Ler* Nılann. anrbhaaam ıllesBotu Is* .ı.|..'- bar narpil lak.la sttbji laaamaa aaSuaa a.şb. Hamıa ka «aaaa anal fi.» daakarl 'k. battı baekaea alış etmekle aka lallekulbL. aa-k.reba kravaıar*. ¦aaeak beş emaı!n|eedaa nar lae|. » fnryneak İn nl. baş teepâle d.... pırşalaafc. aa aVkla «e barasah! beHa* moranıbal taM i- 4'i Cemi aa yaa lı.a'a yatar ak baş taralı suys gömül megt başladı, bunun aıerlna gıml kemaa "bvacaa4a„ ya ml<*vaıaikva ka l Me da oraya yatışıp ye-lıaemlve |l «apkıU I4L Icerida aa . ¦ l.ça çoğalıyor, bölme lavbatarı pıb fsna kılda lor gArOyordu. Cvmlnla kail o k lehllbıll ld> kl yaralı mOret-lebat beeayi ihtiyat gımıak İşbsm-pavyaııaa pak aı mOd' e' aon*n kaşba bir darbeye marnı batıneS. Takılana aaal ı ıtı-.ı1.:. i..;.ı.., bir laeeile çarpn- Zıeb'ımn a#verlsl evveli t—un bir torpil etap ntmaatem a şopkeb I*. Fakal derakap »atlı,.. ¦avle bar lap k b*m ds aVeanrlI kar lmy.1 aaiafl* makakknbta. 1,,-la a-tıeol fı'âh-taagIsA tueyal merak makta* aa ıraklı •aatlaaal amaalaa patlaanş al>p _b aa ı. — — salar e aVaeee alııılı fckeum eemş-ıkl içerle. .mıkına ı.' ıs a C-.t'-bı tında a yıtaıı İç klal .... kurlarab-laalşUrat. Uâlaakıka* aal'iı taıvıkl İla eh mm ortana-âabl M mv tıııanıl, va lakaba nı tokla taryı : ı- ı i. n ~ imdada boi-ıda iatkt İm arın ve baltası bülbülün liyadeAmiral hıaOı ıırhHaın daçır otcuŞa haaarın - -.......-' n 1 - . «berJı a — • Jı •- "Oş s. nrk-.1.1-1 g. di'- ı. va ••bve-vve .-la.n kattı aaıplaa yaöe|iae alp ıık.raiM ¦mıırtl. Ba e.aıJa mâlekak; ee/au>l haıbiı-, UtbklmUela kalaıyala.M alepm . .. Illlı g.|i-T.er.|. m kam bara. aaaı ç. 111 * er laıÖL "\'lf. m ak' b mili ıırk lam yanına geldi. I.ı. .'.-ı.. ıırktınıa kurlvlmıb İn ma I arlık katmamı. muhribin SİSBlH gemicilikte bO-yûb bir "!..-. gö.telerek |78l lahit ile 582 mubrıbı nablelmegr nıuvallak oldu. Zırh İla yaınıı |S gdnÖliD baldı bi bunl-r da "Oşı.ı„ ıırhbaınn bir tel bomba verreeklırdı. Saat ancak «,50) idibi (Viyr) .ı n r .., kurtardığı mürettebatı amiral g miline gönlerebildl t De Kobek | aoeab o tamııo i-'¦ r¦ binin bir loıpl öflrenvbilmişiİ. Boıı..i. i: mı. ılırl bal ! .ı-l-. .ı.ı geri Ç-bılmınl içia hemen İşaret .irildi. j edilmeli İmi bu aaSaal | .ııı) dı (Vufer) mnhrlbma lOşlo) ı r'ıi.ı nı ı anına gitmeni va meıkor nrblımn şıyet * la yedefo alınman mÜmbOn olmana rnübllb Hiatabaaaa crbllmealnin -- .-'ı-. - lebi. enir ol ıı nıi u. ' Ojm. nrh uda yaralı nrhbya yaklaşmış ve " Irıvalıübl „ in lüvıriıi "Oşin.. lOııın -I- m inin İçin "Oşln_ ıırblıaıns geçmişti. Fakal ba aralık yarefa ıırhlıaın meyli pebfaılatış-mış va başı Anadolu lahiliae müteveccih olduğu halde 3yla almıştıbi urhhyı yediğe ¦ İminin mOmkfla olamıyıcafı anlaşılmıştı. Diğer ..... ı.. - Osm _ ıu-hUe ds şiddetli bir naıbaa alaşt alfada kalmış olduğundan mütebaki -l'ıl Irlşlyl alarak Analratın emri vntki-la utaklaşmays karar vsrdL Saat (S.S0) de "Irr-ı.ıl.bl.. Rumeli iıtibkamıadsB ( 1000) yırdı meııfede kendi bindini terk olunmuştu. Karaalık baıhbtan aonra muhripler

ve balıkçı gemileri ile ıırhlıyı çekip bcfaıdın çıkarmak içia bâr teşebbOa yapılacakta. Ambal -De I- -. L.V . yaralı nalının l.rkolundoguau gûrüncı umumi avdet Işarıüal kaldırarak B mir mahalline yol vermeğe başladı. Asli bckleailmlyıa İm tehlike ıı düçır olunan laytal barpııada zıhlıların g-evleyla balıkçı gemilerini »etir ve İn mı ye İçin bogıı dabiLnda bırıkılımıyseagl aalaşılmıştı. Biaseeıleyb torpil miBtıkıau bu gece trmiskararda terk ıı mnı ıı'.. Fakat tehUheeia ae r .,yük olduğu suratla bir dahi meydana çıkb : *Oşio. ııhlın "Dar-daaaı. va "S. Jınıl.rı. bıtırya ateşi albnda çıkllaM>-g a başUmıata. Takribeo saat alhyı baş ,-rkaa "OŞİİ. -Irr-.iıühV. ıl-n i- I mil baanr me.al.de bulunuyordu kl aaneak tarafında Ur .-.¦..« olda. ' Oı.ır. tırbliM dı bir mayına çarpmıştı. Zırhlının anacak larafıntlakİ komürlaklırle baş va kıç dahlİllarl ıu ik doldu; dümen yekrei aU-banda Iskalada aıkıyıp kaldı, bu sanıda bir hambara kıçta ve yiae merak taralıadaa içeri girerek patladı ve yeke mevkii i la anacak dümen makine dal-realal au ila doldurdu kl buralara girmek ve tamirat ya pmak imkan haricine çık ta. Mu valeme yi temla etaaek İçia lakela cenah bölmala. rine da au alındıyaa da tırhlı aür-atk aancıb tarahnı yatı yordu.Valiye! e derıcadı vebımct p i bi süvari o «nsdn orndaagı<mekle okn "Cad. .'Celmev.makriplerine yaklışmılıı için işsret verdi. İki ııhilden steş minim gebren balaryeleria mıkıı ateşi oltanda «ırk \ m o mürettebatı tahliye olunda. (Oş o) sırkbıı de şeyi ' mekte devam edecek oluna ıkıntı ila tıht.ke lahnıaladen çıkabilmek ûtaea kendi katini terk olundu. Kırao'ık "•¦ r.-.ı - hadır lûvari 'Cıd, muhriblle ıırhhnın bir mil açıgıada.ksUrak ba delk yanlışlıkla ....... kalmış olaa dön kişiyi diba burtarmıya ır.ıı.ii'- olda. Bundsa lası lı.,-l.r yapı lamı yalağı aşikar b.. .... ı .1; nadan 11 -d . sast '.v da bi ıbûraa t er kedi Ida ¦":¦» lu.-ıı.ı -itr..ıt.ıl..1!..ı. riıî I .....i.!. İm Amiral'De Robak.B p.ı.-Itr.nı vırd r rıplrra banarak boy aaa aıdel alti-leıki bu muhriplvrio alb babbp gemtaiyk bogrıa girere k " Irreaia-t b',, I aklatır a çekmeğe çalışmo-ları ve "O^ın.. nrhlıımı da analor autnrına çıkmaktan menetmeleri r.i-...'..-.m 1... Bo mnbripler la girerek gece .......... kadar laharrıylttı buluadularıa da hrr iki ¦ııkUnıa Itiae tesadüf oluşamadı. Gecrein lulmıt va sükûtu İçinde bu iki ıııhh bogsı dahilind •uda kayanyıp g.lanlşlıı va metan ebedileri biaueye malûm mıştı. n Devamı var ;¦) HlllB-.il ........1.,. ¦ şorı rO|ln. ...ı.ı..-i ¦. . -t-...... limanına glraıık ual |1A30I >lm orana 1 .ı.z.,,ı.- <[-.,¦ ubl> taa kle aaaJua 1 -..ı.. .1. tekraı Ça-ukkala laplan nuılı tahılına guıaia. bu lal. -.. ...i . -1 va i.' ¦ ¦ 1..... _ baların•aa* .ı - amada latulona .- ¦ dı kaynayıp gitmiştir. K*aoam*r*i S - ZAMAN— 1 soyadı alanlar idaremize bildirilen geni soyadlarını neşrediyoruz Yciıi toy adı ajanlardaa klikti matbaan ıı a bil direnleri neşre devam ediyornc Uyul — Avukat Ahmet Arif. İl . :¦• — Erkim harbîye niılı alığından mütekait gecemi Sabri.

Emil — GulhaDa hastanen ¦ootken muallimi miralay Şükrü Emin. Ercin — Belediye emlâk müdürü rorrnij. V- , .-.kava — Ritmi İlinnt .Türk limitet şirketi memurla-l-(odacı Nihat. ¦V Öıcn — Aynı şirketle me-¦r Sadık. Erdem — Aynı şirketle roe-HûtnO. Cete — Dincilik şirketinde Mecdettin. Belediye moral idaresi müdür vekili Tahir. bant tlı harbiye u*t »basılarından Otrcun, Bahriye bjnbatıbğındjD mü le kalt Cafer. Bekubye rap itleri memurlanndan muhittin. Matla - Trakya tapo vs ludııbro müfettişi Emin. Krtüı — İnhisarlar idareaı Topta» depona Müdür Mahir. Cüıey — Tülün eksperi Naci Hamdi, muallim Saadet Hımdi kardeşler. Yanarhaşı — Ankara Yük. sek Ziraat enstitüsü Aıiı tanlarından lîrnat mühendisi Camii. Gündü! '— Sümer Bank İstanbul ınbealrıde memur Galip. Aydın — Polis Kavakçılık bi.n.-undan komiıer Bayram. öı Türk — Aynı büroda memur Hatan. Boryiğit — Ayna büroda memur Haindi. Vata — Birinci eeaada bas katip Sim. G Jmfiş — Oçüncü cera mahkemesi sısıındın Hikmet yunan - bulgar hududundaki hâdise / inci *ahifcden fserndan aldığı Ur kurşun yaran ile AldDyG ve küllini an mermilerin Bulgar ankerl silah, l anna ali olduğa leıbil edil-miştir Yunan kumandanlığının ba bidisey. tahkik etmek ûıere teşekkülümü rai rd.fi rnuh t eh t aaiayoa tahkikata başla-maştır. Yunanlılar pro(e*to etliler Abam 7 (Hasma!) - Yoaan BCküm.tı Solyaarfa-m, Bulgar hükümetne şiddeti, bir protesto notam vermejn m*ma* at-rnişlrr. Hudut kıtaatı takviye edildi Atîna 2 (Huıusl) — Batı Bulgar komitacılarının Yunan araıiıiac g -ktnmakla olduklan biber alınmış ve bunun üırr.nc Harbiye Neıareti tarafından verilen emirle aduttahi Yunan muha-laıa kıtaları ehemmiyetli auret-U takviye cdamsa) m koostta-caLann ea afak bar hsreketrae kik bm y da a verilmemek itsn tedibi ı alınmıştır. Atina elçimiz mal umat aldı Atina 2 (Huıusl) — Bolgsr hududundıkı hldiae Üıerinc bu gön Türkiye sefareti kltîbi ye ne iare tine müracaat ederek Yunan topraklarında lldürülen beş Türk hakkında ¦a'amal istem . Baaun üre rioe kendisi ne. Dr s ma fırkam ta-j rafadan yapdan t.hkukıt. btld,-ten ve mahallinde nesredden tebliğ eerımmattr. Bulgar Urm labUftı Sofy» 2 (Hususi; — Yunan hududunda vuku bulan hadise hakkında Ilı. gar harbiye Derinti tarafındın bir Irbuğ ha-mrlanauştır. Fakat Paıar olduğundan gateteler kapak b lunduğu için tebliğ yann "bu-,ı ı' bafdacaktır. Al.nııı malumla göre teb-İa> -u mealdadır. -Aym yaram dok ot a ada Toa-pokt cenubunda Balaban koyumda ot ar an yedi erkek, ço -caklan ve kanlarıyla beraber. Yunan bırdvdana geçmek inere geceleyia karıonktt yola tık mı ş ardır. Tıtlgratlda, Küatencik mev-' kiınJo nöbetçi lı bitine ba ka-eış haber verildiği için. labit. ollara lelefon ederek haber vermiş, banlardan bir tanesi, sabaha karşı kaçanların ı«m bulmuşt g'işmiş vo firariler Takibe Urtlındaa müfresa borina ateş iç Im.ytu Bittabi, Bul gar-lardı durmamış, ateş açmıştır. Bu mrada fasla ak olduğu İçin etraf gürUlaserniftir. UOf-ıi'. Yanan hududuna bir bocuk kil o atetro kadar girdiğini f ar kt dememiş tir. '¦iı'-. kaçan erkeklerden beşi öln.üj. ikiıi da yarak olarak Yan a ahi ara iltka etmiş^r: Kad ve çocuklar ye kala -narak geri tlmmtşta?. BugJa Bulgarlardan va Yu-naahlardan mürekkep iki heyet teyrk kül elmaslı. Herhalde v.ıiyetm Utla cddmg* tabakkak edecektir. Bulgar ajansının teblıjı Sofya 2 r A A.) — Bulgar a yanm bildiriyor: 23 Hırını. tBfria geıen Ur takım Pomaklar bir çok hay* vaaı ele geçirerek Yuaaniılana doğru kaçmağa calıamışlardır. Hayv an haberdar edilen Bulgar askeri maka matı kaçanların takibine kny almaşlardır. Bir Bulgar hudut devriye kolu sis ve karanlık içinde aidinin- Yaaaa badat haltını blrkilometro kad ar geçerek 30 birimci teşrin sabahı asit albüm kaç salan bulmuş ve l-jn,.- aW tavrisM mukabe le ett.klennden Bulgar badada muhat.,'... da alca) açmışlar »• beş peenağı 6 dur mujlerd r Di

ki ı-.mıh kaçabdasiftar. Pomaklarıa ka-dınlan va yedi at ve 150 kuladan ibaret olan hayvan ları da tutularak bulgar topraklarına getirilmiştir. Yana Yunan ve Bulgar tabiileri ar asında bir toplantı yapılacaktır. I'..ı . ı.l.ıı m bu yeni kaçma !¦ ¦.' ı.Linin.mı da yine birtakım yalan valilerle Pomaklann P llandan hicretini ittılıdaf eden propagandalardan ileri geldiği araklıdır. Rusyada matem ' ineı ıuAi/rı/e'1 a*re.ant dagam hdal.mişrarsnr. beyaaaamt Ur. KMat > ılşı lotagl ı aa eom -e.ianaaaa rai— ı ad no a va hat. tlııın. torftah* yıommtımalı cek he,Bh Ur pap ılü-l — U aaal müdafaa htenUerfla, d. baravD ar«aya yaptığı beyannn asada, >ç miatlarda bitti «aeVrauB .......i-,, . r. bOyBk amili alaa Kirofua olrtügdaÜ va Kırofun Bala diriliğinin .... ı.-.:.. va ülkenin karuamm yol unda kir orhın alman mUgıada ı ...... t ar. Snıyaloi Savyat rOmhuriy.ll.il birliği M..iı.ı. lira hamilen! Kirala syın eltıııada Hoıbaııda kini alanda eniI aanaı. m**l -'ml Tapmayı harar la alırmaŞkaT. Bulgarlar işi azıttılar / tam. tmml/aafam aVroamt kar dil ika ıı paralıHt T re* ya ba-asm nsam ıkın da lıpUaıa para dürt mflyea Levayı balıııatr. Bm para Trakya da.aanaaa alma., i,,a mrUa* mebladU. Iraby.li II» kor i-, vasıl olanak İçki kevoryl goM ı'mıı balaauyeraa M.b.dnny. beeMteaiyU İfaM m. teda. hadıı aMatıeokoo eabaytılıauiT b.ld. l-.ır.,.. I VO I l.l.b .l.„, ,.UrdahUri Içia oalaraaın ayrdaVk. aanaan kamaatknrtmUdı a> . BU ¦falgae-Yagu.Ue baHıamı aha. va nal tam insi tmaratrm. OaUran tieybıaeaarUr. m.bı yalanı YlgıalıektrU ¦¦hlmah VOâeeastto MHanU'.h' kfc-' gi. t«. Serya klkmaıB ıı t da rnkH s—'Un kaaka haroıy değildir. Torblye hana KarkUeesaai va varma Ikbr. Türk - Yunan anlasaıaıı, farelerimin bGyOk darbeler varonıtar. Blı de onan içîa Sartaurlaaa mvascüb aUk Şimdi Trakya kıkkıada gövek Bulgırlır araıında va ferik harami.-ar riçte ıaaı ui-i.il propagıı ktayu. Bu ararla da Dahiliye naıırıııJm aldığı mu b oi.it da Hu fyıda büyük bir kongıe akl. .1. Kongrenin hlaaauııval ayı k çlada ak t edileceğini bildirmialim. Filhakika Trakya cemiyeti nin gayri kanuni bir tıtabürü alan komiteyi hOknmat laahetmla, fakat kuyruklarını oldngu gibi btrakmt|bı. Ba tışkilitlar Orauaelyef U-mlnrJe bir eelıİB an Kutıslakol iımlodı bir ikine! altında (ş gfifmektedir. Mühim olan Ciheti da bu Ürj şabejyvtin Sofyıda derletin resmi anaktıpl irinli hoeallk rtn.rVri.l.. Geçen sene KannaBde Uplanaa kongreye be| bin murıbbaı ittirIk • 'ı.ı • ıv kOküuKİte tiyasetlt ngrtyıntırıii Utım galen maıllimlere ba kongrede bulunmaları İçin bea gün isin ıırmişti. Zajıf telakki edrrıh kumruna bakmadıgımıı Mo|ino( hübömetiniD verdiği aynı karın. kuvvetli olduğuna iddia adca Gürgiyel hıbinealnin da vırmetl bogüa ve bütüa maıllimlere beş gün meıuniyet itan hayli m ınl-dı.d,, Kongr. Türklük ıltıaiade ttıtbOrıta veril, olacaktır. Solyada bir protesto toplantısı Sofya 2 (A. Al — Noyi suth mo-

.iıi dı-.nı n ...il i, .i. yit doaûmli dolaymle bugün öğlt öteri bir protesto toplanbaı yapıl FVu'n.'r Genoroo autkoadan aaora N i yi 'de Bulgıriıtma kartı Cpilin hakMtlıkUr tenkil adllaıek nlana taaslrl istenmiştir. Pulu korvetleri tokaklırdı har türü) nü ma yi il yaaak itmiştir. Bir Dobrice gûnû yapacaklar Sofya 1 (A. A.| — Roman*adın Dobriıealn B-algımlanı ilhakı ıı Romanyada Bulgar ekalliyıtl hukukunun mudilin, mıkıadiyla teşekkül *d>a Bulgar '0010110, W mltrıl da Nüyyİ mvahedaaiol protesto etmek için teşrinisaninin .'" ¦ada $umnn da toplanmıştı Kongre de, lera heyetinin faaliyeti tetkik .»İm, ıs Mr koanr görülmediği İçki ykne synaa htba ail mittir. Dundın loara Bulgar Utanla Dobrİcnnıa ılyaıî ıııiyıtl hahhındı görü) '¦ ' » N.lyyı muıbrdetl»ıı. de a{ır tartları rapor h.llad* t tıp I ıdiuniştlr. Ba baıaıta dahi ı•.¦¦ ¦ faaliyıtta heyetine de hak rerllmi|Hr tnpUnlıds bir "Dobrier günü. olarak bir yortu fOndnüa tesbiti hararla|tırılmıştır. Bugün Balgııtarıa rnmunyıdı Tu t rakın muti (f niyetine tratdül tdan bir gfla de tesit edikeekllr. i' . mora lera komitem heyeti reisliğine Angsl Stoyanof avrılm.) ve reli kongreyi bir Batak* lı kapı mittir. Boğazlatın tahkimi İçin neler yapıyor muşuz? Sofya 2 ıHu....ı — Solyada takan Kambına M ı-ıı. tarihli aıyııında Nevyorktan diye şu kileri bildirmek t edin S.'ih yalıyı akıi ladrıl lıtaabul va ÇıaakkaU bufaılanndan da İnikti etmektedir. Türkiye. 197) te I • . • ı. mııakede-ıi mae'binte tnhknı rdılmlyeeek mıntakalara karp Itvanmı yığmaktadır. TOrUyenla bmmmda knf aıları yakın ıı iklimdi inenim i. yeti balı fakat tahkimata elverişli bir Kütahya ta Balikeair hükümet demiryolu vardır. Bana İ aveten hOktmıt lira İr dan lı.ndırmaya kadar utanan demiryo-Iudb da attın almışeır. bÜylelikU a)e top4sna Balıkaalrden Çanı! . repkıılaı tevki ytluıı birkaç saattin İbare! bir mimledir. Hı.j.ılııı gaçirileı-eb bir aada " YENİ NEŞRİYAT Hafta Haftama 34 Buca Peyimi Safanan yansı çok canlı bir kar; m sadeye temas ediyor; Edearya tın bütüa Türk Lodrad yatacak kalmadı \mhtfeden dmtjam f ahrettin Çapa km -ekleb. . biT Elektrikle ııl. delisi kışlar.... Ba Ma 7.5 ka. raf»». ^ •^^^mzstm^r^^m^. t^LT -Tltmatl' -lÜtam"a>-devktkştırmeli. -ftrğ-aya. •soaiki. baakkk ....lan. t)r. Ir.cddut Şadan Beyin -Şmo*. rami. bnbkındakl makalem, Vahdet GulUksn Beyni 'Sevdin.>.n adehiya t. bış.ıkh Sovyel edebayab. AnoM Ualrntu'daa Btandaa banka aryaart de oluiv. k.UP C-sm yet tarbtyam. AlaW. Hm,-ler'dca hinimi -portra. habâ yem *, Bavh^Jn^ee^ yattfmr Yeni Adam Çocuk hikâyesi Yem Adam mecmuam tnrtv-fsodan her perarmba günü çakır ılmskls olan çocuk hikayelerinin üçüncü banl-mıştır. Içcriıınde Palyoça, ğa-letrri çocuk, va ıkırJer adlı üç bıbly. İU bir çok ı rnmm lmeceler vardır. Reakb nar kapak Kerimede olan ba çnenk kilabrnı çocuklarına üt Torkça öğretm en ana. bahıhnra ve mektep maallımlerına taısıvc ederiz. Fıatı S karaştar. "Hava hukuka,, 'Bütün hnıılilı Türk Tayyare Cemiyetine ait olmak uıere Aakert temyig muhakemesi müddeiumumin fal Şerif tarafındın yanlan hava hukuku kitıtıı çıkmıştır. Her bir Hukuk-çej içm edındmeei el bava hukukunun tari. htam, ta yy ar alt r m yani bâr mû-nakala vasıtam almak ıtıbarut huku ken hangi masmılıya tabi ta taşacakla rın a, bava harbi hukukuna, umumi bu kuka düv vehn h

ava Bakliyatına tatbiki kabil olan prensiplerine veoa-ıre, ¦ dair çak anlrreıan kı-•imlan Ihl va etmekledir. M.ı. racııt yerleri Tayyare Cemiye ti şubeleridir.,. Zamanın takvimi Baaml ııoa 19İ1 Ram k.aıa 26 KANUNUEVVtL muit I 13SJ Hamli ıwa 1 ımr* Tmrlı 20 PAZARTESİ »ııbıh D, laT Şafiiü 25 Kİ!*JBIiİJ İ7ÎT İMSAK Tllll İr Bugünkü hava Yeşilköy raaat aserkeriotleB aldjgımt) m akınınla gore, dûn laı.ık 770 rı'rıl" otap ea aa asc en tmk 13 de. rrce ıdı Rüıgtr yı'dıı.an aa» atla beş k.loasetrs mırarle esmiştir. Bugiln bava kının n bulutla olar aktır. İllimi! edilreek baıp Ilıttım, da ha nrdır. Türkİyeye, tahkimi memnu mıntıkalarda aıker buluadurraaf a müsaide edilmemi! ivede Jındırm bulundoroyor. BüyUlıkU Bogaıların müdafaa laıiyati kuvve! tan» , I, .Ul... . pranıi Jorj va Yn-goalnvya aalbl hübCmcei Flenı Pal »a Prinam Mı rai tı babıaagsr lird . Bu »Uym arkı.ındao bando vr ı da IfaVsam) İn ara¦ ge'nvardu Sağında Kın'. Do aakanda aflnberini Preot Doğal hara-mda da karemai Yark l>o Jorj ııiın n-a b a rifle aa.nm ııviyer m r tr.au* niyeti yûtândaa beli. oluyordu. Prensesin alayı Saat 10,55a doğru Mu ı-ıoın İr ıı hür «I çıık İBSKûçûk bayaa aldııanll ıb heyecanlı mllıyorel yürüyen aşaklır. ar-ı bayır el Ira—I. genç tıi.-ı- aanknaV Mera sapıldı ıı Ur ... Iı-'l r' ı -r.l.lı -r l-ni|tnh. erlenmU alarak k-U-d.a ayrıldıla merasim 40 dakika aOrmÜaM *aarnfa avdet adıld.htaa aamrı. maromm oakayate ardıgl İre yıai avyanma hnnUıma kald .. ee naVnmea baUylanm oeç.reeekuMı^T-miaŞ harekat -tt.Ue Yeni bir musiki eseri "Man. um kıymatk beıtcka-n Necip Celiltn çoktınberi haidemea "Suna. İnağımı çaVDeğerb amnntk&rıma MB-nBr Nurettioe ittibaf edilen ba enerin Türkçe 161'erini Bülent Nuri. Franstıca soıleriai de Faul Sani yatmalardır. İstanbul Borsası kapanış Iiatleri2-I2- 1934 ÇEKLER ı Amfcj KapanH Lemdm 6Î5.T5 628,25

Nav-York Ü.TV5İ9T 0.792174 Paris 12,0* 12,03 MlUao %sm 9.812 nVafmnl 1.4H1 IJ913 Aboa 64,03 83.6OB0 Cenevre ı.tm 2.4973 Sofya ÜS.897S 65,6125 fim - ı ılım 1.17*2 1,1113 Prag 19.Ü2S 18.97 Stceıbolm 3,0887 Viyan. 4J0TS 4,8 Madrit 5,8175 5,7998 Bertin 1.9N3 1.9715 Varşova 4J0.7S 4.19 Budıpeyt. 4.2Î7S 4.18 Bükreı 79,2910 79.1490 Belg.ıt 55,10 3.49561 Yokoham. 7,696* 2.4725 banara vn 1080.15 j 100,79 Alt» «30 Uecldiyo 40 Bank anot 239 Nukut Alış Sabi 931 41 240 Tahvil ve Senetler Açılı] Kapı nı. m 0» 11 ılık IVU İkramlyıll Ibgımi M »4 (atan TOr* „ „ ,„ tra.ru ulvaui *7'*° "M kmmmmtu D ».İm i » 45,05 45.05] , . -.-....ı.ı *9,10 49.20 M U Türk III , ıi . ¦ Hulae lrf.nl H •¦ -i... l.-l Rıh»la baak namı Arılra çUmbIi Anad. O. Y. Ol» *• S7.50 57.50 IİJ» ¦UR 'M" UM î.ı.ııl.ı.ı A.l.ve Mahkemen üçüncü Hukuk Dairesindoa ı Zahidenin Beyoğlunda tarla başı caddemde çukur lokağıo-da kuşe başında oeyyar hamal esnafmdnn ogln Huacytn ıleyhıne açtığı davaaın muhı kemem sonunda veıilen va meri-" kenesnaa 134 n 13« dainri mac. banca Uraflarm r>oşsnmalaravB ve 10 yaomda Mehmet va 4 yasanda lama* çoc aklar a babalan yanında ta rakı!manan va İS güado bar anslarmm geetnramğe babama mcclrar t atulmamna bukumdrn ibaret bulunan 2-1J-934 tarih ve 883 sayılı ilamaa oturduğu yeri bi linrraeyea Masa ı ,.u Hu-¦eyine gaıela ılo (eblıguvı karar verilmiş olduğundan tebliğ yerine n bu türet i mahkeme divanhanesine asıldığı kan nlunnr. (5433)_ liiinli.il Atine Altıncı Hukuk mahkemesinden: Mürvet vekili Mastafa Zeki tarafından Akıarayda laebey m.h.lleaİBde Ur .hor aokağm-da 96 n umaralı hanede mukim ve halen ikamelgaas moçhul buhsrıaa Adsl aleyht»» 934128$ anmarak doa ya ıln nçıLaa kaşınma davanarn t e ramı aı 5-11-934 tarıhmi. kabJ. tem-yiı olmak anara boyanm arar «enimaş ta nisapta aadu olan ilimin bir sareli mahkeme divanhıncsine talik edilmiş olduğundan tanhı ilüodan itibaren onbea gûa tarfında temyizi dava ı-d.lınt.lıjfi taktirda maa ei kanunıyenin ifa edileceği malûm olmak ütrre key fıyel ilin olıınnr, (5435)

lılanbal 3 üncü hukuk mahkemelinden r Tophanede Boa-tanbaşı Yaııu rrütmaıında 7 numaralı bane Fatma Meliha aleyhine kocan Ali Recep tarafından açılan boyanan davasında ka dinin oturd uğa yari belli olmadığı mübaşirin yanlı aoıdoe ve polisin tatdi-kîodcn anlaşılmış olmakla ilâ apılmalına karar verilmiş olduğundan Fatma Melihanın dava istidasına İlia tarihinden itibaren on gün içinde cevap vermesi re mahkeme günü 25/17/934 tarihin, de haıır bulanman veya bîr «•k lundurması için tebliğ yerine 934 - 2239 numaralı dosya ila ilan olunur. Sultanahmet sulh mahkemeni birinci hukuk hikimliğinden: Mehmet Hayri ve Ali Şefi. .m açlıkları inici şüyu davası ı'nerır.e nıüddeıaleı h vereseden Emİndnünde Arpacılar eadde-ıjnde buğdaycı banında Hetu-ma gönderilen celpnamenin arkasına müb fından verilen beyanatla Hetumun eetnıt meçhule gittiği anlaşdmakla nı-üj.n;ı ılAnen tebligat a vc mahke menin de 29-12-34 •ant 10,30 a talik kılınmış olmakla meıkûr günde gelmediği takdi akkında gıyaben maat keme icra olunacağı ilanca tebliğ olunur. Zayi hisse senetleri Adapaıan Turh Tıeıııt Bankası B.ı'ı.ı.ı e. bura ele 11 Sa-bat 911 i»j- ., Barakaya ..- k .. adet kna. M..d.. nosak r»< «amana. rauıahkıi bUra nûUtım leyi ¦ıtır-- II I- hamad.|m> ve yenitial ilan . > -' m l.a.n -. I'- i- I ... Haıler aau-M Ma.lafa Zarif 'II' Beyaz peynir HASAN zeytinyağını arKm*** Mt*br»« fuMİa bu nelm ve lem gtda ile çoeakln.ınır hayat bularlar. istanbul ithalât Gümrüğü Müdürlüğünden: 741 lira 13 karaş bedeli kaşifi) Sam.ua Gümrük Baş Müdür, lük binam Şimal keraruuda kaşı edil divan le 7771i-. 31 kanaş bedel keşfi keaa aseıkor Baş ¦üdüriyette Rcrarveli eşyaaaa htfıı ıs nbar -nnnu ve iansUt ka«craunaa IHıacı maddennın A fıkranna müıtrnıden panrtrkla mdna kata ya -nulduğundan lalıp olanlana 15-Klnunuevvrl-934 Camartcu günü taal 15 te lıtanbul İthalât GUmr mUIeşobkİl komıtyono mahsusa müracaatları ilin olunur. ~8037a ZAMAN — Kantmnevel 3 Hayat Sıhhat Neşe Nefaset SAH ÖZLÜ UNLA Bezelye özü Mercimek özu Beyaz mısır özü «1 Çocuklarımın yedirinlr. itte diki erini re serdiklerini bıktırmıyarak rltğiıhr- deoiştiro dır.mı. ViUmini ve kalorili çok olan bu mükemmel oılB unlarla yavrularımı neşeli, sıhhatli, l. kanlı canlı olurlar. Çabuk büyürler, çabuk diı «kamlar, kemikleri ku-relletur. Uhal olmazl HASAN ÖZLÜ UNLARİLE YAPILAN MAHALLESİ .e ÇORBALARIN ve tatlıların va pürelerin vo yemekl n leııetine piyan olmaL Hasan Ecia depolu. Taklitlerinden sakinimi. Hata n markasına dikkat Deniz yolları İŞLETMESİ rSecttÜ faril KarakBy - k -»»¦„ I -. a7362-S.rk.ei .r ı,..ı, «-m Han Tel; 77740 Karadeniz yolu ANKARA vapuru 4 Birinci kaouo SALI RÜnll aaVt 7) de K-teye kadar. (8214) İskenderiye yolu İZMİR Vapuru 4 Birine Kânun aalı guttu saat 11 d Lkenderiyeye kadar. l8195) | KARAKÖY ECZANESİ HÜSEYİN HÜSNÜ Karaköy Caddesi No. 5 Ycnİ -.alın aldığın Karaköy ecıaMiı ba muhitin mühim bir boşluğunu doldu Karakaydeo geçenler ini ve bütün sıhhi ve pa-tümörı ihtiyaçlarım tuşta kendilerim memnun eûeeek şekilde Karaköy e temin edebilirine.

muştur, ner bo-(5388) CİCİ DUDAKLIK FARUKınln CİCİ • : .(-ıJ.. Kl( kar ta. kanm klla , ı* (net dud.kU kalır. Ir. Depom ı Sultaabamanııoda PİRUHİ OUZCL KOKUL*.* aamamam> n>ı falandır «. , 1 bula bili 'siniz. Telefor KARYOLA Laae broat. a.kcl ve çotuk kar-rotalarınla çe|idı lialla lı'ınbul R ıı pıta yokuınııd. ta No. ASP-l MOBİLYA MaClZ 23407 AHMET FEVZ ^ İnhisarlar U. Müdürlüğünden: A — "3430. kilo ~ 57X82 . eb'adında Delmanya bir taralı kolalı beyaz Kuje kağıdı B — "233Q„ kio -68X100- eb'admd* Delmanya bir tarafı kolalı beyaı buse kâğıdı. Satın alınacak mezkur kağıtları vermek isteyenlerin numune re şartnameleri gördükten sonra pa lığa İştirak edebilmek Özere ""i 7,5. teminat akçelerde beraber 22-12-934 Cumartesi günü saat te Gbalide Le.azım Mubayaa Şubesine müracaat-lan. ¦ 8199 . "T J ŞİŞMAN YANKO Maftazası Yeni Postane caddetl No. 39 MANTOLUK ve ROPLUK Şık vo sağlam yünlü v« ipekli kumaşlar Her nevi pamuklu ve keten Beyaz ve renkli kumaşlar Tuhafiye dairemizde en zengin çeşit Hazır ve ölçü üzerine GÖMLEK. PİJAMA ROPDÖŞAMBR. KUANDÛFÜ CİHAZ TAKIMLARI Ki|l>k iril.yailar.nl teatin İçin muhter-m n-0,trril.ria (ciritlerini kıtaatça rica ederiz-' NEFASET ¦ METANET - UCUZLUK İstanbul Eelediyesi ilânları Çubukluda yapılacak gaz tankları 3/12/934 Tarihinde ihalesinin icra kılınacağı evvelce ilân olunan Çubuklu Gaz Depoları Tankla atı şimdilik münakaşadan kaldırılmış olduğu ilân olunur. "8251,, umıye. iştihatızlık ve kı büyük (aide ve tetiri ¦ ¦. . I ı/1halatında ¦Örülen FOSFATLI ŞARK MALT HÜLÂSASI kullanınız-. Her eczanede satılır. RUS ve İNGİLİZ Antrasit - ALMAN ve İNGİLİZ KOK Ev sobaları ve salamandralarına mahsus EN EHVEN FİAT-ENİYİ MAL Antrasit 33 kilo.uk mühürlü çuvalla Siparişlerinizi yapmadan evvel biı içinde teslim ediyoruz, kere müracaat edinil «A »Tl A C MAHRUKAT İS - S. ' KORHANİDİSvcSKL Galatı Rıhtım caddesi N. 25. Asîpirol Necati; Baş, Diş ağrıları tVROfiN KULLANANLAR DAİMA BÖYLE /l H H ATLİ ve NE/ELİ OLURLAR. İmtiyaz sahibi: Ali. Umumi neşriyatı idare eden yazı işleri müdürü: C. Hikmet Matbaa! Oııiyn nezle, baş ve diş ağrılarının t'i ilâcıdır. Deposu : Bahçekapıda Salih Necati

eczanesi Almanya, bütün dünyaya dehşet verecek! öt Türkçe öz Dii yolunda brrînci adım Dilimize ton Atkına İmi vert-lelidenberi, yıimı yatı dltlmiıds dı|il, U..„„,dllimlsda da buru egişikli. başUd.. Yeel atalet, etki yabancı lolleıln yerini çarçıbuk aldı *B bu yeni ıW«ı kotny-iıhlı ...bevlondi, bubiraenadı. Eıki dild« yeel dil. geçişimi -¦la , . !-r. sayılımı. Beauata beraber atılıa adı saların barQ tve babıyotal da dİU öllent.rm.k tukuıûnıio çak kıaa bir çag içiade ger çek katta «ini Beliyor aı. H-l. ye-i dile alışt.kça ukuün-dûkl-limiti yalmı apaçık anlat-makla kalmıyarak y*ılirin da gü den £ dn e kıvrak la «lif mı, dUşunüşlaein .neeld.gmi, yerlaa fora derinle »I } ni da gorûyoıı ü, da oılraoae a-e.sakliga Yunan - Bulgar hududundaki kanlı hâdise Yunanistanda asabiyet Pomakları kurşun, süngü ve bomba ile Ö/-dürmüşler - Tahkikat devam ediyor Daha burûeduo dflaBacaUrfenl.. der', duygulanmadın bir Bmaeyl akıi'tmedao Içlaılıdto geçeni anlatabil işimi te heaıda buna o u-eulaıa aykırı gelmiyea bir dil Ua yapabil.», mi.e bakılana, dili Salaştıınae yolunda ilk adımı, devdogra altığımın •Oyliyebihrİı. Ba bİr.nel adımı M8lamla,t.farak. temaüı.lı- j rerek. ikinci adımı aubibriı. Can ü/t Kafin Bulc-arlara bîr ders vermek lâzım I Evat, Bulgarlara aihayal bir dera vermek lazım. Bumilleba ıÖıdeo,aa•ibalter-, inaanea mu ameleden lotaum baraı veedıgt tababkuk ediyor. Yeaıa aea «i ima ittin adan • ırktaşUrımna, Bulgar Biberinin yıpttlfl vnnalyana muamelelerin tafıilatını okudukça tüyler firpermemık kabil degİL B etilim, birinci Bılbınlır harbinde Bulgarin girdili her Türk köyünde yapmış olduğu dehşetleri h-m-a aynıdır. Yalan arada bir lark var. O vakit bit Belgarlarl. harp ediyorduk. Bu yûn ar amildi «u'h İlkimi cari. batU doıtluk rabıtalın blk mevcuttur, Ba-'-ı-nlar harbinde Bulgarların yaptı." fecayim bil bir nerelini bile u- u'ırıı. > def il ît Hele bu ııtırları yaıan naç ı adam, medeni ıcviyc-ee çok küçük gördüğü bir milletin Ur gaile t tama aı m »da bl ca öoüae geUvermiş almalını va orada atatan toplarla evinin camlarının sangırdadıgını knt'a çıka*mami|tır. Onun her vakitkl yegino dUıturu "Türküm ve düımanımaanl kalvam da Ur bitıln kavli meşhurudur. Bonunla bırıbtr yaşamak demek, miîtemıdiyen intikım bealemek d k değildir. Her fert lamanıııın ı. ıLnı uymak me< beriye Un dr olduğa gibi, ber millet te devtriu-rin dıgıaaıeıile vukua filen |e-bedJüIate, ılyaıatlnl uydu k la-ruretindedir. I ite bu iaruret dole-yııllc, Balkanlar hırbiodenbarl dünya aiyanlyalıa da va Balkanlar haritaııadı vukubalaa aıim ınkilâ-bılı hep kabul etmiş, dünkü dûş-manlarmıılı imi ye tin el utatmıştok. Bunu yapmakla vıkıa dünü a acdarını unutmuş deglliı. Fakıl bu atı-k yaıetimiı .ı ¦ , . ı a. ı.ı I olmalının da ıınklnı yoktur.Çûı kiı her mille! gibi lamanın ieıbalına ıı.n.ak mecb ttik. Binaenaleyh bugün doıl geçiadı-I .mi mille İleri e bıkibıten doalur. İçimi ide hiçbir gi ili ktur va olama r- Herhangi bir glıli emil bealemek dünya lulhunn , - al! Bat etmek demektir. Bunu lan hakıkalen lıtcaniyrn Ur mîllelİl. Çdnkö bugün yer yüründe yirmi nenedir blıim kadar haıbetml, bilim kadar harUn felaketlerini çekmıg batla bir millet yoktur. Artık dinlenmek, nakta dÛşmiDİarın birbiri sikama vinemitde nçtıklan Ebüzziya Zade Devamı 2 inci ahi İrde Balkan karamda Balgortarm m—eniylr .ap-w turan lulmknden kaçjn Tur »/erden fir gr up [Sna v~ baş tçlnde „ bia.cn m mamutken TU.U.re harfi burutmamış mmaluı ve h)kaaee lalnlkma d

evam |c, m aa ,aa.k kl ™.d.„ı,.. bu vaha* baroa.adı ...II. bi. t.lla ...... bil. . ,1.. ...»ıs ,ı.r-| Atina 3 (Husus*) — Bulgar- içerisinde çevrilerek beş kişmin lirin taıyilcabndan kaçıp Yu- öld ve kadınlarla ço-nanntao topraklarına iltica et* cuklann da yarab olaralt alınıp mek kliye n bir Türk kıfikıirrio cebren Bulgar topraklarına götürülmeli hidncıi hakkında alıY 1111.1a hududunun 9 kilometro nan mütemmim tnalamat va tnf-lilit, bunun ehemmiyetini azaltma makta, Bulgarların »eıuny etili va Yunan topraklarının Bulgar Devamı 7 inci saMfede Kadınlar da mebus olacak -a-:-_»_. Yarın Mecliste Teşkilâtı Esasiye ve intihap kanunlarının tadili muhtemel İntihabata iştirak yaşı değişecek — Mebus a Fırka divanının kararı Ankara 3 (A.A.) — Ba akfam toplanan Cumariget Halk Fırkası divanî Sag-lav seçimi işlerini ko nuş-laktan sonra aşağıdaki tekliflerin Fırkanın meclis gurubuna sunulmasına karar vermiştir. Kadın, erkek otuz yaşım bitiren yurttaşlar Saylav seçilebileceklerdir. Bu seçimde kadınlar da rey vereceklerdir. Rey vereceklerin yaşı on sekizden yakarıya çıkarılacaktır. Ba yaşı meclis t edecektir. Bütün bunlar için teşkilâtı es a t iye ve Saylav seçimi yasaları yakında değişti r. Nihayet kandı/erine '..m maöua mcme*, hem da meöuı ofmefc riokkı ırrilrtrk olan kadınlaıı mı idari öiri nutuk loylevkın Ankara 3 (Telefonla) — Büyük Millet Meçini ve Halk Ftr-kıtı me ha fil in d e aöylenildiğine g Teşkilatı eaaıiyc kanununun Mebuı intihabına taallûk eden maddeleriyle intihabat kanununda b an değişiklikler yapılman pek mohtemeldir. tlo j.-.'ıı./.r,., eıo.ı, laJı.jı iJ. ..... gorm.yaıın (burun) betti olacaktır. Bu tabmin dV. fırka grubunun ,.n ı» {} n.ı.r. ı toplanacak olmalından ileri itmektedir. Bu takdirde. Tmtkil&tt eıalljre ul ıır.'ı..ı " ¦ n 'i -ı ı'.ı ¦ • '.-..(i Büyük Millet Mecliıînin Çatşam* ba .i-iİm'u itlimuında kanuniytt keıbedıcehtir. Yine Çarşamba günü. Meclisin mebus inlihabalını yenileme kararını verme'l de büyük bir ihtima indedir. Her iki kanunda yaplacağı söylenen tadili! şu şekilde hulasa olunabilir: reyiildiı «T.».!,, ianaaaaam 10 ve ilinti maddıltn driı/ti* rileeek, /-¦'.¦ mr&'aa ı« ,...(.,.- Aakeıı eektlr. Bundan maada, mer'i /<('¦¦ '¦in Eıatiyt kanunu mucibince onı»*ıı lapını iimol alrnlf o'on hrr erkek Tarke aerilmii olan mrb'aı ttmrk hakkı bundan , yirmi iki mini bitirenlere ı va btı kak kadınlara da le/mîl olunacaktır. Maamafih bu cihetler hctıür kat'1 şekildo tebellür elmiş değildir. intihabat kanununda yapılarak değişikliğe grlinrt, şimdiye kadar ota M kın sa'.andaş lir metn in •r.gerine ellibin • m ıı j ,ı ¦ Öir iı. ıı ¦ ı .ı r..' -i,, etmen' iıi'ul o'onmoıı ihtimallerinden bahıedılmekl Hatta bu ' t ı tamim •dilen kanun liyilıaıının bakan dedi de azalıyor mu? lar heyetinde müzakere edildiği de aöylenilmektedir. Bu takdirde mebusların adedi azalmış ol acaktır. Fırka Divanı dûn loptandı II.. 1. I ı - l-l HT.IMH ıl . .,N. Fırka umumi rcU vekili General İsmet İnönü nün leisliği artında bugün (dün) naat 17 do toplan vakte kadir uzun müzakerekrde bulunmuştur. Mm ûm olduğu üzere Fırka umumi divanı bakanlar heyeti aıaıı Ue Kırka umumi heyeti İdaresinden gurubu idare heyetinden mürekkeptir. Devamı 7 inci sahifede

Ankaraya 6 saatte varan telgraf! Posta Başmüdürlüğünün nazarı dikkatine Dün öğleden sonra Ankara muhabirimize, orada takip va tahkik olunacak bazı me*aili bildi ren bir telgraf çektik. An-kara muhabirimiz dün akjam bize ı- i ¦ • ¦ ¦ şunları söyledi: Ankara 3 (Tekfonla) — l«-tanbuldan bugün saat 14.30 da bana çektiğiniz telgrafı tam altı saat sonra, yani saat 20,5 da aldım. Blhatsa Ankara ile İstanbul arasındaki telgraf muhaber esinde görülen bu büyük gecikme burada hayratla karşılandı. Mecliste dünkü müzakereler Ruhanî kisveler kanunu kabul edildi Dahiliye VekiK beyanatta bulundu — Her mezhepten bir ruhaniye \j> eti izin verileb ilecek Aakara 3 (A.A) — ti. M. M. bu gün Kiıım öıalpın başkanlıfındn toplanmıştır. Kiıım OTalp toplantıyı açarken ril*rstler buauat İdareleri kanının ik belediye ormaa va aelain kanunlarını görüşse ek muhtelif en camı o-ler teşkili el ileri el moş ve onayimini ¦ Buadaa saara Dahiliye vekili Şükrü Ksya aÖı akrak glıli nOfa-san yatılman hakkındski kaaBBuo Ikl dara muıaknreai Mnınada i dakyıslyk Merin, kuloaamadıp e.helle bas. ssaksakr ta. .«(.n.ı.n İleri sorulmuş edan ,., :-talia an bımca gsietıle.de oka-duguııu ve taUllar heoot b ma-mt| olman İtlbaelyk ileri Devamı 7 İnci sahifede Mabetler haricinde da ruhani ve tatımalaıına manaUıIra kmkimtıç* mâıaade e^ilckilacek olan ruhanilerden Diyanet if'eri reisi Ruf at Almanyanın tehdidi Tarihte eşi olmıyan bir iş hazırlıyorlar! Almanya, tarikte şimdiye kadar eşi görülmemiş derecede cüretkar bîr İşa hazırla nıyormud Bunu dun gelen ve aşağıda okunacak ı ¦ tel'raflar "esrarengiz bir telmih,, olarak haber ve riyor. Almanya acaba ne yapacak? Bu suale, diğer I ar af tan yine "Gürıng,, İn irat etmiş olduğu bir nutuk cevap teşkil edebil r. Ce-oera) "Gör.nç „ de "artık bujun herkesin ( Berlin) e aıkeri bir gezinti İk gİ-rilemı)<"' . anladığını söylüyor. Demek ki Almanyanın hazırladığı cüretkâr harekelkr, harbe müteallik olmak lanındır. / ... ı A ilihlandığı (aıaranayıa r-.'... i,,.!, bulunan M. "Ceöterej. artık herke ç? tralüm olmuş ve bu. Avrupada, halta !¦¦¦!¦ terede bile telâş uyandırmıştır. Lâ hafııarmz-rl.ı birçok harpler yaşayıp duDt sahifede Mülkiyeliler bayramı 'uyun Mülkiye mektebinin yıldönümü kutlulanıyoı Mûtat)* mektebinin bugankk tottbaindın basılan tir arada BugOa ıaat 14.10 dı Mülkiye mıklebinde SUmCİ hB'uluş yılı mûn-.ı-iırtı t meeasim yapılarak tır. Ayni ı-ımanda ba gece Tokatlıyla olelınde Mülkiyeliler tarafındın iıi' balo tartlp ndiluıiftlr. Mülkiye mıktabl geçea S8 sa-| nı larfmdl memtekatlu idari. ysıl va mail tabalarına lakrib 1000 dan faıla drgeıll nen yetiştirmişi İr. Devamı 7 inci sahifede - ZAMAN KiDunnereJ 4 H=A^1^=J=I.^A=B

Birdenbire Almanyanın sesi değişti ve sertleşti!.. *Gob belese ile "Göring„ in »ileri pek maniıiard ıı Vakıa umana ktıtar Almanr*aıa kam** h*mıe batta «...»i adam-bn bap ralkUa bahardışnrlırd pel aa korkarla raOaaıat ¦ nlajBiık. btr kıau* İla iljuıımk **ya dıdışmıh Mı ~».Ik lar rdb A».•.•ılın ba «allarl* •ktjuldafa lirada Almaaya dışıade. Alamayanın aallaalaameıadaB. BaaB arilıaalaıra aakaı kasuUdıf tadıa; katla afır lapı •(>• laak (IH allklıları da jipi»! .adı., kaodiıiaı İllim akta tıyyararın ı. . Ilı*gt tara d e haklı •aya aaralral. kaagl mnâtm kakraa aa »¦Imlyıadı aaJıpkaıyat, aalaa kaıaaı İmkan pakla. fakat akka Akaııraara aalaa larfrnıHaremh. ... fofğk/ff, .< . la •«•fa I*— f^ff' Ahaıa.ana aorak araaaf.ade aaanı Dahter nUba»lea.m. g*r*k kara aaam Caaaral '"m.,, ua aaalari. adaca kar ' •>• . aaa aka ata. m.' .. kaa* Idk Baabraaa bari Makta, ıa» aaaaap »...ut. avı ka tak brlaV aaltra tabip .....ı|i" anlattığı balda, atıkla! Almanyanın awk*B otaa Hırlın, dillin aıkarl Mr tıatuoll ı>a»n hala* almadıftaı laylOyordk Demak A'nımıı Ilı ka ri Mr Itfala. yaba! aakarl Mr (tıpkı arbrp alacak bir hadla* vaka kalaıaa »Im.-ıı kaadıada bunlara aakabala linkinim haluyor va har f. yal Bük |rla I. ¦>.:_.< W...l-I "aıifi ataman eAşkenea ba raafavia alakıaaı a~hır..ar cak dana nüar taahMattadae r**** takl ar. Baoki d. ba .ata. lahakı ava ki-rınaat taiakki aa\arar«rak kar lakraa karu-kkkUra *ık.krşH aarrıohUı-Hartam, yakma hat »afatta, İni aa ala aaaa aşikar «ak şaıknaâ Mr «ah aaVh tria k.,..*,, u-ada. —-< aaaaTf.ı a. n-mmt aaaVae hahrtal. fuarn. rasadı f> geri lâ yor. Bu huhrıalan laıuflarraah. k-.k.id». pak la harap ahnrpafak. Ö. it Baltık Devletleri müşterek bir haricî siyaset takip edecekler Baltık Devletleri konferansında verilen kararlar Taihnn . (A.A|— Ballık kı.'.l. ı.ııııı ıı. tu rr-ii.ii ncşredl IcD bir tebliğde, başka devletlerle mutabık olarak Ballık de'İrilerin," bu'undugu m:uta kada tulhun eme.fin p*> ki,tırilmraior çatanan kooferan-mn butun genel »yata misel tic-ri ac kaltak myasetıoı tetk ik ettiği katckrılavrktrdır. Konferaaı Lcloo.a, L. t »an ya ae Eaton ya, nm ulustnr derneğine olan bağlılığım bir daha tey »e bo kurumun çatış-malanna hararetli bir tarette iytırake karar vrrmaftir 6ç baltak amaalr kct! karnttdtk ıınn dogua al taşma ima moaaıt bulunmakla V» ha antlaşmayı nvubun kar raeaeie olarak telâkki ttmakttdir Konlerana. Ballık siyasası çcrçiveai İçinde. Ot, memleket nratında 12 - 9 - 934 tarihinde imıa odılmiı olan e nisama vc if btrlty/ı muahedesi ile tama edilmiş ulao bağlan o korırt-Irndi'ilmeaı itina devam edılmr-» n* karar ıcrmrştrr Ulnalar doraağusdo va otoe-U. oram keder analarda t* atevlel tçıo muşim k t e amal te-nİa edilecek va hm Oç memleket f aak yatıma tı-lıtı ıçm hariçle kı diplomatik mit m emik re muate talimat xnN,ektır Gelerek konlırana 1935 Nıaan veya Mayıamda Kauaaı da toplanacaktır. İtalyada askerî sansür hal,ad* nkırt kahırlı., ata. aar htarimı|*aı. Alakadar naat. ret... U'almakta "W| dkke*. ..«•. I | va dtmkryaaton •aaklaa rabmaaa alakadar eaaa M( t ¦ fty ..ı.ı.ı.ı.ıı ... .kı . Günün yarın Bulgarlara bir ders vermek lâzım! Birinci tahifeden devam daela yaralan trdari almak Ihtlya-

.--...s Bundan dıltyıdır. kl bu|t.-. dûnyamn an lulku İıtiyra w iaren bir millıbylı. Yine bııadan dolayıdır, kl Balkanlar mlaakının akdinde Oalyak olduk. Kaç i kir mahut bealemiyınk va maaen lodaklrUklar yıparak ba miaıkı imi* la dik. BâtOa fiye, b dtOa emel hem headiabi •¦ hrm Balh.n hoaı-aalarıouı için alan Mr ıulh der nal lımıa * : ı.. ¦ kat ¦orayoraı, ki Bal farlar Balkanlarda Mr çıbırı bap |İM kalmak ı . .. ı: -i, m ,..ıı pan ciheti İh Bulf ar lana aa>|ı rukarı Balk.nlırdaki kavf.tı taı-liyetlarİai hep biti haantmû) o*maUndıe. Bir vakit Sırplılar İle aralan açık Idk Onlarla uyuttular. Şnadt Makedoayada aiıM Mr V kkarl »•'. Romanyalılarla İyi f*CİBİyorlar. Ysaanlılara da do( rodan def-uy* tokluk talay tıklar. -••k Son ij ıii.rıl.ı .ıı l.-m-n br-maa ralıaıı bilimle u|raaıyorlar. Ilalbaki kendileri*' ki e mflaauhaklr dananaa deı-İrili TOrkiya devimdir. Bulfarla-nn difer komaalarıaın '¦ BalftHılaodaa aı veya çok arad kopınp i. ... ı- '. ' • ıı ¦ Mı. Balkan-llr karMaden aonrı Balfarlardan bir karıt toprak alraak toyla daima, kındileeİB' bi tkİı btVçob araıi ¦erdik. Buaa rıla lfirUı ykte ha|lıea bitdea yar lınyaelar. Ve aarryi iıtııoılır ? Trakya gibi TnfkOn Arrapada yeflnı utloat. gkM olu Mr yeri iatiyorlar. Bu ae kuıi-rıık. bu aa cûrıt re ba ne yıl.eli TOrkiya Trakyayı reemek İçin. Türkiye almaktan vaıarçarh ılı.Bu'ftr gaıetelreı für>-( irl diye ba (umana Iar. Şimdi bir d* Sul, » kr.r ,¦ - akdediyorlar ee buaa maal-ı.n.rr.n da iytirıkıtıe mbıııad-" ıroılır. Hrmen berffla bulgı-. ı ¦ ıı TOrklerioe kırat yıai Mr le catûı re taaddi baben alıyor m. Şu naldı Bultaırlar pak açık bir bed.1 takibediyorlar demekti kl o d. diter komşuları şimdilik rabat M•akarak içli. ekşi. yılma TO.klu ve l'û'kije Ua nfraşmabbr. H.ıı. 1 bu m.kutla Bolflri.ll.ia %., |. ; ¦ ...khlaadıgmı Mla kahır alıyaroı. I Batgarlar tı-ııpııı, takar bir milş] lıttir demekle arkadır dofru .üy l'dıfımıı ırlık tamamil. tebtyyCr. ediyor. Fakat Bulgarla Mraa aautmaımlar. İti bögOakü T4(kiya devleti, lalhpererr oldııfıı kadar kakuka, haytiyıtl İ devlettir. Kimaeye raaf&tlebahauu va bakmak ..¦. m -1 Fakat klmı- ııınıl. kıodi.İBe yanf Sıla bıkanı. (aa Uran Ula UhammOl r1nkex.Nıbatıl Bulgarlar Mıi kendiUrioe kal'I * iera varra.gı metbur etmeala-Şuran muhakkikti'.kı bu badar . tnaaara, bubadar dostça, bukad.r •ulbpeı Tirana mu ime İr İnde a mmm* ı.nı bit harekete fetmeğemre-Xbur rdilecck olursak bu drla rlrcjjteg.miı darı çok acı ve çok mılt'.¦,....;¦¦« M...',,. '••••i aıkılınua bakıp(II ey 0.9331 avikiBi S ıi 11..... -ı Bu tarih, „... ¦s* v$rpks| aynn Zade Müthiş bir felâket Selden kurtulmak için damlara çıkanlar yılanlarla boğuşuyorlar! Melburn 3 (A. A) - V.ktorya eyaletini katıp kararan yaman fırtınalar vc ıu baskınları yıt-lûo 6000 kişi yurtsuı 'kalmış. 20 kişi ölmüş ve 17 klşî de ortadan yok olmuştur. Yatık (zarar) b strrlin olarak kestiriliyor, federal hükümet, .m, kalanlara yardım olsun için 10000 lira bağışlamıştır. Melburuo 3 ıA. Al -yarra auyu. şimdiye kadar hiç görülmedik bir tarette taşmıştır. Bir çok kö ar lürük teni ittir Başkalarıda tehlike altındı •fer. "Ktıvorap,, şehri boşaltıl-mi] trenler abalıyı yan çıplak v uş bir halde alıp başka yerlere tr^ım.şlır. içtrriodan birçoğu urukla rr dır. Parçalan kıyıya düşen "Karam ba,. vapurundan yok olan 17 k.şuı.ı na oiduklart bilineIII ı!(.:. Harap oian yerlerden, tüyler Brperinı haberler gebyor. "Ko-verap,, U daralar (berine sığınan ahali, I. ıt.u gaco tular ra içinde yOıen yılanbn uıaklaş-tırmakla uğraşmışlardır. H

baımış vc balatalar damda açılan bir delikten İm t arıt mıstardır. Filipin adalarında felaket Manilla 3 .A.A — t k..... d a altı l-ı:'- 'defadır) Pılipîn a-dalarına debellcş (musallat) otu-! .m şimdi de "Suıan„ıo cenup eyaletlerini tebdit ediyor. ". .ıı-. . adalarını 29/11 de h p eden beşinci tayfun yOrOnden 18 kjaj *, t„. 70 kişi ortadan yok olmuş, 15.000 kipi da açıkta kal araştır. Japonya ne yapıyor ? "Tan,, a göre Japon siyaseti şudur : Hiçbir şeyi koparıp atmamak, fakat Japon yanın erişmek i tediği hedeften de katiyen vazgeçmemek) Paris 3 ( A.A.) — "Tan,, galetası, Japon siyasetin* tabiin attiği im.ıı bir makaleıindc • -r r diyor ki; " Ahaaoyanu* muhtebf wo lekel mcrkeılennde .ırfettığı diplomatik laakyel «tak Şarkta iamma etasekte olao ı-u.uk 11111"" 1 —laştırmımalıdır. Japoa laabyatı bn mıntakada şimdiye kadar sn'anc balmde mevcut olan nüfuılann kıymalını altüst etmek Ota redir, Japon ki..... yalan denir -m ırl. ı.ı.. urtaya koymıyor. buaa mu.mi olarak, kemli... tk olaa yeni Maaçubu d evletinin ve oauo bundan böyle bir mıntıkada nıl ı ve Asya avununun mukadderatına lıik.n olan vaıiyetınm kuvvetleodırd nteoi tpia olao faali veba» kaydı değer bar asamla gımoi r.. Garett. Hariciye hakanı M. Harotan.a şapoa ekyotın-dekı bayaoatıaı tetkik cdate k ula lıiı bir ıi ıiıl.ı, ya hm oldo-ğonu ıı ¦.1111...... ve dıyorkı Japonlar lamanın şartlanna uygun olarak ta İbik edilen mahiıant diploman vatıtalaıc fakat emin le-fetkalfide tercih rıyla ağır raksulen «derler Bu uaulır ş—ıh ya kadar elde cdtkto aet.crier ancak bana devamı teşvik ılataklada-.. Japonya Ruaya rnûna-»•batktri 'Iar... Japonya ile Sovyet Rusya arasındaki muna.ebctte-Icn n salibini gustorİyor. Balık avı hadiselerinin durması va doğu .m dcmuyoUan rilerindeki Ru. hakların n dem •çın ıtaiaf rJ.ım-av Gasete km katuaU diyor ki. **M llııota'nın liderine gft-ra. Soayot • Japon doslloğn bir kaç ay evvelki gerginliğin yerin faydalı bir surette geçmekledir. Fahat uıak Şarktaki Rot-Japoa siyasal mcoelsaı olduğu gib i .... mı.ta.Iı . Demz aılAhldrı işi "Ta«„ Londra mü ıa kere lirini tetkik ederek bas usun atakaia-ıı m ya aavc u utar: -Tokyo k.,. „„.« ¦... E hakiki olarak iıladıği aay, kuvvetli bir filo yapsUherk için barkaa-g ir uluslar arası muahedesiFransa—İtalya dostluğu... Mareşal "PetenM, İtalyan—Fransız dostluğunu lüzumlu görüyor Komi 3 (AA — Frıaııı mı-ıışati "l-ı. .i. ... .-¦ vaki Irınııı ıt.ış'ılırıniD akardıfı ı ¦ .ı ¦ .... iı..- ¦ şAyla V*ınuklad.rr* "Ren'-dea Brenner'e kadar olaa topraklarda Lttİa acaaunaa başka bir de(a ,---.-!> t^ıl hk bir bınş ça(ı tatılmıştı. Buou Bom* lejiyonlariDin kılıcı tutmuştu Şimdi de yla* bu srralırda ykl milyoalak bir hüllenin g0*4 banş itinden emin Mr uman oltbJlr. ^SONşf^HABERllER^ İki ul. ı araııada mhı il y.lnıı iki milyon fillaüa manırl taıiyrll Üt dıgll, A«ıtıpama iteriıi Içta de fvrekrtr.. Bütün İtalyan gaıetelerl, mareşaiia ha yaııaıaı "Tredaayaa.. dan alırak ..... . Dört deniz arasında bir kanal

İnşasına başlanan kanalın uzunluğu 1144 kilometre olacak " Lenlagrat „ tan Mldirildlftİae t '¦" Haıer deniri ile Beyaı vt Bal tık denlilerini Kar adraile bağlı yaeak olaa kanalın İatıraoa b*]• nmıllır. Kanal '*L*ningrat„ ila "Kibinık.. mı ıı la ra 11M kilametra alue-Itıftında ula.aktır. nin iptali deg-İI, her memlekete müdafaası için hakikaten Urun otan kuvvetlere malik ola bilmelini temin edecek yeni bir ımı-nhede mütakere edilebilmek Bıere Vaşington muahedesini n i Ig atıdır. Londra görüşmeden, Japon teklifinin ana hatlarınmı tasrih etmektedir. On tene icİB akte-dile cek bir antaşroa ile beş tene tartında Amerika. İngiltere ve Japonya programlarının tatbikin e devam edecekler vc fakat onuncu aeneden itibaren Japonlar kuvvetlerini yavaş yav aş İngiltere vo Amerika kuvvetleri de reci İne çıkaracaktır. Japon siyasetinin incelikleri T okyo aiyaıaaı te dip'onsasaai biç bir şeyi koparıp atmamak, fakat Japonyamo erişmek istediği edelteo katiyen vaı geçmemi k ve gayrctlorinl yalan ¦amanın imkkaUnna uydurmak (itiyor . Maarif tayinleri Ankara 3 (Telefonlar—Kara Maarif Müdürlüğüne Konya erkek lisasi terbiye muallimi Nejat, açık unan milli talim ve terbiyo heyeti aralıklarına Haydarpaşa Hsesi felıefo muallim) Ap-tol iatıf »o Maarif müfettişlerinden Harun Reşil tayin edilmişlerdir Amerika ile imzalanan itilâf Ankara 3 (Telefonla) — Türkiye ila Amerika aram n da beriki dc»let vatandaşlarına ail müteka bil metaldin leaviyesine dair nlan itü&fnamenİn taıdikİ Uyİhaıı meclise gelmiştir. TürkiyeyeGirebilecekPara Mıkdarı Ankara 3 (Telcfonlal yabana memleketlerden Türkiye ye sokularak 2S Türk lirasından faıla para için maliye bakanlığının irini alınmak laıım geliyordu. Bundan sonra îtin almmamot luıu dığı vekiller heyetince kararlaşlırılmışlır. Vekillerin Soy Adları Ankara 3 f Telefonla) — Büyük ErlUnıbarbiye Reisi Mareşal Fevti < Çakmak ), Ziraat Vekili Mu faha ( Erkenen ). Gümrük ve İnhisarlar Vekili Rina (Torban), Maliye Vekili Font ( Agra h ), Sıhhat Vekil. Refik (Soydan ) Riyaseti Cumhur umumi kâtibi Hasan Rlıa (Soyak) soy adlarını almışlardır. İcar ve mukataa vergileri Ankara 3 (Telefonla) — Büyük Millet f.ine gelen bir kanun Ityibatına gore. Cumhuriyetin ilan eılildiği 339 mali yılı aoouna kadar eşbaa ti inme lın d c tahakkuk etmiş bulo nan vakıf re vc mukataa verelerinin kayıtlan terkiB edilecektir. 340 dan 1929 yılı ni-bayeboe kadar esbaa cim m etinde tahakkuk etmiş olao bu vergilerin yutdc altmışını 934 İçindi vo 935 tonuna kadar ödeyenlerin bo borçlan terkin oluhr. Lehistan ve şark misakı... Lehistan "Sar,, reyiamının neticesi anlamadan karar vermiyecek Varşova MA Al - Unutandaki Centl dÜşOnce, bu memleketin Frsnal - Atama mOtakereler loio te Mlhama "Sar,, ıcylaaUBia mtıeeıi anlaşılmadan "doğu antlaşman,, oMialr*iad* blçblr Ş*T* karar termiyrcegi yolundadır. Ba düşüne* h.. ıkUi d* hokamet btohua. BMeup bulunan m tıka (ata kir * L ı.ı I „ gaaalaaiyla radikal " Fıııı.1 prary gatcteai tarafından Biareaılml|ilr. Bu ıon gaııta diyor kil " Bu, açık va kolayca «alışılır Ur harekettir. ÇkakO, herhangi Mr *at'aşma hakkında Sar rayla-m*Bdaa evvel Mr karar v erilmeli aenlaıtı olarak arın edilmeı. ., Fransa-Almanya münasebatı Londra S (A.A.) — "Sar„ metale*) kakkında Fraaeaı • Almın anlaşm*!' "Roma,, da imzalanmıştır. — Zaman — Yakında "Sar,, da reylım* mör.caal adilrerfı malumdur. Yapılaa m., i...", reyiam laoaunda

¦ttıhaa cdılceek emniyet tedfc.ıierin* laallak eylıdıfi aalaşılmıkUdır. Fransız Harlciys Nazırı Alman murahhasiyls konuştu Pıı- . 1 ı.A Aı — Hariciye bakını M. "Lasa tsrlUad* açı-laeak alaa ulular derneği keoesyi-a* Iştıra için bugOa Ceacvıeya |İt-mıjlu Bakan Fon "ftibbaalrep.. u kabul etmiştir. Bn mülakat A-m*n (.«.tık elçiM tarafından Utenmiştl. " Bükreş „ te siyasî görüşmeler Bükreş 3 ıA A.) — Bapba-kan M. "Tataretbo,, ÜO maliye bakanı M. "S asetko,. ve sanayi babanı . 'Manulcsko SlruD-ga., ulusal banka müdürü M. "İni-.-.!.<•-¦¦.. vo Hariciye Bakanlığı müsteş l Radulcıko,, dün Ağledeo aoora Hariciye Bakanı M. "Tit(.le.ko., nun yanında toplanmışlardır. "Tituleıkot, bu toplantıdan ıcnra eski başbakan M " Manto ,. yu kabul etmiştir. M. " Tİtülesko ., saat 22 de Sovyet elçiti M. "Ostrovskİ. yi kabul ederek aaat yanma kad ar göeûtmuştür. En büyük teleskop adesesi 1,5 Milyon kilometre uzaktaki ziya görülebilecek Navyork 3 (A. A.) — 5.08 Metre kotranda dünyanın sn hu.ı.k teleskop adeaeai Nev-york dev leti içindeki Koming şehrinde d6kO!mQştOr. Bu ada-se ila şimdiye kadar gfirO-bilen mesaf enin Uç miali, yani 1,569.200 kilometre mcıaftdea m görülebilecektir. aGirof,y Yoldaşı Öldüren Kim? Moskova (3 A. A.) — dahiliye komiserliği bildiriyor. ilk tahkikata göre M. "Girof. u o dur,n "Niolayel Vasdyaviç,, uunindo biridir 1904 d oğumlu olao "Nikolayef,, Leningrad amele ve kövlfl müfettişliğinde memurdur. Tahkikat devam etmektedir. Stilin ve Muto'of Yoldaşlar Leningrad'da Leningrad 3 .AA) . Kiıo-fun oJümÜ ıltcrine S t al in, Mo-lotof vc Vorofilof buraya gelmişl erdir. Halk cenazeyi seianı'ıyo' Uningrad 3 (A. A) — Ki-rof'u son defa teli mla inak ötere yüıbinle rce işçi Uribld mrı vı ıı m büyük salonuna konulan tabutun AnOnden geçmektedir. Halk sabahlar ar ıı,-um ım'ilır. Yeni bir Tank Vaşington 3 (A.A) - Saatto 96 kilometre yapabilen ve ren-cirli tekerlek di erinde gid-o tekil tonluk yeni bir tank Amerika ordusu Erkânıharbi-yesindr tecrübe 'dilmekted ir. Su bakanlığının bu yeni lavaş aletlerinden mühim miktarda sipariş edeceği bildiriliyor. Efgan - İran Iran Başvekili ve Hariciye nazın hududa gittiler Tahtan i »AAI — Başvekil ile ti...... babanı, İrin - Elganltlaa nnır m»i'I**i hakkındaki hakem ı-.r t'. ¦. m- I -. n koUyl*|tırraa vo çabuklaştırma için unun g.(mislerdir. Kinunuevl 4 [ SÜTUNLAR ARASINDA Türk kadını mebus Kadınlına») laralıodeo aa darla aaıiacla karatlaaa'afiaa aûnaa -'""¦i bir hohae laldı 5a kabara garı yıkmaU '*Vk hod.oı da oseb'aa Brçeeeh aa mrh .> .., . Iaeahtb> »a ashapla teşk ilin M> ¦ifa fcıaaeuaautde bir lakım lodU. lor >r •** * im -• ta*l Tarh *.d.... Tarh »aUaaa aa —Miri», rahaaalda. Tarh ha-J" dlayfaa a* <.. .letb hedıoı-d.r Oıu» )(ia TOrh kadiaıaıhah-Un mildik t», kır Tarh aat-iaı day... TM ka*aı mebee eBçkmiae da ı hla ra ata »ne aacl'-m*a hakkını aa kaııaaaakla. aa n.- ı-. ¦ ... ¦ ¦ ..... birçoğun!» Mır kadının hlll lhraııdrnırdi|ı «fail hıklara kataşuyor- Türk kadıma Içllmal hukaka dıka Aaeadea temin elaodafuaaae. Tarh kadıaı ılyeel rıi|iı. girmekle, bamclalerıaia hukuk uau ku-Urmık. |)ı.m<ıdll-fı"ig hu *.kıı nıaı.ıi ...ı. ugrıçmıyoeah . Tarh erhefl va TOrlr* keme. affaaaTJ vararak botılo Tlrh eomlaallcle çalışarak; I herhafl *a Tarh kadaaı ar' ai yalda yarnyaeah, ayni eJkâ-pu e|i roma ı«ia gıyrai Tarh kaahaa aaa yolar IftaeV hayatta har maoul şavanataalr k.¦ ¦

amini flaalr—I» ay ahat *a ehlı-vetaal luH< oMoja kka aaaaı mihna Berim-ne i|lıraluaı v r me> han itinin lal hiçbir katma yadiigaei.ii.. ¦•.(.' Çaaaa Tirh anhiltt.. ha barflk natıra,! daha ha-reden htnrlımış. hu nail tanla (ah UhU saralı l(iad» taha kkuk atme-al l(ıa y ıpıl m» Ilıını gelen her (*>ı pcşiadta yapa>i|tır. 11u böyle olduğa rilıetlı kadın lırımıtın niba-yat ¦ ı-ı.ı haklarına kavuşmaları aacah) ır • mi. karşılanacaktır. Bu >"-,¦• almakla beraber m-•idyi aı.ıuu bahaed.rkaa aklı galaaıh bU takan anallar vardın Biıdeo avval kadıaiarı mahva eeçnek ra »ahu. taeltıaah hakla. rai vaeaa milletler vardır. Baalar k a an kara ıtfih va aa-çOmeh habhmı —. . haraey hııı.tlıı mmt Yani tesdhaan elyaal karala tU-asava, W hayat naartaaa tat Ur »•-* yap* mı? Faka* hadıaaa mm hayata < rişl a kadar yeni hl ha eaallarr doy m di', «t rıaap vereea haabı tın dil adUmlyar, darana yaaıtma-m ¦ ularaa. Oaua ilin kadının alyaıl hayata firmaaıana hiçbir ..... bulun»"i 1= aoyllyınlar ı . gibi buaua ahılal İddia edraleı d. ¦ardır. Bil ha baMı alırlarla duraıık hllı let'meyıa Çünkü y.knrıda BÖyt>dı|ımıi fik. d<|ır memleketlere* hama he.rlyatt hlr ...... j.l. -•r-ıı lı!' İM, (ah j...-ı ki elaa ara«nda mueıdale foktur. Iıl. erhrf, k.t,..," hae kahkm. kındı t'.^.ı. tanıdk, aaaume eeraıı.- I ...... badana ktimal I,..U ... vardl an am» aV yaal hayata haıaıOameh Um at Bu b«jle a İd u)ıı İşia ¦ mmt j ¦ e—k kan* t...... 4.< anraah «an*V. Ba İm. Tnrh *rk.|> IU Tlrh ha-aamma kı-|a rdr.-b aa *',-<-• lahat dı rai a alayı.ak aa el ela irmik lv,in. ndıklifı^ı- Onlar.a ,ana da ''[.ı-ee karı kat ıdır.kleriadr (tıpkı lohlırr. Bu rebeple, ıaa hıbırlaria la-nakkuku İla hae ameline aermı, atarık TOrk hadıaıaı I ... ı. L-. -m fnrmehlı ¦Iıl ........ - .ı.,.. ___r. Tabelâ resmi ¦ v ¦!. teole. ıper, ilin ve d . raaıanlcrınıa lalı «ün e başlan ılm ıştır. Tediyn müddeti bat avın ao-nunda bılecahbr. Kânaannav-relde ba reaam ver mı yenlerden Ka.n un.an.de bn reaun hend.-krinden ccıaUrfyle beraber labııl o'unu aktır Abidedeki direkler Ta kaim abidesinin bahcemnd* bulanan ıhı telyral dırcgı abidenin raıalrluıı ihlal eylediği ck le bcldeiye tarafından potta Idareıi neıdındc tıaebbuaatla bulunultnuşltı. I'oıta idaresi ba ekleri dOn meydan ya. ya kaldırımlarına nakle t lir mı, lir. Havagazı için fazla para! Müfettişlik ve komiserlik tetkikat yapıyor Nafıa Vekileliİe Tramvay Şirketi aratında mevcut mukavele mucibince her üc ayda bir tramva y ücretlerinin tesbiti II-7 imgelin ektedir. Bu münısebet-le Nafıa Vekâletinden gelea emir Dierine Şirketler Baş Mö-fcttîfi Ibrahimin reisliği altındaki heyet bugünlerde bir toplantı acaktır. Evvelce de yaıdıgnuıı gibi, kömür ucuılamış olduğu için yapılacak yen) tarifede ücretlerin bi lentil edileceği muhakVaklır. Fakat bu teoıilitın miktarı henOı malûm değildir. Diğer taraftan, atooelcrdcn vaki ¦ •. nn; havagan fİatları da tetkik edilecektir. B Ihassa airkelio abonelerden faıla para aldığı söylenmekte o duğondao gerek şirketler baş müfettişliği gerek komiserlik bu hususta tetkıkata başlamıştır. Bir Sahtekârlık Bir sivil polis memuru tevkif edildi Kınltoprab polis merkeıi sivil memuru bulunduğu unda İran tebaasından bir şahta ait ikamet t eıkcrctini bu şahıa bekar olduju bılde rüşvet alarak evb göstermekten suçlu Sabri hakkında ta t errakı tanrım edilmiş, adliyeye verilmiş ve tevkif olunmuştu'.

Deli bir kadın yangın çıkardı S-ı yirmi Oorı mat .... .1. ık> yangın rakın ott>u|tur. bunlardan birini bir akıl kaılaaı c.haımı|tır. Tupb.pıda ılıl ... -m Lcooiaa hlıodmın 2% numıralı evinin bir odaaıoda akıl baltalığına mOptall Tekir İlminde bir kadın ıtormaktıdır vakit vakit cînıet alalmi güıteran bu kadtnra|ııdin ot minderinın başına geçmiş tahini ber parçaları toplıyarah bir kibrıtla parlatmıştır. Yanın (eyler a bil ¦'..un. mlod-r.ı. ot .¦ ... ..i aı <ımında alev. lerin bflyemeeini mueip otmuftar. Tekir, hlc buna aldırış etmelarklr. aler.ario karşınada f/01 erlni daldırarak aayır etmaht.dir. Bİr moddet aoora nteş bûabûlün bû/ûyûnrr, alerlarin akıılnri di|ariya vurmuş, konu komşu taiaşa ılu |[ .-i l l. ¦ Komşular, Trl.ir kadına adayı aılırıp ataşl ıCııdürmrk lıleni)lerae de Tekir hapıyı İyîee rtrmeIrdıjı ieln bana muıalfak eluaa-mımi|Iır. Nıbaycl b»,ır asbibının biri itfaiyeyi telelonta haberdar rlaılş, aı lonra da İtfaîya yetişmiştir. lifliye mrmurları, odada gittikta buyûyan ateşi !¦. r;¦ - fahfaıak ıcin oda kapıa 0ı •umuttur, lakal Tekir kıdın -.uran. inadile yine kapıyı atmamıştır. İtfaiye bu variyet kirş unda umumî •-1.. .i ı düşünerek kapıyı kırmıştır. Kıpı kırıldıktan aoora tabu derhal mi tıkılmağa ) tiladür . i,. . , ı Yangının loodilrûlmaai -.ı...... Ira aoora Tekir kadın yakalanmış ve ııticvap altına alınmıştır... Tehir kadın kındıılo* lorulaa suallere ¦ — Canım oyla iıtedlL. Yaplıml Diya cr*ap vermektedir. Pollı tahkikatı İlerletmekte olup Tehir kadın «o akil vasiyeti Silâh taşıyanlar yakalandı Evvelki geco Eminönü polie merkeıi, birçok emirlere ve araştırmalara rağmen halâ ü "•-rinde t nlan yakala-tni| ve silahlarını müsadere ederek kendilerini de mahkemeye ¦ermiştir. Sirkecide bahçeli lokantada oturup İçki içen Rizeli Dürtünün Oıerİnde uıun namlılt bir brovni n bulunmuş, müsadere edilm^tir. Zeyrekte bir kahvede oturmakta olan ameleden Ibrahimin üzerinde de büyük bir kama bulu nmuş, alınmıştır. Her ikilide mahkemeye verilmişlerdir. Zabiti, umumî mahallerde silâh araıbrmalarını uk tık yapacaktır. Tramvay servisleri değişti Tramvay şirketi kış tarifelini tatbike baştamış ve bu münasebetle de servislerde batı tebeddü apmıştır. Harbîye -Aksaray arasında işliyen tramvayların Mavi-Beyaı tabelâları kaldırılmış "1 -Yemi tabela t ıkılmm. Si|-lı-Beyetıt arabalar.nı 11 numara ile Kırmızı • Mavi tabelâ konulmu cidiyekoyü tramvaylarına <17-A' numara ile murabba şekilde Kırının • Mavi tabela vazedil mist r. Şimdiye kadar numaranı tabelâ ile işlemekte olan Maçka-Em.nonü ve Kurtu'uş - Emİnbnîı ¦Ih*ihl e "19-A.. numaraları konulmuştur. Bir aile faciası daha Topçularda bir adam kıskançlık yüzünden karısını ağır yaraladı Dûn >¦¦¦-.. uzıriae do|ru yine bir aile lariaıı olda. Kanamı hııkeaaa bir kota, bu işia ballıai b'mııma havale elti. Kalında ' Kadın heıtahaaeyı. kel d m im tevkifhaneyi b>, ı.ı Vaha şayU saaşt» , Rı~. l..pı-ar eaeaVeİ !¦> r i- rakı w. .ı bir avda, l-ı-h ,.-=-). mmt adamla harım huıı

ata^abtaah. B—ana nar .haaM ....L k... haeaaıa araaı ı^ »t Emrşah bendini l-ı e.dra * ¦•ı|i > Aradan rrırn şhalrr. Lm.rtah.a kıık in (tık k.ılerlal lakı ıh etmİ| ve natdea aotnaa ı( n.ff. bir takım anılırla da taatrlrla ata Binanın Olarda|u rvl g*lm|lır. i ... - ,.ı. . . I r.ı. -1. ı... nıuddcl maliyi İnelindırarek konu|aıuş'er fıkal bu arada kadının b.rkae l . -ı aotiı [.mieşahı aıaUyete grt.rmif ıa b ( . ¦. -..... . Uianaıın Orerne atılmış, gllişi giııel ankup i ıkar «ıştır. Kadıma (eryal ». lat.mdadı. ak m t* ' kaalarıa rrag. İm. şakaa tur aa kela ahlıaı başına fe-1 ıraıı| ¦• kıdın. haalar iç. a de bırakarak avdan Ram tın ırıaaı fm'.ıp gllmiştâr. Vakaııa halerau» a'a a .a »daima lir eWhet ItmaaiM ma. mnV «•S»r haahm hl> at .mahal t ktad...... haılaaaya k • lahrmı |l.r. ob.r laı.'.Fi'ı I n ır|.ıkıa labarr~ ııav la... ~,...ı Jındıraııl" b»aı »ara, Fm,ı-|ahı maı.rlıklar ...ı .. dala|ır-kan ¦ahılaaııtla'd.r. La>lr(ah U y-lanıaışlır. Kad.nıa rlr.laıl lebli-kelidır. Deniz seferleri Bulgaristan daha evvel davrandı Iılrk ta puflar ıaıa harkta sefer j.po..ı.r, daaaad aııkı. nlauta he ¦roda •u'ınıi'-ı daha avval davranarak betnaa 'aehyatn ve Belçika İla Balgartataa sraaıaaa mualaraaı vıpıır lelrrltrl tana için tıeribe'are ' . ¦ ¦ Ba İş İçin -İti ' İki Bulgar vapuru Irerûke İyi netice alındıfı takdirde beş yani vapnr alınarak va bu vapurlar l'u ila Aavarı > ¦ da işllf.cvklir Bir teklif daha Londraya bir sandık mandarin yollanacak Bandan bir madeet er.rl bir tagihı faı». şaş mvyva vs sahrearrl mraa miadıt bolalmadan mı kı lata atama Içia bir lavmâ! tekili atmifli. »¦ •¦ ı rai pıaa .ir- mAraeıatla ilk tahlil att(|i lermlldan daha meetair hır laratül t.hlll itmiş va ha m..I.ıı. irııdhrn yıpılaıab ûıerv bir iandıh laandırlnaaın Londraya gladrrIlmaıİBB kıra mljllr. Şerhler Gevezelik itiyadı, dostluktan ziyade, insanları sırlarını fasetmeğe sevkeder. I.aroehefoucaullt Şerh ve izahı Gevezelik, mvhakkakki fena bir adettir. Gevete bir adam, tatlı tatlı gevezelik et%ed e. kendilini din-lemek mecburiyetinde ka-/anlara usanç verir. Yavaş ı/ne.v. herketi me clîsinden kaçırmağa bağlar. Kendisine rast gelenleri, baslarını çevirip geçmeğe mecbur edar. Fakal gevezeliğin fenalığı bukadarta kalmaz. Geveze bİr adam, gevezelik mevzuu bulmagınea ya kendi sırlarını yahut ötekinin berikinin urlarını faş eder. Gevezenin bâgle sır fas etmesinin zararı büyüktür. Çünkü geveze gevezeliği yüzünden dost kaza Dostluk karşılıklı bir sevgi e.c saygıdır. Geveze iıe, ba sevgi ve saygıyıda gevezeliği ile tehzil eder. Onun içîn b mse de gevezeye gövenmez, bir kimse de onu dost saymaz. Geveze, gevezeliği yüzünden bir de sırlarını, yani ya şahsına ait ve ancak kendisince veya ma m-lerînee malûm olması lâzım gelen hususî şeylerini fafedince, gülünç olur. O-nnn ba hususiy veya şahsî halteri dillerde istihza vesilesi leskİl eder.

Gevezeliği itiyat edenler hakkında ba böyle olduğu gibi arada bîr gevezelik edenler hakkında da az çok böyledir. Onun için gevezelikten sakınmak çok hayırlı olsa gerektir. ZAMAN Dul ve Yetim maaşları Malmüdürlüklerİnde te-diyata başlanıyor Mdttbait Dul «e Yetimkria Bç aylık maaşlarının verilmeline Pır >-ıı.Lr ,-n ¦ .ı.i. i. itibar» baştanarıh vr trdîya İS gDn lUrecekrir. Eminönü MalmûdOrICığOnde Aefcert ve Malkl Yetlmltre onO-mOıdekt Perşembe ....... u ayın oo beşiar. Perşembe günüoe kadir, aıkrri re mülki tekaütlerde ayın oa altiModaa yirmiline kadir maaş alacıklardır. Beyoğlu MalmudürlOğOnde Calalııaray askerî yetimleri İle Knnı.pi)j aıhert yitimleri ayın -.'.il'» ıneı günleri, mülki i ayın II, I?. 13, va İS Inel gönleri, İlmiye yttlm-lr*l ı*-!l İbcI günleri.1 Kaıım-p>|a aıke Otleri 17,13,15.16, 17 İnci ;...ı m Gtlalaııray atkırî takaOlleri 1a,II.tS lacl gOnltrl Kanmpışa mû'kiyr tıkaatleri '-¦ I".'«I :İ güoleei. Calatatarsy mBlkiye 'rkadtlevi 19 va 3>> İnci ıGnlerl maaş alacıklardır. Üsküdar MalmudürlOğGnde Aıberl yetimleri ayın 6 tından on beşini kadar, mfllkiye y.timleri ıı Mı Busikiaş mal müdûrloğOnde Aakcrl yctlm'er ayın İt tından M tine kadar, mülkiye yatim'vrl II ve 12 inci tün -ı . ¦¦¦-'I tekaütler |lııı..lı-r, 17 mır kadar, m&lkiye tekaütleri ayın on tekilinde, ilmiye on dokun.-- gûnû maa| aklardır. Fatih malmüdürloğünde Aıkeri yetimler ayın 6 undan oo ikinae kalır. Iıkerl tekaütler II den kadar, mülkiye yatımları on beşten on y.dlyr kidir. mülkîye tekaütler 18 ve 19 uncugbnlerlde ilmiye kıımı ayın oa dokuıundı alabileerhltrdlr. Fıtih mal mMÜrlûoDaûıı Sa-matya blşealnde aaherl yetimlera ayıa 6, 7 w 8 Isel günleri, mülkiy leri lela aym oo ürflacü gdaü, nıkeıl tekaotlere 10, II, lî İnci gualerl, mOlhıya tak a Otla a da 15 inci r '.mi maaş varilvcabllr. Yint l'arih nınlmüdürlûJûnün tyüp klşaalada aakcrl yetimlere iril inci (Bateri, mülkiye yetimlerine 11 ve llinel günleri , aıkeri teke-ütltrc de t, 9 va 10 aaeu gunlırl maaş veellacrktlr. Kadıköy MalmüdürlüğOnd© Aıkeri yetimlere 6. 7, 8, 9. 10, 11 * * v. . f . '4r,l !rrr 13,15, la, 17,18 btnl günler, mülkiye tekaütlerine 13, 15, İS va 19 uocu günleri, ın...U.. - ycrlmtarlna h, 7, 8 ve 9 uncu gOnlaıl maaşları verilecektir. Vapurcular Kabotaj ihtilâfını Vekâlet halledecek Vapurculuk sirkeli II» Da ol ry olları Işletmeai ıranodaki ka-"- 't ihtlllll lı 1 : . I - .1 lııı ¦ ıı ı ;lır. Vapuıeuluh şirketi k ınn j hakkıma ¦ 31,5 tan 40 a çıka ¦-momıı ıı: 1.1-. Deniıyotları İş-lal .fakat ölmemektedir. Bu hadleo Oın ine tethıka.e vn-u. . „ . .. Iktıaat vekaleti kabota) müdürü Ayet ber iki tarafın noktal oaıarlarıaı almış va bir rapor rai|tır. t^âylesem tesiri yok *J assam gönül razı değil Ayet, ıpıru his İt Vekll.l. varmak Uteıe dönkû trenle şrbri-miıden Anknraya gritmlştlr.

Ayet üç aûn kadir Ankarada kılacak vc Vaklletİn vertıcgi kati kararı 6grcnlp ıl ımlııı trb llr. Avrupnya gönderilen talebe .-.ı .-i Bank yeniden Ib laleba-yl aanlt lahtlll İ (la Avrvpaya , ..hl1 11 nı. .¦ - karar vermiştir. Bu inirbrdın M û Almınyaya •e iki-ida Beli haya giimak ûıare dûn Ankaradaıı gclmi|lerdir. Talıbalrr bugün Avrupaya baraka! edeceklerdir. Telefon hatları Dünkü gaıatflera goVa AlyoH karahlıar, Balıkeair, Kütahya ve Bana ile Ankara arasında taleloa konulmalarına baılanmık ûıe . Ivparta, Burdur, Aotılya. Adına vr Menin da ttlafonlı Ankıraya bafla myer. Bn hıbera 'güvenerek yakıoda Mitün memllhtl şeh'rlerlain birdir Itrin- ttltfon hatlarıyla bafle-.... -i"-, loınıblliris . Pek »ıkındı, keadl odanıtda olurdognaoı halde lal.fosu açarak memlıketin har hangi fehrindekl bir dostumu!, bir ıkra bamıı »eya bir İş or tafıauı .1. fBrüt"*flt. Birkıç dakika İçinde, karşı karşıya gelmiş gibi Bu işle meşgul olan Nafıa Bakanlığını tebrik eder *a oaua bu çok İyi ra (lydslı İşi tam Ur mu e va çok ¦.¦¦km bir samındı başarmalını dileriz. Yalımı ba münaıebetle |uau da balkımın hatırlatmak İtleriz ı Hık. bu batlardı a latifi de ya nıkadar koşar, Işlarîni bu ballan" kullaoarak batırmağa ne ka çalışına, bu hıtlır hem a aiabette mımlahatla bar tarafını ılralle yayılır, hem de bu batlarla muhabere ücreti o deıaca oıuı'ar. Bunun bir miıalinl grçanleıdo lıgllıı gat t-leri yat Ma Inglltırrde ... ıı Idaral. grrr* yin Ingltiı şehirleri arıaıodakl mu-hıbere heretiai bir şiline indirdi. !.-¦,'- 1-ı.J-ii.lın gllterenla uıak, yıkın hrrhıngl bir şehri ile bir tel- ¦ ¦ I- '-.-i-tıpıcıi ra . ı. . -1, mukabilinde şSyle boyla b'r otm kuruş verecek. lagiliı pattı idıreıinia ba İş! Ingilltterc bubadar ueuıa mal etı .-.l-ı... aebabi, laglllı halkının kendiline göateeilaa holaytıklırdaı iıtiladejB koşmalıdır. Oaua İçin bitim hılkıoaıt da bu 1.1 I.. .-d m iıtlfad.ya k ı-.r. ıı, oıların da herkes için elverişli bir dalla .| g&rmttioe yardım •Aer. Bu münaıebetle |unu da e3y. Ilyallm ki bugOa bOtüa daaya mtmlrk.ll.rı bırbırın. trlrfoa-a baglaamış brlunuyor. DOnyaaın bir uruodan .-LJr ucooa lelafan adıllyar va allha iki şahit karşı karşıya gele rabıt rıhat koeuşuyoelar. Binaaaalayh, bil da Mtûa bırleriaılsia telefaa ballarlle Ilıma ıı ıı a ollmiıdto gelen yır -¦' nı ¦ ı. v.ı L, t tat ki— M i" *l ¦ * iniMiaamanataat ı.............. ran Mekteplere bîr tamim Bütün mekteplerde sabac yin derıtea evral talebeye so letiletı "Yasa,, tun ban teplerde bestelenmiş olarak letildıği haber alınmıştır. Maa rlf idaresi diio bQtiııı metle Q ere gönde "Yasa,, nın mutlaka bestesi olarak vc sabahleyin der evvel oöylctiuneı! lüzumu dir İlmi «ti r._ İlâç Haıleri 3 bin çeşit ilaç üç rufa ayrılacak ı.-; - Aakarada Sıhh Bikinin rlyatetlode toplanla ılı. halleri içio bir laılfe ya eak olan boaıiayon bir hafta çıtı m l blrbucuk ay aoora tekrar t

tınmak üııro dağılmıştı. Kum... ¦ M j ccıanaltr ararında fiat (arkım kaldırmak, kode e nara 111(1 lllçların aynı tarl tabi olarak Batışım temin fiallerde tın ibbarils bılk bir vatlyat ihdaeayltmck oısılı t-re çalışmi|tır. Hepıl üç bin çeşit olan il üç -m.ı> ayrılacak ve bergün llleıa flalları teabit va ıını talrik oluuacaktır. Bu 1| bu tu tam bir ayda ikmal edilecek, dao sorana ilif İçin lüıumu tüp, kutu, higıt, ı ve aair f.rruatın Halleri va| oıoıfları ıılaıak ondan »Onra Ankaretl* pılacık ikinci jçtimada eı tarife tanırlı nacaktır. Yapılan mektepler İstanbul Maarif idareli 1" senesinde yeniden -'S köy rne tebi 18 tehir mektebi tesis mis 50 şehir mektebi tef ı.'i takviye eylemiştir. -ZAMAN— Kinim rl < Zaman Ansiklopedisi Rcsad Nuri ve eserleri Bil kil ¦. '¦ I k .--•¦•»ıı I II I ¦ I ıl' I ..... . ¦» : ' l-ı i' "m\m»\i ttlli. ¦!¦ JİMI II Jİ | riarimn ı*n*IİBd*n babaederken famı işini if.ui "Zıman anııkl uliı.ten delki' dili,, bışl.f' ¦hınçtaki bo Umde bil- | "Nraıd Nuri. roman hayılımıı.^ennıtajiırnra Günde ^ir Kitap Sosyoloji Muharriri: lımail Hakkı (Yrni Adam halk hitapları külliyatından birincili) (Yanı Adam) meımuaıı .alalından |bultur|û halk ar..imla ti awk İrin ..r.tM.fi ilin astta alara (kalk hıUplan) birini mı ..... *M .da la akrla aa» admııt • hmhırriri ae tama* Ilı • ¦eK laka röl gııaVrd Hark».. ı.liraca», kolay Mr I ıl- ite it yrn) krlııart*ria d* m aaa d I *ll fi kadar mliaıtl* «aı Mm ı yani halkın -...¦>¦ ini 1 bir Şekle ifrıŞ llmiştil {Saayala)!) yi hu «ak il d* yaı-aaak km. afla aamyi amarl (ırakta kar kitap alay tmlaı a tmak ıtr atmaa. Mm ek km ilme ıı.ılı larrllr aah p olmak, onun her biri bir büyük kitap yaımefa def. e drrla kahialrrİ itiaı dalıp kıla yarma* balaamab Mımadır. Ba raakar.k ikana kanata «yit grMŞ >. e»le leab.li (Oç. m.ı|.lk ra nüpbtm Mraaydir. kl bıldr daha adamakıllı kir tarifi Mir ktur. Na«er kalanlar rı ¦ (İlmi içti. if tellerin geÇırB inkı'il min rantı ta liriı lEgcr d ,kn çeyit çe»it m#£a i mat İn *, ¦¦mail Ilı , ¦.. 1 yaımak at* (küttür) ı kalıv kıılav V •m T-^*tal*^tV&l^,Sw*rt i •T"-ir*rvgO ¦ PEMBE KÖŞKÜN DEFİNESİ *™ — 55

— F«*e tılmlnlmae raaatıyermm idadim. *0TWa..>m nki'rrl g 4 akyarum. him.li m ntemif olanı • ıım» (. ll tU .ıl I- |.ı ı.ı .. . . fVokiy.) b« ıdllırl eaç tagiUıı ulam *mp k*-.1 ¦ . ba ... kusmada ar .... ı n->. I ¦n. ••• ak alduflu yarda adet. mıh. ıı* gibi kaim.flı Pıllkaa'mım «a ılı ada taamı raftarl C. = •.taşma lıklilına . ,. ¦ . ı elmrıl Filhakika |Vakiyı| ala lAılrrını (ıku mı., ı . bir aalıymt ıklutaaa batkı Miat* a-f.14» akal (Vokiy.) kn.au.aia bn,l. Mr ı.iı.maşı kabul llnr| ıı. a*nl kakaarlatlatl; (V.ıt-m , ııku. lehi. •* lengın b.r idam gıkı g min (imdi çok ıuü|kOt Mr »niyetle bulunuyordu, t ıiııım-lal fin para k*>erd*a. mr.f »e Mİ akı adım olaumak-I* bar.bir kumu* fok dOşkka İdi. o rikrll* nkıık paranı k*lışor, ne şıpırıf ını \ı% .id., t tadı V. I... yak m* atım* k*r*r>m «oklaa ııtmı, onda* akn*MI***fc pı 4|li. Kcadı.i t e* bel. iktidarın Mr ..ı... Iı ........ I1 lık. . ı I.ı ı. IiHf_Iiii.ii kuVtetl V* IrkİH ı.ı ı ¦ attaki maaWkU|l*n*mı amamtıraa t. ... ı.ı in-, ketfediyar. MıPOLİSTE^ Bir Adam Otelde öldü Akıckinin Ablooyot karye¦inden ve Bolu olcTapılan muayrntııudc kalp »eklentiden öldüğü anlaşılmış üı erinde çıkan 421 lira da tahtı m j Olomobil kaıası Solo* Kaı.mm ıdarea-ndek. 2505 numaralı otomobil. Arap camide oturan »« Galata da Mahmudiy e laddeaındcn geçmekte olan Bayram İuninde birine çarparak yaralamıştır. Kilim yakalanmış. Bayram tedavi altına alınmıştır. Lotaryacılar Polıı ........ takip elmekdedır. Balatta A pu M olun meyhaneainde lotarya çekdî-rerek halktan para almakta olan ha,ıl: 'iminde biri numara torbatı. ... ¦¦ çukulataları ¦e kartları olduğu balda yakalanmış kakkında takibata başla a mu) tır. Bir kamyon bir mağaraya girdi! Bir ..mu .mini fren boıuklu-ğu dün nûluıça layiat olmadan geçiştirilen bir karaya aebep oldu. t Şoför Mür illin idarrainde bulunan 3106 numaralı kamyon dfia altı ton un yükld olduğu kaide K raktyd-n bankalara doğru çıkmaktı ıkın. bardea-bire motorun durman *e frenin tutmaman dolayıa yle geri geriye gitmiş, domur toka. gına dönmüş vr aşağı doğru 15 metre kadar geriye ilerlemi Şoför eıkı Tıring mağaıaıı-oı? olduğu dörveaaec* gehnec. kamyonu çematek .ı;-= ¦ } _..ü kam . .m b*l duk .imn «Ttrinknodea içeri dalmıştır. Km. bu şekilde maddi tararla tatuşturulrauş. imanca utar nlmamışlır. Anadoluda seyahat notları Yozgatta hayat Eşsiz bir çamlık, son model bir hastane ve gübreli han! >"n.gn< Setim» "Aytalık.ın çamlı katlarında Acun faniliklerinin kay"ı" "llTİçre şiri. nio en drgerli "m ¦... .i-. .- ıı ' ı - ..--i ı--. ı. bulmuştum. Yoiflt yamaçlarının cam ormınlaıındı yine bu "r- ........ . bayat tırîıı en aerimli folgelerıle karşılaştım. . ı'.i'.'fı-.. giden )Oı*an l-ı Yeni hı ediyor : \". . u' kımıldar, bajırır, çaftırır, yer. Içrr. rüya fdrur. oynar, lûrünûr. okadır, yalnıı okıdarl,, Bu tarif pek doftru addolana. mil. Çocuk doğduktan lonra şOpbeıit ',,!:¦- bilgi tabibi değildir. (akıl vlne'mvhık.kl Inı I.kını eııt

datıı U.I...I Iı Yoıgal, yolıuıluh r* şımredı-lerıııllklın öluııı lapa du|n.e.*|-dt.. Yaifal ....... (*k--k aıatOna Mlmydi... "Camkklar.. . lırtkı d* A**yardun *n kalıbalık, ra l*aıami| "lıt.l *•• • *ior,.ı«ı lan araaaa geç bagüa* bahm **Yoif*t (iml^... aıa «tHflarta.. Mılkı de <•>Ilaml|iıılıı <aaa*a t-ft. mea. Otbmo i- ' ¦ •" Mr Aı k.ta maar* omoo. Cenlşbar bt*e. Tıpa* kl*r. kof.. " taşrrak-taa maırlar (m (ı>>|elreıaia ha d -n. ¦ >aa ma . ot t.. I - k I * a ¦ ¦ ¦ . I •, - o ağrı M* ırıimlllık **riyur. Gaeftaül I*..r g- • »r.| (.11-1, kuruluş gölet, harı fuıel. Hunlırı tamamı Işınımına tııblt rtmrk ...... Yalını Yıtıaalla oturanlar deflıi mamıkla beraber daima balca palasa ıbtlyaeı > •: J işi. fc.il..illa. boş İr para ib-tîyaeı. dl|rr larallan humar* iptilâtı i. i. ¦,, ı kendilini Mıgün çok miü)k 01 M* m-ı< - girmişti. Fakat par miat-* ynıiadıa a ... k M.İI... kim** larkıad* dıgddİ. I.rnûı ı*r*h.ri mukslıta *d.y..r. Ilurkeı* kendilinin nag duğa fcUıinl ..ı.ı-... 1.. Yalam .Vahiye!, k » -¦ f ¦ -1 n n paeaşa İkUya*. ılaagaaaa larfcıaa (*ı Fakal Mı kadıı ..._ . •• ı. ..i Iı? lala Mı, ( Vertemil )Uı ciddin .....ı .... un , almakla IdL fÜkayel klımetçi kıd..* Me dela dak* Mea dol itliği «ahit baraa •arda. tVakışıl ba *a*l atarl * dedi, ki. ı. .. 11 il. ı ¦ Halbuki ¦ ¦... bu kın hiç .I ..-, aşikar İdi, O balda biç bir gOnkl allhaaıl elmıbnııa kendinin ırıÜrmek iıtemık-lan aiak.ad.Bii n* olabilirdi? Bu-oa ahm al** Mıdam (Da*r*| ya -k-.lma.iB (»rn., kalmak Içıa ıım....... Baaoın atara ı Vırlıaml) .1. kiımetçi |Vakly*| ıa yavaş yaraş akbapfcklan aııata|* fca.l.d.. N,h*>-t Mrgoa (Vertımlll Mı«.lt..r aorda,hl I — Midim (l>o>r*| çok ... , dlr, değil mi' - Etol çak ıtagindlr. Bllh.ıit.aa gdalariyor. Yrai kaalaa* Mt*r Mlaaaı ,.n, d.kı *M*ml*k*t k*ıl*aaal. haama araya lası aaeak tır. Hım İr kıl k**. ı.e.-ı. (ak «|ı.!ı Banarlar* akş akmakla MmkV. tork hakimlik ukarnı Operalar Ak f M tanammş bal pıair-arO baaaana basmam bak, aa yar. -Tay l*kâH*m. aıa ba **kl Mtgiraiam Memlek.t ı*n**..,n kaş k*kmakt)ml alma» Yaıgıt »e kamşa şakırkr içia kayak .ialar.ua karşı bir babı ıeıç.t>lr başlı alta ba değerli Upnaloı-0 bûlüu rar-ılrk.-' mı gun ın kalkan ¦fil, baba¦¦¦ de itere unda oyl* V m (idm >k Mr kütleri, türlü Rize de Ruam mücadelesi Kiieltliiiii.il — Memleketin her tarafında olduğu gibi» ili ye ti mıı dahilinde Mrınıı Teşrin yan Ruam mütadeleai elin devam etmektedir. Ûgrrnd.g.me gire. yapuanj arama »e tarama ncticeund* Ruamın en tiyad; tek tırnaklı kaytanl ar aramnda bulaşın re öldürücü Mr şebıldr teyr ettiği anlaşılmış te şimdiye kadar fc°-0 at ve *mu-ayen-den geçınlmış vc 890 ata mailim tatbik - .1. ı....t.. Yalnıı Şaışel ve Paı.r karalarında İki atta .....m irin görülerek laıımînatı verilmek ¦u etiy Ruam k. .' -.-e başlıca aira-yel vavtaıı olan yalaklar kat-d.rılrıış. ban ve ahularda fcnoı ı aolıeptık lUçlarla t emit lık yapalmrştır

Konyada Fırka Kongreleri - Konya 3 (A.A) — C. H. F. kongreleri devam rtmektedir. Bütün köy. mahalle ve nahiye kon greleri yapılmış vc kafalardan Sultaniye, Cihanbeyli, Kadınhanı. Beyşehir. Hadim Seydişehir, otkır. Ermenek, kara kongreleri de bitmiştir 5u aym 17 ime kadar diğer katalar do mtat aş olacak, ton-ra tilavet kongren toplana çaktır. Mersinde bir aşevi açıldı Mertio 2 (A.A,) — Meram Halkevinin, açmak kararını ver-diği aşevi dün açıldı Açma toplantının abalık vardı. Bu hayır ocağının mitralı Belediye, Halkevi, Hi. mıı' Eti el VO H.ı.a-.ınr-n verdiği para ıkt temin edıîmct-tedır. Bugünden itibaren işt-».nde yut *Ui fakire Ogle. akşam m ru'kted r Bugünden itibarca aşevi ae eve yardım edrn kurumların birer mümrııdı bulunan bir ite tarafından idare edilmektedir. İlerde yardımı genişletmek için tedbirler alınacaktır, Hal inin kurduğu bu hayır yuvanı Meninde büyük alaka ve teri nçle kırşılanmıştır. ı-- ¦. koku'ar ıı. -ı. pi. h.n'ara götürmek. I ? ı ¦ i. bir n ... . mr keıin* hiç dr yakışmıyor. Yo.gat k te otmııa küçük, fakat ta-m.I bir oteli en kııa Mr miidd I İçindi burm.ıdıe. VeJol Ûıfi O f Ünler d* rpreery) bul-şkaı.nın ı*r.ndiliai b . miyreeh bir deki alâmetlerdin lihnlr şeyleri pek güırt keşfet yel eaatlı tarette ııılaşn nın J--.I [m' hükmrderr — Midimin k.ıaııı makta 1 '..Ju müceahe metini bilarniı... Bu I.ı.belki lı-ı oa nıilyenluk de|*ri rardır. kadar kıymeti vardır, ıîı ı-. .n r kadar... Fakat delıkınlı ıö>lrmek I.irdiği .Aılcrin afır'ıgını kendi d* anlayarak llkırdıtımn *rk*tını denbire luıtu. iVokiyel ite böyle Mr auale ki¦ yerde bilıblı içîn için m-mnun ı. J- ve ....... a-ı'ı1. ı .-. ı muhı. (aı. ederek ı — Ben ıit* d*ha *tr*l birbiri. ¦ uı- yardım - • I ¦ •. -, ı .. .. ı6yit-ııı işi İm. kı iVerttr* retle: — Mad II) gayııîrıllyarl Mr lu•m kl bu .-.i ı. bu I II.Tl III min d* idi. Bu yit iyi M.riım l-ıı-li ile (Vokİır)nio bu Harı akşınım dukuıuad* Imakta idi, 1'. I.k.,,, , h'ııdına ..... . .i . ... ... . I, etmiş, ikilde beraber b.ımuşa büyük ... '-.Iib İb-ııi . Bu ıırad* (If*r*uol*rındıa iROcl) it-• r.d* yan arından gcçmr.t. gıruııı ( Vertemil |İ galan mıkta İm. Ke otre ) aia huurtvni ila gürîiaca hafi! tebeaıüm elli. Devamı var KİDimueve*! 4

IA1ANÇam kozalarından çiçek nasıl yapılır? Ç><*lı »•••imi timimi] ' g«kf*i, evvelce yünden çi. ' k ...... naill-.n.i |0*te.millik. haltı bir dr BOı*ı K ..... yapıl * ¦ ¦••ı leeil (•«¦i t*. Şmae. «V Çam hal* la ki a* .a da e a.iıaa'1 11**k-r Tiaaaak mmar kka stdagueu «*•• terrr-j "... > pencere keaarlııı¦ .Oıliyea ba aai-auı ta dikdlm-ı cicikler a» a ta. mandı raoda ııts-aıaa girmiştir. Çam katılıklı ruıdaa yapılan çı taklar kin birine ı- -a Bu, ahea. »anala*» baV laarfaV-a*. kiçek-Mfkaa. sivri »aya yuvaelak a kafan a göre m ak eriri . .. kibar aha. KuUanıbtak ka-ıılıkUn fırlık ve-raa çaanlırdea >•¦ pıyurlır, b>ıım.ıı İn i-.,-,. adi mey »a ııı koıalak-lardan da pak ala • ap.lab.!.!-' I f-ı Bafralı ....... kullanılarak... kaaa ya parkta İşte-dra «.kaa caaaaüarıam tfkra-Sartr, yakat kar a* kadın, banttır U (•¦Tİ pula la., baran, yeler yapar. Canı kaeaUeım ıvvıl» bafıt bar ¦ı'ikhklahl lirindi t utun m. nauo palları açıla tık aı çekird PuHar İTİ ta açıldıktan nanra allalıa kıakln Ur (akı ala~ rak flıtırıltın IHbarıa koıalagın kıııl-.-"- doğru bu pulları gdıeler • -. ~ ı. a landa kl paUardaa en altta kukanaa geniş *a benaab elae.¦¦«.-. ... kent—-*» kalma. Saarı anada .....:»., kını alaa aaa. kkrok kar amire ıcya kaa k,.,,, |U dıkkatM kıldı.ıa,ı »a kranrlanaı dbaıdüı ).paıaık |artîla katı) ınıı Ba kuım yapa¦agınıı ¦.. v' > ¦1 ¦ .-'¦ıı. ıda çektir *a bunun ıtralındakl pullarda yapacağımı çiçeklerin yaprakları olacaktır. Bu ti . I ı- bitliktin anaca ortayı yaldıılayınıı aa kiramı, gdl rınfi. bayat hayalarla pu la lunu, a lıa. «a kenarlarım dikkat ¦a ıkli.nl. ^ . .. - ı ee bu inanda .-. ™ J- ala. baVta. a kırtt¦aıî ı I '- ı'ııı|..l Çİç*m> bula. rat.b.1. yapacagu... bn.ae.kfa keat.eV. Ni.--.-i yaplıt.au bu Çİçeg* yaprak *r alptı Unmi-r. Sapı yapmak itle bir damır leb ikiye bukiindı. bunun bir ucunu kırmııı olunura badar teılıp |tçe| n altladın batırmaca çalışınız. Bu dımir upıı. ıx. I. I ulun m aai İçin I-} aaatın.'1' kadar içeri gûmctl ... -r ¦!.¦ I! - dala leılmakk akada, ank.lamaıaa Uıkeç la »tarak aym aasekyeyl tekrar «ala i <• aapaa iyiıt tutun ek. Sana kanaat rlUUl anara da buna. alral.aı balm.mn Ur bıplayımr. Ayraca muıammadaa yapacagıau yapraklan da bu çiçegıe alralıaa bılıarnıı mükemmel Ur «çak aldı et-miı oturavnuı. Aynı ı " ¦ ı - barikat . dirik bu ._ ; - L. ı. r I - .. ı. , ....... yımnu ve fl II VI n 'HiMl.ll ıı .lı. ıı Idl Ur m-m çiçek bulundurdu) v

için herk'- tarafından da takdir . I .....'I ...... 1 t: ' .... ..ıı I I ıılı .ulamak iıtemrı gürel bir nG'üdsr. Manto ve kürk Ki|1ık mantolırın gftgÖVeri tnmamlyle kapandı, boylan uladı ve bu halıyla mantolar lam kıtlık oldu, v .m....i. yllalfl k umalardan veya velOrl. r a yapılan tu mantolar Öterinde kÜrhSn mevkii I» gittikçe ehemmiye tti' bir (ekil atıyor. l,ı-ı- tam bOrk manlu tedarik edemiyenler yakı. kol, elek için bol bol kürk kullanmışa gayret ederlerdi; bu gayret henül deyim etmekle Ilı dı kürkleri tıbbı NE YEMEĞİ YAPAYIM? )| [~F A Y D ALI BİLGİLET] bul.anıl tu- Bank» ' olarak lan göBalık Mevsimi Halik mcvıimindeyiz. latan, bul boğazını balık kapladı, deaiılerimitde olta ile l bitti .-ı.ı.ı tutulacak kadar balık bolluğu var. Her kcıeye elverişli, her zevka ı. ¦ ,ı. ı çeşit çeşit balıklı tablalarda, batta arabalarda g de bîr kaç çeşit balık yemeği tarif edelim. Hardallı balık kızartman:— lıkandı pşiıereğioiı kdçük câııede balıklın kulıklanodau lemiıleyi tesıitleyîp yıkadıktan ıv.11 iyice kutulayınıı (•karayı da evveli ııttıp hafifte yağladıktan n (Jslünde kııartınır. Ayrı kir tencerede biraz tere yağını yavaş yavaş eriterek buna bir kaş z. biber, biraz airke keyarak kanatam barıştı-ra laılıoıı ve iıkarada pişirdiğiniz balıklan a sahan üıeıioe dizerekhazırladığınız hardallı salçayı bunun Hicrine dökünüz ve Meşk sıcak yiyi Tavada balık kızartması -. Yine >.ı... .lı boylu va çok taze balıktan. Mesela uskumruyu secin z, temizleyiniz, yıkayınız ve kurutunuz. Una buladıktan sonra zeytin yağı bulunan tavaya alın Hafif ateşte balığın içi de pişinceye kadar kızartınız ve süzerek atıp sahana diziniz. Üzeri ydanoz koyarak limon sıkımı. Sahanda balık yemeği — Balığı temizledikten aonra yıkayıp kurulayım»- Tuz ve biberini ekerek k aaat öylece bırakınız. Bir taraftandı ¦oğan ve maydanoz ha.ırtıya-rak bunlardan bir kıımınt ; tereyağı bulunan bir Babana koyunuz, bıbkları bununu üzerine diziniz ve ûılUoe-da yıneaoğan danoz, biber koyduktan sonra biraz tereyağı daha ilâ-.e ederek sıcak finoda yirmi beş daki ka müddetle pişiriniz, sıcak yiyiniz. Tencerede balık yemeği — Balıkları yine temizleyip ve yıkayıp iyice kurnltuklan sonra başını uğunu da kesip atınız. Ortasından da keserek ikiye ayırınız. Kuru bezlerle tekrar iyice kurut nuz. Uskumru ceıımctindc altı balık için yarım kilo pataleı ayık-lıyarak bunları da bir tence sekiz dakika müddetle kaynatınız vc balık parçalarını da buna ilave ederek 7-8 dakika daha k ynatınız. Ayrı bir tavada biraz tereyağı kızartarak buna loı va biber dökerek buna sıcak sirke ile karı onra balığı ve patatesi tencereden çıkararak güzelce süzünüz ve bîr sahana diziniz. Özerine d reyağlı ıılçayı dükünüz. Balıklı omlet — 6 balık yumurtasını yıkayıp kuruttu-kdan sonra sıkıca yağlayınız. Bir tencere içine de 6 yumurta, luz, biber ve bir çorba kaşağı sSl koyarak çalka-lamağa başla n babk yumurtalarını buna ilave ediniz ve güzelce çalbalayınıı. Tıpkı omlet gibi pişiriniz va le yiyiniz. Yozunuzda kırmızı leka-ler var mı ? Yüzdeki kırmızı lekeleri çıkarmak için 4 - 5 beyiz nîlö-fer .çiçeği alınız. Bunları bir bardı ğuduklın aonra ıDzünuı. Suynn içine bic likör bırdığı kifurlu alkol kalım. Günde birkif defa leri veya guddeleri bununla yıkayınız. Ibİ haftada memnun kalıcaklınız. Yûz buruşuklukları Yüzünüzocki buruşuklukları gidermek için şu reçeteyi küllininiz: Döı t yumurta akı alarak gül . Buna 10 gram şap. 10 gram tatlı badem yağı i liva ediniz ve bir hamur halini alıncaya ka dar doğunuz. Bu hamutu bir bez ustöne yayınız ve bunu akşamları yarım aaat müddetle yüzünüze nizi tazeler. Tafta kumaşlar Tafta kumaşların kullanılmamasına sebep katlandığı yerlerden çallamandır. Böyle kanalların ka de bir yuvarlağın U'lünc sarılıp kaka bîr kağıt ile sarılarak muhafaza olunursa bu mahzur ort kalkar. Kendiniz Koltkrem yapabilirsiniz Yirmişer gıanı beyaz balmumu İle kakao yağı alınız, buna 80 m dı tatU badem yağı iüve ediniz. İstediğiniz e sınatan ds birkaç damla kar.jtırır-sanıı müke krem olur. Ağzınız kokuyor mu? 250 gram ada çayı menkuu içine 30 gram saf gliserin ve 12 şer gram Mirrb

e Lavand (sıpgı) va 20 gram Labarrık likörü karıştırarak ağzınızı çal. kalayıoız. Zarif bir ev elbisesi Haftalık Sinema ve Tiyatro Programları TÜRK ı Oa>a*ra ime ı Aıa kir raanrhı*.' 1 İki ydııal kıa J MELİH 1 Zl(>/rl aaal 1 de SARAY . Bir ait aıt-eaerı sümn ı ilkbahar saram J YILDIZ ı >.. - - Asla ı' - . 1 l.l . ' ALKA7AR VaA|.Fer hifmm ıdi|iae1 SARK : Ceenf del -MıtVnı* fit .-eller* (LKAMItA ı Havı la« • i'-.... .. | inam ALİMDAN , llkkakar reeldiVi paaa Aa.refl FERAH ı Aııa ¦ ı' V ' 'r - ' u'. Bnaaaa HİLAL 1 Daktlta evle.lyo- Kasai SErlİR Tl Y AIR O SU ı Madan. 1» Jm 5JHİR ı.ırı ı,ı ¦ 1 , 0. şj, rtınfıe KADIKÖY | SÜREYYA ı Cakaaa e»ilanı iiAle 1 Clılı aeva'a . Bin kir ,-----1 ¦ : .. 4. ¦ ., ...

İstanbul Belediyesi Konservatuvarı 3 Onca. KONSER Nimet Vahit • Ferdi ve Stalzer -Seyf ettin - Lışinski SczaİCemil Cevdet 6 Birinci Kanun Perşembe saat 15,30 da Oda Musikisi Eski Fransız tiyatrom Fiatlar: 100-75-50-30 kuruştur Tcpeba |inda 4-12-934 Salı gün'i akşamından İtibaren saat 20 dc HAMLET S Perde Yazan : W. Sekıper Tercüme edem Ertuğrul Muhain Bu hafta okuyucularımıza zarif bir ev elbisesi numunesi takdim ediyortu. Beyaz kumıştan yapılmış olan bu elbise kiraz renginde Uç ura velür «erile çevıilmişlir. Bu beyiz kumaşl baıu Buru ipeklilerinden seçilirse çok hoşa giden bir elbî e yapılmış olur. Vücut hareketleri Karnı ve kalçaları yağlı olanlar için tavsiyeler Kırın ve kalçanın şişmanlığı kadar vücudu teoasüpıöz gösteren bir şişmanlık yoktur. Korseler . Karnı vc kalçaları çok yağlı olanlar için tarif e-drceğİmiz hareketler biraz güçrekctlerin en gücü budur. Sonra uzamış olan bacağınıza 2 e umarak resimde olduğu gibi auratli hareketle uzat,on. Doğrulunuz ve elinizi daha Uerİ uzatmak üzere ayni ba-reketi tekrarlayınız ber defa_ b^^^^^BBUBBBBTml. ^atv^^BPLBk rS»

çe ol <ak<a beraber emniyet.i dir. Bu ha-eketler resimlerimizde ayrı tfH gö-ft-n» t kird ir. Evveli 1 numaralı reamdeki vanyelı alm't, vikrudûavı sağa. sola. öae arkaya iğılmeksizıa dimd nun Yapıncak ba——^——ı——™—1 ı ¦ ^M.a-.ı... im Süreyya Opereti Ferab tiyalroeunJa Bu akşam 70, 30 dı Ka'ım namusludur Cuma M,. .ıııı, ia Telefoncu hız sın la elinıi ayak bileğinin ve hatta ayağınıza kadar uz ıt rak Ürere çıbşımı. Dahi sonra ayn drger bacığıBin azalarak tek-'•' • m ı ve ber gıka ayni hareketleri bir çok defalar terarlayı pBBaaaamaa ¦ ¦ ¦ - -

Çarıeroba günü akyamı Şebıadebaşmda Millet tiyatrosunda Eski emektir Aaım baba menfaatine Naıit kavuklu Ali - Orla oyunu karagöz I -ZAMAN Kanunuevel "Evvelâ siz biat edin! Sabık mekke emiri Şerif Abdühnuttalip, yeni padişah Sultan Murada biat etmiyordu. Abdül-ha mide gelince, o her şeyi tahkik ile meşguldü! - 2$ — de Sokaklarda yürüyen, borularla emir alan aıker gürültü-tünden Abdttlhamİt dairelinde de uykula ağdan- te herken ayağa kalkmıştı, telâ» içüıda pencerelere iijûşülrnllştü. Faks! o dairede ya re erkek berke*, kendi efendilerini ayakta re giyimli buldu. Çünkü Abdülbamil. Şepperr ba dueainden aonra geceyi ayakta geçirmeyi tasarlamış re amcaıının daireaİDİ tarassuda koyulmuşt gece mutlaka bir şeyler olacağına kanaat besliyordu, aigara lûl-tOrn tüttüre etrafı goıctliyo u. Donanmadan indirilen ilk tandalı o gördü, saray önüne gelen ilk askeri müfrezenin a-yak a eaiai o aeıdi re Abdiilâ-ııc Murat efendi dairelerinde beliren kargaşalığı da İlkin o leshİa Artık aigarasıaı söndürmüştü, heyecan iç İd ila kati neticeyi bekliyordu. Amcaıının batkına u ulmaz bir tesadüfün onu şu batkından muzaffer çıkarabil-mcıt mümkündü. 8u sebeple »<i> * bir e kal* mayı muvafık görmüştü. Git-bkçn çoğalan gürultll hicrine kendi dairelinde kiler İn de ası üzerine bas ağasını çağırdı, su emri Terdi: — Küçük, en kbçûk bir eeı çıkaranın dilini kcıerim. Her kes odasında kalacak re ko-nusmıyacnk Biraı sonra bir yaver gelip te şevketlü SulUn Murat Han Ha ire İlerinin i da releri ni t ebliğ edince Abdulbamit, galebenin hangi tarafta kalmış olduğunu anlamı, oldu ve yine baş ng a-aını çağırdı; — Sen, İsmet bey ve Deb-roli Tabir, ea yeni elbioeniıi giyinin, hemen gelin yeni da-İr e m ne gideceğiz LAbdUlhamit oradan, Veli-abt dairesinden, eulüs toplanıl» gürültüsünü dînldi, Valde anltan mev geçen kadınla karılı, in id göl de İtrini tebrik attl Yine oradan yeni hünkârın yirmi dört ç kayık içinde deniı yotile Dolma bahçeye doğru gelirken eski bün-kinn rja beş çifte bir kayık pkar» Sarayına doğru uzakla.tığım gördü. Ayrı ayrı iatikametler takip •den bu iki kayık, ayrı ayrı variyetler de temsil ediyordu. Bîri aatuın tahta çıkaa bir adamın bahtı gibi haşmet içindeydi. Öbürü ansızın tahttan düşen bîr a mlı görünüyordu. AbdUlhamit her iki kayığın dcniı üzerinde Büzülüşüne baktı, bakb, baktı *s b rak alini havaya kaldırdı, bağırdı : — Bundan ibret alıyorum, kendi bendime ant içiyorum: Ben böyle birgüo yaratılmasına mtydan ve miyeccğlm. Bu tarihi geceden Abdülba-midin benliğinde kalan cn kuvvetli batara , j.e bu ant old u ve O, tahta çıktıkUn sonra tahttan atılmamak için etinden gelen her çareye baş vurdu. Fa-ka .... Abdulbamit, ¦• gibi meraa'm Çıkarıldığını ve fckUde Toplvapı ttlruldlig-lnll de jenı arın hünkârın ıda tahta amcasının ne sarayına gö-bütün tafıilâ. liyle öğrenmek istiyordu, çizeceği öç almak programı için bu malûmatı elde etmeğe kendince lü Bu sebeple yeni hünkârı görüp tebrik ettikten sonra Önüne gelem adım! tahkikat yaz kaleme alaca lar topladı. Onun ıuı ettiği malûm Serasker kapısı ve büyük rütbel zırdı. Ta kapa inen bu kalabalık kı aorgııyı ını dörl ŞU ,-HIIOC löl da bütün Vüke memurlar ha önüne kjd.ü Sultan Mu. şılamışijrdı Hünkâr daireline çıkarmışlardı tikin Sadraıam Rüştü Paşanın fetva eminine verdiği işaret üt. u : "Emiril-müminin olan teyt. muhtekmur ve umuru oiyasıyedrn bıbchre ekip emvan emarıyy eyi naûlk ve mille ba takat re I a baromu! ede-miyeceğı mertebe bendi nefsine sarf re dm ve dünya işlerini ihlâl ve teşviş ve mülk vc milleti tahrip edip bakaaı mülk ve millet hak mum o'aa hali lâzım Otur ten?... Cevap Olur!. Sadraıam. fr Kanın okunana •aşa ¦ateakıp hapı aağ tarafa çevirdi, en barla yer elanı) okta aa

ke Emeri Şerif Ab-dûhnultalıbc şu torlerı söyledi: — Evveli aiı btat edin, tebrik edelim. Abdahnuttallp, ilerleyip hünkâr ile mlsafaka edecek yerde bâr ol fen çakJeh. — Vbheli. h.nhln irsal edcbilırdi. B<a bal'ıa rücubaına kail değdim Bu, orada vr yeni Padişahın yanında töıknmeaı hiç umul-mıyan bir aöıdü. Ara şsra titremekten dikerek dasanyı dinlemekten geri kalnıı.ıo Sultan Murat, kendi Padaahtıgmı kabul eUJMyca bir adam rmlnathtğuan anlayınca oturduğu yerde sarsıldı, korka korka gözlerini kaldırdı. Ab-dfil tahbın yOrDınt bıktı Bu bakışta bir çok manalar vardı. Zavallı adam, kendinin zorla oraya get iğim sanki anlatmak. Padişahlığa bevcakar cJ-madıgıoı haanelbronek isliyoe. du. Salonda ayak tta davan asrsaak elbise gıyınma o yüzlerce ktai da için için titriyor-lardı, bir motele tahı düs edeceğini ırınmı ı m 1. leiâf ediyorlardı. Fakat Sadrazam Ruştü i'.ıjı. kısa bir j ı •'boynunu dikti, haslarına çattı, nort bir eesln şerif AbdUmultahba haykırdı: — Sun btsraya oHaşaıa âpa çağırmadık, biat içio davet etlik. Hoşunuza gitmiyoroa çekilip gide n iı_ AbdUlmultalip "hayhay,, dedi ve kim—anlam vermeden ayrddı. saloadan çıktı. Bunna üz erme bia t roema başladı, bar taraftan da topların atılmanna çatar verildi. Abdulbamit. ba t ıl* ni lı bılhaaoa bu noktaya ebetnmıyet vermişti. Ab-dülizUin tahttan indirilmesini bu işi yapanla rın önünde tenkit edebilen bir adam, onun gölüne cesur olmak ta n ziyade musir • elebiıkel. görü omu, tu. Varın kendzstnm da cülusu vukubulur-sa onna aynı il iran yapması mümkündü. O halde şimdiden tedbir lmak vr AbdultnotUli-ba söz fı/telı verdirmemek icap ediyordu. devamı var "İmdat,, borıısu mu ? Eşref Şefiğe açık Mektup ... Galatasaray pınarı yene coşkundur, yene saftır Cuma giınktı "Akşam, m apor sUtunuade " Gnlalaaaray - Atta Güneş. m».ı,ı allında yardığınız ı ek-tnp yaıat-ıya eevhetti Ba lamana kadar hu mesele hakkında barşey ı, ın . ve böylelikle de çak isabet et-dsniı. Zira tnıan, efkârı umu karşısında bilaraf ulamamı) ten takdü olur... Ben ¦ devam eden hamletmiş re ¦izi • Şahsen ı gu ¦kül Jeğcr bir büyüklük e kadar ıu buna bundan dolayı da tanımamakla beıdat çtraber- adeta takdir etmeğe başlamıştım. Fakat ne yoıık ki siıi ıua-turan, menup olduğunuz kulübün 'sıkı disiplin,,) İmiş- Bunu bendi f ediyorsunuz ve sonra bu sıkı disipline rağmen söze karı,iyonunu.- Acaba hangisine man-na lı?.. Anlaşılan, yaylım ateşi ku-n. !¦ .H« n da yine orası verin bulunuyor... Tıtkı arı ulan-nı dip ascbat veya meşru suih yolıle tahakkuk et-iıını ..'.i mpatra'oıuo (kullar nı .ı la.ıı1 kumand ne sı gibi... S.z bir erkânıharbe benn-yorsuouz... Kendi keadînİıa Illr-10 tefsirler yapıyor, kendi mu-bay yeSeniı n mahtulU olan ihtimalleri tahakkuk etmiş larıe-derek Galatasaraylılar İşareti verdi kleri netic karıyorsunuz. H ç şüphe yok ki böyle bir SOS her şeye rağmen Galatasaraylı olduğunu iddia cdeo ¦ili n gibileri çok memnun eder... t ..... .ı Galatasaraydan çıkan vc çıkarılanların en Utiı hülyaları, Gala tasa ra-yın ır.h.lî. m görmek ve göreb Bu rüyanın tahakkuku için onlar neler yapmadılar ve bugün dahi nelere baş vurmuyorlar I Galstasarayın binbir ihtimamla yetiştirdiği, büyüttüğü oyunculara maddi vasıtalar temin etmek ile çekinmediler. Meselâ Üniversite n ezuntarı aylarca iş peşinde koşarken tizin de, bizim de tahsil dereceler ini çnk iyi bildiğimi*, bîr takım kimselere ayda yüı lira, batta yüı otuı lira gibi mühim meb is] olunduğunu, şahsi nüfuz ve mevkilerden is* (ifade edilerek bunların mail müesseselere yerleştirildiklerini duyuyor ve görüyoruz. Hu'ita : Kulübümflo aleyhinde bir yaylım ateoidv devam ediyor I.. Fakat bütün bunların hakiki Gala Usa ray İdari kuvvetlendirmekten, her gün biraz daba bunl arın birbirlerine sokulmalarına yardım etmekten başka bir tesiri olmuyor. Bir aralık zayıf düşen futbol takımını parmaklarına dolayarak inbilll borusu ottürenlcr ara ¦ ba sîzde vardınız... Görüyorsunuz ki Gatataaaray yaşıyor ve bu gün oyuncuların ayartdtoaaıoa

tbol takımı umumi futbnl seviyesini nazaran hiç te yüz kızartacak bir vaziyette bulunmıyor. Bilâkis ocaklarının söntncıindco değil, fakat daha canlı parlamaundan iftihar duyanların yuılrrani ağartıya*, Gala ta—raya otuı acarlık fatr man kaşandıran pusar yina coşkundur ««aa aaftar.. Om boiaedarm a tarfeduen gayretle*» bana gittiğini anla-•sah ist ıyarsamı • kı bunun ai-zâa içi* ı.,.la.ı tahmin adıyorum • birana Ga-... . i . içeri gir t bilmek tetire dm adtterınıı .. Oıam n işi lı tan çok daha olduğunu bilfiil siniz... Saygılar, ¦alatoıaray kulübü ita tından Nihal Raif RADYO PROGRAMI 4 K jnunuevve I Sah 821 Kka. BUKMiŞ. MI m. II Rady* arbntraaı iDaatparler. ; ı ıt.ı-.ı-. , bal.f banlar. I* İla karlar. 19,15 •ata. NM r**k abatdıaa.1 II Dv-lea kıaı.r. 71 h mk.ılra ¦ • .. r I..fil bil lO) Orheılran anamı. 18 P.ak Plâk. 20 Ko.l ^nnadolin, gitar buırynln rırr'.r ¦.....nı... Seofoı hoaaarl. K.h.rh «J Kas, VAKJOVA, 1J4S 18: Vılaadm oda muıibiıl. Konlrrant. IS.HS, Plak — Sdıl l»,lSs Orbrıtra konaltl. — El bival. 20' Tıuhetlia n'tklıııad Spor. M.Cİ : Daot p âktın. MS Khı. BUDAPEŞTE, 5M m. 1$ Cııbaad IMS Fraaaıca dar. 19,1ü Fıafito bouaeri 1",H tösler 73,10 -pı-adıa nakil. C .'aabacbıü (Conteı Holim.no I opoıııı 71.3$ biberler 2.1,45 Çinime orkertran 2L)0 :i ...nü.. ıa oo kuart lakım 11K. FRANKFURT. 2iı m. 17, Hı-ıtuiftaa bıfil muılki. 1* lı. ...... darı 1».1S: ökoaom<. lı,i>. Hakubİ babi.lar. 19,45' Neşeli bıfıl muılki. 20.45ı Günün bıaa habarlrri. 21: Habe 1,10ı - m-.ı ..o ( Marlha ) mti aperı tcmaül. 2J,45: Köylü şarhıları. 21,15, Gece musikisi. 1 e mevkut. 115 Khr- MOSKOVA.1114 mt 13.30 Kmlardu prosramı | «ü-ırl laaallar. 1 19.30 Kolkoı kadın, lan aı peofrara. 19,55 K ¦'":. ı muıiki. 21 konur. 27 Vabıacı dilerle neşriyat. 864 Khı. BELGRAT, 437 m. 20 Plak. 20.10 Rakıâaıtar. 20.20 Batkılar. 20,50 Kibarlar. 21 aMU aeşriyat. 21,39 Vİyanadın naklen .-.ılıı.ı. kuaıır. 23,15 ('..'. 811 Khı. BEPLİN 357 m-19.30 Yeni operat parçalan, 20,40 Haberler. 21.10 * Sboneıt uroballadr „ laimll mOaolof 71,40 Nıştli nışriyaL 23 Habarlar. 21,20 Mstartıa eaırlarlndea kooaar. 24 Daru »ı.. ı. Zamanın takvimi Bugünkü hava Yeşilköy raıat mtrbeıiodte al. dıBiBiıı mıtûmata nasaran, dün hava latyİkl 763 milimetre, aıami harar*! 13, Bigarl 5 dareea İdi.

I'.., .. hava ekoriyatls açık olacak, i' .. " .....-..rı - şlmalden hafif re Karadmııde şlddetü olarak eaaeekllr. Çanakkalede İNasıî Dws«urduk? Tefrika namaraııı S Yatan; Ahmet Cemalettin İngilizlerin "Irresistibl,, zırhlısı da bir mayına çarpmış, batıyordu Bir İngiliz muhribi, 'ırresistibl»a yanaşmış, mürettebatı boğulmaktan kurtarmağa çalışıyordu. ı . ....... ımglllr âa> bualardıa bayba b'r gemi tayi oıt.ımi|l. "Inll.bıibl, kıttı harp kr............ bati pek tıkUkalI Oİmaıını rafnea. lulmet içinde ve havı körükleri çalışmadıt;ı halde canıipırane eaıile görvn makialıtfaaUâVafı dr.to ıot; Boıeaadaya kadar fele-!.....» ra tO'p le çırammadan bir bu-uk tul aonra adının şla a-rafına d-m • -r-.ije¦. Bundan başha "Sulfrea. ilt *Go>a. t.rh*ı'ırı da haıuıa Dinardın bi* ı| aarcmlye-eak bir kaldr idil.r. -Suttrıa. la baş laralındaki bir Kumbar yaralından ıırb'ıya çek ıu giriyordu. "I.ı.l,,.. ııbo( aıdan Çık irken Öyle bir variyette id. ki geminin kurtulup hurtut-ıaıyacfı b.r ıaûdd.1 .n ..... . kaldı iae de nihayet Tavsın adalarının eeaup arubundıa tDrapano) adaaı aa kilindi kunualda başlan kara edebildi. Bu felâketlerin hakiki leb-bi keşf ve lıylı olanuncıya kadar çok liman gaeoı'dı. îı ¦- hakikati iac şa idİkl \i) mart geces er bitini hıberimit olmıyarak Eren-.... koı'rıı I.ı. I.ur ve ııhıle aıra iiı. : ....... ... : rı „| söıtcrdi|imit bütün ihtlyaUara, baliretlere rlgmen baş n I, .... . bir muıafferlyet kı ta Baıışl irdir. BoBaıı donanma İle zorlayıp geçmek İçin yapılao bu ninnin leş.bbüı İşte aoeak şlddaUİ bir "»¦ ü'ıiyet ¦>'..' ta.all otunabil.eak bir surette nihayet bu'mu|t.ı. Bu İşla iıtıbdam ounan ( U ) tane .ıll. harp gealaindan üçü balaıy, orada balaaaa biricik muharebe k'uıaıArOda dahil olduğu halde !ı)«ı Qç gaml gayrı muıyyea b ....m İçin voıifa , ¦¦ ı- m.. .¦ .¦ ¦ bir hale gelmişti. Yaal Bo}aı .„.„.:--ki ı... lim düveli mültıflka muharr. be donaomannın Gçta biri bir günlük harekatı harbiye ncuecainde hırıınmış bulunuyordu. Ob ¦ !¦ r 11 ¦ . '.11 ırııı.lı. V'l '-¦ kabil bu derece fazla zayiat verit-meat karşuıada donınmıaın, kur-veİ berriyenin muıvaocll ol aıkııııa Bugııı geçmeSa muvaMak olarajl > .11 .irr.rı.,ŞÜpbllİ J- ' yordu-,. 18 mart hücumunun yukardıki geçiş tanı İnj.I.ı 1.ı-l.ı ... -. yukırı ıi'n.t oıalûraata dayanarak aala-tıflavıdır. GÖrü.üy leıden «nra *l>oj«n ¦ottayıp gtçmah İçin yapılan bu l(i,ilk itşebbüı , .1 i--', mr .ı..-lüblyatla aı >ır .W n uı 1 ttlr... Dv Biliyor. Daba aşafıda Bagatı la* "daoınaı.aıa karaya çık.rılarak a*-beri bâr hatvatıa yaratan olmaksamı bafaaı tatmağa muıaffak ala»|< da p.k (Snkata gürü üyo... Yanı ¦ â.nal ovuıarfaklyal tamaml-İt rllrıl v* ini. aaWa.|i g,b. da-........ bal... • arkayı* rmaraya gtrmtmaka aa çak şOşkıM aâaa|a kaaaaba* varıhyar. Reıml gOraş budur. Halbuki -ı .. ...... mbatelmiş olmydıb mullaka Mı-mıraya (I rrıdik. nııarlyraial gil.a Amiral "Keyaa. İm 18 Miri rrtııamuaun ......

" Bava .nln batmaaaa lıkaddüm edin aalhaıını yöylu aolaOyor: "Saat Ilı." dSrl Franaıı ¦ırhlunndaa ınoVebkep b*!*naa *B. hatn boAasdaa çıkmak üıere hareket etmiş bulunuyordu. Hittin başında 'Suffran. 1 . i.,,, atuauyar va ba nrhlıyı "Bave, lahibediyar-du. Bcade bu groıileri dnamta aleti ndea aa dereca mD tıaaoır oldufunu ıı'— f onlara bakıyordum. "Sırtl ren. hiıamndaa geçti ** 'Buve.de hemen hemen bîtamna , -...ıı m yanından a tütününün yûh-> ve sırhhya büyük ni. n rtmiş ol-etlim. I müthiş hr ial.Uk -..ıı.ı'. k. bu raim bîr .innıı ¦Idigial gârdûı ipli bir mermi ¦Sunu tahmin Brrlati İşt ¦kip (lı. İd bco buodaa grminia - ı/.r - barbara olduğu ma-matı çıkardım. Fraooıa nrhlıaı pek aı madde I sarfında ala bura oldu *• battı. İnfilaktan bir İki dakika geçtikten loora k ca tilkimin (¦n'ıınmıju ytrdr. dtait aattnr.il. . .i. 1-'" birkaç iaaan başıadaa başka h(bir şay jSıa çarpmıyordu. "Buve* m ura t taba tın dan Qanak. Iıkta ataş hoatrotû vasifeaiyle mA-u- l-l |5) labitle (30) kadar avlardaa maadan yaal (b)9) kişi bogaıın 1 , .1 - aı.;!.. 0 lamaa na ben. nr da Amiral ~Buve_ nin aabît bir torpil* çır-pırak batmış olacağım hıbnmısn bık getirmemiştik. Lâkin nhlı ettebatım la-¦ ur ettiğimiz zaman aoladıktd gemi ağır çaplı bir marnılaln İmha ti II* deg-'ı mayiaa çorparab batmıştır. Ş.mdi ... ¦ Buse . ala "Nuıret. mıyia geminoîn giıllet • Oeude getirmiş olduğu may k kar banı olduğuna bl II ye-ruz. Suih lamanada, di|ae refik-Itrînin götleri önünde 'Bave. n ia-kl gibi bir 11 ¦ .1 un 'iı 1 bir tesir yapar. 1 .- ... harbin harareti araııoda bu gibi şeyler çabuk unutul ay or. Ben da aradan birkaç dakika ge-Cİace bn faciayı unutmuş, 1 batlıaıa yerine geçen nrhhtarımı. ¦ın h«.--- ..i.... ta rdum "ılure.. nia ııyaı düjmaoıa yeniden birçok 1 ¦' m ağımı açtırmak auretil* şıvklni arttır lonraki --(lı-.mı 'mm ri Ingiliı - — r den. ikıHı.ı ettitimlı şekilde on. latan Amiral "Kay**,, müşthadatma ı.'.l- devam ediyor 1 "Saat i.: l- de 1 .1.".. 1.1. battı barp kruvarörû «intak tarafından bir mayını çarptığım rap a ¦ .... ık taralında pah faıla yataıl| b.r halde muharebe batlından çıkarak mıdhala do|ru utaklaşlı. Saat " 1,14 _ de bu aefer de "Irrrtlıtlbl. ıırhltn aaacak tarafıaa meylediyordu. Geminin dirtfınla tarafı cundasında yeşil bir 1 1 . - .- vardı ki bu bayrah liretinin uneak eibetinden 1 ¦ ¦;• lnlıo111 1 olduğuna fotttriyordu. Diter lıraftaa bu tııhlıya ver-dltimiı İşaretlere hiç bir cevap 1 in-i. ıı- .i.:... v b I.111 I.--.... hıraketıde muklrdır görün medifiadıo amiral " De Bobek . "Vır. muhribine yaralı ıırh-lıya yaklaşarak İşi anlamı'inı cm-rettiğl fiN tırhlıya da m taktirde Boğazdan çıkmak ...ıır man.vra yapınanm bildirdi. Aynı n aı roda " 0|in .. nrhhıı.ıada icabında - Irrclıtibl. I yedega al-a m re di yordu. devemi var - ZAMAN Mecliste Dünkü Müzakereler Bi'lntî tmnifmden davam ka fikirleri . I l.yrrek. musaaeı edııııalı oW:>hf, at kavlar aa-a muullalartrlt birlikti ııkm [>• tı.lı j ¦ taefimtalne

Uda ılllrl- arada bir «aba aıa-..ker. ımUfuh kaımaa-e g-hi. •a ırbhfe DaUrt. Hara»1.1 «a Makak aH*aaaVaa kıaaaaa tok-nar lı fiil ımllmıalal baarHa kabul aalfki'. Ruhani krave kanunu Bundaa tanın tekrar kOııuye ¦•lan Şükrü Kara •<> aotlırl lAylrdi: "— Da biti t* aafalN Subra Kara • Mu* la-rra.Ur barak «ohıllUmııra 1—«t Bar tali a kiri O» La aakItn LaVk alanak «t.ark de.Ul işkriaa aa alaa ularla in anal UaUal bakkrmıh aramaktı. Bil Cnmknrl ratia bmaiataja g 4. İrabın kaaa aa* ehemmueit. kaaaalar .ıstık Kararlar -ermh. HHMatla 'ıııı, mıh b e me lir i. lı. r 1 - ¦ 11r1I a 11:. aeriye mahkemelerini* kıldır.tmıtı. »arkına itdrıaet. mıaramlaria ¦ dinimin, tarihlilerin llgatı, hanu-au medeni ıa bum mfltelrrri bir cek kaaaalarımıı larahr. Fakat teltiktim fa*e>oruı kl aa bılbaıaa a M. V». .¦¦ ¦ ki» -..d ; direklaflerdau aalıyoruı ki. .ıt.ll.an aaaaa ı ., ,. ve kıruaaak Ki. yeni ban kaanata» inmek ramaa ı fvtmi|tir. Bdyak alıaaaın ıin-> getır-mek İçin bugüa Ünal daha buıu-ruouıa lahıMm rdlınrvm. ba kanunu d ı ¦ terfihin, muşla rtllyelle maııkrrcriai kakül kayurmaamı İlimdi a kanunun hıaaaaıiııııı y isini, MûilOlar hakkında b.r (•Uf Şufcra Kayadan anara Kaka Hakkı ( Keenstl) afa alarak hki.l ıdikta kanuaaa inhılamn t irattılı baauBİann ra ma himmeti oldusa ı., .... kur ItkiıliUrl it t indirdiğini aAylrralş »a aılıkblrma-as» katmaaııı nlaa taArlO kaldırıbnum Ifka bir hnaaa tahlil ŞûhrU Kaya Itkrar aut alarak aemi|tır kî ı a •— Bu kanunu ieabeltırın ae-babaa aı .. mahiyeti inkılabın em•elliği bir aarurettlr. lörkiya rumhuri ye linin, batta far kıy t derininin bakaniyU - » kadar kir a ilemi amme ınuelcaidır. Lâik deılel bu ... "'¦ ' !¦>¦i ı. i. ..i veya ba dinin abbâmîle . .lı ¦ ¦r ...ıı -okay aeakerı- Bu kaı aı lan •trdUrta tab da|ıuya milletin menfaatinin ..i ün-.!,, maddi ea graçkek ¦ -'i'-''. Su dinde bu kıyafet alıdır, bu dinde au kıyafrt uırdır, hakikaten Uik olan bühBıntHmlıln ıklından bı*.ı t bir tndiıa |ecmrmi|ti'. Bu ytrüyea t* yOrOmeai llumgeleo ¦lalı ı »''imı.-ır eteridir, lakılkp yıpıMıfı uman onun glıtrrmji ıırureller tabip edilmaı »ı iohiaafına yardım edilmetaa o inkılap gıri kalır, batta gırîya düaır. la-k.lip geriye donduğu vakit k 'tmlttıaıo aasıl bir akikete duçar •İsrafını tahmin atmık gayet kolaydır. İnkılabın emirlerini yıpmamık irtUaa hiımet etmek, mUrteri otmtk de m ek lir. lir.paratorTan.ua kandı alile bu millete hm-lıdıgı ekıbet-lari tekrar haıuaraab demektir. Bitim . ı . > . ııbı bAyle bir adam çıhmıy-aeablır. |Okay asabil «iddetfl athııUr) au ..'.ıi bu ferde şu veyahut ba tefekhlle kargı alıamıf bir tedbir değildir. Umumidir. Va tainbılabın kıp ......nj bir rottir. Yani bu ladbir huğla abama.-aa memleketin . |i. akibatl sakim neticelert ufrar. Oaun İtle. bugün bu kııım ¦ almalı ururetl hıııl olmuttar. Oaun l(in me ' ı. bunun muitler Ira um kerrri riet edilmiştir. (Bravo ataları, Kınunuo birine! madde» bu. dur. 'kın., n.ıddrıı ı.nrlan daha m-i-ı. ea m

eketin niıamı oıeıl ile alakadar olan bir madde -avtr. M-mlr.-ı,.,..,,ı .. «nıll.ı rn-ı.n gerek 1 j - rukuoa ge. rtk milliıi ruhunu, gerek iıtiklil aakıaı rtaclds - ı.ı. .. . esbabı I - ,, hanrlamab l • m ' Heiey.li batta memleket bir goa (ena rai yellerde faalıpta devlet ra haharnetinİrl . .,ü|W,.! taıiyette bı-rakmımıb i(ia bu linıı.J.r, kOkumel etmek drmek. atiyi görmek aa M*tun. yapmah aVmeklu. kıaandm.il armakar ataa bakam ılaat hama yapsaadılı fOa mkaaduat* nayWtmi| tVrmaktir. Oa-m|i<*aaUr kı m.a'.elıa t-(a. e.at. e—*l baVaba .kaatCh-M astan «kk.t. alarak ha ı r . *a ,bmad-dsnarl kasar. Umu mkdhn erlik . B-aun karitlada alaa mata» bugonhl aaaatuumaıua lam ime. akara da d* Egnr labıltp kanada Ura batı ırk ar . hOkumıMalı anda nı.n. menlaltiai bal (.¦.m..'i ... bdyla kir kanun getinr Riram bıaunua fattarasl dahilinde nı.ı.a. ...it baluatrıb kDkm i. n 1111 er r menlidir. HühOmtrln vınleal fcOkmnanıO yarma gellrmıkUr.,, lurgul (Maaıaa) — Inkılkb unıdcleruı n en Beden ilerinden hin olan I*. ıkligin Utbikat aa-ha aında en csaalı *• «o itÎBah bâr surette tatbikin* yarayacak alaa kanama kul tu: ima) aa hü. kümlerinin derhal tatlnkme bauyUamnmau ,.ı.m İbrahim (lıparta I. de mittir kl : In.ı.atınu im mana «a nsefaano-nu Kılı.ug.a Hıkkıdan dinle bap.mu cayır cayar yaunrıı. Amma .1. . c i.ııı.ı ıı tam, mi va yüksek ricalioıa ağrından dinledigimiı da - ki buna Şükrü Kaya da dahildir . n samın bü .........ı.ı . Bunun tilerine butolyn gelan Şükrü Kaya denetir İd: — Esat "ıı-' ır lalar ki bir devlet kurulduğa vakit bu ın tem taluldağa vakit onun bO-t&a ¦ a alla akıbeti birden tam »r mutckım1 kanunlara re karsılara rıptedıltın Fakat devlet bor gfas yasayan bar aırıyalUr.lie» gam ayrı ayn ihtiyaçları alaa kir ojvî-yelbr Eğer bımdı grakılnanj ma ihmaldin dolayı dağa vaktin gelme mi | olmasındandır. iÇok gürel te ,,'t.) Hü-kumetın ban Amme hıtmetleri-nc taallûk etmek ,1.1,..,ir aldığı ullhiyel (ok . ı.ı . dir Bu talibiydin arkasında da büyük bir maaaliyat vardır. Eğer hObümrtlara Ut bak edecekleri büy .(J.-ı l(İB aaıı aallbiyrtler verilmene onun »ı-liftaim I e mam ila yıpa bilmişi muşkul al ur am pudar ki bu kanunda gerek m idde t va gerek ufak kâr anUktyot kpa hüküeaelus atacağım n e bu hû-kaaaallaa ve m da başka hü-kâasetlan tıltfıa deng koryar-auyıaaı. Büyük • r ı uların K>n bu Uıımckr. I ikl.k hakkında ıo.İraden iki ark.il., arasuKİa geçen bahea gelince, her balckı lâik. ı'. -e killba meı bu tiye tin batassıyetinin yüksek bağlılığından ileri gelmiştir. Ben de arkadaşlar barila bunlardan aevındigımı arıetmeh isterim... Bundan aonm kanunun ke-yttı umum i rem dirimdeki g6-ru«an,lcr kil, grUlaeaüa ve mad-de kre geçık.ek bırtad madde Bası asa boalar aa*ddeaam iaak edVImaı-nı ntrnuaicr ve btmaara kartı Şükrü Kaya demi|tır k. — Madde fayet unu ¦ Vaıibtir. bfüaaıdeniıl* bendemi de bir defa okuyayım. "Her :t ı.'ı sun .r a menine, ılurlaraa oltunlar luhanılt-rın mabet ve lyinkır barı* cinde ruhani biiva laaımals n yasaktır, GOlol nesleri.) Dahiliye Vekili Şükrü Kaya (döacJcrck) Hükümet h , din va meakepten münaup «ı re-eeği uhaniye mabet ve ftyin karreinde dabı ruhani hayalcimi t ayı yi bilmek içm muvakkat müs aadeler verebilir „ Anoğha Damar (Adana) — Boma ne lüıom var? Dohuıye Vekili Şükrü Kaya mlal ''Bir müsaade müd. detmtn hat amanda anma aynı ruhani hakkında ycoakamesi veya bir bsfkn ruhanin verilmeli lairdir... Tanaselry aram ki, nıaodr cem sarık va açıkta. Hükümcl ktndatıne büyis bâr salibi ye t akmak or.

Demin a.ıetbğam g,b, boam veriraen-ı kanaalann tat-takında .onat vermut alarma*. Refah Şevket İnce (fenaya) - htabed ve â> ınlrr . -D btr.tr d;lıyor Hergüa baıim bılmedığımu on.ıı,t a-ın telAMİu ıdı.rLıle cek bir nadasa çıkarnbttırler. Bunu ne ila lısbıt sdeceglı M ..ı.ı. Ştnf Çıkan (Bur-dar) — Her mndn ayinhr sabit leylerdir. Dahiliya Vakllı ŞOkrO Kıya (Muğla)—Her dinin kavaidi ena. aiycai herkesin mal&mndur. Artık d inin dünya islerine karı), mam rota b, ı m,, t Boadan tonra kanunun be-yolı unuti)iıı alh talar ar tamda onay la o mı (tır Kanunun rrvatni He.ban, dan «a sneıbeha mensob okusa oktu olar rahmi, karin mabat vs lyinler karacında rahmi kava tıymıiar u. aaktr. Hükümet har din va meı-heptan münasip göreceği yak-ntı bir nıbnniye mabet ve lyia haricinde d ruhani kıyafetini iıj'i.lı Imek için muvakkat müsaadeler vırnhtlir. Bir ııu-.ıt.le müddetinin hitamında onna ayni ruban! bak-kında ytniltnmcai reya bir başka ruh niye vnilmen candu. lu-knede kanuna tevfikan teşekkül etiaaa ea anacak «ba rıohk ve ıpor«uluk gıU top-laluklar ve cemiyet ve kahra-g.&ı heyetler ve mekteplere mahsus kıyafet alamet ve levanın taşımak is t edaileri ismen yalnıı nlıamname veya talimatname İla muayyen tiplere uygun kıyafet, alamet vt ir v-r-m ısfiyabibrler. Tûrkiytdc bulunma I... kir.m ve yabancıların, yabancı memie-kctlarin inin' askerlik va m ilin teşekkülleri ila münasebetti kıyafet va alametlerini va l«vatım mı taşım ilan yasakur. Ecnebi teaekkül nterasupUrt-nı .ır.dı kıyafet, aiaanet va revırrmları de Tnekryeyı Uyarı* etm icra şekillen heyetince tayın olunacak meres-lerhı miat 11 dam ne tabıdır. Ilıkıye deıletı n ıdıade memur bulunanlnnn kıyafetleri beymlmılıl mar'ı adatlera ta-Incİir. Müaaadaı mahsusa ılı gelen yabancı memleketler kara, denli, kaea kuvvetlerine meaınp kimsele rin rrtml llnıformslsrını nerelerde va ne inmen taşıyabilecekleri lora Vekilleri hayati ka rarile tayin olunur. Bu kanunun tatbik suretini gnatrnr bar aııamname yapabr. Bınncı maddeme hükümleri ba | ¦aanıın aaşrı tarmivnaaa ıt.buraltı ay sooea ve diğer auddelena an amam öreri itibar ea narri Ueclm çaranmba gend toplanacaktır. Mülkiyeliler Bayrmı ¦ inci .-.»i ı ir.:,--, devam Bu kıymetli mAteaıstaıiıda elytım t" ı kıl olmak lıare I1H talebe tiril M.kt.hia kç |ub*ı, mavrull.r. Ida.. kumda a. dabiHrr mamur lan. Myaat bıanatdnn ban ı.ı. mamurları ıa etfaret Ll'ı-I..I y.ııı-.kı.dı. Mail boamdan da maUyamins . la hatır -aa. I"»*1 bank ana t makim m» ¦arfar ¦trmıataıaaı Sıaıltımmktrt tayf ıı her tabada mtmUktha kayak hnaomUar g«rra ba hıyara'., ikm mtm......i a.. n mııaalaruaı ilk te. kııiavri yıl ...„._.. ,» . . ttbrlk aderhın, mi'M'aeala dıgı mlltt . '- - - MaPN davammı ı vata ani ... Yalnız öz Türkçe Beyliği, paşalığı hatırlatan semi ve sokak isimleri ile maijaza v*> Hükkân tabelâlan değiştir /arar dıf.fl.rıl.ı.a •erfarafeeı | Bey. efendi, pasaj kanam, halelileri ha fır. kan, mo&a va •- -¦ok iı*. va #aıaalann kıldırılı bakkmdalı 219$ a umarak kanan don rııaal ak. İr alan tamla •dileni*». Scbrinılıdı baluaaa ıs ba gtbf llhıp ıc Unııaları taşıyın a»halie it sokak lalmUrlain def ittiril meleri hakkında Aakaıadaa e idi. geldiğini dün yaımı|tık-1 ¦ ;¦¦ taratae bar kmua Sekk-» - anam 4a'. Mırimla kir Şavka sa Isaasnaa kaaa dair kir takrir -..-c-.l.tdıı Ba takrirde mahalli ve tabak l...i-.tebdili hıkkında UtU

BagmMtfimJt Saraaaa lı klya raılasval taralın «lan kir karar lerllmrelyla barıbar ban amnml yerlim varUtn lıimlerıa vs şa-hlroaki m...... da narh al değiştir İlmeleri klraat akik. Dt|«r laaallaa sltkfam maaV moU geae. masalla va sakak âalat-hr.yt. ammml maknüfa art filaa bey lı" .ıı. HaeıaOHaa bayan , ki l—kıla bereket Beykee. Pt tabakça, Bavterkayl gthl ban aemt aslmlati da d<gı|tırilaııktir. Bundan t ı,l.. kaaual ur... İline te mıgııal-.d-hı labelA *a Savanların da ytal ımre gota ıCr tnabıhi *a TlrhçdaştUilaaael et battal g C,W< rhl.f Soy adları idaremize bildirilen yeni soy adlarını neşrediyoruz lal" — Evkaftan mütekait Etyameali TaliL Akbaş — Haydarpaşa Da*, let alıma yeeiarı karakat daire, atnde memur Şed Zuhtfi Baytok — Birinci mail MüU klya Kaymakamlığından astVte* kail Kümİl. Aı. — Bejkrbeyi KtpIOce mektep sokak 14 numarada belediye sa mcmuUrmdan Sü-Uyageat ea ailem efrada. Ercan — BeJedlye talik mo-donı Mühim [Bu isim dün yan-lışlıka Hemiş yaı.lmıştı] Koca ağa — Sefanda başındı perüklr ZeynelAbictin. Krokin - Türkefıs mbşsvıri ŞeM A baş — Ofm rapartarhrrus. dca Ali Rııa. Can Kaya — Dean Uca ret ten heyeti raDmeyyiıi Burhan*!-tin Ali. Ahş Gokin — Dean ticareti fen heyeti ntsaasdeu İbrahim Fahri öıcobk — Deeİı Uaeet f* ıı beyeb nıanmdan Hidayet. Engin — Dania tKnrel fan heyeti masından Haydar. Tekin — Liman memuru Reöıcaa — Dcaaa taıaret m^ûrleflıedc dakL-o Muauer-Bıçıkçı — Dena ticaret müastMiaetaeıımnıııU Ilıtıl aupiaam e mnnraamaaman>.aM m Pl ı — Kadınlar da Mebus Olacak f imi »mkifedem dw» mm İha tranlaattya «kaman yet veriİBekle. Mpuni da Ttmki-l.ı ı m . va in akap kanonlarında yapılması Meclise ı. k lif ¦ .1.1.. -k iad.lll.,. gülden jeı.ır.l.lıgı de t krn-osaklaear. a a a ıışbılltı -tınıe ksannunaa degışlİrileceği bddûilea maddeleri şunla rdır: Madde 10 — On leklg yaşını ikmal eden her erkrb Türk mebtrran İntihabına iştirak et-mıh bakka aehr. Madde II — Ota» yaşam ikmal edea her erkek Tark Mebua mtibap cdümeb aaUai-yetlnl .... 1 .. düriüğUnda daktilo Nuırel A.im — Daniı ticaret müdürlüğü tahakkuk mOmcyyiıi Hikmet Cemal Şeker — Dena ticaret mü-dÖHû^ü mrâl ¦limeyfiıi Alpagot — Emmiyi t aslılar ICgü ahlâki mmtaaaadac Üçüncü koaauaer Lütfk öı tür k — Emniyet noffaJmr-lüğü muhasebecisi Esat Oıcan — Emniyet müdürlüğü beşimi şube komiseri Meb> met Ali. Ada — Liman tabıta memurlarından Zeki. Doğan — Damlı bcaret müdürlüğü nyniyat memura Zıya. Uysal - Ahmet [Ba imm dam yaahfUde A. Anf yanl-maştı.) rtontetotar¦ maa»amııma-aeı ama omniı^^mnaaataamsammraı* Yunan hududun, daki kanlı hadise birinci lakİ/eden demem atken tarafından çığa ¦ediğini meydana çıkarauktamr. Eftün asnoemy a bel hamaıdra» dolayı dena btr asahtyal açanda da. Alına ve Sel laik matbuatı deti neşriyatta bulunmakta ve Yunan toprağına yapılan bu taca vür den dolayı tam bir larılya ve bu kabil lacevuılcria gerek Bulgar askeri ve gerek Bulgar komiteetleri tarafından tekrarannst-y ocağına dair tem mı t astaaaek-teehr. Yunan badat korneadan -bğtn.a tekl.ı. üıeriaa teakil edilecek muhtelit tahkik bo-miıyooıı Bul arların merkeıdeo emir almadıklarmı iddia etmeleri ürerine dün resmi meı a i si-ne bış'ıyamam sabitleri. Sofyadan alınan amir utcıim bugün "dun, tahkik ve tetkik faabyetiae edecek'er.n. I. M.rm şlerd.r. Nasıl öldû-mûşler? Atina 3 (Huaaal) — Yuoı hükümeti vaka mahalline tahkikatta bulunmak üıere ayrıcı bir jandarma

gondermu} ve bu ..' ' raporuou yaıarak Alman Tehdidi Birinci tahifeden devam "Tarihte bir eşi daha kay-dolanmamış, şeylerden bahsedildiğine güre, acaba Almanlar harbtumumide her keşi şaşırtan va "Paris. I döğen "Şişman berta. dedikleri 42 erden daha müthiş bir barp aletimi icat elliler? İki. Uç sene evvel kveçln şimalindekİ ısın yerlere esrarca gn mermiler düşüyor, o ıs-manlar b bir Alının İcadına atfederek korkanlar görüluyordo. Acaba bu korkular bir gün hakikat mi olu vere çektir? Almanların yeni bir harbe bütün ktrrrctleriks ve korkunç bir şekilde banrlandıklan muhakkak olmakla beraber, bütün bn tüllerin ve îşaabn, geçenlerde Fransıı meclisi meb-usanında M. Arşe rafından ifşa ve bil İh ar a tekıip edilen Ras — Frıanz İttifakına karsı savrulmuş bir blöf o İn a gelebilir. Maamaful dCnyamn ve bulunla Avrupanın ahvali pek karışıktır. Eskiden "Geceler gebedir* der lerdi. Şimdi her dakika bir * a «hami e şahit olu yoruı. Bakalım badisat neler gösterecek ? Cüretkâr bir darbe hazırlanıyor Berlin 3 (A. A.) — Royttr Ajanıı m nh a biri o den: M-"Gob-be es., Stettİn'de söylediği bunu tuk ta "Muit akbet hidiselere,, csrarcngiı bir telmihte b ulunmuştur. M. " Gobbeles . bahsetmek tamam benüı gelmemiş İşlere temas etmiştir ve Almanya mn tarihle şi diye kadar eşine rastlanmamış derece do cüretkar bir iş göreceğini îlâre etmiş ve demiştir ki " Tarihi yapmak niyetinde olan bir hükümetin büyük vn cnr'elklr kararlar alman 11-ıundır.„ M. "CobbeİM.. in Alman roe-selele rinde n hangisine tema» ettiği soruşturulmaktadır. Müfrit Nailler oranında "Sar,, reyi-Imındnn sonra Naıi beyecam* na mahreç olacak "bir yabancı mac era., dau sık sık bahsedilmektedir. "Artık "Borlin. e girilemez. Berlin 3 (A. A.) — Jeneral "Hermann Göriag,, söylediği ba nutukta demiştir kî; Herkes biUrki artık bn-gün Berime askeri bir geıinti ile gidıkmcı. „ Jeneral, cihan »afetinin Al-manyayı naıan dikkate alması 11 ıı m geldiğin) löylermş. Hukuk mü i istemiş, bülûn millet-Icrin cıkİ muhariplerinin birbirlerini anladıklarım bildirmiş va -Bel lJ ta Marşenl "Pelen,, ile olan mülikaboa işaret ederek: O bir asker ve bunun için de Almanlara hücum eden bir geref adamıdır büyle adaunlarla anlaşm ak mümküodür demiştir. ver m iş dır. Raporda tesbit edilen noktalar kat şunlardır: Üç Bulgar askeri, baskına ağrıyaa Türklerdea daha evvel badada giçCre*, iki saat ötedeki btr yerde puta kurmaylardır. Ç cukları kadnlın va kendilerine ait 170 koyunları ile birlikte hicret eden Çomaklar asesi m* ateş ocaatnlard-r. Boa ö.ûdea Üçü htarşamlı. kiri >at> gûyU. asri de el bombanla öl-durulm bombasının par çaları yerde bulunmuştur. Bulgarlar, tığ kalan imanların beratıer km unlan dı vırnuşlerdrr. Bulj*arlar Muahedeyi protesto eltiler Sofya 3 ( A-A ) — "Noyi. muahede tının yıl dönümü mn-mı I- tı.ie bâr proleıto top-hmsh . Haekee el- j ...ışt». — t AHA N — Kinuaıifrol 4 (pvcuÂdc cdMfr! kıs,yaz de^rı&JiJv rnuAahkcLh ouAetic. <^ÜNKÎ: !*.¦¦ n r k. il., r ıı |uh cJlITH ohui», bil ir.nl. BU biti il -1 .1 ııı! İr-..!-'. pıın. i gibi ,ı.ıı t-i ' i. I ıı .1"'" UIHO bil ıu ederler. l'b''i" le.ub haea dolabının firdİffl ev» baltalık .-ı-n-ı. ceokfl mikroplarla Uremeıuıe ba ilet haliriD atayana barakmaı Bourla Biraderler veŞsı. İstanbul - Ankara - İzmir Rus ve Antrasit - Alman Kok Ev sobaları ve salamandralarına mahsus EN EHVEN FİAT - EN İYİ MAL Antrasit 33 kiloluk muhıirlu çuvallar içinde teslim ediyoruz. Siparişlerinizi yapmadan evvel bir kere mılracaal cdİDiI "ATLAS» MAHRUKAT İS. - S. KORHANİDİS ve ŞKL Galata Rıhom c

e*. N. 75. I elrfon 43019 ^ İnhisarlar U. Müdürlüğünden: ^ 1 — Gönende yapılacak "44302. lira bedeli kesini yaprak tülün anban kapalı iarf uıulile münakaşaya konulmuştur. 2 — Kırdırma şartname ve projelen beşer Ura mukabilinde Götken mûdUryetım-ıdea vc Gbıbdeki Lcvaıam Şubem Nakit Mıabnnıpİığndea alınacaktır. 1 — Kırd ne muaıd.1 Pcı^mU günb ıs-a' ISte Cıbalıdc Levazım ve Mubayaa! Şubeaıade ma Ivilınacaktır. 4 — Teklif melluplırı kanundaki hükümlere göre yukarıda tayin obanın gen vc aaa ite a evvel kn mayanı verilme I ırhr. 5 — Kırdırma şar İnime nene maddeı aukvj-aıı mucibince fenni ebliyetl ban olanlar aralımla yapılacaktır. 6 — Talip olanların „% 7,5. muvakkat teminat paraaiyle birlikte müracaattan. "7751. • • 1 - M.'iıia yapdacak 14472?) ara bedel, keşini yaprak tatla ambarı kapak iarf banide mbeakeıayı konulmuftur. 2 — Kırdırma şarlanma ve projeleri beşer lira mukabilinde M.lâa müdüriyetimiıdcn ve Cibalide Levazım va Müba-yıat Şub~ıi Nakit Muhasip! giaden ahnacak S — Kırdarma 5-12-934 tarihine müsadif Çarşamba gOa* aaat as beste O bel ide Ler azam ve mubayaa t Şube emde icra kılınacaktır. 4 — Tı-kif mektupları kanundaki hükümlere göre yukarıda tayin olunan gün ve aaattea evvel Komisyona verilmelidir. 5 — Kırdırma şartnamesinin maddeı mahıuıaaı mucımace fenni ehliyeti banı olanlar aramda yapı açıklar. < — Tahp oianlarm I". 7.5) ma rikkat temi nat paramla birlikte miVat altları. (7750) Deniz yoilan İŞLETUES! Aaa* 1*1 arlı kar ak ay . KBaelbafi Tıl. i:*;.'.... -a.nada mm Haa Teli 2111» amana Karadeniz yolu ANKARA v.por. 4 Biriaci kinua SALI gani mat 20 de Rueyo kadar. (8214) Ayvalık yolu ANTALYA vapuru 5 Birinci kânun ÇARŞAMBA gfktd «tat 19 da Ayrılığa kadar. (62601 Mersin yolu i ERZURUM vapuru 6 birinı..'ınıııı PERŞEMBE gûnüıı İlde Payas» kadar.(o261) BEL^OĞUKLÜĞU VE FREltlîirE^ri-İLillMiMi), Çim-EN İYİ İLİÇ PR0TE4IN dır 50 ı"pŞ. HE* IC/iktbl BUtl NUH \ * | İstanbul Evkaf Müdürlüğü İlânları 1 — 70 4/12/934 — Salı 71 - 175 5/12/934 - Çaıaambe 176 — va yukarısı: 6/12/934 — e Hayrat hademeainin İkinci Teşrin 934 aylıkları yukarıda ya-mh günlerde karşı! anndıki aayıl verilecektir. "8258., lıtaabui Aalıye dördüncü Hukuk M .h.. metinden Emine Pervin banım ile Si-mooakı Mıh ılıdı" efendi ile evvelce l' ı ¦ ı . ıı ıı ı l-ı büyük b lı hanede ulumuş iken şimdi oturduğu mahallin belli olmayan Kestaotia fnruuu madam Te-do ra aleyhlerine açtığı tııhıki kayıl ve «enet iptali tak-bınr mütedair davının M II la'ihli ta dr iline n tebligat yapıldığı halde hatır bulunanı an madaa Teodora hakkında gıyap karan ittıbarına va işbu kararı gıyabının ılancn tebliğine ve tahkikatın alı aaat on dörde talikine karar verilmiş olduğuadaa o gün midim Te-odora gelmed.g, tekcLr dc t ftt> kıkıba gıyabaada ikmal rd I. ceği illa olunur. 1. M • ı Bir İrat bıçağı ila yUz defa iriş olduğuna andeflenler çoktur HASAN ^ TIRAŞ BIÇAĞI jemdsyn kadar İcat olunsa botne tıraş bacakları ıı annda en mükemmel ve en fevkalade olduğu l

kkukctmi|lir. Piyatada mevcut tıra| bacaklarını şaşırtmıştır. Haıan tıraş bıçağının 1-2-3-4 n hama laraf.ırı vardır ki her bir tarafde htıbal on defa tıraş olmak kebddir Hu hesapla beş ku uştuk bar adet Haeae tıraş bt-çağ. de kırk defa va allak bardaki* bden-ekkle yat defa taraş p knik mumkeadarm asVn.aese bacbir baçığıado ba merırel yaktuı. Haaan bacağı iatedağsaıı halde verirlerse aidaaaıayınıı Tıkut-ları., 'rn .ıkınınız. Fiab 1 adedi 5 kuruştur. 10 adadı 45 ku cza depom j İstanbul - Beyoğlu İştah eksiri Her yemekten evvel bir çorbe iaşığı APERİTİN kullanın iş abla yemek yer, yediğini sindi-'ir. barıablart kuvvel-| enir. Aperîtin her ev için el-ıem Lir ilâçtır. Aıliye Mahkemen İkinci Büro Riyııetindea ; Maliye Mubakemat Mudnr-lügl tarafından Alı bey karyesinde mukim Sılihtarıga çif-bğı sıbskketh ağı aleybane ikame eyle dtgı alacak davalıma yemlenme muamelesi (i.ı.Hi. balen ikameti ak . meçhul bu iman aMddcaaleybe ilâ nen tebl.gıi icrama! karar veriimif nldugundan letkıka tın icra kılınacağı 7-2-935 Perşembe mi 14 da btVroda bulunması tebliğ makamını kaim olmık öt unur. I.tanbul - .... ikinci hukuk mahkemesinden | İstanbul muhıkcmıt müdüriyeti tırılından Unkapınındı Haraççı Kır ime hm-t mahalle-sinde No. Iu mağazada mukim İbrahim Halil Bey limtaetinde 4050 Ira ecri miaLo Uhaİli bık kında acılan davadaa dolayı mumaileyh Ibrah-m iI. İli il. yia göstenlan mıhı dr bulunamadığı etgâhlara asec-bu olduğuna dair mübaşiri taralından ven.cn şerhten anlamlına) ve maddiı vc nı-eafıkı kaanı ......... talebi veçhile ... ¦ ıı lebbgıt icrasını kırar verilmiş olduğundan tarihi ilândan itibaren bir ay Mr I.ı. arzuhalin. ¦ ¦ .ı cevıp vermek bıere mezkûr a. m..ııl türeli muhkeme divanhanesine talik kı'ınmış olmakl gazete ile de 1 ıl'ıı . Aohye mahkemeleri ikinci yenileme büroıtındao: linini tarafından I ' ¦ 1 ı da Ihsanİyede Orla aokak 87 No. Iu hanede Suşehri kayana kam s abıkı Alı Fuıl alevhıtc a-ılın davıma yenilenmeli mm na-ındı mîkddeıaleyran kamet-gamma mecbu lânın tebliğli a'ıaıa karar VLidmiş o'dugundan letk.kalın Ura kılmecağı 13-2-935 tarihine mll bı saal 14 tc M. A. Alı Fu.tın büroda hâzır bulunması İU1U-SU tebliğ makamını kaim olmak Oıcr ur. İstanbul Karlastre Mİ.1 meıindoa: Ahiçallbi mahallraande Yem.. iskelesi sokağındı rakı 9 yeni 7 No. Udiâkkia bateedarlarındaa M rokı. Fotiai Fanyeri. Zea va Oım.ıtokh m Malıya bilineni aramada mutak" ıa aaıadan t., t., . .r.ın ikamet gâUarı meçhed ahaamaa meb-ı dava ıll.lıı ve eâtvcbyeien tebbğ emim imiş ve memak 1-2.935 t...h.a« aanaadsf Cuma r t e* günü aaat 14 te kerem mukarrer bulunmu, olduğundu meıkOr gua va aaetle mıhke-meye gelmeleri veya taraflarından bir vekil göndermeleri lüzumu tebliğ makamına kaim olmak lime İlân olunur 1 Deremojen rından ber ı kzcm.ı. yara, bere, yanı*1, çat-- ık ustura yarılan ve saireye fkarşı mücerrep i ilaçtır. nr. meme ri söndürür. ¦J'ii-O-ECJ I lıtaabui Asliye mahkemesi altıncı bukuk dairesinden: Nevrİye Hanım tarafından Kücilkpazırda Ali paşa hanında 4 numırıda mukim Vurma efendi aleyhin -;j »ııı* davasının tahkikatı 18-12-934 Salı günü sut 10 tayin vc bu bapta yazılan davetiye v keme divanhanesine talik edilmiş olduğundan mezkûr gün ve saatte İstanbul Asliye mabkemeai altıncı hukuk dairesinde tahkikat hakimi huzuruna gelmediği takdirde gıyabında tahkikata bakılacağı tebliğ makamına ¦>ıim olmak üzere ilân olunur. ıhıbı: Ali. Umumî neşriyatı idare eden yazı İşleri lüdürü: C Hikmet. Matbaai Ebuzıİya S«ne: Humara: 168 Abone Şeraiti Terkiyi itim Hariç için t mı»------İM* Krv—--BN Ka t ı,k*---«M •----1>M . ı .--«a .---*« . i . ....... m . -------- — ır*»*-..,,,. j-e/ j**.k reterom MtM

ZAM Mıtbuî rbuitiya. kttobol Sabahlan Çıkar Siyasi Gazete 5 Ktauflumel ÇarşamDa 1934 Ot&ritv, ona mail olana mâfil almadıkça, taftam mir tmel* İtli fit etmiş olmaz. Mirabeaa Berki J M ukllnd') Öf Türkçe Ban» güneşi? ¦Ur v. . -..-¦!.,. ..ı. ¦.. - . oaagı ı ma * —-. ....it-d. pamuklar. .... ı..b..:,ı mlıı-lr.¦.-t • .. "t- Ur ...... I .• . guano! lW.amnl.rnW. .Og.'.k «T» mtaamaamk. > .-t U M.. Prlf«Ur ısgal râerakl*. ,,V r**y**i 4%ym har . Ar.tdUt........ ^>«|ı tak doğru. Stat tafUna aa yatıl 1*1 Tartanala ...irrl.|IU (Halka oıtr mltakı) aıa .»ı-.ı.ı..| ..l.i'..1 *ı aaau.lt ad. tır t parlak Mr barı» erat (i f o* terl . Bulftrlar Mı »¦>¦-. Ifla taaaaa ¦etirmımah icat .nt IcmUUr ftb. a-aVaaOrar. Çinko ita gıımlyor. kı bar ,..*• kar ge—iıa. mkarma-aralar. kar amtnaaya rai rt a. tara Ur. kak. .....). TarkUraaa Mrka, İd*. kam* Mrattttal.H akı ba ktkcrlt-r. alakaca ararar* ban*, kı-amtbr acaba nVgulana mra ana ı....;ı ... aaaaı ¦* alpa ataaıatta. Çaako ka Mjlarl rıp..lara dafraau tm— dml Mr alaı .İm •¦ in d,'. matı. Bu gıdıpu ınau it* Half.ıl.r ır,. ıı 1,1 ¦! bıjii1' ı.r. ÇnakB bu barbarlıklar argıt fa nrıj-n ya duyardan bir ba» k.'.ı]. , > .-I.. l-r-l ırr-.-rklı Baltarlar a.Pal ka lal*rl yabannUna ¦ .(..ıı...... baaarab la -. rarlar ba, U İaa baaMtaa ommirneeaaaaV rai, er Ur ö nK.ılıllıkuı^ı aa. n.fctkn.dıa ....I bâr patra*, taaakııl I r. kına* baaUnan karık-"•«• l»k«* tratjr^a-lar. m kl y akaanVar latm.n hatrurarararak aramın an »ar Ur. dimi atı Okmi» krtlıa ba aha banta ba Bulgar aaıbarl^ı bar »Maada »atı arat Aaâaa g rldi. l*ır bAy'ı Uı aa y.t>k I Hır.ı da],ur...11 »lan Mr ııhıa ba|baıınııı .,.uıı„ı kaaıpla kladl.ı al t| al ...... ' Günün Karın Yunanlılar neye kızıyorlar ? Ruhanilerin birlet t hamili rlb~ at giym*Bİni yatak «Ua h.auaun harı Yanın I... taralından (urU 1*10 yatılar yaıa>.|a taaila I ı 11 'o..;.|i ^¦¦..orılt. II.!bu kı handa aaaktaa yak a» aaa Y*¦ ıı'-'---kumana, itabı ebe an kar •rb'p yak t ar. Çimken, il kaaaa Tüh irada yalan Mr lak m.ıbep erbabına mahra» delildir, ber ban-fl bir ntrıhebe alt alana oluıa rabaailena aaaballee dı»ınd lakı al -ib ır ile gerip dal.»man ytaak lAlardalir. 1 arkaya Cemil -r.ki . ı ı-..iii- ıa taam. aaalaelanadaa a ad* llılmdea re bu ıoidı muntıı.m -ı ı mukarrerat t. ieraal ne .ı.,ı.;-.ı..ı... „.-, , kı Yan.ah anallarımı! bihaber namlu. Bahatuı, ki ba deteki h*.u,,u ¦k1! ¦»-- laM aaaalar yala.». Ramlar ¦naj.ilaeatr. ka ıhkim Tm-ble-ra de. M— e.i.r* de. Erat» m — ı• i. Vakıa Turklukl. ea n... -

lOmanlıkla ulan r.hbtnitık almadığı İçin ağrıra bir kırıtıl mrıe-lıııdı şahlar. Nitekim kırkı camide hırbasgi Mr mu.laman, ahkam, ta m kaaa lalata. .Uyet »ar. layla, aa «akıl imarı* atlama ı aa hlyararlej ıhar m alaan amam İrk aaVMlır. har ialıy.alıkta ba kaUyhk taklar. ı. dıal meramml mullak rubınller yapabilir. Yeal kaaaa iaa bana uıaktaa ya-bada e ıerre kada r W..., mı yo. Bu aı. ı . r - n mamal ........ balratUımı. arm---^kıa<«, h-a™lard. ..«-d ..... kiT.lm. r.amamm taatamıyU mancana . . Sa haldi arladehı meıhabıada olan talanda|laıımırın bandan hır hangi Mr i"i.ıı duymıraaa akıl ırdnmek |«(lar. Hela Yaaanlı d.ı . rımıııa ba ıf* aaıktaa yakından karıamılan bâal filân t alt li raiİTetia l'lmadın matı a ¦ taral.adaa Mr lakım dial mera.imla lok.hlarda yapılrnan yaaak rdilmi,!). M.ııli Mı yatak idilin meri timin bı»ıoae paıkalyada ( *>i - 1.1 in Uıtirİain takthlarda gııdai m-i adalide tarat. Ilı., aldagn acır. Orto-amkalann aa ı ,. ı- rhımmlprl Ebâıüga Zade Davamı 2 İnci talıi/ede Tarihî karar bugün veriliyor Meclis bugün teşkilâtı esasiye ve intihap kanunlarını değiştirecek Fırka grupu, kadınların mebus seçmelerini ve seçilmelerini kabul etH—40 bin nüfus bir mebus çıkaracak. 21 yasını bitirenler seçime girebilecek Nüfusu aı kasabalardan vergisi kaldırılıyor — Ziraat bankasının ıslahı Çınara!1 '¦*•*( İnana Ankara 4 (Tetelanla) — Büyük M ı '¦ 111 Mıctial yınn I bagOn ) aaal on l.-jtı- lopla nacak .ır. Bu toplanırla teıkllâtı eıaaiye te mrb'aı General Kâtım Otaîp intihabı kanunlarındı dan bildirdi(a ılral|iklikle* y.pılaraklır. Bu r-- ¦ • i. ¦ intihıbın ı-ni—--ı karan da rcriırccktir. ........ v. ¦ ..... cıkıaea Dahiliye VrkkUll bu huaaılahl taUigalı drrkal allbadarlara ı-ı.ı.... k ta ker ... .i., latthaa ı ..... ı- ı.., ¦uı i- ıı.kfıt. KadıaUr da mıb'uı .ut. «p rdrMrtrıbleriadea »imdir* .-l.r ¦-,..-.„ ...ı.ı..,. d-(ir,!. Mabut intihabında yapılacak UcCi'.thlıhler Ankara t I - n-, ., — attfcaı .alıkakalı h.—aa.ua ban maddehnaıa aaflamınma -t k.aaaa Mr ananda İUı ıranı «mir fc Hamli* Mı.-laJ.|. Ilyrka M..t... rar.lmi »a*. Ba I........ ,..... Sm kia aâraatt Mr mtka* Hfila* keyfiyeti, «t bıa alarık d*gi|tlrllmı|ia'. M* İallkap dair ı.ı m a nuluıu İt Madan •»• i> oUa dahi Mr arka .¦.¦¦-«. gibt U Ma* hadar 1. U blaam* Il Ma. kadar 7. « d*a nır kadir 1 11$ bia-ı .i t-.. ı Maa kadar aılluıu o-Ub i"".i'ıı d* I mıbaı I • ektir. Devamı 2 inci lahi/ede Rusyadaki suikast Bolşevik fırkası yeter kertede uyanık değil? öldürülen Kirof'un cesedi Moskovaya götürüldü 4 IA. ¦i Hukaillerde bolun-maktan ¦ ceıaaına ¦. a r j. Uçaklar hakkında, kı karar, ı. m . ¦ un;--ı.nıclnnan utlnal ta temyiı hakkı . ı-. -1 atak lir. Kurşunu ensesine sıkmış Hoıkon 4 (A_ A.) — l( komiırr-lifinin net'etıigi bir tebliğ" g'i-.-, , a yap İm ıuikaıt »Uy I* ol.ıı \ ¦ uı ı 1 K ¦ f. I, ıı.-nr namlajl . .i ... imi girerken "N.-

"KîrofM un uı'.'.i r j 'nıo. ¦ ..rn.! ruıkoıl/ere »oryı tidaelli 'tabirler a'an Huıyan-n ¦'¦ U'layrl. ihnıairki katil arkadan Devamı 2 inci tohijede "Sar,, hakkında "Üçler,, tarafından verilen kararın mahiyeti nedir? Zengin bir Almanın şayanı dikkat sözleri: "Sar,, için Fransaya bir metelik bile vermiyeceğiz 1 Roma 4 (A. A.) — Sar i» hakkında U'ler komitam iaoi bitirir bılirtneı. ortada yanlu) riSnmîğa baıladığın-• I m bu ı. uu onay" lannautır. Re nam actkankıml o-taya takacak aryaiali «e mail mı ta). Icl. r m kailini .(ine atacak bir pik» ı ¦¦ '..ii.iii.i ¦ ¦ . ı- m . . .1 -'iu. Ot lor komitesi. Uç. <»*¦¦ (ıhlımal| karyıtında nl. I Stıtu-ko tey ıbtrl Sırın Franura toya A anmı**. bılhıııa m'i ıı Oran .ir. rinde duruıon aebtbi, bu oranın bir . - ıl: ince men?lele'i ortaya atmalıdır. Almanyanın rey Devamı 7 inei lahi/edr Ürni Atatürk Bu soy adını başka kimse ll .1 1 ¦ iı.il' Ankara 4l. Monln,-Kocaeli rp- .. . . İbrahim S-W». yo. rm ... ¦ bir kanun lay Imı tcklıl etr. tır. Bat liy.h.J.. Cumur re ıiıne nrırn " Atatürk,, aoy adı-aınboıkobi— ackrr lora.*. Vı ..m Sarayym dan Aı toy adı olarak abnr an İman tnanadilmrkte-dir.__ "Marsilya., sui-kasti meselesi Milletier Cemiyetinden evvel dört büyük devletçe tetkik edilecek P*r>< 4 IA. A.l — l'r-nııı »ır-ladtr. C-nırre 4 ( A.A. ) — Yugoıla* Kral ııalhi ~Pol, ilt .... jmrk ı.ı . r. * Paria _ - grlmij o!aa Yagoalı. Harir,,r Bakanı M. - Ye-rtlc . m "LotaI, IU birlikte Crnrtr.yı- gıtmi|tir. İki B.kan yolda fc -a,, .-ki dir. Dinî kisveler ve Yunanlılar Aı... 4 fflııınl — Ttrkıye 'ı-.. E.ret aaa ak fam Harirlye uıııı M. "M*hımo*„u Ura. ret ederıb din menauplarıoın klı¦*l*rinı alt kamın ¦ 1 • . bûyab M.11*1 atctliaiae* lı.dlk rdıU n ı . Ram patrikiaın haı yla d* l ıı.. "¦ gTeMleeag— «O» İr ak» ir. Şüpheli bir hırvat tutuldu Tulna 4 |A- A.) — M ya»ındı -V.mhı. i' ¦ ¦ ¦ adlı bir Hırtat yıkattnmı|tıı. Eliad* "Viataa Mukaar. .. ... cıkmıy kağıtla* rırd.r. Banları bir kı.mlık aa(a taır.-ae mı mllbtllndın aaahUylınhma kararı unrıac pkaraVa-Mta **yl>-ml|IU. Krndııı'.ıa torbalarla . ¦ oluo -...-I.,. ara»lırılmakladır. Son Bulgar vahşeti Kahbece öldürülenlerin hüviyeti anlaşıldı Kaçmak isterken lulma kurban giden Türklerin dinlerini de değiştirtmek istemişler I MtJtniyl namına kır oton Bulgar vaK,H>nJın Mr -turna a aavîa |Bu mim, Bıikıa hmbmal** **nr* hadırt ...... d. ,.... B ı-r.tıı'.* .'.ı*ir3lı..ü, »ı,, ¦ı.allıUrı gaumklıdâr.) Atna 4 (A.A) — Yua«n-Bn'gar . ÖUalır ddrt kıyld.r. Adlan şuu:¦¦ ıl— n baruUn kartlık ka- | ı ardı- :

ı lühiıkal mr ııkeelıriaio 1»0 mılr* de•ı *nla|ilmı»br. ıı ..a Kapo. İmam Hbıeyıo, Aı*a Oıman. rlOaryıa S.kılnf. Devamı 7 inci sahifede Mülkiyeliler bayramı Yıldızdaki mektepte 58 inci yıl dönümü hararetle kutlulandı Her --n- dört kanuau<awde yapılan m d İkiye İller bayramı bı. arıva d* tekrar rdiimi|tir. Samimiyet *e trıanüt ı- eden bu topluluğa Iılıaboldıkİ baiua m ı.ı-.k r-niflı-rdi. T« -!» tiki miıılirihini karmlayarak yee dekanı Sıddık Samİ. Va» muit... A'i Rııa, Beledi)* rıiı muavm Hamil, -i ...ı. - ıı,:-: **Iİ "tumı 7 inci sahi/ede Mâ,kıy ¦ ¦ i'- ..." m*k!*OÎ f; mûlu.û Hûrı li'ûr muo-eeyin ***r , .,„ y,k

a Jl3Bmm\\a\%~' ¦BamBBBH mm ¦MAİL*! fâat. Mıkltkı Mülkiyim SB inci yıl donumu bayramında ı.ıi ı.. .1- 6İr <ıı>mı _ —_tten bir kadınla konutluğum vakıl hakkımda na di-fündâğûnii anlarım/ — Demek hiç alıngan değihin, knmaıstnfl. B - ZAMAN Kânuniievel 5 işli hlhaıı tidrrlc.Hsdm , anıt .Cad. iki nutuk ıı Mı.İr İngilterede sosyalistlik ile sermayedarlık mücadelesi Amele fırkası gelecek intiha batı kaıanabthr mi? lafı umre* Muter "Uwıa • Û> .ıhı..Iıa. anlattılar hooferaıta Inailir iftl ,.'11.1-1 l......, ı . III «kariye! keıaaaeıklırı «U-" IJ-.Iİ" • I- ' ı . aktaaadt harsa k la rıaı m ¦anda (a aoahrrl aa*M •Taamdadır . M..İr. -tir........ k -• ekletir»! arklar. btktmet. hCyOt ri(i.,-....rkı». atak. LflMrrr ani Ivaaaıaıa ra bellıba,'. hderlınaâra alan ha aU aab aâakrrl laftlıeı*** au., k ıl. muhali.•. »rl>J ... hayâlı bir ........... an ~ . .rleceh umaınl aıeimd. batta atadan. |Satrr>yor. Hindistanı ebediyen İngiltereye bağlamak için ne yapmalı ? M r" " Htaderaan B Üt eh I.. ¦-• ¦ işti (ırkandakl bu yok meeclcnin On" r"'terinde verd>ei ifillrrede ıı ı r.ı ; .....ktı l'-' *¦ H) »ıı uı fceerlarac oolann tu t od. getir.. ¦ > n t» iahiıarlarıa eUrl.tle.tieilnteei raa haairlaad.li Um »*•- eorpaeae, lagılıı l|(i fırhaıı 1931 da ((ıı bu darba y*m -haerıy.1 km.raıUıı II* > .¦ «:.|.> ka bir l..hi .i . lahit olmurtu anı ..nıriın drf.ştıfıaı roıt.ır- har lakım d.il buhar ır mel rıp.an balruby* mıa.ıf ı«ıi-r.a r ıt. ıın'a«B ba-rta aaai har a-efaa ..p *.|ı tabaata* «pltt -•ı...a> ....... -. hâkim ınaı|ı tankta faktar Fakat işeılaria ha ana araalcr 1(1 naV tışbıutlaneı cok -ı..... . bir h*l> rri-.dıblrıı laraftarlariBi rah iyi topladıkları ra fırka '¦•r.llari. n. tuk. prnpıgındı

lrri anlaşılıyor. Omıa İrin l|(itrHn gelerek irilimi, eınl bir ıhımı.' kaıananıa'aı da buıû.ki. millilerin. Ila f«klarlndaa şâpeıt edilmiyor. •5. * 0, ma hal aıak ar lan ıı netli şahjiyttleıdeıı Seneler f<( tıklr ıı II f Aıe çarptı. Hrlı •kı am yel haıaa.b M. "li./ıl-, ıı . ıı riyasetinde Londra 4 lAA.I İn riH. L rtnın btr taralından grlmiş iki | ban kadar muhata rakâr b ugün M. Balrl.ıo.ın yananda toplanarak Hin t komaiyonumua tek liflerini grVıdrn gee.rmşlrrdır bunların aralarında kabine e-ı .ılj11 da varda-. Toplantıya gelenler ittihatçı re raohafaıahâr cem» ye iler in merhcı mitil t....... murahhasl r rdu. M. " Aman . vermm- olduğu hu tahrir kı koameyaa. Hant knmaıyoao tara'ından verilen rapor daki umumi prtoaiplcri latrip etliğini au> lemistir. Lord _ Seliıbti ., laknrinde konseyin. Hind pelia itlerini te-mıo eden idare kin iyi ce tetkik (dakmiı bir rİUyel - .takil hükümetini kabule ham olduğunu otVyİctniatif. Fakat, L ord, parlamentonun Ffmd kutniayo-nunun rapotunda olduğu gibi HmcLstau'da atcıul bir merkeıi hükümet tesit edecek te aonramühim biriçtima yapıldı dan geri alınmanı kabil olnuyan bir karar almıyacagını ciddi um ıı- unut etmektedir. Bugünkü toplantıda alınacak kararın mubafaıakar (ırkanta herinde buyUk teairitri olacaktır. Baldvi in söyledikleri Londra 4 (AA.) — Muba-faıakar fırkanın merkeı kon-¦eyinde Hint komiıyo un rapotunu kabul etmcai için toylrdıği nutukla M. Ilı ıkın. demiştir ki: " — I l.'i'in. ebediyen imparatorluk içinde muhafaıa İ(İn bugOn elimiıde iyi bir fu-aat var. Fahat, Hindiıtanda bu uygun fınatı reddederıeniı, bu memleketi, iki neail geçmeden evvel mu bakkak kaybedenini]. "Markonî,, istirahat edecek Londra 4 ( A.A) - Markoni doktorların verdiği ısğlık Gte-rine iabrahat çimeğe karar vermiş ve r kaş hafta kalmak uıere bîr kUniğe girmiştir. ^SONe@eHABERLER^ Gaman fatın Yunanlılar neye kızıyorlar? / mu leuVi/edfe1» Jrı-.ı-ı vrrdıbl.rı aırrıuradın kırı bu n.. atri Meelhil paıaalyıda aokaklar-da ialattıraıaklır tıaınadı MUk atatoh ae lahıhlan ¦ alırab. a>ıdaa<aa (il.imikti k.ıa aaVtlrridir. fakı davHda Ramlanı adetlarıbi. hatıl ili a>-rır.da Irıabaraıia. yanmalarıaa ¦ fiaaıdr aluaaldu. Çaoha laki darlr bir lar.lU. Ortodohı -yayı. d.ş-- laraftaa Y ıııılı tam |.ırı«ıaf«'-ı p«k arkarA lıhn mama*.y«t .laa al».-. -ı— -Mi a lama ali i... n • -' •. gM kııı.rl' olmaraauaa >.|ra.ft Uk iş olmak Oaarr. . ı .1 ı m . ı ;.ıi I.ı-- "ı'n-ı ı ¦( bu ariMiaıı yanı'maaaı h&arkıı haarıltlrm. ¦a¦ aalı da «ak raabat «IU. Çamb aaae bargSa akşama kad.r Uı.-ı .. . maba'Bb. mrydaaıaa ....... ea ba yılırlrn kirçok hanlara at-brk-r.l haklkalaa laaammal araaar nuı.l.ma.l.ra-. — ayak. Kabe.aa.aa* k.l*|... f*" ba yoaa|a harr ihr.ı ılmamışl" at, S-md.ki kanaa-a PapaıUr k.k-hıodahı alilim bu Babı yaıakta arkh daglldir. Vakanda da dadı Jım-ı |iU. Ttlrkiyc ( k.,.., ... bu baaaala hımaıala maah.bıa a v* «h-daa havrlyatlaa ıarr> banar ba¦|i par, yokun bar taantnl mn-fcrb.ua ea la-a—., . ., U< kalbmı ı.ı..-' .d.yor. yani ınhıl. tardı lümı. ıdmrr hıyaltllırdı gaulm'»*! miroadr etm.yar. B-naeoalryh ha lab.1 hakkın hakû-malu.ii taralaadaa ı- m. .mi m ı •tamimi Vaaaa gaaelrı lariadıa ba arlarıa.a, I ırk acildi ,(,,,. Iıûln,.., Mal —m—ta* laa aur. 11... mafih hablhat anlıçılıaıa bu ı.Irl-FL bu aışriyattaa »1(1., nklarla. aV şlpka ktu.. Çaaba U kadar M.' > , banandan *-.,.. bâr kkaaı m» - •¦¦< * .m • armab İatıya.

a) halay iBaaüıaıaı. tmûıtiga Zadr Elektrik tarifesi taıdik edildi Ge\ talerde bir kama yan loplanmıa, yeni Be aylık elektrik UrJtaioı telkih ra kılo-valı IS kuıua olarak lı.l-ı atmıştı. K ı.mıı. .rımıı. hararı Nafıa BakanirgıiKa tetkik alnn-mmş. şah tnk ı. -. ktla-vbIi IS kuruş olarak laa dik kılmış ur. Tarihî karar bugün veriliyor Bİrimtı anAı/eVra deşer-Kıaaaaa V II İt. B M mn maaVSVleriaâ-bi M yaa— Ut.„. baydı 71 yaamı ı ¦. . .¦ ,. . ae-ujtınlnU, aı inkâr baydı da kıldır limittir Rry tarilirhoa hakiki şahıiy.ıIrrı belli otmıyıalır.a rıyleri ka* bul olu a mı yat ah tır Teşkilatı nsa-ıiyn »ncûmenı toplanıyor Ankara 4 (Tıl.iaeUl — Taahllau .... y. ........ yana ıb-y. aabah rrbenden tea.laaaeahtıı. Bu icerauda lıaceal 'm Oıalp. I ¦mrıal bunal lnaaa vc artaklit atlıkkrl layihalarla letkilâlı haauououa drgİglİrilıp*al aıdrab.rı rd.Ui.ktir. Fırka grubu dOn toplandı Aak ar. « (A. At — Caaaariy*! tf.k F«baaı pk. Ulara b.,.U .'..btndr. -Camarlyat Halk t«bam iraba bay C-aaıl Uybadı'-.- baakaaH'*-dı laplandı 1 — Kadıolarıa m-buı Mimli" >• mrbuı ıtcllaıcltrl, atrıalt-rla ya|larıaıa 14 dta yuban bir ha amaa i|.a lışaüıt aanolya kaaaaaada daflşlbllb ya pılmau habkuMta İnha ânatır »huf.a. Lanet laa** mab eti. Farka iraba ama *e mmi yâakrr a*. . meaeiayi ana* atan taıbık ettdrtev. ' - ,.. . l, Tl - - • . ¦ mrbuaaB hın.nlarıaâB |eırhL olan detigih!ıhl.r.a |.... aı*Hr İn- kırar rırmişllı. Un vergiM va kasabalar 7 — l . .. , . ...... alan •rrgıuia afllaH ¦¦ ola a haaabalar daa kılduılmıa batkuvaekı bâk. met tek r* m*m... ı.ı'a tatvip o-landa. Ma âm .*u|- Oaare bagoay baaaaa (.....ı -- alına a an v*.(la. mBa'ahMl ki.ylüniıo kead! yiyeraf ı i(la bara deŞirmr-nind* n|ullu|ü uudan all ama, ı.ık aı.kıadını (Udır. I'.l kala. Katının Islahı S — laaiıaeıar idamla a aatlı(. Uı'arıa tatta va uuylrlM. mad-daler r bet yer S. aya. I.yalla Hlalmm .a Zaraal Ba akbtibib hm buayıalaka ıriâhı. atlolarıa (af.iı.i-man. Ziraiı Baahıııaa hatıla alın .'(i —nı l%lm hdhumatln dâ|tndufu Irdberttııa yeal Inllbon bayaaaammlaâı aunal. ıkia adalı..,. baâ> k.uda kanat laaam'aaa ...d | ... Ua.it fırka şurubu taralından al. k.|Laı'ı ha ışılanmışlar. Tecdidi İntihabat kararı t — Bâylk Milin Maaliaialn ı.k'.'. i , k Uaam .„,.-. Yaea M. « ora ol-a.raŞiBdaa. InAad Fırba ffarabana habmdar Bu,U Mlllrt 'i .... ynaılmu* Rusyadaki suikast ' inci tani/edm devam yaklaşarak eaataıaa U banca ila •kaş edarab ya.. „... , ..,ı:, Ka-«d haamsı vaketa.*., ral, bay-rm bot b.lOa aaamaa ratkrMmâş rar. Mımıa âahaatlıı caaruama. f.h.t buataı -buralı . âl. ala.ab rerrk bayal »a kala laraı p*r«a-lımmt». Ceıet " Moskova ,. ya (otururdu ı ........ı 4 IA.A. - * K.rol . un ıııadı dân ¦ aaat 31.30 da ¦ ...i.. ...... .. SlBİİB. Molotof, Vomşılol. İU.of •• Çedof .

tarafıadaa çıkarılmış v* kaeıaiB âanaar harp berrafı Ha ortnll le» ara Sı mm-m turla» kvaalmaşlue Araba lal tarafa mışeletee'. allı İta ııkırUrıa aa r*ı ata'aeea blşlnln arta a ada a afıe . j ¦ rak hMııyaata varmış »• »yah rai. Urla kı,.,. hani bayrağa mr.la., alan itaate ..|. —... . koaulauşlur. Traa ftee yan., bâtta ethîr labrıhalarıaın duılukleri araaında Moakn.aya harrkal atmlştir. "Maksim Gorhl., n« diyor? t IA.AI — Malulm Carfk ' Kimi ...a *ldÛrU.m. hakkava* ı D.şmi'.ıı ma.alhfcblyıl.. yakam anan •!«-•, ; aym ı.a.^1 <rk.. .. ..t., berten* ..^k .la»*.|... aamoşt». "L«nıngrat.U agıikır Uaahoaa « A.A) — İş bomiatr' i-. I - ¦ 1 , ¦¦ '• .ı-.'.t ft.arusla koıvıırıı. yiıkUmlarıai ıkınıl edea bu mıntaka ir şıl m- ¦¦ ¦ "Fimin,, ta meı'ul memurlardan "Cana Lobol, Yaaie*rıhi, Petrol, Poltaetlc. va "Moa.. r.i . ı Işlminaaa şıbararak ¦ maye nvmkşllr. San laaaaalaraa Savyvl memarlarma kuş. tarha h trakit) iri baurl.mak ..,(. ılı tauBİagradda ya-koiaaaa 31 ¦• bt^araaU yakmana. 12 bayat Raa* ..... «M Satret Raeyo NvhaUda aıaahameaMaa •> heri hale).a* .rnlaaiştlr. Yat tunu Moahova 1 . \ a, — Soryatlola ı.(. Mı haıaı aterina İl.-' İlk kânaa fuattri yaa gQaa illa edilmiş te bugünlerde hm im tiyatro, bultp. ıınama ılık. lobaalaıa .(.,.. «.-' burumlarda lemMI «a kaaaarlrr ¦arllnııaı . .... 1 »ara tıaliyatlaa davam edenkllr Mecliste bugün konuşulacak me-^leler Aakara I ı T.I.ı.•!.) — Btıtk M.İlet kurla». yan-U «ı.fronfct) toplan tu. uda maahal, payri m llına hahlaııru ¦* d ilmi ı«i(.leria mektumlırıaı babeı .¦rıl*(*k Ibramlya Da Aakara otomatik ¦.'.i.. . kanununun y ¦ oı.iıl.ı-ı-' 1 ".i ıhlaameıi, ııkr r. mülki iıkeftt kanaau anî' biate (•.¦•. ı.ı.-.ı , raya ıknaıl). alap a'madılınıu tıylal — Tkrh.y-Almaaya lıant ¦ ilkiSil *34 t.-H... hadaı la t baki keki Baatabalettea ırkı a tr.k... mH. ¦akır. ulaaarıbw. Sinema perdesini yırtmışlar! İngiliz prensinin evlenme merasimini gösteren film hâdise çıkardı (hıb!.a 4 ( AA > - Kral.n oğlunun «»lenatesi f ılmla.n gaa-Imıhmem. Dnbim mnemolan ı;ın yasak .im.şl.r ÇOaka kentUorınıo Kombniat ve müfrit m.ll.-r lc,ı oldukUyın. iddia rden kımaeltr bir ma İçinde "kabrolaun ım|.*r>almu.. diye bağırmışlar ve gUrUltO ( kırmışla r dır. Numay isçiler, perdeyi yırtmışlar, Ûlerıoe Ilıt Vo.a llmaşlardır. Paka gelsaa dvğ» auvtmada mothm bir gOrUlB ul¦nalın. tzalei şüyu ve tellaliye resmî tr.lel ttyvi -m.meU.mda eakıden beri ttilâby» reaonı y%-tûodcu ıhl.lâllar (.kmakta idi Bu m e »ele Devlet ŞOr samca tetkik rıl.lnııy. ıl.irı ŞİİJU IU* retiykt saldığa (ihanUa bar malın velevhi hiaae darlarda o bîrinin bitlinde kalaa bîla - U -maaaıodaa' lellâliya raami va-rilmcni hakkında karar cıknuş-tır. Mceeta bu luratle Belediye lehine halledilmiş bulunaakta-d» Mezarlıklar hakkındaki ihtilaf t.kal Ma haâaehye amma d ıh.

mcıartmlır IhLUf. *••¦¦ etmrk•r -ı¦. kl aataarU bakkmaa mak-htmır* belediye lıbm* karar rerıtaMştlr. Dt|ar ıblllâlh ...... l.k'.. hakkında da bu Ihl dataya (örn ıS-r. ¦'¦ harar v*ılleıe|l lm^kta*r. Aferin köylülere I Yılarının Çafamhây, Goney. Saturah va C*bç*aW* hâylnlan . .ây.ı va btâtdlyf İn yarmaı aL maa.ua bârar hây mabtaââ. .aşı .«..at* bmşmmııâaeaV. M. a. .1 Idormâ ya... ba bkaalarm mahkaba ...... almalarına ı.-ııtil «ı- • . "Tari„ \apurundaki kaçakçılık Tart., alfanda bie mtaul.l fP-m. h- 1 • batah,.lajı bııau aûa ¦ u..ı malaaa mabk.m.B.ad* de.am edilmiş, ya. I.H.. tilm.mli.aVa maakeaaa 14 Klaanuaı-al pıtır hal->«t>r. Murahhaslarımız Belgrada vardılar Brlgral 4 ( A A. ) — Türk - Yugotlav afyon mukavaltainin laılılı-ı. aıuıakcraya memur I ırk h bu tabah buraya gelmiştir. Heyet, '•• ¦ ¦¦rı-lı Ticaret *• Saoayl Babanı M "Dimitrovk,. ile an tarafından karşılanmıştır Tnık ve YufCaalnv marahlualan 6ğktdea aoata Uh topiaaiıla-rım yaparak < a Uyma prograaılarıaı ba urla maşla rdu> Tramvay Şirketinin aldığı milyonlar Aakara 4 (Tektfoala) — Yeni tramvay yollan yapmak öte re halktan çektiği milyonları geri v ermem t k n.n $nrayı devlet-te Nafia Vekâleti aleyhine dava acar Tramvay s.r.riı Nafıa V ekâletinin verdiği cevaba mukabelede bulanmak usare tır mı gün mUıaade iatcrnış bu müddette y bitmiştir. Ongiln aonra Jnkd cevap verecek vekâlet d* ton vc kati •öıünîl bildirecektir. Bundan «mır* oı |Şurayı devletin nihai kararda naliceleaecektkr. Silâh Taşıyanlar ve Satanlar Ankara 4 ( Telcfoala ) — [Ruhsata anıtı ol m a. atların atlâh taşıyanı., ırakları, Silah ve c *ın ta mı y ocakları, ayat lamanda ıdâhlanaı her ne türede otursa abana bir elden bar ala gec tn mallarındı da ruhsatname arınan ıı taecbaırvyatı hakkındaki lâyiha Dahiliye enctm»en.e<e k .lm.ıt.. Tasarruf haftasında mühim nutuklar Aakara 4 (TelafnaJa) — Milli laıarruf haftan 12 ilk kânun aaat 3 de Başvekil General lımet İnönü tarafından acdacaktır. Başvekil bu münaıebetle bir nntuk aByliyeceh aynı günün akşamı Metlit remi Kâna Alp te bîr nu t edecektir. |4 İlk kânunda buradaki Hakimiyeti milliye BMydanıada iletimi I1..11 ... kin i-ıiuo Baka nlar euluk anylıyecaklerdır, "Himayeietfal,, in ismi değişti Ankara 4 (A. A) — Atatürk. Hımayetetfal Cam. ya bat -Ca> enk esirge ata kurumu, olarak ¦ıMındumaş ra Cemiyat yeni atı m kullanmağa başlamaftar Adapazarı hapishanesinde pek kanlı bir vak'a oldu Adap*tar 4 (A.A) — Hapishanede kumar ovnarlarkcn ara-.a-.ı.!a kavga (ikan 15 eeneye mahkûm canbıı Ahtnetle ölüm ceıaaına mahkum vc evrakı Millet Mecliıinde olan Zekeriya. bacakl birlerini yaralamışlar. Mehmet olmOş, Zekeriya ümittir: olarak haıtahaneya kaldırılmıştır. Ka -mak uteyen IS ¦enelık cettlılardas Muharrem ve Fani yaralanmışlardır. MıldHeıumumilikte ifa al koadu. Başvekil Edirne-ye gidiyor Aabara 4 ( I". 1-1) — Baa-•ekll laöoûnDa yırın (bagûn) veya parşımbe akşamı Edirneye hareket IbtlmalUuiaa bahatdllmakladir. Grup mümessilleri Zonguldak ta Ankara 4 (Telefonla) — A-manyanın meşhur Kıup fabri-kam mümessilleri, Maadıaunum müdürü Behır

ile Zon-guldağa gitmiştir. Yenİ Roma Sefirimiz itimatnamesini verdi Roma 4 4.A.AJ — Tfirkiye-nin yeni Roma büyük elçini Hüseyin Ragıp bugün Kîrînal Sarayında Kra dan kabul edüerek ıtımalnamcunı vermiştir. inkılâp Dersleri başlıyor Ûnivesilede tnkîlâp derileri ne yarından itibaren başlanacaktır. Ilkdrrı, Üniversite kon-fera loounda Halk Firkati umumi Kâtibi Recep tarafından verilecektir. Yeni tramvay ücretlerine doğru Üc aylık yani tramvay tarifelini tesbit edecek olan şirketler komiseri Ibrahimin riyaaetiadeki heyet yano bir toplantı yapacaktır. Bu heyet dûn ihıari mahiyette içtima etmiştir. Yeni tramvay îkretinin Tı earet odası endektine gör" teıbit edileceğısöylenmektcdi* İmtihan olan berberler Betberlet tımiyrtladv dûn dr Imtihan'aıa devim adılmiş ve 4J kişi İmtihan , Bu lurellr şimdiye kader ........ van beıberlırla yıkâou 1*D« u IccavOl etmlttlr. Yeni Maarif Müdürleri Ankara 4 (Telefonlal Münhal bulunan Adana Liaeai m.durl ıgunr llalıkaıır Lıteoı mudJrü Salih. Manasa Maarif mu-darü Hıimın a vcfabla ben) kalaa bu ..ııt.-.r •• lıoı.r nsaarif i (ana cdıinsıalcrdU Brüksel serjrisine iştirak ediyoruz Ankara 4 (Tek-famla) — la hisarlar idarem Brukselde açılacak olan beyüh beynalmılal aaıgıy* i tırah edecehtir. Ankarada Hukuk fakül-tesinin yenİ mezunları Aakara 4 ( Telefnnla > — Ankara Hukuk fakultcıinin bu aeneki meıunlarına dıplomala-n g-' h afta Başvekil İsmet İnOnl tarafından dağıttla-cehtv. Halkevinde toplantı Halkevmin müla vc aergi-ler fubesı dua akşam Hılka-vindc bir toe-anlı yapnaıştır. Pek kıaa anrcn bit tnplaa-ı da eksik ko.ıı Ic.ere ata aa. t.i İcra rıi I 'iştir Kasaplar arasında intihabat Kaatplar e.aiyell latılıabatı dda yanılmış, fael .akla kadar reylerin tamah b.tawd-|ıueaa yaal Idara k-ırbar aacilaaktv *alaşılaaumır>ıv Beraat ettiler tarar icmabta* ınılu M-ka-r... M.em.t. Oya iammd. tş kıyı da. S m. IbliaaaU mubahıma aaHaaiş. Jı.inı.r. ..İni .. ılı • 111 f . . J , a har .... .ulu de ı.. ...... harar rarilmi|lir. Mahkemede tevkif edildiler -Mae.yal | . .. .aşı., .al «ş bani kmda "İN. ¦ - •' ¦ - —±* m.k iatrrhra yabalana* Fdip İla iki ar-ıdaşı. dua latlıaı mahbvmr.iud» I. ....İnin. itvaf '(¦ılş'ce ve ilahlarında markalan raııSah-r" baran varılmi|tlr. KoprOdıa ¦-«•ıh» t" m.~..r. IU kaıp>UfH dm H-r ahır gvnc kıs. gole flt#. hor »akaya MVİaerth baka baha, ,'ırl.. Ba !*••*¦ ka gonr. ba baka.d.> urlar* »OsUrı !*—* ¦ah. .lal ¦ kir-, l.t.hl.,1 rıaaa lı - enunarak. M.f •' boUm ha aoaaç kauaı. bayat ıpa. urakkel lı M balta bnhliyaı yuvanın baaıaa g içmek Ipa, tut ta mu sloıth Içla Jriıl. fakat kil Mınaıttrıp tın li-d. M rai ffki dolaa.

aaak M bir urUge , I ailiumeh Içio laıırıırUrmıı! Vakıada bit analara iU ka.Vapurda, takta, tabakta, ni-ynkUra bMaaaada, loçUrıoı oaatmaş, mhalUna. atanı», hayat ita aaaaatahıalataat baaaaaa. İmar lana. başka hat aUeao varan*. Mr tabaat adamlara ,..faUrdafa_ Bualaı.a kayalısı ufak Mr ur kantar. Oaoa ilan aa yaptıblen ki-Hamil, lakitlırıni naaıl geçir -l-ıi anlailiKii.il II..1. n umdukları batka bir aUme ali olduğundan ba „,.-.,,:, raıaaukraa nr bekle-dlklrrinı akıl ermırdi. Çoğu İri yapı!', t'i'l K-i-> J. ••|<am boa.ıll ola* bu adamla.. g-Vdlke» MoirUo.r dıen. (. a brl kara.|bo gvola rOgarO. ka ıa*. bata mom ao kaba itrd.bl.nn. .. Ba ı ¦ r«taV. ha Uyak dbt-nkn, ba aana »aitan ıt bı ab ¦akak Uanav.'. .(. MM, «. / Kaom binamıı doanaaırk- Nr raaakl dardım. Boalara baot.aUyoo, kaalardaa aı (ak ayı .Un. takat yaşayışları, gı finişleri gıM meaUhItn bir alaa aa adat- ı.ı. ku haki yat a" kılaadıkrrlaI, bir tansan aaara forairaaafia. Çûoku kiralat kaauou ba takan! kıyafetimi ani yarim alaa ¦kibatları ' n--J.. 1 Oaoa ¦... ¦•bat dinarda roba ol hayaM-U g-ı.p dabaaatafa ye. kal Bara». * • la..¦ • 1.1-1..,.a. ırauuai. rina al d çıoitUrı - «ılı... aalano kıl lakım karon! ular ladan baaka nâra** dağı d.. Bir m a bal i[.ı.'i. rohlara aioaa huyu, göalllarl kaplıyla htyrrea, ;rorlık muammalını Idıık ıdrmcmıh yüıundan doyulan acım ........ bir Hıdeıidir. Intanl.k. b« avı. ¦ mm a karfıanda ka| l|or. Bu nıınaınıı hır Balatanda a kartuIoMk ı.ı dtaı ışık lan dır aash *•*' Ba hnabrt ilada . . a> ınye ba k17ai.n1 girtaef a, aa ..ya ka ktkfı a lm.fi aa taBaa B .ı.J! ttm~ baad kayıtla kı yangı nafcaiaUSoau g*ra rakı aiıkrl aaVUrık Mı kıyafet laaaııoroaa -mhaa e ar mı?., tanı ¦ 1 ...i. kakıbal İbaret alda|u haldi Türkiye cam-barlyıH .„!,.-., kıytltlU'i tımili k ak yolun iyete) yı 11 ut mı yarak, raaaa mutar« ruhani bı* claı inhiur rinde re tam İla . im - .,bıldır. rftroU ¦lY^'-' | fitlerdi yaftlUrı mıoe'.ler.n attırdı. Bu lah.ıır lam yı yotuada bir düyûnea far. Çuohu ıramani bıyaleilariadaa nyn robaal kıyafelhrri alaa maıb>p aahıplırıoıa ıktlyH. robaal kıyıl.1..... mı biti ar ... pıyrkaı mat mbıaade adilmebla ta lll-.IKı I1 ¦' BinaaMİeyh kananuo. Ut Mr m-!--'. ~. İHkat Mr alikaaı yoktor. Ram • a la ada t ar. m. 1 fiki rokaml kıyaiata ayaa(o>yU afeamm yal >eraalre ıcul ...ı-ı nnda bo L...irilerim mahalaıaya kanuni aldu|una bot bol myora onlar ((in İyi haraılanmaaı bildir. da haı

iktiıı in çok ¦celi ta. Liitfi Fikrinin vasiyetleri l'.rı. ÖICB I. ıl' 1 I «nur: « ıı .-'mit. .imdeki İni' .) Uri yanacak olan heyet pah yakında topla-tacıktm. Haber atdığımna evvela, vatiyetuamede yanlı işler, dea aile lj.ıulı.iı(ı etrafında ya-nlacak olan «ser nseaeUaikifoi ikan a tali far. Ba «terin ya raim ¦ şekb etrıfıodakı tafsilat heyet tarafından ilin edi ecek ve bundan sonrada diğer İller görülecektir. Sürpagop mezarlığı satılacak Ermeni mütevelli heyeti namına dava açılacağı doğru değil « onca Hakak mahkemen, galenlerde Sûrptgep mezar lig. kakkıada ann kırarını vnmit, Ermıoi l'ıtr.kınrııı.ı.ı Fi mmi mi İleti namına ^ bo mtıarbb için B va acmıya laldfaiycti nlmadıfını ınf I -in. .h Puuki. e.1,1.1. .,ı,ı. kanları -'»>"# ¦" bımeoi mûlelelli bovetiain ku karar oaeriaa Belediye aleybina bir dava açmağa karır rrrdijioi. kn takdird e Surpıgop Aı er la el menn haerl iktiyntaûn_ kaUbnlımıyacıgiai yasmakta idiler. Ta b ki katı mı-ıa göre ba haber tamamİyle ani' urdır. ÇOoka Ermcai patrikkaaatlula aaUklyvti armadılı Mr darayı ..i..., (ahım 1 t - ¦ - 1 ıe bunun kabul edilmetne imkinı hukuki . oktur. Bu ıi.I..,1- Surpıgop meıel-ıî dava ve hukuk aektaıındsn artık tOOU galml| hîr mr.rleıfir, | ünlü bukukun kararı tem yi ıce tastık edı. lir rdıi.n. 1 bu mııaıbk yari kayılın vs |artnı .r.ıi. -nn mali ula«aktır. Evvalce de yaıdıgımıı giM. tımyl¦in kırarını intiııren tırf formaliteye t.. ¦.: -U edin ban kaıır'ık-lırı .ııl nm görmeled hararını mflteakip metarhk altılığa çıkarılacaktır. Bütün sular ıslâh edilecek Belediye, terkos toyunda yap'1J. gibi. Halkalı ve Kırkceıme ıu-'nn... da îafAh etmeğe ve bu sulan mikrop'uı bir hale aokup ta içimiyle kab I Mr ıa yapmayı karar *erm>|tir. Bu ınıkıalla İcab*. den hamlıklara ba|lanılmııtır. Papaslar için yeni kıyafet Dün Yeşil köyde bir hadise oldu İbadethaneler haıîıindı ruhanilerin dini elbiıe ile gelmeleri yarak eden kanunun ..im j an la|ılmatı yüıÜDdın dün Yrıi köyde ehemmiyetait hır vaka olmuflur. Yetıl koyundaki timi. papan Hutlk dün labah evinden clkıb kıl ur ye giderken karşııına bir polıı çıkıma, yeni kaaundan bakıdırek artık d mi el bite İla ilhakta ceof-mıyacıtını papıaa icmıg'.r. Bunun ûıerine papaı, pıtribbaneaioe telelon ederek ae yapacağın Patrikhane ise kanunun rnhanilere allı ay ntüddal ıcrdi|iai löyıİyerak yeni kıyafetlerin tcabıtloc kidir ıtbui gibi giyinmeğe delim ctlcıtfını pıpata biidirm.ft.e. Dıger taraftaa haber aldıgımııa göra, Ermeni ruhaniler İçin aynı E.yııaJ.- Mr kıyafet kaıarıa|tırmak İlere ruhani meeliı tarafından busun Mr k..m .. ¦.. Irokil -i.-lı 1 ¦ 1. . ıa pattır. Komııyon m. ' |ll| ll.lll kopotlarıa yn (ektir. Ba meıele Mrrlivî ej.m.r ıııiında fevki bıraktır. frecegl rakıplarla kıyafeılerî d-, ,*

I in ilde Jraımak ıM I.I i Mr toplanl Oıt Vali gözlerinden hasta Vıtı ve belediye relıi Muhillinin grrıierinden rabalnılıgı daram etme fa trdlr. Doktorlar hen iıiae mallak bir I.İT--S.I tavtiye elml|lerdie Muhittin blrkaf gandeoberi vn-11 *..,(,. gelmem ektidir. Belçika sefiri "Ankara, ya gidiyor Evvelki gün Ulan'nla «elen Belçika ııfirl M. "Di. Raymond., yana akyınıki ıkvpreala Ankaraya erekHr. Tayyareci "Foker,, gitti Meşhur Fokcr tayyare fabrikasının sahibi M. " Fokcr _ An kara dan şehrim İae gelmiş ve dün tayyarrı.11- ', ¦ .. k .¦. :-n "Atina,, tarikila "Belgrad,, a d gra uçmuştur. Asri mektebin eşyası kübik! Kışlık ve yazlık dershaneler de ayrıdır Fmmkfcda sarT kir mtasaktah yoaskma. .... -y Ba asaktap naona Inaya 1 at ada gıkmuyOr. Uehteba Una alaa kata* anya da tealarvk eskimiştir Ba lif ama neout rarfc mak kakvhfaı. Kış ak va yaskk almak tmrva Oerafcanrlıı iki ayrı -at,,** t'f •»-»•- Kur», k dır aaoaarı art. yaıufclaı da banaaaa aa> h,am.na»ı bolaamıbıaabı. Ilrı.k........ aaVm yu-aaanV. lalen, kadrom. v«t aUrak ı.ıkı edilmmtır. V... meklaha * ktaod . ¦aml ııvılamı ıa daimi mSirttıalı|r Kıymat taylâ .d.ı—.«¦-• MeSıieplı atotya, maraagaıh ıa*, <li|| vs lı-rh.n kraUaıya aaloaları modern tırıda yıp-lmi|lır. Vıaı mehlıplı Mr aya kadir batlıyaeahtır. Bir mahkûmiyeti Sokak çatanada eırar utarken yakalanın Bulgar Nıko dün S inci ihtlııı mahkemelinde bir tene hapır ve 200 lira pıra ırıııın Arabacıları mı, hayvanları mı ? Evvelâ Arabacılar düşünülsün, diyorlar Arabanlar < - mi ve ıı namına dua bclrdiyeyt müracaat rdilrrek Hl* mıycl hıyvsnat cemiyetinden şl. kiyet n'ıı ....... 1 1- Cemiyet, Himaye! hayıaaal cemiyetine mentnp âıanıa yolda Mraı yObll Mr araba ya raıt geline. oVehıl rirar baln-dİyr a.cmu...-m haber 1 ermek ¦!¦ rıliyla taMl lullardahla r.nı, bu taret o kendilerine mıilıaıidıyaa erli ktıildıgıni. bu v.ıiyet karptnada i| yapmının miigkûll.|tıfini İleri ¦ ..-mu, va yükledikleri eıyıeıu Sdat ılıd-r..'- (ok ¦ I .inin n kile ılı birlin de ftıU gelmesini inıa», rlmîyeeaglni İddia lylrmitlırdir. Belediye hu miirıcıatı lıtkik etmektedir. Ekmek fiati Ittanbul Bele d i yerinden : Birinci Kanunun beşinci gününden itibaren ekmek d okuı kuruş on para, francala on üc buçuk kuruştur. İşi iki kanlı vaka daha nden çıkarılan Hacı, Marikayı vurdu — İzinsiz a girmek meselesi de kanla neticelendi oday nmıtın yaptığı hu hidiıeleriı tahlifEvvelki g. han alan.|lur. Bir mokan hihate aar.ro «Ut. UrUanr ı' BietMi .ıkıa-a yaraton Martba

lammaU r—c bU " -m kasada. Ba kn. Smanakamımmda ÇahaaakçaUr radden ttıarıade Sırll P»». hanında sapkınlık ı.ı.o thrdreeoa yanınd. rakamaktad... Mıribl. ...... 1. I ..1-. 1 İyİ grclnmafatr, yılnıı Harf Hmıal tırytn Mr İr muti gıar.U aran arık bulunmak tadır. Manba ile Harı ııh nk Mıbtr-UrîyU baıga rlnaahla ıo hu kav-gaUr kaıan palraaua boUg.aa kadar akla*. Nbaıae maaata aaMM km anal bAyU l-> •— ,,.aı haaaraUeek "• . - yol lOfmoytar. Hac. gaaUıro ku ıtmıltga .¦ ••(-.. ,1.1u 1 ıv bunun da brp Mınhın... yOrfiadaı. olJaguao |dG-fAaıırh halb.nde ana kartı km kaaUmegı ı.....ı.ı ıtır. Nıkayıt ku kırı ¦on drrrreyı g'lmıı ~ at aaluiıa dogra, M. ak*am ıvin« gıderh. meeboıiy elindi aldu| Ur ıl 1 . . . ı.oun yu ua* assts i... ¦ - , ¦ Hınkı kar atydea habal »ıkıl magaıadaa pıai|, tı'cınc.U y ah taama lırmsımiga (-,lı muin. Vokoata Ur kama bap» ı ~r takUamm aksa Han. ktariha lam kotmaVo geclgı kil aarada labuı atılmış •¦ ılındı kl Ufakla relki gün ıh|Jm talanın har geçmek Fİ ıı e* n cini bekleiden Mırıltaya, yuıUadea, baraund ¦ Ocu I -1. lı 11 ı-1:' ı. r 1. ı yrrlrı soreHe yaralarmıtır. Ma> ıkının bagıroıaııaa hır . ¦ >¦ I ı». ;.. .. ru )(i'imi|. ka(mak u.nr olıu Hacıyı ,..ı!.ı-.ı,. kanUr ı,nıl. bulaoaa Mankayı da Mr o'omoMU koyarak Hıtrkl .ı.taneline otkIıtmlşt.'r. Hı-', polittr verdiği İfadede, ı; -ıi j: «inayetin Mhayıunı I ...la.-- .ıı .ıln İzinsiz gı.'ilen oda! Dijer ağır rerk vah'aaı Seireıı m ı ı- a ma yi ur. Cehrem m .ide Saray meydan, dc-ı . ıı çara. ferındr bâ numaralı dtkkinı Eıal lıminde biri tut lobaata c^aiak igletmekledir. Du.V . ı ., arka laıalında Mr oda bulunmakta, bu odada bekâr akta Esat ile yiaa bakar aUa katlan AbdulUfc yal.p kalkmak! Evvelki .h|>m u.ta ile .... . ı- . -ı.ı Ij'-ı Mr ...... remin de Uhraderaga oıabal Karanfilli kottan toknflı ku|çu oamıla mı. vermeden ananın •dırlar ' fa.İfa a. Şek¦ 1 ıl ' lı ¦ •I Ra(İI, ...I , odaya giıiıeımi|tır b4yU Ktiı Abl ,!!.!.. Hı, .ı ,, adaya girmesin* ı|> nirlenmi) »a ileei gıri lâylenmeg. bn|ltnm ftır. Koşcu Ratit. AbdulUhın kıadlıiaı aâyledıgi tözlerden muğber olmıu) ve '.ıı i.1.... çebırfl gıM Abdullahı ınütıaddit yırlırindın yaralami|lır. Celea poliıler, Kujch Ra|idl yak ita m ylar, Abdullahı dı Gureba haıtahaacaıac yatırmi)lırdır. Şerhler Otorite, ona muti olana müfit olmadıkça, sağlam bir temele İstinat etmiş olmaz. ı" irabeau

Şerh ta? ıroA.Bu töz, her oforile hakkında doğrudur. Ana baba afarîletinden başlıı/arak, muallim, amir, hük otoritelerine kadar her o-torile bâgledir. Yani her otorite, töz geçirmek, hükmünü yapmak it ter. O otoriteye tabi olanların vazifeli de onu dinlemektir, ona itaat etmektir. Niçin mi ? Diyorsunuz". Çünkü ba otoritelere itaat, in mi için faydalıdır. İntan, ana baba otoriteti-ne itaat etmekte çocukluğuna, bîtgisîrliği ve fec-rûbeıiıliği yüzünden bata gelme ti muhakkak olan her kazada lâdan kurtulur. Fakat ana baba otarîtetini dinlemenin faydan bu kadarla da kal-mat. Bm otorite yalnız kt~ rı.yuru değil dir. Bundan bmıka yaraaatıcıdır, ileri-IHİeidlr. Ana baba oloritetinde bile faydamı ı bm kadar rol oynadığıma bakılırım diğer otoritelerde ban ha fasla aromatağında hiç »üp-he kalmu. Muallim, amir. Kik6met otoriteleri köyledir. Bunlar her teyden evvel müfit olmana, tağlam bir temele dayanmamıt olur. Çünkü otorite, ona muti olana müfit olmazsa, hiç bir ite yaramaz. ZAMAN Bir polis daha tevkif edildi Kasımpaşa merkezi mürettebatından Nejat, rüşvet almış ! Dfln Adliyede bir poliı ro diba tevkif edilmiıtir. Bu memur Kanmpııı mriklli inli'."lı blTınıf lıııfır olunan mr. Mehmet Ali i ninninde iytirıfaiyla Mr r -¦i--1, almaktır. Dûn Adllyıya tellim Nejıt va Mehmel Alî mûı 1il.cn lıtieııp edilmişler ve .i. lııkift ir. İddi terhif kedîlsahiden bozul-mıyacak mı? Meyve ve sebıcleri boıu'-madan muhafaıa edebilmek ifin bir Ingiliı Rrmasınuı Türk '--1 t l - bulunduğunu yaı-ıııştık. Teklifin tecrüben için ¦ İn- bir aancbk Mandarına iliç-lanmış tır. Mandarin alar onbeş gün ilâçlı olarak şerimîrde kalacak bundan sonra Loodrnya gönderilecektir andık Londra da açılacak ve bozulup bofubna-dığı orada tetkik edilecektir. Köprünün açılıp kapanması Köprünün açılma ve kapanma saatlerinin her vakit bir çok şikâyetleri mucip olduğunu ve halkın an işinden gücünden geri kaldığını göl Önünde bulunduran Belediye, köprünün bundan sonra geca te kapatılmasına karar vermiştir. Belediye ba ınetele bıkkında denil ticaret müdürlüğüyle de temas etmiş, fakat bu kararın tatb liman ntıamname-sînin tebdili icap etliği anlaşd-mışlır. Bunun ülerıne keyfîye! Dahiliye veka bildirilmiştir. Vekiller heyetinden karar jl nd klan sonra her sabah erken lıtanbula veya Galataya geçenlerin marur. kalmakta olduk lan aıiışkultt kökünden bertaraf edı im.) ola aktır. Meb'us seçimi için büro Yeni intihap için hatırfaklar ¦ '¦¦..ıı etmek'edir. Mahalle mö-meııilleri tarafından hatırlanan defterleri tetkik etmek üıe il ş heyeti yeni bu büro teaiı etmiştir. Cuma erte-• mden itibaren faaliyete geçecek olan bu büro için Belediyede odalar ayrılmış, kağıt, defter vesaire hıurlanılınıştır. bu büroya muht n memurlarla daktilolar alınacaktır. Bilhassa daktilolara ı-hern-niyet verilecektir. ol. Hukuk Fakültesindeki son gürültü Hukuk Fakültesinde talebe-den devam kuponu toplamık yûıiinden talebe ile anılan arannda geçe nlerde oldukçı gürültülü bir lı. ı - vukua gelin işli. öğrcudiğimiıe göre bu hadise ile alâkadar talebe Üniversite inıibat meclisi tarafından ceıata tır. Suçlu görünen talebe sorguya çekilmekte ve tahkikat yapılmaktadır. İS" fese m tetiri yok aısam gönül razı değil Gümüş paralar Gflmt| parıUr çıktı çıkalı, aleyhlr rinde y anlata dik yan kalmadı. Bir gııarad aıbıdaatmıl a-nnn brtıllanndıki boıuklukUn acttl. Bir arkadaşımıı dı onun banlı«ındnki diftr eklikleri", antaltb

Oaa gora bu parama bir liralın-dahi AtatOrbuB kabartma bom, ¦l.l.ı tıpkııına oaı binilmiyor. Ay. aı parama urarfadeki ay yıldır, ba y ı a (, m ı Iı» drılat yıllı|ıadabl ¦-¦ıı . bîçim'ne uygun değildir. Otuacü bir ırkıdarmır, gGmâf pırılırın buna bearır kaıurUrını aiyıp döktükten . ı ¦¦. onun bir da ¦ıkitıiı .',',[„, i\Hi aûrdl. Ona göre giimüt para çıkırarak oldnk-tan anara bir mtlddet daha -b, - takılınk yeni ad kararlılıktan |.. pırılan bttmak i---'.' Arkıdnlır.mıı bu fırtatlırdıa iıtifıda ıdarvk '-.ki liralann Ose-riadıkl âkûıûn boynoılarıaa dlyananborundurfa da Mr hayli iliştiler. Şimdiya kadar agulannda tak'ad.kları baklayı çıkararak ırlyUndHır, durdular. Elhınl .-lı pıraUra rahmet oknmaddıları giM yroiıinî da ka-.¦¦...¦.'.:Okıdarhî arkıdıılın-mııdan Mri bu pıralaıı be}enlp «enlerde 'tanıt ııvkl. almadıktan "dikkat, ten dı eıer bulon-imdi (m löyledi. Ben t-Bluı boalır. okudoktıa ¦ann ırkadatUnn kiıe yeni para bıkkındı aöyUnecek Me adı Mrnk-mıdrıtaruu dü|üaârbaa yaaıbaaım da neyin eden Mr makaıareys kuUk miıafîri oldum. İki arkadaştan İn. —Gale t etiler, dedi paraya amma alıyorUd Yaıdıklarını okundun mu? Arkıda|i cııtp — Okaduml — Ne dersin ? — Hayret etmedim.. — Ns de-7 — S.brUaİ aaUdım da ondan.. — Amin. bina da anUl.. — Anlatayım! Yeni pars aıçok herkeıin eline geçti. Gatetccllcrİa eline ya pek aı fecli laya M Ç-ra.dL Batüo klddetlaei oadaaL, L. > P ı II lloılıı ı ı Pıı.tOamSotO«palanıa..........,t anarfn-sıtıtaam İstanbulda musila aşa w a kı yemliği Alaturkacılara Garp musikî öğretiliyor Mualki yenibgme ait ıa..|tı aUlorka maaikl ila mırgvl sanat-klrlara Garp muaikii.nl a nata riya tını Ogretmak İçin mualki|iaas-lar camlyaei Urafından tırtip (inlen kuraların Mriac ai dün U ıın-alkırın iştiııkiyU S(ilmi(llr. Naıariyal demini Kompoıitflr M.. . ıi Mim Örerine a'mi|tır. Bu deırUra aUtnrka mualklıinin lamamı! simalarından Umbuıi Se-Ubattin, kemani Sadi. adi Fahri. adi Cevdet, kemani Neeati. plya-ıı .t Yorgl, -"" ı ¦ ,rAUko, hUr-net Ramına, banradt CeUl, Agya. ¦ ir, udi Mark O gibi tana tk İr Ur iıtirik -tm ,ı„ Bu meıelrda naiarı dikkati e-eıbearen nnkts lıtanbolda buluoan ¦'-'.ii kadir kadın aanatklrdan yalan hanende Bebiıenin aiafısngn knrea l|tlrak etmenidir. SSyhrnd-g.os gora kadın tanaahlrtar arsamda deırran eden ban dedikodnlır kadınlına derilere lytirak etmemıaU nr- a.brp olmoflur. Ihınci o.ıırival d-rı. önümüıdelol Cuaaaıleai gund aaal } teyıpaUcakbr. Sn deeaUrmi Aakara moaiki muallim m'kteM etki maallımlerin— dan Madım l'..-'ı Sun v. kem in derimi lınl N.-ıiye, piyano derıiai kı. k.. ı.ya'nn derıiai Ko.pl vereıehUrdir.

Opera dersleri veriliyor Muıiki değişimi rnUnasebe-lile II. k. vnııl ¦ yapılan Koro imtihanlarında seçilen 40 gence Pa rşamba günleri Hak., vrı.iı- dera verilecektir' Dersler muallim Muhillin Sadık tarafından okutulacaktır. Şehrimizde "Trahom,, hastalığı var Eyip ve Şi|tı eiıarıodaki ban ' ilk mektep çocuklarının göllerinde trahom haıUlıgı ,-,...! m.ıjtm. Bu ha.talıgm Mran evi el önüao geçmek İçin SUublya mOdOrlâfU ter. libat almııtır. Zaman Ansiklopedisi poıtste Kablettarih Bîr ktrîimîı. nhuıkrB "kibir tın ilnıeki deei rr şumuluoi m ¦ ıı bil* loıuıor teke. klrt.r -11-^1»» Günde bir Kitap Avrupada Otomobil ile «000 - k metre Muharriri: Bay Ahmet Şükrü Milliyet) relıhımmn karileri renin muharrirler adın Be; - r > . I ¦ r - -. . r - gaırtrd- i etmiş olan eeyahat han tala niHiee, çunhU bu hatıraları klf v;''1 •* merak "V ek-eemaUreV. lale bu bat-nt. Ba) Sibr. ba «ela tcaTamış aa iar.f bir bilip hılıad* neşrclmı|tir. Bar Şukıö arkadaşımıza efüıtl yanlarını ıeyahat hatıialaıı •ı.ı el., leVâ aohtı, a.l.rıa*e* j—f a-rt- a.la.i.1. mak.1 eder. Ba ..ı-d- Bay İ-v.i Tkek mı'bul.....n neme a n|iı.ı mubırrlridir ıı anan kıdar ba canları guııl llıde ile, imletir >e nükte ıhr vııi" fak ( bldlr. Ba d-ı.-. -yaka'......mi a> aya. akar. kekip d. •meeab... iın ' • - rnıjan i|in larif nuktakırle ...ı. Kitap başlan tonuna kadar adda bir bardak tatlı ıu jffr f/bı okunuyor. Bar kkaml -v-ı}lı) kflon.rt.e ,al f.tmeh ı(m aarele.i pıaıa ş. aereâne ^ııami|. ne ,1-1'. . | I.I do> la|mımı| ' Hınjı birinden bıhıe. deıim, ı ¦ ¦ , birıai .......? I Mıııaılıh bu dala|inalaıın e-bem—).tııı aalataub ıç.u btr alaa! ıAr*aaaW Otaanaa.il* Ur Aırapa eeyakanae (.kınların katuıBa l.ıı.ı ı .lı- -. ..I | )r. büyük şehirlin dotıtımık jelıe de-|it mı 7 llaıbubı Ha> Sühıü bir Tarh tein e* kala bir bpa PaeiaV, İtaate r> bu* f.ııaea. tak mâ.. «ıh »Un tabi Kaıadıgıa meekeıı ıi.-ıı-.-ı ....... ugıanaj düşünmüş. Ba | ;..ı. r ..... daha başlangıiında Kafadagı uğramayı katırlaaaaaına •« ba ttkriai de - ¦¦ tath-kı i ı aaıetnnbUb aeklai „......!.. , a. dra baf ran * dak ta edata ımeıa-dak. Bil mı teli kendi bitabımla Arnaınllubla bir eereket ederek b-ı duahu u kesilin bagâahA ba ka, raeaaefi daima dOnt-fte .* arM reU.*Vk. Fakal W Karada, nvakati hâçbar vah 1 Kılmn.ı. reTu.eaa.sli. Halbuki Karadaf. İnek «anlının, iamı gibi ta bara ber yaran dır. O dış İr... Rumellde I..... nr (ılahıller Son Bılbaaler harbide eşn.le II» ftaa eefeel , ¦ ¦ Kaeedagdaa haalaaaa«H m. M t Tarh ta «aaa a. kakadaı ae. kıtınla, bırakı.| alaa ba ¦ t;-. kada- İbret ee intibahı mıerlp har m-yabıl la.aeeur olunabtlar mi ? Bay Sukrıi (Çetine) nin ıl

Ol-1 <e yıbaneı unıuı bep yior Tüıhl-yenin haıretlni (ekerler mi îdi ? CrandOteldtoaonra Bay ŞOb İN kola) ma (İmdi nGıe olan iareyim re imiş. Tıbli bir Karada» PEMDE KOŞKUN DEFİNESİ ^ — 56* — ÇunkÛ bu finon, (Ver tim il) İn mıluıııel iSutilyı daima bar ynpmeblı a!du**au larhıtaıiati vaha* rVaâma t ¦-. ...... kar aaaa; Be gül' ; l . kına ..-.(i-, .'m'.ınaea mamana olmakla lal. Şimdi |Vırtemll|ı madam iDaırı) ala Mım-ı, . Ua ısedaıa Infü.ı mOkın-n aalmal .S.-) den daiayı hiıaMlt. ik> de an anaıakU alda-|vna i te bandın miminin oldu. Fakat tam İki.İnin de yanlarındın ¦•fiili ...J.lV.r..,,, ı .. I. ¦ kû> maleı — Evet dnfea, kcalrn paraya cak .ktıyae-m im I Dedıfıal aa hıımılcl kıdıaıa dı — ii'.iı . ¦ - .... dayarlar. Dite ihtarda butnndıı|unu Iflttİ. Ba ..nter (ok hayretini m.ı. Iu nida va adeta ¦•hu inde auhfadk kalak. Oadaa aaara ı. ......... ua Valemi Hiakla|tıblan ııhetlt farann ba(ka al>t itilmedi, (Ylllima1) Ua hah.kaUa kayırım!. *aa> bdyak kir dertliom.fc Ibalyae ylc «a yamndaUnln adi har b.ım*l(i badın oldaBuau aOaOamiyırık diyordu, bk — E**t, I F.lan I, paraya (ak Iktıyaeım e ar. .» kana da şimdiye kıdae ynlmı keal.dıbildm.ı, aadaa daiayı da anı i'klmıa bayrellryim. Banim bOyOk bir Ihllraım •arak. Bunun beratım ırırU lagUSokakta içen sarhoşlar ! Zabıta memurları, Beyoğ-İm.ı'. t-r - . (...!,. merinde ellerinde bir şarap fûjeıİ olduğu bald üç bişİyî yakalıyarak haklarında kanuni takibata başlamıjtır. Cevat, Halim «e ¦¦¦¦¦¦ ı adlarını taşıyan bu üç kişinin yakalanmaları şftyle olmuştur: Üç arkadaş. Iıtiklil cadde-ainde, ellerinde kocaman bir şişrtile içe i(e uitmekte-lerken vaki olan şikiyel breline poliı, kendilerini tok fin» 'davet etmiş, berayı ihlîyat üıeılrrinide a Ce jı-y buluc Erzincanda yarışlar Sonbahar at koşularından maada bîr bisiklet müsabakası da icra edilmiştir halan aden bir inlin baş Ve bu ba| Türk k umandın Un adaa ı ... ¦ ..... i- bir taba başı imiş. Baeu kıaea Karadaf k el(.)a »>¦• ıa»| •• a .akı' teaberl Çetaaeda maka lata ıd.ıler.oehı f'e.kaU«'ıl.|. f Haaşi aullel ......... hrıt.fı başlan faali olarak ataletinde laklar ? Böyle bıi|»r dll|4ıımek •¦ yapm ancak bir Karada|hnın aklına file bilirdi I Mün,i Bey ŞuhrU.e indiren Karadaflt lereOmaa ımilıııaıı hep TOek balıratı ile dala, (Dahd bıııûn larikiaaiı Terklerle mnkanbıdaa İbarettir) gibi aaâlelabaıaaa bar helıyaa aŞykraa.1. Bay Şek.a**m a, m>kabil ... t.. ...I. ıarı| — Paeay. arrrdıa bulurdunuı? Saaldekt Inea'IŞa va nableye dl.bal -.¦ ı. ...... ... bir Karadaflı olmaıaydı, bu mblhİş analın t.r(ni(i.l. mah(up olur, erirdi. Halbuki adamcıtıl, yina hemati Ktlkarla— Kah Ruıyadaa, kik Avuaturyaakıa-

Cevakaaa •vemkş. Em. tru .ı - ...... ile ra»eıi f»>>ae.araut*l Yalaıl be aevi babay.t.lkb : ¦ - ., elinden rek-meı. Biı lercUmaadan iae ne beklenil' Kimb.Ur bu tercüman da ııkltle haıifi Tdrk kn. / ( I-n, vjl fay lıi|,ı.ı.ni.inc. I ıı r . -, 2t ı Ilın n- ) .Sonbahar at kuııılırı rain vilâyet Fahrinin riyaıeli altında fırka erkânı harbi binbaşı Mûmnbaşı Tahir Şetki. baytar binbaşım Ziya ve av re ini Şe-refettaaden aMrleştkkd hakem be ı eti ta re ti alt.nda atra edılraaşlar. 1500 metre meıafrdekı tay knşuauna 4 tay ışlırak etmiş. Yaşarın Koyuderaiıi kırtayı bi' ı.ı ¦ ayı ikinciliği, Abdurrahmanııı açık demiri kır layı üçüncülüğü kaıanmışlır. ??00 metre dahüinde kra edden tur'at koşuluna 7 at iştirak etmiş. Ibrabimıo Kaıyağdı dutu loo atı buıacdığı. Muatafaaua Ot mu kan ıkıacıiığı. Recebin DemMkırı ^üacûrûğCı katanmıştK 1000 m tahammül ko-şoauna 7 al ¦>! r»h etmiş. Ibea-himin Karyağdı duru alı birinciliği >ı.l< ı ııııı inciliği, Muılıfarun demir kır kıırığı Üçüncülüğü kılınmıştır. ılıneı .e ,û/û(ü ia ?004 Raıİnİn bindiği duru al kanamışlardır. Adada icra edilen biıiklcl yarışına 4 - - -' ¦;'--« etmiş. b.rın.ı.ıgı Jandarma mcatebnden Adanalı Nuri Necmi vc ibiacmğide Mıınf arla Bekte binden t .im katanmışlardır. Gİresunda Ruam (Mankafa) savaşı Gitetun î» IHuaaıl) — Birinci teşrinin hırındın aonuaa kıdar Cî-¦eaan faaaabaaı >e maekaa kaıaaı kâylenle Ş. Karabilir baıa ve tfb ma,. i*4 al malria tatbiki aaıvtl .lı muayraa rd.lml|l r. Malıin lalb-k ei.len hıyınnlınn beşi »öpbeli teamül • e. diş in de* talımataameai muııbınıe bir balla 'Muğlada bu sene-kî zeytin mahsulü Muğla a V ) — Ba yd ıt.tin Urunu geçea yıllaıdakı-ne f*r» ildir takıl vilâyetin iıtediğini ko dışarıya dı yollınılabıleccktır. Birçok yerinde ıi)lınler olmuş ve bufün yana ....¦>.,¦ başlı Millet mektepleri açılıyor '•' i < I İA. A| — ı.. ı yuma bılmiıealee i(>a .t .a ae brv fkade . ¦ " mahlepleri at.lae.kl... Ba mekveninr lala aaaamaaaaaı ak» kaıılıhtıe klimişlie. kışlık - U i m başladı Muşla ) (A. A.) Kışlık ekim baştımışlır. 'ı ......... 1 ¦ 1. kata lardan Marmarla, I.ı..- Kiiyeeı. Fetblye va Ha|la k.ıalıııad. şu birkaç balla >(lnde bin ce kekta* ye* ek.lmişlrf. "lzmİr„de tütün satışları Itm.r ) (A. A.| — U anal inkân nallan i(« kanrlık'.ar ııpıhalktı. dır. Bu uderia pragramıaı yapmak ûıere bir knmila ae(iUn.|llr. Ba komite Uç gua içinde profrnmı haıırlıyacaklır. " inebolu „da elektrik İnebolu ) IA.A1 — Evrewb Be| lediy. | |l | nla. elektrik te mallı Ştkıe eaııyaam. tımıaaııl* lıeaia ee* bma * fbadıa maklaaam U,Ş»ikaı.ma. Belediye mrrl.ıın'e haraı v aritmi şiir. "Bolu., da yapılan İşler Bel» 5 (A. A | — Caealııi Hal-kevinde enıaıel m-.ıkı tatbikatı ve aoy adlan »terinde ıırimtî fö-•ûşmeler yaphyer. Mebus intihabı hazırlıkları

Bela I | A- A. 1 — Habaa —cinaine temel alaa nalın defterleri f.'.l. faadâııft çıhamabta aaerkea kı.aWdn fc.tmtşeı. Adaaa I İA *' — Vaal aaebuı ¦cçimi kııırkklaeı Uı.Uyae, bn iş için düa Şah.r mailini lıehnlâde br ı i ..¦>. yaparak reye işririk > Bu akşam; Butun İstanbul halkı < En büyük Fransız artistleri tarafından oynanılan Ekmekçi kadın Büyük Fransız filmini görmek İçin İMİ [1 [L H sinema sına rVeşaraifır. Bmt raide- k-- — '.iı Fraatezden Mmdam CERMAINE DERMOZ Yeıların evvelden aldırıl rica olunur. İlâveten: En son halihazır nBBBBBnBnHManmnBam^^BSnanBeor^ CİUnya havadlSİt'fl — (>al.!• ... r. bcraıtl n ayn ... 11 . .. .. anlaıılmı dar dırtle)me>lae, bütün enirini aAylemeılne bayrıltı kılmakta İdi. Fakal bundan da . .- memnun oU>....:.ı. Çünkü bu nitelle bu adam. ta......ıi. elde etmiş oluyordu. (Vcrteenll) e amdu kl | — Ben yarın ¦erbeatlm. Efar ılı gelip (Cenevre) dc iVokıye) bunu aevrede kOçuk bir öfledrn loıır iılırıraîı bet buta bil İn lalı. löy ley erek C-kahvenlıı nıl rel b.ı ail (E kal dı lı bal kandı nüyledi. İA I.!), e İaalş. (Vokı.. ınıyalı (ok OİI rr ı ı... emin >ı>mt, laulduf unu tCrncvre) da aoyacak bre hafh aramakla aMfful Ihan kir hı'.n gaıeleıınae ıi «¦ I da ıbamıl ede* Ilıdım (Do.re) n a malık nada|nnn akama*. Boaam ateem> r.e-.~ I g.ıpUalım l>.-.r.| n.ah ı«lt». M* .Kt.p ak ->•!• c*kamış F.kr.ne ka kam ma ,¦<< kıadınp aaaa ... 1-. ,ı* Hadam (Devril aın mOnıbarlreıal .?vmık imiş. Fakal tVoh.yel akıla olduğu i(ln nau ına.la ad*, vım d.r-.n I. illh.li heedlıi I.ı— H.-m alladı muti bir alet olmuş. Ogün kah.aile <flen Vokiyel. "l llarnll 4 Adeti ıı ahnb.aı İpolıtl ... ı... . .. 1.1.. . . . kendilarin* yapılacak ı hakkında gı-vet ...... kanlılıkla lallnut v-rdî. Ondan .oar* ı. b.rka( deFn d>kt Cenenıya gld.rak ka ka haşlu kakveleeda ı- -¦ -1 ı- • buluşta ve ka lueıtlı Hadam ¦l1 * maeeıbaeleemı aşırmak >Ct* şapı İae ak .)'. - ıa oiak la-lerraal.ua kadae laşia ellilae. kinci tatil ilk manevreler Cinayet vakaamdaa baıfaaç fin />f ..l"il ı.ı' Tıbbi ve Sıhhi Musahabe -ZAMAN Nasıl korunmalı ? Hava hücumları ve belediyeler ¦ _____ ¦ Müstakbel harplerde belediyeler orduların gerisinde birer müstahkem mevki vazifesini gör ecektir Belediyelere sulh zamanında düşen başlıca harp hazırlığı vazifeleri nelerdir? -8-/7 Yedinci yaıımııdı, ııtıl halkım -¦¦ıı ..ıı nü dalını hanrlıkla-ı.nı ilk yolları açacak olan »« bu yollarda bölün m'lll .arlı tc ıılaıra.ol laat biı ahrnk dahi-

Iı..1.yapabilmek kanunları, lallmalı. mılremryi hnn ' nalım mı aedeıktB. bu mık bir halka çeıirmeti lıdiyrlerUı naııl kı il< kıııı ¦• - i -, ı t • ı-ı ¦¦.''.>,-'laatâk Üllaria, bJIÛ naııl loplınıp bîr tak hedefe yürüyr -¦ , ı ¦ ¦•ın.ıi ı Bo laıılanmııda ı I" -r.-c r-.r! bl rıJıe nı ı beden alman Uıımg*ldı*ıedrn te beledi-yılırin umumi mitli* harp haıırlıkUrındıki rııiftlaıtadın babıey-riyerefiı. Biıdc htmıa bugün* kadar l*|kil tdıttn belediyel iıd* yeşıyau imanların |e-hlr bayatını lanıim etmrk te bu takımdan icabedta vaıifelcri ftlîı ıi aahaıında latbib tc İntaç erir mek için vjci.de (t liri İmişler dir. Ilukrı -ı malûmdur ki Harbijc mekHhiadea gayri bütün m ekti p-Iırlmldra yetişen inaaalar; bay t ı- - ¦ ¦ ¦ '•' atılırken, yûphe yok ki bıp ınlb ıımaaiBda cereyan cykyecek nazari te amtli 'a'iMsalar İçin haıırlaomıılard Onların mektep «ıralarında okudukları kitaplardan harpten hiçbir olmadıa. gibi hayata atıldıkları laman da |anıak ıı-kerlik mAddetinre gördükleri <e Uittiklarl kırım kadar harp , harbin icatlarından haberdar oldukları aşikardır. İşi* bu in•anlar; ¦ ¦¦¦ ttıaifia her birinde *C (imdi baklada bulunduğumu! Belediyeler trıailinio görülmelin de, yani halkın belediye bakımından İhtiyaçlarının temini h da bogOn 1 başını ı - bulunmaktadır. E beHe onlar; gelecekteki harbin bugünden hatırlamak llıımgc-l*n taıilrNrlnl bütün yumulîle k amaktan, o '• ı " 1)1 ı'a u mutetrllit uıak ıi.r, imbetli karır Itri • karşılamakla d ilhan a haklıdırlar. Bilfırı ticaret mektebiadru. I II --¦'!.. ıı 'r ... Iıbind*n mrıun olan İntanlar: oa ¦medenberi bOtUn ddnyayı tıhdil edin tayyarelerin te lebirlİ ges-terin canatarlıklarına karşı ymak için (Olumlu olaa bu yrpyeni yükl*k ı-.ı-rjıılni tapa enerjiyi ¦ İlerideki b için- daha lu'.h zamı büyük bir hararetle iı iktiıı eyl yrn millî bi dudunu iıahtdrrhrn. h Lir ı I . ' ı-ır. • n I . - ır-ı dularm dayını] hı kn .i-- . ı ¦ ¦ i kayna| rını da ı ¦ r 1 . ; i 1 -. Milli y ur dua bu hı miyıtteki icap'arı göl lalarab, memlekat dit Icdiytl'r . m: .-. i (îti jıyî iıtrnilen rindimi baltetk kudrcllrrdcn d mak *• banları yükte din leçmek bir titan Bu tarıda seçilmiş bir l.- ı. . ... yükıtk k.mdın alacığı kanuı te etamiri te huni abtnkltki dı(*r ti lere de irtibat, atak Itrini bihıkhm lakdir den. latbıkal rallıaadeı r~ı ık te lûralle icra. - ... I , . . ndıki hata-milil yurdu 11 ¦ Handen ıvaalkl ma lal-İm Jİ. II itIuI, I, 7, 10 teırlalııvdı II «a 21 l<l'î'.ıııl tari rımııda c-k- ¦ kııo bir lamında re dahi muntııam tekilde htdrf* ulaştırır, lyte böyle bir kabiliyet il* tayrkkül elliğini t*ıattur rylrdi^ı--oııı bir beledii' ' aitil m...->'•• haıırlıhlarınd* naıı ile yürüyeceğin! te hedefe doğru

gidrrkın nt yükıek kıyraıllr milli Aradı|ımıı kabiliyeti iıtrnilen randımanda temin ryleyetifini tahmin riı.j ıı. ı böyle bir Be kinelinin, bu bakımdan iş m - lı -r i.- .. -1, ı mahal, bundan etrrlki bahıimiıde kılara lÖyI- I, — . yarılar dahilinde iatihap B Bele nar, gcvşemeı I tyta |ehlıUr I bir im te .-.-i tikten te dü|mı nin en kılgın ı bir emniyet için liyetiai temin ey binaya yerleştin mî bir omrtıı ı re..! nt gibi tı rini birfrra dıh ran lıah rdrlim; eden rai itelerde a - Ratıdire • bulun teşki-fcu meıkellerle mühim mSrıeeım vc bir aada mk halde telebajlamak t* y* geldi)i and* tu •e .... 11. -...... yaya yapmak. ık tr b — Inaıa »e haytan yiyeceklerini tamil etmek te banların ük b* ık ı ıı 1 ır da mahrol ma maları Içla tereler ıramak, şehrin ıtferberU¦* ..i t* ardaya İltihak eyli-yec-k ........ mülıhıki ya|ayanlar İpin hlc almana kir • ylık iktiyat erıakıaı rkıik etmemek, hata hücumlarındın b ngınlar m hur ederrfl muhikkik bulunduûundan umumî hayatı idam* »den fırınlarlı "emniyetleri-ni temiu etmek teya yınldıa açılacak f rıaılar ı yanaUlmrk iılidadındı bulunan mahılkrd* yaptırmimik, umumi meıkıa ıa|iatını gör önünde lıılmak re bunlnra kabiliyellıriae güre gaıdaa lahafluı mahalleri bulunauımagı temin eylemek, ¦¦!.... keıİI mahall ln*ıip umumi ngnaklır için mıbil tayin etmek te bunları lamının fırııt rerrn enginliğinde yaraş yataı hamlamak. * — Tecrübrlırİn habul »iflrdlfi bir tını olan balkın yüıdr lııkıl kırkını tehir hudutları hıricina çıkarmak İrap eyllyteegia-den bunların mûnaMp mahallrıdr yerleımılırî in'n e* telden b yapmak ta bualarıa hımrn barp mâddetînca aralarda kalacak-lan tabii oldufaoa göre İnıaol İhti rını giiı öaüac buludurarık rrhperlı ktılerl lillyıt belediye meıkeıina trlıloalarlı rıptrtmrk, kııa mırkeılrrlae d* kdylıri hıglıtmak.... ilh. 4 — Vükı*k naıım mikamdan ı-h.k- illa id.ı.ı ıdllmn taya harp bağlar baıUmaı . amaml imal yeli*, ı ¦ ¦ I- yaagıa hiıraetfarlaa*, Mtk t* İdarede, harp', karabar leykil *dil**ek aba k.mpli'd* k..d.l.| mim ..d«1 ta hayali bâr *k*mmly*t hami olar* t alı. ...Ih .......dik, b- |l.rıkatdralan harp ıımıaıadıhi ihti-yaçlara ay daralmak .mı »I met-ullrrkr ki.tıktı daka aath ııa da aehrla ta »rkr* ılı *iUy*t amalak ınaıa nytı ayrı ha l-.fcımdaı. *mttl mudiin, plamaı hanrUaıah Ea halk batlı alan .maral Irlerin bu kııarı lıır.hindra d* anlayılıyae kl yarınki harplmda VI-llyet balrdlyrlırl, ordunun girilirinde bir ihtiyat ord ulu taıifraial almıy t* mrmlık.li gerilardıki bu b*yall hlımıtlrrl* mıldılaa etmth m-1 I i. . l' harı> harjıya g«lı ..'..'¦' ıı belıdlyılr dhaı oldujunu *« den orduUrın geri rcr ın-ık.ı milıtıl dulunu an'.İm.(ı Spor sağlık için mi? Spor federasyonları var, bunlar hararetli celseler

aktederler, spor üzerinde ateşli münakaşalar olur, fakat en lüzumlu noktayı düşünen olmaz ! Gençler ıporla uğratıyorlar, canla basla didiniyorlar; gayeleri kuıvetleomeb, yıkılmamak, mağ olmamaktır. Kolları, ¦.-i , .:i'm çıplak olarak (alışan gençlerin paıılarını tc gdgüı-terini didindiklerini görmeyenler Kum-kapı kutnbOnu liyarcl eUİnlrr' Spnr aahamırda yûrumûzü güldüre ':m i ıı toplandıkları bu kulGplc ün kaıan-¦ II- pehlivanlanmıt ft çok c» lıykan ¦. - ¦ . ıgece belli faallerde orada toplanan (ocuklar yorgunluktan aikiyet ctmekıiıin vücut ha re kelleri »e idmanlar yaparlar. Yumıuklarını ve paıılarını liıir-mek, iradelerini kuvvetlend icîn boka talimi yapanlar, ellerinde tuttuğu ipin üıtûndrn * - -' -1 ¦ ¦ işleyen bir aaat ra -mı İntizamilr durmadan atlatiken kabaran göğüslerine, ıi-fen kollarına bakıyorlar re aldıkları but boyuna artırıyorlar; ağırlatan idman hareketlerini i.,'A-ıı gelen bir istekle karşılıyorlar, yükıilnmeden vali f ı r. GeD(!erin bu aakları iyi, diıipline ran olmaları iyi, torluğu yenmek îcin uğranmaları iyi ve ihayet gelecek günlerde daha kuvvetli yasamak için haTirlamnalatı çok iyi. Yalnız bukaclar ayklı (alıymalar arasında, bana kalırsa, daima gör bileceklerini veya neler kay-brlmrleri muhtemel olduğunu gösteren sıhhat cujdanlanaır. y ok mudur ? — Böyle Djr aeyimiı yok-lur. $u gördûğünüı baden hı-rcketlcri î(in doktor muayenesine I..min lnıı ağır spor yapmak istîyen-lerden bir doktor raporu istiyoruz. ? — Doktorunu! muayyen midir? — Hayır her hangi bir doktor raporu kabul olunabiliyor. Şu ufacık muhavere bana. uğraşan, didinen gençlerin yürüdükleri yolda uyıkıu olarak ilerledik gösterdi' Çünkü karcımda ıpor yapan nesil, umumî harbin seker, sül bulamayan, sopurge tohumu a Kağıthane toprağı İle beslenen anaların ıe babaların (ocukları idi. Bunlar tabii bayat tart büyüme mitlerdi. VOcat-leri ufak bir fiske ile kırılan sırçalar kadar narin îdi. '¦>>-¦ olur ir spor kulübüne yanlan bir genç muhtelif ihtisastı doktorların muayenesinden geçmeden, onun ciğerleri, kalbi, böbrekleri, sinirleri ve guddeleri muayene olunmadan, küçüklüğünden beri g iği hastalıklarla. İrsen alabileceği hastalıklar hakkında bir dnsya yapılmadan ve hatta bir r gen ınuaycoeaiadcn geçmeden spor knli.pl erin e gire bilir kr I lıtc benim yukarıda ifar et et-mı- İstediğin jmi'iıır'ıık bu noktadır. . Bu satırlar Ktuokılıı idman ocağının hususiyetini tenkit mıkçarlıle yanlmıyor. Bu ocak ran 1*1 olur, bunlar tıcyccanıı ceıseıer aktederler. memleket gençliği ıe spor Ürerinde ateşli mÜna-k bulunurlarda en İn-rumlu bir noktan düsunemeı--'-. okıraM? Gençlerde spora karnı heyecan var, bu takta* okuaur, aa*. lan çalışlnmak iatıyen buyûb-kr de eatarla berabar çak-styor. bunlar l,in hep » ¦ 1 lanrnağa lâyık tarafları. Yalmt bu gençkrr a da Öykler. nlabılır ki ağır sporlara, halta hafif iD-orlara değil, alrlide olduğunu aöylemek istediğim tuursuıluk gençlerde değil, hatla onları çalıttıran antrenörlerde umumî spor te|killtımi(da İlme heriiij yer verilmemi! olmasındadır. Kumkapt İdman Ocağının kıymetli anlrönörüoe sordur.): — Bu ağır sporlarla uğratan gençkrden birisinin aıhhat dosyasını görebilir miyim ? — Yani?-. — Yâni bu vucutlcrin yap-hlüan aportarla neler kaıaoave ih tİ t ar halinde arkadaşına pas verme rüyaları gören ço-cuklarımııın sıhhatini düşünmek r. Bu bahse icap ettikçe sık sık döocceğiı. D. O. Ş. Uludağ ¦ ısı * tat ısı ¦ 1111 m * 1H... ¦ ¦ tut** m.....1......11 .1 ¦ .*¦»** *t*ı* M ¦ *•** «* 11* t «•, Yüz sene yaşamak için ] Geceleri encereleri ardına kadar açınız j j Inaanlar gtaûn Dçte bir kıımı- | : nı yatakla geçiririn, blinhat : makııdile gi yatak udin. etin bol va 1 ¦¦ 1 bir gecelik giymeli. Tahka giymeğe lüıum yoktur, y a- i takta çorap gıy memelidir. | en gütel bir parçan olmalıdır; ¦ yani mevcut odaların İçinde en = çok bata r* ıl hangitl İt* î yatak odanda 0 olmalıdur. 1 Yat*k etrafında ajır kuma.lı 3 perdeler ol mımalıJır, midenden ; bir bıryolı, madeni bir :omıı te 1 l tek bir tllte en gilıel, teml 1 lundurulmaltdır. Egrı hata trâati- i li İse açık p-nerenin önüne bir | paravana ko abılir. Ancak da- \ nemli hatalarda penç-renin ka- İ panmanna muaaade olunabilir. : Heıbea tonu bitmeiidirkl ka- | palı odalarda 1..... ¦. itiyat edio-ıı-.. olanlar bıyatUrının Uçta biri. | UDİ lehirlrmrktrdırlcr. Çünkü el-f ¦ r ¦ r 1 • çıkan kava takrar dilrmiyecık dr* ece d* mût.

Kuşpalazı hastalığı var!.. Gaıelelcr. NiıınlısiBria bir kuşpalaıı hastalığı kaydctlikr. Geçirdiğimiı yaı mevsiminde bu h Kışla beraber n da göründü. Kıyın nemli, soğuk havası boğar iltihaplarını ha-ıırladığı için de çoğalması kaidedendir. Onun için çocukk-rımmn boğar ağrtlarıaı daima ehemmiyetli görmeliyi Kugpalaıı hastalığı rn çok 1 '..)- çocuklara yanaşır. Altı aydan kOçük olanlarda n kadar görü r 1-5 yaşları arasındaki çocuklar buna çok yakalanırlar ve hastalık insanı bir defa yakalarsa un korkunç aklbetî adeta dört nala koşarak gelir. Hekimlerin (Difteri] dedikkti Kuşpalazı çocuk ana ne babalarını süratle herekele sevk etmeli dir. Çünkü bunun hiç takası yoktur, ve vaktinde yetişilmene mes'ut bir aik uçağını hemen kara ar kaplar vc yavruları saatlere sığan bîr zaman içinde öldürür. Bn hastalık boğaıda yerleşir. r ve damar donuk renk te bir örtü ile Örtülür, ateş haren çok yükselir, baderacikkr ve civarı rene benzeyen harabİyetlere uğrar, çene altı beıkrt şişer, naoır köçOlUr ve süratlenir ve kor er saat daha müthiş bir şekilde yaklaşarak kendini gösterir. Bunuola beraber korkmağa, bilhassa telâşa mahal yoktur, yapılacak şey akla gelen ilâçlın tatb değil. ıtır'atlc doktoru çağırmaktır. Herkes de bilir ki her bo-ğaı iltihabı kuşpalarına delâlet etcneı, boğar iltihabı bir çok has da gö'üoDr. fakat çocuk anaları vc babaları yavrularında ateşli ve bademcikleri şişiren, boğa yapan bir hastalık karşısında bulundukları vakit en evvel kuşpalaıını haUra getirmelidirler men her saat başında çocuğun ağzını açtırıp va i t im j bir kaşık sapı İle dilin) aşağıya bas lidirler. Bu esnada çocuk bağırırsa bademcikler daha güzel görünür ve orada beyaz lekeler gör takdirde gece, gündüz, bora. fırtına, kar kt) demeden hemen doktoru çağırmalıdır. Çocuğun boğazından alınacak ifrazatın muayenesi ile kati teşhk konur, vc bu teşhis konuncaya ar da doktur çocuğun bayatını hurlara-cak tedbirlere baş vurur. Kuşpaljzının bulaş.cı bir hastalık olduğunu herkes bilir. Hastaların konuşmak, aksırmak, ökıü nde ağılların dan çıkan tükürük parçalan etrafı bulaş'lrırEv eşyaları, kitaplar, hattı ev içinde dolaşan Kedi, Köpek ve çocuğun oynadığı oyuncaklar dah sıtalardır. Korunmak İçin yapılacak İlk İş kuş palazının göründüğü evden 1 İçeri girmemektir. iz bulundurulmalıdır. Hastalığın etrafında bulunan- J lara korunmak maksadile ae--11 rn tatbik olunur. Buounl a beraber serum kullanmak ber va-[ kit için trhlikcıiz bir şey de-] (anafilaksi) den ilen ar görülebilir ve kornnmı um tatbik edilirken çc Yine korunmak mıkıadıl aşılar icat edilmiştir. Bir baft ara ile yapılan aşılar ÇOCI şı a ıkiscsnryt! dar kuşpıkıına yakalanmak-] tan kurtarabilir. Konun içil mekteplerde .o. aklara aylan aşara ...p.h.ıı.ı leş. e d Jıı te çocuğu bundan kaçıl m a m a lııtır. Dr. O. Uludağ - 1 AH AN — Kinunueve) 5 Tarihi Tefrika 33 SENE Yazan M. Turhan "Kim olduğumu bilmiyor musun? Abdülâziz, memnuiyet hilâfına, sarayın Boğaziçine bakan meydanlığında dolaşıyordu. Kendisini içeriye davet eden zabit ateş etmişti I - 29 — Türkiye güreş birincilikleri müsabakalarına "Bursa,, da başlanıldı Abdülhamıt ıuloı haberinden »onra ¦ ¦' naraydın çıkardnnoa. Topkapıya götürü-luıfloa dair | .I- bir hayli ma-İfana I lapla dı. Zaten Abdülau» bçeden çıka-rukııra fonkr dr ıev r«tnıı|tı. km aw —mı alaaiar. vaeiye-taı chagvn-nVafu ba- nm dt barar arrt davra-aryorlırd. Kedmlerm «e «kak Irna earaydaa kOfnk bir fty çıkarmalarına aM btaaoa ataai-¦arlardı. Abdaliıa da Tophapı aarayına gidecek kadın ve fa* krklrr.n ıaı ııı ıı, yutİİ buluyordu Kayıklar, aandallar bo knlababfi grliıl götel aUp götürü n memurlar da herbeıia üıtünü başıaı arıyarlardı. Altıa va <l-¦aa dayH bette hıvatetU bar Imı maV aeanehe fekrtrrmıyorlarm Abr»lb..ıt U mk> lefhfleri ve 11.1,1.1ı.m çakarddUavn 1*116,0 t Veliaht daıreeaadea mkkall e UaMfa ediyordu. Bar •rakk baıta kılıklı bar kadmta ¦taactıme geldiğini ve memur-lann bu bıd fındın 6rtö-lünmui olan bir ıılı çekip |al-dıklarıoı gördü, hrmcn dur bu-n.ı yakaladı yalnıı a çalıntı. Bu bil ılı ılı amama habihamen bû-renemgi kama ıf. ıd. Harta ve aaa derece baıta a Adam atım..mdu. kontakla aa rai m adalı go tor tin ye» da. Ba aıMııııı. '1 lllıalTı iç— bar arparm. gettrd, dm-aW der otsu barakU dalgm dalgın amamı il marndandı :

— Uydurmı büyüde galiba tutuyor. I|tr kadın hııtı beklide ölecek. Acaba iyi yapdaa bûı ıı ael Va aonra yarmekrn kalktı, •da İçinde d*uup doUımaga koyuldu, tonunda |u karan akm: — Amcamıa tahttan deıı n**m. alrkımlır. defte çaktı. Daesek İn beaam ..k.ndı tahta çıkacıgnmd e bu baberi kuvvetlendirmek içia büyüye aınlaluja. Her neyi v[ her (ey i yapahaı. Haiti kadıma birkaç gün anara öluverevııi Oıenoe Ab-doneamit bu kararına bftıbûtOn bal bıglad cülftı mûnat-betili «di gAıtermig olıo gftrüitûler, dairi nak.İleri, mt-raaam va tearıfat bat nra iaam g »(km. bar ak b. Şeyh Abdmrrahaaao de Alılıp kamamı yıkama, kevavermemeb yakana tu ttu Artık ber gOn bir çotit bOrO yapıyor va bıı boyulerle kar-dcauın çukura d ü,metini timini- ea ordu. Abdülhamit, günleri sayıyor Abdölhımıt Muavü Dorinia •ivıyetine göre. durup dinlen-neden buyu Uc ugrıııyordu. îalt.o Mura tgı fam onu. balaı—arl.a kûçuk av heykaiam ,aptum4L. Ab-hnrrıhır.ıo ile Al,lap kadını akatup lerı a—tayen vakiUerda va bir Ulum »erıııml- bu heykele bitin, ordu. Onun lamınca bj Igne-ar, aullaa Muradın bayatını akaUıyıcaklardL Yine Mliıyü »ona. Abdulhamidia Cim bu-an adlı bar ermeni te ir İbre yaplırdıfuu va bu netreyı büyücüler* efaunlatlıklan aoara auttan Muradı lıhdim elliğini yatıyor. HeeHeeler de Ahdidham.de yürek hariçti ve emımmre utaaaaakla kak verecek • da devam edip giekvorcVa. Ab-dulaıır. tahttan indikten altı *a Torik5pıdan Çırağın aarayına n unduktan iki güa ¦ n. . ¦ . .. dini öldUrmuıtû. 'Kont .»berat -n adb maharrır. hayalına kendi hatme çeken At-lu-a ımn aoa günlerini »ayla ao-labyarı 'Sabık Hdnkfınn olurduin aı ray uç ura aakerle çevrili Idk Kendine dairelinden dıgarı çıkmama bıb olunmuılu, a btı İhlara kulak anmam. Sav raym bogıııçıac baba a mıy daalıj.nda enine b nnmrgr basildi. Muhalut I ııı »etler kılınandım bir müddet bu liıihıühge tahımmdl elli. aoaunda Abdüliıiıe yıaıılı, büyak bir aeııkıtle icarı germeme, a »hm. — Kamtahl Bceam kim eemn. gumu Uim.ıor muma ' O da gu karıdığı verdi: — Biliyorum efendim, Ab-.i ıı la ı i cleadauniı! Sabah Htnkar. ama derece ¦lirini, yan cebende- emer-eVjı afak bar reeefverle ııbi-tıa İterin e ıtej etti. bereket vırım. ial.it bula igÜdıgi eCİa kuraua baıınıa batUadea geçip fitti Artık ooa »rla İcarl aok-aaak kap adi yordu, iki nUngO-bi aelır geteaktrek akeydama an tarafana emnUL Abdu'it.ı-da kam nara bindiği» görerek bıımmdıea urdana içen gırdL O (aceyi buyuk bir teealurle Ve linir buhranı 1,1111).Keçndı hat uyumadı, aabah olup ortalık aydalınmaya bar-ladığı uman ballandı, dalgın dalgın doaunu.o-du Bit laralta a da tam aa yılda mayı andırır mananı iniler lAytuyordu. Kah donanma,a emirler veri-yar ve Huaeyin Avni patayı alet» layıye*. kâh bemAmdar aaMf fibi taeorlar Ukıauak • üne - dcgıaurıyordo O gön padifah laıanadaa bir yaver geldi, Abduliıiıden bîrgOn evvel kullanmaya kal-ka)tıgı ruvelveri istedi. O lira da akb kaaına gelen ııbdı hünkar ıkınmağı koyeldu. — Na »cm?. Yolma ataya, yeğen.mm benim luvelrerime ihtiyatı mı var? — Zatı tabaaeniıi herhangi bir kala ihtimaline kargı korumak iç m ruvelveri aMıyeriar. — Salih knıa—ılıeVr. Ge-ka ama. — Zab aabaneaııc kımae el aııırnıer S..«Iıı buUll tellim etmek lulfundı bulunmanın 11-cı ederim. Bu abı Uaerine. Abdulaıu aitti verdi, fakat yemden amir buhıaam. t.tuleka. Uganp o», gırme ga koyuldu. Valde Prr-levnıyal Oe birkaç kadın, oaun yanındın ayrılmıyorlardı, amirlerini yal umıya aavaiıyorlar-dı Baaaala beraber AbekalınU ¦akınlegtırmek mümbin olmadı, oaaa geemte o g uyku girmedi Ancak erteni aabıh gün doğarken kendini bil kol-tıtga attı, derin bir uykuya daldı. Devamı vaf Burıa 4 (Huıuıi) — TOrkiye gOreg birinciliklerine dün gece aaat 20-30 da tayyare liuama-« bi aaaında çok kalabalık bir •eyırı ı karınındı bağlandı.

Karalatmalar Dç gece devam edecektir. Açılı, Vali Faili tarafından .-i...' i.--.-, r Cumur iyat halli fırkata namına Doktor Yu-luf (»ettin kı.iıiıjin ve hu ko-nuımıyı fcderıayon reiıı ten aonra Burıalılın teyekkihr elli. Ltliklil , ı sonra hep bir agudaa )onuncu yıl marıı nfiy enerek mouba-balara başlandı. Fdıt uklette : Mealan (Ea-kiıehir) Ahmet (Bu-ıa) ya luı-la galip. Oaman (Konya), Meme! ( Ankara). Mehmet luala galip. En hafif ı.kkt: Ömer ila. tanbul). Selim (Ankara) ya luala galip. Kirim (Konya), Meh met (Eıkiıebir). Mehmet luala galip. Hıfif addet: Yaaır (İstanbul), li.-l ıL,.,,el.-r) . Yanar aayı hcıabile galip. Orta ııkle! : Rıtı (Ankara) !ln.nı ıK nya) ya tu galip. Hüseyin iAnkıra), Zeki (Bur-aa) ya lu galip • Lutfi (Ea-kiıehir). Faıuk (Kooya) ya t uy la galip. İkinci devra l'.l aiklet; Ömer (lıtanbul) Meıtan (Eiaıû>ebir)e tuıla galip. Abmci ( Buna ), Onman (Konya) ya tmjla galip. En hafif aiklet, Ömer (Utan-bul), Afamel ( Boraa | ya tuıla galip. Selim (Ankara), K lnm (Konya) ya lufla galip. 11-1,1 ..[...i Sınaai (Ankara) lııct (Eeki|chrr)e tuğla gılip. Yannrta: Saim , lıtanbul). İn.'. K .m 11 ya ¦ .- ı galip. Voleybol Maçları l.tı.tmJ v„.,w ve Baaketbe. beyetıadea : 7-12-9M Caamagaam Galetalar ay lak »İmde y apakıcak reamı veaıybol maçları ; tıtanbulapor — Faarryılmaı aaat I? de Habrta l Feridun Galalaaaray - Tnpkapı Hal 17.S0 da Hakem . Kıd.ın. Ba maçlarda laha tmiri Ekrem dir. Profesyonellik ve "Ankara,, lı Sporcular Ankara (ianeler Butiği Spor kuliıbünd-a "Top, aaeemua-ı-ı la Ankara menkabiri Saffet Em n ieainairlı ialiaar eden makale ıbİa.ıadı. Ankara prelvnoaelark cer ya aıadaa bak-acdıldığnu v teryaaa Ankara kulüplerinden batılarının taraftar oldaklarını anlalan müphem yanlar çıkmakt Muhabir Sıflt Emin evelce Cençlerbirligı kulübünün ikinci "ıu olman dulıyıada mubılte ba cere nç İne bir bu;, ku-habanam la railer olduğu ıcbaba haııl oanaktadar. 1 — Can eler barbgı kulübü be cereyanı . d.ır ¦ - ret ve ıpjru bir t k ire t metn olarak değ. lli bir vanfa bildiği ıçio yayan bir kitledir. 2 — Saffet I mimi. ker&pte ikinci re iılı k ııtatı olmadığı S»i idııe ile bir munaıebeÜ yoktur. İstanbul Borsası kapanış halleri 4-12- 1934 ÇEKLER a.ç«i't Kıp-nıı Umdr. «7İ,7S 6/4.75 0,7»15 12,0a •,792736 Iİ03 KîUnn »vn 9,2970 Brdbael 3.385 Arına M i 81.8975 \ Camerra a.45 2,4*48 Sof,. 66, A.mıteedam 1.17Sİ 1,1773 19.0440 18*770 ; 3.11 3.875 Viyaa- 4J2S 4.315 Mıdril 5,8156 S.8D75 1 ü-rl.,ı 1,9717 1J7J7 j Varaava 4.70,5 4.19 Budıperta 4.205 4.IK Bakreı 79.İ6 79.2616 1 Belgrat 55.0843 34.975 Yokohama 2.6888 2.6725 1188,25 10*8,75 j Zamanın takvimi Nükut Ah, Atbn 9J0 Ueeidlyn 40 Bank nal 239 Sltl|

931 41 210 Tahvil vc Senetler Açana Kapanı, *0 i lal ılı l*H .1 ı ....... I. I , , . . . ae U falıll Tbm. nam i..... 111 Anadolu D|.» | || a . rı.__.. .,. M TOrt n II »t t HaalBi ı.......i a M—fan Bul Rıhtı aı la banh na—a Aıalaa çimini a An.a. D. V. ova *• KÂNUNUEVVIL Immlaam 1954 B—u kamu 27 5 ¦an E= 1351 ¦aa.1 um 1150 ı mel Tıarlı 21 ÇARŞAMBA babah | ! s. '>. s İD: 2 ı 1 28 '9 27 12 ıı l,ll ¦im-lı |4ıjn| Yilıı l-.lo. k tali lo.l >. ip. r9,ı?[i2 -t İnÎTTT 14128 fa 411 la i:? im Bugünkü hava > -ı •- ¦¦ ı Raaat mnrbetinden ¦'dilimi t maOmıta gejre dün haıa tatyıbı 761 mil metre, en lııla ııeablık 11, en nı 11 derece idi. m hain kapıb oİBClkhr. 27.85 45.50 97 Emrazı akliye ve asabiye cemiyetinde Tarh 1.....¦ Akliye ve Anan. ye eemlyall aylık toplanlıaım Babırkliy Kliniğinde ıyapıni|lır. Bu loplıntı da g'Çia aenau-n çabama rapara ınml blUp İkana Şahın tarafın-'an pn—n va gıçaa anaekı Hİa» be yet. sın çalınma taen baaamanmlmB. ' V. 94 1J.U t7,«5 95 l\li nss Sigaralar iyileşecek S ,-ı ilan—ııın daha İri kir bala fitlıUeaıal İçia lak.aaıUı 1da-real bar ıkl makam auta ta re akam mrrM ııımakladk. rVmlaedna beebram aevalna 25 bar mı al ayntaa 11-W ı*g aratan bendin aaara 9-10 bar maaa ıg. .¦İnaktır. Ba aeretle aigarılanıı>,»ı« İçiminde tamım bar lılıbrar haaıl ..Inı-ş Dİaıaktar. M P.ol. ala.hn ı.ı. Prol. Naıım ip | Ibeao Şokrû Ce.al N. Bllgûre-: Akmal Şdkıâ «, eılaa k »¦ O.kmea <e KKaami Duman Hd—yia Keaan. Fa'ei amam). leıee ataa -L. n naera g*-rama ka—nal bna.yaa le.tıı .--^. a.kaıt-ib. vab-a g l ataı m-elr. Pri. Naıam Sabar, Praİ. Kerim, İk—a Ş*kı0_ Maıkır Ormaa

da mBoaka|i|a l|tlrak elmi|lrrdlr. Yolcu salonu büyültülüyor Galata yaba ııhmı miyara kal) ı.bmıaagl c»ketle yaamia bw laaaa anı d. a artılada adırıb hre¦II takarrür elmi|tır. Da bunualn proje kabul ed.lmi| uldaguadaa bir kat gliae kadar ınaneta batlınacak nr. Çanakkajede îNasıl Durdurduk? Te/rikt numaran: mm 9 Yatan: Ahmet Cemaleltİn "Vaziyeti kavrıyamadığımız ve aldandığımız meydanda idi!,, İngilizler, Boğaza girdikleri zaman oralarda torpil bulunmadığını zanneylediklerİni itiraf ed yorlar 'Çanakkale. a*a maye* Iarıyım ¦.(.!.. ¦ gtmiltri 'Manaarat., limanında "V.-. mubtlbıela yaralı ıu-kl>aıa beeda—Ba ı.»i|i.jnu ti blraı anara gaııreael baUbnbklaa km tabanı bar kaldı avara ettlgial kemal hereıaala glıjnfc. Bu an mVip aaat ıl -.¦ d> *¦¦ ¦. gamiai '.> Ellıabel. an baedımaa .......... 'Irreaiatibl. la —0 retle bal—dan 71 ¦ab.t ve 541 aıla.l yahlemi| o' dugunu ee bu tırtılıma bîr mıyiae çarparafa batman lehlikraiode be-lundugoaa re gemtda .»..r. e bata tabitama *a hıaitleriae yırda» ataa-fa ."ı-r• (adıl aa aafıein bakamı a İm. fama rap— I.. naknba ıı-alı a—klırıa mOre Ilı balam akmak ûıere tuİBntUfunu |i>ünı* aıun müddet mamut ¦ 1,1 ' e da dabıl omıugu halde bu ıhı gemiye hae|i yldnVUl bir ateı •,«., .a "Vlr. mwh-nbİBda bir ¦ - l.tılıta aebeblyıl vermlıb. V-.k, p U'4am..aaa aç,ld.klan aoaaa A—«alla laliyıtı mâaakaaa eltim va a ••» yapıla cak baaka kar avy •-> • -ı .. karar vee-oVk. Sabik mayla | Maaa a ar geminin katmaa.. d.ge ikilinin haaaıa agreman mık m bir şeydi llılbufaı rvg.ıı g.rdi|<mlı uman irrayı harahll allh|.miı lahıda bîr tek bite bneptl barua—ıdıgı kaaaal-oda idik. Ş-nuk dnaammMlaakmtmımıı a ııab.mgmda. Aaaaral baaa (Vryr| mukeibi ıl* yneak uekbm.ıa gil-maklıgıma va •ariyatl tetkik ct-tıfaten aaara laabederac ba genlyı daıhıl yedete almım İçin ¦ O, ~ aieanıiaı tıllmal laımakllgimt d.ûaaada alil. ¦».-.. m ne kladkB M tam ...ila HrreaaakaA. ¦ ¦ ıı k. B>a Amiral - . alaa *Kn— > ,,. bet. dm ayr^maıana ee.e' Amiral, parak uralıaıa ı.b'lu lakai kanaayo aeeeek alaa t>, ,. aa "Svîftlue., ¦ ¦ -1- ... . ¦ ... .da bâ-tı.n gemlarln hujııdaa çek -nai ı.i.- bildirdi. Aynı lamında bir muhr.p lırkınnın bogaıı gııırek "Vı>r,. .... I, ¦. tı n olan Lrkam barkııe re— ut— (inal bananl amrlnı ı—Ilmnl hmaaaml aV kaimem. Hıka—t kar Bakıda enabripeele dılma ., ,Aeaİ^Kİ,r (1 ...,.I,VI| . f-n . laman bu uhbannn an btı laatımıtrelık l~p lalı—la. elle aaMeaddlt lıabıtlıı almahta old Hu müddel aar-hnda 'Olla. İla "Svl'l|or.t bal-muj olnn ->'-.'¦ .1 , -. ıırhlıuadıo ç-kanlaa (13) I* laplar mâteaaadâyaa ateg etmekte .l.Ur 'Vraım.. -Alkaıa. ve M....¦ .. , ,halan Me Amlraldaa alm>| «anklan aa—e

Haal eeeeek ınrat edıyaelaraV. *Vıe. muhrik, naat { 5,2* | d. boedaıınn yanl|tıgl ıı.ıı. " l-re. ...I. . hiç bir hayal ... ı . ¦ n-.ı.. . ¦ i. Ben bundan lûıırî-nînde ıırhlıyı lerh ada/ek "Oım. ıırkbama f ¦ (mş eUaJ. *ia'aana-mmJmm bari h— u.ıiıa lalla n— liman t*tmM ""lıırb'.ı.4a ¦bınaiılikl. i yedeg- almak içia biç bil tejetıl - buluamami|lı. bn tahminlerim bilahare l eyydı C'l: ru -..i..!..!......Binaanalıyb ¦ııhbyı kurtarmak litıaııa vakit kaybetmeden yedeğe ılmak birkaç yilı yarda çekilerek bogeıdan dı-aanyı afaaa avlara ıriatirmek bav badıyoıdn. ' Oala. ... tikeme au —a-rotl ...... , —" Amiral i,..... I nbtıar-bi yaeega ılmıa.n ımeıdlya»,. Bm haaıaaa ¦ Oam . aa—— yarak naklmaa ya—daM aa a>rma|lam yadag > alma i fine mBnaH almıfa eab hadar aa ehtufama l-ı.iırriı Zırbh balmıyaeah ntu rıa karaya nturıeakh. Bu gımlmlıla d4|mın alini geçmemeli için lıa-b-ada laepılbyerek batırma yi da alllaaim va ' Vah- . mahmblam mvarmıaı ık. larplin nam* baknadormaaını aAyledİBa. Aym ı.m.a-da da ı > 1. ıı. ıı r'ı.l.n. ııkıadıl edıyorduk. Bu mkddel iarfındı lıtib-kimlar mStımıdiyea alıg ediyorlardı Fleahada dağın mermiler lan ve eırafım.ıda kala—Aklan aa . ı ... - mite mı *y ıı makribâa g6ı-Vmac İlhnalJllİı. "Opm. »aralı ı.rhl.yı alla yedeğe almaya mütemayil fârflame.;.| ı. I-., aûıarialaa: 'Şıyelflrra-..ıim) i yıdaftı almag. muvıhk glrmly—aaam amnral rieal adap «-t* .rrm.F.l.ıkib.n.kb gelHjl (feııl ali| ederek Uy bu la yre a. ot., ı* m it telef ilmek len kalka tıiıyı f yapmıyordu. *Svl't|Qr, nrhlına.n luıanai i— bandan b». 1 i--iı. k ... ı. ... - kea-aV namımın*! ı mı ıdabia. d m b. ¦ aaeaalıyk anıda çakılma aa. imi-tmretUm. B. la.bl.y. ıl..e...lbl| I yadıgr almaııaı eearıdemaıdım liri " ı 11.m. ua urba eatı aiddetli bir ata— marua barabaıak iırırıdı ııyd Mİ ve ka ıBnarln kulak—>a çak yakmana anaaBaa pak myade makııanr aUbiKeeb. "0|la. ı- 11 ıda ıı , ... ıj yerde tıtlbkimtara iv balaryelela alag elmahte deıım ediyor, be hılda benim radıaraal mucip oluynrda. *.--*¦ ıı Amiral aımına ler o'd—Jum ianevti anlnmadngmı hakkaaıiııab "Vnîe. naıkıiH aiıarknaa ¦ >,.~. | ¦> h II, 11 • ... t .<¦>.... . İrmek öııee idim ki ¦ ı.. ... borl..... I- da U,ûk bir inliMk nldu-Saal Um '4,5. idL -ı.......m. ın mayına çaıpmaımdaa ıkı aaal —a 'Oğan. ee ayal akakeaa uf-'¦m|H Cemi aVekaJ bar Urafaaa yatta "Vo>r_ mnfcrikaal a ...... M hemen "Oyan., İn boedaııaa yanag-mıhlıgımııı a&yledl amma ben gemiyi bdlOa kuvvcllcriyla kurl |a upaıaularıaa eıkit birikmek .ç.a balakla falla aakalmımımm ¦e ı k ı analla yaaaamafc aaara ue Kla.nıııaı edyladım. Bilakaea ~Ofia. r. pomadın Agıcnml| oldu|ama gSra i> ... ......... çarptı tı anda, atı bir ta—«41 eneri alarak boy Ok taptı Mr mırau da galip dOmıa nam—aamı lafcnp etmı| av ba on-¦ ar -ınyatta barakanı. Zavalh ¦(.,,„ be aıû.ıdri tı.l.noa bulndvgu nıbiada .....ç.ıaıektea ba|faa ¦ ıpamı yurda. ¦ .ı-.-ı fw • na W ur'- .»¦ .-aaa nminhal k*aam| olmıl. kl bîr il' * ı r* VcCf l\ ISJıUel ¦¦h't^Wfı

yari—na (agarek va teekl -İlan. emrini v—nt. Itolnı. , "çatmer. , "Kemal, »a -Cad. mukeipleıi kemen fan|U|tular ee birkaç d ahtka ¦ardada ........ takliye etlllaı. Bu m-ddal ııılme* lıt S.am'.r elete d*ram etımtenade. "Oıın.la karanmada ya anam nar- *Ca4mır. ¦>¦¦— (15) «ant.metrel.k bir gdllı ieabel ederek bamerMklarinde n bırlıi -..ile doldu. Devam, var — 1 A M AN — Mülkiyeliler bayramı / inci sahi/eden devam |„. kaymakamı Rılı, OılvtfrİI* ı rol**6fkH bulunmakl*.uJlkf. aWr*ıin<- -n... .1 ¦¦ - «tiklil mu .1 II* başUudl Mektep mOdûrOnOn nutku İlk del* VI'...» mıkmam. milattı* H»»... J*k.« ph.rah Ur rar*-. h-eeV*< *• — — i. enet, ki | _-C-k - ¦ • *»f- hs-nsnklafuane: u-ih.r* .--i-.-.— .HI r«ki- , „„, ,,lria.Gm..u kullalamek f*.rıc-.n | ' ı. - I... «S , - . —ı r. «W . digi rok bUyûk kıtasal **rb|ınıı karşımanı lö ir imardın. Bunu el* »Itınıı g*t-arbİN »••«* teplaabp ata*afc *e burada bulun .aak (.alımı *liaaa f*-çlyar. M*, rıt arkaaııı* bakbfıaaıı ¦akil .1- .1. m .» ku n hn e»V*»4n»ı*m ¦>**•• ret*, parlak kanakU. kak» lif*»_ Ht i|la Şah** ba.daa tanr* M-ukUil a^ahldiakl. - ı^.Uplar* kıtaca a Ilı aaı a' ayl.yeeak a sarı liuBaaratı. r*»kr**rta»rat .kaimine |i,rıı| >- dren.şlIrMı "— Sindi d* dillaıiıı yabanlı terkiplerin dar cımbarladın çıkır-¦" *!¦ '¦ ' '•' • • *li ¦arı* hr pala İaa kalay alarak daI ' k . -,n- ı b.badaa İntihal r tardı ababaabbları y**a»k ksap ıdıaıhnr *a ka kar âaklkı. bar aa aor/mndan atnlıemı nimm lanm bir •*••) «liriktir. Har gamam ba* asa*., paaa*— bar Mülkiy* ha* •*'M'* aldv|a gı-bi ba büyük afrsşmada da da sıralarda al*'aktır. Zalte m&lh aln gogıomOın kabarlank vOyb-yebll ereğim ra bOykk oranı önderim ü» gittik Itri yoldan ceearr lla gitmamdîr. O. aacah aJaaaaa. şal I.ı. aa b* | n4m **|fatad>ata* |0*t*rll*a yat* aUkaya ba daram a* Maab kara-Itrtryk ***ap **n>. MiLkijaaJlffc aal« aanlar.a>. ruJ'f o'ırıh ııaa.ımek ııtedıhk*r> gibi kar konimi susala da İp f ¦ d r . . , ...ı-ı (*lla krilari yarandı dlalpliali Ur kumadır. Balı daarııınıo ılmındrn ra varlmll bir şekildi naııl krlllada atmak kabili* aaa alda almak ¦ımladrdlr. Hiç iaraılmadan löylüyoıum kı mulk r-'ıl-'i- mulkiyıya «a kirblrkrrkaa «|laasl**Cıkpı Ti,: ¦aaaafclaoma. lark aiksmmM kadk-Iık an da maada arla*. Bn kafi kir mimar r/il* g sat tık defni aV-gmV VÛlkıycIar ...l.kl.,,. . ..Daha. kartal aVrtirt* kaflayaa l*daklr bir aaanraaV. D**krl la botüa | rıralı ' ı ¦ . ba alnı -,•••> (oruklarıada* aaaktaa rtya yakından Kn.hu- y*. 1... düşüne* II* alkal balaamak-... u lelifads '.M.. ı.. Bia bu ulha ht* çahsbkça, d*dl|lm y*ma(Laı* dofia yarMühr* bdyiik yollar -ardı ana d*, •aıı-, .ıııaıahidıo kıykatnf yalaıa kılgı *¦ çalışman kanatmam iaa d* a I ı|l, ı likam.. Mutlıhittin Adılın nutku ŞfikrOy. Uk.boa Manklj -mn «sk babbi Muılıbıltaı A -(ok trtytranlt bir kitaba irat «İÜ. Va ......,1. dedi ki ; ''— EUı ackiı saran tvr\ buglln TBrkiyanin ufuklarımla bir gun«| doğdu Bir ffinrı diyorum, (t nkta • i*ksri re ie~ bnsal hayatla kskıllp yapan mir k.ilür. bar gua,, ati- Batkı Muıkıj» amk

bı dıgrcuau Bu doğuya, y.lm. Mulk.,olürr oVğil. bOtÛn Türk ıh kullula-malıdır MOfkiyt tarihi alakalandıran bir tarihtir, tur inkılap talihidir. Yalnız gıcrni ılrğll, gclncği de !¦• kıı tanktır. Bu o-cağm bulun <-.iitl.n m.ra!,.. fi* k*r larafiaMİa kendikriar-uJı-n! eemkte. ..t U mt onarıa carım. calmrauaUrd.. . - . - .1- bar mrk bu ¦sık yalıtır yurdu drğil. bot im »ııi'i aydınlatıyor. Bu ıııb inkılabı yaralan, Cumurîyrti ku ar. I,te sil nnun goatf rdlğl yo'un sadık y okula Beni bir ağa nasıl ki aokuyo: mOlbiyı kalbine »el alıy nûlkiyeyi ihtiyar »e dinç ca benzetiyorum, ağaç klerini toprağın kalbine re kuvvet alıyorsa d lerini miUetin aobuyor ve Öyln kuv. Hasan Taıioinln rrozlen Şiddetle alkışlanan bu nutuktan sonra kürsüye alkışlar arasında iade Hasan Tnhain geldL İçten geko ve gözleri yasara yasara, heyecanla dolu bir tüUbe irat elti ve ded i ki: "— Saygı doğarkrİm. Mülkiyeliler Ulunun mönı*-verlerinden gördükleri kıymetli alakanın yüksek teveccühün müteşekk Mülkİyehkr canhdırlar bu toplaotı onun delilidir. Mülkiyelilerin ca bOyûk türesi birbirine yardım etmektir. Mülkiyeliler arastada yas farkı yo ktur bepsi birbirini sever işte Mülkiyclikri I uma canlı tutan, daima yaşatan bu yardım ku vvetidir. Talebelerim size bir kaç öğütle bu'una cağım, vazifenize daima bağlı kaimiz, dözenc boyun iği erde memur oldu-ğunuz vakit bükûrnet otoriteer-ne riayet ediniz, içinizden gelen vazife aşkı ülkü uğrunda yaşamağı bile çok görecek kadar İnançlı olsun. Mülkiyelilerin andı Sizi bir ant iteneğe davat ediyorum : "Cumuriyrt Ülküsünü memleketin her köşeaindo sarsılmaz türe halinde bulunduracağımla bize söz veri-¦il- „ Talebeden birinin nutku Talebe hep bir ağızdan (söz veriyoruz) diye cevap vumisler dır. Tabiinin tezahürata vesile olao nutkundan sonra talebe namına Hürrem bir nutuk ¦Ölemîı ve etc e demİTlir ki: Son Bulgar vahşeti Birim İ tah'I'eden devam Olulnaa karsa* aollkltrl vc kamda dr mlngt y*r**ı taraV. Bulgarlar «uçlarını itiraf rdiyorlar Alma 4 — Yamaa ta bMgar umnkrriaraaa maVebhep anlşlır k kaanityao doa ıkpm aagra haaVvt hldıaHi hıkk al. .ıhı .s. ı.lkıkat yapmıa. htalı kldıeea a Ya-aaa hududaaua ieaeUlada ta Balgar a.k.ıiarı tırsf.adaa m*ydıaa getirildiğini t*ıbil »Imıttır Bulgarlar bu n*lır*y> kabul *lmi|lrrd>r. Fsci hidiıa hakkında tele" yeni laf »lifti Belgrat 4 - -Politika,, aaııteıı Bulgar Yunan hududundaki l.ld-.. habhınd* i.- ıldıfı .u.l bi IgrılU "Bulgarları ık ûl*r* y telg ka ah near e İtmiştir. »fiyla ;.!..! I ı. r ı. dinlrrinl drti|tirpbktarı taaylka dayı n • aı ı v I leltrilr ın yedi Nrtikta dudu g. hudultı pmâu ça yordun eo ıssız bucaklarına kadar yayıldı, çevrcainc ateş vc ışık veren bir varlık oldu. B as yaşlımııdan en gencimize kadar, biı Mülkiyede- Njttaadryaak, • km, j%4mn aramızdaki aevgi bağlan bir b,r .ire bir kere ekka .6.lem.k •cin degıld.r Aym samanda. .er.venn. bOyUk kn. Yurt uğrunda ağarttıklan ak saçları görnselrri içiadır. O ak naçlar I ülke i .n. Uikn atğ

fedakirlıklarm, tüketilen emekltrin tamiı başlara Ördüğü bîm Bİnnel çekngidir. Mülki -eli de gençliğinin bir kı; yılını bu yuvada geçirenleri söylemek islemiyorum. Mülkiyeyi seven <r yük l*r de onlar kadar, belki daba faik Mülki.rl.dsrlrı Biz buraya genç lig ıa butun guca, maucı su nmudık dolu gelin i O gbcl »onuna kadar gut-ırr t.,ln, rr. ayvsklkrn klOİkiyenln bilgisinden gûrün-dca bir pty alır götürür. I alı-ı kendi in>tKindan, genç-¦ ' '.r ¦ br parça btrakır. Ti ki bu ateş ve bula ocağımu billmsir yınsın,, Bu nutuklardan aocra Mülki-yeukr kendi arakrında hasbıhal etmişler. Saat 16.S da da Mülkiy e takbetl tarafından Tokatlıyanda bar çay verilmiş, geç vaki* kadar guarl aak» geçirılamatar. Mülkiye mahlebinin tarılrçat* v-j . asmVubı 58 sene evvel Abdulhımıdın yalnız aul (anî takbeııaa mahlut olmak Üzere şahane, alımda açılmıştır. İlk müdürleri Abdurrahmaa Şeref. Reeai, Kabım, Süreyyadır Son lanı» olarda eki Mtıul mudiırlıık itmişler dir. Mülk.y« bu çok defa yer dememiştir. İlk k-nlduğu tamaa Cağal^gluod. bugOn K,t îıırsı aka aamk risine baı-smuj. »4 de Akaara-ya (İtsBif, SalkımsöğulU şka diki Morg n ı ¦ ¦ .r ¦.o bulun dnğ nanılrlrl kalmış ve nihayet Yıldııa yerleşmiştir. ¦unda h ¦ ıkırler kadar İleride bal ler ve üıarlrrine hlnudeme nıtieev daa başı Ölmüş t* ¦ euklard.o d* birçoğu . Bulgarlar hepeini mUşler t* tam huı l*ri laman <*lr edü Yuasn karakollarına ¦Bagn başlamışlardır. , k 1 - k-: si-vi mı i doku-"ılga çm işlerdir, Hı ¦¦¦ ırkiı büomatro ara ttaadûl *tmis-ıteş açmayUrdır. ¦ r: 1 tt kadmlarla ço-ır alan mı ı* ı gtriyt ıllr--da geldık• iki Tark doğru kıçılgırlar kakİşîı arkalından a lal-. bunla mı ¦la imlin ıa .gmta Yu-¦ya muvalJandarma çan İki atını,1ar ıe da Tdrklar a*n kıı*koll*ı 'ak olmu|lnıdır. AUo* 3 — Dr. kumandanlığından dün ger* '. .1. u-met* <-",•-. mroî mılkmıt* g*-re jandarma U hiıUı* aıshalllar gidrrrb tahkikat yapmış te sureti vukuu hakkıad* şu la t tı Un vermiştir: t — 1 Bulgar aelnrl Yama .--i ı nur plUU '- • ¦ • ı , I ¦ 16lT. —2 Huduttan ihi ıa.t meaalede Yanıa araıltlne girerek Yoaanlt-taaa İltica eden Pomak kalil eai Oıerlne ateş açmışlar tı bomba kulla aaı ıslardır. * — Pomıklarıo üçü kmşunlı. biri lungn ile, dıger birisi d* başaaın arkalından aju lurelte yarslaaarık Öldürülmüştür. —4 Bunların beraberlerindeki eşya te ı-ı. i. şundan İbaretti: * badın. II çneuk. 170 kayna S katır. Banların hıpH tekrar Bulgu • 111i¦ in- götürülmüşlerdir. Bulgar Hariciye nazırının nezdinde

Soly* 4 lHutu.il— Bulgır Hariciye natırı Gotpedin "Bılaloİ. Türkiye Cumhuriyeti F.I.İM Şevk Y Elçİıİ M- "K " etmiştir. Ün rai Yanıaıılana grçmık iıtiyen Trırbkrm feci eurclte Btdürülmeleri mrrıub*bıuldB{u anlaşılıyor. man.umı«ıimi »**ı*w«.*ıta*-ı*a*BJala* Yeni soy adı alanlar kabul Karilerimizin aldıkları soy adlarını nesre devam ediyoruz Başar — Tıb fakUlıai lak-beıinden Zeki Yılmaı. Orbon — Şark dem» yollarında hareket kakm amir muavini ŞAk'U. Baym — hrtanbul bı arla meklektnde Zekba Otanaa ve akklrik sa-keb lah. . MCtet-tup H kmM Gem* ı — Ankara güma-agİ L/gui - Keten.,, imlik .1 dtva Muh*in Alagun kuaıkai). av vergileri m - ¦ uru flııan Krmar Kaya — KOçıhVpa-ısr zabıta belediye memıırk-ıından Muharrem Cnval — ı ..u. . ri mı.,iı.riı. ğo ıal.ıtm abUkire komaterItrinden Hüseyin, bOlkurl — Iranı.'l mndirrItlgO ı.ı ahlâbiytl Memurin nadan Abdullah. "Sar., hakkında verilen karar ' inci sahi/eden devam vcruûyenlej bak kındaki teani-natı ırk vo din farla gözetmemekl edir. O bir taraftan, Sar Alman-yaya dönerse bu dönüşün nasıl olacağını gösteren tedbirler alınacak n bir zaman muhaceretlere müsaade edilecek ve m oha cırlar mal Iar mm arıtma ve dövizler ini çıkarmak kın aerbeıl bırakılacak tır. Mail anlaşmaya gelince, Sar'dan yalnız Fransanıa 900 milyon alacağı gözükmektedir. 950 milyon yükselen ve anlaşmaya girmeyen busust alacaklar bunun dışındadır. Bundan başka Fransa "rVarn t., tnadeninden II laalyon tona ait hissesini alacaktır.,, Almanlar da memnun Berl in 4 (A. A.) — Gazeteler Sar hakkında Roma'da yapılan anlaşmadan memnuniyet göl t er m ekt edir. Ooyçe Alegemanye Çaylung gazetesi, Almanyanın Fransız • Alman müuascbatı faydasına olarak yap fedakarlıklarla barış isteğini söyledikten sonra M. Hitletİn Sar ma-Bcleıininİki m-mleket ara iricik ihtilaflı nokta olduğu hakkındaki beyanatını hatırlatmaktadır. Öbür gazeteler dr aym görüşü müdafaa etmek t edil ler. İngilizler de memnun Londra 4 ( A. A ) Sar ( Sarre > Almanyaya döndüğü takdirde madenlerinin alınması hakkındaki I ¦ram. — Alman anl ndra'da pek höyük bir sevinçle karşılanmıştır. "Fransızlara bir metelik bile vormiyece£İz!„ "Sar,, da siyasi harebetlera karışan "Raşling. ismi aon zamanlarda çok mevzubahı olmağa başla Hatta Franaız parkmentosuuda dahî müzakerelere ismi karıştı. "Hcrman Roşling, Sarın zengin sanayiciler indendir, Alman propagandası için dehşetli paral ar ır Icimr'ltf <nr Bir i - - ı. ¦ıı muharriri kendime : — Sarın Alznaoyaya iadesi için başka bir sureti hal kabul ediyor m umanı ' Diye sormuş, o dt | — Hayır .. "Sar,. yüzde 99 Almanyanın olacaktır. Di ye cevap vermiştir. — Buna emin misiniz? — Kat'ıytn... — Sosyalistlerle komûnistkr, ne yapacağız ? Onları mevzuu bahsetmiyorum. Birkaç tane hainin netice üzerine müeulr olabileceklerini t ahmin etmiyorum, "Sur,, şimdiye kadar zalen Almandı vc Alman kalacaktır. ISIS t. bura balkı Almanyaya iltihak icİn yine müracaat etmişlerdi, onların içinde büyük baba a vardı. Franaaya "Sar,, dahi madenlere mukabil metelik verecek değiliz. Biz şimdiye kadar ve rmemiz Uzun gelenin on on mislini ödedik, daba nc iatiyoreunuı? Bu yüzden harp çıkmasını istemiyoruz. Fakat hak neyi emrediynraa o olsun. Yani Sar Almanya

ya İltihak atmek istiyor, buna mani olunmasın. "Sar,, to muhtariyeti biç Dicvzuubabs olamaz. Bu muvaffakiyet karşısında Almanya bizimle iktisadi mü nane bellerini keaİoce buranı mahvolur. Sar,, bibi kaydö şart Aloan-yaaın olacaktır. Buna anua lı'-l'u,. . .... ... ............. ................... 4 ,,.,« ,^ 14, Süreyya Opereti SanatkAr gülünç Fahrinin l'.ır Cuma yı.ı.ı naat İS dc Beyoğlu Mulenrujda Telefoncu kız Operet 3 perde İstanbul Beşinci İcra Memurluğundan Emniyet Sandığına 200 lira mukabilinde birinci derecede ipotekli olup paraya çevrilmesine karar veri len ve tamamına 900 lira kıymet takdir edilen Kantarcılarda demirto, rn oh illetin de ipi iler su kağnıda elki 95 yeni 65 numaralarla murakkam üstü odalı bir dükkanın tamamı açık a verilmiştir. Arttırma peşindir. Arttırmaya iştirak edecek müşterilerin kıymeti muhamtneneni ,5 ıı i» belinde pey akçaıi veya milli bir bankanın teminat mektubunu hamil olmaları İcap ede Müterakim vergi, tanzifat tenviriye ve vakıf borçları borçluya aittir. Arttırma şartnamen 3-1 93S tarihine müsadif Perşembe güuU dairede mahalli mahsusuna talik edilecektir. Birinc i arttırması 14-1-935 tarihine müsadif Pazartesi günü dairemizde saat 14 den 16 ya kadar i cra edilecek, birinci arttırmada bedel, kıymeti mohamaeneniD % 75 ini bulduğu takdirde Uıtte bırakılır. Aksi takdirde son arttırma om taahhüdü baki kalmak Özere arttırma on beş gö mdit edilerek 29-1-935 tarihine müsadif Salı günü saat 14 den 16 ya kadardairede yapılacak ikinci arttırma neticemde en çok arHıranm üstünde bırakılacaktır. 2004 numaralı İcra vc îfla un 126 met maddesine tevfikan hakları tapa sicilkrilc sabit olmıyan ipotekli alacakl arla diğer alakadaranıa vc irtifak hakkı sahiplerinin bu haklarını ve hususik faiz ve masa rife dair olan iddialarını ilin tarihinden İtİbareo 20 gün zarfında evrakı müıbİtelcrik birli remize bildirmeleri lazımdır. Akıi tabdiıd: hakları tapu sicil' '-¦-:< sabit olmıyanlar satış linin paylaşmasından hariç kalırlar. Daha fazla malûmat almuk iıtİyeolerin 934-439S numaralı yada mevcut evrak ve mahallen haciz vc takdiri kıymet raporum görüp anlayacakları ilin n lnnur. (8293) Selçuk Kız San at Mektebinden: Lise ve Orlamcktep mezunu olup ta mektebirniıc girmeğe istekli olanların cn aon Birine . Kânunun sekizinci Cumartesi gUnDne kadar mektebe müracaat etmeleri re devam etmiye n'erin evvel müracaat etmiş obalar dahi haklarının sakıt olacağı ilin oturur. "8301M İnhisarlar U. Müdürlüğünden: "50„ tane I •• ölçüsü, sıtm alınicaktrr. Iıtckulerin örneğini gördükten sonra pazarlığı, giri y akçelnriylc beraber 17-12-934 Paıartesi günü saat 14 de Cıba-üde Lcvarım ve Mûbayaat Şub.s acaat etme. kri. "8290. VAPURCULUK] TÜRK ANONİM ŞİRKETİ istanbul Acentahğı Uman han. Telefon: 22925 Karabiga yolu Cumartesi, m*~* W •¦mu aaa' Çarşamba »e. r*,. kına nklıenndan bu rıpmr halka». GUlş *a döaaüjta mutat İ*> h e lalar* •¦>*' İzmit Yolu Cuma, Pazar, Salı, Çar______JL ___ günleri bir tap samba t..*. kakı ZAYİ — !'¦>.'¦• numaran maaş cüzdanı sahibiyim. Tatbik mOhürBmü zayi ellim. Yenisini hik v- t tlirece-ğimden eskisinin hükümsüz olduğunu tamım ederim. Cüzdan Mbttnaaj Gûldane 'SS07 Deniz yolları İŞLETMESİ Attamlari ¦ harelulr - K^ıtbı* T*L 47X1 -Sarktı* hUkurJarMd. arararam İla. 1*1. İl annm Ayvalık yolu ANTAl.YA vapuru 5 Birinci kinua ÇARŞAMBA günü aaal 19 da Ayvalığa kadar.

(8260) Mersin yolu ERZURUM vapuru 6biıın> ıkinun PERŞEMBE günüiaa İlde Payaaa kadar (8261) Karadeniz yolu |GÛLCEMAL vapuru 6 Birinci kanun PERŞEMBE guuü saat 20 ds Hopaya kadar. (8.-96! Halk Fırkası kongrelerine davet C. H. F. I ¦ .-m N.hirr» l-ı. kanlığındın : Hu ayın S Irad çar. samba günü akşamı aaal II de Şebıed'bajınd* Fırkı îır(ıa İr yapılı rıh 93İ yıh Kuruitayımııda ¦, . Fırbadaşlarımın bek'eril. Huzur ve rahat içinde ıoo defa traş olmak ancak bir adet HASAN Traf bıçağile mümkündür Dünyanın hiç bir yerinde bu kadar mükemmel bir traş bıçağı yoktur. Hasan markasına dikkal ta inden ınkınınıı Hendek İcra Memurluğundan: Şerife hanıma medyun Osman veresesinden Elmas banımın cip cip guy u « tında vaki gukcc pinar mevkiinde vaki sarkan küçük Ali şimalen Kaı oğln Osman garben Ahme e-ouben dere ile mahdut 5514 metre murabbaıoda ve 8-8-934 tarih vc 3 No. tapunun i htiva ettiği tarla 16 hisse itibarile dön hissesi Medyuneyo ait olup birinci açık artbrn aa ik 29-12 -934 Cumartesi gflnU saat 15 de Hendek İcra dairesinde paraya çevrileceğin den irtifak haklarına ayni haklar ve sair haklara malik olanlar yirmi gün zarfında evr akı müsbite-krioi ibraz etmeleri aksi takdirde paylaşmadan hariç bırakılacakları ve baddi Uy kini bulmadığı takdirde ikinci açık arttırma ile 14-1-935 Pazartesi günü ayni saatte Hendek İ airesinde paraya çevrikeegi talip olan banka mektubu va ", 7 hn.. ıık dipozito ik birl ikte ve daha faıla malûmat almak i-tey enler Hendek İcra da ire-sinin 934-314 Nu. lu d osyasına müracaat etmekri ilin olunur. — ZAMAN — Avrupada Diplomalarla Musaddak Birinciliği ve En Büyük Mükâfatı ve Zafer N işanını Kazanan HASAN MÜSTAHZARATI Tıbbî Müstahzarat Hatan kuvvet »urubu küçük j, bu,İlk . . - "Kî Ok-ürük Pastilleri •.ıı 100 150 30 Kolonya ve Losyonlar 90 Derece baba limon ç çekleri koionyaıile yasemin, levlak, meurkje. nerkil çiçeklcıinden vc rubnuvaı caanllardan ıbrır edil* -aİfbV. Hasan kolonya ve losyonları Hatan levantalan Nemin kolonyası Küçük cep şişesi 1/24 litre 25 Cep şişesi 1'16 40 Küçük 1/8 71) Orta 1/4 .. 150 Dur büyük şişcıerde „ 1SH Büyük 1-2 .. 2M ı 5.'» Cam ka{ "I.ı şişeler 1'8 „ 133 » a, "4 „ ?Ö0 .. W „ 3lA» 100 1/8 55

1/4 6J 1/2 100 1 201) Arık m ile 25 J kapaklı şişeler 1'8 8» 1/4 130 1/2 200 Kokulu Sabunlar Hasan tuvalet ta bunları küçük a. . büyük Hasan tuvalet sabunu 220 Cr. . 140 „ LDka r . 250 . . Haaan gülerin sabunu Hatan diterin tabunu gül Hasan Tıbbî Sabunlar Krem ve Biryantinler 50 Hatan Kremİ tüp içinde 20 Hatan Btryantini 25 l'k.d 40 Yag-tt ArJautJya 30 Yag.ıt büyük 50 „ „ Ya„su Lıkid 50 Yağısı buruk 75 Şampuan Saç suyu ve sabunları Saçtan uıalır. kepekken ve mikroplan ilahe eder ve rn-rne-sak tutar. Hatan Şampuanı İl) Hatan uç tabana 25 Hatan TnbofJ onç nsyu 125 Tıraş Levazımatı *Hıaen tıraş sabunu 25 Kremİ 30 Hatan tıraş bıçaklan 10 adet 45 Hatan tıraş batakları 1 adet 5 Çiçek, Gülsuyu ve yağları Hatan Çıçak suyu Hasan Ciu.ıuyu Hatan Gül)ağı baliı Hatan Nemli Lamı Haaan Nane Ruhu Hasan Melita Ruhu Gramlık 1.4 1/2 1 1/4 1/2 1 Diş Müstahzaratı • Dişleri iod gibi yapan ve diş etlerine ebedi hayat veren ve ' kanamalını neneden ve dif ağnamı dakikasında durduran dia-ı ferin çürümesine mani olan; Hasan D-ş Macunu Dantos m Suyu a Orta Büyük Gayet sağlam ve eert ve sıhhi da) fırçalan 20 30 60 100 Nefis Yağlar Kuvvet. ¦ıhbat, nefaıet ve lerıct ifade Haann Zeytinyağı 1-4 Kg. ¦ E V 6 , İZ , Hiud Hüil da Parafin Hatan fittik öıü yağı M " ı I! ~: ¦ .ı, ı hatiı Ilıın bademyağı in Hitan balıkyagı Teorkeıitc ıı Küçük şişe 25 Gr. 50 ,. »İr* 14 Kg. 1-2 . 1 40

50 75 125 450 1050 75 50 200 20 25 30 40 40 60 ıoo 175 Haşaratı ve Fareleri öldüren Kayda Hatan 1/4 Litre 30 1/2 . 50 1-80 .... 6 „ 400 Btlytll ambalifda .ı, kilosu 70 „ „ Pompı 100 İn 60 Far Hatan Ftre Zehir Maçın. 25 ¦. „ .. Buğday 25 _ Büyükleri 40 Hatan tara rehırlen ıhnu bar arıda 40 Glüten Mamulâtı Şeker hastah-ğıaıa ve raydlamaga maktua olup şeker baıla-hk'annda son ettıbba kongrıt.nın eylediği forma, esere t--" t- nlıjc.; çok dakik ve ajarkakr. Lartctı guıcl vc çok :,r Haaan G Men ekeneği 35 Gevreği 55 Bademli Glüten ekmeği 55 Gietca Makntaaaı 1/7 Kg. 55 Unu 1/2 55 Şebrıiroai 1/2 H 55 Hasan Di» ı .Çikolatalı .. 25 Kg. 450 Şekeri 50 Gr. 40 100 „ 70 .... .. 250 150 Özlü Hububat Unları Çocuklara ebedi bir hayat vs ııhhat bıhş ve en nefis mahallem, tatlı, çorba ve pürelerin imal yırriim eden: Hasın Pirinç Öı'ii unu ^. Buğday Ö-Ü „ İrmik Otü uıu Patateı Öıü unu Arpa „ •• Türlü .. . ., Mercimek.. „ Bcıelye ,. R Mııır ,. „ ., Ketsanc „ ., Fasulye „ ,. Nohut Çavdar „ -.. Yulaf .. 2S0 500 Gr. gr. 25 25 25 (Ararot) 25 25 25 25 25 (Koroflavur) 25 25 25 25 25 35 69 40 30 250 m Otlu notları dıgrr envai Bre'afaot b ıh I K-lo-ut Pudra ve sürmeler Haaan çocuk pudrası tvuokc kutu Paket Talk pudran 500 gram kutu _ Sıkma m uro-eiı k . Sahrana faks »u-m. .1.nikla büyük Hassa Setlıç tozlan Hasan gaıoı loru „ bUyUk şipe 4 miıli Hatan karbooab 100 gram 250 „ 500 . Hatan dem.rhindi bel anam Orta .. .• ¦ Büyük Muhtelif Müstahzarat Hasan Graalo Pcrıervatıf 6 adet kuta mm m * - apekh

M a—aka tun e dtatıbı 1 Kg. bİş**İm . .. 2 K| „ 25 10 40 25 49 30 50 10J 10 20 35 40 60 100 I Fatih Mb nçtnsct hukuk ,kakunl^ır>deo Horkaişerıfle Muhtcaİp laken-p [dar mahallrtında 70 No. Iu ha "i ,eada mukim ana ve b abaları .vefat etm<ş olta küçük Naciye 1*1 ea Mac .deve ayaı hanede mu-kim dayıları Abdül oğlu Kıtanın tagırlerio bilumum ımııru velayetlerini ifa ilmek Wre 1-12-934 tarihinden ılıVarma vaat tayın ohnedugu Oha bina ar yeni neşriyat Yeni Adam Yem Adam galetasının halk hitaplarının birirtemi çıktı İlk kitap Scnryolondîr. Yaran Yeni Ada mail Hakkı Balta-cıoğludur. üı ve açık Türkçe ila yatılmış tır. Herken aalaya-biltr. RemmL bi 32bOyüb ...t. değeri 10 kuruştur. Ohuyunuı. Kaşıkla,, İkinci Hnkuk Ha. kh»Ilgınd*a N aşa atasında Teş vık 11 ede Karakol Bukağında 114 N olu dükkanda mukim İk-n vefat eden bakk Yorgi Makoa ı.ı. I.. ..ıu mahkemece variyet edilml|tir. Tariki İlandan itibaren eıhabı matlûp ve alakadaraaın bir ay ve nsi-rnaçdartaan İÇ ay sarfında Beşiktaş İkinci Saat hnkuk mahkemesi mürstaatlan ilan olunur. Dr. Hafız Cemal Dahıkye mHıI....... Cuma e* |.naldan başka i-.ii.iii . da . ,l. I... aonra saat ı.'.'. l. . tt ya kadar ktanbulda I'....,, ......, İ İlet numaran hamal kabtnaaıada ı -ı.ı.,.,,. kabul adar. Muayeuakean a» es iıiıim. nm. • ıkMB*t(ab Umimm, k..1. ., M lı-..... .. 4n. YERLİ MALI GISLAVED Dünyanın en sağlam /ı?-*2LÂSTİKLERİ /fef^S Ve son moda KADIN-ERKEK ÇOCUK ŞOSONLARI GISLAVED yerin* başka marka veriyorlar! Aldanmayınız. GISLAVED markasına dikkat ediniz Türkİyedeki Yerli Mallar Poturlarında ve umum kundura _ falan meğııtlarda arıyım». Türk Maarif Cemiyetinin Büyük eşya Piyangosul Ikrar^ve kıymeti 23000 Liradır 1 adet 30» liralık 10 adet 100 liralık 1 „ 2090 20 50 „ 1 ., 1000 50 20 2 ,. 750 ıoo 10 ,. 2 ., 500 1000 5 n 4 „ 200 4700 1 „ Biletler her y rde satılmaktadır. ¦5644., Hattı havai ve dekovil malzemesi satışı. istanbul Gümrükleri Başmüdürlüğünden : 928 '.. ı.ı-.. sonuna kadar gt-o-rUk anlar ve antıtpolarıada toplanan eşyalardan aşağıda cına iktarı yanlı mailemeler-den halli havai ma İşemesi 22-12-934 tarihinde kapalı tartla va--o nel aksanu 29-12-934 tarihinde açık arttırana suretile ve gümrük ı. ın.1 nranümamak kitre tat kln Her iateyen eetr-lan eşyama cetvelini ve eşyayı görebilir Sabalar 7-12-934 lan-biude tatbik eekk-cek edan 2490 numaralı kacundıkı şerait dahili ada yaptacaktrr. Saln) şartnam eten her isteyene m*eeaa*a verilir. Kapak sarfla vrrilıctk teklif asckınplannm müıayede - ı.ı.ıı. ı o bir saat evvel Başmüdürlükte toplanacak olan komisyona verilmesi ve 'i 7,5 temi vakkate akçesinin daha ce-veka lıtaabul İthalât GumıÜgüne yatırılarak makbuıunun da bu tarf İ

ulmalı lazımdır. "8288,, Kıymeti Muhaıuto 7325 1^81 SATU.AN EŞYANIN Miktarı Eşyanın cinai Müıayede saati 2039 Kap Demir hattı havai malzemesi 15 vetair aksa ısı 60 kalemde Dekovil battı raalıe- 15 meıi veıair aksamı Rus ve Antrasit - Alman Kok Ev sobaları ve salamandralarına mahsus EN EHVEN FİAT. EN İYİ MAL Antratit 33 kiloluk mühürlü çuvallar içinde tealim cdiyorur. Siparişlerinin yapmadan evvel bir kere müracaat edinil "ATLAS,, MAHRUKAT IS. - S. KORHANİDİS ve ŞKl Galaln Rıhtım cadde m N. 25. Telefon 43019 Galata İthalât Gümrüğü Müdürlüğünden: Kilo Msrha No. Kap Eşyanın cinaleri 2 PTT/No- 1/7 2 Halealı Ahııe 84 FH 11 mû| kırmın biber 18 0 0 1 Oymalı ağaç masa 1 0 0 1 İpek kumaş 1.450 İpek Hcm-scet 0.440 Ipekk use-dd 0.1/» 1 : İpekli boyun alim 1,770 İpekli pamuklu yalak Arlikn. 0.750 1 Adi yün 3./50 ipek memucıl Yukarda yanlı eşya 22-11-934 den itibaren t-antil edJrrck üıere arttırma aurrtle - t ılıktır. İsteklilerin 11.12*934 Salı gUnU ¦ant 16 ya kadar Satış K gelmeleri. *7''ıl4„ Imtıyaı lahibi: Ali. Umumi neşriyatı idare eden yalı işlen ., ,.ı...- C. Hikmet. Mat aai Ebtiııiya Sene Numara: 169 6 Kânunusv.er Perşembe 1934 Abone Şeraiti Terkiye ifîn Hariç îtim , I ifBiHk.........tlH Kr. -----»e» Kr. . aybh m .-- m . s . m . — - Toe a 1 ,. III . -----. — auraaanmaem, je../ - rcttfOM: »«» Sabahları Çıkar Siyasi Gazete j Hırı 8er Trnfc 5 Knrntiot Kaptan için en büyük vazife, gemisini batırmamaktır. Devlet adamının da en büyük vazifesi dev i harbe sürüklememeklir. Cay da Maupassant (Şerhi 1 baca eahitede) Türk-Yunan dostluğu uçup gitmek üzere imiş! Yazısı Çıban başı Bulgar Utla İyi geçıntımk içi" •l.nd.n galen herıeyl yapanların batında Türkiye »ardır. Bonon »..ııl., ¦ hadır pak çak ornegloî götlerdik. Tatlı dil kullandı tı »al İt g Bidelerim i i tutana*!, gdı yummağı bildi. Bitin ba yaptıklar un ır- Balkanlarda aath ycrh-STİa, aran yıllar aa-¦¦3ta a yorulmuş olan Balkanlılar dmlrıııi'ılrr, yaralarını aaraıolar, birıt da ... ....1-r diye yanıldı. Son aylarda bil 60arak olarak bir da balkan ulıulanoı birletti, raeek "ralaalr., yap tık. Bulgarları da bu birli»» tokmak İt n eliroiı-den geldiği kadar çahytıb. Bulvarlar iıt bi ak itte-m.diler. " M i tık „ taa kaçtılar. Fakat kaçmakta berabrr, ylakcndılerluie dr an hu Utcdiklrrim. bunu tomaktan çrkıneerhlerinl, i -1 = -'. şey leri anca', diler konıaalann gSıGl maıile alacaklarını tekrar lekrar ıfiyU-dıler. Bil buna nı çok iaaıımıftık. Çüokfl Bulgar, lana aahar olduklarını bilmekle beraber, ylae büıbütüo del a tak larıaa inanmak güç İdi. Simdi görûyoruı, kl bu ... lûndükleri mil da ) laılı. r.rıı.ıj-

kabiaeeioio »»rdîti ¦otlerc de laın-mak blratfBÖnlük lir i j. |G4V|iyel)io de keomrindeo a»»» Buharlardan biç ayırdı yokmuş. Hem da aon günlerde, Yunan ........... t— can Cantı tak'a biıe göeteıiyor, ki Bulgarlar bunu aacak bit Tdrblerl kıldırmak içia yapıyorlar. Çünkü i| (Makedonya) komiteni, veya başka bir komlt' taralından yapıl-raıg dahildir. Öyle oltaydı, belki |(. - , . i "Ne yapayım komitaler-la daba iyice baya çıkamıyorum,, git ' ndiae bi r kaçamak yolu bula-b,...J . Halbuki ba çok b.rb.,,.. çok eanıvarra kanlı l|i yapanlar doğru dan doğruya !,..,...;¦¦-.-, yani Gflrgiyef kabineıİDİa bandıaldir. Bu\garlar eter bitimi* uğraşmağı taaarlamami) re ne yapıp yapıp Balkanlarda doğrudan do*,' rüya bitimde karıtmamın (icap) ettirecek btr la. çıkarmağa andey İrmemi* obalardı, Yuoıa 11sı an geçen Tbrblerr gdı yumarlardı. Bulgarlar taîen Bulgarirlanafaki ı . 1 - k 1. .. kaçırtmak ııtedıklcrlae f üre kendi kendine kaçanlara bûıbutua acyiamelidirler. Halbuki Byle yapmıyorlar, baçaa larıa ar kalındı b koıu torlar ve »avallıları r-. 1. • • ¦ - parçalıyorlar. Bu g anılandaki ırk ta (I arımın o çektiklerinin derreaalna nfl babın, k ..... ...r Bulgar toprağında yata«abtao laa parçalanıp eimtgi daba İyi görüyorlar. Bulgarların bu ¦>i... ıtîod* yaptıklarını bitini İçin nnutmık, buna (Aı yummak çok güçtür. Çünkü kaçanların erkeklerini ¦ ; ... ...'•'-ıı aonra tat dınlarıaı ve yavrularını aûrûp tıkrar keadi ülkelerine e oturduk le.ı gdı 01.11.1- geldikçe adam çok çite din çıkı yar. Bu i ti ir aon eumek çağı artık ,-.m -.. batta geçmekte otla t„ .,.¦„.. 1,., Borca r Ur bu i) t ı-k. ; [..-.-1 ,1 k..ı. i........yapmıyorlar, onları bir ı.ı ı. '¦ olmalıdır. Yalan Bulgırlaı şuranın biç ¦ u,- . , lır.kl bcrhaagı bir deliliğe kalkışmak olurlarla karşılarında yalan biti but uy ataklar, kendilerini yo. la fstirmeh için l. ».. ..... dorl d*»krt vardır. Bu dört derleba bcpuda Balkanlarda aulhun har ne oluna ottun boıelmauoa acı çıkarcı»..|ıU ademeıirr. Çünkü bu eolar içinde btr yaşamak aid.r. bununla beraber Ut yalan ela halıak Eulgartarla koruaıuıu ço kiyİ pay ıtmartni b.lır 1. Bulgarlar Balhaaıarda lı. ç.baa bayı ,.bi, bir diken glU kalmakta inat edecek olu.. larıa o çıbanı koparoıak.o dikeni kö küaden ıdbmeh işini pek iyi UalU-rr.ı.. i.' ¦¦ . Yalnıı tuna m-rbur olurıak |lmdly* kadar unutmık iıtedıf imiı. aoraadıtımıı bütün hra.pUrı d* birden aoracı-gınıııdan da Bulgarlar biç e bir türlü İyi .¦ rı. i. . durup durup İçin İçi* 1- .ti bir yarayı deamek, o yarayı k^kr.nl.nl.m ı'-m.l. ı ... 1 „ , „ ,r,i, Kadınlar da mebus olacak ¦-—Meclis dün teşkilâtı esasiye ve intihap kanunlarını değiştirdi Dinî kisveler ve Yunanistan Türk - Yunan dostluğu tehlikeye girmiş imiş! Yunan gazeteleri dinî kisveler kanununun Türk-Yunan dostluğuna yumruk indirdiğini yazıyor Mebus intihabının yenilenmesi kararı verildi Eft« hüsnüniyet gö*terraezsek, dostluk uçup gidecekmiş! DBa ııVıa laplanvık leyk-l.» eıa* I : , . ı. j>. Faal Yataf Aakara S (Telefonla) — Büyük Millet Meclİıİ •a'.oau bugün yine tarihi bir karara »e bunun yüktek teıahürlcrine lahoe oldu. Büyük Millet Meeliıi, kabul ettiği bîr kanunla Türk kadınını mebuı ve aeçilmek haklımı «erdi.

Meelit içtimımdtn evvel, tatuhltyln 1,-,'..«'.ı aaaıiye encümeni toplanmış vc t--;:.. eaanye yapılmuı i-.--.-n Ut hakkındaki kanun teklifini müaakerc u kabol edtrck teklifi heyeti ı.mumiyeye aevketmittir. dûn cereyan eden «... .-¦ . . bildiriy.iri.rn: General Kaim Omlpın re ı . I.ı v ... ıa kabul rdı aıfinı.nl Oyrl.rt Krmat Nıeip Alî MıeJia. C as Mm. "Lüpesko,, nun maceraları Romanya Kralının sabık sevgilisi ile geçirdiği hayat Madam " /.;¦.¦¦.-¦ .. Ba günden itibaren "Zurnan^ da okuyanaz Madam * Lupcıko,, .ımı ı kim la yaoın aiyaıi hayalında bu badıma şabtı dagll, fahal ııml çok büyük tetirler yapmıı, bu kadın yuıündea - kendilinin doğrudan doğruya müdaholeal ol-madıtı bılde - hükümdarlar oflul¦ Vİl...jıı| ¦.¦ . ylıte I ..ı ıı..;. taht ve tacı Oıerindakl hakuhuodan vaı feçanltr ..!¦...,- anara tekrar »at arçilen hukuku lalımı! r. drreh lahta çıkı Imı f, bîr küçük ı-ueuh kral otmua. yine krallık elinTr-I il lı. eıaıiye EaeOmıal ayelarlna^ Mahmul Etat Emin bıykanıgı allında iki top'anlı yapmi|lır. Sıat 15,45 ta İlk toplaatı yapılır yıpılmaı. menbol ve gayıl menkul emval İle banların intifa haklarının va daimi »ilgilerin mablumlarıoı biber »erenlere vrrileıeb ikramiyelere dair kanunun birinci •uddtılnın tıfıirl hakkındaki Ilıkrrania geri »erilmrtioe dolr Baıvekklrt .ı .....a- m. aıkeri ve mülki tekaüt kanununun ban mıddeleri mucibince yapılan tediyelerin llnat arm veya ikramiye o-lup olmadı?) hakkındak i telıir fıkraaı ve İntikal edecek i." Iı!» madalyaları için milli müdafaa vekaletince bakılacağı hakkındaki Başvekilin mühim nutku elnaorn S f A. A.) — B. M Mteliıinln 6a gdnhû (o/>'nnrı-vı-'.i .--¦.--.'..i.- rıaıir* kan nun 10 ıı // inci maddelerinin .iriııi..- .''ı.ı-'.ıı'.. hannn möıılırr.l liolayııîylt tlafvehil /ımer /oSnü yıı nutku ,6yltmiflir : ' — raice '¦., - kadınların Saylav <•-.-.' ı« Saylae •ect'mcb hakkına takip ofma/a-rı ı'fı'n if ıunayanıı. Kadınla/imisin Tarh taıihindtki haklı yeıltti, erk'h-li'U btıabtr, daima- mımUke-lîn OO i, t l/r t m makaddcralı ı.'i.'in' ı6z oe leıir takibi olmalarıdır . Türk kadım tarih-I* ne .'akıl katlı c* orfı irimi kulmufta, budun mukadderatı ûıtıînde kendini reaİrini Cdalereoıı'mıfı*. —ktkUrU barabar katıtık ve yurt itltrin-4e efe/* ¦ ...¦.' .... .ıra o lomon. Bâytk Ttrh Vlata, had. rati yta, madtniyeliyU M fen dünyayı kaplamı/tır. ( Ok ay iriliri, atkılar) Devamı 7 inci sahifede kanun liylhııı ûırrinde «örOgüJ-mü t Ve Onay gûrütmûşlûr. İntihabın yenilenmesi karan Bunun ardınca General lımtt i--... (Matalya) ile Cemil ITebl r-adg) Büyük M.İlet mecllılnin Inliha. balın yenilenmraioe karar e ermelini İıtiyen takriri o unmoı va İttifakla taıvtb oluomu|tur. Ba karardan tonra İlk toplantıya b*| dakika aralık »erl nittir. İkinci celse ve kadınların mebusluğu Metinin ikinci toplaabıı yapüV dıfı uman Tt|hiUlı eualya kıao-

Dev ant t 2 inci sahifede "Marsilya», suikastı meselesi Yine tehlike ihtimallerinden bahsediliyor! Halbuki Patrikhanede bu neşriyat fazalt gayretkeşlik addediliyor I Atina 5 ( A. A. ) — Fırka farkı olmakıına bütün gazeteler, baş maka lel arın de Türkt* yede d menia giyilmen yatağı o dan dolayı duymakta oldukları güceniklikten bahsediyorlar. "Kalvirtlerini., gazetem "tehlike., baslığı taşıyan baş makale tin de diyor ki: "Dûn patriğin bundan iatîa-n , edilmeliyle hatıl olan ilk müsait İntibaı daha hafifletecek, d ha aarih haberler ge.-tniıtir. Bu yatak için olan altı Devamı 7 înci sahifede •......................... Mebus seçip, seçilebîldikten sonra.. 'e/ıı tonunu büyük bir teeinrle karfilıyan F.rmanitttin patriği Naroıan Kadınların da asker olmaları isteniyor Som samanların m oda ı in don. Arrapadaki kadın atkrrlırdtn bir numune Ankara 5 «Telefonla) — Kadınlara mebus seçmek ve aeçilmek hakkının verilmelinden sonra, bılha mebuslar amamda, yeni bîr cereyan başla.ı :t r. Bu cereyana göre ka-ıl ıı i. asker de olmalıdırlar. Meclisin bugünkü "dünkü.. .. '.rı: j ıı ! m tonra koridorlarLütfen sahifey i çeviriniz Cenevre 5IA. A. | — Uluılar Dlrnaji konaeyİ ¦ . ¦'! Öğleden aoara toplanacaktır. K-ırı-v, dnce 'ıı, ıuyanın tını mûukera İ-çia tatbik edıtt-. - k mmlü harar-laglırmah ûıara giıli bir et laa oktedeceb, aoara da aleni bir eelıo aktedereh "Sar. u.l.r ko..... vn .' raporuna tetkik edeeakttr. Suikast hakkında ne karar verilecek Yaeoıla» »e H •Mori.fr». mıika.linaar, dala,, (j. 'ilham rditea Maca Ulanın Mil- mafe çalı yan /n-ttllrr ctmlyatimıtrki marakhaıı gillrrrniıı marn*. "Ekhart.. ı.ıVı.m "Attilâ,, nın mezarı Maruf kumandanın Macaristand:ı mezarı aranıyor Budapeşte 5 JA. A.) — Yut-lerce yıldanberi aranmakta nlan "Attilâ,, nın roeıarını kaplıyan ca eniden Macar va yabancı bilginlerini ve bilgin ocak* lirin şiddetle alakadar etmeğe başl amıştır. En yeni naıariyclcre gAre, "Atlİlâ., nın mezarının *'Cson-grad.. 'eyaletinde. ' 1. . ile "Cs anylclek,, köyü ardımda bulunman kuvvetle varittir. Bu huauttaki etki yazıları ve ataLbüzziya Zade ra lûrumauı Ireavürleıde b ıncı okuyunuz. ıh if em izde ¦ d.tıl.., anlaşılmıktadır. Devamı 2 inci sahifede 1 uttum I etme k Attilâ. '. \ i i..mı hayatı ve tarihteki tolü hakkında bugünkü 'anlık lopedi,, solunumuz da malû. mat rilmiştir.] — ZAMAN — Ki. Rusyadaki suikastın kurbanı "Kirof,, un cesedi "Moskova,, da karşılandı M net . 5 (A.Aı — •Karol. aa ...,.ı.. «İt* Maakevaya fadan*. Ve Uyaklarla netu mu. 0U1 İ»U>)M4 S-,el K....a ¦Kete,! trr* kanasteai aıanyU. MİMİ Iuh, arkada,ia.. •« duatUn terahuda. i..V'""-J t». Malak ı cemaıe hatan çaUrktn sekeri I..- m .ı.'i. la-tu» CMiaıu*ı yapana « uur hail hioau atlaayoa Uırrındı uçma (t Ur

Tabut, it a İm, Kalatua, Mu-lolnf., vı .I.--. ı-ıiı.ı lıaıı ta-. alından bir lap aıabaaı üzer aonra ee. ı rn.ue aliyi sendikalar eviae grJraiş va ı eı.ı oraya bırakıl-¦ 'i ¦ Yüıbiolrrıe olyreıgın eetedı .ınilııdın geçmektedir. TOrfclyenm lazıyallarl Moekeva 5 l*\ K) I mite barak elçin ıl* d.fa. bulun -fu-Ur M "Kıtal, un «IdOrOJ-a vaauıda* atar* haridya konu arrkğıne ttıı.e kruki bildirmiş laraV. H.. ,. ¦ .....,- cTatkıy» ban.... Rakını . • i, b Şabru Kayadaa ala har tan ytl !-[*•( v" t-f-' Çocuk yüılünün karısı da (utuldu Vaşiaglon S A. A.)— Adliye bakanlığı, hlydut ..... ok yürJü Ne İsem. un dul karuu Madara "Gıllu., tn 2°- 11 dr >tk.lanmış olduğunu Ihldırıyor. Hindistan meselesi ingiliz muhafazakârları ikiye böldü Proje aleyhinde bulunan "Morning Post,,, ingiliz aklı seliminin galebesini bekliyo r Londra i | A. A ) — M. "Usldtvin ntuhalaıaklr fırka-aıa 1700 anu.ahbaa- Onunda ratabalaıab lrlaıdan har k,.,n ekaUivctıe huıunalanaa karşı Mındıalaa aıyaıaaaat aaodafaa ateaantjr. Lari ¦ Sah.t.,. ta arkadaş... >.....rı. ,, ,.|.'r r. ..." bereketi! ne a-m iıtıyrerk yerde kaıuau raatl provam etatiı Baklalarına İm. .n rtane ledbtrn' röıtrrmu) oldakla'indaa bu aıaddtlrrin k a İdin I ma tan a dan olarak rrrmış olduklar takı 290 ray* kakan 1.102 .eyle .1 I. ı . ı ¦ ı- ¦ ı r Şu bal* gftr* Hındıılan kanunu rıaııaı projesi, arubafa-(aklrlar kongre unda at Oh im bir rl, n onayını kalınmıştır l ..nd.. S 'A. A.) — Lord Salkı İl»..n n değişiklik teki.fi. el kaldırma tuftlıyU. bAyuk bir erıyel tarahadaa farı i-ı.ılaıılıı Bunuma beraber bir aVaha raya kaanlııaHnı. Lord -Sahaburi. Laadra S (A. A.»— Değ»k-. k htUifİM ...... narwkea. Lord 'Sahaart, kendi bakımın dan çok gürel. ancak an-1 na-laıl bîr kıyaMiı kail bulunan Hi alan kotaılmn kararlarını şöyle larııp atmaytir ı "— Bu karar, deli lomlru, re klğıttan bir yelek giyen bir idaro muhtariyell taıanımun ediyor. „ Lord "Satisburi,, arkalından şu sözleri ilave etmiştir. '•—- Bil, mahalli muhtariyetin tecntûıünc taraflarıı. Zira bu, biıalihi çok geniş bir »eydir. 0 milyonluk bir camia mevıuu bahıolunca, mer-kcıi bir hükümett canı olarak teklif edilen • it im içinden çıkılır gibi görünmemektedir. Bir kere otori(emliden vaı geçip le bu merbeıi sekli ettiğimi ı gibi, bir daha ger i re dön e meyiı-,, "İngiliz tedbiri galebe çalmalı.. Londra S (A. A.) - Muha-tefelin fikirlerini neşreden "Morning Post,, garelesi. şun-l an yazıyor :[ ' Hındıılan.ı bu delicesine ıe yıkıcı projeden kurtarmak İçin mücadelemiz henüz I lanııştır. hareketlerinde itiyat hakire gir. ır.ıj olan tedbir ve makulluğu hükümet |'I'-|cmh r. mecl is taralından kabul edilmedin evvel, kendini göıtercceğinî Dmit e diyor uı . Öteki gaı*telrr, dünkü neticeyi memnuniyetle kaydetmekte müttefiktirler. da mebuslar arasında, bu hususta harcı etli mübıhaec ve münakaşalar cereyan etmalır Boa* ıı-. olaalar* gö-.. m. bua ırphath ka banana da verilme s. ndea aoora. Tarhı y» de kıdmla -rkeğin arasında aiyasl ve içtimai haklara asalıkiyet noktalından hemen hiç hır fark k sissim alır. inaenaleyh kadrana r da. erkek ta la adaşlar .•ıh. vatan madılaam mı asttı ¦le aatktlkf totum aake. ve ıı bit ulabılmelıdırlrr. Bu takdirde ksdmlar cephe perilerinde kı hiımetlerds kol-Un lamİM- Hatta cephe prim hr amıllırmılı kamada-, «rkak-UraVa InrJ* mavaHak oUhs-krtar. Ali Cenani öldü Sabah "Gam A t miap.. ana- j hain v* Ticaret vekili Ak Cenani irlihal etmiş lir. Cenaıeeidun ağl* takti, T«a-•ikly*d*kl vovadaa kaldı-rdarık ceaaıe asman TeşriAli Cananı kiy* camisinde kUınmış vs nişi Yahya efendide'., aile kab-li atanuaa datrsnûanmaatar. Cezalandırılan dükkâncılar Cana maddisi mlmıyıa >...•• ataa ve aOkkaatarıa oaal 1* aa hepananeh aHebaaiyttlaaU eMuh-. lir. ma lantaor.

¦lUayaakı -nr. 11*.. ...¦ >9 naa saaea leprntı.r. MH-nip «e i(arlS. «atam ısıt kırk I* ul».H ¦¦ dahkana orta kıall. m ı» . I-- ı.j. i. ayı ...ı. ı. yapı la a kontrol d -,. aksan . . ı .. i,. Esnafa yeni cüzdan Bülüa esnafa yeni hüviyet 'Cüıdanlsrı verilmekledir. Cüı-! dan tevziaü bu ay sonund I. i..., olacakUr. Kadınlarda mebus olacak atırıaeı ıa A ı/ede a af***» r ¦ -¦ II VS II -in.." ¦ ıı • -ı . ¦ ı- . ıı -1 . - Sair alaa kıt unu» btr t l< -i Sote rt mlUtBoelea m(-ıık.'.ıı.ı ııim- ukrlr akanıauş vs kahol adUaMştlr. TakrUie kakaH aanrkaı ka>ta>ya gama ri.,..kıl hoaat bml bu tadili paselta —mm#J sa ırksa l kta•vleeU tnl.it. aathons atyUmiatir. I.mtl Inlafla'dea toa.t faûrtt-a* btrHriai ı.k.P adea tayUvlar Tarh hamaba.ni varUaa ba kakhıa ııLiıSıa. ıı m yafcaak hU aaart Sİaag-a- piy.tnrv* kaHaOMşUr*w Bunua baaruH ir ıh Halı ta lalı hah. aıb >h. I yapılııah tadilin le.bll adın kaim. I.. reye kanalara b ittifak İt ha bul .dılaı<|'ır Taşkilttı evai , r js yapılan lad.lât Buaa şair trthılatı liidyl ha-¦ uıutıı tııııa va aablrlaıl madrl.lr.ı antlıdaki ethllda d.a..ı...i-mişUrT Y.ıml iki mi.,!.... kadın erbak kor Ti.k otebaa aseasab kakan. k..ıd... Olas yapa. V.. ... kaaba, erkek kar Terk aaeboa aerU.Uk/. Mebus İntihabı kanununun d cfeısen maddalari İm lııl. ın.l.ııı kliman «d. da şu ¦'.(¦... L'n yıpılniftı': Uhkaat mıbaaan haaa.aau. n.adatl ikânei midsaM aatfuin ^aoa> piki dıglşrlıilalşm» TarUpa BayOk kUUt .... Linin ûyıUrı Ili.hlye d.ileli halkından hır kırk bin nûluıla İn. hişi leıitlr. Bir Inllkıb dairelinin aSloıu b.rk Uodtn ı«.|> alaa dabı bal kaldı Ur nahve atçtyı hakk. a'aaagı oiM aaVanan hash Uadın yuk ama .<•- a«a|ıdak> fiU »tameli yaşakr Elli kaş blae badar bir, ilk bıv bla ki.d'B 95 bina kidir ikt, '•' i... I İU biac kadar »ı İH bta b.ıdaa 115 buta bada. da>l atı ha. arı.U.ıh va ku ntikdaraaa mılıı U. .alda ıtHırrUcahf. InııaaU Mıkamaa bnauaaaaa ¦ ıı :¦ : 58 inrl "-i.--.ir.. II yaşıaı kıteaaUr baydı 31 ........ İm ..iıler (ikimde ıl.,.|iı, llrni| va bu madrUlırdehl "ılkuf,, kıydı kıldır,lırak yıeiae thadıa, rrk'kl k.aulatafiar. Ray ıırıaUrdla. >•> kdvııs* »e aakny ıtUrl kalk aina-yaalteıa rryl kabul ulunmaa. Mrtlıı yana k...... aaaı on I ı ¦ I .| .... ... ı . "Marsilya,, suikasti meselesi / ı saAİ/eafea ıVvaın Takat ba oauk kaaary Ilırım ebetrıyeı>e. >a bılbımt Va*aalav. yayı latana tdvaalyıııkllr. Buaa binaen houeeııa "MaııUyı., rinayı İlmi ta .-ıı. ı ..'.ı .ilerek "-'"-.il ı.ı...ıı. ıdııak bir karar tareti hakiki Sava ¦« Haw.il

clıııfı taaoaatiaatkladU İngiltere na yapmak ıslıyor? Parla 4 — HdUtUı ,.n ' ı -1 j I Tııılıasna yıpaUıak lı — ' ı'Hı ti şlı alı fi |U aşMı mh baal-ı. meaalıle.drn Un *nlarait|a.. . .mır' .ı.ı ı .ıı.ı.l.. bu mra.li ya rhrmmlyrl rorlyarlar "jt.u'.ı. futatrai diyar biı MH-IrlUr .--.rı..'... koa |, .ırak aaa* aelıler aramada Hii 4.ii eioayıti Mriaei aafta f*tU. Alışa ..) dokmımtk Içm İmla Ut nabarılı m|okkaaiılı|a utUya* »ardır ¦Hır,, Ş. ¦ ı ı ı -maeaı ....... tlaril'rrrnln iılrd>|ı şekli aUeaktır. Bu '..!,.¦. Lnıl İd... şu nhı lalimat ,ı„ I — ¦>'.... rinayallnln münakaşalını kSauautanıye Urakmah 1 — Vufaalaıyayı, Uaearıataa alayhiodafal . ¦ ¦ K... . umumi, yetle e."'. g. Iıoa |nataıacak Ur şekle şaıirmıge m.katmak. > — Cama , - - Hasar va YapaaUv oaklal aaıaı art isak tsâl d. kuru nara kaaeeya, nıaalı yı bûyâh (UvUllırdıa nleakkep Ur kamltaya kaıalı ıtllrmsk. Bu ¦*. rıtla Inpirtere, aulkla IkkU adıl ot.-yıre|İBdaa amin almaktır. Mesele ,ok naziktir "Ek* da Pari. da bu »ekılda matatıa ılı.-' va Sayar k. ¦IsII.. . '..ııret. hana HilUtUı CınU.H amon>l kSİM. ¦»>. Ufittara F.aaaa. I alya vt ata*» Ur aavUtı maaıaarnı ¦-.mıneİMadıa eaSrehkıp ku kimi İt karaknansı .. ¦........ J... Fakat ani mea.lt şudur t Va-yorfavya, Fraaeta.n şiddatH arın lierisa muhtıraııada kalyadan l -ıi ¦ "i"»1 l Ub da şimdi lulysam btkiıu olnaıın. bıbul midıı? Bu, şapkttldk. Fakat İtalya da bu kamrladsa ıkreş adtlmıalnı naaıırahat ıdenfc a*l f ¦iaııaıUyb ha ammlaaU »ar atmamak va mimliyi sklati amade gteta â* *••'*(• haınU .in.k lea-ba l tobdada * ..,..ı.... ı-o M—fal iıhah alı Mr ann etli J mlhrturr e sar ıı ftndtm »/in/tfö* Dallar R.r,k Paris te bir Türk doktor soyuldu Doktor Nevzal Refigin 76000 francnnı çaldılar ı ıı ı. aen. i - .... 11. -.. Pn-riıte icrayi tababet eden Ncvıat Refili muayene hanelinde bir te~ cavDre man» kalarak soyul-muş re şimdiye kadar biriktirdiği 76000 frangı çalınmış lir. '¦¦ .. ıı Refik 1894 den-¦ '¦. I'ar.>ir yerleşmiş bir Türk Doktorudur. Nehir Luerindeld Scnpi damnda y-rlr^şrniş ulsn mumsiltyh kcadiıini muhitine çok sevdirmiş ve ParİB-teki şarklılar ar a bir hayli rağbet kaıannuşbr. Soygunculuğu yapanların milliyeti anlaşılamamıştır. Pa-ritte yerleşmiş ermenüerin bir çoğu o rduğu cihetle bunlardan şüphe edilmekledir. Tecavüzü yapanlar iki kimdir. Gayet iyi Frarısuca bilen bunlardan biri soygunculuktan sekİı gün evvel oralara gelerek " Türkçe konuşan doktor rır mı? „ Diye soruş lor m ustur. Bilahare doktoru muayenehanesinde aramış, kendisini bulamayınca çıkıp jf1!"-!1.'" 2 Kanunuevvel saat İS da, haala bulunmadığı bir sırada iki kişi doktorun odasına ellerinde ta anca ve kafaya vurucu sersem edici tokmaklarla girmişler, doktorun 76000 frangını alar ak çıkıp gitmişlerdir. Şimdi Paris tabı tam, bu buluları ıramaktadır. Tayyareci Ulm kazaya uğradı Bir çok tayyare, tahtelbahir ve gemi kazazedeyi arıyor

Honolulu S (A A.» — Tayyareci * Ub» _ vnnd-rd bir tetsir.de, kendisinin Honololu-nun ceoobundn demi* indiğini ve iki saat hader yIlı*b ileceğini bildirmiştir. "Ulm.. u ..i ıMi.nıı.k Ujln altı denil tayyareıi yola çıkmışlardı. Son dakikada, bulunduğu ye ckidıgı kabar veril-anektıdtı HoaeİBİa 5 (A. Al — 18 Denil Tayyaresi. 18 den talb gc-ıtm. 3 tarpi gtaaiai, bir yapar v e iki aakal mavhaluu L as aa TayyaraaİBİ aramakudar. Paris • ı A A — dan Jurnal gaielasae bilcbrıl-dığıne göre. Prrııdent Coelid-ge vapura, Avutta tayyareci l Nm'ıı Honolulu'ya 347 mil uıaktn bulup almıştır. Honolulu S (A A.) — Tay-yaren Ulm'an bir tarafla gö-rfdduğO bakkaldaki haber la-a - v o ı e I m -1 ¦. 11 ı. Sinema memleketinde bir yangın Barbaak-KaUİoram S (AA) — Pı.tl National P.ılure. f.lm airkatia* ait Vsıacr kardralc-nn ılud) otunda çılan vanyıa yas baalerca dolar iaren ve İS keı n yaralanmana! arUCİp ol-muştur. Yangın şimdi baıtırd-mışlır ^SONf^HaABERLER^ Başvekil bugün geliyor Ankara i | Telefoala ) — Baş.akıl General İsmet İnönü berebermde Sekhat bakam Rrf.k V* Bagvek Ut llaaual Kalem MiadOr* Vadot va Trakya Saylavlar, olduğu balda Ed.eneyr ı aaek Aıerc bu akşaanki trcnU Istanbala hareket eıaMftir. Başvekil iıtaıyonda Merlıl Reıai. Vekiller. Mebuslar vs doıt-lan taralından hararetle Uguri a mış tır. BaşvskU Trakynda iki, Sc gün kslseaklır. Meclis ne zaman dağılacak ? Ankara 5 (Telefonla) — İntihabın yenilenmeline karar vermiş olan Büyük Millet M.. İninin iki fta kadar İçtimalanna devam edeceği ve bundan sonra tatil yapacağı tahmin edilmektedir Yenileme kararı tamim edildi Ankara S ( Telefonla) — Dahiliye Vekaleti. Büyük M ılır t Meclisinin meb'us seçiminin ycnJen mesi bıkkındaki kırarım ha akşam "dün akaam,, tclifiafla bütün vilaycllcrc lamiıu clmialir. T e intihabın Şubatın onbeşine kadar bitmcai arıu edildiği iUve olunmaktadır. Bulgarlardan tarziye bekleniyor Atina 5 (Huaual) — Yunan araınûnde Bulgar askerleri tarafından öldürülen beş Türk badiseai ha müştrrık komiıyon tarafından yapdan tahkikat neticesinde meıuliyctin t* mı men Bulgarlara ait olduğu tahakkuk etmiştir, Bu hudut tecavüri) meselesinden dolayı Bulgar hükümetinin tarıîyc v esi beklenmekledir. Arif Oruç Bulgar tebaası oldu Sofya 5 ( Husus!) — Pariate bulunmakta olan Arif Oruç son ramanİBrda tekrar buraya gel aviş ve Bulgar hükümeti tarafından Bulgar tabiiyetine kabul edilmiştir. Alınan haberlere göre Arif Oruç Bulgar mekteplerinde bir rr.unlllm'ığ tayin edilecektir 8Küçük kasabalarda Buğday vergisi Ankara S (Telefonla)— Nüfusu on bine kadar olan kasaba lard a buğday vergainin kaldırılman İçin Malîye Vekâletinin Mec' lise bir kanun Iftyibası teklif e eği söylenmektedir. Almanlarla iktisadî müzakere Ankara 5 (A. A.) — Alman tefin M Von Roaenbcrg cenapları beraberlerinde sefaret müsteşarı M. Febrıv,yûı v* Bellinden gelmiş bulunan Berlin hariciye acıarcti müdürlerinden M. Raf bulun uğu halde dün İktisat vekili Celâl Bayan liynret etmiş va hariciye vekaletinden ticaret işle ri umum müdürü Bedi Ar bel de 1 banr bulunatnştur. Geç vekte kadar süren mürakcrclcrin 24 eylül 1934 tarihli Alman dö-İı ka namesinin doğurduğu va-ılyetle alâkardır. İki taraf mevcut Türk-Alman Klcrıng itülfnamcıi büküm icaplarının tamamen mahfili kalacağı no ederek dostane ayrılmışlardır. M. RıfbugOo Beri ııı- dönmek üiera şehriniifden hareket etmiştir. tki Maarif müdürü tayin edildi Ankara 5 iTelef.ols) — İzmir Maarif müdürlüğüne Maarif Vekaleti nafe M işlerinden Hikmet vcBa sir Maarif müdüre Vasıf alraakta olduğu ma aşla Yoagat Maarif müdürlüğüne tayin edilmişlerdir Bir matbuat kralı öldü Londra 5 (A. A.) — Matbuat krallarından Lord "Rıddel_ olmuştur.

— Zaman — Lort "Riddel.. 1865 tenisin de doğdu. '. . .- ı.n tamamla-yup sonra bir müddet avukatlık yaptıktan sonra matbu-at alerainc -*.-'- bir çok lo-giliıce gaıetelcri idare elti. Umum i harpten sonra Versay kunferansında lngiltcra hükümeti İle matbuat araıındıkı irtibatı temin ur edildi. 'Elindeki en mühim gaıete "Nens of dic Vorld.ı idi. Kendai bu gaıclcnin başlıca t abibi idi, Londra gazete sahipleri cc. niyetinin reisi idi. Lord 'Riddel,. matbuatın irtibat memuru adaliyle Avrupadı btr çok konferanslar vermişti . Lord "Riddel,. son günlerde şayanı dikkat olan hidratını neşretmiş ve hatİrat basillimi Meclisle bugünkü müzakereler Ankara S (Telefonla)—Yarin ''bugün,, Mecliste Türkiye, Al* many a ve Türkiye, İtalya ticaret mukavelelerinde ki tadilatın t a ıdıki, aake rlik mükellefiyeti kanununun 36 ıncı maddesin* bir fıkra eklenmeai ve diğer bari münakale llyibalan muti ker e edilecektir. .mımmııı—ımıııı ,¦*¦¦... h..ihim.ıiı ımh. italya ve deniz silâhları Roma 4 (A A.) — Italyaa Hükümeti 'Vaşington,, anlaa-'i'iını boımak kulununda Japonlar tarafın yapdan teklifi kabul etmemeğe karar vermiştir. Tokyo 5 (A A.) — İLİ.an sefiri, Japon hariciye Bakanına hulasaten demiştir ki: ' İm > j . Vaş nglon anlaşma tını Japonya ila aynı umanda feshetmeğe ha ur olmakla be r a ber Japonya şayet bunu feshedecek olursa. İtalya başka bir demi antlaşmasına girmeğe taraftardır matbuat bayır işlerine bırakmıştı. Bir lord daha öldü Londra S { A. A. J — Lara "Bukm.t ' 73 yaşında Atınuş-tür. Umumi harp de h>rd. adliye ncıaretinde bu.u.ııuu .'.u. Kinunucvel Büyük ruhlar Birkaç arkadaş konuşuyorduk. Sen «aracı bir döodp dolaşmada! ¦eara bil,(ı. ruktn İaaaalar Oıu pm ra (.alı telikemet Arkadaşına biri şu fıkrayı anlarb! — 11 Frıoaıı muharriri Alroar »od- 1887da a., il... bir han ta.'ıga ujramış. Onsa arılarım.ın dan ancak 1895 İr. nao •ererek kurtulabilmişti. Zaıılluıın an dert 1 -ı.-1.» kaya» bir likai dinmiytn, bir likaa anun r*r mi 7*0 hırıltılar »a buhranlar de geçti. Buna ragnaen bu a dam. bütOa bunlara uttun fatdi. Çünkü harım biıhnç endişeli andı. Boaların birtneieî. bini nı oı8m kfla m. ı'.l,.rıbataıı etmem»! Iklaclai. h'-r: ıtnaplarına rağmen k. .ıı harehetıoi durdur-mur.ak ıa har lajmro çalıp mahta darım rtmak. Dadr dır kîi "Ey ııdrap çakanlar I Ruhanıuu yOkıtltmtk için ııiıral.ıı .11 bîr «1-a 11n olarak kullanın! Duyduğun 01 anlar. iyiliğinin arttırmağa yardım atıla. Beni habr-Uyın. Bin aaa »a seecl içlnda y uluyor h en Ölüme mahkum oldum. Fnbat o andan İtibaren, durduğum ııhrıbı tahlil ederek onu benim gibi muetarıp olanlara ..uy:! tmek irtedim. Ben bugünden ta aona kadar, ortalığı bahtiyarlık dağıtmak İçin -.il .;.r ' Dode löıüoûo eri çıktı te eeer. ¦erinin en büyüğünü bu ıeı. mı İçindi kınandığı ıırıdı yaldı. Halbuki im ir. 1.1 çektiği utırıp çekilir, dayandır toydan değildi! Naml, bü|üb 11 çok büyük rukln bir idim def-îl mi ? ¦ • a Arkada,.mı. bıktı idi. II...... ¦damların iradeleri korseyi yani-yor I ^ _R. inkılâp dersi On ur rai t e de ınkıtip deraJeria. bugSa ıııt 5 ten İtibaren Oeivct-alta bonfarıaa aaloauoda başlına-çaktır. Bugünha ilk dara Fırka klbb,

uatamııİ Recep tırılındın verilecektir. Bu m 0 naat bet! e. bir müddattanbeıl Ankarada hulunan Reeap bvgna şehri mi it geUeıhtlr. Hakuk fakülten doçent liri odan Hılıı Vdidıdr oğlu Recep doçeat tayın cellmlrtir. Oaİrertlte doşcotlarlndea Vlıaı da ınkıtip dirilerini ınrereklerdın Mahmut Fndn, ence e ti olacaktır. Ramazan hazırlıkları Öoümüidekı cumarUıi günü ramazanın ilki olman baıebile evkaf müdürlüğü re Iıtanbul müftülüğü Camilerin te milliği bitirilmiş •Iduğtl gibi unlun arı da bitirilmek üıeredir. Mutat tue-ro camilerde mahyalar bululacak ve vaatler verilecekt ir. Ancak vaatlar mümkün olduğu kadar 01 Türkçe İla verilecektir. Rıhtım şirketinin alacakları Yoal nama bay aaaa İUherea kanmatela gıçaeak olaa R ıklım (le-kar) m »dur* M. Kanao| Aabarıya K ' 1 " 1 ' Varılan malgmala gdrı, glrhei mOıOrıl hükuıaıtl'B ?üı b.n Ura avana Utımi,tlr. Bu pırı, alrkıi b-k.m-l .enreekaa g-gukera anara eemıa baUeak mımmlıaı irimi olmak verılaeektlr. $1.katın iki 1B1 b-n lira mı ıra du. • - ".ıı bin Ura elaıagı bulunmaktadır. Şirket '.in haaap arım Imtiyıılı birlikle Hûkamela d->-rıdee k va ay aaaunı kadar tabaıl nd>_iyo.efft aJatehlan bek*..! taranadaa labatl eena-uhtbr. Her Müller ve tütünlerimiz Alman fabrikatörlerinden Her Mallar nehrimin gelerek birkaç ffâa kalmm ve IHan mahaall enmı Orerinda letbibal yapmıştır. Har Miıllcr tütünler t mı ti çok b-........, *a külliyetli bir mıkdar alma,'i karar vermiştir. Bu fabrikanın nam ve be tabın a lıunbulda bal aaa a tûtü-ı firmalarındın biriaia mmmM ve ebıp i lımira gidip tutun ¦ubıyıuına baalamıtırdır. Operatörlerimizin toplantısı Hançeredcn çıkarılmış Kanserler ve faîdeli müşahedeler Cerrahlar adee: Terk Ceerakl .eneyeH aylak t aşılı atma. palaı gaaa aaal beşle I .kilyı.y. Un.lia.-na. -a—aıa- Rum m.. mm B.,b..-.|..l. y.pm.,... frat. Selek deka! balca eaaraah yaamda gagat M yak kur makamı g Batıran ııdr.[.ıli|. (oeteemıŞ. Z..... amn-byal ıW çıkarılmış kaaaarl va yme emekte! Ua tedavi edılmig bir aar'a vakaaı gealar- 1 Haıım emekyel yapılmış bir mide kaaaael Kamal bir geaç çorakta karni almaş blyuk bir yat Hmart va kir nadar tarha* e» vakan ,-......... , ıa bu İkine! amallyal 1-..1. haadî kendine kaa naklinin laldıalaa işa-rrl itmiştir. K ...-.i Umall. - - in ıa yaptığı ameliyat Ilı İyi olan .ika u vık aai göatareeek bunı . ¦ 11 gûç.ügûoe l.rtl cihiıı Pr ¦ k .1 d. Nlmaa bir (aad barkan , ı-.-.-k bundı ı-1'..ı.u gûçligıiad bıldlrmıttlr. Vıh'ayı F.krel lılkr. Bi ıhımdan, hale i» b I ak liranda ameliyat m hakkında malûmat varan jokaiynala ameliyat yapt>|

Un . -1-. n.| Fnbrl Baıdı l.blı lıab bo-Bibeaaı ¦ek pra-Jı'a-baatalıgı ledaiiaia.il y yedi tak'aaın mîtaıbedeıani blldı-rerak bu hııtalıkla röalgıata laide-¦illigl *e baltayı amel rn ın n Ibıama ilerinde iarır ¦'- . bu baaaatahl <¦. . Avaİ. Kaimi laaaall. Nam iatarak ¦umakaraV. Prn*. Nııeea eigır hnraa vab'alarıada ıkl lamanda ameliyat 11 pompaj.n h hahkındı mılA-mal vererek ımıllyat yaptıjı üç eak'ayı gSılırmlftlr. Gelerek ay • cplan'ı Canka haalaneıinde va p. La cak tır. — Zaman — Ceerakl eemiyvtaaun layUntınnda mani aparalar lenm.ua tetea-ba ve mOtakedalanaı ut mûıaharalar hakkında lenlaa bu ma umat moeibi memauuıyet ıı lıtifadedlr. (akıl maaall Bay Zıverla HmtaV yal ila İki baaı-r pkarmaaı gibi gah mûbım maıalıakı*atlar kak-haamı daha mal mirana! .ar i hm nkaynrular.m.1 va mamkrhet lem daka lıd.l. akarda. Baaa da cerrahi caanlyetmia aekia.neUa ttGarip bîr haber İran transit tariki değişiyor mu? Franandn (ıkın Merkür Doryan gaıetaalaı (ûen Ing.liı ee Iranan h-.ıaı ... tararielıa yip.Ua kail eıeeiaa İma kakam.11 Hayta >¦ Barut limanlarını IraniB Iraaıtt lımıaları alarak kullanmıya harar ı*rm1|tlr. Ayni gaıeteyr gSrı, Iran biıkimıtl oaSmaadaki 5 ıaı. rıada ııka1*! va laraeıbm ba B-maalır ... ı> ¦ ....... va 1 neaeLk ueıkon devem nian aaara alda edec-fi aaiıcyı g*e« Hıyla va Berul limanını Iraıı.n Iranıll lımını olarak kati lurelte kabul adeeıhllr. Bu ra. p haber Or.rlı. I in nıbelmiılaba leaa mafcılıaeea letlukalla lalındık, lakat atamanı .aya meni. b.çaar maluma! almak ka'dl alamadı Tekrar imtihan Yükaek Ticaret ve Iktmat ¦ ıkı.hanm aaad Sama fliye. kamamda okayupla daplnma almımıgolaa ta kbcaia İmtibıo edilmen ûkooomi Rıkanlığınta kararlagtırılmıg ve keyfiyet mektep mOdlIrlügUne bildiri!-mi|tJr. Bu imtihanlarda muvaffak olan talebeye birer diploma verilecektir. Allı ay aaıfında me ktep ıdaıemo' mu'icaat ederek ımtıban olmayan Ukbe bundan aonra diploma alamıvaraktır. Kayzerinyatıbu-raya geliyor İngilizler yatı bir Norveç sirkeline sattılar Umumi harpten aonra Ingılıl bıikûmelı taralından raptedilerek aumdıye kadar Londra limanında unan tabak Alman Kaynın V ilke mam bayımı I yatı gecen balla lagıbı blhamttı tırılındın Norveç milli vapur kam ujtır. Norveç kumpanyam Kayaeria yılım aayyah vapuru olarak Şark hattında buHaamıya harar »ermı-tır puıla Şubat tarlında lılaabula 500 ¦eyyab getirilecektir. Seyyahların bir kmmı Kayaerin yaUk daıında yatacaklardır. Eaki yatla bûylib değiflkUkJer yapı İma mıg yatnıı dam ıılonu yiyecek il m «ıtır. Hobcnıollcr namına lagıyan çeki yal iımanmııı eeyyah taşı-aukta olan Stella Polar benterı olup Akdemi aeyahatlırıaa tabın edılmiatiı. lagJıı limanlarından bu tene butun dOayaya ayrılacak eeyyah vapurlarınla adedi İSOekr. Muallimler Yeni mezunlar için yer aranıyor Münhal bulunmamın dolayı-¦ile limdiya kadar tayin edile-miyen muallim meblrbi meıuu-binimi tercihin ecnebi ve akal-Uyel mekteplerine tayinine devim edilmektedir. Fakat, haber aldığımna gbte muallim mektıbinden nncak iyi ve pak iyi dr- ile meıun olanlar

tayin edilmekle, orta dereeelder ikinci partiye bıra-kılmıktıdar. Boa yer bulunduğu lakdırd a baınlar da yerlejlıri-lecekktrdar. ^_ Mekteplerde Trahom İlk eaektep çoeublariBio gollerinde trahom haatalıgı fVül-ddgUao - >¦ ¦ ıdk. Geree Sıhhiye va rekle Maarif mOti.lrıuwl. bu ciheti ehemmiyetle naıan dikkati almaftır. Mekteplere m 111 ¦ l,.... ¦ doktorlar gönderilecek ve çocukların götl ayrı ayrı muayene ettinin cl'ır Bir Fransız heyeti gelecek Heyette Meb'us ve Ayan azaları var Muıul petrollarmı Rerut limanına nakil eden demir boru yollarının (Pıpe Linel açılı? me-raıiı tmek üıere Franaıt naurlanudan Mûayu Hııriol nın reialiği allında bulunan bir heyet ikinci Kl dk battalında Baruta gieVecek-tir. Acabf mıraamradea aonra Manya Hemai mm memleketi-anim riya ret advcrği haber »e-rdmebt cdir. Diğer bur rivayete aataraa, Mnayb Hrrrıol doğru Franaaya ddaecek, fıkat hayal lata nbula gelecektir. Bu bayata Mu'..- Ayan Hariciye encümeni reiai Muıyulfcnri Beren-ge r Ayan aıanndan ve petrol ofisi dueblorO M&ayll Henri roy ile meılıamebtmaHaricıyaemcÜ-men i reıa Muayd Baılıd nrbrab edecek.rrd.r Heyet atalar nam .k.nc. Kanunun oouaa dogra lıtaabula gelmif bulunacakları aa'afda>u > tır. Şehitler abidesi Bugünden itibaren eserler kabul edilecek Şehıadcbefinda yapdacak olaa konıervıtuıar bininle 16 Mart şehitleri abı bu için açılan mflıa t bul-mujiur. Bugünden itibaren ayın onbcaıaci gtinüne kadar mûaa-bakaya dahil almak lıteycnle-rın vereteklen eterler babal edi lecektir. Ayıa onb-.nde leaakkU edecek alaa bar jori hayali be eserken birer birci UlkJt ede -cek ve bu heyet dc en çok oa gun ıırln lı bali hararını verecektir. Jüri heyeti verilen enerlerden hangiıinl birinci olarak kabul rderaa Ingaat buna gdrı yapılat akı.r. Binaenaleyh bati %ın,et ancak bu ay nihayeti belli olacaktır. Mülkiye mektebinin yeni ismi Aut 11 rk Markiye mektebine Siyaıal bilgiler okulaıı ianüoi n-rm.llır Şerhler Kaptan için en büyük vazife, gemisini ba-tırmamakhr. Devlet adamının da en büyük vazifesi dev ini harbe sürüklememektir. Cusf de htaupattanl Şerh <¦' İlah: EıUdenberi devleti. Ur gemime t\enretmek âdettir. Onmn Ifin bi:îm etki edebiyatta da " Sefiarİ devlet, tabirine tık tık tetadüf edilir. Devleti, le/ineye benzetmenin tebebi. a nan da aratıra fırtınalarla, buhranlarla karıılatman va a taman işbaşında ba-lunanların diray liyakati layetinde kartalması ve aeldmete kaemşmaııdır. Yakarıya naklettiğİ'nit tiz gertl bir siyasinin \ zü delildir. Maapatıant, bir edi ptir, bir bikdyetidlr. takat onun bu itini vakıa tak mutabık o/ı/ağu İçin barağa naklettik. klaııpaııanlın ba loianıi kerkeıten evvel, bugün iki da birde, harpten, darpten bahseden Avrupa devletlerinin başında bulananlar hatırlamalı ve vaıifıper-verlikterini. d i m f anın ba ştma meal kir maharete açmamakla göstermelidirler. Bir devletin harka girmesi, bir geminin fırtınaya uğramaıtna benıer. Cemi bu fırtınadan ya km lalur, ya batar, yahut fırtınanın \ yıkıcı darbateri yiııûnden. bir daha tor kımıldıçarak hal Onun İçin harptrn m-Ammaılı ve harbe ton derere mutlar olmadıkça girmemek, devlet adamlarının büyük vaıifetıdir. Avempa siyasileri bunu anlamlar da. kentz unul-mıyan yaranın üstüne bir yara daha açmamlar„ ZAMAN Bir Eroinci şebekesi yakalandı Eroinciler Merkez memuruna rüşvet teklif ettiler, fakat.

söylesem tetiri yok gönül razı değil Oakod loda mühim b alıalg ıa Eroin kutıetinl İçlad hiri nı.-1, van bıtan ana hafta ter-lir mu ruftaki yet eldi a gibi m-Dilek.tİn ea kemiren bir tela edinen bir grbekeyi kanunun pençeaine lıılım eyI.mı.ı.ı Vaka gu auretla nlm«|tuı Oak Ddardı, Ayıımada kaıap aokagında "II, amnarah eria alt katıada gafde Daaa| ular makta nar. Daanı Mroeabarl içki, earar va Eraiae mkpaaU va kalbi ı—>> tarar va ürem L-ı.k,. y apae bir mkakalaaM " | "1 labıtam Daaaam aaa ıımıalmaa elaraağn adarı bar earar ve (araka aaamaa kılını geliraijiei »I batta ba l itkine mdptilalarından kir ba-(ima hu odada teplaaarah neoln (ektiklerini habar ve av i laraaaul lltını abyor. Karanlık baatabtıa aaera, İki klgİDİa «rkak biter gölge bahada ¦ ' .r Daoıgıa .¦ ı.ı .... ("dıblari laıhit edılamtıe anara ada baaıu-yer ea Nama! va Kamal ieîmhmia 4a Olaa be Ikl bedbaht eO'mılmenot kalkada pahalımı mim, imtm Dama tarmaal takara mahal kalamıyor çeahi adaakı hl bımılıa gSıAnda aaklı nakil »akıt im. meydana (ıhıyor. Şoldeıla ndanaı taraaael allı-ıa almi) olaa OlkOdar aıeıheı tıkarrt memuru MBallm ıa Kemal îı-kafadarı tutup mırkııa gaUriyeı. lar. Aacak OıkSdır tabılaa be erola kaçakçım gıbekeMnla bundan •Cı'ı- . ve guaaulla olduğu., bildı-gimlaa tahkibatı gu-l»l e. be ._..ıU bir ay evvel meereai Makbule İle Uta.kablaa Oahmdnı da. T o-.,. mahaUanlaa aakl baaa 'im. 1 alaa ylaa eraâa va earar kaçakçıh|ı IU marul mbakalılardan H.kkıda tutuluyor. Hakkının avmde yapılış ari(tırmada toebn Ua a arar mıydana çıkıyor va tabii bu adımda yakalanarak meekeıe getiriliyor. ZabıUma glıli eraie ve aarar bıçak çılgında pak ımnnı.1 d.ır.Bİ.gm. va kıudilarlaia kak Itmh| aiaaklan aldeVtll bir caaaya i.-p'.r.laı.g.aı yabaadaa bilen Daai| ıı Hakkı ba lanın nıuı karlamayı laaarl.yaelaı va ba ea-retU IkbMİ Ur kaaakat daha l»iyerek lOramUrial katmar İr |tlr>yorUr. İki kafadar haçahcıaiB baldukları çare OakOdır merkn memuru Egrefe rOgıet teklif elmeklir. Bu torılli adamlar filvahl merkeı memuruua 100 lira ıd-.-ı te tekiıf edi yarlar. Meıbn memuru ce*n*fl mefbudua lamımra yanaUnilmeal İçia .B«.erl kaba' edeeebmlt 1 ' daveamyar >-e rarada nulkaın , - .- haçıhçılb ber aaa gafl Bay Maıkarla m banı reben tnrlıaal alaeak kaçakçılar maıkeı memuruna U tlra .-r.iı--lerl -.i. iı .-.i- ...ıı mi|hnt halînd* t-krar yakalanıyorlar. Bu katmerli auç .•¦ 1 haçak-çılır kaklarında yapılan errıkla mal.himaya rırılmıııırdır. Taksimden Tophaneye Tramvay

Onbeg aeae evvel yaaaa Cihangirle Tophane aratandaki yangın yerinde bulunan anılırdın bi r kınnı belediyece iatımlik edilecektir. Belediye Teklimden ura tervılerden ve Cihınhirden geçirmek üıere Top-bıaeye bir tramvay ballı indirecektir. Ulumak 130 ban la.ya mal olacak ve gelecek mm yapılacaklar. Hiyleli turşular Sokaklarda aayyar aatıo'ar tarafındın aalılan lur;u rda eksenlinin hiyleli ı-buı... ban kimn lı ı in haıtaUndığı görülmüştür. BeUdıye ba gibiler bıkkındı tıb'bat yapmağa hiyleli tuıju ıa verauıtir. Haklı bir feryat! DDnka y.ıetelerdrn biımde tamamı) bir yancımla aeı ı.ı glkl-yal ediyordu : AıkadagnniT bîr akaara dikkat riır.-y. çocuklarındın biri edebiyat ilmin raulikara ediyorken Fululi-¦İn glârlaeuu okeyer. D ra kitabına alıaiB bu (iiıler aralında " — ¦ <¦'¦ kıd .. dıa, " Zulli peıiıan _ mm .... • bab Muharrir arbadayımıı, maktapte '- " t bayie eeyleein bfıa-almeıine hiddet ederek edebiyat kıiab.nı çocuğunun elinden atraü| eaerla aabirrlerlni çevirmeği haşlamlı, bir dı bab ¦D ara kl derilerdi ıış kî ¦Nndi ratuı da din nın ı-.ııı- beyitlere ıırı geliyormuş Nedimin İıc Fuıullyl göjrde bırakacak derecede açık ııçık yıl' dıgı malılm. Muharrir arkadaşımı!. gördükten loerı çotuğuna emrediyor; — Bu i.ı-..ı ı.ı bir daha e kaa a. mıyatakun I Ve bunun kıerine yauaını yaıı-yer, çocukları mim bu çeşit şliıUri Ogreteeegimlıe "anların rob beaa, aadaHk, umimiyıl, .-.'¦'!. dog'elok, feda kir lık gibi yukeek *e Ckmhurlyel vataniışlınnı IIyık kuaıniyetlee tıtkınina çalışılmanç Una gildiginî nnlıtıyor »e meak "bu aıyedt ülhaTO tıbıkkak eltl-.'-'.ib . -,11li ... ıllıa ad Muharrir ukıdaştmııın; çotuklara böyle J_:u..J'.'ı. .Nedimden kıl alır eıherlıtîİMeaine harp ko-pardagı fmyıdı ki) pek haklı boluyo-ını. Oaua İçia biı de bu (Ikiyete birkaç aoa iII«a atmak lılarlı. Çocu klırımııa böyle 1 ¦ r! ¦ 1) retılmeı. ıakitlerinin, dimağlarının hunim nberlımekle yıpea-nlmın, hiç yUphe yokki, h'd ¦ ¦abiyatla, karııUnmagl d'(er, Yn (ocaklın01 ııın İçiada bu yûıden anıfta failin. Nedimin bilmem hantrl kailde .ini adkem İçle faeakoea bir arnıyi kaybrdaa-lar bulundugııau da dlşuoüraeh buna karşı oa yapmak ne tSyl lltım geldiğini dayanmak gerektir. Bot Kinimi" Bakinin, Nedimin betan lılan mûeaaeıelerimliden çıkınlın ablmaUrıaı İleri •armlyo BusUn edabiyatla IhHıaı ıahlU »Uçaklara bırıkmınıo daha dogra olacağına faınl bu Iıın a yor uı. Çûakfl O uman bunların ttairi altında kilmik ihtimalini beıap atmığa mabnl ol mal. l. m —ı.......manana——ı-m— Madenlerimiz Dün iki Belçikalı mütehassıs geldi M. Lee* Deveı 0a M. Cba-bot o linindi iki Beiçıkılı nailin matehaınaı dün tıtınbala innıiıı M. Deveı dün Para-p.liı otelinde kendmila pö-ıl-fen bir rauharririmlte şunları ıö.lem.,tır: - — Antalya vtUyetıeda Te-kırova da buiuom madenler bıkkında tetkikatta bulunmak için geldik . Yarın (bugün) Antalya'ya gideeeğit l>onlljta Ankaraya da ograyacağıt. Tekıroıı madenlerinin ç-k ıcngm olduğunu tıhmın tdıyo-rnı. Telkıkatrmıı oabeş gam kadar devam

"Tanca,, da veba (Taaca) şebr.mn veba ile bu-Uşak elemge bahar alınma, bulunduğundan rtıı,.ar d.lı tedbire lab (utulacakur. Bugün bir Japon heyeti geliyor Bir müddcllenberi Aırupada iktiaadl tetkiklarde bulunmakta oba uç kildik I.. Japon hrv eti bugla febrtmıe gelecrkhr. Heyet bir kaç gün lılaabu.da kaldıktın -."nı Ankaraya, lımira vc di uyuk |ehirlerimııa gıdeceaktrdâr Himayeietfal kolları ll.ııı ıvr-.etlal . r-ııi>(iıOıll Boyoglu kııa kolaaa bağlı Şişli ve K alım paşa bollan leşe kkul dm., va çabamıya başlamıştır. Zaman Ansiklopedisi - 7. A M A Ft Klı Att Hain fii'm tıljr'.tlır, bııldk Iiif hahümdan Attillaın mitilini htıf-Içio nıktı balan u>n tet r-daa kıkırdıyor, bu fırlattın iıli-'•ı-' tdrıtk Allilâaın hıaa bir İn .um-, bilini kaydediro Altil* 434 ¦ benna geçti. Vıai bu ı». ... aöılr bö.le 150ü j\l etvel tuku bul mu (tu- O unıı Atlilâ, Tuna (imalindeki Şarki Anapara hiklrndl. Fakat ¦ , ¦ ¦ ¦¦- ta R»n nrhrinln kıyılarına kidir i.-.. .¦ I.ı- ba|kı Gırbl .'un. ı. ,¦!.... |- Attİlâ 4>7 dr Tnnayı , ¦ • ıh Ba arbiı rr Bina. İmparatoruna h-nifitinr aran rr • *.(-> •rıar|> nite bur at ti. 4SI d* Garba defni abın ıdrn Alllianıa ardular. Crrman k.btlılı-ıın îttiaıkıylr bir kat kabar Roma Crarralı "Aıtİna. İla Garp Gol la ı. hükümdarı J .-I a... !.,¦¦ dirik, rlılrj rrrrrrk ona kar|ı darraık lılrdilır. Amle. •Orltaas,, yahriai abluka allına aldı, muhasara ulld.jl i<ııı bu i b fik haraya yıliyebıldıler rr muharara ¦Itındıkİ yrhr* yardıra etliler. Bunun Oırrinr AlliU * Mara , ¦adilindin geriye (akildi ra ı«n-rl kur.illerinden İrtifa dr clmrk mira- N.kıyıl 4-1 d* Kalamarı oralanada »• " Çalaaı „ malındı Allılaaın haırıabn ılı mtltt.li Mathu ln*rama-rr*h*.fc. liralı dı •arın. atı n.ıi.'ı tıaaınaaraV Antla, ba m.<h.ı atakarıktaVa - I*.... aaı . ya çıhılaY Fare*. ara* |457l, Att.14 marnlarım r>*-dta taaeara ratıtk İn ı*n ıad. Iialrı... SHBaka. mlOt iliml i, aaar* 'llaatal aıa kim lana* kadar ıar*. -Rtra*. hıoeseı modılaa tattık kır kala* d.fildi Fakat Amit, harar* j-rm»*. H»l*titın maharrırlar. an* Papa bi-I *a, nanikti t ımı (dniadıa ge-rf'.mrfı ttrrih ıltlfla. .rl.r (,'UnkO pipi. buta. inim ılhimu|iu. I ..-! niklh kırılandan A». - 4*3 d* öldö. ı.ıı,'i-Altiltaın kııkanr, bir hanı ,v .1 :..ı n..ı.. JO'r onu rc ı.ı -ıl m ıh dul ik aısaeae ler imli den I ...... no dün SS iari yıl dfl-k u 11 ul anma k t ¦ f ııll tı m bu f do d* aynı mutam* dort senedir ararı t «fi ...¦mı.ır n bu gUBİCld* Çok değerli ûç irlıa - ı ¦ ¦' aSBİUyem , . kırat* tat (ıkmı| alan mm a İM kanma «fak bâr itkinin yaparak karllcna.il> hhuBit elma 11 çak taraftı Mrıaıuı anapa öılü. I*id*ll nukaltlır tı lılkiklır U* dalu >~ lup ııon n'njıl . (hukakl, (Okanomi) tı (politik) naaılariyla dürt kum» aynimi* te be* kuma da 0< dalı tlıdılı İli' |. |*l llp ıı n- f Bul ati yınyt yakandaki kı-mmlardaa maalakıl alarak Bar aaaatıla S-klbla (katıp ,*ktırm*k) 4a...1. ba mahektal lıakll ethye* Vık-,, . Çîeaa ı- ııu. 3IS yd ¦ater» bir İmanla». (Kaalâçraal

U..Ha.U.... em.m. a. m kep « M lııd I • ılklııdf lal i" um bu makal*. filika. iH.tlıı) ıa ban ki tıplırını yabh>mi| ol ma M mkoa-aebetiyl* yaıılmi|lır. llıl baki İçindi bulunduf umm Maunda bitaptır yalan bilfiil yakılmi|i>r, ban yarindi, .<¦•!¦ It.lyıd. oldaf* yıb,. alaraı «J,|. m*h raretıl. d* ¦ rı..!ı. balahnkyar. neteee* n., ll-.t.ı. Şaka», kl malıtahkUU^mudıaa» Ba-aa anı alı hac eanrd* yakalaa hımalana taHbaal patta parça yama ahret t* Ini'llı ekuıdnk. (Sotro'oj.l hıamıada Proltıör Bay Mahmut S idi nla ırki ta Mülkiye İçtimai ilimler mecmuan Sayı 44 - l'esriuisani 934 hı mcırlrein kaleı nı n te| deha ¦ Ilın bu Alı d I bir eeht. baıb-tmı riyada İni ta hut aldafa •a ıır.nu ıı ıı. ¦ lanm aktadır, kı ba def m bil Bamtal .ııırd.r Yıa* un bmmıda daktee Kınalı Rılatm iÇım.ktıık te erten ... ı makale*! dı bOlta çocuk babalanma rr alrlumum çotuk tırbiye-• . ¦ — (, ' olanların okuman İten ıKn.ı,. ı,ı. biı mtkaledk>. H.Kk amana Iı aaarkar Nnte-raeah Larm la <aaaaaaa Ukaarı bı|.ı iktıaanl a.• aralı Öt16 bir tetkiki vardır. Maatmenlı Elem irl*aı gibi titdanı da aaf tır- ı- ıı r-''. ııMufu t* yanlarını modanı- lrebi)le defi', llmla muhteıaaıylı yaıanlanmııdaa baluad.f. r, bili' har yaum ablıde il* «kaaar. Eaam Frıaaıaadı. »lıamı* olaa ka tetkiki aa atokim bir meaelıl idsriyenin k*lli|noktaİ raaıarıadan •ayını mOlalladar. Ayal kımmd* «m ırıımi'm galiba ıııı.ıı alan Bay Haaaa Şıikrûnûn |I>ugııll| in dctlel naıariııaı hah kılda aıülırcem aıkaleai. A • aalaa ya atrılar d*tl*t mık*l«a. ik timdi kiramda Ihr». A ımaia artaa ıhemmn*tı|. (Diri)* ıktnat UırkbaUn), (Roı-t*ll| in IterObıml gıhı lamınım na en ehemmiyetli te *n hayali 1 IrlhihUr vc -ika. mııelıl-ı yet (ırk al.tik ) lu ¦e mubı. ¦da dı . Fen PEMBE KÖŞKÜN DEFİNESİ ^ — S7 ~~ a aitti Hadım ( Do.re | II* ( Sa-lı | I garİDOda uıütıtları teçhll* yım*kI lirini yemekle İdiler. Yemeği bltlrdiblml vakit (Vıri temİl) gelip kendilırini buldu. Be. - Na ı |Doıre|) alı btrakmaklı IS.II Iı t- dı-dl. ki: y*aı var. Zaten m.dım hrndlti de blıl yalnıı ı belki memoun olur. ı t*Ul İri.... ,. .11, madım (Dırrı) bana a t en çok muhabbetle i yor. değil mi? mala gibi !ı bir kın kim tanır da

1 ler. Genç kır, Mıdamıaı bu İmik ) ktiyordu. Fakat (Vertemil) kendi. ,( Ilın .!.,!. hfa bj — Mıdam çocuk değil ya, ne I .akıl .. ı. kendilini buluru*. — Tabii ı.u.u.,,1. l.kat aynl-mııa İdik daha iyi .urdu. (Sel!) ıltilathî couaiye ¦o ili ı kirili çula .11.ı ıırıda uıakt*n mıdam (Dov ¦ bir aıaunın > inindi oyunoldafuau gör. Birıı öterinde d* (AO* I rOLtsrp Bir adam tramvayda Öldü Karagumrükte Salmatnmııık-ta oturan lUtün amel'i.ndre Ahmet dun tabak tramvayla geldiği bar Sarada bit-lenaiaaarak ha>ılma| ya gelen ınbıla memurlar ak belediye dok-nlduklüP cbıbı llUrflk. vakan PaUl danb Iram kendınn loruna götUrmekl bir ucada ırlat rlmı|t Aban* dan olumunun ara stuılmak tatara. Sokakta esrar İçiyor m uf! Kaıımpatada oturan Krkp ıa-aaade karı, dun Gala lada lAlr cı brndeblea geçerken, içmekle oldu tıgara alejıoın pek faıla harlı olma.ı bir tahıla ıın-ı.ıuı.ııı aaıatı dikkatini ırlbclımı kendili ıcvrılmıı ııBîr üfürükçünün marifelil Dûn Kndıkdyde bi ÇÛİük vr .ın.l ıı. olmuylur. Mûhirdarda yağ sokağında oturan arabacı Yakup hastalanmış ve hoca Mehemel isminde biri kendin okumak üıerc getİrilmûjlİr Hoca Mehmet arabacı Yaku-bun 160 kuru) paıaaile gömleğini alnı ı gitmiştir. Bir daha guiükmrn r. Yakup bu şekilde dolandırıldığını anlayınca polis- müracaat etmiştir. Polis, hocayı yakalamış iyeaina termittir. Makasçıdan ne istedi? Dun ı i., bir hususi otomobil kaıası oldu. Herseyden bihaber vaıifrıini yapmkta olan bir t ramvay makasçısı otomobil sa-demrsine maruı kalarak yaralandı. Emioönüodeki makatla çalışmakta olan Hüseyin, dün sabah bir aralık yine makas açmakla olduğu a 616 numaralı huıuıi otomobJ birdenbire kendisine çarpmış ve yaralamıştır. Otomobili idare eden Yorgi yakalanmış, tahkikata başlan, mıylır. rl-lı.ıı-l n da .... -u I. , ¦ . ı lerll ........ makalen tardı*,kl bunların hıaatı umumun, .ima ¦ ımı ıı a lama. aiyaaf t* mtmaal aa-reketlrrl hakkında iaa ak fanlar tanasak ıçia kak.kataa k..unıı. birer letrbM t* tefekkür t ııi lııl eddolueı bilir. htacmuayı a*|rrdınlıri l*brlk ederlı. Sayım JS kuraalac. dn mıhı* lak. |Ad*>ia yatee yavag madam (Da*n| ya yıklasmafa ça.!¦ , ... iVırlımill gordO. Dıtıhınlı bunun Amine kendi kindin* bir ı-ı......... -m. Genç kıs ba >¦ ı - .

•Ontı lırkını tararah an.ıa kak-lifi tarata baktı *•: — ıtasaa .üdiat,' Dıy* latraa. Vıriımıl - kİaatary* g*lm*dım. S... hu *hHmkİ eli ........ çak befrndlm d* ondan dolayı bendi kendimi t.baaıöm ediyorum. ı ¦ ..(.nı verdi. Biı ınıç kısa albaraaiaia |_ııllıjıod.. kamme-mrk, aaaa baçha s*y amsdmmmıl mı*ı »İmik ıııa ı.ııı çırıd.r ı.ııl-L l1--!.^. .:t-.....o t-(-.-U|.ı-l-b pak mamnua aldu. gblerlal (Adılı la .iı,. tırıhao keadl aaltn* fıtlrOp, . ı- ... ¦ ı . muayen l te mtinçle dıdl, İd: — Saki mı? El hm. m. hakikat*. (Sael mı bal aaaa*? Diya earaa. (VırtaatH aaaVa iaa** (S*li| yi haç ısları kuakmatV. Kın mtta-mıdlyıa Itgıl .diyor, fönlöa» . eak ..ıl.ılr h*|kn bir|*y dflala-mıalar, Mıdam (Dnvr*| p| atayıp Tosyanın bir derdi uKâfurdağı,, Belediyeye verilmelidir - Sular azalıyor Kubilay günü ve abide İlim Ki. liy A. ıtû sala ) — Birinci günü Ku bini. de çok ı To 11 lıııııı i I —Ragı ¦ c ııif bir taha anın baıaba me klıyle yc|il agaçlaıla ve o-mınlarla -¦" cıklcr kıraç vc çıplak bir rak yığını halim a mıy; ıc tr ihmal ca havali vc bir var ktı I yi nebat ağaçların, bu liy ne I ır buluamaı acı kMûam k.aulma.lmr. hiyadan bu kor ve kam lası kasaba etrafındaki bkları kesip doğradıktı kavurduktan sonra yıHı i de birsi daha uıakl kasaba lu menbı Iar indeki , lan doğrsmağa basîamıttı Bele Hı yr ıııırı içinde olup ¦aba mrrkcı ndc dürt bey bah iğ*1 her. çam bu "«aç taydı nc-deı mıhı uf u To ır dağı, nOmktln ıkta: b kesenle Fakat ıic, beli •,oda tıklım cıvan belediye tarafın-olduğu kadar ko- "lan odun ve ' ¦ ' il"ı "ı III.ik bej yıl dıvrdrı onca dağ, ı alınarak 'dılrJilrİObal-¦gaç-basıp ırd ın ırda, 2*Kka¦afede adına ' ıssbanı 1 bu da bir Ki. I içıı Urla alakalanmağa bittabi mÖ-saıl değildir. Amma bu alakalanmanın doyurduğu ıi' t ıı - ye-bir vc far bir batkının hayatı ihtiyaçları bakımından bayftk kar felaket tcakrl eylemek İr dır. Bu ay dıyr mrıh tı için y*. çındı iİ buı ıi ba toplı tlırmıylı ilhanın n«n Belenin kın II l'ıl tedbirler ka-. Fakat koruna-Be'ediyeye ail ot-dir ki. tedbirlerin r lakım muybülicr

muvaffak, yetsiı-1.1;ıı ıi' sebep olak k köyl ur . geçn kasaba ahalin :dığı halkı kas. n sınır .ba il' 4 (A-ı 73 uı ar badaaiarının ılaVacaidakkrnmo yıl dnV nömn rıldugnııılaa C H t ırkın vrUyel atlar* he,ırb laratından Kutular mrıaumı rçm b r program hanrlanaaaktadtr. klcoe-».-nı n. H ı lepetmde >a-pılmakta olan inkılap abidem-nın kurulusu bit erte Kubılâı meratım. günü b açılmanı yapılacaktır. "Namık Kemal,, günü Adana 4 AA,— Blıyllk yurl aever Namık Kemalin Otumu yıl «i......... raalhyan ?. Birinci Kanunda achrimiıın ayni adla anılan ilk mektebinde lılebektr bir toplantı yapmıslaı v yurtsever bnylsgikmuıe say... arım a,ık.anmıılaıdır Inhisarlaır İdaresi üzüm alıyor lımı. 4|A A-l— İni,....,«r •daresi b*»adan uıum akmağa -ı.v*miıiır Alman urum 51? vm aldır Aka bu aym nihayetine kadar d m edecektir. Bu tene nM^takamırın lulta rekoltesi olan oo iki buçuk milyna kilonun hepti satılmıştır Çankırıda alınan zahire Çankırı 4 (A. A.) — Ziraat Bankası laıafındao alınmakta ulan .-ılın- bugilnt kadar 1500 tnn c Bundan 1400 tonu lılanbula gönderılmıstır. kasaba halkının en mlıbrrm ıc hayati ıblıyaçları J» km aknece alakası bmlonan dağın -r ¦ kafa yeye devir w Icamm itası klı yalmı b.r kala laıhıh cdnaBuj olmak-la kalufyecek, on bin nuf ualu bir basabaftıo atim n-n kararmağa başlayan dimiler tekrar parlamış, olmaktır. civar kasabanın âdcki. geri durmaktadır' Bu dag. b-» taraftan odun, kereste gibi baa s me alaa ila r ku rban rılı ---n bar İsraftan da civar undaki I.-malık va Baççın köıkrı aka km tarafından yeni alar açdaukta olduğu gorulOyor. Bu bal kaıabanan sularını yıldan yıla aıallmakta olduğu gıhı bu dağdan inecek ecllcrıa lahdıdi altına yakla|tırmaktadır Bey allı yıl evveline kadar kufttl/i 'örülmemiş derecede mâlhif ve Aeucrort/ı 2 Büyük film birden görmek için bugün PİK Sinemasına KO ŞULM ALIDIR / - SİYAH GÖLGELER lifii.ı A-ı ; ılı ...»iı rataamıs, hakıHl muallim t* mtthif Mm ıi..-. ı ı löılûdör I 2-ORMANLARIN HAKİMİ ..ı.ıııcı | kork ınıa te balta gtrmtmıt korkunç orm*nl*n *rannda 5 bayatı pıbaım* vc pek çok Irdıklrlıklarl iy Büyük Sûptr Mm. Fiı/allarda zam paklar (Fransızca sözlü FOX filmi) îzmmmmm^mmnV Figallarda zam yoklar. bulmalına maal alurvrda. Bu ıu-..tl. bir mal ...la, t-.< Ba maaaal sari.ada iaa IAd.il bir (artma, kalap alaaam |D*t..| İm tı.ııp kaaaaanıfı kanUm-,! (V*rM*m0 il* (Sahi lakaalan d aaaI ık-n madam (Da*r*| aia bir kadınla kaamylafaaa gördaaar. (Seli), ¦rliaimıll alan kadını rat ayel tekrar buluara Mtindi *»ı — Birim Midim i|l* baradı, gidip hıadiaiaı bir götOacylm, boikl bana Ihllyan mrdır. Dam. Fahal (VcrUmlI) htndiılai derhal durdurdu ta dıdl, ki. — Kıadialal rıha tan almiyelim, ı.S- 'i I Karsmıadabl badıa ila pak tath talk fÖr044par. Hac alda alt* ıhtıran aha*.. Fılkakıha madam sPavrıl ala. (Adıl) II. gayat bayacsaaı keyo-eaaa. kaa.maıhta ılaafa garâ mıhtı lak. ami*aaaalyaa haa.k.1 •ttıfı Ifha da flgraafıM parlaatB

kala klan adak I M yak köpHeı, pa*m*ktınnd*kl ftıüklır ¦Ilı I ra tath elektrik riyalan parıl parlımıkta idi. Bu tında Madam iDovreln kendiline bakmakta olan |S ı»ıı.-nf etti, ooa derbal ı-ı -ıı...i, etti te genç km pa ma-fiyle karçumdaki kadına jöıi-r.ı .-il) ye bakb te onunda t e be m Cm *tti|İ ! Ani-ııiı_-kı bu badın, IS-li) nio mııum hıÜnl bir bakıyla keçi -imi] te onua keadilari İçin kor. kulacak bir İnıan clmadıfına hüküm etmi|ti. (Vertemil! dcdi.kb — Götûyorıanua ya. Madam I Dovre 1 nin bire ihtiyacı yok. O kendilin* İyi bir arkada) bulmuı. Iı.; I- İıterıenit tu salon, geçip oyonculın ııyredelim. Genç kıı yine iVertemil) e tabi olarak salonda dolaşma}a başladı. Bu türelle bir »at daha feçll. Nihayet (Seli) tekrar Uıdam (Dovre) yl arayıp buldu. Yaylı - dan (Adet) İle konuşmakta IdL Hatta halinden giyit merakb va denir yerin bir tobbete dalmış. oMuld ııyordu. Geaç km görünce den kalkb te dedi.kl: — N ı ııl kınra, ef laamıniıi bilirdin.ımı. arlık köafe avdet edebılırmıyis ? Diye aordu va k. -.,.,.,.ı.. kadın* ı ıi ı.rr. — Madam ( Roıiayot ), demiadrnbrrı ılı* babıettıfım Matma-¦<l | Seli |yl takdim adijorum. D. d.. Midim iDotrvlnin ırslndeohıdar bayecaa, okadar lecaaör vardı, kl bo mm pek İyi tanıyan iSe.ı), (Adıl) ile eteeyaa adın hararetli ır-ıı-..hıb.nın ney* dair oidvfııaa derhal i.tlk*l . rtaılıti. Filhakika Xlıdım |Dovre) iıpiritiıma tecrübelerinden bebıetmefe bıylayınea btiyle ı. .1 ı .1,1- biye cana dü|tr te bılbma |Stli)ni. bu tıerübaar İçin afi bu'nnmaı kıymttlar bir iman olı.afuau önü at g.ldif r te ı ... n- ruhları celbetm h gibi bDyüh bir iktidar sahibi olaa bir km kendıoc bende t m ı| bulunmalından oo ayı iftihar eder dururdu. öriıimı car Kanunueealt 6 -ZAMAN Oyun kıtta kolay »an »dectkıloit. ekadar kolay de|ildir. Naııt yapılatılın! uıun ulun laıli etm ¦-¦ ¦ ti-., ı--ıı. Çünkü raimi dikkat etmenlı kal) gelecektir. "Kibar dilenci,, K . ı - Domirlo annaai bahçede ¦diler. Parmaklıklı kapının öaüna •ıiııh.ıı rıki aa yırtık bir gıldi. Ihl rlltrl pantolonunun ır biade ve şapkan babada olduğu balda dardu. Herhalde bleaı ekmek Lrtiyeçehtl. Bunu gdrta id,..W Denir : — im»- birşay itlerken, im kaimim Lafındın, eliarinİ erbinden çıkarır. Dedi lablr adam. hiç bl-(imini boımadaa : ekmek değil, eabl bir atkı iatrmege gtldim. Ellerimi cebimden cıkaııraım pıateloaum düşecek 1 Şaşırtıcı Kuçûk Oıean arkadaşına «orda: — İki kecl »ar. BIriainia başı şimali. biriei-aln cenuba doğru donmuş, bîrlbirlmiai de yarlar lar aa biçim duruyorlar, bil bakayım? — Canım niçin dûşünflyorıua. Karşı karşıya duruyorlar. Dolabın üzerindeki tozlar HaDim hiddetli hiddetli bit-mc telline:

— Bana baklana Ayşe. bu dolabın illerindeki tozlar tam Üç haftadır silinmemiş Utanın yor muin — Benîm bunda ne kabahatim »ar. — Kabahat ne demek. Sen bu evin hiımetcİai değil misin? ¦— Evet amma. bu toılar üç haftalık. Halbuki ben bu eve geleli iki hafta oldu) Çocuklara faydalı bilgiler mm Oyun KücQk Turanın babaaı bıpiıhlur -ı m. .... İdi. Turan araara babaribin yaoıaa gldce »a bu fır-¦attaa latifndr ederek mıbpu lıştıkları bûyOk inu 11 İha d ey i da gererdi. Harkaaa kibar »e naıtk muamele adea Turanı mahpualaı çok »»terlerdi. Onun geldi|lnİ gördükleri »akit: — Gel babalım ........ doıtu¦ı ı diye, levioçle karşılarlardı. Turan mahpualarıo hrpaial teker takar tanır. Halta ne gibi hatleri olduğunu »e kaç aroeye mahkûm olduklarım da bilirdi. Yine bir cuma aabahı babaııoın y ittiği ıımon, boğulun kaşelinde bûıülerak ağlıyla yeoî Ur laahpuı erir d 3. Halinden f yapııak bir|adıma bememtyen bu ihtiyarın yaaıaı lobulıa Turan: — Gıolme babacığım, hayatta İmama baıına hcr|ay gelebilir. Dİya teıclli tlmek iatadi. İhtiyar 'mı-.' . ıı ûı&ntol İçini çekti. — HakU olarak bir adan ot dıIıdOnı yaıruat B*a kend.mi hah lı buluyorum ama, bunu naıı İıbat ederim. Diye inledi. Taran çok mil '--ıı ı olmuştu. Bu adam oylr fena ruhlu katiller» kir he memiyor-du. Fakat »lindıa ne gel»bilirdi. Koğuştan çıkar çıkmaı doğru baI ıı..-.» yanına gilli. Endişeli bir untfaı — Babacığım bugün gelin .mı yır kaç ı*na hapiı yatacak. — Daha halli defti yarranv Haoüı mahkemem olaym Haklı iaa ya a< bir oeıaya mahkum otur »»ya kurtulur. Bu ceıaba Turanın rını ıı kıldı. Zavallı İhtiyarın utun aenela* haala yabaaat drg.l idi. d.bbatll heluata tanıdım. Alları durdurarak derhal arabadan atladım. ~ —Oeeamlma Vali aloadL Knaana bahana, bareaabtre ı—.yamadım Blea. ıkı,.. .- ,., Soyla bdyl. •k. e*ae »arhl gaeaşımaa*. Diyar ak h.rak kaytak. Val banim mtmlıhetfa kımşıbatai kaV M-battr olduktu anma bir daha atm garmımişUm. Baaa lataeavla yırla eeeg.nl aoykrdl Evime ga-terdOm. Ea Inymtlli bir mlaafirlaı otmuatu Tam ıbl buca k ay boada mlıtfir baldı. Oaa abmdaa galaa (. i.- ..¦ i. m yalaa toylrBitıdi |a-Şirıp katmı|lım. Ilı-. tıreddDHrn aoarı. hemen tarla kanarında bağlı olta atıma alladım Vali afin.a tebaa çıfamah kpa baatl bir yoklaa hayvaaı aâ.n.rfı başlıdım Ihl aaat anara har direnen haaartaaa kardaabtra Mae rahtnm Bra. görbaoe raagl lapaarı kaalldi. Koi-lagmMB »linaa bdyuhaa bir larba ¦aaaV Demah aakam bah kkdL Atamı aaa doğru aarmah fama mab-muılımak iatadlm. Fakat a hardın bite labeatamaa şahere k uıaelma ataş alb hnrşua tıııblayarah kalagumn dibiaıiaa gat'I- KarşBaan ba. aa dafmtdıeiel gdıBura. IhİMİ dala ateş etmtk Mirdi lakal bea detaV Işta ı.ıa mı kaeka »a bar da erkek reami. Ba (UMa Oa , ¦ « biı »ı • laalaeal ¦ Sn aa aeha daşıam aldatmayı »aatmıyaBii- Ba yaımklarırıııı. okuduktan ¦¦«*. ı( a-ıdm banları — I- . kaaauyıı rdû Oyla İti bııır nlunat. İşle au— Yabandaki Ihl reaimdea haa-t diba bayuhtlr? Slı bu »ala revaş ¦idlr kiı — Erhık raimi bavükter Dıyeıekaialı. Ista aldaa i,,.. dkbkat aaVrrMBİı yakarıdaki

rmârnkr. goetşhh va boy itlth-r-yle bânbirime aynadır, fcr.hırkada, baş tarhı yaktv. mm bir Igot ıldamn») meaalemdar. K-mt atrara mı aym (tiak. BİaeahaoM. işte tlaa gürel bir ayua. IubobIb arkadaşımı ke.d.nraıeır. utarak ta. Bilmece - 2 İnil, t e »a tuhaf tabia lı hır ka-d ma ayakkabı şabil »e bitiminde kr e* yeplırd Jıaı ışIlan oaba d« yer kar. HakUbıa alil (anuau lıriat kakrrek arma-aib ı....... . bu ıııı bu evi gbr mege g.darlre. İhtiyar badın oalan alindan lulırab eri . ı ur. Eğer alide ba evi gürmab iatrraeaıı, aUaaı» kar kar şua balem »lirik ruamiıkl ka, aamırıtkıa ahi a» manya, iki oaaıareaaa Uç aum>raya Uç aumaradan dıirl namıraya va boylıllkle kırk Ihl numaraya kadar ura He çıt n.l. Otaman (ayakkabı **l ) görûrıÛBÜı. Dikkat! Ba Ikıae, W Imı remildir. BırİacI bilmece gaçra Parşemba guaha aâıhımııda ,.k,-.< Oaumıııdeki a daba o*ebl pertraabay.de t lama.ıh bkkatrıltık»I çıkacak be Hır den d İr dr kadar ba bilamca ... OVg'u kal et-t.blea »a ar a gara t'den ha aıreb dordânO btr aarl ıç.ada idaraa-ıe g«a derenler* eatreıoleelne gdra BMifatehf hedi yalar yılaaıya mabkma almaa<adaa korkuyordu. II.. ,1.1.ki. aa baş ; gretL NU hayal bir p-ryembr güad mekt-p. lae çıkaa Taeao ıbUynrı tiyarat -dereh ha I.ı w. almah lam dog-a baatabana yalana balt a. Barak Demir kaplın a»bya gu.aee. Kouaaa albada bu- pthel olduğu kaide IbUyan bahıado gArbac* mvia-eiadta kalbi hatlı b itli çarpmağa başladı. Demek artık aerbeatti. Daha laıla emia olmak İçin f — kın I mı ımı mu. Dı yırık İhtiyara dof/ru koştu. Çotuğun bu hattat göfrn savallı adama göıltti yaşardı vı kottarıeı açarah ı — Kartukmm yavrum. G.l a* k arakla ya yi m. S*».aıU>.adra ikan da aglıyarktraV. Tarlam ba tULanıı giren ıbt.ya'. KendaBal hay» ı_a.. -yen kmtyeaıal cecaga anlatmağa karar ırrd. Oradaki aı a.atdaa biri nıeeıae ll.şlı. Turam dillerine -i...'...'. enlaımefa bışadı. — Ben Ba.han harU muhaeır-larındaaım. Oradaki ı uluna den kaçtıktın . ...i. Takııdıg ılvannda a.lan çalıştım laarı bol mahaul »erdL Kıaa bir lamanda e», tarla, beyua va ,. .¦ . »atın aldım lı mi deaılllam. Hatta b.raı da paıa bırıhUrdaaa. Hır ahşam haııvth al Itrim yuh arabama batmış taıutmaaa haya II ıl|tıdnm Yalan faeaa-nade olman bir ad a m. a yanmakl a geçerken, ba yabaatı baaa. — Utarlar akma Haıaa »fi. en ki dm t una artık laaımıyaraun, bdylı ..*»...iık olur mu ? Demgl-bi duydum. Bu mı baaa hiç ta İkramı yapıyor, yeta gdga koyan-yordum Vali ara lataabala g.d*ı*|îai adyllyıeeb avdta fıkryer, bir balta kadar oaara leicrar galiyord» Hebada lOpba adeeeh hiçbir bal yekta. Biı aebah ona yâni İlde bar akar ah tar lam l gittim. Ihl aaat kadar aanrn b.yCk agtmn haşa baaa şamata ,. ¦ •aluh aalafa va hıeıh M* aaalet — Baba, baba bani BBaam , - . derdL Hirnllr Vali »fendi aania m dadakl çthmteeyı kırmış, Içla -pıralan almış, ahudaki bayat ata binerek hududa doğru haçmış.

Haftalık Sinema ve Tiyatro Programlan TORK . Okramam llTK . 8ea »ır raaufıın ( 1,1 mil» kıı 1 MELEK • --.,.(, ı , ... - a a-a SAHAY ı ¦>> mıh ı...... itava < ' i' m'-" VILUIZ . ¦.¦ -1 *|'|j i ıj.'.ı ALKAZAR ı Vmkfllır Mum eaVfor ŞARK ı Cranf alel tikimin yan mıaMrl 1 . H a MftA ı ."ıı. Tmmm ¦ Odakdn IuuUm ALEMDAR 1 ,1. 1. mmmrn kmmrmtl FFNAM ı Operada pany.n HlLAL ı Dmklitm mvtrmtfmr Kmçat SEMİft Tl VA 1', — Smm Jrn ¦ ı ¦¦ 1" OPEHEIt ı (ta ,„ rgt,a,r kadıköy sükeyya ı Ittnan mıUkmıl mali: ı ı... ¦*•¦> . «aa Ur 1 i—r ....... ba atik dayraodım, Tabancamı çekerek ateşledim. KurşuDum beynini parçalamıştı attan eaaııı ol yere döştü. Ihliyır auımu|tu. Derin derin İçial çekti, loara Turanın yanağını okşayarak. — -Mejer Vtliaga eııuı İmla. Üıtrlııdı ban «etİkalır bulunmuş. Mahkeme bu lebapten beal illetli. İşte yavrum tanrı doğrunun yardımeındır. Dtdl. IFarak Tahtaboş*f Şaşırtıcı bir sual Kaçak Al» kıl kırdııioe ¦ordu. — Daradan kaç ördek getirYıldu kardeşini şayırtmak İçle: — Bu urdrgin arlmaanda IU laaa. bir Ordegıa öaûnda Ibl İane ve artada da Ur fadob vara, yi bahart..f DadL — U.fd.. boe ••- g-ta.-ia--. — Işt* bilemaaSn. Daradaa la ...i.-, filııdlm._ Herkesi kendi gibi sanmış Uaşbur Amiral Nrlaıaan Met* tıthlryı ablbat. ,, mnaaada »eakmişOL b..kıı aalarl galaa ılyaralçilarl ır..I.re- | rak lnhal »ariyordu. Bu ıtyaratçllardca bir garnai İM aaatim hadar ybkaeh-j Mi. lakla b.r II.h. Oaüada dur dalar. Ba aaaada da g.a bir ...a rotçt dalgıahgı jlıladın laJttt llıhaya çarptı »a baran baaımafı| başlaah. Nefir BBİatıyaedu : — Işta Amiral Naleen ta I rada ..un Dalgın yolcu birrkrnbbe Amil

ral-a harpla yaralanarah W d kg an anartar.b. — ZaVBİb Amiral damak b I taklaya çarpıp ölmen Aı baha 1 im ı„.I, auıau» parçalanarak | Drmiı. 15 Düz çizgi, 2 yuvarla!» Cieçvn Parscnbe gtinKU aahilemir.de onbeı dul Ç»ıgı ve yuv. laktan yapdmtf bir kaç ret m ıvod at ıstık, ugün tiıc yi oobe| ciıgî ve İki yuvarlaktan yıp. au» aıtı gûıel resim mod yaptık. — ZAMAN — Ki: -*d 6 Tarthf Tefrika 33 SENE Yazan M. Torhan Abdülâziz damarlarını kesiyordu Kadınlar ve harem ağaları bağıra çağıra merdivene koşuyorlardı, bir kaç tane^ -U P-rtevniyal kadına haber vermişlerdi... — 30 yapmaya yeltendi. Fakat kesik bilek kuvvetten dttjtDğu için bu amini tamamen yerine geBir kaç aaal aoora gollerini açanca biraı aakin görünüyordu, ilkin ba| musahibini çığırttı, o lennı getirterek okullu, emle di. Artık aışılıamiş gibi gBınmftynr-du. Bir aral.k reahnymei F iyi çağardı ı — Bana. dedi bir un- iki bar makeı getirioiı. sakalımı keseciğim. Fahri, sabık nflnkâna bu emrin. Valda Sultana bildirdi, oda hiçbir ı.d.n şüphelen»!, yarak ay a Üa ası kan verdi, a dakikadan ıbbarca tarihi bir krymet alamı olan km aukama aaamlngu aa sanimnetr* olop aç lan gsyet tini kdL Abdûlariı iıtedıklerini ele geçirdikten lonr*. "beni yalnn bırakımı _ dedi, har «akit yaptığı duırllmck üıern odaya kapsadı. Bir kaç dakika soara halayıklardan bir kaçı. meraka ka-pda.ak, afak bir dekktea oda-ana i.ı.ııaı bakmaya kalkas-asaflardı. Ba Barak, saray kadınların.iı kiki h.l.nı alan bir serdi. Onlar fırsat buldukça birbirlerini göııtltrktdi. Hala valide Su tanla Hünkarın ba-yatl rı odaki gıılılıkleri mumkun mertebe antayn bilmak içia ba-saa ksa dalarım tehhkeye danö-roca adar den guatrlardı, akla aağasaı sakili ardı taceasaa-lere girişirindi Şimdi elendi-lerinr bağlı oldukları için onunla birbbte bir felâket derri «e çok acı g&aler geç iriyorlardı, öğle ea kurtulaaa-yorlsrd.. »ha OçO dil birbği fflf—'ğ yerde AhdıiUnıır. aa yaptığım anlamayı aava Kıtlar, naram aa kakası dûsaltmekk -,g-l oldmt-nu gördüler ve çckJddcr. İşte Osmanlı tarifemde biud yıllar bir avcsele. siyasi va adlî kir masala halını aku, müverri eçinen kimseleri da çeşit ceşıt bâkûmkr vermeğe sevk adea -Abda'atiım fll&mû. bâ-amaamdı haki biter. Dadan sonran içaa aftymncakr sap dsMİaVodadur, aydarmaahr. unraatudıa .bar.tt.. . Bu noktayı böylece izah atikten sonra Kont Döger eseînin -.'.ılı rın. m I V. lûlıın aakalmı doıclUnekle ağ-ayırkrn tabit bar fikrin, tasyv i sltında bu uçuyordu Tahtan dü türlü avsalasını ergdir smryordaL He-1 bahçeye çıkasabtan men olmasa, nah.inin alıaavsat, ma ve paralının müsadere adll-.eıı gıkl halleri hatmetmek . Ünden gelmifOrdu. A, m ta. anda kandında o evvel tahttan . '.dmış olanların tonunu düşü-"ek kendın.n d* matlaka *lIrülee-gıne mam, ıd . Bugetxm> takamda nar yakınu bu-p dosyadan göçmek tana*-1 ıran aoUuyordu sakalını dûıellmek iyi bit.o-kadar hep bu düşünce-uğraftı ve kararını vec-• Ölecekti. n C «e enikonu bir farahlıb ver-1 t, aynaya göllerini dikerek ' asa urun soyre tti. sonra halk-™ İl Dıııı baksa bur pencere g t a» g.tti aradaki aeenr, # 1 arda. mı k Jkıa sol ko-r~ \ n*n Si) ah kan damarlın t ir ' lurnsuı kan da inancı kesti. ^'Itakıben mık ... kani bute,"¦ nal nlmr alrk. ayal ama-"yı sağ bileği Uıarİndc de t iremedi, bir iki kttçflk daman keserek büyük damarları kopara madı . Bu m apa aa anadan |irrai dakika kadar uğra amipti, çak kal ¦ayı etamatl Artık gocn ku vveti t ikrama gıkıydı, bulunduğu yerde d ura mı yordu. Nitekim biraı aoora yara yuvarl

andı, ınlemağe koyuldu. O İri vücudun yokıakçe sedirden yere yu» arlanmam, dışında o dayatacak kadar gaVCatö vukua getarmatı HeU aassn oturduğa arlanan aJtıadakı da oturanlar. Hünkarın yuvarUn-dığmı tereddüde mahal kaimi-yacak suretta duymuşlardı vn va layı koparmışlardı. Suudi kadınlar «a bar em ağalan bağıra-çağva merdivene k canı yor la r ek. açkrınden a anla alaa bir kaç tanem Valde Sultana haber veraaia, lerdî. Pertevniyal kada n, jd-dırmla vurulmuş gibi perişandı, fırtma önüne duşcıı bir yaprak gibi düşe kalka k bulundngu kapı önOnda toplandı 11 vakit ağıllar kapa anana*», atlılar kounau-yor aa .ğ or.iu Valde Sal-taa aıpn.n ...... •Iduguao gÖruoce göılsr im bar aralığa koydu, içeriyi görmeğa çalıştı ve... Inladl: Atılınım Oluyor t Fkuıkıka AbdÖlaıiı ÖİOyor-du. o küçük aralıktan l..e onun kanlar teinde 41'pana çarpına can v guVulu-yordm Halaydılar va keneler efepd.ıerını kucaklamak kare bulunan otama o adan aaa k-leatıra bilmek msudu* hap birden oda kapısına çuttsnmıslardı, kırmaya sara|iyotlardı. Nedaa nra buaa yapabildâlar ve İçari doldalar. Lalda geç. hem pek gee kaluv-la.6. Abdal... göıktri al kanamak asara adi. ûıerlna ynjuua aaamm goçlaV e tanıdı ve mır d d andı : öjüyo-rum L Birk ka aonra ölmüştü !.. O turada sarayda bulunan Doktor Mıktyadı ile Kara Tu-doei, iştau bahar alıp da adaya aul dakinri vahit har şeyin bittiğini vs tahtı kaybı d ıa Ab-dauaiıraı hayata da vade etfağın geV Hakikati doktorla ne ağnedaa Işidan kadınlar, beş au dakikadnaberi baygıa tan-nettiklcri efendilerinin nsla a-yılmıyacağını aakvsrak vaveylayı leopardılar, camlan kardt-lar, eşyaları sr. Cârûltk okadır şajkhl İTİ Dohnabahçrdea bala işıdıliyor-dn Bir iş içla a sıraya gelmiş olan Hüseyin Avni paşa, Çıra-ğan cereyan ettiğini srıdl, ht-mr 11 arabaya atlayıp oraya gitti. Hâdııcyi öğ. reuhsee ne trââa. ur gerilerdi, savar serdi: — Cesedi -sağıya, art kaU indirin. Biraı sonra AbduUıiJin kanla bulaşık ceııdi, mermer taşlar Otcrinda yatıyordu, Hûır-yin Aval aygı gösterilmesine ya lOıum g ör mi yordu yahut tahkikat ik pek fosla meşgul olduğundan ces edi düşünmeğe vakit bulamıyordu. Her halde AbdaUrut, bir uşak öromfindco daha lalihmı Ur va-r tte kalmujtıl Devamı var ^Madam "Lüpesko„nun maceraları ismi dünya gazetelerine senelerce sermaye olan Romanyalı meşhur kadıma aşk maceraları ...m Yatan; flor6u janaıka l'arnı giril yordu m. Bani ln.r .-tma ortalık kararıyarken Ame|inı .irdi. ..... fil yirmi. yOı atuı kilometre luratle [rdi»or-dok. I . .-.in uçoyorda. Fakat bn sflrat bile. baaa p ek yaeaı gaUyardır. Ümrutnda ba kadar ağır bir treni binmımly jlbl ııılıoıyor-dam. Neden mir* Çkakd pek mc-him bir İş Içm Parlae gidiyordum. Loadrada İkta aldığım bir t eler al, beal derhal Parlat darrt e diyordu. Tela-rafı baaha başlarla da id onun d bayraalık dayuyardum. > İt. lalaralaamenıı asyuuı Beal M.r., .'.i...*, kal aksan, şaanmau M dataaae mdakal çab......U aka bar kaSmht ta¦•ruraaatUB. Drı.amiş kir nrfcadapm aamUykı asala kama b..h alaagaus nmlakm. Hır ket arki keuda. ba -ad.. . Madam L>*vako aUagoaa btliyc-. atam Fakat M ta kilflm kaaoan Iknrettt. O aman ba aırarer.jrıı. ftkurıktr Romen badmı hahhuıdakı malSmalım, bu|Oa eau blbaıyanla-rla bılfltl k a.lardı. Tren Pa.lıe dnfru yal alarak çalkk raylar nısrıada bamurdsaa hamnrdanaı kokrlye ikr-

liyorLa, halımın İçinden Un btr lıkır feciye* ta bu meçhul kadının Praun ussrioa* a* İmar yasana* ouluf uaa. mı hayalında aaal kir rol eymyaeeeı** dsar tıkadılar yaınınak btakml at ah ya. dam Muhtcgam bir (ügalhk Bu kaa ka barark har kutvat aalyaa 9 Vakaa Usa bar buevet¦al)di T Mmlreeeum. Yalau Karalan esk aamaalu kir adam aldoi knnlmm. Haeaaydta İtila aevrUji mem'ahırlalB m-nlaallrrlal, ne badar ,..<-ı va aa hadar eaıip ııl u m ulu., ması r arı kir ha dm m ıı--.— .1. fada .l-ı-ı i.- m ....i-. yardam. Li. aa-l •»<• klırlr at.rrai* din. lalaauaa , ... ı Karelua parUk vs aort ,- - ¦ naand* hir kadımn karsauada I id -> Oua bııır eaLaııı. d. J.hoducu ana aaıltriaa laaamad.|.ma aoktıtlıan. Çaoka madam Laasaka yaU aa guasl d-ı.id- Oaab lyUgi HaaV .*¦- har harv-a* at ra - d. V e ba ruM k-vvvt suaa atadat auaai. l-t I .-ı.,.. bW rvınak nvi-yaeeV Onan kealı uhtıŞım ıe dudaklarıma j-.. ı ü -.¦ ıı, i. n. r.ı kır genç kn r lın.i'iı larkaıı ek kaaı k-m ı.....ı„....ı, hem da Şok canlı ba> nen halli atalmı|tı. ¦t....a., ,!¦„ kasha, su Dabs Hara Madam Lalpaaka'ya d.kk •• e l.U. ,. >..,.... İr 1 k I - .. .11 ıa muhtaç ataatorı vardır. Madam I V-ık . . -„...'.. drflkaV K..- i ¦ . fob sade siyak kir abMaa Icktoa maf.e tasam şahıllnsrıh yurtV yuram. Mınaonn la arttan bar nah mûrrrker paryan bık fabla Osm* gaaakaH, bam rva*. kam klfUo bakımın da a e kadsı |aaaalı; ..¦..i...... '.....r- v* abtng. * kadar m*, . ... İdi kl a ,tnr mkaaı. I." paçan ku ,.ııl..|. kir şsy hatamatm. '. I-. .1 ..... r, .-..,.„ 1... .fil,. lan l-i' altın nakil, , - aaçlarla ıi .. ¦ .ini' ba taçisra allın eaakll. diyorum. DaŞıaaua Ultrıeaıı ba • ¦('•Fin r.-,ı lııılı .ılu.nt ÇOokû kik fcıku r.aşlaaVt «o.ünU, hak hıramı sarıp raagial skyar, • r ı .'• '. ( . ¦'• (• resk Içıada kayaapyar*» Ba saçUr. hakikatoa pak amab-beaem har > a, ı. Onan ka ¦artl, bayat ve kaaaalya yaprabler «ı haio lalan ı-ai İdKı bar taıam piri laakfl edıynsu — d-.».,, ıl... aa.n d-h ve fksil sadamıaı gflt-drn geçirdim. Madana. Mr B ilal | U yürüyordu. Faka! > ardyOşuada kendine makuıı bir aaralal vardı. Oturduk. MıdıraiB bûlüahırıA/a. / betleri aamıSa. Oaaa ıHui. hatun, faıırialada, ılkanl bar bara boU-ua aksak ...-I. U "... n« kiran arka Saba kahamfU. Haaaa.B aaanaa.kı ıpblar .... ylıS-u keakevau ayd.al.i-.-a nr re eartU Ha sala yaşfauıl aasat .oılae. habUŞua- ro.dSm Fafaat ka aaakıraj. U de... piro.alarm aaou galamyar ıa boalara dalan ¦atar, heaahal çıhıat.) Madım. uallıaılan ıoh lalfa bar arak nata kaasatk ı — S>ti (.—i'. ..... .. , lı klrçok aaylar duydum. Obub içia

tardı. n... ... . obub bsadıa (üpb. •latıŞt hahbı vardı, fleol m aa a*. dutum halli dagıldl. İMİ ... . idin, ddaıuau mı idin. yardım etme fa mi flatiıtım. yakan ara kaa-anağaaaf M idam m Ok abahart naarkaa votirut d-M'ı Oaaa kani san* lıllhbl mı-, koa aV laanmi| tam. O kadar M har şakraa say yal rai e*ui Upaalea broaf a kadar ¦ardı. Bir lakta B'emsdta Madım l ûpaako, dmll.ı«nn- aalalmak İçia yani bir vsaik bulduı — Sıalo. I- I. K r i.... oldufuaaıu ı ¦ lı,..... <.¦•¦•¦• buaa hep aöylyarda. Boa da boada* IBH .. ' ¦ ı. SımlmlyıMa tu eaab eVıH. Karaldnn fcafcaadarkaa Bacbar niat kaUaaaaafa ı-.-m aarmımaal kaV ÇkokŞ «aka aaaradaa Mada m L*V İ'iuimi ,.. k ... rınıiıg birkaç ıstlaa bayka himteaia yanında Karsıdan ıılalm ıe Baıa*-nl babaatmadıfıal gftrdkm. Madım İJpeahoya laoıdıhlaa ¦ ı-ı Karol ila ona bllldn ı ... . link M «a hal guıtırmıga aad İş, ttm. Takıt a ıımıa, bu yGıdes. aalırta baratlaşaraŞımı. muhaddıralın ae biçim darbaUrtaı, hakırlanaa ufn.ırar an b.lanl.a.dvaa. rM<*a Ml- tu ki Şam . kar saarka. varla, gariraaıfa kasar ıllıjımlı. Ba ıhl s*au* «-ıılafluaa haıaa-dafım) gün aıanmda hmaklık'ar. İBiba ka m.hm", lal Ba|*a d. ayal intibaı maka'ııa adlyarum. Onun İçin kugna da l ae ımir ıderlertt oou yaymafa kalırım. Davamı var İstanbul Borsası kapanış liatleri 5- 12- 1934 ÇEKLER Kapımı Undra MI, 6 İM, Nev-Vork O.T«91t Psru 12.06 12,01 MlUn* 9.3»* 9,79i Brökacl >,)«96 İ.3S5 Alta. «.77 »3.3625 Caaavr. 1,4461 Sofy. 65,1636 Amile. Um um 1,1721 ftag \9m*Q la\977fl Stoklıolm Viyana 3.11 OH 1,17i Ol* v-ı.. 5^075 ı Berlin 1.9787 l.t717 , Varyora S.Î0.S 4.1, Budapeşbı #%20S 4.195 Bûkri| 79.46 79.26U Balfrat 3S.PBI3 34.975 Yokohama TıMn M7J5 1 Uutkov. lCna,7S I0»7.2S NüM Alı, S-tu, Altan 930 «1 Uceidiya 40 41 Banknot 239 240 Tahvil ve Seoctlı »a ı fajıiı mı :ı ı...... -ıı ıı., ,,.,ı v% 74 lahm Itrh Mroy lllırtS 1

Ot» T.i Tarh B II SV« i II.. ... I....... B Mııh.ı Buk RıM.ı. 1| baah ansa Arılan çim ola Aaad D. Y. O-'o t Afjhj •7 •7 27,70 27.6e 45,45 45,45 26,45 36,45 sa 5B •5 95 11,11 1 n.ts 77JU Çanakkaiede İNasıl Durdurduk? Tefrika namaraıu 10 Yatan ı Ahmet Cemaleltîn "İrresistibl,, ve "OşinM zırhlıları sular arasında kaybolmuştu... Amiral "Keyeavı gayretleri m izin meyvalarını toplamak için yalnız mayİnleri taramak kâfidi, iyor! at <aaa**aiı-a haram ramn aatfıA (X ı...... ı- ... .-, an larp kavaaörırrrVı L........... aad. efo- yaralıuB 'l^.'.ıibl. alı | »M)af1 karlaBen darhal " Kuln EUıabıl . ¦ırhlnaı dönarık faaliyeti kildir. mrk lıtedlm, I amiral ı.rdıgım lamaa ' I<• -urlıOl . ıa "Ofln. nrhlılınaın .0.iriliri raini g-atİBİal |.I.b ı B..I»B-ıarUrd. Amiral ... r.iı aalatl asara ¦ -.- ...... a. «ot lamıhhfiaaa •a (arat ( I r-ı .ı r, | m kartalman ikUaseB kalaaad. hm ha tnkbya Ur ta> vd. aUr.h hılarm ıhha)aaa ma-•mam etmıamı adylamm Atat saaaaaaa Mr rarUasaaJa 1 afatta alana** durana Makoda ... ...hl,p yeöege a'naga ı .... bukaanrul-naa tekli! ilim. Ami.ahn kamıyatm. pek İyi anlıyorum. Ltlun head.al ı ... ..ı,,. mubımmtlea fitliyor vı bıadınaa çak hihim fbrdoUyordu. Rina be>|ıılara ddamıdca gidip biraı bir pey yımıfatlfıml laıalya »IH. Soarad* llerldı roraul elmamaklığım içia | Irrıalıtlbl) I »..-(.. ı. ı < m ıh I...-........ t _ takriri bir euılr vararıfial ıflyledi. Bu asa tıdklr amaant lal. hıadlrlaı kana da açıkça eA.'ed.m (Ju-ko baa ha ada a daha ıhı asat • •.ıh ii.hl.li turp'talimar a hana» ka arasa karar malala M »haıa bu | bl hjlı.da bahriyi aeıır.emİB şah aalfkaapmaal «av. raud^iB. ıdy Uyar ıh ı mas etli. Bea akUcats bnkaç lak asa yvaoub yeıkta kSUkl da fa asarl hamrk-ouşb. • Frhl-aaıl-m raaatoe dolu fiylıri talep rdsraav, " 1 — v. . -Opıa mı. "Venı • ıı-. urhlın bufaı mat. halİBa yakıa I . yırdı ıcakında *D;ıo.ı yıörfe almıh Olara duracaktır. Mayın! tarayıcı gamıI.ı ı 'ıı.ı.ı ı. ... (-.i difirıya a baa ahıatı aaİB'iada kalundarmıya ıa yadıfa alruıya şalıaaaablardVr.

1 — IrııaaMbl. aık I k karıya oturduğu lık.liF.lı lahrıp aaHta* 11 e. ftu ı. -. -1 • |. . -1 ..di, V- aarabUadıfl , ......k akarla ya terpıdalaasıak vıyakutU karkava id, Ur eh İn v ŞJakea I.......1.- hueSaauaak ,, Uk ı... ...altıaoa harp fiso.kanom hHIhhlaulura lakaaaalanm onu j Ittv* .ıı.. D. ¦ hıi Amiral s,„ıaio«aa har ulımhala kaırıh ayrıldım. 1-ık.a haraalakla *Vu|r. atakraaml hak maabm ra *Ceu. ...... -ı... .imi ' I "J. n.-I.. ı...... aflıaruı 'maluk. o „...,-¦.. J.lıaı anlattı ı 'Cad. muhribi hindi lırkauna meaaup o.ao diler nıuhr.pirrl. b... f ınıı dııaruıadı bıhllyoroı ve_ balı asa rauhrıplır Franns ¦ >ıhlııır.iB mürılıabıtını kurlar mıh içia Içııiyı kngmua|ar, likıa ıak-tinda yıtİBip hıuıeyl huelaısmaan|lar. Il.rat anala b>r la.ataıa laik y.ira>| bir hala* yıaı Ffaanılana -Calıo. ...h ..... glramak» oa ba ¦ırklıp da halıya* aaaastmuyiır. Birmauakyb ka m buya yabla r. " Calıa _ asa navıeiıhataaa.. har kota. -fl-«.. d.h. arkaalaala... ma kaılarana galini g«rm i| ılauh taımdta. amir naklimi Sıa bsunaler n ha d r. p dr ana alan(larmı» " >• ı •¦ kuukn . ¦ ı ¦¦«. btı at aoara * lalla haibl. mayıaı çarp. mis, bu teinde m-İt r İpler bu haltı bırp k. i.... i. m.m. rafaknlt başlamışlar ıa ııı.uı. lı. ı ...i). kadar ~ı. ıı.ıı ı. I. ıııl.ı.ı. VSldim % 1 ı mı. nr.!... asa yine çarpıp ta mukalsisvi iandade ..; r.ı.aamıa -CeO^urufcrih. daha a-kb ya yaa-t-mtş va ukhom ravaıiaiyk (17) ra-bil a* ı- natır (Cadl muhribin* geçmltlar. Mubılp b ofııda* ç>k-mak lun "Oslo. sVutoıahtaıırhaa urktraan aaıarkl gemlya Ukrar ar karar ıcrmif vs aidatta aynı imbat olmuş çdnkO urbbda mSeenebalt— ...... Us mrklıa-s tabana ta yaamahut alaa kar daV-d**.e4UVaa ganatakr ak tM ki|lri kurtBrmi|lar. Bunaa asHİna "Cad. ku.tırdğı man Ha katı va tabitk-ri Amiral çrkarvam tu aansr bakJtyaeak va'makta Ikıu b-n eıka gaU mlılnı "Ced. muhribiyle haflaıda baterim vı bu maddıt ıır'—da aa baaaa*l kani astı. bİBavet saa-ta ta. ri'n gıaalkr n ı ktarnal aUaı btr şarıltı akalardı deoaamtmıl mukabhak bafaıı forlıya-ıık Haraasraya ,t-.rdl Iıl. ba dört saat naramda koma aorıU hat-iyoa» knan a. M k mn'maı haaaırlml huğda da muhalata ıdtvornm. •Cad. ii. " t.. ... dona firma* alaa» om m oau«a*a .-•¦•. aranra methali vu ıahP-larl yalayın .-¦'(. 1.1.n ısıfı layı. ba nekkam artık aavveı -ı ' : ¦ [VII. Araaab. amaash; —.'..!. yıktı. Hiç alpka takki |.,.ı.ı t. 1 darla neUro katmmt bir mflddel Avraaıa •¦ tı 1 ¦ koyuaea re "Oala. I ar ima fa kas-ka» -e aakıyıt sama da ba tma nldv|aaa kaaaat trtrraha. Aran ra 1 .ı...... fBphalaad (İmli kir aaktaena 'I «m in laıldaktan t.nhasam hur* ısakaıslm bıka|iıiah. Bu aurılk Ukamyatıaatı bir kari kn d6ol| aoaa yarunaı bar kıy II geçmiştik! araVt yalaaa Gıee fa mı a a dıgıu (Da Robakl ık. yaralı nıkkaan .a.arllerı-a. Oimm ı ..hinlik, a. ;.„ aVnuaa} ve gt-Mlaahsia ab.WOJ lakluka mimar osamf. kWar ho-faıdaa glrarhea hasım

Amirale ¦ki ıı'h mıa balmuj alduhlanaa da* goadırdlgim telaiı laporuou alarak Bnıeıarlaya donmÜ|>r. Bofaı I ışıldak nyıknadaa maada hiç bir hayat earıi ... va ¦ — ¦ ¦ mı) j|> adll-ı ı. .silmiş Mr d (.i... a karp karntyn ktdauda|ama had alarak katanaa. Bea Ja«ıa o gun 6 flaubra aa-ra aaal .. ı - aanftap euaV ma| o d.f.B. ıııi'i-ı) »aianrtnt — tüp eaikl^a. gsrmuş s* geos yarın oaaa türeri ı.ı.,.de ma*, lûp ıd'a | elılufuna iman etmişe lira. Bil m iç.a gayrı İle rinala-a meyıalann. toplamak için ..i. .....• tabi alarak aerırr* doksan mayınları mutanı bir taralı taramaktan haıka t-ı ' -ık at.yay yaktu. Hla .myorumki •tilkim ve balaryak-uk hasım ıçsa kar lakhha almabtaa henımaa va haa-yarur, -ı,... ...... takkik hoamyonc. anmaenada de Irkıtr eltini. Bundan aoara Amiral 'Kayra. 19 martta hocuaı lıhrar olunacak yerde bo» yara lahit kayıdildıgi, Amiral (I'- ttnbrh) ıa hUeumu • .Bilemeğe kir r a, ¦! karar va.emıdıgİBi. bal baki haadlalaın allını. : r-ı i tarar adarek kahımah.l movalfah -l-.uı. Batartya-uaı ¦•İma* aldufuaa nıı Bl asaya aalaıarah ıımıam Bahrtya oaun alaa Malar t Vmatoa ÇarprUus aa ayni kaaaatts uMuloau .4,i,, o. Devamı var — ı. * M A ii — Başvekilin Meclisteki mühim nutku Birinci sahi/eden devam Ark*da)Uı. Türk kadınının, haklı olduğu yerden ayrılıp, bîr ¦ üı gibi. memleket işine karış-d köşeye konman Türk ananesi değildir. (Oba* senleri) Turk ananesinin re Türk e ııl*/ısırırı z usuldür ki. onun, Türk memleketlerinde yerleşmesi, asırlarca - elemleıiniıi ea eedarmuo tek rar uyandır rnıyayrm - ge-çirdiğimiı (etiketlerin başken-larından »e esaahlanndan birini teşk er. lA'kışlar ea ofcay aeslerlj Arkadaşlar, eaki abşdrnı* darbımeselleri tekrar edecek değilim. Ulutumuıun bütün ihtiyaçlar i en ve yakından görmüş re yetişmiş adamlar olarak, inançla toy Uy e biliriz ki, Türk kadınının da ulus İşleriao kanamasından la-tilado etmekteyiz. Ve istifade edeceğiz. Yakın geleceklerde Türk dc'lcfjain re Türk ulnaunun geniş kudretlerinin tim anlaşıldığı lamın başında ilk günden beri Türk inkılâbı-dip Turk kadınına verdiği haklar eaatlı bir delil olar nttrülcccktır. (Okay aealeri al-kadar) Birim bugün yaptığımıı bu teşebbüs B. M. Meclislerinin re Turk inkdâbııun ydlard»n beri güttü . mmdır. İnkılapçılar yüce heyetinim, bunu yurdun va ulutun menfaati ve iyiliği namına anlayuj-Unmıun i bir belgen ola. rak gösterip öv üd* biliri i. Ancak arkadaşlar, yeni tekli fimi rJ e. Türk kadınına bu hakkı bir hıtuf olarak veriyoruz ka naatinde asla değillt re kimıc hu kanaatle olamaz. Bilim kanaaliraiı. bizim ananemiz, Türk kadını için böyle vazifelere girmek etaten hakkı olduğu, ve yanhş olarak, tulüm olarak ç beri geri bırakıldığı merk e rindedir. Diğer bir çok memleketlerde nasıl olduğunu şimdi izah etmek istemcin. Fakat bîr memleketteki , yordun ber tarafı istilaya uğradığı zaman, kadınlar ateş altında erkeklerle beraber omur om çalışırlar, memleketin geri kalan kumını korumak re beslemek için tarlan» kara toprağından y rmaya çalışırlar, elbette bu mevcudiyetlerin yurdun her köşesinde jvc ber tabakalında söz söy e hakları vardır. (Sürekli alkışlar) Herhangi bİr ülkede kadınlar bu kadar ağır imtihanlar geçirmişte, orada da kadınlar elbette b m kanunen verdiğimiz haklara kavuşacaktır. Şart, evveli kadınların bitim kadınlığımın gibi çe lardan geçmiş ve daha çok çetin imtihanları göğüslemek için bileklerinde, akıllarında *e yüre vvet olduğunu tıpa t etmiş o analındır. (Okay setleri)

Yüce arkadaşlar. Türk inkılâbını tarih anlatırken bunun bir kurtuluşun olduğunu en başta aöyl Bu kurtuluş muhtelif safhaları içinde de ini hassa kadın la no kurtulmasını anacaktır. Bilim >t ıu um Lu memlekette görülen bir çok ıslahat tefebbüalerinden en baş aynm larından biri, ka erdiğimiz mevki ve kadın haklarını tanımakta göı< erdiğimiz it a bel tir. Türk inkılabı denildiği vakit bunun, kadının kurtuluş iokıUbı olduğu beraber söylenecektir. la olduğumu! teeebboa. bu kurtuluş nı bkamttinin lamamlaumaaı. neticelenmen ve en verimli bir h ale grtirilmcsidir. Gelecek B. M. Meclıaiode kadın saylavlarla beraber yalspmah. B&y flk Millet Mexfaaiaia. kuruluşunda a b-ri beı memleketi getankfi feyizlerin daha çok e eaaşle meeini daha deri .¦¦kadirdi bulun»» maı temm edecektir, haaeaoa-dt> .i Temiz, duru ka naatimir bodur. (Okay enleri) Arkadaşlar, binan inkılâbı -nı11. gerek ona önderlik aUnek-le, gerek onu teyitli ve verimli kılmakta. AtalUrk. ea anlatıcı bir türelle temeıl etmektedir. Kadınlar hakkından mahrum edilm kle, yarı yarıya kötürum bir hale gelta ulusumuzun ünlünden hu kaahıyı haldırmaeı Alaturkam b tlen arasında aaydecahttr | Sur ak h .İkada.) Yüksek bcrctıoıim nmdı göt terdrgi t. ıı I,.". Türk Ulusunun ilerlemeai ve yükaelmen için çal iz Alaturkan gayretlerini, aevgi, ve aaygılarla karfiLadıgıuıın eaaalı ve yeni bir delili nl arak ak yortu. Arkadaşlar, fevkalade iyi iater başarma büyük Methe hû tün umutlarını erifiş huluautmemlekete elliğimi hiımet e* parlaklarındın birini bugün, teşkilitı eeaeıye kanununun İndikl anı olacak anasa. Gelecek asal. dördünce Büyük Millet Meclisinin büyük işlerini anarken. Türk hakları vermek, kott bir inlimin kendilerini karna kkta bırakan usullerinden onları k urtarmak için gösterdiğiniz gayretleri dama şükranla, minnetle tekrar edecekti*. Türk hadi mm a memlek hiımrtleriea. ea— kurla) tamamlamakla laçlamtş Arkadaşlar, heyelı umumiyetini yüksek onayımın lâyık görûrae nı i. Türk UİlStU İçin da yeni bir devre açacak olan kanunun raüıakereım* gtçdecek-tir. Bu kanunun müıakereailc Turk ka a, memleketin şu-raunda, buranada llyık olduğu mevkii vermek için göotcrilca tereddütleri ub uılcrdaa silmiş olacak unu. Turk hadnaauı da. Buyuk Millet MeclnmaJl. meaalcketıa mukadderat, hakkında til at) -le mek. haaunlar.n ve alman tedbirlerin ana ve yurt için ameli re faydah olman hakkında kıynaeth fikirlerini millete kartı ifade elmek fırsatını haki olarak bulmuş olacaklardır, (s kli alkışlar ve okay aealeri) =te ¦şunu luvorTürk Yuna dostluğu tehlikeye girmiş imiş! aylık İatianaüiğuı yenileştirilmesi, İstanbul emniyet müdürünün elinde olacak tır. Bn 48 -.ı.ı1 ¦ ' 1.1 ' - yunan doıllaga i(ln ptk naxik olmalından ı. ı . ¦. : Tiıkiya Mîllî Metlin' b<ı Joıtlufıın nallarına indİıîlmif olan .huni ı* «kadar Sal ramin .¦ ra ohadar af irdir hı kandan def OT raraınlı >.»¦ i alan Jû uyarının iır/erine "iıin'ınn kalmama nırhafildt dt ak'ııltr ayandır maktadır. Bu mehafii. dostane bir ittifak hülyamıa kapıldıktan sonra, bundan böyle dost milletin ken disinin en samimî kanıat-larinc kar,ı bu kadar aı riayet göstermeaim alfetmiyecek olan Yun an milletinin umumi hislerinin tasvip edilmemesi karşımada eskin gibi mutat gayrrl-I c çalışama devam edecektir. İşle bu sebepten dolayı Türk ¦ Yunan dostluğuna, unun ehemmiyetine ve bu dostluğun Birinci sahi/eden devam ıptantıdn bulunmak inlerse Gi-tttn gelmesi beklenecektir. Akde için z birler larlaı vetteı edİyo Ya tikal Tarh lagün rubun tanrın tektir ile a. lirde 1 _ ini ruri olduğum ima "Ankara,, dakî ıi'l.'-.ı bu dosttu? düşürmemeler İı UI. ¦.->-.' I.IN.'ı 'll ".....

u kadar atı almı yunan rınl'... ı.. m- ı .'~ı» üzeı ı aneai 7ûrâ ire l.r.iı 'ıı.. . Sil *Ii»< l-l I, ha doı r bal art t leı adar edebil iyrti imi 'arirye. liderleri ni elbisel Ankara yapılmış ıl: hükümeti ın lejeb-hûkümetinia ec-iıahat vermiştir, muhalefet âuju luıldr nndı n hakkıııd neıdsanl hu - er-e Türk vabthahkında ıı Perşembe gİ (ukalan da dah bülün aiyasl I a* kelen rc bir Inplaatı yapacaklarda. A ın- 5 (llııtnai)— B.» M. "Çaldım h İlk fime tir tx le (.ılışın fırka relakıi "Knndilıt,,, " ahaas., ı davel ed kendılerlle variyeti hatıra muhtelif metali hakkında ı müddrl . ¦ ni -¦¦ a tün fırha rcıaleiınin fevka olarak toplaueıanne ve mevcu muhtsn mestlelen ........ el melerine karar vermiştir. Bu toplanlm n yarmkı f*eı sembe ; saat lO.BUda al mam karar^ışt.rdıaış »r dıge mamılif fa*, r Urkkt M. "Veatıelus., da davet ed> m ışt ir. "Veaiıeaaa., rgvr b-nat b erek ve ııun bû-inde Yeni soyadı alanlar Bize bildirilen yeni soyadlarını her gün neşrediyoruz Dün toy adlarını bîıc bildiren okuyucular unu şunlardır ı Gök ay — tık işe hır de tüccardan Kadir oğlu Abdülkerûn ile oğullan Tıp fakültcıi profesörler Kerim, tOccardan Nurettin ve Ankara Hukukundan Sadettin ile aile* leri. "Gökay.. aak, İçki duamarv-bfuera uhsalar aram rem imin ka.nbğrd-. Onar — Ortak 6» eda yardu aakip ve müdürü doktor Ahmet Atım. biraderi eczacı Ali Rııa, hrmnre tile! Nalm ve yeğeni dohlnr Iffel N..m. Erden — Cerrahpaşa hatta -baneai bakteriyologu doktor Fethi. Sayın Bugrul — Haydi ¦ pış-ı Devlet Demiryolları hareke I demirbaş memuru Hasan Baari. öıkan — Erenköy merkezinde polis memuru İrfan. Erhan — BeyaulU Tavsan Taşında oturan Samsun aakcrl haatancıi baş hekimliğinden mütekait dokt r Mustafa. Kandenair — Kumkapt av vergileri kitibi Mehmet. Payrın — Eaki Ankara valisi M a ıhar. Çakar — Gümrükler baa müdürlüğü memurlarından Hamtt. Torun — Muhatara memur-lınndao Çengclköylü Muslafa. Doğan — Muhafaza başmüdürlüğü emrinde Ibrahhn. Erton— Muhafaza batmii-dürlûğü merkez mm taka şefi Mehmet Ali. Rum Patrikhanesinde ne deniliyor? Dlıa bîr mı i •¦- ¦¦ Rom, F.rmrni patrikhaoeleriyle Hahamhanede ve diğer dini me-bafilde alâk kimselerle temaslarda bulunmuştur. Aldığımıı malûma la göre bilhassa Rum patrikhaneti, dint kisveler hakkındaki kanunu hiç yadır stir. Çüukİ 193) de patrik olan şimdiki İskenderiye Metropo'.idi "Mclelyoa. un iyaıetinde büt Ortodoka ki'iıe idin mürekkep nmış ve bîr ay ıkür kongrede murahh; kongre a m edeı len kar kıyafet »it hum maktadır. O tamankı kongre; cübbe giyme uaulûnün vc ; \>-- külahlarının kaldırılmışını putper

l-na uzun saçlarla gerilmesinin doğru olmadığını ruhani kıyafetin yalnız mabedlerde giydmtsın l.ı',j kabul eylcmiftir. Binaenaleyh ortada mesele >okt 'İDdt iyat ha ktti ed Ermen Att ı a bi ilmektedir. ve Mu-gelnce... pj trıkaneı ¦ tek--1 ııetikcşlİl. lld cn sen. deri b> klarını > i kıyafeti di ite bu İt ed kte Vc irat riçb ıhsıı ı beri mabc »im .Lı.ındr '(İrmektedirler. lâbıs olduklarını, laullcrin kanunen olduğunu ¦ ı> ¦ nuniyctlcrini ilite Şehrim ide Irkî X1 bu di^ı ıslardı ba Türk or Eltim de mütevellit «evir olduğunu beya - ¦ -ı ecııebi r dinler men-bunlardan ti beş rahibi gördüğü ba .İli ı ma da ıllylemektedir. eri de. diğer kanunu mem-nışlar ve altı ınunu tatbik tibat almağa lodokalt kıyafet rı reiıi Papa kanuaundnn izhardan âcil eylemiştir, [er--.' arasında İçtima Ermeni patriği "Metrop Na-ı- . ... meclisi uhaniyi Önü-müıdcki Cumartesi günü İçin Kumkapıdak' Ermeni patrikhanesinde fevkalâde bir topl davet etmiştir. Bu toplantıya ruhani mec-lis rciti, kâtibi umumisi ve kilise vaizlerinden piıkopoe Kev ork Artlaayan, Ser rahip Babtlyaryan, Ser rahip Babayan, rahip Hoarov, rahip Zar mayr devi edilmişlerdir. Ruhani mcclİai mehafîlinden aldığımıı malûmata göre bu toplantıda kıyafet kanunu ahkâmına gör iye ceği yeni el bite şekilleri lea' bit edilecek, icap ederse bu işle meşgul olmak üıcra ba rda huıuıi bîr komiıyon teshil edilecektir. Cumartesi günkü toplantıya Patrik "Naroyan., aabaco riyale t edecektir. Evkafta ve Müftülükte Diğer taraftan haber aldığımıza göre Evkaf idaresi ve Müftülükte kanun tebliğ edilir edilmez talbik edebilmek ve altı aylık mühleti beklememek için icap edeci t edbirleri alınmaya başianuşİartkr Beyoğlo Birinci ban* bak imliği o dert lılanbu' Hazine Mohakernal müdürlüğünün Kanmpaşada Pehlivan 34 No. fn hanede Abdullah aleyhine açtığı 14 İtfa ? kuruşun r olan davama 29-11-934 tarihli cd-cetinde: müddti vekili gelmiş ve miiddeialeyh namın a gönderilmiş olan davetiye arksnn-da yazılı meırnbatta ikamet-glhmın meçhul olduğn bildirilm talep üzerine yrrmi gün müddetle üânen tebligat icrasına vc muhakemenin 71-12-34 saat 10 a btrakılmauna karar verilmiş olmakla İsrai geçen gün ve saatte müddeialeyhia mahkemeye gelmcıi ve a kal takdirde hakkında gıyaben muamele icra olunacağı ilân olunur. flıküdar Hukuk Hâkimliğinden: Kadıköy ur.de Kurbahdere Sa-rayarkaıı aokığında 3S No. Iu haned iya H. tarafından koıan ayni banede mukim iken halen ikametgâhı meçhul Nun eleadı aleyhine aç .«»ma da ra ıın c gıyaben tan tahkıkalıade medeni kanunun 1M unca maddem mu tıbiace davacı î lnaaa Nun elrndı eratındık, rrılığıo boıanmaya mkıllb-na ve mahkeme manalı olan 140 kuruşun Nuri efendiden alınraaaına dair venle

n kararın bir aureli olurd ıgıı yerin me^huliyetioe ¦ ¦ .ı ¦ n mahkeme divaııhaneaine atıldığ tebliğ m ıl. .fin.... kaim olmak tilere in tak%imi VVfcL a aa 6 I t\ü Bugünkü hava Yeşilköy hava ratal mtrke-imden aldığımız malûmata göre, dönkö hava taryikı 762 milimetre, en 15, cn aı 9 dereceydi. Bugün ' ita fazlı bulutlu alacak, rütgâr umumiyetle Şimalden ezecekti'. Yağmur yağman ihtimal de vardır. Vitamin, kalori, gıda, sıhhat Hasan özlü unlarında bol mikdard* vardır. Yulaf, paııaç. mnaeâmek. irnuk. aaşaata. patatea. turlu va enir ödö unlarla hea-leaten çocukl gürbür. nh-hatH, Deaell olur. Hatan markasına dikkat. Taklit. terinden ¦akınımı zayi — Beyoğlu maliye şubesinden almakla olduğum taka Ut maaşımda kullandığın tatbik mührümü zayi ettim yenisini hik eHareceğimden eskitin in hükmü yoktur. Mehmet Şemtctba Konkordato Komiserliğinden: Pangaltıda Şehit Muhtar B cıddcsinde garaj licaretile müt-tagi llatapan Haçikyana alacaklıları ile konkordato ekletmek üzere istanbul icra daireni tetk ik merciinden mühlet verilmiş olduğundan borçlu lı tapan Haçikyan dan alacakları olan nl:ıLı n ala-caklarmı bilcümle rtaaikîle beraber tarihi ilândat itibaren yirmi gün zarfında istanbu l da Bahçckapısm da birinci vakıf Iıa Dindi 50 numaralı yazıhanede mukim Komıcr vc avukat Fah ettin e bildirerek kaydettirmeleri ve hilâfına hareket edenlerin konkordato müıake-¦ t und an hariç bırakılacakları ilân olunur. Adalar Sulh Mahkemesinden: Böyükada da Mehmetçik so-kak 7.9* ll numaralı hanede sakin ik en ikametgâhı meçhul kalan Etangelidiyc. Osman ef. nin aleyhinize açtığı 75 lira ecri miaü da a-.'ina tebliğ için mübaş-re verilip iade kılman davetiye ar -kaaında verilen şerhte ikam e I gihınız beUi olmadığı beyan edilmiş olduğu Üânen tebligal yapılmasına ve duru] manın 16 - 12-934 tarihine tesadüf eden par.ar günü aaat 14 de bırakumasına karar verilmiş olmakla bu tarihte g:Lmediğİniı ve bir vekil de göndermediğiniz takdirde gıyabımıda muhakemeye bakıl liğ yerine geçmek üıere ilân olunur. Türkiye Cumhuriyeti İstanbul MiiOder umumiliğinden: Istanbulda bulunduğu anla-şdan Elaziı Ağucczaaaahkemen atasından Suphinia memuriyetimize mür acaatıma lüzumu ilân olunur. T İnhis^ "40.000. ee-tre Amerıhaa ben taba ahnacaktsr. Takplcrin numune ın ştrtoanaeyi gordask ica aonra pararhğa iştirak e de bal naah iças IX tetmamtlntiyle beraber > I ->. "3* Cmatarten günü aaat 15. te Gbebda 1 e vanan ve Mubayaa t şubesine müracaat eu aelert. "$135, a"v • a ¦ y"t •• • - „ oırkecı Uumrugu Müdürlüğünden Adet Gani Eşya 1 — Desaer sk müVetlem tam reklim 2 — Çocuk Arabam 1 - Kıl'a eteVrtte* laabk lOngcr 2 — Müatamcl po.ı.ı.i a|aç anadaJya 17 KÜo Yün va ipek kak 220 Oram İpek mensucat 200 „ Makine akaamı kar lolodan aı 600 _ K. .ıı r, .l.-ıı din 5 Kile Makine yağı iki t enek s 6 Kurşun Kilise 5 Adet Beş naunarak lâmba nişeei 4 . Lâmba Sayrıl 7 . . 6 Parça Cam laboratnvar eşyan.

Yakarda müfredatı göılcnlcn 14 parça sahipaiı eşyalar 11 Kânunuevvel 934 aak gününe muaadıf taat 10 da Müdüriyetimi, de tatış komisyonunca harka trans töreliyle bihnüzayade tablaca ğınd an lalip olanların yetmü meıkılrda pey akçrleriy birlikte mUracaal etmrlert ilin olunur. "hi2?. -ZAMANK-DUDUOCİ 6 TPAŞ BIÇA&I 0,10% İNCELİĞİNDE Dİ D HALİS İSVEÇ ÇELİGİLE /APILIIISTIP HEP YEPDE ARAYINIZ RADIUN TİCAPETHAiiESİ Celebi: 42878 - Telgraf: istanbul Ridlum ¦ P. K. 13(3 S Deremojen Deri bnstnbkiariBdan beı Şekzcma. vara. bere, yanık, çatlat, ustura yaraları Ta taifeye ka pı mücerrep en iyi ili;tu-. IVAPURCULUKI TORK ANONİM ŞİRKETİ İstanbul Acentalığı -inan harı. Telefon: 22925 Trabzon yolu Sakarya ----9 KlauaiMrral Paıar yflofl aaat 7» k CaUU nhbanndaa kalkacak. (jıdirt* Zonyaldak, İnebolu, AyaneıkSamaun. Ünye, Ordu, Glraıun, Tirabeto. Gorelt, Trabıon ra Ri-¦aye. Dönüşte banlara ilavetea Ol »» Sur m-m-,- Bşr.yaeaktır İmroz yolu Her Po'şcmbo günü Tophane rıbtımuıdan aaat 18 de bir vapur kalkar. Gidiş »e dönüşte Gelibolu, Çanakkale ilke itleri ne uğrar. BELSOGUKLUĞU VE FRENCİTt T *K alin*** a a; İÇİN EN İTİ LUÇ, PROTEJİN dir 50 İRS. HER tCmiDE JUU'NUR. Kur anı Kerimin Tercüme ve Tefsiri Fazılı Muhterem Ömer Rıza Bey tarafından tercüme ve tefsir edilen bu muazzam eserin basımı bi ir. IOOO büyük sayıfa teşkil eden bu eser, açık ve hür bir lisanla Kur'anın ilk tercüme ve te dir. Metin kısmı Arap harflerile ifâve edilmiştir. Bez ciltlisi 4. meşin cilllisi 5 liradır. TaşıaıJan posta parası alınmaz 1935 Halit Takvimi En doğru takvim. Bir çok malûmat- IO kuruştur. Satış yeri: Muallim Ahmet Halil Kitap ha nesi dir. Far Buğdayı Farelerin bulunduğu mahalle (Far) Hasan fare tehirinden buğday nevileri serpilerek bütün fareler oldurulur. Buğday nevderinia beher adedi bir adet fareyi muhakkak eurette ördürür. Ve bu Ölen fareler kokmat ve kaıkatı btr hale gelir. Ve ûtrjmali gayet basittir. Far macuniyle far buğday deneleri bir arada külliyen tnahvu perişan olacakları muhakkabv . Buğday nevileriyle macunlarının beher.kutusu 25 re büyükleri kırk kuruştur. İkisi bir arada 4 uruttur. Deposu Haaan Ecre Depoludur. Far Macunu Far macununun ince bir ekmek parçası hicrinde snrülerek ve ufak ufak kesilerek veya ha mur, paattrma. ve her nevi yiyeceklere hafif türelle sürülerek farelerin bulunduğu mahal le bırakdır. Fareler bunu kemali iş tına ile yerler. Ve derhal ölürler. Vebirdaha köknarlar İatimal ediltrae farelerin ana baba ve «dallan İştah eksirî Her yemekten eveel bir çorba kaşığı APERİTİN kullanan iştahla yemek yer, yediğini tindi ¦ir. baraaklan kuvvet ieair. Aperitin her ev için cl-Pıcm Ur ilaçtır. DAİMA BÖYLE /IHHATLI «NE/ELİ OLURLAR.

Rus ve Antrasit - Alman Kok Ev sobalan ve salamandralarına mahsus EN EHVEN FIAT - EN İYİ MAL Antrasit 33 kiloluk mühürlü çuvallar içinde tealim eehyoruı. Siparişlerinııi yapmadan evvel ere müracaat edinil "ATLAS,, VMAHRUKAT İS. - S. KORHANİDtS re ŞKİ Galata Rıhtım caddesi N. 2 . Telefon 43019 Deniz yolları İSLETMESİ Amatalan ı Karabey - Ke>.« bap Irl elHI-aarbacI Veberaertada Haa Tali 7I74U M Karadeniz yolu |G OL CEMAL raporu 6 Birinci kine. I'LKjLMi.i anal 20 de Hopa,, kad... (8296) istanbul ithalât Gümrüğü Müdürlüğünden Mldürtugütnüt yatı adarı kalem! itan yaptırılacak 240 Rn bedel kcşıfh allı dos.a dolabı mûmak kamım...» 18 aci mırldcmein A fıkrasına mütttmden paıaıbkla ceûııkıta ya koouldu.-undan lalı rnaci Kanun 934 Para. funfl aaal 14 de İstanbul llbaUt Gümrüğünde müteşekkil i.o muyonu mahnı muracaatlın ılbn olunu-. (B338> İmtiyaı sahibe Ali. Umumi ne»rnalı idare eden yarı işlen müdürü: C. Hikmet Matbaaı E Asipirol Necati; Ö-Ö. ^JSP"2 Salih Necati | eczanesi Sem Kumara: 170 Abone Şeraiti Tilkiye irin Hariç için t •¦»•:•--------ınt K*.---------Mt ı a,ak--mat . - İM* . I .--m .—- «w . ı . ......,-. n\ ,.——— t ><*»¦•>>¦•>((•. ftnf ¦' Ttıen» lesn ZAMA .Malbusi rbuiıiif. İ'tanbul Sabahtan Çıkar Siyasi Gazete 7 Kânunuevvel Cuma 1934 İnsanların en zengini ta- | j^arrufkâr olanı, en fakiri lasis olanıdır. Cham/orl IŞarU ı inci aahifıee) Öl Türkçe Meğer ne değerli ı nesneler imiş! Erit, çok değerli aeaatter iniş de biı hiç bilmiyor naşuı Şimdi Oı Tılekçı yatabilmek itin on geçmek yolaıaa grrinee 'eg rai aaJı.ı- t* aaaa kaldık. Meğer iki »aya 0,- Ihaıf, lik bo nainelur, elmaa, lool kıdar eğerli imişler, ben daha ileıi da gideceğim ru diyeceğin, kl kayır oolırdan da drAerlâ. göreb işler, yatan blı bir türlü aolamıyor muşaıBrlkl (canım bu kadar def" U olan nedir, (abuk a&yle, biıi merakla bıraktın) dinini». öyle iıe aSyliyıylnk. Su eıkl Torhçede fedai) deailıa kaçak küçük bi» I ı - ı.ıı |kclıme) ler gün aabahtan akşamı kadar kullanıp dururu ı. bar aoıûn ya banında, ya o rinan-da bir ı.nr.j dila gtlir, aftJleri la-eak bunlar.a bağlay abiliri!. İşte bo kuıj lık atana ler la (bemen) h.pıi ya Arapça, ya Aceaıea İmif.Bo aoıümûıı aa içia alta birkaç drnık iareyim : *H>r, haildi amma, yahu!, madam kl, her haldi, meğer, şu balde, halbuki, fakal. rırmrrı ... Ban bu unnotinin Arapça tayı Acemce olduguuu timdir- kidir bir kıt dGşeame-niştin bili. Baalan kullana kull ana t3'hta aanıp duıoyoeduaı. Meğer " Gfirtyoraunuı ya, yine banlardan biri cııa ,m! kalemi m dca kayıp arıya »irdi. çünkü (meler) de farilidir,, bunlann her biri-m- aoyu lopu başka i m K.ıui Arap (ilkelinden. hiraİ Acım k aai a dm bir kolayını bulup Tûr-klyeya girmişler, dilimin kaıış-mışlar, blı a kindi lirini atııurmıatıı, e kadir .andırmışlar kl blı bunların aoylanm H-laa unutup keadikMİni 61 çoeekbaşla mı şu. Lo... limdl bütün adilerin toyunu arayıp İçler .a dan ancak Ae alınlarını

meb yoluna girdiğimi! İçin ba bir lürü yabnneıUrı çıkarıp yerlerine f.ı tarktelertnl bulmak g lan bulmak Iaı epi güç. Bulamayınca tülleri birblrlan bağlamakla çok ııkıarı çtklyeret. Uıua dak mi aöıDngelniyar. Bit ek) yaımakgaglı ar ua. İçia blıîm anlı aanlı »ebu işlerin n,-d-.il- ahıhanı »e çalıı-kanı lora bu» Necm yı urtal yerine kutlnnıyoruı) dllırlı, kl şu (edavıt) d-m aeıneleria öı Tuıkçeltdei bulana, b tüyle dll-kolay, bulağa tatlı roynadıo butana, da kili çagil çeşit gOçlÜblerdeo »e 6ç not yaraca git diye buram buram tarltmrkten kurtarın!.. .......... ı. ...............tlll.llt.W-l....... Günün Yarısı Yunanlıların lüzumsuz telâsı Ruhanilerin kıyafall kaaueu m d anı batiyle. Yunan gaıalaUnma kam aMaetb aeenyan behhıuaa lJ n — ...erg. trlgr allar deakk laedaa l-ıka il.mne gelea Alına ı . . - banlarının ...... -ıblumundan faıla Jıııbiyal *a gld-d>l gAıtırmıhle olduklarını ha, rrll- goruyoeul. Geçen gfln da adylıd.g mı eıçbıle hır kırı ba ha-aeaaa hAhamleri yalan «ladaki nmpe.aar.aB muabn—¦ e-g.ld.r Banka *gar d.n »e aaera.ipl.Ha aeaVaıarl da ayna blınana bulul., tabadırlar. MeerU baadaa anara ¦i.. ..... .m....:. Franııı pıpıılın. •ahibeliri da aokaklarda rukanl klııa iU gelemiyaceb ler, herhıa giy . ı alhiaaUr giyıtehlrr -dm. Huyla olduğu balda ma •ela Kaleeb aaae-ulıliade bu kaaaa mamambaum bar takta ıu anaaa-ye» anan goeklniyer, bela şiddete a.ll <l •+<• mr leh . ı ta akimrl İni. m. ..-ı dugil Km Freemı fııalaUrıaıa de bu hnnun .ıhenılı urktyeya alıp lutlubianna »a bu yfladıa madaki doıtlugua l~.ı.ı'ıbilir ıgındın bebnuttıklırlea dair kar telgraf gedmedi. Vakm bayla kar kaaaadıa dolap flaafc ) Fraaaaa ınmhı riyali gaarlalaHma faik 6.. gay yeımılan da bablenınıa. Ya. Baabrlaa da Fraaaa gibi bir burifil'u »a bar aa kadar ku eOm-I...I ... i. (lliklik ) illa ıdip almadlgiai bumiyeraık ı. bee baldı Ynaea >amnuriye!ial ıa Yuaaa .1fnaali hanetyıaina da papıılana Ulara ılmedıgıadea amuMl. Su katil ba knauadaa daeay. Katakfa ı.. k.np lllraa ataıealer. Ermaal »alaaaaılerıana a» çnarmaalar, kın Mu¦ t ı 1 ; J, , . . I. ı.-,bmı|a lur-ım goemıılar da aadaa Ebütıiga Zada Davam. 2 inci smnlfmde Türk kadını heyecan içinde! Bu sabah kadınlar Beyazıtta toplanıp büyük tezahüratta bulunacaklar •--— Kadınlarımızın Atatürke ve diğer büyüklere şükranları - Ankaralı kadınlar dün Millet Meclisin ezahüratta bulundular—Her yıl "Kadınlık bayramı» yapılacak — Bayan Lâtife Bekir ne diyor ? Kadın Birliğinin] beyannamesi Türk kadını Bu>4b Alalark. yxa önder Türk kı dininin bekkıaı »erdL Sayla, aoçm.k »• „.,!, bayûk «haa barallayınca kabul edildi. Tfirk .autma kl Tark içtimai kayıl.nıa tcm.liala. Baaa lıUklal ¦•..!¦,>.. kara gua ianede «•Huda cepkaaa laaıyarak anpanla tapı ak bas yarık .rkyaW. Hat aUa ..k. İp-. nlaVg.ı yerla kredi ne »karni kenem kopana, Upk oidaflaa aryaa! nah aaaa »ı'n Bu maact güoû bugUa hep beraber kutlulıyacagıı. Saal 10 da Bayını Câmhn-

rlyat maydaaına gri Tıırh Kadın Birliği Kadınlarımız asker olmıya da hazır.. Iıtanbul kadmlıfı, TDrk kamuna meh'uı ııçlmioa iştirak etmak »a mtb'oa aeçllebllmık hakkıma . ayOk aevinele kargılı mı jbr. latınbal t m «mi liaeUalaeeld kadın iıa İle haya- cemi yeti erinde bi kadı alan a murabba.la n dün ı.bı-. Ba|bakaıı Peadikte bargdı-yarak, Iıtanbul kndıalı|ı aıaaıaa tıgekkar etml|leri k hıl »ar m İğlerdir. Bu&abahkl toplantı la taa bul kadınları bugda aa* bıbleyia aaat oa buçukta Bayan! meydanında trplınacaklar, bu hak. lan nın lı m um a un dan dolayı duyduk lan Milael artıya koyacaklar e>. Topiıahaıa UbmlUI|l glM kalabalık olma» için hum.i dnıetler de yapılıma, kıpı kıpı dola|i1arıb mOrnkOa m'rtıbe çak kadm bu toplıntıdan haberdir cdilmlgtlr. Kadın notaların toplantıya tamaTerk Kadın K.r/,/. rad) UmyaK LMİlm Bahir maa igUraki aa temi e alanmugtnr. Be aabnbhi laaaaahda kalk ba-tipleriaaeB Bayaa Sandal Raim aka .İj I.ı.abnl kad.al.n»• diyeni a kayak ke*eeaas ae¦iaei ra büınkler.niıe kırgı alaa nırtfi anlatacaktır. Ondıa loeıra Atalürka, ¦¦- Millet M li.,1.. . - • Baıbehına »a C. H. İnan bul Umumi Mrtliılodekl kadıa aıa da bütün kadınlarımı-¦ın bu aabahki topluluklara meler ediyorlar. F. Genel Yılgınını tel yanları çekilmen kırar la ftırılac aktır. Devamı 7 inci sahi/ede Suikast ve Milletler Cemiyeti Meselenin hemen müzakeresine başlanıyor Yugostavyadaki Macarlar çıkarılıyor — Macaristan, "Belgrad„ hükümetini protesto etti Ceaeete • . \ > ¦ — Uıealar kuru BaM d4aku buaual »a f.ılt lopla atı aada. ........ Maıi'ırt.s • k ııkı Itbhınlenaıa rBiaaaaaye ılımın haeaı ln|m-ybr. Be menle. Maıa.ıaUnea d-l.gı »çb.U baanm mnnheer ,* ee.kı.. Macar Harlcıya nazırı cd* Budapeşte i lA-Al — Hinciye hakan. M.'kıaya. Ceaeırey» gtl. mlşli». Canana i (A A.| - Dan aabıbleyln M. -LataL Ilı M. "Edea. yenidea gorüşmd,lirdir. Bu gOrAşmeaİB »ıııb meııau, biç şüpheni YifoıUıyaaın - Atedanbael Ulanlar Cinaiy»*i !.,.., d. yaaılna reşmıltree kaakaa mtekl t t maş abaa - mâeaeaahaV. Kaaaay karanmda (••bişfilıh nı.ı'lııınl. m.ıh.la aahaerirliğine kuı.'llı namlı! ntlaak M "Eden, in lıml ileri ıkHI'mekindir. Devamı 7 inci sahi/ede ................ ... İnkılâb dersleri Bu senenin ilk inkılâb dersi dün verildi —"Türk inkılâbı tam bir inkılâptır,, Don L'niıerıiit henferanı ratomında İlk inkılâb dır.in Jı-'r, «n.Vre bir i j i. Irak, hudut ihtilâfının halli için Milletler cemiyetine müracaat etti Ceaeere a |A.A| — Irak Har . tiye kakanı, anallar nkımegl gemi kalıplına. göndere»!* har mekt pla, Irak ile Iraa aramadık) ıının a İrin ydaündea aO-rakli bir larıltı bn ıu İma mada a ötürü İnlim maaıleyl (ilecek alnn-lar deenegi kaemyiala mlıakera-abna knaulmaaaaı lairmıga aa kıldığını b.la..--lı. J ı Ruhanî kisvelerin değişimi için Ermeni Patriği: " Biz

esasen bunu düşünüyorduk „ diyor Yeni hay. kaanaaaaa aıu aylık mıddrM bebbmaeeVa lal-bıbi içia Erme a Rum re lair dlnt m.hfuıeeee büyük •» hırarelti hamlıklar gof almak '¦ I r I ı I- ¦' la içinde ekalu-yetlerm ruhani aneci-alurl ham barrr lopaaaeflb Meekaia kaba ettıgı . - ¦ . • gara nane dan tedbirleri alacaklır. I L'uıı de t1' aı- ı Başbakan ve Sağlık bakam dün^ geldiler Başbakan General İsmet İnönü dün aksara ki ekspresle Edirneye hareket etti Saşbakmı General /amel /aJna M Sağlık Bakanının dinin kar. yalanma/armntarı kir gûrûndr .. ımb ¦¦buna Salih »a edeuuriyat Ham takam kalık, .marnım Raca* okluğa balda dâe mbnb Ankaradaa şabaamme galm.rbr. Kadnlar biri... gıaaııdaa mn-rekkep bir beyet dda labah --kendao Pındlga glloıiş »e bini oradan kaa (ila yırık Başıekİlo bir bakıl »araalşln *a hcadilıriaa •a biyûk bıkkıa larllmaal aekkar eeealşlaraV. Ma aafaah VaM na Bel.d.ye relet Muhillin, l.lınbul humandam General llal.ı. ruba raaai Cemal. Baladlyı reiı muaeial Hamil, Poliı Mûdüıd Fehmi. Ouiıeralta hISrG Ceau*l galaaleıi ı .tık bal HnaişUrrair. Geaaral tama* lalai d la tren. aea çJıtıklan aaara Sakarya an tarHa eeerere Hrrbeb ada ya, birader. Hanin fnrlda irme gilmiştİl. Devamı 7 inci sahi/ede Din siyam Edimi,* gıdrel Bnbakan Ctntral /imal İnana B.|»ekil Gıarrıl lımet laoaü, beraberinde Sıhhiyi rekUl R-fİk. Yunanistanda şayanı likkat istifalar! Dün hükümet fırkaları rüesası toplandılar, M. *'Maksimos„un istifasından bahsolunuyor fi İv Bu ......... İlk Inbıtab derılni li.l. Fırkan umumi katibi Rttrp ınn'"' 20M blşl hıdar tahmin edilabilea bir talika butleei bbIobu doldor nurlu. SaM II.» M mıradmlı lUra» bkrrkye geld. »a an emelle dara» i-M - - : " — Arhadaşlar. Yer yosunda kar bakmadan nu-tOa uluı olaa Türbini yok lak tın .anığa gol.".', i. . jU ....... bddlarln İçindi Tork ınkkibını g5ıd*a geçi rece git. Arhıdr|tar. bilim menim olan büyük Wl lama yolundaki hıtımı rinden birı.l de dil d. Bundan nınra dil inkıl diki fikirlerini bayan ı be İşte an onda rıııcl Dün "Aline,, da e mal .• M. Atina a | A. A. t — Hikûmel blokuaa dahil fırha rnialeri bugün toplanarak ruhani kilin gîyilmeıini yaaık eden Türk kanunu etrafında g&rüfmü )lrrdl r. Bütün lırka-

ın ¦ , '.m: •. ı yapmadan cıvıl mütemmim ¦ın ıi.i. gelmeli Allan 6 lA.A) . ııfıma ı-.r..ı hıiiûmal Hakuna meaauo fııkalar n'. ¦ ¦fCondili.. , M. '•Mnakıaa., aıa M. ı ».II.(onuna l)tı ak edin liderimi dlıa akşamki honfaraaıında. T4rbiyıda d.nl hıyafal naaeleıİ e ma illbnr.lr d.nl lir meaele olduğu içbn. bu Kınmiı iahı geaış bılşt bekI'-..;, harar »aıiuuştir. Bûlna F..kalar lid.ek.ei hıafeeıaaıma l*p-laamıya lag.ıa'maa. icap et. >-'dı|ı bandan aonra anlaşılacaktır. Atiaa „ ıı .. . - I.......i ht I. • IJ ¦ ' . m riyanlı-aa bufâa kamet kukun, aaenaup fırkılar ........ ». ¦ ı. ... -.n - ba İçtimuda M. "'I.haımı.ı.. da bulunmnştur. Içtimıda Tıl.kıyede kıyıl. I banıırun.m ı ..... i. . dolayı tıbad" ...inil 7 inci sahi/ede .H. "... ¦.. , beklenee.ktİr. - Hıı.ı-.-ı k<» Yeni ve çok meraklı tefrikamız İşten el çekmiş bir Türk polisinin hatırat' ilikten kurları /«mı 2 inci lahifedr tır İki süne kadar yukarıdıki yetll bir tefrika neşrine biyeden bir çok yakından .rıgmış oUn aimi-k. ı -muin cıddıa alakadar D? tın 7 inci sahi/ede .J 1 — ZAMAN — Kânunu* **1 7 |1 H^A^R^İ^^1=H^A^B^ İngilizler Hindistan meselesinde galiba bir manevre çeviriyorlar! E$cr teklif edilen ıslahat ta reddedilirse \npp-lı / ler in Hindistanda yasaması zorlaşa cak Ceçealıraa, bpgiltırıd. lll-dl-1aa İçm kimlinin »eaı hıa.a. tıııı-aVra l.'.-nı. ı buaua M • lrı aaıka L, Jmrvdee Htaa-ata.t gtaan-il-a atanıl tıSİarn t* naU» kaya* »iaUretl** ara. .ıı,|... tmana ...... , . . lalarial Şia* a astı d-.-fr.ı* ..-.-t rallraia . .. •¦¦ I f - ta . H-adı*tanaa Ii" t'»1 ulaklarla llarlyr «-[n ¦¦(bit adım >I ıı ı i , aı .alaiaı.|lılı. Danka ı»,-ıi.ır Ingtltın ... ...<...-.. ı.... ı... biı -k.;. a» ••lıktlt blla taraftır elmıdıtını. biralın bili pik lalla gnrdOfonu kildi"Sar,, havzasına üç devlet tarafından polis kuvveti gönderiliyor Almanya. Mîlletler Cemiyeti tarafından Beynelmilel polis hakkında verilen kararı kabul e tti ¦ bur). 'i* «tar. Ba m.htfaıehta- rkalilraba I .„ .. ...... Ilı., m. .... tlrath ar. ba *ık*p4* ka ulaklına yan. mı anı Gabba ba karaket. m ... .rıı.ıı tır tu.', aıaaaı bir k*< kakkı bıbul rı m. .1.1.1...... I laalaraaa da rai kral almak lakl.k «ik. a. aıa bnbenyeeah ra. , aııı'tlt a* al ur. ^ Lgiltrrntt lliatlilıre »kadar bak tırraıb Itnaı.tMlfı "ı,rı.de mleakaıaaın ....I -. llkıat Araba ka taliye! Hlalllltr bırrlaaB aa Matr ı*p*-*o ? Baa. kaaaı atalık İtki,.,.ı Vr ırlıblıı |_ raa*e*>anhtı*h olanı Hindistan ramletaaia ata aVrtrr kakraajı bir atabltal alara(na. t* aradı yalnıı koli

tti dayanarak yaşamak aıüaılniıı alarıBıaı ta lı-aıaaua lugilu mukırnrleıi dt kilini adiyarla hatte yel.a kattır* aVifiaarak raaaaaak. at finaldi har kakın ta ndal kıp.. ı.. arak at arıt.. kı kaaaa da ıkta-N tak takraadir. Ö k. Japonyada bir suikast teşebbüsü Tokyo a. (A. A| — Bioda bir baaç" lalla IJ yayada bir e*ltkaalı. )ıpoaya oatlıl adımlanaıa aa kıdemli*! ola» prens. Salon,.'»! I. ıCıı-oı. aıakaadİlr, atlaa ,ıım. Ur. Praaaia tıiımilçiltrj, bu d*likankyı pall** Italiaı -'i t ıra Öterindi, Prtaı Sal,„,.',, likam tdrt mıbi,illi ..rıh buluamu-t. ili'.-» b (A.A) — Uluslar ırnııvrlı konseyi, dçkr komi-tetinin Sar hakkındaki rapo-ı "i ¦¦ i kabul etmiştir. 1 ı-!«ı- nı ıı başlangıcındı M. ' I .v.ıl. beyanatta bulunarak M. "Aloi*i„ yi rapordan dolayı teb rîk ellikten aonra Franıa hji -1 ¦ ¦ k>ı-ı.c-111>¦ ¦¦ bu raporun hülDn neticelerini kabul etmekle olduğunu ıı S ¦• Ilı ¦¦¦ lıi'.-ı İm- .ı-ı-' hiç bir [İlli ¦im .m' beslemediğini ve ulus-lar aran çerçevesi içinde kalmaktan başka bir kıy gutu bu Ilınm et mittir. Eğer ''.nı edildiği gibi Almanya hükümeti de Franıa hükümetinin bellemekte olduğu niyetin «'. le m ekte ite Sar meselesi Sar ahatİı'nin aer-besice seçeceği bir hal suretiyle nrHeeren rcektif. 'Sara.. .ı kuvvet gönderilecek mi ? Çenet re 6 ( A. A. ) — M. "Eden. Uluslar Cemiydi konseyinin toplatılmada »öyle ile. mistir : Konsey karar terdi,, takCanân galisi Yunanlıların lüzumsuz telâsı Birimci taltif ede m afrvaum yaknıı Vaaaahlar ...ı-ı. atamyel » bıtıS ba kadar ı.mılel yaparlar, amfeaaa hamı taamıma. -İaa dr,.1.1. Ortada hım..- o dmı-ı-, meıhıblae, hOrrıyatl virdi-maa kaımaa yak. Ileıkeı Ul mabadı aUmabte hat ılansjı İlk. aaı -i-.o mabadmaa • dlnİB aha*, mı muriblncı ibadet it BMiaı ce yaralıyor- Mabel bar.rlnda ı tıaİıılı hıatalıımı. aaaaaaa hıyıMle |rtmıltrlaa ba. nihayet hır dnletia. memlekılle ¦ di"., aahlm aaıanadaa VaUyetı ıraraır-- mı hami har mam lamı. Vuaınlı datllarımıı dn'aıı.lıı asamı, fııılrknad* yaptıkları maVı ılaae fo-öHtl«, Kı kartı amil aa la'J ,*»l|i**ı mamla ka kınuaua dmlluf. mı (yumruk) ¦adlrmek makiyınnat oldu>n. deet. latan •aamkır. di|.*f ¦ .a^utamki •ama* bn* pahtaki ayaalen ¦iki ,0(0*1.,»r. Mil. ba fuakt .aahımıid. fmİıhKagl a ıtri Ya-aaa h y. baha*. Maty* Imrah-m-a| aa vaaair hiaaatleria ılSrk-Yvaıaa) ri...ı.ı.,.. rı.a.yıt'erladen anlıları kOabfltûa lOıamtuı te maıammm •a-.,mW...r Pmjav-tana malan haamada k.yalıtlarlne buk*4*r ıkımmiyet mrmek, alkı-pal Ortodrmatafvat. aarl arpa ılyah btıaaa ibaret *a*V.|aaa .İaa ta kMla etmah ,.a) maaiıkma kir kalık 'n. ar .1.1 ¦¦ olabilir ? M.»!, ha aablal at a ı rdae atkik emi edSmaa* Yarma ,»ıeiel* rims> ı«n>k.. a*......• eiamrn kinmuin laıla *Vna|rl ılımı asafc mtaaa *aa***ı aakıprıyaı. Zatın ...ı ¦,.kın kikî maklyali Ananda ulaul-•aklan »ara ba nı»r.yıtıa dua maıı riya hu almana lıalı(ltmr-¦i kutttU* bahlıaebilir. Dı.j.u aa TSrbiyraıa •>¦! umuru aaaa ait bir r .. . > t* mr k a. . aaa doUr. Yuaınldaı bmt raaeld. aatııh amsrlyaite drtam *aWW.ı. Bara* kem k.aa. t HİS sı. lam d* Yaaıakİına hmmaımı ı«muf

aaVrla. Çoaht ,m* lımrar aatyal'.ı. 1. , . ı. .1. ali ..L 1 . . h*ta "•' sararetler altında imana ilmi, aiyaıl ' -ıı..ı . ... 1 .! 1. . ."¦ ı . dOft bea aıı.0 ıi>ak b*ıı muallak adaVlmeh prk I. akıl bin d**tldlr I l.uı:ıVa Zade Valinin Soyadı Ban gaıalalard* Ula*bal Vaakri •*»• M ah .ıtıaia âo,ıdıa.-ı -Kültar Jjrlata y-ı-'m^hr. Halbuki Bay ¦t-htlm ,0 .u~d ıfl.o, İnkılâb dersleri başladı Birinci tmhifeden devem m*tı«a »tarak m.lal** adıetaı*. bun* kaa y ıpırkta anala tareb» Tarh kakılt man Ie. kayatma alı Olaa la..' ar,t,- t* ....... > >Bİ> naı t* buadıkl politika <..... Iirii.ni kaıplıklı mufcıyı***ial gBad*a ınııını.ı Har misaann kanama ,**• kâ rak Ur m—p va ana Mr lılari tırdır. T**tri ılı ban la tikli»umul olan her inkıUbm aaa l.kiı-larl olmam UbUatr. Ba *a* ahkı-lav kir İaaan.. .f.j-l. alll*Htrln h.t.ha.a ..'.hım*—t.bmJ Baataaa aaaaa Rn.p tarika .11 aı Iar mı fttratak lılaabalaa alındılı ıımınlara t* a samanı, mrd - ;. ı al nı Uıa.nl, riı.l. liala ıl.rl.-l ı atvlrlae* lıarıt >ıh ami|ssm atakMkl giaaaVm ¦alıı« ı OamınMık aı likidi "Atıap* 'iı.,... bil gerilir**-¦l.ık . ded.ktm leaıı tanları .11.ı etmiştir ı -Onayı anaam ,.1*. (.ıt. Dan ırapaııto.l.b (akli ta amayaatn sakb drr>ytt. Ba caka, iaa ama da o laoıınki Ormanlı ImparakM-l*|unga gıoflırl badat larda yıl ıarpi|tk Oûıma.lar kııi mah.olmı mmaaltlltr. O.ı.l.k yutak tt edhaat* kalma galaV laaı arkı dışlar. ka takın, kkller. m-ımaaıa hu,tk Ur gaa*| defam, ka jO.-ı T«rk inkıllbanı rapta. Biı bu aVrat gıri kaimi, kır koUiBaa dırillslai ae daf.auau ¦ ı- npm aahtlaknı tanl.ra. felıac.. lak» İkb ,raiyi, (.,..,. r*kl*l. kakını r* tararlıyı torla yeri -n »BkUp onan yıriae doğru,ır. laydsbfi, y*ai,l baymaktır. Tataidhrbt b. ...... hu ¦maa ııfmı araamda vkaa BaaVsa bkr b rahalolda|uBaaa bu.. - .... lana akıl bir ......,-ı. ...ı. | nı '.. bi ban iahıab ,nala. Ikrk kah.ltk> lak.Ua-ana an ,*re aa aa nılı ılır. Ba kadar ¦m htr samanda kasanİB. .»I*. mana delildir. lı.k inkıllbı ..... ı-ı.a aıtel biılm ba bal* Arrarmhtard* bir k.aı.t kal.ad* laV Arlnmaraar, mmaUb. aijarJ ¦•». L.'ıı— aVflwhl.fi d .e tarıl .da. İt*. Kıalbhlıı 1.-.. ıh.ma.i gibi. Ilu bir . ... ..ı-ı. tır. Tirb inkılabı kar cikettaa Um ı.VattpI.r. V.ı.ıU.'. Sa*y*l ta Ok cırnık «V, LkıUp aVakanma aaııiıı gla¦u dmm rdUtrtklbr.

Yarın ramazan İstanbul müftülüğünden: K .11.ı ....... n sebiline müsadif cumartesi günü (yarın) ramaıanın i an olunur. dirde "Sar. da bîr raıklar mu nas p ulnalar aran knuvet göndermeye harını. İkinci Klnun reyi nim eenaıında, Sarda ınti-sam ft atayufİ ınuhafaıs atak-sadile orada bbyle uluslar arası bir rl bulundurulması arıu edilir. Eğer BuyOk Biritanya bu hu-tu-tt tcsr.kı mruıiye davet e-dılrceb olursa, dijer memleketl erde bu maksatla raporlara kuvvetlerini yerleştirmeye ıe tefriki mesaiye hatır bulundu kları ve E"tansa i!e Almanya buna muvafakat eyledikler ¦ takdirde, bu daveti kabul e decektir... Cenevre © (Hususi)— "Sar,, havıasına Ingiliı. İtalya ve Ho-laodanın kuvvet g&nderacegi ¦ ulam k tadır. Almanya kabul ediyor Berlin 6 (A. Al—Cenevrede Sar Beynelmilel polis kuvveti için yapdan anlaymayı Almanyanın kabul elliğine dair bu aksam Ceuevreye hukuBMİ tarafından bir nola gönderilecektir Suikastten sonra Rusyada yetmiş bir kişi kurşuna dizildi aBelfuh ffuıtarna >/• m."... kuron" fiden "Kirof* >o/aVu Moakova -¦ ¦ * A, 1 — İningradd. yOkaak mnkkeme, Sottrt mımurlırma karşı mikaıll* bohıamab flıero l.->ı.ı.>. ,ı.., .ı bilmen FealamKya ve LehLtsndın ..... " ... .... muk*k«m dün y*pmi| te buntın dlûme mıhkûnı elml|tlr. Mahkûmlar bu aıbıh bu-. ,una di>ılmi|ltrdie. Di||ır larall.n Moakota ,,. ,ı ı , .. . dr yine L tİmindin te kıımen Letonyadaıı İ2 ¦ -'ı - i. ¦ m.ıh.kıme el . ıı . va bunlar da bu labıb kar rina ditılml(lcrdir. Cenaze kaldırıldı Moıkoıa ı I «. A ] — Klrol un trnııtıı bugün k aldı r d mı | hr. Sotytt mırlıir İcra t. -.. ma İle memleketin hr* tarifindin ,c-len Sotyet mümrıaillnri va çok kalabalık bir im;' kil le*. ....... ¦ ¦kip etml|tir. SenOlkıtar etınd* Kırol'aa cc•• dl öaündıe biı milyon iki y#s bin Iı I. ;r , ¦' K'fot , yoldaş kimdi? G*c*n Cumartej günü kom&ıin dOımınlan tırafındu AldilrûleB '' K.i'l ... komünlıt merkeı bomi' ¦ .in'n katiplerinden rı ge(*n Şubattın beri . ı.ı büro lıalana-daadı. " Lıningrad „ ta Fıı -'ı lı.n ı-ı. .... blUB ıleaberİ i, förOyordu. -Kirof.., "Lealn., İn te bit-hama - Stall. ,. in en sadık vo iyi dostu İdi. Utun tende r Çarlıfı kırıı beraber mücadaJ* ıin ı-ı< n 1917 ihtilalini brr.btr hııırtımu,-larm. Kirofoa ÖİCm.l loıyaliıl tlrm ı.ı 'i" yv.k bir gaip olmuıtur. tipog rai amaleiif İn d. a it- baylıya-rak ı . . k bir detl*t adımı mevkiin* kadar yükırltbil e -Kirof. kırk aekiı yayında id.. Bolscnk I'. • -ı .-. .ıdudl.rı .... n.I. y*llrrd*n birine kır|i yapılın bu lâikaıt İlk def* raki olmaktadır. Mühendisler Birliği Nafia Bakanı Ankaradaki yeni binanın açılma meriisiminde mühim sözler söyledi Aaataıa * lA-M — Ba-~~ kanı bay AH, Tuh mûbıadaalee i. ı -ı.......... Yeniıetıird* rıptırdıfı !¦., bugüalıtj açıl. ma anraalmınd* ,a illileri aSyl* mail ir,

••- Baylar. Tarh nalhaadn t-.l |.... ba g.nl aaaaatm açmak ıçaı ı-o«-m-l |âaiaaaymaa. Çatım atamda ¦açma btUft adamUrımısı tapla-,aeak alaa ba y.pmıa k ur almalında rm.f. ¦•ça.laei Atarım. Ar• . ıl a ( ... hır »ı,den Ü.ct \ ... . İllerim kl, milinin yaeau yurdun l......." 1 • ¦ Iflarl ai t* Iı ¦.ııl.ı.ıı batanlauuaı yararlı bilgi adımlarıaı y*n,tırmtal.l bıkın',. •>!• yHhlımi|'iı Ba teadıa baılıb a,*latiaia mil lenf hayallarl,!* duphlı eönaat-sı arak ye. kala.ua*. Bl'minlı ki Taeklftk d.— t aayıal Ur dtrea karmak te blkemlrl beıemak de. mektir. Bu dflıaal kur m ak, yurdu be-ıryerek balalar te al>rln sıhlt.l da . ı v* bu i*t' payıan I uyuklıl.. ıfırdır. Şuran da var kl, ı*,ıan fandı luraua f*r*kli kalarlaı karsılıyıuk ktrttda dı fildir. Mtml.k.ıt. aitti m.h**alılena , itina**! lata) tanataala baai.r bayftk «maya aaıaaraa kadar nt yılda mttian MI ıl-ı İtf a ıı|aV. bo,ak an•» r4Vawf* maaahılea mbbendıı y*1ı|»»ıilmikli dargualak tardı. Bı| yılda aayılan ancak il dİı. Mûhendıılırln layıaı cunurlulı kanım un d ¦ e* anan lıytlta artmt-y. bı»l*mi|lır Dünya an|ı ba yıla «fa U tıl Içmaa m mibeodıı .v^'^r.:r .Vk^r; ytm 5J> haSdaraV. Bo .u.c.o ya». Q u -ıu i u o , . n 11 - |. ı, • alaaımt uı ua çohlagaaa gar kıl bırımiıı duyen ,ılı»nuk payı bu *ı,ı Ha Ilınır olarak niahat adllir. Mrılegıoıı nıOıbat V«.a Ulgl İla hvmUn îıkilU İ(Arnavutluk Ulusal Bayramı ve Atatürk ' Ankara 6 (A-A) — Arnavutluk ulusal bayramı münasebeti)* Atatürk ile Arnavutluk kralı Zog o Hamileri aramda aşağıdaki telgraflar teati edilmiştir: Arnavutluk Kralı Zogo Hazretlerine Tiran Aınavut'uk Milli bayramı münasebet.)!e Zalı HajmtIanel-tın' den bararelli tebeibkrirni ve memleketinin büyüklüğü ve refahı icİn »'an temennilerim] kabul etmelerini rica ederioa. T"dlki»- Rı.ııı ı)nı*ıaıu k. AroiaVk Türkiye Reielcûmhuru Atatürk Hazretlerine Ankara GAndtrmek Kıtfunda bulundukları tebrik ve temennilerden dolayı Zatı Devletlerinden tefek kürlerimin vc değismer dostluğumun teminatını kabul etmelerini rica ederim. *»gn Afyon - Antalya Yeni hattın inşası hakkındaki lâyiha Meclise verildi Ankara 6 (Telefonla) — Afyonkarabiur - Aolalya demir yolunun ,n. .¦ ¦. dair olan ve 71' 134 nunaralı kanuna ılijik bulunan kanun Ityihası Meclis* gelmiştir. Bu llyibaya göre, İsparta-dan başlanarak Aydın demir yolunun "Kuleönü., ile "Bala-dıı., aTtat rı aramnda mli-nasip görülecek bir mevkide Aydın haltı ile birleşaıok ve inşasına başlandığı larlhteo en çok iki •*»- '...-İt ıkm-l edilmek ve .'"I numaralı ka-s terd a Uraiık taksiiiltan mı kıp olmımık 4rere normal gena>uYte bir dt-¦ar yata taşı ¦ ıçM (360) b adar gelecek aenelere de şamil taahDIlcrdc bdnnmeğa Nafsa Vebilelina ...n vnri lfnekl-rlı. Ergani - Diyarbekir hattı A o» ara * ı l.letou.al - Malatya. Ergani. FAyarlmkâr aİBen-duier hatlıma dr mır kuralar, a ı inşaatı mütrahhıtktre İhale edJ-miftsf. Dr mn yola 9J5 Ağnatenunda Erganıyi geçerek Diyar be ra nlaşaeaktar.

Geaes. ma um* t • gmro. DıtarbekırrV sımckdea m* aı yan bana karasın mapa ava a başlantaaftar Mecliste müzakere edilen lâyihalar Ankarı 6 (Telefonla) — BOyOk Miiltl Metüıi bugün aaat 16 da General Kirim Oıabpra başkanlığın anaaişur. lamel (Çorum) un askeri ta aalkî tekaüt kanununun bb ıncı maddesm-deki "hususi bütç r, tabirinin tefsiri, evkaf umum mtidıirlüğu va hudut sahiller aıhbal umum rnudürlugıi 934 b utçrleriode raO-r ı-... ' - yapılması. Türkiye - Alnanya ticaret moahcdeaıne bağlı (B liıte Nîaan Bİhayetioe kadar tatbiki, askerük mukıI efititi kanununun İb tacı maddasîne bir fıkra ilaveni hakkındaki ınuo l*ı.baları miıı.rre ul e dil mı şiir. Mecht Comarlrni gÖD-ı toya ana* aktar. Ankarada silâh atış yeri Ankara t (Tekfamal) — bsbturiar baş rrudar.ogu tarafaodan rstaıycın cıtannda yaptınlan atış y nin ıılah ve msltemesİ ta!illere, Fransa ve Uvıçreye sipariş adslnnslır. Bu mal irme tun bir aç a ma t kadar gelmem beklenmektedir. VatandaalanB tilâbla atı. i.» talimi yapacakları bu poligonun idareune e Un mh m memurla rından Ali Kiıa tayin edilmiştir Kefalete bağlı memurlar Ankara 6 (Telefonla) — Kefalete bağlı memurların kefalete bağb . '¦ ı....ı r islerde kullanıl amanda kefale' p ırası kesileceği Maliye vekâletince alâkadarlara tamim edilmiştir. Vatandaşlıktan çıkarılan bir adam Ankara 6 (TeIefonlaSamsunu d Beypaıar köyünden Cevahir oğlu Raşit isminde bîri* oia yabancı b r devletin asker' mahiyeti hair teşkilatına girdiği anlaşıldığından Türk vatandaşlığından çık eyetince karar verilmiştir. mmmmrammana.*.****-•«***¦-nmmmt. Itrin lOno ¦ıkıllıklır. utançtır. Baa un lehi dileklerim ker .¦ i.'-' 'i ' • • payına düşan ulum borca bûtiib olarak barşıİByabllbi-ii İçin mesleki bilgilerle ı 141 Iii.ii 'i olmak, yapac.fı her l|te .1... t* İyi örnekler edinmek va I- ıı -r. gerekli yerlerde lam bir inan İle kullanmak ta i.,-..... t.. Har mÜhendia l(in ayrı ayrı edinilmen frrekll olan Iin binalar birlik nr badaşlan ...i-, da fikir ır emek birllf.m peyda etmelidir. B.rlik, ba yüce amaca vanlmak için kurunun gol U*!-ji aaşırUn İlarlryis t* atılışlı-rı-.'ı Ira adamlarımıia ıııkh bir hılatoı bıımetlnl v— . , Biıhfln - k. ... kinltSİH Alaturkan açtığı yoldan tışm^kıılın Demir sanayiimiz ve Krup Ankara 6 (A-Aı — Halıya Vekâleti skt krep kocraavmyn-m.ı ıra tındı ki konu-malardan sonra Sûa ank İle bu knntmrmytaramn naitmeassk araanada-k. muıa.rrıkrr da- netnek-n-nan .* har ptotokala bag'anrm«hr. Pralokola göre Kootornyoaı demir sansın tç.n Sümerbanka 9 milyon lırabk bir kredi mektubu açm u anlaşma teli u tın krup konsoaiyomunJan alınman kaydına tabî değildir. Kredi, kıup konsorsi umunu Banka taralından kabul ve tatbik edilecek tesisat projelerine co m...ut fiat teklif elliği (ak dırde kulla nılacak lir. Baaka. samanında alâkadar dı gar mm ataaraeneraV rede nal teklifi ¦• byecekbr. Aldığıaaıa maluatata gire mil la boamı kır hayal damar laaa.unı ata yan etrafınla !rtk.katlarını devam etme k-te dar. Yat baylarında inşaata başlanacağı kuvvetle urr-ılataktır. ılım , ¦ r.k -:...-ı.r eımaktu. öıd.lehinim budur. Kıraunaıa le»ckkar eda* v* aaiaisi. mutla olmıı.n. dil.,rrtk ıtırını . Açılış ııınlıslı ı. i.r . çafrılı-lır biniyi gn.ıi»lır nnj.ıı t>afa— k"lpıunııc»el 7 — ZAMAN — "süTU^İl-AR ÂrASii*DaJ Kadınlarımızın meb'usluğu! Kadınlar.m.ııı

rb'uı ı - , mı ve at çil »e hakkı lııiMBalıntı *n ıvraj biı be autunda kutlaladık. BngÛn t.-.--, mavin* donOşAnûı bu Hiiiajı ılıınn defa yapmak İçin değildir, bu rDİloaıebelU ........ bir kaç teabit ıtnek »a bir bat mkUlladan irtifada edrrrb kradl mdtalâ alırımın da yürütmek İltijoruı. Kadınlarıaııa \|-1 ¦ aeçilmek hakkını »ernek dnOru. ¦a idi r Bu luala ca kati »e aa (bici evrattı Başbakanın»! vardı. Onun çok GrlO. çak afır haçlı, af nı mamada çak aamimi ra çok ıçiı aalkuaBakı fO •<¦¦'iuei okumak l&rk kadınının bu kakkı oaaıl »• m kaıandıfını aalatma| verir. Bı(bahanımır diyor ki: ¦ — Bir arrmhkana ki yurdun kertarah iılilklnra ugruoa|ı aaman kadınl ateş alhada, erkeklerle (.«i-....omuı aaaıı çalı fırlar, memleketin geri kalan kıımını korumak dialeroak için tarlanın kara toprağı od ıa yiyerek çık arma |a çalışırlar, albet bu mevcudiyetlerin, yurdun har küşeıİnda ve her tabakalında ı.': r i-l.l-ır -ıbıklnrı rardıı._ Başbıkının bu çok gûııl lOileıi Torh bıdımaa mebua aeçmrb rı mçilmak hakkını vermek İrin ın mü kem aval " aababı nıecika d Tlrk kadınlarına mebua aeçnek va aaçilmek hakkının rarllmaal, butüe Tihrk yurdunda ancak nevi nçle ..r , I.ı. ır.işti ' Acaba Türk kadını kendiaine varilaıı bu hıkkı iyi kullanablle. eıh mi? Bu mali, hak tabibi olmanın ¦ in. kir kakkı aahlp olup o hak-taa irtifada, etneeın. İatıfadayİ hilmiyanİB ayrı bir şay olmalından iları , 11 nı Bunun Bıarîna şimdiden lerîlcn hfthüm de hadınlarımma l-r.in.tr-dır. Hatta bu marau Oıeelnda yatan mu ha erir lirinin» Urİ, bir arkadaşımudı şu anileri eoylûyor: Tiırk kadınının «trilaa bukukıı kalbnnaeaaa galmce, behtmıhal erkekten iyi kutlanacağına kanu BU ba a*ı karşılında tereddüt fSaleelm — Aenba: Dr mir "-yi ı btliblı, erkekleri rai T aleyhinde de olaa, kanaate iştirak etmeyi tercih edece, Bunun aıbtbt buattnr. Kadmla-nmuatyanl hıyntn yeni atıldıkları için şOpba yok kî liyakatlerini •urlatmak »tıyetekler ra bu Uya-kal yanşa memleket i (ek (ardılı olacaktır. r. Adliye Sarayı Haziranda yeni binanın inşasına başlanacak Yen. yapamcak aaaa AeBrye Sarayı araam ve bana ile mOa-temılab hak k mdı mut «ka Banca yapılan t'tk.l.l ikmal eddm,, rnidİy. Bat buıuıta tanı m obanı a planlar Adlıyı vakJietınde bar keenamoa lar.fmdaa teüaftt edr-leca a yeart avali aana başa olan Hatıran fırlatırına doğru İnşaata bnaUnateblır. İnşaat iki aenr eırktır. Difteri Sıhhat müdürlüğü hadiseyi izah ediyor N.,.n'aı-a-» kav Defteri rukaa. ¦abur arbabaa. akataekvuea hm mn> amreç kakar alın!» n. yamma. Sakarya mld4r.ra«.aaa icap edan şmfbl'lara ••••mut aallMirini fal., etmeşem. „, lamuata tateahul Saklat mir).-.,.1...-.- aleV ir lartihaameyl aşağıya ayna •ar un 'Nişaataşı Kadamaa <¦< da oturup Şişli Tarikat Baaalnde eemyoe ea M Iklarl laarkada kaataleuaa çorunla Ikltarl aaşvearrbt baaek fcahbnaaH Uraluadaa iki mm yaptanlaa I a kaınlnaar maayama-

kari meafi taamaja Ista anatakh ancak 39 ifarmak, aakakraUaaş ra aemea artaai gâa T.pkırUıaıc» aaek-İCŞ) deıenl.kle ıdılmiştar. Evta deıaufaka.yaau 3 birine, ka i tu da Tephir hana IşInla çoklusundan »a Iştarla Biraya konmalından İleti gitmiştir.. Basın Kongresi dün bitti Dün İdare heyeti ve Genel yazıcı seçildi Tlrk bama ¦ ¦ ¦ dün de BarbanCabıt korojjlunun Baskınlınındı toplanda, geçen lop-lanomn utul okun-mı ıı ycaı bir münakaşa kapnu içli, aıadan bmlan gecen çelende Enia Tabıima iılilaaı üıcrine yapılan yeni Genel yancı ııçmainde ynlıutluk olduğunu r eplonmıdı--,-ını ı'erı lurduler. Binin liıerıue kongredeki aıa ıtçimin yenilenmeli Unm olup olmadığı bıkkında ikiye aynldıi»aDCiEtbeea lııet bu »enieden isafa tltıS.n, beyan etti Metana bu şabıkde halledilerek yenide n Genel yancı ançımıae başlanıldı. Mevcut namıetlcrden Rchk Ahmet IS .e,.e ehıl'ıE:Hn kıldığındın 20 rey ile Ibem lııet tekrar bu işe tecildi. Bundan lonra İdare heyeti »e çi llanıldı. Çeçen celıelarde yandan tecimler bir Itiaİ niaabı ekteri-yeti temineytenMı olduğu cihetle dun mütebaki beş i; ılık için «¦-.ti tekrarlaoeb re o ebcede tUU Lhth. Eaae Tabun. Zeki Cemal Mth tıı Faak veSaadan ckıen,-tı lamaa e Hakleri ın-laııldı. Kıyııyet divanı için yapılan atçım dr de Alım Uı. N. (metim Sadık Refik Ahmet. Nr|'et Halil r agıhın kılındıkları anlaşıldı Dahiliye Bakanı '..ııknı Kayadan gclao aşağıdaki telgraf okunduj Türk baaın kurultayı Baş--i - iğ -1 Basta kurumoaun yıL. bk toplantın, omUyuuie topian-b ¦laa m mMm hpm be.: e-dikleri iyi duyguları laaryaa tel yat mı tı a İdam. Çok teenkkur laaı^ »e Türk binamın şımdıve kadar o!du(fu giU şimdide o aonra da ulıaıu aydınla 101 ak yolundaki çak ıntı lan ada muvaffakiyetler dilerim. Şükrü Kaya Bundan aonra yeni idare heyetinin çakemeM hakkında batı temennilerde balenelda vc bu meyindi cemıyele Iıı olmayın f İtele ırkla re men tu plan nın dı kı.hklanma temutUe bir rıbdet teati echmneai am o-krndo Müteakiben geç vakit •çlamaa aabayet verilmk Esrarı yutmuş! Memurların gözü Önünde tuhaf bir hâdise Kahveci Manol btminde birinin earar tatmakta olrhrfu muhıfata Baş mOdOrlogüoe ihbar ed ilmiş makafııa re po-l.ı memurları mbşlerrken yap-lıklart tak.bat ¦etkaainele ea-rara Maeaha mi meşhut Immade yak akameti mu.ıflık •kamşUrekr Manol tutul'nau mrada etinde bulunan eırır alınııkrn oradan geçmekle olan Ingiliı tabamndan l n ımadı bari hemen atılarak Manorun ehn-den e ıran kapmış *a derhal ¦ğımı atarak yutnMi|tur. Bu hldıae karşılında bir lah-ta )i; 1 nı.) olaa memurlar bemea Haarıtıdc (akaiamışlardır. Manol ntır »ıhında »ıtırlın peryancı Apnetol ataainda ha-nodea aldrjnm ıbraf etmaetir de araştırma yapılmış re bir miktar emar ile 2% adette ea-rark ıı,.ıı. buluomıutur. Suçlular anar ıu. ..on ır rilmışlerdir. Şehircilik mütehassısı geldi İzmir, Uşak, ve Maniaa şehir ler in in hnar planlarını yapmak ürere bu şehirlerin belediyeler tarafından memleketİ-miıe davet edilmiş elan şehir-cifak mutehaauıı Miiıyü Rene Dangtr dJn A dan lalan-bula gelmîftir. M.iıyii Danger dûn bîr mu-harrîriıniıc şunları aöylemişlir: "linür, Uşak vc Maniıanın plânlarını yapmak ûıere mem-lekctiniıe gcîd.m. Bu üç şehirde ibtida Inndum. Bu tetkikat neticcıin-de her şehrin aırî bir şekilde imar edilebileceğine inanmış bul yorum Hatırladığım ibtidai projeleri Franaada (amamlıyarak İlk baharda tekrar Turkiyeye geleceğim. al'ı plânlar otaman teıbtt edilmiş bulunacaktır. Sunuda ilâve edeyim, ki her üç şehrin tabii klert plânların (eabibOi çok kolay-lajlırm ak ladır. „ Krup müdürü 9 Milyon liralık şimendSfer malıcmeıi vctTDek Oıere h&ku-raetıoınic yeni bir mukavele im > il va n Krup fabrikan direktörü M. Bomberger dibi aabab Ankaradan Utanbula gelmi| ve a kfirabî ckiıpıeıle Almanyaya gîtı mistir.

Dün akşamki konferans Dûn akaam Halkcvinde "Fey. ı.atı.. liıesi mudüru Hıftı Terfik tarafında nûı ba* (10dan bugllne kadar ilerleyişi., mevtulu bir konferını veril-mistir. Seyyar esnaf için yeni teşkilât m a a— Be'edıyı ııt-ılan. aeyyar -a" aaluı muayyıa yerler hincinde enekte re ,-¦ etBaalennr bar tdrl am aia-mımıktıdır Memurları ulaktaa gören aeyyar altıcılar derhal kaçmakla memurlar uıak-laştıktın bir müddet aonrı yine aynı gelip mürur ve ubura mani olmaktadırlar. Bunu natırı dikkale alan belediye yeni tabatai belediye tıllmatoamrıinı latbîk ııhı-una keydu aonra ai*vl Belediye rabıtan UaVıUti yapma.ı karar ı-m ilBu aîeil memurlar aeyyar eınıfının daima buluadaklan ,trierde ıaı I e ılır aklar, bu auretle 1 ılı aorette m iki del e ederek tabmatnımeyi tamamen tatbik edeceklerdir. Talebe ve Saç Kültür bakan I,,, kullar tekeri etrafında ycaı kâr teşkilât kanunu hatırla m ıştır Bu teşkila l Sanatlar umum müdürlüğü, Beden terbiyem umum müdürlüğü, yemek umum müdürlüğü ve 6rel mektep erinde yeni dur: muditrlük ihdaı edil-miştir. L'. undan başka Maarif Vekâletinin mektepler e gönderdiği bir tamimde bOtmı erkek talebeau aaçlarıaaa iki numaralı makine ile keıiltneai e re dilmektedir. Yine bir aile faciası Bir adam sokak ortasında karısını kaç yerinden bıçakladı 1 bir Dün Eyüp - Defterdar caddeni ürerinde yine bir nile facîa-ıı oldu ve bir kadın kocan tarafınd tehlikeli lurette ya. raiaudı vc haatahaneya kaldırıldı. Vak'a föylc olmuştur: Eyİpte Eaki Yenide Bakkal ¦okağında 4 numaralı evde D dır îamindc bir badın otarmaktadır. Did tiı ¦iminde bîr de kocan var iıe de bîr müddctlcnbcri araları açık bulunmaktadır. Bu vaıiyc t karşılında Di-dar Ayvanla rayda bulunan bîr lastik fabrikauna muayyen bir yevm iye ile girmiş va çalıe-aağa başlım';lır. Atî*, banımın işe girip Çi" Icftığını haber alınca, buna kılda mış ve dün fabrika yolu onun gelmeamı bekltmıştir. Acım bckl.mgı aaalte Di-dardı fabrikaya doğru gıbmekteeS.. Didar Defterdarda farka ¦eent ocağı binan yanına reld.ğ. bir ı.r ula Aıiı, birdenbire kadının Üıtrıne alılmış ve elindeki bıçağı kadının muhtelif yerlerine aukup çıkarmıştu-11 .Iaı kanlar i(İed« yare yıkılı aı dc vakayı görenler taralından haberdar edilen poltı de'tkrtıla tu tel mastar D.dann ¦ hhi v ıı tı t-hh-keh n^MUmnş ve drrbıl en yakın -ı.ı Balıt Muıeri hail a-haneaiae ka Tahbikal d- .,,,1, ,t „:», ktedr Şerhler İnsanların en zengini fakiri hasis olanıdır. tasarrufkâr olanı, en Şerh t e iıah: Taıorru/kâr, tutamla o-lan inuındır. Tuluırtlutak, hatalımı bilmek, ayağını yorganına göre az rini giderini kontrol etmek, bugün kadar yarini' nı düşünerek yarının payını bugünden ayırmak reket eden bir ın-tan, şüphe yok ki zengindir. Çünkü kimseye muhtaç olmaı. Kimtenİn ltt~ /una nmez. Kimseye minnet etmez. İnsanların en zengini ba olmasına mukabil en fakiri de hatii olanıdır. Hasis, kendini de, başkalarını da mahrum edendir. Parası vardır. Fakat ba parayı bir hesap dairesinde sarfeCham/ort der ek şahsan İstifade etmez. Yahni ihtiyacının artığını ayırarak başkalarını müstefit etmez. para yığmaktır. Onan doymak bilmez iktiran bodur. B&ylesi fakirlerin en fakiridir. Çünkü var lık ve bolluk içinde sıkıntı çeker ve sıkıntı çektirir. Hisset, İsraftan farksız bir nakısadır. İsraf, nasıl parayı hesapsızca saçmakta, hisset paray he-tapstııu sakınmaktır. Tasarruf, orta yoldur : İsrafın tonu da, kissetin sonu da birdir. O da pişmanlıktır. Fakat tasarrufun başı da, sonu da saadettir. ZAMAN Bir mektep binası ve bir iddia

47 inci Mektep binası tahliye edilmelidir ':-v ¦*: ¦ ıı 11 ilkmektep İhtiyarı pek laıla oldujuaın şimdilik iki ¦ınıfı olan İT inci ilkm meıi dölünü! m-ktedî. Ancak bu mekttbin £tt katları bir papaı tarafındın ¦.,>! edimebte . ... atların da tahliyen için i'-.ı. girişilmiştir. bu tetebboılcr Uıtrin- rnrıkûr papaa ban gaıetelcre gönderdiği bir mektupla nnvıunbaha mektebin Ermrnİ katolib patrik ha nvaiaa al! vn pıpaıları tahriı edilmiş bir '.uı oldufunu İddin etmiştir. Bu metale bıhkında malumat atmık Üıere kendiline müracaat aden bir muharririmde kıtolik Idıra tlini retal Doktor Kanayan 1 n I .rı .'Tİ. m. ı r : "— Evvelâ şuraımı artedryim ki TOıkiyede Ermeni kalalikleriol t muti adan bir patrikhane yok tur. Bu pataikbaaa IV37 tankiade tllh ıcşkilntibi» tarafından reıoıeo IİJ»edilmiştir. Yann.o İçindi BSylaaîlaa amktep hıklyeıion gelince: Beyoğlu Aineamil cı.arında Yapll aakakta dokaaa kAnn lenaden ben mektep olarak eemaatimiıin kabul a t -(1(1 »a açbğı bir mUeııeıe »ard Bu mûaıaıaa ıılıoilca cıki pabib M ıı livan tara tından ber ae ¦rbeplııue kapatılmıştı. Diki aon-r alırı Ermeal katoliklarl hay el i idaraai bu bloıyı TOrk İÇÎa 47 inci İlkmektep namı itbndı yraidıo açmaya muvıffık oldu »a Türk kültür bakanlığına kira uı olııık lahit a elti. Bugün kumak. ladırlar. Bu binaya şahal İllîrahal rı buluru İçin aahlp olmak lıtiy eni ere karşı rereeratmU errap bu binada hiçbir hık re lalabiyet-leri olmıdıiıaı bir bira hi ilan rlmak olıcakbr. Sırf millete alt olıo mektıp ...... papıdarın yarleımrainr ra kakkı mülkiyet iddialına ceıaı rertmeylı. tatlaml ettikleri (ermin ve arnika rnlinca. hu ...... I.r t r' mektep »ehaileneaçmık İçin verile ruhaat mahiye tindedir ler. Sa lnl.l. hiçbir papaa aakl devirlerde »erÜ-mûj olaa bAyle bîr ruhutaamayl •ilâh diya kullanarak milletle malı olan bir binayı İşgal ıdrmaı. Batmam U bu bini (W leo-danbın mektep alarak kallınılm.şbr. Simdi iaa Beyoğlu markanade 39 nru ve 47 nei iikmeklcptcrden başka mektep olmadığı İçin birçok çotnklır Cibaafiıe, Bomoatîyo re yahut Şişhnaa karakolonı kadar B'lmek m'eburiyetinda kalıyurlır. ¦Ibubl 4Tacl mekteblmitla İki kıbda pbpaılırdın tabiiyi l ine orada tam ..ır.ru; ıı bir ilkmektep İFiiı etmek kabil ..l..ı.k ı-.. ist, r/em tetiri yok ustam gönül razı değil Vereme ilâç Şifalı suya rağbet gittikçe fazlalasıyor KaramürKİd.- balunaa ve atlı verdiği etrafa yayılan abt-bayat auyu günden güne ehem-mıycl kat maktadır. Soluklar başlamadan c*rel bu auaun etrafında kurulan 30ı) çadırda 8O0 rı,. İmin 'in 1 (tundan başka Kırım.ırıeldcn Ycrnîşe gelen metörler her ğ&a »ilıLr-ce damacana au getirmekledir Bunla yübc kıdar şehrin maktrlıl yerlerin: dağ ı talanı k tadır. Varaanua ama d» nmie aiap bı.ıtımiaa mmit keMma Giarct. Ak pınarlı Mehmet bu andan içerek eyı Diş olduğundan K .ıra ın n ı. -i. lı .¦ m .lı- yapmakladır. M. im. t hu au için canlı bir rek bu auyun ilk hanaııaı ortaya almış, ondan aoara ba auyun şifalı okduğana inananlar bir birer çoğalmağa bı »la maş tır. ÇmnkB AH.p.ıar.nda hm verem", de yedi gua an babada kalmış, a aağlam köyüne donmuştur. Bir tren yolculuğu Dûn trenle Haydarpııaya iıl-yardum. (Görtra-ıda dardutumua ¦aman büyük bir kalabalık vagonlar tti. Fakal ba kalabalık, yolcuları rakatııt edan, yutlerl -l ..i.- bb halabahk değildi. !' .„-.-Ur bir hafla çalıştıklın, bir hafta aaktahia ddel duıaıı aııuada ki-laplarıaiB Oıerİnn k

kıttı lonnnn Bilerinde geçirmeğe giden Frınkuy kıı Uarei talebeni ..d.I.r Sevgili »a atiı yıvrulınmıı kaş gibi cmldıyı eıııldıyı »agaalan doldurmakla, bülûn lr»n balkına maa va da|ıtlalar. Hele kaaim gibi bu aıiı yavrulırm arka-^ap olaa çoeuk babalan, İrfan rducnuıun bu «-•¦!¦. bu şea, bu ırki »e çalışkan umurlarını gdedûbçe derin bir bahtiyarlık doyarlar Bcaaa ¦.' *.ı d.- eşaaı bir lerak da yan m. Fıkıl bu negilî e»!âtlanmııı, ı-ıı-ıı her perşembe raıt geldihçe solırın ben yoleutuiuou raha eıa duyuyorum. ¦ - ¦: - ¦. I.ı.. i l.ır,-. biliyor kl bu mektep lalcbeıl her prr|imba gOnO Goılepedrn oa iki elli bentle inerler. Hiç şüphe yok ki bütün idare aranılırı, buynırulınn benıa lan ilişerek. Mkaalıklnrda dararah, gıçlllrra dolarak bu yolenlagu geçirdiklerin i de görüyorlar. Galiba bunların biri de be çocukların çektikleri rakabullagı idareye bildirmek rıh metini i b 1i y ar etmtdili içia Idara Mr almdna buaa baışı biç bir tedbir a hamiye*. Onan için bu vaıifayl blı ûıerlmrıa alarak İren İdareaiaia ba çocukları da yolculukları rabıt rıhat geçlrtmeıİ İçia parşrnba -.. ıl.-^ı bir tedbir nltnaıını rica odiyonu. Kış mevnaundeyıı. Kıllarının yaganarda, harda, aabaalıklıra an tınmağa mecbur etmek dujru olur ma? Ocmlryollırı idarenin bu eibatteri düşünerek kemaa ooûnûıdnki baltadan itibaren mrkttplUaıa nahauı bir reyon ıUı« etawaia> bekleriı. Tramvay tarifesi Şikâyetler hakkında Başmüfettiş ne diyor? 934 aeneei aon üç ayhk tramvay t.ır.frıini teabit edecek o-lan imtiyıılı firkcller Başmüfetti m in riya,cimdeki komiıyon, bu humıtaki ban hanelik! ar m benüz ikmal edi-Icmeıncaî dotayııil dün de top-lanamamıjlır. Aldığımu malûmata göre, tarife komisyonu Ömamuldeki Pııartcıi gilnO kat'I olarak bir içtima y ve aynî g tırfıada yeni tramvay tarıfeaiai tesbit edecektir. Dûn bir mubarrirİmızin bu buıuıta malumatına müracaat ettiği şirketler Basmüleltâyİ İbrahim; u lop-I an madan evvel Ikreller hakkında biç bir şey düşünülemeyeceğini aöylemistir. Başmüfet an loara, batı abonelerin siki yellerinden bahıctmûj ve bılbaıia bu vadide d e anjin- ki; İleme a ber şirkete ait birçok şikâyet mektupları alıyoruffl. Fakat bunla. ın bir kıımı .1117 mr ve adremudır. Mektup gönderenlerin kendilerini niçin v. r t dıUıcnnı a ula mı yor om. Kuru bir iddiayı ortaya atmak kolaysa da isbat etmek ı güttür. Bu .ebe piç f .ki ve t hakkını kullananların hüviyetlerini -•klamamılırı lânmrhr. Yoksa, bu yoldaki mektuptan] l... -ı. ¦ ¦ -.-tı mazuru Ü.çU -. ı.. ¦ --11 reeıdeıine gelince elektrik, bavagaaı, aa -.¦(l.-rı.ıın abooeler tarafında okunarak hata ve tarardan korunuabileceğini yakında ıcsimlcriyle beraber .-..-¦¦ ıiıab cdcccğ sayede umarım ki memurlara ku-| ¦ur bulmağa meydan kaimi-1 yataktır. „ Zaman Ansiklopedisi -T A MAN — Kânuntıevrl Maya medeniyeti İki C( ğfa .•1 "bebMı.rih lıelırtırııın ilah ederke laldan bahaelmi|tih niıvıırnllıımııır I Hı ı-l yerül rrrd'ni lalıi|a'ın»

di. Onan i (in bura-üb Oktana* yelilr ıir mtdenİvelin vrldifı nın ba|l*»||i(...ııı 'ıı A M ıtırlılardı d, or. Matı boyu broaıı ( .¦ '¦. ¦ lı k'r m ların fuhariı bit medeniyi 1 Anal niyeti bunla' birçok abîdr ¦•fitili, la gılırılrn hey \' rıutlaı Yeni neşriyat Tıb dünyan - Yeniadam - Fîbiı Tıb dünyası Doklar t ¦ "ıl. ¦ ' rİLf Ktı tıb 954 tarihli nû.haı Blı ha m tabiplrrit (atı ıı. I- m ola i aa punda de (eril ratdtiimîr a» W. b hakknd Doktor Şedidin Mü, Doktor Ot raf rc içki 1 |ba makale t alnı harekeHerl-Küllür - (Itnıir) muharrir: (Hat.ı Zlyı) Ünvaolı |tİH, • k.lrıı ulr Kültür lııairdr llj< alb Mje ıda lalapİrdi Krra* ut) la bir makatı rmiltrı I n Ş-»kir reni meka't ıloktorUrı d a laMI bili ıı in- .'ı alakadar • Doktnr Fahrtllin Kaıim ' ı k ı» " Sadi Naıııaıa, ProftaAr (Franglın konler anılarını ir tenfîn aıııiBiı harid>r. Nuthaıı IS hara), aal.ldıjı yer Doktor . rimia muırrnrbaBrıidîr. Yeni Adam M -¦ 1. 11 ¦ - m.:. Iıbrl sahadaki rhroıaıiyrl.tı. brr rakıt yaıdıgımır Yeni AdaaıiD 49 nunerak aûahaıı çıkmi|tır Ba|!ı<a mündtrrtatı lıMil Hakkının (Dil Türkçülüğü) Banali makaleı'. haltaaıa ılyaal ı- ».ı. i. i ıı.. .ı ı. " ı derleı), (kor 11 ¦.- ka y ta nl ar), ttay y a r ele rdr) klnaiyat terbiyeli) aaahalaUrtdir. Kariltriıaiır ta tat y* adarit. Fikir Hareketleri Bay Hûteyin Cahit Yılçı-aıo lae'moaıiDio 6 Kinanurı-*al 934 tarihti te S* ¦umara!. adak nı çık mı (tır. Ba|tı«a raOadcrttatı iKarl Marta)ır *ı...nr Iu : hakkında mühim b.r aukala, lolorita nıul laaaana tdrr, narıl yıkılır?) Bneanlı makale »e Bay Hûeayia C'hiiio yrpyroî bir

teali I «. çık ¦İtim) , nyada ?7r m* aliim) , < kalrlrri kıymtlt genç ta ciddi n kuruştur. I ı..r. ı . ot* tidir. Haran ı e okoma|ı ¦luaan aıtcı -ıj'ır. (Yaratan tarlık' (totrji profcıörü), |AI naııif) . (Çocuk rc mu. uaikl nadir?) Oar a alı ma-»l faydalıdır. Bu caauayı oku y uru -rdtr Pıab 10 Kagıp Pa Moda Albümü Mrmlck'lıınııdc bırıotı defa olarak kadını çok yakından alâkadar eden bu ener, ipi dışı renkl n sayfa ile çıkmıştır. İdeal Turk kadınına yem modanın ç ilgilerini jaala-tacak olan bu eaerd ra, Emilıla, Cetaal, Mariaet gibi büyük Icrıilerİmiıin mankenleriyle çekilmiş fotoğrafları, B n büyük moda mücıseıe-Itrinin jıpka kumaş eldiven modelleri Tohatlıyan taloaların-da temlerin uuade görû-len elbeoe.tr. Sac meeklleri Bitkileri hatırlanmış elbaec . manto, ve tuvaletle rin patron, lan ve daha bir cok rengin mü ödere çıtla çıkmıştır. Okur-lanmua taraîye ederir. POI ısıt Pastahanede bîr adam bayıld: Be yogin* da Motkeva pıtla, hanetiade olurmahla olan Hak-kı taamnde harı. birde ibare fe-mlıımış vr bayılmıştır. Orada buluna n'ar 11 a k ¦ ı. ¦ ayıltmak iılt mışlrraede muval* fak olamamışlar, pohai haberd mişlerdir. Gelen polia memurları da Hakkının variyetini tehlikeli gör imişler ve bir doklara muayene cllırmışlerdır. l)oıklorda vaıiyeti şüpheli k ördüğü cihellr haıtahaneye nakline lllrum göt* halt ıhı ne -aİne kaldır Jaatş tu. Kayıkta müşteri dö\ ülür mü ? Kandillide oturan Teolan ilminde bırı dun tabah Namık smınde hırının «ondalına binerek la gelmek Uıere yola çıkmışlardır. ı ...ıl. ...... ılr müşteri» Namı'>. . ı.'rı, ile yumruk-la başa çıkamayacağını anlayınca, kayığın içinden eline bir aopa a ile Teofanı yaralamıştır. Sandal lılanbula gelince, Teofan po-liıe müracaat etmiş, poliı te akalıyarak hakkında tahkikata başlamıştır. Bir ateşçinin eli kırıldı Balalta bir fabrikada çalışmakta olan makiııiıl Ihaan, dün çalıştığı bir aırada bir aralık el mış ve alî kırılmıştır. Vakaya polis variyet etmiş cc Ihıan hastabanrye kaldırılmıştır. Bir hiç için İki adam birbirlerini parçaladı! Şchremininde Saray meydanı denilen yer, evvelki gece vinç bir kanlı vakaya sahne oldu İki kişinin haıtahaneye kaldırılacak derecede yaralaoma-sile octicclcncn bu vakanın sebebi y ine sarhoşluk ve yine bir hiçten İbarettir. Hâditcnin şekli ceryanı şöyledir : Saray meydanında köfecilik eden Hamdi ile. Melek hatun mahalesindc oturan ameleden F aik ve nakkaş Yakup, son derece sarhoş bir halde Saray meydanından geçmektedirler.Bu sırad a Faikla Yakup aralannda bir işrakabeti yütünden mevcut kUçÖk bir ihtilafın müakaşanna girişm e aı bir laman içinde bu münakaşayı boyut-müşlerdir. Nihayet dÖgüş başlamış, biraı aonra da i kadar varmıştır. Kanlı boğuşma bir müddet tür m üş, nihayet ber ikini de kanlar içinde birer tarafa yuvarlanmı Bu variyete seyirci kaıan köfteci Hamdi olanı biteni polise anlatmaktan başka bir iş epamamış, gelen memurlar, r iki yaralıyı da Gureba haılabaneıine kaldırmışlardır kat dev um çimektedir. Tasarruf haftası Bu sene daha parlak kuttulamak için her yerde hazırlık yapıldı lan Be Çeşit i ler. Bu nomi i ka ikti de gÖtterış otomobillerle

yapı g« klır. II. ı, vitrin . Evlerde kah-»cir yenilerek ecektir. Kala-dyo konmak ıulda söylene-dinlenecek tir, ktcplerde müiler, haftanın anlamını aÖylıyrteklerdır Hamlıklar derlemekledir. Kara Hisar da Ş. Karahu 6 ( A. A.) — Oh ona mı te şerh malla, haftası programı haftanın başlan-gtcı olan 17/17/934 ba ahşamı aaat 18 de bir söylev ile açılarak ve Ohoaomi kte-rumu Başkanı geçen 11 içinde Türk sanayiinin gençliğini ve ülkülerimin anlatarak lardte. Ayrıca çarşının bir çok yarlerinde ökonomiye artık 'hrmmiyel verilmesi ve bütün ihtiy i mallarîylc giderilmesi için törenler aör. söyliyeceklerdir. Yine hafta içerisinde yerli ma lı satan ticaret evleri arasında vitria yarışı yapılacaktır. Kastamonu da Kastamonu 5 (A. A.) — Belinde büyük bir toplantı yapılmış re haftanın candan kutlanması yolunda sÖ* kesimi yapılmıştı Ticaret ?dannda bir yerli malı sergisi açılacak mekteplerde ve İla ketinde müıamıreler veril cektir. Baladİz buğday istasyonu merasimle açıldı Iıparla S (A.A) — Şehrimize yirmi kilometre uçaklıkta olan vc Aydın Demiryolu ürerinde bulnan Bala di i İstasyonunda Ziraat Bankan tarafından açılması kararlaştırılan bug-d.ı> alım istasy dün vali ve banka müdürlerde kalabalık bir köylü -..ıı.r olduğu halde açılma reımi yapılmış v rada açılan bu anbar bu mmtaka köylüsünü çok sevindirmiştir. Hükümet ve Ziraat Bankasının köy abadaki yardımları büyük sevinçlerle karşılanmaktadır. Kavakta resmî kurumlar Samsun 6 (A. A.) — Samsun vilâyetine bağlı bir nahiye iken bir kaç ay öocc kara olan Ka-vak' da resim kurumlar tamamlanmaktadır. Hükümet konağı için 2500 liraya büyük bir ev satın alınmı tzmirin bir senelik ithalâtı lımir S (A.A) — 933 seoe-iç dış memleketlerden limite 10 559.293 liralık mal girmiştir. Türk nl ısının Mersin şubesi Mersin 6 (A. A.) — Türkofi-ainin Mersin şubesi açıldı. Ofisin müdür ve memurları Anka-radan g k İşe başlamışlardır. Sayılı ihraca! iskelelerinden biriıi olan Mcrainde Turkufıain açılması Mersinde nüfus arttı Mersin 6 (A. A.) — Vüâye-ı m.id. taylav seçimi için ha-uruklar bitti yapılan yoklamıya göre 1 6 erkek oflfua olduğu ve nttfut sayısının geçen seçimden sonra mühim miktarda arttığı anlaşıl Muğla da Nüfus deneme sayımı Muğla 6 (A A.) — Islntiı-tık Umum Müdürü B. Celâl bugün yapılacak olan nüfus deneme sayımı İç s'e gitmiştir. Kıyafet kanunu ve Samsun İmamları Samıun 6 (A. A — Havın karasında ve köylerinde bulunan bütün İmam vc hatipler kıyafet kanunun elbise giymeğe haşlamlılardır. İzmirde fakir talebeye yardım kıtmını edilmiş yoktull olarak yardıml b (A,A; — Hayır ku-tarafından yoksul ço-yardım olmak ûıere para 30.000 lirayı bul-.Şimd adar orta ve 7S0 ve ilk mektepler-1000 den (atla yoksul İn yiyecekleri ve bir n da giyecekleri temin ve avn:.. orta ve liae sn için de kitap paraaı 1500 lira ver ilmiştir. Bu ar her mektepteki ku-yaptıkları yardımlarbaşka dı Adananın pamuk ihracatı Adana 5 < A A.) — Çukur-ovuanın bu yılki pamuk verimi ve satış değeri geçen yıllardan çnk üst diricidir. Tutulan hesaplara göre 1934 Ağuıtoıundan ilk Teşrin ayının sonuna kadar yalnıı Ada dışa çıkarılan pamuk 42140 balyadır. Bu lulur 1933 yılının ayni aylarında ancak 9211 balya id arasındaki ayni aybr pamuk çıkımında 32929 balyalık bir fark vardır. Çoklukla olduğu gibi değ -de üstünlük göıe batacak kadar büyüktür. Geçen yıl yerli pamuğun kilosu 23 • 25 kuruşken bu ur. Bu çıkış Adana çifçisiyle birlikte bütün yurtteşlaşıarı çok sevindirmiştir. Adana da atlı sporlar Adana 6 IA A.) — Şehri, milde at ve atçılık isteği gittikçe artıyor. Bi spor kulübü kurulacak ve atlı gezintiler ve cirit oyunları canlandırılacaktır. Cirit İçin de türe hatırlanmaktadır. Adanada yoksul çocuklara yardım Adana 5 (A. A.) — Şehrimiz Halkevi çocuk eairgeme vc Ma arif kurumlarının geçen yıl açtığı ba . Geçen 33 günde yemek verilen yokıul çocukların tayın 17S83 dür. Bunlardan başka 30 yokıul d evindedir. Bunların da geyim ve kuşanmaları verilmektedir. Son günlerde 'hr m,/ lenginl

cri bn yuvaya çok yardıma başladılar. Fabrikacılar 600 liri, başka iki fabrikacımı t da 200 ç un verdiler. Kutlu bir evlenme Taksim Maliye tahakkuk memurlarından ve sabık Galata saray liseıi müdür muavinlerinden Bay Rakım Ziyanın hemşiresi Bayan Cav ide ile Bay I ı m nikâh ve düğünleri dün aile dostlarının apılmıştır. Tarafeyne aaadet-Icr ve kutlu bir bayat dilcriı. PEMBE KÖŞKÜN DEFİNESİ — 5* (i. ha*a birbiri!» 'i |0ıal tartar. aOı laati «rttatea »eara »¦ttl be (SeH) ayrmp fa al a a ana hamıma def* a>rta*lar. Ma-antefth (Sabi ıı bir raeaş* .t«.,ı. Çaahe madaaun balıaara va laaıadua Kaini ylae bir (ıplrllıaıı) Itrrfibaıl m Takı (lbara«a|ını an-kıa*ı|lı. Otomobilde k k>a torda ı — Madam, eaki bir muhlbbea.» m* taaadâl anana? — Hayır, haaaştafam baeaa nah* bar la~aVf_ d. t .ı*„ B. ah-fam ueeeaMtı Bea ...... ptın tllüfıtiv* tj/ ynı yjlaı r ı *r ) ıı Jnkan Madam (RoaUbnl.Ho Mltıl|< acıtıp yara dOşro. Kandl^aa Mla-¦i(i ukmab içia yardım attlm. O aaratla ahbap aldah. Oadaa anara ht* beş* haanşlak. Kentfc h.l-ia. İTİ yatabil hır kadına beaalyar. ¦Ceet veı |da Bİursyotma) M • d• m l'ı ...i bir ...i ...lı r, h..,. ı btyatıalı blı hala gelmişti, ndlerradlt mutrıaddit dtoiı -IS.l.| Utim madam 11'........-11 ila ay la şaylerdea bahnett-fa hL_ tStU) ba aaaa kşltaaaa aarbal ambdtali. Çaahfl madam iDartl ala arara babaattıfıal n mtmâ nareya geUımeb l>ua%|iai prk iyi aala— i'. - ¦ kadın ite aordn* — İn .mı (mı.ı.ıı. ban kandiline inp'f im -1 ı. ¦ < ..i.- ¦.. .ı.-.ı bab-aettigim va alıla ,¦ lan aa la t lig. m vahit Madam (Roalabal) ğ* de, amallanaı ailkti *o t» m l*aa balda kıldır aV. (SeA ha atalara caaap ..—d Çambüabadar raea ııhthmştı bl cevap »nar afnadaa matlab madam ovre) yt şftraadıraaah b.r ı-ı ktçıraıah iht.ıaali rardı. Yaşlı kadın I..-.. Ue I — Bea hendiıiea flaplrtiımt) t-... -i-..- ı. şttaaleri boieo tefecuatlle Ortalı ban iF.ln bıjlo ¦! ¦ £ j ı garip miattın karaı le ber i lam kaplayıp ı.ı e bekleiBafr odada naııl sil olduğunu, ikim tüy fİbi krnrlll illi ihtarın gelip ıya| ko„.|. ıml |0r0l ıM •narh ¦a etltfla laarUa naştaŞanMiıı aablatekm H*aUnı hiç metna haürea latamıh (atamadı. Ilrlr madam (Kaıtınlıynnt ua ıı-......n anlattığım r I..... , ' Halbuki madam ( K .....) aa bira thttyarlanıı| halindeki heyutlu gitrOnmâf. i-.ı.iı im..).- pek gOtcl İhta hrrke-ala ctıalında pervane bi dönüp

dotaıtıgmı, aoara Ibtİyarlayınra barkaıin krndiaindtn kaçtığını, yapayalnıı kaldığını ve yaloııhklan pek liyıde canı aıkılarah, etki günlerini hatırlamalı İçin geceleri karanlıklarda tokaklarda dolaftı(.ııı ve kalabalık bir ev gArdûmO. pmreredvn içeride gülüp oyotyan-lan aayredrrab buaunla müt olduğunu - ¦. I.nı.j'ı. Hm. (Kaıtlnlıyoa|ıa bayullıındaı bu aStlrrl dinlediktin sonra ooun vaklila rr,., i.-.., . .İl,..-, hatıratı I.'lı(»U i."- -¦ .ı-ı. iti .i *a bıe iıplritiı-nı lecrubminda aöyladigi aöılerin lamamile doğru bu babratta okuduk lanın la kontrol ettiğimi da Madam İM.- ni..':- löyledim. Bana ne ravap vrrse be(«-alrtlnit Evvelâ kahkaha ile gU:. dD ra aııinda bu balıratı okuduktan ı.-.ı- ona gürv oyuo oynamakta almanıııa pak muhtemel bull.ıl.Jü i .„„ .-,..!,:..„ mi ? |5eti) ba asılır Sııılaa bir bayı -ikildi, gayri ihtiyari bir eaabiyrt göllerdi: Madam (Dovral laa genç kum bu harrtıı' ıı larkıaa varmayarak ı. ¦: .ı devam etti ı — Sitin ı li'iı 1.1 ıı-d -V. Iktİda-rınııa, ruhtan cet bet mek teki fevkaltda ku.. cim.!. bu kadının inanman brni çok kıldırdı. Baaa . ¦ ı-ı- . ¦:¦ ı - ı yaptılınıı şeylerin hrp uydurma otmaıı latımgrldi. (ini. bu şaylrri bir cucuga blı yapa-bileceğini aul yelifmiş ra ItcrObati bir kıtın bülbülün ai atdala-iılrın ]ıoi aöylrylp durdu. Hatta ıl ı ı tok mahir otmaoıt lâım takat gülü n,ık re en bir yabancıma itlin kurnaılıklarını drrbal ke)l edree-fınide i-.- elti- Bende bunun biç bil vakit kabil olanıyıogıoı İddia attim, hakkım yok mu. tSrlı)? Madam (Dorre) bu ıoo auali Öy a i.., ıı k ¦ .i-.- bir surette ıdylem.ş idi ki, baliae ı ¦ >.......- rt acımamak kabil .1.; .n lS lı) Ih emuılarını ailkB ve bıkkında - ı - ¦ - .... r. . ,,-.ıı-¦ m .,, ı n ı - anlatan bi — Denir W benim yaptıklarım hep kuroatlık imiş dyle nı. ' Dean, M ı.ı im (Dovre) gaaç kıtla kta-¦I m ıı.ıı emin olarak *aıdi|i bu rrvap'ardanpek memoua oldu, üoııdl tekrar arttı, dedi kı t — bum bSyle cevap »ereceği-nitden emindim (Seli), o emniyetledir ki grlaeak aalı akşamı iç a. Fakat Madam ( Dovre | >ÖıÜun bitiremedi, cûakû (Srl'l otomobilin içinde derhal Irkildi ve aert bir tarette: — Yo... rOk ola olaDlya bağırdı. Bu keli karşılında Madan (Dovre) bir müddet auılu. ¦nara multyim ve yine nlyaıafl-¦ana bir rurelteı — I S-li I, dogruau alı benim hatınnu kırmaktan hiç çrki unl-yoraunos. Bu töt lavatlı kın mûtrrnir etti. her vakitkı gibi müşfik an* ¦adaaiyle dedi. hû Devamı var K İHUS .ırırl 7 Bunu da görecek miyiz t İnsanlar "Zühre,,ye nasıl gidecek? *—e ¦ - ¦ ¦ Bir Almanca mecmua, 20 sene sonra "Merih,, ve "Züh-re„ yıldızlarına yapılacak seyahatleri ta svir ediyor Bu uluları okark*n kariler.mii dııırıu ı/ofru havada uçup t bulunman oıavı [i diyordu 40 mite ı yar Merih ¦Ih Urla 60 >< Zl milyon kilom»' 19İ* «nr-iıor değil. 195

de m . ¦. hatırlını maunlar! arlık imanları liyordu, göklerde mûıail münbil topraklı yrnl âlı lun ırağı ümil rdiiiyord nrrtye gîdiîrânf İlk akla gele Zühre oldo. M* ra itin de 40 İtilmek lal ı m g e Ii yordu... Bukadar nıun meıalelerc kaıaya uf ramadan naııl seyahat edilebilirdi? Kürenin catibeeindro kartala ab İçin laniyede bir İki ydı kilometre ¦îır'atlc ,itmtk 'cıbediyordu. Halbuki böyle bir aür'alle giderken feıada aban b.ı madde parçaıına Çarpmak, leyyareter aran derhal mahedmatıaa aebep olurdu. Malûmdor ki yıldıılardaa kopan böyle maddeler İcrada eklik olmar. 70 inci aıırda gemiciliğin bnı dıfları lehllkeaiae b anman gibi bu (rblikayi de kabul etmek Uıımdır. Aral mnhim tehlikede komıu iki eeyyaıenin Inıaa şeklindeki muhterem laklnlrrindrn grlrbİli'di. Buca rağmen baptan " Leb-mınn niaanda Mcrihin ana yaklaımif ol Binindin lıllfıde ederek "Elekron. İlimli gemi İla bu ıcy-yareye müteveccihen yola çıktı. Ifte defterine grçîrdlji rn mukim kayıtlar: I? Niaanda çıkış: Crinvlçe gftre aaal 2J.7S İS nisandı 2 gün rt e on bir ııatlik bir ocuıtan lonra 'Menhı. -ardık •e yıM. ı n ,imıt1 |irM kö|eainde indik. Cemiden aneab Supaplar yelule »a dalgıç elbiaeleeüe mûcthheı olarak yıkmak me-ıakün Barnmelre milimetre ı.ı.. , öneriyor, (yani dünyadaki hırı taıyikiaia ancak yedide bin) gündü! hararet güneşti 8 d.ree», geveleyin rafın din ¦¦ ı ¦ . ' W derece.., Arı tefekbdlAtı kırmııımlırak tamamilr kuru kayalık, hararet (arkından dolayı heryerde çatlaklar var nebatat mu < e udiye tine dair hiçbir İl yok... Tekrar ,. i. ¦ ¦ binip melihin etrafında uçmaf a bağladık fevkalâde biç bİItey yok. Sipaplaıd biraı faala kar içeriye akıyor. Kardı epey miktarda denmuf hamın karbon mevcut Mrrıhîn «*-kia l ara daiminden itibaren ¦llııaııda yırlar barla kaplı. Cemi .!.-,...-I., aıfırdın Ifafı 700 dr.ee. i'j'i- var. I« Niaanda ana damak içi harı bel ı*ıoı»ı .. Bavula* ilk N...h a [a aaaı datifi k¦,.ı andır. SegahaI ¦ i!.... eden »nmkrr Maeıbu yerleştirılrmıyııefı ku.uibod* kı ti raporlanaı klıkiım*!* «ıriyorl* Anlaaılıynr ki Kamer rih te iklimdi planlar «e yerli) me içio -i-- ı- 1 1 ¦ m - ¦ o o o Kaptan '^brodar.ia Zâhr dâayaam yahıalad* ıkaa 'Elek rca II .adlı gına ile , ap*>fı aeyı hat lamım.ı. başka tarada e«. yaa elli. Z-..... ¦¦ ¦ diki ,akı "Mtrih., ı ;.- ;' t ancak dalgıç tlbitrltıilr geamrk mûmkıindıi Allı İle on kilometre aran yok-•eklikle butunuyoruı. Gittikçe iniyor ıı. Allımııda ağaçlar gö W..MI.H.MW,«..I.I,..*. <*¦ i... ıntM..... RADYO PROGRAMI 7 Kânunuevvel Cuma MS Khr. BÜKRF-Ş ı.ı m. IS - I' ... l' Ii Boraa habarlo-ri, 14,15: Habarlır. 14.4S : Plâk. Halil muaiki. İb: Kıdyo orkrerra n. !"¦ H.ı- - 19.11- Radya arkı ıtri... 20 Konlıraaa. M,» Opera karana 71 Ş.adaaik kaaae-r» a I.M» Sı.lo-.k kaaaer. 77 S-alaaak iç a ranle*. 77.12: Kon— . oVrmm*. 71.1* plak.

77) Kkı. VARŞOVA. IMS m. HİS, Odı mınkklaL - 18.S» SMar, 19.1i. Pikk. (Solut as-aam* — Soller, 70. KıtırrkiBi muıikiıi — Ilıbrrlır. 10 10 Kooıeıin davamı. — ' ı.'1 ' kabirleri. 21,IS: Senfonik '" ( Vırfuva fılkaımom.il 7i K» Ş.ırl.r. 71 Kİ Reklamlı kona». 24ı Soıler. .'İdCami • --i., karara! 10 darııe... Afaçlano yakardan goVOnOyü dânTaaın aıki ıımıalınadıkl tekilleri • Şimdi fimale dofra aça yarat. taekileeek b» boşlak ı-.. . - : ma. Oaaaıa arı «ı-ı. ıltvmla bhrfaaç mal gtBunakla kayak bar oakna faarladen fiçtıkm» artma-meti dr|ıi' ..p aak»ıa akıaan bakıp td.,oeur ÇAakO drnııe tafımıiB . ı 0ç ıaat nctuktıa ¦aaı* aihaytt draiıe tanyaruı Dışında hırırtl evtalhi gibi 10 derece, hıva laıylhi 710 milimetre yani dOaya Uıariab laden aı ekılk. Sûpaplardıa aldıfımıı bata kabili teaeffftt. ¦ tlehtraa II „ yaa metre İrtifada denil flııriadta Şimale do,., gnlipar. Saata babhUr atk-yar. Bandae baaka ıtbaair eavriada duaya yUtkada raaım.> c'ıalara mâe*b.h muaıaam hayranlar ,0ı Bel yar. İler mahluka film üıe-| rinde laplelmtk İçin ma elırimiı | mütemadiyen çabaıyor... Bir ,ıj-nuı atlattıktan lonıa " Pampa¦ atalarını andıran bir I ..jl..jı çıklyoruı. Prafetor 'SehelTer,. mabalnıa ılbtatBÎ giymeden ampep yaliyle anyan çıkıyor, ona ayarak bufec Cmn ç.kıymak yfhaak atlar aramada bulanalaraı. Hana fak ,ü-ı-l brarel 2t drreıı Âlimler birkaç ,(.. Utkakat ¦• i>: ı- ¦ •¦ Seyahıtin teferruatına giH|mrfe yar müaait rada en mUlum noktalan teıbil tdtcefiı. Zöhrenîa iO mcı an da.rrleria-3 de a yaban dofru kııımlıiıaia beyaı ırka meaaap .aaaalır ,afiyn-kilirUv. Zaafonin, arıdaki m-.ed,I İkbaali mmtakaUra tauba k edan yerlenadt, ,:-.„. ,.h.a almana ana dolap, tremik bar yatma, iklimi menuttu r .. Ir*e buiurtlla muinim mübbal topraklar ke|foluama|tu... Güncıimiı botun ı. . beraber pihıyrtaiı klinıt Içcriılııde ancak ofacık Ur fanm taneıi ma¦a bet indi dir. Acaba aıahlarda bayha fuaoa-ler t* daba meeal myyarale* batmak, niabrea lena — gelec ek ieaaa nealitnaı h.daltaı İl lifi .-kini... tttnia atmak mamakoa defil mtdu? Bayır.,ıl kılabalıbtaa Uç neımit ol rai ı. a. Maya dar gelince ¦atacak, ııptıdııab baıka diyarlar bulacaktır. "Di* robt.dın çetirtn: Bülent Cemil Avcılar Cemiyeti lılanbul Avcılar Cemiyetinden lıtaobul Aıcılar Cemiyeti, kum ile daha yakından tema t 'etmek içio Beyoğlu LHkacnbnrg a parti aıa nı odak t mer kelini Şifti Bomonti cadde aıa dek i İdeal '¦<¦ kaotaııoa nakil etmi|tür. Bûtûn Avcıların buraya yani Avcılar lokantamın müracaatları. Bir. 7): Haberler. - Saar vıaair*. 23.45 Eiabrurhin S-ny İlimli ıab ta ıh*çl. I: I...- konteri. TO. Pulkı İT» Kkı. MOSKOVA. 1715 m. İVaî V.-.S I. -J Saklar. 19. VI: Kalk açlar tpeda kammr Ita-kıM 721 Ecaabi .Ukni* nesri jaL 832 Khı. afOSKOVA. (Staba) Mİ m, I' Iin..... K/ıKMI',. «meralini Mothota optıatandan nahil.

sok Khı. BELGRAT. 4) a m. 70 ı Karatırın* — I'... 70,40 | Rıkhtar. .¦¦'-) Hakarkm. 211 kUH :-ı- n' 71.111 ilıfııpm ' D ı Hak**Ur. 71 İS I rUafyo «rr. kearran. ROMA - NAPOLİ - BARI 18 N*,.li mualkl - Söıler ve pltklır. 71,15 Laa Failin " U belle ı-ı.„ operet trmııllyle. So Haftanın filmlerinden Anna Stenln şaheseri 1 "Nana„ filmi başladı ¦M "Bir günlük kib£.r kadın, Anna 5ten -e Ftlip Hotmtt 'Sana., filminin bir laAnemnd* "Saray,, lintmasında dün ak}amdaD İtibaren mefhur Fraoaır edibi (Emil Znla) nın eserinden retıktcbıı (Nana) isimli Fransırca büyük film gösterilmeğe başlanmıştır. Ba) rollerde Anna Slro ve Fil ip Hol met vardır. Filmin mevzuu: Nanaoıo an-oeii oİDaUftur. Meıarlıkta ölüyü gömüyorlar. Yelim kalan Nana bu fa ayattan kurtulmağa and içiyor. Bulvarın bir kahvesinde bir nefer onu takibediyor. (Nan a) bu adamdan sarhoşluğundan istifade ¦uya iterek kurtuluyor. (Apoln) tiyatrosunuE müdürü (G rener) Nanayı çılgınca seviyor ve onu bir yıldır yapmağı istediğini söylüyor. Filhakika. (Nan muvaffakiyet kaşanıyor. Bir Rut grandükü bile onu teşyi eyliyor. Miralay Miifa da ona bazeo refakat ediyor. Miralayın genç kardeşi (Jorj) dahi (Nana) yı seviyor ve ondan randevu alıy or. (Grener) io ( Nana ) için satıo aldığı şatoda görülüyorlar iki kardeş (Nana) nın odasında geliyorlar. Miralay kardeşini Couîre yollamak istetnkle beraber bir daha bunu gürmcoml Içîa (Nana) ya pıra vermek iıtayor. (Nana) kızıyor ve Miralayı battan çıkarıyor. Harp tUn ediliyor. (Jorj) Türk lineması dua dan itibaren "Bir günlük kibar kadın,, İsimli Ira nurca söalll bîr film gös ktedir. Oynıyaolar: Varen Vilyam, Jan Parker. Beri Norton, Glen-da Fan e İd ir. tılmin mevauu fudur: (Ne^-Yo,k) tı ne kadar hovarda, ayyaş, serseri insan varsa, bepsi de. elmacı (Ananı yi t anırlar. Bu ihtiyar kadın adeta herkesin bir ugnr muskan-dır. Me)hur rengin hovardalardan (Dave Ie Duc), (Aonit)den bir elma satın almadan ne ku mar oynar ne babsa girer. Fakat h'ç kimse ihtiyar elmacı badının mühim Hırını bilmemektedir. Annie'nin İspanyada, bir r mektebinde tahsil etmekte olan gür;! bir kızı vardır, Aı ı. kın ile mektuplaşmaktadır. Bütün annı Nevyork'un mükellef otellerinden birinin mektupluk kâatları üıcrine yarmakta ve cevapla rını da o otel vaııtasile almaktadır. Iblİyar kadın bu auretle kızını aldatmakta ve kendisini engin vc yük-tek mahafile menaup bir kadın olduğuna inandırmaktadır. Birgün Annîe, hem met'ut hem de mes'um bir haber alır. Kiziei 1 tpanyanın en alil ailele rinden birinin oğlu ntentek-tedir. euıiıyor. üzere Parise ge-yı ziyarete gidi-ığabeysiai görüyor. katbe gitmek liyor. (Nana' yor. Oradı İkİ kardef rakip variyeltedır-lar. Bu arada (Nana) bir kaza ocu«*ti»dc ofOyor. (Andra) ile fjori) etrafım alıyorlar. (Nana) nın ton t»,>ri: " Bdyk dıht iyi-... dir. "Fedora„ filmi Mari Bel "Prenses Fedora.. rolünde ıf kon ¦ Sümer _ tincmasında d< akyamdan ihbareo ' I r.l ¦¦ inmli ve (Vıktoryca Sardu) oa m. ..i.m eserinden alınmif Fran. sııca törlü bir film göıteril-meğe ba|l.ınmi|tır, Ba| rolleri oynayanlar : Marl Bel, Jan Tu u. Aort Boık, Frno. aut Garondur. Filmin m. -nın fudırr: Vaka 1911 teoetu.de ıl', trraburg) da ceryaa edfyor. Prcotcı (Fedora) Polia müdttro >n.r al (Yanakin) ka oğlu Pr-ua Vıa.l m r . an,km iks nişanlıdır Vlammar oorarengıı kâr anretlo 81 lamı atat. Yapıian Ubkıkata göre, katkn VUdi-ıru fi olaa Ipaaof nl-doğu şüphesini uyandırıyor. Fakat km adam Pahan kaçmurlrr. Nısanhsmm kalıkta bulmağa abtcdea lnlonl Parua gider vo bar doaln vautankr Ipaaof a takdim rltılrr Mer ık..ı yekdiğerinden hoylanırlar. gllnün birinde ( Ipanof ). Fedora nın daveti Örerin» eve gelir.

Bahçede, grcelıyen onu Ruıyaya kaçıracak olan adamlar hazır durmakladır. Ipanof cinayetini Fedora ya İtiraf ediyor. Fakal bunu ancak kanımı aldattığından dolayı yaptığını ........ Fedora i. .. kendilini parau için B,l Feafor. almak istediğini anlayınca. Ipanofıı kurtarır ve birlikte kaçarlar. Bu aradı, oğlunun intikamını almak Yarak.o. Ipanof '.II i' ıl- ı" - ı . lir ve annesini menfaya gönderir. Çar bu h . alınca polfc müfiir ıkadın ' "i 1 dVn bir lakn* Bu Keoç kon uo babası, kıtın desb izdavacıoı, talep etmek üzere ve onun aile seviyeli hakkınd ahkikatla bulunmak üzere, oğlu ve müstakbel gelini ile birlikle Neif-Yorkı gelmektedir, OmİtaurJik içinde çırpına. Annie, bu sırrını nihayet, ,Dl-vc Ic Duc) ismindeki en ıcv-diği mü açar. (Davet, İhtiyar kadının imdadına yetijir. Onu yükock tabakadaa b.r kadın oiarak göstermek içi clâıımsa hepsini lemn eder . M h . l> i bîr apartmana yerleftirir. Ea gflz:l elbiselci t emin eder. Ar. kadasarndın bi İn n de ğöya onunu locası imif gibi görünmesini t ı> i eder, Böy el ' . elmacı Annie, ve t—"'M dam IForlbmğlon o ur. Fakat bu sabteblrlık hamhğı ç bu uuynıur, zabıta bu— ua ma yetini araştırmağa batlar. Ispanyalı kont bu esnıda mııvısalct eder kendisinin şerefine verilecek baloya n m-leketin eşr fı davet olun ¦ ıl dır. I 1 ..-ı -ir kopuk nl- n' II' giydirerek ve hepsi sıhtc l>İr lakap vc crek b-o gitmek üzere iken. polis ta İm İm tevkif edilir. Mıith- bir fe.iketin vuku na ancak-( >ave nın, vali iki .Ie. t ¦ M. j-l.r nı o.ur. O o akşam balo 1 n-kalı om-. mınde hazır Ir.mnk iıtemr ktcd- r AB AN — Tarihi Tefrika 33 SENE Yazan M. Turhan Abdülhamid padişah olmuştu "Çerkeş Hasan vakası,, Sultan Muradın deliliğini büsbütün arttırmış, artık tahtan indirilmesinden başka çare kalmamıştı... — 31 — Bîr ıı sonra, Hüseyin Avni Payıma gönderdiği haber dı>-lıymiyle, ingiltere ve Amerika elçiler leriyle doktor Mar-ko paşa geldi. ıitanbulun en ünlü doktorlarından da on ye-stirltirildi, âla muayene .ıı ge o kendi dair bre ettirildi te Abdüla kendini oldilrdoğûı rapor alındı. AbdOlbamit. hadiseyi İşittiği laman |Öyle bir irkildı. sonra kendi kendine mırıldandı: — Fallar doğru çıkıyor. Amcam oaııl Olduysa kardeşim de Ölebilir. O halde tahtın yolu bana aç tir I Hele Suttın Muradın bu hadise üzerin* müthiş bir heyecana kapıldığını duyunca ne-şeşi çoğaldı ey bola efsu ulanmış üç baş iğne daha soktu Büyük bir İntan içinde tahttın mahlûl kalmalını b u. Onun ümidini kut «etlendiren yeni Hünkarın lam akıllı olmadığı hakkında kulaktan kulağa fısıl rdi. Basın dişinin ağrıdığından ba-ıao arkasında bir çıban çık-dığından dolayı kimseyi buluru en Hünkar ile b-arat Abdülhamid de görüşemiyor d u. Fakat onun a kim da o loru olduğuna dair dönüp dolaşan rivayetleri günü gönüne işitiyordu re bunu kendinin yaptığı, yaptırdığı büyülc Culüı hadisesinden kırk gün kadar geçmişti, bir Perşembe gecesiydi. Ansızın bir badise daha v geldi. Osmanlı tarihinin son sabiteleri arasında "Çerkeş Hııan vakan, diye yar tutan bu cina i hadise. Ab-dDlba midin bayatında ve hissiyatında yarattığı değişiklikler ibbarilc bdhassa m mdi Vakayı, içinde ecryan etmiş olduğu sahneyi tarif ederek anlatalım; Mithat paşa, Beyaııtta vşantaşı mahallesinde otururdu. Onun evi, o devirdeki ¦enginlerin, devlet adamlarının konakl an gibi hapishane veya kale gibi yüksek dıvarlarla camii değildi. Geniş ve güzel bir bahçe o

rtasında kurulu iki katlı bir konak yavrusu idi. alt katta ve geniş bir n-ıla tilerinde hizmetçi odaları vardı. Selamlık merdiveninden iki misafir salonuna çıkılırdı. Bu salonların niz, öbürü Beyazıt tarafında idi. Bir kapı, salonlun birbirine bağlıyordu. O sırada devlet işleri karılıktı, bir çok gaileler varda. Vükela geceleri de birer konakla to lanarak bu İşleri görülürlerdi ve uzun uzun çalışır-ardı, yine böyle bir gece ve alr Perşeı b sl Patanın konağında, selâmlıktaki ki salondan birinde toplaomış-ardı. Tavanda kırk mumlu bir yanıyordu, avizenin altın-ıki yumurta biçimli masa Aıerin-'dıgûıcl ciltli bir çok Fransıaa kitaplar duruyordu. Salonun oobilyası koşa minderle rinde n a geniş kulluklardan iba retti ) bir salon boslu ve oradan ir kapı ılı haıom dairesine fc-rar^aa* ' Şatomda Sa dr i tam Pasta, . artıktı Haıeyıa Avaİ. Babri-,( a nazın Kayserili Ahmet, Hs-, r ya nanrı Kaş.t. Maarif na-I vı Cevdet, Defteri hakanı na-* an Yusuf, Tophsna müşiri Ki-ı ve e sahibi Mithat Paşalarla Sadaret mOateşan Sait efendi ve Sadaret mektupçusu Memdııh. Amedi bületa aan dan Mahmut Crlaladdia beyler vardı. Mutebere, hararetle devam ederken bor aralık kapuuun perdesi kula aç deh içeriye ke-Uğam girdi, doğruca Höaeyıu Avas Pasa ata üırnae yuröaü >e bağırdı: — Serasker, davranma* il .... korku içinde titrer-ken bu kolağası ruvelveıinı ç>-ksrdı, Hüs Avni Paşanın ürerine alcı atfı. İlk kurŞUO ."ilin gÖğsDae İsabet etmiş ve kendini yera yuvarlanıştı. Paşalar ve beyler, evia bir lakım r ı.-ıl.n.!ı ı muhasara echldtğı ı 1 kap. dıklarıadaa kemin savaya kaçmışlardı. Muhat Paaa isa uitaytk odada aİBsajb. Saloada yahni Hariciye ve Bahriye Naıtrlsn kalmışlardı. Üualardao bin , Bahnya Natırı Keyeerik Ahmet Paşa. katıla arkasına geçeni ti. kollan nı tutmaya savaşıyordu il, iki Qç kama darbeaile onu bu teşebbüsünden vai geçmeğe icbar rlariş ve yaralamış olduğund Mithat Paşanın yanına ksçıp saklanmak mecburiyetinde haldi. Hancıya aa-im ua tlmodan yediği ar k arşa ala ÖM olarak yara -ani d. Ketal. Bohnyu vu Haraıya riaıarlany* agraşakea Huneyus Avm Paaa, mikam _n. sofaya ç katılmışt katıl, serbest kalır kaimi i oauu aı kundan yetişti, kama ılı yarak Seraskerin vücudunu delik deşik elci, tekme ila başını çimeğe koyuldu. O lirada aıker yetişmiş ve katili tutmaya tvşıbb ir neferi ve Sc-dıret yaverlerinden Kolağası Şükrü Beyıdr Oldurduktan sonra perde lora aleş v sage ve ba suretle çıkacak yangından istifade ederek ku'tuhuıya çs bfu. fakat Bûngûraayerrk k aaaataa mey da a ıcrıhacdi, yarak olarak yıka'aadı Katıl, Kıl.ım m kıl getirip saraya re ırugalera satmakla geçinen Itanıil adlı bur esucmin oğl . Yakın ak-rabaundan bir kmn Abdü âıiz tarafından göıdelige ıcçdmraı d-ılayınyie yüı bulmuş t Avm paaa ta-r alındın Bağ da da gönderilmek ııtemldığı ve AbdulSıııın hal'da intiharından da hışmaj ve bu O-n.yetı mlem.yt. Sultaa Murat, culâı gucesi a— yataktaa uyandır inuş uhaak kasaba* akil muıaıe-naasaİ ksyb*tmi iydi. Amcasının Ölümü örerin* oudakl masaıeoaaiılık çoğaldı. Şu vakıa üırrın* ise bir kat dah avuıa atmak vn köşelere saklanıp ağlamak gibi İn . . ifötlcrmeğc başladı. Vükelâ ve bilhaaaa Mithat paşa telâş Içind* idi. Bugün yana iyi olabileceği mülahaza-ı.yle sa büyük sar. artık örtünme i bir «ekil alıyordu. Çuuka acaahi davioUar .!-ç kri bankı yani pada amelerini vtrrme mislerdi. Anane icabından olan kılıç alayı yapılamamıştı, uattlık mühim işle alıp duruyordu. Bu variyette Avrupadan bir f Madam "Lüpesko^nun maceraları j Yazanı Barba Joneıko No. 2 ismi dünya gazetelerine senelerce sermaye olan Romanyalı meşhur kadının agk maceraları Buyan kayıtılan yatarkta foıtarimla öaâadr Hr ııflıa hertean-h mataıalar laajamrnr •* ku naa* eırılır.n .(lalı m.a.t. I, ¦ < ir r re mllleller yarış toVyor. Ba yıf— i (¦¦ moaaaralaı İcmale aörâ -üı» I aVUrSskur a-Brbalar b>ıaıpra> Par» atrlama asaauaudı bar, mil oloraa — basa mallak •Hami rerea bu ,1*1. tarta fc-ıblnodVn ayrıldılar. ılı,aide |yuphen,a. yen a bUlfla arılarına ufrıdılar. buaun'a barabar, haulann atkı

İçlerinde 1 ...-¦¦..¦. latuftu Bu yüıdea bulun dSnyayı ded ıh odular mrdı lı > lakl çalırdam, ku yuıdea lal tph adıen adım lakıp olana rak srflıaaeah kir yer araahlar. kar mı nal. brılea kaçarak kir mnmlıfcmı iltUa ıiiıiee. İshal yiae rakal eaVeaıdktar. çûukt yarlar! kul- i.l.i.fe y kir ealrıka agı buruldu. Karal Partala vabubulaa ba asalak e ti en iden ıhl yıl oaee Ro-manyadan lOtalraliı kul unu yarda. Fakat poliılar, hıllytlrr, peılol bırahommahla İdi. Ktudial arada Ur pırını ba'ıyor, tur 14 iarlu lltiralara agruyar, Fraaıada, llalyada, yar ym faaçıyaeau. Arada Ur ç-kaa sarıaara a«ra Kot atan heud .. kkuun koalan kafc». |.'..aa.n. Fakat aanraalaa da to*eea».auı ftti ku şaşM aıdueanalar, aambınlOılaa ayrıl.k kaka! r'm ı.n ı- iKarı ile pariı karsı kı hıbaf ı I re madam Helen I "p->-in bu m^hleşrm otelınd r|ıya sturuyorkta oaları ırrıkı vr biliyordum ne kadir hiç bir IJır.ı dakika daba Bu aşk il hor ra-enlt o yatn B.rbirl. i".' et verici r knmını rriae aık bag.le olduklarına dair oktu. Bu defleri! ara açılacaktı. Ilihta rJraler. onu Çokta. Hatıl rın*» çcıit bafl.ılıb U ıvtkiına jt bûlûn moeırty ınara rtrmtb. herhalde d ı .-ıı olar. Çur.h.1 kır a münatebetl. der Sonraları ire bn ı va İç yOıSnG anlı Kadar canlı vr h bukümFakat a dik U a ta çak ral.k banda bu ı ııymıyordum. (kın mahiyetini m ıgı, oaun De-.t retli ol d oflunu [İfaıjı mnıatfak oldam v* gı'.ıproftıör getirildi, hünkârın te-r.ı v.. m- çahşddı. lâk.o müsbet bir netice elde edılearcdi. bire ı ıurmak . .i i'i geliyordu, «utan Muradı da tahtından indirip yerine Abdülhamid) geçirm k icabe-diyordu. Sı '-ıı.-ıı ve şeyhülislâma görüştükten *oora bu işi Mîlbit paşa üstüne aldı tı Vükelânın maktadı. Abdülhamide kanunu eaaaiyi kabul ettirmek ve nnrlın sonrn sultan Muradı eliliğini ilân etmekti. Abdülbamit, Mithat paşadan da hür Fikirli göründü, kanunu esasiyi kayıtan ve şartsız kabul et söylemekten çekinmedi ve bunun Üzerin* sultan Murat, bir fetva ila bal'edilerek Abdülham it tahta çıkarıldı Fallar doğru çıkmış, büyüler tesirini gA*tcrmiıti. Lâkin Ab-dilimce id mde vaktile hamamda ve o doğru çıkmakta gecikmedi, Abdüthamjdia saltanatı millet ve memleket için otuz üç yd suren b

felâket devri oldu. İşte tarihle ayrı bîr fani tutan 33 seoe, bu dekor içinde başladı. Teirikamıı 33 sı-nenîn nas ek için y Uluyordu. Bu güne kadar tablo halinde teşrih ettig.mil hadiseler ve vakıalar bu başlangıcın gülünç ve i halarını lUzumu kadar canlandırmış ola* gerek. İlk fırsatta aıiı okuyucularınım "33_ senenin göt önüne alınmaya değer safhalarını da hikâye tefrikamıza nihayet varıyoruz. - SON terini parıl parıl parbyaa gunese karaı çeviren adam gibi oldum. Madam LOpeako İra Pariala mülakatı takip adan avuroıa a İlanında Ur git* Inıfi ler-nn Snmy la aimdakl erimdi oluruyorduuı. Bu ı'.r Karol İla eeifilinnia •*'-bm ,.¦ »fi..... hahlemehla idim. Ceea fırtıalk irk. Ortalıh ı.ı m ¦ in inliyordu imi döfldyr Banıyordu . İçim Çılnhü anyaaa ;,-r kati bİı ıhla idi ıçlan batıcı hi|irlı Çi VaŞmı kan ılliflr a| •ıkılıy treyaa had.mlı> Kara* varmıfl. aevktlı Çok paçmaatra lan İminde Ur Ba oio-ot-l h ııan kapan —ad koflum. HhtBBMrtm Madam Lapı akaya altmskıldın kaatau .çts yordam •myurua. Kn.) Mı dimi vsa*> tu. Ih .. da ,aru-sa, ktlkhı har baha* imhrr. Kipimi.. Atışla danada olurduk. Karol adı. kaşlıdr — Fıoa halıletıi t - Nişin? (ah ysrlmiı kalma-Içln tana ajelduk I kısdl arlalt aayılır. ı.n da b.ılm bl T — Sıflu i|lı. Onu — Bur, — tat* ;.h flımı hû ihlaldi Rai rlrrdı damın bana miıan nrkadar aırindiharel yoktu. Çüaı ait olan ktrşay'n una biliyorlardı, ¦uku bulan İmi Kır ol IU U grime lir. amagı baa ait alaV) aa ayada a bahaalı.h Kırolun daıanaı Romen mlllı-llaı .... . ....ı. içia kir şeyler yapmak, bir lakım ladklrlarl k aştırman: ıı . .1 II - ... biraı ma-ııkna rt'ıktra aaaeB mtti Oa'ana aeu marerıtanaa -mk. Sot aç. d..(. ntıaan mm-ntyrtl arU-yor, amhıkbıt hıyaıyarda. Karal Ja madam Lüpeako ku. birlerine kradi aıla ha rinan tada bulmadıkları itimlarl* Utıp aoS-yuedu. Kaıol, ......... — Uudutal D.yvr. 1 . Karala ı

- Çal Otya kıtakaskiBiau. Gaaha bm ,4. Ie.de m - - -• yı br lir ine pik K şkhraa uflıadıkıdı-n, bu gece la ,ahli|tıl.r M, lyııfıa ıe ou yuı¦ ¦ ¦ 11 ' " ı I • ıvvel aldıflıoa dikkat ¦şUana llkça aa den dil. harı Had ettias. Bua'an Mr arata patlrra nayd? S -ma kaatana saaa S* "'..ılı, T Biletiyaıdu*». Fakat soatan ne asarsa akma, talih tr a kam alanı-tardı. Ta atla ba* haiflıak ipode •ım maoanrla mraat yaaarni|UraV. Om laralıaa kötaa da-.aa.a kar-kanç. muih-ı kBeamn. Ur Uı. durma.arda. Araba Ihl haaaa bilim ku garaltays dayaaaUUr -alydı? Bir aık oakadar ıa kara. rrlli ..... elma hutna bir buıumet at.mlna harsı falabilir miydi ? Fakat ihlal bu dahlhada banim iarlıflımıda unulmuş gibi Idllır. İhlalde alals verdllte. ıa pAılari kar|.l.|iı Kıadımi ı-.i-.ı.ı •¦ — I -ı. ¦ i... i|-ı ı dtdlm. mu-havam.tiBİıa kayrıl adl>orum. Ra-maaya ı.ı. .:. ... bu gnraror, Bmhabbah hl. hakikati •alır Karol laıap ıtrdı ı — Barbata kotaadukça va ku eaatua çalan slnmdu ........a gmU eVkça, kakrlyar alayanaa. örb. de( 1 mi T Dvavrlal maaam. eevsp vordl, — I... t ! d. d. . a . İl ¦ — Ban aseeate* un Banda hıadaarhtl bahar Ur. Ça İla ktads öf tayla I Yahut ,.ı,ı l kadar Syta alda. Kaam htaabıraa ı...... I- —. Üterim kl tamamıyla kahtıyaruav (..,.,.„ „. t.rap ç eh inek t. bahUysıbh tardır. Deoom» aujr Çanakkalede ] •Nasıl Durdurduk?; mm itti: saye Tefrika numarası: II Yalan: Ahmel Cemalelliıt İngiliz ve Fransızlar "Çanakkale,,ye yeniden zırhlı gönderİyorlardı "Kuin Elizabet,, in aşırma endaht yapması için mühim miktarda mermi de geliyordu... 'rT.y.1. Oİ "fir ı( "De Rolfk • I "Hnm'tllc tilvıkl hkıler -Ç Amiral "Kryea. ».t. Satatnıalır-d.Bd... O da "Seb.1 ılaayakk. M euma ..... L ¦aya guta dm, ni"n..ı pııiy tur. -Hanya bubraa.. ua.aauı m-fkur laariadı ku sat Bıhriyı mm arfalıla. Amiral "Dı Rakek. la aaa , ı. .. I ... a.| ı ..... .....|m -ayaya. • e myar ku "Boa II m..t guaaa-B. Belçika . .-...'i... .jıh. Fraamı MpevlarLa-de j', .... O *4e Ça n ah hale d ı fiçmlş alan ııhaylia aatlea-¦ıal anaatab Öaara o ftıa lagllla-

r.ya ddadüm. İrim aabah trhaa-deo rapora bir göl gııdlrdlgla ıa man memaualyel bah| kiçblr n.l.-.t alda .J.a..dlşım.ı anladım. Ra. por ay aaa şu İdi ı "Via Amiral "D* Rakab^ dıu Cıhrlys ananllaıı ll-Btart- İlli (aaM 1.15 da .ı..... "US—Çaaak fasidinin mOdalaı ı.n.ı.ı..,. |10.«5) da karoma kaalaoaa. *Kala Ellıabat. , ¦ I .« . t'... " Af amaUBBaa . , ¦ Lord Nrlsoe . tllt.Ukl. |lt) va İTO, ..mtıalı .ı.h.l-1... lopa t..". ... 1, rl , -Praua Cara. "I^ . su •» s. ha.....u... kaas-harauoaa atliU*. Ha.ta «j ..... t up'on famlhm saarSaa şUavtJI Ur at.t at Ular. »1.171 de «4VI Fraa-aı aıbla t ifan an Martı a sim •• y.-heu aunbara barka hastaaVlar . "I- . -t*- -a ııiakaamtar *a«aüa larae dr bağana İçi ku - -ı. karlıttılır. hanada , ib.I.m ır ahhl adıl,t iııbeti tı ı it ifa kain Boflatıa İflı Ii-h.ıl. dıflı|(ı eiBi_, -O»io„ nrblıtarını ( t.anın I ...t -11,51, Irrvtutj UI Svİft*nr., numaralı mubabeta Ctll-ıı.l' kı nn tırtılı Harbin bu aa(hepıi da mütr-ae. Saat ıli.VS «* -.r.rr.ı(.ı..ı ulunan altı — -h Btere "V*n> A I k n , Mecealık. bir duman dialna her kalmadan -3ö.kuUç ı tı. Inlılik çık de batar -ak bordannda ilimi' yükaeldl hangi bir yard.u u, dakika ınıfı ıuda alabura . - ¦ "Bure. un dı - - ıı *Buve. flradı, ı" buy Oh ra hın-ı ".kıt 'da n ¦k balbilinde ¦aki olmu| flbl İdi. Arhad.|lanaı dıfll|tırteık alaa malılar saat • 14,15 . da mrıbılarlal alarak yeoidıa ati|a başlamış otın ııiıh kamlarla barba tutu italar. lıtJbhtmlaıa fcaeum ditin adıyor ır mayıa tarayııılar hnflaıa * .... ¦ ı aaartni almi| hulusa yor Mr. Saat lls,») - - talUhraU . bb* • ah kavdan aa m- yl.n. Saat 114,141 - ' Ulkknbl.. kolu baritl terh aslyoe ı Saaeah barda ...din Ur mayiaa (arpmaş. Ba (•an ÇaaakhBİadaa çakan! otum ...... " Beecaada _ da dır. Saat | ı' " | — adamakıllı btr lan V .. | r ., ı,ı..!.,. |.| kl farak ı.ıll.rll- lı-Iııı bat M a f etird bu tırhlı terk tlatiU „ n aylı tti ılın a ı ııklıya yanaı " Kula Elli a-vs saat (II.SO) da Oİuodu ve yiddelll bir ateşe marul katarak battı. AfllaU ihtimal (8) numaralı „: ı kâmla karp ıdcrkıa ki| taralı ada a bir lorpita çarpmı* nlacah. Saat I m.-.» t. -brtuıtlbl. » ıı.I..'..ı.ı.» |..r. ,.....J.

¦mdadıaa ai|irUnı| olaa *Oıut. da bir ma yi di çarptı v* aa aaerinda halamıyaeaflına haaaat h adil' ..i" tarh -dildi. Har İbl ı.rbl. da darla nida i...m.. I ... Amiral aaal -17.15. a* 'Calıa. mh'ınaıa aa eHlfllal ıa batmak lahlıkaaiada buluadufluna rapor ıiti. Bu nrkk kuş ¦malı lap et.aiadVa eidaB aaraltr kaaara ogramif bn k alda'Dırpaaa. ad ama l bı.lıa bara "a-y. mmo kur al«V Baıua ku gamllar atı r-aiyıO kakar turuou ma yut UrhBauna pah alauseta qilr.ll oalya*kkrth, ılı ful taraymsı aBİaaa ka m. a-t akayı mOtaaddıl da lalar laraaaaj ulamaları giU o.a ı layya arlusı ata no fcavakda mayla m4 tabı at etmemi ıttralL. BibUara aa m.lem... raparUa Hâsı "ita ta a ra kaaartıda alaa po-mıitrdıa maada Jetimi dar hal karna kanr bar b aldadır. I «km hocam plömma muıaaBİttl ¦•îıahîb maylalarifl taraamaaı çav reıiaa kakılman In.nı.lı. . Baa k. babartar. karbl. üb bir „.ı,¦ ......I. kakıyordum va Uş Ur lemaa katur ¦¦ hay.kaa. yıanımujll kl kia feda •taaafa karar . j .... mlkla a daaa •• .atadan yanyalda iftati - , . .j ı tard Fbmr. Ua Sor «ta aya. baleti ndaloa , ada Idhhar. Va kur ıl kat kim hak ııaana kadar korka t* tat-rtka aran ouSaahtaroal t drfdılar. Başata* barla M lurua tyaad FV tart Amiral *Ob Rouoh. fUaaamma -LiBSaa, ¦fvuna af Va rla, auaaahaem.r ..... |ı. Ihı ıırhlıdBa maada -Kala. va Implakaybi. sırhbtan da yalda batına uy arlardı Fraamı Bahriye sanrı balmıı alan 'Bura. •n "rın. "ili ¦ .1 ılın ıl Ilımı. ıı.h i... foedvımrhla tealin Mİ-in.ıı II-,..... .. aaal (11) de toplaaatak alan 'Harp lerdme-al. na gittik. I . I.....da taasn. miyla aakatktr ıa ıılnıll daıraash ıe rapovtan tetkik ıttıkta* aoara I -maıahk (8>0ld0f« lahd ..... harp . - . ... davam ıaVUWea|iai Amiral dS ¦Rakvk.s bHaVanal kata ısa a» ankr.ra U-rkttl larauna aşamada »aıaV Boou «aorta* aa ıroaruınırl ı.:•B.h.,,. ataarttasaıa Vn Aaural "Da »ıfcak-a . a» Mart İlli '¦Aı atl-ıı. hl roman ot aıt,II al a da duçar alaağaaaı myiata muttvaalflı. Gem «er la rai ar hah. I-ı.ı.ı.yah.şaa mekanı ratlı a.ıh ve Idarılırlodra dolayı bllDmum madunlarıoııa bahriyi ı... tlırı bııaralının tabdlrat ra tahribatını IbUf edlnlı Fraamı filosuna da laftllır* babrlys nrı aı vs tesirli yardımından dolayı mUtııabkır kıldıfiBi ıs ,-,..ı... '.ı. dolayı laaaabrtaı day-datoaa Ulmrlals. Dauumı nur |'| Bir I ...i ı kulan 'l.tl, ....ı.-.ı . — I A M A N — 1 Kadınlar bugün tezahüratta bulunacaklar Birinci sahİ/edm devam ¦•tanbul Umamt MmIUIbIo ka-an amil» bvifin tıaahhüllar, birimler, rauuntaı namına aynlnıı kad Bay m Ha ki topluluktan eonra Tak.inı meydanına gidip I ..ı . ¦¦ - ıbı.lı.nı salana ko• ıklard '¦ Burada Bayan İMal Hatıra ı-.- eöytiyrcek. haaSaUrıa j ilinek duygularına dîl olarak m. Kadınlarımız heyecan içinde Dün tür m. ı. ırrlrl» .. kındı lerloa m.bu. aaçraeh ra eeçilmeh hakkı (erilce kadınları**! m e buna aanl Ur ni'u' karşıladık lan a ı agıannen İçin. kadın bir

Bayan Latif* Bekir İr bir mülakat yapmıyor. Bayan Lâtİle Bekir ne diyor? Mutat flıera badın '"ıl (inde çarşamba güoleriod.n bagfaa laman bir kadına teaadâl etmek mümkün •Vfilkea, dün birlinin merbrıinde ¦ebua •açmak «a saçılmak heye-ıiDİle toplanmış birçok Bayaalar nriı Buatarıa huıurlla, muhar rimîıle Bayan Latife Bekir arana. na mujikan mf ¦>» yaııyorvı: "— Terk kadınları bu kanunu* çıkışını Dini taUkkl etmiştir ? — Mrmnonijr*I imiıin derece, imi isalı ilmikte mifkilol ftkl.voruı Bnıı duygular par da ki maları İnlimi ila ilada ilmik gayri mümkündür, öytm tahmin adıyoruz ki yeni kir inkılâb «acı-ram fiaonımıl if/rjıijıı aurflmr mıı daha (ûıel ıfmdt adı fecaattir. Yalnıt fu kadar •byliyılim ki fıçkatâdt htyacanh oa favkm memnunu!. Bıladiya Inlihababaa badıala-ın IşÜrikl karar altına abanın. ¦aman Kadın birliği Uyak meretim yıpmı|b. Şimdide kadıalırınuna kıvançla-rını iıbır edecek bir bayram yapmaları muhtemel def il ad ? — Bu İşi çoktan doşubduk. Yann (bugün) Bryantta başlayıp Tabiimde oLhayrt balaeak bir taplaotı teıtibrdi yorul. Gerek Bum (Matbuat) ve (erek radyo vaata-ııyle llbirlrrimııi neşredecek, bil* ba i|in bA yüklüğünü Uaha ı a -i 11. re kcrbalda hiç lönmlyeah i..,r..,, kilhaaaa şu barka ç gün larfında bayda huvvetle »¦-şalacıgu. Kadınbirliğini yok — Bu natııeaİB tatıhaalindt Ka-dınbıılıgıain rcliı rar mıdır ? — KadıaUrbtrli|i ba hnaaıta bir şey yapmamıştır. Yalnu Turk kadını Ulununa karşı bar ama »aııfraloi yapmıt, hiç bir fey iıtemrden Budunu uğrunda acım anlam fldakalBB* ÇltlşmiŞtlf Tarh badını meb'ua aeçm.fı ¦a BiçUme|e Uyıb olmuş, bu tabii hakkı da bcedıeİBi ittrmeoaa veri Hangi kadınlar meb'us olacak — Yeni intihabatla kadınlarımı!-daa hımlrıin mab'ua aamtedi olabilebegıDi tahmin ediyor unu 7 — Lu .ıı hiçbir lana a dûşbomedib, dOıannaga rakil bile babunadık O kadar aeetacU t* hayreanlıyıı ki aklımın bu teferruat işlinle meşgul bls atmadık, blum İçin Türk kadı oı tcşnl beyate girdik ta a aanra kepai birdir İller Aygr ol.mı. later Fatma Askerde Olacaklar hıyaaal hukabunaa l.lı.a.ı lan hadıalaıımıı araba aaat' ¦ .. «. ....... ı. ııa .luşuau•arlar 7 — Tnrk haduh nar laaıUpie >a ka* Hae! her*kc*t* trfcahla (I ala ı*m en-ıa g.Maujbr. Valaa n i dalana a»i'l>a.-a. 0- gaıı kalmıyecagı tabiidir. iaUıı bu ağır yükü beşaıabal. nınıııı Tarh kadiBi pekala bilmiştil. 'l ılilluı U . -,.İH ır 1-,1)^1.i.• ı—ı barba işbrâh aaealaı.anı eavh İçi biıİ her -kı, Kız m uh top! o rinde konleranelar IMn |(hrlnııi bil maktsplarioda koafrrıaalar •ııilareb Terk kadısına mab'ıaı B>(aaafa *a a--ı

-r. manadaki (bcaı*aly«t aaîarı maşlar. Ankaradaki kadınların heyecan ve İçtimaları Ankara 6 (A.AJ — Sayla* acçımının Turk kadınlarına tenime ıı dol ay myle Ankara ku lıacıi miM erine Ankara kadınları bugün aaal 13 ta Halkavıada toplanmışlardır. Kadınlar ara e mda Bayan General İsmet İnönü ile Bayan Mûveddet Özalp, Bayan A unuyorlardı. Necip Ali (Denizli) bu toplantının maksadım re kadınların aldıkları siyasal hakkın bo-yühlÜğÜ fade ile söyledikten aonra Bayan Afetin reisliğini teklif elmiş »e onaylanmıştır. Bayan Afel süye gelerek maksat hakkında gayet güzel bir başlangıç yapmış »e birçok Bayanlar nutuk uSv-Ic dir. "Kadınlık bayramı.. Ondan sonra Atatürke tel. yansı yatılması te büyük millet mecliaina toplu olarak gidilmesi v e kadiBİann almış olduktan siyasa! hakların yıl dönümünün her yıl kullulanmaıına ve bunun adm ramı,, denilmesi hakkındaki leklif onaylanmıştır. Kadınlar bundan sonra Büyük Millet Meclisin itmişlerdir. Kadınlar Büyük Millet Meclisinde Ankara 6 (A. A; — Büyük Millet Mccininin bugünkü toplantısı, kadınlara saylav seçmek ve sayla meli hakkının verilmesinden dolayı Türk kadınlarının Büyük Meclise karn duy dokları güıel duy vesile oldu. Millet Meclisinin dünkü top-labtmnda verilen karar üzerine Türk kadınlıgmın yaloıı kendi budu de değil, bütün acun kadınlığına karn örnek olmak yolundaki İnanını bir kat daba artırmak içi sesi muallimlerinin da-vatiyle Halkcvînde toplanaa kadınlarımız saat 15 de ku mektebi ta lebelcrile birlikte Büyük Millet meclisine gelmişler ve Baş kan Kizım Öıalpa meclise karn doy ularının ifadeleri olan bir bitik sunmuşlardır. Meclise gelen kadınlar mutla ku mekteplilere meclis görüşmelerini lakibetmek için bütün dm-le icîlrr locaları İle toplantı salonunun bir kumı da kendilerine ayrılmıştı. Meclis Katım Öıalpıo Başka [ılığında toplandığı zaman ru ma meye geçilmeden fince halkevinde ar namına Başkanlığa verilen bitik okunmuştur. ¦-l-. . ,. Slfll M.IM anmam rai »a .'i,,-.,-. ı Dün Büyük Miilct Meclisi Türk kadınlarının sayla* seçil" mek kanununa ona Bit Türk kndınlnrı bundan güneoç duyduk. Gerekli olan iş yapıldı. Türk kadını bandan sonra d ulaşılacak tu. Bu hakikati anlayan, ortaya koyan, kanunla teyit eden büyük Türk UIuiudud mümessillerine minnet . Necip Alinin sözleri Meclisin sürekli alkışlarla karşdadığt bitiğin okunmasından aoora sfiı a Ali -Denizli- şu sözleri süylcntojlir: "— Arkadaşlar, kadınlanmı-7i,ı büyük meclise karşı gö candan ve derinden bağlılığa karşı teşekkür-l'ı.nıııı sunaru. Zaten Cu-no-riyet hükümeti kad tanımağa bajlamejtır. 'Başka yerde kadın hakim yoktur,, Maluraunurdurki Büyük meclis kanunu medeni ile kadınların medeni haklar aabaanıdaki haklarını iptida tanımış ve ondan sonra dünyanın hiç bir yerinde kadınlara hakimlik sıfatı şimdiye kada erilmemişken Cumariyet hükümeti büyük bir cesaret ve büyük bir güvençle kadınlara hakimlik sı r. Bu varı. feri muvaffakiyetle başarmaktadırlar. Arkadaşlar, üç tenedenberi Yeni Soyadı alanlar Okuyucuların bize bildirdikleri yeni adları neşrediyoruz Akahn — Eski Bursa Valisi Azmi Ömer ve kardeşleri Prf. Doktor Besim Ömer ve Agih Ömer. Oran — Birinci ceıa mahkemesi tabıt katibi Enverle kardeşi Tayyare Piyango mü dÜTlüğü kontr muru Hulüti. Adanır — Birinci ceza mahkemesi mamurlarından Makbule İta aevci gümrük hukuk bûroıu memurları Hüseyin. Tûzün — Birinci ceza mahkemen zabıt katiplerinden Tabiin. Tekin — Haliç vapur şirketi mü.ctbilerinden Hasan Sait. Gökmen — Haliç şirketi mü-feitişlerinden Natmî. Sarp — Haliç şirketi müfettişlerinden Mustafa Babaddîo. Güıgör — Hıliç şirketi ser memurlarından lımail Tuzcu — Belediye kum »e çakd müteahhitlerinden Cemal. Bengi — Müskirat inhisar memurlarından Hilmi, Erkanı harp kaymakamı Fehim. Muallim Suphi v e Remzi.

Çıg — M. M. vekildi demi rr.ıi ile şar lığı donanma şubesi birinci kısım amiri denîı binbaşı Karilerimize Karileıimiı tarafından bize mektupla bildirilen yeni toy adlarını be r gün memnuniyetle dcrcediyoruı. Ancak gelen mcktuplırdto bir çoğunda gerek soy adlan gerek diğer İsimler güçlükte okutabilmek ve bu yüıden bir çok yanlışlıklar olmaktadır. Okuyucularımızın bundan sonra gönderecekleri me yet okunaklı bir şekilde veya kabilse, daktilo İle yarılmış i olarak göndermelerini rica eder z Spor Şilt ve lik maçları Geçin balla yapılan nallarla Hh maçlarmm İla uavraai aiba-yvueaen. Yetun bartacl aevvede a geriye hnthılna maçla* Ulaear ¦allatan ama 71 ve M tneV *a-Mıtaünn. Ba kılla .. |.iı>*a hafta saf mbeabahalenma 4<ae*e U.l.y.lrıa. taknt *eUM-ı* *a lbi»i Ka-naoaa ilk baHaamal* şlleta amal Ha ab yapılarahn*. tilk matlarıma İkinci daarıMnı ll.'l!.'"4 cuma yOanadea itibar.¦ baştan ııaktır. Ba gfla Tahabn *a Fana* «tadlanada |lll ma. lan Şeref ıtadıada aranıO küm* lîk *• şilt matları vardır Kıyafet kanunu ve Yunanlılar / ı m ı tahifrdan davam dua adan vaılyıU goraunek üıare muhalif fırkalar ralalarkala daraı m Hl *ai .¦ Iııı ¦ ı ı.' karar varilmlşUr. Sefaret hanemizin bir teman Atlaa - .ıı..-..) — 1 bakiyenin Atina aalaralbaal naşbanU Hariciye N*ıar*iıa* glaarab slysal If^ la* anlaOra M. - Maaan' . na ana btr m. ... İla >al-mn|>m. Mflı.d Iteaeti.. ¦¦¦¦Ilıybla f^uşnatü Inıııt hali i'ttmade hafcmıa mmvahk hrhalar HaWkartaa mrrna*mhyaV. TOrk-Yunan dostluk cemi-yellen reisleri istila etmiş Alını < ll.aı.lırı| — Dua Vanan harıııy* aaıırı M. 'Mak.ıı ı '-i- ,1i- avıarela gelme, mişttı. Unla rltlll aOylınlyar. ı .... - aaunnın iatilanaa arbrp olmadığını acımıkla berabar, huıuıl arhrpler merrut "ı lı." ı 1. 1. . j. . lı-. ııı.|l ıı lUıh.Yııaan doılluk eamiyalUrl •¦iiı *a Atina markrılrrl reisleri ..-.i. .....ı ¦ ı ' ı M. "Maksımos,, da istifa ediyor Atina t lllvaıaall — HukUoırtc mınaap '*Kalımarım,. gaıcteaınde istitar ed riely* Na: iatûfa edip atmamıştı bugün H maşkû-ılü olan bana t t »al i ıhar d. la bere gore, Ha-Makumoı „ un ı dm ılı Icayyün ¦ ı. . .-.. ben M. "Makaim iriye daİreaİB* gelmeli Siyasi mehıfilde hani ııı> göre, M. "Makıınid... lı ¦' ma'.l ı n . ' -. . ¦ İT- r ı -çıı ylemiş olduğu aııoyu bu vkll leraya koyacaktır. lürk kadını adalelin yükKk ¦nndalyrıinde levıii adalel etmekle bulunmaktadır. Hayatın vr toys yaşımıııo her cephelinde almış olduğu vaıifcyi büyük (İr alaka ile yapan ve erkeklerden hiç g k kedımnıo slyaıl haklarıaı kuUanmmnıtıda büyük bâr alaka «e dârayet götlere eğme h ç aüphe y hlerıac bayatın bn aahamoda da mu.af lakı.»lir r lem>nnı ederiK... "Okay., sesten Neııb Ali'nin alkışlarla *e " Okay „ aeıleriyle karşılanan bu sözleri biltikle ra ruı namede bulunan maddelerin görllşulmetlne geçilmiştir. Huzur ve rahat içinde 100

defa traş olmak ancak bîr adet HASAN Troş bıcagile mümkündür Dünyanın hiç bir yerinde bu kadar mükemmel bir traş; bıçağı yok tor. Haaan markalına dikkat t den aak mimi. Başbakan Edir-neye gitti / inri lahi/odrn def anı Sıhhıı* vekili Rafıh I* huaual meta*!* Iıtaalata grlnıiı ı* doğru Tohatbyaa .'.in gitmişti*. Başrahal Gaa*ral kmat InoaU Heybelladada birkaç aaal lalarahal altıhtaa > ¦¦¦ . saat ' ı- do|ra Sakarya malarll* Dalmababçeya galniş ¦« baraala da bir m! mit nura hal alMhMa aaa*a Tahalbyıa aaaaa* a*eW*h Sıhaay* ..I.ı. ««-lika mUeh! slmaetar. Gerek va ı- ¦SaKkıy. V*h*m dua f-, *ahl* kadar Takatkyaa at.lıaa» halam! ban ılyaral k.ı-- -Hıkı.» acara Baş >*hıl ahşam *hıpr**ae I.ı ¦ . ı. ı . - . . .ı .....i" Ca Iıı.-a Ealirara* iki f iıa kalaıak va ba mbeaVl aarlıada a ı..ardılı fabnhalanm.il g*ı*«*htlr İn.... Pasa* gönü Uhıar grlrcı-h ıı ayal gdn Aa-karaya dl>na«ktır Suikast ve Milletler Cemiyeti tinci tahifeden devanı Belgrae' 6 (A.A) — Yabancı Ülkelerde çıkan şayialar hilsfma olarak. Yugoıla.ı¦.:.¦--,.. •mır mul,s*eleainl boımamış ır fabat -. .. ıı aa nûeaıir bir aurelte göıetilmeıinî l-ı n için bu mukavelenin tatbikatını dar Yugoslavyadaki Macarlar çıkarılıyor Helgrıd 6 (A.A) — Yojoelıvyada oturma ....:--ı ulu bltan vr bunların y*ödeştirilmeu abaylanan birçok Mararlar 4S saat içinde Yı.-ı toprakların daa çıkmağa ça-gınlmışlarriır. Budapeşte i (A A ı — Macar ¦rlgral ajann, Yugoalayyadan yemden lı -j ıl . ¦ bariel çıkarılmış otaıı 7M kişinle dün akşam "Aıgri.r ^ . ¦! Iıl. r rı I ! r ı. ¦ l. ı - '. Şimdiye kadar Yugoalavyadau harice çıkarılmış olın Matırlun> m. L <t ı n iki bini 'n'ı-ı ; l n - Bualar bemro "Bndıpeşte.y* gideceklerdir. Macaristan, Yugoslavyayı protesto ediyor Budıpe.te 6 ( A A. , — Macar hOkûmalI, Yugoalaryadaa Mıear ¦ -1 ı .¦.•-¦ıı aorgu auale çehllnıeden çıkarılmasına karşı protaatoda bulunma |lur. Ruhanî kisvelerin değişimi için / inti sahi/eden devam — Blı. evvele* d* ı'ııi-ı.. ı ffiU ba kanunu errloçlı karşıladık. Esaaan be men Avrupa nı a birçok y*rl*rîod» da rulıaallf* dini kla**-İnini yılan kiliselırd* ayîn «ıu.aıada giyerler. Sah- lananlaııla ı- herke* gibi flylalrlır. Bil de latea ba şekil d&şdaO] or k. ; .kat (>¦""'¦ Ineeslaln hararı bu dü-jıjncemiıı tearl va tayil *tmi|tlr. Bu halta Ijinda ruhani mecüı toplanarak bo hunıslı kati Ur karar verecektir. 11 - ¦ : bir elblac va serpuş fabl ksbnl edilmemiştir, belki do do*. rııdarı duSraya halh glbt glylaila-"kiır, fakat her na olvrıa olaun ea yabıa tamında tatbikata geçmeli İÇİ o . .i ı: ı'.' -i-, Alman baberlera gore, blrhııım RuhaaUlr KUarjimaa alUnai de-nUtn .¦!¦ — ¦.. habal vdacekler . Bu alblıe (ivil elbiardeB hrmeB hamea farhıııdır. Yalan rakat at utan va gSmleh aiyablır. Aıliye Mahhemrleri ikind yenileme Büreaıandea Maliye htuhakemal Mbdbrt-yeh tarafındaa Taksimde * rı •emlerde Yaknesopolo a partala aı I r> umar adı Yani Kre-naki ve aynı adreıte oturan Madam Kal.(im aleyhine açılan daranın yen ilenmeli esnasında i MUdde a aleyhlerin ihmetgâhlar-nın meçhuliyelı haıebde ilâaen tebligat İ n.. . karar verilmiş olduğundan Iclkıkattu sera kılınacağı 31 -1.935 ı. -. ı- asü-sadif Perşe

14 le Büroda baır bnlunaaaUr. luımnu lebkğ mikam ta kaim olnsl üıerr ilftn olunur Zamanın takvimi KÂNUNUEVVEL tt..»! .... mm Uta İn kallıfff 7 1351 naaıl aeaa 1 ıw W m ,.n. . t,,,." CUMA S-ı..k Sjh|r 29 ıms\\ s, 1). S. 13 '/ / ta 11 b 4 İT ' ^r>\ JjÜ i. |d. 7 n 12 5 Hhf ¦ 17 14 4«> iti ±& I2|-ib RT f»ll. 5. | 1> 1 ı-I. 1 Bugünkü hava Yeıîiköv Raaat merkr ' Raaat aldığın... matûm.ta -iı hara taıyıhı T»-4 İti faıla inaktık 14. ea aı 1J derice idi. Râlgâ* ilkin raınır.lır. H;ı;Mıı hava bıılvtlu olarahtır, hafil ** faulalı yafmne yagnıan ihtimali vardır. Tepebaşı >rmf Tıyatroıunda Gündüz Mahne 14,30 da Akşam au.are İtlas|j rlı "* aaat iO de e ı -p a jrnırlıujİMiu HAMLET Pek yakında Cemal vc Ekrem Reşitlerin Deli Dolu Büyük opereti Deniz yollan İŞLETMESİ AtenMrnl: karat*. . Kaaalbap 1*4 42M1 -Slrkart MNı«rda.ıaaa ¦esnana Han Tel: îî'to m^H IrTersm yolu İNEBOLU vapuru 9 Unaei hünna PAZAR günü aaat 10da Meraiae kadar (B1S2) Ayvalık yolu MERSİN vapuru 8 Birind k*nua CUMARTESİ günA saat 18 de temire kadar. (8353) Karadeniz yolu VATAN vapuru 8 Birinci ktouo CUMARTESİ ^üad saat 18 de Hopaya kadar . (8354) Dİçleri Kurtarır! Dış etlerini Kuvvetlen -dirir! Ağız kokusunu delederl Ağızdaki bütün muzir mikropları o/o 100 Öldürür! Asliye mahkemeleri ikinci yenileme biİrnsuTidan: Iktıaat Vekilrli tarafındın Unkape-nında Atlama laş-nda hoca Halil Aktar Mahallesinde 4 numaralı hanede ı-turan Ab-durrahman al eyhine açılan davanın yenilenmesi e sn ısında : Mü d de a a ley hin ikametgahının meçhuliyeti bile İlanca tebligat İcrasına karar verilmı olduğundan Iclkikalın İcra kılınacağı 10-7-935 ta adif paıar saal 14 te büroda balır bulunmaları lüzumu leb. lig makamına kaim olmak ûr» re ilâ nur. Süreyya Opereti aınatkir Fahri G0 0oç iştiııkilr l' .. n 15 de mitine i.-.», ¦¦ Mulearujda Aksım aaat »S0 da Beşıklaı Semer Tîyalıoıuııda TELEFONCU KIZ r_> I» i-, ss) l'-rrtr L İstanbul Belediyesi ilânlar Tercümanlara İstanbul Belediyesinden: Seyyah gerdumıyi kendisine iş edinen tcrcbmanlar için dertler açılmıştır Bu derslerin sonuı.d

dacak un likanı kaıaaıo-la-s yen-drn vıtıha verilecektir. Eaki vesikalar etçan>ecek, ye. aid ca leuka almayanlar ter.ümanhk ceVer-yecehtk. Dertlere girmek ,.ı.,» eler 10-17.934 Paıa r Un gundme kadar Belediye Tora» MüelOrin^lme gelip adların, yardı-mal.ckr "8373. istanbul Gümrükleri Baş Müdürlüğünden: Baş Uadarlatganmıa bağk Ltsnhad GamruU.r.ad. açık 12 lira aybkii ktl.pakler için 13-17 934 P erşcnbe gfenu snat oa Üç buçukta m İsa bak a imtihanı açılacaktır. İmtihanı girmek is-tiyenle kanununun 4 Üncü maddeıiadcki şartluı hail olmalını ve cn aşağı orta aıektrplen mezun bulunm Müsabakaya gireceklerin uofut hüviyet cBıdam. Mektep şahadetnamesi Aıkerlik vcnkatı, aj kağıd sl raporu hüsnühal kağıdı va evvelce bâr vbidede çaJzşearylarse oradan aldıktan ban aervmierl arıda yatık perşeabe gününden evvel istanbul Gumrtthleri Baş Müdürlüğüne düek kigttlanyle mür i ve bo vesaiki ibraı etmedikçe İmtihana kabul e dil mire çekleri İlin olunur. '8347. s -ZAMANK .i nuntıevd 7 Milyonlarca insan POKER PLAY I l POKER PLAY tıraş bıçaklarını tercih ediyorsa elbette bunun bir sebep ve hikmeti vardır. Deposı: İstanbul, Tahtakııle No. 10 Bütün dünyada fevkalâde rağbet kazanmış olan DAİMON Pilleri ve CEP FENERLERİ (jiyci -ı'ık 'n'n-, ıı n ¦ ¦ ı ¦: ¦ ı ¦ ı derece ım'ı li'.ıi reler. bılhu.n karBalıkta garanti 100 ı ¦ Iİ-.1--ı ı i .ıl.^u ' ıı -• . ¦ yol ıı.n.ı i'-ııul. bulurla dt«iın cJ-tıin- ıı Pıllaria muhtelit boylan *a feaerlaıia muh'.tlıf naııarl Tarhı. Taklillerinden sakınınız af Avrupada Diplomalarla Büyük Mükâfatı ve ve Musaddak Birinciliği Zafer Nişanını Kazanan En HASAN MÜSTAHZARATI Tıbbî Müstahzarat 60 ıw 30 rylâk, Hasan kuvvet ;urabu küçük » . büyük - ı ks Okıutvk Pastilleri Kolonya ve Losyonlar 90 Derece iıauı ıımon çiçekleri kolonya sile yasemin menekşe, Derki* çiçekler İnde o vc r sanslardan ihıar edil. mtrtir. Hasan kolonya ve losyonlar' Küçük cep şişesi 1/24 litre 25 Cep ıi,e*i 1/16 4ı) Kui.uk 1/8 .. 10 OrU 1/4 ., 130 Dür büyük şişelerde „ 1» Büyük 1/2 „ 25» 1 „ 500 Cam kapaklı şişeler 1/8 11°. .....1/4 .. 200

..

ı. 1/2 ., 300 100 1/8 35 1/4 6.1 1/2 100 1 200 Açık - ile 250 *m kapaklı şişeler 1/8 81 1/4 130 1/2 200 Haeao levanlaları Ncarin kolonyanı Kokulu Sabunlar Hasan tuvalet sabunlan küçük 10 büyük 15 Hasan tuvalet sabunu 220 Cr. 25 140 _ Laka 25 - . 250 . . 3S Haaan gliserin tabunu 10 - 15 Haaan Gilserİn tabunu gül 25 Hatan Tıbbi Sabunlar 20 Krem ve Biryantinler Haaan Kremi Veto yağan 50 Haaan Kremi lüp içinde 20 Hasan Biryantini 25 i. I.ı- ıl 40 ¦ a Yağan Arşantiya 30 Yağın büyük S0 ikid 50 75 Yeğni Lî Yagsıj-büyük Şampuan Saç suyu ve sabunları mikroplan inle coer re yurooSaçları uıalır. kepekleri ve sak tutar. Haaan şampuanı Hatan saç aabunu Haaan Trihofsl taç tu Tıraş Levazımatt Haaan tıraş aabunu „ Krean * Haaan tıraş bsçakiarı 10 adet *; Haaan tırai bacakları 1 aoVt Çiçek. Gülsuyu ve yağları Hasan Çiçek suyu 10 25 125 Haaan Güiauyu Haaan Cülyağı balia aaf 5 n . . . 10 Haaan Nemli Esann 1 S 10 Haaan Nane Ruhu Hasan Melisa Ruhu <_ır.ıı:ılıl: 1/4 1/2 1 1/4 1/2 1 40 50 60 40 50 60 300 559 75 75 300 550 50 50 20 30 60 100 Diş Müstahzaratı Öneri inci gibi yapan vc dhy ellerine ebedi hayat veren «e ' ¦ -mı mroedcn vc diş ağrısın ikasında durduran, dişlerin çürüme!ine manı olan: Hasan Diş Macunu Dantoe a Suyu Orta an .. Büyük On yel sağlam vc sert ve nhlıi diş fırçalan Kuvvet, sıhhat, nefaset ve Icnet ifade eder. Nefis Yağlar

Hasın Zeytinyağı 1-4 Kg 1-2 .. 1 .. 2 ., 6 „ TcnekeıÜe 17 ., Ilüil .!.. Parafin Küçük şişe Ilı- m fittik fini . ı ¦! Ilrm Hıolyağı hatla Hıun bademyağı •ı 1». u> Hasan balık yağı 25 Gr. 50 ., Vt* 1-4 Kg. 1-2 . 1 . 2 40 50 75 125 450 1050 75 50 200 20 25 30 40 40 60 100 175 Haşaratı ve Fareleri Öldüren Fayda Hasan 1/4 Libre Büyük ı Pompa 1/4 1/2 1 6 . abnUjdı tafi kilosu ...II Far Hana o Fare Zehir Macun ¦• ıı n Buğday .... .. ,. Büyükleri Hasan fare ıchirleri ikiai bir aradı 30 50 80 4O0 70 100 60 25 25 40 40 Glüten Mamulâtı Seker jaıUUgına vc layıflaasaga mahsus olup asker basta* laklanoda son cttıbbe kong resinin kabul eylediği formül İtlere tertip edilemş çok dakik ve ayarkdar. Lctıctj güam a çok laıedir. Hanen Uttıa ekmeği • ¦ Gevreği R. demli Glüten ekmeği 1/2 1/2 1/2 Hatan Kg (.1 Glüten Makarnan Unu Şehriyesi Diyabetik Çikolatası Kg. ekeri 50 100 250 55 55 55 55 55 25 450 40 70 105 Özlü Hububat Unlc Çoc hallebi, Han arı bedi bir hayat ve sıhhat bahş vc en nefis mı aklara tatlı, çorba ve pürelerin imaline jj Pirinç öı >ü unu llujdıv öıü nışaılaaı Imı. Otu unu Patatee öıü unu Arpa „ ı urlu h ., Mercimek „ Beıelya _ . B Mrnr ,. , K e laa De „ „ fasulye _ « Nohut . m Çavdar „ Yulaf _ <*:'-.: unlan diğer envai Brckfaıt biskûvitlcri rdım eden:

kjH 25 25 25 (Ararot) 25 25 25 25 25 (orafl avur) 25 25 25 25 25 35 60 40 30 250 Gr. Baş, Diş ağrıları tVRÜatiN KULLANANLAR DAİMA BÖYLE /IHHATLI ve NE/ELİ OLURLAR. Rus Antra; Ev sobaları ve EN EHVEN salamandralarına : Koku mahsus VI MAL Antrasit 33 kiloluk mühürlü çuvallar içinde teslim ediyor uı. Siparişleri»;ıi yapmadan evvel r kare müracaat edinir "ATLAS,, MAHRUKAT İS. - S. KORHANtDİS vcŞKL Gnlala Rıhtım caddeni N. 25. Telefon 43019 Zayi: Konya idadiıinden aldığım şahadetnamemi kaybettim. Yenirini alacağımdan hükmü yoktur l te Maliye tah-s;l auberi karşısında Konyalı Nuri Dr. Hafız Cemal Dahiliye mutenanın Cuma va naıardaa başba atalarda g r.-.n aonra aaat (2.5 dan 6) (¦ kadar Irtaobulea Dtvaayolanda i 1181 aumarab bunun kablaaainds haatalarını kabul ader. Maıyrnrhı ne ve ar telefona! Vuka ikametgah Irleloau KaadiUİ 3» Uyel.rbeyi aS. Hum Hasan Haıan Haıan Hasan .ı.ılı*.....». İmliyi 7 Pudra ve sürmeler çocuk pudran teneke butn Paket Talk pudran 500 oram kuta Sürmem eüruaecknnkla Snrnm hıkı amme daldıkta büyük Selkç torlar» gaaor loru . , büyük şişe 4 miıli karbonili lOU uram . 250 \ . M0 . demirhindi bulanan Orta Bu.uk Muhtelif Müstahzarat Granto Prrıervatıf 6 adet butu 50 6 . ipekli 75 Ma.mukaltarı o dut ile 1 Kg. nyetİM 25 ¦ J__-S-¦ı.ı!. Aı Umumi neşriyatı idare eden yan İşlin müdürü: C. 11 ¦ ı.ı ı Matbaa) Ebüaaiya 25 10 40 25 40 30 50 100 10 20 35 40 60 100 Sene: I Numara: 171 Abone Şeraiti 7*1 raiye îein Marte ttîn , ..»ıu> ı» t. .......nn Kt. I atak---------«M' » ———- İM) . ¦ m .--------- »t . I . İM . —a— — mtımmtlye. fırtf • ı -:¦ TFLEFOI9: tOSM ZAM A Mattu-i fbuzzir». kluıbd [ sabahtan çıkar siyasi gazete ] fttö her yerde 5 k

arayhır 8 Kânunufi-vet Cumarlesi 1934 Yarım bilgi, üe kurulan işkilli işlerin sonu sakatlıktır, utançdır. Ati Afyon (S-bl J Sora lakife-d.) Gönün r"at ııı Kadınların mebusluğu inek fcı analarına anabna olmah .. -.<-. bakkama ¦ - ¦¦a». «Mr keeeeee bndaalanann çek mııedırm't f iki tû-nkeorer Halbuki bu haaanda »' kamnlmmııa ba habbıa verilmel Ur fe.kelıdrlik taklar. E|tr Uyla Uı kanun biledin an baf aaaa arral yapalağa olan yo», a vakit kamalına, kıt bıht.ma akUcrl bk nimete kanman fi bi aa-rfctaaılııl ta kayraaı yapmalın dofra atara*. Halbakl kıdmlan. Mmm et mi yet ra terlet bayatıaa kanyak bar bıyli araelar oluyor, halta bııaa o katar • nlıjıldı.k, alt k.wıaia I6ne bu İfa dlkkallr bahtı fi bil* , -.i mimiktedir, bu güm haagi drvltt da realae fttaa-oı arada mutlak bir raya birkaç karha mamur g*rnraa<4ı. Kamn-da. dob'or. ditti va a.-k.t fibi bâr tak Berber! aarektb ar kaka ye tan* f. fibi bir hayli bejoh mcmar. birkaç tanr bâkiaı da vardır. Hrla remi ar gayrı rraaıl brr yer genç daktilo kadınlarla dalııdur. ı' adiyi macHaiadr bat alb atardlr badın âıa »ar. Yani bitim raaaiyet kayalı-muda kaduaa brr bu anuta ar kak'» aaaa »alı kakni adılankj ra banana kavca ba. rarrt takat kir kel alna. (tır. 1)1» b ug4a hnaValata meh adak kakkmıa da •rr.lmtaı. Cuch. riyal idarelinin fleadıyc kadar yapma, olduğu »r munlaıamaa da yürütmekte bulunduğu kadın abının tn tabii yani bâr merbaltei-dir. B»| altı mnedeıabeıl Belediye uaeei.iin.de lıalık yapan kadının. B4.dk V. -ı M.,.., ne d- prmea.naa daha inada f-.ıaaaaai farn taba eenrdm. aaıdra n..-. bnaka oaaaalak'tkMdr da ka ikadan mebua ç karmak vavM ihdna •! ı. mıjiı. »ı meyindi bilhaa». erenio gÜelırdıf. ı m inal tayan dikkattir. Har İlinde ıoa dereca n...h.taaaka. ıUn I njlı. ....... f kala ka-aaa bet eeee analtl I •atıhaara hadaaUra ham .at.kap rinana, kaat da aka a »ak hakkın. varmaya!, ta) aorntle byaitn*. meahar Avam Kamer amuda »kat nıı 1*1.yırı. almak aarbyle achiı oa kadın anabaı girüldü. Fakat ¦aıraaını da ibral ttmak g ba kadın mc banların İnli mevcudiyet furt ar dik k»1, har haagi bir «retle naıarı d.kkalı calbadrrrh kir .] feree'nrl aeeet »akı olma maıtu. ratrkina batım J-h- Mr, ... aVfc. Bayanlar da .. .....t. ,.. ar.ait, aadaaaı ...... Boana mbebidt ;¦ . ...... ÇûnkU I ıd. dr, baıka mim likitler dr de kadınlar atyatl ve umumi hayata yan) ınL uıkl.ıı . h-'i. ...... gitıclcr buluk bir erkek akaariyeli ıç.nı dû-fûyarlar. Tahıl ba kadar crk anamda ialır b'raıı yabanoa* t* acam.Uk b nadan akdayı rkmnyaUa baj bat İn» k.r.|m iar.k aayuei durma-. lert.h edı>o*lar. Bide T-rh badın.mo batka eıh.tl.n d* mıllriın um.imi hayatına '- .....ı. ., hahhı »ardır. V» ba hakkı. Ila,l.<».n l.mrt rçan ı«n |n adalarla pek fakıal ı "Bir ~:,¦-.,/.:,/./.;, mmrdmm her tarefı itlıiâym uğreaiıgı .•'i'-.-'j .. - .rı ı-iı' .. f -. erkeklerle beraber omur emuıa çalışırlar, memleketin geri kalan kıımını korumak ve be < İrmek

lanın kara toprağından yiyecek çıkarmağa çalışırlar, elbet banların yardan her kâsesinde ve h a sâı siytemege hakları vardır^ Türk kadıma.n l.lıklıı d» yaptı|ı k.r.n. ıı. ıı... ı. letlcrın yakın tarih rıda rmıılin. Uaad , »eaaıll aahllycaıı yalçın Inpaaklar ainuad» çok dala, koca nrımâlrıl hn*>f ada »ya artanda ,11 akı mamla, faika t le taaamnk taretti. latahUl kan b.a.n haiaa.lma.iata âmil oia anı-1». K.. r, i... ı. yapan Tarh kadımaaa ..... m hurm*ıla ,.. -v Ebûzıİya Zade Devamı 2 inri sahifede Kadınlarımızın bayramı Dün İstanbulda ve her yerde Türk kadını büyük tezahüratta bulundu Beyazıtta ve Taksimde yaptlan tezahürat — Bayan Saadet Rafet, Nakiye ve iffet Halimin heyecanlı hitabeleri — Kadın mebut olarak ileriye sürülen iki namzet var: Bay n Nakiye ve Bayan Safiye Ali.. Bayan If/el Halim Taksimdeki heyecanlı nutkuna söylerken Türk kadının» mabun olmak ra mebua İntihap ötmek fibi en yûk hakların babaadilmen nüna-tebetl in aabah Bcyatıt »e Tabiim maydanlarında Kıdın Birliği Uralmdan..... Icıahüral yapaldı. Tezahüratın intibaları Kaydetmek laıım kî Bayanları-mu çok heyecanlı idiler. ¦ .(- edi. lea bu Siyatal Hukok Türk ka a bhr çok mllictltria .. ., ¦ ¦!• 1.1--ralâhiyctleri reriyorda Naranın kapalı olıııınna raf. mea gerek Bryatıt vo gerek Tak-..m meydanları mâkadarları e b.tn.i.1.. Orlfl.kt. ei. ı-> ıu- Ji- rn.ı/r, Büyüklere çekilen telgraflar ve Atatürkün tel yazısı Dün kadınlanmıl tarafından yapılan trıahOrat aanaııoda verilen kararlara tevfikan Atatürk*, Gcatral lıeaet InSndne, General Kâtım Oıalpe taıim va şâkraa telgraflırı cekilmi|tir. Reialcumur AUtOrktea Kadın H. ¦ ı ~-o - fu telgraf galmi|tbr ı Utlfe Beatr l|ık. Tuh Kadınlar ıı ııl ı(l. hriınbul F r.! -1-1. Türk kadınlığının ycei çali|aıa yolnoda keodlne diyen bflyOk i|i gûreola bayaraca kugku yoktur. RaUieuaHr Alalark »tlAl.ll. II. lu^ ü> raagelmek luüjıkûı ¦ i. ¦ ı takaimde kadınlar irin ayrılın ra alakadarlardan ha|kaaının girme'lne mOınde odıimiyen bir yare keeııiyla b»rıbar galaa h\r Bayaa, — Sen buradan dtayo gidamaıŞaka ve nükteler Şakı »e nükteler bilhaıaa yat meaalalırlna lımaı ediyordu. Bayan İffet Halimin hitabealol dinlerken heyecandan dudakların ıtıra atıra buyalanaı botaa bî Bayanı yamadaki Siy ı — Biliyor muıun ? Kadınları mebua yapıyorlar ıaı mrbnıluk yağını otuıdaa kırka çıkarmiflar dedi. ¦ v nı >:•¦•¦( kradini kıpnr* n birdenbire iekildıı Soran Sandal Rafet Siyamla hitabetini irat ediyor -i', oradan oteıl diyordu. ıı m ya ¦b.ı.. lı." Bı..nfali tetaAâ'atm eden ve ..-¦¦'... ' dinli t an ir*Sen bir a ¦ - ¦ ingilizler kuşkulanıyor! Fransız - Rus münasebetlerinin hedefi ne? Uaere 7 (A-A) — Şark antUa_ man mbi'kerrlarl mrannda ala. takları maiyete dair Parla't e M. "La «al., ile " mm har-

birlınaı »eea.hieeı limanı! LaaaVa da bOyOb bir atemııuniyetl* haraı-tanmı|lır. ÇûntıO bu teminattaki. Fraan-ı harbiye bölc.aı ra la. -A»|amla_ aaa aa.cbWaa . . -buma beyanatı aıeriae arta ya çıkın labeıl İttifak rivayetlerinin ve ' ¦¦ ı ... ara ma kulhulaadı. rea Fraana - Raa manaa*b.tla.iaia b • ¦ ...S fâealaaaklrakr. Lendıadakı kaaaate f Arı Tı anan »e ı' - ¦ ¦.'.....¦•1 .. ¦ ı.ı. ¦ bu -ar-'-, ¦mana b. I.bimaya £S ^d-t-.. -»,¦¦¦-l -•«-»¦ Uj. t... da a.ed.nbae. karnrMkt „„„ »„. F.aaml makam ta.allardır. ar. -Arsamma, — Zaman — uı,ı,mi, ıa bu »naat A».up.d. d»ıı .iı.iır.ı. oba gaeıklie ki M- „, h. ,.,„ h«.,l .m ,1ı HıtU -A.»— ba- Fenamı H-e«al mim» A' , mmnda. I..,. .1- Fraaaa mlıeaee ia 'Alaaaalana b-rbeal ..»<!. = a. ¦abı*1 a.» ittifah m»»ıut . .ı .......i Devamı 2 inci tahifede Devamı 7 inci sahifede Ne olduysa Ölen Türklere oldu! Bulgar - Yunan hududundaki feci hâdise kapandı gittûSerya i «Haaaaa) — ba ta. raiininden dolap Yunan nraııaiaı kaçıa ve Yaaae anı* dahi bade Bulgar aakerl İnalından aldurelen ¦¦»¦Ih Türkler, *l)lre_ gaırlraiae gdea, Bulgar tuprıfı dahılıada gomûlmO|ler. çUnhk bu f ar nakerl ma kamına tealim ıdilml|llr. Devamı 2 inri sahifede "Marsilya,, faciası meselesi Vaziyet naziktir, Maca-ristanda heyecan var Milletler Cemiyeti yalnız suikast meselesile meşgul —Macar- Yugoslav münaaebetleri kesil medi Cıaarra T (AA) — Alman ha-kma.tlnla oıa»af.hıti ile. adPml| re lam bal teanWtanle meffel a l-maam aram nâ-alar mmiyad ham. aaybaa nrl bir ti alarak kalmam o— Uyoryk. -W. mmt lani hamarrve t.alleJ l-.| • Jdı J. .., .»den fmdl Maaır-Yegnalı- mıenkmlyla IfUgal edUmehtıdir. Bu iaa gayet aaırk kir menle nJab M. - t .1... m maaılayl U'.ualar Cemiyeti boan yi bunuruaı »evkaollaardan aıvel bu l|la motavaımtlak relüaal hıhul .1 mittir. süt -o 'd.|,*- feVa Hacariataa tarahamaa Yıf laryıa-a m aklı rnmaa »ırllıaah raıapla. Bakreadaa Itkım'anam .tıatı-yıaa r*d »e .aaheaimankaı gıyrat edilecek tu-. Devamı 7 inci sahifede MiltetUr Cemiyeti mâcaheratına giden Macar Hariciye n«m M. "Konya. Tramvay Şirketini Cürmü meşhut halinde yakaladık! Iram»ayın, Sirkreide gOmrÜklıra dönülen yerdeki '¦'.in., da ra reımimiide ı .ı,". çat n ikl»e ayn'mıylı Orada aababa ak]ama bir kata muhakkaktır Gatclemlıiıı muhıbiri Bay Kenan Iramvıy yolunun Sirkeciyi aehile doğru gaçtiklen aonra gnm.ak ı-...ı...ı-. . T, rden iki gün r»ıel tetadûfen geçer-kee, batba tam kavla tııkll attigi nnklıda raim nriııından botuıtlı olduğunu bayrrtla mi'-| ın bu hile bir müddet ba* kalraiftır. Fakat Kenan arkadaııı yalaı hay rai itmekle kalma-I, bu çıtlık rıyın rr imini ı 'bil ıtmıçtır. Devamı 2 inci sahifede >e lik maçları

Viyanada casusluk ve tevkifat Viyana 7 |A.A.) — Almaıyaya fiili belgiler (vrıihalar) veren geni) bir oaıi eanıa tcıkilatı meydana çıkarılmış ve blrçuh m içtir. Yeni bir Türk Fransız komitesi Harpten evvelki komite tekrar teessüs etti ParU7(A.Al Geçeatrrde M. " Her yo _ nua kurdufu TO.k -Ftaamt Parlnaarato k m -.. île kerpt»e av-val keralaa va aimdı tekrar yenilenen Tarh • Fraaa,ı banal taa] din Ur loplanlı yapı•ak ihl mam'. -•taramadaki mı-oaaebetlerİB ıy> al. I'trirltmaalea aa »im Irkı al birlıftyla cnl.ym.yn hırır mania, rc aaaea . ı • da marakkal ba. bere barmaater. BeVaema Bukaahtpna aayla. -Etyra Fujar. aaçakmlttir. 8-0 Sarı - -1...1. ı.'.ın n galtbeıîle ntticelen dânkâ Galataıaray - Haliç maçından bir intiba Dûn Galataıaray 8-0 il- ... Beyhoı 3-1 KoragümrujO. aabu'ıpor 4-? Aoadoluyu, Saleymanİyn 5-1 Hilâli, Fenrrbahça 3-1 '.'¦.>- < "¦ > Vefa S-l i .,<.;.. . ¦..-¦¦ -ı •: ¦ Bu maçların ve diğer spor hareketlerinin tafsilâtı 5 inci sahifemitdedir. yt-ni ve çok ıııer.ıklı tefrikamız işten el çekmiş bir Türk polisinin hatırat' Tarihi tri-ı- i.- , bitliği eİhelle bir ılıi günj kadar yukarıdaki ünran altındı raklı ve eh-mmiytlIİ bir tefrika n*t iac be|- . ^mm lıyacafn. '.-¦.. ..ı ¦ ; ¦ b-'i crtynıı cdenbır çok vukuatı yakından m lakip elıni| «» pek muuıııı vukuata Uarıynı, olaa »abık bir poll.ıru--tia bu dek -...ı babreb kırİterimîıi cidden • Oka ' pekıktir. Iran - Irak sınırları İki komşu memleketin hudut ihtilâfını aralarında halletmeleri bekleniyordu, halbuki... DOahe habr.l.rl »ı.ınd. bin Irak Harlciya Bakamma. Ulnatar r-cuı/Jİ (10*1 yaıgınma bur melrtup fSad*r*r*k ırakla Iran ıranadak nnırın İran y6oUad»n ıdre antta be<ıı =...,>J.- dolayı Irak M kamMttabı avrada) -. ri. Ulular Da.argl ..„,,,.,.- „a,., • ruı"¦"•i™ koamenn Istatasfl met bar kaldığını bildir miştlı Irak İla Iran kom|uIarımıı »aamde aııuı işini on.-um b-. ayrılık BnluadatBaB biliyorduk. Faka s baaaaaıalarla flaleriknsal da amolnyoroV O kadar ki bir aralık Munr (aaatrlari I- ayrılıklar. baharttikirri taaıaB İran .aı.t.l-rl d.. İrak gaıalalarl da aradaki ayrıll-(m hiç bir dagut oln*<hgını iki alo*t ra ltard*| mrmUbatİB hrrhaldba aynltgı kalayca (İdarenklarlnl yaım ^ iki taraf gııaMlarlala I», yanlan, çok fecaat dan bu ısn »J I hatladarahlariaa dair k ¦¦»»•¦ l amil İr r ııroıİrH. Irak btkunetlnla Ulular Daıarfl Caaal yai|aaıaa ^derdiği naktup Ira iki tıubiımri aıaaında uıua ı ¦anamda o btrl daramed*e <•-• ııakı arlarla bir aabceye b*(laneBiadıfcını fOatırlyo» ra onun Içta Ulaalar 0>rnr|i Koaaryinin bu nıaaalryl laaılılaaaak yoJnoda yaıdıan lataalyoı. Kar|ibklı kckiu.malaı orlirr rrrmryİBt* Ularlar daraagla* baş vnr-aaak ıa mamaıı (dr adrl oldu. Ulut Ur daraafl konetyleia ba mesrlıyi haliçle tatacajı yol bitaraf bir banliyön vantaalyl» amir mseal**İBİ tatbik rtlirarak Ur kar ar »rrmrktlr. İki ku m fn >c doat mtmlrkrt, ba ıbbllfı aralarıaaa balla muvaffak »İlalardı, şûph* yok ki da k İyi olurda. Ka. yılı kil anlasam aa aa|. lan, *n lûraklı ** rfaallıafu lamcllr >tlım«f a aa yarayan aalaşaudır. Oaan içia kom.ulannıııo yin* bu yola Intıaatarıaı dıirmrklr barabar daba ralarındaki İhtilafla biran **»»! fidvritmaalai taleri ı. c5.it "Sar., hakkında verilen karar Almanya "Sar,, havzasına gönderilecek Beynelmilel kuvvetin az olması şartını ileriye sürdü

gbhüh i... m Kadınların Mebusluğu AV im artan aa aa—a. kaara kadar aathraal* ya. darnaafe Tarh a-UaO-*. M» makat ana bar radar. Bandan dala p «W. İd hayran kınnmaı vırllmlş atan aaa ¦yad hakkı, ban takıp ad alan labıUh» ... W I* al »laıak .llbaıtl» bani da 1 Orh kadmaıa aıaa allında aa »ataaı müdafaaya muhladir bir tama ura* balueneaı sakta 1 aaıarısdan, •abll addatraah 'lı...,.!.. Yalan har ...... i... bir halfaU •Idafu (Ibl ka* hakka a.ukab.1 aa bâr ra.'la *a.ab*. Ra raallaak» aa <ldn(». la* Kad.aU> BirİHrl eMahS baylaaıaıalaaV yaı .-ita Sa pat I*ı.l .».«. .«*.-. " Tkrk kadimi mmmtme. ki Türk ıtl,mm! Aaya'ının temel irim f . Hr< •* l.,ı ¦ lannaeVnıf. *a taV • — Bili ...... , .,, |. , 1 . Al,. nrhadar yikaak onara!. nUI**. hır akada* »afcıah n'ur. Ailenin la-•arlı na kaaharar. Atla yuraaıaı «i 'ahir ¦* ¦nillellrri* deaii'tia anld.|. bu ıh .ıal.-ı öylrdır. İa. ma d adi l«ffk ihtîyıçl drrird* lurk kı M.1 .. (aratıl . i-. lir*. ..n-r,:.. ahlak kı."n | martıhaehn ahr «t»»*-*** baaVad haamV. O > bana, Tarh kaabnaa, "¦*>¦ baa arayoruor, dlya .r. ¦¦i.» bı*. ¦a.1,.4* kanat k-™.,...:.- , aaW*nhap BarSfia afadnal bar daha ı*fataıhyaran -TB*h haahaı unutma, hl Tttrk ¦ (¦ınıaı Kavalın» >--ı- . ¦ I. LmiSlif Zodr Ne olduysa ölen Türklere oldu! Birimi aoAi/ca/cn dr itim bu I ili.l-ı I-. ¦ ¦ ıı ¦ m . 1 . mmt aaaariyl. la'ılı »a.. Na aaat*. a* abra aa*ao> târblr.r ı' ı tlı C***lhi ah *am YuaaB H(.ı kt -Ko'ıı. II ..ı,.. Başrahılı Caa-nodıa 'Kiaaoa (âorflyr*. »"a W aiyatal ammayUr. Zayalatta H.-—,a naam M. -«aUlaJ. Oı....; *a kart*, «r naaaratiBıB .-. ı.. "J. Hr)alıı'..da halı. l>ıılunmııTla> d ı Haa a.«ao maada ıl, .1*1. Fraaaa va U|ih—• .it... a-. ayn**h Yunan Ali. Bulgar hudunda VU İYİYİ j | Haınıl t Son had.a* n..in. Yaaaa - Balgar haajUalıısaa aln.au banar m.bılaıa aaV oldu|u | aaa lalarda ya. I fla .('ima faahya mrkaal ın *a A yaa do aynı mıaclayl maaıubalıa Bunun .i'-ı ¦¦• Yunan tai Wf*akl faartala*. ı.bı.B a.|iadr-.k hsautlahı hılaatınıa haoalli old— anı baaba* aacriaa aa daba lak.ıy. adlldıral Mldlrml^llr İngilizler kuşkulanıyorlar ! / inci ıa/ıı/cdm aVt-am , p*h tnr'arharaaa bir Uh.hanrlad>blar 'hakhıaaahl bayanah at M.-Arar-bo..

aua ıi|«ai.ı. harfi ¦••maa bir tahmt alaa nrıbrir. Maaaaalh ham -Arpnnaa. aaa Ufab. banı aV ¦ aaaa barlrJ har -a.a.a araduh, b^fcbudaU Inlıılır rannl arnknulaa aabata aaabnh] antnnBn ı.k..(.'<-.n haaikl kı yaratı bırrlnda durulmak ralıaBr. Yaka* ndakl talaraf, lr.|ilıılarla da arm ı.k ... aUakİarnn *a Fraena • H-maaaaakıtlarmnan k*«baUaahhla. m aaatarlya*. S—*» "1-nn-a.y. anM Ur aa, raşaanldı m ıhı dm HHtıak.b. 'mal .. Xa* t....ai..a rall.«. Sark auaahı kati olarak ,apı. kanya kadar oa Fraaua, aa aa Ruaya Saradaa bırbirlaılnr ifımıdan ihi taradı aBİafnalar yapnırarıhlardır. :...]r.. ? (A. 'Avım ka maratıddr M. •Lambnri> Itra-fından «ornlaa hlr crrap Teren Sir aCon 1 m;, n Sar rcyiamını müteallik .¦ ¦ n-.¦. ¦ bıkkında beyanatla nmuc vc al tatlanDujltr. ilı-ı.-ıyr natın, M. lAioiıi' nln rcialigl ılımdaki deler ko mittıı menisinin nail oldnfm mu eti incdbctufcıen son. m bn komlayontın Franaa vc Almanya taralından . -finle tayan fi firülnıiij vrnayada bulun* r.ı-' ve bn busnıun her keaî memnun cimi* olduğunu söyle-mistir. Sir aCon Siınon- Sana Is (ikbali ile en aiyede alakadar olan ihi memleketin goateımu ) oldnhlsn tearihi mesai tihniye-tıni de metheyletııijlır. Sİr *Cod Simonı , kornisyu-nı reyiamdan evvel, rey Um ye-l ı .rı-. ve ondan aonra imi-¦am ve asayişin mahafaıanına müteallik bir veaayada ba lanmaıuış oldı.J-jr.u clıemnıiyelle kaydellihlen sonra inusamın nıuhamrası îcin bir ıa m anla rll harici yıtılımın Fransa-dan geleceğini dBrtnmfl} ve In-gitterenin Ue bic bir urun böyle bîr yardımın arrura tayan fayın olmadıg» mntalca-tında '-i-' . soylemjatir. Bandan aonra evvelki gfln uluslar v, • - ,mı, olan mdrahereler hakkında laısila'. veren Sir » Cin Sim on ¦, M. "Eden1 in hu mûrshereler cana-tında mûlalıaaının çok iyi ıceir ytpmi" ve bu uıüdı-(aadın aonra M. •faval-ınde ıtiıiraıîicvlıı .ıı. ıu etıu.l bn. Deniz silâhları yarışından kim mesul olacak ? Amerika, müzakerattan çekilmeğe hazırlanıyor ve mesuliyeti Japonyanm sırtına yüklüyor Almanyeye gelince, a da Sar-da nlnatar ta-am bir hnvvettn builininisin'n bftyhh bir yeedta oamsujrı n-araleataeak hajrramat> tmr Sûr aCon Sımanı netice olarak. |ç israftan yıpılsn bn beyanatın Avım kanıtrasını her halde ta ni beyan etmûtır. Avam kamarası kabul en Londra 7 (A A)- Avam ha-miran, mnhtfarııl'lann mâl-Hl ang cenahı mnstrane olmak Osere, hükûm eiın Sanla asayuyl tutmsk için yaptığı tr-tebbOan taavip etmiıtir Bir Inflllı esrterali "Cervsvrt- de Londra 7 (A A.) — Ulaaau Jcrnejı daimi lalıaarc hcaniayoao nenaındeki lagıliı alını at mcaeüi ral -ı nn'-rlrv ¦ Sar meselesi ile İştigal etmek üıera Ceoe-reyr gitmiştir Almanya, az kuvvet gelirll-mes.il İstiyor Camrvre 7 (A A) — Atman bûkometi. Sar «eler komrUm reisi M. Akıitiye |n cevabı gön dermiştir: 'Alman lıılLOiiı.iı plebaıt » rannda Sırda Sulh ve asayişin ¦nhafaıam -cn Uıİletir- CetşnV beyanata mnt isli olnoştar. •Alman huhhmetı Sardasnlb • e aaayifin mubalamn için diterdi» kııvvn getirflmceınİD larnri ol leemnda halunmahla beraber, Uİlketle* r- •" ..-ı ¦ 'aı r: ; takdirde, ea mevenlrn Uraatn ıra m bir knvvetin Sar |r-prahlarıaa jrön drninesin, habnl etmejr tümdedir.» fnh M İA. A.) II, ' III Am< -ta» n • ararak sarı bir komıt* leşhil eemraiır rika mûzakeratlan Çekiliyor Vaşınjrun 7 (A A) - Ame-rıhan htktm ne gnre. lap n yanın Lmdra koaaaasaları yapılırken Van'ngeen nraaba-irn nı leahrimeaı Japonyanm bn tonu|ma!sıdsn cekı!n*raı demek tir Raşlna a la kadarlardan birinin çekil menle de bu konuşma .' hikmeti ¦:':¦¦-') kalma* v» bunun bıltnn mesuliyeti ç*> hile e [a ı. . Untkaedc .ım-lı Irskrdıke bile nstcah 1SW » n-ndı hntamdrn dhseeeklır. Amerika hukhmrtl. »Ukadaı difer devletlerin bn ınA'ldel içinde aıyual iatikran vr deniş MUhl srının tahdidini temin - • • - • b,- imklnlanaı hu-khıkceklcn anjindedir Bandın da anlaşılıyo an hhkSmetinİn hatlı harrırd M. •Noııaın Dsviı> in gvrıışlcnne tıtııaıuiyle uygundur. Ametika en bildlrme-¦h) İne de eVnİı tiUhlınnıa eassh bir landa ı . ¦ a- ¦¦ ırrıanv - Bahriye Bakaaı

erihaatn, In .•ılı — f ve jıponvada aynen h». tekel ellikleri takdirde denla ai. lAhlarıaın y yirmi araltılma. nna mu v alalı al eUıgirti bıldır» ¦ittir. Japon murahhasının beyanatı Londra 7 fA. A 1 - Tıpon amirali M. «Yam»"i"ta' Ame-riban uıur.ni... M. aNorasan Dirinin snrleri hakkında ~ ter a janlına yı heyaaaia hulnn ıu ıa(ar; • - Amerikan »e un-n planlan hır Birinden la trmelden ¦ynmıhlnlır Ba ayrılıp- rn ¦hhiaı nahta runn aenıı nUhlatfianaa bufc..nkfl niabetin muhalasanaı. dıgerl ine ha nl.be.ten lıms miyk ara»Işımayı •»"»inekledir. Bûylık nrhlılann teeeves n llhl r.ldııjju Biııi|1rsBındl)iı ve bunların arılıılmsaını ıstiyoruı. Bil •arıltılmımt' naalAnun konulmasını .ı,ı lakat lııı. vasiyete daha uygun bir muıtıc de yapılının e i lalrmehlryls. Vaşin^rton muahedesinin İta hi d» henlm buradaki vaıilem-ıleıı a»nl mil Icin bir sebep leş hi a. ÇttnkA bu muahedenin feshi .le hükümden duame-aı amanda ıhl araçlık bir Da d det geçreehti e hss iai aranı içimle yeni Ur mcsh.de Vsnr-.,-.>.-•¦ Bulgar kralının bat mabeyinciliği Sofya 7 (AA) — Hu yalatanın çıkı "Kr'.-ni. mllmesnli M. "Kieaaeivanaf. kralın başoıaı.ı yım ,1.,-n, Uyİa ..lli-.l.ı SeleH M- "L>eader. takanı olmaştur. Silâh satışları ifşaatı Çim» ti/di HjMaAnjşyf. metine Amerika ticaret nr iare t i vatıta o İm af/ Vaşm, t on 7 | A A - Aynadan M -Klarh, amkh tahkikat k-ant%nanada 1979 da bir A-me rihaa fırmaımm mevcut ambargoya rağmen Çin'e gfindc-nlaaak Aıere Hollanda ya barut gönderd.ğr . «e bundan havana Çaı kava ku..,tlcr.nd* 14 eaki Amerikan rabitinin muallimlik yapmak ta ve Aaıerikads Luli.mil an usulü öğretmekle olduğu adyhtaktş ve demiştir la: - - Bu m.,», r, a. Maret bakaalıgınıa tavaaautu d* gönder iImlştrrtr Çinliler şimdi de Amerih n harp kvauraı al-mak t ada darlar.. M -Klark. 1933 ve l934da Bolııyaya da yirmi milyon fişek ¦atıldığı nı ı&y lemistir. Gaip tayyareciden ümit yok HonoluU 7 (A. A.) — Tayyareci -Ulan. İm ar had aşla rint bulmak için asttan «amile» kay bohs nm rrikiaV. Bnnunla beraber araştırmalardan vat geçilmİ} değildir. .Şimali yeni fîal ile Avus-turalya bılkıametlcrı maunafları kcndvleri tarafından vevilmeh üte ul yelkenli kiralım.ş-lar ve tayyarecileri bulana 1250 Logilia urası mikkAUl ra-stmişl.' dlr. . Başbakan Kırklarelinde General tsmet İnönü büyük cofkunlokbt karıdandı, bugün "Edirne», ye gidiyor Karhlnrall 7 ı\ ¦'• — Baıbahan lanet lanaO aaat 17 da KırfalaraNa* I'M Havaaıo ımjn- *a ¦ofuh olaumaa rı|aıa bİBİarea halh, mah"pi mamurlar taıafıaana y«V*h>so galaa eaabnalakla harnlaad. Caamal İnaat hsa Vad ayn apn haaVa aaantealıleeo UUfatta baka —»nar. Ba akşam Bakakyer» frallaa bn nyal*t v .rll.mhn». Kanana ) |A. A.) — Bışnakan lamat anaam yana *Wa-aa| ISI ı aaa a ... Knblua SaaVm s rn barak Babaanhl yaaayU ı.. ¦ -.ı. Edlrna ke.uk Başbaksnı banalle b*klamakl* ali.. Ankaralı Bayanlar hemşirelerine sevinçlerini bildiriyorlar Ankara 7 (AA) - Aakara Haleemdakı topa»ab beşken, bğı dıvamadaa ea baldany-ı aldık: Türk kadınının nyaaal haklan tokelltyca bOy&k kurultaya unuUnaılıgını bddirmek, aaygdaneı san n Halktviedc top-laaaa Ankara kadınlarıaaa başka ol it davaa*. vurdun her ynamdan •ayvac a tesSar akaayb» Başkan.k davam bütaa Tnskiye k.d n.,, , Aakaraonki ar-kadaşlan Ua «tden bnlagı feeleren bu coşkun tellerden duyduğu aonını sevinci OJkeaia her yanına yaymaamı Anadolu ajan-aından ddar m---¦ Çiftçilerin borcu taksite bağlanıyor Ankara 7 (Hnsoal) — Haber alındığına gore, çiftçilerin Zi-raal banka tına mevcut borçlarına, ne sarfında ve tak-ntle ödenmen İçin Millet Meclisine bir layiha verilecektir. Bcmun için aynca yfiıde iki raisUtİnde fail ahnacagı sSylen-¦afctınm. Yeni Silolar yapılacak Annknra 7 (Telcmia, - Ziraat VekaJeb Ankara, Konya. Eakişehir ve Sıranla ki silolard an başka Pulatk, Afyon ve Adana da dörder bin tonluk ve diğer ban ufak istasyonlarda d

a İkişer bin lonluk rulolar yaptırmağı düşünmektedir. Nasturiler nereye yerleşecek? Urfa " ı A A I — I.ı ha* -aklardın anman bibere naıaraa, Dırmr mıatakanada Anetr apreli nettk aivd alarak gelen Ingiln memuılan, lrnkı larkcden Najtnrirerin yerleriae iıkAn enslmaıi için Anıt aşireti re an Mat haniyi handa» mnlarckr. İzmirde incir ve üzüm satışları tımar 7 (AA) — Avtn mrUSCİ g«anadcn altıncı günü ahşa-nama kadar haren ait aha harvajUn 32 kn kadar 7679 çuval tmms *c dört buçok kuruştan artı buçuk kuruşa kadar 966 çuval incir Mlılmıal "Adananda amele himaye ediliyor Adana 7 (A A) — Şehriratı Baledayaai ten faanisrda ryi Don Bnltnsf a turSmeaı toplanarak o tut va ıtçi asghgı nı bo-tacak durumda aldugu aftybtne n fabrikalar aıerindekİ belediye baş hekırabginin raporunu göıden geçirerek bundan böyle fabr larda ea aı dört ayakyara va ıçicrinde akar su bu.unduruJ-saasana itana nalıı nm riiı ı »ifan brikalara giren va çıkaa bayvanlnnn yemlenmem ve ınlanman için betondan musluklar yaptınlm anoa ve bulda bunların cn aon bîr ay İçinde tl matına aoa kesti tamamlanTramvay şirketine cürmümeşhut t'-.-i yukarıya ı ... - . Da. ha I ... blı I.ı - »var! böyle hır çatlak yâıAnd-n Iramıay arabalarının hoş>re başında aa hılmg mal>na»-». Halhnhl ıınll baynagvaanı çatlak, kip mimi ana yo'-a Sakı (M af a tıaiBmı I Ça>Bh . bn oaüak ala* har bana «mriaalı0\t. Oıada blı hasa »uhaa frlirar aıaba mallak d» vnlacaktır. Araba darrılinca Isakal bırhaç klşİBİa ö-ı<»§>, aoaa birkaç mi al ima d* balan veya batağı kırılacafı aa • ¦¦ kahkaktu. baaaa |*(aa acarlara ait lad ks» (hl auaauaaal wa*ah*. Bir d. la SarNno Ahmıtt* k a«. yerine, bayla ray I II I I W ...b. Jı *rtln h| Bar hayl. Tarh ba ya. dr* b alraa. bıeahnı ka'-aneb. Tramvay , >k.t. ¦ halktın mltyonUrla IbsIb para . -V,„-,.„ bir d» Nafls Vehlltllnl bu yoİBBilaŞa u ılı-aıl- «taalyor di ya daa* atmraini biliyor. Halbuki mal vanlan ba tehlikrlı yerlrrakı yallar. mAkı admlerİM •¦mnt aanrtv* lafı., .-trlecr.t banhtaklsrı aanatlm.h aVgll mlaha? V* KseBBnaya bana yapoıaıh-i ı.. m dolayı aa alır, ra şcd.ı lalara carpi.nlm imalı an ' Ya rıdaki rraml balaall yenin. »ama N*f*a krmiaırl Ibralıimln naBirinti ¦¦.¦*.'- ,lc. devam iarı dakkatia* koy uy onu. Bugüs - ı—ı-ıı-ı-n- bana t ».dip tvftlşat¦ukİDgu f~ alalar »* oradaki rüp hayratlar ıı.nlr halaiBİar. kalım ba çatlamış rayı kumpanya kacfBaa* v, „ • Fakat bil tfhrar «atlya» *a Mdu ayhye-rns. •..„.., ı.i.iı ha taydan dahiyi mallak p d «illa aaıa Il ama hatır . ¦..i, raaa ****aab .,.. hıhnaabal '., W aaıap bakn¦<¦' - lı ıa >-ıı Bir ala şaramaı anybydlm, ki tramvay hetia'ieiB ...k!-k..r,u tZamaal gaırtaaıaia muharrirleri lafliş elmeh m* e bar I y at) ad* dağladırlar. E]er ba İşi blta bırakarak ıaalar barı raanaaa baba» r***eler aa ıdar*haawmlıda Ut talUş hayati •nama atmh. Bnian •••ai ba ia>*v> Kthıh M labkiB .a Hakaa Mra İle mafc.mil U|h* hhnaala* ala. gmpdaVa "izmir,, deki maçlar Imir 7 < A. A) — Bugün yapılan futbol maçlarında Turk-spor Aıtayı 3-2

K. S. K.ı 2-1 yanm-şlardır. — ZAMAN — SÜTUNLAR ARASINDA Evrensel bakımdan ka* din hakları ¦ın Tirilbilim .lın Jııl.. t..emi hedınlerı • r^oı. >. ı. ..i.»- hakkımı emini, yalan o'1 rarkth rtmlftrl Bardı b- mmıltyl n>anHı im bakımdan tatbik tdsrek ı«a ıa i...... ı -ı.ı.l... riyaıal bahlarırı .malmesina oshh alaa asktpleri ıa M aebabtrrla Midi «t lıbrııân edlb «teaeu'tfUl ietiUmum. hırbdıa ûneo ftliba ıacık dört memlıkttte kadlo ta rın tiya.î baklan tamamıalL Uaanoal karbden aoora bu rrryan buııetli bir bılU llrrledi. Onan t (in hugân karhaları rlyaıl bıktırdın iıtifade edea ıe erkıklarila etele eererık tahtan cı, • m i..'¦- i a yahnau çok kabardı. Ba deeleöar; lo filte re. Kanada, Aıuıturaıya, Ni yut etindi, Ingillı tarkl Afrikatı. Rodlıya. Jamıylıı. Danimarka. rsoevaç. İneç, Fcalaadiya, tıllnda, Felemenk. Rom an ya, Sırbiılan, Lakıcmburg, Almanya, Av im. ur ya, Mıtariatao, Amarika, Lıblılan, la* ıılnrj -yel kya. OkRuaya ıı inli kail butun plıktı k> ereklerini •oaye, Li'onyo. Çık ranya, II un Sa nihıyat Türkiye. M.ı.nlcr Irmıı abaların ba ramiy itlerde, karla umun (İbdam ve tayin olı l'ı.ı-rn. bir maddeyi muhteridir . Kadmlaea mebuı •-¦;-- »e •• çilma hakkının verilmesi, ulan euornrt tıhamOlılnO ifade edar. Mil l.ıl-r. bir buhran İla karaılaıtık( • ¦ ¦¦¦ larblan âdata kadıa banin millet I >' -¦ ıı.ı. .m çalıtılı ran bûlûa fara it, ı kOçtllur. Bâyok ıa bu şuur kata be al autulu rtleri. •e "lıı r. erkek 0 buhran tlarl ayı ¦rami dırıeıdı ¦ ¦I maları oda lletlarl taramış. İletin erkek • kadın efradı rırerak mraılıkel 1(1 a çahftıhları fAıO mOşlv. Kadıntarıa milli buhranı atlatmak İçin fdaterdiklı-rl fedakarlık, eosaral ta kabili, yet erk.k taraluıdaa f*o t erilinden feri defıldL Kadıalarıa b. Iha ata ka ... • ı. fftıKr diklırl ynrarbk, onlara intiha» behhınıo Terlimin htfafaıadahi muhalifi» kihÖnden tarttı ıa yıktı. Fahat lı ba badatta kalmadı. Dafartl Mı re-*... r.ı dadJhfi flkl aaunu «. arta Ifi • ı*-t .mi*., duaya hal ar hal anrpa nar abralar. Oaaa lala yark¦¦İare .hutatlar, .nrm. Irh-ı a e* İthal yaruWean bm kaamdhr. Koda. Ha arkak abrJa tır,.<• dala lalla m.ıalfak aaa-

yorlarea. Oan» arta ba arryıa baiua d bay ayı aareV Kadıalananııa ıtılyılıai aya. bakımdan tıthıb ıdırtıh ealaııa da İT"' |.r.lt. .....,1,1ı kili 1.1«akliran röela-aı ÇankO nırlkl f«. Baybakaaı-mss tarahadaa iOy.ir.difi gM ka-duılar un ıa, bala 1 ati kati ta .atı oda, orkeki-. - biıtikt* alif allında, mut o m m a çalı |l ılır. mı mil katin firi kaaaa l-.-ı.ı. korumak re hartaroaah irin ter lal rın kara Vop-rafıadaa yiyeevh pkaımafa af taştılar, ı't.r nJ.a ftlta htı rtdaba . . aa** eev* kail ı kl . faanaknrunıı. mımlehıuu har te •• hor »a hakan ada aaa aoylrot akkıtı daha * — kaal aaniflı laVOaaa , - Terk kal dahi Tarh ka-emaata laılyatam yokaclt. yuaaaliı aaa kayıtta kır fahıamlı ilerim iler İtle* taralı hl *¦ tthamOlua aaMkan . defa* mı bıkkını kat aşta» im Laka*), n*tı ol ala »roo Tarkivı ı ıı-.,.ı....n dana poh bıtk bir . >¦.-.. n - m a «ara-eaSı |«Vka pot aran t. "_ Ö. R. tm aananaı ıaa n o* anı ¦ mi wt* um t aı ııı g 11 ı ı Şoförlerin bir talebi Şoförler camiyeti, nlomolıJ-leraaa nbamakl* olan belediye reamınia ıryadelrğındca (ikiyet ede ek bmaua aadırdaaen içim belediyeye müracaat e karar ıtrCem.yetm .ddıanna fOre ka-tediye kaaunuaaa tayın ettiği aıami mıkdar Uıtruadcn rcaım almakta , e l.u d a la I lira t utma.!.d.I akıt buna aliıctea Oaaî köpriîaü rot mı v* n... _¦ .1 köprü paralı da ahnmaktauUr ki ceman aimler 12.5 liraya baliğ olmaktadır. Şimdi ¦ ¦ 1... 1-1. kendilerinden alınan retim tutarının yedi bu* cak lirayı geçmemelini tale acaklardır, ÖKONOMİ Zeytin yağı fırlıyor Son gönler içine leytin yağ fiyatları yGkeetmeğe başlamıştır. Dif naenaleketlerden taleplerin artman üıerine fiatlar toptan 21 kuruştan 23 kuruşa fırlamışt ingilizler mey va alacak Bir Ing^bı firman memleketimizden kuru m'vıı. bilhııs* kuru üıûsn almak için Turkofî-se mürac nktir. Tu-kolu alakadarlara istedikler) fa ila malumatı talep rukuunda rerecektir. Almanyaya portakal ihracata " Münih „ te Hana Bre m mel firması Türkofise müracaat ederek memleketimi iden portakal al mak İstediğini bildirmiş lir. Bu firma bUhaıaa Mersin ve Dörtyol portakallarından iıte-mek tek tedir. Bir günlük mahsul Siitışları Evvelki gün 1 itan bu! da 45 ton birabk arpa. 677 ton muhtelif (mı buğday. 36SO kilo t ombul iç fındık, 22925 kilo kepek ve 1100 kilo da kuş yemi satılmıştır. Tütün satışları Ekıport tabakos şirketi Edirne havalisinde re üt m miktarda tütün mubayaasına başlamıştır. Me eni roabıulden ve kara tohamdan olmak şar-tiyle Edirne köyienndeo .5000 kilo, KıHcaUreli nden 35 000 İdin, Uzunköprü ve köylerinden 25000 kilo tütön pcylemiştiı. Mısıra gönderdiğimiz tütünler Mısır hükümeti istatistik daireli tarafıadaa neşredilen harici bcarat cetveline nata ran 193 4 senesinin ilk altı ayı zarfında Mısıra yaprak tütünü ithalâtı 2,585,218 kiloyu bulmuştur. Bu miktarın 550.418 kilosu Türkİyadeo, 602,875 kilosu Yunan iı tından, mütebakisi de Japonya . Bulgaristan. Çin, Ame rika. Rusya ve diğer ülkelerden alınmıştır. Ticaret Odası memurlarının tekaütlüğü Ticaret odası memurlarının maaşlarından yOıde beş u.sbe-tinde kat'İyat yapüarak buna aynı nis da bütçesinden ilâve icranlyln mcıkfır memurların tekaütlük haklarını temin için tanzim edilm proje eklik görülmüştür. Şimdi, Avrupa ticaret odalarının bu huıuıta tatbik ettikleri usul tetkik olunmaktadır. Binaenaleyh ticaret odası m e ararla rmıu te k a ÜHüğü içia odanın bu ıcneki bütçeline de ı.ı a imkân görülmemektedir. Meıele ancak gelecek seneye kaıbi katiyet edebilecektir.

Nakil vasıtalarının muayenesi Yapılmakta olan canlı ve m ot Örrliı kara nakil vaııtnlnn sayım müddeti 9-12-934 Pazar akşamı r uzatılmıştır. Wniti.il kayıtcttirrmycaüerinin bu müddet larfında Fatih Askerlik şubesinde b cak olan ¦ayım heyetine her halde mürıcaatlan lanındır. Dilsizlerin kongresi İzmir Dilsizler mektebinde talebeye eziyet mi ediliyormuş? Sağır, Dilıiı v* Körler Ca-Baiyeti dûn Öğleden sonra Sekinde başında Letafet apartmanında aca rcuaı akt et-nıştir. Kougıcyı eeaupet rem S ¦ leymaa Guk açarak arkada, hamsa teşekkür etsoaştsr. Bundan sonra C*n yatta aea*iık ra-poru okunmuş va mevcut azaya bu raporun muhteviyatı el işaretler ile an latılmıştır Rapor âıa tarafıadaa münakaşayı mucip olmuş, her taraftan (.atmaklar kalkarak cl Işarctleıile r başlaauşıır. Netice de cecni re te anına! 1 f olan 15 âıınm cemiyetten p-kan'maaıaa karar varnasatir. Bunda a başka. ceuaİyete aneatup k.mırın kıllarla erkeklerin 11, ay anara eviendi-rila>eıİ de karar altına alınmıştı . Kongrede. Iımir dilliler mektebinde talebeye niyet edildiği haber ahtrdtğıda mevıubahı olmuş, bu husoıta lâıım gele* makımata müracaat edilmesi-ae. eato ¦ -ek-lme-sruc; sağır, dMıiı vu körler* yapa** ırıyrtm bununla da Önüne k-e^ lmed.fi tak aha yuknk raakaanlara ayaV r mat a karar veeitereh yeni rdara heyeti ıntıkabıııa g*(itmiştir İntihap oldukça aökonetli olmuş, riyasete «iki reis Süleyman Gök, kâtibi umumîliğe Mehmet, mu nr-han, vezncdarkğa Avai re İdare müdürlüğüne de Sabri «Cümışferdir. Dûukü d,İmler kongresi heyeti umum.>«n ılıbarile çok münakaşalı ve dolayıule g-İrûl-tû'û olmu rı konuşularak değil, rl işaretlen' -. . .1. m., ilâTeya hacet olma.es gerektir. Amasyalı gençler toplandı Dün Amasyalılar cemiyeti âzıı Halkcvindc huıuıi mahiyette bir içtima yapmışlardır. Bu toplantıda Amasya da intişar etmekte olan cemiyet gazetesinin mecmua haline getir ilmeli ve bu suretle memleketin ihtiyaçlarını cevap ve-recek şekilde büyültülmem etrafında ko muş bu huıuıta Amatya Halkevi ile mu'aabere edilerek isin neticelendirilmesine karar v erilmiştir. Bundan başka bonferanı ve mtbamereler verîlmssi muvafık görülmüş ve Amasya mahsulünün İhraç * da ticaret odasiyle muhabere tesrii-nine, muit ve kütüphanelere yardım etmeğe karar veri lmiş ve bütün ba işlerle meşgul o'mak üterc Mühendis mektebinden Macit, Yüksek İkini Han Hadi Tıbbiyeden Isa, Vefa lisesinden Celâl intihap edilerek toplan, t .ya nihayet vcrilmiıl ir. Soy adından çıkacak ihtilâflar Soy adi inam iki Kâaaaaaa nıden tonra tescil edıktbdeeeği bundan evvel nüfus İdarelerine vaki olacak müracaatların redd lüzumu rm-onomuşlar. Soy adları kaauu va aiıam-aame ..mn tıtbıkını keutrol etmek ve soy adlın alacık olanlar anımd yüzden çıkabilecek .I.ı VI.-, halleylcmek üzere, Brlediyc reis muavini Himıdıa rryaaeti sdlıu bir komısyou teşekkül clmaitır. Bu kırmmypnda Belediye şirketleri komileri hmait Hakkı ve iıtatittik şubeli mümcyyıii Mehraut Mut varda. Valaya*ten de .- ... . n. âza llt.Sık edecektir. Komisyon kanunun tatbıkiae başlandığı günden itibaren ça-lı»nıı i 1 b (sayacaktır. Ayaa soyadları amalar ara mada çaka a mcuaiarı kouanyau ha Ue d emerse menle mahkeme ye acvkeditccekUr. Ku milyon emrinde bütün auŞerhler=Yarım bilgi ile kurulan işkilli işlerin sonu sakatlıktır, utançtır. $*rh . r Hb i.., - ¦ i j vecizemizi Nafıa Bakam Baa Alinin An-karada mahtndıtler birliğinin ı/aplırdığı g inalının açılma meratiminde »öaledİji nalaktan eeçiy-ruz. />'<.-1,1 Alı. ba söııî 61 di-limitle ma gûıel amJataııştmr: Yomum bilgi ila karalan >- itkİllİ (yuphelı/ itlerim tona takat tıktır, utançtır!

, ı9a ...ur. değerimi anlamak için ilk ince mğû~ L rım bilgi, nin ne demek olduğuna bir aı anlatmalımı. Yarım bilgi, derme çalma bilgidir, tr,bilgi' dîr. Yarım bilgi, gâıteriş, çalım bilgilidir. Ya ' gi. tehlikelidir Çiakâ bilmediği halde bildiğimi id' dia eder. Ba kadarla da i -4/i Afgan kalmaı, bilmediği halde, ör bitgiue dayanacak yapılan kurmağa kalkar, fakat onun kurduğu yapı Öl bilgiye dayanmadığı içim embmk yıkılır. Onara içv'ıt yarım bilgi, to-Mikatidir, «ar bor ye* gibi zararlıdır Belki yarım bilgi, bılgi-tîılikten, cehaletten daha teklikeli, daha Morartıdır. Çünkü cakmlet ay »eçi-lir, kalay anlatılır. Yarım bilgi ime oyalar we aldatır. Bilim en çok takınmama lâıım gelen pey. yarım bilgidir. Bilgiuıliklo ne kadar taoatıyortak ya ilgi ilada o kadar, hatta daha fazla \avajmaliyit. Çünkü yarım bilgi, şüpheli isler yapar, ıı ali İğler kurar 00 bunların sona sn-katlıktır, utançtır. ZAMAN POLİSTE Garip bir hırsızlık Ortaböydc vatman sokağında oturan Moiı tıuniod* biri polise müracaat ederek, tramvayla Orta köye giderken Beşik-taşla Çıragan Sarayı araımda sabıkalı Şabir ve arkadaşı İrfan tarafından bu beş liradan 3 liralını geri aldığını söy-lemistir. Bu garip hıtıiEİtğ* polis d* hayret etmiştir. Acaba Moiz beş bresinin çalındığını fark eder etmez sa-btkalılarlı sulh mu oldu da 3 lirayi g ldı ? Hacı mı çalmış ? Fatihte Refahiye sokağındı oturan Nadir polise müracaatla km Mükerrcme ait dbisenln Atpaıarın a İhsanın ahırında çalışın sevil Hacı tarafından ,alındıyım iddia etmiş. Hacı yakalanmıştır. Otelde bir hâdise Dûn sabah saat beş raddelerinde. Sirkecide Halep otelinde oturan Eşref uyurken yastığı albad a bulunan yeleği cebinden 8 lirası çalınmış, aynı otelde oturan Asım kısa bir müddet sonra ku olayı luclu olarak yakalanmıştır. Sattığı kömürü nereden alıyor muş? Fındıklıda oturan aeyyar kömürcü Süleyman, geceleyin kömür tüccarlarındın "Lokn,, nın depolun görülerek yakalanmıştır. Dünkü yangın Dün, Beyoğluudn Klmadağ mahallesinde Cayır sokağında bir baca tutuşmuş, itfaiyenin yeli,meı - etrafa sirayete meydan otrakmadan söndürülmüştür KADINLARIMIZIN f ŞÜKRANI I yadlarını» yaıüacağı btr ana defter bulunacak, yazılan ao-yadlarının kanuo* uygun olup oımadı tetkik o-iıınacaklır Komisyon, birbirine benzİyen hu aı soy a d .arında, harf ve kji-m* ilâvesiyle değişiklik yap mak salâhiyetine malık olacaktır. Bu suretle ayni ismi alanların ilimleri kısmen değiştirile ektir. Utanhulda yeni ve asrî balıkhane Kercttıeı'.eıdt laıu'maktı *Ua yeni Hal b-nau illaaUrulr aari bar bakkheee iaşem tasa t-vuru durmuştur Bunun s ebebi aataVari tslaabul Belediyesi, balıkhane ip|j«i için s ırfedilecek parayı temin eyientek makt idile ban'* .,1.11lı yen. bir rot.m alınması tulumunu ilen sormuş, fakat av vc*gıtcrı hauueu buna man> gÖıulmıişlU.. Ş.md, Uııat Maliye VekMe'.ı kendi hesabana ItUubarlda asri bîr balık kana yaptııatıyı du-j ar r Tıbaaialrrı gör* yeni bahh-haae ber türlü tessat ve ter-tbatı ile beraber 50İVOOO lira-ya çık . Kız Sanat mektebi şubesi açılamıyor Biri Beyoğlu, diğeri lıtan-Lu'da olmak Dır re İki şubesi bulunan akşam kn mektebinin üçüncü b maarif vekâletince k ararla ştınl-atış ısa d* mBnıtip koa bulu-

Cl'-'.Öıümûıdekİ kanrauda bu mektep dahilinde bir sergi açılacak, talebenin vBcude getirdiği eaerle r rdılarektlr. Kadın saylav hakkı Türkün büyrlk inkılltnnı düşünürken her yeni günıîn dünden daha artımlı, daha kudretli bir do , 1 _ ¦ i'ı-'inz. Dûn bir rain, i.'-, bîr iakılâb.. i.'-i lariDİcrde biae inkılâplar göslernıiştİ. Fakal onlarda ne Türkün son harikası Dum-¦..': dc Kemal Alaturkan san inkılâbı gvcâldü. Bu efsane gibi, hayal gibi, ian-' nıliDH bir sry o ldu. Yalnıa Türk değil, belki bütün dünya hec günün sabahını Türkün reni bir haberile açıyor, patıyordu. Bugü:ı banlar bir .-• dehanın ve bu dâhinin yetıjıırdiği milleiin eseridi. Bugün bu caer de t dı derken bir yenisi doğuyor. Bu da bitli demeden bîr baskısı asılıyor. Işıe son olga da bu h lığımı 1 içinde bir yalai gibi ışıldadı. Yeni tayia. eeçımıne Türk ks> dinini da çağırdı. Türkün önderi biliyordu kl her sıraşı» kendisine guvtuç ulan anası, km, kadını bu si-yıaıl yü * yaenk, dünya İleriliği arasında bütün temkinli olgun'.uğuyla yer alacaktır. Turk kadını bugün büyük heyecanını yaşıyor. Dünya üse-ıtnde pek >r. millet kadınına n kendi-¦ Tirildi. • Kadın, varlığı uluı-ıtı temelidir, diyen Atıtüık kadın için ulusa son dersini de verdi , 1 kuraa nder Mutlu anana bİı> "-¦i ulu başına biz-suygı-Ulusa yardıma gircM- Türk "... :ıır..n lemis elleri kirlen-miyecek. dik bışı iğilmeyecek. der görüşü kararmıyacak. Senin ülküne değer, asaa Kadı büyük den bil den biı Türk cebir ülı kılâbı nının U$ı, >ldugı ^uatereAlatûra' Bn Irnr.ıır. |D. 1 karstmrıdı Tirb kadı borcano ae saygı saaaf-* sevgi elçûaa aanaam kadar eooaus. o kanar öl meı btr borç kı -[[[<m ......Aliye Esat Yeni gümüş paralar Yeni gumis paralardan şimdi y« kadir piyasaya bar mılıuu liralık (ıkardm^îı-. - Alının haberlere göre Ac milyon liralık daha gümüş para bıılmanna devam edilmektedir. Bunlar da önunvûldekı Paaa*. mi guaûaden itibaren p.yalaya çıkarılacak Ur. Ecnebi gazete muhabirlerine Matbuat Unum Mudu-!uğ3u-_eu t*hl ğ eclimışbr : Yabuacı gaacla mebıbvf*-na* verilmiş olan ırıduıhar 1QJ5 yılının ilk gününe kadar yenileriyle ektir Elinde vesikası olsa yabana muhıbırlcrin yeniden 1 . ka 1 lab. melen içia ı.mı.l etlik leri i'i 1.*'e'erın. en glÇ bir ay . .1.1 tarihli aıUbİysl mrktubu. nu Matbuat Umum Mudarltt* ,üne ^'öndrrilmek üaere lıtıu* tau a Vdâyet Matbuat BuruSUUU. ...-.etlerde tal.'.kleru Aııharad. Matbuat Us MudMHVgunu telam eltıaıerİ ve elkrmdeki vesika suretlerini 16 kuruşluk pul N üç fotoğraflarıyla barldcta bu tuplar a u.ştirmelerî grrekrael teehr. Salâhiyet asektuplan bitme* geri veraVacuktar. Halk Fırkası kongre Cumuriyet Halk Fırkam F lih kaıa merkezî nahyaaî d öğleden tanrı Letafet apar mamada sendik k ugıenuı a dciunşıir. I 1.1.lirdin gelen mumu lerm de bulunduğu kongre biya reîaı Celâl tarafında açılmıştır. Kungrcdc bir un hh r unmuş ıe aıuva gosûJernk »dar* heyeti 101 bina geçilmiştir. Buuttan kongreye a aba ya t ven muur. -zAMAN Kimınne val Zaman Ansiklopedisi Lâhey daimî hakemlik mahkemesi biri, h«ri|ln [ Iı Hu

Vapnftoıı ırliri ol»» haltıllır ' - - ¦ - ." hıtal* ıd.fdtfl bu llradi.lt.hi> daimi hob*islik nakk'mrıindtn hi( bahıedil-medifini fırkttmiş, mamıfî bu maMı'mın.n d- mahiyetini bilme iif\ .1. ¦! ı.- I ıl.- malûmat lıtiyor. ı ' - I |. ı . I ıl- • t i-..™ kik imlik mıhken» aioin teşekkülü, beynelmilel bvbub tarihinin bit dünüm nnhtınm Lard Pauafclorte. I,ı. U.ta.m taa-bamam .1* 1$W ma *• attı dr.iet h- nmın» imı*I*ra<*l*ı, bo anhaıanr* h.-¦uhu dünle ayiaa dar! fihhaı ¦ kabul - nlşlrrdır. laka, datml bafaamlıb mıhkı ma.ı • ¦•*¦ attı maa ..-* .al.lap •kanat, latama İm aak ıar «Ham ıh can «W. Al »İmada ııraar rd>n bir ma* * Birleşik Ameeik» ı ıa man ki »«kinindi ILId ** yıa* o laman Maki Llheydiı dikir da irabıdır ıkatne haıır rırilr rada toplanman uıu'. Günde bir Kitap Samimî saadet Laoa Tolstoy MAlırciml : Atliaaıade lımıil lUhbl >y, dünya rdablyat | mlırabıaı aıtlumafe cah*aa b*ye-rlyala, ba ya* ytıOada mta'at ota-ı -.. mhlalarım yoad.mık la-ıımıı iaaaalana mdmkaa martaba aa ufuıp çıkarak yaınauları (•..'•-.». t, m.k Icka t ¦ aaj daram* almend.r. H. — . bata. yanakfı aratrlard* ya tafrana* değraya. ya aaiayr-• ı • ba atratmrla eol*a>> . Maımalık ka f aya, kıadiaîo* rl.ı , atlına* dofru bir likri aabit o-larak grlmi|tir. O y ıslardı bir buhran ... ı bindi k..... „. ıHikmati hilkat rı »ıb»bı hayat aldir/) Diye M ni bııim ııki ıdtbiyatın şu marn (ıkınıl âlrmlndr |Aphra>ı daha aıun müddetler yapyack. Vllat adali yirmi ıJfirl nnı oluyor, likit kayalının lon limanlarında c.han - ¦ .¦ n oo kadar ...ıl itliyi* U'-â bugün dr ona yıkın milli ediyor, ornılır mlıbılayı elmaı. El'an Tabloya alt hatıra'ar, çıkıyor tıtklklır, tarröBKi kıllar •e İımiadcn daima alaka acdıliyor, Halbuhı edebi aüluıu n ondan ,- k fa ila olnu gelen mettli ( Anıtol (Talıtoyl a niıbılla unut İndir. Geçenlerde relıtım yıldönümü müoııebetİM Frıaıtan yeniden biraı I fakat *• arı arlık haya i., gibi, okvamuyo uyandır mı yor. Ona makıb bugün FranaııUr kıadi 6 »ı mütefekkirleri olan re rib'Mrn (Volter) İr biic edilen lAnalol Frı ... ile bıhroeleıine eaplan-ihten aoara yıı• ıkadır lldıd.r kı İnam rXdtb>y*< kitapları (Tolalay) din bitimlerken (aılübv yokluı. ualkbanda *•aata kıç ehemmiyet vırmı) derler Hılbakı ıl-l.ı...ı.a eterle. D aatutea aa. .... k. ad mi a* bar k . , nar gibi kahra a a. ba aıUbmda|ı. amri yaaarhaa kmaıt g**t***c*g.ml [ aVyo hark..,, bar Ukallafa kalk.e-'• marnındır. (Tolıto.I ua ık.arl mı

• rJyetl de. klşat. ifa faime. akalaI -.(ını k ilk ıımakeıııa, dıima mira• larip alaa rı dalma im . eliyle, kindi katiliyle kindi fiae re lelıefraiala da, Kaan a yok o>Bttek kadar |ıaa rafnen aaeelııl akaamık'a hu taam a atar. Akama iade Laaail Hakk..,. ba arlı ıar. .m* e'I.Şi Amal Saaa.ll M Tale-oyan ha babJ aaa-ı ıa aaa dır Ilımanda bar fethala-delik yok. Hryeeaa h, gürültülü ¦akneler yak. Gtıallıf i*d»a emin kar kıl «arlyar. »ılıaiyor, koni. - çok nr.il yayıyor, bir amaıa biraı ihmalim afruyae, ıdlyor, hora* bunun farkına varıyor veya varmıyor. Fakat a ika yat ırk ak. ... Iıfıı teeanyle, mada ti a intak •¦kanıtlı alda aaaa aakyar vo aıhayeMa haaVa da aamiaal aaadetaa | ,ıl —ı eacahUnaa bah.p »alnı t.l.,'.rmıkııa vo roeakıaııa » ba. bamm da karama* Mimekteo I ibaret eldufaan «alıyor. Metıu "Tuna,, üstünde yeni köprüler Romanya ile Yugoslavya yakında birbirlerine bağlanıyor Koman,a ıa \ «götle t ya kü-kümrtlrr. Tuna üter iade yeni köprüler yaptırmak surelikt iki mem in aımendifrrle birbi-nar bn İr şiir iken ıa İçİa fiSHa)-melere ba|lami|lardır. İlk mı. e Komanylda Turnu-Severin ila Yugnalavyada r. ¦ dova aralında bir körü yapılatan i|i rlmrklrdır Bu köprü 400 milyon l^ya mal olarak ve anamalların yarıaı Romanya, yarım da ı .... taralından I...I- ı I ¦ I ı ı . ' ile Romanya aramada ikinci bar köprü de Parneva yakaaaada kaıaiıcık va tim- n yatchklarına fora bunun tapdmaiana 19)5 ma > ı n o da batlanabaktar. Bulgarulaa ile Roaoanyayı b r. ¦.. b>rl(|lirecek Ruvcuk YarkAy lenbot nakliyatı Icıa de Bükr*|lede gArtlymelere devam olunmaktadır, Almanya da Adlîye Na-zar etleri lâğvedildi Berlin 7 lA. A.) — Pruıya Adliye bakanlığı hariç o ere bülüo Alman hükümetlerinin adliye bakanları bir emirname İle kaldırılmıştır. Bundan bu. Ic İmi..m Almanyanın adli hâkimiyeti Kayh hükümetinin elinde birlejtirilm| olmaktadır. bu kadar iade. Fıkal cok ınırıkla okunuyor. Bo da (Tolatoy) un kendi bayatı İçin ûıauml, oldu*u aaaİplerdın biridir. Romanın tercümelinde, aer-ba mütercim ITokıtoy) ua uılu-bnndaki - la adıbilmlymi«r? Diya dikkat etlik. Innail Hakkı bunda cok muraflak ...... Iar. Hım ı ıı."-. ,Cphııir olın Ra.çadan defil, Fraamcadan naklrdılmi). yanı terıilmedrn tercUıııı rdıtmly olacak. Ofle iken ilamiyralerimiı biç bilmtıle*. ÇOobil ¦d*mabılb biatti bir tercOmel kail m tt, ı! ı uı - ıl.. Bınarnalryb romının bayındı, romının bııa bir terefi-mei bili, yaoi otvabİt *r niçin ı a.-.I.!.,. ı ... k, 1 .-lıloyua hır «•»-. i. .-. d* bir "ılımı hali raıdııl *• l - '¦'. ¦ ..i mahtııar bir bayatı konulmalı idi. ÇOnkA memlaketlmiıd* bugün onamağa ve orramrgı mülılıç »e i..:./.ak bDyOk bir gençlik kütle*! var, bu kütle tkıeriyett* freohçe bilmediği i;. -. dünya fikir I......... yabancı halıyoe. Boalara ber yaı-.1 .¦ .: n kitapta na k*d*r kolaylık . .i" ı." m*ml(h*te o kadir biı met etini | oto rol. i ı-ı (Vakit katOphaned) tarafıadan ae|redılml|tir. FlyBlı 50 kuru) t ur. "Tosya,, nın bir ihtiyacı "Delidevrez,, çayı mutlaka islâh edilmelidir! Pirinç zrriyahm ve millî serveti arttırmak için.

Toıya.da »u'a> ıf* dolu rtll Toaya 1 |Huıun| — Toty* ma ea hayati fakat tok muty kul; ca kaiaae.li. fakat a art-b ette de maıraflı bar j- »ardır kî yıUardaabcn bunun yapıl-mınr.t bu muknm iye el ur .t. maıım rıu elliği h.löı kıt. bir bamlı ye. ciddi b.r leycbbüıe maıhaı o!mami|lır. Bu, Devret çayının Devret. batıdan gelerek Toaya çeltik ovalarını baştan baya batetltktea toarn Kmlır-mağa dökül kendi bildiğine akaa bir çaydır Tafkın ramaalanada çeltik tarlalarım harebeiara çevirdiği için ona ıl1 .!• > ¦• r* dahi der-k Çeltik riraati daha tohum toprağa lerpılmedrn evvel İm can daman, çeltik mah-ulünıin abıhayatı denilte yeridir. Ehemmiyeti bu türelle kendini g dite ren Devrelin »uyu aon ii). allı tenedenberi teriyata s gelmektedir. Bunun başlıca tebebı, pirinç mıhıulünün diğer hububata nata r an goldüğü rağbet dolayt-tile b eri T ov yanın garbindeki Ilgar kaıatı köylerinde de vaıi mikyaıta çeltik riraati İhdaı edile enyaya gelecek auyun oralara çevrilmeıî vc eıkiıine nararan bol yağmur ve kar yağmamakta olma acbİylc tutarın caaten .ı :.:!¦!¦ .¦ bulunmavıdır. k raf talar in Jafi bîr aorünü, Bu vaıiyet. Devret çayının gayri muntıram ve genü) aa-Saıı içinde yayılıp dağılan ıu-yun munt lınman ve mı', meydan bırakılmamalı ihtiyacını göstermektedir. Fakat, yetmiş, yetmiş beş kilo at eden Dev, rcı im -...i bu tuyu ııpte-dctck niıbette inşaal yapmak buradaki araıi ahbabının ktedir olmıyacığı bir keyfiyettir. Daha doğrulu hükümetin taraıluluua muhtaç olan bîr .nete İ Çünkü Devret vadisi, arru edildiği tekilde, ıtlah edildiği vc lu büyük kanal dahiline alındığ er İki tarafında da çok geniş ve kıy-ı.-.ılli çell.- aahaıı meydana çıkacaktır kî tahipıiı ol it kalacaktır. Bununla beraber Dcvrczio vakit vakit yatağını değiştir-- ı şimdi işgal altında bulunan bir kı li araıi-de meydana çıkacak ve bunlara mukabil kanala istikamet vermek noktalından bir kısım aratinin de mecraya kal bol un-ması iktiıa ay ley ece km*. Bu karışık ve çok külfetli noktalar ttliha ait emelleri tahakkuk ettirmemekte, buna mukabi l leriyatin ve sulama işlerinin tahdide vc münavebeye tabi tutulmasına, bu da istthıalin arın edildiği dereceyi bulmamasına âmil olmakladır. Devresin ıslahı için yenden umumi bîr arıu ve ceryan vardır- Bu ceryan. geçenlerde buraya gel n Kastamonu vali Kadın kıyafetinde bir hırsız! Tokatla ustaca hıranlıklardan aonra müşkülâtla ele geçirildi Takat -1 IHmts**) - Ce-.-on-terde badın kıb|ıra girmiş hır kırmr bir evden ymdi beoibirlık *ı k a.j -ıı.'ii çalmırlır ¦ir gaa rarsada vira* kadın kıtığın* girmiş olarak alış veriş yaparken yakayı ele vert-r*-hni treı» kendilin tutmak {«(yenlerin r-lİnVn kumaya mürailik ol mu yi u. Şiddetli takibe r.gnten >¦'. ı-iıi'unıı m .ıı'. kııaır Yrniban küylrrine gittiği anlaıılınca derilmiş, bı-hrılrr lahıınllı, ve ııihayel bir köy muhtarının go> açıklığı tavraınde >e yine anın çırçır ¦ •-.ıı civanndı yaka'anmışlır. Bn biranın çaldığı mû<*vker. Ltt tam t atın rUrtlılmiş, yalan . beşıbİrliğın htnn ckıık çıkmı iaaBÎa* dekî ba bınııın dıfer kanı htrnrlıklırın smçlnaa okla|a «e Sıvamada sytıl -açlaHın ar Birbirini takıp eten hıraırbk-lar yorun İrn rınlİşeletırn To. kat'ılar ŞİUlJı rı bil I ırlat. Bir haftalık kaçakçılık vakaları Ankara 6 (A. A.) - Bite verilen malümala gA'r, geçen bir hafta içeruindr gümrük muhatara t rakilAtı larafıodaa biritî yaralı 97 kaçakçı vakan ve 48 kaçakçı hayvanı yakalaan|vc 1465 kil te ka yed. yûı yirmi kilo ın.inar kaçağıyla biat allattı yada defler aigara ka-gı-iı. yedi .m edi atfcidıyr V* rio.t tüfek (ta grçırıtm şiir Samsunda çocuklara yardım Sam.un t (A. A.)— Samsun "çocuklan emgrm* kurumu, devamlı olarak 270 çocuğun yiyeceğıai vr gi eceğim vermek t cd r Bu tiratta bıraktığı iyi Ua v,ıı.ın.l. n halk, kurumu candan ban imar Be dir Bundan dolayı şehrin ileri gelen hanımları kurun için >¦¦«.. bir yılbaşı balosu hatırlıyo vekili Fatılın bu mesele ile çok alâkalanmasından kuvvet almıştır. Memlekelio serveti, köylünün refahı namına çok temenni e-deriıki bu yeni teşebbüs, beklenilen et ve iyi neticeyi meydana getirmekte bir müşküle uğramasın. 1 I PEMBE KÖŞKÜN DEFİNESİ ^

— 59 — — Oh., «a.lan. buau aSylım*-mmmt. ben aiıa ınl hıtaıa.n bı< ııU a.1 hı ha a* kah. dar İp. B*abl*r mtka a ta adı,anman-. tl —Mademki kıtırımı k.rmıyaiB|. bVMi lijlûyorauBuı, bunua banı 3»ael bir dvlOİBİ gllıılall Bin ıpllı* |R**inbol|* ¦*!< ahaamı ••• a ¦atat attim **_ I Rurıd* m adım iDotrrl ala ¦ >¦ ge başladı ruhunu ttlb mı k ¦tıdigi ite kendiliyle Madam {Dr Montııtitr.mıf- bı,lıdı v* mütereddi, kal* «Ölüne duamla: — K ı .„>., İr. büyüfa k ..J,.., . hllhayıt o akşam biı* ( .. ¦eğe bılkl karar ı*r)r_ Dire odum. Bu | bu,iıl, kadın ) dan malual (Do...) nln niea ıımaaoa. olan ındıtı birdenbire değişti, bu dda biraı lertçe ta ayal n m m ı.ı n. I..- . bir tarette d l i — O halde Madam ( Ro*iabol) un . .ıı- -i -.- İnanmak Uıımgalecek fiyle mi, (Seli) 7 Bu ıftı (Seli) ya a|,r geldi, yiae yerinden Iı kildi, fakat e-tıp ivemedi. Madam (Dovr*) Ue ı nün hatıl ıttı|l > >• görarık devi m elti ı — Madam Ba kadana aöı'ı-ıi degra km aa ananda baaamaa »rr. diye kadar •( aamkla alda|. aaı lakakkak adar**, (Sili), tana olumu kl b*n l.uı.lın İr .kilide nıOlı***İr olurum. ¦Seti) bu ton lOı Ollrla* «İleriyle yüıünû ûrıtd. Madam (Dav ı-l om boyla kir ay .aa mum kıl alamı aaaayı kaadkraal aala .li.l-ı,,.e,.,. bahadn. badı .ae. •14ı-mı, alnıma ila -ola,, d* Uı-ıı aelmoaa çak kualııagı aala| ı . ¦.. ¦. Zıttllı hadıma adat* bu yûıden yaşamak tathinl bale haybalmtal tebtıketi virdi. ÇdnkO onun naıa-nada tiapirtiımtl arlık bir eglene* elanktaa çıkmış, *d*ta b , bir m*ıhıp halini ılm.ı'ı. Baaa ragmaa 6.6,. Umlrtı... t»aba-lırkaa* etıım atmıktın artık bakı, ıt.n lıtlkrıb ıdiyarda. Ç (Vertemil) gıH klkar t* mOaeıver bir adama II..k almak İçin bOyia tlyıtr* nyuneulınaa mıhıu* lalaalıklard* duna i4nnri.li. ı*Ira krndUl d* bund*n aanra, hır ııl..'i... iyi Inbiyıll t* '-ıınıl »Sİlk ..ıı-. bir ali* km atmığa kıra* varm.şa. Lanm ..........ı ¦.. ilk .Mı*, terbiye da hdyle d*|ıl mı idi? N* yarık, bl mallı bn aaaa•im pah arhtn kaybı İm., ** aıf.h kabannın .i nl- ,aluna aa|irm.| idi, pimdi yıa* atlın* rom tmek, ¦•¦mm tardl|l laıkiya dairi*, ad* kibar kte . - km olmak m-yamsa. Fakat Mıdam -Do..... ka yaBanda aaml bkçab amşta*araır Ba kıd.a k aaal Una* hiç vaklaa çak ı---¦ ı . ıtm-ı, hakiki b.ı tald* , l. fıUk.l (.kanadan l-bartp kıadktiai , aka*h bir marta ha aahıb. tlraaştl. BOyl* Ur kad.aı kaLahali itiraf tlmık, aaaa Imı tıaı ınnaaa kadar ıeh<rlrmrk olurda, ı.....r..l,,l. kraduİ fedadın başka çara yoktu. Mı.... ... MyOk bir endişe Içlad* ............ - attım II* ı - .'-M. ...,!.....„ baaa. Ma.

dam IKoıInboll aa d*d<klırl doğru o amal, .il be ol hiçbir luretle alıtatmadınıı dıgit mi? (Seli) naçar kalmıştı, nihaytt şu ectabt vermefe mecbur oldu. — Madam I ¦¦¦¦!¦¦ ı lalı akşamı gelıln, kendinle g&rByOrGl. Zatallı kıı yüıOnO ıakladı|ı elIreioİ merılıiı kir turelt* y n- dillerinin ûı-rıne bırakmıştı- Mıdam ¦¦ --' bu elleri tutup kemali muhabbet te şefkatle okşıdı, ııklı, b0,ük bir latiaçle dedi, ki — I.,.'.'. edeeim (Seli), teşekkür ıderîm. Beni Çok ntaıl ettiniı. Mıdam ( Roıinyol \ bu aktım gülüp binimle eghndi. Fakat Salı .l.ııı ......gnrûp itiraf etmrf* mecbur olaeıktıı. S.t o aksım oa* (Armi Ertahınt cidden mıtcut ,.. i.¦* ban mîılıım yaradılış lahiplerinia rob'ırı p-k İlk ralbedip konu)tur*bildigİni İı,.ıl ılnıı, ıı'. c 11.1. ıı.I Mamafif y*ni bir tcıüb* mecburiyeti Srll ye hakikaten çok af ır geliyoıdu. Hrle eıkidıabcri e r-ieyip terıO'ıo eınıııad* lAylediJı b ı .ıı... kılıp ı. ... ı bir daha tebrırlımık mıcbaelyrti bOabütÜn eı. nıaı aıbıyordu. Kendi kendine "Fa kat bu tenübe nınuneıııu otdofu İçin İlhamındı ederim, diyordu. Artık genç kıı, bayatını tamımea ıl*|i|tirmege karar ınm. 1. Bu kararında da**m edeetkti b*r • .1 -(Vartami l) • Hyık bir 'kadın ooıak ,egâae emel >dı. Vakıa tVertvmil) ile arasında beeâı kati bîr aÖı ke-¦ilmemiş, Infiliı mühead «ilenip evleamiyctıfİ bıkkında birşry ~ |Iİ. Fakat l-l İnalının göılermrklr oldufu temıyfl üo, eegeç İıdİraç ile nrticelıarcefıal | S-lı ) kuvvetle lal . .I.ı c.r. onun İçin brndıne :.¦....„ . yrni bir yol lutmafa çalışıyordu. Difrr tarıflıa iıe Madam |Dov | nıo hatırını kırmakta ...... Hele ıvtallı kadında |ima>yı ka dar aldatıidıfı hinini bırıkmık çot fena olacaktı. Binaenal - . kı te ıon Ur turûbe yıpı.-ak vııı kadını memnun ıtaıcfe karar verdi, avdet eder etmeı Mıdam .!i.ıı-ı aeviacındaa h- mra oda hiım-tein '.' in, bu müjde haberi verdi ve dedî,kl ı Dutamî var — ZAMAN — Tayyare hücumlarına karşı sulh zamanında düşünülecek işler... Halk mıi'Maa komisyonu ile koruma cemiyeti beraber çalışır - 9 - l'| V ı.i.et h>Icd,it-ın. e grf*h vilâyet mm t a kanoda »» gr.rh tacrker •-¦ ¦ - tiril halk a»e-•afat hamlıkları yapılman demek r *a ba-k,kalen billiîa mınıtiit bugün-kti haıp inplanm müdrik ba. liman elemanlara malik al maaı ve Liyakıtfa birreiaia etrafında ketum re her euretle deri. İIİ-aaatlara »a.an mûtekaamı m* •ererin çalmam yehaada btrlea-mem dr mıhtır. Bar "ilivel mentakamnıa «• bar ı*.- - aarrkriıaıa halk atada faan belummdaa tertip edilecek plânları, elbette harp ile alakadar kıymetli imhalardan ekr. bu aebeple n.lann anı batla rını tefbil eden mühim bıumUnnın dûıman kulaklınna {ilmeklen «e dil,man gollerine çarpmaktan ııkı bir itina ile minin bulundurulman lâıım gel e şüphe yoktur. Bütün bir rilaytllfl bayatına taalluk eden beyle bir menle ik Bfraşacak olanların yebai fi tel bu ıa ada ly alırı oturtul-memalan. oturaalann da *deet-lar aba reriate gerecin, ıfa de-aine lâyık olacak bâr balda bu latifeleri kabul etmemeleri ve behemehal ba ıı'trı bi|irmık kabiliyetini kendinde görmedikle o aandalyalara yaklaımımı-lan; milli »arlık bakımından en mu deı bir borç addolunmağa bihakkın (.ayandır. Hanalcn biıint gibi vaaaili aı, paraaı aı bir mcmlekcl içi. utü-.u alâkadar ede. böyle bayatı alar da bulunacak re bütün yurda lulb netimdi eıımi nefer kabdı-etlena. verecek, düjman karıı a bü-tün mîlleti dayanma yollarında bukülenveı bir kala koyacak kimatlcrin maddi ve manevi n

e ağır meı'uli)etlerle karat karlıyı bulundukları meydandadır Bu ıar.fcl'n deruhte edecek olan büyük Türk birliğinin beklediği; hakiki bir bilgi, mütemadi ir yaratıcılık, mutlak, gevaemiı bîr atîm vc biç dinmeı re bitme i bîr çjlıaaudır. tfte bu rantlarda atananı bütanda birle ime t inden doğan belediye t e tekke-üne 'Halk Mûd afıa Komııyoedan. deon la. ba koen.ıyoouo bir lırafındI «... et değer linindi halk vardır. Devletten gelecek kanunlar, talimatlar, niıımnımeler •< emirler dahilinde halkı aynı gayeye doğru aerk re idarr edecek olan bu belediye aube ai bütün halk tabakalarından mütemadiyen yardımlar görmek mecburiyeti kat'iyeıindedir ve ancak umumun el beraberliği ile bu iller in batırılman mümkün olacağından müdafaa ko-misyono; diğer memlckttlerdr olduğu gibi, bu vadi t I.ı; tcfekkûJerinc yûktrk bir ebem mi yelle tartla'. Bu hı t metler için halk raelığından d B ve eaerke.ti yenirde, tubekri ka* •aba ve köylerde bulunan kıta hücumlarından koruma cem iye İleriyle rok ııkı ç ahime beraberliği yaparak evvelce l.-nr .ııımı, buunan nnıdalıa <V ¦ .¦.. a .'a i.-.-. 4" maaârfrr.nu koauı.onıı rem . it nı umanda halktan leıekkül ctm., buluna. ' Hıra bocamlanadan koroma cemiy ti . nın de re im bulunurla müdafaa komiayoao-nun hem mahremiyeti mubafa-ıa edilir vc hem de cemiyetin ikinci remi; müdafaa kemiayo-.u re itinin muavini olduğu için lülumlar daha turatle. daha kolaylıklarla ikmal re İntaç olunuDur. Sim geldiği tama a bu noktan d aba etrafı- iıab etmek ûıere talbıkat plânına geteb»: Harp ılânile beraber, aulb (amininin btllttn hiımellcrî de devam etliği halde, birçok fevkalâ e vanlrltr kendiliğinden baad olacağından bu vaıifelerin icap ettirdiği ve müdafaa planında g er,M.gı veçhile emniyet bidemılını ikmal eden gönüllü memurlar: bava hücumlarından koruma cem n aralarından vc haıetten aıkcrbklc alâkan bulunmıyan, muıail ahval ve kabiliyetli erkeklerd en ve kadınlardan teçilir Bunlar: vakti katardaki polıt backotunu eah-b harpteki ihtiy aca göre ikmal edecekle ı iade a; harp tamı madaki fevkalâde ahval karpamda alınman Ktbede n ledbiıleri. ealâhiyeileri, bittactkri bu buıuıta haıırlanmıı vaıifa talimatlarından öğren Tcrlip edıltcek ve münaııp umanlardı yapılıcak tatbikat dertleriyle ameli tıl.m ve ter-btyele ikmal olunarak er geç birgûn k-ad-lcrmdca talep edı letek olaa bu mühim vataai vazifeler e daha ıulh ınman-I arın da abıtırıbrlar. Harp ılâıulr boıulan umumi emniyet ve irilmeli; yeni kaplara göre baalan Irmiae memur olan poliı; çok ağır va-ııfelerle ve büyük ıtdakarlak-Urla karmlaıacağı İçin bunların gerek emmiy erekir vukuat mtvmuada iptidaî yardımlın yapabilmek ba-ıu.unda )rlı|tırılmif bulunmaları ikti liyeceklir. Hava hücumları samanında latifeleri batından hiç bir türelle oıılt latanı yıcık vc mütemadiye amı tun vuru de getireceği fenalıklara kartı tedbirler almağa çalraacab bulunan bu kahramanl arla, kılardaki poliı ailâbaadan maide birçok yerlerde dıha baıba ıî-Halılarla ve gîılî elekt rde mücchhrı olmaları, ni-rallc vukutl mahıllino yetiye-bilmeleri için de teri «anlılara malı ulunmaları, muhakkak mükemmel ve maaeıip maakc-ler ı olmakla beraber ayraca vukuat t aaa a. »d a kar tdaıa c aklan ıehn!ı gaı muaaplanaa vc yahut maıkrıiı ıığlamlıra yarVitamin, kalori, gıda, sıhhat Hasan özlü unlarında bol mikdarda vardır. Yalaf pirine, mercimek, irmik, aiaaıta. petatea, türlü te ıtır otlu unlarla betle nen çocukl ar giubüı. tıh-hatli. ne teli olur. Hatan markalına dikkat. Taklit-krt.de. takınmıı. ıj.ıd. i/.ti kadınlar atiâry aMııjmrfar dım Üçİ. iii.-l.ii ihtiyat mıake-lera malık bulanmaları elıemdır. Şehri, havalarında, düfeetk yangı., tahrip, ichark gaı beaa-balanaa figanca -inle baaua-da ı görmekle valaa mudıla-at* yapa. va aalan denilmeğe etyak olan bu emniyet memur* 'an u n mütemadiyen açıkta kalacakları ıjpbeıiıdır. Ayvaca dolanının Bani bir gaı belleMCağtda -r-ıt.r, cx.ır.-.r d bütüu bu icaplarm narı fi ı ihtiyat tedbirleriyle atın mi) bulunman kati bir lararetlir. OüıOnUİmelİdir kİaeaVinbeıı au.takalırı iaunua. t etini edalmiı. bomboştur. Mrakün kalan »ehır ıkurm İte. arhirle her türlO alâkam kcıilral|, meık enlerinde münferit k.' k İla doludur. Hckrıin malı. hayab emniyet memurlarını leılim ccklmıılır. Soygunculukta fmat tnler en karujık aaatlerde bile faaliyet göılcrmrğe ve çabulcuhıkla bulunmağa çalışacaklardır e bir umanda umumi menfaatler namına emniyet ve te-Umel yolunda bekEyea va kar aa Ölüm le pcncekeantk apm ayakta kanr va nın» dura. bu intanlar elbette hakkikl kahramanlar

dır. Bu ne büyük bir aerrf, bu ne yükaek bir vatan »atıfetidir. Şehri» hangi amatakalanecbı hıımıl görecekleri evvelden kendilerine baldinlmuj bulonaa bu rmm at memurlarının fchir btlcdiyrıinde, emniyet müdürlüğünde ve ayrıca hiımel mıa-Iıkeımda mükem unur. Ancak aakermUe a'ik.ı, bav luaan mülehaatıa bmttclcna bu iyi'ide kullanılman ı ar ur i ı-I'M i) ite, bu gibilerin dt a içliler i mıkamab aidrai.e varile-rrk bunlan. barp ramanında eıkrrhk |ubekrî taralından alınmımaıı ve kurula, cm Biye t duıe.ıaiB tak atlanma mam tamın o A. tVatl ftea* tane tat 11. * uta atu ¦ t* •< 111 mı IbBIMll M ¦ııhmlkimli l Dünkü şilt ve W t n>« *>* T * ı açuncu küme lik maçları Geçin halta İlk maçlarının birinci deneri bitil. Fikİıtdrde ikinci devra için bea, haftalık b bırakılmışı . Bu be ı hafta tartındı I lı maçlarının üçüncü tııf,yeı! »• dömi finali ile birinci deereden geri hrakdıa lık maçları heı &ç ¦ alııdı da (MI maçlarına devam adil.l,Hr. Karagûmrük - Beykoz Dûn Tahaim rindindi İlk mıç Kırıgümrûk- Bayktt araaında yapıldı. Hibem G lıırl M - - h ı İt i ¦ di. Kıragûmrük akını il» batlıyan »t golle natireleacB oyun İlk devre tonuna kadar Kırıgim. rijün hakimiyetinde gtçti. Btykot haıminı ehemmiyet »-rm»m»k yu-lündon kendini bir tdrlO topllyl-mlyordıı. Nihıyel Baykoılılar reoin bir kıç dakika kıla merkat muhaeimlırinla aya-¦ iyte beraberlik aayııını ytplılnr, Iklnri daerrde da bir da penaltıdan olmak nere iki gol dıha ılı-fak otonu J - 1 katandılar . Galatasaray - Haliç TakıİmoVU İkinci mıç Galata-aarıy İle Haliç aralında idi. Hakem H.lildrn llalltli. Kuıretler aranadı görlltn mot.ürneıiıiif .o bırit nrticrıi olırık Gı lı tatara ylıl ar birinci dura ao-nuodın 6-0 galibiyeti* çıktılar. Ba de »re emi no d ı Ga Ular ¦dala tak balt nynıyırtk bu tlb golü çıkar dalar. İkinci doredt Galılaııraylılar blflf bir oyunla İki gol daba yaparak mıçı 8-0 bitirdiler. Sûleymanîye - Hilâl Dûn r'eorr ıtadıadı ilk mıç Sûieymıniya - Hilâl takımları aralında yapıldı. Ili'llliltrlıı bn açlarında çok mavaffakıyttli oyunlarını gıömöttuk. Du.kıl maçtı çok gflıal oynamalarına rafnaeo J-5 • ¦ . Ketliler, HI. Illlllar ba maçı İyice bir balad İle oynımif oltalardı daha muvaffıklytlll bir netice atabilirlerdi. Istanbulspor — Anadolu Fener atadında İkinci maç la-Uabulapor Anadolu takınılan arannda idi. Oyon çok bayaeanb oldu. latanhulapoetular bir penaltı hıcırarık İlk davrayl 1-1 beraberi.kle bitirdiler. İkinci devrenla İlk dakikalarındı Anadolulular bir gol ıtaıak galip bir vaıiytte çabtılır. Bu olaporlalarda tealriai gflaterdi. Iıtubutıpoılular mağlubiyetten hurtalmah Icjo nkı bir oyun oynamıfa bn- nd¦ Iar. Ve bu ulu 0 yunun neltceei olarak evvelâ 5 e-Ithattiain gdıel bir gollyla beraberliği temin elti ler »a eoara Terfik re Sa'abattima ayağıyla Ikl gol daha yapırah 2-4 galip geldiler. Fenerbahçe-Ateş Güneş bundan aocra Fenerbahçe, Ate| ı-t birinci tikimi.n arn.ada uıuaı bir mıç yapıldı, hlot un bir aekltda eeryao adan bu maçı J-l kalandı. I ererin gollerinin ihlaini Namık birini Mutaffer at-

miftır. Gûnıgin golünü Kclii yaptı. Üçüncü küme İlk maçları Üçüncü bOme İlk maçlarımda dön Şeref ıtadında ba-Jaamıttır. lık mâıabaka Anadoluhlaar - Sümer epor takınılan aıaauda İdi hlaar Utar takım cıkaraaıe-dıkinnndan Sümerapor hökmca galip addedildi. İkinci mnç Feneryılmat - Orta-kOy takımları arenada yapıldı. 1 e..- -. ıinuı götel bir oy nadan •«»'• 3-1 gaGp geldi. Vefa - TopKapı Oçuacfl köme İlk maçlarından aon yapılan Vefa - Topkapı araam-daki ı ¦.( maçında Vefı takımı, kıdar hâkim bir o-yua oyoıyarak 5-1 ga.lp geldi. » Ankarada dünkü maçlar Dün Ankarada futbol aampi. yoaaaı maçlarına devam edllmltltr. B. labımlan mnçlantda Aakarn Güce, Itlifakepor gelmedl|lndeo hübmen galip ıddedilml|tlr. Çankaya da Allı no. duyu 2-1 yıamijfar. Birinci takımlar maçındı AakıragûcO Ittllakapura bı>tın nihayet' kadir htkim bir oyun aynıyırak 10 - 0 galip grlmlçtlr. Çankaya dı Albaorduyu 0 a kargı 2 ile maglop *tmi|tir. Japonlar spor sahasında da en öne geçiyorlar Sporda Amerikan tAmerikanın dünya aporlarıada ' I.r-. ¦¦¦¦ Kıi.ıv bilıyoruı. Bnndaa, çok aı ıııua içinde ea çok jeti- ı lad* eden Japonlar olmu|lardır. Japııntar apora kabiliyeti farla olan bir millettir. Geriye kalae bilinil niyetle tekniğin de kendilerinde ektik oltaıakk lalada metinini inklr atmımtkle beraber bonda İdarecilerin aalihiyatlerİDİn pek «aıl oleaaıının büyâk dahil ak dugunsda taa cdiyoıuı. ı: Kmtih fampiyon re A'.'.a.ı. HallaHdal, «f..J. -......Villi Dea Aadrıt Küçük spor haberleri Fenamda yenm amatâcleıl meydana çaknrmak Irka bir kamita taakil naVlma, ıa İnal.yete burnu.mattır. ı a Fraaaa - lagilleıa ping - peag maçını gOçlılkle bu iade k atana bilinilin «hı Ingiliı t|ır aiklet boka tam^yaaa "Lra Harmey. , Alma a fam-plpeaa "îlı nıL, Be karr1»**'! »» maç Nal İlan ed-kav-flu. Be harar Ing.ı m. Laklaa alarak katkı tıtmla aimımıçtır. ¦ a a Taria'la yapılan bir yftrkfii) mOaıbabaııaı 'Gadıud. lamında bir F.anaıı âç aaat 50 dakl ¦ıaaa>|tıf. hleaafc «1 hileaeetra Idk * Paraata kamalar aramadı yepInn f.ng peag tuınoeaaına 100 d.n faala möaatak iıtirak il miat" kniğinin faydalan.. Aırupada »a Amarlkada allti'im ¦mini çohtan kapınmı) ** kınalı piıl yanalımı ha|lıami| -¦¦(..;.. kaide Jepeeylda timdi aıı.n ınaadur. Bu mtuaeıkalle ana mdıabakalaıİa »arılan han

.ı rmaıl rıalgarki 100 ıa 10a mtba 10 10. Tl I. IS H«ılnı 110 eateaeh. II M0. laeb-kara IX naa' M a-10. I..k .... İM atanaah 51 110 Okkamı âçtmm İt m. »k Nıakaka Sarık I ai n irilinin anam allama 7 metre n Ueıaam .. « ¦ almak ıa bu •:lallaem hac ......... Japaa MHnri »aıl ıpaeıu'.aaı almanalnn dalay.akrk bu ... .d.¦,. hki ty tvııl ...nı ıı-..-edip bir ma: yapın Amerlkaa milli lakıaalanadta akrlnla dı nu-»aa ke la ma|ldp almııı. |. panlaran boeıtanaı bile maf Ibp adıtak laılytlt gıldVhlaıitl lapa t etmiçtlr. -.——41, "Vines,, in bir galebesi daha " Vlaaa Fraam prafıaytael ¦•eapl yemen adı da Almaa •NuaaleI pak kaklraaa, • i al t-.' İla r'»di '¦ —.. tagUltrıara anara Fraaaa aaap.yeeaaaa. da kanamak aa-• e'ıı'ı aVaayaaaa aa İyi lıaamin agnee kabal .»-.,».. Valaadaeı •aki aaa^y*. t-e.be* Tüem^a F n—,;„.. rnnim ¦ . p. fak raket y ektaa anan Alman aam-plyaaa tiranla ta, . aki drla daha matkap »ili. Saplı. .. !.«„,..». d aa hatân k... - .. kayrıl ıa lak-dı.ln kaknadayarlaı. Toloen Antrenör oldu l«I 100 »• 700 atatra aampiyaau r İM mrlra rahoıliMi) Zantl Talaıa Aalrıallr olmaater. Eaaara Amarihaa fadıraayanu 1.. .1.11.1... f ..İr., ..,.1 ..I.I,.lıi,,.,, ıı lakat haaea lrta|l Ilı ıporu tarhalml|IL 10 S. l/S de Koştular Craabi Ammhada bu ama Baları dıkkıll enlbadta dar natır yaptUatahr. Sör'alfl »arla Almnea. 100 metreyi 10 l/S da kaamnatm. Bu yeni eâeya R-haıaa>ar. Fakal a rkeene cak kararak mm almam dayı,mala kabal <a.k»,ereği tabdıkr. Amerikaya yeni davetler Kapah Pul (¦ ah atmak öıere Japaayah Ytaabıa* ka. Daaimarhnb N.nllte, L»rçl Ny ra Italyaa Betıall Aaaanktya davet »dılmıal»rd.ı. Amerikalılar memnun ı. ,. . aaaıya naıaraa A aı erikli ı ¦ 11......ı- Alanlar aaalmi|tır. Bu un oltalar II oldetuadea gıçca nene kinde» â hlai ti SlmU| .lem.k oluyu». Gelecek Cumartesi Galatasara-gın Muslinine üç sual: 1 — Galataıaray birinci takımının bu tene alacağı neti. cayi na tahmin ediyortunut ? 2 Galataaaray genç. ikinci, üçüncü takımlın mütemadiyen kalınıyorlar ve futboldan anlayanları erinde çok müıtail ve enerjik olanlar var. Bu itibarla müılakbel Galatasaray birinci takımla rının variyetini aöyliyebilir miıiniı ? 3 — Atçı - Güotate birletmek metclcıi hakkında aiıin nok-taî naıannu nedir? a a a Yine gelecek Cumartesi Beşiktaşın meşhur Şerefile küçük bir mülakat — z A M A N — Ki, Çanakkalede :Nasıl Durdurduk? Tefrik* nmmvarau; 12 Yaıan ı Aânnef CemeleHin Birdenbire, bahrî harekâtın tatiK emri gelmişti...

^aı.akkale,,ye asker ihraç etmekden başka çare görülmediği bildiriliyordu il'. Kul» ,. n | ı.1.T1İ ı ı.¦¦ ,.(ı - Loı Varla,, ıMıl.l. girmek Olara eyliyetehlırdir. DOlBUDI ıplrktyb*., nrb-tltihıb tdıcıkm ve "Prıntot emrlniı altını aksım hır.k.t bırıkı ¦•Mr ııla «rı mık 11 1,-rmı lardı 1 nalı ¦• Uarbn Robek „ "Mayı. ıtıhkınltl limİ-ı ak *a karıktın lıak kradaMM taarl -tm» saVr. - bi. EBıılH _ la .dikiti içia raaaiaı —. ....rim.lr.hh la. nah av Bİ1 - "rn ı Iı iıı „ •IrmiıİBde Amiral " Da ¦hriye ar ı ara I İaa şu ¦ıı , . iı ı L HJ 11 Mraraı l. ¦ . taa-•ara. Uerlkanh-ad.. Hınkın •r. «art «a. .«1-4. t—**-karlı,•'¦I*' ıınnedıyoıum Ancak kaaa biraı mehiel iarıala faal ... i. İp ırlı bununa •¦ ¦ • ı ıı.r.r.. ¦ .- mayı a tarıma ametl-y.ı"" alıfmık : rı gormaUrt llnmdır. m.. . amam bar karama hanlı nraa an a laf kar kara ajaarial lifim ,•¦ mtf arak la. Baaa lılıaraa ttmmt aaa aakra toplarım a aak talar a •akıhı mı* I(,a mtttadd.t aokl.ları aabt* ihraç Vı.ı telin hum " Dİger biyeleri n lan bacalı gOf-rtıliT. Uman ¦Oarı goril ylnlerln 11 ataMrifl 0 ogted. 1 taam: f roıil arlı halamdı ı. fırka a inhlaır mırialrr rı ., >¦ ; • i'-ın da ]'. ı hıımıtl har. I. / ¦ - l.ıııı -I km rai ıra ra itmektedir., raal rr. ml| ımi| kl ka da aı-. ...... kafan dı (aaaktaa faa l.ıeril-n. Iktimal al taalaadı-rıyae. Saat d* İti kartta lat.kkla-laı «aatuıa'maı. alpı tarlaienaı arada İaa aaaa bataryalar huri. mı| oldafaadan •miri mıyia tarama ameHyeaıaı pak muea.t İdî. Drmık kl o ıımaaa kadar horkaı kadar tıırrkllı dirim •da aılmklr İdi. Bahriye Amini -I., b.1ı. mı t huıuıup bı-1.-¦: Lordı riye n emelin ¦kil. baı ı/ı otıa *a C. ıdaoı tı hı İti«.

bak, kum. toplanın, •¦âmini Frınm Lo Ro-Fraaeıı I. ılı da terilen nı kadar ar. hOllıa olu ¦* flaO lebi ı komitıal, ıtl, Amiral ahkamdaki • k bir llkir .i bu e karar muıiMaee "»bi bn-tıı.-k . ranlıaıyl. ambllir. Fakat Marka viran açla. timim lakaıkı bar ankl-ıtle alaa a. — ' . ¦- ı . galip .>¦'- : ¦Via Amiral Da Kabak, aaa B.k-.t. a-....'... M Mart 1*.S - iSaal a.» aa ama*) III - Baff*- "Hamülıa. .. ¦jarSı-aln. Ma -tan-fam bar ramıa-W. (......ı -n.m iim. ardmaa II Sıııl.ı mil hm karta b.,:ı..m.,...|.a. bilatıdi. Daaaamı Manamı a gtrd.fi taaaaa mbn akaları mm klmı,aalmık laka Bof ıu mahafaıa aaaa batûa top ana Irnbaıı laaımfıllyut İı-, mama oa laptan im mıhlardı ekip bir co|u da yalan lopt tr-|.t. İmha ıdıltrak glM drfildir. Şabalıa yiımi • i...inli baraja çıkarmış aldafumuı taklip aıOfre-¦aal v.ı'.. ... I .. .lira bir baaUın yapmıştı. Ilılbuki mar Oba m t bin badtou karara (ikaracafımıı lakrlp mBIrr. tllıtİBİB padHU bir a4iu.il.. barı.tanaıakları kıaıatıal ıırmtkfaatk*. Ba .....t yepıkiletık dalandı kalıra IU kar k. tattı kafa. aak 'lıd. kararı < '.'H ' m| i. ıarara. ı ....... . • ba lmtraaaW rMamaaa. t.dt raar.f. bdıta atarıHıg-m.Ur ıLkl.a aamra, kaaam iartt jia ntıra Dıf.r Ur .Iı.. gı. ıi|.ı"ı.ı (»ılı aiabıltı.fıadııı ...dı I- f.ılın anma apb bağı mi kalmaı dr alı i at glrlatap* kı Mayıa tthihaai ratıtuttar. Vı ttblıka ıı a ta lıhmınimııdao II ... . - . ru gırık tabii, juııo mı,a ı.ı....... hır. k t* Iıı.mal, ı. .I.ı .1 ,..r bı bir ıımıaa mdtııak-Fakat ordu '....... kaıır aamaa b.iala bulun taaV kukıaarafıa. Aali|ıUa Miaaa Oıtrb bir ı. ' ı ...i- bul ¦urati i--'. - - aldı Iı trhlıhrıt firma fıfa alarak.., Bu Itlgralaım. oka dam. Uıun bir brlrrladrn ¦ ¦-. ¦, ¦ ¦riu .1 ı ıioa dofra kati lamak. olıbl bir atmak itin laıktt diki mu .a. at t midi ili ıh hur On tıhliı iniş mlk,ııtı ı II, rku> (ta I

' bir IrarAMaaa ılı.>| İb rakaa rAmtiraaaa kı ram. D*tm«"« aagtrl C< ba anmltt taraVklm taara karara bir aram ibran b.(ı.,.ı, baaa har ka-mm Uf f.k. ,^.,«aa. »( im-h* pak y ba Itataha. kar eaktal laıardta kabri bir kanımda a daha mAhlm bir aryd i. Baadaa maada a ıtmaaa kadar bOtOa k I....ıı.n.ı aıuhıhrmr-lırimlıin lıtlaıl ıltlfl bahrijt ha¦um likrlndta atdıa «ıı fiılliyardu? İB Mırt burumu ıınanndı iaıaara ıa,iatım.ı ptb nlıî idi. Batla barahll laaanada ıbrmmi bkr tık |.mı. -I.ll.ka.b!. mukırtb* k.r.ıııa>i banar g*>am ,ti Va ba pnai Mıitaala kir aahartt altı kafta t rina* da kabaca bar ar-fi rMıalmk) olarakh. Batta tabi nblılara galıara banlar naun aVmlr fıatıoa . ı'-l-ııı • r a mıbkdm ııkl Ve balaa bar tak! ........... ısrino bir diferini gSadırıaah gff Ur Ş»j nı-ı .. - 1 1 ¦ alarlm r ir m lalada Amiral * Da Rtk k. la fakmlf aidvfa t.lgııl-ntmt alaa hıiır.md. lal ı "II mart klramaaaa takam fim U-uob.ıı g*ta ta.lalana. moaUiaa edaa tap ana karha* gaa'ak kanam a BHnala dı aaataraiabıiee-gi ta bu aa. r ¦ . avtrta tarlalaUnaıa UraaaMItraf I» rmaakrorda Cfar m ..i . ı ba İaa aednt böyle kırık.ı adllmırorda ? Zatta dalma papanya karar tırdiflmiı dt buadaa baafaa bir «ay dejlldl bL. Araba aıdta .lotayı aaa ııatte fikir dıfiıtlriaıa* ra ardaya pak gaf bir tın'e tıbmll alaaayo Aakarl bar haram ılıal mataffa-ki retle ..Bıınmııah alarm bâr kabri klı mı ala daha fana Mal l.a.1 mmaraaay. ammbur kılacaktı. Baa Amlıai*Da V .bek., aa yalda bar baigrıfaama prkılm» ti Um ,-¦'(-.. pak UI b.l.fordıım. Bahriye Naıaratiada derhal bir harp oac4mtm iıtimmaa karar •ardim ta tatamıaa Aanrala ,n telgııha çıkılmama! teklif • 7İldim : (¦akHra mm*, iaa ata Var AaaVaT •Da aaaaa, a) ¦aH ....... ıa Ba . • ¦ aa... ¦ kam oanneanı faanam bab-rmrmaı manı ktr.kaıafmdaa amada Ur kara kmebltmaa pakah a mal akmam ta •--•Mı..,.1..,. . Mİ-ı.|"i.ııı Va bu karrkitm bo-a-ıiır. auıı bila mıyıa tıl.ıkr.ııı •f 1 v 1 hı ortadaa baldıra tanka-, bm itıbaria beahrıyt h,.,.-Bkaaa Ulumu ta 1111*1 taaııh talgralaı manam mahlırl .i.ı. p taı mıHtanaaa va aıim v* hkm-metU lılbık etameiı te II martla biflımı, oldııfunuı hıleama İlk lırlatlıa ... 1. 1- ila tehıar datam ¦ yUafall lıbıladayia. Çaaob ga-cmVadeki UtJukaVamara *amaan. mayla tamlar ıa. inamını eakadayar. Ct(tltkl İılıhblmlana Imbam >¦ m bir ileri barekıliea muhaddı-olabilir. M .. Tark Nlo¦uau maflap adacık bir dtrıeedr kattatlı ba kuvvetin fır maa. eaı.tatka h.,.iı amamiyeri adtdb II hnar hami odrıefi t katlı * ıb-ra kof aı kaplama kar.fla mkıaaha-laartı kınlama! aahlatı bıkkında lltıkklmlııda mühimmat Bakaaaı oldaf uau ıt maya miktarıma makdul ¦ 1 , 1. .l-r alahk. Çaaabka. mrl nlahaaraa bir daaiı harıhaV-talt amlamak bı,.t kaaa.l.a taagtcaHb uaııaa beaGı pılmımıı ı.M-( ... ıibnnlîyanm. Ilııgfin karıkıl ıj.ı.k alaa ........ "I " ı. '¦ m -. • . İtlermil bakhıadâki nnklal aaıarımııı i. ..... k... Baaa Unıaraa aiaiı hanvama vaavldan l-t..... kmranaaa kanrlrkta halamaaya aa.ıt •d-r-n-. Devamı var

iktisat isleri Suriyede vaziyet Suriye iktisadî buhranı ancak 1931 de hissetti Lübnana geçen yaz çok seyyah geldi OOnyayı katıp kavaran buhran Suriyede ODCak 1931 at> netinde hiııedilmeğe baylan-naıtır. Sahil mınlakaundaı (Ce-bellDbnan) ın batlıca geliri tarir (Bnaurut) limanı ve civarının memuriyetini me te-rantit tvrareti temin etmektedir. Ha lbuki gerek turiım ge-rek ı.ı jı.-ıi ticareti, .en çabuk ve en çok buhrandan mü-le-etmr oian ardv. Franaaoın mandalına lebi dahil memleketler, tamamile ımı mıntıkalardır. Mcıruat İB0, 1931 va aeneleriode h&küaı .men m ıilı.) kuraklık ve faıla eoguktao pek çok zarar gfirmOflOr. Bu aene eri takip eden 1933 va 1934 ianeleri tartında variyet dütclmtgo VİİI tıılm jlıır Zirai vaziyet 1931-1932 aenelenndeki müt-hif kurakhga inzimam eden 1932 - 1933 »İddetlİ kıtı tiraata pek b UyOk bir darbe vurmuştur, öyle mıntabalar oJ-muflur ki. hayvanat layiatı umum nnktjruı 40 nispetine varmıştır. Gerek tuyuo arlısından ve gerek ekİmıcrin bilmelice mal İdmanından, maha yandan yanya aıahsiftır. 1933 aenetindc yağan yağmurlar sayesinde hatırı taydır derecede mahsulfil elde edildi, Bu n oer'alar pek iyi bir bale geldi. Hayvanatın aayısı etki tutarı buldu. Telefat dahi tabii bâr sekle girdi. Bu »erir. mahsulâtın hah pek iyi idi. Tamamı memleket dahilinde sarf adildi. Buna binaen zirai ntahaultt İthalâtı tahdit edilebildi, memleketin İftira ka* bili yeti arttı vc piya aa hararetBundan bSylcde, kuraklığa karşı dutabilmek için bir suru tedbirler alınmış ve alınmakla bulun Buolar me yanında : Irva ve ameliyatının İcrası ve mDteadit kuyular açılması başta gelmektedi (Humus) gâlü barajının yük. irilmeline karar verilmiştir. Bu Hvcdc, (14,000) hektar tarla in diil.il bir hale gelecektir. Bu aaseliyata başlanmak Öteredir. (Tulşehab) şelâlelerinden istifade ederek (Cebeli havran) mıntakast İrva vc İska ameliyatı ya acaktır. Ticaret ve ziraat Suriye tamamile bir riraat memleketidir. Başucu mahaulâtı şunlardır: Zahireler, aebreler. yemişler, lütüo, ipek, pamuk, hayvan yetiştirilmeli (koyun ve keçi) Suriye sanayii iıe doğrudan doğruya mahsulata Ubidtr, Mensucat, deri vo konserve sanay ii gibi 1933 senesinde Suryeye İthalâtla lu inim memleketler nacyanında Fransa, Türkiye. Japonya ve Ab&anya hükümetleri ithotâtiarını hayliden hayliye arttırmışlardır. 1932 aerKSİode Japonya ikinci sırayı muhafaza etmiş iken 1933 ıc netinde bn ikinciliği Türkiy kaıanm ıştır. Buna mukabil, isimleri aşağıda yanlı devletlerin ilbalâlları ıu nisbette sıalmujtır : Romanya '/, 32, Belçika •/. 29, Amerika % 21, İngiltere % 17, JapOD malları doğrudao doğruya Ingilİr mallarına rekabet etmektedir* Tûrkiyenin Surİyeye ithalâtı Surİycye ithalitınuı, 1932 ae-nesinde: 41,560,000 Suriye lirası lutarkaa, 1933 aenesindo-M.869,000 Suriye llıanna varmış lir. Bottii limanındaki taalıyal 1932 .¦n.ı.n.le Barut limanına 1.1380.733 tonilâto ı...... ¦¦¦ d* 793 gemi girmi*. 1933 iane «odey ta bu gemilerin ranttan ? 319.342 tonilato ha camia da 920 adada balıg olmuftur Fazlanda ( Harf a ) kaaaaınu* baı mlddıla alt faaliyeti kar a* kadar laı.a:.,',,.e do bo l l.tUkk. aanMkva kadar Benri .man.n. bar atkle .e.med. 1934 aomem kâ*uauaaam.nde Baa*al Mana aıa dt tracadc Bet.. ı ılmay alaa aarbaıl ama taka; va ba Aguttot ayında baalaaaay olaa limanın buyttalascaİ aaaa hyab her ha Ula Banıl kaaa at--.ıı fnaliyetıai ııdca iyiye artıracağı muhakkak addrdı İme illedir. Limanın bllyUtulaeai 47 milyon Frank lah-ıııın edilmektedir. Berut limanının inkişafı İçin yapılan frylerdea maada, yeni şimendifer hatları inşası va mevc lir n yenileştirilmesi t'em m ili edilmektedir. ( Hasep - Nasayhta 1 hattının (Musul) nlıkametıada alarak Irak hududuna kadar aaatıL atas. .aaehyeai 1934 ktartuıda başla mıstar" 80 rUooMbeiub ka.. m 1935 Naanında illetine ır açılacaktır. Irak hOkurn.t.rı.o ba battı (Mn-m l) 0 bığlayacagı Cımıl edd-mektedar. ( Hevrut • Ka, ık | haltın,-, norma bal* ifrağı proycai hatırlanmaktadır. '.'m ı. petrol la nam deauı ke-narına a katılma ıını leauaenf Musul - Trabluışaıa) arasındaki

yatı Tonmuıda bit-mistir. Petrol, şimdi aabila ku-dar ¦.¦ı-lııı. kt.-ıl.r Turizm 1978 Sanamad* Sarriyade ika-met .-I.ı. -ı-nrimi-riM miktarı 8,000 nı aşı'kan bukran va Surye lirasının yOkaek rayici yOıüadca bu miktar, 1933 irinimde (1.000) aa indi Cebelllübnan) hükümeti. U bala bir çare bulmak gaycail* yat mcnumnın Ce bclllfl bo andı a'krı!me.ı hakkında gsyet vaai probagaada programı ba-r- a d. *• .1-. h.. tatkak e 11 otelcıer ve nakliyatçılar var kat.e İlerde iflo-ak ettamr. Bo lefcbbûıûn hUınu Bct-celorı ham eğe başlandı. Ce cen yar, CebellUbnan va ö-vanna pek mDhım miktarda ecnebi tıyarelcıleri gelm ir. BunlariD b«yBk bir knnu İraklılar, Mısırlılar, Yunaablar, I . Iııtınlılerdir. _ N. t ¦ . . - ataetntmıtmıaifmıı aaa>ı taı ı m 1*11- h . ... f- . .. . aaaaa Zamanın takvimi ^Madam "Lüpesko„nun maceraları KAMIM LV'VtL t.ıml aaM 19.1.1 Run huua M 8 '....I fc...a. 135i ¦mal . ı 1350 .'bel TeaHa 24 CUMARTES Bugünkü hava Yeşilköy rıut mer kilinden aU dıfımıı ma'Omata göre dün batn tatyiki 765,9 milimetre, aıaml tub ¦ n r i 11. aıgarl * elerere ta rutubet mıkdarı da yûıde '-7 ıdı. i''ı..-.".ıı baaa ekıeriyetle kapab geçecek, fmlall yaf murla bırabrr ¦Cıiflr şimal iatikaanlindan mutedil eıarıklir. Yana i BortVa Jenetka No. 3 ismi dünya gazetelerine senelerce sermaye olan Romanyalı meşhur kadının aşk maceraları Madamın tor söyleyişinde ılı tiraı vardı, ateş vardı. Sfiı tCİylerken g6ileri yanıyor Buna karşı cüret göstererek dedim ki: — Maceranın b--ıııd..ı bilmiyorum. Ş.mdiyr kadar da aormağa ccıaret etmedim. Gülâmscd üer. Fırsattan istifade ederek ilâve -tim —- Silin macrtanııda birşey seriyorum! Madam Lupeıko keman cevap verdi -— Hayır, dedi, biç bir tır yok I Bununla beraber mu camilin hayrat verici olduğunda şüphe yo tur. Rüyaların sabi çıkması da insana hayret ver-mer mi?Bu macerada tıbkı Öyle I Çilnkll taha etmif bir rO-yadan farkındır. Belki tahakkuk ennif rüyanın kendisidir. Karol, Madama bakarak: — Söyle I dedi, vc ilâve etti: — Ark ad af im m o bu hikâyeyi dinlemeyi merak ettiğini gûrı. ¦ ı. ... ı.ı; ¦ ı ..-1; ? Karol bir lihıe durakladık-lan sonra: — Beo de, dedi, bu hikâyeyi, bir daha diolemek istiyorum. Bir aak macerasını dinlemek için sandalyemde doğruldum. Bunların ikisini, bir p-.-nıle. genç n gürel bir kadını bir araya getiren ve İki yddıcın çarpışması gibi bütün dünyaya racraka aal lemeğe harırlandım. Madam Lupcsko cıikiycainî anlatmağa başladı. Karol, arada bir aöre karışıyor, daha sonra Mada devam ediyordu. Onlar anlatıyor, ben dmliyordum. Onların biHûo anla I tıklan kalbime nakşo lonu-yordu, Macera başladığı uman Ro-manyanın mukadderatı tehlike içinde idi. Traosilvanyada vu-kubulan b rtakım hadiseler Komanyanın askeri müdahale-tını iıtilıam ediyordu. Romanya askeri o ri. Tran uVa oyada vukubulan bir bolşevik ihtilâlini yalıştırmak için hareket etmişti Metale mühimdi Y ransüvanya kıpkızıl olacak, yahut Romanya ile birlik yasamakta devam edecekti. Karol bir alayın basına komandan tayin olundu va Ireoe binerek hareket etti. Tren. T ransÜvanyanın beyabanlarında yol ahyordu. Birgüa Karot, gök yOrone bakarak tefe'Ol etti. Zaten kendisi fala İnanırdı. Hele gök yüzünde renkli •bir şafak gorurıe benu mutlaka hayra yorardı. Karoluo adeti idi. bir işe başladı mı, hut bir karar ver-nek iıtedi mî mutlaka gök yüzüne bakar, gQD*>şin tulBu veya gurubu ona muh akak iyi bir netice vadeder, Fakak o akşam ufuk, kurşuni idi. Güneş, karanlıklar içindn battı. Karol zabitlerinden birine erek: — Guruba bak, dedi, ufukta bir tekrengin şaşaası yok. Altın renginde bir şey görteydim daha f

lla bar duyacaktım! Karol, o geceyi fena geçirdi. Rahatsızdı. Uykuaur kalmıştı. Yapacağı işten hiç to hayır ummuy at sabaha d ğru henüz gün, gece ile mücadele ederken yeni günün hayırlı bir işaret verip verm anlamak için, penceresinin perdesini kaldırdı. Bir saat kadar etrafa bakındı, gün yata, yav aş doğarken yine bütün ufukta bir tek deanet renk görûnmiynrdu. Karol bir iki dakika sonra yerinden kalktı, ufakla yina bir hayırlı alâmet görmek ümidiyle v agonun bir tarafından Abâr Iar af ma geçti ve perdeyi açarak baktı. Tiren bu tirada durmuştu . Karni. Um bu sırada bir kucak altın şaşaası il* karst-lajlı. Bir lâhza bunun no olduğunu, ner n doğduğunu anlamadı. Fakat bu altın şaşaam gittikçe ya klaşı yordu. Meğer bu altın şaşaan, a giyen bir badının taçlan imiş! Kadın saçlarını, acele vn telâşla taradıktan sonra başına bafh anzarayı hayretle temasa ediyordu. Bn ne olabilirdi? Bn kadın da onan treninde miydi ? öyleyse, kimdi? Ve buraya oa için geLatifti? Aklını birdenbire bunun bir çatan olması ihtimali esti Fakat buna imkan yoktu- Bununla b eraber, onun treninde kim olduğu malûm olmıyan bir İcadın bulunuyordu. Onun ba trende bulu nmaması gerekti Talimat, bonu kat'I surette mcocdiyordu. Karol bir ubitini çağırdı ve anla ttc — Trende bir kadın var. Tnhkik.ıt yapımı •• neticeyi hemen bana bildiriniz! Zabit birkaç dakika sonra geri dönerek kadının bulunduğa» du söyledi ve Karol emretti: — Buraya getirin 1 Kadın getirilmeden evvel Ka* rol zabi İl erinden birine sordu: — Bu kadının trende balun-duğumı biliyor muydunor? — Biliyorduk. — Kadının bu trende ,-i ne? — Gönüllü yazıldı. Ata çok iyi bioiyoc v* aakert yarışlara üjtirak ediyor. O kadar mükemmel v z bir binci ki en mükemmel süvarimize meydan okuyor. Çok geçmeden Madam Lupeıko Karolun karşısına getirildi Askeri üniforma kadınlığını o kadar gi erkekten kolay kolay ayırt edilemezdi. Yalnız boyunun inceliği yürünün güzelliği birdenbire re çarpıyordu. Karol sordu: — Borada isiniz nc madam? Madara derhal cevap verdi: — Roman yaya hizmet ediyorum, Fnhamctpcnah I Karol durakladı. Verileo cevabı sOsliycn tebessüm, onun kuvvetini arttırmış, belki ona »itir atmıştı. Karol, bîr pey diyemedi Krndiai, hilâ, sabahleyin gördüğü, ve hayra yorduğu, O altm in tesiri al tında ydL Sonra Romanyalı bir kadının, biç bir tehlikeden yılmıyarak bir erkek g bi hare kel etmesi huşuna gitmişti Onun için şart davranmakla beraber gülümsedi Tam bu aırada kahvaltının hanı olduğu bildirildi ve variyet bu aayed* kurtuldu. Karol Mada m Lupeıkoya döncıek: — Bizimi* beraber buyurun! Dedi Ve hep birlikte sofranın başına geçtiler. Madam "Lupesko,, bu sofra başında. Karo! a Km dahi izahat verdi Karol onu dikkatle d inliyordu. Madam rica ediyordu: — Lütfen beni m:m!eket!me hizmetten ala koy m a •nur! Çerçi beo bir kadınım takat Su işte l g dönmek ütemiyorum. Devamı var — ZAMAN — Yeni Soyadı listesi Türk dili araştırma kurumunun tesbit ettiği yeni adlar Ankara ( A. A, ) — Torh Dili Araftırma Kanununun toy atatan hakkında bulduğu Halalar rua tardar: - K Kabuk. Aban. Kabar. Kabul. Kar ulu. Kaçan kok». Kafa* -Kaçar-, Ac-uarhaa. Kaçana*. Kacul u. Kadak. Kadan. Kadaaman -twfU> Kadıncık. Kauarhaa. Kadarla naaur. Kaçar - Ka... Kapçak - Kıyeak. Kaplan. Kaplan*..a> Kar.aralan . Karabet. Kafir, AL..,.,, kı. Kal. Alaldnruk, Aleık, Kal-dan, Kalkan. Kak, Kalıra, Ka lımkari Kala man, Kalkan. Kalmacı, Kamacı. Kımarı, Kaman, Kamay, Karaar, Karacık. Kır ıdoğan ara Alî. ka r a göl. K am bÖr e. Kanak, Kanar -ka-, Kın.ng -ka-, Kan-hay. Aacura. Kaudeu ur, Ancl-(i. Kan jd oca, Kaaıu-Kauanra Kanun. Kaaloyuu. Kıararmua. Aaıa. Kapafaa. Kapa n. Kapçak. Karılım. Ka.alogma, Kara tun. Kara yanı. Karayolu*. Karan*y, Ka.abog. Karabur

k, Arobuga, Karabulut, Karaca, Karart, Karacak. Karacanuyaa, Karacar, Karncıl. Kar artgay, Karaca, Karagöıbigum. Kara-han, Karahulagû, Kara, Karakolu, İCarakua, Karaman, K aranrı, Kara kıran, Karalungur, Araşır Kar ila) kut tchr, Karayutu, Karayuluk, Kar.'boia Kırcı*. Karda». Kargın. Karhan, Kan, Karımı*. Arkaâaç-ha ma, Kanak -Karaag. akta. , .1 1 << . ., baalbara, inal tuk-mal. Inalka-; İr arı mı r-ı u (ar. Irgıt. Irnal at a, İr ¦ak. Ifbara, It.h Ilı--. Ibek. llaaku İt..,, tlbara, Icin, İçen, Idcbn, irirr. Idgfl. Idihart Igun. tdıbnl. lılımnr. Ikiıck, İla eren, tlarılan, İlmi», ilhan, Inaadug-ear, llba.mı beği, llbey. İl beyi, İlbayı, tl bilgi - ka -, llbe(a. hbuğa. İlci, İki, alciktay. ak, tldtniı, lldokur, Beagir, heru, 1leUni|, llgaıl. Ilhın. ili. bctmı», llıkhan. llıng. I khan bkıbc. Ilutlu. I.kut uğ. Ilpara, la, Ltaaır. İmar. Imiaci autar Uo-Eaara. I..,. In-b. İnak. ¦»al Lua,u. UaUok. Uulöı, Irkry. lar I. Iıl.mı Ijlnıg. lyılman, l»ım, llab-llak. it-balla. Itmcc - E Ece. Eaendcmır, Edeball, t-drbalı, Fdcmın, RdgUlo Efraaiyap, Elt-kln, ka- Ekinci. Ekaİk, lalmı», Elarılan. Elban, Elbuga Elci. Dfiboia, Ucie.k-Alcicck, Erk. r ainden aace, Erkua, Elan, ¦ka- Ekjay. El Ekin, ela. Eh> laa. Ematauf. EUurmm. Eloca. EltaaaV, Ek aaa a. Elftçuumı'ja. EaahV Euaoa, EagadaroguL E-rengwhatlct, Eaaaac, Eaıçfak . Eatabuga. EaeUk.a. Erkam -ka-Eaumtanur- Y raunt ımur. Enftcur Eaak. EuuvlcBgartr . Er bek Er-buğa, Ercaap, Erdemaaar, er-demi Erdem. Erdim, Erdoö-¦11», Erdoğan uy, Eıcmkara, E-renııyıo, tauauluf, Ergtnr-baEnustekİB, Eıcnbuğa. Erke-kaEr Sançmı», E»ım Ertem. Er-tnaa-, Erini, Eyhak - Ay bek, e, t—u. I,.,. Bnak Eakı - Ka. Eık eh. Ela. Ercauı Erlogao. Ey Anbog* - Laacu-huğj. eıtonga. Eıgütekia Er-narı. Efkara. Erlarga *. Erten. Er1akta> Ernagrd, Eyup Begcak — F — Frengiı -ka- Freger. Furaa -Boran, — O — Gali Tekin. Gargılı, Gatgar, Çıtlar Gara - ka - .Cayır. Gökç-, ı ..llı.,,. Gaıhan-Kalanhan. Gökmen Göl.lıj- Gög-laı '..Anı Göndük. < ........11., (..ûrtüm .Gofgen, Gûlcehrebegüm - ka - Giçik bigim, Goçiıa-tü. Gök, Gök alp. * '.ökböril. Gök uhan, Gnyıldar. Guyuk, Gnıban, GB-eü, GOc, GUçin, Güç tekin. Güç tiranı, Gülbcde nbe güm, Güm Göyük, Cörban. Guda, Cunabeyüm - ka - Gürhan, Gayuinal, Gök. kıyan Ger boğa, Gtrebaa, Gergöy rgör. GergOy, Gerkaar Ger-ı...1 üçüm, Gfinban Gültekiıı Gür, t !ı.mi:; ang-ba-, Gor-degir, Gü ndır, Gürü, Günce oğlan, Guöcü-ka-Gündu, Gümüa-ka-, Gûrdap, Giimûıtekîn, Gür lalda. Gün*-oa, Gürboga. Gümûfboğa, Gürıul, GüD-bn • GüyıO. - ka-, Güncû. Cündoğdu. Günrrhan. - H Hakan İlci, Harar, Hıta-Kı-tay. Hiilakü, Hanay, Hanau-ao-ıu. Hatı laru-atı aara. Homan, Babad Haaar, H -u kaaa, Hulin aani* Lana, Lama, LaırnL — M — Mıılm. Malarla y. atah<i(ak btgûm (Ka), Uahim Ana, Mıbım Uah.tna -Ka-, Malkar. Malkoç. Malay, MaBrjrum, Mftkaraç, Malak. Malkar, MalhO(, » ma W. Muma, Mamay, Mamnk, Ma ıı .i. Manrnk. Manja, Manhaa. Manlar.!, -Ka-, Manyak, Maral -Ka-, Marhaa, Ma aka a, Maıyaa, Mcca, Mındk. Mangcur. Mıncut F . i Mangüt l.air, Mcnguk, MtngC. M. n,. ,,n -Ka-, '"--.'*; Boğa. Manglaı, - Mıngıll Clray, *l Mro[iibrrlı-M-ııj^nrdi. Mrnjılıth. ıı,-'-'.. M-n, jr ¦ ;¦ .-!. MrngUlay, MtagOt I (..-•. Mrnlje • Hılıj*. Mente» . Muti» Mrrkit, Mata. Uıkrakııla/ Mikyaı, Mintan, Mınkıar • Bıkıır, Mimin, Mı ala»,

Mmkara, Mlntrmür, Mcca, ¦V,'u {•-< ı. MogUİ II. s Uy. habul, Mon'ul hloo Mulufan. '.Iı-ı 11.,.... Macuk, M«. Muglu. Mukan, Muk yrn, Mu lyaa, Mntalu • ¦ Mutla, V„,, -Kı - N — Narı ıNagaaUı, Naga», Naata, Nama, NaHa( -Ka, Nayea • Nayaa. Nayhı, Mayama, NiMut, %..(,,• -Ka-, Nifiat. N,kbaybı*<, N.ku, ''„.-. S.,ı„ı Nokay. Nen.- -i. Nataa. NarUga. - O O (kan, Ogaaay . OkU*. Ofni, Oguk.fn.una Ka-, Ofulfaym.» SlSoSİnRS Ogua, Onay Marta, Okta, Oklar. Oatıykıaa Oknialata». Okyıy. Olceylnharul. 0:tayla. tı ,., 7 a . kaa, Oaıaaan. Omur. Oanııra, Am»rt... 0***ı Opab. Oyrta-, Op-ı Orak, U.at . Ura., Olalı, Ordakıye. Oıâaa, Orhan,,.. ¦I, Oruç. Orae, Trah -Ka-, Orue, ı ı ... Örayaıa, Oyun-hara. Ota atı |, ftray, Otmar' Otaakin, 'ıı..1 ..ı,.l.... Oll, Oıar, Ot mı» - O — ö.lüf.ı. Ofi(Ah, Odifty. ûfrüaifötkan. ör.ûn. Ok O, kara. öaaâa, ömr. Ona. Otactıumr. ölhey. O.hayl.m*. Otkılfa baya, (VarmîaV, Oıaer. - p — a^d.k.t.m.b.'r'ty't.'. P.I.. P«.ı Pnraaınhık. Pıktay. P.r.a. a.. Paaa Pırıak. Paaa. Pahta. Para a aka ka Pmca, Pala* bakam - R ~¦ Raa-eogala. N.UnaBı. Bil.. Rnuyaa. iTaaa, Katul. - t Sakak,Sadak. ..... ı. .......... kur. Salamı, Sılıuk-ıalcuh. Salıak, ¦¦¦i', -..ıı. vık Şamar, Sam-¦ >'i-., . /.~ı..,..,ı Saaaa rık balur. ...»-.> Salı, Sarlık barlar, Sabk bağra. Saı.ı, Savtıhla. Sablue|a, ..... S.|anfa, ..... Salam stil."".", »kin. Mkın-~. ııraıp. Saltan, Sildik - SalUk, Snlgua-aa-lar. Saltan. Salar katan, Sama a (r, Sarrf.r, Stmuk, Sand.yuk, Sarak. ¦.¦t.. San aakık. Sarmaa. SauUıfa. Satık, 5ablau». Sava Şallak. Sayan. Sayhan, Sayım. Slps, Sayın, Batar Sayır. Saran. Sibak. Gül Irkıı, Stb«k Irku. S'kiıı, S.|(uk-S>lcth, Seldiı. Semen Srmelay, Senen Sanrar. StagO. Sırran-Sareaa, Sar-ıutıai-ka-. • ' • ". i- , - ¦ -- S-rİa* eik, Serine. Selindik, Sevindik. Se-¦Olmûı-Satllml*. Serak. Seriadfık, Sigak, Sıl anar, Sırma-ha., Sılan. Sırgartmı», Stıgıırtmıı,, Suuıaa, Staanuk, SiyitlfO-ka. Soku, Sıılaaat. ka- . Sama], Sundur, . Soplar, Sflnlf. Sudun, Su i ur tin. Sn-ka, i 1.11,ı.. Suktu, lı» .... 1,1.1-. Su. İnha n. Sumır, Suna -ka- , Snata Sunta k. Sungun, Sungun Apre, Stnsrr lobin. Sunkak, Sunkar. Sunta, Oflu, Su.ha. Sari, Suıan, Sutay, Sutmak, Sulay Aktarı. Şuran, Saray. Suyla.'tSuyurgami|, Suyungutmuı, Sukyrn, Sanmen, SO-¦rnbık-kı- Sütanbigr-ka- şSaba bal, $*fa budak, Sın. Stmattı, Şand, »anda-da-, ,şM .. .¦Opal, $apulo. Sau, Sanan. Say-bak, Seyhan-yrybu, Ş.,,. ŞebO, Şala, Şili men, Şelupufto, Sem in, Şengel, S^yben. Seyhto, Strde,

S>yh"n, Şr> romun, yırt m un. "Marsilya,, faciası meselesi Birinci sahifeden deaam HL "Beni., , M. T.tOltıho,. ıe M. "Yııtîç., dlia heaaryia ı^l.ırkındın ton.a laplaomıatar ra bugOn öfladan ann.a yapılarak f.l.-l haıırlamı,lardır. Yugoslavya asker mi göndermiş? Balgrad T (AA.) — Atıla aj.oM Macar budaluea Yugoıla. aakerlerİnln tah,it dıdlldigi rlıa-yat ltrlnı rıımen tekıip etmrkte ıa lıl*kl, huduttaki IrurTetlerln aoel yartulan dalayralytı ııri etlır yâründen ylıde W aıaltıtmı» olduğunu bıldlrmrktadtr. Müzakereler hararetli olacak i ... • — M.II.Ha. Cemiyetinde "Mareitya. aulkattJ haklua-dlbi Vugoal.r mublırau mOaakır c ad.l.rl.n. Macar murebhaa da bir muhlı.a vtrrrrktir. Maıar Hariciye Natırı M. "Kan-ya,, buraya muvııal.t atmi|Ur. Suİk.ıt mDiakıratı aanaıında laaiıiı mu.abbatı lord 'Eden. ra. por.orlıık nııirıını yaparak. Vufatlaıyt, Romanya, Çakoaİnankya barirlyı naluları töı -V at a k tır. Mattı nııır.iı.... bunlara rtıap ". renktir. Mataklrtaln hararattl nlaraft a alı »ılı yor. Bu huıutl. nnır.hkaalar ar atındı ı.-. ¦ konuımalar oluyor. Bugûa Terlik Knıtû Arat, l'itü'rıko, ba* roa Alo.,., lord Edto, M. Laval II* birlikle yrmık ytmi|!rr re >tıiyali g Ari ı m O» lirdir. M. Laıal yemıktrn totıra nikbin gfirOaınOıtBr. Macar • Yugo&lavya mûna-sebatı kesilmedi Budapeıta T IA A, — Marar -Yugoılar dlptomaal mlaaa ebeIItrinin kinimi» oldnfuna dıir olau re tcatbl mtmb.lard.n tııan b>h»r rramî aur.Ila trktip aditmrktedîr. Macari&landa heyecan var Budana,ta İT | A A. | — Bir takım Maıaılann Yngmlaıyadın kudud harici cdllmela.tala ayaa* dırmı» oldufd heyecana rafmrn »Imdıki halde hrr hangi bir trdbir t r edilmeni dd»QnD'memtktidir. Fakat ba oırırlrnin ı ... .......... flhayatlae rapt ır Ulu.lar Cımiyrtl tarafıadaa ttt-klh emlmrai raaialtau i'.-r, ,c,.irmrk İrdir. Macarislantn teşebbüsleri Budapeıta 1 (A A) — Salahiyettir bir mımbadan bildi rIIdiflnn fora Marar bûkumtÜ. Matarlann kûılr halindi Vı./. ıluyodtıı <k~ nlmaıı ni.wlr.ind. iaruri gördDfû diplomatik tttrl.buılrr tar. Yugoslavya sulh istiyor l'.n-.ır ! \\ Aı — Yafoalııya Dı» taleri bıkanı M. "Yeı-tic,, bökömıllnln Cceıvrcda yap-mı, olduğu tıaabbilaÜB Yugotl an ararında bir dara ...ıı..!.j, i. ancak ,..ı. ra t Ok fi a. olan inam tekrar canlandırmak U-tımgcldifini laarlb etmi» rt demlau> Mı " — Zorbalık hırrhrtlırlnd* Macaılılanın mrt'nllytllal labat a-dın bilgiler (ıttlkalarl gotl-rruflm «* MıUıUır CemlyıKal, aul-buamuhalatauoUa iarilealai yap. mafa davrt ıdırıflm.^ Kadınlarımızın bayramı 'rae* saJıifedcn devam Bayaıılta nutuk aöyllyaa bıy.o -'•¦dal. g*ac mhtu >..--V.il.. I.

Ukdlr k... -.-. Bayan NaMyedtn bit bahtıt-il.r-.rll.. Kadınlık hlrahttlcrl-nla a! rmdar lığını ı ..... ı I.ı. Bayan Nıkiyryi hı.kı* taau. Tak-timda bir hilab* iradtdta Bay.a lil-t Halim tettnJa ab aagi ile d.nlıyrnkrl aQr<İkltds gölurdö. T.nınmı» bir yana ıe Törk k mdınlıfınıo ulköculoflün* tın». I ıd.n bu Bayaaıo löıktri, "okay. tetErliyle kıtillyorda. Tezahüratın talsilfttı Puaki İtk tnplaama Beyan! m'tdanında alda. Yapıl.ıak millngin aaal 10 da ¦¦--(...,¦ İlin tdilmııinı Iıttnbul kadınları dGn aabah ırkinden Bryant mı.ila ı . dı> 'urm. J-'j ı . .....t. . . iç kapıaı ....... ¦tralı kırmııı bırlrrlı a* liri tarafı çılenklrrlr aıâılü Mr hitabet kûrıutO konuıu|tu. BfiyD ....... ı.ı- r, Içta pnlialtr yar almı|lardı. Sıat dokutbdçufa -i. i-ıı. kalabalık faila-laıro.y nihayet aaat a meydan jr(i.rr-ı bir hal* K'ln-ışti. Bil-haata hitabet kürıüıUDÜn etralını dolduran aayım k ı.lı.-nllık rı hayıcaa alimttlıri göralayordu. Bayan Saadet Ralet'in hitabesi Nihayıl uat oamra dogtu meydanlıkta bir harıkrl gO.dldıi tı biraı aonra da Bayaa Nakiyı'ala k.cuh bîr Ifaraaal hitabet barıalü.ıûıı tam karşıtında yır almı< olan t»İn. bandnıu tar.hodıa l.iık-lal marp falındı re hlrmr a kalabalığı yırtarak karıGya dofru llarllyan Kadınlar Birliği »taundan BayaaSı-adtt Ra'rt'ın yflkatk ıtal duyuldu "Ey tarihin «n mutlu Türk kadını,, hltabıyla ıBıt ba,hyan Bayaa Saadtl. Tflrk kadınına tarihi loti baykırarak anlabyor. yOkaah btyıcanıaı etralındakl hrmtlntla-rina alılıyordu. Bayan Saad l Ra. 1-1 hitabetin, »oyla dtıam alti: " — Ey on bİa yılın kıhrınt gofüa »'..o taribttkl katua I Ba loprafa t vl A dini, erlal veren ak •ıclı ngur kadın. Sen k l, bağrında kanayan yaratana İrin n bar. gOnlrrde bil* afin midin. Göıleır nla ı.v ıltfı, dadaklarvua buhlÜmO yalan ardrmiae yakıgan Oalfl, utku d9|findOfDnfl anlatıyordu. Bugün arlık Irladau galdlfl gibi kara göalı.înin kar|thfı alaa bu gflaeac İtinde öf Bat duyar föf-ıünO bıbtr'-rken aenı bufdne İleten flOnc| ba|lı, tan yürJO Bı evlâdına duygalanaı gcutnu 'ı "¦¦ doâOyaraua. Onun gol U.ma, t ıran ilikli güllerine biton bir inınc'a bakan Tak badını onda ndtmini göröıkıo oaırUyardak, bu . . ¦ flalarln autları yiaı keadl toprağına, yine kindi antlına babmab e yaeıyordu. Arkada »lart Bugün İçiada ya|.rbra. kara fûalıri ylnr oouk aagılart-mıı İçinde ı.klıyacaf ıı- BögOa talihli olmakla duyduğumu! ta pimiı btliyorul ki, yina hır lamaaki gibi yurl i(in, ulut l(io . ¦ TOrk kadını .... .-.ir dri ' TOrk kadını .1-d* .¦-{...; . Sentlııdeaberi baf* I nadan kopan letlarint. n lrı, ta|to uluaal ı»ıkların kıratlığı olan ancak İmparatorluk detrinia kanlı tokatlarıydı. Bu elleri kıran TOrk oflu, anauua lâyık yeri ataa me-dtalyttinio rn GıtOede ayırdı. TOrk kadınlıfı, (Ihan tarihind AtatarkOB anıtı almakla bugOn de, gelecekte de ta büyük ÖfûntO duymak tır Harpta yar. taran TOrk fc.ılının, n |i'ah .11, ulaı ı»'ı.i..d. d* kındiaa yakınan. I(iada her n klynıyan. tığın dı doyguları ninni

•da yata bir eömartUhla boğan da vn fil'trklr de aırearva . ¦. -i'u bopaa aa tanıer. an tımlı ı. .. a adı dar. Arkadaflar ı Biı TOrk kadınJanna ...... bu ¦ı. — 1 hakkın pek bilyuh deferl vardır. Buou almak defil. kalltaaI. ı~.k daıaıını haı.nauk ani İsimlidir. Ilıima kadınlıfınm pik •un Varilta ba iaîn ba|anlaıaaı •¦i.- .ı.-.. af.rtaıak n >-¦.-. ı - öacıai olacaktır. ornat avını, baabaaa, yaayaaa yûrûmı.inl '¦ • ¦ - ntlr-. Bayan Nakiye'nin tözleri Bayan Sıadrtta oulka ctrattı dirin bir hryteaa uyandırdı vı birkaç dakika aoara Sihir Mtelial ¦¦aaından Bayan Nakiy* köraOdı gfirvnda »unları eâyltdl | '— Bugüaü gflrdOfumdaa dolayı nt kadar aeılat; ifindı oldujumu bir dafa daha tekrar atamk İtin buraya ftldım. Bea bu mıydaam tok kara gOnktrlaı gardûan. Duamla tayynrrlrrlain »a aıraattrda doU|Ugı o acı güo-rr hatırladıkta, eııiar. f dalı r inin »8kran botunu naaıl fldı. yrrıfimiti bilmiyorum. N? .¦[¦!¦'¦ -(--ı". Büyüklere lelgrallar Bayan Nıkiya, »iddallı ıiki|lanan bu >• ı-rin. Alatürkı. General lamel InönOna ve Graııal Kâtım öıalpa tel-ral cakllaneel İlâva rttl r* bu da rOrtk-li alkıııarla kabal edildi. Boadaa aonra trırlrı haı rlanan otomo(.!••. MnMirih Takılma fiditdi. Taksimde laktım mrydaaıada da rk.cn-yatl kadıalana tcykil atrifl bir kalabalık giıı (..,.:¦ Saat I ', -yaklaaınca burada da İttikIII mata (alıadı, abideye konuldu. Bayan İHet Halimin nutku Bunu mdltaklp Kadıabirligı anlından Bayan İM el Halımla küraöye ¦ .görüldü. Bayaa İHet aa "l«rk kadınk, l. nbı.ı natknoa ba»ladı ıı diale¦ammmaam gammam yayar. lan aoılrrıaı bulr »ılığı "..n|t:a arıadagıar. imparatorlumun, hıra yabam düjün-erlerden yonılmuj kafaaiyle, kai da m; atlamadık, eot-tallır içinde m t inlemedik. Yurdun ûstûntlt bıyktışlaı gibi ötenlr-rin khklarile ellere acılan bn topraklarda Türk kadını yad karmıtlarn altındı kadınlığı İçinde köylü anaları-nurdan aonra bnyuk bit parça vr bâyfık bir lophıtnk olan varlıktır, Hngıin ıramırdi,hurtalnt diye An ad ul n ya yflrilycrek g'Cen pek çoktur. V* ana, baba. kora, karde* çocuk gönderen ve arka» nda ¦ı> ultnu) kayalar gibi dimdik göft/iiı geren ite he imir daılar. Törk kadını kendlor .,ı - -ağır bağlılıkla önce omurda gülle bağrında ynrt aantnt" ¦ la-îimiî taHlll tifdren aıcah dnyguın Ynrt %y leriai har youden tardıkra. ver yurt kadın erkek .trlifim tek bcanh ki ad* Uf la j an w bu ghca acuna tanaan nloano neler naBanUee*t*Bİ bir kere daha geçecektir. Törk kadmı nevin Törk kadını çalı*. Bngüa aeılnç günödlı- Ça-lifmak İac »ana larladan baflv yarak nloa knrulııvına kadar açıktır Ey Ala Tarkan, an...- Ça. .;--ı ı-adea ıld , gene vana toraktı. Böyle** rain kadın erkek bir leh tarhfıa, bu varlık yueu Tlr h varlıfıdrr.ı Payın tfletin |idlei1c alkar 'anın bn nötlerini raöttakip Cnnnnyrtm onanm yılı nıaraı çalındı. Vr hep Mr ıgııdu marja Iatırık etliı¦ raeruime nihıyct v lhe Muhiltınln fikirterl Mr'aıime iftirak ruenler t ıı -u bulanan Törk kadınlar hur

hfı aabık rrua Bayaa Nes». hc Muhaiia kentinle görcaen bir mnktrrrımite demtttirai: • — Bu netinden çok nru ı Bıı aoretle en böyâk gayem ııbıhkuk rtnıi» bulunu-vor. — Kanaatiniicr Millet Meı lininde Türk kadınlığım en iyi tem-ı,l fiectk. mehn- ulaaıı Unm bay imlerdir I — Bı- • «,.'.,.» mjlaotor .ou. öattu aa atauiar mayom Sakiye aa tmyom Ur.ye Hm-aryiaemr, V Memlekcljn her tarafında sevinç Anka-a ."ı.ı'. i kadınına »aylar arçmrk ve «cçil. n>e hakkının Bıryflk Millet Mecliuae* kahol ia her tararında büyük nevine da-|uTBBaarnr. Dea hatân »ekirleriaııtde ka> alınlar top anarak bayram yap-sn, Autilkı. BAyöh MÜlet Mecluria CumnnyH Halk rn— kaMna, bflyüklrrttııiıe lr»»kkûr ve bağlılık trlgraflan çrkmifIstanbu! Borsası kapanış liatteH 6-12- 1934 ÇEKLER Undfa Ne»-York I Parla Brükral Abaa Crneıre Sofya \ m» er da a Pr.g Stokholm Viyan. Madrlt I Öerlıı, Huda j>t('.. bakre» rielfral Yokohama 0,Tv«J7S( U90S 2.45IT on,2:41 I,1TSS 19,07İ\ J.I125 »,30 5,8175 1,9771 4,20.81 4,1792 79. «S S4,9* W97S UÖö Kapann (25 0.795.0** 11m »,»175 3,3990 81905 I.1i7i 64.2111 1.1755 19.0265 3,1175 4,30 5.8190 1,9779 4.12031 4,1792 29.5*5 34,9* 1*975 Mecidiye Baoknot Nükut Aln 930 40 239 Sar>| 931 41

7*0 top iti lıık lir aralında na»ı dır gcecn bir varlıktır. Bugün iıc işle evde, i» basında yurtta biri t,. bîrliBir. var-bgır, "nn değeri ııvnıurlııga ç re daha andiûf An kl. bag. Pürt yavrun iıün i,leri bn-ına bırıkılmıi' la Türkl er yeTahvil re Senetler Açılı) Kapım 97 »7 77,*0 27,635 »O 1 Itlak mı tkıanİyili UJf.•!) au 7,» .tam tm Mır. lalına I A..uak. Dyu. 1 u 45.40 45,35 . .. ¦»¦ıtri' t i on \\ Tu* b n { O.* J H-taa . ı - . a I' .... R ıhtım o< 9J I, baah a.ıaa Araba (bneala U,70 (jl> A-...I D. Y. •>« *- JJ.7I r.al 8 IK'ıvır. laş, Dış ağrıları EVftCBN kullananlar; mabö'yle /ıhhatlî ı ne veli olurlar. I Mütenevvi ve mürttehap çeşitler En mükemmel cinsler En dun fiyatlar.. İtfa; .itin alırını naran diki..t. alacağıma bankça mailim naklmaz berry mY^^^mmunf "* Muşa mbalar vn su ge çiniye o -Burfaerry., İParde-süleri Ergiri Ökem mel kumaşlarla imal adilmis PaltoH Jar Hairr ve ıımarlema Son moda Elbi-seler Kadın «e Çocuklara mütenevvi va muitleri ap çaajHfK-ck» Mantolar Muşambalar c0l oto TED İY ATTA ALĞOPAN ¦ CEVAT 1 ¦ ııl m -1. .ı ¦ ı 1 . bit vc dis nğrıl '" •et e Ve RomatilIUI ¦ i-'. ini i,l. , (ardak ve pek ma., ...ıı o an ( ALGOPAN CEVAT > enruV, 1 Ük 7.5 fi bk 40, 12 lık 75 kuruytur. E M O R R O N Basura kirşi eniyiil.'çtır. Kanı keser, ağrıyı giderir, memeleri sönrlİİrüHAMLET ıir Tiyatrosunda l.ı*lı.' Eılnırnı îeJıipTi'jarroiu Deniz yolları İŞLETMESİ Atrnlvlari ı K .. ı ıK ¦¦ -iImi I.L «MI .Sathı*. Muhu-tfnrtadı 9nUBUn Mı* T.l: 11140 amunm

Mersin yolu İNEBOLU vapuru « tana» kanun PAZAR g*nü aaal 10da M.rırn* kadar.(8152> Ayvalık yolu MERSİN vapuru 8 Birinci kanun CUMARTESİ günü aaal İh d* lırniı* kadar. (8353) Pak ya uda Cemal ve Lhrem Reşitlerin Oelİ Dolu Büyük opereti Süreyya Opereti Sanatkar Fahri Gû'ûnr latjınfclll Bufua 15 da matina Bıyatfl. v..!. . . , .. Aktım aaat 20,10 da ıı.,iki., SGmrr Tiy.lra.unda TELEFONCU KIZ Ol'KKKT .1 Perde Karadeniz yolu VATAN vapuru 8 Birinci kânun CUMARTESİ gönü aaat 18 dı- llopsyı kadar. (83S4> Dr. Hafız Cemal Dahiliye mütehassısı Cuma ve p nardan başka günlerde öyleden ı ıa aaal (2,5 dan ya kadar İstanbul-da Di varı yolunda (116' noma-alı husus! kabinesinde hasta-ınnı kabul e der. Muayenehane ve ev telefonu: 22398. Yarlık İkametgâh te'.lonu Kandilli 36 Beylerbe yi 48. Ot*n Opereti f Lakı Süreyya Op*r*ti| Şerıitdri.»»ı Ferah tiyatrosunda Ramauade her gece Mu1.... Sabahattin Fahri Gülüne lımad Dâmbuikı Bu gece Telelonıu Ku Operet S P'rde Deri hastalıklarından her nevi |ek'cma, yara, bere, yanık, (atkı ustura yaraları ve sairey e 'a^^^aaaînmmamaaataBuaBBBBi Borsa yıllığı Yancı... - .ı.:.;.' .ıı m-... .1. -ı Bay Sedat taralından toplanıp yarılan vo dört renk iller c kıpığı bastınlah bılyiik ve re-imli Borsa yıllığının bugünler-de çıkmak ürere ulduju fııbrr [Elektrik radyatörü TAM SICAKLIK FİYATLARDA TENZİLÂT S ATİE'de VERESİYE SATIŞ Rus Antrasit ve Alman Koku Ev softaları w saıamanoraianna mansus EN EHVEN Fİ Al - EN İYİ MAL Antrasit 11 lu-oJuk muburm çuvallar içinde teri m ed yoruı. S-oarıt'erı-.n yıpmadaa evvel bir kere müracaat ediaiı "ATLAS,, MAHRUKAT İS. - S. KORHANİDlS v* ŞKL Galata Rıbtmı caddes N. 25. Telefon 43019 ^ İnhisarlar U. Müdürlüğünden: tdaramiı için şeraiti veçhile tekir bin kilo gatın paıarlığı 17-12-934 Uribinc müsadif Parart at 15 ta kra kılınacaktır. TnHp olanların sartoanteyi almak ürere bergun ve paıaruk içindi la in olonnn gıio ve saatte Cibalİde Levana ve Mûbayaat şubesine müracaatları. "8336„ Yeni Adamın 49 uncu sayısı A. Dino'nun bir eserini taşıyan kapakla çıkmıştır. İçindeki değerl a lan nı afsğıya geçiri yoruı. İsmail Hakkı dil Türkçülüğü, sanayile] lir en devlet. AbdUl. c edebiyat Cemal Sait Chagall. İffet ömar Mar-marada bir batı. Siyasa acu* nuoda olanlar . Dûjünen ve koousan hayvanlar. Tayyarelerde emniyet arbyor. Görde-m .'m biçimu'iliğini düıel mck için. Cinsiyet terbiyesi bundan başka Aldûa Hualey ve Micbel Corday'dan tercüme iki hikâye ve birçok canlı resimler mecmuayı doldurmakladır. Yeni Adamın kullandığı ör türkç* d* . Hafia Yanları aralında "Gecikmiş bir cevap,, Peyamî Safının çok Utaabul Milli Emlâk Müdürlüğünden: Muhammen Bide i Lira Feriköy; Birinci kısım mahallesinin Baruthane caddem ada 36 ve 36'I Na. hı hanenin yan hassesi 1230 aılbıdil boooıu de

Yukardaki hanenin nıııf hisseıi hısımdaki kıymet ûıcrinden 6-1935 T. da saat on dörde kadar p acaklır. I.tck-iueruı asafcaasanau hedeha yûıd* yed. buçuk ntıbetiadeki pey shçe'ariyle mürac tan. "B-. "8351. BELSOGUKLUGU i VE*/RtNGlf t raİlâLâHlıUliâK' İÇ* tN IV. İLAÇ rj PROTEJİN dir S0 IHS HIR rC'INEOI buiunui.1 dikkate değer bar lıkrasıdır. -M -d ı> . ı nasıl verdik ?.LâV kiplerin kaldırılma,¦ . Gaı ve Kimya ¦raharebaeİ. - 81 Yıl öocekı bir demi harbinda kah-ramanlığımıı. - tıtaabol Sanatlar me bu esaL Butun bunlar ayrı birer tetkik mahsulü, hrm faydalı, hem eğlenceli yalılardır. Kıyamet nasıl kopacak? yansı büyük bir âlimin en yeni tetkiklerinden alınmıştır. HafHcr yemekten evvel b'.rçorb.J ı,ısığı APEKTİN kullanan i* i ıhla yemek yer, ytd'.ğ.ni Sİnd -J Mide ve karsakları kuvve; f enir. Aperitio her cv İçin t (zem bir i1âçttr.__ tanın hikâyesi, romanı vc lo-tograf ı m -i'ı.ı ¦ devam ediyor. Hafta yine "7,5„ kuruştur. iı.ıisahibi: Ali. Umumî neşriyatı idare eden yası İsleri oıüdttrU: C. Hikmet Malbıaİ EM Asipirol Nescati; grip, nezle, baş ve diş ağrılarının kat'i .»acıdır. Deposu : Bahçekapıda Salih Necati e«anesi Swe: I Humara: 172 Abone Şeraiti râılij* içirt Herif îetn t ıtto *>¦ tm Kr. i ı,iık -------mm -.-- ıtn* ., » ——.. ns .------TM . ı » .............m......---— •/imanın'ya. Sı—f .<•«•*. TtLCFON: MSM 9 KânanuBVıel Pazar 1934 I e Her Ttrfc 5 Kortr,tnr * IkMln fazlalığı ak.l ve /.feri jastrlır, ışığın bolluğu gözleri ka-kt\,ltrJığ, gibi. Noel (Sarka İ ûoeû .ahi!***) Ot Tmr*tej sos .ıdl.ırı karışmak korkusu An..!., „ ,,,„. l,. . ...|. , aeyedı almak lıHytuler* kelaylık atmak i(ıo bir Ilıt* .-rJ.»inı •• be bitenin .ı, .ı. hor gun buaıljıgını okul uı ¦ .'ılnı f*" mtknadirler. Bir keı blı bu Hararı ••Itr.'l.. (.(.ki. I«l*d* .-ti* har, ı">yle adlar »ar. hl hamlar içia •alaa ndyleearb korkanın e. (tahrip odtknek teM.kma. ) taam. fcJ tin tdle-ildr dtyrbakrm. Oma* km aaraa» mra gene. (OV— Atıla,) m maa> • «ed-f. ba adlarda mma İri ra fanaalılal baha a (a tahaaaaa gerektir. Sayla, falımı Atalay) lı pırıl, yanılmıy. -ı-k herultny-da da ı.ı ura urhadıı ¦'»ıı ¦ . aaları ¦Öldürmeği vaknt fSeyanl gibi yok e* faril ra bir uluma yabandan aaa|ı ad » hl aeyueu enpuou daflf Uracık hıdır lekeah Ur lıt* gülmeği »a takayı bırakmak re gayet ..... darranmık ıa blrlael borçtur. Soera bu (Soyadı) İfada dî|er bar korka dahi var. l ........ I. bugün ı|ı|ı lubtn oa yedi mil on adan yar deniliyor. Bu aa yedi m iı ¦ . ıçm yiae ¦¦ •. 1 "ın. İki ae eaUyan bir bir la*, a Sarada llmmmr. Sama* laa harken Soyadı > tavik ta honhutea bap ban barak. U aam, berbat umtearl atk kMaahf. almafa htmlaa.ttar. Batma aaaa aa aUeak? Su alarak, İri kir tan baV. hirteb yarlar da akakt-aa beatır ad alea.| o.ı-nbler. Ve nâr cif aaara ba Soyadları m> alanlar bu* har ta ia yakaai I akrab-., | allafaan llarl rtrree-ta halkıeaeak ae ba kuıke-mı | «ephniı) bi * çok kanpkkklira yal açacaktır. Ba -.....-ı ı

alıgıalıtıaı (.btımab-l) bi.d.n t». »*l bi|ha gııalaltr du yaıarak geı >nüSe koydular »a Aaha lığının htuva almdidaa bir tara bulnaaaaı Biat ettllt». U tok d*|Qaaler*k I.UrdenıJır. Ooua i bât de darmadaa dual*nn*d*a »a ba i)i' daba lapeneık barlaya gahaadıa bir çaraalat bnkılmtaını dilİyerun Gönün Yazısı ölçüyü kaçırmağa başladılar Ynnaa gaıılalıri bil) bilin, kaa nal a leafgal almakta ı -. ¦ adiynrlnr. Hrm günde n gflaa ... mi da yakeelttyorlır Hatla badeli ¦t» MAeyB tVıaitılaalde kınım. va Atma g aaat ı Un ada b«rebi*eaıi- blıbı hara* açık yan art matamfke. BUıı karmakınayk kir arka*. eVramıdıa »r bılhaaaa aınbiyrt te biddell» yanlan bu yanlar içindi bir löı çok dikkatimin celbi İt. Yunan gaııtalerindaa biri Terki y*d* Orlodoha pepaılıgı bilim için nyaıi ra mitti kir ekeni niyet i b in'', bit brryıydae »«g t, lakat papa ılımama kıyafetinden gec-meyiı. çeuht a »>.'-- Rean-Utaa aiamra. içia tarmeV. ta*. , --da ham mi, ı tattı bu.aa.y a.di. Ba birkaç .il ' , • ı ¦ ¦- -r ..... d» grkû'ao »» d»»an «İnekle bulunan tellalı yanların bahıkl aaİhı ve mahiyeti 1,-1 .... . bil r.rn.ge kilidir. H6hAm«H COm-hu. iy aai o Ikıvalet Kaauauau) çıka, arkın, »yaat hiçbie makaal gaaıtn-fı. bal* »alaadaalannııdan alaa dıj" uaauelaid kıç birinea akidrakae ka.ı(..k g.M bû raya âUmdaf et—«|. ,.. f%m ıyı.1,. -m». Ba kaaaa. rAnakamyıta. ,U..Bdan ben takıp «o.i«a •• mantatan aaerkalalera la kain edilen inkılâb elyeeelİBİB ra tabii ııfı ha tından biridir. TOıhiya ruadınriyetl (lilb) bir - ı .......i,. (Uik) bir İdare hm (laıklittı) iıabatıadaa alaa teleddbdatın bepauai yapmağa nurludur. I|ta bu banua aatıh ba met* bun/et.n lık.i aalayirinaVa alarak pfcar.ln.ıt.-. tkaaa Ynnlakinria «akdi» afin, ataa kmkaa yokmw. Nıb.,.1 YmnmaVUr. Ifl.k.ye-Bla alyaarM aaklbraaiaa* bugin bakim alna eaaaları he r halde Lı. lirler I .... balda yeni çıkan tbüzıîua Zade Devamı 2 inei tabi/eda Yeni bir harb mi başladı? ¦ ¦ ¦ — -mİtalyan askeri Habeşistan içerlerine doğru yürümektedir! Şimdilik ikİ taraf ta "sen hücum eltin diye birbirlerini protesto ile meşgul — tik müsad emede 460 İtalyan, 100 de Habeş öldü ve yaralandı— Buadaa U mu* .„.| r,ml ıBe* MBeal Martında (Adııal da M bin ki.uk lı fânda Imhr edırek iki İt CanerıRnİ öldOıan *a bOtda bılyı veya *alr «tmlf olan mtfhur "Stili k_ Ordusunun basında harbe giderken İtalya, başına gaile mi açıyor? -ı ..... lelgrallardaa. hılyınlırın Vu ¦Uf. HaaııM.n. I..,. yınl blı harp a,lıl.|a.ıa. - -.-f | l ¦ ¦ '..41 !..,.,.„ nnıa.l-ıuiar a..tik.... ılaına na.be *-k.l.iyeı ~W k.l...-la* lr.a-.W ganayı Mm., «—Vaana. atmyt fltaıalanl aaa "*-'¦!» e-gan-t kalya U.la at w •.-.an Ina/a 4 < fıı a- t alaa a«¦enM Mılıniana da İt aaaa m*k rı.-.., .... aafll**. >. Mabat '•»raklıeı aet ı-k - yerlee i. | 1.1 . bal-yana» k«a>.a M ıene mj, y.al İt* la ".!.,„.¦, ,01. ... ..ı. ı i... ta -f-.-ı.luJ. U.^On >!..- blı Hal* (iam> ha.!» .taa ifililiaee a* a.kl kaya. kil hUraflar

İyin kunai ı<fcr,yca.ni bif Orduauan ya itlaf Içlaar halıılamainna ıç ht ........ .1. -im, iınaln yoklar. Ooua ıçlndle M bu ...i .ıhıy tar/aa. 1896 da Htıbeıltrt karşı makaıebede itlaf edilmiş elan İtalyan Cennalı Arımondi Adinebtba 8 (A. A) — Royter ajıaıı muhabirinden: Komada bulunan Habe| matll-h.tfâıan, İtalyan kıtaatı tarafından Kıbet topraklarının muhtelif noktalarının ilguli için yapılan tetebbûaleri İtalya hlıkOmeti neıdlod* t'ıddrtla [¦'• ir.in ıin..-.}c rı Itıhıt i.trmcge memur edilmittir. Bandı bltdirlldıaiat furt, İtalyan tabiilerinin kumandan altınŞayanı hayret bir uçuş Bir tayyareci bugün 12,5 kilometre yüksekten yere doğru atılacak, bu esnada neler duyduğunu bütün dünyaya radyo ile bildirecek ieı ¦ , j.„ı dûnyamıta doğru paıaşitle blı yuvarlanış 10.000 kadem kadar yûkaeltcek, ondnn aonra kcadinİ havı boyluluna lırakucak. artımı ıa Î.OÖÛ kadınlık meBaleye varınca pa* »ijılıOıû açacak »e yer* Inaccktir. Kendili bu (akilde kavadan yere do(ru yuvarlamycrken ih t tunlarını, İatlba-lanaı aalatacak va bunlar radyo ile dünyanın horlar a-fıada İyi t İlıcak t İr. Tayyararî buna temin İçin linmgclen Cihattandı beraberin- ılacaktır. Tra-gUn 1896 da Habeşlere 'a>ıı munor-e-bede itlaf taîtmîş olan İtalyan C. Dabarmİda da butunaa İtalyan Somılinnin yerli kıtaatı tank, tayyara »a topçu himayraîyle, " Ualual „ d bu ayın bejîoci günü logilİı.Habeg Devamı 7 inci sahifede Kadın Meb'us namzetleri Meclise her taraftan tel yazıları geliyor I.ireri „ bir ka; Bugûtı çok tuhaf bir hldla. vuku bulacahtır. "Jnn Tranuın,ı 11 — mındlkİ tayyareci, şimdiyi h , ı I ıı .1 t bu | .'..v ı llcrû-baa i yapacaktır. Danlnakanın > - ' ¦ tayyarelerindin biriyle "Kop-nnak.. dan ha. r»ket edecek olan tayyareci, rıdan harelinden evvel (u b») Batta bulunmuştur! "* — Şimdiye kadar hiç I kımae benim yaptığım İçi yapma tcaebbOı .1 ıı. -ı... ¦ ,. ÇUnko yılkı İt ydkaeln ıtıato i-."., in. Biaımin fa D'vamı 7 inci sahil'de Firkati tarafından mebm ¦.i •, .-giıterilecekleri ıbylrnen kadınlardan Bayan Nakıye Aakıra S (Talcloola) — Tarh kadın lan aa eaylav a* çil m* Itri »» aaçmıleri hakkını »eren ........ kabulü dolayııİyle BUıuk Millet Kıyara! mmmtemjrl, mt,ft aUaga anlaşılan Kan Pa-rikhan—i Kıyafet kanunu ve Yunanistan Artık akıllarına geleni yazmağa başladılar Kanuna geri almalı im istizah takriri verilmiş Atta* • — V. ¦ Veniıelea . ba gaaatelerd* ruhani L . •a neeılaei kak-kmda -Ankara-anki dee'lanaa bit.b.n bar bıkıl, aeamdipe

r. MabalıeUı bollun ,. . ¦ ı "TOrk. 1 .ma dor»B|u çok nı İlk bat devreye „l«i,n. Bin m dr.r.mU haabyaa mea'ai daatb.l çek İyi bir raataya guatkae rrretl. •Vtn.fitı. isiz! — Yunan meclisine Mitingde mi yapacaklar? '• küçük unatlarm ynlnıı Türklere Ka ar edı]m rai ve onu müteakip aoa dini İdarelerin kaldırı tlugu aa ramı (tır. Atiı doatum General lıenetî yekinen tanırım- Kendiliyle Maraton yolunda İki mllktla dalma be raber ¦ ..!.,m... nûıtarık kararlar vermeli hutuıuadı tanumîylt mata* bık kalmi|tık. Türklerle çok tuurlo ıı ı/ı ıl. Urla idare rdlldihlerioden tminlan Atatürk, lamet Inooû, l --i.k Rua. tû Araı çok yükuk va kıymetli uhmyMltrdir. Devamı 7 inci sahifede Belgrat - Peşte münasebatı gergin Milletler Cemiyeti sui-kasd için görüştü Macaristan ithamların red ve muahedelerin tadilini talep etti — Tevfik Rüştü Ar ıs, icabında ecri tedbirler alınmasım istedi A*. '•Daily IH. Titaletko S,gedin $ (A. A.) — telgraf., makabirinden ; ee / 'ı. -.i. . ı 'ı de mül teciler un iane oçıfmııllr. Heı iki tarafla gittikçe büyüyen ¦ 'II I'. ¦- ¦ -I .."İli" 1*111 .I, I ıı1".'.. hududunun kapanman ihtimali nardır. Boraya gelen mülteciler. Ya-goılavyanın, lopr aklan içinde bulunan 30 bin Motarı ııkurmak niyetinde olduğuna tbylemkıedır. Macarlar da Yugoslavları Çıkarıyorlar. Beiftad S (A. A.I — ravda gmıteal yaıayoe: Birkaç gUuden beri "Neviıad, a gelen trealar İlaSan Af. Yret caılalandaa çıkan taa Yugea-I. . . aaara -*rak gak-eklatk*. Baaiar talktan Stegad •• Katla. pcıta nın t ak a.a. r. -ı.ıı gelmektedir. Milletler Cemiyetindeki mûlak erat - ... • ' • -.'.--, ^ Uualar Der. . — |i hnaaa, in.n, Yugoala* llhtye-Devamı 7 inci tahifede Yeni vc çok meraklı tefrikamız İşten el çekmiş bir Türk polisinin hatırat» bir İki güne k.dır yakarıdaki ¦yetli bir tefrika neyin» bı». edenbir çok vukuatı yakından ııı.mı; olan albıb bir poliHml-kirilerim.il eiddc.ı alakada Devamı 2 inci sahifede AN — Kİmimie-Cİ 9 Afrikada yeni başhyan harb Italy.ının Habeş îh t anı istilâ etmek rivayetleri artık tahakkuk yoluna girmişe benz r B"f'«> Mla-ralUr. HaJya Oa Ihl ışlllı* ata ¦ ada bi* a..., beşUdı Hlatrıfor. Diba aultıS. "Coada*. hldlaan |hi hadis İki nıenkhvt ¦•¦•>¦«• fwflal*«*a noaaetb*!!**, M-b-..'.ia..a >..•,. .¦¦.„.. ıl» dOı»lm | ba .....e. aı*aa>U kapanmıştı. Bafhahl ı.'.nl... laa ıı.l-ı . Ilalrava betam ttUhlırlal blldi•ıraılaı Ha ka ıh ta», lUlyaeUrU bara alaaaa la'lya>tU-.a af., bat lani-Tf\ -mnehtea iaUak U aaVrab bark. ,.^-UlWU. ba aatatU mml» Uy.yaij.rlat aaaaaaa pehaanee batb mecbwlt*tlal t*•-"-'I - -la.*-Teeny* ***aUla* >, * aemee İt.... -.....aaa kaba* < l -¦ ¦«ra. HabaşllUrla tar. ir. yi »•.-el-ri Oıa.laa.a ktr ar şa^aead*- fcartv a........ — .¦¦¦.»¦' Ba boyla aldırla hala* aoa ıaaı.olarda İtalyaaıa Habeaneleaa kert)

latlU lık.l baalad |i aai.laaua.raa aeyltalyeaf. Italyaan Erite* IU lulvaa S-anabaUİ kWla*t.rneh tat*ab|l »akıt „ „,..,.,,l. Mana It.lı.aaa ha. havil ı.ada. ka-rl ba barka haaataaaha. mu. t» baa aaaa bara harb. tu*—f »ah. Yaaş-a-****a Kralı Ak.l-.aoVMam..ada kaili ye* t ada. A.-.a-ao* b< Mıha. •>*»-¦. bahMAgi *a baaaa İfa harbi »a. .n.dıfi d* Bari •».» İki ilıbetla Ihl taraflaa ¦ ,ıaiain dlfa.lu* Itnaılı »nt|l antik Ilır lala aalaaüatah bir m... ..I ı Araba bu ba.b a* nalı.a mu ' baaa pa-ıd.dro k>adııaı**. (uph* yak, kı ıll.ııtı Fahal aaa ıa ¦a—U-*. laar-~-. Ffaaaa .a helyndea Safha b-aoay-aenı da Hahte.(aa Sa hıfı allaaaar »'asan. fcalyaam ha etaba • •ı-ad.-a da* . *»ı ra-kn o-..-.. . hıfM bir apoayay. karşı labdHktreae adalar adp la w. aaa ba Ih. mım'ab.ı ¦•aaında harb asbuunu ça lasın ea Iraıll*rla aa ballı bahardır. Halta, aaıık H.b*| dl.arıadaa bir »talakla, m,il *d***h trilıe aa Soaaalı lilktUtitıi b.ıı.. ı • a-.b •¦ r hl Ha batla t aaa kulakfcaa aaa. alabıihr. Oaaa ı.ı la.a/ af ar-da ha, W btr haaBa.aaa •**.,_.hadaardi Oh ray.a aka a ı.r .a., aidafaaa ... ... hahhnahsaa anşka »"' t ahi ar. 6 r Deniz Silâhları Meselesi Japonlar, Amerikanın tarrı hareketine sasıyor-lar — Yeni bir yanı* hevesli görünen yok aaaabatiB* lehlıketa duşur e bilecek «e diğer ySeden de acunun bulun mrmlcke Har inde ge nel nUhlaoma yarını doğurabilecek. rnı.hı.a'U va kıl.ıt bir harekele girişmemeği hararrtle İaler ggrflanıhtecfcr Reeatl mehalrf denıt nathav lîıg- gerekliği tanrında ayak diremekle beraber Laadra *r Va) ıı-I.'fi .1,irll.iinaliiriii.il m. Iddell biuncdcn doca daha iki a. n. geçeceğini hatırlalaaakla-ebrlar Japon btryok tkzm M Sa-loaan Japooyanıa aallh yar öp na girimnıyecıgı hakkındaki lıılılınmı hıtançla har-ılanmı-hr. Söylendiğine gore. M. Ruı-vnlet'a yakinlcrl Mrtliı denir kornıifoou baıkaaı M Kııin-100*00 Bç ytmısıae kar-pbk hesgcaai yaraatah aarebae l.ro ti-d^ımın.).!. .... mroanao degad-rUrr. Londra 8 l AA. ı — Japon amirali " Yamamolo ,. Haraı A|anıına |u beyanatla ı . ... muator: ' — GetMİ har anlaamaya •armak icıa (ahfaraganv Ama-nhahUnn aldık lan toa banı hareketi btr lUrlO anhyaanyn-rum. Bunlar Va|İngtou mua-d'il-ı fcahedılir edtlmeı konulmalardan (ekile ceklerini aoybyorlar. Ilalbub Janotılarıa bu baptaki haran bit daha Tokyodaa ayrılmadn a t**el belk idi «a bunu konuşmalım bi}ladıguaıı temanda resme o b.ldndrk... Amerika ne yapacak? Vaalagtoo 8 (AA) — Amerika hükümeti, hi Norman D. *iı'in ne ta yit i Japonya ürerine atan ihtarına rağmen Japon n..-ûmc tımn ıkı balta içinde Vafington anlafiranndao (ekileceğini bilm e beraber bu % Önden Amerika - Japonya mOgânün yanlı Olcuyu kaçırmağa başladılar ' imtt n'ı/'-'n afennaı haw>aa aa.ia kıaalılaııaa »a.» N R.ıa' alifhıadaı alarah tapılnı| hlr haaan n.ıarijl* bakmalarında ..... t. ı »i balunnan da aruaakûn d.gllSır [|*. rahaaık n hınet* da bn hi|al»n Bahıuaa İla fataaı. raaant, har m.kkrtta ¦ lll|.^l. ah-aana. akı*»ıiaa uu-a* ¦¦eseah bit uj ahlarda. hrm*m *a M aaa al >a¦aata, arlaa.ıaa da baıadaa allı. *as> alaaalan *• ayaa aJUyab. btr laafı bit y*hıid* yapaıalaıı Ut.. aeaed.. Haya., di talin k. .._ıı Urb laJadtıUad» kalnaan ıkia, aı haı hıld* ıliraı atnuî ybl.uı. •* laaıtaaıaı b.ıluı lirdi. Halbuki bu kan'ia nıunaaabrtiylt Yusaalıuırdaa ' «,k . rd*

ı. ,ı aihtyal alda|...... timdir* battal ıt imal.. Bada fOartatlji" hı Vaasalılşaın. fortnuıarl kaUya. I ..¦.. aababa .....ı.r. ı d*-(-* . an'.k ......... . mahaad. ayaıl ıl* yapı aa ıamıWil*ra*a lk-. ¦atlar. Ba a.ıırıı. makaadl . »a.. aha a* aathataam da, Yanaa t"' •'• İBtıadaa nahlaa ynaanda aka.t.rtı. Man* saska* akaannl htaaV. B> aaa t.a aaaaaaa YaaaahlU it Uy.atek.la.taM4 aapatUn. haran .yad a* nal nVamt knaaaaı a'aa-k .. hatta *"••*> n har temUdae baayha V-... aVt •k) Smnh ban,., p-p. Ib-al*. rîala (.karıtaaı.aıa vhj di "1 t* n-ynal « .'n.< aaallaah , ' har tek laka 11 yal aııaaıımlan kurhıı'-yu ra n't handan do'arı buhadat (0ıU i" tal.llya* *• hatta Iha karnı. ¦ast alınma.ıdır) f.hı adalarla Tüt kıyaaıa .».m labıbıtaant b«l. ......ı.-. kalk aanak taaaıtt g|al*till|ar. Ynu-.. ¦'- ¦ bir ıı ,ı rt. II.. .. ı • v- hirfı.İ I.I.il.yaptıbUrıadaabah» d.ymlaı. I ..i. ........ Balhas ..... afla unlara katp ta (ab I- d• -»-'¦ yapa. lhrhıyaa.1. Hu l.dııl , itfan binn »ıl dahili latnıaaıı ali ka..aiardaB dalayı alsanl* honaame|. halkıSMİaraa baaaa ma. BİlraU m-t boa.lt'm. tarl alatak. ar. TSrhlr* ı* Mraaaaa bu.auV.'. Ihrhl*. hat a* pehenoa ana» naş-nn Ba s*, k.' ... . a kadar haaha halı yat alaab/hV, W an be,ek ahnhHl* * ...... b.. m*aaUd. btıa tam mhaa.al M* ma-amal* adlyaatar. Ol Bala hahadıt karla mlaatUr tarhaa V.....ü.„» halınla bukadat naşpul alaaaMıı hakUalaa hıtaı na |tplı| m „. anaauh BanakUr. Hu |ayh.nlıhtaı> •aa ....... ¦. .. ta , ...la.aıdt gOın«gtnaı naaıtyala arlıh r .... esrbmaıiBİ bit a*la daba la*.i). 1 adarla. thııiga 7oA* Rusyada heyecan? Bir Japon gazetesi, "Vlâdivostok arbk Ruslara lâzım değil, bu cehri Ruslar satmalıdır,, diyo r Moskora J - T ok y oda çıkan rrtml "K.utıa.. gemlesi, '.ji'k her ktvecaala baraılanaa bu r makale ?ifrttmıatir. ~Abryıma.. nata sı m tanıyan bn mıkilada damın, kk ~Sneyel Rusya Şark anaam-rjrfrrlrrrni mahal kir hatla Mancan darktkse sattı. Msa-(ur i dericb bunun baalakni nlb takailta ödeyecehtir Bn hat Ruayansn alinden ;ık'tklan sonra "VMcheoıtok.. .-¦ . Rnaya l(ln ne ih-tısadl, aa da harbi bir kıymeti kalmamıştı' Ruaya eger Japonlar la an la (tas h re dost almak ıslıyorsa bn şıhn de Maacun b4Ua>tbne tn>ka( takailta satmslıdn^. "«I- J-P«- iwan.de re butna Aa. ada ea bûrûh va ea ehemanyeüı müstahkem p*hn alan ' Vla*hveat k_ aa istenmesi bfttun Reayada bu-yük bir heycCaU uysndırmu)tıı "Venizelos„a suî-kasd meselesi Atina 8 (Hususi) — M. "Ve-niıelot,, a tuikaat maiDunla-rından jandarma (Çamalukaıy) Arerof hıpiıhaneıinılen (ıkın. larak askeri hapishaneye nak-ledilmislir. "Çamalukaı. bu tuî-kattin perdelini kaldırarak hakikati sSyhycc<gini fakat hapishanede mevkuf eaki emniyeti

umumiye m QdürCı "Bohıronopoloe. un adamları tarafından katledilmekten korktuğunu arıuhalle deiumumiye bıldır mî) olduğundan ha-pithınesı de deği|tirilmûjtir. Hükümet bu muhakemenin Atina vr Pireden bayla bir mahal mahkemesine nakdini de Iu* Ün inektedir. Fransa - İtalya Fransız Hariciye Nazını "Roma,, ya gidiyor Camevrr % (A. A-| — Fıaenı . .m '...ıı...n.ılır. hayli llrrlem*îm .- M. ¦ Laval . la yalnadı " Ruma ya ,'.!..-.., . ajj at^ Bi.ktad.ı. • -ı ..i.'., gölük*» uı-jı»ma ¦ ı u..--< garrk N. "i ...I . n. ,. ı - N. M.ın. ¦ ¦ ı-1 .. ham Ur mahiyrlUtlir. Arnavutluktaki Yunanlıların hali harap) Atına. 7 ı I' . , — Atina ve Selanik gaıetelcrinin Arnavutluktan aldıkları haberlerde, Yunan ekalliyeti nleyhmde il-tihaı edilen tedabire devam dilmekte olduğundan Arnavutlukta Yunan ekalliyetinin yaşaması pek müşkül bir hale grldlği bİIdirİlmekledi. Balkanlar ve f ransız siyaseti Bir Fransız ayanı Balkanlarda zorbalığı tetkik edecek Farlt B (A.A> — Fransa ayan mtrlııi dıy l(leri (ncûmıat Oyıden M. "Plılasnt.ı Balkanlarda Ur dııltfaıa yaparık aoa ktnuada ır-rraaal turbalık hakkında Inıtm-nr bir rapor vtrnage m'muı rtmiştır H. "Sabronmr,, de. Parlatmantolaı bonftrsntıniB ıoo toplıoim dslayıılyU TOrhİy**la vb Balkım tarda yı.p'ıjı dotajmada ediadifi lı kirleri aalstmı|tar. M. "Sabroua*',, ün trklill Örerine, ancOmıa ba|kanı M. "Btr*nyakın ...lakı I i.i.il dip-lonallk (aaliy.H bakkındskl dfll«BC*ı*rl M. "Laval.. s bildîrm*|r memur edilmiştir. Bulgar kralı "Şumnu„ da Sofya 6 (Hututl) — Dun sabah Bulgar kralı. Türklerin en >,ok bulunduğu Şumnu ıcbrinc Varna t arik il e ansıtın gel iniştir. Maiyetinde kardeşi prens "Ki ıı1. ile General "Garcikof,, bul unmaklaydı. Kral. tehirde büyük teıahU-ratla karşılanmış ve akgamüıtü ayni tezahüratla Varnaya avdet ı Siyam Kralı istifa edecek mi? Londrn « ıA A) — Siyam Kralının kendisini feragattten taı geçirmek ürere, oradan gelen heyeti aıar leşinden evvel kabul rtmc'M ihtimali yoktur. Denildiğine bakılırın. Kral feragat etme k nıystindcn vat innııo-ı'.r Başbakan Edirnede General İsmet İnönü şehrin dışında karşılandı, bazı daireleri gezdi, Belediyede çay içti Rus - Fransız anlaşması M. Litvinof bu anlaşmanın mahiyetini izah etti Cenevre 8 (Hunıl) — Rus Hariciye Komiseri M. " Litvinof „ beyanatta bulunarak. Franttı Rut anlaşmasının ancak tulhun muhafazan gayeai-ni gUttOğflnb, asla başkılarmın aleyhinde o madığını soyitnûj ve fi afillcrî Üİve eylrmıjlır : " — Tccıtüıe ugradığımıı takdirde vaıiyet değişir. „ Bulgarİstanda 6 idam Sofya 8 (A. A.) — Taşra gar miçolar id da komünist teşkilâtı yapmaya tej eden re idam mahkûmu olu 6 komünist but>.ııı ssılmıştır. Romanyada telefon kontrolü Bükreş 8 (A. A.) - Telefon gârüşmelerini dinleme için giı-li bir teşkilat keşfedilmesi üıe-ri cilerinin ekserisi Amerikalı olan Romanya telefon şirketinin işleri yatından itibaren Ro manya mülkî ve askeri memurlar tarafından kontrol edilecektir. Nazırlar silâh fabrikalarının hissedarı mı? Londra 6 tA-A) — Sir "Con Simon,. İle "Nevil Çemberle yn„ ın iınperial Chemical kumpsn-yanı h tae senetlerinden bir kısmını ellerinde bulundurduklan hakkında Amerika Ayan tahkikat komisyonunda yapdan telmihler Öterine Havaa ajana!-nın yaptığı tahkikat bunun varit olmadığını gBı(ermiştir.

Kızıl Rusyada kî beyazların takibi Mosknva 8 ¦ A. A. — Bcyaı Rusya'da Sovyellere karat bir kurum hatırlamakla au(lu olarak son günlerde yakalanan 12 beyaı Rusfcvkaltde mahkemenin aakcrl kalleşine gönderilmiştir. Bolivya • Paraguay harbi bitecek mî? Vaşington 8 (A. Ay— Haber verildiğine güre, Amerika hükümeti, diğer Amerika cümhuri-yetlerilc rlik olarak. Bolivya İle Paraguay arasındaki barhe nihayet vermek için tavassutu kabul etmiştir. Edirne 8 (A. A.)—Başbakan Itmct lııı-ııü beraberindeki baylarla hırl.Utc bunca aaat H.4S da E ye varmıştır. Başba-kam umumi mOlettış İbrahim TaB Çerkeş ı ¦ ... .'. edime valiai Bay Oıde m dirne ıs y Is t Un vilayet hududunda kıraat* Huşlardır. Belediye ren. Bay Ekrem de belediye erkim, hrha reisi Bay İbrahim Akıncı ve fırka idare hayali «lalan, hatun memurlar, bırhhler ve kurumlar, ır.-ki'-ıılılcr vn öıleme ılr bekledikle .... Başbakana şehrin dışında kavuyrauşlardır. Burada otomobilden inen Baş. kan bütün karşıl muş, selam daran as ktr. poial, (an dar ma kıtaları-¦n dnlladea geçmaybe. Başbakan şehre vardıkta . sonra umumi anıfettnjlak daire ataa yani yanakta harırsnaaey ve şe hria başka yerlerini geldikten sonra belediyeye gelmiş burada çay İçime ve I dun- ¦ lerle ko nuşmuştur. Bu akşam anal 20 do ku hoca mektebi ada belediye tarafın dan 2S0 kışJık konu yemejı va yemek ten sonra mektepliler ta raf.oda o btr m has ese m veri. InceMr. Dûn gece geç vakit aldığımız General İsmet ioonu nûn Nutku Edlrn* • v \ Başhan lamel taa-S k. akşam Ku maaUım Zabıta memurlarının yolculuğu Ankara 8 (Talelonln) — BByük Mıllel Meclisine milli bayramlarda bir şehirden diğer fehire gönderilecek va devlet trki-niDıo seyahallerine iştirak edecek tabiin nvemurlarınır karada va deaiade naeeeaaea aeyahat etanelerı hakkında bir kanun lâyihan gtımiftaT. Buğday vergisi tadilâtı Ankara 8 ( Teltfenla (— Büyük htOet Uecksine geitma alan buğday kaausMamn ttdab hakkındaki Uyduya gore autum on-btnden faıla olan kasabalardaki un fahrıkaıı ve değirmenler vergiye Ubioarler. Nülum onbinden aşağı olan yerlerdeki değirmenler vergiden muaftırlar Vergiye tabi almayan yerlerden naklolunacak unların vergileri Maliye |ubeleeıae yatınldıktan sonra b u şubelerden vesika alınacaaktır. Muafiyet olan yerlerde değirmen kurmak İçin hükümetten m«sa lmak Hum gelmektedir. ¦ektabında |tr*fın* rtrrilen ılja-ı-ıı- baodiai acISnlıyaB katiplcra ateah bîr aur*tt* trşahk aonrt bılhanı dımiştlr ki t İki fOaaaabrrl Trakyaaın yeşil t* b*r*k*tli ova Un ada çal ıska a vt kudreti! *ataada|lar araaıada. yım Bir iki a*o*d*Bb*ri nemahelıa l:. ¦ ...... - .i. , ı ı i.....iıjı fCBİş meydanı yakından gdtdüah i . ¦ ı i' hatıralarımla dola olan ' lı-'ıl-, yamnııda l.afatiyarbk dpyuyomn. Otel . .. . i.... (tarta bir nokta i-.-ı.Fi.-ı .-. .. cal.şkaabiıta atin ¦e hm! ¦ yûbaali tın ılıktandır. l..lıı..-ı- ı. bılıün . -.İB kandî-lerlol nehadar yakından K aı aaıbdırUr. Bd-lOn .i..'.1 bo naıı (rbmek-trn ı- . • duynahladır. Buradaki küller nüesi'eeleneİ mtiBoaniyetîa nkretmek Utarım, buruk yurdun brr yerinden iilalır etüt-arım Edirne aııhtaplrıias |"ı>d*r nrk İrdir ler. bdlrarnia bOt«n nrmlrbtt gı¦undr *n rr, aa *mİB Oi» yer oldufana dahi r ıa ir ial.dirini bir dalil otur mu I Tıakyaoıa batıodııiıgı İçia ¦ı, m . - -1 - . . ¦ ¦. bir Öı.o föıtte-¦ntktrdır. Trakya Edirne Ba *Aal**ımU Trakyaaın İmarında batan yurdua aUkadar oloun *ab*Mai ıth ftiT.ıı oluyorsm. Atataıh İçia (o*Urda|îı aafia bağlılığı onuo. y«âc* kalma fâlflratk bıaıaı i(aa motlu bar *aıı(*drr. Gebrcck fotOşıarlcriniıds înır ¦ • ı«n ¦ '¦ 1 . ı. ı ıı . ı ıı;

beraber konuşmak haydiyU yO-rehten teşekkürlerimi ve **lâmlarlaıı kabul btır.rufiuı* Meclisin dünkü toplantısı Ankara 8 A. A) — BOySk Millet Meclis, bngün Haaan Saba - Trabron- oa Başbanlı-ğıada toplanar ak Eylül Teşri, nisanı 933, Kiaunuevvel 933 Şubat 931 aylarına ait divanı mulısırbıt rapora ü B-I..MHI.ı.-ı bir hafta sonraya baıahılmaama karar vermiş. Kııtanya mebusu rotıbum Ka-nk m oğ paramı okutulman bıkkındaki kanosu teklif ila askeri haslahanelcrdn basışların iane ve idarelerine ait kanunun bsnnci muta kerel er ini yapmıştır. Metris ı ..'ni.. .ımı toplanacaklar. _ Musiki işleri Ankara 8 (Telefonla)-KBİ-tür bakanlığındaki mnnki ha-miıyonn bugünde toplanarak tahşmılanaa d .-tın.ıtır Hu loplantada musiki ve tiyatro akadenuın n kurulman auttan «lerısıdc konıasnlnnş susta e taslar teshat eddeaaştır Gençlik Kuvvetli bir disiplin altında yetişecek Anka^daaahaıa babavtsea gara, .... atatacak . . ...... amm IB • II y.şmdahı gtaç'.h hO10. —nı i,.,.!, ba-aattarat.ffı. ha •*|hi,aıa kahal ad|l*t.h ulanan kO lAr *e beden lakhah bahııalarından kuttat'ı lı .ııullı. allında I ¦ ı a l ]¦., anlaşıl* mah ladır. Kadın mebus namzetleri Oırıntî tmltı/ntr" afenam ¦ la.k kaabadarwB Saylav art; mrU.i va a*t loı.UH i(ı. aaıylanaa y aaa daa eteni .:,<..4-f 1 ba analı Inlh-anaa |«*vnck harpla— ,'. Kaa.olartm.aMi t'tr leVa bet anfh İşi ala«|a gtU ha sn yakaah .ta.al yh-f—t d. halaT-lahU aaaratakUn bay ihtar. _ 1) ;.r lataftaa, yani m-*.'-, a»¦ (İmlaaV Halh nthı»aea Hatta Maalbm Alar. «. . ¦ ,ı S . . .. l.k... Bayaa Mahhal* Naci w Bayan Nahly*alB aımlet ş«*t*rll*. -i'.ıı -il. ' .ı. ... U ¦ ı r >.W(mf*«*tin hır [o* yr'lırtnJt .(..¦¦". laraharalo mil lulf-flmr " ¦ a-ıAı»tmııalealır| Üniversitede Üniversitede devam mecbn-rtycb dol ayini yit hariçte işi Caan ikinci vr llcencü ımı! tc lebe nne mahmı olan yırdım, uıuiûa tatbikini dünden ¦bba-ren hışlanmtştn Bo yardım, evvelce de yaı-dı jımıi gibi öğleden aon rakı ameli dertlerin aileden evvele nlınm iylt ysptlmakladır -naa — — Üniversitede filim çekildi Dün Omvemilt Hukuk fa-kAicat ı...' . . m''. ıp ders-krûVai l-ıra-r, (ekılnut-. Bn «ünde Tıp l an Ulebes.mn ders ¦ -ıı..,...(.i lıkmleri sunacak tır. Bulılimlcr pek ytbındı «-!¦-rmı ı.l' . ıı-ıı m.ı . » gölleri-I leeektir. İmar işleri Elektrik şirketleri alınacak Meclise bu hususta iki layiha verildi A •kara 8 > 1. .< . — E khtr.h, !... (park, rai. mas-baha. jıpı aa. dahildir) içilecek au gibi amme hiınattleri-Die yapılmalı içia . ıbtlue Ba kanlınındı bir 'imar beyetı komiıyonu.. edileceği ' '' bar alıomi|lır. Bu komiıyne Sıhbıl ve Içlİ-maİ Muavenet Vekileti mümea-aillari, Nafıa Bakanlığı mümeı-aill. İ idnrclcı umum müdürü v» Dahiliye Bakanlığı müıtttenndnn m Orak keptir. Stıa belediye baaununua ban maddelerinin dnğutirileee-ğinı bildirmiştim Dcgıştınkcck deler.fikirleri alınmak üıere Mabye re diğer bakanaklara gönderden bel Uyana belâhert Besvtkakl raartaaak Bâyak M.-e( MeckaİM seokettumaslır Ba iiııhı temek Dabibye eavk men .nde tetkik edilmekledir Pek yakında beytlı uaumiycyr ar ıcdile tektir.

Bu layihaya göre. kar belediye, bOlçeainde memleketin İmarı ivin behemehal bir Inb-•itit a yırıt ıktır. Belediye met-lialeri bu lahıiıatı ayırmiiaa u bütteyı laldika aılihiyettaı en bü imar t.!.-»nalını reıen bütçeye koyacak, bu konnlan para belediyeler bankanna yabrılacak «c b ettikçe bu ıjlere harcanacaktır. Belediyelerin Devlet > a ut inle (Umana edilen kiea ekn m..eli EmJıikten re kazançtan devletçi tah.ıl edilen bmacleri re K 10 f^mrtk hm......aıiı a arralaa para Dikiliye Bakanlığınca ılınarak re um ede a imar taleri y İptir ılıcaktır İmar heyeti komiıyonu teknik bir konûıynn olmaktan siyada yOkıek bu ialare koeart-)u ıu in Elektrik, içilecek ıu. yol, park gibi mühim imme hizmetlerinin yapılıp yapılını-dığını kontr r. Diğ'i laıallan alınan hahar'e gl" lirirıfer viya İtilin ı.ı "'""''i" fimeıre •.../., ,.„. r.el'.ık 'ı.....I....- ',(,.'. ./im earuı n/mnlı /arağına dair tofkm ka'e lâyiha, mracaltar. 0u (uralla fakım kır gılıcıklr fueâmm hır rara/ı ilikli »'e~ — ı e» İmar e d..— ., .'e. «İr,, faemr İnk.lab dersi Ikİncİ ders dün aksam verildi Ontvcraile da verilmek t o olan İnkılâb derilerine damaksımda Halk Fırkan Genel yancın Recep tarafından devam edıl-mnVjŞm Per|enbe günkü derale in-kılkbın Genel babımdan tarifini yapan Recep, dünde halktan devlet otun teııne ve devlet otoritesinden halka doğru İki tekilde yapdan ınkılibı anlat-anttır Recep be aacvıade ıı cümle fj.m - ¦ • — lak.'ab.m.ı otoriteden halk „,,al»..„. (itaaaktededır bu itibarla lam bir inkalâptır. Tür lb.mn bar başka de-iteri, (arakam d* uakuâbumıın lıtıklil ik beraber ve her ıkı •abadaki lort nerek bir aradı basanlmıt oluyudur, m-t .Mal ve inkılabı bir arada ba-("iıı : olmak kıymeti y lnıı Tttrk huauaiyeline raah-ue bir üstünlüktür, d. mi-1.,I.r Recep, bundan aonra inkılapların liberal nelicaleıial ve bun-Urı bütan tabepleri aalıtmi|ttr . — ZAMAN — Rıhtım şirketi hissedarları Dünkü toplantıda hissedarların muvafakatleri atındı Rıhtım şirketi, iahvil.it hâmilleri dün Cevdet Kerimin reisliği altında Frannt tiyat-roıunda landı. Toplantıdan makıat Bundan tonra lahvillt • abiplerine fail ve amortiaman olarak t irkclce yapılmakta olan 1 c d iy a tı n, tir k e ti n hükümetçe attın alınman Öterine, hüküme i için tabvilit tabiplerinin muvafakatin) almaktı. Dünkü toplantıda tahvilât ta-hipleri muva fakatlerini bildirmişlerdir. Toplantıya iştirak etmek üzere Ankaradan dün lıtanbu-la gelen şirket direktörü Müt-yü Karo ı r Ankaraya dönecektir. Şirketin ta tın alma mukaveleli bir iki güne kadar imıt edilecektir, Anadolu sahilindeki yollar Gelecek aene Boğ aticinin Anadolu ıa bilin de ki rıhtım ve yolların tamiri karar laf lırılmış Şehir pilânı Jüri heyeti nihayet yarın toplanıyor Iıtanbul şehrinin müıtakbel plânını yapacak olan mülehat* aıı teçecek jüri heyeti yarın içtim yet âzası şimdiye kadar açılan müsabakaya dahil (dan üç müteham-ıın pilân ve raporlarını ayn ukları cihetle jüri içtimaları utun tûrtni-y t çektir. 22 liraya arsa Sürpagoba konulan fiat az görülüyor Sürpagob mezarlığı davanın kaybeden Ermeni patrikhancai buralını ermeni crmaalı namına belediyeden astın almayı tasavvur etmektedir. Ancak bîr müesse cemaat namına bîr mal alamıyacağı cihoue baran olta olta bir veya iki şahıs namına belediyede alin alınabilecektir, Yalnıı Belediye buranın metresine raıalİ hesapta 22 lira fiat koymuştur. Sürpagob mezarlığı 55 bin metre murabbaı olduğna göre belediye turayı loptan bir er-meniye ıa luna 1,210,000 liraya tatmışı tâ tim gelmektedir. Halbuki Taksimde arka taraftaki mı ın" metre murabbaı 50, 60 liraya, caddebekiler vn"' '' liraya ntıldığı zamanda buraya 22 lira konulman çok aı görül -Dektedir. Istinye rıhtımı

BUyUkdere - bünye rıhtımının vilâyetince tamirine devam C ıılıra — k\r ¦ ,ı,. Ilı, 11mır.ı 1 l,.l tikten sonra Anadolu tahıliuin rıhttmlan yapılacakl betle gelecek aene bütçeye tahtına t konacaktır. Yer değiştirmek isteyen hocalar Bir mektepten diğerine nakletmek isteyen llkmeptep hocalarının bu arzuları sene ortası yak I atma u dolay itile yerine getir ilmiyece ktir. Tescil emri geldi Soyadları bugünden itibaren tescil ettirilebilecek l ... . - yeni .....I alanların »yadlanaın, i....... m., mır'lyvt mevkiine tarik olın Ihl hİnuouııaidea avval ı.ı.ıl edilmemelael ka>aıli|tınlmi| İdi, lahal bılâhaıa hu haıar d-tlytlrllmtf ve dta Anknradan bir tmıeda layadlanaın derhal traribne butlanı tabile ırei kildir .lanistar. I .a.a Ularını .ı uıaı.ıaı R,¦ 4 Er et rıh derhal hatalara bir ta* mim ¦•adarımla re keyfiyeti kUBu aaara para, ba eabehlaa ¦l.baır* ,caı aey em alanlar mıaaaş e İnaklar, aaklye »eler tufan deki nefua mımmmklarma bira, bayaaaama vrrarafclerdit . Be beyin e ımalte ... tay taun aldım. Kı adi m da a halka hanm ra . . . «Mufam vareer. Vaya bekinaa. Nûfuıa bu auıalla ttarll edilmemi lalabederlm.. Sahibi<< yııalaeak ve Soyadı kıaununun ' 'neı maddeni maei> binen bunlara pul yapı|tırılmıya. eıklır. Allkıdarlar allluı dairelerin» bayannama vaema|a yiderlerbta kredi kürlyvl varahılınnı ra rajtr • araa alla rlradıaın mlrlyrl raenDilsiz erkeklerin bir dileği Dut.iler cemiyeti uVan Bcle-dı^ye garip kar maeeeaalta bulunmuattar. Crmayel ba mO -racaatınde dı. ¦ kadanlsn fena yoldan kurtarmak re matiz erkeklerin mesut bir yun kur a-tulnırler.u, temin eylemek içia bundan aonra dılait erkeklerin yalnıı dılnı kadınlarla rrle elerinin lemiı edilmruni talep e İmlilerdir. Belediye bu aıUrataatı tetkik eyle inektedir. katarını da alıp birlikle götürecekler re teaeil muamelene! kem kbtflta hem de lm.ii-1 rır tkılırıaa yaptıracakladır. Vlae Ankaradan , ı - ı bir emre fûre btr kalaba veya ber köy bir aâfua mıntıkan addedildiği g Iıtanbul. Ankara gibi bûıûk Iihirlcd mı atakıı ıi" ıı 1.1% a. dc h. aayıl bbr v rmıı atmad ı nıhİyc bîr nülna ¦çaktır. Her aüfuı 'bdet arıedıeıh vı liadeki nilı iımini İt kulliDibilecck, rya ıahıa aynı i a oû-u.iılın mcıul adde-rnı mıotakı dıhi-ılın kimıcler ıra-ıcyi daha evvel mi Ufı makta kırk tercih oluNümerotaj hazırlıkları Niimerotaj İ|ine ait baıırlık-lar bitmiştir. Bu günlerde taaÜyete geçilecektir. Mübadele raporu Mülga Muhtelit Mübadele komiıyonu bitaraf izan raporlarına hazırlamışlardır. af Azalır yakında Yunanîstana giderek Yunan büküme t i erkâ. aile .. ¦!. 1.1'.. -1.. ıı sonra v-reya hareketle haıırl adı klan raporu Cemiyeti akvama vereceklerdir. Yenibahçe stadyomu Yenıbahçedc yapılacak atad. ı.ı" İÇİn ıılın .ık muamelen ikmal cdilrai|lir. Belediye mimarları pimdi buranın iptidai bir pltnuıı yapmaktadırlar. Yakında ttadynm ıııja.ı a konulacık-br.

Kadınlar bugün de toplanacak Türk kadanma saylar aeç-mek ve kıklunın verilmrıi mam ise beliyle evvelki v"ı Ka.dn Berlıgı tarifindin Beyazıt meydanında bir loplantı tertip eılılm:jlı Kadın Birliğinde bugiın ta-al dörtte bir loplanlı daha yapılacaktır. Butun kadınların davetli kkı edileceği ve ııtı-yrn her bayanın gelrbileceği bu toplantıda Turk kadınlarına ı fiI. n ha ctİ au-lablacakur. Aksam aaat tekilde de Ttrk kadınlın».n ka.and a l-ı hu hıktan mutrrel.ıt eerieÇrCrM yahaıı yari dahilinde değil bütün dünyaya duyurmak için radyoda Türkçe, Franmıca re İngilizce e bulunulacaktır İsveçli li bir kadın romancı geldi Şark memleketleri hakkında bîr kitap yazacak olan lıveçin kadın romancılarından mattna-rel II m-, lııtanbala gelm4lir. Malanaıel hatırlamakta olduğa kitapla Tu-kıyeden de balım. ¦ ¦ ... i alekrtimiı bıkkında telkikatta bulunacakta-. Şerhler ikbalin fazlalığı akıl ve fikri şaşırtır, ğın bolluğu gözleri kamaştırdığı gibi... Noel "SiŞerh ve izah.Srrvrt ve ikbal, berşea gibi, insanın islidal ve kabiliyeti ile denk olmak gerektir. Yani, insanın elindeki servet ve ikbal, onun tarafından kullanılbil etek, onun sa'y i le, onun idare ve iradesi ile Islİyecek kemiyet ve keyfiyette olmalıdır. Çünkü o zaman insan , bu servet ve İkba li hazmeder, ona hâkim olur. Böyleti kendine de, cemiyetine de müfid olmak imkânını bular. İkbal ve servet insanın kabiliyeti, meziyeti ve zekâsı ile mütenasip olmazsa, yani aklının hâ ola| bileceği ve idareye imkân bulacağı dereceden fazla olursa, İşte o taman intan şaşırır. Ve k n, km ikbal m servette me yapacağını bitmi-yerek ya ana hapseder, veya onan mahkûmu olar . Naııl ışığın faztatt -ğı. botlmğm götleri ka-mastırına, bunların da basiret gözâ körleşir, İk r ve onlar ikbal ve servetin atmacana girerek anan kâr bir aleti olurlar. Bugünkü vecizemiz bunu anlatıaor ki çok değerli kir hakikattir. ZAMAN Çiçerin vapuru haczedilemedi Hüseyin Cahit Yalçın 200 bin lirayı tahsil için bekliyecek Hûıeyin Cabit Yalçın, birkaç tene evvel komİıyooculukla uğrattığı zaman, Rut Ticaret Hariciye bir muameleye (minin vc bu mutmeleden dolayı kendisinin btı airbelten İki yöt küsur Un lir a alacağı kalmıştır. Cahit Yalçın, bu paranın şirketten tahsili için adliyeye mü-racaat elmû) nihayet bu paranın alınman için bütün kanuni, hukuki va idarî muımelcler ikmal eddmiftir. Bun n üzerine Itlaobul altıncı icra memuru Mustafa, bu paranın tahsiline karşılık olmak lizre dün manımızda bulunan Rus bandıralı ( Çiçerin ) vapurunu haczetmek istemiştir. Fakat liman nizamn mou mucibince sefere kalkmak lizre olan bîr gemi hacıedi I e mi y eceğiadea liman reis i bu haciz muamelesine mani olır.ıı?tur. Cahil Yalçın, matlûbunun yene ayni yolla tahsilini temin için batkı bir zaman' bekliye-cek tîr. Nohutlarımız Almanlar kendileri de yiyecekler Şimdiye kadar Almaayada Türkiye maktulu nebatlar ya), mı hayvan yemi alarak kullanılmaktı İd - Bu mıhıui-jTÛtûa iaşen yyccegı alarak nl renle dahi elvcr-slı olduğu roo tı-maalarda yapdan ene ile tetpit dılnı ı ve a!ı«a.I.r Alman makamlarına fabrika ve diğer alınlara bu yoida bir im gönderıimıtlir. intihap işleri Defter yeni kararlara göre düzeltiliyor latamıp atarı getir gelmez islerin formaliteye Iaı .irk eden kum arım b t rm.j olmak ve derhal defterleri mahallelere atabilmek için evvelce ı.ı t i bap edecek ve edilecek yaslar da Oıinlann b yer defterleri hatırlı lıimujtı. Fakat intihap kanununda tadilat yapı man va intihap edeceklerin yafarinin değiştirilme

-.eri. kadmara dı bu bakkın ıcnmeıı bu defterlerde dc bir takım ckrm.kUr.krr yapaima-nnı at belt rrorvt». Ba «barla ... Beredıye rr yatilındcB Ka yata kam ıhlara gönderden bar emirde <oo kararlara gdra intihap def terk rinde Kebeden tıddâtın yapılman ve bunun nihayet Perıcn-be aksamına k adar ikmal edil-bıldırılınıttır. Et ve balıkların bozulmaması için Ayni fûnde aahlamıyaa et vc balıkların bozulmalarına mani olmak için aksam ümlerı ya buzhanelere tcvkcdilmeai. yahut da kaaep ve balıkçı dükkia-larıada birer bet dolıba baa «m-durulman laıavvur tıiJntektcdır. Yeni soyadı alanlar GumrOk memurlarındın Mü antet, (Argın Dolan) aeyadıaı almıfbr. İnal.) idare mı «kent maka bar. Saaaanl ( Aa .ar ) tayaakaı 'öylesem tesiri yok 1 assam gönül razı değil Yazıcılarımızın kulağı çınlasın t Düete aabak ....... , bar kala ItekneJ arana ba beal bie bari inbıaıkb .* Muılınaıa maeerrirl. har tm katı aVUaeal. htr mtmabana >. aaklaeerrb aaoerda, Tark -¦. r .... - r .. ı » ... l.aı.l kill.klaii.kie.nla>. ıılabai va b» rala • ]¦.... ....... bamr kir Dayan dılaa am am taıvir edlynr; ya neı tararı ma. eaVa-lr. ... bu yaldaki marebyatkrraal dr («ylaa* • ırlat aybyıeda i -'Yatılınama hamın kıpıl hn-arımın va kadınlınmın e|leacryr, imla. tahvili dı-ıt ıtmıhtedir Sen limanında ,-ı.,-v , ı„ı. aa-rıfl ve hıyaiyetli daygulır aımı-aa kaç eler yapaldıl Kankn ı Bu tek ytkmk r* b-r'hrtH bir Olkûdu Ba üikıı,t Tukıl ieja yeti bir canlılık .a vaekk kayaagı ma|a haç edıklmlı dm adi t r.rı.nı a'arak anu İllete teVrek kir (Miata ayma fa yaamafa bal- ¦• - ei'l anılar rardır. Mıc teni ıtmı.kakml ba aatrUe eramatıaNtekral ablakI dr,gavurluğu nVetaaakta çak mkaaaar eaa ma-larake. Blnm makatımim ba eereee bnau ra gra*t muhat ekmeğe geterae alhalla hl mu krrla ra faal buma aka .k.. ¦,&.,<. Be ptrçt da tvrrU, yanlanana-ııa be» n kapa n t, bulanan/, kı-dınlanmııı 't •"'•<•¦ karala ra ne.- davat rtli|ımiı iddia ntunayar. BuBun nt kadar Inıalnıea bir ¦dd a ¦ ı .onı." ıntımık için betna gmlalırlmlıa kir gSı alm.k >¦»!¦lir. Aeaba banglılnda bu lılrll yatılara t-ıniOI o'ıınııyor ? Yokaa boyla yanlar ........ da blı ml .- '--m "ı | Saara ediplerimi! ayle .urlar yaııyarlaraaıt kl bunlar abUU d ı. guıaılugu u-.imekle enk mam* alr riayaelaemıtl Ba . aauau, abllbl - .ı r ¦ t - 1 «aaaUna aan> na* mani a'aeık bir hnrenttaaV. Oaaa kat ba aaarkre - - » -ee..el numm Ba Abra etmiy rrth aa an adaerlyie. aaalanyU m ad da .-m— ı f baklaeuaak aaaa çak kepek ve ealaeıa lıanlık a*cm. -•aaa mani almak cibıtlaOee daba çok teearU alna. L. Ökonomi işleri Zahire ve zeytinyağı Dûn lıUahnausa 53875 kı o y.m.,a 15 ban kak Ur alık arpa 455 tam BMsblebf ekaa tu >-day 4075 hıio kepek 50 loa merr 3708 ki'o beHnei nevi ycmfık 3549 kilo ikinci nevi yemek lik teyün yağı talıhnıs-br. Kuru Ozûm Kuru Uzum lal'aları hararetle devam e İme kildedir. 4 en 5 Kinunuetvel tarihinde 355* çııral kuru üzüm 8 de 10 kuruş araund alılrmjt.r.

İncir bitiyor tacir rekolten bilmek ünedir. 1000 ton kadar mal kal-mıtır Bunun da mr iki güne ¦adar latılnıaıı kuvvetk muhtemeldir. 1 111 ıı rı ¦. .Ii.'.ifi Gen Tabako sirkeli 1 Kanunuevvelden beri faaliyete geçerek Kcreeteci. Sermeli »e Oma nos keylerutde ba tene çakan botea t atim nahaalaml tamamen almağa lal,p ohnaf ve ma lbayaata batlarniftır. Ege mınlakaıırada tülün piyatası hararetle devam etmekledir. 1.1 .mim -I a bulunan bütün büyü ürttcıel erinin müdür va eksperleri lımirde ¦...şiarın.! ı.ı r dır. Tombala oynatmak için Kamama dolayaeiyk tombala Oyunu mütaadeti almak için bir kıç günnenberi teSr.mnde kî tayyara caaMyebae müracaatlar vaki nlmuılar. Tayyare cemiyeti bir ay ra-maıanda tombala oynatanlardan bet '"11 "r vıııııı li'» aıa-mı.l.ı almakladır. -ZAMANKlnianuerel • Zaman Ansiklopedisi Habeşistan hakkında m.ılûmat ı i' ¦ '• ' ' I i. ,¦ ı r ı. mm anısı lvık*> tenle t Habl|.l<ıa Afrıkıaıa ı^ullh miri tekil Lw 4..I.Iı»ı. niaı.laev fil i I •W halı»* ait aaaa Irttıe. ta-ta.al.aa.. amdaa, -.(- lenl-ada» ..a— I.,.h... Samı hm. ¦•-aaaaaa aarkl al .aka aa lataya Se--«' Ba m*»kthH r-*« a*.;. kl* ....iı... baa»-*. Cta> kg. «O OCU marıbea - İd ' HM.. mm aMIyan kanardı' M... - r. ahimi «00*», yapılan aaı (Aaaa*. K»aa|tuhlan «I Aatka.e dildir 11a t ', halfa. itil ( ¦ ... ayr.hrla*. Cenapta •• Caaubu garbideki Cali. Iar • ula.ua >••.-¦ I.yh.l ederin Maniana la ........ ıtırdı Hab>|..lana gıdtrth orada yerlııtiklrrl ...... liaiı gurup, paralardır. 11 ... Ura mrmlehelia arlalar.nda İnedal ol..al Ifal mılyoaeaa l.ılaC ¦ .I. 1 im ... ,¦ ı. I ..rlı ...... Oftarl gurup Sırnalotkı Tujri-lataır la aak. Ilıbaşlt.erla baalar oldaklan aaaoaıhyar. Doadurra farara. Tuğa Iıı afin-daa .h.ra.1 rtra DıankU WaV Baalar. Alaa kırda emme. Ba — aaa.ala*, ralıllraaıdırlaı •* t.., ¦aatafcal kir hayal ıar arla IU....4.. baaka fcıaduarraa ~ I :.. . 1ar aaa» ıtrilea Yıkan* l.b.ı.1... ¦ardrj. Nıkaııl Hıfc.ı,.lı.ajı Arap'ar. İlmi ¦)••, Rumlar. Ermeaı.rr Samlılar raidir. Habai.it.a artına ddrl ¦aaaa. kıı I... bualann .ı »ıl» an.ak allın ........ i|lrn mıhlıdır l -n ,t. rin.hu farbida altıa, aabir yatablar.nia balaaar. Çtkanlaa allıam cognaaaa meıeyyaoal tarak*. Hah.»..!.... İbrani bâr bacak. .ahallt. bir malına lagilı lirara Istar. Hak. «W.a «a bu Ira. fa.rb.na. t.lf.al ...... ballan ıl* ballıdır. bir t ak ...ı. da I alalı lata. y onları .uıude gı liri Iralatır. Mekteplerde musiki U. Halıi ıl ItlıDbul K-n-r t -ıl.ıı.ı ir. m a i mi Hulünnia. dAVt ba( ııaa anal teli* ederek ...... fedakarlıkla tabettir mı| olduğu mıklepler -da muti ki Üntalı kil abı aı ba kert beşinci drla ola.ak boıtıımıı-

lır. 0; dorl ..arda I-, dala labc-dtmif olan imin, fatihana mele tepler rr mektepliler İrin na kadar lOrumlu otdutuau gOıtırir. Fılkakika (mıktrpltrde muıihi) bitabı bı. tanda |imdiy* kadar aefedilmiı olaa (talimi trdriı—di-darıin,») emlerin ta ameliıl oldatuou laonedlyorur. Uuıiki bil |İ« a*, a ıl i'- laden ı...... ı . k ht. bahn ba.it |(killar tı natılar'a goıtrrilml| it bo iu'CİİI tedrici bir Utul Ilı Itbrail matikt bilfiti tr .....i. bitaba aıki|tırılmıtlır. Har behiı İçin "tali mektepti-ların ınlıyi(i|| tarette kun kvaa l .... .... Yûkeek ta daljalı ııidrn 'i-.- ı itkidir. Dordümiiıii: Sudana Mimik | ¦tabıdır. Bur m ki.ia.lea da|-tır. Ithtıntlı dıtle.ı l'OOO ¦ nır.a i... karbirl ardam ilt hırtkrt ta İn ı ..ı .. yardım tdtr. Ordu ırımnda .'MI kta ı.kırı hatta daha (ah faili rı t ah m İli İtki lir. Hab<| It-k.anlı aaa narlara» ar-ru.ııaı . *. . *¦ * (. *ı ant tilab-tarla aıl'ıaı|ı ıbımn.ııi mi — »r"kaıı har haeaaie llakrıalıttı * lafca.1 aartarl atıma «t «a bu kaaaa tatbik oluaan »anılır. '¦.....¦ bir ılraıt mrmlrkı¦ıd r. Araıi madıaltrlt dolu oldu. au kaldt hrauı ( -1 1 > mıınl|l • Caaup .i.itli.....i. aamakı ı —¦'POUSTF istiklâl caddesinde nara! Ya m t» Yako ur hoş alarak Ulaklil , ..1,1,. od.r, ,r,.r.. ¦ara a t mayla ı te ıa bitte a .ı ka ı-ra » ı-U . Hc-> lu.. çalarken... ... Mtkaaat. BemkteşU < "imarlı., ralli...dı S.-iık arı-a bat liralını aşımken .... maflır. Taksimde yapılan binalar I .ık. ... m',.İm. tatildik -tau aoara buraya yapılaa binaların p rk nk olduğu ve tıbbi tanlara riayal rditmedıği yatıl m ıy. bu .. ..la I- -.1 . 1 ıtunılktr daırandıfi ılrri lOrfıl iii.il'. ı.r'.ı yaıalan tetkık.'ı ,..ıır laktım aaeydıaı-¦ıa planı ten titrer anel ya* plmıt -e bu M 'rl rl, lılanbul bvle<tıyeaiaxe laldık cdtl<a|lır Btaaeaıalryk bugün orada .-r mıltı olaa atşaal b*Lrd..r.' muaeddak bir pltna •f tıkan yapık» ak la naT. Şoförler İçin.. Şo'Bflcr etnuyeti. terörlere yeknetak bir rlbnr -riydiraveğe bcnddcrınc umumi malumat ve rmek ictn kurtlar açmıya karar vrrmiflır pırtılar, glfltlnı, baaleleri tt «ataları İh Intlp (dlldi|l fibi garbın «¦ ¦ ......niım. . kltılk partalırının baıitlır.adın da birçok oW ark lir al.aa*ı|tır. Yalnıı bu4rnablar,n hapmaia giıhrıı Tuık fidir Baalar ıııba d^ar.daa do|-ro-ı tırVilm» ml imla İtt kaa Udoptaıroal tornada bar atylr* aamV, pek ı.ı.....d.k km.ll halyaa arM.pt» Aıikaa| aâa .Cet.- .. n.-*., - kar par(am tar •ab («bn-d bmar**, -anar «*»,Ca* a-..- -i-, -a. m.anmak Ba bmaahk anBatı ba iıaahl labal. Ba parça b«yU , -> - ila on -i. .- ani ı.......... uydurulmut i'a -ı .. marallakiyet.

Kitapta -¦ Beyin latikltl mar-notan d ı t.r. Bubi mtmnua İd ıık (Unk ıl Itlak ı mıi| ........ hnamıı o1du|u baldt. OBua trmiı •e dojıu Uı notamı her aıadı{ıra.ı tahll bulmak kabil ilmiyor. Yine alaturka parçalardın (Ah-mrd Yekta) nın (ıhıncılarl betttıiniodt ¦ ¦- - .i -. ' .1 ¦¦' ; ¦ • fok Iııbit tdilmi|tir. Yahya Krmalio an kartelli, maildeki kahramıntıklı-r.ra.ıı en akıcı te . Ur ifade ila aıtarlarımııda en İyi ! ml indirin bu sihrinin beıteıi de, biç (ûpKı.iı gulteıİ gibi kartellidir. (Ahmed Vektt). yanılmı-yorıak (lıtiklal mar|inı)da kurtetli ıvıet'e bı.iılımi.ti. birj.rde bulmak kabil değildir. Gırp m m Ikt nOmuneler) aıa-¦ında tabibi ener Hulûrinia . iBİıel) in |Ar!ıayeu, indin bi parça almı|lıe. Oadaa Laik. .kıı min) den de birkaç parça İntihap rtıeydı cok makbule grçınb. (Karana) İn bau ı...... ... s.-k bata-. ¦ andırır. Garp (tehnl|i) ile yıpılmif »lan ba Şark natmalıri ne Avrapada çok mıkbııldûe. op eri komik) de ea cok eter (Karmen) dır tt ne vakit terllıa tiyatro hıneıb.iı. dolar. Elerde, garbin (Sen Reıaena), (Gnt»), (Şuberth (Suman), (Vagner), (Bethofrn),(Moıar| gibi l.illim mı t hur Oıtıtlanndan ura ile ve dire çatla numuneler konnlmuı olman ta bu türetil mektepli lara garp (muıikiı!) nia kıym»ti hakkında fikirler teriloıi| bulunmalı kitabın bagûn İçin abe rtt.¦ ı, . |'.r Kaar topu tan) k*ru| gibi ueaı bir ı.ı. Remıi bitıphıneıinde u. tılm ıhtadır. J Ayıntapta iyi su Şehre akıtılan "İncirli pınar „ suyu merasim/e açıldı Gaaıa.ınfaa'a lincırfi pina'i taranan on'if barlayıalıp (A. A.) — Bialereı ııUtiıpı ramak .W tt datal lal-aa tatlı.I artmada |ec*n ¦ ı -. yapı kut m rarta. mımlafattta ¦¦*••» bayâb . ita aaa karlral kıBılmia. elB bia at-t..i- bir aabri adota ihya -¦ tir. »m. .. ... dır t etti TJ.\ olan bw-m, şehrin Kki fallamıtrı mininindin ta bahımııılık yO-¦Ondrn diaır plı ray {anlarıoa kı-ı ı ı...'. ¦• idi. Halbu kıt.n kaya lulın dı hiç İyi değildi», çek kireçlidir ka kana mhkıt laerladı at mo-oair b.l.aa kaandkr. Mimli kıl a am.ilua.aau va tamla ,. aaya alaa ıkdyaeuu faaa adrnli'dea bir nida aâta ri «O ian Alay k-.mtıı.lnı vtkllı Say I -n a.. . ır ,.-r.j'., her lal bitirmek armlnl ..... ... rak taypı de|ır kumandan, bu en mühim memlrbtt i|ia.dr ümitlerin leıkıa-aa bir ......• a - ., 11 * L.|a... , Bay Emi. aaya aıhrimlı» aa meaa lada lor umketae a>po toVnk batana, bataalatant »• hdy mı taa-mıdıa m vata ıa m »e rtag.a u, olah akıt mittir. I.ıria mlkımmı llyıl te iftihara »ııı bir nabtaaidi ba koyak işia hif manalın tı ınıak mitin bir Bikir elinin İfa barıımış almniylı başarılmı-. b .1........ ' Simdi birçok takalar merkepleri!* ataya giderek ak raf a kadnr anamı kir, daram dan ar4vra aa taşımak ta ta ka k ı.iı.ı •agbat lâ.t.ıuaaat rak itle har taat k mal ıhı karata utmak tidir İaa Fm t ler la mot'dıl bal aa man. talaş dallardın |»na m itmekten bortarmış oldaŞu gibi fini Itrin i İn id» daha laeee|i de anla-tılmak tadır. Meauıkrtia kemen be* bulunduğu bnaeeİBde afab baTah tabal m.tlaka bor İpi tatar barakan Bay Ee'ala Gaı.ıyıatıplılaı tak candın teeekko* ttankted-rtte. Baaa pah Uyık alaa kıymalli kuma

... «» ba İşi ı-rl memlekete bn bn mil .¦ , almak kargualyla baııuıı.|i.ı Kandilini gaıtltmin ... .~J<- Hı intiba Aynı ile fok rkıtAfinlaplılm'i tamıl iu.o iıı..».'a.-. Süvmri AırAıncı alay kumandan ııli/i Bay f.ıal Alnı ...ilin'--.i• bir daha ıe aaygı ile ¦ narken (İncirli pınar) tuyu .-; n yapılan .«»I t. --İ c.am.y. v.I.mu Bav Akil lyidojan tarafındın |Aırı çe|men) adı teeıldıfini bildiririm* — Zaman — Her „..?-.-... aa "atlı rhıi-ı -fırındın biri de ...... ¦imanda ıu. halkın ııhbat. l.k-lııtlll «'..kidir.;-- M. nı I milin bemen her tırılında bıllûı gibi ir m ı ıa ııhhl aular mi -1 oldu|u Sildi halkın bunlardan istifade r.ı.-ı-r ¦ ,¦ kireçli ve pıt ıulan kullıamak merburiyttiado kaldığı gdrulUr. Bu atılır ılın halkın iıtİfadaıinı timin tlmtk .¦-¦!•. ıı ,.l..ı. n gayıtt ınrfedenlerin bu harıhtllar memlthıt ...... takdirle - -' . ıı ıı .; . Kl,k ittiktir. ( ... ...ıl>| .. ... ... -ı IHTI kı>u}tiı İD ...-. alır humandın ııkilı Bay Eııi ıo Vali Bay Akıl lyid gını ı.ı nı m. v-llı '.Gürültü ile mücadele nerede? "Tokat„da su-Yapılan mezbaha dardır! da çalı-un başlım ışı i Yainı/ 1 ıtü ile mücadele' -'¦ ka^nı | aıbık edilmemek ilan, aitnilcılerin çibi derim ei-

Sn İşin ' de Ickrat rkemmiyrl ven ime ye yapılma*) bn.)!. için inmiş ve planının mûhendıı getirilmipir. Cnmlı ıı iöşeıınırtı : ırıilan dı riyet hen me vda ııı oa patke fiı bit " Tokat„ ta imar işleri Tokat 3 (Huşun!) - Tayyare Cemiyet) binası bllü. Alt kalını Ziraat bankam, ikinci kalını Tayr n* Cemiyeti if-^ai edecektir, i Vali koHagı olarak başîaıun bina oa hitti. Bu bina nıutımi kûtAphane ve mnuKr evi olarak k ıı raktır. Aygır depnt!-, merbuSa ikmal edildi. Yalrm hüyûk h.ıttahire he-nur laraamcn olmadı Hıt'ıha-nevr Okan yol çift olatık yfl-pıldı. kk rı beion olarak yapılan bu iki yolun orlaii ıfi. menlik olacaktır. Alatûrk heykelinin kııdeıi de bitti. Yalnıı heykelin konma» kıldı Heykel tabii in- - -. iki m ve aivil olaraklır Meyva hali yapılmak ıçiıı te-îehbüıte bul un almakladır. Ceçtn üeııe leıuellcri altlan Aç büyük, mektep bu --ene muhakkak bilirilecekıir. Kilisin kurtuluş bayramı Klut I | A. A. | — Dua Kllltla kurtutu) bayramı idi. Bayram kaa Mr .. >. i(lnde bultulaadı. Bu mutlu g Gnû kıı arıdır in ulua ı. i. ¦ ı te minnet duyguI» IB.Idl. bir tak PEMÎ3E KOŞKUN DEFİNESİ — 60 — Vokly» Salı akşamıaı L. ¦ nlbe i)... .~.ı Styirei olaİÇ I..,, bulunacagır. Çbahll ili da lam bir ırbada| addr-ım. I ..... I hi hOrm'tkir bir gOı gııdlrerek dedi bi t — M.inıınl (Seli) i(ia şu kofa** yOkark bir iıkımlc koyanı, onun Oalûnde oturur, b.ıde perdel kapadıktan loara arkamın

peaıeıelıra çevimek ta anını ¦trafında Ic küjl . .a .... ... •bili) ata likal başka ,. .1.. ¦ m>tfal aMu'u Işıa kanı . — Çak iyi, bu ttrHp. btaımda 'fa- gaa.. Cevabam .ı.d.. O ıhpa, . ¦. - - , -1 amtal mmm, hale. (Salı) yl fiydirm.h .(!« yam-nı tıktığı vakit, br ananı getirip ISrlı) ya dtdı.ki: — Malııııııl. biıim »olIe iSırtı-ı aı.... alı,, karaja (ok yakuı kir ytıd» "l'.'.'i 1 Solde ı gormaf. .ak .... itan kl. d | lakat kaaaa tın»., h-ım.ı.... ganli t*k alamd» ., -i. -,, cetaıel edemiyor. Hıı-m midin tak iyi .laiklidir- Yana ben kıadıılne •»ılırıuı. Onbal îtin ,«..-,,,. n :l - . ıı..... — Siı de çok iyiıloiı mıtma-tel, biı m ne İyilik etmek İcabetti ml aı uaieiietii.il. hi( ııIrgrmeııiBlı. Yaüut-— Yalan na tnr, (Elen) ? — Slı dojrudan dolraye ilin lıtiyecetiniıe, (Sertettıı) la gfirO• onu kendilisinden ilin lıteme-|ı ı- 1. etıenlı diba İyi o!ur, ÇünkO blılm madam (ok İyi yür a roalyttiadeki adım Ura da tımamlyl» hlhım olmayı itler, onun ifin birinin ibina di,rı k.r.|.rn kııar. (Seli) eritti gen (Scrvettaı 1 la kobunıp mıdımdan lıin iıterta Bİıbileceglnl 1,-1.. lofdr de -mıa Uadama müracaatla kendiline bir gün İçio lıla Terllmcalnl rlcn etti. Madam bunn kabul m., fakı! günuDS tayin almıdi, O abşım (Voblya) v* (Seli) İla konuşurken Midim (Dovre) dıdl kil — ŞofSra bir gün i(ia ilin verdim, lakı t hangi gün olduğunu ¦üylcmadlm. Arabi bingi gün k»n•i I l.i ea II II ... ıı mm? Iı i. .ı. .i...... yıtıştı la. bırdıya kırııııık: — Salı ıkfimı iıln terıeniı fini olmn ııanedcrim, Madım. Çünkü o gün bir mlrafirinit gılr. ı,.ı.ı '. m.(l ir.li. I.I .1 milifmniı olunca utıb bir yere gitn..-i... 'i. otomobile da ihtiyacımı ol mat. Madam Dotre — Dogra, atlı günü Madam (Adet) İle lokıatada yemek yedikten Mora kc-)ke derhal atdet adecegiı. Sofdre hakikaten o gün ... 1. Iı.k muhtaç olmırt. Seli — ¦ '. - ile ben kendiline ı-ı. (ünü .. ml. olduğunu yarın ıabıh babtr tııirim. Bu pnaıtaai günü olmu|tıı. Akşam üttü madım |Dotre) İl. |S*li) IdetUrl vıçblla yemek İ{İn ,.ıı....... giltilrr. ı Ondan lonraki takuatın naııl nrey an Mt iğini ...... ı ıl ı....... |Seli) ye tordugu takit kıı şunları ıalatmı|tı. — Ben e abşım yemek yarkrn aııbi ¦ ...ı-. . ¦ r ı. (Vertamil)l gAıûr , . h*r|tyl .ı.l.' r i:-,. .;. kl Fak.t I1-..II.-.. di karyıyı galine, bütl kırıldı. Bu iliralıtta b lıınmıı kındı.inin gibi hatlın fitılırıgında rderıfindea korkmalı :..,) a.ı.m Fıkıt ettiğim fev-lerl aSylememck, bıkıkıti beni aa* ırn ıdıatı ınlatamımık büıbûtun n ni ıleıi mi boada, M Ihı yet (Vertemil)! birikip biraı hıta ladım. Orada bir ağırın altını olurdum. Fakat dügiin-.!¦-¦¦ U i... r,....!. . dolayı inli.,,t lı Milıııâ (Ki-lııdol.ıuu ıı ak|am bani bahardı | ûıle deli gibi garip garip harekeU lıtdt butunıırkın gdrmni bundaa ıltrl gttlyordu. Sonrı tıkraı rryua ....... ı (ildim ta yan oynıyırık btııd.ınl atulmık iılt-dim. Fakat mı.ıılı Mü.yfl |Vtrtımil)ia .kar|nına ı ellim.

Beai yaaıaa {igırdı, haraba» nyaadıh. V* Ihımlıda maıeul poro-larımıı. kı< ballık U| vadi a aoara Ma.nl (Varleonl İle kir atlddei ûolış'ık. O Bibi, kat .akıttın uya-de ortaıt tt b— m-amaU tarlgBega, baa ıri.k d..ı-ıd.•¦< b Ota*. ı .. . laaaaFıb.ı a ıl». bar «ey a*yle-mımıeiat leımatta tamı nal n ..-......... Çoak* aaaa la I iıpirlııon ı komedyan oyoamafı maıbuı ııl.m ba ">uau da oyonyıp bitlrmtJlh(t bindimi, ba kibar Ingıllıı Uyık (ürmlyordıım Mıımılıh oda MltOn akyım eına-nada tılrama bıh.ml ...n..... Nihayet keadiıiyla ayrıldık •¦ ay lıraın da Ça'|aııba gılnl ,.n bu1....1 llıırı ıdıleştıh. I'r .i — , far İşitilmemiş bir facia Oğlunu kendi eliyle öldürmüş! -B . ... Öleceğini anlıyan bir kadın, hasta ve yarım akıllı evlâdını öldürmek hakkına malik midir? Evlâdını acıdığı için öldüren ananın idamına karar verildi 'il |.l ı. • r H ' ¦ ense olatuatur. I. ı.'-u. . t^ ¦ Islığa luiuldiü .»»-od* ölmekten kerkaa ihtiyar but ka-•W, kead. ekle oğlunu" kaya. tına luhi'rt verau*car. Bunun arbeb. 43 ... .ea ol., nflu-un uofdu doğal, hae-talıkh. yanm akı» elman ve bıkılmıg- mu taç olmasıdır İhtiyar kadın kend. öldükten nnuıa oğlu aaa aefJ ve paftana olarak u ruj - buna da a vermemek için Ofluna rahat biı ..lıım tcnıin elliğini söyle-nıjıı dı makhnK taralın rdaau mahkûm fdi.nt.il.r "Londra, da eereyna cdca bu muhakemenin |aı anı dikkat tartılalım Arrupa f a ıa ta Una akın naklin, aaa fır a ıaxjye*aı 'Hakken»* bea* amaçtı Bu aaeraklı darayı dinil mı k ıtm aaloua dolanlar» adadı bun t*. caıSı lıyı nara-yımn koridorları, kapılana öaO alnbıld.g.nr dol m ustu..Suat '.Sı defni avukat yeri eluıdu biraı aonra da taçları ağarmış ihtiyar bir kadını rnaınun sanıl..U., ...... ytrk(tir Zabıt katibi geren eelsele-nn labıtlannı okurken, ber-k«a kulak kinim,,!, Samllar. rnerhenvetinden evladını »IdUren «u,l.k anaya aMrbeoKtle bakıyorlar, tan re •«aniden br.a.lın, atıyorlardı. Zavalb kadaa etrafına bak-ata^a ceeeret eueauyordv, Te-raaurörOrOndrn belli oluyordu . Siyah (Im'ii m, ...ı-J. küçücük belki arap re ıstırap ravallıyı .ok layıf-latmujtı. Şahitle meğe bağdadiler. 11 - |.'i r ı... I Hı .ıı.-ıı ll.l.l ın cek iyi bir ana elduğuaa saylıyorlardı. Hele ulun taraanlar onun yanında hiımutçilık eden ¦aı bir gene ku : ¦ — Hakan efendiler, hanımımın ktc kabahati yakl Diye baguut. Bar haaaa aacak bar amuda narana o'aa Madan ¦ Broavu-hm. kadar mı il-m alabuV. Urun neneler yamada otur-dom. Oraya gilakeden birçok ailelere de hıımrt rttun. Fakat h sçbiı iarnan bu badın kadar iyi bir inaana tesadüf rlncdlm. Evlenme şeydin yanından ayrıl-¦uy ktım. Bugün kocaauçok ¦eımtble beraber çıkı hanı-munın yanında olatadığ iane da çak pışmaaın. Bir anne n: kadar müşfik elabihrac bu kadıa da o kadar m-,,.,kt. Duauaûnuj Oğlu 47 yaşında id . Baban pek gene uedûğû .r.n bu anar. ka -«İm ıvladiyle paranı pu'aur yalan kalarujh. V ,., , 0 .,, CTUd> kaade diyor] doğurtan haatalıkh oldgu için 42 tını ona biımet afat Herkea bu çocuğun iyi ol-mıyıcağını biliyordu. Fblehlik yüıündrn ne itildiğini bünvrı. rva ya 4? lene bu kadın biç Bulanmadan nğluna hu met etti guyri makul hareketlerine 4? nene boyun rfdt. Ba f«u ağ. «•nd.n l.klyrt duymada» SaaMut .r.undaki kanunlar ağ'ıyorlaruV Müdafaayı Arena* alan avukatla arada lafa kı rurbğı ra aa aeai litrîyor. hakiminin t.yuılerınden belli oluynrdu. Ağır ve vakur btr ... — Avukat efcadı. madafa-anın yapıaıt dedi. Dava vrbik ayağa kaili l — 7.annedıyorum ki boıle mîifkül bir davanın karşısında ilk defa bıı ye löı ba|ladı vı aonra vakayii lelhia elli; Madam "Brou>nhıll_ uyku haa-talığına muıap ebleh bir evla-dıa 4? tene ıaırlıg,nı yaptı Btlfla

r, bu eag ulunu-hayatından ılmıdı kesmişler, fakat fr lik etin ae taaua gele-tefıaı keı tır e *rdi. Btrguu aaae karamda duy-dağu bdyOk ta at dar üıcrıat Dra gitti ve tekhkek bur hasır- » kayatı tehdit eltiğini gördü. Fiildi eMaara mahkum bu mücrim f iki gunleeiai layı-yerdu. Anne d e alil olmuştu Ya r. id nd.n *VVCİ ÖİD, d< biç... ..lada k.lrraal... Madam "Bro u/n kille,, urun uıun dünündü Botun neticeleri guıe alarak karanaı verdi. Artık oğlunu farla aıap İçinde bırakmamalı idi. Yarın ıo-uklan sefalelteo ölecek biçare gAıle ebediyete kavu|itak ve kendili de bu aurall* belki gölleri arkada kalmada* ölecekti . Yûr aıpı.n tabletini eıdı ve gaıi burularım açık taraktı..... Zavalb ana- her aayi goı*-ae almaştı Binaenaleyh ede Vata - t, -.r. ;-- n.-' gıl li v* kandilini polise tealim elti . . t I Acıklı bir lisanla yapılan bu muda'aalır herken ağlatıyordu, hıçkırıklar duyuluyor, aaa* deat al hklarıa arkana-da baıtaı eaöac iğnaş. dialı yerdu Mahkeme, vicdanının tetire ıi|n.n kanunların snrahatın-den dışarı çıkamadı vr kadın idama mahkûm edıkrlı Karar trfbim edildiği lama a mçarrnta yûıüade ea kaç Oh bir aaakıuhk. ufak bu leesabr allmrtı le belirmedı. Yalanı — Evlidım sUrtanedi, naa memnunum diyebildi. Avukalı hakimlere "— Bir hastalıklıma meraa-mil aMatüac kavuflarularamaı. kan buV belki bu aarmlebctia evlAt lan göreceklerdir. Adli-yanitin e tekamüle getneıini beklemek hakkımııdır. dedi. Şefkatli bir kalple fedakar, k'.-in en müthifiai yapın bu ananın daıagacıauaa kurtulması, kra m affına mütevekkil tu. Ba affı abam karanaı istlyca n.iıdd. u.iMiı; i vr kararı veren oğluna içirdi. Sonra da hava I hakimler dc bekliyorlar.,, Yeni Soyadı alanlar Okuyucularımızın bildirdikleri yeni isimleri neşrediyoruz ı. .. : bite bildirdikleri yeni Soyadlarını mira daıım ed i yorun Ataay — Av vcrgllrri mddılr-lOfO matayede kitibi Kadri. ı • ....... — Kumkapı Ni|anıaaıada Haruıluhamam Tılkot aokt-fında 17 numarada kaptan Fevti. Ünal — T.|kaıopta Muhtar s*, katında 7 numarada bakkal Cemal <¦' ailrıl elr.dı. Ijıkııl — Mtrcanda çiti tüccarı Mıınır, kardifl Sait, kırdaıi Ilın- ve ıno-ı Ülfia — :--.ı.. ¦¦'¦», Boıdotın kemrrl SOtaymanlye ttddııİ 6 numarada kömürcü Vryıtl. Sarı kaya — Haydarpaıa İİmiI (O) k.ın,. baş muaılai Hal.t. İyİdofaD — Gaılayınlap valili Akil. Kotlar. — Gttiıyıntıp Emniyet mOdüra Necati. Oral — Gtlİlyıntap Cmniyrl kıtnu adli reiat birinci komiatr Hakkı. Oran — Caılayıntap Emaiyr kıımı idari rrial İkinci komiaeı Rifp Tuncay — Gaıiayıat.p Emaiyat tıtLİki hâıiyıt kıamında ikinci komiler Kadri. Erfoa — Gaılayıntap Emniyet taharri İkinci homimri Kasım. Akbulut—Gaılayıntap rmalytl tabanı ûçOntA komiseri Abdollah. Ongur—Gaıiayıntap ds OçOnca komiıer Salih. Oygur—Gaıîapntap da OçOnıi komim lıyaa. 1 'ıı.....—Gaılayıntap da OçOneU kotnlarr Kıraat.

Omay—Garİayıntap da Bçfnıli komîaer Sabıi. Uçar—Gaılayıntap do pallı mı-muru C.ftr. Onur—Gaıiayıntap polat ne. ¦nurlarından Halil. Of ur—Gaılıyıntap polıa memurlarından Sıtkı. Erdem —Gaıiayıntap patla memurlarından Okka| Hayrl. Yanmaı — Gaılayıntap poliı memurlarından Hı GOodOı — G mımurlınndan Tahlr. Aralan ~- Gnİayıat ¦nurlarından Nııırri yıntap pollı Doğan —Caıiayıntay pelit mımurlarıodan M. Hanıfi. GGıal — Gaıiayıntap polh mı-murlarından Hatan. Çînkıhç — Gaıiayıntap polıa mtmuelııırıJın Muttafa. OltOa — Gaıiayıntap polia mr -murlarından Al). Kaya — Gaılaymtap polia memurlarından Şahla. Alkaa — Gaılayıntap polia mamurlarından Alt. Dirilik — Garİayıntap polia ama asurlanndan Yahya. Uçkun — Garİayıntap patla mr murlarından Hayrl. Bilgiç — Gatİayıotap polia me murlaıındrn Frhani Öıtûrk — Caılayıatap polia raımurlarından Sıkıp. Bııar — latan bul Akaaıayda elektrikçi M. Hikmet. t »141 * S** ** .« , a . . - ...... .. . L . ^ ...... r .. . Zamanın takvimi Müflis Banger Insülden otel parası istendi Bey oğlunda bulunan bir elcim aahibi. Müfl,. Aaaenkah Bangır l.ısul ün beraat »tmern illerine ona gönderdiği bir mektupla Islanbulda bulunduğu müddet sarfında bir gere otelind e yattığını balırlatauf ve a lamandan borcu kalan 810 kurunun ilk vs ula ila göu-denlmeainl bteaanjtı. Malum olduğu veçhrie Insbl lıtanbulda iken ban yrrlrra borçlan m attı. Ziraat ve Toprak >:ıl Yeni kurulan bağlara nasıl bakmak lâzım? Bağcılık hakkında bir ten hıliade epıdan beri devam eden yaıılarımnda bağlına m-sil kurulacağ bi cihetlere dıhkal «dtlaseu linra-geldigim. nelenn hesap edrle-ceğlaı bıldırd.ktrn tonra geç e yan mı t da da çahuhlarta yerlerine aasd dikili. ıgım «sım.s-tık. Bu yalımtl • da ytnı dikilen çubuklara, mahıul alıntıya kadar neler yapılmalı ırabelti-ğini a Yeai .I.I. ir., çubukların iyi bir şekilde köklrnrbihneıi, kuvvetli kökler lalabîlmrai; lağla kuvvetli liliıler verebilmesi için bağcıma bılmııi ıe har halde yapması Ilım gelen ban isler unları |u suretle senelere ayırabuml. Birinci sene Çubuklar dskd-dıkten sonra ütrrleıiadc yapdaa toprs k tûasackkuâr. uddaüi )ağmur la kabuk bağlamı} ve bundaa dolayı yeni. genç faka-lerin dısan çıkmııı guçk|mu) İSC genç fiil nme-nesine Icvkallde dikkat rtır.tk suıctıle bir çöp parçası ila bu kabuk ( baymak ) tabakası arçalanman tlnmdır. İstanbul Borsası kapanış Halleri 8-12- 1934 ÇEKLER - ¦¦¦ıı I. ' Nev-York Patla Milin* Brüksel Atiaa Cenevra Sofya

Amale rdara IStokholm Viyana Madrit Berlin Varşova I Budapeşte Bukre* İB.1,,.1 Yokehant. Moıkov. Açıtı; 6W,75 0,4737 lî,0S »,JI?S 3,4030 «.Mil 1,4575 ao,26Bl 1,1750 19,0163 3.M7S 4,7*25 1,81 55 1,9786 4.» 13 4.I7Î5 79,1970 15,775 2.7125 ıwo;* Kapanıl 674 •,794* 17,06 9,1175 3,4016 83,905 2,45*6 65,2241 1.176 T 19,0075 1,1175 4,30 S.0190 4,2081 4,2191 79,3242 35,0410 2,7160 108nS0 Altın Mıtidiya Banknot Nûkut Aha 910 41 239 Satış «1 42 740 Tahvil ve Senetler Açılıa. Kapanı) ı. i¦ 1 t... ı. 1*1) I. ..-ıı rl! |E<(un 97 97 fr* ıa lahll TUrk „ , fcarctahutll Aaaaaa. Dyaln ı o 45,40 45.40 . « ..... 49,70 49,70 Br» l.i TOrk B II «'a i ıı.ıı ,., ...ı a 70 Mrrkıa I' - ¦ RıMıaa l| bank nama Artlan çlmtaıe ıs fit Aıad. D. V. OVo 40 Muğlada zahire fiatlan Mufla 7 |A.A| — Bugünkü pa-¦ar ely a taamda bugdayıa llrr.ıt 65-70 aroaauı 75-VI akaar-aıa 50 uma 50 çavdar— O karata aaErzurumda kütüphane Eminim 7 (A. A) — Ernırum Halkrvi erfrrlı bir --ı-ı btıluorauıtur. bıoa dahlıaıle bur mam* lekat kitap odaaı haıırlsms|B baalam.ytır. Eğer yeni dikilen çubuklardan çok kuvvetli *c uıun fitiller husule gelmiş ia< bualar<n rüıgâr dan kııılmamalan için yanlarına birer ulak karık (herek) dikerek fiililerin bunlara bağlanmas uvafıktır. Fiililer kıta vc böyle bîr tehlike yoksa o iarnan buna lUıum yoktur. Yağmurlardan sonra toprak kabuk bağlamı) veya otlanmış iıe bağ çapalanmabdır. Keıa hava kurak e yine çapa la ninni ıdır. Çapalımı adedi bu variyetlere göre değijirıe de umumiyetle bîr ırne ı.rl'ın da 2-3 defa çapalamak kafidir. Hava yağmurıuı, çok ku* rak giderse tümsekler boıul* mıyacak ş e çubuklar 1 2 defa Bulanabilir. Haıİran ortalarına doğru li-lîrîcre dikkat etmek farlİyle tümsekler açılarak ası yerinden ve nlarından toprak seviyenin* yakın ererden çıkan kökler kesilir ve çubuk yine eskisi gibi tek rar toprak-la örtülür. Yeni dikilen çubuklara birinci senesi 1-2 defada Bordo bulamacı ve kükürt serpilme lidir.

Aynı sene rylul ayı içerisin, da -tümsekler tekrar açılarak yine as> yerinden ve ansım yukarı raflarından çıkmıı olan kökler kesilir, temîılenir. Fakat bu defa arlık tümsek yapılmıyarak ç rak birasına kadar olan kısmı toprakla kapatıur. Eğer kısm don tehlikesi varan o iarnan yene eskisi kadar tümsek yapılarak alttaki gör-leri n dondan kurumamaları temin edilmelidir. İkinci sene: İlkbaharda tüm-Mİclcr -varaa- tamamila bir afi yerlerinden biraı daha aşağısına açılır. Ası yerinden veya toprak hiıasına yakın yer-İcrdrr. çıkmış kökler, filîılcr varsa ko kilen çubuklardan tutmıyanla-rın yarlerine yenileri dikilir. T-p'ak üstünden, afi kaleminden yukarıya doğru yüksel-miy fitillerden laiflerî tamamen kesil ir. Bırakdan kuvvetli, sağlam bîr filiz bir göı ürerine budanır. Ceaç çubuklara dikkat aderek İle ab. Bir göı ürerine budanan kalemden çıkacak fıluler. yanlarındaki küçük hereklere bağlanır 1-3 d Bordo bulamacı ve bükUrt serpilir. İcap ettikçe (2-3 defa) bağ çapalaoır. Asmaların büyüme lanı, fitillerinin kuvvetli olup olma eçirilerek icap eders* O senenin sonbaharında bağa gübre verilir. OçUocIl sene: Kuvvetli I,.-yüyen çubuklarda sağlam, kuvvetli fiililerden birisi iki gör ürer ine budruarak diğerleri tamamen kesilir. Eğer çubuk, lardan aayıf büyüyenler varaa bunlar yi ne bir göz üıerine budanırlarve çubuklann boğarları açılarak ayı yerinden veya ooa yakın yerl varsa kesilerek teiniz-leoir. Bunu, belleme takibeder. Bu sene de diğer evvelki iki senede olduğu gibi İcabctlikçc Meyvacılık Ağaçları badanalamak ...» . Ağaçları badanalamakla ağaçlar göneje ve dona baraı muhatara edildiği gibi ağaçlar Şiirinde y antarların leaekkulûne mani olunmuş va kabuklar altında yerrcsroiı o!an ve ağaçlara nuıır ola çok haşarat da bu suretle Ördürülmüş olur. Yalnır ağaçlar badana edilmeden evvel bunların göğdele-riaia ve kılın dallarının kalınman V* an lalımdır. Cöğde ve dallar serpet «aya çekme ile kanun ve tel fırça ile fırçalanırlar. Karınan kabu allına yayılacak betlerde toplanarak vak,1 milidir. Bundan aonra ba danaya ı Ağaçları badanalamak için umumiyetle Kaliforniya bula-mnı kullanddığı gibi son zamanlarda 100 tre tu 15 Itilo ıönmcmif kireç ve 15 litre kar-bolineumdan ibaret bir bnla* maç da bu huıuıl a kullanılmı-ya başlanmış ve iyi neticeler alınmıştır. Memleketlmiıdc kar-bollneum, yağlı hoy lcrde bulun-naktadır. Av-rupada barı raüeıseıcler, meyve ağaçları için huıuıl bir kar-bolineu akladırlar. Kaliforniya bulamacının yapılman: Bunun için 50 litre hacminde demir bir kah bakır kab bul amaçtan mütceı-sir olur) içerisine 34 litre iu konularak kaynatılmağa başlanır. Diğer tarafta ta bir kab veyd fıçı rçerİsine 5 kilo kDkDrt konarak 3 EtrO su İle iyice karıştırıldık lan so 3 kilo lemır, sönmemiş kireç iltva edilir. Kireç suda erirken husule getirdiği inaktık dolayısıyla mahlut, oldukça kuruyacağında! sıcakl nceye ve koyu bir bulamaç oluncıya kadar ürerine biraı daha su konulur. Bundan aoara heyeti umumj-yeai, kaynamakta olan su içerisine boşaltılarak mütemadiyen ka rıştırılmak v« tebehhur eden suyun yerine tekrar au konmak şartiyle tam üç çeyrek ¦a a t kayn 34 litrelik suyun havi olduğu bu bulamaç, açık kırmtıt esme-riratırak bir renk alıp tortulu o . Eğer bulamaç uıun müddet muhafaza edilecekse, içerisinde bulamacın muhafaza edileceği kab İ e doldurulmalı ve bava girmiyecek nakilde güICİCe «t|ı ui.ti.il d.r Eğer dcrbal kullanılacak ise. hatırlanan bu bulamacın ağaçlara sürülmesine başlanır. ıpalı ıe atmalar ilacbağ ça lanır. Bu sene bunlarda uc ve R-ıir alma işleri yapımı. Asmaya ne şekil verilecekse (kase, kordon., gibi) bu sene* den itibaren ona göre har eket edilir. İki sene evvel dikilen almalar, iyi bakıldığı takdirde bu sene verecekleri bir miktar mahs ulün sahiplerini sovinç vc neşe içerisinde bırakırlar. Bîr Cevap Okuyucularım ıı dan Erenköy-de mütekait miralay Nurcltina Mektubunuz geç alınmıştır. Gelecek sorduklarımla cevap verilecektir. ÇanakkaJede Nasıl Durdurduk?

Teltik» numarası: f3 Yasan: Ahmet Cematettin 'Kilidülbahir istihkâmlarından düşmanın kaçtığı farzedilse bile...„ İngilizler, Anadolu sahilindeki tabiyelerio kendilerin-* nefes aldırmıyacagından korkuyo rlar'1.Afi mmamH •O,. Bu ',1. . .1...,. . , . ı..... , ,.....k (¦¦V*J ın'umandı ytnllıntı blmuk.a.l". II. katfıla |lıHlF» kalır a.k.ı.'.rl .,. ... -•o.dVıı htı'u-¦M bışlaıiBitaı bulutunda derhal »m r n I- kıı ( buluda! fi dr bahri, t t.rın.i Urda ba lıl[nl...n,l tMt.ptın Hfl«< k.ı hn-haa ."I -V.—-. Ba &•> Hı.j ÇttMBBİ aa bar.aa. Uraaaı ranaae kjlalat aryltaVier. Lert *Fa>tr. şUntaye ka-aW ı;....... Aanrul ¦D. Raaah. .- .-..l.k.t. aMafa Ula aa*WM »marnlı r'o. (u r ı «a ı-aısı Amiral " Da Raaat- _ a aaral - m ..... . - .. aa kala al Utn tar.I iarallaıı alevi la nadan aalıı-(i aaaayaaaaa imi»Mh başka yapılarak kr |ty kalıaadı|iBi ¦ey-iadi.tr. Hakikat hakta harekllıa ald>(ı fiil..' A ...... |. ¦,-. i.,. ¦ aıaıııı İdî. Onaa Boklamalarına (Br. *tahe aa Utlyareuh? Ot tuta hara kata İ|M> ak tdetahU Ha arda daha Işia başlBBgtnaaU hart-kat. iatatah atmalı idi, I .k.ı baa, ¦anyvtia ala.b-aa.ia a arak aa ata ¦ rı Balarda atalet*'!"- lalam » rt-tht. .İta fi., hiçbir mt *ak-atk it'.»-* — b. hi" lraaaahl ıaa» harpı, .da müh ( ihikarlUr aa tana. Ba iı.barM barka illaıaaaa barı ıth dara almak harrt antenin laaaa.ı atta haaU b.r.br.m ıa harsı şiadatfı ttnlalar hal aadıh Baa hhtuaaa lıhnı haaUataaaaı b.ı—aada |aaa-aaiU tora. ant) ¦ id— Ba nahta! aaaanaıda Kanmalar " Baltalam aa baaa .....ı. ....i adıyordu Mabaaa ha ı.r un mayaaıada aa ,ao. ftıa bu ıat ..-.i..,!. .1... bu mCla-barvth.be a Mc bir (aldaal .tmıdı ta «ala* hlf bir harar ittihat 10.1BayraM ¦ erdi. Baa Ulara!. Baştekila g6lürdüm Bto mutabık la nıo-y pıojra i bea. «a aSyltİL Gûadoıllo htadl fArû|aıû| o M uta m Muti r. d* fahrime il tu Ih nttL .d.---l. Hrmtk ı kanaat btif . Başı okta i kı. i aıaaa bak utta 1 I" rnS.ıalıa ¦aı kabul et-mİ| olduğum Hana jılm" ^bilirdim? Sara Oy k auktaı yatan nafıan. ¦ yal nbfa aba naaanua habuJ trr.r«.| mi ananU amiyane, Itmdaataâı Utale aa-.-dhta. Ka.bvh. a aranh UaUİaam aer. om ekaayeun maalaatl vaaiyıi daha ılyaat V , t- mea. .\......... harutada laathlr hl. m ı" a i» .i olduklarından onlara

(.iaba ta -..klıiıDin kakta. Ihtaak şahla. Banlar llh htıan «a k..ı-t¦ j na, gı-rdlıH aayacah nhnlar harkta anlı rai n-'.ı ,. nMaaîlL Blaaanakyb banda kayak bir -aıfıe li-ll.il..i" ytBllt ı.ıııı.. bahhıadabl lalgrar.ın.yl çıhmıh-Ita vaiftftln ve Amiral. mftınkOo ala. aarahatU hali tinhtlfUH b hrta tan ahi, harabat bn hım m har hata* varmayı atamamana barakla har iı.,nlııa< k.|i.aİkti fa tlıım. ¦ıı.in.,. petarerlatta Amiral (Da Rohah).t (I* alarl 1*11 a aaat It.U) "O'duaua takıl r*(lraaaal*B re daıh.l-Kıt flJIablr....la ..a. kah*-a* hantUanna taMIldU. Loa-d »Uşnırl bn har.a»an ıİti aaaıadm aaaal yaa-.Uı.Ji.ı haatt .d., «id. Eaaaaa b. i| nnabaarıaa Itarblya [tiresi iıllhlıimlaıa ot*( tJt'hrn arı.retina alt bir mrırJıdir. Lakin büyük bir orduoua muat ti ol-makinin yatoıı donanma İta Çanak hala t.ıtfaıiiiı torla ma laşab-1-uuı.ı.ııı ...., Hu bil t n rljri-l.ii.il ıtır ii. İki d< |18) mırt '-¦ - r- ¦¦ hal'I bir tarrO-ba olarak ItJihkl (diltrrk bofıııı ya İn ıı [talUıla lorUma işiala . .ı-ı . —. : .' Ittkindt bir Itştbhû' oldııftına btlhaıtdlltblllt ta fiyat ImHi'i bu nı'i-ıı lı Ut bunu baaa aoyiamtkt* larıddılt t Bİ1. I ....,ı kili bl. karar tarmtdrn batı takaları (5ı oııündr bulundur .i >- laa imdir ki ba Urda ıttrtt ca*ı, tablan "Kil i dil bahir. tayUuaın oıda la rafı oda a laptcdıUlth ' >..lidilbahır. lalıhkiıalanadaB dü-mama ka^ırılmi| okufB larırdilac Olla ABadola lah.l.ndtki Unh trata-tıa ta tabyıltrİB faallyrttv i- ¦. ın .d.r.kı.r. ra Bİhayct bugto Mıia bışlıra düşüaıtaia oıaa aıayıa taalikaaıoin ordunun i|e barıatn.aı -u. m matı lı lı... k-Allan lı.oıuııa falaba adaltk katad baıa bir I-,ıh. fıUenauaaUr¦araya [anıtı haylıyalmıa onanan hat-tn aıaaatıyan uıaııad' «attraf i d*ı.a ta .ır .a.a btytk alaraktar. *" ı a d ı i ¦ ı 'Baaıyar. bank ..m har ıkı tarafıaaa aıtkı a.ahk-¦rı takdirdi Calıbolu yarımada.ı-aıa mtmlrhılln dl|rr aıakan ktnltt.ktlr. I.tıbbim at ı •¦ . alaım I...I. , ...ı.-.c- mao. olamadıkları aa*a|uınaa bOlûm yaran aalaaıa dil ıaaa a laraftadao lahaya e I.. aa.aı ıl . . aı ın llalı-dı Lahm haVyU aa T*n— )----fUaHib kartrlna ta .(..kus o.-tak na yahatta taal.m nimah mat. ......... i-..:.ka IDomın hrtaahul tatn* varışı .i.- bUyOk ta |»k bati nyaU bir icair ha.ıl ad.raktîı. DaaınraaaiB Marmara dtni-ılaa takaata , ¦., L..',.- -. daa aagaıl bat —Uta .ı'ıiaat t<ataa ı-j|iıı|.a şanı lath aa-aının Çal kı anı artmam, a* batan m kk.a. .. t. aakra laatm.yta ahla a* bal a. davam B) Ud atını t. Ulan bul da bir ıhliUl ı. km. dilini laıırtatk .-I- ord-aua Kıl.d.lUkı.a butum ırtttc tdırak bo|aıllrı da.mi bir a(ik İnli..,a ancak a aamaa ta-şabbOa almaaial atdta wkul fBr-mytlın' Bu Ukdlıda badaııa har IU t.-alınla baiaad ıtata| aı ,...ı.. arabaya taka aaa* har amatta ynrthm adarM. Yaal mda hafâa yapısala ba. |.'laı.ri.|ı tl,ıL'..: . 1 I. gt>

^ip iı'nıı m.ı t ı ı.ı i- .i aoora y.praıl slataktır. Bo|aıı donanma İla lorlımah ı blıa pah şak faydalar taml .... k... . Baaalaa maaaM ı« iv ,.,1.. ştğiaılrbiB aaa n ha aatar maa paran ad nah .* arkalara betam att>|ıeM laiıllrda i. r . . ,ı İçia a Kik bu lahlika olmaktan çıkacaklardır. Da ini m; aar ya.oıı uratıyla a (Inif bir kara akıaBütün memlekette Türk kadını heyecan içinde Her tarafta toplantılar yaparak büyüklere saygı ve tefekkür tel yazıları gönderiliyor l^Madam "Lüpesko„nun maceraları") Adana B (A. A.) — Buetn of)'-daa loora aaat İt da myıları binleri feçeo bayaalarınıı Halk-atİ oplandı va biri bit fba-barlş yaptı. Halbttl bışhanı B Karn.1 bo toplaoliBia dtferlal va m.kaadıeı anUllıktan aoaıa Gdılo İnan. laıı Kayman, Stmaa lırtn bayanlar TOrk kadınına da erktk-lar gibi taylat ııçmak ta aeçll-mak hahhıaı ttran yraiB t.aıa bhylk da|trlnl va bunun ma-ııaamı aalatmıştır. Va ba ytBİ bakIb Taık kadınının ııuo kıdmlıjına gOul bir Ornak olatagıaı löjlami»UroVr. Her Bayanın tulleri uıua ¦ r aürr! :ı alkıylarla kar|i!annai). lir. TeplantıaiB aoBuada K. ' >'¦¦ ¦ ¦ he. BUyuk Ulut Karultayı Başkanı ı..ı ıı.ı İ-...7.HI. ı..: lı-... ıı i (C. H. Fırkan Gana) yaıgıaı Bay Rtecba aaygı va ttşekkfir tel yanları ,- ı ! =. onaylanan yaıaya güra - ni ni ı r.ır-.. n lı Saylav ¦ -ıı ¦--kanıma larından âtarfl genel bi yapılarak 1..'.--. ı . ¦ayın ogrenılrcaktir. Edirnede Edirae S (A. A.) — Ed roa kadı alan, '.'....ıı TOlk - . ¦¦' ııa aaylav ¦-, m ta aeçilmı t.rmi| . i'.ıı . Hm ¦¦¦¦¦ıü dün balkrıiade I bir toplantı yaptrah Mtcti.in bu baranın şühraaU karşılamış ta hafta K. Atatürk olmak âna millet meçtin başkanlığına, baş başkanlığa ve fırka genel 1 . ı ¦ ¦ aevioç va şâhraolarını ttl yanlaıllr bildlrmlf. l-edır. Antalyada Aatalya • <A.A) — Ttrb hadi. oma m ıı .-,-.ı.ı. bıkkı rttaa yaıınıa kabuliJr.dtB tıârfl dûa ıpcr alanında kadınlı erkrhli bOyük bir toplantı yapılmış. Al 'ı.ı ıı. ¦ ı I.ı ıı.-. kararı şühraaU BBilnışlır. Halkevi başka a', tgı Antalya kadınlığının duyguaunu K Atatteh'e BHtlIa başkaBİı|ıoı tellrmiştir. Zonguldakta Zonguldak II (tVAJ — ifoaguldak kadıaları dua HılkevUda bn-, VÜk bir toolıalı vıomıalardır. Ura aaylav ıcçmık va ee(lluek hıh¦ ıı ı. -ı- .'-i ı.ı- . otum Maral kadıaları dfin balkatİBda bd-ytkk bir topla atı ya Bu hakkın ı ¦, r irJ ı atılar toy Udiler aa aaaİBtlırlal. randan aay-gıtarıaı Cıımnıı.-.. ¦ U'u * «undular. Orduda Ooda * (A. A.) — . ¦. ...I hık¦ katuşaa Ordu kadınları tün Hilkatinde büyük bir toplıstı taparak Öl ylırtktta kulıula•ktİı luııı K. Autürkün hinde

ferah baya ne ılık t» eegial tpractkler.nt I içmişlerdi 1' -I lı-. ıı-Ir.ıı ' . diren tel yanlan , i rmi]ltıd DOb ZoBgııldak bûyuk bayram gfi larİadra b.r n diba ytfami |tır. Maraşta Mıtaş » (A.Aı — K ¦ ¦ ı ¦. - .i r. m. ıb-U Kartla Kara t (A.A) — Tarh kadmlıgınıa alyaal hıklarının ıtrilmaaından d't'tl i.. ¦ iı* blraıt.aç ve br-ı -¦ -.. ¦ ¦ ı. bulunan Kara hedmlan dda (I. k......I. hllyth Ur lapUab yaptılar. / i.. . Fahraltie, fııka ta halkevi başhaalan ba hahkıa laauımansıa yahaah t'|ar ta thtmmıya«lal aalai.a aaVtitr atyfadllar. TaaJaaaMa baytkuta athraa lal yatiaa. çahıantaiB ata Imnath Samsunda Sinim ¦ ı*. A ı — Saylav Hiaı tt nçl'mı hahkana ,atrıintaiBdea htyak kıvaaç daya. Samaaa hadıalan ene C. H. fırhaa.ada tap'anarah ta haklarım KAiat&rkha İnada yftıhmtk aara-tıyla hal la aa r ah Ur ıat ahyUdıUr. Va bn hahhıa vatllmta.a,a Ttirfc u'uaaaun |ılhttlmra.nda ).| ¦ a|ı htyilk rhemmıyatı anlattılar, Ta planlıda K. Atalhıka va be-yüklar mır subran Iıl yanlan gOodeeUmaal ı ¦ Kadın'aı, HalhatİBa da g.daıak ... . ¦ - »- .... "Jılar. OtnizidB 11. . llAAJ - Tarh ka d« ı| na ayaaal bab.arıa.a ttnl-ataaıadaa Alaca Daaıı.ı bayanları çah l a kıaaaç -..~..,a aar. La,a.I.r dua lUlhavanhı tap. laneteh k.aaKUrma v-rlUa ha hat. hm ythırh a«twl al» af ada k.-aaştalar. Auttaktn ıınta yttC leeahUr aa aad içlilaa. K. Alaltek't. Buy»h htlal.,.. C K I .. . . şahıan ta ... < ¦ duyana. t~UlraVhtr. Si'rtU S,.-ı I |A.A| — l.k hadıalı. gıaa tay av . k ta at olmak hakkının m.....an aatin(lraaa Siirt kadınları halktviusia lop anarak K. Atatürk., Kim. ülalpa I mat InSaUf, b. hitaba aaygı lal Soyadı listesi Türk Dili araştırma kurumunun tesbit ettiği yeni Soyadı listesinden bir parça daha Tagyan, Taı. TrnQıi|b, Tekel p-g ıiu/. Irkı, T.kaş.T. kın, Tıhınaıp, Tabla UHBtjta, Tekir, Tak lınur. Telaya *%ıa., Telimin, T'mırkıruı, I =ı., . I .aiLgcau,.., Tmürbaga. I.Bım. I (Uinı. laraa. Kalaban, T tak. ı b n. Tkra, Tıjt-. T .Iha. Tamer, Tımhlkl|a, Tama. I jaga, TınBtla • IıaaaçaB, Tımar Tarhaa, aamaa kn-, Imut Katla|. Tasalı Katlık. T.mftrlaa. Tın-hak. Ti.ıdd "ka... Tiak 1 at ar. ToAakara »(A.AI — Ttık D.li Ara|tırma kurumuı.aa Soytdlan b.k. .mı. blldirdı|l ($) *a (I) Üateal şua .ar dar ı ş Samay. Saamr, Sari. S-t, 5—- S» S- S-t. T la baa Bat... T a bar. Taban*,. Tatar. Tan Kayan, Tac Y ilaha, Tacot. Ta|haa, la gay, Tag. Taş. hıh, Taglah Timur, lagmat. I rap, Tagn Bardi, Taglah İn. Tagu-l-ı. Tahnit, Taka, Tabak, Tah KOa, Talan. Talay, Ta lyah, I . — Dama, Taraaı. lamın „ha_ . Tama- Bata. ı .. Taaurak, Tamına. İn. I "i......ı Taabo

a. Taaenay • ı ¦ ¦¦' ... Taa|a-Tan-, . T njıı I ıı. Taama, Taa- hap. T.».t '. I aarmMk Ta hala. Taan tardı. Tatagay-Targay. Ta. a kay. Tartla. T ar aka f. I.rşay. i.-.'. Tarhaa, Tarım. TarhBB. Tarhaa, l .. . I ¦ l-ı Tafteıı ¦- ...... I -1 - ¦ ¦ I Mİ... Taştar. km. I ¦ )•-... ı. I m..... ı. Tatar, l -'.: Tala, Tap, Tayam, Taybaıa, Tarhana, Tay bava, Teygaa, Tay. aa, Tayşı. Taytoglu. ha. Tayyaa • Tomar, Tomrıa -K.-, Tomal. Tona, lonaUgla, Tonga. Tonlaş. Taauç. Topu. Tura man. Turan, Torun, ; -ı m.,. ı ... ..... Tuu, Tosa. Tutmaşat, Toygar, Toygao. lö'.tl, ı.ı.;,. T„ıf. TtUboga, Toitgro, Yatan: Barba Joneska Na. 4 İsmi dünya gazetelerine senelerce sermaye olan Romanyalı meşhur kadının ask maceraları Kırol güldü: — Saçlarımı olmaaaydı, Madam, belki de hiç goıüme iliş. naiyec ektin it. Daba onca bacımım re r taç görmedim, Madam I Lupeıko prenıe, hayrctlc baklı, ve cevap verdi: — Bendenir, önce de hu illi. lalınıta nail olduml KaroJ, aulıyamadı. Anlamak için tordu: — Ben tize önce do raal geldin mı idi ' — Evel, l'.'lı .ııı.-t:.- . .'i ' — Nerede? — Demek Febametpmah beni unuttular. Halbuki ben hiç (¦İmana uçlarımı hatırlamanızı umuyordum. rengini hiç unutmıyacagırı tiJy-..ı-ı.-,' -ı Senelerce evvel benî gArdÜgünUı zaman taçlarımı Karo) rica elli: —* L itlen iıah cdinLı! H len Lupeıko, ona on beş yd önce vukubulan bir badîae-yi hatırlatmağa çalıştı. Kendisi o lam , yedi yaşında bir çocuktu. Sabık Romanya Kral ve Kralİçeıİ Prrnı Fer-dinant İle Prcnıta Mari Karolla birlikte Jaai kaaa-baaını tiyarel ediyorlardı. Ziyaret rceeni idi. Helen Lupea -ko orada bir kimyager oUn baban ile birlikte yaşiyordu. Helen o laman katahanın en gıitel kıtı îdi. Onun için prenacı Mahya bir buket çiçek takdimi için aeçilrolştİ. Karol bunları diDİedıkteB aonrn; — Evet, dedi. bu lİyarcb, pek iyi hatırlayorum I — Her şeyi hatırlı yortunuz ama taçlanmı unutmuştunuz 1 Anlaşılan a zaman, mini mini Lupeıko, elindeki buketle Prenıra Meriye doğru derlerken genç K arol bu kızın omuzlarına dökülen laçlara dikkat etmiş, annenine eokularnk; — Anne, anne. bak şu kıtın eaçlatı ne kadar güzel I Ömrı.mdc bu renkte aaç gör-memıştim. Sakı olmalın I Demiş. Anneli de: — Hayır, takma olur rno biç. lalenin bu taçlan okşa) Cevabım vermiş, geoç Karol utana utana der liy erek mini mıoi kın aevmıg ve aaçlannı — ıtıı;' Madam Lupeıko, hikayeyi buraya kadar amatüktaa aon-ra ilâve etli: — Karolua bu iltifatını hiç unutmadım. Çocukluğumun bûTtıeh, Tt.ok - TüiûU, Tdrem-n. Tubay, Today. Tuduk. Tudun, Tv-gajar, Tugıl, Tugay, TugaytimOr, Tugrrtlmtr, Tag.uk, Tuğra, Tugtu. Tufral. Tugaat, Taglahıa. T»guo I ... ı.iını-r. Tuhtakaya, Tukluhllmdr, Tuk ta, Tuhtakaya. Tuta. TuUboga, Talan. Talay, Tula • T». tun, Taluy - Tulıy. Turna. Tuman Tumgan. Tumria. Tuaur, Tur, Tora, Tarablk, Turak. Toraman. Turan, Turatuluk, TurbU, Turtan, Turda, Turgan, Turgay, To.gul, Turgut alp, Turhan " ha _ Türkan. I ..... ı. „ - TOrkaun, Turmıy, Tar. muş, I ur m ıı. Turuauntylaak. Tıarurrv ea - I ı ,. m. ... Tutak bala, T utai, Tu-taa, Tatar, TuUy. "ha. Tutay, Tutu, T

utuk. Tutumao, Tutaı, I -, fan. Tubeh, Tu«ek, Tıill-. I ¦ -Ut, Tımir, Tülüh. Gömül, taş, Tumanbatur, Tûmeatlmilr, TO. mto. Tür.k.ı-. . I.r.-. TUretinOr, Türk, TûVin. lûn rüyalarını unun bu ıltilalı ınaln. .mlı. Raa bir prenı taralından begeaıldigim İçin derin yuyor, bayatımı bir "..i .a! bavaıı içinde geçiri-yordum. Bulun emelim, ona tekrar kav«|eaakl albuki ona tekrar kavuştuğum teman kendili beni lamamile unutmuş bulunuyordu! Karol guMtl Madam Lapceljo. ani -(«mı aUnterak an ali - Karala utancı dala anmtki naap a«a maı.aıo badat t tanı an-Ullık.aa ton/, ada bet ula anık n uğraştı- Banan çocukluk rtyalarımın , ¦ ¦ .Ie|t,g.nı görüyor dum t Madam Luneako. malinin hatıratını btylre anlatıp tımım-ladıktan aonra aa babın ışıldadığını f Karol İle Madam dinhıaanek için çekildiler. Ben uyuyanıadığım İçin kalkıp bahçrye çıklım Deminki fırtına geçmiş, gflk ytıunDn vahşi karan narak gibi belirmeğe başla mıştı 1 Da,und:,m Madam Lupeıkonua çocukluk riyaları gerçekleşmiş, oaua hayalına bir peri ata tah greatg lû> Fa bn aşknı Karol açan değeri ae idi? Kından bat aşk yuıânden şukûretmell midi, yetken şikty.tm Mı, -Karanın bel aşk taa a.ki,ela hakkı yoktu. O da hayataaua ea .ıı. ea karanhh hır devriavd kaderin bu Idtfuna uğramış ve buıbuttln aavmıt olmaktan kur-¦ ulmuştu ÇOnhO Karol un Madam L eko ile mflllhalı, onun bnyaltan bıkıp uaandığı bulamana Icaadüf eder. Kendiai önce ıkı defa a, bu iı-divaçlann ikuUde enn bahlryar tdeoıemışU. Bılâku bu İzdivaç-lar. onun hayalını aarım korkutmuş, onu haıattaa yıldır atışlı. Karnlun htrracı kar m nub ıa»h Z.H LambrıBO ıdı Onun bn gürel kadınla evUaeaekiea umduğu babt iyaal bar rotr.aenıu kurbanı okka. Onara İknad iı davacı aatyaal bar •ah.yeti handı Bet defa Karol. Yanan prenaeai raahnmkt . .Icf-d, Helea mağrur, mnb-tefem, fahat aoğuk bir kadındı Bu izdivaç ta aynı aiyaal enlrkala rlı karşılaştı ve ondan umulan bahtiyarlık ta hurdehaş oldu. Karol, bu aıralarda birtakım tutaklara aOrüklendığlni anladı. Fakal bu luıaklardan kaçınmağa klu. Çuaku bu tuzakları dotlluk ınn-runi taşıyan birtakım adamlar kuruyorlardı Butun aeJakal yeminleri, butta kan bağlan, laayaiyal şeref endişeleri hep hır larafa bı-akdmtfb. Hep çiğnenmişti Karol bunları gtılerıle gtrüyor ve hatun ınaaalardan Bmımai ke-nyor o t>veean«ma yaa-, ataktguna iBaaıyvrdn. Helea Lupeıko. ana yenidea ceıarel va itimat t trmrgt muvaffak oldu. Va bu kadın bunun on kemlinde biç bir ) y nUmiyor. kendi şalın namına hiç btr iddiada bulunmıyocdu. Onun içia bu k dın. Kaeoıun içini yeniden ılımı! vo imanla doldurdu. Onun cevvıliyeli, Karola da geçti vn Ka ua cevval*, yelini yeaidea ntaşledl. Davamı ear —ZAMAN— Belgrat - Peşte münasebatı gergin Birinci tahİfeden devam İMİ .......,tv,. ddabl Uk tapUatıa. badin-ttı ¦ ml " ' Bask.. -Vm Kaaı.lla*. b„ tak ma****» " bayn|. «a laf-ab,. *••> ra, mitakaa atma o» "»m baonvı** raaar.ll hal*e'*« Lluılae I*. rnrf uyraınl» b*nııy«naş vurmak bakkam batı eıdatuna dair a i „, §ğm -' akaarraf *a baa aaa atara M. "' " . * tat ı 1 M. Ytvtiçin beyanat' Yuuualav raarahhatı, un hırın olkl.û. •lyaaal amaçlı' »İma hım n barı* oıtana» Uırn-I elda|nan rJlkralı aa Uı.aı kahaaııa-tia ta memaılırtam Y*goıUt atakta a-auttaki UlgolnB fora Nahttt c* lıttıjı laoaalıııılırİBİ bil attl. . drınl|tW bl ı •— YıgııMıJı ımfcık'ıa tttaaaa kıloVılataaı içla alaalır ı.ı¦ ¦ hîr muhaıtir yapılmamı atabaa) kılmak 6lere bu afturdaki mu-¦akereltıln t*™"' olnmnnı o.ıay-I ¦ y ıktır, Macar rnurahhasının cevabı Uatar dattgan M.*takarı, Yafaalattıata ileri ıûtdiı|ıl t..1,,. • ablaları r.ddıdtr.k dtmııti' bl: -— Maııilya lulkaıtı Matariı İnada h .nnliaatm.it ır Kral Alek-aanaV Ma... taaa-aUaıı «Uaada

lana tarda.kari kâr hararla ol Dair makkda olmuşta*. Sıılkaıl, yalan -¦. ..imaların artan çıkardığı Ihtilllrı dutumun bar ,..(..«. ı r . "Muahedeler dağıtmalıdır., Maıar .. ¦. m ¦ ¦ Anupaoın b*HmOada banf tt ulviler aratın* dada l ai yaban aadlaşma-larm aVftatırttmeai tamla taabila-cog-n laaaa ıım of Marabama, ka«*k «İlaha MhaanInrmı rrd »t ballın riyaaal ma. n**rr di ya ıoy lemistir. M. " Tıtûlesko.. dedi ki.. Bandı e loata Romaa da| babı. m M. -TMlııkl, aba alarak. "Maarra kl, M. ' 1 . >.. n. Uçak ¦ . .' m ' '.¦-•i.. ı.fiıai manctrı oUıak (atili etmiştir. O kalda k, . a atma m a Matar m ak ada acf-rnalmış *Ua rtd beli.la.uu. aıiıı.» drmittir. Tevfik RûsIO Arasın bayanatı tele, alakadar batma dıvltUtrla Maıar imik İnancı paıaıtnı gûaü .-tap »tiik.Urtfcl.rial ınylaMab». Tathiya mı bakam ToaAk R... t* Aıaı dıauşbr Uı ¦—Bafatır vc mflmUı kral Alek-¦aniı ¦• .ı.l takma! ile daha dûn ba mteJnİ ı, I-oJ.tai.lt. ala attitt adaam ret. *»arta_ ya vmmak aarttıyla Mnenlya aa ieîc-aen mrnluı cinayrt, Etrtntt l vicdanda ıa hahiı ve rn trpertiri o rint •• b.J I.ı uyandırmıştır. Kral Aathıaadr-m arya. aaa. da, ... 4..ima aa ytaunk ıra.» Iıklatlai laı mam «t.,d.|. Yogam lav ulu.unun kitıetlltı narin acıyı aVıynyaraa. Oaaa aaamada lında -nı barı| katan içiad» ıkıak tt katmbhb f«» ıı an Ba y-atyahUd.V.erl yani DalVaa ¦taaaaua karinalarından Mrial kayrar-tık va lakdirla »iriyorduk. IU..» İçia al.a ci'i|«bbib İn iaa—la Kral Altkıaad», Balkan nl..... *a «amr akrater aaaaaa**n ıl. Atrapa banı ... taracah yeni bir yol çitmiği oaJU Mr antette çatılıyordu. TOrk-Yugoslav dostluğu Oaa ba çanım* *¦¦* yalam vohainnhıı İnci »t*m dmamıahaa. O. bölük Önderim K. Atalû..". (8rm-fc l(ln l-ı .-: . . da ,¦¦ ,n j(. Utu.lı, ...nnda ban, va anUnna Icia olaa racak ta an lataknrirnVa bar ak mi '.,.l„- arlı adar iyi aa!ıni|laılY Va atbndav kaa•kbfiBdın aıfam Mr .¦•••ıi.fc di -f dmlınmi|ti. Onu '-ıı m.; oİBa I. i ı.. un darla va laaûml bir dattlakU ballı lıl ı*| ııı lUmaan» mlıı U aadıyavaa. Macarlardan bekltydıfeimız. H.I. ı.ri ı...,„ AlOml aa biı dr tt barın, dûıtma aaı.mif bdtlka> are* ivb amkhla da rai ma» • bar. bUnılıkaa takbih taUmi| alna bu c.niftlardra roma, Yuaoaiat. ya bîıt bir muhtıra tunda, bu atobt.lt ı-,.,(, -f ... bldlnUrrdtn dalayı '.. m.-. anVta»!-m .tmtbm> balı bakmadı. Ban ammUna. .,ı ..aı «a. Iııılaa men Iı irileri, ekayueu uır->.'.¦-. |. .....ı d.. ı„l,l I kıl kalmanıktadaT. Macar ufuranun bnıına'a la-ianaa kâkâmtlııı. m'ta'fari UJı •a (iJdaliı kır tarar'» locnyaakn tan bafataraaafunlar. *.. da*.I» 1*1* pamba ¦<¦¦—....... b.ab mrbt hatm *»#-*¦ k* paraHık ıMaakmr. W.ı-atlar Cdtnıytylinin vazıtMl T ba amalin Badkr b*. Iar-hiya B.auaa va banda aaki hartam aaariatint tdtB Dalbna ııılırvm du.,.1.. r.ın ttrclmaa oidufum kıanaOjl». B|i|ıdald bildirim! .apmahil ..( hıılıııuml " .....ı...... wn-ut —¦ m.. .. ı.u.(.L kararanı bo|ar» YuSoriı* bralı Urlarl Alahaaadr-m -..e Ua Atrapa a aıtminia rantı* knnıılı Fraaaa ramarl-y«Ö «. t IfEori baham kl ata

Mim*, amili r...... pab an Mr ntn nlfcatmr atnam ta ba niiı-d. matttl h bor mkbb bnm . ı 1 m.,I.ı Bnıak tarka kar*ktltria* katılarak An aaaaa Ur aa*r*i «a glvaaaitkk daraan yaralaa ba olla imka n baroı• ı > ..[-.I.ı .1-ıo-i mn | «.Hı», mu (tail dur omu bmul» p-tırm • ' .'¦ aydın'almt|a <ra larba hartkrtUriala Ithrarlaaanınaa rnfal a maya mık.uı ttdbiıiırİB habtaM 11 u! utlar aramada ı...... . ladnl Icia ulular aran l| b-rl.|, kural larıa.B araıtırılmıııaa HıtaaAl atmati |*rakt |. kanaatini hubar tdtraıa alnı.ımıl>. aa||.lıımı -ıdk tavlan aidotamnaa knam aaîrarao. m ı'uJ.yatJ akı ti») aramam va . . . kana . .ata artri taaV - - ' - ı abamandn. Bakaa ındlıamıaaı laaaa aa-muj alaa dltl anml.kıtia dmd. nırr*>-an MMI|da d. m. rankk oi-duklariBi Ulvtya İl M. "Banaa,. İn közleri Snar* M -11.-.*, , (..ka.l-.ik ya'nuı Yayo.lıı lahtMat niçin tamamla ııı.-ıl. ¦ntalırakı " — Hail .... ¦ ı.- .ı.M.iı.ı koaoay tanlamyla ,-¦-,'¦. .... ¦¦ aa ilanda bu kabil inle ıı m lıhlana Imblam kola ,ı ..... - ia-dyor_ dımi|i.r Felâket muhakkak dur!.. M. -H.-.ı. Ynjatla. mabı-ıa¦ ada bakmdl-ta kaıakıtltıa ktaaat t* Çıkan!»»ak aailıvmda boV ti. .'k ta fatamal a anı lataa tıatblâılma bn .adOtitabari Ma mal avantada hınrlaa. atakta ala.(aa. .d,:,d.hı.. aaara. yaal Orta A.rapa alaa lan Nrı.fı-aia tariki tlırltlf ta finlıjıaı durdurmak .ılıyın afcetnin arlıImı toyid ttaaU t* dımifDr U ı " ' 1" kar hmrtgl kil kimi* fırfoalav Cakaıfeı akya eeym Rom ma* Ur* ınuVdnııı alarab ,*•/.._lı.Il'ııılır Daraıfinin baritin r*-ı ...i., yalaadahi raidal foatrna M. Bnn -b* makim ankuyı b.l baaoa kayıt va kyaral id.um d. n. ıtt. rUaa-y kmj*a ant 11 I* lak rar mpUaaraktn. Konaay na karar varacak ? Caa-na I • K A. ı — Matar m rıhhaa M " t. kail _ m kamaya. . adlımı.tı— d.|ı,tı..l... ytkat daU Ulaarlml daa M. ¦¦ M-n.. . taaattadan haya» *.!**¦ PU kanla dt M- " Latal _ la. atı.da a kapda-dilıtak .. M lavnal _ Maroklya ¦ . n.-ıı g.ı. iarbalıb bırtbatiarlaia 1 r ı.ll..-B.. ¦ —ın ı.allnr y.(iln.lk üıc-r. ulatlar man fcrtk'i|ıaı llllı alİr. . ¦ Iı 1.1. M. "Y*tll|„ >¦ "Benta., da dua aynı liklıda bulundukları ifla, koanyln mlııkıra loaaada ba Hkrl babal id. "|. ...1.1.'kıa I... onoonya «..ı dobon. ¦raa lir fel&ktt, içtinabı Ihrakıye kaçakçılığı Sal petrolü ham petrol göt-tarmek v* bUyük kapotajda kullanılmak üır* alman ihrakv-yenin kii fGk lunotajda kulla-nılnuıı aurctil* gümrük rcaminde o 81 bin liralık bir kaçakçılık yapan Ye ar ve !ıak Baharın mu ba keme ¦ ine don aekiıiati ihtitaı mahkeme-aınde devam edilmiı bir kia

yaget ila Umuryer) maliye tahakkuk memuru ve Umuryorî depuları Idaro memuru |ahil o larak dinlenmiştir. S Kİnunu evvelde yapılan keşfin benüa raporu mahsemeye ,.,ı.derilnte->; . ı I ¦ ve •¦ , i.. ıı. ı- -ı İıtencn batı evrak vc malûmat gel-ı — Hı,¦ ıı-!.ti muhakeme 18 Şayanı hayret bir uçuş Birinci takifeden deaam Uaaobi tık...a,. V •• kaimi matara nal kaiaaaa paa.il Baa hm madan yaryana aıı otaVya•dan amam Ba km.fca*K ».-• **• »»arbanm karatafa an-.-okBaagıa*. Fakat knatafam roorn», pha* hamal r» ı n I ÇanOm ¦onma pat* dafta lakı I ¦ Tayrmayi bark Ma kadım artl-vada harr-tarak kıainl para amf-r* ..ı......... tayyara »*> ati nalın ın.n|.m Ba «i f«tU.e» ı.tı. ıh »a nalla ıa - - |M nrna kadar......Iı.. Ana yaUaştıbu hava doka tatla kanatal paya* aaaııfmdea makatımı*) a* .- . .. olratlm ¦¦alnıak aa —nı. II* ama. ktIar Iı nahak. T«ıı...... »¦¦•¦ ¦ ¦ i •aroaM ır*» .....İ y— anal «ya *» c-yn* kadar aamaa g^n-k la taa MM ¦iratiyi **a*ı takan aya. uMkl kpaaV. r «narama, «dakl pmaadal aitıhim laava .aı». M ani oaYalla lııııfm. *> 43 bin kademden daha yüksekte;! Battaavll - Amırlba- I iA-A—| İı - VUay IV.ı yakmama • ıı ır.» matbKıyafet kanunu ve Yunanistan / ıı.ı takifeden devam Bunda, do:.». dini kiaveala hlş I »'»iki l(ln bet Ura t ta bUyük h lmıııa Patrik İetu daimi olarak | urluklar gSrulmektıdlr. Bu o»yıokı İm ııı m ılijıılıri İçin de daba Mr k I! »aıa En ....... aaaa d* I tu.-.im ki LtıaaUId* bty.o.tu bakman Papa Eltimin Oriadokt UBamiyl» hiçbir alakam anktur.. Yunan gazetelarinin ncçnyatı Yanan — ' .. rabaUkreta aorab makrrlerde d .ol hamı gtf kilamItri nıkk.n-lı-ı kıı-. aaari pata dİr. M-.-, ba raafcaa İlen y.rmrklı n oVaa-V İHbbbMc " II......... lif kuanatll do. ılıknı k.-e anataena rd-. Pilot.» alMnamm çıka- roak Iı Intmaai, Ortuaaan ¦ -i- 1. ; a nur Hir.tHyaaaara katm aaalanil haYeni bir harb mî başladı? Btruitı takifeden devam kımlryıaaaaa Ha baş an-y.Un. taV ram .taBtşmr. Boama aatınılaaa Ha baa ta baryaa kmnttaH allak (talyaa Smmabar mabarrbı ¦ İm.Star Ahmn lialyaa titan. 11 Mil hm N »a 100 0 . ualt.rant-im) Habtaıa ml*k tapa ya rayı adı Şı aaaaedılıyoe. İtalyanlar 76 mil ıçeriya glrmljlar Adıı-ababa I |A.A) — B*y**t ata Ümdı yapılan İddialar» gire I ..- .... buvvrUerl M.ı., ırklarında Ji mil ilnlımlştlr. Yalnn auraaıaı da bıhrlalmah Hurin kl. Ha b. yurtıa Ik italya Sovaalkd armamda hudud lıc.ı layla va tabdM ootlmlş delildir. İtaly anlara |örf> hOcum eden H.b-»lardtr! Rama t ı A A . — Liri... •I— «•*"#

HabeaM.n na*nmdaa mitral**«l»>ie vo Ut kapla aalatakıa Ur lata, b« ana kaanna kbtlyıa S» amlmiaaa Nmktal, karalan yaaaaMU Me İn:..a y«k kara karama biraaafcin ıll FBanaıV, Ka-ıkcl, hamal yatişıaaiya anam* tnataaa kırı dar a açlar, tm dadın galatı Ikuelaa mıllıaırıılar mihtaıda ııllk, rıpkaı», çadn V0 bayrın bırıharıh m.nlabadaa IS k. ...... t. • ınah Banan bandan aoara hd/la had laaaa r. mani olmak İçi* Tecavüz adan kim? ı ... i.. • (A. A.) — Ketaldin gelıa ba barlara gSetı, hal y la h&-kum.l l ıı.ı..,.i,.., hahanMU *•*> dıada paataalada bulanonıştar. K*m.da ..-ia.. ..i...,.-, gara, bandaa İki gln ttnl miıralylr, tutak t* bacak aakra laplan ib ..-¦'.. Me Ha baa ........ bankada ,-..¦¦kalya m«aahıl*naa baaam »t ara)*l r. Hakiyi", hal t talan kana a» teri.ir. rtban .ıtık:«l kpa Ur auta.tu. ban İtalya Ba Ha baata-ibb anamda Ur aaaMyet vaeaV. Japonları kıtkanıyerlar I B-ı başka .......1 mamba. da kalya «a yıaûanş alaa aalapma ¦ .1 .. ıi. . , ... ... paotmk alraatı içle Jıptıyaya genkş Imtl. yaalar n daba baaka Lbliaadl lolaı.ukln tarmlş olmınd.r lan kanaman, auium kntaa I ıı ılablı ı b Vaama dnaHa-•ama kotM emmak t.m.ı.a baa— aa gan ikmal,*» "»t. onamak ıkmmılim MnMdnaV. rubanla aaa* pıganıl için -P. To-Up* d» İn etmediğin! giy*klm-alb ay larfında TOrklyınla bu kanunu gârl alaea|ıoı limit ettiklerİBİ yatmaktadır. Selirimizin M. "Mahal-mos.. u ziyareti A Una I t Huaaai ) — Târklya Stüri, öç gAaatabarl atiaden ç.k¦uyaa Hariciye Nann U "11-mot. u ılyarat edarak alun urua , • :t. r Seliıdan avara l...ı-v ekilda Harieiyo Natınaa gidipSeı-tir ile negorOıtlklaıİBİ anJamışIrr. M. "Maksimos,, istifa e or mu ? Atina S — Hu.'' Nann M. Mıkalmoa, Oc aDadıabırt aeııret* g io,edı[i gibi erine gSnderilıa atr kimnyl babol etmemektedir. Siyıml mehalil, M. "Mıkıimaı. an Tlrk • Yaaao mDoanbatım* alm|ı »a şekilden dolıyı iıiilmm Ud valin aldıjı ba mıeradın eoara Dışbabaalı|ında kaUnıyatagı fikrinde bulanuyortar. M "Çaldarisn İn beyanatı Atina J — Yanan baştekili fa. "Çaldaril., Tutkiyıde ruhani kıya-ftt bıada verilin karır bıkkındı demiştir bi i *— Bu kaıann biri mul. dl|eri I İni iki --ı I-.-. rardır.Dtnl cepheal tubbeut lykola mınau o l mı malıdır. II. nJ ıı k imi da Ortodohı lunaUnn dini ana noterin* gSr* ruhani kıı.;- karm belledikleri hûrmat »a mukıbbtttlr. lıl İki cep edrn tetkik ediyornı. lesUaı dQ|I)nece|U._ MöCİtse İstizah takriri vermişler MebınUrdaa "K-^ı...... . m*rı.ı- tir îıbtah tahriri tvrmlştir. " Kot dur ot „ iıtlıafa takriri »de rahlb .'ılı..'..-.-, harlçt* giyilm*-¦Inl moneden Türk ka uo, ekılllyetlcıln tanınmış hukukuna dekunduIaBu va "Lotan., aadlıtmanma] bu haısıUki bOkCmlrrior ay kın bul anda (uau İddia ediyor. Mreliı gelecek hatta toplınacahtır. mitingde yapacaklar mı? Atina ' — Muhacirler nııret-tikini beyannameden tanrı proUa-to mltiagkrri Uriiblae çahpymb r.

Bun on la beraber bu aaa kadar blkOmeMen miting Içba ilin alama. mil lirdir. '!...:-.." aobaklara dokBIrna-• .i.. lıUmlyta bukumcOa bn mb lingleri ...... -j. ı.... .... i l.... * tstanbulda hazırlıklar Dini binaların yalnn mı bittirdi (iyllmıal bıkkındaki baaunun t%a*m PatrıkhanBahvıde atili ı aldof* Mim SV) nı* Biaı Rum Palrıkkıa.a.oaa 1.01 ü Onaaaka Camı atimi aBaaahhıılanaoaa aauaakkryı a latam *aplaııan k. uat'ilı. tahmil < tnmUha papıt-ktr.anı yalmı mab-llt a dini bıı -l-ı fiya—knkta karar earllmlşti. Buyub M.lın M-..», aaralınd.a »mal naaadat kaauamanB koalul edH-*»*. ak gu.nraa ak Kaam p.tr.kka-tat oa Mr aaaa amnal bendi ¦ rammalı aaa. pıUlda aort İn kı-am* Iı» I jaıah ba yaa» baaaaa ratanı p* Har atanım hamarat t*. —. *-*>*- I r*i k* -marn .mkva* ç.lmm. m* ahm aaaa**a a kak— Pıtı Hık ıi ama «hak ahal.a. banar andığı İl t*n İlli kçt'madıa Yak»! Ma tahak aaal oaaa pmtrlk ' I-"..t.-. . .. ......t.-H. I, Son ıkaod amrllM taplaami), mû-¦akıaolaıdı huluamağrur. Sın ıinOd mrrllı, ....rn h-ı ...ır.,'.. ».ya alı glml-r lojılanmıklıdır duahu ıçllmada aı. yıl-ilahi hani etmiş, ba amin., «malı ımatU aftrB|fime¦... y.ı.ık- amr.it irilP^tr.k Baratacllerle konulmuyor Dun ir Biliniri"!. ı Rum pat. rikbarnaHm gfcanıfc ba atenlı hakkı aaa patrik -F.tyoa. Ik g«nlşmek nlrauştır PatııkhantBin ra» ml mak.mattı ila. I>.ıı.ı tedık edca Mırridi. pabifnı dCayevl İşler kakb.ada bn gut teri İM U •aaaa kaaaaaanyaeaatm alrlraaiş tt daakl iftnaa ktbkıada da a>a şt*>J»i -— Mnim MıliBknrl ba* aah •• ..nırlııı glantı loplıaır. Bagvafcl Içtira* M ba amut loplaa-tuardıa baaka birşıy de|ildb. 13.:. kl buguah* Içtlamıa ruıaıanlndr ba meaeM da meteuttur. Fakat baa aa go>aşuldü|<lal tı aaya karar r.l-l.,..ı Iıı m.-M'-ıı .. Yunan vapuru yüzdürüldü Oo gam cı.-l Romınyaoa* Fuutıne groVrkae Cclıbo'a kar şmada Zincirbaaaa mevkiinde »i ve l.ıı. den yan devrdatiş har vaıiyatt* koraya nturan 410 vagoo kır**t* yüklü Yunan bandıralı Atoiof apuru dün Turk gemi kurtarma anonim airkrtinin Alemdar ve I 'iı-ıı kurtarma vapurları tara fından amıvalİakryctl* kur-t anim ıştır Kortardaa Acoinl* vapıırar.'Oflibo'aya getirilerek de lenmiş vı eıttlre kıuneo çıkardmış olao hamulelini bir iki güne kadir tekrar yükledikten n> m ti ıı e kendi »***iriyle gidecektir. Ağaçları kesenlere ceza Batı caddelerde ngaçUrın korunmadığı ve budan irken de kjrntulaıak derecede dikkat-anlık endd ,»ıHı^ beleetv* nyaaebadaa rubelere bn bnovm-ta bar taaıım ,-^ı.d.n mişi.r Ağaçlan karutam, a»a lirine mani olao ve kimler ..ı,landırılacak Iar dır Kazanç vergisi Karanı verglainln İkinci tahnit mûddeli başlamıştır. Birinci takaıdın müddeti bittktij-ı hald bolnnaa Sû tır «eı .ar eeaafla* maliye daire 'e-1 be o Oı hniaci taklibi tı-mtmra toçklıyaaaa Ba itibarla aeyyat eıoaftan vergi toplan.,a atemar teyyar tah-atldarlara birer pol m terfik ed.l-aıcai kararlaşlınlmııtır Huzur ve rahat İçinde ıoo defa tras olmak ancak bir adet HASAN

Tras bı çağ ile mamkûndâr Dünyanın hic bîr yerinde bn kadar mükemmel har traş bıçağı yoktur. Halan markalına dikkat U k en ıa kını nıı. Hendek İcra MtmDrlngandau: Biı deyin mahkumhihiD temini iltifatı hakkında tahtı hacir alınıp araya çevrilme tine karar verilen Mur adiyi köyünde e iki mahalle civarında tarîkam ve İbrah im Ali Abmet ve [piyade yolu tarar; Mehmet vn dere Se mahdut 36 dSnftm ve 17 No. va 12-6-933 tarihli ta-la 16 hiııedco tekil hineıi nedyııaa ait olup bu kere birinci açık ar rnıa .Ic 2-1-935 Çarşamba günü ıaat 15 de Hendek icra dairelinde te haddi llyikini bulmadığı rde ikıociaçık artırma İle 17-1-935 Perşembe gfla*a uat 15 de Hendek icra dairelinde acık art a ile paraya Çevrileceğinde o irtifak haklarına ayni haklara ve ıair baklar* malık olanlar yirmi gOn tartında evrakı mûthıtelerini ibraı etmeleri aksi takdirde paylanmadan hariç bırak cakları talip olanlar 7 bucuk depoıîte akçası ve banka mektubu ibraı etmelari daba faıla malû almak iıleyenler Heodek İcra dairelinin 934/132 No lu doa-yatına müracaat etmeleri ilin olunur. YENl NEŞtilfAr Muhtıralı Necmi İstikbal cep takvimi Necmi lıtıbbal matbaaaı tarafından altı neneden beri çıkarılmakta olan bu giiıel tak. vimin 1 enesİne ait olanı da çıkmıştır. Evkaü şeriyeyî göıtcrdiğı gibî herkeıe her laman Uıım olabilecek müfit malûmatı da havidir. 10 karttı, dltün İS kuruştur Bursa yıllığı Remrali. Bâyuk 18 Kısım Bu hafta çıkıyor. T epe başı Şehir Tiyatrosunda lıu>rv> ' ¦ -1 : ¦ •. ¦ V-irTıyiirroıu Akşam «vare aaıt 20 dı HAMLET i pırdı Yatanı W. Şekaper Ter (ilme edca; İJt.ı(rul Mulııia Pek yakında Cemal t* Ekranı Reşitlerin Deli Dolu I'....,. opereb Ozan Op«reti | Eabi Streyya OpervU | s, h.ad.hap Ferah by.tl.MI ılı Kamanndı her gaea Mukin Sabahattin Fakrı GalUaç Lunaıl I > ımh.ıll.ı Bu geea Dileğine erenler Operet 3 Peron I — ZAMAN rtamatmrl 9 El Arpa özü Yulaf &zu\ irmik Özü Tarla aza] F*irinç Özü Çavdar özü Nişasta özu Patates Özü Bezelye özü \Mercimek özu Beyaz mısır özü Us Çocuklarınıza yedir iniz tombul Lı;..ı canlı olurlar. Çabu tatlıların vc pürel ini bık tır miyar ık dcğistire değııtfe yrdiriniı Vitamini «e kalorili çok olan bu mükemme yavrularınız neşeli, sıhhatli, dıa çakarlılar, beuukleri kuvvetlenir İ*al olmazlar. HASAN ÖZL ARlLE YAPILAN MAHALLEBİ ve ÇORBALARIN va m lezzetine payan olmaı. Haıan Ecza dcpoıu . Taklitlerinden »akınımı Hasan markasına dikkit. Rus Antrasit ve Alman Koku Ev sobaları ve salamandralarına mahsus EN EHVEN FİAT - EN İYİ LI ALİ Anbraıit 33 kiloluk mühürlü çuvallar İçinde tenlim ediyorsa. S p.,ı yapmadan evvel bir ker acaat edinil "ATLAS,, MAHRUKAT İS. - S. KORHANİDİS veŞKL Galata Rıhhm caddeai N. 25. Tele fon 43019 Iıtanbul Milli Emlâk Müdürlüğünden :

Firari Piyrrlagoplodan metruk olup Utanl ul Merkıl Maliye dairesinde V ..ı.r. 20 kal em muyamma, krrp, tul ve saire top. Ua 550 lira mu ammen kıymet ûaerindea 23-12.934 paıar f*ı . saat on dörtte açık arttırma ueuliye satılacaktır. İsteklilerin ve g Örmek ntıycn .5 pey ekçe teriyle mjrıceillııı "K_ "«249. "4300. adet Emaye t Aı d. bayi levkaaı satıa alınacakta-. Taliplerin im ' u... ve şartnam eyi gördükten Imtl paiarlıga iştirak etmek tııere *)0-l2-934_ Paıartesi günü ıaat "14.,te 5. teminatlar.y'e beraber Cıbalide Levazım ve Mllbayaat Şubeel no mUracaıt etm eleri. "8134. Deniz yolları İŞLETMESİ Aeeatelml: KarahÖy ¦ KSpriiLaıı Tel. 42341 -birkeçi MiibUrdarıede ma Hin Tali î-'.'iu azmam iskenderiye yolu EGE Vapuru 11 Birinci Kanun salı günü saat II de re kadar. -838l| lakende.: Üsküdar icra memurluğun-dam Kandillide Mrıarlık sokağında 6 No. Iu kö»kte mukim bin. bası mUtekaıdı Süleyman Ser-vere Ismaİle olan borcu nurdan dolayı hanenizde mevcut 3 od*d mühürlü eşyamı üzerine haciz VBiedil hr. İcra ve iflfiı kanonunun 103 üncü maddesine tevfikan bu hususta yapılacak bacz zaptını al ak ve bir itiVAPURCULUK! TÜRK ANONİM ŞİRKETİ istanbul Acent aliyi Liman kan, Telefon: 22925 Trabzon yolu Sakarya • rtaaaaaavral Paıar günü saal ît ele Galata nbtımındaa kalkarak. Gidişle Zonguldak. İnebolu. cık.Samrun, Ünye, Ordu, Gireııın, Tirebolu, GOrelr, Trabzon ve Rıseye. DÖnUıta bunları İUvelen Ol re Suemcurv* ueravacaklı-. raimiz varsa der meyan elmvk-liginiz için tarihi ilandan İtibaren 7 gün zarfında bilcaal e ve yahut ... i,.;, Üsküdar icra dairesine müracaat etmeniz ve akai takdirde muamelei İcrai-yeye devam olunacağı ilan olunur. (5431, Baş, Diş ağrıları LVR02îN KULLANANLA İstanbul Millî Emlâk Müdürlüğünden: Cıuaı va Mevkii Senelik kiram Kara Lira Müddeti SultaBakmrttr Umumi Hpmhane kıpmam dııaedaki bakkal dükkan 300 3 Sene Vdlyet Kooağı babçcıind pul naili yeri. 60 1 . Divan y ol unda Sıhhiye mUıeai allın. daki 142 No.lu dükkfin 142 2 . Divaayoluoda Sıhhiye mûıreı altandaki 168 N0.İU dukkln. 138 2 . Yakardaki gösterilen yerler k,ı alarmdaki kıra va müddetler O ler inde a açık arttırma asoiıy kiraya verilecektir. Ittekldena ve »aea.lıaı anlamak bteyeaktna 23-12-934 Pazar rk4 sa al on dörtte l.mıııat akçeleriyie müracaatları. "M.., "8248. Türk Maarif Cemiyetinin ıa-1 şyaPiyanşos Çekiş Urihi 14 Kânunuevvel 934, bir blet 1-ttrı İkramiye kıymeti 23000 Liradır adet 3000 2030 1000 750 500 200 Izrahk 10 20 50 100 1000 4700 adel B.lerler her yeni- ı» tı'm.ı k'.a dır. 100 liralık 50

20 10 s 1 "5644., istanbul ithalât Gümrüğü Müdürlüğünden Müdürlüj-UrnUz yazı isleri kalemi için yaptırılacak bedel keşifti altı dosya dolabı mün ıha la t kı 18 nd maddesinin A fıkrasına müıtcnidco pazarlıkla m ya konolduğondan talip olan 16 Birinci Kânun 9i 240 lira umunun nakasa-I Pazar ka kobüyub faide ve tesiri görülen FOSFATLI ŞÂRk 'HULÂSASI kullanınız.. Her eczanede satıh. istanbul ithalât Gümrüğü Müdürlüğünden : 741 lira 15 kuruş bedah kesifli Samıua Cum.uk Baş MudUr-\.k binası Sansal hısaaında inşa edil cek ihata divan ila 772bVa 31 kuruş bedel kemik kna mezkur Bas raudarıyellr Keıcrvcb eşy amı hıfzı »çın yapılacak aabar mnstıkıaı vc ıha Ut kanununun 18 imci maddesinin A fıkrauna SS kkla münakaşaya konulduğundan talip oiıolırıa 15-Kânunoevv'l-934 Cumartesi günü saat 15 te Iı halat Gümrüğünde müteşekkil konsısyoou mahıusa müracaatları ilin olunur. -8037.. Imliyaı sabibi: Ali. Umumi neşriyatı idare eden yazı isleri müdürü: C Hikmet Matba.i rU. .,ı Sene: Humara: 173 Abone Şeraiti Tmtkiym îtin Hariç ipin ¦ak-----Uvn Kı. İM Ki. 1101 . — no . m .— rr.LCFCMr ZAMAN Haibaai EMınya, l^ıabal f Sabahlan Çıkar Siyasi Gazete J Katı Her Ter e* 5 GûnÜn Karın İtalya ve Habeşistan İtalya İla Habaatalaa arenada yeal Ur aaıaa ı.ı....... ,<-(.,.'. «.VanOyer. Hırhaa hark fU.olte-• ¦ »(in Anayı an ••( ffiiadı* antla-ı t un. »-(> k., atman .narhta Reaya Ua l., ........-•» b-yak Wr aıaıiılık pkraa—ı hat, lerhaa çrbna auemaa A.rtaaae bea-™ ı al aaa ama aa (ah at »mı V. Vah- kalya ıl» m.i-, • »mmk har np"'"> •**•*¦ ... i......m H.«JaVt. Haah.lt aV haıhaiaa hıhlıamlıen bar ı-raiM mıtlaeaea. Baaaala beraber, arad.h. ,^-...ı I ¦ bar be ha*» -----. t... hata ba ıtmlma. ¦taam .ru.u.-ı.yaıda. ha ly talar handan H yıl aaea-4> Hahaahaar Ik M, ok Ut ea-aı ı. ¦ -ııl.... O s-i— da *• - > tal. - Alrikada bay Ih Ur taartk edinmek ıtlrdlhltrladaa (Kıııl daotı ı Uthrıthıatr | hıyılanadabi (f rilrr) ..I ... .'.ıı ll.hr,ulun (lir rina Ulyalı bil otdu fdadtrdıltr ra HabrıhUr* Ur barkta rernıh l.ı.ıtı .. Uy BvUa (llelutmia. .imla. aa bir haahamaadeam a m" allında at Ihi ...¦•(.Iın kumaoda atta* g. rumi bin hiamb kayak e.k Ur İhamı) leY amalar Hat», anarı*..! 1**11 ta (AauaJ aratma ya*** li.Wf.kUt aa V.-, .. bar. rinan* arana* Ur Avraaa ar-•Vara avm ata Hitam dafkl I. Yal-

aa Makaakkjr taaaatm.yateh kadar ya..*., aarht ta 1*1 al adaa» lar adaıhlan Nalyaa r ....arka Ur tala-m talekrek-lar, k.ıTOı a-a Italyıaı Urhaç aaat urtuaia aaa|ı yakan habçtaa f -erd... fa* .,, kataaHdl. kaça. Buyanlar da I kal ... . ata*. İki CaıarralİB tklal .(. «dulanaıa be. -.1. alanlar. Oaaklt btı yaaua aaUhrıaa İtalyanca (farla A by atasal " Habtf aaldırıaı,. adı >rılm.,ı Oadan ....... İMİyaalar Habraldır İla ugraımıaıa Uf ta Irkla Ur l| olmadıaıaı ...I.. . ta "MrıaaUh.. Habeş-îtalyan müsademeleri Harbe mani olmak için İngilterenin tavassutta bulunacağı söyleniyor ¦-— "Londra„dan gelen bir telgraf, evvelâ İtalyanların Habeşiler üzerine saldırdıklarını gösteriy lar da aksini iddia ve tazminat istiyorlar 1 Kânunuevvel Pazartesi 1934 air kazanç yoktur. Ümit ime kitanaler karanlar, açtık' ölmeğe mahkûmdurlar. Frankl in (Şerhi » ua-.. mi-jrl hirİBİ ¦ <. i. ııala oturdular .1 yalarla İyi fU(ieafcler. Saaa. *W.y* ( baaaataal | yân* •Habraıilanla uğralarık aralardaB tu) ¦ v yarlar almağı hendi İçin bOyıık Ur " aaır - bedri „ ya pot, gibi gdraaUyar. Ya yanla. «a ket Habaı aahamaa ¦ Entrn . !¦ ¦ I a-gU. -Saat-h. rtaaâa-atea gırntfl «aha . ,1, aa;. aai| ........ kl pabrdı a tara (lan kop 11 n.im Bugünkü llatyan er* dtıaa bandan kırk atna trrclkl tlalf aa aidata ol.rad.tı |.U barü. i* bnatatla akta al lUa»Um| a* o vau»tkı tW,.«h.l at vKnap* dcg.lai' iMuaolıa.) d.11 ı.ı kadar tatili, at kadar karar ttrtbai iti baiarır ........ bir adem olduğunu tan yıJarıa f¦'• gult11- brp bılıyaraK £|ır Italya-lar. Ha be»alaaa yie. ikrarrk bucak almag. (biibiJ ıi»i|(m M. |Vuıat>Bi) a f. II.,. ı i...... lı.. yaptığına hl. kufk* . ¦ 1.....'ı... I ,. ' .. "" bagünkfl Habtfllkr da kırk ten. arrtlk. H.t.,...r a.|.aW. Oml.ı an aaa ytlkaraa Arr.fi twkaafhm) Çek ai_,alardır. (ah aarm talaka, ladır Ik ıtmi«lı*dır ıa llabcalılır dr gftılt'i laaoılmıy.t at adamlardır. Ssora Mabia.ilan I . . . 1... (al ataktır. Oraya bal bal aahar. artla gaaaaıamh çak gftf Ur ıılH. Oaaa >(ta ll.lyaala. mat.ab Habaalatam alata|a aad 111.1**11 pik bûytb Ur la* ,.ri(ibi) eldnklariDi Ulaaalidırlar. Bit MOıye {HuraliBİ) ya yal Boat...l,ı...k kar adam aa|ata. Baa. kıanmıa da, kaakal.r, v k ., a-UrUr. V.tatı «yU gılıyar k) |ı. ... . llabıaUtanda lam Ur aaraaa aılıi|tllaraı batlarına b* bir ,ramı inlan m.nakkaktır. Oaaa ıçm alaa aarakâaaa aama aa ol>ıa,.a. kam lı. ham da UrunlaVrahar a \., adaularıa aa (ak merakla t. - 1. ¦ w ., -at jıi[,..- adilamaı. GfcalUyor, kı milletler lf,n ut lu duıaıak (atında baltana) ıı.l A t rıt*ada, orada ol-atııı Alrikada. b.h-m.k-1 bar yırttı p ak tu «lak lıb-t.. - . AalaBilaa l>vna da atnirlırl > ¦ lıytırmak l(in luıum lirdir. Sinirleri yatı,tırmık i(.n darıla. k,ı.. ban ddkmt r, aacık ylrmıari aara ma hata aaa-ndli..*.. aldat»—, (au aa tarak fnaf man. Ebuıııga Zade Vukıııt |u lurıtl. '".¦•.. -' mi|tir. 5 K..,„ ...1 11 d* İtalyan Snmalıaıada kala V.ılaal iamlndıkl İtalyan mtıkılaa karp ••Vr h... bla kadar ıı.h., laıahadaa ani bir laı.r-r ».p. Imi|l.r Ba bla kiıtkh naııat milralyaı-laıU *• Irralaru muaelli* •ay 11*1.

1 — Malıabaaa >U •*mana ar a-a da kl haauuu taaahae aururur maka .«t Valaal kalyıa mıııiluı 71 Kanaaaıaıal d. S ,iı ıı-iıtıı.ıl,.. ITfâaeır dam İla tımaaa glrmıy id- Aarah a fAadra aratra ha ¦•atehadaa ¦takla|mi|tı Bir katrlrt reisinin marifeti mi ? Mu laarruların miktarı naran İtibara alınarak ohırıa hnaMrıa ¦1. .' ılı ."..'.'.' I.ı l.-ıını........ makanı kuıtrllrri 1, . „ ..... ...... | Mİ: i IV m y / Hattf. Umma *Jr aaa aaaa /lıUyam Som alım yorti aahar leri l/laİraafar. au yı.lıl—dtn laaatl rrt k/r.. kıfolara atn-aataVraabrarr. Caflu Mittim** otom l'ot.am Şamalı 11 glıaı lı ımt rti I Laudra » İ*_A| — Han. da aulnubb re HabrataUaU lagilil Sa-aaalut aıatındabl aım ¦ ><¦•" laıı.iı - Kabef bomiıy*bbaut nail b-kçılariaa S/lî nrihinda tank. tayyar* va topla al'Ihl 1 yirli İtalyan kıtaatı tat.tından yapılan aaldarmadaa dnlayili.jill.finla, arada lafitltlır da bulanman aa r.fa>'a. h—m, aa*akada leathbaat* huVaaaı.*> aamlambtaakr. İngiltere tavassut ediyor Kamadaki Hahıniataa Maala : ' .'¦ ¦...i... kalya - Haı—ı.'... andla|anaıına ta İki ülke ararında aoe dtla alınıp verilen doaltuk lagtıklarına aykı Ha bu hıdaıyl alddalU protııtn -tmiytlr. Cıaan. » | F. kaaak.1) - H.-beaa'aada baWa Uj.U, hatam. yama. kalya* - Ha a. t ıhnla fmaa ballı makaadla Uıamttl BuluB-mak n— t.ı.ntat alaatteıı. İtalyanlara göre kendileri taarruza uğramıştır Roma (A.A) — Stefanj ajanlı l>î!diriyorı Adlıababadan gelin laU grallar Valaal İtalyan m.vıii e yaaılaa laarr ır hakkında laaumüa ¦ anlıy ve baa nal bir takım mahutlara aaeatıalt habaıkr -e. tta ¦u.rarlaf. B* t.İfratlarda laarraıaa İtalyanlar larafıadaa ya. P İm., olduğa tu hm la lama Ha-¦•,ıiar. ılt I..,- - t • ... .1 1 araaıa-dahi had adu tahdidi mamar mgllit "y HABEŞİSTAN "\-\r ıjtjfanı la nn ftera ııt'/İMmetl İtalyan Semaim ile yır.. İtalyanların olan Eıilrayi ı/r İtalyanların Habrfiı~ lamı inat tuz îıfinamttlr-'•ni ,ı.ı..w harita Ha bay mahtıllt homiıyooa ya atada hu W. ana mahılıt . ... aar|> . . ¦ 1 bubad.la va İt. ,.. ... la *...... I lal.. ...a ıcle'.11- . ¦. . i. Hırlım ıf ol dokları beyaa olaamakladır. BU aa İki Boklayı taa. nh aaaUletıh Ur mıvkttta bulayuruBt 1 —