Sene: i Numara: 114 Salı 2 Teşrinievvel 1934 Abone Şeraiti Ti.lljt l%üı Hariç için t «•••İlk II» Kr. -.......

UM Kr, • »Uı---Ot . —•...... IS» . 1 ,............... BS ».......----- »0 « 1 „----1U ı,------— HnHİnfr» Jr-r/ latayı TFI.FFOK' »İn Yevmi makala Âli tahsil buhranı Blıln Maarif Vebilattaia »kanı nukteerneat İr Uta d O»»" •»¦!••. Orta. Lie* MHalı yakanda defti, Ali 1..... ı" ' M ı ı bir takıp eddatıyor. f aaclar İri y Mat-ritniye*. Oalv-r»!* eUa Uuıa *4.l*n*aV gibi aottrrt* bradilcrinl teşkil edecek dealliı. b^W><1-U AB taa-al katran Garp aaanlafcrttertad. takar •İM t*»' W* H» baa-aaaV. AH taJar il buhran d—.ı.n.a katara lak» A , .,.. ., 4a takati va '•-!-¦ kaauıd-, Baefctrplar.n »M aafcl aV-r..rd. d>flldtr, lamada »kay eti*' i- ı Hail ahi i| ' ... i. tamamen akı dil. Garp ı»enlek.lh>rıaln bugün nûh.ra Jni.fii".(.n I .. ... de Y.kıek lahaıl |; . . .1 ¦. , aılt|ı dafil, (oklufıı teehil ediyor. Zaten Umumi harp. akil, mantıki I l ¦>•> kadar ı . ı! >r n . -.. ¦ ¦ .ı MM ı.. ...... allAd •(• iı[ı fiti naarlf *• mektep m-, ıctelerııa dr böyle larraae f*vir-bi|U. tabutta kari Uım .nıi, nur il *» Irlaa Bahalarında kala (iki tak |"ı kaini) imtckıtlrrda aVtU.Fraaaa fin nlâbiı C • ¦ f>Un ı memleketlerde kıla Tİac neklep »ak nam da a, T aakteaan* atıp i.1 .' aakaMi fa. BİnWta>*k ıkl.ıac.aaaa kakaıkıa» da. EahİBankaal kar aahada. * •¦bat BBeaaİBB pat hak kir felek** .. awM. p kl .. ,.- saadet «e aaUasrt IdL Halbuki k arpta* aaarakı ahval b- ¦ - ," .--i'-, ki (okluk, yokluktan tok ı -Kr bir a'el ıoıı| (unku bugünkü ihlıaadl bukranın rn büyük e*b*pl*rind*n biri, aaH ¦ otdafu kM çokluk *a l.r........ II.i,.'-, mahlUİU bu ¦ ¦ıı' (oh bereketli olmu . bulun tklıaadlyun, bul Un lürcar, bulu» milletl r ı. -,ıI... ... çuvalını oıauıla>ıp denıır dük» dîib*n*. Dılmrıı I . -. . ı ..L.r ı , , ,. ,-¦»•a. I'.rk-l aıayd-alard c|bil *d>p yakın yabana. lale ku çokluktan eaUtrvelllt kukraaİBelaa kvrUİ «a A.rapta» Ahi takar) foraaneeıa aaVtleei-a arlaaaaı haykJİ eatyar. Bu bukrana. Garp nal -¦!"• ...- M «.-I. ¦ bkr e-- t Malul <",>-, ı*ı-ı aeae M*,,. tKeeyot — ki. awbaa.-la.aVu ra-ftak. Fraaaaaa ¦. katta bütan duayıdahı aake.lln Parıaın ( F-al* "> ..'m ı -I ¦'¦ I- ıık--lak¦ita m».l>'ııı olaa ıab>b Franaır H»n-¦.i... n ku rnakalttı fak ¦aıa» ıl ı W«ı mu. < '-.-,1 ¦. Mi>>,0 ıllrrv-.j l-ımıkı-ı.ııH> traaaada alılillak dekini çokl»luı>daı. baha*lllklın aanıa kllhaaaa lir,ı.ıt>.İ i Kıaııaıı tıp r|İn prb fok doklol frlltlirdif n-d'i>. ku doklorl-rııı Surifrdr lıan kılmıpa b>(l>ı*>rııırf *ylıı uf ı< bınaa*al*)k B*r'ul

tıbtaytaUdaa *>U«rc«b daklaı ada. diBİa| takd^ni tatı*e*du Vakıa UUı>U (HrryB) a*n ParH kirtalakaataıi baraka» ta >..¦.-1d'. na> aal Franımıa • auıaata kakınral allıada - •••> kb illi —Irka ilk. Man atlifi SuriraaVk- d-kl»*1a>— .ükll-dbak-.—. ... ..>uM »4T.k kar b-aaf—U. «*aV. knkaUa bula- ikbal .. f r^.a. ¦ikark lakalla racdyaa aUa b<r ıı'.ın buffaa, bar -mpr alt u alaua, «akarb taknk lahdıl (drlıaı aanaıaı (obdıkhıı* Halbuki «rai lıanaaaıa .n kii|ûb mJ. lalckkir ta aaırrrınılrn iiIib |V'ıb> Uı M ı,ı. I I . ,. a(ı. mı. bir (..(i.lı ı ¦ . . Kavli m' ı....... . .ı ı iı hrnuı yarım aaır otmamıılır. rrfaaı bu kadar ' - - ¦- ¦1 ¦ p&ft »arra bir nt-n>l*-brtur iıl' buaba lım drMalbaat Ebıiızi'â, Islanbtıl Üniversitede dünkü merasim Rektör nutuk söyledi, Fuat B. ilk dersi verdi Üniversite ile mensuplarından beklenilen nedir? Çalışma ve seciye lâzım — Her hükümet, hak hükümeti midir?— Talebe hakkında yeni kararlar rfâa .',».( Btf dinini " ¦¦-1 -¦• Ulanbu) Üni'o-ai Icaİnde yapılan v- yapılmakla olan cûmlcaindtn olarak bu arnekl bOnl**BUI*IOnn «,*,«¦ C.r-.l »V-arbir buruktan -¦(*¦>¦ UhMiu t rraal adedi bini»-: ağan muhli lif (.ıb.ı.' 11 ' .ılrbf ıi birçok mebualar, ilim müntrıiplırî, fakülte rektürü »e ¦:¦ l ¦ ¦ n 1 ve ecnebi fırofeaualerin kıaını küilîn ¦¦rafındım ima*. rtHtmit biliuııyordu. K ı .¦ ı ¦ i - ¦ ; r.-. ¦ ,4ı ki dînlericilarla raUhin blrk>|t>ı, kendilerini İellap rtmıyrn kanlııanı aaloaunan Uoridorlarını vr me llal doldur. a»u|lu Cemil Bayİn nulku Mıraaiaı lan aaat dokuıda rrk-I6r prof »ar Camii Brjia nulkayle b*,l.dı t rn,l II.,. ,„',., .'J.ı.flı ke. :* . «. I'. ..-,1. »--,'t-la ilki.—0. lUala f.ıilrtiai il.deaVa bu n.'k.nda M kaaaa aVaelf Ur klı a — Uaakul lln rrrrileri bufûa ıbin-ı dara yılım ba|'ıya>. Bu (ân baılıyan den yılıma Üamraiteyr, oaa y.ı - -ı ı *r bunları F-ı..ı.-'.'¦- vır uğurlu ya errini olmalını dilarin Onlrerait biniı d"< nlım hu dıl*klr atıyorum. /> tıiı ıi 6 ıi" ı lu'ıı/.'ı'r Mektepler dün açıldı Yeni ve mühim kararlar Ders müfredatı tanzim ve muttarit bir şekilde tatbik edilecek Müdür ve muallimlerin yeni mesuliyetleri... Şehrimiıdcrit büIUıı meklep-lerdc dua Icdritdta bsf.BDmi}. dÖıl dö*l buîuk aydırıbcn tatil >a Vunbcri oyu'i-daıı bıkıp raclılepiırıoı odıytn tale.l« kttim kos» VI «rine act-anKcumii En büyük doktorumuz kimdir? ı ¦.'•..¦'.' -.¦ Beti, mrm-leketimiıdeki bütün mesleklerin, lanat/arın lorîhDi-t >|'ı* ladtuaa u-ıl »n» mi* dda -rMı f.ii'hrıım dertler ııkutulımaıni|tu. Bj k.ıç çfrac kadar IcdriaıitU in*iırj,m Umamİlc Umİn edilmiş olacaktır. bat farp tBİıletl'finİıı birfûn ti-.> lı- lıhmin ı, ı- ' ¦ ¦ ... bu yeni an- a tep fi t lalı Çine'm, lahail aoVrnlerİB krtİmiı* alılıfımıı İlk <*v*b.. Miirıİm (obluftuııdaD (Lblyet edecekleri re -En bü,ük doktorumu kimdir. , , ,a .

C bunun da mühio. bir buhran tr.1,1 .„|i.ho.İle bu.ûn i inci labiff. Ankara 1 *A;. A'* ~„M. • la.-.ı, -I... korkacakları kalıra milit n»T„diyorBt. Bİmdıgınk göre Maarıt Vel Defamı 2 inci sahi/ede ____^^^^^^__-ı Devamı 2 inei tahifeı Bulgar-Yugos- | lav anlaşması Yakında Balkanlarda çok mühim hâdiseler mi göreceğiz? j Bir düello Iramada "6. akitleri hâli m 1 tutul r.lidU'Hı ' ı... - *ri. ¦ -.- .11:1, v bu defa bir JU.1ı.mi. hunini pnak/aa *Oa-LU>c, batılı»*! /ctaiıtı ediyor Franaada ' Dj. Iâdyr„ kabıocaan I n"Sl a vi ak i, ne-Mİrıinde |b ı<cifi İnattan dolayı b lubtltaParJ-l* bûyllk bir kıyara luhur ettiği »e bu kıyam ürerine "Dfl'idye.niı» irtifa eltifi ¦" — I um dur 6 gubal rak'aııouı ferek "Sl"viıkî„ | meleIc'inİn de-4 .'ı ¦ ı.u'.v ı. arr' ııii'- fi Franaa" , da bil* derare ikil vakil mûlıîn. ılyalt ¦buruna lebebiyet veri-ledea oUrab "Daladye, n m vOkrlb nuaıial ı|anbre. ile "Rönurrn, lal ararında bu ker* .ıı'llo olnuatur. isveçli Prens ve Prensesler Bugün şehrimize gelip Ankaraya gidiyorlar Misafirleri f*etiren vapur saat 16da Haydarpasada demirliyecek, Prens ve Prensesler lstan-bulda durmadan doğri'ca Ankaraya gidece kler ¦••re Vtliahtı Prana GıatU. Adolf l(aır*ll"lyla r*BWaları Preaara Lana »• karinaları Pr'naeı Infrıd »* ı-»ı-«Wı - -i İS da l.r; kaaduab Vaauad •a par iy la 1 aaaaı aut njmhbrrav. Vrtlakı M.I..I..I <• aaaiyrti. menlekelıniıi reınra < r«"l BBakrte olduklamdan Irfaaba-da larabbuf almıbaıaıa «apurdan dofrurı Haydarpayaia »¦¦.¦)¦ Ankaraya fidıethtar ve rrınıl ıi yar elle rU nin ıl.ıı. ı i . i. .-.|. K i'--../ ı.ı-rikiyle Burıaya v> oradan fehrlınlle ftlarablardlr. Burada f*<l"rebl*ri bir ka« (ıinû nûl*aVıp I *• Sarfıma ya annet ed*<*kl*r. dakBaoauı Tara* tarikiyle "Hal*p.* fideceblerdu. Grrrk aıurart vb |ir*k aede*. kranaa kaklavaada ila adaNKtk uV lınn »mı aatala t-bıfta lef er-ruahBi »ıhı ruVa protokol. («vtles İki ı,iL..m«ı araııada imar vc ınıı olaaoıu|lur. Devamı 7 inci tahifedt /.-.....¦". 'Gdı'aı .-J.';. «ı Devamı 2 inci iahi/rde Yeni Tarihi Tefrikamı ı "Itlİhat ve Tarakkİ,, ilej "Hürriyet ve İtİlâİ,, karsı karcıya Cttmkmml /»atpa,^| vmkatımım Kffaî'i Bu kan ı .ıı- ..... Kı'ın.'i >ca r .¦ .-i i-, ı, ı . ' -ktri... ve daima p«rd« geri'ı 1. ¦ - I.-..I-II . nl ¦ ı. !¦

Pek yakında nejre !¦ I'.İIV.II .l\M/ ıber Vckâle-takifede Ergani istikrazı Dün 41 bin liralık faıla taleple kapandı Ankara ı H Al Ernaai I. likraı tahvillerinin - C • lırlibl un ilan rriılrn bayt müddeti dua ak. ı-ııı. kilan kulmuf ar bar larallaa akaaa na'uauta aaıaraa ı-ıl.p mrnuunaa '41.000. krukh faıla tak-pla kapandafi .-1. ¦.»-.,«.!. Kayak rr ı l-iım.ı a krj vaBİla iki d* bhI I Iı* kır» föalerd.ll abtba i I ' ¦¦ '-¦¦!.!, layıktır. * Aukara muhabirinin da dlın ,*• e* «akü bu Luıu.iı |u m.lûmatı vrrmıııir: Aabara 1 iTelefoalal — Ofaai takı le» nn " C . iınıba MtGa neaı*k*ıl* lıaıan ı.Ubbm) •» bu liretle bvtıkraı kalkıa Mnİ karşı b#yab lllmadiyH ¦apınnı attı. İstanbul Maarif işleri tahkik olunuyor llkmekteplerdc de yolsuzluklar olduğu söyleniyor Hıber aldıfmııa .ore Maarif Vekaleti. Utınbul Maarif daiminin muamelatı I. .klu rpfy lamanda nberi t ahkikat yapmaktadır. İlk tedriaat m İlle t liflerinden Narl Bay. I- I..J.I. bir müddet evvel Maarif Vekâletine bir -ıı.. göndererek | lalanbııl Maarif daire lin.n muamelâtı -ı m ¦ ¦' bulun-dufunu, ban yal»...., ,,?„mJ. a.t..,lak nUafu VeUleıe ¦•»»- •¦¦!« »ıı hareketler yapıl- franka! i'—/ ~*.*v'»redıVım ve bilhaııa ilk tedriıal kadrola-j Di laıaftan mul*lli| Nart rındafiyrı nl.ıml ıbrfi| kikler iera yj ^ b,„ |0ıum,ul, yoUut rd.ld.fnı bildı-mı». ilk m.kl.p.r. ^u.,^ bulundu*, kaydıl. vedade f.yr. ni.a-l ahval )hb.r „ »ik.yel adil-i,lir. vuuu i»<c ederek lıtaabu! Maarif _ , . . ı.-/.j ¦vet ıladilh 1 Devamı 2 inci %ahıjeür dııreı Hayvan sergisi dün açıldı b.]'a- MUM -I- na«l iraff.rf.ek-. >o«*ı «tııintı zahilemttd* v — ZAMAN — Tefrit nnıevre I 2 SON: HABERLER İspanyada yeni bir buhran var Kabine nihayet istifaya mecbur oldu MmM 1 i a a.i — Kabine buhranı muhakkak addedılmek-lecke. Tcmia aıaMtai«N [ö-e Sımpev h-küm.! eğen topfa-cauL olu kor İnlerce ancak radikallerin 80 reyi il* bir bac r... ı ¦ t - - 11 rey . ı .•¦ ı . I . Halbuki lıa adedi 459 dur. M. RoUca arlık hükümeti İntan ı jh, i., re mı. arkadaşları içia de d*rt nezaret n-tetttgial a abr. Kralcılarda Sm»w blUw linin bilhassa Kataloaaya'ya kar¦ ııımıı olduğu vasiyetten biç l« nrnnıuı gttıüktnivo'lar. Diğer (ara fi an Radikaller Lörru'nun riyaset ıinınnr^ bir hükümete lememeğe karar vermişe benziyorlar İM baki (<ı*n Vaın da kabine buhranını artı* bar* t veren an akrd.a doları Revanu-chur İL ZatMre Ot M. UmM araaı -biraz açıktır. H-'ninı' mf ,.ı çohka-rtşıkrr ve ...!-¦¦ rrın fethi ite ba w.-.,, d daha ziyade vabimlr ı tır t e t k Ur. M -İr I 1 (A. A.) — l.pı.ı, ı

kabinnl iıliıa etmiştiı Almanyada "hasat bayramı,, yapıldı Almanların demokrasiden kurtulmaları iyi olmuşl Ha im İn Alnımı-, .ı.. 1 (A.A.)— Bîr ılıdın yamacında toplın-idi) 70.000 köylünün hıuuriylc kuiiul man başat bayramı,, na M. H r. Bayram yerine 80 iane kocaman oparlör kontnujtu Ziraal Namı M. Valler Daire. 200,000 kadar aylağa i, temin edecek yeni r-ımı çifİçirik riyase ini methetmişler. Bundan sonra söz alan propaganda Naıırı M. <ıh..'t •. Her Hillcre hitaben ve hülasatan -li-ii ıi ı-1:11 -¦ 11 ."— Fürvr'im, bava dalgalanle bhmrleriae ba^lı 700,000 köylü krı.dılr'iııi' »nelerini iade etliğimi te Vaymar hayaİrimden rt d* naokr atınla »açana n5llerutdcn onları kurtardığını! um. ut' muittin mın ¦ettar yorlar. Fıarerim. yekpare bu çelik k.bb. git. b-.l*t.l •4.000.000 Ai-*a p-..n.,d.. rdıyn». Su, bîr aVıvkl kurdoML.. Bu nutuktan sonra, kOyHi bu kadın, M. Hıtlere buğday, çavdar, arpa, Mmı ba)akları ve r.nınr o u dallarından yapma hır çelenk vermiştir. Ytvmt makaU Ali tahsil buhranı Biritıl ¦«Af/odan devam rılm.ıdı Hır hala* ,u gara aııdanijallnla ban mili pek ıa a lan, ban baaapıı ılık lan .Il-iıı aalav•¦fal**. Çnâhe at.aaıyarlaa, Hlll.ll « lLll..J |.".P »ı'HUlJl .-..•.."i . -. pilini - ı 'um ıya kadar bdr*u mkana Ur bö«t> M—mhm Uhimm u» •al kııalırl Harıl Han «w» W. ,.i«-.Wm _....:.„ k,p b« yalat Istan* n va u ayak. bU ytae ha —İŞİ karaalamafa pak ıa>aırıt ıd'aııımk MaaaBafıh TBrhıt'd' b. ır.ı.d. tur ali «ha.l bakraaa barkanı yakl>ı. Bil dıla ımmrl» anrktep ** elpla-aulı talibe çoklu fuaalan de|ll, aitıŞıadaa |ıi.ıı •! r.l...k ı .1 m • ' ¦ ¦-,ıı Dalyayı kaaıp havuranıkta al.a ila İlimli bubinin) m Mı ab banali m i..... 1 , 1' ı......old.ij unun Ur iip ııi. f arp m*nılrhe(-I-r.ı'.v 1 bu takılI buhraaıa* •lam alna raıııta baldı|ıa>ıı> ma-iD-¦ 11 n olmılı.ıi _ ZAMAN Maarifte Yolsuzlukmu? / ıı-lı uıA/rJr-ı afaTValM İm •jamaa V.k.l.l u li|'ııı| «« W Işada »O.m.. anı—ıil nal— HılaM H*ı. ıw .«1(1tfcl-l 1U, b> ba.Mlı .M. mık-pak tabblhaU 1.,ı , M.aaaıl.Th Ltaabul Hıartl alaıı-.ı.ıl' n 1. .,!r., Un,-. IrpMial* ı-ık.k-ı yapatıahta, l-ı--.-bulua M-.-.l ¦ a>1 ¦ - ¦ yapılan Ihbırıt ıtıalıaalabl takhlbalıaı l-|J"- ¦ •'¦ ¦ - < '< I' mı bay aahrİMiajaltk) I km-kupl-ım *' balaınuan aları lavınnıı hal V.nd. I.lk.k.l p.l.kL.ı Haaril V.kâi.l, ata fünli-n lüıara berlna Haarif BiüdûrU Haydar ve Utıabul Maııit lalrri alayhınde Vckllcta Ikbaıatta h-jlınmııı *c kıkkuı4a flkiyat takı buluDnlıı nı*s-Lı - da Ik t-'riı.p mütettiıl Nuri beylere bu if abartıda tahriri baıı iBallar »oı makta, mulettit re mü ylrr ala bu luııi.ı- eavap arr inak tidir. Ikr. Tahkikatın pek yakında ¦-. • 11 - - -ıfly İr d mek İrdir. kaza daha Dün >rn «d-11 De nakil vaaıkaıaıı daba oldu. Haydarpa fadan Kadıköye te »lan aatlor I lıa ¦ ilin badanan 2275

uu-otomobı.lr. mukabil ısbka-ta aof6r Muıafleıin 1'".' numaralı yanli| bir mane vra da ı^rpıamı |lır. htr otomobil dr parcalannuatt'. İkinci otomobil kaıaıı da 0llo-İancılarda park ladaaJİaV âWbaMkla alan 14 yaala-Aıiı (aeuk kardrobire (ikan şaıiöı Ab -2479 numarnh otum ıT< ıtır im- mrtıı kalyaralanmi(tır. !j-ıfûr yaka"V.ft 'iîaaıdu: Al Fe ün M »a kaza bir araba kain Abdullahm idare eltîfrl Fenerde 7 yaaUriDda İamindc bir kııa ( arpV( ı .iriti -. I ı poliacc tutulmuılur. İstanbul Maarif işleri Birinci lahifrden denam ı. yaptığı tetkiklere oaiaran Olta i ı-ı - I mûeueaaJcrinin 1933-1934 arncslndeki (alıaaıa ve bepımiıi •eviodirecek bir aekilde olma mi) tır. Vek&let yaptığı tetkiklerde BftİcenİD bu dÛjüklÖğünü İcap rtlır.ü amiller araıında en atû- | i müfredatının tanzim ve muttarit bir fekilde takip olunmıyarak teninin ban aylarında t(dn sabo pek ağır.baıı aylarında da fazla halı gitmelin d pcd talebenin de muntazam ve muttarit bîr türet te hazırlan nuyarak «enenin bir Ud ayında aıhhatlannı re fikri kabiliyetlerini teae vDje ve u'fa uğratacak tekilde çalışmakta olmalarından ibaret bulunduğuna kani olmuştur. Mûdûr ve muallimlerin mesuliyeti Bu aebeplen 1934-1935 den yılının baflanab üıcre olduğu bugtınlerde tedriıatın intiıamı ve ön yıllunnda daha iyi neticelerin alınman için vekile) |u noktalan müdür ve muallimlere bildi rmeği muvafık g&rmiiıtür. 1 — Muallimler her aınıfta okutacakları derilerin müfredatım, aylara göre takaim ederek 20 Te nievvele kadar müdürleri vaaıtatiyle vekilete göodr-rccekler ve Kânunuevvel. Mart Mayii ay larının İlk günlerinde bu programı» tamamen tatbik edilip edilmediğini bildireceklerdir. Dera müfredatı mu ve programdaki kitapların ikmalinden muallimler *• müdürler mesuldürler. Müfredatı dertiycaî ve vekaletçe kabul olunan kitabı muntazam ve muttarit bir surette taki p etmemiı olan muallim ile bunu muntazaman murakabe ederek vekâleti vaziyetten haber dar ermemİj olan müdürler metul olacaklar ve o tene için muvalfak olamamıy ¦ay alacaklardır. akereler arttırılacak 2 — Talebenin derilere muntazaman devamı ve den yoklamalarının mutları! bir şekilde icraıı lazımdır. Bu ıcne dert müddetlerinin bir taate çıkard enin müzakeretine daha çok İmkan vermek içindir. Bu itibarla talebe, tık aık mü* i a kere edilmelidir. müdürler bilhaaıa bu cihetleri murakabe edecekler ve Kanunuevvel, Mart Mayıa aylarının ilk günlerinde gönderecekleri raporlarda bu cihetleri bildirecekledir Muallimlerin devamı 3 — Muallimlerin muvaffakiyeti ve talebenin dertleri iyi bir tur rtle hazmetmeleri tartlarından biri de muallimlerin derilerine muntazam bir türet-te devamıdır. Herhangi bir mazeretten ileri gelirte gelun der-tine muntazam bir turett e devam etmemi) olan muallimin muvaffak nlm.-, ol m j ima imkân yoktur. Hangi aebe pten O.uria olıun dert atnetiode o-kutmıya mecbur olduğu dere saatlerinde 8 veya 7 de birini yapmama) olan muallimler ötene ı,ı:ı muvaffak olmuş aayıl-matlar. Talebe yurdu da açıl imizdeki bütün mekteplerle beraber Kadırgadaki Talebe yurdu da dûn açılmıttır. Yurda bu aene pek çok talebe .... .ıl ı.l'i:..- : .. Bir düello Birinci iahî/eden devam |i.Irlgral auduıı Sen Malo 1 |A. A.) — Parİaıek b Şubat haditeteri rıaanoda I j re kabiaşai iı.ımHın l"i|ıiB'.ıı Bir lokantada cinayet Amerikada bir baskında 4 kişi can verdi Sen Jakc-p"Amerika,. (A. A) — Buradaki lokantalardan birinde bu labah çıkan kavgada dört kişi ,1 ...olu.. Sen Malo ihtiyat labıtlt! C.ı.... raiat nfatiyle M. Cl t . a«-

l.lilik rdrn Crnrtal Barlrlrml bıı r - ¦ ¦ ¦ ¦ ' iıtlfaya 1..Ynnan Pehlivanları dün geldi Şehrlmiıale yapılacak olıa Balkan ... fn...... ... iynıak rln ûırrr dön fal»D Yunan P.MI.ınl.ıı Galata nhlımında ikisini vurmuı diğer ikrûni de ağırca yarala m ıslardır. Lokantacı, bunlardan birini daha yer ermig vc haydutlar hiçbir sey almadan aavuımuglardır. Iran hariciye nazırının seyahati Parİ» 1( A.A.) — "PötiPa-rizîyen,, gaıetcsi. Iran Hariciye Nazın l'..;.ı K-ı.ı.u Haouı bu gün hareket ettiğini yazıyor. Mumaileyh Pariaten geçerek Ceoevreye ve M ıtıra gittikten sonra Tahrana dönecek ve İsveç v. ,l,ı Ue zevcesinin azimetinden evvel orada bulunacaktır. ttalyada 8 yaşından 55ine kadar askerlik! Roma 1 ( A. A. | - Aakerj Nezaretlerle Maarif Nezareti ve Faşist ttajkilltı arasında i rtibat vazifesini görecek olan makama " Askerhk ihzar ve ikmal müfettişliği „ adı veril-mi)t ir. Bu makam doğrudan doğruya Duçe'ye tâbi 'uçaktır. Müfettişliğe ordu kumandanlarından, Ceneral i tayin edilmiştir. Bir nahiye yok oluverdi Vellıngton (Yeni Zelanda) (AA) — Çok »iddetli bir fırüoa Vairarapa nahîyeıini silip ad-pürmüf emiryollar münakalâtı durmuılur. Telefon, telgraf hatları borulm»). yollar yıkdan ağaçlarla k Evlerin camları kinimi), damlar uçmuş, mahtul büyük zarar görmüıtür. ,4 «IH Şehir tiyatrosu Bu akıarndan itibaren Şehir ti y a rO*u le m ti İla r ı ne baflaya-çaktır. Busescr drasa ve operet knımlaıı ayrı ayrı tı>alrolarda çalışa r aktır Dram kiaasanldsi ¦m sim zarfında altı r p... ¦ bar ay mütemadiyen İr mail edilecektir. Operet kısmında da eç operet ikİıcr ay sndntasaman gösterilecektir Vekâlet karar verdi Bir dersten sınıfta kalanlar yüksek sınıflara devam edemezler Ankara I (AA.) — Maarif Vekâletinin talcbaya tebLğ «dilmek lızera mekteplere su tamirat gf rndardışını haber aldık Mrıuniyet ı .mf.anoda bir gruptan mu..ittik olmııan-btraa y&kaek aaaıfUıa devam et-mıaeri ıa> aad*aı kaldırdsnuj ve geçen dera yıhnda keyfiyet talebeye tebliğ edilerek otta göre çalışana dırıl m isti. Böyle olduğu halde mezuniyet imtihanlarında lam olarak muvaffak olmıyan bir katım talebe, içinde bulundukları tabail devreı.nm icap ettirdiği burun bilgileri kaşanmadan daha yüksek l ahaal muımesatkrıss» gar-anek lateaaektedu. Ba xt«kWr>-d. yerine aretiısack içİsı gaıe-lelere ederek, muhtelif makamlara İstidalar vererek bu -muvaffakiycIsİzliklerİDİ ilâe etmekledir ler, Böyle olan lalsb«lerımia>R lüzum mji le|rbbUıl*rlc bo| yere geçirdikleri vakiu>hni. ya • ı m an de'Sİenau u marnlamak îça larfetmeleıı daha makul ve daka rerissCa bar hareket Talebelerin mercileri nıodı earklepterıriın mudur tuk lerıdi'. Bazen mercdcrıaı tecavüz edr-r vekâletımııe müracaatlar vaki olmaktadır. Bu tanda ha-raket eden dilek takiplerinin Utidaları mekteplerine İade edilecektir. Vekllttimiz mektep DiddOrlOğü kanalından geçerek gelen müracaatları tetkik elmrktrdır. Sınıflar tavda apka kakp c nelerini tecavftt ederek müracaat eden talebeaan hac ve ar ta n-estepler talimatnamen bükümleri dahilinde cezalandırılmaları İçin ayrıca mckleplerine de bi rilecek Ur. Nafıa Başmühendisleri arasında nakiller yapıldı Ankara 1 (T e W (onla) - Samsa» Nafıa 111 ¦!¦ ıı ıtıi Mehmet Nısri bey tzraar Nafıa bitmqh.ai . İMsar Nafıa b«|rnıınen-dâ. Nuri bey Utanbol Nafıa eaenmt^r^alığmc, Lstanhed Nafıa haamühend bey Erzurum b*,muhend.ı!.ğıne. Senalar baarrıühendısi Hıfzı Muklar Suni. S.vas baımûhendısi Buruya, Bursa batam-âbearfıei Behçet bey Kulak)aya tavın ro.ı-mialrjrdir. Abıhayat suyu iyi değilmiş Buru 1 (Hususi) — Soğanlı köyü .....üzerinde açılan arleziyen kuyusundan çıkardan ve Abıhayat namı verilerek, etrafında (binbir derdi- devadır.) D

iyerek buyuk bir propaganda yapılan ıuyun Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekâletince yaptırılan l tkikatı nihayet bulmuş ve neticede bu suyun, kimyevi tahlillere nazaran, bîr maden suy u evsafını haiz olmadığı ve emiaaaeı pek fazla "34,, derecelik ağır ve alelade bir «u ©4. dvğ iyoloji lahldlere göre de temİı ve içilmrainde bir tehlike buluamadığı ınln-jıîrrujlır. Fakat Sıhhiye VckâlctindcD ruhsatname verilmediği için bu su Ürerinde hiçbir haasai deva-iye ve fifaiyc ilân ve iddia n!unamıyacağı. reklâmlar ve propagandalar yapılamıyacağı Sıhhat mOd alAka-darlara bildirilmiştir. — Zaman — Kaıamürıcl civarında bulunan ve veremlileri yirmi dört saatte iyi ettiğinden (I) hahso-lunan meşhur menba suyu da lakın böyle olmasın? Srhhtvr Vekâleti hazır srrasi gelmişken Karamürsel yunu da tahlil et-tirte de onun hakkında da bir fikir cdinsek. Kâzım Paşa ve Vekiller Ankarada Ankara 1 (Telefonla)— Büyük Millet Meclisi Reisi Kâzım Pata ile Hariciye Vekili Tcvfik Kıi. re Dahiliye Vekili Şükrü Kaya Beyler bugün hususi trenle «ebrİmiıe seldiler. İstasyonda Vekil , Paşalar. Mebuslar ve Vekâletler erkânı tarafından kar (al andılar. Afyonda zelzele Afyon 1 (AA) — Bu sabah 6.30 da hafif bir zelzele ol m utlu-. İktisat vekili Ke-çiburluda Eğirdir 1 (A. A)—îkbaat vekili Celâl bey beraberinde Cahit bey, İz mu- valisi Kâzım Patalar. arta valisi Fevri bey ve diğer mebm beyler olduğu halde hususi trenle teb-rimize gel miıtir. Vekil bey İstasyonda kalabalık halk kütletl tarafından karşılandı. Vekil Bey doğruca belediyeye giderek kazanın ikbıadl vaziyeti Özerinde tetkiklerde bu-I .;.-u]...p Kazada kıta tır müddet kalarak busuaî trenle Keçiborlu,'a dön mislerdir. İs Bankası kumbara ikramiyesi Ankara 1 (Telefonlu) — |f Bankasının tatarraf kumbaralarının ikramiye numaralan be gün burad a çekilmiş ve birinci mükâfat olan bin lira Ankara *ehir bahçe>i kâtiplerinden Şükrü efendiye el etınâftir. Holânda İle Klering mukavelesi yapıldı Ankara 1 (Telefonla) - 23 KylûJdcn başlamak üzere Türkiye ile Helanda arasında bir Klering mukavelem yapılmıştır. Mukavele altı ay devam ede-c ektir. Bir terfi A-akarı 1 (Telefonla) -Gümrük muhafaza umum kumandanlığı üçüncü sube hâkimlerinden 0 liradan 40 liraya terfi rttinlmı^.r Birinci Umumî Müfettişlik asayiş müdürlüğü Ankara I (Telefonla ) — Münhal bulunan Birinci Umu k aıayî| müdürlüğüna ikinci sınıf mülkiye müfettişlerinden Niyazi, itt h bara t müdürlüğüne h er tayin edilmişlerdir. Bir Kafkas gazetesi Ankara 1 (Telefonla) — Yabancı ellerde Türkçe çıkan "Kafkas Ağlıları., gazetesinin Tilrkiyeye n edilmiştir.nrfVTeJ 2 -ZAMAN— SÜTUNLARDA SEYAHAT Doğru yol IrUebul Hathtvlaln | >| I >¦ İTİ l'llfl •m.ııı'.ı ¦ biri VBI kl ÛB1(1 -I. r.rl ı'ıı durulan ı-'1" Bu BOB l| f/udur I "in ¦. ¦ ' rıdt I ı1 taaın balU ıı ııi'nJ' teplauaeaklar *• •»•b»|l'iın «. hrndllvrinlo okuduklar- ,,¦„ bllepUne *ılı- ¦ ¦ .¦"!" la bakıata bu¦-o aa aaria matah U> atılı- er-atufu anUplmıı t ıhıl aMrOaabkc*. B—l —r— a-af-UaThU» U. fal a-t-a. halnnnUn|n t-.,v O*—ah, W'a ,-» (ok «AtIcatL Kitapla, pakak b-lmah W. Eh. f*e. al.. Uı a*. «V taaaaalaraa tu rap auıatı (.batmak. k . batarı'» a*T «Vali. Yurtta bir b.lg 1 otlaktı*, katmalı, of r*ei|i j'ıajılı. ıi|i lıfıaı ı ta|ıa *a ileri B>l*klarlna. a Ha f karinin bunu karıılaaıa» c»k iyi oldu. GAnOl irtrr ki, tik aöı alanlar, bitapların crrceveainl. ramak Iıte-dlklarl ulkO-tri, r.|.ıı,l.l.n ferce-

T»yt aalalaıadan Anca, okumanın kendilinden l. ¦ ¦ ¦ ¦ j - - -. ¦ l«. ı ....ı ., okumalı -of yaprakla-rında dola (mahur aanırıı. Oaun dı ¦ atmak g.hl bir lakım kuralları olduğunu dü|Dnm-riı. M."t- bu uf urlu i a* baatıyoruı. İlkin oku* ¦ak .... . 7 Naıü .-nur 7 Bunu fifrenme!!. aoara ki tapları -arala. aıLnı. Dılı-or». I"',auarlrıinİ sknmaa. aOrtka bir m »hayta» ra yekU|tırma yapmak damakdr. Bu. **t yeBrulofaad.. d. (.ti. r. , raca çatakta (ak yave. Ur llcrlapfta. ba.h. ...,ad..,n mü*İ.Ur halaama*. Onma tcia ha afur taac kaplan lor ley «elerle pah Bayrak GaacU rla-.it keıeayeta kan mt-acla -Dıacaara da la M.thad*. İla -Maaamra* «O-1», tomb*. g ibi İki bitabın ayrı ayrı okuau|larla aohılltbıjıeef ınl aalalmaıaak. saları botuna y iptend ..'-ini Şiir. bıkar*, tiratta, roman kelhi blıaı fabub *ı pak yorulmadan okunebllir. Fakat btynl brallrrn, onOmüı-da yeni bilgi kapıları aran afır atarlarda çabuk okumak, tembelliğin bir ka(ka tuıliMundan b.,k. L.r.-i aayılmaa. En İtaati ku yarım ekayuılena, ek tik dbıünG-Jû |uFİta|ları dof uıma.ıdır. Çatpıklı-f.a aa ftc duıelraı la. hep Hırlı kl batta elaataV. H.lk.rl ku affutla. aydınlık .. «enmiı yala ftambea, iai bir kere 4a bu bakımdan kavrar »e auarae karan, pah yakın bir > a nada thUfi fuıei tabumua tukakraMp .• y,a.ı.a. ga.hr aamnm Veai yetınmılerdr ohaavak t-.f~.-J y*«k^-a>*h arka ba yak hikaye f-hale... ea k.eet-. dır. Ea atı lehli*** ahyan edem < j . tlaetU ta («Hu t, m barak arifi .aM.Ur.la da hafd.y.M . lala lata yoad ba-Jan-pttan. tattırmaya renk varmak ** kltakı • . lıryûılu g flal.rm.ht.' ~——«................ Beykoz kundura fabrikası Karaköydeki yeni ma»-!¦»•.: kanalara '•»¦ •ı dahi p««( —afaı.jı SOmer banka merbut Beykoı deri fabrikan mamulâlı Icln dOn yeni Ur Batıl ma falan Bt|lmi|tır Varil nullartniud.fi b snıli İmalgerd rai olaolanniB fOıellik *c aıf|«miıv1 Ua .lir' r .... bu mûeıatı r i. ıı yani maftaıaıı, h ¦¦ dnnıJeıbi Borla hanı ı>arın* da dır. Dün aabah ¦•at 10 da yapılan açıli| mrraaiminde Sûmcrbank lıtınbul ı.,--ı mkdliıil Bahn Bey I li mallar paıarı mtldurd Hayrl Bey, Bakırköy beı fabrikan TA emâ Bostancıya tramvay dün başladı Bu münasebetle halk dün tezahürat yaptı Ii.'.i labahtan İtibaren Kadıköy-Boataorı hatlında Ir.mray t|ltme-mefe ba|lamı|tır. Tramvayın ba hatta İftcorcgc baylama-a uıarlna olobû. arferlarioe nihayet veritmir/tir. Bu otobAılerden mühim bir kıımı Iılan-but tarafına nakladilmeta ba|lanılmiflır. Diferltri Frnarbahea - l. trcnkfly arannda fıtı|ar aklar dır. Ktdıkıüy • Boa tanrı tr ları bet kıtaya taluîm edilmij olup Boıtın-rıdın Kadıköy Ona Urlacl mevld lî.i ikİDei mevki o r. Bu hatta iki buun tramvay l|lemek-tedlr. Biri 4 diğeri 11 numaralıdır. 4 0 umarak arabalar Kadı köyden Boıtaooya kadir bütün duraklardı durmaktadır. 14 numırılı araba ener bahçeye kadar yolcu almamakta oradan Suadiycyc kadar 1 |leme kirdir. KadıkÖyündrn Boıtaneıra kadar arabalar yarımaar aaalte gidip f etmektedir. Dûn arabaların iı e

ba|lamaıı Oıcrinegdıcif Ihlıbİ halk fevkalide teaabaral yapm>|tır. Birlik mecmuası aleyhindeki dava Milli Türk talaba blrhfı aleyhinde müıaıdeaiı tiyaıl nrtriyalla bulunmak c(l'münd-n arılan davıŞoförler Içkİ kullanıp kullanmadıkları kontrol ediliyor Batûa bara nakil ....lalı., a-e-ceteei ..k. kontrol, tak. MuLuk*»d.r. Kakldan yalan füaduılcrı yapılmakta alan ba lf almdi geee-ye ctrrilaaif. {ak daha mi-abet ı.'îııeier alıamıya '-.l.. - Bu boBİrol eemaaıada blıhaaaa ı.' ..Irrln l(hl kullanıp bullannadıklan. aıbbat (Oıdanlarının muntalam olup olaıad-i. telkih edilmekledir. Et Hatları biraz düştü amma... San bar katta rr-atat et fıatUıı birkaç l.r.| MfaaflahV. Y*peıfıiMl tahkik ala gâee. baaaa arbebi. faıla hayvaa gelmeni ve keaî Imreidir. Dıftr taraflBB, bir hııım aliba-darlara al flalleılaln ucuılamaaıaı, bob gülerde yOkıek dallı ri aalılmaMoa arfedılııııktıdlr. Bunlara gAr*. ırl-plrr. deri halle-rlnİB n - ¦¦ rerina rt İmlerinin Ur barca ucuılalmi|İBrdır. Halbuki boo gOalarda lı.lttu deri fiaUarı du|mil]lı* ve atin uruılaaaaaında hakiki vabep, falla kayraa gelme» ea keaİİBVtaidir. hlaamafık aarv.m dolayıada bir taâadHa.a ta hayran hemlal aha aıalaea|ı .. ba ....ı . de -t -rri rB-ramraam t.kr.r yOkeek refl tahaaU adklm-htaaar. Kurtuluş bayramı 4 Tatrınıeeıal lataabulua kur* tulu) bayramıdır. O gka eabahleyıa aakvri kıtaat ea mıklcplller Sultanahmet meydanında tuplanaıaklar. Takılma kadir bir yürOytl) Yapacaklardır. Tahılmdr I. ı.., I....... tribÜBİerde bulunan Bahar! ve mülki erkan hvturuada Ur aeell raaBBİ yapıUeab. aUdaya çalanklvr ksnalaeaktıı Gara laaer alaylan tartla aehlaeafa. Farka va Hahtaale-rkaaV aaaah çaykar v^aakhV. ¦lal 0 Faak Bey va akma ba*cah raval bv inam-* t ur hla|aıaaıa mftauru Selamı Bay yapılaa afehhaUl. lor alalında mı l-n'i j' ıı intihabat dün başladı Halk ve esnaf teşekkülleri toplu bir halde reylerini istimal ettiler Kaanlar Bui-|l "¦*« ln'ı Sebb haa .»ı Mu*** u> Dua aaktktaaıtibarea ı-brımıda Beledi)a hududu dahilinde yeni tehir .. t. i.., intiham fı'lea batlamı;lir. Bu mOnaaebella (abir, tram vay re vapurlar, otomobiller, o lobi. Lr a> dah il ataaga kalaa knataa bala bayrablarla uaaalı'an|lı. Halk erfarnden raylar İni latiraalı battamı|lır. Bu meyanda bir tok va aanaf toplu bâr balda Hod.b baflarına gidc-r*a re*. Iınm ¦ıraai*Jnaw. Dua inlihabın İIkgûaO olaaaaıoa rağmen reylerini verenler bir hayb (oktu. Fakat bunda daha liyadc t.f.kküJee imil olmaktı İdi. Difteri l ar al lan mal katlar ındı iıoıfcımı mı fcal Urıkmımıb ¦fin sn- ..İn vanlaHyla erler* fifhınım dun Fttlh parkında halkı

•i ı.fırını ıııııı-n İM ¦ l.., ¦ ı.-rr. ¦ ¦... Halk bönlerle tandık batındaki memurlara müracaat etti-;! takdlrdt imleri derlerde bulanarak reylerini UUmıl eyledikleri «ditmektedir. Sinemalarda, undık batlarındı ra radyoda İntihap Ickİae kon-fer anlar ter ilmektedir. tntibap faaliyeli re rey ablma İtleri teali olırak filme ahomıkta* dır. Yakında linımalarda f&ıtc-ril etektir. Intihıp münıifbttile dün g»r* trhrimlıdekl reıml vc huıuıl mü-rHeaalta leoviral yapılmıa ve B alındın Beyatıt va Takılın meydlDİaıındı dooatma fiatkleri alılmi)tır. Camilerde n. kurıılmu|tur. Çin hey etiHeyet dün geldi-Cumaya Ankaraya gidecek Uıun bir aamanaanb*rı A «rap* yehİrlevİnİ dula4m<| V* dhn şehri. miıe fclmiı ılır (,ıa aıkeri bey-ıi Cuma gunll Ankaraya gidıcaklir. Heyete Cenrıal ( ... "i . . rıynaat alraaktealr. Çinliler, mutu medeaiyetia muhtelif Bahalarda ki mm aaluaaflar-aı kaydVtmeh a. keaah aaka.aU.u-a. -aakıye*.- . nf radıkları mamlaketler* atlatmak aaakaadiyle teyahal ıtaıektedîrler. Bir iakıltp memleketi ol-M :ı. - ¦ .... ıTOrhlyaya vaki olan aey ahallerln* t"V ehrmmiyet reemrklr, bilhaııa lıtihlil ıaf*el-miıİn meaaklblyle alkkadar olmaktadırlar. Sem bari lakıUbı. I-,. - ieta-aV kal-ı a Baf amaı akl lab.Ub.da A-yah ,r....,, ¦ ... .Iih.-|.r et.rn.htedir. !¦.'... banleeı yea. harflorla gBiai.irı.ıı. ¦. nkumakla va Münevverler Arasında lıcrycrde ispirtoya temayül azalıyor Ickı ıl* Muradele i-.r-.il leıkilatıaa meaıup İm; bir mulakhaa memlekttımiı* galaai* •• D*. Fabırlaıa Ka. la. Bryla temaı ederek I Inabye-tıaı tatbik rla#lı lıvrf.l mu*abhaı.n kantat n• irtre, ı^kt. ea faı a ıtfi • - amal' ıınıh aramada lakathal yapmıhta olduğundan mCadal.ata b*-J*fı, bu atrul almakdı* Munerrerlrr, gOa _'. I. .- İBpırloya bar|ı lemıyıll-lerinı aııltmahtadırlar. Ickı mıleaıkrlatinİB kanuul yallarla ItenİBİna taraftar olmıyan mumaılrfh. telkin v* p-ııparlndı gibi taaİBİarla harabat ıdilmek ı>ıımgrldifınl ıAylımi|tlr. a ¦ Ahır varım kaldı! Şerhler"Seciyye kuvveti, zekâ kuvvetine takaddüm eder,, m Emerton Şerh vm iıah : "Dotılulc, muhabbet, n-'iıuf adlı eırriyle Yeni dünyada uükıek bir ünlemin eden /¦¦!•¦¦¦ kuıroelİMİn sek i ya takaddüm erliğini ıu«/nyur Doğru bir kıîkıım C ¦¦"in ieka. talimatını ı# tiyenin ıt-kâya göiteretaİİ hedef mutlaka tabimdir. mulırdtr. Sağlam bir ıtıiyenin le-kâya ta rfi istikamet ite mutlaka temiıdir. Ba hakikati hayatın bütün tecellilerinde, beyeri hâdis elerin hemen hepsinde görmek mümkündür. Orijinal cinayetler tertip ve idare eden katil e lbette lehi bir mahlûktur. ' ¦ - ¦ ¦ ¦-¦ lyytsi bozuk, ruhi trmayilllerİ fasit olduğu için ıtkâsını menfur ı/ollarda kullanıyor. Şu hale gttre seriye :r-kaya hÂkım demektir ve lekânın mıtdmrm adar ficy-le almma da seriye kuv~ vetinin taka kuvvetine takaddüm etmeti mantıki bir halet alur. F.merson ba hûkmÛ or taya almakla insanların ¦ >."Mi tenmiya etmek derintinde al sun seciyelerini de kuvv etlendirmeğe ehrmmıyei ver il-men ıı söylemek istemiştir. Bil, aynı vtyîn ' t- '< terbiye sah a da ihmal edilmtamesimİ liıamlu buluyoruz. Seciye sağlam oldukça içtimai hayat mutlaka te

miı alur. ZAMAN Meğer kaza değil bir cinayetmiş! Ceset yatağa yatırıldı, otopsi yapıldı ve... G»c»n p*rı*mb* :¦-¦.-¦!, KlIcOk Muatafapagada Arıçennc aokatın-da bir yaralanma vab'aıı olmuttu. Bu aobakta oturan va SUrl Ii manav AbdOlmetit Efendİoin metreti bulunan Emine Hanım, yatağında patlıyan bir tabancı ku raunile ya-ul.'iiııııj »e berayl tedavi Haıekl baataneılna kaldınlmiflı. Emlnt Hanım, vvvdi adada yalakta yaibfın altındaki tabancanın binen patlamaıiyle vuruldu {unu, -ıiıl. n i] oldufu i'.i'i, tah kikat o cepheden yapılın») ve aocla olarak kimi* lannıltına alınmımıatır. Emlns Hanım baıtanr ettlgt ribetla mudd*i umumilik tahkikatın tamikine Idıum görmU| ve muario-lardta Şefik B*y adil lahkikaU bıılarniftır. Ccıet, haıtaaeden eve o-rtirtilmi), yatana yalırılmi| ve bu şekilde in - '-in i. : . k bir tabanca patlaıaB-aile. EaoİBt Hanımın aol mrmrai ûıeriadan yaralanıp yarBİaaamıya-caf tmııtır. Bu .......ı alt icabedrn ubıtlar raporlar da lanıim edilmij t ir. Ceect, evdin morga gö^rülmüt, morkta otopıi yapılmı,tır. Oıopıi aeticeı. tmin* Hanımın iddia ıdlldıfl ırkilde bir kan kulununa kurban gîlmedlfl bir ka kurbanı olduğu tahakkuk ct-ml|tir. Bonun Üıerioe. bûtûn tOphelcr kandiund* loplanan manav AbdAl-".•mit. dan adliyede Itticvap oIbo-¦ ı n| ve tevkifine lûıum gftrOlerek tevkifhaneye ec *kolunmuttur. Tahkikat mevkut en deıam edecektir. Maarif müdür muavinleri Maarif " . ... muaviai Huhar-. m Beyıa in m layin edilen ilk tedriaat mUlflIıyl.r.aden Adil Bey dâadea itibar*, yeal vBufeaia* bay '—«-»•Ih.nci rauavlu lııet Beyîa yarine de yhae İlk ¦ ¦ -•¦ - .--'M -rinden Şavkıt Süreyya Beyıa ta .1, , Mı . . . | Mum. ılr ,1, p.k yakında y*ni vaıifeaİBa ! ı-kllr. Yeniden başladı Bir raidd*İtenbtti ın,m ve Is- .-ı dcıtm etmekte c'ın Unkapanı kopeütûnde t abına t-• idik y-uıun-dct. ,n,vıt tatil cdılıni)tı. ki| ¦¦< ı --r- :. olduğu cihclln LdpeılrıOn dünden ilibaıcn yeniden lamtriat deva El ıktril. Bu huıuılJ yaplıf ımıı latıNıa. a komlayoa evvele* de ya lıgımıa gibi bur «da top! anırt kın Ancak batı eraılt uicrioda n evin edecek olan . mıker*! Aıb. T' kredi eder, tyam ...... d'.ıldi Leyli ve meccani talebe İmtihanları Galalaaaeay v-r Fe*ahh> harkt riaa* ı.ıı ..."'ır l-'.ı dara aenfai ıcl leyli va iBnranl tale benin Imlihar dıvım rlmekt*dir. Ba imlmaalaea tok leleb. İpi eab - m ı* < BBlihaalar t.. İki g4 ne badat bitecek v* aatıee anla ¦ı'aohtır. |»Juiiı etem tesiri yok ıssam gönül raıı değil Ağaç MVgIM

T İrk. .j.ı.n hayati bir kıyaval U|ıdifını tahtan va pah (akUa aaltm-ü, afat atv-rkaal dkal ..<!*!«• aranaa tahataata Uytarha* evlerle da mnt'aha Ur af.ı rvam-l hv->uaau*u.larav Allar Tarhbrei. erkek aanlaa mahaaı »euH tylaierl yalnıı baf a|.n..a eemaaıada yapaıiard.. Yuae Al'ay Tatblartada me*lntHMta almaufuaa marnlan yer avlar baahanıaın tahtı yanında on altmrı |Gf * kadar y&k-telmif bir cam a|ırı rad Bu af a* cin yDhaflhlIfl o balkanın an allmıı hat f OV- . . "Bay hlhan. a mftıa>ıı ı ". i- .....ı Yine Altay Tnrh* lerın.n koımofaninna göre Tanrı Kaıikaa, ...... ı. ..m aılanada dokut dilli Ur ı|i( yaratmi| va banan h*r dalı Bİtında Ur adım vutada g»tır miıtlr. Ba dakaı daa intanları, taneı alaa dakuı de*B*ialkr va kaalata deki mk Dokaı Of., maab.kta.aaU bay gee* goklea lata >|-|.a b*| b|bdvU Ur cam lıatıfı afacıaıa berine t. *¦.!(. ı.iı. '.,.w. akı H af acıan kaf afatı erkek. (im afatı da alt* alarak tahayyhl adak*. Türhltria ıbı thad ttatıil eda* bu iki mukaddı* a fırından baaka hh) dt ı.le but-lyallnl bildirir Ur afatları daha vardır, ba da ardıçtır. E* kadını ht* labah mutfak oca|ıa-aa kUlt f AmOlmhı ateal Ur arıbc da. Iı yit caaUnduır. Uenna ale|lrdifl ba dalla bulun od.Un taiaubar. Bu >ar*tU muıır cialarl kaıınr. Af acıa TOrklate* muhaddea -.1-dufana ghaterea ben İBmler ea UhıpUrda vataV. Ogaıtar har kguat aUUI kvtaaaltr lelaaa afa« ... tmV - laaıya» ba. bay ¦«.,. Ur Ut.». - i. baraka* Aaaaa k da grk.4l.ra». mmılma.a barhklar baamt .yt-Ur» Tat eri aema* rİBt Buhakd Uygarlar da a vaBai-l i. ıı Tarhlara Çaaeh arl «erlerdi, i Orhan hlubetiade Bakara eivarıa-! da Alb (<*p adk Ur baaaadaı • illi ..- , -ı F.tki Türk tankla* UaMk < bu aatırlan aynen (htibee IU lUtuna geclrmrhUn makaadımı ..... BtıglılaU, aahidca aldu|U kadar kuavelU ...........ıa yari mam luıumuau Ueri *arm*hun ı retti*. Afatı bu badat ¦»-mı- alan d.d.l.r.aı.r. a atı bat ye** laaamM *htvfctafaT. Afi ca a>kkat icia farak r .1. teaBBİ akm. ba a* . Hllrr ı,'ır lıı BStBa d.f— . ı . .plak rıaafkıtm f.'.ılr.ı-.ı* e*fra larak ba T—t ka|lan mmnı. ¦yanmaaam bahbyar. rabUlrr. kotalar! Bu ...... Ura I ..-i ... yurdunuıa -. — vOk hitmel etmi, olureuaut. L. .......¦........mm ınııııı.............¦.....-r-ı-a Tayyare döndü ŞekrımıiU Diyarlıakar a ıhdaı edilen hava poaUlana varb*ki*a*a ı '¦ .an- Uk d*a4 dûn - - m' ıı ,..:-«...ı... aaat ¦ -) d. rekat ehu tayyar*. It-hte* aanye f>amma( yarma aaat kakaaa, 11 4* harehel etaaU ûcâ rU> ı-t-ct Aak.ıı*. f. i an,ur. Tayyara Aaharada i

ka ı ¦ ¦¦¦ , •* aaat aaaâette de art dan hareket elmı|lir b» «aal an dakika aol ¦I dıkılıa lk-Mdı hâraVa k ilk ta tayyar* aaart.y. ha Sinemalar ve Beledi Sinim Kılarla belediye tındaki Üıl.lil yeni bir ytkİl mitli' belediye linemaların leıtu cvvele kadar Dar4lk Iı. —, ..dn mutevelkt nın lıkutle odcnmeuB itibaren de bâtün ¦ıntmalı cıkidcıı olduğu gibi tofiık . gali biletle karı verraıy bu kararı da kent a* leblıg eyieauştL Sııcmaııiar buna ıl-ll ¦vtk latemıaJcrtc de kt( Beyoğlu belediyeıioc (afi rak bı-lcdıyenia verdiği ka kati nlrfuğu a akdirde nıalınn ıcddeddeccği kl r .ne bldirltoiflir. SukTutacıUı bej karara riajrel cdtp 11 met ğı bugûa tefti) (dilcceklır. ır — ZAMAN Te, rın.r ur I 2 Unutkanlık Oku*< u'aı.rt ıı.laıı biri unut-ktl'ril hakkında l.ı.-c'en m i¦Mi attiyor. Ba. rktha *e tamaÜnle Uıri bir bıhılhr. Ba autunda leşnhine imkan yoktur. ÇOnku ini bahi.lrri etrafile baha kalkışmakla (irmeden yukarı çıkmı ruı. Bununla beraber am obuyucumuıumemMal etmek Î(bb bar kaç ketinle »Öl ;,l l(( , 1 Bugün ilmi tetkikler de tahakkuk etmiştir ki dimağ merkezlerinden, nahiyelerinden her bîrinin kendine hat bir hafızan «ardır. Birinin riyaı ile dikerlerinin de boıulmatı linm gelm z. Bu türelle len ı itilanındı "nmoenc • oautbıniık. denilen keyfiyet ta bar çok ne «de re am bu tıklım* gore cak bir tahtı, yahut bir vakaya ait olan teyleri uuutur. Huni "Kelim «ağırlığı - 3ur<U-te1 ınlıalı . denilir. Yahut yazılmış kelimeleri pekala okurlar de ettikleri filan tahattur ede m* iler. Unutkanlığın bir de raUle-mekkın nevi vardır. Bu halde İntan başından geçen vıkılar-dan antik ahattur ede-meı Bu ama gayrî labaî bir attlat, kir yara. şedit bâr heyecan veya uykuda gnm e hainliğindin ileri gelir. Bu (eşil unutkanlık cktcrîya Derki olur. I Yani in*tn o vaka dan evvelki Mühim bir kitap Harp yütünden Osmanlı İmparatorluğundan ayrılan milliftlltr. " L'Europe Nouvclle „ den : Loıın muabedeıi 1923 teneıin-de Türkiyenin yeni hudutlarını kat'i rette u 'İni ettiği »man. ıı bık Otmanlı İmparatorluğu cü-lülcrinİn mukadderat ve a ki betlenda tayin elmi|tir. imparatorluğu tebaa* bazıları mevcut devlet-geçmîş. banları da, milliyet endilerine etraflı bir ram ve teşkilât yapmak iyetİnde kalan yeni dev-' efradı arasına girmiş erdir. "Paul Cbali,,nin bumev-tahtiı etliği fevkalâde lara müttenit tetkik eteri, me> tu a müteaallik meıcle-htkkında kıy netli (liretleri i bulunduğu gibi. hukuku ımlyenin batlea m eaclelerin-bırını teşkil eden milliyet noklai nazarından çok im aydınlatmaları ihtiva etekted Birbiri ardınca muttaki) devletler, manda altında buluoau memleketler ve mevcut devl etlerden birine İlhak edilmiş kıt'ılar modevvenatını tetkik eden M. "Ghali,, Müslümanlık ile anlık ar a unda ki hu. kukl tema t vc mûna «ebetlere histolunacak derecede talih temin eden Loıao muıhedeıiıı-den sonra Avrupanın heyeti umumiye ve muhtelif kıt'alarda tatbik itib riyle milliyet noktaİ nazarından ne kadir büyük bir genişleme vttcudc getirdiğini goatermckt cdir. Türk - Yunan ofisi Türkiye ile Yunaniıtan arasındaki tüccarı . ı-.ebetlerîn kolaylışlirılnuıı için teşekkül eden birkaç güne kadar tekrar toplınac.ık-tır. Bu toplantıda muahedenin tahdidi konuşulacak ağleb i malmuıhede Teşrinitıniyc kadir temdit edilecektir. POLİSTE Kızıltoprakta bir

yangın tehlikesi Bir çocuğun ateşle oynaman, dün Kınltoprık ve civarına bir yangın tehlikeli geçirt mistir. Kıııltoprakta iılatyoıı arkı-tında Suleymın paşt çıkmalında Ebe I I 1 ı i hanımın bir evi var a kiracı olarakta AJı Vaafi bey ı mıade bar lal ve aikraı oturmaktadır. Vaıfı Beyin adeti, ta lcyin. mutat temizliği yapmış ve bu arada da yorganını ociHcrcdcn aıavı tarkıtdc bir kibrit kutU'iyle yorgana yanaşmış ve kibriti çakarak tutuşturmuştur. Yorgıu alev almış, yanmış, ¦ leş kıplaauya liıayel etmiş, ve kıplama da yanmağa başlamıştır. E.dekalcr, neden tonrı ışın farkına varmışlar aöndurroek için ç irışmışlardır. Diğer taraftan edilmiştir. Nkayct konu komşu el bir-lıgılı >ııgmı tündürmege mu. vaffak olmuşlardır. İki çocuk pencereden düştü I' .ıı iki çocuk düşme neticen ağır lurelte yaralanmışlar ve Etfal haılannine kaldırılmış-lar fındıklı da oturan Madam M ıı ı! anı ıı kılı Matmaıel Eleni etin pencerelinden tokığı »ey-ret ığılmeğe mecbur olmuş bu nra-dada müıaıeneeîni kaybederek tokağ a dnşmta) ve ağır lurettc ya Yine makağa düşmek amre-tle yaralanan diğer çocuk U Küçük Muıtalıpaşada Ahuçeş-nte mahallelin n-sındı Muhidilindir. Muh .İdin de Etfal haıtanenne yatınlmıştır Sahte bir memur I Poliı, diln, kendınne dımgı memuru tutll vererek birtakım bakkalları dolandırmışa kalbakkallara girerek: — Ben t er a ııleri teftiş edip I . i-.--. memurum. l'-n -.. terazileri tetkike ko> yulrouylur. Bu arada terazilerde bir takım bozuklu klar bulmuş buna mukabil, para İılcmişt.r. Nihayet Takıimdekİ bakkaliİD Konya mektupları Tarihî Konya şehri hergün biraz daha güzelleşiyor Km»» tm»-m ..ıir« Konya Î7( Huauı] )-Koo»ı, arla Anadolusun şirin re tarihi Ur şehrî; rtrıfı vrilmiş bîr ovı timine huıu'muş büyük bîr vilayettir. Sihrin m.*' 55.000 o'up ahı-11 • İ (İnatçıdır. Cumhuriyetten tonrı şehrin um rina ton derice ehemmiyet verilmiş ve gelecek ramanlırı goteIrrrk yapılın şuurlu Ur mcıaİ, rİlâyrlin yıuilik ruhile kıynlşln halkını kurvrtli bir il açab e infcİ|ala nıüıait Ur varıik yaııtmııtır. Son limanlarda İnşa idi en modem binalına bugünkü inşı tınına uygun bir şekilde yıpılmış o' m eçmiş umanlara gömuldüfûnû anlıtın ta yenllifr karşı ııı.ıı in lafcbrtin Urar rınlı ör (ekleridir. Birkaç ıcnrdenberi büyük bir gıyre ıtrfiyle ininim duam -dıımıkte Ikeo evvelki sene nuvıffıklyıtle ikmal edilen meııı'elul badanan ta aılo tı hâlan yapılmakta olan dngıım avı u- ur-a .ı ı muhteşem binilir şehri gülden .mit - gDirlIeıtirmrktedir. BI hanı geçen ıcnc bîı . - .ı.i" edilmiş olın ıırl Ur mrıbıba, Konyamn şarki şiııaa.inda tr altı kl.omatre Bialfc'inde nbhi tertibatı hıti örnek o.ıbl •-eek bir haldedir. Mtıbahanın ı>ı İhtiyaıı, ianelerden beri hükUm ıılrmrktr olan burlklıktın ı-.iu . klnılların kuru-oıııı olma ¦ naıarı itiblre alınırıb ayrıca ...... bir nukine daireli ihdat eıllcrık m >tör rantlııyle d-runınrlaki lüyök koyulardan le(Uaıl aa. (kıtaata mini d.1,1.,.. ......, va iyi neticeler JT.'-'ı l-ıı-.,' .ıl Vilarrl mırkeıl aoaı drrııı ueuı-luk, paııı rr ça't- makallıtı oldukça tımııdır. b»rd.|'n a kaçak yrrtrıaV yed latalyalleıâa* ıı iaddrirr.a g-aiBİalıamral vr m-tııımı İçia aaa aVıvrv çalifılmab-laakr. Sinema v* hdlûphaneler Mrrkrıdr uç hıiliipkaıı* mevcuttur. Bunlar d* Halk, Milli tı Mâlı kütüphaneleridir. Milli t Himayei Etfa! ve köylüler Aktara? W ( A. A.) — Yrtim ÇiMuklırı koramı kurumu tarafındın hamlanan bfiyOk 'ıı. \ gmu erklim ş çoğa köy II ibtl

a mâkıfallariB ekaeriai br>rl4aara pkaa^ba. Banana bari¦ — para Ur ınt aa<kl.pWıaVki ahvâl çaraklarm ihtiyaçları Irmin adı İniktir. Görünmeyen ADAM labia. kanuı il Ilı--. 1 -(."i.. . . . I l m. . Şayanı hayret keıfı ile dünyayı hakim olmak iıliyrn... Sinema teknik ve kudretinin son sözüdür. | t Fransızca sözlüdlir) p+Z&mSL İPEK Sinemasında Kilosu 1 kuruşa yapıncak üzümü! Tekirdağ fabrikası üzümleri kaça alıyor? Trkîrdtg \9 iHuhiiII — Ertele* İnhiıar te lan ıkı mr m urları lırılr.rl.ıı. matı mi ı İcabatıaa re olgunluk dereeeler.nı göre trıpit edilen şarap İmaline el te fabrika tırılındın mabayaa edilmekledir. Oıîmlerin dır rr e I lıbrikn kastarı mıhılİade Ir p< edilip uç fut Oıcrioden mubıyıı edilmektedir. 1 lacl fUt - İri bakılmış her ı . ¦ ¦- (Orük vt boıuk Ölümlerden ¦rl ve yemeklik nevi ıyrılmımı| İyi Ölümlerin fliti (110 pırı). ? Inei Iı' ıJBıkım re yıradılıaı ikinıl derecede olın Ölümlerin fliti (i kuruş). 3 M'inl fiil: Ervalea İyi olup '. i. -..rl .r memurları tırılındın ı •. batlarda hırhıngl aebepten Urdrnbiıe vukuı gılrn fenalıklardın mûtreatir olarak borulan vc idarece (Somalk) taUr ulunan diğer n-vİ yıpıoeık Ölümlerinin Tıatı ki kilolu İl ). S. eşmîş olın bajtılır Ölümle* • lal fabrikanın götlerde) lırihtl koparmaltt vc kopırır koparmıt dırhıl maarifi kendine ait olmık ûrrrr OfOnO tabrlkıya nakletmektedir. CıûmltıİB bağdan fıbrİbıyı nakli için lûıumu olın küfeler (ıb-ribı liralından verilmekte ve nakliyat matrah bağcıyı alt adır. Bu aenr şarap fıbrikau-nin bağcılardın 1500,000) kilo kadir Ulum alıntı '»r.nyn »dilm Tekirdağ esnafları Tekirdağ 79 (Huıuril — Srhrimiıarkî aanıliar ıraUııada bâr toplantı yaparak * taaıf Bar ligi Cemiyeti a namiyU bar camiye l etnajşlevelr. Köyler telefonla bağlanıyor Akıırıy M (A. A.| — Köylerin birbirine telefonla başlanma çatışmama devim edilmektedir. Müh m köylerle muhıbrve başUmışlır. Erzurumda mezbaha Erı-rum I* tA. A-| — Brlrdıre bir mrıbaha a çatan aa hırarlaştır-a) va ıa|aai> baılamaftır. Kıştan end ratııı bil«-f kI ar atkı mrıbahaaıa laeearl İrin fa?I yete geçdmı|lır. Trabzon'da sünnet Tıabıon » (A. A.) — Hilkati tarifindin, dün Halkıt.'ndr 150 çocuk aOanıt ıdllmi|tlr. Karsta iskân tetkikatı Kan If lA.Aj - >>rk ...to-........ ı ıhla , ,. -. .....r. bihraıık ıçıa ırhrım ıı gaam Nâl«a ta lala aaneam mOdirâ Alı Gakp Bay. aaOmahal ır mrrhrı kııao Vırk dan mımurıa ıı kaUbabk bir halk kâini ı ıralınılan u|u'lanmi|lır. »s Bugünün Aşkları ı Roman Bülml, pırı olduşu ıntıtıl ıtları şuuııaı bir bar Ilı ı karıkır darla bir hıyı araial d*|i|i>rııak ı-lr-.şı, art «.hıkıma dr|ı «ı Rentı alıâ.1 ada* na anbntajı fttVeak. hrkrhy* kekrlı Sil. ait Matılıka Kınım de ¦r

Hayır I Yı UmtinlıT Şnılyr, 1lu um hiımett Tefrika No: 28 ondın ölürü onların ardına dü|ü-,:..ı.... yanlarında .1-.'. ; . nuı. ı •¦ ilrai 111 Ur liralı Bil. u.un nutku terdiı - S» yü. OradiB ylnı r--ı ı ¦¦ i. ¦ Hınımlınn yürekleri du-daklırıodadır, birim dudaklarının liıce çıkarke yüırtimildrdlr. Hanımlar ırtm'ftl bilmaılır. Biı altınca candan ıe-. r ¦ ı Bak, yok deten ba,.n. had da yal...m.|t..-— Na takı din. ]....!. koşdum, aana para gelirdim, (anımı Ut raiydin onu da ve- Söyle, vadıt. O, ken din i rlrd.m. Benim yerimde Hanım ollaydı hiç tınmııdı, aldırış rtmrıdi. Srn da onu unut, bani tıv delm? a\ artık gülOyordu. Kınımın yerini-geçen hiımetçi dbi tabii görünüyordu. Mrhlıkadın um o temin etmctlndcn dr ayrıca memnun oU in."., üi.'...' bu mrıtle gün v» (|* e* 1 kindi: — İlk tuval Y.|l. a. aa çük Beyleri, bı ııklarıaı aSıur aıkek ruhuna olın kıı, bu 10 ta a demrk old karanlıktı ve ııakındlalnl merdl-r rılırmiş ve oratutmak iılıdi etmektin ee. BU un t, de bol bnl halıraıında ta kılın urun temin »I mu ııp bık Un UımateJ ettıgı nlk ora . . -I -r bu İlletini memauBİ* ilen', bugün it* rguo olduğunu ışı adın ııvdı. şbındao. bışba aa geçmeyi ya-Aynı tımaoda ....-i-.. Kafan üİyide bek l/ea fa'.uıılır ve ha tır alır, İçine İriyordu. Nı/I laeıgım. kimi ıışın|ını tayin çı Şaliye yi u¦ ı - kini ıra te pıraııı ,r bılırlıyaeıkta ile dul '- ı. t -ştınyordu, İki-rimrk İçin te-m arışurdıgı n a mile maddi L Bu iki do:ııinıo daha kolini tahmn r-|rınıo mi 2 -ZAMAN — Yeni Anketimiz .vrupada Diplomalarla Musaddak Birinciliği ve En Eli bÜyÜk dOktOriimUZ kf Büyük Mükâfatı ve Zafer Nişanını Kazanan Çiçek aşısını ve hastahane inşasını \ AS AN MÜSTAHZARATI Türk tabipleri Öğretmişi ilk tıp kİlabı ve tedrisatı — Türk tababetinin üstadı -ve mağdur hekimlerimiz — Hekimler al ki hi Tıbbî Müstahzarat i kuvvet şurubu l.ıtç&k l . .. büyük .. I Kg — Ttrlı tababet tarihinin rn •e-üyfjU Olta di kimdir? — VelUM, Türk lıbıl -t tıri-hİBİn bîrijok lüyök ûıtattan var-dır) "nriı İ'im Sini için, (ok b — I'uık I» Uiî-:ı rlntn .'unu tababetine taptıkları hi.metin ta bOyüftü nedir? — TOrk hekimleri •¦ ,->> m ¦ -ya tababetine çok büyük hiımrt-lerd* bulu omu (lir dır. Fakal b an h.(dillimin vo ((«fiilini tayia çok mOşkûldürl — B-gdakA Tıîrl

Avrupadıki mevkii ı — Çok yükteki iı h.ki (dir? MSccrrct k öııüt kelime yığınlar la diınıajınııı daha faili İşoal etmemek İçin yukarıdaki muh r yi mal mı y kifıııı. B-n. mtr-.l»I attaki bütün mrılrblrrin, tanıtların liriklerini, mfbd*l*rlni, menşr-leriai leıpil edebilme ümidiyle bir anket lophyordum. Bu işe giriştı-.ı ¦¦ ¦¦ n-.ı bittabi balıkçılığın tarihini mimardan, mimarinin tarikini kebapçıda a aor İtibarla hrkımlît'.niı malilini Öğrenmek için baj turacagım kimıtlır dr, dok lorları mildin baskıları olamaıdı. I|te yarımın bi|indaki muhı-eereyi. bu hırrkttımdro ıldıjım nelieryi İıbıt makıadiU koydum. Bu göaleriyordo kî baıı hrkim11- -11" ı. .1 ıı l.lı-rı:: Jl.ı ¦ . ı ı I k ı IBtl lekdaşlırının h.yıtlaril- alikadır olmayı lyuıcakLarı raktı, kendi »alırını mamur kılacak ba münııip gbrmü|. Irrdir. Diyrcekııniı kL "i. onların, kendi mınfııtlertnı cn uyar aekilde har dı olduklarını i «pata yaıayacık ıbideteşmiı deliller billriı kl. aanlo O muhatı-rrni (öl ged* r Fakat hıına rağmen, bra, «lirin ı-.i'/. -ıı mrtıudaki cehaletlerini ayıplamayı Inaalaıılıb yıyorum. Onlar bununla uğratırken muay ene hı nelerimle birikip bekleyecek baltılırı bin muayene edaerb defıldim a... Benim bo| bulamadığım yrgânr Bokla, Daların bu huauttıki bant te -h-mnı fctliı lukufiKlıkllrını muhtelif jeıullrr altında glılamryİ, itirafa terci etmeleridir. lafının tarihin* k»|i dufdufu all-hanıa hudalwalı|ıaı drıhal anlıyor: iaremi — Ben. dada. Srlçakl larfcleri-aaa ıımıaıaaık. hıkaadltimuj kakkaada prk -l.ı.l lakabı delilim. Yal n ıı. Oantaalı Tuık.yıain* ilk hakimlerin onlardan, ıani nla, Crrmiyaa va lalındı ytı oğullan-Din meni ¦ in Hırladı. ''İlklerini •oyllyebirira. Oralardaa grim ilk I-.k ubip-lerf laraalyle I-'. ı. bini M-ıl, Ak. ¦set t'. şeyy.ear. I.k eter, TM a.... kMriaiaatı iahak kuai Mayadan y a labajı - Kitabı tıp. dar. İlk tıp tedrisatı l*N ......... kadar. Oamaalı tababeti rlıada h'laıııtır. eıeri kimin tarafındın yıtılmıatır ? — Abşemıett.n t ıra Iı nalın... Bu kilap laıattuflan bahlıtlr. Fakat iraiyrl vı trrıart miMİılerl hakkında çok k.ym-llı ma'ûmalı da mühletidir. Bu drtir. - iptidai o(-mıktı beraber. İptidai o'mııma ("m -1. - I ı '.. tıblbt ti en pır lak devridir. Çünkü aari* tıp inhamı!-. hatta trdnviıi e ıtür. Oaıdıı O-mııı Şethi Bay, kaynanalarının hadaîı I.....¦.. tılaıı U •aymıya dıtel olunmuş gibi irkitdî — Saymakla tOkıniı koydan defti) ki... MrarU, çok yakın tarihi-, " Sini Zade _ merîhle utardın yın-yana ge'melerlnl, latt'U illetleri» çıkacağını yorıımıı... Yine bu İnhitat devrinde Aaeıbl|ıtlr, latınbulun adalı ııhbl birer

pollai Jmealer. Hıtıi, tarihte * Büyük kıran, diye lOhrel bu'an veba iatiltıında, Bahçrbapıdabi "Melelıgirmrı. aokajının bekdı odaltrıoı, rmi umi.iiiK.iirİrnıl cıyır cıyır yıktırmak garabrlini ;¦ -¦ -rmi»lrr... Türk tababetinin üstadı — Türk lababrl tarihînin en büyük ûatadı kimdir 7 ~ Brncr ~öm*r Şilaî^ dîr. Çünkü, lılanbulun bütün medreıeletİn-de inhitat ve uıbut alıp >Urün rOı)ifannda ¦\ ¦. -1. ¦¦ - n ı. "Tababeli cedide, dediği İlmi ledria etmlatlr. Düğünün o devribi. tababr', batıl abİdrlrrt dayanıyor, bıtt* haıık bilinrn naray kekimlıri, ntaaalı baltaları bellerine rfıun'u ipler baflayırak İnlin ediyorlardı. Avrupaya öğrettiklerimiz — Türk tabiplerinin duaya tu1.. i.. 11 i.rtlıblrri en büyük, rn ı hiımet nedir ? — Ol m inil tabiplrri haatane inaau huımundı Garbe rehprr olmuşlardır. \!n -l.ı 1. I r ı-l-l.ı Br-ytııt l'nı .-i.'.ı.ı A 11 lta Amrrikadada numune İHihaı olunmuştur. yalı "Kralı Fbınu;, arın, Atrupalılar 'dirilini iDrk'ır.k ı, .bet tın-İyrti, bedok torlarımı? — ].¦ ,ıı-'- Türk hrkimlrri ara¦ındu baynrlmilel mevki re şOhret kaıanmıı olanlar varmıdır ? ™ Tabii tardır nr ı ¦ ..¦* bunların en bağında i-. 1.1... Kemal C*nap Bey gtlir. O.Sekretin leırObıleriyla kendilini bütün dOnytya ta-nıtmıytır. — TOrk tababet tarihinin en ıı ...¦'ıı. alman kimdir 7 — Bu auılı cevap olarak ddrSullın Muradın afyonla idam ettiği Emir Çelebiyi gnat erirler. Fakat bence bu lat bu şöhretini "k6r olur, badem gdılO. olur,, lehrıaısa mıdyundur. Z ra onun la-bİİİBİ, ıımınının garp tababetine niıbeten aıırlarca geridir. Ben kendi heaabıma, TUrb tarihinin en r hekimi olarak "S*nlııde„ vi eötlereccOlm. ("fin. 100 150 30 "Jonya ve Losyonlar lıı limon çiçekleri kolonyatilo yatemir çeklerinden ve rubnuvaı etanalardan ibıar edil)¦..!..¦,....:.-> Pattilleri hakkından rmia^ lı|îyte cevap Bey duralad. t.^ y pekleri fcolonyMİk. Jl İlli, leylâk, kılmi) k.mıetenn yan t ereddûdiyli: — Ben, dedi, b. meyi ıciahtyctım b. yorum 1 Bir doktorun kem yerıil ıaydı|ı bu ba Iı.. il. 1.1- i:-' ılı -ı dl la Küçük cep şişeıi Cep şi eti Küçük OrU Düz btr.uk şişelerde Büyük 1/24 1/16 1/8 1/4 1/2 litre bu lılılı ^I.Can» kapaklı şişeler 1/8 kblı " " lıu RADYO PROGRAMI 2 Teşrinievvel Sah 1.^1 Khı. I I -Rl -. U4 m.

¦'-i' CUnaH. ...... ,:, İt i....,,.. I«m. II Haberler. IMS Mrlri oıkrılmı. M Ciı .--il. p'lb. 71.15 koa'ıranı. II S.a#ania: kanarı. ıh. s Bra-hmı| Jl Kaafıram. ».'I Seadaaîk taa-ı.rln dc>>ını If> Khı. VAR50VA. HU aa. ıı vi>m«i>i*i i.."-. ıa *:<.."....... I*)İ :¦ ¦. I ...i M - nı . it ıl.r I-.--.. unlrnik l un.--. I* - I - ¦¦-! ¦¦ ,»• ^1 loa. Mtt '".I* FdrUyat. W -Dan», kamunun Vonaari. KM Akllİalllı. ».» Karo koıııırl. ¦: r i| Operaya dal. ılater. nın ¦'"',| Uf kl>. PI"D*P»STt. i4* m. It.UI Kınıan kana"!, falla. H.bay.l l*,*0 Hu» muılkiıl If Mü umarı IC Vl(.aıdııa nakil. IS.ti O hlAfiCO'nun ¦oka lakımın.n konıari. İt Klıı. PRAG. 'M av ır -ı. ı.,,,- raırtrt 19.10 Maaahabı. lt,?D Alı >. .ı .i-. - 10 Salan F-nM 2ı.» ı-irlyal Os.rı Eski devrin en mühim eser — O devirlerin rn mühim ılı 1/2 1/8 1/4 1/2 1 Açık ler 1/8 1/4 » 1/2 mlar 25 40 70 130 150 250 500 130 200 300 100 35 60 100 200 ile 250 80 130 200 ıaı i. ,0 iki şekil . 15 fııllrrdm mal 25 ¦ıt mürurı-lerı re ke4. bılhaıaa rdayor. Bu udide |fj ut mutaıale hatla, |J dit ette bu eavaıalı 25 ¦•nalr dahilî «mıiyıti ak, aııf balanayor. Gerçi Elgaaiataa. bal* İrin tVmiryallar. yaa4ıraaaanV F. yapt.rd.f-, öteme* I yoV hg da baMa. memleketi (.»il M. b. , »nata «W Irı.aatı İbaul eluamnıtaı. aaıaalıhm. d* şealıleııa 30 kur.r-i mükemmeldir. Ha. 50 Valiler, geniş eadd*trr, «mı»'" rakr tçanagı çahşıyorlır. " I k d r. havam, tt dolaıaıa-:... kaHkuyıır. Unadıa bt|ka mekte, haıtanrler mulemıdiyea a Itdır. Mrrır şerifte bâr yumu-vücud* I. Methtttt, 10 Ihtilı lerl ıiDtaında Şah tarifindin ıçılteak muı hailini yapılmaktadır. İte yıp Idıklı 40 50 60 40 50 60 300 S50 75 75 300 550 50 50 veren ve ıran, dİş-ı -'(-il-r.'- halkın giyiniş I -i-,.mı. lemİnir siliyor. Buaayrde ¦ lınl' lalar amindeki farklar Elgımıtın ile İrin a kir ı--ji.m.i. gelelim: İr andı milliyet, ıı ya|ıyor. Flgınlatandt bu yatlı yOrümekted

Efgıalılındı milliyet ala i,1,1..-. .i.-.!... M lUnd.r. Kendini hail ha. I ıı-lııı. in. ı!' Şimıl illi umumi mUfcttiyiılir. Zeki, •adı takipten geri kain ıdımdır. Kendili Bell. şnidan inşa ediyor vt t iı 1.1.r l-„ çıkırıyor. Cİesİ Efgar tındı ftrıça y**, tonuı. 11. ta Gerçi .... fıraçı, Efjjırınıîıde reao.1 tl.ıa. Ur de M^ntie-deU Hanın muvaffak ola—ftı ır 20 30 60 100 Nefis Yağlar Kuvvet, ııhhat, nefaset ve .t net ifade eder. latan Zeytinyağı 1-4 Kg. 1-2 .. 1 Hatan HUİ1 di 2 6 17 Parafi Hatan lııtık 6ıU yağı Hatan Hıntya^ı halis Hatan bademyağı Hatan balık yağı Haşaratı ve Fayda Hatan Tı ¦ tkeıilc t.ıiçük şişa 25 Gr. 50 „ şist) 1-4 1-2 1 1 Kg. 40 50 75 125 450 1050 75 50 2J0 20 25 30 4.) 40 60 100 175 Fareleri öldüren Litre 1/4 L i; 30 1/2 . 50 1 80 t . 400 BSyûk .,-«..,. tafı Ucm 70 Pompa 100 -U 60 Far Hatan Fare Zehir Ma. . 25 ........ But ly 25 „ „ Bıı, .I*., 40 Hamı fare rehirteri ikili K ar*d* 40 Glüten iAamulâtı )«ker hatlaiığıoa ıe uyıfkt m)i mahut olup şeker batla-hklarıncU toet cttibba koanTTCtiı in k e.İrdiği formül ur rı tartıp edilmiş çok dakik va «yari dır l.eneti g&iti vt çok laıaiur. A* Hatan Glüten -Lni-,;. v Gevreği Bademli Glüten u'tmeği Glüten Mabarnau 1/2 Kg. Unu 1/2 n Şehriyeti 1/2 . Diyabetik Çikolata 50 100 .'50 a Kg.

Gr. 35 55 55 55 55 55 25 450 40 70 150 Özlü Hububat Unları Çocuklara ebedi bir bayat e «hhal baka} ve en nefit ma* bnllebi, talk çorba ve püreJerir. imaline yardım edeni Hatan Pirinç (lıu unu . Bu^Jıı ft.ıi n,sitil „ İrmik öıu unu Palalce Örfi unu m - *m m m .. TıWW . „ _ Mercimek.. „ „ Bcıalva ,. „ „ B. M.'ı. „ ., „ Kettane « I . -11 a, N<*trt a „ : «r: : Oiİl urdan dağer envai Brekf.tl b^k0«Heri 250 (Ararot) 500 C. 25 25 25 25 25 25 25 25 (KornlUvur) 25 25 25 25 25 35 M 40 30 250 Kilom Pudra ve sürmeler Hmn ....ut pudran teneke kulu _ Pabel Tam pudran 500 gram kutu . Sürmen tOrmedanlıhla Sürme lükt ıttrmedanlıkla büyilk Hatan Setliç loılan Ha ta a gııot toın * büyük şiş* 4 mitli Hitan k .......m 100 gram 250 _ SN . M..,., drmirhlam hullaaıı Orta Büyük Muhtelif Müstahzarat Hatan Granto Prrrervalif 6 adet kutu 6 ., ipekti Ma>mukattarı • aÜa'ı'e 1 Kg. şişeaılr 2S 10 40 25 40 30 50 103 10 20 35 40 60 100 50 75 25 M Bunun netieeai olarak ¦ '.İli.¦ Harbiye Aksaray seferleri Tramvay Şirketi Takım Aktarıp aratandaki aefrrleri dtın-den itibaren lâğvetmiş ve bu haltın y ne Harbiye- Akaaray ^ferleri ihdn etmiştir. Aııkeri heyetimiz bu RÜn Irana jjidiyor Iran İle E'ganistan araıında-kı hudut ihtilafında hakemlik yaparak olm Birinci Orda M&Kaçak boya K tat e iarede n hmtnaamı gr-gele* ıt Türk bayrağımı laşı-yan şark vapurunun gümrük muhafaıa afındın yapılan araştırma »fi«ı»d« 190 kilo tiyah Burda boyan meydan* çıkardmışlır. Vıpur aah -krmeye vrfilmiştir. fettışi Fahreltin Paşanın riya-»e tindeki a ak eri be ı etim't bat gün Trıbıon lankfyle gidcıeblır. —ZAMAN— l-r.-ı-.-ı 2 Zaman Ansiklopedisi Unutkanlık Olu\.u'artn li<!aıı hıri unııl-kan ık K'kkında birden malî.. ¦Mİ m.»ı>( Bu. derin ve İtin ¦afla ilmi bar babMlır. Bu sütun-da trirû -,, agakln yoklar. Çünkü i nü bıkanın «nifak-baba k den .u-kan (akmış oluruı. Bunun!* beraber liıı okuyucumufu mrm. ¦ua etmek için bir kaç kelicae

SCyliyectğİl Bugün ilmi tetkikler ile tahakkuk etmiştir ki dimığ mer-kellerinden, nahiyelerinden her birinin kendine his bur fııfıım vardır. Birinin liyaı ile diğerlerın.n de boıulmill lanın gelBK1. Bu aurellr len ı itilanındı "amncııc • unulkanlık., denilen keıL.et te bar tok nen e ayrılan) >e bu tıklım* gore tetebbu rd.im.,ı„ Yana »utkankk daman naM-eü. . eV. Bu degd. birkaç ¦mm ©in yor. Muttaride denilen bir nev'ı v ar ki Franaak doktor Piarre Jınet nnu tahkik etmiş ve hu adı o haıtıtığa bu doktur >(rmi)lır. halde incak bir »abaya ait ola yahut bir vuk-aeyleri unutur, ırtakım intanlar da ecnebi bir d.li tak'nule unulurlar . Ban kanrvekrr. anttûktri k« hanelerin mefhumların, hatırbyantaılar. Buna ' Kelam tıgarlıgı arcb-Ir ırrbı.r denilir Yahut yazılmış ki-binel.il pekâlâ okurlar, fakat ifade ellikleri mana arı tahattur edemeıler. Unutkanlığın birde müte-mekkin nevi vardır. Bu halde intan batından -(ecen vakalardan ancak birini tahattur ede-ra-l Bu anı ı fayri tabai bâr ıhtı-ic. bâr yara. şedıl bir heyecan veya [ ile. unutkanlık ¦ i.«. ¦ Yani İntan o vakıaları um nun akti gorunur toora kileri Daba dog r bchıyrl veren der in m hat ptu çoktur. Eıaıen lıilCuV eden bu re münasebeti de ilf tUkmıi'din POLİSTE Kızıltoprakta bir yangın tehlikesi Bar çocuğun aletle oyunun dün Kıld t oyarak ve ctvi'i-u bar -angm tehkkcaı treçirhmştır Kııdtopeakla ialaayon arka-sanda StHeyman pata tık bb* unda Ebe Hikmet kanımın bar evi var dır. Bu evin uıt katında kıracı olarakla Ali Vntfi hey isminde bir tat ve aileni oturmakta dır. Vaıfl Beyin ailesi, sabahleyin. mulat temizliği .inin -. ve bu aıada da yorganını pence reden aşağı sarkıtmış!». Yorgan pencerede bu vasiyette dururken Vasfı beyin oğlu yedi yaşındaki Urhan elinde bir kibrit kutu'iyle yorgana ¦a kibriti çakarak 4ar. alev altauf. yannsta. arya sara yel el mit. da «anmağı baj. neden sonra kpn mı )lı tofadlırmek Lirdir. Diğer taraf-.ya hıberdn edilvanaımı* mm Konya Tarihî Kıl biraz versitede dünkü merasim bİrlnei •mi|«rıU- m latırap duy vaılfe aaıllnde I dıklkaaını İtinin nmııını mam lak e yor. Değme mu arat jealaıı da vıtifeıine -alıkoy mamı 1 ıdırKor Çılııma ve tok (alı-ma la A- ıı,ı ¦ ' ı. .(ı ı .1 ¦ b ı m - -ı İfİB Günde bir Kitap Mühim bir kitap Harp gülünden Osmanlı İmparatorluğundan agrllan milligeller. L'Europe Nouvelle „ den : an moahedeai 1923 senesinde Türk;.. -ı n yeni hudutlarını kat T surette te«bit ettiği laman, > sabık Oımınlı İmparatorluğu eü-' lülevininmukadderat ve akıb lı bir tanda tayin etmiştir. Iı imparatorluğu tebaa-baıılın mevcut devlet-geçmiş, banları d iyet kendilerine etraflı bîr ı ve teşkilât yapmak icburiyetindc kalan yeni dev-¦ efradı arasına girmişlerdir. "Paul Cbali,,nin bu mev-tahsi* ettiği fevkalâde ılara müstenit tetki k eseri, ¦ce-tua müteaailik mesele-b.k. ı,.|. kıy netli işaretleri i bulunduğu gibi, hukuku ımiyenin taşlea meselelerin, birini teşkil eden milliyet noktai nazarındın çok aydınlatmal ihtiva et-lir. Birbiri ardınca müstakil devletler, manda allında bulunan memleketler ve mevcut devlet lerden birine ilhak edilmiş kıl'alaı müdevvenabnı tetkik eden M. "Ghalİ,, Müslümanlık ile hır arasındaki hukukî temas ve munatebctlcre hiısolu nacak derecede salâh temin eden Lotan m

uahedesinden sonra Avrupanın heyeti umumiye vc muhtelif kıtalarda tatbik itibariyle milliyet noktai nararından ne kadir büyük bir genişleme vürurlr getirdiğini göstermektedir. kolaylaştırılması için eden Türk- Yunan o! güne kadar tekrar ıoj lir. Bu toplantıda mı tahdid acak < mal muahede Tejriniı dır temdit edilecektir ,.h •Ca-llı-nkNhayel konu komşu el biı-bgıle yn-ıgnu tenadûınvege mu-vallak ohouşUrdsr. _ İki çocuk p«ncerendeniz düştü .ısalâtı Dün iki çocuk dûV^f^bk denit tu-afiır surette y*ra'_ seneye Ff. suurtanenir^, f^UrWm Ekte-tihsal 25 milyon kılardır. Fındıklı da , ı .tulur, bazı senelerde 3.İ kanın e ... . . q kiloyu tecavüz eder. • ket n senelik istihaalntı Mır.' evin pençe" retmekte iğilmeğe m. Wzwlyoti kilodur, da da müvi*-* U« blihMİ arasındaki sokağa düj vabancı memleketlerden yaralanmış*» ithalât Ün Yine sol- İthalât tuzu şimali Bul-tıle yarala^n ahalîsi tarafından Is-Kûçük Must edildiği gib nata me m.ıl-.ıllı- tuz verilir. Şinda Muhicşt . Podem kooperatif sen-Etfal hattat y, j,^ ım u&ı Prova-C^an{euzluklarından ince tuzdj ıl etmektedir. Polis, dil memuru alı bakkalları kan bir R Koç o isn Takıımde bakkallara — Ben t t tul istihsali ıenede i l kilo arasıodadır. I'r.. mınlıkıunda kaya tun lan da bulunmuş İte d nları işletmeğe he-jrlılnı- etmemiştir. ! Yılı fazla yağmurlu gren Bulgar meni İrin h ıirr Bugünün Aşkları İli Roman llent, para oldu|u ınlışıtan ı; an ,n. um bir bıı İle ilker ab>r daria bir hayret İdi. Çünkü f*aıadaa ayrılın aenni de|i|i.rarak ,-ı -r ı Ibhiikeam aV|l a>. Stıtıım MU tJtOat . U |i,k.alı|.m kekle gvanaY Saliye kekelıve Su. ait Hetılıkı Hım* defll ¦? Hıyır 1 Ya ı ¦.......¦ jan,Hu lalıt hiıaie'fıll 2$ Tt/rika No Npi Va ltul..d. -r.r ..r,-a bela |ıaa Iğıldı. hna-aı, bevenai. mania. ıfliyahıaı ve »-a<larıaı kahra* helam* Coat* - Cari, a.~a. Oannd» de baadlm. hahı-aaaa fdael kal— g-aa kadaa ,,— baaaaaa. Caanm da ditin, eaaamaı aVd-gaB hep bıanlm. Isla glrdnn ya. Iıaklıı a£eCan. pa-dalar lamı» kim'171 İla kanımı" 'arkı kalmışa*. £1-ı-Ti İn lark varan, yok au, ben Hanımlar • ,n¦i(oelar. uloo' nierin* Mn.yll (Vrettaail oadaa m feri tekil va aaUa ba yavaaaaan. yaad avı a defa nan ¦avajmnmenm Fak ıı au a hatkıaı ifaaa I 11- -e- .- Hım

nablarındadır, » ( Verleaall ) la k l,j , „ ¦..........lri."l'i oyunculu, mıııoır bilmeıl*. B<> bıraklıklın paralın geı verlı. Hak. i Oynn bu iural* durmu aW Haaaaa, b liranı. ısnmun» tRâVırda». koçak beyi r jd «ı. la al ati tsmt para aaaamaaı nurlu ¦aydı biç tını mattı 1 tafram., a-aaı Sen o* aaa ı doşln. Buaua aababım aa bakir h.l.yn"*" ¦ elini orıyı, »bildi. ¦ ıı k¦ ¦ -1..j .¦ ¦" evv İyi kutlınmış turan v saklımı) g&/*Pon ' arıda yedek L( Bikir Bülent I'r i m Ut •ite gıaçlorlnin va onları yetlıtl-reerk olanlınn çok çılışmaaı liıı mdıe. Herfeydan «vvşşl totiye lal,!,.,,., milli baraklara »>şiarda ISıımdır. Milli kaıklrr vakarlı, afıı başlı, fırllelIı. feragatli, defni va İri daygulu almafı irap > < Onlvıraile gea-ııaîa Ur ârneb nimetini l nıeuı I .......,( havam arrl > - ' -•¦ ardar, akaan farlM. feragat ve canana Uüjva aaf va lımlı havandır Kaıanş r*fia-aW k*a_. U*ı». e-yi ba haannea bar aavi )ipau t İrkladır Türk geneımn kıymalı rİrk genei ¦ ı-a anlama •> ııf nane kabiliyeti itibarıyla dünya mİllatlarlala hl, b.r nd-n d ft ûıtünddr. TOrh gıml seciyi ve idare itibariyle kandlaa güvenme vc muvaffakiyeti aımvtma ılibarı-lı hl( bir memle ket v . 11 1 la.klı .1- iıl.',. DlUayıeıa ıa gü( şeraiti allında kurdufu bOruh ettrl liıt emauıt bey te bı(l. kk Birinci tahiltdtn devam huğun On İver attemlıdt TeıblUtı Eaaıiyı Hukuku yıtnıı lİyaıl trşki-- ¦" eldeki kınunlırı göre taaviel va paalf bir tiridi. ıırl tekn k . ¦. ¦ .1 ı otoriteaiol dıyanmıfa mOhUi(tır. Bum mukabil htılrûmeı te meşru va İtaate lâyık olmak itin hakka dıyaamat.1 ve hah İle berabır ydrûmefr mecburdur. Fı-kıt hık hır hükümetle bırışır va beraber gider mi ? Her hükftmvt hakkın .11 .m 1. olur mu ? Hrr hLkOmel hah hükümeti mıdır? İlle cemiyet, bık ve devlet mea'ılennin lon ıılhıııl Meaaleain bu nihaimi anlamak için hükümet rc)inı1 1 n- v. h&kümal cdtnlıvlo ......... olan -¦' 1 •<•'¦ ¦ gflı atmık .iıımdır.. Demi) va hlllhara Hükümet (¦-!-,-¦ ( ratiooıl | bir taaoifıni yapınk Türk lokilâbını vı onun bDkOmct (ekline İntikal ılmi| ve (unları adylenıl|tir: Türk halkçılığının husu«iyetlari "link hılktılıgıaın milli buııııiyet-lerl bulunmakla beraber ahllbl ve n.ıi rııılırı bûtDn lerlc müşterabtir. Bu eaıılırdaa birin' »e belki basta gelenini lamel Pıta Hıırıtleıi gcfea aene Ankara Halkevlnde mkıllp derilerinde şu formül İle .(•de elmlştıı ' llıyıl scvllmlya vc ar ıışınmaya llyıktlr._ vı 11*»e •dilim, millî camlıda b buıur it» »e emniyetle yaşamaya hakkı vardır. Bu itibarla yurllışlar birlbirine rauııvl ve aynı derecede I ıi m-1- ((yıktır. Çünkü. yurtlışlırdaa her biri hıyıtlı ,. ¦ -¦ 1 blllll ıJ. .,1,1ı: laaani va ahlâkî birer kıymettir.. fı.ii Bey, i'-im hîlkûmal ve , . ın.J...- 1 enülvkabll var,faların, ibaret tderrh batiımîş vı bu mahiyetteki liyıai hak ve vıtifelerinden en mühimini " intihabıta i|tırak .. auretinde tebırûl ettirerek liddetle alki|lanmı|tır.

Fakültelerde devam mecburiyeti Bu aene Univerıilı lıkttllelcrinr d^vım mrfburiyvtl olduf u vibi mu¦ yyvn vaatten lonra lakıilteya jrr-leeek olanla* da dershaneler* alının 1 yarak lir. De riler* başlama ¦¦-»11 lam dekurdadır. Aynı umanda a&mınarlere da devam ınrrlıvı ı varılır. dî(»r u anilerdin h»e üc ayda bîr • rında tın,tın hir İmaları ve bu imlakiyet goalcre-İmtihanında mu. saffak olımıyaalaı glhi naııaıl Imtl-hıaları kabul alanmımııı k-ylıy*lıdiı. j 1 - ¦ ' antııaman talişmatın, >• dinlerini - - 1 »(.(•..¦ temin IcIn a*at sonunda dıra haalmi yıpılmı-vaıab, ımiıhaalara dırhal ba) anacıktır. Bondaa aaaka la ki Ha aı«davıınnnMB ahatk. dan va teki kabili. yvU*r. aarrrh amal tvrrU. (>eab av.ıaıhrİ. f*rab Oaıid» hnaanp aaVn.hhrl vtaSf. te ataateklaeakUterl ha—BBlBa aa-h-.------hat ad U.,kı,r Ba ha-aaU llııaagelra Han. ştmmtVn kaur•¦aanah*. Tedrisataı t»|slıyan fakûlleleı r.p, Ealebyal ve Faa fahnleeVıPİdCndla ıtıUarrıı İadelıala baş-lamıı-ardır. Habuk FıkDIlrıinda kmıl im İlhan arının ........ dolayı• ıı-ık li Tı|rlnlıvuldı darı• a ¦. 1 1...... 1 Hukuk FakOltaninda daglglklikUr Kaılrada l.kedaHUl aMVtut ol- l\ aranodı ban defışihllhlar ola-eafı ıı eııdınla Rumi hukuku kûrıüaUabn Almınyıdıa tü m i....i.'... r .>>aor Şuartıa veriterefınl lae,,ût etmekttdb>. Du takdieda hılıhınrdı Roeıı hukuku ». i ı.ı-ııı Pre'ıaSr mişoa Vanlura li- . ¦ ıklad l.ıı.l H.ma bubuka t'ufaeflrlaiılaa aakladlla. rıfl ankaılaaahtadar. r, ...... k Pr. CamU bVy. Hafevh rahnhaal hbtncl maaf a!ae.|Ha Aya. *Wa lhıxi aıaıfta Proleao* " Kani S».-p „ a(«acf •amfla d< Prelaaar MeaanaraU Etken» Havi» larelıadaa haamlacabtıı. 1 Hakah tarih... b^amataı fr. Kfarnklıade Fuat vaya Sanrl hkhaadt BtyUrd» birıala gelir.lıeefl afylınmehtadır. Avusturyada yeni bir gaz madenî Avutluryanın '/lalcrdof civn-nida 10OO metre derinliğinde yani Ur gaı madeni kcşfolun-m uştur. Bu kuyu açılarak işla-lılzneğe başlanmış va ilk gunita*. | de yüvmiyn 50000 ton mtıhaa laka t mlaknalitın a.nı 1 mıkta.lı.d. haUbalecef. şâpkaa- | Seoemn başlangK.ndan bugüne kadar AvuntoryncU entns-yet için ahnan fevkaldc tedbir. 1e r hükümeti 140 milyon ndina mal olnrujtue ki batçede buaa karşılık yoktu Emniyet tcrlibatı bilhaua Temmuz ayında Nnzİ kıyamından sonra teşdit edilmiştir. 1933 -34 t ¦ m 11.İr Avuıtur-yiyı ziyaret eden lüriıller mem-Ickcla 160 milyon şiling bmk. mi|laıdrr. Romanya ve ihracat ticareti Komınya hükümeti lakaı va kontenjan itilâfları yapılmıyan hükümetlere nhııe ihraç ed acırlero yüıda 10 nit-ı- -ı le prim ilauna karar vermiş tir. iı« dem. k 1 elli aııln bana ndı oynımanıla (ıı.'uı „•>>. II mi tılıim vır. H« I ıııııorum. B>na ı Un-lan ınnra ir memuruna um kın dönüp ilivı — Arlık şerik olduk, yapırık irşay yok. Kıybederacm dr, bı-ınıraaıu da berıber.ı. Gene kıl gıildü ve mühendiıin

elinden kurtal»m>yafifını »[ılıyarak bir lakımla ç'kip yanına nturdn. IIiiidid etrafında oturan oyua-1.1 .'m I..-pu de bu manıu/ıdan d ı> 1 11. a r a k gülümaemrk te İdiler. I'ilhakikı gene hu okadır gûıel ıd,. bale eııldûf .i vakit alman ayrıca okadır ar akta ıdı, ki onun yüıündrn nyunua biraı gecık-aıoınr kimarnln kıınuaı mümküa değildi. Oyun 1-..,...-. |VırIemil) yıae klfıt cehU. fıkıl bu defa kıybet'l. Ondan ¦ birkaç defa daha klfıt vektl. fakal arlık .Iflımiıı'.j ÇuakU her c*ki|İBda kaybediyordu. İS. ¦ k •.. tecrübe daha ani, yine kaybedinc iakemleıİBİ geri aldı ve gen* kıta dedi, klı — Oynadığımı! kafi. Matmaıel tSell) iıtrıaenİı birıı bahçeye f ıkıp havı alalım. Ceoc kil çok amitecaılr (ûrüia.* yordu. ııten oyunda para kaybedip İv mfıt**aılr olmayan kadın lıuıvurunı imkân yoktur, dedi, hl 1 — TılıİBİıiıı donmeaİBe ben Mbrp oldum Yaıuona galir gılmaı kaybalm-ffe h-ıladm... Fakal kabahat bende defil, <Anha b eni ılı -af ır dinli. Devamı var Teaıinlevvel 2 îsveçlî Prens ve Prensesler Bugün şehrimize gelip Ankaraya gidiyorlar Misafirleri getiren vapur saat 16 da Haydarpaşada demirliyecek, Prens ve Prensesler Istan-bulda durmadan doğruca Ankaraya gidecek ler l inci tehifeden devam Pı tok la tatbiki o* ve m...,. BlmeBCiaret rtm-J' memur olanlar ll'i ı... - Vekaleti beeloci dalı* tefi Hali* Fuat. Prolokal .-: muavini Şefkati Beyle rdir. VelUht Heıretler.Bİn mlhmao-darlıklarına muhat*ı muf'ttip HtaoÛ R.ıa Pata t"T'" otunmu.tur. ttanf, veliıMı r-maiyetin memleketim ri bu tiyaretleri. mı'ûm olduğu üıerr, tennfcl luly» teh Itrinden YunanUlana intikal edee re Scliniktto şehrim'ue münlahi olan eark aeyahella rinin ton denil D.rhalealdir. Kaşılama programı Kartalıma programı bet veç hi atidir ¦ H ITl İli, rakip baloadaklar. Vealand vepnroooa, Havdarpafe limanında dem.rUmeaial müt eakip Hükümet namına lalaabal Valhi ve Beledi*. R1111 Muhittin Bey. m.h-mındarlan Haaan Rua Pata. protokol »e S ioei taba müdürleri Şefkati »e HUM F-at Beyler ınrahnA- ıı battı »Bacaklar ve kendilerin".4o| geldinis. denecaklir. Prena re perenaler bıırnb. vapur-dan bir taotvrle Haydarpaşa nbtı-¦ma çıkacaklar gtrda rOkupl rie amade bulundurulacak olan trende, R- ılı iı m*.ur Haıratlerlnln vagon lanr.ı geçerek doğruca Ankaraya hareket edeceklerdir. Atlı lai-afürler*. gerek rıhtımda, gerek gar dahiliadc askeri et po-lia kıtaları aelim raimi n! ifa edecek ta bir bando mûıika 'Irıet-martıoı ralaeakbr. Sıat 18.15 de buıuıı tren, Ankaraya bereket edecektir. İsveç hakkında malûmat İne. Velİahtı İla maiyetlerinin memUkıtimiıi ılyaretlerl muaaae-betile, lareç tc bOyfik mitaf bıkkında kerllerimlıe ban matömat •ermrgi fayda'.ı bulduk. Iıeee, Iakandloa»ya Yanmadanııı ı şarkını *e müblm bir kıımını brgal eder. a4etahaiaatbiyeal 173,035 mil murabbaı, yahut Britanya re IrUndanın takriben birbu.uk miıli bûyuklûg Öndedir. Iıvı ı .11 Şimal kum. dağlık ** gcaiş mıkyaıta ormanlarla kaplıdır! tr-rket re Cenup Un Ut daha liyade mÛBbiltlr. 0, tarafı au Ik İhata edilmiş r* aahUltrİ birçok adalar m eerp. ld.ef körlerlerle girintili çıkıntılı bir bal ılraııtıı Birçok göl *e nehirleri İstanbul Borsası kapanı, liatleri I - 10-1934 ÇEKLER Açılış Kapan,, Londra 61 8.50 418.75

Nev-Yorh 0.80111$ 0,6015 Pariı 13.06 12,06 Milano 9.2758 9,1758 bVûkael 3.40 3,3994 Atina 83,2950 — Cenevre 2,4354 7,4357 Sofya 65,5588 _ Amıterdam 1.172* 1,1772 Pnv, 19,0*75 — Stokbolm 3.1İ2S — Viyana 4,2775 — Mad.it 532 5.8175 Berlin 1.9T7S 1.9765 Varşova 4.2067 — Budapett* 5.9S50 — Bükreş 79.5875 — Belgrat 34.7875 _ Yokohama 2.73 _ Moıkova 1089.75 Tahvil vc im. -tlcr Aç.tı ¦Hasa o* i letall 1*11 rhraaaya* it,w J,ı fritu rtb-k borcu takrlll I Ane-lolu D.yalu I II B ¦ tr« I I'.:.,. Ergani A f>fi-l B Mcrkrı U.'.k Trıeıvay 1< kaak I.-.T.. Aralın çlıaantu I*. Dtak-I.rniirFiaaJ 29,60 29,60 62. 62. 58.50 58.50 10 10 1İ50 1350 49.50 49,80 vardır. Merakalıalhiyaalnln y filde aekiıinl bu İt »ulan, elli dok otuna İae kıtaıı ait mı ça ar olan ormanUr haplar, lıvcçia man-laraıı - (imalindeki yalçm dağlardan, çağlayan ntbir ve ş lerdea mrrkeı ve cenup mıntakalarındakl grnif ve gGıel ovalara, vadilere, göllere, ve beyt i tıcb Kayın agaçlanna kadar - İtte (eli, 1* D t (hurdur. İsveçliler ve hayat İsveç balkına, elyevm mevcut " TcillaBÎC „ ırkının en laf »e karışmamı*, bir kavmi oazarile bakılır. Dünya ırkları m n en uzunlarından hindir. T.p.k bir l tansın ve mavi gollüdür. Isvtçİn nüfuıu 8 milyondur. Bunun altı milyondan faılaaı İsveç te yasar. I - ¦-1 ç- Avrupanın en eski bir krallığıdır, İsveç parla re en tosu beşyOr. senelik bit nuri klir. Uveçlilerin şairane bîr miracı, tabiate kartı derin bir sev-p'.i. aynı zamanda makine ve fen ne kartı tayanı kayl bir temayülü vardır. Bıı itibarla, dünyaca föbreti olan lıveç muhteı VC mûhendr-lerıısııı. mÜtefconİn v« kipfleıinin adedi nüfusuna nisbellc çok yükıeklir ve bun-larm dehalarından dünyaca U-omm ı kac milimi tanayı doğmuıtur. İsveç maarif lahanada da çok yüksektir. Burada okuyup yaımak bÜmiyen bemta yok gibidir. Itveçte umumi hayat tevİye-ti, bilhaata iaçi aiDiRan araıın> da fevkalide yüktekUr, Yapt-Un i(limaiyal ve himaye iden bültln dünyanın nazarı dikkatini celbedecak demeyi bul-mutlur. İsveç te ıe birlerden utak mahalde bulunan mâteva-ıi çiftlik amelelinin kulübeleri bile elek

rikle tenvir edilmİ-lir. İsveç sanayii Uveçte bilhataa kerette, odun hamuru, kiğıt, demir vc çelik I aanayii çok ilendedir. Bu me -yaoda bütün dünyada maruf "S K F„ markalı bilyalar ve rol-manlt yataktan, Uveç kibritleri, elektrik süpürgeleri, otomobil, telefon. ve otomatik telefon teaİaatı ve ıaire vardır. Velia ht ve zevcesi Veliaht Güttav Adoif inceliği. raülİyetperterliği ve nezaketi tay esin de me mleketinde çok ıcvilmi} bîr tabsiyettir. Bütün hayatı ahlakını olgunlaştırmak, ileride kendit liytn vatife için ilim ve tecrübe edinmekle geç mi, denilebilir. Vcliahtm kül'ürün her sahalında, idare, maliye, sanayi ve ticarette çok kuvvetli bir biL g iaİ vardır. Konuaurken çok neşelidir ve latifeyi tever. Sigara ve İçki içmcı. Asri leıyinı ve anatlere ait hareket ve tcsebbüılert himaye eder. En büyük merakı arkeolojidir, fjvaçte. YunıoUtanda, G|-ritte yapılan aıarıalika hafriyatında t bulunmuftur. Veliaht İki sene Upsala Üni-¦<(-.(¦ mivî>¦ okuduktan tonra *abit olarak " Svea ,, piyade ala yında bulunmuı ve devletin birçok dairelerinde çabsarak bu buıuıta bilgisini geni-Jetmi,tir Ş mdiye kadar çok seyahat etmis. ve dünyayı bîr kero devretmiştir. Zevcesi Prcntct l.in* Ingili^-dir. Nezaketi, iyi kalpti ve aa-deliğî sayesinde İsveçlile r aralında çok şöhret vc muhabbet kaıanmi|tır. Prenses. İçtimai ¦ilerle ve hayır Lflcrile yak tk adardır. — ZAMAN — Avrupada Diplomalarla Musaddak Birinciliği ve En Büyük Mükâfatı ve Zafer N işanını Kazanan HASAN MÜSTAHZARATI Tıbbî Müstahzarat Haıan kuvvet »urubu k'içük büyük ,. . 1K, ÖkıGrük PaıtiUerl 60 100 150 30 Kolonya ve Losyonlar 90 Derece halta limon çiçekleri kolonyaiilc yasemin, leylâk, menekşe, nerki» çiçeklerinden ve nıbnuvaı esanslardan İhtar edil. mistir. Küçük cep lisesi 1/24 litre 25 Cep si ıı 1/16 Küçük 1/6 Orta 1/4 Hasan kolonya Düz bi yük şişelerde ve losyonları Büyük 1/2 Cam kapaklı liseler 1/8 ......1/4 ......1/2 Hasan Icvantaları Nesrin kolonyası 1/8 1/4 1/2 1 Aç.k . « Çara kapal 'ı yiıelcr 1/8 an a u a t/4 _ 1/2 Kokulu Sabunlar Hasan tuvalet tabanları k.ı. ik bd< İk Haıan tuvalet tabunu 220 tir. 140 ., Lükı . 250 , . Hatan ghserîn «abunu «» *. H Hatan Gilserin sabunu gül Hasan Tıbbi Sabunlar ., 40 .. 70 , 130 , 150 , 250 . 500 , 130 , 200 , 3 00 100 35 $3 100 200 Ue 250 80 130 200 10 15 25 25 35 10 15 25 20 Krem ve Biryantinler Hasan Kremi Vazo yağsız Hasan Kremi tüp İçinde Hasan Bir ya nt ini Likİd ,. . Yağtu ArjanUya ,, n Yağsız büyük

,. Yağsıı Ukid „ „ Yağnr büyük 50 20 25 40 30 50 50 75 Şampuan Saç suyu ve sabunları Saçtan uıalır, kepekleri *c mikroplan iıalc eder ve yumuşak tatar. Hasan şampuanı 10 Haaan taç ıuyU 25 Hasan Trihofıl saç suyu 125 Tıraş Levazımatı Haıan tıraş tabunu 25 ...... Kremi 30 Hasan tıraş bıçaklın 10 adet 4$ Hasan tirat bıçaklan 1 adel 5 Çiçek, Gülsuyu ve yağları Hasan Çiçek suyu H.ı GU «uyu Haıan Gü!yağ> halis saf Hasan Neroli Etanıı Haaan Nane Ruhu Hatan Melisa Ruhu 5 10 1 1 5 10 Gramlık 1/4 1/2 1 1/4 1/2 I 40 50 60 40 50 60 30ü 550 75 7$ 30,1 550 50 50 Diş Müstahzaratı Dişleri İnci gibi yapan vc dip etlerine ebedi hayat veren ve kanamalını meneden ve dİj ağrısı kikasında durduran, dia-lertn çürümesine manî olan: Haıan Di» Macunu Dan tos 20 Suyu 30 " . ' Orta 60 Büyük 100 Gayet sağlam ve sert ve mbhl dit fırçalan Devlet avukatları Devlet davalarını takibe memur avukatlar hakkında tkaıır-lanan niıamnamc âli taadika iktiran eylemiş ve dun vilayete tebliğ edilmiştir. Bu niumnamcde avukatların vazife, salahiyet v« mesuliyetlerinin dereceleri İle davalan ac suretle ikame vetakip edecekleri, feragat ve eulh yapabilecekleri tetbit edi lmektedir. Ku.ını mücadelesi dün başladı Dünden itibaren sebrimiıde Küam hastalığıyla mücadele basla mittir. Evvelce uıun ıııadıya yaldığımı! veçhile tek brnakb hayvanlar bu mücadeleye taht olmaktadır. rin muhtelif yerlerinde îtlaayonlar teıis edil mi* t ir. Nefis Yağlar Kuvvet, sıhhat nefaset ve lezzet ifade eder. Hatan Zeytinyağı 1-4 Kg. h 1*2 i. 1 2 .. ,ı .ı 6 ., Tı nakeaile Hasan Hüil'dö Parafin" Hasan fıstık ö, ıi yağı Haaan Hıntyağı halis tt I* it Haaan bademyağı t .1 ¦ Haıan halıkyağı Kı.çük sis* 25 Gr. 50 ,. W 1-4 Kg. 1-2 1 r. 2 40

50 75 125 450 1050 75 50 2J0 20 25 30 4ı) 40 60 100 175 Haşaratı ve Fareleri Öldüren Fayda Hatan 1/4 Litre 30 1/2 . 50 1 ,. 80 ,. ,. 6 400 , N Büyük an haJiyda salı kilosu 70 Pompa 100 ...... -U 60 Far Haaan Fare /thır M.n , 25 ........ft*i»Y 25 .. . .. Büyı (kr. 40 Hasan fare zehirleri ikisi Varada 40 Glüten Mamulâtı Şeker has tali ğ ma va layıfla nağa mahto» olup fckcr basta-hklarında ton ettibba kongreaiı i kabul eylediği formül üz.-ce tertip edilmiş çok dakik ve ayarl dır. Leııeti güıel ve çok taz Haaan Glüten ekmeği Gevreği Bademli Glüten Çimeği . Glüten Makarnası 1/2 Unu 1/2 .. .. Şehn.esi 1/2 .. Hasan Diyaberik ÇikolaU. Şekeri 50 100 '.'50 Gr, 35 55 55 55 55 55 25 450 40 70 150 Özlü Hububat Unları Çocuklara ebedi bir bayat b'l.-in tatlı, çorba vc pürelerin Haaan Pirinç O; n unu ,. Buğday O ı n'cyaalaı . irmik Özü unu Patate» öıü unu Arpa „ ,. „ Türlü ı. „ Mercimek,. ¦ Beıelye ., „ „ B. Mıstr ,. „ . Kettane ., „ ., Fnaah/e „ ., Nohut „ „ . ÇaTdhr ,. ., Ynlaf „ ,. Öılü unlan diğer envai Brekfast bitküritleri m sıhhat baha ve en neflı imaline yardûn aden: J50 r(Araıot) 500 Gr. 25 25 25 25 25 25 25 25 (Korntlavur) 25 25 25 25 2S 35 6J 40 30 250 Kilosu Pudra ve sürmeler ılıtın tocuk pudralı teoekr kutu .. . . ~ P*Vet Talk pudrası 500 gram kuru ,. Sürmesi sürmedanlıkla Sürma lüks türme dardık la büyük Hasan Setliç tozları Hasan gazoz tozu . büyük ¦>•« 4 miıli Haran karbonatı 100 gram 250 .. 500 _ Hatan demirhindi hııİtaati Orta -toyük Muhtelif Müstahzarat Haıan Granto Perzertatif 6 adet kutu Maimukaltarı o dUtile 1 Kg. fİ.eıile . .. 2 Kg. 25 10 40 25 40 30 50 100 10 20 35 40 60

100 50 75 25 40 Harbiye Aksaray seferleri Tramvay Şirketi Taksim Aksaray arasındaki seferleri dünden itibaren lâğvetmiı ve bu hattın ye ine Harbiye - Aksaray leferieri Ihdat etmiytir. Askerî heyetimiz bu gün İrana gidiyor Iran İle Efganistan a.jsmda-ki hudut ihtilafında hakemlik yapacak olan Birinci Ordu MuKaçak boya Köstenceden Ihnanımııa ge-gelen ve Türk bayrağını taşıyan «ark vapurunun gümrük muhattı? memu pdan arattırma neticesinde 190 kilo siyah Burda boyası meydana çıkarılmıştır. Vapur sahibi Os Kaptan mahkemeye verilmiştir. fettist Fahrettin Paşanın riyasetindeki askeri heyetiny bu gün Tr.ıbıon Isrikiyle İr. n ı . k 1. r . mmm — ZAMAN — rejfınıtvv-l 2 ™ ¦¦ Sümer Bank —1 Yerli Mallar Pazarları Galata şubesi açıldı BEYKOZ Fabrikasının kunduralarını satıyor Galatada Karaköyde Caddesinde Yeni mağaza yolunuzun üzerindedir, geçerken bir defa uğrayınız, Beykoz kunduralarını mutlaka beğeneceksiniz. İstiklâl Lisesi Müdürlüğünden: 1 — Henüz kadrosu dolmıyan birkaç anıl için kız ve erkek talebe kaydına devam olunmaktadır. 2 — Kayıt için hergün saat ondan on yediye kadar müracaat 3 — İsteyenlere, mektebin kayıt şartlarını bildiren tarifname gönd mmm^mmmi Adres: Şehzade başı. polis merkezi arkası. Tel. 22534 Askerliğe davet I . Askerlik Şubesi Riyasetinden i 1— Denil sınıfına mensup Üsküdar mıntaka» ahalisinden olup şubemiz yerli ve yabancı efradında 7 doğumluların (dahil) bakayaıile yine deniz eınıfına mensup 328 doğumluların 13-10-934Cıımar abah saat dokuıda Üsküdar subeıine müracaatları. Denil efradından bu doğumlu* Urdan bedel ver klerle de bedellerinin 11-10-934 aksamını kadar bedelleri kabul edilecektir. Bu tari hten sonra bedel muamelesi yapdraıyacaktır. 2— Piyade, Topçu, Muıika, Muhabere, lıtihkâm. Nakliye, Süvari sınıflarına mensup 316 ilâ 327 l doğumlu bakayalarla yine bu sınıflara mensup 328 doğumlu efradın 24/1. Teşrin/ 934 Çarşamba abah saat tekilde şubede ithali vücut eylemeleri. Ve bu sınıfların ve bu doğumluların bedel p ralan da 23-L Teşrin 934 sah aksamına kadar kabul edilecektir. Ona gire müracaatları ilân olunur. istanbul Asliye Birinci Hukuk Hâkimliğinden: Mortiı Adler cf. nln müddea-aleyhler Galatada Topçular caddesinde 78 No:lu Merkez ecza hanesinde Jan Israd Jürcsko ve Ga-latada Lüleci Hendek Ardın han 12 No; da Akilea Ren e Jnreako ef. ler aleyhine ikame eylediği alacak davasından do. layı tebliği rauktezj da va arzu-tubnin müddeaaleyblcrden Abi. le Rene Jüreıko efendinin ikametgâhının roeçhuliycti ha ebile H U. M. K.n 141 d madde-"nr tevfikan İS gün müddetle Ülnen tebliğine karar rcrdmiş old uğundan mumaileyh Akilea efendi ilânın ferdaıından itibaren on beş gün zarfında cevap vermedi ktirde hakkında muamelci m'ıiteakıbcj kanuniye-ilin ifa edileceği Hân olunur. İmtiyaz sahibi: Ali Um ¦mi Btşriyıu idare eden yan müdürü, C. Hikmet hUtbaıl tUul.ı Ç İnhisarlar U. Müdürlüğünden: ^ Avcılara Almanya'da VaUrodc'de kâin UVı barut fabrikaları mamulitı Perfekt markaü birinci nevi duma nsız av barutunun Tophane Satış mığazaııoda tahtına başlandığı ilân olunur, (6049) "84,. adet yangın töndurme baltası ile "500,, kilo arap tabunu satın alınacaktır. Taliplerin

şartnameyi gördükten tonra pazarlığa İştirak etmek üzere V, 7,5 tcminatlarİylc beraber 15/10 Pazartesi günü saat 15 le Cibalide Alım, Satım Ko-miıyonuua müracaatları. "6242,, Ülkü dar İcra memurluğundan: Tamamına 3750 lirn kıymet takdir olunan lataobulda Hoca pata ma bal leşinin Hüdavendi-gi r tokağında etki 13/15 yeni 56 ve 58 numaralı dükkânı m ûş t emil hane elyeım kârgir o'elin S hiııesi. Sahf peşindir. Müterakim vergi vc evkaf borçları ve tanzifat ve tenviriye müj t er. ye ait tir. Mü)Itrilerin kıymeti mubıra-mineniıı yedi lıı.nl. ntıbe-tinde pey akçeleri vermeleri İcap ede ma şartnamen 29-10-934 tarihine müıadif Pazartesi günü divanhaneye talik edilecektir. Biri nci arttırma 4-11-934 tarihine müsadif Pazar ,!.ı-ı. su) 14 den 16 ya kadar Üsküdar icra dai resinde ya pda çaktır. Artlırma bedeli kıymeti muhammeneuin % 75 sini bulduğu takdirde üılünd akılır aksi takdirde en ton arttıranın taahhüdü baki kalmak üzere arttırma 15 gOn daha temdit ilerek 19-11-934 tarihine müıadif Pazartesi bü-anan» ^ BeSİktaS -*¦"»¦ DİKİŞ YURDU' On acneTdenberi tedrisatının mOkemrreljyctiylc tanın mis hanımlar biçki ve diki» mektebidir. Mezun hanımlar biçki ve dik;i mükemme-len öğrendikten maada ayrıca çiçekçilik, şapkacılık, k e boya ile teryi-natı da öğrenirler ve tam bir sanatkâr nlarak yetişirler. Mektebin deri p rogramını ve şeraitini mutlaka görünüz ve isleyiniz. Kayil devam etmektedir. Akaretler ¦nmmmj. 64 nüıuero mmmma Halkevinde temsil Halkevinden: İstanbul Umumi Mecliune Aza seçimi münasebet ile: 1 - 4 Birinci teşrin 934 Perşembe günü akşamı saat (20,30) da Tepehaaında Meşrutiyet caddesin i (Beyoğlu kıunı)mııda bir temsil. 2 - 8 Birinci teşrin 934 Pa-zartesi günü akşamı laat (20,30) de Cağaloğlundalci merkez salonu da bir konser verilecektir. Arzu edenler temsil davetiyelerini Beyoğlu kıımı ve konser d avetiyelerini Merkez İdare MeI K. nun m-ı.ı .Iı mahıusauna '" I tevfikan hareket elmcleri vc >- I daha faz la malumat almak it-tiyenlerin 933-2247 No. tu dosyaya müracaat etmeleri ilan bildir. olunur. > Edebiyat Tarihi dersleri {TANZİMAT t EDEBİYATI h Liıelııİn on birinci aımllırınl t mıSıııı > Yazan: AGAH SIRRI P birb.it güne kidir çıkacaktır. f Tevzi yeri: P l-liklilU-al t «evvvı tılebe Koop-rali(i Tepebaşı Şehir Ttyatroınnda Bu akşam ***** bttMhft»! Cürüm LoeıUr 250 - 300. Kolluk 10, Sandalye 40. Galeri 30. İlli 6 «ı Hukuk mahkemelin, den : Gümrük İdarelinin Büyokadaca Paıhal .akağındı I Nol İu hınr ¦ bildirilmiş et brrmoribi Ulep bir mıh mûddelle illnan tebligat ıkarır verilmiş ve emri uhkikıtın 1K10/7J4 tarihine müı laat M da tayin kılınmış olduğundan yevm va vaktimelkûıda mahkemede b.nat hım bulunman veyahut taıatından bİr vekil goiıdermrıı lilıumu bryan ve ıkıl kilde Hukuk ...... ı . ¦ meleri kanununun 401 inci mıddeti mucibince bıkkındı gıyaben muım ¦ la icrı n ¦in».-.i-. ¦amını hıim olmak özere ilaa olnııur. (3174) Aıliye mahkemeleri İkinci Ye* nileme bOıoıundın

Vı iı Müdafii V.Ut.ti tarafındın K ı J .I.... J- Kınlloprak raddeıınuv Reail Pıta aı.katındı 16 No. Iı hanide mukîm Haaaa Sihri bey aleyhinde açılan alacık şenlenme muameleli r-nanadı: halen ikametgahı ^meçhul bulanan müddeialerh Haıtn Sabrl bey ha kkında ilânen tebligat Icraaına karar >crilrai|'ldıi')unlan laik.katın icra kıhnıeığ. 21/12/9.14 tarihini muaadıt paıar ganG aaat 14le Büroda haıır bulunman lüıumu teb'İg makamına kaim olmak Oıere İlla 01T» İ t an W Uırdüneü İcrı Memur, •t undan : Yrminü ehli <ukaf tarafındın Hilmi Kitaphanesinin yeni basılan kitapları: Fizik dersleri Lise ikinci devre için - her sınıfın kitabi ayrıdır. Müellifi t Ankara Gazi Enstitüsü Fizik Muallimi Hayri Bey Bu eterlerde, ilmî seviye kati yen düşür iil mi yere k. Fiziğin g|>Ç taydan mevzuları, kısa, açık ve temiz bir lisanla az na içinde, güzel .ekil ve şamalarla anlatılmıştır. Hilroi Kjtaphaneıi bu kıymetli eserleri, Fizi yca öğrenmek isteyen butun talebeye tavsiyeyi bir memleket vazifesi sayar. 9ncu sınıfın fiatı 10 t II no sınıfın fiatı 135 Kuruttur. Satış yeri İstanbul di Hilmi KiUphanesidir. Kozmografya dersleri (Lise Edebiyat şubesi için) Riyaziye mualLmterinden MI mjye Hanımefendinin eseridir. Maar.f Vekâletinden liseler e kabul edilmiştir. Resimlidir. Yazılışı çok sadedir. Muhtasar ve bütün liseler vc muallim me pleri için çok istifadeli bir eserdir. Fiatı ( 50 ) kuruştur. Hilmi kilapua netinde ta t ilmik t-.dır. Kimya dersleri Gazi Terbiye Enstitüsü Kimya muallimi Avni Beyin liseler için yazdığı cn son eseridir. Sade yazılmıştır, nefis basıl-roıştır. Fialı 100 kuruştur. Hilmi kitaphaoctinc müracaat edilmeli.. Dil Bilgisi Yeni Türkçe Gramer Ahmet Cevat Bey Çanakkale mebusu Tlirk dili cemiyeti Gramer Kol basısı Gramerlerin «o sonu ve en yenisidir. Türk dili tetkik cemiyetinin Gramer ve Sintakt kolu tarafından tesbit edilen salt Türkçe ulılahfarla yeniden bantmıştır. Türk Dilinin arabî rili kelimelerden büsbütün ayıklanmış olarak yapdmış Gramerlerin birincisidir. Bütün tabirler r öz Türkçedir. Bu kitabın metodu bütün muaIIimlerce bilindiği Üzere, Mı.nl Vekâletinin reımi programlarında ye olunan teklif muhledir. Bu Gramer serisi bütün orta mekteplerde pek liyadc beğenilm iştir. Orta mektep birinci yılın örneğini her muallimin görmesini lavsiye eyleriz vc meccane n takdim eyleriz. Ortamektep birinci yd — Fiyatı 45 Kuruştur. Ortamektcp İkinci yıl — Fiyatı 45 Kuruştur. Satış istanbul Ankara Caddesinde Hilmi Kitaphanesi İstanbul Millî Emlâk Müdürlüğünden: Muhammen bedeli Üra Galata: Bereket iade mahallesinin Zürcla soka- 1000 ğında tekiz oda taraça ve müştemilâtı aai i havi 7 ve 5 numaralı haoe ile dükkânın 1/2 hiıtcaİ. Yenikapı: Kâtip Kasım mahallennde yalı 1100 ğında eski 5 ve yeni 7 r.L-maralı hane Beyoğlu: Pangaltı mahallennin Kaya sokağında 12S0 do l oda ¦ .-.ıı müytemiiatı eski 33 ve yeni 27 numaralı hanenin 1/2 hisset'. Feriköy: Birinci kısım mahallemin Poyrız u>ka- 3030 ğında 25 vc Kıya sokağında 63 nuYukarıda yazılı emlâk hizalarındaki kıymetler Üzerinden 24-10-934 Çarçanba günü taat on dörde rlık suretî-le satılacaktır. Talip olanların yüzde yedi bucuk pey akçelcriy-le bu müddet zarf haftanın Pazar vc Çırşanba günleri saat on dörtte komisyona müracaatları. "M,. "6278., ¦İde cı I..,.:' uk dahi tımdil ıdilaraL r-hine miludif aalı gün te muhammen kı-metiı ¦utmııaa 7180 numıı tevfikan tali* geri bir itimi lalı kra kanunu -.-İr

¦-frrif kalırlar. I|bu maddei kanuniye ahkâmına göre hırekel etmeleri ve daha fır'a mılılmıt almak isteyenlerin VI I4Î2 dosya Dumuııilc ma murİ y eti miıc müracaatlar aaur. Posta T. T. Binalar ve Levazım Müdürlüğünden: imhaneı.nı ıı tamir ve tadili pazar-»İn »irinimeyi görmek için hergiln «atındı ki Binalar şub düşen Pazartesi günü saat 14 de Levııım Müdürlüğüne müracaat* Devlet Matbaası Müdürlüğünden kırpıntı kâğıtlarının yapılan aı değerde olmidignd.nl iba!cti y Pazartesi günü sanı 14 de paz :ek tahminen 65.000 kilo kadar ık artırmannda verilen fiyat lâyık pıiamtmış olduğundan 8 - 10 1934 Hıkla ııi i ilân olunur (6285) Konservatuvar Müdüriyetinden: Yalı kısmı "Şehir Bandon),, için Flüt muallimine lüzumlardır. Talip olanların şeraiti anlamak caat etmeleri "6291, Sene: 1 Numara: 115 Abone Şe raiti ?.¦.'.>- için 1 «ı--l.l. 1 VI Kı. WmH§ Itiı* — ite* Kr. t ı,U Ut . ¦ .......— »1 . —-—¦ IHO _ .....J» 1 „.....---13* ,. Vartan* enler fr-rf Svl't f/7 tFOtf; XİM ZAMA Motbıal Ebûıziva, İstanbul Ç Sabahları Çıkar Siyasi Gazete Yevmi makale Sormak hakkımız hatta vazifemizdir Ellimi m l'ir İbl hail* ¦" l • I ,ı. ıetel-rde Bulgarların Trakya komitesinin fethedildıfl t—ya Iofiısh ey. led.(i bıkkında biı ha |tı. Sil bu haber ıi'i.ıu bryanı memnuniyet etmiş ve Bulgarlann nlhı-yal boranını Tütkiyeye kar» d bir mini takibine karar Icıniı bulunmalının, Balkanlar aıı!hu namma hayırlı bir alamet oldu-(unu ilâve eylem.|Ith. Sofya mu. kabirimitin bugünkü nüaban uıda m Sn der iç mektubuna naıaran, Bulgar hükümetine, bitimle ı '~n mi-ııaıebatıada dlırüall İallcal , IıI ı r I ¦ . ı. anlatılıyor. Fil* hakika ( Corgiyrl | hükümetinin geçenlerde fethettiği bnmllv,yalnıl ( Trakya itlih'eı k om ileti ) imi), yokaa ehemmiyet ıtibatile vc raklanmııa göı dikmek nokt al naıarından ondan atağı olmıy an ( Trakya müfterileri eemiyati ), hala faaliyette bulunduğu gibi bu cemîyrtin va.ılai nc|rl etkin olan (Trakya I gaıete.ide elan İntifa' etmekle im*ş. Mokabiılmiı meklu bun da, Trakya leı ıı ıo" ndıhaunda m ır.deriç bir makaleyi aynen tercüme etmektedir. Bu makalede (öyle bir cümle de var ¦- ~Biı altın Trakya-aın çocuklarıyıı, o yeeler bilimdi, varın vioe bilim olaıaktMatbuatı hür olan rarmleketleıde iae gaıelelerin netriyatından hükümetler katiyen değildir. O neşriyatın rncıulıyetı. tamamen ya. n yaıaolara aitlir. Fakal bugün Bnlgafiıtanda vııiyrt tamamiylo de[ıımi,llr. Muhabirimilin. haataten aaıarı dikkati ealhattigi veç. hile, (Görgiyef, hükümeti matbual hhrriyetiei tamamen ilga etmlaIkr. Slyaıt fırkaları da|ıtt>gı gibi onların gaıelelerini de ortadan kaldıımıştır. Bugün İBti|ar elmeıine mûaaadr olunan gaıeteler dr ııkı bir ttnıörc tabidir. Suh lı.lı Bul gar utanda, I Trakya mültecileri lemiyeli ) namiyle bir cemiyet meıcul o'maıından ve onun ( Trakya ı namiyle bir gaıete çıkarıp bu yolda neşriyatta bulunma, nndan Mûıyû ( Görg re arkadaşları tamamlyle meıutdürler. Bu mcıuliyctl te|dll eden ve hatla vahim bir hale bo yan difar bir tebep te vardır. (Görgiyef) kabcneai. Yugoalavya İle uyu)maga karar verdıklen aonra meıhur MıVıdoaya komiteaioi dajıt iverdi Makedonya komileaini dağılmak er hangi bir hükümet için hakikaten hem çok muıkül hrm «ok tehlikeli bir iş İdi. Fakat Müt-yû ile arkadaşları buna cüret ettiler ve muvaffak la oldular. Hatta komitenin meghur ram i (M.hailof) - da Türk i vere kaçırdılar. Vakıa bu kaçırma meec-

leaioin önce lanoeltigimil gibi Öyle pek te tabii bir şey olmadıkını aonradan anlamadık değil. A)agı yukarı ( Mihailof | bilim topraklara Bulgar hükümetinin göl , u-n .... ¦İyle ıığınabilmi|tir. Bu göl yummada da, Bulgar hükümetinin "bir tatla iki kuı vurma l bir iu anar gıoı ıvaıır ınnuren nu nomıteyl da|ıtabilmtştir. I|te Yugoalavya ile uyunmak halırı İçin hdyle tehlikeli bir te- g.-ı«me n çekıaahyen ve onda muvaffak olaa (GörgiyeO ¦ı'-.ı'.ı içia. lıaeı nihayet bırfaaç I fayda \ tldaa ibaret bir (Trakya -..ı dağıtmak ve o* I arın gatetrtın. kapat mah levan bak daŞılmr. B- gar fchkaaneti bvnv yapamterea ve ktU ImeatUnameta ynm haytada bir B-lgar garatvamka (Trehya bUkyaaV. yine birim etaıahhr) glW arpriyatma mkaaede ediyeraa b u kükumttlrn keaap aoemak va lalaaıak h*m '»•-1 im ham da vaıllvmııdır. Ebüıziya Zade Devamı 2 inil sahi/ede "Mudanya,, konferansı zaferimizi tasdik eden birinci beynelmilel vesikanın tanzim edildiği "Mudanya,.konfe ransı, tarihimizin şerefli bir sahîfesinde yer almıştır Craeeal -ll~,.-,t—, va •Manbıllı. •<-/. met Pat», Anadolu harbini böyle yal üıoelada LİU* ada*ak —i—¦«' "**.d kuvvetlerini ayağına getirmişti •Can |ie*rrar*an 3 Teşrinievvel 1927... Hu ı.ıı ılı. yakın raaıımiıin şerefli hatıralarından birik* taşryoe. Türkü imha elmek rvtı yenler Anadolunun ha-mm iane t inde boğulduktan ve Türk milleti bin bir fedakftrhk vc on binlerce ıchi-din kam pahanın muciıevl bir ta'rr kaıaodık-tan aonra. galip Mlâhlarımı -¦ta layil ettiği ballarımın mua-harta va maka-valelere bağlamak : j ¦. r»ı taıafU TdrVor-duları " Miıakı Milli ,. hudutla-Devamı 2 inel mki/ede m kaval. nya,. da Pek tarihî bir resim Ordularını lafrrdau relere ko|lurarak bir halei jauu şerel İla muhat olduju halde Mudany aya grimi, olan lımet Paıaılan müllefihlaıi namıoa -¦'.Ilı ve m .¦ n-1. i.temek merburiyeliad lan Ingilıı i|gal kumandanı Ceneral "Harington.,un An a dol uy a ilk ayak bastığı tarihi an ¦„•„...-. ıraaf ara1!!»*** idf.a/ tmmtffm lımri l««-ı ¦ ¦-.. aaıaı letS" İrin ¦ ..m . ¦.. w *•¦'¦"«¦»• »•'•>-"• '< >i<|(>". Hudaaraya r< •nurlu ua *ar»nlı* al' Crarre'l. k.,di~l m* nıUl'l» Mmdanf lık yaftama afdarfa *f< Otl .1*: . İle »ar nara) Sı'-danklra Irkttâl. reemM af mS luamea-. Fıkal üara Mndaıya ıa/aaıa*^e rifııa arfaıd a a. nraa.fık Antenin r»»-a*/ar,.« aeaa " ila I " u 11 sene evvel bugün.. Hiç çıkmamak üzere gelen düşman dretnotları ve askeri haibühasir Istanbulu terketmislcrdî... Tıp fakültesi yine mi taşınacak? Fakültenin bütün heyeti île Çapaya nakli düşünülüyor Talebeni* kottahmnele'e dm-ğıtmatı iyi <*> v Tıp Fakültesini H .. .1 dan kaldırıp Istan bula getirenler. Istanbulun birçok baştana, neler inden edilecek olan istifadenin büyük olacağını ileri sürüyorlardı, Üsküdar ve Ka-dıkiıv'iınl arıo arlığı dolayıaİle talebenin istifadeleri aıaldığı İddia oiunu-yocdu. Haber akdığsnsıia g

esioi Ittanbul hastahanelerine dağılmaktan da memnun kalmamıştır. Talebenınde Urbirine çok arak olan bastahaaeler arasında gidip gelmelerinden bOyük mahzu rlar olduğu kanaati yavaş yaşat, taraftarlar bulmaktadır. Mesela Ftfal hasta hana sinde Ço cuk cerrahisi Jeralosl için ayn-laa asa yatağın bâr it t ifade temin etmediğim m yatağıı İıUnbul taraf- __ larındakl has-tahanelera m -klolunahslece -ğîni ileri aûreoienn ve halt* Cerrah Paşa . Gurcba, Haseki haıtaha nelerinde parçalanan kuvvetlerin, eskiden. Haydar, paşada olduğu gibi birle ştıril-mcn fikrinde olanların dülâlûşları bugün kü variyete gore ay kan btUkb cduDaımaktadV. ~ Drvamı 2 intı tmnlfeİe Çarşamba 3 Teşrinievvel 1934 "En büyük Haz, bilgi denilen ükıekligi ölçülmeı lahikanın her hansi bir noktatına kadar yüks e oradan âlemin içyüzünü seyrelmekledir» Lacreea (Şerhi 1 û.eû «bifada) V f. Tıp /akaI» ıı .'>-'.-ı fflı ıhla At: B. Hâkimler Dün gece neşredilen terfi listesi 7 nci sahi-femizdedir. İstanbul Maarifinde neler olmuş? Müfettişi umumî bir çok yolsuzluklar gördü Bîr hayli İlkmektep muallimine de ihtarname gönderildi Ittanbul Maarif müdüriyeti muamelatının İntiıamm olduju vebalı yolıuı hareketler yapıldığı ha lfıtliylerindeı, Nuıi demli miıfctlitlerinden olan Nuri Bey Vekalete ^ ..... t l. mektupta tu dört mühim meaeleye temaı etmekledir. Devamı 7 İnci sahifede AaMKarr.a Atlı • I »*¦*•>. 'icaf Iravvalfar/ tanarafferini n raa'kr. -ra.ırr 1 İMİ M-ı/eraı>a*e. Yeni TarJM Ta/rikamu 'İttihat ve Tarakkin İle»! "Hürriyet ve İÜlâf. karşı karşıya CMahmul Şevket Pata vakasının içyüzü Bu kanlı vnk'anın btbaraiyot) taraftan, fedaileri, »aileleri-, vo daima porde gerisinde ı> ¦•• asıl elebaşılar— Pek yakında neşre bağlıyacağız eliahtı ve maiyeti Misafirler dün geldiler ve Ankaraya gittiler " Vasland " vapurunu bir Tayyare filomuz karşıladı Veliaht Hazretleri, kendilerini selâmlıyan askerîmizi teftiş ettiler /ıvea Ka'laatı CIMaı Adttf. Httflh'l Iıveç Vrllabtı Prana Göılav '. Adolf, refîkalan Preaıee Lult ve barimeltri Prentce Ingrid Haı * Ittlni hamil ~Vatland„ vapuru, dOn ı>)ledea aonra lam aaat ~IT. da ı Tininin dahil o lmut ve Haydarı-«ı« dalgakıraaının afıklaııada drmirlvaûttir. IHhhmet r.ımıaa Hariciye vekâleti S taet daire mkeer. bhdht. Fut ve Protokol ı-b.. aamihr maaeâai Şefkati. Ittnabal şehri aa-mma vali MuhitrJa Beyler 'Sakarya, ota! öcüne rahiben v esaite gitmişler. Veliaht Hasretlerine *Heş ¦iıi ' . :e r:; .)!-.¦;. Bu eıaada Sabanlya faışlatıadan toplar atılarak aslim raimi İla ¦ ¦' ¦ 1.11. vapa' buna düdük çalarak mukable atmiytlr. Devamı 7 Inei sahi/ede

itaat VthtUı rfatratlarınıa d !¦ -ı ı -t. - raarvakıl .İta /"»(Iı M/ır/I Bu nasıl dostluk ? Gözleri Trakyamızda! "Biz altın Trakyanın çocuklarıyız. O yerler bilimdi. Yarın yine bizim olacaktır..,, Komşu ve t Bulgar hükümeti bu hezeyanlara nebuyunır? TPARMQ ICkATAaTAHlKAUia Kendi kendilini fetheden komite, "Asen Petrof,, un riyasetinde çalışan "Trakya istıhlas komitesi,, dir. Yoksa "Trakya mültecileri cemiyeti..namını tam krniüts en t«övvf . tatelatıaia ta,../ Trakya., amadaki. r>eşriyat yapan lo-. «kr. Bu koamte kem-elmek şdylc durtua). ıliyetîne k ermı vermişd ladır. 4 ı „ karilerine bu huta I bâr lıkır veraaıp mak ı%m meıkar koaMlea*. »iri efkarı olan Trak 27 Eylül tarihli ve 584 num ralı.....1 ıl.ı bir mak aysrn naklrdiyorum. Unutul ua ki bu yan, h .- atkasda o n t eden te koaaiulanykt dost t hıktan bahsede. GoapodT Devamı 2 ineı sahıfrde I HAR İ C î H A B E R:L ER vc tehlikeli bir va:ı ebeple tinden biri urvcjIii ballı idi. Sovyet butiği bu balta ıı olmakla Uıak Şarkla lulhun idaUzak Şarkta tehlike sebepleri Çin d - nur) ollarından başka ihtilaflı meseleler de var Uıak Sarara ¦laklarun ara aara kara rlan Iıyel vntuda getiren gerginliklerin m muhı hıUuıru, gamdır. Bu aaa.l. Şerh, Çal oVl tın Japonyaya •atılmasına meşine hıımri almıştır Fakat bu haltın aatılmam le «ak Şarkı tehdit r.l-,ı âmilh ı dc borlara) oldu mu7 Aad mesele ur Ulak farkla Japonya ile Sovyet birliğini ayıran *• aoUatnala-ı.nj mim olan d-ger ıcbcplcr dc vardır. Bunlaııo ba|ında Mon-goLstan mrırlra vardır. Japonyanm Mongolleri Mum... hanedanı trafında loplamak ister gibi bâr vaaıyct eldıgaaı goeterraeai buna acbrp olmakladır. Bmaaıa başka Sovyet birliği larıfuadan Cm ¦ a faka dr ya-paajı aVan nhnV*. tahrikti ba ik i tarafı barbara». >aaadaraamyan Ç« ket* llMfcyjm hande iki taraf m aaiavaae batanda açman yeni ab**/ etajer ıhı laflan da bertaraf etmek epm eri bâr başlaagıç sayuarsada Uıak Şarkla e om..c t m kolay kolay te e Batta etrayece, aaiaad.y» ö. A*. Havana da isyan hazırlığı Idarei örfiye ilân edildi, bir çok zabit mevkuf Havana 2 (A. A.) — Küba | hükümeti, Havana vc Santiago eyalctlcnode bir komünist ıı-vanının k miş vc bunun üt erine örfi İdare ilin edilmiş olduğunu beyan etmekledir. Aynı lamanda oıdu rabita-nıodao bir çoğu da tevkif edilmiştir. Bütün bu tedbirler, evvelki ak avananın bir çok noktalarında atılmış olan 28 bomba yüıünden itlihaı edilmiştir. Münakalat amelesinin grevi. Havaoada tesirsiz bir haktedir. Ancak dahildeki batı ma natık ahali-.imi bu yüzden mniayekaya duçar oldukları görülrevmî makale Sormak hakkımız hatta vazifemizdir / imei aaib/eden devam (Gerfi,.1 kaktaaataaa ( i .g... !-. I kana bayie ¦ hatır al m ayaa-—* " I I l*V*aahı Ç-h nah-ham makaatlan varda. Zaten baeu D' fil galetaları (ak açıkça ıı aryarlar, hatta (B. hanlar da makam ¦ !¦ I akaktan asal eah maa*Ur. Pehala. ku aamha ha aiyaat u.mmp ..........a. hamrâp kah-

Uamaları ee gaaılalaım a**>.•¦•>¦¦• hep kanallı»* ohnafe hvlryaraa. elbet ha an— naamaat, mamam ı.ik-aa lak .lyaak. «I arpa mOteerU. •-ee*. aaheifnras. fakat k— imlin S aryada ha mahara.etl.ein. bekti de llMakaarın aıaata n luare-lurhaa dağar taraflae ayal Balgar hııkametınm (Tr.' ,¦ kaimdi, yanİ giu Romanyada buhran "Mudanya,, kon. Kabine isti/a etti, Romen haricî siyaseti değişecek mi ? kıkaten kayrrtte kalmak meeborilanmıı ka kletakıa analardan eneaseıeeV d.,-û(»—saeactme-aoler. la.vaa.Urai hasara aaafc-klanan re|mra kanal riyeerlle ar •ahar kar asa-s* emkahhsram âarceh t-muhaarrİ. e. —ki. keeahev. Trakya bjan har hııh.maa pahtar. Bat-şarlar kalk. Urrha har nm-ht itmeğe h.ı..,..-ı Fehat Batgar arialanaın a( kanada Çatalca Ootae dayandıkları devirler (oktan fe-ai-Br. Her ml aut la dikili ¦İyeaet yhrheer. aala dhetag*) la¦ İn hım r U leıUlera afrana da. M |hm tama, gtramh ^T'h-İ t.Urda eekrVaetr. Tarh naılletıaın tarama*. IŞaaka danama tekelci yoklar. Va Itırk milleli kir, birvakıt bubadar kayığı lirette besba'arınıa Ihreıetllfl aftabi-yatı kendlaa aıaladırah teı'.t e,. lemeŞe teneııul atmrmutır. IŞipkayyı kandı Uı aateri addedereh ffualeree tc*-ame| abı bâr mllel yamadaki haavaaaaae hah a dar htatmeaı yere ve Sakada ı,ıkcı mc< \atm okuma amine. ikajâa ¦mkna:no e* Usluya var ! ...n-e. Tarh ha* ametali. Balkan milletler... bİeim kadar beaap vararak hım. I.'.-I -' ¦ ul-.l ¦ ¦ va malıma iıiiyaruı Çhn" Icla »Ikın. hı,nıetk>i va nlmri.nı hev|vyln lavhinde lo-tuyoeu. Fakat paran da DAutakkaktıe ki. esbrımıııa da l.ı haddi, aa» raeaaphetasmm da b.r derecea, reeavr. O kaaam w • ear.ı.aan kcW —kal |ee.fleaaa>eel Uı imdir. Aka akd.a» yaaUaa lahrvUu naıbakrle a—al berki ama lal hmiria. kala haUa. v a. haoUe. .nplaa— hV klr Mı aaka İhtar eak. Bükref 2 (A. A.) — Sanayi j Nanrı M \1. ı :<--;..¦ şahsi ac-beplerdcn dolayı istıfasıoı vermi stifa bütün kabinenin îstîfas^ru intaç etmiyÜr. Kral istifa yi kabul etmiş ve M. Ta-tareako'y tekrar yeni hükümetin teşkiline memur etmiştir. Bu tebeddül, çoktanberi beklenmekte idi. Cenevre i ıA Al- Hava ajansının mâmessib evveli M. "Tatarcsko.,ya istif asım verenin haric iye nazırı M. "Tıtûîtı-ko„ bu iıtifanın bAtiİn kabinenin çekilmesini intaç ettiğini dûn haber Suaremin ..(..'. al. TiraJe^ ha. naa karili ... ır". ¦-' '.rnk İe/ai4(ı ve Aanva mr../ı v— f>• "*l.....-.I al derofıfe «rme/ı İrfemraidİr. Bu arıtıra vohl oıorı ımıAaleretfer ıı heh ı V Romanya Haritıyt Natırı ••Iiİttim etrmistir. BUk-e. 2 (A. A)— M. Ta-larcakonun istif aaı hakkında Rıdor ajansının iğrendiğine göre dûn saa nazırlar meclisi Başvekilin evinde lop-Uorniftır. Başvekil parlamentonun açılması arifesinde Krala gerek hükümetin şimdiye kadar yaptığı İşycr vc 4erek bundan sonra halledilecek mühim me er bakımından umumi vaziyeti tetkik fıraab vermeği lüzumlu addettiğini arkadaşlarına söylemiş Tatarcsko bu münavebeIIe bazı daa-vh-rde değişiklikler olacağını ilâve etmrırrr. ----------* Bu nasıl dostluk ? Birimi Sahi/eden Devam G&rgiyel., m ihdas eylediği • du*r* aa T.**,* i hum yok EbÛııima Zade

iahte terazi müfettipi Kendane terarık-r mhrelteai | damga menıını liııûnıı VC" Koço isminde birinin lu-IduguBu dıia yasrsuştık Koço kata laraiusdaa dua edbyeye aha. raâh tıiftir. Hakkmdakievk......tur I 1. l-v. tevdi edilmişi.. İçtimai ıslahat mBâaVHmğBamm kontrolü altında ve atkı bir aa nefire tftbi bulunan ga idelerde ade çıkıyor. Binaenaleyh yakası bu makak, bu Tfck-Ba-g-r dıırk.ğvaıa ue derece itma eylaaağ-iaâ îapata klfıdjr Mahut makaleyi aya** ve dikkatle okuyakaa: Daha faal olalım Yaa gueti. Soısbahana hululü le esnh bir organizaıyoa dev-reaaatc gir m a) bulan yoruı. Ka-aabalaıda . koylrıdc. nerede otursa olsun, cahil vr münevver her Trak yalının leşeklujlleru»ir ¦aflannı girerek onlara yeni hamleler vermeli llırımdır. Çünkü; bugü trşkilat-lanmıztn gerek gaye ve gerek inkişaftan için müftün ve yeni racyttier atçıda ar gak luomakbadır. \\\agaalavya km-kûmdariariBaa Sufyap ziyaretleri vı 'i.. ı. in -.av anl.ı-ıı,.-.. ac - 1. n 1..... bu trşeklrliller için yeni ve mUhûn bır vaziyet caldolımuyur - ZAMAN) basa tu aJ yek. Irakdİ tamu ua sebat metanet ve feragatle .ılışarak gayeye evuseal vcaa hansa Artiyaç vacaW. 19 Uaym Ubedduluodeo sonra hemen heryerdc Trakya be-ıtkkullct.ı.ın davasına arlık hal cdılmu nalınlı bakıldığına dair şayialar çakamş. hatta Trakya mültecilerinin artık te-şekkmVrân saf akma ¦arana İbram kalmadığı haber-!cı. fkyi <. ™.Bu. doğru değildir. Ve, yalaıı doğru olmakla ynı ıam<nda İr !.!¦!,¦ , i ., da_. Trakya —-'r. '.. . . ¦ af. eıı'r t..'.'."i .1 :'-..'..ı .. 1. . 1 .(.'... da -1.1. ..i olacak . « ı a.-.ı*'ı' "Altın Trakya,.ya çile ve ıztıraplarımııla bağlı olan biz Trakyaldar, daima oyanık ve faal oh uruı. Çfinkü bil Bulgar milleti namını taşıyanı o kekin bir caahyu. Bul-gar smıletı ise başka ukadderata beabİ -tihkak etmiş bir availettar. •ea. hâlan atan aa avaran tmaa «.¦im afavah ahsa «amel avı «Ue ala rec«' i' ¦ ¦ Ofafaeı lehrar hini. ahrcmhlır. CaahO. ha - , rı>*^i>jıanı ır lUa.ılmeıı anrai bite i'nieıfedir. ı.......' > uran... ılıı.ı'ıı1' f/r O r*l*lı"l 4*.:»-. 1. >.,... ıran ue (ae-uh/on-"i'i •• ¦ - serarri Muhacirler mevcut olduk' ¦ mert.iy'ın.ı/. laıımdı cenuba doğru ola rinin piştarlan it doğru daha huyu hareket eylemek I der. Geri donmel .i... ... 1 - i. hmloitıl. indi a oaaaıha ..ı.m Iras . 1.' .'. uı.'- . ¦ ırilaılırıaıa. r kendi şahsi ve Herine gore lan-bakiki Trakyalı ıııljrın gögüalc-afbi yoktur. Mıl-nıblannurd eransı Birinci sabi/adan devam rıtıı işgakr amade. Başkumandanın canini beklerken, diğer taraftan da 12 sene evvel bugün " Mudanya ,, konferansı toplanıyor, benüı düşmanın po-yi İılİlaaı altında aklarımızın '..I I n> ve biz* teihmi etrafında muıakcrata başlıyordu. Malûm olduğu Üzere bu konferansta 1 ur kiviyi salahiyeti vasia İle lamel Paşa temsil ediyo r, itilâf «Veletleri namına da işgal kuvvetleri komandanları İngiliz Ceneralı "Harmgtoo.,, fr nsıı Ceneralı "Şarpi., vc İtalyan Ceneralı "Mon Belli., h »zır bulunuyorlardı. 3 Teşrinievvelde başlıyan Müdan)a konlcranu. İt teşrinievvel 1922 de bitmiş, o gün saat altıd danya Muka-¦-1; .-mi. yukarıda isimlerini l a (V'S'ilu" turalıbaaias ıaı• tından imraıanassşt Yunan renerali K../.-. >' -. bu huıusta resmi salâhiyet alma-dığını bildirerek mukaveleyi i mzalamamıştı. Buna mukabil lımet Paşa, Yunan cevabı menfi de oha mukavelenin mevkii meriyete konulacağını söylemiş müttefik ecneraOar namına "Harmgtoo., î "Yunan murahhaslarının ıra. ıılamamast haîzJ ehcnsmiyel olmadığını vr mukavelenamede tayin ol etler sarfında mcvadını tatbik ettirmek müttefiklere ait oldoğuau., eöy-temişti, kı bu da Ana o faciasında Yunanlıların bîr âletten başka bir siy olmadığını teyit eden resmi bir «8z o'm>k halli kıymettir.

HABERLER; mrktedir. HUkûmct memurları, kendilerinin vaziyete hakim olduklarım söylüyorlardıiktisat Vekili Dün Keçiburluda Kükürt fabrikasının temelini attı Sarı hummanın çaresi bulundu Par» 2 (A Af — Tunus Paa-tor Enstitünü müdürü M. ~Nikol„ ¦an hummanın aşısı bulunduûunu dûn i bildirmiştir. F.vvclâ Tunus'da vc aonra Fransız garp Afrikasıoda yapılan beş bin tecrübe kat usbet oetİceler vermiştir. Burdur I m... . 1 — Iktıaal Vekili Celâl Bey dun gere Keçıburlu-ye i' ~ı 1 — ankableyin madra orağını nyırrt ettıhtea anne a JCh— bart ksehe aa aaaama aahnhannıa akıaaaaalı ..... ..U.et — ka¦ılaraan geaaa hayavhaı -a kaaa-habh hw kalk hntkrm hakvamaatne. CeUl Bey ba ....... 1. - bâr aatak ha* ilmi eu eueUearc demüjllr kil "— Den laparlada ........ InV rikasMiıa temelim attık. b-,.. da kvrMı bar aaaa.ı muma maalkaı aaaayi pııgaıaam I .a- ^/.-,.- Uokrl iad.aWr.mra varken kn yuaeVn kırı., mhtrma-d.yvn para verilmelin' müsaade • ılrıtırırlık Klıknet yalmı kvfrılık •can dlgat kimya aeaajamıe apa dn ama ... —J - har ma saat». 1 - aaaBBapa aSI i .-. ı-.kıı.a.aIktısat Vekili Burd ura mütehahsıs göndereek B-raW 2 (AA|— I. ¦. a; VelOli Celâl Be, da. Aala yayi İMf9mh*tlOtjWb **¦ i"Mİ tialkvvaade şerefkmne ernlta hğle yraıcgınde Burdurua el saa-atkari ve dokumoedıg. bakVekJ Be^*denttî-'ktU""U,'D' ¦' - Burdurd. taat,, dikkat gÖıumUzÜ çekecek mahıyctte-dar. Vekhlette al san'allun vardır Buraya müdür ile muti hasan gön cgira. O ol an o tetkik »M 11 amili verecekleri rapora benim şahei kanaatim de ınrımam edcıeklır. Gr leı eller doknasaeılığı. boya adeno. bil-haaaa Utkık e tavalar^. Refik B. Ankarada Anka,, 2 jT I İl lll ) — Sıhhiyi Vekd. Relvk Bey buğum vekalet erki. jej alandan karMaliye müfettişleri nizamnamesi A ak a r a 2 ( Tallflatl ) — llatiye Vrkl'eti teftiş he)cti 1 jir.ııan uncu man olman, aını lama aaa na emrivaki halindeki muazıatn zaferimizi tasdik eden birınıi Beynelm ilel vesikayı tanzim eyle-mek nohtaaından Türklük be-¦abına asûhim bir - akı 1 teşkil eyler. şamaktatkr. Onâan kakıhatle>-t,.rae!ryıı. Bu (mmakye kadar bu hakikate doğru . _.,.J.. ssav de> sonra da şkAnsamyiz. Bana-enak-yb hrp.11 baran b- h. retle teşekkühVraavımı aaflaruı-.' . I • -1 t I. t ,p., 1. akevalı, Bulgar nv.l. İr I inin la ılımım (alışarak Bulgar hukümelinr olın varvfele-rinsisi yapasalıyır. Onıım'ıret. ki ıenr daha laal Maliye Vekilinin kaıarıle (ayin eusleıeh ve fakat muaahjkanın açıldığı senenin iııtıdasında o mrmış olsular müsabakaya iştirak eUiıılasiyc1 - sene evvel bugün Bug »a Ltaahahsa ııbbblm devri aene. .a.nr de maaadWmr. Gaye. uç — u Kadara. r 1 I Şsskrâ Naa. Paaav tstaabula 6 TeşvaUevvel 1923 tarikinde girataşserdi. vc talaa-bassm kuriuhsş guavh ala rak ta * Trşrrnarv-vd kabul olunmuş-tır. Fakat İtilâf kuvvrtlerinin şehr.mırı lı'.en tahliye krri. i Tcfriasevvck m ....1 Fıİhakıka.2Tejrinicvvt| dr İstanbul Kumandanı Sala* hattia Adil Paşa ile n.. ;ı l.k . cenerjl eri araunda iıtııı edilen tealim vc teaeaum protokolü mucibime II ıcne evvel bugün, ¦on düşma tleri IV u:.. hehçeere yapılan mernumdirn vc m»ı ı'lrr Mm ışm " ne 1 imledik tan aasaru. Ur d

ha «akmamak myvtıyle gırddılcri bat füıd beldemrr haaMkaa-terketuaaphreaa Tam anal tebr «a ao İngabı kuvvcUcrasa ta-pryam "Araba., vaamra ne l.ı.v, ..heri. r.n.n doldurdu f> ^^..^»apura ccau«l . . , ı. berubar karekrl edıyorlareb. Bu suretle. İS Teaıınısanı 3M de İtilâf doa.ıuuaunın fı-IjiiI.iiIj gelaMaılc başlıyan meşum i -Inyor, gUlrl achrınurin Irmiı toprakları yabancılar tarafından çiğnenmekten kurtuluyorduAnkara Belediye azalan lesbit edildi Ankara 2 ( Tekelamto ) — Aukara Behrehye Meclal aza-lıklarıoı namıct gösterilecek zevatın tcs açia kalk baı aa-bafa Halkevindı bâr topiantı yapılmış ve aklı vc yedek âta olmak üzere 68 ıa val araund.ı avukat, doktor, gazeteci, eczacı gibi serbest s-edekler erbaba basiaavshağu gıU I | bir çok laorler de . a .d» Nam; etler bâr kaç yjmse kadar »Uka oauWktar. Heyeti Vekilede Ankara 2 (Telefonla) — Vekiller Heyeti bugün geç vakle kadar devam eden bar ılımı akdetmişi a . 1.1, rai. II....-, e VcU TevfA Rn-rta Beyin Cenevre seyahati hakkında malumat verdiği. MıllılLı r Cemiyeti müza-kerel eri ve kunacy iuhğımaz e (rafı uda iıakatta bulunduğu tabunu '.J -ı -iriler. iki Maliye mütr^ıassısı Aamuru 2 < M ¦ ... t — Abama makmat a gflrr. MaEyc vekâleti Fransadan i Makye motebas-auu daha getirtmeğe karar vermiştir. Bu m illete malar yeai tetkıl cdd ecek tclkıkat bUmtua-da cahşıcaklardıı. Mütcfaauıs-lar ay sonunda geleceklerdir. Tıp fakültesi yine mi taşınacak? Birimi tabi/eden dr nam Etki Harbiye ........... hinoaımn hır âıımınu yatlafmîf alan Tıp r akn.'ı. ¦ "ı-. '..i.,, har an* ¦ ıja.'ı c .'m - m - ¦ ı ,.iu«d».ı tedrı-aataa pahanda aatanaıı f.k. Lni ahh/aı e dualar Tm» Fa-* basa. im hâr— U. Caaara nahlatmagl İmarım Mm.tlı.aTı l.ı Bu tasavvur bir gün ekarda tahakkuk ederse Çapadaki Kaz Muallim Mektebi Tıp Fakültem ola cak vc onun civarında eskiden evkaf tarafından haataba-ne olarak inşa edilen binalarla Gureba bvsutak.uem.Faki.lras. senrrv.lın tefk.l eeteccktır Hc-nûı aaur.aka.a Ve tasavvur balende bulunan baı yeni nadeta i naıarrn taraHar b^up bolamı-yacağı keatırîremrmekle bc-ra-oer variyeti ıslâh etmek için bay dahi bu'umnıyacağl ı «.im »ııııım»kinin Şair Firdevsi için merasim. V.,, .r V.k h a-b.dın Bey» hımı>rei allında yana saat 17 de '¦.'nucraıir konferans sa-,da Ru> k Iran şairiFirdtv-iinin birinci yıl dönflmH mnna-sebetilr merasim yapılacaktır. Meraaimı'e Türk Taıihİ Tetkik cemiyeti .ıaundan ve Edebiyat Fa I öl İr u hac alarmdan V. Vr.mn Haki Bay tarafından b-r keairuM t.Kanlr.n.ta Şehname muti II. büyük ıjuruua hayat ve eserleri h-kkında ııahat verilecektir. TeerİBİevvel 3 M AN SÜTUNLAR ARASINDA Belediyeye âza Geçilirken.. Iılanbul, bOtOn geniş sınırları İÇ inde, düğün evi manzaralı aldı, bayram yerine döndü. Her t e ve her taraf hareket içinde. Bu manzarayı, mitlef haklarını idrak eden her vatanda» yüksek bir heyecanla k utlu la-makt a geri kalamaz. Çünkü Belediye intihabı her şehir halkının oturduğu şehre bakim ve aahip oldu katinin tebarüz etmeai demektir. Belediye İntihaplarında rey veren fertler kendi evi d emek olan şehrin bütün medeni ihtiyaçlarını kendi dileğine, düşünceline göre idare ve temin e iller tayin etmiş olurlar. Ayni fertler, ayni hakkı muayyen zamanlarda Millet meclis i içinde kullanırlar ve bu sefer bordo yurdun idaresini, itimat ettikleri şahsiye t kr in ellerine vermek suretiyle milli vazifelerini görmek zevkine ererler. Bu sebeple şehrin donanması çok doğrudur, (andıkların alaylarla dolaştırılması pek muvafıktır erlerinde nutuklar söylenmesi pek ururİdİr. Yalrtız bir noktanın vuzuh ile anlsşdması lazımdı aba halk, İntihap hakkını ne dereceye kadar ve nasıl bîr istekle kullanıyor?... Yani İstanbul

ular intihabın bir hak olduğu kadar vazife de olduğu hakikatini ne on bette takdir va idrak itmişlerdir ?... Böyle bakLr ve böyle vazifeler, vicdanların derinliklerinde kök tut an şuuri imanların tevkile, ibraraüc eda olunur, yerine getirilir. Şuuri İman İse Butlaka bilgiye dayanır. Acaba lanbul balkı çok yüksek bîr kıymet taşıyan bu bilgiyi, şu imti de bendine iyi not verdirecek surette temin etmiş mıd.r.- edememiş midir ? Medeni vecibeler üzerinde yeni nesle yapılacak talimi va ter biye vî telkini erin hudu du genişlelilmek mi lâzımdır, yoksa bugünkü telkin hadleri matlûp olan neticeyi vermiş midir? Bütün bunlar, şu intihap sonun datcayyGa edecektir. Binaenaleyh İstanbul Belediyesi, sec ini İşi bittikten sonra -zaten ittifak île kazanacakları malûm olan- yeni azanın kazandıkları y adedini ilin ile iktifa etmemelidir, İstanbul halkının intihap işlerindeki hakiki alak asını göstermiş olmak İçin rey vermeğe davet olunanlarla rey verenlerinde mik darını ayrı ayr idir. Ancak bu cüretle nerede ve hangi seviyede durduğumuzu öğrenebiliriz, ona göre de çabşma imkan buluruz. B. Muhacir geldi Bu kafile muhtelif yerlere İskân edilecek Dün, BulgaHatandan İSO ki* silik bîr Tnrk muhacir kafileai .gelmiştir. Bulgaristanda barınamıyan bu Türkler, nihayet memleketimize iltica etmeğe mecbur kalmış bulu nmaktadırlar. Dahiliye Vekâletinden vilâyete ve oradan da polise verilen bir emir. le bu'muhacir kafilesi, dün emniyet müdürlüğüne alınarak harı n dırılmışla rdı r. Vekalet bunların muhtelif yerlere yer leş tirl metini tebliğ cini ı olup bugün iıkân işleri İ edilecektir. Kırtasiye tahsisatı bitti Belediye Riyaseti dün şua-bata gönderdiği Ur tamimde mefruşat kırtasiye veıaire gibi hutuıat tahsisat kalmadığından bu hususta merkezden artık para istenil meme si oi bildirmiştirII — Istanbulun kurtuluş bayramı Merasim programı dün tesbit edildi 6 Teşrinievvel lılanbulun Kurtuluş bayrımiBi teı'ıl programı hatırlanmış! ır. Bu programın en mühim blumları şunlardır. O gün bütün revrat ve huıuıi binalar, ticarethaneler, vapurlar. tramvaylar, gündür bayrahlaıla donatılacak »c gecede elektriklerle aydınlatılacaktır. Bu ır-r ıı m hllkın. -'-eri kıtaların mıkteplUarİa vt cemiyet-Verip iş t ir akile olacaktır. Geçit resmine İştirak edecekler Merttim g t (idini ı y...." adaçeklerin ura ve ilimleri şöyle tea-bit edilmiştir. A — Notosihlelli Aıkeri bando, C denil, harp. Tıbbiy Kuirli, Maltepe a.keı aiı gedikli küçük oıiyla), Ç — B buru ( bandotİyla ). C rİ bölüğü, E — Bir n F — Şehir btndonı, da yürüyüş bolu e ve yüksek mektepler (allabe ııraıiyl* I, J — Mekteplerin İzcileri, H — Liseler talebeleri ( alfabe ııraıiyl e ), M — Esnaf cemi y etleri Mrraıım geçidine iıtiıab edecekler tam tatt dokuı buçukta SoJtaoahmet meydanı oda yerlerini a acaklardır. t Teşri on vvel kurtuluş günü Kolordu kumandanının Sirkelide latanbul toprağına ayak batmış olduğu tam saaı onda. Iıtaobul hnmiBdaalışı tarafından tayin edilecek mevkilerden 21 pare top alılarak ve lik lop duyulduğu u man limandı bulunan büyük kütük bütün vapurlar dûdilklerlyle kurtuluş bayramım knUulayaraklar Taksimdeki merasim Reırcigıcll onu be| fec* başlayacak, ,,ı. ı. Sirkeci tarikiyle Tik lime gelecek, tribünün Önünde durulacaktır. Bundan lonra Belediye tarafından abideye bir çelenk konacaktır. Meydanda bulunan dir e|e bayrak çekilecek re Harbîye mektebi bandon tarafından lıtiklil marşı çalın ıcak tır. Ilımdan vonra gençlik namına bir talebe Şehir namına Şehir Meçini âraıından bir »t tarafından T — İH ¦ataviktir), aıye,

.-.na gidecek halkın ordumu ıı olan yührao kîılrrini arıadrcrhtir. Gece programı Gece Takıim meydanında şehir bandoıtı la rai indin milli parsalar (alınacak va taal M,S da kahraman ordu mu ı şerefine Makıim Bar ulononda Vali vc Bele diye Reisi Muhittin Bey tarafından Ur ıly|. fet verilecektir. Bundan başha o gere |ahnn birçok ı mıi ' nde. Ilalkevlrılndr lemıilter. müaamereler vrrilre^h lr. Halkevinde Kutu..ıı bayramı münaıebetıl' latanbul llalkevide şu programı tanzim etmiştir. Saat 31 dr damlı çay ' da Iılanbul ujbreinde bir temall. Beyoğlu kılını oda |70,S| da konta ı verilecektir. Talebe Blrligİ Ogün nuıaıime i|lieab edeceğinden birlik ıı.ı. ¦¦ larının aabahleyin meydanında bulunmaları rica edilmektedir. Mühendis mektebinde imtihanlar Mühendis mektebinde dünden itibaren kabul imtihanlarına başlanmıştır. Dûn imtihanlara girenle adedi 150 kişiyi bulmuştur. İmtihanların neticesi vc bu neticeye göre alınacak talebenin ad edi birkaç güne kadar anlaşılacaktır. İntihap devam ediyor Esnaf toplu bir halde reylerini kullanıyor Sandık başlarında nutuklar bulabilmelim rinde. iCıragUmri Üıhü darda Araklı Kanlıca pulla kırı köy Hatan paşa nu vıkiye ramünde, M dr Naili kahvede, yünde meklcp bin Ba yapıcılık devrinde, devlet luvreıll yardım bolları valanın h aratma uzamı kent vatandaş, m le vaııfc basına catırth yortun.. Artıh evler meıar ve yollar b ee köstebek izi olmnklau, şehirle rr koylar hortlakların •1 ıJ . iarabeler gibi matem veren tuşlarından kurtulmalıdırlar! Yurduna, köyüne. behcvlerİB Utmanı., ayak ı -. ¦ ....... Itt l.üme alılan, tavrul-n ölümü 1 ıada boğan ırn dagıl miydin?.. Vurdu ..i' ıı.f.m alılmaam manhl o turda aabıp gibi yaaama ...i b.U.k bakkl dr*,l midir ?. Mısırlı murahhaslar dün gittiler Kapitülâsyon/ar ve Mısır lısır Mebusan Meclisi reisi Rıfat Paşanın beyanatı Parlâmentolar konferansına njtiıak eden M nar morahlutiı n (hin sabah UkrnaVrtyeye mü t eveccıbcn hareket etmişlerdir. Kendrıiht görüşen lir mu. barrınmıre. M nar Mccl.n Mebusan Kcitı Kıfal paşa ju beyanatın bulu Tlrkiye ve üakılabınn hakkmıla çoa güzel utlıoauarla memle kelim iden ayrılıyoruz. Vakiin dar e Anka-rnya kadar gtdtrek büküme! ani (ketinizi va tinM bakhmet ¦damının rtyaret edeon<dığimi ze ı-ı ıi. ¦. Kapitülasyonlar meselesi zkûyorıunaı ki Pır itmem olar konferansında, lıükümcmtımızi atıl a n mesele kan tu-ai) 11 ¦ metalendır. Ilıraımıı netKcnnde ikinci bir tetkik imkânı bahşedilen bu mesele, bildiğiniz gibi tali bir kounsıona havale edüdi. Bu koconv Dctıceyıtctkıkalıoı gelecek IŞİCrl '-.ı ¦ I -M.l. ' I-II ayıu on beşinde kayıl muauna-koi n K.yet b-lacaktb. Ye-â-kavdcdılen tal«°« reklöulun ve beyeranlı ble nutuk •öyI e misi ir. Aımi Bey eıeümle demiştir kı: Geçmiş yıltann binblr hilali Idırrlerile Ölümün koçağına iürokitoea TüVblya hayat va istiklâlini, en löı götürıoeı lafcrlcrle aüalîyrrek reni Ur devret ve yapıcı Ur devre vîrml| bulamıyor.. Biı Bandıkların teoıbne uğramı-yoruı I. Arkada|lar bu bir kuturdur. Alakaıııhb deglL. Blı alâ muıhederâne karşı bak

141 «e ailâlnıı namluların karşnına dikilerek yaptığımız ilâhi İsyanla şOpheaiı n milletten dahi İyi İıhal ellik O halde bu km uru da daır.1bMOtPk. istanbul -Diyarbekir Hava Postası ¦..lıılmı..r L-.ı ..sn İl ırı.nılı II» ı edilen ft»a ¦ .lııı l.ıııl kaydı t li (İmli gtbl İlk ddaafDnU evvelki akaaaa yapmıalı. Tayyara İle, Un Diyar*-V. dan dileri Aaknadan almak Bıare İki —¦ ' Şerhler "En büyük haz, bilgi denilen yüksekliği ölçülmez şahikanın herhangi bir noktasına kadar yükse oradan âlemin içyüzünü sryretm ektedir,. Şerh vc iımh: 20.10 senr evvel dünyaya grimi) olan bu büyük I âtin tai'i 'n'ıi yatı n zekâlardan, âJ/u asrfıraı kâlİ *¦ ¦ dil veren fikirlerdendir. Yakarıya kaydettiğimiz vecizede de "bilgi* yi kademe kademe yüks elen ve lirve-line eritilmek mümkün ol-mıyan bir dağa benteliyor ve • kademelere Ormana <ı »/ mim mıintaVaın olduğu kadar yüksrldiklen <onra atağıua bakmakla ve Âlemim içyüzümü, köyle bir yanarak y,'etmekte yük tek bir haı bulunduğunu • ¦11'"v " Su mazmunu bir Iran ¦ ır.- -.- de tekrar etmiştir /*/. Fakat tın ¦ -. -. sözünde ilmin bizatihi ihtiva etliği İrt e bütün ha-kikatlerin küçülüp lerîni açmak mecburiyetinde kalacağını iddia ediyor. Iran fairi ir ölüm anında dünyayı ayak altında görmekle metal olacağını haykırıyor. Bizce Lızcrete'in tö ez bir lerrane saymak ve onun tasvir ettiği hazza erişmek İçin çalışmak her insanım diyen içi ur. ZAMAN l'l »• An bel i(-İ ılır İ '' ¦ kin»», ıl-d Mll-ndH lleralre UIİ pa Uaııa' İCD kaydedilen rûn k -ı - j: -. ı n .ı çıkarılmakta hen-ditine evvelce bulunduğu mektep ile Ü teye girmekteki gayeleri sorulmakta, bundan sonra kabul muamelesi [tekemmül etmekt edir. Bu usul bu aene ilk defa tatbik olunmaktadır. Ba seneden İtibaren Üniversite talebeler i için nyrıca birer ahlâk ve sitil dosyalan da yapılacaktır. Bn dosyalardan alâkadarlar Üniversiteden mezun olup her hangi bir memuriyet veya müess eseye girerken de istifade edilecektir. NsL-Aİ paralar — a> onu Birinciliği kazanan Ma/har Nazım B ıa«ıl yetişti ? Yeni banla-cak nihai parolana eendUrriBia taupıtl attan aaaaa bekada -erMM enerle Urıaej,gt Ha ıhar Naıım Barla k a. ludagı yaıılnuatı H. anhaaaa. betle UaıbarNa-» Beyin tar¦•¦•an aVu. eumei bali hak- "a-- B.v kında karilerimin biıaı malUmal varmayı faydık ı Maıhar Nınm Bay Galalaıaray ara Parlat imi mrklebt «5 âlı ı lûşvârrnrn yer Myvet rı-,.. i,.-,. Mısırın (ektiği müşkülat Bugün, kapiMlâsyon hakkını haiz 2 irden kabtüooe iktiran etmeden Mı-nrda, bir vergi tarhının .İçtimai veya İktisadi sahada ı, , ausn neşrinin imkânı .nkmr. Pcafa ve hokCim»! kuvvetlerinin kaw-piaşlığı engeller dolay.utk e ayel ve cerOouena sertçe takip ve teciryeeatte cevaz yoktur Zira her hang. bir arb eş> „ mûnaaebeli. Ur e.anbryı .lâkav-dar eden bar öteme*-, behe—ehnl alâkadar kona tosa veya unin vücudunu ı.t.lram ermektedir Mınrda larlanyle mevcut bulunan ecnebilerin ıktatadl .c mali faaliyetlerini, tebaa l ebine tahdit elevrğe. hiç olmaıaa müsavi seviyeye indirmrğc ise hiç İmkân yoktur. Bu itibnıjjj ^'4**;, lıalkı, son-karar varmamak W. Calâl Bay, vı-

laam artık beyle mAtaverıUıa filan tahammül gSaleremaveeef iai. laaaolB 1 işli ki ırkı beaava keaakna nna aril ihtiyaç bulunduğunu söylüyor. Bunu halk SnaMaöe ny-Uyea bir Vebal a|ııa-d*a day tak •fi—İn inşirah vaadi. taiaci eneakt pah yakaa gvaaler da «ryaa odan hkuandl İr çalana artah lıbanrrnr sSairvlaaıyı reSjaal temin r« ıae Zayttayafı m talak aıllerımııdeaı bir MİM alıcılara knUah glyakmık braaek.a aeyliayagı iı.ar.n-..!. »ardaklan d>rU-,, hep b l . -... ı Biraı faüa k alannmh iiBikl.il.fi» dnava a hrdbabl müa la bililerin milli aerrata vrrdihlrel tarar herhalde miU yonları bulu, Calâl Bay ftrdt veya lümrevt kaıaaf hıralan vıtünden tıtık........ ılyaa aörutameMae .ı....-,>.,. - r uennrkk g«U4llaea farahhk ftüıt-yoe. Ih/ı. malları mı ıı a ta nal ılığına dikkat yahni a ma ^1". ¦ •- ¦ ¦ *¦* birıı d* ahUh t.m,ıl.|.a»«. Ihlaal vıhlUakı headı d«|aaeeanl te gore knk ateygiaaiı p* eöıla-nanltn Oagna .mlsassit şad—, Va-k.a har («.d. BaeLanaı- . rOml arttvenh •- onnatU aVart mne cvvul en bar milyon ıdadUe bagh men gacon yıl bir ba caâı ntilyoa roka--ıı *-;¦' kı'.- yıanncta Daracarr.ıı etki '-r..t-la.a'a. Itpaayaya göndarilan yumurtalar arlık geri gelmlyereh. ır|lınleaimiı ve ıayllaya(larımıı bugünk evlyfdeo kurtulacak va mire va aaire. Bu Ümitlerin doğru «ıkmııuan irin hiç bir sebep yoktur. Elverir bl yukarıyı kay anıl ilimli iki tümle aöl olmaktan iş alma mevkılan geçalnt.. .kı. Leylî meccani talebe imtihanları Orta mekteplerle liselere leyli meccani talebe olmak için açılan imtihanlar dün ruhiyatlenmişlir. İmtihan evrakı bugün An karaya gönderilecektir. Oradada başladı! Kuşdilinde tramvay otobüse bindirdi i- .ı başlıyalı heoûz iki gün olan Bostancı tramvaylam bir kazaya scdıkOye :fendinin ida-123 numaralı Kuşdilinde cn geçerken, ınla arka ro-iıtibat zinciri (Oİ t! ıı.nte-tlc arkadaki ve idaresiz haşlan Uıısırada t.lbS numaralı otö-bani e tramvayı tak ilen iletfc-mekledir. Bittabi ıkı vagonun birbir den ayrılmaları anı ebetle nrkadakı otobüs aa veya sola ka mamı) römorkla geri geriye geldiği için olob bandu mistir. Bu müsademe neticesi otobut hasarıcdc o1 muş yok la> heyecan geçirmiş, bir" kişi de İr udilerim otobU dışarı atmışlardır. Tahkikata pelit vaı'ıyet «ttniştir. — ZAMAN — I ı-r i ıı ¦->.-: 3 OLISTE H=A=R=I=C=I; j_j31otosikIet I —: kıza çarptı ıir Uzak Şarkta tehlike sebepleri Çin demir) ollarından başka ihtilaflı meseleler de var

Uuk Şanın uluklııını ara ura karartan vc tehlıkefa bîr va* liyel vncude getire o gerginlikler cn mühim -cbcplerindeu ban hel-o-unuıuş gıkıdır. Bu aaaaV ,Wkı Çm aemmyemm k-altı kil Sovyet barfcvji hm mal. tat Japonya ye m t aka ¦ a»a ¦ can olmakla Uıak (arkta ı atfa un idaFakart hm lafta, aafalotas. (ar «ak «tarla tehdit ««ir. amme, de bertaraf olda ray? Asal 01 Maki ba-dor Uıak farkta Japonya ala So-.-t btrsvjvos a..ren re anLaıauİa nal mim olan il ger sebepler dr var dar. Bunların başında Moo-gol.ıtao mmle-u var der. J apoavanm Mnngnllcri M e ne o hanedanı eUalunia toplamak tatar gam bir ve uy* t akb faaı gonterroen buna sebep olmaktadır. Bundan başka Sn.,.t barlığı tarafından Çim tahılındı: ytr pdağı ileri ¦ürtüen tahriki! ta İki taralı bahirine ınndıramıyan ıj Çin battı ihtilâfının hallıle iki (aralın münaae batında aç dan yeni devir diğer ihtila bertaraf etmek için iyi bir başlangıç aa yılına da Ulak Şarkta emniyetin kolay kalay t essüs clmıyeccğı anlasdıyov Ö. R. Yevmi moka I e inkılâpların öğrettikleri Yazan; Mebua Vaıfi Basit Bey İnkılapların Ö|rrtlİklrri, tııkı-Upların tahlilnımeıidır. Vaalı R-aıt Bey bu eaerintle inkılâpçılar ile m - Laplardan uadt eeaai r ola n lar ı n dflşüncrlrrinl u | ıılıtarak inkılâplardık! hakiki ti ve bu kuvvetin tabiatla, hldiıclrrtn ruhiyle, tırihl iarırrrilarle enJneıe-bet derecelerini parça parça va adela laaıl laııl iıab ediyor. Muharririn duylncelerlne mibvee teşkil eden nokta. Türk İnkılâbının yühıek lnım.llm umumi karrlr. ıKmbı- dalatıyae. tarihe giriyor va fvlaeleya ...... »r nihayet hrodı mihverine av del ediyor. Bu lılırl dönüşlerde dola-ı-larda o ¦ıhrvrin i|i|ını aa'a kaybetmi,or ve i...in.- .... .i..ı. ... ı . yine o mıhı ere |etırlp bağlamakla . .1 .. .. narallakıyet (Oelerıı V ı bu arada ben yıai hah imler a* vermaklea tahin-miyar Het'le kitabın hi* ,-r Bnaaaeebet B.eloVeen babaaiııanyar ve ayaaa toyla deotvar•Meal. va atu r rota. âe b-drvtl ve al - , arata. Satan Hair-mea-adeti ha, e*. a|> b-ab.au ak> eaaklar Ha aana. kar. B*toVan yaplıf) veya ye-almaaae i|ti'ak e*U|ı cinayetle* «al ayı naatboluo-da-lmıa. ykkavk laDild-|.nı.alki|laa-dıfmı hu tu. larıhte f-nmvO.t. Brü-ı.-. hanna aılah ç-hrn .-ul gibi tank anarında .... . .... ır yaptı|ı alçaklıktan dolayı da üaıaaa ant.'an hatalıya mahhâmdur. Bu tebeple inkılâpların Bgrelllbleri tlcr aıaamda aauo adını anmak in -biat (ibrl bir inal (Orunda. . ...ı¦ Ha.it t) d.f. ta fikirdeo , .ı m ¦ aiire kapılmıştır. Lâkin bu bıpahş etere ba-ka bir vermiştir. Birim earri oburken aldıfımıı haı arann-da ritmimin ara nra çelmelrycn ban kelimelerin kullani) ta rtıdır. Mii.Ii muhterem muharrir, hitabının bîr yarinde aSyle bir cümle ballanıyor i " Elbettebl tarihe luıumtuı ihtilaller ade girmiştir. Fakat tarlht geçen ihtilallerin be pal lûıumauı delildir. İçlerinde lâıım va Uıım olduğu kadarda btrekelli olanları lenın I aittir Bunda bulunan t.k.l vr katiı tt I ^J-l.ıı İkini. ııır I etlen dirilme ıı na I Cümlenin aonu ¦ biri de zayıf. İfa ürj

¦ -- ¦ Dey, . .... ... İlham İle eaerla bağında kadar ¦... ı.... . 10. İlli.. ı -elayı baıan tahlili Biiuptao ve hatlejerliıidir Suadiycde iıtaıyon arkatın-a otuıan mütekait hakimlcr-en Necip beyin kerimetİ Mebre hanım Bottancı - Bağdat addetinden geçmekte iken iroyr isminde birinin idare sin -eki m .ilmikle tin tademeaine taruı kalmış ve yaralanmıştır. Polit (Jİroyr)ı yakataroışlır. .abkikat yapılmaktadır. Kumarbazlar tutuldu Zabıta dün, iki kumar vak-taı ¦«¦ Iı ı etmiştir: | 1 — Pangalüda oturan Fikrî Efendi ile arab inde biri, kumar oynamakta-larken kavga çıkarmışlar, arabacı Ahmet, Fikri Efendiyi adamakıllı doğmuştur. 2 — Kadiköyde Yeldegirme-ninde Muharremin kahveıİnde hamal Hakkı ile amele Mehmet kumar oy narlarken yakalanmışlardır. Dördü de yaralandı Sirkecide Hocapaşa da Hatanın kahvesinde oturmakta olan aşçı Hüseyin, Hasan, kamarot Abdulla h ve AbdÜlkadir isim'erinde do t kişi, emaneten kamarota bırakılan bir bavulun kaybolmatıo dan bahisle münakaşaya tutuşmuşlar, aısonraişi büyülterek İskemlelerle birbîr. lerine hücum e Neticede hepsî birer iskemle darbesi il« yaralanmıştır. Polis, dördünü de yakalıyarak tahkik aşlamıştır. Çocuk tramvaydan düştü 221 numaralı Eminönü - Bebek tramvayı Tophaneye geldiği bir sırada basamakta asdı alaaı A ¦¦anıdaki Naıffll ÇOCuk mu vizen esini kaybederek düşmüş ve yara Uranüs tır. Tahkikat yapılmaktadır. Sıhhat cüzdanı olmadan çalışan sütçüler Son günlerde seyyar süt sabolarının çoğalması belediyenin nazarı dikkatini celbe t mistir. Seyyar esnafın ııhhat cüzdanlarını hamil olmaları lâzım geldiği halde bu esnaftan hemen yansı olmadığı an lası İmiş Ur. Belediye bu gibi sütçüleri işten menedecek-tir. Yarın aksam TÜRK sinemasında DOUGLAS FAİRBANKS Jr. ve LORETTA YOUNG nalından temsil edilen dehşetli bir mevzu, beyecanb sahneler) ihtiva eden bir muaz zam film ; KAÇAK Hürriyetini, aşkına leda eden bir gencin macrraaı. İzmir - İstanbul yolu Yolculuk 7 saat kısaltıldı Balıkesir 29 — Devlel de-miryolları latifelerinde büyük bir değişiklik yapmıştır. Birinci ¦•|i.nıl, n itibaren İz-mir-Kataba halli İrenleri tarifeye gore işlemeğe hayli.a.aktı Bu tanle,e gore pazar çarşamb günleri Izmirden cumartesi salı günleri de Bandırmadan tUral İr ni kalkacaktır. Bu İrenler, Bandırmadan gece saat 11,M) de hareket edecektir. Gece 2.2 8 de şehrimize gelerek sabah saat 8,25 te lırr.ırt varacaktır. Irmirden ise öğleden sonet na at 1 de kalkacak, akana onat 6.48 de selisimize gelecek ve Band.r-maya 9.45 te v aracaklar. Cuma cumartesi, pazartesi salı perşembe, günleri de yolcu trenleri jşliyecektır. Bu tren ler Izmirden sabah 7,15 de kalkacak şehrimize akşam Üleri 4.39 da gelecektir. Bandırma'dan i se 6.35 le kalkarak 10,23 le şeh-rimire gelecektir. Diğer taraltan vapur Urife-leride bunlara gore düzeltilmiştir. Cumsrtetî, Salı günleri sürat renine yeliımek için vapurlar lstanbuldan aaal on beşte kalkacaklardır. Çarşamba ve Pazar günleri saat on üçte sürat trenile Izmirden kalkan yolcular Bandırmada hiç meden doğruca vapura binecekler ve ertesi günü ssbah saat 7 Utan bul a çıkacaklardır. İşte bu suretle İzmir • İstanbul seferi on yedi saatte, Balıkesir - İstanbul tefende 14,30 sa tte yapılmış olacaktır. Tekirdağ bağcıları " Bağcılar Birliği,, teşkil ettiler Tekirdağ 30 (Husuai) — Bağlananım daha esaslı tedavisi çarelerine baş vurmak, İhya ve inkişaf lerini art-tırmak, her hususta müstahsili korumak için ae nelerden ben bir bağcılar birliğin e şiddetle ihtiyaç haseaalsncbleydt Bu ihtiva-on kati bir surette halli, bağ-lanmııın fennin tekâmül eden bakım vc ıslâh uaulnriyls ye-taştinkneti. tabiatın feyzini gizleyen Tekirdağ to

klarının yetiştirdiği nefis üzüm mahsurunun İyi bir fialla tatılması lüzumunu duıOnrnşehrimiz bu hafin Halk-evinde toplanarak bir (Bağcılar Birliği) tesis etmişlerdir. Teşekkülü çok şayanı arzu bir de (üzüm müstahsilleri kooperatifi) de kurulursa memleket bağcı dilecek, dolayıtîyle o ıı it bette bol ve nefis üzüm yetiştirilecektir. On dönümlük bir bağa asraf 100 - 120 lira kadar bir para tutmaktadır. Bugün bu masrafı bulmakta mûşkilat çeken ha zi fakir ve yoksul bağcılar vardır ki bunların da imdadına yetişecek ancak Tekirdağ mıntakatı urulması lazım olan (Üzüm müstahsilleri kooperatifi) dir. Bağcıların ilerde böyle bir teşekkü rını da dilemek memleket namına bir vazifedir. Bursadaki debbağ(ianeler Bursa 30 (hususî) — Neşrettiği fena koku ile civar mahallerdeki halkı izaç eden Tophane cadd esindeki debbağ-hanelerin şehir haricine çıkarılması için senelerdenberi sarf-adileri gayretl r nihayet semere vermiş ve bunlar belediyece tefrik edilen mera mezarlık mevkiine ka ldırılmıştırTevfik Hâdİ Bey vazifesine başladı Adana 1 (A.A.) — Vilâyeti-mir valiliğine tayin olunan Tev-fik Hldi Bey dOnkü Ankara tren ile şehrimize gelmiş ve vazifesine başlamıştır. Adana Borsasında pamuk satışları durgun Adana 1 (A. A-( — Borsamızda pamuk satışları durgundur. Bir kaç gün evvel kilosu 33 kuruşa sa Mısır pamuklan bugün 32 kuruştan satılmıştır. Yerli pamukların kilosu da 27-28 kuruş arasınd nın kilosu 4-5 kuruştur. Tire köylerinde telefon Tire 25 (Hususi) — Kazamızın bozuk olan telefon işlerinin islâhı için tekrar esastı tedbirler mış ve telefon şebekesinin bir program dahilinde tam bir şekilde İslahına başlanmıştır. Kazam e telefon te telefon Kadın yüzünden bir cinayet Aekuta 28 — Evvelki gmn ÇoJoavk - Eğri ağaç köyleri arannda >„l uıerıtMİt bar cinayet olmuş v da biri ibrahim oğlu İlci tarafından tabanca kurşunlarda öldürülmüştür. Cinayet şAyla teryan etmiştir : Adalı . .. .ı ıı boıa yüktü on araba Adanaya gelmek ürere yola çıkıyor va lam Çakşırlı ile Eğ n bir adamın boylu bo-yusten yerde yallığı görülüyor. En nenle giden arabacı hat adama niçin tımnmde yattığını soruyor Oda kotla oido-gundan dolayı fyslttğsnı soylu-yor. Arabalar İlerliy etmcı arabayı •Örmekle olan Adak köyünden Miıslüm oğlu yirmi beş yaslarındı Brkir da arabasın na ayni suali soruyor v« şu cevabı alıyor: *~" Haslayım. Adanaya gideceğim, beni arabana bindir. Diyor vc ret cevabı alınca hemen arabanın üzerine çsçn-yo* va labancıunı çektiği gibi bulun kurşunlar, bunun üzerine boşaltı) o» va canan olarak yere deviriyor »e arabadan atlayarak oradan savu-l'P f i*yor. Arabalardan bir kısmı orana kalıyor vr diğerleri de en yakın jandarma karakoluna gelerek hâd iseyi biber veriyorlar. Bunun üzerine ıkıoci m utta nlık Vasfi, tandarma böUk kumandanı yüzbaşı Aziz vc hükümet tabib eyler cinayelm olduğu ycıc giderek lâıımgeleo tahkikata boşlıyor ve verilen eşki| üzerine bn eti yakıp kaçan Niğde mantakaunda nvkâa *dnltatş olan ve çakamak uıcre İncirlik köyüne gelesi retinde. İbrahim oğlu Han ile buladamı cinayete teşvik eden ayni köyden Derviş oğlu Duranı ya or ve şehre getiriyorlar. Cinayete sebep Bckİrin Duranın kamı aleyhinde söylemiş olduğu bir soz götler ilmektedir. Beki göğsünden ve sağ kolundan aldığı yaraların tcs.-rile ötmuştıtr.f DuranU Hacı ikinci sslattok hakımlığıncc sorguya çclnkhk-teo tat* vavkaf aonkanşlar. memuru bu! un atıktadır. Islâhattan tonta teklon muhaberatı daba seri temin edilm iş : llliin.ı. ı-l ı aÛnaaaV [1 u 1 Bugünün Aşkları | Milli Raf Dü|Qac»( e I ¦ - r 111 Belki nlabetle dı dulluğundan dradı. Mehlık ttlla yılıçkaa nakla ve I-. Tefrika No: 29 rvaur buluyordu. Kil-

ııaıalll nlanlan kil «debllirtee. Bülent, kendini d&tırek ka-ilerl gBlGrmealndra kendiıiıle münaBrbeIdcI, bu düşünceler arastada ...... bir |n - ,ıi.ı ılı» m laıpıp ı-, ¦ yordu. I'- hıa hahhında banoı m..ı. bel bi* t.hal yoktaL Baieat «ıvn dekOıaJarm. baaU-(.-.-..' içlnaa t^rctrol. Naelyeyl bıraktı, Mtklikayı aldı, onu ka. dip yine bar iti İne döndü ve ondan Bilmeye taaKcâh etil, baıan da atv hiçle uğraştı. yorgan dosta va batan bsentkablan baaV tana levbvlmegi ten h aaVceh ya-tı|mdaa tirildi, ySsllna gAıtatı ı l. • ıı ¦. ¦ nlyetltaa. Fahat hlımalçınin latel girip te "genç bir bey • :ı görmtk lallyoe., ¦(--¦•¦ — Neni bay? — B. goee gl.aşn taaıseaı|a.aıı. — Kaıitiıiı vermedi ml' — Vermedi, adını I.'. Kim-tan baymlşl Baleni. ıdyla Ur daşSadd. la. daia hnrnVsI alan ap«lmaboanı al n yarat atattatnatni n> bebl lahmla etmeğe aavaştı, Uh buldulfu sebep, İnal Hanım taıa-f....Iı... dıvtl edilmek Ihllmall İdi. .1.-1-1-1. Sevincin kıpıldıktan temayülden Inctaİa kendlal kurlart-in'îîn n. latco mütkül gd du. Bu liyarrt, Bûlendln geoç kırlar ve şuh mryıepli kadınlar hakkında besledi t. bir kan llıda kuvO gacı bu kıt, niıpl bir kayıtııılık gb*terBii|ar tbOl kadınlardan aman va ¦»ıı. bulamamak ki Dıola (ıtlllc Öyle yapmış olacaktı, işle (imdi kardeşini gdnde-rartk gerrkl kayıtnılıg tmek İril yordu 1 BOtent bu hükmü vtrdl, misave İlendir misli. O. aşkın sari bir d ygu ol dul, una inanırdı. Fakat ooun trvehhüm alligi nrayet. hastadan sağa geçen incilerin ¦arilisl-ne benlcmeıdi. Genç reeıamın lapdıgı imana gflr» aykın aariligi kızların ve kadınların kukan çlıf indin İmrenişinden laıın'ırın firin ¦ !'!¦¦., ahamatııu abyledi, bir taraftan da luvatatini yapmıfa koyuldu. Kalın İn ve tabir rait ite ir ı.r....... İçinde İdi, dima} hüc e relerin in hepai gülüyordu. Kac-d nİ kendi kadar gilodc-rrn ine i blrdeaUre (öıDa- Be İmadan da. Seıinçlen de gürel ,.'..rün-meje bt|lamu)tı, onu kendi malı olan apar limanının kapmada re yûrej avueunda olarak helecanlar L r ¦ .'.. !¦ ' ' . . . . 1- ı l.lt.mı. r.l * J . 1 1 muhtelif sebeplerle 1 . . görünmeleri gibi kadın da baıan ipk görü-aü , yani aevdif i halde at ver vaıe-yctl alır, hatta sevginia bütûa icaplarını bile batan kabu l edrr. İçte bu, bir nevi a|h lİrayeli demrktir. Meıeli Aliyr Hanım, tık uk gö-lültüfrÜ Veliy ir erkekle teVİştİJİBİ acı,,. Bebİye Hanıma bu aıılnliılni ıpmoa neaıcr gıoı ıınıyyııı correm 1 sağla bir hu abyordu ve şeklini I., n , .1 t apartıo , ... yDı yirmi kaili evleri gibi onOllilf bir İrtifa alıyor, tonunda bendi ayasında doffu l|iliyoıdu. serdı|l tık*De tokulmafa, Hııgün sOıgOn bakmaya Erkek çapkın bir adamaa. bu lokuluıa, bu bakışa bayılan halmaı, mukabele .etnirge girişir ve aşk, AliyeoVa Veliyeye siıayel elmîş o Biraî daha geçince ve Belliye i|i lir ayet aahneıl genişler, bu ıefee aukulganlık Behlyede yiit göılerir, kııa bir müddet İçİnd e* oin âşıbıyle anlatır, bu türelle aynı erbefiin etrafında üç badın yüreği kÜ»"lenİr. Bunlardan Aliyr, belki atıktır, Berikiler âşık olmsyıp t|kıa Sİraytl haıaaundan müteeaıir olmuş avarelerdir. hOlrvıt, tuvaletini yaparken leeröbey* latlnat eden bu kanaatini da kuvvetledirİyordu. Çünkü Kavuranın gelişini İnimin emrine ve hu emri da onun Belirtilire. Sev nçlere

km rcmıin e hamlediyordu, oıtadı ı.k.n tarlli£ıni iapıt eden yeni bir hldİae görüyordu. Bu |[8rüf. bendi-•İni pek mıhıuı elti| n şarhı mırıldanıyordu. Ku hayat İşlaı bitirdi, İri boyunu yÛkHİta yükaella atölyeye s İr di, Kamranın alial kuvvetle uklı : — Ne umulma i ılyarel, drdi, mutlaka sisi loci Hanımefendi göndermiştir. Devamı var •ar in i evvel 3 - ZAM AN NASH KORUNMALI? Gelecek harplerde her şehir tayyare hücumuna uğrıyacak -a Başka yerlerde belediyeler nasıl hazırlanıyor ? Bundan h«'" ırp - ide. rıp. kalır gerillada •« ..... (-i. . . .... otur-™ halkın tenıaraltr maaun bulead tıktı rindin -ılık ha hıed ilimci. Havalarda hakim "larak u<an ntll-lalları lnaanlıfın bütün farıtallırlni bodblaaae kararları)* f n-d.htrn anara arlık "ıkt al bir (nı itindir. baıdrai dünya nillall*ıın* dd.lur ¦ I ¦¦¦¦ 11... Muhtıram MeUı Mahmul batin rbaa mani fil (...W ünde ta.*.», bak, ..ı.-. ı 'Mıllılleı. herplra bikir ma fa>ı>. ala* ılmab n - bir aamtap mubab fardyeeUr. Bunda- b..,lı aa - .ri..,..> m lıııal|it, ua 4e ahlak m.iak.ı.lar. I ¦ ba bar ,-hrirfeadaâi abah*.l* bembeı | ıbml |>. ı«a*riraaaaa m... ....kCar. aVa.fi fim 1*11 lam amara bet«i-*t atfın ıı hıifta lıL.rl-.lr ır—f-n . -ı, tabrlba beıırlsnatahta basdevamdıe. Efır handi yurdummu t* kında ırbım.lı dOffınuyorıah , mûılakbrl harpında JU|i... ı n haıa burumla-rina bal|i korunmak ha yapmakta milkrllıf oldufum.ııu bil. metifiı- Iftt bu makaalla korunma tertibatının dahilinde bulunan vı rkddrn ınuhim bir laııl lifkil edrn İn. .ııı.L.ı |ihlrl*ri mükemmel müdafaa ¦ I .Meriyle do aiı tertibatİyla flılımıh nı drmrk oldufunu iııh . .I...-., . be yoktur. I(:t," , ıS.-.ı tu ki bufûnkû tılâbl bedelleri tr|kil rı man hara bomba ruı kalacaktır. Şe aık-rî h-d»H»r<t" icrada -ı bırakalım. beteri t eti a aalai İleri bu kanunlar ve aldanıınlar. Biı bir aaker gârü|iiy (ayeti olan laferi haıanm müterakki! oldufunu letk lim. Bugünkü atkerî mûla fÖre, harbeden orduya e yardımlarda bulunan re ıtıetelâ orduların nakliyatında yatılı tıhirlır dahi aabarl hedefler meyanındadır. . Bu telâhkiye gorc, hangi tehir¦ r ordunun dey ani) ır ylşayıa kabiliyetini temin etmiyor 7.- Demek ki, her şehrin haıa hûcu la-rına maıuı kalacağı şüphe bir hakikattir. 1|te, gelreehtebi harbi yapacak olan aaherlerin bu lihoiyellerlne göre: mollak cepheler grrtıindrkî nehirleri de ehe mmiyetlerine gire ayrıra eıkree; yaal toplarla, mit-ratyoılarla, projektörlerle, tayyarelerle, haıa maniala rı teşkil eden

aablt balonlarla, (elik tellerle müdafaa eylemek rr Indrlhare ala tertibatiyle şehri umanında re lüı..n.ı> gibi dC|<nan tayyarelerinden ¦abhyabllmck Ilımıdır. Toplar, mitral.orle- ; yaklaşan d&ımın layyareleeini ye di t bîr ateşle barşıtıyarak ve adeta gohyûrunde düşman ile şehir araıına atehten bir perde çekerek dd-maıı la yy» relerin İn şehir hatalarına girmılırlne mani olurlar. CûndOıûn bu laıifelee kolayla yapılır, geceleri iaa kuvvetli proje klorlar; , ¦ - -.jiu.de dUamen tayyara), dana çıkarmakla toplular i yollara yardım eder. Ceııar tayyareciler I » ¦¦ .krdil.ıı la ı yare leı; ı — 3 — bul», bu tertibat tr İcabı Ut i.-j.ı . ali eUarfa İçin deılet taraf nadan | *|> •>•• da bu naklada m~ aal leık.l raVa ban beteet,.. da* f 4>J#*J" tW» İPİ I ıeW r w *t*t* £İf« BefOmVt be t. d.; ll.ru. vaıafelrl. amant betımyeleı lera.f.-aVn çek dabı lb.nu.yet limittir. S.Ih ¦amaaıede, bir ,. - bota» mttit-nl il-.. ...i.. ... m ib ll.adl kar tarette baıırlamafa re enlart hırp la man lalında da t-miri rlnr(r m»e-bue olan dünkü belediyeleri faıla o'arah bugün bu hlımellırl daha genin, m l.ıve daha af ır ye rait altımla tapınafa te ayrıcada halkı ¦ ı. ı ... hava kOıumlarıaa haışı l.....-.. - ıı • '...... Cephe geribndebı aervl ve hayal kaynak-laıına dadanan orduların muvaffak olmaları, aneak bu haynah lar.n nisam vı Intiıemını m. halaıa et. meai ve nedu lbtiy.ı laıını İrinin eylemeaıyle mirm e»»ydaada bar bak hatnı. Baı*. m.dı.l miibtie.d* b. fûami İL.:. i , ¦ bir taraftan aekarlına fiin del ıh bayatlarını tan-¦im ee idare ederfaen dıfıe taraflında gekıe.hukl barp be lıfi hakkında Dahiliye ¦ art İleri tarikiyle btlyOk Lrkinıhtrbiyıdın ır dirılrrrk ılırıkt. Lıırılk ve meylitrallanbııl Borsası kapan Iia1leri2-10-1934 ÇEKLER Londra Ne v-York Pariı Milano Hrükeel Anıılerdam Prag Stok hol m Viyana Madril Birlin Vartova Budapeyta Bllkreı Belgrat Yok oha ma Motkota •iS.îS 0,799Jr 17,0b 9.Î77S MIH 19,0)1 1.1S4 4.297S 1.97TS 4,7110 3,9687 79.687S HUM 7,7181 1087, (15. 0.80 17,06 5.824S 1.9:70 Tahvil vc Senetler Atılı, IW.-.),.!, IFıguıl)

M 1& IrUll Tllrb „ ,« 28. »0 28.40 49,70 49.80 f\\ »arlanırlar. man tayyareleri hudutlardan doba vmierce kilometre ulaklarda ikea ı- .. . r ıp... I tertibatları ve fc il le-yakkuılan aayeılode, gerideki jehirlerin en evvel aıkrrl kumandanına malûmat verirler. .;-lı>ın aakerl kumandanı ¦'..'.! Belediye relalnl haberdar ettıblen aonra şeb-rîn bütün müdafaa trrtiba ap eden emirleri verir. Bu m..' karanında; şehrin aıberi müdafaa trrtiba.ı vaı-fe başına ¦ ¦ - ,¦ gı gıb', |ehrin dif atı vaı.fedarları da luımeileri batında bulunurlar. Kuvvetli can .eya düdüblrelerle tehlikeden haberdar edilen halkt a evvelden hanr bulunmaları İcap eden mukarrer mahallere (ekilirler ve bütün |ebir bir tek intan g^bİ k emali tûkOn 1lı vukuata Intıtar eyler. Bu etnada .-Iı-. elıklrlklcri adnmü)tilr, havagaıi kctilmittır. tu lırtibatı yangınlara karır vaıiycl* En cesim ve er* a ve zandığı için /,m' ve Almanya bü™ A. A/orı r 1^ RADYO PROGRAMI 3 Incİ Teşrin çarşamba 110 Kha. ı ı - I vı ı ¦-¦ . II t.lkl#mburg .VfJmip. rJP l. ıiil.,> «ıbrıiııl. 11.10 T.gl ı.'ii kananl. İM* Ktıı iı.m.ın. .'.'.(. Laktaınfcorg ı n i'. ı ı - ¦ ı. İt Kl». Plt AO. 1)0 m II,» At aah.br. lt.lt r.j.-.l (ply.no rrlakıtllc). II,» Spor. 19 ¦.¦(.. ı . ı ¦ Od. mu¦mil. t?.4l Kı-rıl.ranı. M «.nalaaİB Boa. I,..t,. 10.10 tt.n^ln kanMrinla İr i d uıı-ın>••>>> ıtır. İl Chaplnla Iterlırlul.r mnrıkkcp U JO Alataac. kıtvfe-raaa. rıgaanlli konur. 71 Kık.'la. ıı. fi Dana mnalklaL IV! Kaa. VİYAMA *07 m. Selim Sn ı RaJyoıl • .!• ' • ı-* ÎO Klltlk «, I Şltrtpr. 21.10 Empr rlar, t\.\0 İler 51... et. IIAO V.ttı .ı ır nankör mudur? ıı ftrr yan. akyam mat i t) ı '¦l'.llllır nnnlıO oıUıUır*. tngtlterede İnşa o!unan v™" dünyanın en hllyilk yolcu gıu-¦niti oM'i...; aoylenen K-,.'.. ¦ M gemisi, denircilik alemini;), en mühim hadisesi tayılır. Ddı.. yanutunda kaybettik'eri m*»'m kii geri almayı umuyorlar, rı Kraliçe Mari gemisinin inşA atı I..;..!¦.¦¦..] ¦ İşsİılİgin l-had bir safhada olduğu sırad,. başladı ve bu yûıden deniı int ş -n"¦" içi ferahladı. Bir sene geçrot^* den, gemiyi İnşa eden Kuuarıi kumpanyası mail bir buhr •ıgradıgından bahisle ¦• ansıım durdurdu. Ve bu sureli-le 1931 yılının Kânunuevvelir" de geminin inşatından sarfı tav u. Fakat bütün İngiltere efkâr ammesi inşaatın ik" m ili lehinde idi. Onun için hükümet Ue kum panya müzakerelere giriştitcı* ve 1 ı ¦¦¦'. kumpanyaya yarT dıma kar Fakat b. mûukerelcr tam üç sene dv" vam etli ve onun için anca_ bu senenin Nisanında faalİy e-yeniden baş!adı. akıllara hayre' verecek süratle devam etti ı> nihayet <10,000 tonluk ol an b-i'mı denize indirildi. Onümüı. deki on sekir ay içinde geır makinelerle teçhir "'unıı.ı1 suretle onun toiiilâto*. M.000 tona çıkacaktır. Kraliçe Mari gemisi ağlel' ihlimal 1936 senes'ode ilk »e yahatı yapmağa başlıyataktır Onun Allat Okyanuıund: seyahat elmesile bu okyaousl' hakimiyet karınmak işi yen

Mısırlı murahhaslar dün gittileı Kapitülâsyonlar ve Mısır Mısır Mcbusan Meclisi reisi Rıfat Paşanın bevanatı -1 ûşiir enin yer banabil mr tine «t»esmW. Mısırın çektifc- müşkülât Bugün. kapitMlaıyon hakk , hep birden knbaıluoe iktiran etmeden Mı-•arda. bir vergi tarhının .içtimai veya iktisadi s ahada İM kum neşrinin İmkanı yoktnr. Potta ve hflkümet kuvvetlerinin kar-ştlaşlıgı engeller d ykt cini.,! rr carbealerîn sertçe takip ve tr,7i.-.mr cevu yoktsa*. Zira ker hangi b ir febep ve münasebetle bir ecnebiyi a likadır eden tir meeelr. !¦ I» mlal alakadar koom m-0 veya, Uma-mn .ûrudunû iat.lram elnark-Ircar. MıtMila faılaaiyle mevcut bn-lunan ecnehileria ıktmad) ve mail (..L,etlerin,, tebaa kb ne Uhd.1 etsnege. hiç olmaiM -¦-aavi seviyeye indırnıeğe ise bke imkln yoktur. Bu itibarla Mı sar halkı. Manii sararlar görmekte "serbestli rekabet.. "serbestli inkişa f, bir kelime ile yabancıya karşı "hayat hakkı., nı müdafaa hu> tutanda çok gUç*nk çekmektedi Biı, kapitali iyonların ilgasını talep etmeklr kendi Ulkc-¦iıde hukuku Irükûmranımıiin tanınm t en ha. ha bir şey yapmayoran!. Ecnabiler-Ic kendi tebaamıi beynindeki muamelâtta iıted igimiı tek şey lSBOde rekabet aıaml şid deb buldu. Fakat Kunard ıl U" - i t Slar mil. n daima On dc i dile. Almanların 23 m yapan geamlcri Okyanus »aha tına girin, e variyet değişti. V Alman g emileri rekabeti ba ¦andı. Ingtliıler geride kalmamak gayretile 1907 de Morilanyı ve I ¦ ¦ t .ı ¦ çıka ak, fa ikiyetİ İngiltere temin etti O raman bu iki gemi tcknİkl bakımından bire r harika sayıl-j makta idiler. Rılhana Mori lan.*. daha tü.atlı sskü B a gemi 1910 EyUlmMİe! Atlat ok,anutunu 4 gün 10 aaat 41 dakikaya »dirse kle re-kor kırmıştı. Onun geçtiği me-aaf* 2780 mildi ve s. atfa sürati 76.06 mildi. Parlâmentolar konferansına | tır ak eden Una miMahltaalı-n ama sabah Ukrnderryvryvi mü-trt r.t.h'n hareket ctsssşUrtfcr. Kendtaıle görüşen Lir mu-hsrrırimire, Mıtır Mtıhtı Me-buıan Keisi Rıfat paşa şu beyanatla bul Tenkıye ve iahılabuuı hakkın la çoK gklel ,nı »t.arla BKmlıkctınırdcB ayrılıyoruL Vaklm darlı a kadar giderek hükümet merkcıiaiıi ve unlu hükfımet adamının riyaret etktrurdıgımi-ıc eulnın lar m«a«ı«*a Bun maunu; ki Parlâmentolar koni er ansında. Isûkûmcmlımııi atıl alakadar eden m ital âıy un,, meselemdir. Iliraıımıı nctıırıııı . ikinci bir tetkik imkânı bahşedilen bu mcıe har keanısv yoaa havale edildi. Ba kotsaa-yon neticeyi tetkıkatını gelecek 1935 teoetınde Bürükıclde inikat edecek olan 31 nci Parlâmentolar konferansına arıede-çektir. Meselenin ikinci defolu mii-ıakc resinin, hukuki komsyon "Kapıtulâiyon., tulcmasa devl et ve iatiblâl mclhomlanylc kabili lelıf olmadığına mOtlefı-kan karar verdi. Komisyonun, bit araf bir gft'kt yaptığı tetkikler neticesinde vaıd olduğu ba karar, bitim kpa çok kıymetli bi hukuki vesikadır. Bu itibarla meseleyi prenmp .ı.biriyle halledilmiş ıddedıyorur. Şûpheıiı t omiıyon. bu kararın kuvveden file iaali İçin liıımgelen çareleri dslşianccek formulknıu bulac . kapitülâsyon meselen, kurunu not a i bir tsbaavetia bugün dstnyadı sadece Mıtır da devam ede n bir tek""den başka bir şey değildir Her şeyden evvel intanı1, elçi vc mtısavatçı olan airım ihniyrtinde bsVylt giJÜ »e gayri maanl bar Istanbul maarifin, de neler olmuş? Birinci $ahİ/eden devam 1 — r—i vegarlam âesaketar la> aaaaaıiyM ânbmjt Om sadaaa OaV aa-âıiale aeııri«jımış(rr. 2 — liAidın ŞaayaİM layınfer ab ı ..... -ı ¦ J - 'in mlı-ı I- de. ı ..i.¦ : .'.i .'m « (¦..,-...m harici •lar. i m n alI imler in neılal idiı-yvlıVrıne göre ferlne -i...--' .1 <J. • d — mUkttpttr, OM rVe.ı man aartıa ahamatnaBa aa anala n- m-tır,.ı.-ı fakata* a* (..¦..« alı ı..." ıu- ın|.ı.'ı.| .i Vebalı t, ...ir- , Nuıl beyin işte ba Ihbaralıııın ne dereceye ka dar dnfıu oldufunu tabkıh valev-dma amuml naûfıtti iler din Hilmi beyi memur etmtştar. İtam. Boy avrat» tahkAatuı. ümaal ederek rapceıaaa Vıbalrtı l&ndıım>nıi|tır. CûnkÜ lıhk ben dıfeı tarallan da ja.'nıı bir ilk mekteple beş muallıııta İhtarname

y.iı ıtn I" ' dıfeı batı ...ti- ,1... deki. birkaç muallim ve i- t,......ıi.ıur ı'.r IhlariMiı.ılrr )ııllaıım^lıı. II - ihtimal» kartı da, Ihbaralta baluuaa nıbfrltlı Nuri Bey muvakkatin >. . ı. .. ılbmekh l< mnallımllglne nakildi Imişnr. Vıkâlel bu nıııılayı fıvkallde ıkemmiyet vermlt ve İpin l*nıvv*™n. yardım ilmek için bırjıık bılam I-.I-Oehlan aonra yaltuılublann mabi-. eti aalaa laeah ve Maaeif aadadr.. Haydae Beyia vo işte mea'nhyeb elep olmadığı Ir.niı ıJUırıh vaat-yıti e-a n«re layla ^mueaktır. Kadrolar va in u t ilimlerin Ihrarları I-. -İk taalnml kadeoaua-aa ¦ lakarlarlara mbaSf ıdıt—ıa* aterıer muallımlae iıı.lıal.n Maarıi >dV rıainı ad'ta btevan '¦r Hri(.ı.ı ""m . kaaha. re erkık muallim Mnarıl ..ı... ..... , reh yeeıl kadroda ı.y-laa tıbed-rlOlatın hıkııı nlduEuııu >ü)lemektedlr. Burdmledın......1. ııı-rı yıh p 1.1. ıı.ıı in ı, . naklldılıa .'ılı ı V .-.. IS kadın muallim maarif Id.rraüıa gilınl|ler . rını İddia ılıtıl |'eritir. Altla darların toplanıp ¦¦Mi rek btr îıtida IU vilâyete ta ithalata ..... . ..' edeeehlrrl ha bu abamı ıtır. Türkiye, l.oun auLhu uferire kapitülâsyonları ilga ettiği gün-denberi. Uıau içinde hukuka a k tûlâttonJarm asrvcut o'ma-mam lârımd-r. 7ı.a I i|itWı yonların Mmıra laaU6kn. vaktrykt »¦rl b b maıeai alma-t. adandır.. Mısırlıların tefekkürleri istanbul 2 (A. A.) — Mısır parlâmentom murahhaı heyeti reisi Muhamm Rıfat Paşa ile mtarahtıas biyeli atası kendilcn'ne lütfen gösterilen kıymetli yardım ve itam mdın dolayı Tevk.ee Combmi yetine ve Tarh millet ne aa baba »akrtnlanm ve ea saatini I saygılarını takdim eder. Va. (anlarına dMrmrdea evvel bu civanmert memlekette gördükleri ha yaliyel, kuvvet, intiıam ve g&ıcl idare delâîlini hayranlıkla temaşa ettiklerini, T0V-kiyeni n ulu şe' Oaıi Mnatafa Kemal Haırellerinin rehberliği ile bütün saadet ve refaha erme um tes aeaai eyleduUerial ifade elsnekteehrkrr. Mi.ır parl tr-nteaa heyeti nr rahhaıa umumi httiha Muhammed llattap vapurculuk! TÜRK ANONİM ŞİRKETİ İstanbul Acentalıfı Liman İma. Tele/on: 22925 İzmir ve Mersin SÜR'AT YOLU iNONU vapuru t 1...... ¦... Plr,.mbr gamA aaaı II da Slrkeıi ı — .«o"e» kalkarak dofru Irmlı Anrl.lya. Alanya. Aaamm Herehı ve Parala fidecık. D0a0|ta bunlara lUveten Tatuev Çanahhala ve ('¦t 'ıbuuıa ufnyar.lı' ı Karabiga yolu Cumartesi, S~v I ıBnlıei aaat Çarşamba «d. t*-. hane ııbliDuadan bir tapur kalkar. Gidiş ra dUnOıte motat ıı kelıiıre ¦ . İzmit Yolu Cuma, Pazar, Salı, Çar-^ 1_ _ .ünleri bir vıpur ;aın«7aLt9d.T.phm>. r.h'ımındaa balkır. Spor Haberleri -ZAMAN(SKriSAT ISLEal H=A=R^I=C=Î^H^ Bakır vazıyeti Uzak Şarkta tehlike sebepleri Çin demiryollarından başka ihtilaflı meseleler de var Uıak Şarkın ufuklarını ara sıra kararlan vc tehlikeli bir vaziyet vücude getiren gerginlikler

n en mühim sebeplerinden biri halluiunmus gibidir. Bii amıL Şarki Çin demiryolu battı idi. Sovyet birliği bu battın Japonyaya satdmasma rfliı ol akla Uzak Şarkta lulhun idamesine İnim.I etmiştir. Fakat bu haltın satılması ile mak Şarkı tehdit eden âmiller de bertaraf oldu mu? Asıl mesel budur. Uıak farkta Japonya İle Sovyet birliğini ayıran ve anlaşmalarına mâni olan diğer sebepler de dır. Bunların basında Moo-goliatan metelesİ vardır. Japonyanm Mongolleri Manço hanedanı etraf a toplamak ister gibi bîr variyet aldığını göstermesi bu. na sebep olmaktadır. Bundan başka Sovyet birliği Urafından Çio sahilinde ya-pdrğı ileri turu en tahrikat ta iki t arafı birbirine ramdır ansıyan sc be plcrdcndır. Şarki Çin battı ihtilâfının hallile iki tarafın mimasc batında açılan yeni devir diğer ihti bertaraf etmek İçin iyi bir başlangıç aa yılmada Ulak Şarkta emniyetin kolay kolay ccsıus etmiyeceği anlazdıyor Ö. R. Yevmi maka/e Su la o cn akır üzerinde Beynelmilel bir uzlaşma, konfe-ans rivayetlerine rağmen, henüz mevsimsizdir adcP İn. ! ¦ | ı ¦ ¦ ¦¦ lapların tahlili Bey bu eeer İnkıta |;' * p ı-düıûı İnkılâpların öğrettikleri Yazan t Mebus Vaıfi Ra.it ta fikirden ı Şimdi bir çok yerlerde Beyim..-I bir bakır konferansından baheemUnektrdu-. Böyle ^y* konfe rans ha «erbaini ver-.<M'*a KID de Bnkfuıf Amerika|ı,nı inkarı Katanga madene,.'ah™* birliği reisinin yapmakta .Iduğu seyahat ileriye oÜrül-K bektedir. Reis efendinin hu se ya bani M anama da Biri işmiş Aaaerıka 1 aka saaayü aeflerilo mozak e-r£ifatta bulunduğu şüphesizdir, mim Amerikan. Avrupa ve Afr ika ¦ark"'1" piyasaları roodli'anınına yratl bir nsasa etrafına lopa<jaıaarah bakır içerme bar duıcu 2 eratak intcklcri pek r-dd*Uıdar. oind^nt*B hakir piyasalarının vaı-n.njretl hu havadis lerden hiçte m,t lOleeasir göruumcmckle vc ea-'.,,„¦ gıdış-ndc devam etmekledir. .ılakıen beyenlmılel bir uılas-L\a için lemıa ve zaasaa mü-S,*1' değddir. Dünya bakır pi «imdıki fena vaziyetin-c'.n'.'" 1'irlenk Amerika mrıuldür. mire efah zamanlarında A iter ikan •akır karteUnin çevirdiği maaşız fırıldaklar ve iktisadî buh-de R bükü-LJ-..":,lnl11 "Bakır kudu. diye or-buyfaya koyduğu nazariye yani Irr.rı'-"1 düıeotizl klera sebep ol-,-<C(aaktadır. beai Bu şerait altında Kanada ile döro ' kataBulgaristanın ticarî mü-Çvazene ve mahsulâtı Senin başlangıcından deri Ich-2'e oUd ticaret müvaıensî Tem-bek tuz ayında birdenbire bozu -diği ıuş va mabıulâtın eksikliği vo *l— ahire ve hububat ihracatıma ¦""neni doUyİadc açı Q levayı geçmiştir. y'P1 Bulgar titanın bu seneki buğ-S,htay rekoltesi 1933 >ılmın .900.000 tonuna mukabil yat-ıız 1200000 tondur. Mamafi -ı: 11 ¦" ı rı hasadının fazla uğu 'lo1'' - buğdayda olan eksikliği gi-""."lereceği söylenmektedir. d.nlAvusluralyanın yapak geld kırkımları Haziranda hitame eren .J' 'apak kırkım mevsiminde ya-**' ulan yapak satışları S2.16S. 778 gîliz lirasına baliğ olmuştur, eçeıı mevtim satıfları3S.043.0S4 rın akşam TURKn?ili*idi- K,,l,ım ¦W» e*r.r.ııı-*ı »p ı-e Ir-tr-, ade cdi,en c" »i"**cl* y«kûn D0U.GJ:^S FAİRBA927 - 28 mu, esm lan LORETTA Y60.873.000 İngiliz lirası idi. atından temsil edilen dehşetli Bu mevri m zarfında Av usütmeleri ihtiva eden bir rı ı ı .... ¦ . i,furyadan demi aşırı ülkelere A (_. 2.741.119 balya yapak gönde-yetini. aşkına feda eden silmiştir. 23- 1932 ihracatı 3.043.874 alya ve 1931-32 tahmilâtı Afrika m lal a hadler i beynelmilel bir uılasmaya yanaymıyacak va ticaret aiyaartini

tâdil et-m 11 ıi-; - Aaserika devkellerinden ute-.r.-klnd,. Musyo R.ıvell ebrfuari ıktı-aadından ve asilli kalkmasa kanunlarından var geçmedikçe dhaşûmul bakır uılaşma» yoktur. Diğer taraftaa piyasayı serbest bırakmak suretiyle ernebi bakırlarının an piyasalarını aut al Jâ etmeline yol açılır. Amerikalıların ellerinde •enderden beıi birike —yekûnlara varan vc bugün piyasalara ağır tnr tahdit teşkil edea bakar stoklan varoV. Futların boyuna düşmesine âmil olan bu büyük .toklar elden çıkarılmadıkça Ruzvelt hü-hûmeti i undan var geçmek İhtimali yoktur. Kanada ile Afrika m Ut tahliller İnin şimdi kullandıkları tabiye umumi variyetin düzelmesi ni beklemektir. Bu müıtab-sıllerın istifade rtt klrrı ııtm-sal şeraiti Bulaşık Aaaerıkada-kı k daha müsait olduğundan günün birinde dünya bakar piyatalarını her balda kendi buyruklan alt alacaklardır. Küçük itilâf ve para sistemi KOçOk İtilâfa dahil olan Romanya, Yugoslavya ve Çekot-lovakyanın devlet bankalanoı.ı müdürler nievvelin birinde Bükreş şehrinde toplanacaklardır. Küçük itilâf memleketlerinin banka müdürü ket için müşterek bir para siyaseti ittihazı imkânlarını münakaşa edecektir. Esasen bugünlerde Bclgr.ıtta toplanmakla olan küçük itilâf iktisadî Şûrası il, memlekel arası adi münasebetler, gümrük tarifeleri. ırmak, şose vc demiryolu münakalâtı gibi mühim meseleler uşmakta-dır. Bu mevzular da bir uzlaş¦.--! Iı. ı direk tor I para siyasetinde bir itilâfı tahakkuk ettirdiği takdirde Av-rupanın göbeğinde ku vvetli bir iktisadi ittifak vücuda getirilmiş olacaktır. 274*3125 balya" idi.'''' 1934-35 mevsimi yapak kırkımı 3.146.000 balya tahmin edilmektedir. Kırkımın yüzde 83 nisbeti erinos 17 niıbeti dc melez yapaktır. maya Bank re Bî ri de i -teki Balkan güreş şampiyonası yarın gece başlıyor Bu müsabakaların Fransız tiyatrosunda yapılması nihayet kararlaştı Perşembe akşamı Bcyogtunda Fransız tiyatrosunda saat tam 21 de başkyacak olan Üçüncü Balkan g piyonasına iştirak için Yunanlılar gelmiş ve Bulgarlar ile Yugoalavlar da bugün Kimi arı-iv ıını-l t remle Sirkecide bulunmaklardır. Romrn'ee Perşembe sabahı gelecekler va doğru Urtaktuya gi-decckknmr. Halım şimdiden bilet aramak İçin gösterdikleri taba-cüm nazarı dikkate alınarak, rahat maç ac mek gayen-le buza t Belediye bu işi üzerine almış va bilet kışelerina kadar kendi memurlarını rleştirmiştir. O glln belediye tarafından muntahap gişe memurları, ellerine tevdi edilen p lâna g6re bilet satacaklar ve bu numaralar beter bitmez o gün için bilet vermeyip erte si günün plânına gire sat)| ı apalaklardır . Şu kaide içeride herkes evvelden aldığı baletlere göre rahat rahat yerlerimde a maç-Lanaı sey ebileceklerdir. Bu sebeplen halkın vaktinde bu biletleri alda edebikueleri için Perşem be sabahı saat ondan itibaren Franaıı tiyatronu kileleri satışa başlı yacakl ardır. Numaralı koltuklar olduğu gibi elli kuruşluk bileti bila evvelden almak mümkün olabilecekt ir. Tiyatroda yer kâfi mikdarda mevcut olduğundan butun meraklıları alabileceği tahmaa edi lmektedir. ŞebrunUde buluna» Yaaau güreşçileri dun kilolarım kontrol etsauşktrdar. Gelen kafile arasında n seneye nazaran yaksız bâr değişiklik mevcuttur. Bu degupkhk le meabtrr , ire,, çilere 7a mot'uo iltihakıdır Bu güreşçi yalnız hususi mahiyette Yunaaldarın ilk şchnmiıe geldikleri zam yapmış ve bir ikincide Kumkapu güreşçilerinin Yunanistan turnelerinde Adnanı mağlûp etmiştir. e Yunan ekibinin «o kuvvetli bir ıt tan nutkilı açıla Dİimpİ on birde Vali Beyin üçüncü Balkan güreşle cak ve bunu müteakip yat yemini, miaafir mille İler marşları çalınacak te müsabakalara devam edıkcekmr. Maçların devam etliği günlerde yapılacak Olimpiyat kon-graıında, bundan sonraki Balkan „¦"" inin devam edeceği şehirler lesbİt edilecektir. İhtimal bîr gün lonra göreceğimiz Balkan güreşleri memleket alkıslayabildîğimiı soı şampiyona olacak ve asgari altı yedi sene başka me nlcbetlera nakled cektir.

Ankarada maçlar Ankara 28 ( Huausl > — t. Teşrinievvelde başlıyacak oh» mıntaka lîlc maçları mllnascbe tiyle ki faaliyet bir kal daha artmıştır. Bu umumî çalışmalar arasında, mıntaka şam-piyoou Çankaya kımının Türkiye futbol btrinciUb müsabakaları için üç dört Lal. tadan beri muntazaman yaptığı bilhassa bilhassa bayde değer. Cankaya-lılar bu çâlışmalariyle ve bugün yaptıkları son maçla için çizdikleri programı tamamen tatbik ederek bitirmiş oldular. Çankaya B • Akın spor ilk maç Çankaya B takımı İle Akınspor birinci futbol takımı arasında ve rafından konan kupa İçin oynandı. Yeni bir maç oyuocunua tecrübeli için yerlerini terkeden ik Dç A takımı oyuncusu ila takviye edilen B takımı her iki devrede de hakim ve güzel biz oyun oynadı ve maçı [4-0] bitirerek kupayı kazandı. Altınordu - Çankaya Bu maça her iki takımda esas kadrolarında ki bir kaç oyuncudan mahrum bi r balda çıktılar. Çankayatılar kendilerine hat, seri ve ince oyunlarda hakimiyeti ele alar ak Al tın orduyu >ık ıştır mağa başladılar. Va oyunun onuncu dakikasında ilk golü yaptılar. B sonra Altınordalular ha- _ rekete geçtiler. Fakat yaptıkları bulun akınlar neticesiz kaldı. Bir aralık ellerine geçen mühim bir kaç fırsatı da ata-mıyarak kaçırdılar. Oyunun bundan sonr ki tarafında birbirini, tıkıştır ma si la geçti ve {0-1] Çankaya lehine bitti İkinci devre başladığı zaman iki takımın da bazı tadilât yaptığım gördük. Oyua bu devrede dah oy-oynandı. Çanbayablar devre ortalarına doğru Orbanıo ayağından ikinci golU de kazandılar. B Uıcrihc daha fazla açıldılarsa da sayı adedini fazlalaştı ramaddar. Al tın ordu! ularda bir ehlikeli akın yaptılar fakal netice değişmedi. Ve maç (2 - 0] Çankayanto galibiyetiyle bitti . ıra -I- j-¦ ı ı'ı Onun ıstan (aergOıe,!) kadınlardan oldu-rtlırmabta idi. İşte hamları do_ . ı.ınde yabadaı eVaet. Bar arahh -l.| v asalla ..t., abat nBİassmâSBm ¦ijûk merdiveni defin Herlerken (K((^er0..er.dr . Muit r>( t ı rlrmıljı e geut .um inmekte alduhlannı jordu. . Ic' 1.1.i da ı. ¦ . ı m. ¦,.ı pek daldık-aıı İçin kimaayi |&rmemebte idler. MûıjO (Bıkardo) eerek hindilerini lelblk. bayladı. rdlvınla .İt hıanunda elli yaslaır.ni. kadar ,.1.11 im L. kadın oruyoed.. Bu k -¦ ¦ , ferdanı, |Of-1 aanbl bir büyüme* dahham mab) |1W asoeevberel İle .asin olup merdivende. İnen ,.h. »rfkatlı Ur te->ımmula ...... at. im. ¦ani lûrmemler ¦•sklaamafa baş. yaflı badın han. ıi avdet ¦•di, derbal arhauna döudd ve ka-iını fdeaeae yeblefarab lıârmetbaeaae bar avale ı - EmeceVeesula aerbal a.dei emreö.maduna •>•».....*>— e»k:-W behletmadma. Bnnu aatlıye'ak alhiaeleela »av-Iı oldufu yara bo|lu. Biıaı aonra kolunda mini...m nldu|u balda av-dal etti ve kendilini bablamakl. olan delikanlıya latlı ve (Ok aa-mlmi bil onarla bakarak: — Allaha ....... ..ı u (Harril. yerıo ab|aata ,¦ '¦ ı - ¦¦ Dedi. Ondan vaeea .hni mâfccu dme eıaen. e de bu ea> hıtıa» bar mavide* ıı». leaada mebat.ıa etti. İki fencin t—Wleri.dea ... nlenab iateaaeenbleri aû*nta|eednFabat ıra. kına Urdenblre kaşlar, .alıldı. Vs.tı.O adeta bir deiıliı e ağımı ıı m, f. yioe I Ce Ge döneri -ı-d .,emri ¦ lerlmi kadını Tabu ya Verdi»

iki.. naran ve yapa-l İşi unutmırnif olmamı lâka! İSIrreealı ObUrııl ahfam uradayn abanı verdi iç bu tekrar (Verle*a.e> b ee (** Smşaaeea. adeta I bar ianemi Evet, yerta ehenm madamın ueıbıaıı yamla.ab ben livar dadı Bu tirada yaşb ı kapıy ofru .„.,„¦. bılirrllade mûhendlaln tekli tutup ııbtı va bu rla'a aktar dedi. ıh .w phe mi edi r m eden ya (etimi ii ibiie ı ¦n( kıl. elini kuılararak >dan kuftu. temil) kıldan ı otelİbin yo-rda) ya gelince bir aralık (Varlamil) e yek la* |ıp ^.'.fû-.ısıfk i.ı-Jiı ıe de bundan ¦aıgefli ve o da bervalrlt İkamet etmekte oldufu (Majratih) oteline ¦vdet elti. Yolda kendi bendin, bie rok sualler .örüyordu; — Bu Matmazel (Sah) yi evvelle nerede güımÜytû? Geni; Lıı n o kadar I- ıl. aSılerlnî dinled ği yaşlı ve zengin badın kimdi? (Seli) yarın ab|am ba yaflı kadınla ne yapmaf a karar vermişlerdi t Ga">i ku , .im aksam yapılacak la getirir getir m» ı nadan ı büyük bir radiKve ıl Jı-g Arü rı mv| 10 ? ı | Rihardu | ıdınea olurken pek yalmanda gayet kari)ik va ' l|a kendine rafmen ba-bittabi batırma bile getirml yordu. İkinci fasıl ^ Yardıma çağrış MOıyd IRikardol. (Seli) ile (Veri e millin kumar mal avı .t rafında goıb|tUkl*rİBİ bir Palarleai akmamı gürmü|ttL brtcıı nkfam (Villa n Flor) gaıiooeunda (Vertemİl) a yalnıı ı. ...1*1 etti. f).'i-ı.ııı var l|i balını mfif ıfJbı Mıı-ı aua İlerle kın bir 1 İnfiali bil ri|aıagınl Tcafiaâevval 3 — ZAMAN— Terfi eden hâkimler Tasdika iktiran eden listeyi aynen neşrediyoruz Ankara / iTekfonla) II., kunlı ruı Icrfı uslesını hasarlı-yan komisyon —tğğtl faitâ ve iı.tr t.,.di.. Abran etmiştir. Bu lııtc .1' !• I. .d.o hâk m-krimu sun'aıdır ¦ 6 rto MMM «hine-smıtj terli eeJenkr T lapı repartnrierls İta A* Necati i¦ - - »ı . k '«W - ¦ Huınü. Ulan W l.\-ıv>i bukuh la- Akma) Kan*, l-ım beye II scast R«|lt. ba< müfit Ut Kaam, Birinci ıınıl raufr" | Orman Sihri, Iimi• ağır <-1. «• ı¦¦ Abmul I¦ -ı • i ¦ ı.r rriıı Ne ¦ Keyıerı Ağı' Moıtafa Nuri, Hukuk taleri baı «•a*lal l'laabul acunca -eiti Ahmet Hikmet Beyler. Bir derec« terli edenler Sivas ihtisas hakimi Hasan Ham. Muğla rr... Şerif Necati. Eakifelur rtiıi Ounan Kanın, A dana ihtisas hakimi Mehmet V.I mm hakimi Mehmet Utaubıal ataklından Mehmet Naıım. Iımir ihtisas müddet ı ıı ıııl llanta Arif. Ma, d» h cksnct Emin. Uağanaa reis. Ueaaıl Ha-aa, Aşikara af* <«ıa aıa>ıo-d.nCemal, Muğla ıbt.ıaı kaJL

Malatya a.;ır ceıa rrm İbrahim Elem. Avdı* hukuk hakimi Ab Rııa, Halikını bükük bakimi Ahmel iaaa hakimi Mehmcl Refik tıtanbulaıası Faul lılanbul mil" t anlık Aıaıı Cemal. Kocaeli reîıi Nail, Merain raisi Ahmet Şevki. Kula relıi Derviş Darı il, Çan A kale ıciıi Cemal. 1 , . .¦ ¦ kuk Hakimi Nuri. Buna Ceıa Ha-karni M nala I a Nur), Ankara ticaret aıaaı Eairctlin. İst anbul atası Mm t Hulusi, Cırcı us rem Onarı Seıaı. H'irsa ıkıntı Hukuk reiai Haı.n H.lır. Iıasası Alî Rııa. Seaop İhı,... Hakimi Seıaı. An t.».a aVbaa. Hahirai Ce- I Lirini an rem Abdu Utanbut ihtilal müddeiumumin Mehmet Mithat, Ankara ela kikimi Abduİbcr.m Naci, İstanbul dördüncü hukuk reiai Ahmel İrfan, Ma latya ihtisas müddet, umum m İfnan Tahıin, titan bul ıbtıuı muddniumumiti Ah-net Reıit, Bilec k müddeiumumin Mualafa Celalrddiıı Çorum ağır ceıa reiai Ali A*ını, Smup reisi Abdüllıafıı Nu 1• vrull.u. AnMehıuel Hamdl, Şam'ım îıau Ali Rııa. Adapeıan AaHyı Iı ... a.. aaet Tcvftk, Crıa tnsavial Muılafa Brklr, Alvon İıaaı M . ¦. Inhıin. Ada Mmlıiı Kfliiı. İl hattia. Iıtaabut aı !.-. ı ' İstanbul Suliı hah i K rl - reiıi Adana Kul.uk bik di. İkinci Mil Ferit, Ba| M. umuı »umu: llıılıcllı. . aıaıı Muıtafa Fa umumfal Abart H nmumiıi Ahmet eeıa aıası Mrhme Sala-R-U. umumu. Mıha 1 Cemil, LW guldahıciM AKn- ı '...... Erıurum M um.iKiıl Kadı' Trmris rsahhe-.¦ > ı ıpmtöıO Muatala I mu. I tankul İlan Mrhmet Karha net Hu. Iin.nl reporlorirrındra lımail Mu-raffer. Uakaarl ZOhly, Ibrak.ra tt-krın, UrİB'I Kihi. taB.B Fardı. KaKvl H*ıı*. Q(üa«M wl ırnıfett 5-a-, L»W Mlabıaajfc u.Bİr.kt-ihVtMI., 1—4, eeta hâkimi m ¦ . - Aa1*1'• a Cahas Adana M. uaıaai Aı 'i Mvsır. 1 ucu ıınıl m <*ıtı) Uııatal. Ar.l, Nbjda raUl U Konya C««a hahıraı Aftûlftıİı, Tr--.t.ı.ı .-..t Makaaal NeriMttin. Çsrum Ceıa hakimi Aü Kııa. Ihtiuı htl.nni II...n Plü.-,ir>, Çanakkale M. ı.ı. - .. .'...[.. i.-Adana Ihtiuı M, ,m||| Mu rtafa, isveç Veliahlı ve maiyeti muaıini Zeki Niııunrltug, raportör Ali Ulvî Ittanbul üroocü hakimi Inrl Zrki, lıtanbul lera r mal, ı.'ü.i ıt.n Mehmcl Emin Sami, ba| mOdaVI umanı i maaemlerinden İbrahim, Iımir baj mümini Ali K .-> lıtanbul Slaıı l.ıı-.l Hakkı, Kaaiamoau İL omumiıİ Muıtafa Nutî.O kidnr H.hakin İrfan 3 üncü ıınıl müfetlİı Aliattia, Ba| H. umumi muavinle t Ütü. Ankara A*li*a Aıaaı Mrhmet, 4 OscO ^nıf rnüfrtHf Süleyman Faik, Trabıon M umumlal Anme emıi, tıtanbul M. umumili bıı muaıini Salib EmI, Antalja Relri Süleyman Sereet Beyler. Birinci dereceden ikinci dereceye terfi edenler: Çubuk ı;. Ali Kı,... Oı¦ı ' ı ^ ı ı M ii'i-r ı 7ı ¦¦ ¦ ı .i. Vîran» :¦!¦!. Hakkı, Mudurnu Hukuk bakimi '¦'¦¦¦Fı (¦¦¦ n, Nifdenlı Reıit, Arapkİ'in Sûteyman, ÇorluS.H. Mehmet Fa Fani, Keıkln ( Enıar, Toka) Vİıe M. Umumi Bayburt eeıa h rllon eeıa hll Zonguldak lulh AkılıA madeni sahi/eden devam Bir tayyara filomu» da. gcımnin Ya|ilk5y atıklanıta muvaulatındıa itibaren pcnılnın Oıerkıda doL*|J-rah muhtaerro m in Hrle rı miri <-ı.ırr-I amiptir. Haydarpaşa rıhtımında |. . . ... I ı .-.¦ıU . .r ı -l.ı ->ı:ı . r/eeek rıhtım âıerinde Miçon hııır-l.ı.jr İkmal t.ı.lu.. yarlar* ha.ılar ..- nlm.|. bir tabur

mül-ror pou'ı yerlerini almı| bulunuyorlardı. Rıhtım ürerinde Vali ı»narini Alı Una, Brıediy* muavini Hamil, Emniyat Mâdvrfl Fehmi Beyler, latın«.-[ Markeı Kumandanı i ...mı PaH mevki almı|lardh Bir tarafta I.--' bir halk tabakan, dlfer tarafta l»»c« lı.'.ın'i ve- [ mateberaBi duruyordu. Saat M bufukla Vettik! re Pıen-eıIrrHaıırabna ait "İM. kadar bavul ile damdonurler -t hlı-:n.ı karaya çıkarıldı. Saat İS Sakarya motora Hay-i(«f;h|.i nhtuDina yaruşb. Bu rinada (iddell. bir albi| laf am koptu- Halk, (imal ukıaın bdlun ıııl- bk ve vakarını oılüade Irj.yıu aali mlıafırleıi eaBdan |elra bir ta-ri>le ilimli yordu. *. Karaya İlk defa, mihmandar Hûibü Rua Paaa pktı re Veliaht I ¦ ¦ ı - ¦ ¦ ¦' r r. -. n ı, rn -. ı.". r T, t erke I meleriDe yardım etti. Bnnu mîllrakip, Suat Hinim, Çine M. U. Faal, Iımir aıa nl. fftkmet Lûlfi Hanım. Vaklıkrb.r XI. U. Muıtafa Feh i, Iı. S. H. Moıtafa Anı», Dirrik H. Mehmet Ziya, Gönen M. Mehmet Kematetl.n, Kıadirc M U. Ahmet Nrıİbi, Ankara S. H. Rıfat Orhan, İlim H. Mrlımet SaIjhıııio, BQnyan C. M. Hana Ih¦an, Baakakı S- H. Ahmet Sadık, İl M i M. Abdulnafı, Kemah M. U. Haıan Trhıio, Adana M. U. M. Srrafrllin, I-.--11I1 M. U. Muhlır, Necati, Terme M. I . Terme M. U. Mehmet, Kırıkagac. Oıman Orhan, Antalya aıa M. Mehmet M uammer, lıt. aıa M. Feridun Ekrem, Ankara M. U. M. Mehmet Tctfik. G ¦., -¦ iı - H. Ahmet Atım, Cöpaıa haklın! Mehmrt Naıım. Ankara M. U. lıt Zeki, Ankara mlh H. Muammer, İnebolu muıtontiji Mıııt emal, Boyabat Akset Şefik, Balıkeair aulh H. Mebmet Aı.f Alucra M. U. Tahir Necat, Bun a M.U.M. İbrahim Ferit, Keıan M. U. Kılat Turgut, lıt. aıa raûlâ-• '¦111 Mehmet Nurettin. Ank . U. M. Edip, Ankara - .il, H. Muıtal K.ı- .1. Teklrnıe M. U. M. Ali R6a-tU, Edirne XL U. M. Hakkı Nureybiı H. Haaan Ekrem, Ankara aulh H. Ahmet Fethi, I .1 ... M. U Zrke -rlya, Etine M. U. İrfan, Zara R Abdurrahnıın Simi, Daday ceıa II. Rııa, Llca H- Mrhmet Sa lih, Kangal H. Salih. Oımaneıb İL İL lıırttin, Yalaç eeıa H. Mrhmet Feridun, Erdek -n .,1.. .¦¦.,. İrfan, Paıbaf m Dit ant i* I U M.U. Terlik, Gücladlk S- İL M^hme in.-ı.l Ilım lan, maiyetleri Veliaht Haıretle ne kerimeleıi mütebeıalm bir 1 karıılamıj ileri (ıhtılar. On-takip rltL Gerek 1, »erek relikalırı Cok bc|uf ve ima ile, kendileri(etenleri ve halkı rık.ıV. »lamhyeafaV*. VoHaht Haıretleıi 1 -n.nl ıdtbruiadrki büyük' Mlaemalarını «Irm^ı vu hınrdıaa maltına nl|inla'inı tak-mi|laıdı. Karaya........... müteakip, Vali Bey, muavinleri Ali Rııa »e Mm» Bevlrrle »mnlyrl mudurnFebrı I Bayi vu latenMra'ikrı kumandauıı Fehmi P.ı.r. Vrlı.hl H. --r ve refahaHadehıtm takdim ettiler. Bunu m*t*ahıp Lir t lebaıı. Um ..6 L .-r.,ı.., \ .rt-.t-., al-*-»^ h.l*r »fc..«-a hahamLeee a.l.U.. — m-»^v iki kira* yaven. Preuuaal.r. u-batka lak-dam evtL \ . ..H H. .. -t'-.. . . re> fi k a Un 11 yavrutan •brayarah .1ttlatta bulundular ıı l.trj takaaiyle blrbae dakika kadar ayıkta |drOftuler. Bundan ırınıa >*rilmi( alan

halılar Uıerindrn yürünerek (ara doğru llerllenıldi. Gar methalinde Gar methalinde pollı MÜfreıral ¦a limandı fer memurları aetam valiiftinde duıurnrlar, peronları Mısırlı murahhaslar dün gittiler Kapitülâsyonlar ve Mısır Mısır Mcbusan Meclisi reisi Rıfaİ Paşanın beyanatı darları, yaverleri, Utanbul Mcıkeı kumandanı vtaalr aıkrri ümera oldu(n halde, ulbeıtc duran aıkeri i' 1 ¦ 1 eltiler ra tabur kumandanının etini ııkblar. Ttfti| eınımnda Prerunlrı Hare• .ıı. Veliaht Hatretlerinden ayrılmumlardı. Ve Vali Beyio refakatinde (ar methalinde beklediler. Allı mîaafirlerl Aukaraya i'nırk Oıere hunuat bir katar ba-ıırlınmi) ve en arkaya RelricDmur Ha ire İlerine ma h rua ıa tonlu Ta (OD 'j'i'm .1 Ankara yolunda... Trene ilk olarak Prenıea Luiı Haıretleei bindi. krudİterinİ keri....¦'.. i lakibrtll. Veliaht Hııretteri, daba blrkae dıtıika (arda t* ayakta etrafında bu lunanlarla 1 If t \ lunç yfu iı amkerlrri milin inllıam ve mükemmeliyetini pek be-frndiktrri, mihmandaıtırına aoyled l.l-(i takdir 1 .. iıüyordu. Hareket eabti ı '¦"ı-mııİL Veliaht Haıretleri Vali Beyle ıılr re »ıtırı birer birer Varak teşekkür rıtilrr ve »egootarıoa (iktılar. 8İr İki dakika dadar pencerede ayakta durdular. Tam oneekiıi onbeı (eca iren bandonun terennümleri aralında ağır a[ır hareket rtU, acUm un-ye inde duran aıkeıin re ufurlıyıeılana AnOndrn kayarak vura İfa! arttırdı. Allı mduflıtrr Ankara yolundalar. Misafirlerin mihmandarları Veliaht prcnı Güıtar Adoll Haıretlerine Hümli Rııa Pa|iı mihmandar n edilmig ¦ ' .J. ,.l-; prenırı Mart Luiı Harretlerine H..I.' .. Fuat Beyin rafîkaa Hanım, dreoaea lagrid Hııretleelne S«ritet Fuat Bryin relikaıı H nım mihmandar olarak in. ..i rditmlalerdlr, ı'fdar, Haydi B.;fia Neıin M. U. Mal diril M. U. ISuri, met Necati, KaBurıa lıa müll Erbaa mülılıiml Sekimi, Hukuk İlleri mumeyylrf A bddli ılı Nuri Beyler' Mıhmıadar Rua HuınO Pa|a. llulûıi PlMİ ve Şefkali !:.,.:, berıbee-ra Ankara T* (itmî|t»rdlr. Parlamentolar konferansına ¦ftiıak eden Mııır murahbaıla-(i dûn aabah Ukcndcriyeya ıuûIrrcc.ıhen harrkıl elıı)i)i.rd:r Kcndrtik ,.'t. ....-ı tir muharririmize, '¦-¦< M.. Me-bu san Krisi Rıfat paaa }» beyanatta bulunmuıtur: "— I m' .¦ ve ıriKijb.ı.ı. hakkında \ok gûıcl ualınaıarla i'i.. m " i.. ¦ ..1 ,¦-. n aynlıyoruı. Vaktin darlığı baıebtıe giderek hukâmet merketiniıi ve ünH) hükümet adamının rîyarct rdeırıcdiğîaMIC iti ılı - ıı ; Kapitülasyonlar meselesi Biaiyoraunuı ki Parla meni olar kosfcrAntırıda, Uukûtncntunııi asü a adar eden mesele "Kapi-tUıaayon,, mcaclcaidir. Iliraıanıı ncticcıirjde ikinci bir tetkik i mkânı bahsedilen bu mesele, l'i.dıyjın, gibi lı!ı bir bomuv yona havale edildi. Bu kornia-v' i 1 Deliceyi tetkıkatını gelecek 193S senesinde Biirûkseldc inikat edecek olan 31 nci Pa rlamentolar konferansına atfedecektir. Mcicİudİd ikinci defaki >-¦ 1 -ıakeresinin, hukuki korusyon "Kapitülasyon,, listemÎDİn oc»-kt istiklal nıcftıumUriyle kabili telif olmadığına muttefi-kan karar verdL KomiayonuD, bitar af bir gözle yaptığı tetkikler ııctiıenndı vasıl olduğu bu karar, biıim icio cok kıymet !i bî kadır. Bu îlibaıla meseleyi prenaıp 1 iı bari»-.haUcdilmi, addediyornı. Şüpheaiı tali komiıyo rın kuvveden file ısab için Uıırogdcn çareleri <lü,ünccek formulkrini bulacaktır. Kapitülâsyon meselesi, kurunu mtai bir uhniyctio bugün dünyada sadece Mısır da devam eden bi

r *eklinden başka bir şey değildir Her şeyden evvel tasa niye tçi ve aıutavatcı olan asrımızı u lîhniyelinde böyle girli «e gayrî insani bir Istanbul maarifinde neler olmuş? Birinci tahifeden devem l — Ytnî yapılan kadrolar lamamiylı Anâııa 1* yolıam hİr ,1 kİldm >¦¦,•! 1 r 'f>,r. S — İrrrıjVıı .Jlıl'ii.ı lu,:.'..' da 1 ' ¦ iıfdr. J — fiu> m a ol'imlerin da-iıinı.:ıi"ı ıc program .V.-... nferaâ muoffimferı'n toAıf vaiaî-yu gdre dara »'ermelerine ll"|. ..I '.1. '..I 4 — if.¦ ni( /eraaımm illi " .'' .itihim'i «• • ıı> meftlap/er* tokum ve rıuıın-dt }olraıIaklar yapılmiflır. Vekalet, nıüfetlıı Nuri bejin ¦|te bu Ihbıratııııu ne dereeeye kadar doğru olduğunu tahkik ımûUttıalerden III.. beyi memur otmi|tir. Hilmi Bey bendi Uhkıkatını İkmal ederek laporuoo Vekalete gön derme mi (tir. Çünkü tahkikat devam ederken mektupla bildirilen meselelerle alakadar bir fok yul¦uıluklera teıadüf rdılmif ve bu. o un filerine tahkikatın d>rinli|tlrilmrrine lûı.-m hani olmuştur, Uiriauil.inlahkik.it devaınederk.:.. .'ı,.t lıraltan da yalan bir İlk mektepte br| muallime ihtarnırae ı-.lnl'ı. İm. 1. diCer ban mektepler-deki-birkaç muallim vr ha|muall>ik de Ihlaıııamcler yolIaamqtır. Her İhtimale karı» da, ihharatla bulunan mufctti| Nuri Bey mnvak-katen 1. ¦¦ 1 ' llkmeklrbi mu-llimlijiıı.- '-klı ıl. İm. ,lıı . Vekalet bu mereleyr levkalidc rhemmiyet *erml| ee l|ln tcnevıOrûn. yardım etmrk İçin birçok «uallır (Oaıtrrilmi|tir. Tahkikat hitam bulduktan aonra yolauılııkta -yatl anla) I.ıık rr Maarif müdür.'1 Haydar Beyin bu i|ls tnca'ullycll olup olmadıfı trıplt edilerek vatı* yeti ona goıe layln ulımaeaktır. Kadrolar ve muallimlerin itirazları 1. -..I. : ilk -ı..." kadrolunun alakadarlara trbüg edilmeli Ûıennr muallimler taralından Maarif idareline adeta bUeum vaki olmaktadır. Harflin yOıterce kadın ve erkek muallim Maaril idamlar giderek yeni kadroda yapılan '¦ dülibn hakin olduğunu löylemıkı-ılır. Bueümledcn oimak (ilere ach-Irden mÜlhıkaU n.kfrd.l.n IDırkek, IS kadın muallim maarif İdaresine gitmi|lrr ve hakaıılıia ujıadıklarını iddia etmif'erdir. Alakadarların toplanıpmU|l-rek bir iıtida İle vitlyele »e vekalete mUraıaat rdereklerl haber alınmıylır. IHşucenîn yer bulabilmeline Hayret etmelidir. Mısırın ç«htigt müşkülât Bufl'in L-i|iılu 11-. 2? devletin, hep hürden ııbuioıı ıhtıran etmeden Mısırda, bir very- laıhının .içtimaî veya iktisada inhada b.j kanam nesriann iaakaeu yoklsn-. Pofia ve hGkümet kınırilerinin kar-pla^tığı engeller dolayısîykc cinayet ve efkOmletin sertçe takip ecıiyeainr ccvaı yoktur. Zira her han- bir sebep ve ntianaaebetle bir ecrrebiyi alâkad ar edesi bar aaeaelr. behemehal alâkadar kocasokra veya hâaai-oâra ıOc«du*>ü İılJıasa etBatk. Hıtrrda larlaıryle mevcut bu-lunan ecnebilerin ıktasadi ve mal i !.nl., 1 1 .11 . teba a lehine lahdit elmetfe. hiç nlmaıan müsavi seviyeye indirmeğe İse biç imkân yoktur. Bu itibarla Mnar halkı, aon-¦uı rararlar girmekte "ıerbe>-tn rekabet., 'aerhestn rakısaf. b'r kebmc ile yabancıya karsa "bayat hakkı., m müdafaa borum n di çoh i-ııç'uk çekmekte-dw. Bîr, kapitülasyonların İlgaıı. nı talep etmekle kendi ülkeni ilde hubuku hOklimraniraîaîn tan mehtcn

bir fey >.ıpoııyoru7. toıtöılerle kendi tebaamıı. beynindeki muamelâtta istcdiğimîı tek şey m Türkiye, Loıan sulhu ufcrile kapitoiâıyoDlaıı ilga ettiği gün-denberi, Mısır İçinde bukukan k mevcut olmaman liıtmdır. Zira kupitulâa-yooların Mısıra taallûku, vaktiyle aırf bir Osmanh ü olmasından dır. H Mısırlıların teşekkürleri İstanbul 2 (A. A.) — V!--parlâmestoıu murahhaı heyeti reîıi Mubammed Tevfik Rıfat Pasa ile mu has heyeti azası kendilerine lûtfeo gösterilen kıymetli yardım *c iıaıu ikramdan dolayı Türki mhori-yeline ve lürk milletine en halis şükranlarını ve en santimi saygılarını takdim eder. V nlarına dönmeden evvel bu civanmert memlekette gördükleri hayatiyet, kuvvet, intiıam ve güıel idare delâilini hayranlıkla temaaa ettiklerini. Tür-l-'Vı ııin ulu sef Gaıi Mustafa Kemal lla erioin rehberliği ile bütün saadet ve refaha ermesini teme nni eylediklerini İfade elmek tedirler. Mııır parlâmenloau heyeti mu rahhaıa umumi kitibi Muhammed IIallap JVAPURCULÛKİ TÜRK ANONİM ŞİRKETİ istanbul Acentalığı Liman hin. Telefon: 22925 izmir ve Mersin SÜR'AT YOLU İNONU vapuru t 1 .....1 Par|rm4r g*nal aaat II Sukerı r lılıaacrfaa kalkarak doğru bmtr. Arrlılye, Alanya. AaaBkua Merrau w Parala gıJrı-k. Il»n4|ta bunlara İlâveten Ta|iıeu Çanıkkıle er> Gılı rıy araktır. Karabiga yolu Cumartesi, /~t I goaleri saat Çarşamba™*. u9bant rıhtımından bir rapur kalkar. Gidil ve d4nC|te mutat lekelilere uBrar. İzmit Yolu Cuma, Pazar, Salı, Çar-I samba nlrrî bir rapor ıt 9 da Tepken* iıı kalkaı — ZAMAN — 3£i Teşrinievvel 3 WKRSmüx Merkezi Umumisinden Eskişehir Merkez antlarında: muhtelif otomobil ve makine parçalan (4) Teşrinievvel 934 t arihinde satılacağından taliplerin müracaatları. (2966) Far Buğdayı Far Macunu ince bir ek mel» parçası ve ufak ufak kesilerek her nevi yiyceek-halıl surette sürülerek firelerin buluoduFar macununun ûıerinde sürülerek ¦ ı-. - nımııı. | Bitir 1 lere Farelerin bulunduğu mıh.lir ( Far J Maun far* tehirinden tuğda) •enleri serpilerek bulua far der oldurulur Rujda» nenlerinin beher adadı bir adel fareyi muhakkak lurelte ol durur. Va bu filen fareler kokma i ve kalkalı bir kala f*h>. Ve istimali gayet haailtir. Far macuniyle far buğday daneleri bir arada istima farelerin ana baba ve ecdatları kül liyen mahvu perişan olacakları muhakkaktır. Buğday nevileriyle macunlarının beher kutusu 25 ve büyükleri kırk kuruştur İkisi bir arada 40 ruştur. Deposu Hasan Ecza Deposudur. ğu mahalle bırakılır. Fareler bunu kemali istihailc yerlee. Ve derhal ölürler. Ve bir daha k okmazlar edilirse ¦atılacağından ı olanların mahall.nde hazır bulunacak memura miıı-ıı a jI etmeleri ilan okunur.

BELSOĞUKLUĞU VE FRENGİYE YAK*UNIWH« İÇİN EN İTİ İLAÇ PROTEJİN'dir 50 KUŞ. HER ECZANEDE BULUNU". 7.ariycti umumiye. iytihaıızlık ve kuvvetsizlik halatır büyük faide ve tetiri görülen FOSFATLI ŞARK MALT HULÂSASI kullanınız.. Her eczanede satılır. Hukuk Faklütesi Dekanlığından İki aene terfi edemediklerinden dolayı kayıtları silinmiş bulunan talebeden kayıtlarını yenil k âti yeni er in bu husustaki yeni talimatname hükmünü öğrenmek ve hareketlerini ona uy-durm ak üzere, yanıma müddetinin nihayeti olan İS binim t«}rİD 934 tarihine kadar Fakülteye bizzat müracaat etmılcri turumu ilân olunur. "6323.. Hilmi Kitaphanesinin yeni basılan kitapları: Fizik dersleri Lise ikinci devre için - her sınıfın kitabı ayrıdır. Müellifi: Ankara Gazi Enstitüsü Firik Muallimi Hayrı Bey Bu eterlerde, ilmi aevîye katiyen düıllrülmiyerek. Fiziğin gO( m yılan mevzuları, kıta, açık vc temiz bir Ilaanla az sa-hife i güzel «ekil ve şamalarla anlatılmıştır. Hilmi Kitaphancei bu kıymetli eterleri, Fiziği kolayc k isteyen bütün talebeye tavsiyeyi bir memleket vazifesi tayaı. 9dcu sınıfın fiab 100, 11 mi aıaıfın fiatı 135 Kuruttur. Sah* yeri İstanbul da Hilmi Ki tap ha ne sidir. [JKozmograf ya dersle] (Lise Edebiyat şubesi için ) Riyaziye muauimlerraden Hilmiye Ha o ime fendin İn eseridir. Maarif Vekâletinden lis elere kabul edilmiştir. Resimlidir. Yanlısı çok sadedir. Muhtasar ve butun liaeler ve mu allim mektepleri için çok iatifadeli bâr eserdir. Flatı ( 50 ) kuruştur. Hilmi kitaphaneai nde satılmaktadır. Kimya dersleri Cazj Terbiye EnatİtUtli Kimya muallimi Avai Beyin liaeler için yazdığı en son «aeridir. Sade yazılmıştır, nefis basılmıştır. Kıstı 100 kuruttur. Hilmi kitapbanctiae müracaat edilmesi. Dil Bilgisi Yeni Türkçe Gramer Ahmet Cevat Bey Çanakkale mebusu T. - dili cemiyeti Gramer Kol basısı Gramerlerin en sonu ve en yenisidir. Türk dili tetkik cemiyetinin Gramer ve Sintak a kolu tarafından tesbit edilen salt Türkçe ıstılahlarla yeniden basılmıştır. Türk Di-hmat ar farisi kelimelerden büsbütün ayıklanan* olarak yapılmış Gramerlerin birincisidir. Butun tabir er. ¦•.Ulahlar or Tflrkçadir. Bu kitabın metodu bütün muallimlere* bilindiği üzere, Maarif Vekaletinin resmi programlarınd a tavaiye olunan teksif uıulilcdir. Bu Gramer serisi bütün orta mekteplerde pek ziyade beğen il mi) tir. Orta mektep birinci yılın örneğini her muallimin g&rmeıini tavsiye eyleri z ve meccanen takdim eyleriz. Ortamektep birinci yd — Fiyatı 45 Kuruftur. Ortamektep İkinci yıl — Fiyatı 45 Kuruştur. Sah) erî: istanbul Ankara Caddesinde Hilmi Kitaphaneıi SARAY (eski Glorya, 9 vtj 10 birinci teşrin SALI ve ÇARŞAMBA RAŞtT RİZA TİYATROSU (Hedefsiz Buseler) S Perde Yatan ı Birabeau Nakleden \ M. Feridun Dekorlar : I d ) grubu Cifeler he'gtİn açıltlır Tepcbsaa Şehir Tiyatrosnnda ıkgaın anal ktuM lıtMiıjtıl Cürüm eVhlı/Riiatrosu za ma» Tanâmaı »d-n ı If ,j; Nuri horalar ÎSO - İC0. Kolluk 50, Sandalye 40, C.t ¦¦. M.

Adapazarı Türk Ticaret Bankası AKTİF 1934 SENESİ MART BİLANÇOSU PASİF İZAHAT T. Lirası Kuş. İZAHAT T. Lirası Kus. Banknot ...... Dahildeki muhabir Bankal. SENEDAT CÜZDANI . . Vadesine Oc a, kalan 1.536.334.23 U\ aydan fazla kalan_0JM ESHAM VE TAHVİLAT CÜZDANI . . . Borsada kote olanlar .. olmıyanla AVANSLAR . . . 94810.00 143.579.90 907.485 59 83.526 52 1. $36.334 23 . 238.389 90 1 695.408 73 Emtia ve veteik Üierİna avanslar 533.055.24 Sair mütenevvî avamlar 162.353.49 BORÇLU HESABİ CARİLER .... SERMAYE........... İhtiyatlar............ .Fevkalade ihtiyat 0.00 Kanuni ve Nizami ihtiyat 131.376.45 Muhabir bankalar............ 85.276 Mevduat............... 195.561 Can hesaplar............ 1.578.656 Tasarruf mevduatı.......... 2.408.959 Vadesi* 145.682.10 Vadeli 2.263.277.11 1.200.000 00 131.376 4 | 1.1)7.258 43 Kefalet mukabili krediler Teminatlı krediler MUHTELİF BORÇLULAR 741.943.29 395.315.14 ¦lar ipotek mukabili iştirakler MENKULLER Makineler Kasalar Tesisat Mefruşat GAYRİ MENKULLER : 762.188 52 334.333 31 354.394 41 . 132.394 41 Banka binaları Diğer gayri menkuller NÂZIM HESAPLAR 11.400.00 10.368.41 39.065.12 51.619.25 98.791 Î0 186.553 19 . 285.344 49 Bir ay kadar 948.629.71 Bir aydan bir seneye kadar 82.182.27 Bi sene va bir senden fazla vadeliler 1 .225.465.13 Tediye emirleri:......... Sair muhtelif alacaklılar ...... İtfa tahsisatı.........., Talep olunmamış temettüler ve kuponlar Nazım hesaplar......... . 39.442 93 694.834 00

. 12.710 V 120.296 T 1.262.732 1.262.732 38 7.729.846 29 7-729846 ? AKBA Ankarada AKBA kitap \ evinin birinci şubesi modern L bir seklide Maarif Vekaleti k kargısında açılmıştır. AKBA p kitap evleri ber dilde kitap. > mecmua, gazete ihtiyaçlarına > p vermektedirler. Gerek P kitaplarınızı gerek kırtasiye- E nizi en ucuz olarak, gazetemi - y ziı günü geçmi* nüshaların ^ da AKBA kitap evlerinden \ tedarik edebihrainıt. Devlet t ma baası neşriyatının Ankara- f da ısab) yeri AKBA kitap * evleridir. AKBA Mıılıııl i . İU1 Airl-ci Şub, 1741 f İkinci Sube ı Sanan Paıar -^r^'^'^prara^eraa^^a»'^r , Cilt. Zührevi hastalıklar mütehassısı Dr. Feyzi Ahmet I Babıâli Ankara enttdaâl No. 43 t Cumadan başka hergAn sabahtan akşama î IVMım: 2İ999 1 (»oo* : ro ¦ ooooca oo a oooooo Galetada Fermenecilerde <-t numaralı mağazanın fevkinde mukim iken elyvrm ikametgahı meçhu l Yoıgİ Dımopuloı efendiye istanbul 4 üncü Icrj dairesinden : Halvadereli oğlu Yuvan efendiden borç aldığınız paraya mukabil ipotek eylediğiniz Gala-lıda F eneciler ve Hacı Alı sokaklarının noktai ütisakıoda-ki yeni 90-20 numaralı gayrı menkulün his açık arınma ile satılacağından işbu bitteniz üzerinde ipotek fazlasına şamil olmak ilıere Vas Yani Yorgiyos efendilerin alacaklarından dolayı mahcuz bulunduğundan icra kanununun 1 28 inci maddesi mucibince mükellefiyet listesi tebl'ğ makamına kaim olmak Uıerc ilin olu nur. '3214) Göz Hekimi Dr. Süleyman Şükrü Babıâb, Ankara caddesi No. 60 Telelon, 22566 Devr olunacak Dükkân Ankara Caddesinin en iflek yerinde eski bir kırtasiye mağa-lası camekanlariyle beraber devrounacaktır. Yetiden t tutmak, oğu'larını ticaret mesleğine sokmak istiyen-¦er için en müsait fıruttır. Ankara caddesinde H.lmi Kitaphancsine müracaat edilme» tavsiye olunur. f İnhisarlar U. Müdürlüğünden: J — Maaaui intun .andıkları iem "20iW k lu »erli deaair tel 26-9-934 ca>samba aaat ^15_ 2 - -65-7$. eb .dasda "37SiX. k,c -$00.. «o,, »e b.y«. kâğıl 6İ0»M auntarleaa aut "15„ Salın alınacak btı iki Balzemeyi vermek iatıyenlcrın auntuas ¦e şartnameleri gördüklrn s pazarlığa ı|tırak edebtlmcb uırre hrı ,bınnuı bütanda gösterilen giın «e saatte " allariy e beıaber Cibalide alım satım konsuyonuna mürı caatları. "5767,, Zührevi ve cilt hastalıkları —-j Mütehassısı Dr. HAYRI ÖMER Otlrd>n lonra Hc.nıl,, a.jacaaaii karıuikda lii No. imtiyaz sahibi: Ali Umumi İdare edan ja i.......i.-. ı C. Hikmet Matbaa! Rbûııiva Asipirol Necati; Ui^^fİLg*^ Salih Necati eczaneS= 829498 Sene Numara: 116 Abone Şeraiti linki)* iyin Hariç için »«ilk IMO Kp. i >ıw> m . ISt» Kı JC1 . . ,.------- „--ZAMAN l Mjlbaal Lbûzıiya. İstanbul f~ Sabahları Çıkar Siyasi Gazele ^ »i** HUjLIUC i lulu^U 1 Perşembe 4 Teşrinievvel | Saadet mi?.. Bu, hayı için çalışmak ve muvaffa olmaktan ibarettir,, Schopenhauer

(Se.hi ¦¦ mat -.iı i-1 i Yevmi makale Acınacak bir hal AomoI 4*%.K attır malı har bal OV—Iı Ifia la..al,™ l—ı*-. b* İlkiyle atıUımıı olamyu. un'-t r mirin uçgun evvelki nviıhaıınıla Şeh'.r yatımehtv binin k raini riliyor Çocuklarının botla mıklebe ¦' «¦•maaiad.fi dolayı o ınvallı nların foıterdıklrri elem •* .¦aDt i. .i.......çok anklı ııhn*l«* ..ı-ı..- varlyor. Mnaoıafıh Maa.il Vekâletinin yaptığı İş yalan viUyallaedekl yalı ı". 1 ir I r . . . ı ı . .. - l. . .. |h*>ft 'njildlı. < i. ¦¦ ıı.ıı* göre yine iai« ur ur eli behaavail* lılaabu dakl • -' ıı- ¦ ı.ki da U|**dil*<akI |I» babor sahih la* *a hakikaten Uavırll Vakalrli para baaUaa>ad>f«nı •akaa ¦.-..k b . yaliaalrr la» dua. « da o lada a k alaka" aa çak büyûh bW bal. ., akar. Ba ..l—la.ala bit hat afala yaıaafj-ırau ..çh.k> baada bir Maar.f nyanMJ «madıf. a—hak k akı.. Na-cân anktap a Çıram. ». ı» bia çak çorakları maklaplata d..Id. rrııvı okutuyorum? Ata[ı ynharı boaları niçin yaptığımın batta Maarif ¦ ...ak Ulara biç barım ıı bı İmi yorul Buda bir Maarif llyaartl olmadı|ı |iai uatamiyali illharll* bir (..i vık aiyaıeti da yoklur. Hal-bukl ura» rtlal|l tabii, (Vale. Bin ¦ - I ¦ — I - . I - .. .¦ .k I «ı mı ıi". genç. lerimiıtn rllodadlr), (Türk çoru-P" biı ı-.ı.ıı İçin yınyoruı I Gibi beylik, adıltrt -i ltn>ı mı. pek bilim, laka! boıoıitrı bol bol aOyledıhlen anara Içimlt rahat adar, derdimin d6hatY| ulutur, ondan aoarı .aııf—... I..... .. lakWd.ru ı* n.-rlıı.ı.kı arlık çotuklarımın ııtıkbalı. yani yatanın latlhbali laoaia nlaaaaıturBiıot Mr mm II.: can** yatt va.iı- ba r**biy**t adnt ¦••at ,„..„„.,.,. aaaaaa h.a,. (O—Har, h.m... m,kir..m bia bar nVH aohy.anyaauı. ııteabul da t-.I- bar t\'i\\'\ ı. k-ra tafcı kadar yahnayeb >r biçar* k>,afttlı çocuk ¦amoaalana kaaha htçbu aaamkrarHa buyanı pnVnta* girgin ıı. II.:kakı Hımayrırllalı. Ula a kulda da bir hayli vardır. Bu tubelcı ¦ ¦i— rd.a tevat miık.llrf oldufunu tahmin .11,,.mu dairelerinin ı- oturup la I ı, . aaçen yaliBtyah çoruhları aayaalar rtlalib hlmayı. pah tr aUkaları ı.'mı.l- ı.- I.....I I- ı. kaaaat . lirlrlrr, ırhtbındıyıtMa e mal Ih, M..... ı ... ...... , ı .¦, ,..ı... Çotuk ılytarlımlı otnudıfı hakkındaki ı. «I, ı.l.. ı ... ı. tu vaya bu şu t •emiyetr tahılı almak la dofru drf ildir, linin. ınatBİahatta h-ı nadana* hayali umuauyaUyla <o-rah k.yaaatl bi'tanıiyor Maarif Veh.let htfi daracod* yalı onh< tebt açaauya*. batla afilaBİeeı faapabyor, rimay*talfal yalanayah (ataklara bar çili hamonra ladar.k t O* fi ya». Baaalar illin Fakal

ban ayla gahya*. kı —la k*eo-haUam bar ¦ab.Uaaiad. ıMV »• yapl... ha. aa.hatl.aa a, ,oi. h.1. •aklı ı "udi a.!•!<• iarta. ıralardan .i ın». ı 1 ¦ <Ur o Baa. hıllen.a aç. ı-kı..l. ,aiıa,ı aa (ip. lak çoıaklan fi*dumeb. doyurmak •a ¦ intıarı muhalaıa >ı,,.-l. ka. bil olurdu Bualaı Irtiraal "'" Bu > ı-ı.ıı-ı r..,. ı, Da a -Ittt-B bablrmrk doğru olmaı Ul. tat ¦ ¦ halk aa rrmaal matgut olmak mrrburlyr Undadır. I.akıdrn blı da Bakaraya bakmak, yrllmi korumak liırhOn *n 1 .....ı. mttl. yallarındın, laıllıllarlndtn biri idi. I Zade Devamı 2 ıtri tahi/rde Bu ne ihtiras! Bulgarlar Istanbuluda istiyorlarmış! Trakı ve İstanbul meselesi, bütün Bulgar milletinin meselesi imiş! .m.,, allında m;uları altymeydan *»r.ukliytn pro--nakla d**aoı .....I. . ,--,¦ ¦ ı - '- ¦ı-.rlan laal olalım. b>|l.klı bar yaaıyı oVrcatanlrtib. Aynı "rrabya. ¦•¦•ı<tı. 'İstanbul o* Irabya. •».¦>¦ . bâr yaıı • -r*im-|ii' "Irabra» I ... alluVrı aonım.yvataaa gayrrl »o OabfaatnH **kaaoV«*h ala- b. yaıtamaa ayaon diyor blı -narha* mâm Sfk.dd.m Bulfar mili kJlar.Biaı doflaaa katıralarva. atod>U|oam*h ta •• -ı k omu rlara ma.hır B.,,nl* Vıdiado •Ih Bulgar Lkıarhı barian AjbHsb a.üiiii ••yılan abad'a)* -ı — raıımı İrra ulundu Bu parlah tııahuratla dalı. olan hadıar. Bolgar ibiİ~*i-"I".". •• Devamı 7 imi Bulgar Papa i "Oleı ¦la kaili İlk Sulan la.İhın yaıaa va yııdıgı larlbl kı-ll.|uıı alarak hûlD.ı ¦U.4İI1MII dalaı rl ara ¦ I. ¦ U....... ojr.1.1. -1¦ fı„- ¦ Ruaa . ı.......-., ayrılmaları nvüraalalaalnl aaan da ba Papıılır. Trakya. "Sallalk Makaalaayayı İlk ı«k v-ıra )vır1 . ..y-nakla bu kıaivı da hahHatsakladır 1 Şayanı dikkat bir istifa Yeni Romen kabinesine M. 'Titülesko,, girmedi Bulgar-Yugoslav mukarenetinin akibinde M. **Ti-tıileıkoH nun kabineden çekilmesi sayanı dikkattir Diıa gtİBB t»%.allar. Komanla kabinralala yioa tahi Bafaahıl M. "Tatamko. aua rlyaartt alı.n.ı. | UBthhhl .It'lknl *• Haririy- Na-¦uı II. 'Tilolnkrı. nua ytni kabıa* haricindo kaldılmı bildirlynr. M ' I -i. ¦ . îln M. ' l ı .i. ¦ .. .ıı-.nıı.kı ,1,1.1.1,., ,a delildir, lakal Balfaa. Mu. hini . ı. ¦ I - frllmehta en bA)ilk .n.,:i.Mri olan 'TltOk-abo. nun, Yuguslaa Kral.ma "balya. yı liva.«t. abibanatV, Bulgar - Yufualaa atukamurtm-B bir eanrlaabı otabnja t» gOaıJreda kıbıaadea tak. aaan ealrb. aUbatlır Yufuıl.a (Bıal'I in s-ı.v Balkıntarda çoh ml hadıBelr.e yol açae.l OY Araba 'I tûleafao. ya Marİeıye Natırlığı. •i, bu lıadıaelerlıı I mıdıe? Bunu lamın gOlr Devamı 7 imi Kral

aeyyal r.ai Karaea gtr^rm*, .¦.ııv Sı- lonVat f»*klf M. " Titülesko „ ılıifede Şehir meclisine âza intihabı faaliyeti devam ediyor Dün mektep çocukları sandık başlarına götürüldü met-tlhabı muhlrlil yerlerin-dede »andıklar do. Ia)lılıtmaktadır. İd, tihap ayın 12 nn-de biteceti elbet la, ¦On gUalrre don m •andıh ba|larının /yanıaıiarV •lmdl>r kadarkinden ılıtıl kalaba. Iık olacağı Iıh mi o edilmektedir. Dûn bir çok yerlrrdr ilk mıklep lalebeaa toplu bir kald* ve mu-allimlrrinin refakatind e Bandık batlarına ( r ¦ ıı..... orada hendilerir-e İntihap hakkında malumat •• t/.ı ray ru>ttra.ı ın.ıv-lf —"tr Yunan hükümeti istifa mı ediyor? M. "Çaldarİs,, , yeni intihabat İcrasını istiyor Meb'usan fesh ve Âuan lâğ' .ıisli/a eyliyecek Atiaa 3 ( Hututi) — Hııkû-ıvıt taraftan (KatimcrİDİ| ga-letcsinin yardığına göre Ahalî Fırkas aında Meb'usan meclisioin kendi ken-dişini feahetıncsine karar verilmene, başvekil M. f.ıl -ii. ris,, meclisi lesh ve ayanı Uğv ile bemen intihabat ilin ve icra edecek olan başk a bir hükümetin iktidar mı.-¦.kiım gelmesini temin için istifa edecektir. Yine (Kalimerini) gaıeleti, memleketin mcnafiioi temin ¦tin muvakkaten Kanunu Esasi ahkamının tehiri tatbiki fikrinde bulunan M. "Metakıaı., a M. "Ratbs., ile "Stratoı., un d a iltihak ettikleri ve takat bu meselenin hcnüı bîr karara bağlanmadığını yalıyor. Bir çok ce r çıkarılacak Atina 3 (Hususi) — Mebusa-om dünkü ittimaında Harbiye nazırının nutkundan son ta askerî kadro da yadların tahdidi kanunu kabul ceh" İm ittir. Bu kanuna göre bir cok çene-railer ordud an çıkarılacaklardır. Tıp fakültesinin nakli meselesi Fakülte ilk malî imkânın husulünde Çapaya nakledilecek Şimdilik bugniikü müfkülitı iktikamdan baskaçare uok Bütçe müsait olmamakla be-raber bp fakültesinin Çapadaki kız muallim mektebine nakli zaruri görüldüğü hakkında dün verdiğimiz haber, aldığımıı yeni malûmat ve bu mesele etrafında görüşt fadeleri ile ¦'¦'¦¦> ¦ .ıi etmektedir. Bu fikrî ortaya atanların ileri aürdükleri mahzur; talebenin içinde tatbikat görmekte olduğu a »t aha nelerin, bu günkü ¦¦külte binasına cok uzak ol.. ı .nun mühim bir hışmını >ollarda kaybetmekledir.',Unkü tatbikat, sadece bâr temllekı bir hntıhnrıt mıınhaiıt değildir. Bir talebe aynı günde birbirine lamamen zil ve uzak iki ayrı mahalde, mesela hem Şişlideki Etial hastahanetinde, hem de Cerrah paya klinikler iade bulunmak me. bur ive-ti ndedir. Sabahlan öğleye kadar olan 3. 4 uıl zarfında her iki haıtahaneye de yrjlifip matlu p sekıldo çalışabilmek ve bu mesaiden İyi naticeler almak çuk güçtür. Bu halin önüne geçilmes ir bal sureti bu İd nota ıı etrafıoda-ki kaaaatktrdn fcaj atâpkuUlUn dolayı belırnseğc basUsn Davamı 2 inci sahi/ed* ıldufuııu ve ne yeki. rey verildiğini nah mı (lir. Yeni Tarih! Tefrikanın. "İttihat ve Tarakkİ„ ile "Hü-riyet ve İtilâf,, karşıkarşıya "Mahmut Şevket Paşa,, k__ />'o kanlı vakanın bİlinmiyn ı /«rr... Ve daima perde gerisinde Pek yakında neşre başlıyacağız isveçli misafirler Ankarada Gazi Hz. tarafından karşılandılar Reisicumhur Hz. misafirlerini otele kadar götürdüler, Veliaht Hazretleri İadei ziyaret e ttiler

/¦¦eı l.ı ...ı •Ctlta* "a>'|. Htt—lUtt .,...-¦ ...ı: ¦., ¦ a/*a İki naraamda Ankara 3 (A. A.) — Reisicumhur Hazretlerinin büyük misafirleri lıveç Veliahtı prens Gualav A dolf HaıreÜe-riyle zevcesi prenses l.uiı ve kerimesi prenses İn gri t Hazcralt hususi tr enle bugün ( dün) saat 10,45 le Anka-raya gelmişlerdir. Ankara istasyonunda Prens ve prensesler Hazratı iv ta iyonda refakat- 1 (erinde B. M. Mec . İni Reisi Kâzım. Başvekil İsmet " Paşalar llaze-atı, Hariciye Vekili Tevfık Ri- i' yaseticiimhur U- B ninni Kâtip vekili B Hatan Rır.a, Baıya- Ife -erleri Celal , Ma-hafız alayı ku> «net VemmU* mandanı lunaİl Hakkı Beyler bulunduğu ha!de eiticümhtır Halelleri tarafından kartılan-oııjlır. İstikbal merasiminde Vali ve Belediye Reisi Nevzat, Hariciye Vekâleti umumi kâtibi N uma ıı Rîlat. protokol »ef i Şevket Fuat beyİerle Ankara mevki vc merkez kumandanları ve emniyet müdürü Salih hey da hazır bulunmuşlardır. Yugoslav pehlivanları dün geldiler Güreşler bu akşam başlıyor Çekoslovak futbulcuları bugün geliyorlar Takdim merasimini müteakip Reisicumhur Hırrctlcnyie Prens ve Pr e Bar iler hatrratı i htiram meısv.mı ifa ed-n aıkeri kılanın âminden geçmnyler ve at-»ika İsveç m Tttfc obob^ıbmm çaknayt Halkın Uz<huratt lalı <v on bınanndaa çıkarak olomobıller.n* b-nerlerbesi İS-tasyon dısın r almta olan Drvamı 7 inti 'ahîfrdr Dmm yate.aa.lr (.'*> Kalkan gUreı şampiyonası bu alı» mı Fransız tiyatrosunda ba|lıyataktır. Bu ¦-. . -.1.. hem sn mizin parlak bit ta-tlısaı venle oamı- a namıel bulunduğu için. h*m de Lu •a m piyon alarm •c nifdc yapılanlarının sonuncusu bulunduğu için çok enteresan olacak lir. ) ı.y-. OM *â>e»r'*v'l Sampiıottaya İ|ln-ak edecek olan Yugotlav ve gürt*| lakıOn I dün ıchrimize gelmiftîr. Bunun baritinde, yana Ie-nerbahçe sabannda Fenerliler, le karşılayacak olan Çckeola vak profesyonel İlkinin en kuvvetli lak unla rindin Bohem, ene de nanrün sckrıonze gele.ek nr yarın ilk snaçıaı yapacaktır. — ZAMAN Teşrinievvel 11 H=A^Re:İ^C=Î^H1A^E=R^Ee=R Romanyada vükelâ buhranı Acaba M. Tatarcskonun istifasında (Bulgar-Yugoslavya) mukarenetinin tesiri oldu mu ? ¦ ¦Sf ¦¦**». TnsrfJı. halli o>İM b.a.fcU.1 dr UkU+.'m*,<« ¦* hadjerdk. Vah.. Umjmmm daha lifclı ....ı ™ ....--.a. lahip** ¦on aşınanlarda aahlt ba-lap ta Romanya ahunla mataul olaaak pah tr d ıı.. ı grimiyordu j ..... Vf(TaUresh a-1 •kil l ¦ ..ı. ¦ . . I. bta . ¦ ÇS*ta»a r* fese |taife ata ra.a* taV Irakla ..»«-'. ¦ . ahvali dahahra-a nata W atarıtey* had rb, ».v.-.afo.d» j 11........ ı. kil Mıtayü |Duha) n>n hallindu marj ıı btikrar ve matllııı ıı 1- f gayet haıı|ık ¦ra dVvamtı t m İr K.tiiım . UkOnıI hani Ourr, sabık m] -m-.. .. . ."İm ı¦ Rornauyınıu 'a|iatl«rl mil... ..ıı muhalu) la. Ilımadı, K........, ada adata dahili buyıah .lr.,k hada. (aaliyalır U.lu..ıkta idil» Mtsyt <Tı >a lınlUı btr satsan ılaaaıaa ra|a**aı ia¦aWrh Bahaya* riYi,d. s> ss. Mr aâh*a«t k*-ta , .İsta. Arada Ur Fransa Hartrlye N.,,. M ,.„ |bWl »Ud* m ı M,„. 11......s,-) da a....,..,. Pa.kris Bu ıııınI- Romanyaa-n rent Baftklll Romanya aJ

(ok dılıe HM f ,w aiyaaatl karşıt »al al sV* bar daran muvafık aJd» Bib ara alay h >aılratı lamalarda •»ah-, lav ht-da. a.iapaar. U hsranMn hal ohnahia. k. i h.l.ad. U.aaa.r J> ..al hatan.,. I ¦ fi adUmnai .« tamda lahajal a» valf ah alaaan MatıO (İn.-—..ol daa ayrılmak oidaf-uan rıtaltriyoı İre. a.,.,., kla... (T.laUrtaJ. Hariciyi aa» İngiliz lirası düşmekte berdevam "Morinng Post,, gazetesi, isterlinin sukutu İngiltere aleyhinde olduğunu söyliyor Londra 3 < A.A.) — IngiHr liralının devamlı turette ı!.;ıı-Şiindtn ttk lUk endiee edenler var " Morning diyur ki Post ,. gazetesi as ' >« .-.ı u caret tein muva Paramız düştükçe ve altın ,.„., , ¦ ~ı m. ı. t -ı nebbıhtır. takat luym.liyak.eld.kce. nltınbırık- ¦ ^ İngiltere: ralı dehılıy-aı" a hadaı takti; ¦ayıt sallım '.i I.;.-', m ¦kıla yine h.ı •lif adan mak. Çünkü son ha l.tıl. h.b.ıır . r fîr< aaaftk. Sakaldı Mttlıaın lakıhl aab.ptar.ni. Baarthıl Ma Ha...iye Naı.r, ara—da Cakam* adan b r ihl.ıifla araaaak kk»f-raiy*r Aaaha 1- ><¦ hm aaaWM aadta ' Baaaaı -dm ti isa h Batar aaah lata. W katlı f«cMr. Faka* M. (Tndlaahıl ... lıUı.dın Hıkaıııı da Sadya mafcUhat. aaa-¦radı Ur aaflaaarbrt clek-f tara rrirnıror d*fd. Çıl-kO -.,» •İdafa Aıara. H. ıln-:..ku. Balhaa B.aahaua akıda* Tlarhtya II. b-.ab.. ¦a uyıda taraflar ola bir artanı ıdL Bu mlalhıa «Icuda falma.lııda bfi-yUk trılrl d* gârDIdn- Kral Alrbannd'ın Sdy ıı anına ıtrtl-.(iı olaıık Bıılfarlarta ylpalaa lalaamanıa iaa bu m.aıkı lahvlyr aaanıai. yaloat W4hU taaUbıya a., rtı,, >•.,, , belli dı|lldLr, Ifû U | mfiaaahn ) aaaa kaba» a daa cekİlmıai veya ika» hu f ,b. tW batara j.l-d 'ı Ifla ıl.!...*,) kabaa.ı.a - .l-n,. SSayaOa <.Ubhl aaalmek İla fiiaı ihlıMı. Bkraa hana)* rM fdrn.n b*Ma ba. 1*1» b.hkaada aı <a h hu I<kH haari adabüaarh I,» ta- b..ba, (*. baki ,...k ..,„.-ıa .. .-k..a»,«. e<V—kl a k.|ba car. aaa luenlar o O navbetta v1-undan koıkulur. Amerika altın evaııadan ayrıldığı raman, BeynekatiJel katnKanada da buğday salı,ini hükümet alıyor . Nıvyork 3 (A.A.) — Kanada ı. ı in. iı. buğday piyaıaıının İatıkran »Üründen her buçrl I», a vukuunda bir milyar bejrOl an.lynaı kaybetmektedir. bıanetKC Kanada bukaVaMti. buğday salıs isini eline almak tat» vur ondadır ki bu hal Vın-uip cg buğday piyatannın kapatılmasını intaç edecektir. Amarikada buğday dü>ûyor \ ..i.IAaaenka| 3 t A \ ı Bı-.;.lı. p •ııi'indj nı.ltıım d )kÜolOk haber veriliyor. Vadeli tatif piyataları, dün finik ba-.m... ylirde 3.5 d.ı.mujt. .. | biyO piyasasındaki bcrıUmercin artmalından ve H- ıı>- Imıiel ticaretin de I. ıi'i'i ıı za -rr.r¦ .n.l. ıı ke Imlmuftu. Hadısat hm UksmtvUrı teyit etti. Şüphesiz «Uftfc bîr para. har > kkat bar ssnV u-ıulmanıal.-ı. ettiğin. Ibalal yapmağa den liyada mecburdur. Iıterlınin duamrti, bunun içindir kı, bizi bigane bırakamaz. Amerikada bir yehir ahaliıi dehfet içinde Bricbori (Amerika) i (A.A) — Mübımanat la br ikalar <tsm bîrinden 100 k.k> sğari.ğnsda (p.lno) .,-0-^.. Çok tehlikeli bar patlaym madde «İaa ba Ipolnol) ası cahaanaı okssatı. fek-ria 146,000 akana ne delsset Mİmaahr. /" ı bas madden o motarkı nakd vaaıtalariht U-finraaaı pek sıyade teblıkeyi imi, .(M Dört tayyareci yandı

BLsop 3 (Amerika, (A.A)— Hır Amerika askeri tayyaresi alevler içeriıinde, civar dağları il i 'in ıı-.ıı İçindeki '- , kişiden yalnız birisi paraıfltle attıyarak kurtuknuylur. iî makûle Acınacak bir hal Birimi tahi/rden denam Fakat HaıbauaıııaaidaB «ontı ı. ... : r, icı-tvujar. HlhaaM Mayayı kaaıp karuraa ihtıaadl buhranıa biıa dr ılrayel tlmrıı gibi rabap dolayı-aiyla laıaBİar nhl ntrrkam-ı vr lıharaya « -n.t I < -t n ı -ı Şimdi barkea yalını hindini dO-adnDr vr hrndlnc arır aadat Halbuki efradı aıannda travia re ttaaaOI rabıta va h illetin i frvırten vr katta buabotüd toıaa mûtatlar la iabhbaltarl kebir ..kit rmia dr(lldiı. ( ButUn millet bir fert l(m, fer fert t m ¦ millet ., " I) 04» |w* mllrilciı Umıit yafatan ra yflhaattan ra aurtı dâkıtuılardan taVtdir. VOıudım barbanji bir ast,|-.m CahUfl l'lllı l..i I ill'.l tu., i aSayaraa btr mitlatıa bîr lar-daola ...... -nl... da biIOo mlltal o kadar hiaardar ¦ « yrliadadlr. Bir .r m ~ her Ur uıvunu haıadaa, baladan naaıl aıyaaat rdrrar mlll.ltarin d* krudıta-rlal taakil «dan Irrtl.rîn hır birini »ı-ı in.---- ı nyanat (Imrlcri hrndî hayali ntrnfaatltrlnlu muk. trısndır. Maanl ııhılrUniB lagvctmıb ıl-trdigl yatı mrlıtrplrrinr f»lln«e,«(rr bu harar tahakkuk eder v i la ibik a hoaıdurıa (idden <cV büyük hata '¦¦ n \ olur. Vahıa yalı .l-ı ı Ua.-dllu.' onlardan halata h çocukların diğer BMht'plıra yrıİr |tirildi)i iddia oto. a nr, fahat dijı* yatı mrhlrplcrlnr adeta ırnfialer bite, rfrr kuv •etli Ur taraliDi bulıaıaılaraa ço-rııhlaruıı kolay kolay yerl(|tir(in<-aVklarlna (dr*, artık kime a.ı, yal İm (nruhlana buralarda ho•anacaklınaı İddia ıtmık nah ¦ dar dafru olur Ulaaaylt. HaıHf VeUlett, yatı aaakl.ptartal batdırnuk da|ll ..-,.!¦ mı V aaecburlyrUBdedir. Zaagiaa hah-mıh. san|ia çoeu|uau ohutaaak halaydtr. Cflf etaa tay, faldrtari harumak, onlan doyurmak va onları t.ı:|i¦ ro-,.utif. 1'-vi,ı.,. <n ki-rîacl, in yüksek, ea t er elli vaılla-larîadan biri da onun cenahı mıre rı Iı 11 ur ıı j ı ¦ .) nlan ¦atan yarnılanaı kuru-ktır. Maarif boiıralad* ar iddi anal kabul adamrylı. ilet latrıat diğer birçok yarlar-lıif^ı lı ¦ i'-ır-fl'ı ı Bu rufları Türk mitlettnla ladaka.ı Um. - . rı I r¦- 11r HlItB bu ¦adıha . ... bltaa|ırdır. Ku.....-ı,. avtltla.1 udahsyı mMtat drDeniz silâhları Japonya, Londra ve Vaşington muahedelerini feshetti Bîr plân teklîl ve kendisiyle İngiltere, Amerika arasındaki pürüzlerin kalkacağını ümit ediyo ScattUt (İngıilrır | I ( A A )— Londra'da ihzari denil müzakereleri»* B)tirak edecek olan Japon murahhası amiral Yamamoto. matbuata beyanatta bulunarak, vazifesinin, Vaıington ıe Londra bahri muahedele rinin feshin bilJiim.ll ve dünya sulha icm yaaai btr pUn teklif etsnek adeatğnaM. sd ryksmatar. M«ma.l.yh d.mı«t.r kı *' Amerika ile İngiltere bu feaoln hakiki sebeplerini öğrendikleri taman mOnasebatı-rmzd aki pürDıler ortadan kalkmakta >;¦ ¦ .k ı ....... ¦¦¦ japonyanın sulh planı, tres-

Urda siUH bulundurmamalarıdır. . Harbe hacet kalmadan... Seattle (IngilUre) 3 (A. A.)— Amiral Yamamoto, kendilik rr v.Uik.it eden bir gaıetcciye. Japonya île Sovyetler arasında nilen mevcut İhtilafların, ha r-betmeğe hacet göstermeksizin, halledilebilir olduğunu ıftylc-cnişlir. Tıp fakültesinin nakli meselesi Birinci sahi fadan devam Zaten fakültenin Haydaıpa-sadan Istanbula nakli mevzuu bobs olduğu şualarda da bazı alakadarlar tarafından bu mah-zor ileri aürûlmûıtûr. O zaman dû|onAle tıpkı bugünkü gibi. fakültenin, Heyazrttıkî binaya değil. Çapadaki kır. mu-albm mektebi binas idi. Bunda gözetilen kaide de. bir tıp fakültesi İçin bîr ne i Jf ¦-ecde ehemmiyeti haiz 0T> "hz.ıtahane„ rncıeleinin kendi kendiliğinden halledilmiş olacağı idi. O vakit bu haklı nokta zarın galebesi mümkün olama-mifta da aradan geçen zaman, tıp fakültesinin bugünkü bina. unda bugünkü sekliyle kalması doğru olmadığını göstermiştir. İspanya yeniden karışacak mı ? Yeni kabine &ag cennha istinat edecek tehlikeli görenler var Madrit 3 (A. A.) - M Lerrou». Radikal - kattsbk k.. ban f titan tetkik a ı kabul ela saıur. «adnt İ (A. A | — M Leı-ru. henûı kabnr.ı teakıl ede-memiı. hatta bunu m turctl* trjkil cdebu dahi sara-baten soyk'neıınji.t Daha sun bum (ildir ve olmamalıdır. O yetimler harfin mill.tin da irildi kadar kıı?artlidir vı hıymrtll obnalıdır. bı narnaleyh Maarif Vekili Bryden. Maarifin arhlaı aauhl«reı»r.Uıdrr rtaa eylarts, bayatı m.'.<•?'• ¦ -ad..r .-.ki .-:.,ı. imılk , ¦¦¦ ı-m ..... .. a>a yapıp yapıp para lıı.....ıı .1 va yitim yurtlanın ak-. in r, ,. mOrnkOa kadar ço| al tun tır. Hepim ir arttı m bibiyi». Çaenklananııın bir fici yurt-¦n. Ur Kua ac >> bütan alınayak kalmak İhtimalini ¦ |cllr*llm, bayla bir lMlma> İla Uran taıavıuru bili rOylırimlıi Ürpertir dcflil mi ? Şöyta ufak bir hıcıaınrlı. yetim yurtlarım korumanı nı bılyılk bir vatan funu ıcniıiısaııin aksunda t naili ettirir. EMııİgm Zada diden bir çok dedikodular bay. lamıştır. Mumaileyh bir merkez - aağ cenah kabinesi teşkilin» tasav* vur ediyoraa da arkadaşlarının ti slelini tamamlamak tein M. Jil }'¦.!.:. m. dönmelini hekk-mektedir. Rundao ıttidlll edildiğine E.' M. I (im istife eden kaseye aebih btr kabine tevkil edecek, ve fakat müstakil sağ cenah fırkaları feekraıyoauna mensup m»Unların da sştirabık kabını tine daha çok sağa mey verecektir. Sal cenah avebalsd, boyk fer bafeareaaka raaaBIVataaVav tarafındın taıdık rdılmıyeıcğı ua>ı. dini beürmr ktrdur. Birço a/aKatta aağ cenaba mütemayil Ur Mttfeartlıa daha başka endıaeier doğuracağı lıkrındedirkr. "Lindberg,, in çocuğunun katili Nevyork 3 (A. A. >- Ya-nî Jersey Valisi, "Lindberg.. m (ocuğunun katlinden dolayı "Hau plma".. ¦ muhakeme altına aldıracak ktfı delillere malık bulunduğunu etykmUlir. Un* gel i Fakat telesidir, nakli vı Fakültenin Çapadaki (aklıdır. Bu taktirde, rvcut hasta han* İr r te-irkaç paviyonve klinik e edilerek, orası mil-tır "Tıp mahallesi,, hailece kt İr. mesele, bit para me-Faküll*nin yeniden yeni tesisat vücude getirilmesi için tahsisat yoktur. Binacnaltryh İleride Çapaya naklinden başka çare olma-m. 11. .i beraber, buna mail imkân husul buluncaya kadar. Fakülte iater istemci şimdiki b inasında kalacaktır. Dun malûmatına müracaat ettiğimiz Üniversite Cemil bey bu hutu malumat beyan eyle Fa küte erkanının bug liyctiudcn memnun »I ve İlk imkân husulünd fesinin Çapaya nah muhakkaktır. rft Satış kooperatifleri Ziraat Vekâleti köylü için mühim bir lâyiha hazırlıyor Ankara 3 ( Telefonla ) — Aldığım ı a'u-.ıi.ı gfire, Ziraat Vekâleti tarafından köylümuıü ve m çok alâkadar eden bir kanun projesi hatırlan) 4 k tadır. Bu projeye göre, istihsal maddekıin satılmalının temini ve köylünün alivre satışlar

yaparak murabahacılar erinden kurtulması için zirai satış kooperatifleri ve birlikleri tenis ........ .1. i.-. /t ıı kredi kooperatfleıiiain haiz oldukları İmtiyazlar bu yeni kooperatiflere de verilecektir. Bu lâyiha Meclisin önümü'. deki ihtimamda müzakere tdı-ckektir. İş kanunu lâyihası bu devrede meclise sevkediliyor Ankara 3 (Telefonla) — Yeni iş kanunu lâyihasının Şurayı devlette tetkikine başlanmıştır. Dev nun proje ti Cıerinde eaasfı telkikat yapmakta ve bu itibarla vekâletlerden ve alâkadarl ardan it.iıi ı'r.ı'.u re sualler sormaktadır. Bu mütalea-ların arkası alındıktan sonra proje Meclise tevkedtkıtk ve Meclisin onümuıdtV. ..tunaıo-da snUıakereaıne başlanacak. ttT. Bo prOfltk ı| . ılt ıf tabipleri ar.tındak, m-i.wbel.tr esaah btr sa-kıMc uzan ddska-lı ılı—ı ta mjo-nio vaziyeti tk atgarta teşkili tına dair muhısn hdkûraltr mevcut bulunmaktadır. Zonguldak, Ankara ve İstanbul arasında telefon mükâlematı başlıyor Zonguldak 3 (I Anbjrava ba.-lı.ıı Alınan haberlere göre Zonguldağı lefon battı inj-.it. epey derlrrnİflir. Mümtaz Bey nezaret etmektedir, sani ayı içinde n^ayete ereceği ve uldakla Ankara vr lıtanbul arasın* istikbale namzet bulunan Zongul gayet büyük ehemmiyeti vardır. çok parlak bir UU İCİD j İktisat Vekili Antalyada iktisadı tetkikat yaptı Antalya 3 A. A.) — Iktnat Vekili Celâl bey dün Vdâyeti. Kumandanlığı, Bckdiycyi, C. H. Fırkas Halkevi ile mahallî müesseseleri ziyaret etmiştir. Elektrik ve çeltik fabrikalarını da gezen Vekil bey sabi.de sellâlekri görmek denizde birtenezzüh yapmıştır. Refakstlerindeki mütehass ar su kuvvetkrini tetkik rtmıj krdir. Gece Vekil bey şerefine bir ziyafet verilmiştir. Celâl bey bugün kazalara gidecek ve Manavgat'ın eski Antalya iıktkavavaitn vıptarU Alanyaya f*-ğe<ektjr Antalya 3(A.A ) tktjtat — vekili Celâl bey Antalya sneb-uslan ile beraber bu sabah a aat7d* Manavgat'a hareket e t miskidir. İktisat Vekili Mersine gidiyor Antalya . ı« M- . ¦ ı atma ta , - Vebali C - .. fe» HaBaifaltaa aaal I«Jt d*. vapaırla Alanya İMİhala Mersine' (lira rltrdlr. Değişen Maarif müdürleri Ankara 3 i I.:-1. — Diya trif mfıdÜrH Bedri, Amasya Tokat - Turhal yolu yapıldı Tokat 3 (A. A.) — Tokat-Turhal yolu gayet muntazam bir şekilde yapılmıştır. Itu yol inşaatına n tamanlarda çok ehemmiyet veriliyordu. Şhndi Tokat-Sivns yolu tamiratına başlanmıştır, vilây yollaıında-ki faaliyet her hususta takdire değer bir yürüyüş takip etmek, tedir. Maliye Vekili geliyor Ankara 3 (Telefonla) — Maliye vekili Fuat bey Ön beş hün kadar istirahat etmek Oiebekir Maarit müdürlüğün* Lrl ı a Muğla müdürü Fevti. Maraaa Diyarbekir raudürll Kesit, M izni * Maral müdürü Terbiye Emtitlrtd m*ııınlarından fetlışlenııden Nııamettin, Sinoba tbcabiaı Er kr nakil ve Uy i* edilmişlerdir Talebe yurtları i tahsisatı Ankara 1 (Telefonla)— MeX-t«p ı.-rı-ı,.. .: .iin.il gecen ıe-ucden kalan lahatul ¦ -.ak. ¦. ¦ if vekâleti tarafından alınmağa başlanmıştır. Bn paralarla mevrut .....¦ ¦¦" <ı takviye edilecek ve panalvon memur ve mualhmlrrınİn (taretleri eta lamimrn ndenzniş olacaktır. M aarif ırkâkti btı bustuU ba^ tabsnaütaana hal ula maş tır Amerikada yeni bir grev Maıietla |Am*rika) 3 (A. A.) — Homtde on .kı haftalık Ur grev İlân edildiğini haber . ı hükûm aya S00 aı* ker aevketmeğe beaııUnBişlır. Askerler Ib miUalyöz. 400 tüfek, atlngO, gaı bombal mucehhrıdırkı ZAMAN — SÜTUNLAR ARASINDA Lehistan da bir suiistimal Paranın yüzü, yer yOıOne çık t-.ğı giindcnHai. sıcak olacak ki lik çığ; tarihinde olduğu gibi

timal kcbmesi en çok kullanılan sözlerden biri oluyor. Çin, Hint, Mısır. Yu-Ban. Roma tarih! eri d de bu beIınıcııın Sik İlk kullanıldığını ve o milletler kanunlarında suiistimal hareketlerine karsı tedbirler alınıp ceıalar konulduğu gö or. Bu gûoün kanunlarında da ayni tedbirleri ve ce-taları bölüyoruz. Bu, bir taraftan paranın pek cazip ve bir çok seciyelerin 0 cazibeye karsı son derece zayıf bulunmasından ileri geliyorsa bir tarafları da suiistimal İle • liyık olduğu kadar - mü ele edil memesin dendir. Meselâ gazetelerin Lehistan-da vuku bulduğunu yazdıktan ¦on suiistimali gölde o geçirelim: Z engin «e iliğine kadar vatanperver bir adam ölüyor. Milyonlara varan servetini "millete, bırakıyor. Sonra bu serveti millete devretmek vazifesini Özerine alan memur, o servet ten on milyonluk bir kısmını cebino atıyor. Bu, alelade bir suiistimal değildir. Büyük bîr ha akatlamak ve milleti soymaktır. Ortada, bu İtibarla, biribîriaden ağır iki suç var. Halbuki mücrime yapılan muamele, nihayet bir tevkif karan vermekten ibaret kalıyor. On milyon ça lan bir hırsız, o paralan başka bir diyara asılmayı da becermişte, iki üç yıl bîr hapishane b meğe elbette razı olur. Hüner, o milyonları - hem de kanla karışık olarak - çalana kusturmakt di. Onların mıh-pes kösesinde hazım ohjnnası-na müsaade eyledikten sonra ajanslara telgraf m evzuu vermekten ne çıkar lü ?. Biz, hemen hergün ve hemen her memlektte bir çeşidi görü-len bn suiistimallerin önünü almak i saslı bir mücadele açılmasına taraftarız. Böyle bir mücadele beynelmilel tefkilât yapılmakla . Ebedi sulh, be yeri kardeşlik, silâh azaltmak gibi aocak tatb birer hayal olan eme lleri nefis seys-hatlerlc, neşeli içtimalarla yaşatmaya çalışmaktan ise "sui İstimallerin lağ ya imhası,, maksadını güden beynelmilel konferanslar, tertip olunsa İnsanlığın temizliği namı m üs be t bir is yapılmış olmaz mı? B. Afyon işleri Mütehassıslar İşlerini bitirdiler U . ıı ı' ..* . Ma d dr lir Inhlıar tnüdÜrO. AU Sami Beyin , - setin-d* afyon mustahaıl te sancılarından mürekkep bîr toplantı ya '.. Bu toplanışta beriki taralın menfaatini [Sulan ladbirler alınmıştır. Bu mayanda »İyon tahllllrrinde metnleketia berlarafmdaki lâbora-tanırlarda ayni uaullrrln tatbiki de vardır. Bu uıakıat h akem alan maki ¦ aılann teknik lihotltu farklara teıadüf etmemeleridir. Şarktan (etırilen afyon rnûtrhıanaJarı İllerin! bitirmişler vr raporlarını 1-1 ... Idarealna vermi). •erdir . Bir biçki ve dikiş sergisi Dun Üıvnoyolu. tramvay be-v.hhuf mahallimle., Mernab O sanla Hamut biçki ve dikiş önek teb s sergin açılmıştır Sergide iki sınıfın eserleri teshir cdil-¦nektcdır. Bunlar araunda inci s rleri görmek kabildir Ser (fi yirmi gün umuma açık duracaktır. Başıboş kalan süt işi! ¦ ı ¦ Belediye vaziyete derhal müdahale etmelidir Süt in» son günlerde lıtanbulun •ayılı dertlerinden biri haline geldi, m û.t a bililerle aatıeılar aralında çıkan m'.ı.ı henüı bir ne ti toy e ballanmamış! ır. Malûm olduğu ûıere, meaele bir fi a t farkından çıkmıştır. loptan aehls kuruta aldıkları ııit yirmi hatti yirmi ba| buruşa kadar (atmaları mOıtahaillerin nııarı dikkatini eel-bttmi|br. Bunlar tülü sekis kurusa tırmeble halkın ı rajbetini arttırmak gayoeial laklp odlp at kazançla İktifa eylediklerini, halbu kl Batınların yûıda yüı.hıttâ yurda ) ilı-l'ı tamla süt latmalınnın bu gaye ilo tesal teşk -müşlerdir. Bunun öıerine müttahlikin nnnl ¦'<« lütü pahalıya aldığını İleri sür r re lı kendilerine bir mıkdar daha oıeafaat temin etmek İçin aûtûn kiloıunu S dan I? kuruşa çıkar misi ardır. Satıcılar Is* bthar kiloda birdenbire dört kuru] faıln vermeğe İmkan olmadığını İddia muat ah ¦illerin bu teklifini ha bul etmek İttemcmitler, fakat her iki tarat noktai Batarlarında sebat ettiklerinden muva

kkat bi hal çareni bu lun muylu. Buna (öre, muıtahaillse sûlû perakendecilere İki kurut samla on hueusa vermektedirler. Satıcılar bir |hi gün bu şekle "¦¦¦ olmuşlar ve satışa devam *t-i..-I.--.. .:¦ i ..... ndanda vıl geçerek mini*bililere boykot yapmışlardır. Bo vaziyet kuşumda Sütçüler cemiyeti dün akşam geç vakit bîr içtima yapmış bu İtin batı b'.r mûlabreatta bulunmuştur. Netice bugün anlaııla-cabbr. Dün sütçüler cemiyette heyeti idara İntihabı da yapılmıştır. Sütçüler cemiyeti her aene I? ât etmek va yerine intihabıtnetîeetinde kaıanınlın elmık m : .. . t (indedir. Dün yapılan intihabatta da allı kişi seçilmiştir. Reyler murakabe bürosunda t a ani f edilmekted ir. Netice bugün anla |ilaı aktır. — Zaman — Halkın rn mührrm İhtiyaçlarından biri olan iji şchrimiıde militahlillerle perakendecilerin dılıdıkleri fiatta satılmağa mahkûm kalmıştır. Halkın ııhhall ile alâkadar olan b&ylr mühim bir iş, biç bir tarafında, uıüıtahtilİB veya ı ¦. ¦ k..... . . keyfin* lerkrdllmc m İştir. Belediye vaıîyala dırhat müdahale eder.", bu hayati meıeleyi "Sütçüler cemiydi, gibi gayrîmeaut bir teşekkülün dilediği tarrda halletmeline ve Hatları da halkın rak leıb.t memelidir. miı-a-HHudut heyeti Bu akşam Elâziz yoluyla İrana gidiyor Iran ve Efgın hükümetleri arasında mevcut hudut ihtilâfını halletmek üzera her iki devlet Tür hükümetini hakim olarak kabul etmiş ve hükümetimizden bu şekilde ricada bulunmuşlardı. Hükümet, İran ve Ef-gan artımdaki fası hudut ihtilafını halletmek üzere birinci ordu müfeltiş ttin Paşanın riyaseti altında bir heyet seçmişti. Askeri müşavir Miralay Yusuf Ziya. Doktor Binbaşı Operatör Ahmet Kâmil beylerle iki topograf zabitinden mOrekkep olan heyet bu akşam günü şehrimizden hareket edecek ve Elâziz tarikiy le Irana gidecektir. Oradan da Irak ve Efgan hududuna geçilecsktir. Aöırceza reisi Tramvaylar niçin azalıyordu? Şclırlnılrdeki ımvay arabalaı buli mdaı ı drı dua ıtat II—İB aratındı İşitil1 arabaların 'pek ılyada ataltı'd va bu yüıden bu saatlerdi* hail i." ¦ müddet tramvay beklrd anlaşılmıştır. Bunun üzerine Belediye şirk lor komiserliği şirket ntıdiı teaebbûıatta bulanmuştur. B erda teramtay arabaları biı daha çoj altılar ak tır. Istanbulun Kurtuluş bayramı ve mektepler 6 Teşrînlcvrel Kurtuluş bayramı münas*b*tila mıkleplere bir tamim -.i.-rV lalrbetarin va izc ilerin ogûn yapılacak olan merasime İştirak İçin hazırlıkları bildirilmiştir. Ogüo İlk mektepli'd* muhtrliİ eğlenceler yapılarak •• mCıamerrler verilecektir. Fîrdevsî merasimi Meşhur Iran şairi Firdevsinin bininci yıl dönümO münasebctiıe bugün saat 17 de Üniversite kon salonunda merasim yapılacaktır. Eyüp otobüsleri Çift şoför kullanmıyan-lar çalışmıyacak Kere ile çiler - Eyüp haltındı i|ieyen otobüllere Vııâyvt i|letm* m ı -¦ ,... arrdigl I.IH.III ç.fl şoför kull anacak la non d aahhütname almış Iı. Bilâhare otobüı uıhip'eri bn ı-.lı ciayat il........,rı. ve

tek şoför kullanmakta devam eylemişlerdir. Vilâyet, polis vsııtanl* evvelki gün yeniden bu kararını bir defa diba olO-Ûa takiplerine tebliğ rtmişlir. Şimdi otobüı ı.ı kipleri, şoförlerinin eaasrn az taat çalışlırıldılm1.. ıı bahlale Vilayete müracaat etmişler, Vilâyet t» bu iddialarının ].,:¦. olup olmadıkının tahkikini polise emretmiştir. Yapılan tahkikatta bu hatta çalışan aolörieria ¦abahlryİn taat bet butuklaB, gaAsrî hâlâ Belediye tarafından Sultanahmet yer altında yaptırılmakta olan asri hâlanın inşaatı bitmiş gi . Borası açılır açılmaz Sultan hamamı ve Taksimde de birer yeraltı hâlisi inşa ettirilecektir Maarif işleriı deki yolsuzluk ı ¦ a ya Bazı yolsuzlukların vaki olduğu anlaştır' Maarif Vehâlrtl ilk tedrisat 1* rttışlerlndta Nari Bey laeafın-•bubalan İhbar Oırrıar U İm..I dairaaiBİn musaıelltı ef od» Maarif VekâlalİBİn ı-ı.k.ı m.ı .ı. j.ı ı,. nu .... t-i.ina.ir. Maarif Vekaleti taralından edilen müfettişi uınum en İllin. Bty 'ılı'. . tahkikatını larıl atmlı lir va bu aadldtkl I* t kiklerin* dı vaa r-.ıı .. I. .. i-, ..- şSre, Nuri Bayla Va--. -ı- vaki ihbarata «iyinindi. bo aeoekl bldralaııa tanıtmkad* yolauı'uhlae v* yeaidvn yapılan ta. y.n -rd. -ı aeuiı Otlaktan başka, acor bı va akailıyel hidralarında, mualum tahılı ta balta badaaaa Uyt-made bal* yoVaı harabı tlrr yap.1dafı h»,aW«U—ahtedkr. Ba itibari. -üt.tlia. .ttmatl İkim. Bay bsVtoo Ma.r.l Lakem baltan baya l.tk.k -traakleaV. Yuva nVyleBd.f me göre \ıın Btyla il.tir.T i m yatındı bu-tanaa yolmi*klardan halılarınla •abı oldufa yap-laa takk.kal neti. evniada ao laşılı r ¦ İddia .«...,. gore, bu tene mülhakatı gbndrnlrn ban muallimler eratında ...... dahi muallim olan v* yalnıs brndlai hÖy mektebine göndırlltrtb rıf.kaaı buradaki mahleplerde bırakılın buralarda bulunmaktadır ki bu r vıt'ıye'leıinln lüıelmeıl ......... VabâEtlere dikkat! Kasaplar damgalan değiştirİyoriarmış! Ellere vurulan damgılaıın bi-lâhara kaaap dIıkkânlarında boıu • duju ve renklerinin de]i|tiri d Ji görülmüştür. Dün yapılan bir t -mimde kaıap dükkânlarının sine ehemmiyet verilmeli, geçi et¦n-l-- kırmııı damga bu'.unmaı. vya keçiden fayri etlere vorul.a ¦aatl damgalar okunma- bir halde ive buglbi bitapların ccıslındırılmt'.arı bildirılm ]tir. Halkevi Talebe yurduna talebe alınmıyacak Halkevi Talebe yurdu Kris-liginden ¦ | — Uıİverıile ¦¦!..¦.¦¦ ı ı ll.v kevi lal-' yurdunun talebe kadrosu dolmuştur. Geçen aeneki la--ı ı bile olu yeniden mürsıaat kabul olnnmıyamktır. ? — Kabul olunınltr içindrn bu günü a teıviyı Şerhle "Saadet mî?.. Bu, hayır için çatışmak ve muvaffak olmaktan ibarettir „ Sthoptnhauer I Şerh ve ilah l Büyük fileıof Schopen-hauer, "Hayatla felanel üır-rinr uma'r/er. adlı kitabınaynen tüyle diyar: "Manialara galebe etmek, «irinin onu ne çıkan takıl lallarını eıineyip geç emelleri tendeleletek çakarları atlamak hayatla ta-ui'i ur olunabilen hatların en yükteğin i verir. Bu manialar, baıan maddi, hatan da manevi olur. İntan, bir maktada ermek İçin f ikri katırlıklar yaparken, teteb-

bu ve letkik ederken bile güçlüklere ağrıyabilir. Fakat onları yenmekledir ki hanın da en yük e erer. Binaenaleyh taadıl. bilhat-¦a hani' içim - kiçair engelden İrkilmİyerek - emlit-makt an ve tanında muvaffak olmaktan ibarettir^ Kendi hükmünü , yina kendi teşrih ve iıa eden büyük fileıofan söıâne bir k'limc daha ••eyıı ki lâzım atıdır? ZAMAN —tanı lnğ ıa«İBHİlo pıra yaya bir bap hana ve İkkla vc bar artanın sşagııbl VS mu.tr m U ¦, ı le buduflan gMertelglir. I — Banan*- bodurum katı Aç oda bu mülhak bar sofs, atta kal Bç oda ba sofa bir be I. ûıt kol ,.aı tavan ıram iki ada bor kan-tak» olup av rafa UlMf*)l Ört İM faıH k nanen klrgu kıtmeo lu le inşa eeU-şbİş elaktrik lonıattını havi aa-falt Ctyddo Cn.rmda denize narı- (S4) No. Makam kıymeti (6000) kra. Il.,:.,.l., Süleyman bey asa-halleıinde iki yüz arşın murab-baıoda ısğı Salim bey oğlu Cemil ra hanım arkavtl sahibi senal Önü yol. 2— Bîr kottu İbaret tuğladan yapıtımş v* Ustu kalva-nizo saçla ottûlü (4) numanb dOkkln. Hududu: Rlsstem paşa mahallesinde iki yOt altmış yedi arşın morabbamda sağı Halil efendi -olu I lap ta sn arkası murat ağa oC* yol Muhammen kıymeti 11500) İka. 3— Denil kenarında arsa. "nsf-JC Yok I ihlllllll ftr. «pür. A^ Boaa muhabtl Tıp FabdliaaiB laıla müracaat vaki otaaahta v lalebr mevtada gbodtn füaa ar t maktadır. Maarif Müsteşarı İlan huıual IşItriBi gOrmch ılır re Ur mtlddttian bar. ı.hrimud 'apurculüki TÜRK ANONİM ŞİRKETİ istanbul Acentalığı Uman han, Telefon: 22925 izmir ve Mersin SÜR* AT YOLU İNÛNÜ vapuru I Teşrinnıval Pıraembe gfk ¦ sat II da flirbtel rıhtımmd) halhatak dofru lımlr, Antaly Alanya. Anamur Mailin te Pl yata gidıeab. flonS|ta bıınlar llâvetca Taşsaru Çaıaabkalo ı Gadıbaıluys aaSa-ıyaıaktır. Trabzon yolu Tart Vapuria Nıfiz bey bu ceklie. Türk Tacirleri Bir sergi vapuru üe seyahate çıkıyorlar Geçen Temmuz ayında Marul > a Tıcare t Odası reisinin, başkanlığı allında Iranın tüccarlar .a nayiciler iaden kalabalık bir heyetin tehriSBİı Ticaret Odastaı liyaret etlikleri ma.umd ur Burada bir çok ttmat ve n.aletlerden sonra Fransızlar Türk tac*«erini ele Mariaılyaya d avet etmişlerdi. Tacirlerimizin böyle hır seyahate teşviki için Iılanbul Tıearel odasında huıuıl bir komisyon dilmişti. Bu komisyonun yaptığı Hım.i. .ı.ı .r. İstanbul-dan, Izmiıdcıı ve dnha başka şehirle mek isti-yen birçok tacirlerimiz cevap vermiştir. Seyahate birinci Teşrin ayının tonlarına d oğru başlanacaktır. Muhım bir aebep çıkmadığı takdirde, toyledıgımız gibi bu ayın tonunda Turk İtenleri bu ış ıçı bir Tavk v.,,u..l. yoktdıtğa çıkacaklar. Vapur ayna ramındı Türk mallarını teşhir e deha'e-c seyyar sergi btkne konacaktır Marsılyadan sonra Türk seyyar sergisi jaa. Temle. Pıra Selanik vc belki de İskenderiye, ye ıığrıytctklır. ' Saatler Havagazı ve Terkos saat kiraları inecek Havagazı ve trıhaa aaallarmaa kiraları da atd.ıllteahlır. Beladiv* laıalmdan bu aaatlrev dan Nafıa Vekalelıar gaaıdaribın liMaltnn lelluhı devam almahı.d.. Bn iş ba ay ...... m aaal *oUe*ekHe. l.el— kabattal* gar*. Haaagan vc lerbot aaalleeıaaS* leanlOth bsııfaa.a ba ay başı u dan ilıbnrto

lalbahl m-hıem'lavr Gayrimubadillere tevziat Gayri mu badı İler in bono tevziatına haşlanmıştır. Tevziat 25 niıbetindrdir. GayrİmubadılIcr cemiyeti yakında ikinci kongresini d* akled'cektir. 7 Teır rvel Par ıtM da Galata ranınıımlan kalkacak. Gidişte Zonguldak, Inabola, Ayaa-.b Snmnnn. 0. . Ordu, Gironsn, Tır'.'" ı i i.-l. . Trabıon -a Kire.». D.Wıû)l. bua'ara ılantca Of ta S'Wmıaıya agr ı y s/ aktar. İmroz yolu Her Pert>en»b« göBü Topkom rıhtımından aaal IH d* hır tapvs kalkar. OıOM) ıt taflnlııte Orlibo ta, Laşnahk Çınahktla iıkelele rina uğrar. Bn JVIudanya yolu (lal göıtariyüıvlrn maada her Maarif mûdûrdnden bfr* jobma çüb olan bir memuruo yaptığı bar Ö Blı, bunu, bifyle bir ihbarı rııml ahlak umdelerinin ciddiyetle muhıfaıa edilnıe-lini İttedijimir İçin, ta defet bir hadis* olarak telakki attlh. Matethioi giılidrn grıli kontrol edip te kendine uıulıllt görûnrn bir kaç madde laıblt eden b uhbir mamurun aynı lamanda alla tutulacak kadar baıiı olan ban hskikatlere de göt yumduğo anla-şıbyor. Çünkü Uunbul Maarif Müdürü Ali Haydar Bay - bııim kanaatimiz* gilre - bu bûyüh ş eo çok hizmet edenlardan biridir. Onun bu işe memur olduğu gün l.ı-.ı'-l muallim kadronu biadtn aşağı İdi, bugün bia tabii yüıü bulmuştur. Iılanbul ilk mektepler! yine Haydar beyin nl* ddrlögfl derrariBİa Dçyüıden dört ytae çıkouştır. Ya kira evlerinden alınarak yani ve -ı. Kı. |. m binalara naklolunan mektepler ?.. Bit e*, on bitlerce Ura tarlolunmak lurctiylo ıno yıllarda yapılaa bu gûfel mekteplerden Iı" biri bir maarif müdürünün yûıünii ilelebet tOa jotıa yûıl ¦lirdendir Bu arbepl pılaa ihbarı katmerli ¦ .... yakışıkııt bulduk, lakh.kat ..—dı mümini harebaauBİ motOMİaya laaaısül olunmalım latemekten krndimitl alımıyoeut. L ııaaaıııiM.....ı ı..........•'-">•>¦ Arabalar Lâstik takmıyanlar çahşlırılmıyacak I'1 İr İm. arabacıların lekor-lekiere lâ.tık UkmaMİarı hık. kındaki muracastlarmı reddet-miş mühlet zarfında gürültü ile muiıidele Is limtlnamrıı ahkâmına !¦ '/.ret ¦ I.i ..-ıı arabacıla rı ve' ç alış tın İmi yalakları bıldır,İniştir. Bekdıvc arabacdarus lâaitk-lerın pahalı olup büyük tararlar . .... -.1. kalacaktın hakkındaki dialarını mübalağalı görmüştür Esnaf Bankası tahkikatı Urun ıltdih odular a atbebiy. ¦eren laııaf bankın bıkkındı muti telif -ı. ¦ ... yapılan İm inal k-.ar.ı Maddrlumuaal aut v. ulumda a Hubliı Bay la-atıad 11.tahlaathta hm. ı r, ... I ( -,.„ gor*. Muhllı bu huıuıtaki meaıltinl lımımiyl ikmal ılmi| vr feılekeılnl I mıştır. Bu aurrlla idari va cıyhılı.dea ..pı'an labbihat mam— Iık—-I etmiş Ur h pWMk

Faslaba, yahıada Adliya Vah letinı ş Önder İt ¦eaktlr. -ZAMAN Ieşrinicvıı 4 iste H=A=R=I=C=l=H^Şerne çöktü ===== r\ı»> yaralandı Romanyada vükelâ buhranı icaba M. Tatareskonun istifasında (Bulgar-Yugoslavya) mukarenetinin tesiri oldu mu ? •atılan bvguiıkrd* Uhlıollraayer. K-manndı Talerrıko kabindi b,. haberdi. Vakı. düuya-ın daha mühim h.dta*l re ¦ il.. •..... Iah.pl.. a«ı umanlarda -ah» bulup ta Romanya a hr alile meşgul olmak P*k tc ¦ıtıra ;ı! -> ¦ ,. EaaarB MOayü (Talar*** o) oı*>kil iktidara orld.kUn anara devamlı Nr ..lırmı •* biç ınph..lı «t.ak btr tetirin tiyaı.tl aty.ılnd. Romanya ahvali dthiliytaiada bir y* kadar l.tik.a. v* .Uhûn.l hı-l ulınuı gtU avJrtoByordu. MOtyl (Tnlareeho), mal*-- oSd ofo »t*", tab.k Ba...-bll MoıyU |l>aka| ...i. kellmdan r-M>ra fayat kar.sık bir lamand a ı -1 ı- - . ¦Mvkllor g*lmi|ti. Romanyanın (sşiıtlerİ makaramda olan mıh.t (Dım.r mobeJıı) l.r iltJ.adı. R * adrta dab.il huyıtt t» harıaıklık .nda. edeeık kadar faahyeti* bulnnmıkto idiler. Meıyü iTa t h.naı gruç va t — r.!.... bir adam ol—una cıgman İhtifal *• batlrat II* h.r.h.1 . d—W nihay efkarda at tok bir t-tkuaal hııaul* a^Irır**»* muvaffak oldu. Arada bir Franaa Hariciye Natırı MOay. (Barla, Büknşe g.ldl. Bir mdddat roara Mday * (Tatareabo, da h*odl*lo« ParİHa ılyaratlnl iad* etti. Be mııtl* Romanya... fl* nf IİSŞ»**».! Romanya ahvali d.hıl y-ıı<«k dün illi*. ajîbi aiynata barıciyet>ai da bir d*r*ı*y» hndar ı.lı. . ¦¦ . muvaffak oldu. B eyh »atlyali non aamaalarda gayet tablam gS.......-.. Vr- İdî. Buadaa dolayıdır, ki Ur dan bire .itilan hayreti mıaeıp olmaktan hali kalmada. Mıamafıb yani kabin*yi I*.kılı yine kendi.. mamur ıdllmtal v* bnad* .abuk muvaffak olman bu ialifadan mıkaadın MOsyâ (Tilolesko) dan ay.iln.sk oiduftuno gdaUriyoı. Çünkü ••<¦ baber-!..t aaıaran Mnıyû (T.l Haririy* Natırı nfatUe habin.,. girememiştir. Şimalde intifanın bakİhl erbaplarım. Başve «* Hariciye Nııuı arasında çıkmış olan bU ihtilafta aramak latımgıilyo*. Araba bu Ihul*-f.n atb*M nedir 7 Bunu dld*n k.ıtirma* tabii bir hayli güçtür. Fakat M. (Tilülaaho, mut k.binrdm atılmata il* Sofya mnUhnlı .,-,(. Ur snona-rb'I »Idnfa da batara f.tmiyor d**», r-. . ı ıı-; ıı Cıcre, M. (TllüUıko), Balkan miıalunıo ak id». an siyad* taraftsr otaa bir ada yük t. -ı-ı d* (Ör eril nlarak Lise ikinci devre talebesi için fizik dersleri Yazan: Hayri Bey. Basan : Hilmi Kitaphanesi yanarak bulunan ve adetle ifaKitapçı Hilmi Bey, mekteplerin açılması münasebetile yeni ders senesi için güzel " ğerli kita bastı. Bunlardan biri. bugün e'îmizc değen "Fizik detsleri„ dir. Eserin müellifi, kitabın kabına Başvekil İsmet Patanın çok manalı bir sözünü koyuyor. Paşa, b ileriye doğru yürümek azminde dayanabileceği noktaları bu vecizesinde adeta icmal etmi), " Mûsbet ilimleri öğreniniz ve bildiğiniz kadar öğretiniz _ demiçtir. Bu, çok doğru bir görül bir gösteriştir. Asri hayat ancak mûsbet ilimlerle temin olunur. Çünkü hayat bir hakikattir v« hakikat içinde yasayanların hayal içinde dolaşmaları kadar Otuzu birsey yoktur. Müsbet il iler, hayata hayalin hâkim olmasına mani o!ur ve hakikati hakikat olarak idrak ettir ir. Müellif te, kitabın basına geçirdiği öo sözde fizik derslerinin ne suretle okutulması lâzım g anlatırken söyle diyor: "Fİtİk dersleri o suretle ve-rilmelidûr ki talebe fizik ilminin müşahede ve tecrübelere dede olunan prensipler ilmi olduğunu öğrenmeli ve sadece hâdiıelerin hikâyesi ilmi oldu-ğunu za etmemelidir. Çünkü büyük bir fizik âliminin dediği gibi adetle ifade edilmemiş bir hâdise an yılana t,. Buraya kadar yazdığımız satırlar, f üyeni eserle mektepli ol-mıyanlann da alâkalanabilecekler

i göstermek içindir. Halbuki kitap lue İkinci devre talebesi için yazılmıştır. Müfredat prog rına muvafık olduğu gibi ifade ve resim itibariyle son derece mükemmeldir. Hele kitabın ba sılısı cidden nefistir, liseli efendiler, fizik derslerini takibctmckle hem kolay şekild e bilgi temin edecekler, hem de kitapha neleri ne kıymetli bir kitap koymuş olacakla rdır. Kitap 21? bllyük sahifeden mürekkeptir, içinde her bahsi tamamîyle tenvir re İzah eden birço k resimler, şekiller vardır. Büyük bir ihtimam ile kaleme alınmış, herkesin gölüne çarpacak k niş croeklerle vücuda getirilmiş ve o nisbette de masraflar ve zahmetler ihtiyar Bugünün Aşkları Milli Roman Kararan felç te nrt'rU drcitdi, ııunı yOkt*tll«n ylıka çok ağır yCıûaii *k|ltlyordu. <...-., kaıd.|inr, bir apartman aılıibi m .u.ıı.ı brlki iki dlııia* İlhanlı pı.raate «tmlıli. lâkin ve pıra alarak böyle bir d ıtt* banttı bulur.mu) değildi, bu l|i hayvan kılıklı bir genhsr.ı yapmak mecburiydin d* cidden «...¦. dokunuyordu, çarı kl > ml.| yoktu, Nac iye Tefrika No.- 30 hanımı lueendiımrk i|İn* gelmiyordu. Ü««H da prıin aldıOı için islrr iıtcmrı dcltlat vaıifıılni gor etekti. Kımıan, Uıuntü vırın |u ııtı-rarı naaıl allatacağını dU|ûnilp dururken rinamın İnciden bahac! kardc|lndrn erkekler* hu be e götürüp ettiren ¦dam yerine kayman, yahut aıa aıra öylr yaptığını bilir gibi grîııLnmiai l ¦•i.. ¦ ... canını ııhlı, Irrı bir cevap verdi: İritihtc Hoca Idri» mahalle-le oturan Mecbur* hanım "T. komşusu Bahri «fendinin ne misafirliğe gitmiş, bir ıddet oturup dönerken, ayanın altındaki döşeme tahtası Ürkerek aralığına d.ıjtfir elmış memurlar Mccbure ınımı tedavi için Gurcba haslı nesine kaldırmışlardır. Bir tramvay devrildi lM.ni.tr .1 , dün bir tarmvay cazası olmuştur. Üsküdardan Haydarpaşaya gelmekte olan Şükrü efendinin VJarcsİndeki tramvay araban, birdenbire ceryanının kesilme-sile hattan çıkmış ve bir direğe çarpıp kırdıktan sonra devrilmiş tir. Tramvayda bulunan marangoz Salih efendinin ailesi Nimet hanım yaralanmıştır. Zabıta, kazanın aebebini tahkik etmektedir. Sahte 10 kuruşluk! Samatyada tramvaya binen Mılııan isminde bir Ermeni çocuğu bilet parası olarak bir 10 kuruşlu vermiştir. Biletcl on kuruşluğun sahte olduğunu görmüş ve arabayı durdurarak polisi haberdar etmiştir, P s, Mibranı yakalıya-rak tahkikata başlamıştır. Sokakta ölüm! Üıküdarda Hacı Hetna Hatun mahallesinde Toptaı tütün deposunda kantarcılık eden 40 yaşlarında ndi, Şeyh-camü avlusundan geçmekte iken am ir.ıı düşüp vefat etmiştir. edilerek basılmış olmasına rağmen fiatıda yüz kuruştur, yani - emsaline göre - çok ucuzdur. Liseler ikinci devre takbesi Efendilere bu gütel ve değerli kitaba tavsiye ederken H ilmi Beyi de Maarif külliyatımıza ğöyk nefis bir eter ilâve etti-bnden dolayı tebrik ederiz. Zonguldakta Elektrikli tren B-— istanbul ve Ankaraya Elektrik verecek yeni santraller yapılacak - Linyit ve su kuvvetiyle Elektrik çok ucuza maledilecek '..¦-i - i,,'.yuh».. Çalaf afıı Zcnjuldak 27 (Tut isi) —Son hafta içinde Zonguldağı yeni bir mütchaiiii h< y;t gelmiştir. He yet mfia vekâıeti inşaat ve cer reisleri ve şirketler umumî mü elli-iylc Avusturyalı elektrik i şmeodifer mütehassısından ve sonra kendilerine iltihak eden iktisat vekâleti elektrifika syon bürosu reis vekili (sabık Zonguldak maden havzası umura müdürü) mühendis Refik beyden mü keptir. Hey'et, Iımak-Filyoı demir yolunun bu defa inşaatına başlanmış olan havzamıza müntehi kısmını

an Ça-talağzı mevkiinden itibarca Ereğli'ye kadar yapılacak hat üıerinde ve bilhassa elektrik e işletilmesi kararlaştırılan bu kurun en iktisadi şekilde inşası hakkında tctkİkatta bulunma Irmak - Filyos demiryolunu, havzamız maden ocaklarını bütün sahil boyunca kat-ederek Ereğli 'ye ve Ereğli limanına ulaşacak olan bu kısmının elektrikk işletilmesi çok eIı.rıııııiyı '1,'l.r Bu suretle Havzamızda Tür-kiyenin ilk elektrikli treni ya-pdmış olacağı gibi tür'at, falla .!¦ > £..(¦¦.. torfa. alan ¦ laı-U Iırıarıa* o,'*. £..*rr.i;. f.aıan.dl/afarda nakliyat ve ucuzluk itibariyle dc elektrikli şimendiferin buharla işliycn şimendiferle re kat kat faik o'duzıı tövlcamekteBugün matinelerden f D J? sineması muazıamfilitibaren * * *w a». imlerine başlıyor: Gözünüzle gördüğünüze Inanamıyacağınız GÖRÜNMEYEN ADAM senenin ilk muazzam fimi - Fn sözlüdür. tısadcn çok büyük ehemmiyeti baiı bulunan clektrifikaıyon tetkıkalına da b>ıj!anmı> olduğu ba tadır. Iktıtat Vekâletinin elektrifikasyon dairesi bu işlerle meşguldür. Muttali-beratımıza g maden havza-muda kurulması mevzuu bab-solan büyük ve umumi bir santrale Zonguldak - An kara -istanbul mıntakasına elektrik enerjisi tevzi olunacaktır. Bu santral kazanlarında mil'yani kıymeti ticariyesi olmıyan ve kullanılmayıp denize atılan kömürün yakılması düşünülm Halen gerek maden ocakları müessesekrini işleten ve gerek ileride havza şömendifer-krini i dare edecek olan mevcut elektrik santralleri ile Ankara ve İstanbul mıntakaları-na ele ktrik kudreti tevzi etmek için muktazi santral birleştirilmiş bulunacak vc bu umumî sant ral yalnız, ayrıca türbin grupları ilâve edilmek sıırctiie takviye olunacaktır. Bu suretle el rik itlihtali gayet ucuz-Uyacaktır. Haber aldığımıza göre iktisat vekâktinin elektrifikasyon dairesi, yalnız kömürle değil su kuvvetleriyle meralckctimi-tin muhtelif mahal! e! erin d* mebzul bîr su ette bu lunduğu anlaşılan linyit kömüriyle elektrik istihsal şekillerini ve bunlardan hangisinin dah a menfaatti olduğu hususunda da tetBu ay nihayetinde Avrupa-dan tanınm.ş bir mütehassısın memleketimize geleceği anlaşılmaktadır kikat neticesinde "huy., (yani havzamızın maden kömürü) ve linyit ve şu kuvvetlerinden hangi sinden hangi mevkilerd* elektrik istihsali muvafık ve iktisadi olacağı teıbit edilecek v e kat'i karar verildikten sonra her tarafta mıntaka elektrik santralleri Bu santraller, havai yollarla birbirine eklenecektir. Santraller bu suretle yekd iğerine karşı yedek olmuş olacaktır, tkti-tot vekâletinin bütün memleketi elektriklendirmek y nda vaki olan bu yüksek teşebbüs ve mesailinin neticesinde Türkiye yer yer elektrikle işhy en fabrikalarla muazzam bir ıınal memleket manzarasını alacaktır. Mütehassıs heyetle vaki olan temaslar neticesinde elde edilen maîûmata göre, bunu pek yakın bir hıkikat olarak telâkki etmek lâı.mdır. Niğdede eski eserler Niğde 2 (A. A.) — Niğdenin Çiftlik nahiyesindeki İLlİtltre ait eseri tetkika memur olan heye t faaliyete başlamış ve iç kalenin sol kapısından yapılan hafriyatla şimdilik bir aralan başı — N* . .i .... i - t Bülent bey. Hemşiremin bu ılynntl* hiç bir alâkan yok v« ulam» da. Belki aiı de ögrrmnlşninİidil; Hemıirrın ¦engindir reyalnıı langinllrlı mü-naarbrt teati idle I Reasam lirdi I olduğu her Irra muımtlcd* n I.,. mlakln r* mütehammil tam aldı, lopıdaa ¦oora afıılarında acıklı bie »rıhı belirrn bıyvanlar gibi golıZnurdi; —* Afadarainiı. d*di, b*n dyk tandım. Olabilir a. hcmılrcnlı hı-Dim*fındl| iM.ıııin. yaptırma anlılarını da tîıin vaaıtaaııta tebllf rdrrlrr. Ktmıan, ••¦Iftaini şu alık gencin yanında küçülmeden yapabilmek için iyi bir yol bulmuytu, B0 kııdln .'., i..-.< m ilham almıgtı. Onu Naclyroia yanını gotOrretkti, fakat nn-.ı . "... v* ktndinİ dc büyük (Sıtarırıhl- Bu dtttUne* il* btrdrn or;-l-- ¦ mUkemmrl bir '¦¦¦¦¦I ... aavurmıya g — Hayır RDIrnt Bey, ırhabınıı yanlış. Hımyİrem, ı ..... albışlanıı. , ... .....ritmini yıplır. maı. Öyle bir ırıııau oluraa kalkar. Paria* gider, aarın en ı .!¦...!.ı ta-natkaıını rramini aldırır. Brnlm buraya gelişimin sebeb

k iılrdiglm bir luıpriıd* fırçanın kutlanmak içindir. O. .mi m.adı ** alık alık lordu. Adili* Muhtar ona başları!* kıla bir idim verdi'er, Klmranın alini tıkarak şu adileri ...!-¦-." — Hapr. Rcaimle alişv«i|imiı yok. Buraya şa Efendi il* görüş, met e gtldib. Senin de bulunulun çınladı. «uteakıbrn da hirmrtçi içeri ,ı haber vrrdi. — İki Bey gıldi, alıl görmek iıti yor. Bûlrnt. geteakr hakkında birşıy ¦ .. i'"-;-- ramın bulmadan Adili* Muhtar, biri kara, biri denir rabılı olan ihi gene arhadaşııı iarif endamları eşiğin ..'¦. irdi te K.r r.i. haylnrdı: — Siı ha. Buraya resini yaptırmak için mi grliyoraunuı ? Craç reıaam, şaşkın ve mütereddi t kekeledi. — Buyurun Beyler, aafa gıldiniı. — Çok yank, r(er kendi rn* hunuıun rramini yapmak rtiniıda olaaydı ra au atölyede böyt* b r tablo buluşlaydı çok rnlrrraan birşry aryrrtmiş oturduk. — N* i> - efendim? — Ne gibi t ir» ıı n Silin ruhanin mutlaka köpek şeklindedir. Hem dr Boulrtlogu. kSpegi frklln-dr. Bunu bir geeıkl ttmaıımııdan Gulmrkmi, kııabık mı, Uıımg.l-dlginl tayin etmekte terrddût (.çir-difi anlaşılan lesıamın ağı meden itah etti. -— Hani, ban llanıralırın pek '¦- -ı d 1 -i'1 yanlarındın ayırma. d ıhları, hatta yalakkrında , ¦ ¦ -r.!. I. lan buldurlar vardır ya. Silin 'utlunu! ...Ie Bu köpekler, aldıkları terbiye vibAnd*u cinsiyeti**İnden hayli .ı..ı. ¦¦ ...¦'.¦'-¦ ı.ı.I 1 ı.r- İçin lahaf bir vııiy:lta kalmalardır. Kındilerioe gönül bag. Uyan kadınların yan bir erkek gibi daı-ranırlır, bir işaret Otrrin* hocaga (.karlar. Lir işaret Uıerine yer* ine rler, ayak öprrler, boyun yalıılar. bia lûrlü maı-/l-ı - t'O' Teırinievvel 4 IlN-DOIUDU TETKİKLER: ZAMAN Kepez harabelerinde Akviran köyü *9h *^öcy, tarihin en eski çağlarından itibaren birçok vekayie sahne olmuştur ¦\kı.l .' lll Ilı|>..| ı ı I fi'., r . da M alflrt ¦¦¦İlik meılıur K-lkadim Alıı.i... harabeleri' ıı ıı <' ıı ıı ı ¦ defindi ı ur.lmu| tarihi a.... ı. - Koyda kail hatırdaki mevkii, dıaıı yOıfi.arn uhrl-ı.... 17061 raetrı kadar yOktekte t. ¦ırlatın, .....m. . tiraalt .l.arl|li cimi, m: Ur arat! ....... - I... Bnıı.»I. barabar h.y 16 bu mcnaatli »a gayri aaAoait toprak Oıeeıodr .1 iı ı . ı ..'-.,(. t raa* yıpmabtad». Ziraat hara aapaaiaaV. B.ndaa baaka hatyun —hu •• loau-aba|«ü.hU bar haili ıkri f tmııl . . K6.de m«M»j«oo», cb-afc. haV y-k ha«İar >ar*r. Karna bağla.dar. •atarıul .11 *« «ı ama t* tatar pek oh i yapar ra fakoe yarına daha faıla patkauı latlhUh ede*. San yılarda pah anrıhur Oıâm • •liflin* Zalıınbol. bağlarına bir takım baltalıklar anı otmuf-tvır. Su llıbar ila bağların *«rlm ku-lrrtı Irnahııı alm<| n da mahınlıllt kalmi|tır. Geçen yıl Irtklk ı. ... ..ı ... ı rlaarında " baı arnı. da bu haalalıhlara trmaa «lmi| vr çaıeıt buluaama-dı|ıadan bahırlı İri* hluMlerilB'll

yaımi|tık. Zıı Karin o dr olduğu ¦inıinl n yanmıı ¦ l—.-l 1 Mahalli rlraat ı mu, bağlardaki ederek ciminin mal ero teeıİh ttmîy dudunu meydana I ru..ı haıtılık te|hi ra hâil batların i ıı ı . kaimin ıı «İtiyor... Akıİran bağla Arat çayı kıyınmt ıc bahçeleri vardıı dan harklar rantı m, il* tulıdıktırı kendilerine ¦ - ı :-bahçeler da ] ¦ul meyve veren, < tali... İlâh ağaçlar Mütenevvi rr i a nlı 1.1- Cİddı köyü da" trri Köy. ataj iki mahallede mahalleyi bir Köyün lokakl deki ca •ariyeti ahırı v. re üçtiı falarda koylu!* ra(men tcilik i (la ¦tı ftt armut, |i •ek coktı riyl* Akı ı, Akvhı ıhiltlr. ı köy di r„ Her i kaldırımlıdır. K rin hemen mühim bir ı uç katlıdır Alt katta in la var ıfılı vardır. Ikiı i katlar da odalar v ttir. Kdy bUyÛk dr kalabalık olma-. kOıde kahır yokt rrkrklrrl relerde toplaoırlı Kdydr mahdut mıkUıdı yltiltirılır. . Kılylulerin km hay haricinde latanhulda ı Bunların bir kıamı l«ı • «bul larında ta if abla*, p<|Mici, oc bar kura da naUtlıe. hariçle alan bu Iteeret mm aMayuale arrvetl yecınaieafİ eh.--..-il- lıtaıbuldı çab| ler yi i lan iıllrabai lım ,ı frldiklrrl raman bı£ria. bahçrd-, rrde ve İr ler ile birlik ta çali|iılır... Akviran koyiıaıln laıih.de b.,1 yamak Köy im nebatı Kıtın t gençli durmaıla ¦d> al ¦na letkika deg Biran* tarihlerine nı yün kadim olduğu a Eaueo köy ¦ ¦¦ ıı ı ı nan lıarda bunu ıı yön yambaıındaki devir İn dı-rı kalma I dir. Krper denilen • yDıyirmi met' bir mevıudur. aran bu bdla yıl makta dır. traadüf olu-mûryyettir. Kıl-*Kepeı_ «ki tarihi bir abide-ve .n ¦, ¦ 11 l .tlfadl blllUn, n yckpjır "Yırı„ k' bey metre kadir ı ı- t -1. ledır B bucuk metre i|if-ı iki delik daha vaı hemen iki iııun ¦ yllktur. Vaktlla kayalar aratand a fakat rama a İla havaiye nrljceain Bu kayının tarib Krper, Sarıkıyı, beleri. Bu civarda buı birçok bOyOk yan Çömlek ftbl rvan mu|tur. BujOnkO Ak ramimin nılnaıcıide tetkike deger elerlerdendir. Bu civarda hemen her köyün Aııadolunun her y rinde oldufu gibi minareleri tahtadandır. Halbuki Akviran k -ı - camimin minareli bu rada bir aaı tcfkil eder. Bu minare tımımile tattandır.

Minarenin alt İnim tene ti ilere ait bir ki lire karabeti olduğu muhakkaktır. Cami bu lamana kadar iki defa tamir götmö) ve (HU) tarihinde rıaılı bir tamir lll hemen yeniden yapı!mi|tır. Bu İkinci ra emli tamir minarenin |f ret eti altındaki lataı .... ı. . tarihten ittidlâl olunduğu gibi camiin Önündeki de bunu teyit etmektedir. Bul gibi ¦ a ¦h ıu akan re mimari tarıı itibarılc mOkemmel bir eter olan bu crımanln Hicrinde |u kitabenin mahkûk ulduftu gi SrûnmG)tOıl -Veknaıaı kıldı »aaMnden >a <ir.ta.ia haltına Htpgtltrtlaı r.l»-|l(i. cıhadan ruh aı-hal mullBn. IH" ı ...-i. İtindik bu /1-..11 1 ¦ :-¦-11 Hak naıip ıılıdi ar l*(ıj L-unlatUıın -........!¦•. Nu| edtoleı tadilinin 1 badıardadı»arı Hak - .ile ryl.dl lı'.n.ı"! bu rdna kulkaf. re veııir muflan iti ıetİ hail olmıyan hı (indeki ian'al »e ifa ıet ıtibarile, bir kiiı l. ..... I.- okuyup ¦ d.ı rakım ögrenı devrin icabı bir ç nıellrn mahrum Ik hu mahareti hail c bıraıda takdiri mu bcUi. Efendi alrdd. memulları ııraıına Krlcr Nııırı vebali yar ve daha lonrı de Darphane emin kat :..... ı..- | yûhıılen bu bicarı ¦ -i-;- pek ı.' 1 -" Nııımı ııdit _ diğer onbiı devli da ıehit 1 ; im re m 11 tan FLııhrl nar, tekâpuyi acı bendini levdiımek b;tı.mi|, Crvdct Pa yorki : "Herkcrm mı.a luk ıc mOdırat ed man daıphınr mı "İrelip kendini ıe tıklan kurtulup dıi| (,"- \ .11' I ' 1 !¦ I- - Iı 1 I . 1 A>1( (ayı ûıtıiad* ' Uatlla Ounan "J Ij . na mabet edile* bir da ko>-M 11.r Bu k prû-ûMoJU Onman efluna Mabet ««lift. Lbubekir rfrniıaın kcaprakria ın-laamu -Molla Ounan »(Itı.nu ne-1.,.r rda|l>aVndir.. Molla Oaraa •|lu Ebnbeblr alend.nm kailini duyar duymıl köprüyü krııdıne mal ctmiıtlr. Anlatılmgına gora Molla Oıman "{«'¦ devrin maıhaf darebeyle-•inden .„¦ , Bu idam "Sarp - Bel-gral. kidan.il<ı barı muva yetice baaıoarıb ihl heybe yûkO ıltıntı köıu cl»- Akk> rina j-lm | re köylünün bulla ir imini lap-tedip rlıılia.ı nrhpû|arete bir gün de konağında otururken yoldan grfinektı olın bir kadın kalıleıini adanılan vatataıiytı \'Mi.| (ivirdıgi kafilenin m<|hur derebeyi Gaıli Oflunun (2] al'r narın olduğunu ınlamı| olduğu halde bir gera konağındı mkanfvr ederek Irearü.all» buaW mu| Bİdufundan d.ha aııh bir de-leberı elan Garbr>|m adamlar.>le (ebp Mallı O-anan rjlunun konağını baımış. Bu aırada Molla l'ııt bu og.u firara muraflak oldu İae da Gaılioglu Molla Otman oğlunun knna{ııaı ali| vererek yakmi|tır. 811 mubterik kuna|ın bOydk bavulu bili durmaktadır. Bilâhırada Gaıli ¦ ,., bir fUaa Kayabet«ıı demlen yırda yoleu uydiyle met..! .be* HeJU Onman o| pu.unını dCmü| re ÖldurulmC.tûr. Rakıjııı kalan buadam oiün'.ııe kadar ferah fahur aaydı aikâr İle 'R0I Kaplı--

Bursa kaplı " un vr çok. t>T . Vik-MrmleketiOHida «ok oaViktor franaıııa bir tıp gaııteıı enerıl AguNM ayında Faulebande u. MaV nan atakmlı ruuaalııma hır.ıbîp Itplaatınna dair haberler *es* Aranıl r : Ekalebenda yını »Oa>arırıavr Ur 1.t- '~ı 1 *• bu mûnaai ve M. -..ılın romatlımı 1. . . ¦. . keıa etmek İrin dunyının lamı ve lafından yapılan . 1 m .11 k . F nHna ÎJO matehauaııtaa mlrromaa, baâyûk bir konan a(ıb*i|tır iy«: M. baaraılar aratanda Lan dr ıh. 'meeaör ImlarJn, Am.ir.d.r.:.. V:ı..:,ıı Aı.er.lı. atnnlu, yani ıKınuaea alort kÖtcainden frlml| lıpr.Ouan lan *armr ra bvnlaıın e MrE»r Ilıdıkları rıerlrrlyla hakldilmlatir On kaıınmı| olanlar da -m Toplantının mulaharelarl, »il Tata-|aljn. mübehaıalan -¦ • r- ' i tasan afifi barar Wtm\ maalaa ¦ hnlıibr. ram aritmiyi İyi n—dkaba tenriaı bir alaka kv>m>aı.T,,,(, . un ibaret olm»|t>r. Mearle buhadardır. Buod hithîr nûlerek nokta rnmıtiımı Ipauî ıa. 1..1 :ı Ekılebende toplanmi| ¦*aAa Kidir. Rnınatiıma tedavi ki bilgile r imi ta yeni bi>|i mnıelı etmlyıa bıı mOıakırrlcıio al kabi. aVf g.ye. İlimler 1(1-. haydar. -ıv« kahk.nd.kl ,eu. a ir ıraya Inplamak re ala. iı .-ı 1.1 kuvvetlındırmebter olamaı ve bundan |0phe e "'T'™ Ancak ran da apaçıktır lıbrn Kaplıca Sirkatinin < kudrrl.rriln tananmıı olan *'ın endıalıİB oraya (>l>.ıp kn.uk yag raakmdk beVyab ıdamlana " " rinde. f.yd. rk-.„ |. beraber blı o bap'aeıaua b. . heUea ata etıbl. hulanUrdan ..... . inekte Ur Gibi rinl tıp fiıalaılnda taip ılibueketimiıin doıt bu<a| kabulayOı dokıana «aran oldngunu. madrn aulnımııı den dı kın rın bir knmı deri. b». Gatrûae1 uğramı | olmakta ataca kıamı bıkkında hilg. (dee. kt vahtar. V* bir f>v>(fa Bno-bûV Burın kapı «inaW, r Avrupa kaplııaU>a..ı reaeı ardır. Hana, Bc'u, lk -oebıle-•ehirlrrin y* kınla bir(ok Anadolu kaM. Tıtıdıa-ılunan Çırmlblırdtnılıdı, kıbi¦ vıı k h¦ ve ı.-i'i - kaplı .k betbi Yüz v* Yiye' nden Do-Saglam br rjıkb her1' Mada» eder ıa -. .1. ıu açanı* rua ınaiıtlmıl ıdııtı 1 ıkaâai teıİMİyaCI %ıdaa.n lııım olunı.ag... (Itıraaa Mat.oM.rt Tieeıb yly..""0"""0 rinl yoemaıla. VaVaatu yaiaTaiftık. t ıdalara ba|lanmık ınla da, ayr* M.ı.11 kak.ı l(ilinee | ,>,!(-,, k h.-.- d.(.d.r v. Ijll huk,-,!! kuvvet vrrlr | fakat kuvvrli (ok aıdar vı yt*ı«dilm«« •¦ yetinde uıun mUddelr. mllmkan nlmlı, (iy «\nr\a a.nı r bu aımı^ba,.nda frlır. k.ıallh I. ı'.'.ı .... ...... I| * yılıuı i..,.-., bar 1 ., inda SO-SİMb

G-alap bu fil. (m. .. - ı.kl... haar.lan. |Mm.hdkr MıWbail. faatrutaa boıulytei kıyanlar* aıaVr. İn içm vameli r. klc br aryl ı|va (ajtlıatı m.melıdir. __fcı_ı mı 1 *'"<*> fibt .l.~.b II*.__"» * n dal İle yerler, Alkoll,-am- *BV«" m» kahveyi ve (ayı»no* d" «» ııl.r.k kullanır. Bellemiştir. "u, undan. paraya ya bar bap hasa ve la ve bar anama aıajı-vkı ve makulaımıUliTİe bo-d-tlan göaeenMatİr. 1 — Banarım bodurum katı af oda bir atutbak Ur aoa*a, •arta kal e-, oda b.. ıu*a bir hel-V tat kat yata* tavan aran ¦ki ama bar karili ar alup avrajaa kiremidiylr örtUft uıil k umen kaargır kumru (ağla Ue ınta rrl.l• i| rlıkln- İlimlini havi lifi ! cadda l,;-nmle drniıe na ur (S4) No, Mııl,.,,.kıymeti (6000) Ura. Hııdadn: Sblaymaa bey .1.1 halicimde iki yttl ar|in murabba indi ıı,.. Sı İmi bay oğlu Cc-¦İl Zehra hanım arkaaa aahıbı ı-net Bn( yal. 2— Bir kıitan ibaret ı .;-ladan yapılanı v« CılO kahra-bii* uçla ÖrtablO |4) r.'.n arah daakk Hududu: K -npj,i mahalli .mde ıkİ yüı ıltmı, ,cdı ar|ın nnırabbaıada aaft HalJ ef.nd. ıolu Ha urat aga UnQ yol. Muhammen kryuacti (1SO0) lira. 3— Denil kenarında aı-. Hudodli: ıı.ıbılıe.,,,.!-,, Iu Haıan rei* naibi (,'alur Ahmet limiti yel cenubi Aıiaıa. Muhammen kıymeti (300) lira. Arttırmanın yapdacajfi 'er: Yalova icra da.rcfi 1CVII/9M Canarteai aaat 11-16 birİKİ arttırama yapalacaktrr. ^artn a-menin acık oldu*o tank 30/10/ 934 Salt gunu oiup I.,., aaa-j ¦ . t ahnak Uteyealer nı 9UfJ2 No. ra Üt memurıyclamue bm-racaal alaaıarri. Arttırma)a i|tuak kpm yukarıda yaıılı Itıyavetua yüıde yedi bucuğu n ılni.ııJ* pey veya milli teminat mektubu tevdi edilecektir. İpotek ilinin alacaklılarla diger alakadarların ve İrtifak hakkı ¦ahiplcrinin gayri menkul üı odcki haklarını bu-luaîyka fail va maara'a dair olan iddialarını rtbu iUn lari-hinden itib aren yirmi güa idinde cnakı mlbpitcUrıyk bnlik-ta memuriyetimin btldarmcleri «a be der. akai halata haklan lapa Bicili ile ıa Ut olmadak(a aatq hrdeller.nın p., a,m.»ndaa han( kahrlar Götenkra gUncle arttıraaaya iştirak edenler artttırma aart-aamcaıni ekumuı vc luıunalıı malûm re bunları tamamen kabul rtmû) ad va itibar olunurlar. Tayin edilen tamında gayrimenkul fl( defa batırıldıktan ¦oora en (ok arttırana ihale edilir. An. ık ı, ı n.ı.ı bedeli muhammen kıymetin yüıde yel-mi, ı~ .un Liı' m.' veya tali» isteyenin alacağına r üç banı olan acaklılar bulunup la bedel bunların e gayri menkul ila innın el. "> ; alacaklarının auacat ouadaa lailaya (akmaıaa «a («İl arttır aı.n taahhÖdu bakı kalmak Ürere ar Muma r-abc| gön diba teeadıt yani tS- 11- 934 paıar gu.fi aynı laattc yıpılı-cak art taramada, bcdcH aatl lıt yeaîn alacağına ru<;hani olan diğer aUcakhların u gayri ııen-kul ite temin edılınuj alacaklan uundan faılaya (ikmak ;.ni" >. cn çok arllırana ihale edilir. Böyle bir bedel elda edilme ue ihale yapılmaı. Ve latıı talebi dÜfer. Gayri menkul kendiline İhale olunan kimıe derhal veya vrıilcıı mlthlct İdinde parayı ¦ ¦i . . ale kararı feah-olu ıı.ıı-ık kendilinden evvel en vi'k-.k teklif te bulunan kİmte ıı " 1 m; o edelle almağa raıı olnrıa ona raıı olma i veya bulunmana ı ¦¦¦ on bej gün müddclle arltırmı-y ana ihale edilir. İki ihale ar alındaki fark vc geçen günler içİo yüıde besten hesap olun k 'APURCULUKİ

TÜRK ANONİM ŞİRKETİ İstanbul Acentatığı Umao ban, Telefon: 22925 izmir ve Mersin SÜR1 AT YOLU İNÖNÜ vapuru gfal 4 I ¦ , r. r. - : . r . | . ııat II da Sirkeci nhtımmdn kalkarak dıf.» |,nlr, Antalyı Al.nyı. Anamur lalenin re Pı ¦ -— gidecek. I' . bu.ku llleatın 1 .. Ç.nakkala v liri I ,, a ngrı yarak tır. Trabzon yolu Tart Vapuru I TeırlnirvveI Paıar f Onıl nal 30 de Gali la raVtımmdan kalkacakGid.|»e /..oafuJd.V. İnebolu. Ayaaa-:m Şamatan, On,-. Orafu, f.,—ra—, TWboV Odrele. Trakaan •• Ibıry». Do.u|le bunlara aUve%c. O* ve SuraacMya ufrıyarakln. İmroz yolu Her Perşembe gka Tophına rıhtımındın ıaıl 10 d. bir vapur kalkar. ı. J.: ¦. ai5nü)te Gdibo. Iu. Laanukl, Çınakkalc İıkeıcte-rine ufnı. Mudanya yolu Cumaıtdl gunGnden maada ber güa naat 9,30 da Mudanya yolana Tophane rıhtımından bir vapur kalkar. Bir davet Eminönü Askerlik şubesi tti iliğinden Şehit Tayyareci Mürevva efendinin varillerinden bir fah* un acilen (ubcmîıe müracaatı ilân ol nur. İstanbul Borsası kapanı* liatleri 3-10-1934 ÇEKLER Undra Nev-Yoek Pariı Acıb, Kapan,, aıc oln] 0,7998 12.06 •IS 0*007 13.06 Milano 9.ÎT» 9,3875 Brolucl AUaa CtTl#Tt at 5afjn J.»063 nJ-b") 7.4J63 66.050 1406» 7.3164, ' Anuterdam I.1T33 1.IT Prag Stokhnlm 1M)5 3.146 — Viyan-Madrit 4.3*60 M 1*0 5,0 J 96 BcrUn Var|ova Bııdıpest* Bükreş Belgili Yokohama mi atı ıı 1.9718 4.194S t.9816 79,41 W9 3.747 I08Î.7İ 1,9741 Tahvil ve Sent Her Dr. ZÜHTÜTEVFİK Hcıbc'lıda Vrrena Sanalnryatımı DAHİLİ HASTALIKLAR MÜTEHASSISI lıtaobul Catlloglu Ycreba-tsn caddcıi N-ıe apırtınıan N. 7 Telefon 204*9 faiı ve difer laıarlar ayma hükmi hacet kalmakaına aac-m ıtriye liaauc e ahctda. lahul olu nur Yukarıda göalerikn Uç patr-(a gayri menkul 10/11/934 tarihinden Yalova icra memurluğa ad aaıada i|bu ilin vc göıteriarn arttırma aarirumen daireaİnde lalılacagı Üla olunur. —ZAMAN— Teşrinievvel 4 HİÂİRİfİt^î^ Romanyada vükelâ buhranı Acaba M. Tatarcskonun istifasında (Bulgar-Yugoslavya) mukarenetinin tesiri oldu mu ? Romanj.dı Tateırtlı kar ha bardı. Vakıa dûn] • aa ma »tarda rakı t b hatıra gelmiyordu.

I ...... U(Ur3 (Tataı catııma »e bir; şüphcılı ahvali dalııhyaaıade bir fibi rJlinOrordu. Mim Jnraısıa »lıraa bug unlardı biblenilıaeyen daha mühim hadimi ve vuku. tını takip*» a Romanya .1.. .14. mr|gul olmak pek İr movmi mtvda.e («Umara, ta-ara eVvnmh bar I Mr hrabla alyaa-tl m/ermde Remanya iye kadar l.tlbrar ve tıikıJmt hani olmuf arıeho) . mal6ın olduftu Alıl*, tabıh Baş. --a asara gayet harışıh bor samanda Iblıdar m.ıhkln. grhmayL Roanaayaam (afallrrı makammda olan m .hat (Demi' ambarıa| lar Mam.*. Kamanı ada Baham amma. MyaVa bBr baneıblm amma aaVeeb kaatar f...',,.ı,r bar—makta IdUe* . HaVyd «Tataıeekel fenam feSkc •e tecröhealt bir adam efmaana ra|eua Ibnyal ve baMret İla haeehet ı drrrh nıtınıri ılklrda aı çok Mr aâkuaıt humla getirmeğe muvallak .•klu. Af..t. bW Franaa Harirlye Nuı/ı MlMye (Harta) Bu..g.ld Bir ¦IMn asasra Muavu (Talaraaba, da fc.adlalae Paraate ıı taretini iad. rttt Ba aarHİa mim j 11 ı fesnj Beaıeklli llanMiı ahvali Sibakııılaı aa <ok dair tı-g. g.t. MyaeeO bırlrıyaeaSİ da Ur sVaraeaya haahu takviyeye meıaffık alaV Bmaama lerb vaıiveıı aoa lamanlarda faya! aafiam ft~ rıiamekla İdi. Bundan dalayıdD. kl bi rdenbire iatitaaı hayratı mnelp olmahtan hail faalnudı. M.amalıb yrnl kabineyi 1.1 kıl. yla. h.adi» mımuı adlbnaal r» hain da (abuk muvallak elmea hu ,¦¦(..İn- »kalak. Han|» (Tim»aha| daa aynlm lde fena g0.ui.ye*. Çüaku eea ba karkara avaıaeeo UOoji (Tl*lmhal Harir.ye Naran atlat ma haşana,, gar.asa ataattr. Sakalda lattfanaa lekafcl .eheneertm. Bee-enll aa İla...,,. Namet traamda <>km<| etan har ihtilafta aramah lâıımgeliyor. A.abe ba ihtilalin eebabl nadir 7 Bone (İmdin» hertırmeh labıı bir hayli güçler Fahal M. fT.tiıieıho) aaa baMarden atılmam İle Sofya mtUkaU unda Ur mOeıaarbet oldetu da kat», gelmiyor değil. **-*"*¦ aMata anara, M. (Tıtaktabei. Bankan---' -un rtmr aa tıyad. lar allar «İm bu adam m1-. b yak İftarı de görûldıl- l^,' ' ' ' " eael alarak tder Günde bir Kitap Lise ikinci devre talebesi için fizik dersleri Yazan : Hayrı Bey. Basan r Hilmi Küapbaocsi İKTISH İSLERİ Amerikada Bankacılık Birleşik Amerikada Federal Reserve bankalar ve bunları islâh projeleri Sistem değiştiriliy or nın ürkere <4| ' "t ir 1aydır Birleşik Arne-do nın Bankacılık aitlemini İs-ij^elmek işleri düşünülmekte, ıssa ankaları ulan rai Rraarve bankalarına bâr şekil verilmek fctten-edır meaele yakınlarda o ti """a"'" arıeeUecektir. BaW<aael ntebafık ile Makrye *' «' M aster Mor.e.thaan ""m' i, kodey •İyaaeluaİ kont-baaaİa.]rC(.|| bir tek bınk.ın.n D'ı taraflardır. Diğer Isın *-"ıda lıtatükoyu muhafaıa yani 17 ihtiyat bankı-I duğu bt ehinÜskl 1 '-" P*" .oktur. B«ı fırıfadc ıdrrrk Amerika •azan 0.1 ankalarınıa ne su ret lo ını anlatmak istedik. teşkilât 2Î birinci hirdenbtr ,9,3 UrUJ[ k„UBU sile hatt^uı,u<i9i4urihinekadar çarpıp 1.1,, Amerikada bankacıhk mistir. teşkilâtsızdı; 30.00 a-Tram-redİ müessesesi vardı, goz Salih'i" ekserisi hiç bir ehemhann Zabıt haiz olroıyan va günü lardı. 1000 tahk.k Kitapçı Hilmi Bey, mekteplerin açılman mûnasebetîle yeni ders senesi için gürel ve değerli ki r i.m.Ii Bunlardan bîri. I i', m c'imize değen "Fizik dertleri,, dır. Eterin müellifi, kitabın kabına Başvekil İsmet Paşanın çok manalı bîr tözünü koyuyor. Paşa. b

riye doğru yürümek aıminde davanabilecepi öğretini) „ demiştir. Bu, çok doğru bir görüş ve çok doğru hır gösteriştir. Asri hayat ancak temin olunur Çünkü hayat bir hakikattir M hakikat içinde yaşayanların hayal içinde dolaımalan dar maıtr bırşcy yoktur. Mj.be! ahsaler. hayata hatalın bakim almamana mani o'or ve haki kati hakikat olarak idrak ettirir. Hiesnfte, kstabaı haşana geçirdiği öa aöıde firik derslerinin ne suretle okutulması lânm gele ananken siy le diyor ' I 11.k dersleri o türelle ve. ı.lmr. ıd.r ki talebe firik ilminin rauşabcde ve tecrübe lere dayanarak bulunan ve adetle ifade olunan prcnaiplcr ilini olduğunu öğrenmeli vc sadece h .Jı.eler," ktkiyeti .İmi oldu-ğu_u ian itmemelidir. Çonktl bu.-k bir firak ikasaaat dedaği gvbi adetle ifada edJrnem., bar bâdase aalışOmış Buraya kadar yaıdığınuı satarlar, şu yeni eterle mektepli ol-mıtanların da altk a lana bıleı i göstermek içindk. Halbuki kitap lise ikinci devre talebesi için yazılmıştır. Müfredat progr arına muvafık olduğu gibi ifade ve resim itibariyle ton derece mükemmeldir. Hele kitabın b atılısı cidden nefistir. Liseli efendiler, firik derelerini lakıbetmekle hem kolay şekilde bilgi temin edecekler, hem de ki ta phane terine kıymetli btr kitap koymuş olacakla rdır. Kitap 712 bayftk aahafeden mürekkep! - açeaaV hav bakai taroımnle tenvir va iıah cdea bi rçok m—I», şekille, .ard., BnysVk btr ihtimam tk kaleme alınmış, herkca-n göıâac çarpacak kad emeklerle vö. cuda jetırılımı ve o oıtbelte dr masraflar ve labmetler ıbliyar I 1 aj 1 yik lırma milli bankanın para ih-tek sallhiyetl vardı. BöyS.ıhU '** '"~r V ln biraz "ur...ı milli iktisat için > 1-I..Iİ , rahatsızlığı mucip u-Mihran il cuğu bile., »ıralan nterkesUes-kuruşluk dîş olduğu gibi kredi Bilctci t da biç bir clnst yyc-oldujunu değildi- Çok mühim ye-durdurara varan altın ve gümüş . p eri zorluklarla karşdaşı-' . umumi sermayeler fena rak tahkı .Juod,, çalışıyordu. Sol '¦' tarihte Birleşik ¦-. . - . anın topraklan on iki Her m.nta-mahaliesiui. Federal Reserv ban-poı.ıııda İIU|du fMll 9 kişilik yaştanndsar-. heyeti tarafındao camii nvdyoan hiss şirketler iken ansız tesis edildi. ——•"*—.....bankaların sermayesini edilerek bnkalar, sermayeleri bu-men fîaü <n milesseseler ve niha-- emsaline umKt ,l:m'D Liseler |'l<ud* getirilen "Birlik ... ... .ankalarmın., üılünde de Lfenddere V,ji03tond« olan "Bir-k.lab. Uv , baoWB,irl Me(U„i «t' « f,.,ki| 0ıUoAu. Merkezi ğoyle neftiye ti Maliye naz m, nu-bnden dobmüfettişı ve Cumhur 1 -rafından on tene için -«! aıadtn mürekkepli'^ idare heyeti ticari Bugün it yapmaz Federal ban->••' göl altında bu du-lubtelif bankaların hu-.1 11 .1 m .. karşı umumi korur. kinunu ayni zamanda 1 ..., mevduat me.rlrGÖ eri va _de« 18 ni meçh f5» ŞBugünün fiS _ Aşkları 1 HL Afi//i Konıan Kamışa hiç ta aeı'ıli a»|nk*. anam lamlıtiıa yab* çak .|tb ybtbnü ekatllyaıdu. Cki,! .. bir apartman aıhıbl lan aonra. belki İki döılne pıııanta ıtmi|ti. Lakin re pıra alarak büyle bir de* İta heaüı bulucmuı da|ildl. ba aşl hayvan bmmlı bar ya, b..,. reşasak m*.b~.y.»nd. lllası rldaVa «asrine dofaunuyaıaV «B tara hi hurtuluı yekle, Narlye Trfrika No: 30 — Ne möı Hcmılr.mİB r* °°V ^ ......1 yok ıa ''¦ U BİZ de ¦engindir vay''*''1' naaıbıt ..... "dda"ı R.tum he "•«'¦

bu teminatın I'r dr rai Reserv bankalarına yatırılması mecburi idi. Diğer taraf Un her Federal Reserv bankan kendiline böylece ya tır ila a deponun yozda İİnı'rtın para halında depo eder. Bank n ıl dar acı neeeelaane geline e buıaiıle iner kr 11 idare hey. etme artlar. İhraç edtlea banknotların karşulıgı da kısman atim kıımende ticari clldanlar ola lar çıkarılan banknot yekûnlarına mutnvidir. Cüzdanları bu federal bankaya âza olan diğer baokala-rın tevdi ettikleri iıkonto bonoları teş eder. Federal bankası kındı» ıır tavda edilen 11koololu bonolar mukabılmda bankonot varlr. Son zamanlarda rac Glaas Steagal k.n.n.ie banknot ihracı meııleune daha fazla müsaadeler verilmiştir. Bu kanunla ba nkalara altınla karşılayamadıkları banknottan devlet e ıhı mil o karşılamak hakkı ve-rildi. Demek kl bankalar ticari senedat eksikliği karşısında devlet rthamıaı götlermek sureliyle baa ol ihraç edebiliyorlar. a e e Ysrsm aeaedeaben işlemekle olan bu Mite m hav taraf aa memnuniyetini Kiltelmekte i di. Ukonto hadlerini elverişli bir suretle idare eden federal Reserv bankaları 1921 dan 1929 tarihine I ıy atları İnliler arlı tutmağa muvaffak olmuştu. 1929 Je bunu takip eden senelerin buhranında Federal Re*erv bankalarına bir kabahat vıik|( t ..emri Bununla beraber şmdı bu bankalara (ibaa bar-h rı '.m evrel u-umuetle ban -kacılığa yapalan tenkillerin aynı tevcih acUaarktedu. Bulunan en büyük kusur ihtiyatların bi tek elde merkecileşti-nlcmiyor ki buna da çare olarak merkezi bir bankanın tesisi i leriye ıtl itilmektedir. Bir merkez bankası yaratılmak sureliyle kredi Nitemin* düzen verebileceği sanılıyor. Bankalar Cıîavhu-reisi Hoover ra maniada yaralan tecrBbeyi bir daha tekrarlaanak niy etinde değddır. Bunlardan krediyi ancak knvvvlk karşıkklara mukabil tetri etmek istiyorl ar. a a e M.tler Ruzvelt ise kredi bolla)iuadıkça işlerin canlana-bilcceğine inanmıyor. Rıı^dnkii Feder l Retrıv bankalarının şekli, ittedıği gibi para ihraç elmek imkanını kenditine vereDinli tolut. ıdı. daha İd e olup tutuda ıngır titremekte İdi. Idıktan aonra dedi. m yarım aaat bek-okeur. Derdimi allak meeburlyetın• behemehal bana 1. 11 m rl 1 • Bu, o abalı çıkı idi. İlk aahifıalode I •alırlar yatılı idi. •Bu geea, yahîr )e) golüne giden ya (Pembe möl Yakacığın ihtiyaçları Ufak bir gayret tstanbulun bu güzel sayfiyesini çok mamur bir bale getirebilir ' - -ı^'-ı.'- hir kufjn botat+tn ğüt*t TâT-aVdf iğ} ti* Af ot ı mm m*tirni*ot1mm aVd> gvi*\*A Yakacık, laUnbul halkı için tahı.iıo hazırladığı ea gilzel aayf iyeler den biridir. Bir zaman iid asra Lığlın va ılıumler. İla şöhret. delerde da.tan olan ba gflırl köyün helhataa iıa.«t tazya va maa ¦ arası areat kaiı dar Bar çak ümıtm at zamanda ayaklaaduaa ve adeU tabii bîr 'aaaataryoas. alaa Yakacık, aa yank ki, bugün bakımaıilık vOıünden bir haraba halindedir. Moloz dolu yolları va gübre kokulundan geçimi »en tokakır 1 r bu güıel memlıket par* çatı. bu gördüğü ihmali ve nankörlllğıl adeta yüıümtt-io haykırıyor. Yakacığın merbut olduğu Kartal belediyesi ma alete I kendisine bakacak halde değildir. Köy h alkı da. önlerıno düşüp kendilerini gayret ve faaliyete sevkedecek bir teşekkülden mahrum olu Yakacık bu (¦üakU hılden kurtulmamığs mahkum bulunuyor. Yakacık dünyama hcıhangı bir tarafında. IsUnbsd g,bi bulardı, muhakkak kt bugün şöhreti dille eren bir Uyfiy* ve sanalor.oea şehri olurda. Zurorut Yalota hızı aatd karfs-ballan kur tarmıysa. Yakacık da. şifa aramak için Türk çcnberlerı dısmda diyar diyar dolaşanları S netin abı-lir. Sıhhat ve İktisat noklasınlirım olan para siyasetini gütmeline müsaade edecektir.

İşte bugünlerde Amerikan milli kongcrasının karşılaşacağı mühim mesele budur. Mevcut bankacılık sistemini sıkı bir merkeze bağlamak için daa memlekete çok buytık ka-laaçlar Uasıa tdababııık olaa ha aetacaya ırka»ıh. mbayet okadar ak fedakârlıklar ihtiyarını İcap ettirerek bir ış de değUdır Kartal baymakamlığtaiD bir az harekete gelerek. yol paralı veremıycn mükellef amele çalıştırm retiyle köy yollarını buraya yakışır bir halde yaptırıp tamir ettirmeli, sokaklardaki motorun ldırtması, yol kenarlarına dikilin ağaçların muhafaza vc stılan-rr.aı. için ihtiyar heyetinin reti ada bekçi taakiUb yapdarta-¦ vc nihayet bara tun astan için Yakacık! darda a mürekkep daimî bir komite teşkili, koy için bir plan ıa harita ...utırı-Urak muntaıam bir program dah linde çalışılman paradan ziyada gayret ve faaliyet iıteyeo işlerdendir. Böyle bir başlangıçta , burada yazlık otef va pansiyonlar ya-pJması vc Devlet Dermryolİan idarelinin dc yardımın o temini hiçte güç değddır. Esasen bu bi) angıtlaa acara, gölleriletek ufak kcJayhklar sayaa nde batkın rağbeti temin edilir va kendilğ inden güıel binalar, dükkanlar va gazinolar kurul ur. Bu suretle Yakacık titan-bulun temiz ve gCıel bir sayfiyesi habne geldikten sonr a Ayaıpasa sırtlarını muhteşem apartmanlar la süsleyen doktorlarımı dan. hatta birkaçının , b a-toryomlar yaptırmayı kirli bul-auyacaklanaa kim teatia ede-baatr? BûyOk şöhreti olan Yakaok bağlarının ihyası iç Mı nümono bağlan ve meyva bahçeleri tesiti. Ka acığa bir dar katlı tramvay inşan gibi şeylerde zamanla birer birer tahakkuk edebilecek İsle rdendir. Bütün metele, llalkcvlerinio teşebbüs ve delâlrİleri sayesinde, bilhassa Garbi Anadolu köyler ni ümrana eriştiren alâka, gayret va faaliyetin bava, mantara vc aa itibariyle mimle k etin saydı ve mostetae kösele.-.r.de 1 bin olan Yakacıktan etirgeıuneoK sidir. •ı-BS M.d.m Dovra nln banimi olaa ı.lı ortadan gaip oldıafu gibi '. kadına reknlnl arkada yi ı|ı ekte etaa geaç l-r 1 bar.da danda yoktu. Ba -«yetin eaaa-hae ını atı, aal afim akta ör. lUuaa. ıD.ıre| beHAa |Ekt) tek. e möııvbelalının fuııkllfi ve |«ga ile mır el tu. KrndiHnio ıii'.t-l bu mneetbaıan taba-gdatrılş yapmak gibi btr 1da-t ıırd yapılan lahklkatlaa lam "Oaırı. nln odaları karma ı|ik -.i .... hır tırılın araktıı[ı ıı İm' ¦ mOcıvbarlarla çalgı '-i..!..... .1». «lir Madama kat eden |'n. Inglllt kılıma Utai, taketBava ffayM _ .1.... I itle baı 1.1.1. batdkrıeagl .a 1 1 ıf'ı' gf.Jp haber et> 1 bira* mabS'al ..ded1leea|l -n m-bladı. M. I eda bar aa.» ¦ haiılıa .. i- ¦ - çabuk . .I.lr.r Jıın ve ı.r.ll. t,r,r.,-u, ¦nın böyle mvnlur mr rinayette •r alikaaı olmadıŞın ı. meydana Dı^aıtı t'tfr Teşrinievvel 4 — ZAMAN — fsveçli misafirler Birinci tahifeden devam mekteplilerle kılabil* bu halk kmtltai Veliaht ve Prensesler haıeratını aıBek* alkışta» la ka .mşl .1ı ve bir süvari kılası •elası durmuştur. Misafirler 'Ankara pala», otelinde Muhterem m rler ikamel edecekleri Ankarapalos oteline giderlerken birinci r.tnmobıMf Gtri ve Veliaht Hazretleri. İkinci otomoeilde Veliaht Haz-railerinin sevenleri Prenses Lu h ve Hariciye Vekili Tevfifc Rfistu bey. üçüncü otomobildr de Veliaht Hazretlerinin keri mleri Prenses Ingrit ve mnha-bere müfettişi Hüsnü Riıa Paşa yer atmışlardır. Retsicû-nhur llaırctleri büyüt konoklarını otele götürdükten sonra Çankayaya avdet buyurmuşa Veliaht hazretlerinin İade* ziyareti Ankara 3 (A. A.) — Retti-tAmhtsr Hazretlerinin konulu ı olarak bu sabahtanberi şehrimi zde bulunmakta olan lıve\ veli ahU prens GülUv AdcJI kaıretlcri öğleden evvel Çao-Itaya köfkü giderek Gaıi Hazretlerine iadei ziyarette bolun muşla rdır. Reisicumhur ve Veliaht Hazretlerinin bu telakilerindi Hariciye Vekili Tcvfik Rüştü bey le Uveç orta elcisi de hazır bulunmuşlardır. Veliaht fuıret-beri Çankaya köşküne geliş ve gid bir ihtiram kıtası taralından felamlanmış v« arnika Uveç ve Türk milli martını çalmıştır. Veliaht Hazretlerini ziyaretler Çankaya köşkünden Ankara palasa dönen Preoı Güıtav Hazretleri rbirini müteak'p B. M. Meclisi Reisi Kan m. Başvekil İsmet Paşalar Ha »eratının ve Hariciye V kili Tevfik Rüştü Beyin ziyaretlerini kabul buyurmuşlardır. Prenses "Luîz. hazretlerinin ziyaretleri Ankara 3 (A. A.)—İsveç Ve-liahtı hazretlerinin re

fikaları Prense* Luİl hazretleri bugün Öğle vakti Ankarapalaı öterinde B. M. Meclisi reisi Ka rn. Başvekil İsmet Patalar hazeratının ve Hariciye vekili Tevfik Rüştü beyefendinin refikalar anımefendilerin ziyaretlerini kabul etmişlerdir. Misafirler şerefine ziyafet ve müzeleri ziyaret AnU.ıı I (A. A| — Hariciye Vekili Tevfik Rüştü Bey bugün •ait Ute İneç Vcliahtı Ha ıra İleriy Ifaırat. Be». Olta tlşitt va Rrlıha. lan vı Veliaht Ha ıtrileri .un mihmandarları hatır bulunmuşlardır. Y.ia.fi müteakip Valkt t Hıa-- l.. ..... aaıeıatı bora*--!-. ...|. ,.,.ı.... ¦tannaulııla» >e t*Br-WlanW. alaka» ha Ur Lı..r»al,a oto» ar. o.. rUohayvaaa-eaaı d-t.»L Ln k,s..in..ı. kine akat eski eastŞat «ası man styaıet etmlşkrear. Vri.ı ı İbaret-kri AaaeaŞena* robl tarfaM Ma»ııı İM devri e* yakan Tattı •a... I-, ,."'^a-a,J..-.l...,l. pek coh atehe**. .ImualoraM. Veliaht HssıelUruM hkaHI Vebaktf Uü... l.r MûdiırO laıafıadan taakal veri mirlır. Vrtiıhl Haırallrvi buadıa lonra Sıhhat I - ı....... ,. ,„.,ı. ı.ı.ı ölçler müdürü geldi Iktııat vekâkti ölçüler vt ayarlar unsutvt müdurfl Bekir Sıtkı bey dto şcbrieair* f*k-teb Uaa lçiak' baş aaııfıU lies.fi o d* talkıkalta bulunmuş-ta*. Bekti Sıtkı bey birkaç gün Ş*huninde . Bulgarlar Istanbulu da istiyoHarmış! Bulgar mili*-1 İne nevi hat ladır? Trr.rr.ii B-lf.r ulV.krl ele. vr Bulfarkrk nteakân hulun an Trakya, Mıkeeoaya, Uiıİya, Boa»-rabya ve Moeaeaaın milli raharî marhlıl balonau Uları bulu hatırla, maktadır. V il - - mUatrına olmak üıere. şimdi bütün bu arvim'I rı-kıymetli Bulgar boraklarının milli kıUareVn, milli meklepten orf ve adetindin ve lıtlkleJ ve hürriy»l 1.1 -ı darin bil baarıt doyarak e»ir yaşayan Bulgar diyarlarını n bir samanlaı bu diyarlardır) aaeikn mora hhı ılıtın utanbulda leşki ey!* dikle, t Bulfar rkıarhlıgın hatırlatıyor.. 0 ebıarMıb. ki bu • erimli Bul f ar[dtvarların< kendi h mıydlr kanıtları altına atmış bal tına yordu. I!.n.r t Bunlardan bıııUrı ve nte•rla Trakya v* Mrbcdonya, km d. rr .ıl.li.--,n b rkmlai. toprekkneı ¦ûrrn, îştiyrn t* r--. ha kının ayrılık iılıraplannı bıl.ı yaşamakladır.. Ve lı.! ¦ _j - t ihtiyar "Aniioı.. I dogman Trakıa, butrün |lırpaİDden siysdt .i r. | Anttın adındaki ilk Bulgar ekısıhı Kırkla re tinde doğmuştur - ZAMAM] lıtanbul tuiı " bu diyarların merini tıtalıylt btlûn Balı*' milltUnîn yolana aydınlatan bir m ydi. Trahyadan Bulgarları kotanlar, bir darbtdt ana tondur-mûf oldular. Çiı- kı bu yerlerde yaşı yan Bulgar halkı bUl tanla bütün Bolfarların ruhlarında iıiııvm • BMkaddea akıarhlık kandiline J*g akıtıyorlardı. Fakat bu. Bulfir mil-ktinio şeref vc nsma* hak kıdır. Biaaenakyh tekrar dirilmesi ve rualırda ti*rımrl-r buluk pr'iı.mcıı lizımdıı. Demek oluyor ki Vidinde tıı'it edilen yollular biıe ı 1 — $ıdiı Bulfar r.u. .ı.ıı 2 — Çirkin olan bufGobü l„:i. gaf halini 1 — Ve- Bulgar münevverinin, Bulfar millrtlnin vatifeainl hatır-latmaktadıılar. Bu vaıifa ne dir? Müdtih ut .uur.'ıı olnrnb tr mûlemoıf.'yan Bulgar mil İtlinin haklarını iıltmık îçı'n öegırmoL. Evvtlâ bu batıktı bundan 62 tır •ı'utft ı . .ı.-. ¦ . ¦ ¦ yara'abilmtk için lıtanbal vt Traky

. İşte Bulfar hökemeti ve Bulgar milleli l^in natardan dur tutulmamın İrap -.'in bbyûk re muka d. dıı bîr ideal. Bu İdeale varmık İçin kültür ve İrfan yollarından yürümek itimdir.T tyurduma. Katmerli bir esrarkeş Esrar içmekten suçlu Mch-medin muhakemesine dün »ekitine ı ihtisas mahkemesinde devam edil miştir. Mehmcdin esrarı iptİla derecesinde kullandığı evvelce sabit olmuş ve esasen kendisi b yüzden müker-reren mahkûm edilmiş ve son defada "5 gün evvel 9 ncu ihtisas mahkemesinde y ine bu suçtan mahkûm olmuştur. 9 ncu İhtisas mahkemesi Mchmedin (6) ay hapishane hasta ha ne tin de mevkufen teda visine karar vermişti. Mehmet i eni. yatmadan yeni bir esrar içmek türmündea sekizinci İht isas mahkemesine verilmiştir. Dünkü, celsede IS giln evvel Mrhmrdtn mahkûmiyetine karar verildiğini ve esasen kendisinin iptila derecesinde esrarkeş olduğu sabit olduğundan yen iden karar ittihazına mahal olmadığına karar verilmiştir. Bayat çörekler Bazı yerkrde pasta, çörek ve emsali maddelerin fena yağlarla yapıldığı ve bunların çok bayatl rına rağmen halka satıldıkları vaki şikayetlerden .ı r ! .ı ı I-ı ¦ ¦ ı Halbuki bu gibi maddeleri en ziyade çocuklar yemekte olduğundan sıhhate muzır olan bu ha lin Önüne geçilmesi Belediye şubelerine tamim edilmiştir. Birinci sahi/eden devam tatmak ¦¦ fimmıl flbl gaıbetmiş ela.ı lı ¦ 1 Iı en . ı . | l.l.kt )DİLlMI>dı.ı pett Üyede h¦ibaretler... atillattm.ı haadt eaV. lavrla-, sU va kıl .«..I. yaıamah lallyar. Bit İta. buaa^a (1 sn* evvel eUe . i.l.a bir bak »a (• hakkak ede. Isı ıtaeleVÇaa-ktk e lasnaa. kı S-*»., fır adı btrlm ba aaJtkıs».s ta—ıatışta. Bei-f aı killi alem hakka- Ve. Ltaatml marka, almak İnere . har Bal far rbıaıahtnjı LarvloHsete,. 5.(a-.l w Maaadtmya gibi ilk if.İllerin patladığı yarlar of-meakfı ImbJiıd» bati t--'ı— £2 •ene -. •' ..'.ı. >tni ı... lalan lıtanb*! almalıdır. Bulfir d ıı..mı kmıpiı namına • ••ini yükseltecek Bulfir yok mudur? İn.ı.ı.ıı1.1. . Bulfark vutmııını durdurarak ve Trahya-¦ lıı ı--.miı yuılkrına •¦ J.tl.rım temin eylirurk kir Botfar *-L.il-m-n snevent degll etidir ? Trakyalılar beyhude fere bel ila Trakyalılar.* mutlak tarette j.r-Irr.ne doomr'rrl ı.ıı.. hafi va ecdt ber atasala ss4aV* na etaMyevlar. Oa-ke. beftetmk b-Mtn B*(ar sn.De-•W İrisatmMabi smvaaSaaa ».ra •afla mıh ıBt .yorlaı. Bulgarları* ItlanbmlU, İlanbaldaki akMarmbUbla mûnaıtbtt (emin almtltri içim t 4.'riclb mekadaVı >ol. l'takya-lt' Bugûnki ılyaıl itte »a. İn Mlıin "irıın.ıii'iı blltn ve anlıyan hür re eıır Mtâıt Bulgarlar için Iı-¦.ı-'..1 ¦<• '...'ı ... 6.V idtal almalıdır. Betgar l(limatyalrıkriylo Bel-f»r ı ı.uvurıu TOrkkria Trakyayı Bulf arlardan lamlıUdıktın aanra lalaaboldae d. haaları naı.l i IdUovk Vo. I.VU.n. geVmdyerUr ssı7r-a*.« rr lıUııbul man İt ti kiran Bmlgat «ıJk'.oın J, • Oran aort ta.ala yayıloa BJfir smlktinia katar e* kaltûr biHifl hayaiıadnkl maaall.ria btr köşeetai tr|kll rd'D l.| almalıda. Bı hum ta salahiyetli .... aBykmıh baka. esir yurtlınmııdın kanılan mülte(ı lıinlı |1- -m...... mrnıup bulundukları trıkilltlarındır. Batgar Otr. PaUly cemiyeti. naşiri efkarı okn mrrmuıııın hrı tayııındı bu idraldın brhııtmtll ve Bulfir hükömrli hu variyıt kar \ .m!. dO ı tin ma İldir.. Maarif Vekâletinin tebliği Ankara 2 (A. A.) — Maarif vekikt.r. '-- | Bazı gaaetekrckl nntıban istesek sı hakkında 6a-ğr

o olmıvan havadıskr ocşrc-ddmrklta,, 1 — Orlasnrktcp vc hoe mezuniyet imtihanlarında mu ralfak olmıyan talebenin imtihan ev rakı yeniden v* baştan tetkik edilecektir deniliyor. Vekaletçe böyle bir haber veril-niş c kğllcllr. Ancak şikayet mevzuu olan evrak yine mektep mualhmkri tarafından tetkik edil erek ısutallaları veki-kle bildirilmen emredilmiştir. 2— Bakaloryaya taba olmı-yan 6, 7, 9 ve 10 ocu MaıfUrda donen takbedro bir dersten ipk a kslaaJarın >rnıdtn imtihanı nvUart için »tnlnuı bîc bir karar yoktur. 3— OrtamrkleplcfHi v* Ü-¦elerio ton sınıflarında yalnu bir dr isten sınıfta kalan talebe bulu kları tahsil mUette-aekrlne alınmıyacaklardtr. Bu kararların dışında neşredilen havadiakr doğ ldir. Maarif Vekaletinin bilir iv* Şayanı dikkat bir istifa / iari aaıA/raVa devam Bnkrı. 1 (A.A.) — rtneor »>an*ı yani Rsanı kahiri ı alnı a rramt Ikle•İDİ m şırlmrkladır. M. Tılülrıko-i.-. Umİ hu .i..yoktur. Yeni kabinenin li»tesi Bükreş 1 (A A.I— Radorsjan¦s bildblyer. Tataraetıa hablnaal şu urelk Uathhel eantâşearı B>IT-kı' .1 t.tliaat n.ıın *e Harirlrr Nam bk i atareaka, Dahili).: M. Lantaa, Adliyi: M. Viklor A-,.......... btaareı M- Vikloı SUreıko, Milli Mtldsfaaı Central Pol Atsğ¦İrsh*. Zlıaat. M Sa.u, Mu-•akatalı M. Franı Sovlçi, M. Lıpfd.'ıı. Maarif: Doktor An-cekrako, HeıaL M. Nsştar. naıtrtar hryrıio» mr*ur H Yamandı , Voter. Dikiliye ı M. Oyra Titkana ve M-lyeba. 7...at M Kanakof şfj M. Ncfuı*. Mıı.l M. Vakrrontaa, Hava: M. A'lme.k*. Malivc M Nanrı tarafmdan drt-'hta r.-,lmi»'ır. Siyasi vaziyet vahim Btthr.ş J (\ Al- I. ı» . lalaraoh* hakmeM kakaon** Kooao. -i..., tek maa.haJ.ln. BaDİarv tan, ooreklaaVa daha ¦¦tıs—)l. badanalı ta vo y. er a rafı m nmrl rlmrktroVUr. Sır kn.m ttnta.Jrr da hiçlir ıı ı m kalUJılmrdıf. .« alyrntl ı<o. ıı.•İmd'f eıhlfndan doka makim 01,(11,.. fıavındtdiSflar ISkln. h.rkrı İlin Bul mrarlr M Tlialrskoaıı* Ikrlda y.nl kabinede bulunup bulun ma yafa£ .dır, "Tllûlesko- kabineye girecek mi ? "Dmtın-.ta. faaetrat, rnaıı vskl ela* m Kt-.rtr.ua oaûot«BSaea. M. Titikohonıuı ¦ .-..Ja kabul edrırg.ai va ftkrrk hafta hasında BBkllŞt di-d-fü *akl« hradialaıa kabâatyt IşUrshl şrkliaia reıfial yaııyar. Be faırtv. ayni jıtmaada. Baş-veklba. h.ı-.l kir mıhlalde vali ıı'ın beyanalın. da kaydı İm. kir lir Baı..klı, VI. Tilülrıka'nua rasiyeri hakk.nd* torulaa bir ¦uak ttvabrn drmlştlr ki ı ' — i. ı . ı... ..... Onun bana edterk ban sltımkrl ol-dufunu biliyorum- Ban da ona İrim-dakiltrl ... I..n Eminias ki ınlaıaca|ıı.. Dıgır bor r i .ayale , ..<•. Başvrkil oork drmlştirı -— M. Tıtalteb*, pe ,.|. kahel ıltıt-m. I*h. -i. bar, »."Ur. b.|l. beaa tok/*atlı bıkarda. dlefaa *ym revab. rrrd -t . l. -.)-.[ . vr • Vin* habn Iıt-Ueske. fliti emip itiba-ıt kabula. oldufunu, Ben de ken m. GJIruşf-¦la saca tiz. _ ¦.. ¦ ı « ... förr, M. ik. -rri.1-T.il. Baş-

vıkil Duka ile birlikte (İUbniş oiın hariri tiya.rl prokramı .... ûterinde kobineyr) İştirak edebikre İ ini bildirmiştir. ¦ 1 ıı.ıı r.u:,. i-l.r İril. M. 1 ılı-lc.-ku dthil .1 ... ı: -i takdirde, kabininin bekan hak i helhin bulunmaktadır. I.II.U.I....11*..I....I.1H.1I.I.I.III..11.1.11 Velayet hakkı ve çıplaklık Çıplaklar Ceii-İyelioden Do-kidia Efendi, zevcesi Madam Sultana aleyhine bir dava açmış ve ço uklarının kendisine teslimini İste-nişti. OçDncü hukuk mahkemelinin bu ' ıir-1" reddetîğini yazmıştık. Şimdi Madam Sultana da. aynı mah müracaat ederek, kocasının, çocukları İllerindeki Velayet hakkının neıedilmeti talebinde bulu . Bu davaya yakında aynı mahkemede bakıl a caka tır. Bulgar vapurlarında soğuk hava tesisatı Bulgaristan deniz yolları sirkati gıda maddelerinin bozulmadan İhracım temin İçin vapurlarınd soğuk hava T--sis.ıtı yapmağa karar verdiği gibi Arnaterdam, Rotcrdam, Anvcrı ve Hamburg li manlarına da beş vapurunu tahsis etmiştir. Yalova Ur* Memurluğundan: Açık arttırma İle parayıy* çevrilecek oktn bir bap hane ve bir dükkan ve bar arsanın aşağıda BMVki i' .n..,lr,ı, latuk- hudut I.ıı ,.-tı-rılm,,l,r 1 — Basana bodurum batı üç oda btr mutbab bir sofa. orta kat «ç oda bir sofa bir beli. fart bat yasa tavan artrsı iki oda bar koridor *iup a.rast* kııerrıdi)lr örtülü utll kısmen kargır aen tuğla ie inşa edilmiş elektrik tesisatını havi Balalı cadde ürm*de denize ava-lar ı - il Mtahamrnco kıy-m.ti (60001 ar*. Ilı..İmiu Sulaymaa bey da-halksinde iki yüz arşın murab-baında tağı Salim bay oğlu Ce-rkaaı il solo Zehra banım ıhifai aer-tet flnû yol. 2— Bir katta» ibar ıdan yapılmış ve ûatü ize saçla örtülü (4) n ıpaş ıış y :t tlğ-ı 1 ¦ ıı-umar ah mahal-<**r„n rr.urabbı.nda ıs fi Haki e İr o di «olu Hapoun* arkası murat ağa cnü yel. Mu Kam eren k-ymeti (1500) Ura. 3— Denia kenarında arsa. Hududu: Vali mahalkaınde ş.ır-kı Hasan rei* garbı Çakır Ahmet şimali nobi A,ime. Muhammen kıymeti (300) lira. Arttırmanın yapdacağı yar: Yalova k.b «kıreri 1ÖV11/9M Cuman.>, atat 14-16 b.ıtxi arttıt-asa caktnr. Şartaa-menin açık oldağu (artfa 3010/ 934 Salı gtHsu okıp (atia ata-!ûmat almak kteye lerhı 934/32 No. r* ile memuriyctimiıe müracaat e lııı. I - ıı. Arttırmaya ı,tırak ktia yukarıda yanlı kıymetin yüzde yedi buçuğu niıbetindc pey veya milli b anın teminat mektubu tevdi cdtkcektır. İpotek sahibi alacaklılarla diğer alâkadarları* vr irtifak hakki taîıp'er-n-n gayri nseo-kul drkı haklarım hu-stıaiyU iır ve masrafa danr olan iddialarını işbu ilin tarihinden itibaren y rmi gün içinde evrakı mOepilrkriyk btriik-U ınııuur-ıttnnıır bıldirtttekri icabeder, akti bal arı tapu sicili ila sabit olmadıkça satış bedellerinin paı ıımtsından hariç kaJorhor. Gotcnk» f»inek arttıraasya ıjtırık cdenier artltırma şart. naracsıaı okumuş ve lüzumlu malûma tamamen kabul etmiş ad ve İtibar olunurlar. Tayin edilen zamanda gayrimenkul 0ç defa bağırıldıktan aoora en çok arttırana ihale edilir. A cak aıttma bedeli muhammen kıymetin yüzde yetmiş beşini bul maı veya satış isteyenin alacağın i oiaa diğer alacaktılar bulunup ta bedel bunların o gayri menkul ik temin cdı'mİş alacakları mecmuundan fazlaya çıkmaza* en çok artbrnmn taahhüdü baki kalmak Üzere arttırma onhcş gün da mdit yani 75 - 11 - 934 pazar günii aynı saatte yapılacak arttırmada, bedeli satış İsleyenin lacağına ruçbsru edan diğer alacaklıların o gayri rKokul ık temin cddmuj alacaklar. aıiLmuota fazUy* çakaaak şarbyk, ett çok artt-rana ibak edilir. Boyk bu bedel elde edilmene ihale yapılmaz. Ve sstış talebi düşer. Gayri menkul kendaalne ihale olunan kimıe derhal veya verilen muhkt içind* pa>*yı vcro teııe ihale karan featb-olu oaıak kendisinden evvel en yükte k te külte bubinin kimse arlclnaiş olduğu bedtlle almağa raıı olursa »naran olma t teya bulunmana hemen on beş gün müddetle arltırıuı-ya çıkaıı ihale edilir. İki ibale arasındaki fark ve geçen günler için yuıde beşten hesap olunarak 'apurculüki

TÜRK ANONİM ŞİRKETİ istanbul Acentahğı Liman han. Telefon: 2292S İzmir ve Mersin SÜR1 AT YOLU İNÖNÜ vapuru * Tıaımiı ı ı«l t'"•(¦»«* fasa •aa* II d* Srk..ı r,Sı,a>aadaa kalkarak *aş>u liH.tr. A.lalya. Al—yi. Aıatım Marala r» Parana f Ie* ark. Dnadşl* bu olara 111 ¦ Man l ..i.. Çanakkale v* Trabzon yolu Tart Vapuru» ? I.-I paıar , aoot 70 de GaUta rdbteuada. I ılırsa-, Gidiatr Zaoarntd...l~h.lu. Ayao-Saa-ro- 0>.,.. Orak, Cİransm. TirrbnSi. G-ir-lr. Trabıon re Rp-ı-.-. Doaüıtr bun Ura ılantca Of re Sûrmeneyt uf rıyıraktar. İmroz yolu j Her Perşembe tünü Toptu rıhtımından iaa) İS de bîr n| kalkar. Cidaş ve d..... Gefil Ie, Laparhi, Çanakkala Lkek -ııMudanya yolu Cumırteıi fûnûnden maıda heı fûn " ''ı ıl ı Mudanya yolum Tophane rıhtımından bir vapuı kalkar. Bir davet Eminönü AakerÜk şt İtliğinden: Şehit Tayyareci I efendinin varislerinden sın acilen şubemize m ilân olunur. Isla r.bul Eorsası kapar fiatleri 3- J 0 -1934 ÇEKLER Acık ı Kapamı Uodra • 16, 615 Nev-York 0,7995 03003 Paris 12,0* 12,06 Vlilino 0.77*0 0.287S BrOksel i,¥*7 3.4063 Alioo — Crnarıa 7,4363 3,1161 badya h6,0W — Amit er da di I.1T77 1.1? Pr.i 19,015 — Stokholm 3,146 — Viyan. MadVit 4,7*60 Mİ» _ 5.619* Berlin 1,971* 1,9745 V«,ov. 4.-.94S — Budapeşte 1 Bükreş imu — T9AJ — Belfiat S4.7»7S — Yokohama 2.74T — 1 Moskova 1087,75 Tahvil ve Senetkr •« i lalaU imi Iı,..mitili |Ena«)) a* t,i r1 ¦ Türk Uııııı lllrlll *a.4olu U.r.'ı I II 29,15 i»,5« Tûılı B II 36-10 ?*)* lı(aol A Karkas Bıık ..ı. ¦.y lf tuk ..-ma Aralan rlmrı.l*

A. D.mi.V.nılİM.' Şl_ 1.1.30 Dr. ZÜHTÜ TEVFİK Hrtbr.oaa V.ı.m Saaaloryaaaa DAHİLl HASTALIKLAR MÜTEHASSISI İstanbul Cağaloğlu Yercba-tan caddesi N-ş» apartıstsa N. 2 Telefon 20444 faiz v* diğer ısrarlar ayrır* bükme hacet kalmaksum me-ssnariyeuanstcc aberdan taha ol olunur Yukarıda gillterıkn üç parça gayri menkul 10/11/934 tarıh.nden Yalova sera saeeour-luğu odası .,bu ilin ve gösterilen arttırma şartnamesi .Lı ¦ .mil. satılacağı İlân olunur. eselesi Halledildi,, Kars Kars Kars Kars Kars Sütü Sütü Sütü Sütü Sütü 3000 Metreden yüksek yaylaların binbir çiçek/eriyle beslenen İNEKLERİNİN SÜTÜDÜR. Son sistem erde el değmeden hazırlanan en sıhhî İNEK SÜTÜDÜR. Ekşime bozulma tehlikesi olmadan istediğiniz zaman kullanacağınız Halis İNEK SÜTÜDÜR. İçme s i ve süt/aç gibi tatlıları yapacağınız en temiz İNEK SÜTÜDÜR. Dünyanın en iyi sütü olduğuna dair son izmir Panayırından ve Almanyanın Beynelmilel Eksperler y'etinden fevkalâde takdirnameler kazanan saf İNEK SÜTÜDÜR Kars sütünü bakkalınızdan isteyiniz; Umumî satış yerleri: "Kars süt fabrikası» İSTANBUL: Taşçılar 17 No. Telefon 2377) ANKARA: Hacı Edhem Zade İbrahim •' ""h"™' İZMİR: Şeke alip Ticarethanesi HASAN Pirinç ve yulaf özü çocukların hayatî gıdasıdır. Pirinç, Mercimek, Bezelye, Patates, r*-«t irmik, Mısır r*W*-*J Nişasta, Çavdar, Arpa, Fasuly a özü unları Dünyada mevcut bütün çocuk gıdaların Hasan markasına dikkat . TakUtkriıı tlidir. Vitamini ve kalorisi bol ve yüksek olan bu özlü unlarla çocuklar çabuk nesvünüına bul ar. Çabuk büyürler, kanlı ı kutusu 25, büyük 40. Ha*an yulaf özü 35- büyllk 60 ku ustur. deposu : istanbul ı* Beyoğlu ~ Toptancıla Bir mühendis aranıyor : Kireçlik kî teklep mezunlaEreğli - Zonguldak vasatında Kireçlik mir madenleri mühendisliğini İfa etmek üzere ı nn ibir 11- mühendisine ihtiyaç vardır. Şf bıcre arzu edenlerin Utanbulda Yağ iskelesinde BA SMACI ZADELER TİCARETHANESİNE müra.aatle.ı. İstanbul Dördüncü İcra mo-nurluğ undan: Galetada Babk pazarında 32 numarah dükkânda mukim iken halen ikametgâhı meçhul olan İbrahim Ö beye Basmacı zade Izact Ferit ve Ma'Kar beylerin zimmetinizde alacığı olan beşyüz liranın temini i tifası kin 7-1-934 tarih-li bir fara bononun Ödenmesi için mağatııtıza gönderilen ödeme emrin inin vermiş olduğu meşruhatta ikametgâhınızın da meçhul olduğu bildirilmiş olmakla bu bapta borcunuzu tesviye veyahut iti-alının de yan eylemek üzere 20 gün zarfında dairemize müracaat eylemeniz lüzumu ödeme emri makamm. kai m olmak üzere ilâaen tebliğ olunur.3-10-934 İstanbul Ziraat bankası Gayrimubadil-ler Emvali Satış Komisyonundan: 1340 1343 1344 1345 1349 1350 1351 1356 1357 Tevkii Cııfer Hacı Ahmet Karne rhnt un E ¦ ı ıı Murat Molla tekkesi Hane Tamam Bezci Arta metresi 95 1/4 Papas köprüsü ve Dere Ahtap hane ve dükkân ?'3 çıkman. Ma-sariı Kagir hane 26/180 Şebek Kagir harap hane Tamam Valde çeşmesi Taksim Arsa metresi 85.50 İla. 178.45 Kik D.vı Hıs>cve göre muhammen kıymeti 1920 T. U

2500 4920 3846 3570 625 Tarabya Tarabya Dereiçi ıda evsafı yazılı gayrimenkuller 27-9-934 tarihindeki uzatılmıştır. İhaleleri 4-10-934 Perşem t on «kığında ctkİ Krrılİ Lıvone Banka-ı-a mör ır ıalk-ı tahtında miışleıi bulunamadığında! dörttedir. Şırtname bankamız kap azimdir. "039„ latışları aynı şartlarla I a akmıştır. Taliplerin ı istanbul Ziraat bankası Gayrimübadil-ler Emvali Satış Komisyonundan: 1116 1417 um 1419 1420 142] 1422 1423 Kadıkftf Ar.... ..ıt.ı . Ortaka? I.l.nl.,,1 Kû!ûkpu,r lılınbu! Arn.vullö, Ortakay RGıtcnpaaa Ru, aokak lanad Hakkı B«r Dnba.au O.l.kiyCad. ..Y, T.«,la. Hocapata Hocapaaa Cad. İlan. mkak Emlâk H "-•ye K«'e muCtratİ Hissesi No. sı ha inmen kıymeti: Arsa metresi 99 Tamam. 115 Ma. 4455 T. L. 194 115 Mü. 8730 97 115 MÜ. 4365 " ., . 237.50 112 Mü. 3561 ., Ahşap hane ve bahçe Mü. 20.22 1350 . Y.nm kagir hane 1/2 4 E. 56 Y. 702 . Ahşap yalı ve bahçesi 2/96 10 135 . Kagir dükkân 30/240 263 E. 71 Y. 1080 . Kâgİr hane ve iki ddkka n 8/16 17-9-Jl 7668 _ ayıimübadil bonosile öde ımek Uıcıc yukarıda evi fı yazılı gayria, diğerleri de açık arttı ma suretîte aldığa çıkarıl »ştır. Umumu. Karaciğer - Mide - Barsak - Taş - Kum hastalıkların TUZLAvV^ir1, f İnhisarlar U. Müdürlüğünden: j Yüzde yedi buçuk pey akçekrik ihak bedelleri nakden ve) menkullerden 1417 ve 1424 sıra n umaralann mülkiyeti kapalı ¦ Ş» İhaksi 9-10-934 Salı gUnU saat oo dörtte İcra edilecektir. Müzayedeye girecekler kapalı zarflarını mezkur günün aaat on dördüne kadar komisyona tevdi e bulunacaklardır. Daha faıla nalıat almak İsteyenlerin her zaman Gala ta da Gümrük sokağı oda i Kredi Liyooe Bankan binasında müteşekkil satış komisyonuna , müracaatları v« pey akçalar müzayede gününden evvel yatırılarak makbuzunun komisyona ibraz eylemeleri lâzımdır. Belediye rüsumu ile bu som vergisi ve dellâliye ve mısrati saireıi müşteriye ait olup şartnam dc Bankamız kapısına asılmıştır. (5911) I Tahminen 1310 kilo kanevlçe parçaları: İstanbul Bahariye deposunda 1178 „ Bel ipi ,. tenlim olunacaktır. Nümu-„ 1B7 Kınnap „ nekritatışkomisyonundadır. 400 ,. Çürük çul : Cibalİde Levz.m ambalaj : ambar «ndadır. Yukarıda miktarları yanlı dört kalem köhne ambalaj levazımı 14-10-934 tarihine müsadif pazar at on dörtte pazarlık suretiyle «atılacağından talipleri (ayin olunan gün ve saatte % 15 temi atlariyk birlikte Cibalİde Alım Satım Komisyonuna müracaatları. (6192| 40.000 Kilo Sigara ve paket makinesi kolası 2,000 Adet Süpürge Yukarıda nev'i ve mıktan yazılı malzemenin pazarlığı 14/10/934 tarihine müsadif Parar gUnü saat 15 te icra acaktır. Taliplerin '.7.5 muvakkat tem nal akçeleriyk birlikte Cibalıdc Levanın vc mübay aal Şubesine mUra.¦•-•Un. 9375 : I

Numara: 117 Abone Şeraiti 7drâiı* işin Hariç ifan 1 ıiMİlh 1M0 Kr-..... Ot Kr. t tyttv ...... *ss ..----im . ı .-.....;•— i»............--.-..,„, S'"l Sikti-, TEUFOH: »,*» Knumı makale Tıp Fakültesi yine mi nakledilecekmiş?! Dünkü , . ¦ ı I -' İr Tı» Fakülten. nin şimdiki vasiyetinin, tabail nok-lal naıarından pak karujıh olduğu ra tik rrraatta lopt u Ur yere nakil düşünuldogu bıkkında bir kabar »aidi. Bu haberi okuduğumu! aakil cidden mütcetalr olduk. Tıp Fn-kûlleıinln nakli, malûm olduğu üıerc (ok (¦'. . bir m'icled r On, on beş tcnn vardır.ki hemen her metlimde Tıp Fıkûlteıinin Haydar patadaki bina undan kaldırıl k lf lanbul tarafına nakli lûıoraunı dair ortayı bir haber alılır, bu haber Sterine bir,ıık milnı ur, Fakültenin Haydarptşndın naklini taraftar olanlarla aleyhtar olanlar tarafındın birçok acı tatlı tö.lec ¦öyleOİr, berk*, böyle geteıflik hcTcunl tatmin ettikten tonrı nr.lr kapanu ffldcr. blı da rahat ederdik. O dedlıimlt t arihlerde Fakültenin Hıydırpışıdı kılman-m tarattır olanlar ekteriyrlt* İdi. O ciheti* oahli den kütük bir ekalliyıtin gürültülü tetir-ntı kaindi. Fakat H-|.ı Galip bey merhum Mıarlf Vek uktan acura, kendili de doktor olduğu ta anlaşılan nakle taraftarlık *d*n ¦kalllyıt *n*yııuoda yakın dutları da bulunduğu İçin ı.-linet nakit harar terdi ta dtrhıl tatbikata da geçti. Bu nıkll keyfîyelinin O tamın ne kadar külfete, hatta ne kidir lüımıuı mıırtfa maloldufu malûmdur. Zaten etkiden beri nıhla alıyklar otlnllr da bîlhaıaı bu kül t«t *t mıırıllın dolıyı naklin cali elmıyarıgını ll*rl lûrmakl* tı bir da Haydar pay ada kî teaiııtın tekrar latınbulda vüeu elinin gayri mümkün olduğunu iddia almakta idi kır. I|te dûn gaıet-lırd* okuduğu-m01 haber. Tıp Fakültetinin Hıydarpasadan ittanbula nakli talebenin hiç ta lehinde bir la olmıya-çağan töylIyenlerİD oekada e haklı al doklarını, raaatte*aıâf iıbat el* melrtedlr. * • •¦¦ Fllhaklha Tıp Fakülteılnln bu günkü dağınık haliyle talebinin eaıılı tarette den okamaıı, h tatbikat t* takip itmeli, adela imkân haricinde olduğu an-la,ılı, ıır. Çünkü talebenin raaı deri gördüğü y*r, Bryıııt mıydınındıki enki Herbiya nataeatldir. Fakat mutlak tatbikata muhtaç ola ar İtin da talrbn Boyan İtan kalkıp glh Cerrahpaşa ıı »»ta ne. gah ta Şişlideki Etfal haıta o mek mecbur İye tinde bulunu yor. Bugün I itan bulda lal olmıyın bir adam için bila Cerrah paşadan Şişliye gitmek adeta büyük bir seyahattir. Bir hır* bu seyahati yapmak için üç defa bamray değiştirmek te Oç del- tramvay paran eıratk II ıı m dır. tannederiı. tramtay bekleme tamanlırı, Cerrahpaşadan Akaaraya kadar yayan yürüme mûddHİ ilâta edlllrae adalı bir buçuk taatlik bir ıımıs l taralt İçindi ıtnl günde har iki hastanede - rai olan bir talebenin çekeceği müşkülâtın derereaİBİ bu utulan okumak tah-matİBt katlananının takdirini bu a kıy onu. Şu hal göster İyot, İd Fakülteyi Hıydarpatadın lılaabuta geçimdi-ta hahlkatiB hata yapılmışlı kukadır büyük bir İşin gümrükten mal kaçını gibi yapılmış olman bûıbüıün büyük bir hatadır. Bu yolda ihtiyar edilen mıırıfı Iı* na kadar acmta ııdır. Çünkü Tıp Fa-

kütleline yakın olaun dîy*. Ün iver-¦İti I. ... . m -l.il. otışhur Bekir ata Bölüğünü de Teşrihhaneye hal. brtmek içio Uç dörtyÜı bia lira para laıfrdilmİşti. Hatta Maarif VekâletinİD, Hikmet Bey bir de pıra Ittlhraııaa tUdutunu hatrrtıyneuf. Şimdi iıe fakültenin bn şekilde bulunman, talebeala lahalllni içinden çıkılmaı bir bale g at İrdiğini tecrübe İle . ...ı ı ı ¦ ¦.' , ı- .:.' Tıp Fakültenin i a bu illim mektebine nakil d ütü-ı.-. .. "- İmla. Tabii Fakülta !• m ı ı. - Totribhantaln d* berab glimr.i ibtiıa etmekled). Hrnliı böyle büyük binaları ev eşyan l>ni kimyonla nakl*tan*k u t] kaşledilmedlginden Çapada yeDevamı 2 inci sahi/ede Ebüııiya Zade Matbaai ftüuiya, isUnbıd f~ Sabahları Çıkar Siyasi Gazale aVİ 1' Cuma 5 Teşrinievvel 1934 "Fennin, ilmin sallanal sürdüğü ı/erlerde çöller buğday tarlalarına, bataklıklar çiçekli bahç eder, Kenlner (Şerhi 3 üaeU . .1, f-ı -ı Fmjjersltede merasim Gazi Hazretleriyle İsveç Velİahtı Hazretleri Çankayada Riyasetlcûmhur köşkünün balkonunda İsveçli misafirler Ankaradan ayrıldılar, buakşam şehrimize geliyorlar Gazi Hz.nin nutuklarından: "Ulu konuklarımıza, Türkiyeye uğur getirdiklerini söylerken, d uygum, tükel özgü bir kıvançtır,. Misafirler dün Ankara Enstitülerini gezdiler 1 > t. at H.Vtı -«^a 0*tl WMraJ.V-.plr/¦ O IVı' =nf. aj\, r 'şif * , .,. „ J I tfMiî^İ Ankm*a t . mm tm > -1 ,¦ . i ıyaj ealrtt kmArâ\ammM m-kayl* in . t . v -r Jl.l'l likiııiıtıim ** •¦««.* **¦*«**»»Nurullah Esat B. geldi Yakında açılacak Kayseri mensucat fabrikasının makineleri Rusyada hususî bîr itina ile yapılm Ulun Iı ı ı.Iı- -ı Ruayıdaaanayi lalklkalı icra eden »e oradı da Almanyıyı geçe" Sümer Bınk Umum Müdürü Nurullıh taat Bay e reiai İsmail Sala B. dün sabrlmlıa avdet etmişlerdir. Nurullah Eaıl Bey, dün kendini »yarat atVa hlr mukırrulmlı* şuu-laaı ı .ı ı - m ,>.. ı *" ~ Sümer hım. ila Sovyet de-l'i loreâMuaıu muşterıhta alakadar talan ı|lt< ıhr — rr - llanh r* Sovyet Kuala.,- dMtatane ırat-ı .da..ab ba aayabate ,.hm.,-.h. Katyadahl ikaaMİMalı. nmalUh n***l*la*ınlıla daatan* bar amutta da ,e>ı ¦otlularla eıaalı har taretle konuşuIaıaama la", galdl Aynı umanda bu liyaral Sovyet ftu*yayı. blı* lamlml Ur kabul göıl*r**ı Su. y*l hükümetinin muıaharell ile, şahından tanımak fır altını tirdi ta bundan latif ade-etlik. İleri doatluh Iı lahorlar ıtır muhatap olduk. Bu ahaaıüıü aamlatiyetlt tı ı.yvkkürlı müh afi ta adıaagUL Sutyet labrıkalırını ıımarlaBonş alan ».,.-¦¦ ogşshmyrtrl labri-kon mıkınıiın banıl—- • >e >* • lılıınılı boşkanştı. I • amhi. Botaria baantl hh> dıbhaı vo Hana ila laaal aabldlâiai men-.aivttl* güedok... Nurullah Lanı B*y hu akşaaahi ak tartıla Ankara ya giataeohtlt Ankara l |A.A| — Keiıicûmhur Hııif"-r ıı n mİıalırıari lıtcç Ve-liahtı Hııretlerıne hitaben İrat buyurdukları nutkun m Bu gece. Ulu -r .. Tür• r uğur eetirdikleıinl söylerken, duygum, lükel Öıgü bir kı-vinçtir. Burada kıldığımı uıea alıl sar-ııııkion kiç durnuyattk ılık sevgi içinde, bu yurtta, yurduaut İçio be alı ini. | duyguların bir yanlı,m ¦

nu bulaeaJmaıı lıteç, fürh uluılnnnın kaimmiş nldakları utkuların ıilinm-1 damlılarını tarih taşımaktadır. Sürıdrm-•iti, onu, bu iki ulus, ÖSİerİBİn derlnllfinde lönıuı tutmı k ladır. Ancak, diba başka bir alanda da onlar ar demlerini o denlfl yattırıldı y&ndtmla (Aa ter mislerdir. Bu ynldı kalındıktın utkulır, gerçek-ttn dıha tı öıençt d*(*r dr^ildır. Avrupının iki bitim ueuadâ yee-berkiten uluılanmıı, alaç önlüklerinin tOm ımıları olarak bayuygooluk kıldan lan olmuş bulunuyorlar, onlar, bugün, en gOlel uthuyu katanmıyı anıklanıyorlar ı Bıyısl utkuıu. Altaı k .... r . Yetmiş betiori dotum yılındı oguı bı banı, bütün acunda saygılı Ur ı-> ....-i., .oıın .i ile Genlik, ta.ua! İçinde erli lürmcnİn gııcU İşte bundıdır. Devamı 7 İnci sahi/ede Yeni Tariki Tefrikamız "İttihat ve Tarakki,, ilej "Hürriyet ve İtilâf karşı karşıya CMahmut Şevket Posa vakasının içyüzü Bu kanlı vnk'antn bilınmi-yen tarafları, fedaileri, saik-leri.M ve daima perde gerisin de iş gören asıl elebaşılar... Pek yakında neşre başlıyacağız "Şuşing„ yine İtalyaya gidiyor Viyana 4 (A.A,— "Rayhıs-post,, ftaıeteai, Avusturya bas"Şufino,.İn gelecek ay I. "Mus vekili "^uşınp;,Iın başında M. "Musolİnİ,,yi üyaret ed.*c"'!'n' yarıyor. Bugünkü maç Sa.ıt 16 da: Irııerhahc iradında ÇekoslovakyamB Pruttayonel "Bokemyen. takımı ili iıaırbnh(a araaında v__-/ Sairin bininci yılı dün kutlulandı Mükrîmin Halil Bey, Şehnameyi Sultan Mahmut Gaznevİnin yazdırmamış olduğunu söylüyor ban şiiri "Flrdtvıl. aln binin•I yıldÖnümU dü. Oaltaeıita kon» İnana aaloauoda leait ıdaaıışUr. Ba meeaıı mı Vs* *• BeLdayt Helal Muhit* ¦tu, i ...... ır Reklürü Cemil Reyleri* birçok fak Ull* dik anları. Unlvatallı arkası, ll ılllllltl ta D*batlını bn-alyta tali bani lşhrab aeaa.şl*'a>r. Salında karır baluaanlar.a üş yûıa yakıa bvalaadugu gûtûlhyoedu ¦ aaal tam boşto ı . ¦ite Rektörü Cımll beyin aöıleriylı '¦¦•t ¦ .... . .r Bey i-..•• Hılâ'ııaın Nalıl Btg, atan ı ¦ ¦ .- - i..,:-, aalalııtao çıkarak, büyük Irıo şıi'inln Unlıel yıl dönümünü Onlvrrtited* katluln> inak Ur borç olduğunu eyi İfa İçin MükrimU Halil btyî küllüye daval elmışlir. Devamı 2 inci saKİfede Dün geceki güreşler Güreş takımımız yaptığı yedi güreşin hepsini kazandı ota -ı BfânaSarvira *»*, rt*a tnuaa saMaSmtmmn s» Ocûntö Balkan güeş yanp., ,-an maçlarıBa dün gaco Fraanı .aT.aau.al. başlaaıd.

ka J.|, büyüh alaka. Fraaaı Hyalraatma lunkl bâr kalabalık lopUam|t.. Bu halahahh. vapvlaa Hâslara rag aaaa. glşakrrda-ki lamamı.ıhh yülüaatM, Içaaiyo Unblr muı-ılaıl. glrabiidi. Saat II d* Içvrid* a,akta duraçildi. ıra İle dlıılmışleıdiı , ¦-...'.-!¦-. Türkler, I -ı . ¦- yat bil* • alrı.nı.ylı Muay-t*a mail* rıag açıldı, t.uıry ta. k imlan şu a thaag. Yuaa.l t-nVjoı (dlyareaıı U hlbs H .... '!-..¦¦ tl tan Mançale». ül V.liaar Spatatl. 71 li,. Kaaf Oeı.i'"i 7 ınteı sahi/ede lak, adyla terekküp

> :;1 .' ¦ * rt f * i;;¦¦ ¦ -1 r*' *' hİr ı*h*a IMtn ı aaaıtaa* 111.....i.....SI ItatOtaaniala »a vh Çin askerî heyeti Harp akademisinde Çim ,ı,ı.-. tirfili Ilı--..- ..ı .... ..1 liyartll rı-aııaıla A vr tıpa d a yaptıfı tetkiklb biliren ta ıynı mıhııtla mrmlthtli-mlıo gelen Çin aıktrl heyeti dûn Harp akademİaİBİ liynret etmi|lir. Çin heytti atan aaal tim li te mihmandarlarilı bıraber Harp ¦kadımiıiııa şltmlşla*, Abadımı klimandı nı te I r.!..ı heyeti kendilerini kapıdı karşılı mştır. Kumandanlık dıireılne çıkılarak bîr müddet UUrıhat adlldikten ve T n* takdim olunduktas sonra mektep gelllmlş ve heyete Harp ak.de m İmi ı hakkında malûmat verilmiştir. Bundan ba-kı biyel* batı tarihi hırp mleri da gülleri laalşllr. — ZAMAN— rl 5 Balkan Krallarının mülakatı Bu mülakat, Bulgarlarla Yugoslavlılann rnüna-sebah tarihinde bir ileri adım teşkil eder II I. ¦ ¦r .11. yırm1 İM Balk M I -ı ı I— Iı' Uvya Breni takr.beo bir aene ıie görülerek, arannda doıtluk ; ile bu doallak bir Gaçea Starta» Itabineel, Sofya il Iı* 1.1 ¦ 1.1 mili • i' dağları ada baıarH bu .üretil ıdı.ımn Salyada mü'-lket. ıhenaaiyetle telakki olua. . ı ıl'i devan tdru hutun rai Yoginin vy aya uğrayı ek İstedi. Ol< ¦kl.fa cev ¦ta| yavı kat daha bar dar be ııe BalfTadın ne karjı (İdde 11 andığı (ayı hükümeti b | .İr .1. V kuvvetli hukum Kral Alekı

bu raUlakatın verdiği ulgı¦ Utan Ue YugoaIh Saee bVgnr Kralı ve Yugoalavya Kralı I-ıı>. .-ı İki memleket ¦.ılrın Sofyayı liyareti ¦b.r bir aavt fru nüiu Ikının K' r^'rn'kır ' yıl Uç Alekaandrı bugünkü Bı rvel Bulgar. Ve amlib Ha İS batına geçen bugUnkiı Bulgar ıi mütemadiyen boıan Makedonya g.ri| m i», bu te ikil» tın R o d cip Iİ bayat verm-î- uğraşanı ve daha yakla|tırmak iatemişti. Bu'gır kartı goatardif I do atanı lııahürlee bu aiynaetln Igar rejiminin kökleşmekta olduğuna gftvlr tan İle Yugaalavya hududa Örerinde oturanlar, ¦ıbibt olanlar daima müdahalelere laarr uılera I uıerİndıki devriyeler göl. görünen halk. marut kahyor, nkadar bl hudı koylûyd komılıci Banıyordu. Snn Solya mülakatından aonıa bu taraHarda İkamet eden rekrt Mrriyetl daha laıta leasla edıl maal ve batVal bl-.~lrr.ne maai ol. mak İde, aaaat öıertada yem mevkalee teHai kar arla,.¦> daaaar». Ba ••yıdo, İM maaalıtıt anmadaki ihtatedı mvmaaebetler.- ..| aasaettar•bavım yeki da tutnlmuatue. Buadan batkı İki memleket araı.ndahi d'mifyoİB mûnakaleler-nin çoğaltılm a aeaa İtibariyle kabul ed.lml| bulun uy ur. Makedonyalılardan d muhal tabipleri man ii ketlerini ııyaret edcblleerk-İn giM Yogoalavyada Bulgar aettiyalına karşı tatbik o lunan fiddetlı maırTr de lahf d Vegetalavyı hah amite— Mehr4~r.l.ler. karat daha maliyi İldiği ı, ıı kil (ayrı matın maliyeÜcria* ı-k.ı Son mülakatın mr ti reler bu d.kı ¦aaanrbeileein tıcuileemeal Içla mele tatbik almeti beklen aonra gayrı me|ru laı 1.Lİİ nyn ihtilal tkrır bn|lamaıı ¦hiyrtledir. İki memleket araı la yapılacak itler çokıa da. ¦ müllkatın iki millet mum lüpbe yoktur. betle lırihlr ileri adı ı olduju ö. R. Romen siyaseti değişiyor mu? Romanyada heyecan uyandıran bir makale - Romen Başvekili, siyasetimiz degişmiyecek, di yor Bükreş 4 — Başvekil M. Ta-taretkanun kardeşi tarafından yanlan bir makale ı.>..>'¦ bir heyaca rytndansujlıı. Bu sat, Akaanya de Le (uslan arannda-kı yabıalaantaata ve Yagouav-ya da B ulgaristan araıtnda aa-¦ i)in.ı semini kalırla ima tının, devletler arasında mevcut ittifak ı issedJecek drre-ecde boıHuguou. araya yeni unsurlar girdiğini soyhyerek bunu Koeasnyıoıa assan rkkbıte almaş. la.im geldiğini aleve ediyor. Bu makale Romanyenın bu. ı politikasını bırakacağı hakktııda bir his uyandırmıştır. Bunun ttı yanatta bulunarak Komaoyanın Franıaya ve Küçük itilafa sadık va bağlı kalmakta davam edeceğin tştir. Bükreş 4 (A A.) — Başvekil M. "Tatnresko., dün matbuat mümessillerine aşağıdaki be,a-oatta bu ur:

** — Yrai kabineyi etkmnin iltifatıma ertesi gûau hemen teşkd ettim. Vaktiyle iktidar aaevklinin mesuliyetlerini kabul cttığımıı ıı .mı Kralın tasvibine *e bu. it mleketin tasdikine mu har olmuş olan sam edeceğiz deşudı progr Bn program Dahilde mütalemet, atayı; ve ümran siyaseti, hariçle, ittifaklarımıııo ve dost lan -muhafaraıı, küçük itila-yıkılmak bilmez leıaoüdü-teyidı ve kendisine dünün neleri vfı hiK'ünûn lükick ıf.. yeni tadır, lin yi M. teşekkül eden hükümet olurlarla ortaya çık mak -bu unıu-lar geçen neırdmsın. gl I m, o.-... " Tıtületka .. ile teşriki nteıaı edip etmıyeceği surelinde torulan tuale cevaben Başvıkil. H ye Nezaretini deruhte el-metını m o im ir. M-b rica elmas olduğunu va M." Tıtüaeıko..aua pre naip itibarda bu talebe muvafakat edeceğini vc Bükreşe hareket etmek İllere bulunduğunu UI dır au, olduğunu söyle''Kendisi buraya gelir gelmeı teşriki metaimiıin şartlarını kararlaştıracağı),, demiştir. Yevmi makale Tıp Fakültesi idea Tıırihhıne yapılaeak d İr. $uhaldc Bıyatıtt ¦aû İrin aarlıdıleı jp duymadıklar İlk. Fakültenin laann* yıne mı nakledilecekmişPl Birinci sahifadan devam kBebİrafa BöQç dört yûı yle sokağa atılrnıı ret -ıııı-' Jı Harpa iaden latanbula ki hayrana da b-rı.-. -n ¦¦- bakanlık is. Devlete durup¦r luıull matrıf yaplalabenln tahlilinin ı blrhale gelmeline doktor Beylerimi¦ i.) ı • kar panda ne dukİBr.nı ıa acaba ı öğktioc madem ki bu kadar ehemmiyet veriliyordu, biç olmuta bu menıle bir İki tene lylec tetkik edilmeli, ondan ıonra verilcıck karara göre yine bîr İki teaıde. hem ... bOlreyı baro mek»no tlıımgelea Inıaat yapılmalı vc ondan aonra nakli batlanmalı defll mi îdi 7 Simdi aarfedllen paraya mı actyalım. talebenin İki tenedir çektiği tvarell|ı ml yanalım? u)la sal te-mil edilecek clketi bakedar yan-h| ve tararlı tikli de yapılan bu Iftta dolayı klmaeye mııullyrt tavclhi mümkün olmamalıdır. Bîrim alimi ¦ din geleeydl, nakli IItlıam eden ve Refit Gaî.p Beyi kandırıp, İM Dç ayda nakil ıı-ıı o ıtvala, yapılan luıull mamrlli la im İn . 'İr ir dik. Can akılacak bâr nokta da dü-(hnÛlmedeD, memleketin menfaati ve devVetİo Mal maliyeai biç na sırı itibara alınmadan yapılan bu gibi işinde ekler iye t le iklnel, d-i m ' '¦ dıreeedeki memul la rırnıfı n m. l olmaaıdır. Bir vakit te 1-tanbaılda devalri reamiye böyle binadaı blaaya nakledip dururlardı. Bu nakillerde menli yeni layla olunan bir müdürün arıueil* yapılırdı.

Şimdi Tıp Fek Mil ,„.,-., bugünkü dağınık vaılycttan kuıtulmak için Çapaya nakli taıavvur edi ala olaeo iyice düaanOÎOp heeap adilmeden icraata gıçilmamıânl fob temenni ederlı Çünkü bu nablldao dolayı Çapadaki kıtlarda yina binanı kalaca Onlar İçin yeni bir bina bulmak ve dayayıp döıemrk te tabii büyük maıraflaıa muhtaçlar. Devlete böyle yölbinlerce lira luıull ma ıra fa malolao bu yanardın dolayı IiIhi.it> babaılmak tabii dofru otamar. Ba|iıbll lamel Paşa, bunIfltrİ aralında blaa nakgibi ıkın.ı dericide iflarle tabii •larniL Bu gibi lalar bınemnlyet adilan İkinci deretavata bırakıl». İşte a..l ka-olanlır bu Iklnrl dereeadebl Dostluk bir taraflı olmaz uZora„ gazetesine cevap Gospodin "Hriıto Silyanof„ nasıl oluyor da aleyhimizdeki tezahüratı, Türklerin muhacerete ic bar edildiğini bilmiyormuş gibi davranıyor? Üniversitede merasim Birinci sahi/eden denam Bunun Ûıerine Mükrimln Halil Bey körıüye çıkmış. " muhterini beyit huturunda bu veıifcyi If keadlı jrduf ı "Solya. da çıban "Zera. gaıeteıııı. m 3 Tetrlaleveel tM tarihli ve 'Hriıto S-lyanol. Imıalı baamaka-lıtlnde ıırüm'e deniliy "M emi eke t i miıdı bl Törklere ya-pddıgı iddlı Idilen taklbal İle yani tarihimi ila barı yok ganlerîol leı'ıt ılmikliglmll, Törkltrin Bulgar ta t ana hOrum etmeaiae vıeile nlmu|tur. Bu yortularımııdıo harhangl bı... ... ¦, . .i möfrll milliı • ı,...... olaa Türkler re yeni Türkiyeye mOUvıeılk Myaal buanaaet-le* doğurarak nAaaayitlrr şeklbsde telakki nntkaeblaakr. Bu savatın ademi mımnnn fut btlbaaan ktı ¦ aVslhaa mlaakata ıeddıtt>|ı m.ıd.a asara, taaan m.;*t aav-arbfaalrl teytt .dra tarvbl baha-baıkne karat Snaarba ee Şanı anı l>p(ı|ıaa>ı har barıhıtı dar vana-alar. Yalan Mr aaâeal gOe-Mrıtıaa. Sıpha tıııhurıtı ve tıakh-leel a--naaa halıyla ad atakkırdan mımaua alan» "Zanaan. gateteeı. Bulgarların "Sen Nibola. mu harabeler Indıkı l|lirıbınl tama-nslyleııddetmıhte va b lı Fpo-pıdıfal llulgıe ı. I.... ı. Ruı r ... lirine ae|lal.k ve Ruı ıhçılarına yamaklık ıtmlf aduguıu . .1 ı. ¦ 1.1 > lı . . İl ¦..... '.il, - .....ı...... .i. olduğu gibi, blıde de hugOnkU neııllıe. bu gibi trı arıtırlarla, malinin rr.-k ..iıl-> gölgrleel V.ı,..ı..- . I|llerıb minnet iıhar etmrk ımkSaını bul-ı.kı.d.rÖe yaşatıp Ia l,likitlerini birer birer kuııarmı| böliia mı. ittir ır a» bir ferdir. Boğun Ruam ılyarıt eden Ugilİıle*. buadan bvtvftı ¦ at iddim ¦fkeacıli |_r abama attaki an amahadde t inanı kakrıaaıaı Jao Dara.'.ıi alııJaıına çalınkle* ko-yuyoılar. İng.lıilrria kın dil an edilen be faheiyete harsı Lugdn ultter dikleri bu İhtiramda, bit Şarklılar İçin dikkate ve hürmete lirik bir vata dır. Sarkıntına teııfi nım.aa bu gibi ,...ıl. hlalere ban Tüehlaria 4* ı.lıı... Lalın ıi [ı görülmeb tadar..

—Zaman— t..-.. ..- -Sen ..ı.. a»a> haeıbaMnadeh. raUaei behh-da . dıgımıı .... tarifti e hakikattir. Ba itibarla Goapadla "Hııa-lo Süyanol. un biıa da|,l, tarihe kıımaıı l-nr.ıj-in O günlerde mtvcut ¦'.....ı. Bul gamlanın böyle bir harpla kuvvılll rol oynadığını iddia ilmik gülünç deI: ¦•- -' ..... ı. m mitil (önler ini teaıt etmelerine rlk.Ha bir dlyeırg.Din elamaı. lakat ha mâmavebeOe yaşulaa l.lai.rl Tarh nleyb-tarkvğtaa vaadi iltabaı rdkaVıe bana auaam.,..a|.mı. Itba aaar. Xtan!i "Şıpka, teıehöralı etaaünde Trafaya hemıteeinin b>r tak yûkaallaııainı ve öterine "Kırklareli, l^lehureaı. BabarabL Ed.rne. E^k. İr V* roüaaade ı dolayı. Onlverelle l beye teşıkkör *t-Flrdcvainln yi|idıgı na(a başlımi)tır. .1 Bey bu meyında mr aonlarında yaçaaı.rda öldÖftünO >¦¦ , dlaeeî. biılm iıtikbslimiıi te|bil eden hl dindir, baı hadi ır den evvel ve ıonra eıryaa e | olan bötUn mür a delileri mite alt gönler, bilim İçin bütün milletçe lea'it •• dilmrfı vı ıtrafıoa l.,- toplamı fa Uyık olaa tarihi gfiolarimiıdir ve bunlar, hiç Mr laman bili bugünkü lÖrklyeyı bag-Uyan İyi bitlerle doıtlu uwui_ihtlraıları kdrublemrk de (il dr ne-dlr? Goıpodtn " Hriıto Silyanol .. Bulgarların Tûrkiyeya İyi hialııle ve doatluk duygularlyle batlı olduklarını eöylOyor. Bun lı de >emennl edeelr, fakat tölle, temenni Ilı haki-¦ at arenada nr kadar büyük bir bil parçau alaa edıUyaba yuh-aeld.(«den Uh-lasis. ytae ha nurlarda har çok İhm adamlar...» yatıatHjıni aöyUycrek Iran tankını gecmıalir. Halil Bay, mi|hur bUfaûmıtar Mahmul ı ¦¦.-, ¦¦¦-¦¦¦ bahaıderek Sultaa Mahmut diye lanıanış olaa bu lürk hükümdarın saırlrn aevdıgkt*. har çak eeVhia aaaa M-ayıyalıada dört yut SBİI eMugnau. banlar Biatinde müaabakalar ııpıldıg"iı aöyhmlş ve nihayet o devirde I -ıı.ıı İlim ve tanıt mırhııl oldu|unu MM etm.ıtır Mokrımln Bey buadan aonra M" PardıımnİB ha yatandan babaermattlr. Bu mey an ata mnhaar şsanks enek* M* bay ı - -, - İhın vaHeVn gör. ¦ i..--. ı- .i" tahammül ı köylö kıyıfefile Gaıneye glttı|ini, oeada birkaç şaire raıtladıfını ve nihayet bötüa sair harmelle ha.aılaadıgıaı aalalmıı ve da..»!» hlı • - Me ika. Şah—.. a*,Wf-eJtti fil- Sultan Mıh-..'., aaaetla yatıl ma m i|tır. Anlak bir bat ide ilirrtilr hükümdara tnkdım edilmiştir. Firdevtİ bu eıeeini Sultan MtvV mudun tahla çtht.(t W" Miureıade ktWe> naMvetu bar adam elan AJame ıh—i Mahmıde vermay ve a da bmM Sulun htahmuda (ötaVaadaaar. Saltan Mahmut mûleaaııp bir ınUalü-mandı. Pulperettli(e ve alııp li(a i- •¦ ..., olan '¦¦ ı......nıyl aavıee(l de tahmin cdılmıa._ Ubkr.mm Halil Bev, Bandan anara, hfAlmmırm aı paea yaaaı, ai-i tahkir ide. -Fı.da.u. ana harar.k Sultan Mahmut alethlnde biı hâcıiya ... i...... . bilahare "Fırdaval,, nln kıymeti anlatılıp bindi-¦ine e .¦. gönderildi (lal. fakat k rtaada aalrlr olmllf buluaduguBU aatalasıs. "Fu-deval., blt-kmda>l ¦¦¦¦al takdir atı. de âatve al nal al,. •Uhrim Halil Beyin alhıılnea bu aötU'iyla ..nı.-. nihayet ve<kü Bulga ı olan "No. , Işlaeı ıt bul

leı.nln bepıınlıe dırı) İntibah nlma ¦mı vı bu kabil hatalııın takerrö rönr mani olarak çarel uaınatınıda çok ...¦¦.... at rette lemenal ıdıriı. Ebiiııiya Zade "Virde l.üLû luk. ırlrlerln aleyl göı yumuyor. Goıpodin ..ıı. I... Yumurta ihracatı Yeniyapılan nizamname Vekiller Heyetince tasdik edildi Ankara 4 (Telefonla) — Kabuklu yumurta ihracı aiıamna-oesi Heyeti vekİUecc tasdik edil m istir. Bu n İra name ye göre, yumurtalar ihraç edilirken iskele ve iıtasyonlarda teşkil edilecek komisyonlar tarafından koolrol edilecektir. Yumurta ihracatı aocak, Trabıoo, Giresun. Ordu. Fatsa, Samsun. İnebolu. Ittanbul, Bartın , Igmir, Mersin. Antalya limanlarından yapılabilecektir. Yumurta ihraç edecek seva-tıo mahallî Ticaret odalannda yumurta ihracatçısı olarak mukayyet bulunmaları lanındır. Yumurtalar kirşiz ve sağlam olacak, sanayide müstamel bozuk yumurtalar hıınuıi etiketli aandı lar içinde bulunacaktır. Büyük sandıklarda 1440 vc küçüklerde T20 yumurta bulunacaktır. İhracatçı 24 saat evvel kontro lanna mü-racat ederek bir beyanname verecek ve kontrol ihracatçının deposunda, ınüıtaıel ahvalde mavnada yapılacaktır. Gümrük idareleri, vapurlar ve şimendifer idareleri Uıerin-dc kontrol edildiğine dair etike t bulunmıyan tandıkları kabul etini y ece k terdir. Muayene tarihinden itibaren 1 gün zarfında mahalline gön dcrikueycB yumurtalar ikinci bar kontrata tabı İMtuUcaktar. Basyan tçaa sandık basana sertifika mtırıtı akaaeaktar İhracat tacirleri ile koolrol memurları arannda ihtilif zuhurunda Turkofıtı tlc Ticaret Jı. vc Ziraat memurlarından mürekkep btr heyet tarafından keyfiyet tetkik ve bn karara r aptolunacakttr. Nizamname hilafında hareket edenlerden ceıa alınacaktır. Nizamname iki gün sonra neşrolunaca k va kırk beş gün aonra tatbikine başlanacaktır. Seyyar tabiplerin vazifeleri Ankara 4 (Telefonla) — Seyyar doktorların vazifeleri hakkında Sıhhîye Vekaleti tarafından bi r talimatname hazırlanmıştır. Bu talimatnamede seyyar doktorların mesaisi bir ay içinde faaa talan ayınlmıştn-. Bu taksime göre, doktorlar bâr ayan aa gnaama merkez de. ongununu kiral arda ve üçüncü on g&auad de köylerde geçireceklerdir. Seyyar tabiplerin tıbbi vazifeleri; adi vc aari haıtalıklano tedavisi, korunma uıulleri tat* blki vc bataklıkların İslah edil| met-, köy evlerinin sıhhi şeraitinin tetkik ve ıılöhı köy sokaklarının irim tutul T a rlıkların kanuni şekle ifrağı, koy mekteplerin n tetkiki, köyde ÖlUen vc doğum vakalarım iti fabrika. çıftlJı maden araklan ve yol in >a »İti oda çahşaa amele rain sıhhi (artlarının aı aıhhat memurlarıaıo latifelerine ait huuısaİm tetkiki, ho.'erde gıdalarm telkıkı ve nun buhutuıtarda tenviri ve eıhnl propaganda yapılmalından ibarettir. Maske Fabrikası ihale edildi Ankara 4 (Telefonla) — llılilıahroeı Cemiycbnıa yaptıracağı gat maskesi fabrika sın m inşaat dieniştir. Fabrikama inşaatı ilkbahar Boalarında bitecektir. Fabrika yaz ¦tvıtsaainia .ir-ba rea mıtke imaline başlryacaktır Yüksek tedrisat müdürü değişti Ankara 4 (Telefonla) — Yüks.k Tedrisat Umum MüdOrD Hfc ınıl bey Galatasaray Litcıi muallimliğ ne tayin edilmiştir. Yeni muallim tayin! eri Ankara 4 (Telefonla) — Üniversite edebiyat fakültesi Türk Arkeoloji enstitünü analardı gına d or Ali Muzaffer Bey. Trabzon muıUım enektebi muıiki muallimi Seyfettin Bay Çatalca orta aıektahıae, Eyüp orta mektep doktorluğuna Orhan Bey. Çamlıca kız orla mektebi doktoru Aıiz Be kildar orta mıklebi doktorluğuma. Burdur orta mektep diki, kocam Saba bit Hanım Çamlıca or lıraeklebi dikiş hocalığına, edebiyat fakültem mezunlarından Ekrem Bey dcniıli liırsi edebiya erligiııe. Gaıiterbiyr ınalilüıü mezunla-nndın M.ı'ni Bey Giresun oetamektep liyaıiye atajyer ayin atfimişlerdır.

Maarif Vekilinin teftişleri Ankara 4 (Telefonla) — Maarif vekili Anidin bey tedrisatın başlaman dolnytıiyle bugün mektepleri lef t iş r t iniştir. Hasan Ali Bey geliyor Ankara 4 (Telefonla) — Orta ledrııat ununu nıudurü Haıan ÂH Bey lılanbula hareket el mistir. Bir haftalık Kaçakçılık Ankara 4 (AA) — 27-9-934 tarihinden 4-10-934 Urihina kadir 37 kaçakçı vakam olmuştur. Bu takalarda 69 ka. çakç. ve 1135 kıla güsnruk kacagı ISIS kıla İnkisar kaçağı 180 gümüş mecidiye 1300 çakmak t yun 3u kaçakçı hayvanı tutulmuşlur. Bir tayin Ankara 4 (Tekfoala) — İktisat Vekaleti ı.vaı.m roudürlö-ğnae Keatal K. . tayin edihtaişt» .....¦WaıııJıııpwH,m.....t.flll| Yunanistanda vaziyet... Atina 4 (Hırsual) — Meçim mebusa eua duokO İçtima ında. flyaaaa redde Ilığı yeni ıa tıka bit kcre ve tasdik ctU-mijtir. Bu kanunla intihapta geniş mıntaka ile ekseriyet usulü kabu l edilmiş oluyor. liz Başvekili döndü Lon.fr. 4 (A. AO— M ftUh-donald. k.n ila hirhkla. Kanada da uıut btr iıti r aha İte a ıonr a Liverpui'a a*'""!. I-nad-raya harehel atnll|tir. tngil Te|rinievvcl 3 — ZAMAN — SÜTUNLAR ARASINOA Sigortalı muharrirler! [.'... 1 ¦ ¦ ı Matbuat Cemiye" yırh blı :;- , ı , .. muharrirleri sigorta ettirmega teaebbflı etti. M una r lir halime W (la aigorta tabiri fan yana geline* okuyanların hatırına ne ler gelmeı ki 7.. Muharrir, renk renk korüaeler içinde kalemise dayanarak yOıliyen ebedi bir yolludur. O muayyen umanlarda biricik İatinatgahı otın kalemini hadi talerin aıanndan teker re o~ Bim ucuna | i]ji[Jti İılara irfanıma, vicdanının nurunu iıliy-rrk bîr yalı çıkarır, aütunları , trt-n (ün. şafakla beraber aynı yolculuk baalar. fakat batkı brdiıeicrln armada 1.. Muharrir lcln ebedi yoleu deml,tlk. Bu, lam yerinde Hr tariftir. Çünkü muharrir, aahıı eay a tabular değildir. Bılkl hidlaelere ballı fikirlerdir. HidiMİar gibi fikirler da yOrÖr, d urmadaa yOrflr. Fikri tabllladen muharrir ölür. göçer. Lakin fikir, yine İçtimai badi-oclar araıında yürümek m •dar, Biyla her yolcuyu rlgc.¦ ta etmek n.muil.ü: i) . - ¦ Hidbvelerdefı ıvuteeaıır olanlar İçlnda arriri mahkvmrja e trenler bulunur. Muharrir, o hadimin ne doğumunda, ae büyü m erinde imli olmadığı halda ¦orguya çekilir, baıan mahkûm da r. ..- Araba hangi ılgorta firkati böyle bir İhtimali karfilımab ce-aarelini gfiıterir?Fakat bahaettlfîmlı ılgorta, ha-dUelerden doğacak tehlikeler için değildir. Bu, brrkeı gibi o lum da «vi.ii takibi. çoluk çocuk tabibi oldukları --'ek hart o -lanmalanna, v'1 rr" balı gtlme-lerlne va ölmelerine kartı mail bir (ardım timin etmek dü|üa celinden dogmı bir te|rbbû r. Gördük *a lıittik ki birçok muharrirler. Matbuat cemiyetinin bu hayırlı kararından İrtifada o re b kendilerini ııgorta ettiriyorlar. Fakat yine gSrOyonıı va ııitıyoraıki bir kıaıro muharrirler verilmeli i cabadan küçük bir paranın dahi mnotaıaman todarik cdilcbllmıalndrkl güçlüğü bu nimetten d* mBıtıflt olmak litresi, yorlar. Bu mretlr. bapıl bir hamurdan

yatatılmif olan muharrirler ararına bir tefrika giriyor ve onların aigor-tah, sigortanı dlya İkiye ayrılman tahıkkuk ediyor. Yarık, çok yarık ama hrr muharririn olgortalı olman da kabil delil kl... B. Hak yerini buldu Bundan bir müddet evvel Is-tanbula gelen Mehmet Ali isminde saf bir köy Ki bir gün GaIitada kahvede otururken yanına polisten matrut Muttafa oğlu Se linettin sokulmuş ve K artalda konserve fabrikanoda buji bulduğunu, on beş lira verdiği takdirde bu işi beorüıinc y apacağını aöyliyerek Mehmet Aliyi kandırmış ve cebinde bulunan 12 liralını almıştır. Tam bu e lis gelerek kahvede silâh arattırman yapacaklarını ilt; va kahvede bulunanları araştırmağa ba aralılardır. Hiç ummadığı bu ani arattırma karşıaında Salâhettio cebinde bulunan 3 defter kaçak sigara kağ nde yakalanmasın diye yavaşça tav allı Nchmrt Alinin cebine bırakmış ve Mehmet Ali yakalanara mahkemeye verilini 11 ir. Dün ihtii.it mahkemesinde Mehmet Alinin masum olduğu te boy yün etmiş, ve kendisine Sall htttin tarafından cürüm tasni edildiği anlaşılmış ve Sa-it be itinin 9 ay müddetle hapsine va kum-, para ccıası-na vc 12 liranın dolandırılması hulusunda da karar verilmek Dtere evrakın c mahkemesine şevkine karar verilmiştir. Maârif Müsteşarı döndü Hm-ı .ı itlerini görmek özete bir müddette o beri şcluimiı-de bulunan maarif müsteşarı Rıdvan y beraberinde maarif vekaleti talim terbiye ilasından Avni bey olduğu haldo dün Ankara va hareket etmiatİr. ra T] ün geceki güreşler IdrAJs t. Birinci sahifrden devam Cumhuriyet Bayramı programı Vali Beyin riyasetinde bir komisyon toplandı bu ı*na cdeahartyal hayraaaa¦on ır ı*laifa fukilaa buajuiaılin kararla|tarıbaıf. bu mak-aatta yapılarak oa.rat.ra rr teıa-hural. laafem ıç.a bıı kamı.-a tofkü .*lmlaav. dtaı un avfa loptan.. w ka-mktynnı vah bey rlyonrt - ¦ - , rr kel an bal kumandam, merkaı hu. mandaih. emniyal modard. lirle-dlya mı m-a-ın.. il-..-.. • -. ,im«" aaaaıaa maraahaa ııfatiyle btr ata. halk lırkaaı va halkevi rei.leri, içlımaa laurih etmişler . koasla-yon uk ı<k (oplaaaeak va manî-¦ini aor'atla ikmale çali|acaktır. Askerî heyet dün İrana gitti Iran İle Efgan'ıstan artımda tabaddüs t d t n hudut ihtilafında hakemlik etmek üzere ordu müf ttişi Fahrettin Patanın riyasetindeki askeri heyetimi* dün Toroı ekspreıiyle Irana hareket etmiştir. Heyel Elâıİı yoluyla Irana gidecek ve mahallinde tetkîkat yaparak kararını bir rap a ıran ve Efgao devletlerine bildirecektir. Mecidiye köyüne rağbet çoğalıyor Mecidiye köyüne tramvay İslemeğe başlaması üzerin o bu koya rağbet artmıştır. Mecidiye köyünd için Belediyeye hergün birkaç müracaat vaki olmaktadır. Belediye, fimdi köyün üçyüz motrc uz n tramvay iıtasyo-nunu köyo kadar temdit ettirecektir. Hastahane pavyonları Telefon şirketinden alı nacak fazla mükâlemo paralar it e Cerrahpaşa ve Haseki haıtahaneleri ne yeni pavyonlar ilâve edileceğini yaz im, lık. Bunlardan Haseki haataha-nesînde yapılacak yeni pavyonlar için dün mahallen kefil yapılmıştır u hastahaneye bir Nisaiye koğuıüe bir otopsi, bir çcmaşırbane ve mutbak dairesi ilave edilec ektir. Sıhhî imdat otomobilleri Kaza veya cerh vakaları karsısında yaralıları kan zayi etmeden hastahaneye götüren imdat sıhh tomobîli şchrimiı-do bir tanedir. Bu ctornobrl-Icrin bu gibi vakalar karsısında fevkalade hizmeti görüldüğü anlaşılmış, Kadıköy ve İstanbul cihetleri İçin da birer tane daha alınması i alınacak otomobiller daha süratli olacaktır. Sütçüler cemiyetinde intihap Sütçüler cemiyetinde yapılan idare heyeti intihabı neticesinde heyet atalıklarına Hakkı, Mehm Şevket. Halit. Ferhat ve Yuıuf Beyler ıcçilmislerdir. Bunlardan ilk dördü inckçı-dir. Diğer ikili de sütçüdür.

Bunlardan başka 6 tanede yedek âza Beçilmiftir. Onlarda Ali Sail Rasûn, Mehmet, Hâmil Must afa. Ömer Beylerdir. Boğaziçini güzelleştirme Cemiyeti kuruluyor Adaları güzelleştirme Cemiyetinden sonra şehrimizde bir de "Boğaziçini güzelleştirme Cemiyeti teşekkül etmekledir. Bu işe önayak olan tayyareci Hayrünnas Bey şimdiden birçok alakadar kims ler İle temasa gir işmiş tir. intihap için tatil yapılacak İntihap faaliyeti tabii cerya-nını takip etmektedir. Evvelce ilin cdilea yerlere konul an sandıklarla Belediye dairelerinde bulundurulan iandiblara her gün yUılerce rey atılma ktadır. Fırka reisi Cemal bey İntihap işlerini kontrol etmektedir. 7 Teşrinievvel paıar günü saat 12 de şehrimizde ki bilumum ıı.-.kil dairelerle roües* sesat k nılacak tır, o gün en ufağından en büyüğüne kadar bütün memurlar ailelerila beraber mm ta kal nde bulunan Terlerdeki sandıklara reylerini atmak mecburiyetindedir. Keyfiyet dön ak sara vîliyetleo bütün kaymakamlıklara ve belediye riyasetlerine bil dir il mistir. Dün Alay köşkünde intihap münucbcüie bir müsamere verilmiş, Feridun Bey bîr DUtuk söylemiştir Gayrimübadİller kongresi ne zaman? GayrİraubadilIcr koogrcıi cemiyeti ikinci altı aylık kongresini 20 Teşrinievvelde aktede-c ektîr. Hizmetçiler Aşçı ve uşaklar muayene edilecekler Mûrebbiye, süt nine, hizmetçi aşçı, çamaşırcı, uşak, bahçivan hususi şoför, arabacı ve emsali in ididir. Umumi sıhhat nnktai nazarından Belediye bunların mu-ayeneıiı olmalarını mahzurlu gördüğü matnamenin harfiyen tatbik edilmesini ve muayyen zamanlarda muayeneye gelnıiycnlcr in zorla celpleri hakkında dün şuabata bir tamım yapmıştır. Alakadarlar bu ay nihayetine kada muayene vc tescil edilecektir. Geç verilen maaşlar Şnhrirairdeki ecnebi ve akal-liyet mekteplerinin bir çokları, kadrolarındaki muallimleri n muallimlerin maaşlarını gayri mun-latam bir aurette tediye etmektedirler. Bilhassa Faner, Balat Civarındaki ban mektepler her ayın bir veya ikinci günü vermeleri lazımgelen maaşları ayın on beş veya yirmisinde vermektedirler. Bu yüzden muallimler maariİ m kâyette bulunmuşlardır. Müfettişlik tahkikata başlamıştır. Sütçüler birbirlerine girdiler Mûıtahail lulçulerle »atıcılar ara¦ındaki ihtilâf hcnût halledilmiş değildir. Satıcılar m ötteht illere ıil-ton kilosuna en ,50 komi varabilecek lirini bildir mi (lal dir. Halbuki rnOıfahıillot beher kllonuu güya ıı kuıufa maloldugunu ı -vr toptan liatın 1? kurut <. matında ur ur etmekti di rlcr. Diğ tarBİ ta 10.50 tan faıla veremeyecifini »öyleyi nen İli lll ümitleri kalmami|tır. Bu vaıiyet karşısında, evvelce yaıdıgusuı gibi, muıtahıillcr. aût depolarının yarın açılmaaını karar. Ia|turmi|iardır. Bu depolar da m Hata bu II t r taralından satıcılara ı-halka toptaB ve pe rakende satış yapılacaktır. da polar fluıdlllk j-hrin İki yerinde, Pangallıda va Sefiremidİnd caktır. Bu depolardan tüt almıyaniar Trakyadan veya digar civar ktifLarden adi getirtmek mecburiyetinde kalacaklardır. Hu depoları mn-tahıillrr kendi ınnda huıuıi bir anlıgmı ¦eıntıye ila vücuda gctirmi-1 llarîda depoların adedi arltı ıktıı —Zaman— Mı.ıı.ılı n';l< r evvelce n"ı; ye ¦ürûmüo faıla olman va fakir balkın mûbrcm İhtiyaçlardan biri olan ı'iı urııı todarik edebilm tüa biloaunu ınlıcılara «r-kit kuruttan veriyorlardı. Fakat •alıcıların lütü hiç ucullıtmıyarak aradaki farkı kalançlarına lll re etliklerini gören mütt dayanamadılar. Ve tüt fııiltn.-ı leklıdrn 11 kuruta çıkardılar. Satıcılar İoe ıı bu~{'rtor Konıtanlinof, 87 Evlogi ¦eorgiyci. Ağır Slaeetteho Dımit--r«f ( Türk takımıı

S4 Kim HBaeyin, 61 Yasar, «4 Salm, 7? Kuaeyln, 79 Nuri. B7 Muılafa, ağır UahmeL Yunın lakımı; Sn Kilo Biriı, 61 Salİt, 66 Penininim, 72 Zaharya, 79 Zamut. *7 Straludakiı, ağır Salat. Yugoala takımı; 56 Kilo Smbergar, 61 Tot. 66 Dcluka, 73 Sarine, 11 Jener, 17 F>t«r, agu nagl. Muıa bakılara, ton dakikada imtina eden Romenlrrden miada dürt Balkan mİdetı ıştırck ediyor-| du- Bu millellerin milli *martları l ayakla Oııı.nıl ıl kim toara, mıııabakaları açman rica edilen Halk Kırban umumi kltıbl Rıcap B.ya-fcndinın yarine Cıvdrt Kerim b y bir açış nutku ıdyledı ve ıportu-lira mnvafiakiyıt temanni elti (.Mı.-1kii'»|r ;-r halka alkışlar araıında takd.m edildi va ta-ı kaptanları dûrûıt, aportmeor ymin ettiler. GGraılara taat 31,40 da b-|Unbı Birinci gOıef— Bulgar Borlılc 'ugoalav Sn r hrr gar gulettiler. Ha Irm Saduılab t- ¦,. ikıoi de birbiri-¦e denk İki rakip. Mımali Bul-.ar yavat fıikiyeti ela a dı ¦ ı ilk bef dakikadan aoara rabl-ıml adrll yorgun bir gorlf* ¦¦ ¦ ¦ ı Kaçak et Bir kaçkçının evinde 8 kilo et bulundu Belediye zabıtası, aldığı bir emiı üzerine kaçak et satanları şiddetle takip etasekted» Mahtekf ramanUrda ve muhtelif yerlerde .. . kaçak el roeydaaa pkanisakata va kaçakçılar asahkcaacya lerıimek-ledu. Dûn de Kadıköy tabıta.ı . böyle bâr et kaçakçısını yakalamıştır. Bu sa"'1' Kurba'ıdcıede Hilmi iminde btrıd-r. ı -ıtulr yapılan araştırmada kaçak olarak basilmiş 81 kilo et bulunarak müsadere edilmiştir. mcıbahaya aevkedil-mîf. Hilmi da lululmııştur. Şerhler "Fennin, ilmin saltanat sürdüğü yerlerde çöller buğday tarlalarına, bataklıklar çiçekli bahçe eder,, Krnlner Şerh tr# ı f "Fikirlerin hürriyeti., adlı eterigle .ohret elan mütefekkirlerden Kenlner, uııkartya kaytettıfııtıı ı vetitetîni yine kendili İtmk ederek ,m ünleri föflûyor-'Fen. İmlim sur leemift iler-/«fıİtçe mklâ a*/â-kî te/elel mulleke aknlır. 'lunı lamanda re fek ne? falilel enginlrfir. geniıler. Fe nnin her geletetî hem galip, hem maflûp için oir hayırdır, bir faydadır. Fennin galip olduğu, hüküm iürdüğü yerlerd» emaret, ıaruret kaybolur. Saadet, iffet ne iıtikamet yeftrir, /m. türer, dal budak talar. Hura feler âleminden tur müttehit lirvelarden kopup gelen yıldırımları kıran, tonda ren re mahvede fendir. Fen, nereye gieerte orada geee kalmeı, ebedî bir gûndbı botlar.. Yürekten ve imanlı bir ruhtan ıa$kun belâğatle yapılan >« tarifin önünde hürmelle İğilmrmek k ZAMAN ıltıocı dakikayı takip ebe nîyada bir kafa bol kap! Mımıfi Bulgar, hücumu adeta ihtı yataırca yapmaya bağlamıştı. Bu re i anı !'¦ acı rarak pırtını yero gıtirmekl- ödedi. ı .ıı.;. Güreş — 56 kiloda Türk i'....,ini. 933 Balkan şampiyonu Vunaab Blri-te yaptılar. Ddr dakikada ll-mm ani bir kueûmle Yunanlıyı bastırdı. Neticede Hûıevin, Faik bir vill . ¦ ... ,. ., V...ı..1, Stl.l ila Bulgar S. Maaçalot gûeeftller. Ynnaalı 41 aanlyede ini Nr galebe kanadı. ! -. — Yanşak Pangofulrı iU V.goaU. De Uba fS-rlatalar. Mbaatr hakemi Stdullah »T Oy- t«b al^k haaUd>- Yug-»lavın «aka atak f-krr(ı.|ı gOeam-,or. İlk on dakika Y-rgnalavın banı tavvvvuhu allında guçli.

k.ııei davradn ilk enlerden arara Yuffoolaım naleoi aıalmı-tı. Yuaanh bundan llyiblyU ialifasa aâeaatal ta Battal Bn YuroaJar De pıldığı hakkındaki yazılara odun satıcıları (u şekilde mukabele etmektedirler: "— Bîr odunu 280-300 kuruşa satıyoruz fakat hu miktardan bizim hissemize kalan kâr pek azdır . Bİı odunu vasati olarak 210 kuruttan alıyoruz. tıııtiiln. htırıln ¦*•! bir aetict •ım-k için duduklebarabar hucuma feçtl fakat yugmlav çtlln iı .m hakemin , . n . .i v .(.- uılaaa faval yapıyor. nitekim ihineı dakikada bu kafa vurarak halefinin k>|ima ••aöaiı yardı. il.it-,m lanla kan kıybatlıfi için gn", hısa bir modd.ı için Iblll - ' ¦! k.i... eanlan riaaayla yıaıadaa gdraşa t-a.iad. ıık o* dakikayı ' ¦ i rık.t yine la.k.yılı kay. betrnemiili.liaa.ria fnıet bu guvlava fdı kıtayı lak ara* ıı d.h.k. M «..,.4. !.,!¦ katanda. D-k.r-ngarof — l* k,uda nuri ne yugoa.v Jı*ı gürrşal.a». atmar a.k.,. sam bey. G6re-aa b . aa dakdıam ha> )l(l». ktr uıabrrı.klr ,-(lı. ıib-l.ırdr nuri hakrn . ittifakıyla ve hakmen gaıp. onuncu gsrrt — 79 ı idin bulgar pelor ile yunanlı zamut f üretilir'. gonun rn hmpatlk gorafşaal olan bulgar ımubalı rakibini kaışı iyi mukavrmıt ediyor, neticede zamut .ıı,'.klı *a hukıann galip geldi. hulgır, yrnümrılna ra|men çok . I. »ndı. on bırınri guıef — ".' kilodan bulgar gorgıyaf ila y-gnnlav pl|*r guf*|lller. bv j'ı'-ı günün -n talm m-, tabakan oldu. 70 dakikanın ununda gnrg.yrf hiıhaaa va ıbı yetle katandı. on .kin., gık... - 87 ki'ouu muıtafa yunanl. suatudaku ,1rottilre. orta hakemi balgar M. milaa«f. gûrof pah hata oldu- m-ıtala 77 kuayraı inala baıa.ov on aeaae* gaveş- aau authrt. I. bvg.r hvmhryat ılı t raya ab a nag. g-r.il.l-. /..k.i b-r f-,.,ten arara yugoouv «at dakik. it lanıredr tuou baıarrh. onavarabnıu gure| mrbmatu yuntnh suaa güretubet. hakem yugotl.r. saloa dah. katlar baalamaı m lndtrdrn kaçmak yolunu ıullu fakat fırtal rarmadea i, 71 dakikada yunan>yı tu|la yrnd. tlrh lıkımı, ilk mua.baba fonunda, yaptığı yedi mattan dordaniı tufla, "(ıınıi dr puvan hraabllt karan mı |tır. tıdrrtlrra bu arca d*va« add.ckaluda maç! msabah rbahçe ile maç yarmyant Çok lakımı ilecekti. Fakat Çeh-î b.r gün geciktirtabahhi bonıanıirt ki- . ¦ -.' yapı ancak çeki başına 70 kuruş vcrıyoıLaı. Bu suretle II' kuruta beadde-nae mal olan au 215 kuruy bire miıyorlar. MulaahS.ılc aralarında trâat ı. ı l ı 'ı Bu yüzden odunu bu hattan atası ala Halkla brıaber bit de ihtikârdan raüftr kıyıı... Kırtasiyecilik Bir takım memurlarla ellerinde tarih kanun ve nizamnameler vaıken yine amirlerinden

millalra lormak suretiyle kır-lıııvrııl.gr saptıklar görillmis-lör. Bu fibi '_- • beyhude yer erat açıbyaraa da halkuı müşkülât karşıunda bira kılma ması alâkadarlara tamim edilmiştir. "Mihailofwu kaçıranlar mevkuf 1 in . gaietcai yatıyor: l-.ıu Mıhailof un Türkiye'ye ilticasını koUylaşlıran kabahatliler kkında yapılmakta olan tahkikat ''tırılını) ve maınuo-lar mudıfaai vatan kanununun 9 untu mad mutıbince kefaletle ı .1 I ı. cdJcaırmeleri şartile kapscdılmişlcrdar. Tevkif eddenier Dr. P Bada rot "-.«•.e-.Sı/ M. İbra .Yanef dava açılmıştı Üçüncü cezada ceryan ede a esnauoda Suat Derviş 11 bu yanma kcaduHnc ait osasıAğass, zevci NıiBocttia Naııf Bey la-ı jIhkI.hi yazıldığını söylemiş va bunun Özerine Niıaınrltın beyin de muhakemeye celbi kararlaf mi|ıı Dıınku muhakeme celsesiraa Nitameltin Nazif Bey de geldb V« yarının kendine aıl buhıadağunu tot İrdi ve y ımm da teşrih etti. Evrak mıkıldeı umu-mlikçe tetkik edilmek üzere muhakeme talik edildi. Üniversitede ikmal imtihanları Üniverttte de ikmal imtihan-larına devam edilme kirdir. Bu HM hu imtihanların başlıdığı dk hafta tıriıı.dj Hukak Fakültcııade muvaffak olan talebe ekseriyeti teşkil etmişse d da bu muv af fakire' aisbeb arabsuştır. Ğ^rrndığirnize guta, şimdiye kadar bu imtihanlarda umumi muvaffakiyet yüıde altmış nisS-':n.l-.l . İkmal imtihanları bat ayın oa bafina kadar devam edecektir. - ZAMAN Teşrinievvel 5 H^A=R=I Balkan Krallarının mülakatı Bu mülakat, Bulgarlarla Yugoslavlılann müna-sebatı tarihinde bir ileri adım teşkil eder kı >..ı.. lir 1.1-İn h« lıvya ıraıııı lakr.beıı bîr II* fftrûşrrel ıraıındı doı ılc bu do-'l" ,6,0, poliste Çekmece soyan iki kız kardeş! I..V.......İ* ı:.-...t.rd. m-ksclıl bakkallar, giderek ¦ sahiplerinin meşguliyetleri urlunda çıhmcı rlcrınden pırı ısıran iki kız I. i..i. | . ıkılm H, c. 1,1 betlerini kırıı tı M.hıdoay.lılinli İKİ gibi V. . ..ı.vll Bolg ¦IB.ılr d* lıl.M r ıl Inıi.ı ı.(»ılı.ıı Ulim'ıt.1 Mıkrdı-nral.lara karfa dibi mülayim ı-anin UlUa ..m.» b*kl«nld.| a daUlaJ kautalamui. bu>-•W auawıa fıjn avya faıilyctirrvB* lıbrea hatlımın aaail al-ua-ıur am — »katın ..rd.c. —n«l- bu aa.h., elledi, tkı mımlıb** araaudahi aauaıat b*H«râo UbaJaşaucai ı,.a daha yapılarak lalar cahaa da, ama mıilıLain. «ı m.tul müaaatbatlen linkinde bir ilen adını aldulunda o. r rV»nıl makale Tıp Fakültesi yine mi nakledilecekmiş?l Birimi lühı/adan duam aaaVu T ant-*¦¦¦« yer-lacah demektir. SahaiaV bayınla B*hara|a B4-Ittü bp. aa.1. mi. a üç aü aı bia bı lamanı.,U *aha|a atılmış alupar- Bu rınyet hır şuanda ' .. külleala Hıydarpaıadaa Utan OıarİM (rıkı bar r a tın da berbat adlldıtıal) lOy tamah hahaıılıh olmlı laıuıederiı. Da-Uta uhadar fuıull mımıl yapının ı. uı\< dr la «benin ıalı-ılının Dostluk bir

uZora„gaze Gospodin "Hristo Silya himizdeki tezahüratı, icbar edildiğini bilmiv "Sofya, di çıbaa 'Zora. gaırta-•do - 2 I eşr r'n rel 9it laribli rol 'Hriıto Silyanof. imulı i|mık Itaİndo eiCVm't deniliyor ki I ' M--ıı"-1.-¦ n ¦:i ¦ '¦ i Türklere y p.ldıjı iddia idilro takibat İle y* lurı ...i. , n ba eri laa'it ıim-klıjirn.ı. linklerin Bı snrpaınaaa namına manam bi bu kld.i' »hemmıyel .enliyordu. h.< ¦ İm ır- bu rnanıla bi* Ibi ten* lyle* lalklk rdltmall. andan ınarı karara , ¦ı ytna bir Ik amtde. beta o* botçey* baı«Uo* nna. Itıımfalna m ya al yıpalaıal ¦O andın asara aakla katliama! dafU na Ma? Şn-dt asH-dln. paraıa mı om raana, Sadakanla Ih. aanaaha . -¦ I 1 nin»au-VJ,Z-*^-->rî,İ.İ *e*ld-mam ben tllıl ha.tıhın.n-MScııi iınunde bir (Ocuk ta SıJkı<r-»6fÛtten Irım.ayU geç-mekte iken ayıcıya atlamak itte mı). llı-yam a dı ğ ında n dü|(ıp yaralan-¦aştır. Her iki kara hakkında da tahkikat yapılmak tidir î'd'Q/Wda oto efendi ile Midimi bir tamdık la rina mı mııier ve f*<0 ya Oturduk! fit ere y o Bu mada l.uka ummdc bir rumun bınmi| olduğu motosık-lel ton aUralla Uıerlcnne doğru gelmiş v e kan kocaya çarpn Attaki Sarıyer de firliğe git-ına kadar ¦oora avdet etmek k'... ... I ¦ ı ' - 1 ¦: • I • r iki otomobil kazası Dün akşam üzeri biri Bey-oğlunda,biri de Beyanda olmak ürere iki otomobil kazan daha oldu. Şoför Fahri efendinin idaresindeki 1633 numaralı otomobil, aksam üreri Beyoğlu İstiklâl cadde inden geçerken Madam Aotııran isminde bir kadıncağıza çarpmış ve ağır surette yaralamıştır. M yalı tehlikede olduğu için Beyoğlu hastahsnesinc kaldırılmıştır. Yine akşam üzeri, Bayanda Üniversite önünde 2417 numaralı bir otomobil Kadri efendi isminde bir lata çarprak yaralamıştır, o lorun bil şoförü yakalanmıştır. Kadri efendi tedavi altına a Harp meydanında mı? Kani.udi Hacı Muhittin sokağında oturan Reşit efendi, rabıtaya müracaatla bîr İddiada bulunmu Reşit efendinin bu iddiasına naıaran, aynı mahallede oturan Süleyman isminde biri kendisin e tabanca çekmiştir. Polis, bu iddia üıerine, Süleyman* yakaüyarak karakola götürmüş ve üzeri araştırılmış -tır. B inde Sû-leymanın Dıerinde hem tabanca, bemde bir kama bulunarak müsadere edilmiştir, hakkınd a da tahkikat evrakı tanzim edilmiş t-r. ra ıştır. Gerek madam Artaki, gerek zevci yaralanmışlardır. Vakadan zalı ı- haberdar edilmiş, Luka yak alanmış, yarak karı koca da tedavi alim. alınmıştır. Aydın mektupları incir fiatları çok düştü Zeytin ağaçlan ıslah edilmeli Aydın 28 ( Hususi l — Hiç şüphe yok ki Türkiyenin en zengin mın t akalarındın biri Ege mınta lü gelirleri ve Memleketimizin en birinci gelirlerinden birisi de zeytindir. Bugün, Aydında mahsul a lınaII. rl ¦s' jtl sinde gün geçtikçe itlıbsaUtı çoğalmaktadır Aydın Vilayetindeki lıı-ln te değişik gehr-leraa mıkud.. ki bu bet m.nlakaıa "ı ıı •*-nı.ıaıı btr .ıı.-' Tl'.,lulde duamın ııtılaundan taş ûılûndr lış kılmımış har halde kalan bu vilâyet merke-tinin ade gayret göstermiştir. Daha 11 yıl öner bir harabeye dönen gûıel Aydın bugün mantarım yulla evlerim şirin ve güzel bir şehir halını almtşlır. Aidinin bayn'a gelirleri leylin. n,ır pamuk ma Hilalleridir. Bu gelirlerden pamuk mıksu-ktuiu fiyat) köylhnun istihsal masrafım koruyanuyacak kadar ucuıladgı için »ilâ ye t. milde pamuk mantının yıldın yıla atıldığı vc ı i.1 -l.ı.ıı gerile-

aşlıca istihlâk vasıtaları olan kaput beli fabrikalarının adedi Turkıyede arttığı vr Nazillid sına kaıar verden pamuk menıutal fabııbaıı-nıo tesisi teı ı edıkkğı takdirde Heoderea hıvıtsn a mı »Sır asacağı ve iktisadi tarurctlerden dolayı darlık çeken amrlenın de refah bulacağı pe Muğlada zeytin hastalığı ile mücadele Muğla 2 (A.A)—Bu aene «ttt-ırtmıtde zeytin bastakğı savaşı yapı'oeaktn. f .milin Oluru zeytin inden numuneler istenmiştir. Bu numuntler Izmsr hastabklır ennlılüıüae yollanacaktır. Uşak şeker fabrikası Uşak 3 İA.A.| — Seker fabrikasının şehirden başlıyarak fabrikaya kadar başlattığı şose bitmek enin Afyon istıkımetine Uisnnuuı için ha-zırkk yapılmaktadn-. Taşköprüde mezbaha KaaUmoau 7 (A. A.) — Taşköprü beledi) esınee bir fenni meıbaba inşaatına boşlsnmışlır. olarak mahsul vermektedir. Bunun sebebi ağaç bakımı bilgisizliğidir. Bu rnı.ı im gelirin bir mitli artması İçin Aydın vilayetinde bir zeytincilik mektebi vc bir istasyon ¦ ,itijı. lâzımd r. Mütehassısların halka vereceği telkinler ve ", i., ¦. I. mektebi e alakadarlara vereceği derslerle ı-'nı., .-.i miktariyle beraber memleket aı zamanda çok yükselecektir. Güzel Aydın için çok güzel bir ata söıû vardır: ''Aydının dağlarından bağ. ovalarından bal ak servet menbaalarından biri de incirdir, başka yerde bu nefasette yetişmesi kabil olmıya o İncir mahsulümüzden iyilerine müşkül de olsa, müşteri temin etmeğe çalışıyoruz. Fakat ne ya müşterinin verdiği kıymet pek düşüktür ve binaenaley iktisadi ve tabii tozmakladır. İncir fitatlatmın bilhassa bu sene çok düşmesi -köylüyü sarsmıştır. Aydın incir satış koopera n muntaıam ve paralı mUşlcri buluyorsa da bu kooperatiflere aza olmıyan ekseriyet yine f ena vaziyete düşmüştür. Muğlada rasat istasyonu Muğla 2 (A.A) — Sebrimiıde ikinci sınıf bir rasat istasyonu yapılacaktır. Bu işin başarılması adan bir asistan gelmiştir. Ra ta Iha nenin yeri belli edilmiş ve yapıoma başlanmıştır. Muğla nüfus sayımı Muğla 4 (A. A.) — 935 Nüfus sayımı için vilayetin her yerinde nümemtaj yapılmakta-dır. Taşköprü panayırı Kastamonu 2 (A. A.) — Taşköprü panayırı dün açılmıştır. Panayır 4 gün sürec güreşleri yapılacaktır. Muğla yolları yapılıyor Muğla 3 (A. A.) — Bodrum ¦ı.u,ı = ..,ı. '.i. Ak,.- - Mumcular arasında yol çalışmau devam etm . Son bir ay içinde bodrum yollarına 500 amele gelmiştir. Bu mıntıka şimdiye kıdar 4 kilometr kaldırım, bir buçuk kilomelre güıergâh de ğiştirilmesi yapılmış vc 10 kilometre uıunluğunda iUs roıntaka-¦ında müteahhidin çalıştığı yerde 300 metre kadar silindiraj ve bîr buçuk kilome da taş hazırlığı yapılmış-tur. Bu kısmın bir ay idinde biteceği muhtemeldir. Milis mükellef amelesi ayın birinden beri çalış başlamış, bunlara Kaya ve Bağyokuşu yerlerinde iş verilmiştir. Muğla-Ta-vas yolunda bugünlerd amele çalışmaktadır. Marmaria un ¦ ık.-.ı H.ı çalışma İşi ayın besinde başlıyarak ve Aklcaya . ¦ ¦ ası Tirede köy bekçilerine elbise verildi Tire 2 (Hunisi) — Köy bekçilerinin şimdiye kadar muntazam elbiseleri yoktu, mühim olan bu ihtiyacın temini kaymakamlıkça düşünülmüş ve elbiseler sipariş edilmişti. Numuneye uygun olan elmiş ve bekçilere dağılmıştır. Bu sayede bekçilerin çok bozuk ilan kıyafetleri de yoluna gir Tirede çocuk bahçesi Tire 30 (Hususi) — Belediyemiz, alay parkt öndnleki meydanlıkta bir çoruk bahçesi daha yap tırmıştır: Mükemmel salıncaklar ve çeşit eğlencelerle, şehir çocukları sıhhi lucdeni eğ-lenti rini burada geçirmekledirler. Bahçe kahve meydanına bir çocuk bahçesi daha yapılmak üzeredir. Meyvacılık tctkİkatı Kastamonu 3 (A. A.) — Ankara yüksek ziraat enstitüsü profesörlerinden M. Gleysberg Akdeniz ve Karadeniz mınta-katarında Ziraat vekülttİ namına yaplığı tetkik seyahatinden dönerken vil mîre de uğramış burada kendircilik, meyvacılık hakkında tetkikler yaparak Ankaraya gitmiştir. Bugünün Aşkları Milli Rvman Tefrika Nı il Fakal yine köpek kalırlar, ds dün ..k-,ı<ıı Sılm Be-a.İBd. tıpkı bir baldah rb. vttnuı. Deme

ana O I. ,. . .ı la p*b nkı hal tatl.ı . balbld* lynlyall vır. Balanı, tık bir ktlim* atyllye- Tahnll — B>!b> tuhaf, fakal onmak-hl a|naç. Ben ** *ıha«ıç.m tor. öııam ıı*ı|imn *o*)*te-baıı I-1 bir K-ıi-lı he>p*|ıaİB dau.ıı'. J ... (Ürün.* .!".Iıı. bu'mıdiBiıaa loylayioiı, lıab »drylm. — Hiç blrşay anlamadım Beni köpe|e b*nıellymaunu> Kasdimd* Öyle bir l.ı.., ,.. ... „,.. ..... Tehlikeli oldu|umu anylDyanunur. Bununda arbablnl havrıyamıyorum-Basda ılıln « ı - bir ıdımım llh ianalkârım. — Birim gibi adam okaaıı. üh lârdıkŞıİnüı. İtfa gd*ıl|ni|üaaı kı-d.alaeıa. kulana alehlveia* yapışmoıahnat. ayahloaama aı matı dolıinaınaıı. Dedim ya. «d* fc .'¦ ooh rUa .aı Ve kar dan aaaial daglytladl. .... bi. atv* ald. — I (. «Mi, uıım adıa Kıu. io'i S-.- - bardaha aralara galaaemenl lıt.ı ¦ Sıvleç Hıaıma ba-Çınla bil* av Uru vertrarn benden. Belma Hıaıma tl uıattı|ın gün muhtardın dayak ylyıtıhaln. blı Urblyrll ıdamlarıı, muaçıral ka blltrlı. Uhln kan. dllarln* leyşı vs atvgl :: m ı II....... .- İnamı v* başı Iı. I buldahlaı tırılladın rahalııı rdilıuvılııa fi »"aı.may.1 )ıld. bir İiubb bılıgı. mıdtııl bir adam hali acııaydık hee kadın yür»-fiada taht kurmamla ita (ılınasıldık. Buna hUOehhb aaya-ahh. Fa aaahabbah bar bayvaana-ı » batak* kıyvaa maımalasl göre-¦akı dit Bülent, o dakikada hiçbir atlı ifıdr etmeyen, edemiyen »dilerini toyla bir kaldırdı, ilkrin A ili ve sonra Malıları ıdıdll. Onlırıa (ok ' ı... ... . kuru tehditler ııvuınaadık lirim, itip ederaa AUynla f*e*rrklenai anlaab. Fahat bn .kı d.ı.a.-l.,. nebi . fkaa-kU U.hHkada. —ı».»u ilikli a«k. kay b*d*e*|ini. batta hlıaaatçi Şa-liyentn aylıklı rıh İmkânını elden kaçırarafıaı ı-.:.... . dü; dnlıı. tıkıbaıı dolu bir par., lütdını ııyl atmlş rtulmak İçin bir yol arada. Na *ıı*H ihIİi faayfuau, a* arkrklık kavaiyalUl korumak tı. asm. tat *V Kâanıanaa bnünda ranl •makta, ulaamak ı.a>d nama kınında bir kııiHnı yaralmıyoedu. Ybİbii ,11. kıianç, Ooılll-. rina vurulmak lıtanllın dırbeden müteı.ai. O aafîl tfiaıür ¦ıraaındı anaırırı hatırını bir fikir. Çİ.kin bir fikir geldi. Hem kendini müdafaa etmek, hem an öç atmık iıtiyerek o fikrin ilhımlle harekele geçti. — Anladım, dedi, >-ı. bir hm kınçlık. ı.k. ban boş yere OıdU menin1 nfemiyecrb kadar neııbet ¦¦bibiyim, bundan aoıırı nı Balmı hinim, ne Sevinç banımı telâm vermem. Şu kadar ki ılı de bu mertçe hareketime kirşi bina ulak bir hlınartte bu'un mıhtın ıs. Seviştikleri kıllardın utaklaştır m - Iı lıtedlkleri şu İri yapılı drllkınlı ile hıyll çetin bir münakaşa geçireceklerini uman Adil bey, o~ nun kelıylıklı ** pek ml r ¦ûkûnolla teslimiyet ¦;. ¦'¦ r.1 £ .¦ , ¦ ¦ n ¦- rldden şaımıştı v* cidden Ignnmlşli. Fakat h haıretten de, o i£ı*ni|-ten d* OıtündO. Bu leheııle aa .indeki şiddeti blrıt aıatlln —— Oı. dedi, . .ı. I i' ...... I- ¦ faı-la ırkimi ........ bıı iyin aıınunu Çabuk an!-.: ı •. dil yerine el kullanmak lahmetlnden biıi. İncinmek Irlihrtlndı kaııdlnlı koruduauı. Şimdi bizden b*kl-. . . hl imalı ¦Öyl*ylnda el- . gdeerh birşey

ia* yapılım. — ll.ı.ı birşey. Mademki Sevinç Hanımla huıuıiya'inîı vır, ricımı kolaylıklı yetine getirebil — Sevinç Hanıma alt ' . h'z-met mİ îıtlyoeaunuı 7 — Evet, bu hanım kıt, dön sabah buraya gelmişti. Evde hlrm-t-Çİdt yohtıı. Burada, Klmran Beyi rduSu şu koltukta yer aldı. Beni utun bir münlkaşıdın sonra ıı.ı.ı kandırdı, bir . .it yıldırdı. — Seaden bono mu aldık. Na bonom re kaç liralık 1 — Bonn filân d*|il efendim. Bir arnrt, bir taahhütname, şimdi Onun al çan talinde bulunan bu senede göre hen. onu ıttmeta ta haıkatım atrmemeft* mecburum. '. -..ıir.ı kendilinden aene dimi alı-oıı, bani üıüıılüden burl Adil, hiddetinden hıphırmın keli İdi ı — Talan !.. diye batıldı vt ile in d İrmak İller giU elini kıldırdı. Iliı <.ıi. kolunu yüıüne götdrerık tahıflut tavrı atmakla beıaberyal-vırır gibi Inlıdl ı Devamı vor Teşrinievvel -ZAMAN— Şarkta ve Aksayışarkta Bütün Arap matbuatının dili bağlanmıştır! Yalnız Amerikada çıkan Arapça gazeteler hürdür BcyrutU ' 'D Savtuühra gaıetesİ, Arap matbuatının ancak arap memleketleri dışında ¦erbeat olduğunu anlatan bir baş m azmaktadır. Makalede şunlar söyleniyor: "Arap matbuatı, kendi ör yurdunda zincirlerle bağlıdır, Arap memleketleri naaü yabancı tahakk tabiıe Arap matbuatı da öyledir ve esaretin her zilletine katlanıyor. Mısırda gazeteler bin bir kayıt altında inliyor. Yeni matbuat kanununun karikatür yapmayı me netmesi de bekleniyor. Suriye ve Lühnanda gazeteler bir kalem cizgisi ile kapatılıyor. Tıınusta, Ccıayirde, Faşta va iyet aynîdir. Filistİndc gazeteler kâh ortaya çıkıyor, kâh kapanıyor. Ne zaman çıktığı, ne za olmuyor. Iraktaki vaziyet, hiç te bundan farklı değildir. Trablusgarpte ise matbuat y ok. Hicazda, Yemende, yalnız hükümetlerin çıkardığı resmi gazeteler var. Yalnız Amerikada çıkan Arapça gazeteler hürdür. Başka yerlerde çıkan Arapça gazeteler hür değ iki Arap hükümdarı arasında Yafa 30 (Hususi) — İngiltere hükümeti, Yemen ı'e Suudî Arabistan arasında muharebe başlamadan vel, kendi mandası altında bulunan Maverayı ErdOn Fmıri Şerif Abdullah ile Kral Ibniauudu görüştürmek teşebbüsünde bulunmuş, Yemen- Hicaı harbi bu mülakatın vukuuna mani olmuştu. Son vadideki müzakereler yeniden canlandı. Mavcrai Erdün ile Suudi Arabistan arasında komşuluk muahedesi yapılmış bulunuyor. Şimdi iki h arın mülakatı ile tarafeyn arasındaki anlaşmayı sağlamlaştırmak İstenilmektedir. Yalnız bu iki arap hükümdarının nerede mülakat edecekleri kararlaş İmlama mı, tu-, haber veri göre İngiltere hükümeti Akabenin en münasip yer olduğu kanaatindedir. İkİ hükümdarın yakında orada mülakat etmeleri kuvvetle muhtemeldir. Bu içtimain birkaç yıl evvel Kral İbttisfuut ile Kral Fayscl arasında vuku bulan içtimadao f arkı, bir Arap şehrinde vuku-udur. Halbuki Kral rayici ile Ibnissuut bir İngiliz zırhlısında I o rü... r. ı. I ¦ rdi. Tacikistan Kültürü tetkikatı "Tas,, Ajansının bildirdiğine gorc Sovyet'ler ittihadı bilgiler Akademisi, Tacikistan kültürü tetkika başlayacaktır. Bu letkikata, İran halkından olun hayal ve kullum şımoıyc kadar ne tarihçiler ve ne de etnograflar tarafından tetkik edilmem iştir. Zamanın takvimi Uranı I ırna İH TEŞRİNİEVVEL ¦ona »ma 77. CUMA Sabah ş | p CeiHil'ülâlıiı KJ*L 25 mniitiı

¦ ımıı Isırık fazla i Bv. »m ad Bugünkü hava ¦a Rasat mırkrıindrn aldı m.Ilun.ıtfı.ıt dün hav, ¦ 761 ı......lir. nıaklık 14 va rn sı 12 derece idi. hava açık slacah rütgeı limalben eteıtklir. Tam istiklâl iste-miyorlarmış! Neue Züricher Zeilung gazetesi Hint milil hareketi hakkında Hintli Mehmet Esat tarafın dan yazılmış bir makal; neşre t-mistir. Bu makalenin bazı kıum-larını aşağıya derecdiyoruz i "Milli kongrede ortaya atılan Hint milli hareketi, bugün tamamile Hindu'lara ait bir iş olup açıkça söylenmemiş, fakat kat'iyetle malûm ve muayyen olan hedef ve gayesi, evvelemi de Hindistanın ecnebi hakimiyetinden kurtarılması değil, Hindistanın yerli Hindu kültürünün i ile serbestçe inkişafını temin yolundaki davadır. Britanya İmparatorluğundan tamamen ayrı ve kil olmağı Hindu liderleri cazip bir hedef olarak görmüyorlar. Hindu'ların elde etmeğe gayret ettikleri şey: tam bir istiklal dr-j I. Gandı'nİn çok iyi ifa de ettiği veçhile "İstiklalin cevher ve maddei asliyesi,, dir, yani haricî tehlikelere k arşı Bri-tanyanın himayesi altında ve diğer Britanya domin yoların da olduğu gibi dahilde ken i kendini idare etmek hakkı. Bu takdirde demokratik ve tamamen adedi kıymetlere müstenit bir dominyon kanunu eaas iıi Hindulara Hindistan'da kendilerini İdare etmek hakkını bahşeder.,, Filistinde yeni teşriî meclis Yafa 30 (Hususi)— Filitt n-de teşriî bir meclis tesisi için bir proje hazırlanmış ve u yeni teşrii meclîsin mahdut bir takım salâhiyetleri bulunacağı anlaşılıyor. Filîstine muhaceret eden Ya-hud Icr bu Meclisin tesisine şiddetle muhalefete devam e diyorlar. Bu muhalefet yüzünden teşrii meclîs projesi az kaldı, suya düşecekti. Ingiltercnin illetler Cemiyeti mandalar komisyonunda bu meclis tesise ra-tı olması vc retmen töz ve rmesi projeyi kurtarmıştır. Proje İngiltere müstemlekâl nezaretinin tastikine iktiran ettiği İçin yakında neşri beklenir. " Unutulmuş Senfoni „ bugün başlıyor Saray sineması da bugünden itibaren "Unutulmuş Senfoni* isminde bir film göstermeğe başhyaca ktır. Bir bestekarın macerasını nakleden bu .film kadirşinaslık ve bil tabiiclrrini muhtevid ir. Hayf a - Bağdat demiryolu kaldı Irak hükümeti, ingiliz teklifini reddetti İngiltere hükümeti Bağdat -Hayfa arasında bir demiryolu inşasını kararlaştırmış, bu hususta l r bitirilmiştir. Keşif heyetinin raporu İngiltere hükümeti tarafından ehemmiyetle tetkik olu nmuş, bu hattın Musul prtrollannı taşıyan borular yolunu takip et-miyerek başka bir yoldan i nşası teshil edildiği anlaşılmış, bunun sebebine akıl e r dirik-mcmi>tir. Bununla beraber İng e hükümeti hattın İrak hükümeti hesabına inşasını İstemi) vc hattın inşasında hiç mesuliyet d ileri sürmüştür. Yalnız İngiltere hükümeti bu hattın İnşası için lâzım olan masrafları deruh hükümeti bu teklifi reddetmiştir. RADYO PROGRAMI 5 İnci Tı srın t «t Kh>. Janta, n.ıo »ı RRFAI.AU IV aı. II.İ5 M'< l?.M Crackr ocariyal. M N.5..11 kavalar. »II Sryaal kasa 2i ı.. ...,n BabırlarL II ı I 8rı-llndtn saldL 11 Münir I,, p kalk Oıu.il."I. II BekorlaT, JJ.lt Barkın .mriaHodVu.f mutikm m. ıs Pin. ata Kht. ı - .ı. \ L 111 m. » pıtk. jcuo --.i-..- «»jo pıta. ».10 21 Vlyaaadan altlın O.w.İd K.baalaıun ...I\ Hlki.naa.li (ahumun kunurl. İS H.fc.ı-ln. 11.10 Kahrthaaa Unuri. Stl Kk.. BİBİ İN 1» et It.TSKaıın-h o.uıl.1. \9M SUaıhaba. .-.i". lun-akm »,« akili nifrtaat. 11,11 "Ar, .-.,.1. ......

77 Y.nl Alraaa -nuallılat. 2J bıkarlar. )),» f..s .i.. ¦ ¦ i-I. u kanar. İl.» McOrnİ.ct.ıı lan- l.lmlLl.f. lDtrr'1' un , ııl (k»a — ....,-].. havalı ll.lt Kbrırl ara. «-mil l.mall. II Ha «¦İhlal. II ll.kr.ln. 7115 Sair. H Da altklan 11.10 PikIhiH (İlmi... I Cı tJI Klı i. PftAC. t» m. ft.N Alaı-nca ı.r,.l„l II Viranadan 71 Kaıujih ı. " ıı 11.11 PUk HUMA - NAPOLİ - BAKİ 71.1* Pıt". 71.Sİ Huaah^ba. Il.lt l.aa Failin - Potlar PıtHM _ lalmll apnrt, laeasti IH Ahi. VARŞOVA. IHI m. 10,11 Iafan-.li ' l I İt,*) KaWr-rouo. M HaM MSİtU. — AMUalIK. «J.10 t>«. ınualklUnln d..an. .. ll.lt mank korner. M» S»'ler. JI.S1 Krhllın I.... -¦¦ -¦ .1 ı "¦ ¦... vc -..r. İldi Dana ¦ AMA W7 aa. Dün geceki güreşler İV.» M .1.- ıl. , riyal. II IJhaıı ¦ . ı.... ... İdari r.d... n.10 N'.aı btrr. 1II.J0 hA.. .anj. I P "Kadın asi. Haftanın yer Birinci ta A i/r 70 Pıtor Kıın.lanl.ııııl, H7 Evleği (İFOrfiyıf, Afır Slavalıatuı D.milriyef. Tllrk lakını 56 Kl!« llDaryln, 61 Yutar, «6 Sal-, 73 Hıtaıyia, 7» Nuri. 17 Maıtafa. afi. Maheaal. Yaaan laktan t 56 K.lo Barla, 41 Saül, 66 fın-I af «İaa. 71 79 Zamat, •7 ....ı...... . ., - Sala» >., . . talnss*| 56 Kala Sıahırfor. «I TM, 66 Daaaaa, 71 Sarks», 79 laavra. 17 Fayer. .(. rfsşyk HutaMkalar*. .... «ak.kada mi.... İd» Rararnlrıdra maadı d&rt Ha.kan OMOrU .,•'<« eeUyord*. Ha milini" aull ayakla •»Irnlıd.htra .¦•¦. mutabakıları trmı.ı ı.ca rdılrn Halk lirkaaı ......... kkt.bl Rreop Bıya. Irndın.n yırlna Cırd-I Krrim br< bir açış nutku aHyledı ve ıporeo. lir., r... . ¦ I. .. ¦ . • I I' M.. ııııı etti f.'m.....¦ ıı ıfflraştıter bılka alkışlar aralında lakdıaı idildi v* t*. kim k"ıı'ıi-ı -rı d ıiı.ıt. iiijitn.fuc< 'Kadın ula......... Bugünden itibaren Melek sine-matında "Kad.n asla untumaı., ¦iminde bir film gösterilecekti r. Bu lilmin mrvıuu şudur: 1929 sene un do Amerika'da vukubulan büyük bir buhran neticesinde bir çok milyonerler illa* ed yorlar. Bunlar arasında "dm Ln-ı.i'i . ısonedeki mil. yotvrr dahi bu-'unoaakt adar. "Cimi., in fcvkaUd* ateyu* otasa-ataa rağmen kırın bilâkis eğ-neceler tertip etmekte dir. Güoûn birinde Cim., ne yapacağını düşün.rken maaanm üzerinde bir paket görüyor. Merak aaıkası İçinden bir hatıra defteri çıkı"'iııını alımcı o^lulıayı .16 neı ... ı ¦. ı l. bir kıla ¦arak ıırtıoı yrro getirm İMİneİ i... r r | — 56 h Humyp.1t 9) BirUle yaptılar. dakikada 1......". . ani t YuDtnlıp bastırdı. Neticede İl. F. 2 K M fi h<

Duglas Yeni çevirdiği "Kaçı İtibaren < kalandı. Dördüncü uİireş—Yunanh Salll ile Bulgar S. kloşçalol güreştiler. Yunanlı 41 saniyede seri bir galebe katandı. Beşinci güreş — VuıırJı Paogofuloa ile 'ı Dr Laka fû-¦¦ Mıuder hakemi Sıdullılı den devam tırştilır. I ı ... ıı ini bir netin ilmik i«In dudUkle beraber hücuma reçtl. Fakaı Yugu-lav ç gü. rcşel, bilhassa Bakemin gArmcdıfi ¦ -1¦ . l — .,.ıı lı,al yapıyor. Nitekim ikinci dakika kala vurarak Hıueyinln kaşının üıtânü yardı. Muaryın (arla kankayeeMigi 'İ"> • ¦¦ ¦ • kısa bir ... . ı . ¦ itin ta-Ül edi-d.. Kafa» aırılaıı Hûıeyİn ycniadın BUruşe I.. ¦ ,ı İlk on dakikayı bitirdiği vakit yine faikı/ali kaybrtmemlşti. Hûaayın «ûtel bir oyanla > n, ..'.ıı çî(ı kileyi takarak II dakika 20 - taşla katandı. Dokuıuncu güreş — 79 kiloda Nuri ile Yugoı ar Jmrt fûreşti.er. Hlindrr hakimi Saip Bey. Gûrrşin bırind on daklkuı bo> yecanua bir beraberlikle geCti. Ne-licrdr Nuri hakemlerin ittifakıyla ve hllkmen galip. Onuncu gürrş — 79 kilodan l'.nlı:-- Pelor İle Yunanlı '/..— -.t gUreştlUr. Günün en sempatik güreşçisi olan Bulgar leııöbeli raklbına karşı iyi mukavrmet ediyor, neti-eede Zamut .nifakla vr hükmen falip g'ldl. Bulgar, yrnıtmcıİBe rüjmrrı (ok alkışSndl. On birinci gürrş — B7 kilodan Belgaı Go.-giycl ite Yugoslav Pil»r gfiraytilrr. Bu gürrş güoûn ro "tı, mülabakıu oldu. 70 dakikanın Kınlında Gorg.yef hükmen ve ekseriyetle katandı. On ikinci güreş — 67 kiloda Maıtafa Yunanlı Stratudakı. gü---llıl-r. Orta bakemİ Bulgar M. Milano!. Güre» pek kııa oldu. bluıtafa 77 ........ luşla l.... ¦ On OçOncO güreş— Alır aiklet-ta Bulgar Dımitriyet ile Yugoıİır Nogl güreştiler. Zavhıiı bir g oılav ddrt dakika i" laaiyede inil. U...¦¦¦ Ondördûneû Güreş — Mcbn.ıilr YuiMnlı Suloa güri|lılrr, l .1. ı Yugoılav. Soloı daha batlar bajlamaı mindrrdrn bafnıab yolunu tuttu. Fakat M ehmet fırast vermeden i. 7) dakikada Yunanlıyı tuşla yen d. Türk lakımı, ilk müsabaka gOnûndr, yaplifi yedi maçtan dördünü tuşla, üçünü de puran hraabilr karan m ıştır. Iı, -. -.- bu (r(r devam rdılrtktir. Çek takımı busabah geliyor Bugün Frnrrbahçc ile maç ya-pııık olan Bohemyana C*k takımı dun (.fi.m.- fdrerkti. FakatÇrk-l reke lirini bir gün ^.-ı.klir-dikleri için bo tababbl konvınsiyonrlle muvıiBİet *der*kl« vr ıaat on altıda maçlar.nı yaptcaklaıdır. "Mihailof„u kaçıranlar mevkuf I ;ı;<;.t yazıyor, iv -in M.i-.auot'un Türkiye'ye .ı . a ı m kolaylaştıran kabahatliler haklımda yapılmakta olan tahkikat bitirilmiş ve snaanun-l.ı r mudafaaİ v*lan kanununun 9 umu maddeai mucbıoce kefalelkt tahliye ed.l.m.melen şarlıle hapır J. ıs jn d» Tevkif edılenten Dr. P Ha'e.-I B. Sli mbef. M tliya Yanef, Mamıl Çolovtki, Yanaki Kaıo-lof. Ivan Co'ef. K. AtanatoC-tur. Diğer taraftan alınan ha-beılere röre. Bangır Hükümeti hartften ve balbana Tirkiyeden gcle.ı tuplara sontör koymuştur.

Durlaa Farbanla D> Larrlta V. "Tüık. aİnrmıı.nda bugündü Itibarrn DuglaıFrrbenka J. ve Lo retla Yong tarafından trmıil edi Un "Kaçak, filmi goıter ilerektir. Bu İlimin hul* .»•¦"¦ atal'Y kası ist. Gayrimu-ış Komisyonundan: Cinsi Hisseli Emlâk Hisseye göre muNo. su hammen kıymeti Ahşap hane 1/8 18 50 T.L Beı oda Tamamı 2-3 E. 3-4 Y 2600 ¦ Kâgîr hane 2/3 21 1134 Arsa 77.50/80 33 669 Kâgİr hane ve dükkân Tamamı 68-66 7000 Arsa metresi SO 60 '200 Kigir hane ve mağaza 11,50.30 65-67 287S Ahşap hana 10/SO 80 129 lyrimübadil bonosıle Ödenmek faere yukarıda evsafı yaıtb gayride acık arttırma suretıle ıst munun ıhaş. etnasıod,,, 0O d0fdüno kadar komisyona tevdi etmiş bolunm«ları laıımdır. JJ vum"uzırÜk »kağmd* eaki Kredi tiyooe Bankası bin-vs.nda müteşekkd satış "ho,ul".P°.d*n evv rak makbuzunu komİ.yona ibraz eylemeleri «im™. Gaıeteel »,i müşteriye ait olup şartnamesi de Bankamı* kapısına asılmıştır. 5V1V, —ZAMAN— H^A=R=I=C=I Balkan Krallarının mülakatı Bu mülakat, Bulgarlarla Yugoslavlılann müna-sebatı tarihinde bir ileri adım teşkil eder iktisat isleri Tuna memleketleri Emtia fiatlerİnin mütemadi sukutu Balkanların satınalma kuvvetini azaltmıştır İki Bitkin Dilli ılr i b»r I lııu ır.ııı-..i ı takriben bir • İli s ..'. ı ; ' r- . arannda H- <" ı ile ba dottluk Geren Mayı I ebi ı ı . Sofıı l-kBtia. ¦ i ba •DM > anıldı ¦uy,1er ¦ Ulara laaııuı.ıra bı i|ina irilin bugünkü Ilalfaı nadlrrn binan Makedonya .blıUI k..twa. har». aiddatU bu tavana ağrıtanla, b. leşUtatıa Rede* ¦ .ftanadı kanaate, gaye. aıj. a «m t a ¦ bifit veemefa (-•,*, a» ha an-afh, Atı kah tan. O b irıa* daha yakia.t.rauk letımajti. II- ı.. kalkılırı K'il Alakaaadıa harsı (4ıi»rh|> doataeı baıaıyaa-tın •ûrOmthte ve bugünkü BalfU njıminln hnklaanakta nl j.nu fAtlırlyor. I1. i'l trııl telgırtalan Ilı Yugoslavya hududu ürarinde oturanla*. II.... aranl ve Malak uhiU olanlar da. mam kalıyor, akadır ki budat bıarlnachi hSyteye hnaaılari laa-r-daSa- Salya maMıh.tı.den anara b. »ariflerde ibassel edea halk.» I ¦ıhıl hürriyeti daha lalla temin adıl mani .1 hudut bldiolrriae manı o, mab lıi", budul Oıaıl eni tru. kiler tealıi hararla ıtınlmııtır. Bu ea-yada, İki memlekel araıındakl Ikliaadt m&n a al lirin •¦t'amlaıt.rılmaaı yele da tut nlm utla». Bundaa laik. Ihl membrhet alarmdaki draal ryohı nhnab.lılıı a'a ç*e alt ilmem da aeae lllhariyle kabul ed-lmü) buluavyor Maiıımn.ıllırdıı hamseme! annenleri m.ml.kaeiariaa aryanrt eda bil...k bari fiti YufauU.yade B.'gır arını.tına k.r,. ı.ıt k olkoaa yadda İt» eeaeoe de tahlil edilecektir. Yugoslavya klik ûme linin Makedon yalılara kartı daha müllyim muımalı tatbik elmeai \-k taild s İçin Makedonya ihtilâl komltenlnla bun. daa aeara gayrı ma«-n faabyıUarina lakrar laılaaaaaı —" olummıynr. Saa aamUkaeaa ... e (1 neejaelıe kn maMytrMdh. İk. memleket eme».

¦kakl aaakaaaebetkrraa Ubaılrtmıaı kain daha yap, la leh balar cakam da. ma metahaua iki m 1 .1 m Anane ballar i tarihindi Mr Beri aekm olduğunda ,„,.». yoktur. Tıp Fakültesi yine mî nakledilecekmiş?! Birimi sahi/adan devam aıdea lefrihhane yıpdatak atmık, lir Sakalda Bıyaııtta Bekira|a Bo-hajd 11 - aarlaekkra üç y«ı Ha ba ........yat aake|a atmak-, ılıf ¦¦ Ba bara.auda I •bhltaaaa HayeWpaaeahvn Ulan bula a.bl «larlae leakl kayratın da her. bat Mild.(.a.| aoylemek hahmılıh olmaa unnadıı.ı. Derlet durupdururken bukadar luıull maarif yaprınmek illerdik. FakUltenin, Hay-darpafadan nakline madem ki bu kadar ehemmiyet veriIIyordu, hiç olmaıaa bu mrıele bir İki aeae iylca tetkik edilmeli, ondan ıonra rerlleeek karara göre yi ne bir ibl araedr, hem de bütçeye barolmakaoı, İti imge Ira inıent yapılmalı ea ondan aonra nakli baılanmalı daytl ml İdi 7 Şamrl 1 ınrfıdllıa paraya mı j-. yılım, talebinin İki medir çektiği •lnrtfterJçHna,l.mAİ,'i vdıt m ek üıerc Elfal haıtahanrtinc kaldır ilmi} lir. Seni ilminde bir çocukta Salkımsoğütten tramvayla geçmekle iken aşağıya atlamak Utmuş, fakat zam atlı-yamadığından düşüp yaralan-OBstır. Her iki kaza hakkında da tahkikat yapılmakladır. Dostluk bir uZora„gaze Gospodin "Hriıto Silys himizdeki tezahüratı icbar edildiğini bilmiy "Solu. da çakaa 'iare. gaıa taamda 3 Ta arkalı .«el "I larihll ve •llrııio S-lyeauf. lavıah k ak.-, laalaae lirama dealByer kl t -Mimi.k.n...d-kl Türkl... ye-. pdahtı İddia idılan takibat İle y-n tarihimlln bazı btlyük günlrrin tr.'ıt etmebliglmis, Türklerin B-..I-gariıtanı büeum clmeaiae naile olmuytur. Bu yort ular ımııdan herhangi birinin tcı'idi, müfrit milli* yelprrıer olan Türkleeee yıal Tür-klyeye mût elynet hunime t-ler doguraeak nûmayl|ler (eklinde telakki edilmektedir. Bu taralın ademi memnuniyeti, bil haaan bilim Balkan mİeakmı rıddett.Jimiıdın eoaıa, blıuo millet ae-rarlISımlrl leylt eden tarih! hakikatlere kargı (uurlu ve tuurauı yaplıftımıı her hareketi tahkire kndar rarmutır. Yalnıı bir ml,al güı-(•relıiH. Şıpka teıahurab re eenU> liri mûnaaebeliyle eAyl '•'^B-TUKda oturan Arlaki efendi ile Madamı, Sarıyerdc bir lanıdıblarına misafirliğe gitmişle e gece yarısına kadar oturduktan sonra avdet etmek üzere yola koyulmuşlar dır. Bu lirada Luka isminde biı mır. un hin mi j olduğu motosiklet son suratta üzerlerine doğru gelmiş ve karı kocaya çarp. Cemil.11 Şarki Avrupa İktısa-ı dıratnıın garilesaıcMaa batlıca f ııhıp. ziraat yiye-^ tak naaaldeleria cihan pey asabil lurıtte da«ane«İdar Eraba [ (allanma m atıma al ankutu k Balkan me ati e* ellerinin aatan , ' alma kavvatial boyana gevşet-nuştır I ta Diğer taraftan Avrupa ta-I P nayi m tanla kellerinden bir çnt >l jamaa mal lııııı. in ılık ve Otarşi ta—ayalleri dalayıaiyle koydukları tahdidat yüzünden sahiro va baambat ihracata git t ikça uıkaaşta. Bu memlekat-lar iktsaadl btıhraadao 6ace n.lh.a-mr» Isaaaca asakeeçksn iek. B agmalardı Ua Ctaaeıu Şarkt Avrupa memleketlerinin vazıyet biraz daha ly.du-. 19)3 yıhnıa car talarından beri zahire va hububat fialları hemen hemen biç dBşmemekta halbuki sanayi eşyasını fiatlan boyuna savsatmak t adar. Netice itibariyle Balkan memleketlerinin astın d atadık lan yavaş yavaş düzelmeğe yüz tutmaktadır. Bu memleketlerin ticarî muvazenelerini k.nd. lehlr.ıne çevirmek va borçlarım azaltmak Içha s arf ettikleri gayretler muvaffakiyetle «İmlenmektedir. Bo gayretlere haç fanla vermeks izin devam edilmektedir. Bîr çok maddelerin ithalâtı en sıkı Ur nzrette tahdit edilmiştir! be i taraftan da ihracat) çoğaltmak İçin elden gelen butun korvetle çahrlraakladır. Ihra-catçamr

prim va tnOkafaÜar ter.lm-eklı muhtehf devir İlerde takan va Klartng mukavalaltıl ¦ htiamıklıib. tayataanlıl ta-dryat ıca-lokhtrı. ceoabl şarki avrırpa ıkhaadl bta.jiaii.Jt assV bım değ.ş.kl.kler , ap.-n.tir. Cihan piyaıalarında toprak mahaulirrı lıallırııııa Juşmetl VC aanayl m emele ktler inde yeni baştan ziraatçılığa cktğru gıekl-meai Balkan aaıaJrketleriai s yi r|y namın an 1 mal ıl ha İlli içia laısm olaa dövizlerden mahrum c im.>t.r Işta bunun içia Balkanlılar mamul eşyayı yabancı memleketlerden aatan almamak kay-,11.ile ke ndi mnırları rçinde bir takam uuayü aflbaleri kurmus-lardır. Sanayileşme hareketi btl gün bOy bir inkişaf göıler-mekte ve geyn kabili naklolan ecnebi aersnayrlerı Balkan me-n-Icketle rıaıa 1-nar iletmen nde ra&hîm roAar ujaamıV I nl'ı Demek kl e skide a sanayici olaa racmk k e ilerin yanı haftan zi-raal .|inıw abltnaları, Balkar ulkılermı aanayıleşmeğa sevk etmekte . Bu metal Ua bUUkta nrai mahaulltıa melodik bir tur ette nizam «Hm» alınman va tevzii mes eleler, da yHktHulmekle-drr. İşte boyleca MacarkOaa ile Yo-goalavyada balı hububat )crıo a daha mühim olan taneyi nebattan ikame elmek işlerine boyuna ar ta a bar muvaffakı ye Ue çalaadmaktad-r. öndmüıJrkı aylar zarfında cenubu şarki Avrupa ¦rmlaktt-ler-.n.n vaziyetlerinde bflyuk değişik r g ör mak ihtimalimiz yoktur ancak iktıaadl vaziyet günden güne ve yavaş vavaş düzelmektedir İşlerin devamlı bir turatta yeni baştan canlanması İçin daha uzunca bir müddet beklemek Uaar r. Tuna va Balkın memleketlerinin baahca ea taçta va abesti oksa AlmaByanan cenaba Şarki Arropa ila yantjfi • . 1 -e 1 aşağıdaki tabloda gölden ge-¦ ¦¦« Rab kamlar ¦ilyan mır.tır Alman yay a ithalât 1934 de 1933 de Bulgaristan Yunanistan Yugoalavyn Romanya Macaristan 6 ay 12.-28.7 13,7 21.1 21.— 6 ay 11.6 23.6 15.fi 23.2 14.1 Almanyadan ihracat 1934 dc 1933 de 6 ay 9.1 12.-15.6 24,3 17.6 » »7 8.6 7 15, 28.3 19.5 Almanyaaıa Cenubu Şark Avrupa mende ketleri y la olan ticareti kendisi için gayri müsait bîr safhaya girmektedir. Kastamonu elmaları Kastamonu 2 (A. A.)— Tatbik edilmekte o'ın elma talimatnamesine g&rc viliyetin her t arafında dünden itibaren el-malann toplanmasına başla n-ır.ı.'ıı Bu seneki elma mahıu-lü geçe e nazaran hem bol ve hem de daha güzeldir, lıtihsalil yekûnu bu sene 5 milyonu geçeceği an laşılmak-tadır. Henüz elmanın piyasan yoktur. çanktrıda buğday mübayaatı Çankırı 2 (A A.) — Ziraat Bankası tarafındın alınmakta olan buğdayların lSgüadc yekûnu 300 tonn geçmiştir, tıkilip, Tosya. Kalecik, Sungurlu kazalar tçileri bergun paıart doldurmaktadır. Şimdiden İki cami buğday ila dolmuştr. Yer tedariki içi lış biraz ağırlaşmıştır. Teşrinievvel 5 Spor Haberleri Lik maçları Birinci devre Lik maçları fiks-türü tanzim edildi İstanbul Futbol Heyeti Reisliğinden: Birinci ve ikinci küme kulüpleri Birinci duvre Lik maçları flkftlûrû

Tarihler 5'Teariniev»el 934 12/ .. W „ „ „ 26/ ...... 2-Teariniaanl 934 9.. 16 .' 23 „ 30 ., Birinci devrenio aonu. 7-Kanunoevvel 934 Şitd haftan üçüocD latfıve. 1421- „ „ Birind devrenin tehir maçları için aralık. 28Ikinci devre 4 kânunusani 935 Şild hafUsı (dömifınal) ll.s. W ., 25 ı. 1 Şubat 943 8 . >¦ I İS . . 22 / Şubat 935 1 / Mart 935 T aklimde Fenerbahçede Beşiktaş ta Şilt haftası GS. - la Sis. - Ve. Bet. - F.B. Bb. - Tk. Ka. - H. Ey. - At G.S. - Beş. F.B.-S0. İS. - Bz. Tk. - Ey. At-Ka. Bb. - An GS.-Ve. F.B- - Bz. U.-sa. Tk. -H. Al. - An. Bb. - Ka. Şdd haftan ikinci tasfiye Su. - Bz. F. B. - U. Be«.-Va. Ka. - Ao. Al. -B. Ey. -H. GS-SO. F. B. - Ve. Beş. - Bz. Tk.-Ka. Al. -H, Ey. - An. GS.-Bz. Ve. -U. Bea. - Sû. Tk* -An. H. -Bb. Ey. - Ka. CS. -F. B. Bz. -Ve. Beş.- bt Tk. -Al. An. -H. Ey. - Bb. SO. - Ve, Bea. - F. B. cs.k Ka.a Ey. - <AU Tk. - Bb F.B. ta. Iı. • Bz. G. S. - Beş Ka.AL Bb. - An. Tk. - Ey. U,s». G.S. - Va. F.B. - Bz Ka. - Bb. Tk. - H. Al - An. Şild haftası Rnal Sü.Ba. Beş.-Ve, F. B - Ir. Ka. An. Er.-H. Al .Bb F.B.- Ve. Beş. - Bz. GS.-SO. Al.H. Ey. - An. Tk. - Ka. Bea. - Sû GS..Bı. Va. - I. Ka.Ey. Tk. - An. H, - B b. Beş. ¦ Is. G.S. - F. B. Bı. - Ve. er- -i Ih Tk. - AL İL - An. İkinci devrenin sonu..... 8 Mart tarihinden itibaren çaktır. .kiei devrenin tehir maçları yapdaNotı 1 — Birinci devrede tehir edilen vc fakat birinci devre ikinci devro arasındaki üç ha ftalık boşluğa sığdırılamıyan maçlar kalırsa bu gibi maçlar ikinci cfcvrtmin nihayetinde yapt irde ikinci devrenin tehir maçları aıra ile bonlan takipeder. 2 — Birinci kûma kulüplarinûa A, B ve genç takımla rı fika-türde yanlı tarih va sahalarda ayn maçlannı yapacaklardır. 3 — Bu lıkıtnrdeki ikinci kuma maçları A takımlarına aittir. 4 — Her haftaki maçların man şudur: Birind Maç Birinci küme genç t a kısalan ikinci Birinci IcÜidc B _

ÜçüoçB .. inn.ı küme A DordûncD „ Birinci küme A „ S — üçüncü kümeyle, ikinci kümenin B takımlarına ait fika-tllr ve sahalar ayrıca bildirilecek Kullanılan işaretler Fikıtürde kullanılmış olan kulüp işaretlerinin karşılıkları şunlardır: Al.Bc,.F.B.tltAltunordu Beşİklaş Fenerbahçe Ittanbul ıpor Topkapı An.Ba.-G.S.-K.-Vo.Anadolu Bb. -Beykoz Ey. -G.ıaray H. -Kasımpaşa Sû. -Vefa Beylerbeyi Hilal Süleymaniye ¦- V Bugünün Aşkları la Milli Roman Fakat yine kapik kalırlar, da ana eheem Saâm Be-inin Iı tapkı bar ballık gibi ebet cenula. Deaaek kl ı.hanı a kayra a I*, la pıfa ..l bâr mfl-:Ü, belki da var. Bülent, lik bir belime aUyliye- Tuhaf I - Belki takar, lakat atabek-ki igreac, Bea va arkada*..^T./'"Joa** kâ^t'o^ Oadandıg:., ,e.«e.« daaaa.rık Tefrika Na: 31 •ahipalı Mı kda>a|ıa aramaıda laımeeını trhlıh.ll bulduk, bıadi-»ıı. ve ia«i|«>| -ı ¦ h n-ea.gi.lt tehlıh.ye karşı haramab mhta-fc. beriye hala. galat. Skaaaa tiyeıen^ala aabeMai nalarUasraa. agnaa dasaa bahha-halan ,.|«mk İçia alşlırial ,.. reıkee hVabtar ıtbaı çahyarde. mam -ni-d.ki atbümUtl karıştırıyordu llulral. yutkunuyor ve daattntiTOrdu. Adıl bay tuta Ur an behladlbtae anma earnaı — Sdılerlml lürumu heder acık t Katta o faaaepeaia »aeriadeu hal-y kap gtn...... gtttihtaaı »arı. at.. da ataraa btr batkım 'mlaud.. k eti ve eML ki —Tı bela mada, ahi | de Kahırlının had a» ita e ha nh1 eetanahte |k« itte Bık n daman a I ahfam bu g ar «ah Un. t. kl-n [ (imdi tıhrar hatmet gelıaır. |ia; I. ku aaıar.nda nldukıa beıkuaç hır nakil almakta ML a. RiharOa yloa mataaS reçkılı „ •¦¦ ¦ • - ba|ını büyak Mr dlfahalla , ı ¦ m .lıi. devam adneh aordu. »kl: d. — Madam İlimi.l de o aksam ait i a gıaç matmeııUa baı aba e ç«rn hıp gittı*ı hadıa mıdır' —tret. pa MKıyd Ribardn -hayal beyun m hagıaı ha|lamı|lı. Aynayı barafaıp ¦M (VırteaMDı dOndO, .!Be — Pıhl beaim ava yapma at. ia— • ,.....-.' B-,lı ...... •»tal yarahmım dehası abıBrT *• - Parts emniyeti .a.—,,.—i, *mıahm aleti taharri kaaaleeei M. *^tHaao| burada f£ha) t, hataaeyor. f, J Hll p'»" \ (llılıl 'llii ıı , " Uriannıa ea ¦aktetlH va aa ¦*¦> rudur. Siı farndhıini pek iyi t.nır-mnıı. ı..ır>ıı bir akaam kendialla beraber liı'.n eviaiıd bulıi ıı m uttuk. rılhakika M..ı, ¦ |Ribırdo| nun maruf kiaueleri fırıal buldukça yemeğe davel etmek adeti oldu

u •Ayleml|tlb. Londrada İken Mr ker-re Müıyü (Haoo | nun bir If İçin oraya geldiğini haber al ruı, va bir doato vatı ta aile. kendilini davet et-tirml|tİ. Aynı gün yemekte MOayû ı'. rı"m Ii de bulunmakta idi. Ifte İn,-.iıi mahınditiFranautabaınkomlterint bu tucetlr taaımn) idi. Rikardo sordu, kl: — Peki ıl ıll. yu tanımamdan aa çıkar T — Kendisini hamtu gidip gâr-mrraırı riıa edecektim I — İyi amma brtyla rnııdrgil, aırf tatil vaktini geçirmek için gtlmlftlr. İki gün evvel buranın bir gaıateal re. lnl koyarak Mü ay D (Hano) nun bu tene yıı meıalmlai ' I '-< ı ¦-¦ latlrabatle ge-(İreectlnl yaım.|iı. Bdyle ifi olma-,nı. (mı kınd Seti ı ye alt bu üjla inişli olmalını rica edıblUriı i anneyi 1) oı um. (Verlrmll)in genç kua bır|i güılerdlgl bu İtimat Müıvü Rikar. donun kıyreMnl mucip olmakta idî. Halbufai gaıatanln verdiği talaillla natıran < Seli I nln bu l|t* alakadar olduguaa hiç güphe yoktu. Dedi, ki t - Deeaek Müıyü | Vı.tımil I biıtat ılı kandlnlı Matmıtnl |Scli| aın peşine böyle Frenin tabıl n teki ve mablr pol iıinl takma t an ç e kloml yortunu ı? (Vtrttmil) bDyük bir mey illiyetle iak mildi «dm ferli d., y«ıfl>den hakikatin çok möteıaıir oldu. Jıı grSıünlyordv, dedi, k, — Vm.I. ılı de mi (Seli) yi iDİlerim addediyortunuı ? Krndltinı bir kere güldükten ve tanıdık ılı de ml nıOcelm olduğum bir m.. ,ı Ih ıı". ' I ı I ¦ 1 >-' m . Zabıtaya galen bo faanaat hiç almana ¦ .r gelmemeli İdi— — Ne dedialı ? Zabtla da ba kına ¦ ¦ -.m ı '.ı; , kantatlada mi? Bunu niceden bİtiyorıunuı ? Sabahleyin gateteyl okur obura», derhıl madam t Duvre ) nln ikamet ettiği (Pembe Ko)k) a koştum. Zabıta hee laıatı lygal ılrnif. klmaenin Içıriyu gîrmtıine maıaade ılmlyoılardı. Yalan kapıdaki adbelçi peÜa ile konuttum. Anladım, ki iıı-ı.iı labıU (SeUlyi igte gerik addediyor. Rlkado odada a»agı yukarı bir m Addı I dolafiı. Soma gelip ( Ver.-ml I İn ouu.ıdr durdu. dedi. ki l — (VeetcosiO. beni dlalaytn. Sila bu kıt hakkında bildiklerimi, d U|ûn düklerimi anlatayım. Evvelki akaam ben keadlaİBİ anla yamana gelmeden yarım mat evvel gaılno-nan bahçe^nda güedSaa. Orada gelip Mr kanepenin Öıırine oturdu. Gayet aaabi bir balda İdi. Kafiyen kaadina malik değil gibi gorüııılyordu, belli idi, bl oyunda kaybetmişti. Bu Mr I Ondan aonra gefinoya avdtl etti. Silinle baluıi<~ B,raber oynamayı tekli! ıtrlnls. Devamı var I-BrÜt f • rl 5 — zaman — İsveçli misafirler Ankaradan ayrıldılar, buakşam şehrimize geliyorlar AKe, R.. Al m Birimi Sahi/eden Devam II. babaBU Yûktlk Kr-. ı OhtBM .» mlehkrkai •ayal. akta. Alla — I I rV—~. b, ı*n| ,..ıı(ı». içiyorum. * Gaıi Hetrrtkriain bu nutku ıçindııeçrn Türkçe l,l ««İtrin * ¦

m.nlıra Franaıtra m......rı tunlardı. , ru.hc. Oımenhca Franaıı.a l-Toket Ta* '«>-,.. h ¦ ,. *—Kıvaaç tcvh •-L-. ı ... aVı.a S—Yanhu *—U.ku > İta*. U...İ laailfl U «ıl. .(.. demlik hüner araaca ¦—Ala» taba domaine 9— MM 'adini oualıte 10—DtalO h.dar aıılanl II—Yall.- nurla eclatanlı »klı I?—YA.- ı..ı fartıa •Wrn.li aace.tr a taı qualile tcut IJ-Û-UK lt-B.Ua. bitim nen 1 v y*r V . ı» n ff t (fi t ' ı İt—Ala, eeddanl 17-öıUV «BTan 10—it* lam.* l'i-lıe. sahip M—Ha ruh buıur traaauiUtd II—OnOıaae Irrakkl peagıea Zl—Uygunluk ahenk, vifak rencorde 11-Kıldac. amil f.ct eur il-An.kl.n. hasırlanmak .'.pp.iU, raah n-BeTael *aA la na*. »-Of-. 77-Sayûn.O »-Canim. 79~F.rk .0.mek 3O-C0c II-Ûr.10 17-Gn.enc M-taenlik ]>-r0aAn habbet refah gen.tbk pru.per.ı hükümet ieea regoer elmeh bu net I..... Ş.nl, aaad.t bonhrur bar, -il ehaleureua uhhat aanl. adi a«Ue vekahl Hazretlerinin cevapları Anhara 4 (A. A» — İsveç Velıahl. F.hametli Preua Gaetav Adali Haırrllerl R.i.icAmh.r H.ı-retlrrlnln nulı.klanna |u Bulukla mukabele huy ur mu alırdır : "— Kei.cûmhu. Haırclicri, II.,. maltı lı.tç kıal, İta ar etler i. alam ra hi„.l benim h.kk.md. 'j iaai| oldulunur bu derece .-.imli aailer-olarak, ıalı «.Veri. benim. Tür-...eh b*,uk bi. Irvhk siye.el Hıhk.a.ı.ja gnater^an aul nml. pek >.,milli b .... hat, ı aramadı kıyrel rdt-y oktur. •e taah. aartl» abımla. ..mt.k.t. laeimlı .,., . .... malat.kt.dlr. Bu gara laa ancak Uıikran halınan fikri ra tkllı.dl ı .. tnhi lafına muta .4- ederek olan ¦ulklUr. E(.r bu ,ayeye vuıul k.ktl ulur va dOnyada İtimat yeniden

hUlOm tOrme-e banlara. iki -nü.. ara..nda daha Ubiİ har Uca. •tir avdrt Um t edilebil ir. Idrtüye Iha L.ac har atdua. nan *- * '- bcarl Kadrhım. kaldın, tr youi Iur-klya ala Bay ilk Car.ai tat* detiritte! al n aıhhatiıta va adi, cesur lark milletinin aaıdrt »e refahına İcarlar.. ., Yıenahtea anma, parlak bir ha-bul rrııaı olnıu|lur. Vûh»ek ziraat enstltü-»ortde Aabara * (A A ı — ı„... Veliahlı Preoı Güslev A.l.lf Hazretleriyle levceai nt hareratı refakat tc maiyet, knedcki ıcvat Üe bugün (du.) aaat 10 da Yüksek Ziraat can111 iıJı" r ı (i ı lOQLj!**.rtijr. Prena «a prensesler haıeratı enstitüde Ziraat Vekili Mukim harla aaılitü rektörü va umu-m. ka i tarafından kararlanmış, iki kn talebe de prenseslere güıel birer çiçek ılrnı. I. turımuı'a rd.r Rı-I. pı ... 'esorleri olduğu balde bahçede yar .İmi, talebe büyük raıaıf... Ziraat vekd. Uubhs Bey <nı ütüaüo Türk ve yabancı ledras oıu.ları . Veliaht HamUerıne takd.m re veliaht Hasretleri ayrı ayrı her birinin elini sıkmak suretiyle İltifatta bulun mu ıtt rr. Veliaht Hazretlerinin alâkaları Hasretleri Rektörlük ra ItttOpkıaryı kütüphanede gcVdûkhrri a elıretleB dolayı takdir Ur-rin. ...,a, ederek bractea de birtakım kitaplar hediye edec eklerini aöylernİtlerdir. Enıbtü mUırlerini geldikleri esnada Prens I!..-.elleri pamuklarımı* hakkında iıabat almışlar. Kas-tamonİ beneririyle mamülitı-m telklk eı.e^.ıı.-... ¦ Ma» vc uK asilda . eIiten um ons yaasra-I .. böyuk bar takdirle „.„: mitlerdir. Prenseslerin takdirah Enstitünün konferans salonunu müteakip Uvcc usulü jimnastik a alonunu gezerlerken Prenses Luiı ve Prense» logril haıeratı dağtporlan vesaiti ile alaka dar olmuşlar re talcbcle-rımııın geçen sene Uuldağda Ski ila spor yapmış olmaların. «•kd.r lardar. Mı m lirlere verilen izahat NebaUt uJah ErastıteaOada yurdumuıda yetişen .«,.ıl; hu-bubalın mükemcoeliycti va tU-lünler ürerinde yapıUa Heru-belerle bilhassa alakadar o lan Prens COstav Adolf Ha., retleri müteakiben an.loml, pataloji ve pararilolojı cııatıtli-l'-ın. gcımuder .e bu lerda ate-leke-u-uc kavran kaılabklan re buaiar üıcrirade yapdan araabrmalarla yakıadaa alikadar olmualar , bu araftrrmalard ao alman neticeler hakkında kendilerine verilen izahatı dinlemelerdir. Velİahl Hazretleri enstitüden ayrılırlarken, vücuda getirilen bu müesseselerden ve bir sena iarf.nda batardan islerden dolayı yüksek Ukdiricriai İıkar etmişlerdir. Hızlı terakki Zuaat vekili Muhbj bey, Prens Hasretlerine bu kıymetli takdirlerine kırp t eşekkür el-mif re eski zamanların ihmallerini karşılamak için fim di çok hisli yürümekte oldu u suretle uıun seneler sarfında yapılabilecek illeri, bu İtibarla çok kıta zamanlarda başarma ta Olduğum uru suylcrnıjl . VelUhl ve prensesler Haıe-r.l. gel^er-de olduğu -ika. rn.1,1 , p.-.leıc.le.; .e lal.be-Irr.M.ıı terahıiratl araı ndt rnatitüdea arrıhuasUrrkr. Ziyaret hatıraları Prena Gfiatnv Adolf ı tellerine bu liyaretlerinin bir hatırası olmak Üzer e en t tı tünün muhlclıf kısımlarına ait reum-kep bir albüm tak-d,m rdılıdıgi gibi Prens Hatbitrat makîneılylr enstitünün »e profesörlerin emlerini çekmisleıdu-. Gazi ve ısmetpaf* Enstitülerinde Ankara 4 (A A.) — l< Vebaht. ile levces. Luuj vc keHe selcri peeraaea la. grit kaıeratı bugün inat, II de lametpata kıı enstitüsünü ve saat 12 de d aıi enstitüsünü germişlerdir. Iımıtpaıa cnttitUsDnde bir aaat kadar kalan prena ve prosesler atı mektebin her kavmini germişler vc kendilerine talebelerin benüı p,,„m., olduklar, past alardan ihram edu'aaattır. Preraı re preascıler p* ılının müaemmelıyelindea dolayı talebeleri ir eylemlilerdir. Gaıi terbiye enati-tüıünde de yarım saat kadar balan Veliaht ve prensesl er hazerat. enstitünün bilhasıa beden terbiyeci kimde alikadar olmualar ve tıvcttc Uhail gor-müa olan muallimlerden Niıa-mettra Bey vc Zebra Hanımla hrvec hsaoirle görüşerek kendil erim mektebin mtiıamıadan doUyı takdir etmişlerdir. Veliaht Haıretleri enstitüden ayrılırken amit Sadi Beye, böyle muallim yetiştiren terbi-yevi bir müessesenin kültur aahasında büyük bı tler gö-raceğini aöyhyerck bu ntOcaaa-tenin Türkiyenîn ilim hayatında fa.dalı ve feyizli olma tensea-susiai İıbır buyurmuşa,dır. Vebaht Haıretleri Gaz. Liae-¦I kasmını da gezerek vc telebe ders halinde iken bir sınfın ken di makinesiyle resmimi çekmişlerdir.

Prens Cfistav Adolf vc Preo. sesler Enstitüden ayrdırlarken bütün talebeler tarafından al-kışlanarak uğuraJanemalardır. Gazi Hazretleri serelıne ziyafet Ankara 4 >A A ı — İsveç u Pr... Catlar Aduit Haıretleri ¦ .rafında, bucau bveç Orta Elçil.l.nd. K-.ti' ılmlı-r Haar.tl.rl aa-rıfıaa btr uyafet vreilaûstir. Bu ¦iyatatl bir kabul re uni tabip et»ı,tir. Ankaradan hareket Ankara 14 (A A.) — İki ..... amberi Reiıi'Umhur Hairetl*rinlo honukUr. olarak ,.h-.m.ıd. bulun-¦-.ıı. olan lıveç Veliaht. Pıenı OaaaM Adolf Haıretleriyl* . ve Pır nar ılc t rtrluicllmhur Hau-etlenyur B. M. MmM reiai Katına. Baıvchıl l.met Pa|B'ar haıeratı va Harlelya ¦ekili Te.fık »Üttü. Dahiliyi »kili SDkrO Kaya Beylee ve Ankırada bulunan buyOk ve arla elçil Kıyaırlicûmhur umumi katltri v.klU M-.... Rııa. Hariciye umumi kt> istanbul borsası kapanış lıalleri 4- 10-1934 çekler k.,...t| LnnaV. ali H- 7İ Ne.-Yarfc 0 W0*îı 0."»1 Pariı lî-t* 13M HUaua »™ ».ÎT tlrOhml un Ma» Atina 8J.4S1S Caauvm 7.4M1 7.4M7 lafa. Amet.raam ı.ı 7M _ hm 19,0» an btohboim 3,146 5,140 Viyana 4.H20 Madrit s« Mili" Brrlin ı.«s _ Varrn-B 4.» Budapeft* ÎJ77İ — BOSua* 7»J*» — bVkjral 54.74S au Yuk abımı — Uaubara Tahvil ve Senetle. vo t fti.ii mı tkr.mlyell (t,,.ol) 00 7,t l.ıdl Türk Unı lah.lll I AuSal* n t»ı, 11| »n» »J Irnll r.,-0 Trarat »y Atılla tlmrat. A. ı- - ¦ * ...IJ,,.... . ¦ Açıh, Hapını «7 •7 29.4S 79,40 4S.70 4V0 — _ ¦m — — 10 10 IMS 11.05 ktubf Numan Rıfat. Mubah. ala,. Kumandam l.mall Hakkı, Anka.a Vali na Brlrd... r.,^

N....I h... ler. Aakan mevki vr raır.keı K-¦¦aaa.lın .e Emniyet UandrA (Wy ba,u h^tm.u)lar dar. Tetrlda Afat Mır m.l.tı. IIB. M. Meılİaİ lelri •. t' > t ¦- - ¦ M....... , Hariciye .rklll.iıi. *. Ankara Valili Nevtat Beyin reflkalan 1,.mm.imdiler hııır bulun. .......-' ve Prenıeıler Hııırıtına Utar çiçek daasati ...millerdir. Veliaht llaıretleriai gatOrm.hı. ^^r'^^Î-'t. trlMTO—a İÇ-ada bûyOk k.....klan ufu-lamak İçia rar almıı aUn kal.bu.ltk bir halk yıgı- a butlarla Prrıtı re Preatcaleri Misalirimiz bu sabah bursada Kelaİcûmhur Halr.tle.i konuhU. rını uğurladıktan sonra Ittaıyondın ayrıhrkea Ankara duralının İç va İd yrr almıı olan halkın coşkun Blbıtlan ile «.Iralanmışlard,.. C-taya kiaecehkrtnar. * * misalirler bu akşam tahn-mizde Veliaht Güsta. Adolf ll.ıretla-rlla »fikaUn, kerimeleri Prenıe.-ler ve refakati.rindakl ıt rat İmlim ..l.ln.iı olan program mucibince l .... . öğleden .on.. Burtadan Yalovaya lor.rklrr ra Yatmadan yatla aehrimiıe tekcıklerdir. Dün geceki güreşler Birinci »ahil-den devam 10 Prlar Konttan! Inol. 07 F.vlaıl Grorflyaf. Alır blavetıth» Dımitrlyef. TOrk takımı ı S* Kim lilaeyi-. 01 Y.mr. M Salm. 77 Hû...... 1$ N*ri. 07 M-t.la. aa» Uakmet. Vaua nkırnı: ta Kd. Bmm, öl Sal.ı. U P..laluasa, 77 Zaharya. 79 Zaatut. »I Stratudahıı. a(u- Sal... Yufoela takımı | 5* Kilo S-aberter, 01 Tat, H Daluka, 77 Şeriat. 79 janea, 07 fıtar, aft.r Nagl. MOıabakala... m. dakikada .mtlaı edan Romrnleıdra miadı dAet Balkan milleti lal.ıık adiıard. Bu railteüee.n mitil ' maralar. ayakU nmlemldıktea te..., .M-kakalan açmaıa - .. , ¦ H.lk Fukam mmi kat,M Reeep Beve-l.l ... ,„„. Cevdet Kaeua bey kr açı, M(k. .c,l.d. „ lara ¦»ratrakiyet temeeatl eli. MOteıkıbe. fareac.:.r h.lk. .1. ki|lar ...... lahdım edildi ve takım kaptanları duruat,............ çılıtacaklarına ymın eltikr. GG.at.ere saat 21,40 da ı...... dı Birinci f0rr,- > ', , Bo.lJ, Varoşla. Suebe.fe. guratHIar. Ha r Mıh.... Iı Bulkem Sadu.lab b.y. ne denk iki rakip, far yava| ya<a| fıikay.l, raki¦tl. «t,. yat.ıea yapmaya batlamıtt.. Bonn. W nn uaiytd. taraanC kol''.p'." .arak sırtını yere (ctirmtkl. Bd.dU I . I...... , - M kiloda Tflrh '..,.„> 93J Balkan tamplyonu Yunanlı BlrUe yaptılar. Dordun.O dakikada Hüreyin ani bu hueflmTe

Yunanlıyı bastırdı Ketlcıd. Haasyta, Fa.k bir a0MHtra bakemleria ıiufak.le C-.S-M Kilodan saela 1-----Tat bk o- dakikada her.ba.htk b.1... Yatar uma boylu r.hıtu-a karı. beklenen tefevvuku ı. ......,. Kurayı kaybeden Yatar alta yattı. Minder hakemi Idıum.uı Inkllalırla lfi."ft kredili için gür ler de halktı çok sİnirlrnmitlL Son.ntu d,..l dakikada da bir netice alın-asalın tı Mlklrdı. Nrticeda Yasar Irnn ittilakile ve psvaa katanda. I t..e\>,û rûre.-Yu..ak SaM .. b.\.r S. M-,,.l t—*»". Yunanh 4» aauiyrd. .... l-r f .l.b. P— lasVÎ bale 'üîoalav D r.stiler. Minder bakimi Bry. Oyun çok .ir. ı . ı. lavın daha atak ,ı e , yor. İlk on J.: ... . ... ı rlı tefevvuku altında uecli. İkinci ¦i. ...d. ilk anlarda, anara ....... lav.a aeleai %„...„', bmdıı Iİ,ikiyle lat.t.a. Y.,..la. O. n keeaadk. Ou aakJubk bir Altıncı Garca — C> Mavnnno* r-"l«l" Orta kemi Yunanlı M. Vebuu. Bulfar I..-,- enk ırrt başladı. M.m.f. Sai rn Ur dakika dSrt laniy.d. tatla k.ı.ndı. Yrdlnei Cûrr, — 71 kilodan Yunanh Zahaıya ila Bulgar Kari ¦Or-ttller. Nellcrda Yu.ank İki dakika 45 laalyrda tutla gallpSekiline! Cüret - 77 Kıluda Hiıseyinle lastaat d.i|lıl,r. Hîtr.İB ırrİ bir netin ¦İm. k i|ia düdükle kar abur hUıuaıı (•çti. Fakat Ynun.lav ı.Mn bu afl"|... ailhama hakemin formrd.ai dr .,, |.nrl Niteh.m ikine! dakikada bu kala vurarak Haaeyur-a ka|aate OarO.O .ardı Hamym laraa kaakaıb.H4ı teta km. bar avadd.ı i,.. Kİ rdt dKafaaı rkkutyto y.Mndau aOrOte bashuh. Ilh dakıhay, httirdifi vakit yine la,k.y.li .., bet-emıtu. Hâm,.. aUı.l bu nymU. Yurotlav. eif. kıkyi takarak II dık.k. » asniyıd. U,l. h.ı.nd. DnkMU.ru ..ire, - 79 kiloda Gûreıuı bırıaci oa dakika, k» bir berahnlikl. (.(İt. Na--i bakemlr..,. ıll.f.h.rk !•¦*> bWW.r Prlor " " harf iyi muk.v.m.t emyar. -.11-«a> Zamut Ittıfıkla .. huk— ralıp ,.ldl. yrnrlmrtln. r-lmm çok alkilindi. On bu.nci v. - - »7 kılndin Bul,.. Go.B.y,f ile Y-,o.ls. Plter t .....i. , Bu |ûrr| gûnûn ea tatut m0. tabaka, oldu. 70 dah.ke.ta »nanre\<r.'.airfhik-~'**h-^O- .ki» ,-.rı - »7 hlkata Yanuud. Su.t^dakı. ,iOr-a » GOre, pak kua aldu. M^.l. lamyedc Mala ka.ınd.

On Oeöncu |0ret- A|.r -kl.ı. ı. Bul,., h.,ı, \ur,,ı„ No,i ,iireıtil<r. Z.vkd. bir ¦».asim »n. lıv dort dıkıka 40 mniy.de htJ. ka.t.l. OndÖrdÛocû Cüret atta» metle Yunanlı S.-l« ,-ı.tlilrr. hak.. YaamsU*. Snlo. «ab. ha. lir baflaat» mındeedra lafnah ı tnaU ye.d" li-k ı....... .Ih BaBa-kah. (S, Mada. vaptıtı redt asaçlaa afcaaal hsam. .cûaÛ da puv.a h.a.bua kaGaVaslara bu ası— add.rb* tir. Çek lakımı busabah geliyor llıjiın Fenerbahçe ile nıaı ıı-pııık olan Bobeanyan. Cak lakın» ler hareke Itrini h. dCn »ehri-.ı:teiecehuF.k.tt;ru-ıi btr fûa j...klir. dtklrri irk. b. ubaaaJ kM.aarai. t metle muıaıaVt rar-r-kk. vr aaat an aloaa maclar.aı yapacakl..aW "MihaiIof„u kaçıranlar mevkuf "Utro.. gaictcai yasıyor; ıvan Mıhaılol'un Türkiye'ye ilticasını kolaylaflııaıı kabahat-lil yapılmakta olan tahkikat bitirİlmn) ve mataun-lar müdafaai vatan kanununun 9 uncu ma dde» mucibince ke-f.l-l'e tabii ve ed-le-rmelerı sartû. hapacd. mi,'r,d.r. Te. kif eebleaaen Dr. P. Baderaf. & Stimbef. M L,„ Yararl. Manol Çosonk,. Yaaa ki Ka.a-lof. ıvan Go!ef. K. \- ,-....t tur. Diğer taraftan alınan ha-betlere göre. Bulgar Hukûmcli hariçten re bilhassa TArklyeden gel e.) mektuplara sonsör koy muylur. istanbul Ziraat Bankası İst. Gayr .mübadiller Emvali Satış Komisyonundan: Cinai Hisseai Emlâk Kuşeye göıe muNo. su hammen kıymeti Ahşap hane l/S 18 50 T. L Bc| oda Tamam. MI MV 2600 Kal;,, hane 2/İ 21 1134 Ama T7.50*) 33 669 Kas-ar kaac re dükkan Tamamı 6*66 7000 Ama metrem S0 . 60 200 . Kagir bana re mağara 11.50/30 6S-67 287S Ahaap bana 10/50 80 139 Yüzde yedi buçuk pey akçelerde ihale bedelleri nakden veya gayrimübadil bononle Ödenmek Bıere yukarıda ersafı ya»b gayri-¦ (ilmilerden 1429 tıra numaralının mülkiyeti kapak larfla, eri da açık arttnma eurelıle satılığa çıkarılmıştır. Umumunun ıha-ı... 10/10/934 Çarşamba K İcra edilecektir. Müıayedeyo gireceklerin kapalı zarflarım mezkûr günUo aaal on dördüne kadar komi.yooa vdi etmi) bolunmeiar. U.ımdu-. Daha I..1. izahat almak tatcyeale.İB her zaman Galetada Gümrük sokağında eski Kredi Lıyooe Bankam bananındı mütesekkd aatıa komıayonuBB mür va pey akçalarım dahi müzayede g On andan evvel yatırarak makbulünü komisyona ibraı eylemeler (atımdır. Belediye rurmu ile bu eeu» vergisi, delllliıe re mıııafı laıı.ı ait olup şartnames u kıp una asıla>ıtlu-',Srl9. Sıra Semti Mahallesi Sokağ. No. aı 1425 Topkapı Kürkçü baas Kotuk 1426 Büyükçaraı Büybkçar-Hu., llyas Bodrum han üat kal 1427 Edunekap. Sar. Yanko 1428 Galata Bereketinde Şe.bethane 1429 Koska Mimar Keasaktttia Koska eaddea, 1430 Beyoğlu Kamarhatam Terfik 1431 Eyttp Topçular Kışla 1432 Arnavutköy Araarutköy Ayanofri —ZAMAN Teşrinievvel 5 Avrupada Diplomalarla Musaddak Birinciliği ve En Büyük Mükâfatı ve Zafer N

işanını Kazanan hasan müstahzaratı Tıbbî Müstahzarat Hasan kuvvet şurubu küçük büyük * 1 Kg öksürük Pastilleri Kolonya ve Losyonlar 60 100 150 30 90 Derece halis limon çiçekleri kolonyasile yasemin, leylâk, taenekse, nerkis çiçeklerinde n ve ruhnuvaı esanslardan ihzar edilmulır. Hasan kolonya ve losyonlar' Hasan levan talan Nesrin kolonyası 1/24 1/16 1/8 1/4 1*2 Küçük cep şişesi Cep şişesi Küçük Orta Düz büyük şişelerde Büyük Cam kapaklı şişeler l/B B r. ı» : . n 1/8 1/4 1/2 1 litre 25 40 70 130 150 250 $00 130 200 300 100 35 60 100 200 ile 250 80 130 : . aç* Cam kapaklı şişeler 1/8 -~ m' > » I** n . . ¦ in Kokulu Sabunlar Hasan tuvalet sabunları kllçUk büyük Hasan tuvalet sabunu 220 Gr . 140 .. Lûka ! 250 _ ., Hasan gliserin sabunu Hasan Gilserin sabunu gül Hatan Tıbbi Sabunlar Krem ve Biryantinler Hasan Kremi Vaıo yağsız Hasan Kremi tüp içinde Hi'.ın Biryantini „ Likid .. . Yoğsu A' jön 11, a .. „ Yağsız buy&k ¦ . Yağsız Likid „ . Yağın bÜyDb Şampuan Saç suyu ve sabunları Saçları uıatır, kepekleri ve mikroplan isala nder ve yumu-sak tutar. Haun şampuanı 10 Haran saç suyu 25 Hasan Trihohl saç soyu 125 10 ıs 2S • S 35 10 15 25 2li 50 2S ¦İÜ 30 50 50 75 Tıraş Levazımatt Hasan uras sabunu •ı >¦ Kremi Hasan tıraş bıçakları 10 adet Hasan tıraş bıçakları 1 adat 25 30 IS s Çiçek, Gülsuyu ve yağları 14 2

Hasan Çiçek suyu ¦ ¦ » H » O Hasan Gülsuyu Hasan Gfllysğı halı, saf 5 Gramlık • .10 . ... 1 Hasan Neroli Esansı „ l 1 I ıo l Hasan Nane Ruhu Hasan Melisa Ruhu Diş Müstahzaratı 40 50 60 40 50 60 300 550 75 75 300 550 50 50 Dişleri inci gibi yapan ve diş atleriae ebedi bayat veren ve kanamasını tneneden ve diş ağna mı dskikıtında durduran, dişlerin çürümesine mani olan ı Hasan Diş Macunu Dantos 20 .. Suyu 30 . OrU 60 BDyfik 100 Gayet sağlam ve seri ve nbhl diş fırçalan Nefis Yağlar Kuvvet, sıhhat, nefaset ve lezzet ifade eder. Hasan Zeytinyağı 1-4 Kg. 1-2 .. „ „ 1 „ .....2 , 6 . 17 , Hatan Hüil do Parafin Hasan fıstık öıü yağı Hasan Hintyağı balis Hasan bademyağı Hasan balı k'yağı Tenekesilc Küçük şîşa 25 Gr. 50 ,. şişe M Kğ 1-2 .. 1 2 40 50 75 125 450 1050 75 50 200 20 25 30 40 40 60 100 175 Haşaratı ve Fareleri Öldüren Tayda ritsan 1/4 Litre 30 1/2 » 50 1 „ 80 1 6 _ 400 Büyük ambalajda safi kilosu 70 Pompa 100 - « - n » 60 Far Hasan Fare Zehir Macun 25 ...... Buğday 25 _ „ „ Büyükleri 40 şehirleri ikisi bir aradn- 40 Haun fare Glüten Mamulâtı Şeker hastalığına ve layıtlamağa mahsus olup şeker hasta-bklarında ooo eltibba kongresinin ka eylediği formül üıera tertip edilmiş çok dakik va ayarlıdır. Lezıeti güıel ve çok taıedir. tıp II* Glüten ekmeği B Gevreği Bademli Glüten ekmeği _ Glüten Makarnası 1/2 Unu 1/2 Şehriyesi 1/2 Hasan Diyabetik Çikolatası Kg Kğ. Şekeri 50 Gr. .. ıoo „ „ ... .. 250 „ özlü Hububat Unları 35 55 55 55 5S 55 25 450 40 70 150

Çocuklara ebedi bir bayat vc sıhhat bahş ve tn rretit ma-taallcbi. tath, çorba ve püreleri a imaline yardım eden: 250 (Ararot) (Kornflıvur) 500 Gr. Hasan Pirinç O'İU unu . Buğday öıü nişastaoı „ İrmik ı.ı-ıı unu _ Patates Özü uou Arpa ,, „ ,. Türlü ., „ n Mercimek,, „ IW.-l.r.. „ B. Mısır ,. „ „ Ketaane ,, ,. FoSnaİTt „ Nohut „ „ Çavdar „ YısUf „ „ . özlü unları diğer cav» ,. Brekfast biakütitleri , i, ,. Kilosu Pudra ve sürmeler Hasan çocuk pudrası teneke kulu „ » Pnhet Talk pudrası SO0 gram kutu „ Sürmesi türmcdanlıkla Sürme lüks sOrmedanlıkla büyük Setlİç t cilan gazoz toıu . büyük -n- 4 misli karbonatı 100 gram 250 „ $00 _ Hasan demirhindi hulasası Orta Büyük Muhtelif Müstahzarat Haaaa Granto Penervatİf 6 adet kutu 6 .. ipekli Maimukattarı o distile 1 Kg. şişesile .......2 Kg.. Haun Haun 25 2S 25 2S 25 25 25 25 25 25 25 25 25 35 60 40 30 250 25 10 40 25 40 30 50 100 10 20 35 40 60 100 50 75 25 40 ESKİ FRANSIZ TİYATROSUNDA 11-10-934 Perşembe günü akşamı odan Ilı bar en Saat 20 de yarasa OPERET 3 PERDE Bestcliyen: Yaftamı Terecine eden : Ekrem K;it Tepe başı Şehir Tiyatro m uda Bu akşam Saat M dr Cürüm Ceza Taıaa F. M. Dseloyevaky leaeUmt tdan ı Haşat Nuri Lotalar m . JOO. - .1. - st, ¦ ıadal,a ta, GalıH W Bakırköy İcra memurluğundan : Bir borcun ödenmesi için haczedilen bir adet sekiz beygir -ıı. .'l .I.- bir motor ila si lindir makinesi 934 senesi teşrinievvelin 8 inci pazartesi günü saat 11 de Kaslı Çeşmedn Aki f efendi sokağında 8 No. Notim Dono efendi tahrikatında açık arttırra>ya vaıedlkccğln-dan tal olanların mahallinde bulunacak memuruna mii-acsıt eylemeler! İlin olunur YENİ NEŞRİYAT Hafta Mallanın 26 acı sayısı çıktı. Bu sayıda dikkate değer bir yazı vardır " AbdUlhamıde bomba,, O vel Istaa-bulda birçok Türk askerini mahveden bomba hidneııoi Naıif Sunu ı Bey yazmıştır. Bu bombayı kimlerin ve naaıl attığı bütün teferruat ila anlatılmaktadır. Haftanın bu sayıunda Ser-ver Bediin güzel fıkra ve hikü-yesiuden başka sevimli yanlar da -ardır. Savın 7,5 kuruştur. Gayrimübadiller Cemiyetinden: 20/10/1934 tarihine müsadif Cumartesi taat 14 ta senelik kongra toplanacağınd an mukayyet Azanın Isatanbul Halkevina teşrifleri mercudur. Ruıname: Çalışma raporu İdare Heyeti seçimi İstanbul Belediyesi ilânları Cerrahpaşa hastanesi için lüzumu olan ilit ve edevat pazarlıkla alınacaktır. Talipler şartnam yi görenek üzere Levazım müdürlüğüne, pazarlık İçin de 75 liralık teminat akçesi makbuz veya

1-10-934 perşembe günü saat 15e kadar Daimi !-.:.¦ I.I-I--I-. müracaat etmeleri. (643 6) İstanbul Evkaf Müdürlüğü İlânları 1 — 70 8/10/934 — Pazartesi 71 — 170 9/10/934 — Sah 171 — ilâ 10/10/934— Çarşamba Hayrat hademesinin Eylül/ 934 vazifeleri yukarda yazılı tarih-rde hizalarındaki No. Sır a una göre verileceği ilan olunur. "6410, BELSOĞUKLUĞU VE FRENGİYE VIMlaNMAMAK İÇİN EN İTİ İLAÇ PROTEJİN'dir S0 MS. HEB CCZIHf.DE BULUNU". YAZ GÜNEŞİ Cildi yalını eımerletmek-le katmaz Dokunduğu tabakalarda ko -tayca geçmiyea bir tabım -¦ baroklar; .,. .1 - -, . lebeJtr yapar. KREM PERTEV Kullananlar için bundan endişeye lûıum yoktur. Bu harikulade krem gü -ncşüı ciltte tahribat yap -masına, kat'iyyen mey -dan vermez. BtipV Beşiktaş DİKİŞ YURDU On senedenberi tedrisatının mükemmeliyetiyle tanın mış hanımlar biçki ve dikiş mektebidir. Me anımlar biçki ve dikişi mükemme-len öğrendikten maada ayrıca çiçekçilik, şapka elik. korsecil a ile tezyinatı da öğrenirler ve tam bir sanatkar olarak yetişirler. Mektebin ders progr amını ve şeraitini mutlaka görünüz ve isteyinitKı.ıt devam etmektedir. Akaretler ^^aaum 64 niimero gammam AKB A Ankorada AKB A kitap «| evinin birinci şubesi modern bir şekilde Maarif Vekitoti ' karşısınd a açılmıştır. A K B A kitap evleri her dilde kitap, mecmua, gazete ihtiyaçlarına cevap »etmek irler. Gerek kitaplarının gerek kırtaııye nîlİ en ucuz olarak, gazetemizi'! .un.» geçmiş nüshaların da A K B A kitap evlerinden . ted rik edebdirsitıiz. Duvlat a matbaan neşriyatının Ankara-4 da nalı. yeri AKB A kitap evl eridir. A K t) A Merkeıi lalahm 11» Aİriavd Sube ITol İkine! Şuba ı Saman Paıar r »w •*> ¡ ¡ m w î ¡ s»»- ^ ¡ ¡ t Göz Hekimi Dr. Süleyman Şükrü Babıâli, Ankara caddesi No. 60 Telefon. 22566 vr - nssnH^^^^^HMIStBSBaaaaSSE İmtiyaz sahibi: Ah Umumi n-griyatı İdare eden yan » - . .... '.i. ¦ C. Klbmet Mal kaal fcaalnı.a Fakirlere yardım Toptancı tüccarlar, bakkallar, zahireciler ve mani-fatura tücearlarilc zenginlerin naz artdikkatine!.. Geçen sene olduğu gibi bu sene de Cumhuriyet bayramında fakirlerimize yiyecek ve giyec ek ile yardıma çalışmaktayız Elli hine yakın nüfusu va içlerinde oldukça mühim yoksulu olan b tte yapacağınız yardımı faılalaştırmak için her zaman olduğu gibi cünıleuirden yardım diliyor içtimaî yardım; fert için refah ve saadet kaynağıdır. türk ı........ ... /,. . . Uı„„H,, JJ.vo,,,,, İstanbul Belediyesinden: İslaubulun Kurtuluş Bayramına tesadüf eden Birinci Teş--İnînöınc. günü saat 10,5taTaksim meyd ressniyapılacak-hr. I lınbul'dn butunan Mebus B ¦..I.ıı.l ı. rle Umumi Meclis Azasının ve teş a dahil Askeri ve Mülki zevatın. Cumhuriyet Halk Fırkan ve Hayır Cemiyetleri erkininin T aksim meydanındaki tribünü teşrifleri rica olunr. Elbise Jaketatay. mmu Ürolog - Operatör1 Dr. REŞİT SAMİ

Idrary alları hasta ablan mutebsuıtı| IB.yoglu ıstikıal caddemi l»ule> Ruj karını» Velıap H. Ay-No. al , Utanbul asliye imi. , Hukuk-dai re sinden ı Mustafa Nafiz Efendi tarafından Kabatasta Ömer Avni mahallesinde İzzet paşa sokağında 6 numa ralı hanede mukime 7choiyc hanımın aleyhine açılan kat'ı nafaka ve çocuk tealimi davan arzuha i snreti mumaileyha Zehniye hanımıa mezkûr ikamelgâhında ve ikametgâh harımı.ıı meçhul bulund erhile polis tahkikat ile anlaşılarak bili tebliğ iade edilmiş ilintn tebliğine karar veri lmiş olduğuodan tarihi ilandan itibaren 10 gün zarfında müddei aleyhsnın davaya karşı cevap v ek üzere arıubal suretinin mahkeme di-vanhanetino asıldığı ilin olunur. (3290) Kiralık Ev Beşiktaşta Serence Bey yokuşunda Çitlcnbik sokağında 16 numaralı hanenin, temamİ-le ayrı, yed lı, bütün konforu haiz. bahçeli ve fevk a 14-dt nezaretti bîr bölüğü kiralıktır. Mezkûr eve m Sene: I Numara: I Abone Şeraiti T*.kiy* İtm Hm* ,<*, ı ~—*» M nn b • a,l.h at* » - IHk) . j. „------nt ,-------- na . ı .1 - ıı* „» — rYaraa >•*•-*. fmmt .1.1a*. tzlcfon M)» ZAMAN ¦r/M fMııtı-A, İftuM (" Sabahlan Çıkar Siyasi Gazel» ] fi«tı Htfytrdc 5 «*r.H*r uıııarlesi 6 X»$riniflvvel 1934 Yevmi makale Istanbulun kurtuluşu l>Ua*v.l<an »..i,,.,.. t,ı . Iklan-i MM demektir. Fatih, be masalım (flüt ııptetmeklı tarihleoaaıl yen. bir derir *et,ya* I.....dı m on bir •cm ..1 Ur ...-.i. atusafle. Türk U ,-¦>,. gtrdkj »*» fi** tarihin (W Ur «Veri •*» tııtmın an dort günde «Urda d tstikUl harbimlrin naıirıiı ¦¦kol biı ralrrl idi Fakat lat.-b.le* kur İnha»- *tynaf bir lalar idi. ki latık LU cdal,.,. an,.W k. ..İr. .>< İlİşgal beyannamelerini yırtarak Istanbula böyle girdik! Bu Anadolu turbanı tak bir — \ mana harfi yapmıştık. Vakıa o düşmem* arkalında bol Un I-, t,fc ra bu t A dr .İttin ad ara. men*. İter terle >•rd.aaU.da behib.yerU.rik. Fakat Aiyradaa baraka! k I. . |irdı|imli güne kadar, bilhaııa libara biıa cok faik .İntakla bora. ber, katan» uda rıdif Malı, trpcİrdiği» ı bil Mı dügman -d. trMnt-niaa» istir da at kiki im hetraea dooyao.n bûtUn dc.letlrr.nr kara bir ,.(11 ması etrafında tek >¦..-,-aaıta eldal etmek m* t bur i yetinde kalmıştık. Lotan konlrrantında bulur.-, la a koafrraa-a.1 rn m ku.rrlh ihmitr-nı d,..,.,l,K„. " rtran bile yıpratacak kadar çetin olan mu.akrratını takip atmlf olanlar, latanbulun .!¦¦.. ..„. trmin etmekle ne büyük bir .İrııl tafer ihrnı rltiftntitı cok İyi bahrler. Kartnhidı Ame atabil <*-*•>' ¦•*•» en kartlı eVeterler •araV Baı'a Ingiltcrr olmak at ¦ . bütün bu dericiler da bıltııaaa İllin, buldan kollarını aallaya aallaya ... . t» gitmeyi kendileri ı«a ea btyOb bİ>,brıımrli nraaiyc ad* d. yarla, d. Bakma» Lrliürr İrtenlmh. t»*_ Hyraiai ,. ... ^atrk ict* her çareye bat rurd-ler. F_n .on n rtaya attıkları teklif de. „,.-¦.. .1. ..... ancak I." drrlrl laraf.ndaı telakinden W

hkfcf kir aşikar idi. Çünkü muahedeyi iia.it eden devletindin hır ka.gl birlai laad.ki ¦¦¦¦I I »rhl.rdrbiU.reb.awWl. atuiUt.kUrr hr. a balda i.e»Akl«, --------- -f— — ı ıı ı «Tren*) *Jnr*V Zaten 1-g.tl.rem. eehideabari. bir yarde» r.k.am.k leln ı.... . ¦ kullaodıfı Irdblrl alya•1 bud... Vaktiyle MH-.de böyle •irtnkam k.yr* re maral ,:. ubby. ceklmek *We İetiU rdatmlpU Be tefc'ikeyı geren lamel P...... »i. bayrl blr.an .abr. takındı, (ye hep, ya hiçi lalan bul, ya muahedenin akli al.ıl. ut.- terke raıı o'utıunuı, yakart kesyftra».. l.r kadem) dedi B. trhdtt battrknl ... Ça-k. trfcdâd. ,.,-r, Türk Ha, «w,alna.. aS.İ7λ7ar? barel i , bir adam değildi. Otoya... rn b*y-k a.krri ..(„. fal kadı» unmi kataeaıek Lotana felnMa. af4. ah.h, a«,k yt rekli re tentiı ,..... ,.lip bir kemandandı. İste bu ayalip Tûık kumandanının dü.öat, kati >• teri aoıl.rl, bÛUn bo.uk Devlrtlarm - j dplllirUnm* nirael ¦),.:.,,-,, da .. r ,-ld, Hak^a... U,.nd. U*n*ulu. taUİyetim buhedet kati ¦arattı bu kadar ııtıdigtmiı (e kllda blllfln Arrupa n Amerika lı-.l.ıi.. — hab.1 ılllıajintkı aakeri aaderirrimir ««...knala btV r*k mtmt kir tafer mtrnmnm. Uıltlafıklrr kfa kH.ebnl. Urk edip gltrark cidden kolay d.fildi, P.v , . Irlanbul itgalialn dert ıe*c uıaroeıa, bendllrrİBd* artık bu Uaaıir (.birden hif ç.hm.yaraklar. H-F. W îlson Kuı-vı-ınc,»fii man tıll;*>iBdan labllıl uğrunda ka-ler.ni döken (.hillerlmiı. tebcil almak. ..... enlere kekbıe -,,ı, dün,.... bir mldldeha olm,y.B._ bil güralllklırine nrk kap.lmttUr, prk laınmıalardı. Boyla bir (.hİrdr, hi( k-. kanaı, kir bir niıama tabı ""¦¦d'*. c**e kaateı dalma hâkim, daime ıebW bir laııyetM mak la ılaf.uau arıu rdll. bire)' d>|ildl. Sonra malla yeril gayri mûılimlr.a laıahaten vc ahlrn dr|ilac bil* man en kati teakamtlırl vardı. Onla.a. 'Uan. Ma Ttrk W» «ak. ».kip re kiki. £frtl/rıya Zade Davamı 2 inri tahifede yl|aiycerk ıkl-ıin 16 Mart beyannamesini parçalayarak lstanbulumuzu 1 nci defa fethederken • T«(rinİerxl 1*21... halkı kahraman ordumuı* «an re T— 11 mm bvgu.. Ie- t*»-'-'« »Ihıalıy***. •anl-l kahraman Türk *.***. B-ga- dr.rtaca^riaie. Hİr.k M'•'•<—- m» Irtee-ry-, ^''^ " ^ mm »„.. Tu,kl4<U« Mh.da. T •de* bu güııl btldrmiı lakrar tenli taneatıaın gotg-ıınr haru|uki. ........ Terk. gald a.l.tarak rr hw daha (.kmamık niyetiyle gelenler, mukadder aklbela u|rımı(lar, *Bv.(up ,ıtmU)lerdı. II Sette erer! bagim tam aaal 1» da. Stnur. N.4. P.Ma>> keataammm allmdeai erde-tvaı İttanaatU giriyor, lalan bul.. Tarb halkı bil eel daha gdıiı mlyın heyıcan ve muHabbıtU. eı.glver rrUdını b*|. .!-- alfaca aaky*. bu mnbarek ert.h rbrd.ye.

ku.lulmu|tu. StBilerco faali •••¦ ¦egın haaret çek» Utankul, ona bt| a. ....... kotu. I ,.t,..ı '' arar tBiaa laUı-ıı ..Ja—mı kail.a layaıaa h a>atata*l la/aa. araa.nea İHanta'a era.dra patft*JtVrdhpt İste böyle geldiler.». Ulanbula bögla bir kara gûnda malem ve tulüm gefirenk girmişlerdi Ve böyle erittiler..Itlanbuldan bayie bir gânetli gundr çil yoKr-ıııtı gibi dağılarak saıuşııp İsveçli . Dün "İnegöl^rikı ile "Bursa,, ya gittiler Misafirler İnegöl ve Bursada hararetle karşılandılar, bugün öğleden sonra Istanbula gelecekle 1 > 5 |H.»M muhabirlmiıdı*) Ankıradan Kırakoy tarlkilı Bullara fitmekt* olaa It.rc V«kaktı Prrave C«ktta. Adeti de i- ... ...i,. II,.... nı vîllyrtimiı hu. dudunda. Vali Bey b*|la olmak Sure a* I ile* kir kayıt - .•. . 1 .a kredilerine " İnegöl _ tn vr laegöllulerlo te-limlerlei bildirdi. Mut. tarta, naiaalıl-I- rr.ıır la..., ™.. ¦ 4Utı*d*B nılıa t». kah» eel ihram idil* dı.PrınMtlrrrd* bû-- ¦ H., takdim edil. di.Miiafirleiin.il bu lav« f.lı.H, il. .r/l*.|..,.« »„ „„«/,,, atker re polıt mOf.cırlr.^ HbLtı. Balrd.y* ıe F«ka -MBCnaJaM Uk k. halk nl.fl.ri m ri nrrakrl ra.riBdrn (ok İnegöl, lulsr arasında ln.gol. öflrd*. ervel ll.S ı. ...!¦!. Şehrin methalinde Türk re lırr rablarllr ...!,, güıal bl. lak kuıolmua. mfkl'pliler, iıcil... kütU... «uht.rr. ¦¦¦I. ....... ı. Devamı 2 inri tahi/ede Güreşçilerimiz dünde galip geldiler Fenerliler Ö-2 mağlûp! ' lı"-.-.. '.ı.. . Çekoslovak yanın birinci pro-frıyooe! Iıhın* mensup olan Bohemya» lakımı dün sabahki konvansi tehrimiı* geldi ve ilk masını, ulun seyahatinin rnlrsande. allı ual «astra. Ka. •I mdr lı-er arnc ber.nei 'ak.m.yk yaptı -fl.a.: olttot halaV Fe-erbakce ,tads. ksp-d. bedavacılar ifin gtMrrilea takyı-data rafmen çok kalabalıktı. Her iki Iribiınd* oturacak y«r »»¦mı.....¦ I- takam Usa «aat «et. y> c.klla. Rite.i. Deva.m 5 irrci tabı/ede Bugünkü resmigeçit Tam onda toplar atılacak, herkes iki dakika F duracak, bundan sonra alay Sultanahmelten h.ıreket ederek Taksime gideceV' latanbeh— kurtnlu-ı • da ıı i acne rint mi-ııaaabetil* buğu* |.h - ¦. 1. ırıahurat rv K'vil ınnıl yapılarakt.r. Srkrimiı daha dba akvamdan kaflan be. G«çit r«»mı (ir( i t r.ımina Iftl-• akrdrrrk poiit, aı-krrl Buklrplrr lala. kesri, aakcrl kıtaat, — hıa^lrr ..etle*. Illalye. emsal Ceasd. yrll.ri vıeaiı t ayakküller bu aabak -'M dan ll.barrıı Sılta. ı.ıhtn.l park.I.da lop lınmıya kaalıyaıah. lardar.

Herkes 2 dakika duracak O.dumuıun Ulan- fc ' *-' bula ilk gurdigi »al ™ ¦ İaa. otHİa ay,en yerlerden yı.mi fci... p*rr lop altlarak, bu b*y*k tarihi an! Irs'ıde* h.ıkra ¦¦ .I !¦¦ vr.dc İbiH' «••¦ ¦ •la.aa t—-.M> a at-a *Ja>l. /*¦»• 11 aae fıaaatela kike lavakkel adecak. kasa • dr-iı aakıl ,a..tal r. d*d*h Lilfen tahifmjİ tavlri -ZAMAN — Tenini*» I4^A=R=I=C=I=H^A^B=E=R=L=E=R Amerikada kalkınma programı Program cn büyük kahramanını kaybetmekle kuvvetli bir sade meye uğramış bulunuyor! l.-<< ¦ « A-ıı.lılı lı.mr tak ,.. | nrhyaeta vukua ı-aaaVa InVenVıl Ur nnkl,.ı alnı ,.*• Ur k.,t,„ •>•* Aanrrika kalihii fffltfiınrtt ıJarv eden leoerai *Jaaaoa .1 Gr** il- kana ...... attıkta! ........ A—tiki ı ... I. .. ü. li Mııtar K.....İI . İn talfall att.H tavamı t hay'atinin UUlfltrlnl kabul - ı.ı.-.-. in nihai •> balan. Bia ((bililer* göre A nur ikadaki amtlt idered asta•'¦I «ana.İm, daha rakından k mı trol ada erk ta O'rrl rarreleıini Irlkl' I' I'" -. . ¦ ¦ - rahman ¦lifaaıaa arbrp. kalkınma programı aleyhinde aaddılll beyanatla kaalanmaaı >• onlara kaıı larntaiar. Ba vanyd kaıaaaıada JtnaaaJ 'J.-aa*a.nn Jeneral "laatoa.. faal kalklaaı p*ag ramıma aa karı •analaHi tda. Kanması krog raaaıaa llari nVnvrb as On karbaataaı laala aaaas htaaaaata. aamn (••"'' I fanbasSsa es-ntl anan* İn sfagrt—s bankan gitsasn aı «ağar. Caaaral 'J.nnsn. fi— aarlanaa »—..k, bağa* liri ¦¦ ah» pdınt.st. İtsel. Aaaankada aaan ye» kalmama*, tayyare da a ı.ı bas ani açar i,- Çiknaıı| aa ba» ganSt - kMtVal. ,.!.,...,an'... .. mana aaaasl al fliti ı tatbike tar arlar ıllıfııı f lala Caaaral "Joasen. an bulla Aaaarlhayı feabyata ¦abıU aldat, lahlr olunan* ¦ İranda ** Firdevsîihtifali Iranın mîllî bayramı başladı, başvekil maarif nazırı nutuklar îrat ettiler ve ..ııı.iı ır.ııırınıııiıjı rogramı ı ¦¦ u'. m ¦ u„ ¦ rartk pragİtti.'ükjffftn ber bu Stt t ö. R. Tahran S (A A.) — Firdev¦ ıı ıı Iı.ııııııı .l...,|.,ı yıl dünümü bayramı haılamıslır. Kongreye bir çok ecnebi ve Iran Açılma celsesi Ba|vekil Fu-rugı ban tarafından yapılmi|tır Başvekil I ulun nusatVlen hararetle selisnlasnaf ve debin itibar* be.ne'm.lrl ed.U y.ta Btal «İM Fırdevs. utn banine, ,.l dceMununua beya.Im.lel ma-l.n - - n. kaydet sanı lir. Bir surtuk aiyhyen Maarif Namı. Irama iadece tarihi bw edebi gayeyi tahakkuk ettir mek İstemekle kalmadığını, fakal milletler arannda ideal bir anlatma yapmak islediğisti söyle iştir. Gülistan saıayıoda başvekil tarafından fevkalâde bir süvari vtrı'niı.'.ı Bugün ve öbür gün Tahran tiyatrosunda Firdrvsinın esatiri ve şiirlerine ait gala temsilleri verilecektir. Köylülere yaptırılan resmi geçit Milano s (A A.) — M. Muso-lini buraya gelmas, balkın coşkun tctahuratı Üe karşılanmış-lir. li rmandıyanın 1S000 köylüsüne geçil resmi yaptır-ssastır. Bunlar, buğday vesaire gibi yerli mab re ait mas-lataları gösteren arabalarla du-çenin önünden geçeassktroSr.

Yevmi makale Istanbulun Kurtuluşu Birinci tahi/adan devam ¦kanat- Sitla birim daimi Fubu ya-alı aH.adia.an. d*B,«aJ.tı ttoytı sr çak aaa.pir.«Va <•:••..i < ki anamda aatıabafam tansan» la UnU-¦naeaa kakmak icat eldea lelea a*f*y> yanlılar a* «heyet lamel 'eaaaıa k"t (aka tâ-irmlyen kalk ıı. " ksnm m aama Uuı «.etini beb'eyaa (ISO) bin k,altık ıvıaff-r Tırk Orduannua ¦rvruIvetl karnemde Avrapa dev 1*1-rrl Igtbnpgo snetba* aSdulnr t* ılaabslun bilikayduaart tahlıyaai tae'an. kerhen kabul ettiler ¦ an taıanmaanfiaren. talan bul damak Uıim Aeıupa eaatâsi ektaaliyaala* de tul olmamı denektir. I j-ı lalaabaıla tam a* had ata»ak h iş, tak! faU atvbât t* SnVaam ahnaıt M Balalarda ki hıkhıın* nı snatams atyaaaaa-a. vata etaaek kknmgasarsa. ZaStn naata da.ı.a-0 akmak fl.aaa aa*V taavdkeaıa I.. . Avrupa ak»l*Uar.aa. lakap atl.kkn. sayede bu idi, yani kişi Asyalı kai.uk bide > İri kalına (al i rmekti. GAeuluyar.kl lılanbulan Kur-luluıu. Tdrk rnillellnr -ıhan derlet '¦ laillrllerl araaında <ok te••III kr —-.ı. k arandıran yegana aaaddir. Oadaa .1- 1 •<. •¦¦< ba hu çnk i-"', i'.-u. buf un de bundaa anara da aanlaVu naule 7Sak »illi 1ı^ »a k4)«k ılıtıl Ur lalar! alarab *¦ ¦• • doya. bana araât a ita etek .aı 1-aııO . Ba l.rtulara ı*m» ı ¦ •. hahakamtt% i ¦•hfı»ı larıh' ıfliıüf ta a, ak iMİirBktl njirttltf .*r ıı Lifidir İli k>rt furk mili»linin ulku nuk*dd*ra1ı* ¦D V1 r" I1 »,,f |- * 'ft , j ıı f ıı ,a Istll unl#r*leşrı tındır Buf lift, lu-ıinln ¦ bvynîtn ı»1*rl«v'iıhd«it bit*ini it-mm .ıt.|ı timi, l ataaı Ihballarlaa da yal ifan bU kaaâtrl BoAiMİme Zade et» tn, gaea —nun ÜT nal anana nbnnaıı h...ı,.ı caVı.k ¦mvay y ilama lakıkea Takaieae dar -....¦.ıı-Taknındsı yapılacak mw.i-.im -Alay, [ahalmde baııılaaaa Mrı. Hnssıis bı. raamlgorlt yapar. hadaka akıda OaSndakl dûe-kayeık ..-».-¦-. [Tıklar atı lana-ah. abustya l kanalar ah. ba aaralla gaçrt sana albarıt nrllaanktlr. i pnbnl kumandan lığında ttbrikat ant 1* da laUatHl haanıaaaada halaal raaanl yat-uuab va .diye Bakıl Sabır metli- tıayaha.l, atOİfal (ekin. Oairarre HnarH aeklaı. ırmlyaller H banmadan Patayı labeikltdunaeahlatdır. Te. j akşamki ziyafet vc temsiller Bindiye Reli i va V! ispanya yine karıştı Kabine teşekkül etti, umumî grevde başladı Sütçülerden başka bütün dükkânlar kapalı, müsademelerde ölenler var, 400 kişi tevkif edildi »lldnt SIA-A-J— II. Larruuı yani kabineyi teşkil etmiştir. Bn klbın.de aakl i'¦•>--¦ ¦ bl. Saopar. Ilarieiya aıurbgıaı dernbta elml|tir. Yeni kabinede 7 radibnl, ¦ .. tolik, bir (iltçi t* bir liberal demokrat vardır.

Yeni kabinenin listesi Madrit İ IA. A.I—Kabine su su»e Sanayi | (Jıoııo, Bahriye ı Rocha. Müaakalktı Jalon, Adliye ı Aiıpuo, Maarif: ViDalobes, Nahaı Ot, İj E>|uerra Deaojo, Devlet Natırları ı Komero et Martları Devıtaseo. KaUnenln teaakkOlO babaı alınır r l.ıı.m , umumi gri* emri «eIIİBİ|Iİ(. İspanya karıştı Madrit 5 (A.A.I — MOıe.Ilh (I grevci tevkil en. .... i.... Uad'alıelerıaılen tt-t kalabalığı daıtmif. atılan bir '> II.1JİUV bonıılıuıi|tıır. la erev Pulla, Proaperldal mshallaıinda tahaıriyit yapmıı ve babikl Ut • '¦I. va mdhlnmıt depoau baf fttınİS. bandın lilâh - V ¦. - geltn 70D kigl revUl edılnianV. Sülçülee di ı'-ım. bladrıl'ta I- ı.ı-. dükkânlar knnulaaar. Mühim karışıklıklar Mıdrİd 5 '.A A.ı — Birçok nla-yetlarda grev umnmldir. Sevil aa Baıaelooa'da mühim kan,ıklıkia tun» dair tayialar dolt(makta. dır. Bu i-,.. ... teyit etmeni »tir. Asrrntıı vUlyırlndı ItlrTon mûdabetatı inkitıa ugramı|tır. Kralların Seyahati Ir'ugoı/sof/n Kralı ga, Italma Kralı ¦ mâılemlakmeine fidimarlor Belgrat S (A. A.) Yupssl Lav ya Krnh Akrltsandr İn İ K^akceMnrv DsskMçya anaU-• lermo. buluna. T Tın ılı Jl j htnnht t teaanaissnaV. Otenisst s Dnbrovnak kmanıak nia Frnn-[ say. hareket ılı İlli ¦¦ * Rasns S IA. A.) — Gsum-tsktr kalyn sOnkmm 21/10 da Bur.-ı kalya götmeosğı yeğine mttalamle- I İtedir. Kral Tasım «a m dötmekkır İsveçli misafirler Birinci ta h i/r den Veliaht Hıırctltrl va preaaaaler niuaıublllrriadtn inoıafa kalbin Bnılndaa ylrümık imi ... rıta ve glatarilaa miulirpervaril|* -»«kabak. ıeanl,bı,s1r. Ayal sn-maada l..,otl-:.-.a In,ı-.d,ai..ı mm mı ¦laafirbbten -e ha. ifa m-¦ — .1 .....adan anı a.rarada attmtbana. ..!'¦ ....... l.aakkâ>b>riaİB „ .' ı.... halka .i. . Vali Be,. dan (l|B llmİ|ler ve kua kle tevakkufu uıılleakıp Ujıı-ıa harabat atMfl öyltniyar. Orll fayiın dolatptnyada tantÖr attlpler i |! er ini lnı>, bu ıl.ii. gaıvta aağ »saha mraıup ıkl Uç <>hsnatır kVçak aaurtar lania-p ....... h alıi|-i|l lak». DaaMkyı Nane. hsnsanıelı beı .fattnaU bnrr »anI*t alaa*| aldutnau tıldırm |iu «amal faJM aaal I İr lltn . >.lı...,lı. 400 kişi tevkil «dildi Kadril i (A AJ — Cnm'an yaban, M.a. ir batla Lana. ad a Sanal ¦*** atanı ylauadaa. tSa) k>*l lavtd nSOsbitir. ¦İtin gaıe. pâlia, avbsrSV »aya gttmlnı avla».ne dlnmrleriaı al*--n-. t..hlf aıhl lOrdOklııl va begaadîklırl re amini çek-

il-, tarafından 'iı r la kahrarel.a ¦ .il- in haUrl bâr nyalet va •lata lalan kul M ıı. ¦tada anin bi-ae r-ı Ueafalu. Rozet dat Kurtutaı bayram I. V-h.ıl.kl... unar e. bafSa halka laıat Mektepler kapah lılaabslaa kurt ulu(u davrl aena-||s| ........ busun mahlepler kapalıdır »ıy«ıı namını ¦¦_ I' 1 I ¦ . I • VaBabl Ha.retl.rl. jja, İlkleri yerlerde. -. ı ıııra'.- Uııat mektcdarlee. Bursaya muvasalat Baaıa 9 IA A.)— Şekeimiti lt-yaret edan lava^ Vebabtı Preaı GûtUv Adali Haırctlerl rıfakatleriadtkl aitrıl rlradı, .lifiee ıcval vr mlkmandarları Hm HAınO Pata ila Urlikta sast I 1 '" geçe Kı... knf yol.l. Borsaya ı<ldtlaa. Şahir lârk ve Lvaç bayvıbia-<l lllll m» la.kaliaV faanaa-H ı-.-ı.ı hir kıyı .ı-• *a arak Halkın atasında GOılav Adali Hıırıtltti eadde-Irrı dolduran mı hinlere* halkın aurakli alki|tarı lalada lam eadd"lnia bafina utmıuUlle gal-«t — »e hatada ulanabildin ini-nh maiy.li «a UetmSı yaya alar ak Cv.marar.val mtylamns kadar y«V • udnsır. ŞnVU oıerinaV .ûkaehn Un binalar hakkında ıı.hal aldılar. Tekrar Momobillrrinı biaıreb aurehlı alkı|lar içinde Ikaıuelleeİne ¦ ¦ l. ¦ . ıdllaa Oumhııliyıt ....ı.... gitiılar. Bursalılara teşekkür ve talim Penana hlofaa ataaıaala İlana, dan «ura hAykdn dır<|ine kraliyet hayratı çekildi. Giıvtav A.-...1 llarrrtlerlaı babceıinda kanılllerlai harıılıvan Baedildi. MOya-Bataany. rtlalnn ktaban haanlal babkmda mygıh .- ¦ntnbbnal taaakmeen daları eak ¦atılıaaalı vc babtlyar allukl arını, tefe k kür-leı.ıı.iı lUlfım rO,l(dı ve memle..iııı. . ı. .-¦ I \ı ı-.ı aralında Bur. aanın bîlhını bir «Lif kadir gli¦ ll olduğunu •• hı..İllerin, bu tedai yıptifiıaı. Urhaç aaa t acara aau itaba yafamda a göre aOTİeoaVf. Bugün Uludıga çakılacak Bui-o aaıt Uta aaba-m iari. •arrlerinl gııreabl.r, yarın ibügflnl • ı-n -ı , ¦' I ..'.( yola İlerinde ve 72 ineI hılumalr nın dit ıporUrt htlblola Karabalen imdat evıaa çıhaeahlardır. Buaıla •ba| Utta laeehaaea keadkker ae UtudlgiB k>| apoesan halamı.âla gu(tlJ.k*r,nı la ¦. la» Ur albeaa armafaa edilecek tir. BugOn şehrimize gelecekler Varın (hagUal Ağladın >oıua Uudanyaya , t- \.'-ı •• aradın la firtafif»! .al. İla l.ı..bul. sneatntvaV. Yeşil camii nyarel Bursa 5 (A. A. J — Aıix misafirimi! Iıvrç Vcliahtı Güı-tav Adolf ailesi efradı ve maiyeti Cum iyet kültünde yemekten ve ıstırshatten sonra saat 1> SO d.-..(ahalinde Hüsnü Kua Paaa. Beled tye Reisi olduğu hakte açık bâr oluma, bille geıınti). çıktılar. İlk olarak uğradıktın Yeşil n iıahılı alâka İle dinlediler, ve ellerindeki rehberden takip ettiler. Burada buldukları saati ve giuc'iık karynnda pek mütehassis olan Veliaht lUırctlcri-nin tetkiki Iı lam bir bocuk I! SON: HABERLE

3 Kilosu 10 kuruşa et! Konyada koyun ve keçi eti 10 kuruşa aatılıyorl Konya S lHunıv.1 — Meıban . resatmdea kurlu.«ak sçan gia-bet kesnen ve snkkl şeraiti baı» o m n el ı.t.| arı son lamaa-brda çoğalmış tej balkan ucu(iuK ara kapılarak bu etlere rağbet gösterdiği gorulmüftür. Rum ıı naıarı itibara alan mel1 ahi dar m. hem kaçak ve gay-tiıhbi el «»i ııımı önüne geçmel r hıtmet olmak ürere, Kony.ının en işlek yerinde ur et ticarethanesi açmujlır. Bu ticarethane e koyun vc keçi etİ alka on kuru,lan satılmaktadır. Haber aldığıma gire bu salı | bir müddet devam edecektir. fzmirde inti lap faaliyeti Dun Izmirde büyük tezahürat yapıldı, Halk Fırkası rey atanları rozet veriyor Lanar i (A. A | — Belediye seçin» otama hararetise devam adıyor. Dûn seçimin dördüncü g uiıid halk medeni hakkım ku ¦ inin. - ıçm sandık ba iarında heyecan gösteriyordu. Dun aksama kadar aldan reyk-ht miktarı on be S bini asmıştı. Bütün bu reyler büyük sefın fırı an namrrllerıne Bu gün cuma olmak mjnatel ;t yle bûyuk inlıhıp Icrahüratı yapılnsaktadır. Halk tarafından I n ir çok olUbûaler bay-raıiarla süslenmiş o'dufu halde avul ve lurnalarla bütün şehri dsassssan , ray Mtvdnklarının bı uadoğu yen nyaret ederek se-nsnrbııı.i udase ıvlemeklrdutev. Ikagün al reylerin on bisv Snaasavalar da kalkın aaede-sû kı -darım kuDansaağı ve reyini atanan içjsı fıi-u aralarıuda r r yapılmaktadır. Kr. terini atanlara ntbhıp eocUmenk-ri tarafmLın üıtarlcriBdc C. II F. bayT Sği m miriler verilmektedir. B.ylece roıel likan her vatandaş kullanmaktan doğan bir tft sal hissetmekledir. Bir bankanın Bandırma şubesinde 41 bin lira zimmete geçirildi Bandırma S (Hususi) — Adnpaiarı Bankası Bandırma ; ..beti Mitdisü Kârım bey. nmmrtıne kırk bi ira geçirdiği İdilimle, bugün tevkif edilmiatL Eskîşehirde intihabat başladı, dün gece fener alayı yapıldı Eskişehir 5 (TelelOnU) - Üaaaa burada bekdiye i.tJhabahu nnudsmstı|ta. Bn münasebetle yr l.r si akne, ek baylan basa d o ısİfası, bnrâts tentkkeâktr ve cemiyetler meuuplan kime kûma amsnim basiarma gtdereh rey ¦¦^sjı Şehsr bandonu ber sandık basanda fasda ile i.t.l'al ve cumburİ-ret Bcrslarmı çıdmıylır Vak. baladay reni ile (ırka rem ssntlıbTll r ır t iıi-tlmitltrdir. ¦al gece (dûn gece) intihı al münasebetiyle cnıahuriyet mey-rianında büyük bir fener alayı yamlnsi|tır. Bu alayı girmek bütün Eskipehir halkı sokaklara döküldüğü gibi yakın kiyler. den de Ur çok halk gelmiştir. W*i ||ll*.HH».l.»..I.Hni.«."Pil.I|l.|..|.|riH^.t*H*W»HI.IHI.I,trtm.*.rt. Güzel eserlerden mürekkep yeni bir dikiş sergisi acıdı »ı r^ffikı .-..«- Bifkıor ' .. ta ime ¦¦-. — — — - rf* Sır ..ada V ır ,1.1, . T(|tikl Sanayi Bi(ki •e Diki| Vurdu Sargİda au aı yapttmıf çok ısı mrkledıe. Btınlı Son ıınıl t» lebe ı de getirilmiş İSİ' bı emek uıahıu Itfiiki ¦•«.-.. bir .ergi açmi|tır. ¦ modeller Hatun* 1 . . 1-. ~.- edilr i cinde bı Iha aaa tarafıalaa vöeu-p görû'.m.fia de|>r ÛdOr. yi Biçki •( İL İn. Vurdu bu aena /l mııua ¦ lıimlıri (unlardır : Makbule, Münevver, Ti|iifr, Atiye. Seniha, Zahra, Nebide. Halide, Saliha, N., Atiye, 11. . RabiS, Mc ,:,. M bir. AUye. Mubter.m, Ayşe, Kadrlye. Huriye, S<miha, ,'nhal, Neriman, Saadat Hanımlar. Yurdun aargial ayın yirmisine kadar umuma arık bulundurulssaat sürdü. Bilhassa çini teıyi-natı ve oyma tahta islerini camiin dİstan muhtelif resimleri ni aldılar. Ulu Camide. Ondan sonra yesd türbesini de iç ve dıştan ayni alâka ile gezdiler. Ve biUbcre tetkikat-larına devam eltiler. Sonra Ulu camii ve türbeleri geldiler. Vaktin gecikm esi dolayııİyle müra-dıvr ve eski kaplıcaları gelemediler. Müşarünileyhin bu tetkikleri esnas an dolduran hılk kendilerini ırv,.| ve saygı ile kar sıla d dar.

Veliaht Hazretlerinin memnuniyetleri Yarın, ( bugün ) Ubtdağa yad ûıerindeki Kaıabelen imdat evinde kakı. 1 ¦ ak otele kadar çıkacaklardır Kendilerim otelde Dsgsporları kuubu idare heyeti ktrjıla.aı ak. dağda kı, sporları bakamdı uakat verıkntck, dağ anrUdngı ki| ıporları albümü armağan edaleceklir. Müşarünileyh ilk fıısalla Burss halkının gc ten ve Bur aanın güıelhğınden memnuniyetle bahis buyurmuşlardır. Teşrinievvel 6 SÜTUNLARDA SEYAHATİ İstanbul'un kurtuluşu Duknabea.ı öa«*ao\. 6c ba yük mıllctıe ça-panaa bayrak lan karacamda a.ma saçak ay yıldu, rüzgârlı bir alev gibi dalgal Allına mı sı-ra yabancı askerler dizilmiş, ak arbalı deniıciler var. tunç amalarında güneşin nıp sonen alaylar var. Tulumlu ı ur nala atUyor, davullar gümbûVdü.or. dr mır kaburgalı gemil rden aıuııka acalcri geliyor. Ortada şapkaları yaldız siperlı CencraUer, kini potor-lu tabiil r bakle|iyor. Bir yanda da yağız bemıli ve paıa-ğan bakışlı bir bölük Anadolu çocuğunun keaki or. Telaak kc-,aaeaalar. acrl konunda mlıruıJııı aonra mermer bâr kapak gibi inen ağır bir mama o t üıu aa passın, bol aırmalı utun boylu bir adam bir şeyler söyledi. Borular çınladı, trampe dolu aağnaklaruu andıran gürültüler döküldü. Bütün allar abalarda re göller Türk bayrağında ereey ooo kuilulu-ftm. «M •allavbyo.du. Marmaranın uılu dunıın ıçıo-de. Zırbblaım ardından yük gemileri aurüklrnıyoT İçlerindeki Cırçalanmanın ur imi örtmek byeolar ortalığı gürültüye boğuyorlar. a a a titan bul un kurtuluşu denince görümde işte bu çerçeve canlanıyor. Darla kıyıUrıodas. Finalin n, karb Balkaa-tardao yurdumu» akan düj-maa orduları Türk bayrağını selâmlıyarak boyla çe k i r -di. O gün. (ar ıhın yeni bir çağa girdiği g Un dür. latan bul »urlarındın aşarken dflnya r çağ ge branştık Onat ikinci alattauıa ağar daha bir ad konmamışaa. auç bîrim değildir. Kim lri toru olarımı r. bu kurtuluşu naıd onacaklarl.. Yanı bürünmüş kap kara bayraklarımııa bakı ların Önünde baş kepip diıe geldikleri güne ayrı her ad. başka hır varlık gerek meı ani? I ka a-ntşiDda. Mısırın uğultulu kirlisinde. K,f dağlarında say-rdan kUuaçlarda ve Fasın kavuştuğu bugünün payı yok mu? Yabancı topraklar üstünde yem Firavun laltanat-ları kurmak iıtiyenlrrin kibir balonları bugün Türk atlı-lannın kargıları.le delinmiş ve boşlukları ortaya koomıaşt Bundan aoara artık çakallar a-ıla nl:k taelayamıyecalüar. Anadolu kayalıklarından tek başına ya karşı atılan Türk yalnır keodini kurtarmakla kalmadı Zincire vurulmuş tatiini ulu.Ura kurt luşun yolunu da gösterdi Bu yol aarptrr, dikenlidir Yaksın sut-laıında tırnaklar sökülür, dil arçalanır. Fakat sonunda inle nı güneşleri batmayan bir tepeye çıkarır. •Say «arı Muallimlerin şikayetleri, Lise va orta mektep muallimlerinin hattatla 24 Saatten (asla ders oku tama malan vc ders saatleri, bat aauddctı teca-»uı etmemi, olanların saat başına bar lira mukabilinde ayrıca şube dereler, de vere bilmeleri etrafında ahiren talbık edilmeğe tatlanan uıul, muallimler aratırda ban itirazları mucip o Ira ut hır. Itiraı aahipl eri. ders 'iı'1""11 lak tim ve tetbitf cınasınta ban hakanlıklar vukua ge İrildiğini, bası c ilimlerin resai «eş gelelerinde o arta kalan uman ı ar doda butu. aî İme ve t»ek tenlerde da ders alabildikler halde, diğerlerinin ılımadıkları,, ,:. ,, türmckle ve bu Islinaunda bertaraf edilmelini inmekledirler . MÜTEFERRİK HABERLER Yeni gümüş ve nikel paralar Ceman yekûn 15 milyon liralık paranın darbı iki sene sürecek 25. 50 -e 100 kuruşluk yeni gümüş paraların basdmasına yakında başlanılacaktır. Darpa-ne mlid Bey bu hususta demiştir İÜ — Yeni gttmUş paraların-benlmaune on güne kadar başlanman muhtemeldir. Ma-aaafıh t mdıiık bun aü olarak kestirmek baklanıdır. Çünkü Utbikatta bir takım pürü ilere tesadüf ediliyor. 8 milyonluk gümüş para çıkarıldıktan sonra nikel paraların başılmaıına başla nacakltr. Nikel yon liralık olacakta-. Bunların baı.İman iki sene ¦irmek mlsasvali vardır Bu müddet rarfında eski ufaklık p lar tedricaa pi) asadan kal dtrüacaktır. Yeni paralar çıkarıldıkça mal müdürlüklerine gönderilerek eski paralarla dcğiştİrilme-*i temi . Belki de darphanede etkilerle mübadele çın muvakkat bir gişe açılacaklar.. Niçin ihtida etmek istiyor ?

Zabıta, bir tabiiyet değiştirme va ihtida muamele si hakkında tahkikata başlamıştır Bom.»ntı fabrikasında müte-eaanrs olarak çalarlardan bar ec-ocb . gev.nle.d. labaıyelının detaae-i K- Dahiliye Vekaletine m Ur a, ant etmiş. Fakat yapılın tahkikat aebcetindc bu müracaat kabul edilmemiştir. Aynı adam, bu aeferde vill-yet vaataaiykt müftülüğe müracaat ederek ihtida edeceğini bildirin ,, bunun ıııenne tahkikat ifam içia meıele pol.se havale edilmiştir. Polis, şüpheli gör&len bu ihtida talebi etrafında tahkikat yapmakta ve ihtida müracaatı küçük tların Türk tabauna hasrı ila alâkadar görütmıkteOtobüs nakliyatı ve Belediye Yeni Belediye ınlıaabutı bittikten sonra. Ittanbulda otobüs işletme isinin Belediyece tetk ik edileceği söylenmekledir. Sene basından İtibareo, Belediyenin Otobüs işletme hakkını binit timale başlaması kuvvetle muhtemel goeüaWkte«Vr. "Ramis,, e de otobüs isleyecek Kadıköy - Boıtanı ıkındı l't.ınhııl la otobü Vapurlar faıla duman savurmıyacaklar Köprü iıkeleaınc yanaşan vapurlar fayrap cderak faıla duman çıkarmağı devam edecek olurlarsa, u haLVıa usta baş. hır.e.dıg. gabi mhbaü de urara uğradağı tuSetlc, haklarında kanuni muamele -vet'UI edılerrgı hrlrdıye tarafından Akay. Şirketi hayriye va Haliç şirketlerine tekiden bil irilmiştir. İngiliz mektep tayyareleri geldi Londradan gelen tayyareler bu sabah gidiyorlar İngiliz livd hava teşekkülüne menıup dört mektep tayyaresi dün akşam Sofyadın şehrimiıe gelmi köy hava istasyonuna ınmıtlerdır. Tayyareler Londradan hareketle Hale be doğru bir tetkik uçuşuna çıkma) bulunuyor-Ur. Tayya rına rakipleri sac-yanında aivil tayyarecilik ¦sekteni talebelerinden 4 Hintli vc bir Avuıturyalı vardır. Başlarında bir İn,;ılır pilot bulunmaktadır- Tayyareciler bu sabah 8,5 da p istikametinde uçacaklar, Eskişehir ve daha sonra Kooyaya da uğrayacaklarda.__ Galatasaraylıların kongresi Galatasaray Spor kulubU atasından banlaıı idare heyetinde değişiklik tûcude getirmek inere, imzaladıkları btr takrirle, umum! heyetin fırkatada olarak rçtinsaıoı atfcauşlerdı Bu içtima, d.:ı aaat 10,5 da kulüp binalında yapddı. Ruıname şunlardan ibaretti. 1 — Heyeti idare raporunun kıraati. 2 — Hesap müfettişinin raporu. 3 — Heyeti idarenin yemden ınlıhab*. Bu maddeler rl.af.ada Ic.htc »e aleyhte ban münakaşalar yapddıktan soara. ınlıhabata geçildi e şu tovat yeni idare heyetini tecildi llı-ımı rciıliğe Cevdet bey, ikinci reisliğe Mithat be . Umumi hatipliğe Ser-roet bey. Muhaırbecilİğc Süleyman bev. Veınedarlığa Hilmi be, Bu meranda (kulübün) bu serte daha canlı bir faaliyet göstermen ve etki parlak zamanlarınl a tekrar yaşatılması hakkında esaslı ve ciddi kararlar alınmıştı'. Yakında tütün mubayaasına başlanıyor tnbııar İdaresi, yeni mahsûl tütün mâbayaası ıçıa bir program hatırlamıştır. Yakında bu progr er tarafında tülUn mlibayaatına başlanılacaktır. Belediye intilWı devam ediyor Dün bilhassa faaliyet görülen sandık başları ara edilir Yeni şehir mecliı tihabına dünde dev tir. Dun b.lhasaa Eannötrü. Fatih ve beyoğlu kayaları dahihndekı rey verme mıntakalannda faaliyet görülmüştür. Dün lıtanbul kasalarında rey .erme günleri olan yerler şuralardı: Eminönünde ı Şeheuva' bey. Bayram çavuş, Muhııne Hatun, Kaıganl Sadi, Kumkapı Niş Fransada diktatörlük olamaz! I ansız Başvekili, diktatörlüğün önüne geç-•eğe çalıştığını söylüyor ] '.Parla S ( A. A.) — M. Du-erg "Doumergue.. dün akşam dyo ile asesrecalen btr nutuk y lemışiır. Başvekil, bu t Un at-iat projelerinin Frantayı bir ya birkaç adamın dıktatör

urtarmağa maluf ol-ığunu kaydetmaftır. M Dumerg dımturlan gayri aU Ktımp bir şekilde her tngi bir diktatörlüğe giden otyalitl ve kominin cephesi ıpçı can mahalleleri sabahlau ma kadar rakı Nişanca kolu bınııın.lt Fatihle: Yeni Raasi. T lar. Rami fu-u KüçubkÖy aa-bahUn öğiryr kadar Ratni karo kol un da. Fethi Çelebi, Nişanca. Cezri Kasım. Abdulvudul mahalleleri öğleden sonra akşama kadar Ceıri K camiinde. Beyoğ'unda I Şişli mahallele-n sabahtan Öğleye kadar Feri-köyde köşe kahvesinde-, öğleden aon urtuluş maundaki kahvede. Beşiktaş ta ; Ortaköy mın-ııikın mahalleleri Ürlaköy bahçesinde.. Kadıköy dr | Raunt paşa mahallesi, bu auhalledcki İlk mektepte.. Üikildir da Sulmanağa. Hacı Heıaa Hatun, Solak Sinan mahallclen lıkrle camiinde.. Beykoıda ı Mahmut Şevket bjaj aleyhine uıun urun dikten sonra Fraı söz '17 1 söyleri bu cephe haricinde, fırka ihtilâflarını unutarak bîtleşmiye davet '•mif ve artık hiç bir şeyi de hat projesiInhîsaVlaT TSl Atinada ihtiyat tedbîrleri alındı Siyasî vaziyetin karışıklığa sebep olmasından korkuluyor Atina 5 (Huıuıi) — Harbiye Mm CesseruJ "Kondun, âl rı.---tı altrnda toplanın bir meclis, vazı i hırın dolayı-aiyie bir İtanaskl./a meydan verilmemesi içia hükümetçe ihtiyat tedbirleri alı a karar vermiş. Atına aaahafa kılaalarusa ıda bu. un malın b;lAli Rah rde , Yı tdır köylerinde: n i'. .,y muhalle-dakî gazinoda, ırgaı adasında d. Bl kaymakamı, bulunduğu ve rey verilmişlerdir. Hanımın Muallim» konlaransı Muallim Münevver evvelki gece Alemdar ıınema-maıında, yeni şehir meclİM i mi aşanda kadı a a verilen haklar etrafında btr honterana ver maştır. Terziler sergi açıyorlar Terliler Ceeaiyeli, Teşrinisanide Perapalss otelinde bir sergi açmağa karar vermiştir. Terliler bu münasebetle birde balo vereceklerdir. Şerhi er= nı "insan, kendi mukadderatını yaratır ne olmak istiyorsa yarın o, olacaktır,, Eltîck Mern Bugün Şerh ve hah: "Uyan ve uğrasu adlı kitabından birkaç vecize iklıba, ellİİİmİE Ellick Mern den bugün de yuka ettiğimiz siıü aldık. Miskin tevekkül akideıine bel bağlamamı, ve intanlarda irade denilen bi uvvetin varlığına iman getirmiş alam her kimta ba »o/ün tVetaei* bir hakikat ifada el-fiğini abul etmekte lerad-düf elmat. Çünkü bugün hür almak Utiyen adam mutlaka yarın hür yatıya-cakt bir eteğa yapışıp kalbi tabasbuslar içinde bir kemik parçası yakalamayı diiıünen hay-tiyetıi oka* I aTtaaT*. /aukag • kalbi vaılyette ele geçirecektir. Bugün İlim olmayı kuran ve o emelle çalışan adamın yarınki nasibi de tir. Cehli saadet bilerek bugün ayaklarını uzatan miskin, yarın müstekreh bir cahil sıfatını caktır. Demek ki insan dileğine erer, neyi isterse onu bulur. Bazı tesadüflerin, maniaların amel leri hüsrana ağ-ratması bu hükümdeki isa beli talil etmez, edemez. Makul ve mümkün olan leyle i - esbabına tevetsöl ederek - isteyip te hüsrana ağrıyanlar nihayet birer istisnadır. 1abii atan ıey, İnsanın kendi mukadderatını kendi yaratmasıdır! ZAMAN şehrimizde Gümrük ve İnhisarlar Veküi Raoa Bey, dQ Ankaradao şehrimi» gelmiştir. Kana Bey, burada gilmrü e ınhııarlara ait ban muamelât ile meşgul olduktan sonra Ankaraya dönecektir.

Diş tabiplerinin kongresi Geçen sene olduğu gibi bu tene de şehrimizde bir " Diş tabipleri kongresi „ toplanacaktır. K ongrenin açım tarihi 24 Teşrinievveldir. Otamana kadar larırogclen hazırlıkların ikmaline çal dır. Kongreye memlekctimiıin her tarafından ve Balkanlardan bir çok diş tabipleri iştirak edece k, toplantı bir haili kadar t ürece k t ir. Murnbbaılırn hoş zaman geçirtmek için bir takım t z-zuhler ve liyafetler de tertip edilmiştir. Bu metanda dişçi aletlerini ve baltalıklarının tedavisi uıullerinl gösteren bir sergi hazırlanmıştır. Umumiyetle geçen seneki kongreden abna neticeler müspet olduğundan bu seoeki kongreya fazla ehemmiyet verilmek tekir. Kongrede müzakere olunacak meseleler içinde bir çok di) hastalıkları ve bunların tedavisi usû leri mevcut bulunduğu gibi, halkın diş hıfzıtıihhınna daha ziyade riyayet göstermesi için ılı birlerin müuıkaşa-ıı da vardır. Sinema vr Radyo vasıtasiyle-dc halkm (diş bakımı) hakkında te meb-tedir. Viyana müsabakalarındaki muvaffakiyetimiz emre dirilmiştir. Sıtaıl mehafıl, Mebusan I lıiıı.ın kı İldi kcndİHİ fel karar vereceğini üaıit eykıı te bardevınadar. Başvekil M. "Çaldaris.,, iıicüavhuru liyarat ederek raeb'-uaı ¦ mSeya müsait On—e-.« . d Avrapadan gel ma kâğıt oyunlarının herbİri için yut çeRe Viyanndan re 30 Eylülde edilen " beyne müsabakası,. binicilerimizde! Bey 16 mania uzunluğundaki hiçbir mania d bildir Viy Idiğine nada icra mılel atlı mnnia a iştirak eden mülaıım Ceval ve 800 metre hır müsaba vırmeden vo en tür'atle koşarak ¦ 1 ¦ ı ve binnciliğı almıştır. Bunun üzerine müsabaka mr,ılınma şanlı sanca lkışlanmışlır. Diğer müsabakalara iştirak eden zabitlerimiz dr birçok milletlerin gırı)lıgı hu beynelmilel muııblkalarda çok iyi neticeler ıhmışlar. Viyana askeri ateha-'ı'ı vc yarış tertip heyelı tarafından hararetle tebrik edilmiş r Şereflerine verilen bir ziyafette birçok dünya binicileri tarafmdan Türklerin atçılıktaki a 'anevl meharelleri ve darbı meıel halına gelen muvaffakiyetten takdir ila tekrar edilm iştir. yl düzen tertip edilmiştir. Kâğıtlara işaret konulur, kâğıtlar değiştirilir, Uça beş denilir, kâğıdın mahremiyeti giderilir ve daha bir sürü hileler yapılır. Halbuki damada onun daha müte evi olan satrançta en küçük bir hiyla pılamaı. Damanın temin ettiği ı lerden biri de müsabaka be vermesidir. Kâğıt oyunlann kumar zevki galiptir, dama ¦atrançta karşuıodakİni yen-i.ını rol oynar. Bir adeta küçük mikyasta dana benzer. Taşları, sevkuleyiş mütehassıu gibi şlİDD düşüne sevk vc idare karşısındaki t düşünce sile ihata etmeğe, toya düşürmeğe ve ortadan dır ma ya çalışır. Büyük düşürüp ta rakibinin bütün lanın elinden alan damacı, ha harbî yapan ve kazanan kumandanın mı nya türI eşmiş n Umu ne ı İ eayılabİlir. I'ıi'n. yurdumuzda pek yük rağbet gördüğü vc pe çok oynandığı için dilimizde kuvvetli bir yer deki eşyayı lüzumsuz yere radan buraya kaldıranlar, ¦ık hizmetçi değiştirenler hak kında ama t" benzetti, dama taşı gibi ada değiştiriyor,, denilirdi. Me mına zahmetle ere nler içi arlık dama dedi,, tabiri k ııılırdı. Ne kadar yazık ki bu oyun yerini pokere bırak Odu unutmıyan yalnız Tıp F kültesi müdür idir. Çünkü güzel müesseseyi oradan şur ya, şuradan buraya taşır talebeyi dama taşına çevir ek istiyorlar! l. Maşallah ın kah vesinde cinaye Dün Kaumpaşada ağır cürüm vakan olmuştur. Tersane kapın semtinde İr Iı Maşallah ın dükkânında o ran Ali Rıza ile sabıkalı mından Çem ir alacak verecek İşinden gaya tutuşmuşlar, Çemşit ğınt çekerek Ali Ruı Üzerine alılmLştır.

Ali Rıza, Cemaldir kaçıp kurtulmak istemi muvaffak olamamış. Çem arkaaından yctü)c"b )"¦<<* muhtelif yerlerinden y mıştır. Çcmşil polis tarafı I utulmu Ali Rıza, yaraları lehli olduğu İçin Beyoğlu haıta netine kaldırılmıştır. -ZAMAN I - :¦ ¦ ¦ ¦ n i fi JH-A R İCÎ :H Amerikada kalkınma programı Program en büyük kahramanını kaybetmekle kuvvetli bir sademeye uğramış bulunuyor! Geı« lerdı Amerikada başlayan »t tblih.U bir mahiyet aUn erct egvamıaı idara eden Jenerıl Oc haft a devam mıhlan «•( , İn «ikil «II.H tavnmot hay 3 u lehi İtlere göre yakından kontrol t balak*. Ilnl dıh aktır. u ırkildı ilbay»! leıilmeıine Jtner.1 "Joneou,, un latilaaına idde t II beyanatta bulanman • tin vaılyet bardamda le arral ....... yatıl kalkınma progra..1 geoit mlkyaıta vukuu yu-^ Ut kmbın verdlı Amerika hat¦| .IH' 1..' ¦ A m» İka Cumhur Hrlni Mitte. atloia tekliflerini kabul «di İd İri Araerıkadakİ nm.lt İdar.me». edecek ve De re t meıeleılui tetkı•toara kalkınma programını tebcp, anan |r«r yapan aanrlr •ala*. karsı bnar.lhk frMrr'Jonaoa..un ııtılaa, ı.rurı tdL —mm . n hararrlli va in İntak. Kala.... k.n,ram .. Otrl .f r-lk .. .1- ¦ ı... k h-.nanada. ı Mata anan Ihı ı ti, oaraaı r /• .-a |i» Bana ragnatn ı «rrrl onan bu prıifiama kurban gıtmrıı ton d.rece dikkate ¦naral "Jı.aana. gecen ara rlıada Am.. İkada adeta I.rkal-T*amata. B«li. Aarerihade aaua mld, lr.drUa. aUtl ¦ Ic ataa I n mil afHah j—â programı , Ür* har yarda " l-ılı. le (a Uyma ya alan r . diytrrh p'«f ¦aıl yvdd.ll. tatbike taraftar «iaufuau fbttnmi|tl.' •al '!•*•"- un bâttaı ika?. I.ahret. «Ulıtra kar buer.1 Iduflu inklr ol.asmat. Ö. Af. ¦ - ¦ ¦ t M ¦yyaı Günde bir Kitap C ' 8 Yanan: ç.«. A. Kıta Şükûh Bey. ?, perdelik bir ply ettir. ı .• i.i. da bir Batan: Ordurla boy bryi, ikt kemiren A Tl ırabaha afealınmıştır. ıra. başına ık ı. dü| ıttdık. Eı »•tdım. b.,1. Kııa adlı I diijilynr. y mütemadiyi tün mıılını, Tekâmül Matbaası ııadi. buhran «e buna n ırhalrt lOıundrh murabahacının ağına d. almıı falıl* Ta borç para alarak bü* lulkûnû rldcn çıkarıııiyte ve çoeuklaıiyle yaırfalrtc dü|üyor, bir lok-k bulamayacak bale geliyor, ı. bundan ibarettir ama ku

lan tiplerin kaıehttciıtik t akdi' c de*, er bir mahı.ir, l.arlıktan yokluğa i, - ,l-ı ı >• rikkat oran ile «aolaodınlmı|tır. İn karakterini mnharrİirl tenim ettiğini görter-İkinci perdeden birkaç Yaiki d. eklrbınııln yitim ine bir nûıaoır-¦k t*fk.tiniıden •batın .diyorum, mir buyıınıluyor? «erdiği re.ap Ktlba* ederdik. Bunu y.pımadı|ı¦ıl için ok uy uçulanımla piyesle •rrabero yaııyMa okmnalanaı ta*. ıjt etmekle iktifa ediyoeu ı l*.,rıı gelince ı Ut vı uda kî le-aatİ lamamiyle canlandı .'atak ıeı ıl< Icıtip ve lahrir Dİunmu|l<ır. levıu tudur: M Bey jj|, bi. — Vlraılrkrlia yttim (ocuklarını karılmak Uıami kaldı. Benim öyle hokk. ballıklara ayrılmu) param yok! Bu tekilde vukubularak bir mlir itaate kartı aynı cevabı verecek binlerce ağıt, lıt an bulda da vardır v* bu a|ııların he ymat Doğru ise İyi... ı^Sun'î radyum - keşfedildi ıııserlîler gayri ucu/. ..nlyuıu bulabilecekler I.andından bildiriliyor: Nru-ı (bronıılr uaıete.ı. heyecan veriri bir haber nearcl-ı.: n.r Sun'i radyum tıtıhıtl. ...m Ulun lamanetanberı aranan l<..m..l aMfltur lagıkl khaalehadra Jolıot ve aevıcai taea-fıadaa yaralan tetkikat ne t netin aV artık suphcuı bir katiy etle elde eaUaaastar. Onumuıdekı a.m ,pl,da..nda ı.ııi.,- dünyanın her tarafından gelecek 600 yüksek UstastSİO hutu ondra'da Ceıubri-dge'de gösterilecek olan bu kesif, kamere kare mücadelede mühim bir dönüm n oktaaı teşkil etmektedir. Bu sayede binlerce kanser kurbanları lütumu miktarında radyumu g ayet ucuı olarak tedavi için kullanabil?, çeklerdir. joliol'nun refikası, müteveffa ve nseari'ir madam Curİe'nin kındır.. Avusturya'da asalet unvanları Yiyin, dan bildirili t Af "Gaıetelcrus if'anna güre lıu.Umel. bar kanua ile Avusturya'da asalet anı anla n ma tekr ar aoUanaUaasaaa müsaade etmek taaa.vuruadadu. 1 Ma-ytata anki, mer'ıycle konan "Avu sturyanıa 19M yeni kanunu eaanaı., 1916 kanunu esasisinin Avusturya'da asalet unvanl a nnı la,?-de n hükmünü ¦ ı etmemektedir. Esasen harpten evvel kullanılmakta olan asalet unva ları bir kaç aydanberi Avusturya'da (ilen tekrar kullanılmağa baslanmi|-tır,_ Tosya halkı Kaymakamın değişmesine memnun oldular Tosya 30 (Hususi} — Tosya kaymakamı Adil Bey Mardin vilayetinin Derik katan kav-maka mlığına tahvil edilmiş ve yerine Küre kaymakamı Şemsettin Bey layin olunmuştur. Evvelce de ya bi Tosyalım her tarafa örnek olabilecek köy teşkilatında, yol vc sair islerde iki Bç seneden beri devam eden durgunluk ve bakımsızlık y ıı 'ünden halkımız kazaya yeoi bir kaymakamın tay en çok memnun kalmışlardır. Yeni kaymakamın bu günlerde ruruduna intizar olunuyor. bir aalflb t.r.,İr Iktlyarlann, duldun, ycbaıUrln. lal batak fiden n«-muılu tınafın kınını ım A- Rııa ŞGküh Bey. mm imi oldugs İçin b*Ugıt karanın, ûılûbîIc faciayı i|t. bu aurrtle taavir rdr-rık tonuna getiriyor. Bütün oku-yue ularımı ib eleri l a niye el ma k la bırıber n ker yerde trmail ıttlrlImraİBİ faydalı buldııtumunı da . ... borç l.llrit. uÖdemiş,, in borcu Belediye şehrin suyuna sarf ettiği parayı taksitle verecek Sn için çalışanlar taltif edilmelidir | -ili . I r ¦

Ödemiy 30 (Hususi) — Ödemişin ölrdenberİ büyük bir derdi vardı: Susuzluk bu mübrtm ihtiyacı b l temin etmek için Odemıy Belediyesi bilhassa değerli reisi doktor Mustafa bey. çalıştı, çaba oıaya baı «urdu, buıaya bas vurdu Oertmlfi —»rfea vr ı.s* *r ¦ fl.'.d.fa rrıli '-ıı - JuVıi./a Nihayet bu büyük İsi başaracak olan parayı buldu. 200 bin kütür lira ile temini kabil olan su u. Ziraat bankasından para almak turetıvle batardı. Botta A.*H|'. i--... ..'..uı'ıı' tan bafka bîr varidat bulamaı., bu borç Odemiflilcre bir yük olmağa bağladı. Her Odrnıışlı, I memleketlinin, dolayîsile keodîninin bu borcu nasıl ödeyeceğini düyünyor. UıÜ-lllyordu. Niha ayanı takdir vc şükrandır ki bununda çaresini bulan belediye ziraat ban-kasile anlattı. Borc u taksite bağladı. Badema ödemiş belediyesi her sene on bin lira ödemek auretile bu büyük bor u kapayacaatır. Bu borca kartabk olmak üzere ödemi} Belediyesinin gümrük vardatı göster ümittir, hatta, beled yenin 934 bû-inci üç aybk hissesi olan 2168 liranın ziraat bankasına verilmek üzere mahsubu yapılmıttır. Bu ha-yırb haberi duyan her Ödcmi}-li çok aevinmiftİr. incir mubayaatı Müskirat idaresi ödemittrn kilosu 3.25 kuıuı üzerinden 2S0 bin kilo j hurda incir almıştır mubayaa! devam ediyor.. -z aman — Hulâsa iki tatla bir kut vur> mu> oldu. Kasabamız hem sulandı, hem de nurlandı. Fakat bj umulduğu gibi çıkmadı, mahsuller para etmez oldu, alış verişler azaldı, belediye para toplay z oldu, tabiî varidatedilmek ve hatta bu zevata hükümetçe mükâfatlar verilmek lâzımdır kanaatindeyiz. Bu itibarla ödemiş Belediye reisi Mustafa Beyi bu muvaffakiyetinden dolayı tebrik eder iz. Tanesi 5 kuruşa Bıldırcın! R.ae 78 (Hueuei) — Burada bu mevtimde Utldırı.n avcılığı baylar, nahıl boyunca hemen ber tarafta kolları üırrındc birer atmaca ve yanlarında birer av böpeğt ile dolaşan bi» çok avcılara tesadüf edilir. Geçen gün Rusya tarafından ¦ ¦hıllerımıre dng'iı mrıılrr halinde akın edip gelen Bıldırcın kü in muhtelif yerlerinde hatta Bele. diye bahçecine d..,muş va ar-lan.n.ı].,aV II., (<}L lart bahçelerde sokaklarda adeta e Ur a tutakuaalardar. Ogiodtn ben ;.h..de bar bıldırcın bolluğu vardar. Her gun civar köylerden tutulup getirile n din bıldırcınların tanesi bef kuruta satılmaktadır. Bıldırcın avcılığı atağı yukarı kasıma kadar devam eder. Buralarda Bılduı-ndan başka avcılık Bu havalide atmaca beslemek merakı pek falladır. Atmaca avına Ağu<toıta çıkılır va at* maçala yerleri aranıp bulunur. Vc aralara ağlar gerihr. ya bot ba ağlar arkaıtna cank koflar konur ve beblen-r kupa görüp t e avlamak veya yerlerine gitmek isleyen atmacalar işte bu suretle ağa çarparak avcıla rın eline düşer avcılar bunlan alır günlerle insan silâh ve köpek setlerine alıştırır ve onu Ayaklarına çıngıraklı ipler bağlıyarak kartından karsıya Beslenir ava .ı ıt.nlı. Atmacalar bu hallerle tamamen unuırl ellikten sonra ava çıkartan. Batsa buducmlann top lu balan dağu yerlere mat gelmarM keman har atmacama bu günde otuz k..k kadar budur ut avladığı valuaVr. İntihabat Tosyada yarından İtibaren başlıyor Tosya 30 (Hususi) — Belediye iotihap cetvelleri askı müddeti bitmit ve cetveller kaldı-rı' -ıııjiı- Reyler Teşrinievvelin yedilinden itibaren atılmağa başlanacak vc dört gün sürecektir Yedekleriyle beraber kırk kifiden ibaret olan belediye âra oam? e İliklerine ail yokla ma yapılmak iç İd fuka ocak heyetleri içtimaa çağırılmıştır. İki gün sonra namzetler scçİ-lec tır. Tahminlere göre beled ye azaları arasında geçen devreye nazaran aı bir değişiklik olacak Bugünün Aşkları (Volini ¦¦ılınır ao,.. t— al gOtluhlt ...,„..-¦ i' ., . budala reıaamı tarfuya ı arljiaal maakaralıfıa |ek-ayrı.-, tımaariyla atykrtti tmm mnavıc - hataan h^gın I - Haktan doadO ı

u benlin, dedi, hır t-1 ıkakkı vır. Kular ayafına lip ta k.adu>ıni ataad. ba|-aanr. kuaua da anlan tea bayup ahara ba|lımı-ubl Tefrika <Va ı 32 V« alini Billendio omuıua. hoyırak lU.e attij — D.l.k.al.1 Sörlartae uraaink kaamyerut.. Fakat aaaVarfml gen .İmi yorum. Sevinci gOTruJlıa. Sorguya ı.k.ı.gim tdjıı dı.lık. Itrin tahll, it. deminki Ihlarımı g.rl O vakit kür k.lacakıta. Srvlnc I. tama oU aaa, aW4ava da. ha. v« aehaaa|... pl.^.ıaa holuatuıa tı al t Hal yayıp tanyeli. ,.ı.»ıl.n*ı.. d. köpükleri taıan Stııin yanına ...... ayk yilı.tı. demet ırard, yıldıran buların isinde h.yaiy.llaılıi çamura dt|tıreı.k kadar duygutuı dr|ilıı, oyla kıtlarda sealn gibi delikanlıla |ir. Ylaa Ktmramn elini uktılar, Bülınde ıslım bila vrrmr|r ISıum ,-¦ -—¦ !" odadan ır tvden çıktılar. Baleni. bÖrflb bir yükt ¦¦ı - .. gibi ,--ı bir nrfea al*, göllerini ilk la Ramı anı çevudS, "N. darıla bu hya ? . Demek .•n |e|kıa kir bak ıalı onu hır mUd-dal ¦dıda. «ara aynı götleri kafada aVuupta gocanan*tanen |. kt.ı.tl aarats araata ıtaatya çuhtaa taan-rlclbıtas aaatSna Setem etti va auun laeıfctı k ayıetttn ra-k.l.-.k m,.,ld..4, — Danya ha Okuamayaa ı-ı 1" al ay ar. Ban da aıkmlıb kır sl-yaıal ... 11 ,' . ı.. .. Mala arn Ure kahve gtttr t Kimraa aıtık kiminle ve na ayaıda bir adasıla kııau|tu|unu anlanııttı, Mraı aitti duydufu ûiUb-lOltrdın uyrılıp kurtulmuştu. Artık |u ıcııam bnıuntuauna llyık nldufu m' um ıı tapmak ıımlada IdL Ayak Batunds ulık (alıyordu, ıı-ı eli ıı-ı« ı budala adamı gdıden f*Ooun h.h.r ıımarl.maıı Aterina pah.tini açtı, bir tigıra alıp attın. y*flr|tlrdl ı — I ,.((.„ dedi. Bir klbılt ya-kaımııınıı? I'......ı. birat tvvılkl hûçüktüfünu güya all.lllrntrk IH>|ormut gibi l.rlıdı, >...,.¦¦.- kaha v. pak kaba ırniHiııı >rt.a. g kibrül yaktı ve kat kah hır IrhrıtOent. muhıırrrye \,|ıı açmak IMrdl. — Silin dr tAıkaüıü ayııaırd. buıhtıUr K.nd.md.1 aata-ap fay «sân. hu utkanaul. fıh.ı Maaa t ..ı. hinim ı.iıa. ı. Kimraa, baı-a. aalb dan uıan hir .- ıı neık iatlkıaya , . ıc — Naııl t.kııimli ı hayalında çek t.hl v bulunmak İcabadır. S yin ıılonııııı fin» gl ırkinin, bülUa hlııiy •ataklımı. Orada hım! olduğunkışfıdrcrkl birkaç kadın bulun. gAtmnde birkaç İlin denil, kamer. O lilulı nevra halindedir. Dımlr atacak gibi gdrOnûrlır, ılmmlar. Dıüner gibi davranırlar. dAnmeı-l.r. Bir .rb.k bu filolar araıında nihay.t bir ıındaldır, bu ha dCımf i. m idare etmek ve bir ye" ,-!['¦.ı.mu k dalgalar araıında muıjyade »¦ ¦kandal. ı pilim edr mıdır ? Sonu var mıdır, yok mudur? Buralın bile gerekmez. Bİt yalan o iki banımla bu İki bey araıında bir anlatma ve bir yaklatma oldu-tunu bitini. Bu lebep le Adili. Muhtarın butandutu yerlerde Sevinçle Hrlm.va »kuUnayıl, faıla kompli. mı a yapmayı! H.lbu ki tiı üç be| laat Sevincin dili dibinden aynlmadınıı, Oıtclik Belmanın evinde yemet.de kaldınıt. — Ben kalmıdım, onlnı lorla alıkoydular.

— Kaldınııyn. hAfi. B.yl.ri hld detlendiımeh icla daha faıla tey. ter yapmaya lüıum yoktu. — Demek ki bir yere davet olu ıı ursak oraya kimle nn gel Sİ) ini ve bunlar arasında neler «reyan eti.fini tahkik etmeden [ilmek doğru değil. — Tahkik etmeğe nı hacet. Dikkat elmek yeler. Cden göt. yüreklerin içini de görür. O urada hiımctçi kıs kahveleri .' - m..i. va tvpıl eliıda bîr kâ-ı-u çekilrrrk muhavreyi dini . Kamran ona hinben "di|an çıkınız, emrini verdikten uınrı Bülcedc i". İt bir der. ıavurdu : />"¦'¦¦. t'ılr' Te şr İn ie fWİ Ş - ZAMAH — Askerî bahisler Fransa, hudutlarını çelikten bir kemer haline getirdi Birçok köyler yeraltına alınmıştır. Demir kapıları kapanınca bu köyleri gözle görmek imkânsız Tranıanın şimal mıntaknlan-¦ta ıııniil." illeriyle meşgul olmak ııi'i' karargahı Valen-sî yen obilaısnin koman Han allında olmak üzere bir dırrklilvar t.. . etti Bu direktüvarın vaiifrni Frentanın Beiçıka karşındaki hatdıılhene sağlamlatfırmah. Mobo] kaien-ni genişlet ıttrk tır a asada «ağdan sola kadar biç bir kımtrem silâhsızlanma, yı. mudafaaeıılık diye leUkki e İme abal elti. Belçika hududunun tahkimi, Franıanın şimal mıntıkasında yaktığı tah-kim at silsile masalıyaraktır. Hudut tahkimatının diğer katımları >a tamamlanmış, yahut tamamlanmak üreridir "Par», gaıctrlcrıaın bu bu-eaeta yaaaVksan pu satarlar sayanı rU kattır Franıanın bu tahbianalUa maksadı tedafüi olduğuna gösteren sebepler vardır. Çünkü Fransa harp ndığından farla bir şey peşinde koşmuyor. Saniyen yapılan tahkimat, kursun gecmes bir kemer m hîyelînkimatta. sabit olduğu için bunların tedafüi olduklarına hüküm etmek lâıım gelir. Fakat bunlar, taarruz iğinde esas teşkil ede bilerekleri gibi mukabil laarruı için mesne t vazifesini de görebilirler. Franaanın yaptığı büyük tahkimat birkaç esasa dayanıyor. Bunların birincisi, düşmana karsı ga engel vücu-de getirmek ve en kuvvetli hasmın dahi bu engeb çiğneme-eine imkân vermemektir. İkincisi, tahkimatın taarruz eden hasmı azami derecede geciktirmesi ve memleket dahil inde umumi seferberlik yapılıncaya kadar düşmanı durdurmasıdır. üçüncüsü taarruı ve mukabil t ke hamlamaktır. Fransanın müdafaa Itlakkisi 1914 sene sin delime göre tama-mile değişmiş bulunuyor. Bugün hud t 5leüşüt derecede sağlam-laımıstır. Onun için 1914 de olduğu gibi ilk hamle karsısında hudut lo metre gerilemeğe lüıum kalmamıştır. Çünkü yeni bîr taaruı vubunda müte-arrızlar el ve kanl arşılaşacaklar vc ruhları geçmek kolay olmayacaktır. Fransa da hiç birsey tesadüfe bırakılmamış, her nokta takviye edilmiş bulunyor. Soo manevrala da Iıviçreden bîr taarruı vukuu tahmin edilerek yapdmış vc ha ırk.ıi esnasında tam mücehhez b kullamlmştır. Harita bu esas dairesinde tedkik edilirse vazıyet anlaşılır. Hab haurda son derece müstahk em olan Nişten başlayarak Cenevre gölüne kadar Alplar-ki iki taraftan gayet müthiş bir mania teşkil etmektedir. Daha muhkem bir hale getirilmiştir. Esasen Fıanea bu taraftan, ist ilaya uğramaktan endişe etmiyor. Centvre gölünün cenubu garbinden "l^İssenbourg,. a kadar, d aba senra şimali şarkîden itibarca Belçika hududu tehlike mıntakuıdır. Onun için bu havali be e çelikten bir duvar haline getirilmiştir. Bunlar ytnn üstünde de, altında da inşa olubbias, aari lenni harbin bulan vesaiti buraya ıığılsa Esasça, bu kavak. istilaya karşı rerecek asabiyettedir. B-i-kaıaa Fraaaa ıkt AlaMnya hudud u a la mi itinayı görmüştür. Taarruı buradan vuku bulmana Felemenk. Belçika, Lttk-senborğ, ya İsviçre yoluyla vuku bulur. Buraları için de Almanyadan gelecek en korkunç ihtimaller düşünü na göre tertibat alınmış, Al-manyanın yaklaşmasına mani olmak mıkadılc herşey yapılmıştır. Tatbik olunan uıulr gelince, bunlar aratinıa mahiyetine ve mudalanın gayesine göre değiş sac ktedir. Fakı btr fikir enek terene göre gayet cesim kal eler, bu maksadı temin eder. G eçen harple I ;<.>¦ ve "Naaıur.. kaleleri, ne kadar mukim birer tutak olduklaııaı göıtermiş-t araftan "Verdun.., gayet iyi inşa olunan ve gabuluoduğu gibi nisbeten büyükçe mevkiler tesisine taraftar olanlar da mevcuttur. Fransa halihazırda bu üç fikirden de istifade etmektedir. Bir taraftan " Moboj „ kalesi tahkim olunduğu gibi "Verdun,, da her çeşit taarruıa karşı gelecek ve "Briey„ demir madenleri i koruyacak hale getirilmiştir. ElhaııL ner yerde, o ye-rin icabatına göre vaziyet alınmıştır

Ban yerlerde askerî inşaatı giılemeğe İmkan bulunmadığı gibi lüıum da yoktur. Bazı yerIsianbul Borsası kapanı* Iiatleri4-10-1934 ÇEKLER Londra Nev-Yorh Pariı Xlil.no BrCk-1 Alin. Cenevre Sotja Amite, da m Prag Stokholm Viyana "tad.il Bertin Varıova Ilııd jpeale Bükreş Belfral Yokohama Moıkova >l 616 0*00275 i .'.06 9.Î7M 3.4070 BİAİK 2,4161 66.MÎS 1,1730 1MJS 3.146 1.2630 •>.n 1,0» 4/M 3,111i 79J9» 34,7li 2.76M 10SH.75 Kapım» 61S M O.M03 12.06 »,« 3.41130 2.43S? 3.11* MM Tahvil ve Senetler Afili) Kapaaıg o>0 i fildi ıtıı Ikr ¦»!)•¦ (Kıf,n|) •A» 1i I.UU TU,. »7 79.4S ¦I 4S.70 »7 79,40 45,70 ıi «ıı r— — ı ., .... B 10 I3J 10 13.05 lerde ise giılilık aıaml deı ecede matluptur. Buralarda köyler dahi adeta yer altına alınmış türlü tehditten kurtarıl-snıştır. Bunların çoğu harp gessnlerisvr '..r ,.m. ktedaı l-r

Buraları bir taarruı vukuu takdirinde drnttr kapdarı kap ı -dılaımı göte büsbütün görünmez ol ede yarının Fransız askeri mütecavizleri pütkürtmrgr davet ulunmadan evvel, bombardıman tehli eli geçirmeğe mahkum olmıyacak-lır. Elhasıl Fransanın bugünkü hududu zamankinden çok iyi müdafaa olunacak bar hale konulmuştur. T rihin hiç bir devrinde I ranta hudtşdu bu derece takviye edilmiş bir halde değildi Butun bunlara rağmen, aaodıfee işinde insanın rolü ne aaerkndednf? Yme ce mühim rol onun mu ? Bun da şüphe yokttsr. Fransanın butun hudut müdafaası, bilbasaa hudut ışı için hamlanmış fırkalar tarafından temin dır. Buolar sulh halinde nereda iseler harp zamanında da orada bulunacaklardır. İhtiyat kuvvetleri de civar halktan alınan bunların her bir i yerini ve işini biliyor . Onun içi n sırası geldiği laman vaziyet zerre kadar telaş göstermeden idare edilecek, rnnte-aanılar i yi takat görmüş, iyi hazırlanmış, rfrafı adım adaşa bilen askerlerle karşıla şalaklardır. eoiT-kotBlıı tı.Hıf.....11 aş s s ¦ s 11 aa......t ıllltn ssııntat f RADYO PROGRAMI 1 l__I 6 İnci Teşrin Cumartesi 11.11 r.anaiH. dert. " Hık neşriyata IS.Jı) Ur. ns.ıiM .-i'lvalv (Fakı... Satire Ha»... M R.l.k. Fıkrel 'l '•.¦¦' '-1 ' tl.y ¦ >ı -.(.» .....1.. ¦-• 71,1» Radyo ...ı........ vı dana ¦ ı.ı. . M« Kkı. BELGRAT, ti' m. 11 20' .W R'klİB. İS,*» ÎF.I» f.pUlt. şarkılar. ll.lt •nııl.ı.'. iti. SSBI Sil Kfa*. BERLİN, JJ7 av M. 11 11.10 m.t.h ¦ ikil -.ık..1 . muıthak*. IM0 I. TOSU .i.--. ı naitiı. J7.ıt Tsaemd « lerlof. 17.20 Hae.bu.fl— aaîhirll. •rt»IE. ut a>. III KM. V ı.ı. 1* II. ak.ıl kel St* ... .11. ,1i Hal.il Mfilyal. It.'l R.d 7U.IO 11 H.ı-.l'. ara laktı, ietmll Oıka. m .1 «t], 1] h . ¦ ı -. II,» ' ¦. . ıfll Kl.ı. KONİCüBF-HC. MI .¦J Piyan. •alakaalU ı.,...ı W,10 lata. a. İn kanatıl ı.ı ...,....ı Uk.ıl| 7l.lt ......ı... f| II, .'ljl Mu.akakr. TI.SS ll.m m.-HM. m nıa. tOKSiMaung, sjaş ek Irana- ¦»!¦- 1 ¦ Aak aarhatan. U tkShvaai - -,. ¦ r -ı n**t Çata tı.ııH. n »mılın. »*t Rad*. a p'akleı aıa ana. Mac ne — .S.» Aatatı »ı.l.Mı. H.ıt Paflrr SUv lavhaan. Zl.l* Caa erkaatraeı. 71.1» ¦) pr.ıl muaianl Plak. 2IM Mıl.na. ...... 1 . . İl. ,.. PUMA • nap4h.I ¦ BANİ Bohemgans ÇeC ikinci maçıtl Güreşçilerimiz J Birimi /'.ı tfe-tram ¦¦ bayrağı olarak gMabra _ futbolcuları halkın şiddetli al^ l..-i.r,,l. karşılandılar. Yeşi_ for riyle atlet yapılı vücut^ leri çok gUıel görünen Çekle rin haikta ilk btıaktığı tesir pe. roü Fenerbahçeliler maça şu kan ro ile başladılar fl Bedii - Yaşar Fathl - ReşaL Ah Riza. Eaat • '..ar-. V.¦;, ¦ fer. Naastk, Fikret, Saban. . Hakem Achl Cray Bey. * . Fener, Bohemyans m ilk hü cumu, .... ,1.1 arkasına alm. bir halde karşıladı. Bu akın r . ner

in muavin hatlında kırılt» ve mukabil bir Fener hücum^ Çeklerin kalesine kadar uzan) dı. Karşılıklı denemelerle ğectı ilk beş dakikanın en jıva dikkat hareketi Çeklerin döt d kaçırdıkları biı gol forsa tı oldu : Soliçia attığı |i)tu güneşten görentiyen Bedii topu bloke edemedi ve top golposta çarpıp Çekl nin ayağına düştü. Çek fulbolcu topa hakim *¦ önü acrbettl. Fakat Bedii şayani hayret dereced bir atılışla topu yabaladı ve muhakkak bir gole mani oldu. 7 inci dakikadan acara Fenerlileri vatiyete bakim görüyo-ruı. Bobem^asın kalesi üst üste teh liken ziyaretlere mamı ka-kyor. Fakat Fener muhacimleri ya acele yüıûndea, yahut geç kaldıkl arı um bu fırsatları kaçırdılar. n.ii v* . ak ika. 70JO Keı h.ha. 11 Oyun çoh aeri bir cereyan takip ediyor. Top iki tarafın şevkine tabi olarak, kaleden k aleye dolaşıyor. 13 uncu dakika: Bir Çek hücumunu şlitle neticelendiren sağ S; ita ili kimin başına belli olmadan, bir fala fenerin ağlarına takıldı. Çeklerin kaşandıkları bu gol Fenerlilerin maoeviyatını kırmadı. Üstütle birkaç la kail htt-Fa n ıvaa trrsaua edi?1 yaptı sıf sahasına hapsettiler. Artık Fenerin karşısında Stnpla oynamasına rağmen çok seri, deplasmanları mükemmel alil sahibi bir takımın oynadığ âşikir olarak görülüyor. Devre, Çeklerin üstUate ka MÜTEFERRİK HABERLER Fransada diktatörlük olamaz! ¦ • — Fransız Başvekili, diktatörlüğün önüne geç-meğeçahf tığını söylüyor Paris 5 ( A, A.) — M. Du-merg "Douatergue,, dün akşam radyo ila aeşradden bir nutuk söylem iştir. Başvekil, bütün ıslahat proarlarinin Fransayı bâr veya berk aç adama diktatör-lûğûndasatuf olduğunu kaydı Im.şl.r M Dumrrg düet ur lan gayri kabil ıı imar. bir şekilde btr hangi bir diktatörlüğe gider, tosya *e bominiıt cephesi aleyhine uıun uzun aöl söyledikten sonra Franıııları bo cephe haricinde, a ihtualla-rın. unutarak btrleşmiye davet etmiş ve artık biç bir şeyi de-ğişbrcmiycceğı ialah eai-nto kabul echlcceğına eaıaıye-Hni bJdartaiştir. " Lizbon „ da tarihi bir saray yandı Lizbon 5 (A. A.) - Portekiz Venay sarayı demek ol an Kuduz; sarayı dün akşam sebebi meçhul bir yangın çıkarak tamamen yanmıştır. Sarayda çok kı o re heykel koleksiyonları da harap olanuştur. Balkan misakı Yunan Başvekili Belgrat veBükrefe gidiyor Sofya 5 (Hususi) — Atmadın bildirildiğine göre Yunan Başvekili M. "Çaldari*,, buayın aonnları doğru Belgrat ve Bükreşe gidecektir. Mumadyeb bilhaısa Romeo Başvekili il*. Halka* m ulu! n trvıukakkıada görüşçe e kle.d.ı Türkiye re Yssaaatatan, Arnavutluğunda li.lın m.ılını girmesini arzu etmektedirler. Rizede fındık az Rize 29 (Hususi) — Bu sene fındık mahsulü pek az olmuştur. Ariı olan bir nevi hastalıktan fın r diba olmadan dökülmüştür. Ağustos birinden bugüne kadar şehrimiz İskelesinden ihraç edilen fındık rekoltemiz ancak beş küo kadardır. Kabuklu fındığın kilosu halen onbeş onaltı kurusa satılmaktadır. Dün geceki güreşlerin neticesi Bffinci sahi/eden devam llnkıı..."C 1 — Y.tııııa d«uk Yugr *Ztmot_ 1 . .1 . ı-Yı

-friatye'n. 1 nda oldu' .abrıe hala 'aştılar. Nı ¦yı hcaablyl bu İki (o tlırdr Iııfatlar^ baıımını yıııdl. ıı...... . — (Nerl İle Bul. gar "K imalanlunopl.. f Oreş'llrr. Nuri 1 dakikada rakibinle aırlıeı yere t eti ıdı. Koaatanluaapl Nuriyl tebrik tde'ik ¦atih bil epurrtı nld*|uau (Setrrdi. Onbi' . i . ı — ¦ ¦ kalede '!-...I. . k.,^',,|u... Çek k.vıallı aUt'tıınkıı alna 11u. 1.1. erit kale .1. .ak.binin ar.. tasa Ilı «akakeda .... şerirdi re ^ ak.rfainfc. On .k.... - V-,o-U. -t.!.k*. ıhı Yıutanb -PardUodnk». a......da eldu. Yef-alav .1 .... II dakikada Tutla f sllp , ' ' On Qken,e fdırş — Ea »I" tikle t Yufnalar ~Nalb k. I'e Yenenlı -lala. ı. elde II dahifaada Yufualav "Nalhk, luşla kaıannı. On doıdUacU f«reş — Çoban M.hmallı Bulfir -rKmltıot. ıra. ¦ınd. (Spıldı. '•¦ ¦¦ • r.t. Çobao Atinada ihtiyat tedbirleri alındı Siyasî vaziyetin karışıklığa sebep olmasından korkuluyor Atina 5 (Hususi, — Harbiye aa im Çenet al ''Kondtlsa. in .ı>".tı .tındı toplanan bar meçin, v zıyeti hatıra dolayı-livle bir kartfiklığa meydan ve-rilmemeti içia hükümetçe ihtiyat tedbirl lınmalını kırar vermiş. Atma amhafıı kıtaalarnıa emre amada bulunmaları bU-dirilmiştir. Siyasi mehafil. Mebusan M«-listrıin k.ndı kendini fethine karar vereceğini ümit eylemekte berdevamdır. BaşvekJ M. "Çaldaria... Re-¦aicâtnhtıru ziyaret ederek meb*-usan rrın.iı.ı 'i tastık ettiği y ihap kanununun ilânını ve Teşrin isa n.nin 24 nden ersel yeni meebsın toplaşması içaa mebusan tihabatıa trcdadİaİ talep eyliyeccktir. I gc Mücevherat fiatları yükseliyormu ? Mücevherat fiatlaruıın, iktisadi buhranı hiaaetmeğe baş— bdığımıt senelerden beri düşmekte ol na sebep olarak, bittabi en başta (buhran) gösterilmektedir. İkinci derecede, AfrÜcaniB bakir noktalarında yeni elmas damarla rmın keşfi, Bahrîmuhİtin derinliklerinde faıla inci is tihsali dotayısiyte arzın çoğalman buna mukabil talebin eksilmesi, mücevher Hatlarını düşürdü ir. Her halde parasızlığın başlıca sebep olarak başta geldiği mukakkabtır. Maaraafih son ısmanlarda mücevherat piyasasında mahsûl bir yur,itline baycledİlmiştir. Bilhassa Alman) ada para kıymetinin tenezıülû, bû* çok kimseleri mücevherat almağa sevketmişt unun neticesinde (3) kırattan yukarı beyaz pırlantaların kıratı 400 İli 450. hafif renkliler S0 ila 300 lira aracında satılmağa ve aranmağa başlamıştır. İnci piyaaaaı da mıskalı 10 liradan 50 liraya yükselmiştir. Dünkü konser 1886 Senesinde Pariltc İmci Beynelmilel musiki büyük mükafatım baıanmış olan piyanist ve best r MOayO " Eoriko Furlani „ sanat hayatının 50 inci yıl dönümü münasebetiyle, dün Beyoğlu nda n kulübünde, güzide dinleyiciler huzurunda güzel bir korner vermiştir. Konseri himayesine alanlar arasında Kocaeli Mebusu Reşit Saffet Bey ve italya Başkonsolosu gibi zevat var dı. Sanatkarın dinlettiği parçalar meyanında, Faruk Nafiz Beyin Gazi Hazretleri hakkında yazdığı kendisinin beıteJc-diğ-' "Milli ün*, Napoli hatıraları, Türk lalpodiai ve bilhassa armonize edilmiş olan "Nişaburek,, peşrevi çok beycnilmiş «e alkışlanmıştır. — ZAMAN Teşrinievvel 6 Amerikada kalkınma programı Program en büyük kahramanını kaybetmekle kuvvetli bir sademeye uğramış bulunuyor!

Gıtt ıteı d* Amerikada b*|Uyan o dm tehlike" bir mahîyel «Un |* pıoftimı ¦re eden J< (ak l' - ı «akan fm\ kar baelata indi ¦ - . - hal¦j---n_r «ire* ıU batla devam rtlıklaa ın-ıra Amatika Cumhur K¦ ¦ ¦ Miat*' 'Ruıv.H,, İD l*|bl . h"tteul bay ••linin tebliflarlal kabul . u .., •fa* nihayet bılaV Ba teklif le** |D>r A na ı kadaki aanlı i darı a) n*H »ara» aaa ayı... daba rabı-daa kantral edecek aa ftertl mnnlınnl t.th.h. •Hk.aa.ke,. Grtre bu (akilde nıha)*l leralaıruoe ı-fı-n kalkınma pregraoıını ¦ daıa ede d J meral "Jonnan aam. erbep, oaaa |ıer yepaıı amele akybinde aidatın be ya nalla badaeaaaaaı *e aalaıa kartı l-t.ra 11.» ,....». •Maaeaidır. Ba «a«ire* llıpaata Jraaral "Jıaaaı.— lllalll »arar! laf. >aaeral -Jaaaaa, yaal k a pragraaıaaaa aa baraaalk aa aa ladaki ı-Odallı idi. b.lk.nma kroaramıaı İleli ııırı.nk • » ll*rl(tmtk kı........ l.ı. heebrelea laıla ıraua hlmmalı, onun fa|iatl ge(nU|lır. Buna (.[inikte ketten avvel »aaa bn peoaratn* burkaa filmeai aon derece dikkati saf-e. Ceearral •Jnaaa, aa«aa eeee tartı a da Aaarrlkada adeta I*, hal heeer derıre^aa. cıkaıurn. Batla Aasenkaeta aaa aattak ınde'm.*,,, m Lalaıaanı. tanıra 11* atuı bia mil uçarak yrni protjramı ıuruı™i. illa t;aiipmi| *a h erde " birlikle (allamayaalan eıln . diyerek ı • . rama ııassi alddrtl* (.tuk. taraft a» alaVafaaa e ı'-.....' ¦ C.aeral •jinıın. aa boana Aaaeeîkap faabyvt* atatValayta bar boabel aahabl aldafa .kı. «haa amıı İKTİSAT İSLERİ İstanbul piyasası Piyasamızın bir haftalık vaziyeti Günde bir Kitap Yatarı: A Kut Ş ,-uh Bey. Baı Çı(. be| perdelik bir piyetlir. Aaaa*olu>u «e lalan bulun da bir ¦um halkım kemiren muraba ha ale ¦lal trafik İtin kalema ahami|tır. Bit ba plyaı elimli» alınca, bayma ».-...- bir yan a uına ataa duımak «e dlslamak aaatbu-ttrataada kaldık. Leetia atukarriri "Çat. aaeia yaıtka a. t., , - Ur ¦tat ba ııi'tı «a'lkakı İmin afcadar eaab taarıe et *>| av .k•:¦ Wm* - .....ım akada, . . kemaııl ...... - - - , bi, em ¦ret »»etki a fanaan rao-M*|ı tenri yit ekler d* uyaaa<ıaaaaı. Bw mlııları. ' t.pıytaınla Ln ¦ metini. köçlllssab i(ia yaımtdık, belki m >.-. ¦ ; . ¦ ta arı aSrlp . ..¦ ...,al Kadı İnekteki eeıırrtiai anlatmak aaaa'i'ı haydellrk. Bilim lata-bul gaıı i iHInmeı m .1 .1. ... .. ıi.. y«. talamabta ortaya almakla »e o lertleria açtı|a yaraları. ısrarları (latrrmrkta daima k.ke bir dil Sallanırlar m...I. İklimd bahranı. •MM bir halka, alarak alklaBUrı .«-IrırUr M..ı.k..:i..,n bu buhrıa. ha ne anını' faadar •• aa 1-* '• t* Baıtarıp aadabUem. Inatke 10— feen-nVe. Ç* *.ak*bı rni m*alahtaa—1 A. Rıta So> dkb Bey braa.ıı/ laraı m.benp ve dt aı.ı-a.li. alttık 1.01,11-eeltdetle -un.ha.ll*. mm aetay» aa aknıBaaıt alta a yauyl ayaen ederdik. Buau yapam>dı|ıLrln 1 ¦...... ..... ... ...... . . o yaııyıda okumalarını laa. ¦tmekla ibtlla edlyaruı. Piyeıe ..ı . ¦ 1 M.aıudaki lelamamııl. eaalaadı arak |e-¦rrlip ve labrir ı.i.ıı-m . y -a (adar • llurait Bay adlı bir id : Orduda TcUmul Matbaası köy beyi. Ihı»» buhran tı buaa

inilmem edan rabalal ¦. -......"i Kua adlı b>r murabahaıının agıaa dû|û,eıe. (ili da almı( la.ı'- vı mûlem.diyen bar( para alar lım, mülkünü »İden 1.1 ha riya». hanayle ve (neablariyle yaasan bir nlabrM daslya*, bar kakma ekmek balan aya» ak bak falıya» kirana, baanlaa . ha.etıır aaaa s-year işkalın tantarm kır.klo.ıiık ¦ aaJ'.lfı UkaVea dafa. bar naabanrtU ,¦-.'»....ı.k-a. yakkaa dl|ı. lata - Ibrat va rıh bal varan bir ûal.p ile ¦aalaa*nhnıalır. Taaatvia karaklınai muhanırln ntfdıel Irrnm eni|lai fealar. mek İ(.n ifciarl perdadaa birkaç aatır ılıyeıuı. Ba peeda »ahn». murabahınnın yanhBınaalnl |date. riyor. tlli Un Ura aermeyeyl Hia. rabahı kuvvallla an >ea*d. tekil .m bin liraya (ıbarmı| olta murabahan Rııa Bey, bir aimılle Ur (aydan lUıret otan kıbtaltııın haııılaaııkrn, yanhantya bU İlk mektep muallimi | iri yar. Yaomdı Un trheb, biri hıı Ibl da nınn yavru vırdtr. Muallim, iril, ver Saklan »arara alyla tOM k-akt<- ...... — Bu ahyam ma ktaUmıııa yalıta çaaaklan n-rafaanaa an aaııaı rensU aa*. \.k..b plkab retaret alarak Mn 1 akalan ınlysr—. ksc heahh UM .-> . UvyanalayeaT Muısbaharıaaa vaıdifı ervap tndkn 1 — il emlak* İla yatim (aaaklannı karırnvak Mı* -., kaldı. Seans oyla hnkh aha ılıklara ayrılmış para. yohl Bu (akilde vukuhulaeak Ur mil-raeaale harfi aynı ıtvaU **ı*tck '¦-¦i.-- ..... l.ı.1.1- m. da vardır vı bu ı|ıılırın hır biri doymaı Bugünün Aşkları ¦Veman ParıUııs* aafr.. paealda-lı|ıa 1 Adil. f..ıl.ıhle lOfukkanlılıfrını hudala remamı W|uya ha :.ı(.ııal naıharal / ¦¦ |*h-mhl|elıal tassantytn adykrtt. " ...... • .ara - Uman barem Muhtarı dondu l Ba '...i.... d.di, hır yay hıhhı var. Kıtlar ıya|ına Salip I* kanatamı a*a*d. haf-aoara bamaa aat ansan yeeia* heyup ıb.ra ba|l..a-yaıık I Tefrika Na: 32 Va alı« Bölendi a aaauıaaa kayn.k kUM *** —¦ Dalıkanlı! Sotlarlaa navdılık inanı,01 vı.ı. Iıkat aiılrnal geri almıyorum. Sevinil ... .,..«. Sor|uyı I ;¦.. dadikUria mhlh la* demiahi ıhla. nen geri ılınf O vakit bat kalatakanı. Saviaç t* tenin nV nın. Belma da, btn v* ¦.. tenleri \ yeo nıij için Fon (ını l.ı'. müh kil . Ierc< Sanayi ham maddeleri ı TİFTİK: Geçeo haftaki ya-tanırda bildiıdiğimiı durgunluk Salı gunu mi olmuş ve 30 too Kastamo il kilosu 68 kuruş 30 para ile 70 kuruş 10 para arasında sahlmıslır. Ayni gftndc kilosu 66 kuruştun S nnd |or) Nrvjcfair tiftiği satılmıjtır I"* 1930 senesinden beri 'piyasamıı bu fiy tlari görmemişti- Son iki ay tarfında tiftik fiyatleri-mîs yuıde 30 yûktelmujve hft-II da yük

elmekte devam etmektedir. Tiflik piyasasında hu değişikliğin bastıca i mili Alman mikl mubayaatıdır. Her neba ar Rus "'l'- ahulartda etki verdikten fiat-' " ' le.den •/, 8 faılasıylc mal al-m akta iseler de Almanlarla re-kmd kabel edebilecek vasiyetle delildirler. Alman ya mutedil yağ-P±y 1 mallardan hm- ne fiata ve her nelcadar olursa olsun satın almağa taliptirler. Bundan bir ikî ay evvel Alman mubayaatı başlayınca talep hafiflikler i do-layısiyle daha ziyade Konya. Kastamonu ve sarı mallara münhasırdı. Fakat sonraları talep piyasada ne varsa ooa, hatta Beypaıar va civarının en yagh mallarına bile teşmil edildi. Almanların şimdiye kadar yaptıkları mubayaal bin balyayı aımııtır. Al manya da ham maddelere farla talep vardır. Kırkım başlangıcından beri ol 1955 tonu bulmuştur. Bu haftaki tahmilat ?41 kilo tiftiktir. YAPAK; Yapak ab» verişleri tiftikten daha hararetlidir. Bu hafta Afyoukarahisarın ince malları kilosu 59 kurut 15 paradan, Bulvadin Pulatlı ve Ankaralım kaba malları kilosu 5 5 ile 57 İmi-.,/.m Sivas malları 50 kuruttan, kııü yapak denilen Erıurum malları 58 kuruş 20 adan sahlmiftır. Bu hafta borsada 367263 kilo Trakya kırkımı. 50480 kilo Trakya ta-bak m alı, 513349 kilo Anadolu kırkımı yapak satılmıştır. Haftalık yapak tahmdatı 202 kilodur. Böyl vsiminden İnı«.ine kadar yabancı memleketlere göndermiş oldıığumuı yapak 2530 tonluk bir yeku uştur. Gerek yapak, gerek tifik is-toklarıramn hup<u mevsim sonuna ermeden evvel elden çıkarıl mu) alacaktır. KEÇİ Kll.li Piyasada ufak tefek muameleler devam çimektedir. Bu hafta kilosu 43 kuas V. "< hukı turv tekr etm yısb "A>. nur sîsi var ihtİ olar! ayd| lek tır.. Ka SİT T. koy. viliy malt yerir setti Evve ya nu lecel sair devr kımr kata tayiı la-.i gün' nu hır du( I* I rık yue Un etti ruftan satılan keçi kıllarından 17.500 kilo ihraç eddnü|tir. AFYON: Afyon piyasasında ah* ı .i 1-, tesadüf edilmedi, gi gibi bursa siıillatında da satışla kaydedilmemiştir. Esasen bütün dijjer memleketlerde olduğu gibıTürkiyedede afyon alo) verişl ri inhisara tabi olmuş, yani açık piyasa olmaktan çıkmıştır. Binaenaleyh gaıcte süreceği haberlerden öğrenmek daha iyidir. Zahire ve hububat kısmı \ ARPA: Arpa piyasasında alış verişler isteklidir. Bu hafta borsada 2695285 kilo yemlik ar pa kilosu 3 kuruş 54 tan-timden vc 1140000 kilo biralık arpa kilosu 3 kurut 69 santi mden sabi mı» tır Geçen hafta da ki makalemin okuyanlar lı.ıt .nı:ı yavaf ve fakat emniyetti

surette yükselmekte olduklarını anlayacaktır. Hafta tartında lehrimiıe 1685 too arpa gelmif ve limanımızdan ernebi memleketlere 1830 ton arpa yükletilmistir. (stokumuz bu hafta 1330 tondu. Eskiden beri söylediğimiz gibi arpa ihracatımız devam edip gidecektir. BUĞDAY: Fiatlarda istikrar vardır. Bu hafta Boruda kilosu 4 kuruj 40 santimden 32.36 0.000 kilo yumujak; 4 kuru» 77 saotimden 1.079.433 kilo sert ve 3 kuruş. 99 sanlim-d en37000 kı'o kızılca sattlmıjtı. Hıftalık muvaredatımız 4746 tondur. Bu hafta yabancı memleke ahmili! yapılmamıştır. KUŞ YEMİ . Şehrimize gayet ar mil gelmesi bu sene rekoltesinin yapılan tahminlerden de d aha az olduğuna delile! etmektedir. Aksi takdirde çifç ile timizin mallarım tuttuklarını düşü lazımgelir ki buna da p - ihtimal verilmiyor. Bundan iki sene evvel kilosu 4 kurus a kadar düsmü* olan kus yemleri son günlerde 10 kurusa çıkroı» bulunmaktadır' İstanbul Borsa bu hafta kilosu 10 kL.ri.jlan 18 tun kil) yemi tescil edilmiştir. FINDIK: Piyasa sakindır.Re-kolte iyidir. İç fındık 180 ilâ 200 bin çuval hasat edildiği tahmi luonıaktsdır. Eskidende 6 bin çuval kadar bir stok devredilmiştir. Şimdi iç fındık fiyatleri kabuklular 18 kuruttur. * KARİ MEKTUPLARI 1 Mühendis mektebi ve kızlarımız Bir kirlimiz blıı yaıdı<)ı mrbtupta diyor ki 1 "Gazelenltda Mübendiı mektebine alt bâr yan buldum. Alikam dolayıalla |u ıstırlan yatıyorum: Kıılanmııın Mlıhendkı mektebine i.,'.- Boatermeenalaelne aebep m»: e tr-, il, hakkından mahru alarıdır. Mtaala banım knımın emeli mimar. nıuKendıa olmaktır, halbuki variyeti maliyemin boluk-lufu dolayınla hırımın hu a zuluna yapnama imkia yoktur. Mitilindi, er. 1 '. ¦ ı, ,-. .I.ıl- ¦¦ ıınriıkian taktirle, meteınl tal»-beain. yatmaktan ba(ka dıger bütuu iı. tl i. m. l.ı. latif ada atatnltr. Bunun için gas*t*nizln Uvaaıut buyurmaımı rica .darını elindim. • . a Bir imtihan meselesi Anlalyad* muallim Mıbnaet Raıim bey bia* ." ' , Ur mektupla Antalya ı.ı-n orta bıanundn bu aena bakalorya Imtibamna giren hin " M I. -. I.. 11 . Hanımın, aonuacu olaıah tekrar «dilen riyaziye İkmal Imlibamnda "verilen muadolılerden ., doğru bsllattigi Iı .l.ı.. deirdûnıü nmaılel-vl dntru olsrak kurleleri Ur rlyaıiye hocan olan İn* ¦i.'.dutun» kal rllırırkvn, liae mo-dUeüaıln da ddtdOneO muadeleyi 1 -r.l | olaıah ¦••tiiiliii.lird.ii.nl. U-Baenaleyb İnanma lala ala yaaılaU-lerefna aây l*«a* dâr.. Kaııım 1. a amiri bm Ot e ıbl* fil* banma anah Uıfala. aataaa-aV oJaaau. K» M..HI . vkll. ba-muraeaal ataalatır. —Zaman— ..i-1-¦ ... ... defru hinlikten " ¦ ..¦ 1. ¦ .... . .1, 1. ).,. olarak kurduktan lonra. bir lalıbeaia aıaılU Urabılantn Mabetaarı. Beaki ansnara- eknlHL.. e kadar karı.m.na da bavbk. ..-d,». M..-.V.ktk-oaia balayl taaUtı »•-..finden *anait. * « . Belediyp intihabında yolsuzluk mu? Oakudaeela Buv-h Selımpa,. .-.tldatıad* 14 naııadı mukim Hvyvi ABİ Bay. Ih ıe a^anVed-M --k'-o-a. b*4adha iarlkakabada toınenhahla» nldat-aa lAvlemekte-rnr. Kariimiııu bil* bildir dijtn e ¦Ara 'Oaknelar baıan In

tihıp aaaba|ında bulunanlar, alılmak Oı»ra mllntehiplere verdik-l*rl Halelerde meveul ¦ k 1 İtimden dÖ dûnO ıllmebl* ve buna Itıra, -de.tere kar*, ala l.,-.leH allıaaa ı-.ıi. «edek Bamı.ııl. Dit e rey v.riala. dmıbUSnıln. Et*v aadaet hat*d* bu ah. la a o doat kifinla lalıhabı ieabediyoraa dilerlerinin lln»y* Mhalln* ne I*-' mm vardı ? Bu İtibarla, hırilmııia dedlhltrı d OTTU laa. naıarı dıbhatl talbedanı Askerî mektep hakkında bir temenni ['.!.-«. ... bit banimi 1 ... . • -llst tane t»rı»<t»«a. aıalı. ..1.- kar bHanatna Uttuk bir ana İM hatop grlmlı ¦ ... -.. ço-111 (un dalra dalra, sakak nokak dolaıarık atladıklar, .Ar ltır. Bunlar kimdir ? Buluadukları mshalUıda ilkasekt*o tabnlıa ikmal »1 —.,. aıken atlaanbtabe alr*bna»b lt> a-laan) genç fa"» la*., sseaabaha eâaâaaa k.d.. bSV , ûk eamibrb .akil flaçkrıa ba ya>-eueuhlardan Ur kıamı, abakajı mulaahıp, kadronun doldufu an-!.,,...!. v* l.-.l 1- lılmebbuıada kaldıkları alltdatça. *ba-veyUl.n larahndaa Ua mâshıialla .»Mrnn ko.u ,1 beş aa k ne a eaar bslmndaffaı, .eV»d.k>.. masan yabaatı Ur ntausleketl* tatil va ........ kar vasi yete dosmab va n» m leh ille nar aavblari it, n Ilıma. ,-ı.ıl il. Hlalahmer veya baltdıyt-ya ........ ı.ıl. t)ı (.«lan dökerek y a I * ırmak la dır far. I m ... . aakeri Otta maki.bina ¦ır.a-lmah için Kata. Boyanı, Di-yanaakn, AaVana, Innkr. l.ıa.U.!dıa Ula talaka gelııor l,e«tJl »e-'¦ baysVa Ur aaanal Ihllyat •deeak, ayaı tama ada attlea fO-n*na kadar büyük Ur mırak var-Oararık va Ur ço|unu natlcıda ? tal|e tavhıderah ortada bırakmıhı.n ıaa Kolonla va Kırba atık-ıl*eı... kapalı tartlar Iclavaa um-lahaa aaelktrı |-a danka va savak >.-.,. mektaba l ada *ml.p numtralaaa v* ,.ıacı kabul förblea-l.r e.lbed.la» aeaba daha İyi nlmaı Yine ikmale kalanlar KaıiBiıbaaı tuhafında B ..imada tıiueıa Ahmet Faal Bay* 1 Ba aaaa nae va arta ¦ısfssına bar danaten ıkmaU kaJaalaeaa daba yaban nnaf vtya -. . , ... devamlarına monada ¦ditme-dıtı sika v* t İm iı.v. olarak. Mı İn sy Ur çak lal*b*d*o mektuplar akuaktayıs. ..i..:... bu aaahlyalau k.kl.d.r. Bu naaki Baka-l.rı. iiihiilin.it har f. yal ı|ı maamSar aa Ut hat* ha hak.mı elaa Ur çok talıbesan, ¦¦|dnt old>d)a f ".ıılnu|iûr Maamafıh Slaaril Vehâltti, yukarı ı.ıuia davam usulünü bu **n* i(r-ı-"i va kayliyell bati Ur anla illa • tanıtır Ba vasiyet ka'iH.ada yapalaeab Urtay halaaa-rniftv ... taıiUalıh. hala ase¦alaaln* flaline*. boada Baıan itibara atınaeık gaırl* havadiıı delil, retml ilindir eleadlnt Bir süt ve ahır meselesi Davulpass iabalaai yahıaıada atvaraa bınlııiatndan Otsar Vıdı akada, Uı* alatvarnl» Uf ata raptı '.. :¦¦ İd 1 l . ilmi .11 • Ur badının yirmi İki ba| biçin vır. Bunn dıger ba¦• ' ........ kaçın da İUva *diİlme adetleri illi »«aliyi bvılayu*. Bu avrcikrevn yaltttı yer a badat berbat har bahseaV ki İt*. kakula'dan dolayı Utanndan geçm-k tir „:¦„¦!.. , 1.3,

l|le bu k.,ll.r. o pı.'.k Içlada .•jı..,-1 altları da laUİ aaUkvoe. Şah.» dıhllialı aaarbalaodarv.'-ı..ı eaamn mmaalur va elvan. mııd.k. iaek. beyftr ahırlın bala di|arıııaa çıhıeıldı. Halbuhl bab. atlll|lm k*(i ahırı oldufU yardı dkaruyar. '• • k ıh alsı bambu asabahUv.ii balkı Ba 'rnsa akala algılan a^llaada nbhl okua aaıah. lütfen balrdlyenin nasırı dikkatini ¦ - L.- I ¦ » ¦ pUjlaıda kntum yayıp n, a . .i .-11- yUıÜmüı* demet .1 sevda köpükleri saçaa anra tenin yanına gtlcıeb sık ha) tul t* ¦fi J«' d-ı p,H duj çal, etil kıtyare babı M ayı» lııı.ıı tfllerı |u rcı muan Ayak killi, İri yapıtı. Ur polla labarrl nıetın.......11 n ılyada, Ur 1 beoıeytn bb? adam İdi (Rlkardo) yı |Araa*a ...1» (•¦¦ fırladı. Ibl ilini blrd*a aıalıp .am.mi Ur tatula.— Sili aa.d0«amd«a dolayı Saab den nesıını allan, ati* lıılıss Sonra ıV. .1. -ift , **..,. k r -. — Siıd* ula gıldkan, Ulayö IVertemlt) . Dedi. (VırttanU bıyrılla .k, — Nanl bent hıtırlıynemuaunuı Mütyü i'. ¦ MDayl IHanal aıy'ık Ur larette dadL blı — 1. . 1 .,¦ bı«hai|i Ur almayı MfUr tabii uautmaamb ssaaWf«m anaMataaatb*. Sisi. Haayl ift'kıded — ln-d.ın Ur ıl.ı».-tna amin ılı haaim »e evdim* asjs, asl| ilenin nlyalatta garmnyUı. (VeHnaal). *Ua bayetsaıaı yanemrml|!l. mülavıalrıa* Ur avrette dedi, blı — Mütyl. -ı..-- ,. UyUh bir rb tads bul. . ,.;(..: ( M ... . 1 1 ......... ,, yanına bir IVrrtemlI) a eli ) ya ble bıaka 1 ciddi Ur ta. rlnin katli meı ilkemle tekti «• mannı ıSyledl Ulıyl t Rlha ilkemle **rdl. »ta dada. U 1 — Sın dkab, Vtrtandl — Mad.mll>. leO İsta faldlb. ¦1.. - 1 UıdtnUre dikkatli U tavır aldı. aerdıa. blı — Bu kadının killi liri ne au retle lUhldlr .!,.,'

— M il ı.ı. |Du*r*)aio yamada buluadurduf ¦ ı.ıılıı ,-a. ibfi ha hm Ue alakam «a*. Ha-aaaa ...a» t-.dt. keteı. fotanı na.U«l. Uraı barı da aa , .. ¦. aa — FelrJ, Ma., o (Vtel nim ne yapmamı ..'i . - ¦ — Sts burada «««¦ re ttrtbaılad. ı, Iriı ¦il) |bekauna dayandı. Derin babıjlı naııtlaııııı dtlikınboın flırrlnden ayırmamaktı İdi mıamafih lima-aında biraı evvel fOrûlea ler — I l.ııd.. I .,, ı.-.-.lııUta i(1*rind* lahlp edilin usul ne oldu(unu bllmiyarum. Fıkat Franıada ..Iı. kendi bantlına Ur i|i tabip ad*n*dl|ı fim, baslad.|ı bı» uj. da h*ıa kaada attanyl* k'ahaaaal Bit. hareke) adkrn mrnmrlar.a Ald.|.. Stat *m*l bsrlıUrJa bn t| yapa.a-vı Madam ıU . ..1 aaa halt. ...» len ıl- i-e l»hU nta'aaUh l Maıab Fala.ye atant-l alraabutb. V*el*aarl ytne .ı...kı.... Ur avrattı dadtjhj: — tv«l ama. Hlayu Hana. afer •aı mualanlıh Muin. ( Fıifaya | ya hu lal lakin ilmik ııl.rl.ai.l.l aAa. --lllı.ı-.ibe neydin kainin. Maaaa¦ layb vakitte hıybolmaı. Hana haAf harir ',. salUdı. ¦ama art.h (Vtettaall) . habarkaa |SatsrUlı aeılmıl eaaeı alı kal ,aıd. IJal. del.kaal.a. (Slanat ¦ r r . . j ( ^ U 1 — Cll da amuda ba , - hııab ...... Ur imi vardır? VsrlHnil bulaklarına kidir kıp. ku mm oldu. CcUndıo r Oldanım aldı ı(ind*a bir lotogral çıkardı va po-llı ........ atallı. Ha ara brr mOdd.ı ı.ık-k ritıkıın atara aaanta. b> Ba latafıal vak>a bruaıı. a. .. •..¦ ¦ Oka) ee .ı«w-,.,. i., def II an? — E*al, bamataa benim i|m al. drmı|tı. —Ketim tamarollı rahıblnr b*o. bn iSrli) yl İÜ, mılmafib verdi 1 | çOn kadar 'Ora tfor Tearinievvel 6 — ZAMAN Maarifte yeni tayin ve nakiller -¦o İdare amirliği ücretlerine ve maaşlarına zam yapılan muallimler ile yerleri değiştirilen ve y tayin edilen muallimlerin listesini neşrediyoruz Onivrrıitrde ve dijer mektrp-l*rd* ttpı'ao aım tayin vc nakiller II* İdair -rr- ¦: . '.'r' ".: ır ¦a atla rina lam icra olunan muallim l*Hn Ilıt (ala I Dalgıya yenyoeuı; Tıp fekıÜteıl dirj tabiplimi prolce .1 ¦ ı ..¦!¦[..-. ¦ Cemal, Tıp fa-

büi'cal kulak, bogaı. burun acriri>atı aıiatanlıgına Mrlımrl Ziya. Maraıl le|rih ııiı tenliğini Ahmet Nermİ, ku'ek, burun, nriyeO aninlanlıfma Halil Nurıt'-. Maraıi ııûtanlıgına Perihan Cemil, kadın ve degum baltalıkları eeririyat aıialaalıgıaa Nimet Vahit H-, ainir baltalıkları ¦teinyatı aıiatanlıfıea Ahmet Refik, fenlakûlKai heyel «e aneteolo|ı protll rı-.ıı .1 lirallgi» Nâlhet Zihnı II bpfakültesi birinrî dahili baltalıklar acrîriyatı pro iriliğine Muaf fer Eaal, lan fehO tcıİ umumî kimya aıiıtanlıgına Hurlarr Şevki Hanım, ftn (akiııtrıî umumi kimya aaiıtaolıfına SeUhattİn, doçent ig< Tornan, edebİyah lahultesi I .ıı k arkeoloji eoıtitûıû bûlGphane mc-mıuieguna ve tercümanlığına Turgut Beyler layin edi İm İller Kadıköy erkek arla mektep doktorluğuna Devri», lıtanbul Ka-batış, haeıî fen bllglıi muallimi a rı bul rrkrU muallim mektebine. Eyüp ortemeblepdoktoelujuna Orhan. Çamlıca kıı ortamek-tep doktoru Alil Ciltlidir Orta mektep doktorluf una Burdu r Orta mektebi dikle muallimi Sabaha I Hanım Çamlıca kıl or-tameklebine, Kadıköy ortamrklebl dik torluğuna SUrcyya, Cllİ Olman Paya riyatîye muallimi Oaman Nuri Ulu köy orta mek leb" ne, On iver-aile (ocuk cerra hiıi doçenti Hûnir Bey Nıaantaı kil rrr ta mektebi doktorluğuna. Galetauray Liaeai Müdür muavinliğine munıam var le olarak ıkbaat kıimı muallimi Münir, İkinci muavinliğe Türkçe muallimi Mualih, Kabalaı li kimya muallimi Kâmil lîıenîn baımuıvîn-ligine, tıtannıl Kıı İlaca atajiyerlerinden Mchliba İL meıkOr lîac tabiiyi nllim'igine, lıtanbul ilk mıklep muıllımlerlnden Fani Kadıköy kıı •rta mektep TOıhtr muelliml aıı Oaman Paıa nıuıikı muılliııu Alıl Ulubey eeta mektebine. Kandilli kıı liaeıi ıtajlyerl Bah.ı». Kuştu Haaam aMihör bl.hu. lürbe* maaMaahçIaı L...... .ofralra aam*aaa>aW aaeıam hka Baha Hamım U ıh «dar orta-aarhtep tanh < af rafya muellımlıf . r. I.k-der orla eaaatıp tarih ***ralyı mamamı lııaitla İle* atar a* ea baeei CeOralya muallimliğin*. Kadı-faöy ortamebUbl tarih muelhmi Ra.ıt Haydarpaşa lıeael tar ih muallimlik-ne, Mualbl muallim n.rhlebi hımaıı muallimi F.btam /eki Haydarpafa liaea i mueikı muallimliğine, bey. y8*1.1 38 laıi ilk meklap muallimi Narl lıtanbul ku muıllim mebtebi İdare memurluğuna. Dürcv orta mehtep muallimi Ahaset K..m Daverpaşa oılaaaehtebuae. Aakaea bu heeoi bedea teıhlyem atama Nırbmı Kaset Bi hu Imaaa-ee. Saaap eeta mıhtep maa llimmualhma Maral aaalkaV mehtep madar mnell» lala.bul erkek İLeral aanalyea aaamaea O. maa lıtanbul hıı liaeai İdare ar. morluğuna. Kadıhı . orta mıklep doktorluğuna Der«|. Kabalaı fen bilgili muallimi Kan m lıtanbul ırkek muallim mtkıllılar, Sinop erta mıklep ....!. I'rlndtn Murat lılaabul erkek liaeıi tarib, coğrafya muallimliğine. Mülkîye mektebi mödUr muavin-¦ | . '¦¦ ¦ arıkla kaUa SeUh kÖy orlameklep fen l..ı,.'i muallimliğine, lıtanbul erkek liaeıi edebiyat muallimi Sedat lıt anbul er kak muallim mektebine. Trabıon muallim mıklebi maılbl muallimi Seyfettin Çatalca Orta meblep nıuıiki muallimliğine, Cali Terbiye eartitUıÜ meıuıı lalından Ahmel Refik İnegöl Orta lep riyaıiye ıtajiyerligiae, Sıraı kıı Orta mektebi riyaıiye ıtajiyer-İlgine Cııi Terbiye eaı anndan Mrvlüt, Mardin Orta mektep ıcaim muallimliğin* İbrahim, Edcblyal Fakültesi melunların dan Ekrem Deuiıli liaeai edebiyat ıtajiyerllf me. Edirne Oıta mektebi tûrke* muallimi Semahat muiıkl muallim mıklebi türbe

muallimliğine, Riyaaeti Cumhur filârmonik orkeıtraıı moBİtimli("ine Orhan, Ankara liıeıî türkçe muallimi l G ı. Akblaar İkma , Gaıi terbiye rastitüı rcaîm re aliı]eri muallimliğine, Şinaıİ re rleyrullah, Tekirdağ orta mektebi tarih muallimi Ekrem mrıher mektep müdür müminliğine. Anka ra ku liıeıi coğrafya ıtajycri Sebıhal Hanım mrıkâr mıklep ..-ul. .i--. Enurum harıl edebiyat mi No maa Sırrı meıkör ine müdür muavinliğin*, Bergama İhmal mektebi muallimi Raaime Hanım, lımır crkık muallim mektebi iiye mu alî İmliğine, DenlılI [liaeıi TOrkç* muıllimi ibrahim Çao-kın Ortamebtetıine, Ict rif Mödürü Raaim Tırsuı Oetamebtep mödör ra eiyarlya hocalığına, Trabıon muallim mektebi elifleri muallimi Mürael kıı muallim mektebine. mutikİ ına ktebİ Türkca muallimi Celâl Ankara bn liaeıi Türkçe hocalığına, Ankaıa erkek liaeai reum muallimi R muaik) muallim mektebine, Galatın ray beden terbiye» muallimi Vlldan Aair Gali terbi ye linıli-t'jııiı beden terbiyeli incili imlisine, Çoeunı Ortamrbtep muaikî mualHmi Oaman Akaehie Orta mektebine, Çanbın orta mektep türb-çe muallimi Recal DenilIi liaeıi törhçe muallimliğine, Muğla orta mektebi beden terbiyeli muallimi Bekir Silki Sı.-, orla mıklebine, Sıra» kır Orla mektebi beden ter-biyrei muallimi Nedim M uğla orta mektebine, Malay orta mektebine. Maraa orta mektebi muallimi Mua. lafa A nkara erkek orta mrktehi tarih muallimligiı», Ankara kıı orla mektebi mu-ibi muallimi Me diha Ankara kıı ir.-- ıı-. Simim- i-.i" be. den lerbiyıei muallimi Krfık Konya muıllim mektebine. Bayburt orta mektebi riyaıiye muallimi Ab. Hayn ile brdea terbiyeli mu ml Tabiin ilâveten m Od tir mua lifine tayin edilmişlerdir. Maaşlan arttınlanlar yin 40, Kaetamnmı liaeai müdûrd Nuri Beyin IH, Frıurum erheb liaeai madara Ani Beyin 100. Yoıgat lUaıi mddılrO Cemal Iteyln K. Malatya lia*ei müdürü Hamdı Be-yia 70. KAlahya lUeal müdürü Meaa Kanm BWyla 90. Ka» liaeai ¦" ef. Gaıilnlrp llarai mü-dOrfl Hnaall. ı.-,.ı., lan al m*-aaVO Samıh, Diyaribekir liaeai aa lkter Cemal. Naaaaa eeta raek-tep madara Ceaap Ref.k Beylerin malalan M. Aly ea Üaeei mudanl Sami Beyıa 100. B.lene orta mebteb. mad.ru Ha Ut BeyıM. Çaaahhak arta mehtep madara RaeaU Beyha 5*. Eraaram erkek muallim aaahMb, mUdûru Celal Beyta 4a. Kayaari İkmal amV I ..4l.li... Beyıa 70, Ak*e-kir eeta mektep müdürü Madır Beyan «S. Abaıray arta mehtep m Sr.l.ll.n Beyİ. », Bolu ırkak urta mıklebi mildur mua-»ial Gan va H .. eıla mektep m0-dür muavlai I......ı Hakkı Beyl rin 2$ ar, Cümü|kane orla mehtep mödUrO Sayıl Aydof an Beyin 15. Aatalya liıeal mOdürO Yuıuf aya Beyia 70. Çankırı arla mehtep mörJörU kuraII Utul. Bayburt orta mehtey mtıdürO htabaaarl Kemal, Eri orta mektebi Ali Fahri, Ki... arla oaehaebi enaafl râ Şevki, Çaram arta aaehtahl gaal#aH an|M K*,. -¦¦ ¦ > aaeklıbi müdürü Muharrem. Çatalca arta eaehteb. müdürü rtl Trmaçia, Cmaöebaae .ita mehtep müdür muavini Idtfıallah. Arı mahlebi mOdörö Falh Beylerin müdürlük ürretlerl İS e* liraya, Ankara erkek liaeai Inglliıce muallimi Nüaral Kemal Beyin Gaıi lırUye enıtılüııl Türk tarihi maalllml Hdıeyln Namık B 0 ar liraya, Ga-lataaaray Masal mOdörO Behçet Beyin ücreti İMİ baı muavia İne' Hamil Beyia üe ML Gaıi terbiye raıtıtüı.. edebi rat muallimi Haki Davul Beyia maaşı İS, Iı aair mmtabaaı aan riyaıiye ıe mek la* muallimi Rel.h Baha beyia aerrtl 170 KırbUr.li .kaaal mekleal asmMıA Hım. beym açısal İS. Gaıi mhiy* reeSı-tüaû ı-ı-a.ı.a mnHlm Taya hv aaa hayîa eaaafa İS. ı.ııı r- mm> amam Nuri beyha 4\ reehm ee el

iler. maalriml !• ~ ¦ Habbı bayla 5*. inglliua muallimi Nueet-iın bayi» J0, beden ler biyeel mualbmı Nııamettla bıyla 45, Çaaa-lıea arta meklap müdUrd F.mln beyin flerrtl 70. Vela İlanı mAıl-î-rü i.... . Naıım Meyin »5, PrrIrvnlyal llaıal müdOrU tdlp beyin U, Kabalaı liaeai mûrtOrO Nuri beyin 100, lalanbııl erkek İlaca! ınudüıu Celal beyin |Î5, Llanbul /> O L IS T F. Otomobil - tramvay çarpıştılar Bir kaç ay evvel Şehtade baıi ile Saraçhane arasında, İbrahim paga hamamı önünde bir otomobil muş neticede ıcyyah bir Ingiliı kadını Ölmü), üç kiglde yaralanmıştı Dün aynı yerde bir otomo müsademe etmiş, bu yüzden bir kadın yaralanarak haıtahaneye kaldırılmıştır. Şehzade cihetinden Fatihe doğru gitmekte olan 2283 numaralı otomobil, içindeki müş-teriıinî i rmek üzere Ibrahim-paşa hamamı önünde durmuştur. Bu '.ır.ıd.ıd.ı akli istikametleri gelen 83S numaralı vatman Mehmet efendinin idarelinde k i tramvay birdenbire otomobilin üzerine bindırmiştİr. Otomobil haıara uğramış, içinde bulunan Halide Hanım ismindeki müşteri bu müsademenin teunle Vak'a yerine gelen polisler, Halide Hanımı ayıltmak İçin bir ecıa haneye g üt ürm üsler se de muvaffak oluna mam uj, zavallı kadın bizrarur Haseki haıtahaneıine nakledilmiştir. Şoför ve vatman yakalanmışlardır. Bir otomobil kazası daha Şoför Cemalin idaresindeki 2063 numaralı otomobil dün köprü üzerinde eçmekte iken Topancdc bir çamaşırcının yanında çalışan Ahmet isminde bir çocuğa çarparak yara avi altına alınmış, şoför yakalanmıştır. Bir motosiklet kazasında üç yaralı Artaki efendi isminde biri, zevcesi ile 1 -.!,: iliml i arkada-iudirmiş, Gçü doğru gılme-Bir virajı do-h giden mo-i|. Deli birden kenardaki hendeği içine yuvarlanarak ağır surette yaralanmışlardır. Bilâhare oradan geçen bir otomobil bunları lise haber vermiş, Bçü-de hastabaneye baldınlmışırrlı Ağır surette yaralandı ... demir r.ır.......,.r birdenbire infilâk nuhtelif yerlerinden e yaralanmıştır' Efendi hastabaneye ır. 3 kafa yarmışlar ece Balıkpazarı meyıı bîrinde, bir bar-ılame vakası ölmüşlerden birinde Dav i t, Kavof ve Anlranik dört arkadaş birfair-atıp şak ala şırlarken, -.•.-.'..i oturan Eyüp, nde iki kişi bardakla Vi .. yarmışlar-h.-ıikisini dr vakılaAyvalıkta pirinç fabrikası Ayvalık 4 (A. A.( — Oı Fransada diktatörlük olamaz! Fransız Başvekili, diktatörlüğün Önüne geçmeğe çalıştığını söylüyor Paris 5 ( A. A. ) — M. Du-merg 'Doumergue,, dün akşam radyo ile ncıredilen bir nutuk söyle miştir. Başvekil, bütün ıslahat projelerinin tranıayt bir veya birkaç adamın diktatörlüğünden aluf ol-duğunu kaydetmiştir. M. Dumerg düaturları gayri kabil içtinap bir şekilde her hangi bîr diktatörlüğe gidan sosyali vc kominist cephesi aleyhine uzun uzun söz söyledikten aonra Fran sızları bu CCpbc haricîn de, fırka ihtilâflarını unutarak birleşmiye davet etmiş va artık hiç bîr şeyi değiştir e miye esinin kabul edileceğine emniyetini bildirmiştir. "Lizbon,,da tarihî bir saray yandı Lizbon 5 {A. A.) — Por tekil Vertay sarayı demek olan Ku-eluı sarayı dün akşam sebebi meçhul bir yangın çıkarak tamamen yanmıştır- Sarayda çok kıy e heykel kolek-siyonlan da harap olmuştur. Balkan misakı Yunan Başvekili Belgrat veBükreşe gidiyor Sofya 5 (Hususi) — Atina-dan bildirildiğine göre Yunan Başvekili M. "Çaldaria,. buayın sonnl arına doğru Belgrat ve Bil kreşe gidecektir. Mumailyeh bilhatu Romen Başvekili ile, Balk an miftakının levıii hakkında görüşeceklerdir. Türkiye ve Yunanistan, Arnavutluğunda Balkan misakına girmesini arzu etmektedirler. Rîzede fındık az Rize 79 (Huaual) — Bu aeae fındık mahsulü pek az olmuştur. Anr olan Ur nevi hastalıktan hava hlar d ıha olmadan aalıaaa

Ağuetea bırusdeo baıg&De kadar ,e',..m,. lak.lemadea ihraç edilen fındık rekoltemiz ancak baş bin kilo kadardır. Kabuklu fındığın kllovu halen onbeş onıltı kurusa istintaktadır. Dün geceki güreşlerin neticesi Atinada ihtiyat tedbirleri alındı Siyasî vaziyetin kan* şıklığa sebep olmasından korkuluyor Atina S (Huıu|i) — Harbiye n:rın Ceneral ' Konddıs,. m riyaseti artsada toplanan bâr mceha . vaı yeli hazıra doiayı-aiyie bîr kanşsktif a meydan verilmemesi için hükümetçe ihtiyat tedb i alınmalını kırar ver* mİş, Atina muhafız kıtaaJarına emre amada bulunmaları bd-dırdmiftir. Siyasi mehafd. Mebusan Mec-anamaa bendi kendam feahsae karar vereceğini üaıit eylemekt e bordevamdır. BaşvekÜ M. "Çaldaria.. , Rsv isicümhuru ziyaret ederek meb'-uıan meclisin.ıı lastik ettiği ye nrtihap kaauaunun ilânım ve Tejnoııan nın 24 aden evvel yeni meehnn topla assan için mebusan intihabının tecehdâmi talep eyliyecektir. Beıinei sahi/eden deuam t Dünkü konser llokuıunıu gürel — Yatmış 4akoı kılohık Yugoslav -Malyın. le Yunınh ¦ ı araaında eldu' I - on dakikada berabere balaa bu ıbl (*.-«c. çak .a,.,,ila. Nr-evrede t layı heaaMyl* haaıavam yanal Oaarae- güree - (N-l 0* Bulgar ~K"aıtaatuaapl. g0r*|'il*r. Neci S dafaıkadı rakibinin sırlını yare |*ll ıdl. Knn>tanl ııeopt Nurlyl tebrik ederek sulh bir ıpueru oldu|unu gSetrrdt. Onhlelnıi *ur*| — 07 kOode M—ala || Gevkiyet baraılaabaar. Çak b.v.el!. güre|çua.ı alaa H.,l.la ,» I.!. ,ı- rehlhiala asrtım |ll dafaıfaada yere gelirdi ve çak - ¦ ı ' Oa ihlari güreş — Yugoalav "llirke. İle Yuaaalı "Pardilı>daklı„ ¦ raunda oldu. Yanaala* Hîrka dakikada O, ıçöncü gûreı — Ea agı Yueoıla ¦N.ıh i'e Yunanlı ila,,, araaında olda 11 dakikada toalav "Naibi,, tuşla baıannı. On dördüncü (üre| —- Çobaa hmell* Bulgar 'Dlmitrof,, arada yapıldı. Neticede Çoban hmet galip geldi. Mücevherat fiatlaıt yükseliyormu ? Mtccvherat fiatlannın. ıkbv sadl buhran, hıısetancğe bat-. Umgszaız aeaelerdoa beri duş-¦arkt lduğu aMİÛasdkır. Buna sebep olarak, bitlabı ea başta fbubranlgösterılascklcdir. İkinci derec Afrikanıa bakar noktalarında yeni elma- damarlarının ke|fı, Bahrimuhılıa derinliklerinde faıl nci istihsali d ula., ıı.le anın çoğalman buna mukabil lalelim eklilmcıİ, mücevher Hatlarını dir. Her halde parasızlığın başlıca sebep olarak başla geldiği muhakkaktır. Maamaf ıh son umanlarda mücevherat pi yasasında mahsul bir yukselma kaydedilnaiştir. B. Ihı ııa Al manyada para kıymet ima irneııulü. bâr çok kımııltrı marevberat ahmağa •evketsa * (3) karallaa yukarı beyaz parksa! ı Una karalı 400 Oa 450. hafif reakUe. 260 0â 300 ar a arannda Satılmağa re aranasa-ğa başlamıştır. İnci p-yaıaaı da maskah 10 liradan S0 lııaya yükselmiştir. 1886 Senesinde Pariste I inci Ke.nelmılel musiki büyük müV kllaLnı kaıanmışolan piyanisl va bestekâr MllıyD - Enriko Fuılaoı _ sanat hayatmıa 50 iacî yıl dönümü muna«ebeliyle, dam Be alyan kulübünde, güzide dinleyiciler huzurunda güzel bir konser vernaiştir. Koaaerı himayesi ne alsalar arasında Kocaeli Mebusu Reşit Saffet Bay ve İtalya Başkonsolos*! gibi laval v ardı Saaa'lkânn dinlettiği parçalar m-. .ınırı.l ı Faruk Nafiz Beyin Caıi Hazretleri hakkında yazd müı beslekt--Milli ün', Napok hatıraları, Türk ralpodııi ve bilhaaaa armonize edilmiş olan"Nışabu-rek neşrevi çok be ye nJ maa ve a Ih naaş tır. "Süt Meselesi Halledildi» Kars Kars Kars Kars Kars

Sütü: Sütü: Sütü: Sütü: Sütü: 3000 Metreden yüksek yaylaların binbir çiçekleriyle beslenen İNEKLERİNİN SÜTÜDÜR. Son sistem erde el değmeden hazırlanan en sıhhi İNEK SÜTÜDÜR. Ekşime bozulma tehlikesi olmadan istediğiniz zaman kullanacağınız Halis İNEK SÜTÜDÜR. İçme sü ve sütlaç gibi tatlıları uapacaâınız en temiz/NEK sütüdür. Dünyanın en iyi sütü olduğuna dair son İzmir Panayırından ve Almanyanın Beynelmilel Eksperler etinden fevkalâde takdirnameler kazanan saf İNEK sütüdür Kars sütünü bakkalınızdan isteyiniz; Umumî satış yerleri: "Kars süt fabrikası,, İSTANBUL: Taşçılar 17 No. Telefon 23771 ANKARA: Hacı Edhem Zade İbrahim « «biı»u İZMİR: Şeker Ticarethanesi ipirol Necati; &ı£ :ati Far Buğdayı I Fer I huu mâma, kez adet Üreri ¦ ¦h.hlıak turette oUkmm Va b» alen teren, kokma*, ve bank.l kr hala |t Ur Va ta ti ma h gara! bandır. ar Ma cunu Far macununun arata bir nkmek parça» mu.mm, nmûierch re ufak .lak ketükeek rey* kaaasar. pautuma. •« kar mvi ytyccck-k-re mmSâ antette atMİerek farelerin bulundu-gu mahalle bırakıl.. Fareler bunu kemali ııtıhaiie yerler . Ve derhal Ajurlar V* bu daha kokma,:.Far macuniyle far buğday daneleri bir arada istimal edilirse farelerin ana baba ve ecdatları külliyen tnahvu perişan olacakları muhakkaktır. Buğday nevileriyle macunlarının beher kutusu 25 ve büyükleri kırk kuruştur. İkisi bir arada 4 uruştur. Deposu Hasan Ecza Deposudur. Jstiklâl List maaaaaaawmH\\[ 1 — rktnur kadrosu dolmıyan birkaç sınıf »çın kız ve erkek kavli ve nehar talebe kavdına unmakladır 2 — Kayıl için hergün saat ondan on yediye kadar müracaat edıktbıhr. 3 — l«t*>y«nl*re. mektebin kayıt şartlarını bildiren larifnam- gondariNV. Adres Şehzadebaşı. polis merkezi arkası Tel. 22534 _ ınnda Tcpeban Şehir Tıyalr Bu a lıa m Cürüm l^rTlVijtroju Ceza Vatanı F. M D*e>a,t*.b* II l'..... **•¦¦ B*«ıl M*r) Lamlar : o . 30» K.ll.k S» Sanda ,r «t. CaUrl %X ' .— Zührevi ve cilt hnılılTkl.n. M Öle hatim Dr HAYRI ÖMER Oglrdea sunra rle.ofbı t|ıımı. karnnad* II» n* Tâî^yTî^îınuniıyr^lllı^^ buyuk faide ve tcain görülen fosfatlı ŞARK MALT hulâsası kullanımı.. Her eczanede satılır. Karaciğer - Mide - Barsak - Tas ¦ Kum hastalıklarına İÇMELERİ VE OTELİ li İcarını**»!* kadar bâpabean *,»-J.JS - B.SII . II.» IS.IS 14 - »M* Harda'oaık,* (İd*-. .ay-rlarıa Ir.n**.. ı,m*l*ı* (vd-l*. TUZLA Havaleli eşya nakli Devlet Demiryolları Umum Müdürlüğünden : Havaleli oldukları için teyrüıerı Ücrete Iftbı tutulmakta olaa n...ı„l,a namuk. banyo, fidan

maddelerden teyri" hafifle nakledilmek tartiyİe ntyri hafif l.ı.n.. t.n.f ücretleri al ma. akl. Bu ur eti- ücretlerde ya? lan İm, lal rutbetİ !. 45 t vur.ee alı™, be*ür). Bu te.ı.l l mok.lva ae.mr da. k-taya MOldnger kavalek «,y. (»IBari.tr. Tenr. •34 lan'unden rhbure. tatbik eddeeehtu Cı.t. Zührevi hastalıklar mütehassısı Dr. Feyzi Ahmet Babıali Ankara raddVai No. 4* Cumadan uaıka hergün bahtan akıtma Tilaf-nı &¦*¦ Dr. ZUHTÜTEVFİK Heyba'lada Var*n San.la.yomu DAHİLİ HASTALIKLAR MÜTEHASSISI Iılanbul Cagaloglu Ycreba-lan ıadılııi Nete aparlımjn n. i Taufo.. mm lmllyaı tabibi: Ali- Umumi ntanian ıdar, ttk-a İtini taMin) ı C. ıkkmti btatbaaı "fakrı,. İstanbul Ziraat Bankası Gayrimüba-diller Emvali Satış Komisyonundan: No a. 1407 1408 140Û 1410 1411 1412 1413 1414 141ü Iılanbul Balıkpa On .koy l.ı ..... Kalıkparı Bcyo/lu OrtUy Uianbul Yen, Kt.nlml Ah» e lebi .Ah «leb. KurtVuj Ortakö, CelebiiUnttin Ruıtempaıa Mer.an Sokağı Atmalı Limon ı-kelen rnrnte lUnudıye I .K... ı Caek Ta„dar 1 ığıllar Cü K.,-11 oîâgaıa u< öç kat odalar Arta Ahşap ... dukka. kacM duLk... Arta Akjap baae Kay> dukkan Tamamı bn $.488.5*0 akı tMl.701.Mlt) L/2 IMM 58VSTAO 3/12 V12 No. a. 45.45'I 2 84-84/1-2 2 W S* 285 10 12 Hıtteyr gore muhammen kıymeti : m* t.l 144 . 31? I*) 1771 1S25 1476 375 563

YUıdc yedi buc.uk pey akçelerde ihale bedelleri nakden veya gayrimubadil I nııuıile ödenmek Ü e yuknııda rvtafı yanlı gayri-menkullenn mülkiyetleri açık arttırma audil. v.lı,. çık ı-ılmı, 10'4341'a »ırtcsi günü ual on dörtledir, fuhat almak »U.enleıın btr lam.o GaUtada < il -..,,. . e.k. K,ed. Liyon* ll.uk ... r,.„..,,l, müte,ckkil tat.| komnyonun. n.-rataalUrı ve pey akçalarını dahi müıeyede g imlinden evvel yatmUrak luakbuıu.ıun k.ıım.yona iUaı eylemeler dı, Belediye lutu. Btu ile bu tene vergin. deUâbye ve mttrafı laneti mıiyterıve ..I „h,, » f.name B....... kapınna atalanalır. "S830. SfH I_Hymar»; 119 Abone Şeraiti | u—mı „ nn> Kr t »U .....- - İM . I B .^jji^, tu „ anflâV ;m . 1 ¦<t%UIIM. "* . ¦*»---— — A.'.maaaînr f> -.' \'-f TFltFOK MİM •*»¦> İp1» um Kı ıms ZAMAN M.lbuı EİMi.ıırft. Islant.) f"_Sabahları Çıkar Siyasi Gazele ~) halı llrrytrde 5 Kanışla 7 Teşrinievvel 1934 letler, sayısızdır. Fakat kat birdir., Sebiller (Şerhi S ûa<* uMf.d.ı "1934,, medeniyeti! kıtali ve......-il" imİ. ,,,,d- ırttı. Gün l*(nıi) im ki (İtan umumi-»ejl hayarana ter kedere k kani. •¦ crarlı bir vaha .1..., Halbuki bergOnkÜ vukull, buylr birbirinden korku., Ur tahıla. Irrali ederken d-ger tarafta, da iSta.ııkıl av artraİBİB dedhk adatan katta aanlrerrkt dr... . ,, ,>•.... ¦ -:. latam mtteaklp, makam olduğu aa» ta. bir p..!.—I.hbih kere* taakit rıt.l.» ,n Bu heyet «Tan kd> a< Brilirrm.m M halt ortaya müabel kirur* çıkaramadı. Bu meıelr Fraatayı, adrta (Dreyfuı) mcıeletı fibi iklva arıtarak kadar nrs-bk vahamet.......*,,t; Bund.n bt(k. ta. m- Una, .,...n«Un Mü.1- iPraari la haili m.,,'... .,-a.r Bu H*.r« »"W-nl. (SlarıMnl reıatelWn raa.aT.Meir^bto f»Mr.rfcJ»il. patcalau-¦|tu. O .a-krtttnberi Franeada iki mutum Fikir r--..,,, ...d- s ... ıDitin il* Radikal Soty.l.ttl.r Mtıyıl tPrt«|m hayatı buauıiyıainin kirlili* ind.n dkılayı k.ndl k.ndlne . I ,..ı ««¦Torlar. M ukal ataklılar, yaai Cumhuriy.t.ilrr iaa UUkit NOıyÛ iP.mrtı. ( Staviaki t meaeleeiae dair manim ifşaatı, buluamab aten nliaguai ¦• kunda ¦ kor k anların ktndİHİ. kir tvı.fa d-şirip «BM .•kir tr-nia parçalattıklarını İleri snrû-yorlar. Bu kanlı kadit* haklımda da Üç aydır tabhihal dr.am (diy hkthal .manada da taama birçok kirli çamaşırlar çıkıyor. Dırlul bir taral bu (amaıırlaı di*.. mr, ditrr afata ta ayni türetir -r- .... -l-d. bulunuyor. Mu.»-.. (frenMın bu çak İm akıbeti, nk adar karşı. b*k -y— -l-mUr. ..aJ. ittihat rd.l.,~. ki ..ada kicar* adl.ı. bir ta.alian hu uİyaet .hû Utlar dam» ıd.rh.. «.ç.n ,Cn Marailyadan Parla* ,.lrn bir fra ka bîrinrİ mr.hilnd* grnc. tensin ve yakı|ıkh İki yolru haıl.dilmıa olduğu k.lda buluamu|t İlk tabkikalia bu , -ı ;.- l,.. birinin ar-k.da,,m ketl.tttft ta «n.a da km. d. kendin U. (.11. .. — ..k ».s,,,,, bıamaa lt-.e..ur eder filhakika ..kıta bu (¦¦Um mu.arlab omu. -• L «İ..I, d. aa. nnr vel Htaj kadın öldürdüklerini, binaenaleyh birer kıtil nldukUrını .. ¦imdi de a ,0ıd*n birbir

i öldûrdkklarinl a,, daı.t (ıb.rm.tt... MaaaaaKb uhılan.a bu tefnrın. d. ¦ ¦teteler kabul «ameml| »« •¦' a ı »al .akalar... kir ıbetiy* (Potı f. ıı........„ marul mıakatnrUrındtn I İmarla Praka ) bir mahalr yatarak. F,ın..dak. hakiki .ıı. ı. .akalarıma, earartufiı nlmaıı .. İr.alı etmeli iliharlyla pollı ramıa elerini çak -di-', tahayya. ¦e taaaııur ku.veli •• tatla nlaa ¦aaaaaaaraı bil. ...... hakiki •akaya .¦„..,.,. kraıar .akalar dâmu-aı yatmakla- atiı k.taealı-lanm aayİMMhuatr ,\l-,. Cmk* daha h. yalda kır ,-k -ata liai yûrûltukt.. «aı kili. bu hadimim kir katana .k. t.thi. -d.ieb. Ir<.i,nı ılı., adlyer re ı,'- 11914 medeniyeti) budur diyar. Fraatanın ra büyük ¦•ı.ltlrri.. den birlnd. *n marul e.rel.eil-riaden kirinin afnndan çıkan b na. — fcntftn Iramayı taran .r tanum eryari. adli ae adi tınayel. ....ı et..... n* tirada e.Ühi dfckkat d.t.1 mldkr T /...« garp âkı. mkain ana aakiı an — -d.e ugra-at|ı ııyaal. İçtimai t* Ikiı lar iı.n-e Aırupa ntrdeniye-tindrn tihiyflı mulaıammın pek çok n.yriyat olmuı'ur. Düny maddi ı. maattl huıur v. raha. "n. kapana Utta bidı..ı.n. «..p ¦ned.niyrtt.m İnhitat, -f.tm. aında. ileri ,'ld.|.M dair pek çok Dr.amı 2 ınri tmhi/rafr ıı a.^... a^w. .i.. -a/-w. ı .» ¦,-- .a... Tüyler ürperten bir facia! Heybeli sularında Fruzan vapuru bir mavnayı parçaladı, 33 kişi boğuldu! Gece yarısından sonra vukubutan faciadan kurtulanlar 22 kişidir — Motor kaptanı uyuyor! —Vap ur kaptanı sarhoş mu idi? —Kurtulanlar ne diyorlar? "Yalova., dan kalkmadan - • ¦ . .. Kara*. ıra r.'Mda M.faalı.a'a.. ııl..(er. avraleala. Ur kata' Iı evvel Bu elim kaıa hakkında dün bir muharririrniıin icra eltigi tahkikatın neticelerini > yarıyanu: Yalatanın Baltacı çiftliği oaiatda demarlı bukıaan 'Af.lap atotofu. cuma aünu Iıtanhula getir ürere 4 bin kilo tebıe yüklemiıtır. 4 bin kilo. bu motora naıaran çok bi. hamuledir Halbuki ebzelerin sahipleri de hcrıamao olduğu gibi, ayoı motorla lıtanbula gelmek emelin-dedirl er. Bunlardan bafka. yınt D e parti/ 7 inci . ¦'- .¦' Evvelki gece aaat 2.S ta. maaaniyle bir facia olmuı fV ruıan_ ajkb. Yalovada- gelmekte alan "Afıtap., motorunun yedegindebi mavnaya çarpımı, mavnanın içinde bulunan ¦ l ii--. i v deniıe dökülmüştür. Koca Bahrımuhitte vukunu-lan vapur kaıalannda bile ek-•eriya pek aı insan ölürken bu kaıa tüy Ürpert» bir ne. ika verme» rkvdu kadın ve biri çocuk almak ürere 33 -olcu, gece ma kar ani gı araıında sular içinde kaybolup gıtmia. boğulmuşlar. İsveç Veliahtı ve Prensesler Dün gece Mudanyadan şehrimize geldiler Misafiri erin bugün abidelerimizi gezmeleri ve Yalovaya gitmeleri muhtemeldir zevat refakat etmekle idL Limana rauvasaleti müteakip Veliaht Hazretlerine snulat •9ermmı 2 inti uıhlffdm "Harp, en yüksek mahkemedir^ "Mücadele ruhunu kaybeden millet ölmüştür., M. "Mtısolini,,, yalnız eğlence ve rahat düşünen milletlerin yaşıyamıyacagını söylüyor İtalyan B«|tekill "Sinyor Muinlini "karbel nıçia hanrlamyoınm. ter Urban ila yeni kir aaak akt yat.

-ı re ark ıı ya|.nd.n kaplayarak » ynama kadar kalvaaun .m-e¦.«. m»..Sinyar MuarJuai k. m kar...» fanım ibtüalinin yı.i M M mkhım lafhııını saydıktan toa.a bu ledbirlıı hemçebrİ île atkeei *7 »na bir tek tutltam] ta yata tını tüyüyor ta dalyadan batk. hiçbi n milyonlarca insanı kırk yedi atne .1kerliga balhyarab tariki. . ya.1 aaUtıym. ma.affıkıyrtH-n •asin al-dutuna da iUvt edrya. Smyar Muı.laıl bu ..h.lr^.de kalyayı dünyama an aVtipÛah mi'-letı uyarak tan l.dhırl.rin kund n Devamı 2 İnci saAi/edV »a.».. ana m u.... Heybeli açıklarındaki facia Kazadan kurtulanlar neler soyuyorlar? "... baktım, hep beraber boğulacağız. Hediyenin karnına bir tekme vurdum, kurtuldum...,, Ura tafram, dün, hûlün lalıakullubr, mada batımı lulluımuı ka-ı dinisi gibi. bafka hiçbir t,y\e ali kadar atamadakır tek mevtuun istanbulun kurtulduğu gün! Bütün istanbul dün kurtuluş bayramını heyecanla tes'it etti ve büyük bir geçit resmi yapıldı '«ra... ,aa'..*.I.r ae....aa f.va.'ı*a.«a ut kaaamaa r—*'"•'»•Dün, ......... ı .. kurıuluç bayramıydı. Dün muaııam bir irimi geçit yapıldı-. Don. lavnç Vel Cuata. Adotl llıırrtlen Utınbuta teşrif buyurarakUrd... HüUta. diın ıab..a>d*a. kjBM hıç«k rkemmir.1. had«.l'fi ugdarmıs tarihi btr yaprak kanardık. I .kat kata. baayanana rantıUr ı - Ya. kiai - tU ya,* ,.W ya. y.Um, hip, - Kıplaa ıarho|mu|' Davamı 7 inci sn* i/eele rrami Tarihî Tefrikama 'Itlihat ve Tarakkin .t. "Hürriyet ve Itilâla. karsı karsıya f~ ktmhmml Şetrkel PafT\ fakatının ıçatûrâ llu kanlı vnk'anın bilınmi-yeıı t ara İlan. fedaileri, saık-Icri... ve daima perde gerisinde s güren aıdelcbayılar... Pek yakında neşre bashyacağız Kurluluf bayramı munatebelile dün yapılan geçil retminden muhtelif İntibalar İstanbul halkı bu larlfal va şerefli günü. her srne olduğu 16 M., ı 1920 leneıinden ıli-baren 6 Teşrinievvel 1923 tarihine kadar »ebrımiıi işgalleri all bulunduran müttclıhin kıtaatı, bandan lam on bir yıl • vvrl bugün lataabulu takl.ıe ¦ im -|. iLİ Avni ıaal ı . ¦¦ onda Şükrü Naili P.a.nın kumandasındaki Mıl.i ordu bu güzel ırhrimııi ikinci defa fethederek letaküratı araunda in-« .-¦¦>' gıhi, dUa de pa'Uk tekilde tes'ıt elti. Devamı 6 mcı tmhifede -ZAMAN— Teşrinievvel 7 il Yeni hükümet İspanyada karışıklığı düzeltip vaziyete hakim olacakmı? Reisicumhur, işin kurşunla değil, milletin reyile halledilmesini İsliyorsa da bunu dınlıyen olmadı lipariyi

kabineııoi enıgeçmel kalk. b.n ¦k, Başvekil Samp" ,n un-ı-.it llimttun l İspanya Başvekilinin ıuriv(l rejimi buhranlı >r> örfi İdare allında ilki tertibatı ke.fclmiı I I ılı kir at P .-:ı taraflım I ıi iılemiıti. Bu" rağmen b.ekec günden., orlalığı- barn>akarış>k oldu*uou ¦«•lerı nda »ini bir hükümet teşekkül etmiş vı m'p İL"..- Natırlığını dVruhtı al mı,lir. ıı«!m veliye!» hikim olup olamıyaeegı I ıktır. nk Bajıekil bu udideki gûnl*r. Yevmi makale H1934„ medeniyeti! Birim*i .ahiftdtn devam İti lapla, nkm.t. pek ı»k telkihle. yatılmış, ptk çok ma kain İre Intiya, -v'-nı . ¦ HıMa bu likit buhranı yalandın ut •oyliyrrtkıınuı ,aıırast ve |Ce*p ssvreVnireti artafc it... ıtm'tW . Hakaad meeWret atak Astadadır. Bina enaleyh kandt medeni-yet va i»» ılı etimi ıı bırakıp "Buda., meıkebio hani'ter kabul edilin ,e mütefekkir ) liıjen m.ı-- İn r . ıır.ii r Fakat hiç h r mublrrir. ıi"ı...n ın katin bütün halım* İle lelhitr hadar varma-m,-. Bir , -eud.ir.lJr iki ,..l.u-nua birbirini ..ju.-,..-.ı ».T-h-t "i, - İ bu kirlimi) udıgına Hırhalde A.rupinm bugün ((inde bocaladığı lıkır bedrim ve bu buhranın hrrgûo trrtit etmekti o eni yeni ve garip garip ı-ceıliyat biıiar için cok dikkat vr ibretle lakı be açtadır. zaman Harp, en yüksek mahkemedir / uteı maih/etlen devam deleri eaarraHak ıbııpıı aaVfkf. makta re hayat»kındtınet kıntV İnama (iren, (nala îerıba imı labıaeıkı ¦rgıaı ilah ıtaııktt dır. halta Başı ikine» gere Rama imparatorlefana takta ti fralştr-nümden re g a nişlerken dmnlif in. ka)betfaraindrn il rri gelmiştir. Roma genişlraagı eırada kendam arft-hete kıp''.mı) Şarktan ¦ıtn ne-lakel Renae pla ana, bunun uırr.ae Roma raksta akterık para ile aıkee lulma|a bellemiş. aİhayet, Roma hududu ıkıtriodfki daha at medenî, fakat daha cok •anlı millallrr anıta hududuna "» yanarak tarihte ycai btr atmışlardır. Onun İçin bir iaaaaıa aakarea ya|amaaı. hıep umanındı olduğu kadar tulh lima ın faydalı (eylerden biridir. Sinyor 'Muinlin.. bugünkü -. ¦ lellrri km> bahamdan lahLI aerr-¦ - -ıw Kaynana ..... . içtim ai btr fılaatrr* oagrı fltnj.m. >n«oyaean boana hndrrikn. g»«'t bit İmparatorluk ¦ irada ntaresete haaretueina, Lfihere UpuıleHafaade lig¦minin ata'a^a.— ^a*Mja.^ffğkaJa| sntamrlab ehM^f taa. «h. Aşermede aakerife tia.nhele.rn at olmakta beraber AaT-rrüULlarde ı sararış*» rıhını hamtla. m-kaı... rttagıa. reyken* re fa adileri ilere ettsBstlr. - Bar ııııııı rina rc.e.ı, ıau. aaa en ktrrrrtllaı «011 lapt.ı.k vf rnenla <... — feda , ' Haaolıni . nmka4enme ,.. aor-larlı nihayet vermektedir ı

• Moıaeele ruhunu kaybedr* İsveç Veliahtı ve Prensesler Birinrİ mani/adan devam polat beşinci tular er..duru Daniş bey bir motörte yala gıeV rek Prroı Mırırtlerınr beyanı-boşamcdı ctmı|lcr ve emirlerini i nşİTiıisr Vrtüaht Kaıretlcı «e Balem cıUaı karaya (akauk atımstaıe iıbar (tt.kie,inden ı-m.r 1, ı mr ban» biihıadvıulan Sakarya m.ıtony. Ie Seynaefain rıhtımına aaıslar ve ha,ulanın eloatobil-lerle a k lirce, sefari eoüayü Vallanbcrgın ıklatctgAhıaa a lime t buy ur m italar dır. VcUahlı Haırelleri Prensler seyahat dolaytsıle yorgua bulunduklar ındaa dOn gece kimseyi kabul etmemişlerdir. Bugün ¦•I.ıı .1.1, i... . bir tencııühte bulunmaları ve baata camiler ve muıeler olduğu halde btdekritmıi liyartt-leri muhtemeldir. Bu gece aertfhtrUsc Perapa-laa otıündr Vah ve Belediye Retsi Muhattın Bey tarafından bya tati btr liyefct keatde olunacaktır. Aynı tamı a ila lavec Scfarı u.id>tule şereflerine hu . susi Ur çay ıı)aleti ı-arecekW-Vebahl llaırtli*f.o.n şebn-asud. hukmaraktarı saAddetçe. ask mûestyrsehtnraâri *e bu sacyaada fiubiye etekte bun. Harp Aka d* avamı. Demi harp mek tebini te Omtrisaleyi liya-re ileri sauhteawldır Malûm oldufu Hacre prena Cüstav Adolf Haıretlcıî ve aileleri Ankara - Karakoy tariki-le mu vatalet ettikleri Bnnada bîr gün bir gece kalmışlar ve bu müddet rarlında Gaıi Hasretlerinin kametlerine mal. .m lı-ı-ı. ikamet etmişle rdir. Misafirlerımir Burta da bu-lundukları muddetr,e tarihi mahalleri i.tan Men sonra Ulu dağa (.ıkauşlar, vr lalanbula avdet rlmı|!r..(. Vebaht liairrUerınuı yana trtuğrul yalıyla Yaîaraya fi-derek aksana, a.delleri tk atuh tea sadâ. asaasafi aaesat kara. laşssssş buse, yekler. Bu arya-batan irrass veya adresi u nu tamamen ar ı ularına I abıdır Ayni lamanda Hoganeınde ve Adalarda trnrnüble bulunacaklardır. M.ıa lirle.-on m.ilene.kire . 3 günlük ikameti tntilaakip lı-nkir ve Bergama tenkile Afyona gidecekler ve Torna Ircn iae rahiben Halel., azimet adetek. lerdir. İspanyada vaziyet vahim Asilere karşı topçu ve tayyare kullanıldı Katalonya, lıpany^lan ayrılıyor, müsademeler ve karışıklıklar esnasında ölenler yüz kişiyi bu Londra *|A-A)— R oy ter ayanunıa Madritt» öftrıoJİ. bır mil el bldme uıakkûmder. Dr>-letlr. aıaaındaki mün.aabrllrrd' a ın karan harp mir. Harbi "milleile-rin «ı yüksek mabbımrıi, diye tarif ediyorum. Bu. böyledir. Çünkü lafrr re hetiaıet, de.letllıin birbirine kaıp mevkil-ainl ve derecelerini tayin edrı. Ha.bin hükmü, nihaidir, kafidir. Be hüküm. anıak yeni bir hııp İlr ı-u.,., edilir. Bir derletin laferl. yalın, ... kert bir hı ı orgildir. I.ein nıHeraİ hrr inhada hlaıotunu. Bu . ¦ ı 1 m' ıı' .1 ı. yûıünden hrr Romalı gurur ilr "ben bir Komili hırasını iliyim, diyer Ot. dnet ay arıt aahne re tılalııl.r liralından ıif al ıdıtdi|l ve . . ... I.lı 1 ı-. ı I... ı. ıım, a le,.''..l eaVa sakala hur. vrllerielo Madr.ie deere tahılmıge •eebee eakld.gi U, e.e.k. . Ovul,as tali*. ..r««i..lleaf.t.rilrr İle po>» • — re«lrri a. a unda kani, çar pırnala, olmuaiur haataaer—lrr. beşi ele re onu palla mamure olmak Oıere, bir cok yaıah kald"'¦¦ Bir tayyara ' ; ¦>¦ aıker kıtaları gelmiştir. Katalonya, İspanyadan

ayrılıyor Barsrlondada erfl idare >Ua rd.İm.»ur Kala lan) a l'ı.Um.ntoau-bub, Kalalna) ıılıklSlmı ilan etanee' brkl.n.) ne Zatnlı İM kîti -...i etmiştir. ISeta re Meral muhaberatı dur m» rin». Aahrr kut ıııl". »aa.la.a. dam ye •.-W. Bes. ka.unkUlar e'-u, re ahi kı. ısıslısssıflıı Har tarat mûtrıi| karışık iıaııaııüyan'de blreeh M vr yarak otsu*» btldlrılıyar. B.lkao ila bülSa mOnakaUl re muhahrıat . Valanılya'da şrhi, auaııt ve clebtrikels kalmıalı,. Şakirde ylyıeeh da yoktur. Sen SebaıHyaa * ı A A I — ll.l-baedıe bildiriliyor ı Aıiltr. lOrlu bir cerpışmıdan nanıa, Libar ailah labrikstıaı rlr geçirmişler lae de aonra aakrılr. bunla.ı ¦ ı ...i.. ı . ı . . . al.. vr aaa vardır. Topçu havaya ateş ediyor Sen Sebeetara ¦ ı« A ı katianam sanhılaıa ve gıevıi greptan--ı dıj.ı~ık .,.<. lepçe et.ne. (•I ' ».'»."fi-"1! r.lyne balaryala.. - • ¦¦ ı' -¦ (irer da,.l<<ı barçeh athıa ve kayiertn* jn.'« . • s'.ınl. j, da hOrum kıUalı dünd'ebrri aı.t.r tarahadm mukaaara altında bu'., "in bir k.r.»-.I. kıtılaı (ok kuımler t.rkil rdilmi). lir. Tayyareler atilere bomba atıyor Mad-ıi 4 (A. A| - Altı atma-r.ıın Hrrradr dun aıilr.in ûı> •lada ucluge la) İl rdıliyer. Aallr. hu™ kanlı man kı.rkı.Mla yrılrrım terk etmııkernkr. Hınıiavrda da dağlarda InV ı.lar lulek brlkıd. mıtralyeıLvla m«lll.h>ldukan kaldr ktr p.raa. bol«|u ık. Şnthıjjı edkln.! al.n kal.l'ae. ...İlr..laktım HnnrûjIrroV. Antlar bnnrıkn l.rrde Uh«,. kıtaatı gelnaral-a mam. almağı gah tataklardar. MUvademeler oluyor Kadril l|AA| - Teaı aay>. •un meydana cıkı.aaah n-ı.mk .. olmamışıada. bugUa* hadar bşm| lilrn ulmuatur. Anlurıyneta vaıiyn cok agııdır. V* atiler burıdıkı (ISON^İHABERLER^ I.,... ..I, .„..,. . ¦¦ Llaıdan Bil lıpany. Balalr*n,krru m. -r.ma.aeunun Datü bap aranmaktadır. BatSaat 20 den sonra «okağa çıkılmıyacah hlsdJrM 4 (A.A| — Den ıkM-. radyoda benaşan dahlliya naıırı, halka, ıhımmiyrtli bir nrbrp almadıkta, inal 30 ıl- -ı aonra . . ..lT.aı..ll..ıl.ıılııl. ı ' ., . 100 kişi oldu Paris4şAJ*-| — lıpanyinkta Mü la ,¦¦ ... ea ana kaknlaıara, ( diye kadar 100 kininin ..U.gü anli|il.,ıı( Sabahın ûıünı kıdar resmen itiraf . ıl.tr n ökü layııı 11, yaralı m.ı. da 44 idi. Ankara şilt finali tekrarlanacak Ankara 6 (Telefonla» — Halk Fukatanın tertip ettiği şilt tnu-sabakjlannda Gratkfbtrhji gal ip geldiği halde btr aya omun yaşının küçük olman yûıünden hükmen maglüp ıa-yılmışlı. Yapılan itirat Ureıine lıtanbuld erin hakkını tıslim etmiş ve şdl final maçının ye-¦siden yapdnuası .... !.(ı ¦ mıştır. Tramvay Şirketi dava açtı Ankara t Ie-:-. ¦ ¦ — la-tanbul Tramvay Şirketi, Serayı Devlete bir dava ıkaase ettitlik as y ş mııdiiıl d sınıf Mülkiye W den Niyaji. Utihba i..- m - Hukuk Müş nl Burhan Beyl slerdir. Nurullah Es. Gazi Hazretleri

Bulgar Kralının cülusu münasebetiyle tebrikâ/ta bulundular Ankara ¦: a. a | yıl dönümü münasebeti gra Muini gdodc.mi|lrrd ı, Zmtt //aım.lan.J*e.a.4 Ur ini, trııMr ¦>•>! ı.U l..... tgiırlm. lam ba ılnîn eülüu trb.ik trlGax, Af. Kemal ;ı...i göndermişlerdir Bulgar Kralı I!,.,.. .. teşekkür l'l a>ı*>.va«>a- Caıi ".../a ktmol Hm.••«••> alaJhnre zad dnfrl/rei... ıwl ar l't„kh-.»r/e- -.*(..%«¦.. al. ımlml ....... Bari» a MiidUrlüğüne mer-ıı Umum Müdür eski Beyin tayini Ali liran etmiştir. Fahrettin Paşa Adanaya vardı Adana 6 |A.A| — Ordu müfettişi Fahrettin Paşa ve yanlarında bulunan ıcvat dün şehribiiıe crdir. Dil Cemiyetinin teşekkürü Ankara 6 (A. A.) — Türk D ti Tetkik CcnMyrtı Umumi Kâtipliği Matbu.ıt umum ınüdürlüğüe şu mek : "Dil Bayramı günü matbuat, ajans vc radyolaı taralından göt Ünlen büyük VC içten çaiışsnaden anaeyerek candan uğratan yüksek mıkamıuıla bütün gaıetclere. Anadolu • Ulamı Ankara ıe nttanb tna karşı duydugumaı teşekkürlerin iblâğım diler eaygıUıına sunar.m elıodja,. Çin Heyeti Ankarada Ankara 6 (Telefonla) — Çin ..akcri heyeti btaşrua ıcbrımue gelmiş, Mtaıyoeda Erkânı Harl.iye i remi Asanı Paşa ve askeri erkân tarafından karşılanır, it". Heyet erkanı lesalalı Hae-biyey li Mudalaa vekâletini geldiler. Vilâyette yeni memuriyetler Ankara 6 (A. A.) — İstanbul Vilâyetinin hususî idaresiyle belediyesinin teadül cetvellerin de barı memuriyetler için kabul edilmiş olan maaş de'ccclerl bu dairelerin birleşmelinden sonraki vaıifelerın ehemmiyet ve şümulüne göre aı bulunmuş ve muamelâtın genişlemiş ve (ogalm olayı umden barı memuriyetler ihdası Vekiller Heyetince muvafık gorölmÖşlut. Baytar ve orman memurları Ankara m I Tektloula ) — Baytarlarm. aratan a um arlar iare hareırahları hakkında Şurayı Derlet heyet, n ¦ly.mnce bîr karar vertlmışt,. Bu karara göte, bundan aoara baytarlara ve orman memurla-una terdicrk harcırah kilo metre esasına göre oVğd, hakiki masrafları üıerinden verecekleri beyannameye göre teehye edil cektir. Arttırma ve eksiltme irin mühim bir talimatname yapıldı Ankaıa 6 (Telefonla) — Maliye Vekâleti, arttırma ıcekailtuıe kanunu hakkında bü talimatname mlamağa ı- . ¦ -¦ . Bu talimalname, drrletlr alış veriş edecek mÜtrahhıt--rr.n latbikaHa almaa tecrübelere göre. rttırana vc eksiltme lorıtıullenm çok bamt bar şekle sokacak, bu suretle muleakitbğe daha çok rağbet lemin eskrektir. Basil formüHeıle devletin ıh-tı-açlan da daha çabuk fûrunecehtir. Bu lakanatnanatnaa m ahim bûhümlcrusden beri dc ştsdur Te-naanat ctaaUıı taskbııt naikdarı su ikçc ıı.ıb. tı al akmak ıu-reliyle bar formüle bağlanmıştır Külliyetli işler de küçük se.ma-t tensin edilmiş olacaktır. Yine şampiyonuz Güreşçilerimiz yedi sıkletinde şampiyonluğunu kazandılar fftili ıH İl. ı göre) yampiyo- Koel yapaı aklaıdı I akal Bulga..atuııa •>.•-.. marlar, daa erer, .m aıaaml mh rlı.n la ılı aldâg. . ... <a4 halattaUk bir knOk killer a.UPldıg. W» Ikka-v f>b> ada.. ,ı -d- Iraaaıı hyai.nn.aaa yapıl- eU. Ba aurertr lah.mınanı aa-eol. Batan tıraıee. I. ılım Isa padan şımı'ııstıga an kauıara., radawae kad*. haara hasç dıhmatf I.yeren. Ba-meı garrş — Ih g«ree> Va- Bea-aa. guırş - 79 kik*. Nar. (•ala. Sn.,•>>!. Ilı Haâryin yaş» .kt Vananh Zamai rd.eurorlernfc. ı.a. Hderyla ilk denemelerden İyi bir (-..... olan /....l.r. Ne•on,a deıkal hıMuata geçti •• Vurinio .ı. .1. >!¦ ete-

ı^iıki •Uı'arlr aaıtı.dı. «ah edilıto.du. IrO.ry e.dere gâırl Malirrdr llû.eıın paran brsave (»ia olda. Nalirede Ne.i hukU,le .. Ilt.fnkl. galip geldi. Hu...... v. illi lakla galip geldi. B u •ayinin ba ........ı i.knei. .o.ılı lûeh .ueıtlr lakımın.ı, araınaı |ampiymıgurat lakımıaın Uıun'ii Balkan lugu kaıanmışlı. bb»piyonaunda katladığı ikinci Allımı güıe| H7 kiloda ¦ ampiıı.aluk o'd.ı IIMInıiyierırtkl lafa İle Vugoılıı l'irşt gilr>|lil.e ¦ee-ki , ...... 1 ..... ka .alım.Muttıfa (nk hlkim gOırşi) ordı.. I> un güreş — 41 kilodan Yu- Neticede pavan hrmbila f. alavyal. Tat ile Ynnaah SaBa ve ittilakla lahnmmıta all.aeı Balkaış.Utl.t... ^ unar.lt kanal müd- kan şaa>pıyoala|uau kaıa«d.ıdı .i-... ı ı... ian»a..adaıt geçirdi ^ edıneı (->•« — Ağır nıklrlla ¦r ..I...J- ...... n-raak>|le ırnıid. t uaaalı Salaı .1- Bvlf, Duraılıo l'l»»h Geret — 4*kib>da. Sn. eareal<a.r. Caırş k........t'. Nrİnale Yaşraalar Drlaka govratalrr. ncetV Sala. laafa hııaa* Saam k... har a*—ıaWa nar. Ya- Sekin ne. |lre| — Afa nklrltr .«'... Uatardh üarn pek aerr- Cek-a Hnkmıtle Yueeaktr Naşyl eaatı b- kala valaaşt. THrrraha- karanUtlvU. Nalâra de tkkkatrl aa gOtcl bir netice 4e Uruk: et- paran hasebiyle v. .1 talak la ¦ark itl.y.a Seran bdlıin .n*.)nı1a gakp gr'di Oçümu Balkan gi. ılıı,... Iu|la i'nrlmrbl.n nlıun .eşleri ku nuırttr nalıeelrnmiş ondu hurlulmıb gayrını gudra Yugoshr Türk aılltl lakrmımıı hu gar>|Urde Ümitti, bl. gayri vr «ıp.n.yla ks.şı yedi .ıkl.lın dr .........ı.,.ı...•¦>-• kuynııya u|.anıoıdu. Çetin -e mak turrtıyla parlak bi. lettr ılamanıı, n.uı.dıl, yedi dakika beş dr elıaiılir. ...«ye .u.di...ri.,» t.,y.k...-d,. Bohcmyuns-Fencr ıhı na'ıer ...illi eklbımlıın kum- _ . . ,_, t . n ,___,___ı dış, û.un.il Halk.,, ,.mp;,.,nlu.u- M-Haııid. b-,1.... t,.k.ıle.aka't * v r, a yanıo ıı. .... arefrıyontl la«... > atm ... . kııaı .i.-... ır hin matını bugün BM» »...er. - U-d^mf, kMİ1|<0 Um4ım4m ı.^b.Ul-Al.t Teşrinievvel' — 7 A M A M — SÜTUNLAR ARASINDA Halk, sevinç içinde I Gazetenin birinde bu baslığı görünce Islaobulun kurtuluş günü dolayisile balkın göıterdiği se lunduğuna sahip olduk. Fakat başlığın alt tarafını gölden geçirir geçumcı bu lebabırnııın yer r Belediye intihabı sebebiyle halkın sevinç İçinde bulunduğu yazılıyortnuş. İntihaplarda heyecan tabiidir. Fakat heyecanın mutlaka sevinç ifade ctmeıî İkbıa eder mi, bun bilmiyoruz. Çünkü intihap, nihayet bir hak ve bir vazifedir. Hakkını istimal ve vazife-ai nİ ifa eden insan, sevinç değil, inşirah duyar: İnşirahın tebarüz sekli vakar olabilir. Se-vi nki biraz daha hafifçedir; Tebessümden kahkahaya kadar değişen bir hafiflik. Bu, lıtanbul belediye intibahı islerinin tam bir vakar İçinde ceryan ettiğine şahit oluyoruz , bunu da tabii buluyoruz. Fakat intihap sandıkları batına giden halkı sevinç içinde gören ga etenin de bu görüsünde bir sebep ve hikmet bulunduğuna kanaat beslediğimiz için fıkrayı oku-d an sonra düşünmeğe koyulduk. Acaba balk neden sevinç içinde?.. İlkin hatıra gelen dört senelik faaliyet devresinde - pa rasızlık sebebiyle- beklenilen işleri görememiş olan eski meclisin lirine karışmasından dolay bir sevincin izhar edilmiş oU bileceğin i düıüodük. Fakat yeni mecbıin de ayni parasızlıkla mukadder olduğuna nazaran böyle bir İhtimali varit görmedik. Sonra "her yeni şeyde tat vardır.. meselini hatırladık, balkın intihap münasebetiyle bu mese lin hükmünü işba t eden bir sevinç devresi geçirebileceğini muhtemel gördük. Biraz düşününce ek varit bulamadık. Hulâsa boşa koyduk dolmadı, doluya koyduk almadı. Nihayet o gazetenin görüşüne ve hükmüne işt edik. Önümüzde duran nüshadaki "Halk sevinç içinde „ ibaresini düzelttik, şu şekle koyduk; Ha nde L Evet, halk ümit içindedir. Yeni intihap sonunda toplanacak Şehir meclisinin lüzumsur mas raflardan tasarruf surcble hasta nelerde yatakUn çoğaltacağını, ihtikâr ile mücadeleye girişe

i, su ve «öt meselelerini halledeceğini vc hulâsa candan çalışacağını ümit ediyor. Sevinç, bu ümitlerin tahakkukundan sonra vur gösterecektir! Maliye Vekili Mezunen şehrimize geldi Maliye Vekili Fuat B(y, dün Aokaıadao şehrlmııe gelmiştir. Vekil Bay, lataıyonda Vali, po llı müdürü Beylerle, İstanbul merkez kumandanı paya, )-t>rimildeki reıml ve huıuıl müeeeaaatı maliye müdürleri, |irkrl menaupları ve dostları laradndaa • -1ıı Bersyl lıtirahal 10 güalük bir mcıuniyet elmıaj o'an Vekil Bey do( r u ı a BGyükadadaki kötküae gitmiştir. İstiklâl harbi İstiklal harbin İn bât i nı gösteren bir filim ya rarla|1ırılmi| ve bunun , m -'• bir beyrt git Hahama! tarafından eeb olaa bu rillm çok t cak va lıtlklil rnü'idi! filmi tulanlar neîer anlatıyor Alınacak muallim vekilleri Tayin işleri bir buçuk ay sonra başlıyacak Şrbrimııalrbt tik mmkteaeerc aau-alim vetuh ley lala* I) irın-m-¦i ita itibarca haşlanır a ht Vasite alacah vahitlerle ea atağı orta mehtep maıuau elmaları Uıımgel-mektedir. Boalar, aaker, egır haıta ve rain gibi mühim ma ır re İleri bulunan muallimlere vebllal ed ecehlee-dir. Sivas meb'usu Rahmi Bey irtihal etti Bûyüksdade tedavi edilmekte ¦ vmm Rahmi Be* olan Sivas e ' irtihal etml). alice! dûn aaat on birde baldırı Imıstır. Caoaıa büyük adadan bir İstim pota konul rau|, Eyibe nakildik-i'ıı. oradt ikin- ı di aamaıı k lptehl ¦ aile makbereıinr HrlnnU, işti mat* ....... r- mefaulır, askeri er- Aferau kân. Vali ve Belediye reiıi Muhitim Beyle Birçok zerat ha ur bul un-mu f t ur. e v ı Merhum Rahmi Bey Simlidir, iyi ve tanınmış, bir Ailedendir. Tahsilini bitirdikten ıonra muallimlik mesleğine gİım'lti. Birçok mektrp. leeda çalıştı, birçok talebe yetiştir. di ve rbemmiyetb, vazifesin) bağlı bir moBİlim şöhreti kalandı. latifrulıyal devrinde mvbu.tıı£a -edildi, bir aralık yine eski meılcgine avdet ettiıc de Büyük Millet Mcctiıinla İkinci intihap devrelinde tekrar mrlxıı İntihap olundu ve bugüne kadar Mecliste vazi fe gördü. Namuılu. bilgili, ahlakı temlr. bir İnaandı. Vefıtı t . ..'. ... ¦¦¦ ¦ Demir sanayii Yeni fabrikalar İçin tedbirler alınıyor Avrupadabi letkik seyahatinden avdet elliğini yardığımı! Sümer bank umumi müdürü NurullahEsal Bey. Avrupa nın muhtllil ırhirlerindeki sınıyİtilrrle Irmıı elmiş ve sanayile1--..- programımız ctıalıoda tatbikatta bulunmuylur. Haydarpaşa lisesi Veal Haydarpaşa liaeai hazırlıkırı hınüı İkmal edilmediğinden rdrlaala baılamamııtır. Bu mehte* e kaydrdıle ebenin evrakı da rbıodr bulunmak. Üsküdar orta tadır. Mektepteki ha.ırlıklar bir kaç ... kadar ikmal edilecek ve der-

hal tedriaata baı ıhn Bir mektep daha açıldı Bu sine ilk mıktrplıre faıla müracaat vaki olduğundan şıhrîmiıde yeniden birkaç mektep açılacağını yatmıştık. Haber aldıgımııa fÖre, Kınltop-rakla yeal bir mektep daha arıl-mi| ve buna Kadıköy kırk öı mektep lamı ¦ -ı I-. ,¦ . Pek yakında bırkaı mektepte ichrlmiı dahilinde açılacak ve bu mektepler kifayet rtmerıe mekteplere birer sınıl daha İlave edilecektir. Dlger taraftan, İlk mekteplere vaki .. - ı müracaatların kabulüne de devam edilmektedir. Öğleden sonra daireler tatil Memurlar rey verecek Bugün bütün memurlar aileleriyle beraber reylerini istimal edecekler Dün belediye intahabsnın altıncı güaû idi Dda ayni zamanda Ulaabulua Kurlulu) bayramı olmam v balk m sokaklara elökûlmüş buluoması hasebiyle intihap yerleri şimdiye kadar görülmemiş kaUb anzarası arzediyordu. Bu itibarla dön, reylerini kullananlar diğer günlere nazaran çok daha fazU İdi. Dün sandıklar. Eminönü kazası dahilinde Lânga mektebinde. Fateb kazamada BaUtta Ferah camunf kr. OakaVdar kaıaanv da Kuzguncuk Belediye hekimliği dairesinde Beykoıda ilk mektepte, Kadıköıunde ZühtÛ paşa ilk nı.kl.Lııı.lc.lt.-],ktajta Or-ı.ı-.o, .mı., avlulunda, Beyoğlu,,d iyet meydanında camlı kahvede. Sarı yerde ve YeoikÖyde, AdaUrda Burgaı adasında ve Bakrrkö-yO dc Mahmut bey nahiyesinde bol undurulm uı t ur. M a ma fi Meclis reisi dün Ii geldi tlû.Uk Millet Mecllıl relıi Kânm Pa|i dunIranla Ankaradan ,chr.miı* tı ı.m.tır. Merliı relal, iıtaıyoada bir bölük asker va pulia tarafından a. İmlanın.*, VaB Mubttl .ı muavinin. Himil ve Ali Kıı I roo..ei modartt Fıhma Beyinle, latan»*! Mcrkeı kumandanı Fehmi Paaa. aehrieaaıak U-l-n. meb'ualaı ,e maral efre*. tarafın. dau haıplaam.ı ve Sakarya mali reyle doğruca ilikli bahçe aa gilaviatvr, Merliı rria.mii, burada ba ¦mi i|l>i'uı. teeviye ellifaten meclisin ku|edıaa birkaç gör ailaiylr baıabır Anbaraya rdeıebtir. ayın 12 sinde nibayet bu intihabın en hararetli ve en faal gtmü. bugün olacaktır Çünkü bugün öğle tıl.ı.odr o aonra bilûmum re »sal dairelerle müessesat kapanacak, mudur ve m deler Je bârlskte reylerini istimal edebilmeleri için mezun addolvnacakUıdır. Bu ı ,. . • - Halk Kakam io İstiap hakkında halkı tenvir *e teşvik için yaptığı propagandaya a fazla kuvvet verecek ve öğleden sonra hemen her ıandığın başında birer hatip bulunacaktır. Bugün bülün memullar vc aileleri behemehal reylerini vermek mecburiyetinde olacakları ve sandık başlarında bu yüzden kalabalık bulunacağı cihetle aandıh yerlerindeki mcmurUrın adetl akıeusc nazaran bar misli çoğalt ilaca k lir Diğer la-raftan rey verese müddetımode •aal lb d a 21 e kadar mutaVFransız harp gemileri Hah Birinci sahİfeden deuam göğsünü, geniş bir nele ile leı ahi alarak ilâve etti: — Sonra, geminin kayığı geldi aldı beni.... Ecelim yetmemi| dıtıa demek... — A|abey beai de yaı kurtuldu diye, ne olunun f — Ne olaeab ?.. ' — "Snblyeli İlasın oğlu Vasıl

da kurtuldu,, da ki akrabalar meraktan kurtulup çabuk gelıinlır I Bu arada, onun iıtrgln! de ye-k rioe gctiri|lml çok görmcııinir de-fil mı ? Ben köprüye çıkarken, biletimi ın ı - ¦ i. - - harpsıodakioe : — Vahu, dedi. benim ııbnim •rıştı ? Beriki aordu: — Nedea . O cevap .. r.i. : — Neden olacak; karaya 56 ki-u|radı deriilerdi. Belki yüı kili iyini lon > ı hala, avdet Hasan Âli Bey geldi Orta. tcdrlıat umum mûdürU Haaan Ali ve maarif mÜlettl|l umumilerinden Salih Zeki Baylar Ankaradan aebrimiıe getaıîilerdir. Fraı sup 4 t mua 5 vaki ul rekelrr muhripleri hmaı müteakip, top ı •elimliye e ak. İla bele olunacaktır Aynı gün ka lı'n: i ı kumanda naall rı-.ır.. ı , ı ve kendialus bu efit filosuna meno muhribi yarın limanı-• ve İki günlük bir te. e akıp tekrar üı sil İhadiHım-klerdir. Torpito Nmana muvaialltlar.nl ¦ta ehrl ikalya tıkacak alan ı şebrimlı maka-ziyaret edecek ılyaret ilde oluna çaktır, Ak sam Fraruıı S'farethı-bahriyeliler ırrefine bir liyalet verilecek, bunu bir resmi-kabul takip edec-ktir. Filo t ila kumandanının Ank araya giderek bukiı met merkezimizi ılyarell de muhtemeldir. Franıııların gemileri Yunanlı. tan limaalarından gelmektedirler. rVifSelraa'a afrhlarraa'a oBİafra'*' /a Şerhi er 'Dalâletler, sayısızdır. Fakat hakikat birdir, Sch İller Şerh ve iımh: Dm/âletler sayınıdır.Bu-nm lâmhe yok. Yalan, riya, kazanç Air sı, şehvet" düşkünlüğü, kıskanç alilel doğuran Amillerdir. ıhlirsu İle zekâyı muvazeneli tutmak, ihtirasın istediklerine zekâ kuıt-etıle kir had çlımek her intan İçin kahlt almıyor, hm suretle de baterin tarihine taamı itet numuneleri, faciaları giriyor. Fakat hakikat ki hakka sevgi ve saygı gö'termek-'c. ibarettir, hep bir tekilde tecelli eder. Güneş, iki türlü görülemez. Denİı, üç türlü tasavvur olunamaz, kürenin dö . Hakikat te böyledir, iki veya aç cepheli değildir. Her giz onu olduğu gibi görür, her dil anu olduğu gibi söyler. Fakal ona bakan gözün veya onu söyliyen dilin dalâlet etlrî olmaması O vakit te hakikatin kendi değişmez, hikâyeıi değişirle 7aman ıttıkde *Uk r-,ı . ... ........ «a, ın Mehmet oğla Alla da sıkıtı degJ ı — Sea, diyor, çıtta* du. m* ?.. Hani âom gam rtn ana... Nah. şu keec|c oluyor, haalt — Çapma kumsal asa «eler ana '

— öyle d em raim ¦ sanma, es..ble. hamda, boyla I — Nedea* Ceamu kaıaarde, oceh ı - . aareltm haca bUUreıi anlatır gibi asadlı — O, dedi, ea bu... Işİb bdlüye aardağıaı f*rv> •rmır. baalami| alırlıkları doaaaslye. içia' arek, dununı, gömlvg.n" lahat pr.k.pla dalmış deryaya... taıdih edilmemesi Bu l|i u>r mıld->m| İfâm iri... etmiştir. Vshaiet prejaaln la.l.ı.-r lOıum mıı ise mÜDakasa bir aya kadar İlin edilecek, akal halde bu İş bir müddet daha uıayaıabtıı. _ Maamadh şehrin umumi mOna-haUlı «e Iramıaylardahl lıdlham •tiberlle BelerJIya, Cali haprOıü-Dn biraa avvel yamlmaa nıa la.altın ol duğa chıtl-, bu İaiehar ı»ı pebılde mumbUfl olan •afalla hitirılme..ae çalıaalaeahtır. Gam hopeoe. aaaaa para İle yaalardaıagı cihetle ha blpil|ü laaaya lehp eaaa eeaebl frupİar gma f^çe Mabamblad.. <<¦......aç aaayaa Ura,a ..I olara*. eelaeılavabıaeV. Aı.larah maaahamya girmek ıçıa Leh. Çeh, Atman. Frenin, Ingılıı hatta Ameriha firmaları kaıırlıhlar yıpmı,lirdir, laıaal üc aenede bileceği rıhatle münabaıanın W ,...-ıı |..|lı.ı»ı ....I ı açılmalına gevre! edilecektir. İstanbul Borsası ka| raileri 6-10-193 ÇEKLER Eski kâğıt paralar Yırtık ktgıl paraların lıtanbul Merheı bankasında degltrlrllmcıine devam edilmektedir. Verile alûmata güce bu gibi paraların devittir II meşinde ban eaaalı noktalar mevcuttur. ortadan ikiye bocayı iki bulı tedi u meyindi ? üş pırllar nı beoıedigİ ve bölünmü|lrr eya üç numır ıdugu tıkdirç daha fail ite hır k ı ile bl' B de*i|tlr bir bia pir. Bundan başka pik laıla e.kı-miş paralar İçin Maliye Vekâleti* nln tamimi göl önüaıle tutulmak esb>ml| ki|ıt paralar» Aakarada mlltrfkkil bomıa-yoaa feadrİlmeli İcap etmektedir. D zer larallaa hVrrheı baahaaaada tepdd adda. hhgıl paralar epeyce çogelaBehladar. Oniversitede yangın Dün Onlverıİle bir yangın tehlikesi atlatmıştır. Üniversite rektörü Cemil Beyin ikametine lahsn edile:. L'nıversite l.,ı r.,1-- kiar«k köşkte dua sabah ¦¦ . çık-amş fakat muhım hiç bir şe> yanmadan i arafındm liıldlır ıılmııjl ı Yangının elektrik kontağından çıktığı söylenmekledir. Bir sütçü yaralandı

Dan bar eutce beygirde a düşerek ağır surette yıralınmıytarInrkçi Kirkorun uşağı Kadri dün sabah saat 9 da Be yağlımda Neslihan sokağında alil satmakla iken binKapanıl (14,75 D.S095 17.0! 9.ÎT7S I.4MS 8f,461Ö 7.1369 6*,S7S 1.177i İMİ li »,1314 4.7675 . 5.H2Ö A.'ht 6)4,75 0*0717 17.06 9.078S ),40« tU,5J73 7.1575 66.63 1,1730 l*.0»*â 3,154 4.766 0 rnomıya bskâıt > ¦ ¦¦ insan, umulmıyan birgb-umulmıyan bir şekilde kazaya ugnyabilir. Fakat birda göze görünürü, elle tutulanı vardır. Bunların utanbulda en hafifi ve en bolu sokak araU da pis suUrfa ıslanmaktr. Çünkü hemen her ev, bulaşık soyunu pencereden sokağa döker, böyle b oya uğrıyanlar kazaya uğramış sayılamazlar. Akıllarını başlarına alarak va etrafı kolhyarak y irdi. Yine Istan bul da hepimizin sıksık maruz kaldığımız kazalardan biri de karpuz mevsiminde kal dırımlara düşüp gülünç ¦-. m.ıl.... Bu da sokaklara karpuz kabuğu atılmasından ileri geldiğin kazada değil, düşendedir. Fakat tstanbutda gün başına vukuagelip te kaza diye geçiş-tirilivirrn hâdiselerin bir de çok cıklı ve feci olanlarım düşünelim. BunUrın başında tramvayların çiğnedikleri çocubUr gelir. T kuruluş, idara olunuş ve taşıdığı zihniyet itibar.:- her türlü tarizin* lâyık ve müstahak olm bu kaza babıînde suçlu görülemez, zira ezilen çocukların hemen hepsi, eıîlmcğa çanak açan za Kendi kendilerini ezilmeğe mahkûm eden bu küçük avareleri hergün ve her dakika tramvay araba larının arkasına sıra sıra asılı görüp duruyoruz. Bu vaziyette şark şairinin tarif ettiği kaza, zahmet edip I parmaklarını elbette kullanmaz . Lâkin polis, kuvvetini ve salâhiyetini şiddetle kullanma bir çok aileler matemden koru nmuş olur. İnhisarlar Vekili Şrhrimiıde ¦an Güıaıüh Vekili Kana Bey dlıa ög" -..i -Mr.t I..I..,.lifle*) ımımlı. ratıl çelerbila nı. gümrübleee t'—t " tetkiklerde bwluoma|tur. Vebill •ryahtara gilılrıilen kolaylıkla hakkında Ivtklkallı bulunmak û rr !.--... gimp ( ı- | ota ffmı âb'ıı Bopuüdhra Sayfl Muhafaı. BaımüdÛra Hasan B> lerdan, aayahatleri ve r hında ».'•>.ı lıahat almı|lır. Hümerik yarın geliyor l'J.ıaaıa ea büı ûk ( Frenlet iıaiık ) aeyyah gı—V-iıindıa eleı (eçae ar neler dr llmaaımın tiyar ılı...] olın İn,.Ilı bandıralı al 11..." ¦ I. . vapuru yarın ¦:»» k lar I-,.t.ı ve Amarihsa seyyaha aaasll alarak Imua an fetıceh HUmırlhln 41 aaat kadar Hm ıı-ıi'.rl, tevakkufu muhtemsldlr. M A N ^ J2 ! poliste Birkızmerdiven-i den düşüp öldü Yeni hükümet İspanyada karışıklığı düzeltip vaziyete hakim olacak mı? Reisicumhur, işin kurşunla değil, milletin reyıle halledilmesini istiyorsa da bunu dınlıyen olmadı Itpaaya Meclial Iop1nnd.il<•¦ h kluUmnl ihtida. _rrhımd» 4«|4>dB ,ol ana ıırı ı» ¦ hoımımalı lı-|lı. bir ar y ı.piBiım. .ıı.-«ıı hainimi Saraner aabiueakab, Util.Ule 1 p») Ur *"ti d.Ki sunuş alıı• l»ııın im yayamak-a .«. Çeukü haham ıt .... »a aal ¦nUol.fc.Min sarnnıp olanlar (anlı .»•ıı bombe. Itfrl mublmnııl analı* el, pa-ııaa bi* .hır.,,.ı kikd^ı leşU .< Yatan hatohhlar - ----- j .. utı

i orta bütu~ meatl.k.t.n ıhl.l. .rl.jr ,. bunlar ı. ' I . 4 ...... . I. , .: P| t.ra .,.1 • amnntkıll UM .1 pkatoa. lafa ııl rkıe.ı,el lll. bi IİHIH ¦par ta tim mi Ra ıhur Zanora fırkaların d» ¦kul ç.Uşmelannı lavUye etmiş " "»«tı hur («fi. "»''I „,.,». i.(emi,ti. Boa. r.gnt.n bî.kac gOndenbr,, I.j.ı.,.dıt |f .,|„ «tabâı. k.rmakennk olduğ .m.ktedır. Bu baraj «anada yeni bi. hükümet teşekkül ttmlç V. ..bık Başvekil b.J I ,,,„.'< Harieiye Na.ırt.iını detuhtt. «tntiıtır. ¦.,.;,,„.' ,ı .atiyttc hakim olup olnm.y.e.g. Onumuıdrk. günler.Umkbr. • & ff_ ev mi makale '1934,, medeniyeti 1 Birinci taht'.,. İsveç Veliahtı ve Prense?1' TTl ' af*i1Tm',mriirmı,,.ıırtr|ta«m^îİ^^^^^BB Günde bir Kitap "Çanakkale,, Harbi hatıraları hatır bulunan Amiral Sır Rog.r Kcyct a in ha liralarıdır. Sir Rog.r K.yrt, m» t hur "çurril. gibi IogiMpJrrin Çanakkale harplerinde tonun, kadar nbal ttmemele'ini bar tinay . t tay aal. idaridir. Krodiaİ "Çanakkale, harpk-ti vukubutuyorken drnir rrkânı harbiye reiali|ini yapıyor ve tngilte-renin her balde ta ler katanmaıı daıııım inal ve ıtıar ile gedenle-un başında bulunuyordu. Bu te-beple dr IngilİI donlnmıunm m bo|atı ıortıyab.1 eceline re talhO (cari edeceğin, kanidı. Onan için Sır 'Rogcr.. ,eterinde 'Bağın zorlamanın harbi iki yıl Im-.i .. n. ye nulyoalarea tını uyacağına, bugünkü malûmat ¦uphr kalmamıştır.., ¦cnra " her neye mal ahun " Çanakkale „ d> kaıanmak hiçle pahalı olanaktı., (etini müdafaa ediyor. otdugu ûırr. k. ..... . bogaııaı lorlıyarak Ingİlit do-nnı Uırmara drniıine tok-teşebbüsü 191* mnrainin 19 aharında ba|lıdı vr Mirim IS ine adat devam etti. IH Marl gUnü Ingİliı, bir Franaıı ruh'tl' çarpımı, lı. Iı harp I -İnf Itkable,. d.eada. kürdiler [emilir tararUıa ug-dü suntalar bir Fakat bir "Rogeekcyes.e gore. bu anıak gösteriş ıiı-baruV bir mağlûbiyet tayılır. Haki-katta öyle değildi. Çünkü tayla!, Garp ctpbeıinde n¦ -.-1-1 ¦ ı:. ------ ı...... ınyıata göte prk baıiHİ. IH mart günü bütün Frannı Ingİliı tayıatı 890 tabii .a nrftrden İbaretti. Bunnn tebabi de ı.blh lorpillerdi. Türk müdafaannın ateşi 100 kadar zayiat terdirme-mi|li. Cemilerin uğradığı tijtn da pek mübim değildi. İşİ arafı bundan ibaret olduğu halde Tftrfc mBdafaa mevkileri şiddetle dögül-m. ı toplar ı utturul muşta. Zaten bu topların mühimmatı da aidi. Sir "Rogrr„ bu mühim inal allığının o laman nenden bilinebileceğini İddia edenlere de eevtp rrrerrk 18 Mart günü hücumdan ¦onu. harp lahneıinde bir muhriple lam dört *aıt keşif yaptığın anlatıyor v« bu tirada hiçbir hayat eteri ile karşılaşmadığını İlâve ediyor. Sir " Rogrr Çanakkale ha ı bini ta İngilizlerin labliyr.ia* kadar hep bu bakımdan anlatmakta ve İn mı bu harbi k aıaa-malan mümkün olduğu halde bay belliklerini anlatmaktadır.

Şayanı kayırt olan bîr nokta Sİr " Roger . in denil erkanıharp miti olduğu ve talerin mutlak. muhakkak k.tanıtacağına inandı|ı halde bu fikir v. imanını hiç kim¦ye inl.lm.ga muvaffak Oİama-maııdıı Hal (a .rkâmharbiye r.lti olduğu Amir.l bile onu din ek i.t.mtmiş •* noun (eklifteıl kabul rdilir.r disketin daha faıla büyüye evgini toy lemistir. Bunun sebebi Sir " Rogar _ in FA İBugünün Aşkları ttilll Raman Hiımetşlltrla honuşuUn tol-I dinlemeline müıa.d. itmek çok h ,,.,<, Bu, ».adilik kud-an h t Işlya d. ¦ r t dildi (i n i •İr. 11- alı da kukada, kuâataaiı acırım. Firadilerin ayabiımıtti yata{>adaB dataaa yökk htlmlıi.. Bukad.-. artık lafla idi. Oraya ftldlel halli nlmıyan I . ¦ ı ¦¦•¦¦ıı' ı . tl)aratind;ki tı ıSyUmıga lUıum goVme-kendU a olan rhrt. dıraa.aiai A1ra.tr L.l Tefrika Ne.' SS kısman tahammül olunur atylar-dtn de|ıld>. Fakat Addın yaptığı kakarttlat. ı- ¦ nkm bu ,- ¦ .kafa Ntraık la mâakUM. BudaU Böleni, bu arbrpla bir hayli Ulût-ii - ı . bayii i m- -.1- al hayat bir tür'et hamletl goılrrdl - B.y.fendl, ,l-.l. kuraya geI.m...a Mbtbial layUaa-tl galiba •aaltanut ' O. kır damı, a.ı-a. daha poa-kiırlla. al.ılı alaylı cevap .muv: -- MOtlaccl işleıiniı ml .ar.yok-•a Irk kışınııa kalıp Adıl Beyin Dün 8 yaşında bir kır ıtırr-iı. ı, ,lı... ..I, AlmÜşliir. Fenerde Tahta minare maaile ıı11 I¦ yıldırım taddetinde a*J numaralı hanede olura .ı.ı-ıı itmındr B yaşında bir ıu dün evindeki Üç kat merdivenden .I......I, ağır su yaralanıl., ve kııcayıı uç anal aonıa dlnsuştür. folıs tahkikat yapmaktadtr. Hayırlı misafir I Kuçükpaıarda Kundakçı kananda odabaşı Haneni batı eşyalatıaı uda tuta marnlar ctbgı Ahmet Emi n y akala aauşlu. Bıçağı çeken kimdi? Uakapanında Veli m a kakva-aindc şoför Aliye Takır isaMtt-de biri bıçak çehmıf. Tahır ya-k .i , fakat karakolda kendine bıçak çekenin bu olmadığını i... Ali bakında takibata başlanılmıştı Çantayı kaçırırken Kanları.dardan geçmektr olan Ilır ahimin sabıkalı Muammer taralından çantan çalınmış, fakat M rken yaka-lanmajlır. Bir dayak iddiası Bcyantta oturan aryyar çorapçı $ukrü dün Beyoğlunda çorap aatarken Muu ve Lölfi —âı dr tin ki dö-ğuldugünu ieklia ederek polne ¦varı cııt etmiştir. Huil iki İnil, d.ıh.i yaka-lananş ve tekkikata baalaomıştır. Bir dayak daha beyoğlunda Sakııağacı caoV daamde İS numarada sakin çiçekçi Madam Aoaa polise müracaatla Gale pıiçi sokağında 7 numarada mukim Hasan Efendi tarafından ddğül-il..,-... . iddia •hBİatfr. Suçlu yaka)anrai| va tahkikata başlanmi|br. bir babıma vaıiyell ilmi ve fenni tarette müllhaıa almebtta tlyada nau milli gurur galay la tatbik atmık — Ktndlti bunu an-lalırhtn diyor klı "Amiral ila ruma güad va >u-martvai gUaÜ garuşldm- Kendiıİ yaloır f.Uh.l ,¦¦-..,.¦. ve lir la arp ur aıında yapmaman lltıa gelen şskuas Uvkab* çlsIymaVı. K.nd. ı. o., atalanm.1 mÜşkulirla .......... .akit bu Hk-tarta kirhsi bU. ahıllanaa g.urmiş aUa-l.ıdı hWkum'an Nd va Kapenbag gibi lalerlrrâVa hirmi kanama-ama imhla k.lm.yH.gıaı anlattım.. Sar ftegar Keyea. Canakkaleyt deniıdta ve karadan tmleesek te-mhe-uaû suya aeştukte a nama da

bu teşekkürü yenilemek için uğraşanı ır bu yaldaki IdaHaamı ia-pat içim Londraya gidip hkkûmr tmek iıl.mlştlt. I -....i-, hükümeti hındlalas İlk • .-• eol verdiği helda daha lonııları, an agıaı anlıyaıak, teklifini reddılmlştir. Bu mır şimdi lagillertde yani bir faspuı itmiştir. t Teşrinievvel 7 Zengin bir kazamız Bayındır her sene 1,5 milyon liralık ihracat yapıyor l* "aman* aanuSnuTBaTâmV .ınalll^lai'iOT Ze./J. '.(ındırı. ¦* Bayındır 30 (Hususî)— Küçük Menderes çukurunun mün-bil ve mahsuldar arariıinden bir parçasını kaıasımn iktisadi. liral vaıiyell çok İyidir. Aratİ çok verimlidir. Ticaret odasının 9 Eylül ne»r ettiği malûmata gore, Bayındır kalasında iki milyon ıcytin ağacı. 45 bin hektar çam. ke eviz, meşe ormanları ve 20 Un incir ağacı, onbeş bin hektar ekilebilir Münbit arazi, yüz elli hektar yaş üzüm istihsal eden bağları, sanatoryom ittihazına elverişli Hisarlık, Ovacık, Kava yaylaları vardır. Bu arazî ve dağlardan, bağlardan elde edilen mahsulâtın 1934 senesi istihsal miktarlarını »öy trsbit edebiliri!: Üç milyon kilo zeytin yağı, 900 bin kilo pamuk, iki milyon kilo pamuk çekirdeği, iki milyon ¦,¦.¦...>/¦ /.i..*af.'ına>e aJri deri, yüz bin kilo salça, iki milyon kilo aebze, 250,000 perya yağı. beş milyon ki'o bosta n, 2,500 kilo kozası, yirmi beş bin kilo bal. beş bin kilo balmumu, 20,000 Bu rakkamls r hakikaten Bavını kilo katran. _gösleriyor I mrl baö (İr. 500,000 kilo >aş Otum. iki yüz elli bin kilo aalamura zeytin. 1.300,000 kilo kdmür, 300,000 kilo sabun 100.000 kilo tutun, beş bin kiln ehli a\Tna Bugün a» av ur av p Türk Sinemasında 4 4 En savılan artistler > LMCTTA lOUHo - MU] i n\mm jr. F bn heyersnlı v. kiııl i.Ira 4 İçinde : \ KAÇAK lll.et.a: (ECLAIR-JOl.'RNAl | ^ dün,a havadlıi: i mı nara merKezmue ve cuma gıın-lerİ de Çupı koyUnde paıar kurulmaktadır. Bayındır pazarı bu muhi k meşhurdur. Bayındırda, Ziraat bankası, Akseki Ticaret bankası acenteliği 4 ziraî kredi koop ratifi ile bir - un satım kooperatifi vardır. Bayındır, bu mühim varlık içinde iken bile yine müzayaka görülmektedir. Bu da malların para e endir. Illilıtlı töıl.rini hatırlayıp atı', rai .I...-.-- ? — Na i'-,-....'. Yalnır ıî-yaretmiıaahi atak tadı Iptmtk İı—mıhtı dı analca aa aöykr-atm: Bir «4rp.it daşanraalaı kagb. Ben Naciye Hıaıra.a kindi haberi almadan ya|lı boya bir reamlnî aldır ma k Irli yordum. Ilıtınmı ılı ftıdinit. Bilmem, bar.ı. mlalı>ı.. Bee.rımeı mu.mı.' Ilarıayden tVVCİ |ın giıli I. t. İm ı.ı U,.. *>•-u. yapaeaknau. fak Haamm Mtakmiıııafcamlı. — Nam! afur haf — Zeki kir aaaatklr iaeniı prk âli olur. Yak. sanatkarlığımı da millin 1 kaidelerine vukufunu! kidir dır la* otmaı. — Eıbaıa resim yapılır mı?... b.-.ıı dB|lnm.d.n alu otla tanal Ualcfiesl iacleiyormauı.

— Ban . i- atkero reaim yıps <ı kııon. aamraııa. Naciye kanana. malili çlıilmakta aldu|uno midlrmeıuıiı, dedim — '¦, 1......... kir 1 ..ı.ı, kat. rayamıyoıum. Rttml çlıllectk adamın bu kjtm haberi ela,.m... ¦ iaıkaa aal? — tinim kmautum plaaa gara ¦ âmbûu. Anlatayım da bakan, ahde na-l hah vseaeekafcslı: Siıi ban bugace N.ıly. Hanımın evtna ge*arürea. Benim onunla hu.ualy etim vaıakr. IçS dışlıpı. Kimi yanımda götUr-t-n, iltifat eder, ııygı ur Bu türetir I.m maili adtrtgİBİ b -Url. Si» de, 'I.ı..... Hanımdan bila faıla güler ydı gA giaa emia al a bilir al ala. Omda viıki var.kan. yab var rakı var haışay var Bol bol İcarla, tatb talk yaaam ymm. nt-kakşutt, gmaafcaa. Su. hu egkm-eo Suaamaa «kkauaiıi gaıtaıÜ! vcrlrsinlı, Naciye Hanımın yDıünü kalanına içine g.çirlrnnlı, aviniır doniışte ıımııın clımrg* başlamalı. — Bir k .. .1,1. bir çehrenin bütün hatlarını ı.ptatoatk müşküldür. Alelldo bir r.ıim npılaıakıa bu, belki kir gdeüşle mtmkaa olur. Fakat iyi kir resim İtin birkaç temaa Mam. — Ben Naclyeye lıuhiaruu, aûi pek sevea|lml adyvarlm. adı nk maya gitmenlıa müıaad. alının, k bu müıeıdeyi rica siklinde onu, agııadan daki işldtblliralnlı. — Eh. o vakll dediğini! olur I — Yalan be ııl ut da tartla, im var, — Buyu,un. .Hylayla— Bir hara Naely.ai-. b.na hOrmıtın. ılı. güler yılıü ımUlimal. hılkamtıya rıh ramı Bea Adilden. Muklardaa daha U-llalm. bayla kir kar.k.tıniıi a.la .((¦d. afat. — Af buyunm Kam.au Hey kir ,:.k almamak iti. anle-mak lal irim mm de Na-.ya kanuna na k.gl nn.tr — kmnn anrmamı kile ab» Ona (utkun t. (arsan olmamın ıran aı ne .!.-, .[i.-«,..,.¦ ı >,,..¦ !. gönül bırliginuı ntmau le erin» ve yrmrgıue goıUr.b,-lirimı' — Anladım rlnıriım, ı.-.ı.ı ... rdrrim. Şimdi ftbüı şallının dinllyryim. — Narlye İlanımın aviııa ve benim delili llmlr gitlıjiniıl kimseye tay U mliei.kt.nl j. — Ya .¦¦'.. oluna/ Yeşil Tire suya kavuşuyor Tire 30 ( Hususi ) — Yeşil Tire deyince bul gibi sulara malik yemyeşil bir şehir hatun g elir. Hakikatte bayla iae da eski 'lewi..ın ıheaakılıgi yil1,inden çuk yaiık kl I ıre-ııı. ¦uıutdur Çek atlat »l.n tu lana dağdan şebıre gabaceya kadar damlan kalmıyor. Dağdan şehre ge su da fenni. Haki aVgdoV laaeakketin büyük derdine Ur çare onamak yine eneaakrketkyo eaaşea bir vanfe olduğundan belediye mil bu bayatl metekrmn bir aa evvel kaili ıçm uğraşmakt adır. Belediye. ık.yuı kusur bas liralık bu büyük işin başarılması için Belediyeler bankaıınd latıkraı rlmeğo karar vermiş ve bu yolda leşeb-büsata girişmiştir. Iıtikıata bak karanaıilme ni aıfalları elde cdrıı belrdıyrmiı aon talimat mucibime yapılmaaı lalım gelen matbataaın tam umumi meılui toplamış vo bu rn-ı- ¦- -i.- r.rı-ir görüşülerek yapılan masbata imıalanmış va b istir. Bu maıbataya gore. bcledi-yrmiı senede 10-12 bin üra ¦ aeıdallı olan aMikntayı. 20-25 bin U,a vandallı elektrik teşmil ve fabokaımı, 2-3 bin lira r Kar bedehai. 16 bin ¦ ıı getiren uktrava gurur uk httatsnî. nine atı vesaire vanda-tını karadık gaatetmektedir. Ş lak dardır ki brltdi)<mi-zm hiç btr tarata borcu oıtj-dığı gibi varidatının yüzde onundan şi adar ıu işine ayrılan oldukça mühim bir paranda bankadadır. Yakında te-ıi ut ı münakaşaya ver an unun b!r sena sonra yeşil Tireye hıyat bahsedeceği muhakkaktır. Tirenin, Tİreblerin o gü'

en büyük bayramı olaIntihap işleri Adana şehri donandı, fener alayı yapıldı Adana 6 < \ Aı — Belediye intihabı için çok manalı, caab ve renkli tezahürler başlama)-tu. Bu bah erkenden şehir çarşı ve sokakları, resmi binalar ve evler tamamca bayrak va . e «ilikler le donatılmış va her mahalle. Inka atağına mensup yüzlerce kaşı elUrtadc bayraklar, önlerinde lla.!, sektin kar hoşsun. daUşnsuarckr. (III va bafceaurt kanam, belediye ve ekger burçak kanalar elektrikle t inlenmiş, gec e enek-tepilirim dr ıştnakılc buıuh bar fener alayı yapıhmşür. Sokakları acviaç dalgaları halinde dılduran halkusus, yarınki intihaba tamamen hazırlanmıştır F. im a ilân edilen belediye ara namzetleri, mrmlekette çok iyi karşılanmış ve beğenilmiştir. İntihap tam bir iııliıam içinde devam u-.ı.. — Olmar. ¦¦:¦.-': benim ziyaret gecelerimde Naciye, baıbalanna bulundurma!. — Başka 7 — Naciye Hanım, beni memnun etmek için gûtürdû|üm misafirler, pek faıla iltifat eder. Bu trbeple alır, vakit çnk geçmiş u'.um, e.ioûe kaiminin bile teklif edebilir. Böyle bir teklifi liddl ¦anıp ta orada kalmıy a kalkışmanı-ıı da İt'.emrm. Ntbadar iırar olunuru otumun .ıı.ıı edıccknnlı. Eviniıe .¦...¦¦-. r.-r Ben, te.mİa batın için. ylu. ıııl galip alnım. — Beıha L.n., yok. Du-uıt olmanın, bini kııdırmamıaıtı. resmi de gÜt.1 •[».• m ne a ede — Para için hauuam'yaeafc mıyıı ? — Ona. tim İt g.tueceginia enin karamada hınuşıhm. Sim d. . AHahaıamı.laakk. akşam tam ¦aal h.ıt. *.ıi lıkıımda İtamı.y ,,„. O ada. hır (ak.l|t .İlanı. Nrriy.nla evine giderle. Prvamı tur mi j nasıl korunmuıp Müstakbel harpte tayyare hücumu -o Cephe genlerindeki şehirler bilhassa seferberliğe takaddüm eden günlerde tehlikeye maruz dur Aaa (alaaın tilerinde kuıuloıuf bu'una n ş*hirl*ıin h*f bili olçıll-ıı'; I. ¦ ı ıı- 11-p. Yurtdaşl>>. bu tahlil») 111 ıl iliklerine, 'Iı, m ıı ı • lirin.; .1,.. .1 m . ¦alili acı retten v ..m,. Autla'la meydana gelmiş .. .- bu •-harlarla n. ..!..)• 1 ... ,r .....ıı- hata hücumla nadan korunma... «a-a yandaşla* için hayali W borçlar. Sinan vekkl F-i—ı- b«e ¦aktan; ataU »aha* hah.—di. ara* başmal *• *»*' ştvalı bandır. Fakal aUpaaa. ka.,w*m ka. ııtauaı bar aka ak •* *oraahtvaı bu .•.linin İl* . Uı. «i...», bakımından ban şehırlrno *U|*r k atûbaıu roll*r. vardır. Bil-(arı d*>t*l narıktıl, harp aanayi Bttıbrıi olan «ya draiı ku»** rinin bulundukItri (tilerle ordulannı':ı latinatgth W|kll eden oıüe-labkraa m*vbıl*ı, Ml.bulûn ayrı bir kıvnriı harbiycte ana uklaaınıyıi memen oıan oır şcnıı; orduyu ateş buvvrlilr, -¦¦ ve ha1 1.. -1 enerjini* 1 ..... . bir bay* rtaktır. Dcraİt kuvvetlerini limanındı emin bir türelle barındıran bîr tehiri ordu kumandanının -ağ eli İte, iıtihkim!arını ordnya iatinal-gbh yapan diğer bir |ebir dr ı ¦ -1 ı-mandaniB aol eli dem ir. Bütün maddi ** manevi umumi kıymetlerinden bi|kaea bir de harp bakımından askerI kıymeti hair olan bu gibi nehirler; belki de muhaaımılı 1-1 adtn ntılalardan daha evvel ve aefeebertik malarında (¦•>• lanı dd|man hava I .1 1 1 n ¦ ¦. ray acık birinci de 1 ecede nikeli hedefler a raundadır. Duyman bava lilolannın hareketi; umumi iıtİbbarat trtckcıi din* leyici ve göıetleyir) potaları taralında W.mı

lıa b- r d* yabalıyarak tıkır balalarına |irn*al*üıı* mani o İma (a mtatırtar. Bu da olamadığı takdirdi: n hayat avd*ll**lnd* va an tayı' ...... ıırıoda laklp wuhar*hal*rıl* imhaya gayr*) edetlrr. D ü* anarı tayyaiakırl günahlı hiı.mU». yaanaab atat**. batak* f***k |rvp*arıa OUşmaa lilan.au ı akala man ve gaıh şabl* m_h.tUaa> munıakp a-a*kail*r*Vı badanan *n>** aakdalaa nUhUn*.. •aııtebrrtaı yapma la., anketin daha kalaydır. Gece batuatdatıaa karo. ¦lanlaat (kaba si-edr c kemanyati kail ve mOdıi.ay, .apalak alaalaı ic'n daha barka lorlublar. muciplir. Haıen *mı|mBa ha ecfaalını kar, lırmab için geet kurumları yapan du-aıan (lloau inerine yalım bâr lıyyara mldırılır. Hftyl* yalnıı be'.na dû'man tayyareleri aratma tokulmıfla ı.m-•alfak .1.1 .i-.. rrnır bi layya. reeİ | greenla baranlıklannda düymaa harun bulunu darmadağın rd*bila<-k bir rai eynaylfcİlir. Aneah bir ş*hrla havalarına cininim.- olan hlr dtışaatn ba*ı l.l-ıauna - nar tartıbatıa-a faalana ¦ etılal . anada lıa tayyaretcrl ait ani. eanthlan aaak. ranaknlar. Beyle bur ratiytttı 1 tatarla bar inti balı •* aitcMcn hıtartantata bkUV* ..1.¦.. . laaByetktri do a» a a. a ımtanaa ¦ara ıtnaUau» rical almennt ba. dar var k—vttkrrtnl n Oda l a. ,.-banda • ' ¦-¦in bu ,. . ,1.1.. tayyar*. iti. 11, ı...,1,m.ıı 1 - 11 .. .1.1 , mıntak'tının naOartlp mahaller.n-dt rıviıden banrlaamı, tayyara meydanları oldu-u gibi harp • da dC-maa aaıarından glıll lu. - 4 - // lulabilnnf dıgrr tayyar* meydan* lan da bulunur. Burada kemali , l,-".ı. ı-ı r .¦ 1 .1 -'ım ki ; ba .on layyarr meydanlarının man g&ıl*r-a*l*u h. ahLac.aaUa aakh tat-U taaaı »e • 1l1.1 aıl '~ı"rı~. peyle.*** aidut] 1..... - bhV — .. Ut man Bu . ...1 - Kk-kda ¦ odalaaama tabın **M«a tayyare ter; befk b.11. r. **k.rl*nn ¦a bâyak hama «da aaaa Ubnfc'lrr. Batmayla bi, .1 .<.>»..ı .1 hareketi *c bedel 11 ı. i.. 1. taayyün *£•«. bu tayyareler d* ait »'duban kumandanlıktan emirlerini ...... ı- vr jl.-,». m .. brr anda bulunduğu yellerden hah-rriıı edilm*ble vat (elerin* har» bir 1... . 1- bulvnrJurulmuıdifee iı t »iyonları mehim köprü' hattâ adi yollar bile -.un tı yırelerlnin bedr'leri araıında I . ut. .11., pek lablidîr. Harp cepheleri tevekkül ve kemm.il attıktan vc iki laral kı Şillllıhlan aeııra ırphelcrdeki 1 kerî faaliyetlerin y llıeı rr - 1. ¦ . -. *c ceptirler ki aakerl hcuefjerl I...¦.!..[ 11... ilan dû|mtn hata filoları, avcı bombardıman tayyarelarindrn r rehbrptiı, Avet tayyareleri; br ¦ıı ¦um. 1 tayyaıelerlnln etr fJaı da uçarlar vr hatmin tveı tay relerinin tuhurıında kendi bomh d man layyarrlvriııl mu İtalara meh üıcr* muharebaye tut fur Aveı tayyareleri; bûıük ı5ı lerc, yühaeb manevra kabilıyel ve mitralyoı lilihlarına malık mak ve yapıları çoh ı -l.ı bulun. mıh dclayııile iaıla ağırlıklara ta-

hanımbl edemediklerinden bombardıman tayyareleri gibi tonlarla bombalar tapmaılar. Bi naenaleyh hepimi! İçin bombardıman tayyara t. r il* aVtl ¦ ... - I "--il ı ıı, bir umanda tanımak, korunmak ve tedbir almak bakımından çok faldelidir. Bu mıilâhıralarla da prb guıel anlaıılıyor ki aehirlerln mukalaıave en hııa bir tamında bu çarelerden iıtifade etmek fert vc cemaat itibariyle banal. kltt yapmah laılmgeldıtlni hepimiı takdir ededı. A. Naci |1 Kuada. makaleltr 21, at Eıiui vc ı ibarTaılvvM ta.ii.ii nU.s.ı.nm.rda şıklın,ı.ı. c RÛDYO PROGRAMI "1 __I 7 İnci Teşrin Pazar l/.l II Ot l-ra... I lf.li y>, Jı„ r.ıarl. II Plak- I l.ı* K—n -ili!- kan—r |t Halv.rU. «irin ark.alı». IU K( i* Plak. 2v.I> Muaak.b.. VI A>k 11 Spa*. Rua ranaİkl. .t 7)1 Khı LltnlC. Wl IV Hol havı ııhılı. 21 ı (ıcnlanik kon*-.). M »1 11*, g..{ ..prr.ı ban.ktr-d<n parra'u. Jl Haber. fır. Kh: I (ih.sIMilIRr. ı -» Maunum 21 H.f.l ı vı I*c* .amanın II.SKıMI. I«S PAZAR S.b.lı Crid: uıl't.' 1M s A1. 5. D. S. | D. , II 27 10', II I 1 4 \1T\ yıli' um Bugünkü hava Yeyilkoy raıat merkeıinden nl* " dıjımıı malûmata gore, dûn bavı* " nm taıyıb dereeeti 764 milimetre, . en falla uçaklık 21 mı I) deıe* ee İdi. I ¦¦, . . ı. .. - kıuncn bulutlu olacak ve ruıgir |imaldcn mütahıvnt a**ecklir. rtulanlar neler anlatıyor Mikrofom Mikrofon hat şeyler bi Ma umdur ki her seslen Dul-rofoı hoşlanmaz ve mikrofo, ı u ul- olmadığı laman tetle. ¦ ıı.l.ı c muganniln rin teıleri mikrofondan geçini ¦ ¦ -. - m . .ı tanınmıyacık kadar f-ı- .i.-.- B hatip olmıvı" ...; ı. .1 peK .i. .ı.ıayyı bir tada haricinde o'up sert veya dünkün teller mi*^ rofondan v ı ¦ ya fa'la çata veya karifilc gelir. Böyle tetlere ekseriya ual(a lu'elile yapılan neşriyatta l.n .ıdıif edilir. B.r tiyatro nana^ kârlarının aahnede pek ho» giden ten mikrofonda çok d*,, ğişerek boıuluı. le kmln hittıni verir, l'ılh.i'.-.ı 1'..-... life teminde ki mugannilerin tcılıle radyoda İyi gelmer. Böyle o: •aten kaim olan aadalaıı mi. rofûT dthık-ılın'ajlırarak adılı la bu- bir .-tıtıdan akıcden iadayc ¦:. -i/.-tir.

Mikrofon önünde çalışanları" .-.i.- müsait bir *e*e malik o, malan da kifi gelmez. Mikrofo-ön konutmak baf'ıca bi* maharettir. Bunun muhtelif te' hepleri vardır. Radyo ntüdyolarında verilet konferanslar bir halk kutle.j hururunda verilenlerle mub a-yes: edilemez. Çünkü mikrafon hatip.crî karşısında şamdana bemeven ufacık bir tuıkroionrinde anlamayan bulunursa ona göre ifadeî meram eder. Ban konferantlar halkın üzerinde bır aktığı tesire göre sakin aöy-, lenir. bazen yükseltilir. Halbuki mikrofon önünde söz löyliyen mıe halkın vaıîyclindcn' haberdar olmadığı için söyliye-" cegî sollerin anlatış tanını ve ı.i engi la-mamiylc kendisinin idare etme si talimdir. ,l Baıı radyo konuşucuları peln popüler bir lisan lanı kulla Bhİnıİ ı.ı'ıı/.ı'rrı ılrenm ı - . ı bir 1 - . ahlata. rah ili.* «tti — Sonra, ganinin hayıgı geldi aldı beni.. Lıcllra yatmeml| d*ha •konak... — *4aka, ........ ..,Wt. daya. na atanma T — N* akarak 7.. — -S-rbay-k llaaa. «al, V*aW dn kartaalıV. da bl akrabalar ant-rakıan bartatnp (abuk gılal ain I Bu arada, aann naagi-l «t yari »a gahnateal çak gb*m*r*lnil **-|Umi 7 rntSMae u ...... aarılıp la ¦ M. hm* t oflln Almln anla İtibarı da ..ku, d*|Ü — San, ....... çıplak lamalli de gördün mü f- Hani don gomlrh rerdin ona... Nah, su kÖteyr nlu-ruyo», hini ... — Çıpaak lanail mi derltr ona ' — Oyla .......ı-.... amma, diyecekler bundan biiyltl — Nodın 7 ... - . oeab başındı Na*r*ltın bneı Mktytıi anlatır gibi •aldan.: — O. dedi. .okgOl—uı eakm... lanı bfilfly* aaıatfım gtVegarmer. l-.pl. rr>| agırtıhlan *taUy lUbaııfa. Iıaaaı. glmkıgme kadar »ayaaap la aWluu| (Viyaya-. Û.-.,, ¦¦¦¦b. efeteVay. »* (ihırd-a. - La çak para da onda v-d. bav. ta.ıt.— .atanda tem 'Ur. bigri *arans- Bu akşam balıklara gen doğdu.. Dan..a Ihın e da para yeu*t*k hır b-y-'rı... .a.d.r «Ibalta I Sn aaa bulağına i|ilati vt bir nr t***H *d*r gibi . . ¦ ¦ ı aıal* fıaladı ı — L4I ara,».,da. oldukça cım-• adlrda ha... Bngulmahlaaı buıluldu amma, 'İki .m.. Da ları kuıtulıanyırah korkarım... Simdi ¦ i. ı ¦ l. ı.ıijıı.1. . . kayllyle pth umor-ı-..... ı amma. Banıma parada ean badat tatlıdır' Mehmal ogtu Alı, karnda oturan genç bir .ı.ı i--..'... götlerdi : —(an* bab. dedi, budı yııılaeal şey işte... Matlut oğlu lakak d"U. ona... Balık gıka jüıer ¦•barok... öyle ha, ....... şapka*.. batU ınbtebıln bir knmı lalaaaaaakiB bar. ruldu... ParannıburtaıabiUada aad* a.*k-ı Atama Içta* al nı d.-«. ai.h-Inrı - BnnnVMer httıt balran grb* dag.14. hlga. Beı*h*t bi ç.piak lama.! badat rkblg aW|<-nb- Haş. ¦atan, *4*aga*nuı. aaaeıf nıl da rekyal — D***aa. Hainde mnbanudaa i arkın yak I IVkaauot aglu Ak bu nkktty. ....,.„ ,ı. Yanındaki nrhadapnııı manın *urarah ılır* etu — H- ¦ . ¦ - tupal Mabmal dallar. Ayağı takaI aanata, lalU aa|-lanmış bi ....... ı şimdi Heybaliye aon ,- vapur,

kıtayı duyup ta Valovıdın koşan muılarip. nerabh vc biçare köylülerle dolu- O kavuşma aahne-alnı, o aahnenin taş yürekhteri bile hıçkırıktan boğacak taıvire yeltenoûyeırjim. lânlarnıki m dahi kalemlerden b.1* bu m*h. Ben bdpriıye (ıharken. tMletİmİ alan ... - n ¦ - - > r,."ini;.ki ur : — Yahu, dedi, benim . Iı.ı.m k*n|tı ? Beriki aordıı I — Neaian 1 O cevap verdi r — Neden olarak; kaıaya 56 kişi ıjr.ıiı dedileedr. Belki yüı blşi oldu bi, " Ben kaıııedeyiml_ vermeden geçti I Bu tüyler ürprıtcn laciadan bil* - bir . -1 ... ücratl kadar da olaa . maddi bir iıtifade temin etmenin yolunu, finalim kaçırmıyan "intanla',, dan ûrbmehten bend imi alamadım. ıVu< ı S ulu İlah lslanbul Borsası kapanış Halleri 6- 10-1934 ÇEKLER Ajıtış l.ı. iıöı.1 614,75 Nev-Yoek 0.8071? Parla 17.06 Milano 9.M8S Brûkael 3,40B2 Atina lk*,5iaS C.a-evr* 2.I3T5 Sofya 66.63 Kjpaıııl 614 75 <,«4* B3.46IS 7.4368 66.575 1.1725 140175 3,1514 4,2625 5.820 3,eT»J 79.545 34.6675 2.6545 1089.50 ¦ tler Afilıı Kapanış «,« S (alili 1*11 la>.aıl.*ll rErcaaİ) WŞ 'i 'miH IH .¦¦i. ı..ı..-ji 1 •6.75 '29.IU 97 79.15 A*->d*t* D r*l. 1II . m 4\,I0 45.40 OAt U TV» B II 28. 28. Eıganl A Fagaai ¦ — UrıL.ı H.ık Tramay 1, b-L .... Aralan ıLcnt* 55. 10 12.85 58. 10 13. A_ Dr .. ¦ T Ş 27 27 Yi M M 5RIYA1 Hamle Bu kültür ve ormanı ı'.k gaıcteıinın altıncı taym çıkmi)hr. VAPURCULUKİ TÜRK ANONİM ŞİRKETİ İstanbul Acentalığı Liman han, Telefon 2292İ Trabzon yolu Tan Vapuru Teşeinl*v**l Paıar günü aaal 70 l Ualata nhtımından kalkacak. Mkfte /..-uı.1 J*k lanbaln. Ayna k Sıaıı i.. Paye. Onin. Ctanan, -rl- ı ... ı.....I-. Trabıofi vc Ki. jt. DdnUıt* bunlara ıllnt 1 v* Siirıueneve ugrtyaeaklır — O aw. alay aba* *Wal**k aaaa. kadlrla aakaya g*UH]**. .,ı... Akla g*4meynn tatta gak*arl|a*.

Satna, 6Va og banan naknna uıip atm*b k-l«- . . . I**,l* hab hışıyar ı - Ama kimbillr. halkı alty denaıdı d*, içine do^duydu bi|ar*nlal KataıttM** - billaa. - aVr*ltca m-ai tul ıtarak vapaıa bıaeınlnışlardı. Fatih Birinci Sulh Hukuk Mahkemelinden. Bedia hanem tarafından Beyazıtla ıklım! ve aile lı.k anlı unda mukimle* iken halen ikametgahları gayrı malum bulunduğu mübaşiri tarafından şe bddtrılets Şttk-rd ve Afc Rua btybrr a:, ,h.ne ikame eylediği on buçuk Kra matlubu davaeıa au cari muhake-metinde mOddeaalevh mumaileyhlerin ikametgâhlannın meç-Mili.eli harabey le U Halep 15 gtın müddetle ılarıen lebkgat ıcratın.ı karar verilerek m ıı hake metanîo tktva 0/934 taat 14 de talik edilmiş oldu* ğıından yevm ve taat mezkûrda karar bıı'unmadıklan takdirde muhakemenıngıyabea rSyel ve devam acağı tebliğ nı-I ınıaı kaim olmak Uıere din olu nur. "3357., —ZAMAN— Teşrinle wel İKTİSAT İSLERİ |Üİ=A^RgJiC I Yeni hükümet İspanyada karışıklığı düzeltip vaziyete hakin^olacakmı? Reisicumhur, işin kurşunla değil, milletin reyile halledilmesini isliyorsa da bunu dınlıye n olmadı H;* Romanyada hububat Romanyada buğday fiatİcrini düşmekten korumak için başvurulan çareler tıpı a ya faebineelol başka hırt* Samper .Başvekil Sam ı ¦' İD -•-ıı - .1 İtlmıllaB 1 ¦ -.¦ .•-¦>¦ I 1 ¦ '¦ ariyet rejimi buhıoıılı ın Örfi id»'» altında ı! tertibatı keıfetmıı . .i ... anlaşılan Mr I çalışmalarını tanıya au^.r — -a— -„. i.teeai|t> Kur.. ra|)mrn birkaç t&nJeo , mekar.pk olduğunu gAeler. ¦ada yeni bir hükümet te|ehkûl elmı| eİade Haıieiye NeurlıŞın, deıuht. atmıştır, kametin vasiyete hekim olup olamıyaeegı I aktır. edir. Bu barlık Beş.ckil bu "u.ııUıd-ki günler O. R. Yevmi makale isveç Veliahtı "1934,, medeniyeti! ve Prenses-' C_ H*, 1 .1 - -l-l.*. ¦¦ =—=~ ' =:¦"Çanakkale,, Harbi hatıraları Oaur. için Slr "Rogcr. , eterinde Şii -I>ııı ı... ı harbi iki yıl gına <e ı- ı.ar ı caaı atağına, bu güııkü malûmat nde. lûpbr kalmamıştır... len aonra " her »eye mal alaun -Çanakkale. oV baıanmak I. .... pahalı olmı--„ telini müdafaa 'diyor. Ma'Clıu oldufu ürere Çanakka-boja yarak Inglliı de ¦aı Marmara draiıinr ınkk tcaebbOau 191$ arar ti nın IV basildi vr Martın 11 ine dcıam etti. IH Mari günü tegilir, bir Franuı nrh'ııı 'ere çarpmış, Ingiliı harp ü'ınrlıkablı. daradar kur. I diğer gemiler .ararlara ug-11 düşmanlar i(in bir iyeni. Fnkel Ur -Rogerkerkilrrı ılddetle dÖgül¦tur u I m ı ¦ . mühimmatı da aldı gır,, bu mühimmat

amııı neıcdca biline-dia edenlere de cevap tart günü hurumdan ¦¦¦¦-> .. ı- bir mubrt ıaat keşif yaptığını bu aırada hiçbir hakarşılaşmadıgını ilâre er Keyeı.. Çanakkale Ingi i il ler İ n ta h Ii y e ıi n e u babımdan anlatmakI'. ¦¦¦ bu harbi haranlûn olduğu halde kayoldugu Amiral bil ııl. ıı:; nı i aa - .11 .111 edilirle felaketin r yeeeginl a5ylami|li Bunun arbrbı ! Ş| Bugünün Aşkları mm Ret Tefrika Na: 33 — rllımeteüaria t..m.,.,I,., a*ı•İKİaateııae mtlaaada ataaeh c*k ı- -1-, ' ¦ (V Elaadillh bed-hiametçlya d....o [<.(.:., I |'( ı.. dr ı. huşaeeiı acırım. F.fendllerln ayahiımelti yatağından daima yük-kalmalıdır. ¦»kadarı artık laıla İdi. Orata kpa i ,. belli olmıyaa b-ı apar İme aia ityeretieusrk) al yitmeğe Ulum girme-mi a*dııla hâımctçl Ue olan beti lllll | | «..re. halRomanya ıhraralçılar birliği Adare bryetinıa neşrettiği tahininle re göre. bu erneaıa ^sns buğday haaadı beben 10 ^ onluk 300.000 ragoodar. Ar-VJ.ı r ak oltan de 100000 * .gon auolarab gOet er ilmekledir Son yayağmurtar mıaır ..niyetini çok ilah etmiştir. Zengin rekolte ılınacağı söylenmektedir m [atçılar birliği bu ıenr harice er-jönderilebilerek hasat laılaeını Ah 70.000 vagon tahmi ctmek-'jled.r 28 Temmurda aeprctbk-Meri tahmin raporlarında ise bu miktar. 110.0 00 ragoo göster-¦«miılııİ. İhracat miktarları Ut-<*eail cdılmce 100.000 vagon mı '•ur. 40.000 rpa ve dir$0000 yagon da muhtelif hu-ğttbubata iıabel elmekledir. taı Buğday ıhı at al mcmnuıycti hali devam etmekledir. Dahil-dr hububat fmtlrrini tutmak Ibr'ÇiB yeniden ılıt as edilmiş olan la,komisi on emrine bükûraetin kaverdrğı tahaıaat için en Laa*e aabit bar yakam lifarechaasek. edir. Bet takmaat lalamı ve ihtiyata göre ar lir ila bilecektir, lu komisyonun fevkalâde konseri Mıııy.ı Trimeıko köylürap ÇOT ısm i'; iılı milr dan ;hiç durmaksızın buğday satın alınacağını söylemiştir. Ancak bu satın alınan buğdayların f ve istihlak etmek imkanı yoktur. Buğday için tesbit edilmiş olan fiat şudur j Beher kentalde 75 kilo sıkleti tabiiyeti ve yüzde S ecnebi mevadlı malların 10 tonluk va gonu 43.500 leydir. Bu seneki rekoltenin buğdayları 78 ve 80 kilo labü sıkletUdir. Ecneb i mevad da yUtde 3 den laıla değildir. Son gülerdeki fiat hareket îıtaıyonuoda teslim şartİle vagon 46,000 leydir ki bitim pa-ramııl ilosu 3 kuruş 85 santime gelmekledir. Hububat ihracatı yok denecek derecede yavaş gitmektedir. Çünkü cihan piyasalarındaki fiatler Romanya nın dahilî Hatlarından aşağıdır. Ih.-i.-i takas vaıılaıiyle hububat İhracat yapabilecek firma ve tacirlere prim vermek için hükümetin bundan evvel almış olduğu karar kaldırılmıştır Çünkü Romanya takas .i.temlerim lâğ ir. Dünya buğday piyasaları İngiltere ve Amerika piya-|aDDı!arında buğday alış verişlerin, e hararet flatlerde de tereff jğru bir temayül vardır. Ar-pintinde yağın yağmurlar mah-•I variyetini düırltmiş olmakla he uıluralyada fena diyor. Nısıf Kldesi çekç raca _ ıvalar devim k _ Hal d üs i Sı kata

kuruş 67 santimde muamele görmektedir. Kanıdanın Manitoba borsasında 1 numaralı Mamlobalar Teşrinievvel vadesi 3 kuruş 75 santimdir . Pamuk piyasası ıreı cenubine ınuevvel ve (İldiğini berha ¦nun için şimdi ve önümür_iki aylar larlında Avuılural1, ı. ve Arajanlindrn gelecek aareian rekolte va tiye t. ne dair oau ıhın piyasalarına v e buğday •** itlerine tesir eder Kanada da yagasur vasiyeti aurt-ığday harmanların, gecdıtıaTale.ıltır Kınada ı.tılııtık daire-saa-nin neşrettiği iptidai tahmin »•'"ıpoLırı memlekel ^"' termektedir. 11 lard<imindr alının han gibi on va 1132/ 33 ¦»•1.962.647 tondu. ver pul granoıu vade ile teslim ı 80 santimdedir, arı vadeli mua-Hart vinter buğ-nı kıloıu J . Amerikan pamukları esasına müstenit lirler. Breıilya pamuktan üıcrinc hararetli muameleler kaydedil, mektedir. İstanbulun kurtulduğu gün Birinci sahifeden devam Halk daha ¦abalı saat yedi buçuktan itibaren Sultanahmet-ten Taksime kadar merasim ala yının güzergahını vc bu sahadaki binaları doldurmuş kahraman ordumuıu bir defa daba alkışlama bir sabırsızlık ve hevccanla beklidok> Si ınııhmct meydanına gelerek evvelce ha-i r anan krokide tayin edilen yerlerini aldılar. Merasim lopları Saat lam onda: Onbİr sene evvel Milli ordu kumandanının Sirkecide Utanbu l toprağına ayak basdığım vc bu anı kutlula-mak için şehrin muhtelif yerlerinden yirmi birer e top alıldı. Bu esnada bir taraftan limanda bulunan bûiün deniz nakil vaıılaları düdük çaldı taraftanda bütün halk ve kara, denir nakil vasıtaları oldukları yerde ikişer dakika durarak Istanbulu bu saadete kavuşturan aıiı şehitlerin mübarek hatıralarını bir defa daha yadettiler Alayın hareketi Saat onu beş geçiynrdu. Geçit resmine iştirak edecek kıtaat ve mektepler Sullanahmetten ha reket etmişlerdi. t ıı önde motosikletli polisler, soora askerî bando ve bunu lıkıben de Harbiye, Denil harp. Askerî Tıbbiye. Kuleli ve Maltepe askeri liseleri, Denir gedikli rabıt mektebi vc bandosu, Fırka bando-iiı bsr piyade taburu, aûvari bölüğü, sahra bataryası, şehir ban polis müfrezesi, etfa-iye, Üniversite, alfebe sıran le yüksek mektepler ve yine aynı sıra İl İlciler ve lise talebeleri ve şehrimiıde bulunan esnaf cemiyetlerinden münlebap bîrer hey et geliyordu Bu suretle teşek kül eden alay Sultanahmet parkının sağ tihetini takiben yanan adliye sara yı istikametine taoıo Av.iiofvj Cumhuriyet abidesinin daki küçük mcydanlıl '¦¦¦¦¦i. tribüne karşı m ddar. Abidenin karşısınd. lurtula ineç b — r. -. buraya grli( İnilin sebebini lOylemrgl galiba uoutlunuı ? O, bir duman lütuau daha püakürtla. alaylı alaylı cevap verdi: — Uüıtaıe) İşlerinlı ml var, yokaa tek c-,. ..... katıp Adil Bayla rııar.^utTi illini ı. .rlık lyacaklarına kanaat geti* Jrnbirc bir canavar bali*"oi aldıklarına ve kendilerini haklı . ..--ir ..¦. eden hakimlere Riayet ağır löıltr aoyl edik ler İne de pusabil oldum. ,,1 ı ¦ ı bu aöıltri sakinine & dinledi, dedi, ki i

g, — Böyle kadınlar bulunabilrce-ajglnden |üphr etmiyorum, labst ,,'.!-.„:..¦ I (Seli Harlan | o kadındeğildir. Hı — Bende ııtea daha şimdiden boyla bir iddiada bulmamı yorum. Fakat (İmdi benim bu if'r mr>gul "I. :., .¦ gUçlûı. Çünkü Mütlanlib ""Müıyii ıl ¦¦ . -( benim bunda ol-'"'ufumu biliyormu). Cinayet vaku mlur bulmar bu ij le m-ggul olma™ı. bana tekili elli. Beade kendi-ine buraya tatil müddetini İ>tira. aile geçirmek İçin g ldiğimi, bl,, m1 ¦ " 1" .''' buyla barışık ve yorum '¦ 1.. ¦ ... ıı ¦ ¦. ınydim. i. vaka hakkında . malûmat almadım dıfll. Bütün "" ..... taharri memurluğu ile gıçmi)tir. Bir vaka uldumu ta biati yİr merak ediyorum. Müıtantik Mil-yü Flöryonun teklİHoi bana buranın poliı komileri getirmi]!.. Komiler İle birai konuşarak vak'a hakkında talı lâl aldım. Benim anladığıma göre bu İŞ çok karışık ve çok karanlıktır. — Karanlık ve l >¦ o'ın ae-rrsİdir ? Haao iıkemleıinî biraı daha yaklaştırdı, dedi. fail — Evvelemirde, katillerin evin i(inde bir bldıu veya bir erkek frriklae) olduğu muhakkakın. Kendilerine biı kapı veya pen cere ayılarak içeriye .....rl-- tcıhll rdl-mı|lir. Çünkü ne pencerelerin, ne kapıların mrland ir en ufak bir alâmet görüleni-mııtır. I|la tahkikalıa başlangi'ında öğrenilen bu mühim noktadır. | Verir mil) mûteeııirane bir lu-rette baımı İgdl Hano ıdıündr devam ile ı — Şİmdİ Madam l Dovre ) nin adamlarını tetkik edelim. Bunların adedi çok değil. Bu kad.n evin ai'k yemediği, Öğle veektamyrnıeblerini daima lokantada yedili cihetle ¦ ıl'-l. kahvaltılını vermek, akşamları yatarken de ıhlamurunu haıırlamık için bir oda hiımetçi.i k.ndiıio* kâfi geliyormuş. Bundan başaa Hanrı Srrvellar il de şoförü varmıy Bu (Serveltatl evvelki -¦- ı- >. yani cinayet ,-ı ¦ . . krişktr değilmiş, al balı ıvdel etmiş. Rıkardo anlayışlı b.r tavırla bir: — Va!' Dedi. .Vcetcmill e gelince onun aimaaı gittikçe bülbülün mahıun oluyor, hiç aea çıkarmıyordu. Hano, Mûıyû Rikardoya dönerek ı — Aeeta elmeyinlı, hemen şoförden ıdpbrye halkışmayınıı. 1 '¦ il.k.l.n ı. .nı. . ... .... J..,.|..' O* paşaya dAnen kuşedeki apartmanların ııııuııde büyük vı* -ulu bir tribün yaptlraıştı. It-lantu a Kumandanı Galip, Merker Ku-| mandanı Fehmi Paşalarla diğer askeri erkin Vali ve Beledi ye Reis. Muhillin, Halk Fırkam K.,.. Cemal Eaamyet Mudurü I ehm, Bayktr ve V di yel. Bese-aVyc. Farka va cemiyetler erkin ve aauaaeaaiBeri ile latan-bulda bulumaa akeb'uslardaa birçoğu ve Şehir Meçini İraları saat on birde tiıbtodekİ mevkilerini aşgal atmış bulunuyorlar Bayrak çekme merasimi Harbiye talebesi. Harbiye m'!..-.i.ııııı bir ıj.ıntı ile vaziyet alırke nin Önündeki direğe de bir bahriya müfrezesi tarafından şanlı bayrağımız çekildi ve bunu iıli belti. Şehir namına nutuk bundan i..nı a şehir namına, şehıı meclıai iıamndaa Refik Ahanet bey bir n yktckL Refik Ahmet bej bu nutkunda cıcüanle dedi kı : - — Tftrh tak başına da olsa, yar yuıüaüa neresinde olursa assan değer byılme, bâr varlıktır. da aa*. gi vc saygı duymayacak kim .e yoktur.

Utanbuluu kurtuluşunu kut-lulamakla milletin kurtuluşunu kutlulamış oluyorur. Çünkü İstanbul btcn vc Türk Istan-buldan ayrı ve başka değildir... Abldoye çelenk Bunulku mlılrakip Belediye, Halk hırkan. Halkevi namına abideye gayat gtlıel, l.....ık bir er çelenk konuldu ve merasimin bu safhası da böylece kapandı, Saat oaba- buçuğa gehyordu. Takassne doğru yaklaşmış alan . r. alap geçit re itme* başladı ve n da yeıdeğı-¦n sarayı takve-ra trıb^mûn oounundeo geçerek Cim han yet meydanını dolaştı. Saat ıanmdı merasime m. hayet veeildi ve askeri kıtaat v: mektepler yerlenne döndüler. Kumandanlıkla tebrik*! Saat tam on beşte. Fındıklıdaki İstanbul kumandanlığı ba-rargihında, kumandan Halis Paşa tcbh le başladı. Vali ve Belediye reiıi Muhillin Bey beraberinde Şehir meclisi İralarından barıları olduğu hal e lıtanbul Kumandanı İlahı Paşaya, Islan bul halkının urdun (etnik ve leşek-kıarlerim haldud. s Paşa dı. ordunun daima halkın teveccüh ve OHibabbetıae Uyık olauya çakşacağım tdyhıaa. Bundan aonra Halfa Fırkam namına lıtanbul Halk Fvhan. Rem Cemal Beyin riyasetindeki aV g kişiden mürekkep heyet ordu namına Hain Paşan tebrik etti. Müteakiben do esnaf cemiyetle ri namına ik- zat teb-riatilta bulundular. Ordu sorolme ziyafet Saat yirmi buçukta kahraman ordumuı şerefine Maksim salonlarında lıtanbul Vali ve B-lediyr rriıı Muhillin Bey tarafından mükellef bir lîyafct verildi. Bu liyafete .el.- n ide l-j-ı Mim bazı mebuslarla, aakcıi erkin ve ümera, lıtanbul kumanda nı llalıı Paşa ve maiyeti erkiaı, ascrkeı kumandam Fehmi Paşa. v-Liyet ve bebreb-ye erkiaa. Farka rem Ceaaal bey daveti I n'unu, orlırdı Bundan başb. Utanbul Halfa. eMndr her danslı çay. Beyoğlu Halkçı mde konser ve Alay köşkünde l b.r mineme re verildi. Va Taksimde Cumhuriyet abidem meydanlığında da Sehır bandosu geç vakle kadar halka muntrhıp bazı parçalar çaldı ve Lttanbu-Iub '.i. !•:!..) bayramı bu lurella tes'it edddı. Tcjri-Mrt*. 7 — ZAMAN — Tüyler ürperten bir facia "AftUp,. -1 11" i ' Istanbula gelmek uiiyen'.c.io mecmuu "55., i buluyor. Hem 4 bin kilo yük, hem 55 yoJcu... "Afil«p,.uı bunları Iı lan bula ge tirem'ıneBİ mümkün değildir. Binaenaleyh yolcular bir çare d ulunuyorlar : ¦ — Bîr piyade (mavna) tutalım, "A fi tap,, bili yedeğine bağlasın, böylece Istanbula fidem, orlar. 'Afitap.. ın kaptanı, bu tar-ıı tesviyeyi kabul ediyor ve yedi liraya bir mavna kirabyor . 55 yolcudan on dörder kuru» toplanarak mavnanın kirası da Ödeniyor. Meş'um hareket saati Gündüzden halledilen bo illerden sonra, "AFitay,, motörU-nc sebze tahmili işi dc bitiyor ve evvelki gece saat tam İlde "Alıtap- motoru, dördü badın, ikisi çocuk, kıık dokuzu da erke lmak üzere elli bes yolcu bulunan mavnayı arkasına bağ-byarak Istanbula müteveccihen berek et ediyor. Deniı sakin , bava yıldı ılı vc mehtapsız, bu itibarla da etraf karanlıktır. Motor ve ye-değindeki mavna, bir kaç .saat sonra vukubulacak faciadan bihaber yolcuları muhabbet ederken yavaş, yavaş yoluna devam eyijyor. Kaptan, bir acemi! Bira t sonra yolcular uyuyor, motor ve mavna Heybelİada açıklarına doğru ilerliyorlar. Saat gecenin rhhn var. "Afitap,. motorunun kaplam bile uyumuş, dümen basına bu isten hiç anlamıyan, yolculardan S afran köylü Mustafa onbaşı gcf mittir. Tehlike baş gösteriyor Bu esnada, Vapurculuk şirketinin "F6rutan,, mimli şilebi de, çimento almak özre Istae-bu ldan Kartala gitmektedir. Saat 2,5 "hüruzao,. vapuru Hek be İlada açıklarına gelmiştir. " Afitap „ motorunu idare eden denizcilikten bihaber Mustafa onbaşı, birden bîre "Fûru-¦an., vapurunu karşıtında görüyor. Gerek raotörde ve gerek yedeğinde ki mavnada ışık namı ıı t İçlerinde yakılan birer lâmbadan unun için "Füruıan,, vapurunun karşıdan gelenleri daha evvel görmediğine hOkmetmek lâzım... Ne olursa olsun, bunu düşünecek ava değil. Mustafa onbaşı, tehlikeden kurtulmak İçin "Fur.ir. , vapurunun önünden kaçmak islerken bilâkis önüne düşüyor ve "Füruıan,, şilebi, olanca hızıyl

bulunan mavnanın baş tarafına çarpıyor. Müsademeden sonra... Derin bîr uyku içinde bulunan mavnanın bedbaht yolcula-ları bu şiddetli müsademenin tesiriyl e uyanıyorlar ve neye uğradıklarını birdenbire kavra-yamıyorler. Fakat mavnanın baş tarafı parçalandığı ve mavnayı "Afitap,. motörüoe bağlayan ipin de koptuğu ecikmiyor. Zaten sular, azgın bar savletle mavnaya hücuma başlamıştır' Can kurtaran yok mu? Karşılaştıkları müthiş akibet karşılında mamanın elli beş yolcusu feryada, koşuşmağa başlıyor ka geçmedeo mavna içindekilerle beraber batıyor. Etrafı da tüyler ürperten feryatlar d J duru yor. — İmdat, İmdat I — Can kurtaran yok mu ? — Boğuluyorus ? 33 yolcu boğuldu Bu eanada "Füruıan,, da, "Afitap,, ta yollarına devam ediyorlar. Elli b eş kişi, dcniın be tünde hayatla penç deşiyor ve "İmdat?,, diye afaki inletiyor Nihayet Şilep . motor de W0 - 400 metre kadar ilerle-dikleri kaza sahasına geri dönüyorlar. Fakat facia artık bir emrivakidir. "Afitap. motörfl ancak beş kişi, "Füruran.. da onyedi / inci tahiftden devam kişi kurtarabiliyor vc otuz üç yolcu boğ olup gidiyor. Kaza kurbanlarının isimleri Bu elim k ara neticesinde boğulan zavallıların isimleri şunlardır: Yalovanın KadıköyOodcnHüseyin oğlu Süleyman usta, Ezni. kin Bekir mahallesinden imam oğlu Ahm t, yine aynı yarden Veli dayı re beş yaşındaki çocuğu, Orhangaziden İsmail oğlu Muta, Yalıvan cn Kefeli Hasan. Yalovanın Kadıköyundcn Besim oğlu Mümin, Şaban oğlu çolak Ali, Hüseyin oğlu Ali, Hasan oğlu i lovanın Hacı Mehmet köyünden Süleyman, Süleyman oğlu Hüseyin, Yalovanın KadıkÖyndcn Haul oğlu h oğlu Ahmet, bmkiı arap Mehmet, Yalovanın Kadıköyundcn Hüseyin oğlu Hazan, Yalovanın Hacı Me köyünden Tabir oğlu Naci, Musa oğlu Çolak Hüseyin, Hüseyin oğlu Ömer. Osman oğlu Ahmet, Mümin cı Ali, Yenişehirli Ali, Köae. oğla Mehmet, Bur «anın Karo köyünden Rııa çavuş, K araköyden ç Hüseyin, Bursanın Yeniseh-rinden ve Babaıultan mahallesinden tııet oğlu Mustafa, Yalovanın S fran köyünden Terfik, Safran köyünden Molla paşanın Hasan, Yenişehir Kt-vılhitarından Mehmet l, Yenişehir Scymen köyünden Nazım ile Borsanın Ycnişchir Toprak Ocak köylüden Hediye vc aynı şerife. Menteşe köyünden Kabak Alinin baldızı Hayriye Hanımlar. Diğer bir badın daha boğulmu yeti benür. anlaşılamamış tır. Kurtulanların İsimleri Kasadan kurtarılabileolcrin ıtimleri de şunlardır: Yalovanın Akköyünden Ahmet oğlu IsmaP. Yalovanın Kadıköyundcn Salih oğlu Harun, Yalovanın Hac t köyünden Hasan oğlu Mustafa, batan kayığın kaptanı Gemlikli Karaçaalî köyünden İrfan, Yalov n Mustafa oğlu Safer, Yalovanın Kadıköyundcn Mclût oğlu (akak. Yalovanın Kort köyünden Hüseyi dir, Yalovanın Safran köyünden Hasan oğhı Salih, Yalovanın Kadıköyundcn Tevfik çavuş oğlu Hüs Semendere köyünden Hanefi oğlu Mahmnt, Bursanın Yenişehir bai.at.nin Ocak köyünden İsmail oğl ip, Bursa Yenişehir kazasının Kaya Çınar köyünden Mustafa oğlu Salih, Yalovanın Kadıköyundcn Yusuf, Yalovanın Kadıköyundcn Ali oğlu Hüseyin ve Elmas oğlu Mehmet, Kütahyalı, İstanbul da Y tüccar Hüseyin oğlu Hakkı, Kütahyalı Mehmet oğlu Ali Yalo-vamo Çınarcık nahiyesinden Mustafa n ve Mustafa oğlu Kâmil. Yalovanın Ak-köyünden İsmail oğlu Raif, Yalovanın Safran köyünden Mu u Hasan, Yalovanın Kadıköyûden Hüseyin oğlu Ahmet, Kırılhısar kalasından İsmail oğlu Ahmet. Kazadsn sonra Kazadan yarım saat sonra I urumn.. şilebi kurtardığı yolcularla beraber Kart ala, "Afitap. motörü de keza kurtardığı yolcularla Heybeli Adaya gitmiştir. Bilâheae "Afitap. motoru hamuleeile beraber Istanbula gelmiştir, Füruran vapuruda Kartaldan Heybeliye getirilmiş vc Heybeli açıklarında yana yatmış olduğu hal d e »iri* mistir. Kaza haberi. Kartaldan telefonla etrafa bildirilmiş ve bütün şehirde umumî bîr teessür uyandı Tahkikata başlandı Kası tahkikatına itk evvel Hey-brllada homiarrligi vasiyet etmiş, ı. MUdrJ •iu ıı, ı.-1. muavini Nurettin beya ola brm>n hıbcr rertl-m iştir. Nurettin Bey derhal Hey bel tada. ya gitmiş, bııadan hurtutanları .e kaplanları iatıcıap itmiştir. Gerek Nurettin Bey, grıek ka-ladın kurtulanlar dOn akşam ıon vapurla Utanbula gri m İşlerdir. Tahkikatın İlk Neticeleri Tahkikatın verdiği İlk nılicrlcr ( ardır. Vapurculuk şirketinin mıh olan "Füruıan. vapoıu 1838 tarihinde yapılmış. 6 sine evvrl Tür .

gelmiştir. 1740 tondur ve trltiıi yokior. Kaptanı lluınû F.fındİ 48 yagındadır. 30 ıroedenberi kaptandır vs şimdiye kadar hiçbir hata yapmamıştır. B*Ş ay evvel "Bartın, vapurundan °FOnıtan„ a nakledilin ji ¦ r. I!, j aenrdcubni iğini loylcnUştir. Halbuki kurtarılan-lardsn "Füruıan. a alınanlar. Hüı-nû Efendinin aaıhoş o emişlerdir. "Al,lap. motıirıi 4 tondur, kaptanı Sr.il ofttu Salib Efendi hnatatıklan dolayı iki aydanberf motorun ..i .¦-¦rı aahibi ve makinist Faik Efendiye bırakın ıştır. Faik Efendinin kaptanlık ehli-yrtnamrai yoktur. Üılrlik uyumuş ve kain anında molArö bu İşlen Valamıyan köylü Muıtıfa onbaşı '..r et miat ir. Gerek Hûınû. gerek Faik Efendiler ve gerek Mustafa onbaşı ne-taret altındı bolunmaktadlılar. en geceleyin hareket edildi? MotÖrûa niçin gecenin on birinde Yaloradan hareket ettiği de tamiht şayan görü'müştûr. Bu gibi mo türlerle yolcu taşı-ıııık. yedekte kayık vc marna bulundurmak, d-.-.Iı niıam atına dur. Gecenin onbirinde hareket edilmiş olman, bu mrmnui* yeti alâkadar memulların gülünden •aklamağa mı matuftur 1 İşle bu cihet te tahkik edilmekledir. 'Foruzan.m kaptanı ne diyor"! " Füruıan _ ın kaptanı Hütnû Elendi bir muharririmiıe şunları • . I - " ¦; I' r I " — Eskiden rakı içerdim. S"m'¦— 15 ıınedir drnilde genelim, hiç kaıa başıma gelmedi. Kandan mütevellit kabahatin kimde ol unu soruyor sun uı. Kabahat belli. Onlar lıtanbul-dan. biı Yaloradan geliyorduk. Onlarda, biıde ar Maktan gelmekte idik. Onlar bîrden Ukdeye kmnea katmağa vakit bulamadık. Frotr yoktu diyorlar. Hem mavna dinginde, hem de motörde lener vardı. Tabiî herkes ken dini kurtarmak makıadlylr ıöı >¦¦> I...... Kurtulanlar neler söylüyor? Kurtulanlardın Ahmet eaîu la-mail Elendi, ancak yOıme bildiği için kurtulabtldigini »dytemişt r. Muıtafn .ı)l:ı Hatan Efendi de bîr muharririmiıe demiştir kî: ¦ — Deniıe batıp çıktıktan sonra bir tsbta parçaaınn tulündüm. Bu aırada motörden lebi e kulelerini de atmağa başladılar. Bunlara l uluna bil tular kurtu ldu, Ötekiler boğuldu.,. Elmat otlu Mehmet Elendi dr, bııım çıcuklarda htanbulu göreceklerdi.. Denizdeki elim mücadele Mûıadtmrdrn loıııa drnlır dd-- ilen 55 kîşi, bo|ulmamaga çalışırken birbirleriyle de gayrı şu e girilmişler, yOıme bil-¦ .. ı. ' - .....i.-., ¦arılmışlarrlıe. Tevfik çavuşun 9 yaşındaki oğlu Muidinde. vUrerkcn u, kin t.ı (indeki mavnada bulunan yolcuların aileleri muhtelif vatılatırta Hry-I I gelmişle rdir Bunlardan akrabaları bııgulanların vaveylan hakikaten ciğerini parçalanacak ma. hiyette İd) Buna mukabil baladan Uuriıılaiılııılj'ın aılr ıe akraba» da um. gfiı yaşları d Tahkikat devam edecek Hcybeliada Hililiıhmtr şubeli, kaıarrdrlera ilk yanlm..!. bulunmuş, bunlara yiyecek ra r kmrk dağıtmıştır. Kaıa hakkındaki taliki kıl a ku. glıa de devam olunarıhlır. Kazadan kurtulanlar neler anlatıyor — Hayır, motor çok yüklüymüş... Kabilindi a mütalaa duymaktan (edep) İcabı İçine yal-nıı girilen (ilimlerde bile konula ma Ak. AçıbgÖı ¦ .... .iler, buğun haili ar hakkında malumat verecek gaıalrlrri .almak i. in iteleri daha ılîin ahşamdın akorda baş-l-mi|lardı — Yatıyorn.. Marmara lacıaaını yalıyor.

— Marmara kamum yaııyorır.. Ve İşte yaııyor... Sis, (.faciayı yaıan lûlunlardn hi d ilenin bûtûn trfvitâtını rn ince lefe aya kadar okuyun. Dün b.n.le Heıbelivr akın eden ve sur, naoıhnın, nereme per(rrrel hancında kalan ir....... *¦ ban la (kala., batı aıhnrl*. (¦irkilmek »tef indeyim. . e • a Vaan- HryUliye jaklaa-fc.a. feelrrdHrrı — İsta, nakrl şilep bed.rl faal,» i ı...... .. saafccuaea boyna behmâş Ur antla pât yaaa yatmış bar gemiOaha dotreıaı kir guani ...... ter m< mütekaidi hâ, seAl hlr yala|a uıaamış, yaklann n'ıimiı bakliyen bitkin bir kaplıcalarından yan gelmişim... ladım ki yan g mi I- Zira vDc kj Dİn ılı rin k olmuşum da, Bura» bîrinin haıuıunda GÖıümO açınca an. trnenin aıran d(|il> .dümü ııraıı tular, kurtlu, şifalı lulııı Biratda yaleıı becıUeşllm uı-Isıla... Sonra bnhl elime bîr kalaı geçirdi. Yapıştım oaa... Yınİşehİrli lımall o|lu Ahmn . aahıtıri hatırlamakla daralan la pen imi.. . .... .(.... nmeoen kaptan: — Prh pah, >.u.ı beş olaun berimi Dedi. B.U.İ daha faıla İnaata gelıeekn daha lub cnkaeaktı a a. ben aauıayaeVp maltsneetm. • —Ben emi geeahlnrımıe kaeashşuaa lenoJ m ' Bunu kaıaı--.'-ilk rvv.ı aünaa '• l '¦ ¦ Mı" oğla Mahmul luylıyoedu. Sordum — Neredeler şimdi ¦ Parlak, ¦¦ ı.... re ıııak bakışlı ihtiyar, hır vt kırçıl aakalını kaşı-yaıak, ummadığım Ur re — Koydeler I Ve sual ......... rakil bırakmadan leıeMUaOmU İsimin etti' — Onlara ben bakıyorum. Benden başka himaeeikleri yak yamt-larsmat. Oatsrdâm du,..-kl.n ra ı ) e', daaünânm de. ' t dakrn dıkea eâsşt gıtu. Ve, kayalı ıragie rraal ¦*. ı . .1,1.,.. caalandardıkları i- ¦¦ babalarda bile bu-lunma)an engin, aall bir şefkatle: ..... r ri|i. Birîncl $ahi/rden deoam g*(ıûn... g«ni| bir nılıslr leeahlalt-rah II».. etti: - Sonra, geminin kayığı geldi aldı bani.. Erellm yetmemiş daha dernek - Ağabey ban. d. ,.. h.rtnje. dır. e* râarram t - Ne atarak ?.. - "StrbirrU Hassa Vasıl da kurtuldu., de kl akrabalar mr-raktBB kurlulup çabuk grlninlrr t Bu aradı, ....... ..ı. , ¦ de yerine t. '¦.(.. ı (nk gArmıınîaiı defti mi ? Pattıean kuef. la ku :l,k Ben köprüye (ihırkıa, biletimi alan sararır karşvanlıktaa; — Yahu, dedi, binim ı.bıum karışlı 7 Hrrshl aerduı

— Nealen I O e* ren ¦<.«. . — Neden ntarab: hataya 14 kişi «arada dVeklardi. nottu ... kasi ala, ki. " Bre kııaııdeyUsf. at ya babı rrrsserlee pcM I Bu tüyler ur, ¦ , . . İaneden bile - bir vıpaıı uııalı kadar da »İra -maddi bil irtifada elrr— nin yolunu. Iıraalını ı -.......t ..r. -,naanlae. dan Oıkmıklrn kendimi alamadım. AWİ Sadallah — Oyla demetlerdi amma, di- | jrırklrr bundan böylel — Neden ? Gamsıt hataırdı, oeak başında Naırıttin hnca hikâyrti anlatır gibi hakindi: — O, dedi, ın apıkgotdmüı (tkn... İsin kötüye ınıdıgını görür odur.. Atmam İçine almış dünyalıkla. ı. âktanttıller kağıt helva* gibi dağıldı hrp... Bereket ki (tplak la-¦aîl kadar lOkld .»..idik Hes> saten, oldu|umuı. nleeegamaı da r-* y»l — Dratna. a*a iade menaıııroVn fark» ye* I M ikanı I efh, AB bu nanHay. anlamamı|lı- Yanıed.. ma rm uluna vuearak .lı.r ett i ¦ — Bunada' tepal %laluatel dorter... \.a(ı .il. amma, laHi aag-lammış kı ........ şimdi I Hrybelı ye ...ı. grim vapur, kalayı d-..|.ia Velaradsn kofan mutarip. atvrakh re bacanı kfiyklie.U «M. O haruoona lakaar-nkni. e oabeeaaa taş yar*4Weri bile a.<k...klaa. ba garafc beyreaa.n. la «.ire yrlteenUyrıeg— Em.mmkı en dahi kakmlr.dan bite bo «ahlatla dökül.. k katiatrlee. Dunktşotua Iddialırmdııı diba gülüne kalacaktır. Yalotadın gvlrnlır İdinde oğulla kıllarının, ha'drşti'inln Ölümünü duyaa HdaM babalar, analar, drllkanblaı ver. Onlar da lıırt oğlu Mu.lala tfettds. adillerini kr> eöeıeeunr aglıınr. bafenutaı it>-de. *C ,oe^.« ahaCı barakan 11 ¦ apada kır agk. varmış. — Bea diyar, mallrte fidntlı aandıydım. Kayığa baB*r.|ial b..aevslim, anareaht •Aenrssetdim. Kam muaf tu m. (1 erdi. la ki içine dile ulan dogduydu bl • r • bittabi - i k «iptin lıınıl iril lanbul Borsası kapanış lialleri 6-10-1934 Avllll Kapaıut Londra 614,» 611.75 Ner-Yerh 0.807 II D.80DS Paris 11,0* IÎ05 Milin j 9.0785 9,777* Brüksel Atina I.40M Bi,51» J.4045 81,1618 Cenevre Î.U75 7.1168 Sofya ¦W <¦¦¦¦-... -ı.. II ¦ Viyana 66.61 1,1730 1«.03W İ.154 l.?660 66,575 1,1775 514 4.7675

Mad.it Boıtapeate Bükreş Brtgral Yokohama Moakora 5,B1I0 l.97âl 4J010 ».•B16 79,6170 ¦! ¦'¦ 2,6587 1088,50 5.8243 4.20 1.9TB2 T9.S6S H6475 7.6M5 108*50 Tahvil ve Senetler Açılış Kıpan.) II ssrfaaa) ralıtl Tir* iı.-ll I 11 ıı 45,10 45.4a m •«,75 * 29,10 79.15 •I- Iı T » l| kanlı a»»a Arılan flm.rıln A. UrmlrY.">0 S 7* 10 17.85 78, sa. n YFNİ \EŞRIYAT Hamle Bu kültür ve ormanı ılık ga-ıctcsının altıncı sayısı çıkmı|tıe VAPURCULUKİ TUKK ANONİM ŞİRKETİ İstanbul Acentalıgı l.ısaın hatı. Tetrton 77025 Trabzon yolu Tan Vapuru T Teşrınirr.el I'. ... fdnû ıaıl M de Cilala rıhtımından halkaeah. Gidil'* ' >••• ' •- '...bolu Arnst-eth Sam.—. Oaya. Orau, tTırrboSj. G'ir.le. Irıb.on .e Rti. ı. Dönüşle bunlara IU1 Ol vr Surmenıye uğrayacaktır. Fatih Birinci Sulh Hukuk Mahkemesinden : Bedia hanım tarafından Bcvarılta iktisat re a ile lokantasında mukimler iken halen ikametgâhları gayrı malûm bulunduğu mübaşiri taralından bildirilen Şükrü re Ah Rııa bevkrr aleyhine ¦karne eyledagı on bocuk ara matluba! davasının c uhakemesinde müddraaleyh mumaileyhlerin ikametgâhta naı nteç-fatıhyetı Itaaebryte bitlalep 1 5 gün müddetle ilânca tebligat icrasını karar verilerek muha-kenteeaaın devaast -> ' " '4 sa at 14 de Uktt emlm.ş aldu. ğuodan yevm ve saat metkür-da haıır bulunmadıkları lakdir-de muhakemenin gıyaben reye* vc dev m etuaaıağı tebliğ makamına kaim olmak üıera itâa olunur "»57.. Hasan öksürük Pastilleri Öksürük, nezle, bronşit, boğaz ve göğüs haslalıklarile sesi kısılanlara şifaİ tesirleri çoktur. 30 kuruştur. HASAN ECZA DEPOSU İstanbul Ziraat Bankası Satış Komisyonundan: s>.» No. SU 1361 1362 1365 1366 1368 1370 Semti V.I..I ı .: ' i1 Ciı Beyoğlu Saraatya Eyüp Fener Beyoğlu Ahşap üç hane ve bit dükkan 2,5/14 Ahşap hane Boıtan ve odalar Kagir hane ¦\ı şıp hane 115 metre ana (İradi man dükkan ahır Kagir hane Temamı 59 3900 Yukarıda eva afı yanlı gayrimenkulter 1-10-934 tarihindeki satışta ınlİıleH bulunmadığından tatlıları bi etle uzatılmıştır. İhaleleri 8-10-934 Paıarteti günü taat on dörttedir. Şartname Bankamı» kap erin Galalnda Gümrük sokağında etki Kredi Uyana Bankanna müracaatları lanındır. "6365,, _

Tozkoparan Hacı llüaeyiı Hacı Hütrev Abdisubaşı Yenişehir Hüseyioağa Mcrarlık Kalpakçı koltuğu Savaklar Kireçhane Katap Valde çeşmesi Hissesi Emlâk Hisseye göre muNo.au hj-ı i'i.-ı kıymeti 16-18-20-22 2316 T.L. 3/5 39 1800 84/960 42-4S-47-49 31S ., 1/2 3 2550 .. 2/3 42 1244 2/3 34 4 60 1373 A.. .ı ıı,.u- ı Etki Mustafapaşa Çınarlı çeımo Adapazarı Türk Ticaret Bankası 1934 SENESİ MART BİLANÇOSU AKTİF__ PASİF İZAHAT Banknot ....... Dahildeki muhabir Bankalar SEN EDAT C07.DANI . . T. Liran Kuş. 907.485 59 83.526 52 1.536.334 23 İZAHAT T. Liran SERMAYE............. 1.200.000 İhtiyatlar..............131.376 00 Vade tine Oç ay kalan 1.S36.334.23 Ot aydan lalla kalan__OM ESHAM VE TAHVİLAT CÜZDANI . . . 94.810-00 i 23a 389 90 Borsada kote olanlar .. j, otmıyanlar AVANSLAR . . . . 143.579.90 695.408 73 Emtia ve «ettik üzerine avanslar 533.055.24 Sair mütenevvi avanslar 162.353,49 BORÇLU HESABI CARİLER .... Fevkalâde ihtiyat 0.00 Kanuni »e N i ta m i ihtiyat 131.376.45 Muhabir bankalar............ 85.276 Mevduat........i...... 195.561 Carî hesaplar............ 1.578.656 Tasarrul mevduatı.......... 2.408.959 Vadesiz 145.682.10 Vadeli 2.263.277.U 4> tukabüi krediler krediler İF BORÇLULAR ıkahilı avamlar 741.943.29 395.31 S. 14 JLLLR 3 1.137.258 43 \ 762.188 52 334.333 31 354.394 41 1 132.394 41 MENKULLER înalan ıvri menkuller 11.400.00 10.368.41 39.065.12 51.619.25 98.791.30 186.553.19 285 144 49 Bir ay kadar 948.629.71 Bir aydan bir seneye kadar 82.162,27 Bir tene ve bir tenden faıla vadclder 1.225.465.13

Tediye emirleri;.......... Sair muhtelit alacaklılar....... İtfa tahsisat............. Talep olunmamı) temettüler ve koponlar • Natım hcıaplar HESAPLAR.......... 1.262.732 38 7.729.84 6 29 . 39.442 93 694.834 00 . 12.710 02 120.296 97 1.262.732 38 7.729.846 "29 İstanbul Ziraat Bankası Gayrimüba-diller Emvali Satış Komisyonundan: S»a Semt: Mahalleli Sokağı Emlak Hisseye göre mu No- n Cınıİ ilmen No- sı hammen kıymeti 1433 Koca M utla fa paşa Hacı Hamıa Saray ıçı Ahşap baraka 1/6 19 50 T. L 1434 Ortaköy Ortaköy Anbarlı dere tarlabaşı Kagir dört hane ve bo - 1.50/1 0 3-5-7-9-11 919 „ ve dere yolu Un ve saire Me. 6127 1435 Fener Gülce m i Ayakapu iskelesi Ahşap hane 1/2 4 1250 . 1436 Bebek Bebek Atipasa Arsa metreai 57 Tamamı 7 68 „ 1437 Kil Ilık. ,1i Eıir Ke ma 1 Tiyatro Kagir hane ve bahçe 3/16 38 1500 „ 1438 Tarabya Tarabya Ay ay ani Arsa metresi 103 Tamamı 2 E. 14 Y. 618 „ 1439 Beyoğlu Mûeyyetzsdc Makrİ çıkman Kâr gır iki apartman 1/7 2-4 E. 4 -6 YM 11092 ., 1440 Edirnekapı Hacı M libidom Kürkçü Arsa metresi 22 Tamamı 13 E. 11 Y, 220 . 1441 Beyoğlu Kamer halım Papa s köprütil Arsa metreai 47 18-20 E. 16-18 Y . 188 Yüzde yedi buçuk pe> veya gayrimübadil bonoıile öden etile satılığa çıkarıl k Uıare yukarıda evsafı yazılı gayri-ıştır. Umumunun iha_ ıkçtlcTİyle İhale bedelleri nakden menkullerden 1439 sıra numaralının mülkiyeti kapalılar diğerleri'de açık arttırma ll'IO/934 Perşembe günü taat on dörtte icra edilecektir. Müzayede receklerin kapalı zarflarını merküı - ,. , asat on dördüne kadar komisyona tevdi etmiş bu maları lâzımdır. Da-•al almak tatıyenlerin her raman Galatada Gümrük sokagıoda eski Kred yone Bankası binasında müteşekkil satış ¦¦»•¦¦Ulvi ve pey akçalarını dahi müzayede gününden u komisyona İbrai eylemeleri .atımdır. farla Belediye ruaumu ile bu sene vergisi ve delilliye ifi saire-ti müşteriye ait olup şartnamcıi d* Bankamız kapısına atılmıştır. Amasyada Cem alettin Kitaphanesi ve kırtasiye deposu Amasya ve havalisi umum orta ve ilkmektep kitapları ve umum yevmi ve haftalık gazete ve mecmualar her nevi kırtasiye ve mürekkepli kalemle r fotoğraf levazım deposudur BELSOĞUKLUĞU VE FRENGİYE Y-KlLâNMAMAK İÇlU EN İYİ İLİÇ PROTEJİN'dir S0 «»S. HEN ECZANEDE BULUNUR. MINORA MİNORA Tirat bıçağı berkeıin bıçağıdır. Boraoa Ayrrı'in tekmil ahalin Minera bıl*il kullanır. 10 adedi S0 kuruştan 35 kuruş* indirllmîşlir. Her yerden arayınıı.

loptan n'n Galata Kürkçu-başı Han No. 4 Edebİyal Tarihi dersleri TANZİMAT EDEBİYATI \ y l.ı.*—rin on birinci aınıflanna • mahıu* > Yazan : AGAH SIRRI b -l . güne ...li' çıkacaktır. > Tevzi yeri: » İ.likl.l Liaeıi talibe Kooperatıli •) Vn-n"*--*--»- ¦u-n-n^n'e>-u-n'V SARAY (il"»-: 9, ve 10 Birinci Teşrin SALI va ÇARŞAMBA Raşit Rıza tiyatrosu (Hedefsiz Buseler) 3 Perde V-ı ı¦ ıı: Btrabeau Nakleden: Feridun Dekorlar: (D) grubu Gişeler her gün açıktır. Havaleli eşya nakli Devlet Demiryolları Umum Müdürlüğünden: Havaleli oldukları için teşriileri ücrete tâbi tutulmakta olan mobilya, pamuk, banyo, fida n gibi maddelerden seyri hafifle nakledilmek şartiyle seyri hafif birinci sınıl ücretler i alınacaktır. Bu suretle ücretlerde yapılan tennlât nisbeti ?. 65 (yüzde altmış beştir). Bu lât mobilya nevine dahil eşya için (10) diğer havaleli eşya için (20) Birinci Teşrin 934 tari inden itibaren tatbik edilecektir. ^^^^^rlat^^Müdi^ Nümuna ve şartnamesi mucibince ratip mahallerde kullanılmağa mahsus 240,000 metro çift körde lalı fitil pat arlık la satın alınacağından vermek iıley enle rin 10. 10. 9 ti tarihine müsa Çarşamba günü naat 15 le "', 7.5 tcminatlariyle birlikte Cibalide Alım, Satım Komisyonuna müracaatl arı. "5985. • • Pjj.il.il....- Müskirat fabrikamıza teslim şartiyle muhtelif ebatta "55500,, sandıktık "10 27,450- metre mikabı kereste mubayaa edilecektir. Şartnamesi dairesinde pazarlığı 10-10-93 4 tarihine müsadif Çarşamba günü saat 15 te icra kılınacağından taliplerin tayin olunan gün v e '. 7,5 muvakkat teminat parasiyle birlikte Cıbalideki alım satım komisyonumuza müracaa t-lan. -6061., Üniveriste Mübayaat Komisyonundan: Üniveriste Tıp Fakültesi Hayati Kimya Enstitüsünde yapılacak olan tamirat ve tesisatı 29 - 9 934 Cumartesi güründen 20 - 10 - 934 cumarteai gününe kadar kapalı zarf uıul.le ihale edilm ek Üzere münakaaaya konulmuştur. Talipler hergûn Mübayaat komisyonuna müracaatla dosyasını te k ¦ .i bilirler. Münakaşa günü olan 20 - 10 . 934 Cumartesi günü saat İS te Komisyonda temina ektuplarile birlikte hazır bulunmlan ilan olunur. "6169. Bir mühendis aranıyor Ereğli - Zonguldak vasatında Kireçlik mevkiinde Kireçlik kcV> taur madenleri mühendisliğini İ a etmek üreri mektep melunlarından bir Türk mühendisine ihtiyaç vardır. Şerait ni ahlamak ûıe zu eden'erio Istanbulda Yağ iskelesinde BASMACI ZADELER TİCARETHANESİNE attan. 'Diş »ıı. ve macununu ku'lam-U *W U n" ",J dişlerinizi temizler dişetlerinin kuvvetlendirir ve ağrınıza nefis bir koku verir. Her yerde bulursunuı. Davet Yaz tatilini bitiren Iılanbul Tüberküloz cemiyeti mutat aylık içtimaını, 8 Birinci Teşr pazarteu günü saat 18 de Ca-ğaloğ'unda Etıbba odası salonunda aktedecektir Muhle* reni mesle ktaşların teşrifleri rica olunur. . OO..ÖV.I. ııoaoo-.ı 9 CüI. Zührevi hastalıklar 8 mütehassısı § Dr. Feyzi Ahmet | fi Babıali Ankara eaddra No. II 9 9 Cumadan başka hergün mm- i bahtaıı akşama " l'rl'loıı : il»»* <f oooooooooc cooooooo x oooooo 3

ıı ' . .>.' Sabİbİ: AhUmumi nrırı-ı işleri müdürü: C. IlıUmat V .. . ¦n yaı Esne: Abone Şe Tirkijt itin A'n.Mm.ni.t. frtıl .<->•/.. telffofl 2 ZAMANİ HjlhMİ Ihâı/iya. İManbul Q Sabahlan Çıkar Siyasi Oazata ) Fiatı Hrryerdc 5 Kamili »nmî makale zjıf^ı 8 Teşrinievvel 1934 ktorlbr, aalmı vücuda bilmek-' f/m edebilirler. Fakat müreb-muallim hem vücudu, hem ru ha bilmelidir» Balduıin (Şerhi 3 Mİ, F-J ... Geç kalmış Fakat İyi bîr karar II ıkı. Dün r..-ı gaırtrlrıın bil köşeline ııhifmış ulak kir kabir vardı. U -: - ı . m Ub ııkhi imdat oton.vb !-.n-. Utanbala kafi gelmediğini* nihayet laaa varmış «a iki otomobil daha almağa karar vermi.. B u olomo-Ullerlo biri Kadıköy, diğeri dr ıı - ¦ rafla taraflarıaa kabala edilerekmi, Bu haberi rl.,.ı,ııı otomobil kataUrınıa ea t«i ** ¦ ı u M lirindin Urıni büyük bir tecıtürle hatırladık. Bu kam, laeoıderiı, bütün Lunbul balkınla tüylerini ürpertmiş, bilim gibi yU.egini yakı.-.,ı.. Bundan dürt beş MM kadar rami (Vaf.| Be, ilminde, nereden Seldİlini re na.ıl ırngin olduğunu Ütmediğimi! bir adamın otomoUli, Babıali caddeıiodt durup dururken kendi kendini yelinden fırlamış re kartı kaldırıma grçrrrk Ur biçare kıtıa ayağını koparıp ¦ e ı Bu kucağına eıleıi günkü gaırtelerde kaatanede alınmıı Ur reımi r Nur lopu kadar gürel olan bu çok •rv.r-.lı ana baha yavrum, ayağının çok canlı görünüyordu. Hatla yüt&nde uğradığı kalanın drh|et.ni göaterir alâmetler Ule yoktu. Bu rarrucak o anda o kadar canlı idi ¦e o kadar krndinc ta bip idi. kı gatttelcrde okudugumula naıaran ekibinde bu kaı reımi çıkan. Uı aöyliycctk kada oUn kıtcagııtn , lerde rtfalını ol baUrc iaıuımımıa. adeta o haberi teren gaıatrle. kırmıştık. Fakat haber doğru idi. O canlı re güıel yaıru kara topraklaıa gömülmek ürer. göllerini hayata e Ba fici baıadaa te ı. ..... . daha teri akıbetinden kim meıul İdi? TaUi e.relcmlrde olomoUl. kendi kendine yerinde n f.tlıyatak kadar otomoUI kullanmanın d, n. yen Vali Bey ılı Fakat katanın feci ahiUlind.n de dolıyıtiyle Beledi ye meı'ul idi. Çünkü o . sahten yaptıfımıı UhkikaU göre kııcagıı. ayağı kopanımın akibinde bir mat kadar kaldırımlar Üıerİnde kal-mıf. Belediyenin ııhhı teşkilâtı yok denecek kadar aı olduğ ı alıp bir tarafa nakletmek kabil olmamı, ve o küçücük vücut, bir aaat tadında tay i ettiği dolayı, Udayettc o kadar canlı . .... m rıgmen nihayet Hakkın rakmetlnc kavuşmuş idi. O uman »lan ı,¦ ı.. ki biıim Lrtanbul Belediyeıi. en birinci ve-¦aiheden biri olan uhhi teşki biç ehem.,,,ei .ermiyor. O kadar abammiyel vermiyar, ki daha böy-I. birçok kaıalar va ha tla müte-mıdiyea »kak ortalarında clna-yetler olmanna rtğmcn .....I ı kadir bir'tınıden faıla tomol.li bulundurmağı düşünmemiş. Ha ibu ki lıtanbul ı . hayatı .e , I.I,. II İÇİa Ur olomoUld.. İnil. maıral. katlanmak İtlimi yen Belediye, me-¦clâ yine bundan dört be) evvel Bakırköy için iki büyük .öp kam yonu almışlı. Bakırköy, lıtanbul. oiıbetle balki onuncu derecede bir kalabadır Böyle bir kaıabaya çöp kamyonu almak hı • ıpı ı ,, ¦ en

¦ - olduğu Çünkü bu kauıyonUrı her gün ûc dörl alil dolaştıtmak için t. ne kelerle benlin lâtımdır. Her kamyon Ur de tolörü vardır. Kamyonların beheri aÜph.Hı dürt be( Un liradan ayiRi alınmamıştır. 'liau Zad> sah i/ede Deniz faciasının mes'ulü kim Füruzan vapurunun ikinci kaptanı ve motorcu Faik tevkif edildiler Kazanın vukuu şeklini tesbit etmek üzere bir ehli hibre teşkil edildi-Kaptan Hüsnü Bey ve mo torcu Faik Efendi faciayı nasıl anlatıyorlar? Dahiliye Vekilinin emri Facia tahkikatını bizzat Vali Muhittin Bey idare edecek Ankara 7 (Telefonla) _ Hey-beliıdı arıklarında vukubulan ve 33 kişinin ölümüyle neticelenen hela burada derin bir teeıtur Dahiliye Vekili Sokra Kaya Bty. (ar.a ırbaplırlnin ehemmiyetle tahkikini, mûırbbiplt.ln Ur an evvel bulunmalını ve bog ulan'.arın çiftlerinin denirden çıkarılarak mera .İmi. defnedilme-•ini lıtınUıl «ilâyetine tel iğ etmişlir. B.ı hu.u.ta yapılacak olan tahkikatı Vali Mu-bitlin Bey Utıat idare edecektir. Vali Bey kaaııedelcrin aileleri-ue Hükümetin ter mir .e laıiy.İnim !¦ I..i,-.-.- - .ı içindeki "Si., yolcudan ancak yit Üç kişi kurtarılab.lmlş. geriye l lanlar frcı bir şekilde bogu'mı iki buçukta. Maraınr.d.. Heybeli ılı- Maltepe aralında "Fürutan. fileUnin. Valo.ıdan If.oU.lı aebn getiren "Alılap. molörûnün yrde¦¦ dün de de.am edilmiştir. >Unku nuıhımıtda bütün laf.i-le yııdı^ımıı gibi bu çarpışma ,.,.d, F„.d. ara. b.,.., İspanyada inhilâl mi ? Katalonyanın ayrılması bir gün bile sürmedi! Vaziyet vahametini muhafaza ediyor, kanlı müsademeler berdevam, 200 kişi öldü İtalyanlar hazırlanıyor! 12 adada büyük bir tayyare karargâhı ve tahkimat yapıyorlar manında tayyaral.rln mubıtaıan iÇİn Uiyök binilir yapıldığı et şimdiden 4$ tıyyaredtn mûrtkkıp Ur hata tılnıunun bu limana gel-digi löylenmektedir. Adanın leprlcıindr muılahkem mevkiler ve tep menileri vOcude getirildiği .e I« Un nefir alablIr.rk büyüklükte bir kışla İnşa e-dıldıfi de Uldirilm-ktedlr. italya ile yeni ticarî itilâf mahdu temin edilmiştir. Vekiller Heyetinin Uıdlkuıa ar-ıcdilrn ytnl itilâf taıdikten ıonr* imli tarihinden itibaren rarr'i olı-caktır. Posta U. müdürü değiştirildi isveç Veliahtı Hz. Seyahatleri intibalarıni anlatıyorlar "Bu güzel memleket ve Türk milleti hakkındaki takdirkârhğım derindir,,-Veliaht Hz. Ayasofyad a

gfjj s». a_aa .X. ¦¦< 2aWaf -Yi • 5 m\\mm:il «,.../,. aanfi .>.,1 aantja» E.v.lk gec. Burıadıa şehri-mire galen It.eç Veliaht. Haıretleri, dün öğle.e kadar hiç bu yere tki İı.cç tefarrİhanetinde kendilerine l.h.iı edilin da. iredı iıtirahat etmişlerdir. Bunun tebebi, Veliaht Haıral-leriain evvelki gaceyl Um rıhat--ırca geçirme., ve dün ııbıh h.f Ur k.r.k.kl. uy.amıııdır. IHı».fi

dûn ıaat nn buçuğa dogıu celbedîlen doktor endişeyi mucip hi.-bir ş.y olmadıfını ve tırf y orgunlubtan ibaret bir kırıklık mevcut bulundu(unu teşhit te teıUt tylımlflır. Veliaht Ilı.re Ur.i dûn Ögledta ifakatltrİnda rrfika U..( Mİİ.İ Mü.yÜ ncileıi Kont Paııa ı 3.5 da, neyden, çıka..» A-«.ila!, ro«-ı..ıı kırşı'ayarak liyııelltriaa Devamı 7 İnci sahi/ede Fener yine mağlûp! Fener takımı bütün gayretine rağmen dün 0-7 yenildi O., ti fener Şehri mııde bulunmakta olan Çe> koılotaky.nın profoıyonel Bohrm-yanı lakımı ikinci ve »on maçını dün K..ı I..,, ., ü - Fenerb eş-Gün*şin iki oyuneutiy-le takviye - < .....; oUn Fenerbahçe ile oynadı. Takımlar tam ıaat on allıda Bakaya çıktılar. Fener behre Atrı-Gonrşten K .¦(,,, ve Necdtti alarak şöyle bir takım yapnıııtı: Bedii - Yaşar. Fani - Ceval. Ali Kıtı, Eıal-N.yaıi, Necdet, Mu-¦ iffet, Fikret. Rebii. H.krm Kemal Halim Bey. ı . ,¦ ı ... oyuna başlarken ruıgân arkalın, atmıştı. Bohem-yanı lakımın, karşı ilk denede Avaatajı m ilik olmak Miyn-I.rdı. Devamı i ûntii tabi/ele Tarakki ile Hürrigat ve İtilâf Karşı Karşıya Mahmul Şevket Pş. vak.smın içyüzü ' | b., ...i. rai ılıt. ıda elebaşılar^* — Z A M A feşrinievvel 8 Avrupadaki yeni siyasî faaliyetler ne netice verebilir? Avrupada yeni bir hareket varsa da bunun müsbet bir neticeye varması ihtimali çok şüphelid ir Şara »ıhının Alma aya I* l^heataa lanl-adata Mlrıâl .harpla— aaah ydıdadıa ki ¦•¦ha ıcıi dete ka) bu eaJeakı be-¦ırhyaalarıa heşıada buUeau Fraaaa Hır. ... VI .. Bari nun matahı yeniden raumadarmıh fahrleeY olduğu, ana leia Almanya re 1 I ı'.ın İle renden mOtakıreler açarıgı anlaşılıyor. Yen. melakrr.Ur, ba ifai bük (İmalle miaab labbliui hat'ayetle eeaV detmrmelerlaa la lına! »deeabliı. Ba mÛıahereleeia muvalfak oİBp alına-ıırıf. kranka buiû. dr Şiar. de ı eni I laıla lanil verici bfr metal yelle Bayılıyor. ¦Hay* '»art., hm la.afta. be imi» eaekgvd eSurhea bar taraltaa da italya • Frea-e ara emdi M mCaUfum faadb de <ehp*e rabu.. Fraataa la İtalya mandal Aeraeaa tart a— ' ¦ ' ¦- ¦ maa mbaal ini bea.. tamlja la mjl lalaaılmabtadar. Oaaa lata bat tared ıımah A. uma hal'amaa anamaaaam etaa âheOaflar deha eh.maa.rril. aapLuah on •ala (rt.ııiaa.,lır Ba laVaela mvjaadabl ea mamâa meeeU Atnataaya Mmlahata mehafalaaaaVr. Fahal lld taealm bil meeele nurluda eaaıl anlatılar aktarma dair i. r jf , >,.... ... l . 1 ..I . Aruatarya MabUli İle hliy-k ItlUf deilelleıı. İtalya, btaearittan, Almaaya .e Fraaaa allbadar eldn|aaa gare araba batan ba devletleri» Aıaataaıap kleral .. meMeaJl Ur eterlet Barakaları aa. temm ahaaaeah? Beyle bb tieaHa .be meearfah ehpam epm -., eaameaee Vafoala.ya a> ItBİreaae aa'aemee. Uıammr hl be da bala. halay haaeraUkleccfc bar Kaldı kı Ahaaayama aılabaaaaaaıı İtalya.. Uh ı.hl.L. l.,..-«a aaherl harekete •eehaaleeeh rttadir. Be ar bap W halyama Ur eaurl vahi

harpımda baba a m ah ı... havili itaat Mhdll elmam „..,,,.,(,. aalaphyor. Elhaaıl Areuaa da alyaal Ur har at et va.aa da I- ...m mavabei ee'terler. varmaeı ,ofa aâahalı g\U mtrtmdyer. ö. *. Japonya Harbiye nazırı 3000 tayyare daha yaptırmak istiyor... Amerikada, Japonyamn İki günde imhası için tayyarelerin arttın.masını i it iyen ler var! r ikanın Japon/aya tefevvuk Japonya Harbiye Neıarrli •on günlerde bir riaale neşre -drrek bun ı Japonya halkına da git rai,lir. Japon matbuatına v-eeoVğı malûmala gö*e bu riaale Harbiye Naran Ceaeral Haye| şak.. I,kirle,.e.. anlatana.'ad.. Mumaileyh ba raaiamoale J, poayaDia uıık şarhlakı vanyele göre ordusunu hıiırlaınnı Uaım geldiğini ııah etmekte. Japonyamn kendinden başka Mmı(irıyı de müdafi ıa almelı ve Sovyel birhgıne karşı tedbir almak meıbuııyelutde nlılugıınu ka | ılı ı le mm klı' ılır Japonya Harbiye Natırının itli aardOgU çare. layyare kuvvetini kat kat yükseltmektedir. Çünkü ponya hariçten 6000 tayyarenin hb. umuna manii olduğu halde a ne ak hia tayyareye mj 'ıklu. Japoaya . rn.de . kaç .İmar.. 3000 Uy-yare daha yaparsa tek kar dav. ketle maVa drleamdr mağlubiyetten kurtulabilir Risalede denir kuvvetlerinden da bahsuluıımakla >e Araeederek Cinde ıı İrdiği liyaeefi yürütmek gayelini gözettiği anlaşılmakla Japonyamn J.nıı inşa erek buna karşı geleceği bildirilmekledir. I ıpıınd ı bu risale neşrolunduğu sırada Amerikada askeri tayyarecilik sabık mû-dllril cenera ilyam Miçel ., de federal tayyarecilik komıs-yonu kartlımda bir nutuk irat ederek yeni bn tayyare filosu yapılması lüzumunu müdafaa etmiş Amerika tarafından elli hava gemisi daha yapıldığı takdirde Japonyaya taarruz edilebileceğini ve iki günde bu memleketin tamamite İmh edilebileceğini löy lemistir. Ceneral "Miçel.. daha ıonra 'Japonya en tehlikeli düşmanı-oaırdır. Nasıl İngiltere tayyare ya rupaya laarruıa geçmeyi düşünü) orsa bir de tayyare yaptıkça Japonyaya karşı taarruıa geçmeyi Yapacağımıı tayyarelerin mesafe men idi 6000 ile 8000 mil oiroalır.,. Demiştir. Yevmi makale Geç kalmış Fakat İyi bir karar Birimi makiIeden d» mam bea.bel beledi ı— Bek-b*, gtU atarla Mr avahaltrel blbmlaaa Ur kaaaba içia çap kam »a-Ur. alacak kadar ıcagle İdle* laiaabulaa aıhhiye te ıkıl iti İçia belki Betan* Momemil aleaam Ihtiıa ederdi Halbuki ,„.,...... ı. .¦. ,.. ., kilimdi yi kadar etaa btr leb avreraevhil varma e-Ve sis* pntıerrm veroSgı habere göre, hasaya vajrvyanlaa-m ehaeeiyejtle haa oınadaı detayı aefat etUkler. aallad*»adna ¦heyet iki atam ahi «aha ıhı meal a har verılmıa. lar'a Lıi ı .... cJ^ma aebebiyet Belediye hehlkelen çak geç balmıttır. Ba anlayi|, yukarıda nak-lettifimla ea aeaaıaı hail unetama-drfımu elim kara akibiad e vuku Bulmalı ..ı. II.I...I.. ,ı„ gaaada u( Uçih »amvbh «apM lepbuauuY içhs nat haatfua Naanhml amşa-•ea. asada lahrl aıdkhıı (aari | BaUd.,™..-. M» Ma taıpkk aa-re hal kVtyms Iça, pmaky. kadar bar Uh limitlim taam bula-du.......... «kadar » a. ekrgil -,dW Maamalıh fimdlya bsdaı yapılan İhmali, nibayal laltA edil-mefe karar verilaıi| elman da ta yamı i'1 V' — <ı> Bât hu . - , i - aâa o.'.— re taundan h-aaaa kah hm eâ ve |isaı|irvas. BW mmıldu dolap aea.a.yeaı aabaaa blmaııı a at de adeVrladyarva. ÇoaJrS bsmo beaaev bu».la. birde mrk eaktar. Adeta Uı ba hünerleri <uk aVfa milletçe etUrlIgila yapar , Mesela lataabul fhıırııa b lee yapan bir m- '¦•. varılır. Hatta bu aeeliıİB bude'a İtaları da yeniden İntihap edtllyer. Be atılın .11..

ıl ayateeavla • - • da alaadlye kı. iatmalırdl. ya kul ahladabû-btaabul Beledi,aalal eıhaiye mecbur edermalyı Içta bar maa fûnVa-Hra aaa4adtye.ua. PasI şaret arvaeaa. mnaaaareh aa ıı.rai ediyerua aaanoluaaMahtı lllalyeaaıı içia aa.lt. para. helki lıtaabul BalcaV İMaiyaasklı blhıkİftihar edebilirli. Fakat lıtan-baBnaıa mab. laaaadaa hıy-del. .1 r Halkla m alı için bu 'eaaha.hhlaa uıhUmıı ıa kpa a irOa.aı laf ıha ııı t auda birmi la hıhUaua va h Mmtma, y.pm^ an arv arblyat re / fın/rıya Zade Deniz faciasının mes'ulü kim Birimi takifeden devam Ondan ıonra, Tlrared hahrlye .eklet* asoddru tabibi lisaait Nae. Haybrlieda deelı liaeernda ııiıbap. NeuM ve lataabul Iı.ar.t moemılo|d k..türel k.-'..:....<a- Sıbrı hVyteraVa moraahep Ue ahal kibre teşU ılıamı|taı Be reeal alaıaıye kadar roplaoaa rladeleri Irlre telkih etmıaVrr. ve merkuflaıdsa İBium p*.<WkWi ruıltcrta ccTipterını almıalardır. Bu .......... geç vnhta kader telkih ve matahta eden ehli hibrr beyst tıaları. yarın, maa'allks lıyl¦hsde mu Mm Ur rai ey uyacak alan raporlama» taaaim a delikler efir. HOsnvı Bey aerbatt Daa** irlk.ı attirrehsaV. ak le> haelaa. M-.-. Bayi. aeuraf ia ı.r..... raam. gflr.l. asaaalş ve haadla. 'kemelgaba rapta, aeraeet baeakdmı|tır Nesaret al mada bvdeaaa ptebua ahtaal hapta-a. *l 'ıfı Bey ata mallı! İdare edan Fam FJıadl ... ı.,k.( cl..a-mm>lardi'. Cesetler çıkmaca başladı Daa. heaheealn lafahlbatııu deruhte edea aeuha rv le Ue imi t. begu-la atarı a aalkdaıı ha hfaıada diğer ga '¦teleeia gdetndıhlaıl rakka.ın an-re-ı hafiyede tealıe eMeguaıaı leebât eyteaaiaVedar. Kaıa haahaaaVıemm H. II «egıl ama da , aaaVdpmaı ı a. 1 - 1.,. , Omtm tahahfcuh llu ¦¦ ı Daa eehah aaaı aa kr radeV-lukaata. dalga bar Uuae eaafr.hla.-daa Uriaaıa Iı .kala J* Şaamu) bar halde bulunan ı eaaelaı Kıaalıada *mKlU.rina atmıştır. Dalgalar» aalula galııdıai bu l^k re.et Mr kadınraŞııa alttır. 0 ı eri oda kalıma* hüviyet e*ı-dan—.dıa, bu hadıaıa, Sakib tl«a-dlatn aevreai, ve mllavalla Eleadıaın kın Kmiaa Hıaımnldu|u tahakkuk ala.(tir rÇeadlrt il ,a-padadır, ve Vaniyehlrlaı Mr a» bari ı - ¦ ı • - ¦ • Vbse dam, gerek pUala kapı. o v e. ferah mMard idare mmam Fa.k Ua*dt| • yaaadea Boa—şan bir enakamrıKi yek |a.aa> d ılı' çapla. aUbilaalarie HutvnO ksptan ne söylüyor? Mtıherr.ımıı. yaptığı bu mülakatlardan topladığı cevaplara edindiği şahsı hanaal ve mü-talral anlatıyor: "Ehli hibırcye ılade vc izahat vermekten çıkan aövari Hüaau bayda, gflı. derhal çarpan bir bi hmolunuyardu. Faciayı lakıbedea kasa laaun-da arakteaf atWplerden dogma heyecanları ne va. adeta birkaç yaş daha gOlurmaş gıbayda. Jakat baaB rafine a kosuşuşuadiB va halhmndea acb-cedeB fasla andaşe ıtu.ma iı.ı anlaşrhyardıı. Hea. kırk yıllık bir doet samı mı yetiyle nllaı htdı. Ve .'.i1 lormamı Idtıım göcBBcdco. motor kapttaını kastl — Gocdmaâı mü ded, ı.. : h-riB sıçmal.fmı . Va di.e

¦t ti: — Güya baıım salebe goemcmaş mi) Benin. ekklriklermB H' rltM bu ke^tk aşsğ. 4, mm* mesafeden değilse kale. her aniden de asi goreme-ıdı? Kaldı ki, 1 00, halfa rlh metreden fark rdcbılıcydi kaıamn önüne geçebilirdi. Halbuki mübarek, ne kendini biıc gösterdi, nede kendili bİıi ..... ¦! . Faik efendi uyuyor mıydı? Kısa bir sükülten sonra sö-Iıine devam etti: — Hem lalen, Kaptanlık eh-liyctBaaMfi şöyle dursun, aşa şahadet namesi bile yokmuş. Hoş. şa tıs de t nimeti değil, ekfeyıtnamrei dahi olaa ast »a-¦ı- . . ı nkü kaıa esasamda horul horul uyuyormuş' Arkaaaalarda. hsrmişaldü. — Ho. o ¦ -au. o apcmımmlras.? Motorun sesi duy ula ma? mı? Kaptan bu BÜktıye gülerken ¦orda m: — Şaka beıtaraf ama, sessiz bir gecede, dalgaaıı sakin biı ıi. ıı ıa .1. ıı.ı.ı.gürültüsünü pekâlâ duyamaı mıydınıı/ Sonra vardiya nöbetçisi, motoru farkedemer mıydı' Kaptan, iddialında hıl.lt ~ — Göl. dedi, aydınlıkta görür. Pr o yak lor değil ki karanlığı dk'tohiİBıa ¦ Egar ö r, huvvetlı ışık-kr Kal edrbdasek içnı kafa yorarlar maja\ ' MotaVam saaani duy asıya gskace. bea aluı aeeaelık tc.ıuberrv. mt.aaden soylu,o.um ki, şde p makuveler... gu-Ul-au uzaktan geçea b>r raateV berd-tııını bulırıp duyurmıyacak kadar kuvve dir* hafif kızardığını gördüm. Artık ağır açmak inaafaırlık olurdu. O, bahsi değiştirerek yeniden söze başladı, va: - flfritnrril rtrrt. mri.rı LrnKim kime bindirdi ? Benim otuııenetik tecrübem olmadığı için denil kurdunun Ir'et -ılbeş, allı yüı metre ufak bir motor: kuı uzakta vetli bir poyrazla dîdiklenen dalgaların ürerinden sekiyordu. Ondan sonra gözlerimi gör-Icrinc dikdiğtm kaptanın, bakışımdaki manayı hissettiğini «o 'Facia daha müthiş olabilirdi. Ve geniş bir iç geçirerek ilave etti: —Bereket ki, piyade kayığını molöre bağhyan sağlam halatın merbut olduğu baba koptu... Yoksa, , yerinden çıkmasaydı, şilebin burnu sağlam halatı kabil değİ) kesemezdi, ve bil onları batır nra da öyle sürüklerdik O cam an muhakkak ki facia çok daha müthiş olurdu. kazadan sonra durulmadı mı? Sonra bilim, kazadan sonra bir müddet yolu kesmediğimi) söyleniyor.. Eğer öyle olsaydı pervanemizin ı¦ • tıcItıtmdı ki bu takdirde de bîçare kazazedelerin hepıi k uğramış gibi dilim dilim, parça parra doğranır tardı. Faik Efendi ne söylüyor? Iluınü kaptandan ayrıldıktan ıonra, karakolun arkaundaki bahçede kendisini İlk gördüğüm zaman yrılmadığı sanda İyesinde derin derin düşünen Faik Efendiye sokuldum. EhliyeInameıiıliğini inklr etmedi. Sonra ona Hösnu kaptanın kendisini itbanı eden iddialarını lattım evveli: — öyle diyecek tabii! — Oyla demek dUşer! — Kendisim kurtarmak için oe yapsın! Kabilinden cevaplar verdi Molör kaçamaz mıydı? Şu sözleri de illve etti : — Brnİm motorumun yükü vc lÜra, benimkinden yüksüz vc biati giden şilebin önünden kaçabilmeme Çünkü, benim motorum saatle dört mil yapar, bu sur'al le taşıdığım hamulenin ağırlığı yüzünd Halbuki fi'ı ruıaaıa sur'ati benimkimden yedi mil farladır. Ve şilep bot gidiyordu. Det-amı 7 înti tuhİfede Maliyede değişiklik Değişen müdürler - Yeni tetkik bürosu neler yapacak? Ankara 7 (TcMenla) — Maliye Vekâletinde yeni mühim nakil ve tayinler yapılmıştır. Bu meyanda Varidat umum ¦-!¦¦- Rüştü Bey Maliye Vekâleti Baş Möfet t itliğine ve Teftiş He.et Teftiş Heyeti reisi CeımiBey yeni ılıdı, edilen Tel kı'. bürom şefliğine tayin edilmişlerdir Bu yeni Büro,a i-t müfettiş |.,ıha (ayin edilecektir. Büro Vekildin haınrlıyaeağı kanun lâyih talimatnameleri ve Vekalete art en mühim işleri tetkik ve te Jvir edecektir. Büro bilh assa yeni alim kanunlar üıerinde tetkika> yapacaktır.

Varidat Umum Müdürlüğünü ,İmd)Ük müfettişlerden Eaat Bav idare edecektir. Müdürler ve Defterdarlar arasında tebeddülat Ankara 7 (Telefonla) — M tiye Vekaleti Milli Emlâk Mü. dürü Esat bey Maliye Müfettiş İğine. M Eamlâk müdürlüğüne pul müdürü Şefik, Pul Müdürlü,üne Beyoğlu Tahakkuk Müdürü Zeynel ÂbidİD. B lerdan Kemal, Kütahya Defteriırlığına Kayıeri Defterdin Şükrü. Kıyseriye Sivas Defterdan Kil dura Etki Sürt Defterdarı Ziya, Sivasa Diyar be kir defterdarı Re m ıı ı e Diyar bek ir Deft erdarlığına Divanı Muhasebat L rirui ıınıf murakıbı Nuarat Beyler nakil ve tayin edilmişlerdi Çin heyeti bugün geliyor Ankara 7 I Telefonla ) — Burada buhman Çin askeri heyeti bugün "dttu., şehrin muhtelif m . tasesekerini ziyaret etmiştir. Çan heyeti Başvekil lamel Paşayt da. ziyaret etmiştir. Başv ekil Paşa heyeti kabul ederek kendilerde bir müddet görüşmüştür. Miaafir heyet bu akşamki İrenle Istan bula hareket etmiş va istaıyondst askerî erkân tarafınd n uğuriantrnştır. ¦¦ a> ¦ ¦ Kontenjan harici girecek eşya Ankara 7 | Tere fon la ) — Ispartada kurulan " Gül yağcıhğı Limitet Şirketi,, tarafından Kler tilâfı ile bağlı bulunduğumuz memlekellerden getirilen 50 bin liralık fabrika malzemesi ile İ tanbul Üniversitesi için getirilen kitap, mecmua ve Mhora-tuvar alil ve edevatının ve Sıhh iye Vekâleti tarafından getirilen 875674 liralık sıhhi malzemenin ve 5 muhtelif kalem eşya nın kontekuı hıncı olarak memlekete ithali Heyeti Vekilece tasvip edilmiştir. --- I ıı ı s—Saaıanta. ı — Türk vatandaşlığına alınanlar Ankara 7 (Telefonla) — Memleketimize muhaceret eden 191S kişinin Türk vatandaşlığına kabulü H ti Vekilece tasdik edilmiştir. Neşriyat davasında mahkûm olanlar Bursa 7 (Huıuıi) — Buradaki "Abıhayat,, iaimli su hakkında Cumhuriyet gazetesinde çıkan bir y n Bursa doktorlarım leçhil mahiyetinde görülmüş ve ceryan eden muhakeme neticesinde ga-ı-teni neşriyat müdürü Abidîn Daıcr beyle Bursa muhabiri Musa bey Üçer ay hapse ve yfiıer lira ağır ası itasına mahkûm edilmişlerdir. Anrak mumaileyhimin mahkiimiycti sabıbaları bulunmadığı naz kate alınarak cezalarının teciline karar verilmiştir. -a ingiliz tayyareleri Adanada Adana 7 (A. A.) Londradan Bombaya gitmekte olan M. Go. Node, M. A. K. H. Bunseyi l, M. S K. Mojhta, M. K. R. Gaı-darin, M. N. J. Naralkar.ın rakip oldukları dört logiliz tayyaresi birisinin makinesinde husule gelen arıza yüzünden şehrimize iMmeğc mecbur kalmışla dır. Tayyaredeki ama tamir edilerek iki saat ıonra hepsi birdeo ¦ey ah a1 'er. i- devam e tmek üzere havalanmışlardır"Karasu,, Bataklığı kurutuluyor Aksaray 7 (A.A.) — S-hhaı Vekaletince keşfi yaptırtan karana bataklığına kurutma ameliye tan \' ğde talisi ve Konya artma mücadele retm kalımlarında bugia merasimle haşlanın ıştır. 170# kt çakşauklaoV Halk .e kö.lulrr CöWhurr..ha bu feyizli va hayırlı immi hararetle tee'.t iten ektedir Bu Ulaklığın karu-feaVjam Aksarayus Bakkal va iktisadiyatı açia çak faydalı alacaktaMdkellefırrlk-rm. «apaıak ..... çağrdan Uy ameleleri davullarla iş başına gelnveklrdırİer. Yalovada intihabat neticelendi kimlerin kazandığı anlaşıldı Yalova 7 (Telefonla)—lataabul vilayali dahilinde Belediye intiba batını bitiren ilk ye r kazama olmuştur. BugOn (dOn) m t ıha-Hat neticelenmiş,Halh fırkasın.n naraıetleri ulan Sabı ya Yabup banım, Hüseyin Omcr. Eczacı Ziver Enver. Terzi Sala, ismail hakkı, Maıiam. Asaf, Csmd, Arif. liret. Haaan lahım bevler Beıedıve iıalığına ıetılrr.iflerdu ->-!, I ¦ ¦ ¦ Maarif Vekili Eskişehirde Eskiyehk 7 ( AA ) — Maarif Vakdı Ab.dm Bay dûn bura,a gebanş vc ılk-nekt-p'c-'. tetkikler >apaaa|t>r. Vekil Bey lıseo.n bir aa önce açıkaaauu emretmiştir Âbidin Bey Afyonda Afyoe 7 (Hasası) — Maanl VekiH Abodaa Bay bugün bura-¦ i. a geldi. Lis e vc dhmehteplerı leflış elti. denhsaaleıe girerek ders tahrrrlennı dinledi. 'teşrinievvel 8 —ZAMAN— İsveç Veliahtı Hazretleri Pirinci sahifedrn devam Tardım «İmişler vr İttim ge-

Icn bahtlı vermiş erdir. Prens Ilı: -etil i -tu . an Ctl kat-Unnl varmcıya kıdar ¦'»¦ ı . vc Bollar aldıkltB tO#ra Ar rriknh tahn.ıı ¦¦¦ ıfı - ¦ - meydana çıkarılan Biranı r ı- .. .1 dr tetkik 'Imn. kalırı ulun müddet dürbünle l.ı'.ih elmi| vr mant vtkuelı taıibi kiyaseti hala hakiki şıhraer olduğunu söylemiştir. Sefarethanedeki çay Veliah aırrU.ri. 5.» da »ki laveç eefarctl binalında teleflerine İrrtip edilen çayda bulun ak Önere 5,15 te taanii t erke İmi | re ırm tartklı Beyofleea donmuştur. Bet çay tiyafetinde Is reç tebaan ve Irevcle alâkadar Türklerden banları, Ptenı İla ırt İler inin mihmandarları ve prnlokol şobe atini Şefkati Bry davetli olarBk ka-ıır hu kır mutlardır. Veliaht Haırellrri (ayda haıır bulunan tırtçUlerc hitap ederek bu C «iri Btrmlekatte mıa'ut v aıürcfleh yaşamalarını, lıvıç—Tür* dert-I ıf 11- 'iı takviyeli etralında hayırlı meeaide bulunmalarını temenni etmiş, takl Seli. M. "Vellenbere,. bu ı-ıııı i.-. .,1 1 rııni|tır. Vrliaht Haıratleri ve Prınırtler dân geceyi dr Sefarethanede, i iti rahatla geçirmişindir. Veliaht Hazretlerinin beyanatı İsveç Veliahtı "Güstav Adof „ Hazretleri, bir muharriri inilin ricaıı üıerinc vc Sefir Mütyu n., cenaplarının deUlc-tik, meraleketimİıdcki seyahat-teri intibaları hakkında tu beyanatta bulunmuşlardır: "— Bu güzel nteraleket ve sevimli Türk milleti hakkındaki seyahatim ve tak dirk arlığı m deri dir. Ankarada yüksek bir hissi takdirle temasa ettiğin lir.t... ve tekâmül eserlerini, k ay de ve tebrike şayan bulurum. Reisicumhur Gaıi Mustafa Kemal Haıretleri tarafından bite gösterilmiş olan büyük ne. aaket ve nubmannüvaıblc eseri karşısında levcem te ben son derece mütehassis ve mütefekkiri!. _ Bugünkü ziyaretler Veliaht Haıretleri bugün basta Topbapı muıcti olmak üıere askeri, sivil ve kaf müzcle-rini grıeecklcr, vakit kaldığı takdirde camileri de riyaretede-cc tilerdir. Bu geceki resmikabul Bu gece eski İsveç sefareti binasında Veliaht Haıretleri şerefine bir resmika' ul tertip edilmiştir. Mearasîmde vali ve Belediye reisi Muhittin, vali mua vini A'i Rira. Belediye reis muavini Hâmit, Emniyet müdrü Fehmi Beylerle İstanbul Merkez kumandanı Fehmi Paşa, sefarethanelere mensup zevat gaıete başmuharrirleri bulun» -caklardır . Bir sefaret memuruna nişan Veliaht Haıretleri, İsveç sefareti kâtiplerinden M. " N. Haton ,. a " Vassa ,, nişanının ikin i rütbesini vermiştir. B Veliaht Hazretleri telefonu (amir ettiler Bursa 7 (Hususi)—Isvsç Ve-hahtı Prens Güstav A dolf hazretleriyle Prenses I.uiz ve Prerses Ingrid dünsalah Ulu-dağa çıkarken, yolda tel efon hattının kırılmış olduğunu görmüşlerdir. Veliaht Haıretleri otomobilinden inerek telefon i eliyle tamir et-mistir. Maçka tramvayı Şİmdı Maçka'.Palaıın ününe ka. dar gitmekle olma Maçka tramvaylarının Maçka meıaHıguu kadar temdidi takarrür itmiştir. Bu gC rde inşaata bl »t a nacak ve yakında l.amrıylar buraya bıriar ¦şBreeektir. Bu «erile h--.ii.,, ahaliai d- Iramıaylaıdaa îatifade elm'ş otaeıktır. Deniz faciasının mes'ulü kim ? /kinci rami/eden devam ''Uyumadım!,, diyor Sonra benim uyuduğumu söylüyorlar... Ve bu iddiada olanlar, yedeöindcki kayık yolcularıdır. R ca ederim, ayn bir vasita içinde »e benden en aı on metre uıakta bulunan bu adamlar, gec enin ırftrî karanlığında, uyuduğumu nasd görebilmişler... Mademki böyle fevkalbeşer bir kuvve kaka biliyetleri vardı ne olurdu koca şilebi görüverseydiler? Gösterilen şahit: Magruk! Daha aonra, gazeteler kayığı benim tuttuğumu vc pararlıkta kararlaştırılan yedi lirayı benim dığımı yazmışlar. Bu, tamamen yalandır. Kayığı tutan da, paraları toplıyan da Safranlı köyünd ir! — Eh, o gelsin mahkemede şahadet etsin t

Faik Efendi başını baldırdı, ve ; — O, dedi, boğulanlar arasındadır I Düdük çalındı mı. çalınmadı mı ? Kaıa maznunu, bunu söylerken memnun muydu, müteessir miydi? AnlıyaiDadım, ve ak-bma gelen bir noktayı sordum: — Sen, şilebin ne kazadan evvel ikaz içİB, nede kazadan sonra istimdat İçîn niıamî düdükleri tmişsin. Halbuki şilebin ikinci kaptanı bunu katiyen reddediyor, re: "Ben tahlisiye am elîyeBİlc meşgulken, birinci kaptan mütemadiyen canavar düdüğünü çalıyordu! Diyor) Faik efendi, derhal Hint elli: — Bu da yalan.. Benim iddiama, bütün Ada ahalisi şahadet edebilir. Şuracıktaki şilepte söylen iği kadar düdük çaCnsaydı, Adada meıarlarındaki ölüler bile uyanırdı. Halbuld düdük sn, duyduğunu söytiyen tek kimte çıkmamıştır! Faik Efendiyle konuşmama nihayet vermeden evveli bu son İddiasının sıhali hakkında yaptığım s madan onun lehinde bir netice aldığımı da ilâve e deyimi Kazanın vukuu şekli lesbit ediliyor Ehlivukuf dünkü tetkikatı neticesinde kazanın şekli vukuunu teebite de uğraşmıştır. Hüsnü kaptanın ifadesine nazaran kaıa şu şekilde vukubul-muştur : Şilep raotörlc mavna arasındaki halatın orta yerine bindirmiş. Sağlam balat birden kopma mış. Ve gerilmiş O sırada da bittabi geride kalan mavna ve ntolör vapurun iki bordasına çarpmıştır u çarpışmada motorun seren direği kırılmıştır. Marna ise, hem aademenin tesiriyle, hem de içi rin te-laşb hareketleri yüzünden mu-vaıenesini muhafaza edemîye-rek alabura olmuştur. Facia mahallinde tetkikat yapılacak Mamafi, karanın bu şekilde ceryan ettiği bittabi benüt katiyetle tahakkuk etmiş değildir. Zira Faik efendi, karanın bu şekilde vukubulduğunu kab ul etmemekte, ve şilebin evvelâ halata değil, aıotöre çarptığım, ve neren direğinin o sırada mektedir. Yine onun iddiasına nazaran, şilep, motörden sonra da mavnaya çarpmıştır. Faik lif. halatın d endisi tarafından kesildiğini söylemiştir. Kazanın hakiki şekli bugün de devam edecek olan tahkikattan ve ehli vukuf raporlarından anlaşılacaktır. Bugün ehli vukuf I <• yetinin, facia mahallinde de tctkikatla bulunmaları muhtemeldir. istanbul Ziraat Bankası Gayrimübadil-ler Emvali Satış Komisyonundan: Sokağı İcadiye Dit eke İbişi vc bekei Yenimahalle Kaya Yenimahalle Papaz Fıçıcı Eski valde çeşmesi yc Taksim Sellmsu Kikte İhale bedelleri ite yüzde yedi buçuk pey akçeleri naklen vey, rimenkullerin mülkiyetleri açık arttırma suretilc salaşa çıkarılmıştı pt la* ak tır. Müzayedeye girecekl.no meıkûr güne kadar ada Gümrük sokağındaki eski Kredi l.iyone Bankası binaı Belediye rüsumu ile bu sene vergisi ve sair masarif müşteriye a Sıra Semti Mahallesi No. ıı 1442 Kuzguocuk Kuzguncuk 1443 Beyoğlu Kur tulu» 1444 Bebek Bebek 1445 Beyoğlu Yenişehir 1446 Bebek Bebek 1447 Üsküdar Yenimahalle 1448 B 1449 Beyoğlu Hüteyînağa 1450 Üsküdar SelAmi Ali Ef 1451 Bebek Bebek 14S? ¦ at

Cinai Kâgiı üç dükkâa Ahşap hane Emlâk fitneye göre muAhşap hane Aı sı metresi ve bahçe 33.60 HiaaanJ No. tt hammen kıymeti: 1/2 138-140-142 1000 T.L Tamamı 68-5 1660 . 3/4 58 eski ve yeni 306 . 1/3 131 328 . in 12 eski 14 yeni 300 . Tamam 36 etki 42 yeni 1000 . 4/24 ' 21 278 „ Tamını 195 268 .. 1/4 201 280 .. 1 -111' ¦ 76 1638 . 1/2 59 177 ,. Kagir dükkân ve hane Ahşap hane Ahşap hane Bjyrımübadil bonosile ödenmek itere yukarıda evsafı yanlı gay-lb 1 .eli-r 1 13/10/934 Cumart esi gunu saat on dörtten itibaren yarini yatırmaları ve daha fazla izahat almak iste yenlerin her gün uda müteşekkil satış komisyonuna müracaatları lâzımdır. t olup şartname de Bankamız kaplına asılmıştır. "6011,, Dün geceki güreşler Üçüncü Balkan güreş şampiyonan Türk Milli güreş takımının 7-0 galebemle bittikten sonra, Balk TOrk takımına karşı muhtelit bir serbest güreş '.akuıı: çıkarmak istemişlerdi. Kabul edilen b ine bu serbest güreş müsabakaları dün gece Fransız tiyatrosunda yapıldı. Bizim takım ekseriye kinci ve üçüncü tı-nıf güreşçilerden terekküp ediyordu. Bınnü Güreş—61 kilodan Ya-şarla Yugoslav Tot karşılaştılar. Yaşar bir dakika 35 saniyede tuşl i Güreş —56 kiloda Türk Kenanla Yu-nanh Biris karşılaştılar. Neticede Bir is hükmen galip. Üçüncü güreş — 56 kİlodao ömerle Yugoslav Sn., yberger güreştiler. Ömer iki dakika 55 ¦aniyed Dördüncü güreş — Yugoslavyalı Yaneşi île Necati güreştiler. Yugoslav üç dakika 20 saniyede ga Beşinci güreş — 56 kilodan küçük Mehmetle Bulgar Moşa-lof karşdaştdar. hu güreş, Amerikan usu i. Bulgar, musarahayı tuşla katandı. Altıncı güreş — Yunanlı Zahariya İle Yugoılav Şrcnia güreştiler. Zahariya Uç dakika nn yedi s ip. Yedinci güreş — Yugoslav Şnayberger ile Bulgar Bor is güreştiler. Yugoslav on dakika yedi sa niyede galip. Bilâhare Olimpiyat merasimi yapddı vc Üçüncü Balkan güreşlerinde derece alan Sporcu- . İare ki]Jır arasında mükâfatları dağıldı. Darüşşafaka Müdürlüğünden: Talebe için münakaşa ila yaptırılacak 350 çift kunduranın numune ve şartnamelerini görmek Üze plerin hergün ve münakaşaya iştirak etmek BBtTe 22 teşrinievvel 934 pazartesi sabahı saat 9 da Nifruoımanıy- camii mahlelindeki Cemiyeti Tcdritiye merkezine nsttrıçatlan. (6506 ) Parasız hayvan muayene ve tedavisi: Küçük Sıhhiyeİ Hayvıniye Memur Mektebi Müdürlüğünden: Selimiycde eski Yüksek Bay ar mektebi binasında Küçük Sıhhiyeİ hayvaniye memurları mckı -bind adan maada her gün sabahtan öğleye kadar her nevi hayvan muayene ve tedavi edilmekte olduğu alâkadarlara ilân olunur. (6236| latanbul asliye mahkemeleri İkinci yenileme bürosundan : Hazîne muhakemat müdüriyeti tarafın dan Cihangirde çeşme sokağında 201 No. da Mehmet Ensin El. aleyhine açılan alacak davasının y leme muameleli esnasında: hâlen ikametgâhı meçhul bulunan müddcialeyh M. Emin Beye ilânrn teb gat icrasına karar verilmiş olduğundan tetkikatın icra kılınacağı 17- 12- 934 tarihine müsadi artesi günü saat 14 te büroda hazır bulunması lüzumu tebliğ makamına kaim olmak üzere İlân ol (3373)

Posta T. T. Binalar ve Levazım Müdürlüğünden: Telefon şebekeleri ihtiyacı olan "50.000. metre Haketd tel re "100., bin metre çift ve "5",000., metre tek naküli sahra kablosu kapalı zarf usuliylc mı'makaıaya konulmuştur. Me zkûr uıalzcmcnıu 26 İkinci Teario-934 tarihinde ihalesi yapılacağından taliplerin şartname al için her gün, şartnamedeki tarifat dahilinde ihzar edilecek teklifna¦ e vc teminatları ih tiva edecek zarlları levdi İçin de mezkûr tarihe mü-ndif Parartesi günü saat 14 de Beyoğlu Po Telgraf b naşının 3 üncü katında mübayaat komisyonuna müracaatları "5340.. SARAY («ki Glory.) 9, vc 10 Birinci leşrin SALI ve ÇARŞAMBA U Raşit Rıza tiyatrosu ( Hedefsiz Buseler ' Perde Yazan : Bira be tu Nakleden : Feridun I Dekorl ar i (D) grubu | Gişeler her gün açıktır. Zayi İstanbul İthalât gümrüğünün 5310 numaralı vc 28-9-934 tarihti beyannamesinin birinci ninhan z lmuştur İkincisini tanzim için utanbul İthalât gümrüğüne müracat ettiğimizden zayi nüshanın h unur. Adreı; Calata Voyvoda caddcıi Heıaren sokağı 19/21 Nouraan makineleri satış Llmît Şirketi. I--t.nl ı,l Kadastro hâkimliğinden : Ahi Çelebi mahallelinde Limon iskelesi caddesinde 45 No İn dükkândan dolayı, maliye hazine si" Pirikli Efendi aralarında mûtekellim dava hesabiyle merkum Pırıklinin ikametgâhının meçhu lmasına mebni tebligat yapılamamış ve muhakeme 24-10-934 Çarşamba günü saat 14 de bırakılmış gün ve saatte meıkûr mahkemede hazır bulunması veya bir vekil göndermesi tebliğ olunur. (3 72, Tashih Gazetemizin 114 numara ve 2 Teşrinievvel 934 tarihli nüshamızda intişar eden Gümrük İdaresini Madam Froao aleyhine ikame eylediği davı bıkkındaki ilanın verildiği mahkeme (İstanbul 5 inc Hukuk) olduğu yazılacak İken sehven İstanbul Altıncı Hukuk göıte-rrlmiştir Tashihİkeyfi*etol istanbul Ziraat bankası Gayrımubadiller Satış Komisyonundan: D. No. ıı Semti Mahallesi Sokağı Cinsi 1 listesi Emlâk Hisseye hörc mu-No. au hammen kıymeti 1131 1142 Burgatadan Büyübada Burgaiada.il Karanfil Hacı palas Karaolİl Ahşap Arsa 17.50/50 Tamamı 13-15 13-14 280 T L 1397 ,. 1149 1150 Eminönü Ahİçclebİ Lîmon iıkelesİ Kagir dükkân ila . ı ... eL odalar 9/224 3'84 8-10 15 724 . 894 ., 1151 Yedikule Çırağı Haıan Çukur çeşme lamamı odaları Ahşap bane 1/4 25-27 300 .. 1152 B. ada Yalı 1 opuı Arsa 3/8 32 24 ,. 1165 Kumkapı Tavası Küçük denir 1/4 123 E.26Y. 150 ,. 1169 1171 1172 Küçükpııar B. ada Beyoğlu Hınr Bey Karanfil Huseyinağa Zeyrek Paskal nişehir Kâgİr dükkân Arsa 1/2 Tamamı 155 12 73 SOO .. 40 „ 945 ,. 1173 1180 Burgazada B. ada Burgunda Karanfil Hacı palas Zeytiol ik vc ebe Arsa 3/8 13-15 E. 21 Be 17.1 50 29 ., 1187 1193 1194 1196 Beyoğlu Fener Beyoğlu Kurtuluş Abdı subaşı Yenİşchiı Kurtuluş Tulum Ayazma Dolapdere Maslak Ahşap bane Kagir hane Şimdi arsa •M.-.p iki hane 1/6 1/5 Tamamı 1/3 9 9 104 7-9 167 ,. 400 200 .. 467 „ 1240 Büyükdcre BüyOkdere Büyükdcre Arsa Tamamı 134 E. 500 „ 1241 Çengelköy Çengelköy Derebağı Şimdi Arsa bale bedelleri İle yüzde yedi buçuk pey akçeleri oakten veya gayrîmUbıdil bonosile menkuller 8/9/934 tarihinden itibaren bîr hafta müddet ve açık arttırma ile satışa çıka müşterileri r bir ay müddetle paıarbkla satışa konmuştur. İhaleler İtibaren yanılacaktır. Talip olanla müddet zarfında Galata Gümrük sokağında eaki Kredi Liyone Bal müracaatları ve pey akçalarının le gününden evvel yatırılarak makbulünün alı Bu sene vergisi ile belediye resimleri vcııir sraflar müşteriye ait olup şartnas» 1/8 ödenmek üzere • L1. .'.I... . la. 10 Y. 1 E. ukarıda evsafı ya ıbi olan 15/9/934 38 „ zili gayn-tarihinde ıılıp ihaleleri la. ı 1 r> ¦ i l"ı *4 Sah günıındc saat ot ı kamuna asılmıştı , dörtten nııy onuna (5824) "Süt Meselesi Halledildi,, Kars Kars Kars Kars Kars

Sütü: Sütü: Sütü: Sütü: Sütü: Kars yaylalarının binbir çiçek/eriyle beslenen İNEKLERİN SÜTÜDÜR. Son sistem makinelerde el değmeden hazırlanmıştır Katiyen ekşimez bozulmaz En nefis içme sütü muhallebi, sütlaç gibi tatlılar KARS SÜTÜNDEN yapılır Elinizin önünde her dakika hazır saf İNEK SÜTÜDÜR Kars sütünü bakkallardan isteyiniz; Umumî satış yerleri: İSTANBUL: Taşçılar 17 No. Telefon 23771 ANKARA: Hacı Edhem Zade İbrahim " "i"»-İZMİR: Şekerci lip Ticarethanesi TRA8Z0N : İstanbul bakkaliyesi "Kars süt fabrikası,, Sümer Bank Yerli Mallar Pazarları Galata şubesi açıldı Galatada Karaköy Caddesinde BEYKOZ Fabrikasının kunduralarını satıyor lan oiyintı Kadın Erkek ocuk Sonbaharın yağmurlu, kışın karlı günleri geliyor, kunduralarınız sağlam değilse İçlerine su g anır, hasta olursunuz. Sağlam ve su geçmez ayakkabılar giyerseniz sıhhatinizi korursunuz. Böyle kunduraları da son sistem makinelerile Beykoz fabrikası yapar. İetanbul Kadaâtro Hakimliğinden : AhlÇelcbi mahal - ı.rı. de lİmoncdar Clddelindc eıki 42 yem 61 numaralı dükkânın Uurdarlarından Moabon Kate-rina, Eftiklye; Maroba hanımlar il* m aliye harineat aralanodan mbtekevvil daradan dolayı mu. mıileyhimin ikametgâhtan meç-hol olmaıına ınebni tebligat icra edilememiş ve muhakeme 27-10-934 cumarteıi BUnü aaat 14 de ta lik edilmiş olduğundan mumaileyhimin mrrkûr gün ve aiatt* latanbul kadaıtro mahkemende han . bulunma!.,, veya bîr vekil göndermeleri lü-umu Un olunur. (3371) Hukuk Fakültesi Dekanlığından: Bu »ene Fakültcmiıe kaydolunan talebeden ecnebi dillerinden hangisini tercih ettiğini bi ldirmemi, olanların behemehal Üç gün ¦arlında Fakülte kalemine müracaatla hangi dili takip ed klerini veya yabancı bir dil biliyorlar iıe bu huıuau bildirmeleri turumu ilân olunur. (6495) istiklâl Lisesi Müdürlüğünden; 1 — Henüz kadrosu dolmıyan birkaç sınıl için kız ve erkek leyli ve neha ile be kaydına devam aktadır. 2 — Kayıl İçin hergun saat ondan on yediye kadar müracaat edilebilir. 3 — İsteyenlere, mektebin kayıt şartlarını bildiren tarilname gönderilir. ¦¦¦¦aanaanj Ad re s: Şehzaıfebaşı polis merkezi arkası. Tel. 22534 iar.i-..i Acele satılk Bağ v* meyva bahçesi ve hane eahibî tafraya gideceğin-dan aatılıkhr. lıtanbul Çırpıcı-Tepe bağı No. 19 hattat Halim Efendiye Adana icra Hakimliğinden : Konkordato talebi ürerine verilen mühletin ilanı tera ve .İlâ- ka nununun 285inei maddeıine tevfikan konkordato projeli ve ıjfau projeye mufaı-aal plânço vc deÛerlerinin va-liyetini gösterir cetveli rapten konkordato hükümlerinden nti-İade etmek İs teyen borçlu Giritli Ahmet Hamdi el. meıkiır kanunun 286 ıncı raaJdesİ mucibince tetkik rek projenin kastından iı OjıiııjsjırlârU : ^ Hilâliahmer Merkezi Umumîsinden: Eskişehir Hilâliahmer Anbarında ; 9 Teşrinievvelde: Bakır kaşan. Ol ve Kıl fırçalar, halat. I başlıklı eğer takımları. vvel 934 tarihlerinde | •at ılıcağında o taliplerin müracaatları. 33241 \ Numune ve »ir tnt'in.-n mucibince i parçalı yûı bin takım Kulüp Rakın etiketi IS'10'934 tarih mûaadif Paıarteıi günü aaat "14. te paıarhkla aatın alınacakta. Taliplerin '.7,5 muvakkat te at paralariyle birlikte Obalide Levatım ve Mübayaal Şubeline müracaatları. (6489) İrmir Fabrikasına t - „. şartı!e şartnamesi mucibince 24.000 kilo a,,, diıel yağı 16/10/934 t ne müıadif Salı günü aaat "14„de paıarhkla satın alınacaktır. 1— Samsunda "Kapan,, mevkiinde yjplırılacak yaprak tütün anbar binan inşaatımı, kapalı .artla esi Istanbulda 17-10-934 Çarşamba günü saat "İS. te icra edilecektir. 2— Kesil bedeli '159.097. yat c!li dokuz bin dokuryür dok. »n yedi lira 9 dokuz kuruştur

. 3— Projelerin beher ta) .mı "15.. on beş Ura .mukabilinde 1.1ı n bu! d a Cibalide Levamı v c mubayaa Şubesinde Nakit mu-hasibi mes'ulluğ ünden vc Samsunda İt,..narlar Baş Müdürlüğün4— Taliplerin "". 7.5.. muvakkat temînat'a.ın. havi teklif makluplırııu ihale güni muayyen sa te kadar Ctbaldek. mezkûr kom'.syona tevdi etmeleri İcabedcr. .6017) i bin kilo müıadif in ". 7,5 HASAN zeytinyağı ile ve HASAN kremi ile yapılmış gayet kuru ve mükemmel ve büyük: HASAN Tuvalet ve Gliserin Sabunları 10 ve 15 kuruş HASAN Ecza Deposu. Toptancılara tenzilât Sene Numara: 121 Abone Şerait tiıkijt için Hı ¦«***> ı1m « r(ın İM» K.. 1ko . TM . us . ...iv. s—l T£t£roı* :osxt ZAMAN İl i ¦ . .1. ı. hljııbııl Q Sabahlan Çıkar Siyasi Gazete ^ ri»tı ^>crdc •sCrl'jiırf Salı 9 Teşrinievvel 1934 " l «*'*» rn müdafaa için kazaı mıuan ve bir fâtihin öğünmeı den bafka birşeue yaramıgan zafe chateaubrian, iŞerhi .1 uncu ı.ı. i, _i yevmi makale Kazalar ve Mes'uliyel libhuhut.il ¦li «n*.V ımik yerBııd* demi ve harı din mutıııtrır atarlar lîyel telaları kraOı la leşmemiş gibi ,umvmj o. Evvele* b«n.*>iarnn.ıda mal aa Saati aaa. -I..at. da.r ahkâm fak |*U ada. ht*hh*m.W, ko.lr •***>. harınında haldıhlart vahit ıbhâm. iMUİ-rtr. ııharaUldlhlarl mad-¦ fora — adeta .nal .ar hararUr varilindi, lakat hamınla, rımııın Ur çoklarını Irbdil 1!* A.rupi k.vı-taial kabul ettikten «ar. ra hataları bar*- h»d> ak | l yat h.vveth ahhaaaaa aari alman Umu aaa.dk ttifif san* t n'ı ¦hnı elgin dm d» aı. |iai haaau-lariBiıı telkih -1 — ı dağıtıl. Binaen* I.yh kanunlarıatııda halalara har,, r-a.l. ., kuvvetli ahhâna tar indir, yok mudur bilmi yor»!. Valnıı ırraMrt bahınra ya l .,1- ahkâmın olm.dij.na tr yahat «ger vana m.hk.m*l...ı..ı akkan» )«-mâl A<tv|aada ablağa giai ka.v.l aa an» ali» l.tktk. *l.aana takları a. h6hanf.li lıı.-r..... V^l olarak aaa bit Ibl t* nede •abaagohn oloraobil hamlarını IH.t* r e balını Bunların halırımııda balan an mU-himlari, di. ııat bu •ülunUrd. bahsettiğin Vali Bryİn larafından bacağı kı.ilra yavrucak ilr, f*çtn bir bayramda Ditfİ nark-t'bi aaûtlntu Kitam II. ı in bir alobûa bınnndı »lal rnVa bacan hrnmriıri ve bar de Ziutirkkay a da ki bâr ha ¦ ada bir yaadar aaa neferimi).n fth.ı o matıdır. Vafi Bayın ,,t,.ı....ı v.rd.fi haudin dolayı bir hayli mahke-meye |idip gttdifini hatırlıynrur. Fakal KSı.m Beyin ok.dar feri ette larına ait daranın hâlâ |ö> .1 oü ve bir nttlceyr bağlandığını

tan ne İmi yoruı. Keu Zinrİrlikuyuda .......... atbebayet verilen aaeallı jandarmımııa ait dava da bi¦¦¦<¦.¦ tun unutulmuf gibi garünüyor. Halbuhi bu iki kata da eikânumumiyede coh büyük taalrlrr o katanın kurbanlarla a hrrkra.n yüreği yanmıştu Her İki vaka Öteri bir «»neden fırla liman geçtiği halde bunların aabeplerl vvya nıuicbbtbı tannedilenler hakkın da leh veya aleyhte hi( bir hilhüm tadır olmamıştır. işte mıhbe-melerimîrin. buhadar açık ve acıklı vıkılar karııaında V » randıklarını bakarak, hâkimleri, milin elinde ıûralle vt adaletle hû. hum vermeğe müaail ahkâ ye bulunmadığını lennettnek mecburiyetiado kılıynrur. Ilılbuk. Avrupa kanunlarında bu gibi ka-lalardan mutaıarrır olanla rın hukukunu muhalin için eti* i vı mali çok kuvvetli ahkâm vardı'. Hatla mail nteı'utiyetler bilim Uh-nı n ve h»«ap «demlyeeegîmiı ka-dar (iddettidir. Alelade b r adamın meıetk bir kolunun aalrat olmalına kirşi mahkemelerin l'M) bin lir* gibi toplu ve vela t vukuunda dı metelâ (lOOşbin lira gibi atim Uı-minat İle hOkme t tikleri gorülOr. Blıde it* ali meı'uliyrt hemen hiç ynh Bibidir. Cetai met'nliye-tin de dediğimi! gibi senelerle tü-rüntemede baldırını Nf otuna bu karaların blçara burhanlarını o'uyor. Metelâ Zincirlikuyu yolunda I. ... de İfayı vatife haliode şehit olup giden jaı damanın loemle bet inde eger yetim bir ı.....ıı. veya -m..-., bîr vtldttl • •••a onlar tamamllr unutulup günülerdir. Halbuki bu kan hakikaten mühimdi. Elbet bu jındar. yı öldüren bir otomobil vardır. O, şimdiye kadar bulunmalı, aahlbi e* veli hanunl cetaunı çekmeli, aonıa şehit olan Jındırrnı Itılae de mObtaç olduğu teminat verilmeli d-f ıl mi idi? İşte bil de gerrk kirada, gerek denlide bu gibi katıların takarrür •tmetinde, müarbbiplerinin aüratle ve şiddetle ecıa |[örmeraelerinin çok ten el olduğu mu hah kaktır. Halbuki kanunlırıraıı mütaİt olup tı kaıa al.ifainde m.L1>.P1.rl d.rDenizdcki müthiş facia Ehli vukuf işini bitirdi, tahkikat berdevam... Dün Valİ Bey namına İsmail Rasih Bey tahkikatla meşgul oldu, faciadan daha ziyade motor ka ptanı Faik Ef. mes'uldür-Tayfanın anlattıkları.. Heybelladı açıklırında vukubulaıı ve otuı Oç kişinin feri bir şehıldt bogıılntıılyl* neti-.elenen hata tahBomonti fabrikası yedi Türk memuru hiç sebepsiz işinden çıkardı! Ankaradaki fabrikaya da elatmak istemişler ! tir. İhayet Çıkarılın memurla. Şal Sııal Beyle Şükrü. Halil, Sûltyoın, Eburrr. İl. i.,... Meh* eırl efendiltrdlr. Bunlar namı... Seul Bey. Nıfıı ve Iktııat Vekic.» unun ıdare.ı .Ilınıl., ıferıı. Ilıia---Ti 71 ı t¦ ¦ ¦ ... . ... .. .... '*«-rf*a 3er..' # rek hiç tebepaıı •1 ,1," 7, T" Tl ' I ¦*'»•»*" T-tk «emu,rıkaea tıhtıe edilmiştim, labat o latın-hakkını alyanet edeceîlni •aman bile tıHuma veril- ümit vylemekleyiı. -u*ıni(iı devamı 2 inci tahifede İktisat Vekili Celâl B. Anadoİuda tetkikatına devam ediyor "Keban,, simli kurşun madeni telirik rdildi. Türk siyasetinim Şarktaki tesirleri fncrilizler, Türkiye ile ticaretlerini İslaha muhtaç görüyorlar Londra S (A.A) — Geçen ıy lıtanbnldı toplanmış olan Parla-meııl.ılar âraıı knnlrrınıınt iştirak etmiş bulunan lııgiliı murabba* heyetinin reiıi Sİr "Golf.', fteuter

ajanımın bir muharririne b.yınıtla bulunarak. Cari Hsıevtlerimn TOr-kiye için yapmış oldutu |i>le>le, tabip etroehte olduğu ıiy atetln uıak şark üıeriııde icra etmektn bulunduğu harikulade l*ıir hırşı.ında duymıktı olduğu büyük hayranlıktan bahvelmlşlir. SorÛne devim eden Sır Park ı ¦..:11.. şöyle demiştir: "— Muıtafa Kemal Haırctlerİna memleketinde pereatiş edilmelinde şanlar vıouiMbet Itrimi) uıerind* e İddi İrinler yapmak-¦a va binntt.ı* 11. Tı .....od.-,, âtıl ^---Sır vaılyeil* bal ,ıwd> ,,,..» -abtaebe. Lmnu — Hakıhat şadat ..ta-.ı»—.. -r.il ki. ymn. ateh*~ ' g*/¦ ¦ akl tııaret m.ı SçUı *• • ddi e-l . I . - | . ¦ 1 - - ¦ ¦ - ' ' ¦ • Mumaileyh n.t«» olarah , . ı.'- ....,'..' | "-Bu ¦. ¦ ıılı ¦ • (m I . .ı.lll ha lir bulunmuş oldufum mükemmel lurelte tf tıp edilmiş on iki kı»l».n.l.n biridir... İsveç Veliahtı ve Prensler Dün camileri, müzeleri ve çarşıyı gezdiler lıvtç Veliahtı GO'lav Adolf Harretlrri dûn M.I 9.) da. r.likitlerinde lıvtç aefiri Mütyü Bo-: ., ve mabeyincileri Kont Poıar .«napları olduğu halde at fa rol ha ıu v terkrdtrek huauaİ bir olomobille KaViy* camiine gitmişlerdir. devamı 7 inci tahifede Bir çocuğun daha bacağı kesildi! Dün akşam Şehzadeba-şında feci bir tramvay kazası oldu * izmir sularında bir hâdise Fransız torpitoları körfezden geri döndü Bilmiyerek memnu mıntakaya giren torpitolara kurusıkı top atıldı, torpitolar geri döndüler Hâdise yanlışlıktan mütevellit ve ehemmiyetsizd V, «ınraaa DU*f* ı.ı....,.-, 4-.*lfl .tf.. ,„.,,,,0..'., dlgf ııAerl* -finle. I . ı..., , -. t haber, etavM -ıbl olmıyaa e pek mübılimittir. Iladiaa. ı dı okuna ıırtlHr l i. ecnebi harp hılıılırı kiki alıı U'inıl.n arifindin ya tine Iransıı ı* bir gülle Anadolu ı). torpido-•abel et. takaltrdındır. Ba clh*t. vaki i «lifli r t'raDU| Selarctbaneli. ne bildirilmişi İr. Fakat keyliyelia Iranın makamatmrı Frannı amiraline tıbbime meydan kaimi. dan. iki Franaıı torpltonı İt* mir korfvıine girmek iıtemiş, bunları follarını devam ttmtm lır-m geldiği umlu drirrnnds ku. ruvkı tap alılmık ¦uratita bildi. rilmiş. Fıannt barp gemileri da ı i ı -ı ¦ ı df-gittirerek lımir kbrtelinden uıakla|iui|lardu. devamı 2 inci sahifede Yer yer müsademe ve kıtaller devam ediyor Sabık Başvekil kaçtı - Şimdiye kadar 2000 ıkiji ölmüştür -Hükûmel vaziyete hâkim olacak gibi. ;,.....l,,'.ı ,Jr, I • < tlonı 8 ( A. A. I — ölao- ı .a etfm .«.'*'• S*".™** k lig*, t X r.*~rı<- «atı- / Madıitte İıyan har*Weti ııalananlann Kırh kadar;

yirmi ila ¦Hal oldukça | • şebek ı|.titdigiad 'm dununda | tahifede ittihat ve Taralcki yeni tarihi tefrikamız Hürriyet ve itilâf Maht İle Karşı Karşıya ıt Şevket Pş. vakasının içyüzü erde arkasında elebaşılar Pek Yakında \a — ZAMAN — Teşrinievvel 9 H=A=R=I=G^I=H^AeeB=E=R=L=EfR İngiltere ve Hindistan meselesi Ingİliı muhafaza kârları ntn mühim bîr kısmı Hin-dirlana hiç bir hak verilmemesi lehindedir Bugünlerde Ingıltrreoin her fırkan taralından büyük ehemmiyeti, ra* vıuubaha edilen ¦eşele, H tın kanunu esasisinde yapdacak taddieıdar. Bar Ura İla ame> firkati M ndııl.oı» kendi nMikadd raUna hakim alman fikrini müdafaa adıyorken bir taraftan da koyu mııhalaıaklrlar. HindHtanı kendi mukadderatını tayin irin terilen bütün haklardan mahıum ederek doğıud.ın doğrm» idare e iyorlar. Amele f ..kan Kalıbımda aktadar meıhı.nden uıak olduktan b.şka İngiltere pır lime o tosun da akamyet teakJ ettiği için onun tarafından ileri ıBrüMen trklıl ve fikirleıın bir kıymet kaza imkan yok gibidir. Buna mukabil ku)u muhafaıakarların Hmdjl.n ber huauıta mnhtariyel teo mahıum etmeyi 1 dkir va ¦ât a le a la nam da kabul edileceğini ge-tterea bir amraare de voktur. Eaaeen bu mcıele logıbı parlamentom tarafmdan eeçılmış mütehaına ve sal* biye Har bir heyet taralın kik olunduğu için meıkür beyet tarafından yapılan tetkiklerin neticelini beklemek İcap ediyor Bu beyet ne derae. neye karar verırar onun kaimi dun.(ağında şüphe yok gibidir. Ba aebrptcdırhı makatı tak arla rro ydkk konferaanada Sa Haari "Kroft,, taralından. Hiod aıtana Ur takına teşrii haklar vermenin tehlikeli olduğuna dair ileri sürülen teklifin müteha uı heyet raporuna intiıarcn reye konmaman müdafaa edilmiş, buna rafite lekbf reye konmuş iıe d* ancak Ac rey farkiyle taavip Ba da muhafazakarlardan pek naûhim bir kıımımo Hıadıılana •erilen teşrii hikların takviye edi ne, ileri le ti İme mreiae taraftar olduklarını gbıtermektcdır. Ba variyetin Hındııtanda deria akialer yapacağında şüphe yoklar. Belki de bu variyet, bir mae deteaberi gevşeme, katla çö-tülme ve dağuma aileselleri gönlerin Hindisin eulbıcçı mücadelele aaaıaga ve vaziyetini aağlamla|lumağa aaik olacaktır. Hindi.tın balkının bUyttk bir akarriyeti. hali baıırda. Ingil-tirenin diğer Dominyonları gibi tam muhtariyete raıı oldukları balda bunun dak. ımroaMa yOıtadca ıkı taraf arenada bir takım deleler .ukoboiıcag, tıhmuı olunabilir. Bununla beraber ani meral., parlamento heyetinin raporu tıktıktan tonra anlatılacaktır. Niçin harbe hazır bulunmalı? İ!.ıl\.ın Başvekili mu., /.»m bir kalabalık huzurunda bir mılıık daha İradetti küçük bir şüphe bile göıleril-ıw mendir. Niçin luıbe hazır bulunmak ? Sili kullanma koaferannaın akamete ugradıgındaoberi Avrupa milletleri a-aıındab i mû-nııebetlenn iyileşmesi çok fer-dak bir bal kıakıtmışı». Şacme ¦ok bi M. 11-¦ n.)-T.l-ıı inatçı bir zattır. Kakat arlık gömülmüş olan bu ölüye yeniden hayat veremi yelektir. Umumi va ba kaide iken İla.t.n nnDetinın lam ve şamil hır aıkerî haıırlıga karar «ermesi sili mütehayy Eğer aulh. hakiki ve mab--alda» bar ...h adaletle berakev vuenyereb devaaa e derae. biz 1 .ı tüfekle riaurin uruna defne yaprakları aarabıliriz. fakat böyle olmaraa adamları-i m arı* geldagi vakit aeanr U-lerînin ucunu rafer yaprak'a 'ı<le .mİr m. ,¦.'!» bileceklerdir . „Havann„ da bombalar patlıyor la Havai8(A. A.) — LW mi grev bütün adada gece yarın başlamıştı adar bomba patlamıştır; Ölen yoktur.

M.Uno 7 (A. A.) - M. Ma-aabaı Kalederal meydanında topla om ş in maanam k ir kalabalık kururunda M....... . işçilere hitaben bir nutuk irat etmiştir. komşulardan şikayet M Muml.nı niyaai ufuklara gaa atarken UeVama İtalya 4e hudut 1,1;, olanları kaadelti-g iai ve boalara kaışı İlkeyi kalmanın kabil olamayaıağını veya ha ima ne veya doıtanr bir r.ye lirim ge diğini ıO)lrdıklrn uuıra demiştir ki " — Evveli Sarhlaa ba sayalım Ne Veıünöa ve ae Ad* rıyalıgin öle tarafında bulunan !>¦........1.. bizi kalbimizin en drıin yerinden yaralıyan hücumlarına gazetelerle devam ettikçe munase balanın ııiab ı,,n o bu pak Ur kebikyet al-med.g. raeyrJaaulacbr. İtalya ordusunu unulmamal Yalnız diplo maai protokollerinde donmuş bir halde kalmı-yacak ve lakat ahalinin kalbine kadar ışliyc cck bir dottluk m-raeeb icra iaV şart. italyan or. duıuoun kıvır", hakkıada en {iSON£@gHi\BERLEI^ Fransız mütehassıslar Maliye Vekâletinin tetkik bürosunda çalışacaklar AakaraS (Telefonla) — Malıya Vekâlctıade yem ıhdaı edilen tetkik bor onu hakkıada Malı,.- Müa Be, dınasştar ki: " — Bu büronun kadrolunu h<l»ladık. Bir ıkı -rune kadar İcra Vekilleri Heyetinin taadıkİnden Franaadan getirilecek iki mütehaanıda bu aerviıte çal (ataklardır.,, Yevmi maka, e Kazalar ve Mcs'uliyet 7 inci taih/tden devam »a» .oklannae. nhubuUn mnlbış 1 kaıa a. ba hablldıaolr. t*.. ' -.¦ E ı ımııdı daha hfkrab mahram nk-1 a* rnhıb İn haa aaeeiaı Ş.a ¦,¦ nlık(ii trren malar ve-ra veoor lahipbrfaln VOtO şârkıt-hrrlbaşak nakdi aıainata oldukları rSrûlı. de» mılard., da| ba-ınd. imiş -Ibi başı bt-ı taya beııboıuk grırnle4 rın *. ).•¦••> ı ı il.nl-.. ¦ adedi her hıtde hayli lıalırd Bil, b* şfitri baıalaı kır.moda aoft vı kanuni ahkamdan ılyade idari ti.il- - - il. İktifa ......... MomU E la Iı 111) c Vekili Ş*krü Kaya Bey. H., bahada laeiaam baber ab* .U—ı. Vali hUa.it İta Beyi bra-taUibate mimar rtmlştir . SU-mm tamtam •* •*.mmml.U karş>-amata hak İmi W. |«nHı*t' alaka maeaaaair»«a>. Fakat bn nib t blarl btr .l.k.dı. puaaaa nnıabi vukuat ûıariaia intibahı mucip bir ı-ı.r I »tphılid.r. Binaenaleyh bıırr yauıln.h şıy. eler banlara kirş remil yok.a ¦rar iki kalay! tanria <¦¦.•¦.. hataları, on. »¦'*- • -ı ¦ . ¦haaak alımıaal ah, ma) t —ak ,..—( İTİ Bun balla b !• bil. Fransız torpitoları körfezden geri döndüler Birinci tahrfeden dt w>ıı Hadiaa ışl. bundan ibaret va riyada .akli va lamanlyle Manan ¦mh-aİHH b.ld„,lmrm.il>, J« n muIr.elbl hır yanlışlık n.lireni alnp raraâf* - f ranaa ar.ınd.ht çok aaatana m*nambalı tea-Tİ **»*¦-lobikeeh biçair anuVly.1. ynbtar. Anadolu Aiansmın tebliği Anlara * lAJki — Anamala ajanımın nı."«,.»ı.-„ naı aran ¦¦ / I ».,-|. »'ın.ı.mn fim t v* lılmnbul 'iman(arını tiymrel ¦Imefarine 'ılım fta-tli faratından . mû.aaa'eıı ı'lı'maa ıdilmiş. hu Joılano lifttMaa varılan cevapta /ımır limanının •cn.kı Kare ¦•mıirııne km-mmlı atan manamı mmalılıtan hm-

limana aıl niiHİKia ila»., imhan krnlmnmaa h,la1...(...» /, lamamla ¦ ı BfJ r' tı• ı -r - a mtja mtmamtakat —aimiah. Bu rı.abua . ...ı..,. ... . ¦. iki Fıanın ioıpıi~u"»" Iımir hal.ıi liaıior gelnch L-rl.,- i.t mu. uıertne bu mınlahamn ecnebi barp ııllnılrıın. mımaıı o'dupu ve etmelerine nlıblı manı kılnıaıni|iı* hadise ehemmiyetsizdir Pariı - | A.A. :¦ — Eho daPariı f urlu. Iımir ıııkl.nnd. İki Fran-raı laraide muhribine barş. lûık bal.ıy.t.ıı la-al.adan yap lralndan mhletelbt bir k.aVr*|i yaıraahladır. Aynı |.ırİr. Bahriye Nrı.ı.lı. aıa nah lal oaıanna gara bnmna har aaiaaamamaıkhun ha» hir haaha. aaaafntal ma leebrt et-¦aktadar. Fransız torpitoları ne zaman geliyor ? Dün limanımla f.Unalırı bah-Iroılrn " Ouıipard „ *¦ * f ııuıd . Filanı torpido mubr.-tlrrinin ıclıtl teehhür elm4|lir Balbi larplio ¦¦i.!.ı !¦....., ayın on birinde Itri ı -v ,-. .,..-ı.ı.. Makedonya komitesi dirilmiş! Salya 8 (Huauıİ) — Hava* ı ıin.ı muhabirinden ! Evvelce leahrdilrn milli Makedonya ko-mıleai u defa, Bulgar hükû-ı.rtıu ıı ,-n. ikt, yeoiden teşekkül elmastır. — Zaman — Bu haberden pek te bir şey aalaulmıyor. Herhalde yeniden te-şekkMeden Makedonya komile.i. Bulgr hükümetinin tenkili içi n ı okadaı (rdakarlık ettiği komite okaaıa gerektir. Akıt takdaıde aaültetı M haılof. aaaSa U Sıriatana avdet etmenine biç. r manı kalmaman lazımdır. Bomonti fabrikasının yolsuzluğu Birinci tmhifemen devam Di|rr lar.ltan atdı|ımıı m.10-mala güre. Bomonti tabii kaim da ¦II iki MM nımilr iıtlhdam edi Şada. H^t Misel >r Duşun Boriıne. lariş ıknli rcnrbikrrla .auyeli letıl vakkmete haah-a.kan|lıe. * Hal.k..... olarak labnhalarea ban --b-l. ı.n utıt.Jınımı hınuiHn caraı ıtııaıl tmlunuy-»» da. bunaahfl. ¦ıı Irırbbıiılrrde bu-M .h'litm.n bu rav .'. ı Mnricö-. kabili ' , ııl'i^ulnn Irltfon İlin bîr m İte /eh yolda r.yll ¦ llLlt İli T ".İPİ rur.imm ,. mek şıbı . lale ka lkllia.de, facialara nda I • ¦ l.ldr.İ de ann miırafc1 k uya mıhı dan ba]ha dı Ankarada Belediye intihabı Ankara 8 (Telefonla) — Aa-Belediye intihabı İki gün beşjıyacak vc bir hafta ram ed cektir. leblifi neşretmektedir' Ikİ İT. m. ıı tSrpİd0 ıı. Iı lir hörfeıtne nrada ııhil laryalaıınıu y;rri (..irmek için plıbları kuru ><kı lop ateşinden

e'"'i' en*™ lı-.lı.- her hükû-lin rormnuniycIİDİ murip bîr ¦ilde lımımlylr halledil m işi İr. Ba '-..I.ı limanına ıtrinin m' -ıı 'i.' aûtutana dair «fan terin coklf laruaıuyU bu iki •p n-/inilin* •uneıııfa ¦ mir ItMiğ edilmem iıınden ayan lag1 Alina 8 |. mahalılinden malûmata gftı mebütanı t, arşı şe m be g| feahedecek, teşrinİıaninin e yeni intihabat icra alu-aacaktıe. . Hlihûeael intihabat beyanna-rr-ı.nd, yem Meb'aaaa Mee lonauı icra kavvettaia ta.- ... ve Ayaa • ¦, lağvı için kanunu ninnin tad.l, aalihııc. tini hail olacağım halka Uldırı-cektir M.HTitulesko., Bükreşte SuuyaSIA. A.) — M. Tilu-leıkogrlmiş. ittaıyonda Başvr. kıl M I iile bir çok şahıiyetleı taıalından karşılanmıştır. M. " 1 ilulrıko_ Kral ila yaptığı mıtllkat hıkbıoda hiç Ur şey löylemrmiştİr. islemişler Ankarada Caıi ÇİltÜ| Vehileti ta..fır,dao blı hau teaiı edilmiş i--i. mönü şirketi Mrıliıi doktor Fritı ile mrmıı Fuat Bey geceni irde gidip Iklıaat Vekaleti fabrika ile bomontloin bira fıbrl mjor. Bs ,n mudur, Ankara y« Ölçül. ler nı/amnanıesı Ankara 8 (TelclonU)— ' > ,., ¦ • nizamnamesinin 170 inci maddeni heyeti vrkılece şu sakild e ılrgişlır ilmisi ir : "Kanun ve nizamname haki,inlerinin tatbik tarihinde metre aiılemıne gore yapılmış ölçüler kul mak ürere denilmiş bulunan mağaza, dükkân, depo ve tkarclhanelerm ellerindeki ölçü ve tartı a rinin belediye ayar m.murluklarınta acnelik muayeneleri yapıkr. Bu takdirde 1934 Moe ei tkinci kâaan ann,d birinci gününden evvel yapılan muayr .r ler de 934 Mncınbe yapılmış ¦ay oaa gaee aerae aayaaı k nur ¦ —e ————— Başvekil Sta İyomu gezdi Ankara 8 (Telefaala) — Baş.ekil laaaet Paıa bugün, burada yapılmakta alan Stadyum inhan ıı ge miştir Refakatiııde Aakara vakM Nıvıat beyinde bulunduğu Başvekil Paşa Stada büyük Ur alil ¦ goateım evvel Uti-rilmeıi lüzumuna işaret etmiştir. Maarif Vekili Izmirde İzmir 8 (Huıuu) — Maarif Vekili Abidin Bey bn akaam "ilmi akşam,, anuııo şehrimize gelmiştir. kil Bey şehrimize geleceği hakkında o güo malûmat aünamamış oldagandaB iatik-bal edilemedi Vali Pasa vc fırka remi Vekil bey şerefine İzmir Palasta Ur ziyafet verdiler. -a)Izmirde intihap bitti İzan 8 ( Hanisi > — 8cle«aye m tıka batı bugün Uttt Halk F ırk araca aaenuıp esnaf trşekküeUr n tertip ecUen Ur alay caddelerde tezahürat yaptı. Can hey kek ne çiçekler kondu. Renkli meşaleler t ak.leb Re. ler,a laml.ııc devam e>l lıtırkİrdir ¦ ¦ Aşk yüzünden bir cinayet İzmir 8 (Hnauai) — Cebrimizde bugün sevda yüzünden feci bir cinayet va'ıubulmu} ve İki (,'eaı te oturan Nihat isminde Ur genç uzun müddettenberi nevdigl Leylâ İacnİnde Ur kızı yaralıya-ra ildürmüşlbr. Hidinr kııkançlık saikan)la ı ukubulmuştur. Kayseri fabrikası için yapılan türbin Moskova 8 (A. A.) — Kayseri mensucat fabrikan için yapılan 1500 kilovaluk birinci türbin in tecrübeleri yapdmışür. Netice lamamen ikna edici olmuştur. yıatı kitoy 2 milyon kilo incir alındı

tir S (A. A.| — Inhiıar iaareıi Aydın deniı hıvaliUnde incir mut». a devam etmekledir. Şimdiy adar mm alınan İncirler Î.OOO.OCfl ı ı ¦ - ..i,,-. Bunııa l.TOv.000 kiloıu tzmlre gelmişlir. Avusturya İzmirden tütün alıyor Komiserler Bir kısmı taşra kadrolarına naklediliyor lıtanbul ve Taşra Emniyet müdürlükleri kadrolarında yen. ban tebeddüller ı ap.lmaktan-r Bu meıanda on kadar uçuncü komiaeılc. allı ıkusci komiser taşra kadrolarına nakledilmek-tedir Bundan başka bazı sivil memurlarında reımi vaıilelere nakilleri kararlaşbrılmıştır. Poli* Mektebinde açılan bo-miıerlcr bunu da Üc ava kada mum MuJuı j Doktor Kari Dorrrk' rhrimııe gelmiştir. Bu beyet Iımir a alaak İçin telkıkaIta bulunaCerrahpaşalılar Belediyeye bir mazbata verip tramvay istediler Cerrahpaşa, Haseki ve civarında bulunan halk bâr mazbata l.ıı...m ederek dûn Belediye riyase tine vermişlerdir. Binlerce imzayı taşıyan bu mazbatada bn civar balkı kendi mm-la kalırından tramvay geçir Ll-meaİDİ istemektedir. Bu civarda yüzlerce ev bulunduğu ve binlerce kişinin iş eri güçleri için ¦aatlerce yaya yürümek mecburiyetinde kaldıkları mazbatada zikredilen cıbaU e ar an adadır. Belediye riyaseti keyfiyeti tetkik etmektedir. Dün akşamki konser Belediye intihaU münasebetiyle dün akşam ıaat 8,5 da istanbul Halket inde bir konser ver ilmiştir. Kontcryüılcrce halk tarafından dinlenmiş «e iki saat ka* I rınııır-. . .-. 9 - ZAMAN — SÜTUNLAR ARASINDA Yine tramvay! Bu gıtclcci arkadaşın dediği gibi trançayı tehlikem mevıu gofdûgüraüıdrn değil. »Urup giden b hımmlil ede-aırıbğımııden bu fıkrayı kaleme ai .¦¦¦m Zaten e arkadaş n tramvayı " lebkkeeıı m tenesini de doğru bu. mu] dr | dal lıtınb-ıldı tramvay da tek-laka leşhJ etaaıyuree bta geze-tataleıın e kebaaeyi kıdlıa— m ra i Saktık toe yapan, ilûde bir. bacak V naran, beryıl tonunda lıtınbul bal-kıom halıratına urun tunlu bâr baaa btUncoeu tevek eden tramvay damı tehlikeli değildir ? Doğruluya, bit bu i ddiayı cok hafif bulduk. Bununla beraber bizim tramvayı bahaa mevzu seçişimiz, iktisadi t e hepler de o değildir. Ahlâki, sıhhi va inıibatl zaru-retlır dola yun ylc dır. Hem ahlâka, hem tıbbı İt, hem inziba eııae eden bu aaruretleri, tramvay arabalarındaki o mUt-hiş yığılma tevlit ediyor. Yedi kişin atakta durmasına tnü-aaada cddcbilmiş olan bâr arabada otu t yedi kışı o m yığılmı-tanda ahlâ r .ardır Herhangi bu kadın O udaham • raunt, an— re bedeaeet aa-c inme katlın bur havaya k avuna ma i Hale geceleri bu mah-¦nr, elle tutulıcık badar açıfc-tır Kendin, bılmcı derecede S boyla ram insanların arasına düşen btr kadıncağıı o tıkışık va net Usta tabirine ma tada k va ere maruı kalmaz? Bu korkunç yığılmanın ııhhi trhÜkelarl de vardır. Nefeılcrîo değil, dudakların birbirine karı arın gc-I.. ağız ve ciğer değiş-tirmemetı m Um kıla nm ' inzibati mahzuru söylemeğe hacet yok. Böyle tıklım tıklım dolu olan arabalar yankesicilerin a verimli aan'at ta Halandır. Ot a dal cüzdanını kıptır mı vanlar hakiki kahraman sav -U bilir er. Kaptıtaalar ite tamamı yit mazurdurlar Kendilerin, kimse ayıplı, amit Çûakû göğüs göğün. e insin netet almayı mı diBu cihet cihet mahıurhı va-ıııetıa Islâhı için şımdııe kadar bir cok cin yazıldı, ci-nldı Fak bu işin polisçe halledilmen ileri sürüldü. Her arabaya bir polis terfik etmek kabil ola mıyacağına göre halkın ahlâki, sıhhi va inzibati cephelerden Biyanct edilebilmeli için kee-tirm bir çare bulmak Mabedi, yor. Bizce bu cara, tramvay arabalarına ayakta duracak muş. teri kabul edilme tın m mene-dılm e.mdea İbarettir : Dünyama Iıtanbuldaa başka her yerinde olduğu gtbtL. B. Üniversitede Oearı.ataat ha .d. kakül «... amaleal ve ikmal imtaVaalen derem ..maktadır Bu .....uı ımtlhenlaeea muveı-lakl-.l gön a e-, tik aıa'makla-dır Bu Iml.h. alırın ilk I..Caa talebenle senamdan pak faılaa mevaHah ı>tde|u kilde •on umanlarda bunun ah.) vuku bulmuştur- Maım.lıh Milin der ile -rln imllk.nı henüı hil.m bul

.dı1 içle ettir, h.li nlartk anlsııla. ¦.III.. .'lll vaziyet en devam gAcünmrht. jnunla beİlkmektepl Kadıköy su şirketi tarifesi Vekâlet amele yevmiyesini 100 kuruş olarak tesbit etti Kadıköy su şirketinin tarifesini tetkik ve tesbite memur komisyon burada t oj ılınmış, şimdiy adar 16 buruş 30 para olan suyun beher metre mikabını 15 buruşa İndirdırmlş, verdiği kararlar tasdik için Nafıa Vekâletine göndermişti. Komisyonu, suyun metre mik'a-bını yetmiş para bîrde irmeğe aevkeden nokta, amele ücretleri olmuştur. Komisyon İstanbul belediyesine bağh Sular İdaresinin yetmiş beş buruş gündelikle amele kullandığını nazarı dikkate almış vr Kadıköy su kuruşluk amele kullanması icap edebildir ilmîştir. fenin muaddel şekli dün şebrı. . '."¦- -i alâkadar makamlarına Çin heyeti Heyet âzasından birisi intibalarıni anlattı Ccncral "Sing Jung., ın riyasetinde bulunan askeri Çin heyeti dün Ankaradan şehrimize ge lmiştir. ıryayı eketiSıvirî avukat Muıyü (ionk Vu İn akşam kendiıilc görüşen bir muharririmize memleketimiz hakkın balarıni anlalmıt ve ezcümle dmiştirki: "Türk ve Cin milletleri kardeştir. Memleketinnde bu kardeşliğin samimi ve büyük tezahürlerine hit olduk. Ankara ekt cok lamım, bir hııınübabul gördük Seyahatimizin gayesi gerdiği-mu mobteld memleketlerdeki askeri tarekbiyatı tahkik «e t etkik olduğa kadar buralarda sem ıs mı alırda vukua gelen ıçtımıı ve aryasi değişlikleri tesbit ede İnim-W. btr kelime Je. Avrupa medeaıyc tının bugünkü halım anlıya bilmektir. Bir müşahit »(atiyle diyebilirim kl. Türk ordusunun kudret ve kabiliyeti bihakkın takdire lâyıkttır.., Etıbba odasında I ı.ı.ı- udumda, dun. Irvlih • •im Paşanın riyasetinde ilmi bl. ı,t. m a yapılmışın Otobüsleı^eski değil Otobüsçüler: "Beşiktaştan Taksime 8 kuruşa müşteri götürmeğe hazırız,, diyorlar Tramvay otobüsleri 14 kş. alıyor! Fazla yorgunluktan dolayı vukua gelecek kazalara maoı cnknek için Belediye, otobUs lab ipkruri çift şoför kullanmaya mecbur etmişti. Otohûs sahipleri bu uıııMn yal mevai-aainde iyi bcehrr verdiğini itiraf etmekle beraber kamı-fimi devam eylediği müddetçe tek şoför Kul* ın . n için Belediye n. ı>l ıtde teşebbüse t ta bulunmuşlardır. Bunlar havaların bozuk ffitaramıza dönmeğe mecbur kalacağına eminiz. Birliğin faaliyetinden nem halk bemde alâkadar maka lar memnundurlar. Otobüslor eski değildir Yalnız bizim en ziyade şikâyet ettiğimiz mesele arabalarımızın eski t edilmesidir. Halbuki birliğin mevcut otobüslerinden 24 tanesi ancak üçer veya dörder senel iktir. Diğerleri de nihayet beş ve yedi senelik otobüslerdir, kî bunlara mhrr tramvay re tüneller kıtaatın ^maycaind' işlrm.ktrdir vr nkeıl lamyonlar, açık olmakla beraber |rptnkleıi hrr ihtimale kargı yarı lapah ulan magaıalara erıak Dikilmekledir. 2000 kişi ¦. l-1.: Piri» H (A. A.|— Pön" Jurnal'ın lan el on muhabiri, dünkü ihtilâl -.'• e yaralı düşenleri 1000 kadar tahmin rdıyor. Portekiz dikkat ediyor Litbon 8 (A. A.) — Başvekil ile Harbiye, Bıhrlya va Dahiliye :¦.... .... aratanda geç'o mûııkerrnln arkaaından oesredilen reıml ı ¦1 .. ¦ - deniyor ki, hükümet lıpan-¦ ..etryan eden hâdiı -»atte takip etmeğe ve Portekiıİo ıclîmellnin icap ettireceği tedbîr-eri almağa harar rarmist r. ¦ ¦ ¦ -.ı . . bir ihtilâl çıkmak lılım.lin- dair işitilen şayialar iıerine, memlebelin her ntitam ıe aıayiıin muhalaıaıı i(in

tramvaylarının Uuılanclva hadar temdidi urerioc Kadıköy Bostancı ara.ında ıjlemekle olan otob in scyrıseler den meneddmeıi > ¦¦¦ meseleler Çıkarmıştır. Çünkü Ka-dsktry - Bostancı arasında a intak hir kaç tanen Kıdıköy cihetinde kat mat re hamlar Fenerbahçe - İÇ Erenköy aratanda se lere başlamışlar diğerle-i ise Istaa-ul tarafına nakledil mistir. Bu nakil, esasen İstanbul ve Beyoğlu cihetinde servis yapan otobüsçülerin canını sıkmış ve aralarında niza çıkmasına ve Bunu» üzerine bu ihtilâfı Valİ Muhittin Bey bizzat hal eylemeği deruhte etmiş, tir. Muhıttıa Bey mevcut otobüsleri, aehnmırdrkı otobüs servis mıntabalan arsstnda taksim edecek t r. Birlik d-ıfcıldı m- * Otobüsçülerin a .asanda bu yüzden çıka a itilâf bunların bunların teşkil eyledikleri birliğin tayı çıkarmıştı. Taksimde bulunan otobüsçüler Reİsi bu hususta bir muharririmize demiştir İti " — Aramırdaki birlik dağılettırse herhalde dana iyi yapmış olur. Maliyet «ati çıkmadan otobüsler alılır mı? Bir otobOı parafini çıkarmalı ondan stııı seferden Yoâtaa benûa maliyet fıabati amorti etmeden otobüs leri bir kenarı atmaya mecbur k alıra ıW Tu<k lermaycd arları ve müteşebbisleri hesabına ne dereceye kadar makul bi r iş yapılmış olur biliniyil. Tramvay şirketinin otobüsleri Bizim utobüı (tatlarının fazlalığından da şikâyet ediliyor. Halbuki arabaları bizden dahaesk amvay şirketi otobüs-leri Takıım ila Beşik taş a raunda.1 dört kJometrehk mesafe ıç n 14 kuru lıyorlar Belediye lıı. müsaade etsin T aks. enden Beşik I aşa sekil kuruşa müşteri nakleder r ma da. Biz Nıfıa vekili Ah beyin "rekabet olursa fiiller düşer,, sözünü ele ılarak her yere otobüs i istedik, fakat Belediye imliyiz meselesini ileri sürerek buna mani oldu.. İntihap işleri Ekseriyet temin edildi Dün intihabın sekizinci gönü idi Sandık başlanndaki kalabalık normal şeklini muhafaza etmiş v dıkların bulundıış mıntıka dahilindeki halkı serisi reylerini istimal eylemi* t kârı bile kazanamıyarak ettıgı tekrar ıkk - luıum ık gibidir ¦--»»---—-=== Şerhler "Vatanı müdafaa için kazanılmıyan ve bir Fâtihin öğünmesinden başka birşeye yaramı-yan her za r,, Chateatıbriand Şerh ve ilah I İtalya Bafvekitİ Sinyor Mu talimi, ıı* tık harpten ve harbim /atiletlerindem bahtediyar Ba tim dinya matbuatımda ger alam. dedikodulara tebeblyet veren ba heyecanlı nutuk far , ta!>•• A.ı.. ..... ' . . . . rmpt'Ht ¦ anıları'' kaplrıl r"-'f". de. aynı bahte dair, bir filo hatırımıza geldi. "Cha-teaubriand* ın 1 1. ¦.. t.teşrih eder gibi görünen o sÖıÜ de aynen yalıyoruz: "Harp. bir kavmin • kanı pahatına olarak - haktıılığa karşı 1 .../.¦-.. ¦.. deıreklir. Haktıılıga ufrıuun heryer-ar hakkı kurtarmak ve adaleti h lin harp. bir ıarwrttİtM . Sinyor Muımliminim SOf-lerile hm iki arûtefekkirim kâkâmtUrİmi telif edebilmek için /tatmaya kaktıtlık mdil-difimi kabul etmek liıım. Halbuki Mutolini kaknı-lıktan değil, daima kuırvetbahudiyer. Ohalde harbin de lari/i deği/mit olacak ZAMAN er Dün toplantılar yapıldı Dün şehrimiıdekİ Lütün ilk mektepler de başmuaUİmkria riyaıctinde bîr toplantı yapıl-m ıştır. Bu loplaotında önümüzdeki ders senesine ait bilumum mektep işleri erafında görüşülmüştür. Bu programları, muallim nöbetleri tcıbit edilmiş: kooperatif ve Hililıah-mer teşkilâtları hakkın kereler yapılmıştır. Dünkü toplantılarda bunlardan başka, her mektepte mevcut bulunman lâzımgelen İnzibat meclisle ine âza intihap edilmiştir.

Cumhuriyet bayramı hazırlıkları Cumhuriyet bayramı hmrlıfaları devam etmektedir, leşrinievvetio yirmi dokuto yıklıtmakta olman ıe bu ıcnckl bayramın rıtaıa a faik .-.'¦!. I; ıı: ¦ n-ıı -.. mukarrer bulunman dolayıılylr teşkil edilan knnıiıı ¦ dûn de toplanmıştır, komisyon şimdiki halde gecın bayramlara ait programları tetkik bunlara yapılacak Hâreleri te tadilâtı tcıbit eylemektedir. Afyon Dünya tahlil usulleri r*ee yükaahnıştır bl kahveci »ne mel lir Alaları ıhman, kendince ısıtırdı bumaanak meıbariyetîa. h.ıırimıal.<aıe Arif, b« müdahaleye kılmış vr keyfinin ha çın İmanını a errdıgi teri türle t — Kahırda benden rahaUıı olan varsa aöylrıinl. Diya b». girmiştir. Kahve nıu|l'i ilerinden hiçbiri Ar ile uymak İri e «edikleri od» ı •; i.' .....• — .(. buna Öıerme Arat, - ¦ ' f. aeun laçafın, Ck.rek, k-r ıkı hakreeiaia de «*.ine aedesnı - Demek kı lıı brneVn şihlvetçieis h.l D.ye e*r*U Urkmedi kalbinin (narinden tehlikeli luralla yaralamış, onu müteakip Ie b.ı.•(.uı Abduırahman.n uhtelif ye.tana. .akua çıkarmıştır. Bu e>rada, kakvedemsrr kaçmela tış'ami). yakaıı barıkçı H ndr hart. k.kıecile-. Anim alı.ıd.a k..ı>r_.h Utn arta ya altinaışlı*. Fakat gocvlmı han burünMt olan Arif. bıçağını Hnaeyınıa d. ı.-,u.. ¦' .-;iı ı, . t •' SU tınıda iı. I ı- i... haberdar olan Ka.ımpaşi mel kel i puliılırı, vak'a mahallini grlaıiş' odr ¦ı - k :.ı - aıMııaeak adam arayan AeÜio i.ıın-1 atılarak ı... - .-.¦ ve • J"> :.ı-|. atmağa an'aHalı Zahata Uralntaba eerbal /: l.a lanaUah ulan oteannklll ho *ç rırılıyı de alarık ttamgl- haıU¦ .' ..- (ölürrnu|IUr. Hintli h.îkim gitti Schruniıdekı mahkemeler ve adliye dairelerinde tctkikatla meşgul olan Hintli hâkim Mir A mııodin dün İskenderiye tenkile memleketine ardet etmiş, bir. Seyyah geldi Ihin Homerık vaptıriylr şeb-liasııe berşvuıden fazla myyab f'-'»'"- ____ Muallimlik ukulU^aau^ri: '* Böyle bu ta.fenm ev sahibi olmaları elbette hatırı bile gelmez. Zavallılar buluo ömürlerini k ri brıeeleriade geçirirlerdi. Yine oolırdan ve boyla kîra evlerinde dolaşıp ıcfil ra meyus ol uşlardan biri yazdığı bir .¦ m. ur-,ir şöyle dert yanıyor I Hir b>a ¦-İmik h.ıııl ılıaa ıfldraılı yek Hallal iiu.ii kil. ,.,l..ı..ıi .... Malûm olduğu Uıcre şeşbaoe, bir nevi t jfcfctlir. aını lamında O.mnlddı "altı ev. mu ı '.mı g n dert yanan mfr bu beptıyie beş» keam rokıaihsğtsou a atatıyor, heaı hn-urlann birkaç ev sah olabildiklerini söylemek cür'etni gösteriyor. Bu ; ı.İlini m nıııı .ıı ı. şûph* yok ki. nnlıı refah içindedirler. Aylıklarını peşin alıyorlar, tekaüt günlerinde faal seneler duğu gibi yaşamak imkânına kanunen mazhar bulunuyorlar. Bununla beraber onların da çoğs ev sa ibi d...J.l.r Çünkü aşlıktan tasarrtsfhı er yapmak, bele bu L-ı'ıran yıilaııada. be-raea bcaa sat Vekâletinin kendi m mutlun için Ankarada aparb-manlar yapmayı dujünd'iğûoa dair gaıetrler e gördüğümüz haberin menşei bu imkânsızlıktır. Bu Vekâlet, kiralardaki y ııkıe klik ten memur böyle btr tr^bnûse niyet etmiş olacak. Bu bu leşebhuaû al kışlan t Uianbuldı da mümasil teseb-buskrin yaptUbâlSMtini ıtterız. Midem rlarımız ev a bbi olamıyorlar. Ban az ki vrnp temiz bir evde oturmak saadetine er sinl

eri L ftk-lmiUı yasılan Baitaa |*»aş gA'rt rat.ıa.ıaıı ar I laamt ,*dm ll.l«l/l#l *a.ana- «IHI »dikit" |« t aW— tura» -ZAMAN H=A=R=İ=G=I=H! İngiltere ve Hindistan meselesi İngiliz muhafazakârlarının mühim bir kısmı Hindibana hiç bir hak verilmemesi lehİndedir Bugünlerdi Ugüterrmn her foka** tarat.ndae b-jyak ebem-mİyelfe mcvıuabahı edilen mcarle, H rndntın kanunu eeaaiainde yapılacak ladılleıdir. Bir laralla amele fırkan Hindiılanın kendi akı ¦im ediyorken bîr lamdı mukadderatını ederek doğrudan uıak olduktan eıkil eltisi içjn .loğruıı idare etmeği ııtıyorıar. AaMİe Fukan batkı urda iktidar mevku bışka İneri tere parlamentomda bir nkall onun tırı dın ilen ıtlrülen teklif ve fıkrrleıtn nar uymcı na manna imkân yok gibidir. Buııa mukabil k uhafazakâr llindulanı her hususla mnbtariyetten mahrum etmeyi gttıcf fıkır ee ma t alçaltımı a kabul edileceğini gMtercn bar »anı voktur. Caaaeu bu motele loğdu parlâmentom tırılından a« ebıssıı »e aalâhiyettar btr heyet tarafından tetkik olum ...ıı mrtkûr heyet tarafından yapıla erin ncticeıini b-mek icap ediyor. Bu beyci ne derse, neye karar verirse ka bul olunacağında aftptSı yok gibidir. Bu tebepledır kı muhafazakârların yıllık kooferannnda _ lltnri "Kınlı., tarafından. Hımbılına l haklar vermenin tehlikeli olduğuna dair ileri sürülen teklifin mUtehamı heyet raporuna İDtiıarru reye konmaması müdafaa edilmiş buna rağmen teklif reye konmuş ise de ancak 3c rey farkıyla laırap Ba da muhafazakârlardan pek mühim bir kısmının H.mintana verilen teşrii hakların takviye edil emesine, ilerilrtil meme tine taraftar olduklannı götler inekte dır. Ba «ıı ı 'tın Htodıılıodı derin akisler yapacağında şüphe yok-Belkide bu • at.yet. bir müdde alta eftalimetlari göılrıen MmoStanenlhycÇİantMadcklen Sir lıır. Günde bı emime» Fuzuli Yaran: Lise edebiyat mut' Basan i Tılık neşriyat yurdu Foıult, lUşMie i »k . Tfleh şair. iaia ea bbyûhVrr nd.n barıdır. amyk yaşımıa. tandık yanmı bite de kakımı ıılpı U*ıkftar. Vaki S kuvvetli kr şan fi kudretli kr akmak d*, tur her da* Arapça *» Fanti bilirdi. O . dılltd* aaa dili . ..I.r l..ah*tle r yaıaıdı. n'ncok lanlrr *1U n da kenm olamadı 1 ine şair mr pıoıyılı olan Kanunî Sultan Sûlrymana hulul etnrek istedi, yine umduğuna tremedi. Bir aralık kendiline arayanlar bulundu, eline birkaç ''¦' ' yevmiye iadeden b ir berat tu'.uş-turuldu. Fakat bu brratl.cn da i<Iİ-fad* ı -l ¦ ı- ¦ ¦ ¦ . acı an inledi ve b tnUylşten Türk edebiyatına Uı sikaya! mektubu yadigâr kaldı. Kendinden gelen büyik şileler, o üatal olduğunu kabul ederlerdi, şiirlerini, tamir veyn tahmı-ttmekten şerel alırlardı. Fakat halk aralında I hemen tı*ro-n unutuluyordu, o demede ki (ürk şairlerindin bahardan baıı f*rp tarihçileri onu başkalarıyla hırışlırı-ı 'il . EH. altmış arnedrnbrridir ki futa li hem biıdr, hem Avrııpadı ta-¦ıldı. lâyık olduğu vevgi ve oldu. Bununla beraber hakkında yanlan . I. - yine aidi. aktıktı, karışıktı* İlkin Köprülü Za Fuat II- . bu lüyük şairi kuvvetli türeli* tahlil etti. Merhum Süleyman Narıf Bey de, bir i oh noktalarda Kleprüu /<H. imlerinden Abdulbaki Bey. sahibi Hüseyin Kasım Bey.

mu* m olarak, ayrıca bir riıak otşrtlti- Simdi AptU'hıki Bey onun hakkında üçüncü bitabı ysımış ve ballı rm ıştır. ¦ . .-¦¦!¦ v •. Süleyman Nazif bey gibi. aıabi tretıürkr ve lahaııBale re kapılmadan okuyuıul yen Abdûibıki bey de. bilme, ıi neden, tıpkı nnun gibi şiirin mrıhebi öterinde hayli tevakkuf .t. KÖpıÜ'Û iade Fuat bejin kinanlına iştirak eden Abdû'baki bty, SU leyinin Naıif beyin içtihadı hilâfına, şaitln Şii olduğunu ı-l'i hayli yeni tv> •ikalar ileri lürmüştür. Bİl, futulînîn meıhrbi ile şairliği ıran'. ¦ bugünkü irhı.ı .l-ı. göre, t. (bir mlınaıebet bu veya şİl ol t un, Türktû, '¦. 'I.. ı . - oefi* eterler veımİştir. Biler bubadarı kafi. Eger F met-bep kavgalarında rol oynımış bir şair veya tlyıü oltaydı. O laman meıhıblndrn bahıetmek doğru olurdu. Vtvdem ki o, yalnıt şair aşk lerenniim elti* V* madem ki şiirin, aşkın mrıhebi yoktur, artıh onun tûnnüiginİ veya tülî alışmak beyhude bir Ab. Yolların Sesi Bu gûı el şiir vr ta nal ıneı mannın 77 inci tayın da neflı ya ıları ihtiva ederek «ıhtı. Edat ¦ili--.-, kıymetli yatılır o n etmek İtHyen 11....... ırımır* tıvı'ye rdeıİI. poliste Bir Bekçi arkadaşını vurdu Evvelki gna .m bekçi arasında yapılın bir ıılah muayenesi bunludan kırının yaralanarak hastan aldırılmalını mucip olmuştur. Vak'a şöyle olmuştur | Beşiklesin TUrk Alı mahallen bckçıtı İsmail ile. Galata-nm Vişne iade mahalle tı beksin Dursu kı mıhıUom ıltı-tak noklau olan Abbasağa cef-men yanında buluşmuşlar, bir müddet konuşmuşlard Her iki bekçi ayrılarak mahallelerinde devriye gelecekleri örden bekçi Ismailc isabet etmiştir. Dursun, elinden çıkan bir kaza ile arkadaşının vurulduğunu görünce şajırmrş. mamafı derhal ci is noktasına koşarak ! liseyi anlatmış ve tabancasını teslim etmiştir. Yaralı bekçi İsmail, tedavi edilmek üzere Beyoğlu haıta-hanesine kaldırılmıştır. Dursun da nc alınmıştır. Hadisenin hakikaten bir kata eıeri olup olmadığı, Polis ve Adliyece araştırılmakt Bir kedin sokakla öldü Edirneli Şeıiîı? banım isminde tir kadın dûn, I. :n.;kapı-dan geçmekle iken aotızın dü}-mü) v ani ölümü şüpheli görülmüş, ceset muhafaza allına alınmıştır. Vapurda bir ölüm Zabıta, dün, Adnan vapurunda geçen bir ölüm vakasına vaı'ıyet etmiştir. Adnan vapuru. Küıtcnccden birtakım muhacir alarak limanımıza gelmiştir. Bu muhaciılcrin arannda bulunan Mehmet Ali efendi isminde biri ani olarak ölmüştür. Mrbmet Ali efendi Ölümüne evveli sahil sıhhiyesi vaz'ıyct etmiş, bilâhare tahkikatın yapılmas lise havale edilmiştir. Bir yangın Takvimde Elmadağında Turna sokağında kunduracı An-don ve çivici Horenin müştereken oturduklar numaralı evden yangın çıkmış ve bîr oda yandıktan sonra söndürülmüştür. Nazilli su istiyor! Bir kuyu bütün kaza halkının su ihtiyacına yetişir mi? wn.ıl -ı k . , i ........ . .,vfldsl afa/ri Naıilli 30 (Hususi) — Aydın mınlakanoın en rengin köşeni olan kaıamıı. diyebilirim ki. susuzd krdenben öne atılan bu mesele bir ı.,.l . hal knkteeaemiştar. Belech'ye kasabanın SU ihtiy acım gidermek için bar kuyu kaldırmıştır. Bir kalabanın bir kuyu ile tu ihtiyacının giderilme kadar hakikate yakındır, h İm i yor uz. fakın bir membadan ıu getirilmesi Urımken her aene bu kuyudan su çıkarmak ve başında adam kullanmak için pek çok masraf yapılmaktadır. Ba masrafa mukabil yakm bir me oba dan ıu getirtmek pek kolay bir «şiir. Yaııu kik so-¦uı kal n kah aı ıu veren bu kuyunun suyu kışın çoğalmakTRAKYADA TETKİKLER tadır. Çünkü pek kolay tevri edilecek olan yağmur sulanm, derelerini bu kuyu depolarına çevir ek pek kolay oluyor. Ve bundan dolayıdır ki halk her ilmin şikâyet ediyor ve her zaman b u meselenin hallini isliyor. Bir çay suyunda neler bulunmaı ki... Bu sudan içen halk " yağ,, denilen vc boğaıda kabaran bir haftalığa tutulmaktadır.

İncir ihracatı Kazanın bu seoeki İncir ihracatı çokta da fiatlcrin düşmesi iktisadi vaziyeti smış ve parasızlık doğurmuştur. Bu kıymetli servet mcmbaınm heder olmaması için fîat düşkünlü Malkarada hayat Içilebilecek iyi su, Tekirdağ 5 (Hususi) — MaU kışın da yo! yok lıır imiş; takat du gurcı yurt o zamanlar adeta bir menfa Yalnız muazzam filmler göstermeği vadeden f PfâfÇ sinemasının ifte ikinci büyük filmi RASPUTİN ve ÇARİÇE Rua laray hayatının İhtişamı-Entrikaları • Zevk ve leeııti bütün Ruıyının ve Çar ailcılnin mukaddemimi hakim olın kanlı papa* !'¦«!¦.¦ ....i aşkları • Ciltli HİÇBİR FİLMDE GORUNMEMİŞ BİR ZENGİNLİK VE DEHŞET Baş rollerde üç kardeş: Çarın yaveri: Çariçe Rasputin Cohn Barrymore Ethel Barrymore Lionol Barrymore Bu Perşembe matinelerden itib aren iFraıuııeı ı&ı'O Mrtra-Goldıııln - Mayer filmidir.t dıg fınd vardır. Malkaranın havası mütehav-vıldir. Sert ve rüzgârlı olan bu hava sıhhati çok faidelidir. Yaz m i latif bir hava ile geçer. Sıcaklarından şikâyet Kalp 25 kuruş, luk yapanlar Diyarbckir i (Hususi) — Burada kalp yirmi keş kuruşluk imal edip pıyaaift tümsekle mırnunen Hacı Halil iminde bir adamla oğlu Nuri, pır ılın böldürürken t&mu meşhut kaimde yakalanmışlar f ıp.lm ... Ubkıkal netace-¦inde kalp *•*¦*¦ beş buruşlub-tamı Sıvaaia yapakhğı mimi mıjt.r. ure-• - ku unm allı adet kalp 25 ku-uşluğu BİLide binimden alrkğını tOylrmıştsr. Tnkkıbnl tam kledir. Talî Bey Tekirdağında Tekirdağ 8 (A.A) — Umumi Müfettiş İbrahim l ..Iı Bey Malkara Vf ll.vrııılııılıı.ia tetkıkat yaptıktan sonra şehrimize gelmiştir. Tali Bey vilâyel İşlerinin randımanı hakkında iıahal alm ^ditmez. Mrrk/cıin havan civara aisbefen dahi iyidir. Malkara deniz sathından (275) metre yûkneklıkle bulunmaktadır. Kazıda silmeğe elverişli iyi bâr tu yoktur Mevcut tular I I maketinde k.reçl.dn 50« 150 hanekb olan Malkara köy ten kimim çiftçilikle geçinanekte-d Btr köyde 300-1000 nûluı buunmaktackr. Maıkannn şana yollarında işleyeo nakil vasıtaları otomobil ve kamyonlardın ibarettir. Kış günlerinde Malkara yolları k nmakta olduğundan münakale vasıtaları iş'amemektc-dir. Bu ..kata iktisadiyatı durmaktadır. Kı kara yollarında çamura, kara gömülen, saatlerce, günlerce yollarda kalan kamyonlara; o şidde tli soğuklarda kış gecelerini yollarda geçiren yolculara barkaç defa şahit oldum. Malkara ve havalisindeki ok ııkı'.- işkrınm > ¦«'. bir şekilde ıtlah edilmen, »melerce evvel e bugün terkedilmiş bar kaide bulunan natamam t—eadafer ha t tunu ikmal »e mûlevakıflsr. Bu tren ha İt mm ınşaa tı ta-mamlandıgı takdirde Malkara kazan ve havalmnın ıklıtadiya* tı da lecek ve o mabette iıtifade de ııyadeleşecektir. Bu hattın yapılman Balkan harbinden evvel T rakyanın ı> hire .ıı... olan Malkıranın ve bütün Trakyanın iktisadiyat ve ticaret aleminde bü seliş merhalesi olacaktır. t . .... h.lm. Bugünün Aşkları A*i7'f roman Beknt uıı*n v* kalın Kollarını Olarak aau yiaa h*eaW1*auk itte. a\ nakmı b.r t*bntum!* bo*v| tu — 8* al affedıaıı madam, altı otun, çoktaabaıi ...... -.ı ... bir eennat şaftatiai ladı w uy o rdvm. O tadı içime Bindirmek ille-ıkın. bu kOıtahlığı yaptım anym, beni ineitaMyla. KaTOieab ctkerla*. Ufaa akh, şaş (i baetremiyea glılırlak t*>ü aıLıo* nrOı. aghyaa L.ı akdi. — Kneamın kemiklerim miat. 7"e/r.-i:a AVUlarındı ağlallı

35 reli, il tem i hline g»(*. çöküp al virdi, hatta uçlarını ı bnyalı aaçl kr cilvehlrlıbla lormlya ılrlşli ¦ -— B*nım nrrrmı ve,din. ıı*rrmı beğendin'. C*nç bir *rk*k mu. yaşınâı kıdını ıtvtr mi f Bu *|b. bar gOaMh aUX yoku n>*bH atacak mı 7_ V.m.m. h..l..ı. kemim çek ctddl eavapiae nnlvarvba. İhtiyar bıu-a t**tatı bi* t™ bar Ve-•ata, bar I la** g.ı.lı.,. O I d-,..... a* K •* Mirhel . A..,, ... bu atğaa g.ırlbkt* model bulamadıklar.m. M.rkı. Po-podour ua da MarhU .t .. dı gâ> Kİlıklr bu darıcı)* *>*m*dıklrrıai anlattı, aşk miri aan'al trıgiıirle tatlı tatlı kadın genç f.kır lıkır ¦ g.nlı^ı konuşur Kı buldu, ihtiyar bir şetaret içinde İdi, gülüyordu, ikide bir nç ıenamın vUriınü liıkeliyordu. den filân bıhıattigi yoktu. T' — Reuni bitirmekte le (İme. Ben onu bahan gün geleyim. Olmaı mı ll.u-ı.ı nı hay., deı oi kapıya kadar gütürdı boktaya elini 6ptü ve yi kalmıı deein bir "uh„ . vırı yaılmdı, kendi rıldandı, — Bu aıkınlıyı da al hullan.ıtak bu mııymulı şey uıdıtırıl. —- -. ¦ _ı = bıkalım. artık aceI edip her jılıyı bu modayı îeıt *den ırkı. gdren» lerde O intibaı uyandırmak ve km malan da utun >oyunuı külfetinden hu'tırmık için bu biçimi oflaya koymuştur Naciye, kumaşın ringini .i .¦ .. aetmekle htodine bülbülün eaıip Lir kılık vermiş oluyordu. ufak bie trmaı ee mfeüa yok ollİ ta kapıda kır-emri yerine fkle b**ab*r ak-> bir tu¦ .i-. ilk defa ¦ ic ;¦ - ...: . ¦ k ıı || uy ordu, İçine tadı ordu. Mehliha Ha. Idihten ıcnra büriboy delikanlıyı Irmişlİ. Brİmanın ikanın ona aohul-anımu kokuma u .dikler, tehalük, ık golünün öuûna .oplıyo* ve Bülronakla bot ün bu ita v* olgun Mehlüşüucreh ilmini ıv vr İl* nd iriyordu. Devamı var Bu sene çok parlak filmler göreceğiz II- araç lalanbul ainemaeılıh ale-m iade büyük bir faaliyet griıc çarpmakladır. Büyük sinemalar yekdiğerine lakabete h>urlarımaktadırlar. Avrupa ve Amrrika tlüdyo'arıa-da ,-sr ı n... aa >on aa «n parlak esreler büyük fedakârlıklarla arığaje rdllmi|lir. Denilebilir ki Paria, Har-İla ve Londra gib birlik norma mrrkrlrrınde gdalrrilan lilmlrr, hemen aynı tarihte rcya pek cüı'i bir teehhürle lehrimirde götterile-

cekl.r. HenGı aln.mal.rda en iyi e.e.lrre leaadul eylemiyor isek buna acbcp halaların gûıel gilmeai yüıûndea halkımııın ıınemılıra lata rağbet gMtcrmeme tidir. Buna binaen, aincmarılar, birinci derecedeki İlimlerin İraeaini lehir eylemek mecburiy etinde kalmaktadırlar, tu tene. göreeeg.mlr güre! İlimler dr." banları .unlardır: SÜMER SİNEMASINDA: lodam O Kamelya.. — Alekaandr (,' j«n orkcatram | Viyana lıUrann-nik orkeatraaı *e Viyana opcraaı kornea taraflarından temin edil-•I.ÜBNAN MLLİKESİ. - Plya. Beunı nın romanından. Jan Mura İl. I ı "¦' . la raflarından. Çeçen hafta Partala Iraa.U. ba;-lan.iara b4yOh bar rağbet kaıaa-mah et.rab.rha. . drd.ku dua.1 mucip elan 'Am». 'ilam. M ar nl Şeatel t a.al. ada. tem*. .J.la.., f«J«l bar OV__ Filistin Musevileri ve vapurculuk Ut, büyük vapur şirketi teşkil ediyorlar -Hay la . I.'anbul - KUalearr. aralında mu n latam aeftrler yep-meh tıere Paletlin Metilim Loyd namı altında t*a*bkat e tmi| olan Fili at la Mvtttt kumana vanadan Ha/lal Sinema ve Programları sOvıra ¦ fVatrVa O'rıol. InK ; Caraa.ı... ad MtXEX , AWm Aile un. TCflK ı A afat SARAY t/aura/nu| Se*f ¦\LHAHM A ; Çin ftfttf'i ae lapan. W . Cll'r ı ¦¦»-.!. ¦M. KAZ AB . «4ı a la™ farıaa ASRİ kIij.1 SaV-tşil »uAJer ı Stm» manian araaında ler yapacaklardı M. ¦ A-.r ı rljı lanmıt olan Mua rından müh.m b Çocuksuz kadınlar vergiye tâbi! Yugoslav yada yeni bîr kanun hamlanıyor Soa g ua 11 r do V ug otla • y a'da -Bled. ı Yugealerya dek.arlar, kongreni lopla »anıttır. Belgradıa tanınmış dehleelerın'.- M. "/.Iı,. bukhmeta t eratı et*i|İ bâr haauo lıi kengrede ah um u ptu ı. Doklar -Zahf. ba Uym -ı-da. erli hamalane (or.k lage»»a|a atecbaır uı .tamlar.a. te eecahler. olmavan ..I. kaahalar le beealaraadea rekeek ba. evrat abamee.ni ietemebledar. Kongre aıata hemen malllat.kan Uıihaya lat.ip eylemliler*. I haaın bıliumet tarafın dın kabnt edilmeli İri. hOhumete Ur ama takdımiaa de kongrece karar ... İranda "Firdevsi,, ihtifali Heyetler ayın 12 sinde Meşhede gidecekler Tahraa i t Huauaİ | — Firdeıei aamaaa )ip<aa ihtilallere ielirak etmek «tere gelen Garp mbetearik, edip te lkm->raa.ıa tarıta yare «ermekledir. Şarkıa eu tamuma, İka aa edcUyattaları aa da ret edimi) bukaamyee. Buelar.e bepa. Fı.de .ea hahh,.J. b.ı.riad.k.... batanları aayliyetsh ee hcadı aaüattttr, oaa-ı bu .aı.l.ll... ...ah ed-eehleealae. Cetea mamamMuar Iran hMeme-Ümit, misafiri aayı'dahları ı<.n ketf rhlerlae haıırlaaaa yeri ere lnmls>

Uıdir. Hayaller 4 leşrıaitvvelden 0 trs-,.......!. kadar Tahranda heldıktaa aoara Meıhede fldeeek. orada ..... 13 ilada beıl •. ¦¦ -¦ Ihıltallere iştirak ederek nutuklarını lilyliyeçeklerdir. Firdtrti İçin Me|hrle yapılan man* İkmal oluamuıtıır. Bu merar. takı ban mimari lana Ürere yapılanılır. Müthiş Tekerlekleri iç 235 mil s a vaziyet rden devam sahia g4.aama-M.ot. Baauala beraber tramrıy ea lOaellet kıtaat,a Umaytmede i alı mıhlımı vc tineri hamye-atar. açth ılaılılı beraber hrprnbtar) her ihtimale kargı yan kapalı olaa me|aıelare ar ilk aaklelmektedir. 2000 ktfJ ¦ kl., Parlı U (A. A.|— P«ll Jornnl'.n Baratlon muhabiri, dünkü ihtilâl hareketinde di en ve yaralı düşenleri MM kadar takasla e diyor. Portekiz dikkat ediyor Urbam II» A| — Baavekl Be HarUye. Bahriye ea Dakatyc Namlın araaıada feçca mürıkı • r n n arkaaıadea ateredalca >aal t.bl.gde deaıyer ki. hükümet likmektepler Dun toplantılar yapıldı Dua şehr.m.ıdck. Ulun ıLk meklepler «V muallimlerin riyaselinde bir toplantı yapd-njiftır Bu toplantında önuvOıdeki dert lemsine ait bil Om um mektep i,lerı eratında jjüeıiıülmüj-tur. anda deri programları, muallim nöbetleri teıbit edilmiş: kooperatif ve HıUkah-mer teşkilatla rı hakkında nm-ııkerelcr yaptlmastsr. Duaku top'anl.larda boalardan başka, ber mektepte mevcut bulunması Itıımgelen İnzibat mecl islerine art İntihap edilmiştir. ¦11 ..a.ı . ¦ . kemen toton . malttı VıimUa Tayyarelerin sür'atini arttırmak, günün rn mühim mesele- ¦ teri arasındadır. Bu yolda ke.lo nan çarelerden biri, mukave- 1 nteti kırmak için tayyarenin ' tekerleklerini , ali kısımlarını kanatların içine veya başka bir tarafa çekmektir. ıspany Parİ llpınyl [¦ ... ve Almany * n I ¦. r Afyon Cumhuriyet bayramı hazırlıktan COnahu'lyrl bayramı hmrlıkla 1 r.am •'- -•>-¦! r I<)nnır ••ci.a aram d ıh alı yakl.ya.aku • ba aeaehl bayrauaaa maa m— 1 • lehlUe hutluhıamaam meaUrrev .....eMayv».,.. 1^ ediW «¦aiTaa dS- de teplaaasad-. keti iyon ,ımd.kı halde geçen bayamUra ait programları Ivthİb art-tekte ve boalara yapılarak ilâverri ve tadilatı teablt eylemektedir. Dünya tahlil usulleri birleşecek c RADYO PROGRAMI 9 İnci Teşrin Salı lala. bul. I».I0 Pllk .r,n..ı ı» M.«ı Canal a.y ¦ . ... («uUara ... .. .1 ¦ ' " Ilır» avaalkl ...... -ı ,.n.ı. H hty.11 ta Krdltaa Hın.ralul. »t» U.air \.- »ey va 11.» Ajana ıa Harta lııbarlart. ll.M SlUJıo caı oıkttlraıı. v.d -l.ı " ¦ i ¦¦ ¦: 1 115 a 1f.(. Manotlln l.narrl. ltj» Muaaha-be. W Baladlar ar avı. aarhılan llıarlı,-I.H Alaaaalaı l eln|. ıı ba. habrıtarl. 11.10 ı» İnci eara atı aparalardau parçalar. 2J haberler. jı.ıj TaUla-Daaıa aaualkl U Kbt. ntLCnAT. '*> m.

hava hattına edilmiş ve çok iyi neticeler elde edilmiştir. Bu tayyareler, Önce saatle 235 mil sûr 'alla hareket ediyor ve yedi yolcuyu taşıyordu. T ayyarelerin ali kııımlırı İle tekerlekleri içine alındıktan sonra tayyarenin altı pürüzsüz ka neticeler ahGörünmiyer, yeri nasıl j Hava taarruzlarına kaj faa vasıtaları "a M» İl,» ıt.Jt Al. hah «rlar. partala» riyal. U ;h Kiı i. ¦¦.il Dana v - • PSAC. Ue m. Katu^n keseni. 11.10 Ziraat ¦am ararlyat l*,ı5 A'. ¦ , je.m K.llnlrr. aola, »0.1» Op. 11 habarl.r. ;l.mKmr>,,t, ne »abartar. 21.11 plak nat.li al. IİOKIK.».*!. İK ıı. vapılmak Uıerc llmlr, Hum ve Sult.ınahm-ltrki lâ bora tu varlara ve ıltmlşlh. Maçka tramvayları Belediye Şirketler Komiıer-ligi, Maçka tramvaylarının son istasyonunun Maçka Palas önünden Ma ezarlığına kadar temdidi İçin Beşiktaş halkı tarafından vaki müracaat! muvafık bulmuştur. Kom hususta mahallen de tetkik at yaptırmış, ufak bir masrafla ve kısa bir zamanda bu hattın i nşası kabil olabileceği neticesine varmıştır. Komiserlik 600 metre kadar olan bu mesafede de rhal inşaata başlanmasını şirkete bildirmiştir. Bir çocuk daha Dün devriye gezmekte olan Kasımpaşa polis memurlarından Abdûlkadir Efendi, bostanlar arasınd a bez parçalarına sarılarak bırakılmış ¦¦¦'.uı bir çocuk görmüş ve alarak karakola götürmüştü henüz İki günlük olduğu görülmbş ve Darülacezeye sevk edil m iş t ir. Ateş - Güneş kongresi A'r. ı ¦.....:¦ kuülbÜ r. ı ,'1 ... .. -ıı lüıum ııı-ıiı - -.i ürede mûtlırrlen ban I adi 1*1 ak üıere kulübümü! heyeti mumiyetİ M birinci reyrln paıar ünü aaat 16 da kulübün Sırsec erken'nde fevktllde Bık top'anaeaktır. KulUp ilalarıma e gün va o trıritlrri rira oluZamanın takvimi ItSHİNİLVVEL .t K-tem ım ıs» t. ıoı 76 SALI ctns/nüllhıı 29 lllıthi sil^Jş^lı» apl»|— |SJÎ7|17J« İMSAK Buna mukabil tayyareye kartı hatırlanan müdafaa vauta'arı da arami drrrrrdr inhiaaf elmla buBugünkü hava Ye|ilkÖy Kaıat merkeıladen aldıgımıı malûmata göre. dün hala taıyikİ 767 milimetrr, ııraklık laıla en al İH derece Idl. I- ...... peyraıdan aaatte 10 kilometre aüratle rımiıtiı. Bugün hava mutedil ve rüıgarlı olacaktır. Muallimlik Hukuk talebesinden evvel hocalar alınacak Şehr mildeki ecnebi ee ekalliyet mekteplerinde dert almak İçin müıacaattc bulunan Hukuk tl lcbc-leeiae rtt cevabı verilmektedir.

Buna tebep henGı kendilerine deri veeilmemi| olan bııı muallimlerin açık yerlere tercihin tayin edilmeleridir. Aldıgımıı malûmata onaran, şimdiye htdar bir mektebin tarıîf --M.--.i-ni. olan I.;.', muallim mektebi melunu bulunmaktadır. rıluallimlige hak kaıarmi) olan bugibiler açıkta dururken Oniver-tite talebelerinin tayin edilmeli haklı olarak !.,...¦¦.-¦¦ ır .1-.. Bundan l..,'..:. bugibi talebeler hukukî deeatar gördük Itrİ İçin bu kıtım ilme ait yerlerde ataj yapmaları daba ...... görülmektedir. Bu mOnatebeltc. boşta bulu nan muallimler ycrle|llrlldlklea ıonra. münhal b.lnndugu takdirde, . ¦ . -1 aballiyet mekleplerinde den almak iıtiyrn Hukuk talrbeılndea ¦iyade Edebiyat fa bülteti talebetiolo ınıricaatları naıarı itibara alı nacak ıh. İstanbul Borsası kapanı» Halleri 8-10-1934 ÇEKLER Kapanı) Londra «14,25 613.50 | Nev-York 0.SO02 ¦ Pa.it I7.06 12,06 ! Milano 9.2782 9.27« | BrÜka-l (4069 — 1 Atina »1,4*1 — 1 Cenevre 2^159 2.415» i Sofya i Amalerdam 66,575 1,1731 1,1737 ha. 19,0175 — 1 Stokhotm 9,1 STJ — : Viyana 1 Madrit 4,2625 5.BI92 Berlin 1.976 — Varşova 4,20 — ¦ Bıadapeyta Dük re, Belgrat J.9782 79.5650 34.6675 — Yokohama 2,6565 — Aloakova 1US9,50 — Tahvil ve Senetler A çılı| Kapanış »e i '.iılı ıoı» IV-aaal.ell ftrs.aı.t| a* >.s raun ıa» !-...- lah.iU I Anadolu O..OİU III _ III ••a TJ '.-ı 1 II Aralan yımeMD A. D<aWY»fO * •6,75 29,30 45.60 79,30 45.75 -ZAMAN — HA R 1 C I H İngiltere ve Hindistan meselesi ingiliz muhafazakârlarının mühim bir kısmı Hin-diftana hiç bir hak verilmemesi lehindedir Bugünlerde lagdlcrenın her fırkan Uııf ndan bsryiah rh-or-miyrtl* me.mubahı edilen m.ırle. Hi distan kanunu caanondc yapdatak I a dille ı dir. Bir tarafta amele fırkan Hindistan m kendi mukadderatına kikim olmaaı fikrini müdafaa ediyorken bir taraftan da koyu moba fa tak âılar. HİBdıılanı kendi mukadderatını tayin için «erden bütün baklardaa mabrura rderr uya idare etmeği letıyorlarAmele Fırkan halihazırda iktidar mevkiinden uıak olduktan başka ingiltere parlâmentosunda bir aballiyet teşkil etliği için onun tarafm-daa deri .örülen lebbl ve lıkıeleıın bar bıı-mıl a imkân yok gibidir. Buaa mukabil koyu muhafaıakârlana llindıılam her hulusta mnhtariyettr n mahrum etmeyi götrllıycn likir ve miltalealarının da kabul edileceğim gösteren bir emmare de .oktur Eaaaca ba meaelc Ingİliı parlamrnto'u tarafından aeçılsnİş r-üteh..,.. ve aalahiyet

bar heyet tarafından tetkik eakandugu ıçîa meıkûr heyet tarafından yapılan tetkiklerin netic ni beklemek İcap ediyor. Bu bcyel ne derae, neye karar verine unun kabul olunacağında şiıp oe yok gibidir. Ba sebepledir k, maka la ta bâr lana ysU koaferaanada Sar Hanrı "Kroft., tarafından, H indi, t ma har takım tesrii haklar -ermenin tehlikeli olduğuna dair deri sürülen teklifi n mütehassıs heyet raporuna minaren reye konmaman müdafaa edilmiş buna rağmen tekbl reye k onmuş lae de ancak üç rey ferkiyle laırip eddauftir. Bu da muhafaıakârlardan pek mühim bir kısmının Hındıstana verilen teşriî hakların takviye edi , ilcrilrtitmemrsine taraftar olduklarını göstermek t rdır. Ba vanyetia HsadVaıaaria deruı akisler yapacağında şjphe .oktur. Belki de bu valiye t, bir müddet enberi gevşeme, katta tona alâmetleri gösteren Hındısausuıllıycçi mücadeleler '— - ¦ -a---¦ ..İl. .1---1,,,. Günde bi ıızttlı Yaran: Lise edebiyat mut Bum İm* aeşriyal yurdu Faeab, şişdkr yetti. T Bek şair. ¦oin *n Myübtcr'nd'n bindir, asiylı yaşamış, hiı.ıyle nımıı biıe de Ualeıini yadigar Uıak. star. Yalmı kovv.ll. Ur gafe tf\ kudreti. Ur eaanK dr. ISrkcr da* Arapça ve Feri» UlıraV O flıllrd. am dili k.d.r ır.ahatle inlerinden Abdulbaki Bey. ııhibi Hüseyin Kasım Bey. muini olarak, ayrıca bir naşıeltİ. Şimdi Aptülbakt Bej ikin la UÇ baılı rmi|tll. Fuıuliyt, gibi. aıabi I lere kapılma nı'mak illiyi l'ir-.- , ¦ n*< fide edrınr inleyişten I kayrt m»kl dinden mmo anuo üıl al ¦erdi. şiirle ı Abdulbaki bey ne. ¦n. tıpkı onun gibi ı üıntnde hayli te-ıir. k- .i iade F«nalına i|llrab eden ey, Süleyman Naıif I I. I'lı: -. ;.ır.rı Şii ıt İ(in hayli • >1,1 ve-Ur muştur. nin meıhrbİ ile şeiı-ı ı,.ı telakkdrre lUnaıabtt bulmuyoruz. ¦ |lt olaun, TDrktü. ı rıerler vermiştir. Iı .¦ ¦âti. I r. İmi.'., rneı. ında rol oyn.tnıy Ur şer »il- aramada bir unu t ulu yordu, o drr.r.de kı I Şairlerinden bahirden ban garp r İh (ileri onu baykal ariyl* kıri|i yorlaıdı. t II lllmi| ırnrdenbeıîdir ki S kem birde, hem A.ıuyı.d. <k, lâyık 1 'il i' u ı t v anılır oldu. Bununla brrı hakkında yanlın yrylrr yine ¦ -'-•Ih. karı tıktı. İlk ad* Mehmet Fuat Bry, bu İÛ şairi kuvvetli aurelle tahlil . - Süleyman Naıif Bry bir çok noktalarda Küprû'.G Zac yûk ıltl. de. Sesi Bu gül el şür vc sanat ıı ı. .umıı 22 İnci laym da ntllıyanlan ihtiva ederek çıklı. E löklerini kıymetli yalılar okuyarak tatmin etmek Iltiyen okuyucuİmimin t.ıvı'ye ederi t. .Bugünün Aşkları Milli Roman Bülent ulun ı atarak onu yine di, mıbıuı Ur lıt — Beni affrdî »İyorum, çoktan bir rrnnet şe

rdum. O tadı için bu kürlıhlıBı Tefrika No.- SS y Sı ünü diri r'll-rr.: , Ilı . ... rol On U diline ı ...ir.:,. Kocımm I 0 ,11 ı I K T I S A T İŞLERİ ) Bulgar kontenjanı değişti Bulgaristan lam bir takas takip ediyor Yeni bir kararname ile ithalat kontenjan usulü de değiştirilmiştir. İthalât tahdidatı bundan le 1931 de yapılan ithalât yekûn ve kıymetinin yalnız yüzde 50 aİsbcline inhisar . t - ır-l1 -. ır ve fakat 1930, 1931 ve 1932 ithalâtının va>a-li rakkamlarına tâbi olacaktır. Diğer tara n bazı maddelerin İhracatı yapılan ithalâtı geçmek şartı,İr ayn ayrı kontenjan müsaadeleri de ir. Bu aisteme gftre bülUn ithalât yaEJacak] ihracata karsa bir lala usulü takip edecektir. Likiden otomobil, radyo takım ları ve çiçek gibi ban bu gibi eşyaya mevzu İthalât mem-puîyetİ katdınlmıştır. Ancak bu malla p, kereste, ve maden filizleri ihracatına mukabil ithal edilecek, tır. Devlet bütçesi me selesine gelince Akvam Cemiyeti komiserinin verdiği rapora nazaran 1933-1934 bütçen 25 0 milyon leva gibi küçük bir açıkla kapanmıştır ki bu* de hükümetin muvaflakiyelinlgöstcrmckt Az bir farkla lehte olan ticari muvazene, ecnebi dövizlerinin artmasına müsait değildir. Yapılan büyük Takas nzlaşması doiaytsÜc eksilen tütün ihracatı da d6viz vaıiyetini müteessir ir. Yeni tütün rekoltesi kalite itbarile vasati haşatın üstünde fakat miktar bakımından eksiktir. u sebeplen dolayı mısır ihracatına konmuş olan memnuiyet k aldırda çaktır. Pamuk piyasası Dünya fîatlerinde değişiklik yok Pamuk piyasalarında gftie çarpacak bir değişiktik olmadığı gibi fial tcmcvvücatı da azdır. Bi erikada mensucat grevinin bilmiş olması, pamuk piyasalarına hiç tesir etmemiştir. Avrupa liyasî va tiye tinde ki kararsızlık ve pamuk sanayiinde yavaş yavaş bîr canlılık baş g eğine dair beslenen ümitler İleride pamuk fiatleri-ni yükseltebilecek sebeplerden uyumak tadır. Mısır pamuk sanayicileri arasında fiatlara istikrar vermek ve abş verişleri sıkı bir nizama b amak için hareketler görülmektedir. İskenderiye borsası böyle bir işi tahakkuk el-tircbİİdiği de fuller daha kuvvetli bir istikrar gösterecektin spekülâsyonlar da asgari hadlerine indirilmiş olacaktır. ileriye gitti, onun ¦ya da girişti va yakışmıyan ıun*l Deri bol olarak gönderilmiyor Fiatlerin yükseltilmesi için tedbirler Kkrasg u.Uşman dolayasıle piyasamı r da blok a obama Ttlrk liraların. bulhtltUa bağlı bulundurmak vr mensucat sanayime Lâzım olan ham maddeleri bn veııledetı istifade ederek tedarik e uğraşan Alman alıcıları, ı.ı.ı.e.. .,..1,11. ağır kuzu derilerine de teşmil dilişlerdir. Bu aıa mevsimi kapanmak üzere olduğundan ortalıkta bir durgunluk vardı. Deri piyasasında iş göre r mevsim bıylangıı ınıta haller, geçen ac nck. ır ...elerden TU id* 30 Vt •fO fisi '** lırnı fik*^ 11 TTjitlt t di Ba sena oğlak derim serbest »e bayi bal | de..etmemektedir Anlaşıldığına gara Amerikada bu ci s mallara pıyaaa ol madiğin dan durgunluk devam ediyor. İçinde bulunduğumu' mevsimin ilk haftalarında keçi derileri piyasamıza ancak gelmeğe başlamış sene olduğu gibi talebin birdenbire artmasından istifade ederek lialleri yüksel t snek için millimi bol bol gönderilmemekle olman ihtimal dahilindedir. Tuılu kara keçi derileri çifti 105 kuruşa kadar, lola tiftikler SS deabO a kadar maamclc gorasekteekr. Tuzlu kara koyun derini Irj-ksaa 35. bava kurulır, 45 kanıştan sah İma. tadır Oğlaklar da tuzlu va hava kurusu çifti 80 ila 90 arasındadır. Spor Harjcrleri Ankarada at yarışları ve bisiklet müsabakaları muvaffakiyetle yapıldı

Yulaf ticareti Fiatler her tarafta mütemadiyen yükseliyor Avrupa ve Amerika piyasalarında yulaf fiallcri boyuna yükselmektedir. Rekolte eksikl eri vc mala gösterilen talep bu terfîe sebep olmaktadır. Kanada ve Amerikadan ihracat yoktur. Avrupa piyasalarına simdi sevkiyat yapabilen müstahsil Arjantin île Silidir. Bizde ise yulaf İıtibsaUtı ihracat yapabilecek mikdarlarcta değildir. Hatla bazı senelerde dahili ihtiyarı gidero bilecek mikdarlarda bile mahsul almıyoruz. Yabız bizde değil komşu larımız olan Romanya ile Bulgaristan ve Rusya yulaf ihracatında bulunmazlar. Bundan bir hafta evvel Şika-go borsasında boglu 521/2 çeot olan yulaf RmÜ dün 58 1/7 çenlcle kapanmıştır. Londra borsasında bu ay teslimi Arjantin yulafı 320 libresi 21 9 penadan ve Şili mab beyaz yulaflar yine ba ay '¦¦im 320 libresi 23 şiling 6* penadan aatılmakrachr. Ankara bisiklet birinciliğini Talât, Osep ve Ankara 6 (Hususi) — Reisicumhur Harreİlerin in himayelerinde ve Başvekil Paşanın riyasetlerinde Yüksek Yarış ve islâh encümeni tarafından ip edilen sonbahar at yarışlarının birincisi dün yapıldı. Koşu yerinde her zaman ki meraklı s ilerle, taşvekil ve Meclis Reisi Paşalar, Adliye. Dahiliye ve Maarif Vekilleri ve bi r çok tanınmış simalar vardı. Saat 14.30da başlayan yarışlar çok | güzel oldu va alâka ite ta i. B r:n _ kOŞU Oç yatında ve biç koşu kazanmam ş ve Iı yarım kan Ingİliı erkek vr dişi taylara mesafesi de (1200) metre idi. Yaraya Üç tay iştirak etli. İyi b> koşudan sonra Ahmet ve F ikret Beylerin Kap'ı birinciliği Settar Efendinin Kez-bao'ı ikinciliği ve Şükrü Nail Efendini Haydut'ıı da üçüncülüğü kazandı İkinci koşu 1934 seneai zarfında kazandığı ikramiyeler yekûnu (550) lirayı geçmemiş olan dörl ve daha yuk ki halis kan Ingiliı at ve kısraklarına mahsustu. Mesafesi de ( 1400 ) metre idi. Neti cede Ahmet va Fikret beylerin Grandcıza sı birinciliği, Madmazcl Binsin Barca i "ikinc ili, ve müsyû Binsin Salvatoru da Üçüncülüğü aldı. ÛçOncû koşu Dört ve daba yukarı yaşta ve 1934 senesi zarfında hiç koşu kazanmamış yerli yarım kan a rap v is kan azap at vc kuraklarına mahsus olup mesafesi (2000)metre idi. (Ganyan) ve pl ase biletleri ençok Ünhl -(San Kız) • (Rüzgâr) ve Güçlü üzerine satılıyordu. Yarış başladığı da nkı bir çekişme başladı (Rüzgâr) vc Güçlü rakiplerini epeyi sıkışluddarsa da sonradan geri t efendinin (Onlu)sü birinciliği Settar efendinin San kın ikinciliği ve Müsyû Fonetenin Güçlü r. Dördüncü koşu Bu koşu 1934 senesi zarfınkaıananlar : Bağdan itibaren Nurettin Beyler da kazındığı ikramiyeler yekunu (1600) lirayı geçmemiş olan üç va daha yakan ki al ve kısraklara mahsusta. Mesafesi (1800) metre idi. Yarış beş hayvan kaydo lduğu halde iki at arasında yapıldı. Akif B.ia Bekârı birinci prens Halim Beyin de Roollono ikinci geldi. Beşinci kuşu Bu koşu dört re daha yukarı yaştaki yerli yarım kan Ingilİı at vc kuraklarına mahsus Hint ¦ kaptı. Mesafe 1800 melere idi. Yanşa Uç hayvan iştirak etti. NeticerJe Ahmet v« Fikret Bey lerin V ı.dirimi birinci. Emir Salih efendinin Boıkurdtu ikinci vc İhsan Beyin Meb'n'i üçüneû' geldi. Türkiye bisiklet birinciliği Ankara 7 (Hasusl)—Türkiye bisiklet birincilikleri Ankara da 28 birinci teşrin Pazar günü o n bir mıntaka arasında yapılacaktır. Ankara bisiklet birinciliği Ankara 6 (Hususi)—Mıotaka bisiklet birinciliği dün sabah büyük Millet Meclisiniu altında ve A kÖprO caddesinden baa-liyjr.il; Etimcıut - Gazi çiftliği ve istasyon yolu üıerînde 45 kilomet elik mesafe dahilinde ¦ .ıj ,.:¦!, Yarışa be s bisikletçi iştirake kı Nebcede İttifak Spor ku Talât 73,49 dakika ile birinciliği, Çanbayadan Edip ikinciliği vc İttifak Sporda a Nuretti n dc üçüncülüğü kaıan-l!i Nurettin daba yenî bîr koşucu oimasıoa rağmen bdip ila Talâta çok t p olduğunu ıo'terdi Son dakikalarda bisikletinin lâstiği patlamamış olsaydı, muhakkak surette daba iyi bir netice alacaktı. Gelecek hafta Tûkriye birincilik müsabakalarına haz alık yapmak nzere şebrimizdeki Ay Yıldız por levarmı ticarethanesi bisiklet sporunu teşvik reaksadilo bükün maırafı hcndisiue ait olm ak üzere Ankara bisikletçileri arasında yeni birm&aabala tertip etmiştir. A. Celâl foateeiş yapın.Jı da pak aevermi). Ayni lamanda Madam (Dovra) gay*t İyi ı i..i VI. h.ı (., .i-,, çabak

?laterıair olur va İyilik yıpmaffı •erer bir hadm İmla. Fakat Ur de büyük ııl. .armıa. ki et ..hamli asmam, h.ıarhaseni fem> Zalan bn ..ııyr". olan ha imli I ebaarl.lnâı ba vebam h.» lakgı earakr. 11.»O y.nr ¦¦Iu. •nıVrıo.n halli rtUfi leairl ...ı...... için dellhıatının ytıOa* haklı, sonra de-ı.Bİaı — Şimdi l-.ı iı çak ııngia. İyi yürekti, eb atık. heıhrıa cebun Oda hiımetçiıi ( Elen Vobiya I """»' Hanımını, kendilini aldatıp koymalı krtay.oleıe karşı aı çok mukalaıa adabilmlş. kadıoın laftı-fından lıtifad* etmek lalı SİBİ bnlmilŞ-tur. Fakat Ur gün Madam (Dovre) yanına arkadaş olarak nıredeo geldiği, kbn olduğu bitinmlyrn i'.- m grnç ıı. !¦ .!>>.• i. ı. almıştır. Bunun uıerınr ravallı kadın hem *o• yulmuı, hrm dr ka nırarı dikkatinin valedeyim, Müayi ( Verlemİl I ki (¦¦¦.¦. hırııılarımıı. killileri,n./ ılıiı —Bsı da muhtemeldir, rahkikat neticesinde tıUi bu da anlaşılır. Fakat benîm aöylemeb lıtedigim şudur. Matmaırl ıj-ı.ı giU genç bir hız, ya'nıı Ur hırııt'ık yapılara, gı ıınnı İle .e Ulmiyr i Ur cinayette şerik olabil.ı. Bu kısın, sicilde bir ... .., aonund. birde fed ernayet biç le lahmin etmemiş olman îhrimali vardır. ( Vert.mil > bir müddet dû-(ündii. Sonra yine bırdenbirr bal'i Ur karar vermi) .-.ı.. görii. .,-¦ dedL kl¦ Ur alet halindedir. Hrmrn her |ittiği yerde senelere, böyle elmaalirini, mücevherlerini daima Oır-rln.l- taşıyarak adeta hırtı il ar a. dolandırıcılara karşı umuştur. — Ya Madam ( D dıirrn adamlar, aynı ı. yi de W.lirimi) lırl-ı , 1 .1... ¦ ¦ kendiline ı.ı.t bîı naıaılı bahtı n unun bakçealadF g Ör muşla nüa. iRibarda). gölleri hayretle aeaV ıı-n .İd.:- hald* döşlünün yHıOna bıkmakta idi (Vcitcrn.il acaba lıirdenUre aklım mı kaybetmlşli 7 \anl, !„,..¦ kendid mi 7 Zabıtaaın şüptır , - ı.,..> edecek matO-mal .--ı,..-r kalkışıyordu? IVrrtemıl) iı* iRikırdo) nun tu hayretinin faikında değilmiş gibi ••îıûndc devam etti: — iSeül cinayetten bir akşam evvel inin™»» kumar lalonundı bir bayii para kaybetmişti. MUıylı IRıkardol kendilini bak. Çedr j{H>"-. .. Genç kıı gayet naabı bir halde, adeta kend nden grp mi| gibi tmiş. O akşam Ur mı •oma Mûıyü | Kikaıda I, I Seli ) yi Ur dı broİm yanımda gürdü «a bana -M. I J- .ı "ı Bea I Seli | ye ertesi akşam, yanı cinayet g.caal | Villa o f lör | gaılno•unda buluşmalı lehllf elmlgtim. Devamı var Teşrinievvel 9 ZAMAN — İsveç Veliahtı ve Prensler Birinci sahi/eden devam Veliaht Hamiler. 11.5 ¦ hadar Hm „¦ I Pren At Pnoı Haıretleri Topkapı ıırıymı. hatlar dairelini re bütün müıIcmUltı gererek bilhıını 'Bağdat »a Rtbd. hatırların t pth ziyade beğenmişler, tarihî havuı, hakkında iıııhat atmi|lardır. Haıin¦ daimi ile burada le|hlr

olunan hıynıatli < |] " Veliaht Han retleriain ton derece merak te allkılırım calbelmiş, "Sah lımall_in meşhur tahb önünde utunca r müddet durarak yakından tetkik rtm i|lerdir. Ca mekânlarda Icşhir olunan tarihî eşya mtyanmda etki btaditah-ların "itleri,, k'bllhıttı Kan ni Sdleymıoa ait elbİte ıe rakl l--ı; Kralı mülteci 1} ı ait bin hatırat kendi, ı derere m • ¦tmiş-dr. Haıretleri M Öteler MüdüBeye I İtil itti bulu a mutlar. 'Terk muitlerinin in 11 ramına ıaten emin bulunduğunu, lakat, onlırı buderree mükemmel vc kuıurıuı bıı tekilde bulacağını tıbm erek Ankna *c gurık İstanbul mûıeleriode gördüğü mükemmeliyetin her torla takdir re tahminin frvkında olduğunu, m İlker re ren Müdür Atlı Beyi tebrik etmişlerdir. Veliaht İlatretlerinin refika vc kerimeleri prınıeılrrdrn Öğleden evvel sefaret kâtiplerinden Müıyû Veman ile birlikte/ otomobille çarşıya ritmişler ve orada ipekli halı, mücevherat, pirini şamdan ve Irner gibi etki ve kıymetli şirk ¦ ı etmişlerdir. O/Irdrn aonra Veliaht II--Itri refiki ve kreimrl-eiye birlikle tekrir lıtanbula geçerek Sultanahmet camiini liyaret etmişler, camiden çıktıktan lonrı Sultan hmrt meydanını yaya olarak dolaşmışlardır. Dün geceki resmikabul Dün gece Itveç attır cthınerinde Vrlİahl M I. rrlikataeı ve kerimeleri şerefine bir remi kabul tertip edilmiştir. Meralimde Vali re Belediye r eııi Muhittin. Vali muavini Ali Rİre, Brltdiye muavini -İn--.- I mu yıi müdürü Fehmi Beyler, lıtınbul kumandanı F 1' ) ı. mihmandar HliıııO Rııa Paşa, protokol müdür muavini Şefkati Bey, rıki ı-i'.-ı-.--r'-rıı An Karı Bey, lıveçU mflal ümı n lııdı n Orhan Brand Bey ve refikalar gıi'lr baş muharrirleri, ı- .'¦ retim mtnıup ban ıcrat bulunmuşlar ve geç rakte kadir dini edilmiş, eğ Irnilmiştir. Bugünkü tenezzül» Veliaht Haıretleri ile maiyetlerinin bugün Boğııifinde ve Adalarda bir nâh İrrı etmeleri muhtemeldir. Mübadele komisyonu dağılıyor Taıfiyeıi yakınlaşan Muhtelit mübadele komiıyonu muamelâtı hakkında hükümetleriyle tcmaı etme ya gitmiş olan Yunaoiıtanın Ankara ıe-firi M. Sakarapuloı İle Muhtelit mübadele komiıyonu Yu heyeti mnrahhaıatı reiti M. i ... kaa dün şehrimiıe dönmüşlerdir Bugünlerde yapılacak umumi bir içtimai müteakip, taafiye muameleli bitecek ve kentilyon dağılacaktır. Yeni Gümrük lâyiha m Bütün gümrükler teşkilitına yeni verilecek şekil için hatırlanmakta olan nın esasları t a ma m ile teıbit edilmiştir. Bu lâyiha önü mü ide ki devre Mecliıc levkedilee . Bu türelle gümrük muameleli basitleştirilecek ve sür'alleşli-rueeektir. Denizdeki müthiş facia Birinci sal kaıa tahkikatım binil Vali Bryin Idıre etnıı-ıi hakkındaki inri inerine. Vali Muhiddin Bey nımına Emniyrt müdürlüğü dördüncü şube müdürü i una il Rıııh Bey dün Hryhaıırlamlk Oıere lıtanbula dönmüştür. Mes'uliyet kimde? Reımi lıhkikıtı yakından takip rden ve aynea da tetkikat icra '-¦'•ıı bir muharriri m .t, yen n. I.ıı- . -jır..ınişi ı 'lımail Rıaîh Beyin latkikatına göre faciadan motor kaptanı Faik Efendi meı'ul görülmekte ite Förutın. ın kaptanı Hüsnü Bey de bülbülün auçıuı değildir. İki tarafın facia eınaundıhi va-lîyetlcri göt Önüne grtirilinre ki-mm daha liyıdc meı'ul oldu n etmek kolay taşacak tır. Faik Ef. nin mes'uliyetleri "Afitap,, molörünûn kaplanı Faik efendi, yedeğe kayık almak memn u olduğu halde bu no yapmıştır. Her ne kadar Yalovada bu memnuiyetİ tatbik edeci k limın teşk latı yokıı dı, deoiı ticaret mûdürlügınün teıbit ettiğine göre memnuiyeti bilen Faik efendi k , o cıvırdaki bir dere alimden alıp yedeğine bağlamıştır. Sonra, motora fenerlerini kapayacak recede çok (riya yüklemiştir. Yedeğinde kıyık bulunduğum İşaret olarak diıcğinc üttüste iki b

mken takma mı q tır. Kaıa dan evrrl de rıpuru görmemiştir. Hüsnü Beyin mes'uliyet derecesi Turuna, ın kaptanı Hüınü Btyr gelince, "Afitap,, molörünûn gürültülünü duymak mümkünken işitmemi |tir. Vardiya nöbetini İyi tınıim etmemiştir. Kıtayı müteakip te şaşırarak düdük -ıt Vık ıı Hûıoû kaptan vardiyada nöbetçi bulundurduğunu, düdük Iı çaldığını iddia çimektedir. Fakat bu iddia doğru olduğu takdirde vardiya nö'Mtçîıinin maıutla İşleyen motöre aeıioi iki bin metre uııklan. nihayet beş yüı mctıe uıaklın işllmeıi Iklım ki bu da kilinin önüne grçmtğ> kili gelebilir ler di. İletilmediği idd unduğu takdirde vardiya .¦!'!..- ; o lirada .ıı . ı!-¦ ıı"... kabul etmek lâ ura dır, yahuut ta tırdiyıdı nöbetçi olmadıkını. Düdük çalınmamıştır Kaıayı müteakip -C......... ın düdüğü açmadıg dı anlaşılmakta-dır. Dün Adalar kaymakamlığına müracaat edra Nreip F.lrndi ilm eaİ Büyükıdadan bozulanların canhıraş feryatlarını duyduğunu, fıkı! vapurun düdük çaldığını işitmediğini Gyuksda ilkeleıind* yatmakla olan Akay vapuru, nun tayfan büfecileri de I .--tİnri leyli eylemekledirler. Sonra, yine hail greni a li-rarda pek yıkın bir yerde ve illim Uıerinde bulunan donanm amıı a kıl mı uda ıı da İmdat düdüğü çalındığı duyulmamıştır.. Tahkikat neticesinde varılan başlıca neticeler işte bunlardır: Fûruzan tayfasının söyledikler Dün, poliı dördüncü şube müdürü lımail Raıih Bey Hey-beliadadan ayrıldıktan aonra, kaza hakkı ru tayfasının da ifadelerine müracaat olunmuştur. Kaza gecesi vardiyada nöbetçi olduguou ı Abdül-kadır oğlu Şevki, hiç bir ses İşitmediğini vc •öylemi}, ancak arada yirmi beş metre mesafe kalınca motorun tavuk kafesleri arasında kal mış olan fenerlerini görebildiğini, bunu kaptana haber vermek ürere iken kaptanın da ışığı J ilâve el mistir. Yine "I ı.n.....-ı . m dümen nöbetçisi Ahmet Mustafa da, "Afitap,, ile aralarında yirmi beş m tre kalıntıya kadar ses işitmediğini, ışık ta görmediğini /eden devam aöylemiş, bu mesafe dahilinde görünce lânmgrlen manevrayı yaptığını ilâve eylemiştir. Faik h l kararı Ncıaret altında tutulan "Afitap. moteVO kaptanı Faik Efendi, dün akşam poba vasıtasıyla va ka lık tehkıkalı evrak ile Buy takada Sulh Ceza Hâkimliğine gönderilmiştir. Hâkim Niyazi Bey, evrakı tetkik ctt.kt.n aamraFaik'ıanrRl velrr. |l.r Ilık ef»dl. ovada dereden çıkmış olan kayığı yedeğine almağa mecbur olduğunu, firfana Iı olduğu cihetle kıyığın batması ihtimaline karşı bunu yapesak lüıumunu du)dugunu sö Neticede hâkim Niyazi Bey, Ceza usulü muhakemeleri kanununun 104 üncü maddesinin ikinci bendine tevfikan Faikın levkifine vc tahkikatın ikmali için Müddeiumumiliğe gönderilmesine karar vermiştir. Bundan sonra V aik efendi met-küfen yine tahkikatın merk ezi olan Hcybehedaya göturulmüş-tOr. "Furuzan., Mersine gidiyor Dûn dc yaıdığtmıı gibi, kefalete rapten tahliye edilmiş olan "Füru kaptaaı Hüsnü hey lerbeattn- ve Kartalda çimento yüklemekte olan vı püründe çalışmaktadır. V esım aldıktan sonra "Mersin., e gidecektir. Cesetler bulunamıyor Evvelki glln denizden cesedi çıkardan Emme Hanım dun Kı-nalıadada defne dil mistir. Poliı ta rafından dün kaza mahallinde va civarında araştırma yapılmışsa da başka ceset bulunamamıştır. Bugün de ceset aranmasına ve tahkikata devam edilecektir. Bir çocuğun daha bacağı kesildi! Birinci tahifrdrn devam lir anada M a atı rai. ¦ .banın haııra.f.nda bnhaaan atrceruh hu-rıdın atlayıp bu arabanın ar kana da kalk bulanan 11* ana na, ak eeumrba H — k ..(...„ re işle ba .inada lae.a »ku bulmuşta, M aanııan arabadan remarbı gecmrk i.ı.1. allıyla çecek mu »nene um kıybrtntiş tı lu.alla fldrn eeeaorbım trkerlrklrrı ırann

ı. -.. ¦ ı • araba allında kaldığım uorrolrr begırmrğa bışlımışl¦ rd.r Bunun Öterine tramvay çotuğu 7-H malrr hadır takırlrklerl ...11. ll-l. ıı ...ı... durabllmil tir. Dini ev.rl ııpı ıa|lım olan çocuk Irımvıy altından kir balağı ka•ilmi, ı- .ıı ıe kaianMint ıgır surette ııra'ınııı alarak çıkarılmış re yan ölü bir haldi Cırrahpeşa haıtahenenlne kaldırılmıştır Hldııaye rıa'ıyet eden blûddei-umumüık Mhıllınde laik ika I yaptıranı ra kıtıeıa lurılı vuhuu m.şyul n I muştu. Kaıaya >._, yeli hrndı anla•>İma-niştir, latia kerhaatnı gd-rn btr çecuh beuem N.>am.dd>a ıimledi hır mehtap tebheat ıldağraıe tort.nı.|ar de bu tastaml iaab.H kıllyall. Iree-t rdi. lruMmi|t>r Dıger UıallaaSarhırtdıSıaâth , . yapan Aauıtl .....ı. . — biri dr meteeka bilâfvada alarak geç rahlla kadar ...... gitmeyle İrey o|tu Rıtaaıa ku ga> bu belinden şOphalenrrek ban kurbanının o|lu olup olmadığım öğrenmek Oıarı p-ıliır mUrııaal rtmıatir. îfa-biti kaıeırdeyl gnalrrmek Oır.e bu adamı gıç vakit Crrrahpaşa hııtihanetine gOnılırmi|tir. Çocuk öldomü? Dok delile.! •eh krl tenin n löylrılnl T'P t*'' t Beyin b ttlftl tihı ıı kulıını - 1 1 » ispanyada vaziyet Birinci tak Uadrlt I IA. AJ -Uaıai aer-™'er aaklha ılı lutmeeter. Seu eUkâkada *te—ldl|tae göre. Albalede. Malağa ıe Jraa ryalcllcriade dr ban yarlarda hargaşılıklaı olmuş ıe buralarda [aıilrı ı .i. .....in.,, laşabbül etmlşltrdir. Beş kiıl Ölmüş ıı otuı kişi hadar da yarıtaamışrır. Bir cok kirateltr Irıkif nluamurlur.* »siler bombardıman ediliyoı Madrit 3 (A-A) — (--.;.ı--. Santa Kıtıl.-. «ağma (ekilmişler-*t. Uhertnd Krurııöfa beadann ¦ l-.r.e ...nu(- . Kataleavaevıl'iimn .d...., M . Sabık Başvekil kaçtı l'.n-l H (A.A.) — Âıbık Baş-rrkil M. Aıanı. hududu ¦(• atığı muvatfık olmuş, Fı ansa ya uğMimışrıe. Dön gece, Barııkra'da l.t.k atıai kooaa artımı rtvr. Oğledbu aonra, kmıadıkı bara hlaıla» tep atrainc tululanş, pamnh ar d.) rlenadra yna> g>a r,.krr. ıı l.r. Mukavemet ediyorlar baat 17 ye doğru başlıyan adtta \ m harp, İki aııl lürmâştür. Anar-şiıl .. -. ¦¦ m, kıtîyen teılim olmıyıcekll'inı anylemlşler-dir. Sokaklardan arakaların geçmeli yauk rdilmiştir. Frlerin balkonlarına çıkmakta yataktır. Din buraya Öç parça harp grgıssktl gıknlş re batta geee erkem eı e ne âl areyrkllr gıımr-rmşkerdar. Jr...,.l H.'.t. .m.lal..kı mjıı-dalrdrn vaı g*(mrılerır, lakrria gtı bombelin kullaaltağını torlemİştır. Hudut neden kapalı? Mad.it! i IA-AI Emniyet Hükümet vaziyete hakim mi? Hükümet inlin mm lıdr edildiğini timin ediyor. Barseloodın bildirildiğine göre ölenlerin ııym kırka rarmıştır.

B.rçnk '...il- lerkif olunmuş re hl * dil tevkif olun mıhtadır. Dün /•afet devan aahia ..l-anm-ht-d.- t—»Iı beraber l.amray re tâuıllee bılaaba K m.|i..nH- işlem edir ve ııhert kimyonlar, açık olmıkla berıber kepenk ı . hrr İhtimale karşı yarı kapılı ulan mağazalara erlak aak-Irl atı hlıdlr. 2OO0 kişi ÖkJO Parla S (A. A.)— Pem JaraaTm Bıı ..lor. muhabiri, dûaku •htilal hır.kelinde Ölen ve yaralı da şenleri 7000 kadar t in ..i,.-Porleklz dikkat ediyor 1 -i ... S (A. A.I — Başvekil ile Hı.k.,.. Bekriye re [>.K I... Nı lir tan ir anala geçen mûaakrreuin arkı—aaa aeureehlea reaeal tebliğde deniyor ki, nÜbAmel tepan. . - . eden h.-ı .. ... dikkatle takıp etmeğe Poılrkiıio ..-I... ...m , icap ılllreeeği te birIrei almağa batar vermiştir. Perlıbiıde d* bir ihtilal şıhasah iktnmalia* dair ış.lJ.şayialar •iarine. mımlekttin her he«aeiade m- ..... ır .m | r mnhalıiuı un aı l-.ıı.ı..ı, yapılmak üırredır. İspanyada yeni bir rejim mi? Parla 8 (A.A) — Pöti Juraıt, Lpaayıda yeni bir rejimin def arağım ve buma İtalya, Ar—tnryı v Almanya rejımiae benıayrrrg<ai tahmin eklemektedir. :dlyı hibe erildigine oraya alırdan üç gitmekle B sna. da yangın çıktı Barprlonada ufak tefek nokak muhı.rbrlrrı davam etnikledir. '¦.....¦..i-.-l.il--, . kıtıbılık kalabalık bulunduğu mahalde çarpışmılır rkaik değildir. Atılan kurşunlardın batılın limandaki benrin deposuna yettiğindin büyük bir yangın çıkmıştır. Mevkuflar bir vapura tıkıldı 'tevkif edilen, Katalonya hükümet reisi M. Kompanysle arkadaşla rı. Bl rulon brlrdiyr rriai ve bûn vaziyet - Hükümet . ktediı ¦ ¦velînden dı Afyon Dünya (ahlîl usulleri birleşecek M.lIrHer Cramyıtı. bdlM dûayadaki l«S*..l.-a.lı..n alyua tab-hbnde aya. ¦anla lılıawUnaı harar ırıa ı ve bir lormâl Kıt her datletı Bu meyaada afyna takısar idarelin, grlrn bu lormiıt teıriıbeleri yapılmak üırrr lımlr. Buru r ullinihm.ti.il I-l.ı.rıttı.ırljrı veımvayları :etlcr Komiırr ne varmıştır. Komiırrlib 600 metre kadar olan bu mesafede derhal inşaata başlanmasını şirkete irmiştir. Bir çocuk daha Dün devriye gezmekte olan ı ¦ . - . polis memurlarındın Abdülkadir Efendi, bostanlar atasında bez par çalar m a sarılarak bırakılmış olan bir çocuk görmüş ve alarak karakola götürmüştür. e çocuğun henüz İki günlük olduğu görülmbş ve Darülacezeye sevk edil m iş tir. Ateş - Güneş kongresi

Ateş • Güneş kulübü içliliğinden: "Görülen lüıum üzerine nisamnamede mil.İlerlen ban tadili! yapılmak uıere kulübümü! heyeti ı,mumiycıi M bîeînri teşrin günü i.- 16 dı kulübün vilrrdrki mrrkflîndr fevkalld* O-larak toplanacaktır. Kulüp ânlarının o gün va o ¦aitte kulübü teşrifleri rica olu..tıııaııın lak vınıı TtŞR^İhVVEL 9 IBÎ Hufflbl *•>" ı ,101 76 SAL bık 1> •Iit CtlIlllİlİUIıl 29 İMSAK S. t). 111 il 4 1 21 ;l.rı'i|n,.ff| nilıl 10 19 İt Yrş ıjırrı Bugünkü hava Rasat ge ¦ ta llkmektepler Dün loplanblar yapıldı Dun -ebrunazdehi t mu. anı mıklepler de haşmuıUımlerm riyasetinde bîr toplantı yapılmıştır. Bu toplantında önümüzdeki dara senesineait bilûmum mektep işleri e rafı nda görü rüt muştur. a ders programlan, muallim aöbe İlen tetbit . d İm,, koopcraUf ve Hdâkab-mer tcşktlâtlan hak kında sau-rakereler yapdmışlır. DtlnkU toplantılarda bunlardan başka, her mektepte mevcut bulunması lâzımgelen İnzibat mrclıt erıoe âza int.hap tdtt-¦Mştir. _ Cumhuriyet bayramı hazırlıktan Cümhurlyel bayramı I- •'• ı devim etmtktadir. I -; >1 .. v mu .1....... m.ili almaeı ve bu etaehi beyrıasm eaMalme fı.h şekilde k.Mılı—sil mıharrır W nam m eetayueyl* laehll imlan kamııyen dua de t-e-Unmu*»-. kemiıyon şimdiki kilde geeıa bar-.".ı..-. ail programları lılklk rtmakla vr bualara yapılarak ilava-lıri ve ladılltı trıbıt rylrmrhlıdır. Muallimlik Hukuk talebesinden evvel hocalar alınacak Şchr inlideki ecnebi ıe ekılliyat . [---i -r. ders sknak içia müraraıtte bubinin Hukuk talebeIrrine ret cevabı verilmektedir. Beni lebep henüı kendilerine ders verilmemiş olan batı muallimlerin acık yrelere ter cihin tayin idil meleridir. Alıl.gımıı mılümatanazaran,şimdiye kadar bir mektebin tavtif edilememiş olın birçok mu.II.m mektebi melunu bu 1u oma k ta dır. Muallimliği hak katarmış olan '¦,1i- açıkla dururken Ooiver-aile talrbrlrrİDİn layin edümeıi baklı olarak doğru

ektedir. Bundan başka bugibi talebeler hukuki dertler göldük Icei İçin bu kıum ilme elt yrılrrda Staj yapmalın daha mönaıip görülmekte. dir. Bu -i boşta bulunun anıa İlimler yerleştirildikten ¦nara, mOnhal bulunduğu takdııda, ecnebi akalUytt mrktıple dr drrı almak iıtiyın Hukuk talebctlndau ziyade Ed-biyat fskültni laTrbeeSnİn mürıraallırı naıan itibara alınacaktır. İstanbul Borsası kapanif ¦raileri 8- 10-1934 ÇEKLER Ac.iıı Londra utje Nev-Yorh Pirit 0.S0O5S lî.OÖ Milano *;rm BrUkael 1.40*9 Atina -\l"l Cenevre J.4JS9 Safya Amıterdım »*,S7S 1,1711 Pr.g »9^)175 Stokholm B.1S7J Viyana Mıdrit 'Berlin Varşova 4,MÎİ U1M 1.9J* J.'.'J Budaprşia 1,9782 Bük.., Btlgrıl .¦'"'.'.I M.WS Yokohama Moskova ¦¦' 10S9.SO 61S.M 11.0Ö •Î714 7.US1 1,1 W Tahvil ve Seni İle. Açılış Kıpaııış »O i f-Uİİ ItU <fj Bı« 1.1 (alall lUrlı «-.(.' I II *\ı>0 45.7S rkeıindrn dün hava Tiıyıaı 767 m îtimetrr, uçaklık en fııla II, en ıı 19 derece İdi. Rüıgar poyrııdın asalla 10 kilometre lüratlc runiştiı. Bugün hava mutedil || olıeıklır. il Tramvay P İş bank nama Arıları \i.n.nlj A. Uı—V.V,»* 10 Büyük ve Ciddî Eser 236 = Krş. (DÜN ve YARIN) NEŞRİYATINA ABONE OLUNUZ " VAKlT „ Kütüphanesi *'Dün ve Yarın ., tercüme eterlerinin bugün onuncusunu neşretti. Avrupa tanınmış ve eserleri cok okunmuş ve beğenilmiş olan muharrirlerin 100 e yakın kitabı lisanımı e edilerek her on bej günde muntazaman bir Cİlt neşrolunmakladır. On cilt için VAKİT Kütüphanesi abone kaydetmektedir. Kitaplarla fiyatı tilerinden abone ol acaklara tenzilat yapılarak tedi-yatta kolaylık dahi gösterilmeğe başlanmıştır. PEŞİN verilecek 236 kuruttan sonra AYDA 100 kuru» İle bu eserlerin birinci serisine sahi p olacaktım». 10 SERİYİ teşkil eden 100 cilt kitap ile mühim ve ciddi eter-(erle dolu bîr kütüphane meydana getirebilirsiniz. Taşradan yapılacak aiparişler için posta parası alınmaz. Müracaat mahalli VAKİT Yurdu. Ankara cadddesi: İstanbul Telefon 24370. 24379. ADAPAZARİ

Merkezi Adapazarı istanbul şubesi: Dördüncü Vakıf han zemin kat Tel. 22042 Kumüsyon ve ticaret kısmı: Tel. 23623 Galata şubesi Tel. 43201 Üsküdar şubesi Tel. 60590 İtimadı Millî Tel. 41937 Sermayesi: 1,200,000 İhtiyat akçası: 130000 ŞUBELERİ Bandırma. Bartın. Bilecik. Biga. Bolu. Bozüyük. Bursa. Düzce, Eskişehir. Hendek. İzmit, Karam el. Kütahya. Mudurnu. M. Kemal Paşa, Galala. Gemlik, Gerede, Geyve, Safranbolu, Teki rdağ. Üsküdar, Yenişehir. Müsait şartlarla mevduat, havale babııl eder. Tahsile senet alır. İkrar muamelesi yapar. Mev duat faizleri müdüriyetle görüşülerek teshil edilir. Kumusyon ve ticaret kısmı her nevi emtiai ticariye satışına dellk-t eder. (İtimadı Millî) kendi sigortasıdır. İstanbul Belediyesi ilânları Ahi Çelebi mahsllrtindc Zindan kapı Caddesinde 46 numaralı dükkân açık müzayede ile kiraya ve et ektir. Talip olanlar şeraiti anlamak üzere her gün, müzayedeye girmek İçin de 7 lira 20 k uruş teminat akçesi makbuz veya mektubıylc 31/10/934 Çarşamba günU saat 14 de kadar Eminönü B diye Encümenine müracaattın. (6542) Şehir Tiyatrosunun büfe ve gardıobu pazarlıkla kiraya verilecektir. Talip olanlar şeraiti anlamak ötere Levana müdürlüğüne pazarlığa girmek ı .m da teklif edecekleri bedelin % 7 buçuk ndeki teminat makbuz veya mektubile 11/10/934 Perşembe günü saat 15 o kadar Daimi Encüme ne müracaatları (6540) > c*>oeoe>eooc-coooooooooc*jc-3e)ç Cilt Zührevi hastalıklar | mütehassısı Dr. Feyzi Ahmet Bıball Ankara ¦.¦(-¦ No. O Cumadan başka hergün sabahtan akşama Telefon, »899 Dr. ZÜHTÜ TEVFİK Heybelini. Varem Sanaloryomu DAHİLİ HASTALIKLAR MÜTEHASSISI İstanbul Cağaloğlu Ycreba-tın caddesi Neşe * pırtıma o N. 2 Telefon 20449 ,-SARAY <«H Clorya 9, ve 10 Birinci Teşrin SALI ve ÇARŞAMBA Raşit Rıza tiyatrosu (Hedefsiz Buseler) 3 Perde Yazan : Birıbeau Nakleden ı Feridun Dekorlar: (D) grubu G işeler her gün açıktır. Tcpebaşt Şehir Tiyatrosnnda Bu akşam Saat M o* kBibjlltlrtinllI Cürüm «h'^'y-trvs Ueza Yaıan: F. M. Dottoyeeaky Tercüme eden , Reşat Nuri Lotalar 250 • 300. Koltuk 50. Sandalye »U, Galeri 30. İstanbul İkinci İcra Memurluğundan : Bir borçtan dolayı mahcuz ve paraya çcvrilmetine karar verilen yatıhaoe eşyası ile biri Buik diğeri Fiyat markalı hususî otomobil ve saire 14/10/34 tarihine müsadif Pazar günü saat 4 d en itibaren Taksimde Millî Garajda açık arttırma suretiyle sahlacaklır. Arttırma ikincidir. Talip olanların yevmi mezkûr va saatle mahallinde hazır bulunacak memurumuza 33/609 do sya numarasiyle müracaatları ilân otunar. Far Buğdayı Farckrin bulunduğu mahalle f Far ) Hatan fare zehirinden buğday nevileri serpilerek butun fareler öldürülür. Buğday nenlerinin beher adedi bir adet fareyi muhakkak surette öldür Ve bu 0lı n farekr kokmaz ve kaskatı bir bale gelir. Ve istimali gayet basittir. Far macuniyle far buğday farelerin ana baba ve ecdatları muhakkaktır. Buğday nevileriyle macunla kırk kuruştur. İkisi bir arada Deposudur. Far Macunu

Far macununun İnce bir ekmek parçan üzerinde süı üterek vc ufak ufak kesilerek veya hamur, p astırma, ve ber nevi yiyeceklere hafif surette sürülerek farckrin bulunduğu mahalle bırakılır Farekr bunu kemali iştihaik yerler. Ve derhal ölürler. Vcbirdaha kokmazUr daneleri bir arada istimal edilirse külliyen mahvu perişan olacakları rının beher kutusu 25 ve büyükleri 40 kuruştur. Deposu Hasan Ecza 0* Amasyada Cemalettin Kitaphanesi ve kırtasiye deposu Amasya ve havalisi umum orta ve ilkmektep kitapları ve umum yevmi ve haftalık gazete ve mecmualar her nevi kırtasiye ve _mürekkepli kalemler fotoğraf levazım deposudur İstanbul Ziraat Bankası Gayrimübadil-ler Emvali Satış Komisyonundan: Yüzde yedi buçuk pey akçekrile İhak bedelleri nakten veya gayrioıübadıl bonoıik ödenmek üzere evsafı yazılı gayrı-mrnkoıkr evıelcc satışa çıkarılmış ve temditte edilmiş olduğu halde tali an emvali meıkürc pazarlıkla satılmak üzere 17/10/934 tarihîne müsadif Çarşamba gUnüue kadar müddetle tekrar satışa çıkarılmıştır. Talip 'j.mi ı- müddeti merküre zarfında her giın saat dokuzdan on yediye kadar Karakoyde kâi n eski Kredi Liyone Bankan binasında müteşekkil satış komisyonuna müracaat edebilirler. Bu s ene vergisi vebelediyc rtimmu vetatr matraf müşirriye aittir. Müzayede şartları Ziraat Bankasının kapısındaki i.âu camekânında anlıdır. (5791) İstanbul Asliye Beşinci Hukuk Mahkemesinden i İcabı görüşüldü. İsmi Muhsin olduğu halde Rize esi 43 numaralı hane sicil nüfusuna sehven (Memİş)olarak kaydedildiğinden b ıhı-İt mezkûr kay hihi hakkında Muhsin elendi tarafından açılan davanın müddeiumumi muavini Remzi ve nüfus memu u Naili beyler huzuriyk icra kılınan muhakemesi neticesinde ı ¦edinin iımi Muhsin olduğu mübez vesika ik sabîl ve Muhlin isminin de eski arapça harflerle (Memiş) yazılması imlâ halası ¦ bedihi olduğundan nüfus kanununun 11 inci maddesi mucibince İsminin Muhsin olarak tas hihe kabMİ temyiı olmak üzere 30/9/934 tarihinde müttefikan karar verildi. İkinci İcra Memurluğundan: Bir borçtan dolayı mahcuz vo ¦atılması mukarrer bane eşyası 14 B teşrin 934 tarihine müsadif Pazar günü saat 16dan BELSOGUKLUĞU VE FRENGİYE YâkdLINMAft.K İÇİN EN İYİ İLAÇ " PROTEJİN dir SO KRŞ HER ECZINE0E BULUNUR. İstanbul Evkaf Müdürlüğü İlânları fc.dı YENİ NEŞRİYAT Holivut Holivut'un dördünü sene 42 CÎ sayısı büyük sinemalar da bu hafta gösterilecek filîmlerin mevz renkli çok güzel reıimleıi ve en son lincma haberlerini havi olarak intişar etmiştir. itibaren Kurtuluşta Tahsin Bey apartmanı ittisalinde Gülmezyan apartmanı önünde açık arttırma tılacağından taliplerin yevmi muayyende mezkûr mahalde bulunacak memuruna 934: 4813 numa ra ik müracaat eylemeleri ilân olunur. 4 — Galata, Kemanke; 5 — Üsküdar. Hıtı Hc Yukarıda yanlı emlâk Kuloğ'u, Ağıttanım», üçümü Vakıf hanın 6 orük^ Derviş Ali. Küreli." tekkesi 25 No.lı Canustafa Paşa. Kubur beli, ince bel, 6 No.tı bane îcmankeş. Çömlekçi S. 10 No.lı dükkân. ı.ı hatun, kandilci odssı arsası. 935 senesi Mayıs Nihayetine kad __Jar pazarlıkla kiralık olup talip olanlar 15/10/934 Pazartesi gimü aaal on beşe kadar Evkal Müdüriyetinde vakıf akarlar kaka'ne müracaatları. "6518 _ Beyoğlu Kız Sanat Mektebi Müdürlüğünden: Mektebimiz için lüzumu olan '30.. ton kok komutu münakaşa ile alınacaktır. Talip olınlarııı 1 4 tarihinde Perşembe _.ıi-nû saat "15„ te Fındıklıdaki Yükıek Mektepler Muhasip Meı'ullii-ğün "652t.„ imtiyaz sahibi: Alî- Unanml neşriyatıidare edan yatı itler....,..,, ., C. Hikmet M unisi Ebatlıya Sıra Semti Mahallesi Sokağı Cıusı Hisseti Emlak Histeye göre muNo. ıu No. su hammen kıymeti 1048 Beyoğlu Kurtuluş Kavurma Arsa Tamamı 13-15 105 T. t.

1049 1054 60 1059 700 1071 1021

Ortaköy Ortaköy Karanfil Arnavutköy Arnavulköjf Beyoğlu Kamerhattm Galata Kemankeş Bûvükada Cami Fesliyan

Hane Köşk

1/4 8 Ahşap hane Kagir hana

375 1/5

69 SS 116 234

Ta camı .

1079 1)11 1121 3 102 1135 311 1136 Boğaziçi Anadolu hisarı Çar,. ., Tamamı 8 400 1137 Burgaiadısı Burgazadan Mezarlık „ 16 2000 ım „ ., Manastır „ 39 tapu 665 1258 Büvûkada Yalı Valsami „ „ 6 400 1261 Tarabya Tarabya Soğuksu yolu Bağ 31 ssşU 500 1262 Heybeliada Heybeliada Mektep Ahşap hane ve 1851 metre arsa. 5 2500 1264 Büyükada Mailen Ayanikola Birinci kat kagir diğer katları 4/5 ahşap köş ve müştemilâtı. - 48 24000 153 Kartal Maltepe Kuru çeşme Tar'a arsa halinde 382 metre 50 santim 200 155 Dola pd e re Tavşantepe Tarla 10371 metre 300 Sene: Numara: 122 abone şeraiti Haıîç îtin Türkiye için i ••-•İlk > ¦ im Kr. tu* •niş*, Şet,/ 5»l.j. TEICFO.V: »İİO J ZAMAN malbıai fbûrma. istanbul £ sabahtan çıkar siyasi gazete ^ fiatı htryerde î Kuruşlı Çarşamba 10 Teşrinievvel 1934 "Tarih, ce%areli kırıl mı f milletler hakkında merhametıizdir. Hakiki milliyetçi, milletini daima aûktelir gören ve uûksellmeğe çahfan kini' "dır, fmer.cn (Şerhi İ uo-- . ı-; Çok feci ve müthiş bir suikast daha! Yugoslav kralı Marsilyada öldürüldü Yevmi makale Biz sofyayı islemiyoruz! SeJyada fihea B«l,aı İtimat en fi"r*' aUm (Zoeal ma (r,..lrr«. |7ıaaıa| nt an» l| tamdın r**t»tl nutnıınınnı tw juvu »iLAnaın oakkr*nrt'-'ı (Zata) ku yanaaad» ¦ıhar l>paal nlr-ı fi aadaaaar &t., W an-hvb.lan ¦eeriyalıanııda hnhnıbh tttif nalıl ve hu gibi atarlyalta iki tnamlthH aranndahı ..¦¦-. laalr etmek ihllaaal. .-ı.I-> - ı. u . .(»raı. Bir kara tmatı nı-hakhahtır k. Balkanlarda Bulgar lı.kümeli)lı durup dururkrn n.»« vatak yegane büküme! buU ..... Çılııh.ı luha kirim ka. dar tamimi turellı «arıdır alan

Odalar 1/7 13-15 100 Arsa Tamamı 16 (Miktarı metre 75 Sa.) Heybe tiada Dağ Değirmen Arsa „ 8 400 Tarabya Tarabya Ziso .. 7 54 S ıra at ya Çırağı Haun İki yüzlü çeşme Bugün arta 1/2 Cihangir Cihangir Uzun yol Arsa 1/3 İ9

Şerbetim r.e Küşıdiye

başh . bir mllWl yoktur. Bu ta. raflarlıtunu dı, Avıupanın rbıeri hUkÛanrtleelıım yaptıkları (iki, yıl¦ıı aaıdea Ibarai drfikhr. Ibrk h-jkûanetl. her aa pshaama ....... olıun. Balkanlardı mlh »a ı.'.ku arlı a eaaıiı *t davaaalı aoralte ıt-tihrar bnknan ıtıa mıJJ i fedakar l.ktaa teki»,yen ¦Ma babftaaMtn. Balkanlarda Yu-¦a.Ma. da |.pWaı Sunta ı.r.haeaVrla.. Fakal Vanan Inkbaantt. bn la.al'.-k».- banabana B.l,..l... kar kaı.ı taşarak nr aaıh fralahantatıal — aUnıı Va aV.lf.arli.. bitim takıl kunlnurr. atrırlı !'•.(..,.. <ok babb nlııık Ahd.n,r. btr Mahreç ..>,„,-,, halkı. aneah nlaalnr Balkanlarda derhal çoh hanlı bir harp nalnır edereg. d* manahbnbhr. larb hukumel Ue kunerdm bir bar<| lap rak ittr-i" i." va I.i ıı .... . . ı. kadar vahin bir . ....... l.ı. l. Balkınlaruı M kıymetli yrrlari almlıde ihtn o yt<I". ¦ .......i. mıneıi bir bık Iddlınadtn bile i-.-.... . . *ar j. . . ı bulunuyor. Tûrh faıeltlerını felınıe saların da heıa durup dururken. Ilııl('*'•" hndnatafc »a lakeıh - ı-eak bir lah attır imalarına kin ....¦Bitin ba .İd..mil. |Ztma*| ... kan netnyalı ... .. ı. kalk. bir tenakna gbYakih ntl>e.Ue bak. nahuV. Fnhol I abbıaala aaaaaVy* kadar elan neşri yananı batarelant gaeaau t-(-ıl"- bot.. > anların.r.- anlak balı Bnbjae ga-¦tteleeuna neşnyıt-ae veyaknl makul (Trakya hanunloril oin ırraatın. lenhıllea ibaret oldutu fArûlur. I/ntaan ) ın naıtıyalından yrl tdea f Zara) ya ......... r.aıı-ı.ını,.1. ||pad . r kadar nar ula - Filibe» Sofya eıaıra b-ıin lop. rakl arı mildir. Oralın •pu yırım nur evvel Tuna rtlıyalüniıla bieeı küçûh haıabaaı idi. o yerlcn nnnl olta tekrar a.a'.f.ı. fabl aaanaaıı bir leh antn tabanı nndn ? Hatta Sofya te Filikadan aaıgef lah. Ej.ı. nenin ya-u kanada olta at enoa mııkılaııaı l(in elırau alan iCcvtr | . - aı katabınndan bile fim-diye kadae Ur nVta bahtetlik mi ? Halbuki mabut iTrıbya ) fateteıi, b.'f-'ı yalnır Irakyıyı değil lıtın-bulu dl Hudullar.mııın yıaıbntmda ııban bir 8ut-l + ı fiilini»-- haValahlıfl bu ka. (Ur ikrl ,->..,-.„ ,a,„. ıııielena nakakalena. naV o--ı de*at. kalta «ak baN. çak o—ı— .. n.,«Va- teltkk. ettak latundaı. Bakanı, bi bu neaeiyat I <-.'.'IT'I) hManraU r.maa.n dı aukobohıyor. SofyanVıki (Zora) rallhiaiı O ne Mûıyu |Go>flyıı>l ı altındı fiıetrellih na ıl-mek oldufunu ian-nedrriı, bilden İyi bilir. Bulun fırka gaıetrlerlai hapal mi| *e kılan fbirtelcre dr (alika |oı «.l.rnıınahta bnlannaaı nlan yeni Bulfar habû-ai, he.en.ne karn bukadar daaHak •eaorraaia. l« bu *>r.,.o> mi -aaabahar... tnnnnatakta bdan nm| oba kornan I Bekiya hakkında beyle -i|- ı • . mDaaıde ederaa bir kuaa ut İle reldr HıM-j? taVt-eınıı 2 Kral M ıı Mİ- .1. .1 çıktıktan sonra açık bir otomobilden alılan kurşunlarla kalbinden ve kar rularak ölmüslür — Refakat eden Fransa Ha-| riciye Nazırı Barlunun kolu kırılmıştır — Kalil Pelrus Kale-0 men isminde bir tüccardır. İkisi kadın olmak üzere altı yaralı ilaha vardır. fcnı-»se>er-**a»x^T»»ıaaa.»yi'a- ınranı atı» nı¦ li ' »aınniıi ¦m^taı — ı jji —1—>

Bu cinayet, Yugoslavyayı inhilâle ve Avrupayı da bir harbe sevkedebilir Zevcinin elini turette katli ûıerıot Uç çocuğu yelim ve kendili dul kalan felaketrcde kraliçe marya Diın okfont gr< «okıi Uaml radarı gaUrı Ur >¦!,.¦ InajA kralının /arı kir ruıto.fo kurban gilliâini Anker »rrmi|lır. K'ol Alrktendr. .' . . ...ı kâkıi-ıntlinin dnıt'ı illerine/"orııe jilmıhlr İJı. Ar «ün «tıcf fu(o>-lav/a ı.ı' ¦-¦)-- bir lorpiloya binerek hareket rfmif I* dûn ro-ar dörtle mırı'OMİol el mı t iv korayn nrmarı çıkmaaı* om ah ıh. ¦ lulkaıle] ugrarniflır. Kralı «İdaren (Zafrep) li IKaUı..... .d kir adam olduğuna râra .-¦...<-¦ > . ..nı.. ¦. ^.ı'.ı.. ayrılmak -ı '.'.ı. .1 ft-..'. na yapılını) oldu/u anla/ .--. , u- ( >¦.,.¦..,!-m '..>. ..'..ı- ı '.ı'r- tn yıık amil idi. Ftdakâr ı* notanperner bir odam olduğu için yanıma fıûrmtl M makabil! tardı. vefatiylı Yagoılaııya lehli Du Martılyada elim bir tuikaıle kurban giden ve vefatı büyük h&diıelere tebebiyet vereceği uhakkak olan Yugoslavya kralı Birinci Aleksandr de doğmuş bendr 46 yaşında İdî •'rn alt derhal autkabelelea alılan «urıunlarta «.Imü'ıtlîr. Kral yaralandıktan ı.r. bir müddet yaşa* mıştır. Kralın refakatinde bulunan Kral te maiyetini teşkil eden laral otom o bi İlerle Beraa meydanına muvasalat ettikleri rahit. a ilk bir otomobilde bulunan birçok eşbaı Kralın illerine müteaddit delalae ıteş etmişlerdir. Û,ûnıiı ara bada bulunan bir C'nerıl da ya-¦alılae meyanındıdır. Ka tduffu ııanolunuyor. Halen Ingillrrede bir kollejde buluamahtı olaa YugıııUeya >eliaktı 11 yaşındadır. Yugoılav kralının hıtllain Yuguılavya tlablll »aıiyelindi veya beynelmilel atılyette na teılr yapacağını Devamı 2 inci sahi/ede fru_-u* ogfu ı* ırfıOntı (H/arJ • kalıyor, ki bu ktnût 11 yatında bir (ocoklar. Su hûıük ¦ ... ....... ' r'u .¦ ¦¦ ı.':ı. . .-¦ ¦ illrkadını nıııho'o-ıo tdtbilrruti hm mm hemen imkân haricindedir. Şu halde ba feci auiknılın Kı-«ı.'.'oı - " .. inhilile ı.ı 'rf.-.ırıı çok mufılemeldlr. Yugot ı'ae -t ¦ • e- ..'j ¦ kir karlın pallah muini Inlaç adebilıı. Vakti}'r ¦ ¦ ı .-. .-nı. fioma toru.. *'u ıine kir '-ı ¦ «¦ ¦. attığı Ur kuifun re kep olmuyCu. Yirmi tem lunra Avrupa yine bir Sırp kurıırnır ile kaıııorok oluna eıaıl. (..-I. bolu kırılın Mûsyü Bartu -San ¦,.„.ir,-..I: . bUl. ,'i'f'h" '.. aVrreaıın* cidden fan'rr. Her halde ba tuikatt çok feci olduğu kadar çoh mühim hadiMala tebebiyet vtreceli de muhakgibidir. Fakat her ne de ofeo. '>'¦,¦¦> lacya) dotl bir millet olduğa için i..'-ı bu felâket Tûrh mî//el in i fok ¦ı..ıı'l..ıı ı-.'e- Dl. 1 kır Hükümdar olan Kral '.'-.'. ......'i ı ¦. ku feci akıbeti . Jen elimdir. Zavallı Kral, (eren aene Cali Hatretlerini ziyaretin-alt (ok iri hatıralar kırokmışrı. Kuto>fnı> milletine- beyanı tatiyeti biı . ¦..'./..¦.-. . ajansın telgrafı Marıİlya • (A. A.) — Burayı ¦ i ı.ı.-lı' eden Yuıoalıvya Kralı Alakaandr bir şahn lırıdndın a

mû|lur. MllteMaktul Kral Alehtandr İle ¦l-ıı ı Ha"': Bir arada ¦n iş llıılıanda HlarU Bul.» Ifral i'yalı.ı. aınaa.nda atınnıi|iıı i-^^EI»' ...... ¦M iiiıiT t—ı* ı ,¦¦,.« a/a* ae dlaıama r* ıb'tllı larplatatnndaa ı İzmir limanı hâdisesi "Hâdise dostane surette bertaraf edilmiştir,, Fransız sefiri beyanatla bulundu — Torpi-ttal.tr yarın limanımıza c/eliyorlar Anadolu ajanımı ı dünkü tebl.jlrrinden ee Fıannı «rHri Mii.yû (Kamereı) İn karşı gaıetelerıne eur-_ı.,- , .-. ¦-. -. beyanatından .m m ıu,' üiere lınılr limanı hadım, gayet kalay rr .... i. k aurellr hallrdilraiştir. Halbuki haddiıatında bukadar ¦ »-mini,eli.r olan bu IH»-, bideyim fnırtele-ı buadao ------ -.1-..--İ' ı ' -I. . dü yaıdı(ınut veçhile, lılanbulda bir hayli -ilinin/ ve roûbılegalı .'şayialar ...,...< ar kep ıi... Haiti ¦ ¦ 11 ¦ ¦... ¦ ¦ ¦ 1 < yanı Imıyoraık i.lın¦ ı. ı ıl. han Injtlıı rr... ¦ muhabirleri, d.h> evıeİki (un Londra ya. bu hadiıe hakkındaki şayiaları muhale gali bir nırtl t bildirinişlerdir. Egrr ilk günden Itibırrn biıîm şııelele niaoiı de * hkdtteden bıbaelmiş olulardı n- bu lanımnıı lifialır çıkar, ne de lerilerl h-yeıantı babrrlrr (bndar-mr** İmhin bu a lirlerdir. Bu ntetelı muııaıebetiyle Fraa¦ ır ,.¦¦(!¦. beyanatı çok doıtinedir. Bu do.tan. taş timimi •dtler-drn dolayı n-lir eenapla Lûtfen iahİfegî çeviriniz Süt işi ne olacak ? Sütçüler lâyıkıyle kontrol edilmediklerini söylüyorlar ! — Depolar ay basında işliyecck 5on tamaularda aUlçukr ara-unda tahaddüt eden gerginlik gittikçe şâddel ve ehcanotiyelini arttırmaktadır Bu buautta herftsa ga re tekerde ı ekd.gr ı ,n. nakleden sıberktr çıkaaaklıaV. Dfi.de bu husuıla gaıetckrdea biruseke Beledıyesutı tul •vuntabnlleno. birleştirerek sütleri peetıVüe edilmUj bir halde ve şuyeler içinde piyataya çıkarmak itledigi tıtanbulda süt işi cidden bir "mesele,, halini almıştır. Bir memleket ve sıhhat meselesi. Bu n ı.m.i. ı .. ' halli ve medeni nenılekcllere yakışacak bir şekle kalbi la um olduğu nok taun a butun alakadarlar anıllleflktir İbrahim bey ne öl yor ? Dûn bu buıusla fikrini so-raa bir muharrıriaaiıc. esnaf murakabe bur otu sülçüler mı,-hasebecın İbrahim bey demiştir ki: Sil,lle',n ¦(».* lulıtl eVı .,..¦'¦ »-¦«.'¦'•¦ Fıı ~— Allı Teşrinievvı mında biı merasime iş mistik. Avdette bir kı kadaşlar toplanmışlar, kim k ttihat etn Devamı 2 inci saf İttihat ve Tarakkî Yeni Tarihi Tefrikamız İl Hürri ve İtilâ Karşı Karşıya mahmut şevket pş. vakasının içyüzü Kralıo kılledilatgı Martilyada Borsa dairesi ve meydanı Perde arkasında elebaşı "ıı rakın tarih Pek Yakında' 5Ûtuo anmada lı. ı.l . -1.1 'i ¦

ZAMAN Yugoslav Kralı Marsilyada öldürüldü Suikast nasıl oldu? - Prens Piyer Kral ilân edild halk heyecanlı tezahürat yapıyor ... ir tabi/eden ıı vakitti i • •ı> M. Baıtu.,nn ıdra diploman hııecın <¦**'• devam ¦»¦la U ,aına yarı SuJkaBtton sonra ır.Uya 9 lA-AJ — e*— ı hur ¦ C ¦ ¦ ' d k hari hılUnr. harsı aa Ma aal r - • hal bei.a>yrda hır d.... nakl.d.lmı» iaed* .l>ı-l (dil.a ihtimamlar fayda.it olmuş la hıal İbaûftar. Orada hanı hulmun ıa-•ath-r aflırartardk. M. rWtrl aW lna.ı m ¦ırUr» *Um mm heyeeaa IrhaaV kı anala**! Bi.rfi.fa* olaa kaili P*t.u. K.Ntm 1199 da /. j rrp'dr dn|mu|lur. L-cırı.: Jarj'du başka İhlal ba«Va o'mık ur.rr kr, ı»ah daba rrr r1*' Suikast nasıl oldu ? Harailyl - . A i I ....... Is felah anlıdadır ı YufaaU. Kralıaa yapdaa ıu. kara Kral İla maiyeti Baraa asa*. daaraa ¦ ..aralat rllUlk-r l fi rah.hu Ira aal ar. Birieel otamoUld. M.Bartudaöldü! Paris halkı heyecan içinde Ml.|. V V bir hain ¦ m*ll|al rkrdllnıll _ A| _ m. n,... „ n.kladlldlfl haılan*d* avvall. .r,lm>ı nldugu Içla. »misali pak vahim larÜlaıraBİall. n 1. sev'a nidam >\ıku buldu ndan kendiUnr İlkin Namın hr* an daha tly.de tayıf lanseme mani aiÜm hudulauı ballı hnber alan olunama«ı>lı>. m. Barlu saat 17/«0 da Olmuştur, ylnl bir heyecana »ehrp olmuştur. ölüm habarlnl Kanrliy.r eıddc.ina aıılan II and hldd.ll'n ı ¦[ ı-nı, r . r Bah.lyana.ir.nl. Plel.i il. belediye rrlıl, «mnly.ll umumiye in dura. j.neral v* aml rallrr r.a«dl ¦ellmlamain gitmişlerdir. Kral AUhıandr İla M. Luı Barlu Lnul* Rarlhsu - r. Jrnrral Ju.j hnlımaroTdn, Anlan burnunla, b—-larva ba* aftae da i sabet rı-.,t,.. Kır (ahu halh aıa.ından aa. na fiiliyi.*h otomobilin çamurlu|una atılan) r* otomaUlln yanında al Star», a. Hnmllı alan baymak mb k.adlnai kiline!* y.r. rarra.dıa ... sil Kralın Oı.rln* birkaç dala ¦ >•¦ rimltli.. Kılmr da.beslyie ya* a dfi ¦en katil «tr-ıe drrara .direk İki potla memurunu va ¦»¦. kadın olmak Oıtre halk ararından üç ir. Poll* ve ılı. "i. rnOf11 l.n. kallll linç c'mek latlyrn halhı lorhıkla tu ta M İm la l.rdir.

Katil Yugosla.dır. Uml Petrıı. K.lmendir* 1898 de Zagrrpte dofmuttur. Mfalahi ı . ..-in- Dıtrinde m. v.ı ayında ZıŞ.rpt- eaHlml| bi. pa.ıpoıt vardır. 28/t/9H tarihlndr Yevmi ıaknlt Biz Sofyayı islemiyoruz! 7ri-.fi sahi/eden devam lıl.nbulun Bulvardır 7 BU ¦ya başladığıIrti nerrde İdi? bir kanı lopkomıu ibiy lalar karen Iı batında ıı şayanı bı Ibl d.1-.-.ı r |Zo ttıha nal tı mda I olanlar yırt dr ırlrıîn* şu-iı Türkler .(ılma.ına Bol|Brla r-d.|ii, bir iyorvı. Fa•iı. ki b ramınn ı der; ili t. lopeak yraa bile ulaş I- i. ı.ı -I .Tl ı I ı . lilı-1 ki ı Fr ıkıaı konuta v* ilindi ye kadar gö*-faali ret re yaptıkları iyat araı landa devam edecek ıradaki mtlaaıebatıo bir fıkı tchbkeai .ardır. Bu n- ¦¦ bu kadar bedava boıul-kur .'.ı-nı tarahn u-[ rar (Aleeefİnİ a coKb bite dUa-Biaaea aleyh <Zora) gaıeteıl behemehal tikâyet veıiled bulmak iıtlyoraa b erşeydan evvel bOkemeuedea, ve kendi gaı et elerinden flU-yet etaln ve onları akıl va mantık -rı.ıı- rdcua davet ri.ni1 Ebütıiga Zade nı -..I--1..I tderu. TOrkl.riB bct>-ı tanda • hatta biıim ftU 'atla mil-¦. ..p..... .İmla. d a Ula - Fraaaa,. ha.fi dalma dnatfcth hlnUei •W. fte kral m. be. »drtt ha* yerde /..kaea bnhadar e aemmlyahtU bir r.-ırd.n doUyı, .u, , taİte ehailmealne rlddrm treatill .nuıdn Bn aı Onar. balla blditeye ıbraiyal ver aûa alan t o. »italardın mı ile be* Ibl tarra'a ¦r.» eden ndlath *e-; Frantu telirinin beyanatı Karlıda mOnlrflr l'rınıııea I Bayofln t faıeteal bu ha«i*e mi Fraaanı Sa«ri Itaayfi |K—« I d*f4*afaaea naat atidıki beyanaHa bra- Maaalaaia ı.. cabnk balladıldiflai ıvtatlırMnU. Hadditalmda pak ryaada alaa ta baanm. Tarh •evabuaı, lt*ırr| bautarh latrtk «.•¦¦•• atıbmı '.ıı t. ,. imhan mı ulmamııdaD llr.i fel-I ...|...:'nl ır ita mfiı.ade .*• id*. • <;¦,, , ,|, ^ da bildUllmakt^r. lata buadaa IbarattU. ahtela ..-kolaylıkla re dr*!ter Ur .— Süt işi ne olacak? Sul.ulenn bir teyekkAl halına koaulaaaaı ile raalhvaa f—tariae «OVlmeH. bn kararlar ara-amdadır. Maamafib bu, bir Hayli mı ara fa mütevakkıf dugu gibi aynı lamanda pek ur vc kabiliyeti UtUkıyerJen uıak bir l- .1 ¦.("..¦dur ki bar aaaddelten-aâl ton fnbnkaaı te-laaaiyle m(»gUİQl. Boy-u halde henUı I.ı, bir neti e almi| , I ı ırbcptc Cem.yılım.mı

, va tataa fakir olaa taafmra da gecea fâr-görduu j obetle bu laya, .ı . . Birintİ saHi/eden devam Irrdenberi bu iaJe MaK beri bi ti- vc Ic oldu mûabct Bunı fakirliğ tabcı ketten tara rctaitliı ınıvcl rinde bir tcşcbbüı addetmeler leridir 10 bin lira gibi bir cemiyet içi" ehemmiyettir bir «ermeye addolunabilecek bir meblâğ te darikle bir fabrika inaa edemiyen bir tcaekriulun yeni bastan santraltıe edilmesin e İmkan var mıdır? Bitmiyorum. Yalnıı turasını biliyorum bi Cemiyetimi! ne hükümetten, ne de ihetlerden yardım ve miuaberet «ürmcnııjlir. Bilâkis Belediye, harekâtı İle bu karışıklığı teshil ve adeta ihdas etmiştir, denilebilir. Zi iye kanununun 15 inci maddesi sarahatle satıcı güğümlerinin temîı, içindeki sildûn cinsini gö etiketlerle müceh-heı bulunmasını âmir bulunduğu halde bugün buna riayet edilmiyor. Şayet, Be iye memurları baltada bir veya ayda ıkİ dela bu iyi kontrol etse satıcıların ihtikâr yapmasın mBİBi uıak Ur ıhtıtaal gibi gt-Dığer taraftan, alaa aeereretle haüedılmıalir. Franaıt-TSrh a«*llufuu-n UçUr ..(hil. h.l.lda* olmad.|.nı t» ara-dalu ıı... m-, • ı .. lam ol devam rttlgiai ,¦ .i-1 m. . iıı.r., torpidolarla lıtaabula g.lmrti mOoaMbetiyle ban mrr.nm ve cgknıe-kte tartıp .nW*gır.4 Torpidolar yarın gehyor Frın.ıı •>rp.a~ı.r. yana haaa-¦ rr4ı.rklr.«l> Baa'.a.d.--Kepar. muhr.b- | İST» | ar inşa edılmıı Cl X-) lanil.le ma .mıh raciad. ™,..t,m Ur ,r-.ldl.. b>, ¦ anılan bir aı OaiM lııivı dır ve (74W| tonilato mainuhıccinrkdir. *Kaaaar. ualte -«.!_ mil. İlk Ur ¦ıırrt temin ederek dünya ¦ur'it rekorunu elde rtm.| Ur muhriptir ra tarihi lota» da f 9J0) dur m? tgul olan ve son ihtilâflar dolayisiİe sütçüler cemiyetinden istifa etmiş bulnuan satkila r mUmaıaili Fer-han Bay da mubarririmiıe demiştir klı - — Mesele ila bslftsl alâkadar huhtnaasdia.nl rl m son ih-t..»f aafhatım lâ.ıkJe takip et-, değd.m Sat çakar ia aaaUakıe edklmen mûtakassaa gelinca aile atı kadarını afiyle ye bilirim ki her tesek. kül muayyen bir ihtiyaca cevap vermekle payidar afur. Ve her İnfisah eden bir lik te, bir görenek ve taklitçilikten doğduğu va hiç bir ihtiyaca tekabül et-medıuı için dağı kalan camiye t tir. Kühakika A* rupime ban yerlerinde böyle tr(.kUl:*r vbt-drr ve tüller paıtoriıe edilerek pi yasaya sevkedshr. Fakat, baı oralarda har ihtiyaç tır. Bükere seks* kalabalık, binaenaleyh süt ihtiyacı lalladır. Sonra, halk önOno gelen tulü iç-meı Bu vaıiyrt dahilinde b&yle bir tefekkül, miibrem bir ihtiyaca cevap vereceği için yerind e olmuş olur. Biıdc ite valiye! boyla midir? l.n yakın mandra. Kasımpayada. Malle-pede ve buna aslkssasil sebre !arasa aaal, bar aaat ataklık ta-i köylerdedir Vesaiti nakliye ila lutler pek kısa har lamanda tadara ge tanka «kla aa biç bir tertibata tül um kalnsaksuın süratle tevu edilme ktcekr. Bugün bu ihtiyaca tetabuk ediyor. ÇünkU gaye balkı ucuı alil temin etmek olduğuna göre mesctrnio bu şekilde olması lanındır, öy r ki sütfl yirmi dört saat müddetle idare etmek iatrr. Halbuki pattoriıc süt çabuk boıulur va kapağı açılır açdmaı kull ¦nıaraak la-rıareti varda. Tabal tüt ise bd>I- d-^llr! . Tabit sat temıı aiasak tar-tıyle uıun m radde t kullanılabilir Beni - yapılacak i| yem bir t elek külle naat ör i ıa e d ilmi* allı utmak değil, kontrol ve çeredir. Öyle rannrdiyorum ki bu itte en müessir carr ve tedbir ceıa olacaktır. Ben, logıltercde ol duğu gibi KUrcb edasından vaıgeçlim. Şöyle bif altı aylık bîr hamı caıaıı ıhdaı edıla* mesele batOa *akâyatktr anMcektır. Avrupa bmi haç bâr yerinde süt-çülök ve satıcılık Uıdı olduğu kad Bugün Yunanıstanda mağşuy süt satan aUlçtt iç'n 1500 -2500 Drahmi vr para üç ay ile üç sene a is cefaları konmuştur Biıde iaebuiş viıdana terk

i - Her tarafta Vallorbeden Framaya geçmiştir. bamll bulunan otomobil bel'diyaye dugrn yohıoa devam etmiş ve kalUndeo «o karnından yara lanmış olan kral belediyeye muvasalat eder rlmaı ÖlmAştOr. Kralın güllerini orada mevcut •t devİo Ur heyecan* düşmOy olan Ur kaç (..iı. , -1... 6 Ron pamı| İrdi ye re İd ıı la*. K.alıa ..«dt şimdi h* laıOarıno.. UnnaV, |«ai| âıermaudı. K.alıa »«ıu sanki hWarmm gsbl aaklaau. K.alıa laralmaa ıkı kını araklı uyrli-a. SahUmaktrdl ....kI..1- dalnaar. blıaast et gundan bert . Ilı ıkıaçlı ı çocı nekte ı M. Bı rin Ur alem okunmaktadır. Bütün bayraklar yarıya indırflmîşlir.Pellı tarafından meydandaki ye ihtİıar halinde oıkledilrn kaili blıal lonrı ÖlmOştür. Reisicumhur Marsılyaya gidiyor Pariı - |A. A.| — R.lılcOmhur N. Lftbrön-Lebrun, Kral Alıkıaodr İla M. Baıtu - Batıbuu'aun cesetlerini aellmlamak Gırra bu kşam Marıllyaya hareket etmiştir. Katil şüpheli efhaslan Paris 9 |A.A) — Krslı ÖldOrcn Hırm Petrua Kalcmen, Yugoslav poll ti t arafından F.aıuıı pollna* bildirilen şdpheli rghat mryanında bulunuyordu. Kralın mavaaaJatı m ssıbatiyle çok nkı tedbirler alınmıştı. Otellrrln batun kuyudalı tetkik edilmiş v* brr laıafa şüphelilerin ' ¦¦ ' .'i birlikte iki yOıden ful. tamim gönderi İm işli. Londra 9 (A. A.) — Kral, Frenin Reisicumhuru M. LöbrAB'a Bar-tu'oun ÖtOmO mûııaıabetiyl* sami i Ur tlıiyc telgrafı r Kraliçe Par ist e Pariı 9 |A. A.| — Yugoslav Kraliçesi Bal - Bala dm Brıaaıona gitmiştir. Belediye r.iıi kendisin* m.ılıkı olarak emirlerine amade l-.li. ....i bildirmiştir. Prens Piyer Kral ilân olundu Belgrat 9 ( A.A) - Kral Alak-•¦ndr'ın sıfa tı haberi burada muanam bir teımOr uyındıımışlır. Derhal toplanan Meclisi V&kıU ¦lyevm berayl tahsil Laadrada bulunan 11 yaşındaki Veliaht Prmı Pıy.r'i Kral ilân itmiştir. Teşkilâta eaaalye kanunu mucibince niyabet Kralın *aaiy*tnamc-•ınd. g&ıteeilmlş olan dç kişi * n d o 11 idara alunaraktır. Müteveffa Kralın ter-cümei hali Dun fad Ur ıvikaıte kurban e.dea Yugoalarya Kralı Urlnci Alahssadar Kral Urintİ Pelronu n ıj'.ıı ntup 18SH ırnetİndc dofmugtur. Şimdi 44 yaşında idi. 1918 mt~ orunde babamım hükümdarlıktan Çekilmeli üıeıine naibi hükümet olmuş 1921 de Ulfill Krallık makamına ..--.;!. 1977 inde de Romanya Kralanın kın Marya) İle eelrnmİŞ ve ondan üç çerugu dünyı Velial Şİmdİ ya gelmişti.. İlk çotuğu ı tı ı.l'ıyrri II yayandadır > babalının yerin* [.[.ırktı Kraliçe dün yola çıkmıştı Pariı 9 (A.A.J — M. Barlu il* M. Pl'lri. bugün Duhrnvnlk kruvılılrÜ İle gelecek otaa Yugoslavya Kralını Marıllyada kırşılımata gitmişindir. Kraliçe de keeauna yetişmek SON DAKİKA Gazi Hazretleri taziyet telgrafı çektiler

Ankara 9 (A. A.) - Yugetle* Kaali Haşmetla \\.:.. - Haırellc•Inm uıihaıl aHIrral olır.h .efatı uıerin* f. ... J.. ' , Haıretleri taralından Yağanla. PreM asctia Pınl H....ll...n. .|.J.dakı t.DycI lrl(T'lı ç.kılaaişN. : Vngnaıav Praaal f*hamrU> v.J llai'.Uena. Belgraat Kralı Mı.m.tl. Al ..ı.d. ılaırrll.r.na harp yaşutasş •la. -u. ».kul. kayak Ur t . .. ..mimi Ur kardeşi almakla m, Ba kıbili Yugoal da ayı < beli.' • ya'ınn duçar e giddrtla hllıedl İr rmmlm kl Yı Idıı biber .Idım-Samh bir doat bulunduğum büyük K'a'ıoın v*-ııı ılı'J bUtdn Türk milleti tarallelı, anılana göster ' , yükaık erin.o münevver ıdarcıi altında u j 1.1. leırübedaa de malalfeedıei mlha doğru çiıdlji yolda edecektir. ve dostluîuaa daima aadıh •Katinin büyük kadarın, işllrak ¦yyiç taıly.tlarini kabul buyur-lartUy. a.lılıvaıharu Af Ca;i. Kemal Ankarada matem Ankara • (A.A| — ... kralı h.şmsllA Alrhıaadr II..-. lerlee karşı yapılan Hilh.at haıa-d.ıı Ankarada bayiık bir h.y.ı.al. karşılınmıtı. Hrl.dıy. Intihabatı mu ...i.-. . - baştan haşa donatılmış oUn şıhlı bu f*cl habar 0ı<-rlna hamın aydınlıklarını t nl| >. dotl mlll.lin matemin. İştirak e yirmi şiir. Bu ilim hıhe.r ı ¦ • ¦ aaa*a doaı Fıanaaam harı.ıy. aaıırı M. BartB oa.plannın da aldığı yaralardan ıı .. ..I.I 'II,. ı s. a. .I.ı imimin adınrı Uraulunln umumi l.r.ıûl Biaml .t. . - . bulmuşlar. Grrrk Rrl......Ilaırdlnl v. g.rrh ¦ i., .-i - ¦ i- ¦ ¦ ¦ taralından Yngoalı.ya va laıl-yal ı.ı,...ı .-ı çekilmiş ve mi hıaaaltlal l,„.û. ktndllrrln* bildi| |ln**r|l af. Tetkik bürosu işe başladı Vergilerin tatbik şekil" leri tetkik edilecek Ankara 9 (Telefonla) — Maliye vekâletinde yeni ihdaa olunan tetkik bürosu hakkında salâhiy et t ar bir tat şu malûmatı vcmişitr: " — Maliye vekili Fuat beyin geçenlerde Istanbulda söylediği tetkik bürosu teşkil edilmiştir. Büronun kadrosu beş kişidir. Bunlar bîr müşavir, iki raportör ve iki mütehassıstan mürekkep o Heyeti Vekileye arıedilen kadro tasdik edilmek üreredir. Büroya Maliye teftiş beyetei re uû Ccımi beyle iki maliye müşaviri iştirak edecektir. Diğer iki âıa da İşe başlamaları bîraı ecnebi mütehassıslardır. Büronun vazifesi Maliye Vekâletin hatırlıyacağı kanun lâyiha-lirim, aiıamnamc ve talimatnamel gölden geçirmek ve Vekâlet mıkamıncs tevil olunacak işlere dair mutatça beyenetmeb. hulâsa M Müşavirlik olacaktır. Büroya ilk verilecek vazifeyi yeni vergiler Uıcrinde yapdacak tctkikatın teşkil edeceği an laşılmaktadır. Bu tetkikat. yeni vergilerin tatbikatı dolayisiİe bldis olan vaıiyetleria İsla da ve icap eden tadilâtın hazırlanmasında âmil olacaktırBUro şimdiden faaliyete başlamıştır. Başvekil bir gezinti yaptı Ankara 9 ( Telefonla ) — Başvekil Ismel Paşa refakatinde Başvekâlet mûstesan Kemal Bey ve hu sutl yaverleri olduğu halde bugün şehir dahilinde yaya olarak bir teneııüh yapmışlardır. Ankarada kış sporları .lık yapıl faali yata ûrrrr dün tabak Belgrattan İrenle yola çıkmıştır.

edilmiştir. Kontrol meselesine gelince bunu imkânın görmekteyim. 3-4 bin seyyar satıcıya mukabil kaç tane belediye polisi vardır vr kontrolün bu şekli matlûp .ı»,ı serebilir mi1 Bu. uıerinde çok düşünülecek bir metiledir Diğer taraftan aal müstahsillerinin açlıkları iki depo benür faaliyete geçmemiştir. Siit mussillerı ay sonunda satıcılarla heaap kesecekler ve ondan sonra bu depolardan dükkânlara ve halka loplaa lialinr süt sıtmaga başlıyacablırdır. Aohare 9 (Telefonla) _ Ankarada d. kış .parları İçin bı d iirıı ra mrrkeıi Ankarada bulunan Dateılıh Federatyonunt I-iliğini bildirmiştim. Bugün dağcılık frdtratyooundan Hûı.yin Nıilli ıc llyas Beyleıle Zi-rnat enstitün! beden terUy ehaısın H-r Kidr. kış ıporlarıaın ya-!¦¦¦¦;¦¦ Elma dağında trtkikatla bulunmuşlarMır. İki ay al edile.ekllr Kayıklarda fener bulundurulacak Aakara 9 (Talafaala) — lıtanbul liman niıa aa ime sinin 11. 17. V .e Sİ inci maddelerini n tadili haı'rlı . -1,. . ı...l 1 ¦dılmlşllr. On .....i maddide yapılan ladillta (dra, limanda geleleri ıefr. ..İm kûrrhll dıalı vmlılarının bnrdalannda M saııtimalrn yükaahli-ginde birer gönder bıı' flın görıll.bllıı bayat bi* (rorr bulundurulacak lir. Bal.h an hayıh ve .imalarında hutuı ıfu takdirde bunlar a* ».rinde gölleri!mek tu ıflnaaip bir taıafı ..i 1.1 um 1:1 - hu lene* ıck grmilıra manevra 1 bcyaı fvnrrl.riBİ deol acıkiı Bir kamyon uçuruma yuvarlandı Iımir 9 (Hususi) — Kuaadaaından lımîre gelen 16 numaralı bir kamyon Selcikahve boündcki köprü ruma yuvarlanarak parçalandı Kamyonda bulunan sahibi, şoför ve şoförün muavini ağır surette y ndılar. Ölüm halinde uçurumdan çıkarıldılar, tacianın sebebi tahkik edilmektedir. \ Teşrinievvel 10 - 7 AMAN SÜTUNLARDA SEYAHAT Yazıklar olsun I Düaka e-tıetıkrde m Bmulan-yereh ki> baba- ıkuam Ye.du-¦ı¦¦¦ ..,.1. Cehil •».»<.. B-t. "w**" -*-»*• ruroum ¦ - ¦ tvilh >"* , Baava bir har* defti bir kar. her* •Vflfl. bir ce* har* ah-dkmv Aa-İnamdım dıdlm. akaaaaı grin kUUrlm bant «la*byor atat* cA-du» lt ev»ı*-~*. iaa) Ca-lal HahUr B.», duayım, belki aa inlim "ııılı btr y-ı ı.r | «'¦"¦ milyonunu boşaltmış. Allında bunu ti n yaptığını anlıtan eabılır da ver ı Tirh ır-aglal, "ir- arada haruaraaa, o beıt analarda d< rhtnı .«luıu MUeılş gıl'ba htadâaln. allın bahara ııpın yaman turno»luluğu da arada ofrrama. Celal Mehlar Be*, armut her ¦aaue aavft re ereği Be ea Batana VBrhğıaa* k-gmaUteh eV(rrk r aaı-eS*Sra lar yurttaşu. Ona haat* banmda ca-aka- ** t-mm, tana. Veda krUrİarn eiMHM buk-mş Ur kurtarın, -W Ul.ikaarr.de y*h-lıtktaB (arlık [iharaa keski* bb ¦ak* olarak görüp alkışlamıştım. Frrofî İçi* ae jsplı bilmem ; fakal tutum yolıtodı kurduğu " Yıbadi gibi haıaa, Bulgar gibi y onlada eekl ala ırmıg aelarıaı andıran btr laırllkle başlarımı ide yaşadı-i nı aal n»r m O. .-i.., akılla | ıMıaUma ¦¦ yolu o* bulmuş re bafkalarıadn yanlış h)><a|ınıı (ayları bara d uma* . (iı P>b e-k> etmeyen ,t*Urd« I* .a.ıt İşi rirMr. da eeh**e dHWr. de .....M 11 »¦¦!¦¦ Deanelerdib. CeUl M «Atar lir. Kaaaa. onaaa pey apırauş, "«.ılı yardun çoraklanaı okutarak. N* yarık ki I* ıpı mı i ...ı dU|lu • r n.ınmeBilir yrriamrmlı tur oldu. Ya fin» di ıı' yapalım 7 Türk (urukları fiti payı böyle yad illrrd in damla katar - nrrularkca gönlü-raüıü yakın atışa naııl dayanalım?. Celil Mı Ki Bay, paılor

auı oUUhr. Orayı ¦ermelide « ur* k Ur. anıda kukan;. bh yaralan aımeı. Fakat U. yarnz, h.v«. ¦ ¦eteagammı nlylrenrıark. kendi l, - ,'. - ,- bakımayu. Dek var bu pecurt nerede, bkmdrn karandı 7 fırını I ıı.ı.ılııl» -j. . Yckıı berada ........ tanıdan mı 7. Ulaabulda. Anadandı yardımına keıularak yet aiL yurt mu yok'.. Memlekılla değerli Öbaüllerlni bı|rıaı banıp yrtİ|tirto bir yıl fOrbOı yapıl cyiılİ rı altın yürekli gınçlır çtkırea ' IşşeUl. , Celal Muhtar Baya daha mı mıhtı 7 Derili beıtıaalvı..... yOkAaıi ataltaeah btr " C* lal bloklar Şifi Yaran, ahvba — aı -far*, re hatla m*vUrıht*7 Berede kaiaa.Ua, be Yer*Wa etıadra. lımıgınden lapla nea Ttarb paraaınıa ırogln Peni kaaamae boaal-f •¦' ı— • ben Meta .. -».'.'- yank >ı alnın diyr hay kır kadar arı ikinn bir ın ıı. daha reı: Bu uı t ...!.. • drn ırrglli bir adın *IHnl|ldir. Seygah Mektep müdürleri toplandı Dun öğleden aonra Lttanbul kır lıırtındr şehri mı ıdeki buta» otia mektep te bte auerJûv-teri it h*yuh «e mo-biaı bâr leedantı >eemnvaeter. Bu toplantıda orta İrdir ut raûduru umunu ıı Hatan Âlı, baş-mulıtti) Salih Zeki, umumi mö-fet rn F.krrm vr Refik Beylerde bulunmu|lardır Düeku leplantıda, lıae ve orta mektep muallimlerinden bu •ene aekerı gidecek olanla, nn ye rine tayin edilmeli İttim gelen namzetler; bu lene nam ret olarak kaydedilen talcbemn hakiki vanyeti. aacbten-|*re llıama alarak Oerı lava-Iimı ve bilumum mektep ipler i etrafında utun idadiye görü-fulaa-o ve bu eeaalar dabtha-da mftbim karariar verdmıttır. Toplantııun aebceıı dün gec tabt VckAlete blldırilmiıtir. Rıhtım şirketinin alınması işi Tediye şartları üzerinde görüjülüyor Rıhtım ..... ı. .ıı. hükümete* moba-yıaaı şartlarını teebil rtmrk üıere Ankarada Saraçoğlu $ah'» beylı mûıaker* te temaıUrda bulunan rıhtı» ş.r.ıti müdürü MûeyB Kınoj arhrimiıı doomtujtur. Hıber - ı.;ım : ı göre, firkrtin mübaya-ııuı ait rıaılar brmro lı-m-n hal rdilml| olup mCııhereye tediye şarllanna ut m atıftır i noktalar Oı irindi llarilımektetlr. Mudar ¦>1.:.ı vı. Kınonj aebrimitde buludugu müddet (t şirket idare mır I id İla ¦-ıı. ¦> edecek *e rı Aıı-karıya kimilen goadcrecktir. Teferruata ait mucitlerde Kıl edildiği laktı.d• mubayaa nıuka»rlaıl ...Iıl namına Sarıcoglo ^ükru Beyle müdür araıında ıılanıraklıiHıber aldığımın fÖrc. sirkelin hükümeti devri için kıaa bir intikal müddeti kıbul olunmakta v* I ın-li|e kadar yapmağa mtebur olup la tahakkuk eitirnsediIİ taıb-hûdatı da .U ı ...ı.. ı. .-.'ıı dikkate alınmaktadır. Rıhtım işlrri hükümrte geçtiklrn ıı-.rv btr tarlü ı.ri trkrmmliUtı hliı r ılı tınıların inşan, ve Blkil, •eyrlarlrr ve gOmrük .m bar lan işlerinin bolıylışbnlmiM kararlış-tınlmışbr. Tramvay altında kalan çocuk ölen çocuğun hüviyeti hâlâ anlaşılamadı ! ı.ıl-ı akşam Sara (ha ne başında vukubutan tramvay kaıa.mı dün tadıUtıylr yatmıştık. Kaııyı ulrıyan 10 yaşlarındaki çocuk kıldırılmış olduğu Crrıhpaşı hı ılı hanelinde evrelkî ge kirşi imi*. Müddeiumumilik ceacdi diın morga nakdltirmiştir. Çocuğun hüviyeti benûı poliıçe bit edilmiş değildir. Morgda ço-cuğoo trşhiıl muhtemeldir. Ctı ir edîltcektîr. Katı. yapan tramvay ritmini Aliıddin E'rndi de poli.ee nrtırel allına ılınmış olup hakkındaki

ikat evrakı tanıieı edilip dün ad-'iyeye verilmiştir. Morg raporu, u.ııun ubeblni daha kafi bir aurrtte I.-l.it ed-(tktir. Çantanın geçirdihat Çin heyeti gitti Şehrimlıd* bulunmakla Çin olu keti heyeti dâo tebeh lımir re| riyle Portıaide mülrvrrrihrn ha ket elmişlrrdir. Sinemacılar Yeni bîr elektrik tarifesi istiyorlar Din ı ¦ .. ı Odalında lapların-eak oiın ainımeııUr lopUntıUrı-.! ,.l...k Sek fu-ı .ın I4.S a Ublr itmişi..d.. Slaemae.lar bu tauaaabmı ,«* mtkda.de .Uktrtk aa.l.n.ai... kekte kokrral baamaa be* aboae gibi para .rra.ktrr.ai bu ykldee çok m m ala g-rdıklerıai aVri aûrıteh k.ad.ierın. maki.» yeni bar tar.lt ııp.lmıı. ıçıa I... ret Od rıekIrıdkr. Diğer ı. m hasına çok mikdırdı gümrük ılııdıg.nı iddıı ..İn. ılnrmıcılar, film ,.....ı.l re•imlerinde dı ...... .1 I l-.ı.llj-l- . lllll. ıı.1İI-.ı rlı'.l....... Illrp mtk ı- u-" • ekiMillet Meclisi Ayın 24 ünde mî açılacak ? Bu ıenc mdtakrıc olunacak k nurların fa ılıdığı ve ehemmiyetli I harici m I m mvııut buluomı doUymyle Büyük Millet Merluim bir Teşri a iııni den emi, bu ay 21 de açılacağı haber alınmış! Sehrimitde bulurmahtı olan K i-, .i.... Pası ayıa 17 linde Ank ğı macera Pantantif ve 41S lirayı meğer kim çalmış I Bin pnlü »akalıııııın lahkika-tinde Ayla şrhiOır olur ki bir deli. Ie iıtiaadra luçle olarak yakalanın bir adamın, gOnAa birinde hakiki - (i ..... .. rr • ııl manvaa .... .d.... pbırerlr. Bandı. 6ı afla r..el Kul-d.. b—d. W M,ııı. karmamda gr-ç'b makim kar !....,'« . .1 . k .1. ¦«affa. «ada- Ma.an. kuamdrU. ht—-arıı keahea haııada «al nar aal eri a. ata eaUtheu 411 nn ik ka aaa tan Iıl. bnt-eea çıalaeı aş-.lmnylı. O itan midimin şüphaal ılırlu otırık yakalanmış, poliıçe iıtie-rap illini ıtınnışl. Midim I ı - ımıları .¦ bn hırı.ı'ılıi... ıı..il. m ... olmadığını kuvvrtU BOyltmekte İdi. Poliı, bu hel kırşııında tabi. kail ,ı ı..... ı .... ı. Ve alhıyrl d On a ı.l hırın meydanı Cerrahpaşa halkının dileği KomiserİİTNİria Vekâletine bildiriyor Cteıtkpıp, ve elvan ı... - bele dış rye Ur m ika ta r**e*uh Iramray pırkatSa.a kındı auataka-la.ı-a l.ameay alili—ı.n 'aakh. I-.... dua yaımvştık.

Belrdiy* Sirkatler komiarrliğ. yaptığı :<•.-.,k.ı .......buna Şirkrtin b-gilaka mukaveltıi İrabı imkln ıılrnıdığını r*raı»ş. likit Ankııadı Nılıı vrkilaliylı şirkel -r.. mi. . m y ... fdece ¦ ... i. I.ı.l. bu lı.lı.. dı ....... .tı. ı.ı- -i.,.,,.... ,(|B heyhyeti Nıliı .«ku. ıI. I.iı.mr, . harar vır-mtş»tneı çnaleyı çeldığiM r* ere ba.akt.j... beibal r•• >•< "*,•¦> İki pahı m emare kendili IU beraber ev* gklarlş ve caatayı aakU.dntı rerdvu ateyaaıı çıkırmştır. Çınt.-ın .Cled* |".h 411 tlea para, gvrrh kıymeth panlı-Hl nl-ı-ı- ffİM ...r.--'. İldi' Palio, Suma ıl* rnftaini nrıaırt al Una almı-_ 4'i parayı, panıı.ıiu. vı çantayı da Madam Moronaya iade elBilştir. isveç Veliahtı Hz. Dün de müzeleri gezdiler, Boftazİçinde bir te-nezzühte bulundular - Bugün fimire gidecekler VrtUll !.(.... , ->*¦ 1.rı¦ .i nl' bulunan lırıç Veliahtı ve ¦ ı. kerimeleri dün ögladru evvel, trkrar mlitıle derek Irlkikleıiar . . . •... et. mi|lerdır. Vıliahl lUırıtleri retn-katlrı.adr. ı.l.r trnıplırı, m.hmanâarUrı. ameeUr ıa<*r4 Aalt Bey rr Aearr.hak nvetr Kanan lUna). hald. Aaarıatıka. Topbıp. bmb ekn rrai ea Çaam he-hi Ur daha giedrn geçirmagkrr. Iupkap. oarayı mûıınnda -ı.ııı bir ıintaa le.ık-kuf ederıh 'Otmınlı, drrriae tgııl nlmuşl.ır.l.r 11.İl... . Harem dairen vr linine k.ımı allkılaeıaı eribet-mlltir. Velııl.t rr l'rrrı.rıler Hırreatı vamTSS^'^ ¦ nal tahra rf./r. - ¦ . ftğlrdra anara Sakarya metorlyU Hı (.ininde Ur .....lüh lata .1-ahtln. ırdrllı Ua>khderrdra alo ¦obil* Um—* Tır.hya - Şıak ,o-liyle lefarethaney» gelmişlerdir. Vrliıht Mu.. ıl- .. bugün £yO bver, LattikfaUlkanHii.a.ıladrdrarda IrteuiLt. bvlua. dvklaa icara akşam ûatu Olugrul yatana rakip ataraklardar. Yit. gece yarm lımirı Mir-¦eiıibea harıbal e def ektir. Veliaht Hazretlerinin teberruu V Hamileri İle.bel.ıl. ıcıfclırınde vukubnlan lana bur. hiBİarıaıa aiVrUri için 100 lira teberru -'nı (Iı. = Şerhler ıı "Tarih, cesareti kırılmış milletler hakkında merhametsizdir. Hakikî milliyetçi, milletini dai a yükselir gören ve yükseltmeğe çalışan kimsedir,, Emerson Şerh ve / .-Iın. .. . ..-ıı ¦. en ünlü şrJirlerinden bîri olan r?mrr-lon. ' Dosttuk muhabbet ve ıtnoat. amili kitabında ot-dagu gibi "Ltt tur • Au-ırıainı • Betarden üstünler* ilimli esarinde de birçok kuvvetli vetiteler . Yukarıya kaydetliiİmiz söz. o eterden alınmıştır. Bu veillel için •Iı olu tahlili kan mana yalnız bu değildir. Emerson, bir milliyeti i için böyle bir görms ve we-zif tamti ye etmekle bedbinlik demlen ruhi illetten u .-ıi' kalmayı da tavsiye etmiş oluyor. Çünkü bed binlik yapıştığı intanın içtimai seviyesine gore derere derere hududu genİşli-yen sirayet kab tine maliktir. Bedbinler, lemas etlikleri kimseleri de aşılarlar ve rn atından onların n r\rlr-'tnt kırarlar. Halbuki millet İşlerinde, yari işlerinde bedbin almak hastalıktan da artık biryeydir. suçtur, manyattır. Her mil-lıiğetçinın bunalan kendini koruması lâzımgalie.

/AMAN Otobüs meselesi hallediliyor Belediye yeni bir fiat tarifesi yapacak OlubOıçOlerla gaııb bendi irilirindi ra grrab balrdiyı ik kendileri arenadaki mevcut veliy e! vı İhtt-llllır. düakb nılıhamııda UIBB U-rariıyı yaınnettb. Dün aldığının m irt'm m Ira ma ..... Muhillin Bey, otoMı İşlerini '.!..¦.¦>.. ıılah atmağa karar .-..i.; vr bu huıu fııtlyrtı geçmiştir. Bu cümleden olarık ev-rıla şimdi mevcut olan bütün otoiı. ... r. m.-mi baUara lakalm cdilecrb, ı-.nrj bunlar İçin kat'I mahiyeti halı olmak Ötere yeni bb •eyrlıefer tarilre) yapıldı tonra ¦¦¦ >uıl-r itinde müşteri olaua muayyen olan laıtlvrinde bahemehal hareket edece kUrd ir. Akli halde krodilerİ ığu cttıUrlı * d ilr**k Irrdir. Fini teriltei ite bugünkü fiıl-Urla hayat şeraiti bir kere dabı tatklk edildikten aonra tamim olunacaktır. Bu takdirde Batlarda Ur mıkdar daha tentilit yıptlıclltı m n n cd İI ı-Ü gn?, Bundan baskı Ur (hattan digtr bir hatta otobûı nakil mceedile-cck. Plyauya yıaidn otobf lı Kan İm i ıı d i miııııde olenmıyitak. raereot otobOılerin dı behemehal Balrdlyrnin otobüa tatimatnımtalaı iımomiyte muvafık olnunoı va veal aı abalardan mütışekkll vı ^llt ı .ı." -I.. ..İmli.. ıı. dlhkat ed.-Ifrektîr. Akıihaldr ılıkıdırUnn e ı. haili yeleri iıtirdat olunlClktır. Heybeli faciası tahkikatı Yeni bir ehli vukuf heyeti toplanacak HrybeHadı ıçıklanadı vukuı gelen feci dcoiı kaıanam tıbkika. bal hararetle deram edilmektedir. Dün da tabahtan akşamı kadir bu işle uğraşılmıştır. Dün mUddenımuml muavini Nurettin Bey Hey ballıda ya gidarek müddeiumumi Kenan Beyden aldığı d rektif dahilinde ıon vapur limanına kadir çalışmıştır. Nurettin Bry ehli vukuf raporunu tetkik etmiş ve ehli vukuftan Hamit Nıci Beyll anın im gAebştöktm lonca yeniden ban trtkikıt yapılma-¦ibi rr bunların neticelerinin dt raporda g&l ter ilmeli ne kırar rcrmİştir. Nıırrttin Beyin bu talihi ürrrlI ne Heybetlide da cıkl ehli vukufa yeni d* o Ur İki mu lehimi la tın ı >!--•¦.- teşekkül edecek ytnî bir heyet tekrar toptınırak itap eden noktalan trebit vr telk rdrtrklir. Bundaa başka Füruıan vapurunun ı kaptanı Hüanü Bey ile İkİneİ kaptan Mu-tala Bryin tekrir din tİne ihtiyaç hiı edik ¦niş olduğundan Hüanü rr Muılı. fa beylerden de bugün Irkrar bııı iıahat alınacak br. Evvelki gün dinlenen vardiya nobetfitİ Üt dümen nnbetçiıinin İfadeleri bınıalbahş görülmemiş, Iı-..". . .... linin mnlAr itlini işitmemeni şüpheli görülmüştür. Füruıan vapurunun çırkfi başın Tılit hryle ikinci mahlniıl Muammer beyler de dün Heybeli-adııla iatİcvap edilmişlerdir. Dün pot» tırılından Adılann etrafındı ıraşlırma yapılmış nıığ-ruk çinilerden uıyun üıerln. çı lunamamıştır. Müddeiumumilik ayrua, Denit Tıcuırl Müdürlüğü, Liman idıreıı rr Sryn-'1 • memurlukların* Ur t eaal ederek fıctı-ıı . ıı ı.n . >ı elmrkle Ovduğu alrlü-mum lımın nıkliyalı v« leyrİıcfcr e ıı ut ı bıkkında noklıinııarlarını ... m .. ı1... Bunlırdın gelecek ccvıp ve yeni rhllvukuluo yanacağı keşif hkdİıeyi lamameıı aydınlatmi]

ol m kür. İnhisarlar Vekili Dün ı .1 ı-ırl.ır vr gümrükler ..kili Kına Bey refakatinde iohl•aıUr umum müdüfU Hûtnü Bey nlduğu halde Paıabahçeye gİdıeek inhiıar İdarelin* alt oUn ııplrto (ibrik ııını ı-rıml|lir. Söylesem tesiri 'assam gönÜt değil Tartılı çocuk) Ctç-n - -.I. yum buıutuarla "Zayıf Cam., başbkh bar Mera yatmıştık Rahapktr ve anaryemer-khr arafından idare olunan mekteplerde Cuma perhiıi mû-naae be tiyle çocukların yan aç buakımtaaı etine tcmıı eden o fıkrayı neşratmklen makae-dımıı, ecnebi mıkleple rutin yemek cephesinden d trol •dilmen Iftıumuna hat .Utmaktı. Burun bu fakra yı okuyan çe-euh babetermema bari du. ya-niBııa geldi ı — Yaaımı. dedi, duVka bitti uyandırdı. Bir ecnebi mabtebi-na leyli olarak devam cdea oğlumu tatil devrelinin bitimi dolayuuyle geçea gün aldan, kayıt tarete t atak mektebe götürdüm. Fa kat kafamda hep atam a " rayrf enama,, i .... dniışryarrht- Gö-ihmma Onuna da yine aıtta taa-vir ettiğimi o eabave geliyordu: Bir tarafta iri ıtlakoılan atıştıran mektep hocaları, b ri tarafta asrafiae yagtu kuru faaulye yiyen talebet.. Kendi çocugiımuıı da bu mjdevl ve aıhhl faciadan mütceıeir olacağım ve olmakta buIuaumgmM düşünerek üıûluyordum. Mtk-tep idare mieaair olacak btr hamle , l.ı.or-dura O anada göt uma bir artan* ilişti te tıhnima bir tedbir geldi. Hemen çocuğu ecrine ye loklum, tcraıiyo çıkardım, ağırlığım tu ıtırdım ve bir v bime yerleştirdim. Mckt.be garın**, knyit tıre,e-nek ,..n g.....,.», v, enaleyb para gelırdıgimil ¦atkım olduğundan, gayet naaaV karşılandık, çocuk ayakta durmakla ber ben ca baş koltuğa oturtuldum, bol bol iltifat gördüm. Sıra parayı eı ğe geldi. Sühunetle banknotlan tay Direktör efendi "mer-iİ I. Diyerek paralan çekmeceye yerleştirirken cebmdeki adrJrt vıaihıaıa ar dom. — B.,.urun ded— bunu da çocujua deeyaama koymma Bence büyük bir kıymeti var. Direktör şaşırdı, tartı veat-kaaını evirdi, çevirdi ve -ordu — Bunun doayaya ne mı.nı-•ebeti var? Cevap verdim: —Zayıf Cumalara karşı İh yalî bar tedbir. Çmvkü gdeüy •tu b çocugu tırtt.rmış bulu nuyorum, •cnkımn içinde günkü Bfirlrgl ıılılı. He» «onunda ve huturunurdı mu yine tarttıracağım, ağırlığında ektiklık görûrae kendilinin lo tutt ruldugunu anlayarak şikiye edeceğim. Bize bunu lÖytiyen zat, m tep müdürünün ne cevap ve rhgini anUtmadı Fakat biz. h hangi «kim t yı maaUki libaıa ile. çeeukUnnı frer mektebıot gOnderen yurtt ¦a ıın Irdhlra mbrataat et Elektrik parası Yeni faturalar aybaşın kullanılacak ¦-.'•ıı Iı'.'* ıı.ıı.ı BM bıl.ııc. e kıder liıerkrıar muşla dm ı.ı.....d. neıılına ne m aarfiyalın bedeli olduguıunu btu ......... kararlat».- ' Fakat bu takıl dr ¦ akladı kafi gelmemiştir. Yae.Ua t uıerlııe şirk*l homimilıgınıa af elliği formül daire.iad* yeal f calaı .jn.r.'n,.,. başlıamış Yeal tarar attı I teeriaııınıain barın k•»«!Urahhr. Zaman Ansiklopedisi - ZAMAN — POLİSTE .San'at — sanaat Aldıgın-ır bir ınrkiup üzerine sanat \r sansal kelimelerinin dil..... I. .¦ .- . ...ı't-ri hakkında bu bir ha( M t ın yazıyoruı: atide tlh ı«--e<k-aberı sanat hatmim Fra asmada ki "art. ¥M aıuhabılı olaıak kullanılmakladır u Yunartrada ki Ar». U lügatinden alınmadır, kudret vc buBcı demektir. Evvelleri sanal kel

imrıi bugünkü mana ile kullaomt.dı Lıkı muharrirler, -an alı hilkat eaerlenoe tahtta et* bi| ve fakat ottu Sua ı şeklinde ialımal etmiştir. Yani on a mm fıd mevkii vermiş ve sanım iş (uni' ıı manalında I. ı ı.m . Geıel btr ¦{. bir huner eser da da daima sana ti ketesi hulUauksuslır. Fakat bu fin un ti ı.-rl eter manana-dı isti mal olunmaktadır. Halta lıanmı amn Beatu-arta terkibide -ıamaniür;dlr-0'u«l tan'-atlar dire tere İlme olunsgrlnu-İttedir. Bu takdirde san'at başka ve sanaat yine ItBjka oluyor. Meselâ adı bir iıkrmle tasavvur edelim. Odun paryalarım, tatlan çöpleri bir araya gctiriple iskemle yapaa adam, nthayrl sanaat sahibidir. O itkemlenın haıır ktamını rrnkli sarlardaa firen, ağıç kmasana nakıslar isleyen, onu mile > m adam da Öyledir. Lâkin araya boya girince, leıyini emekler çoğalınca, daha doğr iskemlenin faydalı olman ciheti bırakılıp ta güıel bir eser, tevk temi bJ şey hakme geçmesi hdaf olununca iş degnır. ıshess'-yi yapan adam ianaat sahibi olmaktın çıkar, san'alkâr olur'. Şu İlahtan anlaşılıyor ki sanal başkadır, aanaat başkadır ve bedaıyal eslht-trOnc demlen ihmd sanatla me-fol otur, sanaatı kendi çerçevesi içine > UMU . , M , * . M * -M. I I I . .. *l .* I. wmmm Günde bir Kitap Uyku ve bozuklukları Muharriri: Doktor Esat Ra»it VI' Uyku imanların yemek, içmek bl en tabii ihtiyaçla undandır. Hıl uyku, tûeude ve (ibre blıme i riylc intanlara btlki yemekten s ılyade llıımdır. ÇünkU bir aç kalın adımın çalınma kurtu ir gece uyku-cçırrn adamdan rrteıi gün k bedeni, gerek likrî bir iş netidir. Fakat bu tabii ihtiyarın inaaav kıymat ve tlıemmİyrtinın çok farkında delildirler* Hele usları rr.........-ı olanların bunun büyük bir nim-t otdnÇu hak-*a rn ufak bir fıkirtrrı bile *r. Fakat iman bira r yaylanıp ta mlı oy kutudur. • müptela olunu iyetle tinni kemale, yani kırk na kadar hiç düşûomtdigi bu ihtiyarın, hayat Ûterinde ne büyük bir miıeııir o'dugunu r. Fîllıakika uykuıuıluk, hele ı ve mararJ bir bal aldığı ¦tali yukarı baltalıkların ea n, lahammüu eo müşkül olanı hayatı maddeten ve minen •İyide yıpratanıdır, O cihetle uh, tababetin ballıca uğ-caatlı türel iiUnî ifatill eden derlleıdan biri .ı- ; ' ¦ ' ı 'ıı 1. . !¦ uyku-hakkında doğrudan doğruya m rdın be ika a anlı yarağı, okuyup lal)edeceği yolda ınuhtiıir ve I eerrler neşredilmişi ir ve mekte de bulunmuıtur. Fakal biı-Şİmdiye kadar • birini bildiğimi - tıbbi mecmualarda veya yevmi gaıetelerde neşredilmiş olan ulun veya kıta biıkaç mıbalcdcn batkı, uyku mcıeleune dair lı bîr eter çıbmami|lır. Ijte |lıp fakûlteıi Siair hatta-lıkları ı ı Doktor Eeat Reşit ¦ur tikelle Kant r geçen eterini dikerdik. uyku boıukluklan • lırdaki uyku bo-blardaki uyku boya benler haller rıoın tedavi») gibi ıl olan eter uvhuvel bu etli tvtkık rderlerte hııteliklanoı bilerek ve anlayarak tedavi eltitmeh mAınmı alda ilmi) atarlar. Yaları rtaet uf ab bir ku-aaar bolaeafıı, faal tttpl Bey İkilik») halkı.. ılyade galiba aseslekla-ları ve talabati iç* yatmaa i.. ' 11. .... .ı k alla»-». vUr. Maaanaf.h faal Rapl beyi bavla kıymadı >r luıuanlu bir eıer çıkardığından dolayı trbrih tder ... >¦ . hakindi ileride daha m ula t-aal tetkikler yıka.malım da itaateBir adam derede boğuldu Dûn akşam uırri Ülküdırda Merdivcnköyde kaıa aclkcai bir o. um «akası olmuştur.

MermveokeyMl Arif imniade biri. arabasiyle beraber, Mer-divenkÖyde yaya caddesi ar kasında dere krısarırıdan kum çıkarmakta iken muvazenesini haybederek dereye yuvarlanmıştır. Arifin yuvarlandığı kısım, boğulacak kadar derin olmadığı halde henuı letbit edılemiıen bir s olarak oluvermiştir, liâdkecdeaÜshudsr Mod-dt ram asa dığı haberdar edUaniş, ceset muhatara a tıaa alınmııtır. Karşılıklı doğuş Yedikulc dc Gaıltçesme de Oturan hrtbiile metresi Nuriye ve I . ıı-.ıl M. Rr inde bir kadın, elbirliğile kavga etmişler ve birbirlerini döğmıiş-lerdir. PrJi. üçünUde yakalamıştır. Halüarıada tahkikat yapmak-Udar. Bir amele iskeleden Paogalttda bir yapıda çalışmak ta olan Haydar i im İnde bir amele, bir aralık bulunduğu yerde muvaıenesini kaybederek d Ötmüş va ağır surette yaralanmıştır. Haydar Beyoğlu hastanesine kaldırılmıştır Karada, herhangi bir şahsın alâkası olup olmadığıaı a-aş-tarmak tadır. Arif tevkifhaneyi boyladı Kaıımpaşada Mehraat ve Abdurrahman isimlerinde iki kahveci ila börekçi Hasan ilminde diğer b irini yaralayan eme'edm Arif hakkında Ka-—1' i| ı polis mark t linçe yapılan tahkikat ikma l eddmiş ve carihdûa adliyeye tealim olunmuştu r. Arif, mllıtantikhkçe isticvabı müteakip hakkında tevkif mü-ıckkereıi keıilmiş ve tevkifhaneye unmuştur. Bir kaıa delinde oturan Lrodomoa efendi İsminde birine çarparak yaralamıştır. Şoför Burhan tutulmuş, L omos efendide tedavi altına alınmıştır. ai tderir, kitabın tonunda, bu bahtı tamik iallyıalır , n Ur (Bibliyografya) da vardır. Ki tabın fiali M kuruttur, yani mutedil bir İlettir. Yalnır müellif bitabın nerede -atıldığını Dıerİnde yaım Alrlümambitapçılarda bulunman iktiıa eder. Anadoluda seyahat notları Akşehirde bir gün Muntazam bir imar programı çerçevesi içinde şehir günden güne güzelleşiyor — Nasrattin Hoca da ihmal edilmemelidir 4*t*a-rrir -JVaırarlıa J/ara. Konyanın gürel km "Akse-hır. naç şuphl*'- e tu yar dua aa | zengin halalarından hırıııdir. Oa sene evvehne kadar . .ilmi büyük irat getirir bir ticaret kaynağı alan " Akşehir . ufuk larında butun Cumhuriyet programımo verimli ışıklan aynı zamanda yepyeni bir "güldükler belde , kurmak Oıere. İyi düşünüşlü bir hükümet ve iyi görür bir beledeye, dürüıt bir program çerçevesi içinde, yor in, çalışıyor. Geniş caddeler, gflıel meydanlar, bilyllk müesseseler bu programın iftihar ver abidelerinden. Akşehir, Afyon ve Konyaya rountaıam şoselerle bağL Aynı lamaoda demiryolu ûaerinde. Çek çekici huşum yelleri var. Yeşildi* lir a ye al anmış güıel bâr ku Sama veren şeker baştan cevherlerle dolu ktaıyondan şehre uzanan, tenli her yerde kolay buluna-mıyacak kadar munlaıam, ağaçlarla tüaet cnmaş btr radde sanki bu cevherleri aavak inci bir gerdanlık. 'Akşehir,, in nüfus adedi on beş bini bulmıyor. Bununla beraber umumi goıilnüş şehir İçinde d iman yaşadığı hissini veriyor. Burasının nasıl değerli ve Ünlü bir ticaret nınken olduğunu a sseselerine, mağzalarına, depolarına bir gör gezdirmek yeter. Şehir ferah ve lemiı. Stsdan Uttur şev yok. Her sokak kaçak au damarlar,le çevrelenmiş. Yarım aaat me lalede bu-hanaa va buy Ok fedaktrhktar-la Belediye tarafından şehre dağıtdan mükem mel bir roco-ba luyuda btr iki seneden beri umumi ııhhat ürerinde faydalar doğurmuş. ta rSreaa.a.e a» gere.ata Şehirde giııel lokantalar, temiı oteller buy Oh gaımolar ' Harı emin Lokantası .. gibi mit ittirler bOyueı ' . lerde bale aadır raıtlantlacak derecede muştalara. Bunlara çoğu rad,o. "OparlAr,. gibi nar I •mtalıru maKemher. Biri yaılık. diğeri kışlık ol-aaak üıera iki naemı va liyat ro mahalli var. Büyük btr banka y iyatro binası daha yaplırtıyor. Otur kırk bin liradan fada bir meblâğın bu işe ayrıldığı düşü kadar şık bir şey olacağı anlaşılır. Darül-bedayi heyetine varıncıya kadar bütün ciddi temsil uğrağı olan; şehre de ancak böyle bir müessese yarasa bilir. a ¦ e " Akşehir _ in biricik kusuru belki gere hayatından mahrumiyetidir. Münevver bir kutlr

. n.n yaşadığı bar şehirde bu ıh-tiyaç, aıaml derece de kendisim bılmttariyar. Maarif hayatı da canlıdır Gençlik, her sahada bOyûk varlıklar gösteriyor. Umumi terbiye er türlü takdire değer. Ha".-cidden oıiık a b a Şehrin kıyılarında, aylardan-beri kurumuş bir çayın yanı baFilistinden muhacir geliyor 1 ı.[. t — Bundan elli ernc evvel Aydın vilâye-tindrn Filîttlnln Salta karalının Romaalı köyüne güç eden Kara lekeli aşiretine menıup ırkdaşlarımızın 19 hanede yetmiş bir lualu ilk Türk muharir hefilea) şebrimiıe gelmiş te iki güu mîidıletle mlaalir edilen muhaei leeimrte llılâliahmer, Himayeietfal gibi cemiyet ve teşekküllerle halk taralından yardımlarda bulunulmuştur. Irbdaşlarımır bîr tıbbiye memurunun refakatinde gönderildikleri lıllhiye kaıaiındı lakân edil e bu katanın Güllü hûyûlı nam mevkiinde bir köy teıit rdilecektir. Mubaıirleeİa çabuk itkân ve Ittirahatleri için vilâyetçe lıllhiyı Kaymakamlığına irap edin emirler verilmiştir. )l hanelik ikinci bir muhacir kalileai de yulı çıkmış olup şu günlerde gelmv'rri beblen-mrkledir. şında', ovalara doğru yayılan hazin b'r merarlık var. Hafif bir rüıgârın okşayışla-riyle her an heşıklenen ağaçlar, aebilleri andıran küçücük bir k Nasılın hocan kadar. bütün budun-eydanlarında hramini şöh-arın bu met-eıi arannda ık bir tezat Bu türbe bir çok defalar tamir edilmiş. Belediye, tarihin neşe filoıofuna karşı ihmalkâr olma t etmiş. Bununla beraber merhamrlıiı yabani çalılar, Nasrettin hocanın ebedi yatağını her dak ehdit ediyor. Daha faıla bir alâka isle* mek. Naarafin hocanın elbette hakkı. Onu a bir tarafı kırılmış koc klı lürbeuni korumak •Çİa tap İnak çok aş var. Kadırşınaı intanların beklediği de bunların bir aa evvel başarılana sı. "Akşehir, m genç ve iyi görür Belediye Rrııinin, çok verimli gürel işler arasında, bu kadirşi ihmal ede-miyeceği muhakkaktır ve Nat-rallin hoıa bunu bekliyor-I <•.'... Örfi Bu akşam [jv^ [1 İL IE İK Sinemasında Güzelliği • Gençliği ¦ «e Ullı sesi ile RAMON NOVARRO (>-.-/.t f.-rlhl t-r fas/rı şavAı/ar filmi olan ASRİ TALEBE Filminde İterken* («»hır edecektir. I Fraaauca actıld Hatta . Ceâderya - Meyer l.laaa) llâvt olarak: HANIMLAR SİZİN İÇİN. Par moda gazetesi Bugünün I tS Aşkları1 dff//.rV,ıı, Uykutu bu dUşUacıler içinde şb, ı- —ı yıta|ında ddrl ya-danûp duruyeedu. Bir aralı aa şVaaaal gel-cb. tçUaai aykualaa kalabada karma dıb.n* ıılurllu. koouşma-koyutdu. Bu . Mthlıkanın hilmel abul ılımı bir malı-ırk pişirirdi, iyi tof ıa hay alta tamdı çirkindi, çil bı çrbreıî vardı. İşte Nacly din ıonra kır yordu. — Kır, eri Tefrika No: 36 t< aıler. Yükc dı ılık yatakcagııı dolaşan biımetçl, eıua ateo düşündükten tanrı ıtvap verdi: — Bilim k.ııde mf a gibi. a ı gır « t ¦ teke gtbi. . , gibi erkagiaah gûıtiıaa hayda »a ala ar ar Lar ab-Oû,'ö erkek gelel rrk. .. — Fena boyltmedaa laaı hey gâıelhŞİ katlar, haıvet kadar ,.ı .. v., . ¦.,. İttim degtt aair — Kocam | Ol hat bakan hey «a [¦¦-"¦> rl m bea linini.. ı(tı.ı 1

Bu ı1. ilham alan Nı(İye, ı-l.ı Ihi aaal ravallı ...... ııkııtırmıı. hayvan saklan hılrlna tutan genel, evinde vr karşıunda görüyordu. Arlık ¦. -ı.. ı. . gelir ml gri-mtı ml endiştainden do^ma İç sıkıntıları ve geceki kararııtlı iştı. Şen ve |uh, ona tl ufalıyordu. Aşk ilân eder gibi titrek, fakat yürekten gelca bir aeıt ifat ediyordu : — Aman ne taadtt, ne bahtiyarlık ? Fgee bunu Kâmran düşünmüşte, tiıî o getirmî-ae kendilin» ö innettar balark vı doıtu kıllar var, kahbehı var, çapkın nükteler var, dam var »e herşey var. burada.... Bülent, durmadan ırSylİyea bu gülel kadının ılnlr buhranı Tgeçİr-mekte oldufunu teımektr geci kadar geveıelik, dolmuş bir kalbin boşalışından başka bir şey ola maıdı. Seven re tevil ecel reddüt taşıyan kadın dalma böyle gevele olur. Onu biraı aı-ki|tı-raak kelimeleri gür yaşı yap eeİni verir. F.vel. İçinde kaynayan Meler, geveıelik lufaaı İrinde '¦ ,-ı..iatiyen kadınlaıı çekti, güllerini yanık bir İstida İçİode Bul endin göılerlac dikti, inledi. — Burada yalnıı ben varını. Dernek ki bleşey yok I Kâmran, Bülendin b> ağı ...Irmrı.ııı. konıplıının ve hattâ teıcllı bebtlyea kadına irap edaa karplıfı oııua ..... bekledL Fakat budala reisimin auılugunu görûare o vaıifeyi de bandi yaptı: — Neıabet göatcrİyornıouı hanımefend.. Silin bulundugun'ıı yerlerde ;-.ı-. ıardır. BİI, sİ.îa tulunmadıgımı yerlerde boşluk teıen-lırdtniı. Degll mi Bûltat Bey? O, sanki uykudan uyanıyoemuş gibi tararın bir tehalük gvtlcıdl, kekaledi: — Hayhay efendim, doğru td/lüyortunuı tfeııdım. Nliİye İlanım, yine aynı bakışla onu İhata ettikten aonra gülümaedi ve hafifçe merali dedikten toora başka ntevıua geçti. Hatadan, tene. ¦ linrmalardan, oyunlardan bıhte girişti. Deminki gibi şuuııuı bir teselsüle kapılmamakla beraber yine gayrı tabal görünüyordu, bir haktin de Devamı var leşrmkv-rel 10 ttSIL KOHUMMAI —ZAMAN— Yarınki harplerde kati neticeyi tayyareler temin edecektir İstikbalde vukubulacak harp-İride: havalardan yağacak belâlara karsı korunmak için her çareye bas vurmak ve mîlletleri ebedi aşirete kadar sürükleyecek olan bu felâketlerden kurtulmak yolunda her tedbîre bas vurmak bîr zarurettir. Harple ölmemek için öldür-rnek, hem de en geniş mikyasta kıttaller yaparak taleri kazan* mak askeri düşüncelerin başında gelirken, ne yalan söyleyelim ki, burada insani prensiplerden »i a beklemek en kestirme bir ifade ile hamakattır. Dı varda asılı silâh: hırının uğramasına eng gibi harp yolunda tam ve hazır olan, tas taş üstünde bırakmıyacak kadar kudretli bulunmak l a rlbeltc tulhun en sağlam kefilidir. Harp belâlarına maruz kalmak islemeyen millet, şedit "mukabele bilmîsil,, hareketine geçeb ilecek iktidanda bulunmalıdır. Müdafaa: laman kırıl-mş, müdafalar her zaman öldürülmüş, periş ilmiştir. Taarruz; bütün varlıkların üıtünde en parlak vc en canlı rin dostluklarına, hürmetlerine iıtihkak keıbeden bir heyettir. Vurulmadan vurmak, ölmeden öldürmek bugünkü yaşa. ytşıa rı in,mı şarlıdu. Zayıfı; gûık görnıe oldururken, kotama n ordulara, donanmalara, bava filolarına malık olan devlet-kr elb ette ncıikri yutarlar, müdafaası çabuk kırılan vatan* lan alırlar. Harbi ta'imm eden devlet: pek urun hesaplara, hakikaten ebemmiytli tetkiktin ve

derin istihbarata dayanır. Hatmin bQtun kuvvetlerini, liyakat ve ntaıhartyetlerini k endininkilerle ölçüye ur ur. Naul ve ne gibi lefevvukkri haıroında görüne bunların iptalini, a düşmennı teatine çalışır. Harpten evvel nenelerle devam eden »e bn gayeye «kağnı sevk ve id y ati hareketler: evvelemirde bu yolda nyati hür taler teminine matuftur. Meselâ I— Hatminin etrafını alan komşulannın türlü türlü menfaatlerle gırhden tahrik edıl-ııı. -i ve maruz kalacak devletin bu komşulardan muavenet görememesi ve hatta onlardan emin ol amaması ve ürkmesi, ?— Enaı: Bu komşulu içinde tedbir almak mecburiyetle-rıle haamın harbe girişecek ana kuvvetle inin kabil olduğu kadar batı aksamının - hücum ntıkaatabnden ulaklarda • muttu, devklkr hudut arında bağlanmak surenle parçalanarak ;..'.!¦ ... i — Kendi komşularının ve itaya ekcaguM lutan büyük dcvletkrİB: bu harp feınannda m in a hır olmazsa teyircı kalmalarının temini, 4 — Hücuma maruz kalacak tarafın mağlûbiyetinde; evvelden taıarlanmış menfaatlerin galibe ve ibin vaitlerine göre mağlûbun komşularına verilmeline büyük savletlerin ek muvafakatten veya u surete mütemayil görünmekriaia temini, 5 — Hncuea edikte k devk-tks; memnu a olmayan dahili •snıııııı elde e da ham ve kaıp atrasiBd adi karışklar Çıkaracak olan bu ananra yardamla! yapılmalının imkân da-kiline ılınman. İlli -5- [1 Siyaırten bulun bunların veya bir kınuının temininden sonra; harp ilânından evvel düş-man a* e r lig atı botavak. lopla om m nı akiaa Ur ab mak veya haç olma >ta toplanaaak ve hnt um etmek bakımından batma tefevvuku temin eyk-mek gayekriyk hava hücujıla-rını tasarlıyan tar f, en son hasmının hava kuvvetleri önünhavalardan gelecek olan hu ölüm kasırgalarından ana vatan Japonyaoın manın bulunacağ-nı takdi lseydi harp çoktu olmuş ve bugün beynelmilel «una»ebul kua balar Berelere varmış ve nebadar m tkr ateş. kan ve ölüm sağnaklarına tutulmuş ... ..1 'irdi. Görünüyor ki; mukabele bil-•i'f.i mlhun dayandığı çok kuvvetli bar temel ve devktk-rin bu vad hatırlanman lâzım gelen en mühim bir vaıi-fed r Mukabele bilminl >apa balmeb keyfiyetim 1— Ordunun beraberinde kullanmağa mecbur bulunduğu ve ordudan ayrıtmaaı caiz ola-mıyan mı ve ombardıman tayyarelerinden başkaca kâlİ tayyarelere malik bulunmak, 2 — Bu tayyarekrin adedi düşmanın bu bakımdın mevcut tayyarckrımn adetkriyk hiç olma ısa snut unmak, salak, snr'at. kabtlıyel ekreeck-¦ i de düşman tayyarekrinden aşağı olmamak, 3 —- Tnyyarekri kullanarak pilotların vr indelhace hava harplerini yapacak kava muha-ıplrrının ."ur iyi lal.m ¦ muı. her veçbık meharel ve iktidarları müktaseael bulu -nık. 4 — Harpte o hariç kalacak tayyarekrra. pilotların ve kava muharebe ııbitaa ve efradının yerl ri kolaylıkla deldu.ulab.l-raek. 5 — Mukabele bılmiail için gidilecek düşman memleketi . yapılacak vaıifrkıe muaİt ısınan bıra etal e de bulunmak.., ilh gibi şeraite bağlıdır. İşte yarınki harp için tayyarenin ne demek olduğunu anladıktan sonra Tayyareye olaa deria ih tiyaçları takdir ederek Tayyare Cemiyetine gerek ferde* ve gerek cemaatk elden gekaa i ya pasak ve yarınki düşman karşastna lajıf çıkmamak için bu yaman kuvvete dört elle ıarılma A. Naci rccesını ve nucum uiuhhik memleket halkının hava hücum* larına îıarşi JîİErlik derecekrîni ve kabele bilmişi) yapabilip yapamıyacağını evvelden yaptığı etraflı iıtihbaratiy-Ic naıan dikka Şayet hücum oluoın taraf; hava biskını yapan devletî kendi bava kuvvctkrıyle karşılayamaz ve anavatanın-daki şehirleri tahrip edebilecek kuvvet ve kudrette bu'unamaz sa harbi tasmim eden devlet le bilmîsil] yapmak kudretinde olursa hasmın hava hücum! ¦ ıınmak hususların çalışmış, hazırl y kolay [ binaenaleyh harbi » cumlannı tasarlıyan ka kotlar hazırlama yetlerik zahiri su ll rünüşü kurtaran dı sebetierinde devam en gfuel misal; i| i!.. ı... ........ ........ı.ı ıı, st 101 .a ) .a I TanİBİroel lırllıll lalanmıııla (ıkaaı|(ır. .....ı r RADYO PROGRAM! 10 " r .,ı Çarşamba ı.-.. I anbuj.

IS.tl Era-uııra d.ıı. II n.k n<|ii-<. iı ı (tmi'i. kan Ccvdıt. Ktult, $<ıhl Üuıtafa Bavları* mih a Havra-Iu). !l.»Aj.n...B(.rij hıbrHırf 71». MUd>a «ı vı ı ¦ . ı. arkrUraat. *SO Mıı. BHt rn. \ .1 . .. IV.M btı,ı> aıerl. «JS Milli na*-l'rl- liMıt ıııtlcı . itil. »1*1 Dam muII .¦ .1 -....I. BU İp*. Cağraf Ateş üz Okyanusun cen-Amerikalı seyı Rua m mücadelesi Nüfus işleri BÜyÜk Ok; rındakî adılım adım taşır. Ve buranın halkı her',yıl çak lunlf meranın) b.ıı.ı Umuti der. Bu kelimeden mak.i- ateş Öterinde yllrılntebtk. ^ Amerikalı Seyrek Vi man b-kuırd^ bu mertlimi »riv lef - antatıyorı j, Aleş ürerinde yDrOme merıaîmiyapılımdan evvel bilyOk bir fırın I....-.ıl.n ı ketilir »a odunlar yığılır. Sabahleyin taat dörtte odunlara aleş vtımeb âdettir. Onor İçin yerlilerin kâhlnk rafında dönüp dı^lajırak b.rşeyk okurlar, daha aenrn a üleria rırh1a-|n rint münııat ederler re jonlarda.,!. aleş Oıerlade yürümek için rnhtau. ialrrler. ü> Bı irdi tapılmadan evv. rlvai adaların halk1" ır tr ıneııılmdı hu*' •aş •ıdîfım liralarda n*"^ bu ateşle yt)rüm.n-ıraktık, yakut gi<-o| fırtınalaıın kı pl .¦ -yor. a ın hatırlandıktan, odunla" l - • aonra oduna ateş veril Ateş yınarkenf toplınn rin hepal bİe şeyler okuyor. Fırın afı hep kayalıktı bu bayılırı kırdırıyordu* Fiİ gün ıındı. Bunu ûıerinr r. kendi adamlarımı mıhlın yapraklarını Savay memurunun bir izahı Çeçen Perşembe gunku naaaıda Ruam antatadekai hakkında çıka* bir yap muaate-beIık a ta gide creyi aldık Gazetenizin 4 Teşrınıevv el/954 tarihli v* 116 numarab nut¦i'ır l.rı.n. ı ıa'ı.1. t mı. ab Imcı aBlununda Doktor Onman V ı lıı imazanla Kuam mücade-ılekn bağlığı allında yazılmış olan ahabe m. -nl. I.ıııııı kola ylaş tır mak mahİyerinde görAhnrlş vc halkı tenvir mak tadile bdvatala yardımı dokunmuş olması ı tıbıııl« şa v anı şükraa gö-ı I • şlüı ! r-, ., vakıfaae o albuki (sagun iit.nl.uld. maog.fs nı.. yapdıyar o halde bunun münteşir bu halde bulunduğun u kabul etmek doğru ulacaktır. ) denilmektedir. Bahtı mevzu mangala hastalığı ıU yapılan tavaşla mcı-k .ır basUlskU malttl vekvki tek bir hay ahi mehturu ve mevcut k ilminin.m iıtıhdaf etBMkteyit. Vakıa mücadele keBmesl ye kua i a eda lıtilâl bir haslaLgın tös^dıkultaanae matuf bar k.ıtket gıkı fıkarkrde intiba uytndırman astıktır baltalık lan İstanbul ve batla I fakiyedı yandan mükerrer Fili y asi y onla na ver diği Dİıbet açık ruamlarda binde birden daha aı ve kapalılarda beş buda bira yakındır. Tevsik edilmiş bu rakamlar karşıtında mücadelenin vtpıl-maaı mutlaka bu ha 11 alığın münteşir bulunduğunu bukum va kabul etmek mecburiyetini ıctp etmer Yukanda da arı cykdağim uıfai ruam savaşanda ge yetki vekvki Malul ve m—ap bir hu>anın da-bi kalm amasını nl ibda lor Key-fiyetia lavnhi tadedıade yanlan bu ıııının İlk çıkacak nüsha anıt der le haa-talık miinleşirmif gibi hatıl alacak bu fikrin izalesini rica ve bilvesile arıt hür met eylerim Bf. tnaal '... ı ... b.,ı.> -a.. -. nSdlViatO »lıa*.!.. ..baU ... 1 ta ¦¦ tıl »bul fa ıoıa> ajanjat mmmm: Metali*' aaaaaaa- aal

Yeni bir silo TeUnlnl İ «—« - SnVn •nıöe 71 blleaaalra aaeoaleaa ha> laoaa İnanlı Ayfn depolarına ıltaa İaşam olarah ıl.'tMi) lieaya yaad bir niln yapıla. ı . Silo İnşaah mûteıbhıt Habbn Bayı Ih.U «e İnşııla 1 ....... r . Adana * CM - oyllfl ¦ Iindı »ehriaılı ulenme naeıaıuelo|unda 21 çıltı.. ¦ ¦ jıpılaaış> br. GâlG aâlut Inlart bayıl nnnı kn-itp. e-t-tn— fâam aaa«kt-ı Sanatıı kaatar ıılınml doğu- .. öl..-, başrtlatnu yapnrauıaai| olaalaı.n kır an ıııtl mahalle mûmru.llrı.n mCıraraat atmı-lerı tebliğ edilmiştir. Huzur ve rahat İçinde 100 defa olmak ancak bir adet HASAN Tra, bifağile mümkündür Dimyanıa kiç bir yerinde bu kadar mükemmel bir Iraş bıçağı yoktur. Hatan markasına dikkat tak rinden Tepebaşı Şehir Tiyatroinaatlf Bu akşam Cürüm 5.^atrow Ceza Yatanı F. M. Don oy e vık y Tteeümr eden ' Rışat Nuri Localar 7» - 100. Koltuk S*. Sandalye 4U, Çileri 30. fVAPURCULUK TÜRK ANONİM ŞİRKETİ İstanbul Acentalığı Liman han, Telefon: 37925 Karabiga ^olu Cumartesi, a**"t t günleri aaal Çarşamba na,!^ hine rıhtımından bir lapuı kalkar. Gidiş >a dönüşta ınutıl ia-kelrlera u|rar. a izmit Yolu Cuma, Pazar, Sah, Çar_l «Ünler, bir aıp şamoa „.,od. rot*. rıhtım.ndın kılbar. :u;;'z.n I^esi Müdürlüğünden: u,d'* dolmıyan birkaç sınıl için kız ve «rkek leylî ve nehari uı yapraklın ge- * * * n üreri örtüldü, unmakladır. İ rbnlmeUn diye konuldu. Daha " saal o'icUn on yediye kadar müracaat edilebilir, temiılenmehiçin . &| . sarılarını bildiren tarîTname gbnderili.-. ladılar. Buradaki | ' »~ ¦ Tnıl-r.mr ¦•talik, felaket. 'Ur. Onun İçin k günah meıe-. ı- l. ¦ kurtulmak imkânı rırdıe. Avuıtu na benler ilikatkr beılcyen kabileler bulunuyor. İranlılar, tilerinin içinde biri baalalandı mı batkonlınu birinde aleş yakarlardı. Bış Kihİn ile arkadaşları sürüye yüfüye ortaya vardılar. Sonra aona bıdar İkrledller re geri Ayni yurQyÜ|Q b{ kire tekear ettiler. KayaUrıa hilî otrıhey. ıı halinde olduklarını görüyorduk. Oçûlnü («.:¦--. ¦ ¦- Baş Kâhin : — Aliral 'ı ı , kafi! IK.ı- Kı. ebaşı. polis merkezi arkası. Tel. 22534

(110b) kası Gayrimübadil-Comisyonundan; 1 1 'im Emlâk Hisseye g Hisseni No. sı h. inmen 1 1 Arta metresi S9.S0 Tamamı 15 895 . Ahşap hane ve bahçe 28/4536 16 10 || || 6/32 247 195 1/4 112 288 d. Arsa matresi 97,50 Tamamı 16 E. 18 Y. 120 *' Ahşap hane vr bahçe „ 19 766 dı 2.50/8 344 69S 1/3 12 E. 14 Y. 650 ,. Kagir hane Tamamı 8 2317 Ahşap hane 12/240 46 60 ad Kagir hane vc dükkân 19/24 2-14 6334 ikamızın kıp.unda asılı şartnamn ıurctindeki şartlar dairelinde rf usulik natıja çı k an İmiş 5/10/934 Urıhinde |Pa ,-aköyde eski Kredi liyone Bankası binaundaki Mİ^komia-ram ıı : r ı ı - .1 IV Zaman Ansiklopedisi tSan'at — sanaat AU Kimi/ bir mektup ııiınmm) Mn al te udui krlınırlrııııııı dılı'i k. Ilıt.liiirıı .'ı.U.ııı.l. şu W kaç ta İni ııiıınıur ¦ilde «Ul ae nedeni* r, ıı" ıl kah m en Fran u/iidı ki "arl_ ¦a niukali.lt olarak kullanılmakladır Ati, rıkı Yunanca da ki Art(i lıı^tluui ııı ıl.nııııdıı , kudret vt Ii.i-m ı demektir. Evvelleri taa'al kelimen bugünkü mana ılt kullan m ¦ r dı Lik. mukarrırt • • n ¦ atı bakkal eterlerine iıhm et-nn, ve fakal onu Suni sakinle attımıl etmiştir. Yanı ona ititn ful mevkii vermiş ve tamın tş gormı-ıı mantımda k ıı Ilı ııııııı I ır Gürel bir iı, bir hüner eteri halkında da daima tantal İrkmen kulUmlmiilı. Fakal bu gua taa' al gürel eter manı.in-da uluna I olunmakladnr. Hatta Fraamcanın Beıuı - arlı ler-kbİde -taman .~:İ:-Ü.cl tan'-alltı diye lercüme otunagrl. ¦Dikledir. Bu takdirde tan*al başka ve »aaaal yute başka oluyor. Mnelâ adı kar ivkrmlr tatav vur edelim. Odun paıçalarını. tatları ı.¦ ¦ ı¦ -feri bir araya getirip İr ilkemle yapaa adam. nihayet ıın -«kemleaın kane kıtana! renkli urlardan Arta. ağaç kıuuına nakıslar İşleyen, yani onu eüsleye öyledir. Lâkin araya boya girince. Icııinı emekler çoğalınca, daha ctoğrutu .ıkem'en.n fayda iheti bırakılıp ta *er. fevk verici bîr at başkadır, sanaat Bajkaoır ve bediiyat esthetilııc denilen ilimde ancak sanatla meşgul olu r. tantali kendi çerçevesi •(ine .ılnı "¦ Günde bir Kitap Uyku ve bozuklukları Muharriri: Doktor Esat Rasit Uyku imanların yemek, içmek bl en tabii ihtiyaçlarındandır. Hat-uyku, ılleude ee fikre hlım li yle intanlara brlki yemekten tiyade llıımdır. Çünkü bir aç kılan adamın çalışma kur-aıaf r gere uyku-frçîrtn adamdın <-ı... gün badeni, gerek nl.-: bîr iş memelidir. Fıkat bu tabii ihtiyacın iman-hıymıl ve ehemmiyetinin yuh .Yayına kadar hiç ' ¦1 1 ihtiyann, ht| ıdar büyük bir m Filhakika nj ¦mil re oıaraı "ı aşağı yukarı lahammü.ü e kayalı madde l ¦Eyade yıpratan uluk, Irbabe esaalı ıu İbtill eden tıımgelir. i hakkında do •bbaya mıh mı ılıyacağı. edr-ırşi ,ol d

¦I eterler ¦ 'de bulunn ¦ şimdiye kadar göre - tıbbi mee yevmi gaıelelerdr neşredilmiş olan ulun reya kııa birkaç makaleden bi|ka. uyku cneaclcriac d ile «tatlı bir eıer çıkmami|lır. I ite (Tıp fakülten Sinir baltalıkları Doçenti, Doktor Esat Rışit bey tarafındın (Uyku »e Boı nile budefa neşredilmiş ntın .....i bu n. .t...... »lifi edecek ilk eıerdîr. Uykuınhık rahattı tlı-i .. ı- n» damck olduguıu iıite İJİle ¦ ..-m .i ¦. ve belki de netten Itrrübe etanl| olduğumu! cihella Ra|ît I.: ¦ ı. dün . l.ı" i. geçen eaermi dikkatle gölden geçirdik. (Normal uy ku-uyku boıuklukları -muhtelif buta Iı Hırdaki uyku boıuklukları- toıuklardaki uyk bnIlıklıkları - uykuya brıııee haller -uyku bomkluklarınıo rdıviıij gibi bahlaleri muhtevi olan eter uyku-luıluk hakkında eııılı mı'ümat iı-liycnlerın bu ihtiyacını İ erk mahiyette olup lam bir vuku) Vt ıılahiyelle yanlmııtır. Uyku ıı..... . . ı ¦¦ ...,. . I ....., bir doktora mûraıaat almrdeajev-ı«l bu eıari tetkik ederlerle haıta-liklarmı bilerek «e anlay k tedavi ettirmek imkânını elde etml) olurlar. Yılmı etere ufak bir hunrr bulacağı*. Eıai Rışit Bey (kiııbını halktan ılyade galiba met-lektaştaı .ve Itlebeıi İçin yirmi» olarak, bi lıbbl ıstılahları faıla kulm ı bugünün aşkları Milli Roman Uykuıu bu düturneler İçinde geniş yalağında dört yaduruyordu. Bir arılık uyacağına |kıoaat getirdi, ini uykudın kıldırdı, kar. ¦nın dibine olurllu, koouıma-koyuldu. kıyn kabul - İyi yemek irdi, ev ,i| rlrdl. Fak, aşk. I|lrn ağma atılır uyurdu b İKTİSAT İŞLER iktisat konferan-D sı ve Altın ^"Ticarete düzen vermek fcâr - , . ff için müzakereler u"ı Ikı.ı.ı.lı buhrana ka. > mü-'' "' ı.l-l- etmek gayesiyle bundan tındaki sene evvel Lorand ir Çık ark nal arana kurulmuştu, lala bu haybkoaferaoatan beri böyle bar tj> mi|lıyardam e lini uıataıak devletler ,\,me.danda gc-ülmııur Altın k^uWo4ana dahil un uda ketle.. i,..,.1'1 'amanUrda para haıuıun bir s*1 da§| aym i a manda ticaret lahaıiDda da yarduua koşacak-'lan havadisleri ortalığı memnun «'"itmiştir. elçika. Fransa. Ilal-«"«ya. i ..M-Holanda ve jltviçrenia gönderdiği murab-kantar Do* Jeoevde toplana ' Sak btr de tebliğ neşretmişler rt-ead»,. >• k. Bu tebliğin dk bendi altın bir kmamleketlerinin allın mıkyaunı mi|lr loubsf ata edeceğioi tüyüyor, i'"" ¦ h«» daha alâkaya ,« plandır deniliyor ki: Altın mleketleri ortalığa düıen var-mek İçio yapılmakla olan umu-,id"ml .|lere iştirake «e mille Biaranada ticareti gın.tletme.., k »a dil t «Sat «aaa gaye olarak almağa karar term i|ler<k>. I'ı Mumliim olduğu kadar çabuk ıı,,;.müabel bir netica almak amel."""- mun'eı f memleketlerinin murabhaslarından bir " . komite acçılmıı. bu heyet le can-: tnh ' çarelerini mürake-,Wreye laudaaacnt.r. Ük koouyma-H*Lar alâkadar menılekctîi.ıra. kale1 sındı "Turum., ve "münakalat,, K talerine han edil m i| tir. alâkc Bu mliıabcreltr (imdilik ay-tırmj"' I1'"-' aiyaıel iııi güden nem-jlekeller araaındaki ticarete do-'ıen vermek gayesiyle yapılmaktadır. Burala da rayiç akçeyi kıyanclteo düşürmek metcleü K>bkte koou,u!mı.ı,ıktu. Lsa-Abduaca boyl a.ıua yaoayoak kahvetaraftarhgı da gcatenlmcmekJe ¦İBd«[*t^'¦,,' y*r<le ayrı ayrı amele ''*n I*"'* sisltmlerindcn dünya .ıu.: m ıı gördüğü tararlara •""P'are bulmak Uı.re altı lı Jınen düşürülmesi akla carİh Çelmektedir. mutlu Allın blok una dahil mecal.-Ariletkrde adetâ rekabet eder-nu'rı eıitı ı a \ı 1 a n de Hal) onla > a lekke**'"1'"1 ***N4at> takdirde kam-ay.ı ntıkrjii için g&ıatıleo

ga-' "aj-a daha tiyade yaklaıılaca-¦ sanılmak ladır. 2058* Yumurta Beyof Fîatlan yükseliyor İhracat mallanın ıı arasında d,(.DnUium bir yer tutan yuaturta-j£ lt,nın dalları, arta a tal karatra|A„Sinda botuna •ukıelmektedır Piyatada faıla mal olmadığı mu?. altın S -d ni ee ai la ı. bi dahilden müvaridat ta acır. Son günlerin piyatası sun-rdır. /« ftHaarra 14*0 eafe'/ı* tarda lan ¦ M ifa M Hm M ) — .-¦¦. Tav afal ı parım . ı<Ai >¦ . U/a* aıaurra 14*0 SaMAat *•«• aaTık 19 IU 10 lira. ufak i.u-uıj 720 Irlf.'S aonn aaıtfıt CA' e « "Yugoslavyada ticaret işleri Burada umumİyel îliba-riyle vaziyet iyidir İtalya ile Yugoslaya arasında soğuk hava dalgalan geçerken. Yugoslav - Alman münasebetleri nde gittikçe iyiliğe doğru yürüyen bir inkişaf vardır. Yugoslavya, harici siyasetinde ctaı itibarilc Franaanın dümen sularında yürümekle beraber, k endi yolunu da tayin de tam istiklâlini kullanmaktadır. Almanya sanayi mamulâtını satabileceği hır piyasayı ihmal edecek kadar tedbirsit değildir. Ni ekim Yugoslavyada bol bol yetiştirdiği ham maddeleri yerle }t ire bileceği bir piyasay a karsı müh imlememe elik edemeı. Ul-bu bakımlardan İki memleketin ticareti biribirine çok y aklas-mi| bulunmaktadır. Memlekette paranın bolluğu hükümete kredi kolaylıkları temini imkânını biraı daha ileriye götürmeğe müsaade etmiştir. Ağustos ayındanbcri devlet ipotek bankası fail haddim de 8 den 7 indirmiş bulunmaktadır. Ziraat bankaunın failleri yüıde 7 den 6 tya enmi) diğer hususî banka arda eskiden aldıkları yüâdo 12 faiz yerine yüzde 10 almağa başlamışlardır. Bankalar haricind . • 1.1 r. ı . I, ı -I ' ı . I ı ¦ fail haddi atami olarak yüıde 8 teshil edilmiştir. Umumiyet itibariyle variyet iyidir. Muvazeneli bir bütçe, milli bankada boyuna artan altın karşılık ve ihracat İçin gayet müsait vaziyet memleketi biç şüphesiz salâha doğru gö. Pirinç Hatları Prinç fiatlarında ton günlerde Icreffuc doğru bir hareket kaydedilmiştir. İstanbul piyasası ş ti hemen hemen tamamiyle yerli mahsulü İıtihlâb etmektedir. Ufaktcfck ecnebi malı satışları d lmaktadır. Fiat seviyelerini gözden geçirelim i Mersin mail kilosu 16 buçuk ile 17 buçuk A ntalya prinçleri 19-20, Tosya 18-20, Buna 20. tzmit 20, Edirne 20. yerli maü bombay 25-26 ecnebi pirinçleri 3S-37 kuruş arasındadır. Türkiye bütün dahili istihlâk ihtiyacını giderecek miktarlarda pirinç yetiştirmeğe başlamıştı haber vermiş olduğumuz gibi istihsal âtımız 3500 vagonu bulmaktadır. Binaenaleyh ecnebi meml eketlerden pi-rioç ithalâtı artık yapılmıyacak bir variyete girmiş bulunuyoruz. Konya lik maçları Konyada idman Yurdu Genç-lerbirliğini 4-0 yendi Konya 6 (Hususi) — Mınta-ka lik maçlarına başlanmış, ilk maç 30/9/934 Pazar günü. Ilgın Gençl Konya İdman Yurdu araaında olmuş vc ilk devrede 0-7 gibi yük tek bîr farkla İdman Yurdunun l ehine tecelli etmiş ve ikinci devrede variyetin aynı olacağı için Gençler birliği tabayı terk ecbur kalmıştır. ¦ Bu Cuma öğleden tonra mın-taka sahasında lik mıçlanna devam edilmiş, Konya İdman yurdu ile Ko Gençler birliği arasında bir maç yapılmıştı. Sahaya her zamankinden fazla seyirci toplanmışt at 15 te saha kapısının önlüıde Gençler birliği onu müteakip İdman yurdu göründü, alkışlandı. Hakem Rıfkı bey idi. Evvelâ Gençler birliği ve onu takiben İdman yurdu ikinci takımı göründü, her iki takımda alkı sahaya çıktı. Fakat, Gençler birliğinin birinci takımı çıkmasına rağmen İdmanın ikinci -r .v gençler fena halde kızmışlar ve "biı ikinci takımı istemiyoruz; birinci takımla çarpışmak is avazları yükselmiş vc buna halk ta iştirak etmiştir. Fakat zabıtanın müdahalesi işin bir kavga şeklini almasına ve hâdisenin büyümesine mani elmuş takım kaptanları münakaşayı hüyütmü}. buna bazı spor meraklılanda karışmıştı. Halk ise tribün bekliyorlar. Mıotaka reisinin ciddiyetle ise vaz'ıycti her iki tarafın arasını bulmuş ve yurdun birinci t akımı sahaya çıkarı İm ıştır.

Bunun üzerine reis ufak bîr nutukla oyunun leahhurunu izah etmiş ve sebep olanların ceza landır d a cağ mı söylemiştir. Saat dörette maç başlamış. İdman Yurdu akınlarla hasım kalesini ukıştırmışttr. Bu hücumlardan n Gençler blitün kuvvetlerini sarf ediyorlardı Faka ilstustc yapılan bu akınlar Gcnçlerblrliğ kalesini şaşırtmıştı. Bu akınların birinde Adnan, yurdun ilk golünü güzel bir şutla yaptı. Tekrar hücumlar başladı kaleden kaleye gitmekte devam etti Bekin topu kaçırman Adnana fırsat verdi ve yurdun ikinci golünü yaptırdı. Bu suretle birinci devre İdman yurdunun lehine olarak 0—2 ile bitti İkinci devre başladığı zaman İdman yurdunun kalesi tıkışıyor, geçen seferkinden daha canlı bi p ediliyordu. Fakat, yurt kaleciaininin fedakâra ne oynaması yüzünden gol olamıyordu. Beşinc i dakikada yudun akını ve Hıkmct'in bâ* şutu üçüncü ve bir az sonra yine Adnan'ın güzel bir v urduna dördüocü golfl kazandırdı. Netice de İdman yurdu 0-4 galip gelmiştir. Grup birincilikleri Haber aldığıma göre; mınta-kamızıo teşebbüsleri üzerine bu tene grup birincilikleri Konyada y r. 1?.'Teşrinievvelde başlayacak olan bu müsabakalara TOrkîye-nin en kuvvetli mıntakaların-dan Ankara. Eskişehir, Kütahya, Afyon ve Diyarbckir şampiyonları iştirak edeceklerdir. Zamanın takvimi Bugünkü hava Veşilköy han raıat merkezinden aldı({imıl malumata nııaran dün bara tııylkl 764 milimetre İdi hararet ?*- an ardı II derece idî. Küıglr lodoılan etmiştir. Bugüa hna kapab olacak, rûı-batı mutedil olarak ete-Iıh Ilı Ha/lmlık Sinema ve Tiyatro Programlan SÜMER I ı. -. tPŞJC ı ¦SELEK • «W— a.la f-.'-aı |0»İ I «aaaa SARA t ı ...... , aaıa/aaa «maun» r^B t—"** ** *"w*« JaK ı Cn* aaa...... AtAtraa | araSaa r«aaı AStH SaaaaM âWe. ati 11 ı SMa rn»ı|aaaa. HU_kl aaal fal—aa FERAH ' M—r •HUDA* ı «ıa a»..a I"-*a* aalaaa »Hbt ti YArntlMJ Cıl-a- ıa Can KAŞIT RIZA ı.ı ıt ı: /..¦'./• A...... SORFYVA mt,mk «aıa'laı HALE • C«-r rııfar «*r,». 11 AL t. sefili— ,k M ır,1 Tefrika rVo.' 36 tecrübeleri yaptır anılarda, li Mum. (Ribaröo), Itkalı IBiİBodı gOrdüJU genç kı* ylc Londra d atroda I ıpıtıımı I «i bn oldur ak mam. IV.,..n, i| d. yarinden kalktı, o dı (ak ılddt vt metin bir hal •Imııtı, dtda, bi ı — Benim dt lalen itıe|ım budur. Hakikati olduğu gibi ogıen-mtk ieıiyorum. Bu hakikat ntka-daı atı oha tahammül edeceğim eauhakkıktır ¦II- iki klgdı bula ntemmu |Perrİ|r| blraı aonıa buraya gelecektir. Onunla btııber | Pambeköşk İr gİO bize yolda cinayeti nıhI b*|ia1tlgiai trferrüıtiyle anlatır. Orada tahkikata ba|lamış olaa .b (•ye il ıııımraıııl rinde bırakmışlar. Ingiliı ıı i ı. âdeta memnun

bir tavırlı dedi, Iu: — Demek biıim rle beraber gelmemi» müıaad* ediyonunuı. öyle ani? (İlana) nun bini evvelki amirint luııvıi. ıı..i..".-k drjMiıııı" Şimdi mlaıflrleelne daha ılyade tamimi blıer arkadaş gibi nıuamclt ediyordu. |Rlbardo| ya de di ki, — Sil İcabında evvelki ahşam gatinonun bahçelinde gOrdûgUnU! şeyler ile aonra ¦-ııconun Icjıı niı löılrr hakkında yemin ederek şehad*! etmeğe hane minin ? Kibardo t — Tabii bütün bildiklerimi olı nihayet kalırla y a balmi|b. Üçüncü lasıl Polis memuru (Perişe) nin anlaltıkları Polıı memuru ( Perişe ) heoûı ¦Ç. İri yapılı, kumral taçlı, utun yıktı vt bütün I . polialeri bir adam idi. ¦İni görü oca laubali kıı bakalun polit efen-e şüpheni pek gıç raime n bu ubabyln andır eİbel gani jnınnTd.ıı. B.natn-nUnaaebetiyle bu-kaıanmıt oldugurıenaıı. İşle şimdi İşinde »ilinle bert-rrcline nıll olıeıDevamı nar tavır rıı Jilİ ledİ ; - I AH Ari — İspanyada vaziyet Tethiş ve kıtaller devam ediyor! Bîr taraftan asiler teslim olurken diğer taraftan yeni isyanlar çıkıyor— Dahili harp devam e diyor Madrit • (A. A.) - Darı ak-|>*a çıkardan ı.., «. UV kurbanların, 500 öfu .c 2,000 «aralıdan ibaret gösteriyor. Faştan asker bekleniyor Bancına 9 (A. A.» - Variyet değişmemişti, Faatan aı-ker gelmen bekleniyor. Cunurtc*iudeoberi. Bart»t*oo-da 2.000 den artık adam tevkif rnilaıâaİB. Baraclon atilerini sorguya çekecek olan dıranıbarpler bugün işe baalıyacakUrdur. Bu dîvanıharplerln dlBra eeta sına hükmetmeleri, ihtimal haricindedir demliyor. «Muh arebe devam ediyor Madrit 9 ( A. A.) — Santa KaUUee da gına argmna, alan aavkrr. tenken okavag. tekli et-aniaktr ,« Labertad kra>a*««ntkûn atat, kesmesini dilenı>ilerdir. AMuhyaa'da a-Ur, 52 neten ¦'>"" bir kamyonu dinamitle bavayn atarak neferlerin hep bîrden Atumilne ırbcp ulumuş-lardrr. Ceneral Balet, atilerin ba-ı-ıankUan barakalar ateş ıçmık aaariaa Ba düet barakada .. muştur Atiler hail içindedir i,. Diğer iki barakada bulunanlar teslim olmuşlardır. Grevciler, Sebile'deki tarihi rrinidad kiliaeaıni yakmışlardır. Saat 22 de Madrıt'tr sükun vardı. Şîmenöıl ere iler grevi başladı Mednt û , a A ı — Uasesad »in-endifer grevi bugün başlıya taktır Hükümet .rit-.it »nı n şimendifer anrelcsiai ulan altına davet etmekle buna mukabele etmektedir. ı Silah patırtıları Baraclon 9 ( A. A. ) — Dün akauva. ontü, riyaset konağı etrafında .re ailih 'a titan tır Cemerı Babı t. aauVne kur-şuua mrildskUrimn yalan otde-ğunu söylemiştir. Asiler tealim o lurken yeni isyanlar da çıkıyor Madrit 9 { A. A. » — Dûn ,-eee bütün caddrler tenha itfa . cenin tokunu saiktın tüfek atejlenjle otu mokıbe'e etlen ssibdyoıurnı çıtırtılnriyU İhlal rd-.ye.do U.dr.t de pohrnV ¦ ¦ er arasında bir tok muu-demeie. oldu. Ceaup ş.mend.fer Haayonıjnun imal* İhanetin deki müsademede allı kişi ölmüştür. Grev harekeli Cenuba doğru yayılmaktadır. Şimalde -.. „ • diyetinde askeri tayyareler dağlık

ziye iltica rtanış oUn anileri Um ba. d. mır, etmekte-dsr. Bir çak ası grapları Iesasa olmıamaar Ban ra-ntaka-Urda asiler şiddeti, tctâia harekâtına mücaıeret etnıektedir-ler. Ezcümle V nce vilayetinde iaodaıma kışlasını berhava ederek ei.arda oturan bir çok ailclerin toprak * ı ml. kalma ama sebebiyet vcraHakrtlİr. Yi-ae aya. vilayet d ıh dinde maden aneleıın.a çocuk Unaa asah-¦ua etaa yetimhaneyi berhava eturaşkrdır Bu badm.de L, şok »Orler ve (ocuklar te lef elmuatur. Hiç bar ecnebi gaıctcsi ispanyaya girmemekledir. Gibon'da. balıkçı mahallesinde bannaa son asiler, «.tablan kriadea doktor Valine. Çrudad Realda tevkif «.unmuştur Liıbou 9 (A. A) — Rejime dUşınan olan ban unıurlar, ter-kif cdümışl... Madrid ile telefon muh ratı, geceleyin gene kesilmiştir. Barselonda sükûnet Baraclon 9 ( A. A. ) — Şehir mnrsaat bak o. atmıştır Tramvaylar, at om ehiller ve yeraltı •se uryolu inliyor. Tiyatrolar, aîocmalar da bugün açılacaktır. Afrilıa kıtaatından bir alay iyade İle bir Ubtar La)iyon askeri bu labah g> Imüjtiı Barselondı. ölenler 33 kişiden ibaret mış. Asiler an modern silahlar-la mücehhez Madrit 9 (A. A) — Soeya-üsüenn fedan, mebus M. H.-meoyeıde Aıua. Madrit te tevkil olunmuştur . Sebile da şehrin birçok nok-talanna makineli tüfek yerleş-lirUmişUr. Bttbao'da geoa karşılıklı tüfek aleşı olmuştu. Dert ölü •ardar. Grevciler birçok fabrikaları r. Eiee-û'de umumi grev ilin edilmiş-br. Asilerin en modern siUhUrla mücehh.ı oldukLorma dikkat edilmiştir. Soıyaliıtlerin bu ihtil ali hatırlamak İçin 40.000,000 peseta hnrcettikteri tahmin edi-Byor. Bulunan silâhlar Baraahaa 9 (A. A.) — Kata-Unye da basya neıarebndc yapılan araştırmada 1,000 kadar tüfek. 6 tandık dolusu bomba. 125 aandıb dinamit, daha da birçok eiUh ale geçmiştir. Umumi hayat hâla mefluç Madrit 9 (A A.) - Gba ot-duhça eeeait geçtiği halde 6ğ-¦eden aonra. şehirde tekrardan sakak nsnhaptJaeleei başla em, t. r. Birçok yerkrrda bambalar atat-nunbr. Şehri* iaşeai gittikçe güçleniyor Yiyecek taşıyın arabalar, ı.ıı... aleşa tutuluyor. Orta ittaıyonda sıkı bir çarpışma olmuş ve 6 kişi ölmüş, birçok k m »ler de yaralanmıştır Pue ayal aurelle kanlı hadiseler olmuştur Astunya.da ordu ilerlemekı ı .r ijy ,a yak.mndaki bir koy-de. asılar bir kışla,, uçurmuşlardır, sivil muhafııların çotuk çocuklarını kesmişler ve Mr obsuı yurdundaki çocuklarla rahiplerin çoğunu ol dür m üsle rdir. Madrit ile hudut arasındaki lerler yeaadea işUmrge Yabancı (aeet.le-rîn memlekel- s irmen yasaktır Divanıharplar işe başlamıştır mmânstssn*.....asmam Müesseselerde sıhhî şerait Itri -eeihrbea kmktiuı mbhi , Scadıkal.ıtUne den gelen. ¦ablar, Sıhhat Muai.tü|i«. atferUr.-lahl İte hı.a.1 Midir I»*.;»,, tetkik eti ! .... ¦- . .... evmıatiye-ı-r vt.ll.ehle IdV Badema butta ruhaaliye lelepeemelrriain avvtU Sıhhat Mu ı. -1. t . laraf.adan tetkik .....««i tr .... ıl ıl „! o latalara bilShara Btl.d .. taralından hararUftınlVergi kaçırılmış Feldman müessesesi 416 bin lira verecek İstatistik Ruam mücadelesi Nüfus işleri Ba|ıraab ticaretiyle ır,.-,,.,. • ulan I . ' ..... mü-ateeeainın •«¦ aentai m.ıım-Ulert tetkik edillrkaa miıli.- hle karene "retti meydana çtbarılmi|t.r. Be mûeeteleavia. FleaV asaa hemeaalil sirk-ı.nt tir vır ıh (i naat İmhana. mOyaı ., (maktan m. . .p-t - maaatekdea hatada ,tla.

hat. beı.t hey.aa.mmiatla (&........ Galata nmÜye ı-beat km yilıdt. bu mü-taetaye WH bin lira vırart, »Bbtn lirada ceıa tarh ederek III Mn liralık bir İhbarnameyi mOeı-aeeaye Itbllg etmiştir. Mbemeat bu veral ve eeıayı aBusyrea r a anan larl.aee ırrraaııe habhıada haaual muamele tatbih aluaaıahttt. İzmir vapuru Dün İlk Portsaİt seferine hareket etti l>dn taal on Ur d- Pvrlaalta İlk ııleraol yapacak olan lımir vapurv llmaatm.ıdaa hareket e tmi.U.. Da-kl ilb -ler oidutu balda Po.taaıtr bieçah m.l ,-0d-nlm ,t.r. Ba asallar ı . ait aldaki». limanlara f «aderileteh erere aktarma ratllreehtar. Bu şekilde aaalle-rımtla ..... m ahreçlee aeılataktıt ı. ....t. , Perbmit A,,.. va Amerika şehirlerine yollanarak malların etkiden UkenderlyasVın ttbrar aktarma edile rek Pıırlaaldr yollanmam İcap ediyordu. Halbuht l.k.r-!.- .-H-. P.Hlıaavhaa m-vavİ mL. Bmiataaleyb t-.->• - mal.yet Bati bayh yek-aelea mallartssıt diı-r ere ebi mab Un İle -k.bet ealtmiıordıa Sim. den eoara mallanmıe yani mah-rırUrlade ecnebi mall arı ile refaa-bat tdıbllerhlerdir. Tarama dergisi İstanbul 9 ( A.A. ) — T. D. T. C Umumi hltipliğinden Tarama dergisinin dağıtma. Un bilmiştir. Kurultaydan bari yemden dergi isteyenlerin io o halesi de bn littedekiUre -eri-Ueek dergiler Devlet matbaası satis yerine verilm iştir. Tarama dergisinin ciltletilen takımları. Türk Kitapçılık Limitet Şirketi tarafından satıl-mak i cildin fiatı 10 li-radar. I ',.ı-. n.n ,ı..n,ı I. temel oUn .]-•;.d.= ) aşırın pek çoğasta e olduğundan, artık yemden da-gılmağa yol kalmamıştı larda kuIUnılmağa başlanılan öı Türkçe sollerini vc daha bir çoklarını toplıyan -l. r.... alm la ve matbaasına müracaat tdılmıyeıek doğrudan doğruya TOrk kıtapçdıklimitet «kelinden Htm.Irtmaıı rııa olunur Ruam mücadelesi Uşak e iA.a_, _ ı.w Iı hay.analı aria olaa ruaım baata-hfma karşı bük. »¦- - ı ....... ı. Itdabir almmış te müradelrye başla «mittir. Muvaffak olan talebe miktarı anlatılacak Uaarll Veklletl bu eane mı malyet imtlhaaUrı içia bir lılatiatik ¦-....¦-¦(.¦ karar vermiştir Bu .........V- bu ..... yaa-Ua bab.loryalaeda ,= ...ıı.. .I.a va ,«-.er.. Muallimlerin maaşları Orte—klrp „ Um mualbmU rlae ba ay maaş verilemedı|l ylulmaştı. Ilıber .II,-,,,..., ,,ll.e, Uı .. allimUre ait m... ..... moamele Itel dlvam mubaıebat.a hitam bal¦1= n-ü- ...... . bt. İki raa. kadar yeai tamlar da atehti -'du|u halde maaşla..a ıtar. Nazırlar İstikbal programı hazırlanıyar Balkan mitakını Imıalayan Hariciye narı Harın ¦ btr Uç ayda bW lt<ima Heba ayva 17 ¦ e' naı.rUr, i

rada Tevtib Rûşta BeyU nt.dıadt İçtima edeıeklerdir. Harkiva naıırUnaa aarUk karşılama meraumi yapılman n,...... rırdir. Hariciye vebaUtl protokol . 1 ...... . bu I......lı Irabtdta pıogram kamUn mak tadır. Haydarpaşa lisesi Ytai Haydarpaşa liaeaaaıa muaU Savaş memurunun bir izahı Geçen Perşembe gUnkÜ nüshamı.da Roam mücadeleni hakkında çıkan bir yan münaee-betıle .şağıdr ik Glltter.ir,n4/Te,,,n,.ııel 9>t ta.ihb va 116 nnmsarak n««tıncı ¦öJuaunda Doktor Oaman Şevki imauaıU Ruam mücade-del-ı. başl.g. altında yarılma, olan t l .-.,.,!,I,. "I :.„„.ı knlayU|lırmak mahiyetinde gorOlmtlş ve balkı tenvir makaadiU yanlmış ve bd.ea.ta ya , dok.mmnş ol. mas. itibarda «ayam ş&kraa g«-rülm^tör. akssi aa vak.faae oUn bu yazının bir y nde i Halbuki bugunl.lanl.uldam.ngaf. aavaaı yapılıyor n halde bunun münteşir bir halde bulunduğunu kabul etmek doğıu olacaktır. ) denilıncktedir. Bahse mrvıu mangala baa-Ulığı de yapılan salaşla meıbir hayvanm dab. mek tu. ve mevcut kılm.maauı, iıtıhdaf ermekteyu. Vaksa mne.deU kertmes i yekaatarda IStÜH Ur haıtalıgın sundurulma tin a matuf bir karabet gibi f.brlerde intiba uyandırmasına rağmen meık hnaUlıktao İstanbul ve hatta Tttrkiyede ynptlan n,u-kerrer Filiyasiyonların verdiği ¦Mabet açık ruamlarda binde Adaaa • l ' a , - ^m ayında athrimlı - ı---,- memurlıaftuada 27 çiftla nikahları tır. Ciıll nOfuı İşleri kayıt muamcUei ba .,.. tmaaatad mtmm bMa-tektir. Şimdiye kadar avU.au doğum vı allım bayıllınaı yaptırma hlt aa evrtl mahalle mûmeıaalltr.aa a>ûraıaat etmeleri tebaa! r Bilmişti,. Huzur ve rahat içinde 100 defa tfaş olmak ancak bir adel HASAN Trat »ıçagi/a mımiartr/ırr Dünyanın hiç bir yerinde bu kadar mükemmel bir tra| bıçağı yoktur. Haıan markalına dikkat tak nden sakinimi. ,..ı-- evvel arta ledtİMt umum müddeti Haıan Ah ve baş mûfetliı Salih Zeki Beyler Hardarpaşa Uaaaia. giderek mtktcbia b.-..„ yeni İşleri, ni Itlkik etmişlttdir. Belediyede zam Belediye heaap işleri modüı mı» a.mi .le daim) lİf Tedite' M b^ •aşa dilerler, beter Ha haset yaı halasa ckırı mırBarem kanunu muııUnca ili tıhıll rormlyeo memurlar beşer bin beşte yûı buruştan faıla maaş alamıyarakUn rlbttU yeal yap iUrden bu şeraiti halı olm.,ala. ..ı.-.rlyereblerdi.. AaUha.a mV leb.dıh.1 paMfts I". ta.ıaUr Pamuk fiatları Adana 9 (A.A) - Birkaç ,am-drnberl kilolu 97 kuruştan mua-... - gdeta mmm pamuklan d ua. dtaberl 1». 31.5 buruş olmuşlar. bea binde bire yaltmaV.

Tevsik , o.. -r , bej rai karşısında mücadelenin v.pıl-maaı mutlaka bu hattabğ» nünle,ir bir bulunduğunu hüküm ve kabul etmek mecburiyetini icap almer. Yukarıda da arı eylediğim gibi r uam lavaşında gaycmiı velrvbi malûl ve musap bir hayvanın dahi kılmamasını *tüvdaltsr. Keyfiy tatııhı udedınde tanla, hu yanma dk çıkarak -ut-hamıa derede meesJeketla hastalık münteairsni bİlveaiU anı hürmet eylerim Bf. I».al V.kllail bayla, umum •ataeriltu ,«.ı....- - ftabeal mUlatıaaa.t. ta lıi •• kulda r.hi ısk bu fikrin ıı.İtamı rica ve Yeni bir silo I ek.ed.1 a tu.....I - Şeari-71 hUemelre ateaaltde kaluaaa Inınlı Aygır aUaelenaa ıllve l.Hatı oUrah 11 .'eSü| l.r.y. ,.n, bir siU yapılacahtır. Silo ie|aatı müteahhit Hafakı Beye İ U edilmiş • e İnşaata başlanmıştır. Tepeb-a, SmW TryatrmammU Bu aksam Saal 7» dk . _. . Cürüm 5«Wrn*y«tffaiı ae | ll'!l|l'|'l' Ceza İHI Yaran, F. M. İlim Do.tatta.t. TİIIIImnııııH laıtıâme edaa ı fi|a1 Hari Laealar Mt ¦ Nt, Keltab M, Saadalye 40. Galeri M. VAPURCULUK TÜRK ANONİM '.-İHM.11 İstanbul Acentalığı n ham. Telefon: 22925 ual Karabiga ^yolu Cumartesi, Çar şanı ba'»*,'* ııhlımıaden Ur vapur kalkar. Gidiş ta adaU|le mutat İs-balaUre u|rar. İzmit Yolu Cuma, Pazar, Salı, Çarşamba t*u"y' a-a rıhtıa.ıadaa kalkar. da T •anana İstiklâl Lisesi Müdürlüğünden: 1 — Hengz kadrosu dotmıyan birkaç sınıf için kız ve erkek leyli talebe kaydına devam olunmak . 2 — Kayıl İçin hergun saat ondan on yediye kadar müracaat edilebilir. 3 — İsleyenlere, mektebin kayıl şartlarını bildiren tarifname gönderilir*. Adres: Şeh;adebaşı. polis markozi arkası. Tel. 22534 «a-nobi istanbul Ziraat Bankası Gayrimübadil-ler Emvali Satış Komisyonundan: Sıra No. sı 1453 1454 1455 !45b 1457 145B 1459 1460 1178 1255 1014 Semti Edirnekapı Kurguncuk Utkuda. -KadaVüy Bûyükdrra Beyoğlu '. e.lıkule Galata W ahalini Sokağı Cınıi Hacı m ı ¦ in .i. l .i. Kuıguaıuh Ven.m.h.ll. Hac. Hata. h.l.a Mevkilerde açık arttırma ve 101 iartea.) günü taal ¦Man.

Y.ğhane T.htah bollan Nuh kuyusu Yeni nuhalU Servili DmnU oğkı SerğBtlû çeşma Kefelikoy Elen Ağaç kakan mektebi Yenişehir ve gllmllş halka yukarda yanlı gayrımenkullcriıı mülkiyeli Bankam 4 Dosya numara art oa dSrlten itibare n Arsa metresi 89.50 Ahşap hane ve bahçe H. Bayuhdere Kaaserhalun Harı Hamı a Bayant Arsa metre. 97.50 Ahşap hane te bahçe Kagir hane Ahşap hane Klgir hane ve dükkan yapılacaktır. Emllk Hısaeye goee muHiaaest No. aı hammen kıymati: Tamam. 15 895 T. I28/4536 16 10 6/32 247 195 1/4 112 m Tasnaau 16 E. 18 Y. İM 19 2.50/8 344 »5 1/3 12 E. 14 Y. 650 a Tamamı 8 2317 . 17/240 46 60 19/24 2-14 633-1 ı şartnan» suretisuleki şartlar dairelinde Utıştır. IbakUri 15/10/934 ı.nl.mde (Pa TslipUria K.-alo.de eski Kredi I iyona Bankası Un.sıpd.k. •atıl . feİ6?| 224 Asipirol Necati; — 7. A M A N Teşrinievvel 10 grip, nezle, baş ve diş ağrılarının kat'i ilâcıdır. Deposu : Bahçekapıda Salih Necati eczanesi Sümer Bank Yerli Mallar Pazarları Beyoğlu şubesi 14 Birincitcşrinde yeni mağazada açılacaktır Yenİ mağaıa. İstiklâl caddesinde Tünele doğru giderken sağda 320 numaradır Eski mağaza, nakil muamelesi için bugünden itibaren kapatılmıştır Acele) atacağımı ttya varsa Bahçtkapıda İSTANBUL YERLİ MALLAR PAZARINA MO'acaaf etmeniz rica lunur El Devlet Demiryolları İlânları ı Maden kömürü nakliyatına fevkalâde tenzilât S Birinci leşrin 1934 tarihinden İtibaren Devlet Demiryollarında lam vagonla nakledile cek hernevi madea kömürlerinden ton ve kilometre başına 1 kuruş ücret alınacaktır. Kok kömürü agonun aıgari hamuleli 10 toodur. Bu tarifeye gore muhtelif merkezler araıında bîr ton kömürü nakil ücreti şudur. (6600) NacıbayramDe ğ i rmia ıı- HaydarpaşaMenindan dın dan den Eıkışe hır 1122 166 114 823 Ankara 8S9 429 S77 694 Si rai 305 1031 1179 S64 Adana 802 837 1117 67 Kayseri 479 809 957 343 Konya 899 467 748 390 Malatya 1194 1229 1509 459 EUıiı 1313 1348 1628 578 Farla tafnlât için iıtaıyonlnra aabrecaat edilmelidir. Havaleli olmaları dolayıMle ıryritert ücrete tabi olan aşağıdaki eşya. aeyribalillr nakledilm

rtila. eeyııhafif birinci nnı-fı nakledilmiştir. Bu luretle ücretlerde yap-ılan tenzilat niıb •. 65 tir. Bu 'enıı.âı mobilya nevine dahil eşya içıo 10 Bırinciteşria ve drğer eşya için de 20 Bırmcıtc n itibarca tatbik edaVacektir. Ağa, (şabayaL Kftçik .e baryoh) Araba (çocuklara mıha ıı) Araba (el arabaı S*kmare—al Aarsa çabagu (tıka yat) Ayna (çerçeveli ve mobdya hakaı ıktaanp etmiş) Sanyo (demir, çelik, tahta) Mobilya (kerevet aıiedcrlcr Sökülmemiş) Dut yaprağı Eşyayı beytiıe (dolap, konini, döşem», gardrop ve rotaali kav ı im. eşya) Fıçı (boş ve ceaim bombalar) Fidan (garacdilecek libayat fidanlar) Haaır ma malili (her nevî) Hububat lapları (taryık edilmemiş) Kamış (boyalı veya mamul) Karyola (lomyalı SAkülmcoıiş) Kuak (ağaç vc madeai. Hayvanla cerrolunur) Kata (taıe. kana. delik. İnak koıaları) Kota talaşı (ipek böceği kozan artıkları) Lavabo ve ecaaak Mantar şişe tıpalan Ot (kuru vc tuyik edilmemiş) Pamuk (laıyik edilmemiş) Peynir (tnır. tuıaul) Saman (tazyik edılmaanş) Sandalye (aakafcal—| vc porutıl ehsayaa) Saı (kayak rai .a kamışlar Demet haranda) Sepet ı.n.ıı*. ı. lüks aeprtler) Sfll ve mamulatı (taıe) SApurge (her nevi) Talaş (taıyik edilmemiş) Tereyağı ftaac ve lı—ıl Yaprak lııhayal Dul yaprakları gık.) Ynaaa (taıyik edilmemiş) (6S9*) Portakal, Limon ve emsaline tenzilât. 15/10/934 Tarihindin itibaren, ea aşağı beş ton olmak veya beş taa nereli verilmek şartile. Ur lata.yandın diğer her hangi Hasan Özlü Unları hasan ^ inhisarkımt"ivke^ Şırtnamcai mucibime muhtelif rb'adda üç bin kilo Fıçı çen-beri I I I" ' '¦ 1 tarihine müıadil i günü ıaat 15 te paıarhkla ıı!m alınacaktır, taliplerin '. 7,5 muvakkat teminat perilin.le b ikte C'bahde Alım Satım Komiıvonunı müracaatları. -6092_ Vitamin Kalori Gıda Kuvvet Kudret Kan Can Hayat Sıhhat Neşe Nefaset Çacvaklarrauıa yeaVaaıı Uteobkierre. ve Be.dkklcr.aa baktarmıyarak doğışlırv degmlıre yadırmı kalorin çok olan bu mükemmel özlü unlarla yavrularını! neşeli. ııhhıllı. tombul, kanh canlı k büyürler, çabuk diş çıkarırlar, kemikleri kuvvetlenir. IşU ulm.ıt.r HASAN ÖZLÜ UNI.ARİLE YA LEBİ ve ÇORBALARIN ve (atlıların ve pürelerin [ve yemeklerin lerıctina payan olmaz. Haaan Li ra depotu. Taklitlerinde* illim nır Hasan markasına dikkat Arpa Özü Yulaf özü İrmik ÖZU TürlU ÖZ II Bakla özü Nohut özü Pirinç ozu Çavdar özü Nişasta özü Palates özü Bezelye ÖZÜ

Fasulye özü Mercimek özü Beyaz Mısır Özt Fatih Sulh Üçüncü Hukuk Hâkimliğinden : 934/76 Hastane lımi Tarihî vefalı Maha vefatı No. 579 358 748 5107 235 1182 Ali Halil Mebmet Afi Alber Simko Hak verdi Tabir Muinin taa 13-2-934 25-2-934 1-3-934 2-3-934 14-3-934 28- 3.934 Cerrah Paşa baı tanıt _/5l Muıtafa Fevti Abdullah 1222 Muharrem Hüseyin 3-4-934 Halil İbrahim 7-4-934 1318 1101 1494 1627 375 1886 102 II n-...i Arif Mıh—.1 Nıyaaı B. Hasan Ahmet Hamdı llyaa Sabri Hatan İronide Alekıi Hrttt.ua D rgu- 71 5 934 -ı . Sebyan ılı olülerıı 12-4-934 4-4-934 9-4-934 18-4-934 19-4-934 22-4-934 Bâlâda N. ra ve eaamiai yanlı ölülerin terekeaine mahkememizce vaz'iyet edilmiş olduğundan ta ihi ilaudan İtibaren alacak v.' borçluların bir ay ve iddiayı veratet edenleriu üç ay rarfına mahkemeye müracaatları lürumıı beyan ve hu müddet larlın-da .um-ı. .ı ı. vuku bulmadığı tak mebaliğin hazineye devir edileceği ilan olunur: Hilâliahmer Merkezi Umumîsinden: Eskişehir Hilâliahmer Anbarında: Bakır kaıaa. Ot ve Kd fırçalar, kalat. beşkkh eğer takımıar I Teseünev.el 934 tarkuadc aatdac takplmo müracaatları ¦a^HMaBBtHaBBBBBBaaaBaraal 13324) Bir mühendis aranıyor Ereğli - Zonguldak vaaatında Kireçlik mevkiinde Kireçlik kömür madenleri mühendialıgmı ila et re mektep melunlarından bir Türk mübendıııne ihtiyaç vardır. Şeraitini anlamak Uıere ırıu ede ağ İıbeleıindc BASMACI ZADELER TİCARETHANESİNE müracaatları. * | İstanbul Evkaf Müdürlüğü İlânları Kıymeti Muhammendi Lira K. 200 00 915 00 385 00 41 67 110 00 138 50 208 38 97 S? 211 00 Büyük çarşında etki yağlıkçılar yeni örücüler caddctındc 14/j8 No. Iı dükkanın i b ir.«en O 38 ila 44 No. Iı k&rğir bane ve altında bir lirin vc bir dükkânın 1/16 biıteai. Şeyh Mehmet (jcylaai mahallelinde arpacılar caddeıinde 34. 36 No. Iı iki dükkan tartında bilâ hava dükkânın 1/4 (nitesi. Küçükpararda Hoca Hayrettin mahallelinde Kazancılar tokağ No. Iı kir gir dükkânın 1/12 hisseti. Kûçükpaıırda Hoca Hayrettin mahallelinde Kazancılar tokağında 36 No. Iı dükkânın 3/1S hİMcıi. Katımpaşıda Camiıkebır mahallelinde Dcbbag-bane caddeıinde 24, 26 No. Iı fevkında odaları müş 1/6 hilesi. Hocapaşa mahalletinde Muradiye caddeıinde 46/21 No.li mıahıva dükkânın 129600/311 400 h i neti. Boğat içinde Kandillide Mezarlık tokağında tapu kaydı mucibince 11700 küsur metre ter-biinde ulunan Taşhbağ denmekte maruf bağ kullı ıdc Kalyoncu ı gazinonun

Beyoğlunda Hüseyin ağa mahallenode Sultan çeşmeli tokağında tamamı 129 metre terbimde bir b ananın W4 hiaıeıi. Yukarıdaki em'âk .atılmak üzere dört hafta müddetle müzayedeye çıkarılmışt 34 Cumartesi günü saat oo beşte icra kılınacağından taliplerin pey akça ¦ i- kalemine mür rı. "6086.. ırı.r beraber MahSARAY (»ki Glo.ya) 9, ve 10 Birinci Teşrin SALI vc ÇARŞAMBA Raşit Rıza tiyatrosu ! I Hedeftir Buseler • 3 Perde Yazan : Birabeau Nakleden; Feridun Dekarlar: (D) gru bu h Gişeler her gün açıktır. ıj Fatih ıulh 3 Öncü hukuk hâkimliğinden: Mahkememizce terckeıine va ziyet olunan Davutpaşa mahallelinde Hckimoğlu Alipaşa cad-det inda 125 numarada sakin iken vefat eden bahçıvan îs-taırİoin larihi ilandan İtibaren alacak ve borçlularının bir ay ve iddiayı veratet edenlerin 3 ay zarfında mahkemeye müracaatları akı dirde tereken-nin hazineye dr vr olunacağı ilin olunur. istanbul Ziraat Bankası Gayrimübadil-ler Emvali Satış Komisyonundan: Sıra No. au 1323 1326 1327 Semti Mıhallcıi Sokağı 66 metre ar Kagir hane Ahşap hine Hogaııçi Yenimahalle Bakkal Kadıköy Cafcraga Orta Bogançı Yenimahalle Paıarbaşı ve Fıçıcı aokakları İhale hedeflenir yurde yeck buçuk pey akçeleri naklen veya gainm.iladıl bono çıkarvlrp talip ler, çıkma drgıadnn Va .erden bedel haddi lâyık göl ikan dlğaaıtrn doiı nda evsafı yanlı gayr aVa 1323 ve 1327 ¦¦¦ıraMaea abale tariki aiaa numaralı mala da venkra bedel haddi lâyık gv. .m-mu, ola U gınadan bunla, bar ay İhaleleri 18/10/934 Pc.şaaabe gününde aaat an dört taa .tıkarca ..p.ı.. eki -müddet zarlmda letada Gtaaruk aokağıada eakı Kredi l.ıyaer Kankan rnnaunc pey akçelerinin dahi ihale günü den evvel yatırılarak raakbıi'uaun ibran lazımdır. Bu ırıu vergiliyle Belediye mimleri rraair maırallar müşteriye ait olup yarin. dilkk.1 H iaşesi Tamam 1/2 1/2 Emlâk No. tu S S 124-1 E. Hmeye göre inha m men kıymeti 100 T. L 2000 900 e no ek üzere açık arttuma İle müzayedeye Hcrİ bir halta tonraya talik kılınan yuka-14 tarihi yine * talip çıkmamış ve 1326 le pazarlıkla satışa konmuştur, olanların ve izahat almak iste rin bu teşekkil aalıı mum müracaatları va banka binan kapmna .itilmiştir. "5915.. bîr iatatyona yapılacak nakliyattan maklııtn ; Beş tona kadar olan ağırlık için ton başına Beş tondan fazlın İçin bes ton ücreti oları I liraya.ilâveten beher fazla lon başına Ücreti a Bu ücret, Paya*, Dörtyol ve ToprakVale I, etmekledir. Bu nakliyata, daha ucu z düştüğü şartlarilc beraber, roeyva ve tebıc tarifeli talbı 10 Ton veya daha lazia olan racrsıılelere av 20 Ambalajlı olmıyan dukn.r mallardan aıgari 10 ton ücreti alınır. Bu nakliyatın ücretleri muval lla verilebilir. Bu tarifeye tabi maddelerden karışık olarak bir merıulc tertip edilebil ir. Tam hamuleli vagonlara, üçüncü mevki bileti olmak şartile. bir muhaıryiy.lı idare eden yut Maltıaıi F.tniııîra S3I1B Numara: 123 ı

Abone Şerail Tetkiyt içm H »<yr. $ '•/ • ı.. TCLCFONı MSİ ZAMAN Mülbaal tbûniyı. İstanbul Q Sabahtan Çıkar Siyasi Gazele "" ] fiaiı lltrycf emhe 11 Teşrinievvel 1934 ofn en az istiğna götlere-islînat noktatı, kendi ne/-olan itimadıdır. Ba itimadı beden ada , mutlaka sendeler - dürer„ htadame Blantbet (Şerhi 3 İMİ ..hil.de) Yugoslavya inhilâle mi gidiyor ? Seferberlik haberleri tekzip edildi, fakat tehlike vaziyeti ilânı bekleni-yor-Katili n iki arkadaşı kaçtı-Ordu yeni Kral Piyer'e sadakat yemini etti Yevmi makale acı a Aru.luryı Başvebüi Mi.yü ,fJ:¦ -1...¦ ketlcs l «¦>. •'¦bil \> rup. > bir auik.ıt «algını hüküm lüldügü. nü .1. Halbuki İ| .rl.k ıılg,n H„„„.r. de geçiyor, iatanlar muhakkik tarik bir mrenuniuğa doğru gidiyorlar. Evvelki j - :ı Yugoılavya Kralı Al.k.ındna çok feci bi. mike.te kurban{ilmeli İ|te bu mernıınlujun bir eleridir. Avrupa hükümdarla-, İÇİod. abUban en hlerden biıi olan. memkkehni çok revor, «alanı İçin çok i:di kari ı. eden re hendiıi ni her nerene ol uıallı dr.İri ıcinnİn bn kadar hamilene bir turetle Öldürülmen karşıtında intan drbşal <e Um e-k kelime bu'-makta, aelı kalıyor. Daha iki gün e.eel bıhlirar bir hükümdar, mcıut bir aile rciliolan. memleketinin ha.iel «İlme im temin içio diyardan diyara kojmak hûllatine katlanan bu adamı, mecnun bir elin nktıgı b etbaht bir kur|un bugün yere lermly bulunuyor. Şimdi meydanda omrUıün tonuna kadar matem çekmeğe mahkûm feltkcttcdc bir kadın, baba himaye ta .alkalinde, ebed-yen ır--ı - üç minim y u var. Bu (etiketıcde ailenin, hayatın kendilerin» rn ı'y.de güldüğü bir lamında bubadar büyü br-y* uğramaları Mitlin medeni dünyada pek dirin teeuCrler uyandıracaktır. Bu ambarım »iyaal te»irlerine gelince onun tahmin e dilem iyece !• kadar büyük olmalından bihakkın korkutabilir Blrkere bu vakada dûn ban gaıetelerln ylıdıgı gibi müfrit İtalyan reya Makedonyalıların ıııınıjı olduğu hakkındaki mü1. ... .¦. şimdilik tamenıilc gayrı rar.lti-.Bllikı. katilin bir H.r.at olduğunun lebeyyün etmeH, Kıal Alık-¦aadrın ın-( dahili müc.dr aalyeye kurban gitti (ini goalerl-yor. Yugoılavya Krallığı malûm olduğu ötere, m.rkeu Avnıpanın (arkında çok canlı ve çok kuvvetU bi u krallığın, bilhaı-aa küçük .lıiUf teşckkulGa. dahil olman. Avrupa lulhuoun ra mühim iıtinatı.lılanndeo biri olma-¦mı temin eylemekte İdi. Fakat b rici ılya.rUe bu kad.r nûluı ve ehemmiyeti ¦ I.ı Yurda. >. dahili .aı.y.li itibariyi, hakikaten büyük mû.köUt Içlnd-idi Bı. müşkülatın da bilhana Sırp «e :l ¦ unlarları inamdaki rekabetten Ve M- Heryo, "vaziycllrki fecaati tamamiyle idrak etmeğe bile imkân yok,, diyor - Şeni cinayet her yerde nefretle karşılandı - Bülün takayyüdata rağmen suikast nasıl ¦ llında ya|imağa ran Olamıyorlardı. Bundan dolayı Yugoılavya Krallığı I |lll M ettiğindi, 1918 ırnelindenberi gerek Hır.at-larla, Sırpları» gerek | Sloven t reaafc unn.rla.la yine Sırplar araıında mütemadiyen ıh lll âllar tıkıyor, bu da V.--. dahile, tayıl bir halde bul.nmauoe arbrbiyrt .rrlyorda Fakat bilhaıaa Hırvatlar, takribin 3 m ilyon kadar r . oldukları İçin Sırplıra 1 . çok (iddetle uğramakta idiler. Katta Ikı unmr ...undaki bu ihtilâf ve cidal yUıÖndr. nihıy.t 19» de Skoplpna mrcliıinde bÜyOk bir cinayet oldu. Hırvat (ır-ha» re») meşhur (Rıdİç) Ue kar. deri, lSkoti.,1 B10 bir içt a bir Karadağlı mrbuı tırılından rovelverle oldti.oldû. Ondan ı.D.. müteveffa Kral Alekaandır, mec-liıi dağıtıp diktatörlük İlin bur oldu. Vakıa 1*31 da tekrar bir kanunu eıaıi İli. Ebûttiag Zade Devamı 2 İnci sahi/ede Kral Afriınndr, delil A.r-pa .çın Aa kûmdaı. memleketini mîcajn" bf »alil lan

>>¦-¦: ..ır. Sîr 1 •rllın defayı bi Zavallı Kral Alek-an-drın göğsüne değil, Av-rupanınkalpgâhına atılan bir kurşun m.ff.ı, i ı i.. Anda' abat b,r luikaılm naranı, olman re.'nu »en* mrmraİa'r ne bıJra ** cai efim öir tı . Çinko fırnUı gene addedilebilecek ünde . dahili bi- tak mâ/kılâla rağmen hûına idara .imci iktidarını gâılerdig *fı yarinde de itidali ve dirayeti ile mühim rol ifa rlmeMt 'atından kendiline tevcih -.i-'-... ofan turpun, a.vnı xa*nı •uibaıt maki yelindi il V,........ ' Yagoıla» milletini ı 'aıkUr •mmimiyellı bir .'ona tatiyt ederken, 6u acıklı tamimiy elit lemcnni ederi i. lleyh Mar.ityada gem batim gaîlılı II. Mâ>ol Bılg.at 10(A. A.) — tıftrbtrlîk ifân edildiğine te oı kt/ri harekât baıladıfına dair çıkan h yoktuı. K-alın ^-..velnameı, aç,ln,,,trr. Ba Vetlyetneme, krallık niyo-biline p'enı "Pol., an getirilmeti-nî im ıı' ı . ilmekledi r. Memleketli allı ay yat luu'nradiff-ıryrir. " Kalımım ., in Belgrat'ta ,1-i .(meira olan iard.fi reıAir* ofunmuylur. Yugoslavya parçalanmak^m isteniliyor ? Akşam r ı r gelen haberler, Yug o.l a.yanın karı «tığı veya karılmak ürer» ¦!!.¦. bUnnı verecek mahiyetledir. B<ı huau.taki 1»)gra"anakıamrülek...ndın na e deıcrdıyoıuı: Soly» 10 (lluıuıi) - Yugoılav-yada va.i»»l karılıktır. Kralıa_ ol>hi/ede suikast Türkiyede elimf bir teessür uyandırdı f Gazi Hz. nin taziyet telgrafları i Y.,g0.l«v,a krah "Alek.an-dr„ Haıretlerinln şeni ve feci bir luibaat. kurban gllme.i, <. .. Ooı'.umuı Franaama Hariciye Naıın M in eelatıda memlel İ ü "Sırp Kralı "Aleksan-dr,,ı nasıl öldürdüm?.. r.g,.r.v,.-ı. y.ül Krah -fi»... ,t- tareeılrri. Ivlıİtk Fransız sefirinin ve Yugoslav konsolosunun beyanat Fransız ve Yugoslav haricî siyasetleri değişmiyecektir dueıi doyıtlylr g.ıetemiı namına kendilini taılyrt «¦ bir mülakat rica eden muh.rrin.ir-, şu ta bntunmuttur ı ' — Cu manine einıyet karşılında hine İliği mil teeıınr elim ve bütün beşeriyetçe müşterektir hükümet ricali. Vugo^ lavya büyük ve mü.teına bir hû-kümdır baybetu. Pek ,., .'i.....,. ıı. Vekili ¦ a«/ı>ı Af. 'Di I raniıan Fraaaıı bü.ük elti.i MüayB Di I >••>•"' mattır menfur * luikaıt .t 1 I evlik Be.. Sırbiıt.oda bundan 30 ıcne ev.el yapılan bir .uikaıtin feci lahnen Sırbistan kralı birinci ktandr ObrenovU; levcetiyle beraber katledilirken /Yarın 2 İnci sahi/ede/ Yeni Tarihî Tefrikamız İttihat ve Tarakki ile Hürriyet ve İtilâf karşı karşıya MahınutŞevkctPş.vak'asının İçyüzü üncü sahifemizde okuyunuz Bugün : Be5inci sahifemİz "ÇocuKİarımıza,, tahsis edilmiştir Yevmi makale Facia î Birİnti sahi/enen devam

>drr<k hali lahİ.y* ¦m Sırp ııklık ı mlaal ftalrrir rW —»—I ¦hm amtlak bir uVvütl, Ur ı,...-k •¦ h-ıii bir .......ı. m» ihlrylp getirmiştir. H»l. bu de-.atledilcu kral Alekıaadr gıN .1. İl. t, re -.!:(,.. çalı >..!... r aaiHHlIrr ila .İmi) olan ır ıı İnalı bnı.n. mrmlekrl. | ı. ku.v.l teşkil edea bar d. .IH •aal Mdormeh ..ta_ı kara. U-etUrla « Myûgadar. F.lk.hllY'ugoalıvyal mı | .. m da an-ılmıı ırki ırhabrt ¦ < nı.na'ıatraka dalaşı dahili mnşhaver-, ¦k İni Allhliadıua şahaı kıj•arr.ı ıdr lıale Kr. fili tadı ra omiiş m I. j cır do. Harta mOt e t cila (Yugoda.) '1 ¦ ¦ ' ¦ ¦¦- kabar direği İdi. Sıra* »n-n or-¦ kalkaaaaa, rararla H-r.allaraa a kadar ..nafı mablnrıırti lamla eme dr, (Yugealaryal aut barka kara. karır*.-! Bullak »la ti,.tnîommm baarakva aartk. ili-ı. - ... H ...... a. r.alarak. Çanta —-...(•. kr.'-a ».'••' ı - '*«** ¦ • *Hmm> a k .. ..t. ı- k......-.. ııl- S-* ...... |t rai ¦ •*.>• tabii aırsal... ¦... .,»."* «irrı.d. o» aiaaaea. S*.p ....'ı İM krhaaV ıu —ali ¦aatar ra«ta>.Ha F. Kt| ayarında kUy4k bar aiyaart ¦ananı alak,|n— bflm.ynraa- Sn kaUa Kral Alrhmndn. .,(.ı....... m»kl.lıl ııaanrlaı ıttıla (r ¦• kalkılacaklar .. dahili meşkuUtı »tb-Da aut atla Yugoaİ .......... Küçük Ilıali (Um...ıı.. da ıay.1 .revani, bunalan barMI a».«H.ki l.all»rN ulam alaa M.paunelIM, ala ı.t.f.d..e kalkılma* balla bay'-ra muıaffekı<re-aai Kral AUhaand. dr «yaşar, at —ekil .a.n Bulrarkrtaad. lüebgiynf) kay, a .lakı mt ılıkla ia r«>--» aMgarlnna a»th*r Maı.ı-.. hamHamadı Wk-»K.; a.. Iııll»ılı tu—»at. ı ...... Kactfe kanala aaaakal baehn taHaıl reMıman ve batta bn kanaya, atarda* ala matta» * la» »a pa. Anan,. aa Mnrarlata— mMed... hat-k^mem gNM t* aafe 'lll ¦ yJ aı*aaklaakr. Vafkaaal ...... . .k.n .,4ı. naaardaa l.tkifc .dUaa. aaran fegrada. i+r.,. SarbhMaae plaan. kal-»-rar.k MMa A.rapa . leriada ..... taair fîki fii.lk.uyar. ...... ...... I-,.. . . . 1*14 da Aıı»,ı.ıa başına (.km t.lthne IBe.aaaarıy, da bir S-p-! .... attığı L ,M .„ ı.ı.. mışt). Aradan yirmi aaa* gıtllhIrn »nara. Yloa Hr Sırp kurşunu Avrupa""1 huıur r.halını haşır-maş oluyor >.(> .....ı ı, bu b «analı nıflultai yOrıJlebalroeh İlin nfanılın ahisafta. l.tıW İrap .dar. ¦> aaihaalın air.nlrkrlln.iin. kaa.1 eltlgl trOr. gelin.., d.ha gıcan mm Kral Atak....... c.rl HaırrlİHİnı IU IU Tlaall k.t arananda tad>fu daaU.k m*niMbnb bar aytay hır.mlaaırrb

ataaaa. m% H.hi Y^aala. Ukk-Ht. b. a-.ıl-|. (Mı fay—I ¦«d... Hka I ( i y |, " Tarblya. II.... I ¦dtara k....,,ı,. »-,.... ka« ı -ı l '. ...... b........'..ı. bn dant aaralcb (¦¦ ı . -:.k.ıı.a dolap b Ttrb ... .ı. .Ud*n ,nk «Ola. dır »bn larırıaayalU Yu|aah *«'¦ baaha , ı ..... ¦ Bilin.lılıı d. ••>ı . -'I. t. ıı. İfa —ZAMAN— Tcjr'n't,T*l '\ İsveçli misafirler gittiler Veliaht Hazretlerinin gazetemize beyanatı Zad. Iı.rç Valiahlı Cuıtav Adoll Haırrtlrri dua bir nuharrirı-¦iaî kabul ederek fu bcyaaal-U knlna ..al..Arı - — G«iad aacralrkrtm ı. ıi-yarctUa aloUp. nlikamın re mrmaun.yct bar barlü la.ıfıa h.k.ndrJ... Gerek Aakara. fcrek Utaabulda biır gdalrrılea büaoû ka-bul fe.balidedir. Buna aon derece mütcfekkiril. I mi..,..... buyuk Reaıcurnhuru Cari Muıtafa Kemal llaırrHerinin, habkımırda gttt-terdihleri yabaeb nrtabel ve fevk alide tamimi dnttluk ve mûıalırpcrv erlik rtrrlerİ, birde unululmar hatıralar barak-mıılrr. "Ankara^ daki muassese-kar taşıldır Ankarada ^dûjornüı aon-tut ıraaraa. yemlik ve terakki eac ienea bamataa kayda pyın buaVarum: arada her adamda raat fcbnea varlık ve "aracılık, .l. n, bir ha ya (iye t m fUrbür eterleridir. Tu'kiyo lekamulo it-v1 i'¦' Hokûrnrl adamlaıınıtın bu gilıcl ve aertlli menılrkeli daha deriy eık bulutundaki aıim ve kabiliyrllrri takdir ile libre şayandır. Mcmlcketinir lam bir inkılap yapanı vc hakiki bir tckearaule erişmiştir, lıveı yeni Türkiye-b kı:...!.., hakiki bir aU-ka ile takıbediyor Bursanın zenginlikleri Anka.ad.a a.datuvaudc «şj-r ad.r.mıı fkıel Buran sefa mi. ÂB İMlimmh b kbfı intiba, aaleta tanf edatearye. .gım Tariki hatıralarla lal-.' ı»n-gıai,^ınnı mebıul bir ahenkle kncaUaşbdjı bu eakı ve yeşil Turk m...mi. gıflerkği kıymellrrl» .nn.uı bir |ûırllık meşheridir. isfanbulun hulnalsrl I>ı.11 İmla galîncı: Har bar kö-i" • w ı bâr aan'at ve larih be-diaaı ol atuateıaa şehri kelimelerle itaba imkan bula mı >o-ruın Burada haııneİr. icıavde Oluruyoraannı. anki anıaylar. ı a maltı, bahkaaaa allaIlll . byanetMc paka lnc<leaa>yecek) va rbklar-damia-. ilk taraatta tekrar aacaaleka. ı.n.ı. felıreb, lattıhmlan. etaiana canb bir kalıra olarak bende yaşayacak alan bu »iiıel eterleri tekrar doya doya tey.edeceğim ümit ediyaroea. „ Veliaht Hazretlerinin dünkO ziyaretleri tavec VeUahtı Çatlar Adolf Haıretleriyle refikal arı v« kerimeleri Haırrllcrı. dün aabab Evkaf muinini | ermişlerdir. MUM muduriı Ibnûlemı. Ma Kemal Bey ke ndderine İt-ıımc'l.n ııakah venaaş. Vcb-afcl HatretİMİ Evkaf amıetın. asa derece mu Bundan aoı.ra laranyle SOJc.m.n yr »e Raatrm paşya caaaden genlmaşl ar. öğkdka i- "i Prena haı-relierı KdcUk AyaBolya. Faliih ¦r I .Ilı.,. ..»,,!, ,.„, e t m,}1 er dır. byübe uıltaışlır. Eyûpte Itveç lâıtik fabıikaaı gerilmiş ve Eyüp ıırll.ırmda bir müddet dolaşılmıştır Vehabt haıretleri , gurubu vc Halici temaşa ettikten aonra aynı tarikle vc oto.'ı — ı ftlMarı Mamllarl-m •U^.fı mit j v. "¦ıKİr'I mobille lefarelhaneye dönmüş, lerdir. Bu sabah Izmire gidiyorlar Dûn akşam aaat "7,5,, a doğru refika >e krrımlcri vr maiyet l erile aefarlkaneri lerfc eden Vıhakt ban etleri, dagrıa Dolma bahçe önünde drraırh bulunan

Varta la nd. vıpaanaaat bıa—ıj-lerdar. Gerek aefaıethaneden ç.kışlaranda, gerek vapura binislerıııde bir rmılı'rr polıı irini lelâmı ifa etmiş. Vah ve Poba Müdürü Beyler şehir namına kendilerini leşyi etmişlerdir. Vapur, bu ııbah 8,5 da lima-'ı r, .¦l.n l.,ı. ,. müteveccihen hareket edecektir. İspanyada hakikî bir harp var! MadrM !• | A. A. I — Federal CUauhuriy.l K^UtgUL* ,,..--> «I.a ¦¦bık Baarrhll I.I. Aıana. Barıelaoda tevkil edilmiştir. Uadrll 10 (A. Ad — AH-r.ada ııl. i" ı .1 . .1 bar 1.1.(1 değil. hatibi bir harp barabtlı - l.'.gn İlandı anlaşılıra.. Topcn .* laırare üe lak.ı.ı edılm-ı «000 kl|idea müretkrp 0> kol bir ıha pmakladır. Fransız kabinesinde tadilât var Parla III (AA.) — K.hi-r mreliai. Barta İşin Cuaaarleai aalolu nallh erime meralimi yaılmaıına harar ıı.",|i,ı. Yeni Hari e Natırı bu "iıpaiı aakara taayyün adacıklar. I . .-ı. . ıl* tatlaede daba genia Vır ı —,'.ı ik anan 4*Şildir. "TİtüIesko„ kabineye girdi Mbraş 10 IA. A» — M. IHaVaa. ko, lata.ııko babin..ın» işllrah etmeği kabul etmiş >r Haric (Sanrı yemin rlmiştır. Gazi Hz. ile hükümet ve milletimizin taziyetleri Evvelce gelen Avusturya malları Ankara 10 (Telefonla) — 21 temmuzdan evvel gümrııkleri-n,.."- gelmiş olan Avutturya eşyamı nd yeni itilâfnamc hu-küatlrrı.ıetabİ olacağı gümrüklere tebliğ edilmiştir. İthalât Gümrüğü müdürlüğü Ankara 10 ( Telefonla ) — lıtanbul ilhaLtl gümrüği) müdürlüğüne I, inden falımı Faril bry ve yerine ithalât gümrüğü mü-deru Arif bey naklen tayin edilmişlerdir. Ankara 10 |A.A.| — (¦:-¦¦¦ hur Haıretleri namına Seryavrrleri Celal. Beşrekıl lamel Paşa Haıretleri namına Huıu.ı Kilem i '. ı ,iıi vr Haririye Vekili Ur. Tevfik Rüştü Beyelendi namına da Huıuaî kalem mûdû'lerîl. Protokol daırr.î mrınurlarından Kemal Sait Beyler bugün I dûn ) Yugoalavya Betere! ¦ anin* giderrk şeni bir ıu* ıkane harbin olan dost Yııgoıla» Kralı haşmetli. Birinci Alebıandr I!" . -ı > ı r ,¦ıiTBitıdan dolayı Carî Il.rr.ıl.rınln ve Türk hükümet ra milletinin ¦¦¦>¦ yellerini bildirnuşlerair. Vrdıt vr Helik Amil Beylerle k.ı.ı.ı! Sait Bry müteıkıben Fran. ¦a arl.rellıı ¦ ¦ giderek dmt t.. ... drvlrl adamı H. Borlunun ııyaından dolayı hnkû-metlmiıin muini t eriri Herin i arın m işlerdir. "Sırp Kralı "Aleksan-dr„ ı nasıl öldürdüm?,, Bundan 31 sene evvel yine "Aleksandr isimli Sırp Kralını öldürenlerden biri hatıralarını anla Deal Yuffoala.iB drvl.llnla baht-aıı hükümdarı ¦! ... "Alrk.an-aV,.l .-fl.lr.a. ,, .I..... k atil br ',[ül»ıı .al.nd.şı imiş. !»¦¦¦ «Müa .1» v. M hlr rılvr* —ü.. yokaa S-rp mUMmln nObaarl latli-eerri midir nedir t Saa ««rr.h aaa. ıırlında laiadarlara kar) yapıla. ----tri*'" I.ı İri.r.a rka.'ıy.IkM Sarpla. ı... e*ge*. Hatarlar-da ¦- bl nmaaM h>rbâa patlak ıriMai »'a. rdrn lll •aıa ¦ lıpMirıy _ enJıaaHnale Haraıutaa V.îi il* ııımıı ¦, .ı -">ı alaa ip,, d. biı Sırp. lalrbr laV Baı kanlı ..kadaa on bir ara. e.v.l .an. 1*01 aao*«oaVr d ger Wr S-p ı ...... .1.. - Kral kırları 'AlrhHikdr . ıı...... ... „ ir t,nr . ¦-¦ t'ba.ı Sırp tabiileri laıalıadan katlrdilmlşti. CdrAISyor ya Kınını on arnıda bir Sırplı ' < taridır katlediyor. luı arııe (anla il» bir Sırp kurŞLiHUuun ilna rlligi iki adaş Sırp v ı ..... . h.ıinrlu¦İn kaili " Obrenuvı^ _ hanedanının ortadan kalkdia.ı tl. mli••)•»¦nişti. Oı.ınaa bDlttn «Hınyayı bryeraa .. arlı.tir ....... nUı l>u kan , takama m>rrniptrriadrn bi-nai. K'al kaVÜMİ " aiabıındr . •* . -. - ¦. . • n,.,.

. aan lana. bat <a* k*<«o Şa^erraatlvl* yanp arar.tma.li_ - Marajpa _ Mİ. k..-, -.—b.ı.,1. b. .İtaati at» fMal.rı«.ı.a .braı naıarlar.aıa an •*|IMI ¦ . ..«anman rar t» ¦••kl. ,-L.I_. . «¦.. f. ( rai. .... k.ışurah .4.-1... aVn biri- h..l—..klıgıa. «M.,,. ııyiı bn aaaa.traaa •( •». .i "...„., v „ ..bayı betan talaıUlı ita «aıarag.aa. Çtntt Kral "Alrhaandr., ıl. ı.vrraiala Ollla-u-nU, (abat Sırp •alanıma -l m .i..j.ı.ııı... alan ıı harhunf fv-rrdrn aonra h.lhaa.a r.n'bi m*mmrk ihtiyacında bulunduluı leri adylemek, yaımak i(İı d m dr büyük bâr muharrir ı ıryı heo-ikbdabulunmaıım ııtrrdım. Atırak bu ikKdar.ıtli£imı a.m ¦). yrl va apk aöılûlâıÜBiûn derin i i i. ruııti ile ırlıl.yr falışaragım. Varım ik-11 dar Iı b.r muharr a hıkikali ortaya atKağ-m, I .Iı.- i, tı. ..... ı.ı. -.. eok yûkbu ılııata ba«lamayB kırar olduğumdan haberdar bile lerdir. "fiirınci ¦':'-¦ ... 1 .'¦. Aıa BulOa ı ........ ı - r ,, değl idi F Başvekilin taziyeti Başvekil ve Hariciye Vekili, Fransız ve Yugoslavya başvekil ve Hariciye Nazırlarına taziye telgrafları çektiler Ankara 10 (A. A.)— Marn,adakı oaeafuv au ka.l dalıpanbl Başvekil ttaact Paşa Harredcrde Te vfik fUştâ Beyelendi. Fraav aır Başvekık M. Caıtoa Dourıerg. Yıl)nalı 11 a Başvelcık M. Uıuno ya Hariciye Natırı M. Yevti^ ve Yuarnalav-ya Hariciye Natırı Vcbüi ha ler.. ma aşağıdaki telg ları göo-dermiş lerdir: Başvekil M. Dou nerg haırctlerıne Parrj Büyük bir hükümdarın şahına karşı irtiklp olunan tavıİfi nakabil tuikatl rtnannda Frantı. büy hadimim kaybetmiştir. Frantıı milletinin, latıdevletlrnnin ve bütün tulb dostlarının matemin n tamımı bir lurrtte iştirak ederek âıe Cilmhuriyct Hükümeti namına d-rin muhabbet hîtlrrimle kte en tceıtürlü tazİyetlerimi arırd-rim. İsmet Başvekil M. Uıunov^ Harrellerine Belgrat • Vakfiyane aıukal haberi, birde ,ok büyük bir keder uyandırmıştır. A.rupanın faaıyub b buıık trşkılâlçı *c biıyûk bâr «ıım banaıı olan en necip imalarından banana ufıdü her lar.İla de.jı bar leeıaarlc Inaaem Yugona > y a mdietıaaa nal e anane lalen aş t arak eden botun Tâ k anketi, ba büyük Alı Uf i lmin naşı Aoâodc tğılar. Zatide vietlenoa Cünabunyet llaiküanetı nam.aa hurmetkârane ve mütce tı-n.etlerımı bilelrırîaa. Itmet Hariciye VebJ. Te.fık Kuştu Be. de Frama Başvekili M. Do-1 ve ' ... jıiav Hariciye Natırı M. Yevtı.e umimi teeaaür ve taıiyet telgrafları (ekilmiştir Büyük Millet Meclisi ayın 24 ünde toplanacak r\nkara 10 (Huaual)— 1 Tea-riniıanide açılman mukarrer olan Büyük Millet Meciı.inin 24 Tu .ın ., içtimalara batlavacaet hakkındaki şavı.la.. ı,m ı.ı. alelade mahiyette olacak <e Krıı.1 ünıhur Harrctlcrt ¦cnelik akılma nutuklarını h ugıı gibi, yine I Tearıi, ......i,- irat huyurarnklardır. Buyl.k Millet Mcchai, İm , ıonun<ui(t!ma........ başlamı| olacaktır. Gelecek aene Eylülde dört acnclık i(lima devrcai tamamlanmış olacağı i(in inli-has cd.t cdılrceklır. Tramvay Şirketinin davası Ankara 10 ( Telefonla ( — Tramvay Şirketi Şûrayı Devlete müracaatla Nafıa Vekaleti aleyhinde va daavi dairesinde tetkik edilmektedir. Devlet Şûran dava lâyiha tının bîr türelini Nafıa Vc

.ne t-bliğ etmiştir. Vekalet 15 gün larfıoda .unu ta baka İm a m ıştır, burada yûık-]ı.... olYıne bİlıyo-kainbiradeı) •lay "Miaşie. bu İhti Esrarcılar ıbadî yarın ıBa OUtclıİM kıal pr«arİda. <ı*ıe> rı n .". -1 I.a.ta ¦—«M -«t.l . awı p-m ıtri •I ¦*—'rlı'. Sili a-If, la ballı Oaı.l-rıaeı -rtrrr K..a-¦ Itr irl.fi***>. ıV-j. ıcl d.l.yı.i -..11. Illlt.aı F.r. bu ıtliV.—. ¦• kral - fiye. .* iri ».İm dığd. ald m* -r ı.......... . /•MAN İsas mahkemesi dün kararını verdi Dok ur uncu ih t ita ı mahbemctl mühim bir esrar şebeken efradı hıkkmdaki kararını veraTaifti . Bunlar, Galataiı tütüncü Ahmet, karın I. Iı. kahveci Hatan, karılı Mürüvvet vcHacer Hanımlard Mahkemenin kararına onaran, tütüncü Ahmet 1 aene bap-ac 9370 lira para ceıaıına. Ha-cer Hanın bapae 3648 lir a para ceıaaına ve altı bin kuruş mahkeme manalını müştereken vermeye mahkûm rdır. Kahveci Haıan Efendinin de alâkan .-o- ı ı- ¦¦!„.,den beraa-tine kaeı- ıı 'j\t$j İlk. Teşriaievvel 11 —ZAMAN— gidiyor ? Büyük Bir meziyet Çocuklar t mu yeni der» yılına bu ayın batından beri kavuttular. Bıı dr bu baltadan başlı.n A erşembe gazetemizin btr aahilrıinı onlara ayıracıdır. Onlar bu ıa hilede . bnalaauKabları. ' neet1 I ıtiılıde edecekleri bar çok Beyler bulacaklar. Fakat bet autu(anta vazife») biat batkıdır. Burada cracakUrıauıla ciddi tac-arlelrr, konuşmak, loulera babaca soller töyktaark Mtıyorur. Bunların birinciline bugün baş-byocuı : Bite kabrta dert yılının bitimli hatırlanacak mühim me-aelelerin Ibirı mektebe devam ete tel eıtdir. Her mekteplimi? kendine tornalı: — Gecen yılmeklebe laıte-mim detam edebildim mi? K lılrrınc Du :ekf-abal yine kendilerine sorarken utanacak te yüzleri kızaracak olanlarda bunlar bir iki defa İçer beşer dakika geç ır da ondan. Çünkü her geciken çocuk ne kadar mümkünse az gecikmek için mektebe acele acele gelir. Acele a ele geldiği için yorulur; geç batmak yûıünden ütülen, acele yürümek, koymak yûıünden yorulan rshaneye girdi mi den anlamaz, muallimin dediklerini kavram ar. Her mektep!), mektebe rahat rahat giderek tam vaktinde derıbaneye girdiği zaman dera i ne kadar iyi kavradığı ile geciktiği, ve acele, telaş gösterdiği zaman ne kadar kaybettiğin ir ö'çerte aradaki farkı anlar. Onun için ders yılının başladığı bu anada vaktinde uyanıp mektebe rahat rahat gitmeğe, dersha hat rahat girme-ğe ehemmiyet vermek gerektir. Hem bu şekilde hareket, insanı intizama alıştırır. İntizam i*e hayatla en kıymetli meziyetler biridir. Büyüdüğünüz zaman iş hayatına girince, küçük iken alıştığınız intizamın sizi pek büyük muvaff siniz. Onun için şimdiden intizama alışın I 5 milyon çocuğa süt! Londra Belediyesi kendi mekteplerine devam eden çocuklara her sabah süt vermeğe karar verdi ve kararını başardı. Çok geçmeden bu güzel adet bütün Ingiltereyi sardı. Bugün beş mily na her tabak süt veriliyor, Birde de her ırne ilkmekleplerdeki fakir çocukları beslemek, eksikliklerini tamamlamak için himaye heyetleri teşekkül ve yoksul yavrulara yardım eder. Hılâliahmer de mekleplerdck

i fakir çocuklardan değerli yardımlarını esirgemiyor. Fakir çocuklara sabahları birer bardak süt vermek çok iyi biz örnektir. Mekteplerin himaye heyetleri bunu temin edecek bir yol tutarlarsa çok makbule geçecek, çok fayda verecek , çocukları çok iyi betliyecek bir iş yapmış olurlar. Himaye heyetlerine bu İşi başarmak yolu iç bir yardım esirge umemelidir. Himaye heyetlerinin değerli, hayırlı gayreti İle şefkatli va andaşlarımızın yardımı birbirini tutarsa bu işte basardır. Değerli adamlar Büyük hastalıkla savaşan adam Bir kaç gün evvel çocukları çok seven vc on!ara çok büyük yardımlarda bulunan büyük bir ilim versiteline ün teren bu adam, bûmış, bu Oldurucu hastalığı yenmek için ilme okadar dalmıştı ki zengin olmak gibi kaygu-ların unutmuştu. Onun en büyük zevk) veremli ana babadan doğan çocukları kurtarmak veya kurtarmağa çalışmaktı. Kcndit) bu yolda büyük muvaffakiyetler kazandı ve onun tecrübeleri, muvaffakiyetleri. başk alarına orenk oldu. Onun çalışması vc savaşması sayesinde binlerce, yüz binlerce insan ya ölü a but hayatını acı. sızı içinde geçirmekten kurtuldu. Onun için bu adamın ölümünü bütün dünya büyük bir kayıp saydı. .amanın vı mı TEŞRİNİEVVEL Itrini M Rum hıu İM 11 <*tf % K ******* 1ÎS t Humt «rot lı.v.'ı PERŞEMBE S:.-,.', Rec!" 2 İMSAK S. 0. S. D. 17 6 78 9 ıu t $0 ¦ih' 6 İZİ D 3^ L» — 1 W 19 1» 9 Fillerle savaş! Afrİkanın ortası fillerle doludur. O kakar ki, son zamanlarda bunlara karşı savaş açmak lazım ldi. Bir zamanlar orta Afribanın Uganda gibi gibi yerleri, fillerin yurdu idi. Avcıl ar buralara gelerek filleri tuzaklara düşürürler, onların dişlerinden, derilerinden, kemikle rinden istifade ederlerdi. Çok geçmeden Afrikanın ortalarını da medeniyet kapladı ve filler Ç kilmeğe mecbur oldular. Filler çekilmekle beraber, ga-liba yeni yurtlarını özledikleri için ikide bir buralara sar kıyorlar, buna baru gelcnfillcıeharp ilin edildi. Çünki bir gecede muz ağaçlarını yıkıyor, ta ltütt ediyorlar. Uganda tarafındaki filler bu muameleye uğradıkları halde günden güne çoğalmaktadırlar. Bunlar zaltmak İçin } ne yapıldıysc boşa gitti. Fillerin sayısını aza tmak için yeni tedbirler düşün Gorellâlaı Fillerin çoğalmakta oldukları bu sırada Gor cilaların sayısı azalmaktadır. Onun için bunlara savaş durdurulmuş ve bu yüzden taydan d çoğalmağa başlamıştır. r RADYO PROGRAMI ] Hayvanlar Alemi Kartalların sürati Bir karlal bir atı yabalamak iılcdiği zaman onun Üzerine çullanır, yakalar ve aşağı yukarı ay yuvasına götürür. Kartalın tür atı ne dcıccdc-dir? Kartallar üzerinde yapılan tttk.ki.re göre kartallar saatte 1?0 mil süratle uçabilirler. D upe duı uçtukları takdirde saatte 150 m l de yapmağa muktedirdirler. Fakat her kartal bu kadar uçamaı. Kartallar İçinde saatle ancak 70 mil veya 100 mil süratl e uçanlar çoktur. Diğer buşlaıın lür'ati aaatte kırk, elli mili geçmez. Onun için en lür'atli kartalları ancak lerle ölçmek doğru oluı Haftalık Sinema ve Tiyatro Programları före, - .... i., faili tafran ırenet iniğindin, hm&ı—ttn •„rı'eİ eAııfr>î nnulıi.r Londrada hayret! ve teessür Usare 70 ( A A. | — Barıdaki

liyaıl ve diplomatik mshalîl. Yu!nalı ey a Kralı ile M. flartu'aua «ılr-ilünırlr. F.ııd.'.ı dogma hayrat re tanıtıl liri ediyorlar. Krıl Alaktandr'ın. koanşolan ile dahi İyi mijr . ¦1 ¦ ıl ¦ - Irıumu maarif otta giyiliri. I.ondnaa umumiyetle. Balkanlınla lul iln menfaatini bldim <a yıl t yordu. DJıı gıo«, İngiltere radyolunda Yugoılıya milli marşı çalınmış rr mlrş bilar lıitmet. aeygı nişanen nlmık lir rr* 30 tanıyı mfştlr. Ayni tıkrim oişaneei M. bırht kakkiBda da goaterllmlştkr. İngiliz kabinesinde Londra 10 |A. A) — Kabineniıı haftatıb İçil mamda, bugün, bütün nırırlır liyıb kravat giymişle id... Bütün ümitler kırıldı Londra İD fA. A. | — Dıİly telgraf diyor ki: "Kili Al............ ınuhim mü¦akneler arifeıinde olumu, kinidilinin, I ı .. ... Ilalya - Yugoalarya aralında daha nkı bir anlışmı;ı iltl hda( id» rıaaratli politikatı ûteıîne kurulan Ümitleri kırmıştır. Moening Poıt tı | "Butun duaya, K/ılım keybtdta Yugoalev mîlleti İle, bu derece şeni bir cina ete .iline Dİarıh kindi toprağının seçilmiş olanımdan müteeı•İr Fıanaıt milletinin etımlrrine iştirak rdreekrlr... Diyar. Çekoslovak yanıtı teessürleri Prag 10 (A A | — II. BeanJIıvaı ajanlının muhabirim İn "tiarptrobcıi hiçbir bıdiae bent, kral Alrkıındr'ın ölümü derecelinde matccaniı elmemişlir lereffa, büyük bir şadıİyet, bÖyuk bir ¦ v ¦ ı adımı ..(". . çok guıecı'i: (.. dottu idi. Onun . nr-ıû Felaketine Çekenle.vakyaaıa digır büyük bir doılu ¦¦'>'¦ M. Bartu'nun da tıyıı mu». tam oluyor. Romanyada matsın ve la-ziye telgrafları Bührca 10 (A.A | —Yegaalavya Kralı Altkaandr ilr Frınıa Henei-ye Narın M. Bar tun no oldOruldukleri haberini «ırtşter Irth ılı de b inhalarla bildir mislerdir. Bu haber bütün memlekette el m bir trratOr uyaudımııalır. Kral, Vugoalaryı Kratiçeıl Maıiya hemen bir tııiyr telgealı göndermiştir. Başvekil de Yugrnlavyl hükümetine bi erek dc*t re müttefik Yugnlıv milletinin uğradığı (eci malrmdm dolayı Romanya atlItebDİn duyduğu büyük arıyı bildirmiştir. ReminyaaiB büyük doıtu Bar tunun ölümü dolıyııile Pranııı hükümetİDe t atî ye telgrafları çekilmiş Bütün remi binileri malım bayrağı çekilmiştir. Bulgar is ta nda matem ve taziye Sofya 10 {A A. I — Kral Ateh•ınd.ın feci ölüme haberi bütan memlekela yıldırım aür'etiylr yayılmış re tok derin bir an uy tro ır amini. Lir ve bülıin umumi mahaller dirini kapanmışlır. Sofya 10 ( A. A ) — Krıl Bola, Yugoılavya K.ılı Alekıandıın ölümünü biber ıtırılmu Kraliçe Mariyr derhal ınmimi İlliye telgrafı göndermiştir. Aynı ramındı Kralın müşaviri M. Grucl 11 Teşrinievvel Perşembe ASRI Jr.a«ı I -..... MİLİ I ¦ Anae I ...... HİLAL I atel ».*.-¦». I ¦ ıı MI . Il'im ALtUDAH ¦ A"ır -ııın t>*a* -ıl. . m'i. 1| .

YATROsU ı OIHm »i Crıe KAŞİ I' "HA MlVtrl ı hMı/ı.. rı....',, SOMYIA i UğU A .... .... MALI . ı.... a .. ... ...... HALI ı flfıf'ır Bugünkü hava Yeşilköy hava raıal mrekrıin dm aldıgımıı mılümıla görr, dür hava taıyıkı 7M milimrtrr. eı fa rerı idi. Rûıgle ualle vıaali nlarak 11 kilometre lüıallr loduılan runışlir Bugün bava kapalı geçecektir Yağmur yagma'ı ihtimali mrv. .— I. ,. ¦ m..e fl.lt »anı pil klan. •tl Khl. DI.HIİM. Mİ I». Ilar lutunlarım be men hemtn m ün-hatıraa cihan anJbuau teknik ile Brgraaan aat aamaim amil lerden ıkiamdrn Avrupayı aaahrum etmiş olan auikaıte tartın etmiştir. Gaıcleeilere beyanatta bulunan bımıyr nilnı M. Mıkı.mot gııleyenardrgı bir heyecan ıçıneJe şöyle drmrşU, "— Adi bir caninin kulunları ile yere ıcrilmiş olan Yo-goalav K r alı birinci Akkıaadrııı leıı öirımunün Yımaa huküm-.tutde ve bütan Yaman m.Jetı: de .., «ndıroMş rakkagn çok nVrin hüıia ve kederi eyle btr takam ... kebmelcrle te rraml beya. nallarla ifade etmek mümkün depkmr.. Omuma duçar olduğa mateme heyecanla iştirak el Müteveffa Kralın ter? cümei hali ¦ marıilyn . dı larJ b.r arUldr utdârüarn YefWa.ya Kerah *Alek. oaadr. II ktanearı.rl IMS Buda ,-• w„>. ¦ Baban Kral Pe-tudu. Kral -Peaar., Kral. " N.hita _ aın knı " /•• k• . ile ee..¦.¦,..'¦¦ Bu kadın bugOnka I arya Kral.çeaı "Elrna. Bin hrmşîrraid.r. Kraliçe ¦ Elem nı al v.çbile şimdiki Bulgar K r ılıçm "Jo-• 11. mn valaaııdn-. Binaenaleyh Kral -Alekıaadr. Buigır Krılieeı.«ıa Iryıe ıldlBtdır. Kul 'AlebaaaUV. ¦1 k la kığı al ( ... v-.ro. y-e-m.ş. brHhare P.t.-.ı. f la Harbiye mektebindi Urunat aa va tabı l.aı Belgrılta ertıraraıtir. Oeuçliği buguakü ¦ .j.-lı. mıydana grtirın rauhim rl tarih) kadiıelrr içeninde geçmiştir. Mairrılla Krıl ¦»-....-(-. I9İ3 arar rin dr erauyı aefeı earrah iatimp rtmiş ır uı Uı baHâaı aa. heri u artlar aaa geçmıh naertiyle ter», edmh <*l: dr yütbap ıûtbeılyle Sırp ordulu hryeti teftişiy- riyaırtine tayın ekınoruatir'. Krıl ' AlıhıiBdr . bu vaıifedı ınuhim mu •¦«•atı illi. .-.„,.„.. Pedııl elea Krıl "Pılır. Uma. ınl harpte artık yergunl.ıh re lb> lıyarlıh ... m., ...I- .. darlr* Ma. ..i.i.- oğlu "Alaktaı .a trvdi etl|-l|.| ^ llıl.ll Iı 19li dl •utkık (iphrHndı boıulın Sırp ııhırlrrinın lOe'al harıkelleıini cif anıta ilmi) »r müthiş bir gunun anünr r..... «ıhı muikii hvıim'lldrn ıııl 'Alekmaar. Sarp a eda ıu a an oakıye-tumllyuluBu ~Kar nakle aa-¦allak ....... O '...anlardı ' > . ......... J ' .. . bombarevmaı etmeblı .d. Kalp 'AkmaaaeV. Ubaeaal karpMu aa—-a baglaha 1 .ajaıln-yıyı •r.l.ıı b-mratah ıçm baran rayum fmşm ' •' .....i...... Pıdiri Ye(.ıl— ¦• •¦¦. Hmhkr-aaama Ün aaae a»ara II ıgnatae 1971 de reIıl ilmi va \ ..... . 'Yugnr-

larya Krıl. bir.arı Alrhııneke . . . . ı. lakta , ¦ .... Kral bil arae ın.ı. nai » ...... 1971 de H....,„,. K..1. I ...I...-I.., kılı " Marya . Ilı av. .rnmiştır. Bagün babam kılın öf of tu vardır. Bunlardın rdılın çıııak. bayuh babalının ad.-m taşımakladır vt b eylül ItJleV dulmuşluı. şimdi II yapı atlı. d.geel bış yışındı hutunuverln. Mü İr vrf f a ¦rai "Alrkıandr. ın bili ..... .i. •en hıdta amaah ht« ibi !•¦•«*yalın lıetrl d.rrhlı ¦İnin >ık ılnaanına at • ya Kııı.nı fıkı ş|a*>r'laem4r< rarah"iA't'—*r ¦mamaâ î» ff İm. GremUeTaT-*- " ... „ .'im ııı-.'r ¦Hrkııı elan Kıkır., fcğ|| rin birçok .ı.ı...... I . - ¦ .. şıkri ırııında. Nıl n. ain ioI kıymadaki I »l'• ¦ I Amarno şehrindi 1000 ııaı rvvtl burada yaşayın kılların boyunluma tıklıkları gtedınlıklırı bu'dulır. Alim-Irr baı eerlrrben nünü BM yıl evrrllU habnl dr laUybildirrr. Meğer berem Ahe-ıton aaoua-da bil I mm tırılladı a kel almaş bir şrMenMŞ. Bu Firavuna* makıad m Darlal eaevktri yapraak-mış Daha öaarhı Fraıaların mrr-kııı Ien ııhn ıdı. lahit Ahenalon Zljt 'C. Biberler nı I*."* da gOrdugıl linin ui'ilat frıhrdııık ır fırkaların ... ...... olarak şımdtki idare frUril ha«eaaıaa*. i eylül 19)1 de yraidıa meşrutiyeti İlan • İm .stilini Kraliçenin tercümei halı " Marya ,. • f—nşaai 189» da .1,,.,.... manian"yalı "»rr«.%.!_ U Kreartıklarım k»baka|ı*ar. Ev .m\ blrçab değerli bUgaV. -,„Ua,. başka t..k kıymelN eşya nmisler. Son günlaıdı . k.-. ... şrylat aramada bir lıbnn e*rdaolıblai vaıdar. Meğer rabtiyle karada takır kıılırı altın myıını balmlaı vr ııhte tıslarla »ûılınan laklar yapıp rırirlrımlş. Soare şıb •in tabıtaıı deriden yakalıklar ta. barlarnuş, Ylae harada çamurdu levhalar lınm yanlan bil hbga b»lun.«|eor. Ihm edamlıriBin bu çeşil araş ¦rnannlam her etin bllrimiıi ııtlın AMA (¦ıı. nalca I e Facia) tahlifi"" m.ı< •ttuhtı-i nlr Sarp çıklık McS POR iık bu ı.ı ..'iı İka eden meu «•••Iı ı . bir le->.adiyle, gerek aairS Nr ayla yıpnu» ol"*». h inı ¦¦ „.,,.-1 . . İta* büyOh bir klyı—ltc bulu». ....... Siy—* arahaatla» ne—, kadd'ia tındı .¦ - 1 .1 nlulaklın k¦-«ar daimi iı t itidal .«likidi hUi .. —ı. ..!.(.!.. ... nrWr. Tarih kSrkr —.hailin».", m- .1. »rı .' rı hı...ı . ı için rufa ) olu Irl.-rVr.l prh fek mıill gaatcrir. Hrr ı. Iı" arkıımda Bullak bir ihtilal, bir karınıklık kılla bir Inhllalıdı eftraklrpp gizlemiştir. II. İr ba dala katkdUıa kral AMıauadk %*m m.mkkıl.,.. rr rnllletl— çok I-d.k. rana hiıaırllrt ila it ait alın •*

»ab. a-.!, a**-. ~»,p.h.-. bar banal t-,kıl edan bar darlrl reiMnt öldürmek ralana karşı hıyanetlerin ra bûyûgudOr. Fılhakl-ka |Y ar—iı i (il a— y . mttıfıeuı ukl rekabet ır m .... •ilinden dalıp dahili n.. an.k kral Atak—ad'ıe |>h ¦»ı ra nııi|rak!ıi ıa; ıılıdı krala .n .r.b,-.. - ... Hırta mut...(la Kıal |Yu((ialııl İttihadının başlı ba-ana bir dnı|. idi. Sundi oiji er-tadaa kaka.... aadl .i-.il.. m.ı kül., iıtedifl ta—!¦ rtar dr. lYugoıIıı ı») ..... ha'ı' 'il ıı! ı jl. dtj ¦din ; -İde (Peiyaaal Kı Al.k. isveçli misafir — — grup birincilik Veliaht HaZ maçları gazetemize lı.c, Vtaabtı Gûstav AaWf m Hu. "¦ . ıi' n bâr muherrin-ı. . kabul «içrek |u beyanatt un muşla rdır: " — I..IHİ meç ı k. ı ı . II-> art (İr a akalayı, refik mm t e benim doydugumnt aenaw- re mem iyet her turlu tarifin (evkinrjedir. Gereri Ankara, gerek Itlan-bulda bite göetenlea bütnU kabul I..kaildedir. Buna aon d erece aMHeşekkiriı. I"u..... .nn büyük Rtncum• Cİaiı Mustafa Kemal Haırı-llı nnın, bakkımııda g6ı-t erdikler i yGkaek nrıaket vr fevkalade lub -e muufuperıerbk eserleri, bade uııııiulınf betıraler btr ek -mıştır. "Ankara,, daki mlıııuu. lor etsizdir Ankıradı gflıo»>i«mtvı eoa-iui uaaraa, yeeam» at terakki n— bilhassa bayda şayan bulurum; orada ber adımda raıt gelinen varlık ve yapıcı-bk, dine bir ayatiyetin gürbOı Türkiye tekamüle er um't Hükümet adamlannııın bu güzel re şc'*rti memleketi daMyti. aaa eamayaree. <.d... ırlat-4— makin*. B. ~.tw Y-g-lı.yı. auı < ikama ula -arama-. KAç*h lııml ¦*¦......da layrl a—4.meri. b-aataa bartri laauyeti r..bh.eL-M .M..a— .itilada,. kaJhışman, hatta heafcu muvafte-...iiıib. Kral Alrkaead r ila uyoe-mah laşkll ide» Bulf •• lalında (Gİfglyıl) kıl........... „..'. ,.i(lı(¦!¦¦.. Bulguların aaışkur Ma-kedeaya hamlUalala hehrra.hıl yeniden Iı allyetı gışmeak k blkkla eraahrl kadar İet—ıl ı Iı¦ lanaad ve baıaa be ka..,.- iş. erden o» ¦ı|*ap Aheneyı. A Mııartmaaıı ıMMedapı kraV yal aeeaahladhr. VatVaral Hami,, •araman, kama* e-bla. eatırdU» irthak ı llıı. iarem dı|ı»de» dadjnya Sarbtataaa ¦lıbııır kat-.-firık hu ita Arreşta ay a—d ûıertatee leııp ueie «dıerk giy »Iıteli—, şuran şayia, hryrettir.hi 1914 de ».,....., ı .,„. .„ ftUkctt t M........) de I.. Sırplıma attığı kurşun erbebtyet verm dın yirmi mm t*(tıkıra —ara. > .... kir Sarp kur şuan Arru—n.a buııu ra rıhıtıaı kıtarmnş olur ar hlaaaaeluı be bapla daha etaalı nŞialla' ,D,Oı.bıl-,l İcra *-b—İm mh.ae.-aa intUm İcap ede.. •e •nihaat— «-¦l.bnimul, kan! .ttış. tarar* daha f..

crn ar— Kral Aktt ¦ c..„ Haırrlıarini ılfimlı İle nV* bel arunde h—l— Hpkaımı p. ea—bab b— • dlüalhara— a6,Wr der¦ aa bir ıx olarak rtnrklı mabçup ¦•¦•¦aaa (i l ' r Dr—, kil — Bmımla •. • ¦ mr .. . Kant—r ElendL Çinilinin bina bti-.iik bir ırki l»H ıltiklerinl ı.ku-b albuki h... ı. ırkı dr| l m laalm halâma*, arhb—ae ı.kı al-l.ş.rr.1 drlalrl ıarr bir ımmır* rır naı ? Itlann) eliyle pelide omuaaa rurırık ı - ZlU şoraam.d.Ş,.,. «... aaa ak——. Btr palu iela hak». alla ukl nlap tı. şrkUn vkl |5Bur Anki ıdığır radı 1 gil atvk huıuıundıki 1 biliyrtleri takdir İle | ıdır. ] im" tam bir inbılip | hakiki bir tebim&le ' lıveç yeni T Ur biye-ulunu hakiki bir ali-ıb e diyor. nın zenginlikleri l avdatamııde taj-ael Buna sihrimi no bteıuaaıde bıraktığı Uatıbaı B*Wta tarif rdrmı,...g.m Tınh. kataralarla tabiat ıee>-guakgıma mebıul bar abenkk kutakiaşbg. bu aaln ve yeam Tirk şe hri, Mnemnd* gııledıği kı.metlrrU toer-ıı bir gflıelbh m^riaa Istanbulun huirveleri lıtanbula gelinen Her bir boneni ayn bir tan'at ve larib bar kan olan bu atuıtıına şehri kelimelerle itaba .mi..,, bulamıyorum Burada haaİMİer içinde oturu. m. mıı... aabi aaraylar, caamlar. balhaaaa miueler. kıyaaettae paka brfılemıyetek| rerlıklır-dandkr. ant I ırlat tı tekrar um» - .e tınııt gelerek, uıbbalan. rUuna canlı bir batara olarak beu-le yacak olan bu gfttel enerleri t. krar doy a daya « . -drregımı -rr ' l*iaimm. . Veliaht Haıretlerınin dünkü ziyaretken bvec Vehahb Canlar Adoif Haırctleriykı refıhalan *e kerimeleri Haıretler i, dua tabak Evkaf ıın11 r 11ıı. geımışlerdıı. Müte mıldurO Ibnulemın Mahmut Kemal Bry krııdılrr^-**. nmgelrn nahalı aht II...- ¦ hafta Türkiye şampiyon-Cİn memleketin muhtelif nun lak alaıında Grup birincilikleri başlıyor. Ittanbul grubunu latan bul, Balıketir, Buna, Bandırma, ve Kocaeli birincileri teşkil e tmektedir. Bu akşam kura (ekilecek ve yarın Beşiktaş aahaunda maçlara başlanacaktır, Beşiktaş unın grup binoc ilikleri ne lahaiıi ve Beşiktaş klUbdnun de birinciliklere iştiraki dotayııiy e bu tabada yapüacak I k maçları geri bırakılmıştır. Bu racyanda aynı sahada yapılacak Fenerb ktaş maçı da vardır. Yarın 934/935 aenesi lik maçlarının ilk haftan dır. Galatasaray • Itlanbulspor'la Taksim ıtad a, Vefa Süleymaniya ile Fener ıtadında karşdaşacaklar. LİkmaflarmiD henüz başlangıcı ı olması kımlar bak-' kında fazla bir şey eöylenemez. Galataıaray takımının bir kaç r hafta evvel 93? senesinden Lı 't lan Şild maçında Fentrbabçcy tice lena değildi. I Fakat ayni takım bir halta I aonra oynayacağı la t a UOU İşporta . bera bere baldı. Fcner'in, Be-1 şibtaş'ın Galatasaray'ın ve tı-I tanbulspor'uo geçen ay zarfın-, d aptıkları Şild maçları bu takımların, bu tene bk maç1 larmda alacakları variyet hak2 kında hiç birşey ifade etmez. (Çünkü yaz münasebetiyle bir çok oyuncular İdmanlarını b r.ikim, ve bir kısmı da bir kaç, aydaoberi devamlı bir ş e çalışmamışlardı. D Esasen btr takım akncak bk Çj.maçlarıaın ortalarıoa doğru hakiki f o ir. Binaenaleyh bu maçlar belki bize fut-, bolun tatil mevsiminde cn fazla çalışın takımı osterebilc-' çektir.

Aynı günde Taktım stadın-dı Galatasaray - Istanbulspor ıB. takım imlan ve Topkapt-Bey-Meıbeyi takımları Fener slaydında Vefa - Suleyroaniye B. »takımlan ve Hilal-Kasımpaşa A. takımları k lardu. S. m Beyaz peynir ile HASAN zeytinyağını luıti Hbıblııiü ı i'iiiiiiı.ı :j Yedirirıeniz az zaman zarfında bu ocfİl ve leziz gıda ile ç bulurlar. Suikast Türkiyede elim uyandırdı - Gazi Hz.nin Ankara * t A.A.) - Yufoe. I.ı. , • Kralı ll.|....... Alrkıandr llıı" ıl'. ..... .-i-., ferlin deri— BtıaırUmlıur liıır.ilrrı ta-ralmdıa a|a|ıdabi laılret I-atUr. erklkalşlk.. in—ar—v. a,-,.- m—martl ^»t-. M—— ak—av» Kral l ..... .. Ilatritlerinin şakıalarına kalp yapılan şeni •uıkaet *¦ feci tineyali rn büyük bir t—aaDıle kibir aldım. İliç bir Inualık hininin kabul edımİyıceel bu rıhşiyıar hareketin ırıklı nrtlrraiai duyunca b enim duydu) um dirin Itııı4r»e aynını î ... ı. ¦ . ı . Zalı Haametpma-hılırı— Krıh» rr Yf—laı lmaıı arııd— r* gerek benim re Terk .JUıiMa ZabHat-m*'panik, lirinin ıılırakıaa rı Yvfu.1.. B . butla Belbaa VııllılIrrıaiB nılınlırlıı iştirak .Ilı)..ı.ıı ıtımıt I- ..... ı. . rica rılrı ıı. Cali •' k,mal YufaaİKM Vanıtn Fıh»nll rrn. Pirar . .. Pad—lrr. Han—atht Kral II.. ıııMı.ır kirş. »iplin Ie—Ü ka-bal rtmeı d*r*eedı şMI Mikan münaır kabulün", ıılı Kıhimın-lırıadrn rica ıderlm. V*(al ıdan büyük Kralın doılD nlıtly). •• MlAa laik m. I.ı.(I. brrabrr ¦¦•¦la. h ma-hatan) •* e—t Yen—hm rııa metrmm» ha,eh har tamimı yılla iştir ak rdıynru— Cali Af. Krrmal Anh(A- A.| — Ma Birinci sahifeden devam ¦ilyada yapılao ¦ u W -ı - • nrlirı-lindr rrlal ı - - ¦ ¦ Hinciye Natırı M. Bar tu • Barthou -nuo nyaı .I ...... ., I.- RcİHiümhur llııııil.ı larıtındın Frınıa R.iıieûmhuru Hıtrıllrrine ¦sağıdaki '',1.1 . I Prıaıa Rrlalıöaılı^rıı ajb.ii Lıöru.ı Hım Harlı., ful. Krndi topıı|ındı yapılın ¦uikaıtı» bıl bütün ¦ulh doıtlırının, Frınıa •* Yu-goılaryı dnatlannın ı. liri cirmi bir hıt dlka artır, mı Kral Al.kuodrla I.ı , ,1 ¦ r A. r ¦[.•-¦ ¦ ugrıyabilrrrgi rn arı bir uya-dır, Bıı *lim hadi l.b tiyle tatı .1. .!.-.. .- derin ırmpali hiılerlmi ırırder vc .1,1 Fraıunnın malrminr bülıin Türk milletinin en simimi bir lurrtt* iştirak .ılı. bildiri. ¦im i..-.-. Af. ı * "Ankara,, da matem Ankara 10 (A A) — Yugotlarya Krıtı Haıretlrriyla Frınıa Hariciye Namı M. Bartunun ohimlrrioden hani otın derin tcrıeürdrn dolap bugün "dün„ yıpılmıu kararlaştırı'an h. İr diye ııçlai sinlikleri yapılını y acık lir. Ankara 10 ( Huıuai) — Yugotlarya Kralı ilr Fraıuıı Kabir teessür taziyetleri ki kaytaklar kıldırıl-»»l.r. BülOa a.1...¦'.-..¦•. bayraklarını ...... ...... ıı ı |l.-ı Memlekotimlzin hertaralında loosbür Birçok ı- ı.ı. ı.. ...... I.-.. atdıBımıt l.lgrallırda Kral -Alrkıandr. Hıır.Hırıl* M. "Hırlu.nen fici olümlrri hıbıri (.l.r|.lmeı balk iıhar rttıgi, bu Myü'ı Otaiır* karnı btr hür—t .¦¦i- .... alarak Brl.dlyr .al.babalı ş«nl.hl-rın- aibayıt .«rl

edh. Isfanbulda tee*.sûr ve. matem I- 'i ,- mda—bıü ahun betiyi* ma»aenl| •**¦ athrialı —kıkUn.l. •--.•ardaki kıy-raklar, ala—ıl mılrm alarak aUm ka brlrdıye .iit.hil.ili aaimıe. beliyi* her gır* yapılmakta olan Itariratla düa ger* yanılma mıştır. Bi'Omum rrıml dalralrr, mA¦maamm «(...-Sinileri, diğer ırnrhi nlrnıııla vr İlmindiki rapurlııı matım - .ı olmak An* yarıy* indirilmiş bayraklar çekilmiştir. Vali Bey letanbuIIuların taziyetlerim luld.rdı e Yu* iyaret dolap Fransız ve Yugoslav haricî siyasetleri değişmiyecek sahİ/eden devam Yug otla aya. mütrrrffa Kralın -ıh. nd.. telafi — p—âr bir kahrımın, yük—k ve aWb— Ur I..-I muVifinUr milli birl.|.a.a • -ı. . Kıllın mûtrhrlll bulundu|u şahai mrııyetler dolayı, riylı ea iyi »¦ rn kurrrlll Mı auV-m*mimi kırhe'm-şT.. Yugoslav - Bulgar anlaşması ve Türkiye liı Kili .-s.el.- ın blı kıç gü» mubıddem Selyıya • akı alı» «yabalı Balkı» ... a—m |»mi — tekâmûla »ita.adan çok eh* m mır. t i idi. tahakkukunda, TUıkİyral» de fıal bir bineri ııılııııı. bir Yug— . ne!..e itibariyi* Be'flr.ıl—hl! edecek idi. Mıımafıh, alılan lAmlar feiıfemiş değildir. Kralın ölumıt mBhlm bir nya naıblı ı . .' ¦ .i--1 Yngue.. • Belgee lala »ma— lahakkv-knna man. alenMi. M."Bartu„ nun ölıîmû İl—tu m • * amirim ÖlÛmSoe geli. m» ! Onun kilinde Fenni nim kî bûlüı prr*,t.,kâ.l.r FrıoM. Bı bir nyaı ugr. a ile bera ı .ulh n r 1 ilanın Olu id.; fıkat ıda hiçbirşey kayıp etmedi. Zı¦kip liyıreti J- t'i fakal milli re kıymetlerin bir ıfıdrıi İdi. Bu itibaıla kendilini iıtihltl .1 Bartı Birin rdrcek Nim kim oluna ol.un onun .-'¦¦....i. Avrupa lulhueun İdlme-li için çiıdigi liyaarl mi hrrri Sır. ¦ inde. ayni alim tr lalâbetlr derim rdeecgi şüpheıiıdir. Mûtenffı Natır Bartu ile kendilinin evvelce Kilemi mıhauı Müdürü .¦¦n.UI j .i..!..,.,¦ ş .r. rm vr («hıi doıtlugum rardı. Bu İtibarla Ölümü karşılında rn çok utırap duyanlardan fcnriyİBL A'mınya ile Alaaı • Lorca meacleıinin rnûııkerrıinde Bartu İlr brrabrr . ...ı. .U. Ilircuk mühim i...... dalmayanında bulundum. 8iiare N.ıır, Umumi har pte kaybettiği oğlunun vr birkaç tene evvel ötümünr şahit olduğu ı.h-.'i i. t ebedi acılarına rağmen. ne»eslni hiçbir tamın kaybctmrmi» dinç bir ırki vr daima arlan bie faaliyet İle milli vaıifrıinı ilaya devim etmiştir. 7Î yaşı i. Yeni Fransız Hariciye Nazırı kim? "Heriot., tur. Mumıileybin Reiııeıloıhurla birlikte Ceıedi lellmık üırre Ma miyar* harekeli bu İhtimali kuvv

irtn amillerden bleidir. İtalya - Fransa münasebatı — Bu değişikliğin, aon limanlardı mevnı.ıhal" ¦" Feanıa.ltılya B*mıa»bw~» bati VC£f^?jO-ı t.--1.-. ı lata bi: Şimdi çok faldelıd.r e çok yardımı •akit gaip *tı Dflet edam, oteldin Pembe höşkUn ¦...!¦ m . t rİşe) da gece şahidi İm şu lurıll* ınlıtm. — Evvelki gır* ı tim vırd.. Saat dokuı ru Pembe hoşktın Ününden geçiyordun kapalı İdi. Bahçenin dı lan Hininden ¦¦-.'-¦: tında kbgıyr teııduf • Htehıldı ıı ulırıkıdın yala çıktılı II ular. Idugu • (a başlı ıvriya ı buçuğa (Pe.1,.dl! Sbc-lef. .onr T P kimdi koşkt ık bir ıiyı erdrri gflr ¦ yine oraı nci kıtta ¦ du, fakal dr açık İdi, b ıv d hin Icıpıyı ılır! tık vı kıpının O mı» ı. .. - f 11. pııındın köşk büyOk yolu tak kapın ön taraftı lı İdi. Orayı kıd ı ıı. ili kıt.n i.gördüm Altkatı ımiyordu. Bir aaat ¦ ı geçtiğim takil şık gorUnmİ-lîr parmıklıhlı kahceye girdim. Ae. kapadım. Mamali e bulunabiltcrgıni lar İçin açık bırıkıldUşODirrb n- ... ı kı-- >>: kıdar olın ttlı de*ı Köşkün ırka larıl. iyi dolaş¦nıklıkları Dcmirkapı nnmdûl lıneia yani lavan arı ..'n. kıamındaki peneerrlrrln birinde ışık vardı. Bir müddrl durup bu ı rryc beki »mOda -< h.( kımıe i .--¦¦¦ ¦¦¦ Kıp.n.n ıçık ol—ı bende Ur şuyka utandırdı. Trkrar gire])—. Fakat bu drta .huyallı ¦ ârümege başlı tm. '." - almımaklı brraber be iti— ¦• barrak e'dv(* için e*p İtenimi hullaa-maaaa . < göırbili

Be ¦—ıtlı kıaney* t*ea*al rtmı den yi— köşkâa yanına kadae geldim. Altkalla yi— ışık yakln. F hem de kapı . a lif rai m auVvn prncrrılaedra kirinin r, kanatlarının dışarıya r* remli kana ların de İçtrıy* dog-lu a(ilmış olduğunu gardum Bu hal >r . .ıt.ıl.ırde ııık olmaman bekapılı pencereden İçeriye girmefe karar verdim. Evtıll göıiimr d*r. ı il m iş, ayaklın havada kemle ilişti. Bueııı >..'. -ı idi. Bîrat Ötede ¦a!ıınun tahçeyr nane uç pencerelinden . ¦ ¦ ı e bahtı kıvrılmış bir kad ¦IA-YIIİ ât lııkrdemedını. Madım ( Done) oldukça ı . m - .i bir kıdın olduğu için ip bu luretlc ellerinin birdenbire göıa çarpmı-yld u. Devamı var ın tıkır-. 'ı .... herhangi bir lealrl ..I. -W mıdır 7 — KaHyea, drmınde aüvltdigim gibi. inan İçin hu güaht aiyaaa. ı.n. d.j f maköa yok bar. ¦ Yugoslav Konsolosunun beyanatı Y.g—levya Başken—lenn M—yû İrin Vnkotlç kenrf.ı.m aiyaret ¦-I.n bir ırılıııı - ı.ıı 1 r |. ...)mılla l-'.ı .i ¦ r .-— Hadimi ........ hakkında henüı fatla (ılı. İla malik bolun-mıy—m. Kral. II*.... şabu - hal kanr-ı.. vatmiahıe fare - har ehuyet riempmyle, gıyıban yır—i hir Hırvıttıı. Yanı ..bk.l, .e mahkûm bir adımdıı. Cinayeti Mae ar hududuna yakın bıı ettiği için. ..........i...) gıyaben raıhkümitr u|ramı»lı. Hırvatların itiklhli mesele&l Bu İtibaıla k- ...... .. paıapoluen hamil iUu.ni imhan yeht—. Br.ım |nW ha aletime görr. . .ı.ı'. Il.r.n .ıiık.ılı larıHarla-•¦ma teşnkiyl* nka edilmiştir. Kralın vasiyetlerirıdek Ifkibet Son d... ... i', aldıgımıt malümata göea Vrllıhl v* mUterrflı Kralın en bûyııh oğlu 11 yaşında Prrnı Pıytr Krıl .lan rdilm ş ll. Patrik ıe YMu*k makhımı ııi.iı den eaanhhıp bw heyeDa aiyabet • nı'-'iioi leri ıt—ra Unagvl—a u ve hrr ıhtı mal göl Öeaıdı bui.nd.rur a .du bir pah-aiyrt olın muirıı Ma Kral. bM badının ......1 Iflr a kanımaıını •r dulel ıdır.ııni rle a Umu—, pek l.ıUl. doğru bulmamı) olırıb ki ¦ inini. rttl|t bîr va¦lyrlaamrdı ayn hır nıyıbet be-yatinla '¦-»- — - -.I...... iıade elmi|llr. Kıılm bu ııeiyrli m—İbiaec der-hal --i-..;, niyabet heyıti, ha dakikada k.«M Pı—. Pırm kral illa itana. Y»aı atlı anan m-k.ddetıtın. aaa ..k.ı.-... e.. •aht* t\mm balaany—. Kraliçenin kurtuluşu tesadül eseri Denil eryıbatladıa lııtırı müte et ur olan k'atiçr dıfrr lankini ihtiyar ilmek layraln-dr ölümden kur tutmuş!—. Yugoslav siyaseti değışmıyecefc -..ı.ı Ibmae amta-miyit Y— g—larya—• bnuşulırdr d—tlak ¦İyi-tindr ber hangi bu arrlşıkKk vukuuna ihtlmıl vırılemrı. Bu _ ı. ¦) Yug—lar Myaarli bıriei>B •ıtırı MlhtyD "Yıvtiç., la şu nabilir. •M.ı nıuha lı yenîdrı

¦ahaun ytnıı.,. ut dutlukları ııkı nkı a rdinlı-, İcap rdeelerla teıil .l.ı.ıı. fakal liyaıct l k tak Ura ııpmıTeşrinievvel 11 — ZAMAN — Yugoslavya inhilâle mi gidiyor ? Bîrimi lahi/rdrn drvam Sofya. ( HtM-ll — Yufoalavya İla boıOn .....hal.» krıilmlştlr. Hudutlar havan mıştır. Telefonlar İşlem yar. Yugi' .1 > ' ' rı ıı a r., . l.ı.ılr»- dı>• ' ' . Alla. 10 Oıuaaıil — Yugı ... ya ata hata ta atv.ban.rak. bıealmie< r ll.ilt.iia~ .(.>. va «atarı k.naa ba akama) ır. Yaa-e.Uvy.an atfi hiır* ıUa ra.ia.li kabar al.aav.y-ba. Seferberlik »oh B. r -i 10 (A Al — V--raa-brya aya a. Uldlyan Aahrr t .larvam herek»* baaaa atrurtatetkh habb..aa «-vb* ı—atalarda, ».hava hataa baharlar) ta haH kr sakile- lahaıbt ¦nemam, ba baba.lar b.r lah.aa I'.iı makaatUrla ......'.i. iti • Yugoslavyada tehlike vaziyeti Belgrat 10 |A- A) — meıale-kcl eahUdlr. fakat halk arannda fittir* ya yılan bir nrlırt duygusu vardır. ¦ _ -.. -1 - mtmlrkette ¦ ı.H.lır vaıiyrll. nin İlanı bekleY joslavya • İtalya tutuşacaklar mıydı ? Tara 10 ( A. A. ) — Araf aadV.ıa har./<¦¦' -iıi..ral .^rı.ıül /..-ıi fa ire ta. I ".'i'ıJ-ı ı a» ree-aa ı. I'.|«./aı ta İla lial-a ara . herraateı a . iAfılal/ ..barK, İn arkadalşarı kaçtı Marıilya 10 (AA) — Ek.-An!¦-¦¦! r ,: ¦ . halilin. "Krımtr. vr "Tankı, iun) altında hay dr dil-aû) iki meçhul (ahu ila beraber bir Otelde iki gece geıirdigini tctblt rl mittir. Su ini 61,1 <t'.i" i ¦¦ i j'i a-acmışlaldır. Belgrat hükümetinin beyannamesi Belgrat 10 (A. A.) — Hükümet Yugoslav milletine açıftıdıki bayanaameyl neşre Imiştİr e Büyük kralımıı birinci Alrkıın¦ r, dokut teşrinievvelde aaat 16 da Marıilyada alçakça bir asik arta kurban gtlrı ,tiı Kral. m U Metih Frantaya sulh eeeri ida aeyahat etmekte îdi. Bu aıerî kiniyle teyit etmiştir. TeşklUtı e.jı , ¦¦ kanununun 34 ıncı madden BHaıibinta ilk doğan oğlu Hatmetti) Kral ikinci Pter H.ırrtlerİ Yugoılayya Kra ift tahtına çıkmıştır. Kraliyet hükümeti, orda ve donanma Hagmet-lû 11, -r: Patı Haıratleriae mini yapmışlardır. Krallık otoriterini muvakkati, üıcrine alan hükümet, teşkilat, eaarîye kanununun 4S İnci maddrıi mueibint» Ayan ve metni -aan meeliılrriai 11 Ttşnairv telde müşterek toplantıya davet etmiştir. M e d ııler teşkilitı cıariyc kaaununun 47 ve 49 uncu maddeleri mucibince yemin edecekIerdir. Kral Alekıendr ıon aelratai veımeden rvvel löykdigi ıon .(.. «e yegane kelime şu olmuştan " Yugaelavyayı muhıf.ı. edinir., K.ahn millete bıraktığı ea yüka udur. Kra iyet hükümrti bu mirets aad.b kalma?, bütün Yuvadır

M. "Bartu.. nun son sözleri M. Bartu. -üteldlyo.. ha.laae¦ ııde ean vrrml|tlr. Yaranından çok mu ıierl» gıkaVndyerdu. Son anaları i -— Çak mallar.bam.. aa.aa.rn— almaşta». Vugoeiavyanın yem kralı I' ,¦¦ 10 IA A | - HâhaaMt aa bir yamada a'aa ve Leadreda babı ibb Vrliakt Prtnı "Pıer. i kral San ' "' Yeni kral Pariste l»ırie 10 (A. A.| — Yutaalarya haberdar edilmiştir. Prens, derhal Yugoslavya ıcfaretiae gitmiştir. İstasyonda fevkalâde tedbirler Londra 10 (A. A.) — Romaııy. Yalda Kraltçeaİ Mari İle Yugetteeya Rralı Piyer. Vıktorya lataayoo Oradan Paıiıc fi Kraliçesi İle bulu. Vibtorya lltaı de tedbirler abn bitlıll ¦el attı Kral ı ¦İd* Yeni Kralın meziyetleri Londra 10 (A. A.) — Kellrjde gt t İrdiği hısa müddet iarlında genç Yugoılavya Prenıl Piyer. yühaeh ar . , .... rağmen iade ve-... - '¦¦ Ilı çabucak bindini enedirmİŞİİ ve di fer lalebelıele aynı mu-amekye marnı ¦¦ ¦1 .. - ı. - Saraydaki teşrifattan İri bi kten dolayı acvİBÎyocda. Trene, I...ıl., utule futbol ny-ııaınt". öğrenmişti ve anar hneaaa oada, maaUhbal bir iyi ayanca ı.ı.dad. lAe0ye*du. Prea. çahaha. bir talebe idi. Mektep ark adaşları ve haca Un oaaa ktahttgı kişi »fi tumlıtı I 11 |i Tımış'ıı dır ¦AVavmlr . r. . -,ı - , ¦'n .t nveti açıldı Belgrat İt (A.A.) — Kral Akamadı'ıa eaBÎyetaamea ha eabea atılmıştır. Vasiyetname aeılıth.u . Pas, Başvekil iı..-.. Bcgtat raliei, muhafıı kumandanı e-untl tiavketiç ta müteveffa Kral.., aaryaverl haıır bulunmuş-Urdır. Niyabeti saltanat meclisi Kral Alrkıandr, Iklad I' -r . a al rilşte taııl olunrıya kadar alya-bati ı.lıan.ı mediıioa pı ararocevlı, İyin Ilalından ve etki Bel ular dan |Radaaha ^Ltaaovlç ve talilerdin doktor Pare» ilişi tayla etmektedir. Niyabeti aallanat meellal aaaUnna i.akeem vah İlet etmek ülere de şunları gaetırmekird.r. Preaa Pala Bderet r h-ı aa. kari k uma a da a ı ıram al Temle, Staakeeıre tyaadaa Jaaıa ta Peretiç'e de byaaaaa Zelte .vehakt eeVeıhUrdU. HCıkumdat.,k idliahiyerlen kabinede Belrral 10 (A- *_) — Baftaka levkaUda şartlar Işaaae hataa masnllyetlni müdrik alaa hakümat BasvekÜ Ulaaoeiçia riy.aelinde devamlı alarak topUetıda t. ¦--makta ve TeahlUlı laaalya kimimi muılblaet va meeılrketia men faatine olarak İtap adan tadblrlrri atasahtıdır Kral Aleamsadr Bal-grattan hareketindi n ıvvel hükümdarlık •ılahlyıtlırlnlkablnayadtvrtlmiş olduğundan kabine (imdi bu aaUhlyetlerl kulU a atakta dır. Tttkılıtı caaılye baauoaoun 43 lad ataddtal mutiUaee Veliaht Kral o'mafatadır. Yine kaanau ete.

aıyeye . r _ - l. Kı lyctaamWndr iyabetl ultanat mtcliıl lııUrıı ¦¦kitlece*, t İr. Fakal bayla Ur va. aiyctDBme olmaua bu mı! ı aıa-tını parlemento arçeeektir. Kraliçeye kara haber nasıl verildi? Brıanaua 10 |A. A.) — Kraliçe Mari, Dauba valiıl M. Pırettl Drl-laroc. ile karşılaştığı saman en henüı haberi (yoktu. Vali. kendilini birdenbire haberdar eteneli muvafık yilrmvmiş. I raae binalı ta yalda yavaş yavaş, kraliçeye hara haberi Uldirmiştir. Lıyna 10 (A. A.) — Suibadı haUr alınca, Kraliçe Mari düşüp h ı ı .,¦ r Kendilini taşıyan Lıaaa 16 Son yede durdurulmuş. KraI ya tedavi edilmiştir. Kraliçe bitkin bir halde Marıilya 10 (A. A I — Yugoslavya kraliçesi, sıat S le huıuet İrenle uraya gelmiştir. Iılaıyonda, bendini bahriye nııırı, aakerl, bahri ve Jtivil erkin karşılamış Siyahlar (iyen Kraliçe, teeııürdta bitkin Ur halde İdi. Yanında Madam Heriyo bulunuyordu. Trenden .r.r,.rır.n. draje uıa Kralın yatraakı. olduğu illiyet V..,,.|, .. gdlûriıl ¦.(!.Liyondan Marıllyaya gelinceye kadar. Kraliçe, yolda birkaç defa baygınlık geçlrmlşlir. Fra sız ricali "Marsilya,, da Marıilya, 10 (A.A.) — M. I -«. rdtı, M. 1 ardiye ve M. Htryo geldik.. Çak m.'e.tr i olan M. f - - r. ¦ ¦ M. Yevliy iU YugoaUv atlina. ' ¦ ,. ru ilrrlemış ve hükümetin taıİyet-kriaı bıld.rmiştir. Sonra hep beraber belediyeye gitmişlerd Her İki oeatt tıhnit edilmiştir. dajet ettur btr variyet muhahald peşindej İki kuruvaorpito mnhriU Bloaıı bugün hareket etrdl ila gide olduf mİştir, M. f. ir. hralıa e rek ve Mareşal Pelou İle beraber Franıayı temtil edeeeklerdir. Kraliçe saat 19 da M, Lobron İte beraber Parlıe gidecektir. Orada kral Piyade buluşacaktır . Belgratta elem Belgrat 10 (A. A) — Kral V -1. aandrın ¦ ..-ı ' umumi bir elem re derin bir matem uyandırmıştır. Kralın bu kadar fecî bir tanda ölümü bütün YugoaUvyayı [derer. ılı Ue acı içinde bırakmakladır. I..,!., . m.-.! I..; uğradığı bu fril-ket içinde aükûnall al kladır. Kabar alınır alınmaı bûtin magaıaler ve nmumi|m.lı.llee derhal kendiliklerinden kapanmışlardır. Çok Serdiği hükümdarını kaybeden Belgrat talkı al goıtermehtedir. Soluklarda Uri biriyle aglıyarah giîrüşea bir çoh Idmaelete »ait gelmektedir. Yugoslavyada 6 ay matem Belgrat 10 ÇA. A.) — Hükümet milli mataoıia alfa ay devamına karar vermiştir. Kral Alek.andrı 1û-mOeO bütün memlekete Han İçin Yugoslav yanın btr noktalında ki ve her mcıbebe ait Kilisele atem çanları çalmaktadırlar. Krala yapılacak renaıe merasimini laabit İçin buaual bir komite hil edilmiştir. Huıuri ve reemt butla blaa-lar •* yeler matem bayrajı çekmişlerdir. Para elmiyen tedbirler Marsilya 10 ( A. -\. ı — Kral ¦ Alrlıtjndr . m aiyareti münaae-betiyle saUta, lakayyûlkr hak kında çok ııkı rmiıkr almıştı. Kralın geçe..;, yollarda İki geç*U| 1400 asker, aıı a lanmış ü 700 ı.ı.l foliı bulunuyordu. Bllün bu tedbirlere rafinen katil, kordar.ıı yar ma [a muvaffak otmuttur. Halk katili linç edecekti ilk ateşi müteakip bir an hayret içinde kalan halk, Urdan baa dlai toplamış ve linç etmtk makaadıylt. caninin üıtünt atılmışta. Potİa,

biraı aonra 6lü düşen ~Kalemrn„i korumak mteburlyatiada batmıştır. Katil iki tabanca ile hücum etti Maııllya 10 (A.A.) — Kral"Akk-aendr., ın batili, arabanın baıamı-gına atUdıfı teman tki eliad tabaoea, eeUndede Ur ~ L. buluauyordu. Muhafıılardan Url, mani olmak iılemlı, fakat " K ale-men„ aıhtıin ürerine ateş etmiş ve onu yere yuvarladıktan aonra I teri uda a aşmıştır. Katilin tabaacaa, ton alıttmdı re adeta .bir küçük milralyöıdu. "Kalemra,,, tek başına ateş atmif tir. Vaıiyctia [agırlıgıadaa dolayı,-eaniyl aorguya yckmtk mürnkOa olamamıştır. Katil Belçikadan gelmiş Brükıel 10 (A.A.) — " Liyej ,. taklan, " Petrua Kalmentki ,, namında ll,-ııi Ue .iınet-n n. aoa gÜokrde, ortadan bayboldo guno Uldirmiştir. "Ya hürriyet ya ötılm!.. İUgrap 10 IA. A.) — Katil ' Kaimen „ Pragda tlcartt ile raef V . ¦ .. .ı i. ılı- Ur çelenkle çevrilmiş çapeaılama Ihl bal kemiği il* bir Ölü kafalının alt ya ölüm,, ibarelini taşıyan Ur vardır. Katilin pasaportu sahte Zıgrrp 10 (AA) Fraaaeıı - Belgrat tefırrtlnde yapılaa tahkikat neticesinde, 10-M ay 1.-1934 tarikinde " Kale men _ iminde, biç k i ıı,. riıa vuilmedifi anlaşılmıştır. . r katilin ya paıapor"ta, yahut kl üaründeki viıc lablc olmak İr ı m geliyor. " Kalemin „ Zagrrp labıtatınra meçhuldür, taaıen bu İaûa. Ur Sırp - Hırvat iaaH de|ildir. Bu itim Macar hududunda çak m etmiştir. Prag 10 ı A A — Ceteka ejanıı bildiriyor. Kalrmeala paıapartu .-ı. . . Zalrtpttbi Çek atlara t i Kalrmem Uç Ur paıaport vermiş dtgildir. Yugoslavyaya taziyeler Belgrat İt 1A-A.| — Kral Aleh-eıadrın (Mûlnü haber alınır alıemaı BelgratUkl bulan ecnebi de-lel mü meıuUerl Hariciye Neıaretlae gelerek biihümetlerl naımaut taılyede bulunmuşlardır. Diğer tar' a lla-elciye Naın muavini M. Yurlçlç Fransa maılıhatguıanna M. Bartunun .i ¦,! ",r .ı. n Yugoalavya bu. bûmetinin taılyrtlerlal bildirmiştir. Fransa hükümetinin beyannamesi Parla 10 (A. A.) — KaUnt bu-gün fraaaaaıa bar tarafınna dıvarl.ıa yapıştırılarak alan aaagıdaki ' - ¦¦ - ı.:..ı ¦, ., ha rari aş tır m ıştır : "T.an ıı hükümeti, Yugoslav milletinin . frantıı mİlletİBe karşı bralrdiJİ ıtdıkane mahabbeti tam leride geldlfl kr anada vurulan Yugoalavya Kralı Akksaadıın faciayı hallini mrmkkk müteellinıdir Hükümtl. milletin dc duygularına lerrûm.n olarak, kraliçeye. Yugot-laya hûbümctine ve Ulu doat millete. Fraaaııların derin tee .ürlerint arıtdcr. Kral Alrhaandr'ın yanında. M. Barla da vurulup Clmürlür. Birk-şuVlerl bu feci Umma içırialade beriki milkl, kendilerini balbea ve f.bren.eher ıımankiadtn riyada müttehit himedeeeklrrdârImta , Oea—eef Fransada bir ay matem Fransa hükümeti, ordu. donanma re hava kurvrtlrrînla Ur ay müddetle matem Ilıtmalarım emretm iştir. M. Bartu'ya milli ccnaıe meralimi jnpaUtaktır. M. Dumtrg, Yugııdavya Başte-kilioe, Fraaıının elemini bildirmiştir, Vaziyet çok fecidir Kıbİne içtimai dağılırken, Naıırlar mütaeaalı görünüyorlardı. M.

Herriyo dedi klı " Vasi} et (elli ftcaatt lamamlylt idrak almtge bili imkûn joklar.,. Üç ceneral ölmedi Pariı 10 (A.A.) — Ceneral "Jorj„ ile amir l " Bertele . ve Mareşal "Diaıitriyeılç,, in dr Öldüklerin* dair çıkan şayialar tekıip ediliy Yaralananlardan biri öldü Marıilya 10 (A.A.) — Yaralanan kadınlardın biri Ölmüştür. Bununla b hareketi dört ulûma aebe-blyct vermiş oluyoc. M. "Bartu,, nun cesedi Menli,a 10 (A.A.) — M. Bertu-aun ceıtdi haıtaordea belediyeye, Kraha cesedinin yanına götürüI-müştur. "Paris,, te heyecan ve nelret Paris 9 (A. A.) — Marniiyanaki auikatt havadiıl fevkalâde Ur heyecan tevlit etmi|tir. Caıeteler huıuıl nüshalarla haberi Paria halkına Ulduraişltrdir. Cinli Idart-haBelerioİB toplanan ahali büyük Ur hayret ve nrfrrlle hadi-aayi ese vıuuba hat t mek irdir lar. ¦Da bayraklar matem alâmeti olarak yarıya iedirilmietir. Ziyam tamiri kabil değildir Mrbuteo Meıliai botldorlannda mebualar te Ulhaaaa Kıdın I,-,¦uaî doatu olan doklar " Peş»a „ nıeyot Ur haldedlrdlrler. Doktor, Kraldan bahacderkcaı " Mubaıebe eınannda okadaı büyük lehlike-leıe gogüa germiştiki iaaaa oau ölüme kartı mücehheı iantderdi. Kral Alekaındrın vefatı yalan YugueUvya Sçio değil, pek çoh aerdıgi Fraaaa İçin ve belki de bü 13a Avrupa içm tamiri k.l-l ..im yscak bit ııyadır. ., demiştir. Fransız gazetelerinin neşriyatı Parla 10 IA Al - Bdümum ga-f ı .... aaker kralın ve büyük b.r II ana ıı rvıııııauı len di şıunda r-rıatanıa duyduğu hayret, nefret, veeletne ' -........oluyorlar. İki milletin vahim saatleri Poti Jurnal ı "Ceeek Franaa ve gerek Yugoalavya, vahim U r vaatte bulunuyorlar, Bunuo içindir ki. bu |baranlık faciayı müteakip, ¦ ki mllkl, blrU rterlae daha çok , . k I. t m ,. ı. diyar. Malın de |öyle diyw: "M. Bartu'nun ea ıeo gayem, Frın¦a İle Itılyanın 1 ¦ -,.. -', • ¦,,. aafllamak ve İtalya ile Yugoelatya arannda yakınlık trndn almeklf. Bu gayeyi, yaşatmatıdır. Harici akisler olmıyacak? Püti Pariıien, M. Barluoun çok temeerll aayahatlerln ferda.ınd. ve Rom.ya aıimetinio arifesinde dldıi|ünil kaydedtrek, diyar UI : "Yugoalavya ile Frnnaaya, ayni matem, fecî Ur bagk yen iden başlamakladır.. Hır çeşit alyaal kanaatlerin tır-tiimanı efkaı. olaa muhtelif gere-teler de. aulha bağlı mlll-l -Itri mütecaair «den bu yaman cinayeti şiddallr l.hUb ediyorlar. Bu |aıete/errn kanaat ferine aT" fıe. | lu.tıı" .¦ banda Basana *¦' .. ı. ,, 'ııaJ.ıaıı.'! *rici ahıaferı ....... , Londrada hayret) va teessür I ..I.. 70 | A. A. | — Buradaki ¦iyaal ta dlplamatih m.hai.l. Ya(aalarya Kralı İk R Baeta'aua katledtlanalaelaaan d«faaa hayret va laaaal.rltrıai ifada a diyarlar. Kral Alakıaadr'ıa. baasaalar. kle daha tyi mtaaıebrtla* I*a-aâaa maa-raf alaa ısıakıl. I oadrad* uma-mipıala. Balkanla.ak aalk da aıa. (•alma Udim aaııltfatdu Daa gev*. U, anara ıaa>aaaaaa Ytgaılaya m.lll maraı çakamış aa maeş brtee mtanea, a.ygı aaşaaıaaı cJmah fieera W maa ya edJ-

asdatrr. Arat trkrım mşaaaal U Karla hahkaada da g^ttenlaUştir. İngiliz kabinesinde I ..„,(.. 10 (A. A-\ — KaUnraan hahabk Içlımaında, bağan, bet da namlar > , •' kratat glymaayltrdar. Bütün Umıller kırıldı I ... İra 10 (A. A| — Daily Idgraf diyar klı "Kral Alehıaadıın, muhım muı.k.e.Ue adftılnde Mil İt ya araıı ;ı iıii hdaf ıı üserine mıştır. Morning ıı Kralıa da dahi elli p, amitle Poıt la . "BütlIB ...n.kaybeden YugoaUv mı ir1, ila, bu derace şaal bir cinayete ıshae olarab kendi toprakının teçi lmil olmaaındlB mûtaaaılr I rjnıı mil İtti nln elemlerine iştirak edeerhHr.„ Diyor. Çekoslovakyanın teessürler g 10 (AA.) — M. Beacs.Ha-vsı ajaaıının muhaUrlne demi|tirki; "Haıplenbtri hiçbu budur beni, kral Alrkıandr'ın ...nü dere-r-ıi.de mateeamı etmemaştir. lavtffa, büyük Ur şahaiyet. bOyûb bir devlet adamı ve Çehoaloeakya-¦a çok güvenilir bir dottu İdi. Onun olOmO fellketlne, Çek ovakyaam difer büyük bir doıtu olan M. Bartu'eun da ııyıı mun-lam otoyor.,, Romanyada matem ve taziye telgrafları Bührca 10 (AA) — YagaaUvya Kralı Alehıandr ite Fraaaa Harici-v* Natırı M. Bartunoa ötddrüldübIırl haberini gaıettltr fıvkallde nuıhalaıU bildir mi skidir. Bu bebe» bütün mtmlıketta itim a»ıiılı uyaadınnııbr. Kral. kn kardeş i 1, > . . Kraliçeni Mariya hemeo Ur taıiye telgrafı g da dr imiş lir. Başvekil de Yugoslavya hükümetine Ur telgraf çeherak doet ve müttefik Yagealıv ıınlleı.rıı;, ugıadıgı 'e¦ ¦ matemden dolayı Romanya milletinin duydıı-i j büyOh acıya bildir yama büyük doatu Bartuaua ölümü dolayınla Ffanaıı hükümetine laıiye lalgrafUrı çekilmiştir. Bulda !->¦¦' ı i-ila.a matem bayrağı ça>kitmiştir. Bulgarîstanda matem ve taziye Salya 10 (A A ) — Kral Akbaaaar'ıa feel otumu haberi bütan memlekete yıldırım atir'atlyk yayılmış ve çok derin Ur acı u UtOn tiyatro vc trnenıa. lar ve batan umnml mahalkr derhal kapanmıştır. Sofya 10 (A. A ) — Kral Berât. Yufloalavya Kralı A.«k ölümünü habtr abralaıaı Kraliçe e derhal aamimi bir taıiye telerafı göndermiştir. Aynı lamanda Kralın müşaviri M. Cruel -..i aefaretİae giderek Kral namma laılyedr bulunmuştur. Başvıkil M. Coerglrf ile Hariciye . ı. M. Batalofta Yiıgoılav ve Franıtı hükümetlerine >' i i .tının ı.... r1-. i. blldlımişterd.r. Alman gazetelerinin neşriyatı BtrUa 10 IA A| — I - ¦. lagablat garelett diyor hî: -M. Baıto'aun .-„,-. milli hayalın temel direklerinden bir tan»•anin y.hılmeıına muadildir. Yugoı-lavya Kralına gelince, e da Balkan vatanperverlerinden bi ri idi., Döyçe Algemayne jıırifd de. VugııtlıvyaBiB şuurlu Ur hakdm--lu bâr Har. lar. Fraaaaom da < ı ıı ¦ye Nalın kaybettiği Japonyada matem Tokyo 10 (A A) J.poo P-

rataru Yugoalavya Kral alfe bir laıiyat ttlarafa güadrrmış aarayında Ur matem devret! Mi Romanında ordu İçin dt matem ilin adilin ı ¦¦ Bulgar iareyi kraliıi Uıay m alem tutacaktır. Yunanistanda heyecan ve teessür Alina 10 (A. A.) — Yunan matbuan, eiyabçerçeveleriçınde ılıt unlarını hemen hemen mün-hatıraa rihae tulbonu leknikile ağraşaa aa mürum aamllerden liııınat» a A trupa yı mahrum etmiş alaa anakaste takma etmiştir. * .uri-..., ¦. beyaaatta ı.....aaa kariliye \' Makıimot gırla yemediği bir heyecan içinde arıyla demiştir: "— Adi bir caniaıa kurşunları il* yere te'ihmş alan Yeganla t kr... hnrimcı Aaraaaadrın feci i0tanata Ynoaa bokünnetındr ve Lutün Yunan milletinde uyaa-dıratb) olduğu çok derin bûıaa te kederi Öyle har lakım e ler la ve renmi beya-aatla-la ifade etmek ¦>sakam Yuaaa efkan maramıjfa. f rantının duçar olduğu mateme heyecanla İştirak etmektedir. Müteveffa Kralın tüme i hali Ur sebilde ı Karalı " Alel." Mart.Ira . da i< ulda.ükn YafW aandr. 1J faBauaaet.el IHU naat-tıaate /•....- . ...... Kral p«t-du. Kral 'Petat. . karada. Kral. -NJula _aaa hım 'Zarka. İle t— kaaaaştir Bu had.. b.g«.b« I arya Kealiceal ta~.ua ¦¦- ,¦¦ rr, ' » — .. asvaahm ahnafe ••Çav-a aamashi K-l,.. Kr akçem "k-aaa. ava vala»aa%. Ihaıeaaleyh Kral "AkhaaaeV, Bulgar K.alıçe-mom teyae .aaVaka... Kral -Akb-11 ..-I- .ik U» attl al Cf.vveda yapmış, Ulthare l-ı—aUrrg. ta HarUra makladlanda halanmuş va tab. ¦iliaİ Balgralta bftUmtatlr. Geaçhtı I ¦,¦ ıı . im,-.....,. ......... mühim va larikl hadiaekr ı.T. , .(. gacmiştir. Mütevella Kral " Alehaaadr . I»0» aeneaiada aeduya aefer elarab Intiaap alaM| ta aıra ik autun atkın aınrflardaa gr( tnrk taretiyta tarf. I«I7 de r*. herif k Sarp e»daa. heyeti kflial-t* r.taa.l.*. maka .au-aavatar. Kal -AkkaaaeV. ba v.auVaı aa-âeaaa ....ft.k.,..k.. adatarral,-tir. 1911 aaaasadM - Kamaaaaa. e »partini ıdaıe Paakel etaa Kral -Patır, liaeai harpta aitıh yaratralnh va -k¦ . ¦ ¦ . ¦...-'..( avdet ide-reaiai eflu "Akhıa.dr.a tevdi tt,. f M....... ı. .-i. da Arnavutluk rtphmlnde betolaa Sırp aıheriırlain rftr'al harthttlarlal ¦ etmiş va mülUş btr brat-gumm amme germışiı. '-rşfaedra.•tak m.. ıı.., haaamHtdta aaara -Alsbaamar. Sarp nin bakı, •> rûiBÜyaluau "Ka.la.ya aakU ma-taffak almaşlar. O rama alırda Aıaalarya aaaaamaaaj I'-.- .. tambırpmıı irmekle idt— N.., -Alabaan*. Umaanl nara•ea . --. bagSabS Yaaamhtvtay. ¦a| Sanı gaOamah apm buyan aayaal rafta Oar .a,'.Pıahiri Yn-........... ......... teoe aoara 14 agıtelaa 1911 d* rafit atmış ve Ahtkaaadr, "Yugoalavya Kralı * ı m Akkaaamr, Uavaniyk lahta a*çml|tlr. Kral bunda, bir Maa inan, yaai S haıiraa 1971 de Kamıaya Kraaı ¦ " ...m- . . b.ıı "Marya. İk leamlştiı. Kaşün baba m. kala. Or, • •fhâ vardır. Bunlardan kral İlla edıka şneuk. Bdybk be b aı — ş—vt b aylul 1913de . .o.... ..¦ şıaadi II reııudeai».

Karatatkeiaaea Int. atla. d grei beş ..şaade kah....... »aVlur-vfla aral -»ı» - - - J. m Un - -k ek. dağarı haeVaa----- aserv aha karaaşa vaıeVr. Kral -Akakııad», 4 heeuaaaa al 1979 ata gaVdafd taaam ât-eiat . ftıhedarek . 1 -a.....telkinde oür.k şimdiki idare şeUıl kurmuştu. ) eylül 1911 dr yeniden m. ilin .'.-)¦ Oul Kraliçenin lercûmei halı Dal balıa Kraliçe " Maıya ,. 9 kaauButenı 11199 da deg maalaa. Romanya Kralı 'Tırdiaal. b K.a-Uça " Mari „ aın faıııdıl. Ev iaıai tarar. Bılhama hayvan te (ir,rhke. le meşgul almablaa >e yemek yap¦ıktıa huşlaıo Çıtehlerdea ea riyada karaafıb aervv. Yageelavt"ata bar larılande hamamrm taa>. aıkbr. —III »Ibı.tkedaa aaaVrharep «uı retemıB. Aya¦ anmada tengıa kı kuiaplaa.nl vardhr. Ya-gaalatyeaiafaı t- ..'•.¦>">-. >.m ır".,r aaa dar. Bugüahü Sarp -..».in. ...a maV ...... Prana "Kara Gargl P«travi(_ r, Haıaun lylnılır, bı bu hant afi o a 'Kara Cdrgl,. baaedaaı deıler. .O* -afl» Bir traş bıçağı ile yllz dela traş olduğuna andedenler çoklur HASAN TIRAŞ BIÇAĞI şimdiye l.-.l.r kal olunan bütün tıraş bıçakları arannda en mükemmel vc en fevkalade olduğu t etmiştir. Piyatada mevcut tıraş bacaklarını şaşırtmıştır Hasan tiraj bıçağıma 1-2-1-4 a uma hı»aı tarafları vardır ki kar bn tırafvk) tıkıl un defa tıraş olmak kabildir. Bu he-¦apla be| ir adet II.tan tıraş bıçağı ila kırk defa ve ıslak bardak ile bderidikte yflı defa tıraş yapı dünyama hiçbir bıçağında bu meriyet yoktur. Ilımı beçağı âttedığınır halde başka marka vernl lerinden sakinimi. Fiatı 1 adedi 5 kuruştur. 10 adedi 45 kuruştur. Hasan Ecza depom Iıl id bul • Beyoğlu >k mx=ı AKB A Aokarada AKB A kitap evinin binici şuben modern bir şekilde Maarif Vekile t i •İkartilin .iı açılmıştır. A K B A kitap evleri her dilde kitap, mecmua garetc aatryaçlarına cevap verme dirler. Gerek kitaplarının gerek kırtasiyenin an ucuı olarak, gaıcteeai-un gısaB gecantş auah 'in da A K B A kitap e.lrnndro tedarik edebilir unır Deelrt milimi aeşriyatının Ankara-d a yeri A K B A kitap evW.aV AKB* Harben Tıielaa j] tr Alrlanl S-ba 17SI Ikıar, Şuan Saman Paıar »TTT»«V1 YENİ NEŞRİYAT Mülkiye Mecmuası Her ay muntazaman intişar etmekte olan Mülkîye Mıcmu-atının 42 nci sayısı çıkmıştır. Profesör Mustafa Şckİp be-yin " Claude Bernard m felse-femi., yarınylc başlıyan bu nüshanın aiyat bıtmında ' Milletlerin Ihli yarlığı ve Ölümü- hukuk kısmında: "Ingİlir Hakimlerinin istiklâli,, yatıla uyucularımııa tavıiYeni Adam Yeni Adem'in 41'iaci sayın ' Tı.atr.» niTiın, taşıyan çok gfjıel bir kapak içinde çıktstş-br. u me • ıu allua-da "Tiyatro bucaleman. "Rus tiyatro 'e-rvıben.. başlıklı yal' Urla l.mııi Hak yia Tfer-kiyede bar byatıo dcrd var., isimli makalen toplanmıştır. Diğer canlı yatılar arannd "Fuhuş edebiyatına karşı., "Türki* yede ıanayi mektepleri,, gibi yatılar ayrıca dikkate değe iyaset âlemi,. "İlim, felsefe., sayfaları yeni mevt ular tomaktadır "Halk Üniversitesi der ileri "Radyo Alfebeai,, devam etmektedir. İt Ut Ömer ve Niyalı Ramiı ımıalı h.ka.eler terkle k unu yo* Bu yanları birçok goıel ve canlı rearaaler snaotmekted.. Hafla allı aylık Hafta gaıeteu yeni sayısı ile allı aylık ilk cildini lamımla-maştır. Şu altı ay içinde Haftan gösterdiği tekâmül ile müteuaıiptir. Fakat Hafla bu rağbel karşıtında daba büyük ve biıde gö vade diyor. 27 acı sayııusda Servet Bediin fıkralarından vc hıkâye-ıınde ı başka Çanakkale bırbv M «M bü ğm kıhramın, afundaa l.kı-

yen varda. Çanakkale den Gol-yat iasn-odı 1 l b.n tonluk loca bir düşman inhinanı naaıl batırdığını Muavcoctı M.lliye totpidoaMiıun süvarin Ahmet bey anlatmakladır. Sümer Bank Yerli Mallar Pazarları YeniBeyoğlu şubesi 14 Birinci teşrinde açılacaktır Yeni mağaza, İstiklâl caddesinde Tünele doğru giderken sağda 320 numarada Yıldız apartımanı altındadır Eski mağaza, nakil muamelesi için kapatılmıştır. Acele alacağınız eşya varsa Bahçe-kapıda İST LAR PAZA. RİNA müracaat etmeniz rica o'unur. Kiralık Depo Akay işletmesi müdürlüğünden: Haliçte Cami altında Akay İşletmen MtkkırlOğüne ait 2,3,6, 7 Ko.ludcpoları bir tene müddetle 'an"I^O0.. lira bedelle kiralamağa talip vardır. Fa iletiyle kiralamak istiycnlerin 12/Ttşriniev-vel ' 1.*4 tarihine kadar idareye müracaatları. "6545.. Darüşşafaka Müdüriyetinden : Talebe için münakaşa ile dahili ve harici elbise, vc nazarlık, la 350 adet kasket . ıpt.r, laeakt,r Ubaaeye art şartları oğreameb istiyanktraı her ga* »e ssulttakaatya «ş tir ak etmek re leşeıaı-eaıaâm 17 İskİ Çarşamba fuaa aaal 9 da. Kasket numunelerini «Wmr. utıycalcı her gün ve talip olan-lar Teanaievvelin 20 inci Cuma rtesi aabakı saat 9 da Nuuomı. aıycdcki Cemiyeti Tedrısiyr merketiuc muracaalları. "661 7., oo ö Cilt. Zührevi hastalıklar mütehassısı Dr. Feyzi Ahmet Babıali Ankara cadde. I No- şj Cumadan başka hergüu bahta o akşama Telefon ı î»0»9 Dr. ZÜHTÜ TEVFİK HevSe'İıda Verem Sı ., ¦ >ı ,. ... DAHİLİ HASTALIKLAR MÜTEHASSISI Iılanbul Cağaloğlu Yercba-tan caddesi Neşe aparlıman N. 2 Telefon 20449 Asliye mahkeme yenileme bürosunda muhakemat mudüri] dan Taksimde Sıra detinde 110 NoJu da mukim Hacı 1 1 epebaşı ŞehıF Tiyatrosunda Bu akşam Saat 7* d. o... . . Cürüm VnİpTıyatposu Ceza Vaıaaı f. M. DotlOyarıky Tercllnv rdm Localar ?S0 Sındalya 4», G*l« a O Eski Fransız cağı 27/12/914 tarihine müsadif Perşenbe günü saat 14 de büroda hazır bulunması lüzumu tebliğ aim olmak üzere ilân olunur. (1494) • •--SARAY Sinemasında ( rıki ' ... '. a ) , Rasit Rıza tiyatrosu ] rcştunev.cl 16 Sak 17 Çaısamba (KENDİSİNİN GÖLGESİ) Nakleden Yutul Sorun bey Dekorlar (D rubu 15 I . ı- - - .-! akşamı taat 8,30 da Kılı-,iv Hale S.t.rnııı uda HEDEFSİZ PUSEl.ER VAPURCULUKİ TÜRK ANONİM ŞİRKETİ kı.mimi Arentalığı Latan han, Telefon: 27925 Trabzon yolu Sakarya Vapuru II TaşrimevaeJ I'.,, .. ., «ait J de t, i,'.,-....... balhıeab Gîabfl* Zua.„uldak. İnebolu. Avıu-

eıh Sim.ua. Üaaı, Ordu. Girenin. 11-ı1 ¦'. . ı..... ı- Trabıon ve Rtleye l'uııû|le bunlara i U artın Sıırn Of İmroz yolu Her Perşembe «.unu Tophane rıhtımından aaal IS de bir vapur kalkar. Gidiş «a dönüşte Gelibolu. Upaebİ. Çıoıkkıla llbealeriııe uf. •. Mudanya yolu Cumaıteıİ (ününden maada her gua aaıt 9.30 dı Mudanya yoluna l'ophana rıhtımından bir vapur k BELSOGUKLUGU VE- FRENGİYE VAKâLâNMIMIK İÇİN EN İTİ İLAÇ PROTEJİN'dir SC KRS. HER ECZANEDE BOLUNUR. İstanbul Kadastro Mahkemesinden : Alu,ı-l-i,: mahallesinde Ba-I I-]..ilim . nl I. . etki 90 yeni 42,2 numaralı gayrı menkulden dolayı Maliye harinrıı ile im .-kur gayrı menkul hıtıe-dsr dan Ittavri vr Amelya ve Ccıgina vc Sofya ve Eli-saveba ilânca vaki olan tebh-gr rağme n yevmi muhakeme-de mahkeme)* gelmemi, ol-duklarıadan Hatme vekihnin talebi ı-rrı ..i bakdarıneVt giyap karan ıllıbaı ve mu hake m* I7/UV934 İstika* lahb edil miş ve mumaileyhimi n ıkımrl-gâhlerı meçhul bulunmuş oldu. ğundan gün ve saati meıkür-da mahkemeda baıır bulunmal flarından vekil gönderilmesi ve aksi takdirde mu ha kemenin haklarında gıyaben Ictaoluna cağı ilânentcbliğ ulunur. Üsküdar Asliye mahkemesinden Üsküdarda Bülbül dere caddesinde 8 numaralı hanede sakine Lnz.lt H. İsrafından kokun sabık Kartal mal müdürü aleyhine açılan alacak davasının yenilenmesi esnasında halen İkam bulunan raüddeialeyh Muıtafa Fehmi bey hakkında llânen tebligat ıtrıiıiu karır verilmiş olduğundan ıetkikalın yapılacağı 29/ 12/934 tarihine müsadif Cumartes de Büroda baıır bulunması I Ulumu tebliğ makamına kaim olmak üzero İlân olunur. (Î49S> Türkiye Ziraat Bankası idare Meclisinden: heyeti adi turette olarak at 15 te Ankarada banka (¦da isimleri yazıtı murahhas ı teşrifleri rica olunur, lecek işler: Mecgoruşutece ¦ ürkiye Ziraat Hınktı ikinci teşrinin II inci Patı merkez binasında loplanaı Beylerin ı ...n en gun Toplantıda 1— 1913 Yıl. aanaanrbt ua -eeaplerı hakkında İdare bsi »e murakıp rapor la nam okunman. 2— 1933 Yık btUaço. kâr ve tarar keuplarustn Ustaki va idare bite İm raporunun taavıbi ile arınca ibrası. 3— 1934 senennde Cumhuriyet Merket Bankası İdare Meclisi aralığına in t ıh a ptaı ıradan dola fa eden iki ata yerme statümüzün 54 üncü maddenne tevfikan muvakkat olarak seçilen ıkı azanın haplarının taıtıki 4— Slatumûtun 51 un.ü maddesi mucibince müddetleri biten üç ata yerine aza seçilmen 5— Murakİplerm 933 yılı ücretlerinin tayini 6— 1935 Yılı için iki murakıp ve iki vrdek murakip seçilmen. ve Murahhaslar Nafıa Vekili Alı ve Meb'us Cemal ve İzzet Ülvİ Beyler. Meb'us Eaal Bey. „ Rıfat. Saiir. ve Erzincan Mebusu Saffet Beyler. Mebus Ka. Iı Numan Beyler. Adnan, İssal. Taktan Beyler. TBMM Rem Kaıom Paşa Hl Meb'ua İbrahim. Peelev Beyler. Meb ... Ihtan Bey. Hayrettin İt» a kam Beyler. Şükrü. Dr 1 - , Cemal Beyler. Ham'- Ş«r«l Soy. ftefet. ! , Fikri. Calip Beyler . Şükrü, Ziya Gevher, Osman Nıyaıi Beyler. Kıfat Zıya Beyler. Esat Bey. » İsmet, I-

1 Kemal Beyler _ Necip Alı, Yutuf Zıya, Kât m Beyler . Zülfİ Bey . Faik, Ş-ref Beyler AI..I...I, ,k Bey „ Asım, Atiz Beyler „ Faııl Ahmet, Tahsin Beyler . Em in. S.. i.!,,-..,, Belediye Reiti Abadın Beyler Kılıç Alı. Kuri Beyler Ihta- Paşa. Mum. Bey Hasan Fehmi Bey Hukerrvm. Kemal Turan Beyle r Ziynetim. Selâh Cancoı w Ma-dm meb'u. Ah Rıza Beyler H • 11 I . Bey Şevket Bey Takma. Refah. Ab Rıza Beyler M-L ı,ı Rcsıt. Ahmet Hilmi Beyler Lülfı M - ¦ Bey . Ah Ragıp Beyler Muıtafa. Kâzım. Keftk Beyler H.F.K. üm. Mebus Recep. Mcb'uı Hakkı. İbrahim Beyler Başve lamel Paşa Hazretleri, Talât Bey Meb'uı Refik Sevktt. Turgut. Aksnra> MçbVilâyetler Afyon Amasya Ankara Antalya Aydın Balıkesir Beyazıt Bilecik Bolu Burdur Bursa Çanakkale Çankırı Çoruh Çorum Denizli Diyarbekir Edirne Erzincan Erturuın EUıiz Eskişehir GaziayıMap Gireson Gümüşhane İsparta Iılanbul Kars Kırklareli Kastamonu Kayseri Kırşehir Kocaeli Konya Kütahya C. Mithat Bev Mardin Ali Rıza B Muğla Hüseyin A Muş Niğde Ordu Samtun Se y ha n Çiftçi Mel W i Beyler Hasan Reşit Bey Halil. Faik Beyler Şevket. Hamdi Beyler Elem, ZUhtû Beyler Cavİt İhsan. Kâzım Zekî, Ateş zade Beyler Hasaı Matın ardan Kınadı Ur fa Van Yotgat Zonguldak Uel Süretya. Muıtafa Eyüp zade Danişv Şevki Beyler Alı Saip Bey Hakkı Bey Sungur, Süleyman Sırrı Beyler Halil Rıfat. Ragıp Beyler Hamdi. Feriı Celâl, Mıin Emin Bevler Barsak Taş-Kum hastalıklarına İÇMELERİ VE OTELİ 15 le|rini«».ale kadar köprüden 11 - I ' IS İM» 16- «te Haydırpayaya gidin rapor la rm İrenleri içmcleea Karaciğer • Mide -

TUZLA İmtiyaz tabibi: Alİ • Umunu -nşriyatı idaıc edan yatı İslar, i , C, Hikmet Mıtbea tıİya Numara: 124 Abone Şeraiti <**•- N—it Uta — mt JUM Kr. m . İM . 1 f ı>* İlk ZAMANİ Matbaaı Umul. a. KunM (~ Sabahlan Çıkar Siya»! Gazete j fMH~n(0r'»^><n*^^ Cuma I? Teşrınıerte V'İntanları iyi, hergûn h »'# y»pm«;.ıı»nı; onlunu "kafaıa etmek ınanatııı tS--hl 1 ünre ı.Iııl.l.ı _I Yugoslavyada yer yer nümayişler başladı Katilin iki arkadaşı tutuldu l'ı-ımı jTiıılû/r Avrupanın rahatını kaçıran kursun! .i ntıı nanUrul,. ol—da- bi. İki e«aval batan aulkrtler.ı mır-(•panrava (**r>kaı*| olaufı, ıu l«anlur. CSflha »M. <U l-.,-k la-ciatar ir'}» ediyor, her .ün bi' (ok ban dohOllIvo.du. Halla bir aıalıb aakba I-*>¦•>>» nımhım».-Hala rM.eediy.ti bil. **mmm, khana-a. İM. ribaa efb f-,1. l.p.Dv. ah.akyl* aa'K-1 Ih.a Harıi'ya nnhaıtl olaV Orada bar -- ¦ aeyaaı bnv rvt bar taaarr'ı abaraaa 4a amfi harfan. kıs aüadû*. aöylrdagııaıf •'("• Atvaptuıa baaa» »a rakı in. balkl «V aulb >a ¦¦¦ - ¦ ¦ .m ha.ale ed ' ¦ ı bi' bomba l.airlui yaptı, l-ılbahıha mı h»«»ualı» (eh akta • mûtet .r BMval'kal .c>» bâr Makat falıraV-t' rtb.. ban umanlar da b.r ı.. kuraua, Harbiumuml g ibi afetl.rıa dr tukur unı etbep olur. IfM ba dola Mernlyadı yapılan auıhaal İr. dünyanın bnvlr huıur »e rakatıoı ihlâl ederek t.na, d. . İM.. .Fuhahiha. yukarıda d. dc**.I** *«-*- .alau ta» bir huıur «o artaant •(aaoV oCt.kai. B.. »-•a ıN.tu.| .. .Ma. .Iu.. M Haıkaa -»k'.nndı dokur n La. tor bamaaafca Viytaaoa Mu.yuiD- ¦ fetl tueurfiinurtu. Onuo uaankrd. to-lit ittiği dt hırt luhûatt bulma dan da, I |. ... . . . ııaı •ııkuaa-rld. M.. roıl.h >,.ı„n ba korkulu hadiııtı rağmen, bir. obuana unC»k arana.,. OnJ-u bar ir,,' •ani alda,. r*,Ma,-oV Ba kV anaU an ı'.yado faaliyet (Oılrtra kadro bn. d. «Ukyun» F.L», lia•iny. nar... H.lpi (bUrnü nk. B. Omyar ı,,,;b,ı, m4mm, bak. kal.. b*a> »raanı nyaıeU karın y.aııa. d. aUlâmıun A.rupa a.> .ı.ı... i, / m * ı . ı „.;- I,,;..' Halla I -ı. , i« ı.lıamanıa (..m. "Belgrat„ta cinayeti Makedonya komitesinin yaptırdığı zannediliyor Katilin üçüncü arkada}! yakalanmışken jandarmaya alej ederek kaçlı—Yugoslav Ayan ve Mebusan M leri toplandı, Krala sadakat veminİ etti r—t a» .».»•.i. *»•**• fkfaa *«,..(». Kut— - aaa ..,.>.. ı.Kn »a/f tTrabaı aJaaref #*•>•* 'Srfat. *• aanÛmn Belgrat II (A. A.) - Hapacaa-l. bn coiae r—anada, parUamato4a laalaaaa .kı aaarln aıala" bV a.ıaWı aıaUnı fm. faral nunıı

Fransız kabinesi değişecek mi? Inliıamın temin edilememesi mi suikaste yol açh ? Itliimh takrirleri verildi Sutluların a,li iıteniliyor Fan, İt (A.A) — Sanana ¦fan aaallar. j i|iant*la «İna »rnıada. —aml Jm,gw. iti ba nb* a/.,... a Mjua uı|.-ı-, aufa va ilitU atımı imamı airîrmab o/aVfu mark» ıı adadır İntizam layıkıyla temin •dilememiıti Gaııttlarla i ıh ar .(Irklar, ba-""""" ? nri %ohifede Kral Aleksandrın Ölümünden sonra Yugoslavyalın mukadderatı kimlerin omuruna yüklendi ? •» naareltaa hatı.Drlarda. Ho»|a trUrlalnua I... aayahate karar v«rm>| olman, akrladt iııad «af. ... mlalarial bir tarafı bırakarak alı 6*1 i| bulunduİımuıı buyllk bir d.lll. idi. Mıia.u iBarlal bu ı-yahati. b II .... mâ!,. »aHa kral Alrbaaodr'iB ılyartUıı aVa maraya bnakmıılı. Çunku bna-ea mahaadı da bn layla ık, L vurmalı. kam İtalya ifa Va•aanı.,.. . .ih» bnlmab, Inm d. Fraaaa Ua llalya aranalak. ıhtüal Ur. niakl. nvı.ba ...k. almak huııı.tıKrıl AUbıan irdim rtmebta olduik IdL Şu balda öniıI ay tartındı mrrbrrupadaaıçnk bîr aı. ima raaıİarıniD ku.r 'd'bılirdib *ı bu l ... -r:._.ı buIm.inıiâa tamnAmma Belgrat, kab-neıı yer yerinde Balgrat II (A.A-) - Parlamtalo .a ur. r..„. hraU malakal yrannl -ımi|lrr*r. Kanunu mıi latifn at. ml|. fakat akabinde nlrabaı kon-ttyl laral.ndao, bugüaku hali İla ¦ırıfanae drram almrn .. • -II mi(llr. İtalya ve Macunsun aleyhinde nümayişler B->rel 11IAAI — Hıvaa ¦ . -n mıbınnddca. .'X.-'.k.ı r taralı ttranir apaakrdıı. Bata nrrfarda. . ~2me.it». va " Li¦ .-.j .ij '-¦>« ı almış abalı f'jTu aa "ı. .n*. bindi bu funmuıfur. Vugcnla.vaıııo bugOakB ¦ubaddcratı omuılan Oıcriıtc yûkk-o«« bir ihtiyaHa bir çocuk AaJfrfM a«a.H Oı—«ı, no,., -.ı.ı da İr.bil .dıkıı İki kitinin aaaa-portİB'indaki laiaıltr " Beacı , İl. •No.uk tur m ı...... * Zara . da IW <kr. ai.hn.dr -Gar.cia.Ba IfM aV dafayla. I,.,-.' Mİ ,aaUa »ada ,-.H>krraV. (ıfalır. Bu (mavalın. Afokrı'ı.n.ı lılaı la'ar*ınaWn ıı'.ı...,ı nlondağ a.babı. rn cok r. ı t*ay+1 kal indedir. v.....«katl.a.. ..I.K.ı.. lattanm ban hlnalav, bnaVtla ta kalaaaı.l baaJara vaa'ı l.dta d/-..lir Cinayet değil, idam mı}' Vaaaıton II. IA.A i — H. dı. M.hıfUrlaaV. bir g«. ...ol ayrılnııla'dar. 'B.an. Pa.ı.tc bir otalda ktld.tı.ı , -Neon. i limin tyml adam olduklarını tüy'.-

»I|lir. Devamı 6 ıneı tabi/ede Piyango idede k ralar 7nci t Dünkü keşidede kazanan luıııı.ır.ıl sahîlrmizdedi 1 buJiıoy Zade 2 inci taki/ede iahıs t I İL! ••f'' ranfm .me-'.'—fYeni tariki tefrikama İttihat ve Tarakki ile Hürriyet ve llilâf karjı k.ı.ı . ı Mahmut Şevket Pa,a va-kaMnın nı/ıı.-a Bu >eni larıbt tefrikamın 4 uncu »ah ılr mır d* takip edinil. Sııikasl *«l(finı_ kurbanlarındın Fransanın kabahati ne? Kendi Reisicumhurlarım bile suikaste karu muhafaza edememişlerdi... -Fren,,, sefiri Ma,9i -Da Kamn-arer. İn filleri münaaebetU^ rVba aatalataana anuunaa aajn badı, atıl* t*a>W aln»ı -naaraha bV^taanOn »tara ¦Panan. ¦nJhmaiı mmm tim-,, aaaM Frınnıea ItUnbu' aaıtlaaialn . ¦. .i ¦..... M ¦ ,ı ¦. -Pia, lo Gol.. Iranın Sefiri Mb.yu 'Dd Kı.».r. - ı I 1 "ı.l.k.l ,.,.„..¦. fıın için kıf. trdabir a!,.».d. Gibi bir Mal anranı, Vuı.u (Ka--™| 4» bana -m.b.tt Han). harar mim, ba-aaı .<>a haaıa. •âknt.f. a> .raact—t »nu kat . aa—a b.md iaıktn .oktur dnhaan muvaffı ra.ıp vnm>|lir. Uarıilra Uriıııııd.n dolayı fran. "r hilkûmrtine kabahat bu'mık ılly.n*ro ..rilreak mıîakit M' ... ap daha (ardır. olduğu bine bu ada. ..«I ifTZ a.o*ei Mayna. m» t »acı fiaâ Ira anı ınûıunbaıa M !>..-..,. ¦ bâr h.laa. marna* Bo>l.hrri ,drd. olurlar g.bi bir ' ¦ ¦-ı ..... I İMp .-İl:---.. S. ite N. "Dunerı. m poiit müdürü M. "| bulunu) Ordu. Ona L.n.. rain. otaman b.taaın tıbarrûdatı anlar, krndi r.cat • 1 Maral «aaa, bı tatulaca, -kı,*,,-™-. riaıyıl. oylc abuıaaa ıbı ki hınu ev.rld-n kf|(ı mini otmık hakikaten g kim gibi ,...¦..,„.-.ı. ,1 . ....İki o .akıda. Avrua bıtt ulcımnın (ab arık —,r. olauga !(-. F.aı muaaarbrtıı beıwa|ı m* Fransız torpito muhripleri dün geldi Misafir gemiler top alılarak selâmlandı, Vali ve Kumandan ile Amiral birbirlerini ziya ret ettiler . ul ı fı ı >r Am-ıml 'Mimi. Tl anı *a' •• -mit* •rraroıı a da»aaa /Yanıt 2 imci tahifemiıde/ ZAMAN— leşim İ< ¦¦¦1 12 Kev/rıi makale Avrupanın

rahatım kaçıran kursun! rinde .erirleri bOye*. hatla kaildir. Şahtılar d.Şlşa>*hlt . .,-ıirr değişmiy.bllle, I.I. at atblkal mutlak dr(.aır v. değişmeğe mahkûm-dur. İşte bıı»'.» dıJa.ıdır. b) Mar-aJ| a cinayetini I-1 A11ı>a h—r • . ---'-- tf >AW rafthniş bir . ¦. .,.t. ı. ,. U ediyor.. Kral Alabaaadr» kattın.a. t ağanla! ,ıbkadıaı biUIria lıhııye rde.rfı ıddıalanıu f anında oaıııı aâlknaktra başka yapacak lnr)-> yoktur.Bu. lin-da bir adama durup dururken müh İlk b>. rr birk dir. ıı ıı. ı p te o adamın bu ¦ II. Iıi ı l. U.V*IİC|1 rğiı ¦ ık kadar gülünç bir şty >dak, rJoıtlu* ........ ı ........... . kıymetli hükümdarını rayı ttmrk ¦aratıl, dutluğu mu|kul raıiycttrn (abuk re kolay kurtulmıııaı İr aarnnı rdirortıı. li bir > ı... . . Avrupa *e Halkı aHr. Dahin ıbnlaflar ile nala J... aaaVf bir Y.foılatyaa.u iar, aafda. f/Hm} "aapl a. |imıIda ııaı tabir. aanraille d-»ıb>.ı mimar aiaeafa bantar ...... . ...i ........... İmharvkılUrkaU. ,_„.,, mofaahhablar. bl Sıışdd.r. teedro taaahı ene, k-...ıl. ra-h ba. mabVt alMlatı ph. .... ....lan. ....... dr a n.ıhatlr yaman ¦dayar. Vakıayla I Hraaajaray . «a atatan btr karau- 'Hayanın baı>aa. ı.'.l İn ra Mr>ah lelını |. tır rai fi O alrtın - -ı ı ı ....... taa uanida»Iı, brniıı hımar tıautmımıştu. ı.,.ı «'...ıı Kral "Aleksandr,, ı nasıl öldürdüm ? W mm evvelki -Belgrat., laıkaıtı I«*U da H.',..ı aarapoda laei aurcttı kallrdllra Sırp Kralı "Alekıandr.. ila ıcvccsi I ¦¦. |b. I... ra tariat ıl..,.ı kaUHada .-kaManard.. '.-.'..«.¦ ..... |, «W "W» tVak -AlakaaaaV. . "aaJ O atMaa... nıl ılım» aaahrdı I Ind Fransız kabinesi değişecek mi ? / imi toih/edcn devam naile r - ilt-haı rdiaaala nlan tam eahı taıamt *e mahal, trdbflrr.aa -.„.,.... ..... hiyla trmın rdil.m.mişti. ıı. m* gıırteıl' "Franıa. miaa->ir mrmlrkıltir. Fakat daha ahi bir mUrahatululmahdırlır. F.ğer aı i'rai al bili) orta. •u(-¦al aıledi İme İldirler. _ z kabinesi çekilecek mi? diiır galetalar, aynı lael llarl .......... .ı.. "ıı-1 I. heailı birçok fantalar, beynelmilel raılyıtleo. Iblııadl buhrandan, ılyıal mOtarihıyl daram Ulumundan dalıyı bir k.ı.ı... buhranı (ikmalim drrpl| etmek lalamlyorlar. Bunlar İçin rn mutafıh hal [aırı ka-blaeala olduğu fitil katma., ra Har.'.• NııaratlnlnM 1 Dumrr... ¦aralından drrotta rdilmraldlr. Adanada yol faaliyeti artıyor Adana II |A«| — 1,1.1i. M hışaa.ı ba>l.,aa yal faal..,t nar.r.ıl daram ediyor, pba kadar şehir cinden *«M mıtk.l-lafın ddrt blal yol paralını • irmiş lardan yalan 101 hişlal Ceyhan • Mlaıa yoluna , ıhadeı.I... ıştif

Köylerden da ylaa «000 muhıllef-Irıı altı blal borrnrua etemlş re falan be, t,,,-. ,..'n aee ihnişllr. T? |0n İşinde toplanan yol para» liradır. Grriyc kalan ."t ... kallıl aranmaktadır. I .. . lana bir haliçle buluamah. tadarlar. Trahom kursu Adana 11 (A.A) — Dan şehri-miıdr Cari Paşa İlk mektebiodr bir trahom kur mı aplmıytır. Kana dalda küy. darda şehir muallimi olmak uıere aeklı ılkmektcp muallimi iştirak etmiştir. Kuralar üçer haftalıktır re bütün arne erek bulun mualbmlnrın îatilı-deli trmin olunacaktı.. tki kızın bayına balye düytü Büyokderc kibrit I a br ¦kalında dün feci bar kaıa olmuş re fabrikada çalışan işçilerden iki aurelte yaralanmışlardır. Vak'a şöyle olmuştur: Fabrikanın şoförü Hayri efendi, harice kibrit acentelerine gidecek kibrit »andıklarını kamyon le mıştır Fakat otraaaabJ lam fabrikanı a kaputuna felırken şofb' birdenbire karşıdan, fabrika nın idaı memurlarından Süreyya efendinin gelmekte olduğunu gdrUnır ani bir fren yapmış, kamyonu olduğ yerde durdurmuştu' Fakal duru» <jok şiddetli olduğu icn, kamyonun tepeaınde tındıklardan b. kı:ı fırlamış ve orada bulunmakta ılın Sabaha! vr Sami ye hamlaları ta bel etmiş ve bar ıkıam.de ağır yaralı olarak yere ıcrmuytir. İki gem; kıt Alman baıtahanea ldır d-maş şofer, pelince ietifvep allına almmaşlır Ayma. kam-yonun faıla yükletilmiş olman n dan da tahkikat yapılmaktadır. Fransız Torbido muhripleri dün geldi Misafir gemiler top atılarak selâmlandı. Vali ve Kumandan ile Amiral birbirlerini ziya ret ettiler Fıanııı >.! .. .1 ı dloııına harp fimileriadrn Kr.ar ve G.par ılı.. tr«yer| b-rl dBn aabah yr sarmışlar ve arbiıdr Galata şamt*H nbtımıraı yaaaş-m.sLteeie. Harp femilerl. limaaa (irerken 11 pare tep alımlyla şabri aelam-lamuylar ve Salımlyr kışla lından karşılık fÖrmüşlerdir. Saat 10,1ta I tallrl M„. yO *Kamn.rı. < >.:.. ',\m Hrlihte ramiye ı-.t...» Amlrab airaret .in.» en Ur mbddrl forişanOatflr. Saalll.SU Amiral eeoapUrv mihmandarlıklarına Utla itaat an denil ytabaa .mıı rrlakatiade baeaya çıha.ab ...el* Vali P4uhıttin Beyi va l.-ı ... Ltanbnl kumandaaı Halla Paşayı ılyaıel İtmiştir. Ofledea aonra Vali Beyle kuma. dan Paşa gemlp* fiderah bn ı.ı.. ret. ayrı ayn lada almaşlar, f.Bş .. ,.d4İ*r..de t.P ...l-.k .^r.t .İr ^imlaamaşlaıdar. Saat 5.S da Aaaieel ıraapian mihmandarı ra yaı.rlerlyla bir tik t. tekrar karaya çıkarak Fraanı lefîr ve Kon.nl orun un liyareliaİ lada etmiş .a şahı İn lımaşaya değer yerlırieı frımişli. Matem dol.yi'ıvl. ş.mide rra-Bıkabul yapdm..ara|ı fvtd aWa-• r Ihaardık ,r n'ıh.d, aartm I "aj'|"Bıifvka fcmılerta .at.y.alrı taraf ından uy aralına mat. ada olana çaktır. Frıaaıa fimılerı Sah '-ya Çarşamba , ş.hıımlıdeo aynlaı-aklard.r a . a * Kem» . .. - Gapae . torpil. ¦ .haipini. I.nnua ra M. tarakkıyalı bab. gorek şakkl ımk kısmeti barbiyo va lolblh itibariyle makaramı-! Franaıı d., na »ma 1.1lı. en aoa aiıtem |r mı Ur inde dir.

Amiral * Rlva „ nln kumandaaanda bvlua.n ba mi.hrişderdm (îr-par im de Uşa rd.lm.» M mil ai.atı balı ?*•• ma. mahreç loaımada. bene lan* M hk lap 4 laf yare tapa »r t lan. larpal kanraaa la mOrıhbıı Va* oa'rr mar.ttrbal aa IS lataM.a mO.rkl.rp kamanda ı-,.ı.. hasudu."KeMi. bandın kar aı daha b«>thf J tarpll ha.ım İla mOeehbaı ve ¦erat itibariyle ¦'.....• hıraa 41 mil ,.(> .. h.dar haydedılınamiş ulan bir ıftrat temin idin bir şamldlr, Uunun da mürettebatı ayinidir. Her Ihi muhrip, II eylülde Frenlenin "lolon,, limanından hareket rl.ı.lı ..-ıl. I..... ... Biteri. Ci..1. 'I I ¦ adaları va Pıra. Midilli. Selanik tankilr haraya ş.lm.flrrdu Buradan aidatta lUı.ı lln'ı Yafa lamanlanaa uf rayarak teşnaiaaei Iplıdımnda Akana.aatakl ta..k.k..l...— a.v....blrrd.. * • Fraaaa. tarpMe matnpkr^aia efrat ta laka taa. don haraya pkarah trbri frımiajardlr. Konsey kaldı Bu ayın 27 ainde Ankarada Hariciye Vekili Terfik Rüştü beyin riyaae tinde toplaoacak ola n Balkan koaaryi Yneroalav-ya kraİının kalk duli.nn> le-ahbür etaaiştir. KcmMrâı M lamaa lopi aacağıbaldbara karar laş tırılac aktar. Şimşekten korkup öldü! Evvelki gece şiddetli yağmurlar araıında cakan şimşeklerden korkan Ayvaoıarayb Hatibe hanım, korku teti-riyle vefat etvaişlir. Belgrattan gelen yolcuların anlattıkları Her türlü içtimalar, geceleyin sokağa çıkmak memnudur - Kral nereye gömülecek? kral ha ar d a eme mıhını an.ruBelfrattan jilen yelıulana anlaIIıhlarına göre: " Şehirde fı vkaltda f ünlere ma hana bir ¦anara meşhut olmaktıdır.|Bû-tün föılrr endişeli ve cehretee I'.' ¦ . mektepler tatil cdıl-müjlir. Vük.li - -.ı.ı . d.lml i (ti ma hal indi dir. Saîkaıl hadiminin mem'e-tetfe Aııaule tıtitebitteegi ıivılı: l.ır (|i «((*.'ıim IV Air Iii'.'li uıı»ıı thtıtâttata harıı (rdtır-Irr alındığı rayttnıyar* Askeri idare hâkim Belfr.t •• mülhakatındı tık ¦ık atk.rl kntlı m'ktrd.r. Hır ve toplantılar Geee muayyen ¦okafa (ikmık Örfiye ilinin! d ar mevrut butu brr, bütün bu aıkerî bir (da dela'el elmektı •ıkı bir lakayy Kimseye r. '—ı.-.ı •a: türlü İ(timalır men edUmi|t>. bir nanen * ¦¦. ¦ yaaakhr. Idırri lir re.ınl bir i>-nmamakla brra-ahval, |ehirıiı-rııin treııûaûıır dir. Gîrıa, dtr. pasaport verilmiyor Ecnebi ıncmlekellerdcki Yu-foılav Komoloahaa.lrri, Yufo.-lavyaya firmek ialiyrn .vne hi-lerİn paıaportlarını. yrnibieigarı kadar. *iı. atıarmahl^irlvr. Bir (ok yarlerde, «ûphe edilen -1' -ı »e m.kıllcri ...ı. rd.n -i.ii-nj.ij. yapılmıştır. Kral nereye gömülecek? ' Dubro.lnk . h.ovaröril. getirilmekte olan Kralın n.j.n'

ırllmlamak ütrre şimdiden "¦..rinl.- yapılmaktadır. Krala yapılacak milli eenaıe lığa f om Ölecektir. Ortodoks kiliselerinde âyin Ay m ffln yer yfaOadeki bütün ¦ Orlodokı.. kilİKİeriade, mOtrvrfla Kralın aattrahati ruhu i<î ni nıhanilrr yapılaeakhr. Belf rai. bugün, mîıli oameıbub bir -... 11 n- İrindedir. a a . Tekzip edilen şayialar Yugodavyada İtalya ve Ma(¦riıtına müteveccih nümayişler ı'ra edildiğine dair gelen haberler rr ı ıl.ı -.-i . ı' . i i |u hakkında çıkan şayialar Yuf nala vy a aalarelinıe lekııp ı ıl ¦¦¦'¦-! . .-¦ .ı ıi . ur eaal etligimiı bathonıo'oı Mu. yu 'Ivan Yukoti(. idare! ürfıya ve Hfrrberllk şayialarını kat i. yrl» lekılp ederek *her yerde 'abil ıılkünetia bükümfrrma olduğunu, fıvkn'idr t r da bir a* l mı.....ı kal'iyen lüıum gHrıll.....ı .'¦ ı : .öylem iştir. Fransaya Yugoslav polisleri gitti "ı ¦¦ .i*il ııbıta memurlarından bir kafile katilin hüviyetini ¦. -ı. . atneh üırrc İlk eaııta ile Marıllyaya hare-l.ı atmlşiirdir. Bu memurlar, aynı lamanda. Franaada mevrut »iıph.'l 'ı ,-..!. . ... ı. |..( hu. ¦ulunda Franııı i. bil .tiyle trş-rlki meaai . .1 . 1.1,,.... Şehrimizde de âyin yapılacak? Yuf BBİ arya lefaleti. Kral Alckıandrıa Betgralta tedfin meralimi irra olunduğun gD yapılmak ütele l ki Aya. tiridi kıllıeıinde bir *ıuhaal âyin,, tertip itmiştir. Bu İyine, Vali, Polla müdürü " tair ırı. ml leval, bulun aaliıler rr konloloıhııırlrr heyetleri daıetlidir ler. Hükümet namma Hariciye vrkllıli trfiifat müdür muavini .ı. Bermeraıimdr ha. İmtihan usulleri Yeni bir talimatname hazırlanıyor - Abidin Beyin beyanatı I. m. 11 lll., ...i) — VI, rımı.ılr bulunan Maarif vekili Abidm Bey teftiş ve tetkiklerini ikmal etmiştir. Abıdin Bey huğa. "dün. Kıı enıtuluıbnU feımiş ve EfattUlH ile daba yakından omuytu, Vekil Bey. k ıı >aramilin baibaaıa ev kackau olarak yetışeackrını tcaaiai .... Vekikt tarfı meaai etlığm ve bu makaadı trmıa için her vilayetle tnttutule. açmak tı İrdiğini a&ylc Iımırın an mühim ihtiyatlarından birini naıarı dikkate alan Vekil Bey. kıı eattutüıun-de yaş dikkate alıamakıınn hanimi a rımııa şapkacılık, bickî. dikiş, yemek pat-ta, ütü. kola veeaİre ğ6»teril. meb Dıere gece kortu açılman r «ermiştir. Yarın Aydına hareket edecek olan Abidin Bey gazetecilere şunları söylemiştir ; "—Nekadar liae. orta mektep varta hepıini ve birçok iiktncp-lerİ gürdüm. Hepti iyidir. Mu-raı t eden talebeye mekteplerin kğfi gelmemeai kederle değil memnuniyetle karşılanacak bir hâd iıtdir. Ben bu balı te. vinçle aryreHira. Açıkta kalan talebe ıç.a hükümet derhal tedbirler a tene için yeni bir imtihan talimatnameti haıırlıyoruı.., Mensucat^ sanayii Vekiller Heyetinin kabul ettiği mühim esaslar Ankara 11 (Telefonla) — Memleketle Ictb edilecek pamuk ipliği ve meni uca t tanayii hakkında Vekiller Heyeti tarafından kabul edilmiş olan «atla rm mOhİmlcri şunlardır: 1 — Pamuk ipliği [ve mentucatı için butu)i teşebbüı erbabının merolekele aokmak İıtiyecekleri re IktiMt Vekâletince şu eıaalar dahilinde mü».ide verilir: 2—1 İnci madde mucibince verilecek müıaade miktarı şimdilik 3500"ug„ ile 600 teıgahı geçe m e lar pavuk iplikti mentucal için şunlardıı: 1— Ramuk taramaya mahut ticaret teıglhları. 2- pamuk cer makiorleri, 3- alel&-ıuu.r i .ııi m akineleri. 4- bile-rikli iplik S- vargel.

6 — Tarağıma genişliği 40 tan timetreden yukarı olan dokuma tcıglhlarıBu makinelerden başka doğrudan doğruya İplik imalinde veya dokumada kullanılmayıp pamuk irdiğ ve mentucatı aanayi-inin ihıar, ikmal, boya veya terbiye ainde kullanılan alelümum maki nelerin ve yedek parçaların ikmıli ve yedek parçalaım ithali, etkiden olduğu gİbî umumi hükümlere tabi tutuluyor. Mahkemelerin Klering anlaşman mevcut veya memleketimize olan ithalâtı, kendilerine ola n ibra çatım m geçmemek turctile umumi mobadele hareketi lehimize olan ve aynı zamanda t ediye muvazeneli e talim kabul edilerek TOrkiye ithalâtına karşı biç bir koymamış bulunan mem eketlerden getirikneleri şarttır. 1 KİBunbani 1934 tarihine kadar Türkiye gümrüklerine gelmiş olup ta Iklı ...l V,-..iletine t ahriren bildirilmiş olan pamuk ipekli vc mentucatı makinelerinin ithalina 2 nci madd eye göre müıaade olunur. İplikhanen olmayan mevcut veya atiyen teeısûı edecek müstakil dokunu fabrikalarının miktar ve imal uıulu itibarüe teri İmalâttan tayılmayan (ploş) (kadife) (barlu) (dönelde) va (perdelik) gibi pamuklan yapd-mış kumaşlar Üe bayvaa veya nebati elyaf ile karışık olan pamuklu menıucat pmak içi o, !-tii.it VekfcJetioinmüaaadctiyle getirecekleri dokuma teıgâhlaıı bu maddelerde yazılı şartlarla mukayyet tutulamaz. Tevfik Rüştü Bey bir heyetle cenaze merasiminde bulunacak Ankara 11 (A. A| — Kral Al.kıaııdr llaıretlrrinıo renaıt meraiminde Reiatrümhur Ha iratlar) ni Irmıll rlıalh Oıerr Hariciye Vehlli T.rfık Küftü Beyin rrf hatiade har hayrl bnluduğu halda hrlgrada hareketi takan ur etmiştir. Cumhuriyet Bayramı bu sene nasıl kutlulanacak Ankara — 11 (Telefonla) Baı aene Cumhuriyetin ilânı yd dönümü bütün memleketle imi etli vc de kitler yapacak şekil ve tartlarda kutlulanacak tu. Hamlanan programın Devlat teşkilatı t arafıa>daa yapılacak olanları için Vekâletler alakadar dairelere camrlet vcraaaşieıeVr. Her v iyette kutlulama koeaityoo-Un teşekkül etmaşlar. Be aenekı kat (ula ma yala.ı bar şearUklra ibaret kakıryacak. inalıma va donanmadan başka çUtabil i) 11 vaj mkıllbto feyizlerini ve d evlet çebşeaaııeın e lallarını bütün halk tabakatına anlatacak mahiyette canh vc tertipli ola O gün memleketin her taıafındalu gaıele ve mecmuabu her günkü hacimlerinden buyuh. renkli ve ıctintl) çıkacak ve inkılâp ve istiklâlin büyük kıymet ve ehemmiyetini anlatacak yaıdar neşr dir. Turhal fabrikası açılıyor Ankarı 11 (T.trfonta) — Teşrlnirv.ılın IV unda Turhal şeker fabrikaamın afilma mrraa.ınl Ihtiıal Vehlli laralındaa yapılacaktır. Ankarada belediye intihabatı Ankara II (Telefaala) — Btl.dıyı larlhabatına laaliyetle devam edil-mrklrdir. lalihabal bu ayın I....."r bıt.'.k .a netica aalaşılaraktır. -ZAMAN — TayyarePiyangosu Ol! ırr.n.ı '-.....U»| plyan£0nı0utt ilinin >><¦> t>r|i.!oınr ılün ûgledeu tonca Oummı. konferanı > .'¦il ıı' 1 ' " "-I........Ba k-ıluenıo *• bO-uk ibearaiyeai aUa .'IMUOO I... *n»0 bBete ı.kıpıı'' KaarSava tafta uıl lıhııısa aVaaaa Dun kınam nal—«liri aşağı ta I"1)1** 200.000 9880 20,000 353 15,000 9111 10,000 21,820 5,000 5,563 1500 Lira 19 839 15 271 12 594 9 735 980 1000 Lira 23 932 23 869 22 694 22 030 70 294 19 419 15 082 14 726 12 102 10 582 10 479 3 865 146 200 Lira kazananlar

4721 32410 . 1706 12111 •40 mn 13171 14S40 976 11411 18976 11647. 2101 2)732 6065 15041 490 12711 16212 13995 17673 23169 11444 9081 15737 MM 716} 4309 İli 7491 15910 1S141 10969 648 118» 16193 74711 lt.SU 17778 3057C 5145 72741 1068 3377 1S55S 5463 4492 7821 23441 22160 17263 11659 991S 1871 21 m 7478 17038 17654 6792 3250 2175» 70447 12749 3314 mani ar 71345 2(56-1 23711 176 17470 ISot,! 15330 130*6 4050 1874 mbo 9549 13555 5604 72014 8767 6914 1064Î 4671 14078 14742 17096 7071 8*74 12439 15215 77* 999 4577 168 7905 1881 10794 16063 7054 15567 6783 24587 7791 7483 17129 11784 5537 21274 11865 71767 74431 151S* 16689 5577 9430 9787 1795 71171 172*7 -¦ 258 15547 717T* H107 2»513 .HM 1*534. 50 Lira kazananlar 16124 M989 IUV3 Vb» 7891 21411 13179 7414* 715* 71177

15337 74476 2009 .*„ gg ll*İ 71*4 1 7549 ¦ t*l aşsa* m Mn. ma .»7 nm 19171 1710* 9*97 44727 7*8 '»•11 1351 J*ı| tîTOS «JM '14* 9*71 47*7 1177* gg "W t9nt 70811 »910 414 17117 71*8» m-n «951 1818 16503 20 kut 8161 M* 17.7» S144 17» mil »UJ MI» 73651 *514 1.175 MSJ5 777| 15830 4177 5175 159*4 74518 4991 . ,„¦ . 2ım 17181 30581 40 71150 7869 14047 11938 11979 19490 8030 2487 HD3 19696 6435 1910 17217 19601 15467 1901 567 2658 2031 9523 2452 10117 31841 11277 17601 21241 20350 11718 10770 21068 7481 9D00 21199 7S76 2476* 6670 11816 71739 11447 9775 6912 10964 1267 5111 22561 16808 12111 9556 «s9 6*44 1 i 1B2S 5714 yi' -

3271 1532» 18)41 24191 10116 5000 21*1*2 24157 5011 16307 11399 19337 21147 41 21800 6473 5612 16970 1944 175 16418 1854 1014 9576 7C78 6741 23064 11022 459 65 65 5857 14755 14477 1788 16003 590 14485 S896 8685 74498 15748 21801 18775 2171 136IS 22801 21091 21474 19774 18700 11069 17976 14577 71531 11770 74675 7160 459 4 19741 1210 2574 5015 10676 1132 15046 77591 971 24464 5817 74758 4787 1S602 11255 8717 3M8 70916 16778 11664 S209 270 10741 1416 24007 6808 6861 9761 50066 6661 21492 5819 16954 23383 6791 870 8143 71574 14173 9904 7075 17476 19131 9163 20704 6790 769H 6418 20151 1440) 13019 15*0 9993 17478 15*04 17410 506 19013 71 99 itan om 4768 15479 1861 6350 23797 5966 23370 11345 187&6 16] 9119 1B51S 17929 12549 15S57 6959 130ÎB 9517 20579 15787 4110 11721 551? 24111 17657 17421 745 997S 9163 90 VS 8778 1417 19510 7887 30209 33466 171-11 8539 33338 2624 1578 1132 1481 S 7918 27778 9170 666 1 3938 5610 19784.

) lira 19781 2)070 7754 357 18184 10924 14947 115 10152 27)07 23113 12134 4291 15404 71755 21710 11579 4280 8089 2194 24291 S4»5 12858 247* 16677 27141 9142 7111 8744 319 14409 11110 4120 31591 24097 11295 20616 3417 14911 27167 33033 298 17841 424 71613 8943 7026) 14189 7786 17511 1.966 71049 1015 1751 7711 419 11117 4614 1600

kazananlar 30773 518 15241 10151 22233 9516 17624 2168) 1042 175BO 10599 2574 7958 1487 1717 11649 9157 8667 785h 5416 24886 21865 18914 18672 24,*67 »571 6494 18658 21167 594 1835 16918 8591 6300 12*26 763 73)90 17591 20529 2911 6575 8879 6049 21*11 5812 18191 71637 3417i 1916 1540 20191 1279 30739 77111 7681 17540 5216 1789 7685 18019 15321 20744 100 11356 21881 1İÇ90 6125 18259 12044 22115 7619 13714 23055 70807 21703 1705T 1894 1090! 18112 1192 5294 18691 7197 3717 1501 174* 1879 18961 24160 1085" 7)707 11431 5584 120! 5696 544 ti; 24150 2228! 1959 7951 18248 7621 208 ?6 674: 11416 21971 7418 19371 5641 1151 ınos 17011 71169 16111 7118 1031*

1 11614 7678 10019 24011 1883 7256 24350 18723 7555 14776 4115 HİM 7796 4)1» 75» 18017 71)8» 7650 5684 1503 21610 1*508 1 8111 1 687B 16747 1143 71B1I 15061 19021 9911 16429 767» 17191 9591 1183 23609 1165» 12825 l 11747 9960 24738 1655» > 6711 > 5183 • 13713 ı 16350 i 9581 4129 ' 384» 1 2114 t 17177 ! 17178 i 8711 768 i 24659 1 25? 1 7609 ¦ 10061 > 71658

2467 10JI9 4111 ' 13781 405 18145 127K ı 1091» 1)986 6147 1088! i 1823 306 i'8 17446 7tl< 1 33427 15051 18309 11761 21610 17744 5872 15971 6079 19199 7414 1714: 1 12675 9976 14442 17*71 1 33*98 3110 17959 1031 8 Mil 5447 1879 74811 12174 74794 21536 11061 10721 21980 10075 912? 527 7316 9307 3841 ı 17153 279 16114 16021 18814 6587 8547 71111 1 18459 1175 15471 24261 19873 18157 72127 1717' l 19783 11176 6606 202!' ı 7421 18479 11601 27*0! 1 1951* 11277 10919 1808; 1065 ım 1*19 1731J 71785 24814 1679 ım 1 5264 m* 15280 . 203BI 18845 6587 I-! 1 l 7414 46)9 6498 2432< l 441} 1212 14111 1461 1 17338 5769 7)348 445* l 6771 15108 399] 205)< 1 1375» 24916 15178 latif, • 11-94 77445 8618 2811 , 30.17 16747 7789 2X1 1 17741 16711 3891 21311 ı 3115 I7'45 1(648 2375' • 19874 16868 13382 71591 > 6711 9646 9476 1186' l 481 108)6 3368 5671 1 3I0S9 25468 1435 11771 1 948(1 667 19247 4661 1 4794 7212 2515 1141' 1 11008 17144 14662 22)4! 1 8187 »265 5676 196* 1 17877 1904? 13817 1*611 1 150*7 74181 1131 1078; ! 19102 4101 1064 1123* SN 14 1764 275)9 74001 2739» 15015 20175 1776 23111 1919 20940 18619 1719 21100 11174 198'5 :;m.". 5583 17109 (68* Devlet Demiryolları ilânları Ankara sergisi münasebetile fevkalâde tenzilât 29 Birincile |.uı 1934 Un 15 'km. tı ,tn, 1934 tarih ne kadar devam etmek uıere Ankara da açılacak sergiyi uya/et için taya-kat edecek yolculara, gidiş - de-.ıoj haleli almak ta rtıl e umumî tarife ücretken Gır. iade o. ', 50 ve teshir keka aakkckaectk ee teşhirden te eara iade e dikecek eşyama 250 kieanıaa ve bu eşya yekpare ağır cçtamdan me beb-m.n sıkleti n oluroa olun yal-i mtz ila adedine vc mobilya ole'uğu takdııdc de 1000 kilosuna umumi tarifelerden ' , 70 lenl<ül yapılır. Tenzilât Müddeti Yok ular a: Sergiye gitmek İçin 19/20 Uırînciteşerin 934 gece yansından 10/11 ıkın.itenin 934 gece yanım Donıış seyahati İçin: 3/4 Ikineileorin 934 gece yarmadan 20/21 Ikıncıteşvın 934 gece yarama kadarrbr.

Sergiye goadcrÜccck eşya iekt: 11/12 1 Teşt» 934 gece yarımdan 29'30 Bınncteann 934 gece yarsın a Sergiden iade edilecek eşya Ifia: 15/16 Ikincitcsrin gece yarısından 25/26 Ikiocıltştıa 934 gece yarısına kadardır. Tenzilât şartları siklet ve adedi ve sı Teşhir edildikten Bidayeten sergiye nedinin ankara iıtaıi; eder. Aşağıda tarih vc ¦ ıı--.- Ankara için gi rifo İllerinden ; teyabat etmek .ıra umumî ta60 tenıilkt yapılacaktır. Bu lenıitatıo muteber olduğu trenler; Haydarpaşa - Adapasar - Ankara - Haydarpaşa Gidiş için: 1 ve 8 Ikiadteşrin 1934 linklerind e Hayda rpaşa-ı kalkan 6 numaralı trenler: Varış Haydarpaşadan İve Rikincıteşr nde An-karaya 2 ve 9 tib im-i teşri nde .... I »6nus İç.u 2 Ih.ncıleşeınde gelenler 3. 4, 5. 6, ve 7 Ikıncttşe.nıie 9 İkincil raimde gelen 10. II. 12. II. 14 l-ım.teyın tarıhlcnudea beıbaogı Unnj. Ankarada | kalkan 5 numaralı İrenle a.del edebalirier. Ankara dan Haydarpaaaya Saatler Kalkıı 15.00 8.43 211.10 12.36 tzmir - Ankara - İzmir: Gidiş için: 4 ve 9 İkimi teşrin 1934 tarihlerinde Irmirden kalkan 1 - 207 - 12 numaralı t renler Ifmlrden 4 ve 9 ikinrî teşrinde 1 numaralı tren........... 9.10 Afyondan 5 ve 10 ikinci teşrinde 207 numaralı tren.......... 3.35 Fak işenirden 5 ve 10 ikinci teşrinde 12 f"HÎLÂLİAHMER" MERKEZİ UMUMİSİNDEN: Eskişehir anbarıoda : muhtelif lomun anahtarları. Örs vc baskı gibi demirci edevatı, eğeler, afla takımları, çekiçler, tornavidalar, mak'aplar, kıımpaı. gönye, vesaire, tesviyeci takımla e 14 Teşrinievvelde Bakır lavba ve borular, çubuk, .-.lıa, ve knvan batinde pirinçler, muhtelif otomobil fen erleıi ve lehim lambaları 16 Teşrinievvelde Halit ve ayarlı kalay, muhtelif fiber kâğıdı, balalta te<-gah kayışı, tel halatlar vesaire 18 inievvel 934 tarihinde satılacağından taliplerin müracaatları. Seıgiyi liynrel için seyahat edecek yolculara, karekel iıtaıi-ynnunda peşinen alınacak gidif -cranuş ücretleri mukabilinde bir fotoğraflı gidiş - döoıkş bileti fCriUr. Bunun için yok ola gişelere bar adet vesika fotoğrafı Be müracaat et»ıItri e* donuş oeyohatıne başlamadan elleri donuş biletlerini ist anı ona g&atcrip viıe ettirmeleri Utımgchr. Trşhır edilmek Ilıcre gfindnrifecek eşya için: Milli İktisat ve Tasarruf Cemiyeti aıerkeı vey elerinden, sergide teşhir edilmek illere nakledileceğine dı ı bir veııka ge-hrilavesi »artt Bu .»«ikama kinde eşyanın eroa ve heı Crnein in iami ile firman derccdîlecektîr. ı maha ne iade edikeek eşya içinde: rrilirkrn '-ı. .... edilmiş olan hamule ne-¦mharına ibraı ve t vdi edilmen irap 11388 1O809 10601 1947! 23487 4761 20506 18165 8627 1 13*>7 19737 7173 120)1 57l< 4288 .'1181 2158H 1491 17973 47*9 10.00 610-1 18030 5351 13114 17575 ¦9273 11075 1085 8772 154 34 24871 ı H1S2 68745 fimi m«a 1078 86* 5042 43kD 7*56 9459 I 14910 18126 14*1 17595 18666 13160 15179 2111 2422 1*904 J301? I 21877 217İ5 202*8 7406 11791 »936 numarab tren.......... Ankaray* 5 va 10 lldncltrşr*ade Dunun Kin: 5 lkıa<ıteannde gelenler 6, 7. 8, 9, 10 .e 10 İkinci teşrinde gelenler d« 11. 12, 13. 14, 15 Ikinciteşrİn tariklerinden herhangi biri nda An «ar ad. t ka kan 11 • 208 - 2 numaralı İrenlerle avdet edebilirler.

Ankarada a 11 numaralı tren K.fa,eb.rde. 708 . . Afyondan 2 . Iiasir» Saatli K.ı.ı, 8.40 Varuj 17.00 12.00 21.20 3.40 19-15 Bandırma - Ankara - Bandırma Gidiş için: 6 Ikiocitcarin 1934 tarihînde Bandırmadan kalkan 6-309 - 209-6 numaralı trenle r: Bandırma 6 İkindi esrinde 6 numaralı tren........ Balıkesir 6 Alayunt 6 f:-.k,».. I„r 7 Ankaraya 7 Dönüş için; 309 209 6 9, 11, 12 İm n 1934 ta.ıblenoda Ankarada. kalkan 5.210. 310, 5 nuntarak trenler. Ankaradan 5 numaralı ben cakaşe türden 210 Alayunttan 310 m „ Bahkeairdta 5 „ ,. Bandırmaya 6.35 11.00 21.48 1.31 20.10 4.30 7.10 17.00 8.43 21.05 Konya - Ankara - Konya Gidiş için 4 Ikınciteşrin 1934 t aı ıhınde Konyadan kalkan 207 • 12 No. Iu trenler : Konyadan inci t esrinde 207 N. bren Eıkaşehırden 5 . 17 M « Ankaraya 5 „ Düuuş k<* 6. 8. 9. 10 I kano teşrin 1934 Unblerıodt Ankarada- kalkan 11 708 trealer l Ankaradan 11 numaralı tren !-¦-¦-,.l-ıı 708 m Koayaya 1955 8.40 12.00 21.20 17.00 .9.1. Elâziz - Ankara - Elâziz Gidiş ipn 7 ikinci tesrii 1934 tarihinde I - r, kalkan 1007 - 507 - 409 - 609 - 70 5 numaralı trenler; Eliıİtden 7 ikind teşrinde 1007 N. tren 6.10 Fevıipaşadan 8 „ 507 „ „ 0.15 Adaoadan 8 „ 409 „ „ 16.07 Ulukrşladan 8 „ 60'J .. 72.02 Kayseriden 9 „ 705 „ „ 5.40 Ankaraya 9 „ Dönüş İçin 10. 1 . 13. Uikincitefrın tarihlerinde Ankaradan kalkan 706 - 610 410 - 508- 1008 ,.......-i! trenler: Ankaradan 706 numaralı tron 10.45 Kayaeeiden 610 , „ 27.40 Ulukuüadan 410 „ ., 6.1S Adanadan S08 „ „ 77.00 Fevşipasadjn 1008 ., ,. 5.00 El» lîrr 17.30 20.20 Samsun - Ankara - Samsun Saatleri Kalkış

Varış 7.45 22.20 10.45 6.50 17.30 20.9 22ft'l* I0/5Ö 5472 6072 15876 71569 4952 1900 | 1187 !6<> 5443 22117 5708 8603 78*9 1321* 4841 19711 Gidiş ıç>n 8 Ikiouteşrın 1934 talibinde Saanaun'daa kalkan 905-705 numaralı tren: Samana dan 8 k no teşrinde 905 N tren Sivas'tan 8 „ 785.. .. Ankara'ya 9 „ Donıış için: 10. 11, 12, 13.14 Ikın. 'e,-m 1934 tarihlerinde Ankara'dan kalkan 706 • 906 numaralı trenler: Ankaradan 706 numaralı tren Sıvaı'tan 906 m Samsun'a Bn kanotlar dabtlınde herhangi kâr Mtasıjcmaaa Ankara kam, yukarda tarih ve numaran te ab I edden İrenlerde mulaharr olmak lııtre gıdış-döeıûf bdelı verilir. < >ıdiş - dooûş biletleri, fotoğraflı ve nama muharrer olacak va m.....(Ankara seıgin için) meşruhatı bulunacaklar. ¦ I.- ı ve tayin edilen trenlere mahsus olan bu biletler, hiç bir sebeple başka trenlerd e iner'i lutulmal. Adı gidiş - dSnuş bileti alarak Ankara'ya gelmiş olan sanayi erbabıma eker »deki donuş bdrlle in meriyet cauddeli. 20 Bî-ıntılışra 1931 li 20 Ikraciteşeus 1934 Ürikleri ajanadaki laman i rlında bittiği takdirde bu demuy bakileri, terfi komin"-lığının vraikanna istinaden Ikiaciteş in 1934 <onuı.a kadar temdit edilecektir. — ZAMAN— TcırİDİcvt-cl 12 Far Buğdayı Far Macunu Far m»«oııunun ;ne* bir ekmek par(•*< örerinde sürtrltıek ve ufak ufak keai ek veya hamur, pastırma, ve her nevi yiyeceklere hafif surette eürülerek fareleri n bulunduğu mahalle bırakılır. Fareler bunu kemali i|ti